Sinclub newsletter Issue #1 – November 1985

The newsletter of the international users club of Sinclair computers. האיגרתון של המועדון הבינלאומי למשתמשי מחשבי סינקלייר.

OCR (הסבר)
" + %%++ +צ המועדוז + ל 6% %+א%צ+ 4% + הבינלאומ: 96 6 6 0% 6% 1 2 +6 אצ %%ל% א 3 ₪ 4 1 >: למשתמשי מחשבי ס 4% ₪ 2 ץ* 568 124 0 464 א%+צ+צ+צצ% 2 +: ++ > סכ סל יר הלה לספקטרום 36 2% 6 36 36 6 36 6 6 0% 6 -% > 6 % - 3 לצצלג:אצא %א אא א כ 1 ו % 2 3 חפ - 7% 9 ₪ ררש > = 0 1 : 4% יי 2 בר 9 0 -. כ 0 7 2 7 . + 2 בה 4- 0 שש 2 4 + 2 3 0 9 ּ . 5 הפ 5 ₪ - הת לאגנשים וחברות מחויל 1א לצייז % :תה חבר סינקלאב ישראל. 2 ₪ 4 3 * ש כ ל 1 להתכתב סס 2 5 חססוט 1 בו ב - % ה 0% = . 3 = 2 = 5 2 / 4 -+ 7% 2 ב / : הר ם : : 5 = ברס - = 5 = - ב -07ם = צ' 1 1 4% שר ₪ . 7 12 2 8 5 5 ו 2 שג 7 ליץ ר 8 . ₪ ג שק 1 ה ! 4 7 משתחקים שאפשר לראותו *פשר לה 4 % 2 ₪ 3 ₪ - סא ₪ - 2 5 - 0 / שר = שרכן * ₪ ב 5 - 0 = ם 7 ₪ ישן ו אי ₪ *יש ו ה 5 4 4 - ₪ 2-7 5 -- 2 . ₪ ₪ > ב ה ₪ חכ ₪ - כ :ו 4 ב ₪ . ₪ ₪ ₪ ₪ ו ב 3 % | 8 5 5 שר -7 ₪ ₪ . סי א 2% ₪ -- - 7 . - 2 את 15 ו 4 ב 5 1 5 % > = . ת 2 . ב . - ו : 7% היה מקבלו ללא ספקת. %+ צצא מסרים סט 5 - 2 - ב דצב - 4 ' את המחהש ב ולהעלות מהפהלה 0% דה 3 = למק אריציה ו / אס0ןתמזפ ספקטרום 405/+ * משסתח ה הוא בעל הגרפיתקה החללה ביופ שראיס* עד 737 (ל% 5 = 7 4 מי דיה 3 - אפשר לנדהות של פופבים %רראלם כיצד ₪ מפרכב יי ל ל את הזמז שבעצר עיי יצורים אשר אותם אתה צריד ' 1 את הספירה לחחור שלפני המראת החללים מ-0ו עד משנה איזה שנה בוהריפם. זהור משחק חעשה א? על פהשג %+4%+ הק זה הענשתי את המהשב לספור מ-1 עד 5000 בקפי למת? לנר7 אפילך לא פמ (%כרל לקיךם ‏ 3₪₪? : לצלם את הגרפיקה. 0% 2% כפו פד אפשר להדסים- 44 כמה. אילוז.%. משחק קשה אבל טוב. %**צ+ נהתותפזסבה -/- פהפקפםה פםתסאך- ספקטרום 40%6/+ 8 9 מס" 1 קרא ש לה כשל 9 א*שף+ ₪28 מאוד מדר?ם ₪ ₪ ו [ 2 דה ר*א לפכרות טגה לבפ המלד. לכ 7% 30900 00 באשר מו 7 . ו אותו בשכיל בתו או לשמור א%אותו לעצמד (כמו בו אדם ₪ משח;ל הפ כאשר אפשר לקחת רק המישה רברים בפעם. זהו המשחק הכי טרב ש 0 משחת לא הכי + % ( :‏ ב שיפור ענה למבהר משחקי ההמש-שו רות-של-ביסיק של חברה זו ונראה שהחברה אלער ו 5 דרח המפד (גהנפיכה)+ מה ע וד שהמשהק עולה בבריטניה 2 לירות סטרלינג נ;משחק / : ה 8 דרד אגב א*לך נהגאון. אילז.