זומביט – גיליון מספר 21

מגזין מחשבים צעיר – נסרק על ידי Ingsoc

OCR (הסבר)
ג לשא . 1 1 5 שר הרהבה 47 )4 4 ;= 2 גת 4 6 4-ה 2 - 2%. ]- 78 4 = 1 = = 4 ₪- 2: = ר 7% השרורי שה ו / ו "- . /, / . 4 | % [ - : 5-4 שח יְ ור := 4 " "ו :ייל שמ שמעפו ה ההזה מו הש 1 א חחח ]| הה ה ה תרח ה - 1. , , : , . / | / | ן : קַ | 1 5 | 0 / - : : ו ו 4 --:] . ₪ | ב 7 : . / ". | 2 | . 1 | ' *. ן ( 5 0% / 2 / 1 - 4 ד . 0% % יי 4 | בב ה ד . וו וו וו החוור ור חדבקות זבעוני! משג ץוח | פנר טרצונים זכרמה אוב'מניה ּ<העם = /לם הנחה רשייט בקִייקִיחַ = /7: הנחה 2 "משחלי מחשבח ג הנחה רמיי גורך > ?חכ ה(חה רפקי חים 2 ו ו ,% ו ות שו , וו ו 1 2 ו // בצ 1 + / , ו ב -- .ו ויו ור" ו ונ )| לי ומר > 7 9 , 7 . 0ז) ו ו | ₪ : 7 ו ו / ב 1 ו / 0 5 9% 0+ / . ./ 3 4 ו 4 ]1 ו גל * / 1 1 מ אוו ; 0/7 . 0 2 ו ו ו ל .: . " ב (%(4 /%ן3 4- "י 2 אי רז תא / ₪ -> 4 ' . ו יי ו ווה ו ווום ו 9 0 יש 0 ל . , / ּ 0 ] 8 . = עזי שי . .ו 3% %% / ' | והאלי אוהה צזבכוד ולוו הו ו 6 1 ה 7 ו ו 1 0 , 1 וו 7 : ל ו | 0 ו ו ב / ו ב ל 0 ו ד : / וש בו / / / ו 1 7 0 2 ו יז ו | ו / / ו ל וו * ₪ ה גל מ 0 / / /) . / /) 0 זו ו % כ ₪ ו 0 ו:ג<*? ןו 17 ₪ / ,| 4 ה / 5 יור זו .ג או ו" %/ / מ -. ו : שבק. ו "ו ללדל ו - / / לוז % ₪ 1 2 1 0 / , 5 וי 0 | ותו צ ווה / ד ₪ 7 4 '. 09 0 ו ו ו וי" ואו / וו 5-7 הא 7-2 ו = ו וו ורד - / ₪ % / ו 1 וו ו וי 2 א 1 / ו 4 4 - 7 ּ זו " -- ו יג 0 ו - וגוז תרוד- פע יו " / /- וו ורוויוו ו / וד שי 4 כ ותו 7 - 1 .4 2 - ו / [ . לו לש בד יי | ור א ו | יי | /ץ / / ה ו ב 6 ה קיו > א ו ₪ 2 -%צ - / - ו ה ו 0 2 4 ו בער וצ ו / ו . . 0 לי ל ל ו וג [ " ו כ 0% ו ו ול ₪ 1 , ו - / וקרווו6ג 1+ / ב 0 "₪ 0 || [ . . - , , *. 0 3 ₪ / [ .- , / א 0 ו 0 ל ו 0 ה 0 ו 3 0 ב 0 ו ו ו 0 0 0 2 | | ו 0 0 . מ 2 2 ו 1 א / 5 / ב 4 | = - ל רל מ וש יו יפוי 0 2 , . ו ה 7 בהב ל . 0 0 - 5! ₪ 2 / 0 1 = ב 2 ד | ₪ | / ./ ו 0 | | - + כו דש ו -1 ו וו, ו / , ל ]| , 2 דוו ורי / / 0 . סְ . ג ₪ . / 6 ל 0 8 , , . ו ל 1 כ / ו 8 ב . : , ו לשל 7 לילו . 2 0000006 / ד ך יס שתן ]= זה : בקצרע 98-39 , , א ק' 5 0 ל . שחקים 40-41 "/ אך כוח הכבידה 50-51 ם - זה הקו זו וער וי ו ל . . ל 8 ולו ו ל 0 , . ₪ . / ו " : , ו א / .ו ל ויו / ו , 0 ו / ן ו ו ו ו /, 5 , ו / , , ' : 0 ווה ו ו ו 0% , 0 0 , 2 8 . / / 0 0 ו 2 7 ו ו ו ו ו אוו ב % , / 0 , / 0% 0 0 0 <* / ו ו ו ב ו 7 - : / . צ . "ו 0 ( 0 8 / / / / / / 0 / / ו [ / . , / 0 וי ו / . 4 ו ו ו . וו , . "לו .ות . " 6 כ ₪ , ך שיווק, זמנים טובים 0 בו ו ")0 / / ו ו ויו - ו 6 ל 0% ו 2 וי-וי יר - ו זור ] ו כ - ו כ וי / - ו י / ? ע בל 6 . , . , ּ 0 . 0 / 4 . . ₪ . 7% . % : . ה ו 0 , ' - !יל מש ₪ , זו | בד ]+ גו כו -ו ו ]4 יו א ו ג'ו ל 0 אי "חשויות , וו .ו ב ו 2 3 / 4 , 1 4 ורד ו . 1 | המתאמנים ( גמ' 16), או חלילה, לרדים | = > ממשדם ‏ ו ה שש 0 ןר ןר ןה ג מל ור לא אה 0 , ו , . . | 5 / 0 0 , 2 / : . ' 9 /, ך " + 2 0 ש ₪ / 3 ." 7% /) - ו ו [ ו יְ / 1-4 4 -3=בץ: , . - / .. ו / שג') ו. // וו ו 0 מעבר לכך, יש משהו הרבה יותר חזק ו , ו 4 ו לקזש ₪ ו קה ו 4 וש = . . 1 -א2 = נלטיקה - אנו עדים לה 0 / ו וג'ים, מאיצים גראפיים, ק | 2 9 ( / ) וצו ו 4 ו 3 / / ו ו - אנן +*.ל-+ "4 / 0 4% שב | 0% . הן מייצר 4 % . . % . / 1-ו הו וו 1+ 9 | ו = וגוהו ו 3 ו 5 ְּ / / / לו 44 / מצ . ּ . / 0 . / / 47 4 / | = = ₪ ו ה / . / 0 - . , 1 ו 1 ל י, : 2 ד 0% מ , ו : , מ ו אי ג = 80 בלכ לו ב ובש ו ./ / ו 6 5 א 6 + 4-0 : | / ו /. 1% / / / ו 0 ב 0 / . / 0/0 ו ו 34 | )ה4)ב א (י ו וו /וי, - ו + וי / / , 30 וא/ו = 0 וי ו +ב 4-4 + ו ו 4 ]ו 9% . . , / 4 ו ו . =-וָן ןו ₪:ו|,% / " ₪3 ו : 1 ו א 0 ו אש 2 / - .4 יש ג .= ₪ . / . ו ול 2% %'ו - / / ! ' / / / ,ו . ,ג . 1 . . ! 4% ו א 9 4 ( 0 ,וו " / ' " 4 , ו אנ ו ו רו + . ו . / ושיו ו / , / / / ./ . ', , . ו ' 8 1 0 . וש = א א ו בובל ישיצ / = 10%ת,.י 0 0-ל א 2 * ו % 0-01 - + . . 4 [ % א , "יו 4 . / . ₪ 7" . 0 / - לי ] 2 ] 5 ו יו ' 9 " 4 / / | '- 1 א . 7". = | ו "יו ,1 | שי %" ₪9. % + , / / י .| / ו 0 ל 2 ₪ שי 2% 8 %) ו גיד ו ו ו : ; / א , 1 ו 7 4 1 4% 1 5 ". א - ו ָּ 2 , : = - ו ₪ := - - 0 ה ופי כו ל 4 "2 זו ו ו ו ו ו 4 1% שש 7 א לכי מ 8 0 ו הב לפית א 4 סכ ו 5 1 סכ 6 מ 1 יר נה בי רד 6 שר לצ 0 5 א | 0 % א ו ו -6- 5 0 8.7 בי ה 5-1 ,5 4 | 4% | | א / ציזן. % / .יי , ו ו . | . 1 .יי + %/ ש . 4 -..' ' ' ה' / , 4 , 4 , " א 1 ( . , " 0 . 0 3 "' . -+ . - ג ) 0 . : . , 0 / /- 0 4/4 שר גי << - . . : 7 ) ד 5" 9 0 | : 1 ו 0 , - 7 - + . ₪90 . 2% , | * ₪ ְ ןז 1 = , וו ה . ג , ו . ' % 8 0% . !תור %י ₪ | 0% יי ₪" ו > % 0% ּ: ו 1 : ₪ ₪ )| . / . | וו + (כולל "פטפוט". ו ב ₪ ב ענ רובידו , / = . , . [ ו + שי 3 - . ל ובזק ו ,54 3 9 6 " , דוו | יע ו . מז / / יב כ לו שי שי לטיו . / . . / // | מידע בפקס: 7 ו וו ב , / 0% = ב ב ו 0 4 <% 4 , . : : . : , 0 . - . , . " ו 2 0 - . ו 9 עתיד - ושת מכללות טכנולוגיות - קורסי גראפיקה, תקשורת, שומים משרדיים - 1777022-5354 > / - ו וו 4 2 ָ - 4 27 0( ו: ו החיוני . הנב = 0 - 1% ( מ ייד ו // ₪ . ד = ם -0) פוקוס"מ ד אוב הדרא הלאו ר-רא כרו רד רו -- .0 0% י ל == ו = | - ו 3 ו ג דט רו רו 5 הדו א דא כו כו 1 ו ו 0 עד 00 59 / או מוכר את המשחקי / | ו ו ו / ] ו ג דבואה מכרצום- בד 0 טַ כ / ו ום בלהות. ה -- ] 7 4 1 0 ו בודד ה ו "הד ואסט - 70 ש" 4 ו 6 , 0 ) 1 [ ינ ₪ 4 סי סט 00 - א000צ1'. > 40 ש"ח > בו שי לאיר ו לט ו ד 1% 0 0 = ו : = מחשבק - 5 ש"ת 0 . "0 ו = יר % 0 / .ו / 1 7 + | חח 2 : 1 ו ו . | | וג ] , ו ו ו( וב א ו ו 9 ג וצ" ו לי ו שו 4 ו ל 6 2% 0 1 0 1 . ו , / / [ %/ 0 5% ג י | 0 ב ו יצ יל צ /" , .. / 1 . 4" 0 ו : . , % 9+ ו . ו כ . ו ,לקי -. . 0 - : 2% 2 ₪ - ו ט וו - ל עתידני 0 )5 צר ה לצ ו ווה א ,> 0 א [06ז ול ₪ - אולטון ₪ 8 - 802 םי" - , מל 3 , 6 : = ד להקקילי הריק יד 0 7 5% 0 9 / " . 4 . = ₪ סינדו | ללוס - אסטרטגיה. עתודני. = ..... (. כולם על דיסק אחד במחל.- .- / , 42 - / 2% ו ש 9 . א 4 0 "ב ות - / ו שש ורוא ]1 , , ו . / ₪7 % 4 17 1 4 נא . - -1 מי ל / // 9 + ו 7 "שוש כ" ו ו . == .עה 4 101 3 אללו ויל" = . 0 ב 7 ואשון [ א , . . | שי 0 / " | . / . , /,' . / " ו | , ו . , ו % 0% , 4 יי 1 % 7 ו א 0 0 א ד ?= ג ב % 7 + ג 5 ל יע וליל לש ורש עלצ "ו ללצ 2 י-:-צ: 4-ל וא 4% 7 - . ! / , / 2 4 + פיטר ה 2 52 ית - 60 ש"ו -. = 2- , . / | . . ₪0 . י - ו : [ . א 4 / . ' 0 / - / .ו / יע " ו | שש לו ב "ו 1 רש 2% ' : / ו ו ו ו ו = 0 ו 0 ו ו : ו 0 שיש בי" לצ טהר פוא 2 בול ה א ו / / כ ו ו היפ ה וא ו 8% = | פש ‏ א 4 5 5 אא + הי : ו 8 מ 1-2 א א = אכ + שאר =)> <שמקר. וקש א לעה ו יא | חש א הפ שמ הו ". | -. / .| ו ו 0 0 , . ה ' . . . ו 2 [ , ₪ 1 / . ששל" , : , : [ 7 / / 1 / / וווו , ו *"כגו' / ליל 0" .] + )1 | ו ו 1 / 0 / 6 0 " . ו ו וו 8 6 0 . | / ג , : כו 0 4 = 1-5 הב - ו 2 00 ב ו 0 0 ו ו | . , 0 0 ה 6 ו ל , בוו - 0 0 : היו ה ְ / 0 ו ו / 0 לא 8 -- של ו / / ! / / ./ | 1 0 ו ה ; ן | ו ו . ל 2 ₪ . 9 ,0 / : ל / ו / ג ו 4 : , ש 9 ו ו . / 07 ו 7 לוי 7 6 ב ו 7 ו ו6 יי ו ה באב כ .א וי 7 | 0 - + מנ 2 וש מסקרי 16 התקבלו הנתונים הבאים: ההוצאה הממוצעת למיחשוב בשנת 1996 באירגונים גדולים (למעלה ממאה עובדים) - 700 אלף דולר. תחומי פעילות המיחשוב העיקריים באירגונים - ניהול פיננסי, עיבוד תמלילים, דואר אלקטרוני. = באירגון יש בממוצע 6,79? 123 מסופים, 5 מקינטוש, 5 תחנות יוניקס. = לגבי קניות באינטרנט (נושא שנוי במחלוקת): אחד מתוך כל שלושה גולשים באינטרנט ערכו קנייה ברשת לפחות פעם אחת. צרכנים ביתיים מוציאים על רכישות מקוונות יותר מ-50 דולר בחודש. צרכנים עסקיים מוציאים יותר מ-500 דולר בחודש בממוצע. קונים באינטרנט מבקרים בממוצע בשמונה חנויות וירטואליות בכל "שיוט". סה"כ פעילות מסחרית שנתבצעה בשנה שעברה - 300 מיליון דולר. = ישראל נמצאת בין 10 המדינות המובילות בעולם בשטח התקשורת 80% משוק ההוצאה לאור עדיין בידי ם.זקקג. מסקרי ?6800 גדמוא נמסר: המיגזר הבא במשק שבו יועסקו עובדים זרים עלול להיות ענף התוכנה. המקור העיקרי למתכנתים זולים - הודו. = באינטרנט קיימים כבר כ-750 אתרים ישראלים, בעיקר ממגזרי התחשבים, תקשורת והיי-טק. תחזית הגידול בשנתיים הקרובות נאמדת ב"150%. > עד שנת 2000 תהיה מעבדה ממוחשבת בכל אחד מ-2400 בתי הספר בישראל. בשנת 94 היו כ- 6 אלף עמדות מחשב במערכת החינוך, ב"95 נוספו עוד 8000. ב-96 מותקנות כבר כ"32,400 אלף מערכות בחטיבות השונות. = סאיטקס זכתה בשלושה פרסים יוקרתיים בפסטיבל הסרטים הבינלאומי בקטגוריית "פירסום, שיווק ומכירות". את פס הקול לסרט שזכה במקום ראשון כתב המלחין שלמה גרוניך. 5% ] 441/64 442 = 9-6. 3058 ה--5לו תדה == 2550|*4ה) 42 ו מ - .2 == 4 5 -- 0 - הטקר ראה ה חחח ה חחח אהההתחהרה הח רה+- הפי : ְ . - :: - ₪ = " - - 2 - -- ---- : : - ב שטק המרי הטיד ד ] ו וי ו מ ו מו שו שי התור 5 . ב טכ דד ו , הא ואר . 1 / 0 ו ב וג "בו רפיבי ו המרחק בין משחק הטלוויזיה האישי הצטמצם לפני כשבוע, כשענק משחקי הטלוויזיה סגה (סָ58) הודיע על חתימת הסכם עם חברת חו50. על פי ההסכם, תשווק %ח50888 גירסאות ₪6 של המשחקים של סגה, שנחשבים למשחקי ארקייד (פעולה) משובחים. | המשחקים, לפי דברי נשיא חברת סגה, ביל ווייט, לא היו יכולים לעבוד על ור | מחשבי ₪6 עד כה, בגלל הגראפיקה והסאונד המורכבים והכבדים של או צ י | משחקי סגה. כיום, לעומת זאת, כאשר רוב המחשבים הם ., מחשבי הח טוזח6ק המריצים 95 פאוסטחו), הדבר כבר אפשרי. אנשי סגה סבורים שבשוק ה-6 הנוכחי יש נישה מכובדת | / 8% | מאוד למשחקי האסטרטגיה, הסימולטורים ומשחקי. ]| התפקידים, אבל מאידך, מחקר חדש מגלה שמשתמשי , המחשב המודרנים רוצים דווקא משחקי ארקייד אמיתיים | ₪ | ומהירים על המחשב הביתי שלהם, ומעבד הפנטיום הופך , | זאת לאפשרי. | הם מביאים את הוחתק|סם 08) 5000 ,8ה20 אוחסס |7| | ץסווה !פסוחסד, שיצאו בנובמבר האחרון כ"טעימת מבחן" | ו / | לפני הדבר האמיתי. מיותר לציין ששלושת המשחקים , | הצליחו מאוד. ₪ | , 1 לעה 12 -=1:17) ש- + קייח / * % / / " 6 = . % ו : , / / / | או - 6 / | 6% 1 : [ . 4 : , 5 ל ה /, 7 , 2 , / , ₪1 / 0 0 ,. 3% 1 7 ו / / . , 0 רא בשמ ית ילל שו פע רתכ 5 5 ל ו ו ו ו /, לכיש שב ולאל הו א ק ,09 :4 לשוכ ששל ויק בכיע ושצ/- שש א הא רן דרת===2 ורנ , . וח = | 7 1 2 שש 5-0 ג וה כ=-> == 54 ןישל | הלגי 46 5 חל רד א | | שלש ₪ ה ואאא-אאח]1-ו ‏ הי :שרפו שרי א מו ל ירשג פה הל ריק = הניק ו = זו יו = רש ו | רמ א שמיש | ל ה וי ה ל ב - ו 1% וש ל בבדב רבגץ א לכי ןו 0 ּ ְ 8 : ו 4 % ב . / = = 5 / : שו 2% ל . / . , , - 0 ה ל 7" - ב ו ה // / ו 7 , כ , ל ד 4 : 5 / : ; 5% = מ 0 ; > " 1 , , 1 - . 0 6 5 ל 5 שן 0 , / 94 / 2 , 0% 4 ו ל 1% ּ ( 4 % ב 2 1 0 ו /. / | 8 .- 0 0 2 ו ו ג לת י : - 6 י בש 4 ו | 0 ו 7 , ל 1 %% 7 5 / 41 -) % 0 0 ו ו ו 3 7 א , ו /" ו / / בְ 0 0 - " ד %- ָ / 7 ו 0% יי 0 ו / / ו % וזל / " לור 0 ו ו יוו 0 = הו 5% 2 . 1 0 - % . *ן)י יר > / וו רו =ו = ו . , . 0 ו 0 ו ו / ולמ ו 5 ו ו ו ו 0 4 ו / 3 "ו % 17 , 0 2 0 4% 0 5 ו 67 ו ו 1 ]₪ , ה הי / 8 .2 ו 4 צר 4396-55-19 ר,3 7% 7 ץש לש עד של דוה בר , ג ו 7-ו = 2 ו ב 1 ו ופי ו . ו ווו 0 . ל 7 1492 4 , - רש "ו 2 . ה היוור גו ויוי ויוי כוייניייטיק ייוו ווווויווידו ו / %. * -- ו . . . :2 0 ו א ₪ | = . ירנא 5% ן = 06| | 1 21 : % | ה" ך | 1 ב ו ו ו ו ןו כו ו 4 וי-וי , % ?<> שביה -- - " , 7 . , ו רַ .| ו . | | לוו את א ייאמן 0 אותי נולכמהר רגעים 0 מהאינטרנט, | -- | סיפור המסגרת עוסק בחבורת נערים 9 את אחד מחבריה (במקרת - | שגר שם רוצח אלש ומחביא אותם במוזאו, | אבל הפרופסור 2 | לג 0 המוזיאון - קריאות "ו 0 באשות יי 3 - | במשרד המבול: וההפוך שו הפרופסור הנעלם, ; מקשיב לסה שבה הוא! מספר על כוחות הרשע שהשתחררו במוזיאון ומתקיפים אותו מכל עבר. | עכשיו צריך להסתובב בין החדרים ולמצוא ראיות שיעידו | על הפשעים שנעשו | במוזיאון ועל היעלמות הפרופסור, ולהיזהר מרוחות (או מה שזה לא היה = = | קטלניות. החיפוש אחר ראיות נעשה ללא מפה, מה שמאוד מקשה | 2/0/00 ] 8ששוח5 כולל גראפיקה תלת "מימדית והוא מפחיד למדי, בעיקר בזכות המוזיקו | | המעולה ומורטת העצבים ז שלו, שמשתנה בכל פעם שנכנסי ימ לחדר הדש ₪ יי - וי הד ולי ה / 2 ל ליי : . 9 . 2 , - 0 בי מ 2 -- 7 כ4 5-412‏ [הב-שלה) ו 8 ו טש הליפה שפוווש %. י ה 0 : / " . = רו | ₪ הך- | -% 0 4 ו 1 דט ו | 0 ּ = 4 | --- 0 | ,. 1 / . 1 1 1 א = , ; : הל - - - - לק שאי >= -| | צבאות של לוחמי חלל 7 ב "ו 6 חברת. ו מחזירה : | אותנו לימים העליזים של המערב הפרוע, שם יש לאדם נאמנות רק לשני דברים: לכבוד שלו ולסוס שלו. אחרי שחייו של איש החוק ג'יימס אנדרסון. ו ו נהרסים כליל תודות לחבורה של פורעי חוק אלימים, הוא יוצא למסע נקמה ‏ נגדם, ועד מהרה הוא מגלה את תוכנתם ית 33333 3 . המשחק נעשה כמחווה לז'אנר מערבוני הספגטי של שנות השישיםישבעים : ("הטוב, הרע והמכוער", "בעבור חופן דולרים"), והאנשים ב 05 | טוענים. | שסוף סוף הצליחו להעביר עלילה: של ממש במשחק. סטייל וססם, | כשההשראה לקוחה הישר מאותם ---]]- )]-. / . בצד הטכני, יש כאן מגוע משופר מאוד 0 2 מ וקטעי. וידיאו חיים: בסגנון 2 !980 906 . בנוסף, הבינו ו (הגיע הזמן): ב 0 את החשיבות: | שד משחק רבימשתתפים והוסיפו וגם אפשרויות משחק במודם ו וברשת, שהיו. | חסרות מאוד 3 "ם. /. ו ה 0 ו 0 , , , שו מ וש | 1 ד שד--< ויר 142 ל האיל יל = פל) 9:44 ] ו ו םק ,= ו גת ג | ג וכה ה 2₪ 4 =-אא ,ואה ו %- -4 9 ו 1% > + | ו 4 4.4 4+ 2.4 2% קר צל- + 1 / . ' ד " . 4 ו הריש | אוקיי, חברים, אני מציע. לכם לחדד חרבות ולהתחיל- -- | למשר כבר מעכשיו, כדי שתהיו מוכנים וערוכים ה | האקשן החדש של חברת אושחו/, 0060 0 זסשוה, יפרוץ אל המדפים ו אמצ הקיו מדובר ה במשחק פעולה ה ו ז הפעם אביר צעיר ואמיץ שחייב להצל את ממלכתו מפני מכשף רשע המאיים לכבוש את העולם (אולי: מישהו כבר יגלה לי מה יש בעולם. הזה,. שכולם רוצים לכבוש ן 0 -. 0 מציאת כמה חתיכות גביש אומללות 0 סריקת. שחקנים אנושיים, וביצועי | רקע - 0 ]| מ חכה נה 5 | 0 ו 0 ל ו ו ו אב זז רו . , ו ו רוד 0 5 1 ל + ולי = וק 1 ה ו 0 5 ו יב 1 אחת הדרכים של החלשים איך קשורה האולימפיאדה למחשבים? שאלה יפה ותשובה פיוטית בצידה. דמיינו לכם את האולימפיאדה, כל אולימפיאדה: את הזעם הנאגר, את העצבים, את הקריזה, את הרצון להיות שונה, להיות טוב יותר, חזק יותר, גבוה הרבה יותר. אתה מסתכל ימינה... בום... כושי ענק ושרירי, אתה מסתכל שמאלה, יפני נמוך עם עיניים קרות. ברגע הזה לא חשוב אם אתה גזען חשוך, יפה נפש ליברלי או סתם מישהו שחייב לרוץ מהר מעל משוכה. אתה פשוט רץ, וכל מה שנאגר בתוכך פורץ החוצה. ארבע שנים של אימונים מגיעות לרגע האמת ואתה קורע את המסלול, את מזרון הג'ודו, את בור הקפיצה, ואת קורעת את כדור הברזל הכבד מנשוא, או מזנקת לבריכה ומטביעה ארבע שנים של אימונים בתנועות פרפר מהירות. פיוטי? פיוטי. מרגש? מרגש. יש מאחורי זה רעיון? יש. פעם, לפני הרבה שנים, איימו על בני ישראל ערלים אנטישמים מונהגים על ידי גולית הגונדוזיל. הוא היה אשף החרב, הרומח, החרב וההריגה באמצעות סמוכטות למרחק, וכולם פחדו ממנו. מייקל ג'ורדן של הלוחמים. מולו העז להתייצב אלוף הארץ ברוגטקות. אמן הרוגטקה והכינור, הילדון מהצפון, חביב הבנות, קבלו את... דוד. נפגשו הג'ינג'י והגונדוזיל באמצע השומקום וחיכו ליריית הפתיחה. גולית, אלוף היקום כבר שנים ארוכות, גלגל איזו סמוכטה חביבה, אבל דוד, שאומן על ידי אברהם גרנט של אותה תקופה, הצליח להרים לו אבן קטנה לנגיחה וניצח בנוק אאוט אחרי עשר שניות בערך. ועכשיו מגיעה התפלספות קצרה על העימות הלחידני שמשליך על הכלל. אמנם המקרה של דוד וגולית הוא לאו דווקא ספורטיבי, אבל בכל זאת הוא עימות אחד- על-אחד, שריכז את כל המאמץ של הגיבורים לחלקיק שניה, במאבק בין המייצגים הטובים ביותר של רוחה של אומה, וזה, כמובן, מה שעומד בבסיס כל המאבק הספורטיבי באולימפיאדה. יעל סביסה אה אוכלי הסושי הספורטאים אמנם נלחמים בודדים מול בודדים, יכולת אישית מול יכולת אישית, אבל כל אותם יחידים מאוגדים תחת דגל אחד. כאשר יעל ארד שלנו חובטת באיזו יפנית, הרי זה גם נצחונה של יעל שלנו על אוכלת הסושי השרירית, גם נצחונה של ישראל הקטנה על יפן החזקה, וגם נצחונה של תעשיית ההיי-טק הזעירה"אבל"פנתרה של ישראל על ענקי הטכנולוגיה היפנית, שעושים חרקירי אם הסי,די.רום שייצרו לא עובד כראוי. כך קשורה האולימפיאדה למחשבים, ולהיפך. ועכשיו קצת ידע אישי: כשהייתי צעיר יותר למדתי ג'ודו, ואפילו הגעתי לחגורה כחולה בטרם החלטתי שבנות מעניינות אותי יותר מ"איפונים". הדבר הנפלא ביותר שאני זוכר מימי האימונים הארוכים שלי הוא המנטרה "נצל את כוחו של היריב להוציא אותו משיווי משקל". זה, אם לא שמתם - >> לב משפט חכם להפליא. יש לך יריב אכזר, חזק, והוא תוקף 0 באגרסיביות. קח את הכוח שלו, את העוצמה שלו, והסט אותה -‏ | מעט הצידה. היא תהפוך לכלי נשק עקר, לא יעיל מבחינת --‏ | היריב, ורב כוח מבחינתך. .| אבל לא רק על יריבים אפשר להשתמש במשפט הזה. למעשה, אתה | יכול להסיט . אנרגיה חזקה לנתיב שבו היא תשרת אותך ולא תעבוד גד 7 לדוגמה, האינטרנט - מסת אנרגיה חופשית, קצבית ודוהרת, שבקלות אפשר לטבוע בתוך השצף קצף הזה ופשוט לא למצוא את עצמך, לא ליהנות, לא להבין את הכוח ולקרוס תחת העוצמה. אתה יכול לעמוד זקוף ולהגיד עד מחר בבוקר . ד ו וא ו 0 = 1 8 - ו ₪ ו 2 8 יש 7 0 , ו % ו 7 וו ו פב לשרוד היא. להשתמש בכוחו של היריב ו ו 0 ל % ו לו 2 --. | שש ל + ו 5-5 "== וויי ויוי ו ירי בשש - ולהסיט אוֶתן לטוכתם. כך עשה דוד לגולית, וכך תעשו אחם לאיָנטרנט שאתה לא נכנע, ובסוף הרי תישבר, או תישאר מאחור עם הנאומים הדוגמטיים שלך, או לקחת את העוצמה הזאת ולהסיט אותה לכיוונך, כרצונך. והרי זוהי בעצם מהות הגלישה, הווירטואלית והאמיתית כאחד. אתה עולה על מסה וכוח אקטיביים (גל, רשת) ומזיז את עצמך בהתאם לתנודות ולכיוון המסה. ב - אחרי כתבה כל כך פילוסופית, אני מבטיח לפעם הבאה רק שטויות. פינת העצה הלסטנה הפעם אהיה מאוד קצר וברור. תעצרו, תפסיקו, חכו שניה! כל יומיים יוצא מעבד חדש, מודם חדש, כרטיס חדש וסל כביסה אלקטרוני חדש. אז חכו שניה לפני שאתם מחליפים את ה-133 שלכם ב-26 בהמה, שמסוגל לחשב במקביל את קיצם של מאה חתולים לאחור. אני חושב שהגענו לנקודת רוויה מעניינת, שאולי מצאנו חניה לכמה חודשים. עוצמת החישוב של הפנטיום 100, או למהדרין, של ה-133 עם מודם 28,800 ו" 62 במהירות משושה, מספיקים היום לרוב המחשבים הביתיים הממוצעים. הוויכוחים צריכים להיות נטושים סביב כמות הזכרון, וגם כאן 16 מגה הופכים להיות הסטנדרט. אז לפני שאתם שולחים את אבא שלכם למשכן כליה, חכו שניה ותביטו למחשב שלכם בעיניים. אתם באמת צריכים אחד חדש יותר, רק קצת קצת יותר מהיר? האם המעבד שיש לכם עכשיו, זה שהמשחקים שלכם רצים וירוצו עליו בעתיד, לא מספק אתכם? יש לי הרגשה שעם קצת צרכנות נבונה - 3% נוכל להוריד מחירים ולייצר סטנדרט ‏ | יציב ומתפתח בצקדים מדודים, במקום 0 בתנודות חריפות ולא 0 תמיד מוצדקות כל כך. ₪ 7 ו ה ו 3 ו 0 / ה ה ו 7 |-|- הי --------- 7-ה .2 .> ------ = | -1 ה 61810 ל 16 / | / 6 0( 7 ו ₪ 5 ל 4 מאה 2 2 ו ו ו ו אש ו 2 0 ו 1% ל 0 -- 5 ה 2% 5 0 / - , מ 0 0 - ו 5 0 ו ה . ו : 4 דר ל - *-..=*רין לקי עו | בשיש" = - שש | צצ- . שאו .)= ריילפ 2/8 לש צר ) ן עד 81 וש -- '[%444> .ב-א , > 1 ל ] ל 0 1 / ו ] / ו 1 0 - 6 / 6 8 / , 7 / / | . . / 0 : / , / / 5 - / / / ו 0 / י 4 / ו : 0 א 0 1 ו לי 2 6 % ל ו ו ו ו 8 : 0 ו 0% א ₪ 8 2 וי - ₪0 : " , 7 /" / בר 2 א / 0 : א ₪4 ' וז 8 1 : , 7 . / 0 . שר . ו - א ו " ל , 2 , . , 5 ,. ו של 7 שְ . %, 9 ו ו / , ל ו - ל / . :3 7 ו ה ו / 0 69 ו [ 0 ו .ו / ו 0 2 0 / 0 0 0 , 6 : ו 7 ו 0 0 ו ל ו 0 ו ו ו ו הי ויו 5 אכה שי : ד , 2 כ'"= = אק לשרי ("- -. - 0 2 - : בלל 6 ז . , ו 7 א / 0 . / " | בב 0 5 11 0 / ל 3 7 : / ₪ 7 א ו / 0% 0 ו ,4% ( - 4 23 / . / 1 0 0 0 ו 6 ול ל ו רו קרו "יש 7 ישן + 1 בי ₪ %- ₪ חי 0 4 - 8 , , 4 - / ' . . שב הריש של א שה == ילעל % ₪ ואי : 0 יכ ו א בער יללשו קכוי-ל וו וי רו ו כ3נ20ה*/י אגא בות.(ב=-קור ו שורה צק- הכיז ההר ההש תוקחל ה ד 7 7 = 7 7-5 ₪ בע הלש 5 :1 5/9 ב-א > כ 5 ל 4 ו שש ות ד ב" ל שריש ד ה ו ( לת ויפ ודי רכ = פב גב וכ ברימ טק וק ויו שאר יוארש יחיש יר אוש שה אב רו ו ששו 1 0-55 בל 239 + כ+-ננת 3+ = 33553 "רוקיד !ב ץלורישיקות* ₪-+>=קנריקו-* ל קשמ = 5%:7נא הצ הג .שק א2ב- א"ע" ער הרוח החש" לגד 0 יצ " יק 8 5 חנון, בשפתנו) זה שיא האופנה. ההגדרה הנוכחית לחנון (מישהו פלט טל גומ חושף את הבלוף את זה במקרה לידי) היא: "אדם המוצא הנאה, חברתית או אחרת, במחשב". זה יכול לכלול משחקי מחשב או שיחה ב₪6 - כל עוד הגדול. כמה אנשים שא ה ₪ אתה מפיק מזה הנאה, אתה נחשב לחנון. בהיותי אחד החנונים האלה, אספתי המון ידע בנושא, ואף התחלתי לסווג את החנונים לפי ו | , קטגוריות שונות. אם יש לכם הגדרה נוספת למילה אתם מוזמנים מכירים באמת עוסקים לשלוח אותה אלי ולהיכנס לספר השיאים של החנונים. / אחת ההאשמות הגדולות ביותר נגד המחשב היא שהוא מנתק את בספורט? אולי רק אלד הפעילות החברתית עם העולם (עולם, מה זה עולם?). אבל אולי העובדה שאני יכול לשחק כדורסל (ממוחשב, תירגעו), עם אנשים שנראים כמו התור לוקליר שלאו דווקא גרים בשכונה שלי, אלא עם חבר בעיר אחרת, דווקא מקרבת אנשים. המצאת סוגי ספורט חדשים, שלאו דווקא קשורים אנ לא בטוח שהפרטים האלה באמת מעניינים אתכם. אבל אני במציאות או בכוח המשיכה, גם היא דבר המחדד את האינסטיקטים החדשים של ימינו פשוט הורגים אותי. כל השרירים מכווצים, ודווקא 7 להתאגרף -/ -- לוחל ש-ששו ‏ ה = אלה שהכי נחוצים לי. איך אפשר לא להיות עייף אחרי הקלקת 00 = = תאילנדיות במפשעה? תאנימו לי, זה ממש כואב. את כל זה הם יכולים מטר בסגנון חופשי; לעשות במשחקים כמו מורטל קומבאט בלי שום בעיה, אבל אף אחד בואו נודה שהעיסוק האובססיבי והאופנתי בספורט הוא בעצח | <א באמת מתכוון לעשות את זה במציאות. אשליה שקיבלנו מצפיית יתר בטלוויזיה, ולמען האמת, אף אחד לא וו - = ממש עוסק בספורט. למען האמת, גם אין יותר מדי אנשים שנראים = תניס - ראו הוזהרתם: כמו הת'ר לוקליר, והמסקנה המתבקשת מכך היא שכמות האנשים ועכשיו אזהרה: המדענים האלה, העתידנים למיניהם, הרשעים, שעוסקים בספורט שווה לכמות האנשים שנראים כמו הת'ר, מאחר | וצים לגרום לנו להתעמל יותר. הם רוצים לראות אותנו זזים שבפעם האחרונה שבדקתי לא הייתי בלונדיני, אפשר להסיק מַכך = | ומז'שים, והם מוכנים להשתמש בכל אמצעי כדי להגיע למטרה = | שתתר אני כבר לא אחיה, וגם לא קרל לואיס, ואני גאה בזה. אחרי -. . - יי - ו א ₪ הכל, מה הטעם להזיע מול מיליוני אנשים, כאשר אפשר לחזיע "ן | 5-8 בנוחיות בחדר ממוזג? הלאה ההשקעה, תחי העצלנות. מדומה. הפחד הגדול ביותר שלי, ובטח גם של חנונים אחרים, הוא שכשהתיאוריות שלהם יתפסו תאוצה, אם תרצה לרוץ לאיזשהו מקום ספריונטיס ומרתונים - תצטרך, לא עלינו, למתוח את השרירים המדולדלים שלך ולהתחיל = לומר שאני לא עושה ספורט בכלל תחיה טעות. אני דווקא | | באמת לרוץ. בררררררררררר.. ₪ . עושה, רק באופן סלקטיבי יותר. כפי שציינתי, הקלקה על העכבר (שמחליפה, בזמנים מודרניים אלה, את ההקלקה על השלט-רחוק הזכור לטובה), הפכה לספורט מרכזי בחיינו. לספורט הזה יש כבר - 6 ד (אב- - עו 2-4 ל"ז אב "א 4ר- -ב: - ו - .: : 2 שמשל לש = כ כמה וכמה וריאציות: ספרינטים (כמה מהר אפשר להקליק על 0 העכבר), מרתונים (נראה אותך מנווט עם נטסקייפ במשך 16 שעות), / וכמובן, אירוע שמייחד את העכבר הפרטי שלי - הרודיאו. כאשר | אנשים אחרים מנסים להשתלט על העכבר שלי ולהזיז אותו ‏ = 0 כרצונם, מראה להם חתיכת הפלסטיק האימתנית הזאת ממה == = 0 היא עשויה באמת. איש לא הצליח להישאר עליו יותר 8 0 מחמש דקות בלי לחטוף התקף יאוש. מהבחינה הזאת, = = 4 אפשר לומר שאני ממש מצפה ליום שבו ינסו לגנוב לי ה. את המחשב. לגנבים תחכה הפתעה מאוד לא נעימה. 