PC Magazine המהדורה הישראלית, גיליון 15, מרץ 1994

הגל השני של מחשבי פנטיום

OCR (הסבר)
₪ 1994 חגוא/8םת .15.סא אסודוסם 15 /5א0421וא 6 המהדורה הישראלית גליון 15 פבר/מר 1994 מחיר: 17.90 שייח כולל מעיימ. באילת: 15.30 שייח דגש על גרפיקה: דגש על רשתות: > תוכנות איור מקצועיות > סקירת מוקדי חיווט > תוכנות להכנת תרשימים ‏ > תוכנות לניהול רשת > ממעדסוק פצו: מהפיכה | > תקעורת אלחוטית בתוכנות ע'בוד תמונה שּ צּ על עכברים ואנשים חוצשי על הדיפק: שִּ סקירת תוכנות חופששיות חזית למסדי +50 | :*ודופם ו1 הפו הגל השני של מהתהשטגי 8 | 5100 0 וו 00008 ב--ם 5 ).1 ו ו 2 6 התותח של קנון המילה האחרונה בתחוס העתקות צבע היא של קנון והיא כאן. ה 550 016 אם אתה זקוק למכשיר מקצועי ברמת איכות וביצוע ללא פשרות. אחרי הצלחת דגם ה-500 בקרב אנשי המקצוע באר> הביאה קרט את הדגס המדובר בעולם. בין התכונות הבולטות והייחודיות לדגם זה ניתן לציין: | וז0ו1 :6 0 6 אינות הצילום גמישות בעריכת והפקת מסמכים תחנת הוצאה לאור שולחנית בצבע תמונות וטקסט באיכות צילוס ללא תחרות עיבוד תמונה דיגיטאלי המאפשר גמישות בעזרת יחידת חיבור למחשב ₪6 או 80 וברוולוצית הדפסה של |קס 400 מדהימה בעריכת והפקת מסמכים בצבע. הופכת ה- 010-550 לתחנת הוצאה לאור משני צידי הדף. שולחנית בצבע מלא (סריקה והדפסה) באיכות דפוס. לק לייא 6 מעורד ראנוי: רחוב מונטיפיורי 10 ח.ד. 29536. חל- אביב 61294. טלפונים: 03-663721. פאקס: 03-5172062 0 סוכנים ומפיצים בלודיים עוכ: אמדאפו דוכאוו/\ וז0ו 62‏ - 2>5 השוואת ביצועי מחשבים אישיים סקירה טכנולוגית מודידת ביצועים מבחני מהירות אמיתיים למחשבים אישיים מדידת ביצועי המחטוהו כיצד למדוד מהירות תת-מערכות במחשב האישי תת-מערכת זכרון | ביצועי הזכרון תלוייס בארכיטקטורת ו המטמון וגודלו, הקובעיס את מצבי ההמתנה. מאחר שהצכרון קשור למיקרו-מעבד, וידאו המדידה הטובה ביותר תיעשה באמצעות כל ביצועי וידאו נקבעים על-פי יכולת | מבחן יעיים מוכח, כגון ,01192 , : 57 מערך שבבי הגרפיקה, והשאלה האס מערך 0 אזגוח0תב 1 או 7 הסה36 0 זה פועל באפיק מקומי או לא. מבחן של 1405 20. %זהותחו מפיתוח 1,305 פוְטג 211 הוא .- מדד טוב לתת-מערכת זו. כונני דיסק מרבית הדיסקיס הקשיחים המיוצרים כיוס מכילים זכרונות מטמון לדיסק, המגדילים את תפוקתו. תוכל פשוט להשוות את זמני הגישה, או להשתמש במרבית תוכניות השירות (עֶ111) של ה-20 כדי לבדוק בצורה מדוייקת את ביצועי הכונץ. אפיק (8005) היכולת להעביר מידע במהירות בין המעבד לבין תת-מערכות אחרות. חיונית לסך כל ביצועי המערכת . יכולת זו נמדדת על-פי תפוקת האפיק. אפיקים מתקדמים כגון 201 מסוגלים להעביר מידע בקצב של 132 מייב לשניה, לעומת 5 מייב לשניה באפיק .18. 0 6 הרכב מדד 100117 מדד 00(17: הוא ממוצע משוקלל של מספר מבחני ביצועים מוכחים ומקובלים / | בתעשיית המחשבים, שכל אחד מהם מיועד למדידת היבט ספציפי של ביצועי המעבד. וְ <ו עסו | 5 | מדד ?100(/1 להשוואת מיקרו-מעבדים של אינטל השוואתי לביצועי המיקרו- מעבדיס של אינטל). למעשה, זהו כלי מדידה מפיתוח אינטל, המיועד להשוואת הביצועיס של מעבדים ביצועים מורכבים. בנוסף, הוא יימביט קדימהיי. ביצועי 16 ביט משוקללים בו כ-70%, ואילו ביצועי 32 ביט משוקלליס בו גם כאשר שמ המעבדים פועלים בתדר 33 מהצ! לכן פיתחה אינטל את מדד 00ו. זוהי דרך קלה ואמינה ערך נקוב במהייצ אינו מדד מדויק לביצועי מיקרו-מעבדים. גורמיס נוספים משפיעים על המהירות. לדוגמא, מעבד 1486 של אינטל מכיל זכרונות מטמון גדולים יותר, יכולת פעולה בנקודה צפה, ואפשרות לבצע פקודה אחת בכל מחזור שעון. יתרונות אלה הופכים אותו למהיר בהרבה ממעבד 1386, להשוואת הביצועיס היחסיים של מעבדי אינטל. ?60 הוא קיצור הצירוף [16ח[ 060 106[ 06ת8הוחס]ז26 (מדד מתוצרתנו. המדד משקף את ביצועי המעבדים של אינטל ביישומים שולחניים טיפוסיים, וחוסך לך את זמן הקריאה וההבנה של מבחנל כ-30%. בדרך זו הוא מבטא את מגמות השימוש האופייני במחשבים במהלך שלוש עד חמש השנים הבאות. באינטל פיתחנו מומחיות במדידת ביצועיס של מחשביס אישייס. הסיבה לכך פשוטה ביותר: אנו זקוקיס לשיטות שיאפשרו מדידת ביצועיס מדוייקת, כדי שהמהנדסיס שלנו יוכלו לפתח מעבדיס מהיריס יותר. לכן שיתפנו פעולה עם חברות אחרות בתעשיית המחשביס בפיתוח כלי מדידה. אתה יכול להשתמש באותס הכלים כדי לבחור את המחשב האישי המתאיס לצרכיך. מה"צ זה כמו סל"ד? מבוא למבחני ביצועים אחת הטעולות הנפוצות היא המחשבה שאפשר להשוות ביצועי 06 על-ידי השוואת מספרי מגה-הרץ או מהירויות שעון. הדבר דומה להשוואת ביצועל מנועיס על-ידי מדידת מספר סיבובי מנוע לדקה (סלייד) במקוס מדידת הספק. לדוגמה, למרות שמנוע קטן בן ארבעה צילינדרים יכול לפעול במספר גבוה של סיבוביס לדקה, ברור שאינו חזק כמנוע 8-% שמספר הסלייד שלו נמוך יותר. לכן פיתחה התעשיח מבחני ביצועים השוואתיים (פאזגותו6ח6ס). קיימיס ארבעה סוגיס שוניס של מבחני ביצועים השוואתיים. בבחינת מחשבים אישיים, עליך לוודא שאתה משווה בין אותס סוגי מבחניס. סוג אחד מודד את ביצועל המערכת השלמה. סוג אחר מודד תת-מערכות בלבד. נוסף לכך, את המבחנים ניתן לבנות בשתי דרכיס שונות - בהפעלת יישומי תוכנה מסחריים, או בצורה סינתטית, באמצעות הרצת תוכניות בדיקה שנכתבו במיוחד כדי לשמש כדוגמה לצורך המבחן. למרות שגודלן של מרבית תוכניות היישוס מגיע למספר מגח- בתים, יש תוכניות בדיקה סינתטיות שגודלן אינו עולה על קילו-בתיס ספורים, כך אפשר להכלילן בזכרונות המטמון של המעבד הפנימי. כתוצאה מכך הן מספקות נתוניס מוגזמיס לגבי ביצועי המעבד ואינן משקפות תוצאות אמיתיות. מבחני ביצועים למערכות כדי להשוות ביצועיס של מחשביס שלמים, יש להשתמש במבחן מערכת. מבחן מסוג זה מדגים כיצד תת-המערכות הנפרדות בתוך מחשב אישי פועלות <חד כדי להגיע למירב הביצועיס הכולליס בהרצת חיישוס שלך. אחת הדוגמאות למבחן המבצע משימה זו בדייקנות היא מבחן 5 זס] *8192וח5 5 של 84.00670. זהו מבחן המבוסס על הרצת יישומיס, המורכב מתוכניות היישוס הנפוצות ביותר למערכת פשו60ת1/), כולל עיבוד תמלילים, גליונות חישוב, מסדי נתונים, פיתוח תוכנה, גרפיקה והוצאה לאור שולחנית. 0 הוא מוסד ללא כוונת-רווח, המאגד 21 חברות תוכנה וחומרה בתעשיית המחשבים, אינטל ביניהן. כדי להבטיח תוצאות ביצועיס אמיתיות, ביצע הארגון סקר משתמשים ובדק כיצד הס משתמשים ביישומיהס בפועל, ואת תוצאות הסקר שילב במבחני הביצועים. (ראה טבלאות בעמוד האחור. מבחני ביצועים לתת- מערכות מבחנים אלה מדגישים היבט מסויים יחיד בביצועי ה-20. הס מסייעים ליצרנים יילכוונן'י כל תת- מערכת בתוך ה-206 כך שכולן תפעלנה יחד להשגתת המהירות הכוללת הגבוהה ביותר. כל אחד מן המבחנים הללו בנפרד אינו מהווה מדד מדויק לבחינת השאלה מה יהיו ביצועיו הכוללים של המחשב. מאחר שהמיקרו-מעבד הוא תת-המערכת העיקרית האחראית לביצועי ה-6ק, עליך לבחור בו תחילה, באמצעות כלי כגון מדד 60ו. בתת-המערכות האחרות תבחר אחר-כך, בהסתמך על צורכי התוכנה שלך (ראה תרשיס בצד שמאל). ביצועי תת-מערכות כיצד למדוד מהירות תת- מערכות בתוך 06:. וידאו - ביצועי וידאו נקבעים על-פי יכולת מערך שבבי הגראפיקה, והשאלה אם הוא פועל באפיק מקומי או לא. מבחן אזותתו/ מפיתות 58 2815 21/1 הוא מדד טוב לתת-מערכת זו. תת-מערכת זכרון - ביצועי הזכרון תלוייס בארכיטקטורת המטמון וגודלו, הקובעיס את מצבי ההמתנה. מאחר שהזכרון קשור למיקרו-מעבד, המדידה הטובה ביותר תיעשה באמצעות כל מבחן מיקרו מעבד מוכח, כגון 0 א1131ז0ת1,3 ,50501192 או 7 ת0ח6 20 של 5 2 כונני דיסק - מרבית הדיסקיס הקשיחים המיוצרים כיוס מכילים זכרונות מטמון לדיסק המגדיליס את תפוקתו. תוכל פשוט להשוות את זמני הגישה, או להשתמש במרבית תוכניות השירות (0ג1ו01 של ה-0ק כדי לבדוק בצורה מדוייקת את ביצועי הכונן. אפיק (8115) - היכולת להעביר מידע במהירות בין המעבד לבין תת-מערכות אחרות חיונית לביצועי המערכת . יכולת זו נמדדת על-פי תפוקת האפיק. אפיקיס מתקדמים כגון 1 מסוגלים להעביר מידע בקצב של 132 מייב לשניה, לעומת 5 מייב לשניה באפיק 154. מדידת ביצועי המחשפ כיצד למדוד מהירות תת-מערכות במחשב האישי תת-מערכת זכרון ביצועי הזכרון תלוייס בארכיטקטורת המטמון וגודלו, הקובעיס את מצבי ההמתנה. מאחר שהזכרון קשור למיקרו-מעבד, המדידה הטובה ביותר תיעשה באמצעות כל מבחן יעיים מוכח, כגון ,192תו8220 כונני דיסק מרבית הדיסקים הקשיחיס המיוצרים כיוס מכילים זכרונות מטמון ל המגדילים את תפוקתו. תוכל פשוט השוות את זמני הגישה, או להשתמש במרבית תוכניות השירות (עו[ווט) של 0 יע 7 = ה-0 כדי לבדוק בצורה מדוייקת 0 . את ביצועי הכונן. 5 וידאו ביצועי וידאו נקבעים על-פי יכולת מערך שבבי הגרפיקה, והשאלה האס מערך זה פועל באפיק מקומי או לא. מבחן אתהותתו /\ מפיתוח 1.305 פושג3כ 217 הוא מדד טוב לתת-מערכת זו. אפיק (05ז8) היכולת להעביר מידע במהירות בין המעבד לבין תת-מערכות אחרות חיונית לסך כל ביצועי המערכת . יכולת זו קרי נמדדת על-פי תפוקת האפיק. אפיקיס 2 מתקדמים כגון 701 מסוגלים להעביר מידע בקצב של 132 מייב לשניה, לעומת 5 מייב לשניה באפיק ‏ 184. , 0 6 ו 0 0" ה = 07% 5 "0. + . "> הרכב מדד 100117 מדד ?1001 הוא ממוצע משוקלל | של מספר מבחנל ביצועים מוכחים ומקובלים / | בתעשיית המחשבים, שכל אחד מהם מיועד למדידת היבט ספציפי של ביצועי המעבד מדד 100/12 להשוואת מיקרו-מעבדים של אינטל השוואתי לביצועי המיקרו- מעבדים של אינטל). למעשה, זהו כלי מדידה מפיתוח אינטל, המיועד להשוואת הביצועיס של מעבדים ביצועיס מורכבים. בנוסף, הוא יימביט קדימהיי. ביצועי 16 ביטי משוקללים בו כ-70%, ואילו ביצועי 32 ביט משוקלליס בו גם כאשר שמ המעבדים פועלים בתדר 33 מה'"צ! לכן פיתחה אינטל את מדד ערך נקוב במהייצ אינו מדד מדויק לביצועי מיקרו-מעבדים. גורמיס נוספים משפיעים על המהירות. לדוגמא, מעבד 1486 של אינטל מכיל זכרונות מטמון גדולים יותר, יכולת פעולה בנקודה צפה, ואפשרות לבצע פקודה אחת בכל מחזור שעון. יתרונות אלה הופכים אותו למהיר בהרבה ממעבד 1386, /160. זוהי דרך קלה ואמינה להשוואת הביצועים היחסיים של מעבדי אינטל. 0 הוא קיצור הציהוף 161ח1 100000 6 א06ת] 66ת8החס]ז20 (מדד מתוצרתנו. המדד משקף את ביצועי המעבדים של אינטל ביישומים שולחניים טיפוסיים, וחוסך לך את זמן הקריאה וההבנה של מבחני כ-30%. בדרך זו הוא מבטא את מגמות השימוש האופיינל במחשביס במהלך שלוש עד חמש השנים הבאות. באופן כללי, ככל שהמעבד מהלר יותר, כך גם המחשב... 1500 תוצאות מבחן * 518892 פשל. > כפי שתוכל להבחין, 6 למעבדים שוניס של התוצאות במבחן ביצועי מערכת זהות לתוצאות מדד 607 שבעמוד הפנימי. התרשים מוכיח כי ניתן להשתמש במדד 10012 להשוואה פשוטה בין ביצועי מחשבים בעלי מעבדיס שוניס. אזה וח ץצ !386'* 0-33‏ 33-א0 486| | 50-א0 1486 02-66 *'486) *'וחטוזחסק זס655ססזק עס זאת, מחשביס שוניס בעלי מעבד זהה אינס מספקיס ביצועים זהים. > תוצאות מבחן * 892וח 5 עבור מערכות מבוססות מעבדי -66-8867-:262]של אזונסיל! הביצועיס הכוללים של המחשב האישי תלוייס במערכת כולה - ולא במיקרו-מעבד בלבד. לכן חשוב לבחור ב-26 המצויד בתת-מערכות יימכווננות!י לפעולה מיטבית משותפת. .5516005 08560-ז06550סזכ 02-66 *'16!486ח1 וג סקז 616 !ודוס 550081892 000'5 8 :6סזטס0* לא כל המחשבים האישיים נולדו שווים... כבר נאמר שחוזק לגרוס לכך שמחשביס לבחור בהתאס לתוכנה: * זכרון - תת מערכת השרשרת נמדד על-פי אישייס בעלי מעבד זהה * ולדאו - תת-מערכות זכרון טובה יותר, זכרון החוליה החלשה ביותר. יספקו ביצועים שונים עז וְידאו טובות יותר יאלצו מטמון יעיל יותר, אף שהמעבד הוא הרכיב כדי הפרש של 100%! את הביצועים ביישומי ומהירות 4 גבוהה החיוני ביותר במחשב, אפילו עס אותס רכיבים 5או1000/ ובתוכניות יותר, מגדיליס את יש לתת-מערכות אחרות עצמם ניתן לשפר את עתירות-גרפיקה. הביצועים בכל סוגי השפעה מכרעת על ביצועי המערכת היישומים, ובעיקר מטמו ו ו בתוכניות עתירות- ביצועיו הכולליס. באמצעות תוכנת ו מ למעשה, ביצועי תת- לדיסק ושיפורים ב- , חישובים כגון גליונות הביצועים ביישומים כגון חישוב מערכות כגון דיסקים, 5 ל : זכרון או וידאו עשוייס את תת-המערכות כדאי . לקבלת מידע נוסף על מדד קווססו ומדידת ביצועים, פנה לאינטל ₪ | אינטל סמיקונדקטורס בע"מ, . עתידים בנין מס' 3, תל אביב, טל' 03-5483222 הטעם א הוץ6, ההוצג6 מבית ואזוסוס אמ=ד5ש/ש היא סידרת הדיסקים שטעמה נשאר עמך לעולם... אין עוד דיסקים שמציעים לך רמה כזו של חדשנות טכנולוגית, מהירות, אמינות לאורך שנים ובמחיר של דיסקים אחרים, שאת הטעם של חלקם, לפחות, היית מעדיף כן לשכוח. סידרת ה גו/ה6 גם יודעת להתאים את עצמה לצרכיך המיוחדים: 170, 212, 256, 425 ו-8וא540. כל דגמי הסידרה מצויידים בטכנולוגיית ווסס=סוסע החדשנית, שמקטינה למינימום את החיכוך והבלאי של ראש ההקלטה (באמצעות תגובה לשדה מגנטי) ומאריכה את חיי הדיסק לשנים רבות. לדיסקים זכרון 64086 של עד 128%, זמן גישה של6ח12 ומימדים זעירים (גובה "1 א"3.25). קצב העברת הנתונים של ההוצ6 הוא מדהים ומגיע עד 8וא5.75 לשנייה. בגמר העבודה חוזר ראש ההקלטה אוטומטית לאזור המוגן (6אואחגק סודהואסדטה). אחריות: דיסק פפו היחיד בעולם המשווק עם 3 שנות אחריות (בנפחים 8וא340 ומעלה). דרוש הגוצא6 מספק המחשבים שלך 39 המחיר הרבה פחות! בלב של אי.איי.אם אינטרנ אלקטרוניקס בע" רח' השילוח 9, ת.ד. 4000 ם שיונל מ פתח-תקוה 49130 טל. 9240812, 57 פקס. 37-9244857 ,2 0 ואולי 0סאז57ז זטו ? גודל חשוב או לא חשוב! על-פי הדבריס ששומעים בכל ז מפגש של אנשי מיחשוב אפשר להבין שהגודל הוא העיקר. ייהקטנת הגודליי (0א5121אשו0) לפי מחנה אחד הוא העתיד. ייהגודל הנכון"י (0א8101115121) הוא המוטו של המיושביס בדעתם, אלה שרוצים להבטיח כי בכל מקרה הם יהיו במחנה המנצח. ייהגדלת מימדיםיי (0א005121) היא סיסמא של חברות הנהנות באופן מסורתי ללכת נגד הזרם. כמו הרבה נושאים טכניים/ ישומיים אחרים, נושא הגודל התנפתח במעבר ממעבדות הפיתוח למצגות השיווק מעבר לכל מידה. לא מתאיס לתחוס עיסוק בו הלוגיקה הטהורה אמורה להשפיע יותר מאופנה ומרטוריקה. דבר ראשון יש צורך להבהיר באיזה גודל לא מדובר. לא מדובר בגודל פיזּי של מארז ה-(670. היוס קשה לבחין בין שרת 76 מפותח, למשל של דא5505, למיני מחשב בינוני ול-15א חא[ !א צעיר. גם כשנכנסים למרכז מחשבים מבוסס ₪!א 8"א141א, רוב החומרה שרואים היא ציוד היקפי. היימחשביי עצמו, במקרים רבים, הוא הארון הקטן ביותר באולס. גם מאספקט כאשר מנסים להסיק מההיסטוריה על העתיד, המסקנה הבלתי נמנעת היא שגם במאה ה-21 יהיו מחשבים ייגדוליםיי ומחשבים יקטניםיי והאתגר של שילוב ארכיטקטורות בסביבה נזילה ימשך. 4 הביצועים אין לגודל משמעות אבסולוטית. מה שהיה ייגדוליי אתמול הוא יימינייי היוס ויימיקרויי מחר. כנייל לגבי ארכיטקטורה ובמידה מסויימת גם לגבי מחירים. בכל האספקטים האלה המושג גודל הוא יחסי: יחסי למחשבים אחרים ויחסי בזמן. מה שכן נשאר קפוא בזמן היא ההיררכיה של ניהול המיחשוב. יש אירגונים ואנשים שחושבים בייגדוליי, יש כאלה שמכורים ליימינייי יש למעלה ממאה מיליון משתמשים שעבורם יימחשביי הוא שם קצת מיושן ל-00. כמו בכל פעילות עיסקית אחרת, איָן במיחשוב גודל אחד המתאים לכולם. כמעט בכל נקודה בזמן בשלושים השנים האחחונות, חתך המחשבים בשוק הראה ספקטרום של יכולות, מיימחשבים קטניםיי ועד ייסופר מחשביםיי. תמיד כאשר, כתוצאה מהתפתחויות מסחריות/פיננסיות חריגות, נוצר פער בספקטרום היכולות קמו חברות חדשות וייזמים צעירים למלא את הפער ... ואת הכיסים. לדוגמה, כאשר ההתפתחות של ריבוי מטלות 6 ישראל פברי 199% (סא1א5/ ד 1טוא) הפכה את המחשבים הקדמוניס ל-18א א:א11א המשרת מספר גדול של משתמשים, נוצר פער בספקטרום. שיקולים שיווקייס של היצרניות הגדולות ושיקוליס פיננסייס של המשתמשים הגדולים יצרו טרנספורמציה כמעט מיידית של הענף לתצורה המוכרת לנו כעיבוד נתוניס ריכוזי. המיני מחשב הומצא אז כדי למלא את הפער בקצה הייאישייי והייקטן" של הספקטרום, כשהמיני גדל והתחזק נוצרה קטגורית הי"מיקרו" למלא את הפער. כאשר מנסיס להסיק מההיסטוריה על העתיד, המסקנה הבלתי נמנעת היא שגם במאה ה-21 יהיו מחשבים ייגדולים" ומחשבים ייקטניסי" והאתגר של שילוב ארכיטקטורות בסביבה נזילה ימשך. העוסקים בענף חייבים לשמור על פתיחות לא רק ביחס לתקנים תעשייתיים, אלא בעיקר ביחס למגמות ההתפתחות. אסור שההיררכיה הקפואה תביא גם לקיפאון בחשיבה. אין פתרונות יימושלמיסיי שהזמן לא נוגע בהם. מה אומר דבורק! אנו א14021א 6ץ/המהדורה הישראלית, בשיתוף עס המהדורה אמריקאית ומספר חברות בולטות בשוק המיחשוב, לקתנו על עצמנו לנסות לפזר את הערפל וחוסר הוודאות שמשתמשים רבים חשבים ביחס למגמות 6או2ו5אאוספ / 0א1ו512ד₪1011 וביחס בין מיחשוב שולחני למיחשוב אירגוני (0א17071א60 מ8ןאץחם דאם/סאודטץוא60 קסדא5ספ) אנו מארגנים סמינר בינלאומי, שיערך בתל-אביב ב-19 באפריל השנה ובו יציגו מומחים עולמייס את העתיד כפי שהם, והחברה שהם בין מעצבי דרכה הבולטים, רואים. 5א621/א 6 תורס לעניין את ג'והן דבורק, (.6 א1014 גת סטס), ללא ספק העיתונאי הנקרא ביותר בעולס בנושא מחשבים. החברות המשתתפות איתנו בסמינר מתכוונות להבאי מחוייל אנשים מהרמה הבכירה בניהול החברות הבינלאומיות הגדולות. אין עדיין רשימה סופית של מרצים, אבל מדובר ב-5 או 6 אנשים. שכדאי לשמוע (אנשיס במגעיס עס אינטל, מיקהוסופט, נובל, יבמ, לוטוס, אפל, מוטורולה, 64 ,פ, דיגיטל ועוד). הכוונה היא לארגן אירוע ברמה בינלאומית באמת. יום דיונים מלא בו המשתתפים יוכלו לזכות בנקודת השקפה על מגמות במיחשוב לשנתיים-שלוש הקרובות (אנחנו לא מעיזים להתנבא לטווח רחוק יותר), מפי הדוברים המוסמכים ביותר של חברות היוצרות את העתיד. אנו בטוחיס כי השתתפות הסמינר תתגלה כהשקעה הטובה ביותר של זמן גם לאנשיס שומנס יקר מכסף. (פרטים נוספים על הסמינר והרשמה אפשר למצוא בעמוד 6 בגיליון זה). אז להתראות ב-19 באפריל. 105 ארגן זאת ה-ח26ווז0₪04 של פטס יעזור לך לנהל את זמנך ומשימותיך. המוצר נראה ופועל בדיוק כמו יומן, כך שאינך צריך לשנות את צורת עבידתך הרגילה ו 105 | שלח זאת בנוסף ליישומים הרגילים כוללת ה'סוויטה" הרשאה להוספת משתמש חוש למערכת הדואר האלקטרוני לוטוס !8 סס. 6:1 מאפשרת העברת מסרים וקבצים בין עמיתים ברשתות מקומיות ומרחביות ו הצג זאת אין פשוט מזה. צריך רק ללחוץ ולהקיש כדי לבנות מצגת מרשימה. כמו כן. קל להוסיף תמונות או אמצעי מולטימדיה, או לקשור נתונים חיים מתוך 1-2:3 והעיתונות קובעת דרוג - 10105 = 305 -989* 4 - שה .836 - דאוססהם/יוסס * וקו 0 00/5 **יי-שסא וספת" (7/93 016651 ששה 50) ו מצא זאת מסד הנתונים הטבלאי של 5טו1 פותח בראש וראשונה למשתמש הקצה שאיננו יודע לתכנת. לכן, ניתן לפנות לבסיסי נתונים שונים ולבצע פעולות ניתוח, עדכון ודיווח בקלות רבה. ניתן לעבוד עם פריטים מוכרים מהסביבה העסקית כמו טפסים דוח"ות, חוזרים ומדבקות העיתונות חוגנת (יחד איתך) - "מסד הנתונים הטבלאי הנוח ביותר שיוצר מעולם" (893 6אודטקוו60 00) *הקניה הטובה ביותר. בפשטות - מסד הנחונים הנוח והקל ביותר להפעלה..* (6/93 0 081/ 00) 1.0 נתח זאת - מהדורה 4.0 כלים גראפיים חכמים מאפשרים לך לבנות גראפים בצורה אוטומטית על ידי פעולה אחת בלבד. השתמש באוגדן הגליונות כדי לארגן, לנתח ולהציג נתונים מורכבים לדו*ח תמציתי אחד והעיתונות העולמית קובעת- *1-2-3 היה תמיד גליון חזק ממתחריו אקסל וקווטרו. בגירסה החדשה (4.0) ניתן ליישם תכונות אלה ביתר קלות." (693 פדץ8) אש כתוב זאת צור מסמכים מרהיבים. ממכתבים ועד מבזקים. במהירות ובקלות בעזרת 'דגש מעבד התמלילים שפותח בעברית ליחלונות'. תוכל גם להוסיף למסמך בקלות טבלאות. תמונות ומסמכים ממעברי תמלילים אחרים. ומה שיתקבל בהדפסה הוא מה שאתה רואה על המסך נסקים מלתקדמים ל'םוויטה' ה'סוויטה' החדשה של פטוס מכילה 6 יישומים עטורי פרסים, למשרד, לעסק או לארגון הגדול. כל היישומים פותחו כדי לעבוד יחד, ולכולם ממשק משותף וצלמיות אחידות. לאחר שתכיר יישום אחד יהיו כל היתר ידידים ותיקים אז במקום להסתפק ב'משרד' סתם, התקדם ליסוויטה... "ה'סוויטה" של פטוס! מגדירה מחדש את האופן שבו יישומים עובדים יחד". (7/6/93 םד ₪0) 'חינם! לפני שמתקדמים - רואים | לקבלת דיסקט הדגמה חינם של ביצועי ה'סוויטה' מבית 10/05 מלא את התלוש ושלח: | | שם: | ארגון: |כתובת וטל 1 |0!65 8 מוגתת תפקיר: מיקוד: פקס: יףם לווילטה הולצו את התלוש יש לשלוח או לפקסס ללילוטוס ישראל', רח' המסגר 12 ת"א 67776. פקס: 03371977 / 158. לוטוס ישראל חילן (1989) בע"מ רח' המסגר 2ו. תז"א טל. 03'6383239. פקס. 03:371977 להשיג אצל המשווקים המורשים: כלנית 03-5372929. חיון מחשבים 04'622622, קומפיוטרלנד 03:5373986 טנא אלי 6 ג'והן דבורק, עיתונאי המחשבים הנקרא ביותר בעולם, בא לבקר ולדבר בישראל בוא לראות |ולשמוע] אותו בגודל טבעי אא 6ק המהדורה הישראלית מביא את עיתונאי המחשבים השנון והמתוקשר ביותר בעולס, 08%ץפ .6 א10, לסמינר הבינלאומי הראשון בישראל בנושא: כיוונים במיחשוב השולחני לשנים הקרובות בסמינר, שיערך בחודש אפריל 1994 בתל-אביב, ישתתפו גם בכירים מההנהלות העולמיות של חברות המחשבים הגדולות בעולם. אינטל, מיקרוסופט, יבמ, לוטוס, קןז, דיגיטל, 6, בורלנד, נובל, מוטורולה ואחרות הוזמנו להשתתף וכבר קיבלנו מחוייבות של חלקן להביא לסמינר מרצה מחוייל ברמה בינלאומית. השתתפות חובה אם אתה אחראי על קביעת מדיניות המיחשוב בחברתך לשנים קרובות - אתה חייב להשתתף בסמינר. הק שם תשמע את הדברים המוסמכים ביותר, מהאנשים המוסמכים ביותר לדבר בשם החברות המוליכות בתעשיית המחשבים. היוס היחיד שתקדיש לכך יכול לחסוך ממך חודשים של התלבטות, התרוצצות בין תערוכות בעולם וקריאת הר של מסמכים. אם הזמן שלך יקר - ההשתתפות בסמינר היא ההשקעה הטובה ביותר. ליצרנים ישראליים עם הפנים לארה"ב גיוהן דבורק ישמח לפגוש חברות ישראליות עם מוצרים מעניינים המיועדיס לשוק האמריקאי. זו הזדמנות נדירה להתייעץ עם אחד האנשים המוסמכים ביותר בכל הנוגע להתאמת המוצר לשוק האמריקאי. הפגישות תערכנה "אחד על אחדיי ביום השני לסמינר בתל-אביב. יתקבל רק מי שהזמין פגישה מראש. מספר הפגישות מוגבל ביותר - כל הקודס זוכה מחירים והרשמה תאריכים לא סופיים: לסמינר הבינלאומי - 19.4.94. לפגישות עם חברות ישראליות - 20.4.94 (תיתכן דחיה בשבוע במקרה של בעיות תיאום). מקוס: לסמינר הבינלאומי - גן אורניס, מגרשי התערוכה תל-אביב. לפגישות עס חברות ישראליות - בבית מלון (לא נקבע עדיין) בתל-אביב. אירוח: הסמינר כולל ארוחת צהריים ברמה גבוהה (כשרה), קפה ועוגות בהפסקות, שתיה קרה בזמן ההרצאות. שעות: לסמינר הבינלאומי - מ-9.00 עד 16.30 (הפסקת צהרים 13.20 עד 0. פגישות של חברות ישראליות לפי תיאוס מוקדם. מחירים: השתתפות ביום הסמינר הבינלאומי 5195, לא כולל מע"ימ. פגישה '"אחד על אחדיי עם דבורק - לפנות לטלפון 03-6966231 לקבלת פרטים והצעת מחיר. הרשמה מוקדמת: כדי להבטיח את מקומך תוכל להזמין כרטיס כבר היום, במחיר 675 שייח (כולל מע'ימ, לתאריך 15.3.94). הזמנות ושיקים יש לרשום לפקודת אלידע הוצאה לאור בע'"מ ולשלוח לת.ד. 9237 תל-אביב, 61091. טופס הרשמה: גלוית הרשמה לסמינר הבינלאומי מופיעה בין גלויות המשוב של גיליון זה. אלידע אלידע הוצאה לאור בע''מ רחי תוצרת האר 16 תל-אביב ת.ד. 9237 תל-אביב, 61091 טלפון: 03-6966231 פקס: 03-6963080 עורך: יהודה אלידע עיצוב: תמר אלידע גרפיקה: רמה שובי-אמיר, דויד גיא פירסום: גילה שבירו מנויים: דיאנה דלל עיבוד תמלילים: מירב גולדמן מחיר גליון בודד: 0 שייח כולל מעיימ 0 ש"ח באילת מנוי ל-10 גליונות: 9 שיח כולל מעיימ מנוי ל-25 גליונות: 9 שייח כולל מעיימ המהדורה הישראלית של 6א40421/א סק יוצאת לאור תחת חוזה זכויות בלעדי של חברת גחסוו63וחטחוחוט) ]20 מנלר"יורק. זכויות היוצריס למאמרים שהופיעו במקור במהדורה האמריקאית של שא0/21גוא סק שייכות לחכרת <;חסווג6תטותוח60 7217 שאו02ג1א א הוא סימן רשום של הט רתוח ) 21 זכויות היוצרים לשאר החומר המערכתי ולנוסח המתורגם הם של "אלידע הוצאה לאור בעיימ". לוגו המהדורה הישראלית הוא סימן רשוס. כל הזכויות שמורות 91994. אין המערכת אחראית לתוכן של מודעות. המידע במדוריס "מבזק ישראלי" ו"מורוס המפרסס" נמסר לנו עי"י החכרות הנוגעות בדבר והוא מתפרסם על אחריותן הבלעדית. השמות. המסחריים השונים המופיעים במאמרים הם סימנים מסחרייס בבעלות החברות המיוחסות. .6 פחוחאוופט ג צ/ום 1 וצ /-[16 .51 11831602 )טלוס ד 16 ו 61: +972 - 3- 6623] 0- ב - 4972 :אצת 04טח6 זסוום מא[2/ 140 6 זס חסווום וטגחג] ודד חס 86ה166 ז06חט 66ח3ו!פק 1% 1 , חקו ס>) 11005גס1חטווחוחס=) 9 21. >וח6זו 20/1011 ,זט צוסא ,אזסר |[שחג] / 140/21 0 חו פהחג6קקה וטק ץוק וזס סזסצו 81 חסזוו4ט ₪א21 10 20 זס חסווו0ם ₪5 6 חו סע חקסזק וק חץק 60 6 טזג וס 010 הט וחרחסם) 211 חסווסחוטוחוחס) ]2:1 ,1994 תעקס 5 .66 טפט 15ח18ז 11 . לת קוחס<) זוה 106 ב ו 215 0 וא סק וס סו 0 רתוס 2/0 תוכנת עימוד: דיזין סטודיו. לשכת שרות: טוטל גרפיקס. לוחות ודפוס: קל, ת'יא כריכית אהרון ו 1 5 מאז? א 26/ המהדורה הישראלית גליון 15, פברואר-מר 1994 4 תתבג/א/פסע 15.סא אסזדוסם 5811 / פאז? גא 26 16 56 610 2 .2 1 55 6 17 0 55 פד 11 אסודוס= ו+46ח5! מגמות ‏ 22 במבט ראעון 147 מבזק ישראלי מדורים קבועיסם. מחשבי בנטיום הגל השני של מחשבי פנטיום מראה סימנים מוקדמים של בגרות. על עכברים ואנשים מודעות לארגונומיה נכונה מביאה לרעיונות עיצובייס חדשניים. האמנם תחליםי פנטיום? תחנות ה-8156 של ₪ מתיימרות להתחרות על ייהמיחשוב האירגוני". תמונות בתערוכה סקירת תוכנות איור למקצועניס. גרביקה בגישה סכימטית סקירת תוכנות להכנת תרשימים ודיאגרמות. מתטדסוק פעו.] תוכנות עיבוד תמונה מהפכנית. בינתיים רק על מקינטוש. הקמת חזית טובה פרק די בסידרה על מסדי נתונים. הפעם: תוכנות חזית ללא תיכנות. מחלפי תקשורת מוקדי חיווט משורשריס ממלאים תפקיד מפתח ברשתות מתפתחות. שליטה מאחורי הקלעים סקירת תוכנות לניהול רשתות תקשורת. לתקשר ללא כבלים מגמות בתקשורת אישית אלחוטית. גיליונות מוצלחים פרק די בסדרה: מקרו למתכנתים. המילה ה-5פ5חפעואט-לית מעבד תמלילים רב לשוני לסביבת 5אסטחו/. חופשי על הדיפק סקירת תוכנות םת /5₪85 םתה אומטא ו-א] ואס 116פטץ נבחרות. ו ו | קומדקט כתערוכה או אופי ו הקינה על קומדקס א הייתי בקומדקס. תיארתי לעצמי כי בתערוכה השנתית הגדולה ביותר בענף המחשבים האישיים לא יהיו מוצרים שאני עדיין לא מכיר. ידעתי כי יהיה שם צפוף למדי וטירטור לא קטן. במקוס ללאס-ווגאס נסעתי השנה לפגישה בלוס-אלטו של חוג חובבי תקליטים ישנים, שס הצלחתי להשיג כמה הקלטות נדירות משנות החמישים של מוזיקת קנטרי. הלוואי וזאת היתה האמת. למרות שכל מה שכתבתי על קומדקס הוא נכון וגם ידעתי זאת מראש, לא הצלחתי להתגבר על הדחף העדרי וכן נסעתי ללאס-ווגאס. איזו טעות! קומדקס כתערוכה אמנס התבגרה וגיבשה לעצמה אופי - וזה משעמס בתכלית. היא בעיקרה לא חשובה לנו, הכותבים על מחשבים, שכן נחשפו בה מעט מוצריס חדשים ובוודאי לא מוצרים מהפכניים או חשובים במיוחד. השוק בימינו לא מאפשר לחברות לשמור על החידושים שלהם עד לקומדקס. התבגרה וגיבשה לעצמה לנו, הכותבים על מחשבים, שכן נחשפו בה מעט מוצרים חדשים ובוודאי לא מוצרים מהפכניים או 8 חשובים במיוחד הס פשוט עלולים להתיישן עד אז. ובתור מפגש למטרות רכילות ובירבורים קומדקס היא לא המקוס. לאס-ווגאס החליטה להתרחב מסיבית, כך שאפשר יהיה לארח תערוכה בגודל של קומדקס - 170,000 מבקרים - בלי להפריע למהמרים להפטר מכספם במהירות האפשרית. התוצאה היא בלגן רציני, תחבורה פקוקה, בתי מלון מלאים בעירבוביה משונה של גברות זקנות המשחקות במכונות המזל בשעה 6 לפנות בוקר, נוכלים מקצועיים, מחפשי זהב תמהונייס ומספר ללא תקדים של מבקרים. האמינו לי, התערוכות הצנועות יותר באטלנטה (קומדקס - אביב), בניו"יורק (סקאם 66) וכנס :5 הס מקומות טובים בהרבה לחפירת מידע מחברות מציגות ומאורחיהס מזדמנים. הצד של מסיבות היה הווקא מפותח בלאס-ווגאס, אבל השתמשו בהן לרוכלות בוטה של מוצרים. ההושם שלי הוא שהוב המבקרים בתערוכה הם מליגה גי ומטה. מי שיודע את מקומו בא, הציץ וברח. השילוב בין עסקים, בילויים, הימורים ושתייה, 24 שעות ביממה, הורג את העסק. המצב הגיע לכך שחברות השתמשו בתרגילים שלא יאומנו רק כדי למשוך 6 ישראל פבו' 1994 בתכלית. היא בעיקרה לא חשובה מעט תשומת לב. חברה אחת הטיסה את אורחיה במטוסי פעלולים לקרבות אוויר בנוסח מלחמת העולם הראשונה. אחרת לקחה אותס למסלול מרוצים לטיסה על הקרקע במכונית מרו עם 650 סוסים פראיים מתחת למכסה המנוע. היו טיסות בבלוניס של אוויר חס, טורניר טניס, תחרויות ריקודים, נסיעה לסכר הובר וכל רעיון מטורף אחר שאנשי יחסי ציבור קריאטיביים מסוגלים להמציא. אבל מעט מאוד חדש ומעניין מבחינה מקצועית. בשנה הבאה אני לא שם. האורחים מעבר לים מעניין, לגיון הזריס הולך ונהיה משמעותי בין מבקרי קומדקס. בכל כיוון שתביט, תראה פרצופים שכבר לא רואים באמריקה. עס תספורות מוזרות, חליפות מגוחכות - ומעשנים. החברה האלה מגיעים לקומדקס כמו שהמוסלמים עולים למכה, ומנסיס לקלוט במהירות את התמונה העכשיווית של מצב הטכנולוגיה. ככל שהשווקיס מחו4 לארהייב הולכים ונעשיס חשובים יותר, כן הס מתרבים. הם חייבים להתעדכן ולפי דעתם אין כמו קומדקס בלאס-ווגס. כל שאר התערוכות בעולס הן רק חיקוי - לפחות כך הס מאמינים, אז הס עובדים קשה במשך כל התערוכה, הולכים בעינים פעורות, אוזניים כרויות לקלוט כל פירור מידע ואוגרים ערימות של קטלוגים, פרוספקטים, דוגמאות, דיסקים סאפ וכל מה שרק אפשר לאגור בתיעוד. המנה המעודכנת של טכנולוגיה חדישה תספיק להס לחצי שנה בערך. כל החומר שהם אוספים יהיה מיושן בעוד 6 חודשים אבל אז הס כבר ישבו על המזוודות בדרך לתערוכה הבאה. הזרים הם אלה שיחזיקו את קומדקס מלאה במבקרים, ויעזרו לאשליה של המציגים כי ההשקעה בתערוכה זו מצדיקה את עצמה. אשליה, שכן במוקדס או במאוחר יתברר לכס כי למבקרים החדשים פנקס שיקים צנוס בהרבה מחבילות הפרוספקטים הממלאים את שקיות הפלסטיק שבידיהס. אני לא יודע כמה סוחרים אמיתיים, מהסוג שבסוף קונה את מוצרים, אמנם מגיעים ללאס-ווגאס. הקטנים בהם מעדיפים לנסוע לתערוכת אמדטקוא60 בטאייוון, שס הס יכוליס למצוא את המציאות שהס מחפשים. רשתות השיווק הגדולות מארגנות אירועים שיווקיס משלהן בהם הן נהנות מיתרון הביתיות. אלה שכן מגיעים לקומדקס באים בעיקר לוודא שאין בה שום דבר מפתיע אותו הס מפסידים. כפי שאמר לי מנהל בכיר מקומפק, "'אנחנו לא משתתפים יותר בקומדקס. לנו הרי יש כבר רשת מפיצים". הוא בא לקומדקס לראות אם יש הפתעות. לא היו. 5/0770 7 ו 2---... --- .= מערכת עיבוד תמונה מלאה - 60 וס צמסצ 60 שס ץ 00 וה 0 דסם 2 אסופוצ 0 צדו ושסו= * לוכד התמונה הזול | * פתרון זול * דיוק ללא ביותר עם הביצועים | לבעיות הדמאה תחרות הטובים ביותר בסוגו * 480%8א640 תמיד ידעת כי ח0וו99ח9זד 08/8 מספקת את הפתרונות הטובים ביותר לעיבוד תמונה, עיבוד אותות ואיסוף נתונים, בתעשיה ובמחקר, בחומרה ובתוכנה. עכשיו אתה יכול לרכוש אותם במחירים ללא תקדים. מיליטרם מכריזה על מבצע פברואר: מערכת עיבוד תמונה מלאה, הכוללת לוכד תמונה דגם 5510 דס תוכנה בסיסית ב-695 דולר בלבד (08=)! אנחנו מציעים גם כרטיסים לדרישות מיוחדות, את תוכנות ה-6ו86/ו * דיוק גבוה בכל האבחנות * בכל האבחנות הסטנדרטיות - הטובה בעולם - שמחו סג |088ו6, תמיכה של צוות המומחים הסטנדרטיות והלא-סטנדרטיות 5 המנוסה ביותר בישראל, סמינרים חינם, ציוד עזר ותוכנות יעודיות. * ממשק 8] * ממשק 8 16 סיביות | * ו 5 לפרטים פנה לטל: 09-545685, 09-584872 או מלא ושלח את הספח. 6 סיביות : ה ללא מתחרים - במחיר או בביצועים! אל: מיליטרם תעשיות (1993) בע"מ, הרב קוק 87, הרצליה ₪ מא שא אא מא אא אא שה אה אה אה חא אה אה אה אה את אא אא שו ת.ד. 13324 ת"א, 61130. פקס 09-574383, טל: 09-584872 שר - הוור ו ו | | מבקש סט קטלוגים 94' חינם ראשונים בעיבוד אותות (55פ) [- > =<-אח "שה התמש ממקותשמההדקהמחשנהנועפתכמההמטהההמהאמנ'יל, -מבההחשמהטקשקמקם המעש נא | ו רהו" | מדהים, החברות האלה שופכות מיליונים | רק הפאראנואידים שורדים קטגוריה הלוהטת ביותר בתערוכת קומדקס בלאס-ווגאס היתה - איך לא - וידאו על מחשב אישי. מספר גדול של דוכנים, כולל זה של 3282106 06, התנאי בהצגת ווידאו באיכות מזעזעת על מסכי המחשבים. אצלנו בביתן יכולת להצטרף לטיול מקוון במעבדת 20 בקליפורניה, שהועבר בקוו טלפון מהיר מ-6ק, בפוסטר-סיטי ל-06 בלאס-ווגאס. גם התצוגה שלנו הראתה פרצופים מפוקסלים ותנועות קופצניות, אבל זה מה שקורוי היוס 1660 קסוא68ס. מנוסח הדברים כבר ברור שאני לא חסיד גדול של ייועידות ווידאו" (1660 קחו0ח6ז10ח60), אבל אני פתוח לשיכנוע. עצס העובדה שכל כך הרבה חברות מנסות להכנס לתחום מראה שיש בו משהו. היתכן שכולם טועיס! מדהים, החברות האלה שופכות מיליוניס ומשקיעות משאבי אנוש אדיריס בנסיון להשתלט על שוק שאולי כלל לא קיים. עדיין לא ראיתי את אלה המוכנים להשקיע יותר מ-2000 דולר בתחנת עבודה ובדמי שכירות גבוהים לקו טלפון מהיר רק כדי לראות את בן-שיחם נראה גרוע כל כך כפי שהטכנולוגיה הנוכחית מציגה אותו. האס לא עדיף להסתפק בקול! אנדי גרוב, נשיא אינטל, אומר שאני טועה לחלוטין. לפי דעתו הנושא אינו וועידות ווידאו אלא וועידות מרחוק והתפקיד של ווידאו הוא להוסיף להן משהו שרק מראה עיניים יכול להעביר. הוא לא מתייחס לשיחת טלפון-ווידאו כאל וועידת ווידאו. מה שהוא רואה זה קבוצת אנשים הדנים במסמך, המוצג על המסכים שלהם בו-זמנית, עם יכולת לעבוד כצוות על ומשקיעות משאבי אנוש אדירים בנסיון להשתלט 10 על שוק שאולי כלל לא קיים. הכנת המסמך. ליכולת שלהם לראות זה את זה על המסך בסיטואציה כזאת יש, לפי דעתו, ערך מוסף גבוה בהגברת התפוקה. ישומים משותפים לעבודה קבוצתית הס ללא ספק מגמה עתידית, אבל כיוס אין הרבה כאלה ומה שאנו רואים הוא אינוס קבוצתי של תוכנות יחיד. תאר לך שמאפשרים לקבוצת אנשים לעבוד בו-זמנית על גיליון אלקטרוני. כל אחד יושב במשרדו ורואה את אותו מסך על המחשב, עם או בלי תמונת ווידאו של המשתתפים האחרים. כולס עובדים ביחד על המסמך בהתלהבות ואתה אומר: ייבוא ונראה מה קורה כאשר תרחיש בי מתרחשייז ובלחיצת עכבר אתה מעביר את התצוגה לדף אחר, בדיוק כאשר הבוס בצד השני מנסה להזיז את הסמן לתא שמראה כי הרווח אינו מוצא חן בעיניו. התוכנות 6 ישראל פבר' 199% הקיימות כיוס אינן מסוגלות להכריע בין דמויות בזכויות עריכה, וגם אס הבוס לא מתפוצ - הישום כן יכול להתנפצ. הסיוע של תמונת ווידאו חיה, במיוחד אם גם הדיבוריס מועברים בצורה סינכרונית, יכול להוריד את לחץ הדס של המשתתפים, אבל ללא ספק כולנו נצטרך ללמוד מערכת חדשה של חוקי התנהגות קבוצתית היוצא מהנלל החסידים של וועי-ות ווידאו מדבריס ללא הרף על החשיבות הקריטית של תקשורת לא מילולית, שהיא ורק היא יכולה להעביר את מלוא הספקטרוס של אינטראקציה אנושית. לדבריהם, תמונת הווידאו בסצינה המתוארת לעיל תמנע את התיקול עם הבוס, ובמקרה שהתיקול לא נמנע היא תשכנע את הבוס להתרצות במהירות. מבט אחד על איכות התמונה בוועידות ווידאו על מסך המחשב די בו כדי לרוקן את הטיעון הזה מתוכנו. מה שהבוס יראה הוא קריקטורה קופצנית של פניס שכמעט ואי-אפשר להכיר ובוודאי שאי-אפשר להסיק מהתמונה איזה שהוא 'ימסר לא מילולייי. זה רק ירגיז אותו עוד יותר. וועידות ווידאו עס איכות תמונה סבירה אפשריות על רשת התקשורת המקומית, אבל אז אות הווידאו ישתלט על רוב רוחב הסרט ויעצור כמעט לגמרל את תקשורת הנתונים. לא לשס כך השקעת עשרות או מאות אלפי דולרים בהקמת רשת אג,]. היוצא מהכלל נקרא טווסווץ-6, מוצר של חברה קטנה מצפון קרולינה בשם ואססאו/וז. היא החליטה שוועידות ווידאו היוס נזקקות לטכנולוגיה העתיקה המשמשת את שידורי הטלוויזיה הרגילים. כן, טכנולוגיה אנלוגית בעולס דיגיטלי. הטכנולוגיה העתיקה הזאת מאפשרת לשדר על הקווים הקו-אקסיאליים של הרשת (לא על חוטי ץד או שד5) לא פחות מ-32 שיחות ווידאו דו-כיווניות ובסך הכל 64 ערוצי טלוויזיה. האיכות דומה למה שאתה מקבל בטלוויזיה בכבלים ואפשר להקליט את השיחה על רשם ווידאו רגיל. המערכת האנלוגית הזאת הצליחה להביא את אנדי גרוב לבקר בדוכן של |א60אואוד ולדון אהוכות עם מנהלי החברה על הטכנולוגיה שמאחריה. גם גיים קאנאווינו, מנהל פעילות 6 ביבמ בא לראות את השערוריה האנלוגית מקרוב. הרעיון כי טכנולוגיה אנלוגית תגנוב את ההצגה מהאלטרנטיביות הסיפרתיות נשמע בקומדקס ככפירה בעיקה, אבל מה שהיה לאנדי גרוב להגיד על כך היה: ירק הפאראנואידים שורדים". לך תבין אותו. שת תפ 60/1 כנה הממירה מפות /שרטוטים ידניים לסביבת 10646 4 טכנולוגיית המרה חדשנית המיושמת ₪ תוכנת 188658 ₪ שילוב מידע וקטורי/רסטר בתוכנת-4661ז1, מאפשרת ביצוע המרה ₪ המרה אינטראקטיבית, הדרגתית של רסטר לוקטור של מפות ושרטוטים ידנייס לסביבת 4₪)0)0338, ₪ המרה אוטומטית שאופציה לזיהוי אוטומטי של סימבולים בדייקנות, בקלות,במהירות וללא כל הגבלת גודל. ₪ יכולת תפיסת קצה קו של הסטר -54₪ פקודות העקיבה מונחות על ידי קוב פרמטרים ₪ יכולת הצגה ועריכת הרסטר בלבד הניתניס לקביעה על ידי המשתמש. ₪ עבודה מושלמת בוקטור ₪ קישוריות לבסיס נתונים הינה תוכנה בעלת יכולת ביצוע המרה ₪ פתוחה למשתמש : תכנות בשפת 6 ₪ שפת 85 וסדטה חלקית או מלאה של כל השרטוט, תוך שמירה ₪ הגדרות - סימבולים,סוגי קווים ופונטיס,תפריטים ע"י המשתמש ייבו זמנית" של נתוני הרסטר והווקטור במסמך אחד, ₪ תאימות למערכות - תכונה המאפשרת המרה הדרגתית לפי הצורך. 500 סג ד קה הש דאו ס= אוסחה, פה 06 900 7 / 0 9 כ ) מווקר;ביין מחשבים ותוכנה בע"מ משווק מורשה של ופסא א 8150001 "פה ססות 1 6.165 > ובוחו תל-אביב טל. 03-5237569,5242159,פקס. 03-5242907 חיפה טל. 04-721125, פקס. 720776 -04 ו עלק( < ישל/ל +ללי 'ישיקגו". רק העובדות ולס מדברים, עליה, אבל אף אחד עדיין לא יכול לאמר לך בבטחון איך היא ניראת. גם המומחים לנבואות והעיתונאים עס קשרים פנימייים בתוך מיקרוסופט עדיין מתחמקים מהתחייבות לתיאור עובדתי. בדרך כלל שומעים עליה מליצות של יחסי ציבור עטופות בערפל של מלל שיווקי לא מחייב. הכוונה היא, כמובן, ליורשת של 3.1 60%5חו/, הגירסה הנקראת בשם הקוד יישיקגויי. אל תתפלא על המצב הנזיל, שכן יישיקגויי עדיין רחוקה מהפצה. זו לא תעשה לפני שיעברו 6 חודשים לפחות ועד אז גם מיקרוסופט עשוייה לשנות את המרשם. כיום "שיקגוי" אפילו לא נכנסה לשלב ביטא רישמי וכפי שלמדנו לאחרונה, אי אפשר להגזים בפרק הזמן בו מערכת הפעלה נמצאת בניסויים לפני שיחרורה לשוק. קופסה שחורה פרוייקט שיקגו כולל מספר גדול של טכנולוגיות מעניינות אבל עדיין לא ברור אלו יכללו במוצר הסופי. למשל, לא הוחלט אס קישוריות תיכלל בו או שיהיה זה יתרון השמור לגירסת ""שיקגו לקבוצות עבודהיי. מה שחשוב להבין, ראשית כל, הוא ששיקגו אינה השבחה סתמית של 3.1 פאוסטח:א ולא נגזרת מתוך זא. היא מיועדת להמשיך את גירסת 3.1, במקביל להתפתחות של דא, ולשרת כ-85 אחוז מהמשתמשים, אבל יש קפיצה מדריגה בהמשכיות הזאת. ההבדל המשמעותי ביותר הוא ששיקגו היא מערכת הפעלה מלאה, שאינה נזקקת למנוע 005 בכלל, הכתובה ב-32 סיביות עס תמיכה מלאה בריבוי מטלות. זה לא מרשם מהפכני בשנת 1994 וכמוהו מצוי בבסיס הקוד של 2 דא פאוסשחוצ וכל הגירסאות של יוניקס ובנותיה, אבל עד כה רק האמיציס וחסרי הֶרסן העזו להפוך את המערכות הנייל לסביבות העבודה הקבועות שלהם. הרוב המוחלט של משתמשים (בין אלה שכבר עשו את הצעד של מעבר מ-205 ל-פוסוחו/) הסתפקו בממשק הגרפי והציפוי הידידותי של גירסאות א.3. לשיקגו יהיה גם מנוע 32 סיביות לרסטריוציה של גרפיקה וגופני טקץ'דטנחד ופונקציות חדשות לטיפול בגרפיקה תלת -מימדית. מנקודה השקפה של מפתח הישומים, שיקגו מציע ממשק 421 עשיר יותר, סביבה מוגנת להרצת מספר ישומים במקביל, יכולת ריבוי משימות אמיתית ותמיכה בייריבוי נימיםיי (סאוסםאאחזיה 1טוא), טכניקה בה ישוס אחד יכול להתבצע על מספר מעבדים במקביל או בסדר שאינו דווקא הסדר בו כתוב ו קוונההטההפנה תונורתפו ההשתמכככקיוהתכ התנק ההא חן שיקגו אינה השבחה סתמית של 3.1 פשסממושץץ ולא נגזרת מתוך 1א. היא מיועדת להמשיך את גירסת 3.1, במקביל להתפתחות של זא. אשי הסטהקוקושא קאי הטארפ תקהת טסה קמט תהק הת 6 ישראל פברי 199% קוד המקור. מהדיר המסוגל להכין קוב ריצה רב-נימי מפרק את ביצוע התוכנית למסלוליס בלתי תלויים וקובע את סדר הביצוע בצורה אופטימלית ביחס למשאבי החומרה. למרות ששיקגו לא נזקקת למנוע 05ע, היא אמורה להריץ את כל ישומי ₪005 ללא שינוי, כמו גם את כל ישומי |.3 פאוסנחוצ. רמה כזאת של אמולציה עדיין לא הושגה עייי אף מתחרה אחרת (אלא במחיר כבד של אובדן ביצועים) וזו הסיבה העיקרית למעורפלות של המידע הדולף מפרוייקט שיקגו. עירוב חדש וישן המתכון של שיקגו כולל אלמנטיס חדשים וגס כמה רעיונות ישניס למדי. למשל, "יתקע והפעל" (עג!:! 8 טטוש) הוא מושג חדש למדי בסביבת 6, אבל משתמשי מקינטוש מכירים אותו כבר 10 שנים. שיקגו אמורה לכלול לפחות את צד ייהלקוח" מתוך אקטטזשזסץ זס) פאוסטחוש, עס תמיכה אוניברסלית בכל הפרוטוקוליס המקובלים (גם של נובל) כחלק אינטגרלי מסביבת העבודה. כמובן שתהיה תמיכה בכל סוגי האפיקים, באבורי 61וא6ץ ובממשק 5681. מבחינת המשתמש, ההבדל הבולט ביותר יהיה בממשק - וזה החלק הפחות מגובש כיוס בתצורה של שיקגו. ידוע כי הפונקציות של מנהל הקבצים (116= זספַהחב)א) ומנהל התוכניות (ווופזקסזץ זספַהחה!וא) יאוחדו וכי שולחן העבודה יהפוך למקום עליו מוצגים י'עצמיםיי, כמו תוכניות ומסמכים. סרגל ימערכת" יתווסף בתחתית המסך, ובעזרתו תוכל לגשת ישירות לשירותי המערכת ולעבור בין ישומים. אפשר יהיה להשתמש בשמות ארוכים לקבצים והנספח של 3 אותיות (₪א₪ ,1א60 וכדומה) ישמש לקשור בין קובץ לישוס. הקשר הזה נדרש בסביבה "מונחית עצמים" על מנת שקריאת מסמך לעבודה תזניק אוטומטית את הישוס האחראי לו. בקיצור, נראה את הרעיונות שאפשר היוס למצוא על 7 /א5ד5צ5 של מקינטוש ובממשק |!