PC Magazine המהדורה הישראלית, גיליון 48, אפריל 1997

15 שנים ל-PC ול-PC Magazine. קצת נוסטלגיה, קצת סיכום ביניים וקצת מבט לעתיד בכתבה המוקדשת ל- 15 השנים הראשונות של המחשב והמגזין שלו.

OCR (הסבר)
גיליון 48, אפריל 1997 .זאפג,48.סא ס(( ו ו הזרת הלו ידדה ו ב הג | ו / אס חשבת שהצג הטוב בעולם צריך להיות היקר מכולם לנוקיה יש הפתעה בשבילך מעוכות בפפום |א447 - "17, הבחירה המעולה ליישומיס ₪ - "17, הצג הנמכר ביותר באירופה 6 0.26 8 - "15, המסך האולטימטיבי ליישומי משרדייםש0.25 מיזמ 6001-0108 שפופרת טרינטרון מ"מ חסזוס-זסס 6 שפופרת טרינטרון רזולוציה מולטימדיה בשילוב רמקולים מובנים, מגבר פנימי רוולוציה מקסימלית 1,024א1,280 ב 8582 מקסימלית 1,024א1,280 ב 7602 6ץ | 8 6(|ס ובעיצוב חדשני. ₪ 0.25 מיימ חסדוט -זסס ₪ שפופרת ₪ א 8 06 ניתן להשיג גם דגם וגא המשלב טרינטרון ברוולוציה מקסימלית 768א1,024 מצלמת וידאו ומערכת קול עס 50800758 שנות אחריות לכל הצגים! ב 8072 6 ,1 8 06 ו רשימת משווקים מומלצים- ת"א והמרכז: ₪ דורקום (קומפיוטרלנד) 03-9250150 6 קיי קיו מחשבים 03-5235504 ₪ דטה ביט 03-5795641 0 ו / ₪ אלי שרון 03-9669667 ₪ נתיב רשתות 03-5620133 ₪ גרנד אדוונס 03-6916155 ₪ פסיפיק 09-9557807 6 קלי מחשבים 09-8851122 חיפה - 4 והצפון: 6 שחם 04-8235910 ₪ מל ל חיפה 04-8531113 ₪ אשד-מיכה וגנר 04-8246588 ירושלים והסביבה: דורקום (קומפיוטרלנד) 02-4250472 ₪ ₪ / 4 ס ז וק 718517 . : גרנדקום 07-6275535 - : > הי ביאליק 02-6738517 ₪ ש.מ.מ 02-6513204 באר שבע והדרום: גרנדקום 07-6275535 לקבלת פרטים נוספים טל: 177-022-1270 גלובל ישראל כל השמות הינם שמות רשומים של חברת 080 * כל המחירים כוללים מע"מ לתשלום במזומן בלבד וצמודים לשער הדולר. המבצע עד 31497 | |" ]58| 15 010881 ₪ סק 0אזדמאאסי) מולט'מדיה מעולם אחר אדם+אוווו טכנולוגיה חדעוה דהלים חדשוים! בוא! להתרום מהם בחדר תצוגה חדשש! ו אש ,הח 0 וזח או שסום 4.308 - 2.1 וגח 00 8 32 זס 16 ₪00 30 5006 אסזו8! חס 57/1 "15 עססס!-+8עוזם פן2 100/8 6 םק 25688 וז =סןם/|0 881 2/3 001 +1/2 |54 065 55 2 > |6ו|9זק 1 6 סד וסווו 0 5 חו/ 6 6 2 50סזסו!/! 5 08ו00חו/ בעברית 6 וח008-א8- 8 33,600 8שוזם 00-80 שןם 60960 12% 512% סט ₪ 0005 08 /ו80 = 7' 0968 או תקליטור משחקים צטם עש אז והטזהב0 5061 2 -- המטווחסק | סו אה 0 =סום 4.368 - 2.1 0סם 328 0 8005 00ם ₪ו2/וס 0 ב הדפ "15 9 ץסססו- 1.44 8 פס 256088 וס 60 שכ!ם/|0ק 51ב 68 5 1/2+ |0ק 2/3 5 |50118 2 + |8||6זפק 1 6) זסאוסך וסוו אד 0 95 הו עזזסת6 0 2 0050 5ס0חו)\ בעברי 8 8-00 פטס ל סז 0-0 שופ 50996 12 0 זפ 16 / 65 ₪ צ10 7 חש או תקליטור משחקים - 1 8 ץצ וחס ו | עד 6וחס 501 0 א ,?ח!! 12000 טוח 08% =ס!ם 2-08 וגח 500 328 זס 16 06 28 19011 + שד וז 00 8 ץנ זס חס םד "15 08| חק 25688 00 שסום/ו6 בק 86 5+ |₪0 2/3 05 5078 2+ |פזהק 1 זוסד [/! זס ק0ו95% 0 5 חו// /97ה 6 2 0 55 8וס0חו בעברית ;5 6 8-00 5 2000 0806 וזו זסו חס חאו זס ד "17 6זם 100/8 כן2 8ססוחס! קן] ,8 601816 1 ,ח50 וז 61 600 מ מ ה ש ב 'ם טל. 536 - ₪3, 2-5670889 פקס. 09-9563537 ו רח' משכית 9, ת.ד. 2078 א.ת. הרצליה פיתוח 46120 ח 5 50 חב ו עולה בלחי !לרוטנת 1/1 010 0 0 316וו₪ הב ?| 166/200 סז תשוותסק 5081 05/2.0-9.108!ם 4.308 - 2.1 /הח ססם 648 הח/ 28 תטוחחפוווו\ אסזוגו ץזסוח6/! 08006 קוחס-חס 25668 סוחס הס 0 חסר8ו | "17 6 08 1 032 608חסו וז 015% 810 08008 וזכ 018% עסססו- 1.44/8 5 |5618 881= 2 8 |6ווזהק 1 8 006/א8 = 005א96.6 /וסח-00 05|ם 50860 א12 2 46 32 ם/) ז00/9516הסס (\80) 5068075 ז6/וסק ח08 |= -וח 00 שכום 8 ו505 וו זס סד 626 ||ט= זס וטוו 54 זס |00 1 8 |0ק 2 0 95 פאוס0חו) עזזפת6 86 05/2 050%ז0ו!! 0 ח5)00אזסש ד 5שוססחו\ 680 הכזו 8 58 ד הי 60 10 6חוו ו ]| 166/200 א ווח 0 215 וגח 500 -- ו 28 וחטוחחפוו!/! אסזו8 -- [פזטם 6חוו6קוש 256%8 זסו סו חסז 0 חסוחאו "17 6 8 1 042 608חס! וז 5% 910 08110006 שווזם 0% עספסות 1.4418 58 |508 1 2 8 |פוזפק 1 6 8/0006" 36.6%005 ווסח-00 0₪ןם 60800 א12 2 8נטו8/ 32 ₪)) 0000808510 /80) 5068885 סוס ח08 = -ות ל 509 1950/06 זוסד 6 !וט זס ו0/! 6 זס |00 1 8 001 2 0 5 8וססחו /617 8 2 16050 5 8עו00חו/ בעברית 0 הפזו 8 058 -9.108 505| 8% כל . מחשב כולל: הלומדע הכרת 95 פשסטחו/ 1 פאוס0חו/ ו-אסזחסוו 5חוצ-ודאה ופ לת 166/200 משווחסק 6 %346! 3₪ וְּ אפום שפום 4.388 - 2.1 ווח ססם ₪וו32 60 28 חסו655זסא ססטוע ודה ץזסרח6ו/ 08008 )פזטם פחווסוש 256% זסווחסו הסוו9 380 צוס 1 51 ח08 "17 68 1 + סעוזס ק21 1008 608חס וז 8%וכ סקסו 448. 1 5 |568 )85= 2 8 |8וופזהק 1 8 ו 006/א8 = 36.66005 /סה-00 שסום 50860 א12 2 86 32 )\ ז500000|8510 (\80) 5088075 זס/סק 030 | -ו3] סח 00 וכ זר שסום |0ם 81 50 צ200 חווטו זסווסד וטו 5 5 זס ₪0 1 8 |0ק 2 0 95 פ0חו)) עז81ת 1070801) 5/2 6 5 פמוס0חו בעברית ₪30 הכזו 8 58 מ תח ש ב ' ם 0. 536, 02-5670889 פקס. 09-9563537 רח' משכית 9, ת.ד. 2078 > א.ת. הרצליה פיתוח 46120 3 50 5 וא ה 0] 2 0 וחטווחסק א 430 וח 8ו129- 32 סוס 6806 25608 00 0 וטו סו 14 סווזס ו0ח-00 12% זז 509 זס שס|ם ססו' 505 45.508 סו סט 89 אפ 1/2+ ס 2/3 60 בב 10/2 - : ה וצ עסו ₪ו44, ו ל א 440 0 |-זק -- א 0 0 . בי 1 ו 15 ד זס דוס זס! חס 0-0 12% וספ 8סוחוח --. 0 0 00078 סופמק 2/0006 45508 10 00 8 210 טסו 6 851/06 - 2 מס ו /. ל 00/2 101 . 0 ; 0 0 086 ]פח . 0 0ומופח 7 .005 000 6 ג ז 0 זט דוס : 500 ו !חתנ ץז אא 586 [ 5 - סו 56 סוק |בוס זו סוק טוח |8ט/ תטוח6ק |פטס 440% 430 וה 8א512- 32 25 0 8005 21/8/6406 זסווחסו 5 "15 שווזס וסח-60 12% 500 88|( |0חח8ח6 פטס ספ ו505 8 45.508 סו סט 5 5 1/2+ |0 2/3 ! 950 10/10 0 95 חוצ סססו 1.44% זווסך 5126 || זס ושוו 0 דא פשוססחו) זס זהווסאו תי בי וחק סז 40806זסס 0 ז000550זכ סח0 חחסז! חב סזקוחטווחש 2 0-ו 0 זפ זס טס ,5 - פוהח .50005זט 005 800 5/0808 שירות אמין לעסקים קריטיים שרת' ח08 הם הפלטפורמות האידיאליות לרשתות נובל 6 ומ'קרוסופט דא פאוססחוו\. ו סגם מחשבים מספקת ששירותי התקנה ותחזוקה לעורחים בישומים קריטיים, מבחר של מערכות איחסון וג'בוי נחונים, ברטיסי רעוח ומערכות אל-פסק (6שע). 0 2-7 ₪ חס מ ה ש ב ' ם 0. 09-9563536, 02-5670889 פקס. 09-9563537 רח' משכית 9, ת.ד. 2078 א.ת. הרצליה פיתוח 46120 ו 3 9 117 20-04 10/05 ז005 [] אנא שלחו לי מידע נוסף על 2222 -. [] שלחו לי חומר וצרו עמי קשר בעוד ימים/שבועות 1 אנא צרו עמי קשר במהירות 1 הכניסו אותי לרשימת התפוצה מערכת התצוגה צגים מולטימדיה רשת ותקשורת מדיה שליפה = מערכת הפעלה 5 סחד - 8וו() אח08 ב 5 16החוזו( א!/|) ח08 ב 0 16וחווו( ח08 ב 2 200 ב 166 ב או/|/ וחטוזח6ק ב ותטוזחשס ב סו -וחטווחק ב 8 ב 25668 ₪ וה 0סם 8 8 128 סו סט 60 =סן=-ו6ק ב )[ 85/0/06 2 ו605 פזוו0 ב == 4.308 ב3.1 ב 2.5 ב2.1 ם 505 19.10 04.1 20ב רחטוחח6וווו אסזופו/ ב 0 500006 אסזוו ב חסו855זסא 060ו/ ודה בו )חס פו4 ב 28ב |החצ 8ו8 ב פו4 ב 28ב 88| כ חסזד0חסוחאוס ב "₪27 /וסח-00 א12 ב 2 = 600095187 ב 5 ור /80 ב |0ק [-10/1008856 ב 6| 8856-1 10 ב 8 0 00/-א3- סקס 33,600 ב 000 סוחספחהק ₪ 8 108 + 002 8חסוחס! ב 6 1008 + ק|2 8חָסוחסו ב 0-6 פסןווחק ם 5 6 ב בעברית/באנגלית 0 חסוזהז5אזס\ דא הוצ ב 5 6ז0ס!] 6חד אז ה טזח03 50 ב שק פוחסו 66 ב 03 א!/ו/! ו58 ב 100 1 ב 012 2 200 ב 166 ב אוו ב וחטווחפק 2 | וגה 20 8ו 1288 סוט 60 שסום-ו0ק ב 5סום 68 24.3 3.1 ב 2.5 ב 2.1 ם 00/00 סוחספח8ק כ :ובחסווקס 08| 108 ב זס 8/וז0 06סוח-אט 5% 0710006 00880|6ח6ה 2 וי - ד חאב ח0ו855זסא 80סוש וזה ב 0 8ט0ו50ץו/! אסזוגו/! בי החס ססם פוש 2בו1ם גי 5 2 ב 1 בַ זוב "ו וסח-00 א12 ם 6 ז50000|8510 ב) ו = שסו1ם 6 ו 0סו)-א8 = פס 33,600 ב) חסק |60108 2 + |6ו|פזהק 1 ב 5 הפזו + 058 ם ץסססו- 1.448 ם 00-06 פסו!וחק ב 8 100/8 + !2 08סוחסו נם ד הדב 55 05| ב באנגלית/בעברית 1 ₪ ב באנגלית/בעברית זסווחסו 51/1 ל ₪ 50/5 6חד 5 |וסא! טח ב" 66 דא סז הוטוחג0 בו סטש סזק |אטס ₪ 2 200 ב 180 ב 166 ₪133 סזס-וחטוזח6 ב וחטווח6ק ב 0 טסט | 00 / 5128 ב 25688 ב /ח ססם 8 8 512 סו סט 601 שכום-ו0ק ט 2 88/0066 ב 505 גזוו() וס ב 05ום 08 04.3 3.1 2.12.50 ם וז 5091 5 סו סט 080 08 09.1 041 20 ץזזה 8% 5 - סואה ם 4 הסג וזה ב 0 ופ 32 בש שהחס פוב החפ 8 2ב זסווהסו/ 60 ח08 "14 בו סוחס 51/1 08 "15 ב סה-00 א12 ם ₪0 [-10/1008888 ט 6| 8856-1 10 1 5078 2 + |0ו/8זק 1 ב 00 6וחספחהק ב 2 08פוחס! ב 8 דוסב 8 ב 8 !ופסא ב ד פשוססחו ב שם ‏ - - תפקיד - שם חברה תחום עיסוק החברה 0 08 כתובת ב טלפו| -- - > 9 == מ ה ש בי ם 0ל. 09-9563536, 02-5670889 פקס. 09-9563537 רח' משכית 9, ת.ד. 2078 א.ת. הרצליה פיתוח 46120 0 65 זז | 3 50 אתה יכול ללמוד הרבה על דיסק קשוח רק מלהסתכל דברים רבים יכול הדיסק הקשיח שלך לספר עליך. חייך קשורים בו. רובם. למרות זאת, לעיתים נדירות אתה משקיע בו מחשבה שניה. פרט למקרים בהם אתה, למשל, מאבד את חייך (סליחה, את המידע). אז, הענין נעשה מעניין באמת.. אך אל דאגה, אם השותף שלך הוא דיסק של וגזוסופ אפזפפשו החיים הרבה יותר פשוטים. כי החיים שלך והמידע שלך בטוחים כמעט לנצח (כי 'לנצח' זה קצת יומרני, לא)? כי אנחנו ב-.וגזוסופ אחפדפפוו מבינים במידע. במידע שלך. בין אם מדובר במידע עסקי או אישי. כל המידע שאתה מקיף עצמך בו, ועליו אנחנו שומרים כעל בבת עיננו. לכן, כל דיסק של פוו מטופל ביד אוהבת בקו הייצור ומתוכנן מראש לשמור את המידע שלך לנצח. כמעט.. כדאי שתדע שהדיסקים אותם מייצרת פשו הם המומלצים ביותר בעולם וזוכים תמיד לפרסים ולאותות הצטיינות על איכותם וביצועיהם, מרבית יצרני המחשבים (גם אלה המייצרים דיסקים בעצמם) משלבים אותם במערכות המחשבים שלהם ובכלל אפשר לסמוך עלינו בעיניים עצומות.. דיסק קשוח ]וסוס אח= ד5=/ 2 הלביא המתעורר שניס האחרונות איבדה התעשיה הבטחונית הישראלית הרבה מהילת המצויינות שלה ואת התמיכה הכמעט אוטומטית של הקונצנזוס הישראלי. אולי בגלל ייעידן השלום" ואולי בשל תחושה בציבור הרחב שחלקים ממנה ניצמדו למיתוס הפרות הקדושות כדי לסכל כל מאמצ רציני להתחדשות כלכלית. כרגיל, תדמיות שיטחיות נוטות להשתלט על הדיעות של קובעי המדיניות, והתוצאה היא שנושאים חשובים, אבל לא פופולריים, מדוכאים. אחד הנושאים האלה הוא הצורך של חיל האוויר הישראלי להתחדש והתפקיד של התעשיה הישראלית בהתחדשות. ראשית כל, הסתייגות. כל המידע המופיע להלן מבוסס על פירסומים גלויים בישראל ובעולם ואין בו כל ידע ממקורות מסווגים. חיל האוויר הישראלי מבוסס היוס בעיקרו, מבחינה מיספרית, על מטוסים שתוכננו בשנות החמישים והשישים, וניבנו בשנות השישים והשיבעים. כמובן שבמהלך השנים הוכנסו למטוסים שיפוריס רבים, חלקם עידכוניס משמעותיים בתיכנון הבסיסי, שייושמו בדגמיס חדשים שנירכשו בשניס האחרונות, וחלקם השבחות שנעשו במטוסים הנימצאיס כבר בשירות. אבל הפלטפורמות התיישנו. הצימצומיס בתקציב הביטחון, מצד אחד, והנסיקה במחירי מטוסים חדישים, מצד שני, הביאו לעליה מדאיגה בגיל הממוצע של מטוסי חיל האוויר. למרות שהבעיה עדיין לא הפכה לקריטית, יש צורך במבט לרחוק, שכן לוח הזמניס ליישוס מדיניות בתחום זה נימדד ב-10 עד 30 שנה. הרבה יותר מתוחלת הקיוס של פוליטיקאי ממוצע, ונצח בקנה המידה העיתונאי. הכובע ריק משפנים חיל האוויר יאלץ לבסס את כל הרכישות של מטוסים בעשור הקרוב על ווריאציות של 15 ו-16:, בתיקווה שאלה לא ייצאו מייצור סידרתי מוקדם יותר. למרות שאף אחד לא פסל את האלטרנטיבות האחרות, אין סיכוי שחיל האוויר יכניס לשירות טיפוסים שוניס בתכלית, אם הס לא יביאו ליתרונות מבצעייס דרמטיים, ובעשור הקרוב לא צפוי לצוץ אף "שפן אווירונאוטייי מהכובע הריק של התעשיות בארהייב ובאירופה. רק בעוד יותר מעשור נוכל, אולי, להתחיל לרכוש מטוסי 22 במחיר 100 מיליון דולר ליחידה, בהנחה ששיקולים פוליטיים לא יתסכלו אותנו. בעוד עשר שנים יהיה הגיל הממוצע של מטוסי חיל האוויר יותר מ-25 שנה, מתיכנונים בסיסיים בני יותר מ-40 שנה. אז נאלץ להכנס לתוכנית התחדשות מזורזת. בין שנת 2005 ו-2030 יצטרך חיל האוויר להחליף כ-500 מטוסי קרב בקצב ממוצע של 20 לשנה. המסקנה הזאת נובעת אוטומטית מהנתונים הנייל, אם לא מניחים שתמצא ייחלופת קסם" לצורך בחיל אוויר חזק. מתוכם כרבע יהיו מטוסי "שיא הטכנולוגיה"" לעליונות אווירית, והשאר יאלצו, מסיבות תקציביות, להיות מטוסים פשוטים וזולים יותר, מעין גירסת המאה ה-21 ל-16/. למרות שהמספר הכולל של מטוסים מסוג זה שחיל האוויר ירכוש יגיע ליותר מ-300, לא כדאי לפתח ולייצר אותם ללא שיתוף פעולה בין לאומי. הניסיון של הלביא ישמש גורם מרתיע לכל המפקפקים בנכונות הקביעה הזאת. חיל האוויר האמריקאי נמצא בבעיה דומה, עם לוח זמנים דומה ועם מספרים גדולים פי שלושה לערך. גם מדינות אירופה רואות את הכתובת על הקיר, אם כי הן מקוות שירידת המתח הבין גושי תימשך ואפשר יהיה לדחות את התהליך. האמריקאים נמצאים עכשיו בפאזה של בדיקת רעיונות ראשוניים למטוס קרב קל וזול, שיישלים את הכמויות שאי-אפשר למלא עם התיכנון היקר של 22/. שלוש קבוצות יצרנים מתחרות על הזכות לגשת לשלב הבא, התמודדות אחד-מול-אחד של אבי טיפוס. באחת הקבוצות משתתפת גם התעשיה האווירית הבריטית ואין סיבה מדוע התעשיה הישראלית לא תצטרף גם היא לאחת הקבוצות. נדוניה בקנה מידה משכנע התעשיה האווירית הישראלית יכולה להביא - במידה והיא תזכה בגיבוי של משרד הבטחון - נדוניה בצורה של הזמנה מובטחת ליותר מ-300 מטוסים, פתיון נאה בכל קנה מידה כלכלי. תמורת הנדוניה הזאת היא יכולה לצפות לנתח של כ-20 אחוז בפרוייקט, בהסתמך על החלק היחסי בהזמנות המובטחות מראש. בניגוד למצב בעבר ואולי גם למה שיקרה בעתיד, אין לישראל כיום מעצור פוליטי בהצטרפות לפרוייקט בטחוני אמריקאי. יתר-על-כן, יצרנים אמריקיים מסויימים, שרוצים לזכות בהזמנות חיל האוויר בתקופת הבינים, יראו בהזמנת התעשיה האווירית להצטרף אליהן כלי לקידום מכירות. גם אס הפרוייקט שהתעייא תצטרף אליו לא יבחר בסופו של דבר עייי האמריקאים, הניסיון מוכיח שיש מקוס גם למפסידים בסיבוב הראשון. את ההשקעה בפרוייקט אפשר לממן מכספי הסיוע האמריקאי, בדומה לפרוייקט הח. במקוס לרכוש בדולרים מדים וכלי רכב לשיפור תנאי השירות של קבוצות מיוחסות בצבא, אפשר להשקיע אותם במשכורות לאחד המיגזרים בהיי-טק הישראלי שהולכים ונעלמים. התעשיות הבטחוניות-אוויריות. 6 מגזין ישראל אפריל 1997 כוח הלייזר כאשר חשובים לך העלות לדף, מהירות ההדפסה והאיכות, אתם חייבים ל'מתחילים' המדפסת האישית האולטימטיבית: איכותית, מהירה וידידותית. רזולוציה ומס 600 + טכנולוגיית ₪ ל'החלקת' האותיות, 210 גווני אפור. מהירות: 4 דפים לדקה. תפוקה חודשית: 4,000 דפים. לתוצאות הטובות ביותר רכוש טונרים מקוריים של 47 אצל המפיצים המורשים. ל'מתקדמים' 0 56716 ] קת המדפסת המושלמת לעסק ששואף לגדולות. שפת 016ס, תקשורת אינפרה-אדום עם מחשבים ניידים. מהירות: 8 דפים בדקה. תפוקה חודשית: 12,000 דפים. ל'רציניים' ][5/א5/5 45861161 ] קובעת הסטנדרטים בשוק העיסקי-מוסדי. שפת 016ם, כפתור 0ד5 לעצירה באמצע הדפסה. מהירות: 12 דפים בדקה. תפוקה חודשית: 35,000 דפים. האמינות, - ל'מתוחכמים' 0 581 4507101 1 מוצר מהפכני שיצר תפיסה חדשה בעולם המיכון המשרדי. הדפסת כמות גדולה של עותקים מקוריים איכותיים, כתחליף למכונת צילום. מהירות: 24 דפים בדקה. תפוקה חודשית: 100,000 דפים. מדפיסים בלייזר על פי ץז דדש שש סמהב=6הס ₪3 5 לייזר, )456716 1 של טזז... ל'מקצועני הצבע'. 5 56761 1 זס[0) המדפסת שמכניסה צבע איכותי (וכמותי) לחיי המשרד. טכנולוגיית |ם 1200 וח ספָפחו שמפיקה איכות תמונה. מהירות: 10 דפי ש"ל בדקה או 3 דפי צבע בדקה. תפוקה חודשית: 30,000 דפים. עלות: 12 אג' בלבד לדף צבע. להשיג בכל חנויות המחשבים. פרטים ומידע אצל המפיצים הראשיים: 5 קומפיוסנטר טל'. 177-022-4066 אי.איי.אם אינטרנשיונל אלקטרוניקס טל'. 177-022-6299 טנא אלי מוצוי איכות במחירים ללא תחוות שיווק ישיו מהיבואן כס 6 2-0 מתאים לכל הכוננים ולכל מהירויות הצריבה. . דור יַשָיך 2 גרפיסה, הפקה לצה )| ו | היו | + דיסקטים 18%1, 6קקג, 840 066חגזם ואחרים כולל אריזות גדולות. % קלטות גיבוי וניקוי מסוגים שונים. + דיסקים מגנטו-אופטיים 10א,"3.5"/5.25. % 60-8 איכותי - 8/א74/650 דקות. % נייר איכותי למדפסות הזרקת-דיו וק7206. היסקטים. ר וקטור הנדסה וטכנולוגיות [1993] בע"מ רחוב ריינס 6 תל-אביב 64381, טל. 03-5249256 ,03-5249296 פקס. 03-5249271, 61.1ח.62010061זסוסט :1-11 6 מדיה בע"מ רח' יד חרוצים 13, תל-אביב ת.ד. 9237 תל-אביב, 61091 טלפון: 03-6385810 פק: 03-6394761 מנהלים: דליה פלד, יהודה אלידע עורך: יהודה אלידע עיצוב: תמר אלידע גרפיקה: אורלי ייני, מיכל דבורי פירט ום: יצחק (ספי) יוספי, 03-6385811 מנויים: שי אליאף, 03-6385865 מחיר גליון בודד: 0 ש"ח כולל מע"מ 0 ש"ח באילת מנוי ל-10 גליונות: 9 שייח כולל מע"מ שירות מנויים: 03-6385898 החתמת מנויים: יובל שרון, שרה קטן טל. 03-6385868 פקס. 03-6889207. המהדורה הישראלית של 6א071/א 6ק יוצאת לאור תחת חוזה זכויות בלעדי של חברת עתגקוווס) קַחוהופו[סט? פוצגכ-7111 מניו"יורק. זכויות היוצרים למאמרים שהופיעו במקור במהדורה האמריקאית של 8א671ג/א 6ק שייכות לחברת שחוופו[סט פוצגכ-]711 ו פא]?6 א 6 הוא סימן רשוס של עתהקוחס) טחווופו[סטץ צוצגכ-2111. זכויות היוצריס לשאר החומר המערכתי ולנוסח המתורגם הס של 26 מדיה בע"מ. לוגו המהדורה הישראלית הוא סימן רשוס. כל הזכויות שמורות 01997. אין המערכת אחראית לתוכן של מודעות. המידע במדורים "מבזק ישראלי" ו"פורוס המפרסם" נמסר לנו עייי החברות הנוגעות בדבר והוא מתפרסם על אחריותן הבלעדית. השמות המסחריים השונים המופיעים במאמרים הס סימנים מסחריים בבעלות החברות המיוחסות. וא 6 צוצה-161 .51 ולוז גצ 13 א 6: 0 [972-3-639476+ :א" 3 ג6טח6+ , 66|[ 28118 :פזסוטטזוכ 66 ) :זסוו0ת מא1071 6 ]0 מסגוו 0 |[שז1 טוודד הזסז] שאחטטו] זט שחט 6טת%ו[סטק 1% אזס אוש צחהקוחס>) ההות צו!פט? פוצגכ-711 %וחטוו [סזו0 .אזסצ אטא 13301 / תא71/ 16 6 הו קהותגטקקה וט ע11החוקזס טזטאו 1081 חסווו6ת מא] 10 6 ]0 הסווו 5 טו הו ]טס וחטקסזקן וו[ק ו עק60 טו) טזגה ההק ווס-) קַחותפופט פוצהכ -711 קחותצוופטק אוצגם-7111 ,1997 והקו לק 6 .זט 81018ז 11 . לחה קותס>) ]0 זו 1406 3 ו 71 46 וא 6 הקוח ) קַהופו[פט? צוצהכ -7/1 סטודיו תמר אלידע טל: 09-7421768. 6 מדיה בע"מ היא חברה בבעלות משותפת של אלידע הוצאה לאור בע"מ ודליה פלד מוציאים לאור בע"מ. 188% 5 5א א 26/ המהדורה הישראלית גיליון 48, אפריל 1997 7 ,48 .סא אסזדכת 1.1 158 / פא21 46 6ק ו זר . אסודופש 1584511 5 נים ל-6 1ל-6חו3082!) 6 קצת נוסטלגיה, קצת סיכום ביניים וקצת מבט לעתיד בכתבה המוקדשת ל-15 השנים הראשונות של המחשב והמגזין שלו. 8 5 השנים הטובות של יבמ 6 המעבר לשלושה מימדים 2 המהפך על שולחן העבודה 8 לאן מוליכה האוטוסטרדה 0 חזון הסיליקון 0 קישוריות טוטלית 4 בקצב הג'יגה 0 ([]1 | פוגה. מערכות דיסקים חסונות עמידות מערכת המידע במקרה של קריסת הדיסק היא עקב אכילס של מרבית האירגונים. מערכי כ841 היא התשובה. טוב מראה עיניים מערכות ועידת ווידאו המבוססות על 6 ותקשורת א180. 5 מבט מלמעלה ביל גייטס וגורדון מור מדברים על מה שהיה ומה שיהיה. (([< מבזק ישראלי הודעות של חברות ישראליות על מוצריס ושירותים חדשים. 0 אתרי האינטרנט הנבחרים האתרים המעניינים ביותר, הדוגמאות הבולטות ביותר לאיך צריך לבנות אתר והטכנולוגיות המתקדמות ביותר בישום מעשי. לעיניך בלבד שירותי הזרמת חדשות אינדווידואליות ב-פט\ מאפשרים לך לקבל מידע מסונן לפי פרופיל ההעדפות שלך. כלי פיתוח חדשים לג'אווה גיאווה תופסת במהירות את מקומה של ++6 בתור כלי העבודה החשוב ביותר לתיכנות מונחה עצמים. כלים חדשים משפרים את סביבת העבודה. געשרים אלחוטיים איך לחבר רשתות מקומיות לרשת מטרופולינית באמצעות גשרי רדיו. 5 מוצרים שחוסכים קילומטרים של כבילה. לפרו את המחסומים באינטרנט הפרעות באינטרנט, שגורמות לדעיכה מתמדת באיכות השירות, נובעות ממספר מחסומים ידועים, חלקם בארכיטקטורת התשתית והאחרים ברמה שבין ספק השירות המקומי (ש15) והמשתמש הסופי. הדוגמה הבולטת ביותר למחסוס בתשתית היא הצומת הראשית של אינטרנט בוואשינגטון, אליה מתנקזים כ-60 אחוז מכלל התעבורה העולמית, כולל כ-85 אחוז מהתעבורה בין גולשים אירופיים ואתרים אירופיים! כדי להבין את הטירוף הזה צריך להכיר את הארכיטקטורה של תשתית האינטרנט. כאשר ייהקרן הלאומית למחקריי תיכננה את השידרה האמריקאית של הרשת, היא הקצתה ארבעה מוקדי התחברות עבור חברות הטלפונים. "נקודות גישה לרשת" (פגא), מצויות בקליפורניה, בניו-יורק, בשיקגו ובוואשינגטון (26). כדי להתחבר לאינטרנט יש צורך שלספק הגישה יהיה קו נליין רחב סרט ממרכז השירות שלו, במקוס בו סוללת מודמיס מקשרת בין המחייגים לנתבים, לאחד מארבעת ה-קגא- ים. רק לכחמישית מספקי השירות האמריקאיים יש קשר כזה וכל האחרים מתחברים אליהם כייקבלני משנה" לשירותי גישה. מאחר ואינטרנט היתה ונשארה רשת אמריקאית, האירופים לא פיתחו שידרה משלהם והם נזקקים להתחבר לשידרה האמריקאית. מטעמים של עלויות רובס בחרו להתקשר עס ספקים אמריקאים המחוברים לצומת בוואשינגטון וכך קורה שגולש בריטי, צרפתי או גרמני, שרוצה להגיע לאתר הנמצא בשכונה שלו, מחייג ל-152 באיזור שלו, שמעביר את השיחה בקו טרנס-אטלנטי ל-152 אמריקאי, שמחובר למוקד בוואשינגטון, משס מנווט ה-.81 בחזרה, דרך אותו קו טרנס-אטלנטי בחזרה לאירופה ולאתר המבוקש. הבירוקרטים של חברות הבזק הממשלתיות באירופה עדיין לא החליטו איך לבלוע את אינטרנט ועד שהם יעשו משהו בנידון הטימטוס ימשיך לחגוג. החלק האירוני במיוחד בסיפור הוא, שהנקודה הוואשינגטונית היא מתקן לא-מאוייש, שנבנה בחופזה על מגרש חנייה לפני שמישהו חלס על ההתפוצצות באינטרנט. עכשיו הוא מהווה את המחסוס הבולט ביותר בארכיטקטורת התשתית. מספר חברות גדולות כבר החלו לבנות מעקפים למחסומים העיקריים. בזמן שיש מי שחושב במושגים של ניצול התשתית הקיימת של אינטרנט כתחליף לרשת קווים פרטיים לצורך פרישת רשתות אג /ו, יש גם מי שחושב ההיפך. איך לנצל את קווי התקשורת הקיימיס של החברה על מנת לעקוף את מחסומי האינטרנט ולאפשר כניסה דרך נקודות ?א שונות, ע'יפ העומס הריגעי. המוסדות האקדמאיים, עבורם נוסדה אינטרנט וכיום הס נדחקים החוצה בלח היזמים העיסקיים, כבר החלו בפיתוח אינטרנט-2 (12, שתהייה רשת מהירה מאוד - ובלתי נגישה למידע מסחרי. גסם חברות פרטיות, דוגמת |6ות860, יוזמות רשתות תקשורת אלטרנטיביות ומהירות יותר מהתשתית המיושנת של אינטרנט. אבל המחסום החמור ביותר הוא זה שנוצר ע'יי רמאות מקובלת, מתוך הסכמה ושיתוף פעולה של חברות הטלפונים וה-152-ים. הבלוף הוא בכך שאותו רוחב סרט נמכר שוב ושוב ללקוחות סופיים, כאילו שאין קשר בין הרוחב המובטח בקטע מה-152 ללקוח ובין הרוחב שבין ה-152 לנקודת הגישה הממשית לרשת. ספק גישה לאינטרנט יכול להזמין קו 11 (1.544 מיליון סיביות לשנייה) לנקודת החיבור תמורת מספר אלפי דולרים לחודש, ואז למכור שירותי גישה ב-11 לחצי תריסר משתמשים מוסדיים גדוליס במחיר שמשאיר לו רווח נאה בכיס. ההנחה היא ששיאי הצריכה, בהם הלקוח נזקק אומנם למלוא רוחב הסרט, הס נדירים. בדרך-כלל, "ירמת הרקע" של פעילות תקשורתית בקו 11 פרטי היא פחות מעשירית מרוחב הסרט המירבי. כך אפשר להיות בטוח כי, סטטיסטית לפחות, חמישה צרכני 11 יוכלו להסתפק רוב הזמן בפחות מ-1.544 מסלייש. ואס זה לא קורה, למשל כאשר הורדה של קובצי ווידאו מנצלת את מלוא רוחב הסרט לפרק זמן ארוך עבור משתמש יחיד, איכות השירות מתדרדרת. ולבסוף, יש בעיה בקטע של ניתוב. לפעמים זו בדיחה עצובה לעקוב אחרי הנפתולים המעוותיס במסלול של מידע מהשרת לנקודת הקצה דרך סידרה של נתביס מבולבלים. תוכלו לראות זאת בעצמכם, באמצעות תכונה לא ידועה של 5 פאוס6חג\, הנקראת 6וטסא 6סגזך. לאחר שייצרת קשר 7 עם ספק השירות שלך, לח על הכפתור 5811 ובחר בפקודה חטא. הקלד סאג/א1א60 ואחייכ לחץ א0%. תקבל חלון 05 קטן בתוכו תקליד את הפקודה 78406881 ואחריה כתובת של אתר מבוקש, למשל, הפקודה וחסט.6ח20. 40081 6:/7'8. תקבל בחלון שלושה מספרים, המייצגים שלוש תשדורות שנשלחו לשלושה נתבים שונים. כוכבית מציינת שהנסיון ליצור קשר עם נתב מסויים נכשל. עקוב אחרי הקפיצות מנתב לנתב ואחרי הזמנים שאתה ממתין לתגובה של נתב עמוס יתר על המידה. הרבה פעמים יתברר לך שהקשר התנתק לא בגלל שהשרת ביעד לא זמין אלא בגלל שאחד הנתבים לאורך המסלול קרס. ברור לכולס שבסכימת התעריפים המקובלת היום, גישה בלתי מוגבלת במחיר אפסי, בתשתית המיושנת של אינטרנט, אי-אפשר לספק שירות טוב ואפילו לא סביר. אם עד עכשיו הלח הצרכני היה בעיקר בכיוון של הורדת המחיר, עכשיו הזמן לעצור ולחשוב על מטרה ראוייה יותר. למשל, שירות איכותי שמספק את רוחב הסרט המובטח. 6 מגזין ישראל אפריל 1997 צגי אסופוטסאאו 6הו מביאים את החידושים הטכנולוגיים המתקדמים ביותר, דוגמאת סזא 60 "06 חוגת הפלא המאפשרת שליטה מלאה בכל בקרות הצג, בקצה אצבעך. - בתפריט הגרפי המוצג על המסך, ניתן לבחור את הפונקציה ולבצע את הכיוון, בסיבוב אחד- החל בפונקציות בסיסיות של בהירות (655ַחְ1תִףָוז) וניגוד (8951ז1ח60) וכלה בתיקוני צבע מתוחכמים וביטול עיוותים גיאומטריים. זא 0 "הנ הוא. עוד חידוש = טולוגי | מהסוג שמצפים | למצוא בצגים הספרתיים המתקדמים של אסופוטסאאו 6 מסדרת נס. 63 ב קח סיבוב על חוגת 46 אצל / 2 אחד המשווקים המורשים (+ ב 6 ב- ותתחיל במהפכה משלך.. נציגים בישראל: אמטל מחשבים בע"מ טרומפלדור 5 רמת השרון. 0ל 03-5493231 בקרו באתר 65] באינטרנט: וווס6.חסופוטסהחוףהוח.צותעצצ//:כ1 תת 10 איפה הגבול בין עבודה לבידור חד הדברים הטובים ביותר במיחשוב אישי הוא טישטוש הגבול שבין עבודה ובידור. הרבה דברים שאנו עושיס כעבודה גורמיס הנאה והתרגשות כמו בידור טוב, והרבה משחקים הפכו לאתגר שאינו נופל מכל עבודה. קוראים וותיקיס של הטור הזה יודעים שאני עובד מזה זמן על אתר-בית חדש, "הטוב ביותר מכל דבר לפי ביליי (הכתובת היא ותססט.ז11856%ופ. שישואו) בו אני מקווה להציג גלריה של מוצרים בכל מגוון התחומים שמעניינים אותי ולדעתי הס הטובים ביותר מסוגם. העבודה הזאת היא בידור רציני. לצורך בניית האתר ניסיתי כמעט כל עורך 1א111 שקייס בשוק, עד שהחלטתי לבחור בתוכנת 6זגשטזגוו5 זולה בשם .2.0 6ו681מחסז]. התוכנה הזאת, שניתן להורידה מאינטרנט ודמי הרישוס שלה הס 39 דולר בלבד, עדיפה מבחינתי מכל ישומי העוצמה היקרים. עבודה עם עורך .11אז1] היא כמו הובלה של רהיטים. אתה יכול לעשות זאת עס אנשים מסויימים ולא עם אחרים. אתה צריך לסמוך על מי שאוחז בצד השני של הארון או הספה, שהוא מבין אותך ויפעל בתיאוס מהלכים איתך. גם מעורך .]₪11 אתה מצפה שהוא יעבוד לעזרתך, לא נגדך. ל-110165110 יש את התכונות שנוסכות בי בטחון. הוא מבצע את הדברים שאני צריך לעשות, התפריטים מובנים, קיצורי המקשים הם יעילים, הוא תומך במקרו ובכפתורים הניתניס להתאמה והעיקר, הוא עובד בראש אחד איתי. בנייה של אתר 65\ יכולה להיות עבודה קשה, במיוחד אס אתה רוצה להעניק לו את המראה המלוטש וכל התכונות שמאפיינות אתר מקצועי. אבל העבודה הקשה הזאת יכולה להיות בידור מהנה כל כך, עד שלא תרגיש בשעות שחולפות. עס 6וו1065] העבודה שלי על האתר בהחלט יכולה להחשב לכיף. מצד שני, משחק טוב יכול לגרום לך להזיע. לאחרונה רכשתי לבני הצעיר את סימולטור הטיסה של מיקרוסופט. כמובן שגם אני לקחתי כמה טיסות ואני יכול לאשר את מה שבוודאי שמעתם - זה אחד מהסימולטורים הטובים בשוק. מדהים עד כמה משחק יכול להיות תובעני. ככל שאני אומר לעצמי שמדובר בסך הכל בסימולציה, ההתרגשות של טיסת מכשירים לילית במזג אוויר גרוע חודרת גם לטיסה הווירטואלית על הצג. מהר מאוד אתה נסחף לתוכו והשעשוע הופך לתירגול מצבים מקפיאי-דם, הדורשים קור-רוח ומיומנות מקצועית. זסוג!חחזו5 190 היא סימולטור משחק, בסך הכל, אבל הוא יכול לגרוס לך להרגיש כאילו אתה עובר קורס טייס אמיתי. מוצר שיכול להחשב כעבודה וכשעשוע באותה מידה הוא 1504 606 ץ281167), אוסף של חמישה תקליטורים הכוללים ציורי א קו61, תמונות סיפרתיות באבחנה גבוהה וצבע טבעי, גופניס רביס ומיוחדים, קטעי קול ווידאו. לכל מי שמכין מצגות האוסף הזה הוא סיפרית חובה של אלמנטים לשיבוץ. למעשה הוא כולל את כל האוסף של או\ אכ 606 ועוד הרבה יותר. הדבר היחיד שחסר לי באוסף הס האלמנטים המיוחדים לעיצוב אתרים, אלה שאפשר למצוא באוסף אחר של אותה החברה, 04116 8ם ץ]6זס6. אצלנו משתמשים באוסף הזה לעבודה, להכנת שיעורי-בית, למשחקים ולאחר הבית המשפחתי. מתי זה בידור ומתי אנחנו עובדים! קשה לדעת. דוגמה מוחשית נוספת לטישטוש הגבולות היא תוכנת זגווטנ) 06% 0ו%%ג01, שיצאה על תקליטור של אספוטט. זו אחת מתוכניות ההדרכה בווידאו הטובות ביותר שראיתי עד היום. בתור חובב פריטה אני לא יכול להתייחס לכך כאל עבודה, אבל היומרות שלי מספיקות כדי שאקח את השיעורים ברצינות. זו לא התוכנה הראשונה ללימוד מוזיקה שאני מנסה ובוודאי לא האחרונה, אבל אני מביא אותה כאן כמופת לאיזון טוב בין לימוד מעמיק וכיף טהור. היא לא מתחרה בלומדה זסוט1 1877 0005/ט [וגץ, שדורשת כשנה של תרגולות ואימונים לפני שאתה יכול לאמר כי הפקת ממנה את הכל. את זט 00% 6ן%ג61 תוכל לסיים תוך מספר שבועות או חודשים מעטים - ולהנות מכל רגע. התוכנה מתמקדת בשמונה שירים קלאסיים, בסגנונות שונים וברמות שונות של מיומנות טכנית. תמצא כאן משירים מלודיים של החיפושיות ובוב דילן משנות השישים ועד לרוק קסאחיסטי. התירגול מחולק ל-84 שיעורים, הכוללים קטעי קול ווידאו, דפי תוויס והדרכה אינטראקטיבית. אפשר לנגן את קטעי הווידאו בלולאה, שוב ושוב, עד שאתה קולט את הטכניקה. אני מודה שהממשק הוא "מעניין" יותר משהוא מובן מאליו, אבל זה מחיר קטן לשלם עבור התענוג של שימוש בתקליטור המצויין הזה. מה שמשותף לכל הדוגמאות שהבאתי הוא המאמצ, שהצליח, לעשות אותן למיוחדות. תכנים מעולים, תיכנון יצירתי, הקפדה על פרטים וביצוע מופתי עושה את השימוש בהן לחוויה מענגת. גס אם המטרה הסופית היא עבודה, הדרך לשם נעשית בצורה המשכיחה ממך את העובדה המצערת הזאת. אס אתם מכירים מוצרים נוספיס שראויים לקטיגוריה הזאת של טישטוש גבולות, כתבו אלי בדואר אלקטרוני אל: וז6620.00חסזהסגות |ווט . ולהתראות באתר של המוצריס הטובים ביותר. 6 מגזין ישראל אפריל 1997 יש מקומות שבהם בייבועיבו דר :ינויבו נלכשלי נללקובו עכשיו במחיר חשטר תקדים! המחשב הנישא של .811 מציג בפניך את היכולות הטובות ביותר במחיר המשתלם ביותר: = אס הוא המחשב המהיר בעולס מסוגו ₪ 1זעס מסוגל לעבוד מעל 5 שעות ברציפות ₪ [זמס רזולוציה גבוהה במיוחד בצג ואיכות קול יוצאת דופן היא החברה השניה בגודלה בעולם בענף המחשבים. הנישאים של .1 ידועים במהירות העבודה, בהקפדה על חלקי איכות, ובסוללות בעלות תוחלת חיים ארוכה במיוחד. הערך המוסף של המחשבים טמון באיכויות הגבוהות של קול ותמונה, החיוניים לפרזנטציות עסקיות מוצלחות. "" מסטדוד .1 זנוטס 55 4 ז6ק5 15051 60 זץא לא כולל מע "מ ₪ מעבד אינטל פנטיום 150%1812 עד גמר המלאי ₪ צג אקטיבי דאד, יי12.1, עס אבחנת 800א600 02/4 זסקט5 ₪ 8וא16 |אא-סכם, עס אפשרות הרחבה עד 4818 ₪ דיסק קשיח 1.3028 הניתן לשליפה ₪ כונן 1א0א-60 אינטגרלי ₪ סוללות ליתיוסם מתקדמות בעלות בקר מתוחכם המחווה יתרת זמן שימוש ₪ מערכת הפעלה 95 שס6מו/צ/005 או דא פאסחו בעברית 62 ₪ 1.308 / 8וא16 / ₪7וא150 6 וו םוטו .= וו קה [[126 1 30-ו תונעט 8 18 [[6כ] .1997 מסנוגוסקתס) זטזטקוחט?) [[6כ1 זווש עקס:) גל .סקס ) [1016 01 אזהר36ז) 1001516106 סזה הזטנזחט חג 105166 [טזח] .1992 מסםגזסקס) 3 224 - 0 - 7 7 1 51615 .הסגזגתסכהס) 1 טפטתטו]/ 01 130038785 זג 95 5אוס6תו/ חג פאוס0מו\ , 115-005 3 לט 6זה .סטנוסח זטסם!1או סקתהס 10 0 70 חי 5 מש -ארקר88.ו8ר5->> המרכז ה'שיר למחשבים גישאים ₪ אעודאם ₪ שאר ₪ שמ טל. 03-5599868 פקס. 5590166 0.1 ואש 6 6אדדאא גוא :2-1 12 0 ערוצים ומכתבה אחת ו מלחמה על העיניים", אמר אנדי גרוב בנאוס האורח שלו בקומדקס. הוא דיבר על המלחמה על זמן צפייה, שמתחילה להתלקח בין הטלוויוּיה ל-26. ככל שיותר אנשיס מתבוננים יותר שעות בצג המחשב כן יש להם פחות זמן להסתכל על הטלוויזיה וה"רייטינג" הקדוש נפגע. אבל המלחמה על מה שאנו רואים מתרחבת גס למאבק בין אינטרסים כלכליים רבי-כוח על מה שאנו רואים כאשר ה-26 זוכה בתחרות מול הטלוויזיה. לאחרונה החלה תחרות על מראה המכתבה, ללא קשר עם המראה של ישומים. כיוס המכתבה של %אס6חו\ היא דבר שאנו מקבלים כמובן מאליו, מבלי להקדיש מחשבה מיותרת לכך מעבר לשלב של עיצוב ראשוני. בסופו של דבר המכתבה היא, בסך הכל, מבוא פסיבי ליישומים ולקבציס שלנו ובהם מתרכ העניין. המצב הזה התחיל להשתנות כאשר חברות מסחריות התחילו לגלות את הפוטנציאל של יידחיפת" מידע באינטרנט. תוך זמן קצר הרעיון של דחיפה תפס מומנטום עצום וכבר כתריסר ערוצים החלו לפעול בשידורי פטצ מגוונים. הערוציסם האלה משתלטים על המכתבה בזמן שאתה לא עוסק בגלישה פעילה או בהרצת ישומים. 41 6)חוסץ, למשל, מחליפה את "שומר המסך'י כמצב ייברירת המחדליי של תצוגת המסך. 63806 הוא שירות "דחיפת מידעיי של חברת גפחווזג], שמאפשר גם עידכון תוכנות ברקע. ט830%\6 היא טכנולוגיה שלישית בתחוס המפתח הזה וכולן מתחרות על תשומת ליבך. לפני כחודשיים כתבתי בעמוד זה על הפוטנציאל הגלום ביידחיפת מידעיי ובשידורי 60\ כהשלמה לגלישה המסורתית - טכנולוגיה שאפשר לתארה כיימשיכת מידע'י. כמי שנחשף לשידורים מוקדס יחסית הבטחתי לכם כי זו טכנולוגיה מהפנטת שמתמכרים לה בקלות. לאחר ההתקנה של תוכנת הלקוח יסתבר לך, שבמשך שעות ארוכות כל יום הצג שלך מקרין מידע מתוך השידורים, במקוס להראות את המכתבה של אסשחו\. גם מיקרוסופט ערה לעובדה הזאת ולמשמעות הכלכלית של חשיפה לעיני מאות מיליוני משתמשים שעות ארוכות כל יוס. מיקרוסופט רוצה חלק בעוגה הזאת ולשס כך היא מגייסת את ה"מכתבה האקטיבית" (טע:40₪ קסו6%%) שלה. המכתבה האקטיבית היא שילוב של מכתבת %שסחו/ עם )6החזט)ת1 זסוס[קא ולקוח אוניברסלי לשידורי 65/. וכמו כל מה שעושה מיקרוסופט, השילוב הזה מעורר חשש בקרב המתחרות כי בכך היא מנסה לדחוק את רגליהן מהזירה. מדובר עכשיו לא רק בשוק של תוכנות לקוח ומערכות הפעלה אלא בשליטה עקיפה במה שאנו רואים או יכולים לראות על הצג. הדרך היחידה שפתוחה לפניהן לנטרל את האיוס היא ע'יי פיתוח של מכתבות אלטרנטיביות. נטסקייפ מפתחת את 8101180000ה60, שהיא מכתבה המבוססת על הדפדפן זסוגּפוצגּא והיא כוללת גם מערכת ניהול קבצים משולבת ותמיכה בטכנולוגית )6ח68%)8. גם חברות אחרות רואות את הכתובת על הקיר - ואת ההזדמנות העיסקית. א!51 מתכננת את 16% 8צג11001 כמכתבה עבור מערכת ההפעלה 05 צג1 והדפדפן 8צ110113 על מחשבי רשת. תוכניות מתקדמות בכיוון זה יש גם לשתי החברות שסבלו יותר מכל מההשתלטות של מיקרוסופט על התוכנות המשרדיות, לוטוס וקורל (בתור היורשת של וורד-פרפקט). שתי אלה יודעות כי את המלחמה מול 01866 הן הפסידו בגלל השליטה של מיקרוסופט במערכת ההפעלה ובממשקי הישומים שלה. עכשיו, כשהמאבק עבר לסביבת ה-6\ וממשקי הדפדפנים, הן לא תחזורנה על שגיאות העבר. התחרות תביא לרעיונות חדשים, שאחרת, בסביבה מונוליטית, לא היו מתפתחים. בסופו של התהליך יהיה לנו ממשק משתמש חדש, טוב יותר ממה שכל יצרן לחוד היה יכול להמציא. 2 הממשק הזה יאפשר לנו לקלוט מידע - מהרשת בדרכים חדשות ובכך הוא יפתח 0 הודמנויות עיסקיות למי שידע למלא -- בתוכן מרתק את הערוצים החדשים. וכאן אנו חוזריס לשאלת המפתח, האם יווצרו תכניס הראויים לצפייה! כמובן שנראה יותר שירותים מהסוג הקיים כבר היוס, כמו שירותי חדשות ועידכוני בורסה, שרצים בפס מלל בתחתית המסך. יהיו גסם התאמות של שירותים קיימים למדיוס החדש, כמו הנסיונות שלנו באתר המגזין /מסט.פגוחטק. צושושו ג [שחזם. דוט1ג. אני בטוח שיהיו הרבה -- ערוציס והרבה מה לבחור, אבל אני בהחלט לא משוכנע שהתכנים האלה יהיו מרתקים מספיק או עשירים במידע שוש חיוני. עדיין לא ראינו פריצת דרך של ממש בצד התוכני של אוטוסטרדת המידע. האם שידורי ה-65\ יחזרו על כל הקלישאות המשופשפות של שידורי טלוויזיה! האס טכנולוגית היידחיפה" תשמש, בסך הכל, להגדיל את מספר הערוציס המיותרים מ-50 ל-150,000 אנחנו פותחים את המכתבה שלנו לחומרים המשודרים מתוך אינטרסים כלכליים והם נאבקים על יזמן עינייס" באותה צורה שתחנות הטלוויויה מתחרות על יירייטינגיי של אופרות סבון. האם זה מה שאנו רוצים מאינטרנט! האס זה מה שישפר את התפוקה של עובד מידע! האם זה לא יביא לכך שהמעסיקים ידרשו פיקוח על התכנים כתנאי לנגישות של העובדים ל-פטו בשעות העבודה! השאלה של שליטה במכתבה היא יותר מתחרות נוספת בין מיקרוסופט ונטסקייפ. כאן מדובר בהתוויות בסיסיות של סביבת העבודה שלנו בפרוס האלף השלישי. 6 מגזין ישראל אפריל 1997 בעולם של סיכו(ים % 8 צריך רשת של בטחוו בהקמת רשת תקשורת ומחשבים אתה צריר להיות בטוח שלא תיפול. חברת 6.5.1.5 פורשת בפיר רשת של פתווטת. 68 החברה המתמחה בתכנון והקמח רתות תקעוורת ומחעובים למנזר המוסדי מא והעסקי, מספקח עורות' חמיבה ויעוץ מקצועי ובאינטגרצית מערכות בפלטפורמות עונות, ות בתקשורת מחשבים מרכזיים ובהתקנת מערכות דואר אלקטרוני מתקדמות. אנשי רשתות 6 הוכרה רשומית ע"י חברת ₪1 /0א המובילה בתחום התקשורת ב- ו 15ם ד815 באזור הצפון. מוכרת ע"י ד ₪16₪050 העולמית וטפנאים ברמות כמשווקת בבירה למוצריה ומשווקת ציוד של מיוב החברות המובילות בעוף המחעובים. צווח מהנדסי הפיתוח של 6.ד.6.5 'תאים וידאג לפחרונות חכמים ספציפית לעטקך. למוזר הפרטי חמיכה טכנית. יעוץ ומבחר מחשבים, ציוד ה'קפי, מדפסות, ערכות מולטימדיה. תוכנות למידה ועוד. רחוב גאולה 25, ח'יפה. מל. 8623914. 04-8677148. פקס. 04-8679148 14 עצות ישנות לדיסקים מנופחיס הגיע הזמן לדבר שוב על פיצול הדיסק (פחוחסגוווז3ק6א). אני כבר רואה את כל המשתמשים המתוחכמים מחליפים הילוך, מחיוך לפיהוק, אבל מי שלא חושב שאין 2 לו יותר מה ללמוד, שימשיך לקרוא. הנושא אומנם אינו סקסי כמו תחזיות טכנולוגיות ואינו אופנתי כמו א]א]א, אבל מיליוני משתמשים מהשורה לא יודעים כמה קל וכמה בטוח להחזיר לעצמם בין 20 ל-30 אחוו מנפח הדיסק, שמתבזבזים על שמירה של לא כלום. הנושא של פיצול הדיסק חשוב תחת 95 אסחו\ כפי שהוא היה תחת 5, שכן שתי המערכות משתמשות באותה טכניקה של אשכולות (01081618) בגודל קבוע. כאשר מפרמטים את הדיסק ויוצרים טבלת 41ת, המערכת בוחרת את הגודל הקטן ביותר של אשכולות שעדיין מאפשר לחלק את כל נפח הדיסק בין לא יותר מ-64% אשכולות. לאחר שנקבע הגודל של אשכול מידע, הגודל הזה נהפך למודול הבסיסי של חלוקת נפח הדיסק לקבצים. גם אם הקוב נזקק לבייט אחד נוסף בלבד, המערכת תקצה לו אשכול נוסף. הדרך היעילה להקטין את הביזבוז היא להקטין את האשכולות, כלומר ליצור מספר טבלאות 1 לאותו הדיסק. זאת עושים עייי חלוקת הדיסק למספר מחיצות (פחסגווזג<). בדיסקים המכילים מסדי נתונים גדולים, או עצמים בינאריים גדוליס כמו תמונות וקטעי ווידאו, הבעיה של ייעודפי נפח'יי באשכולות היא מינימלית. בדיסקים האלה כל קוב נפרש על מאות, אס לא אלפי, אשכולות ולעובדה שהאשכול האחרון אינו מלא אין משמעות. אבל בדיסקיס המכילים את התערובת המקובלת של קבצים "אישיים", כמו דואר אלקטרוני ומסמכים קצרים, יתכן מצב בו חלק משמעותי מהדיסק מתבזבז. כיום, כאשר גס במחשבי מחברת נפח הדיסק מגיע לשני ג'יגהבייט ויותר, הבעיה מקיפה את מרבית המשתמשים, גם אם מעטים יחסית מודעים לכך. נכון שחלק מהבעיה נובע מבדק-בית לקוי של מערכת הקבצים. משתמש נמרץ ואחראי עוסק בהתמדה במחיקה של קבצים מיותרים ושיחרור נפח דיסק מזבל היסטורי. אבל אין הרבה משתמשים כאלה. גם אני לא עושה זאת ויש לי תירוץ מעולה לעצלות. כל הדואר הישן שהצטבר על הדיסק יכול להיות מקור מידע יקר מפז - אם אני רק אמצא את הזמן לחפש בו. בכל מקרה, רוב המשתמשים לא מוצאים זמן ואומץ לעסוק במחיקת קבצים ישניס ולכן הפתרון הפשוט והיעיל הוא לפצל את הדיסק. עכשיו, מה שעוצר את מרביתכם היא הידיעה (המוטעית) שאת הפיצול צריך לעשות לפני שמתחילים לכתוב על הדיסק. יש מי שלא יודע כי אפשר, בסיוע תוכנות מתאימות, לפצל גם דיסק מלא מבלי להעתיק אותו הלוך ושוב למדיית גיבוי. ויש מי שיודע כי קיימות תוכנות מתאימות לפיצול דיסק מלא, אבל הס מפחדים שהתהליך יהרוס את הנתוניס ללא תקנה. עד לאחרונה גם אני הייתי שייך לקטיגוריה השנייה. למרות שמזה זמן רב אני משתמש קבוע בתוכנת 6ו9ַג] חסווודוגּם, בכל פעס התהליך גרס לי לחרדות עמוקות. תודו שה מעשה כשפים, לשנות את המבנה הבסיסי של מערכת הקבצים בזמן שהמידע עדיין כתוב על הדיסק, וכמו כל מעשה כשפים הוא מעורר חשש שמשהו יתפספס והמידע ילך בדרך כל קובץ. טוב, נרגעתי ואני רוצה להרגיע גם אתכם. עד כה לא נגרס לי נזק כלשהו מהתהליך הקסום של הפעלת 0ן89] חסוווזג? על דיסק קרוב להתפקע. ובכל פעס התוכנה הזאת מצליחה לשחרר לי עוד מאה מגהבייט ולדחות קצת את הזמן בו אני חייב להחליף לדיסק גדול יותר. במחיר שדורשים עבורה, בערך 60 דולר בחנויות, זו מציאה פרועה. אבל, כדי להפיק ממנה את המיטב יש צורך בשמירה על מספר כללים פשוטים: 1. כל מחיצה צריכה להיות קטנה מהמספר הבינארי שנראה לך מתאים לגודלה. אני, למשל, משתמש במחיצות שגודלן 511 מגהבייט (לא 512) כדי לוודא שגודל האשכולות לא יעלה על %. הגודל הבא של אשכולות הוא א16%, מה שיותר ממכפיל את הנפח המבוזבז. 2. הפרד בין הישומים ובין המסמכים. רוב המשתמשים יוצרים סיפריות מסמכים בתוך התיקיות של הישומים. למשל, התיק של 6זס\ כולל סיפריות של מסמכים שנוצרו בעיבוד תמלילים והתיק של אקסל מכיל גיליונות אלקטרוניים. מלבד העובדה שכך נוצרות כפילויות, כאשר אותו מסמך כולל אלמנטים מישומים שונים, ושהחיפוש אחר מסמכים הופך לתרגיל מתסכל בחיפוש מחט בערימת שחת, העירוב מקשה על גיבוי יעיל. הגיבוי, בסופו של דבר, לא צריך לכלול את הישומים, התוכנות ומערכת ההפעלה - רק את הנתוניס המשתנים, כלומר המסמכים שלך. גם אס תצטרך לשחזר את הדיסק המלא לאחר קטסטרופה טוטלית, את התוכנות תוכל להתקין מחדש מהדיסקים המקוריים (אני בהחלט לא מתייחס למי שמשתמש בתוכנות מועתקות) טוב יותר ומהר יותר משיחזור ע"י גיבוי. אם אתה מפצל את הדיסק כדאי לך להפריד בין מערכת ההפעלה, ספרית הגופנים, הישומים והמסמכים. עכשיו תוכל לגבות את המחיצה של המסמכים בלבד, מה שיזרז את ביצוע הגיבוי במידה דרמטית. יתכן ותוכל להסתפק כך במדיוס זול, עם נפח מצומצם, כמו תקליטי קג? עם נפח של 100 מגהבייט, במקום לדרוש מדיוס רב-נפח ויקר. הידענים יכוליס להמשיך ולחייך על העצות שלי, הטריוויאליות, אבל הגיע הזמן שגם האחרים ידעו איך למנוע ביזבוז נפח דיסק. 6 מגזין ישוראל אפריל 1997 צג ענק ("42), סופר דק, לוידאו ולמחשב כאחד, המעביר תמונה צבעונית באיכות גבוהה. כלל מערכות גאה להציג, לראשונה בישראל, את המילה האחרונה בעידן המולטימדיה: מסכי 0₪ו315 71353 מתוצרת ענק המחשבים . "21 או "42 של תמונה צבעונית המשלבת מידע ממוחחשב, צילומים, וידאו וסאונד, עס זוית צפיה של "160 ללא כל עיוות, ריצוד או קרינה. 1353110 הוא מסך שטוח בעובי 8 ס"מ או 15 ס"מ בלבד, כולל רמקולים אז-ז טפ ושלט רחוק. התקנתו פשוטה וניתן לתלות אותו על הקיר או מהתיקרה, להציבו על רגלית או לשלבו במערכות קיימות. 135131510 נותן חיים חדשים למסר שלך בכל מקום: חדרי-ישיבות ואזורי-קבלה, ועידות וכנסים,רשתות שיווק ומרכזי קניות, נמלי-תעופה ותחנות רכבת, ובכל מקום בו ברצונך להעביר מידע או מסר חשוב בדרך בולטת ומוחשית. היתרונות המיוחדים של מסו8פוּעגמ71351 הופכים אותו לפופולרי גם באולפני טלויזיה, בשימוש ביתי (1168116 6ת10) וביישומי בקרה ורפואה הדורשים אפס קרינה. ע12‎ 4 גי.פי. שרותי תקשורת שיווקית ב-12 לאוגוסט 1981 זימנו ראשי יבמ מסיבת עיתונאיס מערכת של טחוּקְאּפַגוא 6ע, השס שהוא קרא למגזין החדש, שכנה בחודשיס הראשונים בביתו בסן פרנסיסקו, משם היא עברה לניו יורק כאשר המגזין הצטרף לאימפרית המגצינים הוותיקה 8צג-2:1. באותס ימים לא ציפו לגדולות ונצורות, לא מה-26 = זלא מהמנוין שהוקדש לו. עבור יבמ היה זה בעיקר תרגיל בהתרעננות, לאחר מספר כשלונות מביכיס בהוצאה לשוק של מיקרומחשבים. לקראת סוף שנות ה-70, החליט היוייר גיוהן אופל הכל יכול של הענק הכחול לבצע את התרגיל כ"פרוייקט מחתרתייי, תוך עקיפה של כל מכשולי הבירוקרטיה היבמית. בניו יורק כדי להציג את המחשב האישי החדש של החברה. תוך ימים החליט דיווד בונל, שכבר הצוות, שפעל מתוך מפעל פרובינציאלי של יבמ בפלורידה, גיבש אסטרטגית מוצר כמוה עוד לא נשמעה בתולדות החברה: הסתמכות מוחלטת על מוצרי צד-ג', החל במעבד וכלה במערכת ההפעלה, ו"פתיחה" של המחשב להוספות והשלמות של תוכנות וחומרות מהשוק החופשי. אפילו הנהלת יבמ לא שיערה מה גדול האימפקט של הלוגו שלה על חזית הקופסה, וההנחה הייתה שמדובר בשוק של כמאה אלף מכשירים בשנה. עבור חברה ששלטה אז ב-85 אחוז משוק המחשבים בעולם היה זה מוצר פחות חשוב ממכונת הכתיבה המהוללת שלה, הייכדורית". יסד מספר מגזיניס בנושאי מיקרומחשבים, להוציא לאור מגזין מיוחד שיוקדש למחשב החדש. הוצאה לאור כריפוי בעיפוק הסיפור של המגזין עוד יותר מפתיע. עבור מר זיף, הקיסר של אימפרית ההוצאה לאור, 6 ְהולהּפַג] היה עוד אחד מתוך יותר ממאה כותרים, שכללו מגזינים בכל תחום שאפשר לחשוב עליו, החל בדייג ספורטיבי וכלה בגינון יפני. באותה שנה איבחנו אצלו הרופאים סרטן וכדרכם של רופאים אמריקאיים הם נתנו לו להבין שצריך להכין את הירושה למסירה תוךְך שנה, לכל היותר.מר זיף, שבניו לא גילו ענין בהוצאה לאור, מכר את כל המגזיניס במכירת חיסול חפוזה והשאיר בידיו רק את 26 סולהפַגּ]א, שלא היה שווה הרבה בשוק, לצורך הסחת דעת ממצבו הבריאותי. ואז, כמו פריצת דרך מדהימה! מחשב נישא 576 72 2020 ההטווח6ק | 12]]| 1222 חטווח6ק 0 978907ו בחירת העורכים וו )"" | | .0 56 טוב יותר מכל מה שתוכל למצוא במחיר נמוך מ-3,000 דולֶר"/ מתוך 12/96 >צוו67 מו 6ק פ - 4 " נובמני ..הציוניס של 9000 5010 במבחן היישומים בהחלט ראויים למקוס מכובד גם בין מחשבי עוצמה יקרים בהרבה"/ מתוך 12/96 >/6/2גו 6ק חדש! ג6וק5 עם מעבד אושוא לביצועים משופרים כן, זה המחיר (%* בתוספת מע"מ) של המחשב הנישא המהיר ביותר בעולם! /6ק5 מציעה את המחשב הנישא הראשון שאושר לעבודה עד-200 מגהרץ - במחיר שאחרים מבקשים עבור חצי הביצועים. כן, זה המחיר של מחשב נישא פנטיום עם כל הדרוש לעבודה מקצועית. המחיר כולל: * 16 מגהבייט זכרון * 2/8 זכרון מסך * צג צבעוני '3. 11 אזפס 800600 * דיסק קשיח 168 * כרטיס קול 30 סטריאו * זוג רמקולים ומיקרופון מובנים * תקשורת הכזו אלחוטית * יציאת ווידאו לטלוויזיה * יציאה לצג חיצוני * משטח עקיבה גדול * חריצי הוסו/)ק - אחד 3 פסץז או שניים 2 ססץד * זכרון מטמון סא 256 * סוללות חו/וווא ותיק נשיאה. אופציות: | * דיסקים: מבחר נפחים עד 2.568. * (וסח-60: כונן 8% ב-960 ש"ח בלבד. * |מססוא/א:: 28,800 סל"ש ב-785 ש"ח. 0 ו"ח 0 ו"ח | 9,200 ש"ח 0 ש"ח * צגים: תוספת ל-"12.1 אז05 - 590 ש"ח 0 שש" 0 שש" | 9,610 ש"ח 0 שי" תוספת ל-'10.4 חח - 1080 ש"ח 0 ש"דח | 9,150 ש"ח | 10,450 ש"ח | 11,250 ש"ח תוספת ל-"12.1 זז - 2760 ש"ח << כל המחירים בש"ח לא כולל מע"מ אסקלר טכנולוגיות (1995) בע"מ רח' ויצמן 24, בית דנאי, כפר-סבא 44247, טל: 09-7463614, טל/פקס: 09-7489515. בקרו אותנר באתר: 166.00 טסחזס60-6ו50.שאו] /:סות 88 באגדות, הסרטן רוסן למשך יותר מעשור והמגזין הלא נדרש הפך להיות הנמכר ביותר בעולם. ביבמ ההמשך היה שונה לחלוטין. ה-6? הפך להצלחה מסחררת מיד וראשי הפרוייקט הפכו לגיבורי התרבות בנהלת החברה בארמונק, ניו- יורק. החגיגה נמשכה בערך חמש שנים, במהלכן עשה הצוות של ה-6ץ מספר צעדיס מבריקים להפיכת הארכיטקטורה של יבמ להגדרה המקובלת של מחשב אישי. השיפור הראשון היה ה-דא, דגם משופר שכלל דיסק קשיח כאבזר סטדרטי - אבזר תיקני בכל מחשב אישי, שלא עירערו עליו עד שבאו חסידי ה-6א (מחשב הרשת) 15 שנה מאוחר יותר וטענו שאפשר להסתפק באיכסון הקבצים בשרתי הרשת. השיפור השני היה ה-1א, שיצא לשוק בשנת 1984 והגדיר מחדש את ארכיטקטורת אפיק המערכת והאבזריס ההיקפיים. - 5 שנה ל-6 ו )הגש הוואג" |6חחטם 030 '70 את סְחוקַּחָוו 6 זמ| קצר אחר' שיבם הכריזה על המחשב האיעוי שלה. גם הוא לא האמין שהירחון הזה יהפוך למגזין הגמכר והמשפיע ביותר בעולם. 