2 4+ / לסווג את החנוניס הספורט, בדיוק כמו גיבורי התרבות שלנו, לא מת. הוא פשוט ₪ ו 7 ומ .. --, 0 התחלף. אם בשנות השמונים, למשל, היה אין להתהלך בשרירים ₪ טל גוטמ / תפוחים ממאמץ ובגדים צמודים עד גיחוך, היום להיות שאסאו (או / ]/ | לבא - ה וויי ל ו שש לפ = א אלד 19 שר , ב - 0 0 7 כ ו ו רירום 0 ו . / 4 - וי 0 רקי 0 / ,ו ו 0 / - / 5 ל / ו 0 : / 0 0 2 שי 0 = / ו 5 ל 0 0 ו 0 זא ו . 1 ו ,2 ָ ד ו ל /, 0 3 0 / 0 1 / ו מז ו 6 0 00 | " ו %) / , + / 1 . 1 : / א ה /, ,ו / 0 שי 0 : 7 > יי 0 0 ל , לאו ב 0 בי / ל + ₪ - , / / . ןש ַָ ו " 4 7% שי ו 9 , ₪ 0 , 5 ו / "ו ה - המשחקים האולימפיים המודרניים התקיימו באיצטדיון השיש המדהים של "הרודיוס אטיכוס", ששוחזר והפך מחורבה לאיצטדיון מלכים. טקס הפתיחה לא כלל את הדלקת הלפיד המפורסם, אלא הסרת לוט מעל פסל של עסקן מקומי שתרם 0 אלף הדרכמות לשחזור. התורם היה לא אחר מאשר אריסטוטל אונאסיס (לימים בעלה של ג'קי קנדי, אלמנתו של נשיא ארה"ב). ספירידון לואיס, שואב מים עני, הפתיע את העולם בזכיה במקום הראשון במרתון האולימפי. הוא סירב לסכומי כסף גדולים מאוד כדי לשמור על מעמד של חובבן, אבל מאז לא ניצח באף מירוץ. - ו . יו . 4 -- = - סטודנטית לאמנות משיקגו, מרגרט אבוט בת ה"22, היתה האלופה האולימפית האמריקאית הראשונה בעולם. היא ניצחה בטורניר הגולף, אבל | המילה "אולימפי" לא הופיעה | בהזמנות לתחרות, וכך אירע שעשרות של אתלטים שהגיעו למקומות גבוהים בטבלת הניקוד לא ידעו על הכבוד שנפל בחלקם. אבוט נפטרה בשנת 55' מבלי לדעת דבר על מעמדה האולימפי. ₪ 4 * , - - 5 סע מ חר א 0 . - (|. 12 | סנט לואיס - הארי הילמן, פקיד . בנק, זכה במירוץ משוכות של 400 1 מ' וקבע שיא אולימפי חדש, אבל . וט מ המירוץ הזה נכנס לספרי ‏ 2 ' ההיסטוריה בגלל הזוכה במקום : השלישי: ג'ורג' | פואג', | : * השחור הראשון שזכה שי 3" ליה אולימפית. | 5 -ן יכו - | 0 | סנט לואיס = מופעי הצד שנערכו - ו | באותה שנה משכו קהל רב וכללו 1 היאבקויות בוץ וטיפוס על מוט (ללא [ חגורת בטחון), סוגי ספורט שהיו % ₪ מקובלים | אצל | השחרים 1 8₪. והאבוריג'ינים. למרבה האבסורד, 1 = | כל המשתתפים בהם היו לבנים לגמרי. : | סטוקהולם - אריק למינג, שוטר שוודי, הסתמן| כבר ב-1899- - 4 כאיש החזק בתחום הטלת המוט. ב"1912 הוא שבר את כל השיאים והטיל את המוט למרחק של 198 רגל ושמונה אינצ'ים. המשחקים האולימפיים המודרניים הו מסורת של כמעט מאה שנים. השנו מגלגל העסק הזה כ-1.7 מיליארד דול ומשתתפים בו 11 אלף ספורטאים מ-79 מדינות. במשך 17 ימי התחרויות מחכו אטלנטה לכשני מיליון צופים, ועו כשלושה מיליארד איש יצפו בהן מעי מסכי הטלוויזיה. = . - ו ו = בי + ריס - השחיין האמריקאי ג'וני וייסמילר: עשרות שיאים במקצים שבין 50 עד 00 וזכה במדליית הזהב בשנה זו. לאחר מִכן ‏ לטרזן בקולנוע. אמסטרדם - באולימפיאדה הראשונה ( ) הורשו נשים להשתתף במקצועות ! * ומסלול הצליחה בטי רובינסון, תלמ תיכון בת 16 מאילינוי, לנצח במקצה : "הצ ב לצו /./ 9 7 לאו ו א ס אנג'לס - צ'וני נמבאו היפני ננ | ברגלו ולא השתתף בתחרות הקפ לרוחק, שלשמה בא. יומיים לאחר שבר את השיא העו בקפיצה משולשת. ברלין - המתחרים המצטיינים היטלר זכו בעש מקומות ראשונים וג למבוכה רבה בעולם היתה האולימפיי הראשונה ( * הודלק ל + בפתיחה, והראש ששודרה בטלוו (במעגל סגור). מבקרים כינו את המשחקים השנה "משחקי העסקים", וזה, כמובן נכון יותר מאי פעם, אבל לשום אולימפיאדה לא היה סיכוי להתקיים ללא נותני חסות ומממנים, שהמעורבות בתחרויות שיפרה את תדמיתם ובעקבות זאת את עסקיהם. חוץ מעסקים, תמיד היו גם רגעי ספורט יפים ומרגשים. כמה מן התמונות של הרגעים האלה באולימפיאדות הקודמות בהחלט שוות אזכור נוסף. הלסינק' - דנה זאטופק. הצ'כית השתתפה בטקס חלוקת המדליות שבו קיבל בעלה, אמיל (הקטר הצ'כי), את וה הזהב על ריצת 7 > , % . 0 סמ'. בתום הטקס היא | חטפה את המדליה מידו, באומרה: "זה רק למזל", ורצה להשתתף (ולנצח, כמובן) בתחרות הטלת כידון. / מלבורן - אולגה פיקטובה הצ'כית והארולד קונולי האמריקאי, מטיל כדור ומטילת דיסקוס, התאהבו במהלך האולימפיאדה והתחתנו לעיני 40 אלף איש בתום התחרויות. רומא - אבבה בקילה, שומר ראש בבית המלוכה האתיופי, רץ מרתון ברגליים יחפות ושיפר את הישגי השיאן הקודם בשמונה וחצי דקות. טוקיו - הסדר המופתי הוכיח. שיפן אינה עוד אומה מנוצחת, אלא מאורגנת להפליא. זו הפעם הראשונה | שארה"ב שמטה מידיה את מדליית הזהב בקפיצה לגובה. 5 ס"מ היו חסרים לפרדריק הנסן כדי לנצח. התחרות נמשכה שמונה' שעות עד" שלבסוף- הוא הוכרע- || .6% ₪ סיטי - בוב "" ו בימון לא התלונן, כמו רוב המתחרים, על דלילות החמצן באוויר של מקסיקו. | הוא קפץ למרחק של ור ו ו מ תות הממו ור ממ ו שרי של 8.90 מ' והפך לגיבור-על. אוגנר)..= קבוצת טרוריסטים פלסטינים תקפה את הנבחרת האולימפית הישראלית ורצחה 11 ספורטאים. אחרי יום אחד של אבל נמשכו התחרויות. מונטריאול | - |וסלי אלקיוב, : רוסי במשקל 6 ק"ג זכה בפעם השניה בזהב בהרמת משקולות, וקיבל את תואר האדם החזק ביותר בעולם. / מוסקבה ‏ - 62 מדנות : החרימו ‏ את הארועים במוסקבה בגלל מעורבות באפגאניסט|ן הרוסים ניסו להפות ו , על כך במופעי ענק ' ישי 0 . 0 . 7 של פירמידות ל ל ו אנושיות. - ו "= 8 ל ₪ ₪- ו 1 ול | | | / | 1 / 4 הפעם, הרוסים ו'13 בנ' בריתם לא הגיעו לאולימפיאדה. מרי דקר, אצנית אמריקאית שהיתה מועמדת לזכיה בזהב, נפלה על המסלול אחרי שמתחרה בריטית (שהגיעה ₪ רק למקום השביעי) פגעה בה בטעות. ו יל סיאול - לאחר שימוש ףא חריף בסטרואידים אולץ. [ 2% --7777 תאצך הקנדי בך ג'ונטודיייייא לוותר על המדליות ולקבל על עצמו קנסות קשים. .= <=*שר:%ש- ברצלונה - הביצוע המושלם ביותר היה, ללא ספק, קפיצתה למים של הסינית פו מקסיאנה. וו ור 5 [-|-1 אבנר ה 5 ה ו ו א - 4 . 6 = . ₪- יאמב" ד , ' -ש 2 רש : בצ" א ופ! פקחה ?מה כרו גרנדיווי ומח מהמיד: איה > האופימפיאדה. | החחץ גזוף גמיוחד גשוגוים שג פאשרה תיואה ץף ידו = 6'ריאודי ט . 3 6 , + - .אפר וי 2 די <- ו ₪ 0 == / 0% ₪ '/ 1 7 0 ו / ו / 1 5 ו ₪ 0 4 ו מ 0 : 0 -) ו 0 - / -. 0 7 / | | 1 רב > 08 07 ו 3 0 ו / , 2 ל / / 0 2 / 0 | 0 0 0 / 7 0 1 0 0 0 | , . ו 0 / ו ( 9 ו 0% ו ל 0 ! ה 7% ו ל 0 3 ו ו א 0 09 0 8 0 3 - 0 0 / / 0 | ו -- / 0 - 0 - / / - / ו 0 ַ ו / 0 1 / 0 ו -/ / 0 0 0 -- 7 ה 4 ".= ו ליצי ל .' 0 0 / / - / ג 6% 0 | 0 8 ו 8 7 5 ל 0 . 0 ל א 3 . 5 פב /, .. י.". 0 / | - 0 , . 1 2 0 ו . ו 3% שכר רויקט מיחשוב האולימפיאדה שלקחה על עצמה ואפז הוא אחד הפרויקטים הגדולים בעולם, ויש לו השפעה קריטית על 1א18, עלינו כצופים, וכמובן על המשחקים האולימפיים עצמם. אולימפיאדת אטלנטה 96', אירוע הספורט הגדול בעולם, מחייב את יוצריו לעמוד בעומס עבודה אדיר, ומערכת המחשב של ]א13, שנבחרה מבין שלל החברות שביקשו לעצמן את הכבוד למחשב את האולימפיאדה, תצטרך לעבוד בקצב השווה לעריכת שני משחקי סופרבול ביום במשך שבועיים רצופים. ל"/18 יש אמנם נסיון רב בתחום האוטומציה והמיחשוב של תאגידים וחברות ברחבי העולם, אבל אטלנטה 96' תהיה טבילת אש ראשונה שלה בפיתוח מערכת מורכבת אך עדיין ידידותית למשתמשים חסרי כל נסיון. למראית עין נראית אטלנטה כפרויקט זהה, מבתינת ההיקף והקושי, למיחשוב חברות גדולות או בנקים, אבל רק למראית עין. הרבה פרטים מייחדים את אטלנטה מפרויקטים אחרים, ומציבים אותה בראש סדר החשיבויות של 1א8]. בעדיפות הראשונה אצל 18% נמצא תאריך הסיום של הפרויקט (ורצוי שגם מיקרוסופט תלמד ממנה). בניגוד לפרויקטים אחרים, בהם אפשר להבטיח תאריך סיום מעורפל למדי, כשמדובר באטלנטה, חייבת 1א18 לעמוד מאחורי לוח הזמנים של הוועדה האולימפית, כי את האולימפיאדה אי אפשר לדחות אפילו בדקה. עובדה נוספת ש-1א18 מייחסת לה חשיבות היא פעולת המערכת. כמובן שכל מערכת מחשב ש-18%1 תיכננה אי פעם מחויבת לפעול, אבל כאן צופים בעבודת המערכת של החברה מיליארדי אנשים, וכל פאשלה היא באמת פאשלה עולמית. באטלנטה נוכל להבחין בכמה אזורים עיקריים שעליהם התלבשה ]18%. אחד מהם הוא מאגר המידע 96' סשאז, מאגר מידע ממוחשב הפועל על מחשב 45/400. מאגר המידע הזה יהיה זמין דרך קיוסקים שתפזר 181 ברחבי האיצטדיונים, האולמות והמגרשים. 6 סתא1ז יתן את תוצאות התחרויות בזמן אמת ויספק לעיתונאים פרטים מדויקים על מזג האוויר, כיוון הרוח, היסטוריה של כל אחד מהאתלטים, תחרויות נוספות, חדשות, 8 תוצאות מעודכנות. 0 % .--- , . |. /. 0 0 ו 1 ו ₪ 20 ל 5 6 0 /- ו 0 . 77 7 ו 8 ו // , ו 0 ו 0 / 0 0 0" -. 0 ו ו ו |כ. 6 / -- 0 7 / , . 0% . . - ../ %" וי -. / % . 7 5 ₪ 0 0% 0 0 ו = 0 ו ו ו ו ו / 0 0 ו ו 6 ו 8 ו ו / 1 / 7 0 / | 0 0 / 7-8 / 0 0 0 5 ו 0 / / ₪ 22 יי 0 / ו ל ו .3 0 / . . ל אי ו ץ . ל // ב 0 / / -- 0 3 0 0 0 1 0 / 0 א ו יח ו 0 / 0 0 0 0 0 ו ₪ / ו ו ו 0 ו 0 / 2-ה גב = ' = ה 5 אין תחרויות בלי מתחרים, ואין מתחרים בלי מאמנים וצוות. מטרה נוספת של ]18% היא בהנפקת אישורי מעבר לכל האתלטים על אנשי צוותם - בערך 10,000 איש, ולכ- 0 אלף מתנדבים שיפעילו את מעוכות המחשב באולימפיאדה. למען שני מיליוני הצופים שיגיעו לאטלנטה דאגה וז להקים מאגר מידע עצום שיפרט בזמן אמת את המקומות הפנויים בכל בתי המלון בעיר, את מיקום בתי החולים ותחנות המשטרה בעיר. אם יש קבוצת אנשים שללא ספק תיהנה מהקלה בעבודתה בעקבות ההשקעה של ]18% תהיה זאת קבוצת הפרשנים, שישדרו ביותר מ-200 עמדות ב-64 שפות. אותם פרשנים יצטרכו רק לשבת מול המחשב והמיקרופון, לקבל תוצאות ולהעביר אותן לאמצעי התקשורת שהם משרתים. בנוסף לתוצאות, שיתקבלו בהפרש של 0.3 עד 0.7 שניות מזמן ההתרחשות על המגרשים, יוכל הפרשן לקבל בלחיצת כפתור ביוגרפיה על האתלט, ולהעביר אותה אל המאזינים. חיים קלים. שימו לב לתמונות: מגרש הטניס, מערכה שלישית, תיקו, נקודה מכריעה. הכדור נחת בצד האוסטרלי, המשחק הסתיים. בשניה שבה קולט רשם התוצאות מטעם ]13 את הנחיתה, הוא מכניס אותה למחשב בעזרת העט האופטי, המחשב קורא את התוצאה ומעביר אותה ל-96' סשאו. 6' סא קולטת את המידע מתחנת הקצה במגרש הטניס ומעבירה אותו מיד למערכת הפרשנים, שמקבלים את המידע כמעט בזמן אפס. הפרשן משדר את התוצאה ומוסיף כמה פרטים על השחקן שניצח, מתוך מבחר העובדות שהוא מקבל תחת התפריט "פרטים". אגדת הג'בור האול'מפ'י לצד ההתפתחות המהירה של הטכנולוגיה, חש כמעט כל אדם צורך לאזן את עצמו עם קצת ילדות, קצת אגדה, קצת תקווה. בצד טכנולוגיית הענק של ואג יככב השנה איזי, דמות מצוירת וחביבה להפליא שיש לה אפילו אגדה משלה, ₪5 ו 0 את המסר ו "אם יש ו חלום, עשה הכל כדי שאולי הוא יתגשם". וכך מספרת האגדה על איזי: רוב תושבי הכפר "לפיד" היו די מרוצים ממעמדם המכובד בקרב הקהילה האולימפית, אבל לאחד מהם זה לא הספיק. הוא רצה לעזוב את כפר הלפיד ולהצטרף לחגיגה. הוא היה אתלט, אך בכל פעם שביקש לעזוב נתקל בסירובם של חכמי הכפר. כשניסה להתעלם מהם ולעזוב בכל זאת, גילה שהם צדקו ולא היה לו הכוח לעזוב. איזי לא היה בדיוק האתלט הטוב ביותר ב"לפיד", ולכן הסתכלו עליו חכמי הכפר ותהו "איך בחור רגיל כמוך יכול להגיע למקומות שאליהם לא הצליחו להגיע אפילו האלופים הגדולים שלנו?" אבל איזי לא ויתר. הוא היה חייב להגשים את חלומו. לבסוף הופיע חכם זקן וסיפר לו על כוח קסם חבוי שנשכח מזמן: "אם תצליח למצוא את חמש הטבעות החבויות בלפיד, תקבל את הכוח והידע איך לעזוב. המסע מסוכן וארוך, אך רוח מיוחדת תלווה אותך. בכל זאת", הזהיר אותו הזקן, "עליך למהר. תוכל לעזוב את הלפיד רק בשנה הקסומה, שנת ה-100 למשחקים האולימפיים, ורק אם אלה יתרחשו בעיר שכוחה בא מן הלהבות - עיר הפיניקס (ציפור האש) האגדית - אטלנטה". איזי השתמש, כמובן, בכישוריו האתלטיים כדי להתגבר על מיני המכשולים שעמדו בדרכו. הוא התמודד מול המפלצות העתיקות בהר הגעש ממססע, הוא שחה דרך ימים אדירים ורץ במהירות עצומה כדי לזכות בטבעות. ככל שמצא יותר טבעות הרגיש שהכוח הפנימי בו גואה ושהקסם גובר. כשמצא איזי את כל חמש הטבעות גילה שיש בכוחו להפוך לכל דבר שירצה, וכמובן שיש לו גם הכוח לרדת למגרשים שבהם חשק מלכתחילה. חשוב מזה, הוא הביא את הבשורה האולימפית לאתלטים, לצוותים ולתושבי הלפיד: "אם יש לך חלום, עשה הכל כדי שאולי הוא יתגשם". ההמון שאג, ואיזי זינק אל מגרשי המשחקים האולימפיים, שרוחם העניקה לו חיים. ואם אגדה כזאת לא נותנת לכם מוטיבציה, תכו עד האולימפיאדה הבאה, שגם לה בוודאי יהיה סיפור הקיטשי משלה. ₪ 2 אציי 7 ?| - ור 2 = / וד. 0 י'וח ט .. ו ו עו ו / | ₪ = י + ו ו מ 0 / . . 6 ו 0 . ! / 4% ו : ' 0% / ו 7 3% 2 - ָ, ו . 6 ו 8 ו / . 4 ₪ ל י ופיצ . 5 ו שי "הי" :שר שי קרש שו יא ד 7 יי רושיי דקש בוטה א 7 ו 0 ו תוכנות אזימוו לספורטאיס יכולות להיות נסודת מפגש פעניינת כין החנוניס של הכיתה לביו אלופי הספורש שלה, ולהחליף את גטילת הסטרואידיס הפרועה כלשהו הרכה יותר כריו - סריאת (תוניס, למשל בארץ זה פחות מקובל, אבל במוסדות ספורט רבים בחו"ל משתמש צוות ההדרכה האתלטי בתוכנות מחשב כדי לעקוב אחר הישגי הספורטאים ולאתר דרכים לשיפור התוצאות. המדריכים יודעים שכדי למשוך אליהם את הספורטאים הטובים ביותר עליהם להישאר תחרותיים. בעולם משתנה ללא הרף, שבו השימוש במחשב חאישי רק מתפשט והולך, היה זה די צפוי שגם הם יעברו השתלמות בנושאי מחשב ויחלו להפעיל תוכנות. תוכנת האימונים חייבת להיבנות בצורה מיוחדת ולענות על דרישות שעולם המחשבים אינו מורגל לענות עליהן. התוכנה חייבת להיות ידידותית, אך מצד שני לאפשר גם טיפול מקצועי, מכיוון שלספורט אין קשר ישיר למחשבים, כך שמאמני הספורט נמצאים ברמות ידע שונות בתחום המחשבים. התוכנה חייבת להיות מסוגלת לקלוט נתונים שונים, שכן אתלטים רבים עוסקים בכמה ענפי ספורט במהלך הקריירה שלהם. עקב כך, עליה להיות מסוגלת למדוד תוצאות בצורות מדידה שונות. מאחר שאתלט עוסק בספורט שנים רבות, התוכנה צריכה לקלוט תוצאות במשך שנים ולאפשר גישה מהירה לקבצים אם רוצים להשוות תוצאות שנאגרו מזמן. הדרך שבה התוכנה מציגה את הנתונים חשובה מאוד בעולם הספורט התחרותי. לפעמים פשוט אין זמן לשבת ולקרוא נתונים, ולפעמים המחשב נמצא בשטח האימון, מה שמכתיב תנאי ראות ונגישות משתנים. תוכנת האימונים צריכה עוצמה גראפית חזקה, יכולת להמחיש דברים שאינם ברורים מאליהם ויכולת לאפשר לימוד והטמעה שלהם. מאגר המידע חייב לאפשר לספורטאי גישה ישירה להישגיו, ובו בזמן לנתונים אחרים, כמו הערות המאמן. האתלט לרוב אינו בקיא במחשבים ואינו מתיימר להיות. הוא אינו רוצה לבזבז את זמנו בלימוד הפעלת מחשבים, אלא מעדיף לקבל את מה שהוא צריך, ברגע שהוא צריך. לא מעניין אותו אם מישהו אחר משתמש בקבצים באותה שעה, למשל. תוכנת האימונים אמורה לשרת את הספורטאי, וקודם כל אותו, אבל היא יכולה להקל עליו את החיים אם תאפשר גישה נוחה גם למאמניו. אחת התכונות החשובות ביותר של התוכנה היא היכולת לתת למאמן לבנות תוכנית אימונים ספציפית שתציג לספורטאי את המטלות שעליו לבצע בכל זמן נתון, את יתרת האימונים, ואת מה שהשיג עד כה. מאחר שהגוף האנושי תלוי בגורמים שונים המשפיעים על צורת התפתחותו (למשל, אימוני כות על קבוצות שרירים שונות בכל פעם, כדי שהשרירים דל ו : / 8 0 8 " , + - זו ל 3 5 0 2 ג" / | / ה ; , 4% . [ 18 : 1 2 שי היו ו . |, / ₪0 4 יש 0 ' שנ 2 3 1 - צר" :0 8 יי / 8 ו . האר . 0 ' וו 4 6% 0 ו שהופעלו יקבלו את המנוחה הנכונה, או ביצוע תרגילים מסוימים שנקבעו. ידי המאמן ככאלה שישפרו ביצועים לקויים), התוכנה חייבת להציג נתוו על בסיס שעה, יום, שבוע וכו' - כלומר לבנות מעין מערך שיעור היראו שיכיל בתוכו את התרגולים המתאימים לאותו נושא. התוכנה באה להתי את הלוח והגיר, רק שהיא מנתקת את הקשר הכפוי בין העברת החומר ל נוכחותו של המדריך. | הספורט אינו מדע מדויק, וככזה הוא מקשה את התיים למי שמנ להקנות למערך האימונים את התבנית הקפואה שבה פועל המחשב. א התכונות החשובות ביותר לתוכנת האימונים היא להכיר את הספורטאי הזמן, להעשיר את הידע שלה לגביו באמצעות נתונים חדשים, לקשרום ל שכבר נאסף וללמוד מהנסיון. לכל מאמן פילוסופיית חיים משלו, וצורת רו שונה לגבי האימון. תוכנה המסוגלת לבנות בעצמה את מערכי האימונים חייבת להתחשב בפילוסופיה של המאמן והן בתכונות הספורטאי עצמו (למשל, מספר המנוחה שיקבל הספורטאי לפני פעילות מאומצת במיוחד, כמו מרתון). ( שני, ספורטאים שאינם עובדים עם מאמן ובונים את תוכנית האימונים של בעצמם, מושפעים מפילוסופיות שונות ואינם מתמידים בצורת אימון או תוכנת אימונים יכולה לאפשר להם לבנות מערך אימונים מוגדר. אך מעבר לאימונים הסטדנרטיים, תוכנת אימונים טובה צריכה לשרת הספורטאי גם בתקופות המנוחה שלו, שבהן הוא נוטל פסק זמן גו ומנטלי כדי להרגיע את גופו ולהכין אותו בצורה הטובה בי לתקופת האימונים הבאה. בדרך כלל מנוצלת תקופת המנו לתכנון עתידי, אך גם לסקירת מהלך האימונים שזה ; הסתיים. הספורטאי חושב על כל מה שעבר ומנסה למ נקודות לשיפור באימונים הבאים. את זה קשה לעי בצורה יעילה כאשר לא כל הנתונים נמצאים לנגד ע כאן נכנסת לתמונה תוכנת האימונים. התוכנה תצי את ההבדלים באימונים לפני ואחרי הצלו וכשלונות, הפרעות במהלך האימונים, כמו פציעוו מחלות, ותנודות בעומסי האימונים ובאורכם. כ) ניתן ללמוד את הנתונים בצורה גראפית יעילה, או ללמוד מה הביא להצלחות ומה היח לא יעיל ב אחת ההצלחות הגדולות של עולם המחשבים בתחום עיבוד התמונה. יותר ויותר תוכנות מאפש ללכוד וידיאו חי ולערוך בו מניפולציות שונות, ספק שתוכנות אימונים מתאימות במיוחד לנושא צוות ההדרכה יכול לצלם את הספורטאי בזמן | ולנתח את תנועותיו פריים-פריים. בצורה זו א לעלות בקלות יחסית על טעויות, להקליד ! למאגר המידע ולהשוות ולראות אם הספוו מתקדם. אין ספק שההתקדמות הטכנולוגית ה תביא לאימונים יעילים יותר, ואולי גם לשי גבוהים יותר. ₪ ו 0 6 תחייב. אותנו ל ותר- מסתם 3 0 כהרגלנו. הפעם נצטדך להיות אפילו 10 - להתייחס לכולם במידה שווה של הגינות ספורטיבית, גם כאשר דוחפים לך סכין בגב לעיני מיליארדי צופים, להתמודד מול נציגל אִיראן כשברור שתם רוצים לארוז אותנו בתוך הספורט האינטרנציונלית. לעזאזל עם כל זה! אנִי רוצה ספורט שבו יש לנו סיכוי לקבל מדליה, שבו. אפשר,. תחת מעטה של ספורטיביות, להכניס ליריב באבי"אביו, ובאופן כללי לקבל קצת אקשן מתוך ערימת הסטרואידים שמסתובבים שם ועדיין, לא הצליחו לגלות את קיומם. חיפשתל משהו שהוא מספיק קשוח בשביל כל החנונים. הספורט היחיד שמצאתי מהסוג הזה הוא, למעשה, צל חוור של המקור: אמנויות הלחימח: ג'ודו, קראטה וטאדקווןךדו. שלוש האמנויות הלו הן היחידות, בינתיים, שמקיימות תחרות כמקצוע-אולימפי. ההתאמה למשבצת האולימפית. כמעטי מסרסת .את אמנויות = הלחִימה הכסאחיסטייות הללו ומרוקנת אותן מפל תוכן ממשי ה | ויישומי: חבל, אבל זא ל סיבה לא א לועת מאיפה 4 באו ול הן ץ עבודת. רגליים מדתימה. כיף גדול -ללמוד אותו והוא-יכול להיות :"6-7 | מאוד מסוכן, אלמלא גם הוא עבר סירוס מסוים בדרך להפיכתו =" 1 - == לספורט תתרותי. מי שראה. תחרות טאדקוון-דו בטלוויזיה יפול = הולכות. ג'ודו (ססטנ) הג'ודו נוסד ביפן. בשנת,1882 על ידי פרופסור ג'יגורו. קאנו. הפהופסור המכובד חיפש דרך ליישם חינוך פדגוגי. יחד עם תנוך -" גופני בצורה נכונה: לשם. .כך הוא אסף תרגילים, טכניקות. ורעיונות 7 ממספר בתי. ספר לג'וג'יטסו (ספדט), שכלל אותם, ובמקרים מסוימים אף הוסיף עליהם כמה מרעיונותיו האישיים. פרופ' קאנו הקדיש את חייו לג'ודו והצליח ליצור ספורט מגע מעולה באיכותו, המעניק, לעוסקים בו חוסן גופני ומנטלי באחד. אם היו הדברים החינוך הגופני המשעממים. החסרון היחידי שאני מוצא בג'ודו הו עצם היותר טפורט: כל ספורט דואג שלא יקרה שום דְבר סופני שיש בו, וג'ודו אינו יוצא מן הכלל. ‏ 37 . קראטה זגה 6 הקראטה הומצא. באוקינאוות. הוא. פותת על 5 - ידִי התושבים המקוג | נשק. הָאִי אוקינאווה, אֶם לא ילעתם, נכבש = +על :ידי יפן, וכמו בכל שלטון כיבוש אחר, גם ; ;שם היו חוקים שהגבילו את יכולת הלחימה של הנכבשים.. הקראטה נלמד. על ידי/בני ג/ודו, קראטה וטא-קוון דדו היו במקור, למ שהגיעו לאולימפ:אדה, . אמנויות לחימה קטלניות של ממש. מה קרה להן בדרדי גם ממנה כל העוקץ. | בקרב מוכרז. מיודית על ידי חבר השופטים כעבירה ומכה לא( ]) > חוקית. אֶחְרִי 2.6 שניות זה מתחיל לשעמֶם, ובתום הדקה |" |] הראשונה אנו כבך מעוצבנים מספוק כדי לצאת לקרב בעצמנו. = 6-2 > | המסתחריות. | תלויים בי, הייתי: מחייב ללמד אותו בָבתי הספר במקום 0% 6% = שם. כאנשים נחמדים, מנומסים, -בעלי רעיונות: נפלאים וצורת :<< = חגשה כלל וכל לא רעף. ישנם אפילו עיתוני אנטרנט שמפרסמים /.. -. | מאמום רצעיים מאוד בנושאים אלה. חפשו את עיתון הנינג'יטסו .א זיים, שלא הולש לשאת ‏ | שד = בענף הזה, וז רק עוד סיבה. להעדיף אותו על סוי ספורט .= = רכיכתיים כמו-כדורגל וכדורסל. ₪ = 6 המקום .ונשמף בסוד מותֶלק. במקוס בלי א ג ו 5 ן א 7 נשק היליס תתו בנ אוקעאווה / 0 - -0 9 שימושים לוחטתווט" -- שהיו תחת ידיהם, דהיינו, 5 עבודה 7 ג חקלאיים. + = את סוד כוחם של המקומיים לו היפנים בטעות, בתחילת | מלחמת העולם הְשנִיה - לאחר שמספר רופאים' צבאיים. שמו לב .= = לחוסן הבלתי רגלל של צעירים אוקינאווים והחלו לבלוש אחריהם. > || חתיכות. קטנות של פיסטוקים, ‏ ועדיין. להמשיך -לחייך. ברוח << = כך קורה שניתן. למצוא ביפן נונצ'קו. בעל מראה רצחני בחנות 6-2 = שמוכרת כלים לדישי מסורתי של חיטה. רק מי שהיה שם וראה את 7 "2 הדברים יוכל להאמין שכדי למלא מחסן נשק שלם צריך רק לעבור | | בחנות לכלי גינון. במשך השנים' נוסדו מספר בתי ספר לקראטה,. שפיתחו. = = = / מאפיינים - ייחודיים משלהם. בית. ספר כזה, שייצג שיטה או /-/] לצערי הגדול, . פוטבול אמריקאי ‏ אינו ספורט: שולומפ; לכן: = אסכולה מסוומת, נקרא טצ וכמה ממייסדי בתי הספר האלה ..-% ור לֶלמד. ברבוף- הימים ביפן,' לאחר שנגלה. הסוד. בקיצור, 077 הקראטה הוא אמנות לחימה שדורדרה למצב של ספורט, וכך הוצא ץ | / מא-קוון"דו (0ס-א0/א-םג ד) 9 | למעשה, זה סוג. של קראטה שפותח בקוריאה והוא כולל ₪ להבין מיד את גודל החרטא. כל מה שהיה יכול להביא לנצחון מוחץ . שיטת השליפוט' המתמירה בתחרושות האולימפיות ואחרות. / /] מכתיבה, למעשה, מצב שבו ‏ האמנויות: היחידות ששמוו על + | מעשיות וקטלניות אמיתית הן אלו שלא נכנסו לעולם התחרויות ‏ = - אם חשבתם עד היום שאנשי אמנויות הלחימה/הם מטומטמים >- | . 