מדריך קצר למשתמשי UNIX

לשימוש משתמשי מרכז החישובים קיימים כיום מספר תחנות עבודה המריצות מערכות UNIX. המדריך מנסה להציג מושגים סטנדרטיים המתאימים לכל מערכות ה-UNIX. למרות הדמיון הרב ייתכנו הבדלים קטנים בין המערכות.

OCR (הסבר)
. | 0% | =/0=7/0/4-/-0-940700/450740-0/0-0/0-05-6 | | ּ .- | | אילנה קפלן / | 0 6 | | אוניברסיטת בן גוריון בנגב / מרכז החישובים | 0 | || תמוז תשנ"ב - יולי 1992 | 902-9050 00-5)2-502--542-0/0-90--940--50-55-5 3[ | מדריך קצר | 7 1 למשתו משי אואט. | | , . ָָ : 0 0 4: קט 4 % : ו 2 אוניברסיטת ב גוריוך בגב 6 9 מרכז החישובים 1 5 תמוז תשנ"ב - - יולי 02 000 [ 7 - 2 - --- + אוניברסיטת 5 גוריון בנגב " = | מערך המיחשוב = מדור תמיכה . משתמש יקר, המדריך הקצר למשתמשי אזאט מוצא לאור ומופ חינם באדיבות מרכז החישובים.. במדריך זה נעשו מאמצים רבים עיימ לענות על הצרכים הנובעיס משימוש ב-אזאט. לשיפור השירות ולמתן אינפורמציה, אבקשך למלא את הספת ולשלוח אל אתי מלר במרכז החישובים או להכניס לתיבת השירות הנמצאת במדור. . מעוניץ בקבלת מידע בנושאים הבאים ב-אזאט: 4 | זו -ם מעונון בקבלת מידע נסף בנושאים הבאים: | ם מעוניין בקבלת מידע מעמיק בנושאים הבאים: ם הצעות לשיפור העברוג המידעי- שס פרטי ומשפחה | 0 פקולטה/מחלקה . טלפון .. | כתובת ב- חגא 5 ו . | תוכן. הענלינים : מבוא | חשבוה 5 וכניסה למערכת . 1 9 . 0 ו 0 1 08100780 [0ותסי) קבלת עזרה תפות | קבצים ו- 8 0 = יצירה ומחיקת מ > הגנח על קבצים > פעולות בסיסיות על קבצים. מושגיס הקשוריס לקבצים = = = גיבוי ושיחזור . הדפסה שרותי 1 העברת קבצים . - 19 < שפות תיכנות וקומפילציות פקודות שימושיות נוטפות ‏ חיפוש ביטוי בקובצ 2 מ 6% 0 פטס = | 0 ו תקשורת בין משתמשיםס טבלת פטודות - . 02 ₪000 הנר 0 א כצ ₪2 כ] = > "3 מ בוא לשירות משתמשי מרכו החישובים-קיימים כיום מספר תחנות עבודה המריצות מערכות ‏ אנאש והן: 8 2 תחנת עבודה של 18 3180/6000 במערכות הפעלה 41% . 4 | - | תחנת עבודה של 181 8150/6000 במערכות הפעלה 41%/. תוס - | תחונת עבודה של .1גיחוסו במערכת הפעלה אזחד/ז). - ומת | | - תחת עבודה של 50 במערכת הפעלה 4.1 08א50. > | מסרתמז - = תחנת עבודה של 6849105 אססנ 91 במערכת הפעלה אזא. = המדריך מנסה להציג מושגים סטנדרטיים המתאימים מכ מערכות ה- אזאש. למרות הפיו הרב ייתכנו הבדלו. = קטנים 2 המערכות. במידת הצורך אפשר לחתייעץ באנשי מרכו החישוביט : | 8 +( ₪ 9 8 סל פנימי 8158 .. מרינח מרקוס, או חיים לייב | = - | טל 461745 טל. פנימי 8745 . אילנח קפלן ארערן לקס = | - | טל 461160 טל. פנימי 8160 . 142-000 920 4 אלה אקרמר 0/0007 טל 461155 טל. פנימי 8155 . חשבון, צופן וכניסה למערכת - כל אחת מתחנות ה-אזאנ נגישות דרך ססות . 0% ו , | כאשר מפעילים מסוף, ג '39"'"'"'ָ99-9- 1 7 77 > צפמססטת בתגובה לבקשה זו יש להקיש: .רע מססותת. מהתפריט המוצג יש לבחור באפשרות הנושאת את המספר 15 ובהמשך יש להקיש: 2 ו | ישם תחנה : | לדוגמא : אם מעונייניס להתחבר ל- אמזזס , נקיש: אפזוס 6- :7 , כונגובה נקבל : | 6 7 / | 0 בשלב זה יש להקיש את החשבון ובהמשך את הסיסמא של: המשתמש. > מתן לקבל חשבון ער פניה לאיש הקשר | המחלקתי או לאנשי החשבונות - לואופולר או ושראל גלר ב-טל. 8743. | ן | החשבון שייפתח הוא חשבון = ו ו0. ב- - כיום נמצאיס כל תחנות העבודה של מערך המיחשוב לכ . החשבון 0 שהמשתמש מקבל, מאפשר כניסה לכל אחת ממכונות ה- אאט שהוזכרו במבוא. : קבצי המשתמש נמצאים פיוית באחת. המכונות בלבד. למשתמש נראה שכל קבציו נמצאיס בכל אחת מהמערכות, | מכיוון שהקבצִים נגישים מכל מכונה ומערכת. מומלץ למשתמש' העובד. במערכות שונות, לשמור קבציס תחת / 0 שוניס שיעורו לו לחבדול בין המחשבים השוניס. בנלגוד 0 -- אאט מבדיל ל ביץ אותות קטנות וגדולות. חשבון המשתמש הוא תמיד באותיות קטנות | ולכן יש ו באותיות קטנות. הצופן. מכיל לפחות 6 תווים. מומלץ לשנות את 2 מידי פעם. הפקודה לשינור הצופן היא : 0 | | | | פע | כאשר מתקתקים את הצופן החדש, תהיה בקשה להקיש אותו שוב לשט אישור השינוי. | | בסיוס תהליך ה- מוקסן "יופיעו על המסך הודעות מערכת ונוצר 80611 . ה' - 8001 הוא ךס 1 1 הקולט את פקודות המשתמש וחופך אותס לפקודות מערכת ההפעלה (ה- ו - סו המופיע הוא מחצורת : | -מסי-00/50801/8816/ 9019/0110 ט/ שוה למעשה ציון ה -' 61106001 סג[ ' של המשתמש (הסבר לופוע בהמש 0 | כדי לשנות את ה-]מתסעק למשהו אחר , (נניח לתו א יש להקיש: . = קמס 94 בגמר העבודה יש לסיים את הקשר עם המכונה וזה נעשת באמצעות הפקודת: -‏ - ו -ל 1 : במערכות מטויימות ניתן לסיום את העבודה עייי הקשת - 4 בו צמנית. ( 1 | מציין לחיצה על המקש 1 4 מערכות ה- אאט בנויות משני חלקיס גדולים: 1 - לב לבה של המערכת, המכיל את פקודות. המערכת וה- - סנ שהיא 10 רת ס6. היתרון במבנה זה שכל אחד יכול לבנות לו סביבת עבודה 0 לפי ראות עינו מבלי . <> לשנות את לב המערכת ה ו | ישנס כמה ו - ים ; - הרו | 0 1051 > 65 0 וטס שפותח ב- דאדא | 4 1 מס גירסה משופרת של ה- 1 כ - שפותח בברקלי. || ה- -- חנו ה- 0 המתקדט והנוח ביותר לעבודה אינטראקטיבית. היתרונות הם; כאשר עובדיס תחת ה- ה08+ , אפשר לחזור על פקודות קודמות עיוו הקשות חוזרות על המקש 2 תחת ה- 1032 אפשר להקיש 0 1 במקום שם של קובץ, תוצג רשימה של הקבצים ב- 0 הנוכת : < והפקודה שתוקתקה מקודם. בשלב זה המשתמש יכול לבחור בנוחות את שס הקוב הרצוי להפעלת הפקודה.. הקשה על התווים הראשוניס של הפקודה ולאחר מכן 6 1 יביא להצגת רשימה של כל הפקודות המתחילות. - באותס.תוויס והצגה חוזרת של התווים הראשונים, וזאת כדי שהמשתמש יתקתק את ת המשך הפקודה הרצוית . = ויפעילה. | ג 1שס - מוחק את השורה שתוקתקה. 