טח5 טטג|קאזס/ של 05/2, המסר של מיקרוסופט למפתחים הוא להשתמש בממשק 32 הסיביות 32חו ובשירותי 2.0 ם.01. זה יאפשר להם לרוץ על גירסת 3.1 (באמצעות ספריות תרגוס) כמו גם שיקגו ו-דא. מיקרוסופט מבטיחה כי שיקגו תוכל להסתפק ב-4 מגהבייט זכרון, כך שלא צריך לדאוג שמגבלות חומרה יפגעו בשיווק, עד כאן העובדות. מה שלא ציטטנו - ולא נעשה זאת גם בעתיד - הן השמועות הלא מבוססות שדולפות בצורה אנונימית מפרוייקט יישיקגו" אבל הן אינן מחייבות את מיקרוסופט. ייעובדות בלבדיי - וו המדיניות של מגזין זה. א הורמון צמיחה נצה זה היום, כדי לנצח אתה ח'יב מחשב, שמגיב אליך מהר. "שזן[] זטעוסם" המחשב החדש מבית "קומפיוטרסטור" נותן לך, המשתמש המתוחכם, אפשרות לרוף קדימה עם "פאוס6חוץ", "זט" יידגשיי, "[6סאם", "צגווס.1" ולשומי גו0טותגווט]/. עכשיו אתה מכתיב את הקצב בלי להמתין, בלי להתקע. מהירות: כרטיס האצת מסך ברזולוציות גבוהות 1/8 ₪54 וו32-8 יעודי לסביבת וס6ח!) - ב61שוחזו!ט]/[ מהיר פר 6 מהיהות העברת נתונים לכונן הקש!ח ‏ כנן ו 2450 מא מז החש 0 1318 105 15 5 ו שמ 5 בקר הכונן הקשיח בטכנולוגית 32-11 עם אפשרות לזיכרון מטמון המגביר פי 6 את מהירות העברת הנתונים! אעדות השבחה. תושבת 2.15 מאפשרת המרה נוחה של המעבד המרכוי עד 2241 (ותטוזח76). 6 0 5 486 5 המחיר לא כולל מלימ. 0 0 1848| |04-33 486| | 33-א5 486 5 5 15 תצורה בסיסית: זיכרון מטמון: 1288 (אפשרות ל-א256). זיכרון עבודה: 48 (אפשרות 32(18). חריצי הרחבה: 4 וו 6]. 2-וו32-8 1112( 25-33 18 5 ). כרטיס האצת מסן: 18 א>ט 8!א! 01805 עם אפשרות הרחבה ל2%18 עד 16.7%1 צבעים. בקר כונן קשית: 32-81 18 הפס טפ]. כונן: 4418 | או פוא [- כונן קשיח: 12018, 5ח14. מסך: 5%04 (768א1024) גודל נקודה 0.28 מיימ. תוכנה: 6.0 205 15 [בטַחז1ווט31 3.11 פאוסתז\ 15 עם תמיכה מלאה בעברית. פיוטר -[ הש הקישון 13 בייב טל. 03-5798350, פקס. 03-5798360 9 !לחר יוחך "החלונות כבד במנים": 6.0 205 3.11,15 שוסטחו 15 [הנופחו!!ו1טו1 עם תמיכה מלאה בעברית כחלק מהחבילה. פוססאן/ . 1 51 0 מורשה מהירות העברה למסך כרטיסי האצת מסך 1 אהו[ 1 הרדק 0 -] 35 15 5 כרטיסי מסך וטו 58" 54258-פחזו) = 4000 א = 89006 זתשנ1 5 5 >100180% 001805 | 105 | בסם-] ]אל: "קומפיוטרסטור" פקס. 03-5798360 > ] אבקש לקבל הצעת מחיר למעבד עם ההשבחות: | ] כוננים קשיחים: [ -] (פחים שונים, פרטי | | כרטיסי האצת מסך. 1 ] 9000 אטושאו 7 53:928 בקר כוגן קשית: [ ]1/8 054 קסוחש!א 6366 מ[אן 1 טלמון: מסכים: םיזג 21/3 ₪ 5 5 2 5 כ כ = כ כ 5 כ = ב כ |] המקהה הממחה פמההמהטהמההטהמהטאטההקמההמקממהההםממקקטהההה כ ו וי ו ו וו ממשקים גרפיים. אל תגזימו מדנו די הרבה בשנים האחרונות על התקורה (0/581164) הביצועית של ממשקי משתמש גרפיים. השיתוק שנופל על ישומי פאיסשחוא בסביבת חומרה ירודה מעיד עד כמה מעטה דקיק של גרפיקה על מנוע 205 די בו כדי להציג ככלי ריק מחשב שבסביבה לא גרפית היה נראה כגברתן. למזלנו, באה הטכנולוגיה לעזרת הממשק הגרפי ומטר בלתי פוסק של מאיצים גרפיים פתר בחומרה את הבעיות שהתוכנה עוררה. כיוס כרטיס שמחירו 200 דולר יכול להחזיר למחשב את כבודו האבוד וליישומים את הביצועים הגרפיים שהם הפכו לתלויים בהם, אבל קיימת תקורה אחרת של הממשקים הגרפייים, כזאת שאי-אפשר לפתור בעזרת פנקס שיקים, לפחות לא פנקס שיקים קטן. עכשיו מדובר בשטת נטו שנשאר להצגת הנתונים אחרי שכל הסרגלים, הצלמיות, הקישוטים הכמו-ריאליסטיים והעידכונים האסטטיים גמרו לקחת את חלקם משטח הצג. היוס לא רק שהצג צריך להראות הרבה יותר מידע, חלק גדול משטחו מבוזבז על אלמנטים שכל מטרתם היא להפוך את הישום לייידידות:יי. בסדר, אנחנו רוצים ידידותיות, אבל תשאירו מספיק מקוס גם בש )א -מהה:העצרקס4 חק הנתמהה שהעטמהתהאטלוב'הרים:2.0 ההנמשמ ‏ קרע ינ הל ו 14 כדי להראות קצת נתונים! בממשק גרפי על החומרה לטפל במספר גדול מאוד של פיקסלים וככל שהממשק משתפר כן המשימה הולכת ונעשית קשה יותר. בממשק גרפי כל נקודת מסך היא נקודת מידע עצמאית, שניתן וצריך לטפל בה בצורה אינדווידואלית. במסך 10248768 יש יותר משלושת רבעי מיליון נקודות כאלה. אס הממשק תומך בצבע טבעי אזי כל נקודה מהווה אלמנט מידע שגודלו 3 בייטים (24 סיביות) וכך תמונת המסך הגרפי הופכת לקובף הגדול ביותר שרוב המשתמשים מריצים - ובכל זאת הס מצפים לתגובה מיידית לכל הזות עכבר ולכל בחירת תפריט. המשאבים הכרוכים בסיפוק היצהנים הגרפייס הופכים לחלק גדל והולך מכלל המשאבים הבנויים ב-6פ. אז נכון שהתפתחות החומרה, במיוחד ברמת השבבים, מאפשרת לנו לשלם פחות ופחות עבור יותר ויותר, אבל אלמנט אחד כמעט ולא השתנה במשך כל 13 שנות ההתפתחות של ה-20 וזה השטח של שפופרת המסך. לזו היה בעבר אלכסון (מדידה של מסכים נעשית עייי מדידת האלכסון מפינה לפינה) באורך 2 או 13 אינטש וכיוס מקובלים 14 או 15 אינטש. על שטח התצוגה של ה-דא (70 עד 80 אינטש מרובע) הצגנו לכל היותר 2000 סימנים, כך שהגודל 6 ישראל פברי 199% בהחלט הספיק להציג אותם בגודל סביר. היוס לא רק שהצג צריך להראות הרבה יותר מידע, חלק גדול משטחו מבוזבז על אלמנטים שכל מטרתס היא להפוך את הישום לייידידות'יי. בסדר, אנחנו רוצים ידידותיות, אבל תשאירו מספיק מקוס גס כדי להראות קצת נתונים! ידידותיות בלי נתוניס אפשר למצוא בפאב השכונתי. בשביל זה לא קניתי מחשב. קח אותו איתך חלק מהבעיה נפתר, כרגיל, עייי המחאה שמנה. פחות מ-1000 דולר יקנו לך מסך 7 אינטש ותתחיל לראות את הנתונים ללא שימוש בזכוכית מגדלת. 2000 דולר יקנו לך מסך 20 אינטש שהבעיה היחידה איתו היא מקוס של השולחן. אבל בשניס האחרונות התרגלנו למיחשוב מסוג אחר - מיחשוב נישא במחשבי מחברת ומחשבי תת-מחברת. גם אם תהיה מוכן לשלם כל טסכוס ולסחוב כל משקל לא תמצא מחשב מחברת עם צג שאלכסונו יותר מ-10.5 אינטש ואבחנתו טובה מ-480א640 (בוודאי לא בצגים צבעוניים אקטיביים, היחידים שראויים לתואר ממשק משתמש גרפי). מהמסך הזעיר הזה מהמספר הקטן של פיקסל אנו מצפים עכשיו לידידות וויזואלית מוגזמת. קחו למשל את 0801268 של לוטוס, אחד הישומיס החביבים עלי ומהשימושיים ביותר על מחשב נישא - במיוחד אם המחשב מיועד לשמש גם כייעוזר אישי סיפרתי" (4סץ) ולכן הוא נבנה קטן ככל האפשר. הממשק הגרפי שלו הוא באמת חמוד: תמונת המסך נראית כמו פנקס "51788 7'', עם שיחזור גרפי מושלם של טבעות הכריכה, מראה תלת מימדי משכנע ופירוט ריאליסטי של העימוד המקובל בפנקסי נייר. הפעלתו גם היא משחזרת את צורת העבודה עס פנקס נייר אלא שלפמילריות הברוכה מתווספת היכולת לטפל בנתונים בצורה אלקטרונית. הבעיה היחידה היא שמראה החמוד והפמילרי גוזל את רוב שטח העבודה על מסך שבלאו הכי הוא קטן מדי. השטח שנותר לי כדי לרשום בו את הנתונים (כתובות, בגישות, תזכירים וכדומה) הוא רק חלק קטן מהמקוס שהיה זמין לו היו מוותרים על חלקים לא חיוניים מהגרפיקה. אני לא רוצה לוותר על שימוש ב-0%1258א0, אבל אני בהחלט מוכן לוותר על האשלייה האופטית שאני משתמש בפנקס נייר, עם 6 טבעות מתכת בגבו ועל הכריכה קשה, תלת-מימדית. אני בטוח כי זה הדור האחרון של תוכנות שמנסות להתחבב על ציבור המשתמשים עייי התחפשות למדיום קלאסי. כבר עברנו את טראומת המעבר לחיים עס מחשבים ונוכל לבלוע ישומים שלא מתביישים באופי הדיגיטלי שלהס. גם מנהלי פרוייקטים מומחים היו פעם מתחילים ! תוכנת ניהול הפרוייקטים הראשונה שעושה אותך ליעיל מהיום הראשון 0 זטקטפ- /6. המומחים גמרו עליה את ההלל אתה יכול להתחיל לעבוד איתה כמעט ללא הכשרה ה-ואטטו2] שזגשו501, למשל, אומר "התוכנה הטובה ביותר מוקדמת. תבניות מוכנות מראש לכל סוג פרוייקט ולכל למי שמחפש מנהל פרוייקטים בעית איזון משאבים, מסכים גרפיים ודוחות אטרקטיביים חזק ביותר עם הכלים היעילים - בעברית מלאה - ביותר". 18602006( פאוסטחוצ עוזריס לך להיות בחר בה למוצר השנה ויותר יעיל ויצרני מהיום מומחים נעזרים בה לניהול הראשון שתשתמש בה. פרוייקטים מורכבים מבכל - 0 מ שבשבט יט | סמ וב תוכנה אחרת. את 6ןסזקזטקט5- 6 הדיב | אבל 6 יודעת שכל מומחה היה פעם מתחיל, וכדי תוכל להרי על | להפיק את המירב מתוכנת ניהול הפרוייקטים החוקה פלטפורמת ביותר, צריך להתחיל עם סיוע צמוד. לשם כך היא 0 חו .05/2 ,15 הכלילה בתוכנה את ה-1א551571ג-1גש, ה"עוזר המקוון" - ובקרוב גם א[א0. היא מהווה חלק אינטגרלי מערכת היעיל ביותר בניהול פרוייקטים. "עכשיו יכולים גס התוכנות של 6 לתיכנון, עיצוב, הערכה ובקרה של משתמשים פחות מנוסים למצוא את דרכם אל אחת פרוייקטים, משלב הקונספציה ועד לתחזוקה. אלידע ' מתוכנות ניהול הפרוייקטים החזקות ביותר בשוק", אומר הוויש עליו ה-םא021]א 6ק. ש או לא חבל לבזבז זמן על ניהול פרוייקטים בנוסח הישן, כאשר התוכנה הטובה ביותר לביצוע המשימה ומינה כל כך - אפילו י ו 2 | למרות של-וטטןטזקזטקט5- 6 איהו 0 למתחילים! פנה עוד היוס לחברת 8.כ.א, מפיצת תוכנות 6 | ל .5 "יש את אחד ממנהלי וזש = בישראל, ונשמח להראות לך איך גם אתה יכול להיות המשאבים החזקים ביותר" (ציטוט מ-6א021]א 26) מנהל |שטןסזזטק5 (9) ( התוכנות מופצות 1 1 / |ם ןו קס ע''י אר.די.בי 7 ₪ = 0-5 טל.03-6390055 לצ = 2 5 ב - 16 | / שלושה מימדים על 26 ₪ - שגרפיקה דו-מימדית, פוטו-ריאליסטית, הפכה לשיגרתית על מחשבי 6ש, היעד הבא של מפתחי מערכות התצוגה הוא גרפיקה תלת-מימדית. הכוונה בתלת מימדיות אינה יצי- רה של אשליית מימדי העומק עייי אפקטים של פרספקטיבה, אלא בניית מרחב תלת-מימדי וול- רטואלי, בו מימד העומק של כל נקודה נתון עייי קווארדינטה מספרית (ערך 2) ונפחים מוגדריס בשקופים או אטומים (801105). במרחב כזה, כל עצס מוגדר עייי הפונקציות המתמטיות של מספר (שיכול להיות גדול מאוד, עשרות או מאות אלפים) משטחים מצולעים (פוליגונים, "רבי צל- עות'י) הסוגרים נפח במרחב ומגדירים מה ייבפניםיי ומה ייבחוציי. גימור פוטו-ריאליסטי של המשטחים נעשה עייי הצללה צבעונית של הפו- ליגונים, תוך שיקלול של גורמים רבים המ- שפיעים על החורת האור מהמשטחים (כמו צבע, ברק, חיספוס, שקיפות וכדומה) ועל מיקוס מקו- רות האור במרחב. כאשר המודל התלת מימדי מושלם, אזּי תמונת המסך בכל רגע שהוא מייצגת תמונת. פר- ספקטיבה נכונה של המרחב והעצמים הפזוריס בו מנקודת ראות מסויימת. תוכנות עיבוד פוטו-ריאלסטיות יכולות אז לשחזר את המראה בדיוק מדהים עייי חישוב מדוייק של עוצמת האור וצבעיו המוקרנים מכל נקודה בתמונה לכיוון עיון המתבונן. כאשר העצמים במרחב נעים ומסתובבים ונקודת התצפית משתנה גם היא, התוכנה בונה מחדש את תמונת המסך מתוך הת- חשבות בכך שהכל קורה בשלושה מימדים. תו- כנות כאלה משמשות כיום בעיקר בישומי 6 ישראל פבר' 1994 תיביים, כאשר המטרה היא להמחיש בצורה פוטוזריאליסטית מודלים ארכיטקטוניים או מי- כניים. התפתחות החומרה המהירה בעולם ה-6ש עושה אותו לבר תחרות עם תחנות עבודה גרפיות וה- נדסיות ומאפשרת לראשונה להריץ על 6 תו- כנות תלת מימדיות ולקבל ביצועים סבירים. אי- רגון 858 כבר זיהה את הגרפיקה התלת-מימדית כיעד הבא והקים וועדת תקינה שתגדיר איך קושרים תוכנות תלת מימדיות לחומרה. סיפרית הגרפיקה הי- דועה של סיליקון גרפיקס, 01 חטק0, זמינה כיום על מגוון תחנות עבודה וגם אסשחו/ דא אמורה לתמוך בה. אוטודסק, המזוהה כבר היוס כגורס העיקרי בעיצוב תלת מי- מדי על 6 שיחררה "ערכת פיתוח ל-0180800פץ6" | המאפשרת אינטראקציה עס מרחב תלת-מימדי בזמן אמיתי (למשל, טיול דמיוני במבנה הקיים רק כמודל או- טוקד). חברת חסוצו%/60!א שיחררה ערכת פיתוח ישומים לספריות .01 חטק0 לעבודה תחת דא פשסשחואו. כל חברות החומרה נכנסו להילוך גבוה בתיכנון כרטיסים גרפיים התומכיס בהאצת גרפיקה תלת מימדית והמחירים כבר רשמו ירידות דרמטיות (עד 75 אחוז בחלק מה- מקרים). כולם יודעים כי גרפיקה תלת-מימדית תיצור שוק ענק חדש וכולס הוצים לקחת בו חלק. | ג ילדי בית ספר בוועידות וידאו בינלאומיות לאחר תקופה אהוכה של היסוסים וגימגומים, מחשבים החלו לחדור לכיתות בתי הספר בזרס אדיר. באההייב היחס המספרי בין מחשבים לת- 5 למידים הוא כיום 1:16 וצפוי שעד שנת 2005 יהיה לכל תלמיד מחשב צמוד. מגמות דומות קיימות ברוב ארצות אירופה המערבית, צפון אמריקה וחלק מארצות שולי האוקינוס הפסיפי מה עושים עס כל המחשבים האלה! בעיקר מת- קשרים זה לזה ולמאגרי מידע. הכיוון העיקרי כיוסם במיחשוב הכיתות הוא להפוך את המחשב לכלי גישה לנתונים ומדיוס לעבודה קבוצתית. שני פרוייקטים חדשנייס הרצים כיוס בארהייב מראיס את הדרך. אוניברסיטת קוונל פיתחה תוכנה בשם טוא56-()6 המיועדת לאפשר וועידות ווידאו על רשת דפאאםדא! מרובות משתתפים. פרוייקט "בית הספר העולמייי של קרן המדע הלאומית בארהייב הוא נסיון לקשור 20 בתי ספר בארהייב עס בתי ספר בקנדה, מקסיקו, יפן, אוסטרליה ואירופה לעבודה משותפת של תלמידים על נו- שאים שונים, בדרך כלל בנושאי טכנולוגיה. בחלק מהאתרים מתוכנן להשתמש בכבלי הט- לוויזיה כתשתית פיזית לרשת אתרנט, בנסיון להוכיח כי כבר היום קיימת תשתית נרחבת לקשר אינטראקטיבי בין משתמשי מחשב בפיוור גיאוגרפי רחב. הפרוייקט השני הוא ייהרשת הלימודית", שירות לוא] +060ו %מכא הפע 0575 א6] > ןפ גמ 1 = | לחוו לק דרו לט לומו לט 9 בה | מז 1 הסיא 1 1 אד , חוקלל געל 0% הלחיץ. בם. מוטינד ננ/תשו " ינקת )1 בם. במעש/זד. נלשב/ר תפז ב" לתלמידי בית ספר יסודי במסגרת גסוזטוח/ טחו!ח0. השירות הזה מאפשר לתלמידים בכיתות להגיע למקורות מידע כמו ספרית הקונגרס, ספ- רית המכון הסמיתסוני, חדר החדשות של אא ורשת הנישיונל גייאוגרפיק. השירות הזה נותן במה לעבודה קבוצתית (6080₪1) בין תלמידים, מורים, מומחים ואנשי ציבור במגוון נושאים הר- לוונטיים להוראה וחינוך. ץג 8 פטוץ מתחילה להתממש יוזמה משותפת של אינטל ומיקרוסופט אמורה לסלק את הצורך להבין את משמעות של כתובות: 4 0-6 ₪ ₪9[ 3 עובדות: אי אפשר בלי גיבוי. את זה כל אחד יודע והשאלה היחידה היא איך לגבות. גיבוי על דיסק שליף הוא היחיד שניתן לביצוע שאו -אס, בזמן אמיתי. רק טכנולוגית ברנולי מספקת את האמינות הדרושה לגיבוי קריטי. תמיד יש צורך בנפח דיסק נוסף. דיסק שליף מאפשר לך להגדיל את נפח הספריות ע"י החלפת המדיום, לא הכונן. רק כונני ברנולי מספקים ביצועים המאפשרים עבודה עם השליף בתור הרחבה לדיסק הקשיח. חייבים להגן על הנתונים - פיזית. לא מספיק להפעיל הגנות תוכנה, על נתונים חיוניים צריך להגן פיזית - בכספת. רק הברנולי מספק מדיום שליף עם אחריות ל-5 שנים, כי רק בטכנולוגית ברנולי יש הגנה מירבית מ- 0 הפה ו-5סד550 0א8. מתאים למחשבי סם, מקינטוש, תחנות עבודה אואט ורשתות וטשסא. אופציה לחיבור |ם וא או לממשק ו505. מסקנה 4% %/36וור-] 1/1618 0713 את אנקור מחשבים בע"מ עתידים, פארק לתעשיות מדע, נוה שרת ת.ד. 61580, תל-אביב, 58012 פסאלידע לפרטים והזמנות פנה לארז שמיר טל': 6450796, 03-6450777 פקס: 03-6474451 מבצע הכוות עם הבונול' 0 הורדנו את המחיר ל-5770 בלבד (8וא150 פנימי, כולל דיסק אחד)! לרוכשים עד 15.3.94 - הנחה נוספת של 860 ! 0 שלח את הספח עם ההזמנה עד 15.3.94 והשתתף בהגרלת 3 דיסקים שליפים חינם ! פ לקבלת חומר טכני והצעות מחיר שלח רק את הספח , ללא כל התחייבות מצידך! שם מפעל/עיסוק פקס כתובת טל': = = - 18 0 ואיך מכוונים מפסקי ץזס, לפני שתוקעים כרטיס חדש ל-6ק ישן. עפוש 8 קטוס, שחש בקיצור - או ייתקע והפעליי בעברית, היא טכנולוגיה המ- אפשרת למחשב לזהות את הכרטיט הנתקע (וכך להתאים לו אוטומטית את הדרייברים הדרושים להפעלתו) ולכרטיס לזהות את מקומו על אפיק המערכת (ולהתאים את עצמו לקווי הפסיקה ול- כתובות בצורה אוטומטית). ייתקע והפעליי היא תכונה קיימת מזמן במחשבי מקינטוש ואבטרי 64)א (ארכיטקטורת המיקרו-ערו של יבמ) והיא בין התכונות הקבועות במפרט ג61)אסק לכרטיסוני הרחבה. בטווח הארוך, ץחץ יכולה להביא לביטול הת- פקיד של ה-8105 במחשב, כאשר הגישה לחו- מרה מיושמת כולה דרך מערכת ההפעלה. זה לא אמור להתרחש מהיום למחר, שכן ה-8105 הישן והטוב עדיין צריך לשרת את האבזרים הישנים, שלא ידעו את ה-קחס. בינתיים יצרני ה-8105 יצ- טרכו להוציא מוצרים חדשים, התומכים בשני סוגי האבזרים בתוך אותו מחשב. מיקרוסופט תספק תמיכה מובנית ב-קח? רק בגירסת ישיקגו" של פשסטחואו, ועד שזו תהייה זמינה נז- דקק להעור בתוכנות עזר של חברות צד גי הררה למה אפל צריכה 6005ג1א: שרי התא מוטב מאוחר מאשר לעולס לא, החליטו בחברת אפל, והכריזו על פיתוח של כרטיס מתאם למ- חשבי מקינטוש שנותן להם יכולת להריצ ישומי 5 |- פש40חו/. המקינטושאים הקנאים אולי יחמיצו פרצוף כאשר הם יראו את הממשק יהפרימיטיבייי על המסך האליטיסטי שלהם, אבל אפל מרגישה כנ- ראה צורך דחוף להפיח עוד קצת חיים בקו המו- צרים המודקן שלה. השאלה היא למה הס בחרו ₪ 9 9 0 ור 0 ישראל פברי 199% 0 600/700/-94/00- | במעבד 25/א4865 וווידאו בתקן 64 כחומרה מייצגת ל-20! האם הם מפחדים לשים על הכ- רטיס, שמו |אופעטסא כשם הקוסם המהולל ז"ל, מעבד 02/66 ומאיץ 9000 זטשסט, משוס שכ- רטיס כזה יביך מאוד את המקינטוש המארח! בעבר כבר היו נסיונות להפוך מקינטוש ל-6ץ עייי הוספת כרטיס או אמולצית תו- כנה. | במקרה הראשון המחיר לא היה אט- רקטיבי ובמקרה השני הביצועים הס ירודים. הו- דיני אמור לבצע ישומי 76 במ- - - 5 הירות של 5 ממו- צע ולעלות בערך 0. הוא יכול להתחלק ב-א%4 וב-וא80-כ6 עס המחשב המארח ולהריץ במקביל ישומי מק וישומי 6 אפל תשווק אותו עס גירסת 6.2 205 א - את 5י60חו\ יצטרכו המקינטושאים לרכוש ישירות ממיקרוסופט. |[ ראיית מחשב נכנסת לתמונה עוד טכנולוגיה שעוברת הגירה מתחנות עבודה הנדסיות לפלטפורמות 26 היא ייראיית מכונה". הכוונה היא ליכולת של מחשב ותוכנת "בינה מל- אכותית'" לזהות עצמים בתמונות, כפי שעושים זאת העין והמוח האנושיים. ראיית מכונה כבר משמשת בישומים תע- שייתים, בעיקר בב- קרת פגמים ביצור, = רקס )₪03 בסשת אי 4% ב 8 2 יי כו רו שמש 7 דוק ףצ יזוא 52 הדנם.ג.תגיקר. ז. ב מק ובישומיס צבאיים (בדרך כלל קשורים == למודיעין | והתראה). אבל גם בעולם העי- סקי, בו המידע מתיי- חס יותר ויותר לת- מונות, | הולך וגדל הצורך ביכולת לבצע חיפוש, מיון ושליפה של תמונות מתוך מס- דים וויזואליים בצורה אוטומטית. מעצב או- ו ן 1 4 פנה, למשל, יכול באמצעות תוכנה כזו לשלוף דגמי בדים מתוך מאגר, שתספקנה יצרניות הב- דים, לפי שילובי צבעים ומאפיינים לדוגמאות. פירסומאים ועורכים גרפיים יוכלו לבחור תמונות ממאגר ₪01 60 לפי הדמויות והקומפוזיציה - בלי שפרמטרים אלה יעברו קודם כל המרה לתי- אור מילולי. קפא 6 161 אץ 5 9511 01 6 דשאג 0455 גאגיט 1 ו ג %158%גזס 1 1497 תפק) + אס:11ר | 4200%+:1? כ טח 5כת ₪8: ל ב ו יבמ היא בין הראשונות עם מוצר מסחרי כחלק מחבילת גושטוחווו שלה. הגישה של יבמ היא שהחיפוש נעשה לפי דוגמה (הקונספציה של "שאילתה לפי דוגמה" הושאלה ממסדי נתוניס אלפאנומריים). בדוגמה דלעיל, של מעצב האו- פנה, הוא בוחר דוגמאות של צבעים, טקסטורות, צורות ומבנים מתוך תפריט השאילתה. התוכנה רצה אחייכ על מסד התמונות ושולפת את אלה הנופלות בתוך טווח ההגדרה. עבודה מתקדמת יותר מבוצעת במעבדות 135 6648 של המכון הטכנולוגי המהולל זווא. כאן מנסים ללמד את המחשב להבין ייתמונות נעות", כך שהוא יוכל לנתח סרט ווידאו של הצגת בלט ולזהות את הפ- רימדונה בין שאר המשתתפים, על פי הכי- ראוגרפיה. בניגוד למוצר של יבמ, הטכנולוגיה של דווא עדיין רחוקה מספר שנים משיווק מסחרי. ו גליום ארסנייד יגדל בחלל ופ גליוס-ארסנייד (6845 בכתיבה המקובלת על טכ- נולוגיסטים) הוא חומר מוליך למחצה (זסוסט6חס6-ווח56) עס תכונות טובות פי 10 מסי- ליקון לשמש כבסיס לרכיבים משולבים. מעבד ספרתי הבנוי מגליוס ארסנייד ירוץ פי 8 מהר יותר ויזדקק לרבע ההספק של אותו מעבד כש- הוא בנוי מסיליקון. אבל גליום ארסנייד הוא 2 ואמז !]א גירסה חדעוה עו מעבד התמלילים זא?ז0ס 5.5 מעבד התמלילים 7א%א18₪() בגירסה החדשה מאפשר לך עכשיו: שילוב קבציס גרפייס במסמך, הצגתם על גבי המסך והדפסתסם במדפסת. גירסת 571.1,58 חדשה הכוללת: תיקון שגיאות בעברית ובאנגלית (כולל תרגוס התיקוניס האפשריים). מילון עברי-אנגלי, אנגלי-עברי. אגרון עברי (4108108 11155) - הצגת מיליס נרדפות הקשורות למילה שבחרת. ועוד חידושיס נוספים... ידיד תואס את קר - אבה 5₪? לפרטים והזמנות טלפן עבשיו: דביר מוצרי תוכנה: 07-910777, סניף תל-אביב: 01-5375235 או פקסס אלינו: 07-910151, 03-5375236 5 5 ג 20 והז חומר קשה ביותר ליצור, ולמרות שהוא משמש מסחרית בישומים ספציפיים (נוריות סט ], ליי- זרים, רכיבי מיקרוגל וגלאיס אלקטרו-אופטיים) הוא לא הצליח להתמודד עם יתרונות היצוריות ההמונית של סיליקון. תהליך הגידול של פרוסת גליוס ארסנייד נקראת "אפיטקסיהיי (צאג דוקם) ובו מייצריס את הג- ביש עייי גידול שכבה אטומית אחת אחר השניה בתנאי וואקוס. עד כה לא הצליחו להפוך את התהליך לכלכלי ולייצר פרוסות גדולות ללא פג- מיס בתנאי מעבדה ארציים. עכשיו מתכוונת 54 א, בשיתוף עס מכוני מחקר אקדמאיים ות- עשיתיים, לנסות לייצר גליוס ארסנייד בחלל. הוואקוס שם כמעט מושלם, הניקיון מחומרים מזהמים טוב פי 10,000 משאפשרי במעבדה אר- צית וחוסר המשקל גם הוא תורם לאיכות היצור. רכיבי גליוס ארסנייד כבר מיושמים בכמויות מי- זעריות בסופר-מחשבים, בנקודות אסטרטגיות המהוות ייצוואר בקבוקיי בזרימת הנתונים, אבל על שולחן העבודה לא נראה אותם לפי שנת 0. כ ₪ הבוק ווהר באופק ייהבזק" (1/45₪ הוא שס שנתנה אינטל לט- כנולוגיה זיכרון ייבלתי-נדיף", המשלבת ביצועים מהירים (בדומה לזכרון 1א8פ רגיל), צפיפות גבוהה (כלומר הרבה מיליוניס של תאי זיכרון על שבב יחיד) ושמירה על תוכן הזכרון גס כאשר מכבים את החשמל (המונח ייבלתי נדיףיי מתייחס לתכונה האחרונה). בניגוד ל-וא0א, שהוא הסוג המקובל לוכרון בלתי נדיף בו נשמרת תוכנת ה-8105 ברוב המחשבים, את זכרון ההבוק אפשר למחוק, עייי פולס ורס חשמלי, ולכתוב מחדש. מספר הפעמים שאפשר לעדכן את תוכן הזכרון הוא כמעט אינסופי - בניגוד לטכנולוגיות "יבלתי נדיפות"" אחרות, כגון ואסאם-םם. בשנתיים האחרונות גרמו לנו אינטל ו-פוא , שתי יצרניות ה-₪1.458₪ העיקריות, להאמין כי כרטיסוני זכרון הבוק עתידים לסלק את הדיסק הקשיח וכונן הדיסקטים ממחשבים נישאים. זה לא קרה וזכרונות הבזק נשארו יקרים פי 10 וד- לילים פיי 10 מדיסקים ועירים. רק לאחרונה החלה אינטל לייצר שבבי הבזק עס 16 ו-32 מג- הבייט זכרון, אבל הפער מול דיסקים קשיחים לא צומצס ואפילו התרחב. מצד שני, לדברי גו- רדון מור (ממייסדי אינטל והידוע מחוק ממססוא, שאומר כי מספר הטרנזיסטורים המי- רבי על שבבי סיליקון גדל פי 2 מדי שנה), וכרון הבוק הוא התחליף המושלם לרכיבי גאפ . 6 ישראל פבר' 199% אלה האחרונים, מהם בגוי הזכרון הראשי של המחשב, שומרים על הערך של כל סיבית עייי טר- נזיסטור (המשמש כייברז" לזרס חשמלי) וקבל זעיר (המשמש כמיכל איחסון למטען חשמלי). גם אס אפשר להקטין בהרבה את הטרנזיסטור, עייי שיפורים בטכנולוגית הפוטודליטוגרפיה, עדיין הקבל לא יכול לקטון מעבר לגבול מסוייס. אחרת אי-אפשר יהיה לקבוע אם הוא טעון חשמל או לא. זכרון הבזק, לעומת זאת, לא נזקק לקבל ולכן ניתן למוער את גודל התא כמעט לא הגבלה. עס ציוד יבור מתקדם, שיקח שנים ארוכות לפתח, ניתן לייצר שבבי הבזק עם נפח של מיליארד סל- ביות ויותר. זה לא יקרה מחר, אבל טוב לדעת כי ביוס מהימים לא נצטרך יותר לפונקציה 55 במערכת ההפעלה. | הו תוכנה לילדים - עסקים לגדולים | השנה מתכוננות כל חברות הגדולות לפרוץ בגדול לשוק הילדים הקטנים. מיקרוסופט מתכוונת להרחיב את משפחת 6וחס1] ספסזסווא עס מו- צרים זולים שאינס מבוססי 62-80 ואילו מתכוונת לצאת עם לא פחות מ-50 מוצרים חדשיס במשפחת 5166 חוגוא. כל הי- שומים האלה תוכננו על יידף לבןיי, תוך הת- עלמות מכוונת מהמקובל בשוק התוכנות העי- סקיות ונסיון להפוך את השימוש בהם למשעשע וקל. בין המוצרים הראשוניס של מיקרוסופט תמצאו תוכנת איור וצביעה בשס ופוח טחו= ומ- עבד תמלילים בשם זזטווז/ 6צו67681. | הממשק שלהם מוכיר יותר משחקי מחשב מאשר את הת- קנים המקובלים בישומי 3.1 5סטח:+. בעיקבות שני ישומיס אלה מתכננת מיקרוסופט להוציא בשנים הקרובות מאות כותרים לילדים, החל ממשחקים וכלה במאגרי ידע בנושאים שמ- ענלינים נוער. המוצרים הראושנים של וורד-פרקט כולליס ערכת ישומים משולבת (2.0 608%5) ומנהל מידע אישי (ואופ) בשס ג61. זה האחרון מסופק עם ארבעה מאגרי נתונים, הכוללים כתובות וט- לפונים של חברות תוכנה וחומרה ויותר מ-500 יצרני מוצרי צריכה המכוונים לנוער. להוריס שלהם מיועד המאגר על בתי מלון, מסעדות, סו- כנויות רכב ורשימת יינות לאניני הטעם. רוב הפ- רשניס מסכימים כי המגזר הביתי הוא פלח השוק "הגדל במהירות הרבה ביותר בארהייב. כיופ, כאשר תוכנה עיסקית אינה מביאה למו"ל הכנסה גבוהה יותר מתוכנה לילדים, המימדים העצומיסם של השוק הביתי מושכים אליו את מיטב הכוחות בתעשית התוכנה. | מציאות מדומה מחפשת ישומים מציאות מדומה, צדו41פא ו1הטדאו, היא טכ- נולוגיה שפותחה עייי אירגוניס ממשלתיים עתירי תקציב, כמו משרד הבטחון האמריקאי ו-458א כדי לדמות בצורה ריאליסטית את מה שקשה מאוד לתרגל במציאות. למשל, התיקונים שנעשו בטלסקופ החלל לפני כחודשיים. עכשיו, כש- התקציבים הממשלתיים מתכווצים, מחפשים המפתחים ישומיס בשוק האזרחי. הדבר הראשון שבא לראש ביישומ1 מולטימדיה הם, כמובן, משחקי הרפתקאות. וסימולטורים | סופר -ריאליסטיים. בתערוכת סקא אש, שנערכה לא- חרונה בניו-יורק ראינו את הניצניס הראשוניס של מציאות מדומה להמונים. אולי כשהפנטיום יהיה יותר נפוץ ומערכות הג- רפיקה התלת מימדית על 6 תעלנה עוד מדרגה, נוכל לשחק במציאות מדומה גם על מחשב שו- לחני מצוי. בין הסימולטוריס שראינו בתערוכה: טיסה על גבו של פטרודאקטיל (דינוזאור מעופף בין קירות תלולים של קניוניס מתפתלים, בדרך אל טירה מסתורית שם הוא ילחס בדרקון שליט הטירה. 4 ניתוח לב ווירטואלי, בו הסטודנט מתנסה בכל התחושות והחוויות של ניתוח אמיתי, כולל ראיה תלת-מימדית, תחושה משקל וט- קסטורה של איברים פנימיים וכדומה. 4 חברת וא מחצ הציגה מערכת פיתוח לי- שומי מציאות מדומה, המאפשרת גם ללא מקצוענים ולמקצוענים בדרך, לנסות את כוחם בסך או שימוש בחומרת 76 סט- נדרטית. 4 סרט ווידאו שהראה איך איש עסקים מכו- בד חובש קסדת אש ויוצא למסע ווירטואלג בין העמודות והשורות של גילון אלקטרוני רב-מימדי. במוקדם או במאוחר 'חלונות' תהפוך לסביבת ההפעלה המועדפת למשתמשי המחשב האישי. כדאי שתקדים ותבחר כבר היום בשותף המקצועי שיפתת לך את החלון. מרכז החלונות: שד יהודית 10, שכ' מונטיפיורי, תלאביב67016 טל. 0375631900 פקס. 0315611864 = מעכשיו, יש מרכז אחד בו תוכל לדעת כל מה שרצית על 'חלונות' ועליישומים בסביבת 'חלונות: כל התוכנות המבחר הגדול ביותר של יישומים, תוכנות שחת (8שודו וודט) ועדכוני מערכות הפעלה, כולל דא פ/שססאועץ. מוצרים של היצרנים המובילים - דדוספססווא, 00₪6, דסם=השקסהסצו, ה0, סאג וחספ, פטדסי ו ועוד, ועוד. כל התשובות כל המידע על סביבת 'חלונות', היישומים השונים, נתונים השוואתיים, מגמות והתפתחויות. הכל ב-או 850/שססאוצצ אחד. כל התמיכה אנשי התמיכה של המרכז עומדים לרשותך במתן שחת תוכנה בכל היישומים ובסביבת העבודה, למשתמש בודד ולארגון, בתמיכה טלפונית או באתר הלקוח, על בסיס 'קריאה' או בהסדראחר. כולם מקצוענים אחד אחד. חִשבְשָכֶת והעסק יעבוד חכם טנא אלי ]5 0 חשיפה ראשונה של מוצרים חדשים == 2 15-00255 0 ס1265%40 ת0+זסאז 1 קטסזאס\ 10 ש00חוש 5 סז 05/2 1 סיק א6 ]] 563166 117 0 "1,856 )6010150110 15)() 0 1166 06 0 211166) )111670501 0 8/ו60ח1) זס] 6וס/ 5 א וז 603 0 50610 30 0 ]א 6 ץןקוחו5 66 1 606 מיקרוסופט מאזינה לתלונות למרות ההצלחה המסחררת של 505-6. (יותר מ-15 מיליון עותקים ב-9 חודשים), התלונות וה- חשדות כי לא הכל בסדר בתוכנת הדחיסה 22 6 ישראל פבר' 1994 6 העיבו על השס הטוב שלה וגרמו למיקרוסופט לצאת בגירסה משופרת. הסיפרור 2 נועד למנוע בילבול עם גירסת 6.1 של יבמ. התוכנה נמכרת בגירסאות השבחה מלאות, שי- חליפו כל מערכת הפעלה קודמת, במחיר 78 דולר ובגירסת תיקונים לבעלי 6.0 205 במחיר 10 דולר בלבד. גירסה זו גם זמינה בחינם למי שרו- צה להוריד אותה מ-טחספטקוחס6 או מה-885 של מיקרוסופט. מיקרוסופט זיהתה שני גורמים לתקלות הק- שורות ב-00גק5ס!סטסס: סקטורים פגומים באיזור ה-1א578צ8 וישומים פגומים שחודרים לאיזור הנתונים הדחוסים ללא רשות. שתי בעיות אלה מטופלות כראוי בגירסה החדשה. טכנולוגיה הנ- קראת 8זגט60|פטס מאבחנת גישה לא חוקית לאיזור הדחוס ותוכנת העזר 0₪%תג56 מוודאת כי מידע קריטי לא יכתב באיזור החשוד בס- קטורים דפוקים. מיקרוסופט גם שיפרה אס- פקטים אחרים של 6טבק5טופטספ, כמו קריאה או- טומטית של דיסקים דחוסים ויכולת לסלק את תוכנת הדחיסה ולחזור לקבצים בלתי דחוסים בכל רגע. המחיר של השיפורים הוא תוספת של 98 זכרון בסיסי לאיחסון ה-58ד הגדול יותר. השיפורים בתחומים אחרים הם מינוריים ורק בונשא 80%-כ6 השיפור הוא משמעותי. 208% חגוח5, תוכנת המטמון לדיסק, יכולה עכשיו להאיץ גם את הקריאה מכונן 1א65-80 במידה משמעותית (פי 5 במבחנים לא פורמליים). אם יש לך כבר את גירסת 6.0, השיפור ל-6.2 הוא הכרחי. אם אתה עדיין משתמש בגירסה ישנה יותר, המחיר הנמוך הוא בכל זאת פיתוי לה- שבחה עכשיו. 6 "אוברול" מוצלח לחבילה מוצלחת גירסה 3.0 מהווה השבחה משמעותית של חבילת העזרים הפופולרית לסביבת פשסטחו/. בין המ- רכיביס החדשיס תמצא תיבות דיאלוג משופרות לניהול מערכת הקבצים, יימנהל נתונים אישיים" (ואוק), תוכנת עזר לעיצוב תצורה, רופא הדי- סקים" המהולל של נורטון, מגבש דיסק (סאאתפע) משופר ושפת תיכנות אצווה (81614) חדשה. בגירסה החדשה עברו שיפורים גס התכונות הוותיקות וכך תוכנת הגיבוי תומכת היוס בטייפים 8051, מנהל הקבצים יכול לעבוד עס קבצים דחוסים ;21, מוד 8% חגוח5 מנהל מעקב אחרי מחיקת קבציס (לצורך ביטול מחי- קה במידת הצורך) ועוד. בכל נושא שתיגע תמצא כי השיפורים לא פסחו עליו. אבל השיפור העיקרי הוא בניהול הקבציס, בסיוע תוכנת העזר 455 16ו=. עם חלונות ₪316 חטק0 ו-טצב5 6| משופרים אתה מקבל גישה ישירה יותר לקבצים, מידע על גודל הקובץ וזמן עידכון, אפשרות להוסיף תיאור מילולי לשמות הקבצים וחמישה כפתורים חדשים איתם אתה יכול לבנות ספריות חדשות, לצפות בקבצים, לחפש קבצים ולשנות שם או למחוק קובץ. חבל רק ש-8ו455 = יכול לעזור רק בתוכנות המ- שתמשות בתבניות הדיאלוג התקניות של >שסצחו/. ‏ ישומים רבים, ביניהם כל ישומי בו- רלנד, סזש ווחא וורד-פרפקט לא משמשים בת- בניות אלה והיכולת של תוכנת העזר מבוזבות עליהם. מנהל הנתונים האישיים הוא תוכנה קומפקטית בשם זטחחגן: עְגם, שאינה כוללת את כל השי- כלולים המקובלים בתוכנות |א1ק יעודיות - כמו חייגן אוטומטי ומעקב שיחות נכנסות ויוצאות - היהכום בתקטשטורת אם אתה רוצה להשקיע בפתרונות תקשורת שלא מאבדים את ערכם... 58 - יצרנית מובילה של מוצרי תקשורת ומערכות ניהול לרשתות, מספקת את ימארג הרשתיי (2₪16ת אאסדתא מצד) - מערכת תקשורת מהירה ומנוהלת התומכת בסוגים חדשים של יישומים ארגונייס. מארג הרשת משלב טכנולוגיות מתקדמות וציוד רשת קייס סביב רכזות חכמות, ליצירת מערכת שקופה בניהול עצמי המתרחבת בקלות ומתפתחת עם גידול הארגון. כמו יהלוס, גם 658 הוכיחה איכות ועמידות לאורך זמן ללא שחיקה. כחברה המובילה את הסטנדרטים בעולם התקשורת, 005קכ)מץ5 תיתן לך פתרון תקשורת ללא פשרות וללא ויכוח. וכשאתה קונה את היהלוס בתקשורת אינך יכול לטעות. אתה יודע שו השקעה טובה לאורך זמן. בחר ₪08ק0חץ5. 06 == א סה ל מזזו] יוו וו ו 0 0 1 60 זר 6 וכה 68108 ח ט חח 00 972-3-5323220 .8% 972-3-5323230 ,וד 51| 51905 ופטח 50 681 .5 חסחט860-0 20 .1.10 5חסו1סותטת חס 16% ו ג אדאנת תקשורת בע"מ אדאנת תקשורת בע"מ, רחוב בן גוריו| 20, גבעת שמואל 51905 טלפון: 0, פסקס: 03-5323220 23% 24 אבל היא יכולה לספק את הצרכים הבסיסיים של מרבית המשתמשים. תוכנת גיבוש הדיסק 0% 50660 ותוכנת הדיאגנוסטיקה זסוססס אצום מוכרות מגירסאות ₪05 וההסבה לגירסת 5 וו לא פגעה ביעילות ובמהירות של תי- פקודן. אס אתה עובד רק תחת פשסטחו/ אזי אפשר להתקין את תוכנת האנטי-ווירוס פחוצ חש בצורה שאינה גוזלת זכרון בסיסי. בסביבת 5 יש צורך להתקינה כ-75%. אפשר להעתיק קטעים מתוך היתצפיתן" (ז166ץ, המודול המאפשר לך לצפות בקבצים) ללוח הגזירים (0זגסטקוו6), אבל אי אפשר לה- דפיס אותם. הורחבה התמיכה בצפיה בפורמטיס אלפאנומריים, הכוללת עכשיו קבצים דחוסי סן2אק, אבל עדיין אי אפשר לצפות בקצביס גר- פיים מסוג 60% ,575 ,1886 ו-גקָזגד ובפורמט 4 סיביות של א6ק ו-:ה]ד. שפת ה-8470₪ הח- דשה נרכשה מחברת ז11א!א50 והיא תואמת עס ה == עשקץ1 טשחם, א דב ג ב איסץ קיז באיסל5 אכסס עטק מז 0200₪?] פחסס! טייח 6 9% כ 6 וט של מיקרוסופט בכל הפונקציות הב- סיסיות. אפשר להפיץ מודולים של זמן ריצה ללא תשלום דמי רשיון. לסיכוס, התחרות בין 70 5 ו-12658)00 חסחסז עוררה את שתי החברות למאמף רציני בהשבחה והוספת תכונות. למ- שתמשים זו תחרות בין שתי חבילות שהולכות ונעשות טובות יותר מגירסה לגירסה. זס 05 1 כטסז ו 0 ד ביותר לכולם? כאשר מיקרוסופט שיחררה את הגירסה הר- אשונה של מאסשחוץ. לקבוצות עבודה. (אחא ) תגובת השוק היתה קרירה. נקודת המכירה העי- קרית של מיקרוסופט, השילוב האינטגרלי של רשת שיוויונית (ז69? סו ז66ק) גרמה לכך שמנהלי 6 ושראל פברי 1994 רשתות. גדולות הטילו | עליה ווטו. מצד שני, התמיכה הפו- שרת בסביבת 5 החרתיקו ממנה את הק- בוצות וה- איגוניס | שמ- סיבות | שונות (בעיקר התאמת חומרה ) מע- דיפים לא להגר ל-5ס6חו/. כמ- ערכת שולחנית בלעדית. | לז- כותה של מי- קרוסופט יאמר כי היא האזינה לשוק והגיבה עם השינויים הנדרשים. הגירסה החדשה כן תמצא חן בעיני קבוצות עבודה קטנות ואילו מנהלי רשתות גדולות יכו- לים לחיות איתה. להפתעתנו, במ- בחני הביצועים גילינו כי זו גם הגירסה | המהירה ביותר של וו עס יתרון של יותר מ-50 אחוז על הגירסה הרגילה בציוני אזג!/אחו 8%ום. גסם בתפקיד של שינוע קבצים מצאנו שיפור דר- מטי. א/ החדשה משיגה קצב 0 גבוה פי 2.3 מהגירסה הקו- דמת ופי 1.8 ביחס למתחרה העי- קרית שלה, טווצגא .1 נמ שיתוף המשאבים של שח כולל עכשיו | כונני | 00.80% וה- ארכיטקטורה הותאמה למה שמי- קרוסופט קוראת "ארכיטקטורת אס 41י, המשלבת ברשת גם טלפונים, מד- פסות, מכונות פקס וציוד משרדי אחר. ניתן לרכוש את המערכת בשתי צורות: חבילה שלמה שמחירה 220 דולר והיא כוללת גסם את מערכת ההפעלה השולחנית, או כהשבחה ל-3.1 מוסטחו/, הנקראת חס-466/ קטסזקאזסא , שמחירה 70 דולר בלבד. אס יש לך כבר גירסה קודמת של או תקבל גם פיצוי בצורת החזר בסך 10 דולר. זול להפליא ביחס לתועלת ול- שיפור שההשבחה מביאה, אפילו למי שלא ינצל את כל הכלים הקבוצתיים. כדי להרגיע את מנ- הלי הרשתות, מיקרוסופט מאפשרת עכשיו ני- טרול של פונקציות השרת. משתמשי 05 נז- קקים למודול נוסף, 15-005 זס) הס-466 , המאפשר לשלב אותס כלקוחות או כשרתים, כולל שירותי דואר אלקטרוני (וו9א), תיזמון קבו- צתל (+6ו5666) ושימוש בפקס משותף. ב הש שווזוה ב = | הש כו ו | | ו :סאזם סום] 32.8 056 21 = 60685 זו 32-08 סג ₪ | מא 8 50 01 וי 660% :01 32-06 סחוצ(! :46605 אצום 0 זז 5 578186 סא 00| | נסקע1 :8016 צ/ 566 :520 מתובטאה 14 60060066 50: :50 אסא כל ההשבחות האלה הביאו רשימה ארוכה של חברות, החל מ-.511כ וכלה ב-17₪8א26, לאמ את שחא כמערכת ההפעלה הבסיסית אותה הם יתקינו על כל 6ק, במקום גירסת היחיד הרגילה. בצורה זו מקווה מיקרוסופט לרכוש מאחז בפלת שוק גדול ולהביא להכרעה בקרב על הרשתות מול 6גוא1/4 מצד אחד ו-6גווסאן. מצד שני. לשם כך היא אפילו הוסיפה תמיכה בפרוטוקול אץן כראש גשר לסביבת 6ג;ושא. = כמובן ש- אוש הותאמה לעבוד כמערכת לקוח בסביבת שרת: ד! פוס6חו\ תחת פרוטוקול 618801א. ‏ מי שנזקק לקשר עם שרתי יוניקס יכול לרכוש רשיון מפעלי (58א1166% 5ד51) לפרוטוקול ץו/6ד בס- כוס המגוכח של 50 דולר. שס לב שלמרות הת- מיכה בפרוטוקול 10% מיקרוסופט לא הכלילה בחבילה את תוכנת הלקוח של רשתות 6זג/וטא - את זו תצטרך לרכוש מנובל ולהתקין אותה לפני התקנת א/. התמיכה בכרטיסי רשת הורחבה גס היא ועכשיו בנוסף לאבזרי 15א קיימת תמי- כה גם באבזרי 001. במבחנים גילינו כי לגמישות הרבה בבחירת פרוטוקולים וכרטיסי רשת יש מחיר באובדן הפשטות. לא קל לגרוס לכל הקו- מבינציות לעבוד ללא פגע והחומרה הנדרשת גם היא עלתה כיתה. שרת צריך לפחות 8 מגהבייט ו-16 יהיו תוספת רצוייה ביותר. זכרון קטן יותר יכול להוריד את הציון במבחן הישומים טחטופחו/ לחצל. ארכיטקטורת אזס/ 1 מספקת יכולות מעל ומ- עבר למה שמספקות תוכנות פקס רגילות, אבל הניצול שלהן תלוי בכך שבקצה המקבל גם כן מצוייה מערכת >וו/ו. לרשימת שירותי הת- קשורת התווספה גם יכולת גישה מרחוק בא- מצעות מודס לשרת זא. התקנת אחא היא קלה ודורשת 8!א7 פנויים על הדיסק - השקעה כדאית בכל קנה מידה. ₪ האיכות נשארת הרבה אחרי שהמחיר נשכח. לא המצאנו את הסיסמה, אבל אימצנו אותה. גס אנחנו יודעיס איך פתרו נו ת, לא ק ן פ ס או ת.. לבנות 486 בפחות מאלף דולר, אבל אנו לא חושבים שזה רציני. אנו מאמינים כי המחשב צריך לספק איכות של כלי עבודה מקצועי, גס הגישה שלנו לאיכות החומרה נובעת מכך שאנו רואיס במתשב רק חלק אם המחיר אינו הזול ביותר האפשרי. המחשב שתקנה אצלנו יהיה מפתרון מקיף, שנשמח להתאים לצרכיך. אנחנו המפיצים הגדוליס בישראל של תוכנות תיב''ם ססוג של >סוטג, רשתות נובל וציוד היקפי לישומים בנוי מהרכיבים הטובים ביותר , שהוכיחו את עצמס במבחנו הנדסיים. אצלנו תקבל לא רק י"קופסאות'' אלא פתרון מקיף הכולל ביצועיס וסקרי שביעות-רצון של העיתונות המקצועית. אינטגרציה, התקנת חומרה ותוכנה, רשת תקשורת, הדרכה ותמיכה טכנית לאורך זמן. זה לא זול אבל, כפי שאמרנו בכותרת, ייהאיכות נשארת הרבה 4 מעבדים - 15166 [16ח1 לביצועים אופטימליים. אחרי שהמחיר נשכת", 4 לוח אס (00810ז6ח!סוח) - יחודי בישראל. עם אפיק מקומי 54 והכנה לפנטיום 215 500%. לפרטים והצעות מחיר פנה לאלכס, סטיוארט או דני, בטלפון: 03-5713324 4 בקר דיסק - 6צווחסזק, ייבחירת העורכיסיי, מאיץ את פאס6חו/ל לזמן גישה אפקטיבי של 0.27 מילישניה! 4 בקר תצוגה - 0.4)זסקט5 5/4 של חברת 6חסוחגוכ. האלופים | אדא 6 : במבחני אזפוחחו/ 8סוהקגז0. 0 פצןפסתםצס 2 ספה6סוטג 1 4 מקלדת עח9ו6 ועכבר טטוקַס.1. האבורים המומלצים עייי מומחו | ארגונומיה ומשתמשים כאחד. ו 4 צגים - סוני (טריניטרון) ופיליפס. צגיס רבי-תדר באיכות עולמית. מיהחשוב מתקדם 8-88 0 סוחס 0/8090 דרז השלון₪ 27 גבעתייס 2 113024 03-57 פקס. 03-5713319 259 26 ו שר 65 זס1 05/2 מערכת הפעלה ללא פשסטחוו לאחר שתם החוזה בין יבמ למיקרוסופט הח- ליטה יבמ לסלק את הקוד של פאסשחוש מתוך חבילת 05/2 ולחסוך את תשלום דמי הרשיון לי- ריבתה. כדי להשתמש בגירסה זו עליך להתקין מראש את מערכת פאסחוצ שתרכוש ממי- קרוסופט או מצד גי - בלעדיה לא תוכל להריצ ישומי 3שסחו/ץ, שכן המוד הישן 05/2/חו/ שאי- פשר לעשות זאת, בוטל. בגירסה החדשה ישומי שחו מתקשרים ישירות למנוע 005, כפי וט ו ו || שאה קההה יררה היווהה ירש ו 058 00 8 1004 46 5 אפ וש 8 [ 0 וז ור שהס עושיס זאת בסביבת 8י0ח:/א/05 רגילה. שם לב ש-05/2 עדיין לא מסוגלת להריץ דריי- ברים מסוג פא והיא גם לא תומכת ב-8ס0חו סקאס / זס). [: מא למעשה, כאן לראשונה מציגה יבמ את 2 כשיפור ל-פאסשחוץ. ולא כתחליף. מבחינה פונקציונלית ותאימות הגירסה החדשה תואמת לחלוטין לגירסה הקיל- מת של |.2 05/2. אם 5אסטחו/ לא מו- תקנת במחשב שלך תוכל להשתמש ב-א 05/2 לישומי 005 וישומי 05/2 מקוריים ותמיד תוכל להרחיב את הא- פשרויות עייי התקנת פאסטחוא | מלבד השינויים הנייל לא עשתה יבמ כל שיפור נוסף ב-2.1 05/2, כך שהקושי בהתקנה נשאר. במבצע החדרה לשוק, שמשוס מה לא פו- רסס בישראל, יבמ הציעה את הגירסה החדשה במחיר 49 דולר לעותק ראשון ו-29 דולר לכל עותק נוסף - מעט יותר מהמחיר של 11 הדי- סקטים עליהס היא מסופקת. בארהייב השקיעה יבמ מאמ ניכר בפירסום והיא הצליחה להחדיר את המערכת לתודעה של ייהמשתמש הקטן". 1 חססזסט הגיעוה הקלה ביותר לנתונים תוכנת מסד נתונים זו היתה משב אוויר הענן כשיצאה לראשונה לשוק ולוטוס ממשיכה ברוח הרעננה גם עם הגירסה החדשה. הכיוון הכללי הוא לעשות את הגישה לנתונים קלה ככל הא- 6 ישראל פברי 199% פשר, למשתמשיס לא מיומנים במיוחד, גס כאשר הנתונים מפוזרים בין מסדים שונים בפורמטיס שונים. ואכן, חסּסזקְק מצטיינת בקלות השי- מוש. אתה :כול ליצור טפסים, דוחות, מכתבים ומדבקות בקלות. אפשר ליצור טפסיס עס שדות חוזרים ואפשר להשתמש בטופס לצורך הגדרת שאילתה. לרוב הפעולות השגורות בסביבה עי- סקית תמצא טופס מוכן, שבשינויים קלים יא- פשר לך לצאת לדרך עם מינימוס מאמף. לגירסה החדשה הוסיפה לוטוס מספר תכונות המשותפות לכל הישומים בערכת וח וח5. למשל, ייצלמיות תכ- מות" איתן אתה יכול להגיע לכל תכונה בלחיצת עכבר וסרגלים די- נמייס המספקים מידע מעודכן על סביבת העבודה. למשל, אתה יכול לעבור לטופס חדש עייי לחיצת עכבר שמאלית ולעצב אותו לצ- רכיך עייי לחיצה נוספת על הכפתור הימני. אפשר לקרוא ולכתוב קבצי 3 ולהשתמש בשירותי מעבד התמלילים סזק ווחג. | ברשימת מסדי הנתונים אליהם אפשר לה- גיע ע'יי חסגסזקק מוצאים את 85 לגירסאותיו, סוקאס=, פרדוקס, סייביס, 2 של יבמ, אורקל וכל מסד התואם למפרט 1 6. אפשר לחפש בשדות 0פ!