PC Magazine המהדורה הישראלית, גיליון 51, יולי 1997

הסקירה השנתית על מצב אומנות ה-PC

OCR (הסבר)
= 7 צעט ,51 .סא אסזדוסם 1881 / פא621גוא 6 המהדורה הישראלית גיליון 51, יולי 1997 מ השק'רה העונתית על מצב אומנות ה-6ז: חי(ם! אי(טרפ> מוגזין האי(טר(טע החדש על תקליטור פרטים בעכו' 71 והוו המושה .= ו משמעוח דשה 5 דטקווס ‏ וינ הפיחו המתרדם בצולם - צכשיו בישראלו 5 ו = תחנות עבודה > שרתים מפיצים מורשים בישראל [ 06 1/6 לוי -. ישראל -- טל. 177-0221270 שוויט ה 2-ב כ 5 11 םש זדעו וזח = 430% ו 0 6ורהוחוו0 הג 7 ) 160/200 סז וו וחטק 5091 05/2.0-9.108!ם 4.308 - 2.1 וגח ססם 648 /הח\ 4/8 הטוחחפוווו אסזוגו/ ץזסרח6ו\ 0806 כותס-חס 25668 זסוחסו חס ד0הסוחאוכ אחופעו| "17 6 08 1 2 08סוחסו וז 015% 870 681006 6ווזס 018% עסססו- 8ו1.44 5 |8ו601 85% 2 8 |ו|פזהק 1 6 8/0060 005א98.6 סה-00 ססןם 60860 12% 2 6נט|8/ 32 ם))/ 6000/9507 (\80) 60686015 זסשוסק ח08 = -ות 60 ססום 8 5051 גוו זסוסך 56/26 || זס וסוו 5 זס (0ק 81 |0ק 2 0 95 פאוססחו\ ץזזפת 8 05/2 0508ז0ו!/ 0 ח518000אזס\ דא פעטססחו\ ץח הכזו 8 058 5'חסזופ? . ו / , רה 2 ובו חב קבן] 250/266 2 חנוווח: ו -0 2/שסו₪ 4.308 - 2.1 0% |605 9.188 / - 0 ו 48 וחטוחחס!וו!! אסז81!/ .₪ זז 6חו|6סוק 51298 זסזוחסו חסזד0חסוחאוכ "17 6 8 1 242 608וחסו שווזם 8% 970 087006 6שוזס 018% עספסו 1.44/8 58 [ח50 851 2 8 !!!0818 1 6 8/1006 005א39.6 וסח-065 ₪ם|ם 50660 א16 2 6טו8/ 32 םשה 000 ()80) 50986075 וס ח08 = -ו 00 |505 06ו/) פזווש סד 5126 || זס וטוה 68 זט 50 1 8 00 2 46/00 95 >וסטחו/\ 0 6 8/2 07080 ךא חו / 95 פשוסטחו/ בעברית 0 הסזו 8 68 כל מחשב כולל: הלומדע הכרת 95 פשוסטחו/ 1 פוסשחוש ו-אסזמסא פטחוץ-וזווה אז 316ווו0 ח3 קוו 166/200 א הו וחסק 0 אד וח א*פוס פס|ם 4.308 - 2.1 ווח ססם 8₪וו32 |50 2/8 .פטום חסו55זסא 3 ודא ץזסוחסו/| 6ח080 ופזטם 6חווססוק 51268 זסזוחסו הסו₪80 וס 1 81 ח08 "17 68 1 + טוז ש21 1008 8ססוחסו סז 015% שסססו 448. 1 5 |5078 +95= 2 8 |6|זמק 1 8/0006 5ססא33.6 /סח-00 05ום 50660 א16 2 86 32 ם))/ ז500000|8510 (\80) 5009605 זסשוס ח08 1-ו סז 00 8%וכ סזפרן שסום |₪0 851 טפק \200 חזו זס/ווסך 6 5 זס 00 1 8 |00 2 0 95 פשוססחו עזז6תס 6 05/2 )0501זסו!/ 5 פאוססחו\ בעברית ץח הסזו 8 58 ס ג מ מ הח ש ב ' ם 0. 536, 02-5670889 4 פקס. 09-9563537 5 רח' משכית 9, ת.ד. 2078 | . | | א.ת. הרצליה פיתוח 46120 2 4 3 50 5 מעולם אחר: < מעבד' אוו! והטוזח6ק < לוחות-אם אזה << אובצ'ה 618561 ד |6זחו < ברטים גרב' 1א6|616ז+שד = אובציה 60-01 א16 החמורה הטובה ביותר לכספך או 500 א ווטזהג0 5010 3 : זו אש ?הו 10 וח 1 או טוח 2 133-200 וחטוזחסק / 2-08 שמת )שוחו 7 7 - 08 | אש פסום 4.308 - 2.1 אס פסום 4.308 - 2.1 + דה | ווח 500 8 82 זס 16 = וה 500 3208 ז0 16 00 7 0 8105 2/8 ז0806 3 וזא 0 וז 0סם ₪ו/2שוט 64 וזא זס חס וד "15 /-- חס 8 67/1 0 זסווחסון 81/1 "15 0 6 אזס קו2 00/8 שווזס עְסקסו 1.44 ום//0 851 7 ₪8 51298 06 8 51208 "ו 0 001 2/3 ו ₪סן5/ו0ק 861 וח 00 ססןם/|0ק +85 0 2 + |089/6 1 = 88 1/2+ 00 2/3 5 2+ 00 2/3 סד [1//6 07 6900 - פס 566 2 + !98/6 1 5 |5078 2 + |6ו9זפק 1 0 5 חו/ /07ת 6 סד 1/0 6 זסצוסד וטוו! אד בי 8/2 010506 6/0 5 חו// 087 0 95 חו\ 66 5 5וס0חו בעברית 6 08/2 0808ז0ו!/ 6 05/2 1010506 : -- פשוססחו) בעברית 5 8וו60חו\ בעברית -אג] 008 3,600 0 ו זי 9-00 8סס 38,600 8 ל היה 09. 0-0 05ום 50690 128 סז 00-80 ססום 50660 12% חס הלד תסוחמו זס 557 "7 : 2 06 4 5000089506 600 ופ 16 סוחס שזס 100/08 סן2 08| 8 80-ו 5 ₪ )10 , ס] 8 זוחא | ,ח80סם. - יי או תקליטור משחקים 7' 088חם או תקליטור משחקים וזל | סוס ס ג מ מ ה ש ב'ם 0. 536 02-5670889 פקס. 09-9563537 רח' משכית 9, ת.ד. 2078 א.ת. הרצליה פיתוח 46120 ח טר ות סור וו שאו 6 ₪7 ₪ | 3 50 | שרח' //0: בנויים לב' הזמנחך ל בלטמורמלח אינטל את שרת' 80 בונים בדיוק לפי דרישותיך, על בסיס התיכנון המתקדם של אינטל. שרתי 50 נותנים לך: 7 ן עד 4 מעבדי ול הפק 9 5 חריצי (₪0 9 מעבד סוק חחטווחסט ל תוכנת ניהול 6%סא.ן 4 אמינות: זכרון 500 (עד 468) 9 חריץ 0/8 מ שקע למעבד שני 9 כונן 09-80 .עד 6 חריצי 0 % גמישות / 4 חריצי ₪54/184 9 2 חריצי 5 9 ספק /330 () כרטיס רשת א1-88% 100 ע 9 805 הגוז עד 12 דיסקים שליפי 0 ו פ זים שליפים = 689 בקרת חומרה מרחוק ו עד 12 כוננים פ9יופ-ות 9 כרטיס גרפי פ) 3 כוננים חיצוניים 9 מייצב מתח עד 2 בקרי 805 3-0/06זו01 9 בקר פטוא-פזו כונן דיסקטים 9 שערים טוריים ומקבילים 7 מארז ננעל, בקרת טמפרטורה, ‏ | 9 מחבר ו505 רחב פ) מאווררים אל-כשל 89 פנל בקרה כפול ספק-כוח כפול, מאוורר פס עד 108 זכרון (6/ מארז מוגן פ גישה נוחה לשירות % מהירות: כרטיס רשת 05ש10/100 ניהוליות: תוכנת פא 1, בקרת חומרה מרחוק פלטפורמה בסיסית של אינטל, התאמה לדרישותיך ע"' 4 בטחון: מהנדסי 50. סס ג מ מ ה ש ב'ם : 0. 09-9563536, 02-5670889 : ו פקס. 09-9563537 רח' משכית 9, ת.ד. 2078 א.ת. הרצליה פיתוח 46120 3 0 כתיי ו | ] אנא שלחו לי מידע נוסף על משפחה מערכת התצוגה מולטימדיה רשת ותקשורת מדיה שליפה מערכת הפעלה שם ויוי שם חברה כתובת -- 1 ₪ || 806708785 800060 ב אנא צרו עמי קשר במהירות 5 וזו 6חד אד וה ווזו! ח8 ב" 2 - 8)6וחוז|( ח8 ב סז 6)הוחוזו( ח08 ב ₪2|! 266 ב 233 ב 200 ב 166 ב אוו התטוח6ק ב || וחטוחשק ב סזס-ותטוחשק גב 8 וה 500 8 64 0 32 ב 8 512 סו סט | וסזח60 שסום-ו0ק ב )[ 88/0060 2 505 06ו\ טוט ב שסום 4.308 ב3.1 ב 2.5 ב2.1 םב ו508 19.1068 04.1 2.0 והטוחחפו!וו! אספו ב ל חסופ9פ6זסא 30 וזה ב /ח50 פו4 ב פש 2ב |\החצ פו8 ב פו4 ב פש 2ב הוחבעו! כ חסזד סהסוחאוס ב "פרב"7דב "₪21 /סח-00 א16 ב א12 םב 4 ם) ז00|8500ה60 ב 5-ו %80 ב |0ק %]-10/10088586 ב 64| ]-8986 10 ) 00 וחספ חק ב 16 + 2 608וחסו בו 68 100/8 + ק|2 08וחסו ב 0-6 פסוווחק ט 5 פוססחו\ ג בעברית/באנגלית 0 חסו0)פאזסש דא הוצ ב . + / 4 טוו 1 0'5זופ? | 1 ] שלחו לי חומר וצרו עמי קשר בעוד = = ימים/שבועות 1 הכניסו אותי לרשימת התפוצה 5 סוחס!] 6חד 5 501 א והטזחג0 )50 ב 0 פוחסר )50 ם והזח א/! )50 ב (8 | זחם א- 440 0 ם 00 |אטוכ א 440 ₪6 בו 0 80 א 440 6 ב 2 200 ב 166 ₪133 סוק וחטוזח6ק קה 200 ב 166 ב או/ו/ ב וחטוזחשק בו 8 וח 0סם ₪8 32 ב 16 ם 8 128 סו סט 00 שסום-ו0ק ב וש 68 04.3 03.1 02.5 2.1 ם 00/00 6וח3450ח8ק ב :ופחסווקס 3וחס! 168 ב זס 6עוזס 06סחח-ואטס .0156 0810006 0/680|6וח10 2 0 ותעד וזה ב ח0ו885זסא ס6סוש וזה בו זז 30 וזה ב (ומחס ססם פ2בום )חס פ) 2בום סוחס 51/1 ח08 ב "15-07 וסח-00 א16 0ב א12 ב 6 50000510 ב 5 10% ב 68 8 0סו/-א8- 05 33,600 ב חסק |568 2 + |פווזפק 1 ב חס הסזו + 68 ם 186 + 2 08סוחסו בו 0-6 פסוווחק בו 36 1008 + ק|2 08וחסו בו 6 אה/החזדם 5 פשוססחו\ נ' באנגלית/בעברית 1 6//) ב באנגלית/בעברית תפקיד תחום עיסוק החברה טלפון / 51208 ב 8א256 ב וז סאשוס-)0 12 סז סט ב 8 2 ו1ם חן 00 ב על בו - 8 4 ס) סט 605 06ו\ שו( / 884 בו 505 06ו) קוו( ופשס בו 60 סוגח בו וז / 68 2-9.1 ב 4 חסגו וזה ב 60 זוס 32 בו שאחס פ 1ב \מחם 8 2ם זסזוחסו! 5/0 ח08 "14 בו הס 3 57/1 הג "15 ב וסח-00 א12 ם |0ק א[-10/1008886 בו ח/ 65%סאא ו ב 50 2 + |6ו|8ז8ק 1 ב 00/סק סוחספחק ב 2 8חָסוחסו ב ד פב 6דזס ב 6 |ופטסא ב 56 ד פשוססחוש בי מ תח ש ב ' ם 0. 09-9563536, 02-5670889 פקס. 09-9563537 רח' משכית 9, ת.ד. 2078 א.ת. הרצליה פיתוח 46120 3 0 ) 4060/1660 |6ק 0 * ה ו "ועידת וידיאו' (0₪א=ח5זא00 סשפוץ) כל-בו מולטימדיה 0 0 מושלמת ו -. כתחנה כרטיס יחיד ויש בו הכל: י וזו ועידת וידיאו (עולמית!). כוללת: 1. כרטיס מסך איכותי עם מאיץ וזא. כרטיס טלויזיה 1. כרטיס וידיאו עד 16 מיליון צבעים. (זיכרון 28). 2. מצלמת וידיאו פפוטווזפ איכותית 2. כרטיס לעריכה ולכידת (מתח מהכרטיס). (שהטדקה)) וידיאו. 16 מיליון צבעים. 3. תאימות לסטנדרט ₪324 - 3. טלויזיה + 'היפר בנדי תקן תקשורת האינטרנט של כולל שלט תצוגה מלאה או חלון. מיקרוסופט. 4. ווסס? בחומרה. הופך כל מחשב (כולל מחשב ישן) לטלויזיה איכותית + היפר בנד. התקנה פשוטה והפעלה בשלט רחוק. תואם לערוצי הכבלים. 0 פע ד כרטיס קול מקצועי כונן פס המהיר כרטיס מסך דו8 128 אוקטב 2 בעולם (24א) כולל זיכרון מהיר טואחסוו-8/ 2.25 8 כלי נגנ' שונים - אפשרות כונן פס המהיר ביותר כיום (0). מאיץ בקלות סרטי וידאו לנגינה של 32 כלים בו זמנית תוצרת סואספגאוק. ו- 6שקון אפשרות הרחבה ו עם גיבוי ואחריות 'אוקטב'. ל-/וגתפו-פו 4.5. כולל 2 כותרי 0 מנגנון מיוחד למניעת רעידות! משחקים מרהיבים. ‏ | ₪ , י/ מדיות ריקות ציפוי זהב באריזת פלסטיק ממוחזרת איכות גבוהה תוצרת 80ַ6. שור ] חפש את הערובה לאיכות: מצלמת וידאו הק 5קוווווק כולל כיוונון מיקרוני, מותאמת לשיחות ועידה באינטרנט, כניסה, קווסס כונ| 6012 פנסוניק, כולל מנגנון מיוחד ו למניעת זעזועים. איכות,ללא חברת המחשבים האישיים מתחרים. הגדולה בישראל מוצרי האיכות של אוקטב מותקנים במחשבי ניורון מבית ווום= חברת המחשבים האישיים הגדולה בישראל המחשב האישי הנמכר ביותר בישראל / הפ ויפ וו דחו ה אגדה של ג'ויסטיק 'פא6םו' - הג'ויסטיק המתקדם. מעוצב כמוט היגוי של מטוס קרב. 6 כפתורי ניווט וירי. שי חינם -אגווצאה (מלא) בשווי 169 ש"ת, כונן צריבה/כתיבה ע"ג פס (פס) ערכה המספקת פתרון מלא: 1. צורב תקליטורים במהירות כפולה. 2 בקר ו505 המתחבר ישירות לכונן. 3. קורא תקליטורים המהירות מרובעת. 4. כולל תוכנת צריבה לחלונות 95. 5 שתי מדיות ריקות. = | %ר 4 | המחירים כוללים מע"מ תקשורת לא עויינת חודש היתה אמורה להתחיל התחרות בתקשורת הבינלאומית של ישראל. במקום מונופול של בזק, שלוש חברות היו אמורות להתחרות על כספנו. העניין נדחה בעקבות מאבק-כוח בו גייסה בוק בינלאומי את חברת האם שלה, וזו נתנה אור ירוק לעובדיה לא לחבר את המרכזיות של החברות החדשות לרשת הטלפון הארצית. הייהצדקה"" לצעדיס אלה היא החלטת שרת התקשורת למנוע מבזק בינלאומי להוריד את התעריפים לרמה בה למתחרות אין כל סיכוי להתבסס בשוק. פרטים מלאים אפשר למצוא בעיתונות הכללית והפיננסית. הויכוח בין בזק בינלאומי למשרד התקשורת מזכיר לרבים את הדיון הציבורי המתמשך בשאלה האם מיקרוסופט בנתה לעצמה מעמד של מונופול - והיא ממשיכה לבצר אותו ולהרחיב את תחומו - בשיטות לגיטימיות. את המילה "לגיטימית" צריך להבין לא רק במשמעות של מה שאפשר להוכיח בבתי משפט כסותר את ספר החוקים, אלא במשמעות הרחבה של האינטרס הציבורי והזכות - או החובה - של רשויות פיקוח ממשלתיות להתערב בתחוס האפור שבין הפרת חוק בעליל בין תחבולות חוקיות לכאורה, אבל מזיקות. זה לא המאבק הראשון ולא האחרון סביב הסרת הפיקוח והמרצת התחרות בשירותי התקשורת. קדם לו, בישראל, המאבק סביב הזכיון למפעיל שני של רשת סלולרית ולפני זה מאבק על ההפרדה של רשתות הכבלים מתשתית הטלפונים ומניעת ההשתלטות של בזק על הכבלים. בעתיד נראה עוד הרבה מאבקים דומים, כולל פתיחת התחרות על שיחות טלפון ארציות, גישה לאינטרנט דרך הכבלים ושידורי לוויין, מפעילים סלולריים נוספים ועוד. בכל התחומים של תקשורת, כך אנו לומדים מהנסיון האמריקאי, הדוגמה הקלאסית, שמדובר ביימונופול טבעייי, מתבררת כאחיזת עיניים. בכל מקוס שנפתחת תחרות מתברר עד מהרה שהמונופול הטבעי הביא למחירים מופרזים פי שניים עד פי חמישה מייהמחיר הטבעייי שנוצר בשוק תחרותי. בוּמן שחברי וועדת הכספים שואלים את עצמס האס הם אישרו לבזק בעבר תעריפים מופרזים פי שניים או פי חמש מההוגניס - ובאותה הודמנות אולי הס גם יבדקו את הדוגמות המקובלות בשירותי תשתית אחרים, כמו חשמל ומים - אנו צריכים לבדוק את המשמעות הכלכלית של משק תקשורת תחרותי. כפי שכל אחד בוודאי יודע, המרכיב החשוב והריווחי ביותר ביצוא הישראלי הוא ידע. חברות הייטק ישראליות הן מוקד משיכה להון משקיעים לא בזכות יכולת היצור שלהן, אלא מייכוח המוחיי. ידע, ותרגומו למוצרים כלכליים, הוא משאב אבסטרקטי שלא נוקק לאמצעים מסיביים כדי להגיע לשוק. מספיק לו בסיב אופטי שעוביו מיקרונים בודדים כדי להיות נוכח בכל מקום בו יש קוניס לידע. לידע אין מגבלות גיאוגרפיות, רק מגבלות של תקשורת. מבחינה טכנית אנו יכולים לפתור את בעית הניתוק הגיאוגרפי של ישראל עם סיב אופטי יחיד. ניתן כיום להשיג מערכות תקשורת עם רוחב-סרט של 40 מיליארד סיביות לשנייה על סיב יחיד! זה רוחב סרט מספיק לניהול יותר ממיליון שיחות טלפון סימולטניות, או יותר ממאה אלף וועידות ווידאו בו-זמניות, או למעלה מעשרת אלפים ערוצי טלווזיה ספרתית דחוסה ב-6-2ק]א. דרך סיב אופטי כּה המרחק התקשורתי של תל-אביב מניו-יורק אינו גדול יותר מהמרחק שבין מנהטן לפרברי ניו-יורק. או בין תל- אביב לאיזור התעשיה של הרצליה. עבור תעשיית ההייטק הישראלית, תקשורת בינלאומית ללא מגבלות היא המרכיב החשוב ביותר להצלחה. אספקט שונה, אבל לא פחות חשוב, הוא המשמעות התרבותית של תקשורת. אפשר לגור בפאלו-אלטו ולהיות מנותק ממהפיכת הסיליקון ואפשר לעבוד בירושלים ולהיות במרכז העניינים. מלבד תשתית חומרה תקשורתית יש צורך במכנה משותף תרבותי כדי להתשתתף בשוק הידע העולמי. המכנה המשותף הזה כולל: % שפה בינלאומית לעסקים וטכנולוגיה. נכון להיוס זו אנגלית. 4% תפיסת עולסם קפיטליסטית, ליברלית, קוסמופוליטית וסובלנית. 4% מערכת חינוך המכינה את הנוער לשימוש בכלים טכניים-מדעיים- רציונליים באופן יצירתי. שלושת הנקודות הנייל הן בתחוס האחריות של מערכת החינוך. מסיבות פוליטיות-הסטוריות נוצר בלבול בין הגדרת המטרות האלה כמשימות "השכלה" ובין ראייתן בקונטקס של ייערכים". האמת היא שאין קשר רב בינן לבין אמונות מטפיזיות. אדס יכול להאמין בכל קבוצה של ערכיס דתיים או חברתיים, מבלי להסתגר בתפיסת עולם בדלנית ומבלי לאבד את ההזדמנות לרכוש כלים טכניים-מדעיים. אפשר לדעת אנגלית ברמה של שפת-אם מבלי להפוך אוטומטית לסטריאוטיפ מתוך אופרת סבון אמריקאית. אפשר, וצריך, לשמור על המסורת התרבותית של כל עס ועדה מבלי לסנוור את עיני הנוער בחזון רגרסיבי המבוסס על בערות, מיסטיפיקציה ובריחה מהתמודדות עס אתגרי עידן המידע. המערכת הפוליטית בישראל היתה מאז ומעולס שסועה בין השקפות עולס נוגדות בצורה קיצונית. אבל, כך אנו רוצים להאמין, כולס מעונייניס בסופו של דבר בטובת הכלל ובבניית עתיד טוב יותר לדורות הבאים. לשם כך צריך להעביר את מוקד הוויכוח הציבורי מאמונות ודיעות ולהתרכז במה שממשל תקין אמור להתמקד בו. ניהול השינויים החברתיים-כלכליים לקראת מטרות משותפות. 6? מגזין ישראל יולי 1997 חצי עולם סו 35 ץז האישי המושלם הסורק הצבעוני הבסיסי לעסקים. עם תכונות מתקדמות-רזולוציה משופרת 600001 ועומק צבע 4 ביט. מאפשר סריקת מאמרים עד לאורך 76 ס"מ (למרות מידותיו הקטנות). ונוח מאד להפעלה. חבילת תוכנות מצורפות לניהול מסמכים ותוכנת 068. תאימות מלאה ל-1א/95 פאוס6מו. 50 )56316 לו כל כך נוח ואיכותי קומפקטי. צבעוני (24 ביט). רזולוציה משופרת 1ש12000. מופעל 'בלחיצת כפתור'. מימשק 8081 והתאמה מיוחדת ל'חלונות '95. אידיאלי לסריקת תמונות ומסמכים (יכולת 008 משופרת) ולמשלוח פקסים דרך המחשב. מגיע עם 'חבילת תוכנות' מהממת! למחשבי 26 ומקינטוש. 6 ]63 ץז לגרפיקאים /ולמשוד המתקדם רזולוציה משופרת - 2400071 ועומק צבע ד81 30. מהירים במיוחד (טמו!/ 4.56-2.28). למחשבי 6 ומקינטוש. מוצע בשני דגמים - 006970 ו- סקז המצויידים כל אחד ב'חבילת תוכנות ייעודית' (כולל גירסת קטופטוטוו? מלאה לדגם הגראפי). קז מייצרת ומשווקת כ-50% מן הסורקים בעולם. לכל מטרה. 5 5630164 )6 קז סורק הרשת היחידי בעולם הסורק היחידי בעולם המיועד לטיפול בסריקה והפצה ברשתות מחשבים. שילוב של טכנולוגיית סריקה איכותית עם תכונות הפצה ותקשורת מתקדמות. בין התכונות הבולטות: = סריקה מהירה (ואקץ 15) ומזין נייר 'תעשייתי"' 6 תכונות הפצה מדהימות - למשתמשים ברשת ו/או מחוץ לרשת (פקס/ דואר אלקטרוני וכו') 6 תאימות לכל סוגי הרשתות!! *דדם שש ₪ סמה=6הס לקבלת מידע נוסף ופרטים על המשווק הקרוב אליך התקשר עוד היום למפיצים הראשיים: אדא 60 8וא6: 6 ]אזם: 177-022-6299 או באתר האינטרנט: הסט קת או או :קת מוצרי איכות ₪ = , ללא תחוות שיווק ישיו מהיבואן 0 6-8 - 6 מתאים לכל הכוננים ולכל מהירויות הצריבה. זסקהיו | וו ו % דיסקטים 18%1, 6קקא, 840 666תגז₪ ואחרים כולל אריזות גדולות. > קלטות גיבוי וניקוי מסוגים שונים. + דיסקים מגנטו-אופטיים 80 ,"3.5"/5.25. + 60-8 איכותי - 8/א74/650 דקות. נייר איכותי למדפסות הזרקת-דיו 72000. דוו . ור ישיר . 60/דו גרפיקה, הפסה 0 ססטים. וקטור הנדסה וטכקנולוגיות [1993] בע"מ רחוב ריינס 6 תל-אביב 64381, טל. 6 ,03-5249296 פקס. 03-5249271 6010762010061.061.1 :811ות- 6 מדיה בע"מ רחי יד חרוצים 13, תל-אביב ת.ד. 9237 תל-אביב, 61091 טלפון: 03-6385810 פקט: 03-6394761 מנהלים: דליה פלד, יהודה אלידע עורך: יהודה אלידע עיצוב: תמר אלידע גרפיקה: אורלי ייני, מיכל דבורי פירסום: יצחק (ספי) יוספי, 03-6385811 שירות מנויים: 03-6385898 החתמת מנויים: יובל שרון, שרה קטן טל. 03-6385868 פקס. 03-6889207 מחיר גליון בודד: 0 ש"ח כולל מע"מ 0 ש"ח באילת מנוי ל-10 גליונות: 9 שיח כולל מע"מ המהדורה הישראלית של 6א671גוא 26 יוצאת לאור תחת חוזה זכויות בלעדי של חברת .טח1 וּצג7111-2 מניודיורק. זכויות היוצרים למאמרים שהופיעו במקור במהדורה האמריקאית של 8א0371/א סע שייכות לחברת .6ח1 גוצגכ-]211. מאז?6ג/א 6 הוא סימן רשוס של טח[ 8וצ28ם-]/21. זכויות היוצרים לשאר החומר המערכתי ולנוסח המתורגם הם של 26 מדיה בעיימ. לוגו המהדורה הישראלית הוא סימן רשום. כל הזכויות שמורות 61997. אין המערכת אחראית לתוכן של מודעות. המידע במדוריס '"מבזק ישראליי ו"פורוס המפרסם" נמסר לנו עייי החברות הנוגעות בדבר והוא מתפרסם על אחריותן הבלעדית. השמות המסחריים השונים המופיעים במאמרים הס סימנים מסחריים בבעלות החברות המיוחסות. 6 66 6. צוצה-[16 .51 תולוטזג1] ץצ 13 ו ב 1: 0 76 :יאג 8 ה08טת6* ,761[60 281118 :פזסוסטזוכ 8 טוט( :זסוו6ם א 6 01 מסווו0ם ווטגז1 ד סז 1100086 ז60תט %066ו1טטק 1% .אזס / וטא ,זט שא ,.סח1 818 -]]7 חו קחוזהטקקה 8וח110 [18ז0ו01 מסווו0 ו[סגז9] / פא71 6 וא 6ק ונוט ע411חוקוזס טזטאו 131 אן2 .10 6 ]0 הסווו0ם 05 6 הו 1 ץ'חטקסזק זה טהץקסט 6ם] סזזג .6ח] 71-18 .סח] 2111-0818 ,1997 וקוק 00 ₪ .66 וו || %זת06זו 3 88 םא71 40 ]א 26 .6ח1 711-818 01 סטודיו תמר אלידע טל: 09-7421768. 6 מדיה בעיימ היא חברה בבעלות משותפת של אלידע הוצאה לאור בע"מ ודליה פלד מוציאים לאור בע"מ. 188% 5 א ₪ ו ישי "'ן אא 26/ המהדורה הישראלית גיליון 51, יולי 1997 ו גוו 7 צט ,51 .סא אסזדוקם 15811 / פא21 6גא 6 ה-6? המועולם 8% הסקירה המסורתית על מצב אומנות ה-6י. כוללת: 2 מחשב החלומות 4 ה-6 המשרדי 6 ה-6? הביתי 0 המשרד הביתי 2 תחנת הבידור הסלונית 4 לוח האם והמעבד 6 גרפיקה 8 אבזרי איחסון 0 המולטימדיה המושלמת 4 מחברת החלומות 6 המחברת העיסקית והמעבד הנייד 8 המחברת הקלה והחיבורים 0 גרפיקה ומולטימדיה נישאיס 2 השרתים צנים גדולים לאט ובהדרגה יורדים מחירי הצגים בגודל 21 אינטש. כבר לא צריך להיות רוטשילד כדי להנות מתצוגה גדולה באמת. 0 0 רב-קרב ב-3 מימדים מאיצי גרפיקה לשלושה מימדים הס התחוס הלוהט ביותר ב-6. מדי חודש יוצאים מאיציס חדשים, שמשפרים את הביצועים בצעדי ענק, ומשחקים חדשים שמנצלים את היכולת המופלאה של החומרה. מדריך תוכנות העזר, חלק ג: 8 תוכנות עזר לחיפוש לא מקוון 2 תוכנות סינון לאינטרנט 8 דפדפנים בלתי-מקווניס 3 תוכנות עזר שונות לאינטרנט 5 תוכנות צפיה גרפיות 6 תוכנות להמרה בין 26 למקינטוש מבזק ישראלי חדשות והודעות של חברות ישראליות. מחלת האטרופיה של ה-60/ו יום, כך מעריכים המומחים, כוללת הרשת העולמית בין 0 ל-200 מליון עמודים, המוצגים לראווה בקרוב למיליון איזורים (פחוגוחסכ). עם קצב גידול שנתי של למעלה מ-60 אחוז, המספרים האלה יוכפלו פי 10 תוך חמש שנים. זה נשמע מלהיב, עד ששמים לב כי נבנה כאן מגדל קלפים רעוע, שדייריו לא טורחים לבצע בו את פעולות התחזוקה האלמנטריות ביותר. אנשים מוסיפים מדי יום ל-ט6א מליוני עמודים חדשים, אבל הס לא חושבים אפילו על הצורך לעדכן את מה שכבר קיים, לתקן שגיאות ולסלק קשרי היפרלינק מתים. בסופו של דבר, אף אחד לא מת מזה שלחיצה על קישור הוליכה אותו לשוס מקום, או למה להתאמאז לפני יומיים ניסיתי להכנס לאתר של חברת התעופה שטווח!), כדי לברר מה קורה בחשבון הנוסע המתמיד שלי. יונייטד יוק. אין אתר, אין הודעה על תקלה, אין התייחסות למי שטרח להגיע ומצא שאין אף אחד במשרד. "טוב", כך אומרת היחצנית של יונייטד, "זה קורה. יש תקלות במחשב, אתה יודע". כן, אני יודע. ואני גם יודע שקורות אין ספור תקלות ברשת המחשבים של מכירת כרטיסים והקצאת מושבים במטוסים וכל זאת אף טיסה עדיין לא בוטלה בגלל תקלה טכנית. קוראים לזה "גיבוי ע'יי יתירות" (ע6חג03חט866) וכאשר מדובר במחשב שפעולתו חיונית למהלך העסקים, מוודאים שיש לו ממלא-מקום שנכנס מייד לעבודה. רק שלאתר האינטרנט שלה יונייטד לא מתייחסת כאל פעולה חיונית באמת. תחרות הקפיצות באווירה האנרכיסטית ששולטת ב-65\ לא צריך להתפלא שגם בארזים נפלה שלהבת. הנה משחק שתוכלו לשחק בתחרות פתוחה: כמה אתריס אתה יכול לשרשר בקפיצות היפרלינק לפני שעולה ההודעה 404 זסזוט (הקובף לא נמצא)! אם אני מצליח להגיע לעשרה קישורים ברצף, אני מרגיש שהמזל משחק לי. בקרוב יהיה לנו שיא חדש לספר של גינס: "מיסטר א הצליח לשרשר 500 אתרי פט\ לפני שהוא נתקל בשגיאת 04" קישורי היפרלינק הם ההגיון והכוח מאחורי ה-65\. השס עצמו, שמשמעותו ""מארג'י, נגזר מכך שהקישורים בין העמודים יוצרים מארג דינמי וחי. חוקי המשחק מאפשרים לכל אתר להוסיף את עמודי הבית והמסמכים שלו ל-פטו ולקשור אותם לכל אתר רלוונטי ללא פיקוח, אבל צריכה להיות גם אחריות מסויימת על הקשרים שיצרת. עליך לעדכן באופן תקופתי את העמודים באתר שלך, לבדוק את הקישוריס ולסלק את אלה שהתייבשו. ה חלק מקוד ההתנהגות ב-פטאו, תרומתך הצנועה למניעת תיסכולים מציבור של עשרות מליוני גולשים. הצרה היא שבסילוק קישורים מנותקים לא פתרנו את כל הבעיות. יש אתריס שהתנתקו רק לזמן קצר - מסיבה של תקלה או צורך בפעילות תחזוקתית - והם יחזרו ל-65/ תוך שעות או ימים ספורים. צריך לעקוב אחריהם ולסלק את הקישור רק אם הנתק נמשך זמן רב, נאמר שבועיים או יותר. וישנס אתרים שלא פועלים 24 שעות ביממה. רביסם מהאתרים המעניינים ביותר מנוהלים ע"יי סטודנטים וצעירים אחרים, על ציוד חובבני או במגבלות מוסדיות על זמן גישה. לא צריך לסלק את הקישור לאתרים אלה, אבל צריך לציין ליד הקישור את העובדה שהקשר מתקיים רק בשעות מסויימות או באופן ספורדי. אתרים מעניינים רבים סובלים מבעיות תקשורת שאין להן דבר עס טוהר הכוונות של בעליהם. יש לא מעט אתרים ביפן, למשל, שאני מנסה שוב ושוב להתקשר אליהם, ללא הצלחה. אני יודע שאלה הס אתרים פעילים המתוחזקים כהלכה, ובכל זאת רשת האינטרנט לא מצליחה ליצור קשר יציב בינם ובין קליפורניה. בהחלט ייתכן וגולש שנכנס לאתר שלי ומצא היפרלינק יפני מעניין, יצליח ליצור את הקשר שאני עצמי לא מצליח לממש. שם קבוע לכל אתר ויש אתריס שפשוט שינו כתובת. מדובר באלה שאין להם שם איזור (הוגוזסס 6ותגא) עצמי, אלא הס רשומים כספרייה או תת-ספריה באתר של ספק שירותים זה או אחר. כל שינוי במבנה הספריות, שלא לדבר על העברת האתר לספק שירותים אחר, יוצר נתק בהיפרלינק. לדעתי אין כל הצדקה לחסכנות התמוהה הזאת. אס אתה מעוניין באתר פ6ו, קנה לך שם איזור רשום על שמך. זה עולה רק מאה דולר וזה יבטיח לך חופש תנועה ואירוח מלא ב-69\. כך גם יוכלו להגיע אליך ללא הקלדה של ,081 באורך מטר. מנהלי האתרים חייבים לקחת אחריות על הקישורים המשובצים בעמודים שהם מציגים לשימוש הגולשים. אין הצדקה לרשלנות בנושא, גם אם אתה עמוס עבודה. ולגולשים אני מציע להתלונן מרות על כל רשלנות בעידכון הקישורים. השאירו למנהל האתר טונות של מכתבים בתיבת הדואר שלו, כדי שיבין כי פשוט יותר לטפל בבעיה מלקרוא את גל התלונות. ברוב המקריס יתברר לכס שהתמדה משיגה תוצאות ושמנהל האתר לא יכול להתעלס מתלונות שנרשמו ביומן. אתס יכולים להתחיל באתר שלי, שזס. סע6. אועוש. 6 מגזין ישראל יולי 1997 נחטף לפני שנקטף. דגש 2 בגירסה החדשה עם כל השיפורים האפשריים הופך למעבד ו הכי מבוקש בארץ! > תאימות משופרת לחלונות 95' כולל ערבית. > סיעוף אוטומטי, תבליטים, סימניות, בלוני עזרה. > קריאה ישירה של קבצי ואוד מהאינטרנט. > עזרה מקוונת בעברית, אנגלית ורוסית. > גרפיקה מקושרת. > פילטרים חדשים, דואר 7-4 והכל בסכום חד פעמי 01955 הז -.... תתחדש על הדגש.. התקשרו עוד היום ל 1 טל: 02-6793723 פקס: 02-6793731 וגירסה 2.1 משופרת בדרך אליך. :1ו0ת- %/ 06660150[1.6018 שוטושר! :קוו *770 ש"ח לפ' 3.38 מפיצים מורשים: פרודקט- 04-8335562, כלנית- 03-6386363, קול זאב- 63257828, 02-6793436, רדקס- 03-9606350 10 66%ווק: משבית התגיגה ל תשאלו את אשתי על א6₪ווס. היא לא יודעת מה זה, היא רק שונאת אותו. עס הרבה רגש. ואל תשאלו את בני, אנדרו, מה דעתו על אוטטזוסם. תקבלו הרצאה אינסופית על בעיות ותלונות על כל אספקט אפשרי. ואל תשאלו את בתי על אוששזוס. כל עוד היא יכולה לקשקש עס החברות שלה ב-60\ ללא התערבות של ממשק הישומים הבעייתי - היא מעדיפה להשאר בבורות מבורכת. הכל התחיל ביוס הולדת ה-12 של אנדרו, כאשר החלטנו כולנו שעדיף לקנות משחקים חדשים ל-26 ולא את הדגם החדש של נינטנדו. מה ששיכנע את הנער בזכות ה-26 היא היכולת לשחק בקבוצות דרך אינטרנט, שילוב מרתק של שני תחביביו העיקריים. במיוחד כאשר המשחקים החדשים ביותר, עם גרפיקה תלת-מימדית וכמעט פוטוריאליסטית, כאשר מריצים אותם על מעבד מהיר עס כרטיס האצה גרפי חדיש, משאירים מאחור את כל מה שאפשר לראות על מכונת משחקים יעודית. לאחר המסיבה אספנו את כל המתנות - כולם משחקי 6 שנבחרו מתוך הרשימה שאנדרו הכין - והתחלנו להתקין אותם על פלטפורמת הבית. מדובר במחשב חדש לחלוטין, עס מעבד 6א פוא 233 מגהר>, 64 מגהבייט זכרון, כרטיס גרפי ותטוחח6!!ג!א, דיסק 56%1 408 וכרטיס קול סאונד-בלסטר 64. מפרט די קרוב ליימכונת המשחקים המושלמת". ראשית התקנו את מוט המשחקים החדש סוק 32 ז60ח1א5166 של מיקרוסופט, התקנה שעברה ללא בעיה מיוחדת, והיינו מוכניס להתקין את המשחקים עצמם. עכשיו החלה הסאגה לבית מקרון. המשחק הראשון שהותקן, 11 וו49 [₪606 , התקין אוטומטית את סיפרית אוטטזנע ואת הדרייברים שהוא נזקק להם. בדיקה קצרה הראתה שהכל בסדר ושאפשר להמשיך בהתקנות. המשחק הבא עטקו 115, .צצ פחו\-א, קפא מיד לאחר התחלת הריצה וסירב להתאושש. המשחק השלישי, שחח03106 716 :190 קרס אחרי שנכנענו לכל מיני תכתיבים מוזרים, כמו הדרישה להוריד את האבחנה ל-480 א640 ואת מספר הגוונים ל-256. המשחק הרביעי, ז6שחטפ]1161, שמיקרוסופט עצמה סיפקה עס מוט המשחקים, התחיל ברגל ימין אבל, לאחר זמן קצר, הרגשנו שהמוט איבד את הרגישות והדיוק שלו, שהס הסיבה לכך שקנינו אותו. התקנו מחדש את מוט המשחקים והתנענו מחדש את 95 %אסטמו\. המחשב הודיע לנו שהכיבוי וההתנעה לא נעשו כהלכה. חזרנו על התהליך וההודעה המעליבה חזרה גם היא. ביצענו סריקת דיסק ואינסוף 7 ושוסם דבר לא עזר. הורדנו את כל ההתקנות מלבד הראשונה, אבל המחשב בשלו. משהו נדפק באופן יסודי ברגע שסיפריות אוסטזוע נכנסו למערכת. לא הרמתי ידיים אבל אנדרו הלך לחדרו כדי לקרוא ספר שלא נזקק למערכת הפעלה ושרון הציעה שנחזיר את כל המשחקים לחנות תמורת נינטנדו חדש. לאחר מספר שעות של חקירות ובדיקות הסתבר לי שאחד הדרייברים בחבילת א6סווע היה דפוק. היה זה הדרייבר לכרטיס הקול ולכן גלשתי במהירות לאתר של סאונד-בלסטר והורדתי גירסה חדשה, שעלתה לרשת לפני שלושה ימים. התחלנו את כל תהליך ההתקנה מחדש, כאשר המחשב עובר בדיקות יסודיות בין כל התקנה של משחק נוסף. אנדרו חזר מהחדר והוא עוקב אחרי אביו, שעדיין לא מבין מדוע זט0חשפ!!116 מלווה במוזיקת הרקע של אזג\ זגו5, למה סמו / חושבת שהיא קרסה כאשר הכל נראה כשורה ומדוע קובצי ה-1פ1! שלו החלו להשמיע קולות מוזרים, במקום צלילי גיטרה אקוסטית. ואישתי עדיין מחפשת את העבודה שלה, שאבדה במהלך תוכנית ההצלה. אשטשזוע הוא ממשק ישומים שמיקרוסופט פיתחה במיוחד לצרכים של משחקים וכותרי מולטימדיה. הכוונה היא לעקוף את המנגנון המסורבל של | 5 8או60מ1/\ בגישה למערכת התצוגה ומערכת קול, עייי דרייבריס שנבנו במיוחד לביצועים מירביים. מיקרוסופט רוצה למנוע מהמפתחים את הצורך - ואת המוטיבציה - לפתח קיצורי-דרך פרטיים ולכן היא יזמה את הממשק הזה. מאז שמיקרוסופט הכריזה על יוזמתה החל עידן של סבל מתמשך ופיספוס לוחות- | זמניס לכל מאות המפתחים שהאמינו בתוכנית. היוס, שנתייסם מאוחר יותר וכבר בגירסה 3.0, אוטטזוע מוגדרת ע"י מיקרוסופט כמוצר מוגמר. לפי נסיון משפחת מקרון, ההכרזה של | מיקרוסופט היא אופטימיות הגובלת בפשע. אם חברה מרכזית בשוק, כמו קריאייטיב, עדיין בצריכה להאבק במפרטים, אם האינטראקציה בין כל שתי תוכנות המשתמשות ב- אוסטזוס עלולה להסתיים בקטסטרופה, אס החיפוש אחרי הגורמים לבעיות מוליך אותנו באופן קבוע למבוי סתום, אין זו מערכת בשלה לשיווק לציבור הרחב. למיקרוסופט יש סיבות מוצדקות לדחף הבלתי נלאה לקבוע סטנדרטים בסביבת העבודה של אסטפו/. התיאוריה אומרת כי כך מונעים בעיות ומבטיחים יציבות. בפועל, א₪וזוע רק הוסיף לנו בעיות ועירער את יציבות המערכת. אני יכול להבין את הקשיים של מיקרוסופט, אבל אנדרו לא יסלח למי שהשבית את החגיגה שלו. 6 מגזין ישראל יולי 1997 7 מתוך 8 חברות המכוניות הגדולות בעולם > 4 מתוך 5 חברות התוכנה הגדולות בעולם > 6 מתוך 7 חברות הייעוץ הפיננסי המגוונות ביותר בעולם > 7 מתוך 9 חברות התעופה הגדולות בעולם > 9 מתוך 10 חברות התקשורת הגדולות ביותר בעולם > 9 מתוך 10 חברות האלקטרוניקה הגדולות ביותר בעולם עושות עסקים עם וו6פ. השרת שלא היית יכול להרשות לעצמר. עד עכעיו. עיין במפרטי השרת 4100 006שזפ/וסס של 11שס ובהחלט אתה עלול לחשוב שהוא מעל ומעבר לתקציבך. זוהי תגובה צפויה למפרט שמדבר על ביצועים של עיבוד מקבילי בשני מעבדי פנטיום-פרו ועל אבטחת זמינות באמצעות שורה ארוכה של תכונות יתירות (צסאהפאטפםח). סחק טוא ניתן להחליף את הרכיבים הקריטיים ללא כיבוי ("החלפה חמה") והזכרון מוגן משגיאות באמצעות יתירות 506. את ה-6פָ0םזפאוסש תבנה | וס במיוחד לפי צרכיך ותתקין מראש את מערכת ההפעלה הרצויה לך. יש לו מבנה מודולרי המאפשר השבחה מדורגת לפי צרכי העסק הגדל ולפי דרישות הרשת. אז לא פלא שהתגובה הראשונית שלך עלולה להיות חשש מהלם המחיר. אבל זהו חשש שווא. תן לנו צלצול ותופתע לטובה. יתברר לך שה-4100 006םזפשוסש נועד לתקציבים ריאליים מאוד. גם שלך. ותבין גם למה |5ס גדלה מהר יותר מכל יצרן מחשבים אחר בעולם. עובדה*. מפיצים בישראל: חברת אסםדואט, טלפון: 03-5599868 פקס ישיר ל- 4ופפ: 565 1344-723 -0044. וחסס.||06.שצעצ * על פי מחקר של שַפפַטַחְּ01, חברת 611 כמעט הכפילה את מכירותיה בשנת 1996. וז סז החט!חפל חס 00| 56| |פוח| 1 .הסוונזסכףס > זטוטקוחוס-> |6כ] ]0 סז 5 א6וסוכ) 6 ה םחו 0סופוססז סוס | |261] 106 חס וו טףסוסרוכן 116 . הזו סקס סז 0 והזו זט 95 יס6ח:// חס ייס ה 5-0625א . הסווזסכס> || ]ס אוהו 5: או חס 005 הזוס !טס זס 166סח זסוזכ זטס!וי 6חַח0 6 סו 500[661 6זם 005ו066/601ף || .1 זסצם 5וחז ח: 5ח601:0ו5266 6ח1 ה6וח 5קסשי!ם סח סח ו6ט4סז .ו ו כו סק 0 0 כו 4 ,12ש/200 066550 סז לוחט!וח6 |6וח|. > 6 ז69550סזסן וט 6 0160זססוחו 25 51. (100 סו קט) ץזסוח6א אאוס 566 ט/64 אאכח-60 |565 5600 וחחום זס!|סז!חס6 |56-5 06;/-סזו!( 4000166 ס6וסזטסוח: וסט זס!|סזוחס6 כן|/₪ 6 |סחסווככ) ,פטס סאוז סָטוכ זסת או5 ,(וחסז 7200) 071065 |56-5 06://-סזו!( 2-90 10/1000 |6 \כ300 066]זסוח| %זסאחסא!. > ה ס// 50 0!6ח6א 0160זססוח!. > טס ]הס הטפ חָטוכ וס * חסווסכ) (5 ]הס 0הט890 חָטוכ וס > 2 זסףסחס/ זסצזס5 |6וח!. > [ 4.1 6זסשחס! סזוח! ||פצאס! זס 4.0 569 זצ] ]הספסזסא > . .0 שסץ ששו 16 אחזו!1 6עצ נוסטלגיה ל-66או הישנה והטובה וכרים איך היה פעם: היתה לנו אינטרנט ובתוכה מערכת פשוטה להפצה של מידע בשם 65 66ו/ 6מוסא. כל מה שנדרש מהמפיץ הוא הבנה אלמנטרית של שפת עימוד בשם [אז. כל מה שנדרש כדי לקרוא את מה שפורסם ב-טטאו הוא דפדפן כלשהו, רצוי גרפי. אבל לא חשוב איה דפדפן, שכן כולס היו מספיק טוביס כדי לקרוא עמוד .1א111 סטנדרטי. לא נדרשה יכולת טכנולוגית מופלאה, לא בצד השרת ולא בצד הלקוח, רק רוח ספורטיבית של שיתוף פעולה אוניברסלי בהפצת מידע בצורה השיוויונית ביותר בהיסטוריה. כל וּה כבר חלף. מלחמת הדפדפנים בין מיקרוסופט לנטסקייפ עדיין לא הוכרעה, אבל כל שאר השחקנים בזּירה הזאת כבר פונו, חללים בטרגדיה שיקספירית. בקרוב גם לא ישארו יותר משני שרתי פ6\ לפלטפורמת 6ק ואולי שנייס או שלושה לפלטפורמות יוניקס. את רוח שיתוף הפעולה בסיגנון האקדמי המיושן החליפה תחרות מסחרית עזה והקורבן הראשון הוא תקן .זואז. מה שהיה פעם תקן, עכשיו הוא כלי ליצירת מעמד דומיננטי. ושתּי המתחרות לא חולמות אפילו על אפשרות לשיתוף פעולה. אבל העובדה תשאר, שהאוניברסליות התמימה שלנו אבדה מבלי שוב. נטסקייפ ומיקוסופט עובדות עכשיו בקדחתנות על גירסה 4 של תוכנות ה- סט\ לצד הלקוח. ז0זג6ותטותוחס) טקגטגוט, הערכה שכוללת את גירסה 0 של זסוגטוצגּא, יבצאה עכשיו למבחני ביטא אצל מאות אלפי משתמשים. 4.0 זטוסןקא₪ ושוחטוה! של מיקרוסופט אפילו לא הגיעה לשלב הוה, מה שנותן לנטסקייפ יתרון בזמן ולמיקרוסופט יתרון ביישוס טכנולוגיות חדשות. ממה שאני רואה, שתי החברות החליטו שכדי לזכות בדומיננטיות יש צורך להקדים תוכנה לתקן ושתיהן הכילו בתוכנות שלהן ייהרחבות .1111" שעדיין רחוקות מתיקנון. כרגיל, נטסקייפ נועזת יותר בחידושיה, אבל גם מיקרוסופט רוצה להציע את הרחבותיה לוועדת התקינה בצורת ""עובדה מוגמרת". האסטרטגיה של נטסקייפ היא להעביר את המוקד מהדפדפן לערכה משולבת של תוכנות "קובצה" (סזג4שקטסז0). מסיבה זו היא הוסיפה לערכת ז0ז109הטהזת0) את מערכת הדיונים 0011604 ואמצעים להעברת קבציס נספחים (וחטוחווסגזוג) לדואר אלקטרוני בצורה מאובטחת. אבל נטסקייפ לא מוותרת על השפעתה בתחוסם יצירת עמודי פ6\ והגירסה החדשה כוללת יישוס אינטנסיבי של מה שנקרא ,11111 טותגּחצס. למרות שיש כוונה לקבע את תכונות ,11א111 טווחגּחץ בתקן, נכון לעכשיו זו הצעה פרטית של נטסקייפ. היא מאפשרת להכניס קצת "אקשןיי לעמודי זואז1, ללא צורך בישומוני 134 או בהזרמה רצופה של עידכונים מהשרת. עס עמודי .11א111 סומוזגחלכ אפשר לייצר אתרים מעניינים מבלי להעמיס את התקשורת או את השרת ומבלי לדרוש תחכום מהלקוח. תכונה נוספת של זסזגטנחטותוח 60 שמושכת תשומת לב היא טכנולוגיית ה"דחיפה" (מפטש), שמאפשרת לקחת תכנים שונים - לאו דווקא אודיו- וויזואלייס - ולשדרס ללקוחות בלוחות זמנים גמישים ולפי מפרט התעניינות אישי. נטסקייפ קוראת למוצר ז68%00וסאן והוא מכסה את כל הפורמטים השוניס של מידע, החל בעמודי .1ואז₪ וכלה בתסריטי )קחספגצ13. וגם זטוצגטו6א אינו מוגבל ע'יי תקנים אוניברסליים. בצד השני של הזירה מכינה מיקרוסופט את גירסה 4.0 של א1, עם מגוון דומה - אבל שונה - של תכונות. הרחבות ,זוא שלה מתבססות יותר על תקן 685 (50013 51/16 8חו03%080), אבל בהחלט אי-אפשר לאמר שמיקרוסופט לא חורגת ממסגרת התקנים המקובלים. ברור שבתחרות מול נטסקייפ היא לא מסוגלת לעצור בכל תמרורי התקן והתוצאה הבלתי נמנעת היא שנוצרים כאן שני "תקנים דה-פקטו", שרק השוק יכריע ביניהם. לדעתי, למרות שראיתי רק גירסת קדס- ביתא של 4.0 1₪, מיקרוסופט עשתה עבודה יותר מתוחכמת. במיוחד מרשימה האינטגרציה של המכתבה, פצוש קסו06%%, שמטשטשת את הגבולות בין אינטרנט ובין מערכת הקבצים המקומית. תחת 26%%000 6צ60, שתשמש "קליפה" ([5861) לגירסת >אוס6חו/ הבאה, ניתן לתאר את הסיפריות והתיקיות שעל הדיסק במטפורות דומות לעמודי- בית, ולהשתמש בכל הכלים של .1111 טווווגּחצֶכ כדי להפיח חיים במכתבה. מיקרוסופט גם מיישמת טכנולוגיה שונה של יידחיפה", בשם =סס, שנתמכת עייי יותר חברות מאשר הטכנולוגיה של נטסקייפ. אני לא רוצה להסיק מהנייל תשובה לשאלה, איזה מוצר טוב יותר! כל מה שאני רוצה הוא לאייר את הקביעה שנוצרים כאן שני ארמים לַא- תואמים של תקנים ל-פ6\. נכון שבשני הזרמים ייוצרו אמצעים מופלאים לפיתוח ה-טטצ בכל מיני כיוונים חדשים, אבל העובדה תשאר, שהאוניברסליות התמימה שלנו אבדה מבלי שוב. ועל כך כבר אמר הפתגם העממי, "אתה לא יודע מה שיש לך עד אחרי שהוא הלך". תנצב"ה. 6 מגזין ישראל יולי 1997 עם המחשבים הניידים של = 6-6!ז אתה מרוויח את המחשב הנייד הטוב ביותר בעולם. מסך א א! 8ס5 המוניטין של פאקרד בל, ענקית המחשבים גדלים 6-9 מארה"ב, יחד עם הביצועים והטכנולוגיה של = 5*"ית הטובה בעולם -)שווז מבטיחים לך כלי עבודה חזק ואמין לכל מטרה- תוך שמירה על קומפקטיות מושלמת וידידותיות ו ו מקסימלית למשתמש. - ניתן להחליף בשליפה כרטיס זכרון או דיסק קשיח דיסק נוסף | משקל מעבד | זכרון | זכרון מטמון 3 א | דיסק קשיח ואקק כרטיס קול 516160 0חט0פ סק | = | זמן עבודה | תקשורת אלחוטית. = | כרטיס מסך | העתיד ב'דיים שלך עכבר (אפשרות לחיבור עכבר חיצוני) | 0 חהסטסד כרטיסים שני חריצי הרחבה מוסו/ו0ש כרטיס וידאו סוללה טכנולוגית הגיבוי המתקדמת עם ליטיום ובקרת מחשב. , אפשרות לסוללה ציוד בסיס נוספת במחשב החלף בין כונן 3.5 לבין כונן תקליטור שניהם מובנים בדגם 6000 | 339 | | | משקל 0 9 3 והטוזחסק | מעבד 0 3 וחטוזח6 > | ₪8-4818 16 = | | זכרון - | 8-40 8 8 256 | | זכרון מטמון 2568 | דוד "12 צבע א80060064 | | | מסך -- - - - וב וי | 13508 0707 0-- | דסקקשית = = | | 10808 | משולב.5.8 + רמקולים | | כרטיס קול = משולב + רמקולים -‏ - + מיקרופון = | | גוסאסס | 2או! סמְעד,1או!! מצד = | 2אוו פְעד,1אוו! מצד | | זמן עבודה | > 5 שעות | 3 שעות . = | תקשורת אלחוטית םסח - / המרי ה וני כלול "3.5 = | | כלול "3.5 מתחלף ב-₪0%1 6 | | סח סש אופציה א6 | ו א6 [ כרטיס מסך | 18 | והחע 218 וק חזק במיוחד | | עכבר (אפשרות לחיבור עכבר חיצוני) | 86 חסטסד . 9 ש'"ח א 10 תשי* 9 ש"ח א 10 תש'* סופר<<; טכנולוגיות ₪ בע"מ משרד ראשי: רח' הבנאי 3 חולון 58853 טל. 03-5573030, פקס: 03-5501533 סניף חיפה: שער פלמר 1 טל. 04-8671074, פקס: 04-8670075 סניף ירושלים: מרכז כלל, רח' יפו 97 טלפקס. 02-6232831 מודם פקס, כרטיס רשת, /805, אודימר ₪0 4 ריקוד הפיל אשר יצאה לשוק ערכת 97 08406 החדשה, שוק התוכנה עבר ניעור מכאיב. לא רק שהערכה החדשה טובה הרבה יותר מ-95 018/06 - כרבע מהמשתמשים הוותיקים כבר החליטו שכדאי לנצל את הצעת ההשבחה - ולא רק שהמחיר המגוחך מונע מכל המתחרות בפוטנציה מלהרים את הראש, מיקרוסופט טמנה בחבילה שלה פצצת-זמן בשם 0% זו הפעם הראשונה שמיקרוסופט דורכת בתחום של יימנהלי המידע האישיים" ((אזע בקיצור), אבל הצעדים של הענק מזעזעיס את האדמה עליה עומדות כל היצרניות המסורתיות של תוכנות ]א21. לא הרבה ישרדו אחרי שהפיל יגמור את ריקודו. באופן מסורתי, תוכנות |אזת היו ישוק גומחהיי בו התמחו יצרנים קטניס - ומאות מחברי תוכנות 50916416. יסדה אותו בורלנד לפני יותר מעשור עם מוצר איזוטרי בשם 5:66%:0% ומאז נוצרו בשוק מספר גדול מאד של תוכנות ]א1?, המשקפות כל אחת איזושהי תפיסה מקורית ביחסים שבין המשתמש למסד המידע האישי שלו. בדרך כלל היו אלה תוכנות פשוטות יחסית - אם כי ₪000 של ט6פגחגואו6א הראתה לנו איך תוכנת |אזץ יכולה להיות גם מורכבת וגם יעילה - וזולות יחסית, פחות ממאה דולר ברובן המכריע. עכשיו באה מיקרוסופט עם תוכנת /א1? שמוסיפה מימד חדש למשוואה. מחיר אפס. מיקרוסופט הוסיפה את אססווט() לערכת 97 018/66 מבל להוסיף פרוטה לתג המחיר. לאור הדומיננטיות של 011106 בעולס העיסקי, בו מתרכזים המשתמשים בתוכנות ]א]?, אפשר להניח שתוך ומן קצר לכל משתמש וותיק או פוטנציאלי של איזושהי תוכנת ]אזק תעמוד האלטרנטיבה של מעבר ל-אססו01. כאשר מחסוס המחיר מתאפס, רב הפיתוי להעדיף את המוצר החדש על פני השבחה בתשלוס של תוכנה ישנה. ובהתלבטות הזאת מסייעת מאד העובדה ש-0₪100% היא, בפשטות גמורה, תוכנה מצויינת. שינוי חוקי המשחק עוד לפני שהיא יצאה לשוק הגיעו אלינו שמועות מרדמונד ש-%ססט0 תהיה החלק המעניין ביותר בחבילת 97 01₪866. אנו, העיתונאיס מקבלים מידע כוּה בהתמדה ממקורות שתפקידם להזין אותנו באובייקטיביות של יחצנים. למדנו להתעלס מהשמועות ולחכות למוצר עצמו. ואכן, כאשר 97 06:06 יצאה לשוק בראשית השנה, נוצרה ההזדמנות לבדוק האם יש רגליים לשמועות. להפתעתנו - ולתדהמתם של עשרות יצרני תוכנות |א1/ קטנים - אסטווטס משנה מיסודס את חוקי המשחק. לראשונה נוצרה אינטגרציה טובה בין מסד הנתוניס האישיים ובין תיק הדואר האלקטרוני, עס אפשרות להוסיף לתמונה גס קשרים עס מסד 400688/. 000% משולבת היטב עם הישומיס האחרים בערכה והיא מבצעת את כל התפקידים המסורתיים של תוכנת ]אזש בקלות מפתיעה, תוך שימוש חכס במטפורות גרפיות שלמדנו להכיר מתוכנות 6% אחרות. בקיצור, למיקרוסופט יש להיט של | אזז - והיא מחלקת | אותו בחינם. מיקרוסופט גם מעמידה מאגר עצוס של עזרי חינס למשתמשים ב-אסס1וט0. גלוש לאתר סק ט5/ת05011.00ז16ר. וצר שמ00018/011100/081100%/00010סזק .וחזת.1086ת 40 כדי למלא את הדיסק שלך במבחר יישומונים. וכדאי לבקר מדי פעס באתר ות או עו /85ז)א6ק61ם01/:06 כדי להתעדכן בהרחבות והתוספות האחרונות לכל תוכנות 01₪6. בעבר, שוק ה-1אז נשאר מפוצל בין עשרות ומאות מוצרים ויצרנים קטניס בגלל הקשר הפסיכולוגי המוזר שנוצר בין משתמש ובין |א1ש-תו. זה קשר שיכול להחזיק מעמד מול מתקפה עזה של נסיון שיכנוע המבוסס על טיעונים רציונליים, כמו השוואת תכונות, קלות הפעלה וכדומה. אבל יש מעט קשרים שמסוגלים לעצור מתקפה המבוססת על הנשק הקטלני ביותר - ההצעה, ""יקח אותה, היא לא עולה לך דבר". וגם אס המשתמש המצוי לא ימהר לעבור ל-אססווש0, תג המחיר שלה קובע את מה שיכולים יצרנים אחרים לבקש עבור השבחה של התוכנה שלהם. אפס. בלי זרס הכנסות ממשתמשים וותיקים, היצרניס המסורתיים יאלצו להפסיק את תוכניות הפיתוח שלהם ולתת למוצר הוותיק לצאת לפנסיה. התופעה הזאת קרתה בעבר בתחומים שונים, בהם הכניסה של מיקרוסופט לשוק גרמה להתייבשות מהירה של מקורות ההכנסה של שאר היצרנים. כמשתמשים היינו בוודאי מתמלאים בזעס קדוש אם מיקרוסופט היתה משתמשת בטקטיקת החינם כדי לדחוף לנו מוצר ירוד. אבל אססווטס אינה מוצר ירוד. ההיפך, היא מהטובות בתוכנות ה-א1ת. גם אין לנו סיבה להאמין כי בעתיד, לאחר שהמתחרות תאספנה אל עולמן, מיקרוסופט תתחיל להעלות את המחירים ולנצל את מעמדה המונופוליסטי. למרות זאת, צר לנו לראות תחוס שלם של פעילות מקורית הופך לאיזור-אסון עיסקי בהחלטה אחת של מועצת חכמי רדמונד. מפתה לקבל מתנות בחינם, אבל עדיין לא נרגענו מהתוצאות של כניסת מיקרוסופט לשוק הדפדפנים ולא שכחנו את מה שקרה לשוק תוכנות העזר לאחר שהחשובות בהן נכללו ב-%א60חו/. כשהפיל רוקד רקדניס אחרים נרמסים, אבל קהל הצופים מקבל הצגה בחינס. 6 מגזין ישראל יולי 1997 1 לה לדנה הלייזר החענונית |הקומנקטית ביותר! קומפקטיח ומוחאמח לעסקים קטוים ולמעורד הביתי הדפסח ₪/ל מדהימה ברזולוציית וק6 600 עלות חסכונית - פחות מ-8 אג' לדף 6 דפים לדקה הזנת נייר משופרת בדוקנד8 1201 % המחיר במזומן. חייג עבשיו וקבל הצעה ממשווקי 685 המודשים תל-אביב - א. נין-נון, קרליבך 31, טל: 03-5612079. אופיס 1 בע'ימ - חומה ומגדל 15, טל: 03-6882777. אוריקון בעיימ - לוינסקי 107, טל: 03-5371501. אלפא מסופיס ומדפסות בעיימ, הארד 5, טל. 03-6487795. ארוטק מחשבים: הארד 7 ק. עתידים, טל: 03-6476598. א.בקל - בית כלל, טל: 03-5254572. דינמיקה, בית צורי 15, רמת אביב ג' טל: 03-6426573, גרנד אדוונס - חיי אדס 9 טל': 03-6962105. הראל מחשבים, יגאל אלון 92, טלי 03-6231600. פרינטר סנטר בעיימ, קיבוץ גליות 47 טלי 03-6817244. טלמור מיכון משרדי בעי'מ רוטשילד 19 03-5170886/7. אופיס דיפו, יגאל אלון 76 03-5654444. פתח-תקווה - קומפיוטרסטור עמל 64 קרית-אריה, טל: 03-9213057. קומפיוטרלנד אבשלום גיסין 64 ק. אריה, טל: 03-9210150. רמת-גן - קרבי סניף קניון איילון, אבא הלל 301, טל: 03-5792287. חיון מחשבים, הבנים 9 טלי 03-5765538 . בני-ברק - א. אופק מחשבים - בן גוריון 9, טל: 03-5799191. ראשון-לציו[ - אופיס דיפו, לישנסקי 9, טל: 03-9516604. 6.5.ם מחשבים ותקשורת בעי'מ - ברשבסקי 10, טל: 03-9691112. ניר מדפסות ומחשבים דרור 49 ראשלייצ 03-9665110. דינמיקה, קניון הזהב טל: 03-9616030. נתניה - קרבי סניף קניון השרון, הרצל 58, טל: 09-8843322. קרביץ סניף הדרים, טל: 09-8629997. פרינטר נט בעי'מ, מושב עולש 85, טל: 09-8941565. חמד - רדיקס טכנולוגיות מבוא הגפן 126. טל: 03-9606350. שפיים - אופיס דיפו, טל: 09-9512828. הד השרון - פיקוק מחשבים, הבונים 9 טלי 09-7601346/7. דיס מחשבים דרך השרון 69 טלי 09-7407049. בית-שאן - א.ש. אלקטרוניקה ומחשבים - מרכז שווקים 133, טל: 06-6581003 חיפה - א. ניץ נון :₪ 7 8 שו 0 העצמאות 61, טל: 04-8515777, 04-8527356. אופיס-דיפו - החרושת, צ. וולקן, חוצות המפרץ, טל: 04-8420290. לייזר פיקס - חטיבת גולני 33, טל: 04-8643643. קרביץ סניף סטוק סנטר - שדי ההסתדרות 271, טל: 04-8724362. קרבי סניף מרכו פנורמה - שדי הנשיא 109, טל: 04-8370363. קרביץ סניף קיריון - קרית ביאליק, טל: 04-8773665. קרביץ סניף לב המפרץ - שד ' ההסתדרות 55, טל: 04-8416719. קרביץ סניף הדר - נורדאו 15, טל: 04-8674664. דדם ושפ | בית התוכנה והמחשב רח' ילייג 33 טלי 04-8665866. בית התוכנה והמחשב - קרן היסוד 64, קרית ביאליק, טל: 04-8777799, אם.די.אס - שדי ההסתדרות 32 טלי 04-8417656. מיקרו מחשבים, פינסקר 79 טלי 04-8238757. חיון סמבאסגס מחשבים, פארק העצמאות 88 טל.04-8616666. כרכור - מחשבים זה אנחנו קניונוע עין שמר 06-6270050. נהריה - דינמיקה המיסדים 44 טל: 04-9926739. ירושלים - קומפיוטרלנד - הלל 24, טל: 02-6259473. א.