01 - | מוחק מלח אחרונה.. בהקשת הפקודה 811 עפ נקבל טבלה המציגה ערכים הקשורים לעבודה עס 9 התור ! י ‏ ! המופיע בטבלה' | ו "את המקש סה : פקודות אאט - -למעשה. תוכניות. הקשת שם פקודה חינה בקשה | להפעלת. תוכנית. מסויימת: המאוחסנת במקום" מסוים. התבנית הכללית. של הפקודות היא : 0 (פרמטהיס אופציונליים) (אותות. אופציונליות). > שם פקודה -- % <> = שם פקודה יכול להיות שם באנגלית כמו יי ויכול להיות. צרוף אותיות לפי עקרון מסוים, כמו הפקודה.: סו הגזורהה .. ל צסותוזת וס ו סו / > הפקודה 8 הגזורה מחמלה 1 או הפקודה - הגוורה מחמלים . / "0 ו ב + -- | | = אותיות אופציונליות או 385 . , הם תווים המשפיעים )על אופן ביצוע הפקודה. בדרך. בלל מ מקדים אותס התו ₪ כאשר, 0% | מציינים יותר מ פה אחד מסְפִיק לסמן !- ' אחד לפני רצף התוים. למשל 8 ה | -זהה ל- א 2 |לרוב מופועים 2 2 לפני הפרמטרים.. 0 כתגובה נקבל את ל המטלול תמלא של הפקודה (התוכנית) ו והיא ו המופעלת. 0-00 4 . - 7 .ו .| לכ 3 / 0-2 0 - ל סש 2 6162 18101 קס 1 ו , / = אפשר לשים מספר פקודות: בשורה אחת כאשר התו 3 מפריד בץ הפקודות. : < ל << כאשר פקודה מסוימת קיימת במערכת במקומות שונוס. ,יח משתמש כתב תוכנות באותו שס כמו פקודת מערכת; תי 0 / 0 = אפשר לבדוק איוה פקודה מתבצעת ₪ הפקודת : | 1 ל 4 -- מ להפסייק פקודה 4 0 >> פקודות א אומנה שהט למעשה תוכניות, |העם בעלו קלט ופלט, לרוב, הפקודות מצפות לקלט. מהמקלדת (הנקלא 7 | | - / 1 ו - ( ולפלט למסך (הנקרא. וס 0 ₪6 0 ש ולפעמים נוח יותר לקרוא: יאת הקלט > ב 0 0 מקוב ולהדפיס. תוצאות על קונץ מבלי לשנות: את התוכנית. השוי באו קליטת הקלט וחפלט: קרא רב ] . // 1 של הקלט נעשה יול הסימן *>*. > 2 ל 8 = כדי לעשות. 1 של הפלט לקובף - נשתמש בסימן ! -- 0 . . . ל -- שתפלטי יתווסף לקובץ קייס ולא יעלה על הקיים, נשתמש בסימן. << ו לדוגמא: כאשר רוצים לשמור על קוב את רשימת המשתמשים. במערכת. ברגע ₪ לחווף א אל ל חקובו את התארה 2 : ולשלוח את הקוב בדואר, נפעיל א את הפקודות. חבאותי ה | | -- 916ספנו<<סוה8. | 0 7% ו 2 ) - 5019116 > אאאא 1 1 .1 | הרצת. תוכנות עם לט ארוך | המחוות. קלט לתוכנות ) אחרת תך. לביצוע ג בפקודה' אחת שי שימוש בסימן. , ] , הקרא | 2 = פמוקזק או צינור. = 9 - ו 0 -2- 7 .. << לדוגמא: כדי לקבל רשימה ממוינת .של המשתמשים העובדים -כרגע. נפעול ) את הפקודת > 9 0 2 2 = = בכך גרמנו שבמקוס שהפקודה סו תדפיס את הפלט שלח על ח- 0 ה הקוק ו תופס את הפלט ומעמיר. > "7 = אותו כקלט לפקודח. 0 אפר כללי הפקודת .+ | | 5 4 מריצה תוכנית ראשונה ז הקולטת קלט ט מקונון, תוכנות. שניה העובדת על הפלט של התוכנית הראשונה והתוכנות = | | השלושית העובדת על הפלט 0 התוכנית השניה ושומרת. את הפלט שלה על לומוי יק < 0 : | קובו, < תוכית, | תוכנת, קוו > תוכנותן = 0 | 5 | 0% זג אגז | ברירת המחדל של מערכת ה- א1תגו היא להציג הודעות שגיאה על ו המסך , כדי לקבל את הודעות השגיאה על קוג, % נשתמש בסימן '.6 חס .. / א ד 11 001 | ישנם כמה 078ס1הו01 001 שא הם 0 סזם משמעות. ., 2 6 = - | מבצע - ועובד כמו % - 05 - 06 ממן הקשת נתונים מהמקלדת.. -‏ 086 | - מסיים את הפקודה שרצה כרגע.: , -‏ 0₪12 | - משהה ( לא מסיים ) את הפקודה הרצה כרגע. - | ט0₪1 | - מוחק את חשורה שתוקתקה ועדייץ לא נכנסה לביצוע. - - | 0115 -- עוצר את הדפסת הפלט על המסך ( 0108 . - 0018 - | ממשיך. את הדפסת הפלט על המטך. 2 לת זרה 4% = כל פקודה ב- א1חט ורוטינות ספריה רבות מתועדות, מפורטות ומוסברות ב- 0 [טתפר" חמחוות . שמו[תס'. 81נותאוחלמשתמש. /-- -. ה- ספה [הגותפרת" מחולק. ל-% פרקים ג 1 -- פקודות לשימוש בללי | - | פקודות מערכת (עבור מתכנתי אזא0) > - רוטינות ספריה (למתכנתים) -- | אמצעי סז - | קבצי מערכת - | משחקים. 24 | תבילות 2-ו - כלים למתכנת מַערְכות ₪ ₪ 2 ₪ צר סש - לקבלת ה- ספמ 7 על המסך הא -- 20 למשל , כדי לקרוא על הפקודה גו יש להקיש:. 9 "7 277 רה 3" מגות ‏ ממתן אם הפלט ארוך , הפקודה מגות עוצרת אחרי כל מסך וש להקיש על מקש הרווח כדי לקבל את המטך הבא. כ ה | הג תות" יש קטע עס הכותרת 10 - המציין פקודות נוספות שכדאי לקרוא. 5 = כדי להשתמש ב-מגות עלינו לדעת את שם הפקודה . במידה ואנו לא יודעים את שם הפקודה נשתמש. בפקודת : עס %- תפות כאשר ה-0זסשץס) הוא מלה שתרמוז על הפקודה. בדה ומלה. זו תופיע בכותרת = ב- 8868 ומרתי של פקודה. מסויימת, אז נקבל שורה בפלט המציינת. את שס הפקודה, באיזה פרק מפרקי ה- פגגת היא מתועדת (המספר. המופיע בסוגרייס) והכותרת לאותה פקודה: לדוגמא: כדו למצוא את הפקודה להעתקת 0 קבצים , נשתמש ב- 1 סי ונקיש את הפקודה: | אחת משורות. הפלט תהיה: שהיא הפקודה להעתקת קבצים. | 0 /- לקבלת פירוט | מלא על הפקודה קס נשתמש כעת בפקודה: + 7 7- | : 3 60 תפות כאשר אותה פקודה מופיעה במספר פרקים, יש "לציין את מספר הפרק בפקודה מגר , אחרת הפקודה מגות תציג את של ההסבר .על המופע הראשון של הפקודה, כפי שחיא תופיע ב-' ל ו הרז משתמש -. בהצגת הפקודה. הסימנים - | [נ]י .3 - המסמן שהערך המופיע בתוך הסוגרייס הוא אופציונלי = | שם או [ + - | המסמן שהערך בסוגריים הינג חובת. = = | = = - המסמן בחירה בערך אחד בלבד, למשל [ס 8 3 'מסמן שאפשר לבחור. או 8 או / - | המסמן שהפרמטר האחרון המופיע לפני שלוש. הנקודות וכול לחזור מספר פעמים. ל - | המסמן )טקם1 58800011 . | כאשר ידוע שס הפקודה וברצוננו לקבל הסבר קצר על הפקודה יש ו לחקיש: ובכך נקבל את הכותרת של הפקודה / שהיא מופיעה בק [נותהרת' . קבצים : לוו ו הקבצים ב- א1תט מאורגנים במבנה הנקרא כ -/ . המבנה המיל הוא הירארכי והקבצים מאוחסנים תחת" 8 ואלו מאוחדיס בעוד 0 ובראש עומד יי אחד הנקרא 1001 המסומן במערכת עיוו 4 י 4 . מערכת. קבצים סטנדרטיס ב- אופטו נראית בערך כך : 0 | - - 8 2 < -. כ 18.5 ו 8 " | 8 |0108פרת ]900 - 80868 | העץ ה חלקי. | | כאשר: + מס / מכיל פקודות של מערכת ההפעלה (בדיכ ל קבצים בעאריים) = - מכיל קבצי מחול.. | 0 מכל.ספריות. = | 9 | | סנוט /‏ מקום לקבצים זמניים. (בדייכ המערכת מוחקת בזמניס קצובים את נתוכן ה: 0 ב 6/ מכיל קבצי 66106 של המערכת. = ו / מתחתיו <ושביס המשתמשים ) 0 סוחס של המשתמשים ). ץכ '/ - תפות = 8 86 עס - 0 2 פקודה 188 המושג "0 וסנו" מוגדר. כ- +.. בו עובדים באותו רגע. הפקודה לקבלתו ל ה מק | ל /. .