קליק – גיליון מספר 3

המגזין למחשבים אינטרנט ומשחקי מחשב – נסרק על ידי Yaniv

OCR (הסבר)
מצורף כשי תקל נטרפס עם 100 תוכנות למחשבים אינטרנט ומשחקי מחשב מחיר 36 שיח (באילת . ]- - בי נוער הם אלו שהקימו את הפורטלים הפופולאריים לנוער. שוחחנו עם המהפכנים הצעירים, וגם שמענו מהגולשים את דעתם על הפהפכה. קסטרו, מאחוריך. מי רצח את המחשב שלי? גר תפתרו בעות במה זהירות, המפצחים משתוללים ות כך תתגונו מפני התקפות מו [ ו י] 5 995פ, 090 פוא סידני 5000, 3 אוחלטוואהם. שמדיה ממהשטרודל א נה ] ו 6 חדשות נגני בו עם תצוגה ויזואלית מסמסונב 2 אבטחה זהירות המפצחים משתוללים 38 ספ 91 5'חסזח5ה, סידני 2000, 3 אוהקסאה, מדברת איגה 60 מה בתקליטור אינטרפס - כ ונר ב 0 0 ור 2 אתרי נוער המהפכה של הדור הבא 24 בעיות ותיקונים תעלומת הרצח של קליק פ/ים במחשב שלכם 42 ציור ממוחשב יופי תחת לח 46 משחקים 5 פטס לגו: משימה בחלל 56 משחקים ילדים ילדים 58 שאלות ותשובות תמיכה שלום, המדריך. 66 ציטים צ''טים ורמזים ‏ 68 גאדגגטט כמה קטן ככה גדול / 70 תכנות בקליק וחצי קליק אישי ו חדעוות נגני כקוו עם תצוגה וזואלית מסמסוע. הבר בשחל בולק ששה אח עדו הראנם שאר כר ולי במערים. 3 מ ואר לקד את חאה סור א הלומעת של הקל ןמיר החדש ל ירמ ל זה יו תבר אף הא ללוש אה א 00 של אלו טי כ צר רשוה כב וער רמשש למנו בו מאטרפח ₪ ממסור כו לחר טרה המיה פס חועה מס ממ ריאיו המצראב ו ששח קנטה החרטה של ןל מלטנב פיד מס בוחל אכ ער ב אה בו רנוי ופ אל פקטת רז ג מהכרז שאל וזש אנ שאר בר את הוה מאה מקה םאק כ בא כ ודו מס יטה של הכרקז. המו קפוה טל וצה הנחטה אלו לנם ורפי רבל תוס לרמו טל המשחמ. בור מל אכמנים בלב אנט קורי לשו הפיר, כו לוא ורמ מל של ו בורטל הל של ישראר וך המחה ביבש גח במרנט |ו.200100.00.שווחוו, | ו מכולגות בצינ איור החנטה, בי חדוה הציוה הוה ות ב 0 | חר לו הלפ מ ו 4 9% 1% ח! הסוא נדחה לאפרי ב סלולרי ואינטרנט: משחקים הם שם המשחק. סקר טר טל ישנט הדוה שלח הסאוטם הא הדב = במעבי כל ביט עממיר קלוה ביתם כ בל עיחאה שד ד הל שת מל לק מ1ל199 מון מ הצ מ חש בקאו מגיע לאירופה לגלוש מהמונית. במטות סכ ב[ יפ אש א רמור שחר השוחת = (אלג ‏ הורע בש לכה הסור 3 אל בל חנו הראט שר קב רמו הק לווזור אמור בוט ד שר ב לקמו א לבק את יד האנשו תשר לגב טר יח בוד המשו 3 לד רקח יה רזה המף א המח ו חר השא די לוט צר לטות" = קלינטון יוצא נגד זסופקפור סאל ו ינר הטיח המוקה המיה ו ב הפחקט בלמעו טללדיםאחזדה לצמוח עשפה 3009 ב-פאפצא ים טהחה, טר נחקק בשנף 09ב יה בפעוה פשרה. מק אי קב לפס תולבי ראוד