2 בעלי גולגולת קשה ומוח קטן, האינטרנט נותנת לכם הזדמנות פז = -₪ | לשוכה בטעותכטט בי לעשות" זאת צריך. לעלות על 0 8 4100/5005 ולגלות שם עולם שלם ‏ ל |] שאפילו לא חלמתם שהוא קיים. אנשי אמנויות הלחימה מתגלים -* אוב תמצאו מאמר ישל ממן ישראלי ותיק ומורה 77| חוץ מזה, הספורט היחיד שאי פעם הביא מדליות לישראל נכלפ <% 2 וכ שריו ג כתובות לאתרי פפורט מומלצים (יותר או פחות) ברשת כמו כל השאר, גם תעשיית הספורט הבינלאומית, על כל ענפיה, גילתה את הפונטציאל העצום הטמון באינטרנט, ובעיקר ב-אאואו, בכל הנוגע לפרסום והפצת מידע בנושאים השונים בתחום, החל מדיג סרטנים ותחרויות כלבים ופרעושים, וכלה בכדורסל מקצועי. . מכיוון שההתרחשויות בעולם הספורט הן חדשות לכל דבר, הצורך בעדכונים שוטפים הוא חיוני במיוחד, ולכן רוב אתרי הספורט שנמצאים ברשת הם מאוד דינמיים ועוברים שינויים רבים יחסית לאתרים אחרים ו"נייחים" יותר. תוצאות של משחקים אחרונים, ראיונות עם ספורטאים ואפילו דיווחים "חיים" מהנעשה בודברגע על המגרש, מחייבים את מפעילי האתר למידה רבה של מקצועיות ואחריות. ערוץ הספורט האמריקאי א₪57 תופס הרבה מאוד מקום ב-פ/ו: יש לו מאות אתרים והוא מתחייב לעדכון את תוצאות המשחקים שהוא מפרסם כעבור חמש דקות מסיום המשחק או התחרות. הכתובת: ]600% 80081820 דשא 35]/:ק דד באופן טבעי, האתרים הגדולים והמפותחים ביותר שייכים לליגות הספורט הגדולות והמתוקצבות ביותר בעולם, הליגות האמריקאיות. אתר ה-פא לדוגמה, הוא אתר הספורט הפופולרי ביותר בעולם, תודות למאמצים האדירים שהושקעו בו: בימי סדרות הפלייאוף, בחודש שעבר, האתר עודכן מדי כמה שעות בקטעי וידיאו וסאונד חדשים, ומדי יום ניתנה אפשרות להשתתף במפגש חי עם אחד משחקני הליגה הבכירים. בנוסף, ניתנה גם גישה למאגר נתונים ענק שכלל תצלומים וסטטיסטיקות עדכניות על כל שחקן בליגה, וכל זה בעיצוב גראפי חלק ומרשים ביותר. לא פלא שהאתר נבחר כאחד מ-30 האתרים המוצלחים ביותר ברשת בכלל. הכתובת: 601 ב פא ראש /:ק דד אם אתם מחפשים את הנקודה המקומית, באתר הישראלי של [6166ך ניתן למצוא 1060826 של מוטי דניאל ושחקנים אחרים מקבוצות כדורסל ברחבי הארץ. איך מוצאים כתובות לענפי ספורט שונים? בקלות. אם שם הענף שאתם מעוניינים למצוא איננו חריג (כגון קפיצת חרגולים למרחק), הקלידו אותו באחד ממנועי החיפוש המוכרים (148100, או 1/0058 וכו'). אם אתם מחפשים משהו חריג, הרי שכבר הקדימו אתכם - כמעט כל מנועי חיפוש מכילים אופציות כלליות שמקטלגות מאות ואלפי 1/8 (כתובות של אתרים) מן המוכן. אחת האופציות היא "פהסס5". בחרו בה, ומיד יופיעו לפניכם עשרות כתובות, ואולי אף יותר, תלוי במידת הפופולריות של הענף. כתובות מומלצות: ]אסאס תק 5 אאא :דד 60 סאץ זס הדאג דד אאא :דד 5 תת דא 1.06 פיד ראק דד אתרים נוספים ששווים גלישה קצרה הם האתר הרשמי של ליגת הוקי" הקרח האמריקאית ב-60%1,, זא אואו/ו, והאתר של ליגת הפוטבול ב" ואס זחא ששט/ו, אבל אין מה להשוות ביניהם לבין אתר הכדורסל. מי שמחפש מידע על האולימפיאדה, כמו כרטיסים לתחרויות, מקומות חניה ומידע על ההרכב הסופי של נבחרת תימן בקליעה למטרה, יכול לחפש באתר הרשמי והגדול ביותר של האולימפיאדה, ב- 0 אצ זס האוג דה אאראו. יש בו עדכונים, תוצאות, חבילות מולטימדיה ניתנות להורדה ואפילו פינת חידונים, תשבצים ומבוכים. גם האתרים הפרטיים של רשתות השידור האמריקאיות הגדולות התגייסו למשימה והציבו דפים משלהם לקראת האירוע. מעכשיו, התחרות לא תימדד רק על פי הרייטינג הטלוויזיוני שלה, אלא גם במספר הפגיעות שכל אתר יספוג. הכתובות: [אס6 אא שא תא60 ספא שאש, 60 אק5ם שור ואיך אפשר בלי "המרענן הרשמי", הלא הוא קוקה-קולה, שאת הזווית האולימפית שלו ניתן למצוא ב-/6064001.8.00% ששואו, גם בגירסת דיאט. ערוץ יורוספורט, וערוץ הספורט הישראלי בעקבותיו, הפכו את הסנוקר לענף ספורט מקובל יותר בארצנו. נכון שרובנו עדיין שומרים מרחק מאולמות המשחק עצמם, אבל רבים מבלים זמן רב בשיחה ערה על זוויות, כדורים, ועל הגאונות של וייט. עכשיו יש לכל שחקני הכורסה הזדמנות לשפר את מומחיותם באמצעות סטטיסטיקה וטריוויה על הענף. הכתובת: 40 / שם-/ זא מס 6אט אזאט ד5ה//:פדד אתרים פחות מומלצים הם אלה הקשורים לקבוצת שיקגו בולס. דף מידע יבש על קבוצת הכדורסל הטובה בעולם. ניתן למצוא שם מאזן נצחונות-הפסדים, מאמרים, ועוד מידע יבש. יבש. יבש. הכתובת: [זות, %0100[1/008/0 05 סק 5/ דת צן. ססצזג + איו/:ק ות ואם כבר אנחנו בשיקגו, ביקרנו גם באתר הבית של מייקל ג'ורדן, שגם 0 ב 2 + ו ו 0 : + ו 5% 5 ו -- , . - 0 0 0 לד 0 ל שק יק וו 7 0 0 ל 09 3% ה 0 ו כו 2 ל 2% ל כ מתברך בכינוי "האתר האיטי של השנה". לאחר ציפיה ארוכה נגלתה בפני הג'ורדניות האולטימטיבית: הדף ארוך-ארוך-ארוך, מעט מעופף ובעל רקע שחור. הרבה מידע על השיקגו בולס, והמון המון תמונות של ג'ורדן, גם מתקופת הבייסבול המבישה שלו. הכתובת: !וג [[וח/הססט--/[ 00 ב אא 150/:ק דד העמוד של כדורסל המכללות הוא במיטב סגנון "הסיפור שאינו נגמר". אנחנו נאכיל אותך בלינקים, סטטיסטיקות ומידע, עד שתתפלץ. תמונות (או לפחות פיקסלון צבעוני) - אין. הכתובת: [60/003[1/00 5 סט 60 טנס 15/08ב/ כת. חי 65 :דד האתר הרשמי של ליגת הפוטבול האמריקאי אמור להיות מעודכן ורציני בעיקרו, אבל הוא סובל מהזנחת הפעילים וממידע חדשותי בלבד, ללא פרשנות. הכתובת: |א0)) ם]א0הסש א אועאואו/:ק דדח אבל נעזוב לרגע את הרשתות הגדולות והאתרים המתוקצבים והמסחריים. עכשיו אפשר לעבור לאזוטריה של הספורט, ונתחיל באתר שבו אפשר לעשות היכרות עם אנשים שמנסים לקשור פרות, אנשים שמועפים מפרות ואנשים שמועפים מסוסים, או בתרגום חופשי - רודיאו. כאן תוכלו לקבל תוצאות רודיאו עדכניות מארה"ב, לראוח תמונות ולהתבדר. אולי זה לא האתר האידיאלי לישראלי הממוצע, אבל אתם מוזמנים לשפוט בעצמכם. הדב ןאס סיג א מזאסזה :דד קפיצות סקי הן ספורט שעליו נאמר: "ילדים, אל תנסו את זה בבית". מסיבות מובנות, הספורט הזה לא ממש תפס בארץ, אבל האתר היפהפה הזה עוזר להבין מדוע הענף הזה כל כך פופולרי באירופה. צילומי השלג יכולים לפחות לעזור לכם להתקרר בחום הארור הזה. הכתובת: 6/1 ד08ק9אוס אא :דד עמוד הבושידו הישראלי הוא אחד העמודים המשעשעים שבחבורה. הוא מתמקד בהתאחדות ההיאבקות זט שתחרויותיה שודרו בר 5 בכבלים. יש בעמוד הזה : = | כמה תמונות ומידע לא וב, | אבל החלק המשעשע שבו הוא גישתו הרצינית ‏ | להחריד של מחבר | העמוד אל ה"בושידו המסוכן". בפועל, הקפיאה | התאחדות ו ךר ו עו ו ו ו / / 0 0 0 ההאבקות 1- א את פעילותה בשנה האחרונה בגלל חוזה עם התאחדות אחרת, גדולה יותר, בשם 1823 ש6א, שבה אפשר לראות רק קרבות מבוימים, להבדיל מ-[-אוש, שבה היו, לפחות, קרבות אמיתיים. הכתובת: כ[805₪/ זז 60 זחדת זד אוארא/:קשדד ליגת ההיאבקות /6/, המתחרה הגדולה של ז/ואו, מפציצה באתר ארוך ומייגע, המכיל בין השאר את תוצאות הקרבות. ב-ץ6שו לא ניתן לצפות כעת בכבלים המקומיים, אבל מי שממש מתעקש יכול להתחבר לצלחת לווין המכוונת לקליטת ערוץ הספורט התימני. הכתובת: 48816ז/ותטשסק-/[תצן. 6[ תדאא אס :דד אתר הפוטבול האוסטרלי הוא אחד שאולי הייתם מעדיפים למצוא לבד, אבל בכל זאת ניתן כאן את הכתובת. תוכלו למצוא שם את כל התוצאות, הסטטיסטיקות ואפילו את חוקי המשחק שתמיד חלמתם לראותם. הכתובת: |מחזם. שסס!/ ג ]0 אי ד5 מע ארארא דד אגודת חובבי הסוסים מנסה לפתות אותך, גולש יקר. יראו לך תמונות של סוסים, קטעי וידיאו בכיכוב החיה הבועטת, והטופ שבטופ - צהלות סוסים בפורמט צג\ו. כל זאת כדי לשכנע אותך להוציא את הארנק ולקנות עוד סית. הכתובת: [וחות.1וס/801ש5-/1א 0 דת פע :דד הגענו לאתר הספורטיבי מכולם, אתר השח. כן, כן, אני שומע אתכם צועקים - "זה לא ספורט', אבל מה לעשות, טכנית זה כן ספורט. עכשיו, אחרי שקטלגנו אותו ככזה, ודאי נמצא באינטרנט אתר מלא תוצאות עדכניות ותמונות אקשן! אה... טוב, לא ממש אקשן, אבל המון מידע לכל חובבי השח, שחקנים וצופים כאחד. הכתובת: 57/011555 60/5 615 א :ידד האתר הרשמי של הגולף ברשת ממומן על ידי רשת הטלוויזיה 86א. מידע חדשותי, לינקים לאתרי גולף נוספים ברשת ואפילו הסבר קצר על המשחק, שהוכן במיוחד לילידים פרימיטיבים כמונו. הכתובת: ]00%).. ז0) אשצו/;דדה/ ₪ [5ו6אום 640403 ו 6 - 06160806 7 6 יחו זו ו 0-8 ו ג לוו רו . , : 4-3 - 4 רודמ הרה ב ברש ל 11 8 2% 7 ב ה 2 שר צון יהי ב 2-ב שיו 2 .1 ו או = 4 + ב 5+ - 4 לכ כב הנינ > = הרו ו ו 47 כ ב 0-2 -ל- יק ברה ₪ בכרש 117 "7-ה = מוצלחת ביותר בבורסה. מיקרוסופט, תות = , = = הבלה שנשאר עוד תחום אחד ויחיד שבו היא עדימן | = = לא מנצחת. בערכת התוספות לחלונות 95 קיבלנו | ,. ]46 את 20 ו וד 0 /, | = = כבר יכולים לעבוד ללא חשש עם גירסת הבטא של || 30 חס!קאם |סתתסוה1. נטסקייפ, לעומת זאת, 0 משחחררת את ההפתעה שלה - גם היא מספר 3. 0 רו ה המחגבר כמובן בגירסת הבטא לדפדפן. ה" הר | , 0 - 0 ה שלה, המכונה כעת אשלס ה 0 - ₪ --- - לי ₪ 0 ו ו - 00 ו כ 0 7 0 " 8 יל לוו וד ד + אק וול ו ו רלה תל חר ל ר = ]ית ו ישן 1% | זן לפלך אשב חק אל ו עו 0 וי ישאי . , - 95 בז ו % 3 יי ו ו ו 4 ו % וו + דוו 7 | ה ל ו ו ו חון ראת םת ר]ם | = מקרסופט, לעומתה, משנה כיוון לחלוטין. הקונספט החדש של ממשקי זו . ים: ו ששה וו 0 המשתמש של מיקרוסופט, שאותו היא מנסה = גם ביישומים חדשים 77 וו ₪0 זוז 77 תוכה שמשתלבים בתוך ממשק המשתמש של חלונות 95, ודורשים 1 מהמשתמש מיומנות בסיסית בלבד. סרגל התפריטים החדש הוא יצירת פאר 0 של גראפיקה קיטשית, ובעזרת שניים"שלושה כפתורים ותפריטים אמור וו נון 7 / ווהי ה"אידווטיםי שבינינו, ואולי טיפה פחות טובה למשתמשים המתותכמים = שמעוניינים בשליטה מלאה בדפדפן שלהם. פונקציה נוספת שמשכה את באופן פושע. עלי להתנצל ולהסביר שוב שאת המתרחש בעולם - בתוך תיקיה 1 שנקראת בשם זה ניתן ליצור קבצי "סימניה" ותתי-תיקיות, האינטרנט, ואת הפעילות האינטנסיבית: של שתי היריבות הגדולות, = וכך לנהל תפריט סימניות נוח וידידותי. = נוספים שלה (כמו תוכנות הדואר האלקטרוני החדשות), הוא של פריטי המשתמש להצליח לעשות כמעט הכל. בשורה טובה בהחלט למשתמשים [3 שתקדאו % את הכתבה הזו, סביר להניח שתגלו שהיא 0 = עיני היא השיטה שבה מסדר המשתמש את ה"פומסוגין (ה"סימניות") שלו = נסטקייפ ומיקרוסופט, כבר לא ניתן לצפות מראש. בכל יום (ולפעמים אפילו = | לסיכום: ההבדל בין ממשק המשתמש של נטסקייפ לזה של מיקרוסופט = = פעמיים ביום) מופצץ השוק באיזו המצאה. חדשה. = טריק: לא נורמלי, = = הוא בערך ההבדל בין רכב אוטומטי לרכב עם תיבת הילוכים רגילה. ו תפקודים חדשים ומדהימים לשפת ,זאד1ז, גירסת תוכנה חדשה וכו" | הראשונה מציעה ביצועים טובים יותר (וגם זה בספק), אבל גם הרבה יותר נטסקייפ, למי שלא זוכר, היתה להצלחה מדהימה. חברה קטנה ואלמונית - | כאב ראש. הציונים הם 7 לנטסקיים, ו97 למיקרוסופט. -- שעשתה חצי מהפכה כאשר החליטה לשווק. את מוצריה 00 ולא לגבות עבורם כסף, הפכה בין לילה לשם דבר בעולם המיחשוב האישי גל - וחיו וה הקשור לתחום התקשורת ברשת), ולהנפקה 0 0 3 := נטסקייפ מפתיעה בכך שהיא מתקנת הרבה מאוד -. == = באגים מגירסאות ישנות, ומשחררת לשוק דפדפן כמעט ]]. נטול באגים. עדייץ יש לציין את האיטיות בטעינה, ₪0 בסגירה, ובכל שאר הפעולות שאינן קשורות ,] ₪‏ 8] בתקשורת, אבל בסופו של דבר ניתן לומר שהדפדפן ו מז ]]]/]]] . החדש של נטסקייפ הוא אמין ביותר. , ]| מיקרוסופט, חברה שלעיתים קרובות מואשמת , . "די" בשחרור תוכנות מלאות באגים לשוק, גם היא מפתיעה "7 = = = בדפדפן אמיץ יחסית. הוא מהיר, אינו נוטה ליפול או 0 == להיתקע, ומשדר מסר של "אתם יכולים לסמוך עלי". יי למרות. כל זחת מלומי. לפחות. באר אחדי מעצהן | מבולבלים? לא נורא. אנחנו כון כדי לעטות קתפ סדה מו מציענ מה הלמה 5 (שמופיע - הנראה רק כאשר משתמשים בגירסה העברית של חלונות) - התוכנה הגדולה (וכנראה גם המבריקה) ב'ותה רכה והיום אנחנה. = | | ה , ואיך. ובאיזה צר כדא לכ לדבוק 0 כ 0 = התפריט הראשי מופיע לפעמים בצד הלא נכון של המסך. | לצורך נסיון לבנות מדד אמיתי ומדויק של שתי התוכנות, ג ניסיתי לול = לסיכום: למרות שבשני המקרים מדובר בגירסאות בטא של מוצרים, יאת מה שמשפיע על איכותן למספר קטגוריות: ידידותיות (כלומר, כמה קל 5 כלומר גירסאות שבהן שי אין התחייבות לשלמות, מספקות גם נטסקייפ ה יהיה לנר להשתמש בהן), אמינות (כלומר כמה באגים באמת יש בתוכנה), . = = וגם מיקרוסופטי תוכנות אמינות ומוצלחות, וזו בהחלט התקדמות. הציונים = | חדשנות (איזה פיצ'רים חדשים ומגניבים מציעים. /. ופוליטיקלי - ו 9 לנטסקיים, 871 למיקרוסופט. ב קורקטנס 9 איזה צד הוא למעשה הצד של הטובים), - ה חזשנוה זיזוהיווג : ו 2 0 7 = = תתום החדשנות הוא ללא ספק התחום המעניין ביותר. לכל חברה תפיסה | לנסטקיים עבר יארוך של דפדפנים. חידושים גדולים א אץ. הכפתורים אותם | משלה, לכל חברה מספר המצאות מבריקות, ואף אחת לא רוצה להישאר 7 כפתורים. התפריטים אותם תפריטים. מי שהכיר ואהב את הדפדפנים > | מאחור. אנסה להציג בפניכם חלק מהחידושים האלו. את היתר תצטרכו , = הישנים של נטסקייפ יאהב גם את הדפדפן החדש שלהם. נטסקייפ ממשיכת / = = -, בעצמכם. -ללכת על הקו של המשתמש המתותכם. הרבה אופציות, הרבה כפתורים ‏ . = ללחוץ עליהם, וכתוצאה מכך - גמישות מרבית. נקודה לרעתם היא שיטת ‏ | ומיפ > = הסידור המיושנת ד ותל כל ו נוחה דשל ה'סימניות" -- ו אד מסובך - 6 0 למ שעדיין לא שמע, 1088 היא שפה חדשה שפותחה 2 לערה == == = במעבדות הט5. מדובר בטפה המזכירה במקצת את ++6, אך תואמת יותר ה כו בכ ה == כ לצב ₪ "37 ו ב הלל רג ד ןץ 7 ו ב וה ו + [ שי 7 ו ב ד ב ו ב ב 5 ו = את רוח שנות ה"90, בעזרת ה היישום הראשון של שפה ' זו - אוו חידוש זה, = = בעצם, הוא שהופך לראשונה את דפדפן ה17/א111 שלנו ממעבד תמלילים == משוכלל, לסביבת עבודה אמיתית ופעילה. כיום כבר אפשר למצוא ברשת == = דפים רבים מבוססי גוג1, ואפילו באתר שלנו תוכלו למצוא. את כל | לכתוב תוכניות קצרות ובטיחותיות שמטפלות בעניינ. המשחקים המדליקים שלא יכלו להיכתב אלמלא פותח ה | הספיקה להפוך לסטנדרט של ממש. הרבה אתרים שעובדים בשיטה זו, ועדיין מדובר בצעצוע לא ממש שימושל, למציאות. קרופ / 8 2560 ראסצווסה. רק שמעו החבר'ה ממיקרוסופט 0 | על ההוא"הא החדש של נטסקיים, והאדימו פניהם. = לאחר שרכשו את הזכות לשלב את 1308 גם בדפדפן = שלהם, ניגשו למעבדות הקרות והחשוכות שלהם ויצאו עם קונץ חדש - אטטווסג. הטכנולוגיה החדשה של = מיקרוסופט (שהיא למעשה טכגולוגיה ישנה בשם חדש) . אומרת ככה - כולנו משתמשים בבקרים מסוגים שונים = (למשל - כפתורים, פסי גלילה וכו'), מדוע שלא נמציא | = פורמט קבוע לבקרים האלה, ו לטמש כל | ך . 2% וו | 0% . ו ₪ . 2 ₪3 0 י [ % 1 / 0 ו / 6 | . ; + קל / - ו 4 ג ש 7 | , - 8% ו ו 0 , 4-4 ! , ו 2 0 2 / 1 ו - יש ו" ו "לסל ככ |", :7 ו ול . ו ו | לק 5% 7 1 וו בו ו 4 / ]ו ו וו ו ווה זוב לי 4% 4 ו גי 0 2 0 ו 7 ל הו ג 2 ו ! 1% ו 2 / / 0 ש 1 ל ו 0 - וי 3 הלו ו + ו 0 יו ו ו ל מ כ ] ב ל ולו ל בוו למג רל / דרול = לזיםי בי + ולדר )ו זו נ-ח רו ריד סקר בר / 0% ור + ו / 2 ה 6 ו ל ב ב 1 : . 1 ו / 6 ְ ' / המציאו את ה-א0, שחיה - בעיקר שה 0 0 18081 ר000887ג. הלום הם משנים את שמו לס ד והופכים אותו - לחלק בלתי נפרד מטכנולוגיית הרשת שלהם. וק8500/ הוא התשובה = האמיתית ל"גצג1. בדיוק כשם שנטסקייפ הוציאה חידוש שנובע מהתפיסה == = של "הצד שלה",. מיקרוסופט מוציאה שפת סקריפט שהיא צאצא חדשי - במשפחה גדולה ומכובדת שכבר הביאה למיקרוסופט הרבה מאוד כבוד = = = = משפחת 30810 |הטפו'. כמו 8 זו 6 98 , שמשמשת כשפת שמשתמשת בתחביר הנוח והידידותי של 6ו838. בניגוד לי "וג שפה קשוחה. 0 ונוקשה, 7250 הוא גמיש ואעו דורש מהמתכנת להיות כל יכול. בעזרת' = שתי המצאות חדשות אלו ניתן כיום לשו גר על פני הרשת דפים פעילים = > שמכילים בקרים חדשים שאולי מעולם לא היכרת. החסרון הוא בתחום = = הבטיחות. כיום בהחלט ניתן לכתוב בקר אסטגוס4. שיפרמט לך את הדיסק. . בתחום זו זה . / 0 6 מדעטות ותוספות. כמו לק 9, גם למיקרוסופט יש פורמט פטו ל = | ותוספות ל-81/1/ ושאר ירקות. שווה להציץ. = לסיכום: עולם ה"אואו/או עובר מהפכה, אולם לא כל המצאה חדשה - | הופכת לסטנדרט שאליו כדאי להיצמד. שתי החברות מפתיעות, ובגדול. נא . להישאר מעודכנים.. . הציונים הם 9 לנטסקייפ ו107 למיקרוסופט. 6 6 - עוד בעיה שהיתה לנו תמיד, היא כיצד להפוך את סביבת ₪ או אוו לסביבה שמאפשרת תקשורת בין הרבה משתמשים ברשת. "שום = = פשוט כמו תוכנת "פטפוט" רגילה כמעט ולא היה בנמצא. בגירסאות = = האחרונות שלה משחררת נטסקייפ גם תוכנת "פטפוט" חביבה, ה / ליכי תורק כן, אני ודע שזה נשמע מוזר, - גם זה מדד. בעולם שבו אנחנו אף 0 פעם לא יודעים מי בצד של הטובים ומי בצד של הרעים, קשה יותר להיות = = "מכוונים". כדאי מאוד להקשיב היטב ולבדוק כל התפתחות חדשה. בכלל 7 8 .[ת/. על .זוא מדברים כבר יותר משנה, אלו רק עם הוצאת -. = בטוח שאנחנו יודעים מה קורה כאן.. הז-ָטו (תוספת "דינמית" שכזו) לדפדפן של נטסקיים, הפכה שפת /‏ - המציאות הווירטואלית החדשה של הרשת לעניין ממשי יותר. עדיין אין = = שמעגעגע'ס שכתבה תוכנה, הפכה אותה לסטנדרט ויצאה מנצחת כאשר ההנפקה שלה בבורסה היתה אחת ההפתעות הכלכליות הגדולות של עולם | אבל אני משוכנע. שהרבה מהעתיד נמצא שם. נטסקייפ הפכה את | ב "נטסקייפ קובעת עובדות בשטח" הוא משפט שכבר נשמע לא - = | פעם ולא פעמיים. נקודות שיש לחשוב עליהן: 1. לנטסקייפ אין הגיבוי של | , / 0 0-2 ו 0 7 > : חברת תוכנ ה ענקית השולטת בשוק. 2 לנטסקייפ אין נטסק"יפ - נהוג לחשוב שנטסקייפ היא מין רובין הוד שכזו. חבורת > | באמת בסיס כלכלי יציב - ההנפקה שלהם בבורסה היתה | באמת מבצע מרהיב, אך מאכזב לומר שהיא התבססה | בעיקר על הצמיחה המוקדמת שלה, ולא על הרבה מרכיבים | כלכליים אחרים שחברה זקוקה להם. הם עוד עשולים | ליפול מחר, מי יודע. מיקדוסופט - ביל גייטס הוא ללא ספק אחת הדמויות = השנויות במחלוקת ביותר בעולמנו הקטנטן. הוא משליט | מונופול חזק ותקיף על תעשיית התוכנה, הוא דורך, קונה = או נלחם באגרסיביות בכל מתחרה שצץ בשטח (ולאחרונה א גם יוצר לעצמו יריבים חדשים, כאשר הוא מנסה לכבוש " 4 שווקים שמעולם לא היתה לו נגיעה בהם). אבל, ויש אבל... כבר לא מדובר פה רק במזבח האישיות של גייטס. 7 מיקרוסופטי השתנתה מן הקצה אל הקצה לאחרונה, והפכה לחברה דינמית | שיודעת להאזין ולהגיב להתפתחויות בשוק בקצב של ימים ספורים. החל > מההחלטה לזנוח את רעיון ה"אזס/וסא 800סזסג/ ולעבור לאינטרנט, וכלה = | במלחמה בעולם ה-/ט/טט. | מיקרוסופט (ובמיוחד יחידת האינטרנט שלה) הופכת להיות חברה. = צעירה וידידותית. לא פלא שאותם צעירים נלהבים שהסתובבו אתמול הסקריפט של 0 0100, כך גם וקח80מ/ היא שפה מונחית אירועים, | ברחובות וצעקו "וטסקייפ', מסתובבים היום עם חולצות שכתוב עליהן: .וגח עשר /", כלומר, הכתובת של אתר הבית של מחלקת = פיתוח האינטרנט במיקרוסופט, | לסיכום: : אין לדעת מי הטובים. צריך להתעדכן פעם ביום בחידושים, / להוריד כל גירסה חדשה שיוצאת ולבדוק באופן עצמאי, ובעיקר לשמור על 0 פתוח. הציונים הם 9 לנטסקייפ, ו-8 למיקרוסופט. הקשיח, וכך לתת למושג סוס טרויאני משמעות חדשה ומפחידה במיותד, = = = 8 וקהס5גוג!. כפי שאמרנו, הדפדפן של מיקרוסופט יודע להשתמש גם | = בטכנולוגיית 8צג], מה ו אותו לגמיש מבין השניים ונותן ל 9 0 ציונים ממוצעים: 5 לנטסקיים, 9.25 למיקרוסופט. מיקרוסופט מנצחת / את נטסקייפ, | אבל לא בהפרש הגדול בהרבה מזה שבו ביבי ניצח את | פס . 0 ה ה -6 %-. : ציש ידי ב את זיק / ו על מה ולמ געשה חמדינה כעהו [ וימורים בספורט אינם דבר חדש. הם גם לא מייחדים את מדינת ישראל, אולם עובדות אלו מתעהפלות 'משהו, שעה שנותנים את הדעת ל"עליהום" שעושה (בעיקר)..התקשורת הישראלית על הספורטאים בזמן האחרון. מצעד השחקנים שאורגן בחסותה של- משטרת. ישראל (שעם כמות המשאבים: *המוגבלת שלף" מציעה סדרי עהיפוות תמוהים במיוחד) הרטיט לבבות' שבוחים: (הנה הלך"לו-עוד מיתוס) ותרם בסופו של דבר רק לגורם א - האגף של 0 הספורט. 2-7 שעיתונאי הסמורט -/ בהימורים בדחיפות גדולת מל, ₪ רק משום שהם מתקנאים באחיהם, כתבי החדשות, ובגלל שסוף סוף הם יכולים לעסוק קצת בעיתונאות. אתם מבינים, להיות כתב ספורט זה לא הצ'ופר הָפּי גדולל למה אפשר לשאוף? להיות פרשן? כמה מבי עניין ששווה לשמוע את חעתם, כמו עופר שלח, למשל, יש במדינה? ככה שלכתוב על אירועי ספוט זה כמו להיות תקצירן בבית משפט. הרבה זוהר אין כאן. בימים של / שידורים ישירים בטלוויזיה: וברדיו, עם: עדכונים כמעט בזמן אמיתי | באינטרנט (ובקרוב גם שידורי וידיאו חיים) אין כמעט צורך במדיום שמגיע 2 שעות פלוס אחרי האירוע עצמו. ולכן כשמגיע עניין עיתונאי, חדשותי, | המתרחש אמנם מחוץ לקווי המגרש אך עדיין בתחום: חסותם של כתבי הספורט, הם קופצים עלור ואינ מרפים. בשמה של זכות הציבור לדעת הם אונסים שלא לצורך את הזכות לפרטיות של השחקנים. | זיזה מסכנ'ם החוהדים. בואו נדבר קצת על אוהדים. סך הכל, שחקן המשתתף בהימורים ולש חשש שמא יפגע בתוצאות הקבוצה כדי לזכות בהימור נגדה, פוגע מבתינה מורלית באוהדי הקְבְוְצה. תאמינו לי, בימים של ניפוץ הקולקטיביזם והעדפת העצמי על שבי הקבוצה, להיות אוהד זה משהו מאוד לא רציונלי, ובתור מעריץ שרוף של מליקל ג'ורדן והשיקגו בולס, למדתי לספוג בשקט את קיתונות הביקורת והציניות. "מה יוצא לך מנצחון של הבולס?" הם מלגלגים, "יש לד ממות' בקבוצה?" בין האינטלקטואלים והשכלתנים, המעריץ הסטנדרטי מצוי כנראה בסכנת הכחדה. האמת היא שאם אני מנסה לחשוב על זה בהגיון (וזה אף פעם לא היה קל), אין שום ו ו 4 קבוצה. מה הטעם לאהוד מועדון אם בסיום כל עונת 0 ה של כיסאות מוזיקליים בהשתתפות השתקנים, | המאמנים והספונסרים? את מי בעצם אנחנו | אוהדים, את אולם הכדורסל, את הדגל? ו ברקוביץ' שיתחק בהפועל, שטיינהאור במכבי. ]| השחקנים בוחרים. במועדונים שישרתו את | האינטרסים שלהם בצורה הטובה ביותר. לסמל המועדון כמעט אין חשיבות. האוהדים המתלהמים + יוצאים הכי מטומטמים מכל העניין: באולם הם ‏ מקללים את אמו של השחקן היריב שלא רק שלא עשה להם כלום, אלא שבשנה הפאה הוא עשוי לשחק עבור קבוצתם והם ירוצו לנשק אותו בכל : פעם שהטלווזיה תראיין אותו ,על הפרקט בסוף | המשחק. אם ככה נראים הדברים, אם הנל זה רק כסף כסף כסף, למה עושים עמיין מקצת הימורים? אז למה אנחנו באמת נלחצים מהימורים של ספורטאים? נגיד שהם לא מרוויחים מספיק והם מטים משחקים בכוונה, אז מה? הרי בכל מקום במדינה יש ל פינות, חוסר יושר ומה לא. הרי הבעיה היא לא שעוברים על התוק - אסור בשום אופן לעבור על החוק ואני לא מתכוון להצדיק משהו מהסוג הזה. מדובר בחוסר אתיקה, וברוך השם, חוסר אתיקה במדינת ישראל הוא משאב בלתי נדלה. אז למה דווקא הספורט. יב *יו. התה פרשת החימורים של שחקני כדורג' שו"אלים? הוום חר מסר" לתבש " מוונטרנט כד' לקבל הוצוזות משחקים מהוז ב'וו", למכוי קרימת ויעגרוף, לחקים עשרות בת' קזעו במנ"נ' דירות משותפים? / נקי? נכון, שחקן שמטה תוצאות משחקים פוגע בחבריו לקבוצה. אבל אם'" כל הקבוצה היתה מהמרת, זה היה בסדר? לא, תשיבו מיד, זה פוגע באוהדים |, ובעקרונותיו הבסיסיים של הספורט. אם הטיית משחקים פוגעת באוהדים, זו בעיה של האוהדים, שבמקום" לדאוג לעצמם הם מחפשים מישהו אחר שיבדר אותם. זהו חקפלטליזק רבותי, לא יוון העתיקה. רציתם חירות חומרית - קיבלתם אותה. אם אתם'/ רוצים "אחד + כולק", 7 7 א משראל, כל. אחד דואג', ו ףנ נצחון קבוצתו, בשעה שמשה דואגת ומס ולילה לחנך את אזרחיה מ" המללואימניק הקרבי, משלם המסים ההגון והתייר הלאגונב הפ ב פראלירים גדוליט: / אם יש שחקנים שמוכרים משחקים, .הרי שהם פועלים מתוך נורמוח | הרווחות בציבור, ולבוא אליהם בטענות :כשכולם מסביב מרמים זה רק/ / לתפוס שעיר לעזאזל, להראות לכולם שאנחנו עושים משהו למען האזרחים / ולהשקיט את המצפון לכמה שעות. מה אנחנו רוצים מהספורטאים? אלה .! 