ידיעון איל"א – מספר 19 – ינואר 1995

OCR (הסבר)
ידיעו| א*לא = כתובת המערכת: מזכירות אילא, ת.ד. 53113, תל אביב 61530, טל. 03-6473023, פקס. 03-6473683 בנטי אילא ה-29 - עולם ללא גבולות החודש נפגש כולנו בכינוס אילא ה-29 - עולם ללא גבולות, הכינוס והתערוכה יתקיימו בין ה- 17 ל- 19 בינואר 1995. אורח הכבוד יהיה נשיא המדינה מר עזר וייצמן. הכינוס ייפתח במושב חגיגי ב- 16 בינואר במרכז הקונגרסיס החדש במלון דן פנורמה תל-אביב, בנוכחות שר התעשיה והמסחר מר מיכה חריש. בעשרות המושבים של הכינוס נשמע על נושאים מגוונים ורחביסם החל מבדיקות תוכנה וכלה ב- צידז זאמא .181141 אך הדגש הפעם הוא על פתיחת הגבולות - קראו לזה אוטוסטרדת מידע, קראו לזה חא או 4111 08:א1 - השס אינו חשוב, ההתפתחות המדהימה של רשתות תקשורת והחדירה המסיבית של ה- [₪אאטואז לכל מקום משנים את המיחשוב כפי שאנו מכירים אותו. כינוט אילא השנה יכלול שלושה מושבים בנושא ה-₪1אתתמדות ופנלים נוספיס בנושאי רשתות תקשורת מהירות, הליברליוציה בשוק התקשורת ועוד. ב- 16 בינואר - כולנו נפגשיס בכינוס אילא - המקום בו אנשי מחשבים פוגשיס אנשי מחשבים. אבל לא רק כינוס אילא יתקיים החודש - גם הישיבה הראשונה של מועצת אילייא החדשה, שנבחרה בבחירות שהתקיימו בחודש דצמבר באמצעות הדואר תתקיים החודש. נאחל לחברי המועצה החדשה ולנבחרים לועדות השונות שנת עשייה פוריה ומהנה. העורך (הנבחרים למועצת אילא 1995-1996 הם: דליה אבן-צור אלי עטר עוייד גדי אופנהיימר פרופ' פיליפ עין-דור דייר מאירה איצקוביץ אריה עמית משה גוטליב אהובה פיינמסר דני גלבוע אליימ אלי פרנק דייר מנחס דישון דייר אריאל פרנק שאולה הייטנר רחל צוקר פרופ' גדעון הלול כתריאל צימט יחזקאל זעירא אליימ מירי קדמיאל דייר מיכה חנני מיכאל רודה תנייצ שמשון טלר פרופ' יעקב שויקה דבורה מטרנל עמירס שור משה נדיר שרגא שחק יעקב נוי עופר שיוף להנהלת אמיא החדשה: דוד בסה אלכס לנדסברג זיו מנדל דייר אריאל פרנק שרגא שחק לוועדת הבחירות החישה נבחר: משה אורגד אמציה וולוך אבי כהן רות קופרמן ישראל קורן עופר שיוף עופר שיינקין לוועדת ביקורת נבחרו: עוייד זאב אוטנזוסר אריק אורלב שולמית ברקת עורך: עפר שליצף מערכת: רייה נ*סין ד ₪ פינת הטיפים יש לכם טיפים! אתם רוצים לשתף את כולנו בטיפ! שלחו את הטיפ בפקס אל מערכת הידיעון, למס/03-6473683 או בדואר אלקטרוני ל: [5.04195%.60.1ט26 6 1182000 את הטיפים הנבחרים נפרסס בגליונות הבאים, כמובן בציון שמו של נותן הטיפ. העולם המופלא של )6מח6)ח1 - ה- וחש שחזר מן הכפור יהעולס המופלאיי שמח להודיע שגם הוא בשושואיסטים. את הידע שלו על מודיעין הוא שואב מה- 1161186066 01 401000%/" שמצא באתר של סוכנות הביון המרכזית (ה-0/4): ש0ש.