הרט עשפב == בץ ית המוקה מבי התועיה הוטסרו בו המכירפ תל טוט ךל 5 כד דחה תמוצט הדפ בחר ל = הש המוקב השיש הנחלה הכ הודת 5 ההלרים חהור הת לאמ לפשו חוד חר חק דש מה או השש הששו א לפ הס באה מ חלע ופט שח גר תדב אמ בת ה סוי הנוה א עו לוהנ מטחקט בזרנט מסלרים אובעה גר טר טסט א = = עררט טל יחה השמו בבסה מו וק לער בער המינ טלמ יד בלם, טר הברח מו אהפד התמד = חקל נובר הו חצר בוקר הנוט כ בי סמ אד הכיה ף הח = בד מקטיה ההכה המואת ו לו הששו לערה ה ל זה בוקר ברב חומב ור מותחים ממהחט הדנקל = חבט רקיס 3 הנ על הלאשל שר ל מש יאוו ות למרכ וצ קר מחבד ססר כ = האפור המתח הר רקה ירה הנע כ 0 0 ממה לקנב הלו של ןהה ה הש 0 - ו שי רמוחו תלא של מבי הלו פוענח (חלקית) הרכב הג'יפה שעל המקלדת. מטון 0 מחקר שכור מ זר ו אלא רכ דור לכ ול המלפים שתאלה הש ור בר אש לבט של הי הכר בה חח הבהרה בוטר פאר א ובשח דמ הכיס 6 החוקע ומר חר ואר ג אחדם נמ שיו בר ומ דעתל הכר כפ הראה לוחת הא > ערמ בס של מטרו קינ ומרת הכקעי מקכה טתעו מסהרפ משחקים חדשים של חברת פס פסוחמפזם לאפנ 2 כ שטונ בל עו )א לה הוור טל משכי הור של המאר סאות ו וה משוטה לצו הצר פורט א למכר ממחשאאן טרוט לד הארנכו שחר בושת ספ ברשת. בחטך ל ב הגלו מפכלום של תכרת של א-ש המוה רמ 006 הנפו הק מ מל ברו אוו שר כ ד ואל בר כ ו ו ה ה הפי ה הנסה חביש לבוי הט חטב כ שחר ב-שר = גמטפר הר גו בהשקאה השרי קה ג רע 0 ו בר וח ו ל הפוה 0 חברות מפתחות משחקים ל-צספ הבול קט ענמת אש נסרלר וט מפפבר טסוט גד ו 8875 הדים אע ללד שב הוברה יוא המ כל מק את למוה בחורו ג חפט הלאק לפנ = רדב חרי עבצה לוש וספיט הפר ב ו ששחמ בלל רחבי ולמ שסוטח 9% 0 = | אנ מערי לספ גד הט ו אמ שחר במחוומאוקט הליער לשור | בל הטרס ד חיר את הרט ילית באחמרר ומר זה רואמה לט המקר על ולרש לפאה וכו בד ברו ₪ וט א חבפר פליוליוב סו הסמל = = המשוה רתס חרט מחטר בת ל ועט לול ל לגב = משש ממע סקטה כ הברתיש ₪ ולש שחר הלל הב שד הלד = מל בו הסחוי שח ודבאי ב של בשקה בדו ל סכ 700 הא תובהאתה ום דמח קת בב זר יפות = לבו בוכן לאשחכט הרה הקבפה בי הלד וס ו מלטתה ויו ו ב ל כ ו ל ו א כ לופו וקש צר באל בק וצו = פארק היורה 3 יגיע למחשב. ריב הצר לחי א ופט על יחת מכ הת הי ו ות של ששח אא ה מ וי דבכב והמו שר הטנס 5 הלמס חוטו נר הוח ופצת מטחל אוב של הכל מובד ג חר שר ופי הכל לבו שור = = על עללח נואוק ואר ו בוחר הפק א הח רשיא חש אי לור ןמ הכר רע זר ו ליה רחב המשחקי = החחתט או ומ בסקב? ל בקי ור הנבל לטרל שו 2 עו אטח מהוחול הטיס וויא שחר ברפוית == . הק להרקוה תוליל ל סוכה לפלפראא יו רש וים וחבט ל צר וו צר שח של לא שור חשיפה מוקדמת למחשבים במלטת וני ונוי הא הלוחת ל מאה רל מ מ ה וכה למ ום הת הוויא ג ונפו ל וסט נלחמת בפיראטיות. ב ו החמ דראה חי חר פרים ללה ללש ו וני ואה שקחה מדט לרש שו הבר לחר = = לתמ לקו מחר בוה ימ של הסוס וש מלופה הלרפ א שר מולקבט זי ו עשיה ד,. .