% משסמש ב-1שא 2-ב 2 כו 2 9 סרי מסי 110 ואני משתמש ב-16284 16 (הראש שלי%+ בלכו יצא לי היחורי מס* 19%. צ+ג* ו . 0 הנקא ספקטפרום 408/-+ 8 יהתו משהת ‏ ה/9 בסגנווז 8726 סשזדזה (מעכשיו 6+ שבו המטרה היא לאפרף 1 ייא כל-חה. יליש רך יהלומים. 1 וום של אריה ישנם גם מרקומורת שדומיםס להפל % הדדיש בעל* הארפרפקת רקע יפהה: ישנם מעליות שמעלים ומורידיה שני גבחשים חמודים שחוסמים את הדרד ורק אם דבר מפריט קה שבצד השני של הנחש יל החדרים שפורר*ם הרא האפער לצצת זכעיו גילדירו ניר אשר ד הזהב שרד המחשב שראל מה ו + 4 ב ומחות בשביל לפתוה דלתרת גארד כיליטרי א ₪3 י₪ש3. ה ג ("] . 1 0 327 "-. [אקס ה כ | <אחרי זלמד מסוים. משהל זה הרא מאוד יפה לחאלה שאוהכים כשחקי אפשר לההיכנס למרתפים כמו בה רישבם גם אגמים הרעא"*ם 34 ל- ₪ רק שההבדל העק ה 6 ר 5 9 שהק ותפר משוכללר. 4 הם היו מביכים את 35 הו % מחזדוט בכל זאת משחל טוב. %*%: ו 3 הפראייר שקנה ליפה יורתר כשה משהק ו רקה בנראה אד מקורי. ספירתי +3 % הרו ו מכרבר = 5 -ן[ + -₪ 4 4 צן ל ס את קו המשה ככ ז לפי 6 בו א? 5 ל יי +%% 8 2 חםנצי ו ישנה מעל א פשר להפסיקה. 4 ח -- %- 2 ור 1 "ינ קט 1 / ו 4 +. שפ 7 לצפוו 5 1 רך, 1 5 ד" הג 1 4 - ה 2 ל 1 ב ל 7 <> ש - כץ 5 1 ךז 9 ה מללו ב '3- םר 9 ₪6 -- 0 כ ה 5 = ₪ 2 5 +6 ל ₪ -] ו 1- '% 7 משחי 1 ובהחלט מג 5( 9-ל 26 90 ₪ 6 ₪ ₪ > 2" + ש . - 0 ֶּ , 7 0% - - > 6 ל = . 5 - . זָ / / , ק 6 5 וצ 9 / . חן 9 = . = : ב 6 . 4 = = א .. 5 + . = > שת ; . - 2 לג % ל 7 ₪ ! - 5 וי ו ו יו ו וש - ג 4 . ב 5 ₪ + רפת ₪ / ]>> 22 8 87 ₪ 477 ₪ 0 2 / [ . = דר 4 -] . ₪ ו 2 שש 77 ההן 4 . ש 5% ו 5 7 5 : : 4 . ] - -- 4 א 5 1 0 - | 1 ל 2] = ₪5 2 . 41 1 ? = 7] לצ 5 - ב = ו 7" 2 3 * ₪2 ₪ 7 . = םש תת א בו ץ 7 70 ₪ ל 5 | ₪ ₪ ₪ ה . וש 0 0 שת 4 " 5 2- אכ כו כח קר ₪ -- = = ₪8 ₪ 47 9 *י בת 3 7 7] 9% 1 3 0 = -. 4 5 ₪ ₪ 7] ₪ ₪ ₪ - 0 7 - = 5 20 - 2 - ההק = גא "ל 1 ( 7 מ] 7% 8 "5 + 5 [ . קוא -₪ : --] / 7 ₪ צר + / -+ י 5 5 3 ויו גד ה דר [ 2 4 * 6 ₪ 9 . ₪ = 5 0 , 2 1" 8 ויר בד ב , ך חִ 6 2 ו : 1 ה פעם מורטיב .