FIXWARE – הכלי החזק ביותר בארגז הכלים

חברת דיגיטל יחד עם בית התוכנה אביב גאים להציג את מערכת FIXWARE – חבילה עיסקית מושלמת לניהול ממוחשב של מערכי שירות טכני. שנת הפרסום משוערת.

OCR (הסבר)
ה =הה))אן- הכלי החזק ביותר בארגז הכלים 6% --! ש אאא תרו | ד \\וו, א אשור : | ננ ו שי - - )9 0080660 50101005 0. וו - מקצועי של מערך שירות טכני הינו מורכב ביותר. הפרטיסם הרביס המרכיביס את הפעלתו ואת ניהולו של מערך השירות מחייבים שליטה מקיפה בזמן אמיתל. חברת דיגיטל יחד עס בית התוכנה אביב גאיס להציג את מערכת שה ג ש/ואו= - חבילה עיסקית מושלמת לניהול ממוחשב של ם ה = ה א ש א | = יודעת ככ שדת מערכי שירות טכני. מה זה 5 הגאא|; =ח/אן= היא מערכת עסקית מושלמת לניהול ממוחשב של מערך שירות טכני. המערכת פותחה על מנת לספק פיתרון כולל לאירגונים, העוסקים במתן שירותי תיקון ותחזוקה ופועלים תחת אילוצים של זמן ועלות. המערכת היא מודולרית ומתאימה למערכי שירות קטנים וגדולים כאחד. ניהול לקוחות מקיף: חוזי שירות, מחירונים, רשימות ציוד מותקן, התחשבנויות. ניהול מערך קריאות השירות: פתיחת קריאת השירות, טיפול אוטומטי בעדכון הקריאה במספר רמות, הצבת טכנאים למשימות בצורה פרמטרית, סיכום הטיפולים וסגירת הקריאה. ניהול מעבדת השירות: הפקדת הפריט, מעקב מלא אחר הטיפול, בדיקות תקינות סופיות ושחרור. מעקב אחר מלאי מכשירי המעבדה ותחזוקתם. בבסיס הפיתוח עמדה דרישה למערך מיחשוב אשר יאפשר ניהול יעיל של מערך השירות, תוך אופטימיזציה של משאבי האנוש והציוד. זאת על מנת להגדיל את רווחיות מערך השירות. עובדה וו הפכה את שה //א! לכלי ניהולי מדרגה ראשונה. מעקב סטטיסטי מפורט: שאילתות רווח/הפסד לחוזי שירות, חתכים בכל מגוון רצוי לפי: סוגי ציוד, סוגי תקלות, סוגי לקוחות תפוקת טכנאים וכדי. בשונה ממערכות שפותחו בעבר ונמצאות כיום בשול, 5 או= נבנתה בתפיסה של מרכו מידע אירגונכ. כלומר: המנהל, הטכנאים, פקידת השירות וכל שאר המעורבים בהליך מתן השירות, הואים את תמונת המצב העדכנית ביותר בכל רגע נתון. מערכת = שאן= ניתנת לחיבור למעהכות ניהול מלאי וניהול פיננסי של חברת אביב או למערכות אחרות הקיימות באלרגון. מצבים שלא יכולים לקרות עם םהגשואו חוזה השירות תם ולא נשלחה הצעה לחידוש - למערכת. מודול משוכלל לחידוש חוזי שירות. התקשרת עם לקוח מרוחק מבלי לקחת בחשבון את עלויות הנסיעה * למערכת טבלת מרחקים הלוקחת בחשבון תוספת מרחק וומן. לא הוצאה חשבונית בגלל שכחה או חוסר תאום - במערכת דוחות להוצאת חשבוניות ומודולים לכל סוגי ההתחשבנויות. ניתן שירות ללקוח מוקפא או סרבן תשלום עקב חוסר תיאום - במערכת מגוון התראות לבעיות קשר עס לקוחות. מכשיר נשכח במעבדה ולא תוקן * למערכת מודול מעקב אחר פעילות המעבדה והמכשירים שהועברו לטיפול. נקבע תור לטיפול אצל הלקות ביום חג או שבתון - למערכת טבלת שבתוניס המתריאה על כך. בוצע במכשיר תיקון מיותר עקב חוסר מידע - למערכת מעקב אחר הסטוריית הטיפוליס של המכשירים. הטכנולוגיה המתקדמת ביותר מערכת =ח/אן= פותחה על גבי מסד נתוניס יחסי 4015ח0, בסביבת פיתוח מדור רביעי והתבססות על סביבת חומרה מתקדמת ?א פחסןה מתוצרת דיגיטל. מחשבים אלו מבוססים על מעבד האלפא החזק, הפועל במהיהות של 200₪2 ביחס עלות/ ביצוע הטוב ביותר כיום בשוק. הטוהר הרי | אביב פתרונות מתקדמים בע"מ חברת אביב פתרונות מתקדמים בע'מ הינה חברת ייעוץ ובית תוכנה. החברה מתמחה בפיתוח מערכות תוכנה, בניתוח מערכות ובייעו לאירגוניס ולמוסדות בכל הקשור למיחשוב מערכות. בין לקוחותיה של אביב נמנים: הרשות לנירות ערך, התאחדות התעשיינים, רשת שוקן, קואופרטיב דן, מוטורולה מערכות מידע, הפניקס הישראלי ועוד. 4 ה רח' קויפמן 6, בית גיבור, משרד 610 ת.ד. 50144 ת'יא, 61500 טל. 03-5102075, פקס. 03-5102076. 4 0.8 610 מוסס ,קתו6ווט3 זסכול) .ז5 תהות!קס 6 6 .יאב 03-5102075 .761 .31 158 61500 , טוצה 6 . ו 088060 50101005 ו הסוז3 וטוה 00 6והכ 03 1ו5שו