ד.ס מחשבים - חפיט המאירי 14, 02-6520074. חיון מחשבים, מושב אורה טלי 02-6420867. לרגו הראל, בית הדפוס 11 טלי 02-6556666. ל.א.ב פתרונות רמת הגולן 55, רמת אשכול טלי 02-5824414. קרביץ תלפיות יד חרוצים 18 טלי 02-6731838. | אשדוד - אופיס-דיפו האורגים 6, טל: 08-8569999. רחובות - קרביץ סניף קניון רחובות - ביליו 2, טל: 08-9493053. נס-צ'ונה - אופיס-דיפו הפטיש 8, טל: 08-9301950. נס-ציונה - אריאל מחשבים - ויצמן 17, 3 המושה *בנה - קרביץ סניף יבנה - שבזי 2, טל: 08-9430344. באר שבע - אתגרית בעיימ, טרומפלדור 69 טל: 07-6232960. דינמיקה, קניון הנגב טל: 07-6283101. אילת: רגע מחשבים אילת בעיימ - מרכז מור קומה ב' טלי 07-6371718. ה ₪ כמו בכל קי>, רגע לפני שאנו יוצאים לחופשה ממבזקי החדשות, לי שעולים על המטוס לברוח מהחור באוזון וניחוח הזיעה של <ולי-אוגוסט, אנו מביאים לכם את הסיכוס המסורתי של עורכי ב ל מצבך של המחשב האישי 4 דור חדש. 66-9100 9716 חהדש! מהשב נישא עם צ0|00תת66ד אוו שה אתה בקרד? > מחשב נישא מסדרת 9100 5510 > מעבד פנט'ום אואוא 166 (אפשרות ל אושוש 200) > מסך צבע ענק אדפס 12.1 רזולוצ'ה 600א800 > זכרון פנ'מ' 18א16 (אפעורות ל 248 או 8ו/ו40) > דיסק קעו'ח 1.3508 (אפעורות ל 2.1688) אל תקנה מחשב נייד % מערכת מולטימדיה מלאה כולל כונן 8אווסא פס מהדור הקודם! ( 2 6 ושאיוו חומך 5 2 בטכטולוגייח אוו > ) 0 : % מקלדת 95 חוש. % הוסוסק * ה| + זעס-0שסו * 6005 25660 % חיק נשיאה מפואר ם 3 השרי תיצ הד רה -נה2ף 166/12 | 2002 13 | 166 | 20| ו - ופ מוב יוחר מכל מה 0 | 9,112 ₪ | 9,333 ₪ | 9,588 ₪ | ₪10,626 | 0 7 עוחובל למצוא במחיר ומוך 0 ₪ | 9,492 ₪ | 9,713 ₪ | 9,968 ₪ | ₪11,006 .-. אוקוסווון ל י ם-3000 דולר" 0 | 210,252 | 210,463 | 10,718 | ₪11,756 ב 0 מחוך:6חולאטג] ")א מהדורה 'עוראלית 12.96 * המחירים אינם כוללים מע"מ * ץסס|סחח60ד '"א/ו/ הוא סימן רשום של חברת אינטל מפיצים- ""ם: מחעובים ישיר טל. 02-6242332, חולון: מרכז מחעובים טל. 03-5013704. למחירון מלא ופרטים נוספים פגוש אותנו באחר: ||.8808/81.00.שושוא //: 110 חיפה: לפ-טופ סוטר ₪ל.04-8239996, יהוד: שורלוג 03-5367666.08, א וגתץו טכנולוגיות |( 1 ( בע " מ ח"א: דאבל קליק טל. 03-5251313, השרון: ..1ת.כ 09-8844601 רח' ויצמן 24. בפר סבא טל. 09-7463614 פקס. 09-7489515 ובסניפי סופר אופיס. 88 ו הפעם הראשונה בה לשאלה, מהו ה- 6 המושלם, אין תשובה חד-משמעית. בכל הסקירות הקודמות היו המלצותינו עמוד-אש לפני המחנה. ניסינו לשכנע את קהל הקוניסם שאסור לפגר אחרי התפתחות החומרה. שגם אם אתם לא זקוקים היוס לעוצמה של המעבד החדש והמהיר ביותר, תוך זמן קצר הוא יהפוך לנורמה הבסיסית וחסכון קטן בומן הרכישה יהפוך לחסרון גדול בעבודה ובומן שתנסו למכור אותו. הסברנו את החשיבות של מאיצים גרפיים, של גישה מהירה לדיסק ותקשורת בקצב גבוה. בקיצור, משכנו אתכם לכיוון של ביצועיס הולכים ומשתפרים בקצב רצחני. השנה, זו הפעס הראשונה, אפשר לומר שאין הצדקה להמרצה נוספת. ביקור אקראי בחנות מחשבים יביא אותכם למסקנה שכיום גם הקונה הלא-מתוחכם רוכש מחשב שעוצמתו תספיק לעבודה ולמשחקים בשנתיים הקרובות. משתמשי עוצמה, כרגיל, זקוקים ליותר מהתצורה הפופולרית של פנטיוס-166 מגהרץ ודיסק 2.5 ג'יגהבייט, אבל יש מעט מאוד ישומים משרדיים או ביתיים שהתצורה הזאת לא תספק. שחקנים וחובבי מולטימדיה ימשיכו לחפש את השיאים האחרונים בגרפיקה תלת-מימדית ומערכות קול היקפיות - והם לא יתקשו למצוא יכולת מופלאה גם בכרטיסים שמחירס סביר ביותר. וגולשי האינטרנט כבר למדו שהמהירות נקבעת עייי קו התקשורת ולא המעבד. שאלה ארכיטקטונית מצד שני, השנה גם מתעוררת השאלה האם הארכיטקטווה הקלאסית של ה-6ץ, כפי שהוגדרה בשנים האחרונות ע"יי אינטל ומיקרוסופט, אכן מתאימה לכסות את כל מגוון הישומים של מיחשוב שולתני, נייד ואירגוני. השאלה הזאת נובעת מההצלחה של זוג השחקניות העיקריות בשוק, בהרחבה בלתי פוסקת של מעטפת הביצועים והיכולות של חומרה מבוססת 886 ותוכנה מבוססת %אס6חו/. החל במחשבים זולים המיועדים לשמש כמסופי אינטרנט ואינטרא-נט בלבד וכלה בתחנות עבודה ה-6? המושלם גרפיות למהנדסים ואומנים באנימציה תלת- מימדית, ארכיטקטורת החומרה של אינטל מראה שאין לה מה לחשוש בהתמודדות מול היריבות המסורתיות - א511, דיגיטל וסיליקון גרפיקס - ומול היריב החדש יותר, "מחשב הרשת'י. במקביל, מיקרוסופט מרחיבה את התחולה של >אסטמו/ על טריטוריות חדשות. מצד אחד גירסת 65 מנסה לכבוש את מחשבי *כף הידיי הזעירים, ומצד שני הוספת יכולות חדשות, דוגמת "אשכולות" (פפחטופטו0), 6ג אחוד זאמז לגירסת 1 8איס6חג\, מאפשרת למיקרוסופט לצאת לקרב על מרכזי המיחשוב האירגונים. ודווקא ההצלחות האלה מעלות את השאלה, האם לא מנסות השתיים לכסות יותר מדי נבחרת הפנטיום א]א]א: 016% .21.1 ,מסופח6ותוכ] ,231.1 ,66078 קז ישומים עם פרדיגמה צרה אחת! בסופו של דבר, הן אינטל והן מיקרוסופט יודעות את החסרונות הבולטים של הארכיטקטורה שלהן. אינטל סוחבת אחריה את מורשת התאימות עם מעבדי 0156 מאז שנות ה-70 ומיקרוסופט עדיין לא השתחררה לחלוטין מהמגבלות של 05כ. שתי החברות מנסות לפתור את בעיות התאימות ע'יי שימוש מסיבי בעוצמה ברוטלית. | אינטל | מקריבה | מיליוני טרנזיסטורים בכל שבב של פנטיוס-אואוא ופנטיוס-פרו, כדי לאפשר לפקודות 01586 לבצע בקשיים גדולים את מה שטבעי וקל לעשות על מעבדי ₪186 ו-שפ5ס. ומיקרוסופט מנפחת עוד ועוד את הישומים שלה, כדי לקבור מתחת להררי תכונות חדשות את החסרונות הבסיסיים של אוסשְמו/. האם זה צריך להמשך כך! כירסום טריטוריאלי גס בתוך הטריטוריה המסורתית של אינטל ניכרים סימניס ראשונים של כירסום. בעבר לא היתה לאינטל בעיה לחסוס את המתחרות מלהגיע אל היצרניות הדומיננטיות בשוק. סיריקס ו-/א4 נאלצו למלא שקעים במחשבים המיוצרים עייי חברות מהליגה השלישית או הרביעית - ובמיוחד להתפרנס מפתרונות 'יגומחה"י במגזרים שאינטל לא ראתה לנכון להשקיע בהם. עכשיו המצב שונה לחלוטין. לשתי החברות יש מעבדים ברי תחרות במיטב הסיליקון האינטלי וכמה יצרניות 26, דוגמת קומפק, צברו מספיק עוצמה על מנת להכתיב חוקי משחק חדשים. שימוש במעבד של סואג, למשל (המעבד החדש של סיריקס עדיין לא זמין בכמויות מסחריות), מאפשר ליצרן לחסוך כמאתיים דולר בעלויות היצור, מה שמביא להכפלה ברווח הנקי על מכירת המחשב. אימוצ טוטלי של מעבדי סיריקס ו-סואג ע"יי קומפק יכול להוסיף מיליארד דולר לשורה האחרונה במאזן השנתי וזה הרבה כסף אפילו באמריקה. אינטל יכולה, כמובן, להוריד מחירים לרמה שתחנוק את היריבות, אבל זו אסטרטגיה בובזנית במשאבים. עדיף מבחינתה לנסות ולנצל את עוצמתה כדי לשנות את חוקי המשחק בכיוון שיבדיל בין מעבד אינטל למעבד זר, בצורה שהשוק יאל לבחור עם מי הוא הולך בטוות הארוך. וו המוטיבציה מאחורי המארזים החדשים של אינטל למחשבים שולחניים (5886, המחסנית בה משווק הפנטיוס-2) ולמחשבים נישאים (ה-6ט6ס]א |ופס!]א). בשני המארזיס 6 מגזין ישראל יולי 1997 כל הסימנים והשמות הינם סימנים רשומים של החברות עצמן. המחשבים הניידים של טקסס דוהרים איתך להצלחה | 8 מש | כשמדובר במחשב נייד יש רק בחירה אחת - 5דאשששחדפאו 5האסד. המחשבים הניידים של 5דאששטחדפאו 45אשד, זכו 3 | | שנים ברציפות בתואר "בחירת העורך" של מגזין המחשבים היוקרתי 5או642שו 6ס. העוצמה, האיכות, האמינות, מגוון | האפשרויות וכמובן המחיר יהפוך את הבחירה שלך ב- פדאששוטמדפאו 5האשד לזכיה בטוחה. המחשבים הניידים של 5דאפשטחדפאו 5האסד, מציעים מגוון אפשרויות החל ממעבדי פנטיום 120 ועד פנטיום א166, ו מסכים ציבעוניים ברזולוציה גבוהה. יכולות מולטימדיה מתקדמות, נפח דיסק וזיכרון גדולים וכל זה החל מ-8800 ש"ח. הפו שירות מעל הכל. 4 | מחשבי יצירה - היבואנית הבלעדית של מוצרי פדאםווטמדפאו 45אפד בישראל. מספקת את פתרונות המיחשוב, השרות 5 | והתמיכה הטובים ביותר בארץ בתחום המיחשוב הנייד. מחשבי יצירה - פועלת תחת תקן איכות בשירות 80-9002ו, ביטוי למחוייבותינו כלפי לקוחות החברה. מעבד: אש 166 מטודאפק טופס זכרון: 8 16:80 מולטימדיה: 10 א ווסח-סס רמקולים מיקרופון התקנים פיט . 44 כונן: 1.448 *3.5 תי 00 דיסק שליף: 2008 9 2 % 0 מל מסך: 8./04 דוד*3.ו1 תוכנה: 95 8/שססאווע .. 5אחד 1 5דאת ואו דפאז 0 כ27[/:2 //72/ 6 [//? ללפרטים נוספים חייג 177-022-7345 מלווה המעבד עם מטמון 1/2 גדול וחלק מערכת השבבים. החלק השני של הערכה מורכב של לוח-האם, כך שיצרנים מתחרים הרוצים לשמור על תאימות מלאה עם מעבדי אינטל יאלצו לפתח גם את ערכת השבבים התואמת. זה קשה, אבל זה לא מרתיע את המתחרים. אסטרטגיית הבולדוזר כך שבסופו של דבר התחרות תתמקד ביכולת לייצר ולספק שבבים מהירים יותר ויותר. מאחר והמהירות נגזרת מטכנולוגית היצור וזו נמדדת | במיליארדי דולרים | למפעל, האסטרטגיה של אינטל היא להתקדם במהירות לתחום בו המתחרות פשוט לא יכולות לשלס את המחיר הנדרש עבור הקמת מפעל חדש. למעשה, אינטל משתמשת כאן באסטרטגיה הקלאסית של קפיטליזם דורסני - הכסף מדבר. האסטרטגיה הזאת לא זרה גם למיקרוסופט, שמתמידה במאמציה להרחיב את תחום 20 דור ראשון של מחשבי 6א-פזאג השיפוט של >אסחו/ו. בשנה האחרונה ראינו איך היא מנצלת את הכיסים העמוקים שלה כדי ליגנובי" מנטסקייפ אחד מכל שלושה לקוחות וותיקים ולשכנע שניים מכל שלושה גולשיס חדשים, שדפדפן-חינם הוא הצעה שאי-אפשר לסרב לה. לאורך נתיב המסע של מיקרוסופט בשנות התשעים אפשר למצוא את שרידיהם של עשרות מתחרים, קטנים כגדולים, שנמחצו ע"יי אסטרטגית הכסף הגדול שלה. כיום עיקר המאמ של ביל גייטס הוא בהפיכת מיקרוסופט מחברת תוכנה לקונגלומרט תכנים. לשס כך הוא רכש את השליטה ב-/'601/ תמורת יותר מ-800 מיליון דולר ואחוזים נכבדים בחברת כבלים גדולה ה-6 המושלם במחיר מיליארד. דולר. כשמוסיפים למאזן את ההשקעה הכבירה ב-אפוא (רשת מיקרוסופט, זסעו)6צ1 +/07050ו]א) ואת ההתחייבות | להשקיע ברשת לוויינים גלובלית, רואים שביל הגדול מאמין כי הוא מתקרב לגבול בחליבת השוק הקלאסי של תוכנה ל-6ק. קריאת הקוב וגם מיקרוסופט צריכה להתמודד עס אתגר בלתי צפוי. 4וג1, השפה שפותחה כדיאלקט פשוט של 6 לצורך כתיבת ישומונים י"יקלי משקל", הופכת לקריאת הקרב של קואליציה הולכת וגדלה. תוך זמן קצר יחסית הצליחו המייסדים של תנועת המחאה האנטי-מיקרוסופטית, ובעיקר סקוט מקנילי מ-א5%, לאסוף סביבס את כל החברות שנשרו מהתחרות בסיבובים הקודמים. החל ביבמ ואורקל וכלה בנטסקייפ וקורל, קואליצית ג'אווה התגבשה לקבוצת כוח שאפילו מיקרוסופט לא יכולה לזלזל בה. נצחון של ג'אווה פרושו מכה מכאיבה לדומיננטיות של %ו00ח1/ וסייכוי חדש לפלטפורמות מיחשוב שאינן מבוססות על מעבדי אינטל ותוכנת מיקרוסופט. מסיבה זו מיקרוסופט לא מסתפקת בדחיפה של הגישה האלטרנטיבית שלה, א6טווסג, וגם היא מצהירה על תמיכה לא מסוייגת בגיאווה. אלא שמיקרוסופט, כדרכה, מנסה לכבוש את המלכה בביתה כדי להשיג יתרונות לישומיס העתידיים שלה, שישלבו את גיאווה עס סביבת סו קלאסית. וזאת נחושים חברי הקואליציה למנוע בכל מחיר. לשס כך הס דוחפים את התפיסה של יג'אווה טהורה" (188 טזטץ 100%) והם עסוקים במילוי מהיר של מחסניות התחמושת שלהם עם יפולי ג'אווה" (5חג6 8צ18), עצמיס פונקציונליים ארוזים לשימוש חוזר בתור רכיבים סטנדרטיים בתוך ישומוני ג'אווה. ערפל הקרב מבחינת המשתמש הסופי, השאלה שעולה מתוך ערפל הקרב היא האם יש טעם להשקיע היוס בפלטפורמת |טוחו/ו (חומרה של אינטל, תוכנה של פאיסטחו/ו) עס יכולת מעבר לצרכים 1050108 0066 71 העכשיווים | שלו.| בעבר התשובה לכך היתה פשוטה. כן, אתה יכול להיות בטוח שתוך שנה כל היכולת ה"מיותרת" שרכשת היום תנוצל במלואה ובעוד שנתיים תתחיל להרגיש מחנק. אבל אם העתיד מצביע בכיוון של ישומוני קומפקטיים, שאינס דורשים את העוצמה הפנטסטית שכבר היום זמינה במחירים סבירים מאוד, מי צריך להשקיע בחומרה ספקולטיבית! מצד שני, מעולס לא קיבלת כל כך הרבה מחשב תמורת כל- כך מעט כסף. תמורת פחות מאלפיים דולר תוכל לקבל מחשב פנטיום א1א] 166 מגהר, עם 32 מגהבייט זכרון, דיסק 3.2 גייגהבייט, כרטיס גרפי 30, כרטיס קול סביר, רמקולים איכותיים, צג 15 אינטש ומודם א56%. ובאותו מחיר תוכל גם לקבל מחשב המבוסס על 6 זאג עם ביצועים שווים לפנטיוס-2. ואם המפרט הזה לא מספק אותך תוכל להשביח אותו בקלות ובזול: 4 פנטיום-א]א] 200 מגהרצ, במקוס 166, תמורת כמאה דולר נוספים. את "שד המהירות", פנטיוס-א1]א 233 מגהרץ, תקבל בתוספת 300 דולר. 4% הכפל את הזכרון ל-64 מגהבייט תמורת מעט יותר ממאה דולר (7-8 דולר למגהבייט) - השקעה הנבונה ביותר לגרפיקאים. 4 הכפל את הדיסק מ-3.2 ג'יגהבייט ל-6.4 גייגהבייט, בתוספת של כמאה דולר ותקבל גם מהירות גישה משופרת וחוצ> מוגדל. 4 הוסף 2 מגהבייט לזכרון הווידאו תמורת פחות ממאה דולר כדי לתמוך באבחנה גבוהה בעמודים 22 עד 52, אנו מציגים דוגמאות מאויירות של תצורות 26 "מושלמות"" לישומים שונים, כמו גם דוגמאות למה שצריך לחפש בציוד היקפי. המלל השוטף של הסקירה ממשיך בעמוד 107. 6? מגזין ישראל יולי 1997 תוכנת הנ'הול והעו'ווק הטובה בעולם, בגרטה חדעוהו [=51)- | 5 003ח:/ וס! 6ח:014 ג 7 קובץ עויכה תצוגה איתור תכנון השלם זואר כלים תלון עזרה 59 | ג | ב ₪ ||9 9 |פי 5% ₪ 5 || 69 > |₪ יי | 4 8.8 ]ב 1 [4]5] קומרן פהשבים בע"ם שם חבוה: קומרן החשבים בע"ח טלפון 1: 03-7517255 איש קשר: חשה אביבי נולפרך2: 036133303 מחלקה: הנהלה השפחה יוסַף טלוו תואר: מנכי"ל לכנוד: חר 9 036132007 מקור טוט לקות כתונת: בוגוריון10 תחום עיטוק: מפיץ גולדמיין בישראל כתובת2 תעשיה: מפתחי תוכנה עיר: רמתגן קוד הנה"ח: קומרן . חס לק: 65755 איש קשר זו 0 וה דנינווה מפוח תוכנה יצחק הדר תמיכה אימפקט מערכות, בן גוריון 10 רמת גן 52573, טל: 0376132001, פקס: 03-6132013 על המחשב הזה אנו חולמים בכל פעס ששואלים אותנו על מתנה ליוס הולדת..יש בו את כל הרכיבים היקרים ביותר והמהירים ביותר שניתן להשיג כאשר אין מגבלות תקציב. זוג מעבד' מנטיום:2 בג'רסת 500 ממגהרץ. נכון שאינטל מתקשה לייצר אותם ונכון שאף אחד עוד לא מציע לנו לקנות זוג נדיר כזה - אבל לחלום מותר, לא! זכרון ראש' 128 מ%גהבייט. הזכרון בתחנת החלומות הוא לא רק גדול, הוא גם אמין במיוחד, הודות לטכנולוגיית "איתור ותיקון שגיאות'י, 866 בקיצור. כונן פשפ. כרגע אנו מסתפקים בכונן לניגון תקליטורי פצפ מוקלטים מראש, אבל ברגע שהדבר יתאפשר נחליף לכונן ואג4א-סצת, עם יכולת כתיבה ומחיקה רב-פעמית. כונן גיבוי ז8פ. עס יכולת גיבוי של 4 ג'ייגהבייט על קלטת יחידה. ה-6 המושלם ה כונן דיפקט'ם 28-120. מאפשר קריאה וכתיבה גם של דיסקטים רגילים וגם של תקליטוניס בנפח 120 מגהבייט. זוג ד'סקים !565 ₪6:ש 8צוש. עם נפח כולל של יותר מ-9 ג'יגהבייט ותצורת 8410-0. בתצורה זו הבקר קורא וכותב בו-זמנית לשני הכונניס כדי להגיע לביצועים מירביים. מהירות הסיבוב: 7,200-10,000 סלייד. אמן הגישה: פחות מ-8 מילישניות. ספק כח 500 וואט. עם גיבוי של יחידת "אל- פסק" והגנת ברקים. זוג מאוורריסם שקטים עם בקרת טמפרטורה. ממאיץ גרב'' פ5. הכולל האצת .01חטק0, חוצצ- 2 לפרספקטיבה תלת-מימדית וחוצצ טקסטורה פוטוריאליסטית. 16-24 מגהבייט זכרון ידרשו ליישוס כל התכונות באבחנה של 0 . מתאם פצעפ. הכולל פיענוח 0-2ע]א בחומרה ודולבי-דיגיטל ב-5 ערוצי קול. הכרטיס הזה פועל במקביל לכרטיס קול קונוונציונלי, תואם סאונד-בלסטר. כדרטים רעשת פספוא 10/100. מיועד לחיבור מודס כבלים או מתאם .4051 צג 21 אינשש. עם שפופרת טריניטרון ואבחנה של 1280א1600 בקצב ריענון של 85 הרץ. מוקד 1188 בבסיס הצג משמש לחיבור כל האבזריס השולחניים, כולל עכבר, מקלדת, מודם חיצוני, סורק מסמכים וכו'. מערכת קול בת 5 דמקולים. מותאמת לתקן 6-3 |גוופוכ עטוסס. מצלמת ווידאו פיפרתית. משמשת לניהול שיחות ווידאו-פון באינטרנט. 6 מגזין ישראל יולי 1997 כדי להצליח בעסק צריך והרבה ברדר! הפוד0ח8 גאים להציג דפוס חדש של מהירות. שורה חדשה של מדפסות לייזר משובחות המתוכננות במיוחד לעבודה מאומצת במהירות מסחררת וללא הפסקה. מדפסות הלייזר של ברדר מצוידות במערכות ניהול זיכרון חדשניות, התאמה אופטימלית לכל סביבת עבודה ממוחשבת. מדפסות האיכות של ברדר מספקות איכות הדפסה מדהימה ברזולוציה גבוהה ומצוידות בטכנולוגיה חדשנית המצמצמת את עלויות ההפעלה. 9 4 ₪0 | ארויבו לעכסק - ברדרז הכיטוב ישראכרט 9 65 (5] )‏ |"תר טוב ויזה הכ ןכושה | עמ אחריות ושרות: ברדר רשף (ישראל) בע"מ. אפעל 3 קרית אריה פ"ת: 03-9265888, 03-9265844/841, פקס: 03-9245082 סניפים: ברדר ת"א: 03-5287102, ברדר חיפה: 04-8418250, ברדר '-ם 02-6250804, ברדר ב"ש 07-6230317 מהירות הדפסה 6 דפים בדקה איכות הדפסה אמיתית של 600 א 600 |פם ניהול זיכרון מתקדם (יותר עמודים בפחות זיכרון) עלויות הפעלה נמוכות תאימות מלאה כולל עברית ב-05ם ו- 5שוססאוש 0 - 3 הפתרון המושלם לעסקים וארגונים גדולים מהירות הדפסה 10 דפים בדקה רזולוציה של 600 א 1200 |שם שני מגשים להזנת נייר הדפסה מהירה יותר עבודה קלה ברשת ניהול זיכרון משופרו, תאימות מלאה כולל עברית ב-06ס ו- סאוו *תחילת שיווק מאי 97. 0 - 3 המילה האחרונה במדפסות לקבוצות עבודה מהירות הדפסה 12 דפים בדקה איכות פלט מדהימה בטכנולוגית 1 רזולוציה של 600 א 1200 |=ם עבודה מהירה ברשת ניהול זיכרון משופר תאימות מלאה כולל עברית ב-005 ו- פ/שססוצ. אופציה: מגש נוסף ל-500 דף יחידת דופלקס להדפסה דו צדדית. מהירות הדפסה 16 דפים בדקה זיכרון פנימי 4/8 הזנת נייר מושלמת מהירות הדפסה מדהימה (מעבד 20/2) איכות פלט מדהימה בטכנולוגית זא רזולוציה של 600 א 1200 |שם מגש מתכונן ל-500 דף ניהול זיכרון משופר תאימות מלאה כולל עברית ב-005 ו- 5וססצוצ. אופציה: מגש נוסף ל-500 דף יחידת דופלקס להדפסה דו צדדית. 4 בבחירת המרכיבים של מחשב משרדי שני שיקולים עולים לראש סולם הקדימויות: מיטוב התפוקה של העובד, בעיקר בישומים משרדיים, והגנה על ההשקעה מפני התיישנות בטרם-עת. המעבד המרכזי. כאן נדרשת החלטה אסטרטגית של מנהל מערכות המידע. אם הכוונה היא לעבור ל-1א גס על שולחנות העבודה, אזי המעבד צריך להיות פנטיום-2, ואפשר להסתפק ב-233 מגהר>. אם בעתיד תשאר בסביבת 95 פאוסשחג/ אזי אפשר לחסוך עם פנטיום א!אוא בגירסת 200 מגהרצ. לשתי הברירות קיימת חלופה בצורת 6א של סואג עם מהירות 200 מגהר>. זכרון 2₪%![. אינטגרלי במארז הפנטיוס-2, חיצוני בפנטיום-א!א!א. רצוי 512%. זכרון ראשי. חוזרים לשאלה האסטרטגית של בחירת מערכת ההפעלה. עבור ישומי 5 8/ו00חו\ אפשר להסתפק ב-32 מגהבייט, אבל עבור א כדאי מאוד להכפיל את הזכרון ל-64%18. ה-6ץ המושלם כונן תקליטודים. מהירות משתנה א16 היא הנורמה החדשה. נכון להיום אין הצדקה לרכישת סצכ עבור מחשב משרדי. מה שכן יכול לקסוס למשתמש העיסקי הוא כונן /כץ כ6, שיכול לשמש גס כאמצעי גיבוי והעברת נתוניס ממחשב למחשב. כונן דיפקטים. ה- 1.5-120 יכול למצוא מקוס אצלך אס אתה זקוק לאחסן קבצים -"07 5 או להעבירם ממחשב למחשב. דיפק קשיח. אין מה לחפש מתחת ל-2 ג'יגהבייט. למרות שהמחשב המשרדי מחובר לשרת קבצים עבור איחסון מסיבי, כדאי לצייד אותו בדיסק סביר, למשל 3.2 ג'יגהבייט. ספק כוח. עס 4 חריצי הרחבה ו-4 מפרצי כונניסם, המחשב המשרדי יכול להסתפק ב-150 וואט. כרטים גרפי. לוה יש תרומה משמעותית ביותר לביצועי המחשב גם בישומיס משרדיים טהורים. לאור ירידת המחירים בשוק, אנו ממליצים על ציודו ב-4 מגהבייט זכרון, כך שהוא מספק "צבע טבעי" באבחנה עד 4. המינימום הנדרש הוא 2 מגהבייט. רכיבים אינטגרליים. במחשב המשרדי חלק ניכר מהאבזריס ההיקפיים כבר נמצא על לוח- האם. בין הרכיבים האינטגרליים תמצא את כרטיס הרשת (רצוי מסוג >קפ]א 10/100), כרטיס הקול (תואס סאונד-בלסטר, רצוי עם טבלאות גלים), ממשק 1188 ואינפראדום. כדי לאפשר ניהול מרחוק לוח-האם כולל תמיכה בממשק [ואכ, במסד נתוני תצורה =11א, בהדלקה מרחוק (29ג.1-ח86-0ג/) ובמיכשור ה110ג)חטות 1050 +תשתסקוחס). נעילה %כנית של המאדז. למניעת טיפולים לא מוסמכים וגניבת רכיבים. צג 17 אינטש. האיזון הנבון בין מגבלות תקציב ומקוס לבין הרצון להציג מסמכים גדולים או גרפיקה באבחנה גבוהה. נדרשת תמיכה במוד 1024א1280 בקצב ריענון של 85 הרץ עבור ישומים גרפיים ומוד 768א1024% באותו קצב ריענון עבור ישומים מילוליים. 6 מגזין ישראל יולי 1997 זכינו בבחירת העורך של 5או642ו 6ק לא בגלל העיניים היפות שלנו.. 6 66 /6 - מערכת פנטיום זז עם ביצועים מווווושלמים.. מנימוקי הבחירה של מומחי המגזין הפופולרי: " ביצועים מעל הממוצע, אוסף עשיר של רכיבים איכותיים ותג מחיר אטרקטיבי.. ץש 6 מתייחסת למחשב שלה כאל מערכת מולטימדיה למביני דבר ולכן מצרפת לו מערכת קול משוכללת כולל מ==ססצפט5 מרעיד באסים, מעבד פנטיום 11 בן 266 2חוו ודיסק 638 כסטנדרט, ולקינוח גם כונן סו? מהיר...". עכשיו, גם אתם יכולים 2000 ץא/ום ד/6 וח ססכם 64 - 8) זח| 51260 וו הק | 1024 א 1280 "17 ח5191508) = 64043 |0ק פוו 4 א6 םשחוצ פד5 זסווסזזהס6 גדה 8שו( 6פוחחסזל + והטזחגט 6.4 0 0הט50 8ָהס50ח= (0ט5) ז6א08כ5 8ו0סוחסזסו!! ה805%0 + וז 018% 0וח450ח3ק סו 1.44 שסח-60 שפו 16 / א16 וחטפזוו 1000 6עוזם 501 1508100 ,01 3 ,158 2 0 א ץ6א-105 95חו\ 0 )\ + 2.0 זפ 6פטסחוו|סוח! 6פטסו/! 6 0 == 0256 זשווסד )200 סט 5010976 61חזסוח| + 6 ח 5פאו/ * 14,150 ש"ח (לא כולל מע"מ) במחיר מצחיק ובביצועים מווווו..שלמים. 5 סוחס ווה - ו ן זו מחיר: 44100+מע"מ* זסזוחסו 6800105 = 39/0076 ספוטו | חסופחהקא= 00 6 86 .55 0הו200781) ו ,41 - מדיאנול חיפה, רח' משה דיין, מפרץ חיפה, טל: 04-8728210 פקס: 04-8728007 רמת-גן, רח' תובל 16, טל: 05-7511760 פקס: 05-7511640 .0 אם זאוסשט.צצש/ 5 - זסחזזגק עסקית זה המוטו של הקשר שלנו עם יבמ. אפלקר היא המפיצה הראשית של דיסקים תוצרת יבמ בישראל. אלה הדיסקים הטובים בעולם, עם נפח נתונים, מהירות ואמינות ללא תחרות, הודות לטכנולוגית סוטְחַג] 66 הייחודית של יבמ. דיסקים בגודל "3.5 ו-"2.5, למחשבי 1 מחברת ומחשבים דיסקים "3.5 12% ותו וי דיסק 2.1 6 05 - א דיסק 2.8 6 647100 - וא דיסק 3.2 68 5 - א דיסק 3.6 61 68100 - וא דיסק 4.3 61 628160 - וא דיסק 4.8 68 ו - ואה דיסק 6.5 61 ו - ואפ דיסקים "3.5 8081 דיסק 3 08 א678160 5081 ג דוש - ואש דיסק 3 05 660% >סזש ב אדוט - א דיסק 9.1 01 א678160 5651 ג דוש - ואש דיסק 9.1 01 160% 6 >סזאו ג אדו - וא שולחניים עם אחריות 3 שנים על דיסקים 6פ] ו-5 שנים על דיסקים 86%1. שותפות עסקית היא היחס שלנו למאות הדילרים שלנו, שביססו את הצלחתם על שימוש בלוחות-אם תוצרת 0צ50. אנחנו מציעים להם את המבחר העשיר ביותר של לוחות-אם בישראל, עם אמינות מוכחת ושירות שמבין כי בעסקים זמן זה כסף. לוחות-אם לפנטיום, פנטיום- א]א], ס+סש5 פנטיום-פרו ובקרוב גם פנטיום-2. אנחנו חושבים עליך. אנחנו נדאג שתצליח כי מאחורי כל הצלחה עומדת שותפות אינטרסים. אתה תזכה באמון הלקוחות ואנחנו נזכה בך, ההצלחה שלך היא שלנו. בחברת אפלקר בעידן התחרות הבלתי מתפשרת בתחום המחשבים הגדרנו 3 מטרות עיקריות: איכות ציוד בלתי מתפשות - כמות החזרות נמוכה ביותר, מוצר איכותי לבניית מוניטין. מחיר ללא תחוות - מוצרינו יהיו התחרותיים ביותר בשוק. שוות ללא פשוות - מלאי גדול ויציב, צי נהגים לדחיפת ההזמנות במהירות. מדיניות זו שמה את חברת אפלקר בחוד החנית לאספקת מחשבים וציוד מחשבים בארץ. מסיבה זו תמצא שברוב ההצלחות יש חלק לא מבוטל לאפלקר, חברת השיווק הותיקה והאמינה ביותר. ₪5 > 465 4? 6-5 % לוחות > קונווציונלייס <=: | ולוחות אז. לוחות עם כרטיסי קול ומאיצי גרפיקה אינטגרליים, בקרי 1 66 זון0/וצג ווידאו סיפרתי. הצלחה נוספת היא ההפצה של צגי ז0טו61 בישראל. צגים אלה מפריכים את הדעה שצגי איכות חייבים להיות יקרים מאד. אנחנו מציעים מגוון צגים מ-"14 עד "20 שיכולים להתחרות בשמות היוקרתיים ביותר בתעשיה, במחירים שאף משווק אחר לא יכול להציע. כך שאתה יכול להציע ללקוחותיך מערכת צש, טובה יותר במחיר תחרותי יותר 07 וההצלחה היא של שנינו. 0 = פ הו 7 10 6 - 6 9% * יכות 5" -/ מש אם אתה רוצה לבנות הצלחה במחשבים, אתה זקוק לספק שאפשר לסמוך עליו כמו על פרטנר. אתה זקוק לאפלקר. את ההוכחה לכך תמצא אצל כל דילר מצליח, ממטולה ועד אילת. רח' שכטרמן 20 איזור התעשיה הישן, נתניה טלפון: 09-8616962 פקס: 09-8616969. ת.ד. 13543 1 ת.א אא]//:קוות :דפאאפזאן [ 0 6א!|6ת :ת[]גא.ם פשוזיז העד איז המחשב הזה מבלה את רוב זמנו בגלישה אינטרנטית או במשחקים עתירי מולטימדיה. כיוס לצורך גלישה הוא לא נזקק לעוצמה מיוחדת אבל בעתיד הקרוב, כשיפתחו צווארי הבקבוק של ה-8פאו, גם גלישה בידורית תדרוש יכולת מולטימדיה מתקדמת. 1 מדעזי. פנטיוס אואוא או 6א של סואג הם האידיאליים. אס התקציב מאפשר לך, בחר ברמת המהירות הגבוהה ביותר, 233 מגהר>. אם לא, בחר בדרגה אחת נמוכה יותר, 0 מגהר>%. המינימוס הוא 166 מגהר. % 12 רק אם אתה ממש חנוק תוכל להסתפק ב-א256. מטמון בגודל 512% עולה רק מאה דולר יותר והוא משמעותי במהירויות מעל 200 מגהר. זכרון ראש". 32 מגהבייט הם הסטנדרט לישומים משרדיים והם גם יאיצו את המהירויות של המשחקים החדישים. אם אתה עוסק בעיבוד תמונה או בגרפיקה כתחביב, עלה ל-64 מגהבייט. כונן תקליטודים. כאן הבעיה העיקרית היא = ה-6 המושל ל "דחית סיפוקים". היינו רוצים להמליץ על עצפ עכשיו, אבל לאור ירידות המחירים הצפויות בשנה הבאה, והיציאה לשוק של כונני ם=-סצס ו- ]אגא-סץת, כדאי ללכת על כונן 1א0א-60 עס מהירות משתנה א12/א24. אס אתה עוסק בהפקה עצמית של תקליטורים (ניסוח עדין של המושג ייהעתקה לא מוסמכת") כדאי לחשוב על כונן 60-8, למרות המהירות הירודה. דיפק שליף. כדי להעביר קבצים ממחשב למחשב, לגבות קבצים קריטיים או לצורך השלמה של נפח הדיסק הקשיח, יש לך שלוש חלופות: 60-8 הנזכר לעיל; כונן ‏ 12 (1 ג'יגהבייט) או ו16ץ5 (1.5 גייגהבייט) שליף- קשיח; כונן דיסקטיס 17 (100 מגהבייט) או 0 (120 מגהבייט). הבחירה היא בעיקר פונקציה של הנפח הדרוש ושל מהירות הגישה. כונן דיפקטים. 15-120 הוא אופציה שיש לקחת בחשבון אס לא רכשת דיסק שליף מסוג אחר. דיפק קשיח. 3.2 ג'יגהבייט הוא המינימוס העכשווי, אבל את המחיר הטוב ביותר למגהבייט תקבל בקניית דיסק 6.4 ג'יגהבייט. רצוי לרכוש דיסק ואס 11.78ז, בתנאי שלות האם וה-8105 תומכים במוד הזה. מערכת קול. אם בחרת ב- פצכ אזי תצטרך לקנות מתאם הכולל תמיכה בדולבי-דיגיטל (46-3) עם 5 ערוצי קול. אחרת נמליץ על כרטיס קול עס טבלאות גלים ותמיכה בפורמט )סג /, שלושה רמקולים איכותיים (כולל זט0טופט5 מסייבי) ותאימות סאונד-בסטר. %ודם א56. למרות שאין עדיין תקן מחייב, כדאי לשמור על האופציות פתוחות. התייעצ עס ספק הגישה לאינטרנט שלך על הסוג שהוא מתכוון להתקין אצלו. צג. 17 אינטש, מאותס שיקוליס של בחירת הצג המשרדי. כדי לשפר את החוויה של משחקי פעולה מומל> לרכוש מתאם לטלוויויה ולחבר את ה-26 למכשיר טלוויויה עם מסך גדול באמת, 28 עד 38 אינטש. כרטיפ גדפי. לך על ייבחירת העורכים" בסריקה "רב-קרב בשלושה מימדים", המופיעה בגליון זה: ז66חס\-חז-411 דד א. 6 מגזין ישראל יולי 1997 הסורקים של % ועו מסמיקים מרוב שבחי פא 0 א 6 א מקווולד, גליון מוץ 97': 56 57 הוא אחד הסורקים הזולים ביותר בקבוצת ההשוואה שלו! ה-566 התגלה כעולה בביצועיו על סורקים העולים כמעט כפול ממנו!!! ה-565 סיים במקום גבוה כמעט בכל אחד ממבחני האיכות שלנו והצטיין בדיוק בצבעים ובפעולתו השקטה. הוא גם אחד הסורקים המהירים ביותר שבדקנו." פי סי מגזין, גליון מרץ 97': | "במבחנים ההשוואתיים סורק 2 א ג הצטיין בצבעים מדוייקים ועשירים ויכולת לראות פרטים באיזורים חשוכים. כאשר משווים את הביצועים שלו מול סורקים העולים כפליים ויותר, רואים למה העורכים שלנו בחרו בסורק האופטימלי למשוד ולגרפיקאים דלי תקציב." 94 א<הונו כשמשווים איכות (מחירים, אין להם מתחרים! 518 6005 | 0 סורקים צבעונייס לכל בית ומשרד דור חדש של-566. איכותי במיוחד - רזולוציה עד 00 4800. למעלה ממיליארד צבעים (30 ביט). שטח סריקה עד גודל דף ואחָ1.6 14 אינצ'. כולל כל התוכנות הדרושות לסריקת תמונות ומסמכים. דגם 5 מסופק עם בקר !505 מהיר, ודגם 6000 מתחבר בקלות דרך יציאה פרללית למחשבי 00. אופציה לסריקת שקופיות וסרטי נגטיב. מתאים למערכות ,80 א ,95 ,3.1 פאוססחו/\ (ו600 פאוסטחו\ בלבד). | המוביל בתחום הגרפיקה ומולטימדיה דור חדש של ה-812. מהיר ואיכותי במיוחד - רזולוציה עד וק 9600, שטח סריקה עד גודל דף 1.6 14 אינץ', כולל כל התוכנות הדרושות לסריקת תמונות ומסמכים. אופציה לסריקת שקופיות וסרטי נגטיב. מתאים למערכות ,80 דא ,95 ,3.1 פווסטחו. <==ש כור תקשורת - ישראטל 6 אסודה ס6ואעושוס6 הססא 4 4 4 4 ל הכניסה לעולם ההוצאה לאור וקדם דפוס עומק צבעים של 36 ביט (68 מיליארד צבעים) וטווח דינמי עד 3.3, מאפשר סריקות ברמה מקצועית ביותר. כולל מתאם לשקופיות לסריקות של תמונות, שקופיות וסרטי נגטיבים. כולל תוכנות 6 )081800 2010 ח08פטחו8 לשיפור אוטומטי של חומר הגלס. מתאים למערכות ,95 ,3.1 פאוססחו) ,80ו/. לה ש'ג סורק ברזולוציה גבוהה במיוחד לקדם דפוסי רזולוציה אופטית גבוהה של א 1000 00 2000, עומק צבעים של 36 ביט (68 מיליארד צבעים) וטווח דינמי עד 3.3 מאפשר סריקות ברמה מקצועית ביותר. סריקות של תמונות, שקופיות וסרטי נגטיבים ישיר ב-%צ או 68. כולל תוכנות ז60!ז001008 ה808טחו8 ז850/ לקבלת תוצאה ברמת סורק תופי. מתאים למערכות פאוס0חו) ,166 ,195 א צל המ שווק'ים ה מורש'ם ו ן- יש לכם על םי לחרו מחלקת שיווק: 03-5483308 פקס: 03-5483309 |ו.61ח.זסשחו 841/62 :|וח 6 סורק מקצועי 43 בעל עדשה כפולה אפשרות לבחור בין שתי עדשות עושה את הסורק ליעיל ביותר. רזולוציה אופטית של 0 1400 % 2800, עומק צבעים של 36 ביט (68 מיליארד צבעים) וטווח דינמי עד 3.3, מאפשר סריקות ברמה מיקצועית ביותר. סריקות של תמונות, שקופיות וסרטי נגטיביס ישיר ב-א///0 או 08. כולל תוכנות חפספטחום 0 לקבלת תוצאה ברמת סורק תופי. מתאים למערכות ד ,95 ,3.1 פאוסטחו) ,880, וברש תות ה ש'ווק עיצובים 0 במרכוּ המשרד הביתי תמצאו את המחשב הביתי או שילוב תכונות של מחשב ביתי ומחשב משרדי בפרופורציות המשקפות את המרחק בין המשרד הביתי והסלון המשפחתי. סביבו ניתן למצוא ציוד משרדי סטנדרטי למדי. ה-86. לפחות פנטיוס 166 מגהרץ, עם 32 מגהבייט זכרון ודיסק 3.2 ג'יגהבייט. צג 17 אינטש, כרטיס גרפי עם 4 מגהבייט זכרון, מודם א56%, כרטיס קול עס טבלאות גלים, כונן תקליטורים א12/א24 וגיבוי "אל-פסק" הם התשתית המינימלית. שיפורים בטיפיים. אם המשרד הביתי הוא מקוס העבודה העיקרי שלך, לא תוכל להסתפק ב-6ץ מינימליסטי, כמתואר לעיל. השיפורים הבסיסיים עליהם אנו ממליצים הס: ₪ מעבד פנטיום א]א]א 233 מגהרצ ₪ דיסק 6.4 ג'יגהבייט ₪ התקן גיבוי כלשהו. זה יכול להיות דיסק שליף (אפילו 14% יכול להספיק אם הקבציס = ה-6ץ המושלם מכונת פקס משיבון לגיבוי הם קטנים), או כונן קלטות מסוג 41 או אג צגא1, או כונן א-60 או סס/סץ. שיבורים מתקדמים. אם העבודה שלך כרוכה בקבצים גרפיים גדולים או בגיליונות אלקטרונייס המשתרעים על עשרות עמודות, כדאי ללכת צעד נוסף בכיוון '"ה-6 המושלם": ₪ מעבד פנטיום 11, 233 או 266 מגהר ₪ צג 19 אינטש ₪ הגדלת זכרון ל-64 מגהבייט תקשודת. אם יש לך שותפיס למשרד תצטרך להתקין רשת אתרנט קטנה. יתכן ותוכל להסתפק ברשת אלחוטית, מה שיחסוך עלויות התקנת תשתית. בכל מקרה תצטרך להתחבר לעולם החיצוני והדרך הטובה ביותר היא באמצעות קו אפפ1]. הקו מביא למשרד הביתי שני ערוצי תקשורת סיפרתית של 64% כל אחד, שניתן לחברס לערוצ יחיד של 128%. כדי להתחבר לקו תזדקק להתקין ב-26 כרטיס מתאס א5פ1, או לרכוש "מודס א5פ1'יי חיצוני. אל המודס ניתן לחבר גם אבזרים אנלוגיים, כמו מכונת פקס ומשיבון. אבזרי קלט-פלט נייד. י"המשרד ללא נייר" הוא חלום שלא התגשם באירגונים גדוליס ובוודאי אין לו סיכוי במשרד הביתי. שלושת אבזרי הקלט-פלט העיקריים לטיפול בנייר הם: סווק, מדפסת ומעתקת (מכונת צילום מסמכים). חברות רבות מציעות מכשירים משולבים, הכוללים את שלושת הפונקציות הנייל, לפעמים בתוספת פונקציות פקס. ₪ מדפסת: הזרקת דיו פוטוריאליסטית משלבת הדפסה עיסקית עם גרפיקה בידורית- ביתית. ₪ סורק: סריקת צבע באבחנה של :60060 ו- 4 סייביות לפיקסל היא בהישג יד של כל חובב. ₪ מעתקת: שילוב של תוכנה + סורק + מדפסת יכול לחסוך אותה, אבל לא בטוח שביזבוז הזמן מוצדק. אדגונומיה. אל תחסוך בזּה. וודא שהכיסא, השולחן, התאורה, המקלדת והעכבר הם מהסוגים הטובים ביותר. 6 מגזין ישראל יולי 1997 יום יום אתם מבלים שעות רבות מול מסך המחשב. וזה בהחלט מציק לעיניים. אז לקחנו את הנושא ממ ללב וציידנו את מסכי שא[צטסאץ בציפוי מונע הבהק וטכנולוגיה לשיפור התצוגה. מסכי אשז/סאץ בסטנדרטים הגבוהים ביותר: 8 תכנון ארגונומי מתקדם. 8 תצוגת 'מסך מלאי. 8 תקן ]1 ץאזוא מחמיר להפחתת קרינה. 8 חיסכון באנרגיה - עשזטח= זו 8 דגני איכות "20-"157-17-"14. שאוצסאעץ - מסכים עם תכונות של ה'גדולים'. במחיר קטן בהרבה. 1 שו נציגים בלעדיים: ספרינט מחשבים (ישראל) בע"מ רח' החומה 12, פארק גירון, ראשל"צ. 0 05-9616550 פקס: 05-9616557 להשיג בכל חנויות המחשבים ואצל המשווקים המובחרים 2 מעבד פנטיוס טלוויזיה "28-"38 7 כונן פצס כרטיס גרפי ש3 מקלט טלוויזיה 2 * אס המחשב הביתי הוא אבזר בידור נטו, אזי מקומו בחדר המשפחה, עס שאר האבזריס לבידור ביתי - טלוויזיה, מערכת סטריאו, בר משקאות ומאגר פיצוחיס. ה-86 השלונ'. מעבד פנטיוםס אואוא, 32 מגהבייט זכרון ודיסק 3.2 ג'יגהבייט הס נקודת המוצא שלנו. לכך צריך להוסיף את האבזריס שיהפכו אותו למרכז בידור לכל המשפחה: פעפ. כונן ה-פצכע ישמש לא רק למשחקים - הוא יחליף בהדרגה את מכשיר הווידאו האנלוגי ואת כונן האודיו - פ6. התהליך הזה בטוח, כמו שהתקליטור החליף את התקליטים המכניים במהלך שנות ה-80, אבל הוא לא יתפוס תאוצה לפני שיצאו לשוק כונני -פצס ]אהא, שמסוגליסם להקליט ולמחוק ללא הגבלה, כפי שהיוסם אפשר לעשות עס סרט מגנטי. זה אמור לקרות במהלך 1998. ה-פצפ מזין את: טלוויזיה. כל המשחקים נראים טוב יותר על מקלדת ועכבר אלחוטיים מרקע גדול וכיוס פרושו של דבר הוא מרקע טלוויזיה בגודל 28 עד 38 אינטש. למי שלא שמוגבל ע'"י תקציב אפשר להמליצ על מקרני ווידאו (או מכשירי טלוויזיה עס הקרנה אחורית) בגודל 50 עד 60 אינטש. בעתיד הקרוב יגיעו לשוק מסכי פלסמה שטוחים בגודל 40 עד 45 אינטש - אבל אלה יעלו יותר מעשרת אלפים דולר. ממערכת קול שגזו6ופ-צ501+8. הקלטת הקול על תקליטור סצס נעשית בפורמט -46 3 עם 5 ערוצי קול ספרתיים, להשגת אפקט צליל-מרחבי משכנע. חמשת הרמקולים הם: יחידת באסים בחזית עם הספק של 40-20 וואט; שני רמקוליס לתדרים בינוניים וגבוהיס מימין ומשמאל, עס הספק של 100-50 וואט; ושני רמקולים אחוריים, גם כן לתדרים בינונייס וגבוהים, עס הספק של 50-25 וואט. הפעלה אלחוטית. ישלטיי טלוויזיוני מקובל + מקלדת ועכבר אלחוטיים יאפשרו לך לשחק ולגלוש מבלי לקום מהספה או מהשטיח. כ ה-6 המושלם המות כרטיס הקול 6חטספ זטוצחס1 של דיאמונד יביא לסלון שלך סימולצית קול תלת-מימדית משכנעת ביותר, גם ללא פצפ. הוא מבוסט על טכנולוגיה של 453א לקידוד מקורות קול במרחב. נדרשים 4 רמקולים רגילים + משחקים שתוכננו לנצל את האפקט המדהים הזה. 86 מגוין ישראל יולי 1997 בוא לבחור מחנטב מדוכן המנצחים מחשב המיד ד זי א "זאטדדאץ" כולל: א הורמון צמיחה ו 1 ָ 1 ו 8 לוח ראשי בטכנולוגית 261, מתוכנן לצריכת אנרגיה ו נמוכה "76 א0888-וסטאט" (תומך במעבדי א]]א). | מעבד מרכזי ?]א 133 .זט ךא מקורי. אפשרות עד וזא 200 | זיכרון מטמון 668 80881 תא [טץזק א 512. ן זיכרון 00 1618 עד 8]א 128 על הלוח הראשי. ו בקר כוננים ודיסק 8108 61 על הלוח הראשי. : דיסק קשיח ₪18 68 1.6 + שלוש שנים אחריות. : כונן 8( 1.44 תוצרת יפן. : כרטיס תצוגה מאי זו פא 5.0 01 5446 "פטתחו" | מסך צבעוני "15 דיגיטלי 0.28 "1.115" 1024768 ]א קרינה [ נמוכה ][-ק]. 1 לוח מקשים אנגלי/עברי 104 מקשים ל- 95 אזו. , יציאות: 232*2 85 מדפסת. : מארו ₪8 או0ד זאזו. ו מודם/פקס פנימי דיינמוד 33600 + מענה קולי. ו עכבר מיקרוסופט מקורי + משטתח. ו מערכת הפעלה 95 5אסאז\ כולל תמיכה בעברית ו-60 מקורי. 8 ערכת מולטימדיה מקורית הכוללת: כונן !א60-80% פנימי, מהירות 8* ₪/6:/11. 8 כרטיס קול 811 16 815188 500% ם/ז6861 מקורי. רמקולים איכותיים ביותר דז/) 80. שרות ואחריות לשנה במעבדות קומפיוטרסטור. א מח' לציוד היקפי של .4.6 * תמיכה טכנית באתר הלקות * מח' רשתות תקשורת * מח' תשתיות מחשוב - 6 במ 0 2 / ו ך , 5 3 6 ו ב 5 3 ( 25 1. ₪ 0-0 בַּ 60 60 זוא - 8 ו % 4 ש וס .1 ספא יי לוד אשד לי *- >0₪דותגפת == אולס תצוגה ומעבדה: רח' עמל 64, ק. אריה פיית מח' שיווק: 03-9216060 מעבדת שרות: 03-9213198 קומפיוטו סטור 4 מהירות מעבד שעון מהירות לוח-אם פנטיוס 0 מגהר פנטיוס אואוא | 150-233 מגהר פנטיום - פרו | 150-200 מגהרצ פנטיום - 2 | 233-300 מגהר | 60/66 מגהר אא | 166-233 מגהר> | 60/66 מגהר 6 ץע | 133-188 מגהר> | 60/66/75 מגהר 8 א | 133-180 מגהר> | 60/66 מגהר> 6 מגהר 6 מגהרץ 6 מגהר המעבדים השונים המוצעים לבחירתך מסופקים בשלושה מארזים למחשבים שולחניים ושני מארזּיס המותאמיס למחשבים נישאים. בעמוד זה נדון בלוחות-האם של מחשבים שולחניים ובמעבדים שהולכים איתם. קבוצת הפנטיום. מעבדים אלה מסופקים במארז השגור ביותר בתעשיה - מטריצת פיניס הבולטים ממשטח קרמי רבוע והשבב עצמו מותקן במרכזה. את המארז הזה תוקעיס לשקע הנקרא 7 /500%6. על לוח-אם של מחשבי פנטיוס מותקן בדרך כלל שקע יחיד, אבל קיימים גם לוחות להתקנה של 2 מעבדים. סוגי המעבדים שאפשר לתקוע ל-8500%6-7: ₪ פנטיוס קלאסי: מהירות שעון מ-120 עד 0 מגהר. ₪ פנטיוס א1א1א: מהירות מ-166 עד 233 מגהר. ₪ 6א 12ג: מהירות מ-166 עד 233 מגהר>. ₪ 86א6 אוזץ'6 : מהירות מ-133 עד 150 מגהרצ. ₪ א861א6 אועץ6: מהירות מ-150 עד 188 מגהר. 1 ה-6ץ המושלם מטמון | הספק | מארו ש3-7 | 50067 07 8 1 | | | | | | 8+ 6+ | 8-4 א+א | א3% 16+16 | 388 +32 | 507 7 מיוחד ש ,+ פנטיום - 2 לוח-אם א.וא 6 (-86א6 אוזץ) 8 ד. כרטיסי הרחבה נתקעים ללוח אנכי (₪1588) ניתן לשלוף את לוח-האס מהמארז ללא פירוק כולל. 2 הפנטיום פדו: זה נאקק לשקע מיוחד הנקרא 8 0% על לוח-אם של פנטיוס-פרו אפשר למצוא עד 4 שקעים כאלה, שכן הארכיטקטורה שלו תומכת בעיבוד מקבילי מסיבי. את הפנטיוס-פרו תוכל לרכוש עם מהירויות שעון שבין 150 ל-200 מגהר>. ל-8 500% וללוח- האס שלו אין עתיד, אחרי שאינטל החליטה לשנות את המארז בדור של הפנטיוס-2. הפנטיום-2. זה מזווד במארז חדש בשס 586 (יימחבר שפה יחיד'י), שנתקע לשקע לינארי ארוך בשם 1 ו586. השקע הזה דומה בצורתו לשקעים של חריצי הרחבה, מלבד שני עמודי תמיכה אנכיים שאוחזים במעבד משני צדדיו. את הפנטיום-פרו אפשר לרכוש במהירויות 233 עד 300 מגהר. לוח-האס עצמו מיוצר בשתי מתקונות סטנדרטיות: אזא. מיועד למארזים בגודל "מיני מגדליי או "1 טג" קלאסיים, בהם עובי (גובה) המארז מאפשר לתקוע את כרטיסי ההרחבה בניצב ללוח-האם. זהו לוח-אם זול ואמין וניתן לרכשו עבור כל סוגי השקעים שפורטו לעיל (כלומר עבור כל סוגי המעבדים). א]א. לוח-אם חדיש יותר, המיועד בעיקר למארזים שטוחים בהסם הגובה הקטן מחייב שכרטיסי ההרחבה יהיו מקבילים ללוח-האם. לוח האס עצמו מצוייד בקצה הרחוק שלו במחבר שפה, הנתקע לכרטיס צר וארוך, שכל תפקידו הוא לשמש לוח-חיבורים (6חג71 880%) לכל הכרטיסים. על הכרטיס הזה מותקנים 2 עד 6 מחברים לכרטיסי 61 ו- 154, בנוסף למחבר של לוח-האם. לוח-אם מסוג א/1א ניתן לשליפה מתוך המחשב ללא צורך בפירוק של חלקים. בדרך כלל הגישה ללוח-האם היא מהצד ושני מנופיסם קטנים בפינות הלוח מאפשרים שליפה ללא הפעלת כוח. בזמן שהלוח נשלף, כרטיסי ההרחבה נשארים במקומם, מחוברים ל- 36 שמחובר בצורה קשיחה לגוף המארז. ניתן להשיג לוחות א.]א למחשבים בקבוצת הפנטיום ולפנטיוס-2. 6 מגזין ישראל יולי 1997 א רייר הר אע 0/7077 26681166 2864| | * נתב גישה לרשת ב * מאפשר גישה גם למודמים אנאלוגים 34. * מתאים לרשתות * מחבר את כל משתמשי הרשת לאינטרנט בחשבון אחד. * חיבור וניתוק אוטומטי. * פתרון לגיבוי קווי נל"ן. * מאפשר גישה בו זמנית לשני יעדיים שונים. * הגנה מפני פולשים. * זיהוי מספר הטלפון המתקשר. * יציאה אנאלוגית לחיבור טלפון/פקס/מודם. * מערכת ניהול מתקדמת מופעלת על ידי תפריטים. * מעקב אחר שיחות נכנסות ויוצאות. ן * תאימות ל | סוט אס וגו 05 א0 וודסושוטוותה 0 5 וו וקו ו 656 ה 6 סד דרושים מפיצים בכל -- הארץ ה בוק" ו:דרצו אחד מאמוצרי +%5ע2 265165 8 * נתב גישה לרשת ב * מתאים לרשתות * מחבר את כל משתמשי הרשת לאינטרנט בחשבון אחד. * חיבור וניתוק אוטומטי. * פתרון לגיבוי קווי נל"ן. * מאפשר גישה בו זמנית לשני יעדיים שונים. * הגנה מפני פולשים. * זיהוי מספר הטלפון המתקשר. * שתי יציאות אנאלוגיות לחיבור טלפון/פקס/מודם. * מערכת ניהול מתקדמת מופעלת על ידי תפריטים. * מעקב אחר שיחות נכנסות ויוצאות. * תאימות ל טוא6ס א0 וא ופ 05 0 ודפואופאפ .0 50 6וטו הפו מו 056 אסודה6ודאפוודטת ץהל/ קוו סד בהתקנת קו אפפו 1116 2864| + מתאם תקשורת טורי ומקבילי לתקשורת דיגיטלית ואנאלוגית. דיגיטלי עד 460,800 סל"ש. אנאלוגי עד 56,000 סל"ש. + מתאים גם לישומי דואר קולי ולשימוש כשרת פקסים. אפשרות קבלה והדפסת פקס גם כאשר המחשב כבוי. יציאה לטלפון אנאלוגי. הצפנת מידע. זיהוי מספר הטלפון המתקשר. מתאים לכל סוגי המחשבים. זל 5 106 95 אוו רה 6 06 א0 אדפואופאה8 הדות . + + + + לעשות 0 ש תקשורת נתונים במהירות עד 460,800 סל"ש דיבור ותקשורת נתונים בו זמנית בקו אחד כל המשרד מחובר לאינטרנט בקו אחד - ובחשבון אינטרנט אחד ,''''' =<-> שיחת חינם ד. .6 אפאצל. אאצ] | סדוו 5 ו ?2 > 8 !08 / זה ואוזס + מתאם תקשורת טורי לתקשורת דיגיטלית עד 460,800 סל"ש. * 2 יציאות אנאלוגיות לטלפון/פקס/מודם. + משמש כמיני מרכזיה. + מתאים לכל סוגי המחשבים. + אפשרות לחיבור שני מחשבים שונים בו זמנית למתאם אחד. .60711816 71 8 7106 95 אוא ו 6 פו 0166 05 א וזפואופאה8 611-800 6דהאסדטה %6 אנחנה | | קצב מירבית | | שורות שפופרת אבחנה מסך | אופטימלית 5 אינטש 7 אינטש 9 אינטש 1 אינטש 8008600 | 10248768 | 1280 1024 | וגו | 8% | 1200 1600 | 0% | 1440 א 1800 1% ן | 0 7 | 6% | | שני המרכיבים העיקריים של מערכת התצוגה הס הכרטיס הגרפי והצג. מכרטיס גרפי חדיש אנו דורשים תמיכה בכל המודים הפופולרייס של מידע חזותי: |איץ 25. בראש סולם הדרישות נמצאת הדרישה להאצה אפקטיבית של ישומי 5וססאזש משרדיים. כיוס כמעט כל מאיצ גרפי מבית טוב יספק את הסחורה. בראש מצעד המבצעים תמצאו את |אטזאאם זוא 11 של מטרוקס ובראש המצעד הפופולריות את משפחת 5141/71 של דאימונד. [א'"ץ 35. מדובר בינתייס בסוג הפשוט יחסית של גרפיקה תלת-מימדית, האצה של פקודות 30ות. את ממשק הישומים הזה תמצא בעיקר במשחקים ובסימולטורים, אך בקרוב ישתמשו בו גס בישומים עסקיים יותר. במאמר "רב-קרב בשלושה מימדים", בגיליון זה, תמצאו פירוט נוסף בנושא. מאיץ ווידאו ספפרחי. גם כאן היישוס העכשווי הוא בעיקר בענף המשחקים. וגם כאן בעתיד נראה יותר ישומים עסקיים - בעיקר שיחות ווידאו. בעתיד הקרוב תעבור הפונקציה הואת ה-6? המושלם | רוחב סרט . ווידאו וו 1 2002 20 למתאסם ה-פצת, שנזקק לפיענוח 6-2מקוא בחומרה. יציאה אנלוגית לטלוויזיה וכניפה אנלוגית ממקלט טלוויזיה, מעידים על התקרבות עידן הייהתמזגות", כאשר ה-6 הביתי והטלוויזיה, אינטרנט ורשת הכבלים, שידורי לוויניס וטלפוניה סיפרתית - כולס יתאחדו למערכת משולבת אחת. ה-4₪46א. הרכיב שיוצר את הפיקסלים על הצג מהמידע האגור בייחוצץ המסך". "קצב הנקודות" (8366 +00), שהוא מייצר, צריך להיות מאותו סדר גודל כמו הפרמטר "רוחב סרט- ווידאו" המוגדר בטבלה. הצג. 5 אינטש הוא קו המינימום, 21 אינטש הוא המקסימום. ביניהס תמצא את הגודל האופטימלי לצרכיך, תוך העזרות בטבלה ועיון מדוקדק בתג המחיר. לרוב המשתמשים הגודל 7 אינטש הוא אופטימלי והמחיר - פחות מ- 0 דולר - הוא סביר. מעט יותר (25 אחוז) שטח מסך תמורת מעט יותר כסף תמצא בצגי 9 אינטש, שמחירס מתחת לאלף דולר. םפוג השפוברת. הטריניטרון (ותאומו ה- חס 67הסוהגו) ממשיך להוביל באיכות הצבע וההארה, אבל רוב המשתמשים יקבלו שירות טוב באותה מידה - ובפחות כסף - משפופרת 31-56 קונוונציונלית. להקפיד על מסיכת צל מסגסוגת 48 צאז עם מרווח חורים של 0.28 מיימ או פחות. קצב דיענו]. 85 הר הוא הקצב המומל למוד העבודה העיקרי. בצגים עס אבחנה גבוהה מאוד אפשר להסכים ל-75 הרץ בלבד במודים העליוניס. בקרות שפרתיות. היוס זו דרישה מובנת מאליה. צריך לוודא שהבקרות מאפשרות לבצע את כל התיקונים הגיאומטריים (ייכרית סיכות", ‏ "טרפזי, ‏ ייחבית", "התלכדות" וכדומה) וגם תיקוני כיול צבע (ייטמפרטורת הצבעיי, "פונקצית גאמהיי וכו'). וקד 858ש. מרכו לחיבור אבזריס היקפיים שולחניים (מקלדת, עכבר, סורק, וכדומה) למחשב. בבסיס הצג יש 4 עד 8 שקעים אליהם מתחברים האבטרים. קו יחיד מוליך מהצג לגוף המחשב ומתחבר לאחד משני שערי 058 שלו. 6 מגזין ישראל יולי 1997 הסדרה הכסופה והמסעירה עול אפריליה, באיכות זעיצזב עוצרי נשימה. 0 חפשוו1ש6 הוא השותף המושלם שלך לעסקים: יציב, דינמי, רציני, כזה שיודע לתמרן בקלות 0 ְ ו ו + אבל גם לבלום כשצריך. ל 50 חפשו601 עיצוב קלאסי עוצר נשימה, והוא מצויד בכל המכלולים המודרניים שהופכים אותו לחיית כביש חזקה. גלגלים גדולים, בקוטר "12 מעניקים לך יציבות כביש מקסימלית ושיווי משקל מושלם. מנוע שקט וחזק מאפשר לך מיצוי מקסימלי של 7.2 כ"ס. מושב רחב ותא מטען מרווח 9 ק ץ לכל 1 1 ל הופכים כל נסיעה לחוויית עסקים מענגת. עכשיו במבצע זה 50 5 5 ש"ח ב"10 תשלומיםי 6 50 ווח ₪5 50 ₪309 הוווזכורבּ בקרו באתר האופנוע'ם הישראנ' של ממ : |ו.00.