יום עיון בנושא "התפתחויות וחדשנות בעולם המיחשוב"

בית ציוני אמריקה – תל אביב. 19 ביוני, 1980

OCR (הסבר)
איגוד ישראלי .לעיבוד אינפורמציה יום עיון בנושא "הת פתחויות וחדשנות בעולם המיחשוב" בית ציוני אמריקה - תל אביב דחה ןהה הד הדחה התה החדהה ההז יום חמישי ה" תמוז תש"מ 19 ביוני 980!| ₪ 4 לש לש ביום עיון זה יוצגו התפתחויות וחידושים בעולם המיחשוב . ההרצאות מיועדות לציבור מנהלי מתקני מחשבים, מנתחי מערכות, ומתכנתים. מטרת יום עיון זה, ואחרים אשר יתקיימו במשך הומן, לעדבן את ציבור בעלי המקצוע בענ"א על חידושים בכל הנוגע למיחשוב. ת ב ני ת 09.00 - 0 09.15 -0 10.15 -5 10.49 - 5 11.45 - 5 12.49 - 5 14.00 - 5 15.00 - 0 16.00 - 0 16.15 - 0 5 הרשמה דברי פתיחה מר כתריאל צימט - מנהל מרכז ע"נ חברת אל-על סקירה על דור העתיד של מחשבים זעירים צבי שוהה - מנכ"ל חברת נשיונל סימי,קונדוקטור בישראל (5.6.א) כבוד קל - בשימוש יישומים מסחריים ראובן אמיר - מנהל שווק ענפי י.ב.מ. ישראל בע"מ מוד הצלחתה של שפת פסקל ישורון נחשון - ראש. מדור הדרכה מרכז החישובים - אוניברסיטת בן גוריון ארוחת צהרים תיכון, בעזרת מחשב (5ג0) ברכה יעקב - ראש פרוייקט תב"ם חטיבת הנדסה - תעשיה אוירית חמיכה בשפות עילית וארכיטקטורות מחשבים חדשניות דוד אשכנזי - מנהל פיתוח תכנה חברת נשיונל סימי קונדוקטור בישראל ‏ (ט..א) פיום גדעון הלוי תעשיה צבאית כבוד קל %* דמי השתתפות לחברי האיגוד תנאי הרשמה והשתתפות - .800 ל"י למשתתפים אחרים 006000 | 0% * טפסי ההרשמה הייבים להגיע למזכירות האיגוד עד ליום 7.6.80! בצרוף המחאה על סכום דמי ההשתתפות. * במקרה של ביטול ההרשמה יוחזר התשלום רק אם ההודעה על כך נתקבלה לא יאוחר מיום 17.6.80. * | ההרשמה בבוקר יום העיון תתאפשר אך ורק על פי מכתב התחייבות של המוסד השולח או על פל תשלום במקום. * את ההמחאות יש להעביר לפקודת: איל"א - איגוד ישראלי לעבוד אינפורמציה פרטים נוספים: 0-1ו251 ת כ מזכירות איל"א טל. ת.ד. 13009 ירושלים )02( טופס הרשמה נא לרשום את הר"ס ליום עיון בנושא: "התפתחויות וחדשנות בעולם המיתשובי שיערך ביום חמישי 9| רחוב דניאל פריש | ביוני (980! בבית ציוני אמריקה תל-אביב. המוסד המפעל כתובת ישש == בבר-= שד מצורף צ"ק מס" ו ע ה ב חהימה תאריך