= שהצלמה ו טי חונ דוח הפר מר דח אא שור מ הניבה לדו ויל הרע למחשטבט = = סלכר בטו אל הור הפיט האחת השא חלשי הרכוה ות טטסרר חואם א השא ד .= תוברו ו רדט בו שב שי סו טכיע הרד הר א חיט מחחשבם וכאעטרני ללה לגו וא המאו הכננתו או תופה מ למל כטרים בר של םאט לו וברה רב הט מסבמש אפ הלטה הברה שא א ו מ ל של בשה = שש הת טר ור הכרה לאט ינגד ריס או - 7 מ יט ו 050 שר ור ו ום ספיל הי חר היה לב המכ המאג חיטביש שח ואה כהכדה נא 1( ד וכרהו ההות החשחת פוקס סל המר 0 אורי שנפר לבים ולבת הכל על הארי ור להני טטריס בלבד. כמה זה עולה למ תחרוזת במתמטיקה כנער. לשכותים דרך האנטרנט עצמים בלתי מה ו , קריק מה א שחר בן- בורח 0% בעמורט בר-לר ₪ אי ופיט לו-1 שר גב ל( - "כקלוכ קוו 46 פופו 0 2993 וכע א )יפ .6ה"ב, 3000 כ ולו יק 2/0 ב ב ו בע הוח בא בו אד רהה ו מחרבט ברב חן כ למנו הור מש ירכומ בחר הח 58 הת ער מה הר שב רחס המלע ות הזבו ח המה התה ווה של שרב אד ו הכובמה דאר הר שקה לא בור זה בטוצ ה א ער לפוצץ את הרשת. סח ובר הפפ טל האר טק א וס ברח פיז דחוי אמור ווה א ומ קר םב ו יו ג הוויה הר וגנק מק השמ בקוד הנל תו מו ו ב מא ורנ יט הרק דש על התר שמר? סוי יתורח הקשות ו ה האר הרט יריו בא 0 חאו לב 8 היו ג ג א מ תור מא ו וברו בר בש וש ור חן ב ור א אנט לור מה בר בציע אס בא חר ל באפם לוחו ו השענל וט וב באר מאבור מ חר מו 3 או כל ששה שו שש יד ור קיר ה ו א א דנה ו ופט ור 9 ל א 2 טוקס של ג ור הב האורש ₪ טנ וע ?המה אל ל שיעורים ברשת. המד הפי האר הרט 0 קהל 3 ו א ו הנפו האר ה בחר הר ל 0 א 70 ור ה בלאר ב המר מו בער הזיר המער בח אגרש אזר שלפ הו פיק הי ובל ול הנב ל לח ובו זה מטע יד טלמד לגל את חר לא א ה לחר מז ה ואל אא אה ה טל בי רהש אש טיה ו מ גו מ א מל סע מ הו א ו ו ףר ו ל 4% ןעמנ ל אל ישן מ מש מו פמט חול לו רלג לוש של ויפ 0 מ הנד תצק םתר וע ב מל מ ומנ א שד זי מ לו מה וש וחק רת שור פא בחר מה מו ומש הט לו זה אמה הא אמ 6 92002 ב/ , בם ברש כ 0/9 וק 07 ב 2 ד לקי וי חצר בחר אש לדנר דר בחר הטול סקט חרט א 0/0 לק כ תש שיל ימר הנה כ או / וש טנטס רצי לט או ו כל 07,059 בוחל אה וו וחק רותראו אמש לפונ 7% 5 ב 065/67" ו ו דב ולש הפל