₪01 ד 9 . ָ . 5 גר )) ש + כ 56 ת כ , 3 6% ט ₪ םר ] סי שי לו פיי 0 - = 21 57% ₪ ש 7 רז ?0 ! 1 / (שןולי בל 3% ₪ 3 3 שא ב 1 1 / / / - 4 קע 2 רת כלף ד מ כ הו הנ / לדוגמ4 סַ נת . 5 . ו 4 -2 4 ו = . ₪ ₪ ו 6 . . - - 5 ה*בצו 1 ל . 5 5 = ₪ 8 2 26 ו ₪2 0 ₪ = : ם ₪ ₪ ₪ = הא ₪ 77 - = ₪ ףח ₪ נה 2 פץ 77 -₪ 3% % )שש -ן "ד ל )5-7 67 5 07 ₪ ₪ ו . 9/7 5 27 ₪ 576 -₪ 2 5 4 שי ל ₪ ב הגימת 7) כהלכדו + 5 7 5 1 ,ה 9700090092 5 7 7% 1 = = - - ו 1 יר ָ 2 1 ₪ 75-03 = ₪ + ב ₪ י1 4 * א 7 שאן ‏ ל - , - ב - בק 0 - 5 שש זו יק ל = * ₪ 2] 6 =| א 1 ג = לי - 6-5 = ₪4 םת - הכב - 5 ]5 ₪ 7 65 ₪7 5 1 2 נה ב - 5 5 - 5 = - - 7 ל ₪ == 3 0 בשש = 9 ל 5 3 1ב 2 2ש 2 0 5 ב 5 5 ₪2 95 הו = = הו -ו : 2 23 2 3 5 5 ג ָ = 1 2 90% 0 4 2 ב ל כ - 0 = סרח ב ג 2 9 7 בי - 7 97 שר ₪ = + צש 2 = 1 7 וש : -1. 1 4 ל - בק = - - + אשד ככ 7 ב = אה ₪ 1+ ו 5 + 6 5 ₪ 2 ?₪ סש 5-ו : ב 1 2% 1 0 - 2% 5 לק שק ל / + 0 5% ָ ₪0 8 6 5 ₪ 7 0% = ₪ 6 1 :5 9% 6-6 - 0 = 9 3 2 = ב - ל ב ץצ 8 8 2 ץק 9 ל (ל 42 ל ו ו *: - - 7 4 7 סרף ₪2 - ₪ 7 . ה .1 . + פוכבגית העתפה האוךדאלים בפפי? 1 נטלא ההוריךר4+0+. הד '38לו ל" או אופז בהעסקה פירטיף ‏ של פוב 8 .ב העתקה פירטית איגה מו רפסו , מ עצמם. ר הערה: אם יש לד רעיוו להשוואה כלשהי כתוב אותה ושלה אלינו (לשוז ספררפיפ 0 מ 7 ) 46 - - ל 1 ש.47 ל 1 . 1 / 1 ש 1 ץצ + שק "* / /קר / ז אחתה ץ ץ ץ : ל "צ %- ץצ / ל ! 5 ד פונס ןכש נחף המלס הקצר כתתחילת כל תרכנית.: בחלק דה נמלא*ם מפפר כ 8 המחשב 2-9 שם תוכנית דר 3 - התוכנית.פרג הת | ובת התהלתית ול-פפז%ם)+ .אורד התוכנית ₪77 משתנים. מחהולתק 37-7 בת"מ: 118 וי 1 מחל ה ".0 אי 3 9 4 . 3 ושפכים ד 7 שש ל - 4 ו הרת 7 % לי ₪ - . -0). 0 = שו ג. ךר ל פרר "ו ם: ברע ו ות מ6תהפה פתיז יכולה לעלרות באופציה הראשונה. הפתאחי. המחשב בכל א ?הרק לנכנת בר צרה בשפת מכונה. תוכניות אלה ה ש רב שישנסם פוכניות שהפסים האדומים-תכולים שלהם ‏ הם 3 =" הוכנירת ;ל3ף.