סקר מיני – מיקרו מחשבים

בעקבות פניות רבות של מוסדות ומפעלים שונים במשק הישראלי, החליט המרכז למערכות מידע ניהול וענ"א במכון לפריון העבודה והייצור, לערוך סקר ראשוני בנושא מערכות מיקרו-מחשבים המשווקים בארץ.

OCR (הסבר)
המנון ָ ה המרכז נבמטרכות מידט ניהולי וטנ"אז והייצור פרויקט משותךף של ממשלת ישראל, קרן הפיתוח של האו"ם ומשרד העבודה הבין-לאומי שדי יהודית 30 תל אביב, 67016 תד סו330, טל 330071 סקר מלנ?ל - מלקרו מחשביס הרכן על-לדל: עטרה דרבובלצק?ל המרכז למערכרת מלדע נלהרלל בעקבות פנירת רבורת של מורסדות ומפעלים שרנים במשק הלישראלי, החליט המרכז למערכות מלדע ניהורל? רענ"א במכון לפריון העבורדה והילצורר, לערוך סקר ראטרנל בנרשטשא מערכות מלקרור-מחשבים המשווק?לם בארץ. לצורך הסקר פנינור לכל החברות המשווקות מערכות מ?לקרו-מחשבים בארץ וממצאל הסקר מבוססים על תשובותלהם של .החברות אשר ‏ נענר לפניתנר והמציאר את הנתורנ?לס שבלקשנר. אין הסקר מתיימר להקלף את כל המלדע הקשור במיקרו-מחשבים בארץ. אנור עדיין ממשיכים באיסוף נתרנלם, על פלהם נעדכן את הסקר מדי מספר חדשים. לחד עם זאת הצטבר אצלנר מידע נוסף, הקשור למיקרו-מחשבלם, ראטר לא תמיד ניתן להגד?רורלהכנ?סו למסגרת הסקר שערכנר. מרכז לענ"א לרשות חבר? המכון בכ5 עורכי הסקר לשמחר לספק מלדע זה רוכל מלדע אחר בנדון. עס זאת, ערמד ה הקשור ליעוץ בנרשא מ?קרו-מחשבלם בִיישרמם. רלבסרף נתרנה תודתנר לכל נציגי החברות אטר הראילר להמציא לנר חומר בכתב רבעל-פה רלעמוד לרשרתנר לשם הבהרת פרטים בהצגת המערכות שלהם. עורכת הסקר עטרה דרבוביצקל פרופ?לל של החברות המשתתפות בסקר לפ? סדר א' ב' חברת אגנטקס מ?ל?לצגת רמשררקת בארץ מחשב?לם רצלרד ה?לקפ? של החברה .0.5.8 א0 ממנצת מדפסרת של הברת ₪₪071816 ההתמאמ0, צלרד לקללטת נתרנ?לם של חברת אמתסעא, מסרפים נ?ל?לדלם לאיסרף נתרנלם של חברת 10א1080/ ומערכות למעבדות רפוראלרת של חברת 185 58155 . א.ד. נ?להול חברת א.ד. ניהרפ היא חברה פרטית בשטח ע?לברד נתרנלםס. לחברה שת? חברות-בת חברת טכנרור-דטה ‏ - מלחשרב לענף הבנייה, וחברת תור " דטה - מיחשרב לענף הת?ליררת והנסיעות בע"מ. אי.סל.פי. בע"מ חברת א?ל. אס. פ?ל. בע"מ משמשת נצ?לגת מכירות של חברת אלתא תעשללה ארירלת, למדפסרת סנטררנלקס. מדפסות אלר מתחבררת לכל סרג?ל המלקרר והמלנ" מחשבלם הקילילמלם כיום. אסנת מערכות רצלרד (1979) בע"מ חברת אסנת מערכות ‏ רצירד היא נציגתה הבלעדית של חברת 1620/-578%צ5 ואת הערסקת בשלררק של מחשבילס, צ?רד ה?קפ? למחשבים ותוכנה מתאימים. אסנת מחשבלם בע"מ חברת אסנת מחשבים בע"מ, הינה בית תוכנה המתמחה בפיתוח ושיורק תוכנה למ?קרור מחשבלם. ‏ החברה ‏ הל?נה ‏ מפיצתן בארץ של חברת התוכנה ‏ למלקרר 7 5 .סד .ך4א0 ד אפמעאד 00880 חן חברת אפרם ערסקת בשלווק מלקרר מחשבילס מתוצרת חברת קנון. גרלד אס. א?. אל (לטשראל) בע"מ חברת גרלד אד.א?.אל. (?לשראל) בע"מ, הינה חברת בת של חטלבת המחשב .5.8 של קרנצרן 60010 האמרלקא?, המתמחה במחשבי סרפר מלנל 30 בלט. דרבק מערכרת טכנרלרגירת בע"מ דרבק מערכרת טכנרלוגלרת בע"מ משמשת כסרכן בלעד? בלשראל למערכות 54800 רהלא שרקדת על פלתרח תרכנלרת ??טרמלות שלמרשלות מתא?מרת למשק הלשראפל. הו ו יאק ההא הש בג ו ₪ שאו פפש טא'צה ששה ₪ 2 כ רת ב ב - 3 3 ד +, דד ו ו ול לט זמ ד קר 777 תָאדסרדמדססק רוי ") האליקיזר, אוו ויו 3 / > ד ו 8 שו גר , ל "קר 47 4% > 0007 .4 2 וע ב 4% 0 עקשל + לי = החד חברת ד?לגילטל משררקת מ?קרר מחשבים המתאימלס ההפעלה למשטפחת מחשב?ל 11/ססק. מבחינת פקרדת המכונה למערכות דלתה חברה למסחר בע"מ חברת דלתה מטווקת את מוצר? חברת ארללבטי. החברה פורעלת בארץ כ- 15 שנה בענף מכונות הנהלת-חשבוןנרת. הור?יזון מערכות מחשבים (1976) בע"מ חברת הור?זרן מערכות מחשבים מתמחה בפיתוח ובייצור מערכות חומרה ותוכנה המתאימות למ?קרו-מחשבים. החברה עוסקרת בפיתוח תוכנה למערכות מיוחדות. חשב היחידה הבין-קיברצלת לשלררת? נ?הול חברת חטשב הינה בית תוכנה המתמחה בתוכנלות למפעל? תעשליה בכלל רלתעשייה הקיברצית בפרט. התוכניות מותאמות למחשב? ?.ב.