א נטולי אי- נדכס, לשלוף קבצים גרפיים (615 ו-104) ול- קרוא רשומות ‏ 501 במוד אצווה. בין התסרונות אפשר למנות חסך בעזרה רגישת הקשר, יכולת עריכה מוגבלת, ממשק לא קו- נסיסטנטי וטרוניות לא מהותיות אחרות. אבל המטרהה העיקרית מושגת בצורה מרשימה ו-חסהסזקקג/ היא הנתיב המהיר ביותר והפשוט ביותר לגישה למסדי נתונים, שליפה, עריכה וה- כנת דוחות. ברוב הישומים העיסקיים לא תז- דקק ליותר ממה שתוכנה סימפטית זו יכולה לה- ציע. ) || 5040061 ק השיפורים מלווים בהורדת מחיר רק בעולם ה-26 שומעים על סיפורים כאלה. חברה המחזיקה בנתח השוק הגדול ביותר בת- חוס מסויים, עם מוצר שכולם גמרו עליו את ההלל ושנמכר לשביעות רצון, מחליטה לשפר אותו ובו-אמנית להוריד את המחיר בצורה מש- מעותית. הסורק האופטי !1 5680191 זכה בגי- רסאות קודמות באופן קבוע בתואר ייבחירת העורכים"" ובכל זאת שו לא נחה על זרי הדפנה והיא הוציאה גירסה משופרת והורידה את המ- חיר ב-25 אחוז (ל-1179 דולר בארהייב). הנתונים הבסיסיים לא שונו בצורה דרסטית וזה עדיין סורק לדף בגודל פוליו (בערך 22836 סיימ) עם אבחנה של וק4000 (בעזרת אינטרפולציה אפשר להגיע ל-וק16000), 24 סיביות צבע בסריקה אחת וממשק |565. השיפורים הס בעידונים וליטושיס בכל אספקט של ההפעלה. החל מהתקנה אוטומטית שחוסכת ממך את המשחק ב-מםקואט!-ים ומפסקי ץופ וכלה בתוכנת עיבוד התמונה המרשימה סוסחץ 5 זטוץו5, המסופקת כחלק מהחבילה. הסורק החדש גם מהיר יותר ב-25 אחוז מכל סורק בת- חוס המחירים הזה. סריקת צבע ללא כיול מו- קדס נוטה לכיוון הצבעים ייהחמים" אך בעזרת תוכנת כיול הצבע ניתן לייקרריי את הצבעים. ץז הוסיפה לחבילה גם את המוצר היחודי 2 טְפָבקטסטא, שילוב של תוכנה וחומרה, המספק תכונות הנדרשות לסריקה וזיהוי אוטומטי של טקסטים (068). מרבית תוכנות הזיהוי תת- מוכנה ב-46607886, המאפשר בין השאר זיהוי של אותיות בגודל 6 נקודות (רוב האנשים ית- קשו לקרוא טקסט בגודל כה זעיר). מתקן עור המאפשר לסרוק גם שקופיות צפוי בקרוב. מתקן זה, שמחירו 795 דולר בארהייב, מאפשר לסרוק שקופיות בגודל מ-35 מיימ ועד לשקפים בגודל עמוד. אפשר גם להוסיף מתקן הזנה אוטומטי לדפים, שמחירו 559 דולר. כל ההתקנות שניסינו \ וס 5 וכולם יאהבו לעשות איתך עסקים התוכנה לתכנון עסקי חשובה לך לבניית מוצלח תחזית רווח/הפסד, לניתוח תזרים תכנון עסקי נכון הוא תמיד הצעד המזומנים, לבדיקת יישימות במצבים הראשון להצלחה. הצלחה בגיוס משתנים (ץדו וו8ו45==) ולהכנת משקיעים ומשאבים. הצלחה בחיזוי תקציב. מצבים עסקיים עתידיים. הצלחה אתה יכול רלי 133317 וגם בלי שמשמעותה רווח והנאה ממעשיך. טלפון ופקס. השאלה היא אם אתה היא התוכנה המובילה יכול להרשות לעצמך.. בישראל המעניקה לך, המנהל, כלים רבי עוצמה להכנת תכנית עסקית לפרטים התקשר עוד היום. מקצועית ומדוייקת, בקלות ובמהירות - גם אם אינך מומחה במחשבים ו/או בעל רקע כלכלי. כוח למקבלי החלטות. ביפלן אינטרנשיונל תוכנות בע"מ בית קורקס, משכית 27, הרצליה טל: 09-574172, פקס: 09-574055 27 ]9 202 268 6 ישראל פבר' 1994 היו קלות ביותר והציוד עבד בצורה משולמת מהרגע הראשון. מדפסת לייזר צבע במחיר סביר זהו אחד המוצרים הבודדים שאפשר לאמר עליהם כי הס קטגוריה בפני עצמה. מדפסות הצבע השולחניות, גס אלה הנקראות בטעות "ילייר צבעיי, אינן משתמשות בטכנולוגיה הב- דוקה והאמינה של זירוגרפיה, שעשתה את מד- פסות הלייזר המונוכרומטיות לסיפור הצלחה. הזרקת דיו, העברת שעווה והמראת צבענים הן הטכנולוגיות המקובלות בהדפסת צבע ואף אחת מהן לא מתאימה לעומסי העבודה המקובלים במדפסות לייזר. מדפסות לייזר צבע היו עד כה יימפלצותיי שמחירן מעל ל-40 אלף דולר וישומן העיקרי בלשכות שירות מתמחות. לא משהו שאתה קונה לשימוש יוס"יומי במשרד. 0 ק8זס|60 היא המדפסת הראשונה שר- אוייה לתואר *מדפסת לייזר צבעונית'" ושמחירה פחות מ-30 אלף דולר. מחיר המחירון, 12.5 אלף דולר בארהייב ועוד כ-30 אחוז בישראל, נראה גבוה ביחס למדפסות מונוכרומטיות, אבל אס אתה וקוק להדפסת צבע בכמויות גדולות, זו המדפסת שתתן לך את המחיר הנמוך ביותר לע- מוד - בערך סנט אחד לכל אחוז שטח המכוסה בצבע. מהירות ההדפסה בצבע היא 2 עמודיס לדקה כשהצבע מנוצל לטקסט בלבד ועמוד אחד לדקה בהדפסת גרפיקה. בהדפסת שחור/לבן המ- הירות גדלה בערך פי 3 עד 4. אבל השאלה העיקרית היא איכות הצבע וכאן הכוס היא חצי מלאה או חצי ריקה, תלוי בצ- פיות שלך. המדפסת הזאת לא מתיימרת להפיק פלט פוטו-ריאליסטי כמו המראת צבענים ואפילו לא את האיכות הנמוכה יותר של הזרקת דיו או העברת שעווה. מצד שני, איכות הצבע יותר ממ- ספקת עבור הדפסת טקסטים וגרפים בצבע וה'- | |) 5 |51 = | ₪ ].5 1 5.2.6 סננה סק עה לקטמ וו הההקמההםתכנ בטם ון] ב - ב כ הירי הר ו יאק הרקיע נשוש 15% 9-ה" מיעטטרעל 06 טר ב .> / | = | 0 יע הווחה חליש בחנין יב פה 37 תרון הגדול הוא שהצבע לא נמרח במגע עם לחות (כמו הזרקת דיו), אינו מתקלף ומתגרד (כמו בהעברת שעווה) ואינך צריך לקבל אישור תקציבי לכל עמוד מודפס (כפי שקורה בהמראת צבעניס). מבחינת איכות הקווים והאותיות, זו דומה למדפסות |ק3006 רגילות. מבחינה פיזית מדובר במדפסת גדולה שמשקלה כמעט 50 קיג ושמזכירה במי- ביחס למתחרה הראשית, פאסשחושו501 ד60, תוכנה זו מציעה תמיכה פנימית בפורמטים השונים בעוד גופטה נזקקת לנ- תביס מיוחדים לכל מסד נתונים. המבנה המודולרי של סביבת העבודה הוא מערכת מצויינת לניצול יכולת התיכנות מונחה עצ- מים (ש00), כולל אנקפסולציה, הורשה ופו- לימורפיזם. בליבה של ז66הט8זטשסק מצוי אוסף גדול של עצמים בהם יכול המפתח להשתמש, בטכנולוגיות 007, לצורך יצירת ישומים מהירה ואלגנטית. הגירסה החדשה תומכת גם בארכיטקטורת 6005, שאמורה לאפשר אינטגרציה קלה של תוכנות חזית בא- מצעות | "פתוח'"י. = הדו ה וה תק ופההמוטרה וני ₪. זטש|וטפזטוס? עדיין לא תומך כראוי בבקרת גי- רסאות, אבל אפשר לשלב בו תוכנות צד גי שי- בצעו את התפקיד, למשל 05/ של טוספזסוח]. מחיר הערכה המשולבת כמעט 4000 דולר מדיה את מק ו ו ה ה אק [-]---- ושות..----] ג ד תן- ה-19506 המ- בש -. קורית. | כמו = ו ו אותה מדפסת היסטורית, | גם ל-וקוז50זס!60 .יש סיכוי להזכר כאבן דרך בתו- לדות ההדפסה. מלכת הפיתוח עול ישומי נקוח/עורת כשמדובר בפיתוח ישומי לקוח/שרת תחת 5ספחוצ אין ספק מי זו המלכה. הגירסה הח- דשה של זססוטפזטאוספ כוללת מספר מספיק של שיפוריס כדי לשמור על מקומה בראש, מול המון גדל והולך של מתחרים. גירסה 3.0 מיועדת לס- ביבת 3.1 פאיסשחוצ בלבד והיא לא תרוץ תחת זא. גירסת זא חלקית (16 סיביות) תצא לשוק בקרוב. השיפור הגדול ביותר לגירסה החדשה היא מנוע .501 עצמאי של חברת וחססוגאו, שמ- אפשר פיתוח ישומים ללא חיבור לשרת .501 חי- צוני. את הישומיס שתפתח בעזרת מנוע וחסטוגא תוכל להפיץ ללא תשלומי זכויות וניתן להסב אותס בקלות לשימוש עם מנוע שונה. לרשימה הארוכה של שרתים ומפרטיס בהס 67 תומכת התווספו 0086, -שא 2 זז 310 של סייבס ו-/82 של יבמ. מו בס ₪ 6 | 6 4 1/0175 5 2102 ק99/ 50/25 [ ו 108 077 ו00-/ ‏ 8 ,/300‏ 30/07 5 ג מא הק וו ב 0 ו 18 2 (נן (בארהייב). שתי תוכנות-אחות משלימות את סל- דרת >פוזקזטוחם של החברה: ז66ג)אזטוסק הוא מחולל טפסים, דוחות ושאילתות שמחירו 5349. ו-זטוטו זטאס? הוא כלי דומה, מוגבל יותר, המיועד למשתמש הקצה. ז0!וטפזסאוסק היה ונ- שאר ייבחירת העורכים" בכלי פיתוח לישומי מסד ‏ 501. 0 0201106 )0501זסוו/! הקער בין הישומים משתפר והולך כאשר מצרפים יחד ארבעה או חמישה ישומים לייערכהיי (₪ד501) אחת, קשה לשמור על מיספור קוההנטי. גירסה 4.0 של 01066 אמורה לכלול את גירסה 6.0 של שאסצו (יש, עכשיו), גירסה 5.0 של .א (עדיין לא שוחררה. אתה מקבל גירסה 4 וקופון שמזכה אותך בהשבחה חינם כאשר גי- חידועש עולמי ! אנטי וירוס למערכת הפעלה 05/2 מל וס ל טורבו אנטי-וירופ כרמל נחשבת 14/12 [/0' 1 בעולם : 2 לאחר שעברה מבחנ' איכות ובקרה מחמידים ל של וקיבלה את ההכרה הרשמית כראוייה לשאת את סמליהן של המובילות בעולם: -- ---> / "= | סוה /ז01ס "וס ווסטסא 6זג)א 6זהש ויורא ''וווור ררר רב ' בב ב - ₪ כב 8 ₪ ספא | וא | ו 2 הציון הגבוה ביותר לאנטי ויהו כרמל למה להתפשר - בהישג ידך הטובה ביותר! הכנת טורבו אנטי וידום -‏ ז5זאת 64 - בנייתודו עתצלעידי! קריה. הדוהוווב כרמל הנדסת תוכנה בע"מ צ'ק פוסט-שד' ההסתדרות 20, חיפה טל. 04-416976, פקס. 04-416979 299 .לקי ] 22 0 6 ישראל פבר' 1994 רסה 5 תצא לשוק), גירסה 4.0 של וחוסקזשסץ (כנייל, עדיין לא ומינה) וגירסה 3.2 של שז4וא (יש). יימהדורת המקצוענים", |4חסו655סזק 01₪06, כוללת גם את מסד הנתונים 1.1 460055 ומ- חירה גבוה יותר ב-5149 (899 במקום 750). מלבד הערך היוצא מהכלל של החבילה, מחירה כשליש מסי"כ המחיר של מרכיביה, אתה מקבל אינטגרציה טובה בין החלקים: ממשק הפעלה דומה, יכולת להעביר קטעים ייחיים"י מישום לי- שוס בקלות, התקנה אינטליגנטית כקבוצה ושי- תוף בשימוש במספר כלים, כמו מתקן האיות. השיפור הגדול באינטגרציה נובע מטכנולוגית "קישור והטמעת עצמיסיי 2.0 01.5, בה עצם שנו- צר בישוס אחד והושתל בישוס שני שומר על קשר ייחייי עס הכלים ששימשו ליצירתו ועל הי- כולת לערוך אותו ייבמקוסיי, כלומר במסמך המ- ארח. 2.0 01/5 היא הטכניקה המתקדמת ביותר כיום לאינטגרציה אמיתית של ישומים והסיבה לכך שתבקש להשביח בעתיד את ש6אם -זחוסץז6שסץ. הגירסאות הנוכחיות לא תומכות ב-2.0 01.8. הגיליון הבא של 5א6421וא 6 / המהדורה הישראלית נערוך השוואה מעמיקה בין ערכות התוכנה של מיקרוסופט, לוטוס ובו- רלנד / וורד פרפקט. שם גם נאריך יותר בתיאור התכונות של מסןחס-5וא בגירסתה החדשה. | עיבוד תמלילים בסיגנון חדם הגירסה החדשה של סאסא מהווה מוצר מהפכני יותר ממה שנראה במבט ראשון. במבט ראשון הוא נראה דומה למדי לגירסה 2.0 (מיקרוסופט דילגה מ-2.0 ל-6.0 עיימ לסנכרן את מספרי העי- דכון ביחס לגירסאות 205 ומקינטוש), אבל רק תתחיל להשתמש בו ותגלה כי מתחת לממשק המוכר מסתתר מנוע אינטליגנטי יותר, שיכול לעשות אוטומטית דברים שעד כה דרשו ממך תשומת לב ועבודה. במוצר זה מיקרוסופט לא נל- סתה להתחחות בוורד-פרפקט בעושר התכונות ולא בלוטוס (סזק-ווח4) בשילוב גרפיקה, אלא התאמצה (בהצלחה) להביא לאיזון מושלם בין עוצמה לקלות הפעלה. בהשוואה | למ- תחרותיה, סמסאו תחסוך לך הרבה מאמף. האספקט הראוותני ביותר של שימת הדגש על קלות העבודה הוא טכנולוגיה חדשנית שמי- קרוסופט קוראת לה %6ח6פסוטא, ההופכת בצורה אוטומטית | טקסט פשוט (שנראה כאילו הדפיסו אותו על מכונת כתיבה בשיעור הר- אשון לקלדנות) למסמך מפו- רמט גרפית, עס כותרות, הד- גשות, סימני ציטטה, פיסקאות וכדומה. טכנולוגית 'יקסמים" שניה של סמס היא 6חטפו!|טוח!, המתקנת אוטומטית שגיאות כתיב והופכת ראשי תיבות למילים מל- אות - תוך כדי הקלדה! הטבלאות מתאימות את עצמן אוטומטית לנתוניס הכתובים בהן בעזרת טכנולוגית ווחסוטא. ה"אשפיםיי (₪₪5 2ו/) שו- אלים אותך איך לפרמט פקסים, מכתבים, טב- לאות וכדומה ואז הס עושים את העבודה במ- קומך. לחיצת עכבר ימנית מביאה למסך תפריטים רגישי הקשר, אותם אתה יכול לה- תאים לצרכיך ולהכליל בהם תוכניות מקרו שו- נות. אתה יכול לעבור בקלות בין הצגות שונות של המסמך - כטיוטה לא מועמדת, מסמך מועמד ומתווה רב-עמודים - וניתן לערוך בכל מוד תצו- גה. אפשר לערוך חלקים שוניס של אותו מסמך בחלונות שונים, לגרור אלמנטים בין חלונות ול- פרוס על המסך מספר מסמכים בו-זמנית. סי- פרית תוכנות העזר מאפשרת לך ליצור משוואות מתמטיות, גרפים, איורים פשוטים ואפקטים טי- פוגרפיים. כל העזרים משולבים ב-080/ ע"י טכנולוגית 2.0 01.8. שיפורים נוספיס הס בכליס ליצירת טפסים, ביימיזוג הואר" ( |וגוא 6זסא), בביטול פעולות (ספאש, עד 100 צעדים) ובהשוואת מסמכים אוטומטית. למרות שמבט מדוקדק בפרטים יראה כי גם סאסצו אינה נקייה מפגמים מרגיזים, זו ללא ספק אחת התוכנות היעילות וה- נבונות ביותר שנכתבו אי-פעם. 86 5 תיכנות ללא קידוד - במעט מג'יק היא אחת התוכנות הישראליות הבודדות שזכו להצלחה עולמית והסקירה עליה ב-8א46/21/ 26 האמריקאי מעי- דה על כך שהיא הפכה לגורס משמעותי גם באר האפשרויות הבלתי מוגבלות. הסקירה הבאה גס מעידה עד כמה קשה להחדיר גישה מקורית לשוק שהפך לשבוי בידי קונוונציות ומוצרים שהופכים יותר ויותר דומים זה לוה. בכל מקרה אנו מצדיעים לחברה הרמת-גנית שהצליחה לשים את ישראל על מפת התוכנה עולמית. (העורך). הגירסה החדשה של טוּאַוא מוסייפה פונקציונליות רצוייה לכלי פיתוח לא רגיל זה, אבל לא עושה אותו לקל יותר לשימוש. התוכנה מיועדת לס- ביבת לקוח/שרת - שגאושא על 6 או אזאט - והיא מאפשרת לך לפתח ישום על 6 ולהציב אותו אחר כך בתצורה לקוח/שרת. מג'יק מש- תמשת במנוע טוטוזופ של נובל ובסיוע נתבי טוגּ60ועָג/א אתה יכול להתקשר עם מסדי ,501 שונים, אורקל, אינפורמיקס, סייבס, ט₪0, 8036 , אא סע ועוד. מג'יק ידועה בייתיכנות ללא קודיי שלה, בו הקוד נוצר אוטומטית מתוך הגדרה של טבלאות. אתה בונה את הישוס עייי הגדרת הטבלאות בכל אחד משכבות הישוס. ממשק תואס א/60 מאפשר לך לשוטט בקלות בין הטבלאות ולמצוא את האו- בייקטיס אותם יש להציב בכל טבלה. זה נעשה ללא כתיבת קוד, אבל דורש מהמתכנת אירגון מוקדם של המבנה המלא של הישוס. מאחר ומג'יק לא מספקת מבט כולל על הישוס, קצת קשה להבין תוכנית שכתב תוכניתן אחר. הגירסה החדשה כוללת עורך פקודות .501 פנימי ועזר בשם זסו5ו55ג .501, הממונה על סיוע צמוד בהכנת שאילתות .501. היא גם תומכת בפיתוח קואופרטיבי בו מספר תכנתים יכולים לעבוד על אותו פרוייקט. מערכת הגנות נעילה מבטיחה שאובייקט תלוי לא יטופל בזמן שהאובייקט השולט בו נמצא תחת עריכה. מערכת ההגנות דומה לזו הנהוגה ב-86/ו6א, עם הרשאות נפ- רדות ליצירה, עריכה, מחיקה וביצוע, הניתנות להקצאה אינדווידואלית בנפרד לכל אלמנט בי- שוס. מגייק מאפשרת לעבור בקלות מפלטפורמה לפלטפורמה ולהעביר נתונים מאחת לשניה. עדיין חסר במגייק מאתר שגיאות (0058ש58כ) ולכן התקשנו אפילו בהתגברות על בעיות פשו- מחשבי וחטו)חסק - בשיווק ישיר מהמלאי הזת 'עושה עליה' אין כמו עליה איכותית להעלות את הרמה, ואין כמחשבי 418 לעשות 68405סט אמיתי של סביבת המיחשוב שלך. מחשבי 4 - פיתוח וייצור בארה"ב, הצלחה בכל העולם - הגיעו לישראל! עם 418 והפתרונות המקיפים של מומחי ליגד תגיע מייד, בצעד אחד, לכל החדש והייחודי בתחום המיחשוב הארגוני: מחשבי חטווחפס - בשיווק ישיר מהמלאי (סדרות: ש אסודט!סט= ורס-ש אסודט וסשם), וסדרות מחשבי 486, רבי מעבדים ובעלי מבנה מודולרי, במיגוון וחב של קונפיגורציות לכל סוגי היישומים: תיב"מ, מולטימדיה, יישומים עיסקיים מגוונים ושרתי רשתות (סדרות: 54ו₪/סום, שו אסודטוסעם רחשץת). חס אמיתי עושים בליגד, עם מקצועני החומרה והתקשורת של החברה: לניתוח צרכים, תכנון והקמת רשתות ומטסא, אואט אואסא, שילוב כרטיסי תקשורת איסינכרונית של זּספַמָס, מסופי אחוו, מסכי ום4, מדפסות סזס ואחרים. הזה -קליטה מקצועית בליגד ליגד מידע טכני בע"מ, רח' אפעל 17, קרית אריה פתחיתקוה 49511, טל. 03:9243555, פקס. 03:9243132 23 טות, כמו חריגה מגבולות זכרון במוד 8541. מג'יק משווקת גם גירסת אא לריצה תחת טזם לוטא ובקרוב היא מתכוונת לצאת עם גירסת צשסחוצו. | למרות שהיא לא חלקה כמו זס0|וטמז6צוסץ או 5וס6חו/ ‏ 50(1 של גופטה, מג'ייק היא סביבה המאפשרת לתוכניתנים המורגלים בתפיסה היחודית שלה לבנות ישומי חזית למסד נתוניס בקלות ובמהירות. זחו !סק [80קח ס6 רת עם טרירים 202 7ו] המשפחה החדשה של שרתי קומפק נועדה לה- חליף את משפחת ,]א סזקוחטוצץ5 הוותיקה בקצה הגבוה של השוק. המשפחה כוללת כיום שלוש סדרות; 1000, 2000 ו-4000, כל אחת מתוכננת לתקוף אופטימלית מגזר ספציפי של השוק. ניתן לצייד אותן במגוון מעבדים, החל מ-486 וכלה ברביעית פנטיומים, והמחירים מתפרסים בה- תאסם בין 6000 ל-14 אלף דולר. אנחנו קיבלנו לבדיקה מחשב מסידרת 4000 עם פנטיוס אחד (או זוג) ומהירות 66 מגהר. 0 0180%ז2 וחטוזחסק.|פטם 0 מה ולדג + | [ | 1 2000 +חם].)סזק ההט!1ח0ק-910ה81 , | [ [ | (800ז0עם) - ההט!010-7001ח81 ה ה 2 ]- = ו | 0 36 37 782 240 200 -18 120 5 ]0 זטטוחט 4-6 9 -% (₪ מבט ראשון במארז יבהיר שהוא תוכנן להרחבה; 5 מפרצי דיסקים מאפשרים התקנת 8412-5 פני- מית, 3 מפרצים לכוננים עם גישה חיצונית, כונן דיסקטים, כונן טייפ ו-א80 פ6. על לוח-האם הכלילה קומפק את השערים הטורים וה- מקבילי, מתאם ווידאו וממשק 5051. אפיק המ- ערכת הוא, כמובן, ₪158 ובו 8 חריצים לכרטיסים, כולם מסוג 8םד5ג!א 805. 3 חריצים מיוחדים מאפשרים הוספת כר- טיסון 600, הרחבת זכרון ראשי ומודס מיוחד | המותאם לשליטה מרחוק (פאגאם-;ס-דטס). את הוכרון אפשר להרחיב עד ל-512 מג- הבייט. כל כרטיסון 600 נושא גם זכרון מטמון בגודל 256% וכולס משתלבים בא- רכיקטורת א6חוזז' המקורית של קומפק. עם המחשב מסופקת ספריה אדירה של 2 6ץ ישראל פבר' 1994 מערכות הפעלה וישומים - כולל אג)ו6אז, יוניקס ו-דא בגירסת ז6ח565 4090066 - על 4 תקליטורי ואס62-8. אבל כדי להשתמש בהם עליך לה- תקשר עם היצרן, להסגיר לו את מספר כרטיס האשראי לחיוב ורק אז תקבל את הקוד שיאפשר לך להפעיל את הישום בו חשקת. במבחני 56678606 שלנו ה- וחגו.1סזק הוכיח את עצמו כביצועיסט ממדרגה ראשונה, במיוחד כאשר הפ: עלנו את הפנטיוס השני. עס מעבד אחד הבי- צועים התייצבו כאשר מספר הלקוחות הגיע ל-8 (בדקנו מ-1 עד 60 לקוחות) על 14 טרנסאקציות לשניה. עם 2 מעבדים הערך ב-8 לקוחות היה 27 טרנסאקציות לשניה - אבל הוא המשיך לעלות עד ל-32 עם 60 לקוחות. לשיפור האמינות התקינה קומפק בשרת את מע- רכת הניטור זטקגחג!/ |ווקַופח! העוקבת אחרי הט- מפרטורה, שגיאות זכרון, ביצועי הדיסק, שגיאות תקשורת ובעיות דומות. זיהוי בעיה מפעיל הת- ראה למנהל הרשת ובמידת הצורך גם הליך גיבוי אוטומטי. התוכנה מאפשרת גם דיאגנוסטיקה מרחוק, ניהול תצורה ופעולות אדמיניסטרטיביות דומות. ה-וחגו1סזץ אינו ‏ 6 זול, אבל קומפק בנתה אותו כך שהוא יוכל להתמודד עם אתגר "קיטון המימדיסיי (0א5121א/וסע). 0 5/6000 30 שוב אוטודסק מגדירה את התקן 004 זסק פחסוז61ה5המזדר עם ביצועים לוהטים ותמיכה של מאות תוכנות עזר יש ל-0ו5106 3 את הפוטנציאל להפוך לתוכנה המכתיבה את תקן שלושת המימדים על 6. היכולת שלה בדי- גוס מוצקים ואנימציה מהווה תמורה ראוייה להשקעה המסיבית (52995 בארהייב) הנדרשת ממך. אם אתה אמנם מקצוען בנושאים אלה תתקשה למצוא השקעה טובה יותר. כלי הש- רטוט הבסיסי, זאַגוו5 פ3, כולל עכשיו תמיכה 5 1 ב : ₪ ו ב--ה 1 מ א בפונקציות בוליאניות ובעקומות זטו?86, כך ששי- נויים בגופים ניתנים לביצוע ללא סיוע של תוכנה חיצונית. אפשר גם לייבא איוריס דרך מסנן לפו- רמט 1 של אילוסטרטור. לישומי אנימציה אפשר להפעיל אפקט "טישטוש תנועהיי על כל עצס לחוד ואפשר לבצע טרנספורמציות מו- רפולוגיות (08714!א) על הגיאומטריה. וגימור השטח של כל עצם. ניואנסים עדינים אלה הס שהופכים את ההנפשה הממוחשבת לריאליסטית. אבל ללא ספק השיפורים הדרמטיים ביותר הם העורכים זסוו4ם 32 ו-זסוו4ם !פחטוגוא. בין שני אלה אתה יכול לעצב את הגיאומטריה התלת מימדית, למקם גופנים ומקורות אור במרחב, לקבוע את התכונות האופטיות של כל משטח ואת הטקסטורות, כך שהתוצאה תיתן אפקט פוטו-ריאליסטי להדהים. כפי שקל להבין פעולות הצביעה הריאליסטיות הן עתירות חישובים וגס מחשב מהיר יזדקק לדקות ארוכות לחישוב כל תמונת הנפשה, גם אם האבחנה נמוכה והעצמים פשוטים יחסית. הגירסה החדשה של 600ש5₪ פ3 לא רק מאיצה את החישובים ביחס לגירסה הקודמת, אלא גם מאפשרת לך לעבוד בצורה נבונה יותר. למשל, אתה יכול לבדוק אפקט וט- קסטורה על קטע קטן מייצג ורק אחרי שה- תוצאה משביעה את רצונך ליישם אותס על כל התמונה. יתר על כן, בסביבת רשתות התוכנה יכולה לפזר את עומס העבודה בין מספר גדול (עד 9,999:) של תחנות עבודה, כך שכל אחת מח- שבת קטע קטן מהתמונה. לא רק המחיר הגבוה מגדיר את סושטו5 3 כתו- כנה למקצוענים. התכונות ודרכי הגישה אליהן מדברות למי שמפיק הנפשות לקולנוע או לט- לוויזיה למחייתו. חובבנים עלולים לגלות כי הס צריכים ללכת לבית ספר לאנימציה לפני שהם ידעו איך לנצל את כל משאביה. 8 0 המימועו הראנטון של ה-6קזסשסק מה עולה יותר מעשרת אלפים דולר, לא מסוגל להריץ ישומי 205 או 5שספחו/ ובכל זאת צריך להדאיג את אינטל! נכון, זו תחנת העבודה הר- אשונה של יבמ הבנוייה סביב השבב 6קזסאסס, הנותנת לראשונה הזדמנות לבחון את כוחו של השבב החדש. כיוס מהווה ה-6;זששסם יותר איוס עתידי מאשר יריב בזירה הביתית של הפ- נטיוס, ובכל זאת גם באינטל מודים כי מכל שלל ה-156א-ים שבשוק, רק ה-6קזסשסק מהווה, נכון להיום, איוס בפוטנציה על ההגמוניה שלה במיחשוב שולחני. מחלקת עסקים עם שירות של מחלקה ראשונה גליקמן נטלר מייזלר = 9 קרי ,2 י 7 / ו: משפחת מחשבי משפחת המדפסות סוס של סת)סוס ברדר מציגה בפניך את מחשבי מדפסות ברדר הן המדפסות ה-0ק של 8801868, מחשבים איכותיים במיוחד, מעוצבים להפליא, במגוון תכונות וקונפיגורציות. כל המחשבים עוברים בקרת איכות ברמה גבוהה במיוחד וכל רכיב נבדק בקפידה כדי להרכיב עבורך מחשב אמין ואיכותי ביותר. הנמכרות ביותר בישראל ואין בכך פלא. מכל אחת ממדפסות ברדר אתה מקבל תמורה מלאה לכספך, באיכות ובמהירות ההדפסה, באמינות המדפסת, בשרות המעולה ובתחזוקה הכדאית (הזולה). לברדר דגמים רבים במדפסות מטריצה, לייזר והזרקת דיו. אחת מהן בוודאי תתאים לך. של )סוס הפקסימליות של ברדר מוכיחות את עצמן מזה שנים רבות, בכל רחבי העולס, הן שקטות, מהירות ואמינות ביותר. ההשקעות במחקר ופיתוח של ברדר מבטיחות 424 משפחת מכונות הצילום של 24=*בר] רשף ברדר מביאה לך מכונות לך יישום כל הלקחים שנלמדו צילום מהטובות בעולס של חב' מהעבר, ומבט קדימה אל העתיד סלקס מקבוצת קנון. בתכונות טכניות בלעדיות לבחירתך מגוון רחב של דגמים, המבטיחים פתרון אידיאלי למשתמשים, החל ממכונות לברדר. הדגש על האמינות הגבוהה בנוסף לתכונות טכניות מיוחדות, מאפשר לך לפקסס קומפקטיות ועד לדגמים בלי לפקשש, המיועדים להעתקת מאות אלפי פעם, אחר פעם, אחר פעם.. עותקים בחודש. , אל תקנה פקס בלי לראות את כל מכונות הצילום של סלקס | מגוון דגמי ברדר. ידידותיות, קלות לשימוש, ו ממוחשבות, איכותיות ומגיעות | | = 0% עסאחריות ושהות של רשף ברדר. |.- כשאתה עושה עסקים עם ברדר, אתה עושה עסק טוב. אתה מקבל מוצר מעולה במחיר הוגן. אתה נהנה מיתרונות ברורים של קניה ממקור אחד גדול (בלי בלבולים מיותרים, בלי קשר עם המון גורמים ועם מלאי חלקי חילוף). אתה נהנה משרות טוב יותר, כי כל סניפי ברדר בכל רחבי הארץ וכל המשווקים המורשים, מהווים עבורך מרכזי תמיכה לטיפול ותחזוקה שוטפים. והחשוב מכל, לרשותך עומדים אנשי מקצוע מעולים שתפקידם לפתור עבורך בעיות ולשרת אותך על הצד הטוב ביותר. הקרוב אנליך ראה כ 0766 1] עושים עסקים טובים! ו | אחריות ושרות: ברדר- רשף (ישראל) בע" / נציגים בלעדיים למיכון משרדי הפוחחסחפ ומכונות צילום 5815 אפעל 3, ק. אריה פתח תקוה, טל. 03'9225921, פקס. 03-9245082 לפרמי נכתובת הסניף = | שרי > =-ששרר - = ל ו 8% 6 ישראל פבר' 1994 אנחנו קיבלנו לבחינות את דגס חסווגו5ק/וסק בסידרת 250 |₪066 ₪5/6000, המצוייד במ- עבד 00601 (מוטורולה מסמנת את השבב הזה 01 מסך 17 אינטש, דיסק 5651 בנפת 8, 32 מגהבייט זכרון, מתאם גרפי מהיר (לא תואם לאפיקיס המקובלים ב-0ץ) | דגם 0, תוכנת מערכת א41 (גירסת יבמ של יו- ניקס) ומהדיר פורטרן (לצורך הרצת קבצי המ- בחן). התצורה שבחנו עולה למעלה מ-13 אלף דולר. מבחני הביצועים המקובלים בת- חנות עבודה יוניקסיות הם " א8זגוח5?00 2 ואלה נחלקים לשתי קבוצות: מבחני שלמיס (688מץאז) ומבחני יינקודה צפה" (דאו0? 6א₪1.0311) הציוניס של תחנת 7 חסווגובחם/ץ במבחנים אלה הם 6 לשלמים ו-72.2 לנקודה צפה. לה- שוואה עס תחנות עבודה יוניקסיות אח- רות - הדגמים 712 ו-718 של היולט פקרד אפשר להתייחס למאמר ייהאמנס תחליפי פנטיום'י! בעמודים 61-60 בגיליון זה. אבל יש לקחת בחשבון כי תחנות יו- ניקס מבוססות 676א0? אען הפ- לטפורמה היעילה ביותר להרצת ישומי 5 או פשסטחוא, למרות שזה אפשרי. יבמ רכשה מ-50160חט5 זכויות לשימוש בטכנולוגית 1 , ההופכת את קריאות ה-471 של 5שסשחוצ לקריאות יוניקס וכך מאפשרת לישומי 5אסטחוא לרוץ על תחנת העבודה. לבחינות שלנו לא הצ- לחנו לקבל את האמולטור המהפכני וכך לא יכו- לים היינו לבחון את התחנה במבחן הישומיס סחסוצחו\, שכה חשוב למשתמשי 6ק. לפי הערכת יבמ הביצועים האלה צפויים להיות שווי ערך למחשב 2/66א4862 - רחוק מאוד מהעוצמה הב- סיסית של השבב !60 6קש (שדומה בעוצמתו לשבב הפנטיום). לעומת זאת, בישומי יוניקס מראה ה-6קזטשסק יתהון על פני הפנטיוס. למרות שהציונים הב- סיסיים במבחני אזגוח56ק5 דומים, קל הרבה יותר להפיק את המכסימוס מתחנות העבודה ה-8156-ית. | המהדיר שהכין את קוד המבחן לפנטיוס התקשה להגיע למיצוי יכולת החומרה, בעוד שהמהדיר האופטימלי של יבמ עשה זאת בקלות. כתוצאה מכך, בתנאים רגילים, אפשר לצפות מדגם 257 חחווגו5חם/ו0ץ להשיג בי- צועים טובים ב-50 עד 100 אחוז יותר ממחשב פנטיוס המריץ את יוניקס של 560. הנעלם הג- דול הוא איך תצא ההשוואה כאשר שני המ- חשבים יריצו את אותו ישוס דא פאסטחוע ז אבל לכך נצטרך עוד להמתין זמן לא קצר. (בגיליון הבא של 6א40821וא 76 /המהדורה הישראלית יתפרסם מאמר מפורט ‏ על ה-6?ז6ס? ומימושיו הראשונים). )תור צומחו גירסה ב של רת ננויוויונית בומן שספקי מערכות ההפעלה הייכבדות" נע- רכים לקרב הגדול על השוק עם סיוע מסיבי של תכונות משוכללות, כמו ריבוי פרוטוקולים, אב- טחת נגישות ודואר אלקטרוני, הלקוחות הייקטניםיי מתלונניס שהתוספות האלה רק מק- שות על חייהם. גירסת לוקוחו5 של רשת הת- קשורת השיוויונית (88םק-0ד-א6פק) לנטסטיק היא ניסיון להחזיר את הרשת הפשוטה למשתמש הלא מנוסה ולא יומרני. הרשת נמכרת בשילוב של תוכנה וחומרה ביחידות של נקודת קצה. ציוד כל תחנת קצה בכרטיס רשת + רשיון תוכנה עולה 149 דולר. אפשר לרכוש רק את התוכנה ב-79 דולר לתחנה. הגירסה עוקוחו5 מבוססת על הגירסה המלאה, תוך קיצוץ האלמנטים שאינס רלוונטיים לעסק הקטן או למשרד הביתי. היא כוללת תוכנה לס- ביבת 205 ולסביבת 5אסשחו/, המאפשרת שי- תוף מדפסות, דיסקים וכונני !א62-80. אפשר להשביח בקלות למערכת לקוח/שרת, שכן גירסת ופוחו5 על תחנות קצה מהווה לקוח טבעי לשרת זחוא א.1, ובעקיפין אתה יכול להתקשר גם לשרתי טזג\וטא ולתחנות מקינטוש. ההתקנה קלה ביותר ומבוצעת כמעט אוטומטית, כאשר כל צעד בתהליך מוסבר ומודגס בצורה מקוונת. השימוש במשאבים משותפים נעשה בלחיצת עכבר על צלמית והמערכת כוללת גם שירותי דואר אלקטרוני בסיסיים. יש רק שלוש דרגות בטיחות: גישה מלאה, איסור מוחלט וקריאה בלבד. לא כלולה תוכנית המטמון 6006א1/4 של ארטיסופט אבל אפשר להשתמש ב-882₪%0ח5 של 05. למו ות ה"קלות" היחסית של המוצר ומחירו הנ- מוך, הוא תומך בתקשורת בקצב המלא של את- רנט ומאפשר אינטגרציה זולה ויעילה של כחצי תריסר תחנות עבודה. ווידאו על מחעעוב בקצב חי רוב הנחשפים לראשונה לאיכות הירודה של "מולטימדיה ללא חומרה'י מרגישים שאין כיסוי למלל השיווקי הנלהב שדוחף את המוצרים האלה. גם הטובים באלגוריתמים לדחיסת ופ- רישת תמונה והמהירים במחשבי 486 לא מסו- גלים להציג על מסך 64ש תמונת ווידאו באי- כות (המאוד ירודה) של טלוויזיה מסחרית. מה שאתה רואה בהדגמות של ווידאו על מחשב בסיוע תוכנה בלבד הוא חלון קטן - בדרך כלל בגודל 1/16 משטח המסך - ובו קופצות דמויות בקצב ריענון של 15 תמונות לשניה. הסרטים האילמים מתחילת המאה נראיס פחות קו- פצניים ומחוספסים. גס התאמת הקול לתנועות אינה מושלמת ובסך הכל האפקט הוא חובבני למדי. הסיבה היא כמובן שווידאו על מחשב נזקק, לפחות היוס, לסיוע של חומרה יחודית ע'ימ לרוץ בקצב סביר ואבחנה נאותה. אבל אפשר גס אחרת - ולא צריך לשבור את הבנק כדי להשיג את החומרה הדרושה. הכרטיס 00 טועג)א|טטח של חברת >הקופטכ הקופ 500 דולר בארהייב, מסוגל לשחזר תמונת ווידאו על מסך מלא בקצב 30 תמונות לשניה מקובץ שעבר דחיסת סמקוא. תקן 6מקוא לדחיסה של תמונות נעות (להבדיל מדחיסת תמונות סטטיות, בה מש- תמשים בטכניקות דחיסה שונות) הופך במהירות. לתקן הדומיננטי בעולם, לפחות בכל הישומים בהס נעזרים בחומהה לפרישת התמונות בזמן אמיתי (כלומר בקצב של 25 או 30 תמונות בש- ניה). הכרטיס כולל גס ממשק לכונן 6-80 ופונקציות של כרטיס קול 16 סיביות, כך שה- מחיר בהחלט יכול להחשב למציאה. הפרישה של קבצי 0פקוא נעשית בעזרת 3 שב- בים יחודיים של חכרת הקוש גח8ו .5‏ יעילות הדחיסה מאפשרת לשים על ₪01 60 יחיד (680 (המשך בעמי 152) = 7 7₪-----7---------------- ו הוה ו גלוית הרשמה כיוונים במיחשוב השולחני לשנים הקרובות תפקיד ב מנכייל / מנהל מפעל מנהל מחלקה / פעילות ב ראש צוות / קבוצה 1 אחר תחוס פעילות ב) מערכות מידע ב תיכנות ישומים ב פיתוח חומרה 3 אדמינסטרציה וכ"א 1 כספים וכלכלה 1 הנדסה וארכיטקטורה 1 מחקר והוראה ב) רכש וקניות חומרה בשימוש כיום ב מחשב דא / זא / 0 ב מחשב 386 / 486 3 מחשב נישא / מחברת 3 חיבור לרשת מקומית א\ תוכניות רכישה לשנה הקרובה שיפור המחשב לדור חדש 1 הוספת ציוד היקפי מחשב נישא / מחברת התחברות לרשת מקומית א/) נושאי התעניינות / חומרה 1 מחשבים שולחניים מחשבים נישאיס 1 דיסקיס וטייפיס 1 מערכות תצוגה / מטכיס 1 מודמיס ותקשורת 3 רשתות מקומיות 3 מערכות אל-פסק ב מדפסות 1 תוויני שרטוטים סורקים אופטיים ב כרטיסי קול ו+סווא ב מולטימדיה ו-ד 3 אחר ב אחר נושאי התעניינות / תוכנה ב) מערכות הפעלה 1 תוכנות עזר פטודושודט 1 שפות מחשב 1 סביבות פיתוח 1) סביבות תקשורת 1 בינה מלאכותית ב אחר נושאי התעניינות / ישומים ב) עיבוד תמליליס 3 גליונות אלקטרונייס ב) מסדי נתונים ₪ גרפיקה ואנימציה ב) תיביס והנדסה 3 ניהול פרוייקטיס ) מתמטיקה / סטטיסטיקה 1 הוצאה לאור שולחנית 1) תקשורת - משתמשים 1 תקשורת - ניהול 1 הנהלת חשבונות 1 ניהול מכירות / שיווק ב ניהול רכש / מלאי 885 וקבוצות משתמשים 1 אחר נושאי התעניינות / מסחריים ב) שיווק מחשבים בישראל ב ביצועי חברות ישראליות ) מחשבים בעולם / ארה"ב 1 ביצועי חברות עולמיות ב) אחר ב אחר מינוי פרטי ב מינוי מפעלי מפעל מחלקה טלפון הערות והצעות לשיפורים מ" = כיזונים במחישוב השולחני לשנים הקרובות הומנת השתתפות רשמו אותי כמשתתף בסמינר הבינלאומי הראשון, שמארגן םא6421ג/א 20 בישראל בהשתתפות גיוהן דבורק. כ לפרטיים: לוטה שיק עייס 675 שייח לתאריך 15.3.94 מספר בנק /למוטב בלבד/ כלמפעלים: אנו מאשרים בזאת כי נשלם 675 שייח (כולל מעיימ) כנגד חשבונית עבור השתתפותו של החמ בסמינר. מספר הזמנה חתימה וחותמת ------------- שם ותפקיךד טלפון המשתתף ל רב [00 כתובת אל: אלידע הוצאה לאור בע"מ ת.ד. 9237 תל-אביב 61091 טל: 03-6966231 ה | פשסשחו:/ זסז 63-5670310 סופר מעבצע ! מנוי חדש ל-25 גיליונות + טוג)זסקט5 חינם! שם משפחה טלפון חידוש מנוי מספר ל-25 גיליונות + 636ז6קט5 חינם! כתובת ומיקוד הארכה נוספת מנוי מספר ב-25 גיליונות + 6ג0ז6קט5 חינם! - = 077 רצייב שיק מסי בנק במחיר 269 שייח בלבד (230 שייח באילת), החל בגיליון מס' .‏ . לפקודת אלידע הוצאה לאור בעיימ. ₪ נא לחייב את חשבוני בויזה /ישראכרד מספר טבט סב בטחה בחחר הכרטיס בתוקף עד תאריך * תוכנה בשווי 495 + 40% הנחה על מחיר המגזין בחנויות. איזה מבצע! חתימה. > גיליון 15 פבר'/מר 1994 מאת: שם בול בתחתית כל מודעה מופיע 2 אא (בינגו) אס ברצונך לקבל מידע נוסף מהמפרסמים על מוצריה המופועים במודעות - סמן עגול מסביב למספר התואם על גבי גלויה זו, שלח לאלידע הוצאה לאור והמפרסס יספק לך את המידע, כתובת טלפון ₪ משוב קוראים/בינגו (למידע נוסף מהמפרסמים. סמן עפ"י המספרים שעל גבי המודעות) וב ור וו ב מ ד כ מב מב מ | מ חומהו יי 5 רא רא רא רא | - בי 5 א רא רא רז | : 0 8 , / כ בי בי רז יז רא באז ב ב ₪ רא רמ ראי רת ו אלידע הוצאה לאור בע''מ ו . ת.ד. 9237 ב ב ה בנ ה 0 תל-אביב 61091 | ימי יי חי יי מ ףיקפק | * ןר | 5 0 00 החדש / זיזואלי' זו רק ההתחלה למה לבחור במוצר 'ויזואלי' רגיל כאשר 0 ++) 101880 החדש נותן לך כל כך הרבה יותר? קח ליד את מערך כלי הדור הרביעי האיכותי ביותר, עם10א%: פתוח וניתן במלואו להתאמה, עם היכולת לפתח בו-זמנית לישומי ווסחוצ 16 = הביט, וכמובן 7 הוא 'ויזואלי'. רק ++6 שמגזזס. נותן לך 8% מקצועי משול ב באופן מלא עם טכנולוגיית :3816 ספזנ1. , 6% זטקקטטט, רב-עוצמה, ותמיכת שליטת 6 ו-א/₪/)++6 משולבת. הסביבה עליה חלמת 0 ++>) 6חג[זסען = מוציא את הבירוקרטיה מהפיתוח. עם " מנהל הפרוייקטים הויזואלי" ויכולות הפיתוח במקביל ל- 16‏ ו327 ביט, אפילו הפרוייקטים המורכבים ביותר מטופלים אוטומטית. הגמישות של סאק | מחוללת בעצם חלק גדול מהיישום שלך עבורך. ]הד , וס א218551) , 12110 , וה הקסו[5א0/ 116800106 מנתבים ומזרימים את המשימות של בניית והתאמת היישומים שלך. יישום++6 אמיתי המוביל בשנות דור שפות מתפתחות מסי בה אחת טובה 7 כדי שתוכניתנים יוכלו ליהנות מתפוקה גדלה ובטיחות הקוד. זו הסי בה בגללה בורלנד היא הראשונה המביאה שיפורים חשובים חדשים לשפת +3) , כמו תמיכה מלאה ב%87:ז1. 11א:11, טיפול בחריגים, ו1%067 6וח8-ווטז1 10 ו 7++-) תוס | כולל ספריית (.011) )2.0 60%%8מ:%0[601 - מסגרת היישומים הפופולרית ביותר בעולם. הוא +63 בסטנדרט עולמי מפני שהוא הקל ביותר לשימוש ויש לו העוצמה לחסוך את המשימות המורכבות ביותר. אם אתה תוכניתן +6%) רציני, ++6 6חוג[זסוו 0 החדש הוא הסביבה בשבילך. אחרי הכל, אם המהדר שלך הוא רק ויזואלי, זוהי רק אחיזת עיניים. 101110 0++ המחיר 9 ש"ח כולל מע"מ (5495+מע"מ) התקשהו לבהר מחירי ו התקשר עכשיו אל פרי אינטרנשיונל ורכוש את 0 ++6 6חהּ!וסם ל-5;שססחוצ ו-₪05 חס 1406 סק ליוד כ 77 כ ד כ | ד שרי אינטרנשויונל רח' בית הילל 34 תל-אביב 67017 טל. 03-5622976, פקס. 03-5622985 56 הגל השני של מהשבי בסקירה הקודמת של מחשבי פנטיום (גיליון 9, יולי-אוגוסט, של מא140/21א 20/המהדורה הישראלית) הצגנו את הדור הראשון של מחשבי פנטיום. כבר או אפשר היה לוהות את הפוטנציאל של המעבד החדש להכפיל את הי- כולת של ספצמרת, בהשוואה למחשב 486 המהיר ביותר. אם זאת, כפי שאמרנו אז, הדור הראשון עדיין לא מביא את הארכיטקטורה החדשה לאופטימיוציה, שכן הוא ברובו היה מבוסס על לוחות-אם שתוכננו במקור לשמש במ- חשבי 48 ורק עברו התאמה מהירה למעבד החדש. הגל השני כולל מחשבים שתוכננו מיסודס להפיק את המ- קסימוס מהפנטיוס ולכן הס מהוויס, בדרך כלל, חלופה עדיפה הן בביצועים והן במחיר. אלה שחיכו בסבלנות לגל השני של מחשבי פנטיום קוצרים עכשיו את פירות השליטה העצמית. 6 ישראל פבר' 1994 את לא אומרת שהמחשבים בגל הר- אשון גרועים. ההיפך מזה. בגל ההוא השתתפו היצרניות המוליכות בי- כולתן ההנדסית, אלה שיכלו להתגבר על בעיות התיכנון מחדש מהר יותר. התאימות, שאינטל כה מקפידה לשמור במעבר מדור לדור, גם מאפשרת לפנטיום לפעול לגמרי לא רע גם בסביבה שאינה אופטימלית לצרכיו. למשל, לפנטיום אפיק זכרון ברוחב 64 סיביות, כפליים מהאפיק המובנה בלוחות-אם שנועדו לשרת מעבדי 386/486, ובכל זאת הפחת בבי- צועים כאשר הוא נאלץ להשתמש באפיק צר יותר היא כ-10 אחוז בלבד. הסובלנות הזאת למגבלות האפיק נובעת מהמטמון הגדול יח- סית שעל השבב. כל עוד הפנטיוס מוצא את הנתונים במטמון, הוא לא נוקק לשירותי האפיק וכך הוא לא נחשף לעובדה שהאפיק צר ואיטי מדי. גם הנושא של מהירות השעון ניתן לע- קיפה. הפנטיוס מסוגל לקלוט מילת. נתוניס חדשה מהאפיק מידי 7 ננושניות, פי 2 עד פי 4 מהר יותר מש- רוב אפיקי הזכרון מסוגלים לספק. הפ- תרון בא בצורת הו- ספת "מצבי המתנה" (₪ד514 דוג אי) בין הש- לבים השוניס של קריאה וכתיבת נתונים, כך שה- מהירות האפקטיבית יורדת לחצי עד רבע. מחירי "קדיעה" כך מצאנו כי גם מחשב פנטיום לא אופטימלי מגיע לביצועים טובים ב-75 אחוז ממחשב 486 בגירסת 2/66א. אבל המחיר שנדרשת לשלם עבור השיפור היה "קריעהיי אמיתית. היצרנים דיווחו אמנס על התעניינות ערה אבל המחירים הג של השבב החדש - בגלל בעיות תפוקה הנובעות מגודלו המופרז וטכנולוגיות 810105 המורכבת בה הוא מיוצר - התקופה נוצלה בעיקר ללימוד משגיאות ושיפורים לקראת הגל השני. חלק גדול מהבעיות נפתרו כאשר אינטל החלה לייצר את הפנטיום בגיאומטריה של 0.6 מי- קרון במפעל חדש שהוקם לצורך כך. קצב הי- צור גדל כבר פי 10 ויותר (מאלפים לעשרות אלפים לחודש) והוא יוכפל עוד פי 10 במהלך השנה קרובה. עדיין צפוי כי בשנת 1994 תספק אינטל פי 10 יותר מעבדי 486 מפנטיומיס ורק הגל השני של מחשבי פנטיום ב-1995 תעבור הבכורה לשבב החדש גם בכ- מויות היצור. חשוב לציין כי המעבר ליצור פנ- טיוס קשה יותר מהמעבר מ-386 ל-486 וה- השקעה הדרושה במתקני יצור חדשים היא דימיונית כמעט. הקמת מפעל יצור (48ת ) המסוגל להגיע לתפוקה (כ.]8[+) סבירה של שבבים עם גיאומטריה של 0.6 מיקרון עולה יותר מחצי מיליארד דולר! אין הרבה חברות בעולם המסוגלות לגייס את המשאבים הד- רושים לכך ולכן אינטל יכולה להרגיש בטוחה יותר מתחרות עם הפנטיום מאשר עם הדורות הקודמיס במשפחת 86א. ניואנסים עול טכנולוגיה הרגישות המופרזת של רכיבי "מעגלים משו- לבים" (16) לניואנסים של טכנולוגית יצור לא מובנת להדיוטות שלא התעמקו בפלא הט- כנולוגי הנקרא יייצור מיקרואלקרוניקהיי. כדאי אולי להקדיש כאן כמה שורות לנושא, כמחווה של כבוד לאשפים שחוללו את הפלא הזה. מעגליס משולבים סיפרתיים, מהסוג שמגלס הפנטיום ורוב הרכיבים המורכבים במחשב שלך, בנויים בעיקר מטרנזיסטורים ורשת צפו- פה של מוליכים המחברים אותם. ככל שתי- כנון החומרה מורכב יותר כן ידרשו יותר טר- נזיסטורים כדי לממשו. מספר הטרנזיסטוריס הדרושים כדי לממש את מעבדי 86א גדל פי 3 עד פי 4 בכל דור: פחות מ-100 אלף ב-286, יותר מ-300 אלף ב-386, יותר מממיליון ב-486 ויותר משלושה מיליון בפנטיום. בקצב הזה צפוי כי הדור השישי ימומש עם כ-10 מיליון טרנזיסטורים, הדור השביעי עס למעלה מ-25 מיליון והדור השמיני (אינטל קוראת לו "מיקרו 2000") עס קרוב ל-100 מיליון טר- נזיסטורים. בוטו-ליטוגדביה את הטרנזיסטורים מייצרים על פרוסת הסי- ליקון בטכנולוגיה הנקראת פוטו-ליטוגרפיה. כפי שהשם מלמד היא הושאלה מתהליכי הכנה לדפוס אופסט, שהותאמו לייהדפסה"י של אלמנטים שוניס (מוליכים, מבודדים וחצאי מו- ליכים) על סיליקון. בניגוד לתהליכי קדס-דפוס,פוטו- ליטוגרפיה של מעגלים משולבים היא פעולה מו- רכבת ועדינה להפליא. ביצור שבב 486 התהליך הפוטו-ליטוגרפי חוזר על עצמ 10 פעמים. בכל מחזור מצפים את הסי- ליקון | בשכבת חומר רגיש | לאור | ("פוטו- רזיסט" | בשפה | המ- קצועית), חושפים אותו לתמונה אופטית של אותו שלב (יימסיכהיי), מפתחים את הפוטו-רזיסט בשיטות כימיה רטובה, מסלקים את החומר שלא התפתח וכך נוצרת על הסיליקון ימסיכה"י של חומר אטום, שתגן על האי- זוריס שלא אמורים להחשף להמשך התהליך. בשטחים שכן נחשפו מייצריס את האלמנטים השונים בתהליכים הקורים ברובס בתוך תנור וואקום או בתוך ריאקטור פלזמה. מוליכים מתכתיים מיוצרים עייי נידוף מתכת, כך שאדי המתכת מתעבים על הסיליקון בתוך החריצים שהוכנו לכך במסיכה. מבודדים מיוצרים עייי גידול שיכבה של סיליקון זכוכיתי וחצאי המו- ליכים מותאמים למטרתם עייי חילחול של יו- נים יימזהמים'י, שוב דרך החורים המתאימים במסיכה. כל שלב נגמר בסילוק המסיכה עם החומריס המיותרים שהיא צברה במהלך הת- הליך. התיאור הארוך דלעיל הוא של שלב פוטו-ליטוגרפי אחד. כאמור, שבב 486, הבנול בטכנולוגיה הנקראת 6005 (כמו רוב המ- עגלים המשולבים הספרתיים כיום) נזקק לכ-10 שלבי פוטו-ליטוגרפיה לפני שהוא מו- 57 0 ישראל פבר' 1994 +8 שלם. הפנטיום בנוי בטכנולוגיה מורכבת יותר (המאפשרת מהירות פעולה גבוהה יותר) הנ- קראת 05א8:/6| והטקקת ‏ ל-14 שלבי פוטו-ליטוגרפיה. כמובן שככל שמספר השלבים גדול יותר כן גדל הסיכוי כי ימצא פגם באחד ממיליוני האלמנטיס המרכיבים כל שבב. ברור גם כי הפנטיום מבלה בקוו היצור 40 אחוז יותר זמן - או לחילופין נזקק לקוו יצור ארוך יותר ב-40 אחוז. אבחנה תת-מיקרונית כאשר אנו מדברים על טכנולוגית יצור של 0.8 מיקרון או 0.6 מיקרון, הכוונה היא שהאלמנט הקטן ביותר בשבב חייב להיות עם מימדי אורך ורוחב גדולים יותר מ-0.8 או 0.6 מיקרון. למשל, רוחב מוליכים או מבודדים חייב להיות גדול יותר מה"אבחנה" של תהליך הפו- טו-ליטוגרפיה. המגבלה הזאת נובעת מהדיוק הבסיסי של ציוד היצור. הוא מתבטא בעובי הקוויס המינימלי שתהליך הצילום יכול לה- דפיס, מהדיוק במיקום של כל מסיכה ביחס לאלה שבאו לפניה ואלה שתבואנה אחריה, בשליטה המדוייקת בכל תהליכי האיכול הכי- מי, בעזרתס מסירים את החומרים המיותרים ועוד. כדי לייצר טרנזיסטור אחד על סיליקון אנו זקוקים למספר מינימלי של ייאלמנטים של אבחנהיי (בדומה למספר המינימלי של פיקסלים הדרושים על מנת לייצר תמונת אות על המסך) - בדרך כלל בין 100 ל-150 אלמנטים לכל אחד. מכאן אפשר ללמוד כי גודל שבב הסיליקון עליו נוכל לבנות את המ- עגל המשולב נקבע עייי מכפלת שלו- שה גורמים: מספר הטרנזיסטוריס במעגל כפול מספר האלמנטים המ- מוצע לכל טרנזיסטור כפול השטח של אלמנט אבחנה בסיסי. בט- כנולוגית יצור של 0.8 מיקרון השטח של אלמנט אבחנה בסיסי הוא 0.64 מיקרון-מרובע. בטכנולוגית 0.6 מי- קרון גודל השטח יורד ל-0.36 מי- קרון-מרובע - כמעט לחצי. מעבד 6 עם כמיליון ורבע טרנזיסטורים, תיכנון הנזקק ל-100 אלמנטים בערך לכל טרנזיסטור ויצור בקוו 0.8 מי- קרון, יבנה על שבב שגודלו: ממייר 0.64=80א1008א1,250,000 (כל מיימ רבוע שווה למיליון. מי- קרונים רבועיס) לעומת ואת הפנטיום בדור ראשון, עם יותר מ-3 מיליון טרנזיסטורים, תיכנון לא-אופטימלי שדורש. יותר 6 ישראל פבר' 1994 הגל השני של מחשבי פנטיום מ-130 אלמנטים לכל טרנזיסטור ויצור בקוו 8 מיקרון, נזקק לשבב שגודלו למעלה מ-260 ממייר, כלומר יותר מפי 3 ביחס לשבב 486. השבעת הגודל על החנוקה הגודל המופרז של הפנטיוסם לא רק מקטין לרבע את מספר השבבים שניתן להדפיס על כל פרוסת סיליקון אלא גס הוא מקטין דרסטית את אחוז השבביס שתהליך יצורס יושלם ללא פגע. הסיכוי של כל שבב לעבור את כל מדורי הגיהנוס של הייצור ללא פגס הוא סטטיסטי ונגזר מגודלו של השבב. ככל שהוא גדול יותר כן קטן הסיכוי. הקשר בין גודל השבב לאחוזי התפוקה הוא מעריכי. אם הערך של שץ מייצג את ההסתברות כי באחד משלבי היצור יווצר אלה שחיכו בסבלנות לגל השני של מחשבי פנטיום קוצרים עכשיו את פירות השליטה העצמית פגם ביחידת שטח שגודלה סמייר, אזי הסיכוי כי שבב ששטחו 4 סמייר והוא מיוצר ב-א של- בים יצא ללא פגם הוא: ? בחזקת ג בחזקת א. לדוגמה, בקוו יצור אופייני של 486 ל-פ ערך של 0.92, שטח השבב 0.8 סמייר ומספר הש- לבים הוא 10. הנוסחה הנייל נותנת לנו אחוז תפוקה של יותר מ-50. אם באותו קוו יצור נייצר גם פנטיום, ששטחו 2.6 ס"מ ומספר שלבי היצור הוא 14, אחוז התפוקה ירד לפחות מ-5 אחוז! פרוסת הסיליקון היא דיסקוס דקיק בקוטר 0 מיימ (במפעלים ישנים יותר משתמשים בפרוסות שקוטרן 100 עד 150 מיימ). השטח אותו ניתן לנצל להדפסת שבבים על הפרוסה הוא כ-250 סמייר בלבד. על שטח זה ניתן לה- דפיס כ-300 שבבי 486 ולצפות כי כ-150 מהם יצלחו לעבודה. לעומת ואת, אם נדפיס על הפ- רוסה שבבי פנטיום, נתחיל עם כ-80 שבבים ונגמור עם 4 או 5 בלבד. מאחר והתהליך של יצור הפנטיוס ארוך יותר ב-40 אחוז, אזי קוו יצור שמסוגל לטפל באלף פרוסות בשבוע (כלומר להפיק כ-150 אלף שבבי 486 תקינים) יוכל לטפל רק ב-700 פרוסות פנטיום וה- תפוקה השבועית שלו יורדת לבערך 3000 שב- ביס בלבד. במילים אחרות, המחיר הכלכלי של יצור פנטיום קוו זה גבוה פי 50 (!) מזה של יצור 486. ברור שאף אחד לא מוכן לשלס למעלה מעשרת אלפים דולר עבור שבב פנטיום ולכן היצור הכ- לכלי שלו מותנה בהעברה לקוו יצור משופר. שיבורים בכל הברמטרים השיפור בקוו החדש מתבטא בכל הפרמטרים שראינו לעיל. הקטנת אלמנט האבחנה הבסיסי מ-0.8/ מי- קרון (בריבוע) ל-0.6 מיקרון (בריבוע) מקטינה את השבב ל-56 אחוז מגו- דלו המקורי. שיפור נוסף נעשה עיי אופטימיזציה של הנחת המעגלים החשמליים על השבב, כך שמספר האלמנטים הממוצע לכל טרנזיסטור יורד לפחות מ-110. שני צעדים אלה מקטינים את גודל השבב לבערך 1.2 סמייר. בקוו היצור החדש הערך של ץ גבוה ב-2 אחוז ביחס לישן (ש שווה 0.94) וכך אחוז התפוקה גדל ליותר מ-35. השיפור ב-ק מושג עייי הקפדה הו- לכת וגדלה על הנקיון בייחדר הנקמיי בו נעשיס תהליכי הפוטו-ליטוגרפיה, כבר כיום אסור לבן-תמותה להכנס את יכולת השליפה אתה מקב עד כה ל"דיסק שליף" היתה משמעות אחת: מחיר גבוה לכל מגהבייט. ה-0₪ד46-5=ד שובר מוסכמות ומוכיח כי יתרון השליפה אינו מחייב מחיר גבוה יותר מדיסק קשיח קבוע. וגם בביצועים לא צריך להתפשר. 