5 העונים הטובות של יבה במהלך אותן חמש שניס עשתה יבמ גס מספר טעויות חמורות, שבאותה עת לא נראו חמורות כל-כך. מצד אחד היא הוציאה לשוק מחשב אישי מסורס בשם זסוחטן6ע, שנכשל בגדול וגרס לכך שהמושג יימחשב ביתייי ידיף ריח רע במשך עשר השנים הבאות. מצד שני יבמ החליטה לבסס את ארכיטקטורת תחנות העבודה שלה על מעבדים שונים מה-6 ובכך לסמן לעולם כי ה-6 יכול למלא רק תפקידים משרדיים פשוטים, כמו עיבוד תמלילים והרצה של מודלים חישובייס פשוטים. כאשר אינטל החלה לספק דוגמאות של ה-386, המעבד החדש עם ארכיטקטורת 32 סיביות לא תאם את מוסכמות השיווק של יבמ והיא וויתרה על הזכות להיות הראשונה בשוק עם מחשב אישי המסוגל להתחרות בתחנות עבודה מקצועיות. במהלך חמש שנותיו הראשונות של ה-26 הוא היה עדיין מזוהה עם יבמ. מי שניסה לייצר מחשב יתואם יבמ" זכה לכינויי גנאי ולחשדנות | מצד הקהילה העיסקית הבינלאומית. ‏ ייגנטלמנים לא מעתיקים תיכנוניס של יריביהס" היתה הגישה הכללית, שהביאה לכך שאת מרבית התואמים בשנים הראשונות יצרו במפעלים ביתיים מפוקפקים בטאייוון, שאז עוד לא הפכה למעצמה תעשייתית. חברות אמריקאיות שרצו לנצל את ה"פתיחות" של ארכיטקטורת יבמ מבלי להחשב יימעתיקניות", ניסו ליישפר" אותה - פעולה שבדרך כלל פגעה בייתאימות". דוגמה בולטת לכך היה ה-שספחוגת של דיגיטל, שהצליח להיות לא-תואם וגם לא-פופולרי. דיגיטל ליקקה את הפצעים שהוא גרס ליוקרתה עוד הרבה שנים אחר-כך. 0 זזומווה 'צא ב-1975 כערכת הרכבה לחובבים. הקל הבינארי היה באמצטות מפסקים והפלט בצורת גוריות פם. על החזית. מות היוזמה הקטנה מצד שני היו כל אותן מאות חברות של מיקרומחשבים, שפעלו בשוק הסוער הזה מאז 5 והביאו אליו אלפי מוצרים חדשניים, שכמובן לא היו תואמיס לשוס דבר שנשא את לוגו יבמ. רובן ניזונו מרוח יזמית לוחמת של ממציאים קטנים, שבזו לממסד הדורסני של יבמ והקונים ה"שפוטיס"שלה באירגוניס הגדולים. רובן פשטו את הרגל תוך שנה- שנתיים והשאר עברו לייצור "תואמים", או שפרשו מהענף. רק חברת אפל נשארה בהתנגדות אפקטיבית ל-6, עס ארכיטקטורה חדשנית בשס י"מקינטושיי. את המק הראשון הציגו סטיב ווזניאק וסטיב גיובס ב-1984, תשע שנים לאחר יסוד החברה שלהם במוסך רכב נטוש בקליפורניה. לפני המק הס כבר רכשו נסיון ביצור המוני של מחשב אישי בשס ][ 6ופסג. ויצור ניסיוני של מחשב מהפכני - עם ממשק גרפי שלא נראה כמוהו ותג מחיר מעורר חלחלה - בשם "יליסה". המק היה מבוסס על ליסה, שהיתה מצידה מבוססת על עבודת מחקר מעמיקה בתחום חדש לחלוטין - אינטראקצית אדס-מכונה אינטליגנטית - שנעשתה עייי דוגלס אנגלברט במכון 86 של זירוקס בפאלו-אלטו, קליפורניה. זה לא חשוב שסטיבן ג'ובס לא המציא באמת את הממשק הגרפי ואת העכבר. מה שחשוב הוא שג'ובס הצליח לבנות מחשב המיישס את הרעיונות האלה במחיר שיכול להתחרות במחשב אישי קונוונציונלי. המקינטוש | הוצג לעולם | כ"תרבות האלטרנטיבית" לכל שונאי הממסד. התשובה של הבחורים בגינס וסניקרס לקופסה המרובעת של אנשי יבמ החנוטים בחליפות ועניבות. גאווה שיבטית מעבר לתחושת השיבטיות ששידרה אפל למעריציה היתה גם גאווה על כך שעל המק קודמו כל הרעיונות החדשניים במשך העשור מ-1984 ועד 1994. עבור חברה נטולת דימיון יצרתי, כמו מיקרוסופט, החלוציות של אפל היתה מקור לא אכזב של לימוד מלקחי אחרים. המכתם האמריקאי אומר כי "את החלוצים מזהים לפי החיצים הנעוצים בגבס", אבל את החיצים בגב אפל ירו אנשיו של ביל גייטס, לא האנדיאנים. כבר במחצית שנות ה- 0 החל צוות משותף של יבמ ומיקוסופט בהגדרת מערכת הפעלה חדשה, בשס 05/2, שאמורה היתה למזג את הביצועים של ₪05 6 מגזין ישראל אפריל 1997 20 עם הידידותיות של ממשק גרפי דמוי מקינטוש ועם האמינות של מערכות הפעלה מהסוג שיבמ רגילה לספק למחשבים גדולים. הבעיה היתה, שכאמור לעיל, יבמ לא רבתה לבסס את ה-6ת על ה-386 ולכן 2 הוגבלה ליכולת המצומצמת של מעבדי 16 סיביות. הפשרות שנעשו עקב כך היו קשות ולמעשה הן ניטרלו את מרבית היתרונות של התכנון הבסיסי של 2. המערכת החדשה לא נקלטה בשוק הרחב ונתגלעה מחלוקת בסיסית בין יבמ למיקרוסופט. הראשונה רצתה להדגיש את התכונות של אמינות ויציבות, כפי שדרשו לקוחותיה הממוסדים. השניה רצתה לזכות בפופולריות בשוק הפרטי ע"יי ממשק גרפי מרהיב, גם אם הוא מכסה על מנוע 005 מעורער. %שסשחו\ התחילה כפרוייקט של מיקרוסופט, בלתי תלוי בשיתוף הפעולה עם יבמ, כבר באמצע שנות השמונים. אבל משתמשי ה-6? לא התרשמו משתי הגירסאות הראשונות. רק גירסה 3, שיצאה לשוק בשנת 1990, שינתה את התדמית האומללה של אשסטחו/. שנתייסם מאוחר יותר יצאה גירסת 3.1 %שסנחו/ וכבשה בסערה את שולחנות העבודה. הדור העוני במקביל לפרוייקט התוכנה 05/2 הריצה יבמ פרוייקט חומרה ליידור השנייי של מחשבים אישיים, בשם 25/2. בניגוד ל-6ש, ה-5/2ק התבסס על ארכיטקטורה "קניינית", כלומר על פטנטים וזכויות יוצריס של יבמ. במרכזה עמד אפיק מערכת חדש, בשם 164א, שהיה אמור להחליף את אפיק ה-1ג, שנודע בתעשיה בשס "אפיק 154'. תמורת זכויות השימוש 5 שנה ל-6 במרוור של סיאטל פיתחו ביל גייטס ופול אלן את הכלים שהפכו את ה-0ק להצלחה: שפת בייטיק לתיננות ומערכת המעלה 05 לארניטקטורת 86א. במוסך נטוש בקליפורגיה פיתחו עוני הסטיבנים את 6וססה, המיקרומחשב הראשון עם אביזרי קלט-פלט נורמליים, שאיפשרו גם להנות מהמשחק החדע. בארכיטקטורת 1684א דרשה יבמ תמלוגים בשיעור של מאות דולרים לכל מחשב ורוב היצרניסם בעולס החליטו שלא להמשיך בהליכה בעיניים עצומות אחרי הענק הכחול. בראש המתמרדים עמדה חברה אגרסיבית מטקסס בשם קומפק, שכבר הראתה את כוחה בהקדמת יבמ במספר תחומים. היתה זו קומפק שיצאה ראשונה לשוק עס מחשב 6ק נייד (אם אפשר לקרוא למזוודה במשקל 12 העלייה והקריסה של יבמ בזירת המיחווב האישוי החשבים אישיים אחרים | מקינטוש | קייג "מחשב נייד'יי) והראשונה עם 6ץ המבוסס על המעבד 386. בשנת 1986 הראתה קומפק שלא צריך את יבמ כמורת דרך ואז החל הכירסוס המתמשך בנתח השוק של יבמ. ההשתחררות מתכתיבים של יבמ עשתה פלאות גם לאינטל, שגילתה כי את ממשיכי משפחת 86א אפשר לפתח גם ללא תעודות הכשר של המנדרינים מארמונק. הגרף של עוצמת המעבד כפונקציה של הזמן מראה נקודת תפנית ברורה בשנת 1986. בבת אחת הפך המעבד ממנוע חישובי צנוע, שעושה את מה שמעצבי תדמית ה-6? של יבמ מבקשים ממנו ולא יותר, לרקיטה אדירת תאוצה שמושכת אחריה את המחשב האישי לביצועים מדהימים וליכולות בלתי-חזויות מראש. בעשר השנים שעברו בין המעבד הראשון במשפחה (80808) ל-1 הראשון (268), העוצמה החישובית גדלה פי 4 בערך. בעשר השנים שבין יציאת מחשבי 386 הראשונים ליציאת הפנטיוס-פרו העוצמה גדלה פי 40 בערך. שבירת המונופול כפי שהכניסה של יבמ לשוק המחשבים האישיים נתנה להם לגיטימציה והביאה לגידול מהיר מאוד בשוק, כך שבירת המונופול של יבמ מאוחר יותר נתנה לשוק דחיפה נוספת. בשנת 1982 נמכרו בארה"ב כ- 0 אלף מחשבים אישיים, מתוכם רק כ-5 אחוז 26 של יבמ ואף לא תואם אחד. תשע שניס מאוחר יותר, ב-1991, נמכרו פי 12 יותר מחשבים אישיים, מתוכם כ-90 אחוז ייתואמי 6'י. קצב הגידול השנתי הממוצע היה כ-32 אחוז בקטיגוריה הכללית ו-85 אחוז בקבוצה של תואמים. בחמש השניסם שבין 1991 ל-1996 | 6 | 1 6 מגזין ישראל אפריל 1997 |הטזהוצ ₪ | / 7% הופכים אותך לחלק מהמשחק א//יק 01/02 :2 , בחווית מציאות וירטואלית אוואבו ₪07 בתלת מימד עם משקפי ש בל המומחים מסכימים: כרטיט' חיבור מצלממות הרמקולים של 6)אופ5אח .ו 6פודות וידאו למחעוב הס הטובים ביותר למולטימדיה. חבילת חומרה + תוכנה להוספת וידאו לכל מסמכי 011:66)! הוחו כרטיס 61614 מחבר מצלמות וידאו ומכשירי 65 למחשב שולחני או מחברת ומאפשר לך להוסיף תמונות בצבע מלא באבחנה גבוהה לכל מעבד תמלילים או מצגת. ו וו" התוכנוח הגרפיוח הנבחרוח עם או בלי יחידת באסים (זטוסטאיפט5) ; עם או בלי עפוס דוה ְ 4 00 ?5 הצליל הנכון למולטימדיה מתקדמת % 19 "בחירת העורכים" של 8א964146421. ּ עושה עבורך את כל העבודה. אתה כותב ב- פא0\ והיא כבר מכינה תוך דקות את המצגת. זג 575 ג / מצגות מולטימדיה מהממות בקלותן ו 8 נציגות בלעדית בארץ: רנפאָונס אלקטרוניקה בע"מ פוסוזטפוזו9ו22 ה760- 72/00 06ה81558ח26? ת.ד. 16 כפר סבא 44100 טל: 09-7661090, פקס: 09-7654872 מחבשוים מציצים וחוכנים לרחב' הארץ 001510 69 8188חס :1811/-1 2 מנבד 8088 |סוחו, 64 זכרון, כונן דיםקטים א160, צג מונוכרומטי ומערכת הפעלה 5. המחיר: 2880 דולר. גדלו מכירות המחשבים מכל הסוגים בקצב שנתי של 20 אחוז ומתוכם "תואמי 26" בקצב של 22 אחוז. כיוס נמכריס בעולס מחשבי 6 בקצב של 200 אלף ליום והם יוצרים שוק חומרה ותוכנה שמגלגל כל שנה למעלה מ-200 מיליארד דולר. את הדחיפה הגדולה ביותר לתוכנות 26 נתן תוכניתן צעיר בשם מיטצ' קאפור, שראה איך מעבד 16 סיביות מאפשר לאחד בישוםס אחד שלוש פונקציות, שעד אז דרשו שלושה ישומים שונים: גיליון חישובים, מעבד מלל פשוט לצורך שיבוץ במסמך וגרפיקה פשוטה שבעורתה אפשר לתרגם את החישובים לגרפים. מסיבה זו הוא קרא למוצר 1-2-3 ולחברה הוא נתן את השם לוטוס, איזכור למוצאו בתת-היבשת ההודית. כמקובל באותם ימים, רוב הקוד נכתב באסמבלי, לצורך אופטימזציה קפדנית של הביצועים. וכדי לצייר את הגרפים על הצג במהירות הוא כתב דרייברים שעוקפים את המנגנון המסורבל של 005 מונחית התווים. אבל היתרון הגדול של 3- 2 נבע מכך שהיא ניצלה את מרחב הזכרון המלא של ה-6ש, 0 קילובייט, ולא היתה מוגבלת ל-64א, כפי שהיו התוכנות שיובאו מסביבת ]א/ק6 ו-280. ישום המחץ לוטוס 1-2-3 היה ייישוס המת" שכבש ל-6ק את שולחנות העבודה בכל מקוס שמחשב אישי גוייס לעבודה עיסקית. מאחר ובאותם ימים לא היה הרבה יותר שניתן לעשות עס --- 5 שנה ל-6 6 - גרפיקה היתה מעבר לכוחותיו ועל מולטימדיה עדיין לא שמעו - הפך לוטוס 3- 2 לישום הנפוץ ביותר בעולם ולמודל בעקבותיו הלכו מפתחים אחרים. שני אנשיס אחרים שהשפיעו מאוד על עולס התוכנות ל-6י היו פיליפ קאהן, שהקים את בורלנד בשנת 1983, ופיטר נורטון, שהמציא בערך באותו זמן את תעשית תוכנות העזר. פיליפ קאהן הצעיר הגיע לקליפורניה מפריז והוא לימד את האמריקאים פרק בשיווק תוכנה אגרסיבי. בזמן בו המחיר המקובל לתוכנה ממוסדת נע בין 400 לאלף דולר היא הציע תוכנות לא פחות טובות בעשירית המחיר. בהתחלה היה קשה להאמין כי הוא רציני, אבל לאחר שהתברר כי תוכנות בורלנד לא רק שלא נופלות מכל מה שקיים בשוק אלא גם, במקרים רבים, פורצות דרך בתכונות ובביצועים, החל גל של הורדות מחירים והוספת יכולת לישומים, שלא הפסיק עד היוס. נורטון, מצידו, תרס יותר מכל לדה- מיסטיפיקציה של ה-6ת. תוכנות עזר באמצעותם חודרים לניבכי החומרה היו מקובלות בעולם המיקרומחשבים עוד לפני שיבמ יצאה עם ה-6. אבל כאשר השס שלה התנוסס בחזית, הרבה משתמשים נתקפו ביראת הכבוד שהיתה מקובלת ביחס למחשבי ה-6וחגז1ַחוג]א. נורטון הראה שאפשר וכדאי לשפר את העבודה הרשלנית שעשו יבמ ומיקרוסופט באספקטים רבים של מערכת ההפעלה. 87. במטבדות יבם מפתחים את הטתיד: ארנק ממוחשב, פנקס המחאות אלקטרוני, עט שלט- רחוק, מחשבים בצורת לוח בתיבה וצגי הקרנה. מילנוד ההצלחה עד אמצע שנות ה-80 הפך ה-06 לפלטפורמה המזוהה עם מספר ישומים מרכזיים, בעיקר לוטוס 1-2-3, וורד-פרפקט ומסד הנתונים 2 ם485, שפות הפיתוח פסקל של בורלנד ובייסיק של מיקרוסופט ומספר הולך וגדל של ישומים ייוורטיקלייםיי, כמו הנהלת חשבונות. עד סוף שנות ה-80 הגיע מניין הישומים ליותר מ-50 אלף ואז נכנס ה-26 למילכוד ממנו עדיין לא השתררנו. אינטל ומיקרוסופט חייבות להמשיך בשמירה על תאימות עם כל ישומי העבר ובכך הן מטילות מגבלות עצומות על חופש היצירה של מהנדסי המעבדים ותוכניתני מערכת ההפעלה. מסיבה זו הפנטיום-פרו לא מסוגל למצות את יכולתו בזמן שהוא מריצ ישומיס קלאסיים (שכתובים בקוד 16 סיביות) בסביבת %שסשחו\ 1.3 או חוצ 95, ומעבר לסביבת 1א %אסשחו/ מלווה בדרך כלל בפגיעה רצינית בביצועים. היום, יותר מעשר שנים אחרי יציאת מחשבי 386 הראשונים, עדיין לא השתחררנו מהתלות בתוכנות שעוצבו לעבודה על פלטפורמות 41 של 16 סיביות. לדברי גורדון מור, אחד ממייסדי אינטל ויו'יר מועצת המנהלים, התאימות לאחור היא בראש סולם העדיפות של מעצבי המעבדים בהווה ובעתיד. גם אס אינטל תצטרך לבנות במעבדיס עתידיים ימנוע עזר" לפקודות 86א, שכל מטרתו לשמור על התאימות לעבר, היא תעשה זאת כדי למנוע מצב בו היא לא נהנית מהמומנטום של מסד המשתמשים והישומים הקיים. גם בדור שאחרי הפנטיוס-פרו, כאשר ארכיטקטורה חדשה לגמרי (ארכיטקטורת "מילת פקודה ארוכה מאוד", אן/1) וקבוצת פקודות חדשה תהוונה את הבסיס למעבדי אינטל, התאימות לאחור תשמר בקפדנות והמעבדים העתידיים יוכלו להריץ את ישומי ההווה ללא שינויים. דת התאימות לאחור השמירה על תאימות לאחור עם תוכנות-עבר היא דת באינטל. כאשר מהנדסיה פיתחו מעבד עזר לחישוביס בנקודה צפה, ה-387, הם אימצו ארכיטקטורה שהתבררה לאחר זמן כמגבילה מדי. בזמן שמעבדי 8186 חדישים הגיעו לקצב עבודה של מאות מיליוני פקודות נקודה צפה לשניה (מאות 08ס1:]א) מעבדי אינטל פיגרו מאחור בפקטור של אחד-חלקי-עשר ואפילו פחות. המדדים המקובלים להערכת ביצועים של 6 6? מגזין ישראל אפויל 1997 כדי להצליח בעסק צריך והרבה ברדר! השרדס9₪ גאים להציג דפוס חדש של מהירות. שורה חדשה של מדפסות לייזר משובחות המתוכננות במיוחד לעבודה מאומצת במהירות מסחררת וללא הפסקה. מדפסות הלייזר של ברדר מצוידות במערכות ניהול זיכרון חדשניות, התאמה אופטימלית לכל סביבת עבודה ממוחשבת. מדפסות האיכות של ברדר מספקות איכות הדפסה מדהימה ברזולוציה גבוהה ומצוידות בטכנולוגיה חדשנית המצמצמת את עלויות ההפעלה. ל 0 - ₪1 ה מדפסת הלייזר האידיאלית ל 5% מהירות הדפסה 6 דפים בדקה איכות הדפסה אמיתית של 600 א 600 |שם ניהול זיכרון מתקדם (יותר עמודים בפחות זיכרון) עלויות הפעלה נמוכות 4 תאימות מלאה כולל עברית ב-05 ו- 5וססאוצ 0 - ה הפתרון המושלם לעסקים וארגונים גדולים מהירות הדפסה 10 דפים בדקה רזולוציה של 600 % 1200 |סס שני מגשים להזנת נייר הדפסה מהירה יותר עבודה קלה ברשת ניהול זיכרון משופר תאימות מלאה כולל עברית ב-05ם ו- 5/ססאוצ *תחילת שיווק מאי 97. 0 - 31 המילה האחרונה במדפסות לקבוצות עבודה מהירות הדפסה 12 דפים בדקה איכות פלט מדהימה בטכנולוגית קז רזולוציה של 600 % 1200 |שס עבודה מהירה ברשת ניהול זיכרון משופר תאימות מלאה כולל עברית ב-06ס ו- 5/שססצוצ. אופציה: מגש נוסף ל-500 דף יחידת דופלקס להדפסה דו צדדית. מהירות הדפסה 16 דפים בדקה זיכרון פנימי 4/8 הזנת נייר מושלמת מהירות הדפסה מדהימה (מעבד 20₪2) איכות פלט מדהימה בטכנולוגית קז רזולוציה של 600 % 1200 |סס מגש מתכונן ל-500 דף ניהול זיכרון משופר תאימות מלאה כולל עברית ב-05ם ו- 5שססאו\). אופציה: מגש נוסף ל-500 דף יחידת דופלקס להדפסה דו צדדית. אחריות ושרות: ברדר רשף (ישראל) בע"מ. אפעל 3 קרית אריה פ"ת: 03-9265888, 03-9265844/841, פקס: 03-9245082 סניפים: ברדר ת"א: 03-5287102, ברדר חיפה: 04-8418250, ברדר י-ם 02-6250804, ברדר ב"ש 07-6230317 4 2 וקה היה המיקרומחעוב הראשון עוכלל אפיק הרחבה "פתוח", שאיפשר ליצרנים שונים לספק ברטיסים פונקציונליים "תואמים". כך נוצר סטנדרט המתיחות של חומרת מחשובים איעויים. מתייחסיס לתוכנות עיסקיות, בהן לפקודות נקודה צפה אין כמעט יצוג, כך שהחולשה הזאת לא בולטת לעין, אבל בישומים הנדסיים, מדעיים, עיבוד תמונה וגרפיקה אי-אפשר להתעלס מכך שה-6י נולד כמכונה משרדית לפי דמיונסם הממסדי של אנשי יבמ. גם הפנטיוס סובל מביצועיס פושרים בנקודה צפה, מה שמעודד את יצרני תחנות העבודה להמשיך בהרחבת הגומחות השיווקיות בהן ביצועיסם בתחוס הזה נחשבים לדרישה הכרחית. רק הפנטיוס-פרו מתחיל איכשהו לסגור את הפערים וכבר ראינו איך מספר יצרניס של תחנות עבודה, דוגמת אינטרגרף, וויתרו על התיכנונים הקיניינייסם שלהס ואימצו את הפנטיום-פרו כמנוע סטנדרטי. לפעמים נדמה שאינטל היתה חסרת בטחון עצמי מספיק בזמן שהצל של יבמ הוטל על זירת ה- 6. מסיבה זו היא מצאה את עצמה בתחילת שנות ה- 0 במצב פרדוכסלי שדרש שידוד מערכות מהיר. מצד אחד היא עמדה לפני ההוצאה לשוק של מעבד חדש וחזק בשם "פנטיוס", יורש ל-486 שהייה עדיין במלוא כוחו, ומצד שני, סביבת החומרה בה המעבד הזה היה אמור לפעול היתה מיושנת להחריד. סביבת החומרה כוללת את ה- 5, את ערכת השבבים, מנטיום את אפיקי | הזכרון והמערכת, את התקנים המשלימים בגרפיקה ובמערכת הדיסק ואת שערי התקשורת השונים. התקנת 5 שנה ל-6 מעבד פנטיוס על לוח-אם של 486 היתה משולה לשתילה של מנוע 8 צלינדריס בחיפושית פרהיסטורית. אפיקים חדעוים כזכור, העידכוניסם המערכתיים שפיתחה יבמ במסגרת 2/25 לא נקלטו בתעשיה. גם האפיק האלטרנטיבי 8154 לא זכה בנתח שוק משמעותי, בעיקר בגלל עלויות גבוהות מדי של המימוש. קבוצת יצרנים של ציוד ווידאו הציעה פתרון זמני בשם 854/, שאי-אפשר להגר איתו מ-486 לפנטיום. הגישה לדיסק נעשתה בקצבים האיטיים של מחשבי 47 והגבול של 512 מגהבייט נפח דיסק כולל נראה קרוב במידה מאיימת. השערים הטוריים והמקביליים היו מוגבלים לקצבים של סוף שנות ה-70 ואפיק המערכת היווה צוואר בקבוק שמנע שיפורים משמעותיים בביצועי 0 - במיוחד בתצוגה גרפית. מהנדסי אינטל נרתמו למאמ השבחה אינטנסיבי בכל אספקט של עיצוב ה-6ע. הם השתתפו בכל וועדות התקינה התעשייתיות ושיתפו פעולה עם כל היצרנים העיקריים על מנת להחדיר לשוק תקנים חדשים ומהר. במהלך שנתיים נעשתה ריפורמה מקיפה על לוח-האם, ריפורמה שעדיין לא הושלמה. ראשית הוסיפו למערכת אפיק מהיר בשם 61 , עס ביצועים טובים פי עשר בערך מאפיק 4 הישן. אחייכ עידכנו את ממשק הדיסק לתקן חדש (בעצס קבוצת תקנים) בשם אפ1ז, פנטיום פרו הזינוק הגדול הגידול בעוצמת המעבד כפונקציה של הזמן, לפי אינטל. הציר האנני מציין מליוני פעולות שלמים בשניה [פסווו]. שים לב לתפנית בשנת 1995 עם 'ציאת ה-386 לשון. 14 1971 1972 1974 1978 1982 1985 1989 1993 5 1 פחזסט05 ה'ה מראעווני המחשבים הנישאים. בניגוד לקומפק, אוסבורן התעקש לא להכנע לסטנדרט של יבם ונמחץ ע"י נוחות השוץ. שיכול לשנע נתונים בין הדיסק לזכרון פי 8 מהר יותר מהממשק הישן - והוא גס לא מוגבל לשני דיסקים בנפח כולל של 512 מגהבייט. שערים חדעוים את השער המקבילי הישן עידכנו כך שהיוס הוא מסוגל לנהל תקשורת דו-כיוונית עס המדפסת בתקן הנקרא ץק או ₪6. את המהירות של השערים הטוריים הכפילו פי ארבע עם רכיב 0481 חדש שסימונו 16550. אינטל נמצאת בחזית בהחדרה לשוק של ממשק טורי חדיש עוד יותר, 058, עס קצב נתוניס גבוה פּי מאה משער הטורי המקובל. שער מתקדס בשם 407 מאפשר העברת ווידאו סיפרתי מהירה ישירות לזכרון תוך עקיפה של אפיק 61ת. אינטל גם דוחפת את התקן ואג )סחזטווום, שמכפיל פי 10 את מהירות העברת הנתונים ברשת תקשורת והיא משתתפת פעילה בוועדה תקינה - של אפיקים וממשקים, טוריים ומקביליים, מהירים עוד יותר. כיוס ברור לכולם כי ה-26 העתידי יעוצב עיי ההתקנים ההיקפיים לא פחות מאשר עייי המעבד, ואינטל | לא מתכוונת להשאיר את הזירה הזאת פרוצה. מקוס מיוחד בין האבזרים ההיקפיים תופסים האבזרים להמחשה וויזואלית - הכרטיס הגרפי, הצג, מערכות ווידאו סיפרתי ומציאות ווירטואלית. כבר 6 מגזין ישראל אפריל 1997 טנא אלי לכתוב על תקליטור? קלי קלות! 7-ו = 8 |8ו581 585-060 6 | / םהה 1//] ב / הז סטג אסג ב->. 0 כ-₪ ₪6 סדרת כונני 608+6020 של 11 הופכים את הכתיבה על גבי 8 הפקה והפצת סדרות קטנות של תקליטורים (תוכנה, תקליטור לנוחה, קלה ואמינה ביותר. למעשה, היא מביאה משחקים, וכד'). את יכולת הכתיבה ואיחסון המידע על גבי תקליטור 65 8 הקמת ארכיונים בקלות, נוחות ובמחיר זניח... אל כל בית. כי היתרונות ברורים: 6 הפעלה פשוטה - בדיוק כמו העתקת דיסק... 6 כתיבה ושכפול של קבצי מידע או מוסיקה לבניית אוסף 6 עלות התקליטור (עם נפח איחסון של 88א650) - זניחה תקליטורים אישי. (כ- 510 לערך...). להשיג אצל המשווקים הנבחרים. פרטים לגבי המשווק המתאים לכם: : 6 602068 זטוה/-12) חיצוני - פרללי! 602060 חזטזת/-2?) חיצוני 60201 זטווז/\-כ") פנימי מורשים מבית 18א6 צלצל טל': 03-5380333 תומת באינלנט העולם מגבה על פי קוו ואתה? 11 60. המסק \: קרד ב-6 המקורי הקפידה יבמ לזווג עס המחשב שלה מערכת תצוגה טובה יותר מהמקובל באותס ימים. אלא שמה שנחשב למתקדם בשנת 1982 נעשה לשיגרתי ב-84' ולמיושן ב- 6'. התקן המקורי של 6064, 4 צבעים באבחנה של 240 א 320 עס קצב ריענון של 43 מסכים לשנייה, עלה, בהדרגה ל-350 א 640 המעבר המעבר לגרפיקה תלת-מימדית, שנמצא עדיין רק בראשיתו, הוא יותר מהוספת הצללה מלאכותית לכפתורים בתיבות הדיאלוג או "מבט ציפור'" על סצינת משחק פעולה. כדי ליצור המחשה תלת-מימדית לכל ישום ולכל תהליך ממוחשב יש צורך להגדיר כל עצם לחוד, בין אם הוא פיזי ובין אם אבסטרקטי, כגוף תלת-מימדי עם תכונות פיזיות מוכרות 5 וק 5 שנה ל-6 ב-16 צבעים (₪04), ל-480 א 640 עם 256 צבעים (0.4/), ל-1024%768 ב-65 אלף צבעים (08א) ול-16 מיליון צבעיס באבחנה של 4 וקצב ריענון של יותר מ-75 פעמים בשנייה בימינו. עכשיו מתחיל השלב הבא של שיפורים, מעבר מגרפיקה דו-מימדית לתלת- מימדיות. 3-( מההווייה הטבעית ומהתנסות החושים הטבעיים. כלומר, במקום יצוג גרפי סימבולי, כפי שנעשה בממשק המשתמש הגרפי של מרבית התוכנות כיום, כל עצם כזה יקבל תכונות של נפח, פני שטח המשתנים מזווית ראייה אחת לשנייה, יכולת לנוע בשלושה מימדים ובשלושה צירי סיבוב, ואפילו תכונות "פיזיות" כמו התמדה ואלסטיות. ח0ו55וחח= 16!0=] ארבע טכנולוגיות העיקריות בתצוגה: מלמעלה בכיוון השועון: עופופרת דיס עם מסיכת צל להפרדה בין הצבעים, צג סס. שטוח בגוי ממטריצה של "ברזי פוטונים" ומסנני צבע, צג פלסמה בנוי ממאות אלפי נוריות פלורסנטיות בשלושה צבעים, בצג "פליטת שדה" בל פיקסל נוצר ע"י דמש מיקרוסקופי. שלוו הטכנולוגיות האחרונות מאפשרות צגים גדולים מאד ושטוחים, אבל במחיר גבוה מאד, שעדיין מוגע הפצה המונית. יתר על כן, את המכתבה הדו-מימדית יחליף חלל עבודה תלת-מימדי, עם תכונות גיאומטריות, כמו פרספקטיבה ונקודות תצפית משתנות, ותכונות פיזיקליות כמו כיווני אור וצל. ביחד אנו מקבליס את מה שאוהבים לקרוא "מציאות ווירטואלית", אם כי ללא האבזריסם המסורבלים של משחקים "מושקעיס" ביימערות" (6%ש68) ווירטואליות, בהן אפשר לנוע עייי תנועות גוף טבעיות. הדמייה תלת-מימדית של סביבת המיחשוב החלה לחדור כבר לתוכנות מקצועיות למהדרין, דוגמת 1%0 זשוחסטוח₪ של חברת קומפיוטר אסוסיאטס. התוכנה, שמשמשת לניהול מערכות מחשביס מורכבות ורשתות תקשורת גלובליות, מייצרת תמונה דמויית מציאות של כל משאבי המיחשוב וכל הקשריס ביניהם. תמונת המסך מראה את הרשת פרושה גיאוגרפית על פני מפה תלת-מימדית - תמונת כדור האר מהחלל, במקרה ומדובר ברשת גלובלית. מחשבים ואבזרי תקשורת מתוארים כקופסאות תלת-מימדיות לתוכן ניתן "לחדור" כדי לראות את הכרטיסים התקועים בלות האם, את הדיסקים במפרצים ואפילו את התוכנות המותקנות בסיפריות. מנהל המערכות והרשתות "טס" במציאות הוורטיאליות ש-1%0 וטוחסטוח(1 מייצרת כמו שילד מטיס סימולטור במלחמות הכוכבים. המטרה היא שמנהל הרשת יתמצא במערכת שלו באותה אינטואיטיביות בה ילד משתלט תוך דקות על סימולטור חדש. אם לא מתעמקים בבעית הגישה האינטואיטיבית הוספת ממשק דמוי א לתוכנה עיסקית נראית כמשחק מטופש, אבל מחקרים קפדניים שנעשו מוכיחים כי כך אפשר לחסוך זמן יקר בהתגברות על תקלות ולמנוע שגיאות, שרובן נובעות מאי-הבנה של האינטראקציה בין אלמנטים שונים של תוכנה וחומרה. לא ההצגה ה'חידה מיקרוסופט רוצה לתת את הטון גס בסביבת עבודה גרפית תלת-מימדית עם המכתבה החדשה שהיא מכינה לנו, ה-ק0ו6%% 6טווסג. לא בטוח שהפעם ההצגה של ביל גייטס תהייה היחידה בעיר, שכן כבר מתארגנות מספר קבוצות של חברות המודאגות מכך שמיקרוסופט תחסוס את נתיבי הצמיחה שלהן. מדובר כמובן בשמות הידועים של יבמ, אשפ, נטסקייפ, אפל, אורקל וחברות אחרות בליגה של מוכות %אסחו\. לא ננסה לנחש מה תהיינה תוצאות העימות הזה, אבל בכל מקרה הממשק הגרפי התלת-מימד ידרוש 6? מגזין ישראל אפויל 1997 עם החידושים של 7 דא=ז0 והיתרונות הקלאסיים של מוצרי זאםז0 אפשר לפתוח 'חלונות' ולהנות מעיבוד תמלילים מתקדם באוירה ידידותית. שידור וקליטת פקסים: קליטת פקסים נכנסים ואפשרות הדפסתם אוטומטית, ניהול יומן פקסים נשלחים עכשיו ונקלטים; והכל בלחיצת כפתור. הפקת ספרים, חוכברות, תשקיפים ודו"חות אקדמיים: במבצע שרשור מסמכים להדפסה, מיספור רציף, תוכן ענינים, אינדקס, הערות שוליים, הדפסה דו-צדדית ללא צורך במדפסת אפוסטס. מיוחד! 0/0 הפצת מסמכים ומכתבים: 7-7 מיזוג מכתבים, רשימות תפוצה למסמכים, הפקת מדבקות. מנגנון חדשני לניקוד עברי שיכלולים במנגנון הטבלאות: לפרטים והזמנות: ביצוע פעולות חשבון מגוונות, מגוון אפשרויות מיון, מגוון דביר מוצרי תוכנה: אפשרויות עיצוב חדשות לטבלאות. 0 כלים מהירים לשיפור העבודה: טל 79810777 קריאה ישירה של מסמכי 6 סזס)), מנגנון ₪600/ססח/ ל-10 פקס. 07-9910151 פעולות אחרונות, פקודת ₪86 להדפסה, מיון פיסקאות, סניף תל-אביב: החרוץ 6 ת"א תאריך אוטומטי, ציור קו אנכי, פונטים חדשים, ספר עזר 0. 03-5375234/5 בעברית ובאנגלית, מנגנון סו₪8 בעברית ובאנגלית. פקס. 03-5375236 הי שילוב מושלם של עברית ואנגלית אינטרנט: |ו.1.60א6ז0./צעצעש . היתרון המוחלט של 7 ז015) על פני כל מעבד תמלילים אחר הוא בעריכה טבעית דו-לעוונית, תמיכה ב-19 שפות שונות עם פונטים תואמים. 77 מודולים ידידותיים למשתמש המתוחכם: ו ח % ₪ ו ן ז סיעוף אוטומטי יעיל במגוון רמות, מנגנון כותרות, מאגר תמונות, מנגנון ידידותי לביצוע 5אס פאוש 08- שרטוטים ותרשימי זרימה, מנגנון = |0 ליישומי משרד. מעבד התמלילים המובן מאליו אילן פארי/רונן מאיר לצג הפלסמה עול חברת אחווסאוש אלכסו| של 42 אינטש, פורמט של דפוּז ותג מחיר של 15 אלף דולר. מהפך מרחיק לכת במערכת התצוגה. אם עד לאחרונה היה המאיצ הגרפי מישני בחשיבותו למעבד הראשי, בסביבת גרפיקה תלת-מימדית יתברר לנו שהתפקידים המוטלים עליו כבדים פי כמה ממה שצריך ה-670 לבצע. בשניס הקרובות לא יוכלו יותר המתכנתים ומעצבי הממשקים לסתמך על עבודות המחקר שנעשו לפני כעשרים שנה במכון 6א? ושכיוונו את הפיתוח של המקינטוש ושל סמו / בעולס של גרפיקה דו-מימדית. מורי הדרך בפיתוח ממשקים ייטבעיים" יותר הס סטודנטים וחוקרים במעבדת המדיה של מכון זזוא בבוסטון, אומניס בעלי נטייה לערב דימיון פרוע עם טכנולוגיה סיפרתית, מעצבי צג דח 24 אינטש של סוני, עם פורמט שדפוז, מספק אבחנה של 19201080 במחיר 5000 דולר. 5 שנה ל-6 משחקים וילדים. אנשים אלה לא "קובעו" עדיין במוסכמות של תוכנות עיסקיות ושל מערכות הפעלה קלאסיות. הבעיה של המהנדסים תהייה איך לתרגם את הדימיון לחומרה עובדת בתוך מגבלות של מחיר. נכון להיום, בין ממשק גרפי דו-מימדי לממשק תלת-מימדי מפריד פער מחירים של בערך פי עשרה. צגים גדולים ועוטוחים הממשק הגרפי העתידי גם יסתמך על טכנולוגיות תצוגה חדישות יותר. שתי המגמות העיקריות הן צגים גדולים יותר והקרנה של "מציאות ווירטואלית" על הסביבה. צגיס גדולים יותר מחייבים מעבר משפופרת ה-68₪1 המקובלת לאחת טכנולוגיות התצוגה השטוחה שמתפתחות במהירות. שפופרת 681 באיכות של צג מחשב (להבדיל מהאיכות הירודה של טלוויזיה) נעשית לא-מעשית כאשר אורך האלכסון של המרקע עולה על 50-60 סיימ. בין הטכנולוגיות היישטוחות" ניתן למנות מספר מתחרות עם סיכוי טוב להצליח: 4 צגי גביש נוזלי (כ1/6), כפי שמותקניס היוס במחשבי מחברת. לייצור המוני הגיעו צגיס אקטיביים 11 בגודל של 13.3 אינטש (כ-34 סימ אורך האלכסון) וחברה אחת (86א) כבר הראתה דוגמאות של צג בגודל 20 אינטש. הבעיה של צגי 1.60 אקטיביים היא המחיר, שגדל אקספוננציאלית בגדול השטח. הצג של 6א הניל יעלה כ-10 אלפים דולר כאשר הוא יגיע לשוק, וגם אז תשארנה בעיות היצור, שגורמות לכך כי חלק גדול מהמסכים יוצאים מקו היצור לא תקינים. בחמש השניס האחרונות גדל השטח של צג 1.60 אקטיבי פי שנים וחצי (בממוצע כ-20 אחוז לשנה), כך שאקסטרפולציה לעתיד אינה מבטיחה לנו צגים גדולים באמת (שטח שנמדד במטרים רבועים, לא סמייר) בעתיד הנראה לעין. 4 צגי פלסמה מבוססים על טכנולוגיה עתיקה יותר מה-6 עצמו. בצג כזה כל נקודה עשויה מנורת ניאון זעירה, שפולטת אור כאשר עובר דרכה זרס חשמלי. המבוגרים יותר בין הקוראים יזכרו בימיסם שלמחשבוניס (013008ס|64) היה צג בצבע אדום-תפוז, שהיה מרוקן את הסוללות תוך שעות ספורות של הפעלה. וה היה צג פלסמה פרימיטיבי, שנדחק הצידה מפני טכנולוגית הגבישים הנוזליים. עכשיו הפלסמה עושה 06-080% 6 בגדול. חברות יפניות הציגו כבר צגים בגודל של 40-42 אינטש עס אבחנה בינונית (480א640% בפורמט 4:3 קלאסי או 0 בשפורמט צד10) ותג מחיר שבין 0 ל-15,000 דולר. היעד שלהן לטוות הקרוב הוא צג בגודל 60 אינטש (72א128 סיימ) עם אבחנה של 1080א 1920, שיוכל לשמש הן להקרנת טלוויויה באבחנה גבוהה והן כצג מחשב לחדרי ישיבות. 4 צגי "פליטת שדה קרה" (1466 6016 חסופפומז=). הטכנולוגיה הזאת מבוססת על פליטה של אלקטרונים מפני השטח של מתכות בשדה חשמלי חזק, ללא חימום. כידוע, בתותח האלקטרוניס של שפופרת 618 האלקטרונים נפלטים מסליל לוהט המותקן בקודקוד השפופרת והם מואצים עייי שדה חשמלי חזק לכיוון המרקע, שנמצא במרחק של 25 עד 50 ס"מ לפניהם. שם הם פוגעים בחומר פלורוסנטי, שפולט אור בעוצמה פרופורציונית לוּרס האלקטרונים. בצג פליטת שדה האלקטרונים נפלטים מחודים מיקרוסקופיים המיוצרים בטכניקה של מעגלים משולביס על משטח של סיליקון. השדה החשמלי נוצר עייי מסיכה מתכתית שמצפה את הסיליקון במרחק של מיקרוניס בודדים מקצות החודים. כך נוצר שדה חשמלי חזק מאוד למרות שהמתחים אינס גבוהים מוולטים בודדים. האלקטרונים שנפלטים מייהקטודה הקרה" צג גביש נוזלי [םס1) של סשא בגודל 20 אינטש מהווה פריצת דרך מבחינת גודל ומבחינת המחיר - פחות מ- 10,000 דולר. 6 מגזין ישראל אפריל 1997 א ו ן.1וחם 261006) ,6חוזטוק ו 60 605 זר אר צר אר אד 60 קט .6 ]וט 60061 86106 0. 4 3 ז10]06585)9 7 018% 50251 זא קט )[קט68 ע411ח11 סצהם פסעוז0 5125 וסט שמ 26 ]18 716 .8ח0ו161[קקה 0056100 זס1 16951 31 - ססחההוחס סק [86/678 11 או ז06ח10ת60 56-51 106 תה1 ז18510 הו 6וחג0 3 2 זט[ 48% זו 450% זו 43% 0 4% ו 37% ו זו 27% תא .6 זג] ]סח 06618 מסז 00: 8 וו 0 זגהוג0) [11ק1 וחטן6\ ]א |[603זו] ותטותהטכ) 0 זהוץ9) [18118] וחסופט/ 0 זתהןץג0) [218114] וח6ן6/ 0 סז ]1668118 568816 700 זסואגו 50816 01009111 6 והות אפלקר משווק גדול בישראל של מוצרי מחשב איכותיים. ]18% מוליכה בטכנולוגיית הדיסקים, במגוון עשיר יותר ובאיכות גבוהה יותר מכל יצרן אחר. המגזין הידוע קחווטקוח60 26 אומר על הדיסק 3 זגוצ6% 181: "סופר-מהיר ואולטרה-גדול" ונותן לו את המלצת הרכישה החזקה ביותר - 5 כוכבים. מעכשיו תוכל לרכוש דיסק ]18% איכותי לכל 26, מהמשווק שהענק הכחול בחר ללכת איתו בישראל. אפלקו. ללפלת עם הגדולים ובו ב ₪ 4 רת' שכטרמן 20 איזור התעשיה הישן, נתניה טלפון: 09-8616962/3 פקס: 09-8616969 ת.ד. 13543 אינטרנט: דסא .אפו6גפאםלה 5 05 זסזוסחזפוס פוגעים בנקודת פוספור מיקרוסקופית במרחק של פחות ממילימטר אחד וגורמים לפליטת אור. כל פיקסל בתמונה מורכב משלושה התקנים זעירים כאלה, עס פוספור בצבעי אדום, ירוק כחול. היתרונות של פליטת שדה קרה הם רבים, החל בצריכת זרס נמוכה, מתחים נמוכים ואחידות גבוהה וכלה בעמידות טובה בתקלות יצור של תהליכים ליתוגרפיים. בניגוד לטרנזיסטורים של צג 1.60, אין הכרת שכל החודים בקטודה הקרה יפלטו אלקטרונים באותה יעילות. גם אם חלק ניכר מהם לא פועל כלל, התצוגה לא נפגמת בצורה משמעותית (אלפי חודים משתתפים בפליטת האלקטרונים לכל פיקסל, לכן כמעט ולא מורגש ההבדל אם בודדים לא משתתפים במשחק). הבעיה היא שטכנולוגיה זו נמצאת עדיין, עשר שנים לאחר שנעשו המחקרים הבסיסים באוניברסיטת סטנפורד בקליפורניה, בחיתוליה. רק עכשיו מתחילים היצרנים הגדוליס להשקיע בה את הסכומים הגדוליס הדרושים למעבר ממעבדת מחקר לייצור המוני. הקרנת מציאות ווירטואלית גישה שונה מזו של צגיס שטוחיס היא תצוגה בהקרנה. כולם מכירים את מקרני ה-0681 (ייברקוי" הוא השס המסחרי המוכר בישראל) ואת מקרני ה-1.60 הקומפקטיים, איתס אפשר להשליך את תמונת המסך על קיר או מרקע מיוחד. | לאחרונה| הצטרפה לרשימת הטכנולוגיות להקרנה גם טכנולוגית ?1 (מעבד אור סיפרתי) של טקסס אינסטרומנטס, שוכתה אצלנו לקבל את פרס המצויינות הטכנולוגית לפני שלושה חודשים. לא ניכנס כאן להבדלים הטכניים בין השיטות השונות, שכן מה שיותר מעניין הוא מה נעשה עס הטכנולוגיה. השימוש המקובל לצורך מצגות תחנת עבודה שעיצבו סטיב ג'ובס וסטיב ווזניאק על בסיס העבודה החלוצית של דגלס אנגלברט בממשק מעותמש גרפי, הקדימה את המק. 5 שנה ל-6 ברבים ימשך, כמובן, אבל משקיפים מסויימים רואים את העיקר בכיוון שונה לחלוטין. יצירת יימציאות ווירטואלית" אישית לא מחייבת להשתמש במשקפי אש וכפפות עם חיישניס לתנועת היד. אפשר למצוא נקודת איוון טובה יותר בין האינטואיטיביות של עבודה עס עצמים פיזיים מקובלים ובין הדמייה אלקטרונית שלהם. לדוגמה, אפשר לתאר "משרד ווירטואלייי בו על הקירות מוקרנות תמונות של עצמים מוכרים מחיי היום יום, למשל סיפריה ובה כרכים של כל מקורות המידע ‏ = שלנו, ארונות תיוק למסמכים, - טלפונים וכדומה. המשתמש שולף מידע מהסיפריה ע"י הצבעה עס שלט-רחוק על הכרך המבוקש והוא מתייק מסמכים עייי הצבעה על תמונת ארון התיוק. המציאות הווירטואלית המוקרנת על הקירות פחות משכנעת מתמונה המוקרנת ישירות לעין, אבל עבור רוב האנשים די בכך להפעיל את האינטואיציה ייהטבעית" (אין שוס דבר טבעי בהוצאה של ספר מארון או בתיוק דף נייר במגירה, אבל הנסיון שצברנו בביצוע דברים דומיס עושה את הפעולות האלה לייטבעיות" לכאורה). חזרה למתווה הראשי נחזור למתווה הראשי של הסיפור, זה עובר דרך נקודות הציון של מעבדים חזקיס יותר ויותר. במחצית השניה של שנות ה-80 ירד האסימון גם בחברות גדולות וה-6? התקבל כמשאב חיוני לעיבוד נתונים ברמה האישית. חותמת הכשרות של יבמ עזרה ולא פחות השפיעה "מלחמת הגרילה" של מורדים בסטאטוס-קוו הממוסד, שהביאו את ה-6ץ הפרטי שלהם לשולחנות העבודה המוסדיים עוד לפני שההנהלה הסכימה לכך. במסגרת האירגונית נוצר מיד צורך לחבר את המחשבים זה לזה ברשת תקשורת, בעיקר ברמה של עובד-מול-עובד, אבל גם כתחנת עבודה מול מחשב מרכזי. כרגיל, חברות ה-6 היו זריזות להעתיק את הרעיונות המוצלחים שנבטו בערוגות אחרות, במקרה זה המופת היה רשתות ישיוויוניות" (ז60/-0ו-ז260), שנפרסו בין תחנות עבודה בקבוצות של מהנדסים ומשתמשיס מתוחכמים אחרים. הטכנולוגיה היתה מוכנה לניצול מיידי. את השיטה הפופולרית ביותר לחיבור מחשביס 5 שנה מאוחר יותר ה-דסשאו מנטה לגשור בין צומה הטלויזיה ומהפיכת האינטרנט, ללא המחסום של ממשק מחשב, שעדיין מרתיע את מרבית האוכלוסיה. ברשת שיוויונית המציאו כבר בסוף שנות ה- 0. לרשת קראו אתרנט והיא היתה מבוססת על אפיק תקשורת טורי משותף לכל תחנות העבודה. קצב הנתונים המירבי היה 10 מיליון סיביות לשנייה, די והותר לימיס של מסמכים מילוליים ומערכות הפעלה שראו ב-א640% מחסום לגודל הישומים. הטופולוגיה המקורית של אתרנט התגלתה כלא-אמינה, שכן האפיק הטורי שהתפתל בין כל תחנות העבודה היה רגיש לכל תקלה מכנית בכל אחד מהחיבורים ולחסימות אלקטרוניות שנבעו מתפקוד לקוי של איוהשהו מכרטיסי הרשת. במקומה אומצה טופולוגיה של ייכוכביי, עס מוקד חיווט (108) וקווים נפרדים לכל תחנת עבודה ולכל שרת. ההיררניה חודרת לרעותות גם הגישה של יירשת שיוויונית", בה כל תחנת עבודה היא גם השרת של כל תחנת עבודה אחרת, ללא היררכיה וללא תפקידים מגובשים ונפרדים לכל אחת, לא עברה בשלום מהסביבה של קבוצות משתמשים מתוחכמים, כמו מהנדסים וחוקרים, לקבוצות בירוקרטים המפעלים מערכת משרדית היררכית. חברה אחת היתה הראשונה לאחוז בכל קצוות החוטים יחד ולהציע פתרון סביר לרשתות 76 במשרד העיסקי. היתה זו נובל, שהרשת שלה כבשה את עולס העסקים בחצי השני של שנות השמונים ומלכה ביד רמה בחצי הראשון של שנות התשעים. רק במחצית השניה של שנות ה-90' קמה לה מתחרה רצינית, בדמות דא ס0חז/ו, אתגר שלנובל עדיין אין תשובה מוחצת נגדו. 6? מגזין ישואל אפריל 1997 5חכס 1650660 זושת1 01 8003785 816 הסוס 1640160000 66חכה אוסאן % 8 ) .430008 זה האתגר הקשה ביותר שאתה צריך לפתור. איך לספק שירות תמיכה למספר הולך וגדל של משתמשים סופיים, המפעילים מספר הולך וגדל של ישומים מורכבים, שחשיבותם לתיפקוד האירגון הולכת ונעשית קריטית מיום ליום. באתגר הזה אתה לא לבד. אתה יכול לסמוך על 45800110 זטוטקוחס"), החברה השניה בגודלה בעולס התוכנה, שתכין פתרון אפקטיבי. וחשו0גזגע-/6. רוב החברות ברשימת 500 ₪א0811: כבר אימצו את הפתרון הזה, כדי לחסוך כסף, משאבים וזמן. זוז ץ- :6 היא ערכה של כלי תוכנה לאוטומציה של מרכזי תמיכה שהוכנה עייי אנשי תמיכה, עבור אנשי תמיכה, כדי שיוכלו לבצע את תפקידם בצורה מקצועית. להעלות את התפוקה ולהקטין את ומן התגובה. לשפר את השירות ולהוריד את העלויות. ההוז - א ) היא עוד פתרון ישומי של 6, החברה שמקדישה את מיטב הטכנולוגיה כדי לעוור לך, מנהל מערכות המידע באירגון. לא כל יצרן תוכנה מבין את האתגרים שאתה עומד בהם יום-יום, שעה-שעה. אבל ב-64 אתה הוא הלקוח המועדף ועבורך פיתחנו את ח9ו0גזגק-/6. תוכנת ניהול מרכזי תמיכה המתקדמת ביותר. לפרטים: .6 ישראל, טל: 03-6481120 אינטרנט: חסס.וג8ס.צששש םיאתת חפדטוווכס 5 66500 קפ זסוחסקט5 8זסש/50 2 בראשית שנות ה-90 כבר נוצר מודל עבודה שמנהלי מערכות מחשבים היו מוכניס לחיות איתו. על שולחנות העבודה פוזרו מחשבי 386 ו-486, עם 1 עד 4 מגהבייט זכרון, צגי 14 אינטש באבחנה של ₪04 או 64צ ודיסקיםס בנפח של 80 עד 200 מגהבייט. אלה היו מחוברים באמצעות רשת 6וג/וטשא לשרתי קבצים, שלא היו הרבה יותר מ-6 רגיל עס דיסק גדול וצג מונוכרומטי קטן. שרתי הקבצים סיפקו גם שירותי הדפסה באמצעות מדפסות הלייור היקרות, שהיוו עדיין רכוש 5 שנה ל-6 מחלקתי. באירגונים מתוחכמים יותר היו גם שרתי מודם ופקס לצורך תקשורת עס העולם החיצוני. חברת לוטוס, שישבה אז על חשבון בנק שמן והיתה מבוססת היטב בכל האירגונים הגדולים והבינוניים, רכשה תוכנה בשם אסא כדי ליישס בסביבת רשת 6ץ את הבקרה המרכזית והשליטה בניתוב עבודה והודעות שקיימות בסביבת מחשבים גדולים. מנהלי המיחשוב אהבו את הגישה של אטוסא וכך חזר הסדר ההיררכי למערכות המיחשוב בחברות הגדולות. מהפך על שולחן הבודה אלא שבראשית שנות ה-90 העולס כבר התרגל לקצב שינויים מהיר יותר ממה שהממסד הישן היה מסוגל לעכל. בתוך תקופה קצרה הפכה אינטל - וכל החברות הקטנות ששאבו אומ מהנהגתה - את שולחן העבודה על פניו. הפנטיוס יצא לשוק בשנת 1993, זמן קצר לאחר הבכורה של 3.1 אאוסנחו/ו, והוא הביא איתו גל מהפכני של חדשנות בקצב מזורז. למרות הסקפטיות של מרבית המשקיפים, שנבעה מהביצועים הפושרים של גירסאות 60 ו-66 מגהרץ, החדירה של הפנטיוס היתה המהירה ביותר בהיסטוריה של מעבדים. עד סוף 1994 הפך הפנטיוס למעבד הסטנדרטי בשוק ובמהלך 1996-1995 מכרה אינטל למעלה מ-100 מיליון מעבדים כאלה. מנהלי המיחשוב באירגונים זעמו על כך שההשקעה במחשבי 486 נמחקה תוך שנתיים ועל כך שהמשתמשים לא הפסיקו לדרוש השבחות ושיפוריסם של סביבת החומרה. הס לא היו רגיליסם לקצב הזה בימים של מחשבים מרכזיים ולא ללח מלמטה של משתמשים מתוחכמים, שלא מוכנים לחכות עד שההנהלה תזיז את ישבנה. ואז התחלנו לשמוע כל כך שה-6ק הוא אסון כלכלי לחברות ולארגונים גדולים. אס חשבת ש-6 הנרכש בפחות מאלפיים דולר והוא משרת אותך לפחות 3 שנים עולה פחות מאלף דולר לשנה, באו מומחים רבי נסיון בחברות גדולות והוכיחו באותות ובמופתים שהמחיר האמיתי גדול פי עשר! המספרים המעודכנים ביותר של חברת היעוף 037868 אומרים שתחנת >אוס6חוו ברשת אירגונית עולה 9784 דולר לשנה בתחזוקה שוטפת! לאיפה הולך כל הכסף הזה קשה לראות, שכן המרכיב המרכזי בעלות הוא זמן מבוזבז על תקלות הפעלה, עידכון תוכנות ושירותים דומים שנעשים עייי מחלקת עיבוד הנתונים. במילים אחרות, קבוצת גרטנר ממליצה שהתקציב של מחלקת עיבוד הנתונים ירופד בעשרת אלפי דולרים לכל תחנת עבודה שהם מתחזקים. מודל ה"אובייקטים הנעים" מבוסס על אינטרגט כתעותית קישוריות אוניברסלית. כל עצם כזה הוא תוכנה או מסמך או חבילת מידע, ונע ממקום למקום ברשת כדי לבצע מטלה. למשל, העצם הנע יבול להיות "וכן" עומחפש עבורך מידע ברשות ע"י "נדידה" בין מסדי נתונים. בניגוד למקובל היום, ה"סוכן הנייד" לא אוסף את הנתונים הגולמיים כדי לעבדם במחשוב שולך, אלא הוא מתקין את עצמו בשרתים שונים כדי לבצע את העבודה בתוך מסדי הנתונים עצמם. וו 1 עם ה-דא המחשב האיעוי מקבל ₪ ססן בגרות ראשון - דיסק קששיח 8₪. הזכרון גדל ל-א256 והמחיר ל-4995 דולר. להורדת העלויות הוצעו שלוש דרכי פעולה אלטרנטיביות: + ה-76 המנוהל מרחוק. ע'יי שילוב של חומרה (ממשק 11אס) ותוכנה מאפשר לחסוך את הצורך בהגעת איש שירות לכל מחשב שקרס. האמצעים הנייל מאפשרים להקים מרכז שירות אירגוני בו מרוכזּים המומחים וממנו הס יכולים להכנס בתקשורת לכל תחנת עבודה ברשת ולטפל בה, בדיוק כאילו היא הובאה פיוּית למרכז השירות. אינטל רואה בגישה הואת את הדרך להבטיח כי ה-6ץ ימשיך למלוך באירגונים גם בעתיד והיא דוחפת בכל עוצמתה להכללת ממשק [1אכ במחשבים המיועדים לעבודה ברשת. 4 ה-א 6ע. מיקרוסופט היתה מעדיפה ש-או60חוו תמשיך להיות התשובה לכל בעיה בעולס התוכנה ולכן היא יצאה ביוזמה הנקראת 1860%/ מסוזגזז18ח01 4 0ז26, כלומר מערכת הפעלה מבוססת חלונות שלא תזדקק כלל לתחזוקה מקצועית ולניהול ידני. עדיין לא ברור מה בדיוק כוללת התוכנית היומרנית בצד התוכנה, אבל פלטפורמת החומרה הוגדרה כ-6ו6א, מין שילוב של רעיונות ממחשב הרשת של אש5 ומפלטפורמות "|שות1/" מסורתיות. לדברי קבוצת גרטנר הדבר יביא לחסכון של כ-26 אחוז ביחס לפלטפורמת 5 פא0חו/ רגילה, כלומר עלות התחזוקה השנתית תרד ל-7,267 דולר. עדיין הרבה יותר מדי. + 'מחשב הרשת", ה-6א, הוא תחנת עבודה נטולת דיסק קשיח וכונני תקליטורים ותקליטונים. יש בה מעבד מרכזי כלשהו (לא חשוב איוה, שכן הישומונים אמורים לרו 60 מגזין ישראל אפריל 1997 ה רההצלחה המדהימה של מחשבי ה- 00 והשרתים של פץ8וחש 1+ היא תוצר של נסיון רכ שנים כאספקת מערכות מחשכים 6 לגופים עיסקיים ולארגונים מוכילים כעולם. וטו סט מו הנסיון, המומחיות, המצוינות וההצלחה, יצרו מושג חדש בעולם המחשבים: 18ח2008. 8 פירושה איכות המכטיחה אמינות מירבית, ברמה שלא הייתה קיימת עד היום. 8 פירושה ביצועים מושלמים המושגים על-ידי קו מוצרים סגוון, הכולל מערכות עיבוד מקבילי (ס.חח.5) ושרתי אל-כשל. 8 פירושה תאימות עם תמיכה לכל מערכות ההפעלה המובילות. משווק בישראל ע"': ו 98הווך/ כלל מב מקבוצת כלל מחשבים וטכנולוגיה בע"מ טל: 2 פקם: 03-9248302 טל: 5 פקם: 03-9022332 כל מה שאתה מחפטו בפי.סי. מהמקור כו עדיין לא חיפשות 8 פירושה תמיכה המתבססת על הניסיון הכינלאומי של 5ץ8וחנ בהטמעת טכנולוגיות מתקדמות והישענות על שותפות אסטרטגית עם מגל תקשורת ומחשבים וכלל מערכות - מחברות התקשורת והמיחשוב המובילות בישראל. לבסוף 18ח4008 פירושה: אולי אין זה המקום הראשון כו חיפשת 56, אך בהחלט זהו המקום הנכון. לפרטים והזמנות, ניתן לפנות למשווקים הכלעדיים של מוצרי 5ץפוח/ בישראל: כלל מערכות - שעיה בכר 08-9029225 מגל תקשורת ומחשבים - רונן אדלשטיין 03-9232722 כתובתנו באינטרנט: הח60.אזחה טף4.צצצשצצ//. קזוח 5 א צההקוה 60 +הסווהסטְהּהה3ּ! הסו%הּהזס+ה! הד -בוהי כצב 4 מאן רואה במחעוב הרות פריצת כל המוסנמות של פלטפורמת ושוחו. העיצוב הנועז נועד להעביר את המסר של חדשנות טוטלית. בתוך "מיכל" גוג1, שיבודד אותם מהחומרה ומהניואנסיס של מערכת ההפעלה) עם זכרון ראשי לא גדול, מערכת תצוגה בסיסית (לשימוש ביתי אפשר גם להסתפק בטלוויזיה כצג) וכרטיס קול. את הישומים והנתוניס ישמרו כולם על השרתים המרכזיים, מה שיעזור לניהול מרכזי ויחסוך את כל הבעיות הנובעות משגיאות במערכת הקבצים. ה-א אמור לעלות פחות מ-500 דולר (למרות שעד כה יצאו לשוק רק מחשביס שמחירס פי שניים עד פי חמישה), אבל החסכון העיקרי אמור להגיע מעלויות התחזוקה. לפי גרטנר הן תהיינה ירק" 6010 דולר לשנה. ואנחנו חשבנו שאס מסרסיס את המחשב לחלוטין עלויות התחזוקה שלו אמורות לרדת לרמה של טלוויזיה או טוסטר. תיזמון מועלם בזמן שהפנטיוס זיעזע את תוכניות הפנסיה של מנהלי מיחשוב באירגונים, הוא כבש בסערה את המיחשוב הביתי ושינה את מאזן הכוחות בשוק. תוך שנתיים הפך המגזר הביתי מספיח לא-חשוב של השוק העסקי לחלק מרכזי בתמונה הכוללת. למזלה של אינטל התיזמון שלה היה מושלם, כאשר בין גירסאות הולכות ונעשות מהירות יותר של הפנטיום השתלבו שיפורים מתמידים במהירות כונן התקליטורים, בנפח הדיסק הקשיח וביכולת של מאיציס גרפיים. למרות שכל האלמנטים האלה היו מוכרים למקצוענים עוד לפני שיצא הפנטיוסם לשוק, רק בשנתיים-שלוש 5 שנה ל-6 האחרונות נוצרה ספירלה של מחירים צונחים במקביל לשיפורים דרמטיים בביצועים: 8 מהירות ה-1א600-80 גדלה פי 16-12, מ- 0 קילובייט לשניה ליותר מ-2 מגהבייט לשנייה בכוננים המעודכנים ביותר. בקרוב נראה עוד קפיצת מדריגה, כאשר כונני פצס יתחילו לדחוק מהשוק את ה-1א₪0א פס. 4 כרטיס הקול הצרחני של ראשית שנות התשעים הפך למחולל צלילים איכותי, עס איכות של תקליטור אודיו וטבלאות גלים המשחזרות בדיוק את הצלילים של כלי נגינה אקוסטיים. כאן יביא ה-עצפ לקפיצת מדריגה באיכות, עם 5 ערוצי קול כיוונייס ועוד ערוץ באסים לא-כיווני. הכרטיס הגרפי האופייני בשנת 1997 מהיר פּי עשר ממה שהיינו רגילים לקרוא "מאיצ גרפי" לפני חמש שנים. הוא תומך בווידאו סיפרתי ע'יי פיענוח 0קוא בתוכנה ובגרפיקה תלת-מימדית ברמה שמספיקה לחובבים. בקרוב גם המקצוענים יוכלו למצוא את סיפוקם עם כרטיס גרפי שעולה פחות מאלף דולר והוא אינו נופל בביצועיו מתחנות עבודה יקרות פי 20. 4 המחיר למגהבייט בנפח הדיסק ירד מסביבות הדולר ב-1992 לעשרה סנט ב-1997. במקביל התפתחו תקנים להאצת מהירות העברת הנתונים בין הדיסק לזכרון ולמעבד, להגדלת הנפח המירבי של הדיסק ומספר הכונניס שניתן להתקין במחשב ללא הזדקקות לממשק 8051, ולשילוב בין ממשק הדיסק הקשיח וממשק התקליטור. למרות שההתפתחות בתחום הזה היא הדרגתית, ללא נקודות ציון בולטות ברצף ההיסטורי, התוצאה המצטברת היא מדהימה. כיום כל מחשב 6ץ 7 || שק סקשועום קומפק הקדימה את יבת בהוצאה לשוק ₪ל 0 המבוסס על העובב 386 ובכך יצרה תקדים, שמטמל את תחילת הפוף של שליטת יבם בעווק. ה-זזנק חס אזסאוז6 1060 עול חברת קורל מיועד להרצת ישומוני ג'אווה. הגודל הקומפקטי מאפשור לך לשאת אותו במקום מחעוב מחברת. נמכר עם דיסק בנפח שבין 2 ל-4 ג'יגהבייט כדבר מובן מאליו. לפני שלוש שנים אלה היו הנפחים שהגדירו מעבדות 8% 6 כדרישות משרתי קבצים ושרתי ישומיס, בתחוס המחירס של בין 10,000 ל- 0 אלף דולר! צידן הרחבות המולטימדיה בתחילת 1997 יצא, סוף-סוף, לשוק מעבד הפנטיוס-א1א1א, שאמור לחולל מהפיכה בדרך בה מבוצעים ישומים עתירי מולטימדיה ותקשורת על 6. למרות שעד היוס הלא ראינו אף מחשב שמנצל כראוי את המנוע החדש, זו רק שאלה של זמן עד שזה יקרה. מנוע אואוא מאפשר לבצע בתוכנה את מרבית העיבודים שדרשו בעבר מאיף גרפי מיוחד, סינטסייזר קול ו'ימשאבת" הנתונים של מודס. תיאורתית, מחשב המבוסס על אואוא נזקק רק למספר רכיבים לא יקרים על לוח-האם כהשלמה למעבד המרכזי. תפקידם הוא ליצור ממשק בין העולם האנלוגי של תמונות וקולות ובין העולס הסיפרתי שמובן למעבד וניתן לשמירה בזכרון או על דיסק. וכך, כמעט מבלי משים, עבר המשתמש הביתי מהמקוס האחרון בהיררכיה של משתמשי עוצמה לראש הטבלה. לאחר שלוש שנים של גידול שנתי מעל ל-20 אחוז במכירות מחשבים שולחניים, הגידול בשנת 1996 היה פחות מ- 7 אחוז והקצב הזה חזוי להמשך גס בשנתיים הקוובות. בדיקה מעמיקה יותר מראה שהמיתון היחסי נוצר במכירות לשוק העיסקי- מוסדי, בעוד השוק הביתי ממשיך לגדול בקצב ממוצע של 25 אחוז לשנה. לא רק שהשוק 6 מגזין ישראל אפריל 1997 9 -. וטק 1 בוא לבחור מחעוב מדוכן המנצחים 4 הורמון צמיחה סיד ד זי ו "אע" כולל: : : : : : 8 לוח ראשי בטכנולוגית 061, מתוכנן לצריכת אנרגיה / נמוכה "76 א 69-ץ6תפאם" (תומך במעבדי א]]). | מעבד מרכזי ץמוא 133 .81 א1 מקורי. אפשרות עד זוא 200 | זיכרון מטמון 6688 80851 מא ]קוק א 512. : זיכרון 00 8! 16 עד 18 128 על הלוח הראשי. ו בקר כוננים ודיסק ₪108 61 על הלוח הראשי. ו דיסק קשיח 108 68 1.6 + שלוש שנים אחריות. , כונן 8 1.44 תוצרת יפן. : כרטיס תצוגה מאי זו ואו 5.6 01 5446 "פטאפן" | מסך צבעוני "15 דיגיטלי 0.28 "115 ₪1" 1024*768 []א קרעה : נמוכה זז-ק!. : : : : : : * מח' לציוד היקפי של .