סזו6]וזווו הורר ורי רהגי יבואן: מטרו, תושיה ו21 ת"א טל. 5623771 -3ס0, פקס: 03-5623950 תל אביב: מטרו סיטי, דרך פ"ת 19, 0ל. 03-5608323. מטרו שופ, שוק| 32, טל. 03-5183646. כפר סבא: מטרו סנטר, סנטרל פארק 0 טל. 09-7408555 תל אביב: אבי גל, טל. 03-5602755 אופנוגל, טל. .03-5608956‏ דו-גל, טל. 03-6879566 סייקל ת'רפי, טל. 03-5375557. קטנועי יפו, טל. 03-6816934. חיפה: טייפון, ל. 04-8416939. '.א.ב, טל. 04-8521813 ירושלים: יוני אופנועים, טל. 02-789422. באר שבע: פרג סוכנויות בע"מ, טל. 07-232120. אילת: אור אופנועים, טל. 07-6315540. אשדוד: אופק, טל. 08-8567347. חדרה: א. אהרונוב, 06-344318. טבריה: אימפריאל מוטורס, 06-726775. כרמיאל: הנעות, 04-9585555 מושב לכיש: פרג סוכנויות, 07-885371. מושב מרחביה: אביב סוכנויות, 06-6424001. בני ברק: מוסך יוסי, 03-5706064. נהריה: רוזן את מינץ, 04-9829333. נתניה: אופנועי רם אביב 09-615457. פרדס חנה: אנדורו, 06-373499. רחובות: סרוסי, 08-9455504. פתח-תקוה: זום אופנועים, 03-9339204. חצור: ערן אופנועים,06-9935566. רעננה: אניגמא, טל. 09-7487548. ראשון לציון: ריגל אופנועים, 0ל. 03-9665068. * התשלומים ללא ריבית והצמדה. החברה רשאית לשנות את המבצע בכל עת. המחיר אינו כולל הוצאות רישוי ומס בולים, הקטנועים מוכרים לצרכי מס. הדיסק הקשיח הוא, כמובן, אבזר האחסון העיקרי למידע ובתור שכזה הוא מהווה גורס דומיננטי בקביעת הביצועים. מבחני 1388 06 מראים שהוא קובע כ-10 אחוז מהציון הכולל במבחני 6חסוצחו\, וביישומים מסויימיס ההשפעה יכולה להיות גדולה בהרבה. מבין הווריאנטיס הרבים של דיסקים קשיחים, נכון להיוס כדאי להתרכז בסוגיס הבאים: גוז בזצ!0 / םפום. שילוב אטרקטיבי של מחיר נמוך יחסית (בערך 10 סנט למגהבייט), מהירות גבוהה (33 מגהבייט לשניה) ונפח שמגיע ל-7 ג'יגהבייט. 1 איז!. ידוע גם בשס 8681-3, ממשק זה מגיע ל-20 מגהבייט לשניה על ערו של 8 סיביות. מתאיס לתחנות עבודה לא יקרות. 85 01%:89 4/166. מגיע ל-40 מגהבייט לשניה על ערו של 16 סיביות. אידיאלי לשרתים ותחנות עבודה חזקות. בכל מקרה, מהירות הסיבוב של הדיסק צריכה להיות 5400 סלייד או יותר וזמן הגישה צריך ב ה-6ש המושלם ו להיות פחות מ-10 מילשניה. בנוסף צריך להצטייד באחד או יותר מאבזרי האיחסון השליף. דוגמאות נבחרות: 21 101688 תקליטון פופולרי בנפח 100 מגהבייט. אידיאלי למשתמש הייקטן", שזקוק לגיבויים לא מסיביים. ביצועים טובים יותר ונפח גדול יותר אפשר למצוא בכונן א6ט02ע5 2 (230 מגהבייט ב-5230), הפחות פופולרי. 12 100648. דיסק קשיח-שליף בנפח 1 ג'יגהבייט, שהפך למדיום המועדף בהעברת קבציס מסיביים - בעיקר העברת קובצי גרפיקה ללישכות שירות. גם ל-182 יש תחרות מחברת 6%1ט02ע5, כונן 6צ5. לאחרון יש נפח גדול ב-50 אחוז, אבל הוא הגיע לשוק מאוחר מדי, לאחר שה-182 הפך לנורמה. דיסקים מגנטו-אובטיים. רוב העניין מתרכז בדיסק בקוטר 3.5 אינטש עם נפח של 230 מגהבייט ודיסקים בקוטר 5.25 אינטש עם נפח של 2.6 ג'יגהבייט. הראשונים פופולריים בלשכות שירות והאחרונים מתאימים לאיחסון קצב נתונים מירבי סוג הממשק ז וצג>/טסום - 1 גת | 10 ות | | 2 מס - ואפ גזווע 33 סו א 40 1 - גווס טטג\ א 80 1 - גשוש קוא > 80 "כמעט מקוון", בדרך כלל בתוך מחלף תקליטורים אוטומטי (א₪0 6א10). תקליטודים. תקליטור בר-הקלטה, א-פס, הוא המדיוס המושלם להפצה של קבצים מסיביים. הוא זול יחסית, עם נפת גדול ולכולם יש כונן מתאיס לקריאה. אבל אם אתה וקוק ליכולת מחיקה וכתיבה מחדש, תצטרך לבחור בתקליטור 62/פע, היקר בהובה והלא סטנדרטי. מוטב להמתין ל-וא4 8-פשפ. שרט מ%ג₪1'. אמצעי הגיבוי הזול והוותיק ממשיך להשתכלל. לבחירתך 3 משפחות סטנדרטיות: פגוגז'ך עם נפח של 800 מגהבייט, ד עם נפח 2 עד 8 ג'יגהבייט וקלטות וזוז8 (כמו של מצלמות ווידאו) עם נפח שיכול להגיע ל-14 ג'יגהבייט. כונן דיפקטים 18-120. קורא וכותב על דיסקטים רגיליס (18 1.44) ובנוסף הוא קורא וכותב על תקליטונים מיוחדים בנפח של 120 מגהבייט. קומפק היא הכוח המרכזי מאחורי החדרתו לשוק. 6 מגזין ישראל יולי 1997 .1 ז35616. ] קת כמה עולה מדפסת לייזר?.. עכשיו הרבה פחות מקובל לחשוב שמדפסת לייזר יקרה, אבל כשמדובר יותר חיסכון - ניצול יעיל של הטונר וחיסכון בצריכה ב-,6 )1,386.16 ?11 החדשה מחשבה זו מוטעית. בפחות מורידים את עלות הדפסת הדף למחיר הנמוך מ- 8 אג' לדף. מ-2500 ש"ח כולל מע"מ אתם מקבלים מדפסת לייזר אז אם עדיין לא רכשת מדפסת לייזר עכשיו הזמן. חדישה ומושלמת שיש לה הרבה יותר יתרונות: המשווק המורשה הקרוב אליך, יעניק לך מלבד הדגמה גם יותר מהירות- מעבד מתקדם המאפשר הדפסה. | מחיר משכנע. במהירות של 6 דפים בדקה גם כשמדובר בגראפיקה מורכבת. יותר אמינות - מתוכננת להדפסת עד 0 דפים לחודש, הזנת נייר משופרת ושקט נפשי... יותר איכות - הדפסה ברזולוציה 60001 עם טכנולוגיית ₪5 לשיפור האיכות. מדפיסים בלייזר על פי פחה. 1 לקבלת מידע נוסף ופרטים על המשווק הקרוב אליך התקשר עוד היום למפיצים הראשיים: [אזט: 9 60 8ואס: 6 או באתר האינטרנט: וסט קת אאא //:כ110 טנא אלי 0 מפענח 2 - סמקוא שאוי ! מפענח |אווּפוס עטוסם ₪ טבלאות 66וט0סשג\ היינו רוצים להמליץ לכם לצאת עכשיו לרכישת כונן פצפ, האבזר שיעמוד במרכז מהפיכת המולטימדיה בשניס הקרובות. אבל שיקולים פרקטיים אומרים לנו שכדאי לחכות קצת. הכונניס שכבר יצאו לשוק הם דור ראשון וליצרניס יש עוד מה ללמוד לפני שאפשר יהיה לטעון לטכנולוגיה בוגרת. לוח זמנים ריאלי מדבר על: פצם לקריאה בלבד [0א]. הכמויות תגענה לשוק בנובמבר השנה והמחירים יתחילו לרדת דרמטית בינואר 1998. ה-פצפ עם אפערות הקלטה חד-בעמית. היצרנים יתגברו על הקשיים עוד השנה, אבל המחירים לא ירדו לפני מחצית 1998. הח-פצפ, התקליטור האולטימטיבי. עס יכולת קריאה וכתיבה רב-פעמית יהיה מוכן לשיווק בסוף 1998 והמחירים יהיו אטרקטיבייס רק ב-1999. ה-6ץ המושלם מ תקליטורי פצס מספקים 5 ערוצי שמע לקול סביבתי < מערכת קול עס יחידת באסים הכנת כותרים עצמית היוס: תקליטור 0-8 או פץ/פ6 8 | 5 מחר: תקליטור א-פצפ 08 או אגא-פצם 4708 / כרטיסי קול / ! את ה-פצפ תקבל ב-3 פורמטים: חד-שכבתי, חד-צדדי, 4.7 ג'יגהבייט. וה הפורמט של הדור הראשון. דו-שכבתי, חד-צדדי, 8.5 ג'יגהבייט. במעט כפליים נתונים על כל צד יאפשרו למתן את הדחיסה בפורמט 80-2ק]/ ולשפר את האיכות. דו-שכבתי, דו-צדדי, 17 ג'יגהבייט. לא בטוח שפורמט זה יהיה פופולרי, שכן הוא דורש הפיכת הדיסק במעבר מצד לצד. מתאם פצפ. כרטיס הרחבה מסוג 61 הכולל פורש 6-2םקוא ומפענח [גּווּפָוּס עֶפוסם. לא משחרר אותך בינתיים מהצורך בכרטיס קול ובמאיץ גרפי לטיפול במדיה קונוונציונלית. בעתיד הקרוב כל השלושה יאוחדו בכרטיס מולטימדיה אוניברסלי. כונן תקליטודים. עד שה-פצפ יבשיל, תוכל לבחור בכונן תקליטורים מהסוג "מהירות משתנה'י, עם תחוס מהירויות שבין א12 ל-א24. כרטיפ קול. כמובן שמדובר במחולל צלילים המבוסס על טבלאות גלים. דוגמה לכרטיס - חדיש הוא ₪016 64םאוג של קריאייטיב, הכולל: ₪ מחולל צלילים (סינטיסייזר) ל-64 קולות סימולטניים. ₪ 4 מגהבייט זכרון עבור טבלאות הקול. ₪ תמיכה בטבלאות 66וט0טג/ו, הנותנות אופי יידינמי"י לצליל. ₪ תגובת תדר משופרת, המבוטאת בצלילי באס מלאים. דרמ%קולים. נחזור שוב על מה שאמרנו כבר הרבה פעמים: אין רמקולים טוביס וזולים. איכות אקוסטית עולה כסף. מערכת של 2 רמקוליס בסיסית עולה כ-100 דולר. מערכת עס תוספת של רמקול באסים (6)ססאוטט9), החיוני ביישומים "מוזיקליים", עולה יותר ממאתיים דולר. מערכת 40-3 [זופוש עטוסש נזקקת לחמישה רמקוליס ומחירה החל ב-300 דולר. צליל תלת-מימדי. אפקט קול מרחבי משכנע מתקבל מטכנולוגיית ‏ 432 המיושמת בסינטסייזר של [גסוט. 6 מגזין ישראל יולי 1997 צחה8קו 60 ס6ןת ב 0% אה8דזד מסלול השבחה פתוח מחשבי אגזזד תוכננו להשבחה עם מעבדי פנטיום, פנטיום פרו, פנטיום-אאוא ומעבדים עתידיים. מולטימדיה מעולם אחר גרפיקה ב-64 סיביות, = 0.08 מהיר, כרטיסי <> קול איכותיים ואופציה לגרפיקה תלת-מימדית מהורות ועוצמה מחשבי אגעז1 מיישמים. - את טכנולוגיות הזכרון החדישות ביותך לביצועים מירביים 0, האריה במחשבים 0 זכתה בנתח הארי של שוק המחשבים בזכות שילוב של טכנולוגיה ה לת מתקדמת, איכות ללא-פשרות, קו-מוצרים מלהיב ומחירים אגרסיביים. מחשבי אוד מיוצרים כחלק מתאגיד 910 היא מגובה ע"י עורף פיננסי חזק, מעבדות מחקר ל ופיתוח מוליכות ומערך שיווק בינלאומי הפרוס סביב העולם. ה עבשיו אפשר להשיג את מוצרי האיכות של 80ע גם בישראל. מחשבי אגזזד מהירים, צגי 60808 מטעגש ספרתיים, סורקי צבע 1808698 = = מקצועיים, לוחות-אם, מקלדות, כרטיטים ואבזרים הקפיים אחרים שזכו לפופולריות עצומה בארה"ב ובאירופה, מיובאים בלעדית לישראל ע"י אופטומיזציה : חברת מונו מוד סחר בע"מ, הארי ביבוא מחשבים. ל-95 60₪8מוז מחשבי אגתזד עוצבו לעבודה יעילה תחת יבואן בלעדי של 5 1860008 ולתמיכה ו בתקן עגוק 886 שטו 2 . --.- ה | "ז16נוכן וס --. [החסווהחיז6)ת! )== להשיג אצל המשווקים המורשים זז 88000 סורק צבע 63 ם150508 הסורק המקצועי במחיר שגם חובבים יכולים לשלם. אבחנה עד 480064 16.7 מיליון גוונים, סריקה במעבד יחיד (14 עד 32 שניות) ותאימות אזגשז מספקים את האיכות והתכונות שאתה מחפש בכלי עבודה מקצועי. חרשו 0% בעברות צגים דיגיטליים 60108 פטעגט צגי 14, 15 ו-17 אינטש עם בקרה סיפרתית מתאימות דוק מה שטוק. צבע זוהר באבחנה עד 128081024 וקצב ריענון עד 95 מסכים בשניה. מרקע שטוח עם טיפול 6, קרינה נמוכה וחסכון בצריכת חשמל לפי התקנים האירופיים והאמריקאיים. מחשבי מחברת 066א₪810פ 180 מעבדי פנטיום 133, 150 ומערכת מולטימדיה מושלמת. צגי 191 אקטיביים בגודל 12.1 אינטש ואבחנה של 8 א 1024, מבחר דיסקים קשיחים, כרטיטי 01014ק, זסא-0, סוללות נטענות ואביזרים נילווים. כרטיסי קול ומודם 2011818 מגוון כרטיסי קול תואמי סאונד-בלסטר, עם איכות קול עילאית. מודמים 28,800 ו-35,600 סל"ש פנימיים. תאימות ץג[ 886 עטק ודרייברים של 95 פשס6פועו: מודמים וברטיסי קול של א200181 נבחרו כרכיבים סטנדרטיים במחשבים של מיטב היצרנים האמריקאיים. צהפפסם שוץ ג הזו פחנח זו 6 ברטיסי מודם [.//27,/ | ברטוסו קול 7771 / סטודיו תמר אלידע ו 8 סחר ושיווק בע"מ = סד! שאודפאהגוא 8 שסגאד רח' לזרוב 17, אזור תעשיה חדש ראשון לציון טל. 9, פקס. 03-9617694 אינטרנט:||.0.8066.60ה0ח ההבדל בין מחשב מחברת חלומי לבין מחשב מחברת שיגרתי הוא 9-6 חודשים. יצרניות היוקרה, ובראשן יבמ וטושיבה, יוצאות ראשונות עם טכנולוגיה חדשה וכל שאר השוק יוצא בעקבותיהן לרמה גבוהה יותר של ביצועים ותכונות. הרף בקיץ 1997 הועלה לגובה הבא: מעבד פנטיום - אאא 166 מגהרץ. להקפיד שבמחשב מותקן מעבד נמוך - הספק, ולא זללן אנרגיה שולחני, שיגמור את הסוללה תוך זמן קצר. 2 מגבהייט זכדו]. רצוי במודולים סטנדרטיים, |א]אז8, כדי שלא תהפוך לשבוי של היצרן כשמדובר בהרחבת זכרון. מיאיץ גרב', 01 אפ 64, עם 2 מגבהייט זכדון. כדי לנצל את מלוא היכולת של צגי 3 אינטש חדישים, אתה נזקק לשני מגבהייט זכרון גרפי. כך תוכל לקבל אבחנה של 768א1024 עם 65 אלף גווניס. דיפק קשיח 5 ג'"גבהייט. דיסקים 2.5 ה-6ץ המושלם מעבד פנטיום א!אוא זכרון ראשי 8/א32 זכרון ווידאו 2/8 אינטש לא מפגרים הרבה אחרי דיסקים המקובליס במחשבים שולחניים - הם רק עולים הרבה יותר. תמיכה בתקנ'ם 660 200060 |- 5. למרות שעדיין אין הרבה אבזרים הנעזרים בתקניס האלה, כדאי שהמחשב יהיה מוכן להם. 71660 7001066 מאפשר כניסה של זרס נתונים מהיר ממצלמת ווידאו סיפרתית למאיץ הגרפי. 6808ז69 הופך את חריצ 1 להמשך של אפיק ה-61ק הפנימי. צג אקטיבי 15.5 אינטש. הגודל כן קובע, אומריס משתמשי המחשבים כשהם מתכווניס לצג. זה הצג הגדול ביותר שניתן לזווד במחשב מחברת ללא הגדלה נוספת של המימדים הכללים. לצג הזה אבחנה של 768א1042 ו-65 אלף גווניס. מולטילדיה. היוס תמצאו בכל מחשב מחברת כרטיס קול אינטגרלי, זוג רמקולים ומיקרופון. ההבדלים הם באיכות - ואת זו צריכיס לשמוע. במחשב המושלם יהיו 18א1 של טבלאות גלים, תמיכה ב-א6!קטע [1ט₪ (כלומר ניתן להשתמש אפשרויות החלפה: כונן דיסקטים כונן תקליטוריס סוללה נוספת במיקרופון וברמקוליס בתור טלפון "דיבורית") ויביאה למערכת קול חיצונית עבור מצגות ושימושים סטטים. 05-0%. הכונניס למחשבי מחברת מפגרים בדור אחרי כונני התקליטורים של מחשבים שולחניים. היתרון שלך הוא בכך שמדובר באבזר מודולרי, הניתן להחלפה בקלות. במחשב המושלם תוכל לבחור בשניים מתוך ארבעה מודולים מתחלפים לצורך התאמה לדרישות משתנות: כונן תקליטורים, כונן דיסקטים, כונן קשיח שני וסוללה רזרבית. סוללות חסו-11. הקלות ביותר, עם תכולת האנרגיה הטובה ביותר - וגם היקרות ביותר. בהשוואה לסוללות 18אוא, חסכון ב-100 גרס עולה לך כ-100 דולר. אבזרים נלווים. מצלמת ווידאו סיפרתית, מדפסת הזרקת-דיו צבע קומפקטית, התקן עגינה שולחני, עכבר אלחוטי למצגות, מודם- כרטיס רשת בפורמט 686 26, תיק נשיאה מוגן, מטען אוניברסלי והתקן הגנה לחיבור המודם לשקע טלפון סיפרתי. 6 מגזין ישראל יולי 1997 לספה ו רוד רע | אמינות גבוהה: 6000 שעות-מנורה רזולוציה 768א1024 מלא כשאתה משתמש במקרן פס ו למצגת, מה שמוקרן על המסך זה לותר משקופיות תוכנת זחוססזסשוסס. מה שהצופים רואים הוא הקרנה של תדמיתך ושל החברה שאתה מליצג. לכן אתה חייב להשתמש במקרן המשדר עוצמה, איכות ובטחון מוחלט שהמצגת תצליח. אתה חליב לדרוש מקרן ח66ז50סזם של פיליפס. רזולוציה 768א1024 מלא, בקצב ריענון של 5 הרץ ואחידות של 5%+ מייצרים על המסך תמונה באיכות של צג גרפי מקצועי. הסידרה החדשה של פיליפס מביאה עוצמה ללא תקדים, עד 550 חסווט ו-ופא8, במשקל נמוך (פחות מ-8 ק'ג) ו ל 6 % =ההההה הווהה 5ק]]|1ק 6 להדגמה משכנעת התקשר עוד היום. הלו ולדאו: טל. 03-6188661 פקס. 03-6188676, זיבוטינסקל 9, בני-ברק / עוצמה עד 550 חסוחט!-ו5 סט/די/ חַמַ7 אלידע המחשב התיקני לעובדים ניידים בחברות ואירגונים, שונה מהמחשב המושלס רק בפרטים: מעבד נטול- אואוא, צג יותר קטן ודיסק של 2 ג'יגהבייט בלבד. המחיר בין 3000 ל-4000 דולר. הפנטיום במארז השולחני (7 )500%6) זולל יותר מדי אנרגיה. למחשב מחברת צריך לבחור את המארז להלחמה ישירה או, עדיף, את המודול החדש של אינטל - 1006 6|ופסוא. זה כולל כבר את זכרון המטמון וחלק מערכת השבבים. המודול מאפשר השבחה קלה וסטנדרטית. ה-6? המושלם : = אבזריס מתחלפים סוללות גזואוא מולטימדיה אינטגרלית זוז וו -- מארז להלחמה ישי על לוח האס .> מודול מעבד למחשבים נישאים: פנטיוס אואוא + מטמון 12 על כרטיסון בגודל 6.25 א 10 סיימ 6 מגזין ישראל יולי 1997 הוא יאפשר לך לקיים וידאו קונפרנס : הוא יאפשר לך ] לגלוש באינטרנט במהירות גבוהה פי ארבעה... הוא יעבוד בשבילך כמו שני קווי טלפון נפרדים... הוא ישגר בשבילך / עמוד פקס בארבע שצ שניות בלבד... =] ב 5 5 2 י = ₪ יצא<שות הקל [ ע . | א ו נ - -] 1 / | סופר-קו אפ15 הוא קו תקשורת דיגיטלי חכם, המשמש לתקשורת מחשבים ולתקשורת טלפונית, ומחליף 1 .7 + - | בהדרגה את קווי הטלפון הרגיליס. סופר-קו אמ5] פותח בפניך דלת למגוון עצוס של יישומים שיחסכו לך ב 1 7 זמן, כסף וטירחה, ויצעידו את העסק שלך צעד ענק קדימה. עס סופר-קו 150% תוכל להעביר נתונים וקבצים 1 בנפח גדול ובמהירות גבוהה של 128 קסייש, לגלוש באינטרנט במהירות גבוהה, לקיים פגישות וידאו (וידאו 4 ₪ 4 + אגף השיווק קונפרנס) בזמן אמיתי ובאיכות גבוהה, לקיים שתי שיחות בו זמנית, לגבות את רשת תקשורת הנתונים שלך חייג עכשיו והקו כבר בדרך אליך! %"" "יצ בקו דיגיטלי ממותג ועוד. כל ואת בקלי קלות, תוך שניות ספורות, לכל ומכל מקום באר ובעולם. 0ס80סס4 0 -ן 5 * אספקה בהתאס להתקדמות פריסת השירות בארצ. ה00.11/1%0. 56266 אי איאי]]: קוו שויחות. חינם הנשק הקל של לוחמי- הדרכים מוותר על מעט יחסית כדי להשיג משקל מינימלי. כונן דיסקטים וכונן תקליטורים חיצונייס מאפשרים להוריד את עובי המארז לפחות מ-3.5 סימ ואת המשקל לפחות מ-2 קייג. מתאים גם למנהלים המודעים לתדמיתם. את כל מה שלא נכנס למחשב המחברת, תוכל לקבל באבזרים חיצוניים. תחנת עגינה או משכפל שערים, הם הבסיס לחיבור מחשב המחברת לאבזרים שולחניים קבועים. ו ה-6ץ המושלם ₪ צג 12.1 אינטש חרי 6וג) 6 / רמקולים 2-4 מקלדת בגודל מלא מעבד פנטיום 133 מולטימדיה אינטגרלית כונן דיסקטים חיצוני מגזין ישראל יולי 1997 : מסך ''12.1 אקטיבי רזולוציה 800%600 הגדולים 'פן, במחיר אסריקאי כאן בישראל!!! הפוהפסד מחיר הוגן, איכות ו-3 שנים אחריות! 00% פנטיוס 75 מולטימדיה 88 זיכרון פנימי דיסק קשיח 1.0808 מס ך אזפס ''10.4 220005 פקס מודס לד פנטיוס 133 שו/ו16 ציכרון פנימי 5 1 ג '/ דיסק קשיח סוש1.3 מסך 'י12.1 אקטיבי ד 510 פנטיוס 133-פרוססור 2565 סוא16 זיכרון פנימי דיסק קשיח טוו2.02 כונן 1.44 ו- ס0א10 מולטימדיה מודס פקס 28,800, חלונות-95 ניו-גרפיק בע"מ מסך אקטיבי צבעוני=111 מסך דואלי צבעוני= א₪51 דגם מעבד דיסק |א0א 65 זכרון מסך מחיר 15 5 8 מולטימדיה 18א16 | אד08 "10.4 5 18 5 8 - א פוא אס "10.4 5 דיסקים קשיחים במחיר מיוחד! 30 120 8 א - 1688 ותד"3ו 258 "2.5 למחשבים ניידים 10 2( 8 6 | 168 אדפש"ן.2ו 25% סו 1.08 5 2295 440% 3 8 8 >א05 "12.1 = צלצללקבלת מחיר 0 00 8 א | ₪]/16 | [12.1'10 - צצללקנלת מחיר 7306 א)]א50וק | 21068 - 810 - 8א16 דחדך"[2ו 58 7001 21660 | 2168 - 10א - 3208 דחד"33ן 58 ו 5 7728 68 | "ח6.["1 | צלללקלת מחיר שירות תיקונים ותמיכה לכל הדגמים וכן לדגמים שיצאו מייצור למחשבים ניידים: תוכלו למצוא זיכרונות, פקס מודס, תחנות עבודה ,סוללות וציוד נלווה | 2 רשימת מחירים מיוחדים לדגמים נוספים לדילרים, חנויות ויועצים! 6 ?ו : ב) ' לקבלת רשימת מחירים פקסס אלינו: פקס: 09-7427746, טל: 09-7420611 ב טל. להזמנות בלבד: 177-022-0504 כתובתינו באינטרנט: ותסס.8ז16טקותס88[6ז6טותט//שעואו :כו 06 :5-11 סניף תל-אביב: טל: 052-506072, סניף חיפה: ט0ל: 04-8239996, פקס: 04-8238889 המחירים אינם כוללים מע"מ, ויחושבו לפי שער יציג ביום הקניה 0 יותר גרפיקה, יותר מולטימדיה ויותר נפתח איחסון. זו קריאת הקרב של בעלי מחשבי מחברת, שרואים איך תוך זמן קצר המחשב שלהס נשאר מאחור במירוץ התכונות והביצועים. האבוריס האלה יכוליס לתרוס לא מעט לשיפור ההרגשה ולדחייה של הצורך ברכישת מחשב חדש. דרמקולים חיצוניים, הנצמדים משני צידי הצג, יספיקו למצגות בפני קהל מצומצם. מודם-כדטים דשת. עדיף שאלה יהיו בנוייסם אינטגרלית אבל תמיד אפשר להוסיף אותם בצורת כרטיסי 696 6. מודולים לאיחפון %'דע: דיסקים קשיחים, דיסקים שליפים וכונני 0%1א-6 יכוליס להקל על מצוקת האיחסון. אבזרים למצגוח. מקלדת אלחוטית ועכבר אלחוטי יאפשרו לך להרצות עס הפניס לקהל, רחוק מהמחשב והמקרן. - ה-6 המושלם ממקרן 1065 או 18פ. אלה זמיניס היוס במארזים קומפקטיים ובמשקל מתחת ל-6 קייג. רוב המקרנים היוס מבוססים על גביש נוזלי (ע6., אבל העתיד שייך למקרניס המבוססים על יימעבד אור סיפרתייי, ץ/1ס, רכיב ייחודי של טקסס אינטרומנטס. בניגוד לגבישים הנוזליים, רכיב ₪12 לא סובל ממגבלות חום ולכן ניתן להגיע לעוצמת הארה גבוהה מאוד גם ממקרן קומפקטי. עוצמת הארה גבוהה פרושה יכולת להקרין את התמונה על מסך גדול יותר, בתנאי סביבה מוארים. ממתאם לטלוויזיה. תחליף למקרן ווידאו, כאשר יש מכשיר טלוויזיה גדול בחדר הישיבות, בו ניתן להשתמש לצורך מצגות. שיס לב שתקני הטלוויזיה שונים מאר לאר), ובמיוחד בין אירופה (וישראל, .41) ובין ארהייב (ויפן, 56דא). מדנפפת הזרקת די!ו. לצורך הדפסת "אד- הוק"י של הצעות מחיר, מצגות, דואר אלקטרוני וכדומה. המשקל פחות מ-2 קייג והמחיר פחות מ-400 דולר. מערכת קול ניידת. למצגות מקצועיות בפני קהל גדול תודקק לערכת רמקולים מסיבית יותר, כולל ז6)ססאוטטפ. אבזרים נופפים. מבחר הכרטיסוניס בתקן 6 6 הולך וגדל. כיום תוכל להשיג את האבזריס הבאים: ₪ מתאס 86%1, חיבור לסורקים ודיסקים חיצוניים, ב-58200. ₪ כרטיס תקשורת משולבת, פקס-מודם ומתאם אתרנט, ב-5350. ₪ מתאס א150, עבור וועידות ווידאו בדרכים, 0. ₪ מפענח 80-2ק] בחומרה, עס תמיכה ב- 0 20066, 5200. ₪ מקלט 05%8, שיראה לך איפה אתה נמצא, רק 5600. ₪ דיסק קשיח, בפורמט 6986 6ק, 340 מגהבייט, 5600. 6? מגוין ישראל יולי 1997 0 0 המסכים שנותנים לך ?חס ?חס עלות-תועלת הטוב בלותר בלשראל פייב אקסימס בע"מ מחעובים ואלקטרוניקה רח' הרוגי המלכות 11 רמת החייל ת"א 69714 טל: 03-6481117 (רב קוו'), פקס: 03-6496015 סניף חיפה: ד' ההסתדרות 156, מפרץ חיפה מל: 04-8419870, פקס: 04-8419871 חברת א'ז) נימנית על 10 לצרניות המסכים הגדולות בעולם ומייצרת גם עבור חברות גדולות מסכים הנושאים את שמן. מסכים אלה זכו במספר תארים מהעיתונים: 0 למסכים של אז') מספר תכונות שגם אתה תוכל להעריך: עלות נמוכה ביחס לתועלת, חדות ויעללות העבודה. אפשרות מלתוג מובנית - לעבודה עם 2 מחשבים. עול 8 שו וחיבור מלידי לכל מחשב הקיים בשוק. לקו ח60ז56 ח0) 05 ,ח00ו3ו 3 1.0 , 6חגז6וח1 מסא פַוג5 זטצוס? צריכת זרם נמוכה בעת ניתוק התקשורת. 4 סדרות של מסכים בהתאמה לכל שימוש וכל תקציבי למשתמש הבלית" - 0500 וג / 01806 |[גחז5 לאנשי המולטי מדלה - אוטחזווו לשימוש משרדי מתקדם - אחוצפטם 696006. למקצועני העלצוב - תשוצט [אחטוגצטוסז חברת פייב אהסיטס-צז1אם םט1] יבואנית מסכי א1) מתמחה בפתרונות מלחשוב וציוד היקפל לכל עסק עם דגש חזק על שירות ויחס טוב לכל לקוח. ₪ 2-3 ספקי כוה "77"> ₪! שני הסוגים של שרתים, "ישרת הקבצים" וי"ישרת הישומים", שונים זה מזה בעיקר בדרישות הזמינות שלנו מהם. כששרת הקבצים נופל נעצרת רק העבודה שדורשת הורדת קבצים מהמאגר המשותף. כששרת הישומים נעצר, נעצרת איתו כל העבודה באירגון. מסיבה זו, בשרת ישומים לא נחסוך בכל אמצעי הגיבוי והחיסון מתקלות עייי יתירות. זו כוללת: מערך דיסקים 5-כ841 עם כונן רזרבי במצב הכן, מספר ספקי כוח ומאווררים, עם כניסה נפרדת לכל אחד מערו 5קש נפרד, בקרי 5081 ומתאמי |וסחח6חום 81 רזרביים. ועל הכל שולטת תוכנת ניהול מתוחכמת, עם יכולת לחזות מצבי תקלה לפני שהם מתרחשים בפועל. אשכולות [8ז6צ9ט61]. יכולת גידול מדורגת והגנה מפני קריסה טוטלית ניתן להשיג עייי חיבור מספר שרתים בתצורת "אשכול". תמיכה של מערכת ההפעלה לתצורת אשכולות זמינה כיום ב-ז566 דא וב-6ו3\וסחגוח1 של נובל. ניהול. קיימת היררכיה שלמה של תוכנות 2 תצורת "אשכול" זטופטו6 ה-6ץ המושלם - תוכנת ניהול - . דיסקים להחלפה חמה פָ צ' מערכת "אל פסק מערך דיסקים 5-פ41א ניהול לסביבת עבודה מרושתת. ברמה הנמוכה ביותר מדובר על רכיבי ניהול לשרתים, תחנות עבודה ומוקדי חיווט. ברמה הגבוהה יותר כל הרכיבים מדווחים בפרוטוקול אא5 לקונסלת ניהול מרכזית, למשל אטג/חטקס. ברמה העליונה של ניהול מיחשוב אירגוני משמשות תוכנות כוללניות, דוגמת זטוחסטוח נש של 6 או ווסצוד של יבמ. ייחוק בוהן" אומר ששרתים בודדים אפשר לנהל ברמה הבסיסית בלבד, מעל 5 שרתים אתה נזקק כבר לקונסולה מרכזית ומעל 25 שרתים אתה צריך לחשוב ברצינות על ניהול אירגוני מוכלל. מערך איחפון "אל-כשל". למעשה, החלק החיוני ביותר ברשת הוא מערכת הדיסק, שעל זמינותה חייבים להגן בכל מחיר. מערך מסוג 5 מבטיח שקריסת דיסק יחיד לא תשבית את העבודה, אבל צריך לחשוב גם על האפשרות שבקר הדיסק יקרוס, שאחד מספקי הכוח של השרת ישבוק חיים או שאספקת המתח תתנתק. לכל מקרה צריך להכין הגנה בצורת מערכת נוספת שנכנסת לעבודה אוטומטית. בתצורת "אשכוליי יש להבטיח שכל השרתים יכולים להגיע לכל הדיסקים בכל מצב תקלה. - ב ] זכרון ₪66 ו 5051 106 1 מעבד פנטיוס-פרו כרטיס רשת 0%קטוא10/100 מערכת "אל פסק דשת 060ז06ז5 +885. אין ספק שהעתיד שייך לרשתות מהירות ותקן ששחו 441 יהיה הדומיננטי בשניס הקרובות. את השרתים יש לחבר למוקדי החיווט (טט8) בקו -10088% אץ או 10088%6-14, רצוי עס גיבוי של כרטיס רשת רזרבי. 2 עדוצ' 5651 ₪66 פזצ/8. ביצועים משופרים והגנת יתירות מושגים עייי פיצול הגישה למערכת האיחסון במספר ערוצים. רצוי לא להעמיס על הערוץ את המספר המירבי של דיסקים שהתקן מאפשר (14), אלא להסתפק ב-3 או 4 כונניס לכל ערו. 8 משםשם!. תקן לאפיק טורי מהיר מאוד, הידוע גם בשם 6וו/סווז. בגירסת 1394 המהירות תגיע לקצב של 400 מיליון סיביות לשניה, ובגירסת 13948, ל-1.6 מיליארד סלייש. יחליף בעתיד את 50651 כתקן המועדף לחיבור אבזרי איחסון. (המשך המאמר בעמוד 107) 6 מגזין ישראל יולי 1997 4 / ל ל . ח רו ו ימכסה טסיה וימי וצ כ וני ונמנ בכבבמכבבכננמבממממ-אממממנמממם, ‏ :ער תבשב ממנ-נשב-צצ שעוקששע םה ה שנב עב שנמר-שצעי שצעבמשמה שמשתש . מערכות האל-מק הטובוח ביוחר בטולםו 0 מערכות בהספקים של גצא100-הטאו. חד-פאזי ותלת-פאזי > נצילות גבוהה - עד 92% ו דל חסזזסוצ מפסק 85הפצגפ > הגנה בפני ספייקים ונחעשולי מתח > רעש אקוסטי נמוך > בקרה עם תצוגת / סו > מתאים לכל סוגי התקטורת: אואט, קשא6, | ופעסא, דא פ/שססאוצו, ועוד > הורדה בו- זמנית צא של כמה שרתים > זמני גיבוי ארוכים > בעלי אישור תקני 65, 186801 ותקנים מחמירים נוספים. / ריד א ר \ים אלקטרוניקה בע"ם %:/ מז פסואסא דסי ןכ 4 - -----‏ 6 לכ.....*-------------------------------------------= = ו שה--+++*+*++-,ך,ך,ך,ך,+,,,,,רהר ח.ד. 1523 רמת-השרון. מיקוד: 47100. טלפון: 03-5492222. פקסמיליה: 03-5493587 5 עיצוב: פואנטה בע"מ יותר הדול, הני הדול ! את עבודתם עם צגים אלו, לאחר שהמבצר האחרון שַל מחיריס תצוגת מסך של 20 או 21 אינטש היא בגדר חובה עבור מקצועני גרפיקה ומשתמשי תיביים, וגם משתמשים עיסקיים יכולים לשפר גבוהיס בעולם ה-6? מתחיל סוף-סוף להראות סימני קריסה. - > ₪ | מאת ברוס בראון, תרגום: ישי בן-דב 6? מגוין ישראל יולי 1997 זדיר 1-22% מגישה לך את השירות הטוב ביותר די באג מעבדות די באג מחעובים רשתות די באג מעבדת תיקונים משוכללת. | * מכירה, שירות ותחזוקת יבואנים בלעדיים בארץ מחשבים. של סורקי אמרלד ועכברי תיקוני: מסכים, ספקים, וו = חווה שורות שנתי סיקוס ארגונומטריים. מפיץ ראשי לעכברים- הד ארצי באתר הלקוח. להשיג בחנויות המובחרות. מכשירי פקס וכוננים = תמיכה טלפונית בתוכנות. מפיצי סורקים- רשת חנויות אוקטב * מחלקת שרות המתמחה מדפסות, הזרקת דיו ולייזר, ברשתות: דא 6צוססאו\ | םסא לאנטסטיק 7% 8 - מתמחים בשירות לחברות ה ה | ואאזוא) | אלכס: 03-6763703 חנן: 03-6765911 דורו|: 03-5745675 ד' באג - עוז'אל 44, ר"ג, טל. 03-5745675 כונן פלופי 120!8 :0 שופ ה 15-120 הוא כונן פלופי עם קיבולת דיסקטים של 88א120, הוא מסוגל לעבוד גס עס דיסקטים של 1.44%18 ושל 8₪א720!!! חיבורו 8סן ישיר פשוט. ניתן לאתחל את המחשב ממנו (8001) מהירותו: 18/%6א4 - העברה ל ₪]ט8 5008₪/%6 - העברה 58866 מהיר פי חמש מכונן פלופי רגיל. עובד בשיטת מגנטראופטי. ל בפ ניתן לרכוש את הכונן בתצורות הבאות: פנימי ₪פ], פנימי - ערכת שידרוג - כולל כרטיס התחול, חיצוני פראללי, חיצוני עם חיבור 20(101. = == החלבת את כונן ה-פואויא.ו כבר? ניחות המחירים של מעבדים, זכרון, כונניסם קשיחים וכרטיסי וידאו הביאו יכולות מיחשוב עוצמתיות יותר אל יותר ויותר משתמשים בורס המרכזי ועם זאת, צגי 7זאינטש סימנו עד כה את גבול המחיר העליון בתחוס של תצוגה. עתה, מחיריהם של צגי 20 ו-21אינטש מתחילים לרדת באופן ניכר, ובו-בּמן הם מספקים רמות אבחנה וקצבי רענון גבוהיס יותר לקבלת תמונה איתנה כסלע. השוק המסורתי של צגים אלו היה מורכב מאז ומתמיד ממקצועני גרפיקה, מוציאים לאור ומשתמשי תיביים ויבייס (יצור בעזרת מחשב - ]א6). כאן הכתיב הצורך את גודלו של הצג. המסך הוא שטח העבודה העיקרי של משתמשים מסוג זה, ורובם לא מוכניס להתפשר על גודלו. מלבד זאת, בתחום של צגים, התיישנות החומרה מתרחשת במהירות קטנה בערך פי ארבע מאשר בשאר תחומי ה- 6, כך שכדאי להוציא קצת יותר על השקעה ארוכת טווח בתחום זה. חיסכון מול חופעו בשוק המשתמשים העיסקיים השיקולים הס שונים. כאן מכתיב הצורך בחסכון את מהלכי הרכש, מה גם שהמשתמש העיסקי לא מפיק את אותה התועלת מצג גדול כמו ידידו, המשתמש כבד-הגרפיקה. עד עכשיו, קפיצת המחירים הגדולה בין הצגים הבינונייסם לצגיס הגדולים מתחה קו-גבול חד-משמעי עבור המשתמש העיסקי: 17אינטש. הגבול הזה כבר לא כל-כך חד משמעי, לאחר שהמחירים ירדו לכ-51800 עבור צגי 20אינטש באיכות גבוהה וקצת פחות מזה לצג באיכות ממוצעת (אך עדיין מספקת). במחיר כזה, גס משתמשי הזרם המרכזי יכולים להתחיל לגלות את היתרונות של צג גדול באמת. המשתמש העיסקי הטיפוסי ירגיש חופש פעולה רב יותר עם צג עליו הוא יכול לפתוח יותר חלונות פעילים, ולקפוץ, למשל, בין תוכנת הדואר האלקטרוני לבין מעבד התמלילים, תוך שהוא עוקב אחרי השערים בבורסה מהאינטרנט בחלון שלישי. הגדלת שטח הצג מאפשרת גם להגדיל את האבחנה, ל-1024 על 1280 או אפילו 1200 על 1600, כך שניתן לראות חלק גדול יותר מהמסמך הפתוח. הגידול באבחנה הוא חיוני למי שרוצה להציג כמות גדולה של טקסט באותיות קטנות, וגם להצליח לקרוא את זה. מו צגים גדולים 5 השוק של צגי 20 ו-21אינטש הוא עדיין קטן יחסית, ומהווה פחות משלושה אחוזים מכלל הצגים שנמכרו ב-1996 בארה"ב. לשם השוואה, צגי 15אינטש עומדיס מאחורי 40 אחוזים מהמכירות. מחקרי שיווק שנערכו בארהייב חוזים עליה של 25 אחוזים במכירות של צגים גדולים בשנה הקרובה, ועליה דרמטית עוד יותר כשיגיעו צגים גדוליס שמחירם בחנויות פחות מ-51000. ראינו תופעה דומה לפני כשנתיים, כאשר המחירים של צגי 7אינטש ירדו לראשונה מתחת לאלף דולר. כיום חלקס בשוק מגיע ל-24 אחוז, פי ארבעה מאשר לפני הורדת המחירים. הטובים לגרפיקה רוב היצרניות הגדולות מציעות מגוון של צגיס גדולים. ישנס צגיס שעיקר קיסמס במחיר הנמוך, שפונים למשתמשים חנוקי-התקציב, ומציעים איכות תמונה מינימלית, קצבי רענון איטיים, אבחנה נמוכה ובקרות תמונה וצבע מיושניס במקצת - תמורת מחיר נמוך בהתאם. צגי ייהזרם המרכזי" פונים אל השוק העיסקי, משרדים טכניים וגם להוצאה לאור שולחנית קלה, עם פשרה סבירה בין איכות ומחיר. אבל ליבו של שוק הצגים בגודל 20 ו-21אינטש נשאר עדיין בקרב גרפיקאים, מוציאים לאור אזהו/חסו | * א א אי דיוק גיאומטרי * א ד איכות צבע | צג מיועון במקצת, שוכבר לא בר- תחרות בליגה של מקצוענ | גרמיקה ומצד שני הוא יר מדי. למשתמש העיסקי. אבל השם הטוב שווה משהו. דיוק גיאומטרי * א א א אי צג הפתיע באינותו, המיועד לציבור החסידים הנאמנים ששל אפל, הגרפיקאים. אינות הצבע בולטת לטובה. גם משותמש' 6ק ישמחו לגלות אותו. מקצועיים, | תיב"ם, | הצגת מסמכים אלקטרוניים מארכיון סריקות ויצירת אתרי טט\. בסקירה זו בחננו את סדרת הצגים המקצועיים הללו, מהחברות הגדולות ביותר בשוק לפי דירוג שקיבלנו מחברות המחקר המהימנות ביותר. תמונה בבחינה כאשר ניגשים לתת ציון לאיכות של תמונה, הפרמטריס החשובים הס אבחנה (חסווט16%01), מרווח החורים (גטווק אחז או תטווק /00), וקצב הרענון (316 (661748). הצגיסם שנבדקו תומכיס כולם באבחנה של 0 על 1200, ושלושה מהסם אף תומכים ב- 0 על 1440 במוד בלתי-שזור (666גחשוחו-מסח, כלומר שכל המסך ינצבעיי במעבר יחיד, להבדיל ממוד יישזור'י, בו נצבעות במעבר אחד השורות הזוגיות ובשני נצבעות השורות האי- זוגיות). אלו רמות-אבחנה רצויות עבור משתמשים גרפיים שמחפשים חדות מירבית בעיבוד תמונה ובאיור ממוחשב, אבל המשתמש העיסקי הממוצע, שמעוניין בעיקר בהצגת מלל, לא זקוק ליותר מאשר 1280 על 4. באבחנה גבוהה יותר האותיות תהיינה קטנות מדי לרוב האנשיסם. * א א * זה וחסו/ אזהו/חסו | | א א א א | דיוק גיאומטרי | איכות צבע | א א א איכות צבע השם הזה מונר יותר נין | משתמשי תחנות עבודה גרפיות, | במיוחד מהנדסי תיב"ם. החדות והדיוק הג'אומטרי מרשימים והמחיר סביר ביותר. 06 מגזין ישראל יולי 1997 לה (ולנת 'ותרת: מתוך סקירת תוכנות אנט ירוס אסודוס= |ו45חפו מז של אלישים . תוכנת אנטי וירוס מובילה בעולם! אלישים כל היתרונות: 10 שנות מוניטין,תמיכה מלאה בעברית, סניפים ברחבי העולם: אירופה, ארצות הברית ויפן. תמיכה מקומית מקצועית, תוכנות אבטחת מידע ואנטי וירוס מהמובילות בעולם. דרשו עוד היום פתרונות אבטחה נכונים ולא יקרים !! ליעוץ טלפוני חינם ופרטים נוספים חייג! 177-022-8393 ותותפגוות מחלקת מכירות חיפה 04-8429696 מחלקת מכירות ת"א 03-5628620 ץזוז5600 זסזוסוחס 0 זח00ווו8זח! 0190 אא אתר אלישים באינטרנט: |ו.60.וחוח6|/35.עשעשעש//:0ז1ח | |ו.סס.וח5 !9160 :!והוח= 8 |* * * א אזהו/!חסו ** | | | % א % א א דיוק גיאומטרי | א* | | *א* איכות צבע * הצג שחנות זל מציעה לגרפיקאים מצטיין בחדות ודיוק גיאומטרי, ‏ תנונות חיוניות למהנדסי תיב"ם וליישוומים הדורשים הצגת טקסט צפוף. לתיננון נבון. מרווח החורים הוא פרמטר חשוב, המציין את המרחק בין החורים במסכת הצל או בין החוטים האנכיים במסכי טריניטרון. בצגי 7 (כל הצגים בסקירה זו הם כאלו) התמונה נוצרת על-ידי שלוש קרניים של אלקטרונים מואצים, אחד לכל צבע 808. האלקטרוניס נוריס לעבר מרקע הזכוכית של שפופרת המסך. על חלקו הפנימי של המירקע מודפסות נקודות פוספור קטנטנות, שקוטרן פחות מעשירית המילימטר, וכאשר הקרן פוגעת בנקודה זו "מעוררת" (האטומים שלה עוברים למצב לא יציב, ממנו הס יכולים להרגע אך ורק עייי פליטה של פוטון) ופולטת אור בצבע הנקבע לפי התכונות הכימיות-פיזיקליות של הפוספור. מכאן ברור שצריך להציב בתוך השפופרת מתקן כלשהו שיוודא כי כל קרן אלקטרונים תפגע אך ורק בנקודות הפוספור שפולטות אור בצבע יישלה". המתקן הזה הוא "מסיכת הצל" (18%%/ שו50400) או "גריל החריצים", שאיכותו מוגדרת ע"י צפיפות החורים. ככל שמירווח החורים או החריצים קטן יותר כן משתפרת איכות התצוגה. אבחנה אינה הפרדה מסכת הצל היא יריעה של סגסוגת מתכתית הקרויה זגצח]ז, על שוס היותה בלתי רגישה אזה!\חסו/! * א א אזהוהסו דיוק גיאומטרי * * * איכות צבע ** זו המעם הראשונה שצג תוצרת 0 מאנזב אותנו מבחינת אינות התמונה. מצד שני, הנקרות המשוכללות ה| מופת צגים גדולים מבלי יומרות "מקצועיות", הצג של גייטווי מספק את האינויות שמשתמש עיטק' נזקק להן, במחיר שקשה לא להתפתות לו - 60 5 בלנד. : דיוק גיאומטרי איכות צבע | | . לשינוייסם בטמפרטורה, והחוריס שבה מתעלים את קרני האלקטרונים, כל קרן אל נקודות הפוספור שלה. בפועל יוצא, שמרווח הנקודות על מסכת הצל קובע גם את גודל נקודות הפוספור, ולפיכך את חדות התמונה הנוצרת על המרקע. עם זאת, זוהי תמונה חלקית בלבד, וסיימים פרמטרים נוספים שקובעים את חדות התמונה הסופית. כאשר אנו מדברים כאן על "אבחנה" הכוונה היא לפירוט בו שמורה התמונה בזיכרון המסך ובקצבים בהסם סורקות אלומות האלקטרוניס את המירקע וה-1046א84 מייצר "נקודות". זה לא אומר שהכוונה לייצר תמונה חדה אומנס תצא אל הפועל. מרווח חורים גס, אלומות אלקטרונים לא ממוקדות או לא מתלכדות, סטיות גיאומטריות בסריקה או ריטוט בתדר גבוה, כולם יכוליס לסכל את הכוונה. את איכות התוצאה צריך למדוד באמצעים פיזיקליים, שמודדיס את הייהפרדה" בפועל, כלומר את היכולת להפריד בין עצמים קרובים, למשל בין קוויסם שחורים ולבניס המותווים בצפיפות על המירקע. כאשר הצפיפות גדולה מההפרדה, השחור והלבן מתערבים זה בזה ומתקבל משטח אפור. כאשר ההפרדה גבוהה ניתן לראות את ההבדלים בין שחור ללבן ורמת הניגוד משמשת כפרמטר מדוייק להפרדה. מבחינה טכנית זה מה שמודד מבחן 11א ספגזסצג, שמופיע בגרפיס בהמשך. ברוב הצגים הלא יקרים, קטנים כגדולים, משתמשים במסכת-צל לצורך תיעול אלומות האלקטרונים. בצגים יקרים יש נטיה להעדיף את טכנולוגית גריל החריצים מסיבות שונות. גריל החריצים מאפשר מירקע שטותח יותר, המקומר רק בציר האנכי (המירקע ניראה כמיקטע מתוך גליל אנכי, לא חלק מכדור), והוא מעביר חלק יותר מהאלקטרונים לפוספור, כך שעוצמת ההארה (6טחגהוחחט.1) גבוהה יותר. גריל החריצים עשוי מחוטי מתכת אנכיים והוא פחות רגיש להתחממות ממסיכת הצל המקובלת. (האלקטרונים שנחסמים עייי המסיכה גורמים להתחממות. מאחר והגריל מעביר יותר אלקטרונים לפוספור הוא חוסם פחות ולכן הוא מתחמס פחות.) תשעה מהצגים שנסקרים כאן משתמשים בטכנולוגית גריל חריצים, עס שפופרות הטריניטרון של סוני ושפופרות ה-מסז61חסוזגוש של מיצובישי. מרווח החורים בצגי מסכת צל נעיס בסקירה זו בין 0.22 ו-0.28 מילימטר. צגי גריל חריצים יכולים לתת את אותה חדות גם כאשר המרווחים גדולים יותר, בין 0.25 ו-0.31 מילימטר. הסימן החיצוני המבדיל בין שני הסוגים (מלבד השמות ה"חטז'1"-יים) הוא קו (או קווים) אופקי דקיק על המרקע של שפופרות גריל חריצים. אלו נוצרים על ידי חוטים אופקיים, שמטרתם לשכך רעידות בחוטים האנכיים שיוצרים את הגריל. אינות דורעות רעננות קצב הרענון הוא הפרמטר באיכות התמונה, שקובע אס התמונה מהבהבת או לא. קצב הרענון הוא מספר הפעמים שהמסך נצבע מחדש בכל שניה, וקצב נמוך פירושו היבהוב ניכר לעין, שיכול לגרוס להתעייפות מהירה של עיני הצופה. תקני ₪84 (אירגון יצרני ציוד וידאו) מדברים על קצב מינימלי של 7582 וממליצים על קצב של 8542. מי שעובד כל היוס מול הצג צריך לדרוש את הקצב הגבוה דווקא, אם כי ניתן להסתפק גם במינימום של 84 כאשר נידרשת אבחנה חריגה. פרמטר שלא מרבים לדבר עליו ובכל זאת הוא חיוני להפרדה גבוהה הוא רוחב הסרט של מגבר הוידאו, שמזין את האותות האנלוגיים לסריגים | ששולטים בעוצמת אלומות האלקטרוניס. ככל שהאבחנה וקצב הרענון הם גבוהים יותר, כך צריך רוחב הסרט להיות גדול יותר, כדי לאפנן את אלומות האלקטרונים בתדרים הגבוהים של נקודות הנוצרות עייי ה- 6 מגזין ישראל יולי 1997 הכוכבים של סיון רא = --. ה קורסים של כיון מוכר'הם וסוס סמ כי'ם ע"י צדו5חפצואט ד0507ח6וא |- )סא וזה שווה הון 0 צדו5חפצואש דזספ5סתסווי ור קורסי :66 7 - המסלול המלא לתואר 1655 (6 קורסים) 5 - 4.0 1] 00/5חו/ 4666|6/3060/ 8 - 955 פוס0חו/) 15 קחט'וסקקט5 3 -700 ל ז66חַקַחם זסצגי! ס\ - מומחה אינטרנט .סא הקורסים מכינים <2) | |פץסא למבחני הסמכה קורסי 4א6 |- 665 בינלאומיים : הנערכים בסיון 0 - מנהל רשת - !41 64 6 - מהנדס רשת - |].4. 65 0 - 6זג/\ז6חג"סח! הזואו ז6חביסח! קחו0!ווו₪ 5 - ||6ס! שוש ] 5אוס6חואו קה סגזקסטחו 3 - המסלול המשולב לרשתות לקבלת מידע נוסף בפקס חוזר, חייג בואו לבקר באתר שלנו: [60.1. ח3ץו5.שו/צשא/]:+ ]16‏ פקס חר לימודי מחשב בסיון, או שחבל על הזמו המכללה המובילה ללימודי המחשב. שד' יהודית 24 ת"א, טל. 4 -03 8 ירושלים 8 באר שבע 8 ה'פה 6 ראשל"צ 6 נתנ'ה 6 רמה"ש 6 אשדוד 86 רעננה 6 שהם (חשפים לתקשוות נאור? שומדות? 0 6הפואגא. אם לא קיים רוחב הסרט הנידרש, התוצאה היא "מריחה" אופקית של הפיקסלים. תצוגה באבחנה של 1024א1280 וקצב ריענון של 85 הר דורשת רוחב סרט של יותר מ-140 מגהר. תצוגה של 1280א1600% ב-75 הר ניזקקת למגברי ווידאו עם רוחב סרט של יותר מ-160 מגהר. כל הצגים בסקירה עמדו יפה בקצב של 7581 באבחנה של 1280 על 1024. מי שעובד באופן קבוע באבחנה של 1600 על 1200, עדיף שיבחר את אחד מארבעת הצגים בעלי רוחב סרט גדול - כאלו שתומכים באבחנה זו בקצב של 8512: הדגמים של 10א, פאנאסוניק, פיליפס וה- 3 סומספשש6ן (שוכה ב"בחירת העורכים"). בקרות לשליטה באינות בקרות | איכותיות ויכולת לבצע כיוונוניס עדיניס הס מסימני היכר של צג טוב. | כל הצגים בכתבה זו תומכים בתצוגה מתקדמת של נתוני הצג על המסך עצמו, כך שניתן לבצע את הכיוונון הרצוי בכלות יחסית. לדגמים של ₪20, מיצובישי ופיליפס יש איכות צבע שערים טוריים ותוכנות-עזר לשליטה בתצורת המסך ולכיוונון | התצוגה ממנו נחת. באמצעות | תוכנה המופעלת בעזרת העכבר ולוח- המקשים. שוק הגרפיקה המקצועית מאופיין בדרישה לשליטה מוחלטת ומדוייקת בדיוק הגיאומטרי של התמונה ובנאמנות של הצבע. בקרות נפרדות להתלכדות אנכית ואופקית, כיוונון טמפרטורת-צבע וזכרון של מצבי תצוגה שוניס מוסיפים כולם ליעילות העבודה של המשתמש הגרפי המקצועי. רוב הצגים המובאים כאן מספקים בקרות לתיקון עיוותים הנוצרים על-ידי השדה המגנטי של כדור הארי. השדה הזה "מכופף" את אלומות האלקטרונים וגורס להס לסטות דיוק גיאומטרי הצג של יבמ מהווה איזון שוב בין = גלגל המזל" של 6החו מספק תנונות, מחיר ומוניטין. הוא גמר | שליטה באצבע אחת על כל בחמישיה הפותחת במבחנים ‏ ניוונוני המסך. הצג מגיע לרמות האובייקטיביים וגם הבוחנים רו = אבחנה גבוהות, אבל המבחנים 778 צגים גדולים ממסלולם, וזה גורם לתזוזת צבעים הניכרת מיד לעין. השדה הזה משתנה ממקום למקום על פני כדור האר, והכיוון שלו משתנה יחסית למסלול של אלומות האלקטרונים כאשר מזיזים או מסובבים את הצג. צגי 20 ו- 1;אינטש הס רגישים במיוחד להפרעות של השדה המגנטי, בגלל המרחק הגדול בין תותח האלקטרוניס בקצה הרחוק של השפופרת לבין המרקע בחזית. המעבדה והעין הסובייקטיבית את הצגיס בדקנו בשני אופניסם: בדיקות אובייקטיביות ובדיקות סובייקטיביות, כפי אזהו\חסו/ אזהו/חסו! דיוק גיאומטרי האובייקטיביים לא החמיאו לו. שאנו תמיד בודקים צגים. הציונים האובייקטיביים ניתנו בקטגוריות הבאות: ךא (מסווטתט'] ז516חגזך חסוזג!טטס1 - ממוצע פונקציית מעבר, המודד את ההבדל בעוצמת האור על פני תמונה המורכבת מקווים שחורים ולבניס ברוחב פיקסל אחד), עוצמת הארה, התלכדות (מידת פגיעתן של שלושת אלומות האלקטרוניס באותה הנקודה בכל מקוס על המירקע), עיוות "כרית הסיכות", עקיבת צבעיס (88ו1790% זס[00, הדיוק בו עוקב הגוון על הצג אחרי ההגדרה בערכי 808), ואחידות. פרמטרים אלו נבדקו במעבדות 1.88% 6ק, ולכל * א א א דוק גיאומטרי איכות צבע * אא איכות צבע אחד מהצגים המרעוימים בסקירה זו, עם אינויות "מקצועיות" לעילא. זה גם אחד הראשונים ליישם את תפית "הטרוץ הטורי האוניברסלי" [₪58] במלואה. אחד ניתן ציון. שיקלול של כל הפרמטרים הניב את ציון ה-אזג₪]חס!, שמציין את איכותו הכוללת של הצג. אבל, לא ניתן לבדוק איכות של צג באופן חד- משמעי בפרמטרים אובייקטיבים, ולכן בדקנו גם את התרשמותנו הסובייקטיבית מגורמים כמו חיות ורוויית הצבעים. לשס כך השתמשנו בתמונות שהוצגו בפוטושופ של אדובי והבוחניס התבקשו לחוות דיעה סובייקטיבית - אבל מקצועית לחלוטין - על האיכות היחסית. כמו-כן השתמשנו במבחן התמונות מסוז01 6018ומט[ט]א [68%10₪8]סעע 6וג) ץגןקפוע 0 של חברת 8ז6ח50. תמונות אלו עוצבו על- מנת | לחשוף | את הנקודות | החזקות והחלשות של הצג במספר תכונות, כולל הצגת דוגמאות גאומטריות וסולמות צבעיסם, אחידות התמונה, אבחנה, יציבות, | התלכדות ובדיקות מיקוד (פוקוס). הדרך אל הצג ן ל אזהו/חסו קיימיס כל-כך הרבה צגי 20 ו-21אינטש איכותיים, שאין שוס סיבה שמישהו יקנה צג גרוע באמת. עס זאת, ישנן תכונות נוספות שעושות את ההבדל בין צג טוב לבין הצג המושלם לישום ספציפי. למשל, 11 מהמוצרים שהוצגו כאן מאפשרים קלט משני מחשבים בבת אחת, כך שניתן להעביר את התמונה מממחשב אחד לשני ללא צורך בהעברה של כבלים. גודל המארז הוא גורס נוסף, החשוב במיוחד למי שעובד בתנאים צפופים בהם כל סמייק קובע. עומקו של צג בדרך כלל שווה לאורך האלכסון שלו, כך שכל הצגים כאן יתפסו 20 או 21אינטש (כ-50 עד 55 ס"ימ) על המכתבה. כמה יצרניות הצליחו יילגלחיי חלק מהעומק הזה, ולייצר צגי 21אינטש בעומק של 19אינטש בלבד. 6 מגזין ישראל יולי 1997 צגי אסופוצסאאו 6הוו מביאים את החידושים הטכנולוגיים המתקדמים ביותר, דוגמאת 600 "6 חוגת הפלא המאפשרת שליטה מלאה בכל בקרות הצג, בקצה אצבעך. בתפריט הגרפי המוצג על המסן, ניתן לבחור את הפונקציה ולבצע את הכיוון, בסיבוב אחד- החל בפונקציות בסיסיות של בהירות (₪110010855) וניגוד (60011851) וכלה בתיקוני צבע מתוחכמים וביטול עיוותים גיאומטריים. זו 0 "06 הוא. עוד חידוש | טכנולוגי | מהסוג שמצפים | למצוא בצג'ים הספרתיים המתקדמים של אסופוטסאאו 6 מסדרת נפ. 6 7-2 קח סיבוב על חוגת 36 אצל אחד המשווקים המורשים ותתחיל במהפכה משלך.. נציגים בישראל: אמטל מחשבים בע"מ טרומפלדור 5 רמת השרון. טל 03-5493231 בקרו באתר %/] באינטרנט: וחס6.חסופושסהחו וח צעעצ//:כן1 רז 02 התפתחות חדשה בשוק הצגים יכולה להשהות את החלטת הקניה שלך. ון חדש של צגי פאינטש באיכות גבוהה ובמחירים קבילים יופיע הקיץ. צגיס אלו מספקים תוספת-שטח = של 25 אחוזים יחסית לצגי 17אינטש, ובמחיר נמוך באופן משמעותי מהצגים הגדולים: תמצאו אותם בחנויות בארהייב במחירים מ- 0 עד 51200 לקראת עונת המכירות של סתיו 1997. צגי 20 ו-21אינטש פוניס לקהל יעד שצריך לראות - ולראות בגדול - כדי לעבוד. מקצוענים בגרפיקה ובהוצאה לאור שולחנית, מעצבי אנימציה ומהנדסי תיביים, אנשיס שעוסקים בהדמאה רפואית או בסימוציה פוטוריאליסטית וכל יתר משתמשי העוצמה, שצריכים את השטח הנוסף ואת האיכות העליונה. כל אלה ימצאו בין הצגיס בסקירה זו את הצג הקרוב ביותר לדרישות המחמירות ביותר - ובמחיר שמעולם לא היה סביר יותר. 6 0 חסופו במחיר 51850, צג זה מכיל את שפופרת הטריניטרון 20 אינטש של סוני, עס מרווח- חריצים דקיק של 0.25 מילימטר. צג זה הגיע לתיקו על המקום השלישי בציון ה-אזג!חסוא, וזה משקף את הישגיו המעולים במבחני הפרמטרים האובייקטיביים השונים. הבדיקות הסובייקטיביות גם-כן הרשימו אותנו לטובה, במיוחד בתחום של טיפול בצבעים, מיקוד ודיוק גאומטרי. ההתקנה היא עניין פשוט ביותר בזכות הבקרות הסיפרתיות והתמיכה ב-6ַחג פטוץ ץְגּק. הבקרות כוללות שליטה גאומטרית וכרומטית בכל המסך, ותיקוניס לתאורה סביבתית ולהתיישנות הצג. חפיפת הצבעים היא טובה במיוחד, וניתן לשמור עליה באמצעות בקרות התלכדות אנכיות ואופקיות נפרדות. צג זה מהווה בחירה מצויינת עבוד משתמשי 26 ומקינטוש כאחד, אבל עס זאת קיימיס גם צגיס טובים יותר. 060 0 חסופו/0 זהו הצג הראשון של קומפק המיועד לשוק הגרפי המקצועי (מחיר: 51900), והוא מכיל שפופרת מסיכת-צל זגצם] 21 אינטש עם מרווח חורים של 0.26 מילימטר. למרות השאיפות הגבוהות, הישגיו במבחנים היו נמוכיס מהממוצע. במבחן הסובייקטיבי מצאנו שגוני - צגים גדולים 7 7 - ו * א* א א א אזהוחסו * * * א * א א א א דיוק גיאומטרי *** | * * * איכות צבע | ** הצג הזה הגיע במבחנים האובייקטיביים למקום השני, אחרי "בחירת העורנים" וגם הבוחנים אהבו אותו. אבל | במנחנים האובייקטיביים ואת בנקודות ניצחה סוחס9צו6:/. עור מוצגיס כהלכה, אך צבעי תמונות-המבחן שלנו לא היו כל-כך מדוייקים. במבחני ה- ]א !סוכ התגלה שהמיקוד והאבחנה היו טוביס יותר במרכז מאשר בצדדים. ההתקנה ומתן התצורה היו קלים, והשליטה באיכות התמונה מתבצעת באמצעות פאנל בן ארבעה כפתורים. עס זאת, לא קיימות הרבה תכונות מתקדמות, למשל ביטול תבניות מוארה (אזוס!