0₪ד6-5=ד הוא דיסק קשיח, עם זמני גישה (11₪5), קצבי העברת נתונים (עד 30/085), נפח (250 עד 5408), + הקמת סיפרית דיסקים קשיחים נשלפים. זיווד (חריץ ₪"5.25) וממשק של דיסק קשיח (ססו) - ומחיר של דיסק קשיח. מבצע! תושבת הינט | .₪ 4% כל הרוכש דיסק מסדפ-6םד עד סוף מרץ 1994 יקבל רד את התושבת חינם! (בונוס בשווי 595) 4 מחירי מבצע: 6535-250/8, 5690-360/8, 5825-5400 מחירים אטרקטיביים למפיצים ולרכישה מפעלית בכמויות גדולות. לפרטים טכניים והצעת מחיר בלתי מחייבת פנה לטל :03-6450707, ושלוחה 796 או מלא ושלח את הספח עוד היום. ! | ₪ = רדט רכיבים (1992) בע" ה-08ד6-5=ד הוא הדיסק הקשיח הראשון שמאפשר פתרון מעשי וכלכלי ל- 4 העברת נתונים מסיבית בין מחשבי 56 קרובים או רחוקים. 1 + הגנת נתונים ע"י שליפה מהמחשב. 4 גיבוי מהיר והתאוששות מיידית מנפילות ע"י החלפת הדיסק. % עבודה כמו עם דיסק קשיח רגיל. סאלידע הצ אל: רדט רכיבים, ת.ד. 58013, תל-אביב, 61580 אבקש מידע נוסף בנושא הסד0-5אשד )אני זקוק להצעת מחיר לדגם 8! "ימור תושבות 0 ו א מפעל --22-- - - 7 ₪79 רכס כ כ 5 כתובת 0 כ כ ב כ כ אליו במהלך היצור ורק רובוטים יכולים לש- מור על הנקיון (בעיקר מניעת אבק באוויר) ברמה הדרושה. מהנדסי היצור של רכיבי מי- קרואלקטרוניקה נמצאים במאבק מתמיד לטיהור האוויר בחדר הנקי, כדי למנוע שג- רגירי אבק ינחתו על הפרוסה במהלך היצור. גרגיר מיקרוסקופי יחיד די בו כדי לגרוס פגם טרמינלי לאחד השבבים. על פרוסת סיליקון ניתן להדפיס כ-180 שבבי פנטיוס מוקטנים ולצפות שיותר מ-60 מהם יצלחו לעבודה. הקו גם יכול לטפל ביותר פרו- סות לשבוע ולהגיע לתפוקה שבועית של יותר מ-50 אלף פנטיומים ותפוקה שנתית של יותר מ-3 מיליון. במהלך 1994 תכניס אינטל לע- בודה קווי יצור נוספיס כך שבשנת 1995 צפוי יצור של עשרות (20 עד 30) מיליונים של שבבי פנטיום. (הערה: כל המספרים הנקובים לעיל אינם מהוויס נתוניס רשמיים של אינטל. אלה ער- כיס משועריס המשמשים רק כאילוסטרציה להסברת הפרמטרים הבסיסיים של יצור רכיבי מיקרואלקטרוניקה). שוק בשביעה כיום יש שפע של פנטיומיסם בשוק והאתגר של היצרנים הוא לנצל אותם. בעלויות היצור של מחשב מלא (כולל מערכת תצוגה טובה, לפחות 8 מגהבייטים של זכרון ו-300 מגהבייט דיסק) 4 מבצע' ביצועים. מחשב' הגל השני של מחשבי פנטיום החלפת ה-486 בפנטיוס מוסיפה כ-600 דולר ליצרן. למשתמש הסופי זה אמור להתבטא בתוספת של כ-1000 דולר, כ-40% ביחס ל-4860%2/66. כפי שלמדנו בסקירה זו, תוספת 0 אחוז למחיר נותנת לך ביצועים בסיסיים משופרים ב-85 אחוז, כך שהיתרון של הפ- תוספת 40 אחוז למחיר נותנת לך ביצועים בסיסיים משופרים ב-85 אחוז, כך שהיתרון של הפנטיום בולט נטיוס בולט. בכל זאת צריך לקחת את התו- צאות עס קמצוץ של ספקנות. כמשתמש סופי מעניין אותך יותר השיפור בהרצת ישומיס אמיתייסם מאשר תוצאות של מבחנים סי- נטטיים. באיזו מידה הישומים שלך אמנם מנ- צלים את היכולת המשופרת של הפנטיוס היא שאלה פתוחה, שהתשובה אליה נגזרת מה- תצורה הכוללת של המחשב. על שאלה זו מנסה לענות מבחן 6וסופחוצו החדש של 6ק 26 הקהוא. בנט'ום במבחנים שערכנו לאחרונה ל-191 מחשבי 4866 נמצא כל ציוני 6חסוצחוצ שלהם נעים בין 30 ל-60 (למעט חריגים בודדים). ציון 6חסופחו/ הוא יחסי למחשב קומפק ]א/סזקא65ם 3865 עם 4 מגהבייט זכרון. הציון של מחשב זה בהרצת 12 הישומים במבחן הוא 10. המחשבים הנזכרים לעיל השיגו ציוניס טוביס פי 3 עד פי 6 ביחס למחשב הבסיסי, כאשר הממוצע הוא מעט יותר מ-40. במבחנים שע- רכנו למחשבי פנטיום עבור מאמר זה, ציון ה-6חסוצחו/ נע בין 65 ל-95 והממוצע הוא 75. בממוצע, ציון 6הסוספחוש של מחשב פנטיוס בסקירה הנוכחית גבוה ב-85 אחוז ביחס למ- חשב 2/66א4860 ממוצע - אם כי בשוליים תי- תכן חפיפה. במבחן למחשבי 2/66א4862 בלט בציון טחסוצחו\ גבוה לבלי האמן המחשב ספזטד 66 ואזטם. הוא השיג ציון של 73.8 - טוב יותר משל 5 מתוך 11 המתמודדים בסקירה שלנו! עוד 5 מחשבי 2/66א4862 השיגו ציון מעל 60 וכך נכ- נסו לקטגוריה של ייתחליפי פנטיוסיי. המשותף לכל המחשבים האלה הוא ציון | 6וחק09 אזג!אחו גבוה (מעל ל-15 מיליון פיקסלים לשניה), בזכות אפיק %1-805 וציון אש אזג!ואחו גבוה (מעל ל-1000), בדרך כלל בזכות אפיק 154 על החשיבות של תצורה או- פטימלית אפשר ללמוד מכך שששת מחשבי ה-4862%2/66 הנייל השיגו ציון ממוצע של 46 0 0000000000 06 12 14 1% 15 18 12 11 12 15 1538 17 עדיף גרוע אא ווופסס (12זו 66) 9000 56065 601 5 (לרווא 60) חסווטוסם ₪ . 5 מו 5 [2 60) ו5/60% 005070 0030 6 15 83683 2000 05.60 )60 (( 2 14/0 066 )66 |? (לזו 60) 60/0 וחוסק טומ ואו 5 (2זו 60) פ!ם-חטווחפ סז ותף:פחו 6 (2ח\ 60) 8 60וחטווח6ק-ד ) אפווח 10 00 (2רזו 60) -חטווחסק 56 (32! 60) 0560 1/ הפחד עדיף 0 5006 0 3000 66) 9000 58805 00 0 12006 (2ו 60) חסווטוסאם ₪ וא 2% (2 ו 60) 10106010 5105 5ו!| סוחס ותת. 1 (2ד// 60) 5/60%1 0058040 קוח ס. 106 2 60) 05-60 2000 08109 147 (לו! 66) 066 11/0 מש (כהו 60) 60/0 והוסקפטוגש וופו 47 (2ו 60) 15ם-וחטווחפק סזק ותף:פחו 228 (32 60) ?-וחטווחסק 56 55 (2! 60) 560ק-1/ וְחפסְָגד 10 . 2 60) 8.ו60וחטווחסק:ד 0 8%!וח 10 0 4 עדיף עדיף 6 ישראל פבר' 1994 06 (12! 66) 9000 561185 66091 (2ו 60) חסוועיסצ= 1.8 (112! 60) 0030/0!ח] 05ח8/516ו1וט/! ח3סוז6ותג, (?3ז/! 60) (5/60% 10ק095% חס (לזז 60) 05-60 2000 /38108 (לז! 66) 066 140 (2הזו 60) 60/0 והוסקפטוגש ואו (2ה/( 60) 15=-וחטווח6ק סז 1חף/5חו (2ה 60) ?-וחטווחטק 1456 (2/ 60) 1-2560/ 601חח גד (2ז! 60) 601.8וחטווחסק-ד( אווחע = (כרזו) 66) 9000 56008 זסאוסק 00 )60 )2(‏ הסווטוסצ= ₪ |א. (2ו 60) 00%0וח! 51875 גוו הת רנת, (ל 60) 5/60% 0058070 חס (לוז/ 60) 05-60 2000 /381603) לו 66) 066 140 2 60) 60/0 והוסקסטוגע ואמ (ז4! 60) /515-חחטוחפק סז וחספחו (2! 60) ק-הזטווחסק 456 (כהוו 60) ו - 60) 606 וחק !את גרוע 0/7 7751 770 הוסף יכולת איפוך נתחונים ליעוומי 1 ו - בזולי 8 חסוזו5וט26 תמיד ידעת כי מערכות איסוף הנתונים חסוואופחגזד 818 ה| המדוייקות, האמינות והזריזות ביותר בשוק. עכשיו אתה יכול גם לרכוש אותן במחירים ללא תחרות. מיליטרם מכריזה על מבצע פברואר: כרטיסי איסוף נתונים חדשים במחירים המתחילים ב-5595 בלבד (08=)! תוכנת 8-57 המאפשרת לך לשלוט באיסוף הנתונים מתוך ישומי 805 ומטפו במחיר 5195 בלבד! חבילות משולבות הכוללות לוח חיבורים וכבלים החל מ-5889 בלבד! 2 | 2שוסזם | | 22 2ד כרטיס נתמך כרטיס נתמך כרטיס נתמך זסם 1 דם 64 דפס * קצב דגימה * קצב דגימה + קצב דגימה 2 רצוף 2 רצוף 7.52 רצוף * אבחנה של 12 * אבחנה של 12 סיביות | + אבחנה של 16 סיביות סיביות * תוכנת 8-62 * תוכנת 2ם-8) + תוכנת 8-52 [ ו ללא מתחרים - במחיר או בביצועים! אל: מיליטרם תעשיות (1993) בע"מ, הרב קוק 87, הרצליה תד 13324 ת"א, 61130. פקס 09-574383, 0 2" בת ו פקס ----------=-=--> | מבקש מידע בנושא עיבוד אותות . ראשונים בעיבוד אותות (55ס) להדגמת היכולת של מערכות 0813400-52 חדשות, בקש את דיסקט ההמחשה חינם. טלפון 5, 09-5848727 או מלא ושלח את הספח. טל': 8 בבר 5 מבקש סט קטלוגים 94' חינם 22 במבחני 080085508 בהשוואה לציון ממוצע של 71 שהשיגו מחשבי הפנטיום כאן - ובכל זאת במבחני הישומים של 6חסוצחואו הס בה- חלט ברי-תחרות למחשבי פנטיום. כמובן שת- צורה אופטימלית אינה דבר זול והמחשבים האלה העולים כמעט כמו מחשבי פנטיום (בממוצע כ-4000 דולר). תצורה אובטימלית אי אפשר להגזים בחשיבות של תצורה או- פטימלית כאשר דנים במחשב שמתיימר לה- תמודד על הבכורה במבחני ביצועים. נקח לדו- גמה את אחת מששת הבולטים במחשבי 4866 דגם 2-66אכ /188486א, = הבנול סביב אפיק 5פ/, עם בקר דיסק לאפיק מקו- מי ובקר גרפי לאפיק מקומי (עם מאי אטווטא 0). מחירו (בארהייב) פחות מ-3000 דולר וציון ה-6חסופחו/ שלו הוא 60. לכך תורס בקר הדיסק (תוצרת ספוואסאק) ציון של 1030 במבחן אזג!אחוא /אפום ובקר הווידאו (תוצרת פִ1ַא086) ציון של 15.7 מיליון במבחן אזג]א הו צ 5סוחק3זס. דגם וחטוזח6? 0 של אותו יצרן ( א שחוזסטהוּקָהם), המשתתף במבחן הנוכחי, השיג ציון 6חסוצחוצ של 2 (כ-15 אחוז גבוה יותר), בלבד, למרות שבמבחן המעבד הוא השיג ציון גבוה יותר ב- 59‏ - ערף אחוז (70.6 בהשוואה ל-44.44). כאשר משווים | את -צוני ה-אזג!אחו/ מגלים מהיכן נובעת הדיספרופורציה. במבחן גרפי השיג מחשב הפנטיום ציון של | 145 4 מיליון בלבד (ירידה של 21 אחוזים) ובמבחן הדיסק הוא - או השיג ציון של 938 בלבד (ירידה : של 9 אחוז). השוואה זו מראה כי ‏ 1 לבקר הדיסק ולכרטיס הגרפי - 130 א תפקיד לא פחות חשוב, בתמונה חכו הכוללת, מאשר למעבד עצמו. 0 עדיף עיון מעמיק יותר מגלה את המ- קור לחולשה היחסית של מחשב הפנטיוס של 85וא. הכרטיס הג- רפי במחשב זה מבוסס על אותו שבב אוו6\ (9000 זשוסט) כמו במחשב ה-486. גס הבקר לדיסק הוא מסוג המותאמים לאפיק מקומי. ההבדל הוא שהאפיק השתנה - מ-גטם-1ש ל-01! למ- רות שבאופן תיאורתי אפיק 061 אמור לשפר את הביצועים ביחס 6 ישראל פבר' 1994 4 מבצע' ב'צועים. מחשב' אמ וצו פ6וחק כ 560000 זסק 5!סאוכ זס פחסווווות (2! 66) 9000 561!65 8 א0810 4 (2! 60) / חסווטוסצם ם וה (12ו 60) 6010סוח! 5וח516ץ8וווו! סז חוה. (2! 60) (5/60% 0זק005% 028 (2 60) 05-60 2000 80/8 (2ח) 66) 066 0 (%2 60) 60/0 זחוסס סטו3/ 18% (2/! 60) 15ם-וחטווח6ם סז ותףפחו (2! 60) <-וחטווחסק 86( (2ח 60) 10560 וח6חַחגד (2! 60) 601.8וחטווחסם-ד ו חנ הגל השני של מחשבי פנטיום לאפיק 01-868, חברת 85 לא הצליחה לממש את הפוטנציאל. כמו כל כך הרבה פע- מיס בעבר חזרנו לתפקיד המפתח של הד- רייברים בהשגת ביצועים טוביס. התוספת של 0 דולר הנדרשת עבור מחשב הפנטיוס מבוזבזת ברובה עייי דרייברים שלא יודעים איך לעבוד אופטימלית בסביבת 61ק. כאשר דניס בתצורה של מחשב חשוב לזכור כי היא כוללת, מלבד מפרט חומרה, גם את היידבק" הלוגי שמחבר את החלקים למערכת אחת. אלה הס הדרייברים, שרבים כל כך מזלולים בחשיבותס ושאינם זוכיס לזרקורי התהילה כמו רכיבי חומרה שוניס. תעלומה תמונה שונה מתקבלת מהשוואת דגם 2/66אכ 06 (12! 66) 9000 56005 זסאסק 66 (2ח\ 60) / הסווטוסצם ו (2ה1! 60) 00010!ח! 05ח5/510וווט/ הה0וחפוות, (2ו,! 60) 5/60% 0זק005% חס 681608 2000 5-60 )60 12( 0 066 )66 2( (2ו! 60) 60/0 וחוסקסטוג/ וו (2ו! 0) 5154-וחטוזחפק סז וחףופח1 (02 60) ק-חטוזח6ש 186 3 | שמת של /0זק20% 36קוח00 עס דגס 5/6088 של אותו מחשב. דגם הפנטיום משיג ציון 6חסופתו/ טוב ב-18 אחוז בלבד ביחס לדגם המבוסס על 6 (69.2 ביחס ל-58.8) למרות שציון ה-אזג!)אחו\ פסוחקגזס עלה ב-24 אחוז (מ-9.8 מיליון ל-12.2 מיליון) וציון ה-אזג!אחו\ אפום עלה ב-17 אחוז (מ-941 ל-1100). גם השוואת ביצועי המעבדים לא פותרת את תעלומה, שכן ציון 28068508 עלה מ-47.1 ל-66.6 (יותר מ-41 אחוז). להשוואה, ציון ה-%גוח05 עלה ב-25 אחוז (מ-678 ל-849) - פחות מהעליה בביצועי המעבד (שכן ציוני הווידאו והדיסק במבחני 05 נשארו כמעט לא שינוי) אבל בהחלט יותר מהשיפור בציוני טחסופחו). את השיפור הקטן ביותר רשס המחשב של וצח דגם 1/8158 | המצויד | במעבד 6 השיג תוצאות מר- בהחלט, | עם ציון 6ספהו של | 58.64, המציב אותו בעשירון העליון בין מח- שבי 486. תרמו לכך ציון דיסק מעולה, - של 1090, וציון אזג|/אחוצ פסותק9ז0 פושר, של 4 בלבד. במבחן הנוכחי המ- חשב של 16 עם מעבד פנ- טיוס 60 מגהרץ, אפיק 154ם, מאיץ |גווקום חשוצסא על לות האס ומחיר גבוה ב-1000 דולר השיג ציון 6תסופחו של 65.6 בלבד - רק ב-12 אחוז יותר ממחשב ה-486. כאן קל לזהות את המקור לחוסר ההצלחה, שכן מבחן 280685508 מראה שיפור של 77 אחוז (מ-41 ל-72.6), מבחן אזג!אחוצ אוש מראה שיפור של 24 אחט (מ-1090 ל-1350) ורק המבחן הגרפי מראה ירידה דרמטית, מתוצאה פושרת, של 7.4 מיליון פיקסלים לשניה, לתוצאה עלו- בה של 5.7 מיליון במחשב הפ- (לזו 60) ₪560-/ וחפסחמד (32! 60) 601.8חחטווחפק :דט א6וחר נטיוס. גרוע 8 שאר המחשבים בסקירה מר- אים שיפור יחסי גבוה יותר. ה-זסשסלז0 | עלה - בציון 6חסופתו/ מ-54.2 ל-76.2 (שיפור של 40 אחוז) ה-חסווטוסצם של א על מ-45.5 ל-86.9 (שיפור של 91 אחוז), ה-100010ח1 של 061007 507005 9000 )66 2( (2חו! 60) / חסוזטוס= םוה (2הו! 60) 000/0/ח] 5הח105/51וט 08 ח6ו, (2! 60) 5.60% 0זק095% קוח (ל0/0 60) 5.60 2000 081687 (לחו 66) 066 130 אא עלה מ-555 ל-779 ()ו 60) 60/0ק וההסלסטומ0 1 ו (13// 60) ה15-חחטמחשק סז וחףופחר (תוספת של 40 אחוז), ה-25-60 (102) 60) ק-חחטווחסק 1/5 של 2000 עְגאסן09. עלה מ-43.4 פיד | ל-72 (עליה ב-66 אחוז), המ- (2 60) 8 601חטוזחסם-דט אטוח האם יש לך תשובות טובות?... 1] כמה מחשבי 6 יש בארגון שלכס! 1 כיצד מנוהלת התמיכה בבקשות משתמשי הקצה! 1 כיצד אתס עוקביס אחר חומרה בארגון! ב האס ידוע מה תחת אחריות או חוזה אחזקה! 1 כיצד אתס עוקבים אחר רשיונות תוכנה! ב לאן ועל מה הולכיס הכסף והמשאבים! ב איך יידעיס להיכן להעביר עדכוני תוכנה! ב מה צריך להיות תקציב המחשוב בשנה הבאה! ם איך מתנהל הטיפול בתקלות חומרה ותפעול! | 1] כיצד את/ה מצדיק/ה את תפקידך להנהלה! יוסי שלום, מה וה כשלון של כונן קשיח בכלל? 64 - יוסי תגיד לי, לאן הולך כל הכסף שאנו משקיעים בתחום מחשבים אישיים1 2 יוסי, למה אני לא מצליח להכנס לרשת+ לוסי, תוך שעה אני רוצה דוח מפורט על מה שאתה וכל אנשיך עושים כל ה*ום!!! / - . יוסי, אם המחשב שלי מתאים לכך אני רוצה תוכנת חלונות, א ניהול מצאי א ניהול הדרכה ותמיכה * רכש וקבלה א ניתוחי הנהלה * מרכז קריאות שרות (268% 1610) 7 2/2[ אתל וח - 6 לפרטים נוספים נא להתקשר לאר. די. בי. מערכות טל: 03-6390055 פקס: 03-6390054 אר, ד*. ב'. מערכות 1092 בע'מ רח' ריב"ל 18 תל-אביב 67778 טל: 03-6390055 פקס: 03-6390054 6715 כ 2-3 4 חשב של ₪40 עלה מ-64.4 (למחשב 486!) ל-95 (השיא גם במבחנים הנוכחיים), שיפור של 48 אחוז, ה-וחוסקטטןג של 18% שיפר מ-504 ל-74.5 (גם זה 48 אחוז), המחשב של וחסשהגד עלה מ-56.4 ל-76.7 (עליה של 35 אחוז) וה- מחשב של אסווח מראה שיפור של 55 אחוז, מ-44.9 ל-68.8. הוודיאציות מעניין גם לבדוק את הווריאציה בביצועי המ- בחניס הבודדים ולנסות לראות איזה אלמנטיס בתצורה משפיעים במיוחד על הביצועים. במ- בחן 280685508 תחוס הווריאציה בציונים הוא 18 אחוז, בין 66.2 ל-78.2. השיא שמור למעבד 66 מגהרץ אבל במקום השני נמצא מעבד המסתפק ב-60 מגהרף - לפי השלישי שהוא מגירסת 66 מגהר>. במילים אחרות, תי- כנון נבון של המחשב יכול לפצות על הפער התיאורתי של 10 אחוז בין שתי גירסאות המ- הירות. תוצאות מבחן 15%ם, הישומי לסביבת 5, מראות על ווריאציה של 2:1, בין 925 ל-1882. מבחן 1280 לסביבת 205 מראה על ווריאציה של יותר מ-8:1, בין 510 ל-4197. את השיא לוקח כאן כרטיס גרפי המבוסס על מאיף 16032 ואת התוצאה העלובה ביותר משיג דווקא הכרטיס הגרפי היקר והיוקרתי ביותר גוחווע 64!א של מטרוקס. זה אחרון זכה בעבר לתואר ייבחירת העורכים" ובסקירה הוא הוכיח את עצמו כמספר שניים במבחן אז הו סו קז 0), טווח הציוניס במבחן אזג!אחוץ 5סוחק3ז6 נע בין 7 מיליון פיקסלים לשניה ל-20.7 מיליון. אס מסלקיס מהתמונה את התוצאה המביכה של טווצחן, מסתבר שהווריאציה היא כ-70 אחוז. ציוני אזגואחוצ או נופלים בטווח מצומצס יותר, בין 938 ל-1470, בערך 57 אחוזי וו- ריאציה. ולבסוף, ציוני סחסופחוא מראים על וו- ריאציה של 45 אחוז, בין ציון 65.6 לשיא של 5. הגרף ייחס מחיר לביצועיםיי מראה את הת- רכזות רוב המחשבים בסקירה באיזור הימני העליון (אסטם 6ח7 זס ק8ח₪98 ופסוא), | המאכלס מוצרים עס יחס מועדף. ביניהס בחרנו ב-א0107[0/₪ של 8/8 לשאת בתואר ייבחירת העורכים", בזכות איזון טוב של בי- צועים בכל ספקטרום המבחנים. למרות שהוא מצוייד במעבד 60 מגהרף הוא השיג ציון 6חסוחו טוב יותר מהמחשב זסשסקז66א המ- צוייד במעבד 66 מגהרף וציון אז0ח05ע טוב יותר מהמחשב השני עס מעבד 66 מגהר4 - ה-11/0. את הביצועים המצויינים ניתן לייחס לכרטיס האם המצולין, עליו אפיק הזכרון הו- 6 ישראל פבר' 1994 הגל השני של מחשבי פנטיום רחב ל-128 סיביות, בדומה לארכיטקטורת אטוז של קומפק. אלא שבניגוד למחשבי קו- מפק, את ה-710%ד5/01/0 אפשר לרכוש גם עם תקציב מינימלי. | 818 | מציעה | דגמיס ייעירומיםי" במחירים החל מ-2500 דולר בלבד, עליהם אתה יכול להוסיף אחייכ ככל שידך משגת. אל תצפה להשיג תוצאות דומות למה שקיבלנו כאן עס מחשב עירום. התצורה שב- דקנו כוללת 16 מגהבייט זכרון, דיסק מהיר של מקסטור עם 535 מגהבייט, בקר דיסק מצויין של 1155א0א? עם 6 מגהבייט מטמון דיסק, כרטיס ווידאו 32חסג!א 811 עס 2 מג- הבייט זכרון |אאאץ ומטמון 12 בגודל 256%. כל אלה מביאים את המחיר הכולל ל-5 אלפים דולר (בארהייב) - התחום בו תמצא את רוב מחשבי הפנטיוס הראויים לרכישה. לבקר הדיסק ולכרטיס הגרפי תפקיד לא פחות חשוב, בתמונה הכוללת, מאשר למעבד עצמו מפקנות איזה מסקנות ניתן לגזור מכל הנתוניסם האלה! בראש ובראשונה אפשר לחזור על המסקנה הנובעת מכל מבחן השוואתי שנעשה עייי מע- בדות 1/8885 76 למחשבי 6 בעשור האחרון: אין שוסם אפשרות לנחש את ביצועים של מחשב מסויים מתוך קריאה של מפרט החו- מרה בלבד. לצורה בה היצרן מרכיב את כל החלקים למערכת אחת, ובמיוחד לדרייברים, יש תפקיד מפתח שאינו נחשף אלא בבחינות מבוקרות בתנאי מעבדה. יתר על כן, גם אי אפשר לנחש בדיוק את הביצועים של מבחן הישומים >חסופחו/ מתוך התוצאות של המ- בחנים הסינטטיים הסח86 26 ו-חסח86הו/. אין ברירה וכדי לפענח בדיוק את היכולת של מחשב מסויים למלא תפקיד מסויים יש צורך בביצוע סידרה מקיפה של מבחנים, הבוחנים כל תת מערכת לחוד ואת המכלול כיחידה אחת. מסקנה פחות מובנת מאליה היא שגס הגל השני אינו של תיכנונים ייבוגרים" ושיש עדיין הרבה מה לשפר במחשבי פנטיום. הזכרנו כבר פעמים רבות את נושא הדרייברים ולא נחזור על כך, אבל כדאי לעיין במצב הנוכחי של כר- טיסי אם הנושאים אפיק ]0ק. אפיק 701 אמור לשפר בצורה דרמטית את הביצועים הגרפיים ביחס לאפיק %1-868 ואת ביצועי הדיסק 5 הלהס כן 6 2000 עְ810 ו הו 9 זוז זו סור 100 5 6 08ההוחזס1 ₪ |51 0 ה (6סוזק 151 8ה0001085) ץזו!וסה6זט!וה 168101 ביחס לאפיקי 8154/8. בין 11 המחשביס בסקירה מותקן אפיק 701 בשלושה: 5-60 של 0 ;08069 ,60/2 |)חוסק6טוג3 של יבמ ו-ק תטוות6? של 85!א. ל-6 מהאחרים הכרטיס הגרפי נתקע לאפיק פטם-1 ולשניים האפיק היחיד הוא 8154. במחשב אחד, זסשסקז06 , הווידאו שוטף באפיק 1-8 והדיסק באפיק ו כאשר בוחניסם את תוצאות המבחנים רואים כי במבחן סמפז% מחשבי !261 לקחו את המ- קומות 1, 2 ו-8, כאשר המחשב של 86וא מו- כיח חוסר כשרון מובהק בניצול האפיק. מחשב זה מצוייד במאיץ אטוו6/ והתוצאה דומה למה שמאיץ זה משיג במחשבים עם אפיק 1-86 (של 4088 ו-אפדואט). במבחן א₪15 השיגו שלושת המחשבים תוצאות בינוניות | ומטה, כאשר ה-185/ משיג את התוצאה הגרועה ביו- תר בין כל 11 המשתתפים. את הסיבה לכך אפשר למצוא בייאותיות הקטנות". בקר הדי- סק כלל לא נעזר באפיק המקומי והוא נתקע לחריץ 154 פשוט. כך לא לוקחים אליפות. תהוצאות לא מחמיאות במבחנים לסביבת פאסשחוצ התוצאות עוד פחות מחמיאות למחשבי 61. במבחן 0900066 אזג)אחוצ מחשביס אלה לוקחיס את המקומות 6, 7 ו-9. כאן ציפינו מהשבבים 32ח0ג!א ו-29000 להוכיח יכולת מרשימה יותר - אבל צפיות לחוד ומציאות לחוד. את התוצאה הטו- בה ביותר במבחן זה קיבל המחשב ₪0 עם התאמה למשימהת 4 6 00 ישומי 08 כ ישומי 5/ססאוצ לילחדה ההרההה ה הלהה ודה היה 8 ב ו יכולת הרחבה הגל השני של מחשבי פנטיום מאלף א6וו6/ ואפיק ט1-8). המחשב של ספוא עס אותו שבב עצמו על אפיק 061 הגיע למ- קוס התשיעי, עם ציון 12.4 מיליון פיקסלים לשניה, רחוק ביחס ל-20.7 מיליון של השיאן. במילים אחרות, אותו מאיץ גרפי השיג תוצאה אין שום אפשרות לנחש את ביצועים של מחשב מס!יים מתוך קריאה של מפרט החומרה בלבד טובה יותר ב-67 אחוז באפיק 8ש1-8) מאשר באפיק |6ק. את האשמה נושאים, כרגיל, הד- רייברים. במבחן אזג!אחוצ 05% מוצאים, כר- גיל, את ה-55וא בסוף הליגה, אבל גם מחשבי ץְאא6ו08. ויבמ לא מצטיינים במיוחד. לה- זכירכם, המחשב של 081698 מצוייד בכרטיס אם תוצרת אינטל עצמה, עם בקר דיסק אי- נטגרלי על לוח האם. 4658, עם בקר 5051-2, ו-18 עס בקר דיסק 185וא280 השיגו את התוצאות הטובות ביותר במבחני הדיסק. ברור שהמימוש הנוכחי של אינטל לאפיק |06ק (כל המחשבים הנייל משתמשים בערכת הש- בביס של אינטל. עדיין לא יצא לנו לבדוק מחשב 201 עם ערכת שבבים מתחרה) לוקה בחסר. הדבר בולט בכך שהערכה לא תומכת היוס במדיניות מטמון של כתיבה מאוחרת (₪86% 6ווז/). = יימדיניות המטמון" היא הא- סטרטגיה בה המעבד כותב לזכרון. שתי השי- טות המקובלות הן. "כתיבה בו-זמנית" (הקטסזתד-6ווז/) = וייכתיבה מאוחרת". בא- סטרטגיה הראשונה כל כתיבה לזכרון נעשית במקביל, לזכרון הראשי (ה-1א84) ולזכרון המ- טמון (הכוונה למטמון החיצוני, לא זה הבנוי על השבב עצמו). פירוש הדבר שעל המעבד לכתוב במהירות שהזכרון הראשי, האיטי יח- סית למטמון, מסוגל לקלוט את הדברים. באסטרטגיה של כתיבה מאוחרת משתמש המ- עבד במטמון כמו בייחוצציי לאיחסון זמני של נתונים. המעבד כותב את הנתונים למטמון במהירות מירבית ואילו וה האחרון מחכה לה- זדמנות הנאותה, כאשר אפיק הזכהון | חופשי מעיסוקיס דחופים יותר, כדי לעדכן את ה-ואִג8. גישה זו יעילה יותר, אבל היא מצריכה שימוש בבקר אפיק ייחכס'י, שיודע לעקוב אחר הנתונים המ- עודכנים ואלה שלא עודכנו ולמנוע מצב בו המעבד ישלוף נתונים י"עבשיסיי מה-1אג₪ בזמן שנתונים מעודכנים יותר מצויים במטמון. צביות והבתעות אנחנו מוצאים הבדלים משמעותיים בין מח- שבים שוניס גס כאשר הס משתמשים באותו כרטיס אם. למשל, המחשב 0006₪ה1 | של 8וח516ץ116705 חבסוזטוח משתמש באותו כרטיט אס כמו ה-010710%/₪ של 8 /א, ובכל זאת ההבדלים בתוצאות המבחנים הס דרמטיים: יחס הציוניס במבחן %ז8ח05כ הוא כמעט 2:1 לטובת 418 - בעיקר בגלל הביצועים הנירפים של כרטיסי 04)א אסזוגוא בישומי 05. במבחן 6הסוצחו הפער בין השנים קטן יותר, אבל עדיין 18 מוליכה 12 אחוז. זוג אחר הוא חטשחגד ו-א6ווח( ושוב ניתן לזהות את המקור לפער בכרטיס 04)א אסזוגוא. במבחן סמפו) השיג המחשב של וחטפחגד ציון שהוא 30 אחוז בלבד מזה של א6ווחע, שמצוייד במאיף אטווט/. בסביבת >שסשחו/ המצב מתהפך ו-חסשחגך לוקח את הבכורה בין השניים, עס יתרון של 5 אחוזים בציון 6חסוצחו/ו. דבר אחר שמ- פתיע בהשוואת הזוג הזה הוא יחס ביצועי הדיסק. למרות של-)שוחט בקר דיסק עדיף (מ15אסאק, עם מטמון 18א2 על הכרטיס, בה- שוואה ל-81 סוּאַס51ט8 עס 3288 בלבד במחשב של וחטשחגז) הוא פיגר הן בסביבת 05 (ב-3 אחוז) והן בסביבת משסטחו/ (ב-12 אחוז). בשני המקריסם הבקר נתקע לאפיק פט8-ו) ולכן קשה למצוא סיבה לתוצאות המבחנים. התמונה המצטיירת מהסיכום עד כה היא שע- שינו צעד משמעותי קדימה מאז הגל הראשון, אבל אנחנו עדיין רחוקים מבשלות הנדסית. אולי בגל השלישי, אולי בגל שאחריו. לא הוו- ריאציה הגדולה בין המחשבים היא שגורמת לנו לחשוב כי עדיין מדובר בגיל ההתבגרות (וויראציה דומה מוצאים גם בין מחשבי 486), אלא אי ההתאמה בין הצפיות התיאורתיות משיפורים מסויימים (למשל מאפיק |66) לבין מה שמושג בפועל. מי שחיכה בסבלנות לגל הזה ימצא בו מחשבים טובים יותר ויקרים פחות מאשר בגל הראשון, אבל חייבים להודות כי יש סיבה להמתין עוד קצת. הביתוי להמתין במיוחד מפתה הגישה שאומרת כי כדאי לחכות לשבב ההשבחה 0247, אמור להפוך מחשב 6 למחשב פנטיום - בתנאי, כמובן, שהמחשב 5 6 ישראל פבר' 1994 שלך מצוייד בשקע מטומסאם/0 תואם פנ- טיוס ושאינטל תחליט לספק את השבב לפני שסבלנותך תפקע. זה יקרה מתישהו ב-1994 אבל שבב זה אינו בראש רשימת הקדימויות של אינטל. קיימת גם בעיה בנושא פיזור החום, שכן השבב הזה קורן חום פי ארבע משבב 6 לא כל המחשבים מסוגלים לפזר חוס בקצב הזה ואינטל תאלץ לייצר את ה-2241 בשתי גירסאות: האחת תרוץ במהירות מלאה (66 מגהר פנימית, 33 מגהר חיצונית), תהייה | מצויידת | במפזר חום פסיבי (אא₪54151) ותזדקק לאיוורור יעיל מה- מאווררים הראשיים של המחשב. הגירסה הש- ניה תהייה קרירה ואיטית יותר ותוכל לזהות אותה לפי המאוורר הזעיר המורכב מעל לשבב. בכל מקרה, אל תצפה לביצועים דומיס למחשב פנטיום "אמיתייי. ה-2241 יתקשר עם העולם החיצוני דרך אפיק דומה ל-486, של 32 סיביות במקביל, ולא כמו פנטיוס אמיתי (64 סיביות). חלוקת התדר לחצי והקטנת רוחב האפיק לחצי גורמיס לכך שה-241ק יכול לשנע נתוניס רק ברבע מהמהירות שפנטיום 66 מגהר מסו- גל. זה לא מוריד את התפוקה הכוללת לרבע, אבל אמור ליצור פער של כ-10% לרעת ה-247ק. בשנת 1994 תציע אינטל גם אופצית השבחה למחשבי 486, שאינה כה דרמטית כמו החלפה הגל השני של מחשבי פנטיום התמונה המצטיירת מהסינום עד כה ה'א שעשינו צעד משמעותי קדימה מאז הגל הראשון, אבל אנחנו עדיי| רחוקים מבשלות הנדסית לפנטיום. הכוונה היא למעבדים "משולשי תדריי, שאינטל החליטה לקרוא להם 4אפ (ולא השס שכולס ציפו לו -4862%3, בהם המעבד ר בעגליו הפנימיים פי 3 מהר יותר מאשר במעגלי האפיק. מעבד 4/100א0 יפעל פנימית ב-100 מגהרץ (ב-50 אחוז יותר מ-2/66אכ ) וחיצונית ב-33 המגהרץ המקובלים. הסיבה שאינטל נותנת לשס המפתיע הוא שהמעבד החדש אינו רק "משולש תדר" אלא נוספו לו שיפוריס רבים אחרים. ביניהם: הגדלת המ- טמון על השבב ל-8א16 (כפליים מאשר ב-486 רגיל), הורדת מתח העבודה ל-3.3 וולט וה- כללת טכנולוגית החסכון באנרגיה של משפחת 9 (שהיתה מיועדת בעבר רק למחשבים י- שאים). את השבב החדש ייצרו בקוו 0.6 מי- קרון, כמו את הפנטיום, והוא יהיה תואס לתושבת מטןאס8ם/0 של 486. ההשבחה נע- שית פשוט עי"יי החלפת שבב והתוצאה היא שיפור של 35 עד 40 אחוז בביצועים. פחות מהשבחה לפנטיום, אבל גם זולה יותר ופשוטה יותר. הרבה משתמשים ימצאו ב-4/100א₪. פתרון שיאריך את חיי המחשב שלהם בשנתיים נו- ספות (השיפור דרמטי במיוחד כאשר מתקינים שבב 4/100א2 במחשב 33/אש. המעבד ר> אז פי 3 מהר יותר מהמקורי והתפוקה גדלה פי 5. הפנטיום יהיה אז מיועד בעיקר למ- חשבים חדשים ולא לשבחות. שס לב שהשס של השבב לא כולל את המספר 486! רק 4אפ. אינטל כל כך מבואסת מהשימוש החופשי של יצרניס אחרים במספר 486 עד שהיא החליטה לרוקן אותו מתוכן. מעכשיו היא תקרא למ- עבדים שלה שמות עליהם ניתן להגן כשמות מסחריים, למשל פנטיוס או 4אפ. בנטיום כבול מהירות במהלך 1994 תציג אינטל את הגירסאות כפו- לות התדר של הפנטיוס, עס מהירות פנימית התאמה למשימה חסוזטוסעם 1 ישומי 005 ישומי 5שוססאוצ יכולת הרחבה תאמה למשימה ישומי 08 סביר ישומי פ/שססאוצ יכולת הרחבה עד 100 מגהר ואפיק חיצוני יירגועיי של 40 עד 0 מגהרף. אלה יוסיפו כ-30 עד 50 אחוז לבי- צועי הפנטיום המוכרים כיוס ובמקביל יעשו את תיכנון לוח האם לפשוט יותר. לא ברור אס שבביס אלה יוצעו גם בגירסאות השבחה, כך שאפשר יהיה להחליף את הפנטיום הנוכתי בגירסה כפולת תדר. הכפלת התדר תעשה יד-ביד עם מעבר למתח הפעלה של 3.3 וולט (מ-5 הוולט המקובלים כיום), שכן בטכנולוגיה הנוכחית האצת המעבד מעלה את יצור החוס על השבב לרמה בלתי נסבלת. הורדת מתת ההפעלה מקטינה את יצור החוס ומאפשרת האצת השעון. בטווח ארוך יותר אפשר לצפות לגירסאות 3 של הפנטיום, עס מהירות פנימית של 0 מגהר> ויותר. את אלה נראה בשנת 1995 והס יהוו את השיא של הדור החמישי במ- שפחת מעבדי אינטל. אחריהס יתחיל עידן ה-ואט1דא55, המעבד שכיום עדיין נקרא בשס הקוד 66. במקביל, השנה גראה לוחות אס המסוגליס להפעיל 2 מעבדי פנטיום בתצורה הנקראת עיבוד מקבילי סימטרי. הפנטיוס תו- כנן מיסודו לתמוך בעיבוד מקבילי סימטרי, אבל על אינטל עדיין להשלים את ערכת הש- בבים המאפשרים שילוב של מספר זכרונות מטמון עם אסטרטגיה של כתיבה מאוחרת. שילוב כזה מחייב שכל מעבד יהיה מודע גם לנתוניס מועדכנים המצויים במטמון שלד המעבד השני ועדיין לא הועתקו לזכרון הראשי המשותף. מימושיס מוקדמים של 3 בוי-מעבדים הראו שיפור פחות מהערכים התי- אורתיים, בעיקר בגלל הצורך לפתור את בעית קונסיסטנטיות המטמונים. 4 ₪ עד 108 פרמטרים ב-9 מצבי תצוגה בנויים במערכת השליטה הדיגיטלית (שמבוססת על מעבד) תאימות ל-64/ ,64 מםסט6ס ,ה/8514 8 א 1204 ששח- השאסו ₪ 5ססוש 650 והם דאו אסא ₪ לוח בקרה קדמי, קל וגוח להפעלה, מאפשר כיוון של כל =ססוא ₪ אפשרות לתיכנות כל 108 הפרמטרים ב-פ מצבי התצוגה באמצעות ערוץ 6 ₪ שליטה אוטומטית בתדר צסאםטסשם- סודהטמסדטה סח דאס ₪ תחזוקה קלה - לוח אחיד משמש בכל דגמי הסידרה. הפתח האחורי נפתח בקלות ופנים המוניטור אינו עמוס בכבלים רבים. [((י 0 לצ חסחו-15 , חסווק וחוח 0.28 ,463 א 6056וו = חסחו-14 ,חסווס החרוח 0.28 ,25 א 056ח6ווא = 4 א 1280 ,60זו-4 612 30-64 ,6ז8וס-חסח 8א 1024 ,60ז]-1 12 30-38 ,6ז9|3-חסת .חסו!ט!650ז והטוחואבוח 8060!זוחו- הסח .חסו!ט!650ז וחטוחואה וח סורזהחץ0 ח!וי חסווכק ווח 0.26 ,5 א 6056 א חסחו- 14‏ חסזוק ווח 0.28 ,3 א 6050 א 2 1004 ח50766 )8!] , 6ז0!8-חסח הסחו-17 ,10005 8א 1024 ,1-60 432 30-57 ,6ז8ו-חסח ₪ וחטןחוא8וח 8060!ז16חו-חסח 1024 < 1280 ,60זו-תן ח0ו1ט/1850 התטוחואה וח 8660|ז6)חו- הסח ש .חסווט!950ז | ל 26% = | [ ליגד מידע טכני בע"מ 1 % רח' אפעל 17 קרית אריה, פתח תקוה 49511 טל. 03:9243555, פקס. 0379243132 47 8 התאמה למשימה 5/60 סזק65% 600 ישומי 005 | סופא ן ישומי 5!/ססאו/ ו יכולת הרחבה סביר :: ן / 06100 50165 0 המחשב של 6088א בנוי על לוח אם יחודי של החברה, המשלב אפיק 5158 ואפיק מקומי פטם-1. המעבד המותקן בו רצ ב-66 מגהר> ונתמך במטמון גדול של 8א512. בקר הדיסק 2 בנוי על לוח האם וכרטיס הווידאו הוא זסקו שהסוחגום המבוסס על מאיץ 9000 ז6שסץ. כל אלה אמורים היו להציב את המחשב הזה בראש הליגה, אבל איכשהו הסך הכל נשאר בינוני. המחשב הזה מתוכנן להשבחה קלה, עייי הח- לפת כרטיסון יחודי, הנושא מלבד מעבד גם % עד 8א1 זכרון מטמון. אפיק. הזכרון הרחב (64 סיביות) ובקר הדיסק המהיר מא- פיינים את הגישה של 4688, שמביאה לתו- צאות מרשימות יותר בתפקידי שרת מאשר כתחנה עבודה. בתצורה של הסקירה הזאת 6 ישראל פבר' 1994 הגל השני של מחשבי פנטיום התאמה למשימה 0 2000 ץ0ש3016) | מ יי כ ישומי ₪05 יכולת הרחבה ה-4088 נופל בקבוצת המחיר הגבוה (למעלה מ-5,500 דולר בארהייב) מבלי שביצועיו כת- חנת עבודה יצדיקו זאת. תסו)ט0ם זה מחשב זה זכה באות ייבחירת העורכים" בזכות שילוב מאוזן היטב של ביצועים ותכונות. לוח האם של 418 כולל אפיק מקומי 1-86 , לתוכו נתקעים כרטיס ווידאו 32חסגוא 471 עס 2 מגהבייט זכרון ‏ אא ובקר דיסק מוא 5 עס 4 מגהבייט מטמון. המארז השולחני שבחנו כלל דיסק של מק- סטור ושני כונני דיסקטים. כך נותר רק מעגן אחד פנוי להוספת כונן וא0א-60 - לא מספיק עבור תחנת עבודה רצינית. לאפיק 1-88 נשאר חרי פנוי אחד (מהשלושה), שיכול לשמש להתקנת כרטיס רשת מהיר. הצג הכלול במחיר (5 אלפים דולר בארהייב) הוא 14 אי- נטש רגיל - גם זו אכזבה בת- חנת עבודה מהליגה העליונה. צגים סבירים יותר זמינים בתוספת מחיר. הווה ו ווח 11001010 זא 6 מחשב זה בנוי על אותו כר- טיס-אס (סאא ס8ח5הדסוא) כמו ה-א5/010710 אבל היצרן הזה שינה לחלוטין את התצורה - ולא לטובה. הדי- סק של מקסטור נשאר, אבל במקוס בקר 80188 המ- חשב הזה מצייד בבקר 2 תוצרת סופס!פטם. במ- קוס הכרטיס הגרפי של [ַד מותקן כאן הכרטיס אסזוגוא 6חווו0 16א. הזכרון במחשב שבדקנו היה 8!א32, כפליים מהדרישות של המבחן וה- תצורה של 415. התאמה למשימה חסו5101 סזו!(0 5סוחכסז ותטו!ח6ץ 066 ות - ישומי ₪05 סביר ישומי פ/שססאוצצ = ולה | | יכולת הרחבה עולה ן | התאמה למשימה 60/0 [חוסקפטוס/ ו/ז18 ישומי 005 מעלה | | ישומי פ/וססאוצ > עולה ן | יכולת הרחבה סביר > ו ו ובכל זאת, ה-0006/ח! נחות מה-אסודט 501 בכל אספקט, מלבד יכולת הרחבה. במארז המ- גדל הגדול אפשר להוסיף עוד 4 כוננים. המחיר של שני המחשבים דומה, אבל אחד זכה לייבחירת העורכיסי" והשני נאלץ להסתפק במ- קום צנוע יותר. 7 בו ה %ו) אנחנו לא החברה הגדולה ביותר לשיווק מחשבים בישראל. זו עובדה. לכן אנחנו מתאמצים יותר לספק את לקוחותינו - וגס'זו עובדה. וזה שחברת 1040א60, שבתשע השנים האחרונות מכרנו " אלפים ממחשביה, יודעת להעריך את שירותנו - גם זו עובדה. משווקים אחרים של 60140 באים והולכים, אבל סאג.1חםד0קו60 היתה ונשארה המשווקת היחידה בישראל אליה חוזרים ושביס הלקוחות שנה אחר שנה. ב-סאן, 601 אתה יכול להגשים את החלוס האמריקאי: לרכפוש מחשב וא 00. כמעט מיותר להזכיר כי 601040 זכפתה ביותר ייבחירת העורכיסיי, פרסיים ותהילה מכל יצהן מחשבים אחה. במחשבים שולחנלים ומחשבים נישאים, בשרתים ומערכות תצוגה, בביצועים ובאמינות - אין כמו 600100. עכשיו, עס מדיניות המחירים האגהסיבית של סאא, ות קוא 60, גם אתה תוכל למצוא מחשב 601040 המתאים ליכולתך הכספית. מחשבי 60100 הם רק מהכיב איכות אחד בפתרון הכולל שאנו מציעים. סאג ]קמחטקו אס היא גם מהמשווקות העיקריות של הציוד ההיקפי של 117 ורשתות התקשורת של ,₪1 שסאז. אנחנו לא מסתפקים במכיהת מחשבים, אלא מספקים פתרון מושלם, התפור לצרכיך ממיטב החומרה והתוכנה העולמיים. אז פלא שהלקוחות חוזרים אלינו בנאמנות - למהות שאנחנו לא "הגדולים ביותרייז! סאלידע 0 0ק ישוראל פבו' 199% 60 05 התיכנון הקלאסי של ה-סזק6%%ע צבר מספר שיא של ייבחירות העורכים"" בשנה מאז שהוא יצא לשוק, אבל בתחוס כה דינמי שנה היא מעט יותר מנצח. אמנס רק לאחרונה הופיעו תיכנונים עדיפים והסוס הוותיק ממשיך לה- ראות את כוחו מול הצעירים, אבל המחיר שלו נשאר סטרטוספרי - כמעט 9 אלפים דולר בארהייב (המחיר גראה סביר יותר כאשר בו- דקים את מכלול הייחבילהיי שקומפק מספקת). קומפק כוללת במחיר זה את הצג הטוב ביותר בסקירה, 20 אינטש איכותיים (קצב ריענון של 6 הר4 במוד 1024א1280) ומערכת קול בשם 0 58חופט8 (לא לבלבל עס כרטיסי משחק). לוח האם מבוסס על ארכיטקטורת אסותוז'ד, עם אפיק 128 סיביות לזכרון וכרטיסי מעבד נתקעים. כרטיס המעבד נושא גס את המטמון לצורך השבחה קלה. אבל הביצועיס מאכזבים, במיוחד בסביבת 5אסשחואו. קומפק צריכה לשלב על לוח האם הוותיק גם אפיק מקומי אם היא רוצה להתמודד בכבוד עס המ- תחרים הצעירים. 0 2000 787ו8/6) 63163 מסתערת על שוק הפנטיוס עס אחת החבילות האטרטיביות ביותר במונחי יחס מחיר לביצועים. את המחשב 05-60 אפשר לה- שיג במחירים המתחילים ב-3 אלפי דולר בלבד (בארהייב) והמערכת שהשתתפה במבתנים התאמה למשימה 5ם- החטו1חסל סזק פופה ישומי 005 יכולת הרחבה הגל השני של מחשבי פנטיום עולה רק מעט יותר (53600). במחיר זה אתה מקבל לוח-אם 261 תוצרת אינטל, עם 16 מג- הבייט זכרון, מטמון 8א256, כרטיס גרפי 471 עם 2018 זכרון, דיסק 425 מגהבייט של פצ, כונן א80-פ6 כפול מהירות וצג 15 אינטש משובח. בתוספת של 300 דולר תוכל להגדיל את הדיסק ל-8!א528 ואת הצג ל-17 אינטש. אין עיסקאות טובות יותר בשוק המחשבים. במארז המרווח מקוס ל-5 כונניס נוספים ורק אחד מחריצי 761 מנוצל. הביצועים בכללותס בינוניים עד טובים, עס הצטיינות במבחן 0 החלפת הדיסק למשהו מהיר יותר והוספת בקר דיסק 61? (במקום להשתמש בבקר 158 הבנוי על לוח האס) יכולים לפתור את נקודת החולשה היחידה של מחשב זה. טוח 66 110 חסו)93ו5 גזווס זה אחד משני המחשבים בסקירה שצויידו במ- עבד ‏ 66 מגהרף והוא השיאן במבחן %8. לוח האם של 6ואד כולל אפיק 6 לתוכו תקעה ₪0 כרטיס גרפי מואץ זסקו סגו ובקר דיסק מוא של 8 אלה השיגו אמנס ביצועים מב- ריקים בישומי 5אסחו/ (שיא של 95 במבחן שמסצהוש) אבל רק מקום בינוני במבחני אזגוח05כ. ₪0 ארזה את המחשב השרירי שלה במארז מגדל רחב ידיים עם איוורור ראוי לפנטיוס מהיר שעון. את הצג 15 אינטש אפשר להחליף (בתוספת מחיר) בצגים של 17 או 20 אינטש תוצרת 1פא. אם אתה יכול להתעלס מה- חולשה הגרפית בישומי 205 אזי זו תחנת עבודה אופטימלית לישומי >אסשחו/). 0 טוג ]1 תחנת עבודה זו של יבמ בנוייה סביב לוח-אס 1 תוצרת !וא עם בקר דיסק 55] ומתאס דא הבנויים על הלוח עצמו. אינטגרציה זו אמורה לתת בי- צועים טובים ולהשאיר את המאוז כמעט חופשי מכ- רטיסים נתקעים וכבלים. אבל רק ההבטחה הראשונה הת- ממשה. מתאם הווידאו מספק ביצועי 005 מצולינים וביצועי %זג/חו/ 5סותק3זס בינוניים. בקר הדיסק עם כונן מקסטור מהיר (527 מגהבייט, 13 מי- לישניות) סיפקו ביצועים טו- בים בשתי סביבות העבודה. אבל בתוך המארז צפוף. קשה לנצל את 3 חרי- צי 154 ו-2 חריצי 61 הפנויים וקשה להוסיף מודולי זכרון. יבמ מציעה מבחר אופציות אט- רקטיביות, החל מצגים בגודל 17 ו-21 אינטש וכלה בכרטיסי רשת 61ק. המחיר מעל לממוצע (5479 דולר בארהייב) אבל בגבולות הסביר. - הזוח סק וח זה המחשב השני בסקירה שלו רק אפיק ₪184, ללא שוס תמיכה מאפיק מקומי (השני הוא הקומפק). החסרון הזה פוגע בעיקר בתוצאות מבחן אחד -אזג!אחוצ 5סוחקבזס - אבל די בכך כדי להרוס גם את ציון 6חסוצחוץו. היצרנית מו- דעת לכך והיא כבר מתכננת מחשבי 261 לעתיד הקרוב. לוח האם מיוצר על-ידי אינטל והוא כולל את מתאם הווידאו המאכזב. מערכת הדיסק מבוססת על כונן 554687 ובקר | ב במארז השולחני נותרים להרחבה 5 חריצי א5]ם אבל לא מספיק מקוס להוספת כונניס. המעבד והמטמון בנויים על כרטיסון נשלף וה- אפיק לזכרון הראשי הוא בן 32 סיביות בלבד. המחיר 4700 דולר בארהייב. - תטו)ח6 1585 עס לוח-אם 61 ומתאם ווידאו המבוסס על המאיף 9000 זטשסק היינו מצפיס לתוצאות טו- בות יותר ממחשב זה. החברה אכן כללה בתח- בילה מספר גדול של תכונות מבטיחות, כולל מארז מגדל גדול ומאוורר, צג 15 אינטש מצויין ישומי 008 ישומי 5שססאוצ יכולת הרחבה טנא אלי הלבגעו בין החפוס לית ים' חולל עהפר במלפת המיחעווב בישראל שילוב אובת=ל' במ'חעווב (= תיםחה6ם המויס תים מחשבים ומערכות בע"מ מרכז מסחרי רמת אילן, גבעת שמואל 51905 טל: 03-5340962 פקס: 03-5343917 סניף חיפה: 04-338205 החל מ-1/1/94 מייצגת חברת 'תים' בישראל את חברת ₪40ו60. ואס יש לך קשר כלשהו לענף המחשבים - כמשתמש או כפעיל בתחום - אתה חייב לחרוט תאריך זה בזכרונך. כי מתחולל מהפך בענף.- 00 לד הטוב' של וול-סטריט בעידן בו ענקי המיחשוב נאנקים תחת הלחצים שיוצרת התחרות החריפה בתחום המיחוב, 6040 מציגה תוצאות עסקיות - וטכנולוגיות - יוצאות דופן בכל מידה. בין השנים 1פפו ו-1992 רשמה החברה עליה של % במכירות ושנה לאחר מכן - % נוספים לסך מכירות כולל של כ-7.19 מיליארד דולר. במהלך התקופה הציגה החברה יותר מ-100 מוצרים חדשים ברמה טכנולוגית יוצאת דופן ובמחירים תחרותיים במיוחד. ב-1992 סיפקה יותר מ-40,000 שרתים רבי-עוצמה המהוים יותר מ-26% מהשוק ובסך הכל ייצרה יותר מ-4,000,000 מערכות מחשב. ב-1993 גדלו המספרים, כאמור, ב-50%. המניה, הנסחרת בבורסה בניו-יורק הגיבה בהתאם.- כוכב בבורסה התל-אביבית 'תים* הינה קבוצת המיחשוב המובילה בבורסה התל-אביבית. עס מחזור מכירות מצרפי של יותר מ-150 מיליון ש"ח, כ-500 עובדים מיומנים בתחום הורות, תוכנה ותשתית ועם רווחים יציבים. כל אלה מעניקים ללקוחותיה גיבוי מלא וביטחון לעתיד המערכות האסטרטגיות בארגון'תים' פעילה בכל תחומי המיחשוב- מערכות, תקוורת, תוכנה, תמיכה. כבר יותר מ-20 שנה. תים * 0090 השילוב האופתיסלי בארגון הצרוף של שתי חברות מובילות מעניק לך, הלקוח, רמת ביטחון ואיכות שלא הורגלת להן בעבר. במיוחד בעידן בו חלה תמורה בענף המחעובים לכיוון מערכות שרת/לקוח ולכיוון 6וו2ו5א/שסס של מערכות מידע אסטרטגיות, חשוב שתבחר ספק המציע לך מערכות חומרה ותמיכה באיכות ורמה שלא הורגלת להן בעבר. תחנות עבודה, תחנות גראפיות, שרתים ושרתי-על רב-מעבדים, מחשבים אישיים ומחשבים ניידים, רשתות ותוכנות עזר לרשתות ומה לא. את כולם תוכל לרכוש באיכות יוצאת הדופן של סגסשוסס, עם התמיכה של *תים: ובמחיר שתוכל להרעוות לעצמך.. התקשר עוד היום ל-0גמווסס/'תיםי. אינך חייב להתפשר... 