מ. טלקרד בע"מ חברת טלקוד בע"מ מספקת שירותים טכנלים. החברה מונה 63 איש כולל מהנדסים, טכנאים, אנשי מכירות ומינהלה. החברה מיבאת ציוד הלקפי למחשבים ורמספקת שירות לציוד שהיא מיבאת בכל הארץ. טלדטה בע"מ חברת טלדטה בע"מ נמנית עם הקבוצות של דטה מיכון. החברה הוקמה על מנת לשרת את ענף הבלטוח בעזרת מ?נ?" מחשבים. המערכת המרצעת לחבררת בלטוח כוללת צירד מיני וסדרת תוכניות מוכנות. טריפל ד?. חברת טריפל די. מוכרת מחשב" 705/11 מתוצרת דיגלטל עם מערכות הפעלה ותוכנה בעברית. חברת ?.א. מלטווך ובנלר נציגת 0.8.%[ בארץ. מתמחה בנושא מיקרר ומלנ?ל מחשבים מתאימילם לאירגונ?לם תעטליתי?ם שלרוק?ים. החברה מספקת צ?רד רחבילות תוכנה מוכנות. ?י.ב.מ. בע"מ בחברת י.ב.מ. כ- 800 עובדלם. החברה כוללת מפעלים ומעבדורת, מרכז לסירע עולמי באירופה ובארצות-הברית, מרכז מדע" בחלפה, סנלפים בבאר-שבע, חיפה רותל-אביב. ?לענ"א מחשבים חברת ?ענ"א משווקת מחשבים של חברת דטה ג'נרל עם תוכנה נ?הולית שפותחה במחלקת פ?תוח תוכנה. התוכנה והמחשב מהווים מערכת שלמה לנ?הרל חברה או מפעל הכוללת הנהלת-חשבורנות, מערכות שלווק, מערכות מלא?, מערכות פיננסירת רמערכת נ?הול ספקים. חברת ?.פ.אי. (1.0.8) החברה משרורקת את מחשב אמסא1ץ רמיגוון רב של ציוד החל מצגים רעד למערכות מיקרור מחשב. כל שירות? האחזקה נ?תנ?ם על-ידי צוורת מהנדסים שאומן לכך במיתקנ? היצרנים בחו"ל. כרמל בי?לט בע"מ כרמל בייט בע"מ מילצגת את חברת המחשביס האנגללת 6007085 א4080 המללצרת מחשבים לימרדיים וביתיים משרכללים. מ.י.פ. מערכות מחשביס בע"מ החברה משווקת מערכות 81705 ותוכנה ייטומית בנרשאי ניהורל פיננס?ל, מלא?, שירוק, עיברד תמלילים, ביטוח, ומלרנאות. מכונות הזמך בע"מ מאצו)גון מאדד חברת מא681ג טאעדדך מ המטפל במסופים ובדיסק פתחת סרפר מיני מחשב של 2 סיביות וכן מיקרור מחשב לם. החברה מיצאת מחשבים לארצות-הברית. דמח ה ד "חלשיי אט-יך לה רא 61 ונע א שח וח .%. 7 6 5+ צ>אאתנשעש ו הור ש 4 | " 5 + ט 2 4-ל %-| ש זי . זמ דח ה - ו בשו זגחוהה רציש ל 77% ודרקיר )י"ר הליפ 7 ה 04. הח קהטחרר וק .כנבה),), הת תתתתהת-=-הטוו ו וו יווהו ווה מ.ל.ל. - מכורך לסטטיסטיקה ולמיכון משרדי בע"מ, מהווה קומפלקס של חברות המספק ש?ררת? עיברד נתונים על בסלס של לטכת טשירות ומשווק ציוד מתוחכם של בייצוג ובהפצה של מחשב"ל 5820 סדסגהג מחשבים. אגף המ?קרר מחשב?לם ערסק צפאאץ. מ.מ. מערכות מ?דע בע"מ חברת מ.מ. מערכות מידע בע"מ נמנית על קבוצת כלל. החברה משווקת מחשבים מתוצרת דא01סע גַעאכ. מ.מ.ן - מרכז מערכות נתורנים של תעשייה אריר?ת מ.מ.ן] מספקת שירותים ללקוחות חרץ בנרשא" י?לערץ כללילם. בדלקת חבילות תוכנה בארץ ורבחר"ל ובמכירת תוכנלות שפותחר בתעשליה הארירלת. מנרף מערכות בע"מ חברת מנרף מערכות בע"מ הנמנית על קבוצת דנות הינה בית תוכנה המתמחה במחשבי ‏ י.ב.מ. סדרה ‏ 1. החברה מציעה פתרונות כוללים לילשומי תקטורת ועיבוד נתונים למערכות המותקנות בארה"ב, אירופה רלשראל. משוב מ?לקרו מערכות בע"מ החברה משווקת מ?קרר מחשבים של א₪08120 57 אצתסא,105ז ,5808 סדפגת מסופים ומדפסות מחברות שרנות בליוור? חבילות תוכנה מתאימות. ס.ד.ס. מחשבים בע"מ כ- 40 התקנורת שלח מחשבל חברת ס.ד.ס. פועלת בארץ משנת 1950. לחברה הצהצטאסּ החברה מעסיקה 50 עובדים ויטש לה שתי חברות בת. חברת מערכות לפיתוח אפליקציה וחברת רשת מחשב? 2000 לשכת שירות המעסיקה 15 עובדים. קומביט (ישראל) בע"מ החברה נוסדה ב- 1970. שטחי התמחות החברה הם: י?לעוץ ניהולי בנרשאי מערכות מידע, בתחום מחשבים ותוכנה, נהללם, נלהול פרויקטים פיקוח חבילות תרוכנה, הפעלת מערכות לעיברד נתונ?לם אוטומטי, תכנון קורסים מקצועיים והדרכה, והפעלת כוח-אדם מקצרעי בעיבוד נתוניס אוטרמטי. קומפטרייד החברה משווקת מיגוורן צירד הכולל מ?קרו מחשבים מתרצרת 69090800 ,סדג 01)אד5, צגים מתוצרת 718₪06, מסופים מתוצרת 2800218 מערכות איסוף נתוניסם מתוצרת 08% ז- 6דעק. תרר דטה - מ?לחשרב לענף התיירות ורהנסיעות בע"מ החברה משתי?כת לקבוצת חברות ניהול הכוללת את א.ד. נלהול, טכנודטה מל?חשוב לענף הבנליה, החברה הוקמה במטרה להתמחורת ולפתח מערכורת ממוחשבורת בענף התיירות והנסיעות. תים מחשבים ומערכות בע"מ חברת תים מ?