סג. ששואי //:קוות דפנה = 7 רד דד - - - = ₪ הויוה שלן לטננולוגיה 1 ו ו ו ו 1 ו ו ו 4 הכפר הגלובלי הפעם נושא רציני יותר - כלכלה. ניתן למצוא נתונים כלכליים רבים ב-1מאא8זאז ושנייסם מהמצביאים שכבר הוצגו בגליונות קודמיס מתאימים לכך: ה- 200% 61 6[זס/י 014 ושרת המידע של משרד החוץ הישראלי (המכיל מידע כללי ביותר על הכלכלה הישראלית) - אבל איפה מוצאים מאמרים תאורטיים <ותר בנושא הכלכלה - מה תעשה אם אינך זוכר מתי שוק הכסף נמצא בשיווי משקל! מאגר ה-567/166 600 0/1066 016 4 ל 05ובתסתס6 הנמצא ב- ,זתט הזה: [מזז .6בת0ס[6ש/80 :640 .ופט .פקשתסס6 // :קזות מכיל מאמרים רבים בנושאים כלכליים מגווניס כמו מיקרו כלכלה, אקונומטריה וגם נושאים קרובים כמו מימון ותורת המשחקים. שימו לב שמרבית המאמרים הס בקצבי 2051501106 ותזדקקו למדפסת מתאימה כדי לקרוא אותם. עופר שיוף לב צ כ ת החודש, כפי שאתם כבר יודעים מתקיים כינוס אילא ה-29, ולכן פעילות קבוצות העבודה של אילא תהיה מצומצמת. זז ()צת 40 ]1 לשעבר) מרכז: ליאור קמיל לוס ג', 10.1.95, שעות 19:00-17:00 מרכז ארא ישראל יפה, שדי רוקח 80, תל-אביב ]א - קבוצת העבודה ל--תג]/ וחסוחטססס 61 ו-1/00%0/ת באילא, זוכה לחסות האיגוד האמריקני זזג, 1א15₪41 הינה קבוצת עבודה המתמחה בתחום ה-וחסוחטססע 38261 במסגרת אילא. מועצת המנהליס של איגוד ה- 1801%6 האמריקני ואה בה ח0ו81ות0)ת1 זס] מ580018010/) (1ח6וח886ת1/]8 486וח1 אישרה, בישיבתה בדצמבר 1994, את התקשרותה של 411 עם קבוצת 1א158411 הישראלית, כקבוצה הבינלאומית השניה עימה נחתם הסכם ת00ג:411. בכך מצטרפת ]158/41 הישראלית ל-11 מא אשר התקשרה זה מכבר עם ]אזזא. 41 מונה כ-10,000 חבריס ברחבי העולס (מהם כמה עשרות בישראל). האיגוד הינו מלכייר הפועל ברחבי העולס במגוון תחומי ה-וחסְתסְקַבתג1/! וחשותטסט, כולל 07110 , פ תחה66תטופח=-655-2700655-6ח51ט3 קתוו ותחומים נוספים. לאישור הצטרפותה של 158/11 תחת חסות ]א ג, קדמה פעילות בינלאומית שנמשכה תקופה ארוכה, במסגרתה אושרה לפני קרוב לשנה בדירקטוריון 41% ההמלצה (שעבורה פעלו נציגים ממספר מדינות וביניהן ישראל), להרחיב את חסות הארגון מחוצ לגבולות ארהייב. בהמשך להחלטת דירקטוריון זו, יומה 1 בחודש יוני 1994 מפגש של נציגים ממדינות אירופה, אשר התקים בבריסל, בלגיה. במפגש זה גובשו עקרונות ההתקשרות עם ]אחא, אומצ המודל שהוצע עייי ישראל והוקס צוות עבודה (6סזס: 7'85%) בינלאומי. בהנהלת ]158/11 מכהנים מר ליאור קמיל (מנכייל אייטק); סאייל יורם רוזנווקס (צהי"ל); מר רני