₪ * תמיכה טכנית באתר הלקות * מח' רשתות תקשורת 8 לוח מקשים אנגלי/עברי 104 מקשים ל- 95 אזש. 8 יציאות: 232*2 85 מדפסת. 8 מארז שאוך זאזזא. 8 מודם/פקס פנימי דיינמוד 33600 + מענה קולי. עכבר מיקרוסופט מקורי + משטח. מערכת הפעלה 95 0\5סאזאו כולל תמיכה בעברית 4 ו-69 מקורי. ו ערכת מולטימדיה מקורית הכוללת: כונן וא6-80% ו פנימי, מהירות 8* ₪/זז/08₪. ן 8 כרטיס קול 811 16 81.51 תא500 ש/ז1 6 מקורי. ו רמקולים איכותיים ביותר דזאו 80. : 8 שרות ואחריות לשנה במעבדות קומפיוטרסטור. | 0 195160 ו > - | שא ₪ מו 9% ספצסזסט .1 פאז אטא-10-ופ גת קומפיוטר טטור % , 2 00? | 3 0 קב מחובי קוספיוטרסטור, מקום הראנוון, אולס תצוגה ומעבדה: רח' עמל 64, ק. אריה פיית מח' שיווק: 03-9216060 מעבדת שרות: 03-9213198 מ ו 2 / 2 9 4.9 5 3( מה | ] 5 2 12 == 0 | : ף | של % 'ְ ו 2 . : : . י 2 *.₪ , ף ִ ו 2 | ן = 1/-] ₪ כ=> חר ככ מערכות =םאפט, המשווקות דרך רעשת עולמית של משווקים בלעדיים, קובעות תקן חדש של איכות וביצוע. המחשבים מיועדים ללקוחות קפדניים שדורשים את הטוב ביותר בטכנולוגיה ובעיצוב. לרשותכם העמדנו אולם תצוגה וצוות הדרכה מיומן. רח' בן יהודה 151, תכיאביב, טלצפצו|ן: 05-5277550 4 עשר ב]ר]עב 'ר]בעיבי רח' בן יהודה 131 תללאביב 63403, טל: 03-5277550, פקס: 03-5277553 נשהטכנו מ הח ש ב '"ם מעבד אינטל פנטיום וחטוזח6 . אדא אזואוא לוח אם סוג פנטיום / פועל עד 1112א 200 5 צֶגק 6חג קָט1ץ 1" 31025 עם תכונות של חסכון באנרגיה. זכרון מערכת סכ זאג ₪ 18א 16 (ניתן להרחבה עד 128 מגה). זכרון 028010 א 256, 58/%1 זצזטט 0סחו[סקוק (ניתן להרחבה עד 512%). כונן דיסקטים מא 1.44 - "3.5 ל אנש 'ם דיסק קשיח תכולה מינימלית אחרי פירמוט: 0 2.1. יחידות היקפיות חיצוניות מקלדת 95 69או40ח1\. סוג 75/2. עכבר מותאם 5/2/. שלט רחוק אינפרה-אדום. מיקרופון חיצוני. כיוונים חיצוניים מוניטור כיוונים ישירים של המוניטור: הארה, ניגודיות, מידות ומיקום התמונה. רמקולים וסת הקול ואפקטים 312 לרמקולים. כונן וח0ה-00 מחסנית ל- 4 תקליטורים, מהירות א 8. ה מ ח כב ש 'ם 0 זו 5 סח ה וספואוזוטא אודיו צליל 16 ביטים, איכות כ 6. צליל ע"י 1016 6עג/. תמיכה ל-ז131316 6מט50. רמקולים - 2 רמקולים היי-פיי עם הגברה (2 א 7.5 ואט). - צליל (31 310160 6חטסוט5. גרפיים מאיץ מובנה 411/ 0:1, 64 ביט עם ]// ₪ 18א2. סו שחקן 1/2 תכנותי - תומך בכל הפורמטים של כ'660-6ו. צד טיונר 1 גישה למנגנון המחשב ממגירה אחורית נשלפעת ע"י מפצתה אישי. יה ונשת את העיצו1 איש ןי ",| ת מודם - מודם 34/ / 33600. - דיבור ללא הרמת שפופרת 6חסהכןז968%0. - משיבון עם מספר תיבות קול. מוניטור מובנה מוניטור "15 לדגם 2615 ו-"17 לדגם 2617. - מצוייד בזכוכית נגד קרינה, נגד ברק ואנטי-סטטית. - תואם תקן זגו5 עקזסחי]. רזולוציה: 480א640 ,8008600 ,768א1024. תוכנות טעונות מראש - 95 (86ש60ח1/ 08011פסו]/. מעבד תמלילים, מחולל טבלאות, בסיס נתונים, שרטוט וקטוריאלי. תוכנת גישה ל- )6חח6וח]. 0 דא וא 3 :6 ,972-3-5277550 :|6ך , |ם/פ| ,63403 עו וד 6% הסטחםצ אפם 131 8 הביתי ממשיך לגדול בכמויות מוחלטות ובנתח יחסי, הוא גם פורץ את המסגרות הישנות של קטגוריות מחירים. בעבר היה מקובל לחשוב שקיים גבול בלתי-נראה של 0 דולר (בארהייב, בישראל מדברים על אלפיים פלוס מעיימ) לתקציב שמשק בית ממוצע מוכן להוציא על 6ק. היוס עיקר הפעילות היא בתחום שמעל ל-2500 דולר,ודווקא השוק העיסקי התחיל לגלות סימני חיסכון בלתי-נלאה. פסיביות של חוסר וודאות המדיניות של המתנה, שמאפיינת את רכישות האירגוניס ב-1996-97, נובעת מאי-וודאות בקשר לכיוון שצריך ללכת בו. הזכרנו לעיל את שלוש החלופות המובילות-6ק, 626 ו-6א - אבל לא הזכרנו שכל חלופה כוללת בתוכה מגוון רחב של אפשרויות. אס נתרכז בחלופת ה-6ע אזי השאלה המרכזית היא האם לדלג על השלב פנטיום + 95 מזג\ ישירות למצב בו התקן על שולחנות העבודה הוא פנטיוס- פרו + דא חואו : בחלק גדול מהאירגוניס כבר התקבלה החלטה חיובית, מה שמביא לקורת- רוח מרובה במחלקות השיווק של אינטל ומיקרוסופט. אבל חברות רבות חוששות מהשקעה בשלב בו השוק עדיין לא הצביע חד-משמעית על עדפותיו. במהלך חמש השנים האחרונות השלימה מיקרוסופט את כיבוש המבצר העיסקי מידי הקואליציה של לוטוס וורד-פרפקט. בסידרה מבריקה של מהלכים מתוזמנים היטב, תוך מניפולציה יעילה של השליטה שלה במערכת ההפעלה והתקנים שסביבה, הפכה -<%) ב 0 נזמן שהעולם הלך ל-386 יבת ציין היתה מחוייבת ל-286. עם 640% זכרו| ו-20 מגהבייט דיסק, מחשב דא נמכר ב-4000 דולר. מיקרוסופט את ישומי 66ו011 לסנטנדרט על שולחנות העבודה העיסקיים. אקסל קברה את 1-2-3, וורד הרגה את וורד-פרפקט, אקסס דחקה לפינה את פרדוקס, ותוס? זטשסק השתלטה על המצגות וויזואל בייסיק הפכה לשפה בו כותבים ישומים משרדיים. כל הישומים של מיקרוסופט מצטיינים בעושר מדהים של תכונות ובארגונומיה שנבדקה בקפדנות במעבדות ההתנסות שלה. אבל את הניצחון אפשר לזקוף לא-פחות מכך גם לקשר שבין ישומיס למערכות הפעלה. תקנים משתנים חדעוות לבקרים במהלך חמש שנות המהפך שינתה מיקרוסופט מספר פעמים את התקן לקישור ישומיס בסביבת %אסשחו/. זה התחיל עס "קישור מידע דינמייי (.1ספ), דרך שתי גירסאות של "קישור והטמעת עצמים" (018) והגיע לאחרונה למה שמיקרוסופט קוראת אשצטווס. תוך כדי כך פירסמה מיקרוסופט סידרה של ממשקי ישומים ל-16 ול-32 סיביות, שהיו אמורים לעזור בהגירה מ-3.1 >שסשחוצו דרך 5 ו \ ל- דא מו\, אבל בפועל רק עזרו לכמה מתחרים רציניים לטפס על העצים הלא נכונים. מיקרוסופט ביצעה גם שינוייסם משמעותיים בשפת ויזואל בייסיק ובתקנים לגישה אחידה למסדי נתונים, בממשקים של דרייבריס לאבזריס היקפיים ובדרך בה פועלת מערכת הקבצים. הממשק הגרפי עבר מספר תהפוכות ומודל העצמים היומרני, שאמור היה לשכון 5 שנה ל-6 ---- גם את הארביטקטורה החדשה של 5/2 ביססה בת על מעבד' 286. התוצאה היתה שיבם נפרדה משאר השוק ויצאה לדרך ללא מוצא. בליבה של דא %אסשחו/ו (זוכרים את סזוג6 1) התמסמס. בתוך כל השינויים האלה, שגרמו למתחרים לאבד את הצפון ולעסוק כל הזמן במירוץ אחרי השעון, התוכניתניס של חטיבת הישומים ידעו לאן הם צריכים לכוון הפיתוח כדי להיות מסונכרנים לחלוטין עס התוכנוית של חטיבת מערכות ההפעלה. כיום ערכת התוכנות של מיקרוסופט למשרד משולבת טוב כל כך בסביבה של 95 אאסשחוץ, עד שאין סיכוי שאיזה שהוא יצרן יצליח להחזיר לעצמו נתח שוק אבוד ללא מהפיכה רבתי בסביבת העבודה עצמה. מהפיכה כזאת יתכן ומגיעה עכשיו, עם השילוב של אינטרנט, ובמיוחד ה-פ6\, בישומים העיסקיים. לאן מוליכה הוווטוסטרדה? מיקרוסופט כמעט ואיחרה את הרכבת הזאת. עד לפני כשנה וחצי מועצת חכמי מירקוסופט האמינה שאינטרנט היא אוטוסטרדה לשום- מקום, שב-65/ משוטטים פריקים ומציצניס וכסף אי-אפשר לעשות בעולם בו אפשר להוריד את התוכנה הלוהטת ביותר בחינם - מה שנקרא בשפה נקייה ייגירסת התנסות". בניגוד לתדמית של חלוציות טכנולוגית, כאשר לא היתה למיקרוסופט את הדוגמה של אפל/ מקינטוש, היא נתגלתה כשמרנית לא פחות מייהענק הכחוליי (כן, יבמ נשארה ענק רציני, אם-כי במשך כשנתיים הצבע הכחול נבע מחוסר חמצן). בזמן שביל וחבריו תכננו תרגילים מתוחכמים איך לסלק את נובל משליטה ברשתות תקשורת ואיך למשוך את השטיח מתחת לרגליים של 66שוסא >טוס.], נטסקייפ התממשה, יש מאין, לנוכח עיניהס המשתאות של משקיעי וול-סטריט וסתם ספקולנטים. כולם יודעים שאת אינטרנט הקימה ממשלת ארה"יב כדי לקשר בין מוסדות מחקר, אקדמאיים וממשלתיים, ושבמשך כמעט עשרים שנה היא מילאה תפקיד זה בשקט ובצניעות | שמתאמים | למגדל | השן האוניברסיטאי. ה-65\, וגם זה ידוע, היא 0 מגזין ישראל אפריל 1997 הסורק למשתמש ם ציפיות גבוהות... ב ם - 5 | ₪ 1 חַ ס 2 ם 5 | = ב ,2 סורק לבית ולמעשרד 2% ולבית שהוא משרד 3 " - סר יקת צבע (24 בים) במעבר אחד -- רזולוציה אופטית: 1וק0 600א300 - רזולוציה מקסימלית: וק0 4800 -- סורק קומפקטי - מתאים לכל שולחן -- התקנה פנעוטה ומהירה -- מבחר תוכנות מצורפות (כלולות במחיר): עיבוד תמונה 5 אלבוס תמונות התטט]/ זיהוי טקסט (באנגלית) מסריקה 00% להשיג בחנויות המחשביס המובחרות. | יְ ארכיון מסמכים בעברית (א101ח1) א1]אססכ אחריות ע"י היבואן: פגשו אותנו באינטרנם: 60.11.מטף.שטצטש//:קה = סאן אלקטרוניקס בעיימ רו בית מרכז הטכסטיל, רח'י קויפמן 2, ת"א 68012. טלי: 03-5104311, פקס. 03-5104313 0 מערכת העברת מסמכים באינטרנט, שעוצבה במעבדות | 688% למחקר חלקיקים אלמנטריים שעל גבול צרפת-שוויץ, ויתרונה העיקרי הוא בקשרי ההיפרלינק שהיא מאפשרת בין מסמכים המאוחסניס במקומות שוניס בעולס. בראשית שנות ה-90 קיבלה קבוצת סטודנטים למדעי המחשב לבצע פרוייקט של כתיבת ממשק גרפי ל-טטא. למוצר שיצא מהפרוייקט הס קראו שוגצסוא והוא שינה את ההיסטוריה של אינטרנט. קונספציה מונחית תוצאות היום הקונספציה של דפדפן נראית פשוטה, כמעט מובנית מאליה. למעשה, מבחינה עיצובית, הדפדפן המצוי נופל במידה רבה מהתיתחכוסם של ממשק %60ח1\ ומרבית הישומים הוותיקיס בשוק. אבל הדפדפן הוא דוגמה מופתית למשהו שמרבית התוכניתנים עדיין לא הפנימו ולכן כל-כל נדיר למצוא אותו במוצרים מסחריים אחרים. הממשק שלו הוא 'ימונחה תוצאה", לא י"מונחה תהליכים". קשה להפריז בחשיבות של ההבדל הקטן הזה. אבל ראשית כדאי להסביר מעט למה הכוונה. הממשק של מרבית התוכנות שאנו מכירים, גם אם הוא עוטה קליפה גרפית מהודרת, היה ונשאר מנגנון באמצעותו המשתמש אומר ליישוס מה לעשות. ההנחה הבסיסית של מתכנני הממשקים היא שהמשתמש יודע לא רק מה הוא רוצה לקבל כתוצאה, אלא גם מה צריך לעשות כדי שהיא תתקבל. הוא אולי לא יודע את האלגוריתם המדוייק ‏ שמחשב גיליון אלקטרוני או איך צריך לבדוק איות, אבל הוא יודע מאיפה לקחת את הנתוניס ואיזו טבלה צריך לעצב. סרגל הכלים העמוס מאפשר לו לבחור כלים אדירי-עוצמה לביצוע פעולות מסובכות במהירות ובאלגנטיות, אבל הוא עדיין צריך לדעת באלה כלים לבחור ואיזה פרמטרים יתנו לו את התוצאה המבוקשת. הדפדפן לא מניח שוס 5 שנה ל-6 5 פווסטחזו ה'א נסיון מחודש לעורר את השוק הרדום של מחשני כף-יד ומחעובי עט, שעדיין לא ברור אם הוא יצליח. דבר כזה. הדבר היחיד שהוא מניח כמובן מאליו הוא שאתה משתמש בו כדי להגיע למידע. לשם כך הוא נותן לך בעיקר כלי יחיד, שהפעלתו פשוטה להפליא. קשרי היפרטקסט המופעלים בלחיצת עכבר. כל מה שנובע מהצורך להפוך את "הצהרת הכוונות" לביצוע של תהליכים ספציפים נשאר מוסתר מאחורי הממשק הגרפי. נכון שהדפדפן לא מספק פונקציונליות מגוונת, ולכן קל יחסית לכוון את הממשק לתוצאה במקוס לתהליכים, אבל הוא יוצר סביבה בה ניתן להפעיל ישומים אחרים מונחי תוצאה. הכוונה היא לישומוני 13% ולמודולים פונקציונליים מסוג 15-פטוץ. : ספקי אינטרנט רבים כבר אימצו את הרעיון של "פילטר שיתופי" לצורך איבחון של פרופיל העדפות של לקוח מונטציאלי. האיור מתאר איך שרת סש של חנות תקליטים מנטה לעניין גולשים בכותרים חדעים, על מי הנסיון המצטבר של הצלחה עם לקוחות שוגילו פרופיל דומה. פילטר שיתופי הוא סוב של תוכנ "לימוד עצמי", המחקה תהליני לימוד "טיבעיים". יתרון הפשטות לישומונים ולמודולים הנתקעים יש את יתרון הפשטות. הם מתוכננים כ"עצמים" פשוטים, המבצעיםס מספר קטן של פונקציות, שברור מראש למה הס משמשים. אין צורך בממשק תהליכי מתוחכם ומסובך למודול שמשמש לקליטת שידורי טלוויזיה בט6/, כפי שלא צריך להסתבך בממשק של מכשיר טלוויזיה רגיל. המומחים והידענים יכולים לוּלוּל בערכה של פשטות מבורכת זו, אבל לעשרות מיליוני משתמשים היא פתחה את ה-66\ לגישה חופשית ובכך שיחררה את המחשב הביתי מהסטיגמה של "מכונת משחק לעשירים". ההבנה שמשהו התפספס כאן הגיעה למיקרוסופט דרך היוזמה שלה לבנות רשת תקשורת בשם אזסשו6א סגסזטו!א, או אפוא בקיצור. האסטרטגים תיכננו רשת שתתחרה בקומפיוסרב וב- 16 0-1 גששחוג. בומן שאלה כבר ראו כי צריך לשנות דפוסים קיימים ולהפוך לחלק מאינטרנט. למזלה של מיקרוסופט, הצמרת שלה עדיין לא התאבנה והס לומדים מהר. לא לקח לה הרבה זמן עד שהיא יצאה עם זשזס!קא₪ וטחוטוח1 והחלה לנגוס בשוק של נטסקייפ בשיטה הידועה שנקראת בלעז שָחוקוטכ]. את הדפדפן היא מחלקת חינם לכל מי שרוצה ואת השרת היא נותנת ללא תשלום לכל מי שמפעיל שרתי 1א %שס6חוא. למיקרוסופט יש מספיק כסף בבנק להמשיך בכך עד שהיא תשיג מעמד דומיננטי בשוק. ואח"כ! אללה גדול. החומר 6% ביותר בעולם בינתיים אינטל לא יכולה להפסיק את המירוץ לביצועים הולכים וגדלים, מירוצ שמאפשר לה למכור סיליקון טהור במחיר 0 מיליון דולר למטר מרובע (אפשר גם לחשב את המחיר לפי המשקל. זה יוצא בערך 0 מיליון דולר לקייג). נכון להיוס האינטרס שלה הוא ליצור הפרדה בין "המעבד | הבית"", שאמור להיות פנטיוס אני אוהב את אניגחה ואת אחינועם ניני 6 מגזין ישראל אפריל 1997 % אחד צה8ו 60 6|ת 2ב אה8דזד 0 | . , ו ן ו | ו | | 0] ן | | | | | | | 0 , ן מסלול השבחה פתוח מחשבי אגיזד תוכננו להשבחה עם מעבדי פנטיום, פנטיום פרו, פנטיום-אואא ומעבדים עתידיים. מולטימדיה מעולם אחר גרפיקה ב-64 סיביות, . | 0-0 מהיר, ברטיסי / ' | 7 איכותיים ואופציה .. גרפיקה תלת-מימדית מהירות ועוצמה מחשבי אג11ד מיישמים את טכנולוגיות הזברון החדישות ביותר לביצועים מירביים 0 הארוה במחשבים 0 זכתה בנתח הארי של שוק המחשבים בזכות שילוב של טכנולוגיה אינות ברמה עולמית מתקדמת, איכות ללא-פשרות, קו-מוצרים מלהיב ומחירים אגרסיביים. מחשבי אחוד מיוצרים .| כחלק מתאגיד 10ע היא מגובה ע"י עורף פיננסי חזק, מעבדות מחקר ה ופיתוח מוליכות ומערך שיווק בינלאומי הפרוס סביב העולם. ו / עבשיו אפשר להשיג את מוצרי האיכות של 80 גם בישראל. מחשבי אד מהירים, צגי 00108 מטעגט ספרתיים, סורקי צבע 1505088 מקצועיים, לוחות-אם, מקלדות, כרטיטים ואבזרים הקפיים אחרים שזכו לפופולריות עצומה בארה"ב ובאירופה, מיובאים בלעדית לישראל ע"ו זז 89080 אופטומוזציה חברת מונו מוד סחר בע"מ, הארי ביבוא מחשבים. ל-95 60₪5מו 5 א עוצבו ו יבואן בלעדי של 1 בתקן ו מ וק א 2 ו 0 ז6)נוקותס = [המ10)המיזס)ות! 191 = להשיג אצל המשווקים המורשים סורק צבע 83 ם1/80868 הסורק המקצועי במחיר שגם חובבים יכולים לשלם. אבחנה ער ע24006, 16.7 מיליון גוונים, סריקה במעבד יחיד ית והתכונות שאתה מחפש בכלי עבודה מקצועי. צגים דיגיטליים 00208 פטעגט צגי 14, 15 ו-17 אינטש עם בקרה סיפרתית מתאימות ץוק תה קטוק. צבע זוהך באבחנה עד 1024א1280 וקצב ריענון עד 95 מסכים בשניה. מרקע שטוח עם טיפול פגו0-מ, קרינה נמוכה וחסכון בצריכת חשמל לפי התקנים האירופיים והאמריקאיים, מחשבי מחברת 810066 150 מעבדי פנטיום 133, 150 ומערכת מולטימדיה מושלמת. צגי 101 אקטיביים בגודל 12.1 אינטש ואבחנה של 8 א 1024. מבחר דיסקים קשיחים, כרטיסי 20/01 זאסא-פ0, סוללות נטענות ואביזרים נילווים. כרטיסי קול ומודם אז9ה201 מגוון כרטיסי קול תואמי סאונד-בלסטר, עם איבות קול עילאית. מודמים 28,800 ו-33,600 סל"ש פנימיים. תאימות ץג[ 6ת8 שטק ודרייברים של 95 פשסשפועו. מודמים וברטיסי קול של 191%ע20 נבחרו כרכיבים סטנדרטיים במחשבים של מיטב היצרנים האמריקאיים. סורקים .20/7% ברטיסי קול 22/2/35 הפו 4 ₪ - חזו/ש פחנח )| 6ז וס וו 8 סחר ושיווק בע"מ = סד! 6אוזשאחגוא 8 מסאחד רח' לזרוב 17, אזור תעשיה חדש ראשון לציון טל. 03-9617779, פקס. 03-9617694 א'ינטרנט::||.₪800686.60-0ה0 סטודיו תמר אלידע 4 אוא]א, לבין ייהמעבד העיסקייי, שאמור להיות פנטיוס-פרו נטול א]א]א. אבל לטווח ארוך אי- אפשר לשמור על ההפרדה הזאת, בעיקר משוס שהמתחרות שלה בשוק המעבדים, בעיקר סייריקס ו-סואג, עומדות לפני היציאה לשוק של מעבדים "תואמי פנטיום א!]אוא'י ואינטל שונאת להתחרות במחיר. מוטב לה לנטוש מעבד בשיא כוחו מלהסתפק בשולי רווח מקוצצים. המעבד שמביא את טכנולוגית א1א] לפנטיוס- פרו, ובאותה הזדמנות גם מקטין את השבב ומסלק את המטמון המישני (1.2) מהמארו, היה ידוע בשם גוְגּהזג!א. עכשיו אינטל הודיעה שהוא יקבל את השס הרשמי "פנטיוס-2", תיקון מבורך לשגיאה המביכה של השס הלא- מוצלח יפנטיוס-פרו" (כאילו שפנטיום אחר הוא לחובבים בלבד). הפנטיום-2 יישם את פקודות א]א!א טוב יותר מאשר הפנטיוס הרגיל, שלא אוהב עירוב של פקודות אואוא עם פקודות נקודה צפה. את המטמון הפנימי 1 יגדילו ל-32 קילובייט, כפליים מבפנטיוס- פרו, אבל את השבב השני, עס 256% או % 2 של מטמון חיצוני, הס יורידו כדי לחסוך עלויות יצור. החיסכון הזה לא יגיע לכיס שלך, שכן תודקק להוסיף מטמון חיצוני בכל מקרה, אבל המארז הכפול של הפנטיוס-פרו התגלה כקו בבשר הרך של אינטל. מחפניות המעבדים לפנטיוס 2 ולכל הווראציות שיבואו בעתיד הקרוב מייעדת אינטל מארז מסוג חדש שנקרא "מחסנית חד-צדדית" (₪686ג) ₪086 16פַחו5), 6 בקיצור. המחסנית הזאת כוללת כרטיסון קטן, עליו אפשר להתקין את המעבד, את את דאשא הקים סטיב ג'יבס לאחר שופרש מאפל. השנה אפל רכשה את הזכויות לטננולוגיה שלו במחיר אסטרונומ', לאחר שהפיתוח של מערנת ההפעלה 0080 נתקע. ---- 5 שנה ל-6 וו | ה-386 הופך ל "6 המושלם", 9 ם 2 מגהבייט זכרון ותג מחיר של 0 דולר. אבל ישומ' 32 סיביות בושו להגיע ואפילו מערכת ההפעלה נעוארה בת 16 טיביות עוד שנים מרובות. רכיבי ערכת השבבים והשעון ואת זכרון המטמון, מפזר חוס ומספר שורות צפופות של פיניס לאורך צד אחד של המארז. הפיניס נתקעיס לתושבת על לוח-האם, כאשר המארז נמצא במצב זקוף, בניצב ללוח האם. הפינים האלה מתחברים ישירות לאפיק הזכרון ולאפיק המערכת 261, כך שהיצרנים לא צריכים יותר לתכנן את המעגל שמהווה את "ליבת המחשביי. מבחינתס החלפת המעבד אינה שונה מהחלפה של כרטיס נתקע באפיק 1 או החלפת מודול זכרון !א]א51 באחר. בצורה זו מצליחה אינטל לאחוז בכל ארבעת הקצוות של המקל המוזר הזה. מצד אחד היא לוקחת שליטה בלעדית על סביבתו הקרובה של המעבד ובכך היא מבטיחה כי כל מחשב המבוסס עליו יעבוד בדיוק כפי שהיא רוצה. עם ריכוז כל החומרה הקריטית במודול נתקע אחד, לוח האס הופך לחלק הפשוט ביותר במחשב - רק מעט יותר מהתקן קיבוע פשוט לכרטיסים נתקעים. מצד שני אינטל לא חוזרת על הטעות שהיא עשתה כאשר היא ניסתה בעבר להשתלט על יצור לוח-האס עצמו. עכשיו היא משאירה את הלוח ליוזמות צד-ג', שיתרכזו מדרך הטבע בהוספת אבזרים היקפיים שונים ומשונים. כך נראה יותר כרטיסי קול וכרטיסי ווידאו אינטגרליים, ממשקים לרשתות תקשורת ולטלפוניה, ממשקים אנלוגייס ואלחוטיים, מאכלסים את המקום הפנוי שנשאר על לוח-האם. היצרנים יוכלו להצביע על יתרונות יחודיים של לוחות האס שלהס ואינטל תוכל להגדיל את חלקה בעוגה שנקראת 6ק. הצד השלישי הוא חסימת הדרך לשבבים מתחרים. אינטל יודעת שאסור לה לזלזל במתחרות הקטנות - לא לחינס קרא אנדרו גרוב (נשיא ומנכייל אינטל) לספר שלו ירק הפארנואידים שורדים" - והיא גם יודעת שאי- אפשר להגן על בלעדיות השימוש בפקודות אואו. סייריקס תמצא דרך להטמיע אותן במעבד שלה מבלי להעתיק את המיקרוקוד של אינטל ול-]א היא איפשרה לעיין ולהשתמש בקוד המקורי עצמו. אבל שתי המתחרות האלה נתפסו עם המכנסיים למטה דווקא בנושא הפשוט של זיווד, כאשר התיכנוניס שלהן כבר מבוססים על מארז דומה לזה של הפנטיוס הרגיל. אפשר לשנות תיכנוניס, אבל זה לוקח זמן וכסף, שני משאבים שאין למתחרות בכמויות בלתי מוגבלות. יתר-על-כן, אס 4 וסייריקס ירצו לאמץ את מארז 586 הן תאלצנה למצוא יצרניס לכל הרכיבים שאינטל תחליט למקס בתוך המארז. אי-אפשר יהיה לתקוע מעבד של סייריקס, למשל, בתוך לוח- אם שתוכנן לקליטה של מעבד אינטל אם היא לא תוכל להציע אותו עס ערכת שבבים דומה. הצד הרביעי הוא ביכולת להשביח את המחשב פשוט ע'יי החלפת המחסנית, גם אם המעבד עבר שינויים דרסטיים. מלבד הרכיבים שהזכרנו לעיל יכלול מארז 586 גס את מעגל השעון ואת מייצב המתח למעבד. על לוח-אם שנבנה לקליטת מארז 586 (או מארזי 886, שכן המבנה הזה עושה את התכנון של לוח אס רב-מעבדי לפשוט ביותר, כמו הוספת חריצים לכרטיסי הרחבה) המעבר ממעבד ₪ .506/05 תסו רק ב-1890 הצליחה מ'קרוסופט להוציא גירסה סבירה ₪ פוווסטחוזו, וגם זאת רק לאחר שהמעבר ל-32 חיביות ולמערכת קבצים מתקדמת נדחה לגרסת דא, שתצא 3 שונים מאוחר יותר. 6 מגזין ישראל אפריל 1997 עם המחשבים הניידים של | 6-₪!ז אתה מרוויח את המחשב הנייד הטוב ביותר בעולם. מסך א או גמָ5 המוניטין של פאקרד בל, ענקית המחשבים גדלים "1047-1343 מארה"ב, יחד עם הביצועים והטכנולוגיה של ב -אשווז מבטיחים לך כלי עבודה חזק ואמין לכל מטרה- תוך שמירה על קומפקטיות מושלמת וידידותיות מקסימלית למשתמש. כרטיסים שני חריצי הרחבה גו0ו0ס מודם פקס, כרטיס רשת, ו805, כרטיס וידאו השבחות ניתן להחליף בשליפה כרטיס זכרון או דיסק קשיח / דיסק נוסף סוללה טכנולוגית הגיבוי המתקדמת עם ליטיום ובקרת מחשב. . אפשרות לסוללה ציוד בסיס נוספת במחשב החלף בין כונן 3.5 2 לבין כונן תקליטור : שניהם מובנים בדגם 6000 8 , 8 | משקל > 0 339 משקל | 39 מעבד | 133 וחטווחש] - --- | מעבד 3 וחטו1חסק זכרון 0 8-88 16 זכרון 8-08 8 זכרון מטמון 8 256 | זכרון מטמון 8 256 מסך = | דד"12.1 צבע 60064 800 | | מסך מבוריי) | דיסק קשיח --- | דיסק קשיח || 10868 כרטיס קול 516160 6חט50 משולב .5.8 + רמקולים | כרטיס קול | משולב + רמקולים | 0 = | + מיקרופון > ]| הוסוווסק 2 6מץד,1או!! עד אוסווסק | 2או! סמעד,1אוו| מצד | | זמן עבודה 0 | 6-25 שעות זמן עבודה : | 3 שעות | תקשורת אלחוטית | פסחו תקשורת אלחוטית | שסחו -- | פם? | כלול "3.5 סס? = | כלול "3.5 מתחלף ב-1ס₪ 0 | ₪0 00 אופציה | 6% ואס פס 6% ו | כרטיס מסך | 18 כרטיס מסך = מהגהעפח2 וספ חזק במיוחד | עכבר (אפשרות לחיבור עכבר חיצוני) | ₪86 חסטסד עכבר (אפשרות לחיבור עכבר חיצוני) | 86 חסטסד 9 ש"חא 10 תשי* 9 ש"ח א 10 תשי* סופר.:; טכנולוגיות :+ בע"מ העח'ד ב'דיים שלך משרד ראשי: רח' הבנאי 3 חולון 58853 טל. 03-5573030, פקס: 03-5501533 סניף חיפה: שער פלמר 1 טל. 04-8671074, פקס: 04-8670075 סניף ירושלים: מרכז כלל, רח' יפו 97 טלפקס. 02-6232831 6 ב-1993 'צא הפגטיום והוא הביא לקפיצת מדרגה בביצועי סס, עוכגראה תהיה האחרונה בעעוור הזה. השיפורים מאז נעשו להדרגתיים יותר ופחות דרמטיים. למעבד לא דורש אפילו להזיז ג'אמפר יחיד ממקומו. הדבר מזכיר את הנסיונות בעבר לייצר "מחשב מודולרי", שלא עלו יפה משיקולים כספיים. עכשיו מבטיחה אינטל כי הגישה המודולרית תהייה זאת שמבטיחה עלויות יצור נמוכות יותר. לאן זורמים כל הנחלים? הפנטיום-2 יצא לשוק בחודשיס הקרוביס עס מהירות שעון של 233 ו-266 מגהרץ. בשנת 8 יעבור היצור למפעלים חדשים, המסוגלים להקטין את המימדים הקריטיים בתהליך הליתוגרפיה ל-0.25 מיקרון (כלומר לסרטט אלפיים קוויס מקבילים ומופרדים זה מזּה ברוחב של מילימטר יחיד!) וזה יאפשר להגדיל את מהירות השעון ל-300 ול-333 מגהר. בשנת 1998 תצא לשוק גם הגירסה של פנטיוס-2 למחשבים נישאים, | פרוייקט שנקרא עדיין בשס הקוד ו שכמו שאר השמות המוזרים הפרק הזה הוא שס של נחל בחוף המערבי של ארהייב. גם זה יהיה מזוודה במארז דמוי 886, אם כי הכיוון יהיה במקביל ללוח-האם ולא בניצב לו. מי שתאפשר ל-6%00016 (אל תבקשו מאיתנו לאיית ואת בעברית. 5 שנה ל-6 התוצאה בלתי-קריאה) לרוץ ב-333 מגהרצ מבלי להתיך את הפלסטיק ולחסל את הסוללה תוך דקות ספורות היא טכנולוגית מתח הפעלה נמוך במיוחד, 1.8 וולט בלבד. הורדת המתח מסביבות 2.5 וולט של הפנטיוס אןא] בגירסת מחשבי מחברת עכשיווים ל- 8 וולט בעתיד מפצה על הכפלת המהירות מ-166 ל-333 מגהר> (צריכת האנרגיה של מעגל חשמלי עולה ביחס ישר למהירות השעון וקטנה בריבוע כאשר מורידים את המתח). אחר-כך יגיע המעבד שכיום מכונה וגחזזג%3 ובעתיד יתכן ואינטל תכתיר אותו בשס פנטיום-3. במעבד הזה תיושס לראשונה גירסה מורחבת של פקודות א]א]א, שעיקרה יותר פקודות 32 סיביות. לקבוצה החדשה יקראו 2-א]א]א, ואינטל מבטיחה שזו תהייה תואמת ל-א]א] בן זמננו. באותו זמן תעבור אינטל מלוחות-אם של 60 ו-66 מגהרצ ל-100 מגהרצ. על הלוחות האלה אפיק הזכרון יעבוד עם זמן מחזור של 10 ננו-שניות ואפיק [6ק המושבח יעבוד ב-50 מגהרץ, במקוס ב-33 מגהרצ. למעבדי וגּחווגא יהיה מטמון ראשוני בגודל 64% והמטמון החיצוני, המזווד בתוך מארז 586 יהיה בגודל א512 או ]א1. מהירות השעון תהייה 300, 350 ו-400 מגהר. הפרוייקט הבא, ה-606ג!!ו/, יגיע להבשלה בסוף 1998 או בהתחלת 1999. מעט ידוע עליו היוס, מלבד העובדה כי עיקר מאמ% הפיתוח מתרכז בביצועי נקודה-צפה ובתמיכה מובנית בגרפיקה תלת-מימדית. אלה שתי נקודות בהן מעבדי אינטל פיגרו מסורתית אחרי תחנות עבודה מקצועיות ואינטל מרגישה כי הגיע השפחת פנטיום-2 תתפתח עד סוף העשור נמתואר בתאמר. 60חפ!ו חוק סו מחשבי המחברת העותחררו ממרבית המגבלות ביחס למחעובים שולחניים. ב-1994 הם התחילו לקלוט נוגני ווסח-סס וצגים אקטיביים גדולים. ב-1997 הם גם יקלטו מעבדי פנטיום-פרו. הזמן לסגור את הפער. קשה להאמין שהפער אכן יסגר, שכן בלוח הזמנים הזה כל יצרני תחנות העבודה כבר יספיקו למצות את כל היתרונות של מעבדי 64 סיביות, בזמן שהמנוע של 6וו6ומג!!1/\ עדיין יטפל בפקודות ובנתוניס של 32 סיביות. מאחר והשבב הזה יסתמך על התכנון הבסיסי ועל תשתית היצור של וגּחזוגא, אפשר להעריך כי מדובר בקצב שעון של 300 עד 400 מגהר. תפנית דרמטית בעונת אלפים ולפני שתגיע שנת 2000 תוציא אינטל את המעבד שיסמן נקודת תפנית דרמטית בארכיטקטורה של מעבדי 26 זה יהיה ה-066ז6!א, הראשון בדור השביעי של מעבדיס הנושאיס את שם אינטל והראשון שאינו רואה ב-86א את קבוצת הפקודות הטבעית שלו. ה-060ז6/ מפותת בשיתוף פעולה של אינטל עס היולט-פקרד, כאשר האחרונה | מביאה כנדוניה את הידע שנצבר אצלה בפיתוח מעבדי ‏ 8186. ה- 64 אינו מעבד 6 אלא ישום של קונספציה | ישנה- חדשה בשם "מילת פקודה ארוכה מאוד". לא נכנט כאן להסברים מעמיקים על התפיסה הזאת (עשינו ואת לא פעם 6? מגוין ישוראל אפויל 1997 שאוב מצ'גה: מהב'כה לנל הווחב קה = דכ >צי - כן | שש נר הורוחהב, ונל העוצלה בחצ' מלשקל חן .0-7 1 | זה ש ול ןךן מ' מ ך ד ה 3-1 ןה רק חברה עם רוחב אופקים כמו שארפ יכולה להציע לעולם פתרון מהפכני כזה. ל +זסאפסוצ שארפ מסך המותאם ביותר לראייתו הטבעית של האדם שהינה סינמסקופית ואופקית ביחס 16:9. מחשב זזסאזסוצ הנישא מעניק לך 30% יותר שטח מסך. בעידן הייחלונות" זהו יתרון אמיתי, המעניק לעבודתך את הרוחב הדרוש על מנת לפתוח מספר חלונות זה לצד זה ולעבוד בנוחות וביעילות מקסימלית. מסך ה זדסאפסו\ של שארפ הוא לא רק הרחב ביותר הוא גם האיכותי ביותר. ל ]זסאפסוא של שארפ מסך 60| 81 ז6קט5 דוד - עוצמת האור שלו גבוהה ב-50% מכל מסך אחר, צריכת האנרגיה שלו נמוכה ב-38% ומהירותו ללא מתחרים. למסך זה רזולוציה גבוהה במיוחד 1024*600. לא במקרה כינה ה 6 מגאזין את המסך כייהצג המרשים ביותר שהגיע למעבדות 108 6?". ה זדסאפסוצ של שארפ שוקל ?2 קייג בלבד ועם זאת יש בו את כל מה שאתה צריך: מעבד ?זא 133 ואטוזאפט, זיכרון פנימי 16/8 , כונן קשיח 1.168, ערכת מולטימדיה מלאה. עם +דסאשסושצ של שארפ אתה לוקח איתך בקלות את כל ורק את מה שאתה צריך. בנוסף לכל היתרונות, ה +"דסאפסו\ של שארפ הוא היחידי שטוען את סוללת ה-חסו- וחטותוו | תוך כדי עבודה. %שש/בורוש ש'וות שידק שנןו הדא לק | 7715 ל ה+ 1 ק טכנו ראלקו - היבואנית הבלעדית של מוצרי ?5146 בישראל מספקת את פתרונות המחשוב, התמיכה והשירות הטובים ביותר בארץ. עם נסיון מוצלח של 40 שנות שירות בכל רחבי האר והגב החזק של ?8ג54 העולמית ניתן להבין מדוע מעניקה ?57/48 אחריות מלאה לכל סדרת המחשבים הנישאים. לפרטים והזמנה ניתן לפנות לטלי 1000 8 2, מכל מקום בארץ, בין השעות 08:00-17:30 ונציג המכירות יגיע אליכם. טכנו-ראלקו בע"מ אק יבואנים בלעדיים <-ו?] רבודכ חופש הבחיר הטבלה משמאל אומרת הכל. אם אתה מחפש פתרון לניהול סביר שלא. 93 אחוז מהחברות ברשימת 500 6חטחס= כבר מערכות אירגוני, אתה יכול לבחור בין שני ספקים. אבל בעצם החליטו שלא. אלפי עסקים קטנים ובינוניים כבר בחרו אין מה להשוות. ב-6ד זסוחססוח!. כי, בניגוד ל-10 =!ז, הם מחפשים פתרון 6 ז6וה6סוח המסופקת כבר היום נותנת כל כך הרבה פתוח, שתומך בכל פלטפורמות החומרה והתוכנה, שניתן יותר מ-10 פד ווסטוחווופו, כך שהבחירה שלך היא ברורה... | להרחיבו לפי צרכי העסק וניתן ליישמו בשלבים. פתרון גמיש 6 זפוח6טוח( היא ערכה מלאה של תוכנות ניהול משולבות, = שאינו שבוי בקונספציות של יבמ. המכסה את כל הפונקציות שאתה זקוק להן, היום ובעתיד. פתרון שכבר הפך לתקן 'דה-פקטו', עם ממשק גרפי חדשני, 0 סואד ווסאד//ום! היא "מסגרת", *זסאסוחגז=, שספקי צד ג' נקודת השקפה עיסקית, טכנולוגית סוכנים מתקדמת - צריכים למלא בתוכן. קונספציה יפה, אבל אתה כבר מכיר ובעיקר אספקה מיידית. ו את ההיסטוריה של קונספציות "מסגרת" . ב דומות של יבמ. למשל 5. - הסוח וגם חסופו/08. ואפילו 05/2. הההחיה הטטק החההדררך. היא הפתרון שחיפשת. עם התכונות שחשובות לך. והיא כאן עכשיו. למה להמתין עד שיבמ תחליט באיזה תוכן היא תמלא את ה"מסגרת" שלה? הבחירה היא שלך, ההשוואה היא ברורה, אז תרים טלפון ונשמח לספק לך את הפרטים החסרים. או גלוש לאתר וחסס.04.שווואו. האם אתה מוכן להמר בקריירה שלך על הקונספציה של יבמ? האם אתה מוכן לחכות למוצרים שימלאו את המסגרת? האם אתה מוכן להגביל את הפתרון לסביבת יבמ טהורה? > חפדוקוו/סס 5 .חף0950 ע זסוזסקט5 6זס/שו/ס5 ה - קרית עתידים, בנין מס' 3, תל-אביב ת.ד. 58160, מיקוד 61580 ט. 03-6481120 פקס. 03-6481140 ווסעוד/ו/ו₪! 0 םוד וחטש 6אד | || ||] |) |) ) |) |) |9)9)9)9)9])9)9)9)9)9|9|*- 5 פשו/ 0100655 0510855 וח סוס 68 5 30| 10078160חו עווט- 3 אסאס 8100 הו 5 || זט 1ה6 306 ח3!! 28560-ץסווסש 6 0ח8 6/400( ,דא ,5אוא( 30 זפצ פוחסססטס 400000 8500706 5 ]0 05ה58ס 1 01 5ח6ד ס! 668|906 6-ה 0ח8 ח6ככ) 5 60חפווסו 8 20[861-0260180) 6 36| 86וזסזסוה= 5 זח0ףווו6זחו חסוז8|9זז60 ח-61810-01-106 0פוטסוזפוכם /וזט600 ח!-)ווום חס-ח0וס פופָחופ 3 זה6ע= חב סהוזסזוהסוע ץו66001 אזסשאוס סקוו וס טוסח! 618005 זסו הסססטס |ו\כ זסז חססקטס ץזשו6כ 0010876 6פוסז6וח= 06/06 1609100חו 33 וטסוטוס 3 6 זסז הסססטס 68100וחו האס 0חה קן/ק6ד ,06% זסו הסססטס חסו281ור0510 זס] 05ז28ו) סחג 5ו00ד 28560-|()₪ וח ו/! סהסואזס\ חב ז6חז6זח! 6עו5ח6זא= 6ושו0וזס/\ וחסוו) 6,000 זשכ) חסוז70160 פטזו/ 3 510306 0-05ו-00וא65 05 660 3180ז60)חו 0 בעבר ועוד נחזור אליה בעתיד) ורק נציין שהיא משלבת את העקרונות הבסיסיים של ₪156 (פקודות פשוטות עם מבנה קבוע) עס היכולת לבצע פקודות משוכללות ויעילות מאוד עיי מספר מנועי ביצוע הפועלים במקביל. מילת הפקודה "הארוכה מאוד" של 4 א היא בת 64 סיביות. קבוצת הפקודות כולה נקראת 1-64 והיא מטמיעה את פקודות 86 א בצורה ישירה (כל פקודת 86א מתורגמת לפקודת -ג1 4, אחת לאחת). מיקרוסופט תהייה מוכנה בשנת 2000 עם גירסת 64 סיביות של %שסשחו/ אבל נסיון העבר מראה שחולפות שנים ארוכות עד שהישומים העיקריים עוברים התאמה לסביבה החדשה. ישומי 32 סיביות "תפסו" בשוק עשר שניס אחרי שה-386 הופיע לראשונה. האם ישומים אופטימליים ל- 006ז16 יחכו עד שנת 2010 ! סינוי נוסף ליוניקם? לעומת זאת, היולט-פקרד לא תאחר לצאת עם תחנות עבודה 14-64 לשימוש עם גירסת 64 סיביות של יוניקס. כיוס ?84 מפגרת אחרי דיגיטל, סאן וסיליקון גרפיקס בתחום הזה והיא תלח להוצאה של גירסת לתחנות העבודה של 066ז6!א מהר ככל האפשר. כאשר אינטל תוציא את הגירסה שלה לשוק יהיו כבר ישומי יוניקס מוכניס לנצל את מלוא העוצמה, בעוד 1-64 %אוס6פו/ וישומיה יפגרו מאחור. האם זו הההזדמנות שחסידי יוניקס מחכים לה כדי להכניע את %אסשחו/ז נסיון העבר מראה שהם יתנו להזדמנות לחמוק מבין אצבעותיהם, בזמן שהס נלחמים זה בזה על השאלה איזו גירסת יוניקס צריכה להפוך לסטנדרט עולמי. וגם יתכן שכל שאלת מערכת ההפעלה תאבד מחשיבותה, שכן הישומים הרלוונטיים כבר ירוצו בתוך '"המיכליי המבודד של דפדפן 18%8. את ה-67064]א ייצרו במפעלים שמסוגלים להגיע לאבחנה ליתוגרפית של 0.18 מיקרון (כ-2800 ווגות מוליך/מבודד ברוחב של מילימטר אחד), מה שמאפשר להכפיל שוב את מספר הטרנזיסטורים על השבב ואת מהירות השעון. בטכנולוגיה של ראשית האלף השלישי מספר הטרנזיסטורים על שבב מעבד מתקדם יגיע ל-30 עד 40 מיליון וקצב השעון יהיה 500 מגהר ומעלה. בהשוואה לפנטיוס-פרו 200 מגהר> בן זמננו מדובר בהגדלת העוצמה פי 4 עד פי 5. האם נדע איך לנצל את העוצמה הזאת! 5 שנה ל-6 - מגוון מחשב' כף-היד והעט, שמנסים להשולים את המחשב האישי, הולך ומתרחב. הניוון של מיניאטורידציה הוא העוליט, אבל שאלת הממשק הפיזי לא נפתרה עד כה. ומה אחרי ה-66טז6!א! התוכניות של אינטל מדברות על כניסה לייצור בליתוגרפיה של 0.13 מיקרון בסיבות שנת ‏ 2003. מספר הטרנזיסטורים על השבב יגיע ל-100 מיליון ומהירות השעון לג'יגהרץ. הצעדים אחרי נקודת ציון זו תלויים יותר בשיקולים כלכלייס מאשר ביכולת של מהנדסים להקטין עוד יותר את רוחב הקווים ולהנמיך את מתחי הפעולה. במקביל לעליה בעוצמה של המעבדים, שנובעת מתהליכי יצור בגיאומטריה הולכת וקטנה, חלה עלייה לא פחות דרמטית במחיר של הקמת מפעל שבבים. מפעל מודרני שפועל בגיאומטיה של 5 מיקרון, דוגמת ה שמוקס בקרית- גת, עולה יותר ממיליארד וחצי דולר. הדור הבא של מפעלים, אלה שייצרו בגיאומטריה של 0.18 מיקרון, יעלה כשניים וחצי מיליארד דולר כל אחד. כדי לפרוץ את חומת הליתוגרפיה האופטית ב-0.13 מיקרון יצטרכו היצרנים לפתת טכנולוגיה של ליתוגרפיה בקרני א (רנטגן). המחיר יכול להיות יותר מ-5 מיליארד דולר למפעל יחיד! האם יהיו יזמיס שיקחו את הסיכון להשקיע כל-כך הרבה כסף במפעל שעלול להתיישן עוד לפני שנגמרה בנייתו! חזון הסיליקון גורדון מור, איש החזון של אינטל, אומר שהגבול הפיזיקלי למיניאטוריזציה של מעגלים משולבים נמצא אי-שם בין 0.1 ל-0.05 מיקרון. לגבול הזה נגיע בין שנת 2005 לשנת 2010, עס מעבדים הכוללים 300 עד 500 מיליון טרנזיסטורים ומהירותם בין 2 ל-3 ג'יגהר. 9 | + מחשוב' 486 העלו לתודעת הציבור 3 2 2 את הצורך במערכת גרפית מואצת, שתשחרר את המעבד מביצוע הפעולות הפשוטות של ניהול ממשק מעותמע גרפי. כך נולדו ה"אפיקים המקומ''ם" ט₪ 61 |- ₪0 "על הנייר" מעבדים כאלה יכולים לספק עוצמה חישובית גבוהה פי מאה מפנטיום- פרו. האם כל התוספת הזאת תוקדש לשיפור הממשק בין המפעיל למחשבז יש מעט ישומיס שדורשים יותר עוצמה משדורש י"יממשק טבעייי המבוסס על הבנת דיבור ו"ראייה מלאכותית". למרות כל ההתפתחות העצומה בחומרה בשנים האחרונות, אנחנו עדיין לא מסוגלים ליידבר" עם המחשב באיזו שהיא צורה המזכירה דיבור טבעי. וכמובן שעדיין לא קיימת תוכנה שמאפשרת למחשב לייהבין" את מה שמצלמת הווידאו מזרימה לזכרונו הסיפרתי. ביל גייטס, שעוסק בזמנו הפנוי גם בהגיגים טכנולוגייס, אומר שהאתגרים הנייל מתגמדיס מול האתגר האמיתי - לבנות מחשב שלומד באותה צורה שמוח אנושי לומד. בנקודה זו, בה הדיון הופך לפילוסופי במקום טכנולוגי, אנו רוציס להפסיק את ההתמקדות במעבד הראשי ולעבור לאבזרים שעוזרים לו להתחבר למציאות האמיתית. וב מראה עינים הזכרנו כבר לעיל את האבזר החשוב ביותר לממשק המשתמש, הצג. הטכנולוגיות שתוארו 6? מגזין ישראל אפויל 1997 פקס + (ודפסת > סורק + (וכונת צילום במכשיר אחד ו ם 5 ם 4 5 מהיום כבר לא צריך לרוץ מהמדפסת לפקס, מהסורק אל מכונת 6 6 0186 112 משתמש בנייר רגיל, ולכל הפונקציות משמשת הצילום. כל הפונקציות נמצאות עכשיו תחת ידך - מחסנית דיו אחת. המכשיר חוסך מקום של 3 מכשירים נוספים והוא במכשיר אחד יעיל פי 4: 6[ 016 עו תוכנן לעמוד בעומס עבודה, תוך חסכון ניכר בחומרים מתכלים. 6 6 01066 112 הוא סוס עבודה, השימוש בו קל ופשוט , | > חלק בלת' נפרד מהעסקה הם האיכות והאמינות של שזז. והתוצאה - א'כותית. תוכנה אחת, מאחדת את כל / למוצר מתלווה שנת אחריות - השרות ינת| באתר הלקוח. המוצרים, מפשטת את פעולות הסריקה, הצילום, ההדפסה ו . ומשלוח הפקסים והכל בלח'צת כפתור. %. רח' השלושה !1 65 תל-אב'ב 67060 לקבלת שמות המשווקים צלצל עוד היום:03-5380333 טל. 03-5380333, פקס. 03-5371593 ֶּ באישוו פשוז התקשוות %98%9-0-95974-7 בתוקף עז שנת 2002 2 תחליף יקר ואמין לדיסק קשיח הוא זכרון "הבזק" [ח85וח], ואינטל דוחפת לאחר שהיא נאלצה למחוק את השקעתה בטכנולוגיית "בועות מגנטיות" (ץזסוחס! 6וטטט8]. מיועדות להשיג מטרה פשוטה יחסית, הגדלת שטח התצוגה מבלי להגדיל את מימד העומק של הצג. אי-אפשר עדיין לנבא מי תהייה הטכנולוגיה שתגרוף את הקופה ואפילו לא בטוח שההכרעה תבוא בחמש השנים הבאות. מה שכן בטוח הוא שיוס אחד נגיע לגבול התועלת. האם זה יהיה כאשר הצג יגיע לגודל של 60 אינטש או 100 אינטש היא שאלה פחות חשובה מהשאלה, האם יש דרך לצאת 5 שנה ל-00 7-0 מהמגבלות של דו-מימדיות. משקפי 8 עם הקרנה ישירה לעין מסוגלים ליצור אשלייה תלת-מימדית במחיר של חוסר- נוחות והתנתקות מהסביבה האמיתית. אנחנו רוצים לראות סרטים תלת-מימדיים בסיטואציות משפחתיות-חברתיות ללא המחסומים של קסדות, אוזניות וכפפות. הטכנולוגיה היחידה שבאה בחשבון היא הולוגרפיה באמצעות לייזרים, אבל למרות נסיונות בלתי פוסקים שנמשכים כבר יותר מעשרים שנה אנחנו לא קרובים לכך יותר היוס. עדיין לא למדנו איך לייצר הולוגרמה שלא נראית כרוח רפאים שקופה, לא התקדמנו הרבה בכיוון של צבעים טבעיים והנפח המרחבי בו ניתן ליצור אשלייה תלת- מימדית נשאר קטן. הזיכרון האופטי המופלא תחוס נוסף בו הצטננו התקוות שתלו בהולוגרפיה, זכרון אופטי בצפיפות פנטסטית, גם הוא מתפתח לאט במידה מתסכלת. כדי להבין את הקסם הגלום בזיכרון הולוגרפי צריך להבין את ההבדל המהותי בין תמונה רגילה לתמונה הולוגרפית. בתמונה רגילה אנו רושמים על מדיום כלשהו (פילם מצופה דיסק קשיח מסוג צ'יטה מסתובב ב-10,000 סיבובים לדקה כדי לקצר את זמני ההמתנה ולהגדיל את קצב הנתונים למקסימום. ערוץ "אולטרה שפו" יחליף את ססום / גדה 851. אמולסיה, שבב סיליקון מכוסה ברשת צפופה של תאי 060, נייר הדפסה פשוט או תוף סלניוס רגיש לאור) את הדמות המצולמת עצמה. כל נקודה בתמונה מתייחסת לנקודה מתאימה בגוף המצולם. אם התמונה היא של עצס אבסטרקטי, כמו קוב בינארי, כל סיבית בזכרון מיוחסת לאלמנט ספציפי במקור. כל פגיעה בזכרון מוחקת את המידע הקשור באותו אלמנט. הפגיעה אומנס לא מתפשטת בזכרון הולוגרפי משתמשים בקרן לייזר [1) קוהרנטית כדי ליצור תמונת התאבכות [8] של המידע הוויזואלי, הנקראת הולוגרמה. הרכיבים האופטיים [2] משומשוים לפיצול ומיזוג הקרן, בסיוע מראות [3] ועדשות (5]. המידע מוצג ווידואלית ברכיב הנקרא "מאפנן אור מרחבי" [4), שודומה ללוח > רגיל. נאשר מסלקים את המאפנן ממסלול הקרן, נוצרת במישור [7) תמונה שול הנתונים אותה אפשר לקרוא באמצעות רניב 660, בדומה למצלמה ספרתית. 6? מגזין ישראל אפויל 1997 הז0א0] 6חז 66 חה6!ז אס סזווווו] 0 0105 הדוו הזד 116 [0 16 תזסיד]. ג/אגד גאה להציג שני דגמי צגים מבית היוצר היפני - 9 טכנולוגית הפרדת צבעים גבוהה במיוחד 9 טכנולוגית "ץג ]קש 8 06 זק"- 61/28ספ ₪ סינכרון מלא בסביבת ;זז [1617כ ,50 ,058דא61ג וא ,6 9 עומדים בתקנים המחמירים - 76095 ,][אקוא , 1809241 ₪ שרות התקנה, תמיכה ומעבדה אס דסאסואגזכ "17 :5128 .]ג א60גזפ ₪5 שת אנדתמק א וזא 0.25 :ה6דזץ דספ 0 א לרא 30-86 :מטאגא צטסאאש סא זגדא0ס?זאהס 7 50-130 :אא צטאתש מא זג 6זדתת זא 135 :אהדכזאופאג8 סשפז | 6095 2150 אסו5וצ60חם "21 אס דסאסואגזכ "217 :5128 .1 א60גזפ ₪5 סשת אנ דתמק ה [אזא 0.28 :זז6דזץ דספ 0 א0 0 ?דא 30-95 :מ6אא צ6אמס50אץ זהדאסותסת 727 50-152 :אגא צ6אשט מא ז6זדתצ לזא 180 :ההדפז/וסא ג סטפז /פלשי סי 0/4[ /6/פון: 09-9856070 מז 52070005 4 .0.8. ,557 הז5 ז|א5.) 6 א] וק 26 > ופ ילס 0/וי 29 ל רחוב משכית 6, ת.ד. 2024 הרצליה ב' 46120 טלפון: 09-9556070. פקסימיליה: 09-9556508 הראשון] כבר זכה רונן קאופמן, מנוי ותיק של 6חו4237] 76 ושל 6קמדיה מגזין, הוא הווכה בהגרלה הראשונה של מחשב מחברת 365% 36?חוג'ך תוצרת 181. רונן הוא יועץ עצמאי למיחשוב והזכיה "ממש מתאימה לו", הוא אומר. בשנה הבאה הוא יוצא ללימודים אקדמאיים, מדעי המחשב כמובן, ואו המחשב הנישא יהיה חיוני עוד יותר. את המחשב מעניק לו טומי מנור, מנהל בחברת יבמ. ההגרלה נערכה ב-16.3.97 במשרדי עו"ד יוספוף בת"א והשתתפו בה כל החותמים על אחד המגזינים בין 15.1.97 ו- 28.2.97. אולי או(ה הזוכה הבא? תח ת!1ם ‏ ה'ום | זכ ה מ הח ר! ב-15.4.97 תיערך ההגרלה השניה בין החותמים בחודש מר), ומחשב מחברת שלישי יוגרל בין החותמים בחודש אפריל. כדי להשתתף בהגרלה יש לחתום על 5א671] 6 ו/או 6קמדיה מגזין לתקופה של 10 גליונות לפחות לא יאוחר מה-30.4.97. ניתן לחתום בטלפו| 03-6385868 או בפקס: 03-6889207 (לחייב כרטיס אשואי. יש מסכים לעיניים עובדות, כל השאר עבודה בעינלים. מסכני האמת של היטאצ'י הרבה יותר מובים מטר 4 יטרון, עכשיו בישראל, ובקרוב אצנך! הזר חי בת בעולס המחשבים קיימים מסכים רבים. כדי לבחור מסך טוב למחשב שלך, עליך לשחות בים של מונחים מקצועיים: גודל, רזולוציה, קצב רענון, כרטיס מסך, מספר צבעים, תקני בטיחות, תקני אנרגיה, ועוד, כשכל זה עטוף בהבטחות מעורפלות וסקרים מגמתיים. כדי להיות בטוח בקנייה שלך, עליך לעשות "דוקטורט" בנושא, או בפשטות לקנות מסך של היטאצ'י. אחרי הכל אם ללמוד מנסיון האחרים: שניים מתוך כל שלושה מסכים בעולם מאובזרים בשפופרות של היטאצ'י, אז למה שלא תיקח מסך שכולו היטאציי! לבחירתך מסכים מ-"15 עד "21. 7 5% ו" 5 037 1ח136/] פַּ ₪ - ₪ ב ב ב שו -- - יפן * צכשיו בישרוור בית קוורקס, ות' משכית 27, הרצליה 46733, טל' 09-9575257, פקס' 09-9575527 ורו<)/דורו 5: יותר מעעור שנים ארך לשוק המחשובים הביתיים להתאוששו מנסיונות הבוסר של ראעוית שנות ה- 0. ב-1996 הראתה לנו טושויבה איך מתחילים עיצוב בדף לבן - ומצליחים. בדרך כלל לאלמנטים אחרים, אבל באותו אלמנט שנפגע ההרס יכול להיות טוטלי, כמו כתם שחור על תמונה. הולוגרמה אינה תמונה של הדמות עצמה אלא תמונה של השדה האלקטרומגנטי שמייצר את הדמות. לצורך המחשה, נניח שהיה באפשרותנו לשחזר את השדה האלקטרומגנטי שקייס ברגע נתון על העדשה של מצלמה רגילה, גם אחרי שכיסינו אותה בדיסקית אטומה לאור ושדה הצילום נעלס. הפיוּיקה של אופטיקה גלית מלמדת אותנו שאז נקבל במישור הפילסם את תמונת העצם המצולם, בדיוק כפי שהיה בזמן שהעדשה היתה חשופה. מבחינה מתמטית תמונת השדה האלקטרומגנטי במישור העדשה היא טרנספורמצית פורייה של תמונת הדמות במישור הפילם. ואת התמונה שנקלטת בהולוגרמה ולכן אפשר להתייחס להולוגרמה כאל טרנספורמצית הדמות למרחב של "תדרים" ו'יזוויות מופע". החלק מניל את הכל עכשיו, כפי שידוע לכל צלס חובב, אין צורך לחשוף את מלוא שטח העדשה כדי לקלוט תמונה מלאת פרטים. יש במצלמה אפילו רכיב מיחד שמיועד לכסות את רוב שטח העדשה בומן שכמות האור רבה, קוראים לו "צמצס", וצלמים טובים יודעים גם שכאשר הצמצסם סגור עומק השדה גדל - כלומר יותר פרטים בתמונה יהיו במיקוד מושלם, מאשר במצב בו הצמצם פתוח. יתר-על-כן, פגמים מקומייס בעדשה, כמו גרגרי אבק וסימני טביעת אצבעות, כמעט ולא משפיעים על איכות התמונה. גם בהולוגרמה אין צורך בחשיפת כל השטח שלה כדי לקבל בתהליך השיחזור 5 שנה ל-6 את כל התמונה. כל חלק בהולוגרמה מכיל את כל המידע הדרוש לשיחזור כל התמונה (איכות השיחזור מתדרדרת ככל שגדל הנזק להולוגרמה, אבל הפגיעה מפוזרת על כל פני השטח כך שאפשר לקרוא את המידע ממה שנשאר ממנה) ולכן זכרון המבוסס על הולוגרפיה יהיה עמיד בפגיעות פיזיות חמורות, שיכולות להרוס כל אמצעי איחסון מידע אחר. דבר נוסף שאנו יודעים על שדות אלקטרומגנטיים הוא שהם לא ימפריעים" אחד לשני להתקיים בו-זמנית באותו נפת מרחבי. לדוגמה, בכל רגע נתון עובריס בכל קובית אוויר שלפני עיניך מספר עצוס של פוטונים (חלקי אור, ניתניס לתיאור גם כגלים אלקטרומגנטיים) בכל כיוון אפשרי. השדות האלקטרומגנטים שהם יוצרים במרחב מתקיימים ללא הפרעה הדדית. מסיבה זו, אם נצליח ללכוד הולוגרמה בתוך נפח כלשהו (למשל גביש עס תכונות אלקטו-אופטיות מת אימות) הדבר לא יפריע לנו להמשיך וללכוד באותו נפח עצמו עוד ועוד הולוגרמות מבלי למחוק את הקודמות. הגבול התיאורתי לכמות המידע שניתן לאחסן כך בנפח נתון היא דימיונית. נפח של סיבית בזכרון הולוגרפי היא מסדר גודל של אורך הגל של אור הלייזר בחזקה שלישית. גביש בגודל של סנטימטר מעוקב יכול להכיל יותר מאלף ג'יגה סיביות! הבעיה "הקטנה" שנשאר לנו לפתור היא איך להפוך את התיאוריה הקוסמת הזאת למציאות עובדת. במעבדות מכירים את כל הרכיביס הדרושיס למימוש זכרון הולוגרפי כבר שנים לא מעטות ובכל זאת לא הצליחו עד כה לעבור את הסף שמפריד בין קוריוז מעבדתי לאב טיפוס עליו אפשר להשתית תוכנית פיתות מסחרית. סומכים על החלודה כך שבעתיד הנראה לעין נמשיך להסתמך על חלודה פוטה בתור המדיום עליו נרשוס את מרבית המידע לשמירה במחשבים שלנו. כן, חלודה, כמו זו שבגינה שולחים טירוניס למסדר נוסף באמצע הלילה. החומר המגנטי שמצפה את תקליטי האלומיניום בדיסק הקשיח ואת הסרט הפלסטי בקלטות הוא חלודה טהורה, או בלשון 'ימדעית" יותר, תחמוצות ברזל. כולם יודעים שקל למגנט ברזל ושהוא שומר על המיגנוט לאורך זמן. לא כולם יודעים שהמיגנוט הוא תופעה מקומית, כך שבאיזורים שוניס הסמוכים זה לזה ניתן לקיים שדות מגנטיים בכיוונים שונים. הגודל של איזור מגנטי (חוגוחסע) הוא מיקרוסקופי ועל ידי הכנה מתאימה של שיכבת הציפוי על הדיסק או על הסרט ניתן להקטין את הגודל המינימלי של איזור מגנטי לפחות ממאית מיקרון מרובע. צריך מיקרוסקופ אלקטרוני כדי לראות מימדיס קטנים כל-כך וצריך מערכת מדידה רגישה ביותר על מנת לקלוט את השדה שמגנט זעיר כל-כך מייצר. הטכנולוגיה הרגישה ביותר למדידת שדה מגנטי שמיושמת היוס בדיסקים קשיחים היא "התנגדות מגנטית", 18א בקיצור המקובל. הטכנולוגיה הזאת פותחה עייי יבמ, שעדיין מקדימה את כל השאר בפיתוח טכנולוגיות זכרון מגנטי. כיוס מחזיק את השיא דיסק 2.5 אינטש למחשבי מחברת, עם צפיפות נתונים של 1.4 מיליארד סיביות לאינטש מרובע, בערך שני אחוז מהגבול התיאורתי של איזורים מגנטיים יציבים. במעבדות כבר הגיעו מדעני יבמ לצפיפות גדולה פי 3.5, חמישה מיליארד סיביות לאינטש מרובע, והס מתחילים לעבוד על אפקט שנקרא "התנגדות מגנטית ענקית", ]א 0311 (או ₪!א0 בקיצור), שיכפיל וישלש את צפיפות הסיביות ביחס לשיאים שכבר הושגו. למה, אם כן, עלינו לצפות בשנים הראשונות של המאה הבאה! דיסקים למחשבים שולחניים, בגודל של 3.5 אינטש ועס 4 או 5 תקליטיםס קשיחים, יוכלו לאחסן עד 100 ג'יגהבייט ללא דחיסה. דיסקים למחשבי מחברת יסתפקו בכמחצית הנפח הזה. הדיסקים גם טלפון האינטרנט של פנסוניק מאפשר לך לגלוש נושת ולשלוח דואר אלקטרוני באותה קלות [כמעט] נמו לדגר או להשאיר הודעה קולית. 6 מגזין ישראל אפויל 1997 טריפל-סי מביאה לך את אולטרהסעאר ודסקסטאר מבית יבמ הדיפק'ים שזובדים את מה שהעצת'ד עצדין לא 'ודצ כשמדובר בדיסק קשיח שאמור להביא אותך לאלף הבא אין שום מקום לפשרות. רק דיסקים מתוצרת יבמ המשווקים על ידי טריפל סי, יחצו את קו הזינוק של תעשיית המידע אל סף המאה העשרים ואחת. אולורהס ואר הכוננים מסידרת אולטרהסטאר של יבמ בקיבול 9.168 ו- 4.508 מיועדים ליישומים מתקדמים וליישומים עתידניים: עיבוד דמויות בהיקף נרחב, מולטימדיה ווידאו, בסיסי נתונים מרובי משתמשים וכמו כן בשרתים של רשתות מהירות. הסידרה כוללת דיסקים בעלי 7200 סיבובים לדקה ובעלי 5400 סיבובים לדקה המבטיחים זמני גישה מהירים. טכנולוגיית הסרוו המשובץ מסייעת לזרימת נתונים רציפה ותאימות ד.3..₪.5 מתריעה מראש על תקלות אפשריות. ראשים מסוג 6 -סוסחָּוו מאפשרים יותר ביטים לסמ"ר. פורמט סקטורים ו-סא מאפשר יותר סקטורים לנתוני המשתמש ויישום ו8-505זונו מכפיל את קצב העברת הנתונים. כונני דסקסטאר של יבמ בקיבול 2.168 ו- 3.268 תוכננו עם קיבול וביצועים הדרושים למגוון רחב של יישומים ביתייים ומשרדיים המופעלים בעמדות של משתמשי קצה ובשרתים. טכנולוגיית ראשים 6צו65151-סזפַחִטָּו המאפשרת צפיפות נתונים גבוהה ופורמט סקטורים 6!-סא תורמים לקיבול הגבוה של הכונן, במספר קטן יותר של דיסקים בודדים וראשים; התוצאה-אמינות יותר גבוהה. טכנולוגיית ד.ח.מ.0ו.5 המתריעה מראש על סיכוי לתקלה, מאפשרת נקיטת צעדי מנע מתאימים. 5 זסחזזגק סטודיו נוימן / ₪10 !