א), בקרות התלכדות, ותיקוני שדה מגנטי), תכונות שהפכו לסטנדרט בצגי- איכות גדולים. מאז הצגתו לשוק בסתיו 1995, צג זה צבר אבק רב, וקיימים צגים רביס מוצלחים יותר ממנו. 608 41 ז"י 600 חברה זו קנתה לה שס באספקת תת-מערכות ייעודיות של תצוגה איכותית, כלומר צגיס ובקרי תצוגה המיועדים לעימוד מסמכים. ניתן גם להשיג את הצגים בנפרד מהבקרים, ומאמציה של 6051086 לספק חדות-טקסט גבוהה מהרגיל עושים את הצג הזה לבחירה מצויינת עבור יישומים משרדיים הכרוכים בהצגת טקסט רב. שפופרת ה-זגוח] 21 אינטש נותנת מרווח חורים של 0.27 מילימטר. צג זה (51570) הגיע דיוק גיאומטרי | אל אר אד הצג הזה ממעויך את המסורת של 6 בחדשונות טננולוגית. הוג השיג תוצאות בינוניות ומעלה הסטיות הכרומטיות קל לתקן. אזהו/חסו הסוא | דיוק גיאומטרי איכות צבע *א* איכות צבע האלגנטיות האירופית של הצג הזה היא יותר מתכונה אטטותית. התמונה החדה והיציבה זוכה להערכת העורכים גם אם היא לא מתבטאת בציונים פורמליים. לתוצאות גבוהות מאוד בכל המבחנים, וקצב רענון של 9482 ב-1280 על 1024 נותן תמונה איתנה ויציבה. הוא שותף למקוס השלישי במבחני | ה-אזג]אחסוא, | וגס | הערכתנו הסוביקטיבית היטיבה עמו. זכינו לראות תמונות מדוייקות בעלות רוויית צבעים טובה, והטקסט שהוצג היה חד וקריא. באופן כללי, זהו הצג הטוב ביותר לישומים כבדי-טקסט בסקירה זו. 0 7 חה503א6!] סבּהבא במחיר 52000, צג זה מכיל שפופרת 21 אינטש עס מסיכת צל זגוח! ומרווח חורים של 0.28 מילימטר. הוא מיועד לשימוש גרפי 'יבינוניי (תיביים, דס, וישומים עיסקיים), אך ביצועיו החלשים במבחנים האוביקטיבייס והממוצעיס בלבד במבחנים הסובייקטיביים מוציאים אותו מכלל אפשרות עבור ישומיס גרפיים כבדים יותר. הצג עשיר בבקרות התלכדות דיגיטליות ותכונת פיצוי על אחידות-לבן, לשמירה על דיוק הצבעים. כפתורי בקרת התצוגה הם פשוטים ונוחים, וקיימות גס בקרות מתקדמות יותר לביטול תבניות מוארה ולתיקון עיוותי 6 מגוין ישוראל יולי 1997 0% ץה8ק 60 6|6 ב זס 99)9|530 0097 05 העריה במחשבים מושאום גם במחשבים נישאים חברת 180 היא ראש לאריות. באירופה ובארה"ב מחשבי 0 בבשו את השוק עם שילוב ללא תחרות של איכות, טכנולוגיה ומחיר. מעכשיו גם בישראל התחיל עידן האריה. תצוגה חדה וברורה, ממש מהממת על צג ד אקטיבי 12.1 אינטש עם אבחנה של 10248768, ברטיס מסך מהיר מאיץ 01 עם 28 זכרון. תמיכה ב-86וע. אבחנה עד 128081024 על צג חיצוני. מבחר מעבדים | )מק 140 אורגינלי, 133, 150 מגהרץ. לביצועים פנטסטיים בכל הישומים. מערבת קול אונטגרלית כרטיס קול 94 16, רמקולים ומיקרופון אינטגרליים והעיקר: 008 ממשק אלחוטו שער אינפראדום גפזז. תצוגת 185 סטטוס מלא במבט אחד. סוללות נטענות חריצו 2011014 לבחירתך סוללות זווא או לזוג כרטיסי גזסזווסע ליתיום. עד 4.5 שעות עבודה 2 עד או אחד 5 6פעד. רצופה לבל סוללה (אפשרות לשתי סוללות בו זמנית). דוסק קשיח מודולרו מבחר דיסקים החל | מ- 08 1.1. השבחה קלה., זכרון 8 16-40, ְּ 6 2566 מכפל שערים (תחנת עגינה). משטח מגע אופציה למי שמשתמש במחשב "עבר" אינטגרלי וזוג מחברת גם כתחליף למחשב שולחני. = לחיצים ומקלדת 95 אזאג חיבור מהיר למסך, מקלדת ועכבר חיצוניים. שני מפרצים מודולריים אתה יבול לאבלס אותם בכונן אס8-פס, כונן תקליטורים, סוללה רזרבית או דִיסַק קשיח שני. 7 0 0 / אחריות שנה בכל העולם ביצועי מולטימדיה אופטימליים, | מלונו מוד יבואן בל עדי של % סחר ושיווק בע"מ = ספדו 6אודםאחגוא 8 מסהחד - 7 | = רח' לזרוב 17, אזור תעשיה חדש ראשון לציון יז6)נוכן וס 81מ3010תז6)מ/ 91 = טל. 03-9617779, פקס. 03-9617694 להשיג אצל המשווקים המורשים אינטרנט:!|.006.00ה-סהסת 4 * א א * * א א אי * א א אזהו/חסוש! * א א א א אזה !חס דיוק גיאומטרי * א * * א דיוק גיאומטרי בצג הזה מביאה טוני לעווק את שפופרת הטויניטרון בגרסה המתקדמת ביותר שלה. זה צג יקר, למקצוענים בלבד, ששווה איכות צבע **א* איכות צבע הצג הזה הדגים בצורה משננעת מד/1 סוחס5עש6:/ היוג הספקית הגדולה ביותר עול צגים כל אגורה. מקצועיים. שדות-מגנטיים. מחבר למוקד חיווט (1108) של האפיק הטורי האוניברסלי של אינטל (088) עתיד להיות זמין עד סוף השנה. זהו יתרון חשוב, במיוחד למי שמסתכל צעד אחד קדימה ורואה את השתלבותו של ה-88/ במערכות התצוגה של מחשבי 6ע. 38108 0 חהסוצעו הצג של עְא064ו03 (51250) מיועד למשתמשים עיסקיים הזקוקים לגודל יותר מאשר לאיכויות מיוחדות והוא מיוצר על-ידי מיצובישי סביב שפופרת תסזך0חסוחגוס [2 אינטש, עס מרווח חריצים של 0.28 מי"מ. אין לצג אה רוחב סרט גבוה במיוחד, והוא מציג אבחנה של 1280 על 1024 בקצב 7582 בלבד. זה יכול להתאים מאוד לצרכים משרדיים (במיוחד בהתחשב במחיר), אך ישומי תיביים וגרפיקה מקצועיים דורשים צגים איכותיים יותר. ההתקנה ומתן התצורה היו קלים, והצג מציע בקרות לביטול תבניות מוארה, אך אין בו בקרות מתקדמות יותר כגון תיקונים מגנטיים - צגים גדולים == ונעילת תצורה. המבחנים האובייקטיביים הניבו תוצאות נמוכות במעט מהממוצע, אך זהו הישג מצוין בהתחשב במחיר ובקהל היעד של המוצר. היינו מרוצים מאוד גם מהמבחנים הסובייקטיביים. ה-חסווצוצ הפגין עושר כרומטי וגאומטריה מדוייקת, והעיוותים הקטנים שנתגלו תוקנו בקלות בעזרת בקרות התמונה המצויינות. צג זה מהווה בחירה מצויינת למשתמש העיסקי, עם פשרות מעטות מאוד ומחיר מצויין. ואפ זס+וחס!)! זס|ס6 200 הצג של יבמ מבוסס על שפופרת סוני טריניטרון 20 אינטש, עס מרווח חריצים של 1 מיימ, והוא מיועד למקצועני גרפיקה ותיביים. בהתחשב במחירו הבינוני (51650) ובציון ה-אזג!אחס!א שנכנס למקוס הרביעי, צג זה מתאים עבור רוב הישומים הגרפיים. ציוני ה-ד1א של צג זה היו הטוביס ביתר בסקירה. במבחנים הסובייקטיביים התגלו מעט מאוד סטיות, ואלה תוקנו בקלות באמצעות בקרות התמונה וההתלכדות. אזהוחסו | 41 | א**א דיק גיאומטרי| | |*** * איכות צבע | | א * א א * למרות עועל הנייר זה צג מבטיח מאד, בפועל הוא אינזב אותנו קשות. צבע "מרוח" ועמום, עוצמה נמוכה וניגוד לא מספק, הרגו אותו. אזגו/חסו/ | | * א א* אזה ו חסו/ דיוק גיאומטרי | ** דיוק גיאומטרי איכות צבע | | | ** איכות צבע צג לא זול, אבל אינותי ביותר. הבקרות עול פיליפם מבטיחות כי תונל להפיק ממנו אינויות עילאיות לאורך זמן. משתלם לטווח הארוך. מערך בקרות התמונה של ה-200ש כולל בקרות מתקדמות לביטל תבניות מוארה ולכיוונון התלכדות. התכונה הטובה ביותר של צג זה הוא ציפוי נגד בוהק, תהליך בן שבע שבכות שפותח על ידי יבמ, ומגדיל את הניגודיות וחדות התמונה. מחירו וביצועיו של ה-200ק עושים אותו לבחירה טובה עבור ישומים גרפיים ומשרדים כאחד. עו 1 סז ז3516ּ)1|חסופו/ ה-21 0ז? ז6וג!חסוצו של גוזגץוו בנוי סביב שפופרת גריל חריצים חסו61חסחוגוכ 21 אינטש של מיצובישי, עס מרווח חריצים של 0.31 מיימ. ציון ה-%זג!אחס!א שלו היה מעל לממוצע, והמבחנים הסובייקטיביים הראו עוצמת הארה הגונה, עקיבת צבעיס טובה ואחידות מצויינת, כך שהתמונה נראתה חדה ובהירה במידה משביעת-רצון. הוחגעוו תהיה החברה הראשונה שתשווק פתרון 8 לחיבור האביזרים ההיקפיים והצג אל אפיק המערכת. בסיס מסתובב עם מוקד חיווט (המשך בעמוד 113) 7-2 יי ג 2 | 5 למרות שישו לו את כל המרכיבים הדרושים להצלחה, הצג הזה ושם וק תוצאות גינוניות במבחנים האובייקטיביים, למרות המבחן המבטיח. 6 מגזין ישראל יולי 1997 *עם כל קניה מעל 58 ש''ח, יינתן במתנה אחד מהספרים הבאים: היכרות עם נטסקייפ 3 \] היכרות עם אקספלוור 3 ]]] היכרות עם אופיס 95 ₪/]8] היכרות עם חלונות 95 ונמנ | הומודריך שת לאעטרוט הולדריך הרם לחלונות 85 הודריך השרם ראקטר ד הומדריך השלם לוווד ד הדרי ושלם לאונים 55 מהדורה חדשה 1 עמ' * 105 ש"ת 0 עמ' * 149 ש'ח עמ 129 שיח | 104 עמ'- 149 ש"ת 0 עמ * 129 ש"ת " =0 . / % המרד 108עער. 7 / -- 0% לחלונות 95 5 6 5 "י - / 4" - רכ ליוד לוד וד ונח ליוד לאקטר 1 ₪ רוד הט 1 ורנ לימוד לבוטושוב + המדריך השלם לקיוטקסט 7 2 עמ' * 99 ש''ח 0 עמ' * 99 ש'ח 8 עמ' * 98 ש'ח 0 עמ * 159 ש''ח כולל תוכנה ל"30 ימי הפעלה 8 עמ' * 99 ש''ח וזו - מדריך ויזואר' מהיר = מדריך לתקעוורת נחונים | מדריך קל לר'קה ממוחעובת | חחלונוח 55 למקצוענים ו 7 עמ' * 99 ש''ח 5 עמ' * 69 ש''ח א 0 עמ' * 59 ש'ח המבצע בתוקף עד 30,9,97 לוותיקים זה נראה כאילו הם כבר הש בָאופרה הזאת. ולא כל כך מז לפני חמש שנים, כאשר הפופולריות של פשוסתאן/ו התחילה לגאות מיום ליום התחיל גם מירוץ מטורף לשיפור הביצועים הגרפיים של ה-06 הממוצע. - טול * מולטי דיה / גליון יולי של 6סמדיה עכשיו על המדפים בכל החנויות השקרים עול דא פאוסחו/ משחקים וכותרי מולטימדיה חדעוים | וש 1 הקבצים החוצעויים באינטרנט 8 וצר אז המושג של יימאי) 8ס6תו/', שהוא כרטיס גרפי עם האצה בחומרה של מספר פונקציות שכיחות מתוך ממשק האבזרים הגרפיים (ה-001) של מערכת ההפעלה. חברות רציניות יותר ורציניות פחות יצאו מדי שבוע בסכימות חדשות איך אפשר להאיץ את התגובה של המסך לכל פעולת ממשק וויזואלי, החל בהזות העכבר וכלה בציור מחדש של כל החלונות. חלק מהשיפורים התבררו במשך הזמן כייעבודה בעינייסיי, אחרי שמבחני 2₪ א אמו 900108 עברו שינויים שסתמו הפרצות בעדן הצליחו חברות מסויימות ליצור תדמית של ביצועים גבוחים ללא כיסוי בפועל. המירוץ לצמרת עכשיו מדובר במירו לצמרת של מאיצי גרפיקה תלת-מימדית. 32 בקיצור. מירוצ שהתחיל גם הוא ברגל שמאל, עס כרטיסים שעשו נפלאות בהצגת סצינות של משחקים המתיימרים ל-32, אבל איכזבו לחלוטין בכל הישומיס העיסקיים והמקצועיים בשניים ובשלושה מימדים. אירוניה מיוחדת יש בכך שחלק אחד בעלילת האופרה הזאת מפותח עכשיו בכיוון ההפוך לסיפור ההיסטורי. אז ניסו יצרני הכרטיסים הגרפיים למצוא קיצור דרך לביצועים גבוהים באמצעות אפיק 4, שיחבר את המערכת הגרפית ישירות לאפיק המקומי של המעבד תוך כדי עקיפת אפיק המערכת דאו, 154. אינטל טירפדה להם את התוכניות עם אפיק 261, שהחזיר את ההירכיה בין תתי-המערכות לסדר הקלאסי והפריד מחדש בין האפיק הפרטי של המעבד והוכרון לבין האבזרים ההיקפיים. עכשיו כל יצרני הכרטיסים הגרפיים מקבלים על עצמם צייתנות מוחלטת לתקן 201 ואילו אינטל מתחילה לזמר את שבחי המעקפים לאפיק המערכת. ייהשער הגרפי המתקדם', (21401108) 40082066 סץ, 402 בקיצור) אינו אלא חיבור ישיר של המערכת הגרפית-ווידאו לאפיק המעבד- איכרון, תוך כדי עקיפת אפיק ה-ז0ת. תמיכה ב-402. דורשת תשתית על לוח-האם (מוליכי נחושת ורכיבים אלקטרוניים אחרים), כמו גם תמיכה של ערכת השבבים (6פוג0), ה-3105 ומערכת ההפעלה. מסיבה זו החדירה לשוק של השער הגרפי המתקדם מתעכבת והכרטיסיסם בסקירה זו עדיין לא מיישמים את הצעת התקן האינטלית. מאיצי גרפיקה 20/30 מדוע זה חעווב ? מאחר ואנו יודעים כי במוקדם או במאוחר אינטל תצליח לכופף את השוק לכיוון שמשרת את מטרותיה, אפשר להיות בטוח כי תוך שנה נתחיל לראות איך ?40 הופך לחלק מלותח- האם ואז גם נדרוש מכרטיסי ה-כ3 לתמוך בו. מדוע זה חשובז כיום יושב הכרטיס הגרפי על אפיק [6ע, בזמן שהזכרון הראשי של המחשב (ה-41א) יושב על ייאפיק מקומייי של המעבד. האפיק המקומי מסונכרן עם קצב השעון של המעבד בצורה שזרימת הנתונים בין השניים תהייה המהירה ביותר האפשרית. כאשר מגדילים את מהירות השעון, והמעבד מתקתק מהר יותר, או כאשר מחליפים את ה-841 ברכיבים עם זמן גישה שונה, למשל רכיבי 50 ננושניה במקום 70 יימורוי למימד השלישי התחיל גם הוא ברגל שמאל, עם כרטיסים לשו נפלאות בהצגת סינות של משחקים חמתיימריס ל-30 אב איכזבו לחלוטין בכל חישומים העיסקיום והמקצועיים. ננושניה, צריך לשנות את יחסי הסינכרון, כמו שמעבירים הילוך במכונית בעיקבות האצת = המהירות. הדבר נעשה עייי בחירת יומני השהליהיי, (518069 ז1גאי) בגישה לזכרון. כמו כן משתמשים בטכניקות שונות של יישזירה" (668%6זת1), תקשורת ב"צרורות" (08פ) וטכניקות אחרות להגדלת יירוחב הסרטיי של האפיק המקומי. לעומת זאת, אפיק המערכת, 01, נשאר בלתי- תלוי במניפולציות שעושים היצרנים באפיק המקומי. בקר 201, המהווה-חלק מייערכת השבבים", הוא זה שמאפשר לשניים לתקשר ביניהס. מצד אחד מחובר אליו האפיק המקומי המהיר - במקרים רביסם גם עם התכנון הקינייני - ומהצד השני מחובר אפיק [0ע תיקני ולא כל-כך מחיר. התיקניות חשובה על מנת לאפשר לכרטיסים שונים של יצרנים שונים להשתתף במשחק ההרחבה המודולרי. העיכובים במעבר בין אפיק לאפיק, שנגרמים עייי הצורך בהתאמת תקנים, הס מחיר סביר כל עוד לא מדובר בווידאו בזמן אמת או בשימוש ב-841 כהמשך לזּכרון שעל הכרטיס הגרפי. הרבה יותר זכרון כידוע, כרטיסים גרפייים מצויידים בזכרון מיוחד, המשמש לבניית התמונה לפני הצגתה על המסך. בגרפיקה דו-מימדית אפשר להסתפק ב- 1 עד 3 בייטים של זכרון לכל נקודת מסך (פיקסל), כדי לשמור על ערך הצבע במרחב עם 256 עד 16.7 מיליון גווניס. בגרפיקה תלת-מימדית צריך עוד 1 עד 3 בייטים כדי לשמור על ערך הייעומקיי, מה שנקרא 6 2. בדרך כלל נדרוש מכרטיס לגרפיקה תלת-מימדי גם יכולת הדמאה יפוטו- ריאליסטיתי של התמונה וזו דורשת איחסון של יימפות טקסטורהיי, תכונות אופטיות של משטחים מבריקים ושקופים חלקית, אפקטים אטמוספריים וכדומה. אם רוצים להוסיף אינטראקטיביות בנוסח יימציאות ווירטואליתי צריך להוסיף מפה שקופה של עצמים עליהם אפשר ללחו או להצביע עם העכבר. ואם רוצים קצב עידכון מסך גבוה מאוד, יש צורך בשני ייחוצצי מסדיי כך שהמעבד יכול לכתוב על אחד מהסם בזמן שהשני משמש אך ורק לתצוגה. כשמסכמים את כל התכונות הרצויות מכרטיס גרפי ת3 מסתבר שנדרשים בין 8 ל-12 בייטים לכל פיקסל. | ואם ווצים שהאבתנה הגיאומטרית גם היא תהייה משופרת, למשל 0 או 1600א1200 פיקסלים, מסתבר שנדרש וכרון גרפי בנפח שבין 10 ל-24 מגהבייט. בתחנות עבודה גרפיות גו דרישה סבירה בהחלט, ובהתחשב בעלות הכוללת של התחנה מחיר הזכרון אינו גורס דומיננטי. אבל ב-26 דרישות כאלו יכולות להכפיל את מחיר המחשב ולמנוע את חדירת הטכנולוגיה התלת- מימדית לשכבות אוכלוסיה רחבות. ההמעשך בזקרון הראעוי הפתרון של אינטל לדילמה היא להשתמש 0 מגוין ישראל יולי 1997 בזכרון הראשי כהמשך של הזכרון שעל הכרטיס הגרפי. כיום כבר מקובל להתקין ב- 6 חדיש כ-32 מגהבייט ]88% .כך שהמשאב הדרוש כבר קיים בשטח ורק מחכה לניצול יעיל יותר. אבל לשם כך צריך גם לעקוף את בקר ה-2061 ולאפשר למאיף הגרפי לגשת לוכרון הראשי באותה זריזות שעושה זאת המעבד הראשי. את הפונקציה הזאת ממלא ה-407. אינטל למדה את הטריק הזה ממחשבי סיליקון גרפיקס, המומחית מספר 1 לתחנות עבודה גרפיות. שער 407 יכול גם לאפשר תקשורת מהירה בין המאיף הגרפי ובין מנוע ה-%]אזא שעל המעבד הראשי. כידוע, גרפיקה תלת- מימדית מבוצעת בתהליך דו-שלבי. בשלב הראשון צריך לחשב את הגיאומטריה של התמונה, כלומר לשרטט את קוןל המתאר של כל העצמים, לחלק כל שטח "עקום" למספר גדול של משולשים קטנים, לבצע תיקוני פרספקטיבה ולסלק מהתמונה את כל המשטתים: המסותרים (111406ו5 ם111606, שאינם ניראים מזווית הצפייה המגודרת ע"י מיקום ייהמצלמה הווירטואלית". בשלב השני צריך "לצבוע" את התמונה (65566), עייי כיסוי כל משטח בטקסטורה הנכונה, בהתתשב בכיוון זוויות האור, הוספת ברק מתכתי או שקיפות, התחשבות בתנאים אטמוספריים והתלקה של מעברי גוון וצללים (8מ1א80400). סוף התהליך בסוף התהליך ניתן לבנות את תמונת המסך באותה צורה כמו שעשינו בגרפיקה דו- מימדית, כלומר עייי שמירה של ערכי ₪08 לכל פיקסל. הרכיב שמצייר את התמונה בפועל על המרקע, ה-46כ41, לא צריך לדעת דבר על התהליכים המורכבים שקדמו ליצירת התמונה ועל המגהבייטים בהם שמורים כל המפות השונות ששימשו אותנו לבניית הגיאומטריה והצביעה. במילים אחרות, הכרטיס הגרפי יכול להמשיך ולהסתפק ב-4 עד 8 -מגהבייט של ייחוצ מסך", בתנאי שהגישה לשאר המידע התלת-מימדי היא מהירה יחסית. אינטל רוצה שאת החישובים הגיאומטריים נבצע במנוע א]א]א שכלול במעבד הראשי, כי כך היא תצלית למכור לנו מעבדיס מהיריס יותר ויותר (אף אחד לא צריך יותר מפנטיוס- 6 עבור 97 0]806). הצביעה, לעומת זאת, ס? מגוין ישראל יולי 1997 מאיצי גרפיקה 20/35 היא תהליך שלפחות בינתיים עדיף ויעשה עייי מעבד פַת00₪ת36 מיוחד. כדי שהשניים יוכלו לשתף פעולה ביעילות, שניהם צריכים להשתתף באותו זכרון לאיחסון המפות השונות של גרפיקה תלת-מימדית. וכמובן שהמקום הטיבעי לאיחסון המידע הוא בזכרון הראשי, מה שהופך את ה-8062 לגורס מפתת באסטרטגיה של אינטל. = אינטל לובה שאת החישובים הגיאומטריים : נבצע במנוע 08 שכלול. במעבד חראשו, כו כך היא תצליח למכור לנר : מלבדים מחירים וותר וותר, לכן היא צריכה לאפשר גישח ישרה שפ - המאיץ הגרפי לזכרון. מטרה שניה ששער 40 משרת היא עיבוד ווידאו בזמן-אמת. מדובר על פרישה של סרטי 2 בסיוע מנוע ה-א]אוא, כתחליף לחומרת 1250 יעודית. לשם כך צריך להזרים את המידע המגיע ממצלמת הווידאו, או מתקליטור פ/יפ, או מרשת תקשורת מהירה, ישירות למעבד הראשי. הזרימה צריכה להיות רצופה וללא הפרעות של אבזרים היקפיים אחרים, הדורשים תשומת לב וזמן על אפיק ה-01ע, שכן ביישומי ווידאו הקצב נקבע עייי המשדר והמקלט צריך לשמור סינכרון מתמיד. שער 407 מספק את יכולת ההזרמה הזאת ובנוסף הוא מאפשר להשתמשיבזכרון הראשי כייחוצ" ענק של תמונות ווידאו, במסלול שבין הכניסה של ווידאו סיפרתי דרך המעבד והדיסק ועד לפלט ₪08 או ,241 אנלוגי. מעבר מובע מסיבות אלה, ואחרות, -הכרטיסים שזמינים היוס למשתמשי 26 הם רק ייפאוּת מעבריי בין עולם של גרפיקה דו-מימדית לבין עולס בו המחשתח פוטוריאליסטית של המציאות התלת- מימדית היא מושג יסוד מובן מאליו. גם קצב השינויים הפנומנלי מזכיר את חימים של תחילת ההאצה הגרפית של ישומי פס4מולר ואנו, כמי שמחוייבים לעדכן אתכם בכל המגמות העיקריות בשוק, חייבים לחזור ולסקור את המצב בגרפיקה תלת-מימדית בהפרשי מן הולכים ומתקצרים. במאמר זה אנו מביאיס סקירה שנייה בתוך פחות מחצי שנה, עם לא פחות מ-20 כרטיסים גרפייים חדשים ומלהיבים. ואל תתפלאו אם תוך חודשים ספורים תבוא סקירה נוספת, שכן כבר עכשיו הצטברו במעבדות 180% ₪0 אבי טיפוס :וגירסאות ביטא של מאיצים חדישים יותר, מהירים יותר. הדמיון בין ההתפתחות של האצה דו- מימדית להאצה תלת-מימדית מופיע באספקט נוסף של הכרטיסים שבסקירה. בשנים שלפני התחלת המירוץ של מאיצי סמו הגרפיקה של 26 היתהּ מחולקת לשני פלחים. לרוב המוחלט של משתמשי 26 היה כרטיס גרפי פשוט וזול-מסוג -04/, שהשאיר את כל העבודה הגרפית למעבד הראשי. 9 5 יע למיעוט הקטן שדרש יכולת גרפית משופרת, למשל מעצבי תיביים וכאלה שעסקו בעיבוד תמונה, הוצעו מאיצי גרפיקה המבוססים על רכיבי 52 יקרים. מאיצים אלה לא היו מיועדים במיוחד לסביבת >אסחג\, אלא הס תוכנתו לבצע ביעילות פקודות ספציפיות לשפות גרפיות שונות. אלה היו שפות ייקינייניותי" שהפכו מאוחר :ותר לשפות = "פתוחות". גיאות בעיקבות סטנדרטיזציה המחיר של מאיצי גרפיקה מבוססי 52 היה גבוה מאוד והשוק היה מפוצל בין מספר גדול של יצרנים ושפות קינייניות. הפיצול הביא לסדרות יצור קטנות, למחירים גבוהים ולכך שרוב המשתמשים כלל לא חלמו על רכישה של מאיץ גרפי. פריצת הדרך התחוללה כאשר מאיצים ספציפיים לפקודות 61 יצאו לשוק ויצרו מכנה משותף כלל תעשייתי לקטיגוריה חדשה של כרטיסים גרפיים, מאיצי אסשמנאו. עם הסטנדרטיוציה באו הכמויות, ירידות המחירים והגאות בשוק. תוך שלוש שנים מאיצי 5סממו/ו הפכו לרכיב מובן מאליו בכל 6 חדש, כאשר אפילו הפשוטים והזולים ביותר מספקים ביצועים שנחשבו ב-1992 לדמיוניים. 170 כיום, למרבית המשתמשים, שאלת המאיצ הגרפי היא כמעט לא רלוונטית. תמורת פחות ממאתיים דולר אתה מקבל כרטיס גרפי שלעולם לא יגרום לך להרגיש שחייך מתבזבזים מול הצג בגלל איטיות הכרטיס. למרות שבמבחני 1468 6 עדיין מוצאים הבדלים גדולים בציוני אזגוחתו/ %סוחק8ז0, המקור לפערים הוא בדרך כלל בתצורה לא אופטימלית של הדרייברים. למשל, במבחן שנערך לאחרונה בין מחשבי פנטיוס-א!א] 200 מגהר הציון הטוב ביותר, 100, נפל בחלקו של כרטיס 2000-320 גו51631 שחסחוגוכ והציון הנמוך ביותר, 47, נפל בגורלו של הכרטיס 518 ץווטט[6. בחינה לעומק מראה שבמחשבים אחרים ה-8ו51641 הסתפק בציוניס בסביבות 0 עד 76, שזה גם האיזור בו נפלו ציוני רוב המחשבים עם מאיצי 518. ממשק היישומים מצד שני, היכולות המופלאות של מאיצי 30 מקצועיים, כאלה שנותנים לתחנות העבודה הנסקרות בגיליון קודס (גיליון 50, "תחנות העוצמה"י) את האומ להתחוות במחשבי | סיליקון גרפיקס, תחנות א50 ואלפא, אינן רלוונטיות | ל-99 אחוז מהמשתמשים. הם לא זקוקים ליכולת להריצ אופטימלית ישומים הכתובים בשפת .06001 או באיזושהי שפה מקצועית אחרת. למעשה, הס לא מחפשים שום יכולת שלא נתמכת ע"י ממשק הישומים 632טווע של מערכת ההפעלה >אס6חו/ו. הממשק הזה מגדיר את קבוצת הפקודות הגרפיות שהישומים יכולים לצפות ממערכת ההפעלה לתמוך בהן. מערכת ההפעלה, מצידה, מאפשרת לפקודות מאיצי גרפיקה 20/30 סטטטזוס לעקוף את מנגנון ה-001 הרגיל כדי להאיץ את המהירות הגרפית. עטסוע הוא ממשק פשוט לאין ערוך מהמשנה הסדורה של .0ח6₪ק0. כרגיל, מיקרוסופט החליטה להגדיר תקן חלקי, קל- משקל, שיאפשר למשתמשים מהשורה להנות מחלק קטן של היכולות שמשתמשים מקצועיים על תחנות עבודה מקצועיות כבר מנצלים מזה שנים. התקן הקל של מיקרוסופט מאפשר לבנות כרטיסים גרפייים עם יומרת כ3 בפחות ממאה דולר, אבל כל מי שלמד משהו מהיסטוריה יכול לנחש שהתקן זה לא יאריך ימים. תוך זמן קצר יצאו לשוק מנועי 32 עס יכולות משופרות ויתחיל הלח לעדכן את התקן עם הרחבות שונות ומשונות. מקצה השיפורים מתחיל וכך תתחיל סידרה אינסופית של שיפורי גירסאות תוך כדי הטחת האשמות הדדית בין מיקרוסופט ובין ציבור המתכנתים המתוסכל. אלה יגידו שהכל קנוניה ומיקרוסופט תיכננה מראש את הצורך בעידכוניס תקופתיים כדי להפוך את לקוחותיה לפרות חולבות. ומיקרוסופט מצידה תרגיש שמחפשים אותה בפינה וכל מה שהיא תעשה יעורר רק תגובות שליליות. גם באופרה הזאת היינו יותר מפעם וגם כאן ידיעת התוצאה לא תשפיע על התפתחות המחזה. לאחר שלושה-ארבעה מחזורי עידכון - ואולי גס החלפת שם פעם או פעמיים - ממשק 32 ששזוסע יספק את אותה הפונקציונליות שקיימת כבר היוס ב-.01חטק0, וסיליקון גרפיקס תוכל להשוות את גורלה עם הסאגה של אפל וממשק המקינטוש. האמת היא שמיקרוסופט, בסך הכל, מיישמת את מה שהיא למדה ויישמה בהצלחה כל כך משכנעת בעשר השנים האחרונות. שמשתמשי 6 מעדיפים פתרון '"מהיר ומלוכלך" על פתרון אלגנטי שצריך לחכות מספר שנים למימושו. והעיקר שהמחיר יהיה זול והזמינות תהייה אוניברסלית. שוק ה-26 נדחף בעיקר עיי שיקולי מחיר, כאשר המשתמשים מפגינים בצורה בוטה את נטייתם לעדיף מוצרים זוליס עס אורך חיים מוגבל. לא אכפת להם להחליף את המחשב מדי שנתיים עד 4 שנים, את גירסאות התוכנה מדי שנה-שנתיים ואת האבורים ההיקפיים בפרקי זמן שבין שנתיים ל-5 שנים. העיקר שהכל יהיה זמין מעל למדף - ובזול. תחום המחירים הסבירים בסקירה הנוכחית אנו מביאים מבחר כרטיסים גרפיים עם תגי מחיר שבין 75 דולר ל-300 דולר, תחום בו מרבית המשתמשים הביתיים והעיסקיים מחפשים את הכרטיס הגרפי שלהם. עבורס, העובדה שמפרט 6630זועם מאפשר לספק אשליה של תלת-מימד במחיר של כרטיס גרפי רגיל, היא סיבה למסיבה. ושימו לב שבמפרט שלנו לכרטיסים דרשנו לא מעט: יכולת האצה של ישומי 22 ו-32 באבחנה של 1024א768 , עם 65% גווניס בקצב ריענון מסך של 85 פעמים בשניה (132). כמו כן דרשנו יכולת 30 באבחנה זהה, אבל עס עומק צבע של 24 סיביות ובקצב ריענון מסך של 75 הר%. לשם כך צריך לצייד את הכרטיס ב-4 מגהבייט זכרון לפחות. מאחר ולא נדרשה תמיכה בשפה עילית לגרפיקה, דוגמת .001ח6ק0, אין צורך בזכרון ז1!6ט2-8 ו/ או זט 6ושא16 כדי לבצע את המבחנים. המבחנים הגרפיים החדשים שפותחו עייי 22 מסוזהזטקכ) אזגותטת36 נקראיס הסת86חו 3 7 והם כוללים לא רק סימולציה של מה שמיושס כיום במשחקי 30 אלא גם תכונות שבעתיד הקרוב תשמשנה את הישומים העיסקיים. הציון שניתן בסוף המבחנים, 3 אזג]או משקלל את התוצאות בעשרה תרגילים שונים. בכל תרגיל מתוארת סצינה תלת-מימדית עם 900 עד 6300 משולשים, הצבועים תוך שימוש בכל מגוון הטכניקות 6 מגזין ישראל יולי 1997 ההאלה כמש'מה 1 808 ןסו 1005 --: ₪ ביצועי 20 ו ביצועי 35 איכות וויזואלית תכונות נוחיות טוב ו אה ]אהו / אסוהקהזכ) כן2 0 הנ ו גא חו/ אטווקאז) כ3 * א ו מכינה ליצור המוני את השבב 2200 שווזט', שלפי דבריה יכפיל את הביצועים של הגירסאות העכשיוויות. כמו כן תשופר התמיכה בפיענוח ווידאו סיפרתי דחוס ב-0-2מעוא, לכידה של ווידאו ממקורות אנלוגיים ופלט של ווידאו סיפרתי. בכל הכרטיסים האלה מדובר על זכרון בגודל 4-8 מגהבייט בתצורה הבסיסית (250 עד 300 דולר בחנויות בארה"ב) ועד 16 מגהבייט למי שמוכן להוסיף עוד כמאה דולר. לוח הזמנים בכל מקרה הוא יציאה לשוק לפני תערוכת קומדקס-סתיו וניצול מירבי של שוק המתנות של ערב השנה החדשה. למי שלא מוכן לחכות עד לתחילת 1998, נוכל להציע את הכרטיס ז66חס\-חז-11 של חברת זדג, שזכה הפעם באות "בחירת העורכיס". זה מוצר חלוצי בתחום, שמספק ביצועים טובים מאוד בכל אספקט של תצוגה גרפית. החל בגרפיקה דו-מימדית, דרך תמיכה טובה ב-35, דרך מקלט טלוויזיה אינטגרלי עם לכידה (כלומר סיפרות של האות האלנלוגי והפיכתו לקוב נתונים סיפרתיים) של תמונות ההאלה לצאש 1 20001 30 חז5100 סחסוחסום = סג איכות וויזואלית ו | תכונות נוחיות [ 00| . / ]ה אטוו[קהז) כן2 ה ו אתו סומ הזכ 3 ,*י 3 ו 06 מגזין ישראל יולי 1997 --=-- מאיצי גרפיקה 20/30 מתוך הרצף המשודר, דרך תוכנה המאפשרת לקלוט את הכיתוביות המשודרות בטלוויויה בתור קוב טקסט ולחפש בתוכו מילות מפתח לסינכרון, וכלה בתמיכה בווידאו סיפרתי המופק מתקליטורי פצכ ודחוס בפורמט 2 את כל זה אתה מקבל תמורת פחות מ-300 דולר (בחנויות בארה"ב). חברות אחרות בחרו לספק את התכונות המיוחדות של לכידת ווידאו, מקלט טלוויויה ויציאה אנלוגית לצג טלוויזה (יציאת 6 ), בנוסף ליציאת ₪08 הרגילה לצג מחשב), על כרטיסי עזר או כרטיסוניס נתקעים, אבל המגמה היא לכיוון של יותר אינטגרציה, שבעתיד תכלול גס את התמיכה הקולית בדרישות של תקליטורי סזס. כיוס, כדי לראות סרט ווידאו סיפרתי מכונן פצפ, אתה נזקק לכרטיס מיוחד שמבצע את הפרישה של קובצי ווידאו דחוסים בפורמט 6-2תקוא ואת הפיענוח של קובצי קול-מרחבי, המקודדיס בחמישה ערוצי אודיו. לא בכל מחשב תמצא מספיק חריצים פנויים לכל הפונקציות האלה ללא אינטגרציה ובכל מקרה | משתמשים רבים יתקלו בבעיות של כתובות גוא ו-180 פנויים. כרטיס גרפיקה ווידאו-אודיו משולב יוכל לפתור את רוב הבעיות וגם להצדיק את השס יכרטיס מולטימדיה". התה אמ ה ביצועי כו2 ב | ביצועי ם3 איכות ווטואלית תכונות נוחיות טרמינולוגיה בסיפית כמה מהמונחים שנשתמש בהס בסקירה אינם מוכרים לכל וכדאי להגדיר אותם בשפה פשוטה. 4 ערוץ אלפא, מיזוג אלפא. ערו אלפא הוא "מסיכה""י המשמשת למעבר הדרגתי מתמונה אחת לתמונה שניה (שתי התמונות "מונחות" בו-זמנית זו על גבי זו והמעבר הוא גיאומטרי, לא זמני.) דרך דרגות שונות של שקיפות. המסיכה עצמה מוגדרת בדרך כלל ב-256 רמות של שקיפות. במקום שהשקיפות מירבית, התמונה העליונה נעלמת והתחתונה נראית דרכה. במקוס שהשקיפות מינימלית רואים רק את העליונה. ע"י שינוי בומן של המסיכה (למשל מעבר משקיפות מינימלית למכסימלית סול 200% 0 הזו 560 0סוחסו בהדרגה מהמרכז לשוליים, כאשר בהתחלה רק המרכו הופך לשקוף ובהדרגה השקיפות מתפשטת עד שהיא מכסה את כל התמונה), ניתן ליצור בקלות יחסית אפקטים של מעבר והתמזגות. 4 8ַח11-11881ח4. פונקציה שתפקידה לרכך מעברים וקווי מיתאר עם ניגוד גבוה. בגלל אפקט ה"רעש הסיפרתי", שנובע מכך שבתמונה סיפרתית פיקסל השוכן על קו הגבול בין רמות כהות יפול ברמה אחת או השנייה בצורה די אקראית, קווי המיתאר "נשבריסם". פונקצית אַח81גו1-ווח משמשת לייהחלקה" של קווי המתאר, עייי מיתון המעבר הקונטרסטי. השיטה היא להוסיף פיקסל או שניים משני צידי המעבר ולדרג את השינויים בכהות על פני 3 עד 5 פיקסלים. סינון דו-כ'((ני (108ז11116 זה6חו1ו3). המושג "מסנן", או פילטר, בגרפיקה ממוחשבת, מתייחס | לפעולה מתמטית המבוצעת על הערכים המספריים של כל פיקסל כדי להשיג אפקט מסויים. למשל, כדי "לרכך" את התמונה ולהקטין לַלש'מה ניגודים = צורמים, הפעולה המתמטית תהייה חישוב ממוצעים, | כאשר הערך של כל פיקסל מתוקן בהתייחסות לפיקסלים שסובבים אותו. חישוב הממוצע יכול להעשות בכיוון אחד בלבד, למשל בציר האופקי בלבד, או בשני הכיווניסם של התמונה. סינון דו-כיווני הוא יעיל יותר, אבל גם קשה יותר לחישוב, שכן הוא דורש לחשב גם את הכתובות של הפיקסלים שנמצאיס בשורות מעל ומתחת לפיקסל אותו רוצים לתקן. 4 ממשק תיכנות הישומים 6632זוק. ממשק תיכננות ישומים (41) הוא מפרט שמשמש את יצרני התוכנה והחומרה כדי להבטיח תאימות בין מוצריהם. הממשק מגדיר את הפונקציות שהחומרה אמורה לספק ואת התתביר המדוייק בו צריכה התוכנה לפנות לחומרה על מנת לנצל את הפונקציות האלה. ממשק הישומיס כ 3ו6טוום הוא חלק ממפרט מלא של תחביר קריאות לפונקציות המשמשות להפעלת 3 4 זדה -ה1-!1. 0 ) 3 )גו שּ ציוד היקפי (במיוחד כרטיסי קול וגרפיקה), בשם אושטזום, שפירסמה מיקרוסופט. הצורך בממשקי אושטזוס נוצר לאחר שהתברר לכל כי שירותי המערכת הסנדרטים של אס6חו\, שאמורים ליצור ממשק "שקוף" בין הישומים לחומרה, הם איטיים מדי למולטימדיה מתקדמת. מפרט אששטוום נועד לאפשר למפתחי הישומים לגשת ישירות להפעלת החומרה, ללא תיווך של שירותי >אוסשחו/ו, ועס זאת להימנע מהסיבוכים שנגרמו בשל חוסר הסטנדרטיוציה בימי 05. מפרט פטששוסע הוא הפרק המתייחס לפונקציות שרלוונטיות רק לגרפיקה בשלושה מימדים, כמו אפקטים אטמוספריים. הסתרת קווים נעלמים וכדומה. מבחן 32 פ? אזג]חו/ טוח קגזנ) בוחן את החומרה תחת ישוס המשתמש במפרט כ3ושסווס. 4 חציצה כפולה, 5/6184 6|מטסכ. חוצ המסך הוא הזכרון שעל הכרטיס הגרפי בו 34 4 8 0 0 נשמרים הערכים הסיפרתיים של כל פיקסל. בכרטיס 20 רגיל החוצ הזה אוכה לתשומת לב צפופה משני צדדים. מצד אחד, המעבד הגרפי עוסק כל הזמן בעידכון הערכים לפי השתנות התמונה שיש להציג, ומצד שני הרכיב שהופך את המידע הסיפרתי לאות 808 אנלוגי, ה-1046א8, צריך לקרוא את הכתוב בחוצ בקצב אחיד המוכתב עייי קצב עידכון (ה-8316 (%גז/86) והאבחנה הגיאומטרית של התצוגה. בגרפיקה תלת-מימדית גם המעבד הגיאומטרי מצטרף לתור בגישה לחוצ המסך והתוצאה היא פקק תנועה שמגביל את קצב התמונות. חציצה כפולה היא שיטה בה משתמשים בשני חוצצי מסך לסירוגין. בומן שהאחד משמש להצגת תמונה אחת, המעבדים השונים עסוקים בעידכון התוכן של החוצף השני. כשהמלאכה הושלמה מוחלפים התפקידים. ה- -6 וא מתקשר לחוצ> השני לצורך ההצגה והמעבדים מתחילים לעדכן מחדש את החוצצ הראשון. וחוזר חלילה. 4 הצללה (5886:8). תהליך בו מתקנים את ערכי הכהות של כל פיקסל בהתאם למיקומו במרחב יחסית למקור האור ולעין המתבונן. מאחר והמשטחים המתוארים בתמונה תלת- מימדית נמצאים בזוויות שונות ביחס למקור האור ולמתבונן, רמת ההארה שלהם משתנה מנקודה לנקודה (בהתאם לזווית המרחבית ביחס למקור האור) והחזרת האור לכיוון המתבונן גם היא שונה מנקודה לנקודה (בהתאם לחוקי ההחזרה האופטית). בתהליך הצביעה (פַחח06ח6א) הראשוני "צובעים" כל משטח במפת הטקסטורה שלו, שכוללת מידע על גוונים, שקיפויות, ברק מתכתי וכו'. בשלב השני צריך להכהות או להבהיר את הטקסטורה בהתאם למיקום ולווויות המרחביות של המשטח כמתואר לעיל. זה תהליך ההצללה. קיימות מספר שיטות הצללה, השונות זו מזו ברמת המורכבות שלהן. "הצללה שטוחה" מעניקה לכל משטח גיאומטרי ערך תיקון אחיד. מאחר והמעבד הגיאומטרי, שמכין את המשטחים לצביעה לפני שמעבד ה-פחח06חסז נכנס לפעולה, הופך מ ש ט חי םס "עקומים" לפסיפס של משולשים שטוחים, התוצאה היא שהצללה שטוחה | יוצרת מעברים חדים בין משולש למשולש והמשטח לא נראה "חלק". | הצללת 6 , למשל, מתקנת את ההצלה השטוחה עייי התחשבות בערכי ההצללה של משולשים סמוכים והיא גם יוצרת שינוייס בהצללה מפיקסל לפיקסל בתוך המשולש. הצללה סטנדרטית נוספת היא הצללת שחסחש, שפועלת בצורה דומה. 4 מיפוי רב-אבחנות (ץ11א). שיטה בה ניתן לגזור ממפת הטקסטורה (ראה להלן) רמות שונות של פירוט. כך אפשר להקטין בהדרגה את רמת הפירוט ככל שהעצם מתרחק מהחזית והופך לקטן יותר ויותר. לדוגמה, מיפוי של דשא יראה מקרוב את העלים הנפרדים, במרחק בינוני הוא יראה רק השתנות הדרגתית של גווניסם (כדי ליצור אשליה של משטח תלת- מימדי, לא חלק) ובמרחק גדול הוא יהפוך למשטח ירוק ואחיד. 4 מפת טקסטורה או מפת מרקם. תיאור התכונות האופטיות של משטח, הכולל את כל המידע הדרוש לצביעת העצם. המידע כולל, כמובן, גווניס אבל בגרפיקה פוטו-ריאליסטית יש צורך בהתחשבות גם בפרמטרים נוספים כמו ברק מתכתי, שקיפות, חיספוס וכדומה. מפת הטקסטורה משמשת את מנוע ה- 068 בשלב הראשון, כדי לכסות את המודל הגיאומטרי בצבע ובשלב השני, כדי לקבוע את רמות ואופי החזרת האור ממשטחים שונים. בכרטיסים גרפיים מקצועיים ניתן לשנות את מפת הטקסטורה בצורה דינמית, למשל ע'יי תמונת ווידאו שמשמשת להגדרת הצבע של כל פיקסל. כך אפשר להקרין תמונת ווידאו משתנה על עצמים מבריקים, למשל מראות או כדורים מתכתיים או על עצמים שקופים כמו חלון של מטוס בסימולטור טיסה. 4 חוצץ-2 (*86 %). גם כרטיסי גרפיקה תלת-מימדית מייצרים בסופו של דבר תמונה דו-מימדית אותה אפשר להקרין על צג מחשב או להדפיס על דף נייר. התלת-מימדיות לא מתייחסת לתוצאה הוויזואלית (אשליה וויוואלית | תלת- מימדית דורשת ציוד מיוחד, למשל משקפי 8ץ, שיאפשר לכל עין לראות תמונה שונה במקצת בהתאם למיקוס השונה שלה במרחב. אנו מתייחסים לעובדה שהמערכת "יודעת" ‏ כי כל 6 מגזין ישראל יולי 1997 | | הווכה המאושר הוא אמיר שסקין מבנימינה, מהנדס בחיל האויר. אומנס במסגרת תפקידו הוא עוסק בתקשורת מחשבים וישומים אחרים, אבל גס ה-6ג?מוו' החדש שלו ימצא שימוש אינטנסיבי אחרי שעות העבודה. אנו מאחלים לאמיר שעות ארוכות של הנאה מהמחשב - ומגיליונות 1860216 6ק, עליו הוא מנוי וותיק. ההגרלה נערכה במשרדי 6למדיה והשתתפו בה כל החותמים על המגזינים בחודש מאי 1997. הגרלה אחרונה בסידרה תתקיים ב-17.7.97 וישתתפו בה החותמים בחודש יוני. הווכה המאושר אמיר שסקין עם דליה פלד, מנכ"לית משותפת של הוצאת 8 6 בע"מ 6 חי(ם לחותמים ביולי כל החותמים על טחוקטג] 26 ו/או על 6זמדיה מגזין במהלך חודש יולי 1997 יקבלו במתנה את גיליון מס' 2 של אינטר), מגזין האינטרנט החדש על תקליטור. המגזין יוצא מדי חודש על תקליטור והוא כולל שפע מידע ותוכנות לגולשי האינטרנט. המחיר הרגיל: 39 שַ"ח. לחותמים על המגזינים ביולי: חיעם. ניתן לחתום באמצעות אחת הגלויות המצורפות לחוברת זו או בחיוב כרטיס האשראי בטלפון 03-6385868 או בפקס: 03-6889207. %6 רמפש'מה 30001 30 חז!5160 סחהסוחסוס מאיץ 30: אש סו 53 1 | ההא מה ביצועי כ20 ביצועי 30 איכות וויזואלית סביר 000000004 תכונות נוחיות מעולה פיה ממ הט הטלק ששכ %זג]תו\ אטומקוס 2 * א א ₪ 4 גחו / סוהקזס 3 .- ור וו ו ו אלמנט בתמונה הוא גוף תלת מימדי, שנראה שונה מכל זווית ראיה, הנמצא במרחב תלת- מימדי עם מימד "עומק". תמונת המסך הדו- מימדית נגזרת בכל רגע ממצבם המרחבי של כל העצמים הניצפים, ושל המיקום המרחבי של המתבונן (ה"מצלמה" הווירטואלית שמצלמת את הסצינה). כדי לצייר נכון את התמונה יש צורך בידיעה מדוייקת של המרחק של כל עצם מהמתבונן, כלומר להוסיף את הקואורדינטה 7 לכל פיקסל שמוגדר בשני מימדים רק עייי הקואורדינטות א ו-צ (רוחב וגובה המסך). המידע בחוצ-7 מאפשר למעבד הגיאומטרי להחליט איה משטחים פונים לכיוון המתבונן ואיזה מוסתרים ממנו ע"י עצמים אחריס. מעבד ה-60088ה6א משתמש באותו מידע כדי לחשב את הזוויות המרחביות לצורך הצללה. בכרטיסי :3 שונים ניתן להקצות בין 8 ל-24 סיביות לכל פיקסל עבור החוצ הזה, כלומר לתאר את העומק ב-256 עד 16.7 מיליון מישורים. 4 צג ווירטואלי וחלון תצוגה. בכרטיסים גרפיים פשוטים חוצ המסך חופף בדיוק לתמונה הנראית בכל רגע על הצג. אם הצג מראה תמונה באבחנה של 1024768 אזי גם חוצ המסך מכיל אך ורק מידע על מטריצה בגודל | והה | של פיקסלים. כל תזוזה הנובעת משינוי זווית הראייה של המתבונן דורשת חישוב מחדש של התמונה כולה, שכן חלק מהתמונה הישנה "יצא מהמסך" ובמקומו נכנסו ההא מה ביצועי 20 איכות וויזואלית תכונות נוחיות אתו אטוח קז 2 את סו קז 3 ביצועי כ / מאיצי גרפיקה 20/30 חלקים שקודם לא היו בתוך התמונה. בסימולטוריס ובמשחקים דינמיים הדבר מאיט מאוד את הקצב בו מתעדכנת התמונה כתוצאה מתימרוניס במרחב. הפתרון (היקר) הוא להכין מראש תמונה גדולה יותר ממה שניתן להציג בפועל על הצג. למשל, ניתן להכין תמונה ל"צג ווירטואלייי בגודל של 0 בפיקסלים ולהציג בפועל רק ייחלון" בגודל 768א1024. את החלון אפשר להזיו במהירות לאורך ורוחב התמונה הווירטואלית וכך להשיג זמן תגובה קצר מאוד המשפר את הריאליוּס להפליא. הבעיה היא שהגדלת הצג הווירטואלי דורשת הגדלה במקביל של הזכרון ושל עוצמת המעבדים ולכן תמצאו את הטכניקה הזאת רק במאיצי 32 מקצועיים ויקרים. .0ח| 0!00165חח60ך | 2 סטווטד סוק 30 בחירת העורכים ז6טחסץ-חו-ווג שני המאיצים הגרפיים של 8411 מספקים ביצועים טובים מאוד בשניים ובשלושה מימדים, שניהם מבוססים על אותו מנוע 30 ושניהס כוללים יציאת ווידאו לטלוויזיה לצורך הקרנה על מסך רחב. אבל שניהס גם שוניס זה מאה במספר נקודות מהותיות, שעושות את הכרטיס ספזט1 סוע למתאים יותר בישומים עיסקיים ואת ז06חס/-חז-11 לחגיגת מולטימדיה. אנו הענקנו את "בחירת העורכיס" לכרטיס ז66חסאו-11-18 בתקווה שהתכונות החדשניות שהוא מביא יהפכו בקרוב לסטנדרט במאיצים גרפיים. הכרטיס -חז-11 0 (5290 בחנויות בארה"ב) מהווה פתרון בחריצ יחיד לכל הדרישות של מערכת תצוגה מרובת מודים. מלבד גרפיקה דו- ותלת- מימדית, הוא מספק יכולת קליטה של שידורי | טלוויויה (ללא כרטיסון-עזר), לכידה ספרתית של תמונות מתוך זרס הווידאו, יכולת רלש'מה 2000/|/30 זסחחו/ | מאיץ 30: אש פכו/ 53 מעולה ----₪ סביר ו *( א <א.- 2 *<| | * לקלוט את הכתוביות המשודרות עס התמונה כטקסט אלפאנומרי ויכולת להאיף פיענוח 2., המאי> הקינייני של 11ג, הנקרא 30 ספצפ+!1 טפָגא, השיג את הציון הגבוה ביותר במבחן אזג]תו\ 800108ז2) פפסחופטם ותוצאות ממוצעות במבחן אזג]אחו/ 6סומקגזס כ3. הוא תומך בכל התכונות הרצויות במנוע לגרפיקה תלת-מימדית, כולל מיפוי ;]א (היחיד בסקירה הנוכחית). בסך הכל, הכרטיס ז6שחס\-ח11-1 מספק את כל התכונות שאנו מבקשיס בכרטיס גרפי רב-שימושי במחיר שאינו נמוך אבל בוודאי הוא סביר. גם הכרטיס השני של 71 מתבסס על המנוע משצפ+11 ₪486 30 ולכן הביצועים שלו ברוב המבחנים הם טובים באותה מידה - ולפעמים אפילו יותר טוביס משל אחיו. יתרונו המרכזי הוא בכך שניתן להתקין עליו עד 8 מגהבייט זכרון ולעלות ההאלה לגש'מה \-3000 זסחחז/ מאיץ 30: אצ =זסחוצ 53 ור | מעולה סביר .- טוב ביצועי 20 הו סוק -- 0 77 | >*‏ <*. ביצועי 3 ב וו וו ו מ ווה ]או \ פסותקגז) 3 *- איכות וויזואלית המש הקנמ ו שש ו תכונות נוחיות באבחנה עד 1200א1600%. לכרטיס. סטוטך סוק יש יציאת טלוויוּיה ובתכונות הגרפיקה התלת- מימדית הוא זהה ל-ז66חס/-ח411-1, אבל הוא לא שותף לכל התכונות של קליטת ווידאו ושמירתו בקבצים סיפרתיים. מחירו (בחנויות בארה"ב) 5240 עם 4 מגהבייט זכרון. שני הכרטיסים מסופקים עם תוכנת התקנה על תקליטור, תוכנת עיבוד תמונה פשוטה ומשחק המדגים את היכולת התלת-מימדית. (מחברת אזטק, המשווקת את 411 בישראל, נמסר שהתחלת השיווק בארצ של הכרטיס -ן41 תס /-ח] מתעכבת עד שתצא - בעוד שבועות ספורים - גירסת .41/ המתאימה לתקן הטלוויזיה בישראל.) פב |בזסז 32 [10₪ של 00068ת698 (5260 בשוק האמריקאי) הוא המתאם הגרפי המושלם למי 6 מגזין ישראל יולי 1997 שמעוניין במשחקים באיכות של ארקייד (870806). הלוח מבוסס על השבב 6 סו 6 0 ומצורפים אליו משקפי מציאות מדומה (אץ) וחבילת תוכנות = מצויינת. ביצועי ה-20 וה-35 שהוא הפגין בהחלט מספקים את דרישותיהם של חובבי המשחקים. מלבד התמיכה במשקפי ‏ 52606 3 הסטריאוסקופיים של חברת חטופוטא, הלוח מכיל ממיר קול מדו- מימדי לתלת-מימדי, ואת 6וטסןאסטווס לנגינת וידאו בפורמט |-0קוא. חבילת התוכנה מכילה ארבעה משחקים: גירסת השותפה של 6 והגירסאות המלאות של ז8ג6ע180 מ0ק)זהטל) מסווההו2051] :11 )ה0ס%סכ] ,11 פהוטה ו- 30 וקוג \. ההא מה ביצועי כ2 ביצועי 3 איכות וויזואלית תכונות נוחיות אזג] הו / פסוהקגזכ) 2 גחו / פסותקגז) כ 3 יחסית למוצר חדש כמו זה, ערכת תוכנות-עזר שהוא מכיל היא מרשימה למדי. ניתן לבצע באמצעותה פעולות בקרה מתקדמות, כמו כיוונוני בבע ובהירות. תוכנת גוסו 01ך של 38 מנצלת עד תוס את מנוע מידרוג הוידאו של שבב ה-צ1000 להגדלה והקטנה של סרטי 1צג ו-1280-1 בבהירות וללא שאריות-מסך. סביבת המציאות המדומה האיכותית, שנוצרה מהשילוב | של הלוח | והמשקפיים הסטראוסקופיים הייתה אחת החביבות עלינו במהלך המבחנים. ה-30 101 קטף את אחד הציונים הגבוהים ביותר במבחני הישומים העיסקיים ב-20, ואת המקום השני במבחני הגרפיקה התלת-מימדית. האכובה היחידה שלנו היא שהכרטיס לא תומך במיפוי ץווא או בהחזרת אור ממשטחים. בסל-הכל, מאיץ זה יבטיח הנאה לשחקנים זריזי-אצבע, אך גם למשתמשים עיסקיים שדורשים אבחנות גבוהות וצבע ייאמיתייי לישומיהם, ובכל זאת רוצים להנות משעה של וחסטכ אחרי העבודה. .0ח] 1.808 8שו0/7081) 30 ז8!3510 6307165 מעבדות קריאטיב עשו לעצמן שס באספקת אבזרים היקפיים לא-יקרים המיועדים לצרכים בידוריים. על אותו הגל רוכב ה- 6 מגזין ישראל יולי 1997 ללש'מה 2 והסזהסח;ץ ‏ 00ח6 | מאץ כצ: אס 006וע 58 - מעולה, מאיצי גרפיקה 20/3 5 0 013800 סוק , שמחירו נמוך מכל הלוחות | בסקירה, מלבד אחד. הכרטיס מבוסס ‏ על שבב ההאצה 464500 של סיירוס לוגייק, ואין יותר מדי מה לצפות מביצועיו | בשניים ובשלושה מימדים. אבל, קשה שלא לראות את המחיר הנמוך (599 בחנויות) ולהתרשם תוך כדי כך משס המותג המוכר המתנוסס לראווה על הקופסא. ההתקנה עברה ללא בעיות. *( << ₪ 007 ו | 4 * חבילת התוכנה מכילה תוספות רבות, כמו דפדפן .וואא בשם וא גסזצ. תוכנת הבקרה הקיניינית של קריאטיב מאפשרת, בין השאר, למקס מחדש את התמונה על המסך. למרבה הצער, לא קיימות אפשרויות הרחבה נוספות, כמו חיבור כרטיסון מקלט טלוויזיה. כפי שציינו, הכרטיס לא הצטיין במיוחד במבחני הביצועים. עס ואת, תוצאות ה- כ? פיגרו רק במעט אחרי המובילים, וזה בהחלט מספק את צרכי המשתמשים להם הכרטיס נועד. במבתחני ה-30 הכרטיס הגיע קצת מתחת לממוצע, אך בכל ואת הוא עקף כמה לוחות =סאו הה אל ה ביצועי 20 איכות ווטואלית תכונות נוחיות תו סוק כן2 ו ]אתו פטוםקגזכ) 3 ל ה 30/0 זסוסחווחזסז 6|65ז16] ביצועי 35 חלע ₪ .סח! 5516005 8ו60זזוגווש סחסוחאוכ 0% 30 חז/5+63 סז .20001 30 ח:!/5163 1 ון5+68!1 שלושת הלוחות של דיאמונד (5130, 58150, ו- 0 בהתאמה) מת אימים במיוחד לישומי 20 ביתיים ומשרדיים. אבל, כמו לוחות רביס המבוססים על השבב 08אוץ, הם נופלים בביצועי ה-ע3 שלהם מהסטנדרט החדש המתגבש בשוק. .1 35 ז681ו5, שזכה בייבחירת העורכיס" בסקירה הקודמת (גליון ינואר מס' 45, "השלישי בחינם"), מבוסס על שבב 05או מהדור הראשון, והוא מיועד למשתמשים ביתיים ומשרדיים חסכנים. הלוח מספק קצב רענון טוב של 8582 ב-1024 על 768 ב-24 סיביות צבע, וזה מספיק לצגי 15 או 17 אינטש. סז .200081 516911 לעומת זאת, מכיל את השבב אכ 0₪א18/ החדש יותר והוא מציע שקע יציאה לטלויזיה ויכולת לבצע אינטרפולצית וידאו בצירי א ו-עץ. מבין השלושה, זהו הלוח הטוב ביותר למטרות. וידאו. יכולות האינטרפולציה המשולבות בשבב אכ סיפקו נגינת וידאו חלקה להרשים. בקצה הגבוה נמצא ה-.3000%1 = ₪[5/6. כרטיס זה מבוסס על השבב החדיש 05או אצ והוא מיועד לישומים גרפיים תובעניים שדורשים תצוגות גדולות, כמו עיבוד תמונה והוצאה לאור שולחנית. לצורך שעולים כפליים ממנו, וזה הישג מכובד. הדרייבר שמגיע עס החבילה יוצר כמה פגמים בגימור תמונת 30, כמו דמויות שקפצו ממקומן ובעיות במיפוי-מירקם. הצרות הללו נעלמו לאחר התקנת. דרייבר מעודכן מקריאטיב, אך עדיין הלוח אינו תומך בערפל או בהחזרת אור ממשטחים. למרות המגרעות הללו, קשה לסרב למחיר האטראקטיבי. למי שמתקין את הלוח במו ידיו ומבצע השבחות גרפיות בבית, זהו הלות המתאים. ההאלה ללשימה 0 3 56ח16ח! הכסזסזסזחו = מאיץ 30: 1000 חסוווסחס. = 1 | ביצועי 20 ךדי | ביצועי 30 4 .= איכות וויזואלית ( ה תכונות נוחיות 0 ו . זג ]אתו / סוה קגזכ) 2 *א..*. מומומ וו ו ו ]תו \ טוק 3 * ה א א לשומו מ מ דד 8 4 1 תות וגו 39 )50681 זה הוא תומך בקצב רענון של 8012 במוד 1600 על 1200 ובצבע 16 סיביות, וזה די והותר לצגי 9 עד 21 אינטש. שלושת הלוחות מגיעים עם האנציקלופדיה האינטראקטיבית של קומפטון. ל-.1א2000 מצורפים שני משחקים: חסוז9ח 60 :11 6906 120 ט() (- 2070 מסגוטגו6%כ]. ה-.2000%1 כולל את עורך התמונה 88 טונטצטוסחץ של 1601א, פחוס3 א קוהפחסוקותג) עו של / 560 ומידגם המשחקים של מיקרוסופט. .3000%1 מכיל גם- כן את 0זטכ) ח0וו3חו26%0] :]1 זח6ס6%ם את תוכנת הגרפיקה התלת-מימדית א/ 32 של אחזוסות ע/ ואת זססטנסזק ס6טו [גוופוס, תוכנה לעריכת וידאו דיגיטלי. ההתקנה הייתה חסרת תקלות, ותוכנת ההתקנה של דיאמונד נחשבת לאחת הטובות בשטח. אשפים מוליכים אותך בנבכי אפשרויות התצורה, ומציגים בפניך תאורים מפורטים של תכונותיהם ותצורתם של המאיצים השונים. תוכנת-העזר לשליטה בכרטיסים היא אותה אחת לשלושתם - 8 |0זוח0י)ם]. שלושת הלוחות השיגו תוצאות טובות במבחני 20 ומהירותם מספקת לטיפול בכל המטלות בשני מימדים - גם התובעניות | ביותר. בבדיקות| ה-30 יכ ר. לן לא\ץ אס - / ששכ הסובייקטיביות שלנו, הכרטיסים הפיקו תמונות באיכות גבוהה, עם מירקס וערפל מגומרים למשעי, אך הביצועים היו איטייס למדי. התוצאות במבחני 3 הושפעו גם מחוסר התמיכה בשקיפות, משטחים מחזירי אור ומיפוי ץזוא. שבב ה-א של .1א2000 הצליח להתברג באמצע החבורה בביצועי 3, אבל גם זה עדיין רחוק מאחורי הלוחות המובילים. 