ול ור מ לפה צריך אתכם בכללד , בל / מס א אה ווה יי שור שא , השרד לט לו אי א יו מו / 1 1 ו ו בבס ו רו מ בור אמ 0 כ ב הלוע של קראמו פאר ו ו ןשע רע א ב ר א םלבס מו שר ו כ 2 0 מבחבה מה ד קה ' זה ל בד לאוג א ו ב 1 ₪ א יש 5 קט ור | ו ו בש ו 1 : של וד אכ דש אנט שחה ובו ור % דם בו ריר ל ששחה פס תא 1 בת ו % ה הכ 0 ד אכ נוי עור כ יבאט את 0 ב המיז ד רה 3 שיח סו המאר מן וא בל המור ימרא לור של סדור אבל ער לו שרב ורס תמר ו וריה א דוה שו פד חר 0 וש משה מל רנ וו ששה האב 0% דאר ור ה ורנ רה חן ו אזר קז קר בשוה צר ארם מכט א הור אלכב ל הסטאנה פב] מו ]חונ מרר ל ןז כ ירפע בבל ד וט ו ובר ולור הי בור הט כ 1 מו ור ה רה בל יח הדוס ד אתו רע ער וברו ור אי ה הר הור זכר שח תד הוה תל או ל 008 בוף בר ער בור ב ררהר יר רביד וכית רה בי 0 חטבים מחפרטט צר הווחא מ חא ב הו ווה רוב חר סרע לוט התפצ ו בק ו ברו א ו ו היו ב באוש אב לא ממשה השש כו הרט בת מק מכ לי באורטל א ו מ לטנ אזר המוט האור הבעבקל ה גנד א אלו ו וס המוים טונ פיק ל המת סנרט של וה הנד ו ונס זר ובו אש וט לו לג ונשת הא טר טרכו אלו ראה במ = הרי ךמע פס ד ופה בל אה בחור הא ליד וט שיק 0 כ הפשאה בש קה הסדה ה נררי אמ ור יי החמ ו ברש לד ו הת בבר אל גר ל למ מ א אד לבכר ארוס צר ו ו באר םמ טליו ויר הנס חא שפח אלו גי יאר קל טבה נ באומו שד חר :שבל אל אתו אשנ וז דר ינל לאו ב עו וי לכוי א פב / חכט ל ו הניעטה יד מש חוור חק בה אראו וב 0 דוו באס בו ו ל א יג הרו ולו או שרע ה קת א ו ל הז הקיטנגל של .ות ו מ ל ל 2 -- 7 4 7 ולוק - 0 0 7 8 ה וכמפ, יע 6ופכיק. 0099 ו פיק 7 /י 6 5096 0 % ב שה דש 6 ו ל 2 א משלווה קור של פליל לממר לגו ה חותם המהבה החדשה. זה מה ש'ש רהם לואר מע ואה וס בדו ות ה ער וינוח א בקי בסו ו ה סו רמה שטוו וע הא 30 בס אכ חר שאו אל וצר א טהב הדב בבר ףד ו ו ו חבס פה מ בע ורד חונ קר טר יאור ו ו לה מו שר שר לב א לי הט וד הו אפ אי ב הרה שת בונ כ ומר רו בוט טיט או בטורו הבו רוט אוש המומע 69 מחול ה המר מ ור ג ה השרה בוה לי מקה לסו לו ו המר מע חבט ל הור כ ומר א בגנה בום .60 אמסספ :חר ד -רו-ר. המוחקות הנלה ₪ ממ אדיר ב שמ לק של הנוח וכיט לאפר אש מ הור ורוה ימרי וש אפ מטחב רוי שה הרוי ל יו לבות ער נה ו 0 ד קר השח האמו ות הבוט לוה מ חן מהבט טנ כ להשועמט ור מ אי חש ישו ממר טר בולק ל בחר טר 3 ו אוש קש בלב וב האס אחוום א הף או רש החכות בחרו לוי הררה מק להוא 3 הנוע רמס הלות עס מא לור שנחבות ער חוד קצו וי מו איבמו כהרו בור שו 3 ו מל בחר ב ו הפר ופיטה ונק שה ל מ וסט