ויו מריפל-סי ציוד היקפי בע"ם האמינות והזם'נות של יבם והשדות של עריפל ם' בונים את עת'ד היישומים שלרו! טריפל-סי ציוד היקפי (1993) בע"מ שאול המלך 37 תל-אביב, טל. 03-6919888 --- 5 שנה ל-6 5 5670 6856 זטסץ 01 צְקְ00 8 הבנת דיבור טבע' ה'א המחטום העקשוני ביותר להפיכת הממשק עם המחשוב לידידותי באמת. יש כיום תוכנות שמבינות מילים בודדות ויש המפוגלות להבין די הרבה בתנאי שזה אותו מפעיל והוא מדבר לאט וברור. פריצת הדרך תבוא רק אחרי עואנו גבין איך המוח מפריד בין מילים מחוברות ואיך הוא מתעלם מהבדלים במבטא ובצליל של מדברים שונים. ועדיין נשארה בעיית "הבנת הקונטקסט". יסתובבו מהר יותר, כדי לקצר את זמן ההמתנה ולהאיץ את קצב העברת הנתונים, אבל בתחוס הזה השיפורים לא יהיו כל כך דרמטיים. הדיסקיםס המהירים ביותר כיוסם, משפחת צ'יטה (ת6660) של סיגייט, מסתובבים כבר בעשרת אלפים סלייד. ככל שהמהירות הולכת וגדלה כן גדלה הרגישות של הדיסק לפגמים מכניים זעירים, שגורמים לרעידות הולכות וגדלות. סיבוב מהיר גס צורך יותר אנרגיה, מה שנחשב למעשה שלא יעשה במחשבי מחברת. תחליף הולםס להגדלת מהירות הדיסק היא הגדלת המטמון שמשמש חוצץ בין הזכרון המגנטי לזכרון המחשב. חלופת התקליטור האלטרנטיבה לדיסק המגנטי היתה ונשארה הדיסק האופטי. לפני שנים לא רבות עדיין היו המשקיפים בטוחים כי הדיסק האופטי ישיג את הדיסק המגנטי בנפחו ובמהירות עבודתו. אף אחד לא האמין שניתן יהיה למגנט ולמדוד איזורים מגנטיים שקטנים יותר ממה שאפשר לראות באמצעים אופטיים. היוס אנחנו חכמים יותר והתחזיות השתנו בהתאס. כיום מצפים מדיסקים אופטיים להגיע לגבול האבחנה של אור כחול-סגול, בערך 5 ג'יגה- סיביות לאינטש מרובע. לתקליטור בקוטר 12 ס"מ (כמו כ6) יש שטח אפקטיבי של כמאה סנטימטר מרובע (כ-16 אינטש מרובע) מה שמביא את הנפח המירבי לבערך עשרה ג'גהבייט לכל שכבת הקלטה. התקן שכולם מדברים בו היום נקרא פצפ והוא כולל מספר גירסאות לצורך ישוס הדרגתי במהלך השנתיים הקרובות. המשותף לכל הגירסאות הוא מבנה ספירלי של מסלול ההקלטה, בדומה למבנה של תקליטור ס6. כבר הסברנו במגזין זה יותר מפעם אחת איך מסלול ההתפתות המתוכנן ל-פצפ מתחיל בשיכבת הקלטה אחת עס נפח של 4.7 ג'יגהבייט והוא נמשך דרך הקלטה בשתי שכבות ומשני צידי התקליט עד שמגיעים לנפח כולל של 17 ג'יגהבייט. בטחון מדעי המדענים די בטוחיס שאפשר להקליט על יותר משתי שכבות. כבר לפני שלוש שניס הצליחו חוקרים במעבדות יבמ לקרוא עשר שכבות של מידע, המוטבעות בחומר שקוף-למחצה, זו מעל זו. כמו כן הס בטוחים כי תוך שנתיים הם יצליחו להסב את הטכניקה של מחיקה וכתיבה מחדש, שכבר מיושמת בפורמט /סץ 60 של פנסוניק, גם לצפיפות הגדולה פי כמה וכמה של תקליטור פ/ס. סוני טוענת שהיא הצליחה אפילו להתאים את טכנולוגית 0!א, שמשמשת כיום לתקליטים אופטיים עס גישה אקראית (לא תקליטורים), למיטת הסדוס של סצס. בכל מקרה, עד סוף העשור (והמאה והאלף) יהפוך ה-ואג 8-סצס למוצר מדף שיגרתי. את אותה טכנולוגיה יישמו גם בפורמט קטן יותר, של תקליטורים בקוטר 8 סיימ, עבור מחשבי מחברת. הנפח של התקליטור הקטן יהיה כ-40 עד 50 אחוז מנפח התקליטור הרגיל, כלומר בין 2 ל-4 ג'יגהבייט ל-ש/שס-וחווא חד- צח חיים חדעוים גם לייח כל הטכנולוגיות המגנטיות והמגנטו-אופטיות תיושמנה, במוקדם או במאוחר, גם בסרטים מגנטיים וסרטים מגנטו-אופטיים עבור גיבוי ואירכוב 6חון-011. כמו בעבר, גם בעתיד נצפה מסרט מגנטי קומפקטי שיוכל לגבות לפחות דיסק קשיח אחד. כאשר הדיסק הקשיח בתחנת עבודה יגיע לנפח של מאה ג'יגהבייט, הטייפ לא יאחר מלהגיע לנפחים דומים. מה שיהיה קשה יותר לספק בצורה משביעת רצון הוא זמן גיבוי סביר. גם אס נצליח לשמור על קצב סיביות ממוצע של 100 מיליון לשנייה, גיבוי של מאה ג'יגהבייט ימשך למעלה 6 מגזין ישראל אפריל 1997 תובנת הניהול והעו'זוק הטובה בעולם, בגרסה חדעוהו [< ]5 . | סו 1 6חוא014 7 קובץ עויכה תצוגה איתור תכנון השלם זואר כליס תלון עזורה 59 | גג | ב ₪ 9 9 |9 3 ₪ || > | יי | 4 5.8 | [=]4] קומרן פהשבים בע"ת ה: הנהלה משפחה יוסף אר: מנכ'"ל לבבוד: חור תחום עיסוק: מפיץ גולדמיין בישראל תחי תוכנה רו מס' לק: 85755 זזכירה מפחח תוכנה צחק הדר תמיבה 4 5 = קומרן מחשבים בע"מ, בן גוריון 10 ר"ג 52573, טל' 7517255, פקס: 03-6132007 0 משעתיים. בסביבה של רשתות ושרתים, כאשר הגיבוי נעשה בצורה מרכזית, הנפחים יהיו גדולים עוד יותר ומהירות הגיבוי דרך הרשת לא תגיע לשיא גם אס הגיבוי יעשה בשעות שהרשת פנוייה לחלוטין מכל פעילות אחרת. עדיין לא ידוע איך תפתר בעיית הגיבוי בנפחים גדולים כל-כך. יתכן והפתרון ימצא בתוכנת גיבוי שתעסוק בגיבוי רצוף, 24 שעות ביממה, ברקע הפעילות השוטפת ברשת. ויתכן שהפתרון ימצא דווקא בחומרה חדשנית, למשל הטייפ האופטי שחברת טועְטְגּא= מדברת עליו. לטייפ הזה יהיה 5 שנה ל-6 זמן גישה קצר ביותר ומהירות העברת נתוניס הדומה לדיסק קשיח. ניתן יהיה ליצור איתו "מערכות זכרון היברידיות", הכוללות דיסק קשיח וטייפ צמודים זה לזה ומשלימים זה את זה. ב-6ַעְפַג4א8 מדברים על לוח זמנים של 5 עד 10 שנים ליציאה לשוק. עד אז נאלצ להסתפק בטייפים מגנטיים, למשל הכונן החדש אג]/ופוכ 54816, שמאחסן 13 ג'יגהבייט על קלטת 8 מיימ סטנדרטית. הטייפ הזה מגיע לקצב העברת נתונים של 2 מגהבייט לשנייה, מה שמאפשר להשתמש בו להקלטת ווידאו סיפרתי בפורמט 60-2תקוא. קישוריות טוטלית האספקט השני של עידן טכנולוגיות המידע הוא הקישורית. תקשורת אלקטרונית פותחה בראשיתה כדי להעביר מידע בין אנשים, בצורה של אחד-לאחד (טלפוניס) ואחד-לרבים (רדיו וטלוויזיה). החיבור בין תקשורת למחשבים, מה שקוראים יתיקשובי, נוצר ברגע שמחשבים אלקטרוניים הפכו לכלי עבודה. כבר בשנות החמישים חיברו את המחשבים הגדולים והיקרים למכשיכי הטלפרינטר ויצרו מסופים מרוחקים. רשת הטלפרינטריס היתה מקבילה ונפרדת מרשת הטלפונים והיא תמכה בקצבי נתוניס של 75 סיביות לשנייה (אז דיברו על 0ַטגּט, שזה שונה במקצת מ-8ט). את השימוש ברשת הטלפון האנלוגית לצורך העברת נתוניסם פתחה המצאה בשס מודם, קיצור של -זסוג!טנסוא זסוג[ט[00ואק. כשמיקרומחשבים יצאו לשוק "וה מעבד' אוזזו מצליחים לסגור פירצה | בחומה של אינטל - טיפול יעיל בעיבוד אותות סיפרתיים ותקשוורת, כנדרעו ביעוותי מולטימדיה חדיעוים. המחיר: 3000 דולר, כולל כל האביזרים האודיו-ווידואליים. בחצי השני של שנות ה-70, המודמיס כבר הצליחו להעביר נתוניס בקצב של 300 סיביות לשנייה. מאז גדל הקצב ביותר מפי מאה. כיוס הסטנדרט הוא 33,600 סיביות לשנייה והיצרניס הגדולים כבר עסוקיס בתחרות על קביעת התקן לרמה הבאה, 56 אלף סיביות לשנייה. כנראה שזה יהיה התקן האחרון לפני שכולם יעברו באופן סופי לטלפוניה סיפרתית. אבל אסור להיות פסקני. לפני חמש שניס אמרנו את אותו הדבר על קצב של 14,400 סלייש ולפני שנתיים על 28,800 סלייש. חברת 68 1% כבר הכריזה על אספקה של מודמים בקצב הגבוה, שלמעשה אינס שוניס פיזית מהדור הקודם, ועל האפשרות להשביח מודמיס מתוצרתה ע"י החלפת התוכנה הפנימית. אבל הפתרון של 1188 לא מקובל על המתחרות ולכן לא בטוח שהוא יהפוך לתקן מקובל. כיוס אפשר להתחבר עס מודם של 8% בקצב במלא רק למודם דומה. אם בצד השני יש מודס של יצרן אחר, או אפילו מודס 0 סלייש של 1188, הקצב יורד מיד למכנה המשותף של השניים. גלי האתרנט בומן שיבמ הציגה את ה-6 הראשון כבר היה תקן מקובל ומיושס לתקשורת בין תחנות עבודה סמוכות -‏ אחטהו₪. התקן פותת במחצית השניה של שנות ה-70 כחלופה לטופולוגיה המקובלת של תקשורת ממותגת. (טופולוגיה היא מונח שמשתמשים בו כדי לתאר את תצורת הרשת באופן אבסטרקטי, מבלי להכנס לפרטים. למשל, כל התצורות עם מוקד משותף נקראות "כוכביות" ללא תלות מודם הכבלים ₪( אזסואושא 9 מבטיח לספק לנו רוחב סרט של סו מסל"עו דרך רעות הכבלים, אבל התקעוורת בניוון מהבית למוקד עדיין חטומה. במספר השלוחות שיוצאות מהמוקד. כנ"ל לגבי תצורות הדומות ל"עצ" היררכי או לייאפיק" לינארי. | לטופולוגיה ממותגת יש מבנה כוכבי שבמרכזו מתג (גטזוא8). בתקשורת ממותגת, למשל טלפוניה, החיבור בין שתי נקודות קצה נעשה עייי המתג המרכצי, שיוצר קשר פיי רצוף ובלעדי בין שתי השלוחות. כאשר הרשת הממותגת גדלה ומתרחבת מעבר למה שאפשר לנהל באמצעות מתג יחיד, יוצרים היררכיה של מתגים. למשל, מרכוזיה פרטית בתוך האירגון מתחברת (באמצעות קווי מנוי אנלוגיים או סיפרתיים) למרכויה מקומית של בזק, שמתחברת למרכזיה ארצית, שמתחברת למרכזיות בינלאומיות וכן הלאה. כל מרכזיה יושבת במרכזו של "כוכב" והיא ממתגת בין קווי השלוחות /מנוייס והקוויס המשותפים (אפטזז) שיוצאיס לרמה הגבוהה יותר בהיררכיה. לפני עידן התקשורת הסיפרתית היה המתג יוצר חיבור פיזי פשוט בין הקוויס, מה שהגביל את המספר המירבי של חיבורים סימולטנייס שניתן לבצע במרכזיה. הכנסת המרכציות הסיפרתיות לשימוש נרחב החליפה את המיתוג הפיזי במיתוג אלקטרוני. המרכזיה הסיפרתית היא למעשה מחשב עס אפיק תקשורת פנימי מהיר מאוד, אליו מתחבים כל הקווים בדומה לחיבור של אבוּרים היקפיים לאפיק המערכת ב-6ץ. המיתוג, שנעשה עכשיו עייי תוכנה, מבוצע עייי הכוונה של כל סיבית מידע לקו המתאים, באותה צורה שב-6ץ הנתונים הנשלחים למדפסת לא יגיעו לכרטיס הגרפי וההיפך. המבנה של מתג סיפרתי לא מגביל לכאורה את מספר הקווים שניתן לחבר לאפיק חלוקה מרכזי משותף, אבל נוצרת בעיה של רוחב- סרט, כאשר יותר מדי קווים מנסים לשדר בו- זמנית נתוניסם בקצב גבוה. 6 מגזין ישראל אפריל 1997 3 היגריה במתשבום נושצוום ץצה 00 ס סןת גב גם במחשבים נישאים חברת 180 היא ראש לאריות. באירופה ובארה"ב מחשבי 0 בבשו את השוק עם שילוב ללא תחרות של איבות, טכנולוגיה ומחיר. מעבשיו גם בישראל התחיל עידן האריה. תצוגה חדה וברורה, ממש מהממת על צג עד אקטיבי 12.1 אינטש עם אבחנה של 10248768. ברטיס מסך מהור מאיץ 201 עם 288 זכרון. תמיכה ב-6פוע. אבחנה עד 128081024 על צג חיצוני. מבחר מעבדים | בטנום6ק )1 אנורגינלי, 133, 150 מגהרץ. לביצועים פנטסטיים בכל הישומים. ממשק אלחוטי מערכת קול אונטגרלית שער אינפראדום אפזז. ברטיס קול 94 16, רמקולים ומיקרופון אינטגרליים והעיקר: תצוגת 18 0% 0-90 סטטוס מלא במבט אחד. סוללות נטענות חריצי 701101 לבחירתך סוללות זווא או לזוג כרטיסי זסוַע20 ליתיום. עד 4.5 שעות עבודה 2 1706 או אחד 3 6פץד. רצופה לכל סוללה (אפשרות לשתי סוללות בו זמנית). דיסק קשיח מודולרו מבחר דיסקים החל מ- 08 1.1. השבחה קלה זכרון א 16-40 , 6 א256. מבפל שערים (תחנת עגונה) משטח מגע אופציה למי שמשתמש במחשב "עבבר" אינטגרלי וזוג מחברת גם כתחליף למחשב שולחני. = לחיצים ומקלדת 95 אחוג חיבור מהיר למסך, מקלדת ועכבר חיצוניים. שני מפרצים מודולריים אתה יכול לאכלס אותם בכונן ואסא-פס, כונן תקליטורים, סוללה רזרבית או דיסק קשיח שני. ו לביצועי מולטימדיה אופטימליים. ונס 9)9!)5!530 0057 ₪₪ם %- , ] ן *נ | מונו מוד יבואן בל עדי של סחר ושיווק בע"מ = סדו 6אודשאח גוו 8 שסהחד - נוקותס - | חס 2 חיז6) ח! ]זו רח' לזרוב 17, אזור תעשיה חדש ראשון לציון - ְ 8 טל. 03-9617779, פקס. 03-9617694 להשיג אצל המשווקים המורשים אינטרנט:||.8006.60-סתסח 00 שליטה עצמית אינטליגנטית הרעיון של מפתחי וסחזטווום היה פשוט. מאחר ובכל נקודת קצה נמצאת תחנת עבודה אינטליגנטית אין צורך במרכזיה חכמה כדי לנהל את ורס הנתונים באפיק החלוקה המרכזי. כל תחנת עבודה תעשה את חלקה ואז במקום מרכזית מיתוג יקרה נוכל להשתמש באפיק פסיבי פשוט - כבל קו-אקסיאלי רחב סרט - אליו יתחברו כל התחנות. במקוס שליטה מרכזית הונהגה מדיניות גישה יידמוקרטית" : כל מי שרוצה לשלוח הודעה לרשת יאזין תחילה למה שקורה (הוא חייב ממילא להאצין כל הומן לרשת, כדי לקלוט את ההודעות ששולחים אליו - שכן באתרנט אין "צילצול טלפון" שמודיע על הודעה בדרך), וכאשר הוא יגלה רגע של דממה הוא ישדר את הודעתו. אם שניים התחילו לשדר בו-זמנית, שניהס יפסיקו מייד והם יחזרו לנסות שוב אחרי המתנה של פרק זמן אקראי. למדיניות הזאת קוראים 4/6 !]אפ1. במפרטים המקוריים של אתרנט קצב הנתוניס המירבי באפיק המרכזי היה 10 מיליון סיביות ₪ סא 33.6 ההמרכזיה >- = ההגית 2 ₪ 65 ה מ 5כס) 128 מהמרנזיה >. 12805 = ההגית 2000 24 ק00 0144 מהמרכזיה > = ההבית 0 ]......---. 7-70 5 שנה ל-6 לשנייה, קצב שבזמנו נחשב מספיק כדי לתמוך ביותר מאלף תחנות עבודה המחוברות לכבל קו-אקסיאלי יחיד. כאשר הדרישות של מחשבים לתקשורת מהירה גדלו, הסתבר שזו היתה הערכה אופטימית מדי. התברר גסם שבטופולוגיה בה כולס מחוברים לאותו כבל קו-אקסיאלי, המתפתל בין כל החדרים והקומות בבניין ובין הבנייניס בקמפוס, קשה מאוד לשמור על עבודה תקינה ועל שירות זמין ואמין. התחליף לכבל הקו-אקסיאלי הוא "מוקד חיווטיי (108), ממנו יוצאים קוויס נפרדיס לכל נקודת קצה בטופולוגיה ייכוכבית" הדומה למרכזיה מסורתית. מאפיק בחזרה למתג בתוך ה-11118 עדיין לא היה מתג אלא אפיק פנימי משותף לכל הערוצים. לאפיק הזה יש רוחב סרט של 10 מיליון סיביות לשנייה, שכל הערוצים אמוריםס להתחלק בו באותה שיטה של 14/684אד שתוארה לעיל. ה-₪808 פתר את בעיות האמינות של אתרנט והוא גם איפשר להחליף את הכבליס הקו-אקסיאלייס היקרים בכבלי טלפון זולים, אבל הוא לא פתר את בעית רוחב הסרט. את זו אפשר לפתור בשתי דרכים שונות, או בשילוב של השתיים: + הגדלת קצב האיתות באפיק, למשל מ-10 ל-100 מיליון סיביות לשנייה. בקצב הגבוה יותר משודרת כל הודעה בעשירית הזמן ולכן אפשר להעביר כמעט פי עשר יותר הודעות מבלי להגיע למצב בו מספר ההתנגשיויות הגדול גורס לחסימת האפיק. דוגמה לגישה הזאת היא התקן המעודכן = )חזטחום, שעומד לקבל עוד "זריקת מרצ" בדמות )שחחט6חום )019801. החלפת האפיק הפסיבי במתג מהיר. יימוקד חיווט ממותג", פט11 6060ו1א5, מאפשר להעביר באפיק הפנימי שלו מספר תשדורות בו-זמנית בין מספר זוגות של נקודות קצה, בדיוק כפי שמרכזית טלפון מעבירה בו-זמנית מספר שיחות בין שלוחות וקווים חיצוניים. המתג אינו חייב להיות פיי - גם במרכזיה סיפרתית לא צריך לבנות מעגלים פיזייס נפרדים לכל זוג קווים - אבל מבתתינת המשתמש הוא פועל בדיוק כאילו נוצר קשר ישיר בין שתי נקודות הקצה ללא תלות בתקשורות שזורמות בין נקודות קצה אחרות. מודם אנלוגי מחבר למעלה מ-80 אחוז מהגולשים לאינטרג. רוחב הסרט בעוני הכיוונים הוא זהה, 33,600 סיביות לעוניה נאשר איכות הקו מאפשרת זאת. מודם 58%. שילוב של טכנולוגיה אנלוגית (בין הבית והמרכזיה האיזורית] וטכנולוגיה סיפרתית [מהמרכזיה לעורת ה-סשאצ] מאפשר להגדיל את רוחב הטרט בכיוון אחד. := הוא תקן לתקשורת ספרתית עד הבית. קצב הנתונים של 1286 מתקבל מחיבור שני הערוצים, שבדרך כלל מאפשרים שותי שיחות נפרדות ב-א84 כל אחת. שירות לוויינים לצורך גישה לאינטרנט מתנסס על רשת שהוקמה לצורך העברת שידורי טלוויזיה ספרתיים ודחוסים בפורמט 6-2שסוא. הניוו ההפוך מבוסס על מודם טלפון אנלוגי. 1פם. אחד מקבוצה של טננולוגיות סיפרתיות הנמצאות במיתוח מזורז. רוחב הסרט מחולק בצורה לא סימטרית, בערך 6 אחוז מוקדשים לניוון מהמרכזיה לבית. למודם הכבלים רוחב חרט של 10 עד 27 מטל"ש, אבל התמטורת בניוון מהבית למרכזיה דורשת החלפה של כל תשתית רשת הנבלים, שניום בנויה לזרימת נתונים בכיוון אחד גלבד. 6 מגזין ישראל אפויל 1997 אתה רואה איזה שהוא הבד לא ההבדל הוא %55,000! אחת משתי התמונות מעל נסרקה בסורק של חברה יוקרתית מתחרה שעולה 540,000. בעוד שהתמונה השניה נסרקה ב-2000 מתוצרת בפחות 5835,000. מה שאנו אומריס הוא, שבעבור 55,000 + מעיימ (19,000 ש'יח כולל מע"ימ לפי שער דולר 3.25 ש'יח). ה-2000 יתן לך את התוצאות המעולות ביותר, בזמן המהיר ביותר. כל משתמש "20 או 880/ יכול לסרוק עתה בחיסכון מקסימלי, וזה אומר יותר רווח נקי בכל עבודה. הסורק ברזולוציה של עד 1ן10,0000 (1ק10000 א2000 אופטי) נותן לך את האיכות שאתה צריך במחיר שאתה יכול. בנוסף תקבל: מתאם שקופיות וסרטי נגטיבים. תוכנה מקצועית להפרדת צבעים. אחריות והדרכה באתר הלקוח. תמיכה טלפונית חינם (בשעות העבודה). 6) 0 ודוס | ]1 0 [| 01 1000 א2000 | 44 6 000 | :ק6000א1200 | 44 6 1 18.60 | וק0 800א1600 | 3 20 יותר טוב, מהטוב ביותו!!! חבילת ה-2000 כוללת תוכנת לסריקה ב-אצווס. 6 תוכנה לשיפור חומר הגלם, ‏ | "של (שקופיות נגטיבים תמונות). = זא = 7507 יבואן בלעדי: - כור תקשורת ישראטל (1970) בע"מ = עתידים, ת.ד. 58100 תל-אביב 61580. 0ל. 03-5483308, פקס. 03-5484144 " אנטנת הלווינים ₪ל 0קספזום מביאה לך עמוד' ספו בקצב של 400 קטל"ש ויותר. בכיוון ההפוך אתה עדיין נמקק למודם קו טלפון. השילוב היעיל את התועלת הרבה ביותר מקבלים משילוב של (שחזסחום 3% עס מיתוג, כך שדרך אותו 8 נוצרים בו-זמנית מספר "חיבוריס ווירטואלייםיי, שחלקס ב-10 וחלקס ב-100 מיליון סיביות לשנייה. את המבנה הזה אפשר לפתח בצורה מודולרית, כמו בנייה ביילגו", עס מוקדי חיווט מהסוג הי"משורשר" (6180%8016). במוקדים כאלה ניתן לחבר בקלות בין האפיקים הפנימיים של מספר יחידות כדי להגדיל בהדרגה את מספר הקוויס שמתנקזים לאותו מוקד. וניתן, כמובן, לבנות היררכיה של מוקדים בטופולוגיה המותאמת למבנה האירגוני או לפיזור הגיאוגרפי שלו. בקיצור, אפשר לחזור ברשתות אתנרט מקומיות על כל הטריקים הטופולוגייס שהוכיחו את עצמס ברשת הטלפונים - בשני הבדלים מהותייס וקשורים זה בזה: 1. קצב הנתוניס ברשת המקומית גבוה בהרבה מהקצב ברשת היירחבה" של קווי בוק וקוויס בינלאומיים. רוחב הסרט הכולל בין מרכזיות טלפונים יכול להיות גדול מאוד - מאות מיליוני סיביות לשנייה - אבל חברות הטלפון לא מוכנות לחלק אותו בין משתמשים בודדים. הן רואות ב-10 מיליון סיביות לשנייה רוחב סרט המספיק לניהול בין מאה לחמש מאות שיחות סימולטניות. 2. המרחקים המירביים בין נקודות הקצה (הרדיוס של הרשת המקומית) ומספר רמות ההיררכיה האפשרי הולכים וקטנים ככל שמגדילים את הקצב. כדי להתגבר על מגבלות המרחק צריך להכניס לשימוש קווים סיב-אופטיים, בהס פולסיס של אור לייזאר מחליפים את הפולסים החשמליים המקובלים. טכנולוגית סיביס אופטיים היא עדיין יקרה מאוד, אם כי 5 שנה ל-6 מתחילים להשתמש בה כ"עמוד השידרה" (6ח80%00) של תקשורת אירגונית, כלומר הקווים המרכזיים שמתחברים בין מוקדי- החיווט המחלקתיים. בקצב הג'יגה גם הצעד הבא בהגדלת מהירות האיתות באתרנט, מה שנקרא ופטחו 1ו0גפו (או 5 בקיצור), נראה כטכנולוגיה ליישוס בשידרת התקשורת. מדובר על הגדלת הקצב למיליארד סיביות לשנייה מבלי לשנות את חוקי 4/64!אפד המקובלים של אתרנט. למרות שבעבר נעשו מספר נסיונות להשתתחרר מהמגבלות של השיטה הפרימיטיבית הזאת, שמבזבזת חלק ניכר מרוחב הסרט על ייהתאוששות מהתנגשויות" ומונעת אפשרות להבטיח קצב נתוניס קבוע ויציב, המומנטוס של השוק יכריע. כל-כך הרבה יצרנים למדו לעבוד עס אתרנט וכל כך הרבה משתמשים כבר השקיעו בתשתית, שלאף טכנולוגיה מתחרה אין סיכוי לדחוק אותה מהשוק בעתיד הקרוב. הטכנולוגיה העיקרית שראו בה תחליף מתקדם להאצה פרימיטיבת של אתרנט נקראת 1א41, קיצור של "אופן תמסורת אסינכרונייי. הטכנולוגיה הזאת פותחה במקורה עבור ניתוב "חבילות מידע" קומפקטיות (קוראים להן 0511.8, "תאים", והן מכילות רק 53 בייטים של מידע + 11 בייטים של כתובות ובקרה) ברשתות רחבות, כתחליף לטכנולוגיה הידועה בשם "מיתוג מנות", 6613 6וחגז. המטרה היתה ליצור מנגנון מיתוג פשוט מאוד, שמאפשר להשיג מספר מטרות חשובות: מתאם אספו של 360 מחליף את המודם האנלוג', אבל העויפור בקצב העברת הנתונים אינו מרשים היום, כפי שהיה לפני עשור, כאעור מודמים פעלו בקצב של 1200 סל"ש. רכת סטוזזאוסק של חברת שחס= נוללת מתג דה לשידרת התקשוות. לרנזת ניתן לחבר לקוחות ו6חזסתוהם +85 או וודה. 4 קצב מיתוג גבוה פרושו רוחב סרט גבוה. במרכזית 411 הקצב לא מוגבל עייי המהירות בה ניתן לבצע אלוגוריתמים מורכבים של ניתוב. 4 חבילות מידע קטנות מאפשרות לחלק את רוחב הסרט בין משתמשים רבים מבלי ליצור "זמנים מתים", בהם המשתמש מחכה לתורו. 8 בשיטת ]1% אפשר להקצות לכל משתמש מספר תאים בשנייה בהתאם לדרישות רוחב הסרט שלו ולשנות את ההקצאה באופן דינמי. כך אותו קו שדרש רוחב סרט של א64% עבור שיחת טלפון יכול לקבל רגע מאוחר יותר רוחב סרט של מיליון סיביות לשנייה עבור העברת ווידאו. כל מה שנדרש הוא להגדיל את ההקצאה שלו מ-151 תאים בשנייה ל-2400. 4 בשיטת 11 אפשר לערב שיחות טלפון, העברת נתונים, פקסים, קול סיפרתי באיכות 60 ווידאו סיפרתי דחוס ללא קושי. מערכת המיתוג ""עיוורת" לתוכן של התאים והיא ממתגת את כל סוגי המידע באותה צורה. עם זאת אפשר להגדיר רמות קדימות שונות לכל תשדורת והמתג יתחשב בכך בהקצאת התאים. זאד לשולח| העבודה החזון של ]47% נראה מוצלח כל-כך עד שחברות רבות התחייבו להביא אותו לתוך 6 מגזין ישראל אפויל 1997 . :.4 '.'." מו(הלי יחידות מחשבים , מז(הל' הדרכה אתם מוזמ(ים להעלות את עובדיכם על מסלולי ההכשוה של סיון 0 הצהן 6% 0%1++6 |מטפוץ וא 5 6 |מטפוץ הי יב הו סק ?ומס אואט המכללה היחידה בישראל המכשירה למבחני הסמכה בינלאומיים של: תלון .!|פצסא 4 ₪ ב ם 1 : %= : 6% 0% ץזוז צוח ו רל : * מגוון המסלולים והקורסים הגדול בישראל. * צוות מרצים המורכב מאנשי מקצוע העובדים בחזית תעשיית ההיי-טק. לקבלת מידע נוסף בפקס חוזר, חייג פקס חוזר לימודי מחשב בסיון, או שחבל על הזמו המכללה המובילה ללימודי המחשב. שד' יהודית 24 ת"א, טל. 03-6840684 |.60. ח3צו5.אוצוצו]]: קזח 8 ירושלים ₪ באר שבע 6 חיפה 6 ראשל"צ 8 נתניה ₪ רמה"ש 6 אור יהודה 6 אשדוד 8 רעננה 6 שהם נאור? שומרון? הרשת המקומית ועד לתחנות העבודה. למרות שיבמ כבר החלה לספק רשתות ‏ 47% מקומיות, הפועלות בקצב של 25 מסל"ש, המומנטום של אתרנט מבטיח כי הרשת המקומית תתפתח בכיוון של שסוחטוום זאג ואח"כ |סחזסחום 011ג9ו0. בעתיד הנראה לעין ]א תשאר טכנולוגיה לרשתות רחבות בקווים פרטיים (תחליף לקווי נליין רגילים) או בקוויס ממותגיס (תחליף למיתוג מנות). בינתיים, עד ש-1א41 תהפוך לטכנולוגיה מקובלת, הכיוון המועדף על מעצבי רשתות רחבות הוא י"מיתוג מנות", שהולך ונוגס מהעוגה של קווי נליין שכורים. במיתוג מנות התמסורת נעשית בקווי בזק סיפרתיים מיוחדים, אבל הם לא יוצרים קשר קבוע בין נקודות קצה. המרכזיה היא זו שמנתבת כל י"מנת מידע"י ליעדה, בתוך זרס משותף של מידע שזורם בין נקודות קצה רבות. כך מתקבל ניצול טוב יותר של תשתית הקווים בין מרכזיות ומצד שני המשתמש מקבל בנקודת הקצה את רוחב הסרט שהוא מבקש. חברות הבוק מוכרות קווי מיתוג מנות בעלי מהירויות שונות, החל ב-א56 וכלה ב-155 מיליון סיביות לשנייה, כשלמעשה תוכנת השליטה של המרכזיה קובעת את הקצב המירבי, לא הקו הפיזי. מסיבה זו הן יכולות גס להציע ירוחב סרט לפי דרישה'י, שזה מיתוג מנות עס יכולת לשנות את הקצב המירבי שלו בצורה דינמית. כך אתה יכול לשלם מחיר בסיסי של קו 56% עבור 99 אחוז מהזמן ולעלות לתעריף של אקטו 5 רק בזמן שנערכת וועידת ווידאו. האוחר מידי, מעט מידי אלטרנטיבה לא-רעה לקו מיתוג מנות הוא קו א80]. למרות המוניטין של א180, כטכנולוגיה שאיחרה את זמנה, כיוס כדאי לחברות להתקין קווים כאלה במקום קווי נליין ובמקומות שספקי הגישה לאינטרנט מאפשריס להתחבר בקו 150 ללא תעריף מופקע זה גם פתרון טוב לגולשים חסרי-מנוח. קו א150 "בסיסי" (1ַא8) כולל שני ערוצי מידע ב-64% ועוד ערו בקרה ב-16%. ניתן לקיים שתי שיחות בו- זמנית או לחבר את שני הערוציס כדי לקבל רוחב סרט משותף של 128%. די בכך כדי לנהל וועידות ווידאו באיכות "בסיסית", אבל מספר חברות כבר מציעות נתבי 150 שמאפשרים לחבר מספר קווים לערוץ עם רוחב סרט של % ומעלה. היתרון של א150 הוא זמינות במחיר נוח יחסית ותאימות גלובליות. החסרון הוא שכל 5 שנה ל-6 סמל "ספל הקפה" של ג'אווה משמש כמוטו למהפינה האנטי- מיקרוסופטית, שבראשה צועדות 4 ==" עפ אותל. זה מגיע מאוחר מדי ועם מעט מדי רוחב סרט. כפי שיודעים כל השחקנים הוותיקים במגרש הזה, כדי ליצור מהפך מהותי בתשתית יש צורך בדחיפה של ישום עממי והמוני במיוחד, למשל טלוויזיה בידורית. השאיפה של מאות מיליוני צופים לראות עשרות ערוצים על הטלוויזיה הביתית הביאה להקמת רשת כבלים בהשקעה עצמה תוך זמן קצר. עד כה לא היה ישוס המוני דומה שידחוף את חברות הטלפונים למהפך תשתיות וספק אם אינטרנט בצורתה הנוכחית יכולה לעשות זאת. יתכן ושירות "ווידאו לפי דרישה, בו אתה מקבל שידור פרטי של סרט ווידאו בומן שאתה בוחר, יכול לעשות זאת. אבל ל-א150 אין רוחב סרט מספיק להעברת שידורי ווידאו איכותיים, גם אם נשתמש בדחיסת 60-2ק]א אגרסיבית. מה דרועו לווידאו? הקצב המינימלי הדרוש לשידורי ווידאו באיכות של טלוויזיה הוא 600 קילובייט לשנייה, מה שמקובל לציין כמהירות א4 של תקליטורים, כלומר כ-2.4 מיליון סיביות לשנייה. את זה אי-אפשר לקבל ב-א580! גס אם תזמין קו 81 (שמהירותו 2.048 מגהסיביות לשנייה ואפשר להעביר בו 30 שיחות סימולטניות) במחיר של אלפי דולרים לחודש. 51 8זושווסוו הוא הראעוון במודמים שמנסים להעלות את קצב הטברת הנתונים מהמרכזיה לבית לתחום של מעל למליון סיביות לשוניה. כל החברות העוסקות בתקשורת נמצאות היום במרוצ קדחתני לצאת לשוק בהקדם עם אחת מהטכנולוגיות בקבוצה הידועה בשם המשפחתי ייקו מנוי סיפרתי" זסשפחטטטפ |פזופוס 8 (51 בקיצור), אבל נצטרך להמתין עוד מספר שנים (חמש עד עשר) עד שנתחיל לראות מימוש מסחרי בהיקף נרחב. הטכנולוגיות האלה מתיימרות לספק רוחב סרט בין 2 ל-20 מגה-סיביות לשנייה, כאשר בדרך כלל רוחב הסרט לא מחולק בצורה "סימטרית'י. חלוקה יילא סימטרית" אופיינית, כמו של תקן .4081 למשל, מקצה את רוב רוחב הסרט לצורך העברת נתוניס מהמרכזיה לבית ורק חלק קטן לכיוון ההפוך. הרציונל מאחורי הגישה הלא סימטרית הוא, שבכיוון אחד יזרוס ווידאו וקובצי מידע גדולים ואילו בכיוון ההפוך אפשר להסתפק בהרבה פחות. עם 1 רוחב הסרט מהמרכזיה הוא 6.144 מסלייש ומהבית למרכזיה הוא 128% בלבד. האלטרנטיבות ל-.₪051 הן תקשורת לווייניס ורשתות הכבלים. ללוויניס יש יתרון בכך שהשידור יכול להגיע לכרל מקוס בעולס ללא צורך בתשתית על הקרקע - מלבד צלחת קליטה, כמובן. לכבלים יש יתרון בכך שהכבל הקו-אקסיאלי מסוגל להגיע לרוחב סרט של 7 מסלייש. לשתי המדיות יש את אותו החסרון, אי-אפשר להקצות קו נפרד לכל נקודת קצה וכאשר מספר המשתמשים הסימולטניים גדל, יורד רוחב הסרט שאפשר לספק לכל אחד לחוד. בארהייב עבר בשנת 1996 חוק תקשורת חדש, שביטל את ההפרדה בין חברות הרשאיות להתחרות בשוק לשירותי טלפוניה וחברות בעלות זכיון לשירותי מידע אחרים. חברות הכבלים מתכננות להסתער על ההזדמנות למרות ההשקעה המסיבית הדרושה להפיכת הרשת לדו-כיוונית. כיום כל הציוד שמשמש לשידורי כבלים פועל רק בכיוון אחד, מהמוקד לנקודות הקצה, אבל טלפוניה נזקקת לדו- כיווניות גם אם אפשר להסתפק בחלוקה לא סימטרית. יתר-על-כן, תחת החוק החדש גם חברות שמעולם לא עסקו בתקשורת, כמו חברות החשמל והמים, יכולות לנצל את התשתיות שלהן כדי להציע שירותים נוספים. לאחר מאה שנים של סטגנציה ועשר שנים של התארגנות מחדש, תעשית התקשורת מוכנה למהפיכה הבאה. 0 6 מגזין ישראל אפריל 1997 מערכת בקרה חכמה, מבוקר מיקרו מחשב בד'יקה עצמ'ית אוטומט'ית אינדיקציה על צורך בהחלפת מצבר רד כיבוי אוטומטי בעבודה ללא עומס בעת הפסקת חשמל | הגבקוה עצמית אוטומטית ר אינדיקציה למתח מצבו נמון ההזלקה "קוה" ללא מתח רשת הגנה בפנ' קצו ועומס יתו תצוגה מפורטת של מצב האל-פסק על צג המחשב -] תקשורת 85-532 ל- )סא |- זא פוווספאוו תקשורת עם כל מערכות ההפעלה: אואע, לה, | ום/סא, 95' 5אוססאוצו, קאאס מ''צב מתהת 5או1:א 0 7 טכנולוגיית פצוד6גהפזאו 6און הגנה וסינון בפני ספיקים ורעשים במתח הרשת נצילות גבוהה ביותר בעבודה ממצבר גלא' תדר אוטומט'. 7/9 ו 6 6 לשששט, ת"י וי + ש 6 ליבות 75 ו ספסזסס 6 /0ו2 כווועב-1/0/ ְכוָ'|: 03-6492222 פיתוח יצור ושיווק מערכות הספק, החרועשת 5, ת.ד. 1523 רמה"עו 47100, מל: 03-5492222, פקס: 03-5493587 0% עורכ' טווקּסָג!] 6ק בוחרים את 100 אחרי האינטרנט הטובים ביוהר ה-60\ הפכה לריכוז הגדול ביותר של מידע ובידור בהיסטוריה. למעלה מרבע מיליון אתרים מסחריים מנסים למשוך כ-60 מיליון משתמשים פעילים לבזבז בהם את זמנס וכספם. - וו החשבוך הוא בעזע: מעבדי אינטל פנטיום 120 עד 166 2 צג אקטיבי צבעוני "12.1 מקלדת אנטומית ייד 0 מערכת מולטימדיה מלאה במארז אולטרה קומפקטי, דק במיוחד. מבחר דגמים של חברות *017 656% , לקבלת הצעת מחיר והדגמה התקשרו עוד היום. משווקים ודילרים מוזמנים להתקשר לטל': 09-8986484 "= . " " אאא ים סאן בע"מ יבואן מורשה למחשבי וק ש66% משרדי החברה: האשל 16, כפר יונה 40300, טל. 09-8986484 פקס. 09-8986740 אינטרנט: 61ח.8זפו. ח58רח8ץ//:0ז1ח 170 בוצת חברות תוכנה ותקשורת, |01009 6 0[ ותו טוענת שכבר ב-1996 הפעילות באינטרנט יברה הון חדש בשווי 200 מיליארד דולר ולמעלה ממיליון משרות חדשות בעולם כולו. חברת המחקר 458001816 8 חטו[וא מצפה שהיקף הטרנסאקציות המסחריות ב-65/ יעבור את 300 מיליארד דולר לשנה לפני שנת 0. ה-:81ת מדוותח שריגול תעשייתי הנעזר באינטרנט כבר עולה לארה""ב 100 מיליארד דולר לשנה. מנכייל יבמ, לו גסטנר, מתריע. על "עייפות ה-60/י ותומך את דבריו במחקר חדש שמראה כי קצב ההצטרפות של משתמשים חדשים הולך ופוחת בשנה האחרונה. בכל רגע נתון לפחות מיליון גולשים משתתפים בחגיגה. בגלל מגבלות רוחב הסרט של התשתית, הם צריכים להתחלק בתפוקה כוללת של כחמישה ג'יגהבייט לשנייה, כאשר את נתח הארי מקבלים משתמשים אמריקאיים עם קשר מהיר א80! (או 11) לצומת אינטרנט קרובה. כל המשתמשים חשים בקוצר רוח מול הקצב האיטי של קבלת מידע ורובס מאוכזביס מהעליבות של ווידאו חי ב-60/. רובס גם חוששיס | שהתקשוות | לא מאובטחת כראוי ומכך שמישהו צובר נתונים | ומידע על טרנסאקציות שהם מגדירים כפרטיות. בסקר שערך הטכניון של ג'ורגייה, שלושה מכל חמישה נשאלים אמרו שהם מזייפים פרטים אישיים כאשר הס נדרשים למלא טפסי הרשמה. חברות תוכנה אמריקאיות כבר החלו לשווק מודולי חו-ָטוע לדפדפנים, שמטרתם לסכל נסיונות של אתרים שונים לשתול "סוכני סט /'' (באמריקאית הס נקראים עוגיות, "600%16%"), במחשבי המתקשרים, כדי שאלה ידווחו על הרגלי | הגלישה והרכישה האלקטרונית. 0 אתרי אינטרנט בתוך כל המהומה הנזילה וחוסר הוודאות, מתגבשים פה ושם איים של מצויינות. אתריס בהם נוצרים מודלים לחיקוי. מקומות שכדאי לבקר בהם וללמוד. כתובות המצביעות על הכיוון העתידי. עורכי אְחוַגַפַג]א 6ק, שכולס צוברים מאות שעות גלישה מדי שנה, התבקשו לבחור עבור קוראינו את מאה האתרים הטובים ביותר לדעתם. כמו כל משאל כזה, צריך לסייג את הרשימה הבאה בשני מישורים: 1. האוסף הזה הוא סובייקטיבי לחלוטין, ללא תמיכה של מספרים אובייקטיביים ומבלי שהגדרנו במדוייק מה זה "אתר טוב". או שתסמכו על המילה שלנו, או 320.60 ודו 60% א20 ער חנות הספרים הגדולה בעולס מציעה יותר ממיליון כותרים בחנות האינטרנטית שלה. אפשר לחפש בקטלוג העצום שלה עייי מילות מפתח, שמות מחברים, נושאים, תאריכים ועוד. כל הספרים נמכרים בהנחה, לפחות 0 אחוז, ואפשר להרשם לשירות עידכון אוטומטי, שישלח לך הודעת דואר אלקטרוני בכל פעם שיצא ספר העשוי לעניין אותך בתחום כלשהו. 5 חבס!זסודו .אתא 6ואת ג עשתו לא צריך לפחד יותר ממה שיקרה אם תשכח לשלוח איחולים ליוס האם או יוס האב, לחג האהבה ולימי הולדת. באתר הזה תוכל שתמצאו לכס מדריך אחר. 2 האוסף הזה מייצג את מה שסיכמנו וביקרנו לאחרונה בתקופת החופש שבין חג המולד לראש השנה האזרחית 1997. מאז חלו ללא ספק שינויים שלא משתקפים בסקירה. חילקנו את הסקירה לחמש קטיגוריות: אתרים מסחריים, מידע בענייני מחשבים, בידור, חדשות ומידע עיוני. בנוסף צרפנו לרשימה 20 אתרים בהם אתם יכולים למצוא כלים לשיפור הגלישה, החל במנועי חיפוש ושיעורים בשפת ]וא₪1 וכלה בתוכנות | עזר למולטימדיה והתנסות במציאות ווירטואלית. די בהקדמות, נצא לדרך! למלא רשימת אירועים שנתית עס כתובות למשלוח הכרטיסים ועם יכולת לתאוס באופן אישי את הכרטיס למקבל ולשלוח, למשל ע'"י הוספת תמונה. וט 8.60 סד ועו מגזין | אלקטרוני למכוניות, חדשות ומשומשות, כולל יעוץ מקוון בזמן אמת בענייני קניה ומכירה של רכב. שימושי במיוחד למי שיוצא הקי לטייל בצפון אמריקה ומתבסס על תוכנית לרכישת | מכונית | משומשת ומכירתה בסוף שה הטיול. - 600 60 .וסאפ .שו חנות תקליטורים מכוונת, עס מבחר של 165,000 כותרים מכל סוגי המוזיקה, מכל הזמנים וכל הארצות. הקטלוג ניתן לחיפוש אלקטרוני ע'יי מאפיינים שוניס ולכל כותר (כמעט) מחובר דף מלל על האומן ו/או אומניסם אחרים מאותו סיגנון. 6 3 !00 100.0 601.1 עו מועדון מוזיקה, הדומה להצעות רבות ודומות המגיעות בדואר, אבל עם ערך מוסף אלקטרוני. בניגוד למועדונים הרגילים, בהס אתה אמור לבחור מדי חודש תקליטור מתוך אוסף הצעות מצומצם, כאן אתה :כול להשתמש במסד נתונים המקוון כדי לחפש את התקליטור שבאמת מעניין אותך וראוי לרכישה. 000630 50/6 6 061154ם עו זה האתר של רשת חנויות התוכנה הגדולה בארה"ב, עם מבחר מפתה, מחירים לעניין, טרנסאקציות מאובטחות, חיפוש יעיל והמון חומר רקע והשוואות מעניינות. אס אתה מחפש חנות אלקטרונית להזמנת תוכנה, זה האתר שצריך להיות הראשון ברשימה. 502 40 6 א 056 עו חנות המתנות האגדתית פתחה סניף בסייברספייס, והחגיגה בו לא פחותה מביקור בסניף הדגל במנהטן. תמצא שם את כל המשחקים החדשים והישנים בליווי הסברים פדגוגיים, שיעזרו לך להתאים את המתנה לילד המאושר. אומרים לנו שגס המחירים הס בסדר גמור. 0 מגזין ישראל אפויל 1997 דגם מעבד | דיסק ‏ 60₪0% זכוון = מסך מחיר 658 00 80 אופציונלי 8זא8 | א57 "11.3 5% ו 15 55| 8 ן (4א) פא אדפ "10.47 5% 1 5 00 08 6 פא אדפ "11.3 5% ו ד 00 8 ן 6 8 וו 25 15 20| 8. ן 10 6% אדפ "11.3 25 ד 20 8. | 0א 168 ובוו ו 2,2% 5 200( 8 4 או א57 ".12 25 | ד 20 8 6 68 זסך"ן2ן 2% ד 33| 210.08 100 8 וצווותע 5% | וותיוו 33| 8. | 8 וו 5% ד 00| 8 00 68| ובו 5% וו 0(| 210038 100 68 זחך"33ן 5% אן]א66ו 21008 0א 38 דסך ".12 5% | ד 8 8 (9 [8 8 4% [8 70 ג?חסואת 6000 8?חסואת 6500 8?חסוא 0וך 0שאדך 0שואדך 0ך 00 0 3 | |33 20 3 מדפסות האיכות של- 117 83 ןו 6 8|% 6 8 | 0א 8 8 8 8 "04 אדפ "ן.2ן אדפ "[.12 ו ה זא "11.3 ו 5% | 8% 25 25 2% 2235 1% 00107 1 8567161 5 [1 .0 מדפסת אישית : רזולוציה 600+ מהירות 4 דפיס לדקה 5% | ידד= שש / 5 66 1 עיסקית -מוסדית : רזולוציה 600+ מהירות 12 דפיס לדקה 5% | ססהג>- בס 02 ₪ 6[ מדפסת לעסק: רזולוציה 600+ מהירות 4 דפים לדקה 5% | 6[ מדפסת מהירה: רזולוציה 600+ מהירות16 דפים לדקה 5% מדפסת צבעונית : רזולוציה 600+ מהירות 4 דפיס לדקה מדפסת מהפכנית : רזולוציה 600+ מהירות 24 דפיס לדקה זכרונות 2.0.= במחיר מיוחד! 1% 226% 20% 15% : לקבלת רשימת מחירים פקסס אלינו: פקס: 09-7427746, טל: 09-7420611 == וו להזמנות בלבד: 177-022-0504 סניף ירושלים: 0ל: 02-6796066, פקס: 02-6535835, סניף חיפה: טל: 04-8239993, פקס: 04-8238889 6 ים אינם 4 מע"מ, ויחושבו לפי שער יציג ביום הקניה נל הדגמים מצויידים במודמים (יו-ג4וכיק בל"ח / צו1סזו] 6 ]א וו שה אחד האתרים המעניינים ביותר מבחינה קונספטואלית. כשאתה מבקר בו לראשונה תתבקש למלא שאלון ובו תתאר את הנושאים שמעניינים אותך בתרבות ובאומנות, אומנים שאתה אוהב ויצירות שאתה רוצה לשמוע/ לראות. התוכנה שמאחורי האתר תנסה, על סמך המידע הזה, לבנות פרופיל שלך כצרכן תרבות, להשוות אותו עם פרופילים של משתמשים אחרים ולהציע לך בהתאם יצירות או מוצרים שנבחרו ע"יי שותפים לפרופיל. ככל שאתה מוסיף מידע על עצמך, ע'יי קבלה או דחייה של ההצעות שלה, כן היא משפרת את הבנתה לגבי מה שאתה באמת מחפש. תוך זומן קצר היא יודעת לקחת אותך ללא היסוס וללא שגיאה ישר אל התקליטים, הספרים והסרטים שימצאו חן בעיניך. 065001 058660760 שו סוכנות הנדליין הווירטואלית הגדולה ביותר בארה"ב מחזיקה רשימה של יותר מ-350 | אלף בתים המוצעים למכירה. תוכל למצוא | את בית חלומותיך ע"י מילוי שאלון מפורט ולראות אותו על המסך בתמונות ץן. האתר לא מספק שירותי 6916 חססז0). ובו ד זא עאזפ5ש קאז שוש האתר הזה משמש מעין "דפי זהב" לעסקים, מקוס בו תוכל למצוא ספקים לכל מוצר או שירות תעשייתי שאתה מחפש וקוניס לכל מוצר ושירות שאתה מציע. האתר כולל גם חדשות בנושא תעשייתיים שונים וכליס לחיפוש שותפים עיסקיים על בסיס תחומי פעילות או מיקוס גיאוגרפי. ץ6הח6ק 46 60 צמאאם ק16 עו לרשת המרכולים הרביעית בגודלה בארה"ב מלאו 90 שנה והיא עדיין יכולה ללמד את הצעירים כמה פרקים באימו טכנולוגיות שיווק חדישות. במקוסם לבזבז את זמנך בניו-יורק, תוכל להזמין את הג'ינס ונעלי הספורט מהסלון בעפולה. ז6א0ם 406 60% .א א10580 ששו רוצה לראות איך האמריקאיםס מוכרים תחתוני בוקסר ליאפים במחירים מופרזים! גלוש לאתר הזה ותלמד משהו על התפקיד של הומור בשיווק. 5 60 .שת שור המכה של המכורים לגיינס | של לוי שטראוס צ'יל. היוס קהל היעד אינו | כורי ה ו ה ב בקליפורניה ולכן עולס הדימוייס העכשיווי מהול ביותר מטיפה של סקס צעיר ותיחכום עירוני. זה הולך טוב ב-60\ לא פחות מבפרסומות הטלוויטיה. 83 05001ז6ו 60 .אפ ה1 מק את שחו אתר השייך למיקרוסופט שיכול לפטור אותך מעונשן של סוכנויות הנסיעות. תוכל לבחור מסלול נסיעה, להזמין כרטיס טיסה, -- | 100 אתרי אינטרנט 5 לנצל עיסקות תיור בהנחה, להזמין חדרים במלון ורכב להשכרה, לקבל אישורים בדואר אלקטרוני ולהדפיס את לוח הזמנים המלא, הכל מהבית ובמחירים הטובים ביותר שניתן לקבל בכל רגע נתון. כן, יש גם אלבוס תמונות מדהים של אתרים מושכיס בכל העולם ומידע כללי על הארצות בהס תבקר. השירות מוגש | בחינם | ע"י רשת מיקרוסופט. ז65%0עח] 0501%ז6ו1 60.א5.תסד3מ שא שוש בדומה ל-14סםקאם, זה שירות חינס של רשת מיקרוסופט, אלא שכאן הנושא הוא כסף במשמעות הקפיטליסטית. לא איך מבזבזיס כסף על טיולים בעולם אלא איך עושים כסף ע"י השקעות מחושבות בניירות ערך, כולל קשר ישיר למשרדי ברוקרים בבורסה של ניו-יורק. אחו.!6וטסוו ]77711.6 שושרוו לא, האתר הזה לא מוקדש לברנדי של ראשון ולא למטוס הנוסעים של בואינג. זה משרד כרטיסים כלל אמריקאי, בו תוכל להזמין כרטיסים לכל בית קולנוע, שיחכו לך בקופה. השירות כולל קישורים לביקורות שנכתבו על הסרטים יבונ 60 אע זה האתר המרכצי למי שמחפש מידע בנושאי מחשבים, החל מחדשות התעשיה וכלה במידע על מוצרי תוכנה וחומרה, הדגמות טכנולוגיה וסיפרית תוכנות ולסיפורי הוליווד על הכוכבים ואהבותיהם. ו00%6.00₪ 60 00 עו שירות מידע בזמן אמת על המסחר במניות ובנירות ערך אחרים בכל הבורסות של ארה"ב. מלבד שערים מעודכנים ברציפות אתה יכול להכנס למאגר מידע עיסקי, הכולל מאזניס והיסטוריה לכל מניה, ואפשר לקבל התראות בומן | אמת כאשר מנשת שמעניינות אותך נסחרות מחו למסגרת | מינימוס-מקסימום שאתה קובע. שירות מלא דורש תשלום חודשי. א0סס.דס 69000 וה65.00חטד 60 .ימאק ששו גם זו חנות תקליטים אלקטרונית, עם אוסף של למעלה מ-200 אלף תקליטורים. מה שמייחד אותה הוא מאגר קובצי מוזיקה, שמאפשר לך לשמוע את הלחנים לפני שאתה מזמין את התקליטור. ויש גס מועדון מאזינים, שמאפשר לך להתעדכן במה שאופנתי ומה כבר 007. הופשיות מדהימה. בסיפריה הזאת אפשר לחפש בין יותר מ-190 אלף תוכנות חופשיות לפי נושאיס ולקבל חוות דעת מקצועיות על טיבן. 6 מגזין ישראל אפויל 1997 בעסקים האמינות היא היסוד לכל הצלחה. עם לוחות האם של 800 אתה יכול לבנות מחשבים שאמינותם הוכחה בעשרות אלפי התקנות בישראל. עם שירות אפלקו אתה יכול לבנות תוכנית עיסקית שמתחשבת בצרכיך ומאפשרת לך לנצל הזדמנויות. קידמה שאפשר לבסס עליה את העתיד 0 מציעה לוחות אם מתקדמים שיבטיחו כי תמיד תהייה על גל העתיד. לוחות פנטיום ופנטיום-פרו עד 200 מגהרץ, לוחות אז חדישים לפי תקן אינטל המעודכן, לוחות עם מאיצים גרפיים ו/או בקרי 5681 אינטגרליים ולוחות מיוחדים למחשבי מולטימדיה. ואתה יכול לסמוך על הגיבוי של אפלקר עכשיו ובעתיד, עם כל הרכיבים המבטיחים הצלחה בעיסקי מחשבים. .שאו בצומ דנטסואסס י*סצסום -. שוסזזסוחסד זס=] 05ז8ספח/03 זפוטסוחס6 פחוזטז130טח3 ו ץ8ססד ללכת עם הגדול'ים דוו .וכו "זר רח' שכטרמן 20 איזור התעשיה הישן, נתניה טלפון: 09-8616962/3 פקס: 09-8616969 ת.ד. 13543 אינטרנט: זפא.א58618אופלג 8 ₪ ן.1וחם 4 וו₪6 .ומק שעו אחד האתרים הטובים ביותר של חברות המציגות את מרכולתן בצורה מרתקת. גם אם אתה לא חושב לקנות מחשב של .₪11כ כדאי לבקר כאן כדי לראות איך קניון מחשבים צריך להראות. 09 008 0 0 זג 66זד עוווחבּ: 60% אמא השממאדץתוט = עושוו את האתר הזה פתחה חברת ברודרבנד, יצרנית המשחקים והספרים 65 המפורסמת, כהשלמה לתוכנה שלה להכנת ספרי יוחסין. האתר מספק מקורות מידע למחקר יוחסין והוא יעזור לכל מי שחפ בכך להוכיח שהוא מצאצאי ההבסבורגים או הרומנובים. ל בד[ 8 ננא | מ | שמ ] פנבמט] "לוש ] "יננא | חן מש | | ו נש 30 .אמש 6 עו אתר חובה למי שמחפש מידע על שפת ג /ג1, בין אם הוא תוכניתן שצריך חומר רקע טכני ובין אס סתם חובב שרוצה לראות הדגמות מלוטשות של יכולת וירטואוזית. כולל לוח חדשות ורשימה של 4300 אתרים נוספים המוקדשים לנושא. 0 ע039164/38 60 .א 62 עו החברה מאחורי ראשי התיבות 0% היא, כמובן, גייטווי 2000 והאתר שלה מוקדש, כמובן, לאהבת הפרות. אפשר כאן לקבל מידע על מוצרי החברה, למלא הומנה עבור מחשב בתצורה שאתה בוחר עד לפרט האחרון - 0 אתרי אינטרנט == ולספוג נשיקה אלקטרונית ממעלת-גירה דיגטלית. ו ]60 תרדס עושרו זו הגירסה המקוונת של המגצזין שוצ, | התנך ‏ של נביאי הסייברספייס. האתר מעוצב באותה גרפיקה אבנגרדית כמו הגירסה המודפסת והוא כולל את המדורים הפוליטיים והחברתיים של המגזין, כמו גס חדרי שיחה בנושאים שוניס וסיפריה של גליונות עבר. ופו 18.60 וו באתר הזה תוכל למצוא את כל המידע הזמין לכל מוצר או מחקר שנושא את חותמת יבמ. ללמוד על 2), להזמין מחשב אפטיבה ולקרוא את נאומיו של היוייר. אבל הכי = כ ו וי 22 << ה ו א =27= 2 == החומר המגיע ממעבדות המו"פ של החברה, שעדיין שומרות על מסורת המצויינות של ימים עברו. וחסס.עזוטחו 60 צאושסאז שש אתר המיועד למנהלי מערכות מידע, תוכניתניסם ומפתחי חומרה המעוניינים למצוא מידע בנושאי כלי פיתוח, טכנולוגיות חדשות, מוצרים מסחריים ותקנים של טכנולוגיות המידע. כולל מידע מ- 0 מגזינים מקצועיים ופורוס בו תוכל לקבל תשובות ספציפיות לשאלותיך. ו %א05077.60א16 ששו אי אפשר להאשים את ביל גייטס בעבודה לא גמורה. האתר של מיקרוסופט מציע משהו לכל גולש, החל בהורדת חינס של תוכנות ועזרי פיתוח וכלה בסיפריה טכנית מקיפה על כל מוצר החברה. האתר הזה מתחדש בכל יוס עם מידע נוסף והוא המקור הטוב ביותר לעזרה מקוונת בתוכנות 06. יו 3 6013 דוו שמם.דו. גזממ וו מעבדת המדיה של המכון הטכנולוגי של מסצ'וסטס היא המקוס בו נוצר הסייברספייס ובו מתפתחים הרעיונות האבנגרדיים ביותר. כל מי שהוא משהו בעולס המקוון או שיש לו מה לתרוס הדיגטלי מבקר בקביעות באתר הזה. זסש ז6א 60 .מ]אסעוכאמא שוש ה-6ז6א האמריקאי הוא תאומו של הייחנון" הישראלי והאתר הזה מוקדש לתאוות הידע שלו. המידע מרוכז ב-23 קטיגוריות, שחלקן מחולק למאות תתי-נושאים ותתי-תתי-נושאים. האתר חזק במיוחד במידע על כל הנושאיס של מיחשוב אישי, כולל לוח מודעות. כ 6 60 פד א ורוו האתר הזה מושך במיוחד משוס ההיצע של תוכנות חופשיות, עידכונים ומודולי שמוצעים שס להורדה חופשית. בנוסף יש תת-אתר למפתחים ת]-פטוק, מקצועיים, מרכז מידע כללי, מנוע חיפוש לא רע וקניון למוצרים מסחריים. 6 0'5ז8/וו501 עָ3 עְַ0ח58 הזיב ב /ממו 60/76 ץ המכא ה עו ,11 אמא אינציקלופדיה עדכנית למושגי אינטרנט, בה תוכל למצוא הסברים מובניס לכל הטרמינולוגיה האיווטרית של הרשת, כמו חומות-אש (418או6זוי]) ולוגיקה מעורפלת (6ו108 עָ22ט:). ו 1% 4085 00/5 000'5ז91 0.60 0א7 עו הקטלוג של שטראוד מוקדש לתוכנות עזר שכל גולש | אינטרנט יכול למצוא בהן עניין. כל תוכנה מדורגת, בדרך כלל עם סקירה ביקורתית, ומלווה במידע מעשי, כגון גודל הקוב ודרישות המערכת. | האתר מעודכן יומיומית. 5-ו הט 60 .אש ששו את שפת גצג1 המציאו בחברת אש והאתר שלה נשאר ייביקור חובה" לכל מי שחושב כי זו ההמצאה החשובה ביותר מאז ביל גייטס. ואפשר גס למצוא שם מידע על תחנות העבודה, השורתים והסופר. מחשבים של אחת החברות ו ו ב ש ן ק 6 מגזין ישראל אפריל 1997 החומרה. 3 בנונן | ו. אתה צריך כונן ₪סח-60 כדי לקרוא תוכנות ומשחקים 2 אתה צריך כונן אובט'י, כדי לגבוח ולהעביר קבצים בין מחעובים אחה צריך כונן מהיר, כהעולמה לדיפק הקעויח עומחמלא ואתה יכור לקבל הכל בכונן יי 64 /כן !)הכ )!23| > כולל תקליטור 3 במלחנה! אתה וקוק לכונן וא₪0 65 להדגמות! כונן חיצוני למחשב מחברת! כונן נייד הכולל כרטיס קול ומתאים למחשב מחברת: כונן א8 המאפשר לחבר לשער מקבילי בקלות ולנתק בקלות! ‏ 03236 פהסזוווספטההווו/ נועד עבורך! אופציה: כרטיס קול ההופך מיידית את המערכת למולטימדיה. % עו 8 פָטוק הכונן של =חסטוספטתשוו/ קורא תקליטורים רגילים וגס קורא וכותב על תקליטורים מסוג 0/66 בנפח 650 מגהבייט. תקליטורי 0/66 מספקים את המחיר הנמוך ביותר למגהבייט; אינספור מחזורי מחיקה וכתיבה מחדש; מהירות גבוהה ואמינות מוחלטת; את הכונן תוכל לחבר חיצונית לשער מקבילי ץק מהיר או לשער א6פן 4; דרייברים ל- 5אוספאוצו ,95 אזעו,א ו-08; הכונן מגיע עם תכנת גיבוי "50041" על תקליטור. כולל תקליטור 06/66 650 מגהבייט בחינם! או למה להסתבך עם 3 כוננים כשאחד יכול לעשות את כל העבודה? אופציה: כרטיס קול ההופך מיידית את המערכת למולטימדיה. הע"ג ה₪ עליך לגבות 808 במהירות! אתה צריך לנהל גיבוי לרשת! לבנות ארכיב אלקטרוני! וקוק למדיום קומפקטי ואמין? כונן טייפ מגנטי חיצוני, שקל לחברו לשער המקבילי! אתה צריך 808 6קג] של אאככןא<220) ברוכווזונווספטתחווו או אם כמות הגיבויים קטנה יותר - קיים גם טייפ של 8וא 800. נציגות בלעדית בארץ: רנסאנס אלקטרוניקה בע"מ פמסוזטטוז151 22 ה760 - ח(24? 06ה26081558? ת.ד. 16 כפר סבא 44100 טל: 09-7661090, פקס: 09-7654872 [6.1ח.ח1510ש61ח 69 68158 :811]- וח36|0.60+זסקקט5 60₪.ץזמזזת0ק 5 שע בכל בעיה שיש לך עם מוצר 6ש, במיוחד מוצר חומרה, תוכל להתחיל את החיפוש למקורות עזרה באתר הזה. לא פחות מ- 0 יצרנים קשורים בהיפרלינק למנוע החיפוש הזה, שיביא אותך לעמוד הבית של היצרן, או לקבוצת 118606 שיכולה לעזור לך. 5 ד 60.60ד ועו הפרות באתר הזה לא קשורות לגייטווי, הן מהוות ציון גרפי לאיכות של התוכנות בקטלוג המתיימר | להיות | "האוסף האולטימטיבי | של תוכנות 100% /'י. מבחינות רבות אתר זה דומה ל-006.00₪ז₪ו5.ששא הנזכר לעיל, אלא שיש לו יתרון בכך שיותר ממאה "אתרי ראי" חוסכים לך את ההמתנה לשרת שיתפנה לעזור לך. וה60.קט6הטד 60% קשמאשז שו אתר זה דורש תשלום חודשי של 4 דולר לחודש כדמי מנוי. בתמורה אתה מקבל שירות עידכונים מקיף בכל הדרוש למקצוען מחשבים: דרייברים, אנטי-וירוס, סיפריות ‏ 1כ, תוכנות עזר שונות, שאלות ותשובות בנושאים שוניס ומראי מקוס לתיעוד נוסף. 150% דַ655הָבק 60/ 60.א11806%ד 0 ומת שו תרגוס חופשי לעברית של שס האתר הזה הוא "עמודי 8ם/ מסריחיםי. | המו"ל והעורך הראשי, וינסנט פלנדרס, לקח על עצמו את התפקיד כפוי הטובה להראות לכל משתמשי האינטרנט מה לא טוב באתרים שהוא מ 3% ך ל ך כ"מסריחים". לזכותו יאמר שהשיפוט שלו מבוסס על טיעוניס מפורטים ומשכנעים. 01616066.601ז סע 7 זה אחד האתרים הבודדים שנופלים בקטיגוריה של י"יקריאת חובה" לכל מי שממתעניין ב-69\ היוס ובעתיד. תמצא כאן מידע מקיף, קבוצות דיון, טיפים, הצעות עבודה, תוכנות להדגמה וכל דבר אחר שיכול לעזור למנהל אתר להתמודד עם האתגר של הרשת. ץזבּזפ!.] 6006ז₪6)6 36 קשועששש/ת/זק/6א0 3 שעוו +ץתהתמון הסיפריה של אירגון הגג של ה-65/ כוללת את כל ממשקי הישומים ([?) והתקנים המעודכנים לכתיבת ישומי טט6\. חברי האירגון מקבלים גם מידע מוקדם, כדי להגיב על ההצעות לתקנים לפני שהן הופכות לנחלת הכלל. ב 0 72 מגזין אלקטרוני לדור דיגיטלי. תמצא כאן את העידכון האחרון לנושאיס האופנתייס בסייברספייס, חדשות על גיבורי תרבות הפופ, סיפורים מהברנזיה וכל מה שיכול להזרים אנדרנלין סיפרתי בעורקיו של גולש צעיר. ] 5 או7ג46א 0 אתרי אינטרנט % |ַח50ז6ק זטסצ 60 אקץ עשתו האתר הזה מוגדר כמנוע חיפוש אבל הוא דומה יותר למדריך טלוויזיה דינמי, המפרט אירועים שקורים עכשיו או עומדים להתרחש בקרוב ב-60/. ויש גם סקירות ביקורתיות על 70,000 אתרים, ממויינים לפי נושאים. 21 60 מאכ2 שו האתר של אוצגס-21 נכנס לרשימה שלנו לא רק בגלל הקשריס המשפחתיים. זה באמת אחד המקומות בהם תוכל לקבל תמונה רחבה על מה שקורה בתעשיה, כפי שהיא משתקפת ביותר | מתריסר המגזינים המקצועיים של בית ההוצאה שלנו. בנוסף תוכל לרכוש ציוד ותוכנות בקניון | אלקטרוני, לשוטט בסיפריית תוכנות חופשיות עצומה, למצוא הצעות עבודה ולוחות זמניס של תערוכות חשובות. 