- 4 - 5 0 . הצ ... > לכל משתמש וש גם 2 ל והוא ה- 4 בבעלות | המשתמש ושס הוא מחזיק ; את קבציו. | בומן ה- 101 ה- 617 ]מסצנטס' זהה ל- '611 סותסג . - וו ו / לעבור מ- :6 אחד לאחר יש להקיש את הפקודה : 29 2 א . 3-2 .ו למשל : - . - עבר את המשתמש ל ו פוט 2 9 4 -: בלי פרמטר לחזיר את המשתמש - 6 סותסת'. 7 - העו סימון ל 0 תנק זהו ה- -- שעבורו ה 0 סנו הוא. 0/0 0 ספ ראשוני . .: העוסמון ל - 008 סנס ה . > - הו סימון פ - 1100001 ב של המשתמש. | 0 אאא - הנ סימון ל. 0 סהזסתן של המשתמש אאא > | - 8 -- הינה הפקודה לקבלת רשימת. הקבצים ב- + . (הסבר על הפקודה. מופוע בהמשך' 2 ב 2 | | | %- = שנס שלושה 5 קבציט סב כ 2 4 קבציט הגילים המכילום. נתוניס , תוכניותת וכוק. > - > = = תת קבוצה של קבצים הגיליס הנקראים "סו ה066:" אלו קבצים שלא מופיעים בתצוגה הפשוטה של תוכן 4" > ה- 7 קבצים אלו מאופיינים ער בתחילת שס הקוב והט לרוב קבצי מערכת,, קבציס שהמערכת | מצפה למצוא אותם בשמות קבועים ל קבועים. .>= | | | 2 "11165 0 הוא קובץ שמכיל בתוכו מידע געל ל קבציס אחרים, 0-0 אינדקס לקבצים שיש תחתיו = = = 61100 ב- אגמנו הינו קובא.. 2-2 | %- | 2 0 2 - - קבציס לניהול המערכת, בקרה ול מסופים, 0 שהמשתמש אינו צריך לגעת בהס לרוב. | = שם של קוב יכול להיות. בנוי. מכל תו אלפביתי, ספרות+אותיות וחטומנים . = +- כאשר יש הבדל בין אותיות קטנות ‏ >. 1 וגדולות. השס יכול להגיע עד 255 תווים, - ו . 2 . יש סיומות מחייביט לקבצים מסויימים, למשל ; 2 סיומת 1 חובה לקובצ המכיל תוכנית פורטון. - = טמת 0, חובה לקובץ המכיל תוכנות ב- 0+ | = > - = סיומת ק. | חובה לקוב המכיל תוכנות ב- פסקל פה [גות / 6% / מסמן ריק, קובץ: שעובר לשם עלס ואם נקרא ממנו נקבל שהוא ריק | = כל קבצי ה- אוחט הינס במבנה אחד ואין לקבצי אגמנו מבנה פנימי כמו 166% או רשומות. = שם מלא של קובץ מכיל את המסלול -מה- 1% אל הקוב כולל כל ה- 0 עד לקוגן ו המבדיל בץ המרכיבים - במטלול הוא התו 7 / ' (וה אותו תו המסמן גם את ה- 001 = , , 0 0 - --- - . 0 / 2 2 , 7 ה / < אץן צורך לצאו את המסלול המלא ואפשר תמיד לציץ את המסלול היחסי 5 1 ₪ 2 למשל אם ה-ז01 ו הוא 4 אז -- ]ו 0 הס זהים.. - 2% - | ;] % 4 0 0 התו ‏ '*' 3 מסמן אפס או יותר תווים (תו כלשחו) למשל, "ה יתאים ל-- 8 ר) | 33270 כלומר, שמות. = המתחילים ב- 8 ומסתיימים ב- ס . התו ‏ '!' - מסמן תו אחד כלשהו למשל ס ?8 מתאים ל- ס 1 8 אבל לא . / = ן9 -0 שם ]- מתאים לכל תו מהקבוצה ₪ , ש או מהתחום מ- 0 עד 4 למשל 6 1 2 -2 ב |יתאים ל 9 0 | ל- 8030 אבל לא ל- 8060 . דוגמא: כדי לקבל הדפסה של כל קבצי הפורטרן של המשתמש בשס גנ תקתק: ו | 1 1 | יצירה ומחיקת 8מזמ0י)ממזת כדי ליצור 61100101 יש לחשתמש בפקודת ;> > 1 כ ו ה | 5 ל" שםזשאת ‏ כדי למחוק: 61100001 יש להשתמש בפקודה: וי יפרו שה 0000 שם ששמ | ד תמחוק את ה- - 0117000017 רק אם הוא ריק. | 1 או קובצ שנוצר לא יורש תכונות מה- - 1100001 בו הוא נוצר. התכונות נרכשות מה- ו שיצר אותם. = הנח על קבצלם ה ל * 1 2 ₪ ב | ושנם שלושה סוגי הגנה לקובץ : - הגנה מפני בעל הקובץ, ג ( 501 4 - = = הגנה מפני ה- קטסעש אליו משתייכים, (8) 24 הא מושג ניחולי; כל המשתמשיט מחולקים לקבוצות, | בדרך כלל לפי המחלקות אליהס הס שייכים . -- = הגנה מפני אתריס. 0 (019ג011) ו הם כל המשתמשים פרט ל- קטסם . בותכה ישנסם שלוש דרגות הגנה. הגנח מפני קריאה 1 (ץ2090). , הגנה מפני כתיבה. שש ה והגנה 23 מפני ביצוע א (0זנ0 אס ). ב- אנת ההגנות על הקבציס נקראיס 10665 . כדי כקבל מה ההגנות של ו | משתמשים בפקודה : : | "1 2 וכתגובה מקבליט רשימה שתראה דומה לשורה הבאה : 0/0 . סו 12:35 7 יסא 7 . 1 א-1-1 ות כאשר.: 2 | - = התו "- ' בתחילת השורה מציץ שמדובר בשס קובא.. 0 במקום זה מצוין שס 0 | - א-עא-צאאוז מציין את ה- 6 של הקובץ. שלושת התווים הראשוניס ב- 3006 מצייניס את ההרשאות לבעל הקוב. שלושת התווים הבאיס מציינים הרשאות של הּ- קטסו₪ והשלושה האחרונים מצייניס את הרשאות לאחרים. שי מציין הרשאה לכתיבה. + מציין הרשאה ו א מציין הרשאה ל התו '-' מצייץ שאין הרשאה. 0% / ויו מציין את מסי הקשרים שיש לסוב זה לקבצים אחלים. בדוגמה. זו אץ קבצים קשוריס לקובצ הוה פרט , | > = לקובצ עצמו. | / - 27 מציץ את גודל הקובף בתווים. - | 10008 הוא שם בעל הקוב. | 4 6( 35 :12 7 טסו הוא התאריך והזמן לשינוי האחרון שנעשה בקוב. . 2 בובו הוא שס הקובץ: | < אפשר ר לשנות 07 של קוב עייי הפקודה ו , יש לציין למי נשנה הרשאה (56גו 7 או 0)101) האם נרצה לאשר 2 או האס נרצה לבטל (-) הרשאה, סוג הההשאה ץש א ולבסוף שס הקוב : לדוגמא - | | 1 | 7 | | | 6ותהתס1 , + -- ברירת המחדל של הקבציס הא --1--ץ. - שת | אם נרצה לבטל את נוכל להפעיל. את הפקודה : 7 | ו 0 גי "; | 3 ו = ובכך נוריד מכל הקבצים שברשותנו את אופציות ( ה- 1680 ל- ור, 0 | קבלת רשימת קבצים - 18 בלי שום פרמטר מקבלים רשימת קבציס ב- 0 הנוכת * 8 שימושייס הם :; ו 0 לקבלת. פלט בפורמט ארוך 0 בו תוצג שורה לבל. קובצ בולל גודל ב בתווים, זמן השנוי האחרון, . | 5 וכ - = לקבלת פירוט על קבצים שהשמות שלחם. מתחילים בתו 2 לקבלת רשימת קבציס גס של 000 ( ביצוע 15 בצורת רקורסיבית 1 ישי לקרלת פלט בפורמט מקוצר בו תתווסף הסיומת '*' לקובצ ה ור / ' לשמות 0 טל העתקת קבצים - 2פ | שה 11 [פרמטריס אופציונליים] קס > 0 ..- 816 [פרמטריס אופציונליים] קס > 610010 ... צזס)61100 [פרמטרים אופציונליים] קס .11- סט מעתיקה קובן לקובצ , ההרשאות והבעלות על קוב נשמרים אס קובץ זה כבר קיים אחרת ההרשאות |" ותבעלות של קובן *ועברו לקובצן . בצורה השניה קוב אחד או יותר יועתקו ל 0 עט שמס המקורי. בצורה השלישית ו אחד או יותר יועתקו ל- ה חדש. בין הפרמטרים. האופציונלים נציין ש | -. ות יגרוס לפש שאלה. למשתמש כאשר יש מצב שפקודת ההעתקה תעלה על קובץ ‏ קיים. . תשובה 1 68 תגרוס להמשך ההעתקה ועליה על הקובצ הקודם.. | , דע 0 -יעתיק את 2 7 עם כל ה- 0 והקבציס שבכל אחד מחם.: העברה או שינוי שס של קובץ - מז | | 8162 1161 [פרמטרים אופציונליים] טג = 0 ווה [פרמטרים אופציונליים] עמ במקרה הראשון שם הקוב משתנה מ- 1 ל- 5 והקוב עובר מ- 8161 ל- ₪162 .