יצגת את חברת (האמאת0 ג7הכ ומשווקת מחשביס, החל ממ?לקרו נובה ועד למחשבי סופר מלנ? 12 ביט. החברה מורנה למעלה מ- 50 עובד?לם. ששחו הויו וו ו 44 ₪₪====*=-. ]|[ הההההההההככבהההההההככר-- ה רההההההרתהההההתההההההההתהההקהקהבבטהההההמהתוהבבווהתשנהחתנטרב גבבה-בטכב- ו ההההוהננהוהמהכרר רכ ווה | ל דאדח רפאילה האשרה ;33 + 3 6 ו רעקע: רא קרי 4% + . טרא" ד = 8 1 2מצ וג ד ג ב בי 41 ו 5 שָאדירילדקיק דיק ק"ץ קייר "היק יאווה הק ז 6-3 קדה קמב חד. דרש ו א ה " בר יי - 6 - רשלמת החברות המשתתפות בסקר (לפ? סדר א' ב') רק אלש קשר שם החברה כ כתכר ‏ ב כת ₪ -ההההה-ההההההההההה-הההה-ה--הדה=---ההה====?=-==== ₪ אורדטה מערכות עזרא (אפ?) מחשבים בע"מ ת"א, המסגר 60 24 7-2 אפרת הויו א.ד. ניהרל ?יהודה הלר? 77, ת"א ןוויו א פ ר ם מרנטיפירר? 11, ת"א 2 אפי וקרמן ורוו ורוו ויו ורוו ריוור איכות מחשבלס גד אמיר 7 בע"מ שרקן 27, ת"א 12 7-24 בן-דור צביקה עתידים, סוף רת' אגנטקס דבורה הנביאה, בנין 2200 02-11 ?להושע עדרד מס' 3, ת"א ואוו ו אגם מערכות בוגרשרב 85, ת"א 7 2 גיל גלזר 6.. סלים אלבהטרון אלקטרונ?קס ת.ד. 300 קרלת אתא 2201 93 צור אסנת מחשבים לררדי הסירה 10, ת"א 63508 7-8 דב ריצמן אסנת מערכות רצירד יורדי הסירה 10, ת"א 63508 7-3" דב ויצמן וה ...ו רשימת החברות המשתתפות בסקר (לפ? סדר א'ב') שס החברה כ ת ר ב ת מיקוד ט ל פ ו ן אלש קשר (וווווויויו יווויווותוווווווויויוווווווווררררוררוווווווווווריורוררוווורווורווייו ו אלביט רח' שמעון התרסי 20, 2 5 ת"א וליוו וו וו בינאר ה' באייר 54, ת"א 20 7-7" אביטי בן- נתן ויו ורוו ורוו קוריו ורוי בינאר ?פר 47, חיפה 2 7-2 אפריס דורון גרלד אס.א?י.אל דוד המלך 42, הרצליה 1+ 7-5" שלמה צלאל ( לשראל) בע"מ דייטק מהר"ל 11, ת"א 21 28 דן זוסמנוביץ דלתה חב' למסחר בע"מ ?לצחק שדה 26, ת"א 23 7-4 מיכאל ברגמן דיגיטל לרמיהר 4, ת"א 077 7-2" עמנואל פרץ המפעלל נחלת בנילמין 57, ת"א 3 1 חללסם שלנברג הורילזורן מערכות גלינג מחשביס בע"מ ת.ד. 862, בני-ברק 8 4 שמעון חשב היחידה הבין-קיברצית שד' שאול המלך 8, ת"א 1008 721 מאיר וקסמן לשיררתי נ?הרל טלדטה בע"מ המסגר 60, ת"א 44 29 דליה אופיר / 1 2 1 .*+ 0 ו . + 1 :0 1 ₪ - מ א , .' גי 6 ג % בו 6 1 . | 4 244-ב 2-3 3 2 1-4 ...4-23 5-2 9.45 2-3 אוב 24 ב יכ יצ( 106 שו 0-4 > שת 4 - צר ל של מ צר | ו .- קור +וופש טיסוד רפא 5 ב 2985 הפר וידר ד ג בצ ו 4 רנ דד שר עדי 4% שי ץש זבה רציל זא " אדא הנקי יי פיק "ממה פו גהו',מוו ומוהו---- .1 -- | שם החברה כ ת ר ב ת טכנור דטה .= שש 2 ...7 ו ה ו רו יו וו שד ₪ רטש?למת החברות המשתתפות בסקר (לפ? סדר א'ב') מיקוד ט ל פ ר ן אלש קשר ?הרדה הלר? 77, ת"א 6 721 היצירה 29, רמת-גך 21 5 ארנורן טר?לפל ד?. דיסקין 1 7-5 ליאור קמ?לל טלקרד בע"מ תורצרת הארץ 10, ת"א 2-9 ?.א. מלטרוך דרויאנרב 5, ת"א 3 1 "דד שנל רבניר ו לדע ניקוב קרליבך 12, ת"א 00| 2-1 י.ב.מ. ריצמן 2, ת"א 9 1 "רנה בחברט ברוך אינהורן ? ע ל הנביא?לס 12, ת"א 6 0 ,עמורס ברזללל לענ"א דרך פתח-תקוה 98, ת"א | 67012 90 מאלר זורע ל7.פ.אל אבא הלל 17, רמת-גן 7-3 כלל מערכות לד המעביר 9, ת"א 0 7-2" אריה שגיא 2106 9,933 דב לפידות כרמל בייט בע"מ אינשטיין 141, אחוזה חיפה 1 דדד רוזן מ.מ. מערכות עתידים, נרה שרת, ת"א 1 מידע 7255 דרד אסיא משורב מיקרר שינקין 65, ת"א 3 מערכות בע"מ שם החברה כ ת ר ב ת מיקוד ט ל פ ור ן איש קשר מ.ל.ל. קרליבך 12/14, ת"א 0 212 א. מרטליס 1 ש. סטשבסקל מ.י.פ. המרד 29 בית התעש?ל?ה,ת"א 6" ?. באומל מ. מן - מרכז מערכות נתוניס תעטייה אוירית 7-9"( ?עקב נרה של תעשייה ארלרית מנוף מערכות בע"מ ‏ אהררנסרן 7, ת"א 2 7-2 אבי זאבל מכונות הזמן בע"מ דורון אזטס6וא מאזד אידר 49א', חיפה 12 7-3 ברק סילמה כפר מסריק 20008 ס.ד.ס. אפעל 3, רמת אריה 0 1 מנחם פישקורביץ דב קלרמן שר ורוו ו פיקר גארלה 34, ת"א 4 7-90 דב הדר קרמבילט (לשראל) נפתלל בע"מ בררריה 21, ת"א 24 7-7 גרטנר קומפטרליד גרורדרן 42, ת"א 1 8נ- רמי צבעונל ר.נ. אלקטרוניקה | כנרת 15, בני ברק 3 03-4946022 | פלג לפיד ת.