06 5טח6!) 686%חהום 6 מאזזאספשטאמעט שו כמה פעמים ישבת במסעדה מפוארת, קורא את התפריט ומתחרט על כך שלא ביררת מראש מה מגישים שם כאוכל ובאיזה מחיר! באתר הזה תמצא את התפריט של מסעדות יוקרה בערים הגדולות של ארהייב, כולל תמונות, הסבריס ומחירים. גלוש עי= :יכ זסט וס לשס כקורס הכנה לטיול אמריקאי. 06 |6הה3ח6 עוסטס56ום 60 צעא5ע1560כ ששו האתר הלימודי-בידורי הזה קשור עם ערוץ הטלוויזיה המפורסם, אבל הוא פחות י"מכופתר". אתה יכול לשוטט במאגרי הידע הצבורים, בו בלי להרגיש שזה אתר חינוכי, לאסוף מידע למחקר בכל נושא תחת השמש ולשכנע את הילדים שלימוד יכול להיות שעשוע אמיתי. ו ]|6011)60 5 60% .פאז וו האתר הזה משמש נקודת פגישה למומחים ולהוגים בעלי חזון הדנים בכל האספקטים של התרבות הטכנולוגית וההשפעה על העתיד. איכות המשתתפים והעריכה המיוחדת עושים את הביקור באתר לחווייה מסעירה. ננוב ו - ב גי פא 6 +ח6וחהו13ו6)ה= 60% ]אכ עו האתר הזה מקודש לבידור ולעיסקי שואו-ביז, עס דגש על קבוצות דיון והשתתפות פעילה של החברים. המועדון נוסד לפני שניס במסגרת קומפיוסרב וכיוס חברים בו מיליוני גולשיס חובבי בידור. 6 מגזין ישראל אפריל 1997 - בשיתוף משרד התקשורת ומשרד המדע אסמ"י, מכון היצוא, הרשות לעסקים קטנים כחסות התאחדות התעששיינים ואיגוד לשכות המסחר "מידע בעידן האינטרנט" לקבלת פרטים והרשמה: טלדן מערכות מידע בעיימ. ת.ד. 18094 תל-אביב 61180. טל: 03-6950073, פקס: 03-6956359 חח מז .6110 ₪ 11:181097ה 6 .60 51 וז סוחד [60.1. ה6163ו//: קז וח 8 6חו!חס !₪ 60% מא1ן]אסת שעו המועדון המתחרה ל-600%6 הנזכר לעיל. תמצא כאן רכילות עסיסית מברודווי ומהוליווד, טורי ביקורת על פרטיס ומחזות, סיפורים על סלברטאים וקבוצות דיון מגוונות. 4 5פזטסוט 05.60 0אש6זקם שו האתר הזה הוא המקור הטוב ביותר למתכוני גורמה, למסעדות יוקרה ולחייס הטובים בדרך כלל. הוא מעודכן יומיומית עם מת כונים חדשים, למי שלא | יכול לאכול פעמיים את אותו . תבשיל. אפיקורוס הזקן מתהפך בוודאי בקיברו כשהוא שומע על מה שנשאר מתורתו הפילוסופית. 6 63 עסקטק עקטבּוז 600 עקקשקץקץ הת השם, שפרושו המילולי הוא ייהגור המאושריי לא מתייחס לחיות מחמד אלא לחובבי משחקים, שמכורים לגציסטיק ומוצאיס את אושרס בעולם | הדמונות הדיגיטלי. אלה ימצאו באתר הזה את כל המידע האפשרי על כל המשחקים עבור כל הפלטפורמות וקישוריס עס אתרים המוקדשיס למשחקים ספציפיים. 6 סוצעס!) 6%חז6)ח! 8.60 ששו מסד הנתוניס לסרטים כולל יותר ------‏ 100 אתרל אינטרנט ממיליון רשומות מידע על יותר מ-80,000 סרטים, מאות אלפי שחקנים ומקצועני קולנוע, תיאורים מקוצרים של עלילות סרטים, תמונות וקטעי מוזיקה מפורסמים, ביקורות ואנקדוטות. כל מה שחובב קולנוע/מבקר סרטים עשוי לחפש סביר שימצא כאן. זס/צ'05;א 60 .כ1אסעשוכזא עו באתר הזה יכולים בני 8 ומעלה למצוא שעות ארוכות של עונג ואתה יכול להשאר בטוח כי בגלישה הזאת הם לא יצאו לתרבות רעה. האתר דורש מעט מאוד מהגולש ומתוכנת הדפדפן - רוב הפעילות מבוצעת עיי מנוע השרת, שפועל כמו משחק פ6. 316.60 60%ת6זהש שו מועדון השידוכים מזמין אותך לביקור אורח בחינם, | כדי שתתרשסם/תתרשמי מהאיכות של הקליינטורה. אבל כדי להצטרף למועדון תתבקש/י לשלם 8 דולר לחודש. לא נורא, בהתחשב בכך שאדם נאלץ לשלם בצלעו כדי לזכות בהזדמנות לפגוש את חווה. (הנחש היה ממולח יותר. הוא הסתפק בתפוח גנוב). הוה 69 זט 6( ו .חל מס ומס ) !110 = ול עס -- הש" 7 ₪ = אא 2ופוסח5 .זו 81260 ספת שו עוד אתר שמוקדש לחדשות עסקי השעשועים, עס רכילות עסיסית מחיי הוליווד, ביקורות על הצגות חדשות, מאמריס מבדרים בסגנון סרקסטי, צילומים סקסיים וקטעי מוזיקה קצבית. סהחהוח] 5'זסוחזה] 016 6חד 60 6.א :41 עו אלמנך "האיכר הזקן" כולל יותר ממידע חיוני לחקלאים. תמצא כאן סיפורי פוקלור אמריקאיים, מתכונים כפריים, תחזיות מזג אוויר, לוחות שנה לפעילות חקלאית ולחיים בטבע. עיצוב מקורי ונושאים שלא מכוסים באתרים יעירוניים" יותר. הסוח0 6חד 60 אסזאסת שח עו "הבצליי הוא מגזין אלקטרוני היתולי, | שמביא סיפורים דמיוניים ומצחיקים ביותר. הסיגנון הוא אבסורד מוקצן, כאשר הסיפורים המופרעים ביותר מוצגים ברצינות לכאורה. 008166 6 60 = שותד3 =מזצדטס המהדורה האלקטרונית של המגזין 0166 ידבר לליבו של כל תרמילאי או חבר בחברה להגנת הטבע. המגזין מכסה את כל מגוון הדבריס הספורטיבים ל א 5 ש ר לע שות כשיוצאים ממיזוג ה א וויו והערפיח העירוני. 5000 +ח6זבק 60 שש 0דאמת ג ועו כל מה שרצית לדעת על הורות מודרנית ולא ידעת שבאמריקה זה כבר קוב /1וא₪1. עצות של מומחים (בעיני עצמם!), סיפריה אינטראקטיבית, קבוצת דיון ושאר האמצעים בהס הורים מודאגים חוסכים את המחיר של יועצים פסיכולוגיים. זסחו וק 60% אמ כאזיד הק עושו וה האתר של חברת התקשורת (במשמעות של ערוצי מדיה, לא חומרה) הגדולה בעולם, טיים- וורנר. החברה הזאת מוציאה מגזינים, תקליטים, סרטים מצויירים, חדשות אא6, ספריס - ומה לא. לרוב הערוצים האלה יש חלק באתר ה-65, אבל הגלישה דורשת הרשמה ותשלוס. 5 דולר לחודש או 30 דולר לשנה. 6חו!-ח0 וווטעגוק 60/1 קא6שע3. סאגזת משרד כרטיסים גלובלי, בו תוכל למצוא | כרטיסים להצגות תיאטרון בכל עיר ראשית באמריקה ובבריטניה. תוכל להזמין כרטיסים להצגה, מקוםס במסעדה, חדר במלון ושירות לימוזינות תמורת עמלה של 4 עד ל הולר: 5 018.60 0תדא 606 שו עיר וירטואלית| המוקדשת להערצת המוזיקה הפופולרית וגיבוריה. האתר זוכה לשבחים = על עיצוב מדליק ותכנים מעודכנים. התור קצר מב- 6 00 6ג1]. חס|83 5062100 שש מגזין אלקטרוני על אומנות ותרבות עם פוזה אינטלקטואלית. כולל חדשות מעולם | המדיה, | הספרות והמוזיקה, ראיונות עם יוצריס חשובים וביקורות רציניות של מבקרים שדעתם נחשבת. 6 מגזין ישראל אפויל 1997 עבשיו אתה יבול להרשות נעצמך להעניק לרשת המחשבים שלך לב של יבמ השרת הוא לב ליבה של רשת המחשבים שלך. לכן הוא חייב להיות אמין, מהיר, ניתן לשדרוג ולהתאים לצרכיה של הרשת שלך. גם אם מערכת המחשבים שלך אינה כולה של יבמ, תוכל עכשיו לקבל את התמורה הטובה ביותר לכספך עם אחד משרתיה רבי העוצמה של יבמ. וווווווווו וווווווווווו נוווווווווווו ליבמ מבחר שרתים - עם מעבד אחד, שניים או 4 מעבדים מקביליים; זיכרון אמין במיוחד בכל קו השרתים - -66; נפחי איכסון בקיבולות מדהימות, כולל תמיכה בתקנים חדשים - 1 6טו)-8זוו1; שליטה ובקרה ללא מתחרים; אישורי עבודה עם: 66 [[6צסא1 ,05/2) ,א פשס6מגצ !]!%01ת80 ,אות5060-0 5 6 ואפ פוגל לוין וא068 כדי לשמוע כיצד יבמ נותן לעסק שלך את התמורה הטובה ביותר- התקשר ליבמ ישיר 177-022-3888 פתוונות לעולם ק 0 5/0 60 אססץו ששו אתר בו משתתפים המגזינים האופנתיים א261911, זטסותג01, (00) ו-1]366101586116. הנושאיםס העיקרים הם מה שקורה בינו לבינה לפני, תוך כדי, ואחרי - או במקום. מה שבטוח, 4105 לא מקבלים מזה. וו ל ו 6חו|חס 6+ 60 מא011 1 שו מגזין אלקטרוני לנוער, כולל חדשות שמענינות את דור ה-א, מידע על טיולים צעירים בעולס, ספורט, טכנולוגיה ו"!גטוזו, הוזסכ!'י, אתר מגורים ווירטואלי בו תוכל לחיות עם צעירים ווירטואליים מכל העולם. 6 סו0ס1] 5'ז6!!ן!) ז6:!בּ/ )015.10 אמד1 שו בלי גרפיקה ובלי אף גימיק של מולטימדיה, וולטר הצעיר מספר על חייו במגורון עלוב בטקסס, עס סבא מחוספס והומור אדיר. זה לא אתר לכל אחד, אבל המכורים לו סובלים מהתקפי צחוק בלתי נשלטים. 0זס 60% קתתסש ששו זה לא אתר של תוכנת עיבוד התמלילים אלא מגזין אלקטרוני שעדיין מכבד את המילה, גם כשהיא לא מודפסת על נייר. כותבים צעירים ומעניינים, מגוון נושאיס ורק קמצו של מולטימדיה ימשכו לכאן גולשים שמחפשים הרבה פרוזה ומעט פוזה. 30% שסחא +'חסם טסצ 00 .אאם לתמ שו גירסה מקוונת של משחק הטריווייה הפופולרי של 618616 ותסוץ5. המשחק באינטרנט זהה לחלוטין ל-א8₪0 62 ואפשר לשחק מול יריבים מכל רחבי ה-65/ו. ויש גם פרסומות. חדשות 6ז ו אא 60 אא עו אתר החדשות של רשת החדשות העולמית הוא אחד הטובים ביותר מסוגו. ניתן לעבור על חדשות היוס או לבקר בארכיון ו סרטי הווידאו של הרשת, שכולל אלפי קטעי חדשות היסטוריים. כמו כן יש גישה לרשת החדשות הפיננסיות תזאא6 ולרשת הספורט 81/אא6. 26 5 א 120 1.50 אי האתר הזה מציע את כל התכנים של רשת הטלוויזיה 6ח20?אחסס5. שמוכרת | לצרכני | הכבלים בארהייב. המוקד הוא, כמובן, על ענפי הספורט שמעניינים את הצופה האמריקאי. 1 0166א אס 15 שרות החדשות הזה מוזן ע'יי יותר מ-400 מקורות והוא מאפשר לך להגדיר בפרוטרוט את סוגי המידע שמעניינים אותך. ככל 0 אתרי אינטונט | ------- 200% 571 ששחו באתר הזה משחקים את הגירסה המקוונת של 2000571, הרפתק את מיסתורין באווירה גותית. לאחר מבוא מזורז אתה יוצא למשימה הרגילה - להגן על החברה. ודעות שאתה מרבה להשתמש בו כן הוא מיטיב להכיר אותך ולקלוע לנושאים | שצריכים להכלל בחדשות שלך. 5וץ 186165 1.05 60 1.41 ששו הגירסה המקוונת של העיתון החשוב ביותר בלוס-אנג'לס כוללת, כמובן, את הרכילות הטרייה ביותר מהוליווד, אבל יש גם מידע חיוני יותר, כמו ביקורות סרטים, מסעדות, ספורט - לוח ומודעות דרושים ונדליין ב-416/. 95 עזט6ז6!)! 4056 חט5 60 צעאש6א 5 עו המרקורי של סאן-חוזה אינו חזק כל-כך בסיקור הוליוודי ופוליטקה 6 מגזין ישראל אפויל 1997 בינלאומית, | אבל המדורים לנושאי טכנולוגיה, מדע, אקלוגיה ומעורבות אזרחית הס מהטובים ביותר בעיתונות האמריקאית. 5 וד אס ש6!ו1 60 .פמטדדעץא עו אין צורך להציג את הטיימס של ניו-יורק. הם מדפיסים את כל הידיעות הראויות לדפוס, גם במדיוס האלקטרוני. יתר על כן, יש גם נושאים במהדורה האלקטרונית שלא מופיעים בדפוס ואפשר להשתתף בדיוניס מקווניס עס עורכי המגזין ומעצבי דעת קהל ומדיניות דומיננטיים שמשתתפים כאורחים קבועים. בי ב ו 6560 הק5שתא עו מאגר מתעדכן אלקטרוני בענייני כלכלה וכספים, המביא חומר מעובד מ-630 מקורות כשהוא מקוטלג ביותר מ-2500 נושאים. ניתן לבצע חיפושים לפי קטיגוריות או מילות מפתת ואפשר לקבל גיליון אישי, אותו אתה מגדיר לפי הנושאים שמעניינים אותך. 60) 6ח+ חס הקא 0 אקא עו תחנת הרדיו המפורסמת משדרת באינטרנט חדשות ותוכניות אחרות, שנאספות באמצעות רשת בינלאומית של תחנות. השידור נעשה בפורמט 0 ו תח ל ק מהנושאים מגובה גם ב מידע כתוב, לצורך עיון בפרטים. צו0א65ו!0ק 60 שסא65וזזסק שע האתר הזה מוקדש למדיניות ונושאים פוליטיים עכשיווים. המקורות הם: חדשות 86א, הטיימס | של לוס-אנג'לס, הניוזוויק, | וואשינגטון-פוסט אקסלנט חושפת !!! ערכת המולטימדיה המתקדמת בעולם: * סח8וח רחס חוד * 8ו0060ו6ש6ח= 97 8ה6ח= זספסזסוו 50586 * 400701 סא ז70580 * || 03106₪ סוסה סו0ט |468 * 6וו | 6הסחקס6/ * זסזסוסא= +6חז6וח! * זהּצאס5 המחיר כולל מ"עמ 5 = רח* לזרוב 17א* א.ת חדש ראשל"יצ. טל. 03-9517777 אתר אינפורמטיבי: [6611864.60.1א6. וצו קניון מכירות: [64.60.1ז3 ח[צ6. צואועו ו-[חזטס1 זה אחד האתרים הטובים ביותר למידע על פוליטיקה | אמריקאית ועולמית. [תסוזב 1 והסס.501קסק 04.00 ששו המגזין מדע פופולרי נוטה יותר לכיוון הפופולרי מאשר לשמרנות מדעית ויתכן כי זו הסיבה שהאתר שלו באינטרנט הרבה יותר צבעוני מאתרים מדעייס באמת. הנושאים: מכוניות, מחשבים, אלקטרוניקה, טכנולוגיה לבית ומחקר מדעי. 500% 60 א עו בתרגוס חופשי שם האתר הזה הוא ""מסריחיי והמוטיב המרכזי בתכנים הוא ביקורת קטלנית על כל מה שנראה לעורכיו הסרקסטים כנפוח, צבוע או סתם אידיוטי. אין מוסדות קדושים ואין יראת כבוד בפני אף אחד. צְ0סד 54 60 0547004 שחו היומון 7008 1154 חולל מהפיכה זוטא במולות האמריקאית, כאשר הוא הציע נוסחה מרעננת לעיתונות עכשיווית. לא צהובון ולא מקומון פרובינציאלי, אבל גס ללא הכובד והרצינות המביכה של עיתונים שמרניים הכבולים במסורת הקדם-אלקטרונית. [החזטס. 517661 ||ב3/ ₪000 6עו301ז16ח! 8.60 עו הוול סטריט ז'ורנל הוא אולי היומון השמרני ביותר בארה"ב, אבל מוכרחים להודות שצוות העריכה שלו הוא סופר-מקצועי, המקורות | מהימנים ביותר והמחקר מאחורי המאמרים מעמיק ויסודי. זה לא בחינם - 0 אתרי אינטרנט | -- תתבקש לשלם לאחר שבועיים של התנסות על חשבון הבית. [6חח603 ז0ה63%/ 6חד 60 אתז תו ששחו אתר | המוקדש למשוגעים לתחזיות מזג האוויר, לחזיתות, 06 4-55 שחו האתר הזה שייך ל-ג1אג, אירגון הרופאים האמריקאי, והוא מעודכן ברציפות במידע רפואי שמגיע למערכת הבטאון הרישמי של האירגון, 186 ]0 |[גחטג1 6 ה0ו3806181, [166108 ת8סהחטו/ . בנוסף תמצא שם מסדי נתוניס על מחלות, תרופות ומי שעושה מכך כסף - 650,000 רופאים. 0 תסו 15 40 4-4גבא 666 צתצג-אגרט]. אש וטא | ער 06 ער 60ו0-04 6חם סוד 0 ) ! תיה" הוה - / [ 42 ,--- 2 ,-- : אססם פו₪ 60 .8168008 עו קטלוג של 11 מיליון עסקיס בארהייב, החל בחנויות שכונתיות וכלה ב-500 של ש6מטוחסת, כולל סיווג מקצועי, מפות איך להגיע למקום וחוות דעת של לקוחות. 6חז!ח0 עה קבּזפָסום 60 עזק הא₪106 ששו סיפורים על גיבורים היסטוריים לצד רכילות טרייה על סלבריטיס של ימינו, סרטוני 0סצ מתוך ראיונות | עם פוליטיקאים, ספורטאים, | כוכבי קולנוע, לשקעים ולרמות ברומטריות. -- - = - ,- ₪ סופרים, אומנים ואלילי פופ. ב ג דשא 677 שו אתר של שוסאם (מנוע חיפוש מפורססם וטוב) המוקדש למפות של ערים חשובות בעולם, כולל רשימות ומראי מקומות לבתי- מלון, מסעדות, מרכזי תרבות, שרותי תחבורה,| מוסדות ואטרקציות לתיירים. 5 ערים בארה"ב + 25 ערים בעולם מכוסות בקפידה. 00563707 ]61.60 65 ורוו מקימי האתר הזה מבטיחים להציג בצורה מקיפה כל עיר שאוכלוסיתה מיליון ומעלה. בינתיים תמצא רק כתריסר ערים אמריקאיות, אבל הביקור באתר יכול ללמוד משהו את מי שמתכנן להקים אתר ;0 לקידום התיירות בעירו. 5 00 5 דדהאמ 68 עו האטלס הזה ממפה את הנוף הווירטואלי של אינטרנט. כל מידע סטטיסטי, דמוגרפי, שיווקי או טכנולוגי שאתה מחפש על אינטרנט עשוי להמצא כאן, כולל מיליון למונחי ה-60/ ומדור שאלות ותשובות. עזב3ּזט!] 10ז661! 60 א א18זת עו סיפריה אלקטרונית בה תוכל לקרוא את כל הטקסט של יותר מ-150 עיתונים, 800 מגזינים, 9 סוכנויות ידיעות וטונות של ספרים, מפות, תמונות וכל חומר רקע אחר לעבודת בית ספר או למחקר עיסקי. 1 טס אס) ‏ |וואשסת עו אחד מספרי הכתובות האלקטרוניות ומספרי הטלפון השימושיים ביותר ב-60/. אפשר לחפש לפי שם פרטי, שס משפחה, עיר, מדינה וכו'. אס אתה רוצה שיוכלו למצוא גם אותך, תוכל להרשס בחינס. 005 ]0 עַזבּטו.1 06.60 ששחו זה האתר של סיפרית הקונגרס האמריקאי, ללא ספק הסיפריה הגדולה בעולם. 51115 ןאו א י- אפשר | 0606 לקרוא | כך | 0606 את מיליוני - הספרים | "₪04 7 =" ו 9 אבל אפשר ל ח 5 ש -- ו בקטלוגים, = לקווא | 6 תקצירים | 44066 של משרד הפטנטים, לעיין בהצעות חוק ולהתעדכן על תערוכות ואירועיס תרבותיים אחרים. 6? מגזין ישראל אפריל 1997 7 <ג.; חודשי האביב הבאים עלינו לטובה הם כידוע, גם החודשים הטובים ביותר ללימוד ועיון. קבוצת אנשים ומחשבים הכינה בהתיעצות עם צוות מומחים מקצועיים תוכנית לימי עיון לרבעון מרץ-מאי 97. כידוע חודש יוני יתמקד בתערוכת ₪וזסא6חז6וחו, שתיערך ב-16-18 בו במשותף על ידי קבוצת אנשים ומחשבים וחברת 8ו466ז1860%10. להלן תוכנית ימי העיון 1. מיחשוב ממשולתי ציבור, 1 במאי 97 - רמדה קונטיננטל ₪ מדיניות התיקשוב של הממשלה ₪ תקציב הממשלה למיחשוב לשנה זו ₪ מגמות מקצועיות לטווח ארוך ₪ מגמות ברשויות המקומיות ₪ 0אוסהס5דטס מתי וכיצד ₪ נוהלי מכרזים ומפת"ח. 2 מידע עסקי 97, 4 מאי 97 - רדיטון מוריה כמה אתה מוכן להשקיע בפיתוח הידע שלך - ובמידע על מתחריך? ₪ הידע כבסיס לעסקים ₪ בניית אסטרטגיה ופיתוח החדשנות בארגון בעזרת מקורות ידע ₪ הידע על המתחרים ₪ הצגת פלטפורמות הידע בארגון ₪ ישומים ושיטות ניהול ידע ₪ ידע גלוי וידע חבוי וחשיפתם ₪ האינטרנט והאינטרה-נט כמנופי ידע ₪ תוכנות לניהול הידע 5. מעואבי אנועו 97, 5 מא' 97 - הולידיי אין ₪ תכנון וביצוע נכונים של פַחססתפֶתם-₪6 בארגון כיצד ₪ הכנת העובדים לשינויים ארגוניים ₪ גיוס כוח אדם לחברות עם מציאות משתנה ₪ תהליכי הסבת עובדים כיצד ₪ קידום העובדים בחברת פחזססתסת=-₪6 ₪ שימור טיפוח ואחזקה של כחח אדם מעולה ₪ הערכות ביצוע ועמידה ביעדים. 5058555 97 4 2 אי 97 - רדישון מוריה הכל על תכנון קידום עסקים, השקעות ומכירות ₪ ניתוח כדאיות ממוחשב בהשקעות, מכירות, ומימון ₪ בניית תוכניות עסקיות כיצד ₪ ניתוחי תמחיר, ניתוחי רגישות לשינויים ₪ ניתוח כלכלי אורבני אל מרכז ימי עיון אנשים ומחשבים פקס 03-6889198 נושא הרצארני הוא שמי חברה טלי פקס 0 "אי 6'// ו ה 7 ו ימי עיון בשיתוף ג'ון ברייס הדרכת כנס כלענהלי טפרויק טי הנוכנה 7 9 באפריל רדיסון מוריה ש המשימות החסרות בתכנון משימות בפרויקטי תוכנה. ג מודלים להערכת עלויות בתחום התוכנה. נש ניהול סיכונים בתחום ניהול פרוקטי תוכנה. מדוע נכשלים פרויקטי תוכנה - הצגת תוצאות מחקר. נש נייתוח כשל שיטתי וניהול פעולות מתקנות ומונעות. ש מודלים לפיתוח תוכנה. 07 ה 5 באפריל רדיסון מוריה הכנס החמישי להבטרות איכות תוכנה נועואים ב כיווני ההתפתחות בתחום הבטחת האיכות בתחום התוכנה. ב איכות ללא נייר - תהליך מיחשוב מערכת האיכות ותהליכי הפיתוח. ב ניהול איכות בקבוצות פיתוח קטנות - דרכים ומשמעויות. ב סקר שביעות רצון לקוחות כחלק מתהליך שיפור האיכות הפנימי. ב ניהול סיכונים ככלי להבטחת איכות בתהליך ניהול הפרויקט ופיתוח תוכנה. ב ניהול האיכות בפרויקטי תחזוקה. ב סוגיות שונות בניהול תצורה, שינויים וגירסאות. עיצוב פמשק גרפי למשתמו בכביברת רולונורנ 95 2 במאי , הולידיי אין נועואים ט הצגת מאפיינים ועקרונות בסיסיים של סביבת חלונות 95. נ מה חדש בעיצוב ממשק למשתמש בחלונות 95. נש עיצוב חלונות - בסביבת חלונות 95 סוגים, מושגים, מבנה מסך. ניווט בין מסכים וחלונות. נש אססו, גרפיקה, טקסט ופונטים, 6 וס דווסס, סרגלי כלים וכפתורים. נש תכנון תפריטים, תכנון הודעות, תיבות דיאלוג. ₪ בניית מנגנוני עזרה באפליקציה. ט עקרונות בשילוב צבעים בממשק למשתמש. ₪ |6החס 7 וסכןס!9/9 3 במזאי הולידיי אין] כ 200 סש אט - מסד הנתונים למיחשוב אישי וקבוצתי. כ 58 פפ) 0306 בניית אתרים ברשת משולבי 8 ומערכות אינטרהנט. כ מ סט 0306 - מסדי נתונים ומיחשוב נייד. 2000 סט סטגז0 - ניתוח ועיצוב ממוחשב עלפי נוהל מפתח. 2 שתגח קוו ססגס - פיתרון לניהול מסדי נתונים מבזורים. 2000 אפס לפיתוח מונחה עצמים בסביבת פאססתאו ו'שומ' שעמ 65. ומוס ומערכות מידע למנהלים בסביבת אורקל, וכלי ניתוח מקון - פאס. ב 58 689 06גז0 - הפתרון לפיתוח מערכות מולטימדיה. שרק הוה החסה נקהטריפה הקוהקההבהמתיה ההההה;וקבם התה האור באר הבונת המ ה אוומוה ‏ כן, אני עעונין! |יהרצות | |ליהציג [] להעוחורורי כעאזין ב-ילי העיון עועפפפרם רנפקידי 6 .- תבותכ‎ ו 60 .א הש9א00/ ששו מנוע חיפוש חדש המופעל על ידי המגזין הוותיק 186% %ז86906. בהתאס למסורת של המגזין, האתר מצטיין בגישה היעילה להשגת מידע תמציתי, תוך שימוש בטכנולוגיה בכלל לא מסורתית, כולל אינטראקטיביות גוג1. - = מר. | ה 6 הגו 60 ופא הש עו לא לגברים בלבד. האתר הזה כולל מאגר אינציקלופדי על נוש א יס "גבריים", שיכולים 5 לעניין | גם נשים. החל בבריאות ושמירה על כושר ועד לתיקונים ביתיים ועבודות י"עשה זאת בעצמך". בי 01.60 הש שו אטלס עולמי עס יכולת לרדת לפירוט של רחובות ספציפיים ואפילו לאתר כתובות על בתי בנפגוך לאתרים דומים, . ו כאן | לא 7 חושבים שהעולס משתרע בין ניו-יורק ללוס אנג'לס. 1ז חז6טסו!) 01 והטספטוו 60 סש ששו המוזאון לאומנות מודרנית בניו- יורק, 4!אסוא בקיצור הוא אחד = 100 אתר" אינטרנט ממרכזי התרבות העכשיווית הדומיננטייים בעולס. אם אתה נקלע למנהטן מוטב ותקדיש לו חצי יוס לפחות. אחרת כדאי לבקר בפחות באתר ה-ט6או שלו. הו 0% הגש עו סוכנות החלל האמריקאית סובלת מתדמית ירודה בעקבות סידרה ארוכה של פשלות ונטייה מתמשכת לחריגות תקציביות. אבל אתר ה-65ו שלה מתעלם מהצד המדכא והוא ממשיך לטפח את חלוס כיבוש החלל וגבורת האסטרונאוטיס. התמונות נהדרות ויש גסם הרבה מידע מעודכן בנושאיס טכניים ומדעייס של אסטרונומיה. ה 006 |החסוזגו 60 00% [האסזדוא עו לא צריך להציג את המגזין הזה ולהוסיף על התהילה שזכו בה צלמיו. בנוסף לתמונות וטקסטים קריאים, תוכל להאזין להקלטות ב-8641₪610, = לעיין | במידע סטטיסטי ובמפות היסטוריות, לקרוא הסבריס מדעיים המוצגים בצורה גרפית נהדרת ולמצוא חומר המיועד במיוחד לקרב את בני הנוער לטבע ושמירתו. 6 אסא 0110015877 עשר 6 האתר הזה הוקם ע"י המו"ל הגדול בעולס לספרי לימוד עבור בתי ספר יסודיים ותיכוניים. הביקור באתר מומל למורים ולמי שמחפש דרכים לרענן את סיפרי הלימוד ע"י מיזוג חומר מודפס עם חומר מקוון. 8 הזוחה 501601166 ]6.60 ערו המגזין מגשוחטוח. 10וווחטו56 הצליח במשימה הבלתי אפשרית, להביא מידע מדעי מעודכן ומהימן לחלוטין לציבור רחב של חובבים. כמו בגירסה המודפסת המידע מוצג ללא מתמטיקה ובשפה כמעט יום-יומית, מפי המדענים הפעיליס בתחומם ובליווי גרפיקה ברורה ונקייה. 6 :45 סד 1 ז6+ח! 6+ חס ה0וזהוחזזס)ה! 5.1006.00 סד גם זה אתר של סיפרית הקונגרס ובו אתה יכול לעקוב אחרי תהליכי החקיקה על גבעת הקפיטול.מעניין להשוות אותם אם מה שנראה באתר הכנסת (6%%611.60.11ח8. שושש), | שנפתתח לאחרונה. 58 עח/ 6חד .16 ו א.ת 1דזו ו האתר הזה מתוחזק עייי המרכז הלאומי האמריקאי לחינוך מדעי באוניברסיטת וויסקונסין. האתר מתמקד בהסברת הרקע המדעי- טכנולוגי לאירועים בחדשות, בעומק ובפירוט שלא קיימים בערוצי המדיה האחריס. מא 5 861 5616865 ו כרי עזר וחיפוט מידע 0 ה 6 את שו אחד ממניעי החיפוש הטוביס והיעילים, שלא יבזבז את זמנך על גלישה בכיווניס לא סבירים. ראה גם במאמר "חופש החיפוש" בגיליון זה. 0 07801.6 עו מנוע חיפוש המבוסס על אינדכס שמקיף את מלוא הטקסט של יותר מ-50 מיליון מסמכים. אם המידע קיים ב-65), ₪01806 ימצא אותו. יור 100.60 ששו מנוע החיפוש הראשון ב-65/ והיחיד שנשאר נאמן לתפיסה המקורית | שלו: | האתרים המקוטלגים בו עדיין צריכים לעבור ‏ סינון | ע"י עורכים אנושייס, שמגביליס את הכניסה לפי סף איכותי. חאש +3חד 00 ע6חד ספ ששסוז ?ודו /א 1/6 .51111.1 א ששו זוי באתר הזה של אוניברסיטת נאשוויל לא מדברים על אלוויס פרסלי ומוזיקת קנטרי, אלא על שימוש נכון בשפת )1אך1. פרטים בסיפריה /66ג8!וחום/. 4 0 מגזין ישראל אפויל 1997 ה- ו שלך מחכה לחתיו =4 הגרלה זה לא חלום . אתה יכול באסת לזכות במחשב. , סה ?לאאוחד אפו חלומי אם תה'ה צין החותמים על +או62מא 6 |/או 6 מדיה מגזין. מפרע המהשכ: :36 סהל>אוחד אפו עֶם מעבד פ(שיום 120 מגהר), 16 מגהבייע זכרון, מסר צבע אקטיני "10.4 דזד, דיסק קשית 1.0868 וכו(ן ואסח-ק6 א6. ו , חתום ה ום וזכה מחו : אל: 6מדיה בע"ס, ת.ד. 11438, תל-אביב 4 פסקס: 03-6889207 טלפון: 008-מ" כד' להשתת בהגרלה עליר לחתום על : הסגזינים לא יאוחר שַה-30.4.97. : 5א|462א 26 המהדורה הישראלית ₪ ה (יתן לחתום טלפונית ולחייב כרעיס אשראי ה בטלפון 03-6385868 או ל5ק00 את השוכר : אמדיה סגזין הבה = > למספר 03-6889207. : ד חתימה ל-10 גליונות, במחיר 239 שי = כתובת ו . ו : ]אגא +> 6למדיה מגזין בו(וס ם (50 5 לחותמ ם ך] חתיסה ל-10 גליו(ות מכל אחד, טל. גגית ---- *- 10 שעות התחברות לאינטו(ע ;| במחיר 398 שיח טל. בעבודה א חודשי שירות 885. (א לחייב כרטיס אשואי 1 )ויזה 7 ) ישראכרט 1) דיינוס 7 ] אמריקן אקספרס ההגרלה באישור הממו(ה על ההגרלות באוצר ובפיקוח עו"ד עובדי 6מדיה בע" ובני ששפחות'הם אי(ם רשאים לאשתתף : מ0פר 5 == בתוקף עד תקנון מלא של ההגרלה (יתן לראות כמשודי 6?מדיה בע"מ . חתימה 5 תד 6 להשיג בדיוור 6 161676006 .]!דו] 6חד ש18.60מא 5 ששו 60 561 במעבדת המחקר ג[סא5 האמריקאית כבר לא עובדים על מלחמות הכוכבים והם מחפשים גם הזדמנות לייומות עיסקית. בסיפריה [ה₪ם.161 ]וו מלמדים חוקרים ומדענים איך להציג את מאמריהם לפירסום ב-ט6/. 1 0 סח ₪6415660 6חד .00118 מבוא לשפת. .ואזא, כולל שיעורים בסיגנון "צעד אחר צעד" ומפרטים של ההרחבות המעודכנות | ביותר | תמצא בסיפריה --11א81106%/11-80881%/. [וז1. זה 1 [שם כל קנייה מעל 58 ש"ח] היכרות עם חלונות 95 . הזמן אינטרנם. . [פאואר-פוט , ואל + 9 הש היכרות עם אקספלורר 3 אח קטלוג הסברים החדש הבולל םםו טברי מחעוב בנושאי ישיר בטל': 03-6773898; פ 0 אתרי אינטרנט 363 ]. /0) הזמ שסא6 הש ו מ 0 טכנולוגית האנימציה של תוכנת 5006 היא אחת הפופולריות והיעילות ביותר לישומי סטאו. באתר של חברת מקרומדיה תמצא את המידע המלא ביותר על הטכנולוגיה ועל אתריס המשתמשים בה. הח 6'5חוו306וו 60% כאזשוכ ג עו אתר הדגמה לכוח של תוכנת זוע ליצור קבציס המשלבים אנימציה, מוזיקה, מלל וגרפיקה סטטית. הסיפור על חייה של צעירה בשם מדליין מתעדכן מדי שבוע. היכרות עם נטסקייפ 3 שניקֶס קיוטקסם ‏ (ספרי לדים. קס: 03-5746513 5 6 500 0%'5א₪06% קסק 63 636 /60 זקא6סאק0סק עו .)זו משחקים המופעלים בטכנולוגית טוג אואטטו5 בתוך הדפדפן שלך אתה יכול להוריד מהסיפריה הזאת. אלה לא המשחקים החכמים ביותר בשוק, אבל הם מצביעים על כיוון מעניין לעתיד. 0 16001.6 עו ספר הכתובות המרכזי של אינטרנט. כאן תוכל להרשם ולשמור על אותה כתובת דואר אלקטרוני ללא קשר עס ספק השירות שלך. זו 60 .כא 561803 ששו ספר טלפונים וכתובות מקיף ביותר.כל מי שנרשם לאיושהו שירות מקוון או טלפוני ימצא כאן במוקדם או במאוחר. ?זז ])סחש 60 מתתז וס שו אינדכס אתרים פרטיים + כתובות דואר אלקטרוני + דפי הב הפופולרי ביותר באינטרנט. 5 6%9ח3|ק 60 .פדט א זק עו בקר בסן פרנסיסקו הווירטואלית או באופרת |]ואא באתר זה, המשמש מרכז הדגמה לטכנולוגיות מציאות ווירטואלית תלת-מימדית באינטרנט. עו סיליקון גרפיקס הוא הכותח המרכזי מאחורי המגמה להרחיב את ה-65\ לעולס ווירטואלי, תלת-מימדי | ואינטראקטיבי. באתר שלה תוכל להתעדכן בחידושים | האחרונים | של הטכנולוגיה ולהתרשס מהדרך בה מקצוענים אמיתיים יוצרים עולם בדיוני. 06 אחץ1טם/ סחד צובּזפו] |הּטדוו ודו השדחו עו ה שש כ0) אאץ. זמ אינדכס מקיף על מאות אתרי .א /. נקודת התחלה טובה למי שרוצה להתנסות במציאות 60/ ווירטואלית. זמא.סתש ששו טכנולוגית הווידאו הישראלית מזרימה חיים במאות אתרים באינטרנט. באתר הזה תמצא מראי מקום לטובים ביותר. 60 סשץ ששו טכנולוגית 1/0 גם היא מנסה לנגוס בעוגת הווידאו הזורם באינטרנט. אינדכס לאתרים המשתמשים בה תמצא כאן. וב ו יד 60 מאסנכ4 ששח האינדקס המקיף ביותר לאתרים באינטרנט המזרימים מוזיקה וקול בטכנולוגית סושט ₪61. 5-ו 18.00₪תמ6אס6מ/ז שו מדריך מעולה לאירועי מוזיקה ב-60/. כאן תמצא מראי מקום לאתרים בהם משודרת מוזיקה חיה, | קונצרטים | מיוחדים וסיפריות מוזיקה. אזסש6% 35% 66וחודך השעש עוד מדריך לאתרי 0ו6ט₪6914 ואירועים מוזיקליים באינטרנט. כיסוי מקיף ומעודכן לכל סוגי המוזיקה. 06 6 מגוין ישראל אפריל 1997 זה הזמ להצטרף למורום המנמ"רים הפורום כולל היום למעלה ממאה חמישים בכירי מנהלי מערכות המידע בישראל. מטרת הפורום - לעזור לחברות וארגונים בישראל לנצל את היתרונות האסטרטגיים הגלומים במערכות המידע, ולהביא לניהול נכון של המשאב החשוב ביותר בחברות העתיד: המידע. הפורום יסייע לחבריו לאמף שיטות ניהול חדשניות, להיחשף לטכנולוגיות עתידיות, לפתח קשרים אישיים ולאפשר חשיפה תקשורתית אישית ואירגונית. עד כה קיים הפורוס מפגשים בנושאים של: מערכות מידע כנכס אסטרטגי לארגון ₪ פיתוח מנהיגות ניהולית למנהלי מערכות מידע ₪ חטוי טכנולוגרניהולי ועסקי לחברות העתיד 8 איכות ומצויינות בניהול מערכות מידע ₪ חדשנות בקבלת החלטות מיחשוב 6 שירות לקוחות בענף המיחשוב הפורום קיים מפגש הכרות בן יומיים באילת, הפיק לחברים תעודות חבר, והעניק להם אוגדן למאמרים ותקצירים בנושאי הניהול בהם הוא מטפל. הפורוס פרסם כתבות בעיתונים השונים (ידיעות אחרונות, האר, גלובס ואנשים ומחשבים). פרסומים אלו כללו סיקור פעילויות הפורום, ראיונות עם מנהלי מערכות מידע ראשיים וכתבות בנושאיס הרלוונטים. מנהלת הפורום: הגב' נגה קינן, מנכייל ביזנס לידס חברה לייעו. הצטוף גם אתה ורשום את הבכירים שאתן. לוח מעילויות הפורום מרץ - יולי - 1997 מעילויות שווטפות - פעילויות נוספות ל הלחה 6 בנמו = משלתת פורום המנמיירים לתערוכת ה-ז6:91 בגרמניה, ו 8 הקמת אתר הפורום באינטתט 0 באפריל = משלתת פורום המנמיירים לשבוע 0861/5 בוינה, אוסטריה. 8 הפקת יומן הפורום (יצא בספטמבר 1997) 7 באפריל ישיבת ועדת הפורום לנושא שירות לקוחות בענף המיחשוב. 8 מתנות לילדי החברים בפורום 7 במאי מפגש פורום בנושא: מקורות למימון, ניהול ותיקצוב פרוייקטי מיחשוב. אירועים מיוחדים 8 ביני מס ושוחשוח1 מסלול מיוחד למנהלים בכירים (610) קוקטייל מיוחד לחברי הפורום 1 ביולי אירוע שנתי של הפורום בנושא תקשורת ומיחשוב ביזנס נה אנעוים ו לו יידס / א = חברה ליעוץ ניהולי הדוס האינםרנם שננו הוא כבוכם 5% אסז5 וטא הברה המובילה עוראל באפדום. לנרחוך. ו|6צסצ נובל ישראל 610 גלובל ינטראל: 6%] = וו יש שו 1984 (8705ו5ע5) 1 11:] במורצ .₪ 5519008 ז18קוחס ל אל: פורום מנהלי מערכות מידע ראשיים פקס: 03-6889207 עבור מיכל מלמוד טל' 03-6385855 ו ל 2 כן! אני מעוניין | ] להצטרף לפורום מנהלי מערכות מידע ראשיים | ] לקבל מידע נוסף על הפורום - > % 1 שם תפקיד חברה 5 פּ + 02100 ל טל' פקס |( , [ 8 / חנות אינטרנט" אלו משדרות ו בקביעות מידע בנושאים שונים, כמו חדשות, ספורט או שערי בורסה. השרות ניתן בחינס - התחנות (או ערוצים) ממומנות על-ידי פרסומת. המשתמש מוריד תוכנה מהרשת (חינם, כמובן) איתה הוא מגדיר את הנושאים בהם הוא מעוניין ואת פרקי הזמן שבין עידכון לעידכון. בסקירה זו עסקנו בשרותים המספקים תוכנות-לקוח להורדה אוטומטית של החדשות מהרשת בזמן שהמשתמש לא עוסק בגלישה פעילה. הכותרות או התקצירים מוצגים בחלון קטן או בפס-מלל נע (הקרוי טיקר, א5אסוז) בתחתית המסך. לחיצה על אחת הכותרות מורידה את הכתבה המלאה על כל המסך. למרות הנטיה להשוות את ערוצי האינטרנט לשידורי טלוויזיה, קיימים הבדלים עצומיס מאת: דיוויד לידסקי, תרגום: ישי בן דוב שירות הזרמת חדשות אינדיווידואליות 1 -8ם ) ביניהם. מלבד היכולת לבחור את סוג המידע המשודר, הוא מגיע באמצעות האינטרנט, ומכיל היפר-קישוריס המובילים בחורה ל- טטו. החומר המתקבל מגיע במגוון רחב יותר של פורמטים, כולל טקסט, גרפיקה, טבלאות מידע, יישומי ג'אוה, ואפילו תוכנות. בחודשים האחרוניס זכינו לראות פתרונות חדשיס ומגווניס לבעית מיון המידע ב-60\. ספקי המידע לומדים אט-אט לספק את המידע כל אחד שפתח ציתון או ראה חדשות בטלוויזיה בחייו יכול לומר שלא כל הכתבות המופיצות באמצצי תקשורת אלו מצניינות אותו בהכרח. טוג חדש של שרותי אינטרנט מאפשר למשתמש לבחור באופן מכוזן מראשו את סוכ החדשות ואת אופי הידיצות המוצברות אליו. 6? מגזין ישראל אפריל 1997 ארבעה חברים חותמים על שוּקגּפָגּ!/א 76 או 6סמדיה מגזין - והחמישי מקבל מנוי חינס! ואם את/ה כבר מנוי/ה של המגזיניס למחשבים הטובים ביותר בעברית, תוכל/י להחתים ארבעה חברים ולכות בהארכת מנוי ל-10 גיליונות נוספיס בחינס. או לתת מנוי במתנה לחמישיה האהובה במחיר של 4 בלבד! התנאי היחיד: ארבעת הנרשמים בתשלום הם מנויים חדשים ולא חידוש של מנוי קיים. אפשר לערב מנויים ל-2902186ג] 26 ול-6פמדיה מגזין באופן חופשי ולבחור את החמישי כרצונך. אפשר לחתום טלפונית בחיוב כרטיס אשראי או לשלוח את השובר בדואר או בפקס. וכולם סשוקתפים בהגרלה אס החתימה תבוצע עד ל-30.4.97 ישתתפו כל החמישיה המאושרת בהגרלה השניה של מחשב מחברת 365 36 אחוד 181 בשווי 12,000 שייח. ההגרלה תערך ב-15.5.97 בנוכחות עו"ד. פקסס את הטופס ל-03-6889207 או טלפן למחלקת המנויים 03-6385868 עוד היוס. זכור, התאריך הקובע הוא 30.4.1997. אל תפספס. לפרטים, טלפון 03-6385868. אל: 6מדיה בעיימ, ת.ד. 11438 תל-אביב 61114, פקס: 03-6889207. נא לרשוס כמנויים למגזּינים את הרשומים מטה ולרשום אותי כמנוי חינם ל- 4 10 גיליונות וג או ב 10 גיליונות 6סמדיה מגזין. שם טל (בית) טל (עבודה) פקס כתובת | 00 מנוי מספר ו 1 בתשלום ב 10 גיליונות לֶא 76 ב-239 שיח 1 10 גילינות 6שמדיה מגזין ב-239 ש'יח ! 2 בתשלום ב 10 גיליונות טְמוְּגּגּ]/א 6 ב-239 שייח 4 10 גילינות 6שמדיה מגזין ב-239 שייח | שס =----.%0/() טל (ע) [₪0 --06%(₪>----- טל (0- | כתובת ו כתובת - 8 1 לחייב: ב' ויוה 1 ישראכרט 1 דיינרס 1 אמריקן אקספרס חתימה : לחייב: 1 ויזה 1 ישראכרט 1 דיינרס 1 אמריקן אקספרס חתימה 000 > מספר כרטיס -‏ | בתוקף עד ּ: מספר כרטיס = = - בתוקף עד 1 ב מצורף שיק בנק / ו : ב' מצורף שיק 000 - בנק - יש ונכש 50ב בסשת שש ובם כ כם בעב כ םות ב כ טכ ב נבן 8 הלווקרה הק הוור הקוק 2 הנר הקוחה ווה 3 בתשלום ב' 10 גיליונות טחושקַגּ]א 76 ב-239 ש'יח = 10 גילינות 6זמדיה מגזין ב-239 שיח : 4 בתשלום ב) 10 גיליונות טחולגּיְגּ]א 6 ב-239 שיח 1 10 גילינות 6שמדיה מגזין ב-239 שייח שס = טל (ב) - טל (ע) שס 1 - טל (ב) 6 == כתובת . . | כתובת 8 09 לחייב: 1' ויוה ₪1 ישראכרט ₪1 דיינרס 1 אמריקן אקספרס חתימה | לחייב: ב ויזה 1 ישראכרט 1 דיינרס 1 אמריקן אקספרס חתימה מספר כרטיס בתוקף עד 0000 | מספר כרטיס > == בתוקף עד ב' מצורף שיק , = בנק 00 1 מצורף שיק = בנק ההשתתפות של עובדי 6קמדיה בעיימ ובני משפחותיהם אסורה. 4 וח שו ה מציג את חדשות 0 הספורט 6 וה מסך הפתיחה באופן אישי ומכוון. ה-6/ כיוס הוא לא רק מקום אליו מגיעים; הוא מגיע אליך גם מבלי שתתאמ. מה בדקנו 6 סקרנו שרותים = המציעים תוכנת-לקות אינטלגנטית שמשתמשת באינטרנט כמקור לחדשות, מידע ועידכוני תוכנה. הכללנו אך ורק תחנות שמספקות קישורים ל-69או ושיכולות לפעול גם כשהלקות אינו מחובר לרשת בקביעות (מנויים המחוברים באמצעות הטלפון. בחברות רבות העובדים מחוברים לאינטרנט באופן קבוע על-ידי קו נליין). לא סקרנו שרותיס המתאימים אך ורק למצב זה, אך חלק מהתוכנות מכילות כלים מיוחדים המתאימים לסוג זה של שרותים. תוכנות אחרות שלא סקרנו אינן מספקות קישורי היפרטסקסט, או שאינן ישימות ברשת האינטרנט הציבורית. 8 00 אליכם הביתה השרותים השונים מציעים דרכים רבות להביא את המידע אליכם הביתה. 6הו[ה0 07231% ה ר-אזסאשטא 068%1וחוס? מציגים את החדשות והמידע על יישומר המסך", בהנחה שתוכנה כזאת מופעלת אוטומטית בזמן שאתה לא משתמש פעיל במחשב . קיימת קבוצה של שרותים המציעים "טיקר" (₪0%6) צף, המשתלב בשולחן העבודה בלי שיפריע לעבודה הסדירה. הטיקר של !ססוגצ צוא מתחבר אל מגש המערכת של 5פגו\ או זא או אל שומר המסך, ומגלגל שם את הכותרות. לא כל התוכנות מציגות כותרות לפי הידיעות הזמינות. זסוג6ומטות וס 6 6מווחטום1 פועל מתוך הדפדפן ומתריע רק כאשר יש מידע חדש באתריס אותס הוא אמור לבדוק לפי דרישת המשתמש. 1061 א משתלב כצלמית צנועה על שולחן העבודה, המשנה את צורתה בהתאס לידיעה שהתקבלה. 0%%00ג2 קופ למסך ומציג אנימציה או כותרת עס קישור היפרטקסט, או שהוא מתקין שומר מסך או תמונת רקע למכתבה. זו אס8-ח]1 של נטסקייפ מוריד עמודי ,1וא1 ישירות אל תיבת הדואר שלך. חס ק1, 6 500% (-זטמט 1 6331801 של גההוג]/ מאחסנים את הישוס הדרוש לצורך לעיניך בלבד הורדת המידע במחשב של המווי, ואין צורך להוריד את הישום בכל פעם מחדש. כל התוכנות הללו מוצעות | בתינם, מלבד 4ו66חחוג. רוב ה יצ רניות מהאינטרנט אל הלקוח בשתי דרכים: דחיפה או משיכה. בשיטת הדחיפה, השרת יוצר את ההתחברות עם הלקוח ברגע שיש לו מידע חדש עבור מתבססות על | הלקוח. בשיטת המשיכה, הלקוח מבקש ספקי מידע שיפיצו | מהשרת להוריד לו את המידע החדש על-פי את התוכנות | בחירתו. מלבד הטיקרים, כל השרותים כחלק | מחבילת = מציעים יכולת דחיפה בזמן שקיים חיבור פעיל שירותי | מידע. | לשרת. לטיקרים ניתן להורות למשוך מידע יוצאות | דופן | באופן אוטומטי בפרקי זמן קצובים. תוכנות מבחינה זו הן ]1 ן-6%1וחוס, שמפרסמות את אחרות יכולות למשוך על-פי לוח-וּמנים (בחיבור קבוע לאינטרנט כמו קו נליין) או בזמן שיש חיבור פעיל (למי שמתחבר באמצעות קו- מוצריהן גס באופן עצמאי. טלפון). לדחוף ולמעווך עד כאן ראינו את ההבדלים בממשקים ובצורת ההצגה של התוכן המסופק אבל, המוצרים האלה נבדלים גם ברשתות התקשורת ובערוציס המשמשים להעברת המידע, ובאופן בו המידע נמשך או נדחף מהאינטרנט אל הלקוח. יוצריה של 8₪ח8/ו64% בחרו ליצור סביבת גיאווה שלמה, על-מנת להתאים למירב הפלטפורמות. 0%\66ג8 מוריד את המידע רק כאשר החיבור לאינטרנט אינו פעיל, ובכך מגדיל לעצמו את רוחב הסרט ולא מאט את הגלישה. 6חומחטה] מציעה עצס בשס ז0וסטהמססזטקץ, שמציג ומעדכן את הקישוריס המובילים למידע המבוקש. היתרון המשמצותי והמהותי של ערותי החדשות באינטרנ ש הוא ביכולת לסנן מראש את המידצ ששרותים אלו מספקים. בלי ההבדל הזה, לא היה כאן שיפור משמצותי צל פני 2לישה רגילה ב-פשוו. שרות גו60חזזוג. עוקף את הפקקים והמלכודות הפוטנציאליות של האינטרנט על-ידי שימוש ברשת הקשר האלחוטית של זימוניות (9ז6פַגק). מנויים של שרות זה קונים מקלט מיוחד בצורת פירמידה (5150 בארה"ב), המתחבר באמצעות כבל טורי אל המחשב. השרות משדר תקצירים וכותרות אל שולחן העבודה, אך צריך להתחבר לאינטרנט על-מנת לראות את הכתבות המלאות. שרות התאמה אישית היתרון המשמעותי והמהותי של זה אינו שרותי החדשות באינטרנט הוא 8 ביכולת לסנן מראש את המידע בישראל, ששרותים אלו מספקים. בלי אך יש ההבדל הזה, לא היה כאן שיפור לציין שאין משמעותי על פני גלישה רגילה כל מניעה ב-60ו. | חלק מהשרותים להקיסם מחלקים את המידע שהם תחנת מידע מספקים לקטגוריות מהם אלחוטית המשתמש מגדיר את כזו ללא העדפותיו. ישנס שרותים שמאפשרים רישיון של תחנת רדיו. בלי קשר למידת התחכום של המוצר או השרות, המידע מגיע לבחור את מקורות המידע, כלומר את הספקים שישלחו אליו את החומר. למרות השיפורים 6 מגוין ישראל אפריל 1997 הללו, יש עוד הרבה לאן להתקדם בנושא של התאמה אישית של המידע אל המנויים. כאשר ספקיות התוכן ילמדו לנצל את הטכנולוגיה על-מנת לשפר את יכולת ההתאמה האישית, נהיה כולנו עדים לתמורה יסודית בשיטות איסוף המידע שלנו. עד אז, כדאי להצטרף לחוד החנית של הטכנולוגיה זו ולראות את המידע מגיע אליכם הביתה. .0ח] 6516705 ש6/6א67 06 6037%ו1. (חינם) הוא למעשה גירסה קלה של א67087ו41, שומר המסך המוכר. ההצעה מושכת למראית עין, אבל אז04טו 06 לא מגיע לרמה של אחיו הגדול מבחינת תוכן ואפשרויות התאמה אישית. עדיין, שני המוצרים בנויים על אותו מנוע, ואין צורך לקנות את הגירסה המסחרית על-מנת לקבל את השרות. המקורות לחדשות הם שירותים מכובדים, כמו 016 1110578160 פזזסק5 טא 72 ,עְג0טד 8 וכדומה. שומר המסך מציג רק כותרות ותקצירים בנושאים שמענינים אותך - אתה יכול להגדיר עד 7 נושאי ספורט ועוד 25 מניות למעקב - וכדי לקבל את המאמר המלא עליך להפעיל את הדפדפן. בנסיונות שלנו התקשנו לקבל מידע ספציפי על קבוצות מסויימות או מניות שונות. משתמשים בחיוג טלפוני יכוליסם לתומן התחברות אוטומטית לצורך התעדכנות תקופתית, שאחריה הדפדפן מתנתק. עם הצרכים שלך פשוטים יחסית ואינך נוקק לקישורי היפרלינק, אזי תוכנה זו יכולה לספק אותס. א " בחיות העורכים 8 וה חו6זח! 6צו.! בן6וז'ווה )וסש6%) 80306351 עס ממשק מלוטש ושיטת העברת המידע בשידור אלחוטי, שעוקפת את הפקקיס ברשת ומקטינה את חשבון הטלפון, שירות זה זוכה בבחירת העורכים שלנו לשירות שלא ניוקק לחיבור אינטרנט רצוף. מלבד חדשות אתה מקבל דרכו התראות על קבלת דואר אלקטרוני. ה-6361 היחיד הוא שאת המקלט המיוחד צריך לרכוש ב-5150 ואז לחתום על חוזה שירות בתשלום. למשתמש הישראלי נחסכת ההתלבטות בשאלה האם השירות שווה את הכסף, שכן השידורים לא נקלטים 0 מגזין ישראל אפריל 1997 כ לעיניך בלבד - בישראל. מצד שני, יתכן וזו ההזדמנות העיסקית שמפעילי ה'יביפרים" מחכים לה כדי לנסוך חיים חדשים בשירות שאיבד מממשיכתו לאחר שלכולם יש כבר טלפון סלולרי. ההק ה 60הּ !ה 6 שרות אינטרנט זה מיועד להביא ללקוח מידע כלכלי ושערי | מניות וק ה ו = ל א - ו 6 ל ממקורות ציבוריים. 6 0%ו5 (הגירסה הקלה בחינס) מהווה פתרון נוח למי שרוצה לקבל שטף של מידע מהבורסה. באמצעות השרות ניתן לעקוב אחרי 3 ייתיקים" שונים, והגירסה המלאה, שמחירה 540, מאפשרת לעקוב אחרי 8 תיקים שונים. המנוי מכניס לכל תיק שמות של חברות, סימולי מניות וכדומה, והנתונים מתעדכנים לפי השמות הללו. ניתן לבחור את מקור המידע מבין האתריס הבאיס: ,00006.0 ,!ססהגצ 10800%ח1 ,זס)פסעם1 צ181 ,20016%) אסוטכ) עסחסוא (-016ש0) *66. 5006 מעלה שאילתות לאתר שבחרת באופן אוטומטי או לפי דרישה. השרות מספק גם מידע מפורט על שערי המניות וחדשות כלכליות על חברות מסחריות מסוכנות רויטרס. ניתן לקבל מידע בנושא עמלות החלפה והפקדה מחברות מסוימות, לפי דרישתך. הממשק מכיל מיני-גליון-אלקטרוני בו ניתן לחשב ולבדוק מה מצבן של המניות שלך. אפשר לקבוע אזעקות עבור מניות מסויימות אם הן עולות או יורדות מערך מסויים, או אס היקף המסחר עובר ערך מסויים. הקטנת ש6טאטסו5 לגודלו המינימלי משאירה את סרגל המטלות, בו רואיס את שערי ו | 1 5 | 0 ו - = - 0 ו המניות הנבחרות. 6טאטסו5 משתלבת היטב בישומים פופולריים, והיא מיצאת קבצים ל- 4 של מיקרוסופט, לתמלילן של חלונות הליל 0 | הגירסאות שמ שפמים, ות א של [ ו ו 4 | ל ת6אסוט0 שרות ‏ וה שווה בדיקה למי שמחזיק שתי אצבעות על הדופק של השקעותיו הכלכליות בוול סטריט. וטתן | פו | 6 406. /!0566% 0 058 ד 80/60 1 [.1 60/%טג₪ מציע כמה דרכים יצירתיות להבאת מידע מהספקיות ללקוחות, מבלי לחנוק את קו התקשורת או להפריע לעבודתך. עדיין, ספקיות המידע אינן מודעות לכל האפשרויות הטמונות בטכנולוגיה החדשנית של 868/65 (טכנולוגיה ""כחול- לבן" למהדרין). לא מעט שעות-מחקר מפרידות בין המצב הנוכחי לבין ניצול כל הפוטנציאל של מנגנון המידע הזה. בנוהל הרגיל, מקבלים את תוכנת הלקוח בחינם, ולאחר מכן נרשמים לשירות אצל ספקיות מידע שונות. סס\אטג3 מוריד את חבילות המידע (6%ג07/ה1) משרתי הספקיות בזמן שאתה מחובר לאינטרנט, אך לא עסוק בגלישה פעילה. החבילות מגיעות במגוון של צורות - שומרי מסך, רקעיס לשולחן העבודה, הודעות קוליות, ואפילו ישומים קטנים. תוכנת הלקוח אף תומכת במודולי חו-פטזק של זטוגפוצגאא. ניתן, למשל, לקבל אנימציות 36 500% שתוכנת הלקוח תריצ אותם עבורך. אמצעי הגישה העיקרי למידע היא גגג3זס!ח1, אנימציה קטנה או עצם גרפי הצף על המסך ומכיל כותרת או נקודה ייחמהיי. לחיצה על ה- 101882ה1 שולחת את הדפדפן ומורידה את (המשך בעמוד 110) 4 06 עוקב אחר מניותיך בניו-יורק 4 0 מציגה "מראה אחורית" בפינת המסך הצעות עסקיות "חמות" מביאה למסך וטו[ תא 1 ו 5 מודעות המובנית בשפת ג'אווה לקיומה של הרשת, הופכת אותה . לשפה הטבעית לכתיבת יישומים מבוזרים. ובנוסף, הגדרת רכיבי 5 ג החדשה מבטיחה כי פיתוח יישומיס מהיר בג'אווה (84) יהפוך למציאות פרקטית במהרה. השילוב של כל התכונות והיכולות הללו הוא שהמס את עולסם התיכנות. לא פלא ששפת ג'אווה אחזה בתוכניתניס כאש בשדה קוצים. המספר הגדל והולך של יישומוני ג'אווה ב-65ו הוא רק אחד המדדים למידת הפופולריות שלה. רבים מהיישומונים הראשונים נכתבו באמצעות ה-גצג1 ]וא זהסותקס!6צ6 של תט5 - אוסף הכלים כלי פיתוח חדשים לג'אווה ‏ ------- הראשון שהיה זמין עבור מי שרצה לפתח בג'אוה. היישומונים היו בדרך כלל אנימציות קלות משקל, אך אפילו אותם היה די קשה לכתוב עס העזרים הפרימיטיביים של ה- אס1. כדי לפתח יישומוניסם מתקדמים יותר, שלא לדבר על יישומי ג'אווה עצמאיים מלאים, מפתחים זקוקים לכלים מתקדמים יותר. הכלים הללו סוף סוף הגיעו. מה בסקיוה? מאמר זה משרטט תמונת מצב של מערכות הפיתוח לג'אווה כיוס. בשעת ההוצאה לדפוס, שלושה כלים היו זמינים בשוק, ולכן זכו לסקירה מלאה: קסם%אזס/ 13% של חברת תטפ, שרבר. ז | ן ור שפת התיכנות ג'אווה, שפותחה במעבדות 11010578)6₪8/ מטפ, היא בת פחות משנה. השפה תוכננה לשנות את פני המיחשוב שאנו מכירים: מכונת הג'אווה הוירטואלית, שהיא סביבת הריצה הטבעית של השפה, היא התגשמות אי התלות בפלטפורמה. תכונות האבטחה והיציבות של השפה, כמו "איסוף אשפה" מובנה (שחרור ויכרון שהוקצה באופן דינמי), והאיסור על שימוש במצביעים, מציעים פרשנות אלגנטית ועדכנית ל-++6, והסרת חלק מהמלכודות החמורות של שפה זו. מאת: ריצ'ארד ו. דראגן תרגום: ניר ארד ++1 [1%8 1]ספסזטו] של מיקרוסופט ו-וגטצו 86 של קז60 6סותומץ5. האחרון נמצא בגירסת ביטא מאוחרת הניתנת להורדה חופשית מאתר ה-60\ של החברה. להפתעתנו, גירסה זו היתה עשירה בתכונות ויציבה לא פחות מגירסאות סופיות של מוצרים רבים. ארבעה כלי ג'אווה נוספים לא היו מוכנים בומן, אך הס צפוייס לצאת עד צאת המאמר לאור או תוך זמן קצר אחר כך. יצרניות הכלים, אחוסותץ45/, 0ח03, 181 ו-הספזסשוסט, סיפקו לנו גירסאות ביטא מוגבלות בלבד. כאן נציין שלא סקרנו מערכות פיתוח לג'אוה שכלי ההידור והניפוי שלהן הסתמכו על יישום ה- אפ המקורי של חט8. 6 מגזין ישראל אפויל 1997 וזְדִיה . , | ורנ הגרלה דה 1 8 .א | ה ] די ' גליון אפריל של 0פמדיה עכשיו על המדפים בכל החנויות רִיל 7 נליון 5 ? אפר ספפן או מודם? 5 = 50 טיפים ל"וחו - פשס-4768 על חקליטור ג במהעובר הזו כל מה שרצית לדעת על סא בעידן מק 4 יול החתמת מנויים: 03-6385868 מחירים מיוחדים למנוי' 6ַחו32ף19ו/6ק 4 4 ות ו כל המוצרים שדנו בהם מוכיחים בצורה חד משמעית כי כלי ++6 ו-40א מסורתיים צפויים כעת לתחרות עזה. חבילות הפיתוח לג'אווה מוכנות לעבודה אמיתית, והן עתידות להפוך את שיטות התיכנות הקונוונציונליות למיושנות. גישת ₪2 ויזואלית ככלל, כלי הג'אווה החדשים נעים מגישה עתירת-קידוד לעבר מטאפורות תיכנות ויוואליות. בכלים המתקדמים ביותר אתה מחבר רכיבים מוכנים מראש, בסביבת 001 המאפשרת לך גישה ישירה לפונקציות ולמשתנים שלהם. גישה זו מוכרת למשתמשי 0 18081 11ספסיסו!א, אך היא חדשה בשפות המבוססות על ++6. 0 6416 |גטצו של חברת 6טוחגותץ5 נתן לנו מבט ראשון על מודל העצמיס 18+88688% של חטפ. סביבת 1.0 ++1 [גטאו סאסזטו]א מציעה גישה ברמה גבוהה לרכיבי א6טוו6ג דרך ג'אווה (אם כי החברה טרס הכריוה אם היא תתמוך ב-8ג886צ13 באופן ישיר). 6 [גטצוצ מציע את יכולות התיכנות הויזוואלי המתקדמות ביותר. בנוסף למתן גישה ישירה לאירועים, ה-2410/ מסווטגזטוה] שלו מסייע לתוכניתנים ליצור אירועיס בסיסיים באמצעות מישק בשפה האנגלית. ניפוי רב עוצמה אחד החסרונות הנפוצים בכלי כ גא מסורתיים הוא יכולות הניפוי החלשות. כלי הג'אווה החדשים הס שונים - הם מציעים מנפים בעלי שליטה מלאה, המזכירים את המנפים המגיעים עם מהדרי ++6. מרבית סביבות הג'אווה עדיין מסתמכות על כלי צפייה ליישומונים כסביבת ניפוי לזמן ריצה. לעומתם, ++1 [71%08 4]ספסזטו] תומכת בתשתיות הניפוי המובנות ב-זשוס1קא3 |שחזטוח1 של מיקרוסופט, ססח5>אזס/ 0/0נ פיתוח ישומיס מהיר ניפוי שגיאות - כלי פיתוח חדשים לג'אווה ונותנת לך את העוצמה של דפדפן אמיתי ככלי | ניפוי (686 |טצו תית מה ך; בגירסאותיה העתידיות, בניפוי תחת 6 >< טוג צ). קסתאאזס \ 188 ]וט 6 . - סו 2=החס!וסס.2.16/1=2=קס!