ו- 8161 נעלם. = | | במקרה השני קובץ אחד או יותר או 0 מועבריס ל- נ ב הפרמטרים האופציונליים ישנר1 - הפועל באופן והה ל-1 - בפקודה 6 מחיקת קובץ - מז מוחק קובץ אחד או יותר. . | פרמטריים אופציונליים הס : 1 =" - = | מחיקה רקורסיבית של כל ה- 0 ותוכנו. . 1 > לבקשת אישור לפני כל מחיקה. 1 = - | לבצע מחיקה בכוח (סטנס!) גם עס ם הקוב 7 6 להציג קובצ על המסך - 6ס .₪080 .1811 | | | י % > קוב 6סרת ‏ = התצוגה תעצר בסוף כל מסך . כדי לחמטיד למסך הבא יש להקוש רווח.. כדי לקבל את השורה הבאה יש לחקיש על המקש הבו | הצגת כמה שורות מתחילת ו נעשית עייי הפקודה: ; , 7 0--/ . | קובץ 86 > הצגת כמה שורות מסוף הקוב נעשלת עשי --" 0 | | | ה | קוב 1811 ... ץ0106000 או 116 [פרמטרים אופציונליים] מו ו הי 7/7 7 2% [פרמטרים אופציונלייס] - . | הפקודה - קוראת את הקבצים לפי הסדר ומציגה אותם על תפלט הסטנדרטי. 3 כדי להציג קובץ 2 מס נפעיל | / : את הפקודה : * | | /- | | 0 0 |שם קוגו 1 | | כדי לחבר שני קבמים וליצור קוב שלישי נפעיל | ו ּ , .- לוב < קוב כ-ף -- 0 אס לא נביין קובץ אזי - ]098 יקליט מחקלט הטטנדרטי מהמקלותו את הנתונים. -ן כדי קיצור קוב נפעיל : . 2 1 קוב" < 086 | 7 הנתוניט /. 4 וס המסמן 816 01 09% | | | תפיסת הדיסקים . כדי לדעת מה השטח ה | יש להשתמש בפקודה ו , הטבלה המתקבלת מציגה את תפיסת חדיסקים ב- 8 .כאשר השטח הכללו מורכב. מטכום השטח ז המנוצל, השטח החופשי והשטח השמור נמ כ- 10% 00 | | כדי 0 0 2 של קבצי המשתמש בלבד וש 2 וו 0 | 0 3 | ציון הפרמטר האופציונלי ‏ 8 - תגרום לתצוגת 0 התפוסה של המשתמש. ואס פרמטר 8 - - נקבל + את הגודל 2 :כל / קוב . הגדליס הס ב- 5 | מושגים הקשורים לקבצים ‏ | מות)/ | | אם למשתמש קובצ גדול: שהוא מעונץ לשמור לכ זמן ואוו ר מעומץ שהקוב : יגובה בתהלך ה הגיבוי של המערכת אזו? = אפשר לאכסן. קובץ זה ב- ו קמ | = פמט/ הינו שטח ציבורי פתוח לכל משתמש. הקבציס במקום זה נמחקים בלו הודעה מוקדמת. המחיקה נעשית בדרך >>> כלל כאשר השטח המיועד ל- 0 מפוצצ ואץ בו וותר -מקום. : = > ] הדתיסה. > וחקוב+ המקוריל נעלם. כדי להחאיר את הקוב למצבו הרגיל מפעולים את הפקודת. כאשך למשתמש כ-ן גדול שיש לשומרו לור זמן וש צורך לסו במקום, , אפשר להפעול על הקונץ את פקודת | | | | | 0 2 | -י - / בכך אפשר - לחסוך עד 0% מהמקום הראשוני. הקוב שיבצר יהיה בשס "5 3 כלומר מתווספת סיומת. 2. 2 | | | / | 2 טוזתס11 0-ו | הקוב עס הסיומת 2. יעלס 79 פע -. ו ה 2 0 13- | גיבוי ושחזוב. קבצי המשתמש מגובים | במערכות ה- אאש מידי יום. הקלטות המיועדות ת לכך מספיקות לתקופה מוגבלת | כאשף | מטרת מרכז החישוביס להגדילל בעתיד תקופה זו, עד שלושה חודשים. במידה ובטעות נמחק קוב אפשר, לבקש לשחזרו מאנשי ה-הןפ עפ במרכו החישובים. ב את המערכת. לתקופה מסוימות מומלץ שיגבח את קבציו לקלטת לשם שמירה. = ו | הפקודה לשליחת קובץ להדפסה היא - בצירוף שס המדפסת. כרגע הדפסות עם אותט מתבצעות דרך סא | ו- א לכן, אס יש יבוב בקבלת פלט יש לבדוק את מצב ח- - 8ש/05א וה- פוא 0 פורמט הפקודה הוא: --// | | 6ותתס1 שס מדפסת2 - עפ[ = כאשר שט המדפסת יכול לחיות : | 0 | - למדפסת הלייזר במרכז החישובים : 8 = - לקובץ 0 במדפסת הליטור 100061 | - מדפסת מרכזית במרכז החישובים =" םס - - המדפסת בבית היאס דרך בי | ניתן לראות את מצב תור ההדפסה של כל מדפסת עייי; 0% 0 | / 0 = שם מדפסתץ - 106 == שירות" - 1611 ---- 5 / ה הוא פקודה המאפשרת לתת שם קצר לפקודה מסובכת או לפקודה המופעלת ע עם הרבה פרמטריס. לדוגמא ג. .= / | | //0 ]- 18 18 8185 > | תגרוס לכך שכל פעם שנכניס את הפקודה 5 תת בצע הפקודה 1 - 18. | | 7 הפקודה 115 ללא ציון פרמטרים מציגה רשימה של כל ה- 8 שה- 1 מכיר באותו רגע. 1 / | ה- 1 שומר רשימה של כל הפקודות שהוכנסו. כדו לקבל | את רשימת הפקודות, יש לתפעיל את הפקודה : 1190 כתגובה נקבל את רשימת הפקודות שבוצעו ,מו ביצוע הפקודה ומספרה הסידורי ברשימה. %- ניתן לחגדיר את גודל השימח שתשמר. כדי לשמור רשימה של עד מ פקודות נפעיל את הפקודה . | . | םת = 1500 861 <> - 4 - | . לחיצה על- -" = יי תציג פקודה אחת אחורה. ‏ מסי! > - חוזר על פקודה מסי = / - = תפעיל את הפקודה האחרונה שוב. מחרוזת 1 = - *פעיל את הפקודה הכל קרובה בומן שהתחילה. במחרווּת המצולנת. = | כדי להפעיל פקודה קודמת בשינוי מה יש לתקתקו .‏ = | - | | = כ: מסי ! - | שתגרום לכך שפקודה מסי תוצג על המסך. על פני שורת. הפקודה יש לומ עס החיציס ה כל תו שנקיש נכנס ב-501111060ת1. כדי למחוק תו יש לעבור אותו ולהקיש על המקש המסומן ב- [< ) . 6 01 מקפיו את הסמן לסוף הפקודה ו- 8 011 מקפקו את הסמן להתחלת הפקודה. - כדי לשנות בפקודה משהו יש להפעיל מחרוזת מדשה / מחרוות ישנה . עס לחיצה על מקש זנ הפקודה תתבצע. = לדוגמא + 10 | | ב.1016 החד 23 0 | פפע ]140 תח נקיש: -- [8016%0* = וע 00) תח והפקודה תתבצע.. אם הפקודה לביצוע היא הפקודה האחרונה, אנו מבצעיס את השינוי בלבד ואץ צורך להציג את הפקודה קודם. | פקודות אנמט הס תוכניות המאוכסנות. ב- 1 כמו םוט / או חוט / ו במשך הזמן מתקיניס תוכנות ופקודות חדשות ב- 01100001405 שוניס. וכאשר מתקתקיט פקודה ה- 1 סורק מסי י - 8 בהט הוא מצפה למצוא:את הפקודה, רשימת ה- 611000016 . לחיפוש נמצאת במשתנה וק . כדי לדעת 1 מה הרשימה הנוכחית יש להפעיל את הפקודה 1 ולשיס לב למשתנה הזהק. כדי להוסיף 68 ל- מוגק הקיים, יש לתפעיל את הפקודת: | 0 - ₪ ו ומק , = 81 800. > כדי לדעת היכן 0% מסוימת מאוכסנת נפעיל את הפקודה .. %- | 0 2 פקודה - . וכתגובה. נקבל את המסלול המלא של הקוב, - את הפקודה ואז אפשר או להוסיף. את ה- 2 2 -ו1אק או להפעיל את הפקודה עם ה- -הופקן המלא. | | הקובר הופטו. - 5 > הקוב פס מכיל ו פקודות 7-ו המתבצעות בומן | הכניסה ו למערכת. הפקודות כמו 0 7 ו משפיעות על ת- ג הנוכחי ולכן במקום לתקתק אותם כל פעם-מכניסים אותם לקובץ מופס. יש פקודות שבהפעלתם. נפתח 51611 חדש. ה- 80611 הנייל לא יבצע את ה- מגפסן . במידה וש פקודות שצריכות. | להת בצע עס פתיחת כל 81611 , אז יש להכניס פקודות אלו לקובץ סו , | כל חשבון שנפתח מכיל קובץ תופַס1, ו- ס1ם08 סטנדרטי . המשתמש יכול בכל רגע להוסיף לקבציס אלו פקודות. > כדי לקבל מידע ו על פ פקודות " ובור 0" יש להקיש : ו תפס תפות 0 עבודות - 1908 מערכות אואשט סטנדרטיות אינן מכירות בעבודת 0 המשתמש יכול להרקי יותר מ מ -0ן אחד ואלו ְכולִים להמשוך לעבוד ג אחרי ביצוע 10801 . . | % : כאשר מתקתקיס פקודה הפקודה מתבצעת ועל המשתמש להמין עד גמר הפקודה ורק אז הוא וכול להמשיר להשתמש במסוף. דרך עבודה זו היא פס 6 ת1 קַתנתתנת '.