DECdirect – מוצרי תוכנה

בקצות אצבעותיך, ממיטב מוצרי התוכנה של דיגיטל בתחומים הבאים: מוצרי תשתית, כלי ניהול מערכת, תקשורת, סביבת פיתוח, ניהול מידע, משרד ממוחשב

OCR (הסבר)
בקצות אצבעותיך... 0 ממיטב מוצרי התוכנה של דיגיטל בתחומיס הבאים : ₪ מוצרי תשתית ₪ כלי ניהול מערכת ₪ תקשורת ₪ סביבת פיתות ₪ ניהול מידע ₪ משרד ממוחשב קובץ עזרה מידע להזמנות ך "0-8 אוהעט אד 6% ש ש|ש ש ש | ,חח הח ד|ד| ₪ שום|,ט,|2| | -|<|ש| | |ש, מ 2 םס 2|₪|-| ש|6|ם|ש,| פף = ||=₪]| = |< - ₪ |ד|ח]| ₪ || ש |=ש ₪ |ד|ח| ₪ |=| ש |ש| = | - 86 006868 0066 5הוסק 8 8 7 . 8 כ | בטלפון 17 0 בפקסימיליה בדואר דיגיטל אקוויפמנט (דק) בעיימ בית דיגיטל, צומת אכדיה הרצליה 46733, ישראל ת.ד. 2033, הרצליה 46120 טבלת עזר לקידוד (671: טבלאות אלו מאפשרות גישה נוחה ומהירה לקודי ה-(670 ו/או דירוג נקודות אשכול המחשבים שברשותך. לפירוט נרחב יותר של השימוש בקודיס אלו, פנה לדפי העזרה בעמי 5 שג 0 10 וו וני | 10 ופ 10 0 300 עז5א/ ,8000 ,53006 | 20 | ₪ וא 50 לא ן 100 ה 10 8 א | 100 וו 10 0 0 "8306 / 38000 .3600 .103500 | 600-2103100 0 0 ופא 0 200 200 10 200 40 א 600 0 0 0 0 "| 10 0-0 7 0 אי : 0 ו 0 ,8842 ,8840 ו | וזאת במרחק של שיחת | טלפון אחת בלבד ממך. ּ 0- 177 | בירורים בנושאי מוצרי תוכנה | בירוריס בנושאי תמיכת תוכנה סיוע טלפוני קבוצות המכירות והסיוע בטלפון הן כאן לעזרתך - בירוריס להזמנות/מחירים "2 0-00 אספקה מהירה - ללא חיוב נוסף רוב מוצרי התוכנה המוזמנים מיידיגיטל ישירותיי יסופקו בארץ בתוך 20 יוס מיוס ההזמנה. כל זאת ללא חיוב נוסף. | 20 יום 500876 כל מוצרי התוכנה של דיגיטל כוללים שנת אחריות. ברוב המקרים אחריות זו כוללת תמיכה טלפונית, הניתנת באמצעות מחלקת תמיכה טלפונית, הניתנת באמצעות מחלקת תמיכת התוכנה בדיגיטל הכוללת כ-30 מומחי תוכנה מהשורה הראשונה. מכירה בשקלים כל מוצרי התוכנה של דיגיטל ניתנים לאספקה מקומית בתשלום שיקלי. לאור מדיניות המיסוי הקיימת כיום מחיריס אלו גבוהיס רק ב-4% בממוצע מהמתיר 0.8.. 5 כ 7 5000000020 00900 0 = קובץ מבוא 0 17 יי בקטלוג זה נמצאים מוצרים כמעט בכל תחום: מערכות הפעלה, ניהול בסיסי נתוניס, שילוב מיחשוב אישי, מערכות למשרד ממוחשב, תוכנות לפיתוח ותחזוקת תוכנה ועוד. תקשורת [₪ יישומי משרד ממוחשב [₪ סביבת פיתוח ניהול בסיסי נתוניס מערכות ייצור שוחו ד ו368 05 )6 0 ו טנק פוט !|הו 2......-- 800068 655306)! א/ 5 5506ה-29. א 25 0000601005 4 55 7-8 5 9586ה051-0 0 7 7 ו וח 60 ו 506/91 08/0045 .8 9 ו |בחווחז6ך 3270 06/51 0 %סם ‏ לר ‏ [ווום 0... 63 והוז 060/51 00 6 0/5 וחד 3270 00%5חוו60 1. | 1 15 3270 5-006] 06/5104 0 0/5 (% ...70/1062 6/5%ח60 8 ל 5 00/5 3.. . 03/05/00 3270 06/50 10000 2780/3780 אמ/ 8 ובר בכ דש הז[ | חס 015055 06/51 4 ..-... (אסס) עווו₪40 פסַחגחסאם 5 8 הוואש 6 5506 5 6 רת 421 רב ו | 22 ...... 5/5 גו | 46ז0ו5 א 6 5 ז0] 5050060067 5 וח57516 081 4 (/!45) ז6ח3/] הח6ו5ע5 6וסרחס] שו ס6וטסוזופוס אמצ 0-4 06 60וטסוזופוס אמצ 4 (005) 561085 סגא 60וטסחופוס א 4 (005) 00/1005 56 030301 13 5 6 506 אה זסווחסו/! 6.. .0080 06 חחח א 7... 5566 000506 ז6ופטוסא/ 5 ]המהב אזסעש61ו1 48 000 % ו 8856 000 8 ה ד ו ו | מו 516 000 8 לש ה ו 8 וש 013110 9 000 9 וד 1 99 חחח אגש/00וא 20 סוחס ו00/05006ווא 5/0 |בח ורס 20 06500 000 % 20 . 5 קו/107 0060 % 9 20 ב 0 00586 6 4 97 13256 5 פחסו)קס ַחזסשח6א! אוצ 0% זסוחו .8 |בהוחזסד אוה דוו 0-5 וק 0060008 אוה ש/5ו 06 5.4/ וצ 5חסו1ק0 ח6ו5/5 |!ח5 פו/וש 5 זסהוס חס סו סחווובחזטס. 1/5 א ווק 6061 . 00008 6 68 06 |החרחז6ד 8 זסוחוז 6ו// 0-5 7 0 ז6ופטוסא/ . 006008 ווח 00 6508 5 וגו 1-ן- | ות 2% - 0) 5 006 וח 6 קופוז סו רזסוח! 061 ... 80165) 006 8ח) 6פט 0) שוסת ...חס 54065 010510700106 ו יו 7 ו 5 !סז סט חב 8 106% ; 1 הנח 396 66 116 סט הו 17 טא 18[ ב 18 ל לט 265-מ 0/1 130 ה050ם 120 5 30 סוס 0+ רת 065 השא ₪00 א 1 0015 זו 300655 00 050 9 ו 5 2 +תסרתתסיושיר6 00 ב וו ו 1 ו ב ב ל 2... 20900 [0[60ז0 50/6 אש 3 כ 4 מל בוח 31 0 6 ב 65 765/05 6 ב( ב 9 וג א 0 50 ו 1 וש 2 0 3 הסה 60801 אמ 93 008012 0008 סו 4 605 אהחזמחס 6 5 |וקו60 5081 97 א 97 בהאו 5656 סחָטחָח | 56 אמ 8 ו 9 500,245 גו] 0006 060/05 אא 100 ו | הו 6| טסו 50/5 אא 11 8 8 ₪0 הזחל ג/0ק אש " 12 רת 18 0 14 06 0501 4 5 11060) 6 הסח 6 יס 7.. . חסווגסו|קקה 503 6חְוחו6סס 7 | 000 00 8 ל 6000 9 ...| אטוח 00 ו 1..... 0000065 00500 1-או- | ה 2 ל ו 4 ו 6 0 7 ו ד סוד א 8 6 6500-ב 10181 | 9 סוה אא .זמ וחטח זזבנ 11668066 50108 שחוץ)וזה6 ז6ט רתות תהק ₪16 8ו פוהיך חשו][צ זו 6זסטף 0ז 6זגופ 56 :50/16 6וז 6 60 ססת 15 ז6כ וחנוח תגכן 1136 שתות6זס .3 [ הח6ז1 566 :68ז60] א1!1נו5 168 זטסו[וי . וז זוא 6/3 0 פוא 6018רח שו[ 01 66ותכן 6[16 18 פוגרך [ טס ,6הטסכן הו 50/16 זה616ז שו עחה שחו0ט[6א6 , תטסכן 637631 06 סז קט .א 40060 4106 0ח3 זחט560ו .2165 ססוכן 1116 1156 0 110 +35 שא[אמכ 0 5א גוא סד אסזדו ואתסא נדדצו סאג .עווט3ובּע3 0015 7 6ו[ז זהו[ז 0163165ח1 אסכ פור[ז ,16660 1 גכ 35 ]612-0028 חס 3411316 15 ז6טסזק -זג ]סי .זא הסוסטכ 12151 1501109160 )6 זוס 607 חס =|6ודה 566 6356!כן , הסוזהררתס)ח! ז6רןז .בכ 15116 כ1161 1686 זו ק02/7/0ו/225] 12% .]3 14-03 6 ז118ז 0163165ח1 אסכ ור ,16666 1 56 630 300 רח106 כןו356-5] 8 15 61067סתכן 06זס )0 035 14 תנופועו טסץ 60 60ז6ע610 ח6צו[06 זס) 035 28 0ז קט שס][]4 ,16860 זסת זרת 60 0ז 60[ ט5 .306ח זסטנסזק 567 1-1%-.411 זס 1-א1-.411 זו 15 6[ז )0 ז6ה1רת6 11718 ?שת נז06זס 6 טס זנ 6 וח רת כן61 60 306 [הרתחס) 61060'8סתקן 0ח6 שתות6זס -זסמ וח הס!פזט/ 50/6 6[ 01 הסנפז6ש שר[ 15 פווד 5 06ח1ז 36[ 46 1616356 )ת6נו6 שר[ז בע +הו[+ ש6וז זסי] .688זכן 10 זחשע 6364]006 6 ,06/16 137 .607זו0 12:60 [[63 זפטן ,1366אוט וזש ז316! 06 קווופ א-031-ת0 גוס6ו % 4 );0311]-02 .6 זוא 1608 8 זס) 1166066 8 6[14560זטכן שש טסץ 66חכ) 58 ח0ה]10501 ,זה )50 ]0 666וכן 566116 .וא 8ו60רח 3 שחופט 1366 6 71650 זשו[זו6 חס 6זהש50/0 56115 ע[631וכז ות וכ 1600 זס ("5. 6006 666 טסץ 1066906 50 560 15 6006 שו[ :"זא" 6006) .((10 ההשו 566) זה36ח6זוט6ז הו חזסזחו 613160 17 ]זכ 50 ₪566 ע6411וכןץ) 15 66הכ5 פוה 60166 חס מסוזגותתס/ח: [המסוו 0ב -16116 416/50/009886 130 [306 675ט0סזכן .רת :130185 שסוזם זפוט 06 זט 013 30/6) פסוזם סז 15 סזפח הוס6 6 15 ו שק הסרחרחסס ]05 וז ,5פסתפס! וז 071007901 5/0711 58 5וסטוססזם 005/07//06-חסו! 6 58706 106 15 6וקוסהוז 1/8 ]וס --- 5ההחחס) 306 65 זז סח 0 :וס 6|קוח8 א זם! שזה סזסו! ו18סטף 5פסוזק 031800006 115 חו 5שסוזק [הפחוס 566 358פו | קד 16505 =] / 05 | < / וספ .או511 6006 ]וא 6018 6 ו 816008 זטסץ עק60 טסץ חטנן/ ,אס 118 סזתו 81" זס "5. ז16]זו6) 1667 מש רחטת )תהכן 0 816004 06 16165 רת 60 ]666 הושרת 36 שחנל וזת06 עושטףותט -ת6ז5ט|6א/ זס א זטסץ זסן זס טוחה 231 זוא 6012 שחוץ) 106 ז6 ותגות גכ שו 5ו פוגרד 56 |](עו 16גם)50 16 ו[6ור[צו חס ₪16 618 שו[ שחוח06זס ת6ו[צ )1 016 0 516 6 :61ו1קק 5 רואו 1606 רת 60 זסח 15 זשכרתטח זזגכן שג" 5 60 [[4/ .9 הח106 566 :ז06ז6] או/ט8 זג -ח6בתט006 )0 56 1666כ רת 60 שחס ןפוצ 606 6106 זטסץ ]0 בשות 036[ 6נ1 6ח3 הסוגם .8 ח0ו1ג)חה6והטססם -ח6ט806 |1ט 8 01 66וזכן ₪06 15 פוורך -0חטס ,05מטסקן חו ,ז6ט0זכן 06[ זס) 566 סז ץחה שחוט[6א6 ,1)חטסכן 691651 16[ 80 כו 661 .1% 4006/ 6ט[/ 30 זתט860ו1 ונת זזבנ ה13110ה6וחטו6סם טס טסץ ז6ותטח תבכ 806 15 וד 6 זס) ח0וזגזח36ת006 שחוז6זס חשו[או 6סטך) 0 .או50₪11 6006 8הו21 0151610106 6-66 זטסץ 60 טסץ חש 6[ 6026065 16 ,אסכ 5[ 1060 160067 2006) ץ[6טוחט 6 בתטת כ 1166066 50/0876 זס א זטסץ זס) 1166066 16[ שחו ת106 616 א 1 8 >סושהפד8ט01 | ו | 6 6 10 200655 167006 השא 1/-שח) 06 5 013 115 :שזבשח 501 6 6 0 תס 011007 וגה:ה16 די א 300.0) בשזוניסשז 5 ממממסוחו ( א א סו 1 (81/0 18) 00>5/ט 27,000 :ח₪518113110! יסוס !ג !קיחס6 00 עה אע מסחססי | מחחנית טסוו (0ו/41 4) +06 8,500 הסזקס 151 זוא (ם/10.31) בשסוט 20/2000 א :5016 תחשק 0 65 תסמ .0006 שַהו₪31 4/186ז510ט!6 6 6ז6]-6| שחו 8 15 פורך א\ זטסץ /0 שט|גע >6חוסכן שו[ עתופת66זק6ז שחשזסאו תס 366 וט זסי] תשספט[6א/ זס 66[ ,62006 שתוזה4] 66 ז566ט]-) זטסץ זטס הו טל 5 10 1100 1/ :110"1/706///;) 566 .6%שגכן 15116 כן[1-16 111656 .זז 110606 דט ) זטסץ עשס[6כ 66וזכן שור" 50/6 6[ 01 66וזכן 15/8106 ז6םז:1 20016) הו זו שרח 8 6זוטן6ז 4150 |[ואר טסץ :1166066 6שותזכ 71106 .(16 6תג 5 1 11605 566) 64565 זפסרת +] .1)תנוסכן 63651 06 60 קט 666חטסת 18 .או 40060/ 4[06/ 6חה זתט01560 עחב 64610065 .זסמוחטה 570 6זשת/50) 5712 שה ]606 4 11065ח166 ז6כ בטוח (מסוסקוז165% 3 1116 0 5661637100 [8ש6| 6 פשעוק זוז זנוסץ 11 .תס ח60 ז6ט1סתכן 80/6 ששחו -[5066 111656 0 רחחס) 60 ז ה1065 50/0016 .בתטו 3 66ושסתכן זס זג א [1שעו ,6970005 .כ[50 56616 4 ]0 עכן60 8 זס) אג) זס שתסוזכן זפטן, 6001 3313011. זוז 0163065/ אסכ 015 , 6660[ 6 5 זסטססתקן 16 07 60:00 תגסה 0 זטס 0 בק 25 612-8001 חס ץש[ זי[ .28 ה0ו9זה6ות 1206 06 1- חכ 0 מס 10016 966 1656כן ,טוח .כ 1116 1161 6פ6הוז חל וזכ אמכן. מדיניות דיגיטל לרישוי תוכנה אחד מהנכסים בעלי הערך המשמעותיים ביותר של כל חברה הוא הידע הייחודי של ייקניין רוחנליי. במקרה של דיגיטל, תוכנה היא חלק מרכזי מאותו 'יקניין רוחנייי, והמנגנון בו אנו משתמשים להגן עליו (ולהחזיר את ההשקעות הנכבדות בפיתות תוכנה) הוא רישוי תוכנה. אתה הלקוח לא רוכש מוצר תוכנה מדיגיטל. אתה רוכש את זכות השימוש בתוכנה. רישיון התוכנה מעניק לך את הרשות להשתמש בגירסה ספציפית של מוצר התוכנה, וזאת בהתאס לתנאי הרכישה הסטנדרטיים. תנאים אלו מאפשרים להשתמש במוצר עייי חברה מסויימת על מערכת מחשב מוגדרת מראש. רישיון + מדיה = תוכנה עס מתן הרשוי, אתה זכאי להשתמש במדיה (ד1א-₪4) להעלאת והרצת התוכנה על המערכת המורשית לשימוש. הקיט עצמו כולל את המדיה שעליה התוכנה, ועותק אחד של ספרות. לפיכך במרבית המקרים, הזמנה למוצר תוכנה של דיגיטל נדרשת לשני פריטיםם: פריט הזמנה אחד לרישיון הרלוונטי, ואחד למדיה (דוא-4). לעיתים, דיגיטל כוללת רישוי לתוכנה מסוימת במסגרת פריט חומרה. או לעיתים, במקרה של מחשבים אישיים פריט אחד יכלול גם את רישוי התוכנה וגם את המדיה עצמה, בחבילה אחת. אבל, עדיין ברוב המכריע של המקרים, רוב פריטי התוכנה המופיעים בקטלוג זה דורשים שני פריטים (9ז6פוחטח חאס). במקרים שונים מאלו יובא הדבר לידיעתכס. :ץ!חס 8!קוח3א6 .03308 א 0-1 ב | | ]אא1אש-אם גוסו | | אס סו זס] זה פחפו! )סנו פפסוזק 15 חן 065וזם 1הטחווס 590 19358 | | )א-ואססצ.א0 גוסו .| |אמסלשם = 00005 005 7 1 36 5 6-01 )0 1186 8 זס:] .06415 6%חוסכן זחסז) 105106 06 566 60065 ז6006| 8550613160 -011ח106 ע605 חס .634!0806 8115 01 ז6שס6 -ז0ו6010 416 615חבכ 66וזכן [008ו17010 ,68010 .6 תגס 6!הכן 60066 | ו( 90 מ 6 2 8 א | | א-גאםזו-תם ג50/ו ג-| ‏ | גםלצשם 400006 7 0 86 16]ז 566 ,606163 160067 4550614060 זו16|ם ]סי .630810806 0315 01 זשטס6 זחסז) 5 66וזכן 111711 .ג ח0ו61063ה106 .אתו 60060-זטס!60 6זג ו 5 זחסז) 105166 106 חס 3016 1/1586 "111 6וןז -010ה106 635 וס .630310006 ₪115 )0 זשס6 6 615ח3כ 66וזכ 1/1150 11174 חסו63 .1660 1-60060ו60|0 | 5 שק 1106806 8856 הפש | = | - %%מא140] - דוסאטס | ₪ פוסאסס | || ו 9604-ו טכ 60 660 טסץ ,6פט זטוס) חה) 6זסרת ו6וו עו )0 646 ,11660664 13356 11567 0031ו400/0 -500 0116 ₪56 80 פז6פט זטס) ז0)6ח3 68168 הק 16 1608 1116 .6רח1ז 586 16[ 86 תשר תעוסו5 1186 85 6רת53 116ז 86 166זכן חב ז6 רתוה .66ט0ספכן 116ם חס) [6ההכן 166זכן חופרת 6וןז ח1 66 1166066 13856 11567 , 638100 61ח166 695 .106 18108] 6010-6006 816 615חבכן 5 6שחו 6 6055 60 06תכן 50/0/86 12101781 506 זס שג 01 ז0 רתטות ]0 100650667146 936 4 עכ 60/6160 טשפה זט 6סתכן 5061 .זסעוסכ 11 ) 6 חול ,ח0ו110637ח106 63 זס .1166006 16שחו5 .1 601005-6006 6ת3 615חהכן 66ופכן 1166066 ה אאסוזוסאהד ‏ 0 8 קז 505אך | | גוסו | | ן 5 303 זד זק66א6 ,3216 6105067006 16[ 60 ז8]ורתופ חו 665וזכן 306 60065 160067 22 6זה 6ז6ו|ם 96ג1ז 0 161316 11656ז [6ח4 8216 [00008 1740 שו[ ]6 וס 0ב6ז5חו 62115 [טסועו ו 0 א אוהזוטאאט | | פד 505אד 5פסססון אוחטוע אהצ 800 60065 60067[ 22 416 6ז6ו! 00ז 1166 6 11656 ,1216ב [8ח00ש: 1730 16[ז 1166 , סחה 8 15 01 ז5ו1 ה זס .8 6-1 [הטחוצוחו סז א 50ו₪/אוחדוט | 0 5 סו 150ה/אוח וט 5 300 60065 165067 8 826 66ו|ם 11676 זו 8 זסי] .5 6-01 [הט6וטו ו 0ף 8ח16[30 6 ,600668 160067 4550018166 זו6ו!ז חב 18 זקי) ו וס 19003 5 6 שחת זטס) פשוס!|4 66ח1166 |החס5ז6 / ג סרח 616 גוסץ )1 .50/16 16[ם 6פט 0ז 6 0 660 טסץ ,115685 9160 זטס! ער ]0 6361 ,11660668 [605008 [4חסו 00ב 8 16 .5618 8060 חטס] רסחב 60678 5 54036 16 876 66נזכן 0חה זשכורתגות ו 6וז פס) [6תגכ 166זכן ה וגרת 116ז הג תשוסו[5 וש 650 , ח1063710ח106 635 וס .66גסזק .איס!61 1-60666ט6010 816 615חפקן 166זכן 166066 58 8856 ז50/ 5) 05688 זטס1 שא 81|05 1166066 13856 11567 ג 6 6פגו 60 (685פגו 66רתגת זגוס) 50 56סקקןס+ 6 טסץ ]1 .6רח1ס 5336 116ז 86 16ה/ו460/0 . א | בת 5206 00 1106066 3 :0/0016 לגו ) מ א 1 כ א 5 אס אמצם... .| פזתוסקן 61501 זטסץ התסז) 406זקקט חג סרח 6זסרח 06 מטיסזש נוסץ 06רח 06 50 טסץ 54965 שחו5ת166] 0/1066 67ז5ט1) .6 5 6זווזט1 פחך ז6סק 116 קט 5ח6קס שתו5ח66ו1 166 ז6ז5ט];) 7 6[ 36 ₪חות506ט|6א4// ]0 660065 חגּ 5006505 661666 406/ .6056 0551516 שוס שחוזס ח63 שחו5ח166 106 ז6ז5ט1> 5 665וזכן 4066ח66ח31רת 50/0316 חס ₪5ח531 656 116 63516רת טסץ ז6הז6חע ,50 .6|1ע ץ]163 זו ,6056 זס 66ח3רתז0ס6ק 0 5רתז6ז תו .5656 14%6 106% ץחגח חס 34114216 18 שחופת166] 106 ז6זפגו1. > 0 15 .68ט0סזק 50/0816 815 חסותוחס6 63 וסץ +03 5ת6רח השוע , 16116 זסת 1% שתופחה66] 106 67ז5ט]-6 )0 26 הזהבץ01ה 1466 .15 )0 פחסופשש 67ו[637 שתנתתגח 6 טסץ 11 השש 5 פוחוסק 67 2 3 4 8דאוסק הטסצאו:א פדאוסק 58 6105158 070 הפק (3 |סס א 2 וסס) 0 אופא / ,6320 ,6220 ,600-410 אא 0 .6000-240/340/350/420/510 א 0 ה 6]ז השעו 6רחוז 3 6 0 ₪560 66-ו !12 סט 0ז עפצ ק!חס ‏ |! ו 5 1166066 86247816 8 1616[ער ,1166066 16166) 636 07 ז6ז16105/ 8 הו 5 6-1 [הט0וע:0ח1 .11 וא6]) התגורתואגות .1ח5%6ץ5 15ח01ק 6חדך ע[111667) 15 1166066 0/2066 1005667-) 8 )0 6056 שה" -ז ו 60 7/4 16[ )0 ז6שוסכן 5[16 60 [1613066 .חנ 56 [[וו 50/0816 06 6!חעצ חס חסוז 6קץז 636 0 4]06ע פזחוסכן 3 455100601 6ע'6/ וז פזחוסץ 6.21 66 866) 6-21 אש וס 6 כןט ₪ת4001 ע[קרתו5 עכ ;(שוס[6כ 3016 6105060 זטסץ חו 6.21 [636 60 45516060 >זחוסכן השח ו[6וע [6009 פזחוסכן 4 הזוע כו 6ח6 טסץ זס) 1166066 50/0816 116 )0 6086 06 611663665 חס 600 זרז --- /ג/ 260067 8 16768[ תשט6עוסו[ ,אוסצן 6 ]0 ב[זעוסזש 3216 16[ כ 400 זה שטסזט פשתוזכ שתוז6ז5ט|6// .600666 ז6זטו|6א// 6זסרת ,66ח8רתזס)ח6כן רח506ע5 16763560 תפ 406 ,165007665 )0 ₪56 זח6ו6)16 6 11656 ר[זנע ה - . .וז רח6ז5/5 ]קת 60 שחו5ח166] ושח 6!סו][עו 8 60165 זטסץ חס חנז 6116 156 ואהרת 0 6165066 58 8>זחוסכן 1166066 06ג/ז6ס8ו1-) שווך 0 5 610 60 136[ טסץ [1/ .406 חו קט ששסרח ו מ0) 4106 םח וסכן ₪ חנה46רת 16[ 6[1856תטכן אשת 1116 ,230605 סטוז ח66שס6כ |141 טסץ רתטורת6זק סח 6%ח6ו1 1 .(6ט[4ץ פזהנסכן וגו חג :61067 ,1166066 166 ז6ז05]-6 3 0ז [3004666 ]6 שה הו ז6זגוק וח 60 ו[636 ;ופט "] 21 ) וז 3 35 53006 1116 60568 זו ,64868 056רח ששח 16[ ]0/1 .166066 416תהכן56 4 הר[ 6 )0 %א// 5130031086 3 חס 66ת1166 564466 4 עס טסץ מ6ט6שוסו] ,1166066 0106 ז6ס5ט ]> 6זוזח6 זס א 16[ זס) 1166066 ש/ַנ+ .₪ חוצ53 שוכ פטחוזכ זגו 360 --- ז6זפט|6א// ]0 605 6116 , שתו5ח166] [3 40 בוש 3 0ז נה6ז5ע5 4% זטסץ שחוח6טח 60 שת ואש ח3 שחו ת3כא6 ]0 וס משזפט61אג קשכן 1166066 6ח0' 3 חס 8560 18 מ66פט|6 א ג <> שרד וו מסוזגתטטו)חס6 זטסץ 6חהקא6 גוסץ השח 50/6 הו זה6רה )163 וטסץ ,16| אשת 6 טכ ץ|חס [66 טסץ :[66166זסתכן 15 11660668 6 טכ ,הפוצו טסץ 11 ,4150 גת וסצ 8 תס הג 0 1660668 166 ז6ז8גו[-) 1 5 ססחססו! 00 שופ 0 0 0 .וז 5זחוסנן 6!05161'5 זטסץ 03!00!316 .1 חו 6קץז [6:01 א// ו[696 60 35518060 416 פ)חוסכן 8 65ז6וויך 0 ,52000 5חוסכן 6ו[ז זה טוה 60 כו 11656 366 ץ[כןרם51 .610566₪א// זטוסץ ב .06 8 85 61005067 זוגוסץץ זס) שח וסגת 0 30 וח05/ ,8000 ,5300 :א 0 ו שח וצוס!01) 06 )0 קט 66הרח ז5)6ט61 7/4 א 66 ו חו זסטוחט ןק 0 |גוסד וו 8 0 200 8 0 ווצש 200 2 200 0--/ .]ו 00-מ 1500 זסו וו0ו 5!חוס 0 .3600 ,3500/! ומסק 16[ רזוע ו 1065שספכן 3216 3015 פזחוס זל 6ויך 4 חא (פזחוסקן 50) 11 4% 0ת116א ב ו[פועו 8550618160 6ט[בש ץכ 8פחוסגת 11636 101611 .(פזהוסכ 200) 6000-310 ז6ש56א/עי 6 זט וז 86 8116 טסץ תה ,62118 56 0 ז6סרתטת 6ווס .6856 1115 ח1 800 .. .46105007// 616 זס) [073ם פס וסכן 85500 אה 0 ופא . . 66 6הוזכןסזקקה 6ו1ז סזה: 60881 פזהוסכן 1:6 הזגס ,זא6אן 6 020068 1.60067 615067066 שר[ 86 818066 / .1/6006 2006) 6ו 50 ,4106 8זח1סק זטס זס) ג[466רח ז86א6 סח 18 1616[) 6086 5וסת5 6 --- 900 --- 6[ 5זחוסקן 1010656ר| +אשח 16ז 60056 ע!כרחופ א 18 111611 או 1.6006 006-) 0:06 ת6ספט|-6) 6 067 1686 חסצום 0 600577 5035 1.6067 62066 61500066 שהויד" גסץ [ וזח 16-6036660 6 0 666ח וסח 606% 6חה משספטן6 א//ר 16105068 תנוסץץ 60 38 6-21 6חסרת 806 0 ,6000-360/430/520 א/ 8840, 8842 0 5 ז100]0 ₪0ו//ז516וו0 7 ( 9 ) .1 5 זטסץ ון + א ה ו 8 זטסצ ...5 0006 ז0ו]1.0 | .0305 ₪0 תשטעתסס ₪305 ו03! 5)חוסק זטסץ תסת/ץ 5 פ)חוסס 380 = = 0חבם |5ססוח ]אשת פת] 58 3 ד "1 0006 106007 ,פ!חוסס 400 85 13190 5וע 5110/00 הרו 500 8 ח3ס 5וחוס 1908/00 פ! 01 (07 8 זס 5חפו!3ו5אזסעו 300 0 8 טסוו חסו!3זטוס!וחסס זטוסץ כ! טוש 60/05 /9005587ח 0/0 356סזטק 50/39 |2ן ו-גה031- הוססו :ץ|חס 6!קוח3אס זס! פזה פזט 80)סטף פשסוזק .0313/0800 115 ח] 085וזק )חסחנוס 506 16358 6 טסץ השחא חַחוק510 ,אוסז 6ח! 301055 6סבזד ווח 62301 סח ]!) 6ט!בץ 5וחוסכ 'סד' 6ת1 זסטחט .(3106ע 5)חוסכ ז6316זף 1א6ח 6ח1 אסוק ,61515 1ס ה0ו5661ז16ח/ 106 01 שטובצ זסןוכ!1!טוח 6ח1 6וסא .וע 5חז0כ 'סד' חב 'חזסז]' 16 טסץ 30 ,2 חב 1 51605 01 650105 6ת1 עוכוזוטוא .3 .1 3606זףקט 316וחאסזקק3 זטסץ סטב :6 טומ 06 סו5טו0) 8500 3 8 חס 1-או- 11 הט טסל 0) 6000-410 0507/01 ושח 3 800 סח8 ,(פוחוסס 400 ]0 0051 6 15 הרע 360105007/ 3 אמח סו (פוחוסם שח 1 ]110 0] פסחטסו! סו ופט שו חַהוסמזסקט ?סוחס :סופת ולוו וס 400 5ו פטוע פוחוסם 06ו/זשו5טו0) |מפזזטס וס א ס! זס! פ)הוסס 400 וחסזו) פוחוסס 800 סו 308זט סו 6 סוס (6000-410 ז6ע0507/ תו זסו 400 פטוס ,8500 0 6 10 00/3705 הוחזטוסט (5!חוס?) חַהו51) סד" ע/3וחס2וזסו! סז 5!חוסס 400 וזו שפווסז עסו סז פוחוס ]אס 11 31 500 ,5!חוסס 800 זס) חרחט!סט סח 15 פופו 85 5 !)ווח 306זסקט סוד .פוחוסס 900 זט -- הוחטוס6 6 פַסָ 1-)!- 1 1 פו!) רחס .6.37 1 6 רדואסזסס2 6ו!! פסחטר .03945 15 13/8 0856 וחוסס-10 0 = 23,945 א 6.37 5 טסקט 6 01 חווד סע 0051 סב סוטוסו ססקט סת! ובו הטרפס עסו 0051 92113 8 זס) 8 || 0פסח ס! :5טסתססו! וחווד 0 2/050660/ סח! חס 1-1!- 11 זס] ססתססו 1 0 5!פס0 הוחו (00-0//א- 01) /2191/מוחוח! 8ע'נוסץ ,19708ז516ט01 פהוסם עפ ,50 0 זסף !//51 פע'וסץ טח -- 21200 מהטסזה 5300 3 סח ]8 ה5!0ח03אפ פזטזט! זטעסס 10 5וחוס "9זק5' 1058 58 ם!סס נוסץ ,9|קוחבאס זם] !0051 0081ו30011 10 זט 5סטחסם!! 11-18-1/ 85 פ)חוסק 5819 ,680 פוחוסכ 10 81 פחסו5131זטאו 0₪ז10פטו 5 16 !פסס!זנן חפחונוט 81 215,780 ]|שפזטטן. א זנוסץ סו 200 וסץ 35 ז6)הסזף חסעס פזה .ח0ו31ח01ט 0 7200 6000 4800 3600 2400 1800 1200 900 600 400 300 200 100 20-50 טן. 1/0006 = 01-03189-[ | / 7 5 ז1.01]6 0/;08ז510ו01 5'זסופט!ס זטסץ ו1 ...15 !7018 5!חוסק 86 זנוסץ ...5 6006 ז61!6 1 | 6006 0!05197//:06 6חז 059 .2 6זבש5010 8ח1 01 6051 6ח1 ץזוזחפטו סז .1 6012 וחב זכ 21216 רת 16-60 61506 1536 -ז0106 17 זושי ,[6תגכן 166תכן 0/1206 ז6ז005!-) חעטס 105 135[ :ה6ז106 17 16[ז 0 אתו 650 60 665וזכן זם> .1.6076 62006 106 ז6זפט|) 6105067 זטוס זס) 66ת1166 26 ]0 6056 06 ,6[כןרת6<3 115 ה[ 0 חס 2744 6055 זו 160/8א 1716 .44,660 15 .5126 6105667 ]0 1650607196 ,63006 זט 06106 זסטוהווא זז 106 001616 .3 מ 5 11167 6.006 105670/106-) זטוסץ מ66זס טסץ תשר תשק בחטא1 זזה?] 16[ז ]0 +ח6תסכן 60 [114ח6556 5 | ו :6 זכ רת טא תג? [1ט1 שג[ ,6[כןרתהא6 18 ה[ א(-01-03129 = 86סח8סן1 (006ו031 50א7) 5-/ה0-031 - בסו וסוס 13016 ו סַחופנ 06 פסתססו! 6 01 0051 8!הרחואסזקק3 6 וטרס סז 6 ]0 6סוזכ ('8') 06ח66!! )הוסכ 10 106 קט 10% .1 .6 6סוזכן חאוס 115 ח| 6זבשו50/1 -ח60 זטסץ 01 6ט!בץ 5!חוסכ ]השחטס 106 581801 .2 1אפ 16 אסוכ ,61515 הס!בוח סה ]/ ,מס) הסווגזטטו1 .זב 'וחסז' !61!63ע 106 הז (6ט!9ץ 5וחוסכ זס!|9וח5 .ץבש 0//86ז0!510 6ח1 חחושופזם 8 סרוט 01 0051 6] 5009 שטף3/3/0ס וז חו ותה ססוזם פד של טסץ !1 סוחו] 1151 סו) זס) 50 זס ססתפסוו טטו//חסופט 01 8סשוס 8 זס! פסחפסו! 08ו//00105/07 8 500התסזנוס 030ו/3 שח ]000 10 פסחטטוו פס חש סו הפיו סח 800 .508 01 0051 6ח] ]וס אזסע ח3ס סע 6%ופטוס סו ס) סטסטה 0/5 ץש חַחו31ז פ!חוסכ 06///זשו5טו) והפזזנוס זטסץ סז טסקט 0 7200 6000 4800 3600 2400 1800 1200 900 600 400 300 200 100 50 20 10 סד ב צר רז 5 4% א א ןא נא 1 | : :5-6 צאמאואא]| יה 9 435 4799 4163 3526 2889 2572 2015 1738 1457 1100 928 663 397 282 198 100 ,ע-פקט-וס ּ ואש ב 9 5335 4699 4063 3426 2789 2472 1915 1637 1357 1000 828 563 297 178 099 - בשיפלט-0 ] 1 5235 4601 3065 3328 !269 2373 1817 1539 1258 ו90 729 464 199 080 - 2 5157 4522 3806 3249 612 2294 1738 1460 1179 822 650 385 119 - בשק ] בש.אעקט-0 0-0 בש-אוט-0 בעו-פ 0 - 265 53! 703 71060 1340 1618 2175 2492 3129 3766 4400 5038 2 - 437 794 1075 1352 1900 2226 2863 3500 4136 4772 5726 6 - 172 529 809 1087 1644 196! 2598 3235 3871 4507 1 - 266 637 915 1472 1789 2426 3063 3699 4335 9 -- 426 704 1261 1578 2215 2852 3488 4124 8 -- 451 1008 1325 1963 2600 235 71 6 - 758 1076 1713 2350 2985 02 5 - 574 1212 1848 2484 320 4 - 92 56 20 0 86 1625 99 - בש-קט- 2 68 1052 - [₪ ו ו - בש-ז 0 686 - 5 א ב 5 255 6 | ך סְּ 8 6 רז 4 א א( א או | 0 9 88 סוחס אוחדו 20 סוס 6חואזסי60ו! או 1 אואט/500 2 5 חק ,8 ובחווחזסד אדו 22 וק 24 חח אוה 15/0 5 0 5.4 ו 6 סז 556 55 15// 8 5 ג זסתוס חס פו/ 88 )חס 5 א 10 0 1 ו ה 106 2 05 | בח 16 8 זטוחוז וו 4 ' ו 0 6 5 זסופטוסא ה 37 רזוח 0 |ח50זס 20 וג 1-|- | וה שח וזגת6קס 6016 121616815 עוסו] 56416%הסרת16) ג 46606 תש ,ז[וצוט 316 זה6ותחסתוה6 6 106 ,64100 רת רתס6 ,11.05 31/4 01 6שחגת זטכ) -006כן 011166 4061 זה6ת46 הגרח סנ4רתזס!חו 1 .6601081685 606 1656[ חס 6!ווכ 061% .6006671005 658הופטכ] 46[66 התחנ טסע שצום ...6667156 פנוסץ ,05106 36 , חוור|זוצו פס סו 16ז םחו 6זשערץחג 13356 5 בת506ע5 1116 .רח506ע5 6ו[ז 15 אזסעוזשצן שר[ * 7 סז 50/06 3061 6זה עו[ הו[ 156זכןרתס6 1 ה 65וגכן וז ,פוה הברח ]0 עז6 וב 66 רת 60 412501016 12110418 .6פטסר[ חו -- 6152001686 ]וס )0 1056[ [806 --- 5066 60 טכ רת 60 ו[6ור[ע 60 6166 6ג[ז 18 0 1660 26 חה6 %6וזכ16ח6 חה 861085 השרה חסז וצחש שה טכר 60 60116516 שחס זוגכן זטכ] 316 5הח6ז5ע5 שחוזהזטכס >]גזושוכן וסוז566 שחוצוס!]0) 1116 .ע507869 [[החשטס 8ורןז 6 66חה!6נוש. זס 361166 הסוזותטוט ו תס6 6 ]1 6/ .פט ]641 6356[כן ,68 גת טכט וסט -כן1161 0 611611066 00 אזסצו אוה דו0 הג פוחזע ג 1111818 עוס]1ג 0668סזכן [החסוזקס סצו 6 .6066 1 0616 0 5רח6זפע 15 -ספכן ז6גו00פכן ה0וז66חח0) א "15/11 א ק[/16 300 56/6 5 צ1 חר 16 שחוצוס[41 ,35ח506ץ5 815 זס) זה6רתהסתוצת6 66 01 36 זחההץ6 3%6ז 0 פז6פט זטסץ ץתגרת 6חג 1117181 חס זח656זכן 186111068 16 . א[צ11 ]0 0005זהזח6רת6|כרת: זשו[זס ו 06561060 18 חסופ66החס-) א "111 15/1 א .ח0וז566 5566005 13356 116 -1כ 16[ 8וס!81 חסוז66תחס-) [וגזא א]ארד1ז הבח 00016ז6!66 ]0 ז5)6חגתז [8ח66610זו [והרח 306 5הה6ס5ע5 141 1/א 11171 ח66סשט 11.0 1/4 א/7 6ו[ז עכ 60תסכק5 5הח6ז9ץ5 411!1רח 16[ [6ת6זא6 111656 .6%ו01זכן 08 זט | | 0/6 ופע5אזט/ 150/ אוד | 00 0 א | מו = פמק | 0 000006 050 2-4 56ות החדו | ך 01-0018888 06ַַמ00 05 5-8 50ו3/אוחדו ן 6 0 0508 9-16 50ו דוט | 5 0501000 17-32 190ה ודו 0 00006 050 33-64 הדו 0 ווח 65-01 150/אוה דוט | )0 סו | 569 50וה/אוה דוט | ש ו 63 | 0/5 050060 2 השומץזטו אוחדוט | 0 05070608 2 ודפופ/פאזס אדו 5 0 ]אצ )אד המקכ) צנכ אתזא-- ה:חאואג הסאק מצד 5066 116 שחוטתגו6 סטסו[פועו [שזטש ו 1660 -00ן60חו 3150 א] 11778 .[שחז6א 16 01 6006 (33) זה6רת161366 3106% 1300 606 3165 ששחו 116 8ז66םסתכן 1116 ,זג 163 .13 1610[-1% "60147 5]זוטוכ] פחסקקט5 אזודד1ז זס) (6010666016 4 6ח6רתנו1206 המסק רת ס)) .116 תו חהו[6ז6זתו חה טהותסז5 ,663106 זט 60זהרתזס) ,601060 26 ח63 ₪165 שמשו .10661 35 [0665566תכן 86ו רשו[ זס) תסנפוצסזכן 610065חו תסקקט5 א] 1 ז 5 סטסר]זוע 5זת6רחנש106) ₪תטסק רת 60 שחו[ והות חסוזהרתחס!חו ש תוזז ותזס! זס זה6זח 60 וס זס) זהסקקט5 [בתסוזקס גו[ אוסח א] אי 1 1 ו[זוצו 610060חו 5 66ת66ו1 16[ :10116 /25) 3 6[1356זטכן !חס 666ח טסץ , ח0וז504אזסשר 6861 6 16[ז 566 6356[ .61 8ו601רת ה0נזהרחזס1תו זשו[ ג זס! 616וזזה 01ז10א /251) 501036 וח516ץ5אזסעע אוה דוע בג תסוזג)3)זסצו שו[ [זוע 5)5זן! שזסרת >זשעו161) 0 ח0וז3:ח6רח6כןרת זגוכ סע ז05רח 1111505 חס " בת6ז3ץ5 שחושוסטחג/ 1 1 תסופזש א 16 5 11115 .10013 רת5516 שמוזגזשקס 1א1 1 שוןז 0 6זסרת עו[צו 35085 זס[3ח 06[ 01 שחס שופ 6זה 8ז66ט[06זכן 50/1076 זרת שהוחחגת 665ט|אזכן זו6ג!ז וסו[5 סז פתסוזגז ):1כ1 !זט 66חהוחזסח6קן הו --- 6 זושום זג זז ו[זסכ זס!) !]וגג עוסת 416 65גזעק ז כ , זהט60 ז56 6611166ן5 ג חששצוזשכ] .6 32 50 16 בחסז] 6[כןרחגא6 ?7 שַחוסט טסץ זה 6זג: ע6ו[ם ז6ו[ז16[ער ,1005ז503סע [4ת566 וחסז]) 2006 חג6 ,05001008 זס הזז )]כן ]] זשזטכקותס6 זפסון א17781 1 366160 עחג 0 הששח [!נעו טסץ ,8וו[ז 60 סז הפוצו טסץ 566 16 וק סזקכג שו[ף 01 עכן60 שמס 6[1356זטכן שק ו[636 זס) ₪16 6018 46 1166066 ץחה 660ח טסץץ ]1 .שחות%6 6זג טסע חסוז%3אזסי 5 וח6ז5ע5 שתוזגת6ק) "א 114 ז שג 6 סק 6 )0 תס ה6ח6!כרח! 161741 120141 זס) זה6ותחסזוטה6 שחוזגתשקס את ז 5 111781 .005וז33זסי 3060 66350סתקן הז ע136766|6 החסת) סששות6 3 566060 ב[זואו ,4.2 (כ1351) תסופטפ וסוכ 5 61 47 ]ף וש 1165כןרת60 15 .6363666 ,2 15506 , ח0וזוח1260 66466:ח1 / רח5506 0 16[ז 01 (2000 106100068 [6חה , 1 6תטו|ס/ר ג[ רת0ז] 405 רת רת 60 [36 11/0165 זה[וכוסכן א .05ח56ע5 50/6 ]א ] 366 וס - תג 1/4 ץ|נתזג! 315זושוכ] חס פחנח .0665501%קן 35 הס אוה דוע 5 עחגרת %חוהזח60 .בש א איז :64066 א]אנז (517) שחה066551ת2]- 1011 6ות61רתרתץפ ‏ > 0665505יכן או5 10 כקט +וסכןכןט5 10 .501 [1%ג601ח5)4 8 ,.5001/ א141ה11ז > .1 סח ,1413]2456) [|6 6יו[0666תכן 6ז0רת6 8 ,6ככ)נכ 9% אתסאת6) 1%6-5 חס 124566 רח415 66רת 0ת] (רת516ע5 שהוזטכן רתס ) .1!0סכן 2/3 11 0 זאו 3 11616856 [1א 9 .חסוזקס 6 3661 10 ת0ו5ת16א6 1 566 4 0 .6185516000 ו 560 622 115 1640 זט 4 6605 [1ג שד % שחורתגצ 1165106 [406 11046 אתסעס6צ1 .417608 201601 11777 בתסת]) 56101068 05156 1215013 006 9 [6ח6> 111217741 06 חו [66זח6רה6!כ רו 6 הח )6כן [066תכן רהו הס ,חו-ז!נטכ עתגרת |[זנצו פזשפט 65סושסתכן [גשושוכן 11166 .6371116%) ₪ הותטם-רת5566 416 וסטוה 66161568 בת516ע5 6חו[תס 161006 65זט 631 1116 .דזסקקןנופ 113805806 תג שח וחסק6ז סז 6 630 [6חזש 1111781 16[ז 01 זו[ תסוז6תט | 000 505: 100 100 | - ₪ 5-8 ו 0 ₪ ו גפ וד 0-0 אש | 7-ה הרדוש + ה 3 | 0-ו 8 0 2-4 50ו הד | 8 ו מס עפ 5-8 סו הדו | 200 000 5100 06 0 תס ה ו 0 10-00 ו 2 7 ו > ן 55 55 / וו ן [ וו 05/0 זוא 3 616836 [[א ‏ % .חסוזקס 6 166 10 הסופח6זא6 שותטסטט 0 183310630 3601 52 115 הזו 6 [1ט) 6חיך ‏ 6 חןמתגאן ה 6רחודך" 160% ו | "11| בח0ם] 5671068 03 עג1קפוכ 6 9% 1 אןה 1 6 הו |[ חש רח6!כ רהו 7 חס )6 66ספקוחו 10 חג-ז1וטכ עתגות רשגו פזשפו 1665שספכן |אסושוכן ה .0-ב שו 0 ,0 1 [ [ וו 635 אוה דוע זהה3016 עתגות פהוגזחס6 4.0 א איהזז :666 אזאז (?511) 16-0206655108ט]/ 816ז6רחותץ 5‏ % 0065508%פכן או 0 קט +וסקקטף 0 .1 30306136 8 ,-5001/ ]הזז 6 1 סה ,82356ז13) 1 6פט0601פכ 2601066 8 ,ככ 6 אפס 60) 1625 0 24560 601130150 0 (רת506ץ5 ו טכ וח 0) .10סכן 11/4 7 000 ל רככ ל - ל - - 1% הח6ס5ע5 שהוזגתשככ) "" א[ דד 11 שו אצ סק 16 0 סו ה6רח6|ק רו -20665ן [1218108 07 הווחש שש הוםגזשקס 6 15 11781 .8ה0וז37ז5)זסצו 300 פס (כ351) הסוסטט/זז3וכ זפ 360616 הס ] .6306668 4.3 56166160 |סו ,4.2 6 7 הה506ץ5 416618 ה[ 1168כן רס > ו תה , [ 6החט[0/ ,2 15506 , הסוח 6 0 165ו] וסט זה[טוכןסכן זפסרת 6ו[ם ]0 200 ל חס צחות א111171 .550608 50/0886 -6הכן :3156 ה 7/4 )0 ע|ובתה) %|גסוקוכן .0% 65 שחו>ס תפצ אצת ז 5 6 6 ז6ח-1250 עתר ]31 ז6זטסז-6כן סזחס אחו! 0ז (15-123025א זס א 111178 ,15אש) הסוז66תח60 פטוסחסזו[6חץ5ה חה הו ז6חז6ו :1 0₪וז66תת60 פטסחסזו[6חץ5 זס ((2000 ז6פטטסז-):כ1) וזכ 01 חסוז3 תו ות0ס6 ג זס (2000 ז6פטסז)כ1) (250 זטזטסת-):כ1) זא חג 0ז ה0נז66ה 60 ג 6סוטסתכן 2506 א [תשש86 כ 516 6 64 זהו!ז אזסעס6ח 25. א 4 6זה 116 .6ת67ו[ז:1 5336 16[ חס 5רת5516 רחאש זס! :6זהאו[ג 01 666וכן 6160164060 .200000 ז2570016 א 116 0 אד זס1 06855 25.א 56 0 111171818 זסו 36% 25.א מכ א זסו עזוצוז66תחס6 25. א 65שוטסזכן א\ עחג זס זשזטסז 6.25 חג שחופט 556005 6 .1011008 1751 ₪ מותחנה הח6ז5ע5 5זא רזועו 6ז0674ז6זחו |[וצו 5הת6ז5ע5 א] יד 1 ז -6|כן רהו שחו גר! 0 0ת6ש זשו[0 בתסז) 5רת506ץ5 -חסת ,60%6ז10( .25. א זטצס 16.72/17 [6זת6רת .שו חס 5ות56ץ5 560הט- [/ק-16' [זוקוכן חג עכ 06:60 עזוצוז66תת 60 25.א 116 שפטו 63 הח96ץ 466 25 א א]אי1ז .אוחדו זס1 |גדוסץ זחהזפזחו חג ₪56 0ז טסץ פצוס[[4 [3הס?][ ז6חז6זח1 שגר 0 2460006 416 6שוצו ז6ח-12:6 שחו16א6 5 101 .31116זז [060ז0זכן ?16/1 6 שת וס66זסזכן ]רעצ 6-2/1 1 01 16%זו41211כןה6 שרןז 16 1116 . זה6ות 165 שתוז9וא6 זטסץ חג 0 10305מ צס1) 50116 11057 1.0361 [גזזסלן 0 115[ 6ש461116 50 אסכ 20000 ]תסל ז6חז6זח[ קן/ק )1 זטו[זס זס 11 01 עזוהטותות 60 זטסץ .1305 301 11ןרח 60 (060טסחו) | תה-9ה08/-01 ו (6- פה-ההאם/-הם הוסזו (₪) | |חה-ההאםש-ה - הס | 760 01668865 הוספוו | (08) = |/-8ה06+-ה0 - טס 5ו-תתפוש-הם סש (₪) | חה-תהפוט-תם - הס | (50ז) | | 650 | 8-5תהוט-ה אוסטוו | )₪(‏ החו-8בהוע-תם טס | דש אוסשוו | | (50אז) | (₪) | ו-תהדקט-תם ‏ ]הס שחואזסטתושת !0 ק6תהט 6 3 006 [הזוע1 ו שחו0ט[6חו זשפט ]2% ] 16 זס 665ט61סתכן 5 ,1250-0061 5טסתסז 356 361 פטסתסתו[6 5 תש 16-7/17 ת0וזג[300 10 .466656 25 8 [[6ער 56 זס 25 א זש[זו6 01 כן10 חס תות 6 ג 6וצר זשטס [6טגתם 0ז זג שחניאיס][4 זשח")כן .שת אוה 0-0 50/6 [החסוסקס 43 ₪ א117181]-זשת")נכן ואש 10 661005 60 %]נרת6כן הר[ +0616תכן רז 306 (05-20 7100 ,15-12025א , א5א ,15א/ א]א 10-61 .%הת6ז%ץ3 זטת-)מכן [חורתז6ז אזסאת6? 16 / 00/7106 16165עסתכן ה 1461111165 [וברת ת%16תגת) 116 , תסוג[טות> ץכ [6ח11זטס 35 5חסוזו תור רת 60 56-10-1486 .611661076 תאזש [זושוכ] 6 1 5ת0ז6ח1:) זתגזסקרתו ז5סות 16[ 01 626 660 0ז עזו[נסה 6 15 1781 ]-זשח- )ןכ 5 10 עשת זשת- 1250 4 01 6110165 6נז 116 .516005ע5 שחוזגזשקס [זועוכ]- חסת 01 זה סכ רת 60 זמ6זשרתו הג 6316 ז6חז66ח] [004ו660זו0נכ] פשוס![4 , א1111781- :)כ וס 6 1212606 תש6עז26] 61005ט תרח 60 זמ 1216 .8אזס שח ז6תת6זת] [56גש-ק[/ק 6 ,116%) 51116 150 ת63 86 ?]2/1[ 1 [6ח4 פתשפט 66 סז מוטס] ע[06רת6ז 6ח3 ווח ₪6 גו[ 66 -121:0-06% .3 ש416 705 14 5516005 צתשוןזס 11356 זשם-1:6כ1 6[ 0ז [ותש6זחו ו א איןז וזו פתשפט 11711 1 665ווסזכן 06 , התגת סז .6281 10 נ[פגכן ןורח זו6!6 , רחזו ג |[ בזועו 61160תנוכ! עוסת 35 166066 זשת: 1256 שור זוא ו[ 16[ז 56ה6[1תנוכן זפ ;פתסוזז5זס/ אז זז אצ - ח6רח6|כןרתו 8 [וסוטוכ] ו א "1 ז א/ הסוזטכ 121500 50106380 ע616א1361 )0 הסוזג] (ה6רח66ת3[ה6 4.3 5616666 גסוא) א]א1ז 4.2 | .06688088זכן 01 6שחגת 4 זטס חס הוח 0 |[ (60 7 6 / התש5ץ5 8 7-411%, ו[ח צר 1165כןרת 60 (50א1) ו 300 , 1 6תתט701 ,2 15806 , חסוזוהוושכן 7 50 6 1110165 זה טכסכן סרח 66 01 200 אא 1066 )0 ג[זסכ) החסז! רת 60 .5/506005 50/0/4316 09 :6 60מ1]זטס 6זג פחסוסכןס שח ו שורד מה רת טח זג ה0ובז5הסאו א/ [8תסו0ו00 | | 9 > 610606 שר 01 4 ₪6 מו 6מטס) 6 תג | (6ז) )1850( | 4 ו 3 5 0 ו 600-410 310 6 10/0500 ו 11/0000 רשפאמ וא , | 00 620 600-210 0 0-8 ו | | 0 ו 0 - הרו = | א | 0 דא | וי 000 6506700 | | 0-1 5 (00655015זק וג) או ד)/-8ת060 | 716 | 5 + ו ו ו "'=, 0 07ב5 ו ה 2%. 55 55 0 500 רגא :10110 סק 56/02 -1163קק3 [גת6ע56 תג ח68 פז6פט 1.0 ח6%10/ שא 6סו]" תג 36ח1ז 5306 06 3 פחסוז 0 3150 1010ס? (50:0 . הת6ו]ז חששאוס6כ 66| 16100108 00!5ז קטסזשאזסאי 61חג 6בססכ61 04366 -עקס6 631601300 , [והרח 6 6 6 66זכן 306 חש רחטח גכ ]0 016פ שוויך 6 6 ]0 67 16ז חו סתטס) 1 שססופ61ח זגו]ז 6ז0ח 1636 -600 5167065 12560.4 6[ זסת 165ה6גרח סע 11 .60 סק 50 ע[ח6חנו6 זה 6001167 16 )0 עחףּ חס סוה תתס!ה/ זטו! תג טפ וז .611 6356!כן 06100068זכן סכה ה 8 --- -= 8 ה | ]סק טס 3 15 386// הח6ז5ץ5 א[צ 1 56002 ה6זצץ5 ]ץצ 1 7 41 01 ה0וזזח6רח6|כ רו 106% שח:0]וטכ 16 18 15 .265 566הכ-|6זח] זס) 6 630 068גו0סתכן שחוטוס!01) 16[ ה[6ו1] עו 0ז ה או/ק 500 00וז86166 0008ח6רח6ש 6וזם , או/ק / כ86:6 גןזו/ 5 וז וקה 15-12025א ]1-6[16-5161 )0 וזו 560 6 עוסח 60 -6 6ו[ז זס] 816ע50/0 500 110068 .386/ ומשספשפ א]א11 560 60 %ת63010ו1קקא 15-12625א 6]כןוז1טרח ,או/ק /י אא |גחסוזת6חס6 [פוצו ע|+ח6ו6006 תות ]הטוש ,60שגכן ]1 8 חו 665565סתכן רת5566 זרת הסוצח6 וסרח6רח ווה 0 0/הואזסש ₪6 500 5 סק 1.0 הסוו> 160/17 8002 * אזסעתשח 66הזשו[ז15 66תהרתחס)חשכ- ושוג שת ותש )0 שג 106 8 0 606605 ווק רת 60 406 5ת5506 6 66וצסזכן 1.1 הסוצו6 ,6צ1 560 7 36705 6006661005 שתותהוןפ 0 6חוו[6הרח 6חס חס ז6פט שחוצוס!31 , א ג 8 36668 ]011606 36 ע[6ה16הכןפח גת 5 560 .6ח631גרח 016רת6 4 חס שחו16816 566' [6חה חש6ו!6' וס 630016%) 800 וטש 16 זו[ חסוס6תג] בח 0 / ו ; וו 8 000 מ 7" 0 אואש אס פאסוזקס ג[זסצ קנ טסאזאתקס אז[א] )0 6שחג 105 660ח6א6 פהון [3זושו 0 -ז4186רת 16]ז 161006 60 5010/0005 8566 שג חסוג6כן9) 6-2 5308 שחו 60| חוח 0ז טסץ 6!פו 4 זו 111686 .06101668זכן [6זח] עחג חס א]צ7ז 10 50300- שוחו ז6זווקותס-) [8008ז6 80486 זס 80386 5 ,300 ת120500000 121016818 שחו ט[6חו .106ו[6רת 425 חב טסץ שחוטוש 60608סיכן חוגרח סע 6זה ששו -3106708 0 ח5)3010אתס/צ זשפט-816ח51 4 6167 6 168ו0זכן 1716" .רת8506 ז86ג- ו !טרח 8 ע[6ש1 .2610 471866 רחש 085010 ח08 :5/5167 ז56ט-6חחו5 0 ח1250-50300 8 פחזום 12656007 ה6קכ) אזאז 60860!-ץו1 3 סזםו 425 זס 350 6021065 16 ח0ו5630זסצו [ה6ונוכן הזע 6וט-52 ]1 306 06766ו וו [6 הכ הז ופא זששוסכן שחוזטכן רת 60 שחו356ז-וט|טרת 0118 תוס 60 66 הכפה גת) 6 3 6 6 רת 2056 הזחו הח906ע5 א[צז-005כ 5516 18 500 :57516 זספט-!!טחז 2 ץ 386/ 02 .106% , הסוזגת6קכ) גח 6 הזח53 6וןיך ופטחו 616 15 7/5386 המ6זפע5 ]אוש -6כן0 161-6358108 בת 86ג-1ם] רת 503001870 רת 167060 זס) הח6ספץ5 שחו -0-]..]..].].]..[[''[-'---- זר ררוס 6 רודו[ [6רוג [הרוגבררו= ד" 1% +ד ד ה ז (50אז) = 45-תה6ם/-ה הוססו (1306) | |אה-תהפם/-תם זס (50ז) = פא-תהאד-0 אפ | (ג1) = |או-תהאדע-הם זס | (1650) = 5א-תהעדש-0 | (גז) | חזוו-תהצדש-ת0 זס (650ז) = ₪15-תא0-03 וס )| וה-תהא03-הם זס -9הונל- ו 0 (50ז) = ₪55-תהתקש-0 הוסשו | )= חוו-תהוקט-הם זס 5זפזהוזק זס] 250 זפעז050שם !וס זו 121816315 05 250 ז6/ת06:כ1 שור זס) 0₪5וז66תת60 66נוטסתכן 0: ז6/ת56 אזסאסשח חסוזופס?] .5ז6זהוזכן [6![גתגכן תג [56714 !פס א/.1 ז6חז6ו[ז 060ח6זא6 תג חס 6ז6הטוץחגּ :6066 חה6 ת6זתותכן 06ז וגאו 6[ זרת 60 ,3665ח6סח/ [6|[התגקן סצוך * 5 61866 תו [6|[התבכן 0668זכן8ז3כ1 .6זטחורח זשקן 65חו1 2,000 0ז קט )0 506605 זה סז ,618חחגו[6 115252 פטסחסז[6תץ35 וטס .9.680 :3 סא ז6ז0 506 ,19.2165 0ז קט זג [70 60 רח0016רח 586556%סכן זתסכן 16שַח81 ג חס [חורחז6 3 16תגו| ח63 ,0651160 ]1 ,חב .ץ!חס 6חו1 15[ 36 1660668 16[ ,1212656688 זשזס 1.166 136[ 16[ז |זוער 610066ח1 דט 5 [8חנרחז6: פוסטתוצו-א 200 1-1/ ושח שו[יך 0 5 חס ש"ד . 12117818 עפ 60זתסקקט5 -אזסע עחג רחסז) 104060 6ב [הורתח6 גוז ע 6[ שחו![564ח1 עכ ע[01/6תז6ז1ה זס ה0וז3ז5 שחוז653ח1ז ת4 0פחס 50/00/886 ז6/ת56 זגק זס) 616וזז3 11171141 06ז 566) .6ת1ו[6ה רת (.668וזכן 361 פזשכרתגות -305ז שו!ז 3 16.0/10 ₪86 68 200 1 יד שויך 616 ה 5667 16[ ה66ש6כ] [060שסזכן זזסקן ץחב ו[זנעו זו ₪56 0 51216פסכן 6זס)6זשגו 25 ז1 .ש00%תוו- א זחסקןקו5 זהו|ז ת10זגז5אזסע 05 65 קַת!ז66תת0ס6 01 עגע 6)6160תקן שו על 15 זפסו] 15א זס 11118 [גזוקוכ עחג סז שתנזזול .זשת56 | תורת67 ז6/ת1(20%6 0/8 056 עמג החסז) 104060 300 זשתזשו[ז: 6 חס 6 11656 ,051 1036 15א / זס א 11 חס 361106 תג 0ז 661תת60 0 %ז56ג עוס][ב 0 68ת36[11רח 11056 .>תסעת6ח זג [1069 שו[ 6 שכנתת6זה! תו ת6006000ז 4 התסז) 6601 1 ורתז16" 4168/ [1.068 106 /0 6פט ה[שטסתוןף -01ח66 660532|6ו1 8 15 1118 ;[060פסתכן (ד1./4) -1.41 חס זטסץ !וט 0+ פוש טוסץ 11 עעס 60 שת וזכן [8ז1211 ,415 תורתז6] 0+ 3000000 1 6 4150 64 6466זחו 6םג[ [564 4 ]וצ 5 17108 .566 [4 תורש 8 0 [6616ת 60 שחוס[41 , 1.47 86ז66ז" חופנ 60ש36[16 [ח 67 3 50 ז66הת60 0 1058[ 16כן1ז !רת [4ח1רתז6] [8ז101כ1 .56166 זת ותכן [23566)]-ז56/6 6[ תג 610066 11660665 136[ עוסת פזשעת56 5 זוא 6018 3 ע[חס 50 ,26 6%8כן 36 הק 1116 .קתותתטת ותטו[ז 266 0ז 6תוט16 1ח366ן30 16[ חו תשסו[5 6זה 660 קגרת טסץ .6[5תגקן 166זכן זאו ]0 6חגז 5306 16[ 0167 תשית36א זא 16 ז גר ז6קן זגו ,ז6רש8 [4 תורתת6ז 8 [גזושוכ] 45 3 ה ,415 רתח 6זסרתשז 01 6066110 תסא6!כן1ז|גורת ותו (50א)- 85-תהותשש-ת ופט | ( ד ה-א זס | /וחס 5/5165 א.3/ זס1 6פזוטס6ה (1650) פוו-תתקטע-0 יי (1309) ווז-תתקטע- זס | קן/ק)ך וס .(משז 5 א ל/ יז וש 4 רחסת] 1036166 18 6זה 50/0 1115 ,ות 56 זה וז 6חור6רח 1:8 11:17 1 566106 [ושוכ] [1063 3 הוצ) 66כה]ופצה 15 זוא 66זטס5 2 שחוזה חכ גו[ סז הפוצר טסץ )1 (ץ[חס 011166 0 1367616 [זוש1כ1- חסם ב זס) 621110165 ]ח66כן 1051[ 12181131 זטו[זס סח |זגאו -- (זשכרחטת גכ שר 5ו 1א צ-49 א שט-28)) הג 6זהזט )רת 0+ שחנהפנער פזשפט ,31| גרח ופ 4 10 ז6/ת56פחות? 23560 126-066 שחופפוא6 6 טכ 50 660 [[נצו זה6ותהסזות6 ?6/1 חו 1166066 זה6ו1-) 0חה 11055 1.030 שג[ הפסכ 16 .11% הרת 1416זכןסזככג ₪06 60 תסוו 40 ג / -7/?.49-.1) 416 תש ותטח חגקן 6666 3 ה-49 ]אע ש-.1) 6 חג6 וסץ השונ[ חן פעגאו סצתז שזה שזשו1 120166 8 12111 ]0 6 הגטס רת טסל .תח ות?] [23566]-זכן 10515670 5 זוא ז6ת56זחוז?] ₪ח(150א6 חא שזגוןצ חו) 50/0916 זה6[:6 +6ם-121:6 שת ופ 65ת0111 רת 36 111%1 זשג[ 0‏ ה6רתתסזויחש 1315 זשיתש5זחות? 16[ 60 פססן זתוזכן זו6ו[ז 5606 63 (חנו[6גרח 177618( 6-1ח-121:0 8 גו קזחתל[ 8 06016316 תב6 וסץ ,ע|ששוזהתז6ו1, ו 46668 306 6/1 1 שחו 6376 ומרת 60 10 0 111 )0 שובי ג החסז) ע[₪1660 .ץח 5506008 6 ת96זחות? 17/]-) [" םג 6ם-1250 שמ וס ו תשש שסם שצגנ] 1117181 זס) זה6:[) .0 א וזש 5 ז566זתו?] 3 מג זה65106ז 66ה6[1126פה: שור" 6 וזקסזקכג םג התסז) קט-ז6אוסכן 81 100060 ח65106 50/0816 -ז1105 12086" 6 הפוא 1305 ונאו 610060 15 6זהאוז/50 1315ז זס) 66ח66ו1 ג ם] .6זב1גה ז56/6זח/ז?[ 416וזקסזקקג שו[ 5 50/0016 136 , חש רת חסזניה6 6ח-0כ1 4 15// 666 בח5)6ק8 15( 7 4 נחסת) 104060 + רו ה .000033 ב 2%. 5 56 וי 0 זפעטז05056 ו 65 | ש ₪ כס ₪ 4 = - 2 4 -| 0 - (=/ = |( 20 5 וק 8 וז ה שווקס | / , ₪ / / | 3 ות חסו05181ס אואע אוחדוט ו ו ו ה | 0 חב 5 5פסועסזס חסו1סת חס אוד 5/0/1ו// סא זס 1051 1/5 8 זס! 030000165 שחוטושסזכן 15 ע6א 1116 .111016%כגכה> 5 צ1 6שבה 0 [₪08 62 6רתוזכן 8 --- זו[ וא16] 66688 .0660 אד 15/1 6גןז וו | רתח16 6ז0רח146 זשה[>1 שה" הוקס! 016רח6 ב [115כ65131 60 ז6פ 'אוס411 זט ,715 0ז הח6ז5ע5 141 ] 3 התסז! 565500 >סערז6ח /41!0 8150 11115 .הפחשע 166 0 56/68 [3ח ורתז6ז 612/17 1 14 6066166 .רח506ע5 15( 7 6[ 466655 ע]61/667 זו פצוס!41 עשס!סחו[66 כח566ע5 1116 אזסצס6א1 58 018660 60 118688 ה00ז8ז5>זסעט 6!כןוז טר 5 תגז' 18ג77 .15 7 חס 7651065 זר 618 [06ח 1118 136 15 5131 ₪814 6)סרחשת סק רת 60 155צ1 121616418 ת6|6זכן פז6פגו עתגרח 6זסרח 45 [[6ע 48 ,4066 רתס ת6כן זסות6ק 5 0116 -11170 סרח גו[ ,63001168] 6 5660 16 ואש1 .68 זכ 155 א[ גכ 86 שחוהוח3זטסזק שו[ ₪5 ותכ] 100671366 שח ורתרתגזשסזק 6ון"ך" 5סו0ג6ו[ככה תעוס זטסץץ כן6|0ש06 60 ז6צוסקן 1 פחסוסקס 1116 .זשפט 6[ ,וסץ 0 6%גכ -א1צ11 זס ,חונ רתגזקסזכ 2102) 15-5016א 00 16 תור רהוט סתכן 506%665 516 מ6ז1206105// 3 חו 65סח 6]!כןז[טוח חס 6שוז6ה % וחב ץזו!וכג[ובצה הזג0 [טנו! שתותש!)ס שחו ט[6ו) וק 60 התשע ₪16 א1אז ה0וזגזזס או 0ם (111כ גכ רת ס6 563616 111 זשר[דוו) |[גע שת ועוס|51136 6בחט[ס/ .>)וחשו[6 1-0-) חס ]וכה[ וגה 61368 161656 .5516005 61115667 שפוטזסט0 עז/!בחסו!6הט-] אז 15/1 0ז זחשרת616 זטס) זג שזשוךר :וז חס ) ז הג 16‏ קין * זכ [4תורחז6) 6ז0רח6ז 4 זשח161" * 56/6 (מ5506 1116 אזסאסשא שו ,פא * .1016166 שח גרתרתגתקסזק שור * 0 עו 7ח01166 סע 6|וטסזכן פאז 300 1 5 , רת6ז5ע5 15/ 16[ תס ז6|2 66655 16106 .%ז6פג 0ם עשו1 8611 666תגג[ח6 שמותש1ו0 זטע0 56881005 מושס| 600067 0ז ת6פט פצוס!]ה 6 ז6רתבתגתטסת?] 1116 .זס%ז6ת שו[ בתסםפגט6 שתוכס[6ש16 500 0 65007618 פאוס[1ג .601161 תרח --- 1008ז116ככןג: קז ץ|63ו5עהכן [060פסת?] ז5)6תגתד 1116 שג 6[ ה66אז6 ע11 ה0וז66תו61וכן 631 6)פתגתז 6 / .פזה6ותתסזוית6 1צ11 1 תג 15 ע00010₪[ז6כת 155 א 136 ז6)6תכן פז6פטו קחגרת סח 60 1130 השמ תסתושמ6 םג 601 15 1 (65 2050) 0/0055 4.100 :1919118108 ודשיפן5 יטטס 5 66660 + 1 ז/5]א שי פא דא פדאת]אאסאנטאת "'"אזצאנז טאאא בח 15 וס ₪56 56זכה6זח6 זטוסץ 065 -ז69ח1 זטסע 2765606 ?5רת6ז5ע5 א או ז ח66ש6] ₪6 0זכ] 3 שחו0!נטפ עפ הפסכ תו זח6ות .חסוז66תת0כ) 1117181 15/1 / 16 הזוע בשו[ 6066 16411005חנוותרת60 ק1/ק ד 0 6 568 0067 111% 36 15א/ר .5 0 5 506 566 פא 9 0 206655 ]11 6116015 6518000סע 6 א1אז 100% 300 ,016% 0313 15א/ר רת 60 רת6ז55 8ז0/16 122010601 1735/67 6[ון 9 רה 35 466655 116 [1-611766/008כן .5 10 41670811/6 [000ז0כן [104תת16 056רת6ע 65ח161" 9 66 רתתס)ח6כן 10 5678 211005 אז1א פה 15א/ ח66שת6 56351005 5/5160. שכן121:02 .+וסכןקןט5 121626 10610065 | 6 6 )0 00וז18ח6רה6!כוחו 315זוקוכ1 15 0 ) 0 תס6צ) 4655 0110 11/4 1[ 127066616 1%600016 (רת6ז5/5 .1666 0 טסע 5וס!41 1167/4066 ז6רתרתה יקס 9 -1[כ2ן8 65:02 ₪ח01ק6610 הועשט 5 שחהופט 10013 611005 1 5 זו 001 01 +85 פחך 5 )0 ז65 6ו[ז ₪6 0ז עגפו 4 פשזטו[ז שסצ1 תג זשצוסכן 16[ 6חגכןא6 806 . . . א]צ11 טמג -רת60 בחזן 3 זוא 12568 .ו[646 ]0 / 6871110 6 63 שח ואזסע6ח 16-7/17" סז זת6וחזורת שו[ז 11147 63100165) [ט6צסכן 06[ ]0 6 הזתהש61ג .016 ח0נז66תח0) א 1778 15/1 [060ז0זכן 1305167 15116 ג[זספ שוזגתסכף 160 (6ח161) זתסקכןוו5 [המ רתז16 6זסרת6ן , (ק]) בת36ץ 06 ,1:5 צ1) בת5/%06 13116 אתסעוסשצן חב 6600 1 01 ותבו[ 16 וא16 שג 01168 -רתגתעסזכן 4 .100[010016[ז6רת 5616 סעוז 0 6610 0 שו פעו41[0 66ג1ז6זחו שרח רח6ז5/5 קת וסגת6קס זו06 שחו הנכת חסוז63ו!קק .4016ט[ג שזסרת ח6ש6 זה6ותזצשטתו 5 זווסץ ]ואו שוסזף 1031 85זוו)03] 0 6600 00) א 17 5/1]א שי שג ,16 1186 561665 005 בח טרח 60 5 )0 65[חסאו 561866 ק[[הטופטו 06[ מסשז6! -הסזות6 ז6ת96 3 שח וזהשז6 עכ , א[ 1 ג שו[ 1606א6 חג6 וסץ שוסצ1 .15 / חס זתשו נה '1130211:0בוג 36 61401107 666מהו1ח> ח0וזגס)זסאו 155 צ1 0ז 55065 ז6ספוו| את 0 6 60 זג אוז/50 ז56/6 1415 176 -%זחשנ1> 1900 9( יב ו ו ב בי .ו ₪ 4 .1000%5ש-1256 161866 זסת 0065 10716א/250) -ז106 01567 [20163ז 606 6ת660 [!נע )1001 05 6ת1ט-156 6 04 +ה6ח סק רת 60 366 פאס תוש-120 ,111 +0 10506960 +ה6רתהסזוטת6 6606 1 .6866זחו שפנו א זח6ת צשוס 6תוע-06 1 606 חזתז1שי /ז10א/57) 0 ץג 16כרח51 8 10665ש0זכן זה6רת 610 חב 00ו37?ה656כן ה0ו1630]קק3 619161126ת4ז5 .130108035 |121016 ||3 861085 ח10ז36ז6זח1 ]ת6זתט6 זטסע 65/ת656זק 8150 252/810001) 6 שחוח1גת) תג 50/0016 הו 65ה6וחז65שה1 301 סק 0163636 6 שחוח6עו61 5631300110 300 ,ו011ז6קסז6זחו .43114016 6301005ו]קקקא ו 2005 1 65/-100א65 6 חב 18 50/0/9416 15( /-0ק0ז12656 ,הרת תסת1שה6 בת506ע5 שח וזגז6קס 5זא ער 3 4[]30000ז5ח1 בת506ע5 1160כןרת 51 ₪ חוח16)ס ח066 אוסת 135] ז] .+ח6רח6ה הגרח ות556 (1. [ ) תסופז6ץ 566000 18 הו 640660 תשק 3 35 [6ז6עו61 18 +1 זרת 60 תס בת5/506 15 7 6-105681160זכן רח506ע5 ₪ח1ז3ת6כ2) 715 ₪106 6[006%חו 6חם (5.3/) 50/0/4816 1006 6ח: ז6ח-1250 ,(5.3) 1חה (5. 5 /) 50/0416 ז506גו|6 א 50/00/4165 ₪56-6356-01" 15 /-ן0ז12656 .סכר 60 בת5506 5 זוא 66/4רח 316 ]א02ג[-כ6-1 6[ חס 1610660 10-0660800 זס) ה000גה6נט606 35 |[ 506 ז6זח וז )56 א/ ,פשזסצ1 א// טסץ [41. .56/1666 1116 60סטכותז5וכ1 א/ תה .רח6ו]ז 604016 60 ע6א 116666 616 15 666ח 8 0זחס 15 /-2ן1263%60 [[568ת! עוסח 64 טסצ [אכ0ת-כ) זטסץ קט שתו66] ,015% 6זגו! [1063 .165 ת06[16 07) 1/6 בי 50/16 ח6ככ) 6וןט 8 וזא /25) חג זס) ה0ו56610630 (" 251)) 8 חסוז הטוס 8 306 61466סח/ ז6פג [6ו1[כןהי השס שחורת וח גת 02??] חסוז63ו]ככן /. [580618666 (21 /) 6366זח ] ,05071008 ]0 ₪568 42165ח6 " )וזסזא 4 306 486 0 65 חב ,68רחגח והרח סושהו[6 306 3066ה6ככןה ח56166 6ח60051506 בח506ע5 עח3 חס שהותחות 5ח0ו630ו1כקה זס! רח6זפע5 ע0ת1/ 6 16[ סקט 630 ג[6ו עו .3 1616356 , 1 1 הסוצת6 זס) )251/1100) 6סנטסתכן הגס [סושוכ] ,063 -חסתוצת6> ]א 1/א17781 1 תג 15א שו 66וטסתכ |]1צו [18168כ1 , ח0וםו400 ח1 .זח6רח -15/ 07 640301110165 (פ6/ת56) ע615013 ]10 1005 גו 120-1605 121016818 01 5זח6חסכן רחס ) 6 עמ 56166060 שז6עו ,11 זא 681160 ,6806זח1 6 ]0 6016 306 הסוסג 6חגוס] 6 5 5כ) חורה וח 08-ל חסו630ו1סכן4/ /25/₪104) וק רתס6 6[ .(1 4/) 11671966 ץססתו[66) 257/010711) 6חה פצוסם )כ ו 100 10010 306תש6זח: 60 [121₪168 16%ח6 4 35 +ה6ותחסתושח: ק1265%00 צאוסמו)טכן 1660 36 303 ]אצ )אי 65 ]066 ץ[[החז6סחו 418זושוכ1 18 15 1 6 סקט 15 15 .רח6ז55 שת וזג6קס 0056 בחסז] --- ₪6חגת ח6זנוכן 60 %// 6זוזח6 16[ הס 4 30686] 16[ז 60 תסוז8ז5אזסצ 8811656 116 ]| 6.211 8041163 6ו[) חס 131037165 .6ח66 חס 160110 זס מסופו6טתס6 עחג )טסון|וצ חטוז ]0 6חום 611656 ח1 .88ח6ע 66וץ [806 3065[ 6רןז 6וז טסץ 21968 815 ,6306 פוסטחוזחס6 זטסץ עס[כן606 6חג עס|כ06 60 ש116ווא6 ]טפ 0 6חור[6הרת 01 5126 עחג חס פהסוזה6ו]קכה 60 שן) 6605 685חופטכ שחוסש-חס וטסץ (!116140156ז0 806 ג 1616560 ח66כ] עוסח הו[ 5.4 חסוצז6/ 15 / 5 צשושח זחגוסכןרת! [בזשש56 10610065 -:10610106 ו[6ור עו 1 1211856 500601 6בתט!ס/י פ]א/ר 6 65 ]] 12[1856 שת ושוס51180 6רתט!ס/ ]א שי 125% |81 0 1110165 6823 שתוש5[1300% 6רחט|ס 6 .606 [ה6ו5ץו[כן 53036 6ו[ף שחוטגו[ 5א018 1 | ,4020618 [1068 זס] זהסקקופ 10610665 א/ עחה חס 0641665 018% 5668(‏ ]) 6 .56/68 156-2/ 467055 306 6 טכן וח 60 וח306ץ5 51816 3 חס שהוצו51300 סקט 11 -ז1016 6ז16[ע הח6ז5ע5 ז6[516א// 8 זס 0 6377160 18 הג רת רת 60 ז665%0סק אסשת ,(6-1) 16600066 ז6)טכן וח 60 ה בה506ע5 |[רח5 [18168כ1 ,([צ1) 667הת660זחו 660 חו-6אורח ,(12551) 066% ח60ז6סח1 חשו[ז )"1 .ז6חח6ו[פ:1 6116 זס , סוט ח 60 6 6ו[) חו 81181216 ה 6זה 18ר[ז ]0 61660115 1 קדצ 5 176 10 וטול וכ +א\ 0חג 9000 או וס) זוסקקט ‏ 6 טק ות 00) 3000 !ןכ 6 שהוזתשקס 2856 16[ז 6|6וטסתכן 56701668 רת006)כן .0536710008 0156712060 זס] סכןכ 5 רח506ע5 בת5506 1867 21156 רת 60 56/1665 רח123606 6וויך 56665 60 הטרח רת 60 ,56701665 סקופ 861668 111686 .861068 ק הו טסן 60051500 668 התה 6הו1ז [06060זכן ח0ו5460הגתש 66 611567120 01 חסו)טס6א6 5 6 חס 00%וז68ו1כןכן8 ₪ח/06685זקן .5/5060 שח וזשכ ה =אאסודוסאד | 0 / 5 08 606 ו ₪067 3065ופאצ| וי יי 7 ו 5-//096- 5- 0-00 /ה-/004- !0 /-0053%- !0 -8₪%/- 0 86 | 5 | 6 0-7 0! -0094/- 6 /0145-8- 01 5 1-5 15 | /1-00185-8 ן 0-0 0 1/5 20-30 0565 01 -00145-8% ץ00185-8- 01 000506 0565 סזווחווח!-30 115 955 0-0 56 000 !53 חואו 60 | 05 000 105 תו וש | -004/5- 01 0 | אא-01-00505 סוס ו .1 /-009/5- 0 6 וו" סו חש 606 | 01-/80/5- 72 83 00955 0-00 5 01 -004/8- 0-05 01-880- 5 פוא 85 1-8 5 5 1-16 5 5 80!ווחווח פו 56% 200 !5 תוחא 16003 פס תו 0 | | חסווסחט וש" 6006 508 זסופטוסא ג | 5 8 0 2 וחסז] 5 8 בוו וזח( סו 16 סז | טוט ו טתז 008 | 06 ופוסו | 5 10-20 05058 105 20-40 55 8 56 000 !51 ת!וו 1600 6 000 זמ | תו 10/8 8 חסווסתטי וו 606 8 2% ((58 סס0 |/57) 5 00ג%50/ 3261 %/ 020 עסו פמסטקס 6]א 1 בוו בו יְ (551 00 !