4 שחוטפים אינספור קללות, איומים, פגיעות ברכוש. בשביל מה, בטגיל | להיות פראיזרים? | | עם נמ" אל המגרש. = טיפול בהימורים הוא כיבוי שריפות - טיפול בסימפטום במקום במחלה-, בכלל, עדיף שהמשטרה תתהכז בטיפול בּבריונות המהולה בספורט הישראֶ?י . במקום בהימָורִי השחקנים. הספורט הישראלי היה מרוויח יותר אם אפשר היה להגיע למגרש כדורגל בלי/נגמ"ש או לפחות אפוד מגן, אבל משום. הי | נדמה לי שלטפל בספורטאים:זה פשוט הרבה יותר קל (וגם מצטלם טוב), ב - | תק הק בשביל להבין עד כמה כל המצב מגוחך, תארו לכם 4 1 הסיטואציה /הבאה: בעוד'. מספר ימים ‏ יגיע למשטרה מידע. אנונימי:. שמתנהלים הימורים בלתי חוקיים סָביב... תחזיָת מזג האוויר. יתברר: שאנשים רבים מהמרים על תחזית ‏ האקלים של :היום הבא. המשטרה | תחקור ותגלה. | שהטעושת בחיזוי שעשה דני רופ לפני שלושה"ארבעה | חודשים (כזכור, העיתונות ד'יווחה על אשה שרצתה לתבוע את רופ "ו | משום שחטפה שפעת בעקבות הסתמכותה על תחזיתו השגויה), לא ה טעויות אלא הטיה מכוונת של התחזית, כי רופ משתתף בהימורים. ‏ % אמ ו שהמשטרה תזכת להרבה ₪ ב אבל אי בדיוק, ה ו וי - עם התופעה? 0 0 0 + / % . / א ו זי וי ל ה ו ודו ו 1 7 שו ו 0 ו | 0 0 0 / .0 , == =שכ! וא א הבר .הלההפצפפחש טכ כול וג יוות מיד % 1 זפקה תת 16 המו!מוז6ותן וו 1 18 =ואר מ ] ₪ ]₪ =ץו4ש א | , ץק * ו ו | /\ ו !ב | , 0% % 0 0 וי 8 1 ו ה ו ' ! / / הי | / ו ו ' 0 0 ! ו | , ( ו 2 גצ 4% ו 506 רלייו עשי > שק שש ,+ "רל = לה מתנגגן לספורטאיס כראש רגע לפני שיריית המזניל שולחת אותס לשבור עוד כלה שיאיסו אס אי להס פאל, זה יכול להיות אפילו הפגוו הכחירות של קהמפד"ל בר שנים עולה לי בראש אותה מחשבה כפשאני מסתכל על המשחקים האולימפיים ורואה איזה ספורטאי חולף בשיא הריכוז מילימטר מעל משוכה, טס מעל רף מתנדנד או משחרר כידון לאוויר בצעקה בדיוק ברגע הנכון: מה בדיוק עובר לו בראש ברגע הזה, על מה הוא חושב לפני 0% מבצע פעולה שדורשת כל כך הרבה שלמות? וותר מכל מטרידה אותי השאלה, איזה מוזיקה מתנגנת בראש שלו לפנ שהמזניק נותן את האות שלכבודו התאמן והזיע כל כך הרבה שנים? הרי תמיד יש איזו מוזיקה תקועה אצלנו בראש. אם אם לא, זה יכול להיות אפילו המנון הבחירות של המפד"ל. משהו הרי חייב להתנגן. ורכייס פרוכולטיכיות אני יודע, למשל, שב"1960 ברומא היו ספורטאים שזמזמו לעצמם בשקט, עמוק-עמוק בלב בלי שאף אחד ישמע, רוק'נרולים ראשונים. אולי, כשכרעה מכונסת והציצה אל המזניק, חשבה בעצם וילמה רודולף על הירכיים המתנועעות של אלוויס, על הבלורית של ביל היילי, על המשקפיים של באדי הולי. אולי זה מה שעזר לה להתרכז לפני שהכל התפרץ, לפני שזכתה במדליות. הספורט היה אז עדיין תמים ונקי, ואלוויס וירכיו הפרובוקטיָביות היו אולי הדבר הכי וגו יש לנו מזל, זה משהו באמת ממריץ. אפילו איזה טכנו עסיסי/ = = מלוכלך וממריץ שספורטאי יכול לחשוב עליו, ה %, הזינוק. הבלבול הגדול. הספורטאים שהיו שם אולי התקשו להגדיר את זה, אבל גם הם הרגישו, באותו הרף עין שבין המנוחה למאמץ הטוטלי, שמשהו אחר, חריף, זר ונהדר, מתחיל ?מל ( משחקי טוקיו ב64'. מסמלים את תחתו של עידן | את האוויר. האם יתכן שכשבילי מיילס. טס בקלילות על = המסלול בדרך לזהב בעשרת אלפים מטר, הוא בעצם דמיין הטרגיים, כדור הארץ לא נעצה -‏ ' המשחקים המשיכו אחרי הפסקה 0% קלה, שיאים מדהימים נקבעו /4/‏ - - / אולי לריסה לטנינה דמיינה שניתוריה על המזרון הם בעצם קפיצות הצפרדע של צ'אק בארי בדרך לעוד סולו פרוע, או פינטזה על הדפיקות של ריצ'רד הקטן בפסנתר. מה שבטוח זה שאת המחשבות של כולם, ולא משנה אם הם קפצו, שחו, דחפו או הדפו, עטפו הצלילים של ארבעה חבר'ה מליברפול שקראו לעצמם הביטלס. כאוויוה גבעוגית ב"68' במקסיקו סיטי, ילדי הפרחים האמריקאים והאירופאים כבר הפכו את העולם, או לפחות את מה שקרה אצלם בראש, למשהו מאוד צבעוני. הסוטול הטבעי שהתקבל כתוצאה מנשימת האוויר הדליל של הבירה המקסיקנית הלך | בש-ין , יופי עם האווירה של אותם ימים, ומוזר לתשְוָב ות מהספורטאים היה בכלל ראש לספורט. *נראה שהמהלך הטבעי יותר לצעירים הגמישים" והחזקים שהתקבצו בדרום אמריקה, הוא להעיף לרגע את המדליות הצידה, להתמזג עם הטבע, ורק אם חייבים, לרוץ איזו ריצה קלילה. במציאות הדברים לא היו ממש כך, והאוויר הדליל הביא לעולם ערימות של שיאים. קשה לדמיין את ההילוך האיטי = הבלתי נגמר של הקפיצה החד פעמית. של בוב בימון בלי לעטווף את הזכרון בקול הקטיפה החללי של: גִ'ים מוריסון, בשפתיים הלא נגמרות של מיק ג'אגר, בזיעה החמוצה של ג'יימס בראון, | בניתורי הזעם של פיט , טאונסנד, = בסטראטוקסטר הבוערת של ג'ימי הנדריקס. על הַרקע הזה | נראית מקסיקו 68' כמו עוד חלום של קיץ אחד / והזוי, מפוצץ בפריחה ואהבה. כמובן שאחר כך באה ההתרסקות הבלתי נמנעת, סופו של חלום וקץ התמימות, או במילים אחרות - המציאות בפי שהיא. הפרחים של 68' קמלו עד האחרון הרבה לפני טקס הפתיחה המאורגן של מינכן 72 והזכירו לכולם עד כמה גדול המרחק בין הבוץ של וודסטוק למגורי המשלחת הישראלית בכפר האולימפי. בפעם הראשונה ‏ אני מוצא שקשה לי לדמיין, קשה פשוט לחשוב על מנגינה המתנגנת בראשם של שיאנים אדירים כמו מארק ספיץ או לאסה וירן, ונדמה שאת ראשי כולם מילא רעש היריות, מעורב בלהבי המסוק המנסרים את האוויר 6 צופרי משטרה. | זוז מסך ץש אבל למרות ‏ תאירועים ושיאנים עמדו, איך לא, מרוכזים" / מרוכזים. מנגינות אחדות, בודדות, / חדרו בכל זאת בכוח מבעד ו לסדקים שבבטון הגרמני: הימהומים של לו ריד דרך עשן כבד, סיפורי המד"ב של דיוויד בואי דרך איפור נוזל, עולמו של סיד בארט דרך מיליון צבעים ואגדות לד זפלין דרך מאגיה שחורה. הכל נראה פתאום אפל, קודר וחולני. אפילו זוהרו של הזהב שמדליות הועם לרגע. המעבר לקור המונטריאולי ב"76' עשה את התיים יותר קלים, אבל לא בהרבה. קשה לדמיין שאת ההשראה שהביאה לה צרורות של עשיריות לקחה נאדיה קומאנץ' מתקליטי הנשרים או עשרה סי.סי. אם מישהו עשה לה את זה, אולי היו אלה 81.0. אולי. ומה גרם לאלברטו חוואנטורנה להצליח כל כך? שמא היתה זו מוזיקת הדיסקו החזקה שהתנגנה, אש קווין או רוד סטיוארט? לי נראה שעם מקורות השראה = = = כאלה, קשה אפילו למלא אמבטיה. כדי לאוורר את האווירה נערכו המשחקים האולימפיים ב90' 'במוסקבת. מגניב, סופסוף מקום חם, מלא צבעים והשראה. כחלק מהארגון הסובייטי המעולה, נמשך הנסיון למנוע מהשפעות מערביות מזיקות לחדור בעד מסך הברזל, למרות ש507 מדינות מערביות החרימו את המשחקים בגלל הפלישה הסובייטית לאפגניסטן. לי נראה שאפילו אם המארגנים הסובייטים החרוצים היו עובדים על זה עד היום, הם לא היו מצליחים לעצור את הסקס פיסטולס מלהיכנס לאוזניים של סבסטיאן קוו, את האנרגיה של פוליס מלהיכנס + לידיים של האדירות של טאופיליו סטיבנסון, את הקרירות של גארי ניומן מלהיכנס להם לאף של ולדימיר סאלניקוב. לוז סכלנו לספילו המעבר ללוס אנג'לס ב-84' הביא הרבה תקוות לשינוי, למרות שגם הפעם היו לא מעט מדינות שניצלו את המשחקים כדי להחרים וגזרו על ספורטאיהם תסכול לכל החיים. ומה עושים המארגנים בשנה שברוס ספרינגסטין הראה-לכולם-מה-זה ומילא איצטדיונים, ויו27 והיוריתמיקס התחילו לעבוך. כמ שצריך? מביאים לנו את ליונל ריצ'י לטקס הסיום. ליונל ריצ'י? סליחה, אבל לא סבלנו מספיק מאז 68'? מזל שהם לא הביאו אותו לטקס הפתיחה, זה היה עוד עלול להיכנס !לראש של קארל לואיס, לשבש לו את המערכות ולהרחיק אותו מאדבע מדליות הזהב שלו. ריצ'י היה יכול גם, חס וחלילה, להיכנס לראש של דיילי תומפסון ולמנוע ממנוו מדליה שניה ברציפות בקרב עשרה. התמונה הראשונה שעולה כשאני נזכר בסיאול 88', היא גרג לוגניס על | מגדל. הקפיצה ה. איזו שלווה, איזו שלמות. רק כמה רגעים קודם לכן נחבט ראשו במקפצה, אבל הוא התאושש, טיפס על המגדל וכעת הוא בדרך לעוד מדליית זהב ולהגנה על התואר שלן מ-84'. מה עובר לו בראש באותן שניות על המגדל? איזו מוזיקה משכיחה את הפציעה? אולי היה זה הקול הגבוה והמדויק של סטינג מלווה, כרגיל, בנגנים הטובים בעולם, ואולי הצרחה המייקל ג'קסונית המוכרת? לי, בכל מקרה, נראה שמה שהרגיע אותו היה להיט הענק "עְקְתגח 06 , הסט +'מסע" של בובי מקפרין, שהעלה אפילו אצלו איזה חיוך קטן בנשמה. ובאמת, למה שהוא ידאג? יש לו רק עשרה מטרים לקפוץ למטה, עם איזה עשרה גלגולים וברגים בדרך, והזהב שלו. פרדי ענסכ את האוזגייס מפה לשם הגענו לברצלונה ומיד נכנס לי פרדי מרקורי לראש. פרדי, אתה מוכן להפסיק להפריע? אני מודה שאם הייתי מתחרה במשחקים אולימפיים שאת שיר הנושא שלהם ("ברצלונה") שר מרקורי היה לי קשה מאוד להתרכז. מזל שבחוץ קרו כמה דברים באותה תקופה, וכשאני אומר בחוץ, אני מתכוון בעיקר לסיאטל שבארצות הברית. פתאום, בלי אזהרה מוקדמת, התפרץ מהעיר הזו גל של זעם וחום ששטף את הכל והזכיר לרבים את הימים הקפואים של 79י באנגליה, ימים שבהם, סתם ככה בשביל הכיף, אנשים תקעו לעצמם סיכות בטחון באף. קשה לי לדמיין מה עבר, למשל, בראשו של השחיין טאמאש דארני כשזכה בפעם השניה ברציפות ב"200 ו4007 מטר מעורב, או בראשה של יעל ארד, שהביאה לישראל מדליה אולימפית ראשונה. אולי אצלה זו דווקא היתה שרה'לה שרון, ולאו דווקא קורט קוביין מנירוונה ואדי וודר מפרל ג'ם. אולי זה מה שמסביר את הכשלון שלה דווקא בשלב הגמר? עככיס כסגגוו (אשוויל עכשיו יש לנו את אטלנטה על הראש. מבתינה ספורטיבית ברור שזה הולך להיות גדול, או כמו שהאמריקנים אוהבים להגיד - הכי גדול מאז ומעולם. מבחינה מוזיקלית, עם זאת, אנחנו נמצאים בבעיה אמיתית. אטלנטה, למי שלא יודע, ממוקמת במדינת ג'ורג'יה בדרום ארה"ב. דרום ארה"ב, למי שלא יודע, פירושו מוזיקת קאנטרי שמרכזה בעיר נאשוויל הסמוכה לאטלנטה. מוזיקת קאנטרי, למי שלא יודע, פירושה עצבים של ממש, שיכולים להוביל אפילו לגעגועים לליונל ריצ'י מ-84' ולפרדי מרקורי מ927' עד כדי כך קאנטרי זה דבר מאוס. אם אפשר לסיום לתת עצת חינם למארגנים: אם אתם רוצים שיאים עולמיים ורמה נאותה, ואני יודע שזה חשוב לכם, שימו את סייפרס היל, פנטרה ופרל ג'ם בטקס הפתיחה, ואת אלאניס מוריסט, סאונדגארדן, סוניק יות', ד'אנג'לו ובילאבד בטקס הסיום. אני יכול להבטיח שלפחות לראש של הספורטאים ייכנסו הדברים הנכונים. ₪ | | - לי = | 9-22 ה ידה כ | שאילוה; א ור א 7 שוש ב 01-48 זל הפהומוסטן %] חירה 2 - 1-ו 0 ריפ ול =-=-,- ונ ,. 44 12.28 3-22 - - בי יק =, בסה שת כ5422%/ 96 לש אמצ 16 7-- שק 1% 7 0 של % שש - , - 8 -- 0 ה שמדובר במשחק מיותר, אותה גברת בטינר ₪ ג"ל ט' / 5 יו ו הו ראה עוד כ ממה | שיקולום לה 0 וצ וז > ב - ככ שיב -כן ז ד"עצוליי זה "ו אל ארי ו - שאחד. == 7 1 ו 0 ו ללה מוציאה ה זה א ו במשחק - 0 ב-1 א מכחי/ן כל 0 / %--. המשחקים דומים קשה להתעלם מהלקחים שהפיקה 4001/48 מ". הכלבלי 2 -0 א המשחק (גם התפריטים וגם המגרש עצמו) מצויר ברזולוציה / ור 0 והוא מבוסס: 0 גבוהה 8 מה שמחייב את המחשב לוחות. קודם את כרטיס / בדיוק ל אותו כ ממשק ל אא . גם מהבחינה 4 או 0% | מבחעת 7 המשחק כמעטר אעו מחדש 7 רא -/ אוצייה זז זר 72 8 רת 1 0 0 | הוא הסגנון: , צעקות צורמות בנוסת 0 -- הת ק | באיכות יי גבוהה ונעימה יותר לאוזן. ה והמצחיקות של שחקני . בי, : - = + = | בלב הת | > שא + יו - == . - : 4 , "א . חי בי | - 4 ש ‏ -" ל 3 ו ו ו מה מב מהרמה שבה אתם משחקים). " שכדור מ אלא וע אל -. ]| "זמורציות לא תוקנו | ה השיפורים הניכרים במשחק, יש 7 ו , / ג 1 ו ה - ₪ ו 7 / לצו ו / . כ - ו וו וו ו / 1 יור בוא וצר יו , ו ל ירוס י ו / ו ו -. | (ורשל, .וה | ןמריש לפ יו )ור ",> רעי הק ]היו וי ןוא וו ורוא וא וו היו . רו 0 0% " 5-ל 6 צו 1 / - . 9 0 : /: 7 / / ו ו % ו ו 4 בור א ו ו" וו / 0 / ו ו וו , ו / יו ו 7 , | היא א לפרופורצמות במשחק. גם כאן הראש של השחקנים הוא של 60 8 ורוד א 50 חואו ספזום 0 טסוו ] - 7 2 ו 50 שש ששו ךדפש=ך דא ה צלום הפנים שלהם בעיבוד מצויר - מה שגורם לשחקן להיראות די, מתךף הראש גדול ונראה ריאליסטי למדי, ואילו הגוף צנום לותר ומצויר. הרעיון הוא יפה לכשעצמו, אבל הביצוע אינו מושלם. עיצוב ראשים קטנים. יותר, או להבדיל, ציור. גוף. השחקן בצורה. יותר פרופורציונית לראש, 'כול היה להטות את הכף לטובת 51.1 8, אבל זה לא סוף העולם.. ]51 00 601.1 הוא בהחלט" משחק יפה שמחדש בנקודות מסוימות את ו ו משחק מיותר, אולי, אבל עדיין . . - ד שו 1 , / לבה "2 , , 3 / 0% 1 | ₪ > 0 0 8% , 2 / 0% // 5 ! / [ 2 / וו 0 0 0 . 6 2 יא ויק 2 ו יי . : . יירו - , . וו . ו / ו 2 ו ו אי [ ' : : 2 . 0 0 / לד "מ יק 0 ל , 7-7 .א . קה ----ה-<>--- 4 == קה" = רוס ואוו == = 400-=-|4> = ש ראש פלו"ף 3 ו הביקה , 1 יי . ו ו ו 0 7 וו ו 4 .3 / 5 / % / 0 1" ו , ל ו ו 1 0 5 . 0 5 ₪ לש / ו 2 : 5% 0 ו , - יליו ו 0 ! 0 = / - 7 ו / ₪ כ 2 וצצ 144 4 7 וח / = ₪ וי = 2 . . * . , 4 ' 4 ו. 5" ' ד ו ןאיויו ל / ו = תו , כ 30-25" 4 ב %י 1 יאצ" .כב חר ₪ "ד : | ומוקי 2 שי ש ד שש ו חשבתם שאי אפשר לחדש יותר במשחקי ה 6 ₪080 (משחק מתוצרת אנונימי 7 נצא כאן גה את זה" ן | ( ושואו הגדול, חגיגת הכדורגל שמיליוני חובבי כדורגל ברחבי העולם חיכו 1] לה, החלה בתחילת *וני בבריטניה, ועולם משחקי המחשב לא נשאר ללא 1 תגובה הולמת. כפי שאפשר היה לצפות, האליפות, שזכתה לכינוי 96 ₪0 ₪, 1 זוכה כעת גם לגירסה ממוחשבת. עכשיו יכולים המתוסכלים שנשארו בבית ] מול מסכי הטלוויזיה והמחשב להרגיש קצת יותר בעניינים. אני חייב להודות שאחרי 96' אחז כבר לא ציפיתי לגדולות. החברה ] שיצרה אותו, פוזסק5-/5, נתנה את המיטב בתחום הכדורגל הממוחשב, לפחות כך חשבתי כשפתחתי את אריזת המשחק החדש, 96' סשטם. 1 לציפיות הנמוְכָות שלי מהמשחק היו כמה סיבות. קודם כל, בחיים לא ראיתי 1 משחק מחשב שעל אריזתו, או בכל חלק אחר שלו, לא כתוב מי תכנת אותו, או לפחות מל שיווק, הפיץ או נתן לו חסות. בדרך כלל זה סימן רע, אפילו רע מאוד. מל שמתבייש במוצר שלו עד כדי אי-פרסום שמו, בוודאי לא מצפה 1 שאני אקדיש למשחק יותר מחמש דקות. אבל השערות לחוד ומשחק יפה לחוד. ניסיתי לשחק ולהפתעתי גולותי שאותה חברה אלמונית (שלצערי לא דאגה להשאיר אפילו תיעוד מינימלי, ] כגון קבצי 1א18) רק הפסידה מאי"פרסום שמה על גבי המשחק. היה אתה השופט אז מה עוד יש לחדש, אתם בוודאי שואלים. תתפלאו (גם אני התפלאתי), 1] אופן אי אפשר לומר שהגראפיקה שלו, או של משחקי כדורגל אחרים 1 שראיתי, מוצלחת במיוחד. לשם שינוי, המאייר האלמוני. שעבד על 96' ₪080 הוא שמנע ממני למחוק את המשחק מהדיסק ברגעים הראשונים. איכות הציורים היא ברמה גבוהה מאוד - גראפיקת 506 מלאה, תוך הקפדה על הפרטים הקטנים ביותר. מדהים לגלות שהשחקנים יכולים לחזיז / את כף הרגל, לכוון אותה בדיוק רב אל הכדור, עד כדי הקפצה של הכדור | ] באמצעות דחיקת כף הרגל מעט מתחתיו והקפצתו לגובה. להבדיל מ" 1 96' החזת, שבו הוגבלה היכולת לבעוט לכל כיוון (למשל היכולת לבעוט | לכיוון שלך, ואפשרות לבעוט רק כלפי היריב), ב"96' ₪00 ניתן לבעוט לכל כיוון שתרצו, אפילו למחצית המגרש שלכם. גם זוויות יהצילום הרבה *ותר.מתוחכמות. יש כאן איזה שמונה זוויות : שונות, שמאפשרות לפם.למצוא בכל התקפה את הזווית האולטימטיבית ן לצפיה בשחקנים ולשליטה על הנעשה במגרש. 'אפשר אפילו לראות את | המשחק מנקודת מבטו של השופט - וזה כבר ממש צדק פואטי, לא? | | בעיטות מזווית מיוחדת 1 פרטי נוסף שהלהיב אותי במיוחד הוא הריאליזם של המשחק. עד היום ]| הורגלנו לכך שכשאחד השחקנים שלנו נמצא במצב בעיטה נוח לשער היריב, ‏ ]| אנו פשוט בועטים ומקווים לטוב. לא כאן. כאן אפשר להתחכם ולעשות, | ]| ממש כמו במציאות, שימוש בבעיטות לא שיגרתיות (מצבים צפופים, זווית ]| קשת בין השוער לקורת השער וכו'). כל עוד הן מציאותיות הן ייכנסו לרשת ‏ || אם הן מספיק חזקות, ולא ייצאו מחוץ לתחומי המגרש, כמו שהיינו רגילים ‏ !| עד כה. כפי שניתן להבין, החידוש המשמעותי של %6' ₪00 הוא בתחום ‏ || התנועה והבעיטה - ובמשחק כדורגל טוב זהו העיקר. 1 | כמובן שהמשחק מכיל את רוב האופציות האלמנטריות - החלפת שחקנים, סידור מערכי תקיפה"הגנה וכו ושימו לב! כל הקבוצות הן הקבוצות האמיתיות שמשתתפות בטורניר הנוכחי. גם רשימות השחקנים מעודכנות נכון לאליפות 6, ואפילו הבתים מסודרים על פי ההגרלה של התאחדות הכדורגל העולמית. השליטה בשחקנים, כצפוי, קצת קשה - כמו בכל המשחקים מסוג זה, לוקח קצת זמן ללמוד את העסק ולדעת כיצד לבצע כל מהלך, ועל מה בדיוק צריך להקיש לשם כך. זה לא כל כך נורא, משום ‏ - = שאין ריבוי יתר של מקשים, אלא רק 3-4 עיקריים. | 7 סביר שרובכם תלמדו לשחק מהר מאוד, אבל בכל - - הנוגץ לזכיה באליפות ובגביע אירופה - זה בטח - -‏ : יקח קצת יותר זמן. בכל מקרה, רצוי שתסיימו את המשחק לפני ההפתעה הספורטיבית הבאה שדמו שלה כבר נפל לידי - 96' ג דאג. זדא. ₪ גראפיקה - 95. טובה מאוד, עם כל הפרטים הקטנים והחשובים. טאוד - 65 סביר "" 2 / בהחלט. מכבידה: / [ בהתחלה, אבל ל / - | | נורא. / 6 רש יְ - לא קל לזכות """"/) 2 /. ₪0 0 0 ב , : /, ו 2 ות / ו ה . ו כ א שר ו ל 3% ו . / . 0 ו . ו , 1 0 ' 2 / 0 0 0 / , "שו ' ן / 0 / | 8" 20| / | ו " זי % 0 ₪ 3 זו ו ₪ 1 1 . / ו 2% / : 4 . ור | יו ב 2 2 . וי | 10506 הוא פשחק פכות שאטור לייצג אח; הדור החדש של המשחקים - אלה שצריכים פנטיום כדי לזוז - אבל הוא עושה את זה וריע אני מקווה שעכשיו כולם כבר מסכימים על כך שדור מחשבי הפנטיום העכשווי (והכוונה למחשבים אישיים במהירות 120 מגה"הרץ ומעלה, עם 6 מגה זכרון לפחות וכרטיס מסך תלתדמימדי) יכול להשתוות לביצועים המרשימים של מערכות המשחק החדשות של סגה, נינטנדו וסוני. לאחר כמה חודשי ציפיה, הקלפים מתחילים להיפתח ואנו עדים לטפטוף ההתחלתי של שורת המשחקים החדשה, שאמורה להקפיץ אותנו כמה שלבים קדימה ולהשוות את הרמה הטכנית של המחשב לזו של מערכות המשחק, אחת ולתמיד. גופרים עם הראש בחול אחת הסנוניות הראשונות שהגיעה אלינו היא משחק מכות תלת" מימדי סטליל ז6וקו'ז [השזו/, בשם מ06מ10501 גמסזג 16ום, שהיה להיט היסטרי על גבי מערכת ה"מסופוצץגוע של סוני וצעד במקום הראשון במצעד המכירות שלה במשך שבועות רבים. אז מה יש כאן? ובכן, למען האמת, שום דבר מיוחד. משחקי מכות כבר ראינו מספיק. מכות מיוחדות, מכות סיום, דמויות נסתרות, זוויות צילום שונות - קשה כבר לחדש לנו. הסיפור, כמו תמיד: חבורה מצומצמת של לוחמי עילית מרחבי העולם מכסחת אחד לשני את הצורה על מנת לבדוק מי הכי פטיש. ממש בוגר מצידם. אני הייתי עושה את זה עם חברים כשהייתי בן שש ולא יצא לי מזה כלום חוץ מפנס בעין. אפילו לא הצלחתי להרשים את הילדה שאהבתי, כי בסוף הקרב תמיד מצאתי את עצמי שוכב על הבטן עם הראש בחול, סופר נמלים. תסווקות פשעממות מה בקשר לדמויות? בדיוק אותם אנשים, עם בדיוק אותן סטיגמות ובדיוק אותן התסרוקות (בטח כולם הולכים לאותו ספר): היפני הקראטיסט, האמריקאי הבלונדיני, השאפה עם הצמה, השמן הקירח, ההוא עם הסכינים, והבוס הגדול שמחכה לראות מי ינצח. = "היי, אני לא מכיר אותך ממורטל קומבט 36 במקרה?" - "לא, זה היה אח שלי הרשע החורג. אותי ראית בלוחם הרחוב 58". נו, אתם שואלים, אז אולי משהו שונה במיקום של הקרבות? ושוב, לא. בעיר, בכפר, על הגג, ביפן, בים, באמבטיה. הייתם באחד - הייתם בכולם. ומה עם הקטע של "דור משחקי הפעולה החדש"? או.קיי, אז יש כמה זוויות צילום שניתן לשנות, והתנועות של הלוחמים מתחילות להיראות קצת יותר אנושיות, אבל את זה גם ראינו ב"זסומקוז א, משחק מכות תלת-מימדי טוב מאוד שיוצר במיוחד למחשב האישי ולא התיימר להיות חלק מאיזה "דור חדש". ו / ול 4 ובו % / מה בעצם השורדה התחתונה? ובכן, עוד משחק מכות. היו יותר טובים, היו פחות טובים. מורטל קומבט 3 עדיין נשאר המלך הבלתי מעורער, ולא משנה אם הוא דו"מימדי או שש-מימדי. משחק מצוין נשאר מצוין. מי שבאמת מכור למשחקי מכות ישמח לקבל את מ1866ג108. מי שלא, לא יתלהב במיוחד. הגראפיקה והאניצמיה טובות מאוד, עם השליטה מסתדרים איכשהו, אבל משום מה, הסאונד על הפנים: המוזיקה נשמעת כמו תזמורת של חירשים-עוורים שמנגנים על מטאטא שבור, והאפקטים נשמעים כמו קולות שיוצאים מחדר השירותים. אבל מה שהכי מבאס זו המחזוריות המשעממת: עוד בעיטה, עוד כדור אש לעין, כמה אפשר? אם הייתי ממש רוצה להחמיא ל"ח66םו1050, הייתי אומר שהוא מזכיר קצת את הסרטים של ואן-דם וסטיבן סיגל: יש מכות, אין משחק. ₪ | זט ו . 0 % בא 2 ב . , . 7 1 . / ו : ב = ו ור . - ₪ - 7 ב ו ו ב 2 0% 0% דליכ קל 6-ל עיש=-נבתה 0 לור 3 סול לופל א ירייצ א ן : : 0 . ' 2 : 5 ₪ . / מש = = == == == 88 "ווג.. גם מקדימה וגם מאחורה ב"ג/6/ / יי , ו 2 2 . . 2 ו / 1 "עו 0% , 5 ו ו / לי ה , 0 8% 1 וב לו , / ל - .91 ו א ו | . 7" / / 1 ש 2% ל לו ו ' 2 5 ו ו ל ו . 4 ו , , " 0 , - יי 2 2 ו ו 1 ! ₪ 2 . 5-8 5% לית + 4% .+ || 1 1% - | 0 , 1 רו 2 0 . כ ₪ 0 , דד !| -- 1 שו ו , +" ל : 1 ו | / א :1 . ' . לו : ד ! ו ₪1 0 . [ / / 0 [ | / ו , . % % . 0 . , שי , . | , . / , 4% 5 ק,' פיי ו ו ו : ןי , 2 4 / 0% % | / ה 0 ) 1 / . זו | , 5 יותר ( וע 0 אצ כם וש רּ : - 2 ְ ו 4 % ₪ ו 5 שו !ו | אי תת ]1 / ל ו : 1 0 . 0 7 ! ו ₪ ל 5 ו . +:) = 15 0 / / | 2 2 : ו 2 % 5 , 5 ותל ךר הר יש" 1 ..% / 0 1% 1 " לא 0 1 ו / % ו 5 ן 4 ו 5 / . 1 .3% 1 ו 12 | ל = -9 3% , . : ₪ יש [ / 4 . 2; 1 5 ד : ל כ ; = . ו ו וכו כב 2% 0% / ' 5 %/ 1 , 2 .וה" ו 0 ב וני | = %! ו / /- ₪ 5 ו / .4 20 12 6 ל ל 0 0 8 ל :₪ 0 0 / ד / 0 0 0 1% , / /, שי % 0 ו 1 . ו בו ורי ו" ו ו / / 0 ו ו / / : - : . . , 7% : ₪ 2 ג 4 ו ו גי יש 7 שו ₪ ו ו" א . ו - 4 - . ו = 6-ל - וי ו יש שו מס גו ל כ ג מ 16081 5) 6זסאו הוא משחק ספורט חדש שמגיע על גבי = או לקו הזינוק, מלווה בקביעות בשאגות ר) סי.די.רום ועוסק לאו דווקא בסוג אחד של ספורט, כי אם בקרב" . המצלמה"תתקרב % וממשק חדש := ל | ושוב : עשר. כמו בכל קרב"עשר, תצטרך לגבור"על"שו 7 חרים = בהתאם ו | | אחריף/ בעשֶָה סוגי ספורט שונים, החל בריצת .00 ר ועד תצטרך להוציא את), ] |! קפיצה במוט, !אבל בניגוד לשאר משחקי הטפורט בָסגג מקל הקפיצה או 2 | הוא יותר על נתונים וטקטיקה מאָשר על ילחיצו - : - על - להזיד את כדוה |! % - מקשו המקלדת. % "%‏ 90 9 + | הברזל. לעה אחת ₪ - ]| בתחילת המשחק ניתנת.לשחקן ה הפרות לצו את הדמות - שולטת על 4 ּ 10 | שאותה ל ישחק, החל בבחירת השו ווהפרצוף ועד /לפירוט: = הרצויה, בעוד השניה | | התכונות מדויקות, הכל בהתאם לענף הבא" שבו הוא עומד = קובעת את המרחק.. להתחרות. בגלל שכל אתלט מתחרה בעשרה סוגי ספורט, הוא .= הציון: | טקלל | יצטרף לעבור את האופָּאֶיה הזאת (עיצוב הלט שהוא ו .2 4 ואז | גם | % | 4 פעמים ויותר, עם אפשרות 6 ו % ה . | ופרזים / = | אם הוא מתעי ל'לעו אחד מהאתלטים ה(תונים, בעיה ל אף יצו לך עצוּת מועילות ויסבימו לעו / 00 הר אשנים. 0 05 ו -1 0 יס | 0-ל - לאחר שבחרת. באיזה ענף' ועם כמה אנשים ל מעדוף. 4 / להטתעמם | ב ו 0 "ש. | להתחרות (עד ארבעה מתחרים בו בזמן), תצטרך לווסת את | לבד. ₪ - % 7" ". > - דרת הקושי המתאימה: ישנן שלוש רמות - הגבוהה תיתן + % | ₪ ₪ לשחקן מעט יותר נקודות כדי ליצור את האתלט שלו, כך גראפיקה - 80. לא ₪ 8 שתהיה בעיה לחלק אותן לתכונות הרצויות. בנוסף, כל טעות -- אך מאפשרת | בתחרות תגרום לו נזק רב יותר בהמשך מהרמה הבינונית והקלה את המהירות : / - שהיא הכי חברותית אך נותנת פחות אתגרים. כדאי להתחיל שהמשחק דורש. 4 בה, ולעבור בהקדם לרמות גבוהות יותר. סאונד - 92. נהדרי ! - . לפנ הֶתחרות עצמה תינתן לשחקן אפשרות להתאמן בענף, בכל ענף יש מוזיקה. ומנגה" חדשות, "ל לקריאותיהם" כמה פעמים 1 ובאיזויצורה שירצה, ללא כל התחשבות בנקודות. הנרגשות של הקהל והשדרן, יחד עם שו לאחר מכן ינסה השחקן להעפיל לשלבי התחרות, ולכשיעבור המנוני המדינות. / 47 את כל המכשולים הללו, יתחרה באמת. שלישה - 93. תתפלאו, אפשר | ₪) ברוב הענפים תתחיל התחרות בריצה קצרה, המשפיעה לשחק, לשבור שיאים ולעבור רמות גם | ₪! עמוקות על המשך הפעולה. !