| ב 0 של חברת יי 5 : בד -. הטפ מקדימה |5 0 -- | 6 ג את כולס בכל הנוגע לניפוי המשולב בדפדפן. כל סביבת הפיתוח כתובה בג'אווה וב-.11א₪1 ורצה בסביבה דמוית דפדפן. הגישה של חט5 הופכת את קסוצאזס\ גג[ לקלה מאוד למעבר בין פלטפורמות, ומציגה את אחד היישומים המתוחכמים ביותר של תכנות יישומי ג'אווה עד כה. בסך הכל הביאו הכלים החדשים לצימצום ופישוט התהליך המייגע של מחזור העריכה, הידור, הרצה וניפוי, האופייני לשפות כמו ++6. הידור הקוד היה מהיר על כל הפלטפורמות, והתוכניות רצו במנפים תוך שניות. סוף הדרך ל-++6 מגמה מפתיעה שגילינו במהלך הסקירה היתה קונצנזוס ברור בין החברות ששפת ג'אווה עתידה להאפיל על ++6 כשפת התיכנות הרב- שימושית ליישומים עסקיים. ג'אווה פותרת כמה מהבעיות הכרוניות של פיתוח ++6, עם הוצאת המצביעיס מהשפה ואיסוף האשפה המובנה בה, ובכך היא משחררת את התוכניתניס מכמה קבוצות של באגים קשים לאיתור הנפוצים בתוכניות ++6. חברות רבות הגדירו תוכניות המשך למהדרי ג'אווה המחוללים קוד מכונה מקומי, כך 0 טסופו 63000 | 65062 ו וק [חסוגוט 28, 0 - ו ד 5-פוק=/500:50) 0 =שוחפחן שבקרוב תוכל להשתמש בג'אווה לכתיבת יישומים ייעודיים לפלטפורמות אינטל 86א, בנוסף ליצירת קבצי ריצה בלתי תלויים בפלטפורמה. מיקרוסופט רמזה אפילו שהיא תספק הכמסת ג'אוהו ברמה גבוהה יותר ל- 1 . פאוסשחו/, במקביל לסיפריות וספסטווא 58 מסוז6מטס", למרות שהיא טרס הכריוה על מוצרים או תאריכים ספציפיים. ההשפעה הרחבה של ג'אווה על ה-60/ תתרחב עם הפיתוח לקוד מכונה מקומי, לעבר תוכנות מבוססות %שסטהו/ מלאות. פולי קפה בטווח הקרוב, השינוי החשוב ביותר בסביבת ג'אוהו הוא ההוצאה של תקן 1848680 של חתטפ, שיצא בדיוק כשיצאנו לדפוס. מודל הרכיבים %חג18+486 מהווה תקן לאבני בנין מוכנות מראש בג'אוה. בכך הוא ידמה לרכיבי אטצזוס המשמשים תוכניתני צסשחו/. רכיבי ץג[ יאפשרו ליצרני כלי תוכנה למכור רכיבים בסיסיים - רכיבים שיאיצו את הפיתוח של מגוון אלמנטים סטנדרטיים - החל משדות בסיס נתוניס וכלה בהצגת תמונות. אנו מצפיס לראות גם שוק רכיבי אח4ּט48ץ18 מצד שלישי כמו זה שצמח סביב אש6טוסג. תקן 8 מסתמך על 1.1 תסופוט 18 מטפ, הצפוי לצאת בקרוב. פיתוח חדש נוסף שישפיע בודאות על מוצרי ג'אווה הוא מחלקות ה-81854866 גצג1 6060 החדשות (בקיצור 1286) של מטפ. מבין המוצרים שבסקירה זו, רק ++080זשו [ וטו מציע קישוריות מובנית לבסיסי נתונים, וזאת דרך רכיבי א6צטסג. אך מיקרוסופט לא תישאר לבדה זמן רב: קישוריות לבסיסי נתונים ב-66\ מציעה את 0 מגוין ישוראל אפריל 1997 היתרון של לקוח קטן מאוד, שקל ליישמו בדפדפן 60\, אצל כל משתמש. דבר זה יביא ליישומי בסיסי נתונים מבוססי ג'אווה, המהווים אופציה אטרקטיבית למפתחים אירגוניים. יצרני הכלים בהחלט מוכניס לנוע בכיוון. עשה זאת בג 'אווה לא משנה מאיזה רקע אתה בא, אם אתה מפתח לבסיסי נתונים בכלי כ 4א, מעצב פט\ או מפתח ++6, תוכל למצוא את כלי הג'אווה המתאיסם להרגלים שלך ושיאפשר לך להתחיל לעבוד כבר עכשיו. הסקירות, תוצאות המבחנים ודירוג ההתאמה למשימה יתנו לך מושג ברור על מבחר הכלים הקיים. עס האצת סבבי הפיתוח של מוצרי אינטרנט, זהו ומן מצויין לשקול את כתיבת הפרוייקט הבא שלך בשפת ג'אווה. 05| חטס זהו מוצר מרתק שנבנה עבור עידן האינטרנט: 0 פסה8אזס/ 8שג1 נכתב כמעט במלואו ב- ואד ובג'אווה, והוא רצ בסביבה דמוית דפדפן הגזורה במלואה מדפדפן ה-60\ 8 של מטפ. העיצוב הרדיקלי עושה את המוצר קל מאוד להמרה בין פלטפורמות. אותם רכיבי ג'אווה ו-.11א111 מתקליטור ההפצה ירוצו תחת ךא אאוס0ם1ו), פאוסחו/ 5 (-5018118 ח5. האלמנטים תלויי הפלטפורמה היחידים הם מכונת הג'אווה הוירטואלית עצמה, וכמה רכיבי מהדר מתוך ה-אכ1. החיסרון האמיתי היחיד של מוצר זה הוא דרישות החומרה הגבוהות שהוא מציב (אנו מצאנו שלהשגת 6 מגזין ישראל אפוריל 1997 כלי פיתוח חדשים לג'אווה שש ביצועים 7 00 6] של 9ם שת = |=)פ]| : |₪ש|כוב טי "7 *.ם ₪5 תודקק ל- = 5 חסוה תווחא 6-4 = ור 8 ויכרון הווחה > 1 ו משסממ1 . מכס. פ. אמכס. 85מ465 921032/096 05ם!2ס:מ1 110פגו 0 / ]אה א). ([]5עסמ5 ,[]% םג1פטק 7 > 5% 110פגות 0 8 110פגום ה > (נם = 0ג1פגות . -15% לססא = ו 0 ל ג ל רס ה 9 ((%מ1 ,%ם1 ,6עסג5 ,2% 4% ראשונה ואת ([]6עס ו 6 , 2 גנל 0 ש יתרונות 3 5 02 2 5160 - וקו ןופצמו 1 / 9 "שש 005" שת פופ 1 בסו פשוו פסע ימו שוח שח 8000 סש 2 ו הר 7 מרשימים, לקי ונת || ה 56 5 בע 05 א הס , ו 5 סגוממם | ו והיא מספקת 5 116פגות ו 2 . = 110פגות -- 4 5] שאו 08 8ש| = היולת 0 פונקציונליות ו 18 ור 7 ו . . ו טר בו 2 ב לוט 72 פט במצפט 7 (11)0,0ת 032תק5 0 ל 0 | חזוקה תחת במצפט | (011)0.0 01628032 שד 6 תבט( 0 וכ ₪ ו עבבתתם.י1002עם. נ]6פג האש כ 6 55112 גוע טב 95 090186 מישק מעוצב : ו להפליא. היא 2 סובלת ממספר השמטות מפתיעות, אשר אנו מקווים שיטופלו בגירסאות הבאות. סביבת דפדפן מישק המשתמש, על כפתוריו הגדולים והצבעוניים, נותן תחושה אינטואיטיבית, דמוית 65/. המסכים דומים למסכי טט\; אתה מנווט ביניהם בעזרת בקרות דפדפן סטנדרטיות. אחד היתרונות הגדוליס של גישה זו הוא שאתה מנפה את רכיבי הג'אווה שלך בתוך סביבת הפיתוח מבלי שתיאלץ להריצ כלי צפיה נפרד או דפדפן מצד שלישי. לוקת קצת זמן להתרגל למישק הייחודי, אך בסופו של דבר הוא מתגלה כפונקציונלי ומהוקצע. אחת המוזרויות של גישה מבוססת ,]1% היא שלא ניתן לאל חלונות להישאר תמיד עליונים. דבר זה מחייב את השימוש בצג עם אבחנה גבוהה, כך שניתן יהיה לפתוח כמה חלונות באיזאורים שוניס של המסך מבלי לערום אותס האחד על השני. גם לפונקציית ניהול פרוייקטים ‏ יש אוריינטציית פ6ש חזקה. הפרוייקטים מתנהלים בתוך 06ו0101ע. הם יכולים להימצא במערכת קבצים מקומית או על שרת טטאו בכל מקוס באינטרנט, כך שניתן לחלוק או להפיצ קלוח שימוש ההאמה רלשילות ++[ |ו1500/ ])ס5סזסוו/! עיצוב ממשק המשתמש פיתוח ישומיס מהיר קוד באמצעות האינטרנט. הסביבה נותנת תמיכה נרחבת בניהול, העתקה או העברה של 8 לפי הצורך. ה-זשטַגחג]א וטטןטוק יוצר את שלד הפרוייקט ליישומונים או יישומים. ניתן להשתמש בכל טו!ס!וזסס, מקומי או מרוחק, כבסיס לפרוייקט חדש. מרגע שהגדרת פרוייקט, תוכל להשתמש בכלי התכנון 188 18091 כדי לפתח את האספקטים הויזואלייס של התוכנית שלך. כלי וה מאפשר לך להציב רכיבים ממחלקת 46%88066 וא!100 שַמואס6מג/ (בקיצור ךאוג), או ממחלקה ייעודית אחרת, בחלון הפרויקט. 184 קסו5 אס א תומכת בסוגים בסיסיים של רכיבי 1אג, כמו כפתורים ותויות, כמו גם כמה סוגים ייעודיים, כמו בקרת כרטיסיות ותמונות. מישק לא רגיל המישק של גוג1 141 מסתמך על מנהלי המבנה שב- או למיקוס הבקרות. לוקח ומן מה להשתלט עליו, אך בסופו של דבר מצאנו שזהו כלי תכנון מספק. עם כלי ה-דשוא שבברירת המחדל, מיקום הבקרות מדויק פחות מזה שהיית מקבל ממנהל מבנה בסגנון וס6מו/ו, בלתי תלוי במסך. מצד שני, אתה מקבל תחושה טובה של מה שיופיע בדפי סט/ אמיתיים. כלי ה-גשג1 [גּטפ1 מאפשר ביצוע פעולות בסיסיות רבות בצורה ויזואלית נוחה. ניתן לשלוט על הפונקציות והמשתנים של כל בקרה, וכשאתה מרוצה מהתוצאה, הוא מחולל את קוד הג'אווה באופן אוטומטי. לרוע המזל, זהו כלי חד כיווני: הוא לא ישקף שינוייס שהכנסת בקוד אחרי יצירתו, ואם תנסה לחולל שוב את הקוד, הוא ימחוק כל שינוי שעשית באופן ידני. עריכת קוד המקור מתבצעת בחלון 6טז50 זסוו0ם. להפתעתנו, הגירסה הנוכחית אינה (המשך בעמוד 112) עוצמה ניפוי שגיאות 4 וא [ ו +++1 גשרים אלחוטיים הם דרך זולה לחיבור רשח המלחברטח על במה בניינים. בסקירה זו בחנו געורים, נחבים וממ'רים אלחוט"ים, המלםוגלים להעב'ר מיד בקצב שר 2 עד םו מסל"עו למרחק שר מאוח מטרים עד מסבר ק'לומטורים. התקנים אלה מציעים דרך להירה להקמלח קיעוורים להירים בין רעוחוח מקול'ות, בהשקעה ראשונית [מוכה 'חטיה ובמעט ללא עלויוה שוטבות. בסבב וה של סקירת השוק דרשנו מוצרים תואמי-אתרנט הפועלים בשידור רדיו בסביבת התדר 2.4012 ומשתמשים בטכנולוגית "ספקטרום מפוזר", (נט600ק640-5זק5). בתואר י"בחירת העורכים" זכה 882000-55 שחסזו, בזכות הגמישות וקלות השימוש. שלוש צורות קישור ישנן שתי דרכים קלאסיות להרחבת כיסוי הרשת המקומית לבנייניס אחרים המפוזריס בקמפוס או באיזור מטרופוליני לא גדול: התקנת כבילה פרטית וחכירת קוויס מחברת הבזק האיזורית. התקנת כבילה (כיום, כמעט תמיד סיבים אופטיים), מחייבת השקעה גשרים אלחוטיים גנשרים אלחוטיים מאת: פרנק ג'יי. דרפלר ג וניור, תרגום: ניר ארד ראשונית גבוהה בעבודה ובחומרים, הוצאות תחזוקה שוטפות נמוכות למדי, וקשיים פוטנציאליים רבים במציאת הדרך הנכונה להניח את הכבל, מעל או מתחת לאדמה. ישנן אסטרטגיות רבות, כמו חכירת מרחב או עמודים מחברות החשמל או חפירת תעלות דרך אדמה חכורה. עלות העבודה בהתקנות אלו כמעט תמיד עולה על עלות החומרים. אם אינך מעוניין להתמודד עס התקנת הכבילה בעצמך, תוכל לנסות לחכור קווים בין הבנייניס מחברת הטלפון. אם שירות זה קיים, העלויות מורכבות ממחיר ההתקנה ומתשלום חודשי ועליך לקחת בחשבון שעלולות להיות דחיות או השהיות בעת שחברת הטלפון תבצע חקר הנדסי ואולי תתקין או תעדכן את הכבילה או הציוד שלה. הדבר הטוב ביותר בשיטה זו הוא שאינך נאל לתחזק דבר. מאידך, כל שיפור ברמת השירות, ברמת האמינות שלו, או שינוי במיקום, יחייבו אותך בעלויות נוספות. הדרך הששליש'ח כפי שאמרנו, קיימת גם דרך שלישית, העוקפת את בעיות ההתקנה של כבלים ואת העלויות החודשיות - הדרך האלחוטית, מערכות רדיו או מערכות אופטיות. המערכות האופטיות הן מהירות מאוד, ומחירן נע בין 510,000 ל- 0 לעורק. קצב האותות שלהן מגיע ל- 5 מסלייש, לטווח מקסימלי של מעל לחצי קילומטר. ראות ירודה, כתוצאה ממזג אויר גרוע או מזיהוס אויר, היא גורס מגביל מרכזי. לקישור קצר-טווח, בין שני בניינים, מערכות אלו מהוות אלטרנטיבה מעניינת. מערכות רדיו מציעות טווח גדול בהרבה, בקצבים הולכים וגוברים. בדומה למערכות 6 מגזין ישראל אפויל 1997 התערוכה הבינ"ר הגדולה בעולם ג'עה לישראר א ד ך וה איתך ו או שאתה בתערוכת האינטרנט או שאתה לא בעסקים באמת! כי, כל פבק' המחעובים, התקעוורת והחוכנה המוב'רים במד'נה [גם מהעולם] כ בבשכררה | מנצ זז ם ולה איחך ני בל המקצוענים והמנהלים לתערוכת האינטרנט עולים! וה איחך חק ה''-טק הזדרז ושריין ביתו (פלא-פון ש) נוחרו מקומוח תצוגה סצורים = באימתטודלד שראר 87 פופו בוני 9% אסוזההפסם, | ! 451ה !5‏ 05 8 | ₪ ו סוחס 555או805 5'ו6 הו ] = 5)605ץ5סזסוח ו - 65 0 ס | -------------.- יי - ש ש 7 ,16-18 6חהש3 56 ,606 [ גם אנ' עולה לתערוכח הא'נטרנם הגדולה בעולם! אנעוים ו ו שילחו לי פרטים ומחעובם : 1 שמ | תפקידי חברה. ן 5 . 0 | |ו.81ח. 15100צ61ה61/6ק ו ] פקס ---------- דאר אלקטרומ = אתר 0008 ופ 0 ו [ יי ל 8 4 זו 200005 אופטיות, קל להתקין מערכת רדיו במהירות רבה. באחר צהריים אחד תוכל להקים קשר רדיו בין שני בנייניס המרוחקים זה מזה יותר מ-30 קילומטרים, ולהעביר מידע בקצב שעולה על וה של קו 11 ההשקעה הראשונית במערכות הרדיו שבחנו היא בין 55,390 ל- 0 לעורק (שתי נקודות קצה, כולל אנטנות ותוכנה), אך הציוד ניתן לשימוש חוזר בתצורות שונות, ולאחר ההתקנה לא נדרשות כל עלויות שוטפות. כאן תישאל השאלה: האם מערכות הרדיו אינן מחייבות תחזוקה של מהנדסי רדיו, אישורים של רמות קרינה, ואנטנות מיוחדות! ובכן, מערכות מיקרו-גל בהספקים גבוהים אולי ידרשו לכך, אך ההתקנים שבסקירה זו משדרים בהספק כה נמוך, ובאלומה צרה, שאין צורך ברשיון מיוחד (קביעה זו נכונה בארה"ב. בעת יבוא לאר יש לקבל רשיון ממשרד התקשורת). עקב ההספק הנמוך והכיווניות של השידור, האנטנות חייבות להימצא בקו ראייה זו מזו, אך ניתן לכופף כלל זה בעזרת מימסר (מקלט-משדר) באמצע הדרך. מה מצאוו למטרות המבחן הרחבנו את רשת ה-אא.1 של 8% 6 לעבר מגרש החנייה, ובקצה הצבנו רכב עם צומת אלחוטית. על רכב שני העמסנו רכזת חיווט, שני מחשבים ניידים ומערכת אל- פסק, יחד עם הגשריס האלחוטייס שבתנו, והסענו אותסם למרחק של 50 מטרים. המחשביס ברכב המרוחק פעלו כלקוחות של שרת מבחן, שמוקם במעבדה שלנו, ואנו ביצענו הרצות מבחן רבות של תוכנת (6ח6)85א. מצאנו הבדלים קטנים מאוד בין הביצועים של המוצרים המשתמשיס באיתותים בקצב %קט2: התוכנה הציגה ביצועים הנעים בין %ק1.33 לבין %קפ1א1.77. התוצאות השתנו גשרים אלחוטיים כפונקציה של הפרעות ממקורות אחרים, ולכן החלטנו שלא להציג את התוצאה המדויקת של כל מוצר. המערכת של חסוזג!6, שפועלת בקצב נומינלי של 0 מסל"ש, | השיגה ביצועים ‏ של 8ספ! בניסויים חוזרים ונשנים. ההתקנה והתיצור של המוצרים היו קלים יחסית. כל מנהל רשת שיודע להקים שרת 1 00₪%פו/ או שוג /ו6א יוכל, בלי ספק, להקים ולתתזק עורק רדיו. למעשה, השתתפותו של מנהל הרשת חיונית בתיצור הגשר או הנתב במערכות אלו. בסך הכל, כל עבודת ההקמה והתחזוקה של עורקי הרדיו יכולה להתבצע על ידי כת אדם פנימי. ועמידות טובה יותר לדעיכת האות בסביבה של לחות גבוהה. תחום ה-2.4012, לעומת זאת, הוא מרחב גדול ופתוח, ללא הפרעות, המאפשר סוף סוף ליצרניס לפתח מערכות רדיו מהירות. אהו התחום בו למערכת של מסוזג|6 ולמערכות העתידיות שהוכרזו על ידי 00ק0-8 1-א501606 יש די מרחב כדי לפעול בקצב 10 מסלייש אך, מאידך, קשה יותר לתכנן מקלטים רגישיס לתחום זה, והגלים הקצרים מופרעים מאוד משלג ומטיפות גשם, כך שטוות התקשורת האמינה מוגבל למדי. [יחוב וגישור החיבור של שני מקטעים (0מ6ו808) פיסיים לרשת אחת מחייב סלקטיביות בהעברת חבילות מידע ביניהם. בתוך מקטע אחד, כל אחת מהתחנות שומעת את שידוריהן של כל התחנות האחרות, ומזהה את החבילות ההתקנה והתיצור של המוצרים הין קלים יחסית. כל מנהל רשת שיודע להקים שרת 81 גאס0חו\ או סג)סא יוכל, בלי ספק, להקים ולתחזק צורק דדין. הקצאוח חדרים אפשר להתעמק רבות בטכנולוגית -1046ק5 ותטזו60ק5, אבל מה שחשוב בשורה התחתונה הוא, שתחום חדש של תדרי רדיו שוחרר לשימוש הציבור (כאן נציין שוב: להפעלת הציוד באר נדרש אישור ממשרד התקשורת). כל החברות, למעט מסחג[0, מציעות מוצרים בתחוס התדרים של 928-902 מגהרצ (המכונה בקיצור תחוס ה-900 מגהר+), ובתחום התדרים 2.4 עד 2.484 ג'יגהר (המכונה בקיצור תחום ה-2.4012). התחום האחרון הוא שעורר את הבהלה לזהב האלחוטי. לכל אחד מהתחומים יתרונות משלו. תחום ה-900 מגהר% יספק טווח תקשורת גדול יותר, המיועדות אליה. כשמחברים שני מקטעים באמצעות עורק אלחוטי, ובמיוחד כאשר הקצב של העורק נמוך מרוחב הסרט של הכבילה בחוטי נחושת, ודאי שאין טעס להעביר את כל החבילות: הודעה הנשלחת מתחנה אחת לתחנה אחרת על אותו מקטע יכולה רק להעמיס את המקטע השני, ללא כל תועלת. גשריס מספקים פתרון לבעיה. באמצעות האזנה לכתובות הפיויות בהודעות, הס מסוגלים לסנן בין ההודעות המיועדות לכל אחד משני המקטעים ביניהס הם מגשרים, ולהעביר רק את ההודעות החייבות לעבור בגשר מצד לצד. גשר חכס יכול לשמש גם למטרות אבטחה: ניתן לאפשר העברת הודעות מתחנות מסויימות בלבד. היות והכתובת שהגשר קורא היא כתובת הצרובה בחומרה 6 מגוין ישראל אפריל 1997 של כרטיס הרשת (בניגוד לנתבים, המפענחים את הכתובות הלוגיות של השולח והנימען), לא ניתן להתחזות ולעקוף מנגנון זה באמצעים סטנדרטיים (קרי, מתחנה לא מורשית ברשת). מבין המוצרים שבחנו לשנייס יש יכולת ניתוב אמיתית.דגם ?800861 טוט \ אג, הטוס של טטקפ-6 מנתב את פרוטוקול ?], (-6800וח1 86 606 של 26080 מנתב את פרוטוקול אש1. הניתוב איננו צורך משמעותי בעורקים מנקודה-לנקודה באותה מידה שהוא חיוני ברשתות מרובות-קישורים, אך אם בבנין אחד יש לך רשת איטרנט ובאחר רשת טבעת- אסימון, הנתב ידע לקשר ביניהס באופן שקוף (דבר שגשר לא יוכל לעשות). מתכנני רשתות צריכים לקחת בחשבון שכל צד בעורק הרדיו מטפל באופן עצמאי בהתנגשויות ובשידור מחדש של חבילות אתרנט, כך שיש להוסיף את עורק הרדיו לספירת ה"דילוגים" בין נקודות הקצה (כל דילוג, קסג, מציין שלב אחד במעבר החבילה מהמקור אל היעד). ה-110 אג.1ו6א של תסםג|6 הוא מקמ"ש אלחוטי המהווה פריצת דרך. המעצבים של זג (זו אותה חברה המייצרת מכשירי רדיו לרכב) ניצלו את הזמינות הגבוהה של גשרים ונתבים | באתרי ‏ ווב | המשתמשים הפוטנציאליים - גם אס אין נתב חומרה שרתי שוג \וטא ו- 1 8ס0הו/ כוללים פונקציות ניתוב בתוכנת השרת ובעזרת כרטיס רשת נוסף בשרת אפשר לקבל מקטע רשת חדש עם ניתוב מלא - לכן הם תכננו ובנו רק מתאם דו-כיווני בין תשתית כבלי נחושת רגילה ומקמייש רדיו. ניתן לחבר אותו לנתב, לשרת או לרכזת, ולהרחיב את הרשת המקומית בקצבים של כבל נחושת. לפי מבחנינו, ולפי המידע של החברה, ה-110א אאג. 1ז6/ מסוגל להעביר מידע בקצב ריאלי של למעלה מ-7 מסלייש למרחק של למעלה מקילומטר, בתחום התדר של 7. חברת א6ו0ט501 מצפה להשיג טוות טוב בהרבה בקצב דומה עם מוצר הצפוי לצאת בקרוב, שיפעל באותו תחוס תדר. .| 081005 טרח 00 6!655זו/ +סחסזוה בבמיניני1ץ; 1: ה בזי ו בחירת העורכים הגמישות, קלות ההתקנה והמחיר המצויין (52,695 בארהייב, לנקודת קצה כולל אנטנה) הם שקנו למוצר זה את התואר "בחירת העורכים". למרות שהוא אינו יודע לנתב פרוטוקולים, המוצר מציע את מרבית התכונות 6 מגוין ישראל אפויל 1997 גשרים אלחוטיים + שמציעים גשרים אחרים בקצב של 2 מסל"ש. המוצר גם מוסיף תמיכה באלגוריתם 802.14 ממ המאפשר לו למצוא את המסלול הטוב ביותר להעברת המידע באתר עם גשרים אלחוטיים רבים. דגם 8ם-882000 מתוכנן לפעול גם עם כרטיסי הרשת האלחוטיים בפורמט 6976 6? של החברה ועס משחזרים (160081018), כך שניתן לחבר שתי רשתות או יותר בקישור אלחוטי על פני מתחם גיאוגרפי רחב. החברה מוכרת גם את דגם 8ם-881000, | הפועל בתחום ה-900 מגהרץ, אך דומה במרבית התכונות ל--882000 = הגשרים האלחוטיים מזוודיס בקופסה בגודל 05 ס""מ, הנראית כמו מודם. לכל מארז יש אנטנת גומי אנכית קטנה המשמשת לתקשורת מקומית. החברה מתחייבת למרחק מקסימלי של כ-300 מטרים בין גשריס בדגם זה (לעומת 10 קיימ בדגם הפועל בתחום 900 מגהרף). החברה מציעה עשר אנטנות חלופיות, במחירים שבין %75 ל-5650, המסוגלים להאריך את הטווח המקסימלי ל-16 קיימ. ניתן לתצר את המערכת בעזרת מסוף (או מחשב המדמה מסוף) המחובר אליה בכבל טורי, או באמצעות חיבור וטו דרך הרשת. תפריטים מבוססי תווים ינחו אותך בתהליך ההתקנה וקביעת התצורה. בקופסה שלוש נוריות ירוקות המהבהבות או דולקות כדי לציין את מצב ה-אג.1 ותעבורת הרדיו. הן מעבירות פחות מידע מ-18 הנוריות של אא ששס, אך הן שימושיות ביותר. החברה מעוניינת שהגשריס שלה יהיו חלק ממשפחת מוצרים רחבה, ולכן התוכנה מיישמת באופן נרחב את פרוטוקול 84 מתח, כדי למנוע ריבוי | מסלולים (או מסלולים מעגליים) תוך מציאת המסלול הטוב ביותר בין מספר גשרים. הגשרים מזהים ומציינים באופן אוטומטי את הטופולוגיה של משחזרים וגומתי קצה אלחוטיים של החברה, באופן המקל על שילובס ברשת אלחוטית נרחבת. מבחר רחב של מסגני תוכנה מאפשר לך לתצר את צומתי הקצה להשגת פעולה אפקטיבית ולמטרות ניהול. 8 0 דד חסוז8ו0 הגישה של מוצר זה שונה ממוצרים אחרים: במחיר 53,995 לא תקבל לא נתב ולא גשר, אלא ממיר אתרנט לתדרי רדיו, המספק צינור אלחוטי מהיר בקצבים של רשת מקומית על חוטי נחושת (במבחנינו הוא הגיע ל-7 מסלייש). החברה מצדיקה את התכנון בכך שגשרים ונתבים הס מוצרים זמינים ונפוצים, ולכן עדיף לספק קישור מהיר שמתייחסים אליו כאל אג.1 במקום קישור איטי של א \. הטוות הבסיסי שלו הוא קצת יותר מקילומטר, אך ניתן להאריכו בערת אנטנות אופציונליות עד ליותר מ-22 ק"ימ. במבחנינו השיג המוצר קצב העברת נתונים גבוה פי ארבעה משאר המוצרים. היות והוא כולל רק ממיר, קל מאוד להתקנה ולתיצור - צריך רק להחליט היכן להציב אותו: ניתן לחברו ישירות לנתב, לכרטיס אג.1 בשרת 4 חסוזג 1" אג. ח6] .0 <> 0-0 אס 8 וי 0 בשר מכם יכו ניתן לאפשר מסוייפןת כלבח, המשמש גם כנתב, או לרכזת עם מפתתח ]11. חבר את המתח ואתה באויר. העלות נמוכה מאוד כיון שאין טבלאות העברה או סינון, והוא פועל עס כל פרוטוקול רשת. הממיר בנוי בקופסה קטנה ואטרקטיבית (5א12א18 סיימ). הפלסטיק הכהה והמעוגל מזכיר מצלמות טלוויזיה במעגל סגור, או גלאי נפח. האנטנה העברת גשרים אלחוטיים של העורק יעלה 53,995, כולל אנטנה היעילה למרחק של 5 ק"מ, כבלים וכליא ברק. ניתן לרכוש כאופציה אנטנות מיוחדות (במחיר 195 עד 415 דולר לאנטנה חד-כיוונית, 5775 לאנטנה רב-כיוונית) ומגבר (במחיר 1,195 דולר) שיאריכו את הטווח ל-16 ק"מ. החברה משתמשת באנטנה שהוכיחה את עצמה לאורך לשמש גם למטרות אבטחה: הודעות מתחנות היות והכתובת שהגשר קורא היא כתובת הצרובה בחומרה של כרטיס הרשת, לא ניתן להתחזות ולעקוף מנגנון זה באמבעים סטנדרטיים. 4 0 וא וה וו זסן 200 10 הפנימית נחבאת מאחורי הפלסטיק, כך שחייבים להציב את היחידה בחלל הפתוח. למרות שזהו מוצר מהפכני, מגבלות הפיסיקה חלות גם עליו. העברת מידע בקצב מהיר מחייבת אותות חזקים ורוחב סרט גדול, עליהם קשה לשמור למרחקים ארוכים. בחירת האנטנה ומיקומה יהיו קריטיים לביצועי היחידה. ביצועי המכשיר יפגעו אם יהיה עליו לחלוק את רוחב הסרט עס התקנים נוספים. בחנו עורק אזג. זוא עס מערכת אחרת הפעילה באותו תחוס תדר שנמצאה במסלול השידור. כשהדלקנו את המערכת השניה, צרת הסרט, ראינו ירידת קצב של כחצי מסלייש. כאשר שתי מערכות אאג. 1ו16 פועלות יחד, הפגיעה עלולה להיות משמעותית יותר. ניתן להפחית את ההפרעות באמצעות מיקום נכון של האנטנות. בסך הכל, התרשמנו מאוד מהפשטות, המראה והביצועיס של אג.1ו6. .000 6-5080 5 !!!פטס זסזטסה ק!/6טוזם מוצר זה אינו מנתב אץ], אך אם יש לך סביבה מעורבת של אתרנט וטבעת אסימון ואתה חי על ניתוב פרוטוקול ?], מוצר זה יתאים לך מאוד. יש לו מחיר טוב גם כגשר פשוט. כל צד זמן. כל נתב מגיע עס כתובת ;1 כברירת מחדל, אותה ניתן לשנות כך שתתאים לרשת שלך. לצורך ההתקנה אתה זקוק ל-26 עם חיבור אג.] ישיר אל אחד הנתבים. ההוראות ממליצות על הקמת עורק אלחוטי עם נתב א. 0 שני תחילה בטווח קצר, ללא אנטנה. במהלך המבחנים השתמשנו בתוכנית הדמיית מסוף של א.61צס, שפעלה על גבי מחסנית פרוטוקולי ?1 זטצחו |0%6ג2. סדרת תפריטים מבוססי תוים הנחתה אותנו בתהליך התיצור. למרות השימוש במודולי רדיו מקצועיים של 8 ותסטט.1, המוצר מסופק בקופסה המעוצבת כמו ציוד אודיו יותר מהתקן רשת. מעצבי היחידה ניצלו את המבנה וכללו כמה קבוצות של נוריות סטטוס. ניתן לראות את המצב של עורק הרדיו ושל תעבורת הרשת - כולל ניצולת והתנגשויות - מהתבוננות חטופה במארז, מבלי להקדיש לשם כך צג או מסוף. גם מתאמי הרשת תוכננו במיוחד עבור המערכת. 2 שש בהתאם לאוריינטצית ה-ק] שלו, ה-אג. [וטצס מוכן לניהול תחת פרוטוקול ק]אא8. הוא מגיע עם מסד 118 סטנדרטי לנתב, ניהול מורחב לנתב, ו-18א לערוץ הרדיו. החברה כוללת פרוטוקול קנייני לפעולה בין נקודות רבות, ותכונת הצפנה קניינית בתוכנה. פרוטוקול ה- ומוסקווטו מגן על המערכת בפני אבדן חבילות עקב התנגשות בערו הרדיו ומאפשר לצמתים לשמש כתחנות מימסר. את יכולת ההצפנה ניתן להפעיל לגבי חלק מהחבילות, או על כולן. .6ח| 81808 6 1680%15] 560%'ו6+ח! ההתקנה, התיצור והניהול הקלים הס שעושים מוצר זה (במחיר 54,750 לכל מודול רדיו, כולל תוכנה ואנטנה) לבחירה טובה לצורך קישור בין בנייניס. הוא מבוסס על מעבד 486 במארז גדול (10א41א43 ס"מ) עס מודול רדיו של 1 זחטטט [. כל התוכנה של המוצר נמצאת בדיסקט יחיד, והחבילה כוללת גם מודם המאפשר ניהול ושליטה בחיוג מרחוק, גם כאשר עורק הרדיו אינו פועל. הטווח של המוצר הבסיסי הוא 400 מטר עם האנטנה הרב כיוונית הכלולה בחבילה, לשימוש בתוך בניינים, או 5 קיימ עס האנטנה הכיוונית, הכלולה אף היא, לתקשורת חוץ. החברה מציעה גם אנטנות חלופיות בטווח המחירים של 199 עד 799 דולר, המתמודדות עם מגוון תנאי סביבה ומאריכות את הטווח לעד 8 קיימ. החברה מציעה גם גירסה של המוצר לתחום התדר 900 מגהרץ, באותו מחיר. 6 ט6וסוח0א )סספוסוה1 יודע לנתב רק א;], אך הוא מגשר גם 1 ופרוטוקולים אחרים. יש לשים לב לחוסר בניתוב ע] אם אתה רוצה לקשר רשתות אתרנט וטבעת אסימון, אך בהתחשב ביכולות הגישור הנבון של המוצר 2 6 מגזין ישראל אפריל 1997 ובטבעו של העורק, הפועל בין שתי נקודות, זה לא חיסרון רציני בסיטואציות אחרות. ההתקנה פשוטה מאוד: מחברים מסך ומקלדת (שאינס מסופקים), מכניסים דיסקט לכונן, ונעזריס בתפריטים. בעזרת התפריטים תוכל להשתמש בתוכנת הגשר כדי לחסוס כתובות אתרנט מסויימות, או לקבל רק כתובות מוגדרות. ניתן אפילו לדחות תעבורה מכתובות מסויימות על פי מקדם עלות שאתה מקצה לעורק. ניתן לקבוע קשר בין מחיר לעדיפות, כך שניתן להשתמש בתכונה זו לצורך העדפת תעבורה מתחנות מסויימות. המוצר מציע תמיכה מלאה בפרוטוקול טץואא8 לניהול. ניתן להקים רשת מרובת צמתים אלחוטיים באמצעות זיהוי היחידות שאתה רוצה לקשר. היחידות משתמשות בפרוטוקול י"יתחרותי" לצורך השתלטות על ערו הרדיו, כך שעדיף שיחידות שאינן מתקשרות ביניהן לא יוכלו לקלוט האחת את השניה כלל. ניתן להשיג זאת באמצעות הפרדה פיסית וכיוונית של האנטנות. בוכות ההתקנה הקלה, הניהול והבקרה מרחוק מחו>-לערוצ, והיכולת לעבודה בתצורת |מוסקו[טות, ה-3686 3606 )וסספוטוםן הוא אופציה אלחוטית איכותית. .000 א50!6010% זס1 200 006וזום/אה.וווה יב כ ו ב. זה גשר אלחוטי רב שימושי למי שמעוניין בפונקציונליות חזקה במארז קשיח. למרות שיש לו כמה תכונות חשובות, כמו יכולות עבודה בטווח רחב וניהול מרחוק, הן אינן בהכרח מצדיקות את היותו הגדול והיקר ביותר מבין המוצריס בסקירה זו. כמו כן היה גם קשה קצת יותר להתקין אותו, בהשוואה למוצרים אחרים. במחיר של 6,000 דולר תקבל מארז בגודל 18א43א43 ס"מ, המכיל מעבד 6 מגוין ישראל אפריל 1997 גשרים אלחוטיים 4862 ותוכנת גישור של חברת %6₪88ץ5 01860 עם מערכות הרדיו המשולבות מתוצרת 1 8 הוא פועל בטווחים שבין 10 מטרים ללמעלה מ-30 ק"מ. יש להוסיף את העלות של חבילת האנטנה, שמחירה נע בין 300 ל-900 דולר. בצד הרדיו ניתן להשתמש בתצורות נקודה-לנקודה או ריבוי במתים. לחברה יש פרוטוקול דטרמיניסטי ייחודי, המבטיח גישה שווה לכל הצמתים. ההתקנה הראשונית של המוצר מתבצעת באמצעות חיבור של מסך צבעוני ומקלדת למוצר. תוכנית דיאגנוסטיקה מנקודה- > השוואת תכונוח ע'קריות: 6-5080 00. \|זסס 600 5016018% 6 15011 58 6 וז זוה ו ןוז 5 ₪675 016חופת זסזווסת לנקודה עוזרת לכוונן את האנטנות ולהבטית את פעולת מכשירי הרדיו. לאחר הקמת הקשר, ניתן לנהל את ההתקנים ולקבל מהם דוחות מרחוק. ניתן אפילו לעדכן את התוכנה מאתר מרוחק. במעבדות מצאנו שהתיצור מורכב מעט בגלל שפע התפריטים, שברובס לעולם לא תשתמש. מרגע שהבנו שניתן להתעלס ממרבית האופציות, התיצור היה קל יותר. המשימות העיקריות בהתקנה הן שימוש ביכולות הגשר לחסימת חבילות מסוגים מסויימים, ותיצור מערכת הניהול ב-ץ]אא5. התוכנה מציעה תריסרי מסכים, המאפשרים לך לשנות את הפרמטרים של כל דבר, החל ממתאם הרשת וכלה במודול הרדיו. גשו'ם אלחוט'ים אוו 0ק בחירת העורכים סו 08 .6010 ח6!80 ו 8 זו רקח = ק"ש 0 וזה וזסו 882000-‏ המחיריס הנקוני / 000 0 ממ מ 205 6 זסק 8סוזס 1581 וס וס וס וח 50 50 0 וח 58 6 6 3 2 2 2 3 5 25 66כנ1% 5 ץנ . וו | זו 1-5 0-5 0-58 ₪₪מ אהאח ו ₪₪שמ ₪אש ₪ ₪ מ ₪ - 70| 160א170א40 | 135א115א30 ₪ ש ₪ ו ₪ . ₪ . . ₪ - ו ₪ ₪ = )8390( + 10:30-8:30 | | +- 9:30-6:00 | | ז-₪ 8:00-5:00 וו זו זו ו ו 1606 הסוז8| טסו 50000 58000000 1 3 חווט 1ס זסטחוטצ 10 2 | (פססו/) ווססטסזוו) 8100 פ 4 6 8180ז הזטתזואה/ (65!וח) 203 8 1 מ 06 הזזה זס קזס הסוזו | 655ו6זו/ זהחסזוה ב 8 | 081005 חטוח 0 ₪₪ם /2 505 1085810880] - אש ה יי . . 58 קספו 208 20 (0\) פחסופחפחזום (65ח6חו) ₪ ₪ ₪ | /הוסס-10-+מוסס 18זססט5 08 סזור . 01-01-0860 800-ו ו אקן/ם| פס)טסת 8 תםםם! 500018 508-1686 0 ו|קס6-קו\פ (8499) ב 6808 חסו)סץו6חת ]- ו 9:00-5:00 | | *- 8:00-800 | = 8זטסו! זהססקט081-5וחת ד (6וחוז חז6ז685) זו 1 הזז ב 0 0 1 מש י. מערנות דיםקים חטונות מאת: סטיב ריגני, תרגום: ניר ארד 102 מע' מידע חסינות מווא ---- ₪ מאמר וה סקרנו ארבעה פתרונות כן גא (קיצור של ]0 418 360031 8 0ח6006ק06ה1 או, בגירסה המקורית, 6וופת6קאטח1 01 עְבזז/ 1ם08תט360 %אאוס, שס שהפך להומוריסטי מעט, המתרגם). מערכות 8410 לא רק מאחסנות את המידע אלא גם מגינות עליו מאובדן, ומספקות מידע חשוב אודות מצבס של הדיסקים שלך. פנינו לארבעה ספקים פופולריים של מערכות לרשתות קטנות וביקשנו מהס לספק לנו פתרון סז מושלם, הכולל בקר 8410 5651, כבילה, מארז, תוכנת ניהול ונפח איחסון של עד 20 ג'יגהבייט. מערכת ₪10 יכולה להתבסס על תוכנה או על בקר, ועל קבוצת דיסקים הפועלים יחדיו כדי לספק שיפור ביצועים ו/או הגנת קריסה באופן העולה על מה שדיסק יחיד מסוגל לספק. הגנת המידע בפני אובדן יכולה להתבטא בשיקוף פשוט של המידע על שני דיסקים נפרדים, כפי שנעשה במערכות ₪410 בלוקים, ולא בייטים, הוא אידיאלי לרשתות עס מספר רב של קבצים גדולים, כמו תמונות. וגא ברמה 5 הוא פיתרון פופולרי הרבה יותר מרמה 3. רמה 5 פורשת גם את המידע וגם את מידע הזוגיות בין כל הדיסקים, ומטפלת במידע ברמת הבייט. לפיכך וה הפתרון הטוב ביותר לרשתות המבצעות מספר רב של טרנזאקציות קטנות באופן סימולטני. מתוון סו₪4 הבוסט שרת בהשוואה ל-"0-5051ו-9051" מעבר לרמות ה-8410 השונות, ניתן להבחין בין מוצרי 8410 מבוססי שרת לבין מוצרים שהם "0-5051ו-86.51". מוצרים מבוססי שרת מכניסים את כל ה"אינטליגנציהי של מנגנון ה-810 לכרטיס שנמצא בשרת, בעוד שפתרונות 5681-00-5081 שומרים את אם אתה מנהל רשת, ודאי יש לך עשורות כלים ועזרים לניהול השורתים, הכבילה, הנתבים והרכזות, אך מה לגבי איחסו| המידע? אחרי הכל, לרשות שולך אין כל ערך אם המידע יאבד או לא יהיה זמין עקב קריםה עול דיסק. ברמה 1. היא יכולה להתבצע גס באמצעות שמירה של מידע לתיקון שגיאות, הידוע כסיביות זוגיות, על דיסק אחד או יותר - כפי שנעשה במערכות ₪10 ברמות 3 ו-5. סיביות הזוגיות מאפשרות שיחזור של המידע במקרה של כשל באחד הדיסקים. רתות סוגח ישנן שש רמות מוגדרות למערכות 410א, המוגדרות כרמות 0 עד 5 . הרמות 0, 3 - 5, המתוארות באיור הנילווה, הן הנפוצות ביותר. כל המוצרים בסקירה זו פועלים עם 8410 לפחות ברמות ,0‏ 3 ו-5, למעט 60086 וחגו ]סק שאינו פועל עם רמה 3. סזת ברמה 0 פשוט מפצל את המידע למספר דיסקים כדי לתת ביצועים אופטימליים, ללא כל הגנה על המידע. רמה 3 פורשת גסם כן את המידע בין מספר דיסקים, אך דיסק אחד מוקצה באופן בלעדי לשמירת סיביות זוגיות. היות ו-8410 ברמה 3 מטפל במידע ברמה של ה"אינטליגנציה" יחד עם הדיסקים, כך שבשרת יש כרטיס 5651 רגיל לגמרי. רוב הפתרונותבסקירה זו הם מבוססי שרת, מלבד גג 218% 150 1006( מסווזג|6 המבוסס על מודל 5681 ל-85681. פתרונות 8412 מבוססי שרת הם הנפוצים ביותר ומציעיסם בדרך כלל את הביצועים הטובים ביותר. היות והבקר של מעוך הדיסקים נמצא בתוך שרת הקבצים, הוא יכול להעביר מידע ישירות דרך ערו המערכת של ה-6 (ערו 261) בקצבים תיאורטיים של עד 2 מליוני בייטים בשניה. המהירות האמיתית קרובה יותר ל-20 עד 18א60 לשניה, בתלות במספר ערוצי ה-5051 שעל הבקר ובסוגם. פתרון 50651 ל-5051 מוגבל על ידי רוחבו של ערו ה-5651 המחבר בין מארז ה-₪410 לבין ה-26. ברוב המקרים פתרון 5051 ל-5081 המציע שני ערוצי 5651 480/%166 (בקצב של 0% בתוך המארז, נאלץ לדחוס את המידע לערו 50651 66:/%/ו יחיד לכיוון השרת. 0 מגוין ישראל אפויל 1997 ב 8 התקנה ותצורה מממאשקש ה יכולת מידרוג ניהול והתראות עמידה בתקלות מממממשאאשה ררה 0 - החיסרון העיקרי של מוצרים מבוססי שרת הוא שהתאימות שלהם למערכות הפעלה רשתיות מוגבלת לדרייבריס שמספק היצרן. פתרונות 50681 ל-5651 אינס מוגבלים, בדרך כלל, במערכת ההפעלה, כיון שהשרת טוען דרייבר 5051 סטנדרטי. יתרון נוסף של מערכות 1 ל-:50%91 הוא שתת-מערכת הדיסק משתמשת בכתובת 50651 יחידה. כך ניתן לחבר מספר תת-מערכות לאותו בקר, או להשתמש בהתקני 56581 אחרים כמו וַאַסא-60 וטייפים לגיבוי עס אותו הבקר (בקר 5681 יכול לנהל עד 7 התקנים. מערך ₪410-5 אופייני משתמש ב-5 כונני דיסק, מה שלא משאיר הרבה כתובות פנויות לאבזרים אחרים). אל-נעול: החומרה מערכת 8410 עמידת-כשל אמיתית תאפשר "החלפה חמהיי (כלומר ללא כיבוי השרת) של דיסקים, של ספקי כח ושל מאווררים. החלפה חמה של דיסקים משמעותה שניתן להוציא דיסק שכשל, להכניס במקומו דיסק חדש, לבנות מחדש את מנגנון ה-8410, וכל זאת מבלי להפסיק לשרת את בקשות המידע. כל המערכות שבדקנו מציעות החלפה חמה של דיסקים, ותומכות גם ביירורבה חמהיי. דיסק ברזּרבה חמה הוא דיסק המחובר למערכת כל הזמן כעתודה מוכנה להכנס לפעולה. כאשר המערכת מזהה כשל באחד הדיסקים היא 6 מגזין ישראל אפריל 1997 ------ מע' מידע חסינות 4!0ת -- מפעילה באופן אוטומטי את הדיסק הרזרבי ומשחזרת את המידע האבוד. כל המוצרים מאפשרים החלפה חמה של ספקי הכח, פרט ל-ו80 01 גקהוס, וכולס כללו מאווררים וחיבורי מתח יתירים. רק ו0ג01.14זע ו-אט1"ז6קו5 מאפשרים לבצע שינויים בתצורה מבלי להשבית את השרת. התרשמנו מאוד מה- )תו [סז, המאפשר לך להרחיב את הקיבולת מבלי להפריע לפעולת הרשת. ה-א6|חסקט5 מאפשר לך לא רק להרחיב את הקיבולת, אלא גם לשנות את רמת ה-10ג א תוך כדי פעולה. מערנות ה-פוגח גמנחן את כל אחת ממערכות ה-כ841 התקנו הן תחת 5668 דא פאסשחוצ ותחת 6זג סא ובחנו מקרוב את תוכנות הניהול המצורפות. תוך כדי פעולה שלפנו כונניס וספקי כח כדי לראות אם הן שורדות, וכמה זמן לוקח להן לדווח לנו על הבעיה. בכל המקרים של החלפת דיסק, השרת נשאר בפעולה והכונן החדש תוחל ונבנה מחדש באופן אוטומטי. לבסוף, נתנו לכל המוצרים ציוניס על ההתקנה וקביעת התצורה, יכולת הגידול, ניהול ומתן התרעות, ועמידות בכשלים. בהתקנת מערכת ₪10 יש שני שלבים. ראשית, עליך להתקין את הבקר בשרת; אחר כך עליך להתקין ולחבר את המארז. במרבית המקרים מצאנו שהתהליך פשוט מאוד. במקרה של 0 10068 מסונוג!6, התהליך היה מורכב במיוחד עקב תיעוד גרוע. השלב הבא הוא להתקין את הדרייברים ולקבוע את רמת ה-84]0 בה אתה רוצה להשתמש. לכל מוצר יש תוכנית הרצה בשרת, והיא המאתחלת את הכונניס וקובעת את רמת ה-8410. רק ל-10%00%/₪ היה יישוס גרפי לשליטה מרחוק על התצורה מלקוח ברשת. גם ל-01.1801זק יש תוכנית התקנה גרפית, אך היא אינה פועלת דרך הרשת. לשני המוצרים האחרים היו רק תוכניות התקנה מבוססות- תווים. כל המוצרים בסקירה זו פועלים עם מספר מערכות הפעלה רשתיות, ומאפשרים לך לבחור בין כמה רמות כ]גא. מערכת תסוהג|) מאפשרת את ההרחבה הגדולה ביותר: מהיותה פתרון 80681 ל-8081, ניתן לשרשר עד 6[ מארזיס על שרת קבצים אחד. מבין המוצרים מבוססי השרת, ל-0%ג1080/₪ יש את יכולת ההרחבה הגדולה ביותר: הוא מסוגל לטפל בעד 10408. המבנה המודולרי של ה-0%גו108/₪ מצא חן בעינינו במיוחד, כיון שהוא מאפשר להוסיף כוננים ולהחליף את ערו ה-50681 בקלות. מערכת )הג ]סז 4קחוס) פועלת רק עס שרתים של ף8קווס6, דבר שהופך אותה לאחד הפתרונות הפחות גמישים בסקירה זו. בקרה מרחוק המערכות של מסגוזגו ושל ג א]4 מגיעות עם תוכנות ניהול; אהסגאחשחזנכ] 886זס51 (-חהקחזס) מציעות תוכנות ניהול כאופציה בלבד. מאידך, רק שתי האחרונות מציעות ניהול ץואא5 ו ציוד לחניר ציוד תקשורת * 8 6השדטסח מתוצרת 66 * מרבבי תקשורת עם 4 יציאות מחשב 3450 6₪א מערכת יוניקס ד8דה זכרון: 256/8 סז 46580 68 אהשאהמתש דסא דיסקים: 76088 ,1600/8 ,1400/8 * מרבבי תקשורת עם 24 יציאות. טייפ ו509: ם/ 525 טייפ זהס 408 * מודמים מתוצרת ווחאפק עם קישוריות בחיוג ובנל"ן. מחשב 3445 סא כללי מערכת יוניקס זאד זכרון: 5/ו128 דיסקים: 10008 ,600/56 ,8ו/545 טייפ ו509: 1508 * מחשב' 286 תקינים ולא תקינים. * מדפסות לא תקינות מסוגים שונים לפרטים נא להתקשר לרם מנור טלפון: 03-5655547 ,03-5655684 103 14 למערכות ה-כ810. בדרך זו ניתן לנהל את מערכת ה-₪12 יחד עס תת מערכות אחרות מבוקרות ?ואאף, מתוך תוכנה מצד שלישי כמו 16 ת6קכ) ש1]. מאוד מצאה חן בעינינו תוכנת שטו) ץבא של שזא, המציגה מראה גרפי של תת-מערכת ה-10א. אס מתרחש כשל בספק כח, במאוורר או בדיסק, לא רק שהיא מתריעה על כך ברשת או שולחת דואר אלקטרוני, אלא גם מציגה על המסך איה התקן כשל ומאפשרת לך לתחל אותו או להעביר אותו למצב לא-מקוון. סח 668חג הץצש|ה |56 4% בחירתץהעוּרכיס זוהי מערכת מבוססת שרת עם מבנה מודולרי, שמסוגלת לאחסן עד 10408 על שרת אחד. היא הוכיחה את עצמה כגמישה, נוחה לניהול וניתנת להרחבה יותר מכל פתרון 841₪ אחר שבחנו. החבילה מאפשרת 810 מבוסס תוכנה או חומרה, וכוללת חיבור 8681 כפול, ניהול מרחוק, דיאגנוזה משוכללת לדיסק ומנגנון התראות מצוין. ל-00%ו10%/ ₪ שלושה רכיבים מודולריים: יחידת הבסיס, יחידת הרחבה ויחידת חיבור ה-5651, שהחברה מכנה בשם זפצסט טפ 50651. החבילה הבסיסית, שמחירה ‏ 514,707 (בארהייב, אמרנוז) כוללת שני ספקי כוח בגיבוי חס, המאפשריס החלפה חמה, מודול הרחבה אחד וארבעה דיסקים של 408. יחידת הרחבה אחת (שמחירה 5554) כוללת שני מפרצי דיסקים המאפשרים החלפה חמה. ה-%ש0 50581 ץטס6 כולל זיכרון מטמון של 18א4 ומגיע בשתי תצורות אפשריות: עם ערו 5651 יחיד או עם שניים (התצורה השניה בתוספת של 9294). יחידה מלאה כמו זו שאנו בחנו (שמחירה 7) כוללת את בקר ה-10א עם ציכרון מטמון של 18א16, יחידת בסיס, שלוש יחידות הרחבה, יחידת חיבור 5651 עם שני ערוצים ושמונה כוננים של 4.208. ניתן לשרשר עד שלושה א0%גו104/₪ מלאים בזה אחר זה כדי להגיע לנפח איחסון כולל של 10408. לכל בסיס ויחידת הרחבה יש תצוגה צבעונית המראה את ה-כ] 5081 ואת הסטטוס של הדיסקים, ספקי הכת והמאווררים. אס מתרחש כשל באחד ההתקנים, הוא מופיע מע'י מידע חסינות מוגת פתרונות סו4ח מנוסטי שות הם הנפוצים ביותר ומציעים בדרך נלל את הביצועים הטובים ביותר. בפנל הקדמי באמצעות שינוי בצבע של הצלמית המתאימה. תוכנת )8410306 המגיעה עם א86%ו₪10% היא תוכנה לשרתי 6וג/שא המאפשרת לך להשתמש בכל בקר 5051 בשרת כבקר 8410. לחילופין ניתן להשתמש בבקר ה-ס41ג8, המכיל 8]א8 עד 18א128 זיכרון מטמון. הוא כולל שני ערוצי 5051 ומעבד 1960 של אינטל הפועל בקצב של 182א33. התקנת הבקר היתה אסווח ו = וו > "ו . אל = ץסזזה 6% 150 ₪006 חסווזסוס > ה התקנה ותצורה גרוע ו : יכולת מידרוג ניהול והתראות עמידה בתקלות ממממממאמממשמש ה 0 - יכולה להיות קלה יותר אילו היו מוסיפים לתיעוד ציור עם מצבי ה-זשקותטן-ים השונים. שני הפתרונות מספקים רמות 810 של 0, 1, 3 4ו-5. ]ג היא הספק היחיד בסקירה גו שכלל תוכנה לניהול ולקביעת תצורה מרחוק. אוסן/ץ4ו. היא תוכנית מבוססת %ס6חועו המאפשרת לך לנטר ולשלוט על כל מערכות ה-80%ו410% ₪ שלך. אטוז ץוג מציגה תמונה מדוייקת של תת-המערכת, עם המספר המדוייק של יחידות ההרחבה והכוננים. במקרה של כשל, התצוגה הגרפית תראה את התקלה, ותוכנת הניטור - 1[ 501 58/6 - תשלח הודעה באמצעות שידור ברשת או משלוח דואר אלקטרוני. תוכנת עסו ץז מתקשרת עם החומרה דרך סוכן ה-56976 עזג הרץ על שרת ה-₪41. היא פועלת תחת 6וג/ושא. גירסאות 3 (-4, 566 דא פוסשחו/צ גירסאות 3 ו-4, ו-3 08/2 56 קזג\ . חבל רק שאין גירסת >%אוס0חו/ 1 או 95 8שס0חג/ . חסווז8ו 0 !066 חסווזבּ!6 עְהּזז אפום אוהי מערכת 50%1 ל-50651 במארז מתוכנן היטב, עם יתירות מלאה בספקי כח, בדיסקים ובמאווררים. יחסית למוצרים אחרים, קשה להתקין אותה, ותוכנת הניהול שלה חלשה מדי. היחידה שבחנו (שמחירה 526,050) הגיעה עם שבעה דיסקים בני 4.2 ג'יגהבייט, בקר 5081, תוכנת ניהול מבוססת א>אוסשחו/ו, ובקר פנימי עם זיכרון ]אא של 18א8. כשפתחנו את האריזה נתקלנו בחבילה של ספרות לא כרוכה, חבילות דיסקטים ועידכונים לספרי ההדרכה. לקח לנו מספר שעות לפתוח את כל החבילות, למצוא את הספרים, לארגן הכל בתיקיה, ולהחליט אילו מהדרייברים אנחנו צריכים. כדי להקשות על המצב, יש ספר נפרד לכל אלמנט חומרה או תוכנה במערכת, אבל אין ספר המדריך אותך בשלבים הראשונים, כך שקל מאוד להחמיץ פרטים במהלך ההתקנה. המערכת יכולה לפעול רק עם בקר ה-5081 של טוּפַס1ט₪ שמגיע איתה. בלב המערכת נמצא כרטיס 0068801 [00ח60 510886 (בקיצור ?8), הממוקם בתוך המארז. ה-52 כולל מעבד סו הפועל בתדר 25%1, וזיכרון ]אא של 818 6 מגזין ישראל אפריל 1997 ניהול והתראות עמידה בתקלות עד 18א32. כמו כן יש לו ערוץ 5051 כפול, המאפשר לך לפצל את ההתקן לשני ערוצים, או לשרשר עד 16 מארזים יחדיו. המארו מכיל שני ספקי כח בגיבוי חם, שלושה מאווררים הניתנים להחלפה חמה, ושבעה מפרצי דיסקים. אחת התכונות המיוחדות ל-150 |006וא היא כרטיס הזיכרון המכיל שיקוף של מטמון הכתיבה. אהו התקן בגודל של כרטיס אשראי המסוגל לשמור עד 18א2 של נתונים, ויש לו סוללת גיבוי קטנה למקרה של הפסקת החשמל למארו. בסביבה שמופעל בה מטמון כתיבה, סיום תהליך העברת המידע למטמון נחשב לומן בו הוא נכתב לדיסק. מאידך, אם מתרחשת הפסקת חשמל לפני שהמידע שבזיכרון המטמון נכתב לדיסק בפועל, הוא יאבד. כרטיס הזיכרון המגובה סוללה במוצר זה מבטיח שהמידע שהיה במטמון לא יאבד. במקרה של כשל חמור, ניתן להעביר את הכרטיס ממארז אחד למשנהו. היחידה מגיעה עם שתי תוכנות ניהול וקביעת תצורה. תוכנת %6₪ץ5 386ז0ו5 גוג אאום חא היא יישום תווי המגיע כ-א.]א או כתכנית מבוססת 20%. היא מאפשרת לך להקים את המערך, לשנות את רמות ה-6410, לתחל או לבנות מחדש כונן שכשל, ולנטור את הפעילות. הבעיה המרכזית עס התוכנה היא שאתה חייב לחבר כבל ₪5-232 בין המארז לבין שרת הקבצים שלך לצורך שליטה מרחוק. 0 מגזין ישראל אפוריל 1997 | .ו ורוו ל --------== מע' מידע חסינות 410 6 היא תוכנית מבוססת סנאו המאפשרת לך לנטור ולתצר את המארז דרך הרשת. היא מאפשרת לך לקבוע גם מנגנוני התראה והודעות שגיאה. היא יכולה אפילו לשלוח דואר אלקטרוני אם התרחש כשל בדיסק או בספק כח. לתוכנה יש מישק אינטואיטיבי, אך די קשה להתקין אותה והיא רצה אך ורק על פרוטוקול הרשת ;67/1 בניגוד למערכת 3000 אט!'זוטקט5 של אחסווחשוזו 886ז0סז5, אף אחת משתי התוכנות אינה מאפשרת לך להוסיף נפח איחסון או לשנות את רמת ה-כןגא של המערכת תוך כדי פעולה. כדי לשנות את קביעות ה-10א עליך לגבות את כל המידע, ליצור תצורה חדשה, ואזּ לשחזר את הכל. תוכנת עזר אופציונלית בשם עטטתקסזע (שמחירה 57,500) מאפשרת לך לנטור את הביצועים של כל מערכי ה-חסגוזג'6 ברשת. .00 ז6ווסח 60 080 60 5/5161 5+07306 +חהּ/.!סיוק להבדיל ממוצרים אחרים בסקירה זו, מערכת ה-וח%6ץ5 386זסו5 )מגו [סיזק המבוססת שרת, איננה פיתרון מלא וסגור (ץשאחזטו). אתה מגדיר בעצמך את הדרישות שלך מהמערכת, על פי המרכיביס השוניס ש-601240 מספקת. אתה יכול לבחור מארז, בקרים ותוכנת ניהול לפי רצונך. דבר זה יכול להיות אידיאלי בסביבות מסויימות, אך בשל גישה זו חסרה למוצר יתירות מובנית חזקה, ואין לו כל תוכנת ניהול משלו. המערכת שבחנו (שמחירה 510,345) כללה חמישה דיסקים בני 3.408, ובקר ץגז/ הגופ עם זיכרון מטמון של 18א4. חבל מאוד שבקר וה, שהוא הטוב ביותר מבין אלה ש-6גקווס6 מציעה, יכול לעבוד רק עם שרתי ה-גוחפופסוץ ו-)חגו ]סוק של החברה, והוא מחייב מספר שלבי התקנה. בנוסף, עליך לעדכן את גירסת ה-8105 של השרת, להרי> את תוכנית התצורה של השרת, ולתצר את ה-410א. השרת מספק שני ערוצי 5081 166\/וצגץ ויכול לטפל בעד 6008 המחולקים בין שני מארזיס. התכונה החזקה ביותר שלו היא היכולת להרחיב את הקיבולת באופן מקוון. בדומה ל- א6716קש5 של אחסוומטחווכ 86גזסו5, ניתן להוסיף למערכת ה-8410 דיסקים נוספים מבלי להוריד את השרת ומבלי לנתק את המשתמשים. להבדיל מה-א6ן:זוטטט5, במערכת ואת תופיע הקיבולת החדשה כמערך לוגי נפרד. משמעות הדבר היא שיהיה עליך להשתמש בתוכנות של מערכת ההפעלה ([8191ח1 6זג\וטא או %אוכ 1א אססחוש זסווו8והוהז0) כדי ליצור מחיצה חדשה וכרך (6מוט!ס) חדש לפני שניתן יהיה לגשת לשטח הדיסק החדש. הבקר תומך ברמות 810 של 0 1, 5-4 המארז המתוכנן היטב אינו דורש כל השקעה פרט להכנסת הכוננים למקומם וחיבור כבלי ה-5651 והמתח. נפח האיחסון מיועד לעד שבעה כוננים עם החלפה חמה. היחידה הבסיסית מגיעה עם ספק כח יחיד. ניתן לקנות ספק כח נוסף (במחיר 51,179), אך לא ניתן להחליף החלפה חמה את ספקי הכח ואת המאווררים. היחידה תומכת בערו 5051 יחיד, אלא אם תקנה את אופצית ה-אטוקטכ (במחיר 9), המאפשרת לך לפצל את הערוצ לשניים. יש שתי דרכיס לתצר את המערכת: ה-צגז וז מסווהזטטו!מס) (בקיצור (8061) המבוסס ההאגלה ללש'מה 0 ממשששמאאאאה ה 0 - התקנה ותצורה ומומ הר יכולת מידרוג 8 ניהול והתראות מששששאשההאההההה רל ה עמידה בתקלות 16 פוס6מאי, או ה-א ]א התווי. ה-400 מגיע על תקליטור ממנו ניתן לתחל את המחשב, וניתן להריץ אותו ישירות מהשרת. הוא מאפשר לך לקבוע את תצורת ה-8410, לנטור את מצב המערכת, להוסיף נפת איחסון ולעיין בדיווחים וברישומי שגיאות. ניתן להתבונן הן במערכים הלוגיים והן במערכים הפיסיים באמצעות לחיצות עכבר. התוכנה כוללת אפילו אשף להוספת נפח איחסון תוך כדי פעולה. התוכנית קלה מאוד לשימוש, אך חבל שלא ניתן להריץ אותה דרך הרשת ממחשב לקות. ה-1א.1א התווי מאפשר לך רק לראות את מצב המערכת ולשנות פרמטרים. המערכת אינה כוללת תוכנת ניהול מרחוק, כך שיהיה עליך לרכוש חבילת ניהול כמו זספת8]/ +180פטוז של ו ס). תוכנת 18 תאפשר לך להתבונן בכל מערכות ה-8410 ברשת, אך לא לשנות את הפרמטרים שלהן. כמו כן יש ל-ופויח] תכונות דיווח והתראה רבות עוצמה. 8נ סוחפ ו | .זט ומס חסווזהוס 0 אסן סקט הז |1006 הסווזבן0 , ₪ וש 5519 סהַבּזסו5 שְהּזזה אפום 150 168 . 0 וח 8 רבדו בצון 0 כת 6 5 7 5 . ₪ . . . :ערב פוגא 8וזפוחה | ו המוצרים מפורטים בטדר אלפאבתי 050868 המתירים הנקובים הם לפי המחירון האמריקאי מע מידע חסינות מזת .0ח] 8ח0ט|50 806זסוס חזוש 3000 א6!-]ז6קט5 2 ל-א616ק5 מקום עבור שבעה דיסקים או כונני 47ת, עם יכולת לשנות את תצורת ה- עזג תוך כדי עבודה. באופן כללי, זו מערכת מבוססת שרת שיכולה לענות על כל צרכי האיחסון והגיבוי שלך. למרות שכרגע היא איננה כוללת חבילת ניהול גרפית, החברה כן מציעה חבילת ניהול רבת עצמה אותה ניתן לרכוש בנפרד. מערכת מלאה כמו זו שבחנו (במחיר 5818,680), מגיעה עם שבעה דיסקים בנפת 3.408 הניתניסם להחלפה חמה, עם. בקר ה-68כ (ראשי תיבות של 6תג באס סוומגמצקע זגפ ת600) ועס זיכרון מטמון של 18א16. היחידה כוללת שני ספקי כח בגיבוי חם ושלושה מאווררים. את כל היתידות ניתן להחליף תוך כדי פעולת המערכת. לא רק שקל מאוד להתקין ולתצר אותה, היא גס מגיעה עם כל הדרייברים והתיעוד הנדרשים כדי לחברה לשרת קבצים 3.51/4.0 1 5אס6מוט או א.3.12/4 16 60 לא ק"ם ₪ ק"ח א הזז 60 105190 +0 08חק 1151 180זסקקטפ :5519705 00781100 186 סמקטפ א.4 800 3.12 8זה0וס 0 36 3.51 ךא פעשססחו 0 ז/5 קז3\ 05/2 אוח( זסו|סזוהכ6 סומת 08 2 1951/0000 5+זסקקטפ היו 5 [505 01 ]וטא 8 זסם 63080107 ששו והטוזיאהו 5 ס|גת זה 55 זפעשס זהההחטו0ס 5 זסאוסק 0|8הסק8/פ-זסון 5 פוזם 01 זסטותטצ! 5 001-8087896 15סקקטפ 5 006 9/ע01-5ח ססקט ₪ 6 18100 901165ז !86 וחסזטה א ו 0 8-ו0- 0-ו . 5 181866 זם הסו81סו1ו1ס)1 הרכיב החזק ביותר במערכת הוא בקר ה- ת, המספק שני ערוצי 8081, כך שניתן לחבר מספר מארזים לשרת קבצים אחד. בקר ה- כולל מעבד 1960 של אינטל הפועל במהירות של 33%12, ומסוגל לטפל בעד 8 זיכרון מטמון. התברה מציעה גם מודול גיבוי סוללה לזיכרון המטמון (במחיר 5), כדי למנוע נזק בעת נפילת מתח לשרת במהלך העברת קבצים. התכונה המעניינת ביותר במערכת היא היכולת להוסיף קיבולת ולשנות את תצורת ה-3410 תוך כדי פעולה, מבלי להוריד את המערכת כלל. ניתן, לדוגמה, להוסיף דיסק נוסף מבלי להוריד את השרת, ומבלי לנתק את . המשתמשים. ה-0%כ יקצה מחדש, באופן אוטומטי, את הקיבולת החדשה למערך הלוגי הנוכחי. ה-א6ש6קט5 הוא המוצר היתיד בסקירה המאפשר לך לשנות את פרמטרי ה- 10 מבלי לאבד את המידע שעל הדיסקים. למעשה, ניתן לשנות את התצורה מרמה 0 ועד לרמה 5 בעוד המשתמשים ממשיכים לגשת למידע. ניתן לקבוע את תצורת המערכת באמצעות תוכנית ה-8105 המובנית בבקר, בעזרת תכנית מבוססת 205, או באמצעות א 1א. חבל שאין תוכנית גרפית לקביעת התצורה, וגס אין דרך לעשות זאת מרחוק, דרך הרשת (אלא אם יש לך תוכנית לשליטה מרחוק על השרת כמו 86 של נובל). החברה עובדת על תוכנה גרפית לניהול וקביעת תצורה מרחוק, אשר תימכר עם גירסאות עתידיות של המערכת. אם אתה מעוניין לנהל כיוס את א66קט5 מרחוק, יהיה עליך להשקיע ביישום םג (במחיר 9995). זוהי תוכנה מבוססת %א0ס0חוו המאפשרת לך לצפות ולנטור את כל מוצרי ה-ש831 שלך מאתר מרכזי אחד. ניתן להתבונן במצבם של כל ההתקנים, אך לא ניתן לבצע שינויי תצורה. בנוסף למתן מידע בסיסי על מערכות ה-₪410, תוכנת תוספות יכולה לשלוח הודעה למנהל הרשת במקרה תקלה. היא גס מאפשרת ניהול ?