- - הדרך השניה היא ' 6נו10 80% 6 ם1 פמנתמגת ' במצב זה ה- > טמ מתנתק מהמסוף וממשיך לעבוד ברקע ובמקביל המשתמש יכול להמשיך לעבוד במסוף. בדרך זו ה- ססן ימשיך לעבוד גם אחרי 0 - מתן להחליט בכל שלב בהתחלה או באמצע ההרצה על העברת ה- ססן ל- 0 = כדי להריץ את ה: 7 ברקע יש 0-ה את התו ' 6 ' בסוף הפקודה. לדוגמה: כדי להריץ תוכנית בשם זסוג]גוהוונא ברקע נתקתק := % > /- : | | "4 - | 66 110107 | אם ה- -- נמצא בעבודה ונרצה להעבירו לרק מ נתקתק בתחילה 2 ₪ וזה ינתק את ה- - 00 מהמסוף וכאשר. מתקבל ה+ ו נכתוב 05 ובכך ה- פס[ ימשיך ברקע;. ּ / כדי לבדוק את מצב העבודות נשתמש בפקודה: - ו -/ ו 0 0 | 1005 | ונקבל מידע על העבודות שהופסקו או שרצים. לדוגמא: ו | | 2 | ל 8107 שמותתטא + [1] = | 1 סז 7 6ססקסו8 - [2] | כדי להחזיר 0 מהרקע (מה-0 080% ל רד נצטרך את מספר ה 4 |כפי שחוא מופיע בפלטי של | | הפקודה 008[ ואז להקיש את הפקודה: עסס רתות טסן / / לדוגמא: | , | "8-9 ל 2 0 6% , 7 18 % | כדי להפסיק 1008 ב-6מטסז 80% יש להפעיל את הפקודה 811 ומספר ה-10. לדוגמא: > | 29 | 1% 10 | | ות (תהלין) : מצד המשתמש אנו מריצים 0 מצד המערכת כל פעולה מתבצעת עייל ב אחד או יותר. - | כדי לראות את כל התהליכים העוברים כרגע תחת חשבון המשתמש כולל מ- 1 אחר, נשתמש ברמת ה 0 0 הפקודה לקבלת ה-00658זק היא 0 - (8101150 508005 ה וי | -- / | 58 הפלט המתקבל נראח כך: ‏ 2 .|" ל 1 "0 | סאגזאאסס | אד 8 זך- ספת ת6- 08-0000000 78000 / 1214 000800 000 א 8 | 2915 (0082)ת8ס- << 0:00 8 26 32194 788 0800/0000 260 2050/ ומומ 921 | =<ָ 1 | 1041 סמטקט מו 2 0:01 -- 1 0 1032 6 נקבל את הפרטים הבאים:. -600 58 המגדיר באופן יחיד את ח ב - | המסוף ממנו התחילו.את התהליך. 3 ו התהליך, כאשהי. 7 אברי, מסמן.. 000000 066 7 ןה 07 ה | -סשי <> מסמן -/ ו 0% . | 8 | | מסמך --- 0 טוג 7 2 מ 2 : 20 < 1616 | + ל | - ו - , הפקודה שיצרה. את ז התחלוד ‏ / בבל מצב שנפעיל את הפקודה פס | נקבל את שני התהלוכום הבאום: האחד הוא ה: ה וחשני הוא הַ- 4 של ל התהלוך | הנוכחל והוא: 01 : . . -. על כל התהליכים 7 א אפשר להפעיל את הפקודת:' >= | 7 8 - 7 אטה 85 הפרמטרים. אטג מאפשרים לקבל את רשימת כל התהלוכים הקיימים יבולל את אלו / שממשיכים לעבוד אחרי וס 8 0-88 מסמך שיש לציין את כל התהליכים שמתבצעים מהמסוף . 4 4 | מסמן שיש לצייך את כל התהליכים שלא ממסוף:. ה מסמן לשיש להציג את המידע המיוחד ל-18טפנ = = כדי לסיים תהליך יש 0 7 , | , ו - | 0 תחליך המער כאשר מס! ו הוא | סל המופיע עם 5 הפקודה ב במידה וה- 1 לא ורק את התחליך אפשר להפעיל את - / הפקודה: | | |מסי סיתחליד 9 א / או ה | % עו. 0 0 9000 1-9 = האופציה 9 - מציינת שיש להפסיק את התהליך באופן סופי, | ו / מעברת פכצום 0 | כדי להעבור. קבציס בינאריים, או קבצים ם גדולום בי ת תחנות עבודה או מחשבים, יש אפשרות להשתמש ב זו יש לתקתסי | | | | 9 וי | שם מכונת .= [פרמטריס אפ3וונליים] ספ | - - 0 להכנסת חשבון וצופן המשתמש במכונה המרותחקת. | 8 = ירטה ה 0 כאשר הקשר נוצר, אפשר להקיש פקודות 112 ביניהם: 6 - > לשנות /601160107 במכונה המרוחקת : 160 | - לשנות 611600077 במכונה הנוכחית או - הצגת שם /0110000 במכונה המרוחקת 18 - הצגת רשימת קבצים במכונה המרוחקת שם קובצ 86 - להביא קובץ מהמכונה המרוחקת למכונה הנוכחית שם קוב> וטק - לשלוח. קוב מהמכונה הנוכתית למרוקחת . שמות קבצים !86 - להביא מספר קבציס (יש אפשרות להשת מש ב-1160816/) שמות קבצים )טקנ - לשלות יותר מקובץ אחד (יש אפשרות להשתמש ב-1110916/ט) מל | - לעבור ל-006ג₪ ץזגתול הכרחי להעברת קבצים בינארייס 8 = = - חזרה ל-11066 85011 (זוהי ברירת המחדל) ‏ + -- וצואה מה -0ף פרמטריס אופציונלייס יכוליס להיות: 1 - מונעת הופעת בקשות לאישור במקרה של העברת מס קבציס צ ‏ - גורס לתצוגת סטטיסטיקה ותגובות מהמכונה המרוחקת. שפות תכנות וקומפילציות בכל אחת מתחנות ה -אנמט אפשר לעבוד ב-א 08 הפקודה לקימפול תוכנית ב -תפו 1 שונה בתחנות השונות, ויש גם הבדלים בפרמטריס מסויימים. = ב-ת020 הפקודה היא: / | [פרמטרים 0 41 [פרמטרים אופציונליים] 177 ב-385808 וב-40י81 | 5% 0 1 [פרמטרים א אס הקומפילציה עברה בשלוס נוצר קונץ ג בשס 8.001. כדי ו את התוכנית יש להקיש: 00% הפרמטרים 0 הנפוצים יותר בזמן הקומפילציה הס: ס . - לקמפל מבלי לבצע 8ַתואת11 שס קוב 0 - ליצור קוב בינארי בשס המצויין ולא בשם הסטנדרתי זגוס. 8 5 - | להכין קוב בינארי מוכן לריצה עס 0 0 - | לבצע אופטימיוציה <>1 | - לצרף את הספריה 8.<ע115>%6 לחיפוש רוטינות חסרות. לדוגמא:. . %" ב' < 0[ - 08101 8 - 177 יש לציין שהפורטרן עובד עם מסי '9ו1תנו [108108' קבועיס: | | 0 - | מיועד ל-'61101 +081ת518'. 5 | - מטעד ל-זנוקת1 0811מ300' 6 - = מיועד ל- +טק)טס 0011ת518' > להפעלת המחדר (ע116קותסס) לשפת 6 משתמשים בפקודה: | | | | "שי 2 . | : שס קוב 6ס : 8 | 7 או ב- 41%/א18 שם קוב סא להפעלת מהדר ל-295681 משתמשים בפקודה: שר 7 | שס קוב סק או ב- 41%/ואמ1 = | = שם קוב ק[א - הודעות השגיאה של הקובץ יש לחשתמש בתו :8 כפי שהוסבר בל 518011 | | לדוגמא: 86 1 - <>1. 7 | הודעות השגיאה יכתבו לקובף 116.