1 ו-/1א3000 נכנסו הרחק בתחתית הערימה בביצועי כ3 וקשה לנו להמליץ עליהם - * ג 0 מאיצי גרפיקה 20/30 לעבודה בתחום זה. הכרטיסים של דיאמונד מתאימים למגוון של יישומים, החל מעיבוד תמלילים ועד לעריכת תמונה, אך לא למשחקים. המלצה לחובבי משחקים ש"מוכרחים" דיאמונד: עדיף ללכת על הכרטיס כ3-זטוצחס]א כרטיס-האצה של תכןנות 3₪, אותו מוסיפים למאיציס דו- מימדיים. אבל למי שמסתפק בגרפיקת 20 אולטרה-מהירה, הכרטיסיס של דיאמונד נותנים פתרון טוב לנושא זה. .6ח! 6 ₪1 /ו+20004 ('1= "זסחחו/ ו-3000 חברת 81.8 ניגשת לשוק הגרפיקה התלת- מימדית של הזרם המרכזי עם שני לוחות. ]2000 זטתהו\ (5290 בשוק) מיועד לשימוש עיסקי או ביתי, ו-1א-3000 זסתחו/ (5300 בשוק) מיועד למשתמשי תיבייס צמוקי- תקציב. שני הלוחות מספקים ביצועי 20 טובים למדי, אך ביצועי ה-ע3 שלהם מאכזביס יחסית לתגי המחיר. ה-41/320ג2000 זטתחוצ מבוסס על מאיץ מסאוצ אצ של 53 והוא מכיל 48 של זכרון 50 ]א אצ ורכיב 46 סואג של 220 מגהרן. זה מאפשר צבע 24 סיביות ב-1280 על 1024 בקצב רענון של 7682 וצבע 16 סיביות באבחנה של 0 על 1200 בקצב מצויין של 85₪42. אבחנה כזו בקצב כה גבוה מתאימה לצגים גדוליס של 20 ו-21 אינטש. הכרטיס מגיע עם ערכה מקיפה של תוכנות-עזר להתקנה ולשליטה, ודרייבריס לחלונות 95, זא ו-קזג\ 05/2. ה-1א-3000 זטחחו/ מיועד למשתמשי תיביים, והוא משתמש באותו שבב ובאותס תוכנות- עזר כמו ה-200034/1/30. ההבדל הוא בתצורת הזכרון, המחולק ל-18א2 של [אגא ספ ו8וא? של ]א אצ ססת. בנוסף לכך, חבילת התוכנה של כרטיס זה מכילה דרייברים של קזנ אוטאוס ל-12 6)סוטג.. תצורת הזכרון הלא- שגרתית מגבילה במעט את התמיכה בצבע. צבע אמיתי מוגבל ל-800 על 600, ובאבחנה של 1600 על 1200 הכרטיס תומך רק ב-256 צבעים, בקצב של 8582. שני הלוחות הפגינו ביצועי 20 טובים, ולא נתקלנו בשאריות-מסך או בהשמטת תמונות בומן נגינת וידאו. כמו בשאר כרטיסי ה- אוצ, גרפיקה תלת- מ י מ ד י ת מבוססת 32פווע לא הייתה כל כך מהירה. ה-א-3000 היה איטי במיוחד, והוא נשרך מאחור בכמעט כל תחומי המבדקים. ה- 20000 הגיע לתוצאות הטובות ביותר מבין לוחות ה-08או), אך יחסית לכל המשתתפים במבחנים התוצאה עדיין הייתה ממוצעת בלבד. למי שזקוק לתמיכה בישומי תיבייס באבחנות גבוהות, המחירים של כרטיסי 81.84 אולי לא נראים כל-כך גבוהים. אבל, ביצועיו הכושלים של ה--3000 במבחני ה-כ3 ירתיע משתמשים מקצוענים, וה-20004%1/32 לא מכיל חבילה אטראקטיבית מספיק של תוכנות ומשחקים עבור המשתמש הביתי. )36708 5/5165 0010. ציידי מציאות שימו לב: ה- 30/0% וחסוחגץ הוא מאיצ גרפי הגון במחיר מציאה - 95 דולר. הלוח מבוסס על שבב ה-אצ מ5סאוץ והוא השיג את תוצאות ה-20 הטובות ביותר בסקירה זו. גם ביצועי ה-32 אינס גרועים, אך חובבי משחקים ירצו ודאי לחפש לוח מהיר יותר. למשתמש העסקי דל-התקציב, ביצועי ה-0? המעולים ותוספת יכולת ה-30 מהווים בחירה טובה, במיוחד בהתחשב במחיר. התקנת התוכנה עלתה יפה, ופאנל הבקרה 0% תפקד גס הוא כהלכה. תוספת נחמדה לתוכנת העזר הזו היא חלון תמיכה המציג את מספר הטלפון וכתובת ה-60ש של שרות התמיכה הטכנית. חבילת התוכנה כוללת נגן וא פוא ודפדפן ה-ואאץ זאש של 6 מגזין ישואל יולי 1997 ה'ם וחוהים איומוטק תערובח הבתרונוח המוצרים והשירוח'ם - לארגונים למשרדים ה--1%-:1-השרר :71ב > יו האירועים בהעשתתבות תקשורת חברוח מערכוח, השתיוח וש'רוחים 0 !!] 6 ו 03/3060 6 ו6!600₪ד ד וו |בת' החובנה | 1ח' תוכנה הלובילים שי "₪ במדינה מ ו 0 סח זו |=החפו ]] אל הנהלת תערוכת אינפוטק/סתיו 23-25/9/97 טל' 03-6385802 ו - כו אני רוצה לבגוש לקוחוח. התקשרו אלי בזמן. ₪3 אנעויבו ו חברה 1 ו וה ו בקס 6889207 0 ללש'מה 0 :ב [5סזחו/ 160016% מא'ץ 0:: זא סוספוחזסק פססוסב הת א מ ה ביצועי 20 םביר ו ביצועי 3 מעולה ו איכות כצנ חק מעולה . גת טסוו קז - 9000000 | א+גאח סקס כג | א( | א( |( * (‏ א <* 0 00000 ןה תכונות > וה . מבחינת ביצועי 20, 30/0% מותגחע היה אחד המצטיינים, והוא עבר חלק ניכר מהלוחות היקרים בהרבה ממנו. מבחני ה-30 הציבו את הכרטיס באמצע החבורה. זה מציב אותו מעל כמה לוחות 180 אחרים בעלי תג מחיר גבוה יותר, אך עדיין לא ברמה של לוחות עם ערכות שבבים חדישות כמו 1א-6018החס. מי שמחפש לוח במחיר מציאה שיספק לו ביצועי 20 טובים עס יכולת ‏ 32 מזדמנת, כרטיס זה אמור להופיע בראש רשימתו. יחסית ללוחות ה-805ג/ האחריס בקטגורית המחיר הוו, ה-32/2% ווסותגו? הוא הטוב ביותר מבחינת ביצועים. .| !סח 60 ד ז6)טקו 00 00!65ז6ר] %אפ/30 זוסזבּהווח'זסד במחיר סביר ביותר של 150 דולר (בשוק), ה- 3/8 1640 מציע ביצועי 22 טובים, והתמיכה שלו במגוון רחב של מערכות הפעלה עושה אותו לכרטיס האידאלי למחלקות ההאלה ל<שי'מתה 0 5106 אסזזסו מאיץ סג: 456 116-/שו . - . ביצועי 2 מעולה , מו ווה ביצועי פ3 טוב תכונות נוחיות מעולה. ה אגאהו ווק 2 א( א( א( א * 0 זג ]מו פטוו[קגזס 3 א א .א ור המו ו הו מאיצי גרפיקה 20/30 תמיכה באירגונים גדולים, המשרתות סביבות עבודה מעורבות. עם זאת, ביצועי ה-30 שלו לא יניחו את דעתם של חובבי המשחקים, וגם לא את מי שמתכנן לעבוד בישומי 32 עיסקיים. הכרטיס מבוסס על השבב אס- גצ והוא מגיע עם דרייברים לחלונות 95, 1, חלונות דא ו-קזגּ\ 05/2. בחבילת התוכנה תמצאו גם נגני 0-1מק)וא ו-50-2קא ואת המשחק הפופולרי תסוו9ם 06% :11 680681 סט התקנת הכרטיס הייתה פשוטה וחסרת תקלות, אם כי צריך להתקין את הדרייברים לנגני ה-120א בנפרד. ערכת תוכנות-העזר וטטסד מכסה את נושא בקרת התצוגה באופן חלקי בלבד, והשתלבותה עם חלונות 95 גם היא לקויה. לדוגמה, סט מאפשרת לכוון את קצב הרענון וליצור שולחן עבודה וירטואלי (גדול משטח המסך), אבל צריך להסתמך על דיאלוג תכונות התצוגה של חלונות 95 כדי לשנות את עומק הצבע תוך כדי עבודה. הכרטיס תומך באבחנה של 1600 על 1200 ב- 6 צבעים בלבד, אך אבחנה של 1280 על 4 ב-16 סיביות צבע תספיק לרוב השימושים. כמו לוחות אצ 1805 אחרים, ה-זסוגהוהח6ך הפגין ביצועים מעולים במבחני ה-22 אך ביצועיו במבחני ה-כ3 לא היו כל-כך טובים. איכות התמונה היא טובה, אבל הכרטיס אינו תומך בחומרה בכל התכונות של כ3שטווס (החזרת אור ממשטחים, למשל), וזה גורם להאטה ניכרת בביצועים. מי שמחפש ביצועי כ חזקים לא יסתפק ב-זסוג₪הווו6ך ועדיף במקרה זה לחפש לוח אחר. 5 ז0סזקוח20) הק8זסז6זח! 0 3 56ה6זה! לוח זה מציע ביצועים טובים עד מצויינים במחיר סביר מאוד של 140 דולר (מחיר שוק). בסקירה האחרונה של מאיצי 30 (גליון ינואר), תחת השס כ3 64000א, כרטיס וה וכה בייבחירת העורכים" בזכות ביצועי כ? טוביס וביצועי ע3 ללא תחרות. למרות שהוא כבר לא הכרטיס הכי ייחס" בשוק, הוא עדיין מספק תערובת טובה של ביצועיס למשתמש העיסקי ולחובב המשחקים המזדמן. התקנת הלוח לא הייתה בעייתית. למשתמשים גרפיים ובעלי צגים גדולים חשוב להזכיר כי הלוח תומך באבחנה מקסימלית של 1280 על 4, וגם זה בקצב רענון של ?6011 בלבד. אבל 4 השוואת תכונוח ע'קריות: וסז הגו ₪608 | זסההו\ ₪15 | זפההו\ 515 אם/ס3 /ז-3000 2000/30 5 | 8300 ,5349.00 | = 8290 ,8349.00 אם ₪65 53 אש "סו 53 א זו 63 48 ,48 48 ,4/8 48 ,48 הס 00" 0 הח |/הח 0סם שוהחם . ₪ ₪ 4 א 1,280 0 1,000 00 1.600 2.000 6 | .והז 167 ,65,000 .הח 167 ,.\ח 167 | .וח 16.7 ,65,000 ]ו 16.7 ,וח 167 8/ ה/ / חס חס חס ₪שח 1 1 ₪ מ שש .ם . . . ₪ . ₪ ₪ ,. . ו חַחוא 08 8 סוק 06 06 ₪ ₪ .ו ₪ מ ₪ ₪ ₪ מ ₪ שם ₪ ₪ ₪ מ 1 1 1 1 1 1 11 הה אלה ל<5שי'תה 2 עיזו|₪60 אז9 סחזא סוט מאץ סנ אש סו 53 4 ]| ביצועי ס2 0 סג . איכות ו ד ןה תכונות נוחיות | הרין ] %זג ]אהו \ טוקגז0) כ2 * ( א << | רו %זג ]א הו\ טוקס 3 * ו ו ה א מוד אבחנה של 1024 על 768 ב-852 יספיק לרוב משתמשי הזרס המרכזי. הכרטיס מבוסס על שבב ה-1000/ 6ו6 מ0ג0ו0ם6א והוא מכיל רכיב 6 ]א של 135 מגהר4 ו-18א4 של זכרון 800. חבילת התוכנה כוללת כמה משחקים מהשורה הראשונה, ביניהס גירסה מלאה של ]1 שחוטגא 67ץ180, גירסת שותפה 6 מגזין ישראל יולי 1997 מאיצי גרפיקה 20/30 == וס 0 בחירת העורכים / ו / האיצי הביקה כ / 20 וגו החסחוום !5168 ההסוחאום יא 0 !5108 ]3000 30 סז 2000%1 20001 90 | 8149.95,8140 | = 8120 ,8129.95 א זו 63 אס ₪65 53 ו 48 ,4/8 8ו4 ,4/8 48 ,4/8 החצ \חס ססם |ו\מחס 0סם מ . ₪ 0 א 1,600 0 א 1,600 4 1,280 .וח 167 ,65,000 290 0 וח 167 ,ווח 16.7 !וח 167 ,וח 16.7 |!וח 16.7 ,וח 16.7 / / / | חס סא ₪ ממ ₪ ממ | 1 1 . ₪ . ₪ ₪ . 8 ו 58| זו זו 06 ₪ . . . . | ₪ שח ₪ ש ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ מ ₪ ₪ של 8%6ט) וגירסאות הדגמה של אסטוך זשופחסו/ 8 |-067ח6פ!1161 של מיקרוסופט. ביצועיו של הכרטיס במבחני ה-20 וה-30 היו טובים מאוד, והוא הגיע למקוס הרביעי במבחן אזג]חו/ אטוחקז0 3 מעבר לכך, איכות התמונה התלת-מימדית הייתה טובה יותר מרוב המתחרים, והתמיכה בערפל ובשקיפות היא מוצלחת מאין כמוה. לסיכום, ה- 100 32 86ח6וח1 מספק ביצועי 30 טובים, וזה במחיר הנמוך בכמאה דולר מהכרטיסים הטוביס ביותר בסקירה זו. מי שמעוניין לוותר על הבכורה בביצועים תמורת הקלה משמעותית במחיר, כדאי שישקול את הכרטיס 0 32 ספחטוח]. .6ח! 36568708 1.68016% 0 30 זפ3:חהו/ 0 325 )9 חו\ (300 דולר בשוק) - הוא הלוח היחיד בסקירה שמכיל את ערכת 6? מגזין ישוראל יולי 1997 5 8עו081ז) רא ק"ם ₪ ק"ם ₪ 5 ]018 08005 -חו-ווה וזה סזץ ס3 ודה המוצרים מפורטים בסדר אלפאבתי 0 ז8510|₪ [י= זו הס = /021ק סטזטד המחירים הנקובים הס לפי המחירון האמריקאי 0 | 8279.00,8260 | | 8290 ,5329.00 | = 8240 ,279.00 מז 81/5001 | 4 פטזזו | 10001 חסוזוטחסה | +ו| סה 30 ודה | +| פשָה 30 ודה קוח ז860081810 05ווס8 זט סטם סטם טו4 ,4/0 8 48 8ו4 ,4/0 ,40 ץזסהזפרז ץ015018 0518|!8018ו/08190 ות |\החס 500 שס 00 )50 6 סוס | ₪ וטסז-55 3 0/0 0 א 1,600 4 א 280, 0 א 1.600 0 א 1,600 |(ו0) חס !650 רוכז 18066 הוחסה החטורחו אה 8ז0ס|60 01 ז6סחוטח וטואה 200 0 | .ווח 167 ,65,000 | .וחז 16.7 ,65,000 4 א 1,280 ;1,200 א 1,600 !וז 16.7 ,ו 16.7 !ו 16.7 .ו 16.7 | 16.7 ,וז 16.7 ]וח 16.7 ,ווח 167 0 א 800 ;768 א 1,024 / / חן 59| הט ד הס-800 זסז 8סוזכ +15 1 חס 008 8 סא 8 חס-800 01087 / ז/95/א.3 פעצססחו/\ זס? זוז ₪ ₪ חא חסו05181ז0ו/ , 06/צטם ,05/2 זס) פזפטוזם ₪ 8 . ₪ | מה 60000 זטסו!ועצ הסוטו850ז 18501 ח68 ז50( ₪ 0הו60001ז זטסרזוש 081 זס|סס 1858% 08 ז050 200 86 /0זת 8וזססק 5 . || ץ0150!8 |הטוץ 5)זססק טפ קוו 6011 ו זה וה צו|וזט 080%ץ8וס 6ק 6 ₪ . ₪ ₪ ]טס 000016 18זסס 50 ₪ ש ₪ ₪ ₪ שח ₪ שח 5 86 ערוז סק 6 0 0005 6 זא ₪ ש ₪ מ ₪ מ - זז ז68הו1ו8/סתו58 זחוסק ₪ מ ₪ מ 0חוס8וח הניהול למשתמש 08 שבב וזה אחראי על אינו מכיל את המגוו[ = ביצועי סג חלק ה"צביעה" הנרחב של פאנלים = ₪₪שששאשתשואאאתות מהחה (6600608) של ואפשרויות לכנוומן ‏ | את וי ו הסצינה התלת- התצוגה שהתרגלנו | תכוות טחיות מימדית. לראות | במוצרים | ₪שומאשהמתהתתתא האחרים. | גירסה | *8קוס 20 כנראה | שהשילוב חדשה של ממשק אמטמ | עובד: הכרטיס הצטיין הניהול מציעה | אאחשומאחמתמתההההט ההההההההההמטטאשחשש ‏ בכ מבדקי ה-30, 1 ו זו צּ וקטף את המקום הראשון בתוצאת המבחן אזג]חו\ פסומקגזל) ש3, בעוברו את הכרטיס 2 1041 08ק0הג63, המבוסס על תסווו0ת6 0 בכ-20 אחוזים. הלוחות האחרים, המבוססים על ]1 ַא 1030 או 46450 של סיירוס נשארו הרחק מאחור. ה-וגתהו/ כ תומך ברוב התכונות של ₪30שטזום בחומרה, 4 ו 0-6 56 אך הוא אינו תומך במיפוי ץזוא, חסרון ניכר עבור כרטיס ברמה זו. בכל זאת, זהו הכרטיס היחיד שמציע דרייברים ל-.01ח6ק0 ול-46/61 (ה-71 הגרפי של 068%סו40). יחסית לביצועי ה-כע3 ולרמה הכללית לה ציפינו מכרטיס כזה, ביצועי ה-כ? היו מאכזבים. הלוח מגיע לביצועיס סבירים, אך ישנס הרבה מאיצים טובים יותר בתחום הזה. עבור שימוש אינטנסיבי ב-30, ה-32 וצג=חו/\ הוא המנצח הבלתי-מעורער בסקירה זו אבל, מצד שני, לשימוש כללי יותר כמאי גרפי עס יכולת 30 בסיסית, ביצועי ה-22 החלשים ותכונות הנוחיות הלוקות בחסר פוגעות בערכו של הכרטיס, וניתן למצוא חלופות טובות יותר בכרטיסים אחרים. .| 105ח80זב) אסזזהו/ 0 5%/606ע1! אסוזבּו 0 טטםנזצץ] אסשג] (5180 מחיר שוק) מספק ביצועים גרפיים מעולים ב-20 בקצבי רענון מחמיאים לעין. עס זאת, חוסר התמיכה בחלק ניכר מהתכונות של כטשטווע פוגעות באופן משמעותי בביצועי ה-30 שלו, כפי שראינו ברבים ממבדקי ה-30 שערכנו. לוגיקת האפיק של השבב של אסעוג!א תומכת באופן מלא בשליטה מסוג 808 ז0ון5681107/081 טוג באפיק ה-[20. טכניקה זו מאיצה את הטעינה של מידע גרפי, כמו מרקמים == מאיצי גרפיקה 20/30 ומפות-רסטר, מהזכרון לחוצץ התמונה. הוא מכיל רכיב 1046 של 220 מגהרץ, מהירות המספיקה לו לאבחנה של 1600 על 1200 ב- 6 סיביות צבע ובקצב מעולה של 802. תוכנת הבקרה המצויינת של מטרוקס נקראת 604וא 0606%%? והיא מאפשרת שליטה בפרמטרים מתקדמים כמו פונקצית הגאמא וטמפרטורת הצבע. בנוסף לכך, התוכנה מאפשרת להשתמש בוכרון הגרפי על-מנת להגדיל את שולחן העבודה לרוחב, לגובה, או לשני הכיוונים. ה-220 טטףְוּיץ] השיג את אחת התוצאות הגבוהות במבחני ה-20. תרומה משמעותית להישג זה נתנו זכרון ה-5084(1 המהיר (10 ננו-שניות) ומהירות השעון הגבוהה (כמעט 100 מגהר) של השבב 104-1164580 שהיה מותקן בלוח שקיבלנו למבדקים. רוב הלוחות האחריס בטווח המחיר הזה משתמשים בזכרון זול יותר, ועובדים בקצב נמוך בהרבה - 60 עד 80 מגהר. מבחני ה-30 הציבו את הלוח באמצע החבורה, בתוצאה גבוהה מאשר לוחות מבוססי ₪סאוצ - אך נמוכה יחסית ללוחות המבוססים על 411 1 טפַגּת, או 1000 וכמובן ה-גו6טחז6ק. אין תמיכה בחומרה במספר גדול של תכונות 0סזוס, כמו מיצוע דו-כיווני (זג6חו!וט פחחטו[1) ערפל, שקיפות, מיפוי ?]א והחזרת אור ממשטחים. ה-220 טטףוופעוא מציע שקעיםס לחיבור לוח לכידת תמונה ועריכת וידאו אספחוגת זסהתטת (5279), ומקלט טלויזיה (579). אם ביצועי כ אינס בעדיפות עליונה אצלכם, יכולת ה-20 הטובה והתוספות האפשריות עושות את הכרטיס הזה לבחירה טובה. אבל מי שרוצה כרטיס עס מבט קדימה אל עולס המיחשוב התלת-מימדי, עדיף שיחפש לוח אחר. חח ד |8ט5ו/ 6חוצ! זססוחטצ 2 ץ%|₪63 %:]9 משתמשים עיסקיים יעריכו בחיוב את קצבי הרענון הגבוהים וביצועי ה-22 המעוליס שמספק ה-772 עְ:8641 (5260 מחיר שוק). משתמשי 30 לא יתרשמו כל-כך מביצועיו בתחוס זה, למרות שאין פגמים באיכות התמונה התלת-מימדית. הכרטיס מכיל את שבב ה-אצ 1805 והוא מגיע לקצב רענון של 72 באבחנה של 1600 על 1200. תרומה משמעותית למחירו הגבוה תורם זכרון ה-00 ואאצ שמורכב בלוח. תוכנת הבקרה 116 היא ללא ספק הטובה ביותר בשוק. היא התקינה את הכרטיס ללא בעיות, ומצאנו בה תכונות שלא קיימות באף תוכנה אחרת. למשל, ה-זספזט 6 חסטו6וגוןי) מאפשר להגדיל ולצבוע את סמן העכבר, כדי לשפר את הראות כאשר משתמשים בצגים גדולים ואבחנה גבוהה. כמו-כן, התוכנה מאפשרת כיוונון פונקצית הגאמא. במבחני ה-כ2, הלוח הגיע לאחד ההישגים הגבוהים בסקירה. תוצאות ה-32 לא היו כל- כך מרשימות, והוא הגיע לתחתית הרשימה במבחנים אלו. הביצועי סבלו בעיקר מחוסר התמיכה בחומרה בתכונת החזרת אור ממשטחים. ה-277 עווו₪69 הוא לוח חסר בעיות ודאגות, הוא מציע ביצועי 20 טובים, מהירות 30 סבירה ותוכנת בקרה מצויינת. לוחות אחרים יכולים לספק מהירות 30 גבוהה יותר, אבל תוכנת הבקרה והתמיכה הטובה באבחנות גבוהות | עשויות להטות את הכף לטובת | ה-864[1 במרבית הישומיס המשרדיים. 8 ]-ח0 8זזסוס 16-ה 0 ו הידועה יותר כיצרנית משחקים, שותפה לחברת 63 (שאחראית על תכנון ויצור החומרה) באחריות לכרטיס זה, ויחד הם יצרו את 30 הווג500 (199 דולר) המיועד בעיקר לחובבי משחקים. הלוח מבוסס על ה- 0 חסגוו0ח6 והוא מספק ביצועים מעוליס ב-30 ויכולת 22 מוצקה. זה אולי לא הלוח המתאים ביותר למשתמש העיסקי, אבל למכורים למשחקים יש כאן הצעה מפתה מאוד. תוכנת ההתקנה הידידותית 100181 09016 בודקת בשבילך אם המערכת עומדת בדרישות 6 מגזין ישוראל יולי 1997 6 8 מגזין אינטרנם-על-תקליטור בעברית א'נוֶם 60 = |םו גליונוח 5א₪71גחו 6ק במחיר 238 עשו"ח = םוגליונוח 6קמדיה מגזין במחיר 239 ש"ח | |םו גליונות 5או62הוו 6 + םוגליונוח 6קמדיה מגזין במחיר 388 ש"ח סטו7 יז תמר אלידע לחותמים על 85ו62 6 או 0סמדיה מגזין ביולי 97 - גיליון 2 של אינטרסס. המגזין על חקליטור בעברית. במתנה. חתום עכשיו על ספת ההרשמה. או טלפן למחלקת המנוי"ם: 03-6385868. שס משפחה שס פרט טל בבית כתובת ' מיקוד ב חברה ‏ = - טל בעבודה --- פקס 0 [] תשלוס בשיק עייס בנק = חשבון- > > | בכרטיס אשראי | |וטה | |ישראכרט ‏ | | דיערס | | אמריקן אקספרס מספר = - בתוקף עד חתימה ו תאריך > ו שהממשק מאפשר. בנוסף למדידת זמנים, התוכנה מוודאת שאכן הפקודות הגרפיות מבוצעות בהתאם לכוונת המתכנת. לדוגמה, אס הסצינה צריכה לכלול אפקט ערפל, שמפור את האור ומרכך את קווי המתאר, הדבר צריך גם להראות על המסך. כנייל לגבי ישום נכון של פונקציות שקיפות, הבזקי אור, מיפוי טקסטורות ברמות אבחנה שונות (;זוא, שיטה בה העצמים נצבעים בפירוט טקסטורלי המתייחס לגודלם. למשל, שולחן עצ בחזית התמונה יקבל טקסטורה פרטנית וריאליסטית בוּמן שאותו חומר על קיר מרוחק ברקע יצבע בצורה גסה, שכן במרחק גדול הצופה לא אמור להבחין בכל הטבעות והנימים שמרכיבים את המרקס העף%) ואבחנה נכונה של מימד העומק. הבדלים תהומיים בניגוד להבדלים הלא משמעותיים שמצאנו בביצועי כ2, מבחני אזג]אחו\ אסותקגזס 3 חשפו הבדליס תהומיים בין כרטיסי האצה שוניסם, הבדלים שהגיעו עד ליחס של 3:1. מבחנים לא פורמליים שערכנו לכרטיסי האצה שעדיין לא יצאו לשוק בגירסה מסחרית, למשל הכרטיס עשופ של חברת הרקולס, מראים שהפער הזה יכול לגדול ל-5:1 ואפילו יותר. אנו נמצאים עכשיו בפאזה של לימוד מהיר, כאשר השבבים החדשים והדרייברים המעודכנים ביותר מתיישנים מהר יותר מהבטחות של פוליטקאים. בסידרת המאיצים הפופולרית ביותר, 0₪או/ של חברת 83, יצאו כבר 4 דורות של מעבדים (האחרון בהם הוא את) ובחינה של התוצאות במבחנים מראה לנו שחלק גדול מהיצרנים עדיין לא למד לעכל את הטכנולוגיה. כרטיסים המבוססים על גירסת 0% הותיקה יותר מגיעים לפעמים לציונים טובים יותר מהגירסה האחרונה, בזכות דרייבריס בדוקים ומנוסים. רלשיפ ה ץז ססזטז סזק 35 וזא מאיץ כ3: ס/ס+ו| סט 30 וא = הככ ן ההא מ ה ביצועי 20 | מעולה ביצועי 30 טוב 4 .ריר רפ איכות וויזואלית מעולה ה ןי תכונות נוחיות מעולה ו ו ל 1-0 |] %זג ]אהו \ טוק 3 * ה א < ₪ מוו טמ ככ המ המו מאיצי גרפיקה 20/30 כאשר מדובר בביצועי כ3 נטו, הביצועים של משפחת 05או/ אינם בולטים לטובה. מצד שני, המשפחה הזאת מספקת בו-זמנית ביצועי כ טובים מאוד, כך שבישומים מעורבים זו בחירה לא רעה. היינו ממליצים מאיצים מבוססי 8סאוצ יותר בחום אלמלא הדור החדש של מאיצי ]11 ₪408 כ3 11א, שמספק בביצוע 20 דומים, ביצועי כ3 טובים יותר ועוד יכולות מופלאות בתחוס הווידאו הסיפרתי. מסיבה זו בחרו העורכים בכרטיס -חז-411 ד זחט/\ כאיזון המושלם כיום בין יכולות של תצוגה במודים שונים. ביצועי ע3 טובים עוד יותר נותנים הכרטיסים שמבוססים על המעבדים ,10001 00₪ו0ה6 (כ-20 אחוז מעל ביצועי המעבד ]₪40-1) ו- דא גו60מח6ק 31808 (כ-50 אחוז יותר). אבל הביצועיס המבריקיס בשלושה מימדיס באים על חשבון בינוניות מעיקה בגרפיקה דו- מימדית. למשל, המעבד 26706048 לקח את ההאגלה למ שימה זססחס/-ח!-ו1א וזא מאיץ 30: סשס+ו| סח 30 וא ביצועי 20 ביצועי 3 קה איכות וויזואלית תכונות נוחיות כ בשיי ]אתו טומ קז 2 הוה מס יבהה ה זג הו\ סוה קז 3 א א אק 1 4 |] המקוס הראשון במבחן כ3, בהפרש של 20 אחוז ביחס למקוס השני, אבל הוא היה גם האחרון במבחני 20, עם פער של כמעט 20 אחוז לרעתו ביחס למקום שלפני האחרון. מסע הקפם המיסתורי חברת מטרוקס, הידועה בזכות כרטיסי תטנחמ11116א המצוייניס שמבוססים על המעבד הקינייני שלה, משתמשת במעבד קינייני גם בכרטיס טטטוַפצְ]א שמיצג אותה במבחן זה. הביצועיס שלו בגרפיקה תלת-מימדית נופלים בין כרטיסי 05או וכרטיסי 1 65ג8, ובגרפיקה דו-מימדית הוא בלט לטובה עס מקום שלישי, קרוב מאוד לצמרת. ביצועי פ3 ברמה של כרטיסי 805ו אפשר לקבל גם מהכרטיסים שמבוססים על השבב 65464 ללש'לה סנ 010 60005 ההאלה ביצועי 20 . ריכי . ביצועי 3 וי ןה איכות וויואלית . מע תכונות נוחיות עולה ו ו ןד ]אהו פסותקגזכ) 2 של חברת טַפַס.1 פטזוס, אבל במבחני 22 הס פיגרו מאחור באופן קבוע. בבחינות הלא פורמליות של דגמי קדם-יצור אותס קיבלנו ממספר חברות, מסתבר שבמהלך 1997 נחזה בהאצה מדהימה בכל הפרמטרים של כרטיסי 2. הכרטיט 500919 6|טסז116 בגירסת 128/ כ למשל, כבר מוכן לשיווק המוני ובמבחני קנ הוא הגיע לציון גבוה ב-50 אחוז ביחס לשיאן בסקירה הנוכחית. הכרטיס מבוסס על מאיץ 32 תוצרת א/: 30 עם מאי> כ? ווידאו תוצרת 6טחגו![ג. ערכת השבבים להאצה דו- מימדית, 128 מסגוס]אסזע, מורכבת על הכרטיס עצמו ואילו את הערכה האט₪ 600סס/ להאצה תלת-מימדית מוסיפים בצורת כרטיס-בת. (מחברת אמטל מחשבים בעיימ, הנציגה של הרקולס בישראל, נמסר שה-עְּופָח5 כבר בדרכו לאר% הקודש). קומבינציה דומה משמשת את חברת 6 בכרטיס 52 שסְץ1גססק4. כאן הגרפיקה הדו-מימדית מטופלת ע"י השבב 0 של חברת שַחט%ך וגרפיקה תלת- מימדית נשלחת למעבד ₪ זטאוסע של חברת 6א. עדיין מוקדם לתת לכרטיס הזה ציון במבחני אזג!אתו) 8ומקגז אבל הוא מראה סימפטומיס בריאיס מאוד. חברת 411 כבר מכינה את היורש לכרטיס ז6שתס)\-ח1ז-11, שווכה כאן ב"בחירת העורכים", ושיקרא סזץ גא כ3. השיפורים הס במהירות, בתמיכה טובה יותר בפונקציות שונות של אפקטים סביבתיים ותאורה, בשיחזור ווידאו סיפרתי מעל תקליטורי עצפ ובתמיכה מלאה בשער 40 הנזכר לעיל. מתכוננים לחג המתנות האמריקאי חברת הסוזו0ם6א, שהמאיצים ל-כ3 שלה תופסיס מקומות מכובדים בחזית הטכנולוגיה, 6 מגזין ישראל יולי 1997 מלגז'| אינטורנם ב-68 ה [ ה /. ש מגזין ה"1א80) העברי הראשון! עם תוכן מערכתי עשיר, מעמיק ומגוון. עם מבחנים אובייקטיביים ויסודיים לתוכנות האעטרנט, לאינדקסים ולכל מה שמעסיק את הגולשים ברשת. דנר אונער 0 1 גלוש במגזין! באעטרפ6 מעיינים בנטסקייפ או באקספלורר, ומדלגים בין המגזין לאתרים ברשת באמצעות קישורים ובממשק אחיד ומוכר. | ךעברי ת [!! אה ארגז כליס עדכני שחוסך לך כסף וזמן! גרסאות עדכניות של תוכנות האינטרנט החשובות - ללא צורך לבובו שעות תקשורת יקרות להורדתן מהרשת, טיפים, קבצי בוקמרקס ופייבוריטס אל המיטב של הרשת ועוד הפתעות שיוצגו בחודשים הקרוביס. 1 01 ) טרי וארגז כלים עדכני - מדי תחילת חודש אצלך בתיבת הדואר. ש עדכון שבועי - שבועון דואר אלקטרוני בעברית שיסדר לך את הגלישה של סוף השבוע - עם עדכונים, חדשות וקישורים לאתרים חדשים ומעניינים. 1 תמיכה ייעוץ בנושא אינטרנט חינם - באמצעות דואר אלקטרוני. 53 ש"ח +מע"ל [י 1 ו במקום 584 ש"ח אל אנשים ומחשבים, מח' מנויים פקס 03-6889207 משאנעום טל: 03-6385854, 03-6385855 יד חרוצים 13 תד 6 ת"א 61116. וערועובים ו / ו / / [ | כן!!! אניירוצה להיות מנוי ל- | ]אינטרפס ל-10 גליונות : חברה תפקיד. ו משפחה כתובת למשלוח - . - = מיקוד 000 ו טלוע) = . טל(ב) ו ה חייבו כרטיס אשראי מסוג ויזה ישראכרט דיינרס אמריקן אקספרס | מספרוך [11 ה 11 ] בתוקף עדן] [[| תזון1 || ים 8 תשלום בהמחאה לפקודת אנשים ומחשבים בע"מ. תשלום המנוי יחל רק לאחר קבלת התשלום/פרעון ההמחאה. ו מספר המחאה 0-0 בנק : ו ו ך-] נא לשלוח חן עסקה לחברה. > עבור - חתימת המנוי חשבונית קבלה מס' חן עסקה מס' לשלוח חשבונית ע"ש החברה כתובת לידי - עודכן במחשב בתאריך רשומה מס' מגיליון . עד גיליון 4 להרצת המשחקים הכלולים בחבילה. משחקים אלו כוללים את 5160 ,01%ז670018618פ 6 זט תטתך ו-1] פַתוסגא ז69ץ0ח1. כדאי לדעת שהלוח תומך באבחנה מקסימלית של 1280 על 1024, וגם זה רק ב-256 צבעים. מי שזקוק לצבע אמיתי (16.7 מיליון צבעים), יבטרך לסגת ל-800 על 600. ביצועיו של ה-30 חווגטוט5 במבחני 30 היו מצויינים. הוא ניצב במקוס השלישי אחרי ה- 0 זג הו/ 0%ו1630 היקר ממנו בהרבה והמבוסס על ערכת ה-1א 66018 ואחרי הַזאַחה למא ש'מ ה 3 סזזוא 8ז5 מאיץ 0ז: 6% 53/0066 ביצועי 20 ביצועי כ3 סביר | איכות וויוואלית סביר 4 כ ה תכונות נוחיות בר ןי גחו / אסומ קהז) כ21 * א - 0 %זה ]ה \ פטוווקגזכ) 3 * <* ו ...| ] הלוח השני של אקסחג6, המבוסס גם הוא על השבב 1000/. המבחנים של הוז5069 בשני מימדים הניבו תוצאות יפות גם הן, אך לא מסעירות במיוחד. לסיכום, ה-32 5070808 מציע ביצועים | מצוייניס בשלושה מימדים וחבילת משחקים אטראקטיבית, ותכונות אלו קורצות לחובב המשחקים הטיפוסי. 8 0 0 0 טוא של 518, הוא מאיצ כ2 מעולה עם יכולת כע3 טובה, אך לא מרהיבה. ה-סשוא מבוסס על הגירסה החדישה ביותר של שבב ה-08א1/, גירסת ה-א0, והוא אפשרות טובה למשתמש העיסקי הביתי שהעבודה חשובה לו יותר מהמשחקים. הכרטיס מכיל 18א4 של זכרון ואגאס ספת והוא תומך באבחנה של 1600 על 1200 ב-256 צבעים. תוכנת ניהול התצוגה המצויינת חסוגוצ 95 מכילה כלים המאפשריסם לבצע זום, לקבוע שולחן עבודה וירטואלי, ואפילו ליצור חלון המציג מבט מרחוק על שולחן העבודה. מאיצי גרפיקה 20/30 == ה-סשגא מגיע עם חבילה מכובדת של תוכנות: המשחקיסם ג6ץ50 ,76 51816ו6וח] , 306[ זסקעת ו-2 זסרחג \ !א גירסה מוגבלת של עוקחו5 כ של חברת אוגזפסוטו], ועותק של הדפדפן ,זאש ,[א]/ של ותגט. במבחני ה-20, ה-סשוא השיג את אחת תוצאות הטובות ביותר. במבחני ה-32 הוא עקף את רוב לוחות ה-805/ האחרים, בעיקר הודות לשבב ה-0% החדיש. עם זאת, חוסר התמיכה בחומרה בתכונות פ3ושטווסם איל> אותו להריצ חלק מהמבחנים במוד תוכנה, מה שגרם להאטה ניכרת בביצועים. הלוח אינו תומך בשקיפות, החזרת אור ממשטחים, ומיפוי :]!א, למרות שהתיעוד מציין אחרת. אם אתה מחפש לוח עם ביצועי 3 קורעי-צמיגים, עדיף לחפש לוח אחר. אבל, עבור מאיצ גרפי לשימוש כללי עם יכולת 32 סבירה, סשוא מציע מחיר טוב, והוא ישרת את לקוחותיו נאמנה. .0ח! 5אזסעח60ך 30 וטו (5100 בשוק) אמור, לפי טענת החברה, להשאיר לוחות אחרים בטוות המחירים הזה מתאבקים בעפרו. זה נכון ש- %זסאו|166 ניצלה את ירידת המחירים בשוק הזכרונות כדי לתת מחירי מציאה, אולם, שבב ה- 005464 של סיירוס לא מסוגל לספק את הביצועים היומרניים שמבטיחה החברה. לכל אורך המבחנים, הרגשנו שה- 32 סוגחטוו הוא לוח שהוצא אל השוק בחופזה. למשל, קיים ספר הדרכה בפורמט 0 של 46006 אך לא כלולה תוכנת-צפיה בקבצים בפורמט זה. אין נגן 80וא והתקליטור כולל את כל ערכת פיתוח התוכנה של אשטזוס במקוס רק את הדברייברים הנחוצים להרצת הכרטיס. מלבד זאת, ממשק המשתמש כולל תכונות נוחיות מינימליות בלבד. הה אמ ה הכרטיס מכיל 418 של זכרון 841805 ]ואג אס והוא תומך באבחנה מקסימלית של 1600 על 1200 ב- ביצועי 20 ביצועי פ3 איכות וויזואלית רלש'מ1ה 30 6וסחז!זו0 5אזס/\ח66ד מאיץ כ3: 605464 סוסס פטווס ו- ה | 4 השוואת תכונות ע'קריות: ב יוו 0 6ז וו | | 0 ז5)8או]8ז | 550 ז518א!)8זם החדהה ו 0 | 8100 ,8129.95 אש 05 93 פטזזוס 6 זו 4 4 8 ,4/8 48 ,4/8 8 ,4/8 \מח ה | שהחס פטטוהה % .- % 0 א 1,800 100 0 א 1.600 וח 167 ,65,000 200 2.00 וח 167 ,ווח 167 | !וח 167 ,.!וחז 167 ]וח 167 ,ווח 167 / ה/ / 6חסא חס חס ₪ ₪ ם ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ מ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ,. . 6 ו פוא 6 ו פוא 06 ווק ומוק קוו . ₪ ₪ | ₪ ₪ מ % ₪ מ ₪ ₪ . ₪ ₪ ₪ מ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ לעבודה רצינית עדיין. נתקלנו בפגמי-תצוגה כמו מפות-מרקם מרוחות, משולשים שהציגו את המרקם הלא-נכון, ותכונת השקיפות שפעלה רק לסירוגין, פעם כן ופעם לא. %אזסאום166 טוענת שבעיות אלו יפתרו בקרוב בעורת דרייברים חדשים; עד אז, אפשר להתנחס בעובדה שביצועי ה-20 של הלוח הם טוביס בהרבה. ציידי מציאות יתפתו למחירים | הנמוכים שמציעה אאזסא1600. ישנה אפילו גירסת 28 של הלוח ב-80 דולר בלבד וגירסת פא ב-180. דולר. אבל, אנו לא ממליצים טוב 6 צבעים. הכרטיס הגיע לתוצאה ממוצעת במבחני ה- 2, אך תמיכת ה- כ שלו אינה מוכנה | תכונות נוחיות ב ]אהו / פטום קז כן2 * < נ 313 | | זה ]אחו/ פסוחקגזכ) 3 א --% 6 מגו להתפתות, בהתחשב בתמיכה הרעועה ב-30 והקצוות המחוספסים של הכרטיס וחבילת התוכנה. ין ישוראל יולי 1997 מאיצי גרפיקה 20/30 פאיצי גהוביקה סג /8? 8 8זז6ו5 | 6ח!:) זסטחוואת 0 סזו; 578 | 30 חוח68ז50 772 עו|₪68 ]9 0 | 8199.00,8200 | = 8279.00,%260 א 05 53 | 1000/ חסוסתפת א 65 53 8 ,48 48 ,4/8 4 48 חס 00 םס 0סם הח סז 8 | 00 1.600 4 א 1,280 0 א 1.600 200 6 א | .ווח 167 ,65,000 והז 167 .ווח 16.7 | .וח 167 ,65,500 |!ח 16.7 ,ווח 16/7 59| / / 6 חס | בו 08 וזסד ו 6 סו | || | | . ₪ מ ,. ₪ ₪ | | ₪ ₪ ₪ םמ ₪ מ ₪ מ ₪ מ . ₪ ₪ ₪ ₪ ההאלה ללש'צה - 0 זס!08א070 0ו060100. = ביצועי כ ביצועי 3 4 איכות וויזואלית מביר 0 3 תכונות נוחיות ל ]אהו \ פטום קז כן2 '* ג ]אתו\ אטומטגזס 3 .(<* 0 .-- 779070003 .0ח! 0601.0010ו/ 0 "05%3או31 0 ז05%3או31 לחברת 6ו8ס.18601. יצא זה מכבר שס של מחדשת בשוק ה-6ש, אבל שני הכרטיסים שלה בסקירה זו אינם מתבלטים יחסית ללוחות 6? מגזין ישראל יולי 1997 0 אסזו3 ו 0 )הו הק זףזסזהו 0 פטףוו5ץו 0 100 30 1016058 1-90 00 1-00 6 | 67080[8? 301805 | 1000/ חסוזו6תפ זא מו ,מו4 ,48 סו ,48 50 50 חס 00 4 / 0 א 100 0 א 1.600 4 א 1,280 5/0 אכ 65חו 53 בו לא ק"ים = ק"ם א והז ך המוצריס מפורטים בסדר אלפאבתי אם/ם3 המחירים הנקובים הם לפי המחירון האמריק אי 6 81/5081 | 60 ז8000|67910 80105 טפ , טשו4 ץזסוחסוח 01818 5181!8016חו/195100 שומהּם 0סם 8 סו | - ס הטטסזו858-0 0 0 א 1,600 |(01) חסוטו950ז 5טורסהז 8606!ז6)הוחסה ההוותזואהו/! 8% 5זס|60 01 זסטוחטוח וטואה וש! וו 167 ,65,000 2900 6 0 ,290 4 א 1,280 ;1,200 א 1.600 ו 16.7 ,וז 16.7 | 16.7 ,וז 16.7 | .וז 16.7 ,65,500 |!ו 16.7 ,.ווחז 6.7 0 א 800 ;768 א 1,024 59 / / / זפחטז 1 הס-800 זס1 6סחס 1181 6 000 חס חס 0060 58 הס-800 0108 2 פטס-שך 0 ₪ ₪ 8 ו 8 06 סו ,. ,| ₪ ₪ש ₪ ₪ ₪ ₪ מ ₪ מ ₪ ₪ / ₪ 1 ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ 0 ₪ מ 24 ה האחרים. ה-550 ז800או0191 (99 דולר בשוק) יתאים למשתמשי הזרם המרכזי שמוכנים לוותר על ביצועי 22 תמורת מחיר נמוך. עם זאת, פגמיס בתמונת ה-30 מקשים עלינו להמליצ עליו לשימוש רציני בתחום זה. ה-750 זא (5200 בשוק), לעומת זאת, מציע ביצועי 20 טובים, תמיכה באבחנות גבוהות מאוד, ואפשרות להוספת 418 של וכרון [אק, בתוספת של 50 דולר, להאצת עיבוד המרקמים בעבודת 30. ה-550 1185691 מיועד למשתמשים עיסקיים וביתיים עס תקרת תקציב נמוכה, והוא מבוסס על שבב ה-5464 0 של סיירוס. ערכת תוכנות הבקרה 1100%זגו5 היא מוגבלת אך מספיקה. ערכה זו כוללת את 00א504110208 לניהול שולחן העבודה הוירטואלי, ואשף בשם 511218 להקלת תהליך ההתקנה. ה-550 04/1858 עבר את אחיו ה-750, המבוסס על אטע מסאוץ, במבחני ה-30. עם זאת, התוצאה שלו הציבה אותו בערך באמצע לו התוא ז/95/א.3 פאצססתו/\ זס1 פזסטוזם -- חסו618סזסו/! ‏ 0/סצוה ,05/2 זסז פזסעוז ₪ | | 60000 זטסזוצ הסוט9501ז 78501 ח68 ז050 800010 זטסחזועצ 0601 זס|60 18581 חמ ז050 ₪ 00 זוז 8הססקטפ ל ₪ ץ8ו0ו0 |אזוש 5חססו ץזווזט 0806%ץ8ו 6שקוש! וק ₪ פחוז6זזטט 6|טטס0 8וזסססט ₪ 58 6ו0ה8ו/65עוזותזוזכן פ+זססט ו ₪ מ 1180 הווה תו[ 58 +חוסי 6 וכח | ז68חוו/ ₪168 שח הסו085זק 60 6זטזא6 85/7זו1א10 260וד6||ה ות ₪ מ 080 8ו|8] 00/9560 ₪ | זה ץסא-זסוס/תוזוסווףוה !5000 ₪ (₪ החבורה יחסית לכל לוחות ה-30. למרבה הצער, הלוח סבל מפגמיס בתצוגת ה-30, למשל, בחלק מהמבחנים המסך כולו או כמה סנטימטרים לימין. לא קיימת תמיכה בחומרה באפקט ערפל או בהתחזרת אור ממשטחים, ושקיפות על-פי צבע אינה פועלת באופן סדיר. (המשך מעמוד 113) ההאלה למש'לה = | 750 זס!5או/₪10 ביצועי ס2 ביצועי 30 4 איכות וויזואלית תכונות נוחיות ו מ אהו סוק 2 זג חהו סקאז 3 ב ור ןו 5 תוכנות העזר 1997 ב תרגוס: ישי בן-דוב בגיליון וה אנו מביאים את החלק השלישי והאחרון של המדריך השנתי לתוכנות עזר. ככל שאינטרנט הופכת יותר ויותר לישום המרכזי של המחשב הביתי וגם בעסקים חלקה גדל, כן תוכנות עזר ל-1/60 הופכות למוקד העניין של המפתחים. בגליון הנוכחי אנו מביאים מבחר תוכנות עזר לחיפוש לא-מקוון ב-0\, תוכנות סינון למניעת כניסה לאתרים לא רצויים, דפדפנים לא-מקוונים הנעורים בדיסק הקשית שלך כדי לקצר את ומני ההמתנה, מאיצי דפדפנים ותוכנות עור שונות. כמו כן אנו מביאים כאן השלמות לתוכנות צפייה בקבצים גרפיים ותוכנות המרת פורמטים בין 26 למקינטוש. ‏ > 6 6 מגזין ישראל יולי 1997 אנעום נוח ידיעות אחרונות ו 7 = 'ום ג' 23/3/87 םם:ם2-םמם:םו, מרכז 2 ח"א היריד היחיד הארצי, הנערך בגני התערוכה ת"א, הוא מפגש חברות מגייסות עם אנשי אעטרנט, מחשבים, תקשורת, הנדסה, אלקטרוניקה, שיווק ומכירות.. נציגי מבחר החברות בישראל באים לפגוש, ' לראיין ולקלוט אנשי ניהול, חומרה, תוכנה, תקשורת, אלקטרוניקה, שיווק ומכירות, ‏ ₪ חברות הצליחו לגייס ולקלוט ביריד ארצי וה שנערך כבר תשע פמים עובדים מעולים. במלמכקב'ר כרהערונת ווק הערוכח הבחרוןוח המוצרים והשירוחים - לארגונים למשרדים ולמבערים - .'ם ג יח מ מל-םם:םר, ירכז ה'רידים ת"א = א חח חא ה א חחן שאה חאה א א" מנהל כ"א מששאב' אנועו מהר ושריין מקום הכ' טוב טוב במצה! ו מלבן בקפם לנטלי אנש'ים ומהשבים דה אנעו ם 8ר' 05-6585858/28 נַק0 05-6889207 ו ב] כן! אני מעוניין להציע חעטוקה ביר'ד התעטוקה ה"םו לה"-טק וולרועוב ם ב נוח ידיעות אחרונות . % '. מא מה מאה ממה חמה המה חאה חאה חאה חאה התה ואה א ווה חח 8 4 1 גוג תוכנות העזר 1997 תוכנות עזר לחיפוש לא-מקוון אין לך דבר יקר יותר מאשר הזמן המתבזבו בהמתנות האינסופיות של ה-₪8 או אפילו אם מדובר בחיפושי מידע חשובים. קח לך תוכנה לחיפוש בלתי-מקוון, ותן לאצבעות שלה ללכת במקומך. דרך האיטית לבצע חיפושים ב-60/ . היא ללכת אחד-אחד לאתרי החיפוש השוניס ולהעלות שם שאילתות למנועי החיפוש. ניתן לקצר הליכים במידה משמעותית על-ידי שימוש בתוכנת-עזר לחיפוש בלתי-מקוון. תוכנות אלו מבצעות חיפושים בכמה מנועי-חיפוש בעת ובעונה אחת, וחיפושים אלו נקראים "מטא-חיפושים" ([61856810רו). מכניסים לתוכנה שאילתת חיפוש, והיא מתרגמת אותה לתחבירים השונים הנדרשים על-ידי מנועי החיפוש. לאחר מכן היא שולחת את השאילתה אל כמה מנועי חיפוש, קולטת את התוצאות וממיינת אותס לפי קטגוריות. תוכנות חיפוש אחדות מוודאות את קיום האתרים ב-69\ לפני שהן מחזירות תוצאות למשתמש. אחרות מורידות את כל הטקסט של האתרים הללו, ומכינות אינדקס לשימוש לא-מקוון. חלק מהתכונות של תוכנות אלו חופפות לתכונות מסויימות של דפדפנים לא- מקווניס. חיפוש תקופתי חוזר רוב התוכנות הללו שומרות את שאילתת החיפוש ומציגות אותה יחד עם התוצאות, כך שניתן לחזור על השאילתה במרווחי זמן קבועים או לפי פקודה. בדרך-כלל הן מדווחות אס התבצעו שינוייס בדפיס שכבר התקבלו בעבר, ואס התקבלו דפים חדשים. צריך להכיר את מנועי החיפוש השונים על-מנת לנצל את תוכנות החיפוש הלא-מקוון כהלכה. מנועים שונים עובדים באופנים שונים, וכדאי לדעת לאיזה מנועים כדאי יותר לשלוח את השאילתה. בעבר היה שוק לתקליטורים שהכילו חלקים של מנועי-חיפוש, כך שניתן היה לבצע חיפוש מהיר וזול יותר. אבל, חיפושים אלו היו איטייס ברוב המקרים, והתקליטורים הכילו חלק מצומצס ומיושן ממסד-הנתונים של מנוע-החיפוש. בסקירה זו בדקנו רק שתי תוכנות שתומכות בחיפוש בעזרת 1א60-80. המגמה העתידית היא הידוק הקשרים בין האינטרנט לבין רשתות מקומיות והכונן הקשיח. השלבים הבאים באבולוציה של תוכנות אלו הס תוכנות כלליות להשבת-מידע, שימצאו קבציס בכל מקוס שתרצו. יום אחד, לא תוכלו להבחין אם המידע שנמצא על המסך שלכם בא מהכונן הקשיח שלכם או משרת המרוחק מכסם עשרות אלפי קילומטרים. .0ז00 |8ז00 33 61חז6זח|! |60176 מאניה היא אולי לא שם-התואר ההולם את וגא 107061ה] [6זס6 (530). אבל, ערכה זו מכילה כמה כלים פשוטים שמבצעים את המשימה בקלות, והיא מתאימה למי שצרכי החיפוש שלו אינס גדולים במיוחד. התוכנה תומכת במנוע החיפוש 60%ע.1 בלבד. ניתן לבצע חיפוש במנוע האמיתי ב-60א, או להסתפק בגירסה מצומצמת שלו המופיעה על גבי -65 [אסא. התקליטור מכיל כמה תוכנות-עזר קטנות לביצוע החיפושים, ותוכנות אחרות למשימות שונות. לתוכנות אין ממשק משותף ואין ביניהן קשר, אבל כולן קלות לשימוש. ניתן להקטין אותן לגודל מינימלי, והן הופכות לצלמיות קטנטנות על מגש המערכת במקום לצופף את סרגל המשימות. תוכנת החיפוש פועלת רק על מנוע אטטץ.1 או על ה-1א0א-60, אם כי המסד שעל התקליטור הוא קטן וכבר אינו מעודכן דיו. חיפוש במנוע א0טץ.] פותח דף תוצאות בדפדפן, וחיפוש ב- [א600-80 פותח רשימת פגיעות בחלון של התוכנה. לחיצה על אחת הפגיעות שולחת את הדפדפן אל האתר בשני המקרים. תוכנת העזר שסורקת כותרות של קבוצות חדשות משמשת לקבלת דיווחים פשוטים על הודעות חדשות בנושאים המעניינים אותך. ניתן להורות לה לסרוק בקבוצות שונות, ואיוה טקסט לחפש בכותרת. בניגוד למה שכתוב בקוב העזרה, לא ניתן לסרוק את גוף ההודעה, | אלא רק את הכותרת. 60761.001. שו /. .000 1065פ0!0חח60 ד ז6ווחסז- 56 זע 0 06780470ץ6 היא תוכנה לחיפוש באינטרנט, ברשת המקומית ובכונן הקשיח שלך. לרוע המזל, השימוש בתכונות הייחודיות 8 וו ור 6 מגוין ישראל יולי 1997 'ום אחד, לא תונלו להבחין אם המיד שנמצא ער הולסך שלבם בא מהכונן הקש'ח שלנם או משרת המרוחק מכם עשרוה אלפי ק'לומרים. של תוכנה זו כרוך בעבודה עם ממשק מורכב ולא ידידותי. (0ז89ז6פץ6 משלבת ארבעה מרכיביס במערכת ניהול המידע שלה. המרכיב הראשון והבולט לעין הוא מודול לארגון סימניות, סוכני חיפוש, וקטלוגים של אתרים חשובים. חלון לתצוגה מקדימה מציג את השורות הראשונות של הדף הנבחר. המרכיב השני הוא אשף לשיגור מטא-חיפושים במנועי חיפוש של האינטרנט. השלישי הוא מנוע חיפוש מסוג עוחט שפועל מאחורי הקלעים וממיין את הטקסט המלא של קבצים הנמצאים על הכונן הקשיח וברשת המקומית. האינדקס שמנוע זה יוצר מכיל גס את השורות הראשונות של דפי טט/ שהתקבלו מחיפושים שוניס. המרכיב הרביעי עוקב אחרי שינויים בדפים מסומנים ב-פ66\. הז מאפשרת לשגר חיפושים באמצעות סרגל הכלים או ליצור סוכני חיפוש בתיקיה שנמצאת במודול האירגון. תוצאות החיפוש מתקבלות בתיקית-סימניות הנושאת את שמו של הסוכן, וניתן להוסיף אליה סימניות בגרירה מתוך דפדפן ה-60או שלך. -ן 0 3 הפו 6 מגוין ישראל יולי 1997 תוכנות העזר 1997 התוכנה לא מאחסנת את תוכנם של דפי-פט\, מלבד כמה מאות תווים המהוויס את התצוגה המקדימה של הדף. בזמן החיפוש, התוכנה בודקת את כל הקישורים, ומבטלת קישורים לא קיימים. גירסה מצומצמת של מסד הנתונים של אסטץ.1 מגיע על גבי [אסא-6. יש כמה נקודות בהן כדאי לשפר את הממשק של 00ז61804פץ6. כדי להריץ מטא-חיפוש באינטרנט, צריך לבחור ייפרופיליי של מנועי חיפוש מתוך הכונן הקשיח. בחירה זו מתבצעת על-פי שם הפרופיל בלבד, ולא ניתן לראות את תוכנו לפני-כן. כמו-כן לא ניתן לשנות את הפרופילים המוכנים שמגיעים עס התוכנה. לא ניתן לקבוע חיפושים אוטומטיים לפי לוח- זמנים, מלבד חיפושים ומעקבים שהתוכנה מבצעת בכל פעס שמעלים אותה. ניתן לבצע עדכונים יומיים אוטומטיים של אינדקס הסימניות המקומי, ואין אפשרות לבצע חיפושי טקסט בדפים שהתקבלו מחיפוש לפני שהתוכנה ממיינת אותם באינדקס. מלבד הבעיות החמורות שהתגלו בממשק ובקבצי העזרה המעורפלים, 01ז869זשטץ6 היא אחת התוכנות החזקות בתחום זה. נכון לעכשיו, היא התוכנה היחידה שממיינת את תוכנו של הכונן הקשיח שלך. גירסה 4.0 עתידה לפתור חלק מהבעיות שהועלו כאן. (599) ב160.60ו110ח10]. אצוע. .0010 א6/סחסס| שלא כמו תוכנות מטא-חיפוש אחרות, ב0ז605809 | מורידה מידע מהאינטרנט וממיינת ומארגנת את המידע לעיון בו. תוכנה זו אמינה בחינם מהאתר של אטטסחסט1, והיא מושכת רבים שאינם מעונייניס להוציא כסף על חבילות שלא כוללות את התכונות היחודיות שלה. תוצאות המטא-חיפוש מורדות על-ידי התוכנה אל הדיסק, ו-610508102 ממיינת אותן לארבעה דפי-אינדקס שונים, לפי שיטות מיון שונות. דפיס אלו נפתחים בדפדפן ה-טטו שלך. האינדקס הראשון ממויין לפי מילות-המפתח שהועלו בשאילתת החיפוש. האינדקס השני ממויין לפי מושגיסם המתקבלים מניתוח לשוני של הדפים. ניתוח זה מתבצע על-סמך מסד- נתונים לשימוש ציבורי של מילים מקורבות. למשל, מטא-חיפוש לפי המילה 606 יחזיר אינדקס שמכיל מושגים כמו 6ו![סט -עאפטח. האינדקס השלישי ממויין לפי כל המונחים ו 107786 06 0 יע 06 מ סו 0 ב 5 0 4 6 החשוביס המופיעים בו, על-פי הניתוח הלשוני. האינדקס הרביעי מכיל תמצית של הדפים המורדים. ניתן לשפר את האינדקסים הללו על-ידי הוספת מונחים חדשים לחיפוש מסויים. התוכנה תחולל אינדקסים מפורטים יותר לפי המונחים החדשים. הממשק המינימליסטי מאפשר לבחור את מנועי החיפוש שאליהם תועלה השאילתה. אם אחד המנועיס לא תומך בתחביר הבוליאני של השאילתה, התוכנה פשוט מדלגת עליו. ניתן לבצע דילול של כתובות .81 לפני הורדתם אל הדיסק. כאשר 615600 מורידה דפים, היא כותבת מחדש את כל הקישוריס כך שניתן לגשת לדפים מקושרים בתוך הכונן הקשיח. היא מוסיפה לכל דף קישור את הדף המקורי שנמצא על שרת ה-פטאו וקישורים לארבעת האינדקסים שלו. ניתן לשמור את הערכה המלאה של דפים ואינדקסים לשס דפדוף בהם מאוחר יותר. הגירסה הנוכחית לא תומכת ביצירת לוחות- זמניס להורדה, לא מדרגת את הפגיעות לפי שכיחות מילות-המפתח, ולא מאפשרת הוספת מנועי חיפוש חדשים. גירסה 2.0, שעתידה לצאת לשוק בזמן הקרוב, תכיל את התכונות הללו, אך תעלה 530. הוסט.אטשסחסטו.שואועו. .00 8160 וע 0חו"ז35= ז6ו'ו6:ה! בחילף העורכים אין עוד תוכנה שמספקת כל-כך הרבה תכונות בחבילה אחת כמו 3815186/ ו6מוטוה1 (550). תוכנה זו מכילה לא פחות משמונה מרכיבים לביצוע חיפושים ועדכוני-אתרים באינטרנט, ולניהול מידע המתקבל מהחיפושים. המודול לביצוע מטא-חיפושים (6ַתוזט6/) מורכב מתיבת דיאלוג בה מקלידים מחרוזת 00 0 4 זט 2 00 4 0 8 4 ו +4 ו ג לחיפוש ומפרטים את תנאי החיפוש. ניתן לחפש דפים המכילים את כל המילים, רק חלק מהם, או לחפש התאמה מדוייקת לביטוי. התוכנה תומכת בשמונה מנועי חיפוש שונים, ובמקרה של חיפוש אחר ביטוי מדוייק, התוכנה מדלגת באופן אוטומטי על מנועים שלא תומכים בחיפושים כאלו. תוצאות החיפוש מוצגות בדפדפן ה-69ו והן מדורגות לפי מידת הרלוונטיות או בקבוצות לפי מנועי-החיפוש בהם נמצאו. התוכנה יכולה לבדוק ולהעלים קישורים אל אתרים שאינם קיימים. 4 60/ שומרת חיפושים ברשימה המדורגת לפי השימוש האחרון שנעשה בהם, אך לא ניתן לשמור אותס בדיסק לשימוש מאוחר יותר. מעקב אחרי שינויים בדפים ב-65/ מתבצע באמצעות לחצן ץוטסא שהתוכנה שותלת בסרגל הכותרת של הדפדפן. לחיצה על הלחצן בזמן שיטוט מוסיפה את הדף בו אתה נמצא לרשימת המעקב. ניתן לעקוב על בסיס לוח-זמנים או לפי פקודה, וניתן לשמור את השינוייס אל הדיסק כאשר התוכנה מודיעה עליהם. צ!ווסא פועלת גם כתוכנת-עזר בפני עצמה, למעקב אחרי שינוייס בכונן הקשיח או ברשת המקומית. חבילת התוכנה כוללת עוד כמה מרכיבים. קז 3 הוא מודול שמאפשר העתקת קבציס מאתרים מרוחקים. הממשק שלו דומה לסייר של חלונות, והעברת הקבצים מתבצעת על- ידי גרירה קלה ופשוטה בין תיקיות. תוכנה לניהול קבצי ?21 מציגה את תוכנם של ארכיבים בתוך חלון של הסייר, ומאפשרת לפרוש אותם על-ידי גרירתם מחו> לחלון זה. המודול לעדכון דרייברים ויישומיס תומך במעט מדי תוכנות מכדי שיהיה שימושי. התקנת התוכנה מתקינה את כל המודולים הקיימים, אך ניתן לבטל אותס מפאנל הבקרה של התוכנה. אין בחבילה זו תכונות יחודיות לה, אך האפשרויות הנרחבות שהיא מציעה הופכות אותה לבחירה נאותה בהחלט. 60 66ז בר ץ8. אראעץ. תוכנות העזר 1997 = )(18167060% 0017. 0 48%קוח0)ס6/ סורקת את כל הפינות הנשכחות של ה-69/ו, מורידה את המידע אל הכונן הקשיח וממיינת אותו במהירות הבזק. התוכנה לא מציגה את דפי ה-60\ עצמם, אלא תמצית שלהם הכוללת מילות מפתת ותקצירים. הממשק המפורט מקל מאוד את העבודה. ניתן ליצור את המטא-חיפושים בעזרת אשף או באמצעות סרגל הכלים. החיפושים מתבצעים תחת "נושאים" (פטוקטו) הכוללים מילה אחת או יותר ורשימה של מנועי חיפוש. התוכנה מורידה את הטקסט מהאתרים שנמצאו על- ידי מנועי החיפוש, ומוציאה תקציר ורשימה של מילות-מפתח מכל דף. הזוק הפו השוע שהז ועט העט אק שק | |שושוב |6 |65 אי שו 5 56 [51:51:4. 3 1 נ ו הי [ | לק ש9האדשר ב= התוצאות מוצגות בחלון המחולק לשלוש פאנלים. בפאנל הראשון רואים עצ-נושאים ותתי-נושאים, המוגדרים גם הס לפי מילות- מפתח. הנושאים שבהם נמצא מידע חדש מודגשים בצהוב. הפאנל השני מציג רשימה של כתובות .81( עבור כל נושא או תת-נושא, והתוכנה מדגישה דפים חדשים או דפים שעברו שינוי. לחצן מיוחד מורה לתוכנה להוסיף לרשימה את כל הדפים המקשורים לדף מסויים. הפאנל השלישי הינו תצוגה מקדימה של תקציר הדף ורשימת מילות המפתח שלו וניתן להוסיף אליו הערות אישיות. חלון נוסף מאפשר לבצע חיפושיסם במסד הנתוניס שהתוכנה מחזיקה על הדיסק. ניתן לגרור את הדפים שנמצאו מחלון זה אל כל נושא ברשימת הנושאים. מסד הנתונים הוא מטיפוס 181 00808ווא ואפשר לעבד אותו באמצעות אקסס. ניתן לבצע חיפושים על-פי פקודה או לפי לוח-זמנים, ואפשר לקבוע לוחות-ומנים נפרדים לחיפושים ולסריקה ומיון מחדש של דפים שנמצאו בחיפושים קודמים. 