באר 0 0 00 ,]רישה וו א ל מ הרא ה 0006 אירב התוב לשרות תכ צר ג למא ב כ שה 06 א0/לר" חל הכוב יר רוי אש אלל ה שר של שרדית חרב במ שכר כב דייה אלבום 60 וט סום אמור ידלי שוורץ ציופם שי אי אי ור ו ממא ןמע אד 88 יג ההובג סלור אי ור א הדור כ ארי הור ו בה דה באו וימח ל רבדו הט אלל הב ככ את הר ו ו בו חרט תת הז עה גר וי רע ער ור תשרו תמר לגר באו בקמ י עוט ₪0 הסור הטרה וא לוה א אמור בנ אפר עוח האטה אל גל שו ש 3 ו מק א בל בדלם אוה תבר מ טח ו וי ורשוע בו יו מו מ 3 0 וכ ית הא להאה לומת ות כ ענ המאוכם רמות שחש שר של סוט ו בלו כל מ שש ה לא חש רה חב מ ונס ו שור שת חכל כו ספה ]1 4 בור הנה דברט לא מעתש כו לשל הוח שר האמח הח חממט בח קשח על אלבט למ הוצה הלא ד מ' הברה לק ונל וס וג מה תל ור םבור בת זו רלמיה לת מ הפטה בשח יר רז העדר הפקה אוהה של המר ות בדטת הרשחה אל הפטה רשכ ל התרק לש לבא ןכה אובחמה בת בו מו חי הכיס ול זה הקמד על השולשל האור ה ימר לדח מ האר יו וא 0 רוס רפ מו דאר לנטן קקפ חרט והימ ור חר על וב הו ול הב ל האור טכ משאופם סה סיר מא וצה אשוט אלה ו בא דבר מס ו חול כ מרשט הלטה השאו רמה ה אד אל 0977 ם ב א האמוט להלמ? רד ומר עד כ רו א א אשדה שקתף נוי שה ל שרח ות הש הלוק הצלוא שממו אבל התמו מוקעם ב כ [ יי שה המח כו ור סד ג כז נסור, חמ רכ רמאת בול הו ול ר-] רמתה מר תת שמוחה מ סונל המקנ ה יי פר ו בלש עייס ור ואר למ א הח ב ו תבב אד שמ דד בוד" ל 0 לוב מו מל ו צר כב ער דפ לק חמורה רדת ילל מש ב חמר מ וז ו זר וי - או לוד חס טחוס ד מס אק רנ יר בוטר ו בדו 0 טר 3 זר וט מפצאי א למיס כר ו וח ייה לש בוה הארי הבס א י- האור מ אזר חר גשוה לאו טאתבט טרא בחבא שר ב ה 7 הדור | ₪ כ הזב וק בוחר אי סוה לוחת מא קר המוכום בח לי הבו ומנ אל מל ןא החיחס הרט מוכיו ה בת ג רה לוה לאל ןממל 7-00 טור מ ונל חק שו ו 0 0 88/60 יו את הש בע ףאו מכ הר ה קרו 0 00 00088 יט ור בו ריר ו גר למ לד ןס מס א מע ל !מש 086088 טל הרי אמח לא ו שאר ל 0 1 ב 1/0 ור ד לוחו ו א מ לד אש )ואר א מר לשא ריט תראג ףאה בר ו 010 00 6 8000770 0 08ה יה א ודה יור ממ ןכוד 5 ו טאו בחר סור ובא אל יי :הר שו בו בד 90 אבל באו טח סא אוש א לור סיה יש של חרואל רציו אלה השס מצד ער ממא בלכה יב דל ה שאב הנוט בת סד בוש הלעמ 30 א אלא אמ ארק סיה סריש רוביח אלומ ברה רע עשר החוד שג הש ד בחר אשדה ב אעמרווה בטור תל על ו 8 חר ררה בחר אתר האשה אש לשור הננר ב תור 0 0 שי א שוןכפר ה שר ל האר ונוב באחר אכ חרי ל חא בחר הרפק. בב יה ב חר דיה אל החד וכח מא שאל א! שע- לח 9 באמריר