ד. 10205, צהלה רס לחרבר יוור שיטות בע"מ הרכבת 4, ת"א 6 7 0 חז? אסלן ₪00 אע" ה,יקלם. . ".כל בשה ב ד2+., שמת יל.7 ם). מש צשם ששה ל מב שב ) -.י, מ נס. כ5-".ם 7 ב לבב הודר, שרון מחשבים בע"מ ‏ אבן יהודה 6 מ5מלקל לפלד תור דטה - מי?חשרב ‏ יהרדה הלר? 77, ת"א 6 9-1 דני נגרין לענף התיירורת בע"מ ה י ס תפוצות יטראל 3, גבעת?ל?לם 3 1 זאב קריזמן מ ל לוב יב ל .מו ב: .% ו . 5 תי / ו - וב אי 0-8 דד > לילצ דל . % - זז וזיץץ ל ו 2 1 הק" צטסוך ישוי וקחרוה ] 3 >... ו ה שיא ברב ור שב ש- " ו ו ₪ יו - 10 - שס החברה סורג החברה תרכנה צירד צלרד שילרות | תקופת גיברל תקרפת רתורכנה אחריות אחריות (חרדשית) אורדטה מערכות מחטבים בע"מ א.ד. נ?הרל צִּ אפרם איכות מחשבים 77 בע"מ אגנטקס אגם מערכות טִ 4 אלבהטרון אלקטרוניקס אסנת מחשבים צ כן אסנת מערכות וציוד בינאר גולד אס.אי.אל ( ישראל) בע"מ דובק מערכות - 11 - מאפילינ? החברורת המשתתפות בסקר (לפ? סדר א'ב' של שמות החברות שם החברה סוג החברה ח ו מ ר ה ת ור כ נ ה תוכנה | צלוד צ?לוד שירורת | תקופת גיברל תקרפת רתוכנה אחריות אחריות (חרדשית) דילילטק צִּ כן כן דלתה חברה טִּ כן כן למסחר בע"מ דלגיטל ש המפע:5 הוריזון מערכות מחשבים בע"מ צִּ -' . 4‏ ל 4 4ב חשב ה?לחידה הבין- קיבוצית לשירות?ל ניהרל טּ טלדתה בע"מ צּ טכנר דטה טְ טריפל דל צִּ טלקוד י.,א. מיטווך רבניר צִּ כן כן ידע נ?קוב / לב.. / כן 1 %- ל ויר יו הפילק סה "מַאִי לקהל הבא אה . לוד לעי שיצ)פריא + לטיה קתע ורי ג אק - ל שיד ו ה ו וו 14 ןו ו = 12 - מאפ ??נ? החברות המשתתפות בסקר (לפ? סדר א'ב' של שמות החברות שם החברה סורג החברה ח ר מ ר ה ת ו כ נ ה תוכנה ציוד ציוד טירות | תקופת גיברל תקרפת רתרכנה אחריות אחרירת (חרדטית) לענ"א צִּ 7 .אל. ש כלל מערכות טִ צִ כרמל בייט בע"מ מ.מ. מערכות מידע משוב מיקרר מערכות בע"מ מ.ל.ל. מ.?.פ. מ.מן - מרכז מערכות נתונים של תעשייה אוירית מכונות הזמך בע"מ שאזאסאע מצד צִּ סילמה ס.ד.ס. טִ כן פיקר טִּ כן כן מאפייני החברות המשתתפורת בסקר (לפי סדר א'ב' של שמות החברות == = = = = = מש = = ₪ נש שש כ= = = = = = נש = = = = שש נש = = נש = שש שש = שש = = = כ שש בש נש = = כש נש = = נש נש נש נש = שש = נש = = שש שם החברה סוג החברה ח ר מ ר ה ת ר כ נ ה תוכנה ציורד ציוד שיררת תקופת גיברל תקופת רותוכנה אחריורת אחריות חודשית ר.נ. אלקטרונלקה 0 שיטות בע"מ שרון מחשב?ס בע"מ טִּ תרר דטה - מלחשוב לענף התיירות בע"מ ‏ % 5 5 2 צִּ ב , ו / ₪ 1 1 234 4ב - צצ 4 ל גצ אבצ . ןל ל | גכ רפ 0 7 0 ב ב 9-- *>כוו )שג פב פסה ד ד "דא לויט יה עשפ שת שד שש , ְאַסְתָש; ודד . תזֶמְוּדֶז, ו 5 הי ל בא | ו רד ו 2 ר'ך ייךרי זצכי :אק פב ל ה > ד דד יי רשילמת היצרנלם שצלודםס מ?לוצג בסקר (לפי סדר א'ב') ריוור ורוו ורוו 7 כ הר 1 ז שפת הפעלה ז ו ו שם היצרן חברה משררקת מ הח ש ב מ- עד 77737 עברית אנגפיה מערכת ב- הפעלה 5מנ1ג מ. ?. פ. 0 405 32 208 צִּ צִּ בש שש ב ששה 2 ששב ב שש בש ב 11][.05ג משרב מ?קרר מערכות 0 405 64 206 צִּ צִּ זל ?"דע ניקוב 7 ₪ תל 16 4 טִּ צִּ אלביט אלביט מחשבים בע"מ דאטפתב 237 ו כ אלקטרוניקה 0 65 206 5ך .40 כרמל ב?ליט אסזגה 6 2 5 בע"מ א460 ר7ונ. מז אלקטרונ?לקה אס 10 400 ר.נ. 005 אלקטררנלקה 5% 1 אס ר.נ. ו 5 בו אלקטרונלקה 2,585 48 5 טשפב א60₪ ר.נ. %6 5 אלקטרונלקה 0 008 == ו ו ד מממ לל מערכות 5 85 6 512 1258 טִ עס ו כלל מערכות 5 5 6 2000 128 צִּ קסע ו כלל מערכות 5 ₪ 6 2000 1258 צִּ קסא 5-ו כלל מערכות 0 5 8 1000 1208 %65) ווק יוור יר חנ כלל מערכות 0 5 640 1700 צִּ 5 - 15 - רשימת הלצרנילם שצלודם מ?לוצג בסקר (לפ? סדר א'ב') ז 7 כ רנ ז שפת הפעלה שם היצרן חברה משרוקת | מ ח ש ב | מ- עד עברית אנג5:ת מלרכת ב- הפעלה ו ר.נ. 2- 2 4 2000 אלקטרונ?לקה (66 0 ר.נ. 0 5 אלקטרוניקה 60 קומפטרי?לד 0- 05 64 2 בע"מ יקיוו ורוו וו וו הר רו ור ור ירי ו קומפטרייד 2 2 64 בע"מ ורוו ורוו ריוור ו קורמפטר?יד 2 605 64 12 בע"מ יוו וו ורי וו ריר 000 קומפטרללד 4- 2 4 בע"מ וליוו ורוו וו וו ורוו 0 קומפטרייד 3 | 05 2 בע"מ תורו (60 0:0 קומפטרילד 225 2 בע"מ 0 המפעיל | 48 64 / צּ 5 25 אסאאג אפרם 1 א 5 176 צִּ צִּ ב( בינאר 1 דט 4 2 טִּ טִ אס ר.