סיוס. | הפקודה היא: 5 ף קודות שימושיות נוספות. מיפוש ביטוי ב קובץ . -‏ 8 קסזם - 6)מזק 650 6 7 ו הינה תוכנה המאפשרת לקבל כפלט את ת כל השורות בהט מופיע ג ביטוי /. מסויים. ו | ן = [.. . קובצ] ביטוי [פרמטריס אופציונליים] קסום = כאשר ר חלק מהפרמטריט האופציונלייס הם:. ה 4 | ות - לקבלת ציון מספר שורה בתצוגה 6 - לקבלת שם קובץ ומספר המצייץן כמח פעמים נמצא ביטוי מצויין בקוב. 1 << לחיפוש ביטוי ב מסויים תתקבל רשימה של שמות הקבצים והשורות בהם מופוע | הביטוי.: | | 3 = - לא להבדיל בין אותיות קטנות לגדולות. - | צּ - כ כל השורות שלא מכילים את הביטוי המצויץ הביטוי שאנו מחפשים יכול לחבול סימנים - משמעות והס: 'אי | - סימון תחילת שורה. לדוגמא: 'ע5811" ₪16 יחפש את כל השורות המתחילות. במילה ופ יי - סמון סוף שורה. לדוגמא: ג כ קסום יאתר את כל השורות המסתיימות במילה ווגתס | פָא":. -‏ .סימון לשורח ריקה = = 9 מותו שר | , | [קבוצה] - | מסמן שכל תו מהתוים הנמצאים בקבוצה | כולים להופיע | [2 - ג] - < התו " - יי מסמן רצף [2 - 8] שקול ל- ]006......7[‏ %*! -- מסמןתו כלשהו אפס או יותר פעמים = 0 י+' - מסמן תו כלשהו שיופיע פעם אחת או יותר. | זי - מסמן תו כלשהו שיופיע אפס או פעם אחת בלבד אם אחד מהתויט הנייל צריך להיות חלק מהביטוי ולא לשמש כ בעל משמעות מורחבת לפקודה ב וש לשים % ' לפני התו. > , דוגמאות: 16 "510 58117" קסם > יצוג את כל חשורות מוקבו 86 המכילים את השם ופ 81 = 3 במקוס 6 יכול להיות גס רשימח של קבציס ואז בפלט יופיע גם שם הקוב שבו השורה מופיעה. : | 2 | כק*טנא1-קט ‏ יציג את רשימת כל הקבצים 0 מסתיים ב-ק והּם מכולום שורה המכילח את הביטוי נואגוא: | 05 כאשר מבצעים מסי פקודות מסי פעמים אפשר ליצור קובץ עם הפקודות החוזרות ולהפעילם עייי; | | , | - ל ן הש 2 6 0106 0 כאשר ה המסוף. הוא מסוף רגיל הפקודה 7 מציגה את הקוב - ה . עבדת עם אמ > משתמשים לכולים 5 לחרו קבצי 0-7 ל -10% .שם הקובץ חייב להסתיים: עס "אס" אפשר להריצ כרגע ב- הסוס (מכונת ה ה-אוחגו של ו 6% 1% וראסווןף לשם - יש לתקת, -25 | אא ₪8 0 .אא א1806 % | | . | אא 5110 | כאשר 100001 ל נמצא א קובץ כ אא חקובץ המתקבל ה הוא = אא (%0 0 0 כמו - מתקבל. | קובץ 108.אא. | 3-ל | כאשר ישנם הודעות שגיאה מתקבל ופחסות - אפו המתכה לקלט. .. | האפשרויות חם: : | 006000 - | להמשיך. | = - 8001 לטעות הבאה ‏ | - ללרו בלי לעצור -- לו בשקט 1 | - לתכנס שימי 2 6 = לעווך את'חקוב 5 > ה 2 = -> לקבלת קשת " | א = - ליציאה )וטף . | כדי לקבל תצוגה של הקובף על המסך יש להשתמש בפקודה: | 2 0 "7 2 יק ו או ו | ₪ | -- 0 כאשר עובדים ב-818ה1ווחט/ א ב נשתמש בפקודה 0 יש צורד לצו לפנו הפקודה 7 את שם התחנה עייו הפקודת:. | . 7 + 2 0 3 . | כדו להוציא. הדפטה יש להפוך א את 2 ה-1ש4 לקוגן ] הפקודה ל הלרגה לת ופנ עבר קב ל 0 כ | ל | | | | 60 < מו6.אא ‏ - 600208 = קת הינו קוב 0 שאפשר להדפוסו במדפסת ליור. 3 ב ל | כרגע הפקודה מ-א018 הלאג" = 7 | = 110 8ס1ת- זקן מס שמת . כדי י להשתמש בזפפטטט ש לקמפל, את התוכנית עם הפרמָטר . , ובהמשך ו את התוכנית עט הפקודה: - | = 0-5 6 קוב בינארי 60 יכולים לחיות הבדלוס : קטניס בין מערכת א אנתנו אחד לשניה בנושא 5 הפרטים שיובאו בהמשך קיימים : כרגע במערכת אג. כדי לקבל. עזרה בזמן ל אפשר להקוש: 0 0 0 | -- - - -- לקבל את רשימת פקודות ה- א 7 - 20 - שלוש דרכים נפוצות להפעלת 0 והם: 2% ו | כ 2 [קונ6/0] - בנארי] [אופצות] -] 9 אס הקוב הבינארי לא מצויין, ה -אל יבקש לקבל את שם הקוב הבינארי -ברירת המחדל היא 8.0₪1. 7 7 | = אם מצויין 6 או קובץ בשס 006 ב 2 הנוכחי, אזי 60 יציין את המקום בו קרתה טעות ואפשר | | לקבל ערכים מה-0016 ולהמשיך בפקודות ה-א10. : 8 20 | | [פרמטרים] [קובץ בינארי] [אופציות] 1. - 6 2 ד מציין להכנס ל-א00 רק אם התוכנית נופלת. במידה והתוכנית מסתיימת במילים יש יציאה מה 0 | : אם יש בעיות בתוכנית תחית הודעה על הטעויות ונכנסים 0 5 | "םש 1 8 8 [אופציות] א 23 לבצע 0 על תוכנית עובדת ורצה בכדי לדעת את 0 - אפשר לבצע ממקוס אחר את הפקודה: 0/0 | 6 | 6 ט-8 | בומן ה-66008 אפשר להריצ פקודות [5101. לשם כך יש להקיש קודם: 0% 5 אי - 2 ובהמשך פקודות 811011. כדי לתזור ל-8ט660 יש לכתובי = 5 . > | | : 74 א ₪ 7 6% נקודות עצירה ישנם מסי דרכים כדי להציב נקיות עצירה בומן ה-06008 לי וש לש ה / | [תנאי ]3] יימציין שורה"81 קסופ - .1 ימציץ שורה יכול להיות מס' או 'ימסי: שט | תוכנות" | יישש" * | | ייתנאי ןי ביטוי. שיהיה נכון או לא ל והוא יקבע אם לעצור. 60 7 | | ו 0 ןפ פרוצדורה 1 ק8)0. .2 > לעצור ל הבצוע הראשונה של 0 לדוגמא: | = 2 , | | | | מוגות 1 קס0א -‏ - | ד | [פגו ן [מצוץ ‏ שורה | [טוצדוות ₪ משתנה 1 .3 לעצור כאשר משתנח משנח את ערכו. לדוגמא ‏ > %-- - 2 . - א 9000 | | ₪ < | | תנאי) 8/0 | .4 יעצור כאשר התנאי מתקיים. למשל: --- ו | - (20000>א) 80 (ע<א) 11 5000 ברגע העצירה מתקבל מידע איוה תנאי (איזה ק800) גרס לעצירה ומהו ה-6: סש המיוחס לנקודת עצירה זו . 0 | | | ₪ תציג מידע 7 המצב הנוכחי. | כדי לבטל עצירה 2 את הפקודה: ₪ > + = כ1 6166 פד העו 1100 6 / | כאשר;: ו 1 - | ובטל את כל ג נקודות העצירה. 0-9 | / 0 0 לבטל נקודת עצורה לפי מציין שורה בתוכנית, יש לחשתמש ב- | 4 מס' שורה 01681 > 7 > הרצת התוכנית כדי להתחיל להרקי את 3 התוכנית נשתמש בפקחה ₪ תט | ל ל [קובצ. פלט<] [קובצ קלט>] [פרמטרים] מטז כאשר התוכנית תיעצר עקב נקודת עצירה או סיבה אחרת, תחיה על כך הודעה. כדי להמשיך משס את התוכנית יש להשתמש בפקודת:. | | 00 כדי להמשיך את התוכנית בלי 06008 יש להקיש:י = 0 - // - כדי להריצ מ צעדים קדימה, נשתמש בפקודה: | . -%- רש שרש ‏ ₪5 ה > ם 5000 = לרוץ עד השורה הבאה או מס' שורות ביצוע: "7 | | | מס' 681 ההבדל בי 6% ל- וג הוא כאשר יש קריאה לסברוטינה. אם משתמשים ב-816 נעצריס בסברוטינה. ב-]א6מ כל הסברוטינה רצה עד שיוצאים ממנו ואו נעצרים. 4 איטי יותר מ-1א6ת. | /. בס - להמשיך את הביצוע עד שנתקלים במשפט 160 -" היו | תמשיך להתבצע עד סוף התוכנית או עד ש: -1+ת נקודות עצירה יתבצעו. 