סטי (מנהל פעילות 401%6//, כור תקשורת והתראה); מר אורי שריד (אורבוטק); גבי רמה דפני-קובי (מזכירת הקבוצה). במפגש יימסר לחברי הקבוצה דיווח מפורט על ההסכס שנחתם עס 4111 ועל פעילות הקבוצה. אבטחת מערבות מידע מרכז: אברהם הים יום אי 29.1.95, שעות 18:30-16:30 מרכז אר ישראל יפה, שדי רוקח 80 , תל-אביב. שתי הרצאות בתכנית: | מא - הומת ההגנה בין מערבת המיחשוב של הארגון לבין דפאחפ דאז מרצה: דייר ארתור למפרט, חב' דיגיטל לדעת מומחיס לאבטחת מערכות מידע שיעור ייהפשיעה באמצעות מחשביסיי ברשת ה-דמאת דצ עולה מידי חודש ב-20%, שיעור זהה למספר המשתמשים הנוספים ב-דמאתמ דא בכל חודש. בידיעה שפורסמה בעיתון .10841 518557 מיום 28.11.94 בהמשך לידיעה על פריצת ההגנה על מבואת ה-דמאתמדא בחברת 06 1 םאס נמסר כי קבוצה שלקחה על עצמה את משימת ייטיהור" ה-דמאא דא מפרסומת מסחרית טוענת שיש ביכולתה לחדור לכל מחשב הקשור לרשת. אתר גיבוי חם מרצה: דוד רבסקי, אגף מחשבים ומערכות מידע, בתי זיקוק הכנת אתר חלופי למקרה של תקלה במערכות המידע של הארגון ותפעולו. הרצאה זו במסגרת הנושא של התארגנות למקרה של אירועי והתאוששות מאסון. קבוצת 150-9000 מרכז: זיו מנדל (במסגרת קבוצת העבודה הנדסת תוכנה) מתחילה פעללות באופי חדש - הרצאות בנושא תקני . המפגש הראשון יתקייס ביוס בי, 30.1.95, שעות 17:00-15:00 ובו ירצה המהנדס מיקי גרנות על: שרות ללקוח בעולם המחשבים עפ''י 9000 - 150 המפגש הבא יתקיים ב-13 בפברואר ובו ירצה זיו מנדל על: מבדקים פנימיים ב-150-9000 - מנסלונו של :ועץ ע ב ו ד ה הנדסת תוכנה מרכזים: דייר מיכה חנני, איציק לוי יוס בי, 30.1.95, שעות 19:30-17:00 מרכז אר ישראל יפה, שדי רוקח 0, תל-אביב. הגישה תמשולבת לפיתוח | מערבות מידע לאור פניות חברים מקבוצת העבודה להנדסת תוכנה, בנוגע להרצאה הדנה בגישות פיתוח מערכות מידע, שניתנה בעונה הקודמת, ניתנת עתה הרצאה נוספת באותו נושא. במסגרת ההרצאה הפעס תוצג גישת פיתוח מערכות מידע המשלבת בין גישות הפיתוח המקובלות, תוך ניצול היתרונות היחסיים של כל אחת מהן, ומיישמת את טכנולוגיות מערכות המידע המתקדמות. כמבוא להרצאה תסקרנה בקיצור גישות הפיתוח המקובלות: פיתות מונחה (1) נתונים, (2) תהליכים, (3) בקרה ו-(4) עצמיס. מרצה: מר דוד ריידר ההרצאות הבאות המתוכננות לקבוצת הנדסת תוכנה: בחודש פברואר (13.2.95) בנושא: ממשק אדם-מחשב (זואוא) מרצה: דייר נועס טרקטינסקי מאוניברסיטת בן-גוריון, הפקולטה להנדסת תעשיה וניהול. בחודש מרצ (23.3.95) מפגש משותף עס קבוצת ₪15, בנושא: פיתוח ויישום מערכת ₪15 כאנטי תזזה של הנדסת תוכנה מרצה: מר דוד שלו, חברת מוטורולה.