נ. עס זסת ל וי אלקטררניקה מ 6 2000 שו לצ סוי טריפל ךל. 1 לסל 2 256 שּ קר ווור--ההיועוכ--ר- ריוור ור ריוור ו דיג לטל 1 4 0 256 ששר שא" האקוקהממטאי שר רפ ו ופט הוח ' מממשוסמר " שי הר ה המק אסנת 3 550 4 2048 5 ץנ צ 04 1 4 19510424 1.44.-- 2 1 3 0 ו לק זה 7 , 0" ב שד ל :קבש הור" קז ;עשת 5 טק לג - 1 צו א -גוקההגוהו ב ב ע ריכי ו - 16 - רשלמת הלצרניס שציודם מ?רצג בסקר (לפי סדר א'ב') ץ ל 3 ר ל ] שפת הפעלה מערכת טס היצרן חברה משררקת מ ח ש ב מ- ‏ עד הַגדלה עברית ‏ אנג5:ה הפע?ה הרקויו יירו זכ ץז 005 ץ אסנת 4 256 8 512 5 וני א/ סץ דצ אסנת 4 556 8 512 5 ץש וני צאטת 00 אסנת 5 3 556 4 5 צאזסעץ זא מ.מ. מערכות מחטשבים 120 1אזסע 418 טלדטה גזמ 2 256 ץצאזסץק דכ מיקרר ,זא תיס נרבה 8 128 צּ צּ דכ ,אס לענ"א הטסא 4 478 אס לענ"א אקלילפס זא אמסאזץ .1 אמפאזץ 6 2000 וס פס גרלד אס.אי.אל 2 אס (?לשראל) בע"מ- 0877א60 8 1600 128 צִּ אזאט זזחצתאסטט | ס.ד.ס מחשבים 4 5פסם 4 16000 128 2 ,הזטצטאסה ס.ד.ס מחשבים 6 5סס 8 16000 128 6 6 02 ,זזטאצטאסאה ס.ד.ס מחשבים 8 5פם 0 64000 128 050 הוריזון 4 4 4 - 17 - רשימת הילצרנ?לם שצלודם מלוצג בסקר (לפי סדר א'ב') כ רד ך שפת הפעלה מערכת שס היצרן חברה מטווקת | מ ח ש ב מ- ‏ עד הגדלה | עברית אנגפית הפעלה ב- 1% ",ב.מ. 200 2 96 16 /. ו 7.. 28 100 ט .1% ל.ב.. 1 4 512 צּ צּ .1% 7ב 200 6 64 16 צִּ ...ד 7.. 20 6 64 16 טְ יד ל.ב.מ. 04 2 256 משעא+ .-... זא 6 1000 צִּ צִּ 6מאטיאך טלקרד בע"מ 3 4 אא אזגאת 0 ר.כ. 2 25 8 64 ל אלקטררניקה 4 ספ 5 חן אגנטקס מסוף ני?ד לאיסוף 4 4 נתורניס סא משרב מ?לקרר 208 2 64 מערכרת 8 .א ל.א. מיטרוך 8110 68א 4 340 רבנלו ו אורליבטל 5 505 4 128 טִ צּ דאס דייטק 1- 08 טִ צִּ 010 מגאב יט שאק 1 0 2 32 ט צּ 6 מחשבים / 1 114-121 4492 ).ו ו 5 - ו / ן 42 14% , ב גב 2 וי נכ. שש ר..."'"... ‏ )() ש--כיש כ ליכ ...ב ובו וו | | . - 18 - 1 | : רטימת ה?צרנים שציודם מ?וצג בסקר (לפי סדר א'ב') | [צ ץז 55 9 % ל טפת הפעלה מערכת 1 ו 0 הפעלה / שם היצרן חברה משררקת מ ח ט ב מ- ‏ עד הבדלה עברית ‏ אנגלית ו + 5 וו ייוו ו ּ/ אזאפפק 3 מ זט אוררדטה 0 מ=ם-0 2 16000 512 צִּ ץִּ 0:2 : 2000 אזאט 9 5 דד מל5 פלליפס 2 ט טּ 2 | 9פגט - 2.7. 5 גדאס אלקטררניקה | 100-ש0 6 1600 0 / / 5 לס 2 אס 2.70. ש אלקטרוניקה 5 אזה 64 ץ 2 סט | -.כ. 4 256 ש אלקטררנ?לקה | 65/40 11% | 16 64 % > 0 ר.נ. ד 6 64 2 אלקטררניקה 5 ? 00 | -.נ. 5 את 4 6% % אלקטרוניקה 4 צא50 קרמפטרייד תנסא - 8 32 16 1 . בע"מ 2 שרנ רע פיקר 1 8 32 - : 0 דובק מערכות דצ 4 128 טִּ צּ | ן 00 :/ 5 סילמה סילמה 0 ₪006 16 צּ 0 | ?| ספות צסאגץ ‏ מ.ל.ל 0 פפך 4 64 ץִ טִ | ו 1 טפס . ב / סנפגת צסאאד מ.ל.ל. 0 5פך 2 64 "| 34 1 טפס % :| סנפגת צפאגז מ.ל.ל. 0 95 4 48 1 סו 2 2 ספגת צסאאז משוב 0 סח 2 64 ונ צך תמססע 0 דספאגץך משרב 0 85ך 4 3 דד מססס ו :ו | | > - 19 - רשלמת ה?צרנילם שציודם מ?וצג בסקר (לפ? סדר א'ב') ש פ ר ת ת כ נ ור ת תקטשררת ‏ ל- שם הלצרן בייסיק פורטרן אסמבלר פסקל מע קובול 6סם את 020 בורודז ת6א פיד מכונות מע 2 512 א הזמן בע"מ טא אעסטד ר.נ. 6 6 256 0% אלקטרונלקה 1 יע 0055 055 0" טִּ טִּ צִּ צּ טִּ צִּ מז ד מס טִּ צִּ צִ טִ טִּ טִּ אלבלט 00% 05 טִּ צִּ ץק אס דאשסה צִּ צִּ טִ 20 5 צִּ טִּ טִּ צִּ צִּ / טִּ 5 8 :ו טִּ טִ צִ טִּ ט / ט 5 8 5 * צִּ צִּ טִּ צִּ / טִ 0 5 5 00 1 צִּ טִ טִּ 0 5 ורוו ורוו יוורה 5סטסטת / טִּ טִּ טִ 0 8 4 1 .! %. 4 .ו 7 %ב -122. % . וצ 11-1011240 2-0 .וע 2( 2 )12 ₪9 .4-3 , בצ 7% -2133,91 ...52-44 34% ל | ב(1 06צ2 4ו-נ'בו .29 0 ודו 0 שת 7 בב ל .ו וש ּ % ל "ידיי ינש הב אפר וו שמדשקשה; 42 ל 0 8 -פבן. גוו 1 צילי לאל זכ זאמ הייץץ כך הררה" ברח א ד וה. שם היצרן - ...הררה הדור וטו וו וי ויוי וצו ו ור שפ רת | תכ נרת ו ש פ ר ת בייס?