807668 >- פותח חלון לפקודות קלט ופלט א | | פקודה המציגה מידע בזמן שהתוכנית רצה. . 0/0 , [תנאי 2] פרוצדורה תג ₪06 % - *עצור וידפיס .כל שורת בפרוצדורת. . | [תנאי 4 [פרוצדורה מו] 0 6 - מדפיס הודעה כל פעם שנקרא פרוצדורה. או חזרו ממנו. [תנאי 4 ציין שורה ו - מדפיס את השורה שמגיעים אליה. [תנאי ₪41 צייץן שורה 81 ביטוי 06 . מדפיס את ערך הביטוי כְשַמגיעים לשורה. | [תנאי 4 [פרוצדורה ₪ משתנה 6 - מדפשס מקום ועד משנה בכל פעסו שהמשתנה מקבל ערך שונה. פקודות. נוספות. 1 -| מאפשר לקבל תצוגה של שורות מקור כאשר 5 מסמן שורה הבאה לביצוע ר -6 2 את השורה ב / הבאה להדפסה. == [/] ביטוי / -. חיפוש קדימה עבור ביטוי מסויים. . [?] ביטוי 1 = -: חיפוש אחורה עבור ביטוי מְסוִייס. 8% --- פקודה המעלה את ה-661001 ואז אפשר לעשות שינוייס בקובץ. 0/0 | | אפשר להגדיר מה יהיה ה-01ו601 שיעלה, עייי מתן ערך למשתנה הטביבתי אסוזסט לפני שנכנסייט | | ל-608 וכשיוצאיס מה-ז00100 חזרה ל-א1. | שש == - = כדי לקבל רשימה של פרוצדורות שנקראו לפני רגע העצירה. )ווק = = - = כדי לחדפיס ערך של ביטוי. פמט - מדפס את שמות המשתנים והערכים. מ | = -: כדי לשנות ערך למשתנה.: - שם משתנה <> שם הקובצ בלי הסיומת נחשב ל -15 0 למשל, משתנה . א | המוגדר בסברוטינה סט ב קונ * 610.0 בעלת שסם מלא א .50. 16110 0000000 מצמן שם התוכמל.. .| מסנתשט ‏ - מצג את השט המלא של המשתנת. קוב פקודות - אפשר להכיל 2 פקודות כלשחוא ולהפיעלו עיול צון < ?22- 08 - | מציג את כל השמות ל של המשתנים. בתוך ביטוי אפשר להשתמש בפעולות הבאות: | פעולות אלגבריות: = , - , * , / , 68 -- 7 פעולות לוגיות: תס מ 1סת, ||, 66 השוואה: < , > ו , > , = | , = או = | 1 | | /- + (ביטוי) סוג משתנה או סוג'' משתנהביטוי - כדי + לשנות סוג של משתנה אפשר להשתמש בפקודה מהפרמטר הניל שס 1805 - | פקודה המציגה את סוג המשתנה. 7 | ואל 00 מחפשים אותו קודם ב-/1100001 10 ואחר כך ב 2 ]סנוט והוא צריך לחמיל. פקודות. אס שיבוצעו לפני ה-וטוקת1 0 = יקובץ פקודות' 0 - 6% >= = 105 5 הינו - 0 המותקן בכל התחנות הקיימות 3 כרגע במרכז החישובים. 8 חינו 7-7 50100 7 עם מגוון רחב מאוד של פקודות ואפשרויות עבודה. פקודות 5 הם ב 0 או 8 0 > | 0 - כד להקל על העבודה הוגדרו מקשי פונקציות המבצעות פקודת 5 על כַּן משתמש רגיל לא יצטרך לזכור את הפקודות המורכבות ובכל שלב הוא יכול להציג את 0 המכיל + את פירוט ל המתבצעות עס 0 מקש ומקש.. כדי להפעיל את 5 יש להקיש: . שם קוב 58 " - ו כתגובה מתקבלים: : חלון בו מופוע הקובו, שורת מידע ברקע כחת בתחתית ג המסך ושורה אחרונה פנוייה לקלט פלט של. | פקודות 081808 . | 5 עובד על עותק של הקוב המקורי וזה ותעדכן רק אס נבקש זאת.. |כדי לעבוד עס מקשי הפונקציות יש להמצא ב-1100/ 066 6 זה קיים בכל המסופים.. - מקשי הפונקציות הס המקשים המופיעים בצד ימין על לוח המקשים והס ה-6/286: [נום ואת 30 תל וחק 1 סט ת> כט .. . 9 0 6 9 יי | תמא 8 -- כדי לקבל תצוגה של מה כל מקש מבצע יש לחקיש על מקש 0 ובו זמנית נעל המקש 4 ומתקבק התצוגה הבאח: וס 06נ- | מס>)מהטיך" 5 | - 04 . 0 3 0 1 2 008 ו 01 880 6 | | 0 05 תת 4 םגא 3 בכ 4 . את 1 / 6תספת1 2 ;תוא 01 | 0000 09 10001 08 2 600 07 סוטטס תק0/אס 2עק כ 7 ו 1 0% 9 11 8 20818ע | 7. 4 0 2010 -0 קוש 04 סגו | 3קקס א , םאס - = [1004 84? -0046ן 3סק / 0/0 00 זמ | 48011 , 68081 הסוח כאשר: | שא - יז - שת | - 1% - 6 את 5 - 6 - ב' מס 8 2 צַתֶסס 700000 סשת 4 .. : 0 מה - 88061 -- | מוחק את כל השורות חריקות הקיימות מטביב בל פרט לשורה ריקה אחת אס ישנה רק שורה : תג 618 3- ות | - 41 --- וטק - 0 מסככ) = .-- ₪60 א | ,, / 0 ה- מוחקת את הקטע ומצמצם רווחים ומעבירה אותו ל-162)טוט ממנו אפשר להעתיקו אחר כך מגלגל את הקובץ מסך:אחד אחורה.. מביא את הסמן לשורה הראשונה בקובץ: מגלגל את הקובץ מסך אחד קדימה.. מביא את הסמן לשורה אחרונה בקובץ. | מציג בשורה האחרונה במסך. את מסי השורה בה נמצא הסמן. - הסמן קופ לשורה האחרונה יש לתקתק את מסי השורה אליה רוציס להעביר את הסמן. מציג את שורת. ה-קוסת של 808 אפשר להקיש כל אחד מהאותיות המוצגות. לחיצה על מקש זה יעתיק למקוס בו נמצא הסמן את תוכן ה-1161טט 1 כדי להעתיק משהו יש צורך קודס לבצע על אותו קטע 1אאו 1 הסבר בהמשך. מבטל אחורנית. כל לחיצה על ל יבטל את הפקודה הקודמת. מקש הגומר פקודה. . מעדכן את הקוב המקורי ויוצא מה-5סגותס. יציאה מה-601805 בלי לעדכן את הקובץ המקורי.. אחת, אזי שורה זו תתבטל. מוחק תו. הכנסת התו מ וז ששח במקוס המצביע. אס נמצאיס באמצע השורה אזי השורה תחצה > לשניים. אס נמצאיס בתחילת השורה אז נוצרת שורה ריקה. מוחק מהמקום בו נמצאים עד סוף השורה. אס נמצאים בסוף השורה אזי נמחק תו ה-1ת והשורה הבאה מתחברת לשורה הנוכחית. ‏ כדי לבְטל שורה במלואה, יש להגיע להתחלת השורה ולהפעיל פעמיים את הפונקציה. : 0 עבור 0 זהו מלבן שנוצר עייי ביצוע 01%ג₪/1. לחיצה על מקש 271 בפינה אחת והעברת הסמן לפונה השניה. הפעלת הפונקציה ל תפתת = זה. ותזיז את תוכן הקוב ! | ימינה. כמו 1400 מ206) אך התוכן שהיה במקוט נמחק. מציב סימן אזאח1ז באותו מקוס שהמצביע נמצא על המסוף לֶא מופיע שינוי הווואלי. 6 (ת146810) מוגדר כאוסף השורות מממיקוס ה-אזאו עד מיקוס המצביע והפונקציה הניול 1 ב פס/אס - 61008 עובד כך שכל תו דוחק .את התווים הקודמים. במידה ורוציס לדרוך על התוים - 5 16 - מו = 0 ה | -- [קא - 10 ה - הקיימים יש להכנס ל 0 כ על ידי הפעלת פונקציה זו נעשה א0 או עע0 למצב ה- 6 הסמן קופצ לשורה האחרונה שם יש ו להקיש את הביטוי אותו מבקשים למצוא. מה-100816 אשפר לבצעי. | | 1-חיפוש המופע הבא של הביטוי -"-- 8[ 2-חיפוש -המופע הקודס של הביטוי עייר 0410000 3- -יציאה מהחיפוש וחזרה למקום שממנו התחלנו את החיפוש . 8 - | - = = 2 6-ציאה מהחיפוש והשארות במקום עייי מקש 0000 )סשפם 0 - 7 | 1041 7 חיפוש בדומה ל -100916 אך הפעם יש למצוא מילה. אחרי הכנסת הביטוי תופיע הודעה בשורה התחתונה המציינת כמה פעמים ; נמצא הביטוי ובמסך התחתון לוצגו השורות ומספריהס. י מציג את הקוב סוס -61805. המכיל את טבלת הפונקציות. מעביר את המצביע מחלון לחלון. : | מוחק את החלון השני. קופץ לסוף השורה.