| בלי לקנות מקלדת חדשה לאחר מכן. | ₪9 תצטרך ללמוד להשתמש בממשק החדש, המורכב ממד בצורת אורך חיים - 85. רצוי לשחק עם [- עיגול: לחיצה אחת מפעילה רגל אחת, ושניה מכתיבה את עוד חבר, כי משחק מול המחשב עלול |- התנופה של הרגל האחרת. כך תמשיך עד שתגיע לבור הקפיצה לתסכל. 0 ו ם |" מיכ ויכאל יל םיו %. ו ו ו ו ל ו ו / | 2 0 0 הו "ול 0 . - , / בי "? 5 . 2%- . ' ו ו . . - , . / . + 0 , 0 . 0 יי" . י 4 ו /7ו ו, ו / ְ . או ו וו יק 0 ,. רצ , 0 . ו 0 ורב , . : .4 . / 4 / וו ל ו " 0 / | 'גש , 0 . ! 414 = ' 1 // - . ו וו ולי . 0 0 0 " , . . - ג ץח - 4 . : . 0 0/7 / / / / יי ' | = / 00 ו / ב וי / . ב שו , / 0 . " כ ו ו וי ו 0% / ו ! " ו ו ו | / . ואוש - , זו ווורר / י. . , - . , 0 -' ,. ןו ו" ג 0 . = "ו ו , ₪ ופרש " 1 וו 0 / 1 0 ו | , ו וו" / 5% 0 0 1 ו , ו 0 וו 0 / ו ( 0 . 0 / ' 4 , ו . , / . י! כ , , / / + / : , ל 0 | / | / ; / / וג . / ו , 0 7 , 0 4% / ו / / 0 2 ג , / / 0 " צנ 2 5" 0 / ו . / . ו | . / " | ו / , /" + . / | ו ה ל 7 וו ו וו ו 7 וו לי , ו ו ו 4 והגוח י9. 02 0% ו ₪ ונ ו וו 0 ופרוווה. לוו ג / ', / 0 07" 7 "רבור . ו ,//, : - - ו ו וו "1 . ביל ו ₪ וה / . ו לי 0 0 2 4 , 2 1 וט . 8 , וו . / . " ו , "וו 1 . . 8 , . וי / / .₪ , . 5 -ו, 1 | / 7 0 , ו - , ואו ו א בוש , ! : . ו / / ו 6 /. . / ( ו " וו / ₪ ו ות | ו 5 |" . , / ו- ו ו ובו , / + 47| / ו'. - ו ו ג" ו 1 | [ ו - יי 0 ו / ו לא 2 / 0 , ו ו 4 (. . וו ו 0 / / / 0 ! י 0 0 ' 0 ' : 0 : | א / . ץ ו | :/ / / ו - ו . 0 . 0 , . 1 / . י 0 7 ו ו ו 9% . י 0 - / [ / / - 4 4 / ו 4 - -+ ! וד א' אתו ו כ 11 ו ו ו 20 ו ו , לי לוז ו ו ו 2% י , וו . וי וי 0 0 " / 4 וצ יי , " 7 . . גי ו 4% ' ו /, . / / / . , / ו ו , : ו " / 8 0 ' : : חי / / 1 , , . . , ו : , הו 0 0 ,וו . 0 , י . או 1 0 ו " | | שו ל ו : 4 י : ה ו % 0 שר ה ו , , 2 ו 7 י/ ו , . ןו 0 ד | 1 בר | ו / : ו 1 / , . צרו 0 = וה| 0 / = 0 ו . לשו ל 0 4% % ו 1: " /ְ - 3 /. , 0 וו "ו / . ז ! . , ל 0 ו / /. , י ₪ / / /," , / / ו רו 3 0 1 .' . . .. 0 , / 0 רלו אכ 0 7 ב / / / /" , , / . / 0 ו - 1% " | / . ' 9 / , 0 .ו / | . 4 , ו שן | הי , 1% ו ו . . / ו : , ו ה 1 . לו : 6 ל"ר 4 . 0 ו יו , . גול 5 . גר | 0 | [ ל 4 | 4 / ., +. | + 1 / וו ו לו --₪ וי 77 : ו |( ו ו( 0% 1 , . 0 ! , / // / . שו - / - , , / ד" 0 / ן ו /" ו 0 שש 1 / , ו / קד ו -. / / יש ו 6 / : 0/ ו 1 % עשוה ' וו | ד : ו" / 0 0 7% . " ,. + ל 4 / 2 וו 7 / וי ו ו זו ו ו ו ויב ל ל ו ו 0 , 1 02 א 0% ו / 2 / 0 / 0 0 ו וי ו , . ו ו 4 % ו גו ו / / 0% / 1 ו ו 5 3 / . ל ו הכהו / 1 / אי ו ו . ו : 4/7 4% 0 ל ו 7 0 : ו ו וי 1% 0 ו --/ ורי וו ו וו ו % 0-00 ו ו ל הווה וו ו ו ו 2% 1 יוהאו "0 0 / ןהו ו "0 4 ו 0 י / * | ויו יאו כו וו י 1 ! . ולג קלו 0 ' ה ו ו / ! / . / ההה 0 0 / ' ְ :ו ו ₪ ויו - כ וזו ור 1 | אקסיק! כאלפציע קאי א"א4 סוושו" כפם 2כ+4 מא? שר" אש 2 ן - ו מ = : . ו | ב 55 2 20 | ד 2 ] : | . 4 | 1 א.. . י . 4 / : -. / . 1 4 " 1 1 7 / י 4 27 ו / ו / [ : 6.= , של שש < ו 1 ו | .ו / + "ו 1 5 7 : / . -. "יש ₪ . | ו | ₪ 1 - // . % 0 /, -. 0 א ץ א - צר -ש ' =% = . ו - 5 ו אשיו -% > <> ממ שש ' -- - = > - 5 . שו -- ₪ 5 - 1 ה 0 / . : , ₪ - 4 4" ב = 5 1 6 . ו . % | : וו -- שי /. - 0 5 1 < יו - / חן ו 7 ו 4 | .. %) 0/0 , / / 1 ₪ לו ו % / ו ו / /. ₪ / , : / ו / הז שא לט 0 / . 5% 7 . ?2 / 2 07 / | , . 0% | ו / "ית - 7 , | ו . ו וי 4 ו 0 0% 3 / / <*וראועו ו 0( ו ו ו , / את קכם? א'₪6! פמ[+? יו ". 4 1[ 6 ו , ! 4 / : / ו . ₪ . , 5 וו ₪ ו ו ו 4 1, כ א , ל > 0 ו 0( 0 / / ו 1 / לסר'ם. א1פי ק ]כ'כ 0 0 . / 0 / ותו ור ווה 0 1 [ % ו 0 א 4וקח אית את 69ס ‏ 7 | 70 ₪4 4 | | סיכ!ון+ע 462 1ב וו 9% כ62שמ0 חי 12 6 202/09 [הכ4 676 |א6שאם... 5 0 ו פארתק, !56 6! מפןט 46י ₪ א ל ₪ מ[ 60י ו כא! 6'6מ' 64עפ5 ((49 4% א6ק! 6[כאת כאן - | /--] | 0 000 -. : ₪ ם'4/, 6 !₪ אכ!סק. יו '6 6מ' א!יות. 6|כפות אחד [060 א[]6 ה 1496 4קתת 6ני 2/ליע‎ - אק6אייע | 4[1מפ'ש ש!תע‎ הסימה 25 לי א6!א6ט.‎ 6 א ₪6 אכמ. קל ד ו4565ש קלס > ו /' -*- ₪ א 0 ול ושוא .)עא- ₪ 0 " | : . 0 1 0 / , / ₪ יו 9% א א אי 1 - ה לט - - -. / איש | וד רו / ְּ | מתכה נת | וח ברו לט רר בתו וטו 0 3 משחק ק מתחום שתה - - אסטרטגיה ובנית. ז הר . הח יים, אלא תכנו ן והקמו ות הסביבה. של -וך מסו ימים, בכ פוף. לשבעות. הרצ של | 8 -| שחן / מ בלות ג ממך. . דד פע עם יופ וע | 0 ר קבא -- הבינוניים האחרונים של ולה,. שו וד ו , 3 / (ראה. דעה אחרת על. 2 א | בגל ו וד קודם), /. 6 0 . 0 או א ושר: ש ולא א לה ישא שחמשו חקי חקו ודמים: חר באמת ג / 0 רצע ית | , 0 - ם' אחרות 1- זבל. ל שו - הכות 0 . ש א מ ע 1 | הנש מ ו תּ 0 2 , כ 1 / | כדמי 7 , 5 5 "או הּ , . 7 -- רמו ל / מייצגות של | נש ות ת, שיק 0 ביעו + את התן על התענוגו ת/ עו נשיו :| שו | 0 | כדי הקברה וה כנסה של ( בוו דוו וו ור ' המעידו ז חקטו נה שהיתה ל" ו .₪ ל חשית על: עצ מך ל קנסות ולהיכנס לבעיות נוספות. : שא מוכ וכ ר ש 0 2 המ -.-. ה 0 .2 7 ו ו 4 וא כ , , יי קר ₪ 4% ו 4 ₪" א ה 1( .םמ שש א ל א יש 5 הזו ו יי / . וש ה עזז 1 12))] 6 ד 0 | 1 זד 0 0 | שש >= עצה א || 1 1 ו 4 0 ל - ו 2 ב -% 4 ל . / / 0 0 , - ו 1 | שיטת המשחק | מ וכירה מאוד משחקים' כמו 0 ישש ה . מבוצעים, המגוון רתו ב ומו נה מאוד 65 (8 7 1 לחרי צ פיה בר בכוו תר - החד שְ . ו ד / 1 " ו ילוו , / / ולדד בוו וול , . ; ו 1 / 2 ו , / הדב וי יד כו . וי ו וו / ל וק , ו 5 : וו 0 וז ו ור רנ" ב-צרס- וו פד שי ו ו וו / ובו הפ ועל הרב בה לפני כ 0 - - / 0 / -- 0 -. בנושאי | תחב בו ורה. היצורים: צריכים גם תנאים נוספים, הצקר שהנשחות מרוצות | 0 0 /. למטרות שו ירה, ‏ יהול ומתן עצות מועילות. כמובן שג בו יגוד < למשחקים | ישנים ם בסגנון, 1 / נוג - | 1 עניין ומרתק. תה ל עוד מירוץ מטורף ה >. שיקום ואו 0 מ מבנים ומעו ה 9 האנש ל 49 ₪ אא ו 2 0 ?לו 0 7 6% 0% ו -) 4 ב המו וו - / : 0 ג 2 ץ 7 / ו ל 1 לג > | גיד ו | עם כ :זא ז התייחסות לפרטים. בקרוב בחו ונויות. | .ו טי ו וש ו 1 , | הו ש , בס נסגנן ‏ ראי זירן. - הך מק בלות. ‏ לאחר ‏ ש | 0 | ואחלו ה המוקה ה הודעה מהסוג הזה, עליף לפה | תפעל מספיק - אתה עלול לאבד אותן ל" אחף ‏ > א ורן רד 4 - יס - 94. שלוש רמות קו שכר 4 ו ה )| 7 | - חחח << 000000002[ |תש"ג!] ה- | של 1 | [ 1 | 0%- > : 1/ - ' ב ₪ - 0-5 ' : וער הש 7 מ- :| ו שא 5 , ה רתיו ו ה מה .ה בע . ' כ . 4 . שו " ]ו 1 ד ו אק ו ולו / , : הּ. / / א , /" % וו . / 1 7 אד 0 "7-ו ו / ו רו כו וני 0 בנגו וו /, ב וקו + ואר 1 וברו),;ו / יו , / 0 , .₪ 0 "יש ו ולו - ל ו 0 ה 8% ₪ א ו 8 ער גי 7 6% 0 ן . ב ְ ו | ו / | ,| | - | | ור / 0 ו 0 0 ו ! ו ו ו / ₪ 9% א ונ ו ו 4 0 8 ו / /. ו , ווה ל ." לי 7 ו / / ו / 0 /, / , . , : / ו | %- / " | | = , | אחד הקטעים היותר משעשעים של המשחק | 1 > הא פשר ות לראות את התענ וגות והעונשיים בזנ בזמן שהם ' 1 | הנשמ ות לא לכולות סתם להסתובב בב במקום. חן. צריכות || / | בבישים, מה שפותח אופ! ציות רציניות להתעמקות | ] כמו מקום עבודה מסודר. | חלק מהם תספח לצוות שלר ‏ תקבל מע בנייני בונוס על מספר מסוים של נשמות = | | שתצלית לגייס, ‏ שי כו להגיע. עד. ביליונים, במידה | שהתכנון שלך נכון. אל תשכח להשאיר ראש פתות. זה | הק 8 אני רל ] מקווה שהעולם הבא באמת מת ה | זיחס . > -. אפיקה - 92. חדה ומדול קת, כמו , רוב בּ המ ט וחקי : | זמור ₪ מאונד - 3 אפקטים. מעולים של קר יאות צרתות, : ב ו ו ו ו ו = , 2 ו [ 4 2 = 2 = 4 ₪ 3 "4 י . " 0/7 / 1 / " . , . ' 1 [ " ו , ₪40 ו - ו ו יפואו טקא קר ישא אפ שק לקה שק ררבל יש | / / / . | 1 ה 8 א פד הרד , ו ו ו לש א 5 -1 פ. - ו פכין פתכ- !ה ובים סוטקק = רודם 2 לי סט של א קיפי לבל ווה השבי כרגיל, ל ₪ נמצא כאן 013 זג מבית ה אולי משחק ההמשך המצופה ביותר של החודשים האחרונים, כדי לעזור לה להינצל. מתברר שמעטפת ה"סטגק5 זסקץ של היקום מתחילה להיקרע ומאיימת להשמיד כל זכר לחיים אינטליגנטיים ובכלל. הפתרון היחיד לבעיה נמצא במסתרי ציוויליזציה אחרת החבויה בתוך גרעין גלקטי, כדי לשרוד, עליך לתפוס שליטה על צי רחב של חיזרים במסע לעבר האיזור המרוחק הזה. בדרך הארוכה תפגוש גזעים מוזרים וחסרי רחמים, תפתת ₪ ובמשא ומתן, ותנהיג קרבות מהירים בחלל. . ש(' משתקים באתד 0 0 / 7 0 -- מא 4 8" רקה 12% בתחילה תבחר באזו אפטרות לשחק. האפשרות הראשונה =" היא של משחק מלחמה ‏ פשוט, שבו כל שחקן לוקח פיקוד על סידרה מגוונת של 24 חלליות. לכל אחת מהחלליות תכונות ופעולות מיוחדות, והן מעוצבות בטקסטורה תלת- מימדית נהדרת. יש להן | יכולת להרים כלי נשק = תוך כדי הקרב, ולהילחם עד שמד הכוח של אחת מהן נגמר. האפשרות השניה היא של המשחק המלא, שבו תתתיל בצפיה בקטעי וידיאו = מצוינים שיופיעו לפני כל משימה, | ובהם הוראות ופעולות 7 לבצע, ופירוט של מה': = שכבר הצלחת. להשיג. אופציה זאת ג ו - ו 2 ב 4 וקש ל 5ב שב ו ו ו ו ו בתוכה גם את האפשרות הראשונה, ותוקפץ 4 בכל פע = ששיחת בלבד לא תעזור ותצטרך לפתוח באש ולהשתמשי ות והרבה כות. כמו ברוב משחקי ההרפתקאות, את שיחותיך התכופות-- תנהל בעזרת סידרה של משפטים נתונים, שמהם תבחר את הדרך הרצויה לענות. רצוי להקשיב ולהתחשב גם בצד השני, כי החלטות מסוג זה עלולות לקבוע את עתידך בצי הכוכבים. דיאלוגים אלה ייערכו בינך לבין כ"30 דמויות שונות, שכל אחת מייצגת את השבט שלה. לכל דמות יש תכונות מיוחדות, כמו נטיה לתקיפה או לשלום, ועליך להכיר את רובן ולפתח שיטות | התחמקות "2 | ההת"שבות העובדת / חלק אחד ששופר יחסית למשחק הראשון בסידרה הוא נושא | חצמה וההתיישבות. נוספו מבנים ומתקנים, ובהם בנייני זיקוק, מפעלים, מבצרי הגנה ושדות לשיגור חלליות תקיפה וריגול. כדי לאפשר פעולות אלו תצטרך. לטוס בעקביות לכוכבים וירחים הקרובים, לערוך חיפושים אחר מינרלים ומתכות יקרות ואחר כך להחליפם עם יצורים אחרים. כך תרוויח את הממון הנדרש לאחזקת המבנים ותוכל לשמור על קצב סביר של בנייה וייצור ספינות חדשות. 3 |0זזמס 6 519 יהפוך כנראה את חובבי האסטרטגיה לאנשים שמחים מאוד. מי שמכיר את המשחק הראשון יהנה מהשיפורים והגיוון,.. והמצטרפים החדשים גם הם לא "לצאו מופסדים כשייראו: את שפע האופציות המוצעות. בכל מקרה, | לפנינו כשלושה חודשי ציפיה מייגעים, עד שנראה אותו בארץ. | גראפיקה 2 מצוינת, גם בקטעי הווידיאו והשיחות וגם הש הציון = בלחימה עצמה. ה ו 4 סאונד - 90 מגון עימות | 9098] | | לבחירה, אפקטים מרשימים. 2 שליטה - 85. הרבה תפריטים, אפשר היה לששפר. אורך חייים - ופ. לא משעמם. ו ו ו ו ו ו ו ו ו ור ו ב ו ה ו וו ב ו 0 ה 2 0 / 1 | 0 ב / 4 ; 7 2 ו // 1 - | 8 8 ב ו 8 ד % 1 | 0 4 5 1 4 ד א ן + ₪2 3-ל 5 ו ₪ ד , , ל 1 : = ₪ 4 / ו 0 2 ו ומר "וו ה ן = 1 5-5 : יי 5 ל + : ב-א לכמ ב למל 6( אכש-ף 5 כשבמס אלמלו מל הש ימל מל מל ללל ,6-ל לפ אל 5% כמ 505-1₪. חל" %ל"פדב. = ו - כ ו 0 . ו . 0 זי יש אי : ולור ₪ " | 4-55 וקו ויו ' בר רישה 0 ד 5 5 מ !4-ה שמ( | ועול-- 2-5 ! != ו )0 ה = 5 5 לי [+|+ ה ל לוגטי 1 =] *לש ו ₪ 0- - 2 "ה פא 5 ב כ == 5 -- 6 - - 2 - א 2 ו שוש ==- ה בו ו = ?₪ -. שי 2 שק גר שק היאר -=- = 5-פ=, ד אק 7 .פא ג .)שו ידד + . = | : ו / 4 ו <-.. ור / . מו 4 - 2 ד 5 0 7% 6 ָ 5 2 בע ₪ דש החדת 0% 8 ץ) ו%-מד2-מ=2ה. -= = ₪4 אייל שיו -. - , מרקיק י"שר ץש חן 4 יקב" אקךז ,ש"ב פמ -- אי .יקי" .יק חק או = יר < א = יקא %5- ית יו קמועו וו ₪ . - הרשו = 7 ₪ -רו)=... שי ו - ₪ ו כ - 0 = ₪ == -- רש ו "5-ה : " - . 1-ל אי ו ..=*=9( 4 -. 9 == | 1 . כ ל 5 4 0 3 "אש 4 | , משחק חדש ומרענן מגיע מחברת 0סס וא ושמו 2 . 2 - = = שי ב 1 ל 2 = 8 5% לייל ו ו - ל % ו הייברו וצו א רנ ע שש ור [ה< ופשו . 7-1 2 ₪ שש ו > וו 0 5% ה :. 3 ל : ו 2 אי [ ₪ חבלן ולתת לו משימה. המשימות המוצעות לבחירה הן | טירת האויב ושריפת החיטה שלו, הצבת מלכודות, שמועות שמפחיתות את כוחותיו, גניבת צבא, והמשימו מסוכנת - הקמת רשת ריגול מאורגנת וכריתת ברית ב החבלנים בטירה. זוהי משימה שבדרך כלל החבלנים נתפסי וראשם מוצב על ראש חנית למען יראו וייראו. המשימות נעשות, כמובן, בתשלום (ודי 'קר), על כן כדאי להיזהר ול , מדובר במשחק אסטרטגיה המבוסס על משחק ‏ - בחוכמה. שכירת חבלנים היא רק אופציה אחת שניתן לחש התפקידים הדגול כ.8כג, ובו אתם משחקים ברון במלחמתו על הכוח והשליטה. מולכם ניצב ברון, רשע כמובן, שאת תפקידו נוטל המחשב. המטרה היא להשתלט על טירתו של הברון, וכדי להשיג זאת עליכם לכבוש כמה שיותר ערים, אחוזות וכפרים בדרך. כל עיר או אחוזה שכבשתם תשלת בתחילת כל יום מסים וחיטה. את החיטה ניתן למכור על פי הצורך כדי לקבל עוד כסף. בעזרת הכסף אפשר לקנות חיילים, קוסמים, ספינות ועוד. לאחר שהקמתם צבא הדרך פתוחה לנצחון... במעט נכמו שחמם רגע, רגע, לא כל כך מהר. 08 א6805, בניגוד למשחקי אסטרטגיה אחרים, אינו מבוסס על "למי יש יותר טנקים או חיילים" או "למי יש יותר כסף", אלא אך ורק על אסטרטגיה וחשיבה נכונה. עליכם להניח את צעדו הבא של המחשב ולכבוש את הכפר שאותו הוא מתכוון לכבוש (כמו בשחמט). אם לא תתחילו לחשוב, תפסידו (ואת זה גיליתי מהר מאוד). למען הגיוון וההנאה הוסיפו 6שא. ב-סכג. פירושו של המושג א הוא "שחקן שאותו לא משחק אף אחד". הכוונה היא לכוחות ניטרלים שעושים מה שבא להם. ישנם שני סוגים. שודדים וחולי מגיפה. השודדים מסתובבים וגונבים מכם ו/או מהמחשב. ברגע שתראו אותם תתקיפו, אחרת לא יהיה לכם מספיק כסף לקנות צבא או לשלם לחיילים. חולי או מפיצי המגיפה הרבה יותר מסוכנים. מסומלים על ידי איש זקן עם מקל, הם מסתובבים ספונטנית ומדביקים את החיילים שלכם במחלה קשה מאוד שחלקם ימותו ממנה. להרוג או להתרחק מהם. יש עוד כוחות ניטרלים בצורת אחוזות או ערים שלא ניתו לכבוש פשוט על ידי כניסה לתוכן. צריך ממש להתקיף אותן, כי יש להן צבא עצמאי. במקומות אלה (המסומנים בדגל לבן) תוכלו לעשות כל שתרצו חוץ מגיוס עזרה. אמרתי גיוס עזרה? ובכן, כן. לא כל מלחמה חייבת להיות הוגנת. כאשר תיכנסו לעיר או לכפר, יש לכם אפשרות להשכיר ו בה בעיר או בכפר. אפשר גם להתאמן ולהעלות את כות ‏ ואת. המוראל, אפשר להתרפא ולנוח, ולא לשכוח שאם + משאירים פלוגה כלשחי בעיר, ניתן יהיה לכבוש את ה בקלות. אם תשאירו כוח הגנה יתפתח קרב, כאשר לכם יתרון קרבי כמגיני עיר. מגלים מקומות חדנטים צריך לזכור שלא כל כוחות הצבא מטרתם לחימה. יש מר שאוספים מידע, חלוצים שמגלים מקומות חדשים, סי המדווחים על סוגי שטחים (להם יש הסיכוי הגדול ביותר לו אוצרות נשכחים), אנשי הרים (היחידים שמסוגלים לט קוסמים, דרקונים ועובדי שדה שהתמחו בהקמת חומות. אה יש גם בית חולים, מעין אוחל שדה שבו אפשר לטפל בפצו במקום לגרור אותם לתוך העיר. גורמים רבים משפיעים על התקדמותכם: מזג אוויר מש (ערפל שקשה לראות בו), יש עונות (שלג שמאט את התקד הצבא), היתקלויות לא צפויות (חיות פרא, מארבים) ועוד. זהו אחד המשחקים היותר כיפים ששיחקתי בהם, ובניגו 6 או 2 זג אה ו הוא מבוסס על חשיבה אמיתיה סתם על יחס כוחות. מומלץ לאוהבי האסטרטגיה, חולי ה"קאכג. (יש גז והכל...) ובכלל למשועממים שמחפשים משחק טוב. ₪ 2. אנימציה והמון סרטונים. 0. מוזיקה ממריצה, תופי מלחמה, חצוצרות הבלגן. 0. אדירה! אין סיבוכים ובעיות עם כפתו מוזרים. 0. אפשר לבנות שלבים ומפות ולש חיילים או להמציא חדשים. גדול! אין סוף לאפשרויות. ור 4 כ 7 22/2/04 ו[- וו | --./ם | 7 שש" 1-ב - << יּ 4 0% | , ן * | 3 6 4 . . ;| | ו ו | : : 2 | | " וי 7 | .₪ / | | ש 1 | % "] ן .] | | -% 1 / | 4 4 , 1 :-. | | | [ || יפ | /| | | צע. זז | יה| ן ו | ו[ | 4 | ן -5 | ' | . שש 98 1 | | - 2 . 3 ו | ו -- ום מתיש במיוחד, בעודי רובץ על הספה, מסתתר מל החום ומפנטז ו על ₪ | | ומי המשחקים הטובים וחישנים, על הקווסטים שהעסיקו אותנן: שעות ארוכות וטובות, התדפק על דלתי טליח חבוש קסדה אימתנית, השליח 785 המיוזע הטיל לודי קופסה. מפורקת לעשרות חלקים, ואז הדהדו בראשי = -1 דבריו של אדיר רגב, סמנכ"ל חברת הד ארצי מולטימדיה: "זהן: משחק | קווסט חדשני תלת-מימדי בעל אריזה מיוחדת שתופרז בקרוב כסטנדרט || עולמ. אז לפני שאני ניגש להתקנת המשחק על המחשב, יש לי משהר = 1 קוסט מתנשא וציניקן.. 18 לבשר למר רגב: אדיר היקר, קופסאות עשויות נייר שמתפצלות: למספר || | שאין צורך להחליף דיסק באמצע המשחק, אם רוצים להחליף דמות. > יה חלקים זה אמנם מיוחד, אבל זה גם נמעך מהר. בייחוד על טוסטוס,: "77 - 696 0 מסספחוא, קווסט הומוריסטי מבית חברת 8061, המוצר ר שבתוך - + | האריזה המתפרקת, מעניק לך זכות לבחור איזו דמות תרצה לשחק. האחת < ו" = בקצה הר הגמדים. 17% היא בלונדינית בלבוש משנימלי, השניה היא דינוזאור אנושי עם שן אחת. = מאחר שבלונדיניות זה לא הטעם שלי, לא היססתי ובחרתי בדינו. כדי לא = | )|| להעמיד אותנו בדילמה קשה מדי, יצרו ב"66:1 תקליטור נפרד לכל דמות, | | לאחר שבחרתי במשימה מצתיק או לא, חייב להיות עקבי, מהימן בעל סיפור ה הרצויה הושלכתי לעבר צומת דהכים ונשת - 0 לאורק שהסתובב באיזור כדי לשאול מי-מה-איפה. בשלב הזה חיכתה ל = 11% הפתעה: מתברר שלא מספיק שאני דינוזאור, אני גם | בעלל מבטא מעורב | סקוטי"הודי. ברחתי אל העיר הגדולה (לא לפנל שפוצצתי את האורק 0 / =שבתי בחדר המלו | וניתחתי את התוצאות עד כה. שו * ל 0 2 ללא : ספק. ראש העיר הוא כושי חובב ראפ, > 176 האופה - נינג'ה מטורף, וגם שאר היצורים, כאלה שנהוג לחסל בדרך כלל, . 6 ] כל כך מצחיקים עד שזה פוגץ בשמחת הנצחון בקרב. המשחק בנוי כקווסט. 8% רגיל בעל ממשק דמוי משחקי ו צגטוג 1 החדשים. האווירה מזכירה את ימי - "[פסט0) 11006%", הסיפור בסגנון 8 ג, והבדיחות - מבריטניה. לתו" הדבר הו "אשון שילכוד אתכם במשחק הוא הגראפיקה. ארץ שלמה נתה. במחולל. תלת"מימד של סיליקון גראפיקס. כל שיחה מורכבת מסציעת : 1 מולטימדיה מעולה מתובלת בהומור בריטי, ולמעשה זהו המשחק הח 11 שבו רציתי לשוחח עם דמויות יותר מאשר לרצוח אותן. - דברים שצריך לעשות: ראשית - זיכרו, גרזן זה אחלה, הוא נעים בוד = והוא גם מכאיב לאחרים, אבל הגישה של "הרגע יצאתי מ'"וחססכו ובמקרת : אא 0% | ל 2 7 1 שי / ו / שריק 2 ה 7 ור בא שבי = / 2 2 ששל 4 וו | = 8 יר 5% ו ו "לו על | . ! : / ' ! / / . "1 "7 ו 1 % ₪ = 1 , /" )₪ 5 ו אדוו א 8 דנ ש 8 3 3 ' 6% זי ג 1/0 2 /- יי 6 ו 2 - יו ה - : וח ו /. 0 0% 0 ו , 1 1 וגא ב 6 אש אש 5 1 / " "7 ו ו /] 5 | 9 ואו יי ו יי 1 וש / | 0 0 ב [ גו ו . ו / . 6 , 0 1 שי ל | : ₪ 4 יו 4+ . . ו ול 4 ו זו ה ל או לו ' 2 / / ו ו // / ו ו 0 הי וו 0/ש./420.4, 1-1 4 -7-7-)-[ּ - - - הווהה ₪%₪..-- 7א*אּב = באז . - 6 0 ה הגעתי 1 4 תוביל אתכם רחוק. אתמ לירמ | חסרי 0 0 0 ,+ ומוטיבציה. עליכם להתחנן להתחנחן בפני כל גמד חולף כדי להשיג מעט ממון ללינת הלילה ולכוס בירה. עכשיו הזמן להתחיל לשוטט. בעיר הקטנה שבה המשחק מתחיל אין הרבה מה לחפש. נסו למצוא לעצמכם ביגוד מתאים וגשו למלך לקבלת המשימה, ואז צאו מן העיר אל עבר שד ות האימה שבחוץ. | בארץ הווירטואלית תוכלו לסייר בלי סוף. היא מכילה שורה ארוכה של אתרים, ומסתובבים בה (רנדומלית לחלוטין) יצורים מסוגים שונים, חלקם לוינים וחלקם חברותיים, אך לרוב (כמו בח ויים) כולם רוצים ממך משהו. המטרה במשחק פשוטה: איספו חפצים ככל יכולתכם, חלקו אותם לנזקקים קל תמורה. אל תעקמו את האף, מעטים הקווסטים שלא פועלים בשיטה זו. | הדמויות. הנוספות: במשחק ק הן סידנו- 2 דינוצפרדע מוזר שנשלט על ידי פינהד - ראש האורקים. מעוניין שלום, חבר. גוליית לצפרד עים.: לנסות לשוחח.. 540 השעא אב יש גי 0 ו כ ₪ אנ / בחור חביב הנושא חרב מיוחדת שבה אני ]1 | = מנהיג הגמדים שלא בוחל בהתערטלות בוקר |ן 3 פוינטהט. - - קוסם ממורמר שמחפש חבר, עם עדיפות 1 במהלך המשחק תפגשו עוד: עשרות דמויות מעים שונים ועם כולם וי | 5 כדי להיות הוגן ומאוזן אנל חב להוות גם על ח חסרונות המשחק. קווסט, ו רקע. במשחק איזשהו סיפור רקע (שמתחלף מדי יום), עקבי הוא רק לפעמים. ומהימן || 0 בטח שלא. אם צריך להבחיר את הנקודה - המשו חק סובל מעודף הומוה, עד | ו שאין לדעת מה נאמר בו ברצינות ברצינות ומה לא. לדוגמה: עוזרת ראש | 1 העיר סיפרה. לי שפינהד האורק מחפש קרת. שעה חיפשתי עד שמצאתי | ו 0 קוביית קרח, וכשמסרתי אותה לאורק הוא הפטיר: "אני לא . אצתי רצתי שוב | אל הלשכה והתגלה ליט איגוד העוזר ות רוצה את זה | ו = שזו בדיחה המיוחדת יי || . חוץ מזה, אם אין ברשותכם מחשב אעטל סיל | 3 3 רו מגה || | זכרון, ספק אם תוכלו לשחק באופן רצוף = ! מבלי לזעוק מז זי פעם - "כמה זמן לוקת לה ות להוציא משפט?" או "כמה פעמים צר > | 7 נכון שהנורמה. היום. | היא | מצד ]| להאשים אותי בציוד המיושן שיש בירי | / ולשלוח אותי ישר לחנות המחשבים, אבל | = אי אפשר להתעלם ג מעוגמת הנפש שנגרמת לבעלו. צוד | קצת. בחות חדשני על יה |( חברותת שמכוונותת מראש ו שת העשיר ו ... ל / | ו ו - / 0 0 * יו *ידור ו וי כ מ" ו | שו ₪ ו ְּ י / שו ל 4 | "ץ 6 ₪ 4 50 ₪ 5% - ו 1 1 0 | ה יו ו 7 וה "דהה ההההההדליויה הדל ההה-ה"ה ההק לה ₪ ןו | / | )<< ו שי | - רשי היה מו ו :ג חדרר" . 4 | 1 / | ו 2 , 0 | הו , " - 1 , 1 / . / ו בו | 1 / | א וו ₪ ר'נגר = | זר = ו ג ו ₪ מ 2-1 עבצב | / א נגו = | 2 | יז | "ל ריא 0% 1 דוה א 0 0 ו 1 א חא ווה % ודו / * 2 . : : ו ]1 ה + נש ₪ וי 0 ו / | 1 ₪ / 0 . / | ₪ : ו מ 0 4 , , .. ₪ א רפכל . 4-4₪--. ++ ו 0 ו 1 ! / - -. | , 1 | 5 בנ - - | - ו | ' ' , % מ" - [ 7ב ];- ו וי " 5 1 , 5 / - . 1 וו -./ 0 שו 1 הש 1 ] ו פשכאו יוננות : | , 3 2 | : | - | --- 9 ב ְ ְ רִ == ך : 5 7 ו : - 4 2 - ל | - | ה בי | ן - 41 4 . | מכ ו | : : | /:, 2 8 1 4 ו הש 0 שמרם תבה מ שי ]| רתי לה דשל שובייה וקד רה הדור שרי שרח ו כ הרה ה יכוי שדק הש שא הלק גו שוגו ד ו קר ו ה = . 1 . . " = 5 ב שא 1 בשו םאט ה שו ו 2 1 וש 2 "שש - 4 : = 2 ל ל ל 2 ל , שי -: - 27 , 2 , שר , "ודו * ו | 0 = | מע 4.46 יי ו 1 וי" ה 1 ו צ . / ". א | 2 ו 9 | , / | ו 6 , " ו ו 4 ל לו / ה ינ 4 ' 1 ₪ . , . % 0% : ₪ ולפרד )ו | 27-- ז - 4 ו ו ו -₪- 4 | - ו / ו ות / יי = , , מאלפ) ו | 6 נז / / ₪ 2 . ,ב | ה - 7 (/ שיכו | רוו// ( ן - ₪- וה - . - , 0% 26-ה 4 ו - 4 . 4% ו "שה = / = . יי ב 2 , ריר ₪7 ן - . 1 4 . .% 2 | / . 1 , .. ו . " + ₪ 1 / צ / % .? אסטר וגי עם | '/ר : 4 2 וו 4 יל 2 2 1 ו ל 5% ג / / , [ יש. . | 1 ', 1 0 0 ו ל : : / ב בל - - [ | 3 -.₪ , בר . - ₪ - ד ו ה משחק. שו 1 מ 9% חשב דפ . / +. או 4 | % -- - ]| י / 1 י . 4 3 / 3 - ' והיד., * ו בכ א 0% 5 + ל . , , 4 - . / 5 א " 4-%"; 0% ?> ו ש 1 || 2 : ., 7. | 7 . ו ו | : ו | ו זווא 1 , ן וגו 5% בכ) ץ .| - % 0% [ | / .₪ ) 7 . 3 + ו - / גר . % נָ 1 2 | / ]/ ג / % / | -/ ל ף 1 | 0% [ 4 , : [ 4 1 / "ן . ] 4 ך ן ו 1 / . | %-. 6 . ת? ז . % ט וד | ו ו "ז / | ( ד וו [ - ג 6 / ה וו ₪ 5 מגיל ארבע; סאונד ך ₪ 5 ו . / / ה0 / 7 % . , - פו 1 7 ה * ב , / 8 / ו !