6 ישראל פבר' 1994 5 השוואת תכונות ע'קר'ות. מהשב' בנט'ום ו 6 בחיות העוונים ו ]אהד <-הטוזה6ק 1155 ץ וחףו5ח! אפ = - : 6 |-וחטוזח6 סז זחףו5ח 6 סו ץ 10 0 ח ווח א זז 1 / 8ו חק 00 חח [חוס טג וחטוזה6ק 0 2000 ןס 5ז510ץ3ו)!טו חסווזט!סצץ 1 לא כ רז קיים - 08 פסוחפזם ם ו המוצריס מפורטיס בסדר אלפאבתי חסוו8ו5 וחטווח6ק המחירים הנקובים הס לפי המחירון האמריקאי זא בי בונ | 1009 9 מ[ 5 (|8106וחו!05) 58,758 ו 104 0 (חסוז8זטףוח60 165100) ססוזפ 151 0טוזחס? [ ד 0טוזחסק 0 וזח 0 וזח 6טוזח? 0 טוח 1 0טוזח? 0טוזח? 6וטוזחס? (ל1א) 50000 000 סקץ1 ז060550זק 8 8 8 58 8 8 8 8 08 8 8 09 005% 3870 שםמם 2 ₪מם . םח מא . . - 11 | 1 [8חח9ו) הסוזטטוז51ו661-6זוס/681015 בוו ו יו ו ו סד וו 5% סד הזז סס!-| חפ 0 86 5/6 ה 0 ב 0 5/5 5/0 ו 5/5 1/5 5 18 5 (7 %250. (6) 200 (6) %200 (6) %250 (6) ש200 (6) 250 |7) 300 |5) 240 (4) 230 (6) 200 (4) 200% 0005 0 זמ החטה 806) 50 זסעוסק סוה הגד חהצד ו [פזחו אא 6ואד [זחו 06 אג הוה 0 80 סו 5 זט וזקס [6וח! שוחו 6וחו גי ווח 0 ו וזס זט 561 קת = (11/11/92) וואה (11/11/92) ווה 5 4 810 (11/10/92) אוחססוץ (11/11/92) וואה (11/11/92) וואג [8ט] 05 1 וו (4/28/93) סוס = 017 1.02 אוהססת 01 02 1 אוחשסוק (8/18/93) 607 (₪816 זס) חסו5וסצ 8!05 ב | םס |₪ן . . |₪] [ | ם . . . הט 1857 ה 6 50 וה ץזסותה פַּ 98-28 2-8 48-28 8-ו 18%18-1288 8-ו 28-1288 98-38 48-88 ו 8-ו 0 הס 8 8016ו5181ח 5 א ור אי 2% 2% 20 6% 26% 256 2% 2 8 |18108א6 105181160 5 טס | 8-ו | + ץש סיד הזוס זו 6ססקהת-ו6שזום | זו זו ב זו זו 060 פַּ 6 "|" 301-8550088 6 ב וו ו ו ו בי וו 0-1 חחָטסזה)-6וו ו וזו ו 005 8זוזעש 08006 וו ויו וצ ופוס 1 0 0 0 20 21 40 41 20 40 ות 41 "3.5 ,-5.25) 5ץ08 סטוז 6655/06 0 3 0 ]0 0.2 0 3 1.0 03 01 01 (57 3 297 5) 085 סעוז0 |החז6זחו 28 48 ו 1.28 וטס 288 ו | 448 ו וא ו 8 ו ואל ו 8 ו 8 ו 28 1 48 8,1וא2 1 | 4418 ,1208 | 4488 .ואל ו וז 015% צקקסו] 8-ו 28 2208 8 170/8-527688₪8 208 8 2-8 8 ו-340/8 = 3768 170/8-1 8 סוס 005% 870 ו ופט | ה וו 6-ו סו ו ב ו ו ה0סון063! ז01!8ז1ח60 5%ום וו מוום 0( 0( 0( 6 00| 0.0 3 5 0 006 5 זוט-32 ,1ו16-0 ,8-01 פטט חסופההםי 10.0 200 50| 0.0 20 2.0 0 02 2.0 201 5 ץז קסזם ,01 ,55 -פטט |1008 2.0 0 .ו 2 וו 2.0 1721 ו?ן 121 2 5 056 ,50/81 ,8!6זה? 6 8 בוו סוסא סא 6חסא סא 6 סו 6 06 ה 6 ו 6 01-808 0810 פטם-0081 0 ה 01 100010 תוס 6 01-80 = 6010 פטס-631ס! 0 0 | 8-ו ו | חסו0631! ץזווטסזוס עה וקפוס 5 10698 16% 0 0% סצ ] ו וה ו מו 1 ו ו .. .הח א. מ םמ ₪ ₪ 1 ₪ם ₪ש 1 ₪ממ ₪ש שחו 1 3 5סשחועץ 00501ו6/0/0 ₪05 1 זו ו ו זט ו הס 1 ו 65 ו 5 פ זט הזז | 6חו0זוו1 | ץצ 2 תסו 15 (03ץ 1) 066ט!סח| (ז8סץ 1) 06טוסחו /א א | | הס 1) 61060 א זה0ץ 1) שוחו הטע 1 0טוסחו אא (וץ 1) 59.95 (זסץ 1) 666ט!סחו 8 0 516 זט 15 שבח 1סח 0065 61טמסזם סד - 6!סה6וופקה וסא---ה/את 1 6 005 ו!וועש 601065 ושטםסזן שווד * מז הזוס הז6510- 0 , 6ח! 161085 1-1 . 6ח] 05681611 סוףס טשסתטצס - ות רה 00 0 | כאעשר חברת האחעובים המעצליחה ביותר בעולם נעגעות עם חברת. הלהעובים המעצליחה ביותר בישראל מתחולל מהפך 4 התאמה למשימה |" | | ה ישומי 005 | ללקטו שרב 5 "יק ישומי 5)שססאוצצ . רו ישומי פוססאו/ [ די הבקפר. = השוכק יכולת הרחבה 2% ששל של גוא ולוח-אם עם אפיק 64 סיביות וי- כולת לשאת עד 192 מגהבייט זכרון. אבל, משוס מה, המאיף המהיר ביותר בתעשיה לא מצליח להתבלט במחשב זה, בקר הדיסק הוא החלש ביותר בין המחשבים בסקירה והתוצאה היא ציוני %ז3וח05 -6חסוצחוצ בתחתית הלי- גה. במארז המגדל יש מקוס ל-9 כוננים, אבל אין מספיק חריצי הרחבה פנויים כדי לשמש בת- פקיד שרת קבצים, כפי שהחברה מעדיפה לה- 6 ישראל פבר' 1994 ציגו. בכל מקרה, כשרת קבצים עדיף לצייד אותו בבקר דיסק 261 ואולי לוותר על המאי הגרפי. 30 החברה הזאת מתארת את עצמה כיימשווקת ערך מוסף מירבייי ולא כיצרנית. במילים פשו- טות הכוונה היא שהס מתמחים בשילוב רכיבי איכות לייסופר חבילות", תוך הסתמכות על רשימת אופציות מרשימה. המחשב במבחן אכן כלל אוסף נדיר של רכיבים משובחים, אבל הוא הוכשל עייי הביצועים המאכזבים של כר- טיס 104 אסזוגוא בישומי 05פ. לעומת זאת בקר הדיסק 50681-2 של סופסופטפ בשילוב עם כונן "554047 (343 מגהבייט) השיגו תוצאות נאות בסביבת 05 ובסביבת 5אסחוא. המארז השולחני מכיל לוח"האם של חגּעד, עם אפיק זכרון 64 סיביות ותמיכה במטמון עד 8. הציווד הפנימי מסורבל וקשה לנצל את כל המקומות המיועדים להתקנת דיסקים נו- ספים. וַחטפַחג3ד הוכיחה גם שיקול דעת מוטעה בבחירת צג 14 אינטש, שאינו עומד ברמה הדו- רשה לתחנת עבודה מקצועית. ווחש 2 והזוח זה המחשב השני בסקירה המבוסס על לוח האם של חגעד והוא גסם אחד הזוליס כאן (3700 דולר בתצורת המ- בחן). למרות שגם אטווחט לא קימצה בבחירת רכיבי איכות ומארז מגדל מרווח ומאוורר כדבעי, ההשקעה לא מת- בטאת בתוצאות המבתניס. האכזבה היא בעיקר מבי- צועים בינונייסם ברוב המ- בחנים וממקוס אחרון במבחן 00508אק. אפילו מאיף ווידאו זןו 6הסוחגום לא הצ- ליח לקדם את ציון 6חסופחוצ ליותר מהמקום לפני האחרון. רשימת רכיבי האיכות כוללת גם דיסק אטזאאטס0 (524 מגהבייט, 17 מילישניה), בקר דיסק 80855 עם מטמון 8, צג 15 אעטש נאה של סחספ6ו | ומטמון בגודל 8 במארז ניתן להתקין עד 9 כונניס. הגל השני של מחשבי פנטוום -----------7 מבחני הביצועים המעודכנים של 1485 06 ושל 1.85 70 (מבחנים חדשים לגמרי. לציונים החדשים אין קשר עם הציונים המושגים בגירסאות הקודמות. עידכון חובה למי שרוצה להמשיך ולהשוות חומרת מחשבים ב-1994). 0 ח6ח6 6ק 0 חת6חספחו/ [.2 ח6ח6186א 0 ח6ח86 סו (פורמט מקינטוש) מתוכנות המבחן שלנו (הגירסאות המעודכנות ביותר!), שלח דיסקט 3.5 אינטש/ ₪8 1.44 (חדש בעטיפה) במעטפה מרופדת, מבויילת וממוענת להחזרה בדואר (דיסקט נפרד לכל מבחן). לאלידע הוצאה לאור בע'מ ת.ד. 9237 תל אביב 61091. נא לציין שם מלא, טלפון להתקשהות ומספר מנוי. אם אתה רוצה העתק של אחת או יותר (השיחת למנויי 26 90/ המהחחרה הישראלית בלבד). . ו רג/ה.א/מיד = ביולי קדם, באשר/ךל משחמשי ה-6ק עבדו תחת מטריית 5 טקסטואליח לגמרי, המקלדת היתה אמצע' הקלט היחיד של רוב המשתמשים. העכבר החל למעשה לחבוט הכרה |תאוצה עם המקינטוש ולאחר מכן ה'גר ל-0ק והחקבל באהדה. יום, ממשקי משתמש גר- פיים (601) הינם הנורמה, והתקן הצבעה כלשהו, עכבר בדרך כלל, הוא חלק בלתי נפרד של הרוב המערכות. עכברים נמצאים כיוס בשימוש כמעט בכל יי- שום, החל ממעבדי תמלילים ב-פוסטחואו וכלה בגליונות אלקטרוניים או כלי תכנון 642 השיגשוג הביא כמובן לגיוון רב ביכולות, בד- רייברים ובתכנון. החשיבות שבארגונומיה ארגונומיה הינה מדע ניצול כוח האדם, במיו- חד בעבודתו. התכונה הבולטת ביותר של הע- כברים החדשים היא הארגונומיה המשופרת שלהסם. מיקרוסופט, לדוגמה, השקיעה כ-10 מיליון דולר בפיתוח עכבר מהפכני הדומה בצו- רתו לאות !. הסיבות להשקעות הגדולות של חברות בנושא הן נזקים גופניים הנגרמים למ- שתמשים, חלקם אף הביאו לתביעות ענק כנגד מעסיקים. התנועות החוזרות על עצמן של היד והאצבעות, הנמתחות או המתעוותות בשימוש בעכבר, יכולות לגרוס לסינדרוס תעלת שורש כף היד ולנזקים הנגרמים כתוצאה מפעולות חוזרות ונשנות כמו פגיעות בגידים. בעיות ארוכות טווח וכואבות אלו יכולות להשאיר עובדים מחוץ למעגל העבודה או אפילו להוביל לניתוחים. דייר ברייס ראטר, מומחה לקינטיקת היד ומ- תכנן תעשייתי בקבוצת התיכנון שבסט-לואיס, מיזורי, אומר כי עכבר מתוכנן היטב יכול לה- קטין בהרבה פגיעות אפשריות אלו ולשפר את היעילות. בתכנון אידיאלי על אריות העכבר להתאים במדוייק לגודל כף היד שלך, ללא 6 ישראל פבו' 1%%%4 66 קצוות חדים המשנים את מבנה כף היד. על העכבר להיות גדול דיו לתמוך במשקל כל ידך ובמיוחד לתמוך ברכס (₪686 |8ק61409ח ), מקום מפגש האצבעות עם כף היד. הארגונוס הבכיר אדי אדאמס מהמכון על שם גיויס בסי- אטל וושינגטון, מדגיש כי על העכבר לאפשר לך לשמור את פרק כף היד ואת הכתפיים במצב טבעי, לא מאומץ ולא מתוח. אסור לח- ביא למצב בו יש לאחוז את העכבר בחוזקה כדי לשלוט בו. כמובן, עליך למצוא עכבר המתאים למבנה הי- היחודי שלך כלומר אנשים שונים יאהבו עכ- ברים שונים. בחרנו לשם כך קבוצה המכילה גברים, נשים וילדיס החל מגיל 3, בעלי ידיים קטנות, גדולות ובינוניות, שבריריות וחסונות, חלקם :מניים וחלקם שמאליים. המשתמשים עבדו עס העכברים על תוכנות עיבוד תמלילים, גליון אלקטרוני, שרטוט ועוד במשך מספר ימים. כל משתמש רשם לעצמו יתרונות וח- סרונות של העכברים שבחן. מדידת תנועה עכבר יכול להרגיש בתנועה על ידי טכניקות מכניות או אופטיות או, ברוב המקרים כיום, צירוף של שניהם. הסוג האופטי הטהור מש- תמש בדיודות פולטות אור (פ18) המקרינות אור ללוח (0גק) מיוחד עליו מודפסים טלאיס של קווים אופקיים וא- נכיים, במרחקים שונים, עוביים שונים וכוי. טר- נזיסטוריס קולטי אור המקבלים את האותות החוזרים, מזהים את תבנית האותות ומ שתמשים במידע זה כדי להעריך את המרחק. מכיוון | שלא כלולים בתהליך החישה חלקים נעים כלשהם, עכברים אופטיים הינס האמינים ביותר אך הס דורשים לוח מיוחד לשם הנחתם עליו. בין העכברים שבתנו, העכברים האו- פטיים | הטהורים | הו | של חברת 5 | 56ט0)/ דגמי| ,טס | 6ק 1 6פטס)א] 0 ו-32 6פטסוא 6ק. עכברים מכניים משתמשים בדרך כלל בכדור גומי או מצופה גומי. כאשר העכבר נע, סיבוב הכדור משודר לגלילים ניצבים (רולרים). לג- לילים אנכיים אלו מחוברים גלגלים עס מגעל מתכת. כאשר הגלגלים מסתובבים, נוגעים מגעי המתכת מפעם לפעם, במחזוריות, במ- ברשות תיילים זעירות בתוך העכבר וסוגריס 6 ישראל פבר' 199% על עכברים ואנשים על ידי כך מעגל חשמלי. תכנון זה זול יותר מהאופטי אך פחות מדוייק וחשוף הרבה יותר ללכלוך, אבק וחלקים חלשים. אף אחד מה- עכברים שבחנו לא היה מכני במלואו. רובס של העכברים המודרנלם | הנם או- פטיים-מכניים. עכבר כזה משתמש באותו תכ- נון כדור-גלגלת כמו בעכבר מכני, אך הגלגלות מחוברות לגלגלים מחורצים. כאשר הגלגלות האנכיות מסתובבות, הגלגלים חוסמיס ומ- עבירים לסירוגין אור המסופק על ידי דיודות פולטות אור ומעברי מצבים אלו מתורגמיס לאותות חשמליים על ידי מוליכים למחצה רגישיס לאור. עכברים מכניים-אופטיים ניתניס לפעולה על כל משטח, למרות שהחלקים העדיניס בהם, הכדורים והגלגיליות, נוטים להתלכלך. בס- קירתנו עכברים מכניים-אופטיים רבים כמו כל העכבריס של החברות ,טוחסזך ע6א ,וחוסקק / חסטווקס [ומיקרוסופט ועכברי ,טס | אסא | 10056 וח 0 ר-6פטס)/ 6וות/ של חברת 6פטסוא בב כושר הפרדה עכברים שונים וה מזה גם בכושר ההפרדה (רזולוציה) שלהם. יכולת ההפרדה נמדדת במ- ספר נקודות לאינץ' (וק4) ומקושרת למספר או- תות התנועה שנרשמו והועברו למחשב כאשר על העכבר לאבשר לך לשמור את ברק כף היד ואח הבחביים במצב טבע', לא מאומץ ולא מתוח. אפור להביא למצב בו יש לאחוז את העכבר בחוזקה נדי לשלום בו העכבר עבר מרחק מסולים. העכברים הר- אשונים ב-26 היו בעלי רזולוציית :ק1000 וה- עכברים המודרנים נעים בין וק3006 ל-1ק4000. יכולת הפרדה הינה גודל קבוע, אך רוב דריי- ברי העכברים מאפשרים לך לקבוע "עקיבה בליסטיתיי, מונח המתאר כיצד הדרייבר מת- רגם את תזוזות העכבר לתנועת הסמן על המסך. על ידי הזזת העכבר באיטיות, ניתן לשלוט בסמן בדיוק רב וכאשר אתה מזיז את העכבר במהירות, קצב תנועת הסמן גדל (כלומר,ו603ז תנועת הסמן נקבעת על פי מהי- רות הזזת העכבר). עם גמישות כמו ואת בדרייברים, הזולוציה גבוהה נהיית פחות משמעותית משום שדיוק הסמן יכול להיקבע על ידי דרייבר חכם. בכל זאת, אס אתה זקוק למצביע מדוייק ביותר עבור יישום מסויים, עדיף שתבחר עכבר בעל יכולת הפרדה גבוהה. התקנה כיום, רוב העכברים זמינים הן עם מחבר טורי היכול להתחבר לכל שער 1א60 פנוי או עס מחבר א[ בן 6 פיניס התואם לזה שב-5/2ק. אם למעוכת ה-6? שלך שער עכבר כמו שב-5/2, לך על זה והשאר את השער הטורי פנוי להתקנים אחרים. בכל מקרה, עס מתאם לא יקר ניתן להתמיר מחבר עכבר טורי למחבר עכבר 05/2 ולהיפך. עכברי 168ותפו הג]אסצטסוא | של 10860 ו-2.0 6טס|א של מיקרוסופט זמינים גם כייעכברי אפיקיי כלומר הס יכולים להתחבר ל-0? דרך כרטיס אפיק ה-154. עכבר כזה דורש מאמ גדול יותר בהתקנתו אך אתה מקבל שליטה ונגישות גדולים יותר לקו הפ- סיקות (ש₪09!). רוב העכברים יתאמו לדרייבר 8.2 של מי- קרוסופט המסופק עם 3.1 פאסטחו/ של הח- ברה. עכברים יקרים ומתותכמים כמו ה-2.0 טסוא של מיקרוסופט מסופקים עס דרייברים משלהם. הדרייברים התכמיס ביותר מספקים עקיבה ות- גובה בליסטיים, הק- פצת הסמן אוטומטית לברירת המחדל בין תיבות הדיאלוג או יצירת פקודות מקרו, כך שעל ידי שילוב הק- שות מסולימות | על לחיצי העכבר יתבצעו פקודות מסויימות ביי- שום. שני לחיציס מס- פיקים בדרך כלל לרוב היישומיס אם כי רוב יצרני העכברים מספקים שלושה לחיצים. במקרים רבים יצרנים שוניסם מספקים את אותו העכבר עס שס מותג מסחרי שונה. מב- דיקה מתברר כי הנפוץ ביותר הוא חסשוו8ס1. בבדיקתנו משתתפים 14 עכברים מחמישה יצרנים שונים. דאוסקסת סנו ₪ עכבר זה קומפקטי (השס ייגוליבריי הוא אי- רוני) וקל לפעולה. מחירו 5119 (בארהייב). וחוסקק אוהבת לתכנן התקני הצבעה המ- עוצבים כמו כלי כתיבה. העכבר הראשון של החברה, ח6ל6פטסוא היה אכן מעוצב כמו עט והגוליבר דומה בגודלו ובצורתו למחק אומניס. כושר ההפרדה של העכבר הוא ק7000, מרשים בהחלט, והוא עובד כמו כל עכבר אך אתה מח- ליק אותו על הלוח רק בעזרת שלוש אצבעות ולא כל כף היד. משתמשים בעלי כף יד גדולה יתקשו להשתמש בו עקב התנועה הלא טבעית והמאומצת בה הם צריכים לאחוז את העכבר הקטן. מידותיו הזעירות עושות אותו מעולה לשימושים נישאים והוא כולל דרייבר המ- אפשר להפכו ולהשתמש בו ככדור עקיבה, רעיון יפה. גוליבר עובד גם עס הדרייבריס של מיקרוסופט. הלחיץ הראשי של העכבר נמצא בקדמתו והוא קל מאוד לשימוש. הלחיץ השני נמצא יותר מאחור במקוס מוזר מאוד המכריח אותך לסדר מחדש את האצבעות כאשר אתה לוח עליו. לחיץ שלישי, קטן יותר, מאפשר לך לשנות את רגישות העקיבה של העכבר תוך כדי העבודה. הכבל הסטנדרטי של עכבר זה הוא באורך 90 סיימ והוא מתחבר לשער בסגנון 5/2ק. כלולים בערכה גם הארכת כבל באורך 1.80 מטר ומ- תאם המאפשר לחברו לשער טורי. החברה נמ- צאת כיוס בשלבי סיוס הפיתוח של עכבר ללא כבל. סואסם דצ= = 6 [61]1ו67ח110 ₪ מחירו של עכבר זה 579 (בארהייב) והוא תוכנן במקור על ידי ||6אץטחסג! אך נמכר על ידי סוחסזץ6א. העכבר אופטי-מכני אך במקום הכ- דור הרגיל הוא מצוייד בשתי דיסקיות בצידי חלקו התחתון. לדיסקיות קצה שיפועי והן מסתובבות כאשר העכבר נע. דיסקית אחת משמשת לרישוס התנועה האופקית והשניה לתנועה האנכית. החברה טוענת כי ניתן לה- שתמש בעכבר זה על כל משטח, מבלי קשר לאוריינטציה וכי העכבר נע בחלקות ללא הק- פיצות והפספוסים המתרחשים בעכבר רגיל כאשר הכדור מתלכלך. מצאנו את טענת הח- ברה כמבוססת ואפילו כאשר הפכנו את העכבר והזזנו אותו כלפי משטח ייחוס עליון הוא עבד היטב. יכולת ההפרדה של העכבר ק3206. הוא זמין עם שניים או שלושה לחיצים ומחבר לשער טוהי בן 9 פינים או מחבר 5/2פ. העכבר תואם לדרייבר מיקרוסופט עבור >אסצחו/. ומסופק גם עם דרייברים משלו עבור 05 ועבור וח , למהבה הצער, לעכבר זה צוהה הקרובה *ותר למלבנית מאשר הצורה החלקה והמעוגלת של המתחרים. מיקום הלחצנים. מוזר ‏ ולא נוח על עכבריס ואנשים עבור רוב המתנסים ובמיוחד הלחיץ השני, שלא הותאם כלל לצורת כף היד. ללחיצים היתה גם תגובה נוקשה שדרשה לת גדול יותר מדי. אורך הכבל קצר מדי במיוחד כאשר עובדים עס 26 במארז מגדל העומד על הר- צפה. 6יטס)א ||6שע6חסז] חסר דרייבריס מתו- חכמיס והשראה בתכנונו הארגונומי אך המ- נגנון המיכני האמין שלו והאחריות ארוכת הטווח הניתנת עליו משווקים אותו היטב. חחס= דוס | 6 ו ₪ 58 חב156013ו10/ ₪ + תג101561 ₪ 6 2 ₪ חברת לוגיטק מציעה עכברים המתאימים לכל אדם. מחיריהם| של וחק חג!סצטסו ו-160 מג!א6טסוא הס 5109, כולל דרייברים מעולים עם אפשרויות כיוונון רבות. העכבר האלחוטי, ‏ 001016 חג]א6פטסוא עולה 5149. ה-6טס)א זו מכוון למשתמשיס בעכבר בפעם הראשונה ומחירג 579 ו-6טס)א 62וא מסייע בצורה יוצאת מהכלל במשיכת ילדיס לעבוד עס מחשב ומחירו 559. לכל העכברים האלו תאימות לדרייבר של מיקרוסופט. ל- 02וא 6 כושר הפרדה ק2006 בלבד אך לכל הא- חרים כושר הפרדה :ק4000. עכברל חג)אסגטסוא משותפים בשלושת לחי- ציהס ובתכונות. כל אחד מהם מסופק עם מחבר לשער טורי ומתאס לשער 05/2 (עכבר זחקו חג!א6פטסוא! זמין גם בחיבור לאפיק). עכ- ברי ופוח ו-16₪ זהים כמובן פרט להיותס תמונת ראי אחד של השני, עם כיסוי מעוגל שנהפך לשיפוע מהיר בצד השני. כדאי לציין לשבח חברה זו שחשבה על בעייתם של הש- מאליים באוכלוסיה (המיעוט) שלא מצאו עד היוס עכבר נוח לעבודה. בנסיוננו להשתמש בעכבר הלא מתאים (משתמש ימני העובד עם עכבר שמאלי ולהיפך) גילינו אכן כי זה מעייף ומקשה על הלחיצות והדיוק. העכבר האלחוטל ‏ 007065 ח8)א6פטסוא מעוצב בצורת דמעה. שלא כמו מוצרי חג!אסיטסו הא- חרים, הכדור ממוקם בצד שמאל של העכבר כדי להשאיר מקוס לסוללת /3. המקלט, בערך בגודל כרטיס משחק, מתחבר ל-6ק דרך שער אחורי או שער 25/2 ניתן לשדר ל-76 באחת מארבע תדירויות שידור ₪5 אפשריות ולכן ניתן להשתמש בארבעה עכברים כאלו באותו החדר. אפילו כאשר החבאנו את המקלט מא- חורי הצג או הנחנו אותו בתוך בתוך מגירה סגורה, העכבר עבד בצורה הציפה וללא כל בעיה. לאחר חצי שעה של שימוש אינטנסיבי מצאנו כי היד כואבת עקב המשקל הרב שהו- סיפה הסוללה. עבור שימוש רגיל ב- 5אסנחוץ, החופש שאתה מקבל עם הסרת הכבל הוא מבורך אך עבור שימוש אינטנסיבי בעכבר, יש לנו ספקות. דרייברי סידרת חג)אטפטסוא מאפשרים לקבוע מקרו-ים בפקודות 5אסשחו/ על ידי תיכנות הלחיץ האמצעי והימני. הדרייברים גם מציעיס אפשרות ייסמן חכם", הממקס את הסמן במסך על פונקציית ברירת המחדל, תכונה החוסכת תנועה רבה של העכבר. עכבר 6טסוא וו" חסר את ההידור של עכברי חג)6צטס!א, הוא קצר יותר ובעל דרייבר מתו- חכס פחות (אך עדיין הדרייבר מאפשר לך לק- בוע את לחיץ האמצע או הימני לחיקוי פעולת ההקשה הכפולה של הלחיץ השמאלי, נהדר עבור מתחילים השוכחים לעיתים תכופות כי צריך ללחו פעמיים). עכבר טסו 8162 הוא מוצר ייחודי נהדר לי- לדים. העכבר מעוצב כמו עכבר אמיתי ומכיל שני לחיצים שחורים הנראים כאוזני העכבר ובעל שתי בליטות הנראות כמו עיניים. התכנון סימטרי מלא ולכן מתאים הן לילדים ימניים והן לשמאליים. עכבר זה מסופק רק עם חיבור לשער טורי וניתן לעבוד עימו גם אם יש עכבר אחר מחובר למחשב (לא להפריע לאבא). במ- בחנים שערכנו, ילדים בני שלוש וארבע שה- שתמשו בעכבר זה מצאו אותו הרבה יותר נוח וקל לשימוש ממוצרים אחרים והיו מרוצים מאוד מצורתו. אנו המבוגריס הבחנו כי תנועות הילדים עם עכבר זה היו מדוייקות יותר. ד-ספ5סחשו 0 10156 ₪ ללא ספק העכבר המדובר של השנה. עכבר זה בעל מארז גדול יותר משל מתחריו וצורת 1 עדינה. מיקרוסופט טוענת כי השקיעה 10 מי- ליון דולר בפיתוחו במשך שנתיים על מחקר ארגונומי ובדיקות למוצר זה. העכבר נראה בתחילה גדול מדי, אך לאחר שמשתמשים בו רואים כי גודלו טבעי לגמרי. לאחר מספר ימי ניסויים עכבר זה היה המועדף על הרוב הגדול של המשתמשים. תגובת הלחיצים הינה ללא ספק טובה בההבה מהגירסאות הקודמות של עכברי מיקרוסופט. לחיצה בכל זווית. ובכל מקום על הלחיץ מפיקה הקשה נקייה ותגובה סולידית. גם תנועת העכבר חלקה יותר עקב תכנון מחדש של תחתית הטפלון. לעכבר כושר הפרדה 1ק4006 והוא מסופק עם כבל באורך מטר. ניתן לבחור בין עכבר עם מחבר 25/2 (מחירו 5109) לעכבר עם מחבר טורי (גם כן 5109) או עם שניהם (5125). קיים 27 6 ישראל פבר' 1994 גם דגם עבור חיבור ישירות לאפיק ומחירו 5 מיקרוסופט מספקת עם עכבר זה את גירסה 0 של הדרייבר שלה ל-משסטחושו. דרייבר זה נחשב לטוב ביותר הקיים והוא מאפשר, בנוסף לכל הפונקציות הרגילות, לבחור את גודל הסמן, הצבעים והשובל, לבצע עימו הק- רבות/הרחקות (וח200), מיקוס סמן על ברירת מחדל וכיוון אוריינטציית המשטח. דרייבר 9.0 ניתן לרכישה גם בנפרד ומתאים לכל העכברים המסוגלים לעבוד עם דרייבר של מיקרוסופט. מחירו של דרייבר 9.0 בלבד 519.95 (בארהייב). 5 ד 5 =שוכסא 6 שוס6צ ₪ 1 1056)וחו0) ₪ ₪ 05 10156 1 ₪ 16 6 ₪ 0 6 ₪ 205 ']01156 3[( לחברת פוחטופץ5 6פטסו/] אין מוניטין ופירסוס כמו לחברות לוגיטק | ומיקרוסופט, אולי בגלל שעכבר 32 6טסוא 26 המתוחכם שלה (והיקר, 5380) מכוון למשתמשי 640 6 6ץ 116105011 010856 2 6 ישוראל פבר' 1994 על עכבריס ואנשים יותר מאשר למשתמשים רגילים. החברה מס- פקת גם מגוון עכברים אחרים כמו ה-6צטס!אשסאן בעל מנגנון מכני-אופטי (575), העכבר ]1 6צטסואוחוח0 (מחירו 546), | 6ק 6 (עכבר אופטי, 577) או הגירסה המ- שופרת ]11 6צטסוא 6 (מחירו 597). העכבר 6 טווח או (הזול, 544) הוא מכני, איטי, ומ- סתפק בפונקציות מינימליות. הוא מתאים, לדעתנו, למתחילים או לקמצנים כרוניים המ- חפשים מציאות. העכבר 32 6פטסוא 76 עם כושר הפרדה ק6006, שלושה לחיצים וגלגלת מיוחדת, הוא חלוס בהתגשמותו עבור המשתמש הרציני העובד ביישומים כבדים זמן רב. העכבר מותאם במיוחד לשימוש בכלי 6 מכיוון שעל ידי גילגול הגלגלת בצירוף לחיצות על שני הל- חיצים בצד ניתן לסובב גופיס על המסך או להזיז את הסמן בשלושה מימדים. רוב התו- כנות אינן מסוגלות לנצל את כל יכולות עכבר זה ולכן מסופקים עימו דרייברים עבור סגא6טוטג גירסאות 10,11,12 (יש להשתמש גם בכרטיס 158 הנכלל עם העכבר). הדרייברים ל-00%5חו/ מספקים בקרות טובות על המ- הירות והתאוצה וגם מאפשרים למשתמש לת- 5 חג105601 8 )זו 6 סא כנת צירופי גל- גלת-לחיץ עבור צירופי פקודות. הארגונומיה של טשצטסוא 6 35 נבהחלט מעל לממוצע. גם לאחר זמן רב של עבודה היד לא התעייפה. אחיזת העכבר על ידי כף היד נוחה מאוד לבעלי כף יד בינונית והגלגלת ממוקמת בנוחות היכן שבדרך כלל נמצא הל- חיץ האמצעי. שני הלחיצים הנוספים ממוקמים בצד שמאל, דבר שהתגלה כחיסרון עבור הש- מאליים שלא הצליחו להגיע אליהם. אס אתה משתמש 60 וזקוק לעכבר מעולה, נסה עכבר זה. לעכבר 6צטסואש6א בעל יכולת הפרדה ק4006, שלושה לחיצים ומנגנון אופטי-מכני. לעכבר זה אין את יכולות השלושה-מימדים והבקרה המ- תוחכמת שמספק העכבר 32 צטסוא 76 אך הד- רייברים שלו מציעים מהירות גבוהה וכיוונוני תאוצה. העכבר ]1 6יטס!אוחוח0 עולה רק 544, בעל כושר הפרדה ק3506 ושני לחיצים. כמעט ואין בקרות כלשהן והתנועות כבדות ומ- גושמות. המשתמשים בפעם הראשונה בעכבר יהנו ממנו שכן האיטיות שלו נוחה לעקיבה אחר תנועת הסמן על המסך. עכברי 6טסוא 6 בעלי יכולת הפרדה |ק0 300 ומנגנון אופטי וניתן לח- ברס לשער טורי. לדברי החברה, 6טסוא 76 הוא דגם חסכוני שאינו תואס לדרייברי/עכברי 7 ויכול | לעבוד עם >שסנה רק דרך דרייבר | *יחודי | שלו. עכבר 6פטס) 6ווח/צ זול אף הוא (546) ובעל כושר הפרדה :67 350, שלושה לחיצים ומנגנון אופטי-מכני. ניתן לחברו הן לשער טורי והן לשער 2. כל שלושת הע- כברים האחרונים בעלי אותו עיצוב חיצוני, שה- תגלה כנוח למשתמשים שאינס בעלי ידיים גדו- לות. אם המחיר הוא קריטריון-על עבורך, אינך בעל ידיים גדולות או זקוק ליכולות מגוו- נות, לך על עכבר זה. ₪6 זטצו\ו) |ן6א 11006 טוא 706 ו ונוי וקו 7-8 1 1 עד 35 משתמיש' רעות ממתחלקים בכתובת ביזית אחת [הטדטטג] בחיבור ל-5/400ה 0 2-1 מאפשר לעד 32 משתמשי רשת להתחבר ל-8/400. תכונות עיקריות: תוך חלוקה בכתובת פיוית אחת של 265. (00758ת של זא0קקש5 20) * מאפשר חלוקת כתובת פיזית אחת של 800788 265 עד ל-32 משתמשים על הרשת לצורך עבודה באמולציה 5250 (51\) או תטפא תד מ זה אר המוצר בנוי על שני מודולים עיקריים. מודול ה- צג'/\ 6/4 שעובד מעל 0 0 51 ועוד 0 05 ומאפשר חלוקה לעד 32 משתמשי 5072081 06 * חיסכון בויכרון של המשתמש, אין צורך ב-800188 05 בכל תתנה. + משחרר את העומס מה-5/400 ומונע פתיחת 32 בקרי 776 לכל משתמשי הרשת. * תאימות מלאה ל-7081ק50 76 [א18 מאפשרת למשתמשי הרשת לעבוד עם תכנת 500 6 8%1] ללא שוס שעוי. * 400 7-51 לא תלוי בסוג החמרה בקישור לרשת ותומך בסוגי התקשורת הבאיס: חיבור א אד באמצאות כרטיס אמולציה, תקשורת 9016/ג א5, חיבור ישיר של את א אס ו- ד אהד ל-5/300, תקשורת דרך בקר אסיעכרוני של ה-8/00 וכמובן כל מוצרי התקשורת של חברת זי-נקס (2-601, 2-502, ,2-501). * תאימות מלאה לרשתות מסוג 8186 א₪א10 ו-דם א אטוז דם. מודול ה-008 המשמש כממשק בין הרשת לתכנת ה-50177081 26 הרצה בתחנה ללא צורך ב-8011158 76% בכל תחנה. בדבר פרטים נוספים התקשר ליואב אורלנסקי, חברת משוב, טל. 03-7520190 [א8ז. 50007 6, 5/400, סימן רשוס של יבמ צר הש | 2111 <05-40 | 0 00 האמנס תחליפי פנטיוס! האמנם תחליפי פנטיום! המהפיכה במושגי המיחשוב השולחני, שהחלה כאשר אינטל הציגה את פנטיוס ומיקרוסופט את [צ1 5אוס0םנ/, ממשיכה לגרוף למרכז המערכה עוד ועוד מתמודדות. לאחר שדיגיטל הצי- גה את מחשבי אלפא, | | סיליקון גרפיקס את | ה-70ץ4ח] | המבוסס ‏ | על שבב >פווא. ויבמ את ה-60א0? , יצאה היולט פקרד עס ההצעה שלה לת- חליף פנטיום: תחנות עבודה זולות (יחסית) המבוססות על שבב - 6 חדש, | 06 (1.0 פרן- | 008 > שם 60% אס המ- 5 ספר 7100 מתייחס לסידרת אא7 של תח- נות עבודה ו-100 מג- הרא, האותיות א הם ראשי התי- בות של 6 אר- כיטקטורת | ה-₪50 של קא). כמו כל תח- נות העבודה ה-8150-יות, | הס- ביבה הטבעית של הדגמיס החדשים 712/60 ו-ו712/80 היא יוניקס. הסיבות שהניעו את לא להציג אותן כתחליפים למחשבי פנטיום הן: חסן8ו60זק 4 טכנולוגיות האמולציה הולכות ותופסות תאוצה. עס בעבר האמולציה של סביבת 05/5 בתוך סביבת יוניקס היתה אי- טית במידה בלתי נסבלת, הטכנולוגיות הח- דשות הפכו את הגישה לסבירה. הבולטת בין הטכנולוגיות החדשות היא 481ו, שפותחה על ידי חברת בת של אש5 ואומצה בחום עייי יבמ, היולט-פקרהד ויצרניות אחרות של תחנות יוניקס. ראשי התיבות 481 מייצגים את המילים 67866ח1 עזגח81 פחסווגסווקק / פאסטחגש והטכנולוגיה מאפשרת המרה מהירה מאוד של קריאות 471 מפורמטים של פשסטחוץ לפו- רמטים של יוניקס/פאסחו/ו א. | בתמיכת 1 א אפשר להרי ישומי 3.1 פשסטחוא תחת 6 ישראל פבר' 1994 יוניקס, כאשר מערכת הקבצים של 05 מו- טמעת במערכת של יוניקס והממשק הגרפי של פ'וס6חו/ א מחליף את זה של 3.1 5שס0חו/א, לדברי קוּן האמולציה של 481 / מהירה דייה על מנת שישומי פשסחואו ירוצו על תחנת 712 בקצב יימשביע רצון". לא הוצגו נתונים מס- פריים מדוייקים, אבל הביצועים דומים למה שתקבל עם מחשב 486 מהיר. לא פנטיום, אבל רוב המשתמשים העיסקיים אינםס זקוקים לביצועי שיא בישומי 3.1 5שסחו/ שיגרתיים. את הביצועים מחפשים בישומים לא שי- גרתיים, כמו מולטימדיה, פחוסחסזס/ח60 1060/, תיבייס וגרפיקה, ולתחומים אלה מציעה קא לעבוד תחת א[אט ולא תחת 5וס6חגש. 4 דא פשסטחוא עשויה להפוך לסביבת הע- בודה השולחנית המועדפת באירגונים. היו- לט-פקרד מדגישה את המילה עשויה ואי אפשר להתעלם מנימת הספקנות של דובריה. נראה שבתוך-תוכס נציגי ?₪ מאמינים שיו- ניקס היתה ונשארה הסביבה העדיפה, אבל הם מכיניסם את עצמם גם למקרה ש-דא בכל זאת תתפוס מומנטום. לדברי ?₪ עוברות מספר שניסם עד שמערכת הפעלה מתגברת על מחלות הילדות שלה והתוכניות של מיקרוסופט (שיקגו כממשיכה את דרכה של 3.1 פאסחו/ וקהירו כמימוש מונחה עצמים של פאסשחו/ו דא) לא מבטיחות התייצבות בעתיד הקרוב. אבל אס זא כן תצליח, אינטל תעבד את ית- רונה בסביבת 6ק. דא פשסחוו תוכל לרוץ במוד "טבעייי על פלטפורמות 8156 של קא₪ בדיוק כפי שהיא אמורה לרוץ על 4128 ועל 5. אז תוכל תחנת העבודה ה-8156 -ית לספק יתרון ביחס ביצועים למחיר על פני הפ- % טכנולוגיות האמולציה הולכות ותופסות תאוצה. עם בעבר האמולציה של סביבת 5שסחוש/05 בתוך סביבת יוניקם היתה איטית במידה בלתי נסבלת, הטכנולוגיות החדשות המכו את הגישה לסבירה. נטיוס. תקוות דומות מנחות את דיגיטל, סי- ליקון גרפיקס, מוטורולה ואפילו סאן, כך שה- תחרות בין י"תחליפי פנטיוס'י תהייה לא פחות חריפה מאשר המאמף לקחת נתח שוק מאי- נטל. 8 טכנולוגיות 8156 נושאות את הפוטנציאל לספק כח מיחשוב עדיף במחיר נמוך יותר ממ- עבדי 0156. השבב החדש של ק₪ נושא רק כ-800 אלף טרנזיסטורים, כרבע ממספרם על שבב הפנטיום, ובכל זאת הוא משיג ביצועיס עדיפים ופונקציונליות רחבה יותר מהמעבד של אינטל. לדברי ₪, את השבב שלהם ניתן לייצר ללא בעיות על קווי יצור פשוטים יחסית (0.8 מי- קרון) בטכנולוגיות פשוטות (05/א6) ועס זאת האמנם תחליפי פנטיום! % היולט+בקרד מאמינה כי פלח השוק של תחנות עבודה יגדל, בעיקבות סגירת הבער בינן לבין מחשבים מבופפי אינטל, בי שלושה ויותר. % הבטחות דומות שמענו בעבר גם משאר יצרני ה-₪156 ובכל זאת עד כה אף תחנת עבודה לא נמכרה במחירים תחרותיים לפנטיום. להגיע לקצב שעון גבוה יותר (100 מגהר) מה- שבב של אינטל. המשמעות מבחינת הלקות הוא מחיר נמוך יותר (בערך 5300 עלות ליצרן, כ-5500 לקונה). הבטחות, הבטחות הבטחות דומות שמענו בעבר גם משאר יצרני ה-₪156 ובכל זאת עד כה אף תחנת עבודה לא נמכרה במחירים תחרותיים לפנטיוס. כפי שרו- אים בסקירת מחשבי פנטיום בגיליון זה, מחיר השוק למערכת הכוללת מעבד פנטיום 60 מג- הרצ, 18א16 זכרון ראשי, +350 מגהבייט דיסק, מערכת תצוגה מואצת על מסך 15 אינטש ותו- כנת הפעלה הוא פחות מ-4000 דולר (בארהייב). את זה לא יכולת לקבל עד כה בת- חנות עבודה. אבל את התחנה החדשה 712/60 בתצורה דומה מוכרת ?₪3 בארהייב בפחות מא- רבעת אלפים דולר ובמחיר הזה את מקבל גס בקר דיסק 5651 (יתרון למי שרוצה להשביח את הדיסק או להוסיף אבזרי 8051 נוספים, כמו 1א62-80 או סורק) וממשק זמאתפחזם על לוח האם. (המחירים בישראל צפויים להיות גבוהים יותר בכ-30 אחוז). הנתונים ההשוואתיים שמספקת ₪1 ביחס לי- כולתו של השבב החדש מציבים אותו מול מע- בדי ₪156 אחרים, במבחנים תיקניים המ- דברים יותר למשתמשים בתחנות עבודה מאשר למשתמשי 6ק. במבחני 092ח57501 השיג המ- חשב 712/60 ציון של 58 והמחשב ;712/80 צלון של 84. לדברי 3[ הציונים האלה גבוהיס מש- מעותית משל הדגמים המקבילים של דיגיטל, יבמ וסיליקון גרפיקס. אי אפשר להשוות אותס ישירות עם תוצאות במבחני השח6ט 76 או הסחס8חו/ ובוודאי שלא עם תוצאות במ- * בחני 6חסופחו/. השוואה עקיפה אפשרית עס התוצאות שהושגו במבחנים | אות6 סקונו בגיליון | 9 (יולי/ אוגוסט) של פְחוַּגּפָג/א 6ק/המהדורה הי- שראלית במאמר ייהטוענים לכתריי. ציון של 58 מעמיד את ה-712/60 באותה קטגוריה כמו- תחנת אינדיגו 2א₪4000 של סיליקון גרפיקס וציון 84 נותן לדגם ;712/80 יתרון של 46 אחוז על התחנה הנייל. באותה מבחן היתה תחנות אינדיגו השיאנית ומחירה מעל ל-30 אלף דולר. השוואה זו אינה הוגנת לחלוטין שכן החוזק האמיתי של תחנות סיליקון גרפיקס הוא בעי- בודי נקודה צפה וגרפיקה, נושאים בהם לא קיבלנו נתונים גולמיים מ-ק1ז. משמעות עתידית מה כל המלל הטכנולוגי הזה אומר מבחינתך כמשתמשי תלוי בהשקפתך על הכיוון בו אתה רוצה להתפתח בעתיד: 4 אם לא אכפת לך לזנוח את חיקה החמים של 3.0 פ5אסטחו/ לטובת מערכות הפעלה יו- מרניות יותר - יוניקס, דא ואפילו ק6ופדא6א או 7א141165 בעתיד - ההצעה של קאז יותר ממפתה. היולט-פקרד רואה את השוק של תח- נות העבודה האלה בסביבת לקוח/שרת, באי- רגונים בינונייס או גדוליס. לאלה מציעה 7 את התפיסה שלה ליימיחשוב אירגונייי, תפיסה שרואה ב-6 פלטפורמה לא מתאימה, שנ- שאבה לוואקוס שנוצר בעקבות המגמות האו- פנתיות של ייקיטון מימדיסיי (0א5121א/וספ). 1% 4 אס אתה רוצה להבטיח רצף עבודה עם ישו- מי |.3 5שסחוש ו-05כ, המתן עד שיתבררו שני נתונים עיקריים: 1. הביצועים המדוייקים של תוכנות הא- מולציה במבחני ישומים, כמו 6חסופחו/. 2. האס הישומים שמענייניס אותך כלולים ברשימת הנתמכים עייי 481או. נכון להיוס הר- שימה די קצרה ומוטב לברר פרט זה לפנל קבלת החלטה. % באיזה מידה אתה רואה ב-76 | מוצר ייצדוססוא!ואססיי, | שאיפיונו | העיקרי סט- נדרטיזציה גלובלית, סחירות גבוהה והתיישנות מהירה. תחנות עבודה דוגמת אלה של היו- לט-פקרד הופכות אותך לחבר ביישבטיי מש- תמשים, בדומה למה שקרה למשתמשי מקי- נטוש. זה לא רע לכשלעצמו - משתמשים רבים אפילו מעדיפים את החמימות המשפתתית - אבל זה גם לא מתאים לכל אחד. היולט-פקרד מאמינה כי פלח השוק של תחנות עבודה יגדל, בעיקבות סגירת הפער בינן לבין מחשבים מבוססי אינטל, פי שלושה ויותר. עדיין מדובר ב-5 אחוז בלבד משוק המיחשוב השולחני ובסך הכל כ-3 מיליון תחנות עבודה לשנה. זה לא מספר שיבהיל את אינטל, אבל הוא ישמור על רוח התחרותיות הבריאה שה- חלה לנפוח בשוק ה-6ק. לנו, כמשתמשים, כל ליבוי של אש התחרות רק יביא ברכה. ] ] 7 7/1 1 6 ישראל פבר' 1994 72 6 ישראל פבר' 1994 לסקירה העונתית שלנו על תוכנות איור הגיעו רו 5 מפוצרים וענו על הקדיטריון הראעוון בכל סקירה עול 5או₪4632 56 - עידכון מעומעותי מאז הסקירה הקודמת: שגחפו6זסס, שזכתה לגירסה 0, פהשחס0 ענו גידסה 5.5 !-זח9ו65ם עול אזהזףסזסווח בגירסה 4.0. כמקובל, הופבנו את הזוכה הקודמת ב"בחידרת. העורכים" וסובּזזפטווו 1 עול שמפססג, למרות. שהיא לא עודכנה בעונה האחדונה. הגירסה 5.0 עול זסוגּזופטווו זעינה כיום דק למחעובי מקינטועו, ולמדרות שהחברה מבטיחה גירסה תואמת לסביבת פשסטחוש, זו לא הייתה מוכנה לבחינות. תמונות בתערוכה לואיזה סימון תחרות אחרות מהטבר, 66-1306ז של 8ט416 (-שגזכ |003ו65סזץ של 5% 006, עדיין לא יצאו משלב הביטא של גירסאות מעודכנות. כמו בתחומים אחרים של תוכנות 26 אנו רו- אים את המגמה של יינשירה" מסיבית של מת- חרים חלשים והתרכזות השוק בידיים של מספר קטן של תוכנות ייאולטרה-עשירות". ראינו את התופעה לראשונה במעבדי תמלילים: 3 מעבדי תמלילים מחזיקים כיום יותר מ-90 אחוז מהשוק האמריקאי, 660קאזסצו, פמסצו ו-סזק ווח וכל אחד מהם מתפתח לכיוון של תוכנות איוזר מלקצועיות יימעבד מסמכים אוניברסלי עם יכולת הוצאה לאור שולחנית'". בגיליון | קודס (מספר ‏ 14) של 6ק 6חול3קג)א /המהדורה הישראלית, ראנו את התופעה מתרחשת. בגיליונות אלקטרונלים, כאשר רק שתי משפחות (קוואטרו-פרו ולוטוס 3) היו מיוצגות בסקירה. מוצר שלישי, .1 של מיקרוסופט, לא היה מוכן עם גל- רסה חדשה ומוצרים של חברות קטנות נעלמו כמעט לגמרי מהרקע. גם גיליונות אלקטרוניים התפתחו לכיוון הכוללני של ייכלי אוניברסלי לדיגוס וניתוח מודליס מספריים'י. עכשיו הגיעה המגמה הזאת גם לתוכנות איור. התחילה בכך /606!284, שהיתה ונשארה המוליכה בהכללת פונקציונליות מורחבת בתו- כנה הגרפית. חבילה זו משווקת היוס על שני תקליטורי א6-80 עם אוסף תוכנות עזר וסיפריות גרפיות עצום; תוכנת גרפים 1גח606!6, תוכנת ניהול אלבוס 6ו058וא|6זס6, תוכנת אנימציה בסיסית 6צס)א|6זס6, תוכנת עיבוד תמונה בסיסית וחוגת-סוסחת|6זס6, ניהול מצגות שסח60618 והפיכה מתמונות רסטר לקווי מתאר ווקטורלים 60₪1786, בנוסף אתה מקבל מאות גופנים, ספרית 48₪7קו011 (איורים ווקטוריים) ותמונות רסטריות של דמויות, שטחים וטקסטורות (ייפרקטליסיי). פיתי המקצוענים הגישה של קוהל לא כל כך מצאה חן בהתחלה בעיני המקצוענים. אלה העדיפו לרכוש בכל תחוס פונקציונלי את התוכנה המתאימה ביו- תמונות בתערוכה תר והחזקה ביותר - ולא להכנע לפיתוי של רכישת ייערכה גרפיתיי כוללנית, שבהכרח מת- פשרת על איכות בניואנסים המקצועיים של כל תחום צר. אבל השוק בכללותו הצביע בצו- רה ברורה על העדפתו ו-/6|28ס6 זכתה לפופולריות עצומה מחוץ לפלח הצר של גר- פיקאים מקצועיים. מסתבר שמספר האומניס המדוכאיס בין משתמשים מסחריים הוא גדול וכולס שמחים לרכוש כלים גרפיים מורכביס גם אם אין הרבה סיכוי להפיק מהם תועלת מסחרית. במיוחד שקורל טרחה לעשות את הממשק לידידותי, את הה- פעלה לקלה ואת המחיר לא- טרקטיבי. עס הצלחה לא מתווכחים ושאר החברות יצאו למירוץ התכונות אחרי א6016126. במירוץ כזה מנצחים הח- זקים, אלה שיכולים להוסיף לחבילה שלהם שלל תוכנות עזר וספריות עשירות, מבלי להפוך את המחיר למרתיע. הרבה חברות קטנות שמו- צריהן זכו להצלחה בין "מבינים", בזכות טיפול חד- שני ומתוחכם באספקטים מיוחדים של איור אומנותי, לא מצליחות להתמודד עם אופנת הערכות הוב- תכ- ליתיות ולכן מקומן נפקד בסקירה זו. אפילו תוכנה מעולה הנתמכת עייי חברה גדולה, כמו זסוגזופטווז | של אדובי, לא מצליחה להתמודד מול הגל הפופולרי של תוכנות איור להמונים. בסקירה הנו- כחית איבדה תוכנה זו את מקומה בראש לטובת שתי תוכנות ‏ "ערכה'י: קורל-דרו ודיסיינר של מיקרוגרפיקס. מחיר בביצועים למירוף הזה יש מחיר לא קטן בביצועים, בדערישות חומרה ובניקיון משגיאות. התוכנות החדשות דורשות פלטפורמות יותר ויותר חזקות על מנת להוץ במהירות סבירה וגם אז ישנן פונקציות המבוצעות בחוסר יעילות משווע. חוסר הניקיון משגיאות הוא תופעה חדשה יחסית, המעידה כמה מירוץ עידכוני הגירסאות הפך לנואש. חברות מכובדות, עם נתח שוק בולט, לא מהססות לצאת לשוק עס מוצריס לא-מוגמרים, ספוגים בבאגיס. הפחד לאבד שוק בגלל תדמית של יימנוחה על זרי הדפנהיי, גדול יותר מהפחד של אובדן מו- ניטין בגלל באגים בתוכנה. כל שלושת הגי- רסאות החדשות נפלו יותר מפעס אחת במבחן בשל באגים וכל אחת מהחברות נמצאת בעי- צומה של ייסידרת שיפוריםיי בלתי פוסקת. רק אילוסטרטור הוותיקה הראתה את יחודה כתו- כנה אמינה - אבל זה לא עזר לה בסיכום הכ- ללי. גם הבוחנים שלנו מעדיפים עושר פו- 4 המבחן לתוכנות האיור כלל הכנת מודעה לחגרה בדיונית המייצרת גיטרות ושרטוט = שה טבני של ליל ננ-- ההשראה שהופך הש = אתן לגיטוות חחח בנבמששה ד חשמליות. 5 6 ישראל פבר' 1994 ה ידוו וו ְְְ- נקציונלי, גם במחיר של שגיאות תוכנה מפעם לפעם. הדיבורים על "מקצועיותיי יכולים להשמע לחלק מהמשתמשים כסנוביזם טהור, כאילו כל מה שנועד להקל על המשתמש זוכה מייד לכי- נוי ייחובבנייי - ולא היא. ישנס מספר תחומיס ספציפיים שכל גרפיקאי מקצועי מצפה כי התוכנה תבצע אותם בצורה מושלמת, גם אס המחיר של ביצוע מושלם הוא מאמ לא קטן בלימוד ותירגול הכלים. בין התחומים האלה בולטים: ג 515715 36מוח 60 סח 0515%101'5 וק 0160%> 186 10 66164תחס6חט ח1ג > דיוק גיאומטרי. התוכנה 0 611075 1076 01 086 600745 00615107 0515674 136 0 הג 00 ,61216 תמונות בתערוכה דפסה, המורכבת ממספר גדול של פיקסלים. ברשת הדפסה רגילה גודל הנקודה הוא בין 0 ל-190 מיקרון מרובע ומשתתפים בה- רכבתה בין 80 ל-1000 פיקסלים (בדרך כלל בסביבות 200 עד 300). בתהליך הפרדת הצ- בעים הופכת התוכנה את האינפורמציה הצ- בעונית לגודל נקודות הדפסה (מספר הפי- קסלים ייהשחורים" בכל נקודת רשת). לכאורה התהליך הזה פשוט למדי. די אם נקבל מטבלת המרה כי גוון מסויים מורכב 0 וס % צריכה לבצע הוראות מיקום, הצגה של שגיאת | סוגי קווים, מעברי גוונים וכ- פוסטסקויפט כפי | דומה בדיוק ובאבחנה הד- שהיא מוצגת על רושים | להדפסת | איכות. | 1 ראה הסברים שיטות למניעת כאשר היעד של הביצוע הג- רפי הוא דפוס אופסט בצבע, האבחנה של הפלט לתוויין הלייזר (עליו מכינים את הפי- לס להדפסה) נעה בין 1270 בעמוד 70 על )| 035 ,9565 051 | .או60ק11 זס ,06610006 136% 0-01 00ו63קקג 56 בח 16 !ות צתו6וטסזק 5ב סט | ססן ותוזק 176 102ז61 .6068 25 118 60073166 פמ סז 6 1636 תות חח = זס = סקט ]0 כץ) והפזפוו0 8 ח/ 68601 85 זסו8 וסקס זט 15 ח0)ח0> 21ז1 וכו 156 15ז סקט זטו6תגח זפ דוש סד 3 0650005 ₪01810 51066 50 חו 5טוז 16 5 115 85 60076703165 13%65 11 ,101000 (631) 10 610155 אפט) -|גוקַתוטפסח- 86) , פטפו שגיאות = ליותר מ-5000 נקודות לאי- 0 פוסטסקריפט | נטש (בין 20 ל-5 מיקרון לפי- קסל). ערך זה גבוה פי 20 עד פי 80 מהאבחנה של צג 8403 רגיל ולכן דב- = מאחוזים מסויימים של צבעי הדפסה (למשל רים שלא נראים על המסך הופכים לשגיאות | 10 אחוז שחור, 20 אחוז מגנטה, 5 אחוז ציאן ניכרות בהדפסה. ו-40 אחוז צהוב) כדי שנוכל לבנות את הפרדת הצבעים. אס ברשת ההדפסה שלנו כל נקודה 6 טיפול בטקסט. בתוכנת איור האותיות אינן = מורכבת מ-289 פיקסלים (מטריצה של 17א17 עצמים גרפיים סתמיים. הן מהוות חלק מתוך | פיקסלים) אזי הגוון הנכון יתקבל עייי נקודת מילים ומשפטים וחלים עליהן חוקי הטי- | הדפסה שחורה שגודלה 29 פיקסלים + נקודה פוגרפיה הרגילים. אי אפשר לטפל בטקסט | במגנטה שגודלה 58 פיקסלים, נקודה בציאן מבלי לקחת בחשבון את העובדה כי לכל אות | שגודלה 14 פיקסלים ונקודה צהובה שגודלה יש משקל ואופי משלה, יש צורך להתייחס | 116 פיקסלים. עד כאן התהליך הוא פשוט. לריווח בין אותיות, מילים ושורות, האותיות = אבל במציאות נכנסים גורמים מסבכים שונים חייבות בדרך כלל להתמקם ביחס לקוו מנחה | שהכנה לדפוס מקצועית חייבת להתחשב בהם. כלשהו, שקובע גם את זווית ההטיה שלהן ביחס לקווארדינטות הקו וכייו. כאשר מפ- | רשתות ההדפסה אין חופפות זו לזה, שכן אז עילים על טקסט אפקטים מיוחדים, למשל הב- | נוצרת תופעה הנקראת יימוארה" (על שס המ- לטה תלת-מימדית, עיוות ופיתול במרחב, פר- = תמטיקאי הצרפתי שחקר אותה), המתבטאת ספקטיבה ריאליסטית = או סוריאליסטית = בייגליותיי וחיספוס של התמונה המודפסת. כדי וכדומה, החוקים הטיפוגרפיים חייבים להשמר | להמנע מאפקט מוארה ארבעת הרשתות מסו- - אם אנו רוצים שהתוצאה המודפסת תראה בבות אחת ביחס לשניה, כך שמתקבלות מקצועית. הזוויות 30, 45, ו-75 ביחס לרשת השחורה. הסיבוב הזה לא מאפשר לנו ליצור רשת שכל + הפרדות צבעים. כולם (כמעט) כבר יודעים | נקודה בה בנוייה בדיוק מאותו מספר פי- כי לצורך הדפסת צבע יש צורך להפוך את הת- | קסלים. בדוגמה לעיל, אס הרשת השחורה מו- מונה הצבעונית להרכבה "של 4 תמונות | רכבת ממטריצה של 289 פיקסלים, ברשתות חד-גווניות, בשחור, ציאן (תכלת), צהוב ומ- | האחרות יהיו עד ל-5 אחוז יותר או פחות 9י- גנטה (ארגמן). בהדפסת אופסט גווני הביניים | קסלים בכל נקודת רשת. האלגוריתס שיודע נקבעים לפי אחוזי הכיסוי של כל אחד מה- | לטפל בבעיה זו, עייי פיזור השגיאה על פני צבעים הנייל, בכל נקודת הדפסה. אחוזי הכי- = מספר נקודות רשת סמוכות או עייי שינוי זעיר סוי נקבעים עייי שליטה בגודל נקוחת הה- = בווויות הרשת, מבדיל בין הפרדת צבעים מק- 4 6 ישראל פבר' 1994 צועית למשהו שנראה דומה, אבל הוא לא מסוגל להעביר את התמונה במדוייק לנייר מו- דפס. אחת התכונות שעשו את זסומופטוו! לתו- כנה המועדפת עייי גרפיקאים מקצועיים היא התיחכוס של אלגוריתם הייזוויות הרציונליות" של 0088 א. % הדפסה מדוייקת. כדי לממש את הסיסמה "מה שאתה רואה הוא מה שתקבל" (סצאוופ5צש בפני המתנאים במילים. או- פנתיות), צריך לגשר על הפער שבין הצג למ- דפסת. את זה אמורה לעשות שפת התיאור הג- רפי וק50ו5סק, שמתארת בסידרה ארוכה של פקודות גרפיות איך לייצר את התמונה מפי- קסלים. התוכנה הגרפית אמורה להכיל מקודד פוסטסקריפט, שמכין בצורה אוטומטית את קוב הפקודות אותן נעביר למדפסת. במדפסת אמור להמצא מפענח פוסטסקריפט, שמסוגל להפוך | את הפקודות לי"מפת סיביות" (שגואדו8), בה כל פיקסל מיוצג (בכל צבע לחוד)-עייי סיבית אחת (וכל נקודת רשת עייי מטריצה של סיביות, 17א17 בדוגמה לעיל). לת- הליך הפיענוח קוראים גם יירסטריזציהיי של הקוב ולתהליך הקידוד קוראים גם ייסגירת קובץ". פיתוי החובבנים הבעיה המתחילה ברגע שמתפתים לנצל למ- קסימוס את כל הכלים הגרפיים והאפקטים שהתוכנה מציעה. חובבים רבים (המקצועניס כבר למדו להזהר) נסחפים בלהט האפקטים הוויזואליים והם אינס גומריסם את העיצוב עד שלא נוצלו כל האפקטים. כך תראה בעמוד אחד טקסט תלת מימדי מסובב ומפותל עם אפקטיס מתכתיים ורקע זוהר, מעברי צבע מו רכבים מכיוונים שונים, איורים, תמונות, הצ- ללות וטקסטורות ייפרקטליות'י. גם מבלי לח- חוות דעה על הערך האומנותי של גודש אפ- קטים,| די בטוח לאמר ‏ כי מקודד הפוסטסקריפט עומד בפני משימה הרקוליאנית בניסיון לתאר את התוצאה בשפה גרפית פשו- טה. קיימת סכנה ממשית כי הוא יכשל בכך (תקבל הודעה על שגיאת פוסטסקריפט במהלך "סגירת הקובצ'י) או שהמפענח במדפסת לא יצליח להבין את הקוד. בכל מקרה התוצאה היא בלתי נסבלת מנקודת ההשקפה של גר- פיקאי מקצועי. כיום השם פוסטסקריפט אינו מספיק. עיימ לתאר את השפה ויש צורך להתייחס ליירמהיי (וםצם !). יש שת יירמות" פוסטסקריפט, הי- שנה הנקראת ]1 1פ/ם.1 והחדשה יותר הנקראת 2 ההמה בה עליך להשתמש בסגירת הקוב צריכה לתאוס לרמה אותה מבינה המ- 2 עדיף מחשבים בע"מ טלפון: 400699 (608 59 4 0 א88ז !06551008 לא היתה מוכנה בזמן בחינות פורמליות. 