קאא5 והיא מכילה ערכת אינטגרציה מובנית המוסייפה מידע למערכת א6ו/ סקס של 6 המהווה סטנדרט בניהול קאפ א 0 מגוין ישראל אפריל 1997 נש רד 2 מאת: דון לבריולה, תרגום: ניר ארד מערכות הטובות ביותר מסוגלות להפיק, על 6 בינוני, בין 10 ל-15 מסגרות לשניה (9008ז 8 זט), בפורמט :01 (פורמט הוידאו 0 הסטנדרטי של 10], עס אבחנה של 2 פיקסלים). זה אמנס לא מתקרב למה שניתן להפיק מ-01א-60 אך זה סביר בהחלט עבור ועידת וידאו שבה מופיעים רק ראשי המשותחים. ערו ה-א1802 הבסיסי, הקרוי 881 פועל בקצב של 128%0%. למרות שיצאו לו מוניטין כקשה להתקנה, כיום אהו מדיוס שידור בוגר ומבוסס על סטנדרטים יציבים, והוא מתאיס בהחלט לועידות וידאו שולחניות. כמכניזם המועדף לועידה איכותית מנקודה לנקודה, יש ל-א180 פתרון מיידי לשיחות אישיות או קבוצות בסגנון חדר דיונים. הוא פועל באופן אמין גם 0 מגוין ישראל אפריל 1997 טוב מראה עיניים 2 בועידות מרובות משתתפים, אך זאת בתנאי שכל המשתתפים מקושרים דרך ספק א180 שלתשתית הרשת שלו מחוברת יחידת בקרה מרובת-קישורים ווח [סומס) )הוסקגווטוא - 6א). גם יישומי ויעוד-מסמכים, הנמכרים עם מרבית מוצרי ועידת הוידאו, ממשיכים להתפתח. החבילות של היוס מציעות סביבת שיתוף מסמכים מקיפה, עם מישק גרפי מתוחכם, יכולת לריבוי משתתפים, איזורי שיחה פרטיים, 6זגסטקןו!6 משותפים, ואפילו יכולות של שליטה מרחוק. מרבית החבילות מציעות גם שיתוף יישומים, המאפשר למשת משים ממקומות שונים לערוך בו אמנית מסמך מסוים עם עותק יחיד של תוכנה כמו 4 \ או [ססאם. עם כל השינוייס המתרחשים כעת, ימיו של ה-א180 כמדיוס ועידות הוידאו עלוליס להיות ער 4 ספורים. מערכת ה-א150 הזולה ביותר עולה 0 דולר ליחידה - הרבה מעל לסף המחיר עבור מוצר צריכה להמונים. מודמים אנלוגיים אולים, המאפשרים העברות וידאו בפורמט 0 (144%176) בקצב של חמש עד עשר מסגרות בשניה על פנטיום 112א166, גורמים לספקים רבים לזנוח לחלוטין את מוצרי ה- אס מנקודה-לנקודה, ולהתמקד בפלטפורמות עם פוטנציאל גידול ארוך טוות. בנוסף, מוצרים זולים לקיוס ועידות וידאו דרך האינטרנט מתחילים להיות פופולארייס יותר ויותר. א150 ימשיך לספק את האיכות הדרושה עבור יישומים עסקיים, אך מוצרים לקוי טלפון רגילים ולאינטרנט יהפכו, ככל הנראה, לנפוצים יותר בין משתמשים ביתייס. מעבדי אינטל מסידרת הפנטיום והפנטיוס פרו עם הרחבות א]א]א מבטיחים את היכולת לספק איכות תמונה טובה בהרבה מהמערכות הקיימות היוס. 177 4 סוס 611 5910 1060 1000 4 6 ות 608 5800 1660 200 108 בחזית הטכנולוגיה בסקירה ו התמקדנו בשלושה תחומים: קלות ההתקנה, פונקציונליות ועידת הוידאו, ויכולות ויעוד המסמכים. היות ומערכות ועידת וידאו ידועות לשמצה בקשיי ההתקנה שלהן, בחנו מקרוב את שלבי ההתקנה ואת היישום של מנגנוני תקע-והפעל. חיפשנו אחר אבני נגף ידועות כמו זשקחוטן-יס ובלוקים של מפסקים, אי תאימויות לכרטיסים גרפיים או ארכיטקטורות וידאו מיושנות המנתבות את המידע הגרפי דרך מחבר הרחבות ה-8%4/ האיטי. בדקנו גם עד כמה קל להקים ועידה ולבצע פונקציות טלפוניה, כמו חיוג מהיר ומיסוך שיחות. מרבית הממצאים היו מעודדים. מבחני שיתוף הפעולה בין יצרנים בתקן 8.320 עברו ללא כל תקלות. התקנת הועידה מרובת המשתתפים היתה תענוג, הודות לצוות התמיכה של אזס\6חס/ ולפרוצדורות ההפעלה הידידותיות למשתמש. המוצרים החדישים ביותר של אינטל ושל 1 השיגו התקדמות משמעותית באיכות הוידאו/אודיו, בתמיכה בתקנים, בקלות השימוש ובפונקציונליות, וזאת במחירים נמוכים משמעותית. המערכות של 1 ושל |זמדץ, לעומת ואת, היו פחות מוצלחות. הן עדיין סובלות ממחלות ילדות, כמו קונפליקטים בחומרה, אי תאימויות למערכת ההפעלה, ופרוצדורות התקנה מורכבות מדי. הן עשויות להוות מתחרה רציני בעתיד, אך לעת עתה הן אינן מסוגלות להתמודד 10 כמדיום גמיו של ה ועידות הוידאו עלולים להיות ספורים. מערכת 1% הוולה עולה 1.500 דולר ליחידה - הר בה מעל לסף המחיו עבור מוצר צריכה. ביותר == טוב מראה עיניים == עם המוצרים הבוגרים יותר. באופן אירוני למדי, זוהי כנראה הסקירה האחרונה של מוצרי ועידת וידאו המוקדשת למוצרי א150ז בלבד. קשה לדעת היכן השוק יתייצב, אך דבר אחד בטוח: בעוד שנה מהיום יהיה ללקוחות ועידת הוידאו מגוון אפשרויות רחב מאוד. .06| 1.805 ח0ו01859 60 בי ג וו5+5%6 060ו% 10 קו המוצרים החדש של .61 מתהדר בתמיכה מלאה בתקן 0 ופועל עם מחשבי פנטיוס במהירות 182א100 ומעלה, עם זיכרון של 18א16. המערכת שבחנו (במחיר 5) יוצאת דופן בכל הנוגע לאיכות המרכיבים; אפילו האוזניות היו נוחות וגמישות יותר מאלו של מוצרים אחרים. התרשמנו מאוד מאיכות הוידאו המצויינת ומהתכונות המתקדמות, כמו לכידת מסגרת מקומית או מרוחקת, דחיסת 0₪ע1 לתמונות עומדות, תמיכה בסורק מוגאיד כפלט למשטח הכתיבה המשותף, תצוגת וידאו של תמונה-בתוך- תמונה (:1? - הצגת רצף וידאו אחד בתוך חלון בפינה של רצף וידאו אחר עס חלון גדול יותר), כניסת וידאו כפולה (ספרתית ו-6ווצסקוחסט), ואוסף מצויין של כלי דיאגנוסטיקה וכיוונון מעולים. המערכת היא בליל של רכיביםס מצד שלישי, המקושרים זה לאה במבוך של כבלים ומחברי הרחבה מרובי שקעים, והמתחברים בצורה לא בטוחה לגבו של לוח ה-א152. היחידה שלנו כללה לוח וידאו של א60ץ, מצלמת פיליפס קטנה, שפופרת דמוית טלפון, ואוזניות. החיבור של הכל ביחד הוא תהליך עדין וארוך. מדריך ההתקנה הצפוף והלא מסודר רק מקשה על ההתקנה, כיון שהוא מערבב הוראות התקנה של מודלים שונים. לאחר שחיברנו את הציוד התעוררו בעיות קשות עוד יותר. המערכת פועלת רק עס כתריסר מאיצים גרפיים, וכרטיס ה- אסזוג] שמגיע כסטנדרט עם מחשבי 6008 סזק20%%] איננו אחד מהם. לאחר שניסינו מספר כרטיסים נוספים הצלחנו לבסוף לשכנע כרטיס 1 1600 64 8ז51691 6מסותגוכ לעבוד. אחרי שהכל כבר פעל, איכות התמונה היתה מעולה שבמעולות. שקופית קוונטיוציה איפשרה לנו לבצע אופטימיזציה לרצף הוידאו בין מספר רב יותר של מסגרות בשניה לבין צמצום תוצרי השוא בתמונה, ובתצורה המקסימלית, המערכת הצליחה בדרך כלל לעבור את קו ה- 0 מסגרות בשניה. רצף הוידאו המרוחק היה הרבה יותר מפוקסל מהחלון המקומי, אך השיג את אותס קצבי מסגרת. גם איכות הקול היתה מעולה, באופן חלקי בוכות התקני הקול המעולים. החברה מציעה את תוכנת חשוווטזץ 6זגחפסיוק 3 של אינטל לויעוד מסמכים כאופציה, בתוספת200 דולר. הבעיה היא שהגירסה המוצעת מתאימה ל-א.3 פאוסשםו/ בלבד, ולא ניתן להשתמש בה תחת 95 פאטשחו/. המערכת כן כוללת יישוס של משטח כתיבה משותף תחת 95 אאס6מנ\, הנקרא זסתטו5%6, אך זוהי 0 מגוין ישראל אפריל 1997 חבילה בסיסית ביותר שאינה מתקרבת לרמה של 6וגופסו. כרגע איננו יכולים להמלי על 0 ססןא6%ש 1000 כמוצר המועדף, אך בהחלט מומלץ לעקוב אחר התקדמותו עם הזמן. קז |6זח! 6001669 6'ו3ח5סיוק 0 ו 7ח5%6צ5 סו בפעם הקודמת שבחנו מערכת זו, היא עדיין לא היתה בשלה. עקב המעבר הפתאומי של אינטל לתאימות עם ועידות וידאו תקניות, המוצר היה תערובת מבלבלת של מודולים קנייניים עם חלקים תואמי 320.₪, ולא סיפק כל יכולות ויעוד מסמכים לועידות תואמות 0. הגירסה של שנה זאת, לעומת ואת, כוללת תמיכה מלאה ב-320.₪ על א80, יכולות ויעוד מידע מעולות, תואמות 1.120, ומישק גרפי חדש ומתוחכם. למעלה מזאת, היא היתה היחידה בסקירה זו אשר פעלה דרך רשתות אג.1 מבוססות 6וג/ו6א ו-102/2 מייד לאחר ההתקנה על מחשב לקוח ברשת. גם המחיר מהווה שיפור: 1,499 דולר, ב-5500 פחות מהפעם שעברה. המערכת כוללת כרטיס א180 לערו 154, כרטיס וידאו 10 46607007 1060 6181 [6ו1, מצלמת וידאו עם חצובה מתכווננת ואוזניות. אין למערכת רמקולים או מיקרופונים נפרדים. פרט לאוזניות הבלתי-מתכווננות, שלא יהיו נוחות לחלק מהמשתמשים, שאר המרכיבים מאוד איכותיים. נתקלנו במספר בעיות מוכרות וכואבות של תאימות תקע-והפעל בערו> 183 במהלך ההתקנה. אף אחת ממערכות המבחן שלנו לא וּיהתה את החומרה של 200 מוטו9ץ5 באופן אוטומטי, ה-8105 דיווח על בעיות בתצורת תקע-והפעל, ואחת המערכות לא 0 מגוין ישראל אפריל 1997 טוב מראה עיניים הצליחה למצוא פסיקות פנויות. לאחר שפתרנו את הבעיות באמצעות מניפולציות בחלק מהפסיקות וניטרול כמה פונקציות של לוח האם, לקח לנו פחות משעה להתקין את המערכת על שתי עמדות המבחן. התיעוד היה מעולה. | אינטל| מספקת ‏ גם דיאגנוסטיקה שימושית, מדריך מקוון עס הנפשה, ואתר וידאו בחיוג המאפשר לך לבחון את החיבורים ולהירשם | כמשתמש. למרות שהוידאו על מחשב פנטיום 007 היה מגורען יותר מאה של ]וט או "מדך, הוא היה הטוב ביותר שראינו במערכות 6 סזע. קצב המסגרות נע בין 8 ל-10 מסגרות בשניה, ואיכות התמונה היתה מתקבלת על הדעת. להבדיל ממערכות אחרות שבחנו, פרישת הוידאו במערכת זאת נעשית בתוכנה, כך שביצועיה מושפעים מאוד מעוצמת המעבד. היתרון העיקרי של המערכת הוא בתוכנת ויעוד המסמכים 2.0 6ושוחחשז 6זגהפסזק. גירסה ו מהווה התקדמות משמעותית בהשוואה לגירסה הנמכרת עס המערכות של 611 ושל 2 והיא כוללת מישק גרפי חדש ומרשים המאפשר לך להקים שיחה בלחיצה על עצמים במשרד, בחדר דיוניס או באודיטוריוס. שילוב המערכת במרקם הנכון של מודמים, כרטיסי רשת, שרתים, רכזת (161א ותוכנת ניהול רשת, יאפשר ועידת וידאו מרובת משתמשים מעורבת, עס משתתפים המחוברים דרך א180%, דרך ה-אג.1 ודרך קוי טלפון רגילים. גם היכולות האחרות של המערכת מרשימות ביותר: היא מציעה את גישת '"קלסר-הטבעות" הקלאסית של אינטל לכתיבת מסמכים ולהעברת מצגות, ובנוסף יש לה תכונות שיתוף יישומים גמישות, יכולת העברת קבצים מעולה ופונקציות ספר טלפונים. החיסרון העיקרי שלה הוא בחוסר תמיכה דו-כיוונית ברזולוצית 288א352 (פורמט 0) בעת קישור למערכות 0 שאינן של אינטל. למרות שהיא מצליחה לקלוט ולהציג 61/, היא משדרת ברזולוציה נמוכה "מוצרים החדישום בותר של אינטל ושל וק השיגו התקדמות משמעותית באיכות הוידאר/ אודיו, בתמיכה בתקנים, בקלות השימוש ובפונקציונליות של 144א76| ץן06). למרות המגבלה האחת, התרשמנו ביותר. 200 מוטואץ5 התקדמה מאוד בשנה האחרונה, והיא נוחה כעת לשימוש בצורה יוצאת מהכלל, עם פונקציונליות מעולה ותמיכה מצויינת בתקנים השונים. יותר, (פורמט .000 | ז6זטזסוק 2 |6 ד6ו6%וק - 4 בחירת: העוּרכים זוהי המערכת הראשונה של החברה שתוכננה באופן ספציפי עבור 95 פאוסשחג\. במחיר 1,495 דולר היא מציעה איכות תמונה ללא פשרות, רכיבים מעולים, תוכנת יישום מעולה, ואת היישום החסין ביותר של תקע-והפעל שראינו במערכות מסוג זה. המערכת כולה בנויה סביב כרטיס 61 יחיד של החברה, המכיל 00060 ל- 0, מעגלי וידאו/אודיו ומישק אַ180. המערכת כוללת גם מצלמת וידאו מתוצרת 50 עס חצובה, מיקרופון א1686' על מעמד, זוג רמקולים עס מגבר אודיו ואוזניות. הצמצס המהיר של המצלמה, והתחום הדינמי הרחב שלה סייעו בהפקת פלט נאה תחת מגוון תנאי הארה. למצלמה חסרות בקרות ידניות שמצאנו במערכות אחרות, ומפסק לשמירת פרטיות (שהיה במערכות של אינטל ו-,1ד/). (המשך בעמוד 121) 4 1 6טוטו 1 109 | 4 ו משדרת ישומוני גיאווה המתעוררים לחיים בתוך הדפדפן 4 חדשות היישר לתיבת הדואר שלך מספקת זו אספחז 110 לעיניך בלבד (המשך מעמוד 91) הסיפור המלא. בזמן בדיקת המוצר, 880%%60 איפשר גישה ל-10 תחנות מידע, ביניהן 6א 202 ,2006 תשק .108566%ם1 ו-0הוסצאו. עד להעלאה לדפוס נוספו לשרות 20 ערוצים נוספיס (בגירסת הביטא המעודכנת), כולל 6 8 ורשת וצ נ-*ית ן להפתחית את רמת ההטרדה של ה- 18 על ידי קביעת העדפות מתוך רשימת האפשרויות הנרחבת. אפשר לקבוע את וזמן החדלון של לוח-המקשים והעכבר עד להפעלת ה-א004ה1, וניתן לקבוע קדימויות לערוצים מסויימים או אפילו לשתק ערוצים. כאשר מתקינים את הלקוח ניתן לקבוע את סוג ה-04%6%/ח1 אותם אתה רוצה לקבל. מ8%10ת1מה 16 20610 1010 16 גירסאת עתידיות של תוכנת הלקוח תאפשרנה הרצת ישומוני ג'אווה והרצת ישומים מתוך הדפדפן של פט\א0ג8. עס טכנולוגיה מבטיחה ויכולת התאמה אישית נרחבת, ט6\אטג8 קור למי שמסתפק בספקיות המידע המוצעות על- ידי שרות זה. .סח! 8סחוז8/ זסהטז 635%3006% תוכנת הלקוח הזו היא הצד הנראה לעין של אחת הטכנולוגיות המבטיחות והמרתקות ביותר בתחום תחנות המידע באינטרנט. למרות זאת, עדיין חסרים לשרות זה מקורות תוכן מספיקים על-מנת לנצל את העוצמה הטמונה בו. 69908066 היא מערכת סיפוק מידע המבוססת על שפת ג'אווה, והתחנות שהיא מציעה הן למעשה ישומי ג'אווה שיושבים על הדיסק של הלקוח. כאשר חותמים על מנוי לתחנה מסויימת, תוכנת הלקוח מורידה את ישומי הג'אווה הרלוונטיים מהשרת (6וווח%תגז1 3808061 0)). התחנות יכולות לפעול ברשת מקומית ללא חיבור לאינטרנט, או להתקשר באמצעות האינטרנט עם שרתים אחרים (במידה וזה מתאים לסוג התוכן של התחנה המדוברת). תחנת )06ג6%0 יכולה להיות כל ישוס שנכתב בשפת ג'אווה. בניגוד לישומוני ג'אווה (שהרצתס מתבססת על אחסון זמני בלבד בויכרון !ואג של הלקוח), ישומים אלו נשמריס באופן קבוע בדיסק. לכן, אין צורך להוריד את התחנה בכל פעם שרוצים להפעיל אותה. אם הישום או המידע שהוא מכיל זקוקים לעדכון, זשתט1 )6%1806 דואגת לכך באופן אוטומטי. )6906 מספקת כמה תחנות לדוגמה, אבל הרעיון הוא שכל התחנות יסופקו ויתוחזקו על-ידי בד שלישי, בדומה לספקיות המידע. מעט מאוד תחנות כאלה היו זמינות בומן ההוצאה לאור, וראוי לציין את תחנת הייבירבורים" (631) ומסט.א131 של 6זג/וסו. לפי הדיווחים האחרונים, נטסקייפ תכלול את הטכנולוגיה של 64806 בדפדפן הדור החדש, ה-ז69)0וחטותו 60. חברת מרימבה מתכננת להרחיב את טכנולוגית 618061 מעבר לג'אווה. השאיפה היא לאפשר העברת תוכנות בינאריות מהודרות, ולהשתמש בה להפצת מנויי תוכנה, עדכונים וכיוצא בזה. 96ו03% היא עדיין טכנולוגיה חדשה, ואין בה מספיק תוכן בכדי שתהיה שימושית. למרות ואת, השילוב של ג'אווה, אחסון קבוע ועדכוניס אוטומטיים מבטיח גדולות לשרות זה, ובקרוב נראה איך הוא משתלב בשוק הפצת המידע והתוכנות. זו סזחו וופו ז6א6ו ₪65 וופו ה-זשאטו וטא של 1א18 מספק (בחינם) ארם בלתי-פוסק של ידיעות ממקורות מצוייניס כמו רויטרס, 6ח!ס, וה-6וחוך סַתגּא. הטיקר פועל באופן המקובל - כותרות רצות על הטיקר ומקושרות בקישורי היפרטקסט לכתבות המלאות. נכון לעכשיו, הידיעות המופיעות בשרות זה מוגבלות לנושאיס מקובלים על המדיה הפופולרית. לא ניתן להשיג בו מידע בנושא מזג-אויר, שערי מניות או חדשות כלכליות אחרות. ניתן לשמור את הטיקר מעל לכל החלונות הפתוחים, על-מנת לראות אותו כל הזמן. לרוע המזל, הטיקר תופס שטח-מסך גדול גם בגודלו המינימלי, 1 על 18 ס"מ. אחת הסיבות לכך היא הפירסומות המופיעות בו, שהיא למעשה זה המחיר שמשלמים עבור שרות שאינו עולה כסף. בניגוד לטיקר של !ססמגצ שפועל רק בסביבת 32 סיביות, הטיקר של [א8ז פועל גם על חלונות 3.1, מקינטוש ויוניקס. באופן תמוה למדי, הוא לא פועל על 2). ניתן לקבוע את תדירות עדכון החדשות לעיניך בלבד 700 מי שמחפש דרך הלה ונוחה לצקוב אחרי חדשות היום-יום, 98סוחוסק היא הפתרון, ואין צורך לשלם פרוטה. בומן שהמחשב מחובר לאינטרנט. עם זאת, לקוחות המחוברים באמצעות קו טלפון לא יכולים להזמין עדכוני-מידע באופן סדיר, כך שהשרות מתאים יותר ללקוחות מרושתים. .000 005ו081וח רת 00 146180806 זו אסם-ה! שרות החדשות של נטסקייפ מתחבר לתיבת הדואר הנכנס של הדואר האלקטרוני ב- זסוגּפָוַגּא. השרות מספק חדשות רוויות גרפיקה ממגוון של ספקי-תוכן, ביניהם הניו- יורק טיימס, חדשות סן-חוזה מרקורי, 66חוס 706 !ססוג ץ 66ז\ו110 וירחוניס כמו סאלון. שרות זה פועל על גירסאות מ-3.0 ופוג המשמש כדפדפן וכלקוח דואר-אלקטרוני באחת. הדפים המתקבלים הס מסמכי . ואזו עתירי תמונות, גרפיקה וו ספתפווס ]ו שר 6 116 .11101 1 שוסת1 שש 88 לס ב מז 1191 תג 3 > 3 . כ ב וח פותפוס 6 וו 1011 70 תצט 6 3 סקטל 3 0 196 2 6 0 6 0 35166 16% מז 16 מס פוט" 0 מז 5 והיפר-קישוריס המובילים את המשתמש אל האתר של נטסקייפ לקבלת מידע נוסף. שרות זה מביא חדשות ותוכן מהספקיות הגדולות באינטרנט. ההרשמה מתבצעת באתר של נטסקייפ או באתרים של ספקיות המידע עצמן. .000 סחווח6זח! 'ז30 וטו 60 הווחו 6זה! 0 0והטותתוס) 6מווו6וה1 דומה יותר למערכת התרעה מאשר לשרות הספקת מידע. בכל אופן, 6 מגזין ישראל אפויל 1997 ניתן להיעזר בשרות זה לשס קבלת עדכונים מהאתריס האהובים עליך, או להשתמש בו כערו להפצת מידע שלך לאחרים. לרוע המזל, השימושים להם הוא זוכה כיוס אינס מנצלים את כל הפוטנציאל הטמון בטכנולוגיה הזו. המנויים בוחרים את ספקיות התוכן המעניינות אותם מתוך רשימה גלובלית. לאחר מכן השרת של מוחחשוח] מוריד "היפר-מקשר" (ז06010מ60ז6קץ11), | עצס המכיל טקסט, קישורים והוראות ליצירת קשר עם ספקיות התוכן. הרשימה הנוכחית של ספקיות כוללת את דיסקברי און-ליין, וטא ע08ו16 ,00 וסות של סע (-66והעטחו/ [הטזו. ספקיות המידע יכולות לשלוח עדכונים בכל תדירות שהן רוצות. לרוע המזל, אף אחת לא שולחת ידיעות ייחודיות, ורוב המפיצות שולחות עדכוניס פעם ביום או אפילו רק פעם בשבוע. ניתן לבצע התאמה אישית של העידכונים על-ידי לחיצה על לחצן קישור מיוחד וכך לקבוע אילו הודעות יתקבלו ואילו לא. אס מחזיקים את קישור העדכונים (41%/\ שטא) פתוח, השרות מודיע על שינויים המתרחשים בהיפר-מקשר ובאתר המבוקש. וטוה מספקת את כל הכלים הדרושים לצורך הוצאה לאור של היפר-מקשר אישי שלך. מוציאים לאור יכולים לרכוש מידע דמוגרפי מ-0חומחטוח], המבוסס על נתוני ההרשמה וההעדפות של המנויים. ו .0ח| !ססח8 זסא6וד 05 !ססהובּץ עו הטיקר של !ססמגצ הוא פתרון קליל וגמיש עבור מכורים לחדשות שמחפשים שרות לא טורדני, אך יספק את המידע המבוקש. לפני קבלת הטיקר מזמינים עמוד-בית של ץוא !גצ בו קובעיס את ההעדפות בכל הנוגע לתוכן. אפשר לבחור נושאים כמו טכנולוגיה, עסקים, בידור וספורט. ספקיות התוכן של 0 מגוין ישוראל אפריל 1997 -- - לעיניך בלבד שרות זה כוללות את 28 ,6זג\0%8ח81ט8 6זוצופעוטצ1, רויטרס (-%ו6וח6וו69/. כמו כל טיקר, הכותרות מתגלגלות עליו, ולחיצה כפולה שולחת את הדפדפן אל המאמר המלא. לחצן חיפוש שולח חיפוש באתר החיפוש של ![ססוגצ ולוקתח אותך הישר לדף התוצאות. שרות זה דורש שימוש ב-3 זטוס|קאם 000זסו] או בכל גירסה של זסוגטווגא. ניתן לשנות את התכונות החיצוניות של הטיקר, ולקבוע את תדירות העדכון של דף החדשות שלך. עס ואת, לא ניתן לקבוע את תדירות העדכון של הטיקר עצמו, ולכן מנויל- טלפון צריכים לעדכן את הטיקר באופן ידני. הטיקר יושב במגש המערכת של חלונות 95 או זא, אך ניתן להזיזו משס לכל מקום על המסך, ואפילו לחבר אותו לשומר המסך. הטיקר של !ססגגץ וא הוא אמצעי נוח ופשוט לקבלת מידע הישר אל שולחן העבודה. 8 וטא מציעה טיקר נוסף, המותאם ללקוחות עסקיים ולאירגונים גדולים. חי ה סותא הוא שרות להתרעה על שינויי תוכן ב-ט6או, הזמין לכל מערכות ההפעלה והדפדפנים הקיימים. השימוש הטוב ביותר שלו הוא עידוד המסחר באינטרנט, אך מצאנו שחסרה לו יכולת התאמה אישית של ההתרעות. | של6שו106שא מציע. מידע ממקורות כמו !00ם3+, [6ממ6"18 זסםו69/ ו- 8 0%ת18 6הס" 1‏ ו-66זום משתמשות בשרות זה לצורך שיווק באינטרנט. מי שרוצה יכול לקבל הודעות על הצעות מיוחדות, ולחיצה על ההודעה שולחת את הדפדפן לאתר המכירה. תוכנת הלקוח של עטטו[106 א מופיעה כצלמית-דואר על שולחן העבודה. ניתן לקבוע את צורת ההתרעה עבור שינויים המתבצעים בכל אחד משירותי הידיעות שלך, החל בהנפת דגל על הצלמית וכלה בפתיחת היישוס. )והז 44% בחירת העורכיס .סח! 0851)חוסק א'זס/טז6!! 6351+חוס 6חוד רשת 63%)ומוסע הייתה אחת החלוצות בתחום שידורי המידע באינטרנט, והיא נותרה אחת " ובו 6 + 8 פפ> 6 ג 0 דרי ל | ה 0 *"פ 0 ה ו ה ו 3-12 6 שו | ו הטובות מבין הרשתות הקיימות. רוב המידע שהיא מציעה אינו ייחודי לשרות זה, וניתן להשיג אותו במקומות אחרים באינטרנט, אך לא בזה כוחה. הערך האמיתי של תוכנה וו הוא ביכולת לקבל מידע ממקורות נבחרים ובהתאמה אישית היישר אל שולחן העבודה, בצורה אטרקטיבית ונוחה. גם 168%ה01 משתמשת במטפורת הערוצים (16 ערוצים היו זמיניס בומן כתיבת המאמר). חלק מהערוצים מכסים שטחים נרחבים כמו חדשות, חברות מסחריות, תעשיה, מזג-אויר, ספורט או אינטרנט. חלקם משדרים מידע ספציפי יותר, המגיע מסוכנויות ידיעות ומאתרים ב-פט6או כגון הניו-יורק טיימס או וו רוב הערוצים משדרים היפרטקסט עם קישורים לאתריס המתאימים. ערוצים אחרים הם בעלי אופי גרפי יותר, כמו ערו מזג-האויר, המשדר תמונות לווין ומפות סינופטיות. שידורי הערוצים מוצגים באמצעות תוכנת הלקוח של 64%וחוע או על גבי שומר המסך. הממשק של תוכנת הלקוח משתנה בהתאם לתחנה המשודרת. באופן כללי, יש חלון אחד להצגת כותרות ותקצירים וחלון נוסף להצגת טקסט מלא וגרפיקה. בצד שמאל ישנו חלון נוסף, המכיל לחצנים לבחירת ערוצים ולשינוי תצורת התוכנה. אפשר לקבוע את תדירות העדכונים ב-)64%)חוסע גם למנויי-טלפון וגם למי שמחובר באמצעות חיבור קבוע. כאשר היא מחוברת לשומר-המסך 634וחוסץ מעטרת את שולחן העבודה במבחר של כותרות וגרפיקה, המשודרים ללא הפסקה מהערוצים הנבחרים. לחיצה על אחד הפריטים שולחת את תוכנת הלקוח אל המידע המפורט. מי שמחפש דרך קלה ונוחה לעקוב אחרי חדשות היוס-יום, )64%והוסש היא הפתרון, ואין צורך לשלס פרוטה. 0 - המגזין ות הוא אחד המקורות של 1 0 4 וו היתה החלוצה ונשארה עדיין בחירת העורכים 1 4 6 [טו כלי ביתוח לג'אווה = כלי פיתוח חדשים לג'אווה 0 אסנתעצ עיצוב בסגנון של כלי כ גא, של אפה| השס 550 ₪ שת ]₪ | || חרורהוח| ו .5 = <> |ש|9!= |₪|=]= |ש|שום = או גישה שקופה לפונקציות, + -][=|=1 [=[2 [=| []3]5|= || | |ם|=>|בון 5 | 8 משתנים ואירועים | של = ו רכיבים. (המשך מעמוד 95) ו תומכת בהארת מילות מפתח בג'אווה או ב-.1וא'ד11, ומגבלות של דאוא מונעות הדפסה של 3300618" 0 סו50 פוה הם 5180 קבצי המקוור. שני הדברים יתוספו בגירסאות עתידיות. 8 "| קס|פאזס/ | כוללת | תמיכה מובנית בתוכנות 76% של צן%0ז6וה1 ו-%5] (למשתמשי יוניקס) לצורך מעקב גרסאות בפרוייקטים קבוצתיים. אחד הכליסם החזקים ביותר ב-ק0ם68זס\ 84וג1 הוא הכלי הגרפי לדפדוף במחלקות, 6סוטס50 זוסז8. כלי זה מחולל תיאור ברור של כל מחלקת ג'אווה, כולל מחלקות יעודיות. המשתנים והפונקציות מתועדים באופן מלא. כרגע אין אמנס אפשרות להדפיס את תוכנו, אך כלי זה נותן תיעוד מיידי ושימושי על המחלקות. ניפ!? 8ג[)0 המנפה של קסגפאזס/ 4וג1 משולב היטב בסביבת הפיתות: הוא פועל בתוך אותה סביבה דמוית דפדפן. עסמפאזס/ מסתמכת על טגצגן, מהדר ה-א8כ! הסטנדרטי, לבניית הפרוייקטים. למרות שהמהדר של מט8 איטי באופן משמעותי בהשוואה לכלים האחרים בסקירה, כלי הפיתוח והמנפה המשולבים מאפשרים מחזור מהיר מאוד של כתיבה, הידור וניפוי. יש לך בקרה מצויינת על נקודות בדיקה ונקודות עצירה, ויכולות ניפוי מרובות נימים, כולל גישה מלאה לנימי המערכת. כל מחלקות הטיפול בחריגות הסטנדרטיות של ג'אווה רשומות, ואתה יכול גם להגדיר אם לעצור את התוכנית במקרה של חריגה מסויימת, או להתעלס ממנה לגמרי. המנפה מהווה | אבן בוחן לשאלה, כיצד יתפקד מישק מסורתי מרובה חלונות ב-.11א111. מעת לעת התקשינו באיתור החלון הרצוי, אך בסך הכל העסק פעל לא רע. גם| מערכת העזרה משתמשת, כמובן, ב- א באופן מיטבי, וק סו ו גוס ב סו 0 לוח ש'מוש | ה 6 ו וו וו טר וו ומספקת מידע על סביבת הפיתוח ועל מחלקות ג'אווה סטנדרטיות של מישקי כתיבת יישומים. לרוע המזל, אין בינתיים יכולת חיפוש. המדריך המקוון מפורט ומדויק ביותר, וכולל הנחיה צעד אחר צעד בהיכרות עס סביבת הפיתוח. בסך הכל, זהו כלי מרתק, המנצל היטב את האוריינטציה הבסיסית שלו לעבר ג'אווה והאינטרנט. קסג5אוס\ גוג[ היא לא רק הוכחת יכולת מרשימה ליישומי ג'אווה, אלא גם מסלול חדש ופרודקטיבי לפיתוח יישומים. .000 0506ז6וו/! ++2 !1503/ 0501%ז6וו הסוזו0= |003ו1655סזק ++1 |גפו היא סביבת הפיתוח הראשונה שמיקרוסופט מציעה עבור ג'אווה. זוהי גירסה ראשונה חזקה, המבוססת על גישת פיתוח של שפות מהדור השלישי, על תמיכה ברכיבי אסטוס. ועל טכנולוגית מהדר מוכחת ואמינה. ++1 |גטצוצ בנויה על החוזק של ++0080סו] ₪6 [וטצו), כדי לתת למפתחי ג'אווה רבות מהתכונות שתוכניתני ++?) למדו לצפות להן, וכן פונקציונליות נוספת הייחודית לג'אווה. מאידך, בדומה ל-++6 [טפו, גם ++1 |גטצו איננה וטואלית במיוחד: היא אינה מאפשרת ההאגַגה ל<%ש'לות 6), !סט עיצוב ממשק המשתמש פיתוח ישומיס מהיר ניפוי שגיאות | 65 קוה 0 1 סביבת הפיתוח של ++1 [גטאו/ היא ה-6₪8ק610ע26] 0פסזשווא 0 הגמיש, המוכר לכל משתמש ++6 |[גטאו%. מרכז הבקרה הוא החלון ‏ ש6נסוץ סטגקאזס או, הכולל כרטיסיות לניהול המחלקות, קבצי המקור והעזרה המקוונת. ניתן להתחיל את הפרויקט בעזרת ה-6זג?ו\סק. גצג1, המסייע לך בבניית התשתית ליישום או יישומון ג'אווה. כאן יש ל- ++1 [גטצ1 מספר יתרונות. ניתן ליצור גירסת יישומון וגירסה עצמאית של היישוס שלך מאותו קוד מקור; שינוי של דגל אחד בסביבת הפיתוח יגרום לה להדר את היישוס כפי שתקבע. ה-0זג2ו/קקג. גג[ מאפשר לך גם ליצור אנימציות מרובות נימים מקבצי :01., אותן ניתן לעצב כרצונך בקלות. היות ורכיבי ג'אווה רבים מסתמכים על אנימציה, זוהי תכונה שימושית במיוחד. אפשרות נוספת מאפשרת לך לקבוע אילו פרמטרים יועברו מקוב> ה-.ווא'111 שלך כחלק מתג ה-:422181>. כמו שאר המוצרים בסקירה, גם כאן אשף הקוד יחולל:דף ]ואד כברירת מחדל עבור הדפדפן שלך. ה ]זו ]חפוס 5-8 ו ניהול מחלקות לאחר יצירת הפרוייקט יאפשר לך כלי ה- 0135816 לנהל אותו כקבוצה של מחלקות. הוא יאפשר לך להוסיף פונקציות ומשתנים דרך תיבת דיאלוג, ויאפשר לך גישה מהירה למשתנים ופונקציות קיימים. לחיצה על כל פריט בחלון ה-א61%%/6 תשלח אותך ישירות לקוד המקור. למרות שזהו כלי שימושי ויעיל, הוא אינו מציג את ההורשה בין קבוצות של מחלקות - מצג שיכול היה להיות שימושי. כלי ה-116/16 מאפשר לך להתבונן בפרוייקט כקבצי קוד מקור מסורתיים. כשתגיע | לבנית מישק המשתמש, ++1 |גטפו תציע לך עורכי | משאבים ס טנדרטיים לתפריטים, טפסים וקבצים גרפיים. והו הכלי היתיד עוצמה )? מגוין ישראל אפריל 1997 המאפשר לך צפיה ועריכה של קבצי 61., 6 ו-קואת. לאחר ששמרת את האלמנטים הויוואליים בקובץ 888 או בקוב תבנית . משאבים (דַ86.), יהיה עליך להריץ את ה- 99006 כדי להמירם לקבצי ג'אווה. בכדי לחסוך זמן, תוכל גס לייבא קוב תטריט משאבים של אסמ/או לתוך פרוייקט ג'אווה. אין תמיכה במשאנבים היות ובג'אווה אין תמיכה במשאבים, משתמשי ++6 18041 יבחינו שכרטיסיית 1 30900106 המוכרת חסרה בפרוייקטי ג'אווה. ניתן לערוך את סוגי המשאבים הרגילים, אך יש להמירם לקוד ג'אווה בעזרת ה-12910 6500106. אנו מצאנו שגישה זו אינה אידיאלית. כרגע, ++1 [גטצו איננה תומכת בהוספת אירועים לרכיבים ויזואליים אינדיוידואליים, אך אנו מצפים לראות תמיכה זו בגירסאות הבאות. היות וקוד הג'אווה משוכתב עם כל הרצה של ה-816 סטזספס, לא ניתן לשמור על שינויים לקוד הג'אווה . כאשר העיצוב הויזואלי משתנה. לחיוב נציין כל ה-2916/ 26500060 מספק מנהל מבנה דא\ מיוחד המדמה את קואורדינטות הדיאלוג הבלתי תלויות במסך, המוכרות לתוכניתני 05 הבניה של פרוייקט אמיתי ב-++1 19041/ו חיתה מהירה למדי, וניתן לבנות את הפרוייקט עם או בלי אפשרויות ניפוי. תמיכת הניפוי חזקה מאוד: יש לך בקרה מלאה על נקודות בדיקה ונקודות עצירה, ויש מישק כרטיסיות מצויין לצפיה במשתנים תחת מעקב, במשתנים אוטומטיים ובנימים. ++1 4+ מאפשרת גם לפרק 66סספועט של ג'אווה. בדומה ל-[גטפו/י ++, גם ++1 15091 משתמשת ב-1ַזּוגס, המאפשרים לך לצפות בערך של כל משתנה באמצעות הצבת הסמן מעליו. ניתן להתבונן במשתנים גם על ידי גרירתם לחלון. המעקב. ניתן להגדיר כיצד יטפל המנפה בכל חריגת ג'אווה או חריגה ייעודית. בנוסף לכלי בסיסי לצפיה ביישומונים, ++1 18041 כוללת גם את 6₪%ם1 05081סווא זסוס!קאת ותומכת בתשתיות הניפוי שלו, כך שניתן לנפות יישומונים רביס הרצים באותו דף איז א6צוו6: השתמש ובנה אחד היתרונות הבלתי מעורערים של ++18081/י 1 הוא התמיכה המעולה ברכיבי אפטגוסג. כלי ה-12310 סְעְ1גץג1 יוצר מחלקת ג'אווה 0 מגזין ישראל אפריל 1997 כלי פיתוח חדשים לגיאווה עוטפת לכל עצם ]460068/00%, בו ניתן לטפל מתוך המחלקות שלך. התחביר אלגנטי להפליא, היות ושפת ג'אווה מתמודדת עם רבים מהקשיים שבעבודה עם ]00%. התיעוד המצוין וקוד לדוגמא מציעים לך דרכים לנצל את עצמי 40₪068/00%1 בפרויקטי הג'אווה שלך, כולל גישה לבסיסי נתונים דרך 800 או 0 ניתן לבנות רכיבי א6גוטג מתוך ++1 18041/, אם כי דבר זה דורש ידע מעמיק ב-א6טאוסג. באופן כללי, ++1 [גט8ו/ו מוכיחה שג'אווה ו- אטונוטה לא רק יכולות לחיות בדו-קיום, אלא שג'אווה מציעה כמה יתרונות אמיתיים בעבודה עם 6%8ש46₪, ביניהס התחביר הפשוט בגישה לעצמי 00%1. מיקרוסופט מסרה כי היא מתכוונת להוסיף יכולת שיתוף פעולה בין 0% ל-36808ג1, אך לא ציינה אם 5 ייתמך כסוג עצמים באופן מקומי. בסך הכל, זוהי גירסה ראשונה רבת עוצמה, עס כל התמיכה והתכונות שתרצה כדי להתחיל לכתוב ולנפות פרוייקטי ג'אווה. אם אתה תוכניתן ++6 |אטפג/ או מעדיף באופן כללי את הגישה של שפות מהדור השלישי, אין ספק כי ++1 9061 ראויה להתייחסות ככלי פיתוח רציני לג'אווה. 1 וס זהו הכלי היחיד בסקירה שאו לו הגירסה השניה, והבשלות שלו בולטת. הוא משלב את החתוזק של מהדר ותיק עם מודל תכנות מתקדם, מבוסס עצמים, בסגנון 42 הגישה העתידנית שלו מציבה אותו כקובע סטנדרטיס לכלי הפיתוח הבאים. אנו התבוננו בגירסת ביטא מאוחרת שהיתה זמינה להורדה חופשית דרך האינטרנט. אם כי כמה תכונות משניות טרם יושמו בה באופן מלא, היא היתה יציבה ונקיה מבאגים באופן יחסי, ולא היססנו להמליף עליה לטובת פרוייקטים ממשיים. הגירסה הסופית צפויה . לצאת לפני צאת המאמר לאור. המישק של 66 [גטפוו:כולל כמה מהכלים של 1.5 646 ססומאותץ5, והוא מוסיף אשפים חדשים ומספר תכונות ספציפיות לתכנות מבוסס רכיבים. כשאתה מגדיר פרוייקט חדש,. אתה יכול לבחור בין יישומון ליישום עצמאי. חלון הפרוייקט נחלק לשתי כרטיסיות: כרטיסית עצמים, המציגה את הפרוייקט כקבוצה של מחלקות, וכרטיסית 665אס8ק, המתייחסת לפרוייקט כאוסף של קבצים. 6 טפ כוללת עורך קוד משוכלל, התומך בתסריטים ומדגיש מילות מפתח בג'אווה וב- יאד עורך המקרו מאפשר הקלטה של לחיצות מקשים והפעלתן בקלות רבה. שני כלים נפרדים מסיעים בניהול המחלקות והקוד שמאחוריהן. לראשון, פס 01888), יש מישק המורכב משלושה חלקים: הראשון מציג את העצם, השני את המשתנים והפונקציות, והשלישי את קוד הג'אווה המרכיב אותם. כלי וה מאפשר לך גס לְהוסיף פונקציות ומשתנים דרך תיבת דיאלוגן. הכלי השני, ז0וו4 עחסזגזטו1, מאפשר לך לצפות ולערוך קבוצה. של מחלקות ג'אווה או מישקים. 610 1306/9100 מציג את הקשרים בתוך היררכית מחלקות באופן וטואלל- כולל פונקציונליות שבאה בהורשה. | תכנות מבוסט רכיבים 6 1 נותן לך מודל תכנות מבוסס רכיבים חדומה לכלי 884 פופולריים אתחרים כמו 261011 20326 או 08810 718091 8011סעסו/ר גרסת הביטא שבחנו הגיעה עם 40 בקרות ניתנות לשימוש חוזר; החברה הבטיחה שהגירסה הסופית תכלול כ-60 בקרות נוספות. כל האלמנטים הבסיסיים של דאוג כבר כלולים בחבילה: החל בבקרות של תויות, בחירה בין אפשרויות - ו-16%14618, | ועד אלמנטים מתקדמים כמו גלישה, צפיה בע ושעון זמן. הרכיבים בחבילה תוכננו מתוך ציפיה לתקן 18/8868 המוצע, אם כי תמיכת 8 מלאה לא תיושם עד צאתו של מט5 18 התכנות. עם רכיבים :אלה מצטמצם להצבת בקהות על היישומון או על בקרות אחרות; ואז שינוי של התכונות והאירועים הקשורים אליהם. ניתן לקבוע את התכונות של כל רכיב בחלון ה-1481 עוו6קסות. הסביבה מחוללת את הקוד הדרוש ליצירת הבקרה שהצבת ולהתאמתה באופן אוטומטי. למרות שהסביבה אינה .תומכת בעריכת תמונות, לא היתה לנו כל בעיה להוסיף תמונות 6 ו-50ע1 מוכנות לתוך יישומון בעזרת רכיב ה-א0ם51:665 הכלול בחבילה. רכיב זה איפשר לנו ליצור אנימציה פשוטה בקלות, באמצעות הוספת סידרה של ,ַא0-ים לתמונות :61 או 0 שרצינו שיוצגו בזּו אחר זו. 13 עריכת משאבים. בין המוצריס שסקרנו, זּה היה היחיד שתמך בעריכה דו-כיוונית של משאבים ויזואליים. אם אתה מזיו בקרה בתלון, לדוגמא, הערך המספרי של תכונת המיקום שלה בקוד ישתנה באופן אוטומטי. אם תשנה אחר כך את הקוד באופן ידני, השינויים ישתקפו בחזרה במודל הויזואלי. אנו גילינו ששיכתוב מלא של הקוד כלי פיתוח חדשים לגיאווה מחדש בילבל את המנגנון חדו-כיווני, אך באופן כללי, גישה זו היתה שימושית במיוחד. אין ספק שיש בכך יתרון עצום, בהשוואה לצורך לחולל מחדש את הקוד בכל פעם שאתה רוצה לבצע שינוי קטן. בחירה של רכיב בכרטיסית 091608 שב-6סזת או60מ:\, תאפשר לך לשלוט על האירועים הקשורים לרכיב זה. אוהי תכונה חשובה, ביחוד קווהיכרי ביתוה כשבת ג'אווה ++1. |1508/ 0501זסוו! 5 08]6 |58ו | חהסו= [ההסו055וסזק ,1.0 שמ , || - % ל 0 | . 3 ₪ ₪ ₪ ₪ , 1314 זט הער לא קיים ג קיים ₪ המוצרים מפורטים בסדר אלפאבתי המחירים הנקובים הס לפי המחירון האמריקאי שביבת ביחות | 08ו1-560511ח 0 טוט זס 28705 | 6חו!חס החסז) 01-80-0881 | 0ק79056.005610 806 0051070120 08 0507 | סז | סז חהמ-0וחד חס 117 65וסח1 8 505 ו וו סחוזתףווסות אאזהץפ 5 חפ ו בו וווסוז קת 60 ]סט 6031 הסוופסת 3 בלי חיבנות 300015 681816 ח68 ₪זהקו/ 5 607818 ח68 0זהקו/ 68 |סזוחסס 800 ח68 6זהקו/ ץו/803 הסט חסוז הווחה 8005 0זהקו/ סז 0855 5 80|וקת 60תט 6פעשסזם 8 [00ז 01858-0051008 681 סז | 18500708 085 ו 015 0 0008 065 5 והז סק(../ זום./קואה. פחסקסטפ 8 501 18500768 פשצססחו/ +זסקתזו ₪8 6שותו זסזוטט | סט 5 ופ 88). חן ח0ו0168% 8%עס/ 5 60 0058018 81ח18 ה ץזוטו60החסס 08180858 ז0! 0!85505 85שועסזק ה סז 6601 0תו-תסטט!850ז פסשושסזק / וו כלי ניפוי זט 73180סט ה 5 חחח זו ז8צסזם 85ט1סחו 0 8 081085 זההַסַטטם . | 058ו08000ז₪ הַוססַ09 08086 טח פדזסססטס 08000 9018ז פדוססקטפ 60170 500108 10078100 ח| 8 פזץם 808(. 188850700|05 זוע וקה 880 8 למשתמשים חדשים בג'אווה, כיון שלמידת מודל האירועים ב-אוג איננה פשוטה. כמו מרבית כלי ה-42א, גם 686 |וטצו מציגה רק את האירועים הקשורים לרכיב מסויים. ניתן להוסיף מנהלי אירועים באופן אוטומטי על ידי בחירת האירוע הרצוי. התוכנה מוסיפה את שלד הקוד הדרוש עבורך. אם תשנה את דעתך, או שאתה מפתח את הקוד בהדרגה, 6 תאפשר לך לעדן את העיצוב שלך. עזרים מתקדמים ה-12810\ 116720008 מוסיף עוד יכולת תכנות בסגנון 42 הוא מאפשר לך לתכנת אינטראקציות פשוטות באמצעות גרירת עצם אחד על אחר. מודול סופטו-ץ2 מנתח את האינטראקציות האפשריות בין העצמים ומחולל סידרה של משפטים באנגלית כמו יהוסף מחרוות לרשימהי, המאפשרת לך לשלוט במספר אירועים פשוטים. אחר כך מוסיף האשף את מנהלי האירועים החדשים לקוד שלך באופן אוטומטי. גם מעבר לכל התתכומים הללו, ל-646 18041/ו יש עוצמה אמיתית. מהדר הג'אווה ייבדיוק באמן* (111) שלה, הפיק כמה מהתוצאות המהירות ביותר במבחני הביצועים שלנו. עם צאתנו לדפוס, חברת 600806 הכריוה כי בכוונתהּ לשלב את ה-111 של 6שותגמוץ5 בדפדפן ה-זסוגּפַניגאן שלה. מן הסתם אנו לא היינו הלחידים שהבחינו בביצועים המרשימים. למנפה"יש את כל הבקרות שהיית מצפה מסביבה מסורתית, כולל מעקב ונקודות עצירה, חלונות נימים, ובקרה מלאה על חריגות ג'אווה: הוא אפילו משתמש ב-1001108 בדומה למוצרי מיקרוסופט, כדי להציג מידע תוך כדי ריצה באמצעות הדגשת המשתנים. כרגע, הניפוי מתבצע בתוך הכלי לצפיה ביישומונים מתוך ה-12% וגופ; חברת סטומגמוע5 מתכוונת להוסיף ומיכה בתשתיות הניפוי של טתגטגואן זסזהטויגא ברגע שאלו יהיו זמינות. למפתת ם שאינם מומחי ++>, אין ספק בי 6טטט תקל על המעבר לג'אווה. השילוב המנצת של מהדר מסורתי תזק וקלות אינטואיטיבית של כלי 842 הס שעושים את ההבדל. אך אפילו מכורי ++6 יעריכו את הקלות והאלגנטיות של התיכנות הויזואלי, מבוסס הרכיבים. 6 מגזין ישראל אפריל 1997 - רגל חגיגות ה-15 ל-8882106]א 6ע יצאו העורכים לפגוש את שני האנשיס ששמם נקשר יותר מכל אחד אחר לתופעה | הזאת שנקראת "עולס ה-6עיי. נכון שב- 2 חשבנו שיבמ היא ה-6ש, ושלביל ולגורדון יש רק תפקיד צדדי בחסדו של הענק הכחול, אבל עכשיו אנחנו חכמים יותר. אינטל היא ללא ספק הכוח המניע של חומרת 6 ומיקרוסופט מכתיבה את מה שקורה בתוכנה. מעבר לנסיקה המטאורית של שתי החברות בוול-סטריט, הן גם הצליחו במידה בלתי משוערת גם באתגרים הטכנולוגיים. חומרת ה-0/ יכולה היוס להתחרות בתיתכוס ובעוצמה עם כל מה שמציעות תחנות העבודה ה-156א-יות ופלטפורמות יקרות אחרות, והתוכנות ל-6/ מקדימות בשנים את מה שאפשר לקבל בסביבת יוניקס או מערכות ההפעלה הקינייניות. למרות שבדרך כלל אנו אוהבים להתלונן על התפקיד הדומיננטי מדי של שתי החברות האלה ולהצביע בעיקר על החסרונות, בנסיבות החגיגיות העכשיוויות מותר להמתקד בחצי הכוס המלאה, להוריד את הכובע ולהגיד, "כל הכבוד"! את ראשון המרואיינים פגשנו במרכז הפיתוח של מיקרוסופט ברדמונד, ליד סיאטל. 6א 6ע: ה-6 לא היה מהמחשב האישי הראשון, אבל הוא שינה את השוק מיסודו. אתה היית בשטח כשזה התחיל ונשארת במרכז 6 מגזין ישראל אפויל 1997 / ייטס, מ וגורדון מור, אינטל מדבריס על מה שהיה |מה שיהיה במשך כל הגמן. נשמח לשמוע את התרשמותך מההיסטוריה ומהעתיד של ה-06. ביל גייטס : ללא ספק יציאת ה-26 לשוק מהווה נקודת ציון היסטורית. העוצמה של מעבדי 16 סיביות והגיבוי של יבמ התחילו את המהפיכה. אח"כ נוצרה המסה של חומרה, תוכנה ואפיקי שיווק, ששומרת על המומנטום עד היוס הזה. זא 6: ההיסטוריה של ה-6: רצופה ציוני דרך קריטיים, בהם נקבע הכיוון לזמן-ארוך בצורה שנראית לפעמים כמקרית לחלוטין. גם מיקרוסופט נוסדה בציון דרך כזה. מה היה קורה אילו היו מתקבלות אז החלטות כיוון שונות: ביל גייטס: נכון שמבחינת מיקרוסופט ציון הדרך הראשון הוא כשיבמ באה אלינו. כדי שנקח חלק בפרוייקט ה-6ע שלה, אבל צריך לוכור שאז זה לא נחשב לפרוייקט חשוב במיוחד ואף אחד לא חשב במושגים של ציוני- דרך. ו היתה קבוצה קטנה ביבמ שפנתה לחברה קטנה בחו, כדי לקבל עזרה בפרוייקט כמעט פרטיוני. כאשר ה-6/ הצליח, והקבוצה שפיתחה אותו השתלטה בהתחלה על קבוצת עיבוד התמלילים ואח"כ על חטיבת המחשבים הקטנים ביבמ, היינו המומים כמו כולם. אחר-כך עבדנו מול קבוצה כל-כך גדולה בתוך יבמ עד שמבחינתם הם לא ראו צורך להתחשב במיקרוסופט הקטנה. כאשר הגיעה נקודת ציון חדשה והיה צורך לתפור את ה-6? לתוך המרקם הכולל של מיחשוב אירגוני, יבמ החליטה על אסטרטגיה בשס 54, שמשמעותה מבחינתנו היתה הכפפה של ה-6ע לתקנים של מחשבי 6םחגזוהוג]א. התוצאה היא שאת 05/2 הגדירו בצורה שלדעתנו היתה מוטעית. עם היתה מתקבלת דעתנו, ש-05/2 צריכה להיות. "קבוצת-על" של 608מו/), ההיסטוריה היתה נראית אחרת. נקודת הציון ההיסטורית הבאה היא חוסר האימון של יבמ בפרוייקט הפיתוח של 386 באינטל. הס לא האמינו שזה יסתיים בזמן ולכן הס ביססו את 05/2 על ארכיטקטורה של 16 סיביות. אנחנו האצנו בקומפק לצאת עם מחשב המבוסס על 386 וכך נקבע לדורות שלא צריך לחכות ליבמ על מנת לפתח תקנים חדשים ל-6ק. 115 1% אינטרנט עדיין מלאה הבתעות. זה לא נושא שאבשר לאמר עליו, "עשינו אח זה, עבשיו הולבים לעשווח אה הדבר הבא". באן קורים כל הדברים החדשים וכל 'ום מב'א אתגרים חדשים. הנקודה האחרונה שברצוני לציין היא, שכאשר הצוות של יבמ חשב שהם לא צריכים יותר את מיקרוסופט והם לקחו על עצמס את המשך הפיתוח של 05/2, הס החליטו לא להשתמש בעבודה שעשינו עד אז ושמשמשת אותנו היום במערכת 1 8אסמו/. הס שמרו עס השס של 2, אבל וויתרו על העיקר. 6 6: תודה שנבהלתם כאשר ראיתם שחברות אחרות זיהו את ההזדמנות של אינטרנט לפניכם. איך היתה ההרגשה לרדוף אחרי השוק במקום להוליך אותו? ביל גייטס: כן, אינטרנט זו הדוגמה הדרמטית ביותר למקרים בהם נאלצנו לבצע שינוי אסטרטגי תחת לחצ. אבל, לדעתי, הגמישות שטיפחנו כל השנים היא זו שאיפשרה לנו להשאר בראש. במקרה של אינטרנט אלה לא היו חברות מתחרות שעשו את הדברים הנכוניס בזמן שמיקרוסופט עשתה דברים אחרים. ההתפתחות הקריטית קותה באוניברסיטאות וכאשר הגל פרץ החוצה היו אלה אנשים שעזבו את האוניברסיטה כדי להקים את נטסקייפ. הנהלת מיקוסופט היתה מודעת לאינטרנט כבר ב-1994 ובכל דיון אסטרטגי עלתה השאלה מתי נעשה משהו בנידון. אלא שתמיד היו נושאים בקדימויות גבוהות יותר. כמו, להוציא את 95 8'ס6םו/ בזמן ואח"כ לדחוף את 1א 8סשחו/ו למסה קריטית של ישומים עיסקיים. רק בסוף 1995 הגענו למסקנה שאינטרנט היא התגשמות החזון הישן, ה-6ק כמכשיר תקשורת. ומה שהפתיע יותר מכל הוא שהחזון ממומש בטכנולוגיה בת 20 שנה. אף אחד לא היה יכול לצפות לכך. ואז החלטנו לתת לאינטרנט עדיפות עליונה. כתוצאה מכך שינינו את התפיסה של רשת א8!א, פיתחנו אסטרטגיה לדפדפנים ולשרתי טט/ו, יצרנו קבוצות פעילות חדשות וכדומה. זה היה שינוי כיווון רציני ביותר, שהצלית הודות לכך שהנושא לא היה חדש לעובדי מיקרוסופט. לרובם היה נסיון גלישה עוד לפני מבט מלמעלה שהחלטנו לבחון יאי ה את התחום, כך = ג ל שתוך חודש היינו ה ם גורזון מר יכולים לגבש להקים א אסטרטגיה. במהלך 6 עשינו את הדברים | שהכנזנו עליהם בסוף 1995, בלוח זמנים ובאיכות מעבר למה שאני עצמי שיערתי. אינטרנט עדיין מלאה הפתעות. וזה לא נושא שאפשר לאמר עליו, "עשינו את זה, עכשיו הולכים לעשות את הדבר הבא". כאן קורים כל הדברים החדשים וכל יום מביא אתגרים חדשים. שידור לרבים, | דחיסת. ווידאו, טכנולוגיות אבטחת תקשורת, דיפדוף תלת-מימדי, שרתים שנותנים לכל גולש שירות אישי, בקרת אתרים ועוד. יש יותר מה לעשות ב-60\ בעתיד ממה שנעשה עד עכשיו. 6א 6ת: האם לצפות את ההתפתחויות קשה יותר עכשיו מבעבר! ביל גייטס: כן, מחקר טהור | לטווח חוקר במעו את הכלים ה אדם-מכונה, חלונות וכלה בק אבל עכשיו מיקרוסופט גדולה מספיק כדי לממן ארוך ושהתוכניות העיסקיות שלה לא מותנות בכך שהוא יסתיים בצורה חיובית בפרק זמן נתון. קחו לדוגמה אד בדות 4%6, שפיח וסודיים שָל ממשק החל בעכבר, דרך שורי היפרלינק. | , ראש צוות הפיתוח של 4004 161ת1, המיקרומעבד הראשון. שלנו לא תלוייה בכך. יש לנו את הלוקסוס של יכולת לעבוד עם אופק זמן רחוק יותר. זא 6ע: שניס שאתה מדבר על הצורך להוציא תוכנה בלוחות זמנים צפויים יותר. האם זה מתחיל להתממש? ביל גייטס: יש קבוצות פיתוח שעומדות בלוחות זמניס לשביעות רצוננו, למשל זו שמפתחת את א, אבל השאלה היא בעיקר שאלה של קדימויות. האם חשוב יותר לצאת בזמן או שצריך להציב כמטרה תוכנות שאפתניות! ד כדי במקרה השני צריך להניח שהפיתוח והמבחנים עלולים להתמשך יותר מהצפוי. היוס יש לנו אפשרות לתמרן בין שתי הגישות, עייי ניצול האינטרנט להפצה של שיפורים והשלמות. אפשר לקבוע מטרות שאפתניות ואז לספק אותן בחלקים. יתר כל כן, באמצעות ה-69\ ניתן להפיץ גירסאות ביטא בכמויות גדולות מאוד ולקבל משוב רב ערך תוך זמן קצר. 6 6ע: ומה קרה לתוכניות השאפתניות שאוחדו | בעבר | תחת המטריה של ו ! איפה האספקה שלה? ביל גייטס: כמעט הכל כבר | סופק. | וכמו טכנולוגיות | חשובות אחרות, עכשיו כולס מקבלים ואת כמובן מאליו. הנחיית עצמים: זה בתוך זא. אין בעיה לשתול עצמים מכל סוג שהוא בתוך מסמך שזס או אקסל. | התקניס פשוטים | וכולם יודעים איך לעשות זאת. מאגרי עצמים לשימוש חוזר! פיתחנו את סיפריות 6חוא 4 הי וכל מפתח ד את הפרוייקט שלנו לזיהוי דיבור. :-- ת פחזזג, הראשונה ש ע ו ב ד החבריה במעבדה אומרים שתוך ל לה -, עם מיקרומחטב בוויוואל- שנתיים היא יבשיל ‏ "על בטוח". באיי בייסיק מנצל מבחינתם וה בסדר גמור להיות פחובבים בשם 0 אותן. הדבר ו - אופטימיים, אבל התוכנית העיסקית נַחלו+ ה היחיד שלא 06 מגזין ישראל אפריל 1997 7-7 מבט מלמעלה -- ץזסוסטווע עשירה ומשולבת. זו תבוא בגירסה סיפקנו עד כה הוא מערכת קבצים/ טץ5 ו 5 של 1 60חו/. כיום, כאשר אנו מדברים על איחסון, אנו חושבים על סוגים שונים מידע ועל צורות שונות לאחסן כל סוג - איחסון הודעות שונה מאיחסון ספר כתובות, עצמים של המערכת שונים מעצמים של המשתמש - וכל זה מהווה סירבול מיותר. אנו רוצים לאחד את כל סוגי האיחסון במערכת משולבת אחת וזה לא קל. אבל כאשר נספק את הפתרון הוא יקל על משתמש הסופי ויתרום לעוצמת המערכת. 6 6: מיקורסופט מוציאה עוד ועוד ייטעמים"" של טוס4חושו, החל ב-68 למחשבי כף-יד וכלה בשרתי זא מרובי-מעבדים. האם יש טעם בכך או שעדיף לפתח ממשקי ישומים שונים לכל תפקיד! ביל גייטס: 1א אשסשחו\ היא המערכת היחידה שפותחה מיידף לבן" בעשור האחרון ומיקרוסופט משקיעה ‏ בה יותר משכל הגורמים האחרים משקיעים ב-5)]א (המערכת של יבמ למחשבי ש6הוגז!חוגוא) וביוניקס יחד. זו פיסה טרייה מאוד של טכנולוגיה שעוד עתידה לפניה. כבר השנה נראה איך זא תומכת באשכולות מחשביס (אושוצטו6, שיטה מקובלת בשרתי יוניקס לאיחוד העוצמה של מספר שרתים ב"אשכוליי אחד) וב-64 סיביות. או תהייה תשובה מוחצת לשאלה, האם ה-6י מסוגל לקחת על עצמו את התפקידים הכבדים באמת. עם עד עכשיו היה הרושם שיוניקס ו-5צוא הן הסביבות לישומים אירגוניים רציניים, השנה תראה זא שהיא יכולה להיות בסיס לכל הישומים של העשור הקרוב. אצ חצוות של במ 6-7 את ההצלה לרוגה מהנחלים שמ בשנות -70 ות-0ָפי יותר מיום ליום, | אבל המתתרים שלכם טוענים שעם אינטרנט ור ש ת ות תקשורת מסוג אינטרא-נט אין צורך בריכוז כוח כזה בתחנת הקצה. האם אנחנו הווג המופלא שב והתחיל את ה גה את אפפ בופולריוציה של ו אישיים. ג'ובט המער צריכים מחשבי 6 0 המסינטוש עם שא 1 חזקים יותר! הח + ו - ביישום טכנולוניות ביל גייטס: אני לק חדשניות. חושב שאת העוצמה צריך עבור זיהוי דיבור, סינטזת דיבור, זיהוי וויוואלי של צורות וכתב-יד ולימוד עצמי של המחשב. כל אלה דורשים הרבה זכרון והרבה עוצמה חישובית. | גם | אם הישומים יאוחסנו על שרתים, העבודה תבוצע על תחנות הקצה והן תודקקנה כל ה-168וא וכל ה-אא₪ שנוכל לספק להן. בכל ג תהליך של ההפשטה, כאשר 2 למשתשמש נעשה קל יותר 3% לנצל את המחשב, חלק גדול י יותר נעשה מאחורי הקלעים של הממשק ולצורך זה צריך יותר עוצמה. הסיבוכיות של השאלות הגדולות לא נעלמת, היא וק מבוצעת מבלי שהמשתמש יהיה מודע לה. שפיתח את אפשר ליוחס הקשוחים טפ למיקרומעבדי יכמות הראשונה 6 6 מערכת ה דים לאחר-מכן את 6]א 6: מהן עשר הטכנולוגיות המ חשבים ו הסטנדרטית שתשפענה ‏ יותר | מכל ‏ על ו האישיים נעשים והזו ההתפתחות ב-15 השנה הבאותז חזקים ומהירים ג * 56 ביל גייטס: ויהוי דיבור, הבנה של 6 מגוין ישראל אפריל 1997 בעוד 15 שנה המחשבים 'היו בנויים לחוך הסביבה. בבל מקום בו חמלצא 'היו מחשבים מרועוחים גלובליח, באמצעוחם חוכל להב'יא אח טביבת העבודה שלך אליך, מבל' להזדקק ל"מחשב אישי". שפה טבעית, לימוד אוטומטי, צגים שטוחים, תקשורת בסיבים אופטיים, המשך הגידול במספר הטרנזיסטורים על שבב המעבד בהתאם לחוק מור. בעוד 15 שנה המחשבים יהיו בנוייס לתוך הסביבה. בכל מקום בו תמצא יהיו מחשבים מרושתים גלובלית באמצעותם תוכל להביא את סביבת העבודה שלך אליך, מבלי להודקק ליימחשב האישייי שלך. בכל מקום יהיו צגים גדולים מותקניס על הקירות וצגים קטניס שתחזיק ביד כמו מחברת. לא תצטרך לקחת את המחשב איתך, שכן תוכל לבצע 108-088 מכל מחשב, בכל מקום. מחשבים יבואו בכל הצורות ובכל הגדלים, עס ממשקים המתאימים לנסיבות שונות, כך שהמושג 6 יובן בצורה שונה ממה שמקובל היום. אבל גם מה שמקובל היום שונה מאוד ממה שחשבנו לפני 15 שנה. 6ז 6ע: שאלה אחרונה. בראיון שעשינו איתך לקראת הגיליון הראשון של שופ 6, סיפרת על ההתרגשות שעבודת פיתוח תוכנה גורמת לך. האם נשאר מזה משהוז ביל גייטס: לדעתי העבודה שלי היום היא יותר מעניינת מבעבר, מעצם העובדה שמה שקורה היום ב-6ש נעשה חשוב כל-כך לכולם. לגבי יצירתיות, אנחנו ממשיכיםס לבחור באנשים שאוהבים לייצר תוכנות, להפיץ אותן ולהאזין למה שאומרים המשתמשים. נכון שאני מעורה עכשיו ברמה שונה של ניהול - יש לי הזדמנויות רק לתרום מעט רעיונות, לספק משוב למפתחים מנקודת השקפה אישית ולוודא שמה שעושים כל הצוותים איכשהו מתמזג למאמא משותף - אבל אני שואב הנאה עצומה מהמעורבות בכל מגוון המוצרים שאנו מפתחים עכשיו. אני מקנא לפעמים באלה שבאיס כל יום לעבודה ופשוט עושים את מה שהם אוהבים - מפתחים מוצר ומשפרים אותו לשלימות. היום התפקיד שלי הוא ליצור חברה בה אנשים כאלה מגיעים למיצוי וסיפוק מירבי. אני נהנה לשבת איתס ולהשתתף בעבודתם ולכן אני מקדיש זמן כה רב לפגישות עם צוותי הפיתות 117 | 8 השונים. כשאני איתס מתברר לי שוב עד כמה פיתוח תוכנה נשאר שילוב מרתק של מדע ואומנות. ת גורדון מור פגשנו במשרדו בקליפורניה. בניגוד לביל גייטס, שצעיר ממנו במספר לא קטן של שנים, גורדון מור לא עוסק בניהול יומיומי של אינטל. את זה הוא משאיר לאנדרו גרוב חסר המנוח. לגורדון יש היוס את הזמן למבט היסטורי ולתחזיות עתידיות. זא 6: עוד באמצע שנות השישים, כאשר עבדת בחברת - 01066 ניסחת את הכלל שהיום קוראים לו "חוק מור". לא חשבת| שהוא יהפוך | לאבן 9 אס יל בהתפתחות של הטכנולוגיה. גורדון מור: כמובן שלא. היו אלה ימים די מוקדמיס בהתפתחות של תעשית המעגלים המשולבים. רק 6 שנים קודס לכן נפרצה הדרך, כאשר למדנו לייצר טרנזיסטור על פני השטח של שבב סיליקון באמצעות ליתוגרפיה. כשכתבתי את המאמר, שהמגזין ‏ שוחסווטטות הזמין אצלי, היינו מסוגלים לבנות מעגל משולב ובו בערך 60 טרנזיסטורים, כלומר בערך שניים-בחזקת-שש טרנזיסטורים. ייאהה, מספר הטרנזיסטורים מכפיל את עצמו מדי שנה", אמרתי לעצמי, "אז בואו נראה מה יקרה אם זה ימשך כך עוד עשר שנים רצופות". כך ביססתי את המאמר על ההנחה שתוך עשר שנים מספר הטרנזיסטורים יגדל פי אלף, מבלי לצפות לדיוק מספרי כלשהו. פשוט כדי להמחיש לקוראים איך השיפוריס המתמידים בתהליכי היצור משפיעים על המוצר הסופי. למזלי, בעשר השניס הראשונות הקצב התאים כמעט בדיוק לתחזית שלי, כך שיוס אחד מישהו - לא אני - הכריו על ייחוק מור". אני חושב שזה היה 686 זפצ9ז₪6 מקלטק. זה מתאים לו. - מבט מלמעלה - 6ז 06: ואז עזבת עם רוברט נויס את פיירצילד והקמתם את אינטל. מה רציתם להשיג? גורדון מור: ראינו בטכנולוגית חצאי המוליכים הזדמנות לייצר רכיבי זכרון, שהס רכיב רב- תכליתי עס שוק גדול ועס יכולת להגדיל את המורכבות של השבב כמעט ללא גבול. לדעתנו זו היתה הזדמנות יוצאת דופן לפרוץ לשוק בו פעלו בעיקר חברות גדולות עם טכנולוגית זכרון מבוססת טבעות מגנטיות. (6016 ץזסות16/). בחרנו את הטכנולוגיה שנראתה לנו כמבטיחה ביותר מתוך שלוש אפשרויות: טרנזיסטורים בי-פולריים, טרנזיסטורים מסוג 5 ומארצים מרובי שבבים. הראשונה היתה קלה מדי וכל אחד היה יכול להתחרות בנו. האחרונה היתה מדי קשה ועד היום הזה קשה לייצר מארזּים כאלה במחיר אטרקטיבי. וכמו שלגיה מאגדות הלכנו לישון במיטה שבדיוק התאימה לגודל שלנו, טכנולוגית 105א. למזלנו לא הרבה חברות גדולות היו מוכנות להתמודד עם הפיתוח של תהליך יצור אמין ויעיל לרכיבי 105א, הן העדיפו ללכת בדרך הקלה ולייצר רכיבים בי-פולריים, כך שכאשר הטכנולוגיה שלנו הבשילה היו לנו מספר שנים של יתרון. ואז הגיע הפרוייקט הידוע של תיכנון שבב עבור מחשבון מדעי, פרוייקט שטד הוף הפך למיקרומעבד הראשון. האמת היא שהמוטיבציה שלנו היתה להמנע מהצורך לתכנן מחדש כל פרוייקט מסוג דומה, שכן משאבי התיכנון שלנו היו מצומצמים למדי, ותיכנון מיקרומעבד עם יכולת תיכנות נראה כפתרון למילכוד. זא 26: וכאשר השבב שלכם הפך למנוע של מחשב אישי, היה לך מושג איך זה יתפתח? גורדון מור: כמובן שלא. ואס היה משהו שכן ניחש הוא שמר ואת לעצמו. אתם יודעים מה היה ה-8800ז41ו1, זה שנחשב ל-26 הראשון? הוא היה קיט הרכבה לחובבים, עס מפסקים בחזית לקלט בינארי ושורה של נורית 150 לפלט. ניתן היה להדגיס באמצעותו איך מחשב עובד, פקודת מכונה אחר פקודה מכונה, אבל זה לא היה מחשב פרקטי. אני גם לא התלהבתי מהרעיון של מחשב ביתי. כשאחד המהנדסים הצעירים הציע אותו שאלתי איזה תועלת המחשב יביא בבית. התשובה שקיבלתי היתה שעקרת הבית תוכל לאחסן בו את ספר המתכונים שלה. אני באמת לא הייתי יכול לדמיין את אשתי במטבח עס מחשב אישי על יד התנור! "אהה, ממסבר הטרנז'סטורים מבביל את עצמו מד' שנה", אמרת' לעצל', "אז בואו נראה מה 'קרה אם זה ימשך כך עוד עשר שנים רצובוח". למעשה, אפילו כאשר סטיבן גובס הגיע למשרד שלי כדי להראות את ה-6וטקג שלו, אני התייחסתי לכך כאל עוד אחד ממאות הישומים שניתן לבצע בעזרת מיקרומעבדים. לא חשבתי שהכיוון שלו הוא חשוב במיוחד. זא 6ע: בשנת 1980, כאשר מהנדסי יבמ הסתובבו לבחור מיקרומעבד ל-6 שלהם, האם אז חשבת שזו הזדמנות מיוחדת? גורדון מור: בתקופה ההיא היינו באמצע מלחמה חריפה ביותר מול מוטורולה על זכיה בפרוייקטים. למוטורולה היה להציע מעבד מעולה ואנחנו חששנו שהיא תזכה בבחירת המתכנניס של דור שלם של מוצריס ושלחנו את אנשי המכירות למרדף אחרי כל פרוייקט שנראה באופק. טוב, אחד מהפרוייקטים האלה היה של יבמ, אבל אפילו מהנדס המכירות שביקר אותם לא הצליח לקבל מידע על המוצר שהם מפתחים. כמובן שעם הזמן למדנו על כך 6 מגוין ישראל אפויל 1997 שבמעבדה גדל ה-6ץ הראשון של יבמ, אבל גם הם לא דיברו על יותר ממספר מאות אלפים פרוסים על כל שנות חייו של המוצר. זו היתה זכיה חשובה כשלעצמה, אבל לא חשבנו שכאן נקבעת ההיסטוריה של אינטל ובוודאי לא של יבמ. 6זא 6: עשר שנים מאוחר יותר כולם דיברו על 816 ועל איך שהמעבדים האלה ידחקו את ארכיטקטורת אינטל לשוליים. אפילו אינטל נכנסה לפיתוח של שתי משפחות 1%6א. האם באמת חששתם שתדחקו לפינה? גורדון מור: אנחנו חשבנו שכל הרעש סביב 6 הוא ניפוח בלון שיווקי יותר משאלה טכנית, אבל אין בכך כדי להפחית מהקושי נשמור על תא'מוה לאחור גם אם המחיר 'היה לבנוח מעבד 32 םיביוח נברד לצידו של המעבד ב-₪4 טיביות. הע'קר שנוכל להמשיך ולהר'ץ תוכנוח 'עונוח ביע'לות. שהיה לנו לשכנע את הלקוחות בגישה שלנו. האלטרנטיבות בו פשוטות: מצד אחד היתה הגישה של חסידי ה-8186, שאמרו "לזרוק את הכל לפח ולהתחיל מהתחלה". הדבר המשכנע ביותר בגישה הזאת היתה שכך אפשר להמנע מכמה טעויות שאנו עשינו בפיתוח משפחת 6. למשל, להגדיל את מספר האוגרים, או להביא את כל הפקודות לאורך זהה. ומהצד השני אנחנו הצגנו את היתרון העצוס של מסת התוכנות בשוק שהותאמו לרוץ על הארכיטקטורה שלנו. היינו משוכנעים שבמסגרת הארכיטקטורה הקיימת אפשר ליישם את כל הרעיונות הטובים שהופיעו בשוק, כמו "צינורות ביצוע" (אטחווטטוץ) ותכנון "סופר-סקלרי", כדי לשמור על תחרותיות מבחינת הביצועים. זה עלה לנו ביותר טרנזיסטורים מאשר בתיכנוני ₪156 שהתחילו בדף לבן, אבל הודות לכמויות היצור שלנו העלות הזאת לא השתקפה במחיר לצרכן. והשמירה על תאימות 6 מגוין ישראל אפריל 1997 - מבט מלמעלה אחורה איפשרה לנו לשמור על הכמויות. מוכניס לצאת לשוק נהייה 6זא 6: בין היציאה לשוק של ה- גם | מוכנים 6 ליציאה של ה-א!