ק פררטרן אסמבלר פסקל 820 קרברל 6ע9 אפז 6020 בורוז אסא 0/0 טִּ ש 2-2 ו 200 ץנ צִּ 2) 0-0 ץּ 0 טִּ ש שָּ 5 = אסא 1 ו ש טִּ 0 למס 7 זא טִ ש ץ,מסס ד דס ט טּ 1 פס וני טִ ט 1 ד עוני |כע- 0 ו צִּ צִ ץ צִ טִּ צ זע אלגרל 3 - 21 - רשימת הלצרנלם שצלודם מלוצג בסקר (לפ?ל סדר א'ב') ש פ ר ת ת כ נר ת תקטשררת ‏ ל- שס היצרן בייסיק פורטרן אסמבלר פסקל 42 קובול 6עּ את 620 בורוז אסא ד 5 00 חן צטִ צִּ טִ צטִּ טִּ ל תע אלגול ץטְֶַ ‏ צט צטִּ 250 4 וני וו זזע אלגורל ל צּ 6 056 דכ חן צטִ צִּ / טִ טִ לט תת אלגול ‏ צ ‏ ץצ טִ 5 3 56כ צאזסע 784גכ טִ 00 דא01סע לאכ וי זא הצא | ץ צ טִ מיקרו נובה ,זזטאצתאס טִ ץִ צִּ ט / טִ 6 ץ 21 3 4 : ו 1 3 1 3 1 ₪ קלכ המבה רל רמאל שכיחייש ליעפת הפו ה ) ה רב די -%- המוט 1 ו שק שרוי לקד הבז רל ך קר 107 סד לו זיק "ל זיקירפיץ הל 1 ו ל ה יר .0 0 9 9 ידי ה - 22 - רשלמת הלצרנים שצילודם מ?וצג בסקר (לפי סדר א'ב') תקשררת ‏ ל- ש פ ר ת ת כ נ ר ת אפ 620 פע בנרנך תסא שם היצרךן בייסיק פררטרן אסמבלר פסקל 822 קובו5 976 .אד 200 1 6ע טּ 1% טִ 6פת טִּ 208 טִּ טִ 1 6עת דא דהא ₪ / טִּ טִּ צ טִּ 1 ל ל טִּ אזגאת דצ טִּ 2 5 5 חן מסורף נייד צִּ צִּ לאיסוף נתונים - 23 - רשלמת היצרנים שציודם מלוצג בסקר (לפ?ל סדר א'ב') ₪ ₪ נר תת 5ב נית ת ק ש ו ר רת 5- שם היצרן בייסיק פררטרן אסמבלר פסקל מק קורבול 6פ אפ 620 עכע בורוז אסא 1 5 505 טִ צטִּ 010 0 1 5 00 0 ו 0 טּ טִ מו 0- 416 צִּ טִּ טִּ טִ ו 5 וו 5 ופ טִּ צּ / 4 , 14 0 + ג קוו 004% 11-1-400 1-42142 1 2-5 1-ו 25 1ישוי: 2 5 4 .4% 13-41 יוו 4 00 ב 29 9 .3 0 לוב גב 34 34 - 24 - רשימת היצרנ?לם שצלודם מלוצג בסקר (לפי סדר א'ב') ש פ ר תת כ נ רת ת ק ש ר ר ת - סם היצרן בייסיק פררטרן אסמבלר פסקל 427 קובול 6סם את 020 פפע בורוז אסא שב צא50 זא ויוי רקוו יווהו הויו וו שרנוע 1 ₪ ורוו וו ריר ייוו 200 צּ צּ טִּ טִּ אלגול סילמה 00 0 צסאגאד אסא ץ צִּ טִ צִּ ץּ ץצ לצ 0 צסאגאץ . 6% ט יוורה 0 צסאאד 0% ץ רותיוו ייוו ו פאז צִּ צִּ צּ צִ 1 ץ צּ שש הההההההההההההה-הההההחהההה---ה-ההההההח< == אע 8 786 רשלמת חבילות התוכנה לפ? סדר ה- א' נ ר ש א אילסרף נתרנילם (ץצפחט 2858) איסוף שעות ב ? ט ר ח בנקאות בתי-אריזה בתי-מלון ב ר ר ס ה בדיקת חבילות תוכנה ב נ יי ן בקרת ייצור במלטשת יהלומלים בקרה רפ?קוח על הפעילות במחשב גיול חובות גאומטר?לה לבתי-ספר גיאוגרפיה לבתי-ספר הנהלת חשבונות הנדסת בנין השכמת בתי מלון התאמת בנקים הלוואות וניהול ערבויות הטבעה והדפסת שלקלם - 25 - מרפ?לע בטבלה מספר ₪ ₪0( 000000 ₪034 ₪ף = ו 00 3-3 4 1 ו 3. 33 44 42 1 גג 1 , 1 - -------- .7-ה" דרוו וד ודוי וד יוו רטימת חב?לרת התרכנה לפ? סדר ה- א' - 26 - ב' (המשך) נ ר ש א חשברנלות חשברניורת ורהנהלת חשברנות חיוב לקוחרת וני?תוח מכלרות חיטרבי ריב?ת חסברנלות מרוכזות חיסכון באנרגיה חוזים והתקטרריות עס נרע'/קבלנים ט ל ק ס ?להלרמ?לס כוח-אדם כרטיסים רבי יתרות לימוד עצמי בייסלק מופיע בטבלה מספר 0000000000 צר ס רשלמת חבללות התוכנה לפ? סדר ה- א' = 27 = ב'' (המשך) נ ר ש א מ ל א ?ל מעקב הזמנות מחרלל ??לשרמלם מאזנים מתמט?לקה לבתי-ספר מרשבים מרכז בקרה מכירת דירות ניתוח כדאיות פרולקטים ניהול עבודה עובדיס עבודות ניהול פיננסים ניהרל מחסנים ניהול בתי-ספר ניהורל תחנת דלק ניהרל בתי-חרלים נ?לירות ערך ניהול רטיפול ברכב ניהול תיקי השקעות ניתוב רשתות מ?ם ניהול פרויקטים ניהרל תקציב?ל סימרלציה סטטיסטיקה סדר דפרס ספריה סוכני נסיעות מופיע בטבלה מספר 000 צר 0 ₪ 00 ₪ ₪505 רצ צר צר 5 > ₪ + ו ו 1 1 1 א .1 ( / , 05 2 13-31 ₪1 -4- 44 425. 14151 4 ע 4 2 2 ב 44 4420241 2 )1 בב 3 רטימת חבללרת התרכנה לפ? סדר ה- א' ב' - 28 - (המשך) גכ ו ש א עיברדיס מדעיים עיברד תמלילים עיבורדים גרפיים ענף הבניליה עץ מרצר עיבוד שבבל פ ח ת פיקוח שעות עבודה פיקוח קור ??לצור פרעלי שטחים פרדסנים קריאת מ?כשור קלקרלטור פ?יננסי מתרכנת קידום מכירות רטימות תפוצה סשטררת שיררק תמחיר תזרים מזומנים מרפיע בטבלה מספר ₪( 00000000 צר ףא :0 ₪ - ! - 29 - חבילות תוכנה שהוכנר על ?ד? חברות המשתתפות בסקר טבלה מס' 1, דף 1 שם החברה ‏ מ ח טש ב מלא? חשבוניות הנה"ח חשברניות משכורת תזרלם גיול מעקב רהנה"ח מזומנים חרבות הזמנרת 7,א. מיטווך .