| - % | 1 2 2 4 / / 7 % 4 או = 1 1 ₪ 1 1 הש "> - : [| ה ( . . שו ו [ % ּ ] ₪ ₪ ₪7 , / | % + : 8 1 ן ' א % ּ / שי 2 1 י / | 1 ו / / 1 , [ / 10 | ן [ ! 1 דוחה שנשמ דכ ו | אן , ו / שמ ד / [ ן . ] י: 1 : 7 ]7 / [ + : ₪: / 5 // 2 1 %( + 1 ו . % ו % . -- - ו7 . 1 שה וו ו ₪ ו 1 1 0 ( זר דר 1 הם | : 9 : [! + . . ! ְ = 4 י1 1 . "ן 4 4 כ % ן ורז 9 / ו 1 , [ ּ ךר" -ן % / 2 ו ב ו 1 1 . ְ . ו 2 - ו 7% א-וחוה / (ש ו ההכ ! ) . 1 1 ן / ג . ! || ער % 2% ] ו ו א ו ל 1 שו 2 3 7 ה + בי ו ה / ובר ו ו : / . : : ל 5 / ן רו 4 | . .] : ] ., 4 1 1 ו יש ו ש וש בחיים לא + 1 9 שי | ן , ט / ₪ ו , / 5 ' ש ה . זו | 1 מ ]- 4] % . / / -- ָ הצ זז 1 / 1 1 -' . יס ה * 4 1 - שו ,ָ ָ '* . ( 4+ / ב--- = שו 7 יזר ו ו / - | ָָּ , 5 , =" . 3 / . 1 ; יו ₪ 2 גוא % . / ש: ָ 9 ₪ | 3 %" 1 | . "/ : / ז 1 זין , 4 )"% | ₪" = | -" 1 / / 3 ₪ | ., / ! / . / ן [ 1 ו , 30 1 . | 1 | ו % ר7 .| | , ן חווש 7 | - ו 4 ]1 יי זז 1 . | בר 1 , 71 1 3 הו ג ט ך ד ] | | ג ו % ו ו ₪ , ט -% ו" "== 3 2 נ : | / -% 1 כב . - / % 2 או ו 01 " 1 ע|] * / - ו / זי - | / טון זו ] רן [ + 7 1 . ' - -1 מכו ו 1 יסים 1] ו ! 0. 4/ 8 %ד ה - (0 %* ]רב ה' . % ש %-- אייל | בל 4 א , ]| / ו | 1 | רָ ו 4% 5 מא באו ] רו 1 4/ ₪ 1 / וה 9 יו 4 ו / י רז *==. 3 [ ן / / %. . ו 1 0 0 שר 8-25 ג א א-ש מ בו 0-4 0 "ו שר 2 א == 0 5 -- ₪ 0 ל | , , | 0 : ו ו יי ּ 6 - / , - 40 , " . וו ו : 4 , = טי : ו ו ו ו ו 1 ו ו : - 0 7 / : ו ו ממל צן. ששה >< ל 0-55 = ו יי 2% ל / 2 0 ו 2 / / יי כ :> יר 76 - ב 1 / 4 כו ו בל 07 %+=> 6 144-%-6-5 0 5-5-> 4% בר 02אאאכ: | פא ץ: כדי לק והאביזרים. 7-2 לב 5 במשימה. - | מקלודום - / יש או מי שמקבל בחילה תמיד יכול להקליד במתלף. > - 0 עם 4 המשחק תג וגיו | כדי 4 3 ₪ ווי,י- . בא 5 לוט / , 0סשקָלְסטט ו " "וי 4 ו 1 בו - , , / > ל וא . ו " ו" | ללחוץ במהלך המשחק על- ב ל עם הקוד צווהת0ם, ודופקים רייס = להפוך למחסן נשק מהלך, ₪ השש , -י ו ו ו 1 מהסרטים עם 8 ַ0ק6ם. -- 0 = על מנת לסיים את השלב. יאג / 2 4% ] דורון פרידמן + , 00 350795 חריה 1058 תחת ה-א הת להא מ > 5 דה הושן, יפקה ה<לרק ת-א )רו רוקה ואבוי . 40-98 ' 1 . , , / 0 ויו " . . ו 0 " 0 . ' , ּ ג וי א ו וו לילו 7% 5 . 2 ו 0 2 א ו 2 - -‏ רו יי = 9 3 ו ל 7 5 ו - 0 / כ]. של 8 6 0 - 4 7 8 ו א ד*:%רוז = צציה. ל 7 ד אי 4 - : 9 6 :א ₪ 1 0 4 ₪ 0 ו כ | יי 2 .י, ו יו ל ו 1 0% 3 4 + 4 , 0 ל ז; ו 6 ורות. ווה --. ו , | . -- ₪ הההטהאטא ה -- ב -- - ---‏ - ו הכר ש ה...... 2 ...... .. 2-ו ג מנכ"ף הגורת מיפטון אפקטרו!יקה ושירותים, מייץץך אין כדאי הבחור השב 27 מחשב נייד הוא כלי עבודה חיוני בעולם העסקים של ימינו. אתרי ו אבל כמו בקניית מחשבים בכלל, גם בתחום המחשבים הניידים נעשות לעתים טעויות שעולות כסף רב, וחשוב מזה, גורמות לנו להתחרט על הקניה. מכיוון שמחירם של הניידים גבוה משל אחיהם השולחניים, כל שגיאה כאן עלולה לעלות ביוקר. כדי לדעת איזה מחשב לקנות חשוב שיהיו לכם כל הכלים לקביעת עמדה משלכם. מחירים לא תמצאו בכתבה זו. המחירים בשוק מתחילים ב-1,500 דולר (למשל מחשב מחברת 486 צבעוני), ומגיעים לאלפים רבים של דולרים, לכן חשוב שתגדירו את הצרכים | > לי ו לצר ה מחשבים ניידים עולים יותר מאחיהם השולחניים בעיקר בגל הצג שלהם. עד לאחרונה הסתפקו רבים במסכי מונו (שחור 2 ואפילו תוכנת חלונות נראית היטב על גבי מסך כזה. באחרונה חלה ו בעלי המסך ב ומחיריהם כבר אינם בשמים. יש לשים לב לגודל הצג ולאיכותו. נסו לק אוה? בתנאי תאורה שונים (אור פלואורסנטי, תאורת חדר רגילה, אור יום), ולהיווכח בעצמכם אם רואים היטב את הכתוב. בידקו אם הצג חייב להיות בזווית ספציפית כלפיכם - קיימים צגים שאם תטו אותם מעט, לא תראו מה כתוב עליהם. גודל הצג חשוב גם הוא. רוב הצגים בשוק הם בגדלים של 8-10 אינץ', ולכל אינץ' יש פה חשיבות רבה. הצג הוא זה שמולו תעבדר כל הזמן, ולכן אסור להתפשר על צג קטן או בעל איכות שאינה מספקת. הצגים הגדולים והטובים בשוק מגיעים לגודל של כ-2ו אינץ' - כמעט כגודל המסך של המחשב השולול = ומילה נוספת לגבי מסכים צבעוניים - קיימים כמה סוגי מסכים. כאלה. הטובים ביותר נקראים "אקטיביים" (1:1), ובהם נראים הצבעים חדים וברורים גם באור יום חזק. במסכים אחרים, דואל" סקאן, ייראו הצבעים מעט חיוורים, ויש בעיה לראות את הצג מהצדדים (אם רוצים להציג למספר אנשים, לדוגמה). לעומת זאת, בצגים אלה אף אחד אינו יכול להציץ מהצד או מעבר לכתף שלכם ולראות מה אתם עושים. אפשר לומר כי הצגים נראית מעט קצת ולא נוחה, אבל אני ל א ו זוהי ‏ שגיאה שלרוב = מגיעות במגוון צורות. וגדלים, בניגוד - למקלדות של מחשבים שולחנים, שהן = תחליף לכדור הוא מוט עיקוב, מעין ג'ויסטיק זעיר הממוקם ליד המקלדת, שיש להזיז כדי להניע את החץ של העכבר המצוי על = אצבע, ולפי כיוון התנועה מוזז חץ העכבר. = לרוב בין מחשב מחברת האקטיביים מתאימים יותר לתצוגה, ואילו צגי הדואל"סקאן טובים לשימוש עצמי. 0 מסלדת. ועככר 0% המקלדת היא אחת הנקודות הכאובות ביותר במחשבים ניידים. "המקלדת אמנם אתוגל אליה אחרי זמן מה'", מתחרטים עליה. = מקלדות של מחשבים ניידים סטנדרטיות לרוב. לעתים התרגול באמת עוזר להתרגל | למקלדת קטנה של מחשב אישי, אבל בשביל מה לטרוח? קחו מחשב עם מקלדת שמתאימה לכם מהשניה הראשונה, כזו שנוח לכם להקליד עליה, שאינה קשה או רכה מדי, ושהיד מתלבשת עליה באופן טבעי. בחירה כזאת תמיד עדיפה על מקלדת שיש צורך | להתרגל אליה. = במקום עכבר יש למחשבים הניידים תחליפים שונים. התחליף הרווח הוא כדור עיקוב (1גטאטגזו) הממוקם בקרבת המקלדת. המסך. תחליף חדיש אחר הוא משטח רגיש למגע שעליו מעבירים נתון אחרון המתייחס למקלדת נוגע לנוחות העבודה. בחלק יו למשתמש להניח עליו את כפות הידיים, לנוחות רבה יותר בהקלדה, אם אתם צריכים להקליד זמן רב, זה פתרון כדאי. שיכל מחשבים ניידים ל 8 קבוצות: מחשבי ירך, מחשבי מחברת ומחשבי תת"מחברת. קבוצה הראשונה היא של מחשבים ישנים וכבדים למדי, שכבר כמעט לא קיימים. ההתלבטות העיקרית היא לבין מחשב תת-מחברת. מחשבי > תת"מחברת שוקלים פחות ממחשבי מחברת, אך יש להם גם חסרונות. בגלל גודלו של המחשב, ו ל 0 - ₪ , וו 0. ש - 0 ו ' ₪ 7% [4 1 ₪ - 5 2% 0% % / . ל - גדולה יותר. = .₪" אחת הטעויות 1 כ 7 ל / - 1 2 2 -- כ 0 8 : 0 ו 0 ה ב . ", 1 טוב. לכאורה, תוספת של כל 100 גרם = 2 ו -- ו 0 0 ל צ כשצריכים להסתובב עם המחשב כל היום. לא מומלץ להתפשר על המשקל. הגב שלכם = יתחרט מהר מאוד על הרכישה, והמחשם 5 = וי ןי = = לשמש אתכם. אם המחשב נראה. = לכם כבד בהשוואה למחשבים ‏ / אחרים שראיתם, אל תקנה ‏ 3 לי יש בשוק ' : שוקלים כיום 1.55 ק"ג. | יחד עם זאת, חשוב לציין שככל = שהמחשב משוכלל יותר, עם צג גדול.. יותר, מולטימדיה ואפשרויות שונות, ‏ . כך משקלו גדל בהתאמה. מחשב 3 פנטיום מתקדם המכיל. צג גדול, = מולטימדיה, ‏ כונן | דיסקטים, ‏ כונן = סי.די.רום פנימי ואופציות נוספות, פשוט. אינו יכול לשקול שני ק"ג. ,/ - . 95-ה -%] "ו 74 - ן 0 [ ב 8 8 7 י 2 בקטגוריית המעבד, הבחירה תלויה בסוג - השימושים שאתם עומדים לבצע. המעבד =" ל 6 מסוג 2/100א. אם אתם זקוקים לעיבוד.: תמלילים או יישומי דוס בסיסיים, אפשר גם "6 להסתפק במעבדי 486 במהירות 33 מגה"הרץ, ששרידים סביר שהמקלדת והצג יהיו קטנים יותר. כאך= = = יש 0 4 0 ספציפי, לפ > מתברת. 5 יתאים " 4 41 לשים, אך לא = "| לגברים בעלי כף יד = ה "| . בקניית מחשב נייד. | יק לומר "המחשב הזה אמנם ' ₪ ₪" אבל אני אסתדר איתו". משקלם של רוב המחשבים מסתובב כשום = סביב שני ק"ג, וכמה שפחות, כך יותר. נראית זניחה, אבל היא משמעותית מאוד ‏ = שלהם ניתן עדיין למצוא בשוק. ליישומי חלונות מומלץ/ = | מעבד 486 מסוג 100 מגהזהרץ לפחות, ואפילו מעבד פנטיום. = = ליישומי מולטימדיה, לעומת זאת, תזדקקו למעבד פנטיום מהיר. = המחשב הנייד המהיר ביותר כיום בארץ הוא מתוצרת חברת = 6 ז]א, המכיל מעבד פנטיום 133 מגה-הרץ. באמצע קיים מבחר | עשיר של מעבדי 486 ופנטיום, לבחירתכם: רוב המחשבים מגיעים עם זכרון מינימלי של ארבעה מגה-בייט. תצורה זו מספיקה אם ברצונכם להריץ יישומי דוס, כגון מעבד תמלילים או הנהלת חשבונות. אם אתם רוצים להריץ את סביבת = | חלונות, קנו לפחות שמונה מגהזבייט, אחרת תעבדו באיטיות = = משגעת, גם במעבד תמלילים כמו וורד. כדאי לזכור שתמיד אפשר | להוסיף זכרון למחשב, במידת הצורך. לנפח הדיסק הקשיח, לעומת זאת, אי אפשר להוסיף. אם הדיסק -/ מתמלא, אפשר רק להחליף דיסק קשיח. נפח מינימלי כיום הוא 540 יי מ | דיסק גדול יותר. את רוב המחשבים הניידים ניתן לקבל עם דיסקים : = | במגוון נפחים, אפילו כאלה שנפחם גדול מ087!. כונן 261613 משמש להוספת כרטיסי הרחבה שונים למחשב, כגון מודם ופקס, כרטיס רשת, כרטיס קול וכדומה. כרטיסים אלה | הם בגודל כרטיס אשראי, והם נחלקים לשלושה דורות. דור = = 061ץ1) כבר כמעט אינו קיים בשוק, ורוב הכרטיסים הם מדור [1. קיימים גם כרטיסים מדור 11, שהם עבים במעט מאלה של דור 11. לא מומלץ לקנות מחשב שאינו מכיל לפחות חריץ הרחבה אחד = | לכרטיסים אלה. יש מחשבים המכילים חריץ הרחבה אחד מסוג 11 בי ב | כרטיסים מסוג . ₪ כרטיס אחד מסוג ]ז!. יי ה אחרי וח מחשב נייד אמור לעמוד בתנאים קשים יותר מאשר מחשב' ‏ ל ל ו ו ועוד. לפיכך. מחשבים אלה גם פגיעים יותר. אמנם הם עמידים ביותר והתקלות נדירות, אבל גם זה עלול לקרות. רוב המחבים הנמכרים בארץ מסופקים עם שנת אחריות אחת, הניתנת רק במעבדות החברה המשווקת בארץ. כמה חברות מספקות שלוש שנות אחריות למחשב. כדאי לבדוק גם את נושא השירות של היבואן. רצוי לרכוש מחשבניד מיבואן ובר המחזיק מעבדה רצינית ומלאי של חלפים. = | לא מומלץ לרכוש מחשב נייד ממישהו שהביא/הבריח כמה מחשבים מחו"ל ב חד פעמי. במקרה כזה, לא בטוח שיהיה מִי שייתן לכם שירות.. כמו כן 3 עלויות ההסבה לעברית של המחשב. זוהי אחת הסיבות שלא תמיד משתלם להביא מחשב נייד מחו"ל. לאחר תשלום המכס תגלו שכמעט לא חסכתם כלום, ובגלל שאין לכם אחריות, אתם עלולים לשלם סכום לא מבוטל במקרה של תקלה. המשך בעמוד הבא המשך מעמוד קודם עסדת עכוה | למחשב נייד יש מגרעות בסיסיות: הצג והמקלדת הקטנים, > העלות הגבוהה של התקנים שונים, כמו כרטיס קול או טנ 2 סי.די.רום, וכדומה. בשטח מסתפקים במחשב הניד, אבל ו | מעדיפים לרוב לעבוד עם צג גדול ונוח ועם. מקלדת ה פתרון אפשרי הוא לחבר בבית למחשב הנייד צג גדול, 7 . 4 ל ל ז הוא סדה עגינה - 7 4 0 2 בהתקן המיועד ספציפית למחשב מסוים, שמתחבר ליציאה מיוחדת = = ה במחשב הנייד. כבלי הצג הגדול, המקלדת והעכבר מחוברים באופן > = = קבוע לעמדת העגינה, וכך צריך בכל פעם לחבר רק את המחשב. = | חלק מעמדות העגינה המתקדמות יותר מאפשרות לבצע בהן ו = הרחבות שונות: להכניס לתוכן דיסק קשיח נוסף, כרטיס קול, כווץ/ = = סי.די.רום ועוד. התקנים אלה הם התקנים סטנדרטיים של מחשב" 6 שולחני, ועולים פחות מהתקנים המיועדים למחשבים ניידים. > ו הגדול הטמון בעמדת עגינה: הוא שעובדים כל הזמן על אותו = 0 גם בשטח וגם בבית או במשרד. 0 0 > / = = עבור מי ששוקל קניית מחשב נייד. וגם: ל מחשב. 0 של רת לקנות מחשב נייד טוב עם עמדת עגינה משוכללת, "‏ 3 שתחליף את המחשב השולחני. כדאי לדעת שלא כל המחשבים 2 ית עמדת עגנה משלו, = = | = | בעלת תכונות משלה. אם אתם שוקלים אופציה זה בדאי ו | כרטיס חדש, | ברטיס ‏ 101א0/, וכן היה צריך לבצע פעולות.- 2 היטב. את עמדת העגינה. של המחשב לפנ רכישתר.. כן ה להאמין לחברות המוכרות לכם זמן סוללה לעשר שעות, ובמקרים 5 = = אחדים 0 למעלה מזה. במחשב נייד משוכלל. . סולה של שלש = | רציניים של סוללה, אפילו אם הם אעם נמצאים ּ / בשימוש. נקודה אחרונה שיש לדעת - סוללה מחזיקה = בדרך כלל בין שנה לשנה וחצי, ולאחר מכן צריך == להתלף אותה. האחריות על המחשב אינה כוללת, 6 לפיכך: את הסוללת 7 | בשטח ו 2 ו = = שמאפשר הכנסת שתי סוללות במקביל. במחשבים - ' = = = רבים תיתקלו בברגים ובמכשולים שונים לפני ה הסוללה, ואלה לא יתאימו במקרה זת. | = = היה צ - - לכבות ל את הש בגל ו פעם שהוכנס. = = = לא יתאימו ברוב המקרים למחשבים אחרים. 0 = תאוצה, וכך יכול המחשב הנייד להתקשר למשרד עם מדפסת, או, אם הרשת הארגונית מצוידת אף היא בהתקני אעפרה-אדום, להעביר ולקבל מידע מבלי = = למתוח כבלים מיותרים. | כמובה שקיימות תכונות מתקדמות. 8 לבדוק. מהו אורד 1 ו של המחשב. 7 המאפשריט -- בקלות המחשבים מאפשרים חיי סוללה של שעתיים"שלוש, אבל זה תלול = בסביבת התוכנה ובסוג חיישום בו אתם משתמשים. אל תתפתר = = / = = שעות נחשב לזמן טוב מאוד. כדאי לדעת שסוללה זהה תחזיק פחות זמן במחשב צבעוני = מאשר במחשב מונו. מסך אקטיבי הוא הצרכן הגדול ביותר של סוללה, ואילו צגי דואליסקאן ומונו צורכים הרבה פחות ממנו. = לנפחי הדיסק והזכרון יש השפעה לא פחות גדולה על אורך חיי = הסוללה - ככל שהדיסק גדול יותר ויש יותר זכרון, כך 8 את -. מדובר 0 |כבלים . שש וו 3 פעם ו ישן תחזיק פחות זמן. גם כרטיסי וק הנמצאים במחשב הם צרכנים. אם אתם מתכוונים- לשהות שעות ארוכות ב הקיימת ו במחשבים ניידים 0 ה התאמה שונות. אופציית "התקן והפעל" מאפשרת הכנסת הכרטיס - 0 -. -- | תוך כדי עבודה. המחשב מזהה באופן אוטומטי את סוג הכרטיס ה -) . 0 להתחיל מ בו. ה 0 בי כן ו לתמוך . . | כמו במחשבים שולחניים, קיימים גם מחשבים נדים המשלנים באפצ'ה וזה = מולטימדיה מתקדמת: כונן סידי,רום, כרטיס קול משוכלל, 0 / רמקולים פנימיים ולפעמים אפילר ו מיקרופון כ כ לצווך לת כל כרטיס קול, רצוי תמיד לקנות כרטיס בטכנולוגיית 1 6 - 6 = הודעות קוליות. 5 - = = קיימים מחשבים יי המגיעים כמחשבי 5 -.. - +. | = כבר מכילים את כל החלקים בתוך המחשב. למחשבים ניידים = = פעם שתרצו להכניס כרטיס, ותוכלו -- יי = אחרים אפשר לחוסוף. כוטיס קול ב בצורת כרטיס 03018 הפיל > | (הקדים ו כונן סי.די.רום חיצונל. ה = = אביזרי המולטימדיה מייקרים את המחשב ורכישתם: םס תלתה > ו = המאפשרים תקשורת אינפרה"אדום עם מכשירים אחרים, = מתקדמים, עם מעבדים מהירים וצגים ו צבעוניים גדולים, 5 ₪ = התומכים יי = יקרים יותר מהמחשב הנייד הרגיל. = ו - אופציה אפשרית היא הוספת ערכת ל חיצונית 4 = = הניד. קיימות בשוק ערכות מולטימדיה חיצוניות. המתחברות - 0 למחשב הנייד ומספקות את כל יכולות המולטימדיה למחשב. - אחת הערכות האלה, לדוגמה, היא מתוצרת. חברת %. 0 | = היפנית. מדובר בערכה חיצונית מכילה כונן סי.די, כרטיס: קול 16 | נוספות, לאלה הזקוקים להן. | אם אתס קונים כרטיסי הרחבה ב כגון כרטיס ז מודם/פקס . שאפשר להכניס. ולהוציא בקלות מהמחשב, ולא כרטיס פנימי. | שנתקע לתוך המחשב. בדרך זו לא תזדקקו לעזרתו של טכנאי בכל > / ו ה מ " | במחשבים נודים מתקדמים. קיימים כיום התקנים. הר ל וי יי המתחברת למחשב. דרך כרטיסי 60 גדולתה. > = במחשבים. - הניידים -%" של הערכה שהיא פועלת על סוללות רגילות; ווכולה 0 ו ביותר ור "א ישא יצ א 0 כמכשיר נייך לנגינת ז דיסקים של מוזיקה. ה אפשרות להוספת מודול || || "₪ )] "ו 0 | | . ., כ לווידיאו; 0 / . 7 = דיסק; מערכות מתקדמות לניהול אספקת ו להארכת חיי הסוללה, ועודה - ב טכנולוגיות לייזר חדשניות, שפותחו בארה"ב במסגרת תוכנית = - מלחמת הכוכבים ו ארה"ב, עשויות מ בייצורם ( ה מסכי ‏ 60., המיועדים בין היתר. מ במחשבים ניידים, כך עולה מנתונים ראשוניים --‏ - | שפורסמו בנושא זה באחרונה בעולם. יש לציין כי - = מדובר בטכנולוגיות שעדיין לא נמצאות בשימוש 5 " מסחרי, וכי צפוי שיעבור 2 מה עד שיאומצו -- : .2 1 %/ % 4 .. ונ ו | או | 4 1" 7 7 . | / מו + | | ספורות.. ₪ "ה 1 | אוון 0 יותר ב בודדת!. | הוולה אפשרית בעלויות תהליך הייצור כולו, עשוי לתרוס / בעתיד להחום, ם המיחשוב ב הניו וו ו יוו ו ה מספר | מחקרים' מטעם חברות מחקר עולמיות, שיצאו לאור . בשבועות האחרונים, מאפשרים לנו לראות מה צופן בחובו עולם ו המיחשוב הנייד. מל לדוגמה,< צופה חברת המחקר דטהקווסט כי . שוק המחשבים הניידים העולמי יגדל בשנת 96' בהיקף שנתי של %. גידול זה להיות ת גבוה באופן משמעותי לעומת גידול של 15 אחז ו לו דטהקווסט, במכירות מחשבים מידים. בשנת 0 0 דטהקווסט מציינת בדו" המסכם לשנת 5' כי בשנה -- י 0 - ו בעולם ו ב מלחמת. הכוכבים. 0 חוקרים ו 8 תמל 0 6 0 - -] 1% בלבד, 0 גידול של 5 | לקצר את משך הייצור של מסך 1/6 / = = - באופן. ניכר, | משעות | רבות. זו לקת - - 0 דמקווסט, 2 נמוך . - ממעבר של כל שוק 8% 1 | המחשבים. הניידים למעבדי. פנטיום. לפי נתוניה, 15% מכלל > ו ב הדבר? ה ")₪ את מסכי ה"1.60 מבצעת. | חמישה תהליכים במהלך ו הלל - .ה | הייצור. שניים מבין התהליכים ארכך = = > 2 ה טר עתה רס ארבע. ל שעות. . ה המספק נתונים. משלימים לאלה של דטהקווסט. פרוסט אנ = 3 / ₪ 4 1 | | לחשלמת כל אחד מהם, ואילו שלושת = | סאלין צופה כי מכירות. מחשבים. ניידים בעולם כמעט יושלשו > - האחרים ארכו 0 ₪ אחד. - בשש השנים הקרובות, מהיקף שוק עולמי של כ-30 מיליארד דולר ה -95', להיקף של כ-80 מיליארד דולר בשנת 2001, --- עת צופה פרוסט אנד סאליבן כי שוק המחשבים הניידים > ב . --- כ כ יוצא שבמקום תהליך. ייצור מסכי כ יו שארך. פעם םעד 30 שעות. ניתן כיום לייצר מסכים לה בתוך דקות ספורות. כפי המחשבים הניידים שנמכרו בשנת 95' הכילו מעבדי פנטיום. המעבד. = ו הנפוץ ביותר במחשבים ניידים בשנת 0 היה 486 מסוג 4/100אכ, > 8 ו הי | חברת המחקר | וי אנד סאליבן פרסמה אף ה היא מחקר בתחום': = = מהמחקר עולה כי קצב המכירות של מחשבים ניידים יגדל 0 יי הקובות במהירות כפולה מקצב המכירות של מחשבים שולחניים. / שכבר ציינו, מסכי ה-כ1/6 הם מהרכיבים המורכבים ה - / 0 הקיימים במחשבים ניידים. פריצת דרך זו בתהליך ויצורם, יחד ל הגורמים המרכזיים. שמאיצים: [י את מכירות. המחשבים' 7 בעולם. ובארץ הם שילוב מעבדי פנטיום מתקדמים ומהירים = = = = במחשבים הניידים, יחד עם ירידה חדה במחירי מעבדים אלה וצגי = == = ה"מ16 ירידות אלו במחירי הרכיבים מתבטאות בירידה במחירי ו - ה 0 = מחשבים ניידים, מכל הסוגים והדגמים. ירידה נוספת ניתן לראות. == == במחרי הדיסקים הקשיחים, כאשר מחירו של 118 כיחידת אחסון הבית מתמדת, ב הניידים מספקים נפחי דיסקים = | ה 0 גדולים והולכים. : | 8% |א | בנוסף ית ו מצליחות ו הזמן החולף בי בין .. הופעת ו == בותר, לבין מחשבים שולחניים המכילים מעבדים אלה. יש כיום גם' - = == מחשבם נידים המאפשרים שידרוג של מעבדי פנטיום על לוח- 5 / 0 , האם עד למעבדי 0 מגה ו שטרם יצאו לשוק.. ל | וי יו אנד סאליבן מציין כי ארגונים רבים נוטים: 8 = כיום: לרכוש יי 0 = שולחניים. גידול חד נוסף צפוי במכירות. כרטיסי. 6-0016ק = = = למחשבם ניידים; ההכנסות מכרטיסים אלה היוו 4% מכלל שוק = = הנידים בשנת 95', והן יצמחו לכ"9% מכלל השוק בשנת 2001. | פרוסט אנד סאליבן מציינת כי מחשבים ניידים מבוססי עט = ממשכו להחזיק בנתח שוק של 2% בלבד מכלל שוק הניידים. המחקרטוען מ 7 = של מחשבים מבוססי עט, הרי שאלה לא יחליפו את המקלדות. עזרים דיגיטליים (סץ), טוען המחקר, ימשיכו להצליח בשוקי נישה שונים. לעומת זאת, הם עוד צריכים להשתפר באופן ניכר, על = | מנת להפוך לדומיננטיים בתעשיה, כפי שצפו מתכנניהם לפני מספר = שמםי שת | /% וריו ו / ו בי ו 5% ךש 0 מ כ"ה ב .- הז ודד ו ב ו ל = / 2 וו ו ו 2 9 .. 0 ו 7 / ה 2 0 ו / 0 ו / יוו ו ' ו | בל ו / / . ה" : ו . ו יו וו זו ג . גו" 0 ו 4 / . ₪ ו ב ו אש / וו ו כ וו ל ו" / ₪ וו וו 4 וו 1 / / / / יצ 1 ג לדו רו 47 91) יוור ג כ רו כו כל 1 / ₪ וו ו וו ו ויו ו 0 ו | 1 / / 1 . > | רש ד 2 כ יו ו וו ו רו י ו וו 1 -% . 4" . יהומדוצ - ו 00 % 0 -* 0 ץנ 0 ו / / 0 0 0 ו 0 / ל 4 / 0 ה 0 וו 06 / ו / 0 א 0% / 09 0 0 , 6% 4 1 0 2-5 ו ו 0% 1 / / ו" " ו ו ו ₪ ש / ו ]ו / שי , 0 / / ו 0 ו ו 0 י ו -‏ . גייש ) 7 / ו יו ואו . ו 4 , ' , / - / , ו /) + 4 | ונ ל ור י 7 4 / ו / /0 / / . ב : ו 0 % 0 , / 6 / 0 7 " 0 1 ו . ו 0 ו ו | ו / ו / ו .04 ו ו ו / ו . 7 , ו" וע ו ו 0 ! וצו ו די | / ו ל , : . 9 . / ב 1 / / ל ו יה / ו יְ ,/. ְ 1 /" ל 2% 5 ו / , 0 ₪ 1 5 /" / ו / / | וו ו %'- *"* ..-. /. / ,ו ,7" ." , ו , | 7 / לו ו ו 0% . " . ה ו % 0 ו 0 ] . ₪ | ה 0% / 7 ו , 59 0 0 0 7 / . 0 . 0 ו 21 0 ו 6% 0 | / / / - : 0 ו לו 0 ו ו | ו / יש 4 2 ( 2 ו % : '!ייקל ' יצא מהמשרד וצעד ; לב שו ו המכוניו ית הזו א היה נטו אמור לאזן- את ו מ אנחנו אותם או הם אותנו. כאן 0 חשובה . -- 0 -- ישהו עוקב אחריו, אבל כשהסתובב לאחור לא ות מהות. המפגשי בי המי ין האנושי לבין ה"פ6חס שוג כמו שחשובת. = | לפתע | תקפה אותו תחושת דה"ז'ה"ור חזקה, באילו. כל זה ה מ הות המאבק. המאבק הזה הוא מלחמה של ממש, ובעוד חם 8 0 0 0 | קרת: לו, ואד הוא. ידע מה עומד וד לקרות. בהגע. הא חו "וו ה וא וקפ? 3 שוחטים אותנו, ממשיכים תאגיז די "העל להרגיע. ולהכחיש את = - | הצידה בעוד קליעים שזה עתה נורו מפלחים את החלל. שבו עמד לס של ה"מ אגת. באותר מ ממשיכים התא וגידים עצמם ‏ למל -הוע. אחר כך אפשר היה ל לראות קב בו צת ע ערפדים ו / - ל מחקרים קדחתניים: בנושא. ומחפשת סימנים של דמו החם. - ה בנוסף,. קיימת מחתרת של לוחמי גרילה שנאבקים בי - יי ו 0 היא אחת - הסייבר ‏ היותר רמולו זו . .2 ו בכל כוחם. אנשל המחתר ת יודעים את סוד הופעתם שלהעורים המפלצתיים. וחבריה נהנים בדרך כלל ממידה רבה ו -. ה - 5 ל -- -- כ 0-7 שא ש"מק - 2 ןו 2 2 *; 7 1 ש -. --. 2 ו --, = ב 2 + ₪ |] 1 4 ] 4 ה ונור הו -. ו ות כל הכבו בוד וחד עם 0 כמה שיטות לא רעות. וסור - של אמפתיה. (עוטגקוחם),. אך על כך נדבר בהמשך. מטרת שעומד נ מאחורי השיטה הוא פשוט. הזמן הוא, כמובן, העתיד, ותמ ו האנושי. חי בחב רה כושל ת, שעו נה במעטי על כל שת למע טור הקי ום שממנו הגיער. התיאור יה שמאחורי המטרה הזאת. / של סופרי הסייבר: 9 אנק. הפסימיים ביותרר שיש וב | האנשים = 8 משתייכים. למעמד הנמוך, .ו ממ רים. חלק. אחר של החבר . שץ למעמד. הביגו וני הוא קט חסית וח בתנאים לא רעים, אם כי לא- מזהירים במלוחד. החל ₪ 0 השלי ישי הו א המעמד העליון, המ ורכב מר אשי תאניד על מ . 0 א םי ומתכנתים מב וקשי : בעלי 6 ו 0 - נושאי מ שהו > | 0 0 ב גמות- / 0 הגדול. אין. אפיל מקום > ה . ל + 1 - . +" . .7 0 ₪ ₪י, . 1 , יוו , ל , + ' לזמל - - הדיש ו ו ו אלש רש 9% 4 ‏ 1 הלל ד ה / . ו( !| 5 8 4 5 ו וה | | 1 לו . = מ 7 | במרכז החברה. עומדים תאגיד - ענק | ו וברות"על ל פשואמם > = מוגד רת כסוג של כוח מנטלי שנובע מאנרגיית החיים של כל . | להשתר מידע, כסף ושליטה הדוקה ככל האפשר במקומו ית שונים = וצוה אמפתיה היא תכונה שקיימת גם בעולמנו חיום, אבל רק = | בעולם, הן פוליטית והן כלכלית 4 כמובן שגם הממשלות נשלטות | פ עתים רחוקות היא מספיק חזקה ואפשר לשים לב אלות ‏ = -- 7 המ חתר תּ היא ללחום ביט חס א ל גרשם כ ממישור קיום זה 7 -, א אמפתיה. הא | 1 כונה מיוחז דת ל ווטת -. 0-5 היא . 0 אמות שקיים מישור קיום נגדי לחלוטין לזה שלנו, ומשם המע 5 = תס גת לכל אחד מהם יש מעין צללית במישור הקיום" ‏ | | הנגדי, ובשלב כלשחו נפ נפתת ז מעבר - שני משורי הקיום, מ 8 לו / - על ידי התאגידים, , וכשבשנת. 