6 ,ל דפסת. מדפסת 7?? ישנה לא תבין קוב פוסטקריפט 2 [פצץ1 אבל מד- פסת חדשה מסוגלת לפענח גם קבצים בדי- אלקט הישן. רמה 2 נמ- צאה במבחנים שלנו כא- מינה יותר כאשר אתה מנסה להדפיס תמונות מורכבות במיוחד. אם כלי הפלט שלך מוגבל ל-ן ,1מ/ם.1, אזי זסומונטוו! תיתן לך את הב- טחון הרב ביותר כי הקוב יודפס בדיוק. יכו- לת זו של אילוסטרטור מקורה בקשר האמי בינה לבין שפת פוסטסקריפט, שתיהן מוצרים של אותו צוות תיכנות בחברת 42085. אבל הקשר הזה הוא גם אחת הסיבות מדוע אי- לוסטרטור מתקשה להכליל חלק מהאפקטים שהפכו לכוח המשיכה העיקרי של תוכנות מת- חרות. היימסננתיי שהצבנו לבחירת התוכנות לסקירה היא בעלת חורים גדולים. מלבד התנאי הנזכר לעיל של עידכון בשנה האחרונה, דרשנו כלי שםזלפ טובים לטיפול בעקומות (העברת קוויס ""חלקיסיי דרך מספר נקודות נתונות, בדומה למה שעושים ידנית בעזרת "יסרגל עקו- מותיי), האפשהות למקם טקסט לאווך קו 6 ישואל פבר' 1994 תמונות בתערוכה עקום תוך שמירה על כללים טיפוגרפיים בסי- סיים, תמיכה בגופני 1 6עד או/ו-6קעדטנחד, כלים לניהול אובייקטים - כמו שכבות ויינעילות" (כך מציבים חלקים מהאיור על יישקפיםיי נפרדים, אותס ניתן להניע בחו- פשיות, ולקשור אובייקטים זה לזה כך שהםס לא ישנו את מקומם בטעות), יבוא ויצוא של קבצים בפורמטים סטנדרטים (לפחות קוד ו-876) והפקת הפרדת צבעים בצורת קוב פו- סטסקריפט או ז₪06 (הרחבה של פו- סטסקריפט המקובלת בתווייני לייזר). עיצוב תלת מימדי סולידי כיום כמעט כל תוכנה בשוק עומדת בד- רישות אלה וכמעט כל תוכנה יכולה להתגאות בשלל תכונות ויכולות הרבה מעבר למה שדרשנו. כפי שכבר הזכרנו, קורל-דרו מוליכה את המקב הזה עס אוסף מד- הים של תוכנות עזר וספריות איורים, אבל שאר התוכנות לא בוששות לעקוב אחריה ואפילו להציע תכונות יחו- דיות למדי. התוכנה הש- ניה השותפה לייבחירה העורכיס", 8פא0ו8טס של מיקרוגרפיקס, עושה את הצעד הר- אשון בהסבה של תוכנות איור לתו- כנות עיצוב תלת-מימדי. | הפונקציות התלת-מימדיות של דיסיינר אינן אפקט הגורס אשלייה של מימד שלישי (כפי שהדבר נעשה בקורל-דרו) אלה הן יוצרות גוף תלת-מימדי יסולידייי במשמעות של תוכנות תיביים תלת-מימדיות. לגוף כזה יש פר- ספקטיבה משתנה כאשר אנו מסובבים אותו בחלל והוא מטיל צל מדוייק של גוף תלת מי- מדי מוצק. למעשה, ההתלבטות של מפ- תחי תוכנה גרפית היא באיזה כיוון להתרחב. התוכנות המו- צגות בסקירה זו תופסות את מרכז המפה במכלול התוכנות הגרפיות | השונות. | סביבן מצויות קטגוריות מתמחות של תוכנות לישומים צרים, החל משרטוט וכלה בהוצאה לאור שולחנית. תוכנות איוה, שהתתילו את חייהן בהגדרה ייתוכנות גרפיות ווקטוריות, סטטיות, דו מימדיות, לעבודה ביד-חופשית'' כוללות כיוס אלמנטים מכל הת- חומיס השכנים, כך שלא נשאר הרבה מה- הגדרה הראשונית: % רסטרים ועיבוד תמונה. התוכנות כיוס כו- ללות כלים לקליטה, עיבוד ועריכה של אל- מנטים רסטריים. כיום כל תוכנת איור ראויה לשמה כוללת יכולת בסיסית, לפחות, של עיבוד תמונה והפיכת אלמנטים רסטריים לעצמים וו- קטוריים. עצמים ווקטוריים הם כאלה המו- גדרים עייי נוסחאות מתמטיות, כמו קווים, עי- גולים, משטחיס גיאומטריים וכדומה. בניגוד לעצמים ווקטוריים, תמונה סרוקה מורכבת ממספר גדול של נקודות בלתי קשורות מת- מטית. תוכנת מחשב מזהה עיגול ווקטורי כעצם נפרד, אבל מתקשה לזהות תמונת פנים המורכבת מפיקסלים. תוכנות המרה מרסטר לווקטור, דוגמת 86%6, מנסות להגדיר קווי מתאר וו- קטוריים בתוך תמונת רסטר עיי זיהוי של דר- גות כהות שונות. לאחר שתוכנה כזאת הצליחה להתוות קוו ווקטורי סביב הפרצוף - דבר שי- תכן רק אם יש ניגוד (ד78445א60) ברור בין הפנים לרקע - אפשר לייהרים" את העצס המורכב (הקוו ווקטורי והמילוי שלו ברסטר) ולהניח אותו על יישכבה" נפרדת, כך שהוא לא יייתערבביי עם עצמים אחרים. לאחר ההפרדה לשכבות אפשר להזיז את העצמים בצורה חו- פשית, לשנות את הסדר בו הס מונחים אחד על השני, לעוות כל אחד לחוד בטרנספורמציות גיאומטריות או לשנות את הציבעוניות שלו בעזרת כלי צביעה. הכלים המשמשים לפעולות רסטירות בתוכנות איור ייהושאלויי משלוש קטגוריות שונות של תוכנות גרפיות: תוכנות עיבוד תמונה (דוגמת קסתפסוסחק), תוכנות תיביים (בעיקר המרה מר- סטר לווקטור) ותוכנות צביעה (דוגמת |73190!3 חקו65כ). 6 כמה פעמים נאלצת לחפש הצעת מחיר שהוגשה לך לפני חצי שנה ממישהר שאינך זוכר את שמו? וכמה פעמים לא מצאת נייר עבודה או מסמך שנכתבו לפרוייקט שלא החל? וכמה פעמים לא מצאת את סיכום הפגישה, בדיוק כשהבוסית ביקשה? הגיע הזמן לעשות משהו ; כדי שהמסמכים לא יהפכו להיסטוריה - מתייקים עם ריסטוריה . . 90% ₪ ) פון ₪ והעסק עובד חכם בית חשבשבת: רח' בית הלל 3, שכ' מונטיפיורי, תל"אביב 67017 טל': 03-5631919, פקס: 03-5612310 ריסטוריה לשונית זוהי תוכנה חדשנית לתיוק ולאחזור מידע. ממשיכים לעבוד עם המסמכים כרגיל אך נעזרים בריסטוריה כדי לשלוף אותם מהתיקים. באמצעות ריסטוריה רושמים פרטים מזהים לכל מסמך ותאור מקוצר בטכסט חופשי. ריסטוריה מכילה מילון עברי מלא וחכם. ניתן לשלוף מסמכים לפי כל מילה, בכל הטיה לשונית ואפילו מילים בעלות משמעות קרובה. לדוגמא: מחפשים מכתב בענין מיסים. ריסטוריה תציג את המסמכים שכוללים אחת המילים: מִס, ארנונה, מכס, מע"מ וכד'. המילים יכולות להופיע בכל הטייה דיקדוקית (מס, מיסים, מיסוי וכד') ריסטוריה לשונית - 5400-+מע"מ (1,390 ש"ח, כולל מע"מ). ריסטוריה אופטית גירסה זו מכילה את כל הפונקציות של ריסטוריה לשונית, אך כוללת גם תמיכה בסורק (8חח509). בשלב התיוק תוכל גם לסרוק את תמונת המסמך באמצעות סורק במקרה זה ריסטוריה שומרת לא רק את תוכן המסמך אלא גם בונה ארכיון אופטי של תמונות המסמכים. אפשר בכל עת, להקרין את המסמך על המסך ולהדפיס העתק מדוייק במדפסת. דחיסת התמונות מגיעה לשיעור של 98% מגודלם המקורי - יחס הדחיסה הגבוה ביותר הקיים כיום בישראל ובעולם ריסטוריה אופטית - 5800->מע"מ (2,780 ש"ח, כולל מע"מ) = ]1-( 6 מולטימדיה ' והנפשה. תוכנות האיור מת- חילות לקלוט אלמנטים של תנועה, בחיקוי לתוכנות אנימציה. עדיין אין לצפות ממודול האנימציה של תוכנת איור להתחרות בתוכנות יעודיות, כמו זסוגוחוח של אוטו-דסק, אבל המהומה התקשורתית סביב מולטימדיה וה- עובדה כי משתמשים רבים (עזרים בתוכנות איור כדי להכין מצגות, מביאה לכך שיותר ויו- תר כלי הנפשה מוצאים את דרכם לערכות הכ- לים של תוכנות איור. זו אחת המגמות הבו- לטות כיום והיא משתלבת היטב בשתי מגמות מקבילות: יכולת הפקה של מצגות ישירות מתוכנת האיור ויכולת לשלב קול ונתונים בא- מצעות קישרי 01/8. מבחינות רבות מצגה היא בסך הכל פרוייקט גרפי ספציפי ולכן טבעי שתוכנת איור כללית תנסה לתת פתרון גם לישוס זה. מצד שני תו- כנת מצגות חייבת לכלול תבניות מוכנות מראש, המאפשרות למשתמש שאינו גרפיקאי להגיע לתוצאה טובה במאמצ מינימלי. אבל, כפי שציינו לעיל, אנו רואיס איך משתמשיס לא מקצועיים מתפתים לרכוש כלים מקצועיים והחברות העיקריות בשוק מעודדות את המ- גמה - שכן היא נותנת להם יתרון על פני תו- כנות מתמחות. 6 הוצאה לאור שולחנית, גם היא נתפסת עייי רבים כפרוייקט גרפי לכל דבר, במיוחד אם המוצר הסופי הוא דף פירסומי או חוברת עתי- רת גרפיקה. אף אחד לא ינסה לטעון כי תו- כנות האיור יכולות לשמש כלי יעיל להוצאת ספרים, אבל ההבדל בין הכנת מודעה (משימה קלאסית לבחינת היכולת של תוכנות איור, כפי שנעשה במאמר זה) להכנת חוברת קצרה, אינו כל כך גדול. אם בפרוייקט ההוצאה לאור המ- שימה המרכזית היא לטפל בצד הגרפי וב- תמונות - והטקסט תופס מקום מישני יחסית - השימוש בתוכנת איור אינו בלתי סביר. התו- כנות החדישות מסוגלות לטפל במספר רב של עמודים במסמך והן כוללות סיפריות. טי- פוגרפיות עשירות ביותר. למעשה, ההבדלים בין תוכנות איור להוצאה לאור שולחנית הולכים ומצטמצמים במהירות. תוכנות איור רוכשות כלים של טיפול בט- קסטים ועיצוב עמודיס בתבניות והדבר היחיד שחסר להן הוא כלי לעריכת פרקים, תוכן ואי- נדכסים. לאחרונה רכשה קורל את הזכויות על תוכנת ההוצאה לאור השולחנית וונטורה והיא כבר מתחילה בהתאמת ממשקים ותכונות בין שתי התוכנות. קשה אמנם למצוא בנות זוג שו- נות יותר לזיווג מאשר קורל-דרו וונטורה, אבל חזקה על קורל שתצליח להוציא מכך את המי- רב והמיטב. 6 ישראל פבו' 1994 תמונות בתערוכה > שרטוט ועיצוב הנדסי. תוכנות התיביים הדו - והתלת-מימדיות תמיד התייחסו לתוכנות איור כאל האחות ה"אומנותית'" והבלתי מדוייקת. מצב זה הולך ומשתנה, כאשר תו- כנות האיור לא נרתעות מלהוסיף לערכת הכ- לים גם כלי מדידה ומיקוס מדוייקים. היעד המרכזי של תוכנות איור היה ונשאר היכולת להתבטא ביד חופשית, אבל כאשר צריך לבנות את האיור על תשתית של מימדים מדוייקים, מסתבר עומסבר האומנים המדוכאים בין מעותמעוים מסחריים הוא גדול וכולם שמחים לרכוש כלים גרפיים מורכבים גם אם אין הרבה יכוי להפיק מהטו תועלת מטחרית הכלים לכך זמינים בהחלט. כבר הזכרנו איך 50 שילבה תפיסה תלת-מימדית אמי- תית, מהסוג המשמש בדיגום מוצקים של תו- כנת תיביים. 45/א6, אחת הזולות בתוכנות האיור, מאפשרת לך להתוות קווים לפי מפ- רטים מורכבים, המוגדרים בצורה מת- מטית-גיאומטרית, בדיוק כפי שהדבר נעשה בתוכנות שירטוט. סוג אחר של איור יימרובעיי שחודר לערכת הכ- לים של תוכנות איור כלליות הוא שרטוט סכי- מתי והכנת דיאגרמות. תוכנות המיועדות רק לכך נסקרות במאמר הבא בגיליון זה, אבל כמה מהתכונות היחודיות כבר היגרו גם לס- ביבת האיור ביד חופשית. ההצלחה של תו- כניות איור סכימתי המשתמשות בתבניות "חכמות", | כמו 80[ של 6גא6קג50 ו-שגזפ!טוח1 של אלדוס, הביאה להוספת תכו- נות דומות גס לתוכנות בסקירה זו. 4 אינטגרציה מלאה של סביבת פיתוח של "מסמכים גרפיים'י היא היעד הסופי של כל תוכנות האיור והדבר מחייב הוספת מודולים וכלים לטיפול בכל הצרכים המיוחדים של המשתמש - בדיוק כפי שמעבדי התמלילים מנ- סים לספק סביבת פיתוח מלאה ליימסמכים מילוליים'י. הדבר כולל מודולים להכנת גרפים וקשירתם עס מסדי (תונים וגיליונות אל- קטרוניים, מודולים ליבוא ויצוא של קבצים גרפיים בכל הפורמטים המקובלים - ובמיוחד הכנת קבצים בהם אפשר לצפות על כל פל- טפורמת חומרה ותוכנה, דבר שתוכנת "אקרובטיי של אדובי מנסה להשיג. מודולים לניהול קבצי תמונה באלבומים ומסדי נתוניס גרפיים, מודולים להפקת המסמכים בסוגי מדיה שונים - החל מנייר וכלה בסרטי ווידאו - וכלים לקישור בין התוכנה הגרפית לתוכנות אחרות בשיטות של הטמעת עצמים (018 ). כמו כן צפוי כי הדור הבא של תוכנות גרפיות יתמוך בצורה מוחשית יותר בעבודה קבוצתית, כך שקבוצת אומנים תוכל לעבוד בו-זמנית על אותו איור (למשל, האחד יערוך את המלל בזמן שהשני יעבד את התמונה). חסרונות האינטגרציה על החסרון העיקרי של ייאינטגרציה ללא מע- צוריס" כבר עמדנו לעיל. התוכנות הופכות למ נופחות, איטיות - ומיותרות ברובן. חלק מה- תוכנות הכלילו את התוספות האלה בתוך הת- בילה הבסיסית ואחרות, דוגמת זסוגזופטו!] , משמשות בשיטה הקלאסית של ייתוכנות עזריי חיצוניות, המספקות את הכלים שחסרים בח- בילה הראשית. הגישה הקלאסית מאפשרת לך אמנס לבחור את החסר מתוך מגוון אופציות וכך להגיע לשילוב מושלם של יכולת עס תמ- ציתיות - אבל קלות העבודה נפגמת. בדוגמה הנייל ניתן להשיג ע"י שילוב של זסוגזופטווז עס חטוו/6קץד (תוכנת טיפול בטקסט של אדובי) ועס זסוגזגק56 (להכנת הפרדות צבעיס) סביבת עבודה חזקה ומדוייקת להפליא, אבל רוב המ- שתמשים יעדיפו את הממשק המאוחד של קורל-דרו ודיסיינר. זו האחרונה כוללת היום את סוקג)אסוסחץ לעיבוד תמונה ו-קטמוזגוח5 לה- כנת הפרדות צבעים. רק 85 /א 6 בנוייה בצו- רה מודולרית המאפשרת התקנת רק החלקים שמעניינים אותך. האחרות כופות את עצמן בצורה טוטליטרית, בלי להתחשב בניצול מש- אביס אופטימלי. הזכרנו את המוקש של יכולת ההדפסה, שעלול להתפוצ כאשר נעשה שימוש בלתי-צנוע בא- פקטים גרפיים. כדי למנוע ייתקיעות" כתוצאה משגיאות פוסטסקריפט עליך לסגל לעצמך מספר עקרונות ושיטות עבודה מונעות אסון. למרות שהכנת קוב פוסטסקריפט נעשית בצו- רה י"שקופהיי ואתה לא משתתף כלל בכתיבת הקוד, עליך לאמ מספר טכניקות של תכנתים אם אתה רוצה לצמצם את הסיכוי כי הקידוד לא יצליח. | וו//0// העבד שעובד 69 מעבד התמלילים וורדמיל עובד עבור 0 משתמשים בעברית, באנגלית, בערבית, ברוסית ובשפות נוספות וורדמיל הוא מעבד התמלילים הישראלי היחיד שבאמת יודע לטפל נכון בפונטים יחסיים... ולא רק בטקסטים רגילים, אלא גם בטבלאות מכל הסוגים! וורדמיל פועל באופן מלא ומושלם ברשתות, ומשתלב היטב בתוכנות המשרד הממוחשב המתקדמות בישראל! לוורדמיל ה-08 ]5701 (בודק איות ומתקן טעויות בעברית) המלא והמדוייק ביותר, מבוסס על ניתותח מורפולוגי מלא - פרי פיתות של מרכז !18% למדע וטכנולוגיה. לוורדמיל 50811.08 אנגלי (אמריקאי או בריטי) מעולה, 71850805 הכולל חצי מיליון מילים נרדפות והפוכות, וגם 5701/1885 לשפות אירופיות נוספות. צזינטוכוכיט אנטרסופט הנדסת תוכנה בע"מ. ת"ד 4424 ירושלים 91043. טל: 02-722533. פקס: 02-721041 אלידע 70 אופטימיוצית פוסטסקריפט מאחר וקוב פוסטסקריפט הוא תיאור מילולי (אלפאנומרי) מקודד של העמוד המודפס, אי אפשר לצפות בו ללא פיענוח מוקדם. במרבית המחשבים לא מותקנת תוכנה או חומרה לפי- ענוח פוסטסקריפט - כפי שקיים במדפסת פו- סטסקריפט - ולכן אפילו קוב תקין לא ניתן לצפיה. על אחת כמה וכמה שאין סיכוי להציג בצורה גרפית קוב שיינתקע" ולכן קשה כל כך להבין את שגיאות הקידוד והפיענוח. מקודד פוסטסקריפט מייצר הודעות שגיאה סתמיות ורק אס תטען את המודול :38006 זסח למ- דפסת תוכל להדפיס את חלק הקוב שעבר פי- ענוח לפני התקלה. בחר את המדפסת בחלון 60 פתח את תיבת הדיאלוג וחחזק הסוח ס!ה] זסחם ק500וסק מתוך התפריט בו 0/קטו56 ומלא את הדרוש. הפ- עלת התיבה תגרוס לכך שהמדפסת תפיק את המסמך עד לנקודה בה קרתה השגיאה וכך תוכל לזהות את העצס שגרם לכך. יתברר לך שרוב הבעיות ברות-הפתרון נובעות מחוסר וכרון במדפסת. כאשר האיור מסתבך והולך, קובץ הפוסטסקריפט מתנפת וממלא את הנפח המוגבל במדפסת. אס אתה יודע לז- הות אלמנטים "מנפחי פוסטסקריפטיי תוכל ב 4 6 ישראל פבר' 1994 תמונות בתערוכה לפתור את הבעיה עייי שימוש מרוסן בהם. למשל, רוב שגי- אות הזכרון | הם מסוג 5 - במיוחד אס המדפסת שלך היא מסוג 811 1. בגירסה זו קיימות מגבלות שרירותיות על האורך של אלמנטים מסויימים. למשל, מספר הנקודות לאורך נתיב (4'ד4) אינו יכול לעלות על 1500. הדבר נגרם. עייי הצורך להקציב לכל אלמנט | 5 איזור בזכרון לפני שה- |₪ << :אס פיענוח מתחיל ואז אם הפיענוח מייצר יותר מידע משניתן לאכסן באותו איזור התו- צאה תהייה שגיאה. בגירסת 2 15/51 הבעיה | נפתרה עייי הקצאת די- נמית של ז> כרון ווירטואלי (המשכת | הז- כרון הראשי על הדיסק) לכל אלמנט שלא מסתדר עם ההקצאה הראשונית שלו. ניואנסים דרמטיים אס אין לך מדפסת 2 ופצ1 תאלף להחליף כמה מהפעולות עתירות הזיכרון בפעולות פחות תובעניות. הניואנסיס הס בדרך כלל קטנים בשלב העיצוב, אבל ההבדל בצורה בה פוסטסקריפט מתארת את ההליך יכולה להיות דרמטית: % השתמש בהתמוגויות (5א₪/81) ולא במ- עברים (15א084015). ההבדל העיקרי בין השנייסם הוא הזמן והמקוס בו מתבצע החישוב של נקודות האמצע, בין נקודות הקצה המו- גדרות. בהתמזגויות החישוב נעשה עייי התוכנה בזמן העריכה, כך שמבחינת המדפסת מדובר בסידרה, ארוכה אמנם, של הוראות פשוטות. קלות שימוע הו 450א = דוו םטססה 73 וא מעבר, לעומת זאת, מוגדר עייי התוכנה בצורה מתמטית מתוך כוונה שהמדפסת תפענתח את הפקודה. מאחר והמדפסת אינה מגובה בדרך כלל ע'ייי דיסק ובפיענוח של מעבר נוצר קוב ענק, התוצאה היא ייסתימהיי במדפסת ושגיאת פוסטסקריפט. כאשר מבצעים התמוגות רק זסוצופטו!! מא- פשרת להגדיר את מספר הצעדים בין שני הק- צוות. השיטה לחישוב מספר הצעדים האו- פטימלי היא: א. בדוק מה טווח השינוי החריף ביותר בין הקצוות. נניח שבקצה אחד הצבע מורכב מ-10 אחוז ציאן, 20 אחוז מגנטה, 25 אחוז צהוב ו-15 אחוז שחור. בקצה השני האחוזים הם 50, 0, 15 ו-40 בהתאמה. השינוי החריף ביותר התאמה למשימות | עוצמה 1 7 ה לית 20 כיוון 1 200% "פיווּן ]. התוכנה הגרפית המקצועית וו זה בעולם ‏ ויחד עם זאתת 23/0022 כון. לשימוש 5% | ]/ ו קורל דרו הוא בשילוב בין ה והפעלתה ב מודולים המהווים כלי אינטגרטיבי ן; 2 זה לא יקרה לך עם קורל דרו . . . 6% ([ לטיפול בתחומים השונים ובין הרמה הבלתי מתפשרת של ביצועיה. 0 | פשטותה מקנה למשתמש המתחיל ולמשתמש העסקי 6 אפשרויות שימוש מגוונות בזמן קצר ביותר 7- / / ] מגוון הכלים שבה וביצועיה המדהימים הופכים אותה לכלי התוכנה המודול המרכזי -כלי גרפ מתקדם המקצועי ביותר למעצבים, (:, * אנשי דפוס,גופי הדרכה, | צלמים, מפיקי מולטי-מדיה 38 | גם בעסקים 4 | קורל דרו מהווה כלי מגוון ורב עוצמה לארגון המודרני. | | המשתמש הארגוני יוכל להפיק באמצעותה פרוספקטים, ] פרסומות, חוברות, שילוט וכל הפקה אחרת של גרפיקה ] או דפוס אשר הוא נזקק לה. % | ניתן לייצר באמצעותה בקלות גרפים % ומצגות החל | ממצגות פשוטות וכלה במצגות דינמיות משולבות אנימציה וקול 0 גם בעברית לל הר עולם האפשרויות של קורל דרו פתוח גם למשתמש הישראלי מחו מצגות דינמ הכותב בעברית. כיוו| מחשבים, מפתחת מעבד התמלילים דגש, פיתחה את הגירסה העברית המקצועית לקורל דרו. | התמיכה העברית מבית "כיוון" מאפשרת כתיבה מלאה בעברית ובאנגלית, היא הופכת את כל העבודה ל"עברית ב-1000%6" | התפריטים ותיבות השיחה, "מדברים" עברית. לתוכנה מצורפים | עשרות גופנים (פונטים) עבריים, וגופנים דו לשוניים. | | לעברית של כיוון תאימות מלאה לכל הגופנים העבריים הסטנדרטיים לסביבת "חלונות". 0] = מערכת מתקדמת וקלה" להפעלה לייצור גרפים' ‏ | | נימציה - בקלי-קלוו תו ות 11070 ו תמונוו נות כיוון מחשבים בע"מ ת.ד. 55065 ירושלים 95420 נולפון: 02-795-725 פקס : 02-795-751 9 72 נוצר במעבר הציאן שהוא 40 אחוז (0.4 בע- רכים חישוביים). ב מצא את מספר הפיקסלים לכל נקודת רשת עייי חלוקה של צפיפות האבחנה (וק6) בצפיפות הרשת (וק). למשל, כאשר מכינים רשת :קו138 באבחנה של וק12706 המספר הזה הוא 9.2. ג. מספר הצעדים האופטימלי מתקבל מהעלאת המספר הנייל בריבוע והכפלתו בערך המעבר החריף ביותר (סעיף א). בדוגמה שלנו יש לה- עלות את 9.2 בריבוע ולהכפיל את התוצאה ב-0.4. התוצאה (בערך 34) היא מספר הצעדים האופטימלי. 4 אחד (8א181א60), אל תקבץ (68005). בדרך כלל דרישות הזכרון נמוכות יותר ככל שקטן מספר העצמים באיור. באיחוד אתה הופך מספר עצמים נפרדים לעצם אחד. בקי- בוץ אתה קושר עצמים לפעולה מסויימת, אבל הס נשארים עצמאיים. אתה יכול לאחד את כל העצמים שיש להם את אותן תכונות, למשל, את כל הקווים הישרים בעובי 0.1 וצבע ירוק, לעצם מורכב אחד. המפענח לא יתקשה להבין כי לעצם הזה מספר קטעים, אבל הוא יודקק להרבה פחות זכרון על מנת לשמור אותו. 6 מלא כל עצס באופן נפרד. אם יש לך מספר שטחים בלתי קשורים (למשל עיגולים שלא נו- געיס זה בזה) אותס אתה רוצה למלא בט- קסטורה מסויימת, עדיף להפריד ביניהם ול- מלא כל שטח לחוד ולא לאחד אותס לעצם מורכב ולמלא אותו במכה אחת. התוצאה זהה בשני המיקרים, אבל לפוסטסקריפט המילוי של שטחים לא קשורים בפקודה משותפת מסובך יותר. השפה נזקקת לפחות חישובים ופחות זכרון כאשר היא מבצעת כל מילוי פשוט בנפרד, למרות שמספרם גדול. 4 השתמש בקוויס במקום בעקומות. אם יש לך אפשרות לחבר שתי נקודות באמצעות קוו ישר, אל תעשה ואת באמצעות עקומות 28 חישוב של קוו ישר נזקק לשתי נקו- דות קצה בלבד ופתרון משוואות מהמעלה הר- אשונה. עקומות 882188 מחושבות עייי פו- נקציות ריבועיות והן נזקקות ל-3 נקודות לפחות. + השתמש במספר הקטן ביותר האפשרי של נקודות לאורך העקומה. כל נקודה לאורך הע- קומה מוסיפה מערכת משוואות לפתרון וכך גוזלת זמן ומשאבי זכרון. לעיתים קרובות תו- ספת הנקודות רק מקלקלת. למשל, אס אתה הוצה להעביר קשת (קטע ממעגל), בחירת 3 נקודות בלבד היא לא רק מספקת אלא גם או- פטימלית. הנקודה הרביעית רק תהפוך קשת אמיתית לעקומה לא מדוייקת. אס אתה עובד 6 ישראל פבר' 199% תמונות בתערוכה בפוסטסקריפט רמה 1 חובה עליך להמנע מה- גדרת עקומות עייי יותר מ-1500 נקודות. אם הקו ארוך ומפותל, שבור אותו למספר עצמים, שכל אחד עומד במגבלת המספר. הבאגיס צצים בבחינה כפי שכבר הוזכר לעיל, בכל אחת מהתוכנות נתגלו במהלך הבחינה באגים שונים ומשוניס. למרות שלא תיכננו את המבחן במטרה לגלות חובבים רבים [המקצוענים כבר למדו להזהר!] נסחפים בלהט האבקטים הוויזואליים והם אינם גומדים את העיצוב עד עולא נוצלו כל האפקטים שגיאות, התוצאה של בחינת כל אספקט בתו- כנה הביא לכך שהבאגים צצו מאליהם. יתכן ואי אפשר לצפות כי חבילות כל כך מורכבות יגיעו לשוק נקיות מכל שגיאה, אבל אפשר היה לצפות לגישה יותר אחראית של היצרניות. נראה שהן אימצו את הגישה הקלוקלת של יציאה מוקדמת לשוק וטיפול בבאגים עייי סי- דרה אינסופית של גירסאות תיקונים. קורל-דרו למשל מתהדרת היוס במספר גירסה 3, סימון שניתן לפירוש ציני כתוכנית למספר גדול במיוחד של גירסאות שיפורים בדרך לגירסה 5.0. למרות כל החסרונות האינדווידואליים, כל התוכנות בסקירה הצליחו לבצע את המבחן ולהגיע לתוצאות מרהיבות עין. הבחירה בי- ניהן היא קשה במיוחד, שכן היא מבוססת על העדפות סובייקטיביות יותר מאשר פסילה מו- חלטת של מועמדים פגומים. אפילו זסוגזופטוון הוותיקה, שגילה ניכר במיעוט התכונות האו- פנתיות בהן גאות המתחרות הצעירות, היא עדיין תוכנת איור מצויינת שעונה למרבית הד- רישות של מאייר מקצועי. למשתמש הפחות מקצועי היא אולי לא מציעה את הקלות הבו- לטת של קורל-דרו, אבל מצד שני היא הכלי הבטוח ביותר להכנת קובצי פוסטסקריפט שלא נתקעים במדפסת. לקלות השימוש של קורל-דרו יצאו מוניטין, אבל השנה קמו לה מתחרות. לגירסאות הח- דשות של 88א510פכ ו-85צא6 ממשק לא פחות ידידותי. במיוחד ראוי לציון המהפך שעבר על דיסיינר, שתמיד היתה תוכנה הח- ביבה על המקצוענים ועכשיו היא גם סיגלה לעצמה פנים ידידותיות למשתמש הפחות מק- צועי. הדבר הזה מחזיר אותנו לנקודה הפותחת במאמר: תוכנות האיור המקצועיות פונות היוס יותר ויותר גם לקהל הלא-מקצועי - ומ- צליחות. בעזרת אפקטים מתוכנתים מראש, פונקציות אוטומטיות וממשק מהוקצע, הרבה משתמשים שלא בילו אפילו שעה אחת בבית ספר לאומנות או בסדנת מקינטוש מגלים כי הס מצליחיס להוציא מתחת לידיהם עבודות שאין מה להתבייש בהן. גס התוכנה הטובה ביותר לא יכולה להעניק טעם טוב ויצירתיות אומנותית למי שלא פיתח את התכונות האלה בעצמו, אבל אם הטעם קיים והיצירתיות דו- חפת אזי כל אחת מארבעת התוכנות בסקירה תאפשר לך להתבטא בצורה מקצועית. איך בוצעה הבחינה הבחינה נעשה עייי צוות של מאיירים שנתבקשו לבצע, כל אחד לחוד, סידרה של מטלות ספ- ציפיות. 5 מהמטלות הסתכמו ביצירת פירסוס על 2 עמודים עבור חברה דימיונית בשסם 65 800008086. | האספקטים השי- רטוטיים של התוכנות נבדקו עייי הכנת שרטוט טכני בשחור-לבן של חלק מכני דימיוני. השלב הראשון בהכנת המודעה היה להעתיק צילוס של גיטרה ולהפעיל עליו סידרה ארוכה של אפקטים, החל בהבהק של החזרת אור וכלה בטקסטורות חדשות לחלקים השונים. החלק הזה כלל גם פירוק התמונה לגורמים ע'ייי המרה מרסטר לווקטור ומילוי כל אחד מהשטחים שנוצרו בטקסטורה או אפקט. בשלב זה גם נדרשו הבוחנים להפעיל את כלי העקומות על הווקטורים שנוצרו בתהליך הה- מרה ולערוך אותם אופטימלית. המשימה השניה היתה לייצר את הכותרת. כפי שרואים באיורים המלווים את המאמר, הכותרת כתובה לאורך קו עקום העוקב אחר קימורי הגיטרה. כאשר הטקסט של הכותרת מסתדר לאורך הקוו יש צורך בטיפול נקודתי במירווח בין אותיות ומילים, בזוויות של האו- תיות ביחס לקוו הבסיס וכדומה. המשימה השלישית היא לייבא קובף :חוד של עמוד תווים ולהפעיל עליו את הפונקציה דד (הפיכה לווקטורים). הפעם המ- טרה לא לבדוק את אפשרויות העריכה אלא לראות באיזו מידה מצליחה הפונקציה לשמור על האופי הקליגרפי של צורות התוויס. התווים עובדו אחייכ לאלמנטים גרפיים עצ- מאיים, נצבעו ופוזרו ברקע המודעה. המשימה הרביעית היתה לייבא מספר קבצי טקסט, לפרמט אותם בצורות שונות ולשלבם במסמך. מלבד העימוד שרואים באיורים נב- דקו אלטרנטיבות רבות ושונות, הכוללות סי- גנונות שוניס של פיסקה, ישור, ריווח הדגשות וכדומה. במבחן זה התוכנות נדרשו להפגין בי- צועים דומים למה שמבוצע בצורה שיגרתית עייי תוכנות הוצאה לאור שולחנית, מלבד מי- ספור עמודים, יצור אינדכסים והערות שוליים. השלב חמישי היה שילוב כל האלמנטים על העמוד ויבוא קוב תמונה (לוגו) בפורמט 05ם. בשלב וזה עוצבו ‏ 2 העמודים כפריסה (פא5אל6) ומוקמו על גיליון דפוס, עם סימוני חיתוך וקיפול, צלבי התאמת צבעים וכדומה. את התוצאה הפקנו על מדפסת פוסטסקריפט צבעונית 156% זסיּחץ של טקטרוניקס ועל מד- פסת לייזר של קא. הקבצים גם יוצאו לתוכנות גרפיות שונות בפורמטים 60%1 ,05 ו-;ואאו וניצפו על פלטפורמות שונות, על מנת לבדוק באיזו מידה תהליך היצוא שומר על נאמנות למקור. בחינת האספקטים הטכניים כללה שני של- בים עיקריים: הראשון היה יצירת ציור סכמתי של סליל השראה, המשמש לקליטת הצליל בגיטרה חשמלית. בשלב השני נתבקשו הבו- חנים לפרק את השרטוט לעצמים ושכבות שו- נות ולהפעיל עליהם סידרה של פעולות או- פייניות לתוכנות שרטוט. הבחינה הסתיימה בהפקת קוב% ח=א, שיוצא לתוכנת אוטוקד ונ- בדק שם לגבי דיוק ושלמות. 40006 1150810 1 יכולת גמישה באיור, מספר גדול של פונקציות לטיפול בטקסט ודיוק גבוה בהפקת הפרדות צבעים, עשו את התוכנה הזו למועדפת עייי מע- צבים מקצועיים במשך שנים הבות (היא היתה מהראשונות. על פלטפורמת מקינטוש, הרבה לפני שה-26 הפך לפלטפורמה מבוקשת עייי גר- פיקאים). אבל עברו כבר 3 שנים מאז העידכון המסיבי האחרון שלה והזמן החל לתת את או- תותיו. ביחס למתחרות הצעירות והדינמיות יותה, הגיל המתקדס מתבטא בחסך בתכונות ואפקטים מוכנים מראש. אילוסטרטור מעניקה לך דיוק ושליטה, אבל היא לא מאפשרת לבצע פעולות. ייסטנדרטיותיי בלחיצת עכבר יחידה, כפי שהציבור הרחב מבקש. כך איבדה תוכנה מצויינת זו את מקומה בשוק ואת מעמדה הכ- תמונות בתערוכה מעט קבוע כייבחירת העורכים". אילוסטרטור גסם לא נסחפה לכיוון של ייאינטגרציה"י עס תוכנות גרפיות אחרות. המו- דולים שעוסקים בטיפול בטקסט (ח8ו641קץד), הפרדות צבעים (זסוגזגק56) תצוגה (אד4) וה- מרת רסטר לווקטור (טחו!וחג6זו5), הס תוכניות נפרדות הכלולות בחבילה אבל לא מאוחדות עס התוכנה הראשית. החבילה כוללת גס 40 גופני | 6קְץד איכותיים וספריה של 300 איורי דא-ק61 בסיסיים. אין כאן את השפע המ- דהים של הסיפריות של קורל-דרו ולא את קלות ההפעלה שלה. באילוסטרטור עליך לה- פעיל את הכלים דרך מספר לא קטן של תיבות דיאלוג, שנותנות לך את הגמישות והכוח הי- דועים של תוכנה זו, אבל הן לא תוכננו למי שמוותר על קריאת ספר ההדרכה ותירגול מו- קדם. מגבלות שמוניות באילוסטרטור לא תמצא את התפריטים הצ- ציס בלחיצת הכפתור הימני של העכבר. סרגל כלים המסיבי לא כל כך מובן מאליו ומשתמש [ 7 | מרכז המפה במכלול התוכנות הגרפיות השונות. סביבן מצויות קטגודיות מתמחות ול תוכנות לישומים צרים, החל מעורטוט וכלה בהוצאה לאור שולחנית אקראי יתקשה לבחור בכליס המתאימים. יש רק רמת ביטול (ספאש) אחת, אין תמיכה ב-01 ובחילוף נתונים דינמי (פספ) ואין תמיכה בלוחות סיפרות (0101712885) רגישים ללחץ. כל זה לא מנע מהבוחנים מלבצע את המבחנים בצורה מושלמת, אבל הדרך לא היתה הקלה ביותר או המהירה ביותר. למשל, במרבית התוכנות האחרות אפשר ילמתוחיי עצם עייי תפיסה בייידיתי" ומשיכה (התפיסה והמשיכה מבוצעות כמובן עייי העכבר). באי- לוסטרטור צריך לבחור את העצם, להפעיל עליו את הפונקציה 561.5 ולסמן את הגודל המקורי הגודל הסופי. התוצאה אולי מדוייקת יותר מסתם משיכה פרועה, אבל התהליך ארוך ומחייב אותך לדעת איך בדיוק מבצעים אותו. כצד הזכות אפשר לאמר כי אילוסטרטור כמעט ולא מטילה מגבלות על המעצב. אפשר לטפל בו זמנית ב-20 איורים, בשילוב של קווי מתאר וצבע אמיתי (24 סיביות לפיקסל) ללא הגבלה על מספר העצמים בכל איור ועל המורכבות של כל עצם. היא תואמת עם גירסת מקינטוש כך שניתן להריץ את התוצאה בלישכת שרות המתמחה בהפקת עבודות מחשבי מק וביצועיה טובים גם על 6: בינוני (386). צבע מצויין הכלים המסובכים להפעלה הם כאלה בגלל היכולת שלך לעצב במדוייק את תכונותיהם. אבל המחיר הוא שאי אפשר ליצור אפקטיס בצורה אוטומטית, כמו אפקט תלת-מימדי עייי הזרקה (א780510א5), כלים שהתרגלנו לקבל בתוכנות אחרות. הפרדת עצמים לשכבות אפ- שרית, אבל היא לא כל כך קלה לשליטה, שכן אין אפשרות להציב יותר מעצס אחד על כל שכבה ולקרוא שס לשכבה. לעומת זאת הטי- פול בצבע הוא מצויין, עם תמיכה מלאה במו- דלים אצוא6 (מודול הצבע לדפוס), ₪58 .381 ו-808 (מודולים שוניס של צבע במדיוס אל- קטרוני), תמיכה בערכות הצבע .6סוחג? ,סע 06ח060|)0- -8100וח6נתך. גם הטיפול בטקסט ועימוד הוא מעולה. אפשר לעקוב אחרי כל קוו מנחה, למלא שטחים בצו- רה לא יימרובעתיי ולהמשיך משטח אחד לשנל ללא כל מגבלה. כל זה נעשה מבלי לפגוע בי- כולת העריכה המילולית, ביכולת לשלוט במ- דוייק בריווחים בין אותיות, מיליס ושורות וכ- דומה. אבל אין לה תכונות של תוכנת הוצאה לאור אמיתית, כמו בדיקת איות, מיקוף או- טומטי, עמודי סיגנון ותמיכה בגופני 6עד6חד. תוכנת העזר 502484108 כוללת יותר מ-100 קובצי פפפ, המאפשרים לך להפיק פלט צבעוני מדוייק מבלי להכנס להבנה מעמיקה על המ- שמעות של מושגים מעולס הדפוס, כמו ייהרחבת נקודהיי (א641 ד0), ערכי 8/608סש וזוויות רשת. קוב פ?? מכיל את הפרמטרים האופטימליים לפי אבזר הפלט, כך שבחירת הפרמטרים הנכונים מצטמצמת לבחירת הא- בזר הנכון (מדפסת או תוויין לייזר) מתוך הר- שימה. אבל החדשה הטובה ביותר בקשר למו- צר זה היא ש-8606 מתקובת להשלמת הגירסה החדשה, 5.0, גם למחשבי 6ק. אפשר כבר לראות את השיפורים הצפויים על מחשבי מקינטוש - ומה שרואים נותן לנו סיבה טובה להמתין. 5 06 ישראל פבר' 1994 ה 00---/-. 1 . ]( 6 ישראל פברי 1994 6095 0 5 האספקט המושך במיוחד בתוכנה זו הוא המ- חיר. חברת 8מאתת, המויילית, צררה בת- בילה מספיק כלים לסיפוק צרכיו של המ- שתמש המצוי ועם זאת להסתפק במחיר של 9 דולר (בארהייב), כמחצית מהמחיר של תו- כנות מתחרות. 6%%35 מצטיינת במיוחד בכלים השירטוטיים, המאפשרים למאייר לב- נות אלמנטים בצורה דומה למה שנעשה בתו- כנות תיביים. את הגיטרה למשל בנינו מאוסף 46 תמונות בתערוכה אלמנטים גיאומטריים, כמו עיגולים, קוביות, מצולעים מרובי צלעות, קווים מקבילים וכ- דומה. אבל התרשמנו לחיוב מהקשר הטוב שבין הכלים השרטוטיים ליכולת הצביעה בנו- סח תוכנות דא241 למיניהן (תוכנות צביעה הן רסטריות באופיין ואילו תוכנות שרטוט הן וו- קטוריות). בניגוד למרבית תוכנות האיור, בק- נבס אין צורך לייבא שטחי צבע וטקסטורות מתוכנות חיצוניות או סיפריות ואפשר לייצר אותס בעזרת כלים רסטריים בתוכנה עצמה. קנבס לא מגבילה את עצמה לצרכים של שר- טטים או של אומנים, אלא מנסה לתת כלים למי שמנסה לגשר על הפער ולייצר איורים טכניים פוטו ריאליסטיים. למטרה זו הכלים השרטוטייסם משמשים להכנת הבסיס הגי- אומטרי לאיור וכלי הצביעה לגימור השטח. גם כלי האפקטים האוטומטיים בנוייס מתוך ראיה זו, של הצורך לייצר איור ריאליסטי של גופים טכניים. המודול ג השירטוטי כולל לשם כך יכו- לות של תוכנות תיביים, המ- כונסות תחת השם ‏ 507 6. הי"עכבר החכם" מא- פשר לך להגדיר תנאים גי- אומטריים-מתמטיים לעצמים הגרפיים. למשל, אתה יכול להעביר קוו המוגדר כמשיק למעגל אחד ויוצא מנקודה מסויימת, או משטח העובר דרך 3 נקודות. היכולת הזאת באה לידי ביטוי במיוחד בה- פקת השרטוט בשחורדלבן, אבל הרשימה מאוד גם בציור הגיטרה. קוויס חכמים סימנים אחרים לתבונה של 8 אפשר למצוא בע- צמיס "משוכפלים" וקוויס *יחכמיםיי | שמעדכנים | את עצמס אוטומטית בכל פעם שאתה משנה את האטר. ות שימושן = התאמה למשימות למשל, אם קוו המחבר שני עצמים הוגדר כייחכם", בכל פעם שתזיו את אחד העצמים הקוו יעדכן את עצמו בתוך המגבלות המ- תמטיות שהוגדרו לו (כך שאם הוא הוגדר כמ- שיק לאחד העצמים, תכונה זו תשמר גם כאשר תזיז את העצם או תשנה את מימדיו). מאיי- ריס טכניים גם ישמחו למצוא לא פחות מ-15 סוגיס של קווי מימדים ויכולת לתת קנה מידה לכל מימד בצורה חופשית. את החסרונות של קנבס תמצא כאשר תנסה להפעיל אפקטיס מיוחדים ולערוך אותם בצו- רה דינמית. למשל, אם אתה הופך עצם דו-מימדי | לתלת | מימדי | ע"י הזרקה (אסו5טדא, פעולה הדומה ליצור פרופילים מאלומיניום או פלסטיק עייי הזרקת חומר גלס נוזלי דרך פיית הזרקה שצורתה כמו חתך הפ- 51101 1 01 | פיפ 5 א60 שאמ 6] + 0 71 קוא לשפפת) 4וטפפחונן גש0) ופפקפן סופ הופן הש כ 3 1 2 [ 3 | עוצפה | 5 ז5ל5 םק ג וז 50 את הפתרון המושלם לרשתות לקוח/שרת תמצא אצלנו בינת מערכות תוכנה היא מרכז ההפצה, התקנה ותמיכה מספר 1 בישראל של תוכנות הפעלה לרשתות ומערכות לקוח/שרת של מיקרוסופט בישראל. אנחנו יכולים לתת לך פתרון מושלם למיחשוב אירגוני, החל מסביבת העבודה 569 080ח2608/ד! פאוסטחו, שזכתה למדלית 05א= 51א₪ )סואה םד סאו2 0 0ם, דרך מסדי נתונים 506, דואר אלקטרוני, תוכנות פופאוקְטסז6 וסביבות פיתוח, וכלה בקישוריות 85/400 |- 6/900 למחשבים גדולים. המומחים לקישוריות אירגונית בינת מערכות תוכנה היא חלק מקבוצת רד-בינת תקשורת מחשבים, החברה המובילה בישראל לתקשורת מחשבים. עם הנסיון והמוניטין של רד-בינת, אתה יכול להיות בטוח כי אצלנו תקבל את הפתרון המתאים ביותר לצרכיך - במחיר הטוב ביותר. לפרטים, הדגמה והצעות מחיר פנה אלינו ל-03-6459501 בינת מערכות תוכנה רח' הנחושת 8 ת"א. 69710 טל' 03-6459532, 6459501 פקס. 03-6487990 והסס. !הזחה וחזפספו! - |8הח9 = מפ'צ'ם מורשי'ם: אומני'טק, ל'גד, קומפי'יוטרלנד, כלנ'ית, 5דה, ו'דאוקד, בינת תקשורת 76 רופיל. שיטה זו מקובלת כדי להפוך אותיות לתלת-מימדיות) ואחייכ אתה רוצה לשנות את פרופיל ההזרקה, אינך יכול לעשות זאת על העצס התלת-מימדי ועליך לחזור על כל הפ- עולות מהתחלה. התיסכול הקשה ביותר שלנו היה כאשר רצינו להתאים את הכותרת לקוו בסיס מפותל ולמלא את האותיות במעבר צבע. אי אפשר לעשות זאת בקלות שכן אי אפשר למלא את האותיות במעבר אלא אם כן הם הומרו קודס לכן לקוו מתאר (עקומות ולא גו- פניס), אבל אז כבר אי אפשר להתאים אותן הגו התוכנה הטובה ביוחתר לא יכולה להעניק טעם טוב ויצירתיות אומנותית למי שלא פיתח את התפונות האלה בעצמו לקו הבסיס כפי שאפשר לעשות לאותיות. אפשר לבצע את הפעולות בסדר הפוך, קודם להתאיס את האותיות לקוו הבסיס ואחייכ לה- מיר אותן לעקומות 887188, אבל אז אי אפשר לערוך את הכותרת בכלים של טקסט (למשל שינוי ריווח או תיקון איות). לקנבס בכלל יש מגבלות רבות בטיפול בטקסט והיא גם לא מסוגלת לייבא טקסט מישומים אחרים. ניהול משובח מצד שני, קנבס זוכה בנקודות רבות בזכות כלי הניהול המשובחים שלה. לא פחות מ-20 כלי איור ניתניס להתאמה אישית באמצעות תיבות דיאלוג. אתה יכול אפילו לצמצס את מספר הכליס שבערכה ולסלק את אלה שאינך מוצא כמתאימים לצרכיך. במהלך הניסויים נתקלנו בבעיות יצוא של קבציס לישומים אחרים ול- מרות שהיצרנית הגיבה בזריזות לתלונות, עדיין יש קשיים ביצוא בפורמטים ‏ 606 ו-=ואאו. עדיף להשתמש ב-80.80ק611 או בפורמטים פ5קם ו-=ה!ד. התוכנה גם לא הת- קשתה להפיק הפרדות צבעים מדוייקות, הן מבחינה גיאומטרית והן בהתאמת צבעים למה שאתה רואה על המסך. לקנבס היתה הצלחה בולטת על פלטפורמת מקינטוש ונראה שגם על 6 היא ממלאת 6 ישראל פברי 199% תמונות בתערוכה 4 השוואת תכונות ע'קריות. תוכנות איור 0 זו 0וזס) יי 0 חסופזס/ 0 חסו5ז ₪₪ ₪ש ₪₪ ₪םש ₪מ₪ש ₪ש ₪₪ ₪ש ₪ ₪םש ₪ש ₪םם ₪םש הא ₪םש סם ₪ש םש ₪ש ₪םש ₪םמם ₪ש ₪מה ₪םש ₪ש ₪ש ₪ש ₪םם ₪םש ₪₪ ₪ ₪ ₪םש ₪ש ₪שם םש ₪םש ₪ש ₪ ₪ סם ₪םש ₪ ₪ ₪םש ₪ ט ם ₪ ₪ ₪ | סם ם ₪ ₪ ₪ש ₪םש ₪ ₪ ₪ == ₪ ש ₪ם ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ןק ₪ ₪מם ₪ . ₪ ₪ ₪ - ₪ח שח ₪ ₪4 ₪ ₪ םח ₪ ₪ ₪ם ₪ש ₪ 1-5 פוטסה 24 | ]-/ 800-800 0 חטפ- 581 וח 08ו וח 065 065 טוח 60 חס 5 .השש זט 5 חסופזס/ סם ז- 900-800 וח 68וז6וחת. 8 86 לא קיים זסזז)5ט!!1 ,5ש0ח:// זס ך) קים ₪ המוצריס מפורטים בסדר אלפאבתי 1 חףסופז6 המחירים הנקובים הם לפי המחירון האמריקאי שש סם ₪ם ₪ח סם .חז- ו 900-800 ו 6. 60 וזה סס) זו|41ה1 |אמך 5 5160 181 סו ןז הָח 130% /חָה: 600 חב הוחא 6 ו קוו (9ב8/08ז00) 608 0% (0 3 ז8ח0ו065) עשחם (0 4 זַחףו069) ₪54 זא 5 1 וחזס! | זו הזו זה זואשצ. הזו 0 6 ג (ץוחס חסקוחו) 00 סוסתק (ח105חו136/) זסוק זוז סא אס 5010018086 9 60101 1ו800/60זד 6 וס 5 5סוזקס זחוזק 60 08% 8 0 ווז/טָהק חס זז 5חוחז 100101 300 36800 8 זסם זו סוקוזוטות זוז חו 0805 01 זטסוחגיח ץוק 5 00ו51791ו%5/860ז3ו הזוזך 65 חחח סו 551070 הת 1816 הסח 8 בתסוז3 תטוזו 5 ז60!0 0 הסוז68ח6 86% 60651 חופף זסם חסו601זז60 אחן ב 0 |הטטוצוטהו זחוזץ 5 80615/560! ח0ו508781 זחיזק ךוות שו סוק 0050 /שוצסזס סו 6 6/0ח8ח ל 6וו1 זס] 5676 0 (6וחוז חז0ז685] 5זווסח זזסקקט5 |68וחו[166 1055 4 תמונות בתערוכה השוואת תכונות ע'קריות. תוכנות איור 6 | אוו סק נחיות העורכיט| נח'רת העורנים % וא 7 0 ו 0 חסו8ז/ 5 ,פשסשח:/ץ זס! = המוצרים מפורטים בסדר אלפאבתי 1 9 | המחירים הנקובים הס לפי המחירון האמריקאי 1055 5 109 5 וז זו 01ב 8( 8 208 48 6 רחסו וחטוחוחווע! ויו ו 20/8 .1208 8( 28 זוז 50860 015% החטחזוחוו! 1א60-80 חסזו הט ₪ש ₪םש ₪ ₪ ₪₪ 200 60/9878016או] ₪ ₪ ₪ חסופזסץ 58460 851! 10 חפוס 0 20 20 6 סק 0 [56761 800 61/01 (ז5608) (506 0ח8 זחסוו6) ₪ ₪ ₪ ם 5 6אשו655618-5605(1זק 50011 6 ₪ ם ₪ ₪ וצצ השס פוקוזוטו! םש ₪ש ₪ש שש 660ות 806 106% 27 ווח ו וו !ח/ 5 0 זססוחטח וחטחווא3!/! אצ 068 ,58 ,א .אא ,צואס 8 אזואס 50 00015 הַחואווח זסו60 08 8 8 5% הסוזהזזפו)!ו1 ווחוזק האיז ₪ ₪ ₪ 65 ₪ ₪ ₪ ₪ בי ₪ ₪ ₪ ₪ 0 0 שם סם ₪ 0003 ₪ ₪ ₪ ₪ ווום ₪ ₪ ם ם 6000 800 פוה ₪ ם ₪ ם 5 0 800 000101 שש ₪םש םש ₪ 05ףץ|5/0פחווץ!סק ₪ ₪ ₪ ם 5 80 ם ₪ ₪ ו חַו601החס6 זח6ףו1 זה 5 6850100000 םש םש ₪ש הא 5 800 65/1681ח0ח ₪ ₪ ₪ .. 6ו5ץ5 סוזו6ו/ (ץוחס 81618 ו1ח66) ₪ש ₪₪ ₪ש - ו ₪ ₪ ₪ ₪ ץ!81/08חחס1ט3 08105 60/86 01050 ד זווט הזו ₪ ₪ ₪ח | 1 סם 6 6/00חו8561פ סז תסווה 0 ₪םמם ₪ .אחא 1 ו ₪ח 4 אמח ₪ 0 סם .הח ₪ש םב 165001 הח ₪ .. ש₪םמם זה וסקטוו! [] . . . זחוסם 687051 -|₪ בסם .. סם ו סד חסווה!שכוהו:661-1ןוס . . . . 5 6 וט 60 800 868% . ₪ . . ןטס סז הזוס קוו . . . ₪ 5 001ן00 18056 ז0 000% [ץוחס 165ץ51 06ץו) 5 |00018 5 ₪ח ח . ₪ 0-86 רו .א .. ₪םמם וקפוס 1 זאטד ₪ . . . 5 1 106 40006 5חחססקטפ . . . ם 5 6 55 2009 00 18 06| 80 5765 זחוס? ם ך) . . 856/86 חס ]16 חףוו. . . . . חפ 10 16 זו] . . . ₪ 5 0חט370 ז16% ק3ז/ ייגומחהיי יחודית של השוק: בין הדרישות של שרטטים לצרכים של אומנים ובין המגבלות של תוכנות ‏ "מתחילים"י (שאינן כלולות בס- קירה זו) לבין המחיר של תוכנות "מקצועניות". בתוך גומחה זו היא מהווה תמורה מצויינת לכספך. 