ופט מו חר לחר יאור כאעיוה טבנ כשח. ואת מש א וה רכב זו הי מק 1 האוש וטוט הא שמת אלש ובתכת - 7 הרד חמוה הסעה נש חלש 6 בסו הבל לאו - איש ה שר ה ו שו שור לו הממדה למור בלבד בער הפר שום שרי לדנס מ שב ור אאא שי 5 ג אר אר ממר וכדמסבר יפור ור עניה המעאלבת לפוט ארמ הו הרל מב מ שור הבח ססות או 2 נש נורא בוצע - המחשב האישי שלך נשבח באבזריות. רק בכיר הבלששים מ ינול ללנוד אח הרוצח | על / ווח = 0ק, פתור תגזין ופחזסת סק הכלים של המקצוע. מועדון הדיסקו של דייב - תת מערכת היאר | המסדרן של פיקלס = אספקת הכ 2 ב 4 אד אא אן = וו ור ו ג 1 ₪ וטף לבו % בו כ . 138 ' עעוה יו וי א אי 4 ו ₪ המפצחים משתוללים איאן הארים, מחור תגזין 81 שמא פקון ר י הערהו ז בפרת ‏ מ לט ל אש זו ₪ שיב מ טל ל שליחות קטלנית. שופ לו הארי כל הטמ )0 ל הי ווה הלה ות דה דלו שורב כ ל טוה חקל דר חפ דוה דה בר ו בר רס שו הק ל הור א לווע שי ופט זו םל או ו והלך וז החל נר חאש א סיו 300 וסט הר הנצס בטחק ורתוה סביר א חק 1/3 כ וח אבל והמו הט סיטת שפאק לא כ אל סוט לפורצים אל עה תרכ האר כד ודא טפיט שאר ו קט ל לח את ממ כו המשר שנס שו מ וש רדט בת מה בר 3 ד מבי שנס ור הג שמחו הפקו םה רשו לוו בת הור למנו מ וט ₪9- ב יושנ אהי ו 80 יו האמת המחוררת. וי ד ו נצה, המר בישמס שסשצלט רף לד זה יגמר בדמעות. מל בסופה נתח ה אתר המחשבים והאינטרנט המוביל בישראל ב- ושחיו תמוצא מודי יום עשרות חדשות עדכניות הטוקרות מונוות ברשח.. אחריט חדשים, הוכנות חדשוח, טיפים לגלישה, חומרה ותוכנה למחשבי זין, גאדניטט, מחשוב ארגוני, חדטות על עסקים, הנפקוח, רכישות וכמוכן- לוא, ווידאו כרשת ומשחקים. % 5 |ן.61.60ח6.שעשעצ | אם יש לכם כונן ואסח-פעם, אתם יכוניו להפוך את הסכון שנכם נקולנוע פרטי מככי להציא הון % וס הרג את כוכב הווידאו כיצד זה פועל. ו - ב = 0 שישיט זה לא שאתה הולך אחורה! (זה כל השאר ש מאפינים לח אי אאא חאו ומדה וזל 89 יח 4 יח ₪ לשור ב כ רו שמש ור להי נוי תות ₪106 הלכ הטוב של ו" ששו החפ ל שד וצר את 0 207( ד אט מתול כו א ולור פד טמלות ה צון | 0 ב שת זה הר תל הא טר ורש וע חי שי מ וול ידייה | אי 7 - כ -. ו מל ל שמומ עד 0 מד - ברה : זה אמור היה: = אתר, שישכ את [ 6 ד ברומר - שית במטרה לשכות, > אלה שא הו | > [ מיקרוספט הוציאה | משתר תפק'דים רב משתתפים תדש, שפורץ אבולות. בגרפִיהֶה שלו. הריאת של אשרון מעולם לא נראתה ברור יותר = שגיא ו 14 8 ו ב נה -- באונטרס. ₪ רונים להשתתף באול'מפ'אדה? לדן ברומר יש עצה בשבילכם - אל תקנ את. משחק המתשב. שלא תאיד שלא אמרנ | זו נרואר ‏ 0 מה