17 מתקבל, בלחץ חברות הלל בתחילת. שנות: האלפיים. מתחילה תופעת האמפתיה לתגיע ה = = והתאגידים, חוק המאפשר מכ ירה או העברה של זכות הבחרה 8 ממדים עצומים, עד כדי כך שרוב המין האנושי נושא בקרבר את = | לממשל מאדם לאדם, נוצר מצב מעניין. התאגידים, שעד כח היו | הכשר טרון, אך הוא: עדי לא מפותח מספיק. התכונה החדשת % . | - זקוקים לממשלות השו ונות על. מנת לנהל. את עסקיהם, | משתלטים = על מדינות בצורה פשוטה למדי: 3 מכיוון שחלקים ניכרים מתושבל. = > = הכדור הם תפרנים חסרי דיור, ברור שרובם ישמחו להעביר רא | ות הבחירה שלהם למי שלא 0 בעבוו חדר קי, אוכל ם, וצפיה ב ו ו . ו / ו - | למן ודו ורובט ם ירד / דים' למח תרת, במטרה | ללחום שר זג = לתאגידים באופן מוחלט, מ משמע, אין לממשלה,. למשטרה, מל וכוח, זוכרים?). - = לשום גוף אחר סמכות חוקית באותם אזורים. ו כצפוו, כל האזו ה 7-0 הרה שאינם | מאוכלסים. במב נים של תאגידי "העל, משמשים / : ו נחדר לכנופיות ו מה חבואא מושל מ ששעם. | 8 , 2 חים, טרולים | משמי "צורה. וכדומה, חלקם טכנולוגיים | אלל החל למשחק, > וחיא. האליסטות. --- 0 מהקטע 0 בשלב מסוים בחיסטוריה,- בסביבות 0 החלה: | תטלשה | | (טמעתס בי פע טל המלס שעוב נך כטכנאי | גדולה של ה"סמט אגכו. אלה הם יצורים מפלצתיים שונים, כגוף 7 . א גניים. (אם ניתןך לומר שערפד הוא. יצור. אורגני). מטרתם | / האמיתית של ה 0 וג אינה / דועה, אולם לעו הו בה השערות. 7 ו -- פשוט 5 לא נורמלי ו אותה. | הסבר ה הרווחת היו שהשאיפה של הטבע לאזן את עצמו הא 0 0 0 להביאה. למפנש בצעו ו למץ ו ה ו ו 2 אש או ו ידע | מ - , 0 | |)|-1 רמ ₪" / ", / בב . ו 2 . ל -צ וצ 1 %* 04 ל . - + ו / - צר . : : 2% ם- שמצה בקרב' המי ה אנושי מפחיד ה את הז 6 % 0 הם / ה---. | חוששים לגורל תוכניותיהם ומנסים, ללא הצלחה, לחסל את | || התופעה. בעוז "שרוב האמפתים כלל אינם מודעים לכשרון הגלום. 7 7 שבהם, יש מס ספר מצומצם של אנשים עם כוחות אמפתיה חזקים | | - | ה וכה בעוד ה חס ו הורגים. את בנ האדם, נרתמים בל | 4 . > הכדוה) ) מעבירים ‏ את זכות הבחירה שלהם ל ה ו אחרים כדי להציל. את המין האנושי. התאגידים מתחילים 0 0 ל שלטון בשמר חהּ רבה. קד מועבר שלטון הממשל ליד י התאג ד כ לחטוף כ ל בעל פוטנציאל. , לאמפתיה גבוחה על מנת לערוך בו = ואלה מנצלים ‏ אותו היטב. שטחי אדמה עצומים. שיימים | מטים ולמצוא. ] דרך לנצל את התכונה חזאת לטובתם ₪ (כסף, ו ו ב"6גזוקפתס6 א וש 8 רבים . מקצועות שניתן . | 0 וס שחק החל מהומלס וכמעטי עד מנהל תאגידיעל. אפשר לשרת 5" בא אר לחת מכונאי, איש מחשבים או פועל בניין. כמובן %‏ =" - > . 0 / שמתן לשח זק בכל אחד מהמעמדות החברתיים, אך לכל מעמד וש " הפלישוה הנדופת 0 ה "| חסרעת. ויתרונות, וכמובן שבכל מעמד יש הגבלות מקצוע. | הטרולים עם רובי הלייזר, אבל זה כבר עניין של טעם איש עם שה ל לינ ימי מ שי ו | זי ה ן.''''' וו ו הניט - 1 - הו ן - ' רו | גר ו ַ = שו 5 ל מ -/ מתחיל * בכושר ; כושר * טוב הוא דבר חשוב במיוחד לכל למ > 0 מתכנן ורוצה שו זדמוי ות שלו יעסקו בפעילות גופנית מאמ ₪" .| ד (למשל הריגת דברים, בריחה מדברים וטיפוס על :מיוח ד וצרי | הכושר. הגופ פני ל ד ות - 0 ית -- חק ל . 0 | % ן 0 0 0 -- / לב בר מינורי / בי ותה.- הדבר - העיקרי 0 בתוכו ות הל הואנ מ 0 -- של | . -, , -.-. . ה מק ודות: הפג יעה: שיש לה ולא: חש וב כמה תש תד ה ₪ ל שנות את | הנתוני :| שאי תם נולדת. | אם ם נול דת בלו משה כל וס --. ₪5 ). א וע ה ה --. , 4 ו שאו ו ו , 7 0% / 0 2 רו 0 ו - . 7 0 ד ו | ו - / 1 שו 2 1 / , [ " = ו | ו - 7 ד ר'ד - ו . 1 , ג .ו ד ' . 0 [ . *י- | 2 המו . בכר שְ ופצש ₪ ג 2-ו 7 יי ממ ה . 2 [ " 0 . % , ו 52 )/ - ו וו אה ₪ 4 . :2 :| 0 4 | % וי בב ו / של 1 ל = 2 7 ₪ 2 ₪ | '/. ו . / 2 | ] ו 0 / - הי 8 ו ו יו ללא וי ] ] 3 1 0 . ! ' =או / .ו | - 7 , .ה | : , | | , - 4 | [ 0 , 7 ₪ /1 , ' /- | | 2 ו 3 ,/ / " / "ו . 7 . : גי , וא . | 5 | ש.י עפ קמ 3 7 יי 4 וי | 2 עו מוזו 2 = ו ו הא מחוץ ל לתח - בזועו ה אז'י וש 00000 למשח וקי + תפקו דיס 78%78, | רק 2% 2 שש ל -- -=-4ו > > ."ו "וו - -- ו 7-ה 8 = ... 0 2 שי -- = ו ב 22 ששה רע == ממ מו = . ו ל, לא / תוכלל 8 = 0 - " ל שהגישה- הזו שגויה לחלוטון, ונשסות 8 7 % תקר מו תי לותר, כמר פע 10 (מ וופלא איך אנל מצלי ה / --. | 2 להכנוס אותה לכל כתבה), | הצליחו לשפר את המצב על יל 00 חל לוקת: נקודות נסיון. כאשר כל נקוד ת נסיון מאפשר רת לקנות ה ץש 0 כ נותו ת, או לשפר תכונות. לכן אפשר לעשות מעשת 3 3 חמ -. שאער גר משתנה. אם נולדת בריא או חולני, יקשה עליך מאוד 0 = 0 ו ₪ ו ₪ק | . 5 / . 0 שנו תּ זאו ת ו וחד ד במערכות שמ תרח ושות בימי הביני -- 0 ד בין נקודות הבריאות לכושר הגופני. הבריאות היא נתון > 5 די לשפר א את 1 המצב אולי. כדאי, בהשקעה של כ כמו ק מיומנויות -.. - יהוחו - נשקיו ת, להמציא תכונה חדשה, "כושר + פיזי", שתשתנה עם ה הזמן. אפשר להרכיב אותה בכמה צורות: מ תן לל בוע אותה לפ 8 אי הדמ ת, לגלגל אותה (מאוד לא מומלץ), או, כמו ב ה ה משעפ. 10 לקבוע אותה על ידי חישוב הממוצע בין תכונות. 0 3 מ 0-2 המשר הל זות והכו ח. לדוגמה, בסוף כל הרפתקאה יכול ח"וא6 יי וק שק 33 למר :מה לדעתה ה תאמ צה כל דמות, ובהתאם לשנות את 8 = .88 000 המשרשלה אם הדמות ל --- 0-2 ההפתקאות מסבות המושר לוד יע כ שיטענו שנקודות ‏ תת( ₪ %₪8 0 00 = הנסיון. בעצם. מייצגות. את הכושר, ובגל ה = הפגיעה, אולם בנקודות הנסיון. עולה רק כושר הספיגה ולא" = 3 הכשף לרוץ ולקפוץ, החשוב לא פח ִ ות בקרב (אתה יכול להי ות ה ,| נה מהלכ ית, אבל. אם: לא: תהיה ב בכושר להיל חם יותר. מד דק 0 | חס ב = הקוסמים, הכושר לא חשוב במיוחד. הס יכוליס ל להסתדר הפה רכב שו ₪ ה ם אמונה בעצמם ובכוחותיהם. . 0 0 א שומרת על הישגיה על ידי אימון 4 = זי | עולו תּ נקוד -. | ו אותך בסוף). יש לציץ שלדמויות מסוימות, כמו 00 | מה קורה אם אתם לא ממש רוצים % תחיל לחשב החש - - 0 ה הת 0 4 ל עדיין צריכים לעשות פעילויות ספורטיביות כלשהן? - ה 0 / / 7 1 / "די ו ו 0 > אבל - גת 5 0 תק 7" אלן רה 8 0 המי תוס הגו וש -. משחקי ה 0 . /. םג בטביל ל מל לב ד האיז 2 ש 5 0 0 | על 0 הפיכת הדמיון למציאות. די, בטא ו - 0 בלל ו אמ מתרח ק מכל ור שקשי ור -. אדם"עם-ה ו ה-----. | 0 / ה 5 : ₪ / "המ . ותו ות הקט ה , היו תּ תיאור. מ מילולי של משחק כ דור סל דמיוני: "אנ מכדו ה כ " ו 7 ₪ ו ה % ך | / 3 = | 3 . ו , ו : ו | 2 , / ו 0 1 קוב תי" , ה סגו טל / 0 הו ה ₪ [ ְ אל / | אם . - זה שור 0 ה ומוסר לוי | או 0 "אני מצטער, : ישה חטף יק או ות הכד | - = / 5 | 0 ל תחרות. 0 או מטחק כדווסל 7 להק על = דברים ולהתפקע מצחוק שם מאחור. תחשבו ה עלוב - = 48% 2% , אבל העמידות ותנועות הגוף יכולות לעזור. ת מוזנח בארץ, שמופיע בדרך כלל בש 1-1 1 ₪ ובשי % חימה של הנינג'ה. ישנם כמה מקומות ערומה שלה ל-כ:8סא היא מיומנויו שו ובלנחות הצאות דובן. דוגמאות: אם | אם יש לכם הצעות נוספות לספורט במשחקי תפקידים, או נשחק כדורסל, הכדרור יהיה פעולה שגרתית, המסירה והקליעה ‏ אם אתם עדיין משתקים סאפא, צרו איתי קשר ב* וז ה לרבולל מ ומעותי למדי. אמנם העו משתתפיו: וו ו וים ו ובר זו 0 0 4 ו ארי , , / 7 ו ו , 2 | , ו 6 1 5% שי / וה לור == געתי אל הכוכב שאתם נוהגים לכנות בשם המוזר "אדמה" אי הו שם בשנות השבעים שלכם. ברור שההתאקלמות היתה קשה לי במיוחד, שכן אתם כל כך נתותים ואנחנו משיגים אתכם באני"לא" יודע-כמה. למה דווקא אני, תשאלו - אני לא יודע. אולי בגלל שהסתכסכתי עם המנטור שלי והוא החליט להתנקם בי. אולי. בכל מקרה זה עונש בשבילי, רק שתדעו, למרות שהגעתי בשליחות להציל את העולם שלכם מהתפוצצות גרעינית או מכל שואה אחרת שבאמצעותה אתם כה מיטיבים לסכן את המשך קיומכם ביקום. בכל אופן, אנחנו כבר רוח, אתם עדיין תקועים בשלב החומר, עם הקליפה האידיוטית שלכם שאתם נוהגים לכנות בשם גוף. אותו "גוף" שאתם רצים לשנות ממנתח פלסטי אחד לאחר. אולי תשילו אותו כבר וגמרנו? אבל כמו שאמרתי, הגעתי כדי להציל את העולם והדרך היחידה שנראתה למנטור המפוזר שלי היתה חדירה לגופו של אחד מכם (איכס), אהפוך אותו למפורסם ואהוד ביותר על כולכם ואדאג שתעריצו אותו כל כך עד שתבחרו בו למנהיג שישכיל להובילכם אל חוף מבטחים. תוכנית מופרעת, אם תשאלו אותי, אבל בכל זאת תוכנית. אני זוכר את היום שבו צללתי אליכם מלמעלה, מקלל חרישית את כוח הכבידה שלכם - אותו כוח שיהיה עלי לבטל מאוחר יותר (לא ידעתי זאת אז). הנמכתי גובה ומרחוק יכולתי לראות שאני עומד לנחות, תאמינו או לא, בחצר בית ספר. התרסקתי על האדמה ללא קול (כוח הכבידה באמת התחיל להימאס עלי) והתיישבתי על אריתי המגרש המאובקים. "מישהו כבר ישלם על זה", מילמלתי לעצמי, מסונוור מהשמש. הבטתי סביב ובחנתי את קבוצת הנערים כהי העור ששיחקה כדורסל מולי, ובבת אחת ראיתי את הכתובת שלי. איש למעלה לא אמר לי עליו דבר. היה עלי לאתר אותו בכוחות עצמי, מצויד ברמז אחד: "הבט ישר בעיניהם. חפש את האינטליגנציה", אמר לי המנטור ערב היציאה. ובכן, לא היה ניתן לטעות. לבחור, שכולם פנו אליו בשם "מייק", האינטיליגנציה נשפכה מהעיניים. "קדימה מייק", צחק אחד הנערים, "נראה אותך מטביע את הכדור". הנערים השתעשעו בהטבעות, אבל בעיקר צחקו על מייק הצעיר שבקושי נגע בטבעת. "מה אתם רוצים ממנו", התרעמתי ממקום מושבי, לופת את ברכי בידי ומתבונן ממושכות בנער הצנום. "בסך הכל בכיתה ט', מטר שבעים וארבע. מה אתם רוצים?" לרגע קפא הדם בעורקי הבלתי קיימים: כיצד אני יודע כל כך הרבה על הנער? הבטתי למעלה. השמש נעלמה לרגע ואז חזרה - המנטור קרץ לי. "נכון", נזכרתי, "הוא הבטיח שישדר את הנתונים ברגע שאזהה את הכתובת". קמתי, מוחה את האבק מכפות ידי הבלתי. נראות והתקרבתי אליהם. החבורה צחקה בקול גדול שעה שהנער ניסה שוב ושוב ללא הצלחה להטביע את הכדור. הכדור שזרק פגע בקידמת הטבעת ומייק נפל על גבו לקול הצחוק המתגלגל. גל של רחמים שטף אותי - תהליך ההזדהות עם הכתובת כנראה החל, וכעס ומרירות כירסמו בי. הבטתי בו בפליאה והערצתי את כוח ההתמדה העצום שלו. אחד הנערים תפס בכדור וזרק אותו בכוח על פרצופו של מייק. "תתעורר כבר", צעק עליו, ואני לא יכולתי לכבוש את כעסי. פתחתי בריצה מהירה לעבר מייק. "היזהר, היזהר", שמעתי את קולו של המנטור שלי מהדהד מעלי. "אל תפריז, כי אז יעלו עליך", אבל אותי זה לא עניין. הגברתי מהירות וברגע שהנער קם על רגליו נכנסתי לתוכו בפראות. הוא לא היה מוכן, ומעוצמת ההתנגשות הוא עף לאדמה. זה היה שיא השיאים מבחינת הנערים. הם געו בצחוק. "עזוב אותו, דוני, הבנאדם לא מסוגל לעמוד ואתה רוצה שיטביע?" שכבתי שם ללא הכרה - מתרכב במהירות עם הגוף הצעיר. הייתי קצר רוח ופקחתי את עיני. מישהו הפך אותי על גבי. זה היה אחד מהם. "אני חושב שאתה צריך ללכת הביתה ולוותר על הלימודים היום", אמר הפרצוף מעלי. הכל הסתחרר לי מול העיניים, אבל דבר אחד הצלחתי לראות ברור - את הכדורסל שאחז בידיו. קמתי במהירות והוצאתי את הכדור מידיו. "מה קורה איתך בנאדם, לא הספיק לך, אתה רוצה להרוג את עצמך?" הם צחקו. ניסיתי לאחוז את הכדור ביד אחת, אך כף ידי היתה קטנה מדי. התרכזתי בכפות ידי והגדלתי אותן. הן נראו קצת מגוחכות אבל הייתי חייב כפות ידים גדולות. תפסתי את הכדור והלכתי אחורה מספר צעדים. הם התבוננו בי. "תתרחקו מהסל", אמרתי בקול נמוך, רצתי לכיוון הסל וקפצתי. ההטבעה הראשונה שלי היתה מושלמת. השנים חלפו והתחלתי להתרגל לקליפה. השיחות עם המנטור הלכו ופחתו עם הזמן, אך זכורה לי היטב שיחה אחת שבה שאלתי אותו מדוע בחר דווקא בכדורסל, הרי אני מעדיף לשחק בייסבול. "קשה מאוד להרשים בבייסבול", הוא ענה לי. "זה לא שאין שחקנים גדולים ואהודים, לעזאזל, הרי בייסבול אהוב יותר מכדורסל בארצות הברית. אלא שתוכל לקנות את ליבם של אנשים בווירטואוזיות הגבוהה השמורה לכדורסל". המשכתי לשחק כדורסל ועם הזמן באמת למדתי לאהוב את המשחק, למרות שבדרך כלל הוא היה כרוך בשיתוף פעולה עם חבורת | אידיוטים שלא יודעים לשחק. עם הזמן סיגלתי לעצמי סגנון של מנהיג וכשראיתי שהם מתקשים פשוט לקחתי את הכדור אלי, אמרתי להם לפנות את הרחבה וניצחתי משחקים בקליעות מדויקות של ווינר. המנטור נתן בי מבט זועף. "אתה מגזים. אתה לא רוצה שיחשפו אותך עכשיו, נכון?" "נכון" הודיתי, "אז מה עלי לעשות?" (הדבר האחרון שאתה רוצה לעשות זה להרגיז את המנטור שלך). "תיכשל", פקד. "אתה תייב להיות מודח מהנבחרת". "מה???" צעקתי, "שאני אכשל?" "אין ברירה", הוא שילב את ידיו. "אתה תייב להיראות אנוש"". היתה לי ברירה? אז הכשלתי את עצמי והמאמן זרק אותי מהנבחרת. "זה יעשה רק טוב יותר לאישיות שלך", ניחם אותי המנטור. "עכשיו נוכל להגיד שהתאמנת שנה ואתה כבר בוגר ובשל". "מה שתגיד", השבתי. חלפה שנה ושבתי לנבחרת כמו גדול. החיים המשיכו בצל האלמוניות היחסית של נער שהתבגר והגיע לקולג' בצפון קרוליינה. שיחקתי כמו גדול, מטביע ללא הבחנה. המנטור שוב לא היה מרוצה. = "שמע", אמר לי, "אתה נמוך מכדי להגיע לגבהים שאתה קופץ. אתה חייב לגבוה קצת. תוסיף עוד שלושה-ארבעה אינצ'ים". 1 ₪ השם "מלאך כוח הכבידה" לקוח משירה של לורי אנדרסון 486 218%" מהאלבום "116311963 ז0ו1". "אבל אם אהיה גבוה מדי ההטבעות לא יהיו מרשימות", התגוננתי. הורדתי כמה הוראות הגיוניות, ביטלתי את הבעיות והקשיים "בסדר, לא צריך שני מטר. תיעצר, נגיד, במטר תשעים ותחמשדשש". וסידרתי את העולם בדיוק כמו שסידרתי את האולם (הכדורסל). "בסדר", הסכמתי כאילו שמישהו שאל אותי. "אתה רוצה שאתלה בשנת 2004 שבתי חזרה למעלה, מביט על עולם ירוק יותר. באמצע על מוט ואסביר לבני משפחתי שאני מנסה למתוח את עצמיל" הדרך נעצרתי. התלוצצתי, "הם יחשבו שגבהתי כתוצאה מהמתיחה'". "אתה יודע מה", אמרתי למנטור המתגעגע, "מה רע לי להיות מייק, המנטור שלי לקח אותי ברצינות והסכים. אבא שלי חשב נשיא ארה"ב והאיש הכי שהשתגעתי. חזק בכוכב? אני חושב "אני ממש לא מבין את זה", היה חוזר ואומר. "לא זכור לי שהיה שאשאר למטה". כ 1-21 ו מישהו במשפחה מעל למטר שמונים, ותראה לאיזה גובה אתה הגעת. ו > יר תשר כ לצה אלוהים כנראה ייעד אותך לשחק כדורסל, בני". הנהנתי בתחיוך - מישהו באמת ייעד אותי לכדורסל, אבל זה לא היה אלוהים. "מתי אתגלה כבר?" התלוננתי בפני המנטור באחת השיתות. "לא הגיע הזמן שהעולם יידע מי זה מייק?" "אל תדאג. אתה תתגלה במשחק האליפות", הוא השיב. "כמו גדול". ובאמת, בשנת 1982 באליפות נגד ג'ורג'טאון, המנטור דאג שימסרו . לי כדור ואני נעצרתי וקלעתי כמו גדול. לקחנו אליפות ואני, כוכב + ₪ ו עולה שהתגלה זה עתה, הודעתי לכולם שאני עוזב מוקדם לאן.בי.אלי. ו -7 ו 7 , 7 /<;/ נבחרתי על ידי שיקגו, שהיתה אז בבלגאן נוראי, וקשה היה לראות 0 0"-.4-->- כיצד אנחנו לוקחים ככה אליפות. היה עלי להחליף את המאמן, לארגן את השחקנים ולבנות סביבי קבוצה. זה לא היה פשוט - אפילו // - שה ה ב .ששו ב ה" ייה בשבילי. "" - - 8 וו התחלנו לשחק, מגבשים לעצמנו סגנון משחק ייחודי. אני ניצלתי -₪ -₪ | את הזמן כדי לשוטט קצת באוויר. אנשים היו בשוק כשראו אותי מטביע. אף אחד לא הבין איך אני מצליח להישאר באוויר כשכל השחקנים סביבי יורדים חזרה לארץ. "פיטר פן" הם היו קוראים לי. היו שניסו לנתח אם אני מרחף או סתם קופץ גבוה. הם לא הבינו , 2 / שהשאלה היתה לא כמה חזק לקפוץ, אלא מתי לרדת חזרה מטה כדי "ייר = ב בשות - * 07 להמשיך להיראות אנושי. המנטור עבד על זה שעות נוספות. 3 6 2 "אל תגזים עם הריחוף", נהג לומר. "אבל טוב לי למעלה", אמרתי בצער. "אני בטוח", השיב, "אבל לא טוב למשימה שלנו". לאט לאט התחלנו לזכות באליפויות האן.בי.איי, כשאני אוסף לעצמי את כל התארים האפשריים בעולם הכדורסל, שובר שיאים בכל אספקט של המשחק ומגבש לעצמי זהות של ווינר אהוב הקובע גורלות. בתחילה לא ידעתי בדיוק איך לעשות את זה, אבל עם הזמן פתיחתי שיטה: הפרשנים היו אומרים: "נכון, מייק יודע לקלוע אבל לא יודע לשמור", ובעונה הבאה הייתי חוזר וזוכה בפרס שחקן ההגנה הטוב ביותר וחוזר חלילה. עם הזמן התפתחו סביבי תפיסות משונות, כמו "חוקי מייק" של הפיסטונס, או, למשל, 4 .א מיליה. ו שהרבע הרביעי הוא הרבע של מייק. אחרי כמה שנים קבעו אישה %, | פרשני הכדורסל כי אני השחקן הכדורסל הטוב ביותר אי | )ו פּעם: היתה לי ראיית משחק מושלמת, גמישות חתולית שאיפשרה לי להגיע לסל כרצוני, ריחוף אקרובטי שהשאיר את יריבי פעורי פה. אנשים התחילו לזהות אותי בכל העולם. עשיתי מיליון פרסומות למיליון מוצרים וחילקתי חתימות בלי הכרה. בסופו של דבר לא היה אחד בעולם שלא הכיר אותי. כולם חיכו למוצא פי. הרווחתי מיליונים ועשיתי חיים משוגעים. בשנת 1998, אהוב ומכובד, פרשתי לחלוטין מהכדורסל, וכמו שאמריקה אוהבת, פניתי לפוליטיקה. בבחירות של שנת 2000 נבחרתי לנשיאות ארצות הברית, אבל זה כמובן לא הפתיע איש. | זו .> | "המסע כמעט נגמר", אמר המנטור, "סדר 3 בשע בש 1 ' מצר את העולם ואתה יכול לעזוב את מייק בשקט ו ן-. , ולעלות למעלה". 2% 2-ו וו איאריורררררי ב ו -1-כ-)) ער [ וי | / יי / 0 ו 0 / ד ו ילא ה"- ובו ו .1% 4-ל .5 ו ו כ ו %-₪ י ! // . 1 / / ! ו , 0 / / = וו והש ולה וו ויו :וי וו 7 00 וי רו ו , 0 וש , 0 0 : 2 - ו 0 8 0 0 יו 7 ל ב ₪ 07 0 ו 0 ו ₪ 0 א ו / 0 ל 0 ₪ 0% 0-ל ו 0 /" 6 , 0 איש ליבו עשי וו ו ד ו ו ו וק וי ו כ ו ל לו 0 כ ה .2 ו / ו : ו כ ב ב שק ל יל 4 -- / | | | | : | | פ מ , יניב קטנר הפגיש ארבעה בני נוער לשיחה על התדמית החדשה של מנורי המחשב, | צל חינוך באמצצות מחשבים וצל איזה // 3 0 ל %% ו %. % 1 לו . ו לצ | 0/0 נ ו שיפ - וי | 0 , 2 ו" 2 2 | 2 0 2 4 , 8 4 שי . ו / | 0 יי ו : כ ג 0 ל 0 / : 900 ב" 2% ל 0 % 7 ו ו / א |[ וג כ ו אי ל ו ב 1 ו ב ו ₪0 ו ץ + ו . 7 בחוץ. השמש שוקעת בשעה די מאוחרת יחסית וכולם כבר מרגישים את הקיץ. הקונוטציה הראשונה שלי למילה "קיץ" היא דווקא המחשב. נכון שכולם ישר חושבים על ים או בריכה, שיזוף, אבטיח והחופש הגדול, אבל אצלי הקיץ הוא הזמן להסתגר בבית עם המזגן, עם המחשב ועם טונות של משחקים, תוכנות וספרים שאני מחכה כבר שנה להזדמנות להציץ בהם. כל מה שנותר הוא לקוות שה-1 בספטמבר לעולם לא יגיע. אני בטוח שיש רבים שינהגו כמוני, ובאותו בטחון בדיוק אני מעריך כי ישנם רבים שיסלדו מהרעיון הזה. מה לעשות, גם כיום, = ב-1996, עדיין לא כולם פריקים של מחשב, ואחוז גדול של בני הנוער בארץ עדיין אינו מתעניין בתחום. כדי לברר מה חושבים בני נוער על העתיד הקרוב בתחום המחשב, נפגשתי עם ארבעה מהם. נכון שארבעה הם לא בדיוק מדגם מייצג, אבל לפי כמות התיאומים הטלפוניים, הביטולים והדחיות, אפשר היה לחשוב שמדובר לפחות בבית ספר תיכון שלם. איתמר רזניקוביץ, עזרי סון, יאיר פולק ואורן פייקובסקי, כולם בני 6, מייצגים ארבעה סוגים שונים של חובבי מחשב. אורן, המכור הרציני מבין הארבעה, גולש הרבה באינטרנט ובעצם מתעסק כמעט בהכל, ובמיוחד בקטע הגראפי ותלת-המימד (510010 3₪). איתמר משוגע על משחקי ספורט ואסטרטגיה במחשב (סיים את 2 ד/ גג או ביומיים ואת ]1 המא רזאג.51 כנ"ל), אבל שומר על ראש פתוח כמעט בכל נושא שקשור למחשבים, מלבד תכנות. עזרי עושה בימים אלה את צעדיו הראשונים באינטרנט, אבל התחום המועדף עליו הוא ציור באמצעות מחשב. אחרי שנים של ציור ואיור ידניים, הוא החליט לעשות את המעבר לכיוון המחשב, והוא לא מצטער לרגע. ליאיר יש אמנם מחשב די חדיש בבית, אבל כהגדרתו, "המחשב לא מדבר אלי". יאיר מייצג כאן חלק גדול מאוד מהנוער, והצד שלו הוא הכרחי כדי לקיים דיון מאוזן. האם נכון לומר שמי שאינו פריק של מחשבים בדרך כלל שונא אותם או סולד מהם? עזרי: אני בטוח שיש אנשים שזה פשוט לא מעניין אותם. לא שהם שונאים את המחשב, הם פשוט מתעניינים בעיסוקים אחרים, קריאה, ציור או כל תחביב אחר. יש גם אנשים שהמחשב נראה להם מסובך מדי לשימוש, ואולי מתוך כך הם מפתחים יחס שלילי אליו, אבל קשה לי להאמין שמישהו באמת שונא מחשבים. אורן: כל הקטע הזה של "מחשפוביה" כולל המון אנשים שפוחדים באופן כללי מטכנולוגיה, כאלה שבשבילם גם ה"צ18 וה"6ז660 על הטייפ מבלבלים. הם לא מתים להיכנס לעולם הזה, ולפעמים בצדק. יאיר: אי אפשר ממש לשנוא את המחשב. אני מבין שיש כאלה שאוהבים לשבת כל היום ולהקליד פקודות למחשב, אבל לי זה לא נראה הדבר הכי אטרקטיבי לעשות בשעות הפנאי. בשבילי זה דבר נחמד שאפשר לשחק בו או להשתמש במעבד התמלילים שלו, אבל תוכנות כמו תא 0, שעושה לי בעיות עם הזכרון כל הזמן, לא ממש בראש שלי. איתמר: אני מחלק את אלה שלא אוהבים מחשבים, או פוחדים מהם, לכמה סוגים: אלה מהדור הישן, סבתא שלי למשל, שתראה לה כונן קטן (3.5 אינץ') והיא תנסה להכניס פנימה טוסט. הדור היותר צעיר - כמו ההורים שלי - יודעים מה זה מחשב, אבל בשבילם זה לא יותר מהוצאה של 3,000 שקל בחודש. בדור הצעיר יש את אלה שנולדו עם מחשב, כי מישהו במשפחה כבר עוסק בזה, ויש כאלה שמחשב - אם בכלל יש להם אחד כזה - הוא לא יותר ממשחק מכות עם חברים. אחריהם באים אלה שיש להם מחשב, אבל הוא מעלה אבק בציפיה שמישהו יבוא ויגע בו. מה הדימוי החברתי של משתמשי המחשב היום? פעם המכורים נחשבו לחנונים, ונראה לי שהיום זה כבר קצת יותר קול. האם אני צודק? עזרי: זה לא רק תלוי רק במחשב. זה קשור לבנאדם עצמו, אם הוא קוּל או חנון, ולא למידת ההתעסקות שלו במחשב. אורן: הדימוי של מכורי המחשבים, החנונים עם המשקפיים, התאים יוותר לפני כמה שנים, כשמי שעסק במחשבים באמת היה פריק מוחלט של מחשבים. פעם עבודה עם מחשבים נגעה רק לתחום המחשבים. היום אפשר לעסוק בכל תחום כמעט, באמצעות המחשב: מוזיקה, ציור, אנימציה, ארכיטקטורה ומהזלא. האינטרנט היתה פעם משהו שצריך לזכור המון פקודות בעל פה כדי לעבוד איתו. היום זה יותר פשוט, וגם יותר קולי. יאיר: לכל אחד יש תחביבים משלו, ויש כאלה שבשבילם זה המחשב. אולי פעם מחשב לא נחשב לעיסוק א], אבל תסכים איתי שפעם גם המחשבים עצמם לא היו כל כך מפותחים. היום כמעט לכולם יש מחשב בבית. כולם כבר התרגלו לזה, וברור שהרבה יותר קל לאהוב משהו שמכירים מאשר משהו שלא. אז בעצם הפופולריות של המחשב היא רק עניין אופנתי, כמו ‏ פלאפונים, למשל? עזרי: הוא לא רק הופך ליותר פופולרי, אלא גם להכרח של ממש, כלומר, זה כבר לא מותרות, אלא משהו שאי אפשר לזוז בלעדיו. יאיר: אני לא בטוח בזה. לפחות אצל הנוער, רוב המשתמשים במחשב | | ן | מעדיפים משחקים או אינטרנט, כלומר בילויים ולא עבודה. איתמר: זאת לא שאלה של "חנון או לא חנון". הרי בלי לדעת איך משתמשים בדבר בסיסי כמו כספומט, שגם הוא סוג של מחשב, אי אפשר לזוז. היום זאת לא שאלה חברתית אלא עניין של הישרדות בחברה מתקדמת. אורן: אפשר להמר בבטחון שבעוד עשר שנים המצב יהיה הפוך לגמרי: מי שלא משתמש במחשב יהיה אאוט. מה גורם לאנשים להתעניין, או לא להתעניין, במחשבים? הבדלים במצב הכלכלי, מצב חברתי (למשל הדימוי של ההאקרים כאנשים דחויים חברתית), או אולי אפילו הבדלים ברמה האינטלקטואלית? עזרי: גם אם יש בישראל משפחות שלא יכולות להרשות לעצמן מחשב, אני חושב שבמשפחות כאלו גם הילדים עצמם לא רוצים מחשב ויש להם חלומות אחרים. יש כאלה שמקבלים מחשב מההורים בלי בעיה, והם משחקים בו קצת ואחר כך נמאס להם. אני לא חושב שצריך להיות חכם במיוחד כדי להשתמש במחשב. זה לא נראה לי כל כך מסובך. אורן: כל הקטע של הבנה במחשבים תלוי, לדעתי, בגיל שבו הבנאדם נחשף למחשב. ככל שמקדימים להשתמש במחשב, קל יותר להסתגל אליו. אנשים שמתחילים בגיל מבוגר יותר שוכחים שלוקח זמן להסתגל למחשב ולהבין אותו, ואז הם יכולים להתייאש בקלות. מחשב רציני שעונה לדרישות של ימינו הוא לא בהישג יד של כל אחד, אבל בדרך כלל למי שירצה מחשב כזה כבר יש ידע על איך להפעיל אותו. אנשים שלא מכירים מחשבים בדרך כלל לא מתעוררים בבוקר עם חשק נוראי לקנות לעצמם פנטיום חדש. יאיר: בעיני מחשב זה כמו תחביב. זה לא משהו שקשור לחוכמה או טיפשות. אם אני אוהב להרכיב דגמים מסובכים של מטוסים זה אומר שאני יותר חכם ממי שלא עושה את זה? רק בתחומים כבדים כמו תכנות מתחילים להיות הבדלים ניכרים. איתמר: כל אחד, אהבל ככל שיהיה, יכול ללמוד להקליד שורה של פקודות שיריצו משחק או תוכנה כלשהם. בקשר לכסף, כמעט כל משפחה יכולה להרשות לעצמה 386. לא צריך להיות רוטשילד. האם תחביבים אחרים הולכים ונעלמים בגלל המחשבים? תנועות הנוער, למשל, מאבדות חניכים לטובת המדיום הממוחשב והטלווזיה. ובאמת, למה שמישהו ירצה ללכת לתנועת נוער ולפגוש שם 50 אנשים כשאפשר להישאר בבית, להיכנס לאינטרנט ולדבר עם 50 מיליון איש שבחיים לא ראית? איסוף בולים ותחביבים דומים, אפילו קריאת ספרים, הולכים ונעלמים, או שזה רק נדמה לי? עזרי: מחשב אף פעם לא יוכל להחליף קריאה בספר או ציור בעפרון על גבי נייר. במחשב אתה מצייר פיקסלים באופן ברור ומוגדר, אבל ציור ביד זה משהו שנובע מהרגש. המחשב הוא גם לא תחליף לחיי חברה. אי אפשר לנהל חיי חברה תקינים דרכו. אפילו מכורים לאינטרנט - שמתנהגים כאילו הרשת היא חיי החברה שלהם, צריכים להודות שבינתיים האנשים שהם מדברים איתם הם רק טקסט, מקסימום סאונד. מה הסיכוי שהם ייפגשו? אורן: גם מישהו שכל חייו סובבים סביב המחשב יצטרך פעילות גופנית, אוכל ומגע עם אנשים אחרים. ה-186 (צ'ט), למשל, הוא מקום נורא קר מבחינה רגשית. מה דעתכם על חינוך באמצעות מחשבים? האם יש לזה סיכוי לעבוד? איתמר: האמת היא שהבעיה האמיתית של מחשבים בחינוך הלא המורים. עד שלא יחליפו אותם במורים צעירים ומנוסים יותר, שום דבר לא ישתנה. אצלנו נעשה נסיון להעביר שיעור בהיסטוריה דרך המחשב, ומזל שרוב התלמידים כבר הכירו את התוכנה מהבית, אחרת המורה היה יוצא משם בפאדיחה רצינית. ושאלה אחרונה: איזה מין זקנים, לדעתכם, אנחנו נהיה? האם סבא שנתשף לאינטרנט יהיה שונה מהסבא שהיה בסביבה כשהקימו את המדינה? עזרי: ברור, קודם כל, שבניגוד לסבים שלנו, אנחנו לא נפחד מטכנולוגיה. הסבים שלנו, מה לעשות, כנראה כבר לעולם לא יתרגלו לטריקים הטכנולוגיים של היום. מצד שני, ברור לי גם שכשאנחנו נהיה זקנים, יישמר בערך אותו פער בינינו לבין הנכדים שלנו, ואני לא אתפלא אם הם יסתכלו עלינו בעיניים של "תעזוב, סבא, מה אתה מבין?", כלומר, הטכנולוגיה של העתיד תשאיר גם אותנו מאחור. אורן: מה כבר יקרה? כולנו נמשיך הלאה ולא נראה לי שצפויה מהפכה רצינית בדרך. אז אולי המחשבים יהיו יותר קטנים, אבל כבר עכשיו אנחנו בתקופה של התפתחות טכנולוגית מואצת, יחסית ללפני חמישים שנה, נגיד, ואנחנו מסתדרים עם זה לא רע. יאיר: עוד לא היתה מאה כמו המאה ה-20. נכון שגם במאות שעברו אנשים חשבו שמבחינה טכנולוגית הם בטום, אבל מאז אנחנו יודעים שקרו המון דברים. 