/5713) 5-/095- 3 8 0 0600005 הזיאו 5 (|58 000 פַסָז3 ]) 5 0 96-5- מ /%6-2- 5 א (5/ חו 066ט!סחו) -תת4סס- וס 8 א/- 060 | (15 חו 10086סחו) ה-00ס- 0% 8 וס סו 0 ומחסס | צ (5/ ו 10066חו) א-המהט/- ו0 8 סומ | וו סו 7 005 0-08 00 תא 5 1 08 8 5 5 /-49640- 01 בו (5/ ו 0ס סח ) 0-0 0 1 (105/ ח: 101660 מ-0090- 0 תוס סו = חש | 2 (15/ חו 1000060 ה-90/0/- 0 506 זסומנוסעת/ 4" 5 החנ סו 40 חס 0092-ו מ וע סט ₪0 06076 א 1602 8 | (56 000 !50 05 8 050005 תו 5 | 55 000 ַסְּ2]) 0-05 0 0 3200 חסווגפאת/ זס!. | (58 000 |גוח5) 0-05 מ הי פוש | 1 (00658 מ 0-05 :0 520 הסומ זכ | ח 06-5-/0 מ-4960- 01 יאו | (%5/ חו 66סטוסחו) ה-0040- ו0 8 א/-6ת60 (5 חו 1010086 -00940- 8 סוס סנו 606 (5// חו 10066סחו) -0 הפש 01 8 ו 6 | 3 - , 5-ו : /00117-8%- 5 1-5 5 0 0-00 1-4 5 | 0-01 005 5-10 פוא | 0-00 58 00078 510-1506000 | ב 05 1-16 105 יי 5 ווחזיוח 105 0-65 5 000 [וגוח5 תליא 1/0 0 0-5 הח ו ו == | /8-ק001- 01 חק 055 (שלרהווח16-0 15 | 5 06 5 תוא בש | 0-05 000 סג | תזאוי 11603 -01-0057 | ה 0-98 ן 27 אדפ צ5 ₪55 0 | - 8 ₪ ל | 7 ל ב 5 0% שר בו 4. 5' 5]/א 067 [81 חס 10610060 886 11660668 6]א --1 - רזועו 6036 42456/67%// .6655018סתכן א// 01 ]131 0 16 5 6 6 6 85) 11660665 6 6|שח81 זסמ וח בק וטא בק 6 ב[ז1ע ,)חס 56/68 6זגוכןר60 זס זה וזכ 0 67 הרת רת5/506 16[ זס] 660 [066851008 | 5 6וםאסווק םת | 095/8-5-/0 4 0 חסוובו5א/ : /(ה-005/9-/0 3 זי הזעו 606 35ת566ע5 4% ז6וזכ) .(םו שסן 0-8 חי" 0 | ץא6 516 ;11660668 +60 ז6פו 1)66רח ו[ חגו 0-8 / 00-00 חס 5 זו 6018רת 915 6071666 116 066 0 18 זזגכן 02 !13616 זטסץ זס! 0-8 8 ,0 .53200/ ,5/ ,2000 5 0-05 . ,1 , 1/2000 .5/0 8 ו 0-0 0 2 00 0 ו ]66 16[ז 366 16 216356 0 אה .6310 זבה .310 / 6זגוכן רת 60 7/1 6116 431056 ,49911816 8ז1> 1180 636[1 421168 0. 00-00, 606 0-6 4 0-05 03 (ח-7ת0-095 ות-04-001 (0-0955-0 00 0-00 0 0-01 0-50 0-0 ףח |אה-0-0018 רחס ב6ס5ק5 1116 [6בוג: רדפ6זרו] סכ[ !| הטוס | 60008 | 88106 | זפהה 5 | וחע 6 66| זז 1 / 05 1020 |בחסו)תשוח! חסוו006 - ואט -‏ | הווא 03165 5 6 קוחססהו - 5 - וו ז סווסו וקה סח ]סח | / 6005151600 בוג | (8זט!וג! זס אסכ .6.0) | ררה ריר בל בל מ זכ הח6רת 11880056 ספ 6605ח [6ור[ .הסוזק66א6 16[ 18 ע![הט0וצו0ת1 שגו[ש) 126 א חטב[6' 116 561667 גרח ז56 1 שורד חס 106% [164שס] )0 ז6ט רתטת 6ו[ז 0 06/3115 6 זז 01 זכ וחוות 0חה (36%זז 115 6הז 0ו1637]כןכן 16ה רת וז זס! 61 רתשרח רשכ [ ו 0 א | השפצ- 7 5 [ 8 וא/ו = תה | - |ג82ה-ם 7 | תמ אוסטוו | | ] נפתמדם ו 3 זס) זס 63 שחו]|התזטסן 6[ז וס אחו||החזטסן 66זר!ז 76 .תסוזה חוכ רת 60 8 גכ 60 6 3150 6 65[1005רת -ח10ז63ו1קקה ח3 תורזוע חנ התטס) 26 ח63 עחו[|החזטס[ 015 זס) 6שוזק .הח5506 שחנזהז6ק2) עכ א06ה1 2166 6 5 6ו[ז הו 10610066 זסת 15 הסוז3זה6ותנו6סכן 0 6 זפטרת 115[ 1 .567 00₪זגזח>רת 06 )- 6-12 ז6ט רתות הכ -- ע|6זהתהק56 .15/ נע ]נשצשון] (00ו/4 2006) * זסטוזם חַחוקוז51 אפום 0 6606ח ו[6ותצו 5ח0וזה16[קכןה 186[ ז6פוט 5036 (10/566() 316 ז6ו|ש1ר| 3 זג 016 ב 6זותע זס 16960 6 6 015% 56168 "1 זס 3/3 6[שחו 3 מגהז [6ש56 36058 116 16[ ₪ חו[66זכן5 13 .66וטסתכן זשטס שמוזותצו זס ₪ה(630ז 0חה ,פשעוז0 018% -6חז]נורת51 (5ז01|6תםתס6) 615 ח6[)3 [4ת6ש56 6 חג6 ר[ז0וו6ת3כ זשהשור! שור ,ופוס שטףוחו[66ז 3 18 שחוקוזז5 125% .60ע8616 56 50 5ז65ט6ז 1/)2 6|כןוז!גורת %וס![3 ו[6גרע וז 015% [הז36/6 עכ] [4[]6זהכן חו 66600166 6[ ]גג[ 0ז 652056 חו (5ז10116ה60 6חה) 16658 2)/] 6[שח!5 3 35 פעושוש 0000ה6:[ככקה תשרת6|כןרת! זששוזכ1 שתוכוזז5 אפוכ] א 6וויד 1116 .5וח6ז5ע5 815/ זס! שתוקוז5 218%[ ו[6ט5 6[ז 665(טסקכן זששוזכ1 שהוכןוזז5 5%וכ1 את | 5071268668" שרח זט שח 616706 60 עפו]וכוג: % [64ו5ץ1[כן ₪זסרת וס סע 01 [0566כןרח 60 ו[636 וכה 56 10 160ח656זכקשת 406 פ6ע1ז1 -00ט6פכן 510816 34 35 (110168וזגו 15א / 4₪0) 2% א// 16[ ,60060666 8 45/ .6166 | ז005ח|3 0ז זה6זגקפתגז 5( זשצג7כ1 שתוקןוזז5 ,50/06 01900576 חס ;3/6 15א /ר 0 05 8 | | - וסט פחו!!3הזטוס!. 5וו 4 66%6וטסזקן שחו]!3תזטס[ 15אא אג חס 6טוז6[3 , [פוזהשט56 015 עחג זס! וחק6זה: 6 זסח 6606ת 005וז63!קקג זטסצ .₪16 1006460 5 01 56 3486 0 4032066 ע56018[1 זטסר[זו 1866כן 14865 שחו![!ה תתטסן 6ו[ז :1961110 סזתו 6006 ו ש6זחו 318 6זו או 0 [ששת 06[ ".100ז63ו1ככ4 זטסע 58 רתסת) 1165 6148 11/15 016018 9 ץ[[1זחה6זסכן ,6ה60051516הו 36 [תת6זא6 ]0 4160 3 עכ 68005660 300. -4)06 :6110615רת 011167601 66תנך1 9 6006 3060 ,486רתו-261076] ,6שה יחו .שחו[[ההתטסן זוחט :150 תס 4116 11015 |[4 5צסקקְטפ ‏ 6 .6שו16[31 [6חה [66א1006 ,56661191 1 5156 שחנפט 4611/4160 6 .6015 [טח6צוסכן 8 15 עחו[|החזטס[ ₪15 אגא ה 6005151606 01318 6זטפח6 0ז [00 4:6 'א50 5 6[ חס 20560 1660685 01/0878 ששחו 66 130 1466070) בת506ש505 115 0 עזו[נכ4 16[ זשפט 16[ז פ6עוש ז1 .(1668/ת56 רת 10 זס ,116 3 תג 406 265 חגו[6 6[006חו 6צופח6זחו-6רח11 .ע[6ו61705266ז התטוןז 6[ 51066 6669917 זסת 15 אס 16606 6 ההש 4/1116 ]0 50416 66ז)-זסזת6 [מזטסן שו[ שחופט 5 !₪ ₪15 |3 15סקקט5 זס 6[שחו5 תס ₪560 6 םגש שחנ[|חזטס[ 15א1 שחס זס) [6אזגרח 56[ חג6 4/116/ .1165 6!כוז|טרת אס ו ו 5 חמשנ סכ 160 0602 ההשו5 5 061 15 1/ :50110886 משזוטספת 0-7 חת בתכב 6 0 = |תאסווסהה ה :78ב אב1! 6זוטף₪6 .4 5 55 בח 02619 1/5/ :50104386 6פזוטספת ו 005 ו 05 05 1חג 50-00 תו 5 םה וט 29% - ה 0 3455 557 5 .שתושוס!57140 ,07411560ח66 סח , 6זטסוזז5וכ * תג 616365 11 456 ₪ ח50300%1 6בתט!ס/י 3 הו )וח [וזחוש 3105 והרת ]] 1856 .ת6ז5ט[6 56 הו 066ח 63611 חס חסו135 6אי ז6ז6[05א1// 8 חס ₪חושו50400 5דוסקקנו5 6377166 15 ה6410 חור 60 160665507 אסשת , (6-1) ז6600066זח: ז6זטק רת 60 זשצס 15ת5/566 803811 12181081 , (1א1) ז66חח60ז6זח! .1016600066 66א1רח זס (12551) 66 ת60ז6זח1 6 6חג ] 21356 08 056 0ז 6[ופפסק 18 +] 56 116 3 006 536 116 חס ₪תו0 340 ]1 ]| 1356[ 3061 1 1456 אורת 3150 חג6 טס .6רחוז .הח5506 66105767// ₪ הג ₪ ת 53001 וז זט סש [-6 0 111666 15 שת נעוס51190 .14610506 זס בת6ז5ץ5 6[שחו5 8 חס :סכ 5 11 1211356 ₪ ת 518610 6רחט[סש' 15א ‏ -ק-180א [|4 )0 שתנעוס[57146 106/-ז6ז5ט[-) * 546 116ז ₪ תושגר 6115%5 15/4 +ת114כ רת ס6 זס הח6ז5ע5 6[שחופ 3 חס 606 |63ופעחכ .רה506ע5 ז6ז5ו[6א// 3 חו 6ז6ו[שעחג 063160[ טקנ 11 12[1456 ₪ ח!ש511360 6רתט[ס/ .61665 1254 [41 04 ₪ הועצ0ס 5730 106ת506ט|6 1150-6008 0 1/0166 זסם 15 11 356 שחוט!6חו 115% 15/4 [31 וזסכקקקט5 זטכ ,015% 567168( %‏ 4]) 12551 [41 ,ח6זכן4614 [1068 58 800 שוכרת 60 %*// עחג חס 61665 .56/6 50-2]א סטוזם 0156 + אה (...666 ,81ה₪) ]| 358 8ַהוַש300ח5 6וחווס פוז ]0 06655זכן 116 15 תח נ/וס51140 6התט[ס/י 546 16[ 01 602165 6[כן1[וובת ₪ ןחובה וברת 8 .68רחגו!סץ 015% 6זסרח 0 סע חס 18 4 116306 665וטסזכן 6378 01 הסוז63ו!קט רח56ע5 1716 .866658 186 35167) 6חג ץ1110כוג| והשה זו 668056 ץ|א6וטף 6זסרח 3-3 [6ח1 8150 68 4 )] .015% 6ח0 חג4[ז 6זטרת ו[56316 68 5 666 06 חס 8115] זס 6667107366% 4 16866]כן ו 63 ₪ תועוס|5[146 שבתט[סט ג[זוצ .6החט[סע שחו!ו3) 6ו[ז 60 זו 60 טמה ץ|חס סקט ע|חס 15( " ,5.4 15א ‏ 6זסו6 סעכ 11115 . ₪ תוצוס[51136 6הט[סש 1 56בו[ -6006701 1186 ש תחופ שחוע 51440 667411560 1 1211956 .115% 125/4 16כוז3קרחס6 ו|זוצר פזש| סכ () 66 )כ כעתגכאד 1 זכ תצדד שתוזסשז6ח 5300370 1211418 15 65ח-): 5וחת13010כן [18183כ1 |[ שחוזששס6 , 6סתק 6 1106 .61 טכ רת 6-0 [165008 56166660 שחהּ -1063 [5163שתכן 106ז 01 שתהעטג 26 0 660 זסת 1065 36 405 רת רת 60 53336 06[פ ;6חור[6הכת עחג ]0 חסוז .0 6ת 16-46 תג [1063 סכ זס) 560 זט 0ז ע[[1649רתה תע 17106 165וסז-6ז ז6ת>):כן 16[ [666ת זסת 1065 חב ,פחסוז)ת60 אזסשס6ה .1 3כן 31116 01 (66 השח וגרח זס) 5661037000 -ז10%6% זה6רתכןונו6 [הזוכן63 שוש 4110895 8ורךך 4 נ[+ועו אזסשז6ח 16[ז 10 40060 26 10 >זהשרח .סע 106 תו 66השר תג , 601 01 התטרתוחורת .1616 סז 01 06 חנ 600065 66ח-)מכן (חסנס6תט/ |[ 45 תשיסת6 4150) שתוזטס 1 ג שחוזטסז 316זז 66ועסתכן 005 ח6רת6!כןרח ו 316 [1068 8 2641101 חס 14565 345661 56סקן שמוזטס-מסצ ;גת רתס6 ז6ג) אזסאס6ח 6ושסזכן פתסנפזשע (-₪0616 6ת6 45 תשוסח> 4150) ו[506) הסוז66תת60 >תסעס6ת [63ו5ץהכן שחס זס1 0641 655[ זג) 56 300 ,חס (ז6חזשו[ז הג 0 35 .1650017668 6115% 5 שתו[₪106 1106 ?666ת טסץ 60 שחס שוח %זסשוז6ת [5164ע(כן סא גו[ טסץ 11 1091 שחס 45 ([5006) 0665507זכן זטוסץ חס %חסנז66חתס6 סחסזר[6תץ5 4 חס שחס 306 ,ז6חז6ר[ז:1 תג 0ז 0 טס , (6תנר[6גרת זשח-12:0 זשו[זסחה 0ז 6מ:1 .תסופז6ע שתוזטסז 6וז וק ו "7 - :| ו וו ה | 0004 6 10005 | ₪ | 7 | - 0008 | ו 0 4 05 15 :50100036 86זוטמט % 50: 5/5 4 05008 6 005 7 ₪ םה בי שי 2% -%-- ג 55 55 21 4 5106 ששו ! שלח פסיעש |/גע אע 5 זסן1 |ב1זסק +6חז9זה! ג 56 0+ טסץ 4[[005 0:41 ז6תז6זח] 6" 4 1200066 הו זה6רתז65טח! שחוז15א6 -36: [0060זכ 6.0/17 1 63 0ף 6חג!כ 6316 5 [|6עג) 60 731116 <]1/], 6 [ 118 רתזשכן פורוך .600% 163/ 166/ [60/6025ח-250] 8 50/46 11056 1.046 031 ז6תז6זח1 6 0 אס [3 0 ז6ת67זח] חב 0405]תעוס) אא 0 ותרות 60 זטסץ זס] 015 360166 .0 זת3ו!ק ות 60 6.0/17 1 ז6גןז0 זס (50א1) | 85-ה 0-5 גוססו הז ה56ם 565 24566-/ 5% 0ז 6671005תח60 566731 :6 111656 .1]816גצב 6זה א15/5 * - 636 4 6/5ח6כ * 3-07 /29306) ג א6/5ח * 5 60ח-1200 5 |4זוטוכ] 01 613115 ז6וחט 7 |01] שו חו התטס) 56 630 5ז6טססזק .31616 207717721471701110725 ) 5נז 6 שחש 6ח-126 עחג אוס[41 משזטסז-6ט כ 0ז 6חוו6גרח (15-12025א זס א] 11 1 , 5א) פטסחסז6ח 35 3 גוצ 66 חג ססחס אחון 6 6 הנוח זג .60660 [בחורתז6ז .2610 660וטסזק (00שסח) = הה-9ת1שש-₪1 1/0001 | (50א1) = ₪5-תהנםע-₪8 אוססו (108) = וווו-תהנם/-00 וס (50א1) | ₪5-0612צ-02 | אוססו )| |אה-הה66צ+-הם זס (60) = 5א-תהפוץ-הס וספ | | )= |חוו-תהאוש-ה0 זס 0 אואע זא ]0 6פחג 815זושוכ1 חס 0 סגו חס טס 6 חג6 201063 שחואזס 160 .0 486 0 1 60/8 56247016 8 זס) 660ח 6חז 66ח6ה1 :1 6זסרת ]0 6תס חס 108066 6 - הוסטו הזוז-תתהוש-תף זס 0 )1306( -49 /1/-.91)) 50/0916 1115 זס) 1166066 שו" -310 25700767 א 6 השועו 6160חטכ 18 ( 4 / רת0ז) ת6%6) 66655917 15 656זטכן סח 50 ,6זהעו 2316 6ז 10 466658/ .(10568] 1086 6|כןו6]וורח -25 א 1116 566 1 א וחסז) 1% 5 13% 5 6 -ז0ק 25 16[ 18 611061 תסוז66ת ת60 זשו|זסת / 0 56סכן טכן הוהרח 16[ז ו[שטסוןם ,אס 481-2000 1 3 ]0 86 416ח6 סס 15 115 זסי] .06)גתז 26.25 שח1 64 זס) 6מסט 6% 6 חו זח6רת)63שחו שח ו80וא6 חג |ז1צו 60216 5 1116 פ/צוס!41 6015 ,126-061 עכ] ₪566 זחגוק תוסכ 011016761 ה66/ס6כ] 6377160 26 60 41116 -%פ0עז6ח 3163 66וע שח וז8וא6 16[ חס 38 1 הי 0 | (1650) | 5וו-הטט-חם - גוסשוו | (1306) |חוו-הההט/-08 זס 0 ז6)ט0ז25; 8 08)) אזס ו 5 ) אס שא 163 ג 6 5 אא 600 פד 5ג1 1מידו6וס 1 טוחה פזסטוזם 6סוט6ם אע 00116 60 3611106 06 רח0ז) 660 הס ) 6 07] ,15 ח0וז1063 606 +ה6ז0106 ה -חץ8 [8זושוכ] 3 שחופג 660ש6ו6[1ה ,)זהכן זפסרח רח5)6ע5 15 זטסץ 60 [016% ז66כןה/86 פגוסחסזר[6 6[ף 11 ,15( )0 16160565 פטסוטשזק 6או1ח1 ז סקס פסחסזר[6ח ע5 501611 זס) פזשטו0 6166 חסוזקקס 11660560 ע[6זהזהכן56 3 חס |6|66ושסתכן זה 6 אזסעס6צ1 4763/ 106/ א/ 6חז -- פשעןזכן 5 תג זוא 15ו[ז וטוספה חסוזהותזס)הו ז6ו|זזגו ץכ זס 29.64 521 חס 411116 15 זח6זחס6 זס) 66060 גכ 176 .1250201666 שהועחוז :6 686 גוכן (00655085זק |!3) | תת-9השתע-01 0606ו | (50אז) 5ו-תתשותע-חם | גוספוש | (06ד) | מזהו-תה/תע-ח0 זס 05 25.א 6צגו] אזסעוז6ח 25. א חג 0ז 005וז66חחס) 1 את שחופט 60ש6וו[36 ח66כ ץ411חסום:0ז -חץ5 6זהוזכןסתככןה חג ו[סוצ הסוז6הטןחס6 ו -600 6חס ע1[ח60 .הסוזקס 6זהעו1גו! פטוסחסזו|6 5 אזסעז6צ1 5/1660 2646 16[ 0ם הסוז66ח ]0 156 6א גרח 630 65ה1ר[6הרת גת זאש ;66060 שוחה בחסז) 466688/ .125.1 א// שחופט אחון וכה 11115 .אזסעז6ח 61ח-1:6כ1 53036 16[ הס 0660זכן 161016 300 10631 ו[זסט זס! 25707 א חה ₪6 630 טסץ ש[6צוזהחז6|/ [06] 6706%ז:1 חב 50 6618הת0ס6 ו[6ו[צצ ,אס 8 ז0) 66ח6|!16זחו 116 .68016 אזסעוו6ה הסה קט-זטצוסקן חס 10| א// 3 וחסז) 108060 18 וב 50/8 פחסווק0 3270 ,055-550 4 | מאשאש (%50ז) = 5ה-תהפ/ע-תם גוספוא | (09ג1) | וו₪-תה9//-תף זס ן )1650(‏ 5א-תה!חדע-מ 0‏ הוסוו (09ג1) | חחוו-תתודט-חם זס (50א1) | ₪155-ת68/-מ0 גוססוו (1306) | |זה-תהפסע-ת0 זס (160) = 5-תמטדש-הם 60 )= וז-מתטודט-תם זט (1650) = 5ו-1א08-03 הוס6ו! (06 )| ווו₪-תה0-03% זס ה-5489ש-01 0806 (1650) | פון-תה4פ/-₪2 | גוסו (9ק) = וו-ה44פע-08 זס ה-79חו-/₪ 1/0005 | (650ז) מו-הלחו-תף הוספו! | 106 |ווו-תה דד-תף זט | 7 וי אוספון | [ 0/8937 = 05ומסנו 58 זאו ]0 6שחגת 53006 16[ 067 10566 זא 6]ז זנרתחשכן טכ ,56/65 [חורחז6ז 8[הזוטוכ] 35 - | 3 13 ,15 ורתז6ז 3066ח6ז ]0 ת0ו66 60 תסאשוק וז זם1 250 זסעז050שם !שס 8 ]הזו וכ] 15 250 ז6ית056כ] שיד זט 66710705 60 106סזכן 60 ז6/ת56 אזסשס6ח סו 05?] .6זהוזכן [6][גתגכן [6ח3 56181 ה[ססט 1.4 ז6תז6ו[ז 060ח6א6 תג חס 6ז6השוץחג :0 600066 680 פזשזת!ותכן 06ז 16 הכן 81216 60 1231820061 סש" * .668 6זתו סו ,615תחגו[6 145232 פטסחסז6חש5ה זטס * .9.680 זג סא 01167 106 ,19.25 0ז קט זה 60 הח006רת 586586%סכן סכ 5116 ג חס [החורתז6: ג 130016 תג6 , 065160 11 ה ,חס 1:06 והז 6 11660665 36[ ,68%/ת11:656 זש[זס 1.186 הו[ 36 ב[זנו 61₪066תג 5 667 תס 6[5או5 0ז 166215 אג שיד זז 4163000 50/16 3 15 (25)ד:1 ) [6אופ זטס[60 60ח! 116 1466215 8 140518665 0 15 זסט0זכן 1105 0 56 הרת וזכן 1116" .1 רתזס! 3265 זטס[60 01 זטקסטס 6216 5חסוזה6ו[ככה 23560] 466215[ 01 6הותץרת 8 כו תשזחוזכן 65800 זטוס1ס6 1.[250 06 סזחס חס חב' !סוחס 5.95 2 10 55לסכה תות 55 15 1/ :שזמשנתהו] ופזוטסטת (300%9) 0/0025 600 :חפ811זסק0 .(300%0) 0-55/ם 500 :1533118008 5 ) [רו1ררנש 1. [6ר1ג: 6617בו-1 15 5+ תכ 35 5113 1 5 רתח ₪ הוז66תח60 )0 שג 60ת6)6:כן שור כ 5 זפסון א1117181 זס 15 [גזוטוכ] עתג 0+ שתוזזו5 566 [8 הרת ז6/ת122056 014 6פט עס 15 / עה בתסת] 103060 300 ז6חז6[ז: חס 4110 061665 0656 ,ז105[ 16360 א ודד 1 1061 16[ חס 6חונ[46רת עחה 10 ז66תת60 10 זשפט 4163 [1.069 01 ע6ת6/11616 1116 .>זסעז6ת 64זה 1600665 [60סזסתכן (1./417) זהסכן5ת ג" 1166056 3 18 015 ;41116 זקטחז6זחו 6חור[6הרת תוס זטסץ 6!וטכ 0ז הפוצ טסץ 1 עעסוסת 166 .61668 זחגו1כןר60- 1.41 6 הג6 פת6פתותכן [3זושוכ1 ז5סרח 000זו30 מ[ [חורתז16 3 0 החשר[ז שתוז66תתס6 קכ] 53160 זתוסכן ת63 6ו6ט זשזתותכן [64וקס| 6ח(6 תשית%6 :ו[1כ!ג]נהשה 406160 חונטסזכן 066 6[כ !טר 5 ששה סח 5ז56/6 [התורתת6+ [גשוקוכן ב ץ[תס 50 ,6%46הק 6ז זב 16[ מו 10610060 שהותחגת ותש[ ₪67 0ז 6160 15 זו 60(8רת 0 |ההוהוחשד 3270 הו [6וג[צ 60חו 68165 שתו[ 66ושסזכן שסת [גזוקוכן -11) 3270 1א13 561660160 שט[כן מג6 טסץ 16668 (1 מ ורת167 זום1 [10]תס;)6) סרח [זושנכ1 . ([סכ 16[ 60תס אב-60) זו סכ 15 50/0816 הסוז3|נורח15 [3 מ ורתז>1" 6[ שתושוס[[4 ,6810 ז6/ת56 [8חורתח6 6ו[+ חס 6וזהת 4 45 6111067 חטת 0 ז56ט 04560-527% 6 0 ע6א-ז0ג[" 0 זס , [8תורחז6+ |זוקוכן .זח6רתהסזוצח6 11381 שח !אש מסוזק) [מוותז16 3270 (550-ז66 1210 שו 6 זאו 6]60תטכ 5( 1166066 5010416 זט 15 זו הו60ר שו[ !תס :זזה 2% ב- א יב ו"ב 95 70000 שקב ל יוור 5 דצ 55 תס - | יי 0 זפצז050ם 0 ז50|350ם ווח זסד ד 5ווחז6ד ד ]- |-דן 04 || 0 ; ₪ / = /2 ]( 0 כ נש ]=[ ה- הודיי"דו = 2 וע ו / 508 1.030 זט/ת5!חוז/ עו "+הוזק6ם 0 שכן1ז205056 זס) 18118 זםוזק-00 12" שויך חג הגו פז6פט פשוס[ 81‏ שחוזחוז? [6אופ 75 חי זהשוה :16 ץו[ו0ה 6[ מ6זחותק פט[ק 03א11 36 1.210 6 עהרח 5ז66ח1ז?] .116% זכן2050567 זווכזנוס 0ז 565 6ו[) 0ז ק[618667 זס 1086[ 8 60 6066660 רת זכ055671?] זטס[ס-) פ6וצספכן 6331110 פוחיך 4 חב 1.250 זס) 63235111165 זטכןזטוס שח וזק 6[ 6868!כן בחס6 ז6ט0ספכן ו[שגוסזו|זא63ז והי 3 0 16 עחה ע11הטסזגש שחוסתוחכן )0 6331110 זחוזכן- 126 16 16ור[/ תשזהוזכן [גזוקוכן 0 ק הזחו [6או5 0ם זכקוז56ס זס! זוז קס 80660 זטכןזטס 16[ז ג[6זהרח זסת |11או 5]א / 1% עכ 666נשסזכן 6880111165 שוחגו[ס 6 סזכן 64 זו ,ז6ח1ז?1 זכן2056561] 6611641661 66 ז0) שהוזת!זכן זכן1ז205056] 10 366658 ה ו81ח06 חס6 16[ השו[צ זס 106391005 16 ז6זת וזכ [ח0פת6כן 3 )0 60616066 ו 77007 משש וו (50אז) 5-ה הוססוו | | 0] 0ת-ע?קהת-₪ווה‎ = )09( 8 פזנזו] 616 ז566זחוז?] 16[ 01 מסופזש זאשת שו" 6% זז6[שו116 ז[וטכח! 6צגר |[נצו 5016 .]טרח ז1.356[6 הסה רתס) 136 15 66016[ החוש קמס[ שזסרת ג 0 00ו3ת6רת6!כןרתו 15 7 4 )תסוטוחץ5 זחוז 6ו[ז )0 זח6חסק רת 60 זספות6קטפ ז6זחוזל" 6ז 6 שתנטוק 6זט416[1166 זחוזקי 0 זחותק-121:6 .פז6זהוזכן 01 צשכןע6 |81 זס) זהסוט רעפ ו 6 6 [[ו 4.0/ 56/1665 שתופתוז .ובת הג [03ש 6[18 הנעו +6106סזכן 3170010006 +הורוכן 1156 אמקגק אס זו ש6אזדהזק !1 5 :זסזחוזק 66ב וח! 103 ץן[התסוז6תנו! 15 ז6זחוזל 386רת1 1.403 שי ( 038+:.1) ז6זחוז? )561 16[ 0ז זה6!הצוט6 ז תות זכ 56 5326 16[ 161165 , 0660ח1 תג חשטשצו0ס11 . (*11- 3 ,19 /- 4 (6) 506 וח פטם-69 3 0 15 חסנז66ת 60 תו הת56ץ0 5 שח וחח563 6הרחו אי 166 .6416 60סנש פטוסחסזו(6חץ% 115-122 גו זטקנ[שטסזו[ז 3 זורתזשכן ז6ר[0060+ זה ז6זהותכן 16[ 660) 0ם ג[שטסת)6 ...15/566006א5 .6זטח1רת זשכן 865הכ 8 5טוסטתוזת 60 3 6ו[ז הו +ה165106 15 ז6ז6זכך6סח/ זכן1ז20556 הי 00 06 0 6605 6חג ,8 .6 זפסגן 3 שו[ 35 השוסתא 15 1115ז) ע[416זהק56 זס] 1166066 1116 .( 50/0416 תסקקט5 426רח1 5 6זגאו1ת13] 16[ ג|ףוטר 0066ו[6ח 15 15ר1ז 0 66ח656זכן 16[ז 161168 120568 ז6ה1זס רתסז) (12005) 1668/ת56 620606 60זטט/ז5וכ1 את 7-ה תאחמ | (650) = 5ו-תתתקט-08 אוסז | | )= |-תהתקט-תם זה | 6 )50 זפטז50)חוזק 1-0 ז0016 ת56'6שת וזל 5 [גזוקוכן 116 1.166 .8זח6רח106 01 שהופתוזכן 660כפ-ר1ש ור שוג 3 45[ זפ 36[ ,6זהעז/50 זוזל זכ 56 -0060 זת010166 ו[6[עצ 85 6ו6ט) 6סנצ6 ]0 205156706 ,1466215 ,[41%5/) 15הוחזס! זחשרת חהג 45/ .60ותוג 6 ח63 (4010/401-4 אמיך 6ו[ז זס) 66ת1611106ח/ 6116 ,616166 ז6תחשו[ז:1 5 4 עכ כט-ז6שוסכן 46 104066 15 ז6/ת56זחוז חבש 35ח5/516 זח61/6 , 103060 66ת62 .זפסג! 1080 66 16 תכסזכןקן 4 26[ 8 655 זתותכן זו 665 [[4) 50100816 זחשו61 ז6 שחנל[ 6ג[1 (כ ו 0 הת6זע5 זה6ו61 ו[66 חס 104066 6 50 6605 6גשז/50 1,090 ז6ת56פחוז?] 1106 .1115 שטשוגן6ה 66תהרתזס 6 תש וטופ 016 150 3.2 .ושע פטסועשתכן ז6 8)השרתשטסתכן וח ג :6 6166 6 נתטת זג (60ז) = 0-798-5 סו (6ק₪) | |-(ה0-798 01 (1650) 5ו-797- הוססוו! (09ז) = |אוו-תה0-797 1 שתוזתותקכן ז356] זס! 65זה66 065100 > ]גוו ם שו[ 306 [41%5/ 61006ח1 עשס!סח 166 רח0ז] 46 ח3]! מסוק 6% 46ק " זכן0ז0556 (40-006-266/ 660תנוסחסתכן) 4006 ץג קש תוטסרת 316 5ח10ז53וההקתס ,ע[שתו635ז6ה1 שחס זפטן 0ז [1063 שחושפ שתוזחוזכן התסז) ]0 1156 תו הרת 316 [1056696 800 66550סתכן .561665 זתותכן [0666/ס6ח 660 3161160176 זה וזכ- 1256 %[4זוקוכ1 136 זששס , [[וע 406 ,15ח6רת6וט6 12356 10656 ,50104816 ,06015ז0זכן 61466תו זה וזכן וטק 65066 בתז0ס1/1ת0! [6תג 65ותגתכ) )| שר וזתות 166 1 .035ז10ז3]כן [8זוש וכ] [[8 461055 56688 זז חס 1316 בה הרת 56 4150 []נו 561665 5 50611 ,05ת141107כן 3310/86 56166866 ,5/5160 ([0105ו186 30 25/2) ,15-12625א שתושז6רת> 6חג שח וספוא6 01 56 שחו הר .54000 /ר5ח1 630[ זה 561665 זחותכ-26] 06 01 עתג]א 656760 416 17656 01 זפסרת 6חג ,2]6ג]41שה 120500 4% 45 ה[506 77000015 .זר זהכן 8150 16 121506 [306 56/1668 שטשטוכ) תו 6156/66 115160 זטכ| ‏ 6רת רגת קסתכן 115 01 6106 וז 1 501088 זס)הוזק)קוז50 הו 5אזסע 50/0416 ז6זת ותל זק 56 שה" > [הזועוכ1 !זגו חסוזשתטןחס6 6 חבש [שור[או ששמ ותכן 356[ זכ0ז56ז05 0665%07תכן 500041006 4 0 ז6פ 6 6066166 5016 1116 .סכ ז6/ת56 [4חורתז6] 3 0ז זס חס טסץ זס) 65ט6טף ז6זתותכן [זשש56 1]05טט 5% 6665 נ[6ורעו 01 ג[640 , תסוזה|[508ח1 -5[0ת3ז) 5661160 4 ה[שטסתוןם 24 ) [6א51 +טסרואר זס ב[זגא 191 5 0 4, אנד 6שבתו 121217 ז50256 !16 15 6קסזכקג שו[ זג כטן זתוזכן 3 שחוזתוס 186תכן0תכןקג 6[ סו שטשטן> 5 ה10זה6/6זת/ זשפט זשו[ז0 סת ;[[1164 סז חשכןהכן 116 6סבת6ת 60 פשבמס6 16 [נפתט 16166 ז6זחזכן 6ו[) החסז! חנ 0610060 35 50106 11115 זס] 166066 שה זו 6018רת 6ו[ז ע1חכ) .66גע06 031% צ.1 6וז : 6 סגת זט 6ח ז0ס1 ,06660 6 666ח 000 35%7 95 הו םי ו יוור א 0 7% --%- 855 5 8 זסן)חוזק 4+ - 4 0 ב 10030 זסוהוזק. ל =... = 10681 בבל ה שר 0 זה כ | 20 ז50100]חז הו | סכ 6 6111500 א ב 8 אתשסת 6אדהזפואס) שאזסכג סד נו6ג סהקק ג 5 1מ1א> 1 ידוו תת ש1תנה 3 15 ז6ז5ט!או צתשזטק ותס6 אב2 [גתש56 05 תסוזבתט 60 אב חנ 3 45 זשתז026ז פתוזגז6קס 630 531675 6105567 )3\ . בתשתבע5 חכ רת 60 תג 13136 א 01 ששתגת ₪106 4 חוג:זחס6 31 בתשז5ץ5 שתנזגת=>קס 15 / 5336 106 שפנו 3 חס חנה 103 פותגתטסזק ה10ז6ו1[קקג .0665501תק 7246 3001006ז5 1 ספב66סתק 2400 0ם נוסץ איס[41 ת6ז5גו61את -ם נגרת ,61:61216 5סשח זטטוסץ 35 פששות) 118% [63113 ח! זה6ותז3שצת: זת6תנו6 זטסץ שחוחוגז -56 ה66:10תתס6 [63נבעוזק 71106 .זהשרתקןוטן> וש טסו > 633 450=)סתק 5:67גו2)61\ תשטאם 0 טכ (6-1) זש6תם60ז10 זשזטקרתס;) 013 שפנו .6תת]ז:] גנט 30/07 ,6ת36רח 6ח>-וועות שתווס!01? 06: 6בת פחסוזגתטש ה חס> 11 :רת 60 ח! 10165 שזהשרז/50 , 6 15 7106 .386ת0ז5 12158 534560 9% א הו 06655075תכ אג [31 41108 הת6ז55 / 01138 50326 10 6105167 2 \ 3 5 15 06 זשתז6ת א ,3107486 05% 1900000301 0565 40/0597 6סַח3ז-טוז פוד 6 וס סד //803/80/1 03130850 358טזסחו ס! פזט!וסזוחס 59000 8 800 ,5300 סרטוס/' א זס 1 1סח6ם וז 5/5 ]וס 0 זפ!סזוחסט 1150 ]ו | 4₪6זח 40 ]6116 זם חס שור" 5 ה הרה בח5/506 1147 35 6150618 ,ח00זה[5031חו 50/0/16 שחו 6ט[6ו 411560ח66 .236 36 366 ח6זת!הכח 118% ו פחואוות 4 35 306[005167// 66תח60ז6זה1 60או1א / אזסצוז16 300 621-3566 01 סוה הכוס ו 65ח1ו[6הגח [23566 (1צ1) 166066 6010 66| א 8 5/5600 ז566ט|7/466 שעג פז56/6 [ה מורחזש1 תח סקרח ו סרח 16 ,61016ת6 01 זכ רחוות ץח 10 466655 286 חקפמ הזז ,635 15 ו[16רן'ר תו 303-4065 זש[ז6 .ז0665%0זכן 6ו[ז 861055 8 חו06ג!23] 1036 6ורחההקכן * 6506 [4רת וזכ זס] זשז5וו|6 א // 11180 4 0 זכ 6106 4 החסז) זטטס[וגי] * חס [המסוז6תט 566 6160560ת1 זס] שהוא106 [הה והזש * 5655 [(רתז6 6015 גז1טרחו> 6[כן !וא * ([א) 601הח60ז16ח! אזסש 6 61הזסחז= א סז זס 23566]-זשחחשו[1:0 | 16ת6זת! 10 טסץ 6041216 פהתשזפץ5 (1א1) 1 הג 0 660661661 1/7601 זס (5טש-1-) 106 חס) ז0[!6זחס) -066590פכן [6108[)ה! הג 10 זהוחכן תג 2366 06או-ז6ז15ו].) הו 1366 צַת3 0: 3066551216 ,פשטשטן) 0 11160רחכט5 10125 .הסוזג טוח 60 שה 0 011166 6תה 65טשטן) 616או-5167ט61 ₪ תה[3כ ,רת54316 1006160 16351 16 6105167 1116 362055 1080 816 16 .זכ רשוה חווט :5771 61.1 "\כ511)0 6וותההעכ1 הסנזהות סח ,5:35 0066 113135 ג ג פזפזפט!סאתץ | ]6 א/ (6-1) 1066603667 זשזטכק וס ) 16 דאר 11565 166:וסתכן 5רתשז5ץ5 61ח: תב עז1]וכ3]וגוה חטשו , עתותהח5 א' 16 4 עחגות 45/ 6אוסכן שחוזטרן ו 0> 1 ש[שחופ 3 סזתו מ וח 60 6 630 60 אחק רתשז3'ל5 6105867 ג 0 0005 סש 6חה פהחשזפץ> 661 שו[ ש .+ת6מזתטתוה6 06[ א קסר 01 זשכ]רתשרח , [שתווטותס6 11 16 חס רת 60 36[ תג 16 וה 6161665 [זשג[כן וזשכן שצופתשכןאש |6תגג .1 [166 616016 ג שעג 500 6רח1ס/ 11 121086 שוש 6ו[) 1 ששזנץ5 1-28 4 1161 12/0/4" 16[6זחה שו[ז 966 7 | 5 חו ₪06ו6רוו 7 | וטוא | | הפצו ו | או 0 ו ורוו וו | | | יי :ו וטספ 5 5 7 55 כ 0 5 :חמא501 6פזונסמ. סו וו תה |ה0₪2 ]ור ₪ 05 הבוקהס> 00| תו || ויב ו יה ד 00 הא ורוי | | ₪55 555 27 5 67 ןר 6 [50 ג 0ז 600066660 16 1.2567 561661 ע6רןז .60% >16171קק / שווטע אפופסק רסו 56/1665 1215% 10 866655 4110898 פורו תרח 60 ,561665 615% 01 כְטא046 ,15א שי ג 561665 015% )0 061640108רח 6זוו0666זכ רת 0) 15-1265) 0 466655 1661/16 %ס[41 3 :.ש.6) 65צ1 0 815 / 6]גזוט5 חס 01585 .(33 א זס 5וסחוספם 6ק 5", חב 18 3611/07) צאוס6חוצו-0שכ] -6ק שורך 567 3 חג 65ח6וח6!קרת! 037 ה0וזג6ו!קקג 0% 0ח1/ 2 30 50300-/0050ח: 06 ₪565 זהוןף 4 .0601ז0זכ ,(1 1 ) 11 הסוצז6/ ," וח6ז5ע5 3 חס שח וסט66א6 00ו0ג6ו1סק3 פאוסטחוש6ט כ זוי הת6ז3ע5 117181 ז זס 815 6זסוח6ז 6666 306 חס 01501460 6 גוח ז6ה-)טכן .6 116 רתס שוח 6פטסרת 306 03 6 00 חב +ה6וה306ה3! אזסצס שו חסוז6תגו) אזסת6ת שחנג1] 35 |[6צ 45 05 ח1 6חז ,6 זטסץ בתסז] 6|ס1]3צה 0 56/1665 1665ש0תכ 500816 815 / זס! 6 0 6001 תג זה6רח36 הברח 6416 ]הט 0ו01ת1 ו4[]0 561665 1710656 .אזסאס6ח 6 616וטסזכ 56/6 4 60 ז66חח60 60 %זח6ו[6 ]60 466685 ]18 307 156ח ורח 361 רתשסעפ בג 166שספכן 2150 400 ,6331110165 !הו 83 005 זס) 0085//ח3!] חהוזסטזס 00וזג]|3ז5ת1 זה6ו]6 תנברח סש 6ב שו .סוס 6ו!ז 0זחס 6תגא50/0 וח61:6 16[ם ₪חו50311ח1 . זו שתתגו|5 6תג 56166 01% 4 חו אי 5 6% 6106 111% .6 ]41 הש6/ס6כע 5% זג וחזס) 025כ15-1 תג 676366 50 [568ח1 0חו 50/06 ח61:6 616 ]31 60168 ,56166 ח6ז טסל .56166 3 35 זו 006 ח6] תג זו 07 .11167067 זשטס 360166 1118ז 50 665הח0ס6 0 115 חב זטו[ז61 ז6ס טסץ 00ס6רח פורן) 5 הסט חוגזחס6 שואי )0 פספ ,זוא ]11 הסוז>6תתס6 [4:ז1חו 16ז זס) צשוקקס!! 3.5 6חה .א 6ו]ז 0 6]ף 0זחס 50/0/46 +ח6ו01 6 8ח:311ז5ח1 - 6זוזח6 זג חו 6 636 ]0 61158 [תגו] 10641 | 8 0ו]66ות 1118 .פוקס [גת6צ56 שַחוצט זס) 66160ח ע|חס 18 30 שצ[סצח: 6וסוח 16[ )1 0 606661005 66חת6ז5- הסה 1 16 6167 600167 .61שפט זסת 1% 30/0416 וז זס) זוא 18 זס 1-2 2 | 1 = 39 שאצ] :00 011170261 ) 6[ 5ש81!0% כן613010051 ז0/56/6ח6116 שו חס 165106 0 16 זטסץ זס) בת5506 שחוזגחשכןס 58 6 -6] 16[ בת0ז) 665 חכ6 . א// ו 0 זח6[:6 6 116ז 0 56/66 26] חג6 50/0/16 56 6ח0 8ש41!0% ר[086זכק4 717118 .66600100 4 306 000ז1:63כק4 , רח6ז5/5 שח וזגת6כס זח6ו[6 -26] 116 11 ה66/%ס6 [5114866 שק 0+ 6 חס 8רת5506 זשר[זס , הסוזו 4610 ח1 .55065 .1]6) 61364 54076 6[16 466658 640 אזסע6ח 5 חפזוט₪6 6זבשחזבו] 0ק ץ60וז8ש 66וצ 4 פסתסכןכןגו5 65% ]] .כ רת 6-0 [80ז6?] 06370 503- 16100501 6 46 -6] 8 חס 6-5/4 וצו 6מ66ח: טסץ טוסץ 131[ 45% ץ!|4רחזסת שע ,160 וחשע וס >שהון סק 5 עחג3 חס רח6[ספכן 3 16061166 .שח זטסץ חס מסוסגת טוט חס6 6 18 אזסעוז6ת 16[ז 10 הסוז6שת ח 60 6[שחוא / 66ת תס ת6ק-1[ש1ר] 811418 וכ] שחופט 166 ;6017011688 ז6בת16[ז 145 68 /א 6 0 101!68ח60 1116" .ז0ס|8 -6] 8116 ג 6זון16 .6 116 )0 007 6זסרת 6‏ 11561658" 46 זש0)1 6זג 6067011688 ז6החשו[ז5 ץק חגכן- 11186 חספ . 6-5[ כ 66]תסככןט3 4180 5 וו 566 16[ חס 300166 116% 0ז 666%8/ 6|ככן4/ ,([23566 65/2 6חג: 915-1205 ו|זספן) צכ 6 וטסזכן 15 ,צז6פט 15( 6ח3 ו[פספחו6ג]א 58 16 ₪56 ששח 16[ז 10. .56166 ₪116 שו חסופח6)א6 זה6זהכ5חגת) 3 פה זה6ככןה ע[כןרח 51 5 11616 1 .1361110168 10681 68ת6116 זההע616ז 116 36011 זה6רח6 4 הגרח 6שופתשו[6זכן רח 60 ה .1 46665% 116) 1861-5]266116) 5 ו שוו! 0ז 466655 שעג 36/1668 אצוכן ,155 41 וע [0666הרתחס)-12025 ,66 רתזסשכן ג [063] 6 חו תת 56/67 16[ חס 1063060 6ו[ז 60 3681 619168 [אצסתוע 116 .אזסצת6ח 5 5030046 95 זספגו 25/2) זס 18-12025א -והתס6ק בוו 1116 .(.6ס6 ,:[ ,:1) פששוז|6 א118> 60 006018חכן 1005 שוח רת רה 60 16[ ]0 66חה 0 366688 1486 ח63 56/1665 618% 4/ 625 כ זה [063] ה שחופט 35 ז35) ה 611585 [הנםזוצ 5 506 ,6355 זחשרת6טה הגרח וח6ז3ע5 .118% [שסזכרחו 416 ,₪37 12025 זטסץ )0 86 רח6זצע5 315 16 ]0 ע6ח6ו6/6 16[ 0 ₪8 חגו!) 46 56/1665 015% ₪076 6356!כן) 46 הג]א .(136101088 16ככן ג 116 0 163216[ככקה ב שחופט 265 356 15-12025אן 6 6 600701167 66הת1[16 65 56/61 רזועו אזסעוז6ח 3163 [1063 16[ם תשטס 60זססכ 15 .חסוזהוחזס)ח: 0156-4661 6 עחג שחופג 66 116 הו[ 06 40660 שר פהר .63 611861688 שחופט עכ 66עסזכקרח: 6 חה6 5 זחוזק שוחה 6]ז 0 460688 625[ זווסץ פסצו 66/4 56/6 715 116ם 35 6678תוחכן |66אתסעוסשה 6 3 60 80036116 26 הוח 8ת6זח וז שחו 106100 566 715 6106 וס 566 ושח 6 חס 106866 ז6זפט!6 א גר הג 561667 0100ה16[ככה 806 פחשצט ו[פסזחו6ג]א1 ץגצו 6רח53 6ו[ז חן שזה תכ [הזושוכ] 0 )וחצר 5 פאא אס אא 60 אאש-10-) רס 185[ ז6זווכ רת 60 1 מספו6כן 116 0 658508 6ו[6 0ז זשוסכן וז טכ רת 60 ,63568 ז05רח ח1 .16חהכןרת60 הגרח הו 6[קסשק כ 6 106או- ע הכר 60 16[ 01 1650017668 6רןז רה 60 [ההספת6כן סז 4[26|והצהחנ 16 אתסצת6ח 5 וק רתס) [8ח80ז6] 121810418 .6 60 0ף 0651060 18 (26-5/4]) 61666 וח 636 0 1016160 רתס 66) 6ו[ם תובר 116 עוס|31 6רתוז 5336 6116 1 6חה 1660 406 )ת6רתכןוטו6 [2164ן64 , הסוזהרחזס)ם1 16 הס חח ו 5601665 6|6עצ-186כ 616 60/ 6: -05/2) , 15-12025-28560א )0 ה0וז93ש6זה1 > 13610108 6|ככן 3 4001 1285661 6 10 675)נכןרח 60 [ההספישכ .אפסש6ח 1616/ו-156כן16ח6 1.5 :106161 ע6ז56/)ח6ו[: )6‏ > 5 ' 6סרח עס 06 הס 15א זוס) 5 1 6067 )וטו ,55065 66% 23560 15-12025 ס) 12005 זס) 2) חס 25/2) זס) 85 01%)/\ 1.3 וס 0 00145 1.30 ;6116018 8566 6 ע0] 50/0426 5667 608ה61ה]א [6חה 550635 15 6קסרח עס ]ו 16:05:05 זס) 45 +1כ)/ הג 1 .136100056 6|ככן 4 06 וס כ ןהכ 5]אצ ‏ % 6זחו 656 ש]1681ה רתסוה ו 6 טרח 6-0 ]68008[‏ 24560!-5סרן -1165) 4061 6צויו|) ]680 יוטסץ הת0ע] 460088 6!כןוחו 6 58 |806 5671068 60 668)נוכן דח 60 6 שחוט[6ח ,רח6ז5ע5 15א/ וטסץ חס זהוזכן [6חה שחוחה 5 2 6חג 1512025א :.11 ]אק 9% 560 08 68) טכר 60 68081 867 |והרח 2// עה 60 [1הח 6166100010 60 3268 1666 וס [1068 16 רו 40 121913 וחוכ 6 6 -16כן1 86/68 1 ] - חה 6|68ושסכן ]א ,11381 וה שהוחיוטם , ה0ו3זח6רח 6כ 6:0 [8008ו6] 16כ1 הרת 60 [ 6 א הוה 0זח1 ב[108חו36]/ 6|ככן .(25/2) עס) 38118216 ץ1+ת6יטס 05) אחו! חו55וחז סוד 6[ 15 6111660186 / פרת6ז83 6 8 [הזוש וכן 6 65 ]10% עה ואש זטסץ אחו! 0פ עו חס סע 60 12168 60 160 0חה א 6ו1 .אזסצוס6ה ]קה 85 367 ח6ו]ם 630 טכ רחס שתושסזכןרת1 ,263 חווסץ 60 56/68 סה וזכן חב .ץכ 60 שג[ הטסזה הסושהרחזס)ח )0 אוס! 16[ קוה5ה0ו8]31ז זסשז1/56ח6ו!6 05 סחד רת 611607566 3 חס 23560 18 8/4" 5 660עג] 3 ,15 זס) 5 כ חה1 תוס חס 50/6 86/6 שו[ 18 , 160 [ככה 6[ חס שהוחחות ,50/0/16 +ח6ו61 שגד . א// 6 18 ,25/2) זס 15-12025/ ז66חוו 65 6 רח506ע8 ו[1306 .6ח6116 45 6% הג 1 שו[ 35 ,126-066 ,6תהצ/50 זסשתושח 5 [אזואוכן -6166 15 062 630 12150066 ב[0/1 . ח6610חטס] 600 116 :ו ק66כן 066ה- 606 שת 8 85 66 :0 | 30/0805 050 ה105חו36! זס! ו 1 א|3ד8וססה ל >< . "₪ 2 אס ן / ח105הו30! 6וקקת רש ה חטקוווטו. > . וט -ם :508 5613/0805 9/2 זס! --08808ו] וחוו +- זה [זסי 6ומַהו5 (055?8) :חנו 0% 5 0 2 זט = 08008|] ז6שז50 + ספזטד- 5את 0 עעזפווו: , זט דחפו ש 0 ו 0 :נמ ספזווד-5 0 שחו 0 1 ו 5 חםוו0518: 5 שעת יְ 5זס! 12/0805 00 8 5 זו 5000 50 8-ו וס בו (1%50) מוז-האץ-ת0 הוססו (06גך) ואוו- ה אוו ד-מם ‏ וס שא 2.0 00005 060 200 5-3 115/ 50/0035 4פזוטספה -0% 5 0 2/0 05 06 501 :באומ ב1] 6שחוטף₪6 בסשת 6/0 01 הדרהוחורח 3 6605 0601000085 חופט 6תותסברח 30 .51 רהה 5 ן 050 ו 0טטוסתן = 1100006 (760) 08-8833285 | גופ6 (06ג1) |א1ו-בה 0-193‏ ז0 | א/-0600 55 בַה6151ק0 105 :501035 6>חוטספה 005 3.500 :00673100 . (סא 2.250) 00645 4.500 :1513130100 (פא 1.750) )3.57 72000 05%( )5.25" 1.200 068( 33 0-005 .40 זס 3 3/ 5-005!/! :5010036 שפזוטססה :6זבאו1ח3!] 66זוף6ם זסוג! זס 0 3 15/ זס! 5אה0 הג | 1 36 ]ור 55165 358 |ג. עזסרהסרח הח5516 6408 01 הזטרהוחווח (0א360) תסו 25 5 630 0 6ַבקבס 0 015608 6ח0 16351 5% וטו ,| :06308 3-65 (72080) תסחו 5 3 ז0 0056065 5 50016 005 זס! 05 חג 1 0 הסוזב!ביפת: סתן זס! סז 05בס5 15 שת! חס (באססים 20.000) 10 הה-אותא וו-ום מ תה-ווהשרו- וח ו 6ו- שת צ-0 מס סו1.44 "3.5 הוספוא קוו-ת הש +-הם א:0 סוא12 525*‏ זס :ובו ₪819 1 1/ זט 7.0 05/2 :5010876 6פזוטוסטה 005% ₪ז3ח 0031! ח!וא !0:0 |3ח50ו6) 03560 80386 זס 80286 |החזטחן= 10//אחווזשתו= 3007 זט !| אחווזטת 3007 ,לפ וגווסום זס! סא וחשוס זסו ץוסחוסחו 0 4% .6370 06 וסוס 1006 וספ א/-06006 ו סח הה-אופווקצ- 01 || בשו 11105 50/0510 306 3100016 0 5 ופט טח השטה כב 1 003 תו נה ץ3180ז51 פזטז] ]5663 8ח16!6351 06 [|וצ [גזוקוכן ]הזשכ 6366זח: 60 6טתוזחס6 זרז 6 ש-27186ן67זח6 זנוסץ 1060 618 טכ רת 60 חג 6[06ח1 [|ו 111656 .60078 ז6זטכ רת 60 !51 6[066ח/ |!1צו השוע 566 א] ידו ז חה 300 ,+6ט0סזכן 15 16[ז 60 זו[ חסוז6חט 2) ח0) 5667 8שו0ח1/ א 30 66ועסתכן 0ז 6טמוסחס6 [[וצו [אזוטוכן שחוזטקרת 60 86:חגו ]0 6קע6 1115ז 66חהו1ח6 קז 50 6 זטסע שחו[ ח6 ,)ח6רתחסתוצח> סט 1191 156תכך16ח6 חה ]0 60068ח6כ] 116 0 50 502 4 16!65טסתכן ז616סתכן 16העז501 6 5060 שוויך א זס אזא11ז אגי ,א 466₪ז6כן0 0 121110 116 ו[)1 זגו "ד 6 13177 חה 6זה]טרת6 -5006 .306 6 )0 קז חס (ע|חס 1066 [63ז) הח5506 6ז את 306 11046 5 שחר[ 36 זתאש1616 חסול6תג |]וצ ה0ז63ו1קכןג 12025 / .50/16 ז6החגות 1186 תו זה6רתהסתוטה6 -50106 שו[ חו 5 שחסן 5ג -7, 6 1א13 חג חס מסוס6חט) זו סז 131/16[ [50669 6זוט6ז זסח 065 16 60 ה סנחשרת 1066 66060זסזכן .660068 5ו עזו[361) 50/0 116 01 66חהרחזס)חשכן שגוי || 48 ₪601 )0 ז6ס רתטח 8 הסכוו זח06ח6ק66 זו 1116 הסכןט 0665501זכן 16[ 01 52660 16[ פה 0 חסו 1:0 8 6|כןרתהא6 חג 45/ .66011065 חג 0ז 66חהרתזס/ת6קן זג]נרת51 ₪|16ץ [[וצו הת6זץ5 יד/6ק ]א18 2וזא8 0 16 ועו הסוסגסו[כקקה עחג ₪56 חג6 טסיר 6 .1630008רחו] 320% 116 השעו זסז3]טרח6 זס 60זהגת עו 1660560 [3זושוכ] זסח 6זה ץר 60 פורת ז56ג 1116 .688טסתכן [6זסככ טפ -1[סקה 63611 )0 6000101005 חב 5רח6 16[ בגו .396606 1166066 50/0/86 68010 +הפוההסזוטה= 3186!טוח= 06/76 .81005 "דמ .80286 :67 .חו 3.5 :8%606ו12 .3.3 הסוצו6ץ 12025 :55/6 -60 51ח6 עוס] ,6זוחע/[636 60516 ר[ וגו שחופט 6)ותצו/630 זו ופח06- 18| .חו 5.25 .קוחס .015% 186 .מ 51.0 הפוצ קשקס!) 62% [ה6ז שצוז 5 .6301 118 32 0 קט :צ6צו כ] 6ח3 6 .רח5/506 116) 6/וזהח 6% ב( 0 7/2760 . סכ 868141 רת6זצץ5 ש[ז 0ז כהרת פס פזזסכן 567181 60 גרח 3'דק.ך , 2ידקז , וידק.1 .0 ]1.1 וס 640% :016/20 .069166 5000166 כ וס , 0 זס 156-1105 , 2 :60 -סחסרת ו 3540 תה 3520 ).17220 חס החש 47 :862007 .(ץ]חס 6החסתון6 0 סרח פטכ! 116708000[ :10/96 1256 4 חו חנ הגש 605וו00זכן 50166 שויך 6 11661076 15 10 ,שרח תסתושה6 פצוס|6ת1 צר 1 שחוו|6רח 006 חס ס6ט!6סזכן 6ו[) תות 0 3000116 חס סוטטס 6ו1ז !1% 3603 4 0 כו 6)הת6כןס עבות זספט 11660560 . ו 561 ז30ח3 אה | 05/2 זסז 5אה 0שח1.3 633 5 1 שהומחנת ז6ז טכר ס:) [החספז6 / 6 1.166066 5667 116 שהוצגו| [6ח3 25/2) זס! 367 הג]א 1.41% 65/2 חה 35 6זט ו חס6 6 566 25/2) זס) 65 621% הג1 116 566 :ו =) שחוצוס!]0) 16[ 1610065 .632801110168 זח6ו]-) 25/2) |[ * 1600 טרח רת 60 36 זםותקן ,116 * 6[ שחותחגת פזחשו[6 25/2) סז 0/1660 6זם .50/0/16 +ח6ו1-) 25/2) 65 614 חה 1 5% 0 0/1666 416 5671668 זחוז?] [6חה 6[ו 5 )1-3 שהוחחנת 6זה ו[6וצו 8זח6ו61 .506 3.0 12025 זסו 58 38 511011 65016068 אזסעוז6ח 65/2 הרת 6זה 61601665 זה וזכן 3061 500786 650 52661116 80 66685/. 56/6 6116 החסת! .0 זס 16₪815ש61ח1 0 660חה 26 ח68 5 63301 00ו730ז15ח 40001 ז6/תס 1.0 / ז6שת13 1.41% 6ו[ז עכ 60מוטסזכן ץזווטט א]]אכ א ]1 16[ף פדוסקקט5 25/2) זס) 45 )א הג 1 - הגטס תס ב6ו1ככן 4 3067 חג]א צז1.4 )0 שוס![3 ו[1116טו 5חסוס6חג) (1?1/) 106671866 שחורת 115 )0 אוסכןקט5 306 +ח6רתכןס[6ש6 6ןז .1008ז6ו]קכן ה 1301057 זס1 3/0885 | ספם 4 15 ו[136/0805( זס) 5א ג[כ)/תה [ כ ו[008ו36]/ [6חה 6תהצתז/50 // ]0 הסוסה חוכ רחס 054 466 60 בח506ע5 א// 3 פצוס[[4 זהו|ז 6זהע)/50 הסוזגסו]ככןה תג 13312356 , הר ,זה וזכן ,16 .6 טכ 60 ו[136/0605/ 60 ]56/6 ₪68 14610508 1116 :56701668 13116 6זה פא * א// 06רח6 60 366655 [)ועו |>)6וטסתכן 15 ח6פט ]0 הסופה6א6 זח6 ןפג ₪ 35 5רח5/506 116 56 א .6111068ה) 615% [1063 %+ח6116 שווז 6|ככן, 16 ]זו הו ]ןר 60 316 36/1665 16 .0 תסוצז6/ (1512/) [01060פ2] שתו!וין 6 :561665 )חות שזהו|פא/ * 3 95 ו[610008ה1/ 16[ 60 זהןכן 66 וזכן 6 .611668 ₪6 )0 הסו5ח66א6 זח46כןפ הב 6[ סק 5 561668 שוחל[ 6 הפא הג ו[1116 ער סו רת 5 סה זכן 5116 א//ר שה ותכן 1456781067 6|ככן/ חה 60 61363 566 815 :13000886 40:05:55 זה 3032067 6חג ,6ח61/6 ו[05זחו6ג]אן ./כ1/ ה אחו|א/ 60312856 16/15 66 תרח 5667 23566 אזסצסו6צן * 6160 306 566 16/1081 זס) |וגזא. * 5676 הח6ז5ץ5 שוס0חו/\- א א6ג]א * 610 | חורתח6) (3.0 7) [ההרתז4616]א. * .0 חסוצו 15א7 זס) א|גד16קכ/ * . . . 36 ספות 66ח-60-12:6-א1ד6|ככ ג .ו[13610008/ ז0) חכ .100100 1671005 טר רחס ) 6051 10051 א זס) 1/0005 שמ 4% שו[ חס 0₪ו0ג!5031ח! זס) זו 60/8 6חס 85 50/6 15081160 16ז 566 18010008[065/ שוויך 60 0 6רחט 01 6 65[ככ 4 8016 25 0 16 60 66 406688 50 [6 6116 60 5 ,אש!16 , (חסוז66החס0) [וגזא אז אית ז 2001 48 4666551216 [1ה שה פרח6ספע5 15כ) ג טחה 6 ]הרת )0 650108100 תה 5066 6וז 6 60 הסוזו306 ו 6זה פ6וזו[וסהכה6 [וג ג ז5)6ח ג 116 ,66655 [החורתז6: [הוחזסת בחסז] 12:66 זשטס 16כהּ11העג 56/1665 זחוזכן .6110166 ]0 בה6ז5ע5 זה61:6 שו 1 (חסווגו5א/ ז6ם 1 666 8 05| | 065 507901 |וגו 1-)ז|- 1 1 שחו הו 60סטוסתן וס עו8730 59 0706786 6 !טורח חסוומוחשוחטוססכ 7 .0005 == | זט .טחוש הוואר 15/ :5010878 שפזוטסטת הווא 8000 זס 3566 31003200 ,2000 !| הסוובו5ה/ עה :6זבאומזבו (0ו//10.2) 010685 20,000 :ח0ז5%8/!21ח1 ץוסרח6! סו/(8 351ט! 2 (0ו/7% 7) 106% 15,000 :חסו3ז6כקם (05615 1/ חח 8 זסו) 10005 (0565 7/ 66וחבח 32 זסו) 0 ,6018 50007 |וג/ 1-!!- | 1 חו ססטוסחו | הוססו 6 ]0 ה 600 8 85 066וטסזס 15 תסוחא 5 50 |( 1-צן- | ו :00ז518[131ח1 5516 חַהו 0631 15/ :5016 טפזוטספת (סו7 7) 010085 15,000 :חסו31ז6מ0 (0ו/21 10) 5>ססוס 20/00 (0ק זו 1 )= | תה-ששה78ש-01 10005 (650ז) | 85-תה8קש-02 גוסםו (6) | |וו-תה8?ש-03 זס (06% 72060 '35) = ₪18|-תה28ש-0 ז0 (06% 0א360 )525*‏ 01-78-17 ]0 זט 2 02 005 זסו 0365/ג | ,2 3 5-005/! :50/0316 64זוטספת 0 005 זס! 065/חג | ,05.2 1/5 ,516% חס 2.2 6וגרא/ שוגו 030 = ד-ג רחשו 166! נא 420 :זה ₪131 שפזוטספת || (010065 3,600 ז0) 50806 05% 110 הווא 005 זסו ו גו וספ + 11005 החד /-08 50 :5131121100 556 הַהו31ז6ק 0 1/15/ :5000316 משזוטספת (7.7%/0) 00685 15,000 :חס!)3ז06 (0ו/2 10) סוס 20/000 ₪ ו 5 זא 1-צח- ז ]8 אדא ]א 601 507 155 תק תמ דאם- תמ דא | 56 |ו013 1-1-1 1 3 ו ד 0חג 11515 ה0זזטכ011511 ,65רהח>6ות .וזח יח 60 3016176508 5 עז51וח! 6630 רח660: 2 400 א 11 חס 134560 0 406658 018661 8ת6פגו זו6ר[ז 16 5זח6ו61 6ר[ז 60-16 ,שולת 16ה6-ז6ז ה ,1111 0 166008) 146ז 6ב[ 11568 .561668 411 רת רת 60 50 6110166 01 61007 10681 זו6ג1 86ג) 4 [זסכ זוע 060וטסזק 316 תה ,681 זו6!ז 0 406655 06 200% 4018655 [6>04קן חס זה636זקן 56/0668 12176670 6סוכ וסוכ 66 1106 וז מס 016] וגג 7015ח60 6[ם 1616675 5661 עחגרת ג ג .088 ז56/6 1311 1- א1-.41-1/ שג[ קססכג] [[4רח% קחופהו[6זטכן אוסם 6!כן60כן 31!0 12025 זס) 1301 1-א-.1.1/ ,משזטכן ות ס6 [ גרח )0 ₪מ066551זכן ו[2816 [416רתסזגוג שוןז 6060 ז6/ת56 36[ ;61616 תג ח0גז601166 .6554065רת 616316 זס 6|נ] ,גת 50 6תוטו6ת זסת 1% 38 בק סז ]0 שח ו 06ח60 תשית56 [נג]א 1- צאזן-.1 1 ]הח 616600016 תשפט זוסץ 1 .פתטסעג 163/ [1063 6ח0 0 165176066 18 הוהרחס1) [-א1.1-1/ ₪6 6₪ושסזק [זוקוכ] ,אזסאס6צ 5 זטסץ 11 .46א6הכן ז6עת56 צ1 1/4 111 שאו , זסא6ח 86 [068] זטסץ 018106 6מ6זא6 א [-א1-.41.1 16 0 56 6זטכן 16060 16[ 60008105 [6ור[עו) 266486 ז6 56 צז// (כ ו תרח 60 630 זח6ו[6 [וג1א 1- א1-1 1 566 ]0 שק 610167 גוא 4 85 15סטמסזק פטם ||הון טטת 1/5 )0 שקתגת 121017315 ]0 זא רתשרת ג 45 56 31911 1 -צ-.41.1/ ,סוק 5 06 עתגרת 11 גת רת 60 6 גגט) [צ111 .05ח506ע5 |וגרת 0ג00ז5 , א 1-א1-.411 ,025 זסו |וגוא ו-אז-11 1-צז-.41.1, תג פאוסשתוש-0כ]1 15 זס) זז 365 שעב[ 31 415תורתז16 777 זס) 1411 [-א1-.41.1/, תג זז 3556 56 זפסוח %6גות 6[ הו 50666 שחואזט] 15 רת6ז55 .656 116 זסת 15 1115 ,1367 ח1 . תטסז 46% עחג חס 5118 50/86 ז6ית56 111 1-א1-.411 ה ,6תננ[6גבת 7915 השקקוט6-זשת- )מכ קת 65536רת 1000-2356 א 1₪68וסזקן 6 זס) 56/1665 1:66:07 15-16 סחה 5565 611601 6ש166611 5: תה [31ר150/ זס) הזרכ הסוזהזקורו א > -67 1 ,3116 3 50 5675 0211 תת ת0תוית6 5טשכ].11 1/4 156חכ 616 566 [181 [4160 1:07 [6ה8 076ז5 9 '2קי 400.א 0601777 1984 3 תס 3560 56 חוכ 60 [ 6 121001815 10 400055 9 .(12125) 5610166 '1212660010 [66פטכ[וז5וכן ,0615 31746 1655426 6חה 6ווי 9 טסקרת 60 [6חה 65ותההוכ] קתוסט[6חו 566 10 טסץ 41105 .15ח6רתט106) 10641 0:26 עתג זט 563056668 .שפצ שר!ז0 עחה 0 116 ה0וז63ו!כקקה 5 56 126 ס] ה(-61/31 116016 6 הו 0161/6160 [396ג: 6011661661 6כ] 0 [נגרת 606666 רתטטורת הרת זס) ,1316165 ור 60 בתטרח:רונררו 3061 58 חה ::100 [[4 0 ע!ק6ת 0פ ו[ו ‏ 9 6 0 406655 [4חורת167 "1/ +66פוכ] 9 עכ] 1060סתכן 11685הרתס] [406 8ת6עטטוע +חשוהט1206 6הטסקנת0?) '[גסוקוכן רגש סתכן (" 6:12,4) 4601166026 6 זס) זוסקקט5 9 0 ו סו אש 1 5 (ַ 03 115/ :בע 50 ! 0 תק מ וק כ 1 ו" 5516 /חגזפו | 6ַסַז0ו5 אמ 5 0 6050060067 5 5500 008% (₪51) ז6הַבחג!/! הח6ו5/5 פוסוחס (05) 065ו/560 6 6סוטסזופוס אמ (006) 56/1063 6טסט0 ססוטסוו5ום אמ (0005) 560//065 סוחמ 6פוטסחופום אמש 5 הַחוהה13ק /5ו03030 50 סו 606 606 ;מע סח אמ וח6ו55 0005016 זסופטוסא ג 5 80%ה138306 אזסוע1]0% 556 ]ה366ח3 8856 5006 חסו1גו5 ]חסוח6חַ3ח13 5106 6006 חסוגו6 חחח 56וזסזטוח= ססר 60 05 זסווחסו סוד א 1 הוח ₪ א / 0 0 סו 0/0081 ושוא | 66 הזד ב ב קן\6 קן/ 10 6000 = 9000805ום 0061 006 רת גרח ז6קסתכן ה[ טסזו[) 63660 ג 0015 זה6רת 4 הברח אס 6 [56664 וכ 0זה! 4160 ק6זח! 416 16%ז1]!זגו וז 6ו חר רת 60 36 שח נסגתשכןס 503000 ]0 ז6 התנותח 4 145[ 4150 [הזוטוכ] .50/0416 שת וסזותסרח אזסעס6ת חב רת566ץ3 [4ח6611600ה ת0ו5660 115[ז ;3811316 66% סזכן 0 הסופטכ 60 %זו ה 66גו6סתכן 696[1 60116606 אזסשסשת 8 שחו 1610 ,+ח6רח6ה הגרח אפסעוס6ח ,5כ1ז [164תו[166 [6ת3 166ע40 1503116 ה ורוג 0 0110106 שצנק96. 6/0201 7/1" ו שהטס! ₪6 63 115160 טכ 11 סא רתוח ס-) סג פאזסצתס6צ 8'[גזוטוכן 2 חססכרחטת אזגכן ,כן00ז2) 5 ור רהו בר506 = ץכ 86וכך6זח6 חה 1 עזוטוז6טהסזכן 6356ז6ת1 "ו 0 3016]וגעג ]16301 הסוזגותזס)חו ₪ הואגות 660 ע6ו[ז השוע ,זו [666ח סו[צצ 11056 6 5אסעו6ח 306 8רח5566 +ח6ו116] 5 שוסג] 56 ן 6ח1רת66067 0 11870 65רת :זרת 50 16% 6 סכ 60 116 60 65זווכ 606 פור[ף נ[טוורח ץ וז ההטוף סז הגו 165 35 6פטון --- 6חו1 החסזוסכט 6-ז6חו ו[שטסזו!ז 231060 תנשוש טסתכן 6ווז ח6שוסכן 61667716 חשץ6 זס , 6חסו[כן616 6רז , ור הסוזהרחזס)ח! 0 +ה6רחה6צסרת 116 45 66 עס 1-1 ]0 01008ז6כן0 16[ 60 6101681 שזסרח 65רחסשטכ! 60% 116 406 --- 506005ע5 ,186זכ16ח6 ה 6 416 --- +וגקן 3 החזס) ע6וןז ג!שוווצו )ס .161110166 85 ץ] 16681 .5306 0 ,רהה ה ץ 18 אזסעוו6ה / 5 ה ,וס 6ח3 6₪65רת ,65ההכןא6 6 630 ע6)1160606 6זהתסכךו60 0 הסנזטט ו חס 56 16 805 וח 5/5/67 /738פו 1 510308 ג סוד [80ז-0]-1901 !1903 01 |סזחסס סח8 מַחו%ס3ז1 ,חסווּסטו/8 815 015% !01/03 300 06| 03771006 ,000 .1312618 51 1/ 6זוחער [6ח3 [636 1/0316[ 8150 (10136[הץ זסח זגוכ) 16060 חב6 50/46 שה" 131 6[!60ב[חט וצו חב6 306 ,0615ג| 131 -[166 ז0) 1322618 6067316 השעש 630 51.5 .14268 268[ [10-766 זה [8ז1ח08 3 10 00055 ץג הכן56 סעז 5 2[6[ה]וגצה 18 51.5 א 1 (51.5 %א//) 566 ,00060%זכן 11660560 ג 62006 .1461016 51.5 א4/) זח6ו[6 6ו[ז ו [6וטסזכן זה ו[זסכ| זט הסג ח6רת 106 6 זכןסזככן3 6ו[ף זגו ,16 גוח 51.5 א ו שחותו]6 ע6א 116666 א עחהוח 67%6 חש 066 515 א/ שה) [זת66 3 שחו ושסזכן ,6ח1ו[6הרת 016רת6] 51.5 .אזסעוסשח ז6ה-12:6 זטסץ מס 6עוג[6זוג 6 386 21[16168[הכן6 זששס[31] 116 רת זוה 6ו[) 1186 זפטטר פשה ור[שהרח זשרז86 שו[ ג[זוכן 0 51.5 א// ו ו שוש | *ש 05 0 ר566ץ0 זרוב-נכ]1 ][ 500-356 ער דאא:6גאגא גנכסא פאג סאדתד426 02א56 ו 0 | = =] זהפותסחָ8ח8!! 00888זק - > וחסוַפסַבחגו פוו ו 4- 3306 16008 | ו תי ז - 0 1 / הזה הקחה ץ הוה קוחה ו | ו | ו ו (>---1--=--|--- ,1 == 1- שש 1 ישו נש רת בו ה0ו3וחז10הו חן 35581 זטסץ 8ַהו1601סזק 8 6ז ה66ש6 6013רח 8א36זז 515 א// זה6שזק 10 .5608486 011-5166 4061 6686 -16 רת 0זטה 51.5 ,06165 18שרת [4זח8661666 ,65| הסוז66זסזכן 6תג 3615[ [[8 165] וזש ע11ה 060 6[ז 0 16005156606165 עחג שת נתסכן16 6 16 פ5%65סקן סח 1065) זשפגו 10 11 5 ,6רתט[סץ 6זתטוסרת 4 0ז 116065שותכן 466685 זו 0 06710 116 זורתזשכן זסם [11או זסטס!ו3= 0ו81וחסזטות 51.5 ע1110כ[499119 6486ת6ח1 0ז ז66זס בו[ 660007 8 שח[ 06520 01 הסוסקס 6ו[ז שג[ 6ו[ז חו 5הסוזגז6קס כ 6%נכ 60016 וצצ זפסון 66 51.5 ץזהכהוזכן 1106 תס 6זטו](8] ]0 +66 אשת ז06. 1216 [6תג ז506ט[6אג// ו[זסכן הז זגו 85 41106 זהשרתתסזושח> 6חבהסז)ה! ב1גם חן זוע [6 6 10 סז ןס 5ס[[3 515 א/ 0 |[ש ז] .37% 11381 תג [5צ42/ ג|וסכו מז 11 456/ 16 (1א13]) ,16כ1. 1:13 5[]416תותז 5 .זע 106 4061 60816 ( זס|6ת6ש חשוןזס 100 זס א 2-6 ו 0ז ות סז פשוס![ג וז ומ = ]זה עסו 60 165 66 מו 51.5 .5חז6ז5/: 1281 3 [גזוקו12 מששעוזשכן ו | | ו | 0 | | שלש | וו || א 09 | שששאושאו א יע 5 קב ככ 05 50 המות [ט6יאוסקן 8 25 בתשספפ 1.1020 6שגתססס א -406 תברח 613רת 300 שתנונת-תב , קט- 36% 6 6 0 ת630ו!קק3 16שח51 .9 .14265 6311710166 30 [66ת-תשקס ג 66113 36716 163216 .1155 [164זק 0 0 167)866ח1 600-567 חג 01065שק 9 16006 3060 50396 1116 1361111416 .16655 0 ,1165 ]0 5386גו תופסת-0ת 0‏ 9 3 331131216 01 1156 ת66 656 135 [6וזק 0 64"א 01 הסקקטפ [אשא 9 שחוזתטוסרת 66113רת 8ח1א 41!0‏ אס6>טן [ חר זנוסז1'אי ח0וז7651073 116 [%ח2 .ח0וזח676?הו בה516 501254 63066 306ז 90יד 6 -16כן111טרח ₪ הוגו[) :30101661 דוכיכקטו5 1 6זטפח6 [11אי 51.5 ,25[ 246 146 .5 1 45 5674162 15 631710186 6362 [שטסזם1 32131110 3% 6660תגמח:] ‏ > ]66 6 הז ע4110%6] 351 ,316 זט 5 ג תותכ 106 רזג 5רת216סתקן 01 65 כ[ט1336% 15/ 661/10כן5116-5 1/4611114165 9 4 ות זט 46 3665 רת 60 .5616010165 ]133 16013 6[טבטסוחפת הסוזהרתזס!חו 8161960 160066 5כן361] 515 שחו[חס חג שחוחוגזחוברת עכ ק[51ג6 שחה ע|א6נטף .1064701005 3664 זנ6ו[ם 30 8165 01 61310206 56 1116 5266116 8 11931 ₪656 5ז56גו חשה א [8164ץנ[כן 136ז 811165ת16 51.5 / ,16510160 שמוזתטסות 5ז65וו6ז תג 016 16[ 01 ח00ז1063 16 והצה מה חס 6018 6בותקסזקק4 06 04 0 6[ .וח [64וזקס 1820 זס 46 5 :// , אסכן66[ [השנסק2) 16/64 116 נא 0 אס0כ6ט[ 116 ז6נ 256 306 116 ה 106476 64 סקס זטסר|זנעו 116 6:[ז 650086 [6חג זמטוסרת 0וזת6ת6זהו ו (116 02 0055 4.100 :130181000פח1 המי ן5 ב 052 1/5 שזבשת501 6פזוטספת (פ/ 5 1) 005 500 3 :ח300ז6קס הרט | 1 ושעי 0 הטיווסה (51/0 1) וסוס 2,900 :הסנוגזסקס 95/0 ו) במם | | א | 0 1 ל 015 דט 116 000 00 04 סז זה16ש0 01 גוח הז חס זהסטתמקטט 5 0 , / 2% בטור ו זר יק 000-2אאומזו = 9 5 סז 0 סח חחח 8 81095 050 הסוח ססאזסותסח 3 חו ד-ג וטא | | ]6610129 = 09405 16 5611617 407 5 6א אס אמסא גוא מסן אסה)זוסאץ וא ואסי וא 16כ1פ[טורת ז6טס טכ :6115 316 פכוסן 6116 חשו|צו 0 ;1 .65חו6[1הרח 6115268866 11 16ר1 כ ה 60 ג 005ו68160130 שחו[ 6861160 -כ[סן 368 הרת 5 503708 6רחוזרוטוז כסן 01 ז0זגת6כס 116ז 0610168 36 51605 זה6תתט6 6[16) 168865 סזכן ססן 69611 66 זס ‏ ה5666 060 חג חס 6ע513ו1 ([6חהרתרחס6 .1621 4 הוצ שוחו עחג זה 6 ץוח סט 4 ,6זט]91) הח6ז3ץ5 01 וחשט6 6ו[ז הז 30 חס 506 +66 16[ 86 [1687666 6[ ת6ט6צ ]10‏ 6ז6105// שו[ חו 066 0 6340111 6ו[ף 195] 8150 ז6טה ההות בת6זץ5 ]וכ 3 חס ה הותתנת 60 כס[ 8 1650160 חשות6תוטן 65066 ,5661 זס) 6חור|6הרת .ח600 ז6ו[ז0 חג זס) זס ווה חזוצו הסו31ז6זחו 31105 601866סח1 631181216 'ת6]וו|06[66) כ ושו]) 6086001156 60 6כן6[0ש6) מסוסגסו!ככקה 0 שחוטהו! זטסר!זוצו +ח6רת הסתוצת6 8ח:01 50060 161[ חור|0 וטו 30/1016 661411566כ5 כקס[6ש616 6 68ע1 666שח: 71115 .6066 ₪ס:םג16]ככה ו 004110וז6תט) 6 60 306655 3111 זשקס[166> .5 פס) 0356610167 כ 2005 / :11800 61166 3 50-05 55167 הק 0 5 :50100870 מ6זווסטת שו ח0ו5/31/ 806 2000 010 1 513003106 זס! 66זו19 15 סוחס שסמד 50אד (2.05) 00085 4,000 :08110 (טו6% 2) 05סוט 5,000 :חפוו8!ו518חו שה 5-ו סכה] 4 15 715 זס) 6606016 ח0ו0ה6ו]כןכן 8611601108 [66טכ ו86ו1> 666 ]0 66610 16 165החהסזווה -010ש51 ז] .35ח6ז5ש5 15 חס >סן הסוסז6טסזכן רח506ע5 6רתוז )0 )תורחא 16[) 1600668 ]63 שת ופופ- 42" 0ז 1606 )פורת 3018 זשכס :66 715 זס] ז1256-56[1601016 .0665865תכן 6 0 ה0וט66א6 6וזהוהסזט א > -105 ץ[[1160 רת סיטה 6עה פכ[סן [66זכןטת6זה1 > חס 5167 +ה6חנוש 76 41 ]265107066 .6 61006 2/ 6רפסרוה 4 [1.008 מס שהו59סססעכן פזוסקקטט > .160 68/ 66 [6חה בשו [8001866 5/6 26[ 630 כ[סן ג[1:86 0 6ח 16 ע6ס 017608 16 0+ כוט כסן 506 23130665] ע[[ה6וזהותסזט ג > -567 חואו 6]0506 א\ 8 חוםזוא -66675הה1הכן 0110181216 רו ג 67)806זחו .12021 8 ה[זסכ] פזזסקקטט ‏ > 6 ה הבץ) 816 6זחו 8 ווה זאו (1161866 .סכ 5 ,0061תכן 0. 