6060₪108%86/ לא מבטלת קישורים שאינס קיימים, אלא מודיעה שהדף המדובר לא נמצא על-ידיה. 8 / תומכת ב-32 מנועי חיפוש שונים, ומאפשרת להוסיף אחרים לרשימה זו. לא תמצאו גמישות כזו באף תוכנת מטא- חיפוש אחרת, אבל בחירת רשימות של מנועים ויצירת רשימות חדשות הם תהליכים מייגעים. למרות המטרדים הקלים שנוצריס עקב כך, תוכנה וו היא אחת החזקות ביותר בתחומה, וללא ספק גם אחת הגמישות שבהן. (949) החס. 060%ז16ה טף. וצצ .6ח! סטסז 1הסז-6זס- 6חדך ז6א566 60 (550) מכילה ממשק מורכב וקיימות בה כמה מגבלות-חיפוש. אבל, היא תומכת ב-25 מנועי חיפוש שונים, והיא יוצרת אינדקס שימושי הממויין לפי טקסט מלא של הדפים שנמצאו על-ידיהם. את החיפוש מתחילים בתיבת הדיאלוג הייעודית על-ידי הקלדת מילות-מפתח ובחירת מנועי-חיפוש מתוך רשימה. ניתן להגדיר חיפוש רק בחלק מסויים של מנוע זה או אחר, אך אין אפשרות לשמור רשימה עם חלקי-מנועים לשימוש חוזר. התוכנה יוצרת דיווחים לפי טקסט מלא, ומציגה אותם בדפדפן ה-65/. מחרוזת- החיפוש מסומנת בקצוותיה בשני לחצני-ניווט שמקפיצים אותך למופע הבא של המחרוזת. הדף שנצפה בדפדפן ממוקם פיזית בכונן הקשיח, כך שניתן לצפות בו באופן לא-מקוון, אך הקישורים שלו הס חיים לכל דבר. הדפיס מאוחסנים בפורמט .₪111 במסד- נתונים מטיפוס 8886 וניתן לעבד אותם באמצעות כל ישום מסד-נתוניס שהוא. בדיאלוג החיפוש ניתן לקבוע אם דפי התוצאות יורדו במלואם למיון על-5י טקסט, ןרב הלבו יאט רק טי ורי . שו מא] את תכוף חח 5% הסה | ]= (< ]8 09| שו 7 ₪ בכ ו 0 מגזין ישראל יולי 1997 חברת אמטל מחעבים נציגתה הבלעדית של יצרנית צגי המחשב הנודעים 65 ד גו התמנתה לאחרונה גם לנציגתה הבלעדית של יצרנית כרטיסי המאיצים הגרפיים האמריקאית הנודעת 5 חברת 55 58601 האמריקאית, אשר נוסדה לפני כ-15 שנה עם תחילת יצור ה-6 ושלטה בשוק הכרטיסים הגרפיים, חוזרת ארצה בגדול עם קו מוצרים חדישים ומתקדמים בתחום המאיצים הגרפיים התלת מימדיים (כל). המוצר המוביל והמתקדם ביותר הוא המאיץ 28/30 עְגּזקַח50 שהוא כרטיס דו1288, המאפשר ביצועים = מדהימים בתחום התלת- מימד (55) והדו-מימד (ס?), הכל בכרטיס |6? אחד, הכולל זיכרון ססם 68 כסטנדרט. המאיץ החדש והמהיר מסוגו, אשר מוביל בכל תוכנות ההשוואה, כולל שני מעבדים !) ומהווה פריצת דרך טכנולוגית. מותקן עליו מעבד ראשי מסוג טח ססססס או5 עם מעבד מש[ה הסטסוחסי? 66חגוו|. המבנה הטכנולוגי של המאיץ מאפשר 6 60650 של עד 20042 ורזולוציה מקסימלית של 1200א1600. המאיץ כולל תוכנה ייחודית ובלעדית להפעלת מרכז מולטימדיה ומשחקי תלת מימד. כמו כן המאיץ כולל אחריות ל-5 שנים. :1:][] 3 0 ל סזחָחו51 - 5 201)קר מאיץ גרפי תלת ממדי מהפכנני איכות: החברה שואפת להביא לצרכן את המוצר האיכותי ביותר. החל מתכנון המוצרים תוך שימוש בטכנולוגיות החדישות ביותר, בחירת הרכיבים האמינים ביותר וכלה במערכת בדיקות מחמירה, הרקולס קובעת סטנדרטים חדשים של אמינות, איכות ושביעות רצון. 7 66 םחועצ 30 10 120 90 10 20 הוועש 30 טבלת תוצאות, בדיקה השוואתית בין מאיצים שונים שנעשתה באמצעות תוכנת (1.0 חסופיו6י) 97 ה6חספחו/ 3 2 תחת 95 סטהוצ). ביצועים: ביצועים היא הסיבה העיקרים לרכישת מאיץ גרפי. הרקולס מייצרת פתרונות מתקדמים המתאימים לתקציב הלקוח, תוך שימוש בחידושים הטכנולוגיים האחרונים. הרקולס נימנת בין המובילים בביצועים וחידושים טכנולוגיים בכל רמות המוצרים והמחירים. ערך: לכל אפליקציה במערכת 05פ, 5ץססאו/ץ, ג ו60 פטפד או רזולוציות גבוהות יש להרקולס מאיץ מתאים ברמת מחיר המתאימה לתקציב הלקוח. כל המוצרים בעלי אותה איכות, אותה תמיכה טכנית ואותן תוכנות שירות. הרקולס משווקת את המוצרים בעלי יחס עלות/תועלת הגבוה ביותר. שרות ותמיכה: אמטל מחשבים וחברת הרקולס מעמידות את הלקוח בראש טבלת הקדימות שלהן. לקוחות החברה יכולים להתקשר מכל רחבי העולם למרכז 5 התמיכה העולמי בארה"ב באמצעות טלפון, פקס, 885 והאינטרנט. 6 8 128/30 עבזטחום סז 8 התסחחפום 0 כב ח/9193 דפ 30 שאטופ חח +08ו659זטא 30 9 דרייברים חדשים ניתנים להורדה מאתר ה-885 והאינטרנט של הרקולס בכל רגע. כמו כן ניתן להתחבר לשרת המידע של הרקולס המודיע אוטומטית על כל תוכנה חדשה או דרייבר חדש הניתן להורדה ללא תשלום המאתר. | אתר האינטרנט של הרקולס: | ה64|6.60ז06. אאא //ק::ת לפרטים נוספים: פנה אל אחד המשווקים המורשים של אמטל מחשבים הקרוב אליך, או בפקס לאמטל מחשבים: 05-5496697 4 2 ז6056000// 2.00 60007₪00855// 0ח850]1] 61חז6)חו 5 9-00 5 00-ו 00 75 06 זו | 3 55 8 8 6 1 -] ₪ | - ₪ ₪ 5ּ ₪ ₪ ₪ - ,4 ₪ || = ₪ ₪ ₪ ₪ . ₪ - ₪ ₪ ₪ - ₪ ש . ₪ 5 פו 850115 015 ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ . 5185/00 85/77חָק 80/\ 5זסזוחסו . ₪ מ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ 22 השוואח תכונוח עיקריות: הונכנות ת'נבוש דא:מקוון או 0ק חירת העורכים או שרק הכתובות של הדפים יורדו. חיפוש זה הוא מהיר יותר, אך לא ניתן לצפות בתוכן הדפים באופן לא-מקוון. ניתן לשפר את תוצאות החיפוש על-ידי הוספת מילות-מפתח, ולשמור את התוצאות על הדיסק. סימון אתרים למעקב כל-פי לותח- זמניס מתבצע על-ידי תוכנת מעקב פנימית של וב בובו ל-ז60506%0/\ תכונה ייחודית המאפשרת לישם בקרות קנייניות של מנועי חיפוש שונים. לדוגמה, ניתן להורות לתוכנה לשלוח שאילתה ל-13 גו שתסרוק רק קבוצות-חדשות, וניתן להגביל את החיפוש לפי תאריך. לא ניתן להוסיף מנועי חיפוש לרשימה הקיימת של מנועים. אבל, ניתן להורות לתוכנה לבדוק את האתר של וחסזזטוס לפי לוח-זמנים, ולהוריד משס קבצי-תמיכה למנועים חדשים. זא050: לא מתחרה בתוכנות כמו [0זה56סווס, שממיינות טקסט מלא של הדפים שהן מורידות. אבל, אס המשימה שלכם היא מציאת כמה מחרוזות בתחום נרחב של דפי טט/ו, תוכנה זו תעשה עבורכס את העבודה. ותסס.8]]. או אוע. ----=- תוכנות העזר 1997 ב זז | 00 5600568707 | 3.0 07ז00:568ץ6 8 לא קיים קיים ₪ המוצריס מפורטים בסדר אלפאבתי המחירים הנקוביס הס לפי המחירון האמריקאי 68 קט ושח 56870 5וחַח 56870 800 ח08 050 ]=( ץ/6005ח18!נוחחו5 05חוחח0 ה0ז568 סוקוזוטו 65וזפט 6חו|-00 850/15 66חזטז6] ה0ז568 ח08 ז58( אזסש6ח/015% 870 |008| ח0ז568 ח08 ז58 8 זס1 זפ 6חו61] ח08 ז50( פאחו! 0680 85זהחוחזו!ם 5 סחטס 01 65וז8וחוחט5 788195 5 5 1/070501!/ 800875 06180806 סקוו ח08 ז050 5 68ט50060 ח08 ז50( תוכנות סינון לאינטרנט האינטרנט הוא מקום-בילוי נהדר עבור הילדים, אך קיימים בו גם צדדים אפלים. בעזרת שבעת הכלים המובאים כאן תוכלו לעקוב ולבקר את פעילות ילדיכם באינטרנט. חד הגורמים לגודלו של האינטרנט ולפופולריות שלו הוא החופש המוחלט מצנזורה, והיכולת לפרסס בו כל דבר העולה על רוחך. עם ואת, חלק מהחומר שנמצא עליו לא מיועד לעיני ילדים. תוכנות- העזר בסקירה זו מיועדות להגן על ילדיכם מפני המידע הלא רצוי הזה. סמכות הצנזורה שהתוכנות הללו מאצילות על ההורים אינה פוגעת בזכויותיהס של שאר משתמשי ה-טט\. הן מאפשרות שיטוט רגיל באינטרנט, מלבד אותם מקומות רגישים. תוכנות אלו יכולות לשמש גם לסביבות עסקיות, אך לא התמקדנו בכך בכתבה זו. תוכנות הסינון נעות בין פשטות מוחלטת לבין מורכבות גבוהה. כמובן שהשקעת המאמצא בתהליך ההתקנה המיגע של התוכנות המורכבות הללו משתלמת, בסופו של דבר. ניתן לסנן באמצעות תוכנות אלו את ה-ט6\, 6 מגזין ישואל יולי 1997 שיחות 186 (צ'ט), דואר-אלקטרוני ואף ישומים מסויימים. קיימים גם מודדי-ומן שמאפשרים לכם לשלוט בהיקף הזמן בו מבלים הזאטוטים במרחבים הקיברנטיים. תוכנות אחרות עוקבות אחר פעילות הילדים ברקע, ורושמות את האתרים בהם ביקרו והּמן שבו השתמשו בישומים השונים. זכות ההורים במבחנים אלו התמקדנו בעיקר בתהליך ההתקנה, התכונות המוצעות וקלות השימוש בתכונות אלו. בדקנו גם את יכולת הסינון של מילים ואתרים, אך יצאנו מנקודת הנחה שתוכנות אלו צריכות לתת להורים חופש מוחלט לקבוע מה טוב עבור ילדיהם ומה לא. לכן בדקנו כמה קל לשנות את רשימות החסימה והאישור של התוכנות, איש איש לפי אמונותיו וערכיו. תוכנות אלו מבצעות את עבודתם על-ידי מעקב מתמיד אחר זרם המידע המגיע מהאינטרנט (חבילות 167/1), ניתוח המילים המוקלדות (חוצצי מקלדת) ובדיקת החומר המוצג על המסך. קטו5-% היא התוכנה היחידה שלא מנתחת את ה-א;טספגו\, אך היא אמורה לתמוך בתקן 0.2 אטטפחו\ בגירסת השיווק. כל התוכנות שנסקרו עבדו כהלכה, כל אחת בתחומה. עם זאת, נסיוננו מראה כי לא ניתן לפתח מסנן שאוטס במאת האחוזים בכל מצב. הסיבות לכך הן האופי הבלתי-מוגדר של דרישות הסינון, והאינטרנט המשתנה ללא הרף. למרות זאת, תוכנות אלו מהוות אמצעים רבי-ערך לשליטה ומעקב אחר פעילות המחשב של ילדיכם. 6 51605ש08זסוו/ |סיז31 ז06ע6 01 ז6טץ6 היא, לדעתנו, החבילה החוקה ביותר להגנה על ילדים באינטרנט. היא מציעה תכונות רבות הניתנות להתאמה לשליטה בשימוש מקוון ובלתי-מקוון במחשב. עם ואת, מורכבותה של התוכנה יכולה להוות מגבלה רצינית עבור המשתמש הממוצע. התוכנה מאפשרת להגביל את פעילותם של עשרה משתמשים. היא משתמשת ברשימות המילים והאתרים 01א זשפץ6 ו-₪8/ זשטץ6 בתקן 16%ע לדירוג אתריס ובשינוייס המוחלים 6? מגוין ישראל יולי 1997 תוכנות העזר 1997 / א יי ו 0 1 ן | 7 . ₪ ו , - ד |[ יפי | טור 1 ו 1 , ד 1 34 כו אא = ו ו - ה 8 7 20 ו 0 ]| ה 0 ו / 0 סו 6 מ 0 ו ה וי מ ו 4 ל[ | 6 ו 0 ובו 0 קלות שימוש ההאלה | ו 0 שאר 2-00 0 8 8 4 4-ו 7 8 7-4 ו שה - - 5 ו סו סוט וב מו ל % 1 | 2 --. ש ₪ ו | | )| 4 ההאמ5 ה תצורה סטנדרטית התאמה אישית ניטור מקומי ללשימות וו 20 0101 ושמץ?) היא, לדעתנו, החבילה החוקה ביותר להגנה על ילדים באינטרנט. היא מציעה תכונות רבות הניתנות להתאמה לשליטה בשימוש מקוון ובלתי-מקוון במחשב. עם זאת, מורכבותה של התוכנה יכולה להוות מגבלה רצינית עבור המשתמש הממוצע. רפשיפות | עומה | |סזווסק זססץ6 ו 6 1 ז6)]ו9ז6טץ?). מיועדת לבני גיל העשרה המוקדם, והיא חוסמת חומר "אסור" באופן יעיל ושקוף למשתמש. התוכנה מציעה עדכונים יומיים לרשימות האסור-מותר שלה, התאמה אישית נרחבת וסינון ביטויים בהקשר לקונטקסט. | המצוע‎ על-ידי המשתמש. רשימת 01א זשטץ6 נערכה על-ידי קבוצה של הורים ומחנכים, והיא מחולקת לכמה קטגוריות שימושיות. אתרי אואו/ו, קבצי זש, קבוצות-חדשות, שיחות 6 משחקים וישומים מסווגים במידה רבה של דקדוק לפי התוכן הבוטה שיש או אין בהם. ניתן לרכוש מנוי לקבלת עדכוניס שבועיים של רשימה זו, ומקבלים שלושה חודשי עדכון חינם עם רכישת התוכנה. התוכנה מכילה מערכת ניהול-וּמן בסיסית למעקב אחרי פעילות המחשב. מערכת זו לא מתעדת את המקומות הספציפייסם בהם שהה המשתמש, אך היא זסו05סץ<>) תצורה סטנדרטית התאמה אישית ניטור מקומי מממע וממ 9 בודקת מעקפים (זמניס בהם התוכנה כובתה או שותקה) וזמן שימוש כולל במחשב. תוכנת 6 מאבטחת מידע אישי כמו שמות, כתובות, מספרי טלפון וכרטיסי אשראי. היא מונעת מלהפיצ מידע זה באינטרנט על-ידי החלפתם במחרוזת של איקסיס כאשר מנסים להעבירסם. תהליך ההתקנה הארוך דורש עיון מעמיק בקבצי ה-640.6ז 78601 זססץ0). מציעה מגוון רחב ופורה של אפשרויות, אבל צריך לעבוד קשה על-מנת לממש את כל הפוטנציאל שלה. (530) 01.00ז1ו08ס ע6. צעצ. 9 4 .0ח] 5011/8916 028% 5010 ו בחיהת העורכיס [.2 ז00ו8ז6פץ6 מיועדת לבני גיל העשרה המוקדם, והיא חוסמת חומר "אסור" באופן יעיל ושקוף למשתמש. התוכנה מציעה עדכונים יומיים לרשימות האסור-מותר שלה, התאמה אישית נרחבת וסינון ביטויים בהקשר לקונטקסט. התוכנה חוסמת גישה על-פי שלוש קטגוריות קבועות מראש: אתרי אוו/ט ו-קיד, קבוצות 1156 ומילים וביטויים ספציפיים. בשלושת הקטגוריות ניתן לחסום גישה למקורות ספציפיים או לתעד פגיעות. התוכנה תומכת גם בתקני הסיווג 546א, 168ק, 510501 ושיטת הדירוג הקניינית של 08% 50116 שנקראת 68/. מלבד שיטות אלו, ניתן ליצור זלות שימוש ההאמלה חסווהּ!סוצ עחחב3 ו +46 :0פ|פ 00555 | א, 518 !| 26חכר!נובחוו חב 5 פות ד תצורה סטנדרטית התאמה אישית ניטור מקומי ץחחוס 61 תצורה סטנדרטית התאמה אישית ניטור מקומי תוכנות העזר 1997 רשימת מילים וביטויים למניעת העברה של מידע אישי כמו כתובות ומספרי-טלפון. שיטת הסינון בהקשר לקונטקסט מאפשרת חסימה לפי קבוצות של מילים, במקרה של מילים רב-משמעיות. לדוגמה, התוכנה חוסמת באופן מיידי מילים גסות ובוטות באופן מובהק. אבל, בחיפוש שמכיל מילה אמביוולנטית כמו אפַטז0, התוכנה לא תחסום דפים על פארמצבטיקה, אלא רק אתרים בעלי קונטקס פוגעני. זטווופוטטץ'6) כיכבה במבחנים שלנו, מלבד חסימות בודדות של אתרים "טובים", בעלי שמות שנשמעים רע (כמו אתר הנדסי שכלל בכתובת ה-,81 שלו את הביטוי - מרכז הזימה של ניו-אורלינס) כאשר הילד מנסה לגשת לאתר חסום, התוכנה פולטת שגיאת 5אכ או מסר אישי מההורים. אם הילד נכנס לאתר או לקבוצת חדשות שלא אס אתה מבקש לבדוק את החומר שילדך מתעסק בו באינטרנט וליצור רשימות משלך לחסימת גישה, כדאי לך להעיף מבט ב-ק8₪00 ז6ע6 (530). זוהי תוכנה חמקנית שמתעדת כל תזוזה מקוונת באינטרנט. רַש'צוהת | עצמה קססח5 זססץ6 ץוח 61)! מהווה פתרון גמיש וקל לשימוש לבקרה מלאה של החומר שמתקבל ונשלח על-ידי ה-26 שלך. התוכנה חוסמת אתרים, מסתירה מילים בוטות ואפילו סוגרת ישומים שלמים על- פי רשימות הניתנות להורדה מהאתר של החברה בחינם. נחסמו, התוכנה מסתירה מילים גסות. ניתן לעדכן את רשימת האתרים, קבוצות-החדשות וקווי הצ'ט למבוגרים מדי יום באתר של 501:6 03%, ללא תוספת תשלום. נכון לעכשיו לא ניתן לשנות את הרשימות הללו מבפנים, אך החברה מבטיחה לאפשר זאת בגירסאות הבאות של התוכנה. ההתקנה היא פשוטה, והשאלות הכי מורכבות בה נוגעות לכתובת הדואר האלקטרוני ושרת ה-ש1א5 שלך. בסך-הכל זהו כלי נוח ויעיל למניעת גישה לאזורים הבעיתיים ‏ של | האקטרנט. | (540) 0 8011608%. שעע, .6ח] 6001/816 68ק 500 ז6טץ6 אם אתה מבקש לבדוק את החומר שילדך מתעסק בו באינטרנט וליצור רשימות משלך לחסימת גישה, כדאי לך להעיף מבט ב-ז6טץ6 קססח5 (530). זוהי תוכנה חמקנית שמתעדת כל תזוזה מקוונת באינטרנט. היא לא מגיעה עם רשימות אתרים מוכנות מראש, אך מאפשרת גמישות רבה בהתאמתן האישית של תכונותיה. 8002 זסטץ6 עוקבת אחרי שיחות (צ'ט) 186, דואר אלקטרוני, שדי, שימוש ב- 0% ושיטוט ב-66. את הממצאיס היא מתעדת ביייומן הפעילות", ארכיב בעל חזות ותחושה של מסד-נתונים. כל רשומה ביומן זה מתועדת על-פי מקור, כתובת ,1!81, מען הדואר האלקטרוני, תאריך ושעה. ניתן למיין את הרשומות ביומן זה על-פי מילות-מפתח, תאריכים, ומקורן באינטרנט. אפשר לעיין בטקסט ובתמונות של כל החומר שעבר תחת ידיו של ילדך. לחצן ה-פטאו ביומן הפעילות יוצר דף ,31/1 של קישורים מהירים בתוך הדפדפן שלך. אם אתה מקוון לאינטרנט, קישורים אלו יקחו אותך היישר לאתר החשוד בו ביקר הילד. ב-קססמ8זסטץ6 יוצרים רשימות אישור וחסימה נפרדות עבור כל אחד מחמשת המקורות אותם היא בודקת. ניתן לאשר או לחסום גישה באופן מלא, או לאשר או לחסום גישה לאתרים מסויימים על-פי רשימה. בכל מקרה, הפעלת התיעוד ביומן הפעילות היא אוניברסלית לכל המקורות. קססח8 זסטץ6 מיצאת קבצי טקסט מרשימות האישור והחסימה. ניתן להשתמש ביומן הפעילות על-מנת להגדיר מסננים לרשימות האישור והחסימה. חברת 68 מספקת, על- פי בקשה, רשימה של למעלה מ-1800 אתרים בלתי-מומלצים. למרות שתוכנה זו לא מסננת מילים בודדות, וצריך ליצור את רשימות 6 מגזין ישראל יולי 1997 ה3.|ן:7.[:].: סופר שיווק טנכנולוגיות החלה לעווק בישראל מערכות מוצרי 56א. חברת סופר שיווק טכנולוגיות המשווקת בישראל את מוצרי )שא ]861 0606, החלה בימים אלה לשוק את מוצרי ₪6א. החברה תשווק בישראל קו מוצרים שלם הכולל מחשבי מחברת, מחשבים אישיים, תחנות עבודה ושרתים. מנכ"ל סופר שיווק טכנולוגיות, אריה גבעוני אומר כי מטרת צעד זה היא להגדיל את נתת השוק של החברה בתחום העיסקי של ישראל. גבעוני מעריך כי כפי שסופר שיווק טכנונלוגיות שרתים לחברת ₪6א סידרת שרתים חדישה הכוללת מעבדים בשלוש רמות: 1. שרת קטן - סידרת 2000 18: שרת זה כולל מעבדי פנטיום פרו, יחיד או כפול, התומכים בעבודה מקבילית (:/%). שרת זה תומך בדיסקים בנפת של עד 68 36 וזיכרון פנימי של 8 512. 2. שרתי ביניים - סידרת 2000 7: שרתים אלה כוללים שני מעבדי פנטיום פרו במארז המכיל בקר ₪00 ובו שישה מפרצי דיסקים והמאפשר התקנת דיסקים בנפח של עד 68 5. בשרתים אלה ניתן להוציא דיסק תוך כדי פעולת השרת. במארז זה קיימים שלושה ספקי כוח ושלושה מאווררים הניתנים, גם הם, להחלפה או לתיקון תוך כדי פעולת השרת, זאת כדי לא להפסיק את פעולת הרשת והמשתמשים בה כאשר מתגלית תקלה באחד הרכיבים הללו. 3. שרתים גדולים - סידרת א1] 0558 : שרתים אלה כוללים אחד עד ארבעה מעבדי פנטיום פרו ומארז שבו 12 מפרצי הרחבה בנפח של עד 68 100. זיכרון עד 08 4. גם בהם ניתן להחליף או לתקן רכיבים תוך כדי פעולה. כל השרתים מכילים תוכנות שליטה ובקרה של חברת ₪6א המאפשרים למנהל הרשת לנטר את העומסים ברשת, לנהל את המשתמשים ואת חישובי עוצמת המעבד וכמות המידע העוברת ברשת. לשרתי 6זא אישורים לעבוד תחת מערכות הפעלה אזאט זק/וסא,דא-5. התמקמה כמובילה בשוק המחשבים הביתיים עם מערכות המולטי מדיה של !861 06 כך היא תביא את מוצרי ₪6א להיות גורם דומיננטי בשוק העיסקי המסחרי. מוצרי ₪6א מיוצרים בשני מפעלים: בסקרמנטו - ארה"ב ובאנג'ה - צרפת. הם פרי פעילות מחקר ופיתוח של 6פא (יפן) 1-|861 0600 (ארה"ב). חברת 6מא מיפן נחשבת לאחת המובילות בעולם בתחום המחשבים למגזר העיסקי מוצרי 6שא: -- מחירי השרתים נעים בין 12,000 שקל (שרתים קטנים) ל-48,000 (בינוניים) עד 80,000 שקל (גדולים). מחשבים אישיים ותחנות עבודה =דגו הם/וסק מחשבים אלה מבוססים על טכנולוגיה מתקדמת ביותר הכוללת: לוחות אם שבהם: מכלולי ורכיבי מחשב המתקדמים מסוגם מרמת וטגקווו0 מהדור האחרון. מאיצים גרפיים החזקים והמהירים בשוק התומכים בפונקציות תלת מימדיות ומסכים גרפיים בחדות גבוהה. מעבדי סאע-טזדאמץ זמדאז מרמה של 100 מגהרץ 233 - מגהרץ א - ומעבדי פנטיום- 2. מערכת אינפרא אדומה המאפשרת המרת נתונים ממחשבי מחברת של 6מא מסידרת מו ללא כבלים. תמיכה בזכרון מורחב עד 8/ 384. בקרת המסחרי. מחזור מכירותיה כ- 40 מיליארד דולר בשנה. מוצרי החברה מדורגים בקבוצה העליונה של דירוג גרטנר הבינלאומי, דירוג המוכיח את איכות המוצרים והטכנולוגיה הגבוהה שלהם. "דירוג מוצרי ₪6 על ידי גרטנר יאפשר לסופר שיווק טכנולוגיות להשתתף במכרזים ממשלתיים ומכרזים של חברת גדולות המחייבות כתנאי להשתתפות את דירוג המוצרים בדירוג גרטנר." אומר אריה גבעוני. טמפרטורה והפעלת מערכת איורור באופן אוטומטי. תמיכה בדיסקים קשיחים בנפחים גדולים. מערכת שליטה והמרת מידע בין המחשב האישי והשרת ודיווח מהתחנה לשרת על בעיות בתקשורת ובעיות טכניות (כולל מערכת הפעלה). מחירי המחשבים מ-5,500 שקל עד 10,000 שקל. מחשבים ניידים המחשבים הניידים כוללים סידרה של שלושה מוצרים חדשים: 1. סידרת 2500 54תםץ - בעלי מסך 1.12 אד אינטש ומעבד פנטיום 133 ₪2 2. סידרת 2600 54אמץ - מסך 1.12 177 אינטש בעל חדות מעולה ומעבד מהיר מסידרת פנטיום <ז 150 א 3. סידרת 6000-6200 8854 - בעלי מעבדי פנטיום מרמת 133-166 א]] 7זוא ובעלי מסכי 11 איכותיים בגודל 12.1/13.3 אינטש. מחשבים אלו מהחזקים בעולם כוללים יכולת הרחבת זכרון פנימי עד ל-8/ 128 כמו במחשב שולחני חזק ומאיץ גרפי 761 82 ודיסקים קשיחים בנפח של עד 468. המחשבים כוללים מערכת קול איכותית ו- 6 10 סא המאפשרים לעבוד עם שתי סוללות או שני דיסקים במקביל. מחירי המחשבים הניידים החל מ-10,000 שקל עד 23,600 שקל. הסינון בעצמך, היא הגמישה ביותר בסקירה זו. גמישות זו ויכולת המעקב המרשימה של קססח8 וספ עושות אותה לתוכנה חזקה למדי. (530) גחססט./18הסק. אועועץ. 9 יד וב ץתמגא 6 מהווה פתרון גמיש וקל לשימוש לבקרה מלאה של החומר שמתקבל ונשלת על- ידי ה-26 שלך. התוכנה חוסמת אתרים, מסתירה מילים בוטות ואפילו סוגרת ישומים שלמים על-פי רשימות הניתנות להורדה מהאתר של החברה בחינם. בנוסף לכך היא גם מתעדת את פעילות הילד במחשב. ניתן להוריד את רשימות ה"מותר ללכת" של כתובות ,81 ורשימות ה"יאסור ללכת" של כתובות .81/, קבוצות-חדשות וערוצי צ'ט מהאתר של ץתתגא ו6א. אפשר ליצור רשימות אישיות של מילים הכוללות גם מידע אישי כמו מספר כרטיס האשראי. עס זאת, צריך להקליד את כל הצורות בהן יכול להופיע מספר על-מנת לאבטח אותו לגמרי. כאשר עחחגא וא מזהה עבירה לפי רשימותיה, היא יכולה למנוע גישה, לתעד פגיעות, להסתיר מילים או לסגור ישומים. כל האפשרויות הללו פעלו במבדקינו. תוכנת הניהול ניתנת לגישה באמצעות סיסמה, ועריכת המסננים ורשימות המילים היא פשוטה ונוחה. תכונות העקיבה המוצלחת ואפשרויות ההתאמה האישית שלה עושות אותה לבחירה טובה עבור משפחות עם ילדים בטווח גילאיס נרחב. את קלות השימוש שלה תעריכו כאשר תפתחו את ספר ההדרכה האינפורמטיבי וכאשר תשתמשו בכלים הנוחים לקביעת התצורה שלה. (540) בר60. תג הזסם. אר/וע. זוסקאוהס 6ק 5-6 0 מציעה תכונות | ניהול-זמן מתוחכמות, והיא מאפשרת בקרה טובה של זמני הפעילות של ילדכם במחשב. קיימת בה רשימה של 2500 כתובות אינטרנט שמסווגות כלא מתאימות לילדים על-פי תקן הסיווג 53!0901. למרות שתהליך ההתקנה כמעט ואינו דורש התערבות של המשתמש, הקניית התצורה הנכונה לתוכנה כרוכה במאמצים רבים. על-מנת לבצע שינויים, צריך להכנס תחת השם הגגוו0 ממסך ה-1.0808 של חלונות 5 וצריך לצאת ולהכנס בחזרה כדי לבדוק את השינויים תחת שם אחר - של ילדך, למשל. תוכנות העזר 1997 4 וה 7 7-7 סו ם [ 0 | וו וו 55 ושסטבישו | ה התהאמה קלות שימוש | רלשימות סק תצורה סטנדרטית התאמה אישית ניטור מקומי 80160-1 מציעה תכונות ניהול-ומן מתוחכמות, והיא מאפשרת בקרה טובה של זמני הפעילות של ילדכם במחשב. קיימת בה רשימה של 2500 כתובות אינטרנט שמסווגות כלא מתאימות לילדים. ו ו ב בש אפ שש יד 81 ם | 5 -. ( ספ קל 00 56/ה 7/5550 וז וש 12 | ןר 7 1 | 607 שער 5% ₪ - ה ר)וצוט צ 6606סןך ב] ו 5 = 5 ו ופוסו 5/6705 ₪ עססס סוד 72 ו 5 מ 2 ( קלות שימוש ההאמלה רַשיפות ה6זס/)ז טפ 00 תצורה סטנדרטית התאמה אישית ניטור מקומי וו010 זו היא אחת החלוצות בתחום סינון התוכן באינטרנט, ונשארה אחת הטובות בתחום הודות לקלות השימוש, פשטות ההתקנה וספריית הסינון המוצלחת. צריך לרשוס את כל הישומיס שבשימוש, כולל תוכנת ההתקשרות ודפדפן ה-60/, ברשימת בקרת התוכנות. ניתן לקבוע מכסת שעות יומית, שבועית או חודשית לשימוש בישומים מסויימים. התוכנה פולטת הודעת אזהרה בתום הזמן, או שהיא פשוט סוגרת את הישוס. אפשר להגן על כל הקבצים והישומים באמצעות סיסמה עבור כל משתמש, וניתן להגביל התקנה של ישומים חדשים. ניתן ליצור דוחות שימוש לפי משתמשים, קבוצות משתמשים וקבוצות ישומים, ולהוציא תרשימי-עוגה וטבלאות-עמודות של דוחות אלו. רשימות המילים והאתרים של 0ק-60ו4 ניתנות לעדכון באמצעות מנוי מיוחד. למרות שהקשיים בקביעת התצורה, 66ת-6ַטוג8 פועלת כהלכה והיא קלה לניהול מרגע שהתקנת אותה כהלכה. (555) מוסס.1816408. אועואו. .0ח] 0|855ע0ס הוג/ וט היא אחת החלוצות בתחום סינון התוכן באינטרנט, ונשארה אחת הטובות בתחוסם הודות לקלות השימוש, פשטות ההתקנה וספריית הסינון המוצלחת. עס זאת, 6 מגזין ישראל יולי 1997 4 0 00ו5-% 81 95 5100-א, 00 ספ שור 0 ו = 0 ההאלה תוכנות העזר 1997 ק0ז4-5 היא תוכנה חזקה לסינון על-פי מילים או כתובות .1א!) והשימוש בה הוא פשוט וישיר. מלבד הסינון הרגיל של אתרים ותוכן-אינטרנט בוטה, התוכנה מציעה גם אמצעי לשחזור המערכת אחרי נסיון לפגוע בה. לרַפש'פות קלות שימוש היא לא מאפשרת פעולות כמו עריכת רשימות ההגבלה ושינוי הסיסמאות. 6ו4/ט5 מציבה אתרים בוטים מבחינה מינית במקוס גבוה ברשימת סדרי העדיפויות שלה, אך גם אתרים אחרים בעלי תוכן פוגעני נרשמים ונחסמים בעת הצורך. התוכנה פולטת הודעת חסימה כאשר מנסים לגשת לאתרי 69\ אסורים, וכן לאתרל ז06ק00, ץזת, קבוצות-חדשות וערוצי צ'ט 186 הגירסה הנוכחית לא מאפשרת עריכה של מסד-הנתוניס המכיל את רשימות ההגבלה. גירסה 2, שעתידה לצאת בזמן הקרוב, תאפשר השוואח תכונוח ע'קריות: ה וכנות פ'נון וו 6 6? מגוין ישראל יולי 1997 ססופ-% תצורה סטנדרטית התאמה אישית ניטור מקומי 1 חגא וסא התאמה אישית של רשימות אלו, ושימוש ברשימת אחאפו!סטווגצ לחסימת אתרי פטש. תהליך ההתקנה הפשוט מכניס את התוכנה לפעולה מיד בסיומו. ניתן לרכוש מנוי לתוכנית האחזקה החדשית של החברה. למרות המגבלות שבה, גטוג/\זט5 היא בחירה טובה עבור משפחות שמחפשות תוכנה שפועלת באופן עצמאי לחלוטין. (520) 310.60 1 ט8. או וו 6 [ =או2הס גוו 0ק בחירת העורבים ] בחירח העורכים ק00ח5 זספץ זוז פץ6 3.1 |0ז1ה זספץס 7% 28 - )( קסו5-א היא תוכנה חזקה לסינון על-פי מילים או כתובות .081 והשימוש בה הוא פשוט וישיר. מלבד הסינון הרגיל של אתרים ותוכן- אינטרנט בוטה, התוכנה מציעה גם אמצעי לשחזור המערכת אחרי נסיון לפגוע בה. רשימות המילים ניתנות לשינוי ועריכה בידי המשתמש, אך לא ניתן לראות את הרשימות עצמן. קְטו5-% מזהירה מפני נסיונות-פיגוע במערכת, שיכולים להשאיר אותה במצב רעוע. בהתאם לכך, התוכנה יוצרת בזמן ההתקנה את דיסק ההצלה, שמאפשר החזרת המערכת למצב תקין אחרי נסיון התנקשות. טְסו5-א מכילה ארבע ספריות-סינון: מילים, דואר אלקטרוני, כתובות ,181ז, מנועי-חיפוש ומילות-מפתח במנועי-חיפוש. רשימות אלו ניתנות לעדכון על-בסיס יומי באתר ה-טט\ של ק0ו5-א. עריכת רשימות המילים והאתרים מתבצעת בלא גישה ממשית אליהן. מקלידים את המילים, כתובות ה-1א₪8 או מנועי החיפוש, והתוכנה מאפשרת להוסיף אותם לרשימה או להוריד אותם ממנה באמצעות לחצן ייעודי. ק0ופ-א מסתירה את המילים שנמצאות ברשימת המילים היירעות" גם מחו לאינטרנט. בדקנו מעבדי-תמלילים, דואר- אלקטרוני ואפילו ישומי 03510 [גטפו, והתוכנה החליפה את המילים הללו באיקסים לכל אורך הדרך. הגירסה הנוכחית לא עוקבת אחרי פעילות ה-א6ס8הו/, אם כי הגירסה הבאה של תוכנה זו אמורה לתמוך ב-2.0 אסס8הו/. והפיפהת אתרינ לאק"ם = ק"ם₪ המוצרים מפורטים בסדר אלפאבתי המחיריס הנקובים הס לפי המחירון האמריקאי וז 15 5 וז ססקט 58 סח 515 6!קוז טוח זסז 8זטף 60 ח68 ז0ז8ז51וחו ה הוזסז הסוח 0680110818 800 8011/816 ח08 ז810ז81וחו0 ה רשימות אתרים מוגבלים ומומלציס| 58 1851710180 80ש0זסק8 85עסזק וח8זףסזק 5 0 ח68 8178107 חוחס 0060 זס? 208195 51| 665טסזס ז00ח6/ 5 טוח 68 8178107וחוו0 ה ניטור פעילות | 6/8 וז 6חו!חס 1005 68 1! 0 508000 5 68 חסו08ו1סק8 5עצססת// 5/78517018זסזו חס חסוז8זזסזח: |חס8זסס 01 הסוזטפ 015 15תשזק הגנת פריצה 0 188 םזסעצ855? 180 1116 5פ0ו/85171015 97 8 4 וי 0 תוכנות העזר 1997 דפדפנים בלתי-מקוונים לאינטרנט מישהו יכול להעז ולהשוות את המיידיות של הכונן הקשיח לוחילה באינטרנט? בעורתם של דפדפנים בלתי-מקוונים, תוכל לשייט באתרים האהובים עליך בתוך הכונן הקשית - בלי להתקשר לספקית השרות ובלי להצטופף בקווי האינטרנט. ם נמאס לך מה-:ווג/ 166\ 6חסא, אין לך קו טלפון ומין בכל עת, או שאתה סתם רוצה להיות מעודכן באתרים האהובים עליך, דפדפן בלתי-מקוון יכול להיות לעזר רב. כלים אלו מורידים דפים ואתרים שלמים מה-66ו אל הכונן הקשיח, ומסירים את הכבלים מהמשוטט חסר-הסבלנות. כשאתה לוח על קישור היפרטקסט שמוביל אל דף שמוחזק בגירסה מקומית, הדף :ורד מהכונן הקשיח באופן מיידי. המונח דפדפן בלתי-מקוון הוא מטעה במקצת. הכוונה היא לתוכנת-עזר שמורידה דפים מה-ט6או אל הכונן הקשיח, ומסדרת ומארגנת אותס שס. אבל, היידפדפן" הגה משתמש בדפדפן ה-פט\ העיקרי שלך (זסזס|קא₪ )6מז0ום1, זסוגפוצגאא וכיוצא באלה) לשם הצגת הדפים וניווט ביניהם. יובצא מן הכלל הוא 68\ סוס ץ6ש6וסא, שמאחסן את התוכן המורד בפורמט 6 הקנייני של חברת פוליו, ומשתמש בתוכנת-צפיה מיוחדת לעיון בדפים אלו. אחדים מן הדפדפנים הבלתי-מקוונים משתמשים בדפדפן ה-65\ להצגת אינדקסים או רשימות מבנה-ע של הדפים שעל הדיסק. אחרים עוקבים אחרי אתריס לפי בקשתך, בודקים בהם שינויים במרווחי-וּמן קבועים, ומציגיסם בדפדפן את השינוייס שחלו מאז הביקור האחרון שלך באתר. בחלק מהדפדפנים הבלתי-מקוונים תמצאו כלים לביצוע חיפושי-טקסט בדפים שמוחזקים בדיסק. המשותף לכולם הוא שהם נועדו לקצר את זמני ההמתנה האין-סופיים באינטרנט. בסקירה זו תוכלו למצוא מוצרים שקופים למשתמש שמנצלים את הממשק של דפדפן ה-טט\, ומצד שני מוצריסם שמפוצצים את י-רָלי ורי א 1 ו חא ב | המסך בסרגלי-כלים ומתק ניס 0 זא נוא בו וא ב | 6 עפ 25196 1 ,6חו1-ח0 ₪005 ב 1 || צלמיות במגש סרגל המשימות. אחדים מהם פשוט מוסיפים כמה = | בקרות לממשק של דפדפן ה-ט6\ עצמו. תוכנות האינטרנט של היום ‏ ' נמצאות עדיין בשלבי פיתות מוקדמים. בעתיד נזכה לראות דפדפי פט\ שיכילו תכונות לפעילות בלתי-מקוונת, שדורשות כיום תוכנות-עזר נפרדות. בינתיים, דפדפנים בלתי-מקוונים הם עדיין הכליס הטובים ביותר להורדת תוכן מה-60\ אל הכונן הקשיח. .סח! 50110018 56שסזום ל- 8000 זטפצוסז8 (539) אמנם יש ממשק נקי ומסודר שמשתמשים רבים מחפשים, אך אפשרויות ההורדה שהוא מציע מוגבלות למדי, וקיימות בו מספר בעיות קטנות. זטפיוסז8 60 מארגן דפים ואתרים בעלי עניין משותף בקבוצות הנקראות "בחירות" (6001006), 55 1/ 81זטהחזוחוס ב | 5 וח הפוא א 7-0 | שחָ] שוחו הזואזספה | ]1 6506 פוה 06 4זסע) טפט ב 20 ו + | וט 13 סט ופ הנס ה פד בד טא שחזט- :0601 08068 וטק שווד בד 7 וקבוצות אלו יכולות להכיל מספר תיקיות שונות. הממשק מציג את הייבחירה" בחלון השמאלי, ובחלון הימני את כתובות ה-₪81 שנמצאות בתיקיה שסימן המשתמש. לחיצה כפולה על אחת הכתובות תשלח את דפדפן ה-60/ להוריד את הדף אל הכונן הקשיח. לפני ההורדה, התוכנה פותחת תיבת-דיאלוג לבחירת אפשרויות ההורדה. לצערנו, אפשרויות אלו מוגבלות למדי, והן מאפשרות להוריד רק את העמוד הראשון מכל אתר ומהאתרים המקושרים אליו. מלבד זאת, לא ניתן לעקוב אחרי שינויים באתרים, ואין אפשרות לקבוע הורדות-אתרים במרווחי זמן קבועים, אלא בזמנים ספציפיים בלבד. נתקלנו בכמה תקלות ובעיות משניות אך מרגיזות בכל וּאת. במהלך ההתקנה לא נוצרו פריטים בתפריט האתחול כפי שהיינו מצפיס שיקרה. בנוסף לכך, לא ניתן למחוק דפים מהכונן הקשיח באמצעות זספוסז₪ ע8000, וצריך לעשות ואת באופן ידני מהסייר של חלונות 95. בעיות אלו והאפשרויות המוגבלות לשימוש שקיימות ב-8000 ז8/ו0ז₪ מטות את הכף לטובת מוצרים אחרים. 6 0 ב ק ‏ פשסחטופוטה ‏ טס ההקכופ? 2090000 מחס] 06 965] | 49[ 46: [ [| -01-0[-8[ || ₪ 3 05 006 א 13 | | וס זה! 06 ה זטזוקווחס) 02[ ו זה [8/ז5ו הו ב טא ב ב ב 506 5008 בס ה 00100 ב וי - ו 6 וטא 0 | ו .0010 סווס= 'זסע6וז61 60/ סו|ס-] קיימות ב-זטטטוזוט 05\ 0ו1סש (540) כמה מגבלות בהשוואה למוצרים אחריס בסקירה זו. מצד שני, הוא מציע כמה יתרונות יחודיים שמפצים על כך במידה מסויימת. 69/ זש6זסת (ומין עתה גם בגירסת חלונות 3.א עם 32%ח1\) פועל באופן בלתי-תלוי בדפדפן ה-65\. הוא מאחסן את תוכן ה-60א בפורמט 86 הקנייני של חברת פוליו, פורמט שתומך בגישה מרובת-משתמשים ובחיפושי טקסט-מלא. פורמט 18100886 מאפשר הוספת הערות והדגשות ניתנות-לחיפוש אל דפי ה- 9 ו, תכונות ייחודיות בין הדפדפנים הבלתי- 6? מגוין ישראל יולי 1997 7 ו מקוונים. מצד שני, תוכנת הצפיה של מסדי 86 אינה תומכת בכל הפקודות של .1א'ד, ובולטת בחסרונה התמיכה בטבלאות. האפשרויות לקביעת לוחות-זמנים מוגבלות אף הן. הממשק העיקרי של התוכנה הוא חלון הצפיה (ושאטו). מחלון וה שולחים את ה- זוז להורדת דפים מאתרים מרוחקים, וקובעים את אפשרויות ההורדה. מקצים קוב יעד של מסד ה-10/05486 עבור הדפים, ואם קוב זה כבר קיים, בוחרים אם למחוק את הישן או להוסיף לו את הדפים. לאחר מכן מקלידים רשימה של כתובות .81 להורדה, וניתן לשמור רשימות אלו לשימוש מאוחר יותר. ניתן לעדכן קוב אחד בלבד של מסד- נתוניס בכל פעולה, ומלבד זאת, זשטטתוטת סט/ לא עוקב אחרי שינוייסם באתרי 65/ו. ניתן לקבוע הורדות רק בזמנים מסויימים, ולא במרווחי זמן קבועים, ולא ניתן לבצע הורדות "דחויות" אם ספקית השרות שלך דורשת סיסמה בהתחברות לשרת. לסיכום, דפדפן בלתי-מקוון גה אכן מציע כמה תכונות ייחודיות ומעניינות. עם זאת, כדאי לחפש מוצר מקיף יותר ופחות מוגבל מבחינה תפקודית אם אינך וקוק לתכונות המיוחדות האלו. .0ח] 7861.080!07= 5 0806 ]טסו הוא דפדפן בלתי-מקוון שזמין ללא תשלום מהאתר של -₪10610406. המוצר ממומן באמצעות פירסום שהוא מציג בדפדפן " ו , 8[ | 06[ 00 א של | 005 "ו אס 7 6? מגזין ישראל יולי 1997 תוכנות העזר 1997 ה-95/ יחד עם המידע המבוקש, ובסקירה זו בחננו את גירסת הביטא שלו. התקנת הדפדפן כרוכה בהקלדה של מפרטי המערכת. בנוסף לכך, ניתן לרשוס את פרטיך האישיים, והחברה תספק מידע זה למפרסמים שיפנו חומר פירסומי אליך, בהתבסס על נתונים אלו ועל האתריס שאותם אתה מוריד לדיסק. מוצר זה פועל כתוספת-תוכנה לדפדפן ה-65/ העיקרי. שלא כמו מוצרים אחרות בכתבה זו, הוא לא מפריע לשימוש הרגיל בדפדפן ה-60/, אלא מוסיף לו סרגל-כלים צר מתחת לסרגל הסטטוס. באמצעות סרגל זה ניגשים למידע המוחזק בדיסק, ומפעילים את אפשרויות ההורדה של ז10610400/. תוכן ה-5ט\ מסודר בייערוצים", המיוצגים על- ידי לחצנים בצידו השמאלי של המסך. ניתן להוסיף ערוצים חדשים ולהוריד את כל הקבועים מראש, מלבד 7986 זחסום, שמכיל רשימה של כתבות פירסומיות בהתאם לפרופיל הצרכן שלך. נתקלנו בכמה בעיות בגירסת הביטא כמו כפתורים בצבעים לא נכוניס וחסרי מימד שלישי, אבל לא משהו רציני שלא ניתן להתגבר עליו בגירסת השיווק. אפשר לקבוע הורדות דפים פעם בשעה, יום, שבוע או חודש, אבל אין אפשרות לבצע הורדה חד-פעמית "דחויה". את לוחות-הזמנים צריך לקבוע בנפרד לכל אתר, משימה שיכולה להתנפח למימדים מייגעים למדי. מלבד זאת, לא ניתן לקבוע את סוג המידע המיועד להורדה, ואין אפשרות להשיג מפות-אתר. עם כל זאת, ז1601.0400 מטפלת יפה בדברים הבסיסיים, ובמחיר שלה - זה יותר מסביר. 68 [א10ח00)ח! 356 זא6זחהס6ה! 0 ₪ בחיוף העורכים 86 | 08זת60ח1 (535) שזכה ב"בחירת העורכים"י, מציע השתלבות חלקה לגמרי עם דפדפן ה-60א ויכולת תפקוד נרחבת. הוא מבצע מעברים בין מידע ב-א לבין מידע שמוחזק בדיסק באופן שקוף-למשתמש. 6 מכניס סרגל-כלים צף אל דפדפן ה- ומסרגל זה ניתן לגשת אל רוב התכונות שלו. ניתן להשיג מפת-אתר מבלי להוריד את האתר, וכאשר כן מורידים אתר, ניתן להגביל את עומק הקישורים המורדים ואת הנפת המיועד לאחסון ולפרט את סוג התוכן המבוקש להורדה. --ה. ₪8 ב ה האפשרויות לקביעת לוחות-זמנים הן גמישות למדי, וניתן לעקוב אחרי שינויים באתריס, אך לא ניתן להוריד קישורים אל אתרים הנמצאים על שרתים אחרים. החלון הימני העליון של הממשק מציג אתרים על-פי כותרתם, וניתן לסדר אותם לתוך יימגירות" ותיקיות. בלמית המופיעה ליד כל פריט בחלון זה מציינת את מעמדו: סימניה, עמוד מקומי, מפת-אתר, הורדה מלאה או חלקית. כתובת ה-.1 של האתר מופיעה בסרגל הסטטוס של הדפדפן כאשר מסמנים את האתר בחלון זה. קביעת לוח-זמנים להורדת אתר מתבצעת מתוך תפריט הלחצן-הימני של האתר המבוקש. ניתן לקבוע הורדות חד-פעמיות, פעס בשעה, יום, או שבוע, וקיימת אפשרות הורדה אוטומטית אם שעת ההורדה פוספסה. אפשר לקבוע הורדות אוטומטיות של מספר אתרים במקביל, ומצב ההתקדמות של כל משימת הורדה מוצגת בחלון הימני-עליון, שמזכיר מכווני תא-טייס. 10516 תומכת ב- 0 זסוג8וצגּא וכן בהורדת מרכיבי-אתר מתקדמים כמו קול ומולטימדיה. הו כלי גמיש, קל-לשימוש ובעל יכולת גבוהה, שיכול לשמש כל אחד. .000 1ח6חזקס|6ש6 1.0108 זס601163%/ 1.015 מעטים המוצרים שיכולים להגיע לרמת התחכום של ז00וגט:1ס6\ 1.0 (530). מוצר זה, שפועל כתוספת-תוכנה לדפדפן ה-66/ו, בנוי | [ ל | שא 1 5קחה05%מ)) 64)מסקקטה צסטעסט = ות 4 )סה 6 << ו 0 4 15 ו 4 [0 99 4 0 66 )א 4 הוקט!? 5011904 4 ו 008 10 סביב מסד-נתונים מטיפוס א.4 אשוסא, והוא מנצל את העוצמת אחסון העצמים של מסדים אלו. כדאי להעיף מבט, אפילו אם אין לך עניין במסדי אשוסא. בסקירה זו בחנו את גירסת הביטא הלא גמורה מבחינת תכונות וממשק. למרות הצדדים הלא גמורים, ניתן להבחין בפוטנציאל הרב של דפדפן בלתי-מקוון זה. זסוגטוופט/ מוסיף לוח- בקרה בתחתית כל עמוד .זואז₪1, וניתן ליצור באמצעותו גירסה מקומית של העמוד או האתר, לקבוע אתרים למעקב, להוסיף אתר לרשימת ה"אהובים", לגשת למשטח העבודה של 0זגסו1ט6/ ולעבור בין מצב מקוון למצב בלתי-מקוון. | להבדיל מרוב המוצרים, שמחזיקים את דפי ה-65\ בקבצים נפרדים, וסט מאחסן את המידע שהוא מוריד במסד נתוניס מטיפוס 6₪וסאא. מסד-הנתונים יכול לדחוס את המידע ולהצפין אותו כך שהגישה אליו תהיה באמצעות סיסמה בלבד. ניתן למיין דפים על-פי תאריך ההורדה או כתובת ה-.81/, ולסדר אותם לפי קטגוריות. תכונה למניעת כפילויות במסד הנתונים מאפשרת הורדת שכבות רבות של אותו אתר מבלי לנפח את הדיסק במידע מיותר. זז מאפשר צפיה בכל מסד-נתונים מטיפוס אטוסא באמצעות דפדפן ה-פ6\. לוטוס טוענת שגירסת השיווק של זסוגגוסט\ תוכל להוריד מרכיבים מתקדמים כמו מולטימדיה וישומוני 6ג5006% וג'אוה, אבל גירסת הביטא לא תומכת בכך. זסוגטו|טט\ מסתמן כדפדפן מרתק לשימוש בלתי-מקוון. לא נותר לנו אלא לקוות שהמוצר הסופי יגשים את הציפיות שאנו תולים בו. .סח! +ח6וחקסו6ש6 שח סוחוך סז 61311366 סז 18006 שא (850) | מציעה כמה תכונות מתקדמות להורדת מידע מה-66\ ולדפדוף בלתי-מקוון. היא מדגישה שינוייס שחלו בדפים שהיא עוקבת אחריהם, ויכולה לאסוף מידע ממגוון רחב של מקורות בפעולה אחת. ניתן לאחסן באמצעותה מספר גירסאות של אותו עמוד, ו-0זק 86סג)הוסא מדגישה את ההבדלים ביניהם באופן אוטומטי. 6וטגוו )שא 0 פועלת כתוכנה בפני עצמה, ומשתמשים בה על-מנת לקבוע ולשלוח שאילתות-חיפוש. גם כאשר מתבצע חיפוש, אפשר עדיין להפעיל את דפדפן ה-65/ ו-290 6םסגטו וטא משתמשת בו על-מנת להציג את תוצאות החיפוש מבלי להתערב בפעולתו. תוכנות העזר 1997 | --- ה ₪ | ב 3 ₪ 6 | 86 | |שם את החיפושים מארגנים בייתיקים" (66חפ) וכל תיק מכיל כמה "סוכנים" ניתנים לשינוי. סוכנים אלו יכולים לבצע מגוון של מטלות, החל מהורדת דף פשוטה וכלה בשליחת חיפושים בוליאניים למנוע-חיפוש זה או אחר. ניתן לקבוע לכל סוכן אפשרויות הורדה מגוונות, כמו סימון שינויים שחלו בדף מאז ההורדה האחרונה. כאשר המשתמש משגר את אחד התיקים, טוק 6ספו₪ו6א מתחברת לאינטרנט ומורידה את הדפים שנקבעו לכל אחד מן הסוכנים. התוכנה משתמשת בדפדפן ה-65\ על-מנת להציג את רשימת התוצאות. ניתן לפתוח את הדפים בדפדפן בלחיצה על שמותיהם. הממשק המורכב מיועד לשימוש תובעני וממושך, והוא יכול לבלבל משתמשים בלתי-מנוסים. סוק 6הסגווא לא מתאימה לכל אחד, אבל מי שצריך את תכונותיה המיוחדים ימצא תוכנה עוצמתית ויעילה. .סח! זססו= זו 5 0 +זבּוח5 005 זזגות5 (535) היה אחד הראשוניס מבין הדפדפניס הבלתי-מקוונים, והוא ממשיך כאן בגירסתו השלישית. לרוע המזל, הוא לא מגיע לרמת הממשקים של מוצרים אחרים בנושאים של קלות שימוש ותפקודיות הממשק. בחננו גירסת ביטא של הדפדפן, וגירסת השיווק לא תאחר לבוא. לאחר התקנת המוצר, הוא משתלב בדפדפן ה-66ו אבל, כאשר משגרים את הדפד5), אאזגותאססע |זגות5 פותח את הממשק הנפרד שלו, המציג מבנה הירארכי של תיקיות. גישה זו יוצרת חוסר- נוחות מורגשת בשעת הניווט ב-99/ וצריך לנקוט בכמה צעדים מסובכים על-מנת לבטל את התצורה הזו. סוכנים עוקבים אחרי שינוייס באתרים מרוחקים, ורשימת האתרים שהשתנו מוצגת לצד דפדפן ה-66/. אבל, למרות אמינותו בהורדת דפים שהשתנו, 58 00% לא מזהה טקסט שעבר שינוי, והוא לא יוריד אתר מלא ואף לא את כל הקישורים של דף מסויים. אס להתעלם ממטרדים אלו, קיימות בדפדפן וה כמה תכונות שימושיות. ניתן לקבוע חיפושים בני חמש מילות-מפתתח באתרי חיפוש מסוימים, וניתן לקבוע הורדות אתרים אוטומטיים בשעת אתחול, במרווחי זמן קבועים, פעם ביום או בימים מסויימים בשבוע. עדיין, ייתכן שתמצאו את עצמכם מבלים יותר זמן בנסיון לנווט בתוך 1גו5 מאשר בניצולו ככלי לדפדוף בלתי- מקוון. 6 סוףסוחטס חוטטו 0%פ1זוט5 אינטגריה חזקה עם דפדפן ה-טט\ היא סגולה טובה של דפדפן בלתי-מקוון, אך מצאנו ש- הוטטן? וסט!זט5 (540), הפועל כמודול חו-פטוק, משבש את פעולת דפדפן ה-65או באופן בלתי מתקבל על הדעת. קיימות בו תכונות שפועלות רק לפעמים, והתרסקויות של דפדפן ה-טט/ היו שכיחות במהלך המבדקים. קיימות אפשרויות נרחבות לביצוע הורדות אתרים וחיפושים מקוונים, ו-90וזטפ מקנה גמישות בלתי-רגילה בבחירת אפשרויות ההורדה. עם זאת, תכונת כמו 068666)זגחחפ, שאמורה למחוק כתובות .]08 נבחרות מעדכונים עתידיים, לא תמיד פועלות. כמו- כן, הורדות "כל הקבצים" פועלות באופן חלקי - קבצים גרפיים לא הורדו בחלק מהמקרים. ]5 מוסיף שני לחצניס לסרגל הכותרת של דפדפן ה-66\. הראשון, בעל תווית ")ספ]וטפ", משמש לפתיחת הממשק של הדפדפן הבלתי- 6 מגוין ישראל יולי 1997 מקוון. השני, בעל תוויות "460", מיועד להוספת האתר בו אתה נמצא ב-65/ אל רשימת האתרים (הסוכן) הפעילה. הממשק של 5 מחולק לשני חלונות. החלון הימני הוא תצוגת דפדפן ה-ט6/ו, והחלון השמאלי שייך ל-)90!וט5. בחלון זה מוצגים מבנה-הע של הסוכן הפעיל וסרגל כלים לבחירת אפשריות שונות. ניתן להוסיף כתובת .81 אל הסוכן הפעיל על-ידי הקלדתה בחלון זה. מצאנו ש- זט גורס להפרעות בגלישה השוטפת, ובעיקר הוא גורס לגולש לאבד את מקומו ב- . למשל, לחיצה על שס של סוכן לשם שינוי תכונותיו פותחת לפעמים את עמוד הפתיחה של ז0פ!זו5. כאשר מסמנים כתובת .081 לשם קביעת תכונות ההורדה שלה, 90!זט5 מוריד את הכתובת. כאשר הממשק פתוח, ניתן להוסיף כתובות 1 לסוכן על-ידי גרירת קישור לוהט מתוך חלון הדפדפן. אבל, לחיצה על הקישור גורמת לדפדפן לנווט אליו, ולכן צריך לבצע את הפעולה הזו במהירות - וגם אז זה לא תמיד עובד. מלבד זואת, כאשר אתה פותח אתר בדפדפן, החלון של ו0פ!זט5 נעלס לפעמים. בקיצור, מצאנו שדפדפן בלתי-מקוון זה הוא בלתי-אמין ואין לו היציבות הנדרשת ממנו. אי לכך, ולמרות יכולתו הגמישה ואפשרויותיו הנרחבות, אנו ממליצים לחפש במקומות אחרים. ||6אא8ו/ חספץהח6ך סוק 1ו6|600ד ₪ בחיקת - העורכיס סוק הסק16|0 (540) הוא אחד הדפדפנים הגמישים, החזקים והקלים ביותר לשימוש בשוק הדפדפנים הבלתי-מקוונים, והוא וכה בי"יבחירת העורכים". הוא מוריד אתרים במהירות מסחררת ומתאפס על הקבצים שאתה צריך, וכל ואת בעזרת אשפים שמחזיקים למשתמש המתחיל את היד בכל | אמא[ הצימא ו -. 1 ןפ ו / - ו 8 | טשששששששטטששטשטשט: 1 6 מגוין ישראל יולי 1997 תוכנות העזר 1997 שלבי הפעולה. בעזרת האשפים יוצרים "פרוייקטים"י (סוכניסם) להורדת דפיס ואתריס מרוחקים, לחיפוש טקסט בתוך אתר מסויים או להורדת קבצים מסוגים מסויימים. 160% יכול לבצע גם מטלות מתקדמות כמו סריקת מפות צד-השרת והמרתם למפות צד- הלקוח. ‏ 01ק160 מוריד את כל הקבצים הרשומים בפרויקט מסויים, ומציג אותם בממשק בן שני חלונות. העמודים רשומיס בחלון השמאלי, וקבצי הטקסט, הגרפיקה והמולטימדיה של העמוד המסומן מוצגיס בחלון הימני. לחיצה כפולה על אחד העמודים פותחת אותו בדפדפן ה-65/ ולחיצה על קוב גרפי פותחת אותו בתוכנת הצפיה המתאימה של חלונות 95. 11 מקשר מחדש את עמודי ה-פט\ שהוא הוריד בתוך הכונן הקשיח על-ידי המרת קישורי ההיפרטקסט לקישורים בין קבציס. הוא לא פותח את דפדפן ה-ט60\ לפני שרוציס לצפות באחד העמודים, וכאשר הוא עושה זאת, הוא לא משנה את תצורת ההתקנה של הדפדפן. ניתן לשמור פרוייקטים בכל מקוס בדיסק. תכונה מאוד שימושית היא האפשרות להרי פרוייקטים על-פי לוח-זמנים משותף או על-5י לוחות-זמנים נפרדים. כאשר שולחים פרוייקט בפעם השניה להוריד עמודים, הוא מוריד רק את אלה שהשתנו מאז הפעם האחרונה. לחיצה על לחצן מיוחד בסרגל הכלים תציג את העמודים הללו בלבד ברשימת הקבציס. 168008 מציע תכונות חזקות וגמישות שמסתתרות מאחורי ממשק פשוט ואלגנטי. והו ללא ספק אחד מהטובים שבדפדפנים הבלתי-מקווניס. וו 00 8זזסוד 2שוואו1] גוסו (550) הוא אחד הדפדפנים המוצלחים יותר בסקירתנו, והוא מציע עדכונים זריוים של אתרי 6\ בשילוב עס נוחות-שימוש ופשטות. הממשק החלק ותכונת ההדגשות המתוחכמת מקנים לו יתרון נוסף על-פני מתחריו. הממשק מופיע כעמודה בעלת מימדים נתונים לשינוי, והיא מופיעה בצמוד לממשק של דפדפן ה-ט6/. כל אתר שמיועד להורדה על בסיס קבוע מיוצג על-ידי "אסיסטנט" (ח8ו9ו4%9) וניתן למיין ולקטלג אתרים לתוך י"נושאים" (טוקסז). 2 מגיע עם רשימה קבועה מראש של אסיסטנטים, וניתן למחוק אותם או לשנות את תכונותיהם בלחיצה-ימנית עליהם. מעל ו ו 000( לאסיסטנטים ישנם לחצניס להוספת ולעריכת אסיסטנטים, ונמצאת שס צלמית להקטנת הממשק למינימום. ניתן לגשת חזרה לממשק בלחיצה-ימנית על צלמית בסרגל-הבקרה (צד ימני תחתון במסך), וסרגל זה מראה כמה שינוייס חלו באתריס הנבחרים שלך. לצד כל אסיסטנט מופיע לחצן תלת-מימדי. סימן צ בלחצן מציין כי אתר זה עודכן, וסימן ברק מציין כי אתר זה מתעדכן באותו רגע. לחיצה כפולה על אסיסטנט מורידה מיידית את האתר, כולל קבצי קול ומולטימדיה. 2 !וז מדגיש את השינוייס שחלו באתר מסויים בצבע שבוחרים בדיאלוג התכונות שלו (בדפדפנים שאינס תומכיס בהדגשות הוא פשוט מקיף במסגרת). ניתן לקבוע מסננים לפי מילות מפתח שיקבעו מתי להדגיש שינויים ומתי לא. כמה תכונות מתקדמות, כמו סריקת מפות צד- שרת, לא כלולות ב-2אוגטוותטו, ולא ניתן להוריד באמצעותו אתרים שלמים. מלבד זאת, התוכנה לא מדגישה שינויים שחלו בעמודיס המקושרים לעמוד הראשי, למרות שהיא יודעת לזהות שינויים אלו. אבל, למרות החסרונות הללו, 1190118012 מציע הרבה תכונות טובות, וכדאי לבדוק אותו. .סח! 88/2 60 אם אתה מעוניין להוריד עמוד מה-60/ בלחיצה אחת בזמן שיטוט, רוב הסיכוייס שתסתפק ב-60ש₪ ס6\ (550). 8000 טט/ 4 זו 2 - 6 4 1600 10 4 סה 601 4 \ 6 4+ ו מתקין סרגל-כלים צף בדפדפן ה-60\ ולחיצה על אחת הצלמיות בו מורידה את הדף בו אתה נמצא אל הכונן, יחד עם כל מרכיבי הגרפיקה, הקול והמולטימדיה. כמו-כן ניתן להוריד אתר שלס או לקבוע הורדות במרווחי זמן קבועים לפי לוחות-זּמנים. 00 סו אמנס לא משנה את תצורת ההתקנה של דפדפן ה-66א אך סרגל-הכלים חותך את הנתח שלו מחלון הצפיה. הגישה אל הדפים המאוחסנים בכונן מתבצעת בעזרת חלון הבקרה של 8060 ס6\ הבנוי מתיקיות בעלות תווית. לחיצה על אחד הדפים המופיעים בתיקיות שולחת את דפדפן ה-טס/ לפתוח אותו, וניתן לבחור בין הגירסה המקומית לבין הגירסה המרוחקת של האתר. את לוחות-הזמנים להורדה קובעים בחלון בקרה זה. התכונות החזקות של צעְ8000 ט6/ הן הורדות חד-פעמיות של עמודי .וא בודדים, וביצוע המרות מפורמט .