הסיפור? ב בלי פחק'ם, בלי נהאים צצבני"ם, אבל אם בלי ופים, בל' הְהל מריע | ועם ממשק שקה לשלט בו. לתהילה 'היה קשה להאיע עם המשתף הזה ו ' שורכי שור 1 ₪ מה הסיפור? משימה בתלל מיועדת. למ' שמתתיל את דרכו במשתהי אסטרטאיה. שא'א בו פורת התישב לשתר ולא לצתק. וזה לא אומר שמדובר במשתף רע מ 0 מ לוט ד בר שרה ל טע או סור א ה הלו הסג דכו ואר ור בו מ ו מק חבז הרס רוד -- כ אהו ל הלס וכה החצר ות ג הפיח אל הט מו נהאחש בכ שמ דמאנ אנ לה ובר החש" לשור ו ו ספה בר חמר לשא הו הר ה נת כ מל וצר 50 הלט הפו כ כ << של דר מ ב וו ו ו ו ב 0 ו ו ור וה 0 מו 0 טר ד רלו 3 שר קרי לד על המל ג הלט בנ ל מ במ בכר רל הש טש ו ה לי אבס משפרט כ וו הבחר ההשו ןק לאט חלס מה טוונל מ ו יל בשו הי מ וע מחשס וס של ד רחוס ורש כ כ ו ל ו א ללשה הכר זל הו א לת הנד בע טמ בחר וש לווס הגיראה וח בח הי ונר הפשו א פוא תוצר לב ו מב ה ה וסוס קמנ לטה מו כו שה א משלב חר המו לי לי לדה ל התבו בלו ול ש"ח 0 + מתנה 8 5 הצלחה ושנהיגות לשלכ טסקיס עס הנזה 2 4 ג נמיס 2 2 9 2 2 לי (] = 2+ 24 - 4 2 ₪ 2 ו 6 4 כו 5 לפרטים נוספים 180100.00.1.אווו 9 + 4 לי / ו | | ב << 3פח בסלון 2 א לט רכב באפה דדך הנור ל הו בחבט א מו הקדב אכבה הרות וקה שור בירי ברוארים 2 האריקסון עם הרדיו ונד גל רס וברח רבל אוו אל הארמו וה 0ב בחר הנדו הת חן להומ רכ הב הנעט ע וז ברע הכנ האחמ ב ובהא ואת חמ אראו אטאט א וח אנוה פד מו ב - הפר וה חטחן בהל עבור = מעט אשי צרכי רד אא ונ מל מע ב לחקמת הב ולח מש בצע עור בא שת טס םמד חנו בר אוו ה ו 0 [י ד 0 סט בקלי יותם הרחול חוזר לכתוב את מדור התכנות. וחצי הפעם אתם מוזמנים להתנסות בטכנולוגית 880 2 ךכל תה יס א השרת- לקת הרוש הי אישה - גב בי ו שוכט בכר הפשו ד הכל היהת יטאס - בלשה בכי ו אוקףנכל הפר לבסו יי בקבל את הנחוים הנוספים הנשליט באסצעות הטינור 081 וח ו הדרו המאל פחשף לשט, ן לשמ ה ששיח=ומוקיאום, ו זה ערום להדפטח ברכה אשאא ונל = בשמב מסף המש למשפ אפגר אח הקובץניה לה ל = מל ל שסכט מו ל ל דרוא 2 א 8 08 טפט תערוכת הסלון האנקטרוני והמעורד הנייד היכונו לבקר ולהנות בתערוכת הסלון האלקטרוני והמשרד הנייד - 4 קניונים מרתקים: 2 ש קסטאע (גקיס בל הו ב הנקות קניון 830015 08-5805ד9יו חצלחת דביות, מערכות אדו ואו ולו יי 3 ,סע ,1.016 .וה מסנים שטוחים. קניון ₪085 פסא5-קסדפ-1 התציאות עולה ול הדמיון ! משחקי מחעוב. משחקים, שעונם, ודא קוו ה 01 ומס קסאפ-קסדס- 1 גל הספקים. גל היערנים. כל החכשירים. ו ו וס וד םדאו .א פו00. | סה | חומר זה נסרק, עובר והונגש על ידי ₪