1 7 8 ג[ט טסו 0166 660) כ [זוטוכ] 600 ז6צס זה ₪560 640[ 1256566016 .6וע|6[תסצ 008ו5681]86ח1 שחו! 566 כסן א6|כןס6 6זסרת זס) פצוס!1ה ג ה0וז ח6רח 6106 6ז16כןרת 60 ג[ וצו שחו 605 [4וזחגזכ|ט8 חו ₪חו68016ז ,118 + -0]2688 716ה610466 זשטס 606701 060067 |6חה שחופחוזפ עכ עזוצוזשוססזכן צכן61ו] 150ה 16 .פחסו) [הטחהוח הו 60600005 5111636 טסוה תו ח6ז0 618 פזסי6 16[ 36 +60 [גזואום חו 056 0 [18168כ] 105106 0566 15 ז0[6ו660)ןכ1 קאה 455 ו[506 14588 6עוו66כ16 6זהרתסזווה -1ח60 6 סרח 45 [[6עא 45 66חהח6)ח וברח 116 |6חה .566668 כסן 60ז1168כן ₪56 [6תחספזטכן 35ח6ז55 הסוסהרתחס)ח1 ההז הת שחוט!6תו) ץ|א6שצר ,611 חות 60 .5 סן הסוס6ו!06זכן ע!ר|)חסרה [4306 ([6ת6א66ע ןש 15 08( ח66עוסשכ! שרחו שג[ 8חו16108 1 ע6א 266 1185 066016 כ 6[ )0 5616 116ם 35 שח 50 שפחשכןא6 |6המספתטכן -הש10 1185 תסוזהתשכןס זסטס!ו3:] 0ח3 עז1זח16ח! טסט ץ[61ו הרת גוג 715 זס) 67| 1561160 ח6צ6 ,6165ח66ח6כן66 כוסן |6חג 6רתוז 6||65חהון 8 =<םסושהםז0058 ]וזכ 01 503705 116 18213 0ז 65חרח רת 60 .6ו6נו) שר[ רחסז] 61168 161686 60 6חה ,פכוסן זע הסרתה 5113160 316 צזשזתוזכן ח6רן 6 - א סעז6ח 266016 שו[ 12605 שחנפט 5 ש116] ,8ז6זהוזכן 511816 5506005 12605 3668056 [ז1חו ₪ 661 , ההשו[ )0 ז6עו6) 6זוט6ז 0 116ון16 1650017668 16[ 3061 זהשרתז65ח! וח6ו[ז 6שהחגרות (4510) ז0ט3ה13] וח516ע5 6וסוחסת 0 50018 665ועסזכן 1303067( בח6זפע5 16016 5568 67 ושכר 60 ]0 ז6כ רתטח 3 שחופהההרח פס [1064 זשעס זח6רההסתוטח6 66זטכ 0151 ב חו 0 5116 3 פשוס]81 ז1 .6אזסעז6ח 64זג 6סוע ]הרהטה תות ו 67 או6] הזו \ 6 616 86וערזשו[זס זר[שורת 16 הגוז 165001668 605156 66ושספכן 0 6!כרחו5 זו 68אגרח ]א5[ 58 | 5506075 0 6ז50/0/8 01 60165 ה0וג]|573ח1 50/16 .זפ כ תסנסת6ת6זחו 0 006160 26 640 זגו]ז 56166 8 66065 עוסח 630 865 ,14581 [זו/\ .361117 5166 3 עס פז6פגו 60 )0 הח טרתוחורת 3 !זועו ₪165 כקט 86% תו כן2360] ]0 5611600016 ג 5חוגזח וצרת 11581 זו 116ז 563708 זו 300 ,5תסוז6נת ז5חו סחה .חסוזה6/6זה: [בטהגרח זטסהת ]וצו פתסוזגז6קקס 3 2660036] 630 5כן1ו246% 6וזהותסזטה 506 601166000 3 0 016760 6 חג6 השוע 56166 .ץזו]96] 5116 3 כ 5506005 01 5פטטר זוסכןכן5 63 חסוז31[3ז5חו 1א5] ח/ 6 הרת ₪16 חו8 ג בש טסזו|ז 55:65 1 6 866 תו[6זס-60 0ז ז06זס ח1 .6466זחו ]סקופ 60 161160 556605 ז56/6 6|כןוז]גו רת 6וחס8 500768 451 , הסוזגז טש חס6 516 6שזה| ה 0-8 וס חס 20 5/5165 6וו1 פוסרחטז 300 סח 3703 הו חשו[ז 5חסוז63ו1ככןה זושו[ם 6חה ז6פגו 6פסוויך 6זטחוות-116ז-10-ק ‏ 1016071691 80 366655 5 156 חה6 טסץ ,66תגזפחו זס] ‏ הסוזהותזס)ח1 5001665 בתגת זכ ,השח 060 50016 0 .4211631100 6601178216 66 הרת ₪16 8 01 60 6חס ץח 13663056 0 6160 04₪6ז5 116 [003 6 ,66060 6 חג6 05ח6ז55 ]0 קטסת 4 הסקקט5 0 זה36כן5תגז 16161 רת60 15 12155 .166163560 6 [06ג 1696 0 ₪560 6 חג6 1275 .15א/ ,067105 0116607 הההסה6כן 0 תה ,165 6 [608ג 16 זז שתנאוסת= 565 זטסר[זנט 5% .361106 ז01[6ח3 חס 1651665 510326 סז (121%5) 56166 6רחהח 020660ז0115 16[ 565 106100 16[ זטוסטה הסוזגותזסותו 50016 5 )0 ₪56 1106 .5007386 1116 [5168ע1וכן 5% :06066ח66ח! 10637000 068ו'וסזכן 0 6ח1ו[6רת 6ח0 בחסת) 60שסרת 26 תג6 65רחט!סע 56 [|8 0 זה6ז3ק5תגת] ,ז0[16חג: 666 66ת3רתחס)ת6קן זת661!6א6 01168 6[כ1 6-שוו! זס א/.1 3 עכ 60006666 5רח6ז55 6 5 300 ,5תסוז66תח60 אסשת 3164 106 1:16 01 66ההותזסז6כן שו[ 0 61056 !א (005) 5011095 חַחוטפוס 60זטמוזזפום את 65 166%/ת56 שחוט6ט() סשזטפוזז3וכ] או/ 6זה זהו|? 6זחוחכן 466635 0ז 5רת566ע5 15א / 5 .5ח506ע5 15 / ז6ו[01 60 600666661 5316 10 5516005 זס] עגאו זח6ו6/116 חג פז0/16 .65007668 זה וזקן שחופט 6ח00 15 6זהותכן 6זסרת6ז 0ז קהוזהוזן 86665 בת516ע5 [6חג: רת רת 60 5406 שר סכ 4150 12095 .שתוזחוזכן 10641 85 31 סז 05 :55 פת) 5 אזסותטו! סז 5 סאן100105/01-1/ פס 015 507/05 19 וסוס 1 (₪50) ח0ו5121!31ח! 316 אז501 (₪586) 8500004 הסה 5 בח506ץ 66ב )כ ]א 5 18ד 15 > תרדא תדדד ]0 00וז60[166 4 15 56/1665 התשזפע5 זשם-1:6 ם 6רח 10 16512060 8ז6ט1)סתכן 01501616 זטוס) 06 45 06416 אתסיא6ח זשזטכן רת 60 ב וסנת שת טכר 60 6ז16כן רת 60 :6 שתניס[[0) 106 ז06 5ז6טססתכק 6115 6311005ו1קקג [6ת3 105678 6 8 חא 6011678 [56674 השס 100162606 ,35ת6ז55 116 ברח רחס ה6טרח) תסוזופסק 60316 ושח 01 ]0 חה0ו8ע6 >תס 6 4163/, 0:06 3 16 השטסת ,460655 116 ת6!0516 א .(361111165) שַחוא106% זטסאו 31 68צוח1) 61158 6423610-קודן ‏ > -6051 [8114766 26] 63 68זהותכן וח טרתרת 60 3 עכ] 61166161 .551605 11005 [0168] 616או- תס 6 4163 [069.] 4 9 כ 15 5611066 006 6658 רה רה516ץ 5‏ > 5 [1120166ז115) הזו [3550013166 6זג 5516005 א11:11%1 1 אל חס 01 הסופנשסתכן שהנ'אוס![31 ,11166[ק רתופ 6 36601 רת 5516 0601741 רת רת 60 867 06[ 107 41106 (1255) 56/1668 הח6ז5ע5 זשח-):1כן 116 511416 10 %ז6)טכןרתס6 4%// [666תסשחושת זה הנכת נת6ז5ע5 306 ז6זחוזקן 4 ז5טון החסז] שוסזקן חג6 פתסוזגת טש 600 55כן סו וצו 35ת316ע5 01 605 תטו[ 0 5רת6ז5ע5 עוש] ]0 חסוזכןת₪15 זט הסוזגתטוע ו ת660ז זסןגרת 66 (0"5) 1685עז50 1!6-] 16₪טםוזו5ום אתע חס 1568 וס[41 561668 15116 6זטכוז9וכן 06671 0ז 5רה6ז5ץ5 315 ' פטסרתסמסזגוה עחג וח 1165 01 08ן700 1600066 46665 ע|פחשו6)116 שחה וצ ב- ₪ / 5667 שה ותחגת ו[636 ,5516008 זז וכ וח 60 0 סז [6ח8 106481005 ,65רתגח 116 זנוסכוה 6ו[ז ]0 6405וחו עכ] הסוזגותזס)תו 168 )0 שת ורבח 816חו5 3 :ה6רה6!קרת: 0 ,50/00/01 | 65החהח 50016 60 5צ121 0565 4501 .₪16 16076 18 .(1%5כ1) 56/1668 6רתגא [66וכוזזפוכ1 0 חסוסכן 8 ע|חס 10105 ז6/ת56 [546 .56166 ח6[6 תג ז6/ת56 1451 )0 68)טכ זזה 6חה 8 זו[ 50 66טט1!ת0ס6 26 60 151 פשוסן1ה .3114016 15 1137 הסוזגרתתס!חו שהוחזגה 6וןז [1ה 5611 ]0 60165 6|כןוז]גורח שחוע113 .556005 6ו[ז )0 50036 ]1 ח6ש6 812[6] העשה 6זה 561668 0 6105636 560766 15 הסוז4ותזס!ח1 ,ע]!6וק עד 346 10 56166 116 64165 הסוזהותחזס)ח1 0 416 5506005 56/67 ג 1696 6 15 1 חר ||תשטס ז606כ תה 611821110 זשרש וו ו 66 64 הסוזהרתזס!ח/ 411 זט ,06111066 66 רז )וזשכ 75 0 0 בותכו 60% ₪06 ו הה=50ע5 עחג הסת] 8006356 5 4000 חסוזהרתזס)ח: 6!סג]ן !|63 פצזכן 316 5וח6ס5ע3 111 ז אא חס 161164066 56 4150 גרח חסוזגרחזס!ה1 16 סזכן | ה 6168 1 (085) 50101605 סחז8א 100טמוז151ם אתע אי 5 406 ,5וח566ע5 56641 פא טג" . מסופגת6כןס 61/3216 46 ו וכ כו 01 60165 [31 406)קט ק163[1ז4רחסזגוה ץחגרת )ועו פאזסאז6ח 36| קשצ סקט הנתה סוק 5 .603096 עֶת3 60667 0 הסוזותתס!ח1 הסוז3ותזס!חו שהוזסז5 5הס0ג6ו1ככןג: זה6ז611016 : 25 5 ל 8 ו .]א 300 125 זס) הסוזחזס)חו 01 6+ . . | ד "0 ,- ז שורה ו 60 טש חס6 6 חג6 פצזכ1 הסוזהוחזס)ה! םוגזחוגות סז 1285 צ6פ₪ סכ ₪ האסודוסחד ו כ .₪5!!] 0308000 ,65וז3זטו| 505 50016 0! 0560 6ם |!או 50306 015% ,65זטףו! 656ח! סו חסווו00ה חסו!ברזס!חו חושא 760076 355003160 300 2005 2 | [ דוק 5 301 6ב /-060061 ,55/6 הַהווב6ק0 115/ :50/0310 6שזוטס6ת ך 4 13פ-א וספ גה: |ג62813 - ₪000 | ו ו (מא 9.728) 00055 19,000 :חסו1מזשקס ,(סא 13,312) =אסטוט 26,000 :ח18/18110פח1 ספו ₪6 6 = אסודוסההד ו 05 :50306 015% 6160 אש-61ח60 0 ,5516 חַהוו63ק0 5// :8ז5010 66זוטף6ח 6 (0א256) 06%5/ם 500 :חסו31זש 0 ,(מ716%) 6>5סום 1,400 :חסו5181131ח1 ,וחפוו6 פע מה 5 550 :026791100 .(0א700) 06%5/ם 1,400 :1548118110 ,פוחפווס ו 0/1 זס 1 (275%0) 5 ו 6 6 ה האסודופההד | | אא 605 7 | 5 ב וזו 45 אש ,55160 חחו1ו6ק0 15// :50/1806 66זוטף6ת א 05 5 1600 :0673110 (סא 900) 5א6סוט 1800 :ח0ו5181184ח1 .006 ת600 חס 0-2 4 506 51 הז וסחו) הוססות | 814 | 00005! 2 58 | |א-גאספצ-ו אוסשון ג ]086% = 0005 7 | 0006 6 6 ה \אסודוסאאד א 4 (סא 717) 010083 1400 :00ו5181181ח] ‏ 6ו5ץ5 06131 5(/ :6זה 500 שזוטמפת | |א-אאאפצ-אם הוססו א ] אפ)-ו0 בוו (0א 358) 0/06%5 700 :1100זק 0 005 7 וו (סא 3,584) 0/0085 7000 :1518113110 !53 חַהוו613ק0 15/ :5010816 טפזוטססת (0א 3,584) 010065 7000 :06781100 ₪0 ממא , ₪ . 1-1 4 6674165 131[ זח6הסכן וח 60 6הר) * ו רת6ז5/5 מסכן 22560[ 61131668 01 זהסק6ז ו 6%[ "1156 זו וגוט 6 . שחוסוזק 16 5 זה[ זה6הסכןרת 60 6כן הת6זפץ5 4 * זז 8 6% זהוז []ת6תסכן רתס ) 5 א א .* 8 06011685 306 10ז183] זגו 6רתגו!סצ 15% 0וזהה6ח3ז) 615% 0ז שחווטטוזחס6 סק 16[ :ח6הסקרתס6 168 זסה! ג * 0 6668507ח 531151168 [66[-116] 0661160 שח ו6חג!3כ 1040 18% 86 85 ז14]ז זה6תסכןרת60 66גזז זה6צ6 הג * 4 66חהרתוס/ת6כן רת6₪560 6011600106 זס! רח6ז5ץ5 )0 66תהרתזס)ח6כן 16[ שחוז65ז סחה . 501186 (גחשש56 ג ₪566 6 השו[ז מג6 הסוזהותזס!ח: פוררך עורה חק 56 חג6 זו :צעגו זח6ז116 וחכן ס [הובתז6ז 1466215 4 חס 51360 ת6פה ותכן 68וכןגתש 8 חס וטס 3 זס)וחס1] 66הבוחז10ו6 6ז3 5010 אה וב וינ שחוטוטסזכן ,61 סזכן [[ט) 06[ 01 פופ 3 15 פורד ץ[חס 1168 50| וז 616316 סז 421110 6וןז 83 שוןף זפטן חנ 0 9116פסכן 35 זו פטורך חטז תה ז6ז6105 ג חו ₪066 ]41 חס 601166007 זס) 06 חס 01ז1ה10 66חגהחזס)ז6 |[ 6הז .81815 שו[ ,3061 688ז6רתהתהכן א157 5562 0ם 68 חגו[6 זו" ע1זח06! הגש ,66%ח-16זסכ] 116 15 510736 8 350666] שו[ חס זח6רח366[כן צוס[41 80 1165 6 צוס[81 1111656" . חסופגזטטו)חס6 זטסץ חו -רתז0)ז:אן 66 /סזכרת! ה3031 10 זשטה תגרת רת6ז9ץ5 ת6התגרת 6צוז6166 0חג זה6ו6)116 חג חו 66חה שחוחנם ות6ז3ש5 6681160 10 6600156 זטסרןזנע סע זובחו] 63461 6[ 406 עוסזש 10805אזס צר 5 0 שחותנטז , 036[160זככה 15 הת6זפע5 שו[ ]0 [גאו הת6[טסזכן 5ו1[ז שחנט501 .50111665 זשקחס1 הז ת6כן 01 ת0וז601166 16[ [1זה6 חשזוס -6ז 6 תבות ות6ז5ץ5 ג כן[16] 0ז הסוזהרתזס!חו זס ,ע!זח6[[166זחו [1096אזסצר הח96ץ5 6זווכ1ז115> ז תס] 3 זהסקק 5 0ז 610666 6ושסזכן זסןברת 6 15 15ר1 .610 שתותט [גווחהרח תה וחזס!ז6 50/46 א 16[ ]0 הז ח6זז5 .(51) ז0זוחס1 ,41611965 , 18זסכן6ז ,5ע13כן015 ,6011661 51281 6 הרתזס חן תג 400 56%ע1הח3 0חה שהותטם וח6ז5ע5 ח: [טו56ט הסוזגרחזס!חו זכ 4150 51 .הר הגרח 10360א אצ 5 5006 015% זס) 6832111 שו[ -6[1466 65066 , (חסוסגזתשבת )132‏ הוסט[6חו) -ז56 306 ,6300 זת06 1116 זסר[" .36% .66% ]6/6 ת6:]וח 166 6זגשוז501 אב/ סע 316 ששו .341141216 %ז0066זכן (5281) זסזותס1א עווו6ב] זל אגע ווט= :960 ז0ז60166 6863 06 01 6050518 פוורד" 6 45 |[6ע 45 ,1116 1156017[ 06 616416 0 [566ג 1567 חר 20566 06 60[אוסח 1116 חשפע31תה הזה|6 -200016] 66חה רתזסח6כן 30319565 [406 61616678 ה 1116 .11166 1150017| 116ז בחסז] %א6שח :ו תסוזהותזסותו ]5 הג ג 5 שאז]אאג.ק צדן )גשה כואא 6אזאנדד ]אדו וז 5ז6ט!6סזכן זס(פרת סע 5ז6:זהות [3זועו ו ]0 שג 6ש1פח66כןרת60 4 6וטסזן / ,130366 >6ח4רתת 60 שתות0ג[?1 624601 חג זה6בת6טההג] 1361110165. 11116 10015 16: ( 4 /) 4011507 66ת3וחת0ס!-6 אגלט - 6 0 /" 1000107 4066ות67)0] 50/0376 אט - > 4 (1א5) 3 שחוטה חגרת 01 111601 [[ז6ש0 שור 5 זז 15 בת506ע5 זש זר רת 60 6 650117665 6זג הר[ 6חה 5חסוז6ו[ככן 4 שחו5ג6ז6חו |[זוו 6תו] תו 60 63 ע[1ח5 60 הג]כן ,6תטז טסץ כק[6ו[ 10015 111656 .6665 :0186 רח6ז5ע5 15\ זטסץ 01 56 16[ז 6 טטכ תג 1 זת6רתקכןוט6 זג[שוז 16[ 46[ טסץ שחוזטפח6 -- 6051 ₪131 16[ 31 תג 6בתוז זר[ וז שז 6051-6116 ות 60 34 שת 0116 66ח6ון ץזותטרת רת 60 יו ו 0] 56/66 חק ג 6 זסזותסרת 35 66תהרתחס )שק הת6ז9פע5 טר 45 ,1191ז 6ז50ח6 10 41560 חב 6 תג6 1661 56/1066 681 116 ,₪6 חגו[6 שמותט ,606 6615[ 56166 11 .61016960 7 ה , רחשו[ 165016 ה6ז01 630 הת6ז5ע5 16 6[ 0 נ[₪ח6ז5 זס(הרח 16]ם 25 18גך1 .6]ננ[צו ה זס1 שור[ , /<1/ 180ש40/ 66תגותזסת6] אה ,תה רת16) חס ,16008 68זזשחטט 68 מ-20016] [114ת6זסכן 0 [4610 156 רת רחו5 0 600786 50113[216 זס! 650005 5 וש 4610 16 רת רו רת0ז) ---- 551605 815 [[4: חס 68זגזשכ ג / זג שו[ 0ז הסוזהז5חסר ז65][הרח5 שוןז ח6ז01 [[נע מק /‏ תשספט1)א/ מתסנעתעסם ₪15 תשסעעם תסל 5 ציכוכצנ הצד ו 00 !501 סוס סוס 0 ' - .- - ₪ 1. - - ב ספ + ₪ 04 06 088 0 1 88 | (ס)) 21809 :פמ0% 14 23 3+ 185089 | 0-3 | | |א-ת8508-ה. גוססעו 2 ו ד 5 50אך 7% אופא | וי ו (21/0 9) 0.06% 18/00 :00ו5181131ח1 ד6ופע5 חַהוו63ק0 15// :501086 מפזוטספה (7.0!/0) בוססים 11,000 :חסוו8ז6כס וו | | א-תהלט-ה גוסטוו 2 תקטש- | ]קש | 00005 . אא 605 | לו 0% (/6 0 7 5 :00ו105181]31 5/5167 חַחו/613ק0 1/05/ :9זהא501 66זוטמסח 0631/00: 2.000 0/0695 )1.0 /0( 6 | )א תתפפש.תם אוספ | | ₪85494 = 00005 7 | | שב וע עו , |18 11661 5 החשזבע5 %016ח6-0 זשסבט61 :ג שגד סי .24518 צשחוו[6גרח 66060החס6 + זסק" 3 חס הסוזגת טש חס6 6ח6[11הרח- 10 3 ,]רתאש חו ב6ח66ו] כ[ק-4.9 701-.91) 3 [66ח 6!וסצר .60776601 6זותשקס 60 פס ו אוספו חק-19ם- וח 115-ה ואון-ת 0-01 זט הו 15 :50116 סוטטסה 800 חס 1 בת חבס 8 0 ו 000 2 :0110 510 2) 0:05 4,500 :1053118110 ז05550 טוק ו ב 0 0 8 זט 00 0 2005 וק 00 (3.8%/0) 00%5/ט 7,600 :ח518113110ח1 55/67 00613 5/ :5010876 פזוטפת 8 זט חס הַה0ח6ק06 עובש ברח 205ו5 (0א2.0) פאססום 4,000 :חסווהזסקס 53 5 0 731586 00 (5-)7) 86עו50/0 הח6םפע5 62008016 ז506גו61 א סו]עו 60500068 זס) 060666ח: 8001 4 18 ,5וה6ז5ע5 7/4 [-) שזהזשקס זס/0ח3 6שהחהוח חו 36 5רח6ז5ע5 6-1 6ו|) זסח זס זשו[ס6ג[ש קט זס) סק 5 66וטסזכן 17625 .6₪זפט61א//ר 6066 6878 [41, .6חו1 6005016 הח6זפע5 32 60 חס 108860 13 11065 605016 600066060 רח0ז) .765 שמוחתות 6חוו[6הרח 16[ 6 630 55060 62005016 ז6ספוו|6 א// 6הד -00ו630ו1קקה הזור 0607366ח1 0 [6תס11ז 6 8150 63 16 .5א5גז שח וזסם1 סרח 566186 חו ,6016 [גת6ש36 עפ ע[8306005] גרח 81 66פט .10630100 6ח1166 פטסץ 106316 60 גוסץ פאוס!41 7625 ,811 שצסטכ / שו[) הח0ז) 600161 ח6רח306 חהרח הח5/506 8 .1160756168ז 6161668 שוכ 60 ןשס א6 56 0 תגוס השש פה[ 1110 הכה 66ו]צו ‏ שר סז ושת 6‏ סטס-1.81105' זס] 6/1צט זס) וח חנ 0 60066066 15 5506 616 | חס זט ה הוח הח6סע5 4/ .068וח6כן אחסן שו[) 0ז 366688 שצגו| [6חה 6רתסר! 36 161 6 6600166רח6 04 ח6+6 שו[ חג 56 6 0 6זהוקסזקקה 15 וו ]1 פזטוסו שחואחסצי השס זטסץ 01 6605 60 115510א 51778-/0 08 -אס 58 (5:)/) הח6ז5ע5 6005016 ז6ז5ט61 א 16 6 6הו]ז ז6ט0סזכן 60ז6עג| 15א 7 א א תה ז6ז6[5א/7 ,15 66פזשכ8ו!) שוג 106צו 8 פט!כן) פרח6ספע5 א 1 ז 3 הח0ז) 6000701|60 26 10 (פתשרמכןוט6 זשו[זס ו .66016 6007701 66016זחו ₪16 חו5 שו[ שרחה 1068060 6 עבת זתוסכן 6001 בו6ז5ץ5 806 00608008 ,5)3702 9 6חס 003]) פהסוזסחנ) +ה6רה6ה ההז .1068010 [66073 ,)32 0) קט פועסכקט 5‏ 6 וט1%5232-6 06 פס 007011608 ו ץכ 50866 1005 00 ש6ז קר 00 50968 9 06 111001 שח וזה חורחו[6 .1 686 60 [3018611660 16/1668) -1] טב 5/וס66תועכ1:0כ1 ,1106- חס פאוס!!/ 9 -1016 [4006 6605 )0 616% חואו .318 6005016 31560168 513066 02670007 חג עס) 660 16 8165ה:רחוו 9 6 שרח רת0] 01818 607061866 10 .וו 605016 2 1-60את ץכ [6866 1 טרח רת 00 6558208 6ו6|, | 0 60107 1600 ח000-56766) , 16ז0מכ .48811 עכ] עס 26חה םס סו וזכ טועפ 9/5 סהועסו3 )= !הדוד 65 ]0000001 308/! אזסעזו! 815וס0 3000506 0500 פם 0 3 85 8560חסזנוס 816 פ)חסחספרחסס שורד (5-ששץ 01-29-00 פזססרגו! חמק 3005 אוו 01 רגו ימומ ||8 סוס סוס ]הט 5 זר 1/1 6/0 אי א אתו1מא .6811681 תססיצ ג אגא :1 סיד פדא זסאקץ גוא [4זושוכ] ,0!זס 120 זג ,1990 ,9 עוט] ת 0 - 1:1 )0 שטגעו זז 6ז [66תטסחחג 1136 .%ז06ו061תכן 1217660 1256-0066 תבו]כ רת 60 5 366ת-121:60 306 1:81 ת66ע6] כ51ת6[40(0ז 12:11 6ו[ז) 4 א122 ח666כ :113 0ז זה]ורחו5 6ו[ז) ז6ת- 12:60 תג (16ם66ז416[1/ אזסעוז6 א :( 4 צכ1 זח6רת16קרתג 41 8ז06ו6סזכן )0 ץן ורג 6 18 1126-0066 תג 6זנ 66זות6זה חג 18 4 1 ]1 זח6רח6!קקרתו הז 8ז6טססתכן 01 ע]ורת3) 5 חס פחוח :1116610 466ח-12:6 זפזג) שג תו >ז6טסתכן 01 ע[ורתג) 116 [6תה 06 ז8010זו0 0506106 שחך אה/-81חה0ש0 הזו 218₪זח6)חו .61366זחו ת6קס 116 65נעסזכן 646 6גכן >וורך 6050561 ,1005ז1!6ככןג תרשה ת הרת 124516 566 תסרתותס6 36 ,6366זח! זט רת 60 4 עחופט הסוזגוחזסזתו ]ת6רת6 תגרת חג 1.1 / תו 660חה תש 6 [[גצצ 115 .6חון []-5 שת וע-1:6כ1 ק[0ת6]-ז56ג 0/8 מחזס! הרת ת00%-![טכן ה[זנאו כןהנת 160016 6666 ה ו[זגטו שוכרת 60 18 66בה6שחו פוגר הזת 1/0 זת6רת 913 6[ 60015 |[שור[ אצ ש6וס-ז60ן0 תג ,( 118 ) 60510 ו 0חג [0זזחס-6 6ז 61₪065ח1 15 .6112356 12156 ג 1000165 1 תסו 6תט"] מסוזגזז5 8 1% 211486 זשת-120 7 56ג וק 6251 5 ז016זכן 11115 זס) 116666 1716 .1060166 ור 16 !תס ; אב -ז6ח-1256 ו|זוטשצ 66ט[6ו 6 אטכן 6 0 ששח זו 5/5181 1ה16ח36ח13] 88510 66וח0שם 31206 121166107 066ח-121:6 שנ1[ם 61₪0068חג פוגרך 46665%5/ 500000 ז6תז1::6 36[ 4605 ג 116 .100016( 46668 6שטוז3 1.41% החב 6%)וסזכן 100016 466685/ מ0וז568 זשתזשוןז סו השט-ז]נובת עחג 6עה תברח 10 עגשורזגכן 6ו[ז ו 00/0507 0 05חז10ת60 זגו[ ז6התשו[ז:1 06[ תס 6166 תוס 802.3 15 זס 8802-5 150 ש[ז 6ז3[נוכןסכן >כן[שר[ 16116>סר ור[ ,עה סוו 4010 60120 רתות :151111 שח וס5וא6 הג התסז) גוא 6ו[ז 411085 100016( 66655 306 צ1.37 שורד 0 ,100 37686 צ1.41 עתה [סזזתס6 0ז ז6פט זכ תג אזסאתשם [60066זא6 תג הו 2000 זס 84 שו 416[טכקסכן ק[שת 0 6001 חסוזופחותז 4 .037312356 1413815 עחוז5ואש חג החסז! ח0ו5131 1ה16ח36ח3/] 5116 0סוח6ם /6-1זכ" שמוהט[6חו 6שה=6בכן תסוזופתגזן / 51 71) 0665ו01זכן ]שרתשה חברת 186זכת6ח6 5 |[[שאו 45 (81 1:1 תג 05ח121:061 , רתוח א 6-51 .רח5506 +ח4636 130 133816 636 406 ז066זכן פגגןם ]1 0. [ 7 זוא 6 ][1ע 56166 סקטל ז7006 השזשעג 1 561066 1115 ]0 הכ 45 1666עסזכן 12:66 ה0ו514 1ה6ה230206/] 616107158 סש 11 שחוסט[6חו 6406ב הסוופתגז 96600 שגר" ה0וזז5 זה6רת6 130 5166 06[ 01 65זטה6] 16 100/12 צ1 )0 ת00100ב 6נןז זאו וס 35 1191216 שג 35 17 צ51 16:71 66-כ 56 16 .100016 466655 316זה56 (1א51%) 00060 זה36ת3130406 אסאס זט 530016 13670 66 6ו1ז 066006 >גהן 05 60 אס תושח 6/1 1 שח וה תגרה ב- ב 9 5 אא אגא ואת ד5צ5 וע שו 05 הה-9ה50ל-01 | 0000 | 50 מוו-3ה50+-0 הוסזוש | |( זו- 0-5 ז0 | 0 115 :5010316 86זוטף6ה ם אם,3 2-05 פ אג/ -060061 ,3 2-5 5/ ודשופץ5 חָח --- (0805) 610/05 /. ה [ 2 5 | הה-9 01ץ- וס ו | | 150 5-ו וץ-0 הוספו | 106 ואוו-תת וסץ-תם זס 18 8 ה ופוס אג/,3 2-05 5 את/ ו סז 5 :16 1340 זס ,7330 ,124% 8 .6פואתשתו0 הו 06010005 סח חואו 55605 הה-9ה/הץ-ום ( 0070 ףצ 00005 | 50 1-5 ה/;ץ-ם הוססו | (פספד וחוו-ה/;+-הם זט 0000 הסשת חחח !,! :30376 66הוטף₪6 זסוהשרה 01 208/10 חז:או 3100 הסנובופאג/ :513|]3100ח] חש'5 9% [0 00612 15// :50100316 66זוף₪6 6וזם 30% 28) 06%5/ם 55,200 :06731100 (ם!80% 28) פאססום 56,200 וה ₪660 והטחח/ח11 (0%%5) 56055 שרחב? סשו.סוזו ₪ אג/ 2 300 ץ01וחשוח 01 ם!16% חז.או 3100 הסוב5ג/ ה :הסו)3זטטו 00 (פ!,6 5) 5א06/ם 10,900 :ח0ו5131!31ח1 .011.65 15 ₪723 (פ/07% 5) 00%5ום 9,900 :חס!)3ז6ק0 הה-9הק;-01 | 106005 (50אז פוו-תהק-ץ-ה הוספו (06) ו-תהקז0-1 זט :501036 0211008 סז ז0 5.2 5!/ :50100386 66זוטספה סוחס בד ואת 1 ו הוספו הה-9הוום/- ו פו-תתוו/-הם ווו-תהוופש-0 זט 100 1 :5181]21100ח1 55/67 הַ:631ק0 15/ :50/0819 6סזוטססת (185ע0 0.3%1) 006%5 600 :006786100 . (בטועס 0.55%1) פאססום ו וספ הה-01-51409 40 ואוו-ת5143-ה0 זט :53/10 061 5 :סז8 5010 66זוטסטה וט 75% 5 0 :03100 (6עס 21) טסוט 03 ןוטס 8023/67 8שוס!31 500 ₪6 6וזט-0כ1 שה -7405ז 0ז 07%5ע60%ח 64זג [069] [כזכ1] סח 5 66 0-ז6חו 8061 646וחטרת בת 60 ץ]+חשזהכן .א 6060060 טוזטץו] ב 15 חס פחנח 5046 5וח]6)טכן הו 61665 16 רת ₪ הו[ 0ס65ס-6 .5565 /3 ]01041וכ1 .6161665 אזסעו6ח 30060ז 6ו[) 6 5רח[50-6 12 עכ 8860 תברח ₪68 )וזכ ז6חח6ו[10 8002.3/1506 6160ת6א6 116 חס 1063166 ג 5000 79107ה12:0-60066 .אזסעש6ח 16 0ז ז66ה600 61668 5000 ₪6 6וזט-):כן -0305ז ₪תוז64ותטרת וח 60 , אזסצאסשה 12121 צ.] ז6חז802.3/:06 6 [זוצו ץ[ח6זהכן .הגו 5000 10₪6ז120-0 שזסרח זט חס [שטוסזרןז השוע 60תסככןט5 ע!1ג 15 5רח61-)כ1 406105067 [1660566] |6תג |6ו]!פע צחג חס -165671601005 זנוסו[ם1ע הסו6גת )60 סט הסוז3זטוחו 6 6זסרת16 61668 0. 1 / פהח0-61כ1 5 2.0 (15א3 ]) 6ז3 50/0 זחשרח36 חג]א חס 30 ז6ט[6סזכן 60ז6ץה] 006[ג503061 4 |זסכו 5 זח6וח13036א אזסאסשא1 66וח-6כן 0וזג][503ח1 5רח[120-6 7116 .18 סחג 5]א5) 6ח-1250 ,3815 1% 68כן4666 6ז06660פכן (515) ח0וז4ז5 זה6רח13046א 86וזכת6זח 1 (5%15) ח0ו5147 +ה16ח0406ג1א 5166 66וח-)כן .381 11660568 5רח[256-6] [6חג 10 |6ו[הץ ב ו[זוצ 5ז6רת0ס8ו₪ 15א 3 4[ ג 6006 56166 תסכןכן5 ז6 06 ה0וז3זה6רתט1206 6חג 16018א) פכוכן]א קושו[ 6צ13] ||גצו הסוזקס (166עת56 הסופטטוחזפוכן הו 5רח1250:61 [זגטו [₪181166] 36166 6זה1ט 6 וסרוא שרח סז5ט) .1990 ,עו -וא-11 08ח1(260-61 16[ף 611456ת טכ 60 6060668 (זדו) זסזוחסוא 6ו311זד את | בא 08 דא]אט אגא צד 6 ]00 8 5 (1א1) זסזוחס1א 6ודך צזג.[ 6 0 8זה6רתתסתנשת6 תס 6ה6ט-ו6[טרח הו . א 060ח6זא6 ג ]0 ח1154000גו שו[ 1 866רחס)ע6ק פפסזוהסז 6 -ז[נורח )0 1!5300זט :גוחה .1.4% 802.3 2606/1855 שס[6ח6 6ווחווח-06ז-0)-קט תג 65וצסיק ‏ 9 -11153000)גו א .1 )0 15018 סוה קרוט 5506 עפ 80116 אפסס6ח 5ע13ככ 9 106606160 ,0601פסיזכן עפ [6חה ן 6 ,ץ[6רחוז 165)וצסי] 9 6 אוה 0 660660 ה10זהוחיס)ח1 חה]כן 6חה 66ההרחעס)6כן אסא6ה .סש אסס6ה מסוזשחט[600 ח! פאתסע זסזוחס]א 6ו[3+ד צן/.1 11 הסוסקס ,30 100 1.4146 ה םושו 1306 צ1./1 060066את) פוחו6כ כ ההוהחשוזדם אה ש/66ואא דאםאםס אגא אג.ז תססאמץ-וזטוא 0 טסץ 40165ח6 ותו דד אש 66ואא ג הוגז ה והות חב ,108 60666 [)חה 6866| -ו)1גור זטסץ זס) הסוסגתגוט ו חס6 0-0806-קט א 6660060 זס 6 7 56306147011560 8 18 812 51 [6נע 580610660/ 6 ו 66060 0[6608 631216 חגרת וס 1716 .(113א) 3356 הסוזהותזס!ח1 זה6רח6טה הגוא ג החסז) 600108 16 001666 361665 סע 5 118א 6ו[6) 0[666% 8113 60 שתוזוחצו (1060 |6חג 1065 -8106 6זה [[וצ 0600618ז] ז0ז121166 66וח-6:כ1 ]0 1. | ץ[שחסז50 6זס)66ו[ 15 :1 .ץ!וסרו5 שש צוס!!0ס) 60050067 6015000618 181[ 66160 רת 1660 66 706006[ 16הצ50/0 4 )טס שחואגז 6 קט 6/1666 6056 4 6ז]וופת6 80 6067 ו 5660 6זה 668ספכן 121166007 66רח-6כן שוגו" 146% שחווא6 6ו[) )וצו מסוז6תט(ח60 913036 116 םחו 00066%ת?] זה6וח6 ה ג]א .610 068671260 ץ6/1וזכ] 16ה 1711656 .5091008 0 8ו!08ם דאא6 אגא אג- סמאדא ב 13366 צ1./41 060ח66א>) פרח|6>)טכן 3 6 הגרח אזסעז6ח 8 30165 ח6 (416 50/0 0 00וז53 זה6ח 6 הח 815 606 סז 36 6001 ססר ,6 הר | חס 16166 אזסעתשח [גזושוכן 101 066ח66א6 [1:1212 חב 66חז6ו[802.3/1:0 .(1./41%8) ]6/0 ה6זה [1 סז סרח ,6% הגרח ע[6זסרח46] +06ז16ז802.5/3 155 6חג 112121 60018 66 116 זס) 00[0668זכן 66 660זחו (א1.41) אזסצו60צ1 4163/ 1.0681 0 טחוקקקהרת טחוז 112121 6ח6רה6|כןרהו] ידוא 11121 0 66688ף 607 , שחו]!סכן 6166 6וזרתס6טה 065וע0פ שח ]0 618007 30 , 6066000 6 65- ;2.0 315 ₪ 366%]כן6 [806 606%>ז6כןוו 166 1230-0066 ,3015 14 466678 6 1250-0766 , 509000 זה6רח6 ה הג]א 5 08ח]12:0-6 406 , 5130100 +ה6רחשטה ההא .11660868 4110 600515068 ץ|81 הסוו[36-ם צ1./41 066ח6זא6 ח/ 06 35 6ז63כ0 ע10016811 זוז 1./41%5 6|כןום ]רת 3 ,100 .אזסעו6ח 364 0691[ 6שזה| 6ו[) התזס) 6668סזכן 1371006 צ1./41 ז6חזשו[ז13 660 16 )0 106% שחו0]וטכ עבות וזכן 1 )0 זה6ע3 1716 . צ1./41 ז6ה802.3/56 0 שח וח63רת 16[ז 65 האש 665ג610סתכן 6 8 5000 7307ח0-60066כ1 שגד . א.1 .אא ]ככ 66 וס 106% שחו6!וטפ וחק ד אוו 6 מו ו .05 1531000 10% 06 6%ז613כןגו ע1611הרחסזנו ה וכה רוסוזה רחוס !רו ר[ז1צר 31312356])> 6 0 566 [8ח1רתע6ז 636 [| 0 800088 625 שהווס![4 ,אפסאס6ח .5 ב 31167 6ר3ח עכ] 5668 16 60 0 זה חגרת 6ו[ז פשוס!31 ]אפ ו ץ|ורחג) %[3פושוכ] [סזזחס> 36 מסזוחסות 1110667 6 ₪ חו 61 566% 31 !רחת6ז זא ז]א 0 0 וחה ,300 ,200 ,100 566 [4חורתז16. ז6חז6ו[ז3 תג 100,300 0 005וז6ח] 28516 16[ 68זהזש6זחו ]א 6 8עס411 1141 זגו !6סזכן ג חו כ6[ע אכ)< )ופ 6 רתסזוה כן[16] 0ז 116% [חהרתרת60 ]0 56 5 151 . זה6רח6 ה הברח ז6ר56 [הה ורת6 הו א א 60 אצ )ס 616 6 ה הרת ז|נוג) תג הסוזגזט ו ח60 [זסט ,8661 כטסז 60 זה הברח 3 טחוצוס!31 3 חס 6601660א6 6 0 רת רח60 680165 ]א 6וח1) שחוה5 ע1660[) ,פזש56 |[4 זס חסוזזסכן 8 = מ ו | תה-09דו-1ם | 00405 | (650ז) פוו-תהדו-הם וס |( וו-ת תס ד-ת0 זט | ה 0 0 55/6 00613100 115 :זב 501 שפזוטטת (50/0 22) 0/0045 45,000 :ח0ו5121]31ח 1‏ שחו!ח ₪ 05 (ם/! 5 22) 00%5/ס 45,000 :חסו!3זסקס | תה-9הווס/-ום ו ן 5-ה הווסט- הוססו | - - - - וס 30 6ח! 3 55167 בושק 0 1/15/ :6זב5010 66זוטס6ת וס סע 0 5016 1026 56 605 5 3000 :ח0ו81ז6ק0 .(סא 2560) 635סוט 5000 :חס5131!311ח1 (סא 1536) הה-9 0-ו ו (650 ו הוססו | (1306) ו | א 60 ,6966 0 2 5 הסו6/ 1/5 :זה 50 ות זוחסו 0/0061 !|| :50/0316 ו4חסווק0 665 ה-9 01-15 | 00005 (1850) 5-ו וסשו 306 ווו-ההש5ץ-ה0 זס .570 0 | 6356 :5010316 שפחונוספת ה-9א01-18 | 100005 (50ז) ו א5ו- הוסשוו זוו-תאפץ-ת) זט 6091 הו 80010006 85 [000זק וחד 63 031822456 [הח0חג!6א 6 6צו5הכן 07 407146 611067 פס! 1665סתכן .8 1 6011660000 % זוא שחושטס! זח6/6 6רחוז%681[ .1176511010 6001781216 הש 100116316 4131075 [6061660-זט0ס01;) .066 606110005 ז11וה) 6ת6]צו ה הזוח !ה 01 0115013 [163ח כ ) .160615 3031256 568 >כן161 ג 013160כט 6 חה6 608868 6הו.1 6050/6106 זס) 61560 .55656 33 זסעז50 [בהווחזסד אשסצ עס [ס0א1א60 1.55 אדא 5 1 אזואאיד ו (51 77) 130067( ז6ת56 [4הורחז> 5 [ה ה ורתז6ז 66| 01 זה6רח6ה הגרח 6ו[ז 6זטו066תכן ₪ תוהו1[רתג516 עכ פאזסעזשח [6הח80ז6קן 60הנגתז זס) שת 116 שחו6ט[ז תו 6זות 1 0560 6617811566 16[65סו [3 0 [0יזזה60 6חג תסגזנוקו 60 ג חו 561/65 [4תנרח6: [16שוכ1 .א.] 6160060 566 בח0ת) 1006 65020056 164568 9 5ח6!כ0זכן 106816 שתוכ!6ת ,1056 10 א .] 60060א6 הו ע65661911 60/0 ]טופס 300 זסווחסוח ,פזנוסווחפס זסההגרח טלוו וו וד חס/03ס! [3ז1פס 2 החסז] 567/15 | חווטו זס /[ורחג! ומוי בח ווחז6ד 0 1 6 עס) [100 זה6רח6>ַ4תג1 9 .605 4763 [1068 6107ח6ש-1!טרת 6 זח6חהרהת6כ 3 31165 9 1201 הסוז4רתת0)חו 23516 שהוחוגז סט 6 0 [600066166 ע6611ת1 00616 6801 .60 4763 [1063 9 0 ₪חוז165 ב[זהכן 01 6305רח 3 65 וספ -1ז[טבח) [[3 10 11 4061 1 16615 1562 6 16 ה 06165 (6610י א 0חג 1 א 1:6-0א שחו[ט61א6) -ו[כן0ן סשת 4 צ125 0 [6חג (1 518110 6 עה ת0) 14678 ה56 [306 61/00 .1:6 176 וס '1 122856 שהוהתטת הס 061 וו אא מז דתא)תכ עס דאתואם6ג אג]זא 5א )שר א טסץ 615 זסזותס1א ז6ת-0כ1 )זא א חס 1635 סזכן 61140056 306 [0זפ 60 מסזוחסרת חס 1060565 16 .6>זסעז6ם זג שחו ז6ח-)כן 40 , תסנזהז טש 60 ,66תה רסחש לוז [406 6617416 66ושסזכן 0 זה6רח6 ה הגרח חה גגש אזסשת6ת 6זוזה6 06ז זס! מסוגותזס!חו 666 [3[168ז השח 10 63% 4 35 011513260 15 עפס[סקס: אתסצסטא 9 ]0 תסוז1ח2 660 645 ע0] כןהרח [64וקס1 [108ח6זסכן [406 61603615 6% .51208 110111216 % [חג 60104100 01 6152135 [טפ ו[כרת51 01414 66חה רתס )סכ 1 50660 306 ת10ז4ז6זקו6זחו הז 00 1650כ סע 0 אה -., ל 3 0 זפעז56אטווו ו 29% יב ו ה שו פשטזם פטם !וז 22 ו 25-0350605 א 4 250₪0₪₪א - 55 5 א 5 051-3560 57 0 א 7 שד אא 5 וטוווס 1810 0/5 8 99 פ/5ו/ טח |ההווחז6ד 3270 8/51%ח 0 ו חק 060/57 5 הס זו טוח |הורחזסך 3270 פאוסםחוא0 6080/54 15-005 3270 = 0 וקה 5 606/50 03/3503 3270 666/10 טוח ו000!סזק 2780/3780 אה 0 15055 0/5 (א00) 30 6חַח3ת6אם 6 | תווש 06 00 00 00 01 1 02 3 2 6 קה 508 3 = 3 4 4 5 רו ) חש[ ח63 6צ 5זח6רת66הגו[ח6 ז6ט6סזכן רפוו 1116 .605600061 זווס 60 0167 6[ 486 65הכן ו6) זאשח 616 0/6 1656/266) .6שחשוחשכןא6 01/0118 16561165 1 ,631% 16[ עשטס ,6/בו] סג[ שרח 1500 ) 12111 70ב[16-50406שח51 6ו[ם חס |)אוסז 1617 -7335ז ₪186 60 6ח06 [11ו רתזס!ז3]כן זה 1זהו] סט רת רת 60 86וחכ6זת6>-ז6)ח1 , זח6תגכן ארח זס) [66ח 6 [סגע 115688 .[6זחגזם ,פ6רחגת)ת והות 1131 6חו6[00חו 65פסאס6ח 6 5רח566ע5 111418 [306 8ז6זגוכן רת 60 [ההספחשכן שחוזטקרתס6 658|רח563 8ו1!ז 60חו אחו] 150 חח חסזושח6 שחואזסעו6ה ה6זה-66)וע 101418 0 316 10631 ]0 מסופח6ז1א6 5631658 ה ₪6ושסזכן !1 8 ]6081 60 568 שח ושוס]41 ,פאזסעוז6ח .6161156 16[ ונר ועו 66ר[עוץחה הסוסה רתזס)ח1 8 ,ושח [3חז6זח1 זפהצ חצוס זטס ,8066 -0%ע60ח 166-4163 זס] [006רח טס 45 56/66 3 66 צוזכן 31065] 6ו[ז )0 שחס 8 16 .שחו ההוז שזסרת שהוו6 , 6|זסצ 16[ חן אזסשתושח .6 60 31 חו 5106 498 חס 5 זק) 347,000 וצ [חסצ 668ע10כןרח> 14,000 1 > [גזושוכן )כ) [(8ח 66ועו-6זהזסכך60 שזה 700,000 הגו|ם שזסרת ששו ,335061 סז 60 6016 שער 45/ .6% 18 שחוטסזכןרתו ע[605001 6זה [ [ [ ן / 0 זפחוס |-] . 8 561 וח . ו - 6558806!/! 6 זסו טסה ו 0 וח 68 כ 86 וי וי 660 ח60 6 ב[ טסו[ ,4125 א51 זחסקק 5 רת א 60 ז6ה-121:6 6חג 4 א51 ה66עת6 6רחגת]ת ור 11381 16[ ר[שווסזו[ 6 אש | ד/ז6זטסח 655386 זשו|)0 6116 פצוס[1ה א16[6 ז6זטס] 11655386 חס 1:41156כן63 60 ז6טהסזכן וס.411 ]א [פזוטוכן ]הרת א1616 ]0 56ה] 105041166 +5ע 16[ 0חה שחוסשזטס 30 .66ועו6!זסצו זח6%6זק 6 680 6554065 ₪ הורת60ת! ₪60שגז ץ|כהזוט5 אזסעז6ח א1616 16[ז 0ז 671466זח: 116 . 6160תה 5 11186 אסכ א6[6 עההכן-0זוו[ז 3 הוץ 15 .61361005 [1068 60 ז66[ ט8 016ג]1צעה חסו801החסט !וג אוה דוט 86 5וס!81 ה0וס66תח0) [וגזא אן הזז א]א] 6660חח60 6חג א[אד11ז |גזועו רזוע 1 616600016 6 חהו[6א6 0 פרת6זפץ5 .שר חסזושח6 ז6ו[0 0חג 05ח56ע5 [גזוקוכן 16[ ,8ז6גו0זכן 11.05 1/4( 50300816 8ַחו5] ו[ 6916 ח טרח בח 60 0 4216 18 זשפט זאו הו 5506005 21166) ]א 13 תג ל"1]א5 ,400 א שח ז6ה-120 60ככוטף6 ע[0גזוט5 ב ו ו 50 6 | אסא | (1306) וחה-ההעהע-הם זט | ו 05536 רדש551 חַחו6131ק0 3/5 :5010876 מפזוטמסת (סו7 8) 1065ט 17,000 :ח0ו5+81!21ח1 .(1-)ו- | ו חו 60וחטס) ₪356 (6//0 3) 0/00%5 7.000 :ח810זטקס גוסכ פגוכ ד1 /1 כ1תס 1115 10 60555 אוחדוט וגא ₪ 0000 .רת2-5/506 50 [ ור 0006זז6[66 חג 6חה זשזטס 1 0 6 חג6 פזשט1אתכן ז6זטס] 81635406 זשרןזכ) חשרתתסתושת6 [נגח ז016 0ז 467055 16611 10 |ו03] 56!זםזס1חם-זט)ח! 400.א ו216) 400 ז6זטס 1635486( שור 111141 זטסץ ח6%66כ חסוז66תת60 ב 1065שסזכן וברח 6ו]כטכן [)חה 6זהצוזכן 361 5רת6ז5ע5 1116 .003106ג:5 '[117- 6-6 זתסכקטופ זהו[+ 551605 -1916) 1565 16גש0ז/50 1000 א ז6זטס 1658406 -[400 [306 116266 10 56/1668 ה 0ז66זוכ1 ץראו 0 ג ,| וח שת ורתס6חו 01 5זח6וק1661 1698 רז ₪ ה[סשטס ]0 06ח56 6316 וזחש[זווג 65 0106 0]5חץ הזמו 41]05 8 ו7916) 67/1 0 165406 רתזס)- 131 תג 6154016 תה [נגרת 16ח0זז6[66 66 הג 6 0 5זח6 0 ג זח6רתהסזוצה6 126-066 606 ה66 אש 5 חג חו 15א-) 1א18 זס 6כ)גץ [א18 6 ששח /ז6זטס] 1655426( .זהשוהתסזוות6 ז6ח-120 6[ חו א// שתס ע[תס חס 15031166 66 |[1 א זו 6שו| התסז! ;%זסאס6צ1 4563/ 66 16666 זס 5606 1041 5רת5566 [הזוקוכ] |[ 6-5 זס 14001:6/ 06 התסז) 5זה6רתט106 565 10667/17] 91655486 .8זח6רתסזושח6 666 אהו[ 3 35 023168 4 צ51/ז6ח:) כ .>ח6רתהסזנצת6 11391 תה [168ש1כ1 6ו[ז 5 011065 5805-4566 ופו שו[ 811045 8או2906) 167/5ט0] 6 %2ש)1 ,40 6166070016 01 6 תבו6א6 זת416ק5 תג ,00610060 התזס)-[הח) 00ב 1601581216 -15ח506ע5 2/1166) ]113% 306 [2ז12191 ח66אתש 50 5520 ]10 6ווז 6חג 38 ,36 פוח6ע5 ]1 6[ 166א6 000668זכן 5טכ-11 1/4 5 [הזועו 1 ספותה שזס זטסץ ]0 1646 ₪חג זששוסקן חג 616416 כן[6[ 361 , 05ח6ז5ע5 ח0וז63וחורת וח 60 - 60 6000 תטרתרת60 ז6נו 60זזק6זחו :6 8ז6ט6סתכן 411.005/ 81 . זתשרת [1א [4אוס] [406 51076 45 6ז63קכ) ‏ 6 .101686 1655826 26/66 174351675 5624001655 16)ושסקק 9 .5516005 11ב 6160070016 110661 רזא ע[1ח5416ת3ת1 6ז678קכ) ‏ 6 5 ,400 א ,]אצ ,1-א1-.41.1 5 5% , א. 51 ,(15א-6 [אתג) - 111% [56673 6ח3 (12150255) .46 05167 1216 הכ רת 60 81656 4%/ 16[ 0ז 400-005 25 126/60 -06ז3 606 16[ז 45 ר[16/צ) 501/86 ז6זטוס 1 1/1 א 16 , (ז0116ח3] | רת |6זגשרוס)- 0ח3 :1061006 061060%זכן 6זהצתז/50 |והמאהץ 6166070016 23516 ג ב[זוצר 65רח60 15 / 0 ז6טססתכן 5וגד1 .1/4112" 116 611107 :28121110165ן63 [תהערוס! [6חג 016ס 66נשסזכן וס 8'ז56 3267 106ז 11136 65זוטן זו ]0 6נתוז 6[ 1 [4חסופגת6קס 6 6מו6ג רת פונ[ ףגאו .11 11/4 66תבת6 10 . עחו0ת%6 1/1105 ז0]6 56 תג ,זו הק זז 1655406 5 1041 (כ1 ₪56 ,1615סזכן .ע9'א2406) [41רח19 א / !₪31 1-או-11ת 16556 6נ[ז נ[פגטר 6166תטכ 65בתס6 [-אן-.1 1 ₪ 732 וספ = | = ]173239 7-ב ו 005 5 18000 :105031131100 557 הח '5/00672/// :6ז3אח501 שפחוגוסטת (5 5.120) 05טיס 10/00 :חס!וגתפקס (א 216 9 .1-ו 6 ח בתנ 5 פוש מחד 1 / פאסופת/ עה | ] [ כ פוש | וק 05| | 6 וס 1655306 א 556 הַחו6131ק0 15/ :501378 ספזוטססת | | מ-תה0-733 הוססו! | | 01-73309-1 | 100006 5 | (51260) 01000 0 :חסו31ז06 (0א1.024) 06%5וט 2,000 :חס518!!311ח1 1 | | 7 = 0005 | אוסטו! | | ל ו -- | | 8 זו 30 11655376 א ה6ו5ץ5 הַחוו613ק0 5 :6זה5010 משזוטספת | |..730.אם סו | | 6073829 | 006 | --- (1.02460) 00%5/ט 2.000 :חס:026/3 (0א5,120) פאססוס 10000 :חס1811811פח1 | יי 2 / 5 | | גוסו | 1- -- | | חו 66ו0חטס פו וסט0סזכ פוחד | 730 , 4 5 ץצ טע ם | 4 3 5 8 2 8 ה 4 ₪ | = ₪ א 5 6 6 ת אסוופהחד ן וק 00| ְ ₪ | חס 0316 0006/55 ,556 הַחו613ק0 15 :5018 66זוטספה | |א-תהססט-מ0 גוססוו 5 תסו | 000 8 5 2520 :81100ז0ק0 (0א2535) 010% 4.950 :181131100פח1 ה 507009 | הוססוא 0 0020 1 3/ 04067 6ס6553| 0166חטס סח! זסו 60זוטף6ז 50309 א5ו . (סא1291) 2-ו 005 | (0א2560) 010045 8 שסושוה 0 וק 06 56 סח טס 61/5 60 556 חרוק 0 115 :זה 50 משזוטמפת 5 2,186 :0731100 (224360) 0!005 4,380 :5181181100 | 006/05 אתו 0 :חח סקרחסס 3.1 30016 1655306 60וסחטט 6ת! זס! 66זוס6ז 50308 015% .(1120%0) 010085 )25608 0165(. 1 505אך 0 0 זט סה .| 25 ג/ , | 5 אה הוואר השוע 061 15/ :5010876 4שזוטספת 065 25,000 :5181!84100ח1 .אזסאוו6 ת16ואו5 06ב 25 א שח! 10 הווח 60 שצוובחזסוו (סו//704 8) 010665 17,000 :חסוו3ז6ק0 .(טו 12.8) | |א-ג אמט ספוא | |-8מצו ו קם-ההואמש-הם ‏ 0005 א ₪8 אומט ₪ הצאה 0005 הווח 3 00165ז סו החס) 3/1 אוה 1.7( סח פתו ז0 506 15 סו חס 8355 זפוטסת 6 תוא אוד 050061-0 ,50116 הדפו5ץ5אזס\ וה |( זס 55 החושק אוה( א / :5080 משזוטססת וברח זכ 311002166 5306 05% (510) פאססוט 10,000 וק 00 -25//100886. 050 זס ה0ו605%91 הח516ץ605כ 1% 12055 מטס) 6 640 פחסוסקס 6זהעו 14[ 6זהותקסזככה .1410006-) 11316 12:06 שגןז תו ,1616 266 1185 תסוז66תח 60 ג 66ח) ג 60 126-066 6[ חס 615 טכ רת 60 ג שחופט 56166 25.% 6ו[ז 0 6060 506 61005 וח טר רתס 6 .40668 .55.1 6 ]1 35 6-316קן0 ח16] 63 זפסו] 65ת-120 ג6361 .ץ[[064] 66160חח60 66שו אזסעת6ח 25. א 671041 ו41!0 פזסטסזכן .5.1 >[גזוקוכן 0 ₪תו 36600 6371005 וחטרת רת 60 9 00 28.א ,3.א 005ו047ח6ת רת 1660 שג , %// 16[ 466688 ברח 415 תורחת 1606 | 25.79 קפ 11 501 כ 1 2000 203 א 8 2 250 ו 066טוסחו | 1605 וו מו-תתוטע- סו 0 :1513119110 5/5/67 הח 0651 105/ :6זבאז501 שפזוטומת תווש (1.9//0) 06%5ום 3,800 ,6סבזו וטסתזווי (סו//1.4) 5אססוס 65 8,800 36 ,סקז וטוסחוווי (3.91/0) 0095 7,800 :חס1ו3ז6קס תוי (0/ 5 4) 9% .25-133560[ 5 5 אא א השרד א ומד ש5 יד א )אק -00055 .56.1 א זס 1פסה אה חסוו518אזס/ -ז[טרת ו[5₪6 46111696 זו[ 5ז6ט0סזכן 01 עז6ותב ]066 משוסו[5 5 ,0 6חטרת רת 60 זס תש 50 3681 108 0ן 601 הח 60 זו 6זועו5 6%66?] 3 0+ ת0וז66תח0;) שהוחחנ ב ג ה[שטסזו]ז ז6זו6 15 אזסאס6צ1ן 6קסקקה הג נ[פ1או) 6זהאוז/50 .5.1 א/ זס ,(666ז ו 1005 63ת טר 60 פטסחסזר6ת 5 06נטסזכן ז2570₪16 6 ח/ ת6זט0ז25 א חג בוש ץחב זס) 56166 466655 25. 2 6016160 תג 0 600066160 6ה6[1רת 11056 זשת- 126 שו[ )0 12604115 . 6תסעש 6חג --- זשחזטוןז:1 | 25.6 0 0 00 וט | | 5 ו ו 2510 חו שוחו מ ו ואוה5וו-תתהוש-ם גוס / 0 :1₪5431181100 ודש!פץ5 (ת'00612 1/15/ :50100316 6סזוטססת אוסחזוו (מא 1024) 00%5/ם 2000 זם. מסבזו והי מא 1382) פוססים 4) 000 7000 .זו תוואי (סא 3942) 0:00 7.700 :הפו זסכס סא (פא 6 פאזסשז6ח 6313 זפסרם ,11 חסו גת 60 0 11065 1635661 01 6 6ברת .כ 607 11056 115261566 11 163 כ ה סש 6 3 זס) 605-6066006 1% 015 6[נת טר עחגרת 6זה 6ז6ו[ז ,16)גתם אזסע6ח 01 זהטסרחג 6 5 ו0361זקןקן3 118 "6 5131005 3 146[ הרת טסע ,ח0/06 ;6עופח6קןא6 00ז זס 0 ו תת 60 10 3616 'זושו זס ,24515] זה[6₪זו חג חס >שתנ[46וח 6[ ץ)וזפטן זסם 00 זגה 16גתז !0 65וזוזתהטף .ח0וז66חת60 זתוסק-0-זתוסכן ₪ ו[506 01 6056 - חר 60 0ז 660 הסרתרת 60 4 4150 5 ששו 46 ה[6ור[ע 868ותכך616 זש[ז0 ג[ וצ 6466 .ה0וז54וחהשס זטסץ )0 אזגכן הסוח 60 החד זסת6צ1 12368 [606ז1ו5 ז246%6] שו[טטץ 6[ 0 310 5 ז6זטכ רת 60 6[ 6זג (5121%8) 5 ,512 4 0 66ז66תח60 62066 .6חסו[ק616ז חס ז6 רתטת ז6ו[ז תג 10 661תת60 ת68 -67055 18 1041 צ5121?] זשו[ז0ח3 מס זס , >זסס6ח [8ת400תז6זתו זס) ץ[[4טפט) זו 0 6066166 ץ[| בתזסת 26 63 64115 . (ח0וז63וח רת רת60 13 8 פעהכן 67ר00ז605 16 [806 , 33661[ 66186-6ז זס ,1 זשכ רתנות ,עְ 0 6חו 0ז 61660 011ג] 116 .6318 01 זהטסבתג 0חג תססות 6ג[ז סמה העשכ 6051063 ג זנ 56 1807 6 65קתהו[6 0313 שג זטכ ,5צ1כ51? 6ו[סטכן זט 6חוז 16[ מגה זה1168ח51 שזסרח ץ[[תשחשן .16108 61150466 אחז] .7.5.1 חוד (145.1) ז6600066זת1 ו[6זוצו5 +6%6ג?] > [פוטוכן [4ז161כ1 60זגש חס6 ק[כגזוו5 עוס[41 665ט סז 4 6166 51-ז666הכן 10 60661 0 5בת6ז59 6 6 0ז נמתס!ת60 זגגז 5אזסעתשת 6 08 000-1177)) .25. א 00ו09ח6רת 660 קגתש1616 תג 6תסק1616 [החסוזה תזזה[ 300 הג 66 ות רתס) 6ע1[ט5חס) ות 1 16[ ז6 סט 65112115[166 166 רת 60 סע [6ת6 רת רת 660 0 פתסוזג א %תסקקט5 4150 .25.1 %// .503003706 ,208 חב 7776 5300066 [התסוזהתז6זח1 616566 06015זסתכן 6ג[6 01156 30ז5 ה[שור שר .6614105 660 661171 6 1 005 25.א 6501211860 [[שצר עוסח 15 שתו>תסצוסשח 25. א ו .415 ורת67 306 25ת6ז55 זשזטכן בת 60 רואו 018ז3ז6קןס 306 ת56 >זסעו6ח 65סוטסזכן ש-11טרת שתונעסתכן 01 עבצו 61160116 מה -6]חגתץ הסוזג ותוסח הטס1]1-6טוח 406 5 66ושסזכן 66ט6סתכן )0 6שחגת > [גפושוכן 0 [106 איס!41 ה[6נצו 0005ז66חהתס6 אזסשת6ח זס 5370005זסע ,6-5 01 60660 06 רת6ז קת 166 טר רת 60 10 6150688 1306 שח 8.25 חג ז6שס -ת0ח 60018 60% עהגות 3668056 6[ 8חסקקט5 ע[1ט) 1691 1כ1 ,05ח06ע8 |גפושוכן תש( שחז טכ 60 שצ3ז6כן60-0 ]0 6066 [0]060זכן 10%] 472 116 35 0שפט פו 25. א ,5(ת5/306 [1210188- הסח 306 ]1210164 משטעוזשכ 6 45 50611) 06015זסתכן [שעש|-תשקכט !41 6 כ ח866תעו 56 טרח (0606015תכ ז6וצתגת) 4 56115 [1210168 .ע[316ת0ק56 860ב63תנוכן זס ,זשפו ב ב ור > .ור הוור וו ] 10 זט 4055 25א 060 זס 100 25067 ח3 שחופט 5רח5/56 4 18 466655 וזשכ 4150 46 ;20000 ז6זט0ז25 א .1 א שַהותתגת 6חוו[46ח 15א /י .50/00816 ז1805ז1ט]א 067 306 1117141% אמאש ,-156/אז א ד הז שוח חג6 5הת506ע5 1141 ] 66160הח60 ק|[1663 רחסו 5ת6ז55 1006ח6 רואו 16ז6קס-ז6זח1 16/7 64זח6ח6!קרחו 6 סח פזס6ח6ע ז6הזס 6זח] 50300370 ,רטפ 45 .0.25 זשטס 6 [004ו7600ו310) 1-1 85 56 06015זסתכן 0 (5חושס.1 6ז0ח6) ז6ה161 , (ז566הגך .סקט 311 416 (6030₪6א6 [והרח זס!) ?7ך5%1 8150 460688 25. א 6 352 שחוספוצ6 6ו[ז הפוא 6נתותגזקסזק בהגתטסזכ-60- תג סזק זס] 16466 ז6א506י קן/קכז זס 6/1 7 שחנפגו 630 תטרת וח 60 .80% 25.א זשצס שחוותותגתקסזק :0166 4 0067 0 פתגוכן [גזושוכן ]6 6066 6.29 ,25.א 0ז 6966זח: הסקקגפ 000601זק 6251 300 5ח10ז66חחס6 5 0 663565 6זגוסנח ח (1א 1-1 40 100 א) זכ ---70---------------- ו | גת 0250 חן נססטסת! | 00406 | | ופו-מ ה הוצ-מם | גוסו 005 2.100 :5131181100ח1 0 3 א ד ! :5010036 טפזוטספה [וסת!ואו (פא 1587) באססום 3100 ,מסבזו תזוא (םא 1075) 3 8100 ,פסגז! !ואו (א 3635) 6%5סוט 7,100 :חו3זקס )טסת!:ו (םא 4147) 07189] | 2 7 ו 2005 ₪ ו --- ע8או2306) 0.400 זונס 1655406 זח6רת 06 300 [1גרח 0016ז61666 וס 016553486 8 ה66ע6 6 ה ה6ז6זה1 06 עח3 [6ח3 זסעוז6ת ז6ח-1(1:6 18560 שוח 13| 1655486 +ח3ו1ק רחס6 400 א 5660 631005ות רת רת0) 16[ 566 .560166 .613115 ז6ו|זתט) זס) שחו ג )0 66306 6ו[ז זס) --- [כת/אגש > 50016 260/66 הסוזהוחזס!ח1 8 666271565 זה6ז011/16 חו 5חסוז63:[ככה ט6טןג ד א כ אד א 6ןס חסוזה וח זס)ח1 566 .56166 אזסשת6ח 63115 ז16!זנ] זס) 56600 ה6רת36חג]א 5668 (300] 1460 6מ3) 300% 6זטסוס) ג 16 8 רוא רת רת 60 80 --- 3 חתופו 5506035 ז6זטכן רת 60 זשו[0 6 ע 0601060 06015ז0כן 1671005 רת רחס 14636310 שח וח166שח:] תג 561666 .החג16. %זסעו160 זחוס[ [61מטס-) (254)) [6חז6 פתסוזה6ו1ככןג. 251) אגע קת [06 5658100 16[ם 10 10614668 --- 1660 5הח56פע5 השכן2) 6 )0 1368 זח6רחקס61ש6 1861110306- 10 ,0606018תק -116301005ככן 251-35660) ,46665 1116 פ66וצסזק --- ]א1 אגא ה66ש60 5601665 614766 6חה ז6)פהג-ך 5הח6ז5ע5 ה6ק9) 6ו]ז 56גו 61186 5רח566עפ א 8571 150 166066 םוש וכ] החסז) 65טוסזכן 6251 זהשתטש שורד 0 60051 החסת] 606ח26 0+ צז6פגו 616 0 116 רז 1 061 סור רחס 11456 66/0251ה-1256 0פ חסוזופחג) 16כופפסכן .6זנחגו) 6ו1ז הו 5ז6גו61סזכן אוד זח) 00055 25.א 6פם סז 11117181 זס) 466 25. א שורד צ.3 א111781 זס) וצוז66החס6 25. א 505אד 505אך ₪ 7 005 0 6וו! חס 5068 .1 ₪5 אא ופ הק 0 05 :50188 6שזוטססה (1.3) 010065 2,500 :06134100 .(0%/0 2) 0%סוט 4,000 :חסוובווב)פחו ההש 58 קרח 7/4 16[ חס 15 ה ורתז6: [1068 וח 4660 31605106 .)וכ רת 60 016רת6ז 5 566 06ב 466 הרת אסעז6 ה 6 הוח אזסעוסשח 6ו1) אוס[31 60 666נשסזכן שה 5+ )0 [%70ח60 816וזקסזכןכן 616186א6 0) 5 5 6 15 6011066 60660 רסה / חג חס 5115 ו[6גרצו , אס 2000 [4פזסכן25 א 6ו| מ6צ6שו110 . אזסעוס16 4163 1.0641 זשחזשוו:1 שו[ 604016 0ם ₪5 66166 6[118 )0 6פסכךטכן חוהרח ור רת 60 ז6ח 120 שה וזפוא6 חב )0 86גו חס .3116יז 8.25 עַהוץז691 זס) שהסכ6הכ 6 חו זהשרת656צחו ₪ח1801א6 חה ו[זואו 16ן60כן 5וס!81 ז0016זכן פוו1ז ,126-066 כ ₪566 זחהוכן 666 6377160 6 60 36ז 25. א שוןז וצו שח וז5וא6 16[ חס פסה נסכן זה6ז0/16 .אזסשוז6ח ]חפוחז5סטח! 25.א זווסץ חס מהוטווטם -- 25. א )0 0565 הסרה רת60 ז5סרח 6ו[ז )0 6חכ) 6 0 15 --- 51065 615600767 |4פוקוכ] םג 1 ו 61656 חכ 31106 ושח )כ 6 6כ [1ואו 6-06:כ1 השע 1118 ז6זה| / 6פג רוכ 55065 ח6כן9) 56300870- 1000511 ₪56 60 רת רת60 50 060601%פכן 166000667 -46))וחהרח זטוזס 06ג) 12181681 זשוחס |זואי 6 | 106פח1 !01 זז טק 60 ( 65 6 25 ו561 22000688 .86ותכ66ח6 זטוסץ 6 450 ||וצו 50/0816 2000 ושוטסז )כו 6 ו 0606015זכן 6351 סקופ 60 660הבהח6 .611660100 118[ף ר|ז1צצ 6 316ו6חוחו זס1 6!מ3!והטת שו חו 36 5000 6ח-12:0 )0 ₪56 13651065 ו 016 )0 ששה ה 86 6ז6ו[ ,גוג ח0ו66החס6 25. א זטסץ חס 16וטכ חג6 זהוןז :6 11686 .00 ח6רח 16% וי ו סו פוסטוזם וצ .אה \ א ופ 00 5 :זה עו 50 פזוטף₪6 (2.3/0) 06%5סוט 4,500 :100ו513||3ח1 6 5 ור 0 1000511 ספ (0ו1.6%) 010% 3,100 :חס!!8ז6ק0 8 =>סושח;דפט!0 ו סוחס 50% וס 2000 825 זס 100 ז6וסז 25 א :6זהאו6ז13! 6שזוטףשח 0 3 אוחד\ בו -- ו - | 678160מס-ז1ח! ע50006551011 5וזומום ן [חושוס!101 106 וחסז! 6ז3שח501 051 הווש | :0 | זז | והזו החוד ₪118 | | 0000 318 ש |וטם ||שע6חסת שו | סו | טפוןשת | או | ו הס | דחא | חסטאו | וטו סז | פווחק 6שחוזק 0%ז6א אחגת ש או 6000 | סז 603 | 5 | ש חפ | סוד | ש 5 0 ו 6 3111 עהרת 1686 ]0 שהחס9 גוו שא קוצ ץ שו 6 ות ה 165% 61 0 התד % 9% 9 א וו אוו ג ו אצ צ א ₪ פי | | | | | ן | | + ) 51-1335001 5 לג ססד-- פאדהג אא > באפ אפקפכם- פכוכואכי מ אד -1[קק4 101065 ]6251-6003 16 .8ז6סזק ח0ו5655 36[ז 0ז 66% 5ח6ז5ע5 חשק3) > [6]אסגת 66ח161616 9:6 (251) 1 ששחב || 4 .6 שחוסגתז 46 שחוששטס 06[ 05 גת 0660 18 [6תתשא תת ןבר 3060 65פגוּסה [4חז6זת! תא 17 קס[6%6 0 15 או סת א , הזוע ,ץ003: 1005ז3 6 תו ע[71655ת563 1316 פ צ+ 4% 0251 66ת-1200 0 03163 400.א זפזטסח 6חַ16553] אה ]0 666 06 ,1565תכ6זת> 616606 בס 01 בת 0 .4556 01637 2 15 5זח רת 2356 121015 עחג ה66 6 0673165 זז = 2 0 66-1171984 פהסקקנ5 141 רת6ז55 .16006305 6 ) 400. < זשזטס 155326 אב 7 3 ח66אוז6 41 3 65נספקן 6ט0סתק שחו0ט!6ח1) אזסצז6ת 23560 ז6פטוס 1655406 בת 0 ד רת ה ז6תקסזק 0₪5ות3ש 80 35 6ז3ש 115 0 זשו[ז0 306 ,(5ז06זק ₪6ת3ה66זת: 6 3 0 600066060 35ת5516 זת בק רתס שו[ז 566 .6זסא6ת 0312 5010660 ז666טק .1673015 שת חנ זס! 311616 פטס 11 1 ן תסמ |31 +! חחוטחוזם וצו 65106 קתגנת זג תס שצבת > 66זו]; 811 שפגו[6תטוכן 5505שססתכן ב/ זששת3 1 0 06 1655406 2---615טוסזק 1 א 0חג ]1143 א )> שצגגו| שאו , הסשת 1115 זס1 0 א 54) זו [41 01 ]בכ 966041 8 4060ש> אא שור -66וזקן 10006 8 806 ,605טו1אזקן שוש | 0 הק 51 1600 חס) ₪5 בושת 300 10065 אנת חגרן ששחו 05 006016 (6קגסםג]א 5 טוג זס) 166% 1601 שמ) ספ = ששכ 108% .15165ןת:תכן 16 50 6 ו 33 16 חוגות השות6]זוזת= 166ר-ש 6[ .010 ל ל וק תו 1 01 הטפ ור )טנטפכ 03301 5:30 ם00ז62!קק ג 9 הסנזט501 זסת6ש-11טורת ,216חו 5‏ % 61210זת: 551625 25167 9 5 [2ת67410 0 167 9 051 |וט1 0 הסנזבזטווו! 5 051) 0ז תסנזגתקגרת 315זוקוכן 6 07 פתבוכן 6ת15[פטוק 106 0 6רחנזנרת 600 116סנוכן 5 41 1 .שתנ0שת %1ב-12705/ת512 >ז הזוש 251) [1גח 10 6ז2?שנרת 0ח3 /631 ץש גת 1-01 .51016פסכ תסנםנפתגתז 50010651 1 זטס 101 5נו 611 6256!כן .612115 :0 גכ ,6זטם6סת מסנפתג1 / גח .אם-אאדדוק-א5 הזחדז אמצ כזאג 400-555 אתץפאג ודד סו דא 4 אגא .655ת51גול 3 04 11-01004 6חז 25 מסנזבתותס!ה]1 זשזטק ות ס> םג עג איג 106860 25 זג 01 ה6טג 5/5165 זם-ת116) עתגרח חס עוקש - -ת0וז153ת0:03 תג זטוסה קטסז: 7 6ש-1ז!ובת >6ושסתכן 11/31 א/ 5 [גזוקוכן זז תת306ת12/ 4300 46065%/ ת6/תגזד שוג -ת066ת/-60001 ,310041 תז6זח! 40660 חס 0 30101 106 5>נטסתכן +1 .512004705 זת16+ שטק רת 6 00067 הזג או 0165 866655 366 זש!פתגתז ]אה 5571 כ150 6נטסתכן ה6נתאו 5506035 5 ]11 4% .56/1665 זתוג קת 60 זת6רתתז6ס2) 106 הזג זתגנ1ק 60 .(1988 0202517 .11.8 6|הסזק 11 -] )0 ז6פתגתם 06 5הסקקט5 ]א גי אמור 0 ]456-1/ 66016 511630 ,שתנוס6נתזפתנו) 1 561 60 מזשת6! 6!פבתגץ) 2 זא 1 2 (27:7/0065 תתגזשת- 621206 ב פוא 15 5 השס תנם6נתז5תט) 3 11 .5ךץז ת6רתנו0) (1312 הנתוכ שתנת!גזח 60 תבר ת00) 12161091 סכ ]גד גר רת 60 שפנ [שעש] (.1261) 346 1 , / - 2-חא - הרוב ל 5 ספתש עו 6" / / / / \ / ) / / / / ו / - רל \\\ / / / ו / / / 8 091005 ]| [סטסוח |3נו0טוות0ז3 ח8 חס 03580 15 05 0305 חרתוחסט 5 חט!פע5 זט פזנווסנתו5 וססס)סזם 160 ₪ הש ובר | םי אנ 5 א -ן א א ץ 6 6 םת אאסתטחד | וו 36 זס ססות .| 35 הש , | 5 א הפע חַהוו1ק0 15 :זה 5000 מפזוטף6ח |0) ח0ו 15181130‏ (0א 1536) סוס 3,000 :וג |0) הס5181|811ח1. חס וסשתחס6 25 א (טא 3072) 006% 6,000 01 ובוס! 6ח3זף 3 החוצוף , (פא 1536) פאססום 3,000 :(015/ 60ושחטט 0 015 66ושחנ.ם ו0) ס811 0 (טא 1024) וסוט 2,000 :ןו ד] ו0) חסוובזסקס (סא 2560) 106%5ט 5,000 0 וגו0) סז 3 וצו . (טא 1536) סוט 1 ₪7 0 הפטאא 17 0 י הדו 05 אה ] צ .יז 5 0 הד ו 5 0פאך | )את אאהצ-אם וססוו | האציו ו 0-2 5 א 8 >סוו 00 ו 0 .5 5 א 5 הו 06 15/ :501038 פזוטף6ה 0 :חו31ז6ק0 .(טו/1. 1) 010685 4,000 :1518118110 . חסווסשתחסס 25 ששו והחזטוום (1.1/0) 10665 605 | ]א-אופסציתם וספ | | ]06489484 = 1/0000 7-ה | 0005 0 30/57/07 ה 6 6 , ]ח6רתחסזוה6 655הופטכ 5 003 :ן ז סרחה 8חוה6ז6הו-ז6ע6 חג כ 66תטסתזוו5 סרח 0 660 116 חב --- הסוזהותזס)חו ]וס 10611 .066060 18 11 זשטשז6צו ספ ע[6ש66601 5 ו[6וו[ עו עבצ 8 חו 006 6 5010 וז 6[ ]0 8665 שג[ 50 +מ6תגכןפחגתז 0חה 6|כרח51 חס 60066066 630 קש[ זהו|ז 80 ,הסוזהותזס!חו ,666 0ם עז0111החו 1116 . תבה חו 88%ז 6ו[ז חג חוו|זגטר הסוזהרתזס]ח: 6זגר5 6ת3 180066 8 507316816 3 ח0/16 15 86וזכף16ח6 0% )0 הסוזהסקסזכן זהה6 181 / ]13 חו 5)ח6וחז6%חו 6עג1] 6151000618 6016 חב ,עטס!סח 66 6רתגת!חוגות שחוזטוקות0ס6 סצת 6 ]0 הסוזהז6זחו 6 החסז) 1 ,%ז64ץ [56/674 67( ) .)ח6רת תסתוצח6 0 8ז6טסתכן 56 [036זכ 3 660קס[6/6 >הון בח וצרת (5/370 131 6[ הזוע 16 6זחו 0 ח266 >ץ4ע[3 8ג1] רחוה זטכ) .+ח6ותתסזושח6 ]ההז ,1-617660(0081כ 6סוטסזק 0חג |גזושוכן 6[ז ה66ע64כ וס[ הסוזגוחזס)חו 0 186זכך 66 חר שחוצוס!31 ,65[חסצ ]א 13 6ו[ז סכ 01 1115 ח5016 16[ חס 61141156 0 07ז3[נורח6 הג 0000666ז)תו זזה |גזושוכן חו זסעתז6ח / צ5 ]13 חג הזגשו 466ת6זחו עהש23060 4 א80-57-ז6ה-1250 זצזם זטכ) .1980 -חסת ₪86 16[ שז6צו 6 .1983 חו 60זג6קקה 0זח: %ה:] 0ז 63321110 3 06 0ז זססת6צ 11 2 חב 0016 0 34150 306 12150255 ]18 6 ,1987 ח1 .67366זחו שחוותותגזקסזק ]13 6416 0 50/0816 00660זזח1 :116 [1216168 6ז6ע ע16]ז 11 85 466658606 56 0ז ]13] 6ו1ז חס 651060 ע[46041 50/0816 18ז הסוזגז6ח6 תטס ועו וסצ1 .6תתגז)חוהרת חו תח טסחחה ,40645 4 0-51%:-ז6ה-1250 01 ]0 ץשוזגץ 3 אהו[ 0ז 3016 36 שאו ,1988 סע 70 ]13 16[ 1060 5רת6ז5ץ8 [גזוקוכן (05ח5/576 6 1005/55 0חג זא ,5ע]א) 6 66ח רתס ה6כן ]0 160 8 0/0/16 שחסח 0 566006 15 1186 1[ חסוס6תט) 4 66וע0תכן 0: ח266 5ע3או[4 195[ ג[86סתקקג זטכ) שחת 3 300 פתסוזכןס 6601 חס6 )0 60166 הו 0860 6 630 03[ 005ו1630כקה וס 6 רד .