- .> = קופץ לתחילת השורה. - רושס את-המסך מחדש. - 2% 6 -- הסמן קופצ לסוף המסך וש להכניסי את ח-/01160007 עלנו רוציס לעשות בדיקה. נפתת הלון. המכיל את פלט הפקודה 81 - 18 בקוב זה אפשר להתקדם ולצייך פקודות לגבי כל 0 או כל שורת - מוצגת בלי הבדל באיוה מקום בשורה נמצאיס. הכנסת התוים הבאים אפשריים:. . > ₪4 0 050 יציין את התו כ בתחילת השורה וזה מסמל שקובן וה מיועד לוריקה |לציין לבטל את הקשת המחיקה , יבצע בפועל את מחיקת הקוב ! מציין שכל הקבציס ששמם מופיע בי 2 מזועדים למחיקה מציין שכל הקבציס המסתיימיס ב- =' מיועדים למחיקה = יעתיק מיד את הקובצ לקובצ שאת שמו נתקתק בסוף המסך , - עובר לעשות 68805 על הקוב כמו + אבל הקובץ בו נמצא המצביע לוצג בחלון נפרד וחלן ה ו נשאר | לתת שסם חדש לקוב > | = עושה סוט לקובץ אפשר להסתכל בו אבל לא לשנות אותו. 1 >= = - עובד בדומה ל-11168אהאזור המסומן מועתק ל-ס11גוט ממנו אפשר לבצע -- אבל הוא נשאר .0 גם במקוס הנוכתי | | ם18+800/1ת3: - = מרחיב את החלון הנוכחי בעוד שורה = פרטים נוספים על פסאנמשבדף פירסום 92/01 במרכו החישובים. 6 2- תקשורת בין משתמשים ' | פקודה המדפיטה מי וחיכן ו 4 למערמת. 7 היא: ףח הזג] סט 3 = הפקודה סגא בלי פרמטרים תדפיס את הפרטים הבאים: שם משתמש, שם מסון 0 זמן ה-1081 של- המשתמש. | הפקודה 1 הזג סט תדפס את פרטי המשתמש: שם - (המערכת), ₪ שס ה -01פט, שם המסון, ומ ה = ושםס -- ה- 1 של המשתמש. 5 | 0 : 0 מו מדפיס. מידע על מ משתמש מסויים או על כל המשתמשיס במערכת כלשהיא: | [2054 160 1 6 עט | "ה 0 /-- הפרטים המוצגים הסם: שס ה-80גו, .שם מלא של המשתמש, שס מסוף וסטטוס הכתיבה עליה ב 10 2 ה -מ1ס] מקוס המשרד ומסי טלפון של כל אחד ממשתמשי המערכת באותו רגעיי | במידה ולא קיימת אפשרות כתיבה על המסוף קופוע +* ילפמ שס המסוף. | : סותנז 16 הוא בדקות. אם מופיע ': י אזי הזמן הואִ בשעות ודקות. אס מופיע ' 6' אזי חזמן הוּא בימים ושעות. אפשר לקבל פרטים גם על מחשב אחר אם כותבים את ה ב 47 ל" פקודה המאפשרת או מבטלת קבלת הודעות 0 הפקודה ב ₪ - 1 -- 2 - אם הפרמטר ה מתבטלת. האפשרות שמשתמש אחר : יכתוב על מסוף המשתמש על י הפקודה ב או 1 = אס פרמטר , ניתנת אפשרות כתיבה. בלו שוס פרמטר נקבל + את המצב העכשווו של אפשרות קבלת הודעות. ו ל ה הא 3 ו | | .. 0 | 0 ב הפקודה מעתיקה שורות ממסוף המשתמש למסוף ‏ משתמש אחר בפעם הראשונה המשתמש השני מקבל הודעה . | תוס 06 (ממפוצ גוס בתסים - 2 התקשורת. נמשכת עד לקבלת סיסן 6 86 יי (פ -] או עד שנעשה ו 7-ו 7 לחכות עד שהמשתמש השני כותב וגומר לכתוב ורק אז ו להמשיך. > מקובל לסיים את ההודעה בסימן מוסכם לכם שזה ו -מקובל ש-' 0 ' מסמן 'עסטס' ובכך ההודעה חושלמה | ומקובל ש-" 00 0 גוס . עסוס?. | הפקודה 8% היא תקשורת ויזואלית בין שמ משתמשים כאשר שורות מהמסוף כ מועתקים למסוף של משתמש אחר. > הפקודה היאג = ל 0 7 3 --. כאשר מספזסק הוא 7 = | | | = - | אם מדברים עם משתמש באותה מערכת אזי מספנטת הוא חשבון המשתמש במערכת = - אם המשתמש נמצא במערכת אחרת אזי סק הוא 08% 69 ₪561( = 0% כאשר המשתמש מופיע במערכת מספר. פעמים אזי יש 0 את שס המסוף אליו אנו מדבריס. . לדוגמ ה יכתוב:. -- 7% 52 9 02 8% < 4-- 4 המשתמש השני 9, הודעה מהצורה: / . . 5 ' " 97 ...5/5012 69 ותש אוג'ד בתסי 6 0 , | . ... 101065006 ת 0 וו על המשתמש השני לכתום: ‏ > 2 : %/ "ו 0 ל | -- 6 11 77 ברגע שנוצר הקשר המשתמשים יכולים לכתוב במקביל והפלט מופיע בחלונות ודו . | ) יציג מסך מחדש במידה וש בו צורך. -כדי לצאת יש להקיש > ₪1). | | | הרשאה לי -191 אפשר.לבטל או לאשר 2 הפקודה ות 2 01800ות1 המאפשר תקשורת עם 1051 מרוחק דרך פרוטוקול 101026%'. הפקודה היא: 5 - 0 2 לבא . סנ תוס כאשר )108 הוא: ה-806 1050 או כתובת 61ות6וה1 שהיא רצף מספרים המופרדים בנקודה (. ). אי יט פא " במערכת אמ אפשר לברר כתובת סמזסזמ1 של מערכת שאת שמה יודעים עייי הפקודה' = = 5 | | 5 : 0 = 8116מ)105 קטאסס[5ם | ב 0 ל * תו - | 5 - של | ספ | 8 6סרת 7 7 0 | 510000ת - ו תסו 0 ברע . מ . 80106 <> תס | נספת 1 טבלת פקודות | מטרת הפ קוד | | == מתן כינוי חדש לפקודה בלשחטג, = חיבור קבצים. | 9 קימפול תוכנית: 6 במערכות אנ = העברה ל- 61100001 אחר.. = שינוי הרשאות לגבי קובצי : = דתיסת קוב. ‏ > | העתקת קובצ. > מספר פקודות עם 001 | ריצה עם' 0 תפוסת נפח דיסקים. . / עבודה עם תוכנת העריכה וס / הבאת 00 ל-מטזפטס!. - לקבלת פירוט על המשתמשים במערכת כלשהיא. = = העברת. קבציס בין מערכות שונות.. = קימפול תוכנית מס במערכת א - חיפוש ביטוי בקוב). : | = = הצגת תחילת הקובץ על המסך. > | תצוגת מיספור ורישום הפקודות שבוצעו. 8 מתן מידע על מצב ה -100% ברגע זת. = = | זריקת פס או ל מהמערכת. << = יציאח מהמערכת. .. 0 קבלת רשימת קבצים ב 2 0 הדפסת קובא.< | = = קבלת [הטתגות ו של פקודה. | ביטול או אישור קבלת הודעות. = יצירת ו | להציג קוב על מסך דף דף. | = העברת קוב:. | 9 לבירור כתובת ות | 0 קביעת מסלול חיפוש פקודה. %, = קימפול תוכנית 88041 במערכות ד - שונור סק | קְבלת. רשימת התהליכים הרצים כרגע.. קבלת. שס הּ כ הנוכחי. | מחיקת קוב). = | = מחיקת /1100001. - > = לֶהפעלת קובץ פקודות. > | 5 להצגת סוף הקוב.. = = דו שיח:ביץ שני משתמשים. <> | לתקשורת עם מחשב אחר. = פקודת 6% 1688ת0סתנו 5 ו סםש .. 1 6 | [0 | 1 א 6 <<<,> ו 0% 0% 5 2% | מטרת הפקודת | עבודה עס א1806 ,אס במערכת. מסתס | ביטול מצב דחיסת קובץ. | | הסבר קצר על פקודת. | מציגה היכן פקודה מסויימת מאוכטנת. לקבלת פירוט על המשתמשים במערכת כרגע. | שימוש בתווים בעלי משמעות נרחבת. . כתיבת הודעה למשת מש אחר: קימפול תוכנית ₪0 במערכת 1%ג. . קימפול תוכנית מ10'8ס+ במערכת א1. קימפול תוכנית 85081 במערכת 41%. שינוי צופן. = | ו 101000 פופו 60 5080816 להעברת 00[ ל-6מטסים 080%