WINDOWS 95 FOR DUMMIES

הדרך המהירה והידידותית לזכור את כל התכונות והוראות ההפעלה של Windows 95.

OCR (הסבר)
אני מעוניין להצטדף לדיון בארוחת בוקר בנועשאי טכנולוגיית המידע. איני יכול להצטרך לארוחת הבוקר, אך ברצוני להיות מעודכן בהת בפתחויות האחדונות בנושאי טכנולוגיית המידע. אנא שילחו לי את המדריך השלם של 5 וט זס? 95 5עטסח:/ שם מלשפחה שם פרטי תבקיד שם החברה כתובת | מולא ושלח אלינו בשעטפה המצורדפת או בטקם מס. 9-548255ס0. פקס: עזרה מקוונת אתה בודאי מכיר. אם כך, חשוב על ספר זה ככלי עזר. שמור אותו לצידך כשאתה יושב מול המחשב, ולפני שאתה עומד לבצע משימה כלשהי ב- 95' 5אס0חו. הבט בפרק המתאים, בחן את העצמים הגראפיים בעת הכניסה למערכת, עקוב אחר האזהרות המופיעות על המסך, והמשך שלב אחר שלב אחר האפשרויות השונות. המדריך המהיר לבל אחד! "מדריר מהירד ועויעושי לפתרון רוב הבעיות. השלמה מצוינת לספר המקיף 5והוחט זס: 5עשסשח://" - 6/0066 010106 הטונמום ט2] זס" "0 6מג חס ,3112 שזסתווז!133, ז[ ‏ שתשו0ז15.13 חן "המדריר כתוב בדרך שעאפערת לכל אדם להבין גם את החומר הטכני" - 00/0066 001166 65נתהתטכ] זט > 6חו/ חס .4 .שזסמ3]0 113086 הו ש ( ( הגירסה החדשה והמבוקשת של ה- 95' אוס6חו\ הגיעה ואיתה כל התכונות והוראות ההפעלה הדרושות. בלי בעיות! עליך רק לעיין במדריך המהיר תוחוכ זס] 95" סו -הדרך המהנה, המהירה והזולה לזכור את כל ה"תעשה" ו"אל תעשה" של 95' פאוסחוו. המדריך הפשוט והקל, ידריך אותך בכל התבונות והקיצורים של 95' אוס6חוו באמצעות שפע של עצמים גראפיים לעזרתך והרבה עצות טובות ודוגמאות מפורטות. לקבלת המדריך* המלא של: 5 ז0ס1 95 פ5ש סחועו. אנא מלא את הכרטיסם המצורךף ושלח אלינו, ללא כל התחייבות מצידך. [המדריך כתוב בשפה האנגלית] 1 1 אוחזתוזכ] 1 17101 600 1 1 יתש וו ו מזגוכ1 זו ו ו [ויאו חנו 08005 . 7[ רז 116 זי ולומ בווזוווווכן סי = וז "סו ן]* 15 0/1 זר שו 1 ה וכ[ וו ודדש חן וחכיד] , 16 ודאר 156045 112 סז 10 שואי