תסוזכס 11056ז [זנטו מסוז6תטןת 60 0 306 ,660100 ת60 ]0 שו 116 6119605865 ו 506 1 ,1163561068 5ח10ס63ו]ככן3 36ז 0 1 6-2 א 51/01 אפ וסוט | | | 8 00-ו (1650) 11-65א6/-0 תוס (06ד) |ווו-תהאסע-תם זט 00065 557 0060318 15 :501086 תוטספ 100 :5130 ה 00-07 005 02-57 (סא 750) 0005 1500 :חטו03 0 (סא 0 טַ5 וו גו ד-ו- 11 0 וסשת תסס הוושו ₪ 0 וח 565 0370 0004 550 ז0ח05 מ 5/5 8358 סו חן וספת חס |בחוודהשד | 15 6 ו 0 6פטש-גם | ן0ש/ )| א-תהפסע-0 זס ן 0255 105 :50103 6פזוספה 5110 וד 99 600) 0/0095 1200 6 לאושו 4 שאה | | = )ו - = (א 700) 005ם ן | | פאסדד6ואשואואס = 16065ר1 וררוררנכ)> +5ב] ]/3ז1 אס אא 6 פצדד 6אזא גוא 0 06 00/05 0% 510 חו מססטוסתו = 00406ו] (1650) = 04-50142-45 סו (05) | אוו-04-5010 0 000 2 :1531121000 רח5'6ץ5 [ה:'001 1/5 :50/0036 6פהוטמסה (5א 900) 0:05 1.600 :חס 3זסק0 (מא 1.000) יסיס ופ 110 זפ זס - 0 ה . 1 לי שר אחז! 501.0 0] 2193108 85 60חססקט5 |וטסזוס 25 א 5+ 556 6וחַחו5 5 806 16-64 0 500605 31 /פחו| |בסופעחז 1 ו ]חס 300955 1/5 אמ 5/5 חואו 180זסקקט5 וסח 15 800855 ]וזש + 0-ו 9/510ה0 6 שחו-16חו5 6ת1 ופט 56551005 16 חואו 2005 19 ס! קט !0 50696 8 91 פחו! סח 5+ אדדא1 אסדוא6 וק :4 "רד זוה ג ג ) שס] זהשרח16ט6ת 06 666 10 :ששוז0[66כ) 05וז03ו]קקה זס תשט-ז] רת 30001156 3 )0 שח 116 66רח 0ם ע]306610631 618060 311630 6 6 |!וו 16 . הסוםגנח51 זה]נסותהכן ||וצו טראו תשפגו 600 16 תהו! זשהסגת 165106 10111016 1656 01 6 הגה 66 6|קרח:5 זט שחואסס! 6פג גוסץ ז666 או ,50 1 6115011 אש]כ רת 60 ג זס ח0ופ113רח6 31 הורת16 6[ 0167 63 12161681 , ח0ו630!קקה 356זה -ח6ק66ת --- 615 פטסץ ה[466רח 60 11107 הק הסוס 6006660910 01 6110166 זטסץ' )0 +ח16) - רו | סו 8 ח06/66 68ח6רתגו₪06 300 [1הרח 6166000016 11 חב [3זווכ] וז םג 561665 שח 655401 ]0 656 5066186 8 15 111158 .8 חשרת תס ושחש .חגא חסוזגותזס)ה1 אא אסז ]אסא :3 רז וו 6 ה 06 6שחהו[סא6 16 פס) צוס!41 710 :6661%6(טכ) 66 6 קרח 186 סוה רחחס!ח1 ,10 866655 -866 שחושוס!31 ע13 .+ח6רתהסתוטח6 ז6ו!זס 6ו[ז ם1 6זסרתסתכן 0 16כ1צצסק 18 16 הסוזהותז0]ח/ 10 685 וח )הו 0 5066 6[שח81 ה )0 1063 6ווס הש -1ז[נורח 8 60 103166רת01586 שח וסט 5וח6!ססתכן 855061876 6ו1ם שת וטוסצג , הסוסג|טקסק .600165 6|כוף|ורת 663808 הו +ח166ח1 51 א א זז 68 | 55107 0100 15 :זה 5010 וטו 37 || ג 10 25 א ז6/י0 חסוס6 הסט 010 זסו וש ₪51.15 א וס 68968 1) 01065 3300 :5481181100ח ..ו05- 0 הוחחטז זו 0זוחס 6 הסוו ורס :א זסאץ דאסקפא ג איד 0 אאא ותה 60 6 זה אסס! 0ז זחהזסקרתו 8 +[ 6 0 1ה06ח6כ6ח1 316 1186 005וז6-3 600510 ,6|כןרתהא6 זסי] .60ע]סטחו הסוז63ו]ככקה 360091 תרח 110% ?1064160 5רח6ז5ע5 16[ 316 שזשו| צר ?שו9611) 16[ ]0 156 6אהרח 0 ו[פוע 868 ? 361116060 6 60 660ח פזטכןר|טטסזו[6 |[6ס 6 60 ₪66 11186 פחסו690ט) 6זה 6פשו[ך וו חס6 01 60166 8 [3זושוכ1 כ 8661165560 6 0010608זכן 611686 136686086 .668ט61סזכן 630 ככ 01 זהטכןפחג) 16[ זס) 6| ופהסכן165 6 05 1656[ 60 ז6)6ז 6ע , סנה רסחו .ץ1ורח3) 06165זכן סכןפחג) רחסז] 610086 0ם 66%גו6סתכן 166[ זג שזשוו"ך 6114736167150165 תעצס 16% 188[ ר[636 6חג הזחו רת 60 זס ז6טסתכן זשע6ו[6גגן/ הווש [501 טסץ ,6110056 טסץ 665ווסזכן 6 סכה 01 66ו0ו[6 זטסץ םג שזו1וטוא16] זכ 50/0/886 66688" 55 א אנד 6אזפססגנו) .א0ז6 זקץ א וזה 60 01 6110166 זטוסץ )0 +ה66ח6כ1066 ראה 15 28021117168ן68 ]0 6שחג ב , חסוסכקס 26066 הסוזהרחזס)ח1 שה וק חהו[6א6 זס! וכ .64 וחטורתרחס6 ז6פט 1381 6חה [הזוקוכן ו 86 ש50/0 866688 )0 ששחה 3 065ושסזכן חשטו[16) 60 %ז6טסתכן אתסכןפתגם 6[ז 56 ר[שור] עו 5 ש6ו[1 .6282111068 [הח0ו66חנו] 66116כן5 6000 עה הו ₪560 6 630 000668זכן 50/0816 שו[ חוו[זוצו 5רח6ז55 ]0 ז6 ותווה עחה חס הסוזהה 0 זהשוהחסזוצה6 ז6ח-121:6 [הזוקוכן .60062156 16[ם ו 6ח16[שועחה 65ה6רח6 16 סח שו1כןפ 126 68 40111616%כןה6 866655 686ויך" 00 ו[16 ]0 63611 ,47635 [החסוז6תט) זטס) 0 0ו[0סכן 03 .605 םוד אשוידדא] :1 "רדו ווט גי 6 5 ש6ץש06760ח1 זס] שוס411 10 :16ז66ןכוכ) ,16% וחוור רחס6 13(1 0חה [1210168 שו[ ה66עתושכן 1 666 10 פז6פו [168שוכ] שחו[ הח6 5 11118 הפחשט 66גץ 306 פחסוזה6[ככה וסאי ]0 שק 16 0 16665 ]טכ 6[ תס) 30026 6צהו] הרת שפנ שו[ז סרח רח60 ס5סרח 1116 .קש 1ע3601 שה ואזסע זו6רוז 310[ טרת6 [8ח1רחח6ם 15 6ז6ג! הסוסב6]ככוה .)א )ואואס:) גפ אריו :2 רדזו א ) 6 חהה6א6 שו[ זס) עוס!!ה 10 :שצ6601ןטכ) 6 6 ה גאסוזוטאחד | (2/6 177641 1) 010045 2300 :00311 (מו/ו 1 0ו5דוע )ו . ּ : 5 / ו (שזי) 31100115 -16רונוררוררנכ)6 105% ]113 ג חוד 3270 וד 0 4055 ו ד )א א:דא] ב ו 3 : | 630 :56 ,666 060 שחס |[זנאי ,מ סו 5ב ותומד 3270 וט ו , םו שתנ650ז 005ןז63ו[קקה 466655 ע[6ש1ז6גז6זח1 ו 0 ו 2 ומ | 6ו11 .38ח516ע5 4061 15ה6רתתפתווה6 1ה1/166 86 3270 ]א זו ססר אוד( 306 חסוו3סוופקה הסוס וקה | 16107 15 ה0 סו 0ז065% /0 6100166 טרח ס! 08וש06 3270 18 פאוסוה 0 505000 זס! חסווקס 004 גוח 1.00 0 300055 3270 ומ ן 01 8זח6ח6תוטון6%ז 5066186 36[ עכ] 60הורת ו רחז6! / וח סזר6 ססות וח | 6 6תב ו 0ת13] זטכ] ,ז86ג [הטסוצו תו 6 סוט 3270 88| סוה 0 בורחס פס מפוטסוופום וסוס 075//פת סו טסט 3070 מו - צנ א 0) 300055 60| 6חהוחוחסס מ | 06[ 513085 16[ 41516 שור : 5 1116 01 6רחבח 16[ :5ז6טסתכן 11686 עכ 011660 88| 10 0 פווסוות (י 5 505 א וגווס סו 30055 0 18 | 6 3 הסוזנו501 36 06196 ה 6נ1ר +610סתקן | חורחז 7/ החסזהססהסרת ]וו 0 06/7053 חסווסוופק ה | וזח 01 זג 16 \ש ו6ח0סס ן ָ ו ות | זטס!00 3 686 0! 20 פצוסווה וגוז וגחוחחטד 3270 115-005 חסוזבסוסקב 8%! ס! 300555 0ק וא | ונ ]06 0 0508/0058 פטוום ן | 0 ז5|0ח₪3! 6וו! 6וקרחו5 306 עזות6 ססב וז ססנ 8|סוחפה = 0 אתל ווח החסזו הפ וחספ פסנ | 05 8 6ח2זוחוגוח /₪1| = ! 0 60ו60זו0 06 10 |טסוטס וחוזק פאיסוות טרח שוחו חס חגזוחוברח /(8 החסז! טס וחוזק = | זוחוזס א וחק וגוויס | זטס!00 זס! חסוו3|ח6 3270 065ושסז 10 3270 000 81| ס) 200055 חסווופאזט/ וגווסו - | 5 0 ו חסווגסוופק3 | | ו | ה , 15/51 זס עשי 5%/ 060 .55 בק 1/5/ :8ז50/1/8 מפתוטמפת | |א-454-ת גוסו | | ]45445 || א 05 א 150) 00005 300 כפ[91זפק0 (מא 225) 0/5055 450 :הסוופוובופמו | אושא ‏ | | בבר 10| 2008 2 | |א-ממוסט-גם וטו . ה- ‏ |האסע-ום ו 7 | 0008 | | 0:3 (0א350) 65 :1511181100 50016 051 1030 115 שוביסזסקה הזיא שומ 60/50 ה אוד -ח60 506 והשופץ5יזסו אוד ( זס וב 07 2 2 32- !תד /) :6זבא5010 מפזוטססח (מא350) בוססים 5/5 יב 00/57 01 שוכ 5 ה 206133) 1,15/ :שזהא0ו501 6פזוטסטח 005 400 :06741100 (2304//0 0) 000% 450 :ח513[!2000ח] תימתס (2049//0 0) | ]43-ה סו = | ]453090 02 5 חסוגו5אזסיי ס!3 [3ח) 000015זק 50/36 |3סוחספום 5 +)ו06ו67301|חו 0] וחסרחחסזושח6 00061 8 חו 5615 | 3 בו 5חסו!03ו!300 3560ס-8וח3ז!חוברח !| ג אוה ד!( א 5 .גוסו 60/5 6 וושסח 876 פהסופזפט 56!ח/אוח ד 68 3105| וח |3הווחז6! 3270 00%/8חוצו6 פד | 01 זט 6ח! ס! 6וסג!ו3 6פסח! ס! פחסווסחט זג|ורחו5 60 זט 3192-0 ,3179-6 ,3278 ,3180 ,3178 8 10656 .5/41/05 ץ0/50/3 65 !3 ַחווחףווחחוח 6ח3 זטסו60 066ח6וא 5005/0706 60דרחגז סז פטו ו (0-35/01)-60101/) 1007655306 5וחוסק |ה 5 , 060 3 חס חס שוש 05 זסחוס הזו 60366!חו בש וט 0 סז 10,01 6] ]0 ]הכ 35 6וס3|ו33 06 5| חסופזשצ פו// שחד 5 ₪35 300 00 חסווטטוז/015 04160ו607501 קוו 60 ס6ח] חס 3031!30/6 ח13ח6 000 א5ו0 חסווגוחסוחטססס 5 זסם1 327018 זם] [הסקםט5 05:חקגזם חס 3615 זסו3!טוח= |ההווחז6ז 3270 115-005 שד 5 חב וסוו3 ס! 205 ז0! וחוו6 6/0050ח6ס | 200055 ע61עו6]301!חו 10 ז!טוקוחס 6 |8ח50ז6ק וו 6-00560 זוה וברח חוור 8 0) פסמחטוחו טוחסבזף 3 סיב חס 30003105 סוחס3ום 0 0673 !0 0065 66זח! 35 1616356 2.0/ שד סרדץ5 וח3זףסזקו) 530 3279 ,(6ו300765530 5!חוסס וו) | הה-9תה/-ום ו | 2 006 3278 |החוףוזס 16 10 ח0ווו8060 חו (05ו90 | 8 א8ו0 7200 "3.5 חס הוסשו/ | טפ 6וטסוזווה 060ח6וא= . (עוחס א6ו) הסוב וו ו₪-9תהז/-הם 05% 3600 "5.25 חס | (1060ש 800156] 800 001001 62160060 ,א6) 06156006חט) אק שרי ל 0 35 05ו1וו03090 חחוחוזק 05וח30ז 800 ספטסו - | 50 60 060065 ה :6ז8 וזה מסזוטסטת - | 5 5ח0ו21 !30 פוח9זוחוגו 80| 0) 00055 .ח656זם 09 | 0א128) 6 זונס וח 35 6 | וב 501 0 00 הז (3192 01 ה 03/0 ה0/580ה0 06 8 פוש הוה צ 0 א א | / 4 2 5 = 6 8-ו | | . וק וו | 1 - - --- == - = | 0 15/57 זס 316 0000617580 וג ער :זה אונזבו] מזוטמפת | | ו-תה8אע-0 גוססו ₪5 -9ה8אש-01 | 100005 2 א 5 0 05 1,500 :060100 (1300%0) 5א6טוט 2.600 וו 0 5 | 7-תהפאע-ף 005 | הוספוו (7506) א 57 א א א א 67 6 ת הטטאאר | ו | מרר :ד המו - 006 ו 60 016 000605 (ווג ער/ :6זהאושזהו! 6שזוטף6ח ₪ אוספו אן | \אץ-ו0 | 05א06|] 0 (53960) 0/0065 10,817 :06731100 (53980) פאססום 10,817 :חסו1181מ54חו ‏ אוח דוו 7 5 0 אצ הח 50 תה-| | |ההאצ-ו 00406 0 0-7 2005 ו (0א539) 00% 10,817 :063110 (539%0) א6טוט 10,817 :חסו5181!81ח אוחד 061-0 0 או סו החסס 816 506/50 0 וגו ער :זה וטוה ופזוטמסת 2 אסופת הו ]| ,<< ו (לוו<) 31100115/-16רוצוררוררונכ66 +5סב] ]115 פאסדו-א א זוא 60 בפאזר ונ 0 זסזסח 6חַ0553ו] צזו[וג 16 חס ע[6ז 5חסוז153ח3שתס ז5סרח ,עד 5 וו רת 0006זז6166 466]כחסרת רת 60 סרח 10 ל . 0 45111 1716 .הסוזב!טקסכן ז6פגו זוז תוסזה 65 ו 8 ו ט 3 יר ]חר 106 ₪0 זס [וגרת 0016זז6166 566 . 0 2 (5%005) 055תס5 הסווטטופום ב תסרח רת 60 זפסרת 16[ )0 6חס 15 ז5/6תג1 .6.0 8 ח66ח6 ח0ו5ז6שחס6 0061 300 007055 .0 ומוס 0 טס תוס 0 306 1055טת 1 שחואזסעת6ת )0 פחסוזה6ו[קקג .05 ו 800 (1-אור1ו .015055 18% 300 (1-א1- 11 זסח6ט-1[טורת )0 הו[ 6 ר[ז1א 1106 וגוו010 6 מז 316וחטרחרחסס ס! פזספט 0-5 פשוסווה. ווח 16 בו 316 וחטורדרחסס 10 565 015055 פאוסווה, 0 זה111006ו5 זט סח 35 26 ,61005 וח טר רת 60 .50001005 008109 0167 0! אזסווסת .5001085 60031 007 10 אזסויתסת | ץז טר רתס6 ז6פגו שחס הנו[זוע ]וכוה 1315 06 - : 0 46 6 זפטורח 565 11381 6ח3 [4זוטוכ1 1901 ו ה .106 תה [נגגח 6166016 6 חבר66 0 | י : 4 | 8 2% -- - = | 6ושו 5ז6ט]6סזכן זס(גרת סשוז 065נטסזכן [פזוקוכן 6 טר רת 60 0 160110 4 כ[506 זפטון 16כ41ח6 5 ושחג 6)31:5ק 1א13 6 ה[זסכ ו[זו ת סו ם6 ז96 00 = ז5!0הבזד תה 00055 156 שו אא אסזדגואאסיוא] | 65| !05 |3חורז6 81| - אד 0ו/) 00055 "-- 5 9 0 (ד0) 30 זפופתגזד גוג | ו | ש6תס ח! תסוזבותחס/ח1 .ו[עטסה6 זסם ה6זו0 הרת 6 10 660 גר זה6רתתסזוית6 6 עגר תסוז4וחזס/ח: ]0 11165 שו[01ת4 רתסת) 6[ז 467055 405/67766ת 06 60 10160 1 אד 8וגווףו 01 פפווו!וס3] 6ה! 06005 ג 2001/0205 0ח3 5ז0פט וגזוחום = 5חסוזגטווקק3 30 5זפט וגזוחום פאיסוות ]0 5615 603016 0! וסט00זק א6ו060וע 11 ]| 05 010850 082 //8| 3 300055 = = 6ח! חס 1ח5106ז חסו|מרתזסוחו 00955 ס | א 0) 800655 ו 0 ופ |חסוו0] 00 וגוח01 2 סוסא א זאו /יסת! !| 35 סוחבז!חוברת ₪ | ב ו 1 0 = שחושסרת 15 14515[קרת6 16[ ,ע1שַת51ה6ז6ת1 6 06 0! אחו! 6עו! 3 630165 ,150/ /8! 200 וס מוסס 3061000 חו. | ו[שור| , ח6זהק5תגז) זס) [660ת 6[ 104706 חסוו530ח3ז! 0105 8 10 106.2 גו זו חן 65ו] 5067ח3ז! 00 5615 ]0 זתשרחה6שסרת [1-01660/008כ ,5666 ן 6חו! 64 01 עבקו סחואוסוו. .5/5/6705 6ח] ח6ס/ח6 ח011001/0. 6[ 306 [8ז101כ1 6ג[ז ה66ע6כ! הסוזהותזס!ה1 | .306 חס!!3וחזס!וחו א ד/ 3 חותוווי 30 851/05 81| זס! הסטקט5 .6!זסצו ]18 | |" 2 . ו ב-ן 1660 ע[06ז13 |[נע זה6רת116ו6ז 66156זכן שור 6זנז הח 6 [6ת4 8זח6רת16נ6ז ז6פט שו[ז חס 1141 16[ ג [56066 15 מסוזהרתז0/ה: 606 עוסון 6זג 166[ 45 ז5ו1[. .זחשותתסתנשה6 131 חב 6ז6ו[ז ,61110685רת 466655 [6חג 074₪6ז5 זח6ז0116 ]0 640326 זט 0סתכן ]0 | ורתג) 4 6כ 4150 זפטורת סוזר ח0/ 15[ז 0 ז5)6תהזז 3061 466658 שו[ הה-01-1009 0 .1001 ]0 550605 16[ שחסרחג הוו-100-ה וס 0 :1518113100 .וח5!6ע5 ההו00613 5/!/ :50/06 6זוטף6 (0א4 358) 010645 700 :ח0ן634ק0 .(0א2 819) פאססיס 05/0 0 וב 06/58 00 55 0631 3/5 :50106 6פזוטמפת (1,53689) 0065 3,000 :1518118110 ומסח 81| חס 0300 1/5 הזו הס שת (8% 716) סיט 1.400 :ח100זסקט. | |ו-ההפפט-ום וטו | 088892 ו | 0008 א 0/5/51 0 06/57 ופ 5 יקס ערק - 0 ל (260 819) 0005 1,600 :1543114008 !6/2 6076/05 שפץ חס 0 | אפ ו | 0090 ו 2 | 0006 )גא דא] אסו .זט ה 0 1616 ה6)ס 06510618 ח0וז1163ככ / 116 כ 0116860 116 הסוז6תגו 6 0 31110 116 3150 זט 3 50 6סה[שו!חטו 116 סח 0116860 6831110168 16[ז 66זק6זחו זה6ח6זו6ז 5061 זס] .5חסוז63ו1ככןה חצוס -רחהזשסתכן ח0וז163ככןה ]0 566 8 ז06 [גזוטוכן 6 4216 ח6 ו[6גג[ ער 18668ז66חו חורה 6וז 67306)ח1 60 6165167 הסוזה6ו]ככקה .)תשרה תסזושה6 131 סח 63 טסץ 561668 )0 6110166 8 15 6זסו[) 5166 5 11616 , ]ה6רתהסזוצה6 ג צ5 ]13 ח3 חו 6פט 016 16[ זס! 1166 06זכן )0 6[1166 8 8180 .סכ 56701668 ו 0 0/15/07 03/6/00 6006/56 , הופץ5 חַהו6ק 0 5!/ :זא 50 66זוטף6ח 5 1,300 :0631100 (0א2 1,075) 10685 2.100 :ח0ו5431181ח1 . חסוו66תחס6 הוססוא (665.6%0) ו 0 0 | |א-את2ש-0 גוסו | ]02228 ו 7 - 00085 0/5/50 0366 00/5 060 ,5518 הַהוו3ז6ק0 65// :5010876 64זוטוספה (סא 550) 010055 1100 :חס!31ז6ק0 .(טא 650) 5א6סוט 1300 :חסו)5181!8חו ו 15/58 וס 03/60 0006/54 ,5516 חַ0ו63ק0 5\ :50100376 4שזוטספת (3 2) 010065 4600 :חס!1זשכ0 .(0ו2.4) 06%5ו 4700 :5481181100 . חסווסשתחס6 8 =סושה010815 | ו מס ה 5/51/80 0000 5/ :פה 501 06זונומ (0א 300) 010045 600 :03110 (מא 325) 010045 650 נחטו)1318ח ]אא 60 דא] 1א13-סד- זגידוסוכן דד שד זקוא60 עוווךד תס ]0 0165 ₪6 זה 60אסס! שעג 6 16[ אהו[ ע[6166016 ו[שנהצר עזו[והקה-) 6חג שו[ -- - 1א113 6חה |[הזושוכ1 !וס 65|חסצו שחות0106 6 6חה רח6ר]ז ה66צ60כ ₪]וטכ] שו זהו!ז 208605 הו 30 .10966 11056 56 )הרז 16)גתז 01 פשכ סח 616665 =זסרת [[1ז5 6זג 166[ ,163111 זג 6וכן 6ז6[כןרח60 6ו[ז כו שַחו0!וטכ חו 0 שו 0ז ז66חח660זה1 1381 תו ז6!ו0 זגוכ) גוס ועו 60מ6רח6!כןכן5 26 63 6התגתה וגרח 3 01167 7111656 .6321117168 הסוזזש16חו שו[פס 0 וע 6 6216 הגרח חב [ההסוס6ח) וגה 60 פטסוזהע 116ם אהו 6ונזצו +חשרת שרח 616 60 86וחכך 616 תטוסץ חוכ[ זוא סח 6ח-12:0 116 הנע [[4 ,3036606865 3 )0 זחוסכן טח והז 16כרתו5 וחסז) שחו6!נטע -חוהרת 16חוף 3 סזחו 6616 ח60 אג/ 6|שחו5 שחוצ[סע6 תג 0[וגוכ 630 טסץ רח56ע5 6רחגז) 6 שחועת656זכן ,אחו! עט :| אזס שח .ץג 116 ₪ חס[ 616רח +ה6רת 165 50/16 466658 ר[זסכ חו 306רח זח6רתז6%שח1 זטוסץ 35 6זהזק ור תה6 581115 16כןס6כן 0ח4 660 666 6611 חס ) הו] [64ו5ע[כן 16| ו 466 זח6ות6%עחו -ורחרח0ס6 18101 [6חג [3ז12181 זטסץ ח6066כ עכ] 6716 ט061זכן 6זסרת 66 1806 56| 63 65וזוח .12111016ה2ן4-) ז6ו[ז0 01 ה00ו 400 66 0 5565 [66אזסעס6ה [4סושוכ] אחואחו1 זגוסץ 5ש%ס[[3 זה6רתחסזושח6 11381 שחוזוא6 זטסץ סח שוח ו ₪566 6כ] סז זה06חז65חו 1050 )0 6שתגז 5[גזושוכ] .גו זתהכן זוכ] 416 06[0608תכן תה 50/0 [6חה שה וגג 6זו6וכן שוכ ₪06 01 חסז! סז 000015ז פחסו!3סותנורחרחזסס 3/187וימו סו חסווג!ונורחט |סטס!סזק |הוסס-10-]חוסס ,חסווסתט06-1ח/5 ונר רוטס אזסוס-2]-%ט1טח |8חסו1תו!/זונוררו | | חבס 91 ח | / 05 75/0 זט 3 001/57 השע 5 0513 1/05/ :5010316 שפזוטספת (מא 669) 0/0035 1306 :ח8)00ז6ק0 (מא 1803) 00055 3606 :ח543112000ח1. תימתס | 0 וזו | 0429 ו - 0008 | ]781880 הוסשוו | ]78189 0 2 2005 > 2 | 5 =- | 8 3 -- 37 2 08 חסוב0קקה חב50 60306 גו 8 0 6006000 ווח 1 -|-1 5 0500 1-א|- | ה 5 א אח אא 5 |ס-5ק 0 | הזהסושוםד אמ 10705 43 סוה הס אמ 506 1 וס ז6 וח |3ח50זק 5 8 תו = פטס וו 005 6ו1כןכ81 01166 ) 5 ]א [8תסוכקס 14 5רח5/516 0/1166 .זכ 0 שחנט[סץ6 36 005ו!6תכן 00166 >'[גסוטוכן חס 24560 %)ח6וט106) 6חטסק בח 60 616חהרן 5 506 1770010668 .5030613766 זז5ט 16 606 ת68 126-0668000 תג 6פותצו-6ם כ 3 0זחו 865 4רחו 300 16ק3ז ,84016 אש 6 גת 30511 .+ח6רתו060 6154016 ,6[שחו5 0 361110168) או[ ז10]' 01 ₪56 6צופח6זא6 5רח506ע5 זה61/1686 בחסת! הסוזהותזס!ח1 16ט6זחו פתטסץ זטסטטסז!ז פותזס1ז13כן 6זהשו!גר] סחה .סח 34113016 316 ו[08 306 --- הסוז4וחהטזס ,חג!ק 0ז 44114016 15 561665 )0 6פחג |[ ג 6 [18103כ1 זטסץ זס!31+ חב [5181ח1 ]0 6605 685חופטכ 66 [ף1ע 1106 ו 668ג61סזכן 16 1 6ז6אועחה --- 86וחכת 6016 זטסץ 5 זו זהו|ז 6311565 ע|א6וו) זשפט 600 עפטכ / מ6אוסכן ₪חו9פ066זכן 01 זתטוסרחה 6ו[) זסח 1 4 65א4רח 186[ 406 0ז5 10681 זט /קוסרת6רח שג אוו ,601660106 ה0וז5)4אזסצו זס [4חורת6) רת רת 60 306 5316 0ז 11 נה 16% - ה0וזרהזס!ח1 115[) ₪חו]א . מסוסהותזס)ח1 8 5 1156כך16ח6 חג 467055 516!ופפסכן שח וחהו[5 רח6ס5ץ5 הסוזרתחס)חו זס) ₪6 ח1!6ו[6 זסןברת 1218178185 )0 6חס 4150 15 18 :ששה ההרת .3065 16 8 6ז8עז)50 1-א1-.41.1/ 5]פסוטוכן הה6ז5ע5 הסוזהרחזס!חו 011166 [66306ח1 שח:[[56 66חו 0 גוסץ 165כהח6 1 . ה[וסש 6ו[6 חו 011166 50300860 |פוצו 005ו1636[כןכן3 ע6א זטסץ 6166070016 36 זה6רח36 ההרת-6רחוז א6[6ז 3068 ק66חו 3150 [-1%-.41.1/ .₪6111816) ז0)ח6ט 016 שחג |וגות זא ז ,400. א ה [:[2[ --- 06%:] 20 59| .+ ן | וחק 216 9 1 1 | | | צפסואפוא | | (18/5א10) וש אהצ 7 הווש 0-03/8!-קש סא 6 03 35 0ח3 16 , פזשמרחוה חסו/6 וחטוחותורח 5 01 א6 ח3 זזסנןוח! 451 ג 128 זס) 6זז6שחס6 [4חסוז66ו0ו3 6 הו 6זו- 11:60 ב[זוצ 610060ח1 416 318 רחזס! ע6ו[0 3061 1111686 .פהסופזשע א[צ1 1 0ח3 8]א 61% 16[ ר|זגער 4941131216 386 6668 60 .502 ,1:5/ שחו6ט[6חו מהגזוו.1 ז6ח6שתס) 5) סחג 0081 תק וך ו (650ז) גוסו 5016 הושו5 אס ₪156/אוח דוט בוו :6 והזו 06500 תו 25 :5181!!81100ח1 סו 0 16100 8/1651 תזווו הסוומ05 1 (8,00000) 01005 15,625 :טק (0א000 6) 0045 |: | 00% מז פד תצמ הסזכת דא:]או6ס שא דצתתעת-ס 5:ידשו 4% 6000 5 0770 אסזסאע ר-ך הסזסטץ | (₪ס 5) | אב זס ץוחמש 3 0! פחסווסטהתסס "אחוופשו 1 סעבח חבס !ויו 0005 3 50 ,5ח0ו/03ו20 ]חאווכוחסט 00 זסתוס זשקן 5תרחט601 6|כן :]גרח , קת וזשכ רתטת 6שגכן חג 3 ,6|כרתבא6 זס) ,אורח 0 עזווכג 6ו[ז חב ,6שגכן -2 4 ו|זוצו ששגכן 3 01 כן0 6[ז ז3 וזש הותט[1-60 או00ו/0 .)1041 הח0זזס] 06[ חס זגותזס! הרתט[60 ו 3150 15 [870ח60 הגכךוס סמה גנט 66)וטסתכן 15 זטכטס 666הוזכן זו [הטף-ווטו11 ש[ז שחו6ט1061 צז6פתוזכן וקו 1205056 [גסושוכן ז6/ת710056?] 406 ז6זהוזק 68:00 103 .6 וחכן 6/0 66תג רתס !ח6כן- ו[ ור סו 6ח ₪61 תג זטו[ז0 6חג פכגתטסזסוכן ,ג שחו.1 12:66 16[ גוצי 660טס0תכן פשש ברחו ו 6 ע[6351 הג6 חסוזג6ו[ככן4, שתותח56 [0זם 60 [[גו רזוע , ה6רת 0 6 עו- )1215 מו .5126 406 חסנזופסכן חש 60 03703 כחסת] ז[וטכ 26 עגרת זגרן) התסז) סכרו זס ,12:66 סזחו ע[ז60זו > זגו[6 זה6ז01116 שתו1 .1651065 זו זשטשחטו[צ 56 רתרו ונטס זס) 41181216 16 5 רז ו ו 60 | (- 6-0 ורבסו וו כ 62/0 סק :5010386 4זוטמסה -5או00תוע-121:0 121010318 4 15 שזוזעו-):] 66 טסץ זגתיא") צר[ צ/א זתגו!קותס6 [00ז תסנז6טסזכקן +ת6רת 006 ("ז6 וסץ זגתש 15 3036 8 [1:8ש121 01 56 [[גו 65>הרת הז 30 א117141 ]1 אג ,15 [אקקאות-זום סח 406 --- 1005גז5)זסש -150 א א תיז |[ ג 35/2) ₪חו6655סתכן 1א16 400111287) ,5616018216 9 ,כ ,16 62010 --- 3615 רת 60 תסש 15 3060 62160 תס ,4055 ]א 140 8620870 516 ," 6 [תס ]01001166 50/1651661-60 0611 6חה שחו!!6כ5 שחו ט[6ח! 66550סזק 6חו[-חס ,₪ח1א6060 8326ט-426 0 130 תה שחוח/]-661ת ,10654005 61660016 .31כ] 406 2[[05 1001561 420165 חו-ז!וט3] > 6 10 7311005ז11!05 3061 5רחה80ו1) 12106 חור]זו [064166 ו 6כ] ת63 1465חו 63066 - 9 .12156116 הוזרזנא [4166]וכן הרת |6חג 0 63 180/008ה6רה6!קוהו א]אז 01 [13166ט25כן1:064 עצשוש .0-56 26%ה 13 [1כ]28ן68 165הכןהת 655חופטכ] הו-ז|וט3 9 0 זט תכ 106 3110165 [608זח! קחופט 6[14768 01 ה00ז3ק6זחו .0566 [16708א6 פס קתו %8ו21[0 56 640] "7 8חו.61א.] 9 [6כןנו ע3116811 0 0זטה 6כ[ 10 1313> .שרד 6106 רו נב זוא חס [24560] 07פ601 הסוזהט6 הו-ז!וט ]3‏ 9 .אשך --11 חנ 18ה16ט606 זטכןזטס 0 וול 9 1 רתת0) 1300636167 15א/ 8'או10)חוצ ,60161 ]0 41216 176 56% ב[16ב]אר 6 ]0 א10616 [436 616960065 08055 .הסוזהשוהח שתו[חס וס 106 ז000550זנן ₪זסשו 3160ז160ח! 0 טסץ 2312111665ן63 06[ [31 65זותש] זוז )ןכ ג :זסצש6תכן-[)זסיגו זשעאסכן 4 החסת) 666 [[ט] ‏ זה6ותמטזוצתש שחוו[6 זאש שצוזוטזחו ,616616 |[506) הסיקקט5 6%ספנטעחו1 -6 , (4167 6פגו-6 הטש חה] 306 פנהטגפטו!ז 1 406 6וזהוחסזנוה חב >תבכ שש חהר6 , שחוחו1 660 א06ח1 306 18ה16ח60 16 16ווסת זה ת ושבכ 6זהרתסזנוה 10610065 שזותשכ) כ | ו || 060 אא 5 הַח'63ק0 1/5 :5010016 זוה תא ה 5ב זא שזבו! 6פזוטףסם |תשדתס ,= לדיפ 5 23,500 :1541186100 1602760 45 שרח וס 61 665 108( 580 11) 0/0055 400 23 :חסנוהוסקס (א 0 12 ו 010חעוס 216 5זסוב/פתמזו ע-3זם: | הטיחס 0 מתדוס ומ 5 זסתוע! 0 וס למסו 060 . ה 8 ה בו6200ו[כןכן , רנג6ל 36רחוו: :11 ]א 16117 דד מרדא = 6 .5616671005 טח6רת תאוס!6-][טכן פשוס6חושו 16 5 )0 7305/09ז 685 זס] 01665 0 667 ח! זה6רתכן610ש6 666% 1 5630067 116 60701 46 קט 566 630 טסץ .311630100 01067 10 [66חהו[ח6 16[ ב[ף וש [166כןט 60 1660 6 ה 6116 עו6וטשזכן 461 63116 ;6זהא זג ל : 06 5 הו21ןרת60-*/ 6-12 ]0 11168 וקה 7 : 0 101081%כ1 רזועו 6-3165כן2) 6 ל תו 16116 עחג וטס 63717 ;ח66ז56-חס 6 ד 1% 8% 50161 816ע)501 0668510₪זכן סז 116% 67616 ;זח6ר05-0ון20 תה שח1ו60 .56406 103406 פגוכוכ) 4 ₪ הוהחה 86 הוח 6הת ,6שוזצו- )כ 1165 6 רו ז516חג) 3061 ;104068 5640066 9 . 7 1 16 ו זההזזסכן רהו ע1שהו5ה66חו שח66551סזכן והסתו )16‏ | !21013 0165 הסו0ג0ו1קקן א 56 86הוחו-)זכ1 27186ך60161 241510655 חז6|6סרח תה 646 0ז 401110 616 ז6פט ה0ו30)אזסצ , 6 : חן מסוזגסכף60ח: 0 זסוזכן הוחו 46!נוכןוההוח ה חהה406-56 הו 0 56 |זט] ₪ 3300 שחו15 1 .זה6רתנו06 תוסכ וח 60 ה .3711765 6] 1ח6ררו)15ן61 | יי 0 .| | מז | 0 05 | ות | ספות/אוחדוט / | 0-7 05 הוססו! לו הג 0 106 )=( :5010310 עזגב חשרח6! 00 0055501זק 3150 פוספט פת! הו ץזסרחשוח 12/0 6351 31 30 .אסשת חס זם 0 0 כ :310316 66זוטף₪6 ח6! ןפ 06 156/ א ד (! :6זהש5011 משזוטספח (163360) 065ו 2108 :02673100 (1638%0) >ססוט 3198 :5181131100 .חסוובסווסק3 זחגווקהס00-6 ודו | וק ו 21 : ו 556 06 5// :זהשוו501 משזוטמסת | 6 א-\זק/-0 גוססו ₪ ץר 0605 | (0ו/ 2.0) 0005 4,000 65סְבחוו 6|קר53 וטסתוואו (סו 5.1) 5אססוט 10,000:ח0ו31]וה51חו | 20055 7 וסו (טו 1.5) 5א00וט 00 3 ו 536 |טסחוווצ (םו 4.6) 5אססוט 0 :ו ₪ 5 ו 5 זו בס ]השס 00 7 סכ .161 זז 15 5116 מז 6 667 רת 501600165 116 116 בכר 60ח: וט טסץ 1605 /הגתטו.1 זסח6צחס 6 גכ 6 4% 16 .₪56 0ז 01716016 קוש החטשו[ | ה החוזס) זה01166 הגרח רחסת) 66008 חס ]0 016166 עושח 4 65אהוח /תגתפ1.1 ז6)6עהס 6 הזחו זה6רת606 12121 8 [זושוכ] סז ו ד שתוטוצסזכן עה 051016 הוחו 5רח506ץ5 | .זה רחחס) 6[כום| טרח 60 :121211 רתס) אתה ,זה רחוס | (50אז) 5א-התתקט-הם וסט | 0 0 0 הזחו 10 עְ3שו₪316 ה [9= ד 08-מ ב תש שמ 11 שב | . 0 166 230 וההטוס הגרח וח6[סזכן שגר 0% הּ 6-12 6ו[ז ,טכ 60 ג[605ח1361 6|ככן /, / 8 : 5 הַוו61ק0 1.15 :50/0038 66ז/ט6 . : בר 2 : 5 50 .30103100 [תבו !סוחס 00/3 תה 5% קוחש 6 סרח 16 טסץ 608 שהגתט1.1 זססז6צחס) 6 0 6 4 0 0 ה 00 0 0 60 0165/3007 0/3 .060090508 שווז שו ה אס אשת 106או-196כ 606 זווסץ סח > קר רסוחו יר : : גוו חר ,8ו1כןהת0 ,6061811666%זכן5 1'36. .8 (סא 3640) סט 105181180000:7500 שה עו [)תהר| 01 60870168 - - הסוזהרתזס)ח: 6זהרופ 8 1 0 600% שו[ חס 86וא6 הוח 660ח %ז6פג זהרןז .501600176 ₪16 ]0 , הח6סע8 שה וסותשכס ,קז ו 5/5 חַו11ק0 אוד !)א ג/ :0876ח501 פחוטססה 006 25 חספ חסוזבסווקק3 קוטס 00 עחג :%%/5 חס (0א6.421) :חסו13|!31ח1 98-ו ו (50א1) 5או-ה09ץ- וסשו (0ג) |או-ת189-ה0 | זס 5 0 150 11( :500316 וזונוססה 1 56013161 !!!מו 8 סח קרס .8.2880 :חס53|!811ח1 וווויןסווו ]00 500 חסו090/5 זסותתפזכן וח 45 חסופופטט = 5 פחו!חוזסשט/ס 0581 600 תזיו 6פוקרחסס --126 הו 638 5066 16[ תג זח6תנו0 6 , ח00ז6ז0156 זוסץ זג ,ח6ו .ח5(0ו66 6 63 1913 50166 16[ 60 306 5 שח ואגרת ,1ח6בחט006 זטסץ חגה םגאו .666 ג 6|כן בח 51 ,1356 שת וזגז6כ) 915 ₪06 פ6זוטו6ז חסו8ו66)<)ןכן 1400/56 א/ש .זשזה! זס 5.1 וח6זפץ5 .ח0וצו121:0-066 |זגצו 610660ח/ 15 6רתוזחו א[ 5 100060 ₪ 10 706ו/12010 ושנוע * 6 8-ו ו (50) = 65-תה3או- הוסו/! ו 5 0 105 :בת 501 5 42,500 :00681100 (01/0 25) פאססוט 48,500 ו (13.0//0) 01003 25,500 :1131/8100 5 וטסתוו 0/0 22) !3 5חו3)ח00 ח0ו0500605 ומת 6 (50/0 12) 24,500 :ח3)10זסקט 00 6 0 > 5 006 95/0105 5062050606 תו 06055531 15 0650] 01 956ח0וטק 2000000 סח 50 ,1/0060 וו וי [ ו 5 וי בי 00וו12:0-066 0 המסק רת 60 ג מ 6-11 שו 316 [003ו0)65%זכן 616316 0ז טסע 68216 0 זס ,0005ז13ה656זכן ,%זחסכן6ז זס! 6 106 סק רת 60 ספתו הסוזגזסכ 160 6 26 0ז 0313 6ו[ם ל6611כ5 ץ[כןרתו5 666 ע[[4116רחסזנוג [[נצר מסוצו166)כ1 -6כן 6חוח 65סוטסזכ 1477 6-11 .זזהו[6 6ב[ 6חו.1 ,133 שה ושט[6חו ,635 | פ6כץם 60060 .105 חוכ 60 0חג , רתגז1115-00 306 16 8 ח0ו8ו50060ם זטס 61 ע[63060ק6ז ][ספתנוסץ 0ח טסץ )1 5 110-0660800 01 66ת6ט56 5336 6ב[ זו 60 50 ח0ו5ו12:666 שש ,43065 רת רת 60 [6חה אמכ 311 גוצ טסץ זסו זטוס 6370 ספטן :6זוט6ז 15 שתוותותגזקסזכן סצן 1 0חג ,66חס 5065 01 66ת6ט56 שגןז טסץ 6צסרח 66 שתו 660 , נ[6פגיא" [[ גצ 3 הזס)6כן 6010 טסץ ,16 בתגא6 זסי[ .466 רו :5 806 5606066 0₪ו06605)מכ1 של לוגס דד 17 הלטכ) 16[ שיק 1/6 נש ב" 1 | לשו וז 06 1/6 1 בלמוס] .42500 1/4 לארש ₪1 0 יוק נו1 3047טרול1 שש גדוד .לש ₪ 0706 זגו 00 0ז ששח זשטשת [1 טסץ --- ז1 זגו 13111.2 .430 ץ[[הטתברת 5%הז זג ] התזס] 0פ 0260167 60ה6[191 6 ג 0חג 41164 ,6גו[5 שכ] הג 806 ,1005ז3שו1קוקה .115675 קחסרת 0021560ז5ט6 סח זו ---‏ אהו 161 וס 4 100 0313 00ו5ו121502066 6זגתסכף ס6חו טסץ 11 [גח6אוסקן וכ על 669160 חתנ 6000 06 רת 60 6טו אכ זטסץ ה6066 11 8 616366 10 6110056 תג 161510 )כ ודאכן זאכ)אץ אד ואת אז 6אדד)אג ודדא -רררְטרטט 3 35 ח016615(0 )1:0 .הסופזט!50 הסקקט5 ח0ו6005 666תגעג [6 3 פאיסתנצ1:6כ1 16 ז=תט שתוהחט 1 5 קן63511 10 וסץ 4]65ח6 זו ,866ת6זח1 ז6פט תסוזרתזס!ח! 053016 )תו 25 נהזס/פתגתז !> חה חו תסוזתתס!חו זהר!ז 6זטכ 11507 ההז תג ב זכ 45 ו[506) זהרתזס) 6נהכןב ₪ 46 וקקסזקקה 0 חסופט[6חו זס! זס 5הסק6ז זס) (5חג6 שוכ -א6 26 640 12364 .15ח6רת 106 [6 סק 60 5 ז6]כקה 00ו5ו12:6-066 ה66שזשכ! [6 חב -17ז08ו61ח! 1156 11741 005/ז64![ככא זה[טקסכן [6חג 0 תג טס ל .415רתזס) ₪6 תג[6א6 5140630 5חסופו120-066 שחופ 565 416 רחסזטוה 63311 שחום16" [נחששוסכן [00ז זתסקקט5 ה0ו8ו066 [ט)ת6 סכ 4 הרת הס ושה6 16שח1 3 6165(עסתכן 1031 1 שת06655תכן ,שה/460655 ס) חוכהו 4% 0 260655 61016 [406 10681 2010165 שחוט[6ח1 ,1313123565 [160נוכ0ז115> ,דד ,35/15 אא חס 1314[23565) 6חה *5]א3כ1 , *15א 1 .365 ) 31 רח 1131 6066 [30066 6א6 26 630 הזכ[ > 5ת0וז63ו[קכקה 01067 406 1202660500 .5 6 1-2-3 1.005 45 וטנופ 61 הזנאו 74066ק6זח: ע|[טי 9 -70111166 4 1ח6רת 1206 [6הטסכן רת 0;)) 50/6 9" את/,1.161 121011415 :(6יט מ666כ] ה6610 600 0131 3 16165וסתקן -121:6 4061 6015רת106 6ואו0כ1 .ח0וזרת10ח! 16615100 5 ח0601500ם ח0וו1(:0066 01 זה6חסק רת 60 406-555 שד 8 06רת6 306 [1064 10 366655 טסץ שו %ג עחוסט|6ת --- אזסשוז6ח 4 תס 501668 אגע ‏ תטמ1ןא דד אמש ,5]א/טסת טס גזג|) 131 םג ,15א3כ1 את ,ואו ץ|חשוז) 6ו[ז ב[שטסזגו 411 --- (/112/ שחופט) שוש 4 ו[ז1/\ .466)ח6זתו ז6פגו פאוסשחושו )11 חש טסץ ,56טסרח ה00זז5)תסער 3 ]0 61668 4 616316 , 168ז6נון) ₪10 אש!כן רת 60 466רת 6 :18סכן16 66316 0 6127412856 | חספזשקן שו 4665 הווח ו[6 ב|86סתכןכן הששו 1168-6כןהו 1306 א16כן 60 63[ 60 טסץ זס) 66 .611005גת9חו 5 שזסכן> 400 זתסקרתו > הסוצו0060)כן זוז 005גז6ו1ככה נש שח ותב% 6818 )וזשכ 0 :6הרתזס) 456-11, תג 121 , | א 6פט .43/58 0ח3 1-2-3 פטס ,63116 0600 0 זט 612060 ג 6:41.0 הסופו066)כן סה ץכ ]06 ,6פט 67196 ט6סתכן ,641916רתח1 .05685 63015[1667תכן5 160666ח6קא6 שזסרת 40 6 ,56351166 4566 - אס הגאי 4/ ,שת 100 ז06 1165וסזכן 5ב 1 -0601005ג [3נ6ח3ח! 806 זוג-50316-01-8[6 8 ,2001110165 63 ח10ז3 60050116 שחו הותזס) 5106ת6זא6 ,1361120 שגות [8ז6זחו ,105ז6תנ) 961-0600060 ,3040111065 זט 800 ,ו5ע41תב ("2 גת א") מ0וז6)סזכן 0 2 01 165 ו ו -- 69 16 זקק 68זקעס דטעססתקץ עפ 1 0166 8 ]1 %8670%ו76000 016 655|פססם 6ת) 35 +5%06% 5% ₪1 ה|טססף ₪1 5וח) חן | 4 05 ו "80[0 - 0% 1 600000!6 8ס) 909% -%0 6 )6 66006ה) - 15 ,ו %) 079%07066קםו 66004 074 4 0060 0%66ה 15 וגח 08=%ן 8 9 ה1ום5 0חח63! )תסרתנסוסט חַהו55מססזכ סזסצוו הוחטוסס-ונו)/ 35 0000000 .101615 כ120509671 ₪ תוסט61ת1 6331110165 6 01007 08ו30זח2656 6תז 15 610060ח1 גת )0 שחוזו60 6ש51ח6זא6 פאוס[[ג .פחועק60 6תג הזת ,8ח:5631 שחוסט!6ח1 3% עְזבחסו01:ם |בחסוזונטת (כ) 6% קַגחסוס6וכ] [003ו40010/ 6 1671006 6!סוס[טרת זס) הספקנ5 65סושסזק 5061-66% 60 6פט 6040165 6גר[אי זע 1 0105 שתוח 60 5זם6רת06 :תג ה6166 5ח31זח60 7 כ41/ .טק חן ת4ודח6) , ו[6ח6ז: , הצו[פחם 118 ,מצו[פחע 15ז ,186ח123 ,ח56115 , ת6זטכ] ,ח8ו1031 , הפותהק5 .66 הבו3080-) 300 , ת8ו1ע6אתסצן םוז וחזם1ה! הוזסטזס בת ] 3356 0061 00 ז6סבתטת 3826[ 8 15 שו ]0 6 רתות הסקגט 2856 פחסוצפ6ט 11 3956 16 3 6תטס) 56 תג6 0656 01 12663115 .צז6פט !633 616 ]0 1631 6חז טוו!סטף 6 5 חפיס 006 הסו:)50סחם 600% +5%01 א6 | וווט 608700 פַהו"ט06%)טה0ב8 8626 6הך 44הו"60 ה+ש0חף 5%606 666ה26016א6 6ת) )0 ת₪06 0064 987! 0% 605ט 6ח% 6ה) %0 606 15 5066653 50|65 )ה656הַ0ה0 )0 ה0ו56|66% |000600 6 .פָהו₪07061 6הם 50|65 ת0%ם הן 6 !501010 ₪6 ה "מטפח הו 1 )+ 1 חס) 00706|60%65 0% ה56|66%|0 6 חס 00566 ה566 005 הס|0%בסחם 48 269%0920706 0% ה0%|0ה|6%02 0 ח6טוף 0||8ש"סה 15 66ה6+606חם הסת) 6"9ה₪0% 8ה0ו60%ו!קק0 |סהת%6הו -5ו!00פ"0 6ה+ 66ו00%5 05") %0036 .חסו%ם 59 פ8%9ְהו5ו05חק 209% 6ה+ 66 566 30300910 50טח: שהוטפו .5 רת 60 (.5601) 886 חב [ 6 1061006 ז0ח 006% חסוסקס ]1 3456 6יך סז זט הה6ז55 6ח6רת26 ה הרת 613680056 5 67041)א6 60 265 האח1] זה50886חגזז בת ] 3456 :6203616 זס " אורתזס)ח1 45 ג[5₪6 .60-66 6300070 ]1 3856 (05) וח516ץ5 011/06 66₪ההעטת אם וקואט חסוזקס רח506ע5 20066) 660ת0%3ג. א זקזצת ז 1 .1101 0 006ספכ הסותהק רת 60 ג 18 /6665537ח פתסוז6תנח 06 65סוטספכן 6חג פט[ק חו] 5660 0ח3 5ח0ו680ותטרת רתס6 קטספש זס) וז ,411ר 6166020016 61006ח1 0015 656הוי" בת |1 בתחס) ,א06ח1 636 ,66 ההוח וו 160 -00[66 ת8 18 1911 16000016 א זא ז 6 עח3 פשוס![3 1186ז 361110 [1הרח 660ח16זס 0 ,1168 גת 60 5סהח6רת הותסת) ,₪16 אא [ק1אתז |זוצו אזסטו תג6 [והרח 111.5 1 .31160 6 ץכ השטסר ,בת6ז5ע5 [והרח ₪ חוץ[ת6חט חב זג .11רת אא 1 50300810 865 זג ז6/31 06-11 )0 חסוז 300 16 5 חזושו [81רח 6 תההסא6 הגש א זק1צ ז 6 שח ת6ץ3] 800 ,צו6פט 1-אח-.411 חח 5 85וו]ז חס ח0וז66תח0 6 [וג]א א איז 86 תהץ0ה |[ 3%86ז 0+ אמ זק]אז .8ט1/11.0 616 18ץ ,צ3060ת50 45 צן 815ס1שוכ1 5 ט6סההטנה אם וקואט (25)/) 01165גפ2) 08666 , את זא ז 6ויך ור 60 8 15 ,4025 1166 ,חסוסקס סק 4005 .צטוק 11 אמא סז 05 6תנו) חר 0165 63) 165הכ גת [הח0ו0/ 00 -100ז13ח656זכן 01 ח616010 6ו[ז עוס|81 הסורועו הגש 6 ,4029 ב[זג/\ .6וגת ץע ו!טף 6[כרח1פ החסם] ,שוח גת )0 6שחגת 8 616866 6 61180 זה כ1- 3 157103860ת 50 0ם פווקוגם 1860[ גו[ 15 .פווקגתש 6וכן 610660 % ]קאז *אזצגז 08 וא515צ5 ם-ץעע) סמדא א מ דא 501116 8 15 50/0816 655חופט) א 1ק[צז 0/8665 08560- א ]א ז .5 011166 6תוזטסת 140016[ 0+ 0651060 || זס) התגפקסתק 356 616 ,פט[ק 11 א זט!אתז 50/00/8768 3518685 א [ק1א ז ה 087012856 ,640151666:כ5 , ח066551זכן סש אצ סז חסוזו300 ח] .165כן3 655חופטכן 6 חג6 פחסוז63ו1קקה |חסוזקס [6-3ש56 ,צטוק ]1 ו[ חסוז6חט) 00066 [|4ז6שס חגכןא6 0ף 0060 זט סזכ 6 18106 ₪ח611ט[6ח! 220065507 עס/ ‏ 9% שחו!!6כ5 ,פטוח6וח קט-קסכ ,פ6אסט 8חז80רהעס) 66 ,16101 ג 16400 וס5טן 13116 סטב ,[סיוזתסס 016 שרח 610166 8 1[ז1או 568050666 9 |[ פט0ח1 עס את זט1אז ו 26 63 12868 .671866זה! וספ .1 תס 1218 1-2-37% 1.0005 סי 1 שחופט חסוזה6זח! 140356הכ1 ]66 עס .1 1צ1 1 ותס) .3356 ]> 66 הרה 0181812356 6078160זה] ‏ 9 0 11744865 8056 וס רח6ז55 חס 8חו6ח6ק16 0181823565 [6708זא6 .600560 הסוזכקס 13386 61167 ₪ַח151 1 :622400168 351658 9 1 10815רח6ז הסוזט6501 אוס] וס שו 3567] [406 אוחז8וח 01 )0 6שחהע 1066 ה 0 565 11005 א11.5צ111 ,פח6)חווק 0 1160 ע16811רתה חש 0813 +ח656יכן 6 4061 ז680151166יכן5 רחס ) הו 9 5616280 ג/9118]216‎ 0 6 1188085 6 טח6רת 1]668טוכ טח16א 80 500660 % 6050071 676866 60 !וט חסצון) .5 ה 8 טח6רת חוכ 0569רת00 סחנצק אנ זטע]א/ז 9% 8ח8ו]וזו ח10ז3+ה6בתט6106 ץ)ו!הט) קת אחואסכ] ,זא6 [808660 ץ!!8הסוספסקסצק פטסוג [806 5חרט601 16כן1)1טרת הסקט זה06ח6כ16) 65וזו!1ה קחו[80 50 זו 7116 .(688121110168 ע66הונשכן 18569 פס סכ ט5 0/1678 0568 חס 6 שהוהחנת 1056 קחו[6ט610ח1 ,68)הוחק 055 1 11101.5 :68001268) 5506-1066 9 6 ש-ר5/5060 עחהרם 1665שספכן פט1 006% 0ז18ט6910 106100108 6801765) ,56000280 ,091606013 )ססקט ע6א הסוססחט) ,61:51 116/00]062 8061 26602067 66502086 6 חו 016ה[והצה 15 פט[ק 11 אמ.101צ1ז 9516 שגד 0 תג 1610065 הסופת6ץ 1 13856 6ב .5506 4266 הרת 036802056 1618710081 6 6101067 שחופט קכ! 800168560 26 68 וה ץט זס (1551) 11600066 פוחזס) א מזק ןא ז ]גוס 561 1-₪|- 11 85/0 סח) ס) פחסוובסוופק3 סוטטסה ₪ 5085 זוסץ 50106 0) וטס 08 ח03 50/05 530 6500 [06ג זח6רת36 ח3]/ שרח 6) 166זכן 60006661 |6טרח 3 86 ,1861110165 מ6ש110%6 .(0669115 זס) 697 36 א1006 664וזק צטכ.11./] 6ו]ז ]0 עחג 300 ]5001 עהרח טסץ 66ותטכגו סז ו[פוצו טסץ 0[טסו]5 ,406 608ט0זכן טסץ 6עוש [|נצו שצ 66| זח6!הצוטף6 [[ט₪ 06[ 0ז 5307 1-צ1]-.1.1/ 6ב זס) 6600 |וג .16 60 6113566ז1כן 86 זטסץ 1 [-א1.1-1 )0 6וגע ג ז06ס |[גזוקו 6 6 זהר[) 561668 [8550618666 [4זח6ססכן 16[ ]0 6תטפתט 6ז'טסץ תשו[צו חש טכ זטסץ חס ות6ז3ץ5 0/1166 עחה 01 ןח וס שנוע 8 067 3150 [4זוקוכ] .זח6ותחסזושח6 6 0 561668 שח וה1גז) 6חג ח0ו41137:ח1 זס) 5166688 ג [-צ1[-.41.1/ הו זה6ח656עחו זטסץ רת 60 6 זטסץ 300 - טסץ ה | ופ 3 3060 61466זתו זשפט זח518:6ח60 ג וזו ]0 [6ע6] 105[ז ,6זנ6זז5 זשתוכ1ה6 16 [14ו0וכ] 0ז שטףוחט 15 הסוזגתק6זחו הוח 60 8ע16051א= 636 א ₪6 66ט61חו 1-אן-.11 [3רח15/ ז6ז1 1655306 0חה ז6זט 1 זט 06 400 הרת טסע , 60וט6 ]1 .216 זכ 11.005 81/4 12110418 ]0 שזסרת 4 0ז 5אח/1 6370005וחנורתרח60 קוו שהוחשכקס ]0 60206 16% ג רת 60 ז6פג ז6ר[ז0 01 ע6ותב 1/1105 121011415 01 5ו[₪ח806 שוןז 0 01060 600 26| 63 קשנ[ 0336 18 00665זקן 0166 26066 610 1ח גת רת 60 681216 [-א[-.4111/ .6ח6ז5 5 ₪ח שת 316 רת 60חו .30111 6טףוחנ 1315 חס 6311411865 5 +605%-שום] ,אוש חשפט-זטס! 3 ו 16כג]והצג צוסת 8 1- אז]-.1 1 זא .66וזכן [714ח61676זכן שש 8 זג מסופת6ש ץחה זג 401060 56] ח63 5א6הכן 1166066 זשפט-זטס! שח ושב605-5 3 016 מ6ז/0 6זטסז 8וו!ז ;6רתנז 4 זס) זה8!6צוטף6 ז6פט-60זורתו[חט שו[ זטטס חשו[או 0 / ץז וח טרח רת 60 ז6פט 01 5126 5661116 זורחו[תט ,1[ט) 0ז 66גזשקט 0 60086 טסץ -זטס) 6ז זס! טסע 6605 [1וצ שו , 1- 1.1.1 .61316 0+ 6118560 וכן 665ח1166 ח6פגט ,1-א1-.411 01 מסופזשט -620- 0חה-1030" 4 6 4850 15 9716ז5 1-צ11-,41.1/ 1666 .5תז0) 056 ז4-056 [6חג 666 1רחו[תט ו[חסכ םג 6 שג[ [41 טסץ טוש 50306 1- אז- 411 6 פטחובת ,6ה6!גצנטף6 [1] 1% 45 161110165 5 ל חס 000 5 !וכמתו 6106 תו || הנמ הַ50ק0 6 ב סח ,23 תה 5 0 תק תמדא מצד שאדדג תידא 5030 )0 אסכ!!00: 4 65סנשסתקן 1- אז-.ז.1 זח6רתכן166[0 306 116371005קכה 011166 5 6 ז1נו5 10 011570001560 6זה 1191 10015 זס) פאזסא 1-צ17-.41.1. ץז ותטורתרת60 ז6פט ה ו ץחה הגוז 04665 ח3] שזסרת תו 8ז6פט שזסות 6 4א6הכן 116 רח6ז55 011106 360 6סה: זשוןזס 60 ,1 1160000010 1016/ו-156תכך61זח:] | % 1067 1655426 %// 06 תס 8560 .זסו[6סתכן 411.05 זא ץ[כ136 13811 [60066ז1החנ 6וז4רתסוו 9 .65 15/15 ז. 5-1 ש [גזוקוכן 6 .ר5060ע5 8ח/2200655 תס "16 11760017) 156-06תכך16ח6 ה, | % בחג כט 100% 0ז טסע שחואס!41 ,561106 55161 30 חס 865 60 [41רח 20017655 6 6זוק רת 60 תטסץ חגנ 686 140067 שוחו ששצן 9 6 0 1[1כ41 6+ קתו6ט!6ח1 חס 5675 ה66את6] 5 חוז66רח [-א1-.41.1, 0150267560 ע[1631כ הק 60 0 [6ת8 16005 46010/ .5516078 וכח 60 ה66כ] אוסח 46 1/8:8 ג 4010115780 בה6ז5ץ5 ושא 9 .6330111116 שחוו םס .1-1 [138566 ז6זטקרתס6 הו 13116 6 ג א16006/ 6079160זת! ע!!טת 9 קט סז הו ת66 00 רתס אצ 0חג אי אג 06ז/0 סט .0)10618תכן 50/0876 [חסוק0 68פסצ1 12140107 תסוזגזע6זה1 |-צ1-.41.1/ [גזוקוכן ]0 56 24516 ב ו[ז1עו ז56גו 665ושסתכן ק[חס זסח 0 18 :008 61660196 26 60 68211168 בת0ז] 2356 11216 ןת 60 תה זת60051316 ב פז16)ס. אוסזוסרת0ז זס) 1₪ווכ] 0 נ[6ום או חז63! 10 [85= רתס ה6וז0- טחשרת 6!כןרתו5 8 1- אזן-.1 41 6 0 635 6 63| 60 635 זו 665גרת שו[ז ,101671966 ז6פ 6005156601 6[ 01 13663056 >< חג6 ח0וז6ו[כקה שחס חו 41066 66חשות6קןא6 -ז6ו[01 10 60ו1קקג 05 5-א]-.41.1/ 604016 ו[ 610066ח 36 10015 תרח ,6166 תו ז6פט סרח 60 0 56 4-11 .בת 26 0 סט 16 5 סז ץחשת 006 הסוב ע6זהו מסוס68ו[קקה רת6ז5ע5 זטסץ שחו]כג ח6 ,060ועספכן 3150 תח 30 6ת גכ 60 60 6 תשרת6|כרת1 .1:6400005ככן4 655-5266106ת51ט2] מאוס זו6ון1 זז 50 , [-א1-.41.1/ 01 ז6סק 06 65זטס150 סש ]0 2650 6 ע0(ח6 630 ת6פט 616560 תו 60]-)פט תו 16 )0 זששוסק 6 :165זסעט 6 200 , רה6ז55 007166 2366 6זח1 זט 6 06 04 103710 1רג) ה 61 סז ח0תושת6 ה3010ז5אזסע 8 [בוחוחורח זול !חס 00/65 וברח זס! ססשח 3 סובח וסץ ]ו :סוס ש] 01 56גו סתשוהחססשז סא 5שזו|וס) 1-)!- 411 זסתוס תו וס 80 פוסטטסזק !ו 1-1ו- 1 1 | - | | 508 1-)ו- | וה 20 1-!|- !1 ח! סשסטוסחו ו | (50א1) ₪5-תהזז+-הם הוסטוא | | (גז) | אה-תהזזצ-02 זס | חס הַתחתת 0 1/ זשחגים זס 3 2/ 1-)₪!- | וה :6זבא5010 4שזוטףסה 0 5 זס! 05//חג | חב אה/-006 0 זסוג! זס 0-2 5 פוא 0005 10 6 !03060 0 6 | | אוספוו | | ךת-079ץ- וף | (50א1) 85-ת107-ה0 | (₪) אוו-תתלס+-הם | זם | 0 טס 1 נטשא ז 01 1 05 ותפ'פץ5 הַהוו673ק0 15/ :6ח3א5010 4שזוטסטה 0 20 :ח5431]8010ח1 -15טניססזק 5גם !ג | :ה :50/0836 |החסווקס (ס/7% 7) 15,000 :ח2)10ז6ק0 (ם/(10.2) 5א6סום ו (08% 72080 *3.5) | ש-תהם?צ-מ | גוסטו )5 25" 36080 088(‏ !₪-תם-+-04 ז0 0 זט 1 נסט 1 חב א /-00061 699 0 1-|- | ג :50100316 ספחוטמסה ז (3.3/ 2 3/) 15-005 966 חס זסוב! 0 2 2 פו/ זס! פאה ס\תב ו חס ז6וג זס 2 2 005 זט! 5אה0\חג 1 (0 4 זס 3 2.3 3/) ₪0-005 ססקט חסו1ט הסט 70 /ד :פתם ₪18 6זוטף6ה .0 ץסוהטרד 6500 01 הטורח 3 ואו .50876 0055 ז0! פאה 0 תב 1 5008 015% 1 2.5 (ז6/ח5 %/ 3 חס זס |בס0! 6תו6) ס! פפפככה חב זז 1תזשחו=) הס:זסטההסס אוסאוזשה 181וסקקטפ 300 סאזס עקקסו1 ובססו א וז 3150 318 (8תו! פטסרוסזתסיפ ה | ו הוספו 0 וב זט 5.3 55 הַהו 061 15 :501088 שטזוטסטה הח 00ב 0165 ה/ .זוב זס 3 2 1-]- 1 הטוובובאזטו חס ג 16 חס 80008 50316 566 הווא 1-או- וה ו כן1268400 1-אד- ז [ 5דאא דפ צא! אסודדפא הסצ טאאג 26 השסצ אס ש6אזכ וסט זס 2.3 1-א1-.411 410 ץח חס 103060 חר ,רח6ז9ץ5 0. 1 50367 1-אז-. 1 1 חר 60 3 0ם 56/1665 16668עסזכן .5/5605 50א1264 1-צאז-.1 1 [-א1-.41.1/ 660תטסתחג 148 |זוקוכ1 ,קו[וסוח1 ק0זא1263% 1-א-.41.1, תה 2025 זס) קסז63 5 111656 .פאוס ה ועו21:0] 15 זסו -358061 166010005 |הבתתסת 16[ זשפט 16[ם שוס|1ה ,461106 0165860 165066016 116 וע 3066 חותבו|5 616 שח סז ורתז6כן עכ] 6גו!ג 806 זט -רחתס)ח! 01 עס6וזגע 6ו[ז ₪ הסרתה מסוזהרתזט!חו -אזסע60ח 16[ חס 4/4118016 65007665 חסוזה 1-1 ,זח4]6ץוט6 1050-09560] 6ו[ף 1.186 6150015406 ץ][ט] 416 5רת506ע% כ[6%%50כ1 16016 ,66111860 35 005ו630ו1ככן חס [631 63 5 ז86ג 1116 .106ו[46ח 1056[ 116 חס וס 10631 56165 1-א1-.411/ 01 6טחגת |₪1 506 60 366658 1ח6ות86 130( 11036 ,63016 1116 שתוסט61ח1 ה ז6ת3) 6554₪6רח 1666ע-156חכך 66 זגו 116 .116361005כקג 655ופטכ] 64066זח1 .561665 [11ח )0 6שחגת [₪1 8 80 466688 פהון 60665 6658סתכן 60 4121110 6116 16108 זט סב-ע]10631 6ח56 0ז 3150 6ח3 ,65% 6 זה .%ח6רחו[40736 [41רח 45 1165 5 חס) הג 12025 זס! ק0ס26% 1-א1-.1 1 ע 13067 סשחוסן 6 |[וצו פאוסחוצו )כ ,ג[13610608א 16קק/ 106 זס) 18ח4!6שוטו6 2 חס 6חג פאוסחוצו-)כ] א איה 11 0 566 ז06ו061תכן 106 66חה|ח6 4150 |!וצו [גזושוכן 6 3066 466655 363 זשר[סחג] זששו161> -3/506005 611600 זס) 561668 וז סח סז 830% בש 066 פג| 1-צ-.4111/ ,אוסח [וחחט כ ] בה6ז5ץ5 [ח6רח )ת3ק16 4 35 ע]וזהרח וזכן 4 0 466655 1[1ע 5ת6פגו [8ח1רתת6) שחו0נטסתכן 4 ה שטסתו]) 005ו16370[קקה 0/0166 )0 ש6ותג 6 ושח 116 .671866זח! חפט חסרת רח 60 0 0050100 הפוסו 5טו3זסטוחו קס05%1 1-ן- 11 ...5507 חסוודזס!ח! שטוו 1-1|- 1.1 סת) תושו ו חהו]|ז וסרה ר[6וורח 6זה 556605 166]) ]0 5066688 111500716 11116" . ₪ת66581סתכן סתסצר חס 24560 פצעו ז6טסזכן 1-צ1-.41.1/ 8'[הזושוכן עחג 0ז 866688 655]רתה56 66וטסתכן 60 301116 זו --- ץתהק [וג[ז זס [8זושוכ] --- הסוז63ו]ככג ,115 .כן165%10) 5615 [ח ורחח6) ו[636 רחסת) ]0066 2356 6ח66116א6 זוע 160כן 60 שו[ 15 ,11 6166670016 306 ַח66551ספכן 60 חסו]]ורת 3 זסטס |6וגוצו חס הסוזהחטס) וז )0 1156 66 0זכן 486רח סט .1650111668 הסוזהרתזס)חו 0 66 116 6665510466 6/ה1] 6605 [3ח6ש56 3 100 ז6טטסתכן 1-א1-.41.1/ 6116 שצ[סצש .1990 ₪116 זס) ע11ר3) +6ט0סזכן 6ז6]כןרס6 66 16 )0 1608תהטו-66ו [6מטסצ, 6 0 53065 1-א1-.41.1, 6ה606551ה הו 65 טכ וחס) [6%008] ופט 50 60 ששו 0 זההצו 06 .400706 וס צ שחס או 466055 260067[ 15678 11650 הוואש עו6) שחו5ורתסיכן רת 60 .316136 65810 חן +ה6והז65חו . לדוגכ וז 01 הסוז4וט6זה: שיד -11 רה 10₪ר2660] 15 005ו+63ו1ככ ה [-א[-41.1 :6זטזגח הו וחזס))ג1ק ח0ע] 001168 ,ז105] 16[ז רוס 1117165כהכןה6 .60166 01 14616 07ז665% 6רןז 0 (1016ח6) ]0 1186 106768500 6ודך 9 כ 0 וז 060ו00זכן 6וטסתכן 60 15 ₪081 41ו6וחו שוויך סרח וח 60 ז05רח 16]ז זס) 66ח616 111656 ז6שרח 65006 12181881 עכ 66פט 5רת5/506 |החספושכן 5 00 15-12025/ זס) --- 516% 6ו[ז 6060זא6 ח6ג]) !]ועו 11104 .005ו5081זסע (ע6א11) 6ו]ז |81 2358ןרח60ח6 60 5ז6ט06זכן 2 וט שת ,%ר5060ע5 כן0ז6)68% 5666850011 .ו(1361008א 6]כןס ג 6[ הג אז א"ז 650 +ה6חו!!18חו 6ח1 6615 1-או- | וה 66ח656פכן 6116 61865 כן126%%0 1 - אז-.ז זג 6ו[1 .55160 ת6/ת56 1-56 - א-.1.1/ מה 5 50/06 56/67 1264602 1 - צזז-.1.1, 5 קוא 555 דסא : וו יזא 6ז!-חס ו 86קוס/ח8ס 0 וס 6030/65 5פוסו/ עו 05% ]טס 1680 ]נוסר!ועו 5חחו6טרח 800 085תפזט!חסס חסו1ט!50 06ו 0051-811601‏ ז6/ת611607/56 חפנו 06912066 15 פשזסצן אמ 116 .6056 6(כג 8611166 0 עשס|סת 666 א/ )0 || 0 406658 פוס!|4 חסוזקס ז6/ת56 ס] 16[ז 16גר[עט ,165ז/11כ[8ן63 6זסצ1 6 0 ץ11וכה 6 %זורחס הסוזקס 6מ1:6:) .6066066 ששח בח 4 6 1105805 855 הפש | 0ק-01-96049 ו | | אוסטוו | | ]4898953 ופט | א 605 77 2 005 ]₪< 00/6 0624א::מוסא אש /]] ית > ןז ב 3 שזסא רו 12006 תטסק רת00)) 6-12 1116418 6360 6 שתועוס|[4 ,סקט 15 (6ט 161166 ברחו 0תג 6%והכגתש ,1314 ,זא6ז 01 הסופט[6ח1 .6066066 3 הו 8 0 ץ35= 61067 [36665566 376 פתסוז6תגו! פשזסצ? אע [1 6-66 גת בר[6 ג בש טסתר[ז תח רתס6 [אק כ הצ10%![טכן 3 פוט ,פאוס0סחושו-1256 חו 0 [חורחז6ז -[8431 15 כן[116 6תו[-חס ,6תטס6 )0 400/ .טוחשרת 140165 4% .0חהותרתס6 [41 זס! 16כג 6666 516ח6[16זק רתס6 121817818 )0 56 2[ ע]36031 ח63 טסץ 50 ,01110165 6303 [וברת בו ק[כןז 3 5661 זס , הספתשכן זשו תג 80 סח 1- 06 8 0 זסו[זטה 6ו[ז 50 [1גרח 16ח0זז6160 601676066 6וסצ1 7/1 606 עהוצה6| זטסו]: ואי -ץֶ 0 השס 6 ח63 665ח66)ח60 6זסצ א תו 6 תג6 ק6ז זס ,אזסאתשת 6ו[+ חס 6חס 63 6 תשר ,6החוז תג ז4/ .כטסזק 96160 8 0ז 1157 651716060 116 בחסת) [6שיסרת6 זס 400661 כו סט מז תיא וס 1-ה :55 בַה 0625 1/55/ שתהאת501 אפזוטספת 005 3,600 :06400 (5%/0 2) 0065 500 4 :ח0514112020] מקסתט%1תסס מוסדש! 5 אצ אא מז כ 6צתידת :חא 4 ,6וחשץ 3 זטסר1ו 600166066 ב 6הוקגרת 3 ,[73%6: 10 035 חס סח ה6נח 0ז קתוז66רת ץ3[3 חוסן ת63 טסץ שוש ח0ו55ט61156 6ס[13 3 ,תסו 3 שחו55ורת זטסרזוי שטסתתז .‏ שןשתו6תט 15 זסאו 667 השות אי חנ [גת6אוסכן סרח 16[ז 04 שחס ,אס את 5 פוודד --- [121₪164 עס 0560 10015 100ז63חטרת 60 0 ץבא זת51001063 זפסרת 106 01 6חס 306 הסוזג רת זס/ח! 01 ₪6ת633א6 6[ שחויסזקוחג .ח00ז153ח23ז0 זטסץ חוה זו -5611 :8ה1676061ח60 ז6זטקרת )0‏ 9 31 1131026 שחוזה6רתנו106)> 6רחוז )0 111115 זטוסרזויאי ח11565510) .0216 עס 10631100 1 הט 106 0 6163565ה1 9 6 ח6א6 הסוזגרתתס)חו )0 :1 .וז +טסרז1אי ,ה153010ה3שתס חג הוואר .21605כ]0תכן [36-ז 3361 466655 ,56ח6כן[א6 ושח 60812165 476/את/50 ₪56-0:-6!קרתו5 9 זאו 4-1612416כן 0ז 5דו6כןא6 406 5678 .6)160116655 [08ן)6 :5516075 15/ 12101181 [[4 זס) 6[כ[8]נ3צ, - 6 10)תנש-12:0 ,.12611 בתסת]) 4006551216 .5 ת6פט 1-א1-,41.1/ חס 60666 ז6זטק רת 60 15 וס א ג 66316 0 טסע 465 ח6 33 50/36 תג 601660665 6חו[-תס הו 6זהקו6וזתגכן 4 .65% זטסץ שחנצג6! זטסר זגו 5שחוז66ות 5 5שתו06666תכן 66ת6ז16ח60 01 6606 16121166 3 חוסן תג טסץ 50 4116411 רתסזנוג 6חו3זחוהרח ר[זואו קט 6316 חב 6רתוז עחג זה חסופפט190 חס 8ח(ח6ק126 .1665 01 ₪6 ₪ח(6660זק ןז אג/ ,אזסאזשת [3ז01ג2] זטסץ 01 זח6זא6 שוןז זטסץ 01 ז6תז60 66 סזת! 636165 1016 תג [4ח0ו6ז 0ז 106זטס 406 ,ח0וז153חהקזס .011166 [ 40100 חז6זחו ע[ק6ז-1016-400 6[קות!5 3 565 140165 אמ הבו[ 6זסרת שגר[ עדת 601660665 חס 6 רחטוה 510017 8 806 ,0265 46פטסרז 1 30 11160 6זג 161165 400 1016 .צ6ג!קשז 01 657 ז1 שחו ברת תש1תס [6ועס!סתסתו!6 חו זקש:1 -ז6זח! 16 טוסץ [6נעו מו 0[661 50 06[ 10646 10 )190/( 6 0005 3 :וסקס (מ/5% 2) 0025 600 4 -13120008פתן. מכרמשיתנ) שסדש! " 0 . ו ---- 5 5ד6 זסקג מ6זקעס 1 ו0ו5חתש עו | 031 | 05א00)) (50) | 5ו-הה31ס-0 וספוא 3 5/ 15 הסתפסו! פזספ !הטהונכחכס 16 4 :0650101100 |שטטסוק םק-1059- וח זוז וס ו ססו 02 | וא ופסא 10319 ו 08 8 חסוסגסו!ק אידץ) [ז.1מ אא 6 א 4% ]0 בק 11068 ז א 1 עשו-0ע 4 60661 60 צחשרת רתגת שסזכן חסוז3רתזס!ח! 6011660106 04 63416 6166 0 הסוז4רתז0]ח! שה וטכ615071 00ב , רחסז) .הווחו חסוזט!50 8שו0051-611001 ה שחוזטקרת 60 00060 01500 3 06 אד אגא 67ת0/56ה6116 חס 23560 15 306 ,61060016תה 066007 | הובתז16 1116 .עשַס|סחו[66) חר ,1.166066 11366 1 066רת46] ,1.166066 שש תס 0 6זה 1166066 שרח תגו] [ 1.1 סח הח 8זח6ח סקר 60 11656ז 61חה ,666553 חו אזסש6ח זטסץ חו 066ח עחה חס ₪560 6 56 7% 16!גע ה ה|זוטו מסוז6תטןח60 .166066] !1 10 300655 !רחש השא ה -61 60 הדשו הַח006731 5-3 5 :5000876 86זוטספת ( 5 606 6 חס ]סריס !חוד ד א 400 ) 1601166 05 358ססוחו 01005 37,000 :1548118110 1000 ]חב וכודוסס )6 :5010876 1 הסוח6וקוחוסס (מו/(4. 4) 0/0053 8.500 .חסווקס 15% תזואו (0ו//3 10) 00%5ו0 20,000 :חפו)3זסק0 .(0ו/18.8) אש אצאצ ץצק60 כ אג1 יהססידצ )אע טאגאוז חסוזהרתזס)ח! 0601665זכן הסו1886ת4שס סע ב 0 15 26 ח6114116 1136 .06 01 500768 56 ץצ --- 6 רת 13786 0ז הסוזגרתזס!חג 318 [8ו1טוכן ח0ו1540חה חס זטסץ זטסר[קטספר[ז 6|כס6כן וס 4 חו 26 עהוח בח16] )0 הגרח ו[קטסו!ז ח6ש6 :הטסש זה610166 4 , שַחו0!וטפ זח6ז01/16 .חו 60365 א 4% 6זשצר סה ו פס) 50/0926 א1616076/ 66העסכןזס) 6 :ת0וזטכ 611500 הסוז8רתעס)ח! 61660016 6חוז 806 6056 1116 165 הורחו[6 .הסוזטכ 0115 עק331-60 ]0 [1636סשס בהוטסקותס)) 612 >זוסכקטפ 6 41105 ;(6[116660176/ +ה6רתט06כ1 חא 27827165 ,61418 ,1א6ז )0 ו61510ח1 .68וחו 76 [)800 800017410 1768ו1:05 15 15 ה0וז3וחוס)חו :00ו1531ח8קס פטסץ זטסהשטספם) 5 1318 02501616 עס 1605150601 רחוש הזחו 5 [4ז1ק1כ1 || קס) 0|6ג]והצ | > .1 וחסת] 4606551216 ;5516038 עשפט 17-1-.41.1/ ,/וסחועו<):ןכן 05חו136א 6|ככ / אוסח 0חג 11671866 .וו 15-12005 [6רוה זסמבכ זווסחזו מהוה8ווסטק זווס ,50607108 זו פגר| סזסטר 66זהוזכן שו 006 .רחשו 01 6חס ז ח8ו ו[וטוא16 ו 5 60 הו[ טש חוזה סו 6חה ₪ הוזסז% ]וס 8 הסוזהרתזס)חו ,ח6ז0 00? 411 .ץ6050 6חה (ץ|6שו5ח6א6) שחושכ 168 85 השעש 016 )0 18 טכ ע3 .01520660 6חה 60זה וזכן ו|6זגצו5 0ז עזו11סה 06[ הוה טסע ,ש/631וח0זז6|66 .כ 8 1186 0/1 ה חס הסוזהותזס/ח: 0 צוס1 6[ 6 63 הסוזהוחזס)חו 01-6816-זטכ) 006 )0 ₪56 6[ שח וסהש6זכן פטו]ז ,150301 הוח 20116 .61864 זה6ז600515חו זס 6)666 16371005 661כן5 ז6וספכן ,166607168 זח66[]6א6 ][4 6זה 5[600688שצ6ח |6חג פאססכ6חגוו 616013000 8560כ- א / זס) 63010665 .ץז310ה5611-6%013 .500078 .16וחו5 ...א 04% ₪6 0 שחוחוג) סח 666 טסצ -]501 .466688 רת306ע5 18 666 גוסץ |1ה 6 ו|שטסזר|ז טסץ 0106 פטחשרח וסזה חה!כןא6 טוסץ הסושהרחזס!ח! 16| 0 בח6ז5/5 טוסץ 0חה 56316 התסערץ6> ב[פגער 1115 6נכ רחס )> 6 סוחסה זס) שה ואסס| 6חוז 165% [6חשכן5 666510 667 1116 16 ופוג שרחוז שזסרת 5 566 זהו[ז תהשרת זסת 065 הסוזהוחזס)ח/: וס 6 166 ה םורת 466058-11/ .15661 רת סכ רתס .א א// ]0 [66גכן 0חה זוהכן טל אגצ 0 ו !טסוו וסט 3 שוחו חשעוזט-נוחטרח 8 פ!ח5פזס 05 05-71 .8 0 095 שחו! ועו 05075 000ח0ו0061 800 עופת שחו ט]6חו ,פרת עתסחע8 זשש |[ טוסץ סח סו חב (ע!