א צּ צִּ ג ו לענ"א 8זאס ,0 טִ טּ קוסיר ור ור רו ורוו ורוו וו ריר מנוף 1 1 צּ טִּ צִּ צּ יוור מ.מ. זא מערבורת צאזסק צִּ צִּ צּ צּ משורב 20% מערכות ש /. מ?קרו מגא 0זס בייט 06 טִ טִ ץְּ מ.ל.ל | פיליפס 0 טִ . | . מ.?.פ. אלטרס טִ ש - מ.ל.ל 0 785 צִ צִּ צִּ צִּ צּ סילמה 0 506 צִּ צּ 2-ו רתרו ורוו ור פיקר 1- 8 צִּ צ צִּ צּ צִּ טִּ לויכ ור .ו בכוכו קרמביט לטראל / . ( צִּ טִּ טּ. שְּ שִּ בע"מ ורוו דובק מערכות 0 צ צִ ] , . ד 1 11110 יה 0. . ב 4 / .)מע [ן1. 24 13 43.4 ,., . ו 4 ו 4 21.7 44404 24 בב אא 0-0 0 ו ו וו וו יוו - 30 - חב?ללות תרכנה שהרכנר על ?ד? חברות המשתתפות בסקר טבלה מס' 1, דף 2 שם החברה ‏ מ ח ש ב מלא? חשברניות הנה"ח חשבוניות משכורת תזרים גירל מעקב רהנה"ח מזומנים חרבות הזמנרת א פ ר ם אסא 1 5% צִּ צּ צִּ צִּ ארליבטל 0 860 צִּ צִּ צִּ טִּ .0... ו צּ צִּ צִּ צִּ אסנת .כ מחשבים ‏ 518₪%צ6505 חץ צִּ צִּ צִּ צִּ צּ צּ צִּ ייוו וו יווהו ור ור ויו ו ור א.ד. 4 פד צּ צּ טּ ניהרל וו וו וו ,ה בינאר דטק צִּ צִּ צִּ רותיוו תויוור דיליטק עטדאס צּ צִּ המפעיל > טּ ורוו יוו וו ו חשב 4 1% צִּ צִּ צִּ צּ צִּ צִּ טריפל דל. דיגיטל צִּ לדע 1 ,טסה צִּ טִ ניקוב טלקוד ו צִּ צִּ בע"מ אזאתת טבלה מס' 1, דף 3 שם החברה מ ח ש ב מלא? חשברניות הנה"ח חשברניות משכורת תזרים גירל מעקב רוהנה"ח מזורמנ?לם חובות הזמנות 9 אלקטרוניקה צִ ש ) ת ?י ם נרבה צּ צּ אלבילט צּ צּ צּ י.ב.מ. 1 תד צּ צּ וויה-וו תוירי ורי יו וו ריוור ור 7... 4 תד צִּ צִּ צִּ צִּ טִ יי קומפטרייד צּ צִ צִּ צּ האורו וו ורוו ורוו ורוו ריר ורטר רו שרון אפ מחשביס 200 צּ צִּ איכות מחשבל צּ צִּ צּ צּ צִּ צּ מחשבים אפ ס.ד.ס. מחשביס זצטאסט צִּ צִּ צּ צִּ צִּ ב ו 1 "ה [ 3 4 רה - ו 7 15145 כ 2 241% 4ב ו 8 3 | .31115 ו 214 2 211 / ₪ 6% 4-2 אצ - 32 - טבלה מספר 2, דף 1 ניהרל ניהול פ?קרח פלקורח קריאת א?סוף מחרלל רשימות שם החברה ‏ מ ח ש ב עברדה פילננסי טשעות קר מיכשרר נתרנים ?לשומים תפוצה ערבדיס עבודה ‏ ??צרר 8 עבורדרת צעפחס אגנטקס צִּ אגם מערכרת צִּ צִּ צִּ 6.. .אדא טִּ אלבטרון אלקטררנ?קס צִּ צּ בינאר דטק צִּ המפעיל 7 / ח טש ב 4 18 טִ צּ טר?לפפ ו דל. דיגיטל צִּ צּ לדע ₪זסס ניקורב זך צטִּ ל ע 5 צּ לענ"א 8דאס 0 טִּ מ...פ 5נ:1 / צִּ מ.ל.5 פיליפס טּ איכות מחטבים ד צִּ צִ צּ ורוו וו ור וויהו וו אסנת 1 מחשבים | 6805157861 צִּ צִּ - 33 - טבלה מס' 2, דף 2 נ?להרל ניהרל פיקוחה פיקוחה קריאת אל?סוף מחרלל רשימרת שם החברה ‏ מ ח ש ב עבודה | פיננסי שעות | קר מיכטור נתונים ילשרמים תפרצה עובדים עבודה ‏ ייצור 8 עבודרת צעסח מ.מ. מערכות 4זא טִּ מידע צאזסעק מנוף 1 ד צִּ צּ הוריזון משרב 7 טִּ סילמה 0 06 טְּ קרמביט ( ישראל) טִ טִ בע"מ דרבק . מערכות 0 טִּ 4 אלקטררנ?לקה טּ ס.ד.ס. הזמאצטאסט צִּ צּ צִּ צִּ מחשבים פיקו -1‏ צִּ צטִּ | 11 1 .ו ! ג 41-27 1424422440 4 ו . 4 . -11-1 2 ו רע 2 3.59 ו וש 1 7 ,וו .2 ...ור - 34 - טבלה מס' 3 ורוו ורוו ור ריר ריר רו עיבודלם עיברד ניהורל לימורד שם החברה ‏ מ ח ש ב מדעייס תמל?ל?ם בלטוח סימרלציה בת?ל עצמי בנקאות סטט' ספר ביסיק אפרם אסאאג6 1 צִּ צִּ אסנת וקש וני מחשבים ץצ חץ צִּ צּ צִּ צִּ בינאר עטק צּ צִּ צִּ טּ צִּ צִּ דייטק מטנאס צִ המפעיל > צִּ צּ צִּ לדע ניקרב צך ₪,זסקה צִּ צִּ צּ מ.ל.ל. 0 785 / מ.?.פ. 5 צִּ משרב מערכורת 050% צִּ צִּ צִּ צִּ מיקרר מ.מ. מערכות 4דאכ מידע צאזסק צִּ דובק מערכות 0 צִּ חים נרבה צִּ צִּ י.ב.מ. 4 אד צִּ טלקרד 8 בע"מ אזאתפת צִּ שס החברה ‏ מ ח ש ב עברדה | פיננס? שעות | קר מיכטור נתורנים ?ישומ?ם תפוצה עובדים עבודה ‏ ייצור 8 עברדרת צעפמע מ.מ. מערכות אזהכ צִּ מידע עאזסק מנרף 1 ד צִּ טִּ הורלזון משרב 7 טִּ סילמה 0 06 ש קורמבלט ( לשראל ) צִ צ בע "מ דובק מערכרת 0 טִּ ר.נ. אלקטרונלקה טִּ ס.ד.ס. וצטאסט צִּ 1 צִּ צִּ מחטביס . פיקו 1- 5 טִ צִּ - 35 - חבילות תוכנה שהוכנו על לדל חברות המשתתפות בסקר טבלה מס' 2, דף 2 ניהרל ניהול פיקוחה פיקרחה קריאת אלסוף מחרלפ רשימרת "ו , 14 1 1111 א 1 144% ג +11 1 4 ב .1 7 5-7 32445 ,בע לצ צל בת .3 131844 ו בלו + עב ב א - 36 - חב?