00 זו התוכנה הגרפית הפופולרית ביותר בשוק והיצרנית אינה שוקטת על שמריה וממשיכה להוסיף לחבילה עוד ועוד מודולים, במגמה להפוך את קורל-דרו לתוכנה הגרפית היחידה ש-90 אחוז מהמשתמשים ודקקו אי-פעס. לשם כך היא ממשיכה להוסיף לחבילה פו- נקציות נוספות וסיפריות גופנים ואיורים עצו- מות - מבלי להעלות את המתיר. כיוס קורל-דרו מציעה את התמורה הטובה ביותר ל-595 דולר (מחירון ארהייב, פחות מ-400 דולר במבצעים שונים ובחנויות). קורל גם מציעה את הגירסה הישנה, 3.0, שגם היא זכתה בז- מנה בייבחירת העורכים" ועדיין לא נס ליחה, בפחות מ-200 דולר (130 דולר בחנויות). הא- גרסיביות בה קורל מוסיפה פונקציונלית לח- בילה ומורידה את המחיר לרמה שקשה לה- תחרות בה, היא אחת הסיבות להצלהה השיווקית הגדולה. אבל קורל-דרו גס מספקת ממשק משתמש ידידותי, שמאפשר למשתמש עיסקי רגיל להוציא מתחת ידיו עבודה גרפית נאה למדי בזמן סביר וזו סיבה לא פחות חשו- בה להצלחה בשוק ה-0ק. מתחת לעושר הפונקציונלי והממשק הידידותי מסתתר מנוע גרפי מקצועי ואמין. תפריטים נג- ללים מאפשרים לך גישה ישירה לפרמטרים, שבתוכנות אחרות מחייבים פתיחת תיבות די- אלוג בהליכים גוזלי זמן. התוכנה כוללת 24 סוגי קווים, הנקראים 6ח1ח6אסק, | אליהם אפשר להוסיף סוגים נוספים בתיכנות. המי- מוש של קורל-דרו לקווים קליגרפיים (כתיבה אומנותית) היא מצויינת והאפקט דומה למה שניתן להשיג בעזרת לוחות סיפרות רגישים ללח (בהם קורל-דרו לא תומכת). השליטה בעקומות 852188 היא טובה, אבל לא כל כך קלה לשימוש כמו בתוכנת 88א510. יש תמיכה מלאה במודלי הצבע אצא6 ,308 ו-458, צבעים לפי פנטון ו-68ד//|אמטח ה וב- לוחות צבעים ייפרטיים", אותס ניתן לשלב עס הלוחות הסטנדרטיים. למרות שפנימית התו- כנה מטפלת בכל הצבעים לפי מודל ₪08, הה- מרה להפרדות צבעים אץוא6 נעשית בצורה אוטומטית וניתן גם לעבוד ישירות על צבעי ההפרדה. 4 77 6 ישראל פבר' 1994 78 קלוח שימוע )כ שו ->- ו | הרהה ההההה הרהה קלקה איור טכני תבניות גרפיות מוכנות קורל-דרו בגירסה 4.0 חזקה בנושא של הוצאה לאור שולחנית, במיוחד בקטע של עיצובים מו- כנים מראש (5פך48 ]קואמד), המאפשרים למ- שתמש לא גרפיקאי לבחור אחד מ-15 העי- צוביס ולהפיק מסמך מרשים רק עייי יציקת תוכן חדש לתבנית. בנוסף, גרפיקאי מקצועי ימצא בה את הכלים הדרושים לו לעיצוב גמיש ויעיל. את המודעה שלנו, למשל, התחלנו עם תבנית של עלון 2 עמודים (528525) מוכנה ושינינו בהדרגה את המרכיבים השונים בה- תאם לצורך. קורל-דרו מאפשרת יצירת מסמך רב עמודים, אבל הרכבת יותר מ-2 לרצף אחד (כמו שנעשה בעלונים עס מספר קיפולים) אינה באה בקלות. לעומת זאת קל לבנות עימוד צשם 51560.0 - וחפוס מ 7 שש 908 6פהפזוה ואסז 06] |טפעפן 68] 6ורך 2 ד התאמה למשימות תמונות בתערוכה | עוצמה בטורים, להזרים טקסט לתוכם, להקיף עצמים גרפיים או לתחום את הטקסט בתוך צורות לא-מלבניות. אפשר לבדוק איות בעזרת המ- בדק (57811.88) הפנימי ולשפר סיגנון בעזרת אוצר המילים (188540805). ריווח אותיות ו'"כניסות" טקסט (כפי שמקובל בהתחלת פי- סקאות) נעשים בצורה אינטראקטיבית, מה שמקל על המשתמש הלא מקצועי, אבל גוזל זמן ממי שיודע איך להשיג את מטרתו עייי הג- דרות גלובליות. בכלל, הטיפול של קורל-דרו בטקסטים הוא איטי יחסית. הגמישות הרבה של כלי העימוד גובה את המחיר בזמן עיבוד. היבוא של הט- קסט למודעה שלנו בוצע בשלמות - אבל לאט. הלוגו שיובא בפורמט 5ק8, התווים שיובאו כרסטר והומרו לווקטורים. עייי פונקצית 8 והדרישות האחרות של המבחן בוצעו בצורה מעוררת הערצה 3 - ובאיטיות מופגנת. קורל דרו אינה מתחרה ביצועים אלא בעושר ובקלות הה- פעלה. טיול בעולס האפקטים ב ליי ור 20044 ₪ פאס 1 ו ]502 | ]גקאתים 6 ישראל פבר' 1994 הכנת הכותרת במודעה היתה טיול קליל דרך מבחר הא- פקטים של קורל-דרו, שאת כולם ניתן להפעיל ישירות על טקסט. סיבוב, פיתול מי- פא יוג צורות וצבעים, | פר- ץאוס ספקטיבה והדמיית שלושה | אד 1 - ד ו ה דרי 8 מימדים, הצללה והברקה. גס ו לאחר שכל האפקטים הופעלו ניתן עדיין להתייחס לכותרת כאל טקסט ולהפעיל עליה כלים של טיפול בטקסט. שרטטים ומאיירים טכניים לא כל כך מהר נחו את ו לטובת שא ס6. למרות שה- פונקציות | הבסיסיות | של קווים ומימדים זמינות גם בתוכנת האיור, הגמישות וק- לות ההפעלה שקורל-דרו מע- ניקה למאיירים האומנותיים לא הולמות את הצרכים של מייצרי שירטוטים. פעולות או- פייניות לשרטטים, כמו שינוי מימדים גלובלי, שיכפול עצמים מורכבים וכדומה, אפשריים אבל לא נעשיס בצורה הקלה ביותר האפשרית. בתחוס הפלט קורל-דרו לא איכזבה והתוצאות שקיבלנו ממדפסת הצבע היו מצויינות. התו- כנה מציעה מבחר עשיר של כלים לשליטה וכיול צבע. קורל גם פתרה את הבעיות בה- פרדות צבעים שהעיבו על ההכרזה על גירסה 0 וכיום הגירסה המתוקנת (8 חסופוצסם) כנ- ראה שפתרה את רוב הבאגים. אנחנו, בכל מקרה, לא נתקלנו במבחנים שלנו בסיבה לד- אגה. אוסף האפקטים וספרית הטקסטורות שקורל-דרו כוללת הם הרבה יותר עשירים ורב גווניס מכל תוכנה אחרת, כולם ניתנים לעריכה ושינוייס וכולס הופקו מהמדפסת ללא בעיה. אם הצרכים שלך אינס מרוכזים בתחוס הטכני דווקא, תוכנה זו נותנת לך את מירב הכלים לעבודה במחיר אינו מאפשר להגיד "לאיי. זמן רב חיכנו לעידכון הזה של אחת התוכנות רבות הפנטנציאל בשוק הגרפיקה המקצועית. בגירסאות הקודמות היה חסר משהו שיאפשר לנו להמליץ עליה למשתמש הסופי - בעיקר ממשק ידידותי ותואם למה שמקובל בין תו- כנות 5שסטחו/ עכשיוויות. דיסיינר היתה תמיד נוטה לכיוון הטכני יותר של איור, עס יכולת מצויינת ביצור שרטוטים מדוייקים, אבל הייראש" שלה לא התאים למאיירים. או- מנותיים ומשתמשים עיסקיים רגילים. בגירסה החדשה שיפרה מיקרוגרפיקס את החסרונות העיקריים שמנינו בסקירות משנים קודמות והפכה את דיסיינר למוצר שאפשר גס להנות מעבודתו. עדיין זו תוכנה שתמצא חן יותר בעיני המאיירים הטכניים מאשר הגרפיקאים ביד חופשית, אבל כולס יכולים לחיות איתה בשלוס. בהשוואה לקורל-דרו, היריבה העיקרית איתה היא חולקת את הכבוד של ייבחירת העורכים", דיסיינר עדיפה בתחוס הטכני ואילו קורל-דרו עדיפה בתחום האומנותי. לשתיהן יכולות טובה מאוד בהפקת פלט מדוייק ומקצועי וש- תיהן מהוות תמורה מצויינת למחיר. לדיסיינר נותרו עדיין מספר בעיות, כמו באגים בלתי פתורים ופונקציות שלא פועלות בצורה שאתה מצפה מהן, אבל בגירסה החדשה הצליחה מי- קרוגרפיקס להפוך את היכולת, שתמיד היתה טמונה בתוכנה זו, לזמינה יותר. לחיצת כפתור ימני על העכבר, סרגלים רגישים לקונטקס, ערכת הכלים ניתנת לעיצוב אישי, סולקה המ- תמונות בתערוכה כשלה של ייעמוד ווירטואלייי והתווספו כלים נוחים למיון וסידור עמודים במסמך ארוך . התפאמה למשימות עוצפה | הלות שימוע! בתחוס הטיפול בטקסט דיסיינר עברה שיפור משמעותי עם תמיכה מלאה במיקום טקסט על - || קווים מפותלים, בתוך שטחים אי-רגולריים והקפת מלל. בדומה לתוכנות הוצאה לאור שו- איור אומנותי איור טכני לחנית ניתן לייצר בקלות טורי טקסט, לשרשר בינהס ולהזרים טקסט שימלא את המקום המיועד לו כמו מים בכלים שלובים. חידוש תלת מימדי חידוש בתוכנות איור שמביאה דיסיינר הוא תלת-מימדיות אמיתית, מהסוג הקיים בתו- כנות | תיביים תלת-מימדיות. ההבדל בין תלת-מימד "אמיתייי לאפקט תלת-מימדי (כמו אפקט ההזרקה שראנו לעיל בתוכנת קורל-דרו) הוא שהעצם התלת-מימדי אכן תופס נפח במרחב ומתנהג כאילו יש לו עובי אמיתי. הצל שהוא מטיל הוא של גוף תלת מי- מדי וכאשר מסובבים את העצם במרחב מבט הפרספקטיבה שלו משתנה בדיוק כאילו הוא תלת-מימדי. תכונה זו עמדה לנו במבחן, בציור הגיטרה. במקוס לנסות לשוות למשטח העליון מראה קמור עייי מעברי צבע סינטטיים, יצרנו אותו בצורה תלת מימדית ומיקמנו את מקור האור כך שיתקבל הברק הרצוי. אם זה נשמע לכם בדיוק כדרך בה פועלת תוכנת סאזחתסאםא על גוף הנדסי שתוכנן במערכת תיביים, אינכם טועים. דייסינר אכן משתמשת במטפורות של עולם התיביים וזה מקור לחוזק שלה באיור טכני. שיפורים רבים ניכרים גם בניהול לוחות הצ- בעים, צפיה מוקדמת (אוםן/מאם), ביצוע סי- מולטני של מספר טרנספורמציות וביצוע פעו- לות עם מספר עצמיס במקביל. שופרו הכלים הטיפוגרפיים, המאפשרים עכשיו לעצב טקסט כמו בתוכנות הוצאה לאור שולחנית. הפלט למדפסות פוסטסקריפט צבעוניות | ומו- נוכרומטיות ולמדפסות תואמות ₪5 (בפורמט ) נראה טוב מאוד, אבל דיסיינר לא תו- מכת בקבצי סקק (חסוזוחו/6כ זשותוזק 1קוז50ו5סק, קובץ הפרמטרים המאפיינים אבזר פלט פו- סטסקריפט מסויים) או קבצי פפצו (כנ"ל, לגבי 80%5ח:/). הפרדות צבעים נעשות בסיוע תוכנת העזר ק056ג₪ח5, המאפשרת לך שליטה טובה וקלה בכל הפרמטרים של הפקת פילם ראוי לדפוס. מחשבה שניה לא נוכל למנות כאן את כל השיפורים הרבים שהכניסה מיקרוגרפיקס בתוכנה זו, שיפורים שהעלו אותה לרומה של ייבחירת העורכיםי, אבל עדיין נותרו מספר נושאים המ- עוררים מחשבה שניה. הגי- רסה הראשונית שקיבלנו למ- בחנים סבלה מהתרסקויות אקראיות, שקרו בזמן שניסינו למקם טקסט על קו מפותל ובפעולות שונות על תמונות. במהלך הבחינות קיבלנו סי- דרה של תיקונים שהצליחו לפתור את הבעיות הנייל וה- חברה הודיעה כי גירסת תי- קונים מלאה תצא בקרוב לשוק. הגירסה הזאת אמורה גם לפתור את בעיית הבי- צועים הירודים של גירסה 4.0 על פלטפורמות 386. בעיות אחרות לא ניתנות לפתרון כל כך בקלות ואפשר לצפות לפ- תרונן רק בעידכון הראשי הבא. בין אלה אפשר למנות פעולה בלתי מקובלת של חלק מהפונקציות, יכולת לבחור (בטעות) עצמים מתוך שכבות מכוסות (למשל כאשר הצבנו את המיתרים על הגיטרה וה- סתרנו את הגוף שלה, לחיצת עכבר בלתי זהירה בחרה דווקא את הגוף ולא את מיתרים) וקליטה לא נכונה של ערכים מס- פריים. למרות שהתכונות היחודיות של דיסיינר תת- קבלנה בשמחה עייי כל מעצב טכני, העבודה בתוכנה זו אינה דבר קל. צריך להתבונן לתל- סכולים והפתעות. למשל, אי אפשר להפעיל פו- נקציות תלת-מימדיות על מספר עצמים במ- קביל ולכן קשה לוודא כי הפרספקטיבה היחסית שלהם תשמר. אם מיקרוגרפיקס אמנס תצליח לפתור את הבאגים שהזכרנו לעיל ואתה מוכן להתמודד עס כמה הפתעות לא נעימות מפעם לפעם, תמצא כי דיסיינר נו- תנת לך יכולת יחודית למדי באיור טכני וב- שילוב של אלמנטים טיפוגרפיים בסביבה תלת מימדית. 79 6 ישראל פבר' 1994 ושמ ויו וננ 0 איןפן 2000 שרותי תקשורת שיודעים להקשיב - ולענות העולם עובר היום לשיווק מתקדם! ושרות אינפו 2000 הוא צעד גדול בכיוון הנכון. הטכנולוגיה המתקדמת של שרות' אינפו 2000 מאפשרת עתה ללקוחותיך להגיב מיד ולקבל את כל המידע והשרותים שהם צריכים בלי לגזול מזמנם של עובדיך! מבצעי מכירות, קבלת הזמנות, מידע קולי, פרסום אינטראקטיבי ועוד. שרותי אינפו 2000 יכולים לטפל במאות לקוחות בו-זמנית, 24 שעות ביממה. צוות עדיפון ישמח להדגים בפניך את מגוון השרותים ולהתאימם לפי צרכיך - והכל בדמי מנוי חודשיים ובמחיר אטרקטיבי. אינך צריך לרכוש מערכת יקרה -כל השרותים ניתנים על בסיס מנוי חודשי! מענה קולי - קבלת מידע עפ"י בחירת נושאים מתפריט באמצעות הטלפון. "פיקס פקס" - שרות מענה פקס. עפ"י בחירת נושאים מתפריט באמצעות הטלפון. קידום מכירות ממוחשב - פתרון מושלם למבצעי פרסום ושיווק מיוחדים. ברוקנר8 נטע ".צ-ד ליין"- מענה קולי למבצעי קידום מכירות המתפרסמים בטלוויזיה. אפשרות טיפול במאות מתקשרים בו זמנית. "טלבוקס" - תיבות דואר קוליות לקבלת ומסירת הודעות. השרות ניחן באמצעוח עדיפון שרותי מידע קולי :03-5281025 קס: די הפצ צהחחה ו 3% 1 ינוי הני ח בשו 6 עובד בטכנולוגיה החדישה ביותר - 5 15/51 עם דיסקים "3.5 של * 8 גיבוי חם =או 1 אס, אין צורך לעצור העבודה בזמן תקלה באחד הדיסקים. רק שולפים הדיסק הפגוע ומחליפים אותו תוך כדי העבודה. 6 הגנה כפולה, דיסקים + טייפ 68 8 לגיבוי מושלם - שום מידע לא הולך לאיבוד. 6 מספק שטח איחסון גדול במיוחד - עד 68 30 8 מהירות גישה 1.566 9.5 6 תומך בכל מערכות ההפעלה המקובלות כגון: נובל, יוניקס ועוד. והחשוב ביותר הנסיון, היעוץ, הליווי, ההדרכה אטל ו של: כור תקשורת ישראט? (לפו) בע"מ. תד 58100 -) -אב'ב 70' 03-5483308 פקס. 03-5484144 להשיג בחנויות המובחרות ואצל המשווקים המורשים. וו לי הש 47 סש ש .ב מש הרשיכקקות ב-היעוד: שו2-ועצו יר 12 הוכנות תדעויעים לעיתים יותר פשוט להציג מאשר להסביר. זה בערך הרעיון העומד מאחורי תוכנות עריכת תרשימים. התוכנות בענף זה מתחלקות בדרך כלל לשני סוגים: בעלות המטרה האחת והיחידה ליצירת סוג אחד של תרשים חיבורים - כמו למשל תרשימי ורימה או תרשימים אוגוניים - ורבות התכלית, המאפשרות לך ליצור תרשימים אלו, אך גס תרשימים ללא חיבורים, כמו דיאגרמות חח6" או תוכניות תכנון קומות. רוק מילר, ג'והן מור וסטיפן פליין ל התוכנות מאפשרות לך לבחור סימול מטויים מלוח סמלים או מספרייה ולמקמו בתרשים. בע- זרת הוספת מספר קווים וט- קסט מתקבל תרשים מלא: קיימות תוכנות העדיפות למקרה בו הינך נדרש ליצור את אותו תרשים (עם טקסט אחר אולי) שוב ושוב וקיימות אחרות אשר בעזרתן תוכל גם לאייר ולצייר כיד הדמיון. חטו05כ סוזחבּוזה 5 1 ז6הח חקו תוכנה זו (5199 בארהייב) עונה על הרוב המ- כריע של צהכי התרשימים. הממשק הנקי וה- מתוכנן היטב מאפשר לך להתאקלם במהירות וליצור במהירות תרשימים איכותיים. ניתן לי- צור ולשמור בספרייה לוחות סימולים שלך ול- חבר תרשימים ברשת היררכית. כלי היישור וסידור העצמים. נבנו והוטמעו היטב. ניתן ליצור סמלים גלובליים בפעולה 6 ישראל פבר' 1994 מהירה. חיבור סמלים הוא משימה פשוטה באותה מידה. ניתן לחברס אוטומטית תוך כדי עריכת התרשים או פשוט להעביר חיבורים בצורה ישי- רה או במספר שלבים. ניתן לכוון את נתיב החיבורים, פשוט על ידי גרירת נקודות השליטה שלהם. הפונקציה החדשנית אשר ב- 068זוח60 זסוחוחגזקגום, "חסץ!ספ'י, היא אחת השיטות הפשוטות שר- אינו לתיצור מחדש של עקו- מות קווים מחברים. קווים ניתן למשוך עד קצה הסמל או אמצעו וניתן גם לשלוט בצורה גלובלית (לשם הדפסה) על עובי הקוויס או סוגם. הפגס העיקרי בתוכנה זו הוא בכלים החלשיס למחברים ישרי הזווית, הנמצאים בשימוש רב בתרשימים אירגוניים. המשתמש חייב להגדיר את הנתיב של המחבר ישר הזווית. ידנית, ול- אחר שיצרת אותו, אין דרך אוטומטית לה- תאמת מספר מחברים כך שיתאמו אחד לשני במבנה ע. איץ ספק כי קיימות תוכנות יותר חזקות אך אף אחת מהן אינה משלבת מידה נכונה של עו- צמה וקלות השימוש בצורה כה חלקה כמו 1 זסותוח3ז32וש 05 . 6 הכסף (כבר) ?א בעיה עד עכשיו, כשרצית את תוכנת התיב"ם הטובה ביותר, הכסף דווקא כן היה בעיה. 3700 דולר נדרשו עבור צ06ג6 ולמרות שהיא היתה שווה כל סנט - לא כל אחד היה יכול להרשות לעצמו את התוכנה הטובה ביותר. היוס אנו שמחים לבשר לך כי הכסף כבר לא מהווה בעיה - ואתה לא צריך להסתפק בפחות מ-צשאסה6. הורדגו את המחיר ל-675 דולר (* מע"מ) כולל תמיכה בעברית! זאז זא אומר ה-46421%5 6 לא כל יום מודיעים לך על הורדת מחיר ביותר מ-80 אחוז לתוכנה עליה אומר ה-שאו62/א סס: תק 5 חבילה ב-חשקט5 מחיר! אנחנו מציעים חבילה מושלמת, הכוללת את 6 צ6א0ג6 וחמש תוכנות עזר, המהווה פתרון אינטגרלי לכל הצרכים של תיכנון מכני מתקדם, במחיר 3,675 דולר (* מע"מ) בלבדי (החבילה עלתה עד כה למעלה מ-7000 דולר). סק צ5אסה6 כוללת: 6 6805ח סחאו ז6ט 0.0 |בסוחהחססו סוחו!-!וטז 6ח! זס-" 8 16 ,01ט00זס 060108160 8 ]0 ץ]וטו1סט0סזס 68500זסח1 (80.23,1993=) "005 06 0|טסח5 כ-3 אמיתי אין אף תוכנה אחרת במחיר נמוך מ-700 דולר הכוללת: 4 יכולת תלת מימדית מלאה. צשאסג6 היא היחידה המזהה גופים הבנויים מ-=חו > וחם, לצורך הסרת קווים נסתרים וחישובים פיזיקליים (6םוזהםטסחק 55ג/). 4 גימור שטח ריאליסטי. הצללות משוכללות ומדוייקות הממחישות בצורה ריאלית גופים תלת"מימדיים מורכבים. 4 תאימות בין פלטפורמות 6 ותחנות עבודה אואע וכן יבוא ויצוא קבצים בפורמטים זאם, 6ום ו-659. 4 מבחר תוכנות אס-ססא לישומים מיוחדים. פתרון תפור לכל בעיה בהנדסה מכנית, כולל מוצקים, אנליזות, ספריות קשיחים, פריסות משטחים ועוד. % 6 +60 מלאה. > ואה צשא0 6 - אנליזות, חוזק וחום בשיטת |אספ. 6 35500 - תכנון ועריכת משטחים מתוחכמים ביותר. 0 ז000|0 30080000 צ5א00- מעצב מוצקים ומשטחים * המחיר בשקלים לפי שער דולר יציג. בטכנולוגית פא 4 05| 060ח3ש0 ₪ 60 - ממיר חכם ומהיר. % םאס - ספרית קשיחים פרמטרית וכלים לייעול העבודה. / שיו לשעבר מידן צ.י.ר ץצ= אכ אובייקטים למקצוענים (0006) ז000ו0649 09801 צ₪א0 0 היא ספריית אובייקטים של תיב"ם, כתובה בשפת ++6 ומיועדת לרוץ בסביבת זא פווסטחואו. אם אתה מפתח ישום תיב"ם יחודי, 6088 יכולה לחסוך ממך עד 95 אחוז מזמן ועלות הפיתוח. לפרטים נא להתקשר לקליבר הנדסה ומחשבים טל: 09-504890, פקס: 09-504892. 6 אלידע השקד 10 ת.ד. 895 כפר שמריהו 46910 טל. 09-5043890 פלס: 09-5043892 .<:=2 :( חקהזהּטסא 2 מחיר התוכנה נמוך יחסית (5125 בארהייב) אך כך גם ביצועיה. למרות פשטות השימוש בה סביר להניח כי תזדקק ליותר ממה שהתוכנה מסוגלת להציע. 2 מכילה שתי ספריות סמלים, כאשר באחת עליך ליצור את קוארדינטות הסמלים שלך בעצמך בפורמט טקסט [4861 והשניה כו- ללת צורות פשוטות, המוגדרות על ידי קווי מתאר ומתאימות לתרשימי זרימה ותיאור זרי- מה מופשט אחחר. קיימות גם מספר צורות גו- למיות של ציוד מחשב, שהספיקו לנו ליצירת תרשים רשת המחשבים. המשתמש יכול להציב את הסמלים השכיחים עבורו בלוח סמלים בצד ימין של המסך או לבחור את הסמלים על ידי שימוש בקוד בן 16 תווים מתפריט נגלל, המכיל גם הגדרות לת- כונות אחרות כמו רוחב קווי המתאר ואוריינטציית הטקסט. הגישה הלא-מקושטת והלא-מפוארת של התוכנה אכן מספקת מהירות עבו- דה ויצירה. למעשה, סכי- מת החיבורים פשוטה בצורה מעוררת הערכה וב- מקוס לבחור את סוג המ- חבר הנכון בהתבסס על סוג הניתוב, ניתן לה- שתמש בכלי החיבור היחיד של התוכנה כדי לבצע מטלה זו. בתרשימים פשוטים, תהיה פגיעה מדוייקת בדרך כלל כבר בפעם הר- אשונה, אך כאשר זה לא קורה, יש למשתמש עבודה רבה. עקב העובדה שאינך יכול לכוון במדוייק את נתיב מחברי הזווית הישרה, עליך להשתמש בעצמים מדומים בדרך כדי לעקוף עצמים אח- רים. בשלב ליטוש התרשים קשה ומתסכל לכוון ולמקס במדוייק עצמים. למרות שה- תוכנה מציעה כלי יישור וסידור, המבחר דל למדי וניתן רק להתיישר לפי אמצע הצורה, אופקית או אנכית. 2 מתאימה לשימוש מזדמן לגבי שר- טוטים פשוטים, אך בהחלט אינה מתאימה לג- דול עימך. בומן שקלות השימוש בה גורמת לסיפוק רב, מגבלותיה צורמות באופן גס. 6זה 50 018 0 פוס6תו 0 10 מ6)326518/ תוכנה זו יקהה (5350 בארהייב) וכוללת ספ- ריות סמלים הגיוניות בגודלן הנתמכות על ידי 6 ישראל פבר' 1994 גרפיקה בגישה סכימטית סרגלי סמלים שכיחים וכלי אירגון בסיסיים, העושיס את התוכנה סולידית באשר ליצירת תרשימים מושכים. היכולת האמיתית של תו- כנה זו היא ניהול והתמודדות עם מספר תר- שימים גדולים ברמות שונות של פירוט. ניתן לחבר קשרים דו-כיווניים בין שני עצמיס או עס תרשימים אחרים וניתן גס לארגן מספר תרשימים | בע פרויקט.| פורמט | ה- 1 (206]ז6]ח] זחסוחט6סש 6!קוו!טוא) | מאפשר להחזיק מספר תרשימיס ומספר לוחות סמלים פתוחים בעת ובעונה אחת וניתן לנווט קשריס בין התרשימים בעזרת כלים ויזואליים מתו- כננים היטב. את התרשימים או הפרוייקטים ניתן לבנות בעשר שכבות. הו גוא היא תוכנה מורכבת עם שפע כלים ואפשרויות, הנותנים לך מרחב פעולה. כלי היישור והסידור של התוכנה שימושיים באופן אם קלות השימוש בראש מע'יניך, אוגיזס!!61)ח1 לבטח איה התוכנה עבורץ. אך אם ה'נן זקוק לכלי אינותי, גמיש וחדשני בו תוכל לשרטט ללא גבולות תה'ה מרוצה ממנה מאוד מיוחד. בנוסף לכלי היישור האנכיים וה- אופקיים, ישנן דרכים שונות להציב עצמים, להשוות בין גדלי שני עצמים ולהתאימס או ליישרס לטקסט, :כולות החוסכות זמן רב. ניתן לבחור קבוצה שלמה של מחברים מתל- בות, לשנות תכונות מחברים (כיוון חיצים, סוג החיצים או העקמומיות) בצורה נפרדת עבור כל אחד או במרוכז עבור כל הקבוצה. תהליך בחירת התיבות מלוחות הסימוליס וחיבורס הוא פשוט ומהיר. כאשר רצינו לכוון היטב (פחוחטך 6חו=) את התוצאות, בסופו של תרשים, נתקלנו במספר מכשולים. גילינו כי קשה להתאים מחברים ישרי זווית זה לזה. אין סימול הסתעפות וכדי לצייר צמתים נא- לצנו לשרטט עיגולים קטנים מאוד. בסופו של דבר, התרשימים שהתוכנה יכולה ליצור מרשימים. הבחירה של הרוחב הקווים ור- אשי החיצים מספקת מאוד (ניתן אפילו למלא את ראשי החיצים בצבע מטבלת צבעים). הטיפול בטקסט יכל היה להיות יותר טוב ולא ניתן לשנות סגנון כתיבה בתוך בלוק טקסט. המחיר הגבוה של תוכנה זו יכול בהחלט לה- רתיע רוכשים פוטנציאלים. עבור תרשימים יח- סית פשוטים מספיק להשתמש ב- 405 זטוחוחגּזקָום, היותר קלה לשימוש והיותר זולה, אך אם אתה זקוק לתוכנה שתהיה מסוגלת לטפל במספר גדול של תרשימים בבטחון עצמי רב, 005180 163 היא הבחירה. 5 ש8זכו61חז תוכנה זו (מחירה 5299 בארהייב) הינה כלי רב עוצמה. שימוש בה כדי ליצירת תרשים ייראה בתחילה כשימוש בתותח כדי לסלק זבוב. התו- כנה החדשנית מלאה במאפיינים מסובכים ולכן גוזלת זמן רב בלימוד, אולי יותר זמן ממה שאתה מוכן להשקיע בשביל התרשימים הפ- שוטים שלך. לאלו הזקוקים למירב בגמישות וביכולות, אמת:!|וח! בעלת היכולות הלי- חודיות בחיבורים היא כלי מתאים. קיימים בתוכנה גם כלי שרטוט הלקוחים מתוכנת 6 של 5ש4|0 (המאפשרים ציור של ממש) וניתן לחבר גתו- נים לגרפיקה לשם יצי- רת אנימציה פשוטה. עו- מדת לצאת לשוק בקרוב גירסה יותר זולה (5199) , 2.0 שגזכ!!!6וח] שתהיה יותר קלה לשימוש. שגזכ!!!6וח! שונה באופן מהותי ממתחרותיה בצורת הפעלתה. ניתן לג- זור להעביר עצמים מוגדריס מקבצי ח קווס, אך אין לוחות סמלים מוכנים מראש וה- משתמש צריך לבנות אותם לעצמו, על ידי שי- מוש באלמנטים פשוטיס עס חיבורי מחברים אינטליגנטיים. גישה זו אמנם צורכת זמן רב יותר אך מאפשרת שליטה יותר גדולה על המ- ראה החיצוני והתנהגות האלמנטים. למטרת שרטוט תרשימים, מוצעות שיטות רבות כדי לשמר מערכת יחסים בין עצמים. ניתן לקשר בין גדלים, מיקומים, יישורים או הפיזור של האלמנטים. השתמשנו בתכונות אלו כדי לייהדביקיי תחנות עבודה ברשת ולחווט את רשת טבעת האסימון שבתרשים הנסיון שלנו. לתוכנה כלי הנקרא חסשוו60חחס6, המ- שמש ליצירת חיבורים מסובכים בין שלושה או יותר אובייקטים או ליצירת קשרים בעזרת עקומות או קווים ישרים. בנוסף, ניתן לחבר נתונים מספריים לעצמים גרפיים כך שכאשר אתה משנה את המספרים, העצמים שעל המסך יגיבו בהתאם לשינוי. אכן, תוכנה מורכבת. ; 2 שימוש בפונקציות אלו גוזל זמן וכך גם הלימוד ותכנון התרשים, אך התוצאות לפחות קלות לעריכה ולשינוי. כדאי לציין כי עקב היכולת החי- שובית והקשריס המסובכים שניתן ליצור בעזרת התוכנה, כדאי להשתמש במחשב 486 חוק שכן במחשב חלש יותר התוכנה עלולה להיות איטית להחריד. אפילו בתוכנה זו, שניכרת בה השקעה גדולה, מצאנו פגמים. כדי לערוך צמתיס של המחברים ישרי הזווית, יש להזיז את כל העצם. חסרים בתוכנח עצמי אב (661(פ0 ז6ו5גוח, במובן של עפרונות או ספ- ריות צורות). בגירסה 2.0 העומדת לצאת לשוק בקרוב יתוקנו רבים מהליקויים. בנוסף לשיפור המהירות וביצועי המוצר, גירסה זו תכיל ככל הנראה יכולות ייגרור והשמטי, מחברים יותר חכמיס ולוח בקרת תכונות, המאפשר לערוך שינוייס גלובלייס בתרשים. אם קלות השימוש בראש מעליניך, אגזכ;!!6וחז לבטח אינה התוכנה עבורך. אך אם הינך זקוק לכלי איכותי, גמיש וחדשני בו תוכל לשרטט ללא גבולות תהיה מרוצה ממנה מאוד. א זט סזסוו 0 תוכנה זו תוכננה למשתמש העסקי. התוכנה (5295 בארהייב) משלבת תכונות חכמות עם סביבת עבודה קלה לשימוש. הפוטנציאל הגדול שלה, להחליק את יצירת התרשימיס הבלתי שגרתיים, נהדרת, אך התוכנה בהחלט זקוקה למעט ליטוש. כפי שהשם רומז, ליבת א]ַ08קגח5 הינה הרשת המהירה שבעזרתה אתה יכול למקם עצמים. בנוסף לכך, שאר סביבת העבודה - לוח הס- מלים, סרגל הכלים ואפילו מערכת העורה - מתואמים באופן קבוע לסוג התרשים שאתה רוצה ליצור. תיקוניס ושינוייס הינס כה פשו- טים שאפילו אינך צריך להשתמש בתפריטים. אם הינך קובע גודל עצם כלשהוא בזמן שכלי מתאים על לוח הסמלים נבחר, ההופעות הב- אות של העצם יהיו בגודל הנבחר. יכולות היישרטוט-האוטומטייי מאפשרות לך להפיק מחברים מתאימים בזמן שאתה מניח עצמים על הדף. התוכנה תומכת במגוון החב של תרשימים, כולל מבנים תלת-מימדיים, תרשימי פירמידה, תרשימי חח6ץ), תרשימי חיווטים וחיבורים, תהשימי השתות, תרשימים אהגוניים ועוד, גרפיקה בגישה סכימטית זז 100 26 קבעה סטנדרט חדש, גבוה, לתוכנות שרטוט תרשימים. למרות שהיתה היקרה ביותר ביץ התוכנות שבחנו, תוכנה זו היא ללא ספק = ילל הבחירה הטובה ביותר כאשר לכולס כלים ועצמים מתאימיס ועזרה. אופן השרטוט החופשי כולל, למשל, חיצים חלולים ועצמיס לולייניים וניתן ליצור תרשים צבעוני ומגוון על ידי שימוש בצבעיס, צלליס ואפקטיס תלת-מימדיים. למרבה הצער, כאשר מגיעים לתרשימים יותר מציאותיים, ביצועי התוכנה יורדים. מגוון הס- מלים לציוד מחשב מינימלי ביותר. צריך גם לזכור כי התוכנה סובלת ממחלות ילדות כמו כל תוכנה חדשה ולא כל הפינות מעוגלות עדיין. הטקסט לעיתים לא מיושר בָאופַן מו- שלס, במיוחד כאשר עוסקיס בגופים תלת-מימדיים, דבר המאל אותך לעשות שי- נויים ידנייס כדי שלא ירגישו בצרימות. לא ניתן בכל סוגי התרשימיס להחביא או לאחסן זמנית עצמיס או בלוקיס בשכבה אחרת. עבור דיאגרמות עסקיות מהירות, קשה לנצח את גישת אַמּסקגח5 מכיוון ששילוב מהירות היצירה, הפשטות והעריכה הישירה, בצירוף מגוון הצבעים והאפשרויות התלת-מימדיות עושים את שלהס. 6ו שקה > 5 סןג1% תוכנה לא זולה (5299) זו מכילה את סביבת התרשימים החדשנית והעשירה ביותר. עו- צמתה לעיתים מביאה לסיבוכיות (וצריך גס מחשב חזק יחסית) אך התוצאות המתקבלות בהחלט מצדיקות זאת. התוכנה מכילה באותה מידה יכולות שרטוט מהיר (סקיצות) של תר- שימים בסיסיים, כמו גם תרשימים מסובכיס המכילים פריטים רבים. בקרוב תצא גירסה 0 הכוללת יכולות שימושיות נוספות כַמו סרגל כלים חדש ועשיר יותר, יכולות הפצת עצמים דינמית משופרות ועפרונות 508050306 משופרים. גירסה 2.0 גם תציע חטמעה מו- צלחת וכמעט בודדת בשוק של מפרט 01852.0 (קישור והטמעת אובייקטים) של מיקרוסופט, תכונה המאפשרת לערוך עצמים יאורחיםי בתוך התוכנה המארחת מבלי לעבור בין - שומים ותוכנות כדי לשנות' עצמִיס ולגרור אותס חזרה לתוכנה הרצויה. סופ תוכננה סביב מטאפורת הש- כפולים. כמו תוכנות תרשימיס אחרות, לתוכנה זו חלון | לוח (נקרא ש60חו/ [וסח6ו5) המ- כיל עצמים לפני הג- דרתם הסופית (צורות חכמות, חגוח5 %ק) בהם אתה משתמש בבואך לבנות תר- שים. שלא כמו תוכנות אחרות, כאשר העתקת סמלים אלו לשרטוטך, החיבור בין העותקים והמקור (הלוח) נשמר, לכן הכינוי ייחכם". הש- כפול (סטנסיל) נהיה חלק משכפול-האב ([וסח5!6 ז5)6ג1א) ומבקר על העצמים שהוכנסו לתרשימיס אליהס הוא קשור. לתכנון חכם זה יתרונות רבים. קל לערוך שינויים גלובליס מכיוון שיש רק לערוך את יחידות-האב האי- נדבידואליות (בעזרת שימוש בתלון עריכה נגלל) ותכונות עצם-האב החדש מועברות לכל התרשיס. השימוש במחכריס שבתוכנה, המתחברים לנ- קודות חיבור על היקף העצמים הוא מעט יותר מסובך מאשר בתוכנות האחרות. כל שכפול בדרך כלל כולל בחירה של מחברים עבור יצי- רת סוגים שונים של חיבורים (למעלה למטה, צד לצד וכוי) ועליך לבחור אחד המתאים לצ- רכיך. עריכת תרשימים דורשת לעיתים יותר מאשר חיבור עצמים בעזרת מחברים. סוצוצ עשירה ביכולות שרטוט ועריכה, כולל כלים לחיתוך, גזירה ושילוב המאפשרים לבנות צורות מסובכות בעזרת צורות פשוטות. כלי היישור ב- סוצו מתבססים על כלליס מנחיס הדומים ל-ז426%/860. התוכנה גם מאפשרת לייחס שלושה שדות נתונים לעצס אך זה מס- תכם בכך שניתן לתת שלוש תוויות טקסט לעצם ואין דרך לגשת או לנהל עצמיס דרך טבלת תוויות. בגירסה 2.0 מגרעת זו כבר תו- קנה. גילינו גם מספר תקלות קטנות תוך כדי העבודה. תוכנית ההתקנה היתה איטית בצורה נוראית והיו מספר בעיות קטנות בהדפסה עם מדפסת לייזר. החוכמה של 1.0 סו8/ בשילוב עם הגדלת השי- מושיות והיכולות בגירסה החדשה הינה הב- טחה לכלי חזק וטוב למשתמש העסקי. ₪ 6 ישראל פבר' 1994 ה ה . 6 ------------ גרפיקה בגישה סכימטית תרשימי ורימה (תרשימים ארגוניים הנסיון להבחין בין תרשימי זרימה לתרשים אירגוני יכול להיות לעיתים כמו נסיון להפריד בין שני תאומים. שניהס מוסרים מידע דרך סידרת סמלים ומחברים, כאשר הדמיון בי- ניהם יכול להיות מדהים. שני סוגי תרשימים אלו שוניס זה מזה בסוג האינפורמציה אותה הס מוסרים. תרשימי זרימה מתארים תהליך (הנפוץ מאוד בסביבה טכנולוגית) ולעומתם תרשימי אוגון מתארים מבנה היררכי (המתאים בדרך כלל לסביבה עסקית). בומן שכלי תרשימים רב-שימושיים מציעים כלים לכל, תוכנות אלו מציעות כלים המ- כוונים במיוחד לסוג או למשימה מסויימת הקשורה באחד משני סוגים אלה. ניתן ליצור בדרך כלל באמצעות תוכנות אלו הן תרשים זרימה והן תרשים ארגוני, אם הינך מוכן להיות גמיש במקצת. אזפז סזסוו 0 ז16גה)/וסן 430 תוכנה זו הינה אחת משתי התוכנות הבודדות הקיימות כיום למשתמשי פשס6חו/ו. ללא ספק היא מציעה כלים רבים וסביבה עשירה וח- דשנית עס מגוון יכולות. מחירה עם זאת, הוא הגבוה שבחבורה (5495 בארהייב). ממשק המשתמש תוכנן בקפידה ומסתמך על תכונת הייהצבע והקשיי של פשסטחוצ. סרגל כלים אנכי בצד שמאל של המסך כולל צלמיות של ששת הכלים העיקריים: הצבעה, צורה, קו, טקסט, מיספור עצם וזכוכית מגדלת. כאשר מקישים על אחת מצלמיות הכלים, סרגל אחר, אופקי, בקצהו העליון של המסך, משנה את פרטיו לפי הבחירה ומכיל פרטים כמו סוג המ- סגרת, סוג המילוי, הצללה, צבע ותכונות רבות אחרות. צורת עבודה זו עושה את תכנון ל- צירת תרשימי הזרימה קלה ומהירה בהרבה מרוב המוצרים האחרים. זסהגח) סו 486 כוללת יותר מ-300 צורות, המגוון הגדול ביותר שנתקלנו בו, מאורגנות ב-14 לוחות צורות שונים. בין הלוחות ניתן למצוא גם צורות למשרד, לרשתות מיני ור- שתות ם)א ג תתא]4/א, לציוד 26, צורות סכ- מטיות ואפילו צורות לתקני בקרת איכות 0 150. ניתן ליצור צורות דרך תוכנת שר- טוט חיצונית ולהעבירן לתרשים דרך לוח הג- זירים (863:0ק:01) של 5שסטחוצ אך מה שיותר חשוב, 86 מאפשרת ליצור תרשימים גדולים וניתן לעבוד עם גודל דף של 22817 אינצ'. אחת מהיכולות החיוניות של כל תוכנת שרטוט תרשימים הינה סרגל בו אתה משתמש כדי למדוד ולקבוע את גודל הצורות. בתוכנה זו אתה מיי- שר צורות בהתאם לסרגלים ובוחר כיוונוניס עדיניס. יכו- לת אחרת שכיחה בתוכנות אלו היא ייקו מנחהיי ליישור, אליו נמשכים העצמים כל- מגנט. | תוכנה זו מציעה יימשיכה חזקהיי ו-יימשיכה חלשהיי ל-ייקו המנחה". המכניזס של התוכנה לגבי העברת קווים לשם חיבור צו- א אלעון %הסס2 [הח! 000 >סו 228 9א] [ 8 5 | | ה 668 | !1 2) הרא 1 2 6 ישראל פברי 199% רות חשוב באותה מידה כמו מגוון הצורות. שלב זה הינו בדרך הכלל המתסכל ביותר ביצירת תרשים זרימה, אך זסחגת )סו 486 עשתה שלב זה לפשוט ככל שניתן. התו- כנה מאפשרת לך להעביר שלושה סוגים של קוויס - ישרים, עקומים ובעלי זווית ישרה. חיבור שני עצמיס בע- זרת קו הוא פשוט בחירת כלי הקו הרצוי והקשה על העכבר בתוך העצמים. יותר פשוט מזה לא :כול להיות. זסחגה )סו 486 יכולה לשמש כשרת 015 (קישור והטמעה של אובייקטים) וניתן לקשר בין תרשים זרימה לבין מסמך שנערך במעבד תמלילים ולערכו מבלי לעזוב את התוכנה. בנו- סף לקישור צורות עס תרשימים אחרים, ניתן לשגר צורות ליישומים חיצונייס בהקשה כפו- לה על העכבר. תכונה זו יכולה להיות שימושית מאוד בתרשים זרימה, כאשר עובדים בצורה אינטראקטיבית עם נתונים אחרים, או כאשר בוניס תרשים זרימה בהתבוננות על גליון אל- קטרוני. זסחבת 6 איסו= 486 קבעה סטנדרט חדש, גבוה, לתוכנות שרטוט תרשימים. הממשק התכם שלה מספק דרך יעילה ביותר לעבודה. למרות שהיתה היקרה ביותר בין התוכנות שבחנו, תו- כנה זו היא ללא ספק הבחירה הטובה ביותר לאלו שבאמת זקוקים לתוכנת תרשימים. 5 וחסזז60ום -ה 8 שסן גם תוכנה זו מיועדת ל-5אס6חו/ אך זולה בה- רבה (מחירה 5129) מתוכנת זטחגת6שסות 86 וכמובן גם בעלת יכולות יותר צנועות. למרות הגבלות אלו, אסןז87 בהחלט יכולה להיות כלי מתאים למשתמש המזדמן, הרוצה ליצור תר- שימי זרימה פשוטים. ממשק המשתמש ב-קז6 שונה באופן פעולתו מזה של רוב יישומי ה-5אסשחו\. כמו ממשק המשתמש של זטחגח6שסות 486 | הוא כולל תיבת כלים לצורות אך גם תיבת כלים לפ- קודות. תיבת הכלים לפקודות כוללת בדרך כלל פונקציות המוגדרות על ידי המשתמש, כמו גודל העצמים, צורת העריכה והטקסט וע- צמי החיבור. תיבת הכלים לצורות כוללת גס הגדרות סוגי הקווים והטקסט ולא רק את הצורות עצמן. המשתמש קובע את הצורות וה- פקודות שיופיעו בתיבות העבודה דרך תפ- ריטים, אך הבעיה היא שתיבות הכלים אינן מכילות מספיק מידע. תיבת הצורות יכולה לכ- לול עד תשע צורות, מעט ללא ספק, ולמרות שקיימות שלוש-עשרה פקודות אפשריות, רק עשר מהן מופיעות בתיבת הפקודות. כדי למקם צורה ב-אסוחת, יש להקיש על הצורה שאתה הוצה (או לבחור אחת שאינה בתיבת הצורות דרך תפריטים) ולאחר מכן לה- קליד את הטקסט הנדרש בתיבת הדיאלוג. לאחר הכנסת הטקסט, אתה מקיש על המיקוס הרצוי של הצורה. למהות שזוהי דרך מהירה לעבוד, גודל הצורה נקבע אוטומטית בהתאם לאורך הטקסט, דבר המקשה על יציהת כל 5 = משפחת סורקי חדאשס מצטיינת בשילוב מושלם של מגוון, איכות ומחיר. ובכך 4 דגמים שולחניים מציעה סורקים לכל מטרה ולכל תקציב. 0 5 -/ המחיר מתאים, גם קלות ההפעלה, האמינות ואפשרות ההתחברות למרבית קומפקטיים ואיכותיים," התוכנות ולכל סוגי המחשבים (כולל ₪0 ומקינטוש). כל אלה מעוררים סריקת מהירות סריקה עד 2ו דף התפעלות. להלן תקציר מבחר הדגמים של 4חד6ס, לבטח תמצא דגם המתאים 0 כ לצרכיך ותקציבך: "₪ דצ כ התפעלות מסריקה ראשונה ל יבוא ושיווק: אדיסמה/א8עודוס גאולה 45 ת"א טל: ו03%510258 פקס: 03%5102584 79 שש חש ₪ ₪ ₪ ₪ ק מו סויקת התפע 2 דגמים שולחניים צבעוניים: 600-2400001, רוחב 4-, כולל (בחלק מן הדגמים) קורא לסריקת שקופיות ושקפים. סורק יחיד במינו (ובמחירו) ברזולוציה 2400001. כל הסריקות ב- 4 ביט. אופציית 008. התחברות ל"סם, מקינטוש וראואט/אש5. אדיסמה/אשע2וזוס לות גם אם תסרוק את כל השוק לא תמצא סורקים כאלה. גם לא במחיר... 3 דגמים של סורקים ידניים: ש"ל, ש"ל + אפור(256 דגמים) וצבע (24 ביט). כולם ברזולוציה עד 40009 ורוחב סריקה 10.5 ס"מ. טנא אלי הצורות בתרשים בגודל זהה. קווים מגדיריס ב-אס8 באותה דרך בה מג- דירים צורות. קוויס עקומים מוגדריס באותה דרך כמו ב-זטחגח0שסןז 486 כלומר מגדירים נקודת סיום והתחלה של העקוס ושתי נקודות המגדירות קו ישר המשיק לעקום - דרך פשו- טה ומוצלחת. אחת התכונות היפות ביותר ב-אסו:8 הינה גרפיקה בגישה סכימטית יכולת ההקרבה/הרחקה (וסס]). על ידי פקו- דות הקרבה והרחקה ניתן להגיע במדוייק לגו- דל הרצוי:על המסך. אלמנט מעניין אחר הינו השימוש שעושה התוכנה במקש הימני של הע- כבר לשם הזות התרשיס. לחיצה על המקש הי- מני תוך כדי הזזת העכבר תתאים את גודל התרשים לזוויות הראיה שלך (פרספקטיבה). שסו=א. בנוסף לתיקון הבעיה שהוזכרה באשר לגודלן הקטן של תיבות הכלים, יתווספו כמה תכונות חזקות אחרות, כולל עורך צורות לשם יצירת צורות, יכולות שרת 015 ותמיכה ביבוא קבצי 32חוו₪ ו-16גו6!א. גירסה זו תציע אל- טרנטיבה אמיתית ל-זטחגת0 סו 486, במיוחד בהתחשב במחיר. 4 השוואת תנונות ע'קריות. תוכנות גרב'קה לד'אגרמות 0 בחיוח העורנים 2 רא קיים ) קיים שו בקרוב תצא לשוק גירסה משופרת לתוכנת 4 0 חסוצז6/ ,1510 ,0 זט הף631 6180 .2 ,ו8ז18!!:0ה! 05| סוטיט 05 המוצרים מפורטים בסדר אלפאבתי ו 0 חס!צוט/ ,פצצסשח:/ 4 ח0צז6/ מ 1 חסוצז המחירים הנקוביס הם לפי המחירון האמריקאי . , הו 9 - ]טס 5 0 7 15 109 | וז זו 2008 48 20 48 או 6 טסופו תטוחוהו!/! 208 2008 08 8 28 60 508060 015% חחטוחוח/!/! ₪ סם ₪ ה* 11 10/50 16 | - מ 1- 00 8016ו97ש/60או ₪ . א.' 41- בי ₪ש ₪םםש .מ .םח - כא יו זו 6זוחו!ח/ יו 0 : 0 2 [יוי יי 2% (65ח6ח/ חו| 528 ח8ח6 וחטרח1/3% 7 20 7 8 33 15 5 63 8081/080זק 01 זססוחט ווח 2,000 ווח א/א ווח ווח 0 וק פחסוז/005 0 זססוחטח החטרחוא3 ו 00 22000 00 72 100 5 16081056 01 זטחזט ₪ - . . . 5 651070260 016816 ₪ - ם . 5 אס ₪ ₪ . ם . . 95 00816 ₪ ₪ . ם . . 5 519001 ששח 016818 ₪ ₪ ₪ . . . ו 00% 6י ואד ₪ ₪ . . . . 5 ןז 00 2-2 4 - .. .. .. ו ₪ ₪ ₪ . . . הי .18/6 006 ,11816 ,80/6 סו|18ו 06 ,1816 ,8006 ,1916 006 ,1810 ,8000 .1810 2006 ,18/6 ,8010 .6ו8זו 016 ,1810 ,80/6 3/6זו 006 ,סו!18ו ,80/6 5 אד 8 וט , חףטסזת8-1או511. וסט ,,חחַטסזת)-6או518 0 6ו| הט ,חהטסזת51116-1 2 שו | תי 2 ם 1 ם .=. ם 5 8085/1010 0חטסזף*06פ 550 . . ₪ . . ם 5 חכ 018816 . . . ם . /א זו . . . . . . 5 ,01508 88 581 . ם . . . 5 חו אס -77777₪-----------------7 והי זז הזוס ם ם ם ם . ם זה !6 סוחק3זף 10 0818 %חו1 4 ה/א ג/א ה/א 1 א 5 )0 זשסוחטח וחטוחוא8!/! 3 אא אא א/א 2 הא 6 זכ 681961675 01 זססרטח וחטרחואמו/! ם א/א אא א/א . הא 6 סז 0185 00 . אא א אא . ה/א 6 5 וס חַחוזחוזק 655ופקטפ 6% בי 0985 2 וס וו אס .601 ,פוס /קואם יחו )קוא זז ,(פוסוזפסופ) פס זואצו: קוא .5 ,שוחם. ,606 ,קוא סטש פוש קוו ספוח! זו אק ,סוק סבו זואצץ , (ץוחס טזהססקווס זוא זאד ,]וד ,סק , וסקת זוא (ץוחס 6ז8ססםוו זואא. זאם 00 ,פום /סואפ זואצ. קואם זואאו. קאה הו סח 8 1 זוא סא חוד אסק. .וסוט סגו . פוקס שווזהוזס . . . . . . ב . . . ם . . 5 . . . . . . 5 801055 6 ו ה המוה טס 900-800 .800-5005901 -₪ 248 | (ספזו-|וסו) :-וא 9/00-5.00 + 900-500 1100-8000 + 800-600 (6וחוז הז68516) 5זטסח הספסט5 |68/חח66ד 101-168 הטפ . . . . ₪ . חן 068 016.5 שוחה :ו 8 8 6 05 [:1:] 6 ישוראל פבו' 199% יווה ה1:]:53. [; ₪ 5 10 616816 ק1ופ- <) השילוב המושלם בין גיליון אלקטרוני לתוכנת מודלים רב מימדית הרבה זמן חיכה העולס לגירסת פוס6חו/ של קלעה 6 למטרה בפיתוח גירסת זס) סוג6וטקט5 יי... טוב לראות יצרן שמתרכז בתכונות הגיליון האלקטרוני הקלאסי טוגסז6קט5 ועכשיו, יחו שהמשתמשים רוצים ולא בלהטוטיס כשקומפיוטר אסושייטס הכריזה עליה,, מתברר כי י.. עם נסיון על יותר מ-10 שנים עס חסרי ערך. אנחנו אוהביס את הרעיון של ההמתנה היתה כדאית. 64!6זטקט5 החדשה היא ללא סקט ומעורבות מלאה בבדיקות רב-מימדיותז. 2 הביטא של המוצר ל-פאוסמחו/, אנחנו פול דונלי, מנכיל, חסווטפוזופוע וא05. כיוס בגיליונות אלקטרוניים. כנראה שהמפתחים ב-6 המתינו לראות איוה מהרעיונות החדשים בטוחים כי תהייה זו הצלחה מרשימה. יש שנזרקו לאחרונה לשוק אמנם מביא תועלת מעשית לו תכונות חדשות מצויינות ומחיר יי... הלקוחות שלנו חיכו לה והם לא ואיזו תכונה נועדה רק להרשיס במצגות מכירה - אטרקטיבי.." עומדיס להתאכזב. העוצמה והידידותיות והס בחרו את הראשונים ונמנעו בצדק מלהכליל אליסטר הנדיסייד, סגן נשיא, סז6ו!א וחפזקוחז!. של צאוס0ח!/ זס] 03|6ז6קט5 יגרמו להס 0 לאמ אותה במהירות כסטנדרט החדשיי. "... גירסת 5סטחו\ של 68|0זסקט5 היא הילרי אטרטון, מנכ"ל, טזב500 |בחסוובוחסוח!. וסודות אותנים בסביבה גרפות מימוש של טכנולוגיות חלוציות בעטיפה קלה, לשימוש ובמחיר השווה לכל נפש. אנו מנבאים לו הצלחה שיווקית כבירה". איין דיווידסון, מנהל, 5₪1!חפוא. נקודה המוצא של 6 היתה לגשר על המוצקות והנסיון שנצבר בעבודה עם ס64|6שקט5 בגירסת 05 לבין היכולת המרתקת לעבוד בסביבה גרפית. לשם כך הם זיווגו בין 636זשקט5 הקלאסית לבין הגיליון החדש !ם'זםץוא64-60, שהיה הראשון ביישום ... זה הגיליון שמגדיר מחדש את התקן. מודלים רב-מימדיים על 6. אבל הגירסה החדשה = קל ביותר לשימוש ועם ואת מאפשר לנו מחיר היברות מדהים %89! היא יותר מסכום שני מרכיביה. 6 הצליח כאן לבצע דברים שאי אפשר לחלום עליהם למזג את שתי הגישות הקוטביות בצורה מושלמת יר . בלי רב-מימדיות אמיתית. כל שאר מחיר המחירון של זט] ט!ו-)ושקט5-/"6) ליישוס אחד, עס ממשק אחד, מנוע אחד והתנהגות קונסיסטנטית. לראשונה אנו מקבלים גיליון אלקטרוני גרפי שמשתמשי גירסת 205 יכולים הגיליונות צריכים להמדד ביחס אליןו". אצוט|)חו\ הוא 5495 - שגם הוא נייל קרדוול, מנהל, חגוו6קסזו6א זטו5הסחס. אטרקטיבי ביחס לעושר תכונותיה. אבל, להגר אליו מבלי להרגיש שהם עזבו את הקרקע לתקופה קצרה בלבד, מכריזה קומפיוטר המוצקה של 10 שנות נסיון. מצד שני, משתמשים י... המראה והתחושה של זס] 68|6קט ו המעונמוניס לההחיב את מעטפת היכולות של 00'5חו/0, עס הממשק הגרפי הידידותי | המלו הנטקו שלח מ היכולת להגדיר שורות, טורים ופונקציות אאטווו או מלאה, כולל תיעוד ותמיכה מתקדמות שאינן זמינות בשום גיליון אחר. באנגלית פשוטה, הצלמיות הברורות ו ל וקלות ההפעלה, עושיס אותו למוצר ₪ מערכות בע"מ, טל: 03-6390055 שיענה על דרישותינו לשניס ארוכות". פקס: 03-6390054. דיוויד אקסון, מנהל, [181/ [08. תגובות נלהבות של המשתמשים כמה ציטוטים של משתמשים יבהירו עד כמה 6זהשוז50 ה0ז81ק.8 חסוובק 3 9תו1ז3) ששסן תוכנה קשישה זו מבוססת 05 ותחרותית במחיר (5250). התוכנה הוצגה לראשונה ב-1982 ולכן מבוססת ומקובלת, אך חסרת גמישות במספר תחומי מפתח. ניתן לעבוד בתוכנה זו עס או בלי עכבר באותה קלות שימוש פחות או יותר והיא כוללת. כ-35 צורות בסך הכל (מעט מאוד בהתחשב בגילה ובשנים שעברו). החברה מודעת לבעיה ומ- פעילה 885 שממנו יכולים המשתמשים למשוך צורות נוספות. גס זה פיתרון. לצורות הקיימות בתוכנה קיים סט מוגדר של גדליס אפשריים (עד 12 גדלים, תלוי בצורה) אך ניתן ליצור צו- רות מחדש בגדלים אחרים. שלא כמו תוכנות תרשימי זרימה אחרות, 3 פַחוהגח6 שסן= אינה מטפלת בצורות ובקווים כעצמים אינדבידואליים. כתוצאה מכך, טעות בניתוב קו יכולה לגרום ליידריסת" צורה על ידי הקו (למרות שקיימת אפשרות הנקראת ץ6א וגג ובה אסור לקווים לעלות על צורות, טקסט או קווים אחרים). כמו כן, | לא ניתן להגדיר מחדש גודל צורה לאחר שהצורה במ- קומה משוס שאז היא תעלה על הקוויס שמ- טביבה. 3 קַחוח3ת6 אסו סובלת ממספר הגבלות אך [5]>| [2ג 15 - 166 36 - 5 פוסן] שסשהתע 48 6 |- (===] ₪ 2 אפוצ הס זטזו6ם התגזפי ו 060 508 086% 0018 גוא" 2 "0% 0 4 0 5 "100% 6 0 7 5 פַבָחו51)! 