- ,שח- ,60- ,.1.6) 5חסנז66חו זו[ זס) 5ח0ו10ת60 ...005 ₪ח0ץ86 166 6זה ו[ וח ה שח וס 50 ,ח669סזק 119 ]5 8 66רח חב> טסל הח6ו1ז 660 טוסץ 11 סק זס 6+ז6] 3 רועו 3400168865 36 פ6תתגח 6 0 ,6716708 ח0(ז56166 566860 הזו או .61066 [6050003186% זס ]וגרח 455רח 107 [0605/0048ח:0-12א11 חו-115טכ 6ודך ,180-3035 66306 סז גוסץ פצוס!1ג (כד1) 138[ ,5שחושוה6 שחו[ ,5חסוז4טף6 16 5616 0 50 60 הו[ 00 7711 ה 665ותהרת 1:0 [6תה 136167[ 6-6 051 60 |[ תה ,ג ז[ טכ 3150 4 דהסקקט5 567 ז6ז6ותגו[:) החש[ 0זכן סח 316 630165 ההתט[₪1-60]גורח 4 התסה 0ז טסץ פשוס!31 5-1.115ק ש 1867 8 6631106 קכ| 66ת6ט56 ע66 166166 0 360 הח" זס 127 1) 12706658 [66ת12600 ץהסזסחסות 6:[ז 316 חורחו61 6 18 חח סכר 60 הג סכ רת זשוסת / שחותוגתז שחו ושסזכן 630016 כ[116 [1ו61עוסקן 6 07 676 וסרתשר ג חא 66ושסח 16ם זו ו אש 6זסרת סומוח 5107306 זהו! ווה" עמון ו הג 636 1.5 - 5 שא /632/60 ₪16 הו[ ורחג] 6ו[ז חפט , הח6ז5ץ5 0 1115 2615 זגו ג[1536 -חסו[כןז6רח 4506023561 ה זג 00%| 300 --- ז6ת631 16 תוס זש :06 1 8ת6ז46ו[6 (76 0 כ[ 65רתהח זח6ותטססכ] * 606% ו[6 30 10 קט 365תח 01667 , קַחס1 רת זס 03116 1ח6 6זסרת סצ1 .אַחס1 והדאיד-ד 7128 1186 6 גח6ום זה רתש0) ו[636 07) 5זס 6 27-060060 * חסרת סא 6ו0ת או טס סק והוז קת וח 666 4150 ג גוסל .508 ב 15 320 שבח +ח6רת1001> 36 ק10166 עכ! 5זה6רתגו106) 6 רתוות [45512066- רח6ז55 חס 6 6 גנ[ א0016! ז0106] 860 הרת 000 ג * וס -6ח6רח 00 8 56166018 6[ותעו 1660 6 0 ,600 ,061606 8150 630 .8ז0106) 0067 הג 06665 4 חו 510166 816 0062668 2616060[ * 205%66 116 | שחנ ז0106] 4506295667 וסץ עכ 60קוח6 ע[פו6ו!ק6% 5 ] [ק-5 ש את כתסש אז כאהכא1ד5 601.0 פזד 4 300 611707 ה 6>1!!סתזתס6 ע6א-זספתגר) זרת 105 ז4, -66השזה: חששת1-גות6רת 6!קקרת51 6 חס הנח 16 |[ תח [1 טסץ ,[גותשאוסק (/7ע 5 78 ]. [2]-125/ 11 ) 151-1156'או 5675 דש אתסקן 8 זטסץ 50635 !! 0 30065 61%6ת6זת: 610065ח: 5 1 1ק -5ק א 366273061 320 ע[א6טן) זז 6)נזשי טסץ ק61ת 60 05גת: 607766707 36 ז6ה ושע שתו!61ק5 3 - זג 10 1060 התרת60 6 16 61086 הסותבת60 30 ח1-31153:10ק63 שחו0ט[6ח: .60 שתוקם 0 זשעס 5ה131ח60 >₪312035 שחו]61ק5 שו 60 חג6 טסץ 300 ,ח5ו[שח ה8זות3 הג 05זסאו זט [6ח4ק 566) מעוס זטסץ 01 12,000 0ז קנ .(61679רת3ת4כן 5/12625-5066186 ].1ק -5ק שר 6 630 תסו 50661816-ז56ט ששו 0ז קט 30 '003וז16 690031 זטסעץ מ66ז6כ ץ[ק וח ופ על 50 ,003765ו6062 התספפגר) ז6ה :0 16 -1א6זח60 ז₪6 נוסץ ,0160004 זחש 06 שחופט שת!6166% 5651196 6 02016 16קרת51 4 ?טאו זס) 1056 ]6 [ג1שצוסכן 4 15 עבג רת רת 60 0 6 חס 23566 ,16505 דד :11 000201175 :1:01 הסזהשטס11 הס ג 6166 זפט[ .1110518118 א .4 ח0ו1ב0ו3001 1/5/ 3 וחסזו !0 סקוו 0 וש 3 0] %5חו| 010206 200 , 001 0/0" 6 חופט 060015זק 6זמ50 וגזוום ( /א) את | חסוובסווקקת !ח67= 6 .027201085 |3וחחסט) 06ט1סח1 0 ,65אז/2ר , 07375 , פחסווטף6 000 073 6ח:| 100 דע 000 3 חו פחסו!3טף6 500011 :593700-800-1901908 800 5100 0 00100 85 500 65ויסוז3 רחסו 5005 35 ההוחו06חט 0 ,00ווופטן-חף1ז ,60ו1ו51טן-68] 500 5 0000-8|/0066 ו 500 ,6חו! 070 003730186 עס אפ וג 6 0 קט פתשוחנ000 015016 200 0163/6 8 10 165 קחפ) זפונח חן 5076 | ו 05 וס 0 |(500-פוח וק סו 0 85 |01 5 ,00 5 ו 4-10 הדזסווסק 0-6 ו 05 חס זוע 81 מס 1 וזו םב םא אא ל אל | מ סא שתו630! 415זושוכ] 15 15 ]5-11 [ות>יסק 1:5 .תסנסט501 שתו55סזק זטסץ םח שג זשסק" 6[: זס) השטוסת> 566165 400 5ת6זזש 106 --- ת154:10ח3שזס הזו ע1חקח 5016 סז השטוסת6 6|קרת51 זע -- 5 506 5ת56ג ל1/) 6בתנז-1[ג)- תח 1:6ז .5ת64ת660 8061 4618 תברח 6חו06655כן 1ה006 0106 הששו - טח16א 9 6 6 62010 שַחושסתכן 501/46 -15א 46 15/ זס) ₪חו06655תכן וסאי -5ת1156 [28560[-12025 1358 [6ז0שט-000, 87 ,73166ק16ח1 9 1 610167 שחז[[6ק5 ה18שח:1 616606 6ח1]-תס 36 ,6076610 . 1116541115 הדוס ,₪חו6655סתכן 1251 ,הזר ז[נטכ!ה1 9% .6404011 4670 3060 16 שחופט 0ת59516 שח!!1) 74160ק6זה1 9 1116-6326 ז3[טכסקן רת חַח08551סזם-זסעש זסאוסק ,616316 נוסץ 1615 5 1.[-25]/ , ז65]קרת51 5 ז/ ונח תג גג 5זת6רת)6 זותקן [%ת3 61/8 ש. הבוק ,חָחו 5 601זסס 00ב 6 6/6000 חב קט |02 200 ,5006 070 800 הזג 0ח3 תפווחַתם) 16530105 (ץחס 151005 ז סרחטת ,רחבת 0 15ה6רת 000 6וזושו] 6 ₪ עו 00065 0270ח5!3 55070016 0005 /ח3זםו! סז ַתוויס-ז6ווסם" חוויס זטסץ החסזו 16 קט מַחוו63 30 5 חק 80 0/0105 01 10554 5 וש / 000 3 חו 5 6חוח 0 קט 5ח80זס2זבק ז6טוחט 1 ש 0% / 4 שה | | חס 01 0 8 69316 גוסו ₪ | ן 6 3 ז0 א06חו 3 3/6זסח6ף עווגסוהרוסונות ש 05 , 0 חַוחון-160 200 015 הת 56 // 5 200 מס 8 סמות ח000006 2 חותזו/ש ,0506 400 ו. " סז 400 10 800 , פ+חסוחטסס0 הסשוווטט. -0---- שש | וו פאס אס וזפקא פסנעפס > 0 4 5106 עתשו . 5-ו 5 חַחו!!500 זפח0% 6ו6רת / , ההרת667 ,[6ה6] 07) שוג חסוס6וכן 0 316 1601641 ח63וז6רח / [6ח3 130510655 ן זס) פהסוזכןס 11660566 ע473661ק56 35 16ה] וצה ו | והנוסס 1/15-08560/ 115 25 עו 1בחסזוסחטז 5376 שחו ע ומטחוע פזסווס 105/005ק-פקצ | זס) א1006 60 566 0 ו - .18%, תפש6הםחוו | 06504 > 81| 36" דא > ,5/2 85| " ובא ,0 " ח0605/9000 ז0) 65060 || קטסזחא סא 050 6 סו 5 30 665 סור הת ח6 115 ,505" ו 6 | 6 הסחוי הסו1ט501 חַה000551זכ 6זסיאי 6 סז שחו 05/005 5-1 שש אב וה6והחסזושת6 חקו 15 חסו!גזסוחו :זו 0ח3 605ח0ז0/10 צָסא | סו 0 0065 500 06 מש | 60ב שחו)חוזס 567061 ,3/015ז0 60ז3ח5 חוואי 665 סח הגרח 6 03 זס!ו60 5/0065( |ק-26\ כ מששש 0חהוחוחס6 006 6ח! וחסזו !017601 60אסשחו וס החסזו עו60זו0 זס ,6וו! זא6! 8 חס שחו 6 0 565 5/שס!!4 פוח ד .פחסוובסווססה 6 0 זסוו60 זוסח) 35 05/0056 וס-5ק\ זו וו 1-|- 1 |/ 35 ח506 5ו0ט00זם חזואי .005 ז0 065800 1-ן- | ו 306 ₪05 6 05 ב חַחופט 8 :סו כ] בה א 8 ז0) ח0ו0631| 6ת! 35 /80107זו0 560/07 5 חס 568 6וק!!|טרח , ז0/ו0]3 50/0 -501(] 1001006 165ו6] 0ו)(5000- 20 מש | ,0000006005 800 010615 5376 6ת1 סו ססקט (00) פא ספחווס 8005 300 ססושסזק 05ז08עשא 6 סוס 5ומוומום | ₪ חַחוז8ת5 [הסוחטס00 6נת! חוווסוק (ו450 ,אס , ו .)040901 חסופזפשחס שח פסוטסת הזוס זס! פחסווסתנ! פטוק-05/ סו | חש והזוח סטסזחַאזס 6 0 6ח) ה66 6 35067 000 סחג 00006 05 865ווו( :הווחו 50 60 ח66ז50 וחוזכ' חוסט זס! פזסוחוזם -05)) .00631005 חחווחוזק 0061 5 3150 3.1/ 5/0065( | 6 רחבא6 חווא 65 ו גד זסוחו 530|6ורחס!פטוס הזחו 3005 3.1/ .ופסח וגווס שחו סחג (ד) ז6ופהגזד 6] אזסאח6! 4500 ג 5/0065( 5-1 העוט 50 0ב 6וחַחו5 .5וח6בשוו6 051-04500ח 5ו1 6 06 03 15ה6ח0000 פוםו!וטרח 6 15/0005 5-1 50000166 חס וחק זגוקסק 5046731 זס! 180165 6 ו ופט 5516005 5086 לח 2 05| -חסוגונודם וגה אא-- 5 0חוסחבו5 סוחו! 6חב 316 .וו עסססו= | הסוח זס!3|רח6 |8הוחח6! 5614051 9 | | חסוןגוטתו6 ומחוחחפ) 59165 71200 65ואסזם -5 0 סוס 015 וו | | = | ן !0 חַחוקו50 שופחסאס חב הוואר חססוא6 חַחוו/506 תו ,3.0/ 05/005 וק | חפוווזם חן 05זסו 80,000 067 פחוגוחסס 0 5015 300 חחוו506 60חסוסזם תפות 30010085 750 !הראז 3 800 חס 03560) ג חסוו0 065003 8 סו 03130615 6 01 החש זאו 1806/ג 5 05 זס) 501095 5\ זס] הסקקו6 *י== | -ח00 5615 0 שוםן) טרח זס! 0055106 11 -06)) 50316 0) 500007 4% 8 0) 60160 ]3ת) הבוח וחד .50/6 5/005( וש 6 חס 60וגופחו 6ם ח63 5/005( ום-5ק\ 1 0/5/0010 זשסחט 500חשסו! החטופע5 סחוו6 5 חסוחטסו 1985 65 1,203,916 .סו וג ה0309000 סחה חפט חח 3 הווו/ו 00 וס טוחה ודד חס ₪500 חוווו הסורוטסו 1984 65 זט 053 וזו הסוטסות זו ו 81 פוחשופץ5 5/2ק 181 מוגתאג/ .55 5805 300 1 6 !פע 1 ]00/6 |בחסבז6ק 18% תג דא/ 0 06 ג זסאו 0 6וו! 8 6זסחאו 566 אמ חב ב 036| 00/5116 1זק בח |בטדח 5/5165 חב (1060סגס 6 זס והוז 50/0 3 0חה 66זס5 חסו סד 1984 6 פטזט3טווד סוחס וו 00075 3/0 055635 570010 שופ .סרחה 0 640% ₪635 3 000 סד :| 000075 חס 83590 סז פותחוז וו וזו | ט) 0106 ח! .526 הו 10/0 6351 31 /0 15% וו5סתסחוא 2 סו ו 008 3 הט 0005 35 שב ד 8 ו 18 5 ,]חס 5 ח15/0טו הבסתטותג/ תה וו * = .5 506 0/01/0081 קוו :518118110 זוז פוחזס ] 15 א 556 הַחו63ק0 15( :50104876 מפזוטספת סח 5 חסוובובופחו !!. (סו/7 10) 5א6סוס 21,000 :חסווזפקס .(0ו/12.8) סוט 25,000 ₪000:008 . 0580 !511 15 3 01 (ס3.11/1) פא6סום 6.000 ,615% 5516 פוו! סוחס 6סגו 0 :00673110 ,(טו//0.92) 01065 1,800 :חסוופ! ובופח| 190116 5חססואש 1 המוסח 1 (0.87%0) וט 005 שח זשד 90י8/90 סו 3001 פו!| 5015ט 05/15 5-1 פעוף 100306 51300 ו 51516 חסס 8 סו 5תטרהנוססס 01316 שחו69ו! 566 חבש טסיר משקגכן סז ו[6פזטסץ 6[ [6ח3 64%5זכ| 6שגכן ,5 חוח6 שחו[ ,פחסוזופסכן .1ח6רת616 6ונ[כןהזש 01 מסוופסכן יו ,3726 66 120/07000006 6/0/1705 "ושמ כ) 0 170 )שולל +שרל4- 1 77707 ,101 007061 7770770077 של 7//10/77176 ,50/007006. שש קלס 0 170006 ,0 1צשללט/ק] 7 06עע/-]1101 -+17/0507-71/ש[/57. ,315778 1/00/20 2) 7/17/06[ 07 1707 של 15707 דל 0407/0610 222ל12/111-000/07 01 .0017/7275 6 10/11/2777 -26 17 .0 0 070 00/01 .קל 5017 000 1 2/0707 ,511 37/0 750 11000 שש ( 1625 ) 56 לשוכ שולק 1 לו .1000/01 בכ כ פדאואז6סכ 150פואזת סדאז דאמד טסאזאאנדך |חסנזוסקסזכן 01 עז6וחגע ג חו פזחס) 6!סכ סחה .51268 6133136167 [חשע56 806 2665]שכן ע) 660הכן5 ו 5) זס ,460215 , [6או5 6זהזסכף60תו 680 טסצ ץכ ץ[קרתו5 זה6ותט606 זטסץ סזתו 116% 30 ,06160 11 הסוקן6 3 5126 8 שחוץ 561 6 0 1116 6ר[כןגזש 116 01 6רתבת 6ו[ז 6 1063168 6 הכ 1:6כ] .זטכןזטס [4ח1! 16[ חג 30871611 זו פחסוזופסכן 6חה 1116 שגמ ןגע 1685 זת6טף50256 ]זוע 506 חז זו שהוטסרת סקט 4150 125646 .66 זח6 06 10 .011165ןג ץש זכן10505671 5תשותט606 עושנטשזקן 50 טסץ פצוס[41 ששגק )כ] ור 60 606 , [ הכזש [/ עמ חס 4 זס) קחואסס] ז6פט 15 21.1 -125/\ 8 שז'טסץ + ן שחומזט 01 100ז6רת 16ז4רתס)גוב ,6|כןרח51 ,18ח6רתט006 15[166ת2! ספתו 1א6ז זטסץ מ6טפחה 1716 15 6ש4ק )כ פהתנ ע13116311ת זט ע[[163תכן3-פסכם ,1560ת 1060 +16 6 ששכ ,15ח6רת 6106 [1566בחוזכן 0 -ח5066-חס ה 1/301-3075) הפוא 161 673665זה 1‏ > 0515611 שהו6[00ח ,165הכן 4 .1115-4105 -567נ ,0165100661 ע]0)65510081זכן 37 9 .510165 זה ונכן 16כ0011/181ר -- דוסקקט5 000406ח13-חו6זס) [[טק ‏ > ח6%6 ,ת61141:3016 [6018כן5 ,3006015 .ה0וז4ח6הכעת רת0ז) 1א16 0665560תכן-זסע 4665 שש ככ -ץ[כז6קט5 ספה זו פתזנום 36 1.115 -5ק ש 5 316811 רתסזטוג 11 .1%ח6רת 006 15066 5 תג 4:6 חש[כץר] ,פזחס) זוז 6[ 6 3 26673165 ,6%שבכ פז6כ רתטת ,61 זטסץ תו 6107116551 3061 ,8זה6זח 60 01 106 זטוסץ זו תג 6118 תה 165נכן גת .01005כן68 3[ז1ש 1616 60 זטסץ תו זשפט עחג ,120-2006 פוש 0 ה0וז13ה6רתנ606 316ת6ח6 63 ה0וז84וההשזס 6ו[ז זטסרןזנש ,56300360 ו[שוו! ע]זה5156ח60 3 זס עו[קגזשסקץ) הו שתוחוגת) 566081 זס! 660 ע|[ט , זה4רת5 ז26 טס .ח6616 זמ6ותט0 זטסץ 0 ה זזסתס6 זג[ 1015 660 זטסץ ₪ תופסכ 60תו ,50/16 56טס1 מ6פסו[6 1 0ש0] חקו 60 [החסנזקס תג 48 6510066 15 6שגק-)מכן -.41.1/ תג 57/15 ], 15-71 / 10 מסו%ח6ז6% שו[ חס >זה6קקה זג ,41160ז5חו משת/ט . 1-אז ,16 2706655108 זח6ת12060 15 ]71 -5ק / 6 640 8זהשבתט106> 5 ז.[? - 75 /\ תג נחשרת 26 כ-12[:6 6:[ז בתסת] ע[667ז/1) 5 חח 0 075311!6/ :6 רתס! משטו50/16-6 ₪ 15 ששגק)מכ1 0 50/16 שח06/1-שזכן שהוע[כןכןג עכ] פאזסאו +] .25-11.118]/) בת0ז] א16 [0665566תכן-1זסאו 60 ע]1 מסו65)סזכן 57 :]זוא 60365 0166 513061370 זפסרת |[6ונ[ ער התסת] ,50/16 ,05רח6רת :6064066 26 חמש %זה6רת606 06 [6תג: 8ת5|6016עצשח השעש , סק 166[ז 061114 ע[6351 תג6 טסל .6165ת6זבקפתגתז וט ו 5165 , 1.0 זשזהותכן ז%6ג] [גםושוכ] ב בנע 85 זווקזטכ) ,1:6 , [בהתזסת ק ופט ,(1.115ק-03א1 ,1.05 001 -25//5 05-01 55 0125 1/5 -זב500 6פזונוסת. ּ 1 זו וד סז 5 שוח וק501 פס ו( ₪ :פזבשונתהו. 000 35 :04000 (מא 20.480) 0505 40/00 :ח531!21(0חן בא "50 יק 00 בד 2-ה ץג זהשוהטססם הזו 066ושסזכ 816‏ 50/165' זח6רתט006 [56678 630 טס . (איס[6 [6ח4כ 566) זה6ותנו6סכ] אשי 0 65 +ח6רתנו106 0016ת4ז3 11656 ז6ז|3 .666 זטסץ זנט5 0: 065 ששח 676906 1 0510655 ז0 |4ח0פזסק :הדו| חוחט001-!ז! ווח 0 הוחט!סס-סאור :=וסוהה | 06 | 000006 |073ח06 :דקפה | ן 1 טאו | חסטסזתו סקפ 00-510-21678ס ספקפוון | | 6] 07 3165 !קוח6! 56 | 0 56 סו 0650705 וחפו| !03 6וגוחקסזקקה 5060065 הג ,51095 וחוח 35 :5הפתתע0 6 | חואו ותבוח 0597 | :פהה/וד]50 סז 501-5060110 ורונ 1% אב א קז-א זא א 11516 6א1.15111%ט זע זפסקקט5 2167.44-כד2-51 כ !אשא ‏ 9 .1456%רת6 1.515 10 6 כ( אזג!) סוזפה₪6 6 3 676916 טסע , זח6ותו206] אגא הזו ]| 300 30 60107 15א/ עתג שחופט 816 6 .5זח6רח6[6 לאש ק)זח616 0 תרח 60 -07008)ח1 שתוסזהרתתס) 616 )0 +ה06ת6ק166 36 ג 116 5631316 3 חו 560160 15 ו|6וח ער , חסוס ,5 1 .0665560תכן 15 116 06 השע ע[חס ₪560 5% שחוזוחצו 116 חס 6ז70ה66ח60 ח63 טוסץ 0 א6!כרת60 זטסטה שחועחסצו ]0 1050696 .6167ח43כן הסוז4חוטגכן זס שחו606 (07זו50 6עוזופח56 6 4טטחג 1) 15 א/ הד 65 6 30| .50211 5865865סכן א זוא מסוז6חט ןח60 תו ₪56 זס) ע]506610631 ידאא )סכ 61660006 3 18 זח6רחוו06כ1 א/ 5 0/8ס811 שור[ בח506ע8 שתנב[8ו1כטוכן 681וח[666 ע6ו[הט) ר[שור! 66ט6סתכן 0ז 868 6 חג] קט-31רח 3 הנפו הו ח6רת וס 8 567 [8טחגרח 15 16[ף ]0 1056 :5 ה6גר[ער ,ז6ט!6סתכן 15ר[ף ג|) גצ 6 וח שחוזז636כם 6[כרתופ > (0001366ח1.3 קט-182%א 2606716)) ]חר ט06 זה60051506 3 שחוהושספק .זה 6]כן1)!טורת זו ת66 815רחס) -60055 8068 66018ח6;0 01 16" 9% הסוח ;ה6067010 6)626060ע 58 וט 6ספכ 12121081 וסר|ז0 ב[ז1שצ .65 306 1.55 45 ה[5116 03786067-) [ח0ו4חו!ט1/ עס) זוסקקט 5‏ 6% -ושות זאו ,₪416 .51 51% 300 566 [3זוקוכ] עֶחגּ סז זטוכזטס זחוזכן ו[הט 6 הותכן 13567 זכן 2051561 ו ₪ 27-ה | | |א-תתפפט-מם. אוסטוו ּ 4 וה תא , 0 50 5 וססו 2005 ו ו / :500876 ערז ב1ח6וח6!קוח 00 ח9ו5ץ5 הַח00631 5!// :50106 טפזוטףסה :063 (פא 9011) 010645 17,600 :חסו5181181ח1 (56 ) זסווס" פצווו5ח56 סְטחְחה ו (סא 8371) 100%5פ 16,350 הכחא ידד אצל .61373 שחוע3!קצו0 זס! צ6וה קבש פפ6תוצטט סוה רסחו 50 866638 זה6תהקפתג * בחג 0/0/15 א 6זסות תג [1063 חו .016 15 א/7 30 ,030090868 5]א כ צ[166 60 1661 15 2368166 א ) (. ג כ1א :11 החסז) 85 4815 40668 16]-חס 6צופח6ו[6זק וח60 6ח8 פטתשרח 6|קוחופ * צבגקעס-טח16/ .!אחססגו ₪חג ק[16 .560 זת6כןא6 זס) גרח וחס6 1-א[-.41.1/ וסוו 60זותט6)ה: ץוזגוטוך .הח6זצע5 33010₪חזס!ח1 021866) צ [גזושוכן 3 36 ז6טף א6]רת 60 ותפזס)? 6‏ 6 .06 2601000100 שחוקהתהות-0818 פטסץ 40156כ) 9 0161678) ₪ח66811 קכ +ה6רה הסעוש6 -01068) 5 סו רתזס)חו 56ט-0)- 635 חר -- ידא כ אא תי -0)-ע3!) ו|1עו טסץ 958186 60 6001 זח6רח6טה חהות 6וסכן ,31515 400 +ח6רח16 הברח הזג עג|> זטסו ועו 638 6זהתסכף 60 0ז 466688 ו|סוצר טסץ ופט טסץ 6צ1ש תה ,115 התסז) 551508066 660-ה סכ 300 5631581660 , פ16רוכ הת 6111016 | 6 60 שח ,6 ופח6ו[6זק רת 60 ג * ג זת6ת6 ה תבוח חסוזהותזס!חו זס! .סקוו ה1661310) ]טכ הרת הזה זס! 3016 6[קרתופ. * תה ,515ע1חה 668 פס) 6365116608תקן5 זאא6גאג א אסזזה/אתסשאו מזפוא ה 6ט-0- 635 חב 18 ידג כן]א/ ייד א/ 00 זה6רת6טה תגרת הסוזהוחזס)חו 6 0 זרת רגיט סתכן- הסה 216% > א/ 60 306656 ח31ש ,61828565 [החסנשה[6ז 6 5216305160 )גוס 68777 זס ,28565]ה136> א הזו( .8ופץ]החה 68והכקהש 8פשחופווכן :חש טסץ , ידא כןוא ג מיך 4 חו 6070161 [6חה 106811 01818 6ה51 9 0 500880 0 16 11/5 ו 5:0066 0418 06088/ 9 ץצ 0 לכא :11 כ 1314028505 .31168100 146/15 6 פס 5 |!6ע 85 818[ [ח50ו6כן 66ה[טכן1הה1א 6 הו 1819120563) 6016 יס [5081766 61 ,718 60ת ,5268015160 ,112165 .8010 פ63חופטכע וקו 5 א זס 00/05 ה 5516 חהווז6ק 0 15!/ :זה 5011 66זוטססת ו (0ו//8 4) 01005 9,800 :31100זק .(6.1//0) %5סוס 12.500 :00ו481181פח1 .שוחווחטת 2008 | .158 .810095 ספוש ו תופוק וזל עס 52183 ע[0%פט - ופפו .- 80 סז 5טסושסזס ד-!ו- 411 0ח3 5 זסו 1-2-3 פטס 1 0 סח שו ]נוסו/וועו 07901 001308505 00/15 1980 כו . 03/3 ]ח8ח/חס0 /6א-18 6615161זכן5 7ו[1רתה] 3 הו 16 שחוזה!גוכןנתגרת זח6רתתסזושת6 6 4150 63 3132856 232[ 131 3 )0 פחסופז6ש %// 16[ז בתסז) ע[667ז/1) [א18- א//) 104 אג/ 6+ )0 6ט משטסזום אש 16 1.186 .ז6ו0סזק (466655/ הזגכ1 8 שו ,זח6[הצוטף6 00/15 ץחה חס 166 ץחה 165166 630 86665566 6 ז6 טכ רת 60 166עו-186זכך 666 ה 0 ופ חסווג/5)/ זט ספזוטסטז וא 1 0 החוור 3 31 .551670 הַהו006131 15/!/ :50114876 פזוטספת 0 וא וס 6/0 5516705 / ו :6זהששטזבו! 66זוטמסח 2 5 /48ק- / 5 51 )א 510306 05% 306/ו3 0 (סו/7.2%) פאססיס | | 0 0 ופ | ח0ו53)/ ]0 0שזוטסשז א 1 0 וחווד 3 !3 ,5/5167 0630 15!/ :8ז8א50/0 טפזוטספת 0 וס זוזמ 1-או- | ות 3 2 1-או- ות . 2 5 5 20000 ₪ 01 8 5רח516ע5 4% || :זהאומז13! זופת 86 56 01 (םו/101) 6 56 116 פטוס6תועו-1:6כ1 נש תנחת השש -[רח 51 6305[166%זכפ 26 0: כט עג1ק9ו1> 6פותהקן56 3 חו 68וו]קגת 116 316ת6ת86 ,ץפח .צ10%)ח!ע 5630151166 116ז 16-5126 361 שאס6ח וע 6 כןהרת-16 0 4011107 16[ 135! זשפט שו 0ז 11861 ג 11105 . 0651860 !ג זטסץ3] סכ 6 חופנ 6|כןס6ן זס) 660 הסרת רח60 ג שק זגו רחס ) [48ה80ז6< חס 8הסזה|נורת6 [3 ה ורתז6ז ] ח1065) זטסץה! ע6א תסוס6תט) 136 שזשר[ עו 0 ץע [8זושוכ] 3 ]0 זהר!ז 160166 ח0ו21ז60זח! 1-או- | ות תתו [-א1-.411 זס) 1-2-5 1008 0 6זת] [-א-.411/, 106 הזנאו 5630016551 6 1116 חס שחו1!6טכ , רת506ע5 620166 -630זכ5 .718 זס) 2-3-[ 1.008 חו זח6%6זכן 16 1-א1-.4111 6[ חו 5060 6 עהרת 51666 [-א[-.411/ קחנפט 1160 300 ,זשחוכ64 1 א1-.11/ זטוזס תג סז שחוע16%א 6וח0זז60| .]סע 1567 4 665וטסזכן 3150 [- א1]-.411/ זס) 2-5-[ 1.005 זגו 6 2018 [-א-.41.1. זס 6 01 60166 [-א[-.411/ 6[ז זס! הסקקט ,66ת6זתו זזה וזכ עחג 0ז זתוזכן 63 6חג 86כ7[ 567416 השע 1- א1-.41.1/ 06[ 0ז העוסח:1 חן 1ה6וח651עח: זטסץע מַהוהוב1הו3ו 5 16[ 114066ת6 10 ח14%6 ח66כ 185[ 6416 621691 6 חג %// 06ז מ66שת6כ ע01[1גז6ק0ת6זח1 00 [3ת690 .2-3- 1 01 פתסוצז6 צ 0-5 3 חנ 500160 8165 5[1667אזס/ [501666 6 הג 11166017 15א7 8 :.1.6) 56166 816 וש 15 / 16 עכ (131%/) ע[0666ו1> 1611660 וט 05 מסוסג[פהגתז זשו!זס סח :2-3 - 1 1 031303565 5 7 1-2-3 10005 תג 15( זס! 1-2-3 >נזס 1 חו הסוזהנמזס/חו 630 הפסכ ת63 1-אז-.1.1ה שחופט ע[11661 323565זג 140/15 גר 6 סח 36 1666טסזכן) 56/1665 .5001 א .(ז6ז3| זס 3.1 / 15א 0/7 אג/ תו 605 זסת 40 915// א/ )0 6פט 66ח116 שחוסט סח 0ח3) טתוש6א-6 הו שרתוז :ששחו 10 06 הסוזהרתזס/ה: ג[506 (01זת! תסו > 2 ו חח וח 8 2 55% בַי61ק0) 1,15/ :6ח3שהו501 6פזוומפת !0 (21/0 7) 00%5/ם 000 14 5 01 61 5/5 6 ה :6זשווחהו! מפזוטף6ת 3 -- 11 , 2 95 0 טחיתי 2 !ג פע ה 01 1/15/ :פזהח/50. וש 0 0% ודוק 5 ה | :חש נתב| 6פת1מ6ה] סקהסק5 וכח שלופ 1-1 1 00185 3 !אז/ש 155585 פא מכות 0 1-2-3 10:05 300 815 / זס) 1-2-3 פטזס ששוח ,16 הכ רת60 ץ[[ט שג 1- אז-.1 1 וש 3.0/ 1-2-5 10005 0560כ-6] 01 פתסוצפתש :6 6תסעתו6ח 6 זס! 1631168 20060 שחוז3 5 12913 תג 0ת6ג]א ,6ווין 9 76 [406 5בחת3:/0!כן 15// ה666ט 3 ת 5107661 1165 51661>ת0א 5 הסוס .561106 116 20254 6116011 ה00ז4ות107ה! 640 סז שו|נס א 9 5 ,0319123565 1515/15 ג רת0ז] וכז א גוצ) 0913 ""2מכ זאמ1 .שחנע6א-6 זטסר זאו (0610615תכן ה 315 ה 16 ה[זסכ] רת0ת] 400688 9 .05141005 5'אס61תועצ: 6 כ1 121 [366166ת60-:05 עהג >זתסקקטם 9 4 61חא " :120515612 6חו?] זט2010) 300 [-א1-.41.1 פס 2-3-] 105 9% [1 0 41110 16 6[066ח1 1361111165 שחופט 10/166ת0או 6461506615כן5 -08הו165580א 16600016 1-א1-.1.1 ה 10105 1-2-3 0 חוהזתס> 1-2-5 1.005 ]0 פחסופזטצ אש שורד 6ו[ז םג שתטס) זג 0ז עו[ תסוז6תנ [6זח106 וזג עו חסופז6ש 15-12025( 6[ 01 1616456 131651 12101 שו[ז זס) 15ח6רח66תגו[ת6 +64 וחו5 .הרת תסתוה6 6/0666 01 פתסופזשע פטסוששזכן רתסז) 6% תגו[6 166 [תסוח06ח/66-61תנ[ז זס) הסקקט5 6[₪66חו 1-2-5 ,016 10 .6205666זק5 18186 שש שחה 6 ו] 68ח1ר|6הרת 61258 60/2077 תג -1-6א18 01 סח :3.0 1616356 2-3- 1 חנ 0 6|[החט ח66 ו[ תסוז6תט) 3.0 14616356 [1₪01 466685 63 עשז זסרז1 עו 106 תסוזה! תש [החומנחז6ז תו .36[11064רת זו16[ז שח ו6ג!ק16 5 סאד זו חס :5מסופת6 סא םחו 0660 18 1-2-3 108 [ע6זח זרז 66 תג 15 / 6חס|ג תג 5 תח ז6 116 . [-א]-.41.1/ הזגשו חו תסופז6 6 136 חס 6תטס) זגר[ז 0ז [6ת106 .63566 2011 1-8 1515 6סגוסופ 05 2/0006 05% (מו10) מטט 20000 . 9 0 % 0 .₪ בי ה לי של -.-.--.2=> יי | הוה .13 01 561660100 061160 עתג חס סקז +66 תברח פותזס! 6 זס) הסקקטפ * 0ז 112815 אה התה 915 אל )0 6ו]1961 013013 6364 זס) ה5066 66 זה החחס! .86סכת טכ 6011660100 פס זטס!60 )0 ע6ותג ג זס] הסקקטב 6והכגת2) .10 8066 6143718 116 או-0ת8-א6ג1ס 4 266685 00 3611107) 366638 שפטכות סו .55065 1601066 חס 500866 ו] 0ף 861110165] ח0וז0)66תכ 800 6616 * ג סו וחו/06 0302 10 30668 סוס קת 60 החסת) וח6וןז שחו סט!6ח:) פחסוס6תטו מ יז דג ד אא גת סוכ בחסת] 61161 6 תה6 (466655 הזה|6 אל [6ש6]-פוו! עחג חו חש תש א// 45 [6טצ 4₪6שחג! שחוות רתגתטסזק .1 אא זס , אא 20878 אגץ .60801 . 5 שסוחבח 4 זפ 110580 8455 055 םק-8989- 01 ב בוו .0610 |סחבק ססוז 85 005% וא וטו 2 | 6 = | ]89883 = סוט דכ א ו וט ו אוה ואש וי אחטוו שא ₪6 | שו שק 170 0+ א"ר כזץ רוכ הש יי וספת ו וו ו ו6 ו ו יו 1 וסהצו זז גיט בי 7 סח זז ג ב ה 1 ]וערז 0%; 1 ו והאי 0ב 5 [61או 35 0468 זז6טח60 36 50 ,זהוחזס) חשקס , חח .ש6) טח:[6הגו] 116 ז6ז/ה אסס| .(371005ת6כן0 16 [306 1661 הוח 6!קרחו5 זו ועו , ימ דמ אכ אג 01 1006 620106 תה פזה6רת50316 6א:] 5 11567 066351008 16 60 [השכה ||נצר ,₪61 6 זז טכר 60 63510081)סתכן 6ו[ז 85 ]|6ש עוסו!וחו5 חזוש זסשוסק 4 חסוחותס) 4% 6ו[ז ]0 6פט 6צופת6זא * .(0108/כ1.) אש) צט1ע//ההחסוסוכע -/12/1 זס) /666553תחט 16 שח ואהרח 106301005 566107 0 פתשפט ם /ימ] ויד 4 זוא |טוסאו ק6ו[ם 85 005ו16ח616/1 טח שח ורתותגתשסזכן 36/0/0081 ז ץש זס) 486ט0ח13 ק6טף 6א11-ב5ו1שח: ח/ א ,6 15 חו 500160 01373 0 406655 .8700965 400 אה 0חג זאמ 1 ח6ותקס!6צ126 הסוסגסו!קק, ח, * 6קוח5 8 665ושספכן זגוןז (דכ41/) ות 6 01 5הג6רח 6ש63601זחו א חב ,016 15 ,פזהוחזס) .סכ 1 אא כ 0 6636 0 ק6סת/ סכ16 ג * 2005 )א 115 10 066-655 צ5פם פס 001 3 ₪8 מעצ15 תידא כו אה 6167 6878 ₪ חוזג|ווכןוחגרח [6ח4 שחוטה חהרת חר הח0ז) זס [החורת6) 4 36 ק|6ש601גת1)6 8 שחוחז63] ץ3 . רהגזטסזכן 5חסוז63ו1כקקה תת 60 6א11511-11 ₪ ,6|כןרח ו 01 ₪1) הגה ץ[6ץוז6746זחו ח63 טסץ ,%זח6רת6ז4ז5 6חה ג ,378 50 306 ,וסנת ,50016 ,16071646 .עו )0 37161 3 חו זו חס 16 :חש טסץ , 15 דכ אא טפוש 6 60 09 005וזוח06/1 01818 6276876 9 8 666 [806 51076 60 11566 07 ק[6ש1624671ח1 6106 ,ץ|בחעס)והט .קסעכ ה1163010כןכה רהס טס [1068 הו 0313 ץ)100[1ח זס 056ז5 6 5אכ א\ ,0165 18015 6016 1110/15 א/ עס ,424565זה1)> .65| אגא ,06% 11015 נח0ע) 0318 6צ6וז6 - 9 11/5 א ל פס ,131308865 5]אמכן חא ,6113123565 [566הכ-1131 >ג!כן 6 ,16101 3 חס 033 16[) עה1כ5ו1> .ז6כן4כן חס זו זהוזכן 0 ,116 61868 3 0 ז1 שופ 605 [40066רתע0] 06₪06קק 9 .113 ]0 561601005 5661166 6חו] ,₪1-3275 הכ ,08178 6וכן 276870) 9 חס 28560 8205 5630007 6חה ,5הכן4ום .318 ]) )0 5616001005 52661160 8 0 הוש0ש0 |החסוזק0 !וס 4 1665שסזכן אוסח 15 איג כ] א 4 6ור]ו בחסת] ,1167/8366 56 פשוס חוכ כ זה6זז טש 6 6 100% 68 ז6פט 5 חב 630 6חורתהא6 ,זח6רת תסזושח6 6121/75 16[ 6זה[טכןוחהרח |6ח3 ,16016 ז5 1656 1 .6068 רו הסול6וכ1 הזהכן [0וזו 0 16[ 0ז חסוחו|66ה חו 6זה .1666 1106 הרת רתס6 ₪ 1 "יד כ וו +6אזבּד ה זס) 060ח6סםו 18 מ שמ ידא כ אא וו ,5618 0 56061 0 466658 ]606 660 סור 68 ההז * -ח0ו06608 ז0] 003 ]0 פשו6גץ זח6ז1)16 חסופו/תסכן 50 זס שח ו>גרת 5006 הזה 8 שחוזוט6ז 5חסו1840חהשזכ) 61661 כ גת 56] 63 6136 בת6ז55 606 5 564011655 [666ח זהו[6 ח158010ח28זכ) * .60 0150710060 8 חס 0313 60 0 זה הצ סרע ז6רת רגת קסתכן 5הסוז63ו[ככן/ * 6 רתוס שחו ט060/ח6061 536 מ א עתושהת כ 5866 :500 בח 6ח6 !00 .רדפו5ע5 חַה631ק0 5!/ :50/0876 66זוטספח (8.9) 010% 16,000 :ח51311811ח] .001/05 >ג/, פואש/טטת (5.63) 000% 11,000 :0018110 ₪ ₪ ₪ 9 10 ₪ 10 5 14 16 114 15 7 0 . 0 0 0 : סד אא אמור 500 - דוט 0 665/00 05/066וק 60 [ א 6 6 א ו 60801 אמ טסט סזסו ו ור : ור ה ל א ץווגח א זסוו0ם 8שו!51ח66 6 | ו : 0 א . 556 הוחו 0/0 55 בו סט 0/5 / 008 0 דוס 0 א / 0 | 6 586 1: סו/ 000 אמ 05 אמ ו א תישיש +ו6בתכן610י6כ1 א 01 4 ה6ט ,6ת50 .513063105 ]0 6 זרש ]קור[ תג ,-6) 6חג 412 .62003001 שחואגרת ,66 חס 6006 70ג00הז5-חסת -1ז[ורח עת3 חגנ 56 זס) 6300013165 20631 החשוןז זרת תסזוה6 6007 זסז6 >בם וזחות [813] ח63710ו1כקן4 15 עחג/ (4 661 טתוסט[סתו ,ה8ו[שח: חג תשצוע 15 0 זהוסקן 31 עו[6זהת6ו] |631 116ם 0 שחוזה|16 .או 0ז 6וחום ז1:3506 .6זנו[31] 5 6ו[ז 56 6 הטש תה! 15א / [1מ. (5 61106 ברחו 316 0165 80 , הת%6ע5 316 15 א1 166 .56 טסץ 0806 תג] ז6 ששו 6|כ הט [4חסוזג[16 0ת08ת3ז5 גו[ זסח 0065 6קבט חב[ 6[ 311 ,211618 רתס66זכן 465 זס .5691 1231286 6[ שחופג 16כ118הה 6זה 61110165] 536 .הזחו [[ג6 15 7" 70ג51400 זה6תקס!6ע66 065 6ו[ז פ₪6ושסתכן [4זועוכן 6 6חה ,הפטחתו 6ו[ז חג זה6ותהסזוח6 16[ 416 566 10 4001 6ת'טסץ 0060%זכן זט ---800 5066655 1115 01 615 סק 60 .60500368 16% חחה |גזושוכן שתוח66תושח6 זו 0 3411[ ז6שס 05ח806 [4זוק1 ה !גו )0 זתשרתקס!6ע16 6[ חס ז6ק סט סנ 6]כס6קן 4060 --- 6 .06100675תכן 50/0816 0 --- 40)07805[כן זטס חס 50/0816 כן16610 :תע הזוח 506 שת ץחה חס ז[וטכ ח0ו69ו[כקה 50/0816 ג (1 וח6ז3ע5 -3156/ ]174 ז זס א 11 ,]אי 6[ז הו ז066550זכן זשר[זס עחג חס חנת 26 630 616 04378 0ז 0ז065 רחס ,ץ[ורתג! 9306 1 ןז טסץ 5כ[6[ [164ש1כ] .שש ש6וש 806 00נז63ו1קכןג הו זה6רת65עח: זטסץ תס ותש ץ|חס סע ,ע[חגזחסקרת! 6זסרת :6006 [ש6תס זו 6םותע 5 עמה חו ח6זשוזטו פתסוזה6ו!קק 4 (2 מ6ו[ז0 עחג הג ה6)פותעו 6006 [641 הג 26 תג[ רתע 6026 .ז6]כרת4556 ]0 ₪56 06[ זווסרם וצר 50/6 6508 זס) 560 15 זס טע טס סז תכ רת60 3 זס שח עתה הו ה6תשר 16 5-3 0 הזזה תה 65הוטסזכן [גזוקוכן (5 10041 חז6זמ1 ע6כ זוז 6 הטשתג] זשזטקות 60 ו 0 0917515/ 35ת5506 16060 ז5 > 6צו5ח6א6 ח3 15 (55/1281) 160000 קוש 6 07] 110611065 800 65ט1ח 66 )0 ז56 .5506005 300018666 01 5661063010 > []4 זס) 0177ז3 תבות 18 ת6וחשי ,]אכ 554 ןג 15 ,1005ז68ו!קקג 56166 6ג[פטק 360 50/0086 55/4121 6חז עס 66הסקקט5 פחגח "1-5א12 .55 -ז6טספק ("1-5אכ55/1) 6 60 41103066 15 400 פאס תוו-0 12 ז6סחט וז 87ז3-5 66 06 [16010660173ג 01 בשות 3 18 כ 11060 1 זת6רת16רח: 5בת6ז3ע5 60 501660 ק[161137ההכן 40486 שחות רתגזקסזק 403/ 16[ז 1 שחו06 6ח6טאזסעו 0/4515 8 ₪5 58-כ11060 [1116316) כ1כ1020-] 66 )0 הסקקט8 |1ג .4 (160 ז60ןטכ) 1100001257 תג 5₪-]אכ /55 הפסכ זס) 66וזק 8חוזז6ק2) עס א1806 06 הג 60זח6רתנו06 416 .556 1 הווא חסו1ב5// 5// -והסוחפתוטטה שו (051ח 315 זט 3 0! ובסה חס ! סו9%) וסוהטוה ב 06000008 וו זו 0 3 5 מו 8 8 50000 5ת! ססות .ח0055:0 05 ספטו סו מפו!מופחו פס ופטח 5( 600 0 ו מ 0 0 8 ה מ 0000 0קק5 ס! עס 006 פברסזו הווה 651 כ 5 םת 50 7) א16פמכ .61ק ג תס 5 |[6ע 85 60108 זה6רתקקס!6ש6 6ש6)16661 .666 חר ₪ חוסשחס )0 6056 16[ז שת61ט160 95 זב3!טקסק והז הסרת 60 366 1065ש0זכ השו606 כ ץ|6רחגת ,66165 תש651 806 515ע1החה קוה5ח00ו6!3 וזח 660ח06א: , הססתטסצר 0 005ו605זא6 זס!161/ [6ג/ חג (םם) 5 16 8)חסקקט5 1202065160 . תסתטוס צר שחוא6066 416811 רתסזטה עכ 6006 ח8ו6% חב 605 ה6318) 706ה3רת56 ה [467168זח 5 זס) 37]ו16גק 3 הסקנו זה06ח6ק06 ע[136 15 115) (ח6050001154000 פשטותו[166 ץ[ קקפ 18165 נת6) וסק6 משו065)כן זוא 6חו1 ח! 65168 06 ]0 תס עכן660זבון 6זהש50/0 121010915 .11560 0010 ז6רח 6הוז חן 1316 רח6? 11656ז 60150000156 630 56/1665 .5 סק 5066106 םויאו שחו1 6זזסו חַ₪1 6הז 01 בק סז 5-04566אסת :126 8 5 זה6ות1206 שהטסקותס-) 12161081 פזהסקקפ ג 611300305 ,61066116 ג 0זחו 7305167760 26 ח63 הסוזגותזס!ח! חק1צ6|> 16 .116301005ככןה ת3רתזס6001 "7 6-12 שו[ ו6%ט5 6חס 15 07ז601 סתטסקות0ס6 שזוזשו- )כ זח6ת1ו0) 0 [6תתסףת6כן שחואוס[41 ,ז66סזכן ]0 התטרתוחורת 3 !זגו 5ז66[סזכן זו6ו! 60 116860כוו) [ז0זו605ח 000/0105 8חז הזו 3180ז6זחו א 6[ חואו שוחו 15 ח061₪ )מכ פחואוס![8 ,8 חסוס6וכ זכ 6/5 6 זטסופטסתו!ז 16-60 6 0ז פחסו]1ח60 6005150606 חס החס] 1)66616] +ח6רחכןס[6ש16) 60 5ופע31ח3 ]0 5007386 .ח0ו10637 00-0416-קגו 661 ג 56 חו הסוסהותזס)ח: 66120 6 06 66ת8ח6זחוגרת 16[ 5כ161! 10693610 .0651805 10 +ח6רחז65שח: זטסץ )0 4 ₪156 50 טש חס6 56 הג6 חשו65)מכן 4 חס 8ַחוזג6קס ע חסוס6וה 15 זט/ככ 6 0 660ת 16 ₪ הוזהחובחו!6 ,6ח6[11גרח זח6ת6;06 450 פאוס1ת 16 שש שטק חס .01001003 0313 16[ ]0 קכן60 10681 ה רסו 3086 %ח67/6116ת56 66אזסאס6ח פוגיך 0 637 ז0[66זכן 8 )0 6 רח6רח 16[ !81 פשוס|1 6ו]) [81 60 366655 601366חורח 186 וש הז ,86 תגו[6 06510 306 ,6651805 .0[66%זכ +ח6רת 616610 חוד 5 --- 6206 .161761 / 006 --- 1215006087 100100 1207 0( התסז]) 34113216 15 ,1.0- 5 928 //- זשטוחטת 673115 20 .561666 5006361081 [הזושוכד 6 86 כ[16] 50 6065 618666 6חה וגו ,100160 50/0816 12101031 זגוסץ התסז) ז5סרח .76 (0734) חס בח6ו!) +136ח60 6356כן 5 הנס בחסז] 0608ו00זכן סצום 56115 3150 |8זושוכן 6 חחח 50/06 5506168 תכ 15020651 6 50 הז ת6רת6[כרת 60 0-5 סג 1-57 55 6זג עשי 515ע4091 16[ פאסקק ט5 20065120 תשר קס|6ע6 50/0416 01 4565![כן ח1651 ]קז 46662160 וח ג[)1צ וז ז6טס 060060א6 56 |[ועו 11118 .166168 8 610060ע12181081-66 8 66וספכן 0ז 065118 , 8ַחו5ע41ח3 זס) זה6ותתסזושח> שחוזהז6ת26 ש]681וז8וחסזטה 800 שהוכןץוסססתכן השו[ז [וזח 1 .005ו631ו1קקה א6!רתס6 806 166 :066 1.0 .6 1156 5שוס!6חו 16 % 1651 שחושוס!81 סקט ע[ככ. 9 01167 0זח1 60פסכןרת! 26[ 50 5ר0הקה:1> 56 1005ז1168כןכן4 +ח8ו1כרח 60 "גכ ) 35 16 א חא הסהפטסצ פדוסקקט 5‏ % (5513) ק1ה005:ז146!8 וזח 16108 ג וגאו 65ט1ח[66+ 1016ז|1468 07) הס 6עטס + 10 616051005 .אפס 1250065080 6|שחו5 8 פזהסקקט 5‏ 9 6 זוע 6078165)ח1 300 ,131812356) 3 תסותרח0:) 15 זז /ככ > אגי .גחסוסוכע 6 0 605 18060 201668 9 השטסהץ 6010 השו65 0חה 518ע[החה 6 60 [60601066יכן 011500 803811 0 386! פזוסקקט5 9 .640715 +ו6רחכן610ש6]> -00[66 , השס חג חס 20560 18 חש ופ06)תכ 6 0 16 שחוטוס!41 ,6110660016 860זח6וס 5 ח1 .06605 5266811860 616חהו| 0 160ס|81ז 6 611168 ח1150010ח500ט6 5001 1616856 )פוה 50/06 [1210108 3 )0 +ח6רח6צ[סשח: ?7 3 500 56 עחצ 5 חש 06 6חה 817515 ה 04566- /[1681ה1כן 3 3) ח6רת !66 ז6חט ח0ו630ו1ככןג: חה 6567106 פחוזק6ט1 זו[ הצ 5806 שר[ ג[סטרת ו .60560 ז6 חנ שחו6]וטכ 3 0686106 58 0 פעו6וץ 6ח01/1676 86 6ז6ו]ז 6|וגן/ ,131660716/805 ,זכ רתט|<1 , 6[כן רחהא6 וס)) שחו!וטכ 56 01 (666 ,צז6וח6כךה6 , הסעה|>3716 0 66 6זה [| ,6005006000 זט שק 56 .865018 606 116) 1676כןרחס6 3 166[עו ,ע01116811 03 65560תכןא6 ז68כ] 6זה .ועו 6מהפטסו| 8 ו[צזסטו 100666 15 שזטס6וכן 660 הו 86 60 06960 18 חק פ06)מ כ ,06655זכן 3030016 16שח51 סת 18 6ז6ו]ז זברןז הו .61100 8 0161110 0 ח6רת6!קרח: זס 6 ה01166 300 שש 316 166 ,6ב 0 60פג וסט (שהוסתטסס [5011 6ז'6ו 806) 68 5 [1זח11 .6606 רס +הססקט 0 עשו11טוא16 6 פסטוע חק 606% סח 515ע41חה ,6זטסט) חחה שח וז5וא6 קחגרת 0 וג 36 005ו1ס6רת ה 691 50 12006 1166 001 645 8 )0 6606 שיד -6 3060 0017ב ,61636 60 301116 6רס 38 1.0 6 0חה 301515 16[ 04 16511188 116 56 -6056 016 3 ג 651116 511016 5 .וק 6[ 15 6001 שהותהג!כ [ תתו 6 ר6וג[ער ,(135/) 511670016 תע3164%00 אזסש -זשכן 26 0 6958 66 6חה 696[1 66/86%כ5 וצו חסוזהרחזס!חו 11118 .ז66(סזכן 3 חס 66וחזס! ןז 50/6 4%// השעו 606181 6 6ח/) ,6/1071 ]0 14668 6811 פרתזסח6כן 461 חג 1/1 6זוז6וכן 61637 8 נוסץ שטוש 60 0ח/ .60868 6חגה 616ח6!6תשכן66 38% 115 [6תה 26ן560 %'666[סתכן 6[ [ת166-5 3 6763668 135 / 16[ חשו[67 .53585 0(66זכן [[8 )0 ח00ז3זת656זק6ז 66606066זכן 6[066/ 1861118165 שח וח תג!כן .6118 זכ 306 1717 62/41 ,001ז אזסצסשח 0 כ 1303675 0[666ת?[ 50/86 א 6 688 0תכן 6זהכן רת 60 טסץ 166 50018 60701 ה [6ש6] זס6[סתכן ||גת6שס 16[ 6 הג[כן זפחוגשג 001 6מ60 .[6ע6| עסזטכ פחס6 [הטסוצו0הו זב 361 חס 081 זטכןחו 6 רת6רח רת63ז 161% שוש בח16ז %ז6] חשו|זסחה ;406רת 65%זשסתכן שמחה ]כ 0 54605 תש 6 מ ותבכ רת 60 זהון6 6ור[כן14 6768668 [600 |16ג[6 8 ;8פ6זשסזכן 4 0[60תכן 01 סכ 306 5עג1כפו6 זז 50 סו 01168 8067 130 210666[ 50/6 אמ הו תשר ג 18 006 :60668זח! ז6פט 5 תס ₪56 זס) 6366זחו [64ונ[קגתע 3 15 001167 16[ ;15 ורתז6: 168[כגתש 6חה 16 .61466סחו 106]- הרת רת60 [008/ו[6גז 56 60 63 ע[65266181 15 1167166 [64והקגזט 6חו] [6תהרת בת60 16 .637066| ק[6351 15 6חג הג 5חסע 806 ,6061560685 5 ורחז6כן 666זחו .1006 1067360196 זס ג[816כ 307 1220[66 501006 ו זהר/\' ‏ חסוזגזט[ [6ח3 60568 ז0[66זכן שתנסט!6מ1 רת טסץ ז6! ע|[0168רתסזגוה פ6פץ1ה חג ו[ וט 1 ,406-005 זה6שו!61חו א ,51426 הסוזגזה6רת6|קןרחו שַחוזטכן 13001( 10667 50/0816 רחש [100עו6ח1 נחסז) 37 655זסזכן |6חה 60 תתג]כן 10 6418 115[ 65הכן 60 61ב 5ת06 תשרה 60( 23112 [163זו-6 6[ז שחו25] .פפשתטסזכן ,0606165ח6ק06 30 71565 [8ו16ח6 86% וח106 זו זוז 5הכןגת: 6ת3 סקז 668165 ג ו וז רתס)ח 51317005 ₪6 65זשסתכן ה656זכן6ז זה רחז0) 1601 10 635 חה 5513 זכ זטסץ 60 שה ותהשות [64 שעוע 10 6זה 501 7/4 ,611008 זח6רתשטה הגרת 7 100185 הסוזגרתוז65 1061006 ז06 חג]1 0 23518 1[(6 חס 60505 ז0[66זכן 631611316 שצוז6ז5ת 600 6)255) כ26-6016):) שרןז 37 .זכ] על 66060 השעו 0 :60% (1)2061ג ,160000016 שה 66 וש 15 316 5010) בתו[1306 -ו[66 5 רתו[306 .( 1981 ,11811 66וזת6ז :[ א זח6רתכן610ש616 50/16 שח וסהרת 6501 זס! שטףגת חו 46663066 [166ק1665עו 16661966 1185 60588 טח שנןז פחוהחגוק שתותחג!כן 1040675( זש0(6ת?] שג עתז!50 אגא / 0 06510060 10015 [גתש569 610065 ]וכה עו 451 8 618 ח4רח |6תג 5ז6306] ז6ש[סתכן ששו םס ו תס!ח 026 שחו![טוכן וס -הוהחוס!ת/ 17215 .5611611116 361 650017668 ,13885 6 4001 0140312356 60[סתכן 6116 60ם! 05 חסוז 36111065 זשנ]00 שו[ כ [66פט 6כ] 0 01 ג דא פאג 6צזאאג.זק אד ואד 34 חס 124560 ₪ח1ח133כן 0[60זק 00/1656 9 ;(135/\) 5111601166 ח137680109 אתס/ 36 חו 160ה656ת62ת 886 601%[סתכן 56 שחופט 13585 [614נרז6 01 ה00ז068ה 106‏ > .א 241 [163ז1ח2) 1136 פס נוח6רח [0242164 ]0 6סוס) 6 .1167/4665 1106 61 חר 60 13065 חס [23566] ה0וז34ת/ז5: 205) 9 הוח ורת-6ז16) 01 [06ז6רת 102א00:00);) .0 60(סתכן ]6741 66 1116 תס) 31412356 6[שחופ > 1631 ע31[08 17141 10015 ]נא ,661[סכן 6 61 606 10 6-8כ] תשרה תכ ₪ת(766) 6006ת---655קסתכן תג 60116600 068 נתסז] ושקה הגרח .4 חורה[ ,6 [406 6015 ]0 6ותגצ 06 9 5 ,47 ,6177 שחהו[ט[6חו שתו[1,06 766ט1%650 306 פשחווג1) .רז / .620 16כ]1567-616/18 1 ע6[6תנ 60זתסכקןט5 0168 כן4ת2) 9 6 [4ת1רת6 71 טסה ואו<):ןכ1 .ות 567165 1/300/ [36 001 4 15 13367 0666 50/56 א -קס[שע6!6 50/0416 שמוש הצרת 0חג שחומהגוק תכ זה שוז/50 זטוסכוג חור .661%[סזכן השח -45868% , 0[667תכן 16[ ₪ ה וההג[כן :זה6רחששג חגות שחו זה6 ,ל נא6!כן 603 306 5606 פזו שחו ,5616010168 66716 .68000106 [306 1868 שחנל וזח106 .5מג[כן שת5031 מה 66% טפ חש[ז [46/ .6רחגז/6בתוז ₪ הוזהרת וז5:] .1885 .68 ע0זכן ₪ה36%1ת] :תשש שתו[[0זז 60 16506 מ ותש 551גשת ,561661165 ₪ תוזפטן61ג 58 [41 601]661 630 זגנ[ז [00ז 4 נששת טס 66 0 11 שפט מש[ 306 תסוזגנתזסותו ג 6665 6500766 ,56[0661/1165 ,60518 זששןסזכן תג זגו|ז 001 4 6566 טסל .616%ח66ק6 חס ,[1ה16זהרמסזטה גג[ 411 1151כן 660 רתג6] ז0(66תכן 25 רח566ע5 48// 6רתג5 6ו[ז מס 001 111 15 13067 17060 50116 א 5 ח19100ח6ו6!קוחו חב מַהוהחגוק 60 18 קש 8130 170666 5016 א"ר -ח6רח6|כן רו ג ₪ הותתג]כן 36[ הג 455/57 0ז 6ג] 0 בתטושכח עתג /0 504068 ח0וז19 .66 [0תכן זה6רמכן6[0ע616 50/0316 50/06 7/4% ,9136 שהותהג[כ 6ו[ז שהוזטכן ,611661016 6ת66/1 טסץ 5כן[16[ ז6שה ח8]3 ז66[סזק 616 6506 זשרזס ₪6 ₪ חו[/503 | ]אתקפא-ג₪ 60 = | |88209-4-ום 7 ו 005 (פ 2713) 0.05 5200 :1511186000 5/5 005250 1/5 :50100816 מפתוטססת 0131100: 5300 0/5 )27136( | 5אכךך אצ פחוות 5 תד גי 8 ומד אע 05 פואאכ)ז :זג את6טידאז ספ 6 ]36 146 ל 3061 2004591) .חח 0) 060106 0ז 1:01:07 ח56766 , 6 | הש6וה6ש4הג1א 12868 [ההורת167) 5]אכ1ד א/ | .330565 - ח6רח6!כן רה 16[ זס) 6516066 18 (רח56ץ5 4 שי 0 1406 ח3] [066079תכן- החסה 4 9 ,6763100 106 604016 3 10100165 | ה66ת6כ 0813 ]0 86חה ה 6א6 6ב 16016 -1[קק4 66051%6ח5-1רחחס) ,3671%6ז6זח! 01 הסוסגז %// .05ח506ץ5 %א// חס שהוחחנת 6801005 | החס) 0 5007306 800 ,0:68100רח 5 ה רה8זקסתכן ה0ו680ו1קקה חג 300 [קקג ₪16 161066 הגש 5]אכויד הו 11005ח1601 665 300 5הסוסוח160)> ]6 [3550018166 ל : 6 ץכ 60 3066 ח6ה וברח [6חג זה6רחכןס!6ש16 ל 16/05 660760 1686 0ם 311 שורד 6 [ ה ורחח6) רת3זטסזכן הסוזה6ו!כןכןה 162186108 0) 1216710031 12913 הסרהרחס) 6ז ג אל .פחסוזוח060 11215 [4חז6)א6 |זוצו 6ואַס1 5 >אל ,12881166 אגא :סכ ]אכ ודו | וק 00 | 505 0 :5+91]3100ח1 05 00/0 אה 556 הַהוו613ק0 1/5/ :50/0376 טשזוטספת ר] מ-תה0-706 הוסשו ₪ - 10005 | 0 5חגזף סז 6!קוח53 ח!יאו (5/0 2) 6%5סוט 5,000 :חסו81זקס .(טו/ 6.1) פ%ססוס 62 2005 הוססוא טסחווש (0ו1.2) פאססום וו וק סו | 000/65 אש ,5056 הַהוו63ק0 5!/ :6זהאח501 נ6זוטסטת 05 (210 0) 010055 500 :חס!)3ז6קן0 (1.5%0) 3,0000106>5 :ח5181!31:0ח1 | | א-תגדול-ום אופשוו | | ]₪711 | 06א000ן | 7 "=" 0008 5 א דצאפאאסאוצאת 5א03? זג אסווסאג אד סקט [3חורחח66 116 רחש 3270 181 רג 35 ההחס] 3 005018 0 '900110] 65 ג 9 שו[ הו 180 60 666 18 115 אגא זכ עט 3 סכ 60 ,]וס פ6פט ה0וז63ו!קקה פותגת שסתכן חסוז63ו]כקן3 ]0 +השרחקוס|6ש16) זסטוזם פהחס] 15 אה .61 [01616 15018 סז תג 16105 זו .5 רחש )0 עשוהי 3 חס פותחס) ס6 ו 56 זהוןז ]שח סק 60 שרתוחתגת 116 ג זטותכ] פהחזס שורך" /- ו : . 4 0]כן 6611608 5רחוס) 60746066חו ה ‏ > 6 0 צהחוס! 1815 צצוס!41 16 .6]אי] את )0 6 ב16אי סמנ חס ח1 יספט הסור 0116 )1 0566) 514001היוז ריוס ) וק רחס6 715 טוט עחג: 60 [66זותט ור כ ([166ע6)6כן 38 רחוס ]0 וסוזה-והכןסיוכן 5 ו ₪ פא אש ,(-1210) 16110 0חהותותס 6 ןז כ 8 עה השועו ,306000 101 ,901 6 תג 5חח0) ה1הזחוגרח 10 ההווגיוטון , 0 . .1/7165 005 (0א 1,536) 010645 3,000 :5181181100ח1 5516 חַחוו613ק 0 15// :5011878 66זוטספה | |א-אדטצ.אם גוספו | |8דצ ו (1.3570) 01006 650 2 :ח3110ז00 2005 0 8 5 (סא 180) 0/0045 350 :1518118100 !55 וסקס 15/ :50100876 שפזוטמפת | וסט | 08 בוו 5% (0 154) 01005 300 :וט 005 2 יע 8 1% 320, 818 | 56 8 8/0 זטוסט)/ 310 00/05 ףוח סרד 60-50 ]טורח 0 החזס! 5/6 8 שפט ס! חסווגסוופקה וח שזטזט] 16 זס! הסו1הטס1 ת 6חג |[ 116 5סקקט5 ץ|6081וחו פותזס) 0 6 בח 60 300 815 ת1רתז6) 567168 ד )ס - תו ש-10כ1 300 6-5 ]0 05ז3]גורת> 6 0601665 ששח 45/ .65801005תסאי 5 60ו[כקג ,60זסקקט5 400 1000660זח1 ] 06זחהע 80 466 חג6 פרתזס)-12:0 56ג השועש סם ץ8[1ו8מ6556 [6געו 00102168 5660 ושח 6ר[ז בתזסי] .6006 בחגזקסז ח163010קק3 ו 265 חגו[6 שת וס5!א6 6ז03כטו ע]קרת51 660ת 65120688 זסץג] 4000081 םג הוגזח60 0ם 5וחחס! .6066 שוש 4 זס) 1[0:60גז -66ת4 רתס ת6כן הזוע 06512066 פע פהחזס) כ 8₪תו706659/] 1305367108 6חו.1- חכ) 1/6 ו5ח56 [ קזחו 4 .הגגח ח! זח6רתחסזנשה6 (2172)) 0 1220-0735 05ס!31 40-15 4% 0 66 ת6זת: 61667 זס) 0ח6-זת0סת) [ט6עוסכן 3 25 5676 .3116371005 ?631211 6607311560 זס פטס 1167 105 כ "אד ₪אאסת אז אסזדג תפא65 דאתא מצדד שחו[[5670 ;4110301005 התזס)-06ם-חו 6טועסז * ,6005 )חס ט5 ;11065 [4וזתק ]0 5ח0וע6ז .פחזס) 60107 300 03065 [0008ז3הז6זח1 הוח וסנחוצו 680ה3טנת חס 01501460 416 6|5חבכן , פרחזס)-12:6 זג ה6ותאו (5אוסת!אי) פזתסק 16 ח1 ח50166 6רןז .ה5666 06 חס 6ז6 שעג 1068160 6 ת63 תואס ת ועו 6ז6]כ 60 8 1665שסתכן פרחזס) 1:6 כ1 .01 16 11656 6 הברח 60 בת6ז5ץ5 ץ[605ת3ז]ורת51 ז15א6 630 5זתסק טושנ 6!כ1ש1ט1/1 הסוזגזטק ו ת60 קת חו ת56166 שו[ חס 122605 .(ז4006106 6חס שתו0ט0661) 65 300 0152148 ע[|163זהבתסזטב 5 6!5תבכן 4550618066 ז6161 נ[פגעט סכ שושגע .התגזקסתכן הסוזג6ו]כוק4 16 עפ 60פנטף6 0ה068551זכן וחחזס) 6זסוחו סו 066556זכן 6ה1-6ח0ז) 065רת6ז פותזס) 6 כן 6 ת זו 15018065 406 ח10זג6]קקג 6ו1ז בס 16 ג 6105 16 .115611 בתזס! שואי (-17121) 6עַ3ט0ח1.3 הסוזק 1265 חס גוזכ 800 [066127201008 ב פסכ 5שתנב) 5666 ,60701 [66[-131616 .615ת50חס6 -61055 306 6 רת [6הגק , 40000ק ושח 6 6 4110371005 161810081 חב 5610 06 הז זנוסת 18 או 66תזס)ז6ק .התגתקסזקן מ0וז63ו1קקג >ותתס) 5116 12115815 15 5בתתס)-):1 6ז חס 33560 .19905 116 זס) תסוזט[50 בתזס'] 15602-50300310 00ג-41%51/ 60פסקסזקן 5ותזס).12:6 , בח6ז5ע5 זה6רת130426( 366ת6זח1 6 ]81 ז6טסתק 6[שחו5 3 תו 65חוכן בת 60 .11215 4% 0ת4 15א:1 את ]0 טב .610116%] ושח [0ח6שוסכן )0 3056 8 065 2150 [[ ו 1178 011660016 416 216 (5ת6זא6 חג הפנע 6 תו-ז56גו קחוש תגו[6 ז66רת 0ז זו אס||3 .הרת תסז!ה6 300 5זח6בת6זוט6ז 58 שסשת [₪)ז6 סק )2/16-5‏ % 1121181 3 הג 16כ[118 4 6)076 ז6שט6ה 0-כ 5רתוס) שחושוס חש חנ-:1נטכ חס 18 11565 התה 306 011518 10 זח6רת ת0זועה6 .65תגכן רמס! קהוכןק614שס ,16כןו)!טורת 6 0 366 ,ש[406005?[טרחו5 .507667 [6ש160020-16 6]כרת81 65חוכ רת 6 רפוש 64115 167)806ח1 בתגקסזק שחו6655סתכן [6ש6[-₪1610 [ט)ת6/טסק .רתז0) 16 חנכ[ז1 15014160 081211165 [ט]ו6סכן 300 1ח6ו6/00 140165 % חו שת066551-כן 5רתעס) 660זטכו1ז15 .6 ותש ?61:17 40-15-8560 )צר /51 צ/ ,012056 8 65וצסקק 6 6 סיו 6 +ח6כמכן6610- רתס .15 ₪ז03ח518 1151850 חזושו ז9זו] ו 116 25 5ותתס)0כן וחזס'] .1'צ45/כ01)-0 06 ]0 ח10זת6בת16קרת1 3 (1815) בת506ע5 זה6וח426ת13/ 6866זה1 100891 0ז6זחו 0חג [009וז4ם 60פסקסזק -כ51/150צ1/ תג עכ 60ת0600 5030030 5 .1166 רת 60 .1 6031245 [667601:66ה 6ותג] קתנהסקקט5 300 [006בת 06 606% בתזס) הסוזה6ו[כ2 616ת6זח! 51300310 8 זס! -6 ו הג] 300 -166ש6 0/1678 186[ 6866זח1 ]0 6356 , ח0ופטכ71ז015 זת6/11616 ,66ח06ח6ק06ח1 ואש [0תזתס6 6ח3 ,6פט .15סד אש חב 15-] אה/ 01 +65 6חד 8 ז006 636 111215 א// תג 15א א 6טףותט חואו 6340111716 01 566 זח6ז0106 ח06 5615 זבר[ז 15 הרתרת6116 106 :4265:הגע0 .2821111166ן60 11656 ]0 שג אובת 4 6זוט16 שתושתוזל ץכ ות6[פסזכן 116 501965 פוחזס)-)כ1 5 7% )0 6365 שא 6 [41 ז6ו086: 6066 ,16שחו5 8 סזחו 5]אכ1 4% התג זרת חס ושיח6 פרתחס! 65 שפח 01 581 +5וטסז 3 פטו --- 4001700081 )0 05| 3 8ז016 0-05 כ רס רת 031 6381111165 6/1166 שזסרת ,טש סכ שזסרת 16371005[קקג .56 806 , תוזח וגרת ,כן066[0 0] 635167 תה |[ 5300-/ר5ט0ח! הג 0ם פומזס!תס) * 8 1665ש0זכן :6066וח1 קתושטס0ת1או 6 חז1[ז1או [10016/066 פעוס6חו )ןכ [067-661ג7 6113 4 01 15 תנסכ 1006ב 1641 זט 110160 6כ] 10 בתזס! 6 קתפ 8 פאס!1 * 36| 5ז1רתת6קן ;5זה6רתהסזנעם6 6!כןוז1טרח .46 16כן1+[נוחח ]0 פס 0 00 4 | |אאאפאו-א וספ | | 4פאפאצו ו הפאש | 0 3 א9%06 . | 8 6 | 8% ₪ 56ט!! 00065 (80 4 | 0 טו )הסט 00665 +56 טַ11ה0טה :ס! 0 סז צָ1) :הסט :0 חס שַ: )חבט 00. | ]פאס ו 7 אּ ה0ו0%ו06360 6 !₪000 6סט₪ 9-88 6-1 =6טו566הבתז 000:06% ןי 8 1:06 |0ו16-560 0-66 806 5086 500006350, 8 56 ו :גו 2005 005 | | | | | | 8 | 006605 )06 6הו] 6 א5%06 5 = - ו 55 2 זפ-6%492 5 8-4א-0ה 4 00-ו 5 1 6 א9%00 :06300000 200% 26% %5|ה0 וס 1 זט ?1 586ו!3]חפ0 זס 60! 5 15,000 :ח6730!0ק0 .(0ו/ 5 וחב 15 וחסז1 טהוטסוז זז 10 5 א/7 הזסכ הזוע 6061518 5רחז0ס)-6:כ1 [6גו או 005וז163ככן4 ,66ח1116 .5]אכ11 7 סחה חה6 11215 א\ זס 15א] 4% ₪6 ץ]זח6זז6 [ 6 זטוסרןזוצו 5רחזס)-121:0 60 63115 610006ח1 5חז0)-1256 .65]גוסרת שח וספוא6 שחוותעו6? זס) א שחוה6צחס6 זס) 1110165פו 16106165 8150 פרתזס) 11215 א/ |6תה פותזס) 15א .60 פרחזס)-1226 160 16116568 611300006 שחוכן]36] 0 60זורהרח60 18 [גזוקוכן 0 681168 עשת 16[ ]0 486 זחהע40 1886 0) ]הט 6 .5רחזס)-12:0 )0 [8וזחה6זסכן [פעוסזט א זס 1915 א זסהזו6 ]0 ז6פט 1166560 [506604 486ה6תטכן סז 6116116 6זה 5]אכןיך 6 80 11660668 הסוזגזורת פוחזס))כן 5 )תשרחחטזושתש ההושוססתועו חו-]ווט העיס 115 585 פוחזסו 0 זט 8 וחששיס ,ןורח תמוח 0ח8 00/8 סו 50 6! חס פזסהח3 ק6051ח8ו/טחו5 ,5ופחה 5 ם 6 8 והזו ו 5 00613100 5 :5010878 6₪זוטף6ת זו 36| זס 3.1 00/05 א :זה 50 2) 0/0085 23,750 :00ו5181!31ח1 .הַחו0955סזק טסתואי (0ו/3.9) 5א6סום 7,500 ,65ומרח53 תווצ (טוש7. 7 41 1 פסושש הדו לו 6 15 שוחו!חט וחזס! 060 ז6ו3! זס 5.0 וח6ו5ע5 הַהוו00613 15 :50818 וה חס 00005507 5וחז0! ?7 6ח1-6חס]) 3 85 00855ז 0 40015 שת 6פט טס וו 60זוטף6ז וסטססום (ס/א0.6) 06%5ום 1,000 .(סו/6>5)1.1סום 2,100 :1518113410 >/ זטתוסחהּ | א-אאוסצ-א וססוו | |-פאטצו 7 ₪ וא | | | | בפהאשצם הפאש בו 005 ו 2005 5 = : 3 = א 05 0 !0601/03 378 5)השרח6זונו6 5308 015% שופץ5 חַהווז6ק 0 5/ :5010818 66זוטף6ח 0 106010 218 1600/1665 50305 05% .רח5516 חַהו63ק 0 15( :50100876 64זוטספת ו 0 ו 069610 05ח06607 01 056חו 0108168065 8 .6וחו!חט 0601005 01 56סחו ]הרמשש 116 וטס זושווסטוטסזכ 0595פזסחו דוו 506 35 ליסס תועש זס "זז 56 םו 63301 פתוקקססססזק שד - סח ץכ 60ח6רח6|כןרתו תג 566 6 6 5 זו מ6ש6שוסו ;655100318)סתכן [168ח660+ 5 ה00ז736ז25ה ]0 [6ש6] שר[ 3 60הנפפה 6[ ז6טס 30116066 שתוחש0631 שו[ז זס) 66066 .6 ז6ק חס זזל זי אכ 1 אדא 65 מ-)גי הדצ 55 5 ]א 6[ 0 התזס)הס6 6673660 164665 חסוזג]טרתו5 3 6סנטסזכן 3150 חב ,וטש 516 -0)0זכן זו16[ז ושגע 0 פחשפט אוס[31 60 68301117 [6וחו[66ז 6נ[ז זטוסטג שתנתתסטו זטסהוצו 6כןץ חסוז6תט]" 6[ 0ז 66ח6זת: 16[ )0 ₪ חוטחוכן זס) ע|וזגותוזכן 06510060 8 "ךז חש שמ 5 הסוזק רת 455 ע66 4/ .5ז6קס|6ש16) 50/0816 שחוקס[6ש06 [זועו וו רתג) 6זג 56 זז 506 6ץגו] 0ח8 41630005 פצוס6חועו:)מן כ[ 6 1 1666 567 1 שר הפוצר וגו[ ורתג') 6 0 060ח6זחג 8 ד[ זו 6 6 שהותט ץנוז6ט1)סתכן זר רתגּת עסתקן 000ז60:]קכן3 פשיסתנע-121:6 )0 זח6רתכןס|166 זס 15 ז6תט שתותתט .60966זה1 :ונס 6[ מש ד זו מכ אזודהתז חורה 0)ת5-60/ 101000 676416 סד 9 .ץ301216311 1005ז64ו!ככה 3 6 00-כ 300 השו065 סד 6 61:07 6 צ/51 ל 8 שחופט הסוז6חנט) רתס החחס] 5687416 סך ‏ 4 -1ח6רתכן06610 5266085 ה[6ו11אי ץ[[63וכץז 15 חור רתגזקסתק 6966זחו זז ו זט , חסוזה6ו[קק3 ת4 חו 6006 שו וס 50% .6 5 זשרת רתגתקסזכן 16[ 01 900% 10 כקט 14665 6זסרת 660 8ז6ת 6651 4061 %ז6רת רתגת עסז ?1 טכ 300 ,6סזסזכן ,065120 0 שוחו 6 1661 186]ז 662665חו תה 5חסוז63ו[קקג: 5 זוע , ]ח6רתתסזנטת6 ז6פגו 606 01 66668 עשפ [88ו 121010415 .8חו600 זח6ק5 וז הסוסט[50 36[ 665וטסתכן [00ז ת06512 66ת6זחו 121261300 676916 0+ 66060 -זח6שתס6 ה[זוטו חגנ 69511 תה ץ[>6וט 6זסרת .166[00065 ₪ַחו600 [4ח10 ]0 6605 116 [₪1 0 669260 8 יךן1 זט 6 -1116כן3 שח (כן6[0ש16 זס] ז6קס[6ש6 6זג 50/0 ,5ח0וז63ו[כק4 ]0 6וזגע 4 זס) 3665ה6והו [ב זפ זחהו1קר11-60 1 616301 חר .5 פאס תנ-1(00 1116 0 ₪חו466070 ע:ו3חסו1חט- זס[גוו 07ז601 שעז6גת6זחו םג 8 "ךז זעי מ -60 12665ת16ח1 וס תנעו-12:6 ₪ת0601ז5ח60 .6 +01 1 וס תו-)125 )0 60פוזקן (.11 1) 1346 10167966 ז1256 חג 45 זפטן, 6 566107 10 פת6פט פאוס[!ג 1177 ז/ -56כ1 6וןז ע[6זגתהכן56 116366 ח168000[ככןג זו16]ז )0 חס [6ור[שו .1711 0ז 95זת60 ח[ .תסוז6תט) זג נחסזו 61661316 20560]- 6 הטש ג[ 8 פץס!ק רת הסוזוח16 6366זת ז6פט 106 ]0 5661647000 -00-566-85/-131 שו 8 05865865 11776 ]/ -6כ] 6וןז 66 תו 5016 (62ער 51 ) זשע-טוסץ-זגח שי 4-ו כ1%.5-21) -110 ,65 121% ,6 1116 : 16כ1 5ד).ז[ק א 711165 63 הס צדן. הט גד סק שגד רד]) [יאטה!) "00 טתוהע |::ן וי סוז וט ות 005-000 פעוף 05-30 30 65 סוק סש 30030 זטוסץ ס) 03030165 פסוחסגם -1ת5/306 זס ה06ח6ק6ת166-1ש06 616 פו כ6185-31 -250.חזסס זס ,6ה06ח6ק6ח1 6 .556 625 6ז 0 3חה6רת16כ 60 -4105שוקנ) תה 1:1 ז6פגו 62165 16|) צ6סושסזק 3 300 בת506ע5 [51008ח36ת166-1ת 31016 רת ס6 5 185)) .411 הסוז6תט 625 )0 5666 מ6ט5 חו 005ו1630[סק3 כ21 זס) 60פט ץ|חוגרת 6 , שח וקגרת , ₪ מוטוגת0 [163ת66 85 81695 (.פ גת 6חה 0 066 .פש !וק 0 6066 8 כ5-3א2) 6 300165 50008105 סש 1116" .11625 -0185) .1005זג6ו1קק3 6וחק3ת כ31 זח6ז0106 0060 50- הסח זס) 516016 בת6פץף 8 ו כ 3 תג 21116025 1]6 או ,886%וחו כ31 60א 6 63 זז 30 165ם קוש כ31 שנס 6נח )5 .רת 800 60110661 ( זט ו שוש ]) ומח > התור |:1 נידתו עפוש [חחזן] :ה וו ( ו ו 0 :1 וס חבז 30 065% שחד :ווק וח סזוטח [חסו5ח16ח3-01 ,50168660וק0: 8 15 26)]ד1ק 6 60011018 11186 רת5516 אסככןט5 1165!ק גת 0 1501 תה , הסוזה6 סרח , חסוז:ח60 5 :)120 .08738 1165]כגת [6[1163זגת116] ףסכ 00 עו|החסוז6תט) 16[ז 6זזסכ 60ח1 +111025 0ח3 1]025זק שו וותוזק ]0 ס6ותגץ 8 006 25)]דזק 6 3646 1116 .68ח6רח616 6והכגת 616366 60 ץכ 801166ח60 15 5זח6רח6|6 116[כגת₪ 11656 )0 ושעו 1106 35 500611 65זטסזה ₪ וחק ופה 66 1116 .חס) 6113036667 פס טס!60 שוח 111025 -1256 חו עזו!החסוס6תט 0 [66ח 06 0065 6זהש/50 ה0ו11630כקה 0 טסץ 1665 18ר]ז ;ורק גת ₪ א6|כ חח 60 60616 .ח0וז63ו!קקה זטסץ שתוקס|6ש66 חס 600666016 (ו!3ח0ו!6חט! 05והק3זט 20 6186!