ללרת תרכנה שהרכנו על ?ד? חברות המשתתפות בסקר טבלה מס' 3 עיברדיס עיברד ניהול לימרד שם החברה ‏ מ ח ש ב מדעיים תמלילים בלטוח סימרלציה בתל עצמ בנקארת סטט' ספר ביסיק אפרם אסאא6 1+ צִּ צּ אסנת יזיד מחשבלם חן צִּ צִּ צִּ צטִּ צּ בינאר דטץ צִּ צִּ צִּ צִּ צִּ צּ דליטק משאס טִּ המפעיל ו צִּ צּ צִּ ידע ניקרב דד ₪ זססג ץצ צִּ צי מ.ל.ל. 0 785 טּ מ.?.פ. 5 טִ מטשרב מערכות א50זפאסא צִּ צִּ צִּ צִּ מיקרר מ.מ. מערכות דאס מידע זאזסק צִּ דרבק מערכות 0 צּ חים נרבה צִּ צּ 7 7 4 8%ד טִּ - טלקוד ו 2 בע"מ אזאחם / - 37 - חבילות תרכנה שהרכנר על לדי חברות המשתתפות בסקר טבלה מס' 3, דף 2 עיבורדים עיבוד ניהורל לי?מוד שסם החברה מ ח ש ב מדעייס תמל?לים ביטוח סימולציה בתל עצמ בנקארת סטט' ספר ביסילק קומפטרייד 8 צִּ איכות מחשבים אפד צִּ צִּ אסנת יז מחשבים 0 חץ טִ גרלד אס.אי.אל צּ 1172 4 1 , /. 4 1 ב 1 .1 ו . ני ו % 27 23+ ₪4 ו 4 231 5 24 1) לבות +19 בי ,4 <, ...ד רדיר 9 - 38 - חבילרת תרכנה שהוכנר על ?ד? חברות המשתתפות בסקר טבלה מס' 4 וו וו בת? הנדסת ‏ נ?הרל הטכמת סדר ניהרל סרכנל אר?לזה בניך תחנרת טלקס בת?ל דפוס בת? נסיעות שם החברה ‏ מ ח ש ב דלק מלון חרלים בינאר צטק צִּ צִּ המפעיפ 0 / טרלפ5 דל. דיגלטל צִּ מ.ל.ל. 0 705 איכות מחטשבים אפ צִּ צּ חישרב חשבונרת התאמת כרטיסיס בת?ל שס החברה ‏ מ ח ש ב ריבית מרוכזים מאזנ?לם בנקים רבל מלון בררסה שטרות לתרות 6 אדא ש ש א.ד. ניהול 4 אד ט צּ בינאר צטץ צִּ ח ש ב 4 13 צּ טִּ מ.ל.ל. פיליפס סדפא / טּ צִּ צּ 3 משרב ץ מ.מ. מערכות אכ צּ מדע צאזסק תור דטה 4 אפד ש איכות מחשבים את טִּ צִּ צִּ צִּ צִּ אסנת זכ מחשבים 00 צּ צּ צִּ | 9 ו ו וי 2 1 ו 1 21211 4 2141 4-5 11450026 וש 4 ' = 2-4 2 ג ג 4 ו ו 1" ו 3% 1) / 1-0 / : 11 % בו 1 2 ורי (* ...קיר יכ יק - 40 - חבילורת תרכנה שהוכנו על ?ד? חברות המשתתפות בסקר טבלה מס' 6 נייררת מתמט?קה גיאומטריה גי?אוגרפיה שם החברה מ ח טש ב ערר שיווק תקשורת לבת?- לבתי-ספר לבתי-ספר מרטשביס ספר ארליבטל 0 50656 צּ ?דע ניקרב דד ₪,זסקג צִּ צִּ צִּ צִּ אפד 1 ותד צִּ מ.מ. מערכורת 8דאס צִּ מידע עאזסק , מ.י.. 1:5 צִּ שילטרת צִּ אלביט צִּ איכות מחשבים אפך צִ צטִּ טּ / אסנת מחשבים צּ צִּ טבלה מס' 7 נלהרל ניהרל בדיקת | עיבוד חיסכון מרכז ‏ ניתוח שם החברה ‏ מ ח ש ב פרויקט?לם תלקל חבילות שבב? באנרגיה בקרה רשתות בנין השקעות תוכנה מים א.ד. נילהרל 4 אפד צִ צִּ צִּ ממן צּ צִּ .'ומממככת משרב הורלזון 0-8 צִּ צּ ורוו ורוו ורוו ריר ר... י.ב.מ 4 ד צּ ורוו וריו ורוו טלקוד 8% אזאאת צִּ איכות מחשב ?ם אד צִ ו ו 1111 בלהו , / 22 21240 4 בצ .3 . צ ,ו / [ +. + . 1 + ג -414 24904.1 2444 אשב 4 ו 4 % זי% י *+ ./ - 42 - חבילרת תרכנה שהוכנר על ?ד? חברות המשתתפות בסקר טבלה מס' 8 חירב ניהרל עיברדיס שם לקרחרת מחסנים גרפיים כוח- החברה מ ח ש ב תמח?ר פחת רניתרח ?להלומיס ספריה ‏ אדם מכלררת 6 | ;אדא שִּ טִּ אסנת זכ מחשביס 055% חץ צִּ צִּ צּ חשב 4 אד צּ צּ צִּ 1 7. אלקטררנ?לקה טִ ריוור וו וו ?7.. 4 ד טִ וריו וריו ריוור רה איכרת מחטב? מחשבים אד צִּ צִּ / וו ינווי רייר וריו ור ס.ד.ס. מחשבים .1טאצטאסט צּ צִּ צִּ תברו ה-קכ-וו. וריו רו ורוה לענ"א אס ו צִּ ורוו מ.ל.ל פלליפס צּ וו הויו יתרת ריוור מ.מ. מערכות 8זאס טִּ / מידע עאזסק ויוי וס ורוו ייוו ור ויוי תורו מנוף 1 1 צִּ כו ויווש ה הוור ויר יחוור סילמה 100 צּ קומביט ( לשראל) צִּ בע"מ .== החך---ה" - 43 - חבילורת תרכנה שהוכנו על לדִי חברות המשתתפות בסקר טבלה מס' 9 ענף הלוראות ‏ עץ ניהול מכירת חרזים פרעלל שם החברה ‏ מ ח ש ב הבנליה ‏ רנרהל מוצר וטיפול דירות והתקשרויות שטחים ערבויות ברכב עם נרע' לקבלנים חשב 4 אד טּ איכות מחשביס ד צִּ צִּ צּ א.ד. ניהרל 4 ד צּ צִּ צִּ צִּ אסנת .זז מחשבילם ‏ 00557808 חץ טִּ 445 ו (--+ ו 11 ג 4 זנ "וי , / ו :.25 ₪- בש 5 / 239 ג ו ל 4 תע * .1 4104441 01492 4% ב + ו %- ( : 4