יגעמתקר באמצעד5 %ר גבוהה מז הרגיל. יעובם סוגים שונים של העלארת י. ישנבם מספר דרכים ללהגת תרכנלרת כאלה: פשרות ללחול <מת מסכרה שרבנים ₪ ה י שמיעה - תוכניות אלו בעלות צלילים גבוהיסם מו הרגיל. יות מהסוג הניל יעלו באמצעות אופציה רביעית. + 3 + שץ - תורכניות המשלבות את שיטת הפפים הקלרפצניים אם ‏ רמת 9 3 ה החתחדשות של הבררת כמו: 2 .0.0 .%בססה שזטו זז 1 0 8 (אתא) - האם התוכנית משתמשת בתפריט. תוכפניתס העפתקה (ח'יהע+ שעושה לאת החד של ללה *דר לי מרעו: , חוכפניוה בבה אהת אהת סיק - האם א 0 1-3 ו תוכניות שה-88ק580 שלהם מכיל יזבלי זיא לדוגמא בבית נערד שאיגו ברתתף ₪ עד 34. פ"הע שסורימות 1 0% שמאפשרות להעפיה תרכניות כאלה (בד'כ כשגי . ורות בר 3 של תוכנית העתקה זו לע" שר "7 8ה? -9דלל; ופ עמר . 1 <; סשסשמה 5 קאה קין-אל ₪ ו משחק הרפתקאות,פעולה כפסגנוז המשחקסים של / 0 המדר*םס ‏ שרנים.: אד הגרפיקה איגה ברמה 1 גדולות יחסית ולא נראות >אמיפיות. בפבוד הרא 5 + כפר וביפ חברות. ג / אתה צריד לחהפש הר חפציס ו הבלויגּהת ‏ מתחבררה וביחד *רצרגת יל ב השני אתה עובר *ל מתחת לאדמה שם המפה אינה יכו עמחס דרמה למשחקי שזהאזדוט שלא כלדבר על התוברת הוראו + "22 ₪ הספה. :- המשחק מאוד יקר (20 לייסט באנגליה+ והבל שלא 7 שה יפדם אם הההיררת של המשתסים וס של המחשב. סן לִי'₪0 והיה עק גרפיקה יפה יואר ה*ה מקבל ללא ספק יף 3 %4%: 444 שרו שךם / טספר מפה לה ת. - , מורידים מתירים 5 7 ב חמישה עשן א עור ודו שנם ל >= ₪ גרורלה כור רהו עורו כוכבים. % עומעות 3 לד. בתוד הסופס ע ם לורים א וידר ה 7 ו 4 אבל שק לספקטרום. 5 שור לררגי בכך בהלפו ות 0%%% 5% לספ ו ע בשיו שו רג רן א"ז 5 מ וא ישנ הגלוי ו א 1 ד ד - כ 8-1 == 5 ₪ ונ 4 | ן 1 ו 1 = 4 1 ן 1 1 1 | | ן 1 1 ן | 1 | | | | ו ו ו | ו 1 1 ו | ו 1 ו 1 ו [ ָּ ו [ ו | / ו 3 לא א ררה מפעיץ פר רהש ה תהרלרף למרעדון. מלא דזאת ורשלח חארתר אליכר. 2 מ מהשבד 18 - לו אינטרפייס לגויסטית גוריסטיק מהקרדת ‏ סטפנדרטית/ספקי + / וצ מדפסת צירד נוסף וו הו ו ברל לעלור 2- שם 3 בתובת וו וו רו בלו דה 5 ₪05 א 1 5 2 למלרא את הטופפ בהפדס ורלשולהור דרד הדך:: | 2% / . מחיר המועד + "% בשער יציג לשנה שלמה 603 גלירברתו ב ו שוב והגשלום בומורש כדי שנוכבל לשל-7 לד את האיגרתוז הבא בהקדם. 3% 002 ימעטפה גם טופס זה וגם את הצבעתד בטבלת הראשונים. 4 שר