וח 60 :₪65 חסוז163קקה 6והקותש ₪16 006 085 שמ .10601005 6ו הזש ]0 866 ג[16ז 8 0661067 6 [6ע6] 36 50300870 62165 606 פזה6רח6|כרת 1 6 16 שח1>גרח ,((50661866 [6/6] 16| 116ח) -|1ה 100671866 פ6 הכה 21 [ט)6שוסכן זפסרת 5 100 .5009 פו6פט 16818עוכ] 60 16פה -616 זטקחו +ה61066 106 0618165 8660 7 50 0691068 ]0 6שחגת 166או 3 זס) )השרה זטוסחו 1666146 63 רתגתשסזכן ח1163010קכ3 זטסץ רחשה 01 |81 בח0ז1 85-30: 30 6167510115 10 65 6 זס) הח8/56 16ו[קגתם 8 15 כ5-31א2) )מכ -1866ם 0010166תכן 60 [666 6186 5ח0ו6ג110ק8 עט 5 ה6ו1או עבצו 3 ם! 865 4רח: |החסופח6רחו1) ]1116736 5 זרת רחהזטסה?]) 111626 -6:ן ה (ר0ח6ז55 62782168 1/6ז46ת6זח1 (רח57506 [6ח167 273111681 )) כ31 -5/6265) 5 50104876 1168[כן3ז 121810318 6זה .5806370 [1008ז8הת6זח! חס [856%6 1 תסופ6צ 4156 11117141 !שא % .11165 מכ ₪חות306 כ 111 8זיסק הסוזה6ו[קכן א % .5030618705 106105707 0+ שַחואהות ,66ה06ה6ק06חו 66וצ6כ] 9% 5 40216 חש 0+ 1[216פפסכן 8 סשטכךטס )0 3086 שו 8 חס .6 5066 186 שחוץ)ו סרח זטסרוצ ,606ו6/116 +ה6רת2כן610ש16) [106768566 9 .שחוחו3זז ]0 :605 716 שחו6ט6 עט 5 156 0 [5041066 65רחרהוגו טסט [ 60 0 [1666 0 02165 וס 5 11016760 ס אוש ושרי 1 185 8200/4706 60 08-35 אס6צן ‏ 9 58 0 821687100 צטסץ ₪ח:31ח6 0067 ]0 6507068 8061 ו6וסכן 16 -710 .6001201688 60866 חס [24560 15 +וסכןק ט5 41ח0ו5ח6רחו[> [003ו5ח16ח:3-0 .(11 -א) פאוס6חואי<)כן 5% חס 24560 18 זפסקקטפ שחוזטקרח60 121810315 ]0 זתהכן [זש6חו חה 5/ 5 10 חב 1116025ק -50כ1 ,)השרתתסתוצח6 וכ תג ספטסתו זסו|זס אוסככןט5 :> שחו0ט161 ,6106600168זה חב 564008105 (7611106600016 / + חשרת 1206 6תטסכן רתס )) 1666 +ה6רתט06כ1 12181681 16[ בש טסחרן) .(120219) חס 5 שה 66 !נוחו! [8ח0ו5ח6רח3-01 3 18 1])25ק >)מכן 6 60018015 6ה1[ש /תגת 11 שחופטסתכט5 ]וס 1513 ה , חסוזה16 סרח , 600 5 2111025 -1(26 .0913 65ו[כן3 [64ור[6זה6ורן 5 חר ,6% הח 5113164016 ]0 566 8 45 6466 6הכן 500 111025 1988 616 חס 5606ב זס) ((₪)9592-1:1988 (150 6חג 3.144-1988א .301116 +ח66ח6כן6חו 16166 , [החסופחשרחו|>-3 שו 1347[ 6תוסטסזט 8 38 245) )מכ ]1 0חה (7942 15) 1502 16[ 5זח6רח6|כן רח1 5300810 60285 (3.124-1985 א 5צז/) 6166-1066 [6051008רת0-01עז ]0 26 1661 50 פהתזס)ח60 62185 1256 .צ6והקגע | 065נשספכן ג[6ובע 5040680 6215 6רוז -5097100א סא שח6106ח1 ,64801110165 פטקס טס 6 ,(2 [1606) 5-06 ח6ר0 560 6ח06ח6ק06ח1 6 00005ת06ע5) 01110165 648 סטכןח: [₪1 ((0 [6ש6]) זטקחו פטסחסז ה 6חץפה סו 9ח6רח6|כרת1 8'[ס1קוכ1 18 כ5-31) מכ 6 .((8805:1988)6 (150) 5040010 1562 116 )ס 6 ]0 ח0ו5ח6א6 241016 08-60 ה וכו חר 15 150 02165 | הסופה6רח ו 2-6 ,חו180א6 5 סה ש0ו81תסוש6חג) 2165) [81 65סט!סח: 16 161 80 פחסוזוםו/6 [החסופח6רח 3-6 וק 0 (ם/71 8) 065/ם 17,000 :חס54311811ח! !55 רַה 0005135 1/15/ :50100316 טפזוטפת | |א-תהפאס-מם אוספוו | | ]0889 000005 (8.21/5) 0005 ס 000 15 :ח30מזסקס 2005 72 (ס/5.71) 5 11200 :חס51311311ח1 וה=:5/5 הת :00515 1/15/ :5010818 6זוטמפה 85 | ומס 7-ו | |( אוסו | | ₪193 = 05ו0סוו 5 5/5 5) 0055/ס 10,700 מחפו1זסקס ₪ שט 2 חה, ו ו | (31 5) ₪5 10300 :ח0ו105181191 5516 הַה'3ו5ק0) 1/5 :6ז50/8 6פזוטמסת (91/0 4) 0/0055 500 9 :ח0נ31ז6קס ך 16505 60 | | ]8102-ו אוטפוו | | |(₪81085 - 00005 7 ",= 00085 ל 0 | אא₪ 605 | ]| (/2.91) 0/0055 105181181100:5600 רח516ע5 061 1/5/ :שתב501 6שזוטמטת ₪ הייריה 7 "=" 9008 | וזו | |א-מתאזט-אם אוסשוו | ]אש - (0/ 61 4) 000% 5.000 :421/94100ח1 ודפו5/ 6 ה | וש ג 00 וו | 0008 %=-->-1%--- 65 525 5060110 תסו סז רחשו 3 ו ]וט 666 01 0ו0! 6ת) ,02565 שבוח ח! .6חג!-8!קהחסס 31 106 6 חבס 30קות2וח 030 0 0 0 ה 6] 8110 5ח10/חו061 06600 שרחו!-16 60 21 0610660 6 )0 56 07 החת3100711 |670ת6) 3 061/06 0 6 1 01 00חב!5ח 5060110 3 010216 חסת! 200 ,5ח670(0קס ₪6! תסוחאי 0) 06 690 זס! הסוב סקס 01 561 וס ותו זסטו3 וק 51טרח 06731005 זס החתווז0ף3 |050600 ,005 | 30/6 00 5519 2 ובת1 וס/וחס 1115 5 4 .000010005 ]60 וחסזו עו1חסו0ו91 300 ץאסוטף ]| .60900005 06חבח 200 73156 ס! 20 6ת! פסווסזם 0 6ח] וחק 2150 306 5ח1!0ק600 80ח061זק 065טוסחו .640801005 06ו061 10 זסחַב3ח3!₪ עזבזט(! וחבזףסזק תח עזבזסו| ג סז 403 חב 01 56 הסוחוחסס שו 4 60!וקרסס 01 56 0זבת5 01 חסווקס פת! הזו סוטטס ץג ]0 חש הַהורחרחבזףסזק זט סקפ 01063זק ,0006 6 0 0560 06 03 פשוחבזס|!-סנופ 1003 .5/0 ]3 01 )חס 6ת! הו ווח 40 651! 306 ,000100 3 01 הסווג!וקרחסס6 וטוטה !וו 65 חבזטו| ותגזססום .וט חסו!ב! רחס 0501608 4 .60 סקקט5 פ6ט[גצ ז6ש6זח: 190636 6הא6כן 6168060זכ ₪36 ₪6וטסזכן -506ע5 16006 50 ]א 58 -הח556 זה636ז1ק16 0+ 306 7%ח600573 ססות 666 ז6ס וחום 3 65סוטספכ 403 7/1 ,ע!ופחוע 5 פטסותהש שוס|31 116 45רח גזקן 6 300 566 6 60 6688רתהתהכן א 8 ,404 א 01 חסווב רחס הג 0015ו !חר 06 חע5 0/5 6ת סָת3ו זפ | הזח סז 03 וטו 50311055 וד .10015 050 / 80 זהַסַס0 וב סז 6 תו הבח [ַחו630| שחופטטחו ח!ואו ‏ 03 ה/ 85 0006 עו ובוף-חוח וי 5 03 א חס |ו06 חַחוסוזק חב הסו!ברדחסוחו זסתוחט סז 6|סגו ומוה 8 6 00 חספ 508 , ה00ו50-50 5 5 ,306116 ,8703000 סזסוחסל] ,הפוסו .683511 (0276) :8% 686200 (0276) :וסד. םאב | 0-ה מ = | ]₪408 100005 2 הַחומְצָד פחסזו5 ץוח חס סאג] קבוח 6קץז חסצוף 3 01 ו ג תה חס 300 ,06 21ח! 0] 6|בוזק0זקק2 316 ובח! 65טובט 56סחו 0 000 0! 06017060 06 ברח 005ו6101ק0 060ו6061וק 0 .06| ח0ו057301 בוה 5 ( ות חסווהוחזס!חו') ח0ו805/30 818 הויו 5615 סוס סז 6!וחא 06115 ח 10 רפוסו 0510 וו !קרח 16 חַחופט ז0) 5רח5וחח66וח וקו חס 10005 10 זט 6ח! פאוסווה 095 000 הט חַחוזסחף: ווח [ יי 0 זס 1116 008 4065טח חב 067זס-חףות 051 חס עו6ז 16 :201101065 וטס חס0 ז0 [36זמ חַחווסחגת זסו 0 25%5! 0565 03 הח6ו5/5 חַחו31ז6קס 051ח 6ת1 01 011165 חותוו 00 חבז סז ₪6 10 801111165 338 אוסוה 6 תו יוו יי 0 6 זכ 3 305 1631 הסוב 60 56031318 085 גרח 131 !וח הסווג! ומס טוח ףס 16 8 00106 10 ,0|וקרחסס 5 זוחט 3 הסת . פסרחו] 01161601 31 66| ומוחסס 6 הזחו 1600705 תבוח זפ | סז 03 שחו 5 8זט3) פוח1 .הוחו 86וב/סז 016 6ח3 [וחט ותו ונוססה = | ,65חַמ[ָח3) 08 הו 5זוו162 חסוו3!וקרחס6 563736 שאווחט וס 1500711 0 ורדחל 18| חפ פזסחו 1 וברח 5 000165 .6006 08//-חסה עכ! 1800160[ 6 פטסחסז6ח45 15 / 6|6תגה 60 עזו11ט3 שור .(5715/) 8325 רח566ע5 חח 53160 ו|זוצו אחו1 סז וטג היד .56601005 |21008 508160 56 חח -חסח ועו 0373 511816 0 311207 6הרך -666פכן 306 2)65הותפש 1081 ה[קטסזו!ז 6006 121066760 :36111063) 6ה66ח066- רח5566 5 6167150165ג6140 ב[506 מו תג 5566035 5311650 16 80 ,5126 קוסרת6וח ,5126 חן 8 1856015ק6 15ס00זכ 01 | ורג) 408 א פד 6 ז6וקרחסס 03 6 0135 86 ח50100- 50 הסטוותספ | !חס 463 א ה/ 6ח! חס 83580 .החבפ! ותשרחחסזוצח6 0 ,0100 ח60) ח0ו6191 6 6006 50-5010005 806 חש 08 50000 0066 065וסז 068020 08 3 6 ,9זנוו0פ!ות30 6זג! סוחו!03ז וום-32 זה ופט 5 |ו/קה 6ת! הסקקט5 403 0א .1068020 ו .514015 306 5ז0ו !טרח חס 08 6 תוואו 0166וו 15 068020 03 סא .508 851 1.10 (0 00 0300 חסו01 ו 5 סח סוחו 6פוגזףטוחו עווט! פו 068020/ ₪03 סא תו !וא 608 15 30 5518 וסקס 2005 5 01 4561/ :50106 מס .הדשו חַהוק0 15 :50/0876 .ה כ 0660 זס] ( 0 ה / ה 561 6 1 01 עס )05 510-2167 -000 ז! 51 וו סו 616010) דוט 00 אגא 0 :ח543118110ח1 .(05ףזג! ה וז 000103156 זס!) 53 1 ה/ (פ הסט % 48 ךז כאתקמס 1155ק פ6אג]אתס המק שו ]סוק וכ] 15 408 א/ -.111א/41451/ |[ 16[ )0 ה0וזה6וח6|כןרת1 136 403 4-1983 517-1815 6 ז66חגו פתטת ז6]וכןרתס6 403/ א/ש 6וויךד ה הת6ס5ע5 ₪ הוסהת6כן2) 15א / -חסוזופסכן 4060 5118763016 ,1560רת וזכןס .6006 106260060 "6!וקרח 60 408/ 16: הזו [66ז6[3ו[ג/ 6 0 (462)2/) א1ו!וכהכ3:) ה00וז0:[ג/ .01רת4) 15א 86וזח6 16 פסטס 6 56 ח6ח6יוקותס) 9 6 תסווה ₪ַחו61ט61ח1 ,655826%רח -ה0ו6072661 007ת6 אגזחץ5 וח ע11ט] ,61ש6[-קוד 1‏ 9 6 הקטסזח+ 63801110 שהושטטסס) תסקקט5 8חו6ט[6ח1 26 ט06 8]א 6 ה63-חסה 300 408/ [60אוגח זס) .סוכ 8חו35%? [6ח8 464265 הסופת6ש ,זה6וחקס[066 [!טן ‏ % זו 3 הוח ,66 הרת [החסוזקס 106 פחופט דוסקקט5 16508 .סעכ 56 6 0 פחוה5 00616 62606116 6 6 ט 6060 0 [6חה 5126 6006 61066 )0 +ה6רחכן610ש16) 60 :1.1 התהוקסיו שוסח שהגזא 6 ₪ח6100ח ,01865זה6) 13407 0וז4] 60 060600106 0ז :1וכה -ה0וזה6ו6זח1 [הטוההר זטסר1א יס א\-חסה 6חה 0/1 66הז חה0 9 6 16 השטסערז 550615 [6060160כרח6 8 כ1א וס 408 אז אגא וס סק אל 10 פפחוחוכ פס 6חוצו6כן 9 5.1 5]א בזוע 1660שסעכן סיה 408 36| תה 8 א 86 חה! 15 0066ב 6שוז9ח ב 45/ חסרתרתס6 15 16[ 60בו 166ק שחו 1% 5506 15 [41/ סו 6 16 0 39118216 פטו]ז 86 1]10165זג 6חה 56/1668 שחו סט[6ח ,408 אג/7 חג ח66 וער פהחהזה סז 660 א/ וז 6 סח 630 פרתגםסזכן 4018 א .(6וא) .6 30 15 זסוסס חו ח6ז ועו 65!ט סרח חה6 28065 30! זסו[זס הו הש ותעו פותגזקסז .סרח 08/ א// 6אסטח1 5 וחסז] 5ח0וזק66א6 130616 ספ ץם/[וטה 6ורד" * 0 01005כן66א6 67866ח26 0חה 6006 40/-חסת לו (00 19.0) 1005 37,000 :31100 .סו 5 19) או 5 ]0 56 8 ח03 15סרחרחו3זססזכ 5/0/₪ א 85 50 5|סס) סַחוררח3זססזס 1/5 6 8 13/4516 %// וס עַק60 שחכ) (16כ51127631 15 17) שפנ [81 עכ ע[5ו4060ז[טרו5 זו ז6|וכןרת60 3 45 [566ג חשו[עצ שחה 5 ר[6ור[ עו 60616 5031632|6 ,1560רתוזכוס 6[ עכ] 660גו₪סתכן 6006 6ה1 בוש 16 זכ רתס 6 חג| א/7 זשו|זס 5 5 60 1168[כן3 ₪ 565868פסכן -4516/ 13 א/ 2) 13/4516 [5צ41/ ז4116 [6116סרת וגו [16ח6רח6|כן רת 3176 111656" .315 חר 60 .66ח60616כ66ח ו-166ש66 6 6ועסתכן 60 62145 א ,6% וסכן 61616חו 6וסורת ותכן זגוכךוס 16[כגת) ץש זטכןחו 6וכן3ז ;661 [6חה 635תה , שחו[ ,5616600 6[ ,6110166 טמשרת ,%זחוסכן 66ט[6חו - ההג שסזכן 36[ עאס!41 60110165ג] ז26[06) .זאש תה טש 16| סס6 ]0 6שחגת 116 זפטן36 0 זר תה ץ1ו566 0ז 6חה , הסוזהשו[קקג 6פ זוטפ 0ז .168 30011206 6והכגת 67166 5 )1 06601168תכן 16ר[כג 2 ) ]טכ זס) זכ 8150 16 (פרחגתטסתקןכ 5 0 6 סרח 350 ;6075[פס א6|כן רתס .1765ו06601כן ₪11656 ₪0 [1166כןקן8 6 | |095-0. הוסזוו 7 00 0508 | א6|כןרח60 [זועו השעש ,51716 שחורת וחגת סז (מתאת1155-5-א17-1115) 1066 "1 .1568 (כ1א-551.:0-1-6458₪) 016% "501.56 תה חס[ 66גתגו[6 31 0ז כ 65רחגח 216ה1זגצ 566 [41 פז6 רתטת 116 01 הסו9פורתס 6[ז חב ,ע![גתווז א זו[ 61| התגזטסזכ 10616356 10 1 6705 ח! %ז60תשכ :60% פשתותכ! 4150 פורןז .60066 הוברח והגזקסזכן 6זג ו|16ר עו 68| סרח -516./ 13 חווט 60אחו] ק|6 רבע 56 630 ע[316 564 .6רתום ת66₪800א6 זוה וו שו[ 1060 66ז6₪3זחו ץ![ט] 18 13/4516 אגא סק ט5 15 66ח6ו] 306 +ח6רתתסזוצה> א// +ח6רתכן6[0ש16) התג שסתכן ז12456/ שר[ |[ כו 6חג 165חגזכ|ו| זט 066זכן 15 / .0015 ,סו ט66א6 שחוט]) 40665560 26 חה6 123565 חסוזגוחזס!ח] א// |זוצו שתואזסת6זחו |6חג .0581016כן 15 06[0678תכן 6111866016 4 -1ו161 א// [41 0 שפצ 6ו[ז פאוס![ג -3/4516] א +חנסכן 103008 שחו6[6ח! ,65 181 60016 6681 6666גכן ‏ )הרתזס) 1-1 [אתה 62 מו תש וחנוה [נסחו נ[זוצר שח וזס/ .>שתוזז5 [6ת ה רתות -חהש0 [41 80 466655 15 25 , 66חסקקןט> 15 6105 רח6ע5 116) 115 אב/ 6 וס פהחזס) |ההסנז 005 :50 01661 :65 טפ 650 אע ₪007 6אי50חמ6-ְמְנָתג | ה תמי באס התד א 37 0006 5005 1/2 00005 אחז 306ח6 סז סודו!-ת ‏ והמו סו (5/0 3) 5055 6.800 :ח18513113400 101 = של הססעש הגוס ומפע א .הז אמוס סאג סאמות דפ 6 630 ו[6נ שי 00486ח3] 8 5 -4516 3 2% 8 25 306 ע[6ש3671ז6:ח1 ו[זסכ] 560 זס) 0866 ת3] זח6רתכס[6ע16 [גוות6/יסקן 0 ק6זחו ע![ט) 4150 35 זו ;05ח6ז5ע5 64]וק 60 0056 300 זה6רתקקס!6ש36 715 06 סזה1 .1ח6רת חסזושת6 6חוז3ז6ח6> 116רת 60 40 ז6ז6תקת6זה 1‏ 9 חה6ח6ק6ח? הסוזו5סכן ,016 16106914 .רת6ז5ש5 15/ עתג חס פתנרו 1031 60086 5 07) 15ת6בת6[6 26ַ4נוקַח3 ]1 9 הזרת ותא וקסזק 16 405רת רת 60 165ה32זק ז!וטוכה] ‏ 9% 5 א הזוע הסוז6תטןח60 ח! 560 .6רתוזתנו11 6215 4 זס .65 0918 416ת12562-0602 6 136600) 1115 אצ [[4 חס) דוסקקט5 9% חס 5חסוז6תט) (567/1665 133260061 א06ח1 806 6ש6[411ת ,1181ת6טן56 0 110וכ3 106 ב[זנ ,1165 [14+ח6טן560 66כן "50107 513003170 106 6811 .5 זאו [1666סתכן 6 |[613:/0008? 1865 ז!נטטח[ ‏ % .116 בח 660זק 2 א 16 עכ 60זתסקקט5 9 6 406 6011007 5071/6ח26-56 ט2חג1 א 15 4[5זוקוכ1 )0 1651 6 תסתויה6 זה6רחכקן16610) זס ז66ז16תו חג 45 60 26 630 -13/4516 אמ 6 66 זכ זג 6956 ו[זס ח1 6!וקרת 60 4 45 תג ח6 הסגטורת 3 15 ז1 .פרחגתקסזכן 1851 4 עחוושסזכן , -3/4516 )0 ח0וזגזח6רת6|קרחג - :5 ג [168ז4 התשו[זהרת ]0 ז6כרתטח ששזה1 ז0) הסקקקט> |[ נםושו ‏ פחסוס6חג! שחו[ סמה 5 86 111117168 1 . בת56ע5 1116 115 7/4 שח ג 56/1668 רת506ע5 שמ וזגזשקס 50277 אא %/ זשו[זס חו ה6)₪וזאו 06601076%זכן מששש .6116681 641160 26 6 65 הוושחג1 -6 0610665תכן זש[וכרת60 :3/4516 א/ שגד -ז[ט 116 01 ₪56 4%65רת [6ועצ 60616 זחותזח6 5א שופ 01 6310120 עחוזססו[6-5!כ]טסז חו 60 126631166 .צזסזז6 666 60 רת966ץ5 ]0-1 ג תסוגנתתס/ח! 16466 ,פתסוזכוז66 שג זכ 4 3/4516 2 6>גרת ק[שו1 תש רתכן6%6[0 רמג שסתכן זס) זח6רתתסזושח6 100% 506 56 זס) הסקקט5 566141 ]3 :13/4516 %// 6164165 שח ור רתגתקסזכן הג[ זט 60גת5-106%כ] ג )0 5מגז 6 10 60 ]2 5אוס!]4 [6ח3 (245641] 85 ([506) 5 חק 0 5 (3.4/0) 0005 500 6 :31100זס. ;(!-ה) 8 זס) ה6ז)ואו התגתקסזק -6 66 )0 0ססם:61א11 1 שחו[וקוח 60 זת6ותמסזוטה> אא ז שחוזוס]קא6 5ותגתש0ז] .6160ז]תגו שתוזט66א6 --18צ1] זס זח06ת6ק6 6ח61גרח עז[ק ות 506 61186 ]11 63101165) 566116 60 6060 5 0 זם1 308386 פוהוזחטח 5 6%306 6וחופתט -6) אש שו שחוזג6ק0) 715 606 הנעו 660טפ/11507 0 001065 5041630]6 665וטספכן 800 , רת6זפץ5 שח 50 [6תב 604936067 ,זטכזטס/זטקחו ותזסח6ק וח 60 [168ז3ח6ו|זהרח , חו] הו[ 30 טרת6 36 3110630005 וסרחשרח 6 טסוו 630165) א א 1 56166060 .1166066 6רח תג 56336 ג זס! 55675 או דו0 א/ חס 6 אה רת 16 ,16163560 1856) פגצ -6 אג חשון/ 4 0] פע 365 טס הח0ז] 160656 חסרת וח 60 שחופורת וזקס זה661!6א6 וז 01 הסוצז6ש | .8רח506ץ5 א1צ11 1 זס] ז6!וקותס6 אטח 117781 ] א ]0 פתסוזג)ח6וח6|כ רו 6 6|סגחסק 18צ1 1 [הוחתסת שה ה!זוצו קוצ 6 א 6 )0 60 ב פט!כן 116 וחס6 .אז זס) זש|ווח 60 רטור הגש זש| וק רתס 6 6 ,815 / שח 16 1136 1165ה6) [6136ת50-חסח )0 6פג שוןז ח6116 4 0 ע611 5]316חג0ם 0ם ע|6א![חט 6 א 6ג11 .+ח6והחספוטחש שחוזותשקס 64 18 1117181 חס זש|וקוחס:) 1867ו- 600 ]0 שחו0]נטפ 16 חו 6פט זס) ץ|וזגרתוזק .5רחח0)0ג1כן 1177418 1 א// זס) פחסוזה6ו!קקה גת 6ח61הרח 16שח1פ עֶתג חס ח6וותצו 62006 .ץ]ורחגּ) 5336 6ו[ז חן 6:01 זשו!ז0 עחג חס 100 .1 ולשכ 17141 לוורש מוצאיוב]. * 8 .11041-:110וושו] הו80 |06%00108)*ה 5 השועו ז56ק81ח/ 62006 5066 א// 6ו1ז א 106 !זוצו מסוז6תטןתס6 םחו 60פט -8חוכ 603 1116 .50160 0/6פ51ח6-56שהטשחג [ 6 0חה 6קץססססתכן הסוז6תג) שחופט ]0 חסוז 6 8א4110 567ע81ת/ 620616 50166 א// הסוז6תט) 600515060 זס] 166%[ 0 זר התג שסזכן הרת חסזוטח6 ותגזטסזכן 3 זטסו|שנטספו|? 5406 ג 608 666!ק רת 60 60673065 4150 6 א/ א 6 ו|זוצו 56 זס) 1660805 617866236% 81105 שש שט1260 1116 חשששט160 6ו!סטוח 5 1630 567 60 זרת התג שסזכן :6 שוןז 6 )0 6ה6ז601 16[ף )סרח 6חה 6חורתהא6 וזח 60 זס :111 ע[6צ5616601 |6חג ,12165ה ותש .66600100 רתות טסזכן זסהזס הזו 3101 60 קוחו הסוזות 160 זחה6זט6 6זסרח 3 1668668 6 א// 5 ההוז 86 וש תה] 116 )0 הסוזג)ח6וח6!כרח: [6חה זח6רתוו06 שחוסוטש |הוזוחו 116 הג 68671060 שהוס5 . שטנ[ קלדל צללשמל] 6 17 ,6 זס) וז 6רח6|כן רת ₪ הסרתה 1110168 זרת 160 -0זכן ההות ,41ח6ה26 10 .זפוא6 6שצוסר] ,60 6 116 וח 60 זטוזס זס) 6 חו הפוצו פרחוח .6 א שוחנ 6601166 ]516668501 שכ] שז[61036 266 גו[ שק גנוט הה| 6 שוויך ה6וו!צו החשזפעפ שח וסות6קכ) = 1צ11 שו ווזוצר 0 ח6ץכ) .-6 ח1 ח6זפופעו ע31061] פהצו ]10861 ח66כ פווו!ז גו[ פ6חופטסז 506686- א זאז 6|ג]והעה רוגח[ >רתוס-חגת 16[ף ו 610616חו 0 .ז6]וקרחס6 6 א/ שו !זו א שזג קותפ!] וז חו מסוצט!6חו זס) 3616606 6 ה[6ורצו זס) 1056 ץ| וברח וזכן ח6ז6ו101 .815 / ז6חט 41016פסכן 15 חסוזה[טוח6 ]1 ח6066פ 611066066 [גתו66זו6[1זה שר 0666ו661תכן ע666553811ח 815 חא 6 אא ]א ]אא ה:6כ)ג כום את /שסק-דו וו ח0וזג ה6רת6!קרת! 60060זא6 חה 8 65 א ץח ו וס 36 130 שתורתרתגתקסזכן ;6 שרן) 6 א// 1116 .68וזססגחסכוה 1 13611 81 66ס|6ע616 שחוזגת6ק2) 15 16[ם ז6|6תג פתגח ז6[וכ רת 60 5173606 ,1560רח (זכן0 260674065 תג בת6ז5ץ5 :6 6 4% .6006 זה06ח66חו-חסושופסכן [6חה רז ,הזרת רת4קסזק [60תנ6נתז 5‏ % 6ופ6רתטח זס) 265 0813 6]כן1[טרח רח6ז5ץ5 [1068 [4ח3 6ות6רתטת-חסה .שחורתותהטסיק ה זהרתס) ב518680 זס) צוסכק טפ - 6 .רת 0) 116 1א 4 15-15 1 ]0 5170101605 61818 60 60685/ 9 8 הסרח וח 0;) // 6+ שחופט פטן ,15 ז11ק/כ1כ1) א/) ץזגתסוזסוכן 6 [0004ז613 !1% ז!נטו הו חב 16 וח 660יכן || הסוזכןס ה6 1150/08 ז6!וכןרתס:) ‏ > -6חוז5!] 6)606066ע 67055 3 1061006 %ל 6ח] פזוסקקטפ 3150 6 אא א\ 406 20000 6שוופח56 6ק8טפחג.] .09186 // 620666 5006 הג 35 [1256/5061 א/ 0ז 67)866זה] ‏ % 1016126169 1106 [תה תרח 60 670866ז|ה ]וח 60 6 א/ 116 שוגו ע6|6חט .טי 6 קרח 5רתהטסזכן 56 [6חה 0641 [6חג [₪10128 6שופחטזא: 6 פס) 6066 60678660 )0 005ו1531רחוזכס 8 36 66חהרחס)ז6כן [106768866 .15\ ז6]6חט 5126 569660 1185125 1,) 16[ 0ז 6671866[ 6 -6>806הכן רוסוזה!טוכןורוה רת 5 51806186 ]0 ₪56 66הרח 6-3 הסופיו6ש ‏ שחושט 66 116סכרחו 5 5 6 הח ]כ רה רהו ו [166ה סטג |6חה 6 א 6 הטש חג] א// 066ות-6שוזהח ה 45 הסרה רת60 א4// שו[ 60חו 4066 6)חו 18 הח6ז3ץ5 א/ 411 .)ה6רהחסזושה6 6שהטשחג| חגשסזכן 0ז 81132]6שה 15[ 16 56701668 .6 א/ חו השועו 106 1660 א/ פסחסככקטפ :6 אי 6 306 שו[ 60 4060600 גוג (615) 561668 6 0 ₪ סרחה [8 10 השח 60 866658 63 פרתגת שסתכן 6 א// .1005 )+ח6רח6!כן רת ו הו ה6זוצ 16 סרח ,פחסוש6חנ) 85 ,6>סצח1 .הווש חה| א/7 זשוןזס סקט זהסהוהסזוטח= 1ה6וה8!0ש6ם 5 6 60) 1-1166 1.17% 616 פזזסכןכןו5 65 א 8 =>סות 009 ו א/ :5011038 זה השהז6!קוחס0 .556 0631/00 15/ :50109876 6פזוטף6ה | א 13056 !ובוח 0/5 סוס 08 סוט 60/05 ורדוס |/0/506 0 עבת 0006 זט 50/3 / 0107 5005106 עוסמ 1 3 500 11 :1518181100 .10005 ו סו 10 56 10| הסג 1 (טו 4/7) 01005 9.200 :חסו3ז6ן0 .ו 5.8) ₪ וספ | | ]66015851 = 00005 2 -- 0008 סז 08580 -חס/%5!31זס0/ 56 חבס 5זסרהרח3ףסז: 1000 זפ 09 התחש סו 015פ) ]הר קסו/09 16 . הח קסזכן 50166 3 בתסת) 6|נו0סרח 66(טס 506 3 שחו6טסזכן ]0 64416 15 זש!וכ ות 60 ו 60060 רת6 רואו 11808 -80166 8 ]0 חסופןפסכן 6חג שחו[ 16 שחוז063ח1 11508 406 חג! 6חנר[46ח 4 ,זסזז6 60666 4 ,כרח 306 ח-0313 ב , קר 6רתה ת-116! בק סזכן [8חז6)א6 חה ,כןרח 6תתהח-6זט660סזכן 0 סור זס!ח! 5256608 ,כןגרת 6רחגח 606ז67055-16/6 1116" .1150106 61055-16/676066 ח16]ז6 1 666ט0סתכן 6כ] עגרת 5כן4רח 306 שתוספו] .61661370 ]0 6 ו זס ז6התס [68ו6הוק1 5 180[ 66ח6)616ז-61055 שה" -1630 הת10) 6818 ₪0 160060668 167196ת 6% .7616760665 ע|חס הרז סזכן 306 ח3!-וזונו ז1[6כןבת60 16[ עכ] 660ט00זכ 165גו0סרת 66ןטכ) 5 66[כ01 ז6ג[ז0 ב[זנעו 110%60 6 ת68 -חו ,6% הט חג] 0:67 קתגרת קש 666ט0סזכן .אי א 0חג 2/4516 74% פחוטטן6 6 [ףסכ עכ 60תסקקט5 8 .6000001 אגא 0 6 1260 16[ רתע5 4%// 66 תג (- דד ,63 אצ .1 6צ055)תק דכ -31 זא מוא]אס) 42 %10% היאק עה שחל[ עע5 | יפוג ) היק60 12 ב 1 ו יט ותש , = 9 4 8 קש | [ זק3:04 | וו 6 הג 510160 5ח0וז2חנ/6 16606 הרת 60 60 (ככ:)) ע41ח0וז6ו12 12918 הסנתוחס;) א 55 ח6)א6 |זוחום שמופט 60זח6רת6[קכתו 18 שחו01ת4! 5666 * .5606 406.7 תג צ12151.4 6 6 שַחוא106 66070 חב שחוזהר5 16 4 4666585 10 ז56 6חס תג[ז 6זסרח 63216 8 106 53006 16. 6 0 5665 ה13010וק רת 60 [4תסוסו0תס) * 635168 שח וטק טס6 5661 8ה6רחש]קרתו .6603001 א שחו רג קסזכן 14>6ח 60 6512066 68ה06ת51816 :זחשרת הסזוצה6 815 16[ תו 635167 0 0 -- 41את דא 5 ם[]אצ * 605 שרחוס אתו[ 4 4007668 - ה דצכ 15 1565 6 ות 0 - מ אצ תמי 15 ל 00וז3 ]6/4 30601655 6בחוז 6וחוז-תט - ם )א תע סיד 5 * חסוזבט ]6 36101655 וזו 60 615 - זז 50655 * 5 !טפ חא 665ט00זכן ז6]וקרחס6 .6023021 א שהיד :5010816 ובוסוק 0 - 5 א 0020456 (מחסווגושח סבח את 1 05 5( 0401 00 ומס ה תק פס מדהחסו0 06 הלמס 005 :010 (מא 3,072) סול 6,000 :חס51311800ח1 ה 0 6 הנוש תג] [6ש6[- ות 3 5 .6003001 את 13 ₪ת066551תכן 61878 655ח51 46 , בת6ז55 שתוז3ת6ק2) 15 106 זשטחט תג 1360110165 הח6ז5ע5 06 01 406 |[ 5 זז .316[31660116, הסנזהבתזס/ה1 %// 6 0 ]א 1985 6[ הסקנט 460 5 א 530036 0 63100765 06 01 הארת 5ח6רת6!כןרח1 9 .5465 .2013031 רת 10160 חסוג[טק:ח13א 12813 זס) זהוסקקט5 % 0) 06655015תכ-6תכן (.1211) 346 1 תג [ע35 000 15א1213 4%/ ₪חו466655 [0003ז14613 15א/כן1%6 אא .118124565 113230000 300 11613706 ,181זה6טן 56‏ % 1660 א/ שתופטו זתסכןקט5 4606655 שחנשו41]0 ,5617/1065 130426361 "0116 עתג עכ] ‏ 6764160 3168 10 366655 .שח 15א/י צֶחג רת0-) 641160 26 עס [[68 0 זווא 9 ג שחורתרתג וקסוק 15\ ז6חזס הו זה6רהז65שת: תעטסץ קהוחוגזחוהרת 16 6 טשח3.] 4% 06ז עכ 66תסקקט 5‏ 6 9' 561א/ 430 2010 1/6ז/5ח56 .(:2121) 1460110 ח126512 ותגזקס??] הזו 167 רת 60 120005 וששא 9 .6-ו 05 [67168/ א\ 106 עס! הסקקטפ 9% חש (11) 10[וז 1 שחוזחוחן .8ת6זחו?] 1.106 [1210118 הזנאו 66חברתתס)ת6כן [8ח000ו400, 9 םג 4000 4% זס) 5זה6וח6סק וח .551605 567168 6000 א קתו ט]6ת ,5ת0ו5ח6)א6 כ1/0 ושא ‏ 9 6 ה 665 8ח0ח6506) .65 רג הוח ח0ו11ח6וח9!קחו! 3103180 6ו]ז עכ] 66ז64/[ג 66 45[ .6603601 א 0 504063705 01 363 [החסוזגאן 66 ,2-[2 1183 1125 0 66חגתזס!ח60 .66 ]שוג[ 116ז זג :[2362):) 086תגז5 100088 1 5 ג/ 16[ סז 866656 66(שסזכן 65תנזגש) סש" אג/ נתסז) 4160166006 מסוזגותזסה1 טח 1 הסוג[טקנח3]/ בזגכ] 6ודד ..3021)) 5 460655 50 פזשפו פאוס!41 (.1]אכ1) 00 שגד .15א3כ[ א3// תנעו 304% 3 ,זח6מ536 צת 4 אסזיד16כ אסא 5 8אוס!]2 .0023021 0ז ח5(0ח06א6 |גזוקוכן ץ5 06120 105 :50/0016 6פחוטפ. 2000 000 )1 02460( 4-0 ---/' זא א ]> אצ 5 זו 06631156 60-0916-כנו פעפש[4 15 חשו065 שו .רהגתפסזק 06 0 [163ח106 א 06 שחופגו 6673160 פחסוזג6ו!קק ג 3 0 51167 416 67907ח6) .0003001 גכ הג תו 50661066 5ח6רת 60 663056 6 הו 105660 416 ח0ו640ו!קקג 6 6 0 5066 .02008621 שחו 60650 18 016 התגתשסזק 4-ו 2 דטטססחק שא > || = 3658-6-מ6 או0ש/ו | ח66/ס6כ [508766 26 6343 5חסוזות1601) .סיכ .62003001 1% [56678 5655100 08 6011616 6ז 14660205 9 1058 4881056 שת וס6זספק .65 זח6רת ק ס|6ש16)> 026670078 ,0003001 שד 6 0-כ 62656015 1167/8066 .16005 ]5726618 עכ] 61636015 84 23 1565 6260673607 ,6003001 אש 6 "0 (5 ז.01/כ1כ6) אל) צזהחסו6ו1)> .0160101005 01818 [679ח26 01 507306 ,05ז3ת6ה6ש -13621 6-6 זשו[ז0 בסו 3 חס6 ה[ 6 ]0 68וזגתכ11 תג!ז שזסרח סם 6ב ב[6ור עו 566 65ח1זגוסתכ 50 תג 165ט6סרת .6026021 .600301 %// , שרה והגתפסתכן עכ ע[ח6גו6ת) כנו-36% 300 הסו0גת6ת6 15 רהח6כן 807גת6ח6) .61| 66518 86 חשש6 | 0 1605 ₪ אוסוא | ו 2005 5 אס תנזסיצ שג אכ א 603001 אא תרח 0זכן [614ז6רת רת60 16666ת6כןא6 וזח ור 306 66טהסתכן 0ז עז111כ8 16 00וז3ז6ח6ק- ה זטס) 8 חו פחסוזג6:[כקה 1611406 8 חוצגו זח6רת הסתושה6 זה6רחכןס[6ע16) ץחה 66ו00זכ חג6 16 .6 בשחה[ 518008101560 [ הרת כ 6160160 26 ח63 ה[6ור[עו הסוסג6ו[קכקה ץזו[הטף-רקוו| ,חסוזו 300 חו ,06% 30 שחו 60 הסרה רחס;) 15 / 8 חו 6006 .60286001 אא זרת הזוח 6שהטשחה [ 61 /וסכן 260678165 ע169[1הרתסזט ג 9 .5 תכ 5066 .6613001 אג ג 6+0000100ח 665180 ה/10-00" 6 6 10606456 16671866 [168הכן הש רת 60 01 וסט ספ ראטס 60 306 פרתס) ,16105 ,16%גן 9 = ₪ 8-6 פשתהחפט | וק 06| | 2, [( 120( )6 105 0פ6ו]/ן 0 86 1660668] 6רחוסחות :66סח 66| 3 41 6 רתח גכ --- 114016בה 69006 ו ‏ וספוו | פד | ואפ ו 60 62667310 02006 1816 610065ח 1‏ 6 1 6 307 ווח * שגות 6בח-00וו60א6 61168 6 .65 1160 חו אזסאו 0+ 06418066 18 8001/2 00 בח506עכ5 2/פוחזס:] 16[ ו|פוצו חסוז6תטןת60 6 וסחטת 1301/2):) 0605 0ת6ו1/ 116 תה 0 64016סכן 8116301005 0066זכן 60 6ותגתכו1 .08חז30)0]כן 816 או[ 13| )0 6שחגת 16|6או ה ]טוקס 01 זט רוח 3 הפנע וזכ רחס 10641 תג ז1 65א4רת 68!וק וחס6 .00086021 6/6106 30/00/16 ז0) 6001 686100ה6רת6|כן בח 1 0 286% ]0 קשוה ה רחס 6 חס אזסעו |]1או 6301005ו1קכג: 1160 רחס) 60 1205030000 ]0 ₪6 חגת 1666כרת 60 סו פרתזס)ז13כן 14156 הת506ץ)מכן וט זט 40| 660 60 16000136 2005 אמ ]א 60801 5550 אוש ]אסכ 3 5 00230012 106005 160 ₪ ז6| 60 .02003001 [6ש6]-6רת הזח והרח 36 60 5חסוזה1:6כק8 פשוס[81 61186 6 32-06 ]זו וכ] ]0 46זח6ה ו שוח הט .6606 וזה 6000/72 ,56זת/אזתיתזז 74 0חה 85' 50400810 [פצז, ‏ 9 5 ,60130012 131 טוש ,(בש:11) 3 ,00301.1 5 ,.60301 16616 [678ח6) ור 60 .1/0030 6 )וע ,8ַחו01ח8 ₪16 6פט-פ!ט]א ‏ 9 ]66 80 460655 0 /1/0נכוב .618782856 614010081 6006 6ש1ז8ח ,351) 6260673108 9 3036 [1ט) 18665 800655108 זוט-32 3156 א 1אדהז 1 וזוסוהד | מסוסכן3) 66ההרחזס!ז6 [8ו11 צ1ג א"דג20 6וזה ססוג 16[ז פזהסקקטופ 11762 .(כ1100) 0 סח ,ח0וזה6ו]כקא )0 ח153010ת0ז66 0ו וס 6660 4616 רתסזנוג 16[ז פדוסקקט5 ג זס6635סזכן1זט1 חס 56 זס) פתסוז63ו[קקה שחס ץ1חכ6 .(פזסז66ט זטסוזוצו זס ו[זואי) 5הח6ז55 5 1817 :455/) זה6וח503:6 486ט8ַחג] ששח חס (1100 116 ו[זגעו זש|וקרתס) אןג/ ידע שיד רחזס)שכן ע169[1זהוחססגוג ||גצו וזש הסוזקס )0 431565 הסוזופסכן 1660 הג 6600715310 6ו[ז בתסז] 8)חוג| זס] 45% 306 ,6006 66זטוס5 6ז הת 1 16 ר[שטסזר1) זשרת והגזטסזק חסוז556ה חה השע ע[חס (1201007 6שוזופת56 . .6|כרתהא6 זס?] ת6ו[םזגה 61 6[טסצר (05.0. א) 45551 6565 |[ 6 416 וזהע 116 זהר[ז ז6| נקרתס> 6[ 16185. . 6[ הו 366!כן 11115 36 6ש1ז63ח 6 זשששח 60 6 , הסוזז556ה 118[ שחו5 ] . התגזטסזק זוז 100 8 66607186 53/61 סז 3016 6 עגרת 0 81216 ה266] 186[ זסח 56ושת6ו[זס [טסצר 6 .ח0וז4חזס]חו [3ח00ו400 15 זטסגו צר 65660זכן 18 12115 הק רת 60 6066 50166 זוז ר[6ט5 186 בכן []1ט 8ז116כן 60 ז6רז0 5ב 6[ ,61651160 ]1 .18ח6רת רח60 85 78ח6רת56416 0 61166 6רת וזחו 1216ח> 680 ז6! וק 60 6 68ה6רת536 1071 5515 4/ 6ו[ם ופט 0000060 0 00 0 551 0 31001 עה תס תס ) אגא זז אד צא ד זא פדדד 0וז4רת0)חג 3216+ [סכרתץ5 65סושספע 9 5 :זח6רתחסתושח6 301/6ח 680 זס) .צאט 1111111% פס ז86פט16 0116 ותץ5 16 0ז 5116065 ]וק רתס 9 אד 0 [וקוכ] סז 6טףוחט אגזחץ5 .16051005 [6ש16-1₪ג! 6195506 6 5 א ג יד 1 ג [63נתו[66ז זט 6 ח3] ₪ חור בתגזקסזק א 018 א .>חססהסו1קקה 66 זח6ו56 זטר!זס הו ה6ז6וזאו 165ט061בח [631 חב6 פותגתקסזק 0 ח0 קשו]ז ;14065 חה1 החור רתגתקסזכן א .56665 רת506ע8 [[4 466688 -6ז 6716ת26 6!וכו60 אנ 00378 |פזוקוכן 4150 ע1116 .6006 16כ51731631 ,חח התזס!זשכן ה[ 6וראר ז156בחוזכןס 356כן- ז| גר וח התהזקסזכ 6זוזח6 1106 261055 ה10ז154רתוזקוס !633 הַהו6655סזק |6!ובז3ק פח 316 05ח506ע5 4%// 665%07סזכן- 11161 -כ)1 6660020560 ]0 ח66₪0א6 זשקטזכן זס] 16 036 005ו1630[כה תשטשצו110 .1.0200 אד א 6 שחופט ות ס6 |[ מס תנח [[נעו פתסוזקס שחו6635סזכן [41!6זהכן .066550זכן א חסו0 66ח3וחזס1ו6 הפו פוחע 60 א/ שוח 06 ₪56 0ז זז ח1 5 שו 6[1856זטכן 0 666ח נוסץ ,6זה 1110 א 6 פט[כן 76.0 ז6|וקרת60 אזג "101 וו 2 ז008550ז 3 ז009550זק 4 זז 0 / שוחט 1 == ו ו סטיק וסחעת טל /פ!מונס חן פהנטו5 7 /(אגאזתס אגטץ ,א אזתסץ אה 36 41506 זס) א 003778 0חג א[ והוז 5 ת5טת: 666 16[ 0 .5זת6ותתסתנשת6 6ע16506671 זושו[ז ו 6שגטש הג[ :68 16 66ת3רתה0ס]67] זקו11 אןג זדד3 0 5]א/ 9 -0ת01518 1806 חס 6921:31156 10 הסוזקכ) א\ שח 186 )0 66ח4וחחס)ז6כ שחו 6נסתכן 10 30601 ,1137610476 66107 616600510 8116 ות סטב אגא 0665507זכז1ט1א זס) 5חסוזה6ו!כ ג .551605 ,78 א 47451/ 4291051 1/03160‏ 4% [161678 25-09 1[ (1539-1980)5 (150 תג אצ 4 אד 0 .5 א ד 0 66%5ושסכק א 011% א > 6ח51 3 שחזס!81 , הסוזו5סק רת 660 שתסרחה זו[ק5 6כ] 10 רתהזקסזקן א 211 6-₪!טרת ח! 06655088זכן 56 פא 60005 סט , .זתסקןק 5 ז6ששט16) בת116 6051 [8616166 ג 15 הסוזו5סכרת 1660 ( 0 10ז153רוזכס [4כ[ס1ש 36 [1068 9 ארח 10 60616 +ס6[כס .תת )שק וו 4 חס ודו ₪ אוהד וטו חס אש א זחס אוש .5 ז66ח 0 150 זס! אההזדח סז ב ו ח0ז4זת6ות6!קרת: 77- א 8 07 וצ ה63וז6רת/ 06 ב[פ1 עו 1165 רת 60 -5.9א 451 , א4 00017 זס) 0370ח3ז5 6 14%6 0 1066160 ח6 מ566 5 ז] .1978 606 זה וסק- תו 03 ₪ ה1ה3פזטס 6ו[ז .0663501%זכ -156 12181631 911 ססח1 ז]וטט :[6ח 2.0 7 תו 63165 ושצן שחוטוש ,6קע 6|סגותגצ תמדא סק * חס שהוהתנה 5הגזשסזק זוא 0111 וקור 60 טק וח 60 ץג ) 4110647100 ה סרח6רח 6ורתההץכן * הו 006 06 סח ה63 ה0ו4]1530ווחו גזהכן * 5036065 6 103 זס) א 000178 806 6066650₪זק ג 6או.1 ע]5066101631 ח66כ 135] ז6פורתוזככ) 2.0 7 186 חן ₪60 66%015סזק-60 1105 506 זס! 65160 .וק -156 %[4זוטוכן 6 36 6067406 66ח רת סק )0 הסוסקות06%6 606 566 ;60015 ₪ת6501] 5 זט סו אוח ד זסטח אותטט/אחה זחס: אהצ 6 |[81 פתסקקט5 111 ז/אג 07 אא זט 5חסוס6תו) ץגתכ1] 406 06600165זכן ה6ו ו 65זט0661זכ 35 [|שצ 35 ,1-32 ד פטפחג 32-א11781 1 זסוזס הו ה66ועו 6זה .007787 0חה .1/-2/456 ,-6 95 ג[6ט5 0 540165 |0 רת ע5 065ת6ה6: ז6|וכןרתס6 שגוי .60% מ6שטט60 א171 1 6 א/ חו ה6זזוחו 6זה ו[6ונ!עו פהתגזטסז עכ 60ז30513ז 6 4150 חג6 אז ג א 0 6 6ז16ז זווכ] ,5תסוזהזח6רת6!רהו א דד 1 ז ח66שת26 0116160668 306 6571601005 661 5665 16 מו א 117% ז תג 5]א/י זט טס/זטקח! 1116 .0661373701005 6רחג ח אזאדן זאג 0 אש 0 פמסחסחו 51056 3 06 םתסש ₪150 /א] "11 סחג א 01 אל קט 00660 6166 שוןז זז 65 חהו[6 ע[חס 6ו[ז 816 65)חור! 5%6%/ 6ו[ז 808156 10 660 סח 18 6ז6ר[1 .6הרח 6 הרו ז6] 601 66 [[6 60 חס רחבת שספכן 501166 שחורתטפח6-60רח וז 8 קתוטסרת6ז ,66607186 60 .06688זכן 6חספכן-67701 [6חה 0665507תכן1ם11א [6ח ז0ז66/ 16וה ש ,5ה6ז5ע5 א/ !31 חס חור |[1צ 005ו630ו[ככןה 8 שתוזט66א6 ז60ח6 סח 18 שוש 7) 6.11 0760ז66ץ-חסת ב חס מסוב6[כקה 6 זווסו!ז וו ה חו| וכרת 16-60 הבר ז6שוס!5 65רחוז (1167 11 36 רחס6 61628 ער א\ 30 סז 0חהות 18 151 א ]ס 156 א 6 ]זו 0660ח6ת 660 18 6/4 .הסוזק2) 66חהוחזס)ז6 ו[שו11 א'ג א" 0 5 זסטחט אהת זח 0 אה שו[ 85 ו[5006 50/0816 +ח6רתכן6[0ע66 ב[זג/א 6ו[ז 306 01ז601 06ז0פח6-56ש4טשחג| 155 אגא 6[ 4081/56 6006 5066 56-4 א 5 | שוסכן 1185 זרת רת ג קסזכן א , "דא )1 6גו] 3150 טס .6006 החגזטסתכן 8ַחוז63ח6 זס! גרח תסופ6ע )0 6110166 6שו5ת6א6 חה 8 ודו 2 | | |אאא100-תם גוספטן = | |100891:₪ = 00405נ] 5 ד 05אך בו וק ו :50816 עזה1חוחט!קוח00 וח56ע5 הַהווו6ק0 15 :6זבאם501 טפזוטףטה 05 10,000 :00ו5181181 ה 815 א 00/5 א ופא 5 עס 6 5 01קקט5 068000 ז6550ססזקוווטו !| (טו/ 2.4) 0.065 4,650 :חסו)זשקס ,(5,120%0) (סא 2000) 010085 1000 :518181100 ;|בחסו300 3 300 הזוס א זט סד (סא 1500) 010085 3000 :067910 2 | 9 אוסשוו מו ה 7 | | א-תאפאז- גוסו | ]הפצו ו 0658 0 005 2 0 חס וא !וסט פותו ומו] וס 5516 חוכו וס הוסו] || .50/18 רדסו ע5א וס אוה דסחו זט אוו אי ו ו 7 4 א "> 005 |( :6 0500 0005 1650 0 מס 8500 00 050 0100 שו 0 90 יש ץוחו ז6ו3! וס 06.0 הגוז" אא חן 0 :508 זופת 3 5 זטווטם טצו/ו505 הבוחה | ה/ פחד .(חסווקס פח! 55ברטזטו טס הפו 06| סז 0 0 056 וח 6 5 א ההטאש ות טמ 7 0 מ הפע ו 7 0 ; 8581[ ואה זאת] 5658זא|ן והאה5זאם] ; 588 18001 |האה5זאם] ;51 זא רתס ]כ ; 0885ז:805א ₪ |עס0ה ל ההט [606!-!106 : 8ק"-6הופַה6 601060-0₪0%6 : ;0 ז|ץ 06500856; ;ו אהעטז =זהוז560א 80050086 [(וז)|61088] 856! ; ('!זעס אע0ק5 טסצ*)אן|ושזוהע אפהז 000! < פקת-6הופַה6 ;| - % [606!-|6ט) =1 ; ]0ז5.זוץ אשאז 3.0 > 106|-!606[ |; )06!-|606[ ; ('!פט םאהטי)א)שזוהו אשהז 891069-060%86 ז0א ;| (3וסזסוחוחסס 300 8חסו3סטוסט !וסט חו סספט 15 45041 36 5/5/65 ח/רח30 וס ופתזטוחו עח1/3 .פחסווגסוומסה 1 א חו חפווח/ו 0 (גוחזס! 6 0ח3 0) 065 03 = 0081 + אש 6ח! זו (|גרחזסו ז) = וק טפאט 0-5 60000 וט 01 5חחוזו5 זס! סקץ! גוס ווחש + | 5 65,535 ס! קט זוי חוַח6ו א | 85 500 5חסווסתטו סחווסחגח- טחוס - + | 585 30 ה | | 00 ]01760 ,|8ו1ח06ף56 ז0) 5חסרח6ו6 6בטחָחה | + .65!ו] 1/5 6ג/ 0) 800055 |0ו1ח06ו06%60-500ח1 5 200 165ט0600זק סַחואחו! זס! עוווסג-] - + 560106 רחשת! סח וקרחסס וס חסווקס שחו חוווי זז הוברח 6ת! החסז! .600505 |19ח62060ח 300 0018 ,/3חו₪ .005ו060/8781 ח01!0חט! 300 076ו0090זק 0074 55 067 הו טופס 5 31 10 סט חואו 65וחבח 016בוז4 + 2% + תיב 0 זס1 1ה56הק חג 8 1.0 4156 זס) .50-41 6 טשתג| .[12/456-4 16 )0 תונזב ת6רת6|כן רת 1 רזוע 91216 רת 60 פרתגתשסתכן 15ק4666 זגרןז 5 זו [שטסו) 3.97-1983 1/1855770פצ1 58 1.166 .(זחהו[קרת60 [4145/ ץ|!ט! טע זסת וזח 60 6קהטשת3] 6 ,זח6!הצוטף> א -6זכן 406 65כן/ז 61418 ,68ה16ת316ז5 [6070 5 תה 165ט660סזכן 16613160 6 | 5030010 6ג[ז 820%6 5חסו%ח6זא1 6 גת 14016זגע ז6ש חס 1 שתוזז5 ,6051301 ז6כ רחטת [גרתו66-תסצ1 65 ז7ת8ז5ח60 טחה שח וק !6 01158 ...651 65זט660סזכן שחותו! זס! 96111 שחו|וכותס6 ]0 תסוסקס 16[ז [זוצ פחסנז6תג1] בח ג'ק סזכן תורח 36 בתסת) ע[56237316 רתש1[ז שחוטוט ,6 6|טגותג+ מידא1כ6ק חס קהוהחנת פרתגזשסזקן 0ז 01110 הק רת 60 6 115 156 186[ז 0665501%זכן עגז ) 1 03% / )הגרתזס!חס-) זס) הסקקט5 הו[ 6006 1560 וז 65זגת6ח6ש 14156 זס! 65 |גזועוכ] )0 6שגזתג30 [[ט) 14665 16[ 50015 כום א דד זאד5-.ז ]מ 6 ז6!וכ 60 .12/56/41 113% ם [66] ז16[ז61 רזנ 311216 רת 60 פהתגתעסזק שח ות רתגתקסתכן זס) ה50661063700 1562 06 01 5 [(85-1983)5 1 7 כ150] .2/450-41] :65ש גטוק תהן 3 11/1770 45 [[6ש 0 .50 א .(1983 06 ת666כ]) שתו1?206655 תסוזגרתזס!ח1 16016731 16[ם פזששרת -6116 (09 1055-1) ה00םה6ו[ט?[ 70 0ת53 שח ורתז60010 פהתגתטסזקן שת 4666 עפ >זח6רח [פצ 4 6 10 :|56ק אה 0 שו 34665 רת 60 [41 13765 ₪ .504008105 51 41% 0חג (150 16[ העשכ ג 5שחו5 ,16105 01 115רח!! 16518" % 0 ;6רז הנד ₪ הו 01 3105 10) 061005 [60168רת3 זוה זס) 66665 5 וזח כקרתטן 3666-כ תג .6בתו+תט שחוטן)> 607 07) ת410תת10ח! 679165ה )26‏ % 5 3 6768168 ;1740102 .16 5 ל 6 עכ] 6זוסקקט 8‏ 6 6 [36 6611007 46-5605181/6נק חג1 .ז6שקט660 6נ[0כ ותץ5 אג וז 0/ח: 06655תכן [6חג 800655 חג2) 6 אגא עס [003ו614 1465 א\ ג חו .0141412856 [ע200135) 113/15 6הטת-6זה! %/ 106 פזהוסקקטפ ‏ 9 61166 64 [06ג ,503001808 ₪ח/[631 0167 15ו1כן 5671065 בח566ע5 15 [681 תג "502141 :0611618/011110168 זכ .6|כ רת א6 0] ,1231817166 6ז 0זח: 360וט6פחו ע[1נ ו .56-41 אג 01 11005ז6בת [41 065 16 .+השנתחסזנשת6 15 66 , [הוח6ט56 :0165 115 4% 0069ב [|4 הו 27066165 .1066-5668 0חה א/ כ 64160 6 מג6 65שבטשתג| 2 ז6הזס 6 6 6 פתסוקס פטסוזג/י .56-41 בתזס)ת6ן 5תסוסכקס 1656[ ;בח וז ה0נז3] וכ רת 60 4 .שת וזחטז התגזטסזכן שתותט0 616655 400100031 אוזז רת הג זכ וז56 50 1116281 161006 616668 [11164 חא 6[165תגתכ! [1116₪8 , שחו6655זכן .זז וסקן | ה ה וו ג 000/50 ב / :5/0 חס דשי5ע5 בַה'00518 15 -א/5 פמ סז 5 091/05 /26‏ 256ימ [בחסו0יטח סמות את/, המתסיטים :הו 0 (0/ 1.8) 005 500 3 :ח5131!8110ח] 50 אע 56 1 2 הפהחסזחם 5 זו | 551 15 ג ד ותד5 ובתסווקס פתז !ו (סו/ 5 1) יסיס 3.000 (פ/1 3.0) 0/065 6000 :חסו)3זק ,(0ו/! 5 3) 0055ים 7000 :חטנו3!|בופח1 ₪00 | | אשותם ופ תה | 00| 7-ו | 5 5 06 1/0150 () :6ז501 6פזונוססו 86 503189015 ,31 זהס-₪6 קת 60 1/1 א 06 0 עקס6 16קחו5 ג 1 עס ע3600051ז]טרת51 566 6 ח63 5 1 .('503163016' 15 ז1) 005וז637ו1קקב 5 ה6וח א 6006 504163016 , 156רח וסקס 6 עס 60673066 6006 6 בסגע 16כ קת ס6 .65 תג] א/7 זשו)ס סוק וט 16 01 +ובק א ,486טשחג| א 6סות-6צוזגח ג 25 חסוחוח 60 4% 06ז סזח! 360תק6חו 18 1/ זק ה0ו3ז6חו 11115 .זה6רתתסזושה6 0386 14 0 הסקקט5 הפוצו ז6פט 1/1 א 65הוטסזק שחו]]6-3 6ש הטש ח3][ז6זה1 א// 6 160 0116 5 74% 06 0 866655 (שחוששטט06 6חו]-66תט50 זס) הסקקט5 שחוסט!6ח תג 65וזו]1זגו את 60 69665זה! 63113016 חב א ,50007 4 ה506) 5ז6ט6סכן [4חסוסקס .(5]אטכ א 6חג מעאז ד דכ הגתפו] 60466חו הח6ז5ץ5 3 חחג ,9611 ק 111 רת5516 זס) 6613371005 10610065 ו[6נרש זט פתגח ז6!וקרתס6 1/1 %/ 1116 .>6תוזטסז ה הה556 שה וסגת6קן2) 15 / שוןז הרת +ת66ח6ק6תו- סו ופסכ , 1566רת וסקס זרת 60 1061006 5חסו5ת06א:] .6006 -16כ רת 50300870-/תספט|6ת ו|ףע 63001165) 46 הג[ || [פצ41, 6חג פחסוגח6רת .63186) 0661116ן5- רח5566 15 / 85 [[6 5 160855 10 5 א 66!קותס60 6ו[ז פהסקקט5 1/1 אגא זאש 6ושסתכן 16 . ח0ו800וח8שזס ₪16 6]אאן ,016% 3001 116 01 606701 6118666 וס פהסוז6חג) .616 > תוס זס מסופתשזא6 116 45 ]5006 -ח0וז6וכ1 12318 חסרת רתס) אב 6ב[ 0פ 66658/ 6רחוז-1!6כ רת60 / . 666וטסזכן 150 15 (כ1כ6) ה 6 ות פ'אוס411 18611/0 ז66350סתכן6זכן 1140 רת 60 600000081 0מ3 הסו5ח6זא6 1 זם אצאצ צאדפ זא אא 65א5615 07 05 [זסאג1 פד סו זח6רה6|כןרת: [666ת6זא6 חג 18 21/1 א/ חה6וז6רת/ , 1981 33.74 [5צ41/ שו וס סט [679ח26) 21/1[ 563000 [ההסוסגצן ו 1/1 א )0 600168) 66 .ז6פכט5 4 אשחוסק-5הוז103) א\ ]41 ]ס 1156 6 .65 6 ןכץההתרו6‎ )1616 )166187811005- 6 )21028[ וזכן0‎ 11500. 01067 הז ה6סו או 6006 [681 50 !וס , 9 .56 הה6ז5ץ5 15// [806 ₪68הט2חג1 5 >/ 116 בחסז) צוסקקט 5‏ 6% 56% %/ 6611009 0009006-560516106חה1 6 800 נְספץ41ת/ 00006 50266 חח 126610 בתגזשסי? +56 א//ר רה הסתוצח 60163 51316216 8 )0 605185 1/1 א 2 2 תע תו 1 | |א-תה114-א וסשוו 1-1 | 000 05 005 הוסטוו :50118 עב חטוחט! חס 5567 חַהו3ק0 115 :זה 50/0 64זוטמפח 506 בת 0061306 870 וז 610 ה ,601108 106ו30-5605וחח 5 א 310358 | וגה ₪00 א טק בסו 81 הסוס את טעומה 5000 :06781100 .(סא 3,500) 100%5ם 6800 :5181181100 בסו 600351 סופדו לו (סא 2,600) אז זגו אגבט בח6זפע5 6רתוזחט 16[ז 0ת8 --- 005ו630ו[קקה 6 .פחסו63[קק3 117 3 שחוזטס6א6 זס! 9603161 [6]14866ת וכ 6 ת63 בח6ספע5 6רחוסתט 1 6+ 3030686 415סושוכ] 5 1 1 א גר ץ61056 15 15 .130806 ח0ו0גת6ח6) 6 ,6-55 [3ז101כ] וסוט 3160 6זח1 .3103068164 2906655105 חסוז6הפתג 1 6חה 64 , הסופז6ץ ושח 6015 גוא ו 1306 15א-)/ א\ 6פט 60 קזו!וסג שו * 6 -סאו1' 74.0 00/7815 א\ זס) הסקקטפ * (2062) זווחנחס-) 56גווק .1 ;60 0 60 56 עוסח ח63 155 א/ * ו 6 ח1 500760 65סטכ סג ₪610 1865 * ]060 תשאו קת ססופסק 115 1ק/כוכ) 60 4060 פוחזס) 66 66ח הרחת ס)ת6ק זתהגסו) וקו * 600318606 ,51816 8 065ושסתכן 411 אגא 0/5 06006 0ם 0015: 16ט1א6 )0 566 6חו]-חס ,פטחשרח ,>)תסכן6] , פרחחס] ,818124565 סו ]0 60051875 16 .6558865רת 07זז6 6חה , 161 --- וח06ץ5 חסו0וח26/1] 6ו1ז :5506035 זז שחש 80 , שחוץוסרת ,6163106 אסזדד .501 .461 פיד -ו[ז0) טח הג ו 411 א א / .)ח6רתתסזושה6 ב ו ,15 00/7 %/7 0ז 066ו00זכן חסותהקכ רחס שזסרת 116801005ככ 06610 50 טסץ 682165 ץ[6ש6056-6/16601 0חה ץ]16טף ו -14015 א\ [06ה 03182856 16/15 5 1285600 5 6 020ק 45561016 9 ץ|אסוטף חס 630005ו1קק8 הזו 6חג +יוסק5הגוד' ‏ 9 .רח6ז575 4% קחה בגא הי 76016 9 ,השרות "561 ,05 :שי 6!כן6!טורת 360 ,6000201 וס נוח6רח א6|כן רת 60 .665 הסוסחנו) 566181 פוש | ו 291) 000% 20,100 :חס1311811פח1 5516 ההק 115 :0ח 501 מזונוףפה (סא 9267) 006% 18,100 :חסו81ז6ק0 (מא 6060) 10065 19,400 65קרח6 וטסתוואו (סאי (60 6502) 010663 12,700 000165 ו 8 אוו | ] 68860 00005 0 05 וש הא > ;((ו0!0ו06%09+ ,| ,"הנא 0000000003 0( ו ו כ 0 6 6% / ] %/ ' ()הו0ם | :ו %ה! (!+ו=ו;4=>ו;50ו) חס) (0|)%0ו"06%0+*)))הוחק (ה%|0ו"100%0 (!=>חה))ו [ התט6%ת 656 ; (!1-ה)!|0ו06%09)*₪ התט%שת הסחסן חו סז 800 חַוסַסָטמט0 ,סַחו901 פעיסו/8 155/50 החסז 30//0/85! 808//5/5 0008 50109 01 פַחַחז 8 0 חסו/ו800 00ו5055 501000 פוסַח/5 8 חוחזוו 3 16 06ח33 10 שח | ו| > -6חָבחַח3 | 8ח1 ₪ח3 ז8!וקוח60 ]159 זסוו 60 108 ,ז0זו0 6עו1ו5ח86 1 20 3 08ץ4ח 61 ₪!וסש | * .500085510 חַחופט זוום זס! : 7-8 | (דאוסזק 2/) 4330000/6/ 50/0 2 ₪ 1 [6!ו+ )01 6ה6] 6%ה| 0 = 80116 6₪וע6/6!|ו6052 < 600550708 155 6 0חה 12531602 :.1.6) פהתגזעסזכן שחוא666 .(16714663ח1 ת10ת6 שת0זו60 07154216ז5ט2) * 6007 זס) ק[16[ חב (668פבט8ח3! זס! ק116 * .ץ[זת6:ז6ח60 131216 והשה 166 ז56 ]) .111 ] 5אוס00םועו-120 6היך 5 א/ סזחו ז|נטכ] הסקקטף (6שבטשחג 1 ]הזרת 60 121616815 5174165תסרת6 61611 טכ 6618ח1 ח6 6ז3ע50/00 שחוכן[6ו] 0ז חס זושו[ז סזח: ע010₪ח 166 8אוס6חוש0כ1 .005וז63ו[קקה 6וחו1 91 . . .וז זו ₪01 66 ]0 הסופוטסתכן 6[ ,זר שופ זפזם זה -106ז 636זש 6ו[ז תוהּ|כןא6 0ז זג6ככןה זסח עגר ח] .1.550 %/7 [זגטו 51016סכן ₪5חוע53 6אסצחו טסץ :גוז 6ח3 11 טסע ת6ע6שוסו] ,166ז6גתכן 6 --- 10065 זע שכר 60 תג ש6[6ת 116ז תטסז 6רחוז ז3זג) זוז 15 שזסרת זנ חַהוש53 ]6 ותגכן) 5 מוז115 זשקבכן זס) 660 6" הרו[ סט |[8 15 (מ10שז65תס/\ 3 עחופט ג !ז6)הוזק 6[ 0 5כז ז6שו6) פתהשרת גג" [06זכןכן8 866]כן כת6ז 6ז 16[ ]0 ז60ת6כ) 806060 8 6666 א6 110016 בז ואו 66 וע ח6 131 1% .ץ]א6וט) 50660 0ז קט 60006 688 6שבטשחג| 65 61661006 666ח6וז6כןא6 שש זס! 40 -ז600 16[ז חס חוגש נשוז6ט0סזכן 40% ]0 .ההזסת 116 26 60 בת566 6616 עושנע6ת-1]6כן רת 60 96 סז קט 4005 |41 +1 זכ 005 (כא 4550) 035 9100 :151181100 5 00735 1.15 :501086 פופה )א תנזכיצ 5 קפ ידן 5 6 )0 זת6תסכרתס6 ג , 4/-55/56 1 א 5 ,חש תסז!שה6 זה6רתקס!066 התגתקסזקן 001 31518 ח3 360 60:07 זא6ז 40940660 חב 80/16 כן[136 50 ע[56010631 165160 בתגתקסתכן תוגזתוגרת [6ת3 ק6[0ש06 פז6שתושח> ה00ג4ק6תכ 6[ חו :45515 [6חג 6066 :06 16 ת0וז8זח6רת 006 [164ח1ן166 041/56 / 602006 507066 [6273160זה] > 3 35 ע[חס 34113216 ע]5טסוש6ק .636 78זא6 סח 46 ,001006זכן 563316 ,6006 06תט50 ]0 וזה6 3516 6 6 5006 426-5[2661026 1 ח13 66 5/5160 שה:0ט[6ח1 16213165 רה 14166 0)) 4165]כן 6 .(60051111665 9 1410ו רת 60 ,8ה006551תכן ,691100 ) 5 ,405 זקסתכן 01 6101680100 [6ח8 -[וכרת 60 שהוזהתורת![6 ח! 3551514066 ;5655100 8 שחותט 6-08 הסוב 07 1570600005 180008ה6רת6!כרת: 0 %8ת116כן רת 60 [168ש121- הסה 0 שתו6ט[6ח! +וסקקט5 5שוסהחו6מכ > 31/66 1-01 5ט[כן ,שח!!4חזטס[ .6 601601066עכן ושח 300 56876]1 ,13/4516 / ,404 אל פסקקט5 9% אגא ,6 אגא ,131.155-32 אמצ אוג,א44ת סש אגצ ,.60301 "צזזגא אגש ,1/זק אגש ,.56:41 אק 1 ,12060361 א\ ,56:41 אצ 66 156 ]) .1111 פשצסחו)מכ .6115 0660[026תכן (826נוקחה [ (1כ1כ) ו1:94611 השו69כ1 ותגוקסיק % סקט 0160111 |ט1וס סכ ,1306ו16חו 6!קוחו5 זסם ז66ות 0) 0652060 פגע 15/56/44 א 6 01 5זח6נת6זוון6 /וגרת זכ 36[ ע[חס 6זסרת 1116 4150 זט ,60668 50/0816 :066106 16[ 01 6605 66תגע1ג 0 466604016 ע[600 ,66ה6זחו 6[קרחופ 4 * .זט 15 שעסתכן רת 1141 63001768] 6ש(ז50ח6-56ש השח 1 * זט 0סתכן ז6קס[6ש16 4 רזגו 65 4טשת3] 6|כןז!טורת זס) :הסקקט5 * .1167466 ז56גן 1ח6005156 .666051005 ז6פגו זס] הסקקטפ * תג תסופז6 0 966ה6זחו 60וגותסזטה !וט * א גו 6240011 [0זפזת0ס6 חסנג טק תס ) .אמכ 60 קחוש השב[ער 60:00 [81]6זגק. * (א 3050) 0/0045 6100 :0631100 16 |6 | טס 1-5 :חל 3[ 5-1 [0סח5 6 / 7 | ז. 5 8011 > 68/696ז.801)5 7 וז 5 |81 9 00 -ן 8 +4חש := = |9ז 5 וט :ןי :| 1 60%0. [קפת =: 0006 366|ק6ס 0 ח6!-6ג"ס 0ז 1 =: 1 :ו 15-090%0"ס =: 8006 8 [%85|!6]10006 ]1 אשחז ((6008) 163%8!ק3[.00ח518 8 [616008] %35 ;= 5 ו > יצו (388ה 1 ,0|5סה54 3) ₪ת00+ 085ה6"חש0סס0 37 קה אם . ק )5758] :5759600808 1|[6+ הסה) 7630 5שה1| 143 וסט 3 3/6 0) ז6הרחגזףסזס פת! עויסו 50/56 | אוש סופ זססחנו 55/6 סז50 8 01 פזטוסום 5 5061 ]60 פטסותבע 66וצסתכ 630 שכזק 56 861 ,0665 [641 ,67055-16/6760663 163180 10 .ח56ץ5 50/36 3 הו 65תט60נתז5 0313 )0 א ,061110 16518 בתגתקסזק 6+ 6פט שחואוס!01) 06 01 (6זסרח זס) 6חס 6חג 4/-150/56 :1 6 )גוד 6011688 ז6] זס 2.1 40 אגא * 87| פס 3.4 ₪516 אא * זס 73.6 ₪1155-32 אגא * 6 זס 4.3 00800 אא * זזה זס 4 5 אג 0178 אצ * 67 0 74.0 .50.1 אאצ * טנופ עחה הו 360006006 פאוס!!3 שכזק 6 6ו[ז 66ח16 שתה , אגזחץ5 86 הטפחג| סח ז0 110016 ועו 1 56 630 שזנחקה6 תג שג 0 ז6קס!6ש6 8 פאוס]]3 158 . שחוחוגתז פטסותהע זה 016 6006 66:ט50/ת6518 שחוצ|סש6 6ת6ט6ת' 0 ח6/6 6תג ,060311 ]0 16615 שס511 0 16גו061רח 6006 16060 רת 60 ג ז66חוקח6 .06 6 6 3 8ה61ח6/606ת-6058 , 1515/5654 גוו החוש 116 חס 0006 56 630 פופץ]החה 4 6006 66טסג 116ז ח1 610560ח6 מסוזבוחזס)חו .5506 316 50/00 366 חב 260 טסץ ,ש60051ח3[טרח ופ ח01066 01 תסו6גת6זת: 6 )0 עושו/ת6שס בת 65]כהותגץ 06 שהוסט61ח1 ,000165 ה 01068 :זו |נוחפסנ זסח+0 .63030111 3080396]-61[טנח זח6זזט6ח0ס) * 5 3163100 חה סרע 361 ץ[6]3 וכ 68 ח3] 1!6ם[טרת ה 60זה6רת16כ רו 5 עס 60656066ת-60055 )0 01110 1183/ג (ח3710ת06614 ,960 ,560 :.₪.5) 486פט ה 6 667רת הבכ )0 515ע41חב 53716 .6815 16167חגת הק )0 6006 .563161165 1106870" [806 56166616 1156" 608016 60 פ6ותגתם)] )0 11515 ו[6636. * 00 3660 8060 זה6רתכס[6ש16 הוגרח 6[ 50 פזח3ותהץ ז6קס|6ש06 [הטסוטוסתו הותפון א החסז) דהססקט3 60זהוחסזט, * 506 6/6 ו 866 טסץ 11 פזפח) פטו ]56 3 5 (0127) 961110 חשוצ6כ] ותגתקסזק רה רתגת טסתכ 116ז שוס!41 61340 6ח6רת66תהו[ח6 | תג 560006006 06160 100687366 60 חג וס 6006 66טס5 116 ו הסוזגותזס)חו (5ח6 חר 60 66 ג ע]566181 85) חסוזה6ו]כקה טפ --- על 56 חס) 06318060 ח66כ 035 16 0 660ח סחצו ז6ק6[0ש16 --- 0ז 60זורחו1 06180 06031160 1678 2-כ12012-511 66ט0סזכן ]גצ ג[6וחצו 1660ץספק 5 866]קרח6) 4/ .5)חסק6ז 6 50166 ח6רת 12060 א%7 8 616ח6נ תזס) 115 60 60650 500706 0066 5 (.56) ז56ע81ח/ 6006 66זו60 א/ 6וויךד 1673671%ח1 הג 15 4/-1.5:/56 ]0 הסוזוסכן 6 5066 16גסרת-161גורת ,86 ח3]- וז|גורת 50/6 כן361] 60 65160660 [00ף 8ו5ץ]החהּ 50/6 א6]כןתס6 306ז5ז6!6חט 111 ששה ושח6 6 16 חגנ 610060ח1 עוסח 18 56/4 .5516005 ץ[פווסנטשזכן סרע 86גט) ז66סזכן 4/-55/56 1 א// סקט 3 6שגו] וצו ג 155 [64566זטכן ע|חס 6 00 16[ 666196 |[נצ 60366 3ת)א6 0 3 ע]]387168ח460 ז6[6סזכן 55/56 1 :4 )0 הסווזסכן 4/-56 1116 .(61181₪6 6 שוש 0 התרחתה קטתכן 06 פאוס[1, 6 .ה5/3067 50/06 8 0 16376 0811 600 1628601%6ח1 165וש20 9 חו 6/6260665ת 6[ט001ח 306 14016%ג שי 06 ]0 40217515 568116 ;00616 50506 | 6חוזטסזכ ט5 ]0 4081515 ;6006 .60515606 606606006 67055 [6ח3 הסוסהקוצצא ‏ 9 רחה6ז5ש5 00וז68ו1כזכה [[8 805055 .65[ט1)סרח 6 א\ ,08/ א? והסקקטפ ‏ 6 אא ,6 אגא ,₪31.155-32 אאשי א .561 אגא , אגודדא סי 6וז|טרת 8וסכןקןט5 4150 ;1/ זש .6066 468נום הג[ 68 וה 16 זפטחטו 0006 זוסץ ווק 6פהטפת3] א/7 06 חוזוצו שחואזס/ 6 66ט50 616 , (1.55) 1301607 56051146 רת 60 ,60/0 0 וסץ 0]68הח6 ז6פץ]החה ו 3 חו 6006 50166 41/56ח3 6חה , שטט6 0 1156 6 630 4/-1.52/56 .חס56551 6ש3661ז6)חו [ווצו תו זפטן זסח ,רת5506 6זוזח6 חב 56ץ[החה אחוזט |ג60פט ץ||חסוסקן66א6 15 800 ,65|נו0סרח ]0 11386%כן 8366 ח6ה !הרת |6חה זהשרתכןס61ש16 6ו[ם שחופותהו]ורתב) 816 סר[ע זרת רתגתקסת2] .ז66[סזכן ה רח306ע5 50/0816 שת וז5וא6 חה |ףוע 561065רח6ו[) .1 534016ח100156 חה /-152/56 0חז) || וצ -חט 15א 6 חס שחואתסע ז6קס[66 / ו 500,000 ץ[6זהרחואסזככן4) והפו.1 שור 1/50/56 16[ :0156046160 ע1ח80006' (6006 ]0 שו[ התסז) עתגתכ!] 56/4 ₪16 115טכ 116 .1001565 4 35 זו קחוצ 5087666 6חה 6006 50166 .זו 8 6או] [66) 1' :)חשרת רח60 17118 .961110 סוסכןכן 5 !566 0ז 3016 ע1ה50006 חגרת 1106 ודוב זףסזנן זס) 10015 זסאוסק טסץ 665ועסתכן בח516ע5 /-15/56 א// שג[ 6 4165 וזה חס הסו0הבתזס/ח1 [1ט) גשגש 6 0813 8016!והץ ₪ הוסט[6ח1 ,68[טסרת 6 ועו 85 10681005 6116 ,6166%5 -60018 406 ,1616766661 ח66כ 14/6 41812165 5 166 גת הכן 6ה6תתנו6 806 [8רתזס! )0 115005 .]61 7006106 50 ]0 6856 16[ 1 16105 16[ ג 5רת6ז5ע5 ₪ הוקס[6ש06 מו 560 861666 , ₪ חוטז6]ט הרת ,66ה3חה ,6והסושה .16563161 80 68 ם] .צ6ע61פטס 6915 6צג [זוקוכ] זה 6 1חג6) שַחוז66הושח6 15 7 16ז כ 560 ו 15/.) 6 תבות 10 66060 [0זזח60 16[ 166סזכן 0ז חסו![|ונח 6 חס שחואזסעו ,צושקס!6ש06 200 זשצס 6 60 806 15 866655 ג 6ת6 עו 6006 01 1:65 3 5660005 29 ושעש 50/0/86 זה6נתקס[166 5זטחגרת 13 66 ה0נזג16וסרת זס 6זקט חב סקכןט5 4150 12101631 1186 ,00 ז6 רח6רח6א1 רת 60 6 הו 815 )0 פתסופחטט 16כןוז|טורת 5 )0 6הסצ1 .68ח6רת6זוטו6ז ‏ 1500368 5\-) ]0 כן[16] 1106 זטוסרו עו 6]כופפסכ 6 ]טסו 6606 ע|6רח6זזא6 חג 18 6-15 ,6חס[4 11560 זגצו חסוז6תט(ח60 הו ₪566 מ6[/ .61ט6סזכן 016 סת 8 1676[ז 0015ז ז7/4056 ז6רזס 16[ 5 ו[406רח 630 1131 ז6אזגרת 6ו[ז תס ז6טסזכן .6166160688 זס 4117 חסוז6חנו) סז 8 0 50| קפס 8 פהוגותוגות 0/0 אע 09/10 5017078 01 80011 וט 8 תוטועיסזם 7 - 00תכן 7/4056% ז6תז0 |זנטו 673160זחו ע[[טי | ו | | 0079 וו 0 6 ג חו שחו[ עחג )0 חנשוזס 806 6%5גך ]0 6רחוז 36 6בחגח 5 זסר|זגוה 6הז שחוסוטסזק .0110630 || זוטו מסוז6תטןת0ס6 תו 5אזס * .6011707 3061 08065 130 שחורת רתגת קסזקן 1 6 ץגרת 1165 זמ6רתכןס[6ש16 הרת רת 60 ,6006 5066 ,הסג תשרט 006) החוכ זס (₪165 הסופק 0656 1815( ,816% ןת ,6006 666014016 ,6006 66[ ס) .(465וח1 6ו[ ר[זגע ,601665 שתו/הוגע 0ז ,תה 5ז6ט 60 50/0416 זח06ח6ק1006 )0 8ז6ו1סזכן ץכ 5זח6רת6|6 1613160 01 00נז4550618/ שחו 0ט[6ח1 , מסוזגזט 60 ץכ זס תסנז6חט 361 0561106 30 68-06!ורת זרת 6966זחו פאוסטהוש-0:כ1 * 6 שהוחז63! 5ח6תסו[5 406 541110 .ח0ן1ט!50 הפטסזכ עותףטסזסת) ה 5 6915 ,0!זסע 06 סתטסתג 6חג 118 6 ה[ (0/! 