ואך₪ לפורמטים של מעבדי-תמלילים שונים. עם זאת, אין לצפות להמרות מושלמות; למשל, המרות ל-166ז676זס/ מאבדות קבצים גרפיים. למרות ש-ע8000 65/ לא יכול להתחרות ביכולות חיפושי-הטקסט הנרחבים הקיימים במוצרים אחרים, הוא מציע מגוון מרשים של תכונות נוחיות וממשק קל לשימוש. 06 ידד י 0 פקו01פ6/ (530) הינו דפדפן בלתי-מקוון בעל עיצוב נאה, שמלבד ממשקו המחוכם הוא מציע יכולת אחסון גירסאות שונות של אותו אתר, מעקב אחרי שינוייס באתרים מרוחקים ואבטחת-מידע באמצעות סיסמאות. לרוע המזל, הוא לא מוריד יותר מעמוד אחד בבת- אחת, אבל הגירסה הבאה תאפשר הורדת קישורים ואתרים שלמים. הממשק מורכב משני חלונות, והוא פועל באופן דומה להפליא לסייר של חלונות 95. החלון - וו | פָּ הָ 9.8 | תוכנות העזר 1997 השמאלי מציג קטלוג של תיקיות, קיצורי-דרך ומסמכים במבנה-עצ, והחלון הימני מציג את התוכן של התיקיה שנבחרה בחלון השמאלי. לכל פריט בקטלוג יש גליון תכונות בו קובעיס את תאור הפריט, מילות-מפתח, תדירות המעקב, נתוני אבטחת-מידע והאם הוא דף מקומי או מרוחק. כאשר משגרים את דפדפן ה-65\ מתוך 5ג61פ6ו, שני החלונות מוצגים זה לצד זּה, והשילוב ביניהס הו חלק לחלוטין. 9006 משתמש בגירסאות מקומיות של אתרים תוך כדי גלישה בלי שנדרשת התערבות של המשתמש. לחיצה על לחצן "מסמך חדש" תוך כדי גלישה מורידה את האתר בו אתה נמצא אל הכונן הקשיח. הממשק מונחה העצמים של קו61ס6\ הוא נוח להפליא, ותענוג לעבוד איתו. כאשר הוא יתמוך בהורדות של אתרים שלמים, נראה לפנינו מוצר חזק שיתחרה על מקום בפיסגה. .6ח! 66ואו0!זס\ 1ח606 סוב 60 זטוחג 601 / (540) היא, למעשה, חבילה של ישומיס שעוזרת, בנוסף לתפקיד הרגיל של אחסנת דפי טט\ בדיסק, למצוא את המידע אותו אתה מחפש ב-ט6\. בדקנו את גירסת הביטא הזמינה בחינם (לנסיון של 30 יוס) באתר של וחסטטג. גירסת שיווק מתוכננת לזמן הקרוב, ותהיה גם גירסה "קלה" להורדה בחינסם מהאתר. זטוחג'1ס6/ מתקינה צלמית בצורת גלובוס בסרגל המשימות. לחיצה ימנית על בלמית זו מאפשרת לפתוח את סרגל-הכלים של 461 1ט6/ או לבצע עדכון של אתריס המסומנים לעדכון אוטומטי. כאשר פותחים את דפדפן ה-65/ סרגל הכלים של זשוחג 1ס6/ מופיע במאונך בצמוד אליו. לחיצה על לחצן ז60116ו גורמת להצגת כל המידע הטמון במסד-הנתונים של 361 601/. מסד וה מאפשר הוספת הערות לדפים המאוחסנים בו, ולבצע חיפושים על-פי כתובת 1, כותרת, תיקיה, מילת-מפתח, הערות וטקסט. גירסת הביטא אינה מיבאת סימניות של 680806 באופן אוטומטי, וצריך לגרור אותם ידנית אל תיבת הדיאלוג של ז6ג1ט6\. קיימות כמה אפשרויות לביצוע עדכונים אוטומטיים: לפי פקודה, במרווחי זמן קבועיס או כאשר תוכן הדף משתנה. מלבד הכלים הסטנדרטיים של דפדפן בלתי-מקוון, תג 6/ מכילה כמה תכונות חדשניות שחורגות ממסגרת זו. החזקה שבהם היא זה 1.16 של 15016ח96ה, שמשתמשת בג'אוה 3 הפו פו במ 1 | | 7 ואת ו + ה ובתסריטי ג'אוה לשס אוטומציה של משימות הורדה. ]הט ששו 1 פועלת רק עם זטוגשווגּא בגירסה 0 ומעלה, וניתן להשיג אותה גם בפני עצמה. ץוג זט סבלה מכמה מחלות-ביטא. לדוגמא, היא הורידה במקרים מסויימים רק את הכרזה של העמוד, ובמקרים אחרים היה נראה שהיא מבצעת עדכון, כשלמעשה היא לא פעלה כלל. בכל אופן, חבילת התוכנות הזו עושה רושס טוב, וכדאי לחכות להתפתחויות. .כקזס?) 4610660105 ₪ 60 (540) משתמש במטאפורה של מכשיר וידאו להמחשת הדפדוף הבלתי-מקוון. המינוח יכול לבלבל קצת, למשל שימוש במילים נגינה, הקלטה וטייפ במקוס דפדוף, הורדת-אתר ומסד-נתונים. גרוע מכך, 8 סטאו מכריח אותך לעבור בין מודים שונים, כמו במכשיר וידאו, על-מנת לגשת לפונקציות מסויימות. כמו מוצרים רבים אחרים, 68/פ6/ו מציג את תוכן מסד- הנתוניס שלו בצורת עץ-מבנה הירארכי. ניתן להציג (יילהטעין") מסד-נתונים אחד (י'קלטת") בכל ומן נתון, ולבצע חיפושים למציאת .זאש או שמות של דפים. כדי להציג דף מסויים בגירסתו המקומית, בוחרים בו ולוחצים על [<זן.] סט טש טרוט - וא טוקס א סופ שפצ הש פוטס שו |9 || ]3 |2|5 ₪]>|5ש 65|> |> | > |₪|שוש 6 מגוין ישראל יולי 1997 "נגן". אבל, צריך לאפשר את מוד ה"נגינה" המקוונת לפני שגולשיס באתרים מרוחקים. ניתן לקבוע את אפשרויות הייהקלטה" בגיליון התכונות של כל פריט במסד-הנתונים, וזה כולל עומק החיפוש, סוג הקבציס המבוקשים להורדה והאם לכלול קישורים מחוץ לאתר או לא. האפשרויות לקביעת לוחות-זמנים הן גמישות, ו-68ש60\ מעדכן רק את הדפים שהשתנו מאו ההורדה האחרונה. אחרי ש- ₪ 60 '"*מקליטיי אתר רב-שכבתי, הוא מוסיף אפשרות חדשה לתפריט הקונטקסט של דף הפתיחה - "עצור כאן". תכונה זו גורמת לדפדפן הבלתי-מקוון לא לעדכן את השכבה הזו וכל אלו שמתחתיה בפעם הבאה שהוא יבצע עדכון של האתר. הגירסה הנוכחית של ו היא לא יציבה לפעמים, ומטאפורת ה-68/ יכולה לגרום לבלבול ואי-נוחות. מלבד זאת, 6/068\ מציע יכולות חזקות ויכול לשמש פתרון נאות לדפדוף בלתי-מקוון. .0ח! קטסזב) זחסז-]0זס- סד ז6אס3ח)ט6/ זסאטה \ט6/ (550) הוא דפדפן בלתי-מקוון שנועד לאפשר למשתמש לצפות בעמודים מקומיים כאילו הם נמצאיס באתר המרוחק שלהם. לחיצה על שם של עמוד במרכז הבקרה של ז0%6גח/ס6\ פותחת את העמוד בדפדפן ה-60/ והכתובת המרוחקת היא שמופיעה בתיבת המיקוס של הדפדפן. ניתן לקבוע את תצורתו של זטאסגח\ט6ו כך שיבדוק את זמינותו של השרת המרוחק בכל פעם שלוחצים על קישור, ועל-ידי כך לאפשר גישה אל האתר המקורי. אבל, אין שוס אינדיקציה על המסך אס העמוד הנצפה הוא המרוחק או המקומי (שיתכן ואינו מעודכן). זאג ס6/ מוסיף כמה שיפורים לדפדוף בלתי-מקוון. ניתן לארגן דפיס במסד-הנתונים לפי קטגוריות שלך, וניתן לבצע חיפושים בוליאניים במסד-הנתוניס שעל הדיסק או 6 מגזין ישראל יולי 1997 תוכנות העזר 1997 בחלקים נבחרים ממנו. ניתן להוריד קבצי קול ומולטימדיה, ולייצא קבצי .1א111 מתוך מסד- הנתונים. עם ואת, תכונת לוחות-הזמנים יכולה להיות מבלבלת במקצת. תיבת הדיאלוג ששולטת בכתובת ה-.1א ובזמני העדכון שלה יכולה להיות שונה ממה שמפורט בדיאלוג ההעדפות הכלליות. באופן בסיסי, זטטגםאוס6\ מבצע את העבודה, אבל לפעמים הוא מגלה פחות גמישות מאשר מוצרים אחרים. החיקוי המושלס של דפדוף מקוון יכול להוות יתרון באותה מידה שהוא יכול להוות חסרון. תוכנות עזר נוספות לאינטרנט בפרק זה אנו מביאים את ה"שאריות" של תוכנות עור לגולש, שלא מוצאות מקום טבעי בפרקים הקודמים. תמצאו כאן תוכנה להאצת הגלישה, "סדרן" (ושחגטז0) שימושי כתוסף לתוכנת ]אזק, שירותי פקסמיליה ותוכנה ייחודית שתפקידה למנוע הסתננות חבלנית בתוך קובצי גיאווה. מאיצי דפדפנים .סח! 005ץ|818 326 0 6סחהּהו'ו0ס1ו6ק תוכנה זו (550) מאיצה את פעילות הדפדפן על-ידי ניצול ומן-מודם פנוי לשם דפדוף מקדים. ברגע שפגעת בדף מסוים בתוך אתר, טט\ 1826 מתחילה להוריד את כל הדפים המקושרים לדף זה אל מטמון הדיסק של הדפדפן. על-מנת שפעילותה תהיה יעילה באמת, צריך להקצות לה נפח גדול בכונן הקשיח, וההאצה ניכרת רק אחרי שנמצאיס באתר למשך זמן מסויים. מעבר לדפדוף המקדים, 8186 משתמשת בטכנולוגית 660ק5א של החברה, ומורידה את הדפים בשיטת "הכמסה" (ם3₪0]טפכג6ח6, מלשון כמוסה). שיטה זו נקראת גם "קוו בדפים-זורמים" (פהותוגטזו% 6פהק קשון). 818% אוספת את כל הקבציס המרכיבים את דף ה- 0 \ והופכת אותם לחבילה אחת. חיבורי ה- קוו הרבים, שרואים על סרגל הסטטוס של הדפדפן בזמן שהוא מוריד דף, הופכים לחיבור אחד, וזה תורס להאצת הדפדוף. טכנולוגית 666ק8א זמינה עתה לשרתי טט\ חשוביס כמו הסוז4 1810 167061ה1 80סז6ווא 5 שרתי נטסקייפ ושרת האפאצ" הפופולרי ליוניקס. שילוב של טכנולוגית 646 באתר ט6או יגרום למודס 978-28.8א לתפקד במהירות המשתווה לקו א82] או אפילו לחיבורים מהירים יותר. כלי-החיפוש של 81820 מאפשר לחפש מידע במנועי החיפוש של האנטרנט או במטמון הדיסק של הדפים שירדו עד עתה. ₪186 מכילה סדרן המשמש למעקב אחרי סימניות, תוצאות חיפוש והתחברויות מתוזמנות לעתיד. 193 4 1826 69 10 4 .זט 4 ז6ו[6תטג. ]א 1) 104 .א אם יש ₪ | 22 בש בש בב באפ בצ ".1 | 10-55:450 58 01/73/07 0 סוק 0 תוסכ 6% . ו =ששהן 5 א68ק 63% 1% הוא ישוס ג'אווה שפועל באופן דומה ל-%6ג81: הוא מתחיל להוריד את כל אתר ה- 0 שבו אתה נמצא ברגע שאתה נכנס לאתר. האתר מאוחסן במטמון מיוחד, והגישה אליו נעשית מהירה באופן דראסטי. עס וּאת, בגלל ש-6%.16 הוא ישום ג'אווה, טעינתו היא עניין איטי. לא מתמקד רק בקריאה מקדימה של האתר. הישוס משתמש במטמון אינטלגנטי לשם מעקב אחרי אתריס בהם אתה מרבה לבקר, והוא מנצל זמן-מודם או זמן-רשת פנויים כדי לבדוק אם חלו שינויים באתרים אלו. להבדיל מדפדפנים בלתי-מקווניס, שעושים עבודה דומה, )69%.16 פועל רק כאשר הדפדפן עצמו פתוח. למרות זאת, השיפור במהירות הגישה ניכר מאוד. הבעיה היחידה עם 263%.16 היא היקף התקשורת המוגבר ב- קזוון. כתוצאה מכך, שרתים מסויימים דוחים את בקשותיו של |064%.16. עדיין, זה לא מונע ממנו מלהיות ישוס מאוד פופולרי. סדרן אינטרנט 8 6 0%ו00ו5, הסדרן הקודס של חברת 718₪גו5, מבצע את משימות התכנון, קביעת לוחות- תוכנות העזר 1997 הזמנים, ניהול קשרים ותיאום פגישות באופן משביע רצון לחלוטין. עתה, 0%וא5100 וסחחזטוח] מוסיף מר ועוצמה למנהל המידע האישי (ה- [אזק), במיוחד באמצעות פעילות באינטרנט. ניתן לכלול כתובות .081 בקוב הכרטסת, ולשגר את דפדפן ה-65 ישירות מה-אזע. חשוב מכך, ניתן להשתמש באינטרנט לקביעת פגישות, ראיונות ואירועיס מקווניס באינטרנט כמו שיחות ציט וועידות-וידאו. אשף מיוחד לקביעת לוחות-זמנים עוזר לך לעבור על ספרי הכתובות של תוכנת הדואר- האלקטרוני שלך. מתוך הרשימות הללו בוחרים את התאריך, השעה, המקום והמשתתפים, ו-0%ו5106% וטחחטוח] דואג לשלות את ההודעות בדואר אלקטרוני. הישוס משתמש בלקוח הדואר האלקטרוני הקיים, ובשעת ההתקנה קורא את נתוני השרת והכתובת מתוך הלקוח. שתי תוספות-אינטרנט נחמדות הן 6וד10זג= 1-זסח%ו1סט 6 \. 6ותו דתוזגם שומר כמה תוויות המכילות זמניס ותאריכים מסביב לעולם, לפי בקשת המשתמש. זטתצו!פטסט6/ ממיר את לוח-השנה ורשימות הקשרים שלך לקבצי .א לשס הוצאתם לאור ב-65/. פקסימיליה באינטרנט מל אפ 9 ו 1 40 ות 8 1 הפצו 1 זר זם] (55) פוש 6% ל בו 56 34 זו ותו :1686 1308100116 אוסא !== ₪ | ה[ == ₪1 3:45 ₪6 01/13/97 מס 66% או 1 | שש | שש ו ₪ | 3:53 ₪ 01/13/97 חס 6 וס אפחק 1 [ = 3:51 ₪8 01/13/97 חס 6661066 %שפמק 3 | > זז .סח! ש8%68= חברות רבות, כדוגמת עגּפאגּ:, מציעות שרתי פקסים שמעבירים את הפקסים שלכם דרך האינטרנט לפקסימיליות במקומות מרוחקים. זטטתטג. 1אג (50.15 לדף, 515 מינימוס) רק שולח פקסים ואינו מקבל, אבל הוא יכול לחסוך את מחירי שיחות הטלפון הבינלאומיות. אבטחת ג'אוה 6 חןחו= בדיוק כאשר חשבתם שתוכלו לגלוש בבטחה בים הג'אווה, 51688 'מוווטפ של חברת פינג'אן הישראלית מזהירה אותכם מפני כמה כרישי- גיאווה מסוכנים. ישומוני גיאווה הם, למעשה, תוכניות שרצות על שולחן העבודה שלך. 6 וט עוקבת אחרי פעילותס ומתריעה בפני התנהגות חשודה. התוכנה יוצרת רשימה ובה היא נותנת משקל לעבירות בטיחות שונות, וניתן לגשת לרשימה זו מתפריט התצורה. פעילות בכונן המקומי שלך כמו קריאה, כתיבה, מחיקה או נסיון להרצת ישוס מקבלת משקל מירבי. פעילויות אחרות כמו קריאת תכונות המערכת "זוכות" למשקל נמוך יותר. 6 5 עוקבת אחרי סביבת ההרצה של ישומוני ג'אווה. היא מציגה את הישומוניס הפעילים והמשאבים שהם מנצלים באמצעות מסך-בקרה צבעוני. ניתן להורות לתוכנה להפסיק ישומונים חשודים באופן אוטומטי, או אפילו שהדפדפן יתנגד לכל ישומון חשוד מלכתחילה. הגנה דומה לסביבות עסקיות גדולות מתאפשרת באמצעות 0386 חווט5. בהתחשב בעובדה שיותר ויותר אתרי 65/ מכילים ישומוני ג'אווה, כולל כאלו שנדחפים לכונן הקשיח על-ידי חבילות כמו גסחוזגוא משתלם מאוד להחזיק מנגנון הגנה מפני ישומונים סוררים. 6 מגוין ישראל יולי 1997 תוכנות העזר 1997 תוכנות צפיה גרפיות תוכנות צפייה מאפשרות לך לפתוח קבצים ולהתבונן על המסך בפורמטים שלא נתמכים עייי בישומים שלך. בעידן שהאינטרנט משמשת זירת מסחר חליפין במידע ובגרפיקה, תוכנת צפייה גרפית היא צורך חיוני לכל גולש. רוב המשתמשים, תוכנת צפייה בקנה- מידה מלא היא מנופחת מדי וחלקים רבים בה מיותרים. מעטים מאוד זקוקים ליכולתן של תוכנות אלו לפתות קבצים של מעבדי-תמלילים אזוטריים כמו 0 \ [018ך או 15000א2680016. במקוס תוכנה כזו, אפשר להסתפק בתוכנת-צפייה גרפית בלבד. תוכנות אלו מציגות במהירות רבה קבצים בפורמטים מקובלים כמו א6ת, 1086 או עקז1. משתלם להחזיק תכונת-עזר מסוג זה, גם אם יש לך כבר תוכנת-צפייה לקבצים של מעבדי- תמלילים, גיליונות-אלקטרוניים, ומסדי- נתונים. רוב תוכנות-הצפייה הגרפיות מציעות יכולת המרה בין פורמטים, ותכונות עיבוד- תמונה בסיסיות. כולן יודעות להציג מגוון סוגים של מפות- רסטר, וחלקן מציג פורמטיס וקטוריים מקובלים בנוסף לכך. לרוע המזל, אף אחת אינה מציגה את פורמט או1407" של קודאק. 0 תוכנה זו (519) מציגה 37 סוגי מפות-רסטר ו- 0 פורמטים וקטוריים, וזהו המספר הגדול ביותר בסקירה זו. זטשחגותוחס) 1386 מהירה ברוב המקריס ממתחרותיה בפתיחת הקבצים, 6 מגוין ישראל יולי 1997 והיא מאפשרת המרה של כל תמונה לרוב סוגי מפות-הרסטר שבה היא תומכת. הממשק בנוי באופן סטנדרטי ליישומי חלונות, ולוקח שניות להשתלט על הדיאלוגים והקיצורים המוכרים. התפריטים מכילים אפשרויות למידרוג וסיבוב של תמונות, שינוי בהירות, קונטרסט ועומק- צבע, וניתן לשמור חלק מתמונה בקוב> נפרד. שלא כמו תוכנות-צפייה גרפיות אחרות, טפגחוז טח "6 לא משנה את שיוכי הקבצים (₪16 שקובעים את הישוס המשמש לפתיחת קוב זה או אחר בתוך הסייר של חלונות. תחת ואת, תוכנה זו מאפשרת לך לבחור בכל עת אילו קבצים ברצונך לשייך לה, ווה חוסך הרבה כאב-ראש. 00566 658 5 אם אתה סובל משכחון-קבצים, 460589695 (530) מציג תמונות-נעא (18וגחסותטגו) מעוררי- זכרון של קבצים גרפיים במהירות רבה. 5 יכול לפתוח שמונה פורמטים- גרפיים חשובים, ומציע תצוגה מוקדמת של תמונות-נעץ בומן דפדוף בספריות גרפיות שונות. הממשק אינו סטנדרטי; הוא מכיל סרגל-כלים אחד בלי תפריטים, אבל הוא פשוט ואלגנטי וניתן לנווט בו בקלות. הממשק משתמש בקיצורי-מקשים רבים, וזה מוסיף למהירות העבודה. שיוך קבצים ל-₪6086695. מתבצע רק בשעת ההתקנה, אך ניתן לשנות את תוכנת העיבוד הגרפי המשוייכת לכל קוב באמצעות תפריט לחצן-ימני. סזו8זוס | 8100ח80 | 70 ש6וץ.] תוכנת הצפייה הפופלרית של לאונרדו לורירו (530), משתמשת גם היא בתמונות-נע לשם תצוגה מקדימה. התוכנה מציגה שבעה פורמטים גרפיים שונים, והיא יכולה להמיר קבצים המוצפנים ב-שחוסטחטטט מבלי לשנות את שיוכם. 6זש שטוצ.] אינה מהירה כמו מתחרותיה, אבל היא מציעה כמה תכונות עיבוד-תמונה, כמו אפשרות לקבוע לוחות-צבע מצומצמיס בהתאמה נפרדת לכל תמונה לשם שיבוצ אופטימלי של קבצים ב- 9 )). ניתן ליצור סדרות של פקודות עיבוד תמונה, ולישס אותן על מספר תמונות בלחיצה אחת. גירסת ה-1א0א-6 (540) כוללת תוכנה לסידור תמונות בקטלוג, ומבחר של תמונות וצילומים. 6 0568 950 | |יי !זה | |% || |5 |₪|א| 6 || ו ו ו יי | " וס וו 7 אס חסןסוחזב |. 6% 0 56151 בחוזם פוא ,או .94 87055 3 ו 095 1חוו. :6% ו פ1095חח!. 4% , 0011996 פזווטק |מוחוט! .4 5פוחב! = טפ 2189295016% = 13574 06 1 | בשפן 6% 413848081 93 296 1 8 ספקן 183290168 בק 1596-1א1. 36% 6 15 קוק עממא ו ,4 65חזםו = סספן ו194427516% גא ,1586 08 ,4 זו ו 1 בכ 596-2!א. 66 04 4596-4/. 6% בקן.4596-6א1. 66 בס 11695. 66 = > 80% 506 0 זט של 50100876 80%תג11 (540) היא תוכנת-צפייה גרפית הראויה לציון בזכות יכולתה להציג סרטי וידאו, להשמיע קבצי קול ולהריץ מופעי שיקופיות. למי שלא מעוניין להוציא כסף, שטו/חג!ז! של אירפאן סקיליאן היא תוכנה קומפקטית התומכת ב-31 פורמטים גרפיים, והיא זמינה בחינס מ- .74‏ מסטווט). [8100;ת8%11[8 מגו]. | 2 1/6 0 155 .. 08 18 5 1300 | 16 תוכנות העזר 1997 מא תוכנות להמרה בין 26 ומקינטוש ודאי יצא לכם כבר להתקל בקוב שלא היה ביכולתכם לגשת אליו מהסיבה הפשוטה שמקורו במקינטוש. במקרים אחרים, הייתם צריכים להעביר מידע מ-26 למקינטוש. פתרון של משתמשי מקינטוש הוא פשוט: מערכת ההפעלה שלהם מגיעה עם ן תוכנת-עזּר להמרת קבצים בין מספר פלטפורמות שונות. משתמשי 6, לעומת זאת, צריכים להסתמך על ממירי קבצים מצד שלישי כדי להמיר קבצים מ-6ע למק. למרבה המזל, קיים מגוון לא רע של אפשרויות. ארבע התוכנות שסקונו כאן יכולות לאתחל תקליטוני מקינטוש מתוך חלונות, והן יודעות לשנות את סיומות הקבצים בהתאם לסוג הקוב ב-26 ובמק. שלוש מתוך הארבע מאפשרות מיפוי סיומות-קבציס בהתאמה אישית. כל הארבע תומכות בשמות קבצים ארוכים בשתי הפלטפורמות (חלונות 95 ומקינטוש), והן מקצרות את השמות בהמרה לחלונות א.3. כולן תומכות בכונני ‏ 62-80% בפורמט מקינטוש, ובהתקניס התואמים את ממשק התכנות המתקדם של 5651, כדוגמת כונני ₪7 של זצסטףץ5 והתקני 182, ו![טסחזס₪ ו-ק1? של הי שתי א 8חסואזסצת0) (999) ו-זטחסקכ0סג]1א (550). התוכנות החזקות בסקירה זו הן שתיהן משתמשות בדרייבר-התקן כך שניתן להשתמש בתקליטוני מקינטוש כאילו היו תקליטוני 26 לכל דבר. כך תוכלו לפתוח קבצים שנוצרו במקינטוש ישירות מתוך יישומי חלונות, למשל לפתוח קבצי וס למקינטוש מתוך 8א60פג\ זס1 סוס \. [אך ]-] ב קופם - 106 פהסחק0. אפום - 6 5006 1 0 וכ 3701/04 טס 6 כ [06/5 ופ ספאב ₪ ספכסרם :1 פמוט. שה 5 5 תסז! הכצ)פייסכ: 10 01 אלו סולו וטו לככו פתו 56סכרב) 2 550 %/ הסזע אוש 0 ו6וחס) 5 1000 פוזו .באה 2 קסו6 - |--=--- | תפ ב 00 2 בי 77 066 6 080% :8 55 86 6 90 | | 1 טפ שתי התוכנות הללו הן היחידות שמאפשרות צפיה בתוכן הקבצים. ניתן להעלות מספר קבצים לצפייה, ולהתחיל את תהליך ההעתקה וההמרה מחלון הצפייה. אט1אחסופזטץחס6 יכולה, בנוסף לכך, להמיר קבצים בין 36 פורמטים של מעבדי-תמלילים, 26 של גיליונות-אלקטרוניים, 19 של מסדי-נתונים ו- 1 פורמטים גרפיים של 6 ומקינטוש. 506 68 0 שו 8 6ז6ו] אסא 8 11616 (575) פועלת בגישה שונה במקצת: היא מבצעת המרות קבצים באופן שקוף למשתמש. תוכנה זּו משתמשת גם כן בדרייבר- התקן, כך שניתן לפתוח קבצים מתוך יישומי חלונות, הסייר של חלונות 95 ומנהל הקבצים. לאחר ההתקנה, ההמרה מתבצעת באופן שקוף למשתמש, והממשקים היחידים שקיימים בה נועדו האחד להתאמה אישית של מיפוי סיומות-הקבצים, והשני לאתחול תקליטוני מקינטוש. 6000 ד 8 וז 4 סז5010/3 00386 ל- 501810 86ַח3 06 (549) ממשק שמוכיר מאוד את מנהל הקבצים, וקל מאוד להתרגל אליה בשל כך. המרת קבציס מתבצעת בפשטות על-ידי גרירת הקבצים מחלון של כונן אחד לשני. ניתן לבצע מטלות ניהול-קבצים פשוטות כמו יצירת, מחיקת והזות ספריות, מחיקת קבצים ושינוי שמם. החסרון הבולט ביותר הוא שלא ניתן לפתוח קבצי מקינטוש מתוך יישומי חלונות בטרס הומרו. סוס מצד גם ל-136006882א חסרה היכול לפתוח קבצי מקינטוש מישומי חלונות. בנוסף לכך, זו התוכנה היחידה שלא מאפשרת התאמה אישית של מיפוי סיומות-הקבצים. עם זאת, היא מציעה ממשק פשוט ונוח לביצוע המרות, והיא היחידה שפועלת בסביבת 08פ. הממשק מכיל סרגל כלים שממנו מבצעים משימות כמו קביעת העדפות, בדיקת משאביו של קוב מקינטוש ואיתחול תקליטוני מק. המרת הקבציס מתבצע על-ידי סימונם ולחיצה על לחצן בצורת חא. לצערנו, 1804000882 היא תוכנה חלשה יחסית למתחרותיה, והיתרון היחיד שלה היא העבודה בסביבת 05, למי שוקוק לזה. 0 6 מגזין ישראל יולי 1997 ה-0? המושלם > 8 מעמוד 20) = (1024א1280) | בצבע ‏ "טבעי" (24 סיביות = לפיקסל). 1 + כרטיס קול עם טבלאות גלים ואפקטים תלת-מימדים מוסיף גם הוא רק כמאה דולר לחשבון. : -4 השבחה של מערכת הקול עם יחידת באסים (00161איפט5) איכותית, שיפור מדהים בחוויית המולטימדיה ועדיין בפחות ממאה דולר. + צג 17 אינטש, במקום 15 אינטש, הוא צעד מומלף שלא יעלה לך יותר ממאתיים דולר נוספים. כונן תקליטורים עם מהירות משתנה 4 - א12, במקום כונן קונוונציונלי, מוסיף. פחות ממאה דולר למחיר. = = 1+ 4 כונן ?21, לגיבוי והעברת קבצים, נמכר כיום בארהייב כיחידה.פנימית תמורת כמאה דולר בלבד. " 4 מקלדת ארגונומית ועכבר ארגונומי ישמרו על בריאותך גם אם אתה מחובר למחשב -במשך שעות ארוכות כל יום. בערך 100 דולר יותר ממוצרים סטנדרטיים. = 6 מערכת 'יאל-פסקיי עם הגנת ברקים תוכל להציל אותך מאסונות חורפיים. בסביבות 100 - דולר. למחשב יחיך. - ' 4 מדפסת הזרקת דיו בצבע, כמעט יפוטריאליסטית'י, או מדפסת לייזר יאישית" יעלו לך פחות מארבע מאות דולר. כסא אורטופדי, שולחן עבודה מותאם למחשב ותאורה נכונה הס דברים.: שלא חושביס עליהם, בדרך כלל, כחלק מעיסקת | המחשב. אבל אסור לחסוך כאן והמחיר לציוד איכות יהיה בערך 5300. סיכום ביניים סיכום של ההשבחות הנייל מראה שהמרחק, ממחשב בסיסי - אבל יעיל -‏ למחשב שכל אחד היה שמח למצוא על השולחן-שלו, הוא בין אלף לאלף ומאתיים דולר (ללא: הציוד ההקפי). המחיר של תחנת עבודה "אישית", כולל מיטב האבזרים ההיקפיים והריהוט הארגונומי, יהיה עדיין מתחת לארבעת אלפים - דולר. זה מחיר שלפני שנה-שילמנו עבור מחשב שכיום לא עומד בתנאי. המינימום של קנייה נבונה! הצעדים הבאיס בהשבחה מביאים אותנו קרוב מאוד לסביבת ייה-6 המושלם": : 6 מגוין ישראל :ולי 1997 ח-90 המושלם % מעבד. פנטיוס-2 266 מגהרץ. : תוספת של | - 1 9 כשלוש מאות דולר למחיר התצורה -חנייל.. | << 4 צג:19 אינטש (דור חדש של צגים שמחירם . = "פחות מאלף דולר והם: מספקים שטח תצוגח . | מוגדל ב-25 אחוו ביחט ל-17 אינטש) מוסיף. < למחיר כחמש מאות-דולר. 4 מערכת קול [גוגות סוס עם 5 ערוצים היא הכנה טובה לעידן ה-פזפ. תוספת של : 00 דולר. / 4 מקלט טלוויוּיה, ההתקן לכידת תמונה, מפענח 100 וממיר מ-64/ו ל-.41/ ניתן כיום לקבל בכרטיס אחד שמתירו כ-300 דולר.. % סורקי מסמכים ייאישייםי, עם איכות חיר תחנה עבודה: "אישית", כולל מיב האבזרים הה'קביים והד'הו הארגונומ', 'ה'ה עד'יין מהחה לארבעת אלבים דוכד. זה מחיר: שלבנ' שנה שילמנו עבור מחשב שוניום לא עוד בחנא' המ'נימום | של קנ''ה נבונהו מפתיעה לטובה ויכולת לסרוק גסתמונת צבע, אמיניס היוס במחיר של כשש מאות דולר. * ההשבחה האולטימטיבית" כלומר, תמורת כאלפיים דולר נוספים תוכל לבנות לך סביבת עבודה יימושלמת. בסך הכל הוצאת עד עכשיו פחות מששת אלפים דולר - .ואתה יכול להתבונן בגאווה ובסיפוק על המערכת שלך. | פחות . מאחוז | אחד מהמשתמשים לא יסתפק בתצורה הזאת ויעשה את הצעד האחרון ב ייההשבחה האולטימטיבית": : 4 ווג מעבדי פנטיום-2 יכפיל בישומים . מסויימים, דוגמת פוטושופ ותוכנת. התיביים א .את הבלצועים. בינתיים לא כדאי : לקנות אֶת-גיהסת 100 מגחרץ של הפנטיום-2, | אבל תוך חודשים ספוריס-המצב ישתנה. הוסף 00 דולר לתקציב הרכישה; * -8 עבור מדיטקים מסזט לדיסקים מסוג /ו1 1 66א. שני דיסקים בתצורת פַחוקוזו5 (כלומר כתּיבה סימולטנית לשני הכונניס ללא יותירות". ידוע גם בתור תקן ₪410-0) יכפילו את ביצועי מערכת הדיסק ויוסיפו 0 דולר לתג המחיר. | 8 כרטיס גרפי כ3 י"יאמיתי", בולל האצח של שפת התיאור הגרפי .01חטק0 ו-16 עד 24 מגהבייט של זכרון - כדי לאחסן את מפות הטקסטורה ואת חוצף-2 (6/שם2-8, מימד העומק של כל פיקסל), הוא המרכיב היקר ביותר בתוכנית ההשבחות. המחירים מתחילים ב-3000 דולר. + כונן פ/יכ במקום, [60-80%, ומתאם פס מוסיפים-כשבע מאות דולר למחיר. | 6 מצלמת ווידאו ועירה עבור תקשורת חזותית באונטרנט או באינטרא-נט תוסיף 300 דולר לחשבון. + כונן 182, עם מחסנית של 108 ומחירות גבוהה בהרבה מ-2:0, ישמש להעברת קבצִים. עוד כ-400 דולר לעלות הכּוללת. . 8 צג 21 אינטש. הוא הגדול ביותר לעבודה מקצועית. תוספת המחיר מעל לצג 19 אינטש "היא כ-800 דולר. 4 תקשורת 1808 תחליף את המוּדם ל כדי לאפשר וועידות ווידאו באיכות סבירה וקליטה של תתנות ווידאו ואודיו באינטרנט. תוספת של כחמש מאות דולר, ללא העלויות של שירותי בוק. + כונן קלטות 047 מאפשר לגבות את הדיסק הקשיח על מדיום יעיל ואמין במיוחד. . המחירים מתחילים בשש מאות דולר. 4 הגדל את הוכרון ל-128818 תמורת כאלף - דולר נוספים. מושלם, אבל יקר הצעד האולטימטיבי שבחרת לעשות מכפיל את מחיר תחנת העבודה שלך, מסביבות ששת אלפים דולר ליותר מ-12 אלף דולר. בסביבה עיסקית ה-0? המושלם הוא אפילו יקר עוד *ותר, שכן נדרוש ממנו חיבור רשת בתקן ו זסמזסמום (100. מיליון סיביות לשניה) ויכולת שליטה מרחוק מתחנת מנהל הרשת. אין הרבה -משתמשים שיוציאו בין 2 ל-15 אלף דולר על | תחנת. 6 אבל מי שיבחר לעשות זאת יגלה כי הוא מקבל תמורת כספו הרבה יותר ממה שניתן לקבל בתקציב דומה אם מתתילים בתחנת 8186.וסביבת יוניקס. 107- 108 - | - 0 לחסכנים מעבד 6 0 אלטרנטיבי 6 | 200 מטמון חיצוני 26 256 זכרון ואת [ן אגנ ברטיס גרפי מ 0-ה זכרון ווידאו |א? 2 דיסק, סוג 0 פס מו | נפח הדיסק -- אמוי כונן תקליטורים | 6 ;2ן 0 6+ | מתאם מיוחד | | : | | כרטיס קול 6 ₪ | סינטסייזר ₪ [ ₪ | רמקולים 2 2 | צג 5 "5 | כרטיס רשת ואו 0 | ספק כח | ו 200 8ט-אל פסק - / חריצי הרחבה 43 4 | | מפרצי כוננים 4+ 4+ | מודם 6 | 6 שערי פאס כונן דיסקטים | 44 | דיסק שליף אבזר גיבוי הטבלה שמלווה מאמר זה מתארת בצורה סכימטית במקצת את השלבים השונים של השבחה/חסכון (הצד השני של השבחה הוא נסיון לחסוך במחיר עייי הורדת הדרישות). הטור המרכזי בטבלה מתאר את "ה-6ק המושלם", שמסוגל לבצע כל משימה בצורה הטובה ביותר - החל בפיתוח ישומי מולטימדיה וכלה בהדמייה של שדות אלקטרומגנטיים במולקולות מורכבות - ובנוסף הוא שומר על "מקדם בידור" גבוה להפקת | מירב | ההנאה | ממשחקים וסימולטוריס. כאשר נעיס בטבלה ימינה או שמאלה מוותרים בכל צעד על חלק מהתכונות, עד שבטורים " = הקיצונייס מתקבלות התצורות שלדעתנו אסור לרדת מתחת להן. התנועה ימינה היא בכיוון של מחשב משרדי, כלומר אנו מוותריס תחילה על חלק מתכונות המולטימדיה שאינן חיוניות בעסקים. התנועה שמאלה היא בכיוון של מחשב ביתי יותר, עס דגש על יותר מולטימדיה ופחות כלים לעבודת צוות. הסברים לטבלה 4% המעבד. במחשב המושלם, ללא הגבלות תקציב, המעבד הוא פנטיוס-2 בגירסת 300 מגהרצ. השבב הזה עולה ליצרניס שמצליחים לקבל דוגמאות מאינטל - ואין הרבה כאלה - כמעט אלפיים דולר. בדרך עד לידיו של 1700-2300 8 2400-2800 5 2900-3700%5*" 5% מכונת ה וב 06 גנ 6 מ אאא | אאא | וו 3 א 8 3 | 0 166 12 0 12 12 0[ 0תף 12 266 2% אנ [64 [אאכן | 1 | / - אנ ו סוט ו 0 ו כג | כנס כנכ ₪ סנ א [א8-16 ]16-24 [ / ו אצ | אג 2 | ו | ו 8081 ]א | אואס-0/₪פו ואפ טפט | ופוג ו 0+ 8 | 8( | 68 | 8 [ 5+ 8 כ 10 | פצכ 1 ץע | פצכ 0 0 6+ 0 6+ 0 אל ו | ןאצ | 086וא/שם | שווסם 0 תד שיד 3 | וי ורי | 630 4 וש 3 אוו ]אד ]א [א4/ד\ ]אלו אוו | או א 2 צר ץ9 ₪ 00 + 0 8 || "ְן "ן2-"פן | "[2 "267-338 ו ה ₪ ₪ "5ן 5 10 וו ו 0 - 200 | 300 א 300 \250 \250 - / / / / . 4+ 0 6 6+ | 6+ 6+ | 44 4+ 460 | 10 0 | 16 6 4+ 6% 50% | אס אס 5% 30% ו 2 | 2/ ₪ 2 | 2 2 = ₪ | 6-1 ] | ]44 1 | ו 08 1 | [א0כן 144% | [א144 ]44 | ץן? לג ענ | שקנ לן? וו המשתמש הסופי המחיר תופח ליותר משלושת אלפים דולר. קשה להצדיק מחיר כזה כאשר מבחני 1.40% 26 מראים על שיפור של כ-10 אחוז בלבד בביצועים של ישומים אופייניים. דרגה אחת נמוך יותר בהיררכיה של מעבדיס נמצא הפנטיום-2 בגירסת 266 מגהר>. זה המעבד המושלס למשתמשי עוצמה עיסקיים ולמשתמש הביתי שלא חס על כספו. למי שכן חי בעולם ריאלי, הבחירה תלוייה בישום. ל- 6 המשרדי, שיצטרך במקודם או במאוחר לעבור ל-1א %אוס6חו/, אנו ממליצים להשאר עם פנטיום-2 ורק לרדת דרגה בסקלת המגהרצים. למשתמש הביתי עדיף לבחור בגירסת 233 מגהרץ החדשה של הפנטיום 6 מגזין ישוראל יולי 1997 אאא - ולחסוך כך כמאתיים דולר.- אותם הוא ישקיע בשיפור המולטימדיה. בדרגה: הנמוכה ביותר, "ירמת המינימום", המשתמש העיסקי יכול לוותר על תמיכת אאא - אבל לא לרדת ממהירות של 166 מגהרץ. המשתמש הביתי חייב להתעקש על מעבד א1א1/, שבקרוב יהיה תנאי הכרתי להנאה ממשחקים חדישים. 4 מעבד אלטרנטיבי. בשלב וה אנו ממליצים על המעבד 6% של חברת זא כאלטרנטיבה סבירה לתלק מהדגמים של אינטל. סייריקס עדיין לא הראתה את כוחו של המעבד שלה, %א86א6, שהיה ידוע עד כה בשם הקוד 12א, ולכן אנו נזהרים מספקולציות. שם לב שעדיין אין תחרות ממשית לפנטיום-2 בגירסאות המהירות העליונות. רכישה של מחשב המבוסס על מעבד ג יכולה להתבטא בחסכון של מאתיים דולר ויותר, ללא שוס סיכון של בעיות חוסר-תאימות. רק בישומים הנזקקים לעוצמה מירבית של יחידת העיבוד בנקודה צפה, כמו בתיביים ועיבוד תמונה, ה- 6 נופל מהפנטיום-2. בישומים משרדיים- עיסקיים ובישומיס המנצלים את פקודות אאזא החדשות, אין ל-עזא8 במה להתבייש מול המיטב של אינטל. - 4 מטמון חיצוני. הפנטיום-2 מסופק כיוס בלעדית עם מטמון 12 בגודל א512%. לאור ירידת המחירים אנו ממליצים על מטמון בגודל זה גם למחשבים זולים יותר. האמת היא שאין צורך לרדת נמוך יותר - ובכל מקרה, 256% וה הגבול התחתון. . 4 זכרון ]אגא ל-6ע המושלם הקצנו 128 מגהבייט של זכרון 06ם, מה שיאפשר לו לטפל ביעילות מירבית בישומים כבדים מאוד בגרפיקה. לדוגמה, מהירות אופטימלית: של עיבוד תמונה בפוטושופ דורשת שהזכרון יהיה יותר מכפול מגודל התמונה. עם 128 מגהבייט אפשר כך לטפל בתמונות שיימשקלן" יותר מ- 0 מגהבייט, משימה שיגרתית למדי בהוצאה לאור שולחנית. לזרם המרכזי במיחשוב משרדי או ביתי אנו ממליצים על 32 מגהבייט. כך תקבל ביצועים אופטימלייס של ישומי ערכת 01:66 בסביבות 5 8008מ1/ו.. למי שעובדד בסביבת 8שסטמו 1א כדאי לעיין ברצינות בהגדלת הזכרון ל-64 מגהבייט. רמת הסף היא 16 מגהבייט ובשום פנים ואופן אסור לרדת נמוך יותר. 0 מגוין ישראל יולי 1997 ה-26 המושלם חשוב גס להקפיד על סוג ואיכות רכיבי הזכרון. את הביצועים הטובים ביותר תקבל מרכיבי . ואס (זכרון "דינמי-סינפרוניי) עם אמן" גישה קצרצר - 50 ננושניות או פחות. חסכון. קל במחיר אפשר-לקבל מבחירה בזכרון -0כ [את. בכל מקרה, לא להתפתות לחסכון שברכישת רכיבי 841 מיושנים, עס זמן גישה של 70 ננושניה. בשנה הקרובה נראה שיפורים דרמטיים בביצועי הזכרון עם הכניסה לייצור מסחרי של רכיבי 05ְ4/18א, אבל עדיין מוקדם להמליץ עליהם.: + כרטיס גרפי. בשורה הזאת אנו מסווגיס את הכרטיסים בשלוש קטיגוריות. בראש הפירמידה תמצאו כרטיסים מקצועיים לעבודה בעיצוב תלת-מימדי, פוטוריאליסטי. כרטיסים כאלה אפשר למצוא בתחנות עבודה + מבוססות 8156 ובדור החדש של תחנות עבודה גרפית של ש11, קומפק ואינטרגרף. מייחדת אותס התמיכה בשפה ,01מסק0. כדי להפיק את המיטב מהמאיף הגרפי, יש צורך לצייד אותו בכמויות גדולות של זכרון: בנוסף ל-4 עד 8 מגהבייט הדרושים לייחוצצ המסך", כדאי להוסיף 4 עד 8 מגהבייט עבור ייחוצף 2 ו-4 עד 8 מגהבייט עבור ייחוצ הטקסטורהי. הקטגוריה השנייה של מאיצים גרפיים היא זו שתומכת בממשק הישומים 6032זום של מיקרוסופט. היכולת התלת-מימדית שלהס לא מתקרבת למה שאפשר לעשות עם מאיצ מק 0, אבל מדובר בפחות מעשירית המתיר. - כרטיסי פ3כ ישימים כיום בעיקר במשחקים ובכותרי מולטימדיה פופולריים ופחות בישומיים עיסקיים. בעתיד הקרוב אנו מצפים שגם בעסקים יהיה מקום לגרפיקה תלת- מימדית בגירסת כ3פ. (ראה במאמר יירב-קרב | בשלושה מימדיםי, עמוד 66)'- רמת המינימום היא, כמובן, כרטיסי 22 קלאסיים. הביצועים הגרפיים: של יכל הכרטיסים כיום היא יותר מסבירה. נכון שיש כרטיסים טובים . יותר וטובים פחות - בקטיגורית 22 אנו ממליצים על מילניום-2 של מטרוקס - אבל גס הפחות יוקרתיים והפחות יקרים מספקים "את הביצועים הדרושים ל-90 אחוז מהמשתמשים. + זכרון ווידאו. הזכרון המותקן על הכרטיס הגרפי. הגודל נע בין 24 מגהבייט בכרטיסים המיועדים לתחנות עבודה גרפיות לרמת המינימום של 2 מגהבייט. ברמת המינימוס יש די וכרון כדי להציג תמונה באבחנה של 0 ו-24 סיביות לפיקסל או באבחנה | של 10248768 ו-16 סייביות לפיקסל. כמו בוכרון הראשי, יש הבדלים משמעותיים = בביצועים הגרפיום כפונקציה של סוג הרכיבים. ייחוצץ מסךיי מהיר נוקק לרכיבי | ]אש יקרים יחסית. ברוב המאיצים היוס מותקנים רכיבים זולים יותר, מסוג 5841 או ][א8/ו. רכיבי זאתס זולים מאוד לא יתנו ביצועים משכנעים בדרך כלל וראוי להגביל את השימוש בהס לוכרון ייתוצץ הטקסטורה" וייחוצ-2י, בכרטיסים בהם יש תמיכח בפונקציות אלה. 4 דיסק, סוג. ל בשנתיים : הבר : - - בדי רקבל ביצועים טובים הדיסקים הד'פק צר'ך להטחובב פס ב-מ548 פיבובים לדקה המקצוענים. [וושה] לבחוח. רצו' ב- ההלולה | וקהםם12. הדיטקים 8 המלה'רים ב'וחר המסורתית ב | משח|בבים ב'וחך מ- ל = מממ פיבובים לדקה שכמח חברות והן אן מוניחים אה פד = עצמם באלוב' הביצונים. וקבוצת 8051. הגירס ה המקובלת ביותר היום בין 8 כונני סז היא 8 עם מ ה לת העברת נתונים מירבית של 11.1 או 16.7 מגהבייט לשנייה. גירסה מעודכנת יותר נכנסת עכשיו לייצור המוני, תחת השם אכ גשוש, עם מהירות מירבית של 33.3 מגהבייטילשנייה. כונני סז זמינים בנפחים עד 6.4 ג'יגהבייט. בקבוצת 5651 אפשר למצוא כתריסר ווריאציות שונות על הנושא, עס שמות המורכבים מקומביציות שונות של המילים 1, ,166 ו-108 והמספרים 2 ו-3. למכונת החלומות ולתחנת עבודה מקצועית אנו ממליצים על דיסק 5051 18/סטו, עם קצב העברת נתונים מירבית של 40 מגהבייט לשנייה. תחנת עבודה ריאלית יותר תסתפק בדיסק 5051 8ש[0, שמהירותו היא רק החצי מזה. לחלומות ביתיים אפשר להעדייף דיסק ₪ 1090 110 מסוג מסזם/ה ]אכ וט הזול במקצת ביחס ל-5051 8זון נה : חשוב לזכור שמהירויות הנתונים הניל הן ירוחב הסרטיי של הממשק ולא הקצב הממוצע של מעבר נתונים בין הדיסק לוכרון הראשי. זה האחרון נקבע יותר עייי צפיפות ההקלטה, מהירות הסיבוב וזמן הגישה של הדיסק. כדי לקבל ביצועים טובים הדיסק צריך להסתובב | ב-5400 סיבובים לדקה (אשת) לפחות, רצוי ב-8א72002. הדיסקים המהירים ביותר מסתובבים ביותר מ-10,000 סיבובים לדקה והן אכן מוכיתיס את עצמס כאלופי הביצועים. זמן גישה טוב בימינו הוא פחות מ-10 מילישניה. פרמטר נוסף שחשוב לביצועי דיסק = הוא גודל המטמון (או החוצ) שעל בקר הדיסק עצמו. הגודל המומלף הוא 512%, אם כי ימה שיותר. - יותר טוביי. מכל הגורמים = האלה נגור. קצב הנתונים הממוצע, בין 3.5 "= מגהבייט לשנייה בדיסקים זולים לבין יותר מכפליים בדיסקים המיועדים ליישומים > <. מוחדים - כמו הקלטת ווידאו סיפרתי והזרמת רצף מולטימדיה. + נפח הדיסיק. המספרים שבטבלה הם ייחוקי בוהן" בסך הכל. הכלל אומר שלעולם לא תתחרט על רכישת נפח עודף, <: ומה שהיוס נראה מיותר מחר כבר יהיה בלתי מספיק. עבור מכונת החלומות אנו ממליצים על חיבור שני דיסקים. מסוג .8081 166/01 בתצורת 0 כך תקבל קצב נתונים ממוצע של יותר מ-10 מגהבייט לשנייה ונפח כולל של יותר מ-9 גייגהבייט. בשאר הטורים אנו ממליצים על כונן יחיד עס נפח של 3.2 עד 6.4 ג'יגהבייט. הסף של 2 גייגהבייט נועד להזהיר את התמימים שהצעות נמוכות יותר מדברות על דיסקים מיושנים שכבר יצאו מיצור שוטף. 4 כונן התקליטורים. אם הכסף לא משחק תפקיד, תוכל ללכת כבר היום על פצת, התקן שעתיד לדחוק את ה-60-80% מהשוק תוך שנתלים-שלוש. אס אתה מתייחס לכסף כאל משאב נדיר יותר, נמליץ להמתין עד 1998 לפני שרכישת כונן כזוס תהייה כדאית. המתירים יתחילו לרדת בינואר 1998 ואנו גס מצפים לראות בשנה הבאה כונניס עם יכולת הקלטה, א-סזת, ועם יכולת הקלטה-מחיקה רב- פעמית, ]אגת-פטק. אלה יהיו הרבה יותר אטרקטיביים מהכוננים המוצעים היום - וממילא אין עדיין כמות משכנעת של כותרי סצת, כך שלא נורא לחכות קצת. ה-26 המושלם הרוב הגדול של משתמשי הזרס המרכזי יקבלו תמורה מירבית מכונן תקליטורים עם יימהירות משתנהיי. לא כאן המקוס להאריך בהסברים טכניים ונציין רק שבכוננים אלה קצב הנתונים משתנה בהתאם למיקום על התקליטור. המפרטים המפורסמים עייי היצרנים יכולים לבלבל את הקונה התמים, שחושב כי המהירות המירבית משקפת את קצב הנתוניס הקבוע או הממוצע. אנו ממליצים על כונן [אסא-ס שמהירותו הממוצעת היא א16 ובפועל קצב הנתוניס משתנה בין 10% ל-20%, או בין 12% ל-א24. רמת הטף היא כונן *מהירות קבועהיי מסוג א12. אם הבסף לא משחק הבקיד, תוכל ללכה כבר ה'ום על ספ, התקו שעח'ד לדחוק א ה- ווו0ה-60 מהעווק חוך שנת'ים-שלוש. אם אתה | מתי"חט לבסף באר משאב נדיר יוחר, נמליץ להמות'ן עד 1388 4 מתאם מיוחד. לכונני עצע נדרש מתאם מיוחד, שתפקידו לבצע את הפרישה של קובצי ווידאו דחוסיס בפורמט 0-2תא, ופיענוח של ערוצי הקול המוקלטים בפורמט דולבי-דיגיטל. לאחר הפרישה של קובצי הווידאו, זארם הנתונים נשלח לכרטיס הגרפי לצורך הצגה על המסך. לשם כך צריך לוודא שהכרטיס הגרפי תומך בכניסת ווידאו סיפרתי והתוכנה יודעת מה לעשות עם התמונה. ורס שני של נתונים יוצא ממפענח דולבי-דיגיטל לכְרטיס הקול. רק מעט כרטיסי-קול עכשיוויים מסוגלים לטפל בחמישה ערוצי אודיו ולכן תצטרך למצוא מתאם ככ שמפנגל להצין ישירות את המגבר החיצוני, או להשתמש בחמישה רמקולים עם הגברה פנימית. בכל מקרה, מומלץ לקנות מערכת. פ/ס-ווידאו-גרפיקה-קול ורמקולים משולבת ומותאמת, ובשלב זה להמנע מהרכבה = עצמית של מוצרים לא מותאמים. במחשב העיסקי יש מקום לחיבור מצלמת ווידאו וכרטיס מיוחד המשמשים. לניהול "וועידות ווידאו" (8ם01מ0021670. 1060/). בסיטואציה הביתית זו אופציה פחות רלוונטית, אם כי יש לא מעט אנשים שמוכנים לסבול את האיכות הירודה של שיחות ווידאו באינטרנט. האמת היא שאי-אפשר לקבל איכות סבירה כל עוד משתמשים במודם אנלוגי לגלישה והמינימום הנדרש לשיחת ווידאו הוא קוו-א150. לעומת זאת, אנו ממליצים להוסיף מקלט טלוויויה (זספטד צ7) על כרטיסון הנצמד לכרטיס הגרפי וכן להוסיף ממיר מ-68/ ל- .1 שיאפשר להקרין את המסך על מרקע של מכשיר טלוויזיה גדול. חלק ממשחקי הסימולציה והמרדפים הטובים ביותר הופכים לחווייה מהפנטת כאשר מציגים אותם על מסך בגודל 28 עד 38 אינטש של טלוויזיה סלונית. + כרטיס קול. בשורה זו אנו מסווגיס את הכרטיסים בשלוש קטיגוריות כלליות. "16%" הס כרטיסים בסיסיים ביותר, תואמי סאונד- בלסטר, עם יכולת לסנטו עד 16 קולות בו- זמנית. הם מספיקים לסביבה עיסקית מינימליסטית בלבד. בדרגה אחת גבוהה יותר אנו מוצאים את הכרטיסים שתומכים ב-32 קולות סימולטניים ובאפקטים תלת-מימדיים. בשיא נמצאים כרטיסים עם תמיכה ב-64 קולות. 4 סינטסייזר. וה "מרכיב הצלילים" של כרטיס הקול והוא זה שקובע את האיכות. הסוג הפשוט ביותר הוא סינטסייזר ]אע שמשמיע צלילים מתכתיים במקצת והוא נמצא רק על הכרטיסים הזולים שמקומם לבל היותר במשרד, כחלק ממערכת טלפוניה. צלילים איכותיים נוצרים עייי טבלאות גלים (מסומנות ב-דאי בטבלה), השמורות על זכרון בגודל 1 עד 4 מגהבייט. ככל שהזכרון גדול יותר כן אפשר לשמור יותר צלילים באבחנה ודיוק גבוהים יותר. בכרטיסי הקול הטובים ביותר ניתן לאחסן, בנוסף לדגימות של הצלילים, גם טבלת תיקוניסם של פרמטרים דינמים של כל כלי- נגינה. בכלים אקוסטיים אמיתיים הצליל משתנה כפונקציה של העוצמה והמהירות של הנגינה, מה שלא קיים בצליל המונוטוני שנוצר עייי סינטסייור אלקטרוני. התיקונים הדינמים 6 מגוין ישראל יולי 1997 | חסוף 07 > , : ו 808 ו 7 , לא קים ₪ קימ הוהחסווו מזח זט הו 08 חז]ס | 0 00]00%5 [18ח1ם | א6!;ןו1ם0 |061 הסופהסותום |ו8ם זנ | זסש00:?0 המוצרים מפורטים בסדר אלפאבתי 20 ד 0 ואו 0 א !וז 5200 2-א 0 ואס 8% 5 5200%/4200/005‏ - 8536/88 | המחירים הנקוביס הם לפי המחירון האמריקאל (0ז3) 82,418 | | (87001] 52,940 | (7606פ) 94,000 | | (80001) 53,160 | | (0זו0) 52,653 | 5060 83800 | | ( סש ום) 83,205 | | וס 52999 | 08 55000 | - (901) 52,500 | | 3208 הו הסס 105100 0 סק . ּ | : . (ז808019 פסוהוקהז 4/8 סחה מסלוחסוח הסהו-17 (60ז) 82,218 | | (50001) 82,600 | (500) 83,210 | | (50001) 82,790 | | (ססזום] 82,423 | 67061 89,180 | (0700) 82,646 | | (0סזום) 82,599 | | 5700] 84,590 | | (60001) 42,200 | טח זסווחסת הסחו-19 וו ו ל / , . / 0 5סומספזף וו וא 00 |\חם 00 םס 000 |ההספ החפ שמחם ספ | 50 אס 0 חס 00 6 ₪ 60וו8זפח ו שוש | טפט 81| | |(808זו הזב | | !זר ונתיב | סז תונחט | 108 הזסופטור וא 8 | 118081 וזגנותפנום) 08% 1806 בו 0 וד 50 514320 | 1033100 ]08618 0-ו 17 20 2 הום פוט 368 בו סוט 2.408 בו - ₪05 2.408 5 408 | 298 3 208 | |609 ו 468 | 1-2 85% 300 06 0 80801 5108 6 הסוחמו אסז1/ | 30 וססו6 518 אס | 30 וסוט 578 | (0078190זתו) 53 ה סז אס | | 30 סשוא 58 [ ו - 2000 30 טוחח6!וו/ חטזחתפו1ו/ ו ו ו הוחחווהו | = תשתחסווו הס 600 48 |\חצ םו4 | ואמח ססט 8וא4 הא וי | טוהחע ססט 4 504 4 /וההצ 4 אהת 48 הא 4 50 48 סוחו 6/0 6חו 53 | -64ש-8| אסזזה/ א/6ו/ 53 | -5-64| אס ו 05/6 53 | -64-18 אסזם | -ה6-| אסווםו | -ה0ו-5| אסטם ו | | 60/6%ו 53 7 56 010 80008 2-2 20042 2-2 2-200 206-2 4 5% ופה 88506 | (15.8) 670 וו סש ו( קר] | 700 62 681008 | | 8סוחסז601 16 | 01728045 וו8כ | 01728045 וו6ם 0 00 | | 7816 ופסא 6 |0180008 885160 6ח8) זסזוחסוע! (160) | (15.8) 175069 (15.5) 1280 (159 (162) 06771 165 (165) (58 > (158) / 8 הז 0ו מו -|א 8טותפסד |000-8130 זחסםווו] | 4381-6000 שג | -6תס ומטפזוו -א 05108 | 14004-ח60 סא | -66 הטסו | | -ז! ותפטפוט | -6ות0 טפ (50080 והטוחוא8ח) וז 60-01 (%ז] |[ | (א12) 57028 16% / ₪9 | 16 14052א/ (א12) 57028 4 (128) ₪120 |(60) 0/00ץ 11950 (126) 1201 9 ב טכה וח האס -6פחז טסו 512% | -0פחוופטו 5126 | -טטתוופקום 512% | -סטחווסטום 5126 | -ספחווסכום 5126 | -מסתווסקוס 256% | -מסתופסוס א512 | -0סמו1סמום 512% | -שפחווספוק 512% | -ספתווססוט א512 וס | ]מהזפזאס 518|!90ח1 %ם ודי וי מטם וי זט ל וט : הי הו -. -ן |סוח! סוחסטוו! 3 אפ | 1-280080ז0ואוסרן 108 |מווסום וו ו 6 , 1 סו 2% [פזחו 2 |מזח| | = א824301 |סוח! | = א82430 |פזחו %/82430 ]סזח! א וח 824300 |פזח| | = 824300% |סזח! | -185091 שר 8230 וסוח1 : ]0 8 8 שמא | = 600חהחח קה 6 | 256 90| | 309051% 3007 6תס |-א6|-01]! 61חזסום אס וב וי 21 הברהו 2 ב וי 8 4 מ /א ./א א 44 א - 8/: 4 4/ (א0819/18) 50086 ח006ו/! הרחבה - 258,300 330 | 1270 2 2 2 2 30| 23700 0 וק 1 1 וק 1 1 ו 1 וק 1 וק 1 23 -21 2 12 41 9 1 1 23 341 14.2 ("3.5 ,"5.28) 88 8שןז0 800958|16-זחסז] 0% 3 02 0 4 1( 2 1-1 01 2 "3.5 ,"5.25) 085 פַא0 |8חזםוחו ה 2 . . . 17 1 2 058 לצליל נקראים סינטזת 6066טג/ו וכיוס רק מעט כרטיסים וישומים תומכים בה. אבל המומחים אומרים שתוך שנה תביא טכנולוגית 6 למהפיכה אקוסטית שלא נופלת מההשתלטות של טבלאות-גלים על כרטיסי הקול בשנתיים האחרונות. ּ 4 רמקולים. את אלה צריך לשמוע 5די לדרג במצעד האיכות ואי-אפשר להסתמך על פרמטרים מספריים. בדרך כלל היצרנים מדגישים את אחד הפרמטרים הפחות חשובים, הספק בוואטים, במקום להסתבך בפרמטרים החשוביסם באמת, כמו "הענות תדר" (6800180 שסמסט66זת), | "עיוותים בין- הרמוניות" וייעיוותים הרמוניים". יקצר המקום כאן מלהסביר את כל התורה ולכן נמליץ רק לרכוש רמקולים מחברות שעשו לעצמן שם בעולס האודיו, כמו 80%, אלטק לנסינג, =א, קיימברידגי וכדומת. מה שאנו כן מציינים בשורה זו הוא מספר הרמקולים במערכת הקול. כבר הזכונו שתקליטורי כמ/יס מפיקים צלילב-5.ערוצים ולכן יש צורך ב-5 רמקולים כדי לנצל את מלוא' יכולתם. החמישיה כוללת: רמקול באסים (000102ט5) | מרכזי מלפנים, ‏ 2 רמקולים 6 מגוין ישראל יולי 1997 ה-26 המושלם ₪ בהירת העורכים ] בהי לתדרים. בינוניים וגבוהים מלפנים, מימין ומשמאל, ושני רמקולים .דומים (אפשר בעוצמה נמוכה *ותר) מאחור, גם כן מימין * ומשמאל. יחידת הבאסים תספק כ-10 וואט 5 ולרמקולים האחרים יהיה הספק של 20 עד 50 וואט 8/8 (הסימון גת מציין שמדובר בממוצע ההספק האמיתי. חלק מהיצרנים מסמן את הרמקולים בנתון המפוקפק "-64%ע 6%-סו'י, שאינו נותן קנה מידה נכון להטפק האמית". במערכות קול שאינן ממבוססות על פצס אפשר להסתפק בשלושה רמקולים. במקום שני הרמקולים האחוריים אפשר להסתפק ביצירת אפקט תלת-מימדי עייי תוכנה. דוגמה משכנעת לכך אפשר למצוא בכרטיס זסופחסו 506 של חברת 8ו64תטזט/ 6תסממפו. התוכנה משתמשת באלגוריתם שפותח ע"י 54גא לצורך סימולטורים של טיסות -במציאות ווירטואלית. המנוע שמבצע את עיבוד הקול הוא פ43 תוצרת חברת |גסזגו. בכל מקרה, רצוי מאוד לא לוותר על יחידת הבאסים, שהיא זאת שנותנת למערכת הקול את העומק והרוחב האקוסטיים, הדרושים לתוויית מולטימדיה משבנעת. גס ברמת הסף, = ו נים ה 8 ו -] של 2 רמקולים בלבד, אנוּ לא ממליצים להסתפק בזוג הרעשנים שרוב: היצרנים מספקים כחלק מערכת המולטימדיה. כדאי להוציא את מאה הדולר הנוספים ולהשביח את המערכת עם רמקולים איכותיים מבית טוב. 7 - 9 , ו + צג. וה הרכיב במערכת שמצדיק השקעה חריגה, שכן הוא היחיד שלא יתיישן תוך זמן קצר ומצד שני הוא הבסיס .