₪ו]א, עשר שנים לדבר על מאוחר יותר, לא נעשו שינויים הארכיטקטורה בקבוצת הפקודות 866א. זו לא החדשה. שמרנות מופרזת! 6 6ע: אבל גורדון מור: קבוצת הפקודות לא שונתה, אבל עשינו שינוייס מהותיים בכל שאר מרכיבי הארכיטקטורה, החל בהכללה של יחידת העיבוד בנקודה צפה על ה- קבוצת הפקודות חייבת להשתנות! גורדון מור: כמובן. למעבדי 64 סיביות כתב את לוטוס 1-3. את הו + כדי לנצ 6 וכלה בסופר-סקלאריות של ה עבדי 16 0 צריך לבנות פקודות תּ הפנטיוס והפנטיוס-פרו. כשהגיע העשירים ב חיישומיס שונות מאלה שעשו ונליות. את העבודה ב-32 סיביות. אבל זה לא אומר שהמעבדים העתידיים לא יריצו תוכנות | המיועדות לעבודה בסביבת 32 סיביות. נשמור ‏ על תאימות לאחור גם אם המחיר יהיה לבנות מעבד 2 סיביות נפרד לצידו של המעבד ב-64 סיביות. העיקר שנוכל להמשיך ולהריץ תוכנות ישנות ביעילות. הצורך לשנות את קבוצת 6ז 6ע: נחזור לחוק מור ולבעיות היצור. כמה זמן עוד תמשןך ההכפלה במספר הטרנזיסטורים מדי 18 חודש בממוצע! גורדון מור: גה ממשיך להדהים גם אותי, איך החוק הזה ממשיך הפקודות, עשינו ואת. 6 6ש: ולאחר עשר שנים | של =.=... | | קיפאון אתם פיתח את המודם הר 7 לפעול 30 שנה אחרי שהופיע משנים את הכל 0 ב-1979 ו למחשב המאמר המקורי.| מבתינת זמיק ביחד. מדברים על שנה - לכלי תקשורת 15 טכנולוגית היצור, דור חדש של ותר פקודות שו11ש ועל ציוד ליתוגרפי מאפשר הכפלת צפיפות המעגלים על השבב כל 3 שנים. כיום באינטל טכנולוגית היצור העיקרית היא ב-0.35 מיקרון ארכיטקטורת 64 סיביות | לדור הבא. גורדון מור: לא ואנו נכנסיס השנה לייצור ב-0.25 מדברים. ‏ יש מיקרון, מה שמכפיל את מספר לנו | תוכנית הטרנזיסטוריס שניתן לבנות בשטת מתקדמת של נתון. פיתוח מעבדי 4 סיביות, גם הדור שיבוא בעוד שלוש שנים, של אבל אנחנו לחלות כי "תואמיסיי ינוליס ליתוגרפיה ב-0.18 מיקרון, לא ידרוש לא מדברים מקוריים יותר מב שינויים דרמטיים בטכנולוגיה. זו תמשיך ע ל יה. ותווצ . ה: - 6 סּ להיות ליתוגרפיה אופטית, כאשר מקור כשנהייה האור הוא לייּר אולטרה-סגול (מסוג 19 4 120 עסמונסא) באורך גל של 0.193 מיקרון (193 ננומטר). כל עוד אורך הגל לא גדול בהרבה מהמימד האופייני של מסיכת הליתוגרפיה הבעיות הן מהסוג שכבר פתרנו בעבר. אבל בדור שאחריו, כשהמטרה היא להגיע לאבחנה של 0.13 מיקרון, צריך לבוא עם כמה טריקיס חדשים, כמו הזוות פאזה וציפוי פוטו-רזיסט רב שכבתי. אנחנו יודעים שזה אפשרי, אבל זה לא קל. נקווה שימצא מקור אור חדש, עם אורך גל קצר יותר, שיחסוך מאיתנו את הטריקים האלה. הבעיה היא שככל שאורך הגל מתקצר כן נגמרים החומרים השקופים מהם אפשר לעשות עדשות. כשנגיע לאורך גל של קרני % כל האופטיקה תצטרך להיות באמצעות מראות, מה שאומר שינוי טוטלי בכל הציוד שמשרת אותנו כבר יותר מ-30 שנה: הגבול הפיזיקלי לגודל המינימלי שאפשר להגיע אליו הוא נושא שלא מפסיקים לדבר עליו בתעשיה. כיוס מדברים על אבחנה שבין 0.05 ל-0.10 מיקרון, אבל נסיון עבר מראה שככל שמתקרבים לגבול הוא הולך ומתרחק. מבחינה תיאורתית לא נגיע לגבול פיזיקלי סופי עד שלא נרד למימדים של אטומים בודדים, וזה רחוק מאוד בעתיד. מבחינה מעשית יש אפשרות להגיע לצפיפות של מספר מאות מיליונים - ואולי מיליארד - טרנזיסטורים על שבב מעבד אחד. טכנולוגית היצור לא תעצור את המתכנניס אם הס רק ימצאו מה לעשות עם כל הטרנזיסטורים האלה. 6 0: מעבר לטכנולוגית הסיליקון יש עוד חומרים חצי-מוליכים, עם תכונות עדיפות, כמו גליום-ארסנייד. גורדון מור: מישהו אמר כבר שגליום-ארסנייד היא טכנולוגית העתיד - וכזאת היא תשאר. הוצאתי הרבה כסף על החומר הזה והגעתי למסקנה שהוא לא מעשי לייצור המוני. גליום ארסנייד עושה את העבודה ברכיבים בודדים, כמו טרנזיסטורים למיקרוגל, ומעגלים משולביס פשוטים. אבל אי-אפשר לייצר איתו רכיבים בגודל ובעלויות של מעבדים כלליים מבט מלמעלה ורכיבים ברמת סיבוך דומה. אנחנו מייצרים עכשיו את המעבדים על פרוסות סיליקון בקוטר 20 ס"מ, ובקרוב נעבור ל-30 ס"מ, שאה פי כמה וכמה מפרוסת הגליום-ארסנייד הגדולה ביותר. אני חושב שסיליקון ישאר החומר העיקרי לתעשיית המעבדים לעולם. זא 0ת: ומה בקשר לטכנולוגיות מחפכניות לחלוטין, כמו מעבדים אופטו-אלקטרוניים, זכרון הולוגרפי ומחשבים קוואנטיים! גורדון מור: האמת היא שאני לא בקי במיוחד בנושאיס האלה. מעולם לא האמנתי באופטואלקטרוניקה כטכנולוגית - עיבוד נתונים ולדעתי היא תשאר בתחום של תקשורת. על זכרון הולוגרפי אני יודע מה ₪. שיודעים כולס, שמדובר על צפיפויות מידע פנטסטיות, אבל אני מתפעל יותר ממה שמצליחים המהנדסים לעשות עם הטכנולוגיה של הקלטה מגנטית. כיום אפשר לקנות דיסק 5 ג'יגהבייט בפחות ממאתיים דולר! ות מדהים באמת. מחשבים קוואנטיים? וה כבר רחוק מאוד מתחום ההתמחות שלי. לדעתי אין לזה ישומים מעשיים, אבל מי יודעז 6זא 6ת: אינטל דיברה על המעבד לשנת 1, מה היה בו? גורדון מור: אנדי גרוב דיבר עליו בקומדקס ואני לא רוצה לקחת ממנו את הקרדיט. אם לוקחים את הגרף של "תוק מור" וממשיכים אותו לאינסוף מקבלים הרבה תוצאות מדהימות. כדי להמשיך באקסטרפולציה עד שנת 2011 צריך להיות בטוח שכל הבעיות בדרך תפתרנה בזמן. זאת אומרת שנוכל לרדת לאבחנה של 0.07 מיקרון ולעלות במחירות השעון ל-10 גייגהרץ. האם זה יתכן? אולי, אם כי אני חושש מבעית החום. בתדרים אלה צריכת ההספק עולה למאות וואטים אבל בגלל הצפיפות של המעגל קשה מאוד לסלק את החום הקטלני. אני מבין למה חיצרנים של מחשבי 6םגו1הוגו נהגו לקרר אותם במים ופריאון, אבל זה לא מעשי במיוחד ב-26 ובוודאי לא במחשבי מחברת. יתכן והגבול המעשי להגדלת צפיפות השבב ומהירותו יגיע כאשר נגיע למחסום החום, לא למחסוס האבחנה הליתוגרפית. 6 06: אבל תודה שבעוד 15 שנה המעבדים יחיו חזקים עשרות מונים ממה שקיים היום, אז מה נעשה עם העוצמה הואת? גורדון מור: זו השאלה הקשה ביותר. יש כמה ישומים וותיקים שעדיין מחכים לפתרון, כמו יהוי קולי, שיכוליס להתממש בעתיד. לדעתי אין מחסוס עקרוני שימנע מאיתנו לדבר עם המחשב והוא יבין לא רק את המילים אלא גם את משמעותן, בקונטקסט בו הן נאמרות. זה ישנה את הצורה בה עובדים עס מחשבים ובכיוון הגה כדאי להתאמ). חוכל לבקש מהמחשב שלך לצאת לאינטרנ ולחזור עם לידע מסו'ים, בבי שאנ' מבקש היום מהעוזר האנוש' של' להשו'ג ל' מ'דע מעודבן ומרובז בנושאים שמעניינים אוח'. אנ' בטוח שניחן לעשות זאח. זו רק דוגמה לסוג ההתפתחויות שתפתחנה את עולס המחשבים לאותם 85 אחוזים באוכלוסיה שעדיין לא משתתפים בחגיגה. וה דורש הרבה כוח חישובי והרבה זכרון, אבל בסך הכל זו עיסקה משתלמת. תוכל לבקש מהמחשב שלך לצאת לאינטרנט ולחזור עם מידע מסויים, כפי שאני מבקש היום מהעוזר האנוּשי שלי להשיג לי מידע מעודכן ומרוכז בנושאים שמעניינים אותי: אני בטוח שניתן לעשות זאת וכשנצליח זה יהיה פנטסטי. : ומה בקשר אליך? אתה יוצא בקרוב לגימלאות, או שתשאר בסביבה עוד זמן רב! גורדון מור: אני חצי-גימלאי כבר עכשיו. אני עובד רק שלושה ימים בשבוע. אבל אם האלטרנטיבה היא להשאר בבית ולהוציא את הזבל לפח, אף אחד לא יוכל להוציא אותי מכאן חי! 20 0 מגוין ישראל אפריל 1997 טוב מדאה עין"ם (המשך מעמוד 109) חבילת התוכנה 6ז4/טאו 1 מפצה על כך עם מנגנוני השתקת וידאו/אודיו ובקרה בתוכנה על הבהירות, עוצמת הצבע והניגודיות (11981ח60). קצב המסגרות נע בתחומי השיא של 10 עד 15 מסגרות לשניה בתנאים אמיתיים, ואיכות הצבע והתמונה הכוללת היתה מעולה. מערכת האודיו של המוצר לא פחות מרשימה. האוזניות שאינן מתכווננות עלולות אולי להפריע לבעלי אזניים קטנות, אך הרמקולים והמיקרופון הס באיכות מעולה, בהשוואה לסטנדרט המולטימדיה השולחנית של היום. המערכת תומכת בכל שלושת ה- לאודיו המוגדרים ב-11.320, ונעזרת במעגל ביטול-הד להפקת צליל נקי ביותר. למרות של-6זג /6ג.1 אין מישק חדשני, עדיין היה נעים מאוד להשתמש בה. משטח הכתיבה המשותף אינטואיטיבי מאוד ומאפשר לך לבחור מבין כמה כלי כתיבה שימושיים, פונקציות לכידת מסך ואפשרויות יבוא/יצוא. הוא מאפשר שיתוף של ה-וגסטקו!6, תוכנית שיחה טקסטואלית גמישה, העברת קבצים ברקע ודפדפן עס טביעות-אצבע של הדפים, המקל על מיון דפים במצגת. ישנו גם מצב מיוחד לשליטה מרחוק עס אבטחת סיסמה. תכונות שיתוף היישומים פעלו היטב, אס כי לאט מדי לטעמנו, עבור מכונות של 12א100. אין ספק ש-62000צ:.1 היתה המוצר הקל ביותר להתקנה בסקירה זו, ובאופן משמעותי. פרוצדורות התיצור היו פשוטות, והדרייברים פעלו בצורה חלקה תחת 95 פאוס0מו/ו. התקנת החומרה נמשכה פחות מ-10 דקות על כל מערכת, ושתי המערכות פעלו תוך כשעה. התיעוד המצויין כולל הוראות התקנה 6 מגוין ישוראל אפריל 1997 טוב מראה עיניים מאויירות, מדריך למשתמש הדן לעומק בכל מודול של 6זג\6או.], וכרטיס עזרה מהירה המפרט את דרך הביצוע של תהליכים נפוצים כמו הקמת שיחה או שיתוף יישומיס. .סזס6 |=זד [5003ז6ק ושמדצ זסזּ'וסט60||3 המערכות מתוצרת חברה זו, שהציעו ועידות וידאו קבוצתיות מבוססות 6? כבר בשנות ה- 80 המאוחרות, היו אלו שהמציאו בכלל את המושג של ועידת וידאו על 6?. בהתחשב ברקע הזה, ציפינו שהמוצר האישי הראשון של החברה יצא כמנצח. ל- |ח80ז6ק, שמחירו 5 דולר, יש אמנם כמה תכונות רבות עוצמה, אך הוא יקר מדי, אינו משולב טוב, וקשה להתקינו. איכות הקול שלו היתה מצויינת אך איכות הוידאו נמוכה מאוד. בעיה מרכוית אחת עם המוצר היא ארכיטקטורת וידאו המבוססת על מחבר ההרחבה (שושופסת טח )) של הכרטיס הגרפי, שמגבילה את רזולוצית המסך, עומק הצבעים וקצבי הרענון. המקסימום שהצלחנו להפיק במערכות המבחן שלנו היה תמונה באבחנה של 480א640, עם 6 צבעים, למרות שהחברה טוענת שניתן להפיק אבחנות גבוהות יותר. בנוסף, המערכת תואמת רק ל-15 כרטיסים גרפיים. בעיות נוספות המשיכו להקשות עלינו ועל השלמת תהליך ההתקנה. תהליכי ההתקנה מורכבים מדי, ודורשים העברת כבילה רבה וטיולים חוזרים ונשניס למנהל ההתקנים (130860/ 6טוצ6). כרטיס ה-180%/60660 לערו 184 אינו תואם לתקן תקע-והפעל, ויש להשתמש ב- זטקטון-יס כדי לקבוע באופן ידני את ה-180 ואת כתובת ה-1/0. בנוסף לכל הצרות נתקלנו גם בכבל לא תקין, שלא הקל עלינו. התקנת שתי המערכות לקחה את רוב היוס, למרות העזרה הנמרצת מצד החברה. אחרי שסוף סוף הצלחנו | להתקין | את המערכות, הסתבר שהן די קלות לשימוש. ההקמה של שיחת ועידה די פשוטה, והמערכת פעלה באופן אמין עם כל מוצר 320.₪ אחר שבדקנו. הגישה לכמעט כל חלק פונקציונלי במערכת נעשית דרך זוג סרגלי כליס צפים, המספקים מישק פשוט למדי. למערכת יש כמה תכונות מתותכמות, כמו זיהוי מתקשר ופונקציות לחסימת שיחות, כמו גם היכולת לדמות מודס 64% לשס חיבור בחיוג לאינטרנט. איכות הקול היתה טובה, בזכות צמד הרמקולים המעולים 115א-81צ גהגגצ, בוכות התמיכה בשלושת ה-666טט-ים לדחיסת קול של 1.320, ובזכות מעגלי ביטול ההד המשולבים במוצר. המיקרופון היחיד במערכת הוא התקן ועיר הממוקס במצלמת הוידאו, אך הוא מעביר קול באיכות מספיק טובה למטרה או. איכות הוידאו, לעומת זאת, היתה הרעה ביותר מבין המוצרים בסקירה. סבלנו מצבעים מגורענים, תוצרי שוא רבים וקצבי מסגרות שלעיתים רחוקות עלו על 10 לשנייה. 0011300790 [גמספזשט מגיע עם גירסת [שומ1 8 2?0808:6 ששופצה כך שתעבוד עס 5 פאו60מ1/ו. זוהי אמנם חבילה טובה למדי, אך היא לא מגיעה לרמה של גירסה 2.0, אשר איננה תואמת לחומרה של ,1פדץ. החבילה כוללת גם תוכנת העברת מצגות ייחודית הקרויה 6ו08[901803, בעזרתה ניתן להשתמש בפעולת גרור-והפל כדי להפעיל מצגת בצד המרוחק. 0 4 0 ,מ 0 121 | | 2 0 עט תירגומית חברת ווסטעו/ הישראלית וכתה להצלחה מרשימה בתערוכת וו660 האחרונה עם סורק אופטי משולב בתוכנת 068 ותוכנת תרגום - כשהכל מזווד במארז קומפקטי דמוי עט. המוצר, הנקרא ץזגחסוואטוט, נבנה עייי חברת ליפמן ואת התוכנה פיתחה חברת ליגטורה הירושלמית. הוא מיוצר עבור צמדי שפות שונות וימכר ב-200 דולר ליחידה (495 ש"יח בישראל). פיטנגו למחשבי 6 חברת פיטנגו הישראלית, שהתוכנה שלה לעריכת מולטימדיה >8ז0\א0ו61 וכתה להצלחה בין משתמשי מקינטוש, הכריזה על גירסת ריצה לסביבת 95 פשסוחו/. הגירסה החדשה מאפשרת הרצה של מצגות שפותחו על מק גם על 6ק. את הגירסה אפשר להוריד בחינס מאתר החברה ב-ההססט.ספהגווק. וצוא. סוכן טפסים לאינטרנט חברת ונטורה תקשורת הישראלית מציעה תוכנת חינם, להורדה מהאתר שלה 1 ששו, שמשמשת למילוי אוטומטי של טפסי פרטים אישיים. התוכנה מזהה את השדות בטופסי הרשמה שוניס וממלאת אותם בצורה אוטומטית מתוך טופס-אב השמור במחשב. שסם התוכנה - )496 מוחסת. תוכנה לניהול שינויים הנדסיים חברת אינדיק, המשווקת בישראל את תוכנות ש[ספזשוח], החלה לשווק את גירסה 4 של זט)טגזך 65/ע, תוכנה המיועדת למעקב, ניהול ודיווח על שינוייס הנדסים וטיפול בבעיות המתגלות במוצרים ודורשות הכנסת שינויים בתיכנון או ביצור. לפרטים: רוני קריב, 94%. פרודיה על סרטי אימה מי שחושב שגיל 9 הוא מוקדם מדי להנאה מפרודיות לא שיחק עדיין ב-א06. המשחק בהוצאה מיקרוסופט משווק בישראל ע'יי באג במחיר 179 שייח. תחרות ופרסים של אורקל חברת אורקל הכריזה על תחרות בינלאומית של פיתוח "מחסניות" עבור ארכיטקטורת הרשת, המבוססת על מחשבי 6א, קישוריות 0 ושפת 4צג1. לפרטים /תס6|6.0גזס. אוו אתו[ט6 תואמי מקינטוש רבי עוצמה חברת אווטר מחשבים החלה לשווק בישראל את תואמי מקינטוש תוצרת א4ג1א. המשפחה כוללת תחנות עבודה המבוססות על השבבים 6 6 זשצוסק ו-6046, עם מהירויות שעון עד 0 מגהר> וזכרון עד 1 ג'יגהבייט. המחירים מתחילים ב-2123 דולר (כולל מעיימ) לדגם 0. בקצה העליון של המשפחה דגם 50 טג]אזסקט5, עם שני מעבדים ומאי גרפי של 18א1, השיג את התוצאות הטובות ביותר במבחני קסחצטוסווע בין תואמי מקינטוש, כשהוא מקדים תחנת עבודה של זאפעְגּ₪ הכוללת 4 מעבדים. טל: 08-9262123. מדפסת מדבקות לתקליטורי 6-8 חברת אינפוט-אוטפוט (טל: 03-5620411) החלה לייבא ערכת עיצוב והדפסה של מדבקות מיחדות לשימוש על תקליטורים. המדבקה עמידה בחום הצריבה ומחירה 1.44 שייח. הערכה נמכרת ב-480 שייח + מעיימ. מחשבי פנטיום-פרו לאירגונים יבמ הכריזה על דגם 365 26, משפחה של מחשבים שולחניים המבוססים על מעבדי פנטיוס-פרו וכוללים תמיכה בטכנולוגית 6אגּ/ אג.] חס, המיועדת להקטנת עלויות התחזוקה והניהול של רשתות באירגונים גדולים. זכרון הבזק 8! 12 זעיר חברת אוחטוצוץ1-5 הישראלית הוציאה לשוק את הידיסק-על-שבב" (פגג6-חס-אאוכ), שהוא זכרון הבוק במארז קומפקטי ונפח נתוניס גדול. הרכיב משמש תחליף לדיסק הקשיח | בישומים | הדרושים קומפקטיות מירבית, צריכת הספק נמוכה, עמידות בתנאי סביבה קשים ומהירות גישה גבוהה. דגש אקספרס עם כל מחשב חברת אקסנט, המוי"ילית של מעבד התמלילים דגש, וחברת |אזם 6 מגזין ישראל אפרויל 1997 חברת נקסט מחשביס הישראלית החלה לייבא ולשווק את מחשבי המולטימדיה היחודיים של חבי תאץ הצרפתית. מחשבי מאקש הס דור החדש של מחשבים המושתתים על תפיסה עיצובית חדשה ומהפכנית של מחשב יימונובלוק" במארז של יחידה אחת. המארז עשוי מחומר ה7:]!.3. |[ :].: חברת נקסט מחעובים החלה נעווק מחעבי מולטימדיה המעוצבים ביחידה אחת מתוצרת 5אץ0 הצרפתית פלסטי משובח בעל עמידות וחואק מעל הסטנדרט המקובל בשוק המחשבים. המקלדת חבוייה בתוך מגירה הנשלפת מתחת למסך. ניתן לחבר אותה מימין ומשמאל, להוציא אותה מתוך המגירה בשעת העבודה ולהחזיר את המגירה למקומה כדי שלא תתפוס מקוס על משטח העבודה. גם את העכבר ניתן לחבר מימין ומשמאל. המסך של מחשבי מאקש הוא מסך טריניטון של סוני בגודל 15 או 17 אינצ'י, שמצוייד במסך מובנה עס זאכוכית נגד קרינה וברק אנטי סטטית. זכוכית זו מונעת נזקיס מצטבריס למשתמש ששוהה זמן ממושך מול המסך. לכרטיס המסך תוצרת 471 יש 2818 וּכרון. המהירות של המעבד מותאמת לצרכיו ורצונו של הקונה. המחשב מכיל וכרון בסיסי של |א ₪ 18א16, הניתניס להרחבה עד 128 מגה, זכרון מטמון של 256%, הניתן להרחבה עד 1 מגה ודיסק קשיח מתוצרת פוגייצו בנפח של 08 2.1 ואפס סקטורים פגומים. במחשב מותקן כונן דיסקטיס 1.44 ומחלף 602-801 במהירות 8% עס מחסנית שיכולה לקלוט 4 תקליטורים. באמצעות לחיצה על כפתור חיצוני ניתן לעבור בין ארבעת הדיסקיס שבמחסנית. לרמקולים הצמודים לייצדעיויי של המחשב, יש אפקט של תלת-מימד ואיכות הצליל שלהם גבוהה במיוחד. ניתן לחבר למחשב מצלמת וידאו או מצלמה דיגיטלית ולבצע עריכה של סרטי וידאו והדפסת תמונות מתוכם באמצעות מדפסת. המודס המותקן במחשב, מתוצרת ₪0807716 .8., פועל במהירות של 33,600 סלייש ומשמש גם כמשיבון ומאפשר שיחה טלפונית ללא הרמת אפרכסת, ע"י חיבור מיקרופון חיצוני לדש החולצה. כל רכיב חדש של חומרה שנוסף למחשבי 285 מזוהה אוטומטית עייי המחשב בשיטת 6גג פטוץ צגות. מחשבי מא>!ז מגיעים כשבתוכס מותקנת תוכנת 5 פשש60מו/ו, כרטיס טלוויטיה, מאיץ גרפי, מעבד תמלילים, תוכנת גישה לאינטרנט ועוד. בפיתוחס של מחשבי מאקש הושס דגש מיוחד על חיסכון במקוס על משטח העבודה, פונקציונליות ואיכות מירבית, אסתטיקה וגישה נוחה אל הרכיבים השוניס של המחשב. מאחורי המחשב חבוייה מגירה אותה ניתן לפתוח באמצעות מפתח אישי, ובה נמצאים כל הרכיביס האלקטרונים כשהגישה אליהם נוחה ביותר לטכנאי מחשב ולבעליו. מאחורי המחשב אין יותר ערבוביה מעצבנת של חוטי חשמל וחיבורים. המחשב מתחבר בכבל אחד אל מערכת החשמל. חברת נקסט שחתמה על הסכס הפצה בלעדי של המחשבים בישראל והמדינות השכנות לה, פתחה בימיס אלה אולס תצוגה מפואר ברחי בן יהודה 131 בת"א. החברה מתחייבת לספק את המחשבים תוך 4 ימים, כאשר ההובלה וההדגמה של המחשב בבית הלקוח נעשות עיי טכנאי מחשבים. חברת נקסט נותנת שנה אחריות לכל מחשב והיא תספק שירות תחזוקה לבית העסק או לביתו הפרטי של הלקוח. מחירי המחשבים נעים בין 10,500 ש"יח ל-12,500 שיח בהתאם לגודל המסך ומהירות המעבד. את המארז אפשר לבחור בצבע שחור או שנהב לשילוב מושלס בריהוט סלוני/ משרדי אופנתי. 14 המייצרת ומשווקת את מחשבי ניורון וקונטקט, הכריזו על מבצע במסגרתו כל הרוכש מחשב יקבל את גירסת "אקספרס" של מעבד התמלילים הרב-לשוני. כמו כן הוא יקבל תמיכה עברית בתוכנות קורל, אותן מפיצה אקסנט בישראל. הסכסם דומה נחתם לאחרונה גם בין אקסנט וחברת סופר טכנולוגיות, המשווקת של מחשבי פקרד-בל בישראל. גישה לאינטרנט עם כל מחשב חברת נקסט, המשווקת את מחשבי טאץקט הצרפתיים בישראל, הודיעה כי היא מצרפת חבילת אינטרנט מוכנה לשימוש מיידי בכל מחשב. החבילה כוללת מודם 33,600, תוכנת דיפדוף וחיבור אוטומטי לשירותי נטמדיה. המחשבים האינטגרטיביים של אאפ! בנויים במארז אחוד והם מסופקים עס התוכנות מותקנות ומוכנות לשימוש, במחיר 10,500 שיית. כרטיסון א50!/מודס משולב חברת ליגד, נציגת גצ בישראל, החלה לשווק כרטיסון 646 76 המשלב מודם אנלוגי ומתאם 80% ביחידה אחת. ל-:00 3146 אפשרות לעבוד בקצבים אנלוגיים עד 33,600 סלייש וקצבים סיפרתיים עד 128 קסלייש. המחיר: 0 דולר + מע"מ. לפרטים: 03-9020510. גרפיקה למתכנתי ++6 הספר שיצא בהוצאת הוד עמי מיועד למתכנתים מנוסים בסביבת ++6 של בורלנד המעוניינים לנצל את היכולת הגרפית המלאה .הצאת הוד-עמי לספרי.מחשביס של השפה. 632 עמודים + תקליטור. 139 שייח, טל: 09-9564716. מצגות גרפיות בקלות הוצאת פוקוס מחשביס הוציאה את הספר "7ותוסק וטס לייט" עבור אנשים עסוקים, שנזקקיס להפיק מצגת גרפית אבל אין להם מייקל הלבורסון 7 את הזמן ללמוד את כל מה שמקצוען צריך לדעת. בספר 159 עמוד ומחירו 59 ש'יח. טל: 8. אוניברסיטת אינטרנט חברת ג'ון ברייס פתחה מרכצ לימודים לנושאי אינטרנט ואינטרא-נט, שיתמקד בנושאים של פיתוח מוצרים, הקמת אתרים ותתחזוקת שרתים. לפרטים: 03-6137486. דואר אלקטרוני מדבר תוכנת וחמ היא תוסף לתוכנת הדואר האלקטרוני גזסטט₪ המתרגס טקסט לדיבור ומאפשר לך לשמוע הקראה של הדואר הנכנס. את הקובף הקטן (פחות מ-א50) של גירסת הביטא אפשר להוריד חינם מהאתר 01]61.001ש106ם. שר א. תוכנה לניקוי דיסק מקבצים מיותרים חברת אימג'ין מכפר סבא החלה לשווק בישראל את תוכנת ז0תג6"19 זטאיס? המשמשת לניהול הדיסק והסרת קבצים מיותרים. חברות ישראליות ו | התוכנה עוקבת אחרי ההתקנות של ישומים ומייצרת מסד נתוניס של כל הקבצים שנוצרו במהלך ההתקנה. המחיר 199 שייח. פרטים: 5-.-. קז רוכשת חלק מסימנטק היולט פקרד רכשה את חטיבת מוצרי ניהול רשתות של סימנטק, המפתחת של מספר מודולים לניהול רשתות, שרתים ותחנות עבודה בסביבות 6זג/ו6א ו-1א1 %שסשפוצ. היולט פקרד מעוניינת לשלב את המודולים האלה בסביבת הניהול תטגחטק0 שלה. לוח מודעות למשתמשי נטוויזן ספקית שירותי הגישה לאינטרנט מציעה לותח מודעות חינס ללקוחותיה לצורך "מודעות קטנות". הלוח, הנקרא .48.1 נגיש דרך אתר הבית [ו.)6ת. חסופוצו6ח. ואוו לכל הגולשיס. שרת מחלקתי לסניפים מרוחקים חברת קומפק הכריזה על השרת 2500 שחו 01וע המיועד לעבוד במחלקות ובסניפים קטנים ומרוחקים, בהם נדרשת תמיכה מרחוק. בשרת ניתן להתקין עד שני מעבדי פנטיום-פרו ועד 5 דיסקים עם "החלפה חמה". קומפק גם מציעה תוכנית השבחה לשרתים מסידרת 1500 לסידרה החדשה. מאיץ גרפי לשלושה מימדים חברת גרפיקס החלה לשווק את המאי> הגרפי ו הו/, המצוייד במאי> 617668/ לגרפיקה תלת-מימדית. על המאיצ ניתן להתקין 4 או 8 מגהבייט זכרון 1א8ס5. התוכנה תומכת בשפת .01ח6ק0. לפרטים: 09-7411913. 0 מגזין ישראל אפריל 1997 ם חדעוים ה3.]ן:7.[:]: 57 : תוכנת מצגות לא רגילה וולטר מוסברג, הכתב לענייני מחשבים של ה-[גחזטס1 511660 |!גּ/, לא אוהב מצגות גרפיות ולא אוהב לבזבז ומן על צפייה בהן. אבל גם הוא שבר ממנהגו ובכתבה שיוחדה לתוכנה הזאת הוא מסביר למה: "457 היא תוכנת המצגות הקלה ביותר והמהירה ביותר שראיתי. היא מנצחת את כל התוכנות המתחרות כאשר מדובר במשתמש מהשורה, ללא יומרות אומנותיות, שצריך להכין במהירות מצגת שקופיות ללא הכנה מוקדמת. בעצם היא הופכת את כל התהליך לאוטומטי." " כל-כך קל להכין עס 45/2 מצגות שנראות נהדר, עד שאני רואה איך היא נעשית לפופולרית בציבור רחב של משתמשים גסם מחוא לעסקים. תלמידים, מורים, קבוצות אזרחים ופעילים פוליטיים, כולם יכולים להכין באמצעותה מגוון אמצעי המחשה להקרנה או להדפסה על נייר. בתור תרגיל הכנתי עלון צבעוני בן 5 עמודיס לקידוס מועמדתו לנשיאות של קולין פאוול. אני ממש גרוע בגרפיקה, אבל עם 45.2 הייתי יכול להכין עלון לא רע תוך 30 דקות!" "ל-45.0 יש בסך הכל, 4 פנליס עיקריים על המסך. הגדול בהס מראה לך את השקופיות שאתה מייצר. בשלושת האחריס יש צלמיות עס תבניות מוכנות מראש. האחת מציעה 7 סכימות צבעים נאות, השניה מציעה 13 דגמיס גרפיים לעיצוב כללי והשלישית מכילה 22 תבניות עימוד, אותן אפשר לשנות משיקופית אחת לשניה. מספר אפשרויות הבחירה הוא עצום, אבל תמיד התוצאה נאה והעבודה תושלם תוך דקות." זוז ז5 : התוכנה הסטטיסטית הקלה ביותר סטטיסטיקה היא תוכנה המאפשרת לכל אחד לבצע אנליזות סטטיסטיות מורכבות בקלות ובאמינות. היא כוללת את המבחר הגדול ביותר של פונקציות סטטיסטיות עם הדגמות ממצות על דרך השימוש הנכונה בכל אחת מהן. ניתן לייצר איתה דוחות כתוביס ולהפיק גרפים צבעונייס בשלושה מימדים. למעשה, כל הטכניקות |" בין חובבי המוזיקה השס ₪6 41 אא הוא הבטחה לאיכות צליל מהמעלה הראשונה. כאשר החברה יצאה עס קו המוצריס למולטימדיה, החלה מהפיכה באיכות של רמקוליס למחשביס. במבחניס שנערכו במעבדות 26 398216 וכו כל הדגמיס של 41786 סאזפאא. 1 לתשבחות מפליגות. הסטטיסטיות המוכרות מיוצגות בה וכל צורות ההצגה הגרפיות זמינות בלחיצת עכבר. גירסת 6 תומכת ב-3.1 8או0ס6מו\ וב-95 פשסנחו/ וקיימת גם גירסה למקינטוש. למשתמשיס בתעשיה מציעה חברת %, מודול השלמה בשםס 6 הכולל כלים לבקרת איכות ואנליוה סטטיסטית של תהליכים. מודול זה חיוני לקבלת הסמכה של תקנים בינלאומייס לאבטחת איכות טוטלית. לסטודנטיס ולמי שלא צריך את כל התכונות המקצועיות של החבילה השלמה, מוצע לרכוש את גירסת אסוט שכוללת את כל הפונקציות הבסיסיות, מודול גרפי מלא ויכולת אנליטית מלאה, במחיר 5495 בלבד. : רמקולים לאניני השמיעה על דגם 408500 נכתב: "הרמקולים של 1066 היו, ללא ספק, המועדפים עלינו. עם טווח דינמי ותחוס תדריס מלאים, ללא עיוותים או שינויי גוון, הס היו יוצאיס מהכלל באיכות הביצוע של כל סוגי המוזיקה." על סדרת 51/52/53 405 נאמר: " בין הרמקולים הפחות יקרים היו אלה שהתלבטו בנקיון הצליל." על דגם 405250 הס אמרו: ייהמילה 'אדירי מסכמת את דעתנו על תרומתו של רמקול הבאסיס (505%00100) לצליל " על דגס 4162000 נכתב: "דגם גה כולל כונן !62-80 וארבעה רמקוליס במארז קומפקטי וקל, שמספק איכות קול מצויינת וניידות במצגות מולטימדיה." לפרטים נוספים על כל המוצרים בעמוד זה, פנה לרנסנס אלקטרוניקה בע"מ טל': 09-7661090, פקס: 09-7654872 | 6 9 סו 006 לס ביבת 1 וס היולט פקרד היגרה את תוכנת הניהול הפופולרית של אטשוח06 ?11 מסביבת יוניקס לרשתות 1א >צוס6חו\. התוכנה משמשת לניהול מערכי מיחשוב מבוזרים באמצעות סוכני ץ!/אא5 והיא כוללת ערכה מלאה של כלי ניטור וניהול בזמן אמת, דיווח סטטיסטי ודיאגנוסטיקה. ערכת לי*מוד 7 00638 הספר בהוצאת פוקוס מחשבים מבוסס על הקורס הרשמי של מיקרוסופט לעבודה עם מסד הנתונים הפופולרי. בספר 408 עמודים + דיסקט תירגול ומחירו 99 ש"ח. 03-6773898. ₪ ללימוד 7 088ססת *50סזסוו לחלונות 95 דיסקט עם ו תוגול "ו ערכת לימוד 0 7 166655 ממסה כ מחטה .2 לחלונות 95 צעד אחר צעד 010505 ריענון מקיף במשפחת 660 היולט פקרד ביצעה ריענון מקיף של כל משפחת ווקטרה של מחשבים שולחניים מתוצרתה. במסגרת הריענון הוחלפו מעבדי פנטיוס בפנטיום- א]א]א והוכלל ממשק זואס לניהול מרחוק בסביבת רשתות, שאמור להוריד את עלויות התחזוקה של מחשבים באירגונים. אינטרא-נט לעסקים קטנים חברת נובל החלה לשווק בישראל את 6זג \ וסהגזטוח] בגירסה לעסקים קטנים, עד 25 משתמשים. הגירסה המיוחדת מספקת את כל השירותים הבסיסיים של רשת ועם זאת היא לא דורשת התמחות בתחזוקה והתקנתה פשוטה ביותר. הגירסה כוללת מהדורת אתר יחיד של תוכנת 5סא, תוכנת גישה מרחוק בחיוג 608606 6זג \ושא, ערכת כלי הניהול וטג הג] ותמיכה בסביבת 6גג)קטסז0. הסבת מאזנים לתוכנת [זס/ו רואי חשבון המעוניינים לנצל את היכולת הגרפית של 6זסאו לצורך שיפור המראה של מאזנים יכולים להשתמש בכלים היעודיים שפיתחה חברת ווינסייט-אייפקס. לפרטים: משה רקח: 03-9250344. גירסה חדשה לתוכנה סטטיסטית חברת 5255 הכריזה על גירסה 7.5, הכוללת מדריך מקצועי מקוון שעוזר למשתמש לבחור בפונקציות המתאימות לכל משימה. כמו כן תומכת הגירסה החדשה בקישוריות לאינטרנט ואינטרא-נט בפורמט .זוא₪1 ובקישוריות למסדי נתוניס בפורמט 0086 . מגן מסך נגד סקרנים מי שמפחד מסקרנים, שיראו את המופיע על צג מחשב המחברת שלו, יכול להתקין מגן פלסטי שקוף שמקטין את טווח הזוויות בהן ניתן לקרוא את הכתוב. ש6ג/-5666 מתאים לצגים עד גודל 10.5 אינטש ומחירו 317 שייח. הפצה בישראל: 160א מחשבים בעיימ. מצלמה סיפרתית חברת קרט החלה לשווק את המצלמה הסיפרתית 600 )סחפזסצוסץ של קנון, שוכתה באות "בחירת העורכים" שלנו. המצלמה נמכרת בישראל ב-5844 ש'"יח (כולל מעיימ). לפרטים: ערן בן-קנז, 03-6888540. תמונות בגודל כרזה חברת ?₪1 הכריזה על שתי מדפסות חדשות בפורמט רחב מאוד (91 סימ רוחב) ובאבחנה גבוהה (וק4 600). המדפסות בסידרת )691816 פועלות בטכנולוגיה של הזרקת דיו על נייר מיוחד, המשיגה איכות פלט פוטו-ריאליסטית. דגם 250007, שמחירו 13,600 דולר + מע"מ, כולל ₪17 לשפת וקחטפוצסק, כרטיס רשת אתרנט ודרייברים ל-6? ולמקינטוש. מחולל דוחות גרפיים חברת 681-כרמון החלה לשווק בישראל את גירסה 3.5 של מחולל הדוחות טוקוחסזקח], המיועד לעבודה בסביבת לקוח/שרת. המחולל פועל על פלטפורמות אאוסטגוו\ מול מסדי .501 ו-0086. ניתן לבצע את העבודה במוד אצווה (מטוג8) על השרת עצמו וכך לשחרר את תחנת העבודה לתפקידים אחרים. טל: 09-9525454. יבמ מהמרת על ג'אווה יבמ הודיעה כי היא שמה את הכסף שלה על שפת התיכנות ג'אווה ולשם כך היא תשתף פעולה עם ג'אווה-סופט, החטיבה של אש5 שמתמכרת לטיפוח השפה. יבמ תתאים את ערכת כלי התיכנות 486!גטצוצ לעבודה עם גיאווה ושפת אא6א כבר עברה עידכון לגירסת אאטאוט!. פרטים אפשר למצוא באתרי ה-פט/; הצהן/הסס. 19 וו ו, מוסס.זסקס[סש06. שא ו- הסט הח 1. 8 אס \ ה הכן1. אצ. סמינר תקשורת סיפרתית אלחוטית דרי ריצירד גיטלין, סגן נשיא למחקר ופיתות במעבדות |₪61 המהוללות, יסקור את המגמות החדשניות בתקשורת סיפרתית אלחוטית בסמינר שעורך הטכניון בתל-אביב. הסמינר יערך בימים 17-13 לאפריל במלון דן פנורמה והוא מיועד למהנדסים, תוכניתנים ומנהלים בתחומי חומרה ותוכנה מתקדמים. 10 6 מגזין ישראל אפריל 1997 וליוה 6 מוצרים חדעוים 8 5 ו ץ ה ה 6 0זד0אק המד חברת היולט פקארד (11) הכריזה על הדור השני של סדרת שרתי ₪ ז6ז6פו6א שח, שעתיד, לדעת החברה, להרחיב את שליטתה בתחום הפתרונות לקבוצות עבודה עצמאיות, שאינן נתמכות על ידי מקצועני מחשב או נזקקות לתמיכה מועטה בלבד. יתרונה של ?11 בשוק זה יתבסס על ווסטקט5 וע ג, פתרון חדשני של 11 לבקרה מרוחקת של השרת דרך דפדפני טט/ו, שהוא בבחינת הסנונית הראשונה בתפיסת התמיכה המרוחקת שיזמה ץא. חידושים נוספים של שרת ₪40 ז6שז96ו6ן ?11 החדש הם מעבד פנטיום פרו וכן אופציות תוכנה ששולבו בו לראשונה. השרת החדש מצטרף עתה ל-830 זטשז6פוטא 117 הראשון בסדרת 8₪, שהוכרו לפני כחצי שנה. ישו היתה הראשונה להציע שרת אופטימאלי לקבוצות עבודה עצמאיות. הצלחתה המסחררת מיצבה אותה באופן ברור כמובילת שוק זה", אומר דנקן קמפבל, מנהל חטיבת השרתים העולמית של ץ8. "יתרון זה היקנה לנו מיקדמה גדולה על פני מתחרינו, ובכוונתנו להמשיך להוביל את השוק באמצעות פתרונות שיתאימו במדוייק לצרכיו הספציפיים". 6וסהשוצֶחה זוסקקט5: תמיכבה בשרת דרך ה-6ו או בחיוג מרחוק בדור הראשון של סדרת שרתי ₪ זוא קז שילבה 1 את מערכת 40168 שה, מערכת ניהול השרת האינטואיטיבית הראשונה והיחידה שתוכננה עבור משתמש הקצה הלא מנוסה. מערכת 6וטשוץחג. וזסקקט5, ששולבה עתה בדור השני של השרתים, מהווה צעד נוסף קדימה בתחום התמיכה. מערכת זו כוללת שני רכיבים שיאפשרו למקצועני מחשב מרוחקים לספק תמיכה לכל אתר מרוחק על פי דרישה: ממשק טטצ אינטגרטיבי ומערכת הקונסול המרוחק (005016-) %6016]). ממשק ה-60/ו האינטגרטיבי יאפשר למשתמשים לצפות במידע חיוני כמו: קונפיגורציה, ניתוחי תפוסה, יומן התרעות ועוד. הגישה לממשק ה-65או תתבצע באופן מקומי או מרוחק דרך דפדפן 60\ סטנדרטי. "ממשק ה-65/ הוא פתרון ידידותי ביותר: הוא ה7:[].3.[:]. קז הבריזה על הדור העוני של סדרת ערת' = ז6שז56ז6 קה אינו דורש כל הדרכה מיוחדת שכן הוא מופעל דרך כל דפדפן סטנדרטי שהמשתמשים כבר מכירים", אומר טום טיבולט, נשיא חברת טיבולט ושות. "ממשק ה-665ו מאפשר לי אף לרשוס הערות במערכת, פונקציה חשובה במקרים בהם יותר מאדם אחד תומך במערכת". מערכת הקונסול המרוחק תאפשר לאנשי תמיכה מרוחקים כמו 48% או מפיצי משנה לספק לשרת תמיכה 'כמו באתרי. המערכת מאפשרת כניסה בחיוג לשרת וביצוע פעולות שונות כמו: דיאגנוסטיקה )6900א, קונפיגורציה חדשה ועוד. אינטגרציה קלה של חומרה ותוכנה כל שרת מסדרת ₪ 6159 11 מסופק ללקות עם ]80% 60 המנחה אותו במספר צעדים פשוטים כיצד להתקין את מערכת ההפעלה הרשתית : ךא 008ם1/, 916 ו61חגזוח1 [ו6טסצז, ו-אואש 8500. קוו צעדה צעד נוסף קדימה גם בתחום זה וצרפה לכל שרת 840 656 ק1 ואס 6 של מערכת ההפעלה 531 זס! סג \)סהגזזח1 |וסצסאן צטמוצט8 (המכונה קיאק). כל שעל הלקוח לעשות הוא להתקשר למפיי שלו ולקבל את קוד ההפעלה. בכך מקיימת ?8 את מדיניותה הקובעת כי כל המוצרים יימכרו באמצעות ערוצי שיווק, והיא שומרת בכך על וכויותיהם של מפיצי נובל בארא ובעולס. סדרת ₪ ז6סו6א 11 כוללת עתה, כאמור, את 0 6150/60 117, המבוסס על מעבד פנטיום ואת 40 ז6צז86ו6א 117 החדש, המבוסס על מעבד פנטיום פרו. מערכות אש|גטוט וממשק ה- טסו שולבו כסטנדרד בכל דגמי הסדרה. למרות מחירו האטרקטיבי (הדומה למחירו של 6 רגיל) כולל 340 ז866ו6א 17 פונקציות המונעות נפילת המערכת ומבטיחות רמת זמינות גבוהה ביותר. ביניהן ניתן למנות: זכרון 6, 48% (40818 זס60 סווהומסזט) וכן אופציה לטייפ גיבוי ג14 6זסו65וט5 112 שהותאם במיוחד לשרתי ם. שיפורי הביצועים של השרת החדש מתבססים על מעבד פנטיום פרו 18027 או 182א200 בעלי וכרון 6/0888 של עד 25688 (מובנה במעבד) וכן על כרטיס רשת מהיר אג/1. 261 78 10/100 ש6זנס06%% :זז זכרון המחשב מגיע עד 18א384 והוא תומך בשטח אחסון פנימי של עד 16.808. היולט פקארד (₪) ץז היא מובילת שוק השרתים בחישוב כולל של שרתי יוניקס + אינטל. בתחוס שרתי אינטל ממוקמת 11 כמס' 2, לאחר שחלפה על פני יבמ, על פי סקר 16 לרבעון האחרון. חברת היולט פקארד הינה יצרנית עולמית מובילה של מוצרי מחשב, תקשורת, ציוד בדיקה ושרותים שזכו למוניטין עולמיים בזכות המצויינות הטכנית והתמיכה המסופקת ללקוחות. ?8 מעסיקה 112,000 עובדיס ברחבי העולם. הכנסותיה לשנת הכספים 1996 הסתכמו ב-38.4 מיליארד דולר. תקציב המחקר והפיתוח של החברה עולה על 3 מיליארד דולר בשנה - רובו ככולו מוקדש לטכנולוגיות ומוצריס בתחומי המחשוב. פרטים על מוצרי ושרותי ה ניתן למצוא באתר החברה 60 קה צ\\ | 8 היכרות עם זשוסוקג= זסחיושוח1 מציע הספר החדש בהוצאת פוקוס מחשבים. בניגוד לכל הכרכים העבים שכל כך אהובים על המו""לים שלנו, הפעם מדובר בספרון דקיק, 8 עמודים, שמחירו צנוע, 20 שייח, ומחברו ישראלי, ש. פרוידנברגר. טל: 03-6773898. קילדות 29 וו ור סוקא= גירסה עברית ןהמו 8 ₪ פרוידנברג 8 %השנים ר-: אינטרנט זהב להתחבר לעולם טוב יותר גישה כוללנית למידע כלל- אירגוני תוכנת א%ה(]10%1 תס6|6מגת6 של נטמנג' משמשת לצורך גישה מרשתות שונות למידע הנמצא על מחשבים מרכזיים ו- 458/400 של יבמ. התוכנה תומכת בארכיטקטורת אינטרא- נט מתקדמת והיא מאפשרת גישה מכל הפלטפורמות השולחניות המקובלות, כולל מחשבי מקינטוש. חברת מיקרוסופט ממליצה על אמ 11081 כהשלמה לשרת ז6שז56 גא שלה. פנטיום א1]]-6עוזכ6ץס למי שקנה מחשב פנטיום לא מזמן וחטף שוק כאשר התברר לו כי טכנולוגית אוא]א הפכה אותו למיושן בין-לילה, מציעה אינטל את א]א-6צהוסוטשס. מדובר במודול הכולל מעבד, מאוורר, מטמון מוגדל וקצב השעון מוכפל ביחס של פי 1.67. גירסת 166 מגהר> מיועדת ללוח-אם 100 מגהר ומחירה בישראל 530 דולר + מעיימ. גירסאות 125/150 מגהר% להשבחת לוחות-אם שמהירותם 75/90 מגהר נמכרות ב-5425. הענה מישומונים מרושעים גם 100410/86חו0 של חברת וחטא מיועד, כמו תוכנת 7 עווזטשט5 הישראלית, להגן על הגולש התמים מפני נזקים שעשויים להגרס ע'יי ישומוני בצג] ו-א460%6 | מרושעים. המחיר:139 5 + מעיימ לכל עמדת גלישה. לפרטיסם: קובי שפטל, 03-5759010. המלחמות ממשיכות התקליטור תסג40ז6ק0 |04גו6ג1 מוסיף מאות חבילת הרחב 6 ₪606 וכן רמות עבור א 2 סוה \ | זט 6-0 8 6 חהוחחוס- )+ משימות לחימה למשחקים הוותיקים 6 00א, 2 1)גזסזה ו ו-זסטףתס-) 8 6חתג תוס 6. המחיר 149 שייח. טייפ גיבוי אוניברסלי כונן סו 10688 משמש לגיבוי מהיר וזול של מחשבי 26 ומקינטוש. הכונן החיצוני מתחבר לשער המקבילי במחשב והוא מציע מבחר קלטות בנפחים שבין 800 מגהבייט ל- 3.2 ג'יגהבייט. רשת קשר מחשבים, 03-9607488. החלה האספקה של זשוחשטוח!] 6 תוכנת הניהול המהפכנית של קומפיוטר אסוסיאטס, 0א1 זשוחטטוח), עוררה סקרנות רבה מאז שהוצגה לראשונה לפני כשנתיים, בוכות שילוב מפתיע של ממשק בסיגנון "מציאות ווירטואלית" בתוכנה מקצועית לעילא. עכשיו החלה הפצה כללית של הגירסה המסחרית וניתן להתרשם מהמוצר המוגמר, שממחיש את מערכת המחשב בגרפיקה תלת- מימדית לצורך התמצאות אינטואיטיבית. הגירסה החדשה כוללת את כל הפונקציות של גירס אות זטוחסטוח !1 -/6 קודמות, כולל אבטחת מידע, ניהול וכויות גישה, ניהול רשיונת שימוש במשאבים וחיוב חשבונות משתמשים, הפצת תוכנה ברשת, ניטור פעילות בזמן אמת, ניהול גיבוי מרכזי ומדיניות איחסון היררכי וכדומה. 0 זטוחסטות תומכת ברוב פלטפורמות היוניקס, בסביבות 1א 8א0ס6חו ו- 6וגּ)וסא ובמערכות הטרוגניות. רשימת המפרסמים שם עמוד אדוויס 7 או"מ 3, 87, 97 איוטה [4 אמטל פ אסקלר 17 אפלקר 3 29 אקסלנט 1 ברדר 23 גלובל 2 דביר 77 דשט-קומפ 1 וקטור 6 וקטרוניקס 33 טכנו ראלקו 7 טריפל 6 7 טלדן 7 יוניסיס 33 יבמ 9 ים-סאן 9%, 67 כלנית 1310 כלל מערכות 15 כור התראה ותקשורת 33 מחשבי יצירה ₪ מונו-מוד 2, 61 נקסט 3, 37-36 סגמ אינסרט | סיון 5 || סאן אלקטרוניקס ₪ סוכנות מכוניות 13 סי.אי. 1:18 פקרד-בל 45 פוקוס מחשבים 6 | קומרן 59 קומפיוטרסטור 55 רנסנס 25 רשת קשר 112 8 13 ומת 1 7 3 5 5 קת 7, 51 25, 5 0 מגוין ישראל אפריל 1997 ה182[.7:[!.53: של 5506 שי הניידים בתערוכת אינפוטק 7פ' הציגה חברת ים-סאן לראשונה בישראל את משפחת המחשבים הנישאיס של חברת סמסונג. סוללות בו-ומנית, אפשר להגיע ל-10 שעות עבודה רצופות, יתרון לאנשי עסקיס בטיסות טרנסאטלנטיות. כמובן שניתן לחבר לו את כל האביזריס ההיקפייס המקובלים, כולל תחנת עגינה להתעניינות מיוחדת זכה דגם 5א55 להפעלה נוחה במשרד והוא מסופק 0, עם העיצוב הארגונומי המיוחד, עס מערכת 95 8או60גג/ מותקנת. שכולל מקלדת הנפתחת לצורך הנחת כפות הידיים בזווית אופטימלית לעבודה אבל ההפתעה הגדולה ביותר היא ממושכת ללא מאמ%. במחיר. את המפרט העשיר הזה אתה מקבל ב-3300 דולר (+ מעיימ) המחשב משיג ביצועים יוצאיס מן הכלל בלבד. יחסית למחירים המקובליס הודות לתצורת חומרה חזקה, הכוללת בשוק מדובר ביחס תועלת-למחיר הטוב ביותר מעבד פנטיוס-133, צג אקטיבי [תך שמוצע לקונה בישראל ובעולם. כפי שמעיד הגרף, בגודל 12.1 אינטש עס נורת אור רקע עורכי 6ה88821]/ 76 האמריקאי הציבו את דגס חזקה לעבודה באור יוס, דיסק קשיח . 0 5%8 במקוס בולט בקריטריון "ימירב 1 ג'יגה בייט עם מהירות גישה גבוהה, 6 עד 40 מגהבייט זכרון אא א-סקת ו- % שוכרון מטמון. התועלת למחיר" (₪068 716 זסי 238 )סוא). בדגם 810 585 מורכבת מערכת מולטימדיה מלאה, כולל כונן ]א60-80 א6, כרטיס קול תואס 58, רמקולים סטריאופונייס ומיקרופון. הספק חשמלי מתקבל מסוללות לפרטים נוספים: מאיה חן, מנהלת שיווק, יס-סאן ליתיוס "יחכמות", המספקות עד 5 שעות בע"ם, 4 ובאינטרנט: עבודה כל אחת. מאחר וניתן להתקין שתי .תה ץ//:ק11ת. ו 6 0 8 2 0 ו | | 0 985זכא= סזס;ו! : ן ן 0 6 ו 0 6 יק 1 ב לו" 2 0 פא 0 ה 3 5 ו -₪ : התמורה הטובה - 7 ן 0 ביותר לכספך! ₪( 06 א | 851050 | (100-ק) הַח 0850 זט . ו וו ש 3 ₪0 ואו 5 5 4 800 - | 8 ד | לסקא ו88 - | הט ₪ | ל ? 8 ד 0 בסקירה השנתית 0 וק ה 6 5 0 2 7" 5 ₪ שא ה באוגוסט 6ל' | 3351 |₪08 ו 6 ופוסו > | ו ו ן מקבל מחשב המחברת 08009869 390 והישאי 2 -- : ₪ זווא 5 וס 133 2 וי של סמסונג, את המקוס הבולט ביותר בגרף ן ן | "תמורה למחיר". 0 0 0 ו וורי, 3 - ₪ 5 בילוי משפחתי בפאוק | , / -] .. - השעשועים בקיבוץ דביר: שימוש בכל המתקנים .+ | -₪ - | ] ₪ כולל נסיעה בקוטינג! ה מ ר כ ז לת | כ( ות םס 4 נציגיס ומפיצים של: וב וס 01115[ 1/4982 0008 יא ה ו אי עיכ/ | 4 עסקים 03-6386363 0 ו ל- יי 1 2 117 ה]) וכולליס מע'מ ושער בסו 0 מעל מיליון מילים, ביטויים ותרגומים. עבודה מלאה עם 6זסא / קווי פקס. 8, חומה ומגדל 16 ת"א 1 ושאר יישומי פאוסטחואי כתובתנו באינטרנס: |60.1.:ותג!גא.א>א//:קווג החל מ - 66 ש"ח כולל מע"מ כזברצע אדר)ת ד צו/ וא 5 לסוף השנהו!!! 4 לירם! 32 ו ו 5" |6ח שוחו ו הו חיפוש אתרים באינטרנט הדרך המהירה והיעילה בצורה אוטומטות להשתלט על מחשבים מרחוק בעזרת מנועי חיפוש בסביבת 95/81 וסטחו/ המובילים בעולם בוו ווה 0 מש 6צוזם ק|2 ל 1 + | ₪ 06 האנטי וירוס הנמכר ביותר בעולם רק 19 1 ש"ח (כולל מע"מ) לכל סביבת הפעלה (במקום 1926ש"ח) אתא ,א | 95 405םואו תוכנה לניהול כרטסת לקוחות מפיקה מסמכי מקור (חשבוניות, קבלות ועוד..) פתרונות מיוחדים לבעלי מקצועות חפשיים תקבולית הנהלת חשבונות חד-צידית: לרו"ח, יועצי מס ועסקים *+מאפשרת קליטת נתונים בצורה מהירה ונעימה ומקו6ס 2 66000 במבצע בלעדי בכלנית סביבת הפיתוח המהירה ביותר ל- 3.11/95/7 פאוס6מו/ אעצו החל מ- 9 9 2 2 ₪ (בולל מע"מ) | מתיר מיוחד 1916 ₪ (מללמלמו * לווכשים בכלנית - עדכון לעברית ב-1/3 מחזר! + -= הנחה בקורס 136101 במוכז ברק-דעת מ חשבשבת המודמים הטובים | מבצעי סוף השנה בכלנית!!! 0 שעות התקשרות חינם לאינטרנט דרך 7 +% אפשרות ל - 66פַזפָקָ - למהירות 805 56000 תקליטור מתנה לכל רוכש מודם. אל תהסס - כל הנדולים כבר בחרו עבווך! להשיג בכלנית ובושת המשווקים המוושים צ הקטן והנפוץ בעולם. - 206 0 וון:. כולל : פגישות, ספר טלפונים, משחקי מנהלים ועוד.. לקנלת פוטים: בפקס חזו-03-6306070 1 מוצו אזהלאיכל גל ) )₪ [5-1:0] ארגונים קטנים, בנוניים וגדוליס. | | התוכנה הנפוצה ביותר בעולם לניהול פרוייקטים כעת מותאמת גם ל-א.\ וגם ל-95 פוצ יר 097 6.07 / טב שט, ו יי הווברתו ס .4 כנו5:ש 0 00 הערכות מירע משולבותן ₪ התוכנה המונילה נאוה"ב ו 1 , לתרשימים בכל התחומים 1 2 ו תוכנת השכר % | הנפוצה בישראלו! ה משחקי שכר ₪ גילום ₪ טפסים 126 ] / / . 1 . . , לשרת פקסים מרכזי בעברית. 6, 102, 101 ₪ מהירה ביותר. \ו ו תחת מערכות הפעלה תוכנית מיוחדת להקשה רטרואקטיבית סלכת תוכנה תחדשנית פבות /5 0 של תלושיס שחושבו 0/0 או בלשכת שרות. כעת במבצע - החל מ-1338 ₪| - = חולו וכע ררל להונה מל קורי + לטנ ותד המ 0 007 2675 "0 "6ז/1 וזח מדובר ברשת התקשורת העסקית העתידית שלך. מלה שלנו " רשתות נובל קונים בכלנית ' ו כרל"שן: 356353 30360 0 -- 3 ) 61ץע56 דא מ ותו )|6 צטסין 2 72 69-5 / 1" בלבד! (כולל מע''מ) במקום 3471 ש"ת כולל ספרות וקלטת וידאו בעברית ‏ | 0 * מעבר מגירסאות רשת אחרות במבצע של פעם!!! [5/ אי /כ/(/'4: 3 56 386 03-6 |ל-611681 5+ 4 1 אס תו המערכות תמובילות בעולם לתכגת: > תוכניות עסקיות > תכנון תקציב > תכנון אסטרטגי > ניתוח כדאיות מיועדות ל: יזמים, מנהלים, התוכנה הגרפית המובילה בעולס מבית סופת הציב מעוכת ניהול ובקרה תקציבית לחלונות בח ובו פוו 5 חסוהזסזח! חו 6סוסח6 זה6טווווח! חוד המודמים הטובים בעולם!! תסריט שחוזר על עצמו לא אחת: רכשת מודם חדש מחברה מסויימת, התחברת לאינטרנט והתחלת לשוטט באתרים השונים, פתאום התחילו תקלות: התנתקויות בקו, הפסקות פיתאומיות, חוסר תאימות ותקשורת עם מודמים אחרים. המהירות היא לא זו שהובטחה לך... 0 0106 520118407 מי יפצה אותך על הזמן היקר, על הכסף שהפסדת, על עוגמת הנפש ? 6 56 5 וס זט 6חו=] 2-4 דסס וסאה6ספד * אפשרות ל - 6ַסאזחָס ו * תקליטור מתנה לכל רוכש מודס. כולל: 1 זז ]שא +(16%1) 4.1 1510 + 706-7006 תייגן+ ספר הדוכה אינטראקטיבי ל-95 008%ם1/ --, אל תהסס - כל הגדולים כבר בתוו עבווך! להשיג בכלנית ובושת המשווק'ם המוושים רשימת משווקים אזוריים: אשדוד: מ.ש. מחשבים 08-855183 > באר-שבע: פי סי מק 07-6283871 משובית 07-467770 > הרצליה: ס.ג.מ. מחשבים 09-9563536 קומפיותר 09-9550999 חולון: אדיסון מחשביס 03-5594422 מחשבי נינטה 03-5646573 > חיפה: רשת עתיד מחשביס 04-8410286 מדיה טק 04-8728210 אס די אס אלירן 04-8417656 *רושלים: קול זאב 02-6257828 לרגו הראל 02-6556655 חשב מערכות 02-737377 > נתניה: נט יוניברס 09-8321770 = פ"ת: קומפיוטרסטור 03-9216060 ראשל'צ: מידי מחשביס 03-9692796 > רחובות: משאלות 08-362292 מגה מחשביס 08-461212 > ת''א: רשת חנויות באג 03-5706938 סטאר מחשבים: 03-5289459 ₪| ₪||פ ₪ 4 0% 0 נ] יש אתה 'כול לסמו7 על שם שמוביל דורות של טכמולוגיה בילים אלו מצ'גה ביליבם סדרה יחודית של צגים המבוסטים על טכנולג'ה הממלתקדמח בעולם -ש6ו4ו]ווחם מה זה ש6ון4/ווווחפ ? ע%ש חדות ועוצמת תמונה מדהימות עם טכנולוגיה המייצרת את הגוונים המדוייקים ביותר. עי" כיוון וכיול הצבעים בעזרת תוכנה ידידותית לקבלת דיוק כרומטי וברק פוטוראליסטי. ע%" תאימות מלאה ל- ץג ומ068 ₪ מאפשרת כיוון אוטומטי של הצג והחלפת מודים דינמית. ע* בקרת מיקרומעבד אינטגרלית המבצעת תיקוני התלכדות בזמן אמת לקבלת חדות מכסימלית. ,6 תדרי סריקה אופקים ואנכיים ואבחנת תמונה סופר גבוהים. ע"שי רמקולים מובנים מוגברים ומיקרופון איכותי לישומי מולטימדיה, וו₪ח-= קולי ופרזנטציות. ע* הגנה אבסולוטית מפני קרינה ושדות מגנטים עם תאימות לתקני קרינה המתקדמים ביותר. יש לך דק זוג עיניים אחד והן ראויות לצג הטוב ביותר! מושב צפריה משק 24 מיקוד 02 טל:03-9607488 פקס : 03-9607490 יוו וורוו*'