37 3) 0:00 6600 :5431/80000ח] 5/5 חַה :+06 1,15/ :פזםאח501 זונוףט. ]אצ דאמ א אגא 6002 5 ) /? זכ א "50 5 ]א סיד םת 50 6 טסע מ6קס[066 50/00/226 8 6ז טסץ 1 16 01 6ת0 1146 6זבעה ק[6זכ טס טחט 5 זח6רחכן6[0ש06 50/0416 הו 6% ת61141|6 0665%זכן זח6רתכן610ש16 16[ חק הר -ז01116 םס :סע 615 רח6רת 630 זה6ז01/116 45/ 500 1 ,65]ט[6סרת זת01116:6 3061 4565ו1כ זח6 [טח6אוסכן 8 660ת סע 1141 61637 66065 "06 650065זכן 11381 בת5516 661 תבוח 6006 טסע ,הסח5 ה[ .ז0[66זק 16 01 35661 |[ (בת5:6ע5 313032661 2006)) 5]א-00מכ1 ]0 5036 ₪ַהו[146% הו [00ז 6116606 הג 9 66 גרח [14ה6רת3 חנ 6 166 6 5010/4826 01 5רת016זכן וטוט תק 6764565 ץ11ת1163חקו 5‏ 9 טס 300 [הטשנענ שת 56[ ו!זסכן 3 6 שחוץ)ו!קרחו5 עכ] [6ש16 .1165 1ח6רתכן16/610) 01 זה6רת6 הרת 006 זוע [6078160זחו עוקוד ‏ > שחנרזגי 0 ,400 0010615פכ ז56 א גר בת0:) 008גו61סתכן ]ג 169665)> .60601078 50100476 61601ח6כק616ח1 .15ח8!ם זכ שַהוט!50 ,6006 שחו3 הג 456 ע58[1ג 416 550605 50/0816 -6 506 :2106%5] !טכ 01 ז6 רתטח 3 נתסז) 66 ג 10 הנגע 506 ,6%חוז תבר 866 .1616856 10 1616456 בת0ז] 160766 6006 בתגתקסזכן 80 466658 קתוע חג1א כ[ז וו כת506ע5 16[ ]0 5זח6חסכ רת 60 8הוז4550614 0 פחסופזשע 5060106 שתוט!6ת/) שר[זסתג 6חס וז תשטוש עחב זה שהושוסח> 400 (פזחגותג 16[ 01 זת6בת6|6 636 01 514805 זת6זזט6 6וןז ות פטסנתזסה6 חג 5 ז66[סזק ,1057066 זס:1 .א16כ רת 60 416 פרת6!סזכן שגד 546 1116 0 466655 660ת 6|כן60כן שזסרת זס סע 0 5זחגעו ה50ז6כן 536 16[ 11 זס) 6[טוססרת 6[ , (38%ז 16[ 10 6168ב0תכןכן4 [ת5696 6זס[א6 זטוס סש ץ[68ונו 68 06655זכן זתשרתכןס[6%6 -₪1001/1 2472416[ 56 566731 26681186 60701 השקה ע1ה50606 16 סרת 83036 שו[ 01 6971005 ות 60 ז0[6 ה 656 ,120/05 עפ ע]011661 66166 416 5רמ6[טסזכן .001 ₪ ת506 [4ותזפווסתו" סג 5 !טפוס 5 !411 )0 זמ6רת46תגרת 6 זאו 5ק1161 * 2 ,1ח6רתכןס[6ש06 50109416 קחותט ₪ 150 110607 65ה6רת0 :27| 0[667זכן 3 חנ 0165 5066 פחנגזחוג1. * חש ז637[16 01 6606 682165 ע6ג 568 זס ]השס 65 תבות ;16% || זז חסרת :061:06371005בח 60קס[6ע16 גת !| 0413 06[ 01 זטס זס 0זתג 5זח6רת6עסרת 063000: 3600 0/0005 )1 04 0( לו היהיו הירי [ ()1 | דאפאאסתוטאף דאפואעסוטפע וה - ]א 5 אא אגא 5 זז סא 5 )תכ אצ -- ד ₪ ₪ 7 וז !| ו עס /!אסווף פחסו/3סווסק3 פ'סנחופחסס 00/5 אע 5506 351! 08ח/5 030 85!טוטסוח שו חס ]בת ַהתטופתט 0אחו!פז 30 0ש!וקרחססטז וטס סווטם 5 |ח0וזו0 5 ,11 015 0ז 366655 [4חסוזקכ) * .תכ 1216000037 תג זתגתפון הרת 116 (8161010660116) הסוסקת 0636 5]א1 א * .ץגחפו] 6815 ₪06 הג 500860 6 50 63401110 )1 זפתאו' 3 פ6ושסזק 0 ז61]16 תו 066166 6 166 ח6 50/0/26 . 13067 1!0טם' פס "אוסם 8[וטפ" 0 18611עו5 316ש50/0 [חסוסקס חס 66%ושסתק. * 0 01463 6/6666 6055 .56/4 אוס[1 3110081031 663060 6 ץוח 4601005 6ז8וזקסזקק4 ז6ו20) * 16 ]0 גכ 05 [10866ת1 ק]1631הוחסזטה 5506 .0 ח6רתו06 0]וטכ 0ם 60 6 עַגזא. * 5 הח6!ססזכ ".א" 71116 . .1466" 60 ".כף2) אפגך" -6ז) 5065 1115 1665ת16-6 ח116) 16[ [6תב שא 116" 60 קט 36% (2065 6 35 שחו0]וטכ 506 איסר] 6חוקהרחו 0ז 65 16% . חסוסגס כ 6 שחוסות) ,66תגספחו זס) --- 5חס001ה ר1!8ו6חה 6 ,₪16 600001 6ו[ז 6|נטפ-6 0 5תזהכן +תהש1616 -- ₪6 "81.3" 6 תה 'קטסז) 6!נטם שכג* 166 6ו[) משצספתס]/ . 60אסס|ז6שס 56 סג[טורת .6005166030 ח10ז153חסתה 6 ע5 506 11668065> 160716160 תה 1165 [6תברת רחס6 "כ התטכן" )חחוז' וח5+6ץ5 16 מהוה!וום 0 התש שח ששחו ח6 50/06 צכ[6ו] 15א1אן 1 4 3001865865 10 . )הוקת 550605 16 ₪!וטט" ,11 067 :ה6רת6ת ות שוחו ח6 50/86 -ח1הסח1הרח 6רתו) שה ו6ח56 6 6קס[6ש06 זטסץ רח0!6 תכ 01115 4008655 0) 60015 תצוס זו6ו!ז שחו התבו ח! 65% 6ו1ז חס שחואחסצו וסח 6'ק6ו1ם ח6ו[ז .ה0ו03ו]סקה 31266ס 16 ₪תוקסן₪66 --- דא ד )אזדדטת ]חגא 16 106א) 16א]א/ 6 אאא 01 0166106 50/04/86 8 15 (רת6זפץ5 רה 0זכן 156 1אגרת 60 1651060 30 10[הט) 50/16 6טסקכןרתו ,שו שו60ט)סזכן 6 8616066 16 .ח6רחכן06/610 115 וט 52660 [ט וצו תו הו 65שחה:[6 שחו36%זז עכ 0315 ]ח6רתקס!6ש16 16[ ₪ח וז 65| סרח 50/0816 6[ 600116 ,14868[כן 66תהת6זחוהר 6 6-60 26 60 ה0וז63ו1ככן4 50/0416 6 שחוזגזסכ ס6חו ש!681ו6ה רתסוה .0116 168 [41 )0 פחסופז6 [ח החור רה4טסזק 4108016 58965 9 6רחוז 76 שהופורחוהוורה עכ] 11036 רח6ז5ע5 606 ב [116טכ| 60 [01066ן06 .רת5506 50/0876 506 16 ]0 [66076 4 פחוהזחוה] 56 5516 0 6601260 4001005 516 11065ע6ז6כן 651008 ושח 005066 זו צ]חס 601165 :005וזה6ו1ככה 1 16 ע606550811ח זסח ,61661 .5506 || זוא הסוסז6הט[ח60 הו 860 6 עגזא 9 ו 6 656018זכן6ת 6ז6ו| 160ג0ה6) רתגזעהו6 6גורך שחו כ] .רח5506 50/6 3 )0 76 וזה 14565]כן 066 ה6זחוהרח חב +חה6רהכןס[6ש6 6רן> הח 60או]) שחושכ 6זה פקטכ 66 שר 0 16)616066 60057806 ,806רח %+ה6רת66ח הוח חו 66653ת 15 1610660076 5 6זה 50/0 6וןז 630 רת6ס5ע5 16[ז 1186 6זטפה6 0 ז6 וס שחוזת סכ 1060 ,16-60056016160 26 606001 .116071008 061רת זה 6168 [1ה 6 )0 מסוזקוז6%6 56-11/ חג שחוצט ₪ 6ותעא 666665 1815 ,16 66זור|6זה 66 6עבה! הסוזה6[ככןה חג )0 65ח6הסכן רת 60 רו 67ו0267ז רחשו 08665 תה 0160סרח ץחה ,4000 ח1 .166 סרח 6ח06ח6ק06 זו6ון) ,6כרא6 ז0] --- 4601005 1866חכןסזככה ז6ו[זס 166 וכ 60 ה0וז00168ח ,168006 --- חס 50 36 865 סח 06 .0611 11018060 26 150 זסשסכן מַהוט501-וח6|טסזק 56 ,016ןרתהא6 ח3 5 ר0ג0 0180 6ו]ז שג 0" 6 חו 60 סקשז 15 רח6!טסזכן 8 1186 ח0ו163[ככ4, ה ה6פסו[6 6הה] 0/6) .. הסופה116ככ א 55061 ז הש 1306 800 [60חס) .6 רחאש ענו 38 (₪ 110665510 ח536010הגי) רח016סזק 616 678665 10667 ח6 50/0816 שה" 0 11.3" ח6תסקןרתס6 16 םש וספוןז תוס ₪ וספ | | | אש 100905 | שפצ 0005 (09%) 0% 1500 :5481181100ח! 551 00631 5 :50100970 64זונוססה וי וק ו (00 0.4) 010085 750 :310 סקס ה|גוחפם | אפור -.98!)!ה0511 806% -01 - זה וח 50 -ווה אצ זאג 405 תפצ60 פאג משאג ]אאס אמק 0 %/ א ]את מק הכז 15אג ה 6כותק אנזכיצ פא דד ]> 5 האג | 2607 16 ג) תה פסותוההורוס1זפרן )א סק שרדו הטטק החווהוספחו ז! סת85515/3 !0/3 זה זבה ז3510] ]טוסה]ו 6ז501008 ז3510] 6115000767 60שסתכןרחו 15 6-3 א 0 6רתוז6רת50 --- ע[5ה51811168 5תסוס63ו[קקה 6זסבת ]0 6[0486זווכן 6[ )הר[ז 60766 4 51161 % // .66חסכן6פסכן ח266] 195[ זשעוסכן ‏ 21 ) 07 [טפטחג סח 18 חוב 66חהרתזסת6כן -[[6ע 26 50 6005106160 36 186[ז 5תסוז63ו]קקה 6זסרח 7ג) ח566 136[ 6 00ב , ח6סות ער 6 סתכן תו 66ב רתס ת6כן 134716 8 1% (6856 [6618כ5 8) 40-60006 1 0% >8אא .(100016ח 66ו66ק5) 10000% | ואד 51 מ006 0-4 74 הקטסו א 6 רת סת6כן ה0ו0ה6ו1ככק4 01 5תת6ז חג 66/06 (60/67306 650 ]0 56 ןז ב[שטסתר6) הו [הטף חב 58 8 ,016 6ה0-910ת503 8 חו 60פט חשמצר חנ ₪560 15 זו השע ץ[פטסרתזסת6 166]כן1ש[טרת שזה .155 תג 1א 121 הפוצ הסוס6תט[ח 60 6 4067 ]| 1200/16 התג 0/4 הס 5 ווח 50/0816 1566 6וןז וס .06 [הרתוחורת ץ|חס 13| 56החכן ז0ז601160 שור סרע 106 )0 515ע41חה 018 [1] 6[ חס קרח 1 65 60116000 6[שחו8 4/ .ח0ז63ו[קקג 0 זטס 6371160 26 10 565ע331 [64ע56 זח6רת6שסתקרת! זס) 8635 [8וזח6שסכן זרט ו[רט וג 6ום זטסו[ז1עו ,6311 0 [6ש16 זו 6ף 0ז .ח0ז63ו[קקג 06[ הנת6ז 0ז ששח ץ|!0!163טוהץ5 168ה656זכן 66ח06,ש6 ווה (1251) 13016 | רתע5 62 12531 6[ 56% 6-4 טג 36וזכןסתכקןג 16[ז עפ ז[נטוכ ורתע ץ1[ג) 166שסזכן 0 (165וכן רת 60 6 26 חבש גז9כ1 . הסוזגותזס)חו ותגתעסזכן .301515 000566 ץ[שוה זס! בג ץ[א6וטף טסץ 1615 ז6>ץ|חה שגר 16 ש/50 ]0 631056 16[ ץ!זה06ג ץע[ 61 3 הו 160ח656זכן 816 5ז0ק1105 .5רח6|טסזכן .רחפ0) 61 07/חה גו[ )0 שוג 6 זא על 658 0 זה6בח6טג חגרת שר" גת גכן זגו[) פתגשרח 8150 (67ע 1308 15 וז חב ק[6351 0016ב 56 עגר ₪ַח6500 זס! 6 ץו64 הגש 5רתר[ז070ק81 זגשחו]-חסת ח1606ג1 1 6נרתה תץ1) ז756 ה 15 6 את סז פהחזס 6 16 .[100 6067386 0656 60ח3 תות ה6 6תגש/50 06ז הו פתסוז6חט) 6 66תגרתתס6כן ע/1זה06 גוסע 1615 16 :6658סתקן 1 תג ,66%5ה16ז:20 שתו6[0ח 5בת16סזק 0 0667 1 15פע3081 306ז6ש60 1656 065נשסזקן ג שער 5661005 רתגתקקסזכן ג[16ר1/ 6חורת6ז6 .6 656 השעש 8 עכ] 600160א6 חש6כ] זסת שעגה[ 6 630 20716066%5] 66ח8וחת0)-6 6 שחו] 66תט50 10 609 ,606זחשו!חקות )1 [166 36 3 חס 5זהסק6ז 0חג 8ופץ!הח ג 9 שחוט[6ת 675ז6רח3ז4כן 366 רחס )שק 31 6רתוז [68ת) ה0וזט66א6 01 ה0וז4זטן) ר5560ע5 , שחוז1ט3) 426 ,(6רתוז 61 זטכטס/זטקח ,8 60 567166 שתו25%:-1]טבת 403/ ,519115065 [ג ,זט 60 ה0וזט66א6 , ה0וז4רתזס)הו 6 שחו ט[6ח! 00673426 1651 6 0)- חסצ 3/4516 %/ ,403 א/ פתסקקט5 % .01) א ,6 א ,131,155 אוו ,א%ג034: אצ ,זס8זכ אגש אגא ,.56.1 אא ,סוסגוא א .58% אגש,1/זע 16 פזתסכקט5 [.2 תסוצעט ‏ 6 .67]866זח! 5'אוס6תועצ-)כ1 6שהטקחג ] \ הזוטו תסוז3זק6זה] > 15 ,0>66שחו תשא :12011007 56051116 6 5066 661160 6ז 61166 |[ -4270 106 91 ספיטס 6 חסוזופסיק 5) [6תג -50 ששס!31 300 זחוסכן 6זהוזכן (1008ז6חט) 1.55 [51400141) 360685 :136 :165 1256 הזוע הסוז4זק6זה] ‏ % 6[ 36 ברח 0+ 560 26[ 63 ]א"כ .5 6 רתס )סק זה ה0110 !188 זו [ז6ע60חג 13| [גזוטוכ1 66ופחו 6/4 ו 11% טש חשו][שו ק[6187תבכן ,565וזכך 5 50006 השאו הג ,ו ז)6] ע|[14ח466106 ח66 גו[ 6006 4 46 שח וזטס 50660116 עס 56/1668 בח56ע5 !666060 הגו[ ה0166 ₪זסרת |[6ור חס 13015 6ו[ז פזשע ע[16%טף זשרת רתגזקסזקן / 6[ חו 6רתוז שתנתטם 315/36 ז65חו 0 שגרו .גו 067196סתכן סרח ח0ן0601/8031/ הח6!טסזכ 351 60116607 116 :13868כן סעתז תו פחגה 6-4 אגא זט 6 47106 זו ג[6והעו תו ,6פגחק חנ 456כן ז6פץ]החג 6[ז חב , הסנזהתחסוחו .38 06 5זה656וכן ג 665%65תכן ז1 שו 02 ₪ 5 60 00005 1 0 / ופה 5/5 0 00 5 ומש 50 נסוטטפת (פ 2816) 0005 500 5 :6731100 0. // 4700705 - 0 005 300103100 הסוכ 0 זסַבחגו! 0/5 50 הח סוט 501 |תפזסוו0 הססויחסם ו ו 6 ח66כ 3 ז6טהתג1א +>ך/0כ אגא -11631005כקה וס חוו-6 12 שחו זס) 66 65תנ630) 40066 סו קרח 60 61 60 ו[וסגקגס פחואצג ]א * ו סח ועו00 כ ח50166-חס שח וקו 563100 צאוססתוו)מ כ * .650 פטוסהגעו-1250 )0 !כ שוחום-[גשן" * 7 | |א-9278.אם אוספו ₪3 0182708 110005 8 רת +7165/ 126 א כספזפעד כטאג סתזאד ₪ עפופצו ב ₪ 890 עפופגום 1 | הד -ה60 020001 4% 1106) .65000061 וטס 60 6 06 161658100 4 195 ,16 רתהא6 זס) ,6]וכן 6 6|טסצו 8חו650 506 .(6569ז 20,000 זשטס )0 6 עו[ או 181ז חב ,ץ!|הטוחפרת 61168216התכןרח ו גוס 35 [61 85 66075 שח[ח66ח1 ח6 6תהשת/50 תס 66תגתט455/ זו!הט() תהש50/0 .467110165 69 זו16[ז רג ק[6שופת6זא6 ]א 127 11186זג אזסטו 3 12701 6ח 11 טסץ ,1218131 6106סטכ) ,016% 60 367050866 ,פחהכ זס(הרח 6ו[ז חו .1065 5506015 800 10565] 50/0816 0616 השועו 181 שזטפח6 סז 15 ₪081 זטכ) שחוזגת6קס חה ]0 הסוצז6צ ושח 8 )0 466]כן 181665 זטוסץ ,ז6 סכ 6760ע8] חס , רח6ז5ץ5 666א6 6ח8 16וט6 |]ואו פחסוזה6ו!קקה 400 .זח6רתחסתוצח6 ושח 116 10 ע60116601 גוס 637 0ז הפוצו |]וצו 6קס[6ש6 ,60186 .50/0/16 השס 1617 חס 66505 6116516 רתס ]0 66%או [גת56%6 3665 ץ]|הטפט פוגרו ||/ זה . שהוחחנת |6!]גתהק 6רת50 פכןההז6כן 6חג .61 630 1271 שז6ש (ט!/ 3.58) 010685 7,000 :ח5+81!84!0ח! וח6ו5/5 סהוו3ז6קס פוש :6 6 ]0 165ט655זכן 6301/06 116 ר[1 שש 666 זה6רתכס61ש616 50/0416 681וכןעם ,ח6ז0 00ז |[ 80 --- 6טום 0ז סש 5 שחורןז6ר 90 5 856 כ 1/1115 .856 1650108 50/0816 116 108 6חוז 6ו|+ 0ח3 67616 16 01 606 16[ם קשח ה6ז0 חש . 54066260 26 60 605 זו 0 45510060 זת6טך50056 ,0006 15 16508 6פ6ר[שצ 6ו]) 486 68 בח566ע5 6[ף )0 +מ6רחכןס[6ש16) .1655 שרח 6568 ע]6317 ח601765800ז ז56א1// שר ,]א"כ גוסו שו זס) 66565 6ו[ז חב 50/0816 68 חהרח 166 .831161 ח1 6610260 816 50/0816 חסוזה6ו|קכה 16 ז5ח3831 חט ח6ו[ 416 16568 עֶח/ .01%65ש6 חסוז68ו!קקג 116 85 הנת-16 6חה 266% ]0 6266060 116 בחס) 65גוזהכ6) זס) 11₪11660רוקור! ע!א6וטף 36 זגוסוצהג6כ .חסו ] טצחו 460166פכן 16 8165רתס6טג ע61שוז 1:)166‏ 6 - וגו 8ח11כ81ח6 ,ה 650)+ ה00765510 6 50 476/א50/0 85511700 0 5111065 1656 0 163[כקה 1865ח4שכ) 9 יק 01 60664108 306 שהוהתטי 6 .6671165 140שהעכו] עחופט ,60616 6 61800081 8 408טוס6ח: ‏ 6 וס 65008 0ף רסיקה .0 1651 0 0005כ165071) ז65ז 5חו1 -1007 1210106085 1816 פזוסכקטפ 0 0 11560 6כ] 640 :866 81605 5-28560וס6חואי>)כן .הסוזה6 116 [טחגרת זטסרןז1 ו 0חא) 6 א\ זוא 63660זה1 9 א\ 0חג (1.55 א/ 666 0 ח6 6568 ה60765810 ;15א0/ מכ .1210-0115 4% החספ) 1051188160 6כן 30/07 6060)החט הגו סכ הרה 6508 6 .פטס )0 זטס 09] 40061618 ח6 [698ש56 !סא 9 .8221168100 12610605 1050108 ?7 865 סווש שוכ 05 12171 )0 6פט ססקט 6וןז ]0 6חכ) 50/06 270 פ6טס 1666הרח 6 115610 ושח . .‏ 1300 715 וטס וס] 6ט00זכן -זשץ ושח , הח6ז575 שחוזגז6קס 6116 )0 פתסופוסש 5חסו3ז6/ עושת ,615 00זכן 60ז6ע3] 6וןז )0 5חס51 016000 30 פתזס! ,| וק רת ס6 )0 .80]07035כן 11810186 ושח ,6061%סזקן 608 זתה06 51001 3 6שהו| שער ,ע16811-) וז 6זנופח6 60 06510060 15 ב[6ורצו 080|זסעי 50/6 110 טף ז6עו[06 60 6טח1זח60 680 6 ואד (ס 2.3) 010085 4,500 ו 6 5 סווסם 6ו3!קוחטד , סוססוחץ5 15 זט ]120810 רוטס 73160טוחו 8 15 3561 ]חסוחחסזועת [ שוח 106 )0 6056 50641 16[ חבז 1655 6056 חס 06גזקקט' 0 ופצו קגרת טסץ ,5זה6חסקותס6 זס) 1202011666 שחו .35תז6ז 6]פהתטסטג) 068 406זשקט [506014 זטס 01 0603115 | |א-96532. וספ 0 5 את אא גארד 50 0 | י 6 6 31 ו עגר 35 ||6/ 85 , ח0וז150ת03ז2) שתוז66וטח1 .615006 תג התשע 50/16 זה06מ6קש 10 0 36 6%4₪6בכן 16[ז ג 8ז6ט0סזכן או> שו הרת טסץ 60 טסץ 45 .ע3761ת3ק56 65671266 [ח56 3 שבכ 115 חס רחגז30ו0 6[ 6ח 6[ אוסו| שחו 0תגז5ז6תט תו 161666066 ת6ו[007ג שח 0: 61306 %ז6ט0סזכן [הטסוצו0ם1 זו פס הו60 גו[ 10015 7/0567 6[ ]0 פסרת 0 660%זח1 ,0 0חושש 1:0 11156 10 161566 השש (דהסקקט5 6גשו140] 6זהותקסזקקה 0 ז500[66) ג חזג6| 0 19567 5ז6טסתכ 6[ שח וגרח 0" [[66 603736167" 1106 .1186 10 ז6516 כ 60 16031060 ה266 4150 195[ 166866 .1ח36תז65ח! זהשות6 זטסץ ?7 ]6 זזבנ השס ץ630זו 5006 6פט ע311630 שגות טסץ 146[ 6זבעוג 6ז' 6 106 51066 .618 תסק רת 60 7/5608 ]וס (פו! 2 16) 0005 31,650 :1854113400 55% חושק 0 8 מזדד 008 1000015 316111 מדדדך שחות66ה ושח 50/16 4%//) 1456 שת [6551003)סתכן 011615 664₪6גכ (10015 עזו[4טף- ות ,63160זחו ץ[נהז 6קס61ע6 - ח6בה תט] 16[ 4001685 11146 5ז6טו1סתכ 6455 8 בוש 600706160 . שתוז66 1 ח6 6זהע0ז/50 01 1415 :ו 46א6הכן 16 56 רתנוה גכ 16קַחו5 60310 400 הסופת6 ז56א\ ‏ 9 6 1250/0185 א :חס .רת6ז575 1ה6רת130326 א :31106 וח6ז5ץ5 ז56א ‏ 9 13466 1016 15א]א/6כ .5516 8%זחץ5 6קהטפתג]-וז!ט]א ז56א 9 5 ל :007 [134566 1416כן 16 201110 46-5605/01/6 שח 1 אג :1001 4/4125 519706 ז56א ‏ 9 041756 4/ 620606 50766 :56 תה :7165 ת0ו11622655 ז56א 9 136 ז65ד/0מכו זאידכן אוש 5 זרת הץכ] ז56 א 9% ג (ז156בתוזכן2) 466 רחת0)-16) 6% א// :1001 46ת0/6) 1656 031256 4 60/6746 4061 66חהרחחס)1 רגת 0ז?] ושח 86[ 665ט[6חו 9.0/ שא ג 3.0 155 חנ זה6זטוותו 36012 תקו6כ1 [6סתכןרח ג עושח 4 30605 306 ,2.0 7 :56 .(3.0/) ז0466ג1א 16%/-1256 16[ז 01 הסופזטע 6 6+ 2121 4 1610068 34150 9.0/ ז56א/ |[גער השונ[ , 120636 4%// עכ] 56 זס! סגו ]60 0ז [6תוטן זגוסץה] 16[ז 6067316 .60 0651 06631166 21678-כד5-כ כ 101 חהואזס 01 065% וחד 001 [ט6אוסכן 4 15 זח6תסכ וח 60 ז1656// 536 5 ז0) 60והתוזקס ע!6חנ ,זו[שוז חשוס זו חו 03 הבכ 25 0061067 12560 . מסוסשתג) 5661/06 5 ז4086// 106 , ג[6ה0זכןכה 6/4565 [078ז ו[6טרת 6 15 9[ז 6[סו[עו 8 66916 0ף שחו רת 60 66 תו 5הגק 16[ ]0 נתט5 6 הגו[ ז6ז3ז 6 [[ טס) .66ותכן 16[ 686625 --- 165060 5 0018 7/44566 116 6[1486זטוכן 80 1655 60508 16 .חש הסכןרת 60 316זהכן56 35 תהר[ז ₪6 הא6בכ ב 1 שחו|תטכ 3 זסת 15 6עה6%בכן ז6 א שור -0ר60 1106 .0610668תכן 8550614666 ע|10056 0 6510060 ק]6316/01 ח66] 6שבו! פזח6ת 06 6תג זשו[זסתג 6חס וט 316זק6זח1 50/06 זה06ח6ק06ה1) 15% התג |גזוקוכן |[ 35 ,1661 06 קוש 4 0 60015 660 ה 60110165 6 חק 60 שח016 35 השש 6ש1] 5 ה6חסקןנת0ס6 16 1' .זו1ז תשוס זו6ת 50/06 121017415 עכ ע[6ש(5ת616 500 4/0 13) 0005 150 26 :סג וסקס 105 + " 16 18 19 110 11 112 133 134 115 2-8 וק/600 אא 65 א 6 5 זס חס 00 א 6 0 00955 308/800ז501 הסוצ וסוס גוג אא 5 אא 0 :1 588 006000 הז הסו\סד אמ פוה מס א רו רו רריוס1 רו סקס חה 5ס!81 ו[6ו ו ,20066 1% ץוג 3 הג 1160 06 0 65007665 טוק וח ס6 0 866655 01065זכן 800 ,5חסוזגפט 60 )0 .60 606 חס הסו3 !1 5 וסץ ז6] 665ט0סתכן 1681 וכ] ז6זכ) 5 506) 5זה6נתתסתשה6 03132956 חש ושזס! 6 106 11 45 (65ותגז)חוגות 1081 חס 2 .6ח רת חאוס זטסץ חס 037323565 10681 0 00ו7ח6זה1 5ז1 666תטסחחה 4150 גוז |הזושוכן 0 1665/ת5001/56 105-5030010 067 ב00ז] 466655 הס1סהרתזס)ת: 011667 68216 6סק 8חג 005/2) ,15-05 , אזאיה הז חו 326 111656 .116301005קקג [605ח361]/ן זטס 1060 ז1נטכ 6111065 .5001 16ז 60 חסוזו 00ב .03032856 [6180/008: 0/0/15 35566 18216ו41ץ זפסרח 6116 15 הסוזהותזס)ה [ 16 .018801500/006 655חופטכ 5 1008 636 0ם 3011107 16 ןפוצ 165ח8כ ות ס6 רז 0157/0016 0ח3 ₪6 ה חגות ,ז6זכך 1006 ,366688 4 60310 [11עו ז8ו1ז 1056[ 816 65006ז 6 08006 101/6ס6ק רת 60 וש[ 6ההקא6 6 0068וכן 50/0816 36 6תו0תג 5 '[גזושוכן -16ח6 זס) 507360 זטס 01 הסנזהתטס) 6וןז -780586 806 זח6רת26 ה הצרת 0863 166ו-6פוזק ה 1466 63 400 --- שַחו6655ספכן חסוז .6686 6עוזוז6ק ות 60 זטסץ 0ז מסוזטט1ח60 שוג 5-ה0וז4רחתסותו פטס 0 6חסס 046% שו רה6ס5ע5 שחוזת6קס 15 / שר 15 1116 הק 68 תטקר 60 4% 6ע6 חס פחות שוג קת 60 ע6א 40067 .5126 01 1165667106 צג אסד זכ אכ אסאס 5 כן/כ1כ ) א צתסדופסקפת אסזדזאתפכ זכ סאג 6455 פצד6ג ,כמדדמוא וכ 5 5ו5 4 5 | הססכקט5 ח0ו6015 5 חחָופפם ו סז 68 הו 7 0חוחחג!ק עו08080. 8 00ו080] > 0זזסט/5 עו3סותסזמזסוח ופוס ו 0/5 אע 0/0 08/8 0151190 10 וגרח 0ז טסץ זס) ז63516 6600065 ז1 636 [0זח60 0+ 300 6800005ו[קכקה חו 06011005 0ז 65 63 [10זח60 חג6 טסיר [ח וק חס 16[ 6שחגו[6 ח63 טסל :45 סע גוסץ זס ,ע60/816רחרת! 6/1660 4%6ז 60 מסוסוח6/1 0 הסוזוחנ/6 36[ ]0 תסופז6ע אושח 4 616316 6 תותג .6רחוז זשטס 16זסכך 10:60 ז6פט שוש 4 ]0 656066זכן 116 60 5678גו 4167 655468 0 זס חסוז1ח06/1 עַחסו60ו0 8 01 תסופח6צ 0 06000017 6ו[+ מ66ש604 6005150606165ח1 ]0 1005[פ6רת סע 1116 .602165 [8חז6זא6 זט ונ נא16) 66נשסזכן 6030265 תגסל 60ח1 1 06605 +ח0101616 16[ 8001685 60 גוסץ 6161 שהותחנת 2056[ חב %ת6קס61ע6 8 6866זכן 0 806 ,57516005 ה0וח6ט00זכן .6וז 54006 5116 46 605150606 וזזהו חב 50001 33 4 6 פקוטף6 פטןק/כ כ אגא זס הג 0ז 10015 106 בזועו 15073607ח ורוג 0600037 0 זוז 460655 50661116 עח16 5ת510נטסזכן 5660107 .5חסווח60 60 נו ןנע 7ח60051506 816 060101005 .56060065 00ו660ז0זכ 15א /ר 5 56551005 5ט[/1212) )0 שת ק6זה: שה ץכ 65תט]31) 5566 4881056 66160זספק .שח:]|4תזטסן 6ו44תסזטה 8 זה הסנ 4 ז0) 5ח63רת 6 1065טסזק פטן/ככ 6 אי 5 טס 56 0160000317 [4ת6שוחט סת6ט-1ז[טרת ,61501060 267055 50/16 ה6 1666 .005ג16קקב 60 65 תכ תשוס פו6ר1ז 14/61 60 2016 6זה .1212/0[5-) סוחס ע[618660 5ח63710ו1קקג 6 ז6ג 7[05/כ1כ6-1) 7/1 .373 [ה4680 6ו[ז 4 00 1665צ6 +ת01116:6 תס 0160000765 466655 4 חו 0665ח זח6ז01116 חס ,6ססח 6[שחופ 3 כ 600066660 0065 חס 306 6ז5ט61 א .אסשת 363 166צו זס [1068 ]1818-|88[ 03): 8 ג 616916 חג6 65ותהחסוז6ו0 פטןק/כזכן-) אא .0 3 35 [|5008 88 )וחט 3 ח! 36180313 466688 זג 16כןרת!5 56 חג6 פתסופנם 060 1610 .5006711765 666כן 501256 א6|כןרת 60 0 68תגו שגר ז5 וז ות 6 1610 10656 חוכ רתס6 ע9511 חג6 סיר 5 6חה 0600161005 66086 פטסותגע החזס) 10 5 שחוזזסקקקט5 התסז) ץ[!ט6ושו תו נח6ןז פחסושקן0165671 038 [11610-16/6 .0068זכן .20551016 3047108 0378 ]0 [6/6] 16[ 10676356 5 ק1ה5ח8131/0ז 3110 וחסוטות לן[804ות0זטג פט[ק/כוכ > אצי 0צוז 600066 טסץ חשהשו 5כ1005101ז1613 טסץ ,6]כרתבא6 זס"] .עגצו 6המ50 תו 5חסוזוח60 חג חס 1616 ושח 4 )0 הסנטנת 060 16 2486 הגש הגש טסץ ,1911 נרתנ5 . הסוזנתם06 8610 שה וא 660 8 60 5חסוםות 060 0610 ]0 קטסזש 8 161416 חו שמח 0618 06ז שחוסט[6ת: עפ חסנזום60 זט 66 0 5 11066 מסוזנת 060 66076 6וןז 1656]ז 06/0106 ע[|003 50661 0 וס ץ]|163ז4רתסזטג פט[2/כ6:121 %// 668156 .00ו66תת60 1176 6164668 05306 308 תג חס ]וט 8 צט[/ככ1-) 4% 663056 6 ,10061 6120/005012ת-6פטכ 611-8117 6066 1612000515 500165 5 1 .11688005קקג 0 15ה6חסק רתס6 306 שו[ 505 806 804317515 ז46כרחג 6011 אוסק 16[ קג חס 65 תג6 060/10 )0 6066 12605 12913 הסרתרת20) %א// 16 0 זה חסוס6ו6 8 8 (פט[ט/כזכ) א/) זח6ו6)16 הג 665וטסקכן זה[ הת6ז5 5 16050 שחו הרת 0 שתופוההקחס 01 6106 זטוסץ 467055 4116301005 עתוזגזק6זתו תה טסץ ,6212/7105 א74 שתו5 1 .תסוזפוחגעזס :6 6 0 005ו1ו160) 01819 076316 9 שחורתרהגוקסיכן א/ עתהוח ע ו0וז14חזס)ח: / 0חג 65קהטקתג[ 5 5516008 66 הרת -61אורת 8061 11680005ככה 16כןוז!טורת .ותש עס ת6עי חו 0161011005 01819 260655 תב 6זסו5 9 4 חס 66 ארץת 8165 חסנז6116 6|כן1)!טרת ג [הטושו6ח! יס זס) אסשת .6 [6754ץוחט 0 600 323105 הט 9 0 ,00ווה/06 +ה60051506ח1 הט 4231051 0160100417 16 .8110765] רח516ע5 800 56 416400 ז6עס [0זחהס6 6שסעקוח1 9 רת ,הש 16/6102 מ0וז63ו[כ כ 4061 הסוזגנתזס)הו .1 חסווסום 30416 ,616316 0ף 66פט 45 פטוק/כזכ) אע 3 11656 7 .06/10/1005 6018 ז6ז15חורח30 6חב. ,0313 06507156 16020412 641160) 00005 /ח460. 5 שסר] 300 ,61613160זח; 15 1273 זבום אוסת- 6121/75 7/4 הג 6640413רת 1116 .66פט. ,06310 , הסנוכ 160 ,6התפה 56 גו ו 6 0] 10015 466658 [6ח3 חסוזג50וחורח!36 .[זועוכ] עס 660ושסז -6105ת1ע-12:6 8 15 007ג50וח ור /כ1כ]) ,15000153016ו6 ע!₪011 ,98661 .0ו05ק>/1212 6 זס) 5001 +ה6רת36 חגות 67ז1015רת40 זס 46 תבות סע 6!קס6ק פאוס!41 ,316])וכן הגרח ,שו ,106316 60 1605107165 6 חו [06ז5 00[6608 חס זוסק6ז 406 46 חגות .06866ח: [63והק3זש 8 שחופט כזכ. )> חס 44113016 6 ][נש זסזגת וחור /כ1כן )> 5חז0)ז13ק 3156 /א] 171 1 6ח3 75" מזסט .1616356 6115000167 סז בח0ז) שהוכ!16] , 1060שסזק 4150 15 666זחו 63113016 ג 00%] זה51506ח60 3 66נשספק 80 פז6קס[6ש16 בח506ע5 שהוזגז6קס 6!כןו]|טורת 46055 [166 .1005 השק חב 165ש0זכן 17115 ..(66 ות רת 60 0 266)ת6זח! 79160ה16זס-0(666 50406131611566 03 זס) ז0זופס0ק6: כ1כ]:6 6וןז !סח 66 שחו[40ח6 חג חב ,005ו637ו1קקה .05 0455 ]0 חסוזגז6ח6 אישח 11016 8 זס! 3 60:67 0 0560 306161 הסוזהרתזס)ה: הי שתגכן [ור]ז 0ז 4666581016 15 16051007 5 6211005![כה 1607 66ח6] 80 6610615 )0 זתטסרתה 36 16066 615 פור'ך .[[6שר בח0סז) 116371005ככג ח260/66] 6368 הג 6ת 160 זח6רחקן6[0ע66 116 11065כן רת ו ,501665 6[כום]גורת עו!הט> ה1₪ו! 60 1696088 4061 06658זכן רת רת 60 ז6פט זטסץ זס! 6015 11605100 /1212.) השטסרוזן ה 0 20015 ,411 תסוס6תגו) אוה זה1863ח518 חזוטו אזסטו 60 066שו16% 5חסוז63ו!קקה שטחוזחסס6 [[ואו 1212/105-) 01 16164565 פגוסוטשזכן .0 00ו05ק6-1212/6 [פועו אזסעו 60 ב 5 466658 /16208107 ע635 01 66ח3זתסכרת! שוויך שחוצוסש 6ו[ [שואר 506 106% חו 6863510₪ח1 16 60 45 051007165ק16 חס 16118066 ה 0308 105 ,פ63חופגוכ 3 400 חסוזהותזס!חו 6ו[ז 15 07ז73ז15ח1רח0 /כ11-) .פמסוזה6ו[קקה 18 68-80-0566 01 5668 3 חו זצז ה0ו861זו₪ 8זטז10 פד :עז10ו0/₪605 60 5 זסז חסרת רחס ) 16[ )0 616856 זס(8רח זאשח 6ב" חו 4016]וגצג 6 [[וצו ,75.0 מהְהחסוזסוכ] הזהכן | זו הסזופסק6/כ1 כ 6 631166 .1991 גא ו ככ) 6 ,616456 שוח 15 103 .פרתזס)זג1כן :וס!01) 35 [6%8266הכן 6 ]]1 או 6ז )0 הסוזט!סש6 חה --- קסזופסק116/ככ.) * 6/5 4616 ,15:16 6 זט תכ ו0זופסק6ז/ זה תסוס6ו 6ושסזכן [[1א 0 00ו13605/כ6-121 1116 .00 הזחו זס! התפוחהו[66רח 16ןז 6 וחג פחסוז6חט] זה6רח6ה חגרת .18186 11741 1 36 715 וס זס) 0018+ ששח 4 --- 07ז5073וחורח461//כ121. > שחווטסתכן ז06ו06תכן [5-8566אוס6חוצוכ)עכן זו 0זופסק6-1212/6 16[ף 10 466658 .10151736078רח401 1605110177 ץז0ז51 60/3600 /') 15 1/ פזסכקט5 01זו360/כ1כ) 6גויךד חסוסט]0ש6 חה ,( 50406361 הסו30ש6זח] 10015 רהסז] 11671466 66-31 ]0 הסופח6זא6 סחה 0/6 זח6זט6 8 עשס[סחו[166" הסזשו|ז 6660 ח66כ 1185 115 411/) זט סזכן 6חג]כן>1386 5 11181// 16[ חו [פסכןסזכן ג[ 8 5 | ]8974-ו וספ | | | ₪:88788‏ 05א00וו 2-ו | |א-תגפקז-ום וםז! = 8ק-809קצ.!0 7 ו 005 2005 | ]הצא 86| |האלצם 00005 7 קש ו 33,000 :5181!81100ח1 .רח6ו5ע5 חהוו613ק0 65/ :6זה/5010 6שזוטספח 8 ודו ו 6) סוט 33,000 :ח5181]3110ח1 55/6 חַהוו3ז6ק0 15/ :6זה501 משזוטספה (0א 14592) 06%5ום 28,500 :חס31ז006 (טא 8 וו 1 (0א 14592) 5א06/ם 28,500 :חס!)00678 (טא 16896) ו 3 וחבּזחָסזק עחהחחו ועו 5חסוו3סו/סק3 ס! ספ)וט5 5 8/5 אוש 51700008 09130850 5/2016 8 800 05015 5ס6חג!רח/5 הסו31ז151ה 3 3180356 9017811500 4 שו רחסז] פרתגתקסזכן 568910 ץ3 63 טוסץ ,התה שסזכן 11056 עכ] 560 5ח0ושוח 6 66300 16[ זס) 6051111 16[ז 5687816 6[ רחסז] 5רתגתקסזכן 01 66תח6זחוגוח חה 8 ]0 הוח וגח והות 6[ז 300 0913 )0 שתוחוו6 6 3 זה[ 68ז1וך6ז 1715 .856כ181ה1> עגוסץ הו 44113016 26 (123/4) ז30ז5וח ורב סוחס עוזו500 3 ע11ז160חו 313356 [366 ₪56 0ז טסץ פאוס!!3 5]א כ אי ,46601016 15 0868 1136 6תנופת6 0ז 65תהנש58/6 6 111686 .1816 0 כ 306 ,616|כןר 60 6 6130012056 שר ]0 165כן60 כקט46%כ שחואגרת הר ו-ז8/06 וס 6קגרתו-6זס/6כ קחופט שחו]|התזטסן --- 2 וח3זחָסזק 1630168 1616 503316 13 5 והגזקסזכן נחסז) הסוזותנ/06 468 שחוזזהק56 בתגתשסזכן ]0 6057 106 ז6עוס] 63 זה6רתכןס1661 .6 חח ובר 30 זה6רתכןס[6ש16 179!1586 0317 5 5 פמסוזות 060 0313 שת8ו41זח6 )> זס) 695167 זו 6>ברח 0ת3 פחסוסוחו/06 6|כןוז!גורת .3 53006 116ז 511416 60 פז6פג) עתגרת 8ה8!03ז זטסת1וו הוזט61ט 651 תג ,1660705 ,116105 ,37635 806 63 טסער 0 שמוטהו| זטסה ועו 5ק51ח0וז6[3ז ז56 עושח 636 11105 .0137212986 16[ 161080 30 40ס[חו זז 3116370005 זס) [ט)6פט ע[6566131 15 .6%ה6ר30660ו[ת6 ₪651 6זוטן6ז ק[[ת0663510 8 ]0 פוסזץ זספט [חסזסזזום ה[שנוסזר[] 0140812056 3 16/5 רתגתקסתכן 15361 6 005106 ח6ז]1תע ,50166 [164עס! [50618 .5025611608 8 631161 , רתגיזשסזקן סאפ אצי ]אד צ5 ידא ]ואג א ]א 55 דכ 5 ,056קך טכן [3ת6ח26 8 15 15א 123 א 66 הרת 13132256 [0016רח-אזסעס6ת 5661063705 116 הזנאו 165[כןר 60 :1114 רת566ץ5 5ת56ע5 12318 תס 66ת66!תס:) שח וס .(.7צ00125)) 65שהטטחג [ 1 0121412256 078 /60ח ,0001245471 6 הסכת רת 20) 1212/[05:) אל 06ז 865 4 50076 10 1216/0041 8זהכ1 .ץ66178[1 005)וח/16)> 401165 וק6זח: 0313 הנ-)!וטג] ‏ % 6רתו-ת4/16 [406 -26)076] שַחוט61ח1 ות פט[כ ,₪ תו!1ה חתטסן .9651076/כן 12401 ((12130) 111111165 1 /רז6ט() 1231912456 9 661067 ה0ו1163ככ4 16[ז שחנאו4[[0 צ[674616זחו 0216] רחגזקסתכן 1651 10 6 41/6 40 בת0ת] [₪566 26[ )9 .16 ח3] ז6זטכן 60 15א/ 4 ,רחז1:001 זס! תסקקט5 1610065 9 זר 60 856 0-23 6נז 6 0 6015רת66ת4 תח [ששצן ‏ % 6ז שתנצוש ,1111 קתותנ6ט-ז65ג1 ]301 06 07ז15074חורת401/ 313[2356כ1 58 0181912856 0080026 0+ 6 61086 10 6660ב 16 זטסזאי 6 ג 120207406 גפ 6278165זה] ‏ % בתטרתוסכ0 עס) 0015 ו6קא:5 140 6 03-00-03 חס [23560] שהוהנוז 6 4 ב 355 5696 0 060מ66חג 8 5]אכן א ו 1547005ת4קזס זס) רת56ע5 זח6 6 ההות ו .]676 0431 )0 זתטסרתג 136 3 18 שושורד' * .56 1ח6716ח60 קהברת 4:6 שזשוך * .א16ןרת60 3:6 8ק100501ז612 גזגכ] * רחז6- ₪ תס] 6זג 005ו37+ת6רת6]כרח: 123112386 * 065167 691212356 [4ח0ו655/סתקן / * .341141216 15 15173101 ה ורח01ג > אוססוו ₪ | 00 7 52 | |אפ1פ-ום סו | | 6681588 וו 5 1 2005 605 אוססו (פ/ 10.8) 0/0055 21,500 :154114100 5/5 הָה 0651 1,5/ :6ז3א5010 וספת וו וקו (ו/! 19.0) 0005 37,000 :ח513113100ח! 5/6 הֶה 06131 65 1 :זב 5010 טפזוטמטת (0/ 9 7) 0005 15.500 :חס!ומזסקס (/! 4 6) סוס 500 12 :חו613ק0. 2 ₪ 0/5 אצ אמכ תטאג/ אתסי תע טצוד)א תמדא חזיד 0 ופט עה - 6 64000081 8 18 146/15 א צַ חו 56 זס) 65180660 בת506ע5 +ח6רח6 הגרח 305460000 3061 ז56ט-61] טרח , 6פסכך טכן-631 6 0 חסוז6/ ו[10/\ .ח0ו0ה6ו[כןכןה ₪ח6651סזכן .5 ושח זס[הרח [8ת6ש56 16 1166 ו פוה 5אס[81 דוסקק ט5 000 6 6כן רת 866 קט 60 05וזה16[ככג , 5 א אוסעת6ח 1716 862055 1818122565 6 אש 061ח: 6130422356 [1ט] 66?ההגנום . 6 668 506021 62 )אצ 6 [ 0 1 615003698 [617618רת רת 60 - 166 )0 ]השח 126 ה6163רח ג .566 ]0 6615| 6 0ז 661615 ח6 זח1)164חשוט > 6 וו .5001 15א//כן1%61 גי וסור 01 9000פח 5סזנוובט! סח 011 פמו פסה 5 500 ור 60 12119456 סעצ1" שח 0גו!6 ו סז זסעססטז סו 2001 הז מסטוסה! פפסלדך. פחסוומסווסת 6זח6וח6!קרח1 צגו[ 4.0 5]א / אגא 6 ס) סכןכןט5 ,124058611005 חס!!פעתשוהו ז0/גסס זנוסתז זסופטס)א/ 3 הו פסזטומו נוי -605866 1816 ט 131312356)-1[טורת זס) וסנו 5601 300 03131026 הויו [166ח6 50 חב ,הז120000 01 56 116 ב[ טסתר 1 .1005 0ס] זוסקק 5 486טשחה! 16ט סז , %- 630 5ח0וזה6ו1קק4 ,4 5 15 01 תגכן |גפש6זח: 6161010100 6600 פט[/ככ > 5 פחוזפםז רהגורתוחבת 1[ז1צו 53611005הגתח 66זטפ71 01150 185416 2 : 8 . 6 5 שת קס!266] 0/5 .)| פהסוזה6ו[קקה הסקקט5 12006 ו .610 0 31605 קתוקס[6ש6 0031530000 עחג 0 16 860085 1363128568) 6[כןו6!גורח 1366כןנ חא ]| במסם] 466655 86ו/\/]1%686 +66עוכן 9 6147312886 1613010081 400/15 4% 66 זס! 6 |[ 66זתהתפטש 300 , אזסעת6ח 0 6ז6105/ 3 ו 6655075סכ 66 זה נברת 131312056 [1ג₪ ₪6 |81 פחנגזחס6 ז] וכ זס) 6306 שא 4 ,שוחו 158 3 הו 62115 |!8 רחס הסוז3] טק תברח 30 הסוזגתס5והורח[36 , הסוזותה6 066 התג חנז חכ .רה5516 (512) 665508סזכן-וז|טזא 101666 15א //400 אב .96111065 -- : : 0 ג סנ סנס 5 !]0 5 פתסולכ0 +ח6רתכן610ש6כ[ ‏ 9% 0 6 016 השב [1ג0 165 40/5 אי אש ,6 א זט 1618וק טוק 6 6665וטסתכן [6ת8 , פתסוסהסו]ככ3 6שכן : : 2 6% 5 7 ה שחו וטסזכן קט +ה6רתחסזושת6 61567 א// אצ ,0001 אש ,34516 ל א וה חב שח:!]4חזטסן 106עו-ז610506 ,56 הוח ס> ,1 א\ ,403 אא אאדתסץ וטו 00/15 =ודד .ככ חב וש א .6זט|ו) 006 רחס 6606 16זהוחסזטוה 9509 עס) .2/4561 א/ 6חה 660 16 הסקקטו 7 5 סוק וכ 16 הסקקט5 0פ1ג 15א 0/0 00 60א6 וחהיוקסוכן 8 חס 4116301005 60ק0646!0 ץ[פטסוצשזכן )0 1 0 0 סח ז3 6160ושספכן קַח1א06] [6ש16- 10[ 9 -00106פת 6קתגט קטסזו]ז 866655 086812856 זס) ו וצ 6 5 צזזגת אגע , ה כא ד ,הסוו6 כ -501 |!ג 6חה משמז דיד כ אצ 50-50 6[0ח: ח3 16106665 9 06 סו ה6ו|קקה א// זתבו[קותס6 ה 0 הסום א ,.5601 ז800ו1כן 60 6הא6הכ 1232 הפוצ 11244 / 8']הזוטוכ 5 וו ו : : 6 ו 5 לכואו ו ו חו טוח 5 [66גשסחכן 1166006 6רחופחגת 05[ 6וום גו ו 358-ה וספ 0 0551016 8 , 57506 71/15 6ץ6 )0 ףתכ 10 06 החסת] 116301005קכןה תה 31428565 ששסרח 1006 6שוסהה 15// עה רחוסי] 61181216 6 :1011910 5519 ה סק 15 :פתבאם501 6ח וספ 011063100 )סרח וצו 3006167 0+ ז66550ספכן ץחה חס פחט 30 ,1300856 )טכ רחס (9%/0) 1005ט 18.000 :0631100 (12(/0) טסוט 25000 605 התגורח וח גרח 3 55 ור 60 %/ 01 5126 9 ב [ ועד 27-ו | |את2סצ-א ופ | | | !009239 וו 008 5 40,000 :1518118110 ודש55 חַהו00613 1/5 :5010878 שזוטף6ה ל (ט/ 15) 10685 30,000 :081100 (טו/! 20) 07 7 ₪ וסשוו (-|- 00 5 25,000 :1851811310 וח6ו5/5 ַהו3ז6ק0 פוא בו וו ו (פו10) 5 20,000 :00686100 (0ו 12) 06 ]חס 6 ימ טס ועט א סופוקס חו 09500615 6 0 50/16 שר וזחגו 3 0/7/15 א 6ז זר גוס .רח56ש5 5336 6ו[ז חס 113160 חסופז6ע זת6רתקקס[6ש66 16[ 0ז 466658 6שגרן 6[ף 660016א6 0ז ז06זס תו 0/7/15 אי 0 0666554 06600165תכן גח 60 6 ,6181812856 [091566 261[ 36[ז 676306/16616866 ו|6וצ 0ז ,רת5/506 ז36ז עחג חס 165166 שגות 0 602160 26 68 0165 0660זכן חר תח 60 6רןז .ח0וזט66א6 [1063 2-ו ₪ 5 10 +ו6כןא כ )כ 40/5 005 ]אמ 551 את את א6זפמכ 55 דגס 11 1001 0650 03/30058 [בסופעס 3 15 חסכוסטת 0 8 טוח (08/5) 5173/015וח/רח0/ 0830858 255/515 8 6 140665ח6 ע[630זש שא 0 .15073708 ורח[46 0014 [666ת16ת6כןא6 1688 ]0 5 זפ 01 60108 ו[201 665נטספכן ת6קא 0 6 6 ו שחו[ 6 רת 60 806 סה :)כ 6[ 01 שחוזג!טק ותגרח 306 שתוהסקוחו ע5ג6 זס] זס) ה , הסוזהותזס!חו השו6% 16160 זטקזווס תש0651 16[ז עַתוז3ז6ח6 שפח 30 010 שחופורחוזכןס זס) 860גו 6 חג6 ה6קא 0 מכ ח6ו[/ .037409566 שחוז5וא6 תה עושח וס 6 ,03132486 קת וז5וא6 חג שתופורת וסקס 36081 76 01 1156 46 63 השא כו ששכ הסוזגותזס)תו 1080אתסעו ה0596010גז) 5 .זכ 15( זס) 6-07366כ1 שו[ כ וז 0 הסרתה 16[ 60668 ץ[63זע ג 60005 156 את6ו[ז0 115[ התזס)ת6כן 50 ו .3155 61006סעו 16 5 6001565ז ז0] 056 |3ז1ח00 6 "0 רהו 6 השק טא -86כ] 51066 או 06גת:-56 12 400 תסוזהתחסותו 6 0 041420565 06 ,>זסעתושח 16[ זשטס 0 5ז066550זכן חס 865106 63 1860רתנזקס 00 1250 תנת 0 560 6חס 06 הגוס חעו069 15 5:06 האפ מכ זס 5.1 15א//00 4% חב םג הסוזפותזסוח: ]0 הטמותרת 8 1865טופת [6ח8 0030056 13067 005 א 05 31 5 ]ומת לעי 5 חספ 5 בד 0 1/5 501 פחוסה. שש ז6גו[0זכן 15-28560 8 15 ח6קאת 00 6 א 66ת4תסח6קן 1 365ז6ח₪6 ה6ננ1עי 5 5036 65נשסתכן 3150 16 .15 1 6 01 קנש וז6ט תכ 06 1686356 זהר[ז 65תנו1ה16 056 -1256 -0זגזז15חורח01ג 07212256 :ק 68פג 165 66085 66חהרתתס]ז6כ- 12 3 8הוז673ה )26‏ 6 השטנ 3 זס) חשו065 [5168ץ1כן 131312356 305461107 6ת3 0165120 1021641 7 -1407311) 07) רת15ת3ת66רח 3 שחו[וצס,ק 9 וט סתכן 6ז שתניסתקרת! !681 6 חנ 60צ1[סטחו 1611100815 -תשו165 [64ופעחכן 300 שהוחנם [ רת 60 16 שחוז6ה )26‏ 6 ₪חו03![חנ ,67691106 07) 765ט[0060תק .0141412456 16[ ₪ח030] [6חב 16 06 10 זה ו5חו 5615 קחוטול) ‏ 9 1687 10 רח6ז קחנ31!0 105 ,0001665 .06655תכן 1106 חנ ,16600 551605 ח6קא6 חס 133560 :41565 40 0:6 4 ח065 [64ועס! 6הגזגכן * רתסז)) הסוזותזס!מ! 1040>חסשי ת0נז%6חגז1 * 58 40 (66גת )12 תסוזהרתזס/ח: 6בתט!סש זהכן חר תסת יח 5506 :6וסתכן 0+ הסנזגרתזס)חו 1315 156% 46. - 0 30 040|תט 03142356 6614216 (40//15 74% זס)) 65זטו66סזק 6 0660זכן ת6163110 03132856 66018016 (0//15 אג/) 6ז6רחהתהקן שרח וזח * 6 15ח6רת06 כ[6וחצו ,הסק6ז חקו06 ג * 6350 16 6[0065חו 0חג 616512 זו 0 1630100 0מט 35 6510 03692856 [5163עכן עושת גוד 65 שח ] .6606 655תו5טכ] 5266106 פזו זט 63 ז0ז15173ת/רח !46 04682256 4 , השא 0 6367 זס] 14012356 [0163[ 6רתה5 6[ז 156 הח וזקס פטז ,65106 |[נעט 16 ב[6ור[ע חס בת55:6 .5116 6361 41 66תהנחזס)ת6קן ₪ תנעספקות1 שא 6ע16051 שחותטם 6ש51ח16א6 13105ת60 השא מכ 5זח6קןא6 4132056 הסכט 2356 65|נת 65 13032356 [5163עהכן 01 6026[שוסח:1 66 חברת 14782356 ]0 ג 165כן61חוזקן 6 6]אוסת: 06121166 711115 .8!5חז6זח: בת506ע5 לשטף 00/7/15 א 6 )0 זגו 065ט61הו 6 ,166גת 1656 01 136630086 .ז156רתוסקס 605 זס[3וחו סוד .0 רת 60 זסן4ח סע 01065זק 1007366 07 64115 6תוזטסת 56166 01 568 4 15 זפח 6 .50/0/8176 ח63010ו1קק3 116ז חורןזוטו ה6ח66גוכ סגה 15 1רת|36 56-07366 1 116 15 5660061 שר 6חו] 460 רת רת60 3 השטסזר 1 .הח קוח 60 ח0וזג6ו1קק 30 ז61506 תג6 ז6פט 06 ,6966זח1 .34 6011667 0 ה6ותע חס 67116714 16: 561661 6 חס 94560 6011660000 3 56060016 חב | .335 זס) 03030956 15// א 8 סזחו 2 2וות - | = 0-2 הס6ו ו דטטססחק שת | | |-פלוחוו || 8 605 | 56 3 ה שטסצת 5חסוזה6ו1כקה .3621 .5 0106 567106 6 )0161411666 010165תק 0 0וז3רתתס)חו [1096>ס ח0וז80586ז חש 4006 4% עכ 56 זס) 655 131812356 [5168עכן שחו8ורח וזקס .1315 א\ [4חג 00/15 א\ וסו 1 וחורת 1:3 067816 0+ 66ח8ו65כ1 6 63 פטר] 306 [0/67696 רח6ז5ץ5 [חג זה6רת2כק610ש06 הזסכ הו [566ג .610 060000ק 005 הוסשו ן 1 5 107 66-כ 5 אא מ6אג/אתסיתתץ סאג טאאא גד דאמעם 6305רח 16[ 65 6ושספכן 15 7 זס) 566466 שחוסכן6 406 ₪ַח1ז601166 וחסז) תסוזהותזס)ח: 66חהרתחס)ז6כן 6חה הזג]> :5 121607466 .0313128568 306 5חס10זה6ו1כוקה אגא הזו 94060ק6זחו ץתפוד > אג 0ח3ג 5]אטכן אגא ,5]א/טס 1 66ח4רחס)6כ 66ושסכן 0+ 6:15 שחוחט) חו ₪56 05) חה0וזוחוס)חו +66 6-5 א \ [6ח3 081823565 .10ז163[ככ ג 6 8טקקסוספ‎ 120000406 30 55 8-06 פותזפט | וקו 556 הרוק 15/!/ :0ז/ש5011 פזוטססת 5 חס 5. 00/01 עס 8 מא זכ 4 5 461.5 028 זס) 466655 05 מ6תא 666 הגש שפצ , 1 ד דכ אג נפוצי סק תה פשות6טף ם הימ ידדה כ פס 416% 401.5 6214 הזסכ וחסז] 033 161006 .16 זס 3165 4/1715 6ח3 פצוסוצ 6 8 461.5 6020 זס) 66635 שת 112/74 :17 אג/ זס חסוצו50066כ] תזוצו 306 0373 46-1.5/ 6010 866655 חב6 פז6פט 6ח6 /0 הזנאו וח6ו!ז תוסן ,0186611 צאושוצ חב .0166) ח1 650168 116ז 50016 ,0168 זא /ר -30שזכ5 [03566--6 8 0 0373 06 080|ח וס סקט ח0וצו066 חג ₪56 זס) ,606 ,5666 .3116300 1 השח הק06 [6ת [הס6ק חשו|סס 5 וזו 606 ההסכןקגופ 01.5 / 61 זס) 466638 1 א/ זסו|זו6 שחוצט 3 .0-1 028 סז 06655 6322111016 406688 0308 066רת6ת 15א 0/0 .600111016 466638 6808 6זסות6ת 61.5 כ) 1 6 סצטרח 6-1.5/ 61 זס) 466638 1 אכ 071.5 91 תג 35 006 6וחג5 6[ חס 6 00606 607016 3 חס 5ח0ו11630קק / .10366 66 116 הרז 1060שסתכן ם.46-1/ 621 8666 .10/75 א פתותחות 15 006 הז 361110 חוטש טס| ג 06ושסתק 460655 ₪ ,3671410 105 ה16תטרת רת 60 66גתז 630 .פח016 זכ 1501816 161 [6חה , חסתז6 7 | ]אדא או | | ]₪600 0905 8 8), 115-0566 / 60 466685 613142856 ח0ו630ו1קק3 זשפט 1106 .פאו6וש 306 8168ז ו ץעו 5406 6]ז 0368 40.1.65 61% 46668868 6 0368 :0373 1401/15 466655 [6|!גוסצר 6% 8 ז3 1901360 6 חג6 0-1.5/ 01 וחסז) זשו] 301 00 60160 זס ,60זה )חכ ,1 חורתז6: 3 עחה שחופט ₪16 זס 3140856 .ח0וזה6ו1קק3 זחהו!קותס6 15 /ט א החסז) !17661 [4666556 26 חבש גזה 01.5)/ אזכ) -060 601 חפט פרחגת טסתק .3621 21166 וח ס6-6זק שורה ץע ,1886ו₪חה] 6!ט ססר .5001 ,.5601 066 033 66 ..דאכ1 זס ,202 ג[ 6311316 .5621 -8חג]510 836 16[ זה 68 הו חה]כ ט5 66655 00/7153 א4/ 466685 60 ₪560 65שהט .טישו [6ח3 42168 ץש 6ת6זת 86665860 26 ח63 הזה .זג כ תה 10 115)/ א1כ) .00/15 א/7 שחופט 11660 56/1668/ 5601 הש טסתר|) 6668566 6 -15 0 שה ותחגת 1630100%]כקג 6650072 רחסו .6 05 1111781 , 05סחו136 ,05/2 ,005 06 306 16060 זא6 26 חג6 הזה 461.5 כ) 28 %/ שחוצט 0165גז 15א 00/0 תו 0 6[כ1ז|טורת רחסת) 12803 זססטםוזז3וכן 6חו5 3 0)ח! קט 01160 56 60 7853868 .16 00/0/15 וג זס 0.1 ו טח א ,2-54 5 פופ הק 05 :5% הפזוטססה 0600 00/5 0 16351 .0 5 8 00 ג וג זט 5.2 0 5 008 5308 6ח) חס 165106 ס) שח | ח6065 || חוסטסתו 1‏ 180ו1פחו 06 ופטרח 6סתמסו! והש 6חו[חט 6 !07 !| סופ 00/5 וח 805 00 שחו 8 או .00855 3165ו1וחו זמ סת] הסחוצ וסז! 4/ פת! חס 66ו511חו 6פ ופטח חטווקס (97%/0 0) 01065 1,900 :0631100 ,(2.3//0) 00%5ום 4,500 :ח518118110ח1 זס! 6פזוט6ד 5 6.5 כ 10 66555א יד אזכ סק 401.5 6014 זס) 0/4666 6 0 866688 ק1ח600-0 , ח16הכ5חביו) ‏ 6117666 5 חס שחו60ז 031309568 5.]-)/ א[כ) שחוצגו 66קס|06%6 5חסוזה6ו]ככג בחסז) 5רח566ע5 אא 1.1 א// 25 506 ז6טסזק ג גיד כאא יד אגאי , מטתז דד ס .ח0ופו0066 כ :סקפ 4150 6-1.5/ 614 זס) 466658 16 1/5 אל 06 החסע) 406058 9 .(14120 [6חה .5601 ,111110165 1167860196 1 01167 6-60יוכן התסע) 00088/ 9 תס .5001 2661060[רת6 [6ועצ 005וז68ו[ככה 66500 והוס) |6חג ,. זואכן א .5091./560166 קחו8 11681/0005כןכב 00וז63ו61י 806 הסוזסהיוזא ‏ 6 6 שחופט ,61418 50066 ₪.ז0) לכ ג 0ז סזטכ80ו12 12313 אגא חאה חס 66ה ץחה 3266+ 40/15 6% 6זוכ רת 60 1666/צ-186חכ6ח6 חבס 4001.5/ 028 פס) 466655 0 9 601056 4 10 66[1656 5001.*1%66 213/)001.55) קחופנט 191812856 5 8+1זו 106%6ש0זכן 01.0)/ 0214 זס) 466655 00 ונתי סו זו 2 זס1 | | חן | | ו 5 5006 ,6718668)/ 56 15 / 6רתס8 ,811 חוי] 658 ו ןגאו אזסעו , את /ימ דד כ ג א/ עס 60[קקט5 שבח 455 8 ה קטסתו: (כןכ6 א4) קגתסו6וכ] 12968 הסות 60 5 6רתגח [זהכן 5ט[6-1212/2 ו[636 66ח51 .(פטוק קט ו ,1186 606701 366655 4550618060 חג 566 )0 [6ש6] [400/0003 חג 5" ;8 18 6חו3וח! 01576 0ז 560 6 63 112/4/ 6[וג/ 8 חו 1165 6300 [63 115 ,0918 01 55615 6 56166106 בחחס!ז6כן 0ף 107!וכג 711 ,6 ה[ .166 0ת3 660705 )0 פז6)פחגזז ]0 66 טף 6ש566001 140016[ 0 1560רח וסקס 1% 4 305/67ז חג6 112/4/ .63132856 ]13 חה 6[ הח0ת] 673668א6 40267] זס 66016 6|קַח51 .בת5/506 %// זוסץ 60 03132056 131 | 520250 | | 10/ ₪ אפו) 82 ו המו | ה9-8האד/-08. | 00006!] 0 הוז-ההאדש-0 הוסשוו ₪ 0-7 ער הכזי ידכ :דד 60060 6אזא אש סיד צא מנדד 8 [ 5 00 | א 31630 10015 50100886 |זוצו פאזסצו 8/כ]1/ אל ,ח800ו12502066 :פ6פט %// 0 זגו| ורג 0 דג כחאג ידד אגש ‏ משמן דד כ .5החגתקסתכן תסוז63ו1קקג |זועו 35 [[6או 35 ,15 / -ט121505 1238 4% וצו באזסשו 4150 כ / -0373 6-56160₪160זכן ,4806 וחסזגוג ₪6ועסזכן 50 זסז .בח506ע5 /7 3 0 11381 חג החסת] 688)פהגתז 86כן 50 |וט] 5 80 566070 36[ 65/ת6>שזכן 11/4 / 6 ;רח6ז5ץ5 11381 זנוסץ חס 0218 0 65ש6]ושוזכן 16 160065 רת6ז5ץ5 ]139 16[ז ]0 307-ה ורוה 0 חג6 46668 .112/4/ גצ 466658 )0 פזורתו! 6 181 זג[טקסכן שחופט 01160חס6 6 .2 חה -416/ 1% 45 ([5116 6365 6הכן תרח ות6ז5ץ8 15 8 ,5106 א/ שג[ הכ) וטס 466685 7112/4 [[4 זס תג 0)666זכן 698 0 6 ורתזשקן זסת ז6פט 7/15 עחג החסז) 1022 66חו5 0ח4/ .1322565 1131 6רןז רס 1165 466655 )0 6163107 16[ 500106 116 בתסת) 65תסצו55כן 35 ו[6ט5 65ט!בע -סזכן 160716981 368 שח) ותו פזשרת רתגישסזכן זכ רחסזכן רז 0660165תכן 1061006 חג6 פרתגז זה ותזס/ח: 6660זסתכן ז6זח6 0 פת6פט .6חוזחנת | אא 605 | אוסז/ו ו 005 = סח וס שק | זס הסוצ | ו 2 ל פס | . ₪ 00/5 ל " ₪] הסון3סווקס ה כ : 5 66 רת 60 300 שחסזז8 תוגרת6ז 0 זז ע[[700168ז6[66 4%6רת )פגובת 5ח0ו1531ת4שזס 4 סבצר ]41 0ז 81[312|6ג: מסוזה רחתס!חג 510160 :סז 1123 [גזוקוכ] .זו 0 466658 ע640-001ת ,11760 0166ת 9 1% תס 1232 1-3560א10 -14124124565) 5 וז ה6ו[ככן3 436 8ו56ט \ 6[כהח 9 5 תה 0161688 [56166166 305/67 10 -1418) %// 60 13:3124865) 1131 בתסז) .16166 [6ח3 ,2216311005 ,1165 ,124565 א\ )0 86חג? |[ 6 תס תטג] 9 .5365 5 14001 עק00) 112 6ודד % 0ז אל בח0) 104066כקט 26 0 130165 .זאמן 3153108 זט זוסץ הו הפוצ חסוזג6ו1קכן3 תג ת6צוו 4% ב6וצסזכן כ ץ[מס-630 ,זה6זהכןפתגת] 11166 ב[זוע פרחגקסזקן .1213123565 ]13 10 406655 0 005 0 15/5 ההש 5 הַהו1ק0 1/15/ :פתהשח501 ממחוטספה 72 1/ 002 .7 0/1 05/05/95 5/0 חס 2 6 קת 06/5 הזחב !חס 1 551 .50/0/06 ,0105/0575 107 0300ב ותמרותלאת 0 0 0 16/0 .ח00505:0 :00 :50100385 וס עה 6 05 מ / בו סל הרקס 05/0/15 זסונסתפום 4 )) 005 3.000 :1054211210 52במביכ ותכ!קוחוסס 06 3 55קססה הגס ומחז טסו (פ/! 97 ) 005 1,900 :0631000 (כי/3 12 ו פוא אגא אסואואפס?אז 13 1007וכ]121501 120 %/ ,5 א 6018 8 16+4ז3) |003] 3 ח!וש ח8806 6 0 630868 606 ע]חס 56005 :161163000 5 =56תגתז 356[ 6[16 51066 013032456 50166 0 03182356 31266 16[ זס) 66ח 16 פ6שסרת6ז זה סז 26 60 6605ח זו זשטשח6או ז]וטוט6ת 6 .316 60 כןו) 2 חו 6 .1 106%ש0פכן אוסח 01זט12150710 3ז23] אגו 0ז 3001000 ח1 ,6% ז6)פתגתם םחו הסקקט5 [החסוזג[6 400 74% [4חסוו סג 6ו[ז .סח ז6פט ((4126) ז0זגת6ק9) 2740056 6 תג6 030353565 1282 1881 ,5660061 6ז 0 282 זוא , 71024 מפטסזוןז 56665860 3 100 6661 ח10ז3רתז0)ח] .613712456 50166 חה 0זח: [8%ת5)6תגתז 6 ח63 63032856 82 חג חו 560 תג 0302356 15א 0/0 חה טחו5 ] ..א// 06ז חס חסוזג6ו1קקה הח 1282 ]138 החסז) 0303 ,קט!01ז חסוס6גתזאס 60 26 ת63 637308565 0/7/15 א עחג וחסז] 6373 6זטפוזספוכ * 6 '[גזושוכ1) תת כ711 , 0/0/15 36 זסו[ז0 חס , (631408568 ]13% זס) 1001 50 [1₪163כ] 6[ 0ף ₪ חווחזס) 60 .([1251) 106671866 | חסוזג61 4 זס 601802856 6וסח6 16[ 66 1זס5וכן 6 35 [61/ 85 ,10 01 50866 5661066 63 ז5)6ה ג 1236 .3ז63ה61בח 550618166 זוא הגח 06 0חה 56160016 תצוס 16% שטהון .160606166) ח6ז1016 -6007310 63611 ,[3ח6ש56 זס 60 06 21646 * 60 30 0868 01 5560 7ח01/1616 3 שחו .צז6פט ]0 קטסזש 5060106 8 ]0 6605ח 6ו[ז 60 הו ח6ז1ח ער 65 ט0661תכן תה רתרח 60 186 1 0 (,126-1) 86 הווחה 1 6תהרחרחס-) [גסושוכן .3868 ז6)פחגתז-ז5סק 3061 -6זכן עתגוח בחפסח6שקן 8 ז38510ז1 01 עד 6 5066 3 רח0ז) עכן60 3 :366100ו)אין 5 12808 .03080856 400/75[ 31266 3 0ז 6 06 ההש סו 6ת6חצר , פז6פט 60 [1064 66גרת חס 030] 6ו[ז 0ז קַח001ה סטסו|זוצו 860|קט 6חה שח 366659 16% [6חה 08630856 ח וגרח [683ח66 6ו[ז 00 ]6 , ה0וז6גתזא: 45/ :5קט!1401 460100זא 03 6005011086 ז6)פתגת )0 6 5וג1ם זה[ 06 1060 087029865 5066 6!כוס|גורת רחסז) 06 14010 100 ש ספפא שסצ פהפש סד אכ שאזוצסוא סט חה 15 זסזט1215071] 8זהכ] א/ / 6 682166 137[ 8001 866655 0313 0 51105608 61868 ז5]0הת 60 150736018 רח0ה ץח חס קהותחט] .67ח-1256 הו 05ת5/506 זסו|זס 5 1215071000 12318 7/4 , בח506ע5 5]א ו זטסץ תו 616 שוחה שו זס) 6|פופפסכן זו 6 )0 602165 10681 14/6[ 60 156חכןז6זח6 .31820865 [678ח66 5 801540(08זס 30 1215071000 12318 א// 68 0/1065תכן 1818 ]0 405/67 [6אסע6ח 3 .68 זס) 0ח3 68ב הגרח 5566005 זס) הג ז6ו[731 עכן60 3 חס פחסו0ה6ו]ככןג שהותחנת :00 15678 ,14182356) [74זח66 6 .6וז 6520056 הסט 1600666 9 .0 שס) ת0וזח6זת60 160666 6חסחכן חס 06066ח6כן616 [הוחנה:]א ‏ % .חן 146010666[ 606 1. 6פחופ עחה 0 6168טון) פסעצ6:] 9 .181812856) צ6כנתטת 116 חן 1676856 ח, 9 -1867% 551216סכן ?סז 015 01 א 865ט סוועצר 6 זס) 06518060 18 זסזטפ7ז5וכ1 12358 א/ש -0פככן4 116 1[ז1ע 150731088 1רח|86 031312886 עכ חסוטכ :1215 .626%!!טוזכן 466655 0818 6זהוזכן זו | ורתג] 116 הצ 66חבש40 חו כ 508 6 הגס ((14126) 07ז3ז6קן9) 12818056 [ה חסוזב1461 רת ההכ |[ .40/15 א ]0 666זחו 6 0 6918 106 שחו6ט|6ח1 , חסוסהזסקס 6וןף וס 6 56 60 עקס6 )0 6כע 116 ,1501160 ה ז6)פחגז 6 6חה ,6ת1ו[6הרח 1266הז שו[ א/ זאו 5066/0660 26 630 5611600165 :הקט .5 חר 60 ז0פנוכ1זז1215 גזהכן ,4611106%רת ת60/66] 0378220565 ז5)6חגז סך 6 ץ]חס 660ח זסזטט 1215 1288 א/ 0 1716 .16 הרת 6תס חס 5181160ח1 ץכן60 4 , רתגורת וחור 86 16[ 6|טסו[5 6 ור|6הרת 6ח66ו] 1116 . 108066 6רחוזתט1% 00 אגא )וס 0 ,15 ]וצו 1066ש0זכן 15 שרח וזחגו1% 605 זסו טכ 26 66 ₪16 6018 6ו[) עס :6 טסץ ,0סטכ 12150 8זהכ] א םזוי 150706 301 08702356 3 316) * וו ,06658תקן 0150010000 16[ )0 [0זזחס6 6 6[טסר5 ףהחאו 566107 50 7פ/]וסג ₪6 6 ח[טס5 פו השע 306 1507166 6 חה6 08782856 54016 1116 . 1507166 תס 5ת6ז01016 זס) 50166 שוש .65 זה0676: | |א-תאהסצא אוספו | | | |[-8פצ-ו₪ = 00905 ופצו | 0005 (0ו 4 1) 1005 2,800 :חט51811811ח1 51 00130 15/ :5016 סז ו ה (וא 1.15 וט 2,300 0 6 30 חסו טק וח 00 5-ל אזסעו 81 40/5 זטסץ ]1 0913 ]0 6005180606 65זטפת6 815:) 5 1 .הצ ₪065 ,16 )0 זתגכן זס , רח5566 6 1[!נ [שטסזו[: 7ז671זח! 0318 0 1 .86111168] 6606 36 שחו!|החזטסן ]0 הח506ע5 זח6רח46 ההרת-6ט6ט תאוס 165 145[ שרע ₪ח066551זכן הסוז546הגת) 616766 סו 165זח6 1660961 0 551216סכן זו 65ארח .6701041 3 87 הססגרתזס)חו 6ו[ז קחוקץם-16 2 015 חו 8ַהווחס6 :6סט][סחו: ||וש 3.2 5]א-6)ה 121506 815ז1ק121) בז000כ * ו6ור[ש ,+זסכק5 (261 130 ח00ז546ח3ז ור רת60 1356[כן סע 16[ 5ח6רת6!ק רח1 .6131822565 6[כן1)[ורח זס) 060601זכן .0 1)6א// 16[ זס) הסקקט5 הסנו 300 חג 2. [ / פרתזס)-1250 זס! זהסקקט5 .1125 )0 זתסקקט5 זח6ט6 6ו[ז 60 ןזכן 16[ רשג 1168כן רת 60 5רתזס!-) כ[ זה 66 ה6זה[ התתסת) 115 (בת5506 בח 0. 1 / 1206-0366 זס! זהסקקטפ .71.0 ת6קא 00 פא )א אצ 511 כ)א0551 )תק אנס3)11פצג ודד תנזכוצ מפזאזדדקס וגחווחז6ך | טח6ו! 5 הסוזות06 [6ש6]-[ש וו[ 8 שתופט ,16567106 - 5 חז6פט 8 (45%)5 זס אזסעו 16[ז ,הט חג1 .0 0ז 0 60 300 866655 12606 - 5 806 8ז6פגו זס] [ ה ורתז6? ז6] 187 פטותשרת 6 63 זס כ 860 - 0 זהגעו ע6ו[ז 45%5 06 561661 ע[6351 זגו .חנת גת 0 05חג תרח 60 ז6גו [4ח1רתח6ז עס|קות:1 - זוא 300 , הסוזגרתזס/ח/ כן[16] 6 ,45%8ז .65 :5516 6רחוז- חט 406-015 06 [80ז20) 0 38114016 816 65001665 זהת או [0זזת 60 -- -ח0וז1163כקןה חג תו 45%5ז 106 06655זכן 16זח1ת 46 67%ז6רח3זבכן רה6ז5ע5 63006 -- .650665 רת57516 )0 6שגפט זטסץ ‏ קחותנח" :ו6ו[כקקג 406-015 6שההג1 * ץזוצוז36 הת6פע3 166070 306 זסזוחס1) - .4066 רתס 6כן 400 ,56 ח000ג6ו]ככג ]1 תוס 0זטו!5 800 קט 5 16ם תס 6 - .61008ו1ק כ [זזתס) ה0ו63ו1קק ג/, 15א-46, א 6 4 15 (40-015/) בת6ז5ש5 זה6רת426ה13( 6חה -[600770 , שתוקס[066 ז0) 46%486ק 50/0316 שת6655תכן ת0וז546תגתז קש הותהחנה 0חג , שחו[ 30 46-15 6פגו ת63 טס .5ח0וז63נ!קקג (<דד) 66 גת הסוזגותחסות: 715 6 שתו06655תכן ה0וז730546] 8 616416 0ם 5ז6טסזקן :1 רת5/516 6רחום- חגת 300 זח6רתכקס[6ש6 רח6ז5ע5 זטסץ )0 ז5סגת 16 14665 9 5 גוסץ טסה חנ עו1וסוא16) טסץ 6צו6 9 תעטסץ חנ 300 01418 3006655 .0ןז1163כןכן4 1740546707 300 0318 1065ש0עק 0 הקסהו 0611-כ ז6רתרתגקסזכ 65עסתקות] ‏ 9 זסשסכ שַחו6655סזכ-ה5361!0ה113 פזסון 556 1565רתוחורת 40-15 א שחו|-חס 13106 עֶח3 םו הסנזת6זח60 013402056 806 ]0 ז6 רתטת 2106[ 3 שתנט!סטת: תס0ז63ו[קסג 6[ 31 רת6ז5/5 53026 116 חס 0318 שת5031 56 ]1 0 16[ 6067015 40-015/ .6רחוז 5406 3 6 01 זה06ת6ק06ם1 15 תג ,005וז546ת3זז 5ת6ז5ע5 6 306 6זנו6נתז5 זה6רת6 הגרת .05ז0) 6658סתכן 806 0018 6זטסכןה6 ב[6גכ[ שו ]0 60116600 16[ 080[-01 ת63 15א-40/ אמ .0665501תכן %/7 9687916 8 0זתס 4059611005 זטקוק טסז הז ח0וז64ו[קקג 6 6[ט00 חג6 פוחרד 66 זס) 639011107 זשטס[1ג) 6סושסזכן החג 6 8 17115 -0ג[1כ]ג]ובעג הסוז63ו[קקה 6 606 ה680ו1קק3 שחו 16 )וסרוא 6001 תסוזג6ו[קקג 46-15 6ש51ת6ז<6 16 01 -1208 :126 16[ 50 5בתזס)ת60 40-15/ .1860110165 (:121כ1) 4160116606 ח0וז536ת173 66זטכווז ו תג 005ו6תנ) שרח 300 [4חורתח6ז 6-15 0 0182056 החסת) 5601316 316 81186 0665565זכן .16100 ת0וז זכ רת 60 306 שת66551סזכ 16 3 חה3וח 0ח3 [סז)חס6 ,1השוחס!