לאינטראקציה טובה בין המפעל למחשב. למכונת החלומות נזווג צג 21 אינטש מסיבי ויקר - המחירים בארהייב נעים בין 1600 ל-2000 דולר עבור הדגמים האיכותיים. על צג כזה תוכל להקרין טקסט באבחנה של 1024א1280 וגרפיקה באבחנה עד 1440א1800. מעט יותר קטן והרבה יותר זול הוא צג 19 אינטש, ‏ קטגוריה ישנה/חדשה שזוכה לפופולריות מחודשת בזכות מחיר סביר וגודל פחות מאיים. את הצג הזה תוכל לרכוש בפחות מאלף דולר ולהשתמש בו לטקסטים באבחנה של 768א1024 וגרפיקה באבחנה עד 4. צג 17 אינטש הוא התשובה הריאלית לדילמה של גודל מול מחיר. המחירים נעיס בין שש מאות לשבע מאות 111 | ה-06 המושלם ספא א לא קיים ג ק"ים א זוז וד אטז ווה | ץוסק |[6שץוסק 6 1 הסופחסוחום !61 53ה אה1ז6/עסק המוצרים מפורטים בסדר אלפאבתי 3 508-4%₪0 05/233 א]6233 260-2002 הטס! | 6סמההזסטץ 3 5 פא )ְַחַחַ2 | המחירים הנקובים הס לפי המחירון האמריקאו (800זו0) 94,278 | (080) 53,099 | 6786 82,490 | (00ז₪) 52,649 | 5080 83,120 | (000] 82,389 | (0880) 83,199 | (60ום] 52,049 | 32108] הסט חס6 108600 זס סו [סזחסוה הסהו-17 ,6806 12 512% ומת 3 /או מטשחסץ 3 0 /אווש תחשק /או תטשחסק | /אוו מטסחסק 200 0 233 233 203 23 חס 00= /וההס ס0סם. /חספ חספ טומחם 0" חס ססם חפ 0 8 סוחסוע 590 הו | 824307% |פוח| | . %ד82430 |פזח| = 824301 |פזת או 82430 |פזח| | 824300 |פוח! = 824304 |פזחו 1 ופ וו 0 סט 518 5108|8 מחסוחפי ה6188|1 6הסחומום ה5168/1 ההסחחמום סטוא 519 אס ו ל זו חטזחתפוווו 0 300 0 30 || מזטוחחפו| ו הנווחתפוו ה הו הס ₪0" 48 חס ססם מו |והם ססם פושוו חס 0סם פוא ומחם ססם 48 |שההצ פוה השא םואב 8 חח ץזסרו6ו 34501 5680860 |מזוחום הז0ז95/ 08 85120 זסזאםו! ||808ז ותנסתפטום החפ ||608ז ההזה מווב שם | 058 670 0 וזש וז 1 וזו וד 0 0 8( 4.308 408 3 168 המשו 4.308 0 וב 3 3.208 6 שו 80 0808011 509 008 2 -2-חז 3 ץר סק 8פוחפסד ו 08 5 א 8 5 6סצ 08| וז שסמ-00 72 | 0-06 ו ו 8 112 דולר והאבחנה האופטימלית היא 600א800 לטקסטים ו-768א1024 לגרפיקה. רמת המינימום היא צג 15 אינטש (לא 14 אינטש! אלה לא ראויים לצריכת אדם), עם שפופרת מסך שטוחה ומסיכת צל מסגסוגת תג /אן. הגודל הקטן לא צריך לבוא על חשבון איכות ועדיין צריך לדרוש רענון של 85 הרצ באבחנות עד 768א1024. לשימוש ביתי כדאי להתחבר באמצעות מתאם לטלוויויה רחבת- מסך. בטור ייהחלום הביתייי אנו ממליציס על טלוויזיה עם מסך בגודל 28 עד 38 אעטש - אבל חשוב לזכור שמדובר במכשירים יקרים יחסית שנבנו להצגה של גרפיקה באבחנה 0. רוב מכשירי הטלוויזיה הביתיים יתקשו לעמוד בקריטריון האיכות הזה, גם כאשר ההצגה היא סימולטור טיסה או מרדף במחילות תת-קרקעיות. + כרטיס רשת. כיום וה רכיב הנדרש רק בסביבה המשרדית, אבל, בעתיד הקרוב, נמצא אותו גס במחשבים ביתיים, שכן הוא משמש ממשק למודם הכבלים ו/או לחיבור .081 ג. * שני ההתקנים החדישים, שיביאו את אינטרנט אל הבית עם רוחב סרט שבין 6 ל-27 מגהר, בנוייס ממתאם חיצוני המתחבר לכרטיס רשת הנתקע ל-6ע. בינתיים כרטיס הרשת משמש רק להתחברות אל רשת אתרנט משרדית ומאחר והעתיד הוא רשתות דתאאחזחדם ₪481 אנו ממליצים לרכוש רק כרטיסי רשת התומכים בשני קצבים: 10 ו-100 מגה-סיביות לשניה. כאשר התקציב מאפשר, כדאי להקפיד על כרטיס רשת מסוג 14818 8105, שאינו נזקק לתיווך המעבד הראשי כדי לעבוד. 4 ספק כוח. ייחוק בוהןיי אומר שצריך 80 עד 0 וואט ללוח-האם ועוד 30-20 וואט לכל כרטיס הרחבה. ''אל-פסק"'. התקן המגן על הנתונים בזכרון מפני הפסקת מתח פתאומית. המכשיר כולל סוללה נטענת, המאפשרת לסיים את הישום ולשמור את הקבצים על הדיסק תוך 10 דקות מהפסקת החשמל. חשוב לוודא שהמכשיר כולל גם הגנה מפני ברקים. זו הגנה חיונית לכל 26 במשך חודשי בחורף והיא מומלצת גם כאשר מכשיר קט אינו הכרתי. 4 חריצי הרחבה. המספרים בשורה זו מציינים את מספר הכרטיסים שאפשר להוסיף ל-0ק מעבר לתצורה הבסיסית. מתוך חריצי ההרחבה 2 עד 4 צריכים להיות מסוג 201 והשאר 184. לא כדאי להשקיע בתחנת עבודה אישית את העלות הנוספת של אפיק ₪154 שכן אפשר לקבל ביצועים טובים יותר מכרטיסי [00. + מספר חריצי ה-01ע מוגבל בשל סיבות טכניות. המפרט של אינטל אינו מאפשר יותר מ-4 חריצים לבקר 201 יחיד. לכן בתחנות עבודה מסויימות, המיועדות למשתמשי עוצמת-על, מתקינים שני בקרי 261 הקשורים זה לוה בייגשריי (201 כתסס1א2). כך אפשר לקבל גם 6 חריצי 261 במחשב אחד. ערכות השבביס החדישות ביותר תומכות גם במה שנקרא [20 דאאת א 00 שזה מפרט המאפשר למספר אבורים היקפיים להעביר נתונים בו-זּמנית, ללא התהליך המייגע של העברת השליטה באפיק מאבזר אחד לשני. עידכון עוד יותר חדש לערכות השבבים של אינטל הוא תמיכה במוד 1אכ גשו, שכבר דיברנו עליו בהקשר של דיסקים. במוד החדש ניתן להעביר נתונים בקצב כפול ממה שהיה אפשר בעבר, עד 33 מגהבייט לשנייה, בתנאי שהאפיק תומך בקצב הזה. כרטיסי 201 יכולים לנצל את מוד 14אק גט[, אבל לא כרטיסי 4 4 מפרצי בוננים. ב-06 המושלם צריך להיות מקום לשני דיסקים קשיחים, כונן דיסקטים, כונן תקליטורים, כונן למדיה שליפה וכונן לסרט גיבוי. בסך הכל 6 התקנים, מתוכם 3 לפחות בגודל 5.25 אינטש ו-4 עם גישה מחצית המארז (הדיסקים הקשיחים יכולים להיות קבורים בבטן המחשב). מספר המפרצים קובע את גודל המארז. 6 מפרצים מחייבים מארז מיני-מגדל או מארז שולחני בגודל מלא. 4 מפרצים אפשר לקבל גם. במארז מא ]/.51 דקיק ואלגנטי.4 מודם. את הביצועים הטובים ביותר תקבל מחיבור א180, שמגיע ל-128 קילו-סיביות לשניה ללא דחיסה. מתאם א180 אינו מודס, שכן הקו עצמו הוא סיפרתי ואין צורך במודולציה אנלוגית. אבל המחיר הוא כפול לפחות מאשר מודם אנלוגי וגם העלויות השוטפות (תשלום חודשי לבזק ולספק האינטרנט שלך) הן יותר מכפולות. ברכישת מודם אנלוגי אנו ממליצים על אלה שיש להם אופצית השבחה ל-א56, למרות שעדיין אין תקן מקובל ומחייב ושתי קבוצות יצרנים מתמודדות על הדומיננטיות. שים לב שתקשורת ב-א56 מחייבת שגם ספק האינטרנט שלך יתקין ציוד תואם, ובכל מקרה את הקצב הגבוה מקבלים רק בכיוון מהמרכזיה לבית. בכיוון ההפוך הקצב נשאר %. (מסיבה זו הנושא של 56% רלוונטי רק 06 מגזין ישראל יולי 1997 לתקשורת מול ספק אינטרנט ולא בין שני משתמשים סופיים.). 2 + שערי 055. האפיק הטורי האוניברסלי של , אינטל עדיין מחכה למימוש מסיבי בין יצרני הציוד ההיקפי: הפוטנציאל שלנ - לפשט 'את החיווט של אבורים היקפיים על שולחן- העבודה וסביבתו, לשפר את מהירות העברת ‏ > הנתונים למדפסות, מודמים וסורקים, להגדיל את מספר האבזרים שניתן לחבר בו-זּמנית עד ל-127 ולאחד את כל הממשקים בתקן יחיד - ממשיך לקסום, אבל עדיין קשה למצוא אבזרים תואמים וזולים. הסיבה שאנו. מאפשרים לחסכנים לא להתקין עכשיו את " שערי 058 היא, שאפשר להוסיף אותס בקלות: בעתיד, שכן לוח האם החדיש כבר כולל את > התשתית הדרושה. + כונן דיסקטים. שתי האלטרנטיבות הן כונו- 4 מגהבייט קונוונציונלי או הכונן הדו פרצופי" 1.8-120. האחרון מאפשר לקרוא ולכתוב על דיסקטים רגילים או על דיסקטים מיוחדים .עם. תכולה של 120 מגהבייט. אלטרנטיבה שלישית מרומזת בטבלה בטורים של י"המלצות ריאליות': כונן 1.44 לדיסקטים מקובלים ועוד כונן ?21 למדיה מיוחדת "עם נפח של 100 מגהבייט. אפשר לרכוש כונן 21 פנימי במחיר של כמאה דולר (בארהייב), אה תמורת מעט יותר, כוּנן חיצוני עם ממשק מקבילי או 5051. ל-212 ביצועיס טובים יותר = מל-1.5-120 והואיגם נפו יותר בין משתמשים. 4 דיסק שליף. וה משמש להעברת נתונים בין מחשבים, למשל פדי להעביר קובצי הוצאה לאוּר שולחנית ללשכת השירות לצורך הפקת פילם, או כהרחבה "לא מוגבלת" לנפח הדיסק הקשיח - משהוא. שבין איחסון ‏ "מקווןי ואיחסון *כמעטי מקוון". הדיסק הפופולרי ביותר השנה הוא ה-2ג1, עם נפח"שכ ג'יגהבייט וזמני גישה שארוכים רק במעט ביחס לדיסק קשית. אלטרנטיבה פחות פופולרית (אבל לא פחות טובה) היא %ץ5 של חברת סייקווטט, עם נפח של 1.5 ג'יגהבייט. לדיסק מגנטו-אופטי בקוטר 5.25 אינטש יש את הנפח הדרוש להתחרות בדיסקים השליפים, אבל הוא יקר ואיטי יותר. מקומו בעיקר בישומי ארכיב, שם יש חשיבות מיוחדת לאורך החיים של המדיה, שנימדד בעשרות שנים. לדיסקים מגנטו-אופטיים בגודל 3.5 אינטש אין נפח משכנע ויתרונם. העיקרי באמינות המיכנית, שמאפשרת. לשלוח אותם בדואר ללא סיכון ממשי. בכל מקרה, אם 0 מגוין ישראל יולי.1997 >המטרה שֶלְךָ ה-26 המושלם המטרה שלך היא להעביר נתונים מהמחשב = שלך למחשבים של אחרים, השיקול הדומיננטי. צריך להיות שאלת התאימות, כלומר נגזר עליך לרכוש את המדיום המקובל ביותר בקהל 6 אבזֶר גיבו?. אפשר לגבות את הדיטק הקשית על דיסקים שליפים או על תקליטורי 60-8, אלא שהמחיר למגהבייט אינו אטרקטיבי. קלטות סרט מגנטי היו ונשארו המדיום = האופטימלי לגיבוי, במיוחד אס אתה מייצר קובצי גרפיקה ענקיים כדבר שבשיגרה. לתחנת העבודה המושלמת אנו מציעים לגבות על קלטות ד0, שמאחסנות 2 או 4 ג'יגהבייט על מדיום קומפקטי ואמין מאוד. פתרון זול יותר הוא -כונן מפץגז], שמקליט על-מדיום לינארי 400 עד 800 מגהבייט. לאחרונה הפך התקליטור מסוג 8-כ לאופציה מעשית לגיבוי - במיוחד בישומים בהם הגיבוי אמור להשאר שמור ללא מחיקה במשך זמן ארוך. בגיבוי מתעדכן המחיר של תקליטורים חד-פעמיים. יכול להיות. יקר מדי. פתרון זּמני לדילמה מציע כונן התקליטורים מסוג פ6/סץ, שמשמש גם ככונן תקליטורים רגיל וגם ככונן כתיבה ומתחיקה רב פעמית על תקליטורים מיוחדים. : הבעייה היא שאת התקליטור המיוחד אפשר לקרוא רק על כונן כס6/סע, חייה לגמרי לא מצוייה ביך המשתמשים. בעתיד הקרוב יוכל ה-עכ למלא את רוב התפקידים שעכשין אנו מטילים על אבזרי איחסון מיוחדים, ‏ החל באירכוב וגיבוי 9 בהעברת קבציס והפצת נתונים. בשני י"מאמרים אחרים בחוברת זו אנו מתמקדים על שניים מהרכיבים החשובים ביותר בתצורת ה-26 המושלם: הצג הגדול ומאיץ גרפי כ3. הראשון זוכה ליח מיוחד בגלל תג המחיר הגבוה.הצמוד. למרקע בגודל 1 אינטש, והשני מעורר עניין כתוצאה מההתפתחויות המהירות בתחום הגרפיקה התלת-מימדית | במשחקים ‏ .ובכותרי מולטימדיה אחרים. מאיצ' גרביקה 29/55 . (המשך מעמוד 85) > << .= מלבד.ביצועיו הממוצעים במבחני 32; לות ה .היה אחד הבודדים שהשפיעו לרעה על הביצועים הכוללים של המערכת בישומים עיסקיים. מבדקי 6פםו/ הראו שמערכת המכילה אותו תסבול מירידה של כ-5 אחוזים בביצועים לעומת מערכת דומה עם 8082א!0131 0 בישומים גרפיים עיסקיים. ה-61888804750 תומך באבחנות של עד 1800 על 1440, ובאבחנה של 1600 על 1200 הוא נותן קצב רענון של 80112. זה עושה את הלות למתאים במיוחד לעבודת תיביים ועיצוב גרפי, ובחבילת התוכנה שלו (כמו גם של ה-550) נמצאים דרייברִיָם לאוטוקאד. התקנת הפְוכנה דורשת שלב ידנר אחד נוסף: מכיוון שחלונות 5 מוהה אותור בכרטיט 8 רגיל, יש צורך להתקין את הדרייברים ל-א/ מסאו), ש- 0 מספקת , באופן יָדני. | ה-750 .6318800 הפגין ביצועי 2 טוביס בהרבה מאשר ח-550, והוא הגיע למקום השני במבדקים אלו. כמו שאר. לוחות ה-אץ פסתו שבדקנו, גם לוח זה איכוּב בביצועי ה-3 שלו, והוא הגיע לשליש התחתון של הרשימה במבחנים אלו. מי שמתכוון לעבוד בצורה רצינית עם ה-750 ב-30, ממש חייב לקנות את מודול הזכרון הנוסף להאצת עיבוד המקרמים. מלבד. דרייברים לאוטוקאד,. שני הלוחות מכילים את ערכת עיבוד התמונה של 38 1סזק = הכוללת את ס6010פגמו1, חבילת עיבוד תמונה, אס 0 ללכידת ועריכת. וידאו, . ונגן התקליטורים 0 הלוחות של 0 אינם מלוטשים כמו לוחות מתחרים אחרים. אפשר לקחת אותם בחשבון אם מוצאיס אותם במחיר טוב, אך בכל מַקְרָה הם אינם הכרטיסים המומלציס ביותר. 13 14 צגים גדולים ץח > פזווחק וחק וחספזוו] 5 7 ה ]| ו[15טפזוות סמו ועו סו וו ו |סז7/סתץ5הּחהק הז 5 | - הקהזחוו!טוה 6הץ8זווטחת 6 | סז המסותהום חסופו/סחח] | זס51ה!|הסופו 3 חסזוותוזד !2050 20005 1 2 פווום , 4 10 הדפ גת 1 סז (56000) 91,800 0 51,999 | | (50000) 82,000 | | 5006 81,900 | = (50861) 81,800 (ן) 91,899 | 5086) 51,890 | | 5089 91,600 | | (5890) 81,800 | = 65000 91,620 חסשותוזך הסוחד | | 88% ש800ח5 | = 85% 5800 | | 856 50800 | = 85% ש860חט חס תסוחפום הס חח | = 88% 5800 הס ה חסוחפום חחח 0.28 הו 0.25 חח 0.22 הוח 0.25 ווח 0.22 הח 0.22 הווח 0.28 וח 0.28 חח 0.28 הז 0.30 200 200 2001 2200 2000 2007 2006 7 | 2009 25 5 א; 19.5 א 19.3 |19.8 א 18.6 א 19.5 | 217 א 21.1 א 207 | 20.4 19.9% א 192 |21.0 192 187% |197 205202 | 20822.1 20.4 |192 א 197 193% |189 19.8% 18.98 |193א 19.4 א 193 ₪ אש אה | 1 אמ | | אש ₪ ₪ ₪ ₪ המ ₪8 מ ₪3 -1 0 מ ₪3 םש 5ם ₪4 2 85 ה/ 2 75 10/4 7 89 ,לה 71 לפ ,₪32 71 2 80 ,ה/ 7 80 ,ה/א 2 75 ,ה/א 2 75 ,1/8 7 85 .₪2 73 ל 8,75/ ל 130 ,₪2 100 ל 75 75 | ל 133 100 | > ל 139 106 | 2 123 114 | 2 20 ד | ל 8817 | 1182 8 | 213372 וס | ל 1.115 88 ל 160 ל 75 7 160 7 160 2 155 27 190 197 7 191 7 160 7 145 מק האש ₪ח ₪ ה ב מ חח . . תפאו ]| 1 | ₪ שא ₪ מ א אה ₪ ₪ 5 1 ₪מ א ₪ ₪ 0 א שם | השא המא ₪ ₪ -אפם ₪ ₪ ₪ הש הפ שם ₪ ₪ 4 ₪ מ הח ףח ₪ פ ₪ ₪ | ₪ . 8 מ -. ₪ 0 סא ו סא המסא 0 חס | ושחש הסוחום ו 0810188 סו חס 8זטו|68 זסו00 8 8 כו ב 5 = . 4 8 8 (8ז08ץ 2 1ה0) . 8 | ח8!ק 816זסז0 חס ץ זא בי | סוס ץ0 זאס] | | חהוק 818 זסק זט הס ו + 10:00-9:00 ה 0 ז-/ 8:00-8:00 | 085 7 ,טסו 24 | | ]א 8:30-5:00 | | + 9:00-8:00 ל - זו 8:00-8:00 | =-וא 9:00-9:00 | | א 8:00-8:00 000 "7 ₪ וחספעטטוע שש | טס תס5 ועט ב חסרתפווחק יע | הסט תס :ששו עתר | .תעש | = וספ ספת עתר | !זר טע עשעש | הס השעש וס 100 ה0ס.זס) בי וחסס. | > 01501800 | = חסופושסהחוס8ות. [ חסס, צגים גדולים (המשך מעמוד 64) 8 אינטגרלי יהיה זּמין בשעה שתקראו שורות אלו, במחיר 4149, ולא יהיה צורך להחליף את כל הצג כדי לשלב את יכולת ה- 8. מי שמחפש צג טוב עם מודעות תקציבית ועתיד בתחום ה-088, רצוי שישקל את ה- > 0 7 .ו : = 0920 חסו5ו/סחח] הצג של 180 (51600) מציע רוחב סרט גבוה, המאפשר אבחנה של 1280 על 1024 בקצב מתוך תפריט גרפי על המסך, ומשניס אותו באמצעות החוגה. הצג כולל את כל בקרות- התמונה המתקדמות שניתן למצוא כיוס בצגים דומים. ה-00ג8ו/סחת1 השיג תוצאות גבוהות בבדיקות הסובייקטיביות, עס תמונה חדה, בהירה ורוויה חיטב. במבדקים האובייקטיביים רוב התוצאות היו ממוצעות, אך עיוות ייכרית הסיכות'י בכיוון אופקי ועוצמת ההארה הורידו במידה משמעותית את ציון ה-א:8]חסו המשוקלל. בכל זאת, יכולתו לעמוד באבחנה גבוהה, קלות השימוש ואיכות התמונה הנראית הן תכונות רצויות מאוד, והמחיר אינו גבוה. ו וחפוסטפזוו] > > מאדוט סז ובו | מוצק של 10182, וניתן אפילו להעלות ‏ .את*: האבחנה ל-1800 על 1440 בקצב גבולי אך עדיין - שמיש של 7384. הצג בנוי על שפופרת מסיכת צל זצם! עס מרווח חורים של 0.28 מיימ. ה-08105תם1 מציע בקרה ייחודית בדמות חוגת ה-180: בוחרים את פונקציית הכיוונון ה-0ת 6מסמזפוק של מיצובישי (51600) מבוסס על שפופרת מסיכת גריל חריצים 21 אינטש קיניינית, והוא מיועד לשימוש משרדי ולעריכת תמונות: גרפית. החבילה מכילה תוכנת-עזר לחלונות ברמת-המערכת, שניגשת לבקרות התצוגה דרך אחד השערים הטוריים של לוח- - ובהףחשב באָיכות ובמתיר הנמוך מהממוצע, האם. תוכנה זו מאפשרת שליטה מדוייקת ונרחבת יותר מאשר עם פאנל כפתורים רגיל. ה-10 6מסננגום הצטיין כמעט בכל המבחנים, וקטף את המקום השני בציון ה-אז)אחסוא אחרי ייבחירת העורכים" שלנו, ה-00מ80סו. התמונה היא חיה ופוטוריאליסטית במיוחד, יש מקום ל-0ו 6תסונגנ ברשימת הקניות שלך. 7 2 - 50 סהעפטוטוה ה-21150 סמץ5ט[ של סתא מצוייד בכמה טכנולוגיות מרשימות ובשפופרת מסצ61מסמומוק 1 אינטש של מיצובישי, עם מרווח חריצים של 0.28 מיזמ. חוא מיועד לגרפיקאים, מהנדסי תיבייס ומקצוענים אחרים, והישגיו במבחנים האובייקטיביים והסובייקטיביים בהחלט מצדיקים את היומרה הצו. תוצאת ה-%]/הסו/א היתה ממוצעת, וזה שיקף את התוצאות הממוצעות בכל המבדקים 06 מגזין ישראל יולי 1997 היחידי הנותן לך בלל טכנולוגית מתקדמת במחיר אטרקטיבי. גג מחשב נייד דגם פטום 753 + כרטיס מסך אפ 128 סוחָ3-60א 6םקו, + פנטיום אש 2332 4 עד 808 זיכרון + 308 דיסק קשיח + אסה-סס6 וכונן פוא1.44 בו זמנית "ים סאן" - בגלל המחיר? או אולי השירות? בעצם שניהם... מחירון למחשבים ניידים 6%6 (6 הינה חברה המייצרת מחשבי מחברת למיטב ה-66וח8 סחפזם בארה"ב: ב 0 ,חססוו/ ,861 0ז0/030%8שא ועוד). זהם ‏ | מעבד > מסןך | כון זיכרון ?ו קשיח 0 | 1200 | אדפ *11.3 8 | 808 ופד755 12 והוי 8 | 168 וי 1662 והווות 8 | 168 060 132 | אזפס .2 8 | 168 168 | 8 | 62 7 75 | אוווש166 חדיך2ו 3208 | 2168 | 121" ו7530 2002 דד 12 | 1.3568 | 8ו16 /ן|ק753 | או200 והות 8 | 3208 מחירון למחשבים ניידים ?2117 00 דגם מעבד מסך ו | 2הו90 וריה אס ד500 | 150/82 | דחד "12.1 | 1502 והות וסד810 תמיכה במערכות הפעלה: זא פשסטחוש ,05/2 ,95 אוצ ,05..אחריות לשלוש שנים. זיכרון 168 | 8 168 | 8 חודשי 1% 1% 15% 16% 1% 2005 1% 2% 8 תשלום | תשלום | חודשי | 16 168 158 המחשבים כוללים: ממשק אלחוטי הכזו )וםוטס סט /ד וח ,3 8 2 עד הוסווק, תמיכה בחומרת 6פקו, מקלדת 95 אושו, עכבר 80פ-חסטסד, מטען סוללה מהיר, סוללה, תוכנות וספרות (עו00 8 פזסעוזם). 14 פא ים סאן בע"מ משרדי החברה: האשל 16, כפר יונה 40300, 0. 09-8986484 פקס. 09-8986740 |ו. 65780000 5 ץ :41וו. אינטרנט: 88.061ו.ח8פרח9ץ//:כזוח. לא שכחת כ 1177 1 / ותפוע + מישהו/י שעובד במחעובים או סתם מכור לנושא, מישהו שהמנזין יבול לחרום להתקדמותו/ה? הציע/י מחנה איבותיח שיודו עליה בל חודש מחדש - מזוי על ירחון המחשבים המקצועי ביותר בארץ - ולח ₪0/ המהדורה הישראלית. החקשר/' ל-03-6385868 ונסדר את זה בטלפון. רשימת המפרסמים שם עמוד | איוטה 41 אויים 07| אימפקט 1 | אמטל 1( אסקלר 17 אפלקר 227 אלישים 7 אדוויס 3 ברדר 23 בזק 7 גלובל 2 דיבאג 5 | דשט-קומפ 49 הלו-וידאו 45 וקטור 6 טוקומן 5 ים-סאן 11 | כור תקשורת 29 כיוון פ | כלנית 134 לייב 5 5 | מדיאטק 25 מחשבי יצירה 19 מונו-מוד 2-23 מטרו 7 סגמ אינסרט סיון 59 ספרינט 1 פייב אקזיסט 1 פקרד-בל 17 פוקוס מחשבים 5 קומפיוטרסטור 3 רשת קשר 14 זמ 1 או 3 | עח 9 ק65-1 15 81 ₪ ץ". : בילוי משפחתי בפאר השעשועים בקיבוץ דביר: שימוש בכל המתקנים כולל נסיעה בקרטיגו 4 0 ₪ .. לכל הרוכש: ה מר כז ל תו כ נ| ת ‏ ₪ ש נציגיס ומפיציס של: ור 0015 0856 ה רסו ה | 1 7 באזוריס הנאיס| ו ו חיפה: 04-8372220, הצמון: 06-6163633 מ מי נל ני ו ל- אוסחוא סכ 2/72/00 זו (46 סיפ 2..20. )| = מעל מיליון מילים, ביטויים ותרגומים. ש פקס. 03-5372928, חומה ומגדל 16 ת"א 67771| ד ל םי קווי כתובתנו באינטרנט: [ו.60.ווהגּוגא.>*>*//:ק))ת מבצע'ין| לי יהגולת מצלמת וידאו צבעונית למחשב בין הורוכשים תוכנות בכלנית 6 כל הווכש ימוצרי 40006 (0981ז6 ,ק010580ץ תת בהגולת מדפסת צבע משוכללת! עס 6 הפתרון לשיגור פקסים כוללת: ב- 5% וו * שרת פקסים = אלפון כתובות וטלפונים *מעוכת מסוים בושת >תזכוות 0/0 6 ₪ |כולל מע"מן -- 7 טלפן למחיר מבצע! חדש!! ושאר יישומי 'שסטתוש החל מ - 5066 ש"ח כולל מע"מ 3 אסזמסא ו 5" ]סח שוחו שי 5 |" 06 וזה ץצא *>פשמשטחאה הדרך המהירה - נולל בקר פנימי 5059 בצורה אוטומטית האנטי 0 הנמכר ביותר בעולם להשתלט על מחשבים מרחוק כל סביבת הפעלה בעזרת מנועי חיפוש אתא הא | 95 גוו בסביבת 1צ/95 8אוס6תג/ המובילים בעולם . פְ 2 (כולל מע" חד מבצנוו 5 ו 15 ה 0 .ו ו באינטרנט! 24// . 2 ה כולל: : צוחזת ל 518 00% | > תוכניות עסקיות תמיכה מקוונת בעברית, התוכנה הגרפית ו תוכנת זיהוי קול - למחשב האישי שלך! באנגלית ובריסיתקק:.., | המובילה בעולם המערכת מאפשרת . > תכנון אסטוטגי הכתבת טקסטים = ניתוח כדאיות והפעלת המחשב האישי ו מיועדות ל: יזמים, מנהלים, באמצעות קול בלבד ארגונים קטנים, בנוניים וגדולים. וחיר 0970 96.07 / במבצע! החל מ-575 ש"ח (כולל מע"מ) 220 ג-+ר-) ג זה לא מדע בדיוני. זה באמת עובד!!! 5 ו 6 התוכנה המובילה בארה"ב = לתרשימים בכל התחומיים המודמים הט נים בע םיו כזבירנ //8312/4 5 מו [ 95 מזו/מוא] ה ה רערצ וו מבית תומר מחשבים פונטי מקינטוש המלהיבים ל מערכת ניהול ובקרה תקציבית לחלונות במבצע היכרות! 0 שעות התקשרות חינם לאנטרנט דרך בל זהנ ₪ (במקום ₪1540) * אפשרות ל - 806ז8ָתָ( - למהירות 805 56000 % תקליטור מתנה לכל.רוכש מודם. אל תהסס - כל הגדולים כבר בחרו עבווך! , ל יג בכלנית ובושת ---. ים המורשים מלמט כ ותו + מקלט הונ חי ה שן ו 6 מנהל 01666 וו ילעסקים קטגים - פותה הלונות לעסק שלר וכנה העיסקית שנבחרה לשיווק גם ע"י . א.א1.8 כל מנויי הבוק על תקליטור אחד, כולל מיון וחתכים, דוור ישיר, וכנית מיוחדת להקשה רטרואקטיבית ז הפקת מדבקות והורדה לקוב 9 0 % יי ₪ לחודש ימים!!! ושת התקשורת העסקית המובילה ד התוכנה היחידה להנהח"ש, מלאי וניהול עסק בסביבת 95 60%%ם:// ו נעת במנצע עדכו כעת במבצע עדכון מיוחד*! משולבת עם 6שס/% ו- [₪%66 של מיקרוסופט חברת מיקרוסופטו תוכנת השכר הנפוצה בישראל! = משחקי שכרא גילום ₪ טפסים 126, 6, 02 ו ₪ מהירה ביותר. של תלושיס שחושבו ידנית או בלשכת שרות. 1 ₪ (במקום 6 ) *עדכון מכל גיוסת ושת אחרת התקשר כעת למתיר מבצעו!ן! מנצע רשינות ל-0011166. בה % הנחה !]| 95 0011166, | 15406 .06/ ,001066 95 ו (במסגרת 46% 891656 0066 טלמן למחיר 4 במחיר של 2 . ₪ 1371 (נולל מ'מ) נמקוס 3471 ע"ת ולתנה לכל רונש: מצלמה ני חיח בשוו' ם28 ₪* * מעבר מגירסאות - אחדות כולל ספרות וקלטת וידאו בעברית * עד גמר המלאי 9 ₪ (כולל מע "מ) ל-611601 5+ 1 סמו צגים גדולים לא קים ₪ ק"ה₪ המוצרים מפורטים בסדר אלפאבתי המחירים הנקובים הם לפי המחירון האמריקאי : ו בו סוט 85| - ת -- 8 806 עו [5120/00108 טנד (85 השח חן , 0/שה) פחסופחפתזום וק 0-60 דחה [קרתסס--!1- הו 001ק28(/058-000- שחם 000-1) ע8ות 6ח8 מטוה 6 810 7017688 671681 8000 6זהוחסח התטרזוא8ו/1 8 ; 1,600 (1,440 א 1,800 1024128 א 1,280 0 סו 5 זו סש 00/0005 8-60 סז וו 05 50788 ח0: 0 סח סות סח 08008 ח1|1/00/וחהזטסוס!|8זמק הסוס 0ו0-116 000181018 6זוס בו ו ו 05 8 - 0 6 80 |00 0 600 ףסכ סח 0א0801858-0 186 טסו +זסקסט108].5תו[0מז 88ז-]וסד 4480 800055 > האובייקטיביים. מצד שני, לא היו לנו בעיות לתקן כמה סטיות צבע ואבחנה קלות שנתגלו בבדיקות הסובייקטיביות, מלבד תבניות המוארה שלא הושפעו במיוחד מתכונת ביטול התבניות. מלבד הבקרות הרגילות ותכונת ביטול המוארה, קיימת תכונת ביטול שדות מגנטיים ונעילת תצורת. : . הקטנים ביותר נראו חדים וברורים. דוגמא טובה לחוסר ההשתקפות הזו היא התוצאה הגרועה במ:וחד בעיוות ייכרית הסייכותיי בכיוון אנכי, שלא ניכרה כלל בתמונות הפוטושופ או ב-1836/ע13ס8וע. אחידות הצבע ועוצמת ההארה נשמרה בכל שטח המסך, גם בקצוות. נקודת החולשה היחידה שמצאנו היא בבקרות > התמונה המצומצמות והלא-אינטואיטיביות. = 8ססא | וא 445 הקזוח הצג האלגנטי של נוקיה (41900) הוא לא רק תוספת מסוגננת לשולחן העבודה, הוא מספק גם תמונה איכותית, חדה וחיה. הצג בגוי על בסיס שפופרת מסיכת-צל זגימ] 21 אינטש עם מרוות חורים של 0.22 מיימ, והוא תומך באבחנה של 1600 על 1200 במהירות מספקת של 80172 וב-1280 על 1024 בקצב תסר- הבהובים של 12 100. התוצאות הנמוכות עד בינוניות במבחנים. האובייקטיביים לא השתקפו משום.מה ' בבדיקות הסובייקטיביות. בבדיקות אלו זכינו: תמונה בעלת צבע מדוייק ועמוק, וגם חַפרְטִים. > 6 מגוין ישראל יולי 1997 ומספזות 802 6:/ 563₪ז6ק50 על הנייר, צג וה מכיל את כל התכונות המרכיבות צג גרפיקה ותיבייס מהשורה הראשונה. הוא מבוסס על שפופרת מסיכת- צל זגם1 21 אינטש עם מרווח חורים של 0.22 מיימ ושטח-מסך אפקטיבי של 20 אינטש. בליבו פועם שעון-וידאו בקצב של 200%18, שמורים תמונה של 1600 על 1200 ב-8082 ותמונה של 1280 על 1024 ב-1141:2. בקרות " התצוגה הנרחבות כוללות גם בקרות נפרדות לתיקון עיוות '*כרית סיכות" לצד ימין ולצד - שמאל של המסך, ותיקוני טרפזיות. למרבה הצער, כל המספרים והתכונות הללו לא " 0 אפ ץנ 0 120 013568 !81 8 וט חסן6/8וקקת זסוו הס זס!60 | 1100 הסזווטו 7ם-א] ה508אפו] 5 +50/1015 זס!00 0 חספועם 0 50080 81,630 | | (0000) 51,250 | | (5000) 82,000 | | (060) 81,600 | = 50880) 81,570 | | (60860) 81,900 | = (5060) 91,850 חסזזוחוזך הסוחד | = 85% /800%הפ החוד | | 888 800%ת5 | | 856 58000 חסזזוחוזד חח 0.31 ווח 0.28 חחח 0.28 וח 0:26 | וח 0.27 חח 0.28 חחח 0.25 2001 20007 2200 -250 29 205 20020 7 |192 א 19.3 א 197 |20.5 א 19.5 א 192 | 197 א 18.6 א 19.4 | 207 א 19.2 א 187 |22.0 א 20.0 א 19.8 |197א 187 א 18.8 | ₪א ₪ ₪ - הש אם ₪ 11 1 1 > א ה* הח הש ₪ לו 75 ,ה ל 75 ,3/ 7 75 ,/ 2 75 ,4/א לח ו8,ה/ | 76702 אש ל 75 ,8 1202 99 | 2 2,117 88 | 0.1182 85 | =- 02 123 ,ה 4 116 ,ו 88 575 75 21 120 מ הי 2 192 2 155 7 146 ל 75 | חסם ₪ ם מש ו א הא ₪8 4 ₪ ₪ מש הפמה ברה ₪ ₪3 ₪ ₪ ₪ המם החשמ המ + ₪ מ ה 1 -] ₪שן ₪ ₪ ₪ ₪7 .- ₪ ₪ | 0 פש 00 6 סא הסוסה 0 ! : 0 8 5 ונ 1 5 5 זו 8 900000 ץצ )אא סא זא סא חס 8סא 8 זט 24 | 08/5 7 פזסו 24 | +-/ 11:00-8:00 | 08/8 7 ,פזטסה 24 | ]- ו 9:00-8:30 | 6875 7 ,פווסו! 24 | = 1-ו 9:00-9:00 מס טע | מססא טע | | הסס.סק6 שש | | הטסש | | 6ס8תווזסס:עעעעעע קסעש עשעעעע סז חסות/תסס. : 5 : החסס. החסס. |1058ת801וחז6/עשס. 800/9.00: 5 מוצאים את דרכם אל התמונה הנראית על" המרקע. ה-01:ת61808קט5 השיג תוצאות * ממוצעות בלבד בבדיקות האובייקטיביות. יי 1 סוק חק | כמו במקרה של ותסמו1 פאנאסוניק (51900) נותן פחות מאשר סכום חלקיו. עם שפופרת זגשמ1 21 אינטש בעלת מרווח חורים של 0.25 מיימ ורוחב-סרט וידאו גבוה מהממוצע, היינו מצפים לראות תמונה חדה וצלולה. לצערנו, זה לא היה כך. כדי לקבל מיקוד משביע-רצון במסכים מלאי טקסט, נאלצנו להוריד את הקונטרסט אל מתחת למינימום המתקבל על הדעת. התמונות בפוטושופ נראו כאילו כוסו בשכבת מרגרינה; הצבעים היו דלוחים וחסרי-עוצמה. הבדיקות האובייקטיביות אימתו ואת. עוצמת ההארה דורגה-במקום השני מהסוף, וגם ציון אחידות הצבע היה גרוע. מבתני ה- גם הצג של. 115 186 "8 הסבר על מבחני הביצועים עול צגים בהחלטה על מתן ציונים ובחירת הצג העדיף אי אפשר להסתמך אך ורק על תוצאות של מבחנים. :אובייקטיביים, המבוצעים בסיוע ציוד מעבדתי מדוייק. > במעבדות 1.0% 20 מקובל להעמיד את = הצגים גם לבחינה: סובייקטיבית עייי צוות שופטים מנוסים ולשקלל את כל הגורמים יחד. מסיבה זו תמצאו.: שייבחירת העורכים"י אינו בהכרח הצג שצבר. מקסימום כוכבים במבחנים האובייקטיביים. / | ה'ייכוכבים" מדרגים את התוצאות המעבדתיות בחמש רמות, החל בייבלתי מספיקיו (כוכב: אחד) וכלה ביימצוייןי (חמישה כוכבים). הציון בקטגוריה > יידיוק גיאומטרייי הוא ממוצע משוקלל של המבחנים: עיוותי ייכרית הסיכות'י, < אי-ההתלכדות, מקדם 1 ממוצע ומיקוד. כל המבחנים האלה מלמדים באיזו מידה קווים ונקודות מוקרנים על המסך בחדות ובנאמנות גיאומטרית. הציון בקטגוריה ייאיכות הצבעיי מורכב -ממוצע משוקלל של המבתנים הכרומטיים, הכולל: עוצמת הארה מירבית, עקיבת צבעים, אחידות צבע ואחידות בעוצמה. בסך הכל, הציון הזה מבטא. באיזו מידה תמונות פוטו- ריאליסטיות וגרפיקה סינטטית מוצגות על המסך בצבע רווי וחי, עם עוצמה ודיוק כרומטי. ציון +וג]עחסוע הוא ממוצע של כל המבחנים, הגיאומטריים והכרומטיים, וניתן להתייחס אליו כלמקדם איכות כולל. הענקנו שני כוכבים לצגים שקיבלו ציון שבין 1020 ל-149, שלושה כוכבים לציון שבין 150 ל-159,-ארבעה כוכבים לציון ביץ 160 ל-169 וחמישת כוכבים ליותר מ-170. כאמור, הכוכבים לא מבטאים את הציון הסובייקטיבי של > השופטים ולא את הערך של תכונות נוספות, כמו בקרות משוכללות או תמיכה באפיק 058. צגים גדולים > 6ו8]אץ!קפוק: הפנו את תשומת ליבנו לאזור מוזר של עיוותים וחוסר בהירות בצד שמאל . של המסך. נתקלנו גם בעיוות ייכרית הסיכות" בצד ימין, ולא הצלחנו לתקן זאת בעזרת בקרות התצוגה. נקודה חיובית אחת הייתה בתחום של רוחב- . הסרט. זהו אחד משלושת הצגים היחידים שתומכיס באבחנה של 1800 על 1440, בקצב של 7182 ואבחנה של 1280 ,על 1024 מוצגת בקצב קולח של 10612. עדיין, הצג של . פאנאסוניק דורש יותר מדי פשרות, וזה לא מה שאנו: מחפשים בשוק העילית של צגים גרפיים מקצועיים. !וחק 5 ססחבו!!וזמ במחיר 52000, זהו צג מצויין לגרפיקאים ומקצועני תיבייסם, והוא בנוי סביב שפופרת מסיכת-צל זגשם] 21 אינטש עם מרווח חורים של 0.22 מיימ. הוא מכיל מיקרופון ורמקולים אינטגרליים, והוא שייך לשלישיית צגי ה-1800 על 1440 של הסקירה, עם קצב רענון של 712 לאבחנה זו. תוצאת ה-6ג]/חתסוא הציבה את ה-06ת21₪18 במקוס החמישי. הבדיקות הסובייקטיביות היו טובות יותר, והצג הפגין דיוק גאומטרי, מיקוד וחפיפת צבע עיקביים, וצבע עמוק ועשיר. ה-05 בשם המוצר מציין את טכנולוגית ה- חססזס5תטס ע0, ת כונת בקרה דיגיטלית השולטת בהתלכדות-צבעים ובאחידות צבע ב-25 אזורי- מסך נפרדים. בקרות נוספות, מלבד הבקרות הגיאומטריות והכרומאטיות הרגילות, כוללות גם ביטול תבניות מוארה. הצג מכוון את הגודל ויחס גובה/רוחב באופן אוטומטי בהתאם למוד התצוגה, ובאופן כללי השימוש בו הוא קל ומחנה. זהו אחד הצגים היקרים יותר בסקירה, אבל איכות התצוגה והבקרות הדיגיטליות הפנימיות מצדיקות כל אגורה. הבקרות הללו מבטיחות שתוכל לשמור את איכות התמונה לאורך השנים, ומי שמחפש את הטוב ביותר לאורך זמן, רצוי מאוד שישקול את ה- 6 ספ [|2056 503שוט הוסיוזוחוז"ד ה-20861 118085 של סוני בהחלט יצא נשכר מהבדיקות שערכנו. שפופרת הטיניטרון שלו היא המתקדמת ביותר של חברת סוני, עם מרווח חריצים של 0.25 מיימ. התמונה היא צלולה וחדה, ואבחנה של 1600 על 1200 מתקבלת ב-75112. הו צג מעולה לכל ישוס גרפי מקצועי שאפשר להעלות על הדעת. . לא נתקלנו בבעיות כלשהן בשעת ההתקנה, וכיוונון התצוגה מתבצע בקלות באמצעות שורה של עשרה כפתורים בתחתית המארז. ציון ה-1%]/מסו היה קרוב לשיא, ובבדיקות הסובייקטיביות הוא הציג תמונה חדה, בהירה ורוויה, עם גוני עור מצויינים, גאומטריה טובה ומיקוד מושלס. אין ספק שבצג זה התכונות מצדיקות את המחיר. 6וחססשסו 3 ד / מחפשים נתון מפתיעז החברה הגדולה ביותר לשיווק צגים בארהייב היא לא סוני וגם לא 0א, אלא סותספסגץ, וה-1813? 105016 (51800) מצדיק את היקף המכירות הגבוה. תוצאת ה-אזג!]/חס]א של הצג מיקמה אותו במקוס הראשון, והוא נותן איכות תמונה מעולה במחיר אטראקטיבי. נתונים אלו עשו אותו לייבחירת העורכים" של סקירה זו. הצג מבוסס על שפופרת מ0צ61מסמופו 21 אינטש של מיצובישי (למרות ש-0ותס8ש16 מתעקשת לקרוא לו מסעז0ות50) עם מרוות חריצים של 0.28 מיימ, והוא מספק תמונת 1600 על 1200. בקצב טוב של 8582. עד כמה שזה נשמע כסתירה פנימית, צריך להריץ תוכנה להתקנת פונקציות ה--6תה-פטוע עו של הצג, אבל מעבר לכך הקניית התצורה וכיוונון התצוגה הם קלים ופשוטים. הבקרות המתקדמות כוללות ביטול תבניות מוארה, שליטה בהתלכדות אופקית ואנכית, ובמיקוד אופקי ואנכי. הציוניסם האובייקטיביים זכו לאישוש מצד הבדיקות הסובייקטיביות. הצג הצטיין בבהירות, צבע, הפרדה ומיקוד אחיד, ואת תבניות המוארה הקלות ביטלנו בלי שוס בעיה בעזרת הבקרות. ביצועים עילאיים וידידותיות במחיר ממוצע עושים את הצג הזה לבחירה המועדפת עבור כל ישום גרפי הדורש תצוגה גדולה. 0 מגזין ישראל יולי 1997 9 60-8000080 0000-00-06 מתחרים על אפסון מחברת 15א6-קומפיוטרסנטר, המשווקת את מוצרי ?11 בישראל, נמסר לנו כי, בניגוד למה שהשתמע מהמאמר שהתפרסם אצלנו בנושא מדפסות, גם היא משווקת שוות-זכויות של מדפסות אפסון בישראל. מאחר ואנו תומכים וותיקים בכל מה שיכול לשפר את התחרות בישראל ולהועיל למשתמשים, אנו מברכיס את 5 על יוזמתה ומקווים שעוד חברות ישראליות תתחלנה להתחרות על שיווק של מותגי יוקרה עולמייס בשוק המקומי. 6 00-0000000 00-0000006 כוגני דיסקטים 120 הגהבייט את הכונניס לדיסקטים בנפח 120 מגהבייט תשווק בישראל חברת אקסלנט במחיר 240 דולר + מע"מ. ניתן לכתוב ולקרוא גם דיסקטים רגילים של 1.44 מגהבייט. טל: 03-9517777. רנ4ִ.---.-5-1עצ8;%351 .:;. .8 3 הרקולם חוזר לזירה חברת אמטל מחשבים בעיימ החלה לייבא את המאיצים הגרפיים של חברת הרקולס: 5011 ,312 זסוה תומח 7 ,1228/1060 שווומטחע כ 9 8 0-0 0 00-00-0806 00 00 8-0 8 תחנת אלפא? זה לא יקר חברת סינטק מערכות הודיעה על מיבצע בו תמכרנה תחנות אלפא של דיגיטל במחירים המתחילים בפחות מששת אלפים דולר (לא 6? מגזין ישראל יולי 1997 ₪ כולל צג ומע'ימ). תחנת העבודה כוללת מעבד . 3 מגהר> ומאי> גרפי. צגי 21 אינטש מוצעים במחיר 1700 דולר. 9 06-08-00 000-0000 0-0 00 נונן סס/סט לאנעוים בתנועה הטכנולוגיה המאפשרת כתיבה ומחיקה רב-פעמית על תקליטור 650 מגהבייט היתה מוגבלת עד לאחרונה למחשבים שולחניים. | עכשיו מציעה חברת הסווט!50סזטו1 את ה-אטגקאסגם, כונן חיצוני קומפקטי, המתחבר למחשב דרך השער המקבילי. קצב העברת הנתונים מגיע ל-450 קילובייט לשניה. רנסנס בעיימ, 09-7654872. 0 608-080 - 0-8 שרתי אירגונים 0 היולט-פקוד ממשיכה להסב טכנולוגיות מ ו כ ח ות ממערכות יוניקס לסביבת זא. ה ש רת י ם החדשים בסידרת זא זסטז50וסצ 0 מזוודים בארון 19 אינטש, עם אפשרות ליצור אשכול של עד 5 שרתים בארון אחד. המערכת נתמכת בפתרון 5-₪1₪ לאיחסון נתונים, עם נפח של עד 72 גיגהבייט למגירה ובה 8 דיסקים. 06-60-0806 -0-0-0-0-0-0-08-0-0-0-0-0 06 גם פוג'יטסו תוחכת ב-דו חברת פוג'יטסו/.161, הכריזה על כוונתה לתמוך בטכנולוגית האשכולות 0%ג2!!סא של א (שס לא מוצלח של מיקרוסופט, שמזכיר לוותיקים את זוועות מלחמת הצוללות הנאציות). טכנולוגית אשכולות מאפשרת גידול הדרגתי בעוצמה וגיבוי הדדי בין השרתים. כלל מערכות בע'"ימ, 03-9029256. 6 980-0000000 000000000 8 החיים לפי סטפן הוקינם ו ופט מו > הכותר 6גמשטוחם 786 ה[ 1416 משלב את הרעיונות הקוסמולוגיים של הפיזיקאי הידוע ("קיצור תולדות הזמן") והווירטואוזיות הגרפית של קאי קראוס (1008 זטצוסק 8'וגא). 0 שייח. 0 0-08 80-0000000 0 00 מדפסות ליזר-צבע בחצי המחיר חברת קונקורד, מקבוצת תים מחשבים, המשווקת בישראל את מדפסות הרשת של יבמ, הודיעה על הורדת מחיר דרמטית של דגם 3 סו זסןסי) אוסוו6!, מ-11,500 ל-6,450 דולר + מע""ימ. המחיר כולל תמיכה בפוסטסקריפט ובתוכנת כיול הצבע עושו. 9 88-08-0800 08-08-00 0 8 מערכת פיתוח לאינטרא-נט תוכנת ז66!וט48וח1 של בורלנד היא סביבת פיתוח לישומי לקוח/שרת ברשתות אינטרא- נט. היא תומכת בשרתי טט\ של נטסקייפ ומיקרוסופט, בטכנולוגיות גצג1 ו-אסטווסה ובכל מסדי ,501 הנפוצים. ברק שיווק תוכנה, 6-.-. ה] בק 177 כ 1108 2 0088 0800000000 9 ותא , כרמל חוזרת למדמים 8 כרמל הנדסת תוכנה, המתמחה בתוכנות אנטי-וירוס, חתמה על חוזה הפצה | עולמי ‏ עס | חברת 6 ו)501ג כ[ לאחר שהחוזה שלה עם ]זהוסץ [118ה66, המשווקת שלה בעשור האחרון, הפך למילה מתה, בעיקבות רכישת האחרונה ע"י ים סימנטק. בינתיים נמשכת ללא הפרעה ההפצה באירופה ובמזרת הרחוק. ת של יטראליות םס חדטים ציסקי 0080-00-00 608-0600080 6 "אעו הכונבים" בוערת ב-50 השרת 6ווזזגו5 של א511 מבוסס על 64 מעבדי גוו בתצורת עיבוד מקבילי מסיבי. המעבדיס החדשים רצים ב-300 מגהרף והם נתמכים במטמון בגודל 4 מגהבייט כ"א ובאפיק מערכת שמהירותו 1600 מגהבייט לשניה. לפרטים: קובי ליף, 09-9513465. .ליהההתת=-ס-=ת₪. מדריך וויזואלי לעופת |!זדות המהדורה השלישית של הספר מעודכנת לגירסה 3.2 של שפת העימוד. מיועד לבנאים מתחילים בהקמת אתרי אינטרנט. 224 עמודים, 59 ש"יח, בהוצאת פוקוס מחשבים, 8. וודוו פפשניט 0 60-8600000 800-0068 אוטוקאד-4ז: הרבה יותר מהירה גירסה 14 של תוכנת התיב"ס הפופולרית נותנת תשובה הולמת לבעיה העיקרית של גירסאות >אוס6מו/\ קודמות: מהירות העבודה. מדידות שנערכו עייי מועדוני המשתמשים מעידות על מהירות כפולה בערך מגירסת 13 ובמקרים מסויימים גם מהר יותר מגירסאות 5. כמו כן תומכת אוטוקאד 14 בתמונות רסטר ובטכנולוגית עצמיס בשם אא8טןטס. ניתן לשלב את אוטוקאד החדשה בסביבת 6 ע"י אוטומצית 466% וניתן להשתמש באינטרנט כמדיום לשיתוף עבודה על פרוייקטים וגישה לסיפריות שרטוטים משותפות. אוטודסק ישראל, 09-9504610. 0 60-00-08 -0-08-0-0-0-0-0-0-0-0 068 שולועוה מיחדים במהירות מהפכנית הכרטיס הגרפי 32 פסווטוס6א של חברת 49 כולל מאיצים לגרפיקה בשניים ןבשלושה מימדים עם ארכיטקטורה של 128 סיביות. ניתן לציידו ב-4 עד 16 מגהבייט זכרון לצורך תמיכה ב"חציצה כפולה", ז10שס-2 ושפת .1 שיווק בישראל: גרפיקס מולטימדיה. התתשת. ניהול מרפאות וטריגריות תוכנה מיוחדת לצרכים של מרפאות לבעלי חיים פותחה ע'יי חברת טאקט מחשבים ומערכות. היא כוללת ניהול תיקים רפואיים, רשימת לקוחות, הנהלת חשבונות ועוד. לפרטים 08-9407653. 9 60-8068000 0008-00-06 מדפסת לייזר זולה דגם 660 1.82 ם0םמ69 מיועד למשתמשי סמו בלבד, שכן הוא משתמש במערכת 1 כדי לחסוך את מחיר המעבד הפנימי והזכרון במדפסת. המחיר: 1695 שיח + מעיימ. קרט ישראל, 03-6888540. 96 0-0 000-0088000 -0- 0-0 0 0 8 המעבד א!ו86א6 אוזץס בהופעת בכורה חברת סיריקס סיימה את פרוייקט הפיתוח 2 ויצאה עם עס מעבד חדש בליגה של הפנטיום-2. המעבד א681א6 תומך בפקודות אואוא וניתן להשיגו במהירויות שביו 133 ו- 8 מגהר>. לדברי היצרנית, בזכות עיצוב יעיל יותר מזה של אינטל, הביצועיסם משתווים לפנטיום- א1א]א /פנטיוס-2 במהירויות 166 עד 3 מגהר>. 0 0-8 00-0080000 0-0 0 0 מחעוב הרעות עול יבת יבמ הציגה את הגירסה שלה ל-6עוששא, המבוססת על מעבדי אינטל, תוכנת מערכת מיקרוסופט וטכנולוגית הניהול מרחוק -6ג/\ א.1-וס. התוכנה מאפשרת איתחול ובקרת תצורה מרחוק באמצעות תוכנת וחטוו6אוג.1 א [0ותסס. 90 6806-06-60 008-0000000 8-00 מרותים בתי ספר בסיוע 50 ביקורו של אד זנדר, נשיא חברת א511, בישראל הביא למפגש עם ראש הממשלה ולהתחייבות של החברה האמריקאית לסייע בחיבור בתי הספר בישראל לאינטרנט תוך התבססות על מחשבי הרשת מסו580צג1.נ לדברי מר ונדר רק התבססות על מחשבי רשת יכולה לפרו את מחסום המחיר ולאפשר לכל תלמיד גישה לאוטוסטרדת המידע. פרוייקט הניסוי יתחיל בקרוב, כך מבטיח קובי ליף, מנכייל אש5 ישראל. 09-9513465. 6% 00-06 08-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0 0-06 ממעויכים לחלק יוניקס בחינם חברת 560, שגמרה לחלק בחינם 30,000 עותקים של ז6א56ה6ק0, החלה לחלק בחינם 06 מגזין ישראל יולי 1997 גם עותקים של טוג )אוחש, יוניקס עבור מערכות אינטל. החלוקה מוגבלת למוסדות חינוך ואוניברסיטאות. לפרטים: רון שמחון, 9. הה90 דיםק 7 גיגהבייט רב-ביצועים חברת זסואגּוא הכריוה על משפחה חדשה של דיסקים בנפחים 17 עד 7 גיגהבייט עס ממשק /ואסגשוט/טסות. הדיסקים במשפחת משתמשים בטכנולוגית ראש קריאה 18 בלעדית בשם 110 4ג[טמחס. אג]הסמגוע 9 60-0000000 080-0000 ועידות ווידאו בעגרית את תוכנת 01-506%6 עס תמיכה בעברית החלה להפיף גם חברת מ.א.ג מערכות ליור. התוכנה מאפשרת ניהול שיחות ווידאו באינטרנט עס תמיכה במסמכים משותפים ובלוח כתיבה "לבן" (8090 וו /ו). טל: 03-5579999. ץ121706101 0011-86016)/ 11עגוסיע -15 מס 0015 8 וג ומד ו (90 0+ 016% מש , 0 00-0800060 0000-00-00 0 6 הזרקת דיו פוטוריאליסטית אומניטק איכות החלה לייבא את המדפסת 0 שצט1ץו5 של אפסון, המצטיינת באבחנה של :ק14400. הצפיפות הגבוהה מתאפשרת ע"יי דיו מיוחד והיא יוצרת פלט באיכות צילומית. 9 006-086 00-0000008 000-0868 הנוע חיפועו דו-לעווני דוכיפת, מנוע החיפוש שבוק-והב מציעה לאתרי אינטרנט, תומך בעברית ובאנגלית והוא מתאים למגוון פלטפורמות פופולריות. המנוע יודע לזהות מילות מפתח במלל חופשי ולבצע חיפושים בוליאניים. המחיר: 750 עד 950 דולר. לפרטים: 03-5433777. 6 מגזין ישראל יולי 1997 9 6-6 060-0000000 0-06 0 6 הינרות 1ם 95 006 למי שעוד לא מכיר את ערכת הישומים | של ג מיקרוסופט ‏ - . ואין לו סבלנות לספרים עבי- כרס, הסיפרון ל הזה יכול א לשמש מבוא |] תמציתי. 57 : עמודים. 0 שח"ח, הוצאת פוקוס מחשבים, 03-6773898. 0 9 8060-00-00 -080-0-0-0-0-0- 0-06 עמודי וודה מתוך קיוטקסט הלקוחות הנאמנים של מעבד התמלילים קיוטקסט יכולים עכשיו להשתמש בו גם להכנת מסמכים לאינטרנט. קיוטקסט- אינטרנט, שתחולק חינסם למשתמשים רשומים, מאפשרת לבחור בין שלושה מודיס של תצוגה, כדי להתגבר על הבעיה של חוסר בתקן ישראלי מוסכם. את המסמך ניתן להציג בכל דפדפן, ללא צורך ב-א18-אָט1? מיוחד. דביר מוצרי תוכנה בעיימ, 07-9910777. 9 08-08-0000 00-00-0806 צילום סיפרתי באבחנה גבוהה דגם 26120 החדש של קודאק מספק אבחנה של 12808960 לצילוס מקצועי. למצלמה עדשות א3 ג 200, צג 1.60 לצפייה וכיוון וכרטיסוני 611488 שליפים בנפח של 2 ו-10 מגהבייט. דלטה הי-טק, 9521840- 99. 6 608-0808008 -0-0-0-08-0-0-0 0-00 0( 8 החד לדרגות הביניים לא כל אחד יכול להרשות לעצמו את דגמי העילית של יבמ, שהפכו לסמל סטטוס בין הבכירים, אבל את דגם 380 6ג/%הג'1 החדש אפשר להתאים גם לתקציב מוגבל. עם מעבד פנטיוס 150 מגהרץ, 16 מגהבייט זכרון, דיסק 1.08 גיגהבייט ומולטימדיה אינטגרלית המחיר מתחיל ב-2,789 דולר + מע"מ. 6 8 8 8 8 0 0-8 8 060 0-08 0-0 0 0 0 הכנס חיים לאתר עולך מערכת פלמינגו המשווקת ע"י בזק והב מאפשרת לך להכניס מידע בזמן אמת לעמודי טס \ בתוך חלון "הודעות רצות" (ו6אשו1). 750 דולר. טל: 03-5433777. 66.11ח.4118016. אועועו. הה8 תקליטורים במהירות 24% חברת אוטק החלה לשווק את כונני התקליטורים של סזקוס4065-6, עם מהירות משתנה, קצב נתונים של 3.6 מגהבייט לשניה וומן גישה של 85 מילישניה. המחיר לצרכן 0 + מע"מ. 9 0608-00-00. 0 המדריך העולם ל-7 ]016% המהדורה החדשה כוללת גם הדרכה 0 בתוכנת | האירגון ור הרס ו המשרדי 00]₪006. בר החמריליף ( 8 עמודים ‏ + תקליטור הדגמה מאת ניב חורש, בהוצאת פוקוס מחשבים, ‏ 99 ש"ח, טל: .8 .ימ המדריך העולם ל-06ו010 ספר עב-כרס, המטפל בפירוט גדול בכל התוכנות של ערכת היישומים הפופולרית של מיקרוסופט. הספר נכתב במקורו בעברית, ע"י דרי גיא בן-סימון, והוא מלווה בתקליטור הכולל גם את זסוס|קא )6חחסוה] וסיפריה בת יותר מ-12,000 תמונות צבע לשימוש חופשי. 0 עמודים, 148 שייח, טל: 04-8774113. 9 08 0060-00-00 0000-00-06 למד להציג בעברית ספר ההדרכה לתוכנת המצגות וםוסעוטאסע יצא בהוצאת אופוס והוא כולל תקליטור דוגמאות. 3 עמודים, 99 שייח, טל: 03-6814231. 9 6 008-0800600 000-0008006 שרתי 60 בסופר עויווק טכנולוגיות המשווקת הוותיקה של מחשבי פקרד-בל בישראל התמנתה גם כמשווקת בלעדית של . ל . שרתי 86א. סופר שיווק . . טכנולוגיות תמשיך לשווק את ?תי : 5 . פקרד-בל, שכיום היא חברת בת ל כ 22- ימד + של א לשוק הביתי, ואת תחנות העבודה של 6מא לשוק העיסקי- ת של מוסדי. יטראליות ם חדשים 1 ים עיסקי ך'יעו'ר.ההההת==ס חיבור יעון-חדעו תוכנת וטטחחט")חטק0) מאפשרת ליצור קשר בין מסדי נתונים מסורתיים ובין ישומי אינטרנט. התוכנה אומצה עייי אורקל והיא תשווק כחלק סטנדרטי משרת ה-פ6א שלה. 0 0-06 00-0008000 000-808 0-0 אינטרנט - המדריך העולם מהדורה שלישית ומעודכנת של הספר בהוצאת פוקוס מחשבים, כולל תקליטור ובו 100 תוכנות עזר לגולשים. 129 שייח, טל: 6773898. דפצ המדאו המלדריר הלהנבגוננההההתהת==תס0- סביבת פיתוח ל-8?3 במחיר מבצע אם אתה מחפש סביבת פיתות וויזואלית לישומוני גּצג!, חברת אינטראופ מקבוצת א.מ.ת מיחשוב, מציעה לך את קסתפאזס\ 18% של א50 במחיר 5 דולר - + מע"מ, במבצע שימשך עד 7. לפרטים: 5".-. 0 0 ₪0 6-06 6 = שרת מסיבי ליעווהים קריטיים דגם מנהטן 0 של חברת 4581 מיועד לשרת במרכז המידע האירגוני בישומים הדורשים אבטחה ומינות מירבית. הוא מבוסס על מעבדי פנטיום-פרו ומערך דיסקים מסוג 8/10-5. את הזכרון, מסוג 066, ניתן להגדיל ל-208. שיווק: אומניטק-איכות. - 5 5 ב-א 6 6 080 06 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 החברת למעותמעוי עוצחה דגם 6200 68 6מא החדש מבוסס | על | פנטיום- אאא 16 מגהר, צג אקטיבי "13.3, 2 עד 128 מגהבייט ]א₪א, דיסק 2.168, כונן תקליטוריס 0% ומערכת | מולטימדיה אינטגרלית. סופר שיווק טכנולוגיות בעיימ. 93 .וו יי גם יבח עולה ליוניקס 84 סיביות עוד השנה תתחיל יבמ לספק תחנות עבודה ליוניקס א41 המבוססות על המעבד 6עזשאוסץ 0, בארכיטקטורת 64 סיביות. מזה זמן מה שמשתמשים וותיקים של א41 מביטיס בקינאה על מערכות א801, אלפא-דיגיטל והיולט-פקרד, שכבר מספקות ביצועי 64 סיביות בסביבת יוניקס. עד כה יבמ סיפקה ארכיטקטורת 6;זסשסק ווט 64 רק בסביבת מערכות 48/400. כמו כן מבטיחה יבמ כי עד סוף 98' היא תוציא לשוק את הדור החדש של מעבדי 630 6שזטאוסט, עם מהירות שעון עד 300 מגהרץ, עיבוד מקבילי ב-12 מעבדים ומנוע 6 משופר. סבלנות, חברים. 9 88-86 0 000-0000 0-0 0 0 0 מעומר הגבול עול גובל חברת |!שצסא החליטה לרכז מאמצים בקוו- התפר שבין רשתות מקומיות ובין אינטרנט. טס החדש נועד לפתור את הבעיות הנוצרות בממשק בין העולם הפתוח והלא- מוגן של אינטרנט ובין הסביבה הפנימית של מיחשוב אירגוני. המוצר כולל שרת ץאסוש, הגנת [41/ 6זות, ממיר פרוטוקולים אז-], שרת הצפנה וגירסת זמן ריצה של מערכת זג היוה כמו כן הכריוה נובל על טכנולוגית שיכפול (תסטגטו|ק6א) לשרתי הרשתות, שמאפשרת ביזור משאבים והגנה מנפילות מבלי לאבד את הסינכרון בין כל עותקי מסד הנתונים. 6 6-86 0 80-00-0800 00-00 0 8 המרכז המדעי עול סגו עלה דרגה המרכו, הממוקם בטכניון, עלה לדרגת טג ] ק1, מה שמציב אותו בשורה אחת עס שלושת מרכזי הפיתוח של א בקליפורניה, בריטניה ויפן. כל הכבוד. 6 0 0 0 06 008 0 0 8 המדריך למתחילים מיועד למי שעדיין לא התגבר על הפחד ממחשבים. כולל הסבר על מבנה החומרה, הכרה עם 95 %אוס6מו/ו, עקרונות התחזוקה וגלשנות באינטרנט. 258 עמודים, 79 שייח, הוצאת פוקוס מחשבים, 03-6773898. המדריך השָלם למתחיל במחשב האיש ג קריינק ו שטם | ו 6 מגזין ישראל יולי 1997 השמות הגדופים מ יאטח אחא חח ₪ התה ₪ בת 7 ₪ =₪₪ א או ₪ או ץושים | ההברטור | 2% ההבדף!! | מצלמות וידאו למחעשב | הנמכרות בעולם ברמה אחרת! 0 התקשוו עוד היום למתיוי מבצע!! ₪ -- רחי חומה ומגדל 16 תיא 67771 טל. 03-6386363, פקס. 03-5372928 טל. למפיצים: 03-6386353 כתובתנו באינטרנט: [11.00.1ת8818. אוצו//:קזזת -, אל תהסס - כל הגדולים כבר בחורו עבווך! להשיג בכלנית ובורשת המשווקים המוושים 0 לקבלת פרטים וייעוץ או לקבלת קטלוג מפורט ומהודר טלפנו: -01 * ו 7 0 אתה כל לסמוד על שם שמובל דורות של טכנולוגיה ביולים אלו מצ'גה ב'ליבם סדרה יחודיח של צגים המבוסטים על טכנולג'ה המחקדמת בעולם ‏ קשוואווווחם. לה זה 'פ)וווווחם ? "5 /"י חדות ועוצמת תמונה מדהימות עם טכנולוגיה המייצרת את הגוונים המדוייקים ביותר. 6 >" כיוון וכיול הצבעים בעזרת תוכנה ידידותית לקבלת דיוק כרומטי וברק פוטוראליסטי. ק"י תאימות מלאה ל- ץג וס8סט וש מאפשרת כיוון אוטומטי של הצג והחלפת מודים דינמית. /"י בקרת מיקרומעבד אינטגרלית המבצעת תיקוני התלכדות בזמן אמת לקבלת חדות מכסימלית. /"י תדרי סריקה אופקים ואנכיים ואבחנת תמונה סופר גבוהים. /"י רמקולים מובנים מוגברים ומיקרופון איכותי לישומי מולטימדיה, |ו9ח-= קולי ופרזנטציות. /"י הגנה אבסולוטית מפני קרינה ושדות מגנטים עם תאימות לתקני קרינה המתקדמים ביותר. יש לך רק זוג עיניים אחד והן ראויות לצג הטוב ביותר! 61 100006 006ו 646 ] ווק . מושב צפריה משק 24 מיקוד 60932 טל:03-9607488 פקס: 03-9607490