GADGETS – גיליון מספר 10

נסרק על ידי Yaniv

OCR (הסבר)
זה הדש? זה הכם? זה סקסי? זה כאן! בחר לך אחד מסדות מחשבי הווה עם העברית המקורית של ₪ יטק אחר קדר רומיאו ויוליה אחד דיגיטלי קבזע ברכב, השני קטן ונייד. שניהם של - עם מספר אחד. ל | 3ו>וכסוא ו " העורכת מדבר. פוש אתה יכול להגיד לה שכדאי לה ואתה יכול לתת לה לראות את זה לבד... | חלון ראווה תל-אביב בנף ידך לנגן בכל הפורמטים 0 " יו / 5 אומה מקו - פוטב כף יד לצ עבודה הזיט טל מטתם בהום סיבה ב אמצ לדברט טאו מבעיק בה אמט בכ א הנלי מא וסקס ל ד לור בוו אח חלאח חיט קדס כ הפנה תד מאמורס לכ הותחרר, ו פענ בואן הביתה לקולנוע אם חטבתם סקר קולנוע ביתי ישמש אתכם. כטלוויזיה, חשבו שוב המקרן של אפסון מעוצב בצורה חכמה שבאה להקל על המשתמש ב וי בשולחו וש ב הצבעים בסקרן של קט( ו ל פוה היו רויים, אך התמונה ו בכ לא הייתה חלקה פ וה החנה 0 אגא כ המקרנים של חברת 16 תומכים בשידורי טלויזיה פקונים 0 יש דר -- יי איכות התמונה בסקרו של אפסון הייתה בי הטובות שראיתי ו מין המקר באיזה 6 אתם? במ הוה שאום מדמנ רשא תתו את מא המר חרפ 60 ער לכ הקוח מב ם המוג הטכולצק הפב וח מל טר ןד מסך הקולנוע הענק ביותר שהיכרתי אתר המחשבים והאינטרנט הכווביל בישראל. ב- ₪6 תוצא כודי יום שרוח חדשות עדכגיות הסוקרות מונמות ברשה. אחרים חדוווים, חוכנות חדעווה. טיפים לגלישה, חורה וחוכנה לסחווכי -אן. אדגיטט, נוחושוב ארגוני. חדשות על עטקים.. הנסקות. רכישוו וכמובן. נש ווידאו ברוטח ומשוחקים. ב 5 |ו.61.60ח6.שטשו אודיו פיצו דש 0 גא וק מטם, האב מקה סוק ו הא ג חר ל סק פתמן כ" למג כ חק סקל מבה חר סא בא טר ץד אודיו ברמה גבוהה אינר משכנט מספיק לרכוט מחדש אוסף מוזיקה שלם. ההק מה שי ה מטרכות סי וסיקרו של סוס אודו ששות דרכ המוט הש אלש בסו הת וכ מו פד תלת אבל מ לפמה בדט בופל א טסט מ לסאר מ הוח פף במר לסה להיות עם להרגיש בלי 6 תרגוס חַיולֶטַני ב | נשא בגו - המשב של דל נה תס בוט אפוג ד פטבלק פוט כ נה כסת קיסת עם מקל 3₪ 1.6 ק"ג כולה להתמודד עם הי הי ייט 500 ל"ר )דיה עס טל סע לו שלהיתר | סליה פמשמת = טלמן גןאלר (ח + הרהסל 000 | = >חלגות שו - הטיפים והטריקים י קפא מע" בי למוכר השבי > מב עמק 0 במבחן: פלאש 5 וודו 5 5600 65 ספא ועור. ורים ללא הפסקה פומה "התצר אתה הרג הלו ומר לחר אמדים בחר פרון סניו החיש אחר הרמז = החרים לפוספ" = = האוליספיאדה סכה שו ב מועצת חכס' המטבח ב ממה ה קל ה ו 00 מו או דקמ הלט קסע ענת וח סיטל רו היצרניות הגדולות בתחום. הסכשירים הביתיים פושלות. בשיתוף עם חברות התוכנה +6 החוון של פיליפס אומר כ הבית של העתיד י"ראה זומה לבית של העבר הכניסה שכך לעזם ההיי-טק מגפ' העור היטונים להני הו בירל 0 1 ו 5 אוהבת איך שאתה לבוט. יקו הישן ומגי הנחש. ה משיגים כאלה? הצטרף נצוות הצציר והדינמי המוביל את מצוך שיווק המנויים שלנו בשנר הנול בסים + עמלות גבוהות ובונוסים. נלפרטים פנה לטניפון: 8385872 -03 (שסוניק) ו דר חי שר כ 7