20 השנים האחרונות היו קפיצה עצומה ביחס לעבר, והסבים שלי בפירוש שייכים לעולם אחר. איזה מין סבא אני אהיה? אני מקווה שלא אאבד את הקשר לעולם האמיתי. איתמר: הזקנים של היום כבר לא יישבו על מחשב או ישוטטו באינטרנט, אבל זה רק בגלל שבזמנם ‏ ... לא היתה כזאת פתיחות לדברים חדשים, מה גם || שההתפתחות הטכנולוגית היתה הרבה יותר ‏ . איטית. אולי בגלל שכבר עכשיו הדור שלנו מתוגל לרוץ כל הזמן אחרי החידושים והשכלולים האחרונים, נוכל להיות זקנים עם קצת יותר פתיחות לטכנולוגיה ולדברים חדשים. ₪ ו הר רוי -----הה ה ₪7 +41 - 0 ו לי . 07 ] > | + הו ו פו ו = | ו ו | " / ו - / ו / ב ---+191 1 ג 3 ו :ג וש 7 2 ;/ - ו דצ | 0 . ב | ישראל בנימיני עוזב את הקרקע הבטוחה של השחוט והמותינוטיקה ועובר לדון בשאלות הגדולות ‏ שעליהן עדיין אין תשובה אחת ברורה ( /זמן: בעוד כמה עשרות שנים. המקום: עמק הסיליקון, ארה"ב. מנהל אמריקאי מתקשר לאיש מכירות יפני. שניהם רואים זה את זה על מסכי וידיאו. היפני מדבר יפנית, אך האמריקאי שומע אנגלית: המחשב שלו מתרגם את השיחה אוטומטית וסימולטנית. לצד השולחן, מדפסת קטנה וחרישית מפיקה רישום מלא באנגלית של כל מילה שנאמרה בשיחה. זוהי סתם טכנולוגיה סטנדרטית של תחילת שנות האלפיים, כמו מכונות הפקס שלנו היום. לאחר השיחה, המנהל עובר דרך מנגנוני בטחון משוכללים כדי להיכנס לחדר השמור ביותר בחברה, בו מפתחים טכנולוגיה חדשנית שיום אחד תאפשר למחשבים להיות אינטליגנטיים. אפילו בטווח זמן של כמה עשרות שנים, זה עדיין חלום שלא ברור איך להגשימו. הסצינה הנ"ל מאכלסת את העמודים הראשונים של ספר מדע בדיוני בשם "אופציית טורינג", שיצא לאור לפני כשלוש שנים. כתבו אותו הסופר הוותיק הארי תָאריסון, ומרווין מינסקי. מי זה מינסקי? אם נצטרך להצביע על אדם אחד שייסד את תחום הבינה המלאכותית זה יהיה הוא, וזה רק פרק קטן בחייו של האיש, שעשה עוד דברים פה ושם, כמו להגדיר מחדש את הבלשנות, להרוג והחזיר לחיים את חקר רשתות הנוירונים (תשאלו אותי על זה פעם...) ועוד. עם כל הכבוד ו 4 - ו לומ הרבה - הפריע לי משהו בסיטואציה הפותחת את הספר. מי שרוצה מוזמן לקרוא שוב את הפיסקה הראשונה ולבדוק אם היא נשמעת הגיונית. בעיני, השאלה המעניינת כאן היא האם אותה תוכנת מחשב המתרגמת סימולטנית מאנגלית ליפנית את דברי המנהל, ומיפנית לאנגלית את דברי איש המכירות, אינה עצמה אינטליגנטית. במילים אחרות: כמה "אינטליגנציה" צריך כדי לתרגם? אולי, אם הגענו לתכנת תרגום, בעצם כבר יש לנו כל מה שצריך עבור בינה מלאכותית שלמה ומלאה? אם השאלה הזאת נראית לכם טיפשית, אתם בחברה טובה: תרגום נשמע כמו פעולה מכנית פשוטה (אלא אם כן ניסיתם פעם לתרגם בעצמכם). אם מחשב יכול לתרגם, זה לא כל כך מרשים אותנו. אנחנו מתרשמים הרבה יותר אם הוא מגיע לדרגות גבוהות בשחמט או מצליח להוכיח משפטים במתמטיקה, ומחשבים הגיעו לשני ההישגים אלה כבר מזמן. כדי להבין כמה קשה למחשב לתרגם, כדאי לנסות לתכנן איך תעבוד תוכנת תרגום. נסיון ראעוון: תרגום על ידי ילוו רוצים לתרגם מאנגלית לעברית? ניקח מילון ממוחשב ונכתוב תוכנית פשוטה שמחליפה כל מילה באנגלית במילה המתאימה בעברית. יש רק בעיה אחת: זה לא יעבוד. יש לכך הרבה מאוד סיבות, אבל מספיק לחשוב רק על כך שכמעט לכל מילה יש מספר משמעויות. אם מישהו אומר למישהי - לפי התרגום - "את משחקת בכלי הזה יפה מאוד", זה לא בהכרח קטע פורנוגרפי. אולי היא ניגנה בפסנתר והוא ביקש להחמיא לה: עפ משמעותו גם "משחק" וגם "נגינה". דרך אגב, לא המצאתי את הדוגמה הזאת. מישהו - בעל בינה טבעית, יש להניח - באמת תרגם כך בספר שקראתי פעם. נסיון שעי: הוספת ידע איך נדע לאיזו משמעות לתרגם את המילה עג1ק? הצעד הבא הוא לבנות מילון שבו נמצאות כל המשמעויות של כל מילה, וההקשר של כל משמעות. נשאר רק לפענח את ההקשר שבו מופיעה המילה האנגלית בטקסט המתורגם, ואז נדע באיזו מילה עברית להחליף אותה. פשוט? לא כל כך. כדי ללמד מחשב לפענח הקשרים צריך למעשה לתת לו כמויות אדירות של מידע "טריוויאלי" ולאפשר לו לבצע ניתוחים לוגיים פשוטים. לדוגמה, המילה 116 יכולה להתייחס ל"זבובים", "טס", "עף" או "מטיס". במשפט "05000 10 865 [₪11", השאלה היא מיהו ביל. אם הוא ציפור, כמו למשל עיט אוכל נבלות, הוא "עף לבוסטון". אם הוא תייר, הוא "טס לבוסטון". אם הוא טייס, הוא אולי "מטיס לבוסטון", אבל אז היינו כנראה מצפים לדעת מה הוא מטיס, כך שהתרגום הזה פחות סביר. ואל תשכחו את האפשרות לתרגם |₪11 כ"לחייב חשבון", כלומר שהתרגום הוא "את התשלום על הזבובים תוסיף לחשבון של בוסטון". בכל מקרה, אם ביל הוא שם של אדם או עיט, צריך לשלוף גם את המידע שזהו בדרך כלל שם של זכר, ולתרגם ל"טס" ולא ל"טסה", או "עף" ולא "עפה". איך נדע מיהו ביל? צריך לקרוא את כל הטקסט שתרגמנו עד כאן, ואולי גם לקרוא קדימה, כדי לקבל מושג על כך. סביר שלא נמצא טקסט מפורש כמו "ביל הוא אדם ממין זכר", אבל אולי נמצא משפט שאומר: "ביל בהה נוגות באור הירח שהבליח דרך הערפל, ותהה למה המתכנתים שלו תמיד מאחרים כל כך בהכנת גירסת צאוסשחו\ הבאה". תוכנת תרגום חכמה באמת תסיק מכאן שביל הוא אדם (או אולי בכל זאת עיט?). ( סיון שליעוי: (יתוח אינטליגנטי של סיטואציות אולי יצרתי את הרושם שמספיק להוסיף לתוכנת התרגום ידע על סוגי יצורים כמו אנשים או ציפורים, פעולות כמו טיסה, מעוף או חיוב חשבון, קשרים בין יצורים ופעולות, וכך הלאה. ברשימה קודמת ("המחשב שידע פחות מדי") הזכרתי מאמצים בכיוון זה, כמו פרוייקט 6צ6, ואת כמויות המידע והקשרים העצומות הנדרשות לצורך ניתוח פשוט של סיטואציות יומיומיות, אך גם שם הולך ומתברר שאנו זקוקים להבנה הרבה יותר מלאה של הסיטואציה המתוארת. מי שמכיר את הפסל '"משה" של מיכלאנג'לו מכיר דוגמה של הבנה לא מדויקת: למשה יש שתי קרניים על המצח. מה קרה כאן? זה מבוסס על הפסוק בתנ"ך "קרן עור מצחו". מיכלאנג'לו לא דיבר עברית והסתמך על תרגום מילולי מדי. אפשר לסלוח למתרגמים: בגלל קדושת הטקסט נאסר עליהם לסטות מהמילים המדויקות, ואת התוצאות אפשר לראות בהרבה מקומות נוספים בתרגומי התנ"ך. מזל שלא כתוב בתנ"ך שמשה אכל "ביצה עין"... השאלה המעניינת כאן היא אילו שיקולים נדרשים כדי לתרגם את הפסוק נכון. צריך להבין את כל הסיטואציה סביב מעמד מתן התורה, לחשוב איך משה היה מרגיש בה, ולראות אז איזה משני הפירושים - קרני איל או קרני אור - יותר מתאים. אנו עושים זאת כל כך בטבעיות שקשה לנו לראות כמה ניתוח מורכב הושקע בהבנת שלוש המילים האלה. מובן שאין משהו יוצא דופן במאמץ הנדרש לניתוח זה - כמעט כל משפט בכל טקסט דורש ניתוחים כאלה. בסך הכל, נראה שאי אפשר לתרגם בצורה מכנית. המתרגם חייב להבין את הטקסט המקורי לפני שיתרגם אותו לשפה אחרת. לא במקרה יש קשר בין "להבין" לבין "בינה". את שניהם קשה לנו להגדיר, אבל קל לנו לראות מתי חסרה בינה או חסרה הבנה. אין ארוחות חיעם למעשה, קיימות כיום תוכנות תרגום, אך הן מבוססות על הרעיון של חסכון בעבודה: התוכנה מציעה תרגום ראשוני, הכולל הרבה סימני שאלה והצעות חליפיות במקומות שבהן התוכנה "יודעת" שהתרגום אינו מושלם, וגם לא מעט טעויות. כאן נדרש אדם להשלים את התרגום. גישה זו עשויה להצליח בתרגום חומר טכני, אך תיכשל בדרך כלל בספרות, שלא לדבר על שירה. הרעיון של שיתוף בין תוכנה לאדם נפוץ בתחומים העסקיים של הבינה המלאכותית. בעסקים, לא מעניין כמה חכמה התוכנה באמת, אלא כמה היא חוסכת עלויות ופותרת בעיות. בתחומים המחקריים של הבינה המלאכותית אי אפשר להתחמק מהמחסום שנתקלנו בו: בנסיונות ליצור תוכנת תרגום, אין תחליף להבנה אמיתית. מצב זה אופייני כמעט לכל נסיון לפתח תוכנה אינטליגנטית הפועלת "בעולם האמיתי". רק תוכנות הפועלות בעולמות מלאכותיים בעלי חוקים פשוטים ומוגדרים בבירור - כמו שחמט או מתמטיקה - מצליחות להתחמק ממחסומים כאלה. גם אם המחשב נחות עדיין מהאדם בשחמט, הוא ודאי עושה עבודה לא רעה. לעומת זאת, ההבדל בין אדם למחשב בתחום התרגום הוא הרבה יותר עמוק. מחסומים אלה הביאו כמה מחוקרי הבינה המלאכותית לרעיון "הבעיה השלמה של בינה מלאכותית". זהו רעיון פשוט, שיש לו שני צדדים: מצד אחד, כמעט כל הבעיות המעניינות בבינה מלאכותית לא ייפתרו עד שנגיע למחשב שבאמת מסוגל לחשוב ברמה האנושית - אין "בינה חלקית" כמו שאין "הריון חלקי". מצד שני, אם נפתור רק בעיה אחת בצורה מלאה, כמו למשל בעיית התרגום, נגיע למחשב שיכול לפתור כל בעיה אחרת, כמו למשל פיתוח תוכנה. אז אולי ביל יהיה סוף סוף מרוצה - גם תרגמנו אותו נכון וגם אולי יקבל גירסאות צאסשפו/ חדשות בזמן. הכל או לא כלום אם נקבל את הרעיון של "הבעיה השלמה', בעצם אין טעם בדיון האם אפשר לפתח תוכנת תרגום אמיתית שאינה זקוקה לעזרת אדם. צריך לחזור לשאלה הבסיסית: האם בינה מלאכותית אפשרית? אולי זה יפתיע אתכם, אבל כרגע אין לי תשובה. מה שאני כן יכול לעשות זה להסביר את השאלה, כי כדי לענות עליה צריך לענות על כמה שאלות קשות: ראשית, מה זו בכלל אינטליגנציה? כדי לא להסתבך יותר מדי בפילוסופיה ופסיכולוגיה, אפשר קצת לצמצם את השאלה: איך נדע שהגענו לבינה מלאכותית? איך נבחן את המחשב כדי להחליט אם מגיעה לו הדרגה הנכספת של "אינטליגנטי"? שנית, איך פועלת אינטליגנציה? האם היא חלק מהעולם הפיזיקלי שלנו ומצייתת לחוקיו, או שייכת לעולם אחר, על"טבעי? אם אי אפשר ליצור אינטליגנציה בכלים של העולם הטבעי, כל נסיון להפיק בינה מלאכותית "אמיתית" ממחשב נדון לכשלון עד שייצא מחשב המסוגל לבצע פקודות מכונה על-טבעיות. ושאלה מהצד: מי בכלל צריך מחשב בעל בינה אנושית? אנשים, עם יתרונותיהם וחסרונותיהם, כבר יש לנו יותר מדי, ואם נצטרך עוד אנשים, אנו מכירים את הדרכים לייצר אותם בשימוש בעבודה לא מיומנת. אז אולי אין טעם לעסוק בתחום, אולי הוא מסוכן, ואולי אנחנו צריכים לחפש סוג אחר של בינה, לא-אנושית או אפילו על-אנושית? איך נגדיר סוג כזה כשאפילו את הסוג שלנו איננו יודעים להגדיר? בשנה הראשונה של פרסום הטור "פינה מלאכותית" בזומביט עסקתי בעיקר באספקטים המעשיים של בינה מלאכותית, ובהישגים של התחום עד היום. ברשימות הבאות אעזוב את הקרקע המוצקה, או לפחות לא- יותר-מדי מתנדנדת, ואמשיך לכיוונים של השאלות הגדולות. כרגיל, אני מעוניין בתגובות, הערות, שבחים וביקורות, שאפשר לשלוח למערכת זומביט או אלי בכתובת [15196|65161.00.1 ₪ [חודש נמשיך, ללא כל הקדמות, מן המקום שבו עצרנו בחודש שעבר. אבל קודם כל, התנצלות. בכתבה האחרונה נפלה טעות הדפסה, ולכן מי שניסה להפעיל את הדוגמאות בוודאי נכשל בהפעלת הדוגמה האחרונה. וכך הפקודה השגויה היתה צריכה להיראות: 000 9 זססוחטת ,? זססותטת 100% עטסץ 18 ופנ" וקהו 00107 0 זסטותטת; " :15 עססומנום ץאסט| זטסץ" זמחק עכשיו נמשיך בענייננו: איך אפשר לבצע את פקודת ה"וטקמו כך שאפשר יהיה לכתוב כקלט גם אותיות? לא תאמינו עד כמה זה קל. כיתבו את הדוגמה הבאה במסך ה"טופטף: הת " :6וחגת 8 6ז1//" טקתו לת . * "5% " * מופתעים? כל מה שצריך לעשות הוא להוסיף 5 בסוף שמו של המשתנה. ועכשיו, תופים בבקשה, אלמד אתכם איך לצייר צורות גראפיות על המסך. | לאחר ההסבר תדעו לצייר עיגול, ובפעמים הבאות נתקדם הלאה. על המסך נמצאים שני צירים דמיוניים: הם נקראים ציר א וציר +. | בעזרתם אפשר להסביר למחשב איפה לצייר את הצורות הגראפיות ובאיזה | נודל. כל נקודה על המסך ניתן לצייץ כהצטלבות של שני מספרים - אחד מציר | א ואחד מציר ץ. אם תסתכלו על הריבוע הצהוב, תראו שהוא הצטלבות של שני מספרים: 0 מציר א ו-2 מציר ץ. הריבוע האדום הוא הצטלבות של 3 מציר א ו57 מציר ץ. כך בעצם אפשר להורות למחשב איפה לשים את הציור הגראפי. מה שחשוב לציין הוא שבמסך .5/0 יש 640 נקודות בציר 8 4807 נקודות בציר +. ועכשיו נתרגל. רישמו את התוכנית הבאה: 2 50166 5 = 101 ] 00 0 - (20,100 * 1 + 100) 6חו1 ] ]אה - . 7 [ש ו" 8 / [אאם ור שו ו ,1 - / : שוב הפתעה. באמת צויר קו, אבל לא סתם קו, אלא 15 קווים בצבעם%" |" שונים. איך עשינו זאת? פשוט וקל: פקודת היז נותנת הוראה לצייר קו. גב , אחריה צריך לפתוח סוגריים ולרשום בהם את ערכי ה"א וה"צ: המספר * / הראשון הוא ה"א והשני, כמובן, הוא ה"צ. כך קבענו נקודה על המסֶףָ בסוגריים הבאים כתבנו עוד נקודה על המסך. המחשב בעצם חיבר בין שת הנקודות האלו ויצר קו. אגב, כוכבית (*) היא סימן הכפל. - אחרי הסוגריים השניים צריך לרשום את הצבע, כפי שלמדנו בכתבה הראשונה. נשארת רק השאלה למה הכוונה כשכותבים 12 מססזס5? 2 9006 הוא וג של 5666 (באנגלית מסך) שבו יש 640 נקודות לציר א ו4807 נקודות לציר ץ, ויש בו 16 צבעים, כמו שלמדנו, כלומר מסך מסוג 86 ז6ת1סמה 6זה\" וטוכתו - 4 5 = | | 00 : 18 6החגת 6מכ0)" ]חק | 18 86 0001 116 6ם4/" !מחק | | על סוג' 36100 אחרים נלמד בפעמים הבאות. בפעם הבאה אלמד אתכם להשמיע צלילים ואספר לכם על עוד צורות גראפיות. שיעורי הבית שלכם להפעם: תנו למחשב שתי נקודות, שיצייר קו ביניהן, שיוסיף להן סכום מסוים (תחליטו אתם איזה), ושכל התהליך יחזור עשר פעמים, עם מחיקות מסך בין הציורים. שאלות, בקשות וכו': .ושוג ₪ הסטייליסטי ביותו היה מאז ומעולפ הגלישה, וכוו(תנו לאנשיס שלבש ‏ וגס מוחפ) אבל היופ לציורים הצבעונייס = יש סקופ רק כפוסטריפ על הקירה - וה"גולשיפ" של היוס הפ בטטות ססן שכבר המציא לעמס התעמלות . שאינה מְצריכה קיסה מהכיסא ו ו ג / ו ו 00 ווה > ו / ב895!9192-ן1ו| .] ו // הא '19035[טון₪03*5 ל ו ו 4 ")| סה יהיה ? = = :ו כ 4 כב = 2 כב ₪ ד 7 חא 5 4 4 62 יי 5 ₪ - - 5 -=₪ - = > ב= = - יל אל היה טוב אוסריפ בחברת 8/4444 שפ חיברו אופניים * למגיאות מדומה. המיתקן הזה בנוי לחיבור ברשת למתקנים דומיס וכו (וכל לדווש בחבורות בשבילי אוטוסטרדת המיד | וטו כמשמעו ואפ יש עומס ברשת? אז מורידים מהלך, כמוגן הזזה 4 1 ו ' ג 0 4 " ולושר ו ו גו ב ו ו ו ו ו ו ו ו ו ב ו ו ו עד וש ן ו344] יו ה הו ו , ידאו ל 1 / ו | 7 , לוי י :]| = ו : ד ר 0 1% . ₪ 1 ו 2 ' - . יי - ו 0 0 חי . . ₪ , 2 4 - 9 0 .. 2 הו : ו ו" ו יווהו 8 / ו ה" - 6 2 ל 3 1 עון פיין מתפייט על הסמליות הבינלאומית שב"נצחונה של יעל ארד על אוכלת הסושי השרירית". ראשית, בעימות האולימפי יעל ארד לא יצאה ראשונה, אז לקרוא לזה " נצחון ישראל על יפן" זה קצת מטעה. -/ שנית, אחרי שנוצחה על ידי קרטיסטית אירופית, פלטה יעל "אני אהרוג אותך", ואם זה מסמל אישיות לאומית, -. אנטי מסופק אם הדבר מרמז על עתיד גדול המצפה לנו בשווקי ההיי-טק של המזרח הרחוק המאופק. כלל ועיקו. גם ג?"שה | ולסיום: מה היה ערן אומר אם בעיתון אירופי כלשהו היו מתפייטים על "נצחונה של בת עמנו על אוכלת החומוס ב לא ירד בגלל צרכנות נבונה אלא בגלל שיש יותר מדי מפעלים ובגלל חלונות 95 שבלמה (זמנית) את בזבוז הזיכרון. המלצת אנטי היא הפוכה: אנטי קנה 32 מגבייט דווקא עכשיו כשזול, לפני שייצא הדור הבא של יישומי חלונות 97 שיקפיץ בחזרה את מחירי הזיכרון. אין תום הצליח להכניס את המילה "מאכזב" למשפט העוסק בהנפקה של "נטסקייפ"? אנטי אוכל את עצמו עד הוום שלא רכש אז מניות "מאכזבות". יוכיח לנו תום את רצינות תמיכתו ב"מיקרוסופט" לא על ידי לבישת ול ל לי וי הפיתוח שלה אלא על ידי רכישת מניותיה! כי מחלקת פיתוח מעניינת יש אפילו ל- ואמן. אבל לענין גופו: אנטי אומר שסטנדרט עם תוכן גרוע, טוב יותר ממוטציה עם תוכן מעולה. לכן, דרך אגב, נטסקייפ מולי | אנטי אוהב את "חלונות" - ולכן הוא ממליץ על "נטסקיים". מי מסכים עם אנטי? בין 70 ל- 80 אחוז מקהל מייקרוסופט | האינטרנט, על פי כל הסקרים, ובארץ שליטת "נטסקייפ" אפילו עוד יותר חזקה, ו"אקספלורר" עוד יותר זנית. האם זה בגלל שהגולשים טרם נחשפו ל"אקספלורו"?: לא נכון. אנטי קרא שרוב מותקני-אקספלוור )בשיטת מיקרוסופט, קשה לאנטי לאתר היכן בדיוק המותקן החליט על ביצוע ההתקנה( משתמשים ב"אקספלורר" כדי להוריד את "נטסקיים" ולעבור אליו... מבחר סקרים בנושא יש באתר הסט 0 הטצוו. תס וס זט :כ ווה. בועז מוחה על כך ש"העיתונאים חוגגים בפראות על נושא ההימורים". רגע, אבל גם זומביט זה עיתון, ועל כן בועז הוא עיתונאי, והוא חוגג על אותו נושא, אז מה הענין? על כן מצטרף גם אנטי לחגיגה: בועז כותב שהמדובר אינו בעבירה על החוק אלא על האתיקה, ובכן אנטי יכול לספר לו שטעות בידו, ושהשחקנים נחקרו במשטוה בגלל עבירה על החוק. אם היה מדובר באתיקה הם היו מובלים לשיחה עם חנה בבלי. ]את היתה יכולה לה'ות הכותרת לסקירתו של תום על "נטסקייפ ו"מיקרוסופט"... אבל אנטי וציני. אחד המשתתפים מדבר על כך ש"אילו מכורי האינטרנט צריכים להודות שבינתיים האנשים שהם מדברים איתם הם רק טקסט, מקסימום סאונד. מה הסיכוי שהם ייפגשו?" מה, עוד לא סיפרו לך? נכון שברוב המקרים (באינטרנט וגם מחוצה לה) אין מה להיפגש כי חבל על הזמן. אבל, מצד שני, ומפתיע שזה עוד מפתיע מישהו, כמעט כל החנון של אינטרנטאי שאנטי מכיר יצא לו פעם להיפגש למרות כל הסיכויים עם מישהו שפגש ברשת. מה זה בליינד דייט! פעם הוא לפעמים אלה פגישות משעממות ומביכות, לפעמים מעניינות ומגניבות, ולפעמים מעניינות ומביכות... במיוחד הקוּל של כמתגלה שהגברת ה'א אדון. אגב, עצה: אל תיפגשו עם מבוגרים שיודעים שאתם לא, במקומות חשוכים היוס ומבודדים.. וספרו למישהו מתי אתם מצפים לחזור, וזאת משום שהמבוגרים ככלל אינם ואויים לאימון, באינטרנט וגם מחוצה לה. 'שראל בנימיני מדגים איך מתקשה תוכנת תרגום לתוגם את המילה "ביל" המופיעה בטקסט פלמוני. הוא שואל: איך נדע אם המשוור התכוון ל"חשבון" או לשם אדם (למשל מר גייטס)? אנטי משיב: באמת, רובנו נכשלים בכך. זה כמובן מחזק את דבריו של ישראל בעצמו, המציין שחשיבותו הכלכלית של מחקר הבינה המלאכותית מוגבל, שכן בתחום העסקים יש פתרונות מיידיים יותר, כלכליים יותר ומתוחכמים פחות. נשאר אם כן רק הכל או ההיבט המחקני והתחום הספרותי... במילים אחרות: מוצע לנו להשקיע בבניית מכונה שמבינה ספרות טוב יותר לא כלום "= מבני האדם שכתבו אותה, ופה מתייבשת בינתו הלא-מלאכותית והלא-אינסופית של אנטי. 2 "מ ב 4-9 - .-- . 0 . : + : / והוווק,. ". :- 0 ו , ו ו / . . ; 4 7% ₪ דיר 7 . 0 ו 4 . ו --? - . ו = + וש : . 0 ( - . . -- ₪2 ] ּ 8 / : 5 . 1 .0 ! / ! -% יו : ל --0 "', לו . ; ₪7 : ו . ללא ו י , 0 / / . ו2. - - . : ( . -% .%".- / 4 ג וש 4 11:44 9 , . א מיז = ענ רימנן) ו ו א 0 2 / / 1% | - 4 - י . , ל . / . - / . % ד 4 ו ו ב ו 4 4=== =-10..4.441. = ששה מ 118% % = ל* 1 ?= , 0 ' 9 ," , "א | : % // %* -- .. בה "07 ו 9 ו | ליי וו וו = . - 2 ו ו ה-א ו . /) 0 1 לב ו - - , ₪ | 1 7 / : 2 0 // ! / / , ל 0 4 0 . / 0 | 2 כ וו -- ה = ו וז : , ו + כ 7 4 1 יצ -. 1 ו ב וו צ ---כ- 4 = + ב ל . =1פב *- 2 "1 - 3" - 8 , ו / א וני / ה = ו ו . | 1 ו ו ו וג 0 ו בד ו // - ו ו / 7 ו ו ו / ו : ב" 2 7 2 ' , 2 ולש 7 % / 4 0 / ג ". ו | ₪ ל ו % . 1% 0 ו 0 ה | / ב א ו , / ו , 5 : , ; ל / 0 0 ייב . : ור 1% 5% בו 3 2 ו" / ל | וו * ו /, ו וד ב דוי 1 , י / , ) ו 0 ו %/ ₪0 4 0 = 2 ב ו ו 4+ ל ו , / "ו ל 7 2 | לע - ו .| ו ו 0% . 7 - ו % 0 ערו -1 0 ו 5 ]| / כ 9 ות 0 0% / ו / 2 ל 7 , 0/0 ו ₪ 1 ו ו ו | ₪ ו מ 0 ו 0 0 | 6 בש 6 ו ו ל ו 0 ₪ 8 7 :8 ו ו 0 ו : ל 8 ו 4 ו כ דל או | / יו 0% 1 הו ו ו ה 4 . כו הש . " , / ו /. 1 1 ו ו 0 ו , . ו יי / / ו ו ו . ו ו 2 5 בוב ְ ד 0 : : : : : 7 , 0 לו ,ל 0 ! ו מ : ; / . 7 , . : / 1 . 5 ף 1% , , : ו / ₪ ? : - . : 2 0 " ל ל % | 6 ו ו ב 0 ו וו נדה ו 7 . ול שי -1 ./ ו 0 ו וו 0 ירוי 7 ו / , וו ו יי ד רה זו - | וי / 3 ו( 1 ו 9 ו . ור ו 2 ו א .2 יו | 0 6 ו 0 0 %. ו -. הכזו ₪ 1 = ודי יכו 0 : ו א ,ו ₪ ו ! בוא וכ וו 0 / 7 ל . ורש , 8 0 ו ו שי ו ל ו 1" |ש4ונראיד))כי.ו, ו וו ל ו וי רייו ו וי והוואו). 7 6 ל ו . ו ו / א 1 1 - ו ל . , ו . ד ילו רה . ו | 1 . , ו 1 ממה ל ו / ו = ו ןי 8 ל 2 "ח ו / / / ו 3 % כ / 1 / 1 . 5 5+ צר 1 ו 1 י . ! . : ו ]ו כ 2 ו 2 , 4 ל ? ור 0% ו ל 0 :/ 0 7 0 ו 3 ו ו , ." יי 0 וו ! ל ל / ורוי 20 ו ירע ו ו 1 ביה. םה ו /. צזווה ה ס א / הצל את העולם... ה פתור את חידת המסתורין האופפת את ניוטרופולים וגם אז תהיה ה רק באמצע הדרך לשם... " 0 א תוכל לגחך לעצמך בסבך העלילות המוזרות בזמן שמוחך יתור ללא הרף אחר ' פולים שסכומם גכוה יותר מחלקיהם. 0 | > --- .משחק הרפתקאות ייחודי'ומשעשע המתרחש בסכיבה חלת מימדית אמיתית: 6 0אששה : אליפות אירופה ככדורגל אינה חייבת להמשך 28 יום בלבד. | מעתה הארוע הגדול ביותר באנגליה מזה 30 שנה-יכול להמשך לעולם על מטך. ו המחשכ שלך, עם המשחק הרשמי של אליפות אירופה בכדורגל. = > , יי יי | 3 / / | . בב בו כו לך עד הסוף עם המשחקים המטוכנים 7₪ 68085 6חזפז1א=- המשחק ששומביא אותך למגבלות התעוזה. 0 00 > נלה בטיסה על המסלולים עם רולר בליידט, אופני הרים וסקייט בורד. הזהר! הדרך לנצחון מעולם לא היתה מטוכנת כל-כך...> המשחק הרשמי של תחרויות ה 687065 66וא= בארה""ב, ור - 0 - של - .4 . > הח אל וק גיט ב 7 7 ;, + 1 ו 1 וו 8ו ,2 4 נית מחשכת, מרכז שיווק: רח' ארלוזורוב 28 הרצליה 46448 > 09-5524025 פקם': 09-552413 מחלקת תמיכה: טל': 09-5524317 שי ה 4 .ו '1. * זז / : / 7 / 0 וח .י'. ו % 4 4 | וא , וו ו ,1 ₪ ו ב מב = ו .