פצפם :חש טסץ 40-15 אש הזג :וקה 40-15 קס[6צ6כ1 * 2 ₪ ו 7 ו 2005 9 1109 הוסםו ו (! 7 6) סיס 17,000 :חסו4זשק0 50 11.8) 005יט 23,100 :8ס121180פח 6 וק 1 1 4 000-0605 גבס 0 5 5 בַת53ק0 3/5/ :8ז8את501 6פחוטספת (מ1 7 8) 065 16,900 :חסו)3ז6ק0 (0ו/ 12.3) 5יסס'ס 24,000 חסו11!81פחו ז5 קהההקדהההחה:היקרק חש קדה = 600 0ח3 חסוז83וזסהזט / [ח0ו/ו זס) 200 301 21ח00/00 8 פזשו0 [סטוהוס .3000305 1 000031-ח0ו55ווח א זס) הספקט5 )0 חסוס6טסזח: שד * 5 זט סוכ 31%ז1שוכ]) ותז00 ה6וחאו ,זסקקט5 (1304262 חסוז546תג ור 60 456חכ סא 606 5זח6רח6|ק ותו .087303865 16כ1][טגת זס) [060ססזק זט 3000 74% 6 זס) הספקט5 .הח6ז5ע5 ז6טכ רת 60 50169306 ח0ו30010 חו 1.2 פוחזס) 26 זס) הסקקט5 חס 69866ה12:0-1 מז-6]נטכ 6 סז 6 18 1165 60 35ת0)-56 12 . בת566ע5סו5 66 ותתס) 1/1815 61פסקסזק (בח5506 +ח6 36 תג 0 0. 1 / 1226-00366 זס) הסקקט5 0680 60 טסץ שחואס!41 ,0. 71 השקאם ספת החגורח וסקס ז0) 5ח0ו47סו!קק3 קס-)תכ ח0גז536תגתז זטסץ 35 6ת3 שוסח ,66תה רתס תשק .601/68 רח6ז3ע5 ובוומום חזוש --- ;ד 01 פזווזט) פחד 16 ,111או 6605 ₪ח6651סזק 6305367100 זטס/ר 6ו/ .6בתוז קשטס 86ת633 , פצ6תצטס זטסץ חו זה6ח630ח1 זטסץ ,6306ח:-0כ] 36 |אזוקוכן 0 3016 300 ,36016 15 ₪ח66551סתכ-53460100ת3ז .5 גג קטסץ 1666 60 6016 2 1-ה | |א-גהוחצ-אם אוו | | ]8133 = 805סו| 5 5 1071866]זטהתט 06067 10. תשפט 91 זס! 6 85511165 1131 16 0תכן [ורתת6ז 4 ,תשרןתג) ",6 6ו]ז 01 ה10ז1063 |168כז 260 60 4140165 ז6ו[ז0 300 , הסוסגתשקס 01 פתגוסון תו 6 הוח 6!ו] 1% חסקט 130061 161165 16-86 6 (רח5/506 6ה6רת06 31304 [11660) פזא סקט 15 .רוחה 816 זס! 6 1618016 400 ,[8ווח6טף56 ,106660 ,60866 106768560 עס .15301005 השס 6 0תה 866655 66020 ₪16 [5הו] 1665שסזכן עם זס ,ץע החססתגת ,ץ]|8זח6ט56 8660805 66685 ( )300165 ₪016 166080 הוה [ז6608ז/65131 זח6רח6ה תגות-6ט6ט 816-800 5 ז6גזח ומכ 6 |זואו חסוז6תגוןחס6 חו אזסצו 5/5065 60 16 [81 406 .66111065 1650817/266006 6 6 301005ת6ק0 16606 תת ות5506 667פט[46// הט טסזוןז 6פה|וה ה ץ]ר וה 8 66916 630 5615 , 65רח56116 רת חס עח6 10665808כ- ה3586010תז 0 00101 הו 60 :ו [11א 2.0 םחו 5131181100 ח] 316 זס 5.0/ 5516 063100 3/15/ :5010878 6פזוטסס - | 6ת רתס ת6כ-1[ש31] 3 15 ז86זת :1:6 זז 0 חסרת 8ה066551פכן ה058610זז 6 חוטש החברת 85 ו[506 56/1665 פרחזס)זשכן 6[ 50 466685 8חו2011?ח60 , אזסעו6ח [8ח1רתח6ז 360 ,091329568 16[ ₪ ת!ז16606 , 181828565 566 5 רח6ז5ץ5 16[ף חוזנופח6 א )0 6ח:] 11 06 חס פחטגן ‏ 6 5516715. 6 חְ640ו31 בוטו 6278665זה[ ‏ 9 שחו[6ט]6ח1 38865[ .3621 חג מ66ו אי ,אא 0 ,3516 ,6 ,6001 .1 וחה .50-41 / -00ו680ו1ככ8 הג 01665 6 [651807/0660%0 1ה06ח6כן1616 0)-[01 שחוז8עסכן 60חו , בח6ז5ץ5 ]3 173058600 ס/6חה שחו![4חתטסן 56007 6ש51ח66יקותס) 6 תש שאו-6חס שחו6ט161 5 271681ן078 260 ,55/0055 .00וזו1600) הסוז68קס-5-01טסה] [6חה [[6א ע!41ח0וזק66א:1 6 5רחס) [ ורתי וח !3 הוחחזטד 1-6 1רתת6ז %'66הזחו-)כן זפ ה66ש6כ 1/62 6[16 [81 118061165 רת566ע5-כ 5 חנה 26 ח63 הח6ז5ץ5 50 16[-1 .ה0ו630ו1ככןה סחג -1[כקק3 116 הת0ז) בת6זע5 %// זח6ז16ו0 8 חס -1 610 0150710066 60 טסץ שחו[הח6 ,פחסוזה6 .60 4 467055 601010165 זח6 רחשה תברח 33 אזסש 6 30 עז1ז5000 005 רה5506-כ 5 806[168כן015 8 וזח )מכ 8חו06655זכן- 30546100 שר )0 566016 6רןז 68ה] 5696781 86 15688 5076605 16 .בח506ץ5 רח506ע5 1256-1086 16[ ה|ז1ע ₪ תוחת וע6ט ו ז6ו|0 עכ הש 6חה , 6זסעו5פהכן 16 .61 הגרח רח506ע5 6116 קכ] 60ח1רחז6+6 -500 0150860667 116 חוו|ף1צו 16 הסוזה8וזסו|זטה 6 0 ע]חס 466655 567 8 168 רח6ז5/5 וה8/506 16[ ה 65זגוזה6) חר פחס)שה6ו !קה 66 185 6 הרת 56017107 עס 6 ה ההות יי לוו (0א 16,384) 010685 32,000 :0081000 (סא 16,896) פאססו 27 | |א-א לצא אופוו | | ]₪84 = סו 5 וח .1310 זס 050 5 0 0 15 50105 ונמס וו (סא 16,384) 0100 32.000 :00731100 (סא 16,896) 045סוו 7 18 18 139 122 האאצ 8 |שאמ א ף/סטה 003 0 וס 1463101176 [6ר31 רזנ 196-0נור1/]3 6[ 01 00ז63 רת רת 60 זס קתו סקז -חסוז4ותזס!חו קתום[1650 ר[6וצו חו עהצו 146 5 66ח6ז0/06 [4זושוכ] שתיד 6 הזנאו 16 66חו 05ח6ז5ע5 16316106 ג[5₪6 0 68ש561רתשו[ז חוק5144 ,156זכ6זה6 16[ ]0 1658 צו6) זאשת 1116 זשטס 5ז06ו00זכן 16 .6606 זנוסץ חס 6ושס!סחו[66ז שתו[40ח6 16[ 6זג 68שהק | 416 5רה516ע5 3060ז6זחו ו[806 ג[6ור או ]0 6שחגז 06ועו 8 חס מסוזגרתזס/תו זטןזזטי1 ה 0068 זכן 5016 7 ח6רח16כ רת 60 66 חס 3114016 זה 56/1668 1618660 6 631005ו1ככה שת וטק רת60 6 וז41> תת בת16 ,65 ת1!6ה6[1 [8ו566 4016ז616זכן 406 068ח1] 16086 השע ץזהשטרז הגו!ז שזסרח ]10 .66חהרתזס)תשקן 0 פתסנזט[50 הפוצו גו 16]ז 66] גג[ [גזוקוכ .116401005ככן [050718וחו הו 6665 6רתוז1641 0 תג ק[316ז 5 שח וטק 60 6וז1ו1 ]0 זח6רת6!6 6חס ע[חס 65 ,ע1250411 .ץזושוזסב זס 060168160 תו ה6ע6 :6605ח שהוזטקרת60 זוסץ 5 זו ,637(005!]קקןג 6רת 631 606166כ]רת> וע[ ג זש זט 60 0 665541שח ע|[טפט א זו אצ מא כד ששססאזשש עשטא ג ,5 ]3 א תג 18105אז חס ז6ז טק רת 60 3126%ז 06ז 0זח1 זו 1080 ת63 | .5 ₪1855-5007406 ₪ח6[001ח1 זז טק 60 1056 5116 רתסז) 61067 , ה0וז66א6 5 |1068 רח0ז] זס %ח/] +6ה67ת::1 ח3 גו .1306 1406716 זס 015% 85 568 5107386 6 )0 65ה6חסק 60 [הטפט 6 זוי שחסן 4 6 ]0 611167 1061066 ת63 טסץ , ח0וז63ו!קקב ו הת506ע5 6116 הז 068 טס46 א 1 אשי 6 רת 60 537866 116 שת וזססו16-5טוס) זס! ו ע][1063 זס ,0067066 6 עשטס ע[1006ח16 ]6 6005016 410665 6ר1ז 6 0 11107 16[ טסץ פשטוש צן.51 א | 0 ה חס חנה 6 146[ 306 50/16 שחושס הח6ז55 שהוזגז6כס חגא זטסו|זוצו 6חוו[6גרת חו 560 ש871]ו6וזהכן 18 1115" .-ח656זכן 6 60זכ 66 ,)ח6רתחסתוה6 163166 -]41 816 56106 ]0 50666 [06 6בח1ז 652056 )0 סכרו :06 צ.51 א/ 01 הסופו6ע ז65ז3! 6הויך קוח ח0ס) 567166 [8ח1ר6ז 6רחוז!1363 9% .5 560191 28566 1,/477 ,56601 6 0105 ,7100/18 פס) זפסקקט5 ו!ששא ‏ 9% חו 67ש9110) דוסקקט5 סז שוווסב 6 תס 6012011688 67061 6|כן1ז1טרת .ה60ז5ע5 147066 6 וח ה0וז3זח6רת16קרת: [6צ16-קו ]1‏ 6 ח0סו60א6 11001 5!סזוח0ם |סהזס> ו 006 35 -וז!נורח הסקקט5 |6הת6> אד זא שה הג 066[36 60 טסץ פשס!31 3150 חב !וק 63 606 זס) 560600160 56 50 התגתפסזק 0/8 6 ח] .התגתקסתכן הוגוח 16[ז רזועו מסוסנ6א6 חג6 , 0665865זק' 95 תאוסתא ,3585 [4ת566 -11 גרח 5 [6ת6א 116 1 .ע1ת6תו606 66066 56066 0ז טסץ פאיס[!8 630216) שחורתותגתטסזק ]תה חס6 זס) , התגתשספק 006 הגח שוסרת 31067 5306 6ז חס הסוזגס6א6 5 35001 63ז3 |1063 4 [063] 1610065 ז1א1001 א ז את שורד א א זגה 56166 סח (1./41) הסקפחגתז זוא 6816 רת רח 60 0: 156 ח63 5רח506ץ5 .5668 1611081 60 4103606 601665 96 01 0606 פעוס!3 סח אמ 18 ז0 [003! חס 58ו!!וס וב פחסוובטוופסה 50 סח ]סוס | ]047588 וטוא [-4-37508 = 1/0005 2 1 6567/65 פ6ט0 'אפוכ] ]א תי 9 6 ה3 85 01רח6רח / 111568ז סקט 3150 600086) 8 ,06106 118% .א.1/א אגא טפ וז 81/3018ז 8הו31ז9ה06 3116311005 -- % הצוצר טסץ 665ושסזכן זוא001ד א.1ם אגא 6גויךד 6 60 16111866 165001668 זח6רתכןס61ש86 16[ז -600א6 חג 610065ח1 16 .6006 31036 , זחסו6)16 6 "10| 6וחו)חגת חב ז6]וכרת 60 [9363 60 1/0 800 561665 בח57516 ,6ע1זו66א6 |6חז166 בח 06!וט 6 הרו רת516ש5 ב , מש 06166 6וחזתגו] זשטטטס6 0]16רת ע5 61016 ה 06 ז1631 שח ורתרתגת טסתק- וז[גורת 161 צ6תגתכו] אי א ג 6 א זסו פסופת6זא6 00 צ.1 א 6וןז םו 610060ח1 6זגה א.א 6 ,הספקט סהו6כ זו 31:16 ,660163660 כ6[0ש46 גוסץ 65| זוא001 0-5 את ₪ ה ותט0ה6) 005ו63ו1קכקה 10060866 1967 066ח16זס-11168 זט 1ח5/506 403156 300 זספ)וחסרח 0ם 116110165 7 38 ]61 35 66ח8וחס6כן [06ב 1650001665 66306גק ה0ו580וזסו[זטה זסצט סחג שחושפסן 100106 .1 7/4 6 הפוצו 10610060 6זה תג זה6וחקס[6ש06 408 א 1 א 6היך זסן 6 רת ס6 306 , זה6רתתסתוה6 6 וזהגה א 0317 אגש 8חג ,403 אגא ,6 אא 0 .1660665 563306 פ6תט 4/4113016 6זה 6 תהרה-₪18632056 חווט 5חסו630ו[קקה סה צ.51/ט 3 74% 6ב ,111065 קה 6 150 15 ₪6 הא6הכ 50/0816 132056 .166066] 568306 ז6|6חט טסץ , חסוזה6ו|קקה 66 1]6טט 6שגו] טסץ 66חכ) 05 פוקס ג שַחו61ט61חו זוסכקקטפ זוא 1167 רח 60 238681 51/1502 5 ]61 85 ,16051005א6 7601)1036 6 %/ ,245091 עס) 32165זכ)ו] 6וחוזחנות א 0 אצ חחגּ 6116005667 2.0 / פאוסחושו-)12 |[טי] ‏ > שוחו וה 60 ,311 ה0ו)6 הנ 56 5ו610תואו)כ1 00וז63ו]ככןה 68161016 הזו 11 וכה 6 .רה5/506 534006 16[ חח 5671065 השוא חואו ,680111 11055 86 ג 9 806055 630 5688 181066 [1661168666)> 400067 )וצ ח565510 678671/6זח1 עס 15א קהוהחגו ז6זנוכקרת 60 |גזוטוכן .5516705 ₪ חוזה6כן0 זגה זז פטס]60 12181181 זס) זפסקקט 5‏ 9 1210-1000 85 51901005 א \ 5 -1)[גורח [6חה ₪חו35%ת-וז|ט]א ‏ % ץ[זחקוז ‏ +וסקקט5 פהורתרתג וקסוק 11-2006558 טרח 6+716רחרתץ5 602166 .55065 %/ 665508ספכן-11 טרח 116 חס (0 א פס) +וסקקט5 4605 4.1 9 0 0 410 10061 6000 אי 5667 \ ]31 105 ,688זטכ רח 60 .5 8% 06655088עכ 3000/6000 00וז63ו!קקה )0 פהופטט 060 6ו[סכנחץ 5‏ 9 10641 0 1056 607016 רחסו .6 0005016 5 ר55+60 8 0] 1710688 160166 [6-260679000וק ‏ 6 1 ,פטכ-0) )0 3026 166 ו ו :50 18 השח 00 .5516 חַתוו3ו6ק 0 15/ :5010879 4פזוטמ6ח 8 8060 061006 הבז 10 וג0וסכ 01 וסוס ו6וקרחוסט שחו חב ,א ו)/סטח (סו 20) 01005 40,000 :5481184100ח1 .03 א אה הזוס ] ג ,6 מש ,1005 00955 (ס 16.5) 00וס 32,000 :חסו1זסק0 עד סיה אי ב 378 | 6 בצ ו ו ו ₪ 0 2005 2110310 60673160 זטוסץ 01 5020 1106 חס 5010 0006005 5026 וסטססזק 4 צן זי אי זסת 6זג 10[ טאאא כספאפסאן 0 פסחסעו[06ע45/ 815 16[ 0 זתסקקטפ * רתפותהו[66רת (4571/) כן113" רח6ז5ע5 חגת 585הז 408 א.1: א :שחוסו[6רהוד * ת66זכן וס 2106860 [וזחט 8חוחטטטפם סו!סטוחץפ 66 6ו[סכ רת ע5 ע!1ג , [6ש6[-ר[שור 4 5 .660וטסזכן 15 63301126 שחו פטס6 6 13| ז56ג 106 1186 65ת ות זנ 163 אחו] ג 300 166066 א4/-ז6ח-0כ1 [החסוזקס 6 1 .5רת56ע5 30266 6חה 1056[ 06 ח66ת6 רחוסז) 116801005ככן3 63066 06 60 560 6 .556 15 7 8 חס [3 ונתז6) 5ז6רת ותהזפסזכן ה 7 ₪ -כ511-.41%51/8111/ 0 שתובתזס!ם60 ץ[וג 6 ז0) [08ח13 60676066) 1815-1983 6ו[ז עס (0466ח3 1 שחורת רחהתסזל] ג .60166 בת8ת08ז?] זחוס[. 5 508013]|1 300 85זט1631 וח5516 רת 60 816 6301005ו1כק3 468 א.ז אמ 66 ףנעו 1160כןק 5 ז6]וקרתס6 4038/ 06 ר[זועצ 0 600166 1116 .6וסזכן 403 א 1630כקה 16[ [וותט 160ת06/6 6 630 הח6זפץ5 .ו 15 8 א [[9 פהסקקקט5 408 א1 אא :666 601165) או 300 6שוז6[3ז 0ז 406685 * א 116 .016% ח0נ53וחהקזס ,10 151.75 65שה>6גק .10 סמאזוא מטזזג זט 4 10 כסמאפסא 1 | ד אגש מזאדד]5א אס תכ 6ץ3] 715 ג 15 403 א [זאה 6שהטםתג! ה40/ פחוקס[6ש06 זס1 זס 300-3[006ז5 3 חן תנה השוא 5ח6400ו[כקג 0665505תכן 7/4 חס זה6רתהסזושה> 6060 > .661716 6רתום-[ג א[ // 06[ז ז6תט 6חוז6163 סז 6זנט5 ע[31ו6566 15 הג א זא 5 ת5:6ע5 36[ ר[6נר1עו חז 5ח10ז163[קג 6רת1ז-[163 .6171681 15 5זח66 [84ת66א6 60 5056 ס[6ש06 316 פחסוזב6ו!כקקה 403 א.51 אמ א א 6 תה 403 אמ שחופט שחוז]ו65 1116 . בת6ז5ץ5 15 057 3 חס 5 00ו63ו]ככה 408/ 3560- צן. 151 ג 16כ סיס רח6ז5ץ5 ז6שתז א31.7 א 66 0ז סרח חש 1.0691 1:66 חה ,ה והשרת 36 זס 015% שתופט 6[ רתרתגתקסתכן זס אה[ (צ1./41) אזסאס6צ1 16 .(20001) ההשו ץ[תס-361 א ונעטו מסוזגחוטותס6 חו ,463 צז.1 את 5 41103160 ת66 5ג] , א.51 אמ/ טמג 03 וק השק ס !26/6 | אב ,זשוג! זס 5.0 רח6ופ5 הַהוו612ק0 05// :8זהאח50 מפזוטמפת חח 0 6!ג! 0 0 2/ זורס) בבת 6ב שוגו זס 1 3/ זהשהחסזות] 0 :00ו5181!31ה1 הבוח אה 0 אב וס 4 ם 60502 ומ :זב 50 (א 3.072) 06%5/ס 6,000 :067300 (מא 006 4) פוססיט א 1/0 אצ 16 ח6רח6!כן גו א.151/ טא א 1 .(1251%1) 67866זח1 [46|300008] 300310ז5 %א ל עחג3 חס שחהוחחות 005וז63ו1!קקג 5אוס!] ||4 8066688 60 אזסעתז6ח ז6ח-1(50 3 םג 06סח 6 חו 0813123868 )חגו!קן 60 125.1 זשרןזס .0 א/7 35 [506 ,אזסצסשח 66 316 חס סג6ו1כקג 1/1 אגא 5 10| 8 חס זוא[100 צן.1:1 1 66 שחופט - א.51 7% ,00016 ]650 1106 . בת6ס5ע5 חש[ 876 005ו0ה6ו]כק3 צ-1400/1:1 3560 שחופט רת57506 ז306) צן. 21 א7/4 6 0 סששסרת 16 .אחו! א.1 6תז6ו[35 חב זס 6018רת 15% 6[ חס 646601065 התגזקסזכן הסנזה6ו[כקה 6 .רת5/506 013142456 [160164066 3 85 רת556 זרת קס[0696 105[ 116ז 0 1:0 אזסאושת שחו 06 6016 זס) 560ג 6 63 בת5506 4 5102658 ה[סוראו ‏ רְ4ח0וז6וכ] גז3כ1 9 5 116 0121312256 6 ח1 5תסוזוח16/1)> .161811005 1 פהוט[6ח ,111110168 23132456[ 9 .280/2656086 ר0י] קהויסרה זס) !זט הסופו6ח 60 9 60 זה6רתקס[66 056 6רןז חר הסתוצח6 (11036-תט1%) 131267 3 10 11/5 א\ 3 0ז שחוז3וקוות זס) עס |31 1256. 6שה קה רו6טכ) 123742856 [4הסוג! 6‏ 6 4 !41 פדוסככט5 ב[6נ אי ,((1:1%601) סכ ו 5הסגיו6כ0 הסנזה[טכןותגרת 0 זח6רתכןס1661) .606 רת על 460685 זח6נוס ה ס) 6 0131812856 54016 1116 50 110801005כקב 0%5ד) [קקא מזאדד1א "א אס מפ מ דה 36 [המסוג[6ת 4 15 .10/1 את זס) 0651060 5/5060 זה6בח6ע ה תהרת שהותחט 5רת56ע5 חס 005וז164]ככןג 60163160 .זחשרתתסזושת6 הסנסה6ו!קקג צ-1 א 6 חו :תג 165טז63) א [0/3 "שוכ רחס 000426ח1.3 הסוזוה 126 הזגכן 9 ,13413]22565) 60106 0+ 866ש ,זכ צ1:1) .65א16)ח1 306 ,16105 ,165 ,161411005 -0 0313123565 6תטםסט165 0ז !וט א 9 טסו ,1:06 וט ה0וז3[טקה13א הזהכן 9 5 106% 565 השורי ,(1]אכ) 5131606015 0ו210!נוכןוההרח 1818 .זא אכ א סז זג!וחו5 6 הג 041323565 16כן1]!טרת 860655 הג 4 -201116] שתו[0ט01ח , בתגיוקסתכן 53076 קחו0ט[6ח/) 3016ת6ו עס 10091 66%5ח 10/15 01128565/(. 0035 8.600 :ח51|]20ח1 ה (פא 650 3) סוס 7,300 : ) 68 1 5גוכ1510 א 13 01רוג 15 / 1215656 ג 8190095 || כ 200555 סגו 15 פתן פסווף 60503 ו | הה-תתפסש-8 | 00005 | (50אז) 5 אוסטו | |( ואוו-3ה05/- זס | 5 +54 1 8 305 ה0503) 6 3/ :>)הפתופחוטמפה 6זבא50)0 אה 85/0 א גכ ב :65חָבּטחַח13 חַהווהוהגזטַסזק וטו ₪1 א ג . ו50גק אה אחז 0] אג,6 אג.55-32ו₪ 005 3300 :חס!)3זשקן0 (65וןם 4200%) 065/ם 84200 :חסו51|30ח1 (0/065 1650%) לאפר | ג-תה!סצ-ם | 00005) | (150 פוו-תה!ש- וסשו (1306) אוו-תה!/-ה 0 זס 0 05 55 הַהו61ק0 15 :1הוהטזו₪9 50100376 מה אוה 6ב זס 3.0 > 1ם)ג/ פזוטף6ז פזסשזם | ו זקובו זו סזוחסס (8118105) 06053 8001! :>הטוחטתוטף6ה 30 6 63 6 גו וקסזם קב 1 5חַהּטפַח3 1 חח וותוובזףַסזק 5 .]הזוח 051 אובת סו עס סקופ התבו חב וחסזו 005 528 :06731100 ,(8א442) פיססום 863 :ח5181!8110ח1 סז (44200) 0/0085 863 :531181100 5ח -וטאוום | (270) (65ו/ם 292%) 100% 571 :חס673!1ק0 + 8ז3ש5010 5]/ ח0508ם אה :0 100180 506 15 הג6 )כ שגד [70ח60 זס) 672066זה: טח6רח זספגתשקס ח, * 6קץז 311 01 תג הסוזג טש חס6 ג|זס 1/0 60זסקקט3 שחודוסק6ז חב שחו!6חגו! וחזה|/ שח4001655 [063] ג[שטסזנ!ף חסופופוט46 הזהכן 60 601800 קסס! 610560 38816 ץוחה 1141 6166ח בח וסתנת 1ה51506ח 60 / חס ,6006 חסוזה6ו[כקה זטסץ וחסז) 681160 6 05| 16-06-74 0)6רח6 3 זס 10631 ז6ו616 16 6חו[חכ) 6 1001816 שו זס] פחסוזה16קוקה [68וכעך ח0וזוחסזווג תה שהוזסזוחסות זסס! 3601) 6 הסוזופוטו36 0978 11-50660ש ור| 066רח6ז ]חח הסח וש ח6 , שחו! 330 ז6סזכן ,60801 6 ,6301005ו1קקה ו[6ט5 ח1 .666 ,60001 6 כ7ט-566 60 ח6פג 116ם פאוס!31 0116 סח גוו 0 1ש8670 |0זחס6 36 שה וזס)וחסרח סו 6ו[קק 4 .6016 שחו[606 [ גוזה 0378 35 500 ,5זח6רת6זוטות ב5000גו6 פוט ,0180135 6גו[כן ות רת0ז65 שחכ6 .1110168 16 תהק 56 חס /6ת ג ₪ חור רתגת סכ 66 6 הו 66 6סח1 ,001 6ור[קות. גוסו -/כ1) ' צצו12308/16 16 1 ,66ושספק 1671866 פשווק ות [4וזפט0חו (10015-/כ] 6ב שוגזכן :כ 8016 ,₪6 הא6גכן .0 (6קסזנ) הסוזגפסק 60 .]1 .23ג]?] 3636007166 ,13356 3156 36751116 , ₪ חו0ה16 ,עְ/ 21[16006) .0 (0734) :6חסו[כ16 צוסבגם זוססקטפ '/3ס+חתסטו זסת [56 ]סח בטסט )ו אאא 60 '"פמידו ג -1670]א [01666כןכן1ו5 8 60006675 120863 0 ה0וז זט 600 4% 50181ט0ח1 זס א/ שרח |650718ה1 0 סשותהע 16 ה 5% ₪6 6ו1ש 061665 01זתס6 |6חה 660066 6 316166 השקןס 157 81-ד31 6 ו|)נע תסוז6תט[תס6 ו 60ש46[116 18 פוחויד .67366זחו 62-35 130001 56 4 :8זזהכן סע הו 6065 הב%6)כן , א.1 אג החג 15 / וצ ₪56 זס) פזסטוז> 606 זספט ע3] 6ו1ז ₪16 0ם 6וא[סס? 8 פטוכן - הסוז3זוושו)חס6 "157 1311/31 116 זטטס 6001 חור רהזקסתכן זטוסר|) וו 60051868 50/16 ז6עוזכ1 ה%63-126 שגוי ש6צוכ1 1269166 5]א א/סיסו]א 9 6 0 ,רח4ושסע?] 1167/8066 11567 [6חג 62-35 1130001 +61 0 כקט !זוי .55068 עשכן 106714068 פחהואס!31 מושצופכן א.זע אצ ג 9 06 26] 50 6655085סשכן א// שחו![33 15 1311731 חב !ז1צי 4 וס) [0660 06 +טס[פו , הסוזה6ו[ככ ה .רה6ז5ע5 שח /ז68כן0 10681 [ה 2167ר62055-8556 8044 חח 6 11867 6 41101 ,11110165 צוסכקט5 חט 1181 18565 11680100כןכן4 כןס61ש616 60 א 31113115 [8044-23566 חס -1056] צ.1 אל וס 15א/ רתס 103060 ה !)וצו שחס|ה משצו 6 15א/ר א//סז6ו]א 6וויך 0 ז6פגו 6ו[ז פצס!41 , התג טסתכן 67366)ח 6-1 3 ו[שטסזוןז ז6ו[ו6 5506 5 1311/31 8 866688 670% 1116 .ק[6ע67361זח1 וס , רהוהזקסזכן וזו ז6פט 6ו[ז 668ו/0זכן 366)ת6)חו-ז6פט 5]א /י ג הח5)6ץ5 6ו[ם זט הס6 0ם ץז/]וכה 6וןז .0568כן1כן 6311278710 זס) 65200565ז 16% 6 ז6פגו 6ו[) פצוס[41 זשע071 צן 1 א// שה" ,פוה506ץ5 51.7% א4// 18[160ח1! 6[וטכ 60 ץזו!וטה 6 ₪ חופט ,רת506ע5 1105 15 / עחג חס צז1ם א שפוח 1716 .5וא[00סז צז. זי אי 0 108060 6חו[- חצוס0 השו][) 18 5506 פחו 16 שז6ו[עו ,5/5665 ז6שזהז א/ ושוא שתוסותשכן0 זשו[ף0חה )0 66ח656עכן 16[ זטסר[)גצ 0 501606 656608117 15 אן.51 4/ . 556 6 ג[6וג]א ו 005ו630:[ככה 6ח/631-6ז 616868 0 ץ0ו60167011זכן [406 [666כפ 56מסכן65 הח556 85 6/6068 [6608)א6 שה 61561655 6כ! קרח 5רח506ע8 סשתה אן.11 שור 1206 שחופט ז6חז6ון1:5 הו 103060 6מ1!- תוס 6 ו ח68106 ץ[סהשההרתזשכן חס ,806015סזכן 6% -0זכן ,663501216 שחופט 5/5605 ז6תהז צן. זג .(00888) 65וסרשרת ץחהס- 630 ,16 הרת רגיט שחטוסקרחסס 01031100 85א3רח 302. ששו 00 8ק-7969- ו וו (50א1) 5 הוסוו (06גז) ה-ה0-796. זס החש קוח 00 ,5/5167 חַה 006131 15// :5014316 שזוטספה ,65 005 667916 ]תו טוקס 1 60/0 עה :6זבא50 55/6 חסווהוחזס!חו 9סי011 4-1|- 1 1 רחשו55 אוס6טו/ א די 5 5700 :חס!44זשק0 ,(טא 3100) 0106%5 6200 :ח518118000ח1 (פא 2850) 60 6 0 066 ז6שתס! סת 60% כ /:) .600%ז5ץ5 6:/12) 10 0 |[ מסופחשרחו-סאת ,312 אשוצ-20] מו 6 6 ₪168 168 כן3ז [4חסו5ח6רת (6-ששזרןז תו 30 5618 זח6ז611116 ש הסרת3 58160 רחסת) ההג6זז5ח/יס) 005ו11637ככקה ]זגו 6 חג6 6וקגזש 6.412 .חש61 שתוחזששתוקעת6 פס 0ת 120 חס 60ז3!וכוחגרח תה 166 ג ,615 וס 6תנעו-56כ1 ,1005ז6503זסער שח 0ט61ת1) 4415 ח1רתז6) 65וה גת 6051 שוס1 (4]9חורתז6: 1466215 340 6חג 330 ,240 ג31 טסוט )תכ 5 0 ל)אז םאסא 10 200055 צפא הז ת0וז63ו!קק4 15 8 15 כ31 ששועל)ן בח כ31 שחוז5וא6 0 466655 635 6סושסחכן 1ת1166 עכ 65והקגז שתות66חוקח6 כ21 ץ6א 168 .ה0וז153ח04זס חג חנחזואי פקטסזע :תו 3165 5 3051276 306 640 0ז וו 9% 6 [1118ח1) 16255 הו 1160הותזס) 4חג .11-61 ,(00וז52601063 6שחהת6אי .תת ס) ז10כן 960 כןרת281000) 5 )ו 2606 9% 0 156 1106 31101 ,310661 זח והות שחופט 0318 16 רוסטן) 306 [0זזח 60 [)3 07וז4!טכן חר 5'ו6ושל)כן .6801765) 41/515חה 067311005 חהסוזג[טקות313/ץג!ק3וכן % כז3 0םג 200021 ,א 6[006ח1 6וכוז[ רת חס 632765 100 .יחו שת ת66הושה: .הסוזבזסה ה /‏ % 6 63 כ31 1220216 חו 11501466 5תע5 ,1א6ז 30108 עכ] 60)חקו!חקות 6 10 012[6015 [20168ן3ק זסב!זס סי 6ע[6ת )0 געכןו] 4/ -+טסץ13 5 חונו 66/3 וק 6 18 הסוזס6חט) קוזה6 דוגק 116 .ופוח /‏ 9 הזז 0 0ז 567 16[ 5/ס[!3 ג 2606 6 חס הסוזהרתס!ח1 חש שתות66תושחה6 הג 01 4165ח11 60 .316 06 חג .21621005 0067 השאו שחותס 4 4 25 560 6כ] 63 312 ששועל)ןכן ץהגרת זאו ז6ט0)1תכן ותבכ 60 6ן רת א6 חס .116411005כ4 ז6זס 4 45 [566ט 26 63 312 עושושל)ןכ בזוטו שחהוהחט ה0וג6ו!קקג " %ח.61ו 1 6310 106 186 :1216 6+ 16001 0066-כ 10 בת6ז5ץ5 .65 6106 [ גוסכ רת 60 קכ) 6163160 116% 6תג פ6ורכןוע שתוזששת ושח ןח ער 06ב 5רת6ז5ע5 412/-6 1ח41/166 שחות6שתושה6 זס פזס!כן ,61631205 ,5 תושוגח 6 [ 66 סכ 2165 ת6 312 אשועכ):121 .תג 166]ז 6תהכן6זכן 0 11968 66ו0ח 306 חו הסנפט[6ת זס] 165רכגת תוטשה ושח 5 5061 063615 טס רת 60 [163חו[106 0 זס , 205415סתכן ששה ושח6 זס 5ח3[כן 6655סזכן ז6|6תגו 316 1197ז 1651205 שח וח66הושח6 ששו . זהשרתקס6ע16> -1[קק3 תג ,6גע/50 312 ושוע2)םכ] 5[גזוקוכן 16 שח נהחגת החשש 715 זס) ה0וג6 שחו 6412 פ![וכן ‏ 666זם: ותו" כ1 .חן חוחשטת וק 6 זהתנ 60 שו[ 10 נהרההה = אתא זאג א ]אתכ ה יד ו 0000 | ח6חק 06610 0105 1 01 3061%! 3 15 1-2-3 1.0105 8 15 1% 00ב ףסות ת0ססד 01 שוטו1פח| 35530005615! ]0 11306058 601516100 3 15 דוו 160000 01 8וט!!1פח| 1355300565 01 309 .0ח] ,0107018 01 3785ו₪306! 318 068882 306 068020 בוסזסוסו סו 00 11070501 01 75ב 3060ז 816 וסט חו\- 5 ,5 0ס-5וא , סו ,5 0.05 ,05/2 ,0-5 ,05/2 ,אשושו6 א/5שו/ ,85/08 ואפ! ,015056 ,082 ,0105 א 00 [3ה650 1 00 הפוס .0/7 ,דא/0ק ,66 ,45 ,505,150 000 1085ח30!! 80510855 | חסו!3חז6וח! 01 375 ₪30) 6ב 001 = 5 8 730618 0 03006 00100 6 040 חס 50/8 ח6ק0 6 0 5זבוח0גזו 316 05/1 ,זווסוא/-05 | 551075 40006 01 30638 8 15 0515010 01600 87015 ]0 13061 3 ו את 6 ,ח0ו!00613 002 533 01 0603785 818 00ו065% ח006 38 500 | 1819007 הזת 0! !0 31%ח306] 3 ו 51-1 .10 5010005 3/חףופח| ]0 1130631 8 5 60170 ' .| ,15חש!5ץ116105 56 ]0 אזבוח306! 3 ₪5 5 30 א1ב306ז 160156160 3 15 וס 03 1 עסו 5016 ובנזו פה !0 15 ברח306ז! 16ב זפ/ חב 3010 506 ובטחו .)| 5751673102 01 5005/0137 0חאוס-ע!וסתש .סח אזח0ז161 ]0 85ז206003] 316 אוחסזאטד ,4014 אשד ,4010אסד 6 וח 01 35| 38 1006 זרחס!פט60וטד מ[ וססד 6סַ3חב1 וד ,|וסתפטוסד .|| א6קוח( וס 1306316 8 15 א6וקוח וס 87 0 והזו 8 5 אוא | 300710165 | חח 01 1306 3 15 סרה 00.6 0 0 0 זו 3 15 6 0/א ]0 0616 ₪2! 3 5| וח6ו5ץפויסטחוו א חסזו3סו וסט 115 01 85 300316 ו חסוו3סו וסוס פוח חו חס ברחוסוחו 6 3 ו וגווס זט 8500018 סח 15 ובזוחו -8טווסת |נוסתואו תס ס) 60[ סט 5 חסוותחזס!חו 5 ,0316 ו 00.0 |חפחחמונוףם וגווס 1990 00 69 ו -: ח0ו00100791 )הסוחקוטף= ווח ]0 3185רח806!] 18ב סחואוסווסו פד ,066 ,015 =וסס ₪ו0סם ,6טוששזפופטוס ,פטוק/ספ6 ,00 84504 ,2-סו-ה ,1-או-4 ו ,0506/15 ,06001601 ,60600080 ,ח0ו8ו060060 ,00/0105 ,05 1ש-0603|0 ,66866 086 ,16 0500/ג | 060 .01ג1חו050 ,6ָ03חו00 ,ח30זס0560 ,פוחזסו6ס 060/70 ,05017808 ,0605061 ,05051106 00567086 ,050503 ,סז 060 ,600306 05 וד , הדוו ,חס ווח חן ,וא ,טחוש דוט 060 06חגו 00| אס סזסוו 03| ,103 ,אחו וו דשאחםדאו זא 6010 ,= חק ,40 והוז ,20 ז56/6חוזק ,11-קסם ,05ק ,ו6חו6אסגש ,5 הא ,5 שסזסווא א אה ,6טפוא אות דט ,6ואוחוחד ,5%ח ,516 ,₪6015 ,אוססחוגח ,0-805 ,פטוס 40 0 א 0080 א ,000 אש ,6 אמש ,8510 אה , וה אה ,₪05 אה 08 א , החסרחטססס אש , ו80וס אגש ,פס אמ ומס א/ ,ופוס א הס זה א , 60 א/) ‏ 005-5 6 ,5סוס אה 5 | אה אהת זחס אגש ,5 אה חוהחשהדז א 50 אש ,5 ש/פטה אב א םסח אש ו ו א 050 6סהבחזסוחסס אה 500 סע הש( וש אה הסוא שד א הש , 50 א ,5 א וולוו 50 0 05606 56530 וא , סזהוא הש ואה ,וויא אמ אד אא .0-3 ,5 וס-5קש. 6ק\ דש , 5 05 עגק וחד 6 ,10| 55001165 זו 01 05 זה 0550 ד ,02 .0070 4605 01 30603785ז] 816 6/19007חָ3ק סחה טסוה 0 ,55165 567 0 0 8 15 ושפחת 6 6ב 105 חו0ב1)! 36 0וש! ,0031731 1 856708 | א דוסה , 310ח65וססה ,פופה 000 5 סו טרס 0 401105 חַהחָח3 | 400855 0318 0חב, 15 רמזו 006 6וססג !0 063185 16 30 , בח וח סגא 000 |6 הו 16 01 3061 8 15 5 טומדום 08856 15 8 110071 01 57816 00 0 8 וס ]0 130615 זה 650 ,הפוסש 500 0 0 8 5 0 |6חו!ט 01 03185ח306ז] זג 5וסו/0 , ה/5וסו ,פופו ,05| =סט/0ס-5ופו,וסחזווטס 06 .| 09/30 ]0 180670315 876 05ו61חו 36 ח1ק וג סו 01015 וד סח 1 או 8 5 0005 סוס 01 173065 1 סכ 80 ₪05 ו 80 | 0 5 15 ג 66-8070000 וס הסופושום 10 00 ₪08 1 ו 8 15 חאו ₪0₪0₪/0 7-0 :)תא -ש27ש 22| עסכ]בטוגוצ] +11 שכן ו 00 ו תס | 2684 ₪ וא פוא א0:006/5 - | 2686 9 50 א 3|- 49 9 חוחזפחם אג// 0 וא 2% נש ור 9 0 הת 005 אמ ‏ | 2639 708 93 סד א 1 76 ₪ 00\5זס | 2636 708 8 | 57 הל 00 וס | 2683 2 ה 9 0 אא אא | 2736 קורו 8 030 |וברח5!/ חו א 2.3 שו 2 508 56 | א 3 - 702 8 א סהורחוח3זחַסזק ו/ אא 233 || דד וזא | 270 |74. 6 5 8 תו שק 92 ו 100 0 | 2695 - ₪ 06 6-40 וחק | | 2767 | 797 2 ד ₪ 5% 080 | 40-ז/ח6פחוזק 2.8 2 778 8 0 | 2620 810 ₪ סחווחוח 05 050 | 2620 8 27 חס וו 55 57% א | 2755 850 9 5 ומס 6סַוחו 50 2% 50500 5108 0 ₪ לש 15 / 2553 | 5 ₪ ₪ ו 5 | 108 08 א | 2548 ₪ 5 | 704 ₪3 ווח 95 א = | 2548 ₪ 6 )א | 2582 5 65 100-ז60566 4 | 103 0 1 12 ו 14 8 2207 ₪0 (010 501018 ור 0 97 צו וח ואצ 203 9 זו הח 050 | 3050 ו 9 5 אס א : 5 1 50701005 והאר 217 5000 טוט א 9 ו חופת ו 203 0 חסווסחטי וו 6006 ה 0 כ = | ]- = טופס ו 6% 6 5567 (ַחו31ז6ק0 5ו/וע 100 5 אש 1" 00 ₪ אמ 9 080% אא 9 א 3 2 ה 60 93 הח6ו5/5 60)6%טו/ א חי/ מע 12,2 0-5 4 0/5 (9/ 07/5 00 |טוחם |חוזק /510/ו6ה 66 99 83 א 8 5504 | אא 55 55 א 55 08 25 א .051 אא 114 ץוח פוהווחו 01/5 א 14 5 א 00 א 080% את 6 (0חם חס 051/!) ₪603 וע זוז 606 038 5-5 5 התפופץ5אזסו אוה דו אמ 05 30 05והץ 60 5 עגופו | פַמָזסו5 מ וגח / זס! וחסו0 09/7057 5 זסן |ח6ו0 5א08//חג 1 הס א 72 אע 780 3071 א (0 696 !) רוק את (00ד חַחותטד 0 א 50 א 65% 5+ָ5 גוויס 051 אמ 5 6 |060/5061 אע 5 35 |060/5081 אא 5ו/זס א שחוותטח 09/01/05 אמ 60 אמ 8 אהו 1 5 זו 5/5ו 705 000/51 ו 0080 אמ 59 -= 8 |9|6|8| 8/8 8|8|5|6|6|8|0|8|8|8|9|ב - ₪|9|9| 9 2501 | 222 28 2549 | 2531 | 2.08 7 | !| 27 ו 1 72 2 32 7 040 0 60 ₪7 9 06| 8 / 2000 0 076 ו 0 09 6 00 ו 204 ו (2 255 0 222 177 ]ה 207 07 0 2 || 2 = 2 = - 8 5 == . - שמ ותפש תו + הטוש חס וגו אוהש 2.0 0 ווט"-0ח= 8%/-61ח0ם 3 0098 5 60 8 006-1 0500005 | 2506 508 ו 115/05 אוו ₪ 5 00506 0587 46| 00 056 מ ₪ 6 | 2603 | סג 5 זס! 5-30א0 60 2 03/00 אסוסד ד/הו! את 6 אל שחווחטח 65-30 50 31 זו 0006 .את ש אמצ 64 ואש ק/60ס אמש 2.6 6 זו 8 ה00 ו 8 00/5 | 2976 009 5 5 00 סט א 2-2 65 200- וס | 2753 008 4 5/0 ₪ 0 ₪075 קשמו אש | 2894 006 % ו - 0 | 2990 008 5 מ 199 8 5 הפס | 2798 001 31 0 ₪ חס 51/0 5% /6ה 0?0‏ | 3015 | 006 5 זו( 50100181-2000 ₪ וח 08 וה ₪08 אמ ‏ | 2559 | (00 3 0 ₪ 8/1050 060900 | 2698 7005 5 ו ה 0 ו ה | 2988 00 8 סוחוזחטה סוק 60 19 ]הוחקו06%6 08 ₪6 ₪08 אא | 9 002 5 ו 00/0 ₪ 6 | 2610 | 07 9 0 6 זו פוחזס 15" אצ 0 -008 == ו ו ₪ 051 05 אמצ | 2747 פסש 5 ופ 1-ו- 11 2 אוד 050500-200 | | 2754 שס0 65 שוחווחט פוחזסו60 20 | הווחזטד 4 הסֶ ₪ 60/0 31 | | 2772 | [ס ₪ 65 50 ַסָ60 ₪ או 200-שטטו60ם ‏ | 2772 אפ ₪ 6 6 40 א הו אצ | 2750 | ופר 0 סו 06 00/0וא 13 זסוטסוזופוס 03 אה 86| 008 32 65 זט 250 005006 ₪ 505 0/5 א | 2924 טסט" 2 אוהו זו 250 605606 8 סו וחזנוס!. ₪15 אה 18 | סֶ 2 6050-3005 ₪ 0 זט 550 א | 2779 063 2 או0 056-300 ₪ 6 | 28465 א ₪ 00 082 זסו הסו ₪ הק א | ו 277‏ 65 ₪ 8569 082 ואו זט גסו | 257 אח 0 00 | 2785 68 4 00 2000 250 | 2519 | השע 0 00 א ק ₪ וו ומ 57% אג = | 2756 | קש/ ₪ 0 זו 6705 אש ₪3 סוט אס חוט 0:0‏ | 2990 עעש 9 ו ו 65 הסט הט 0:00 | 2890 אש 0 ו ד 00/88 8 5 (50ו₪) אוד א 65 5 0 081 005 א 6 ל | 3304 )0 65 א 55 זט אחז | 306 8 / %5 5 חגא וו 5 אא 77 וטק / / עוח0 וחטווס פטוסון א ₪ 070 00 | 2565 08 0 (595 2) 1-32 6 5 / ו ו 6 ו ) חווט ו0מוחו60 2 00 0 חספוחווק אוחדנ 1 ו ₪ 00 וד 150 סחווחטה ווח א ה 0 1 ) 082 ו 6 א | 56 | % זסוחוזקק601 א 0 0 | 257 06 50 0 0 6 | 07 6 0005508 א / 86 36 א 61וסזץ] םק וסט 4 וס פוש זסו קסו0656 1-או- 1 וא 1 4602 20011 50/6 1.080 250 זסוטסז0ש 5 1066 9 005% 655306/! סושוזו0 אה 6 608 97 6 זט עגפו | שח00 603 0 9+ 9 (50ו₪) 5חס6וא | .חַחגּ | ווזוסס 5 + 50 (50ח) ח0סוא6 | 655חו5ט8 05 וס 5 68+ 9 (50!₪) חססוא6 | ו68ו60 05 פוושוססס 5 00 0 |ח6וו0 זו 5107308 306חו0ש 2 + 99 | 3 5118 000 7 6+ 5 0 הגוס א 7 הצ 20 5חזסד [/ 32 - |וגו 1-או- | וה 1 חצ 8 56וה/אוה דוט 5-2 9 אוח ד אמ 6-2 6 2 זסו 6!וזואססם 7 0 0 6 זגו 401 (0) ו 9 86 )069106 00 )| הו 43 5 0 ז605006000!0 9 1 8 5 ]0 1-2-3 פטז0 | 0 | 8 5 1 זס) 1-2-3 פטוס 1 1 60 ₪ 030 8/6003 (₪0) 5 9 5 9/0 9)- הצ 99 5 05/2 205 1 4 | א 55 5 זט !ווסו/-057 7 אצ 9 אוח ד אש זסו 05/0 7 אצ 8 0 זט וווס/א/05% 7 אצ 20 ב ו ו 45 אצ 9 וז 608 מ אוה דוו 43 של (9) 5'וז סועשם ומא אוחדו - - 3233 אצ 9 חסוחססופס או 500 2202 5 9 ח0סו5655-וו!טו! אן/קש 500 | 9 (זח קו/107 6605ח) ₪5 500 0% 7 | 0650 חס לו וי 50000 3258 פאץ. אוד זסו 5א0/ח3! 66 (0) 72 58נסס- סזסוו 7 6חווחט 2/ 0080 פטסס] סזסוו 7 אצ 5 זס) 50/00 ₪66 2208 5 25 א 60 2006 0 זס) 50/)0 ₪56 277 5 זס! וסו3זו8והווחטא 60 224 30105 זסו 5 0 שח 1 53 3005 סו ו ו !| 8356 פטוק || ₪ וקואע 223 5 6סוו/0 0ססחמשטה 6 וקוא 3 5 המטסא 6 וקואט 123 | 8056 בטוק || 6 וקואט 3 וו 00 וקוט 23 א 207 6 0 00/0055 60 [:2 35 8050 600 1208 10/5 טספ 2200 פּ|פ|פ 0 זס 5-30א6 0 6וחווחטה ₪150 זסו 666-30 50 אוחדו זסו 65-30 פס שחווחטח 05-30 50 6 זסו 327015 פאס 0חו0=ם 5 זט 327015 5עיס0חו0ם (9) 5 זט 6010005 1 .חמ | פווזוא0שם 9 60 | 80510955 05 פווזואסם סו | 100/03 05 פווזאיספם 5 (01) סו | חח פוויסשס (9) (אוחד0) .16% .805 058 פווזוש60ס (9) אוחדוט) 6% | .60| 05 ואס יי 5 2 וה /אוחדוט טחוש פוש ווגוע 1-או- | וה 10 5 זסו וגו 1-או- | וה 7 5 זט גוסו | 0069 00 7 אוד עו | חס 00 (9] | א קז א אוד( 1-300שז50א ו ווווע זהוזק0ם 508 5000 ברחו אמ 5 זס! 2000 |גוזסש |שחזפוחו אוד זסו ובחסק ופחזפוחו חסווק0 6וסוחפר 8015 אע וג 1-או- | וה וח 5 51 א ו וו זוז חחוקוזו5 אמוס אא אוד 561005 סה 6סמו60 אוד( אב ז0) 500 6006 6 56101005 וסס 306חו0ם ודו( וס 50 6006 זו 50 0006 6 0005 0 05 אא נו 5 זו 065600 1-או- 1 ות 0 [-או- | ות 5 5 ס| חן פן פ| כ| ם] פ| ב| ם| ס| ם| ס| ס| ס| פ| פ| פ| 5| ב| ב| פ| פן 5| 5| 5| 5| 5 5 5 600 | 03000505 06006 6000 חסווגו5 ]ה6וח06 3 6000 6 ז0) 85653 6וחו!חט 5 ז0) 84565 5 ]0 66!ווחו | ו84565/3 סחו וח 60ווחו 85531 008 חק 02 | | ו6ח06ג א %5 וחסוו0 ופח אמ 5 100 5 אא 3 63/63 05חק ק/חו אה 01 93 2 60801 פטסס"סזסוו 2 0 אא 933 0 060630 00801 אא 0 2 3 0[60ז 601/76 א 00031 158 5 אגצ 505161 זהפהחפהַָבּהג!)] 0008 100 5 א 8 וח 0 6 60/5086 אגא ץְז3ח0ו0101 03138 הסוחוחס6 07 5 א בי יי 10 68 חסווסוו50סט5 00-01 10 0 חסווטטוזו5ו0 60ו501/03ח60 פוו 10 00 חסווג)חסוחטססכ 501/04160ח00 פו/ 00ו001ז00051 זפ!!קוחס6 0 6 א חףו085 1880 ז6)טקוחס) 506 0 120 9 65 וינינ 10 0 חסווטטוזו5ום 60ו08ו501ח00 6!ו זה 0 72 5 א יי 10 0 ח0וו)ח0066 501/04/60ח00 פו/ו/ 00ו050|/03) 9 ו 0-5 0 00600500 088 1.008 3 8 00 006550158 9 00010005501/85% א הַחו0051 2 |10[60] 5010/76 א 6 0055 8 50 אש (6חווח0) בי 112 סו 4 2 חסווק0 3270 06-500ז5056 ץזוזוה! ₪313 8 ו והחזטס. ₪5 אה 2006 503000 6וחטוס\ אמ 6 18 5 א (1ץ00085) 188 0/5 א (6וו64) 109 5 א (|בחסו|3ו₪6) 5 03180355 112 הפוצ זסטוזם 5ה313!6ם 88 43 10108 568 שששוח הדות ₪ שוחזדהס א 5ופם 18 6 !00095 081/65 אא 108 וותט 815 א 00 158 65 8 - ז0ו006/0 ₪3/20356 60 3130856 0001 - 65 108 ג ]סג אג 5 סו!סק אוח זט חו 6ק050 556 חחח 00 אןח ד15/(1/ חו 05006 566 6קקג 506/52 6וסקת ה105ח/30/! ז0! ק10א065 1-1|- | )א 596 ח105חו30!/! זס! וו 1-|- | וה 596 ח05ח/36)/! זס! 0₪86/חג | 586 חב וחת830 000 566 קטאס3ה ופה 6|סוחפה ח6ו5ע5 ע3זם | פסָז0ו5 אה ההד555 835606 0 0506 566 מב ו את 0-5 סהץ5ו 228 2200 5זו ]100 פטסוו8 ח50508 וז ₪ ₪ 1/5 ח60508 5 2 א זוום 0 אה |(8ח5 פחזטסם |60/576 אגא וז 05 5 65%5ח851 6006005000 זסווה;ד 003 אגא 0 0 0 א [י) 0 606 6 13 צ6308011 0 וחסו סוחד ות 1 לפ אה הפס סו ] 006 60 או זו עסו | זו חס6 6 || 0 600 הו ופ 5508 00-01 0 חסווטסוזו5ם 60501104186 5 0 חסווגותוחסס 501/08160ח60 5 66 ו 8 ה ווהוח3זףַסז 6או!-0105 ו זוס וס זו אמ 005% 055306 דו0 אמ 8% זו אמ ]וו -א-1 ות זסו ג 1-- וה זסו 5 זט וח6וו0 05/00 הוחו 8 5 וחק וו 0105 אמ - 005כ 9520 ככ רשפ ם 2200 טוח |סססוסזש 2780/3780 אמ/ 2000 חסוזס0 3270 050561091-550 אוחדוע זו 327075 98י00ח506ס 5 זס! 327016 00/8חו60ם 8 הת הרהז 70 וח63ז351ו03 מ511 (15-005!) זסו2!טחח= |4חווחזסד (אוד))) זסוג)טחז= |בחווחזסד (115/) ז310!טח= |4חוחזסד 1 : 7 זסו3וטוחם 1010001 3271 אמצ 43 3 10108 509 זסוו = 20 11| 5-ו 5 30 0 0 5 0 5 ח0ו)872ה66 ה41 0 ח0ו5ו50060 צן וגה זהסות:ד 000 63/6 את 606585 5 א 6 ,006885 2 זס! יו 6 ,100655 זסוטסוזו5וס 0318 אמ 6וזווגס א 060060500 אה שד אה 5 5 אמש 66 0015 אמצ פוחוותטג 015 א 3 8 א/ | ו 6050 א אוחד 5 | אצ 5 אצ 5 א 1-1 1 ו -וו- ווה ח105חו30/] ז0! ק0ו65%... 5 זט ק065%0... 2 זסו 85%100.. . 0 5 זו ק0ו65%., 5 0 |ו9]... ה105חו30// זסו |/3.. > 5-5 זו וג: <> 05/2 זס .> 0005 5 זו ווגו.. > ו 5 506 00... תורוהו יר סי רה +." 0 5 81 תווו 06= וז ץג3וטם זא 008/58 85 הווא =ס= וי 5 ו 5 בו בו חסווטם!זו5ום זס)טסוזו0/5 0813 אא וווזם וי 5 א פום 5 6 חמ 151 065 אג/ או 000 זו 00 את זז חו טס 0/5 5 ואפ תוווו =ס= מסם ]חשוחטססכ א/ 5 5 6ט6ט0 0151 005 אגא פַהואבּזם (15/ תוזיו 66ו0חטם) זחו60ם 606 0 6506010 60801 אמ 5 א 2 5 ₪832 5 הפס 5 0ז03חגז5 וזו אה/ אזם 060/75 אג םווטפ; 6001 חפ חַם 6005 אג חסווק0 6וסוחפ ₪005 אע 3 5 8 תווו 05] (קוה₪6131/005 ץ1ו1ח5 060ח16צ5) ה5? חח09 00 566 68| 0313 סוחסז5|661 וסש/אג 1 6וחפזו66ו 1 - | 09505 1-או- | וא | 1-או- | ות 8 זוה 11055306 הבהז זפטוסת 1655306 65 8 ס) זפטס0 1055306( 5 8 ס) זפ)טסח ַחַ6553ו 196% 0] ₪001 1655806 אד 0 זטסח 1055306 או( 0 זפסח 0655306 | ווח / 0 ז סח 1035306 0 0 ז וס 1035806 אש ו | 5 160080 אאא ו 06 ו הו וזח 000 016וח₪6 15 וז 6 ו זז או 200 200005 אחז 2000 20005 06 אוחדו 0 56 הסוח 60 או 5/0 566 0 1 פוה ח50568 וס ₪ 6 5ו/ ה60563 וניבי 1005 אואטט 200 20005 אחז 250 205 או 300 5 300 5 זסו 500/550 חסווק0 3270 550 6 6 א [ 13 06 ו 8 0 506 05 ...5 ז0) 0656000 1-או- | 1 ...6 זס) וגו 1-א|- 1 )ה 65003 5 חחח סז אומטט 5 וז אוד זסו !וזוי0שס אוחדו0 אה זסו !60 5 זס) 6!וזוי0ם ה8ווופם [פ-/60/6%/3 06/58 )חחח 51/07 60/5 0 ז6)טסז60ם 0 זס)טסז25א חףו5ם 0500650 566 :פחסוו3סווסקה 01 566 :פאזסוו6 01 ]| 508 :18085ז6)ח| 056 01 5 65000 8081006 גו וו 0 0-5 5זם 53 6וו )05 075 אגא קז 08/5 צְזהּחסוו6ום 8 ז0) 100005 5 )5-6 ) זס] 1616005 5 א ח0ן56055ו 5 א זסצוזם הַהומוז51 אפום 5 זאמ 668/84 ףאסם 608/58 00 5 5 אא וו050/588ם 16 5 25 6 6 א 5 060310 אגא יי חסופו050060 566 8 506 ח0ו5008015 ח8ו50865ם 5נצ 05 05 חסו)גזףו\ 06% פוחזסו60ס ]חח קסו06%6 פוחזסו66 חסו!גזףוו חטה פוחזסו66ס 6חו!וחטח 5וחז0ו66 0 00 אגא 086 5 חסוו3ס! !קה 0306 חסוו3סווג ח568 601306 507306 0806 יי חסו)ק0 חסו5ז6ח 60 חסוק0 וה6וחקס|66 חסווק0 6וסוח6ת חסווק0 6וחווחטת סקא הסו5ו60ם 1 הסופוססס אמ ]סט הסו5ו90ם 6006008000 סוד 5 00 6316 יי 5 6 ]הו ]סו 566 בב 058 ]0 |זגכ אוסח) 0061-0065 6 :וח6ו|0 6006/0058 2 זט 6006)/0050 5 זסו |חפוו0 ₪0 9/0058ח66 6 טח אוח דוע א 86 חח א /- 8 וט -0ח₪ א /)-- וטס א/- זט הסוא 661 86 סוחס 61 60/050ווא 8] ז50() זסווחסוש 66/0608 וא 5-ננ/- (עוחס 05 01 וז שסח) 2 זס) ה8)/205ה50ם 8%/ו6ה6ם ]חווט +דס ז ד סואד ומב 0 5-ו וגרח וחק ימור או = 3 4 70515001 זס1 עזוווו) *')חוזק 050 565 (זפוחוזק) 4 או 506 5001 סהָגוח! 003 | 566 או 6 תק 501 אש 0 0ח3 10806 -א|- ווה 5 |108108 05 אגא 2 ]וח 108103 לק 60/5 58 43 068 ] ב 6צו5/1ח56 סחָבטחָח3 | 66 | אג/ א זסחסו סוד או | 2 2 ; ה 60 5 הו ח05חו0/! זס) ק0וא065 1-או- | וה ח05חו36 !ו זסו |וגו 1-או- | וה ח05חו36) זס! 65 0/חג | פטט וו 1655306 ₪00] 6 03 וטס 1655306 65 8 ס) ז6)טסח 1655306 5 |8! ס) טסה 955306 1655806 ₪061 )0 16168 אוד סו זפטסח 655306 אן\ ס) ז6וטסח 655806 | והוחאג/ 0! ]טס 655306 0 ס) ז0)6 655306/! 8 פחוזט301]טהג ו 06 הבוח 0 הגח 5 קהוו קג/060 את ]הסוחקוטף= פהוזט635ח 050 (3 וו א 556 עז3זטו | 5101306 א 5 5 אש 86 560 06005 10655386 065% 5% 655006 011 4% 506 6זה 50/1 8356 ז6)טסח 1655306 זו 2 56 שחו 111605011 ..זס) !וג 1-א!- ןת 5 זס] 58701005 6|גא/ 5 ו א וו זו א 506 הסוח 5-05 0 566 :₪150 חס 0 506 :א|חדו0 אמ חס 0 :ו חס 5-5 ..זס) | 1-ו-1 וה 5 ]0 56701085 6|גוחאג/ 5 אוקווונו ות 5 100-ז566א ו אוד( 6-300שז56א ו 120 206 פפאאפפפם פה 888 ₪8 8 (8 ץ6א-01ו] וט 5078051 א6006/205 3270 5-005 6006/58 חסוזק0 3270 50561/61-550 5 |ססד פָחוחטד 70 אה קוו 0 0 605 50 0 606 06 53000 סרחטוס/ אג/ 181 013955 58 0 05096 506 5 ג51908ח! 0 ח518!!31!0ח! ₪5 (6וסח6ה) 5 חסםו31זף6!ה! 1 - || הז ה! או ד זסו 2000 |גוחסק |פחזסוחו 5 זט 2000 |3חסק |פחזטזח! 43050 00090 566 !!!ה הזטסצ 0065 5 0 5 א ם/סטח אה סו ובחזטס. ₪5 א 600% אטר 6 |סזוח00 אסס6אט. אה 0 05150 זסו עו *'וחוזק050 566 4 051501 זס! עזוווו( *'וחוזק 06 566 5 051501 זסו עזוווו( *'וחוזק 0:0 596 זס)וש 6שו560511 6חָבּעחַח3 | 5 ח05חוסגו! זס] 05 850 506 וז 5 זז זס)חוזץ ז350| 506 ססקט מו 1030 60 566 . . 14038 506 030 | 0 ד 568חוחק וו אןד1(! זז56וחווק ו ₪15 87ז56!חוזק 51 1040 ₪5 5607!חוזק 06 זפוחוזק!קו501 אמ 5 וז 5-5 זסו . דַוזח5 6חו1 עזוווו 0 הסקקט5 ח0ו5655 אמ עו!החסוזסחט 6און-דאו 1 08 א 7 אוהטט/ 5 | א | אמ 04 זס זוע *"וחוזק 050 566 (זשוחוזק) 1] 6% ) 007111711/6( 8 | ₪8₪ 880ס 8 8 91 חס!!3וח!51] | 70601 50/78 אע ואואחפוודז הותז6חום %//00 וא 5-]]דְ 5 ה6קצם השא חסו5ו60 אמ אוחטט/קפו| אמש 5 | את 5 א חסקאססט את (558) קוה5ח₪6131!0 ץו/1ח= 066ח16א 060009500 509 1 זס וסוס גוגס אמ וח57516 6ו1] סוטסוזופום זס51ח3זד פון] זז 609/58 5 זסו זח6וו0 005/00 תד וז ו05 ומד אמצ סו חח אות ד /5ו/ו/ זסוווז 0% אה 5 סו הגחסשסו] 1 0ו89ה66 00801 אגצ 5 5 א זוז פוחזס 5 אא ח0ן9ז8עח60 31וחזס] לוא א 5016 פוחזס] יו 65 0 תו ץצוח אמש הו סופד אתהזחסז אחז 0 80וה/אוה דוע וזח אצ סה אהחזחס- אא אוחדוט/א זה אצ אהז הזד שו 05 וחד אא קה סוחס אוח ד ו /5ו/ 500ז6/53ה03 0 דדאום 20601 5016 אא 03/00 06/51 )וח 51/07 5060/50 - 0 אוו זט 665-00 060 50 05-30 ו | 0 זז 0[60 501016 אה/ ץזבזם!] +60[סזק 5 א הח 21010001 00- 1- הַחות5ז!פטץ 086 06 ו 000 את צווהה )גה אמצ שוחווחטה צ| וגח אה ו 8 5 חס 5 001 זו 00955הססה בי ]060 08 ₪6 פסה אג/ חס 6צווס3זפוח! 08 וה סטח אה סט אגצ ססחססו חוד ות 00/1 אג/ 6חווחטח ₪00/4%15 אה 5 זם] 000658 ו 6וחו!|63 006631 וחו!|63 ג ופה זו א 5 זוחוזס 1250.] 560 וחד 340 1330/07 566 וחק 50 03 | אצ 60 |6או5 סו 6015 אה 8חו1651 ה65510זטטת 0 אצ 8 !6/3/1004 5 אה זסחה 33| וח516ץ5 16סוחפה חופת חסו63ו!קסה זסוטסוזו5ו0 03|3 ג ץז 05 5 אל 5 0 וס 6105 אג 5 5 ו 60/5 אמה חסוו0 אוחדוט חשווס פוא זו וצ אפה א00010065501/5 אג אפ 11-א\ 0 00/50 | א) 500 50% 0 א 1005 וד וס וק אוד אה וס וזב 00/05 4% 566 ה וני 65 אגא ץו!ו01 סקט5 5655[0₪ א - ו 0 ו 1000 חס!ושש5 )6אסבק 5 א 6 |3|]6זגק זוז 6 אה שסזסוו 038הס ו 832 חס פוא הק א 566 - 75081 0 0 א אמק 5 0 אמ 04 00 חַחוחטד אק א זס)3!טוח= 11-קסק ב 05% 4-11 8חזסזסק זוז חַחוקוזו5 או 0סז חחוחטד 0 אא 6104 אמ 50 אה שה אז 6 זו 60 !8ח50זסק 2 זט 5681/0050 5 זו וחפוו6 06 6606/0058 061 ורחאה 06/0058 75 155-005 666/54 5 065 אה 5 0 56791008 3|6וח ה / 5וק אוהזטט/פסוחט 66 סחווחטת אוה ד65/01והס 60 ות 60 סחווחטח 5ו//65וק 60 5" פחסחץ 065% 655206!/! 0|1 4% 560 5 ]0 א 500 ג (0 ו66)) 1/ ק אה ווק 0 0 085 60 5 60 חסו5ו60060 8 !סק זס! עזווו *'וחוזק 6 ס 0 606 606 005 אוח דוע זווא 000 אה וקוק 56 03| אמ 5 ו זס3 ]טוח !חוזק = וחק 60/5 5 חוזק או018 -- 005ו0000601 5 -- 0008611005 זז הוזק 8 10 ןק 0 1 ז6שז50וחוזש חפוס א! 017 ז6ש501!חווק )ופ |חסוו0 ז66פחחחק 6 )5 020 ז5616חוז 5 5 6316 06חק ק/חו אה 68 הווחה זףסזק 00/75 50/2 | 05 50060588 ו הווחה זט טזק 5 א 2 4 2 2 2 3 112 112 24 4 18 9 20 99 99 2000 20 4 88 100 4 0581-3005 5וטו 5 0ג0חג)5 וגּווחָוסם אצ זסטז5א ו 1005 אוחמזוט 300 300 5 וס ווגק סוצ 5 אוד חו 050776 566 חסוו66 חח 00 או 5/0 חו 050706 5066 8 אזסשו)6א 5 אאגל 33 אזסש!6א זסזוחסוא 6וווגזד א | זט וחסו 81ח 0 66/0וא הוחזפח!= %צ/66וא 858 050000 566 חחאזסאו61ו! בו קן/ק0ך טסוו חח 60 או דו/5ו 5 אדו אוחדו אחצ חסוו66 הח 6 או דו/פו זס חס ₪661 66/0וחוא 6 050) 800 8856 ו6!600₪ד הזטה1זסא 5 זו א 5 5 אש 6 06 1 - | 5 סס0א065 1-או-| ה וג 1-או-1 וה 1-או- | וה 5 וז 5 68%0 או טע אוהטט אא 5516 חחו!00618 5 5 0-5 א 5 | 50 60306 6 ו|0ז]ח00 אסטשאט א/ ו א וע עזג זו | 5107806 את ו 5 0 ₪00/00888 060 566 2 .0 0656000 1-א|-.1ות זס) וג 1-א|- וה 2 זסן 06/0058 ו וזא סקא 051 056 אגא זודוא/05 זו 566 :1001 חסו01681 206!ז6וחו הי ב ו 05 וד אא והז סה 051 056 אש 7 א ,5 אמש 8 א 6זה חאל ה05חו30/ זס! 06//חג | 668 06 וח5)6ץ5 60050!6 ז6ופט!סאג/ 8חו06655זק ז0ס661 0 הזוס אש חו 5 2 8 זסו | אאא 55161 ַהו31ז026 פוא ח6ו5ע5 חַחו6731ק0 5ווצ 561 חסו!ב)חסוחטססכ |3וח5 6 בוחל אחו | 58 801זו0 5/5ו 6010 הח 60 אוח ופוח שוחט!סל הַחוא50800 6חחטוס/ א / הק סוה סק הק/ אצ ואהזצ סוצ אזצ אדא 5516 א06016/ א דאמ / זוטץ 5 5016 חסוגפאזס פ!/וש/את אגש וז 608 א.מ ש אה 65 הצ זס!|6-₪זג/ 05000 506 חש אוד זס) 5י00חו0ם 5 ז0) 000608 05 5 זז 5061/1005 3!6וחא/ זט 0060500 10108 3 6 א 5 א זה סוושד את 5 הס-00 חח ו וסט" 0806 5 |-5ק) 65 |ק-5ק)) 0 63/6 400.א חו אצ 2 /ו5 1040 2000 |ג1ז2500א זז 86 040 ז6!ט25)0א 83 83 א 500 השא 0 הא אמ הסזטסצ ב 5 זססחט 3270 אוחז)(! זסז 327015 פאוססחואי60ס 5 0 327015 50000048 (060(61-05/2) 05/2 זפסחט 220ך/ (058- 06061) 2053 ז6סחט 220ד/ זט3ח3!)] זסעז56 |בהווחזסד פד % 0/7051 אגש 5 חהפאסך ק/060 אה חשסם קסד זו 00801 אמש דפאהפהחד וסםש/אאש 8ח006551ז7 ה0ו5361ה3זד 0!חו60 ו 5 א 68 05 אה 6חו!חט 01/5 א ופד ו 56/07 |בחווחזסד 58 50 (15-005!) 4/07!ווח6 |בחווחזסד 3270 (או8ד01) זסוג|טחחם |בחווחזפד 3270 (5/%/) זס!2|טווחם |בחווחזסד 3270 חסווק0 3270 50567061-550 אוח ד זסו 327016 5שסשחו66 5 זט 327015 6000065 פהוהטד 68 (4005 08)30856) 00 060 (08/208565) 00 ַהוחטד ₪0 אבש (5חגזחָסזק) הבוח 60 אה (פו) 5 2-אוחדו ודוע 506 חסווגופאזס\ 5 !וא אם |קואט 6 וו 6זוווו אואע |/9ח050/5 אב |וגו₪ אואעט אם |ק|א/) 586 הסוח חס |(13 אוה דוע !581 אוווט 050/56 א פע 6 ת6ו5שפאזסוו אוח דוע 0 506 סו5ץ5אזס/ או דוט 08 וה6ו5ע5אזס/ 50ה/אוח דוט 5 0(גץ זסופט|סאהצ 556 0005016 ופטוסא ה אמאגצ 6וחווחטח || |שא/ ד ו סאמ . 6 ואל 0 568 6 0600036 566 !ומאל וו 1-או- ות 0310 | וברח ון אמ 0 והות ל ) 16% ) 0211771/09( 9 19 5 [פצו5 9קוז05150ק זס1 עזוווו הו 50 00 56 10 6015 אג/ |[ פוסטטסזס זו0 אמ/ 6 8 א 165 5/5167 /ז3זס | 6סַ013ו5 אמ האפ 0001/51 596 5 60160 5105 1/5 אמ/י וג ז56ץ!3ח 6006 68זו50 0 | א חַחו|!8ק5 8 0 16005 5 10 1610008 אק 00/9 038 51/1 הגע חס 06חב 60 ח55!6 /501 אמ בי 500905000 10108 43 מס סד 6 אש 5-ו אש זז 69050601זק5 א א 5% אוד( 0ח3 15-005] זס! 59106 50 0 0 זסו (55 אג/ בי וו ב וח6ו5/5 עזבזטו | סַסָ3זס5 אה 5030000 פוחטוסע אגא פחוקוזו5 זפשוז הַוּקוזו5 015 1/5 8 5 א אלפ חסווספהחס0 |וג! אוח דוט 600 אוה דו/5ו קסד אוחד זסו 2000 |גוז0ק וסחזפוחו 5 זט 2000 |8ו007 |חזפוח 5 00 596 :6061 2חמ! וחד וס בק ו 600 תח 00 או דוע 5 5 אא שוחו 5וסד אל > ו הזעו 91ו9011] 6 411640 גת טסער 6 800 ,56701065 [4ח10ז0069= ]גזוקוכן מס 0116 6עו פתות21זז עזו]4טף-קס) 1 שסתא טסץ 616 זט .0668ו0סזק 736 6ש51ת16א6 ח8 06:85 4150 [גזוקוכן ץזזפטסתו 01 זתסקקט5 תו קהוח91זז 2 6 0/6158 [1210114 ,ת87116018ק ח1 8 6051/:6זת1 ז6תרת3ז2 סז 67160660 א6 זטס ]0 056 06 8ח01ט[6ח1 ,קחוח91זז -- 601107 13090426-560511106 ]טס סק 6 0 64108 זנוסע 8ח3666]61911 קת ג] 403 עתפ טס פת5106ס6 6ז'טוסץ ]1 ז0)]6 חג6 6ע ,פתנם231: 1[11% 165066060 זח6ז01/06 [569614 ]0 600166 6ת1 טסע -5616 8ה6[001ת1 ,8ח1חז63! ]0 6:1005ות טסץ ז6ש701606; .61355:00 40 8666 6 |]11עו 80166 פחוח31זז [4ח50ז6כ ,60056 6 86 0ז סע 3516ם6 0 38112016 ק[66) זה6והז65טת1 זטסץ בתסז) ז5סוח [6ש6[-תק1ת 166ש0זכ שער , ח4001000 הז ו רהז סזק זס) תוזז 246 ג[ ..501 6םג א7% 0 ,6,600 חטת 8150 ששו 60א6 8[טסעו טסץ 45 806 514008705 3001655 16תע פטס .הח6זפץ5 וס ות 6 106 םג 60251 5ב סז 2856 50110 ג 106טסתכ חגס |[גזופוכן זס) 5ת13 זטסץ ,8פסח1צטפ זטסץ זפססקטפ הו זה6ותזפ6טת: 6תטפט] זטסץ 806 ,מ זוספם ]וס זטסץ 5 [8ז2181] .פתומוהזז 116 טף 506 ח! זפסטח! סז פוט טסץ ]1 60106 = 6 תס כקטפ זז פתות!3זז .55 [8ת10ז8ת6זח1 [וו ו 58 +מוםז טסץ ]] וכ ' 8ת1ה1+91 011615 12181141 חס ק[חס ,5 כ .ה481 [חום) 6 .וז סק 60 זח6ותקוט [הזוקוכ 1990 63 ]0 180608765 סדה ק חנעוס!1ס) שמ" .ספ |גזוקו 06 רק 6 6 0 01800 ה 15 03 .(2)066) הההזקסז זתוס[ 408 ) ז שומ זסשס3) 0 6 עו00םו/ א וס מס ק616ך 1 . א. להלן כתובתי המלאה ₪ עדכון ם הוספה ם שנוי ברשימת התפוצה שלכם: שם פרטי: שם משפחה: מפעל/מוסד: מחלקה: כתובת מיקוד טלפונים: מרכזיה: = 10%30/? | -ה---------------------------- | 7 = */ש271% וו המשנ שלש 0 ג. ציוד הקפי מתוצרת דיגיטל המשמש אותי: ות םי ה סושוו אס-ססג בי 6צוחס אפום ₪ ופ גסושח ם פשוהס א8וס ססשאוץ ם צקקס ות ם 55עומס שסג ד 5דד602556 ם 65עומ0 6פג זה ם 5 )ה2אושאמפד ם ב) 5 ך2)(כ)0)גןק צוואהסעצדשא סוד 6ואטואואס6 ם ד. תפקידי (הגדרה): ה. מעורבותי לגבי רכישת ציוד חדש: ם בהחלטה לגבי הצורך ם בבדיקת הציוד ב בבחירת סוג הציוד םס בבקשת הצעות מחיר םש בהוצאת הזמנה ם כללי ו. הערות לקטלוג "דיגיטל ישירות": תאריך (משלוח): 2 א. להלן כתובת' המלאה ם עדכון םס הוספה םב שנוי ברשימת התפוצה שלכם: שם פרטי שם משפחה מפעל/מוסד: מחלקה כתובת מיקוד טלפונים: מרכזיה: == 7.227 ב. סוג המחשב/ים בשימושי: ג. ציוד הקפי מתוצרת דיגיטל המשמש אותי: 5זאומק ₪ צהסושוא אס-ססג ב שצומם אפום 6 והג סוסה = שעומס אפס סשאו= ₪ צפפס = ם פשטוחס שגד 5=דד62556 ם 5=עומס שסג ד גוא ם 5 )אוואם6ד = ד. תפקידי (הגדרה): ה. מעורבותי לגבי רכישת ציוד חדש: ם בהחלטה לגבי הצורך כו בבדיקת הציוד ב בבחירת סוג הציוד ם בבקשת הצעות מחיר ם בהוצאת הזמנה ם כללי ו. הערות לקטלוג "דיגיטל ישירות": ם פדסטססחק שאואהסצודשא אסוד סו 60 ם ורוו - תאריך (משלוח): ₪8 ו 7-ב 50 (2 = 1117/7109: 0919/70 וה | לט 49 71/2 == 2/9032 קו ישיר: ב. סוג המחשב/ים בשימושי: ג. ציוד הקפי מתוצרת דיגיטל המשמש אותי: 5 אוה ם צהסואשוא אס-ססא ם ששוחס 018 = 8 /סוא6ה ם פעוחס וס סשאו= ם קפס = ם פשטוחס שקג ד 5דד63555 ם 5שעוחס סג ד6 גוא ם 5 )א אוואהפד ם ם םפזסטססחק סאואהסצודשא אסודג סואטואואס6 ם ד. תפקידי (הגדרה): ה. מעורבותי לגבי רכישת ציוד חדש: ם בהחלטה לגבי הצורך ם בבדיקת הציוד ם בבחירת סוג הציוד ם בבקשת הצעות מחיר ם בהוצאת הזמנה ם כללי ו. הערות לקטלוג "דיגיטל ישירות": ------ 0-0 רר-----דה-ה-הההההה-החה החדהה דהה דה הח יי ה 0-0 8 ו ד 0-0 תאריך (משלוח): ‏ ה . של רד ררש הש -- 1 להזמנות בטלפון ב 3 )"2 8 זסטוחטא 66ז= |ווסד 0 -177 להזמנות ב-אג: 55" 5 אין צורך בבול דואר דמי הדואר ישולמו ע"י הנמען אישור מס. 1759 לכבוד "פופ 6% ל בית דיגיטל להזמנות בטלפו| >-ש צומת אכדיה, הרצליה 46733 3 0 באמצעות סניף הדואר הרצליה ב' אין צורך בבול דואר דמי הדואר ישולמו ע"י הנמען אישור מס. 1759 | לכבוד 8 " ווק 6% ₪ וגוהו בית דיגיטל 7 צומת אכדיה, הרצליה 46733 ש צנ זסםוחטא 66ז= ווסד 0-ָ ָ 177 באמצעות סניף הדואר הרצליה ב' לכבוד להזמנות ב-א בית דיגיטל . ו , 5 5 צומת אכדיה, הרצליה 46733 באמצעות סניף הדואר הרצליה ב' ו ממ[חצר בלי תוכנה דיגיטל משקיעה מאות מליוני דולרים בשנה בפיתוח תוכנה. אס תשקול רכישת תוכנה באותו הגיון שהביא אותך לרכוש מחשב - תגיע למסקנה שתוכנה של דיגיטל היא השקעה נבונה ביותר. מפתחי התוכנה שלנו מכיריס את החומרת (צל דוניטל יימבפניםיי ולכן אתה מקבל שילוב מושלם ותפוקה מירבית ממערך המיחשוב. דיגיטל מעמידה לשרותך עשרות אנשי דומה לנוש (ציעצ תמיכה מקומיים, מנוסים, המלוויס אותך בכל השלבים ושומרים אותך מעודכן. פתרונות התוכנה שלנו רביס ומגוונים: | ₪ מערכת ההפעלה הטובה ביותר בתעשייה ₪ תוכנות תקשורת בין מחשבי דיגיטל בלי מיבלאנג'לו. למחשבים אחרים = ₪ מחוללי יישומים | = תוכנות למשרד הממוחשב | : ₪ כלים לניהול מערכת המחשב ₪ מסדי נתונים. תן למחשב שלך לעבוד במלוא יכולתו עם תוכנות דיגיטל, ממש כמו שגושי השיש הפכו ליצירות מופת בעזרת המיפסלת של מיכלאגגילו בואונארוטי. ריגיטל הבל משתלרב. 0-0 == .₪ (080) זחפותמוטףם ופזוחום חסוזסחט 1668018 ,10056 |זוחום | 46733 |88ז5! ₪ 0. 60% 3 46120 28 להזמנות בדואר יד בית דיגיטל צמת אכדיה הרצליה 46738 הזמנות בטלפון 0 | הזמנות בפקסימילית = 8 - שירותי תמיכת תוכנה > 0