676% 6186 מ תפוק 8ופקטוק" 8 0 9 "6 618 .10 0 - סה ב 6 אשם | ב 0:6 : בו + סוט וו ג 6 ישראל פבר' 1994 קו46] 60ה/ %ה00ק0 001 ח0ס2 ה| 2000 ₪400 אפזם 260 86 גרפיקה בגישה סכימטית עתה עובדים בחברה על גירסת 5שסוחוצ של התוכנה, שתהיה ככל הנראה יותר מתקדמת בתפיסתה. בגירסה החדשה יטופלו העצמים, הקוויס והטקסט כעצמים אינדווידואליים ות- היה תמיכה בשימוש. בילוח הגזירים" (0ז808ק:01)) של שסטחוא, 6ז 0 66 דחה6ע3ו 0 אוסןת 98 גס תוכנה זו מבוססת 05. התוכנה מעט יותר גמישה מ- הַחוַח3ח6 שסום ומציעה מחיר תחרותי (5280). תוכנת אסן8ץ:83 מבוססת על גישה מו- נחית עצמים לשם שרטוט תרשימי זרימה ומ- סופקת עס כ-150 צורות בספריות עבור תר- שימי זרימה, תרשימי אירגון ודיאגרמות זרימת נתונים. רבות מהצורות הן אותו הדבר בשינויי גדלים. יכולת היישור והתמרון עס צורות טובה ויותר קלה מגישת 3 פַחוחגח0 שסות המתחרה. יכולת ייחודית הקיימת ב-שסוחץ5ם היא עורך צורות בו ניתן לשרטט בקלות צורות חדשות או לשנות צורות הקיימות בתוכנה. עורך הצו- רות גם מאפשר לך לשרטט קוים וקשתות ול- הגדיר היכן הטקסט צריך להימצא בתוך הצו- רה. צורות שיצרת ניתן לאחסן בתוך ספריות בהתאס לסוג התרשים או המשתמש. הנחת הצורות בתרשים ישירה אך אין דרך לקבוע מחדש את גודל הצורה. גדלים חדשים נקבעיס כצורה נפרדת - > תרה מזאת, למרות שקיימת אפשרות להכניס כותרת לת- רשים, הכותרת אינה מוצגת עד ההדפסה, דבר המוביל לעיתים | לתוצאות | בלתי צפויות. מוזר. ניתן להשתמש בעכבר כדי למשוך קוויס מחברים בקלות בין עצמים. לקווים אפשרויות דומות לאלו שב-3 פחוחג0שסות. | תוכנת שסןץ85 מטפלת בקוויס וב- צורות כעצמים ולכן יודעת כאשר קו וצורה מחוברים וע- ליהם לנוע יחד. יכולת ניתוב מחדש לא רק מעבירה קווים אלא גם מבטיחה כי אינם חו- צים צורה אחרת בדרך. ש0ן:ש35 מספקת יותר גמי- שות ויכולות מתוחכמות מאשר 3 קַחוח603 שסן= במחיר כמעט זהה, אך היא נחותה מול קלות השימוש של 480 זג 6סות. אם הפלטפורמה שאתה משתמש בה חייבת להיות ככ 5, היא הבחירה הנכונה. במהלך 1% תוציא חברת ₪6זח6שג₪ גירסת פשסטחו/ו לתוכנה. 5וחסז60!= חסזוְצְבּס 8 שוס1]סטזטך תוכנה זו זולה בהרבה (569) משאר התוכנות ומיועדת ל-2058. ממשק המשתמש אינו ידי- דותי במיוחד אך קיימות מספר תכונות מע- ניינות. ישנן 32 צורות בסיסיות וניתן ליצור צורות רבות באמצעות מכניזס קל לשימוש. ניתן לדרג בקלות עצמים לגדלים שונים, יכולת החסרה הן ב-3 8ַחוז3ת6 וסן] והן ב-שסן ץ095. שסן"סטזטד היא תוכנה בסיסית ומיועדת לשי- מושים מינימליים. 5שססחו/ 2!₪6 זסחחהם 0 פאוס6תו/ זס+ 08[ אַזכ0 תוכנה זו (מחירה 5200) מניחה כי המשתמשים אינס מומחים בשרטוט תרשימי אירגון - חגוסקַזס. ממשק המשתמש אינו מניח דבר כמובן מאליו ומספק סרגל כלים מלא במתגים המייצגים את העצמים השכיחים ביותר באי- רגון. די פשוט ללחו על המתג הנכון ונוצריס תאים עבור תת-אירגונים, מנהל, עוזר ועוד. כדי ליצור תרשים חדש, יש להקליד את שם התרשים, כותרת וכל אינפורמציה אחרת שאתה רוצה בתא הגבוה ביותר. פורמט הט- קסט שתבחר בתא זה יהיה ברירת המחדל עבור כל התאים, דבר החוסך זמן רב. למרות שהינך מוגבל לתיבות הקיימות, קיימת גמישות באופן הצבת התיבות בתרשים. סידור מחדש דורש מעט חריפות. למרות שב-פטו פַזס אתה פשוט בוחר את סוגי המחברים בהם אתה רוצה להשתמש, המחברים אינס תמיד מופיעים במקומות שרצית כאשר עובדיס במ- ספר שכבות. סך הכל פ>טן אַז0 היא תוכנה קלה ללימוד עם מספיק אפשרויות לארגן את תרשימיך לפי רצונך. שינויי התרשימים יכול לעיתים להיות מטרד אך, ברוב המקרים, הביצוע ישביע את רצונך. זט סזסוו 0 ז8ת802ז0) 60%5ח1 א כמו ה-5שס6ח:% זס) פטוק קזס, גם תוכנה זו מו- כיחה כי פשטות אינה בהכרח חייבת לבוא על חשבון. פונקציונליות. מחיר התוכנה 5149 בארהייב והיא פשוטה ללימוד כמו פטו: קַזס ומציעה אפילו יותר גמישות במספר תחומים למרות שגישתה שונה במקצת. (המשך בעמי 104) הסיבה האחרונה להעדיף מלינטועו ₪ ₪ כשיו, כשכמעט כל התוכנות שהפכו את המקינטוש לבחירת הגרפיקאים ] | | זמינות גם על 6ע, נראה שהפלטפורמה הוותיקה של אפל איבדה את יחודה. 8 והנה בא בחור צרפתי, הגוס סחטופ שמו, והפך את הקערה על פניה. תוכנה מהפכנית בשם 6וושול 196 שהוא פיתח ב-5 השנים האחרונות, הינה הדבר המשמעותי ביותר שקרה לאחרונה בנושא עיבוד תמונה - ונכון לעכשיו היא ומינה רק על מחשבי מקינטוש. בתערוכת "עולם המקינטושיי שנערכה לאחרונה בתל-אביב הציגה חברת -טוטל גרפיקס", הנציגה בישראל של חברת פַחופָגחז 115 (החברה הצרפתית של ברונו דלין) את זו 1.86 בפני קהל נדהם של גרפיקאים ומקצועני עיבוד תמונה. התדהמה נובעת מכך שו היתה אחת ההדגמות הבודדות בהן התואר יימהפכנית" מוצדק לחלוטין. סידרת האיורים, הממשיכה בעמוד 96, מתארת תהליך עבודה בתוכנת מאט סע ץז המתחיל גסריקת שתי תמונות ורקע מעברי צבע ונגמר בהרכבת התמונה המופיעה בכותרת. 2 'הבחורה' - תמונה בגודל 50 מגה. יתפוחיס* - תמונה בגודל 60 מגה. 1 6 ישראל פבר' 1994 2 שז)ו161?] שית.1 דמיין לעצמך דמיין לעצמך כי אתה פותח קוב תמונה של 300 מגהבייט בפחות מ-5 שניות (על מחשב מקינטוש קוואדרה רגיל, האקוויוולנטי בערך למחשב 6 ממוצע). לאחר שהתמונה על המסך אתה מסובב אותה ב-10 מעלות תוך פחות מ-2 שניות. עכשיו אתה משנה את גודל התמונה, מזיז אותה לפה ולשם עד שאתה מרוצה מהמיקום על המסך. שוב, כל פעולה נמ- שכת כשניה - ייזמן אמיתייי במושגים של עיבוד תמונה. עכשיו אתה לוקח יימברשתיי מלוח הכלים, שרוחבה 10,000 פיקסלים, ייטובליי אותה בצבע המוגדר ב-48 סיביות ומתחיל לרטש את התמונה - והכל מתרחש בזמן אמיתי. אתה מבצע 1א200 לקטע שוליים, בו אתה מצפה שהצבע יהיה מרוסק ולהפתעתך הקו מדוייק כאילו ביצעו אותה בתוכנה וו- (קורל-דרו, למשל, או התוכנות האחרות המתוארות במאמר ייתמונות בתערוכה"" בגיליון זה). עצמים "'יווקטורייםיי הם צורות גיאומטריות המוגדרות עייי נוסחאות מתמטיות, כמו צורות של אותיות ב-6קץדטנחך או קווים ושטחים בפוסטסקריפט כאשר עצס מתואר בפורמט ווקטורי אפשר להפעיל עליו טרנספורמציות מתמטיות (כמו סיבוב, הזזה, שינוי גודל וכדומה) במהירות. מספיק לש- נות מספר פרמטרים בנוסחאות והפעולה בוצעה. כל טרנספורמציה כזאת לא משנה את האבחנה של העצס ולא הורסת שום מידע קיים על תכו- נותיו. כאשר מעבירים "מברשת" על תמונת רסטר, כל הפיקסלים שזכו למנת ""צבע טרי" איבדו את תכונותיהם הקודמות והדרך היחידה לבטל את הפעולה היא לחזור לשלב האחרון בו בוצעה שמירה. תוכנות עיבוד תמונה מבצעות שמי- רה אוטומטית וכך מגינות | עליך | מש- מי שמוצא אח בדנסתו בעיבוד תמונה גיאות, | אבל מספר יכול בעזרתה להגדיל את תבוקתו במידה שעוום השמירות חייב להיות מינימלי (בדרך כלל השבחה של חומרה לא מסוגלת להשיג. זה נשמע ו ונראה כמו מעוה אחיזת עיניים, שנוגד את כל מה שידענו על עיבוד תמונה, אבל זה קורה במציאות. יחיד) שכן כמות המי- דע שעל התוכנה לש- מור עבור כל רמת בי- טול היא עצומה. קטורית וכליס שירטוטיים. בצע יישמירה" (54%8) בשתי שניות והבא שוב את התמונה המקורית להשוואה. בדיקה מדוקדקת מראה לך שבכל מהלך העבודה לא נפגעה האבחנה המקורית של התמונה כהוא זה. אבל אתה רוצה לשנות משהו בפעולות שביצעת עד עכשיו ולא בפעולה הא- חרונה דווקא. אתה רוצה לבטל את ההזזה שביצעת בשלב השלישי וב- מקומה להפעיל אפקט כלשהו מערכת האפקטים. אין בעיות, אתה יכול לבצע מספר בלתי מוגבל של ביטולים (0פאט), בכל סדר שתחפצ ול- הוסיף פעולות חדשות בין הפעולות שביצעת בעבר. והכל מבוצע תוך שניות ספורות, כאילו המחשב שלך לא יודע כי עיבוד תמונה הוא משי- מה הנמשכת שעות ארוכות. מדהים, לא! מדהים עוד יותר לראות איך הדברים קורים במציאות. אנ- חנו מכיריס את תוכנת עיבוד התמונה הקלאסית פסחסוסחץ, שזכתה לאין ספור ייבחירות עורכים"" וצליישים אחרים, והחווייה של צפיה בתו- כנה אנונימית הפועלת פי עשר או פי מאה מהר יותר היא מהממת. מי שמוצא את פהנסתו בעיבוד תמונה יכול בעזרתה להגדיל את תפוקתו במידה ששום השבחה של חומרה לא מסוגלת להשיג. זה נשמע ונראה כמו מעשה אחישת עיניים, שנוגד את כל מה שידענו על עיבוד תמונה, אבל זה קורה במציאות. תודו שהכינוי יימהפכנית" מוצדק במקרה זה. הסוד המתמטי טוב, שטוסות 6צו1 אינה אחיזת עיניים ושום דבר מהותי לא השתנה בי- כולת של מקינטוש להזיו פיקסלים מפה לשם או לשנות את צבעם. מה שכן קרה הוא שברונו דלין הצליח להפוך את הנושא של עיבוד תמונה מתוכנה יירסטרית'י לתוכנה "ווקטורית". במילים אחרות, שטוסוק 6שו.1 אינה פועלת על אוסף אקראי של מיליוני פיקסלים, שהנתוניס היחידיס הידועיס עליהם הס קואורדינטות צ-א וצבע, אלא על יצוג מתמטי של עצמים גיאוטריים, בדיוק כפי שפועלות תוכנות איור ווקטוריות 0 ישראל פבר' 1994 אין בעיות אבל אין בעיה לשמור סידרה כמעט אינסופית של פעולות מתמטיות המבוצעות על עצמים ווקטוריים. לא צריך לשמור את התמונה עצמה - מספיק לשמור על הוראות הפעולה. גם אין בעיה להגיע לכל שלב שהוא בסידרת הפעולות ולבטל או לשנות אותו, הדבר פשוט כמו שינוי מספר שורות קוד בקובץ. מאחר ובכל מהלך העבודה אנחנו לא משניסם את קוב התמונה היסודי אלא את סידרת הפעולות המבוצעת עליו, כל הפ- עולות שעשינו אינן מקלקלות את האיכות המקורית של התמונה. אתה יכול לבצע אינסוף פעולות בלי שאפילו פיקסל יחיד בתמונה יהפוך ליירעש". התמונה הווקטורית אינה מורכבת מפיקסלים ולכן היא ייבלתי תלויה באבחנה""י (דאמטאמשסטאו אסודט.85501). את המשמעות של אי הת- לות אפשר להבין אס משווים את מה שקורה כאשר מגדילים גופניסם מדורגים (78א0: 561.481.5) עם מה שקורה כאשר הגופנים מוגדריס במפת סיביות (שג!אדו8). במקרה הראשון אפשר להגדיל את הגופן ככל שהנייר מאפשר מבלי שקווי המתאר יהפכו למדרגות. במקרה השני אתה מגיע למצב בו כל פיקסל במפת הסיביות נראה לחוד. דבר דומה קורה כאשר אתה הופך תמונה סרוקה מקובף =;|ך לעצם בתוכנת 16 שזטוסוק. כאשר תגדיל ב-2001 את התמונה ההסטרית תגיע למצב בו כל נקודת סריקה נראית לחוד והתמונה כולה הופכת לפסיפס של שטחים. האבחנה של תמונת הרסטר נקבעה בזמן הסריקה עייי אבזר הסריקה וכל הגדלה או הקטנה מבוצעת עייי הכפלה או השמטה של פיקסלים מתוך התמונה המקרית. אבחנה מייצגת אבל לאחר ש-אזטוטוץ 1.66 הפכה את התמונה לעצמים ווקטוריים, הא- בחנה בהם הס מוצגים היא שרירותית ונקבעת לפי הנוחיות של המ- שריי שז)וו2161] שין,] שתמש והתכונות של אבזר ההצגה. על המסך האבחנה תהייה וק720, מדפסת לייזר תדפיס אותה ב-300 או 600 נקודות לאינטש ותווין פילס (חמדדמ5ק צ1) יכול להפיק פלט ב-וק25400 או יותר - הכל מאותו תי- אור מתמטי. מכאן גס נובעת המהירות הפנטסטית בה מבוצעות פעולות על תמונות שזטוסוק 6צ.1. בדוגמה בה פתחנו, הקוב המלא הוא אמנס בן 8 אבל על המסך אנו רואיס רק כחצי מיליון פיקסלים וכדי לה- תרשס מהפעולה המיועדת עליך לראות רק את תוצאותיה על קוב מיי- צג באבחנה של המסך. במילים אחרות, בזמן העבודה עס 6ווסות 6או.1 האבחנה המוצגת של העצמיס היא אבחנת המסך ולכן גודל הקובף, הפ- עיל אותו רגע, מתאים לנפח של זכרון המסך (ה-1א54/) ולא לקובצ הסריקה או לקוב הפלט חשוב לציין כי העובדה שאנו מציגים בכל רגע שהוא תמונה באבחנה מופחתת אינה משפיעה על איכות העבודה, שהרי בכל מקרה אי אפשר להראות על המסך יותר מאשר את האבחנה המירבית לה מסוגלת מע- רכת התצוגה. בניגוד למה שקורה במספר תוכנות עיבוד תמונה אחרות, בהן עבודה באבחנה נמוכה אפשרית, אבל אז אתה אינך יכול להשיג את הרגישות והדיוק של אבחנה גבוהה, ב-שטוטות 6וו.1 האבחנה נמוכה רק לצרכי תצוגה. הפעולות מבוצעות | ברמה המ- תמטית וכאשר תפיק את התוצאה על אבר התחלנו את המאמר בתיאור נלהב למדי של התוכנה הזאת כ"מהבכנית" וככל שהרבנו לעיין בתכונותיה כן נראה כי ההתלהבות מוצדקת. אבחנה גבוהה יתברר לך כי לא איבדת דבר בדרך. גם כאשר אתה מבצע 1א200 הפקודה שלך הו- פכת מייד להוראת שינוי אבחנה. למשל, אס חלון התמונה הוא. 4008400 פיקסליםס ואתה מציג בו קטע שגודלו המקורי (בקובץ הסריקה, לפני הההמרה מ-שא1 לוו- קטורים) 8008800 פיקסלים, הרי שכל פיקסל על המסך מייצג 4 פי- קסלים בסריקה. כאשר אתה מבצע 200%1 פי 10 כל פיקסל בסקירה מיוצג עייי 25 פיקסלים על המסך (משבצת 5א5). בתוכנה רסטרית תראה את משבצות הבודדות, אבל ב-שטוסום 6צו.1 הפונקציה המתמטית מתני- חסת עדיין לכל פיקסל מסך בפני עצמו והתמונה לא נראית כפסיפס. המרה לווקטורים מהתיאור הנייל ברור כי השלב הקריטי ביותר (והמוגן במעטה סודיות ופטנטים ולכן לא נוכל לפרט כאן את הדרך בה הוא מבוצע) הוא הה- מרה ליצוג ווקטורי. תוכנת אטוטו? 116 הופכת קוב :718 לקוב וו- קטורי בפורמט יחודי, הנקרא ₪/1, במהירות מפתיעה - בערך חצי מי- ליון בייטים לשניה, שהם בין דקה ל-10 דקות עבור תמונה בגודל עמוד עד פוסטר. בהחלט לא נורא בהתחשב בזמן שיחסך בהמשך העבודה. לאחר שקובף משט] נוצר, כל הפעולות מבוצעות עליו וקוב הסריקה המקורי אפילו לא חייב להיות על הדיסק בהמשך העבודה. הנפח של הקובץ הווקטורי הוא כשליש מגודל הקוב הרסטרי והוא כן חייב להיות זמין בכל רגע לצורך הפעלת טרנספורמציות משנות אבחנה. בהמשך העבודה מייצהת 6טוטוק 6א.1 תמונות מייצגות של החלון עליו עובדים בהתאם לאבחנת המסך. קוב זה, שגודלו כגודל "יחוצץ הת- מונה" (₪ם: ₪ םוא אט), הוא זה שפעיל בכל רגע ורק עליו מבוצעות הפעולות המתמטיות הלכה למעשה. רק כאשר אנו מוכנים לבצע פלט סופי, לאחר שכל העבודה נגמרה ואנו מהוציס מתוצאות סידרת הפעולות שיעדנו לביצוע, מופעלות כל הטרנספורמציות המתמטיות באבחנה של אבזר הפלט הסופי והתוצאה מומרת מחדש לפורמט רסטר (תהליך הי- דוע בקיצור 817, או פחוצצטטסז? 6פהוח1 זטוה8), בפורמט הקליטה של מד- פסות לייזר ותווייני פילם רסטריזציה לפלט ברור שבשלב זה אפילו שטוטוץ 6צו1 לא יכולה לבצע נפלאות. אם הפלט הסופי הוא זוג עמודי מגזין (בערך 300 מגהבייט) עליך לצפות כי תהליך ה-ץ₪1 ימשך למעלה משעה על מחשב מקינטוש קוואדרה. אבל אתה לא חייב להיות נוכח בומן העבודה הזאת והיא יכולה להתבצע במוד "אצווה" (81014), בלילה או בהפסקת צהריים. יתר על כן, מאחר ואנו פועלים במשך כל זמן העבודה על קבצים ווקטוריים מייצגים, אין צורך בהררי הזכרון שתוכנות עיבוד תמונה רגילות נזקקות להם. "חוק אצבע" אומר כי לעבודה יעילה על המחשב להיות מצוייד בזכרון !אגא הגדול פי 3 מגודל קוב התמונה - כדי לעבוד ב-קסווצסוסוו על תמונה בגודל 0 מגהבייט עליך לצייד את המחשב במירב הזכרון שניתן להתקין בו ולהעזר בדיסק בתור זיכרון ווירטואלי. מי שניסה זאת יודע עד כמה מתסכלת יכולה להיות העבודה במוד זכרון ווירטואלי. שטוסות 6שו1 יכו- לה להתפקד בצורה מושלמת | עם | מג- הבייטיס בודדים (2-4 מגהבייט לכל תמונה פעילה) וללא הודקקות לזכרון ווירטואלי ההפרדה הזאת, בין קובץ הסריקה הגולמי (הרסטרי), קוב היצוג הווקטורי (ה-פטץן ) וקוב העבודה (קובצ 5 מאפשר לעבוד בצורה יעילה בסביבת לקוח/שרת, כאשר הקבצים הגדולים שמורים בשרת ותחנות העבודה מייבאות ומייצאות קבצי ₪115 קומפקטיים. אפשר אפילו להעביר בתקשורת מודס איטית יחסית את קוב ה-₪115 לתחנה מרוחקת (קח בחשבון 10 עד 20 דקות זמן שידור במודם 14,400006 עם דחיסה) ואם הקוב המקורי או קובצ ה-מטץן מצוי שם אזי אפשר יהיה לשחזר במדוייק את תוצאות העבודה ולחסוך את הצורך בהעברת קוב הפלט המלא. חיספוס הנעורים שזטוסוק 6צו.1 היא תוכנה צעירה, שעדיין לא רכשה את עושר הכלים וה- ליטוש של תוכנות וותיקות כמו קסוצסוסוו? או קורל-דרו. השיפורים האלה יבואו עם הזמן והנסיון, אבל כבר עכשיו אפשר להפיק מ-ש6שו/1 סזטו%ת את רוב האפקטים והפעולות הנדרשים בעבודה יומיומית. הת- שתית להוספת יכולות קיימת, בזכות הווקטוריזציה היחודית שתיארנו לעיל ובוכות השימוש הבלתי מוגבל בשכבות (885 +( 1). שטוטוק 6צו.1 מאפשרת לך להציב כל עצם ווקטורי, או קבוצת עצמים, על שכבה נפ- רדת, כך שקיים חופש גמור בהפעלת טרנספורמציות גיאומטריות וכ- הומטיות על העצם מבלי לפגוע בעצמים השוכניס על שכבות אחרות. הו- ספת תכונות ואפקטים דורשת תיכנות של פונקציות נוספות לסיפרית הפונקציות של שטוסוש 6שו.1, אבל לא נדרש שינוי בתשתית הקוד. התחלנו את המאמר בתיאור נלהב למדי של התוכנה הזאת כיימהפכנית" וככל שהרבנו לעיין בתכונותיה כן נראה כי ההתלהבות מוצדקת. ההצגה שראינו היא של גירסת ביטא מאוחרת ובקרוב נוכל לקבל לבדיקה גי- 5 6 ישראל פבר' 199% "רואל הנס ₪666 ם4))אט ₪604 4 66 600 0406 6006 60006 ₪066 6004660 6 4 6 ישראל שןוו2101] 1.6 רסת משתמשים ראוייה לשיווק. נותר לנו רק לקוות כי ההגירה לסביבת 6 לא תמשך זמן רב מדי וכי חברת פחוגוח] ₪175 תהייה נדיבה מספיק במכירת זכויות שימוש בפטנטים שלה. אס וכאשר תקוותנו תתגשם, הבחורה מוכנסת ללא החלקים המיותרים תוך יצירת שקיפות מדורגת באזור הפנים. התפוח נצבע באדוס. תמונת הבחורה נשתלת שוב במרכז התפוח. פבר' 1994 תמלא טכנולוגית הווקטוריוציה המהפכנית של ברונו דלין תפקיד ו סטורי בהתפתחות הגרפיקה הממוחשבת, תפקיד שווה ערך לוה שמל פוסטסקריפט לפני כעשור. תמונת התפוחים מוכנסת, ממנה נצרב ו'"נאכל'' תפוח אחד. תמונת התפוחים מונחת בשיכבה נפרדת מהבחורה והרקע. הוספנו אפקט ''מדהים" ליצירת אוירה עולזת של שיחרור והקלה. התוצאה הסופית התקבלה לאחר פעולת וזסו5וכ על הבתורה. כל התהליך נמע בשעה וחצי, מתוכו שעה ורבע תכנון והשאר ביצוע. הקמת חזית טובה פרק ד': הגישה ל-.501 הולכת ונעשית קלה יותר מאת סטיפן פליין תרגם צבי גרייבר אמצעות כלי שאילתה ויזואליים ומחוללי דוחות רבי עוצמה, הגיעו ממשקי משתמש חזקים יותר, שאינם נזקקים לתיכנות, אל הקו הקדמי של מערכות המתקשרות ל-.501. כתוצאה ישירה מכך, הפכה עקומת הלמידה של 501 - שטוחה לגמרי. ה-501 הוא הסוס המוביל במסדי נתונים של שרת/לקוח, כך שאין זו הפתעה שגם מי שאינם תוכניתנים, = רוצים להרוויח מכוחו. ממשקי קצה לא תיכנותיים של 500 , הופכים משימה זו לאפשרית, בכך שהם מאפשרים למשתמשי קצה לשלוף קבצים או ליצור דוחות בעלי משמעות כהרף עין, בלא שהם יודעים אף שורה אחת של 80₪. מאמר זה בוחן שבעה כלי קצה בלא תיכנות, המתקשרים מצד אחד אל שרתי מסדי נתונים 1 ומן הצד השני הם מספקים ממשק גרפי המאפשר למשתמשים לפעול בלא שהם יודעים בכלל את כללי התחביר של ה-801. 5 6 ישראל פבר' 1994 66 לושה משבעת הספקיס הש- תתפו בפרק בי של הס- קירה, שעסק בשרתי מסדי נתוניס ל-501, הם בעלי כלים בקטגוריה הנבחנת כאן: 087 של ג דקע6, ה-דא[סקצומוצ של חברת מחג/507 אזואחסטאו, וה- גדאפ 0 של אוראקל. כדי לשרטט גישות ידידותיות אחרות המיועדות למשתמש הקצה, בחנו גם ארבעה מוצרים של חברות צד שלישי, המאפשרות נגישות ל-8501: את מערכת 5 55םא8051, את א5!מקגדאפ של 00 01סאח6תד ס1א8, את צאפטס ס6ואססן של םפגאפסאםמסן11מזא! וכן את 0+5 ד 855 דכ. בהכנת הסקירה דלהלן, ניסינו את כוחה של כל חבילה ואת קלות השי- מוש ביצירת שאילתות .501, הפקת דוחות, וכן יצירת גרפים - באם פעולה כזאת נתמכת על ידי המערכת. כמו כן בחנו את ממשק המ- שתמש של כל מוצר, כדי לשפוט את השיטה, את אופן הדרכת המשתמש בדרך הנכונה ואת השימוש בו באופן כללי. ניסינו את הקישוריות למסד נתוניס .501 ובחנו את אפשרויות הה- עברה (צדו 811 דחסקתפדאו) של יישומים באמצעות מפפ (העברת נתונים דינאמית), מ01(קישור והטמעה של עצמים) או יצוא וי- בוא של נתונים. כמו כן בחנו את כלי מנהלן מסדי הנתונים בהס משתמשים לצרכי הקמת המערכת. נקודות חזקות ומגבלות כקבוצה, מוצריס אלה מבריקים ביצירת וה- קמת שאילתות אד-הוק. מרביתם אף מא- פשרים להפיק דוחות מתוך המידע שהתקבל, על אף שאפשרות זו נעה בין משהו פשטני לג- מרי לבין עיבוד מתוחכס מאוד. אחדים אף מציעים סיוע למנהלן, כמו האפשרות לתחוס שאילתות, או הגדרות מראש של קישור בין טבלאות שונות של מסד הנתונים. המערכות הקדמיות בלא תכנות של .501 אינן מסוגלות ‏ לטפל בכל המטלות של מסד הנ- תונים. רוב המערכות אינן תומכות בעידכון של מסד הנתונים, וחלקן הגדול מספק כלים מו- גבלים בלבד לצרכי אנליזה. המבנה המורכב של מסד הנתונים עצמו מהווה משוכה גבוהה למדי לכל ממשק אינטואיטיבי למסדי נתונים של .501 | כמה מוצרים, כמו ה-588ו471880כ או ה-38455ד4 0+5 מסדוסט, מצפים בדרך כלל, שתדע לפחות משהו אודות מבנה מסד הנתונים. אחרים לעו- מת זאת, מבודדים את משתמש הקצה ממו- רכבויות אלה, או מספקים אמצעי בידוד למ- נהלן. 06 ישואל פבו' 1994 הקמת חזית טובה גישה אחת היא לאפשר למנהלן ליצור כינויים שונים - שמות נרדפיס בעלי משמעות לעמודות בטבלה ששמותיהן המקוריים מוצפנים או לא מספיק ברורים. חברת. "ביזנס אובג'קטי"י עשתה צעד נוסף קדימה, ומאפשרת למנהלן ליצור לכל משתמש יעולסיי משלו, שבו :י- שויות מעולס העסקים האמיתי, כמו רווחים ומכירות, מוגדריסם מראש כעצמיס במונחים של מבנה מסד הנתונים הנדון. כקבוצה, שונה הממשק בלא תכנות מכלי הא- נליזה המסורתיים, שאפשרו לחקור לעומק את לי שמתכנן דוחות באמצעות ביזנם אובג'קטם, מקבל נגישוח בלח' רגילה לטיפול בבל אלמנט בדו"ח בתא נברד, בדומה לחאים של ג'ליו| אלקטרוני הנתונים שנשלפו. ייביזנס אובגיקטיי ו-160816 צש0 הן השתיים היחידות בעלות אמצעים גרפיים עצמיים. במערכות האחרות, יש לבצע העברה של אוסף התוצאות לתוכניות אחרות. לרוב התוכנות יש חסך בפונקציות לאנליזות סטטיסטיות ברמה גבוהה. קוויס של תקשורת לרבים ממוצרים אלה חסרה הבשלות, בכל הנוגע לקשר עס יישומי מחשבים שולחניים אחרים. מערכת צחפטס 6זאסס1, לדוגמה, אינה תומכת בהעברה דינמית של (תוניס (פפפ) ואף לא בקישור והטמעת עצמים (01₪). מערכת 00857 היא היוצאת מן הכלל, בכך שמציעה תמיכה מסיבית בשני הדבריס יחדיו. אם למוצר אותו תבחר יש פונקציונליות טובה של העברת נתונים באופן דינמי, אתה יכול, למשל, להשתמש בה כדי לשלוף נתונים בצורה שקופה מתוך מסד נתוני 501 אל תוך מעבד התמלילים שלך על מנת לבצע דיוור. שני כלים נוספיס במחלקה זו, להם ציפינו זמן רב, ה- אמא גוא התצו0ק וה-תם/ומוץ אפאוסק של .6087 5077 מםאוסק, לא שוחרהו בזמן כדי להכנס לסקירה זו. למערכת הראשונה יהיה אמצעי להגדרת שאילתה באמצעות הצ- בעה והקשה; חילול דוחות וטבלאות, וצפוי שתהיה בה תמיכה מלאה הן ב-0586 והן בקישור והטמעת עצמים. המערכת השניה מבין השתיים, תהווה כלי שישמש הן את המפתת והן את המשתמש הסופי, ויאפשר לאחרון לי- צור לא רק שאילתות ודוחות אלא גם מבני מסד נתוניס מלאים. שימוש באמצעי קצה לא תיכנותיים יסייע לך או למשתמשים שלך, לדלג מעל משוכת ה-501. המוצרים שונים מאוד האחד מהשני בתיכנון הממשקים למשתמש. לא תמיד יש להס קשרים לכל המידע הדרוש לך, וחסרים להס לעיתים כלי בחינה, אבל לצרכי שאילתות פשוטות הס ממלאים חסר משמעותי. 8 5 דכ 0+5 ו-00851 הם המו- צרים הטוביס ביותר ביחס להשקעה הכספית. ה-0818015 55םא][805 ו-צתפטס ס6ואסס1 משתמשים בגישות החדישות ביותר, אולס הר- אשון מבין השניים הוא יקר והשני מוגבל למדי. !א417815כ הוא בחירה טובה לסביבה המשלבת בין 26 למקינטוש, וה-דַא01ק 18 הוא ממש טבעי לסביבת אינפורמיקס. סדע חזק למדי אבל קצת יקר וקצת לא שימושי. 0515 85 גירסה 2.2 של כלי הדיווח והשאילתה הזה, מאפשר לך למצוא את דרכך במבוך שאילתות מורכבות, באמצעות הצבעה והקשה. זו אחת מהחבילות המתוכננות בצורה התכמה ביותר שראינו, עס זאת היא גםס היקרה ביותר. חבילה של ביזנס אובגיקטס, הכוללת מודול למנהל המערכת, מודול משתמש אחד והתקני מסד נתוניס לשרת יחיד עולה 53,495. מודולים לכל משתמש נוסף עולים 5595 ליחידה. הח- בילה ניתנת לשימוש הן תחת פשוספאוי של מיקרוסופט והן לעבודה במקינטוש; היא מסו- גלת לקשר את רוב מערכות מסדי הנתוניס החשובים. היא גם אחת מהחבילות הבודדות, מבין אלה שבסקירה, הכוללת אפשרויות מו- בנות לשירטוט טבלאות. לאחר שהותקנה בצורה טובה על :די מנהלן מסדי הנתונים, השימוש במערכת הוא ממש משב הוח רענן. הממשק מונחה העצמים מא- פשר למשתמש לבנות שלד של שאילתה בצורה קלה. טבלאות מסד נתונים על שדותיהם מו- פיעים בצורת רשימות איסוף נגללות; כל שע- ליך לעשות הוא לבחור את העצמים הדרושים ובאיזו צורה אתה רוצה למיינם. בתנאיס שלך המערכת. מגינה על המשתמשים מהמורכבות של מסד הנתונים. היא מאפשרת למנהלן מסדי הנתוניס לבצע התאמה מלאה לצרכי הלקות ולספק גישה לנתוניס באמצעות אמולציה של מונחי עולס העסקים האמיתי, במהלך הע- בודה. מנהלן מסד הנתונים יכול להתאיס את סביבת מסד הנתונים של כל משתמש (כפי שהיא מכונה: "העולסיי), בהתאם לשדות (ייעצמים'י) ותנאים (יישיוכיםיי) להם נזקק אותו משתמש. משתמש הקצה עובד לבסוף עס נגזרות ממסד הנתונים להם נותן המנהלן שמות שווי ערך לתפיסות עיסקיות - משהו פשוט, כמו יישס לקוחיי או מורכב יותר, כמו יירווח ממכירות'י, הדורש חישוב לרוחב מספר טבלאות. כל זאת בלא שהוא ידע דבר על מבנה מסד הנתונים שניצב תחת שמות אלו. מערכת שתהיה מוגדרת היטב - ההגדרה תגזול לא מעט מזמנו של מנהלן מסד הנתונים - תבטיח שימוש קל ועם זאת תאפשר דרגת חופש גבוהה מאוד למשתמש. משתמש הקצה מתכנן שאילתות חדשות בא- מצעות עורך הנקרא 00080 (שאילתה על עצ- מיס עיסקיים) - מסך הגדרת שאילתה המכיל חלונות לעצמים של תוצאה (כמו, שס לקוח), תנאים (כמו, מי גר במקום כלשהו), סדר המיון (כמו, סדר אלפבתי או סדר לפי סכומים). מאחר והמשתמשים עצמם מבודדים מה- קשרים בין הטבלאות השונות של הנתונים, אין להס צורך להגדיר קשרים או מחבריס. שמות השאילתות מוגבלים לשמונה תוים אולס המשתמש :כול ליצור מסך מלא של עזרה או דוקומנטציה עבור כל שאילתה לצורך מידע מפורט. יותר מסתם שאילתות מי שמתכנן דוחות באמצעות ביזנס אובגיקטס, מקבל נגישות בלתי הגילה לטיפול בכל אלמנט בדוייח כתא נפרד, בדומה לתאים של גיליון אלקטרוני. מאחר ואפילו דוחות מסוג הנקרא יידף חלקיי הם בדרך כלל שילוב של מספר תחומים טבלאיים, פועלת גישה זו היטב. המ- ערכת פועלת בשיטת סיכוס בת שני מעברים - אמצעי מתקדם המאפשר לדו'"ח לכלול סי- כומים מחושבים, המבוססים על נתונים הנ- מצאיס בכל מקום שהוא על גבי הדוייח. פעולה זו היא שקופה לחלוטין למשתמש. הגרפיקה הבסיסית של המערכת מציעה למ- עשה גרפים' בני שניים או שלושה מימדים, כולל תרשימי עוגה. מצד אחד למשתמש יש פו- קוח מוגבל למדי על הפורמט של הגרף, אך מצד שני, העובדה שאמצעי כוה מוכלל במ- לואו בתוך הסביבה, נוחה למדי. מרבית הח- בילות האחרות מחייבות אותך ליצא את קבצי התוצאה לתוכנה אחרת, שתבצע את הגרפיקה עבוהך. בנוסף לכך המערכת מתפקדת כשרת הקמת חזית טובה מערכח וופוהק הזאפ בועלת כשרח פסם, ועל כן ניחן להריץ בריזמות מחוך יישומלים אחרים כמו אקטל |- ₪09 של מ'קרופובט מפת, כך שנתונים עשוייס להקרא מתוך תו- כנית גרפית מתוחכמת יותר, כמו אקסל של מיקרוסופט. התחנה הבאה בהתפתחות המ- ערכת תכלול תמיכה בקישור והטמעת עצמים. מערכת ביזנס אובגיקטס מנצלת את אר- כיטקטורת שרת/לקוח כדי להקטין את הת- עבורה ברשת, דווקא תוך הגברת העיבוד במ- חשב הלקוח. כאשר השרת מחזיר תוצאה של שאילתה, המערכת כותבת את הנתונים לתוך קוב 45611, המשמש את כל הפעולות הבאות על גבי אותה שאילתה. בעוד היא חוסכת תע- בורה על גבי הרשת, גורמת שיטה זו לתוכנה להיות חובבנית במקצת מבחינה פונקציונלית, בכך שהיא נותנת למשתמשים נתוניס שעודכנו בנקודת זמן כלשהי בעבר ולא בעידכוניס של זמן אמת. כמובן שניתן לבצע את השאילתות מחדש על מנת לרענן את המידע. מודול או- פציונלי הפועל באצווה, מאפשר למשתמשים לרשוס בתור שאילתות מרובות משאבים, ול- הריצן בשעות שאחרי העבודה. בעוד המערכת הנדונה מהווה אופציה יקרה וט 6ו60%! מאבעורת לך ליצור יישום הלכה למעשה, על ידי ממשק מונחה תמונות, המחאר אח היחטים בין הטבלאוח השונות למדי, היא מיוחדת באפשרות שהיא נותנת לביצוע התאמת הגישה לנתונים בהתאם לחו- קים האופרטיביים של העסק שלך, ובה בעת לנצל היטב את סביבת ה-אוס6חו/. ד סז ו ב ומ ו המערכת היא כלי לשאילתות אד הוק אי- נטואיטיביות, המספק רמה גבוהה של קי- שוריות ותאימות בין פלטפורמות. מחיר המ- ערכת - 5399 לתחנת עבודה; גירסה 2.1 מיועדת לפעול הן על גבי 5/וספאזצ של מי- קרוסופט והן על גבי מחשבי מקינטוש. המ- משק של המערכת, נשאר עקבי באופן יוצא מן הכלל על פני שתי הפלטפורמות, והופך מערכת זו לבחירה טובה עבור חברות בעלות תערובת של שני סוגי מערכות אלו. שתי החבילות פו- תחו תוך שימוש בממשק יחיד לתכנות *י- שומים (1פג) של חברת 8810. הממשקים כל לך דומים האחד לשני, עד כי הדוקומנטציה המסופקת עם המוצר המיועד ל-8אוספאוץ, משתמשת בשירטוטים מגירסת המק. המערכת מציעה מגוון רחב של קישוריות למ- סדי (תונים: כל שרת הנתמך על ידי אאוש50 ,אאז גפם ,8-18 ,ואגפ/1גס או זםא*501 עשוי להיות נגיש. מכל מקוס אין תמיכה בטבלאות מקומיות של 08455 או פר- דוקס. מצגות גמישות בטעינה הראשונה של |א818ק 7א, מוצג מסך פתיחה, המתאיס למסד הנתוניס המקושר למערכת. טבלאות המורשות לשימוש על ידי המשתמש מוצגות לצרכי בחירה. מתוך סביבת ה-א15אק ג דג, ניתנות להצגה טבלאות מסד הנתונים בצורה של צלמיות או בתצוגה של רשימת שדות. שלא כמו כמה מה- מוצרים האחרים, מערכת זו מאפשרת לך לר- אות כל אחת מהטבלאות האפשריות בתצורת ייפרטיי, המציגה את הנתונים האקטואלייס ולא רק את המבנה של הטבלה. קשרים בין טבלאות מוצגיס גס הס באופן אוטומטי. את השאילתות יוצרים משורה הנקראת 7 - שדה טקסט הניתן לעריכה וה- ניצב בקצה העליון של המסך המרכזי. ניתן לג- רור שמות שדות מכל אחד מחלונות הטבלה כלפי מעלה אל שורת הבקשה, וגם לארגן את השדות באמצעות גרירה והשלכה. שורה של כפתורי לחיצה מאפשרת לך לבטא תנאים ופו- רמטים של הצגה לשדות הנבחרים. בעת קבי- עת תנאים לשאילתא ניתן הן לעלעל בנתוניס האמיתיים של שדה זה, והן לקבוע שהתנאים יוגדרו באופן אינטראקטיבי על ידי המשתמש בזמן ביצוע בפועל של השאילתא. מפרט השאילתות, הנקרא כאן "פריזמות", 77 6 ישראל פבר' 1994 4 ניתן לשמירה לצרכי שימוש עתידי. ניתן ליצור -% 110 דא = פריזמות המופעלות באופן אוטומטי, טוענות שפתא | את מערכת ‏ א818? דג ומתבצעות בא- צפט 16010 | מצעות נקישת עכבר. את הפריזמות ניתן גם לנעול באמצעות ססמאות. תבניות גמישות עם לחיצה על כפתור "עבדיי ,₪00585(‏ נכ- נסות השאילתות לביצוע. התוצאות מוצגות במבנה טבלאי בחלון ‏ "תוצאות'י. ממקום זה ניתן לערוך את הנתונים תוך שימוש בסרגל ידידותי למדי. ניתן לקבוע יישבירות", לשנות כותרות של עמודות ולהגדיר סדרי מיון. על אף שפונקציות של סיכוס על גבי שדה ניתנות לה- גדרה על ידי נקישה במקום כלשהו על העמודה המתאימה ואחר כך על הכפתור המתאים בשדה, מותר לך לבצע רק חישוב אחד על כל ש עמודה - מגבלה משמעותית למדי. אפ | דוחות נוצרים מתבנית טבלאית של תוצאת משכוי השאילתא, אולס פונקציות של הצגה מוקדמת של הדוייח מאפשרות לך התאמה טובה של ש- הדו"ח לצרכיך. קיימות אפשרויות בקרה לה- גדרת כותרות ותחתיות דף ולקביעת שוליים. 0 במהלך הניסויים שלנו. גילינו, מכל מקום, 4 דפ 061 ו 0 | תקלה שכתבה קוד של פוסטסקריפט לקוב ופ | הפלט, על אף שבחרנו בהתקן הדפסת טקסט 1 060 קה - 08 וסטוה 65500[605הופט -= 6 קו]] אס0הץ ‏ 00/5[ |ה6ה0000 56ו6אהק 6] סו |= א בקי = מריודת ד ₪5 ברו הדיריו |ג) ניהת ורי מ הי ₪ וס פה || 6 נפ. 2.4. | ( ד הי || ו בו - קז 60%ה0ע 658ה06/ו ‏ עפוק9ו 0‏ הקט 68 מו 05 ם | ד = ].]:669או]ומו11]וממחזס" | /181א ] טשסמוטו היק ו 4 נה הקמת חזית טובה פשוט של פאוספאזאו. החברה | 18 בודקת את התקלה. ניתן גם לשלוח את הדוחות למגוון של גליונות אלקטרונייס וכן למ- בני טקסט [₪501. מערכת |א15אל 47 פועלת כשרת מסם, ועל כן ניתן לה- ריץ פריזמות מתוך יישומים אחרים כמו אקסל ו-פ08או של מיקרוסופט. חידוש החל מגירסה זו, הוא שפה המ- אפשרת ליצור תסריט של שאילתות מתוך יישוס חיצוני, על מנת ליצור, לשנות ולהפיק תוצאות של פריזמות באופן דינמי. משמעות הדבר שאין צורך להגדיר מראש פריזמות מאוחסנות, אלא ליצור אותן 0616 : 0068 100016 = 6 פ9ח00ק0 אסההץ 56מסגופם סוה (0 1665 ופם 68 6 ו פונע פו זפהם פו וס זא טאו /ר במקום. 8 ה עוד מאותה חברה: מוצר קרוב הנקרא ד0ץןק/ ד, שמחירו 9 המציע אנליזה על נתוני אד הוק. הוא מספק ממשק מיוחד המבצע פעולות בין טבלאיות | ופעולות | סט- טיסטיות נוספות על גבי נתו- נים המועברים אליו בא- מצעות ה-מעכ. אופציה של העתקה אוטומטית ב-א815? 78ג, מבטיחה שה- נתונים יהיו נגישים ל-4171/01כ בכל עת וכן ש-4771/01 ניתן לשיגור מתוך תפריט ה-וא815ק 78 עצמו. מערכת 7.2101 מהווה כלי קל לשימוש, המכסה כל מה שנדרש בגישה בסיסית לנ- תוניס ויצירת דוחות. הממשק שלו ממש מזמין ואינטואיטיבי והוא מספק קישוריות חזקה למסדי נתונים. על אף העובדה שכלי זה משמש לשאילתות בלבד (ולא לעידכונים), כדאי לה- קדיש לו מבט רציני במיוחד אס לחברתך יש תערובת של משתמשי 5אוססא1א ומקינטוש. דא ץצ 600 גירסה 1.1 של המערכת היא כלי מבוסס 5וספאוזאי למשתמש הקצה לביצוע שאילתות המשלבות נתונים עם יצירת דוחות. כלי זה נחשב לממשק גרפי שאינו מאפשר פעולה שגויה. בעוד הוא צובר תהילה רבה ככלי המ- ציע גישה ויזואלית רעננה, המערכת עלולה מצד שני לעצבן בגלל רגישותה הרבה, הקצוות החדים שלה והחסרונות שבה. המערכת נמכרת כחבילת שרת/לקוח במחיר של 5690, לשימוש עם מרבית מסדי נתונים של 501 כמו גם לשי- 16 03: 5 הוסן] חטשה |טסעח,| /6ט ב6וסך/ פופ 68] 6ה] ]| צ+הזאהטס] סו ה סזא:שאו | 6ואאאזפג ו וועאאדפחה | 5 2 ברו 6 וו בר ו נט 12 וו צם 12 ץ000 | 6זפההס6 | 586 עס | שזפוהס6 | מו 0 || 5 5 ף. - ]5ו וו דופ 5 5 5 מוש עם מסדי נתונים של דיבייס ופרדוקס. גי- רסה עצמאית התומכת בדיבייס ובפרדוקס בלבד, נמכרת בסכום של 5290. הדבר המייחד את המוצר, הוא האפשרות לה- שתמש בתמונות על מנת לתקשר עס המשתמש. צאפטס 16א160 מאפשרת לך ליצור יישום הלכה למעשה, על ידי ממשק מונחה תמונות, המתאר את היחסים בין הטבלאות השונות. יישוס זה ניתן להצגה או במוד יינורמלייי, המ- ציג את הטבלאות כצלמיות עס קווי קישור ביניהן, או במוד של צתפש0 שגומסדסוץק אשר, באמצעות תדמיות פשוטות, מדריך את המשתמש באופן ויזואלי. לדוגמה: יישוס שמ- שתמש בנתונים ממחלקות שונות, עשוי לה- שתמש באיורים בפורמט של מפת סיביות, המ- תארים משרד אמיתי בכל אחת מהמחלקות. ניתן לשים מפות סיביות קטנות יותר על גבי המסך, על מנת לשמש כיכפתורי לחיצהי לניווט אל חלקים אחרים של היישום, בעת שאתה מקיש עליהם באמצעות העכבר. גישה זו נראית אומנס מאוד אפקטיבית למשתמשים "ירוקיםי" של מסד נתונים, אולם היא צורכת הרבה מזמנו של מנהלן מסד הנתונים לשם תי- כנון מפת הסיביות. לכל מסך יש לתכנן מפה כזאת באופן אינדיבידואלי וכן להגדיר את הקשרים הדינמיים למסד הנתונים המשוייך לאותן פעולות. גלוית הרשמה | כיוונים במיחשוב השולחני לשנים הקרובות .ור ע /, תפקיד נושאי התעניינות / חומרה נושאי התעניינות / ישומים 3 מינוי מפעלי | 1 מינוי פרטי ב מנכ"ל / מנהל מפעל 1 מחשביט שולחניוס 3 עיבוד תמלילים 3) מנהל מחלקה / פעילות 1 מחשבים נישאים 3 גליונות אלקטרונייס ומתלקחרי.- קל סלו ב) ואש צוות / קבוצה 1 דיסקים וטייפיס מסדי נתוניס הערות והצעות לשיפורים ב אחר מערכות תצוגה / מסכים ב) גרפיקה ואנימציה תחום פעילות 1 מודמים ותקשורת ב) תיביס והנדטה נ--/--- 0 ב-בבב-----. 1 מערכות מידע 1 רשתות מקומיות ב ניהול פרוייקטיס ב תיכנות ישומיס 1 מערכות אל-פסק 1 מתמטיקה / סטטיסטיקה 777777 דגמ בדה שח 1 פיתוח חומרה ב מדפסות 1 הוצאה לאור שולחנית ב אדמינסטרציה וכ"א תוויני שרטוטים 1 תקשורת - משתמשים מ הרהה עה הריבש רר-- רד -, ב כספים וכלכלה ב סורקיס אופטיים ב תקשורת - ניהול ב הנדסה וארכיטקטורה ב כרטיסי קול ו+סוו 1 הנהלת חשבונות. 8 0 ב -- ריר .> ב מחקר והוראה 3 מולטימדיה ו-צד ב ניהול מכירות / שיווק ב רכש וקניות | 7 ב) ניהול רכש / מלאי ו חומרה בשימוש כיוס [אתר --------- --- == | [] 888 וקבוצות משתמשים ב מחשב זא / דא / סק נושאי התעניינות / תוכנה 0 מחשב 386 / 486 ב) מערכות הפעלה נושאי התעניינות / מסחריים כ מחשב נישא / מחברת ב תוכנות עור פפודווודט ב שיווק מחשביס בישראל שו לו רכילב 0 1 חיבור לרשת מקומית א/ ב שטות מחשב 1 ביצועי חברות ישראליות תוכניות רכישה לשנה הקרובה | ₪3 סביבות פיתוח ) מחשבים בעולם / ארה"ב 1 שיפור המחשב לדור חדש 1 סביבות תקשורת 1 ביצועי חברות עולמיות 1 הוספת ציוד היקפי 1) בינה מלאכותית [) שחר 9 ה הש וריו סל סלו 1 מחשב נישא / מחברת ב אחר ב אתר 1 התחברות לרשת מקומית א/! 6 | | ₪4 7 א" = כיזונים במחישוב השולחנ' לשנים הקרובות הזמנת השתתפות רשמו אותי כמשתתף בסמינר הבינלאומי הראשון, שמארגן 5א46421/א 20 בישראל בהשתתפות ג'והן דבורק. כ לפרטיים: לוטה שיק עייס 675 שייח לתאריך 15.3.94 מספר בנק /למוטב בלבד/ כ למפעלים: אנו מאשרים בזאת כי נשלס 675 שייח (כולל מעיימ) כנגד חשבונית עבור השתתפותו של החיימ בסמינר. לטפ המר למ מש ותפקיד טלפון המשתתף טלפון ‏ יי וי פקס כתובת | אל: אלידע הוצאה לאור בע"מ ת.ד. 9237 תל-אביב 61091 | פשסשחו]/ זס) 03!0ז6קט64-5 סופטר מבצע ! מנוי חדש ל-25 גיליונות + ט|גז6קט5 חינס! שם משפחה טלפון חידוש מנוי מספר = ל-255 גיליונות + 63|6ז6קט5 חינם! כתובת ומיקוד הארכה נוספת מנוי מספר ב-25 גיליונות + 04)6זקט5 חינם! | = 077 רצייב שיק מסי בנק במחיר 269 שייח בלבד (230 שייח באילת), החל בגיליון מס' -‏ . לפקודת אלידע הוצאה לאור בעיימ. ) נא לחייב את חשבוני בויזה /ישראכרד מספר חם טוט ממה בה הכרטיס בתוקף עד תאריך חתימה * תוכנה בשווי 495+ + 40% הנחה על מחיר ה איזה מבצע! גיליון 15 פבר'/מרף 1994 מאת: שם - בול בתחתית כל מודעה מופיע 2-2 אא (בינגו) אס ברצונך לקבל מידע נוסף מהמפרסמים על מוצריה המופיעים במודעות - סמן עגול מסביב למספר התואם על גבי גלויה זו, שלח לאלידע הוצאה לאור והמפרסם יספק לך את המידע כתובת -- ₪ משוב קורא"ם /ב*31 ממיזע טסף מהמכרסמיס סמן עפ"י המספרים שעל גבי המודעות) ךז[ בי ב ב ב ב רא בא רחר₪ [ ךיז[ [ ל[ |[ יי[ ךרי 5 אל: [ [ [‏ 6 יז 3 ךרי 5 : [ [ [ [ 5 5[ ב 5 5 5 5 ךר אלידע הוצאה לאור בע'/מ זי[ יי א ה 5 = ₪ יי ת.ד. 9237 יי [] [35] [לג] [%גג] [35] [צו] [בגר] [לנב] 333 [ג3] [פר] [358] [67] [366] תל-אביב 61091 5 [₪] 55 המי ה[ המר [הסב] חנו[ מס ממ[ 55 59 [5] [] 255 [55] 355 [55] [5-] [5] [פ5ב] גג [5גג] לגב [35] 5[ [5] [3] [35] [356] [59] [5%ר] [57] [356] [355] 555] 5ב 25 [353] טלפון == - > 0 מס' מנוי. משפחה מיקוד בתוקף עד 10.3.94 |אינה אתה! דיו חומרה ותוכנה ב ' ש ר א ל אם לא תופיע במדריך למשווקי חומרה ותוכנה בישראל איך ימצאו אותך אלפי הקונים הפוטנציאליים! המדריך ייצא בתחילת 1994 ויופ בין אלפי מנויי הירחון, בחנויות ובדוכני העיתונים. ההשתתפות במדריך המסווג היא חינס בקטגוריות המוצרים והשירותים (120 8 יאחוזופם | םהחפו ===-. - אלידע הוצאה לאור בע"מ במספר), ברשימת החברות המיוצגות ובאינדכס הנציגים. תשומת-לב נוספת תוכל להשיג עייי פירסוס מודעה מודגשת (לבחירתך גדלים שונים). אלידע אם עדיין לא קיבלת שאלון - טלפן אלינו ונשמח לשלוח לך. טל. 03-6966231 פקס. 03-6963080 "0 ה-8₪0/558 זגפ מצבה להיוח מחובר למסד נחונים של אוראקל. קיים מוצר הנקרא 025% 084018 ץופז), שבעצם מציג את לחדי הנחונים עול טבקים אחרים כאילו היו אוראקל קושי זה אף מתחזק לאור העובדה שלמרבית יישומי ההדגמה המסופקים עס המוצר, אין מצגות תדמית צמודות להן. מגבלה נוספת היא שהצלמיות המיועדות לשאילתות מאוחסנות, לדוחות ולגרפים, אינן ניתנות להכנסה ישירות לתוך דיאגרמת היישוס, המהווה את התצוגה הויזואלית לנתוניס שלך. מה כן בלול! הממשק של צמפעס 16א160 כולל תיבה אנ- כית פשוטה, שטח עבודה ליישוס וסידרת חלו- נות המספקת גישה לצלמיות המייצגות טב- לאות, שאילתות, יישומים, דוחות וגרפים. שאילתות ניבנות באמצעות סדרת תפריטיס רגישי הקשר, המופיעים בלחיצת עכבר על גבי צלמיות הטבלאות. פונקציונליות של שירטוט בסיסי, עם מספר סוגי גרפים דו ותלת מימדיים, בנויה בתוך המערכת. הפיקוח על העיצוב אינו חזק במיו- חד. לדוגמה: אינך יכול לבחור תווך של נתוניס מתוך חלון תוצאה של שאילתה לצורכי השי- רטוט. מנוע של השירטוטים משרטט באופן אוטומטי את כל השורות בחלון. כמו כן אין במערכת תמיכה ב-מפפ או ביצוא של אוספי תוצאות, דבר שהיה מאפשר להעביר את המי- דע לחבילת שירטוט מתוחכמת יותר. מחולל הדוחות של צחפטס 6זא0ס6 יוצר דוייח במבנה של עמודות מתוך השאילתא הפעילה בחלון ה-880%588 78כ. באמצעות תיבת כלים ניתן לשלוט בעצמים על ידי אופציות בסיסיות שונות של פורמטים. אם כי אין הוא חזק באופן מיוחד, מחולל הדוחות מציע ממשק שאיננו מפחיד את המשתמש. גרפים, צלמיות ומפות סיביות המוגדרות מראש ניתנות לה- כנסה לתוך הפורמטים של הדוחות. ניתן לר- 6 ישראל פבור' 1994 הקמת חזית טובה אות את הדוחות בטרם הדפסתם, כפי שהם יראו אחר כך בהדפסה עצמה (6צשו]5צאו). בנוסף לדוחות סטנדרטיים, יש למערכת או- פיה להדפסת מדבקות. כמו כן ניתן, בסיוע של תיבת דיאלוג המכילה הסברים, ליצור כו- תרות שונות ולשנות את כיוון הכותרות ואת צורתן באופן ברור למדי. מה אין בה! הגם שהממשק של מערכת זו קל להבנה ופ- עולותיו הבסיסיות אינטואיטיביות, עדיין יש בו לא מעט נקודות בעייתיות. אחת מהבולטות ביניהן היא חלון =880%55 478כ, בו חסר תפריט עריכה סטנדרטי של פמוססאואו וכן הפונקציונליות של לוח הגזירים (מ6117804%): אין תמיכה לחיתוך, העתקה או הדבקה. חיסרון נוסף קשור לדרך שבה מתוחזקת מערכת הטבלאות. טבלאות מקו- מיות של דיבייס ניתנות ליצירה בצורה נוחה למדי, אולם אם שכחת להגדיר שדה, אין דרך ישירה לשנות את הסכמה. עליך ליצור טבלה חדשה תוך שימוש במבנה הראשון כהתחלה ואחר כך לשכתב את המבנה הישן. מערכת 00585 160816 היא, בעצס, תערובת של אלמנטים אטרקטיביים של הממשק וא- מצעים אחרים בלתי מפותתים. חברה מת אופסא5סו1 1פדא1 מתכננת את השיפור העתידי שיחליק הרבה מהקצוות החדים ויציע אמצעים בין-יישומיים. 0 דהפ פס כפי ששמה מעיד עליה, המערכת הינה כלי שאילתות המציע גישה ברמה של דיפדוף במסד נתונים של אוראקל וכן למסדי נתונים אחרים הנתמכים על ידי אפץ0 084015 צשום6 (דורש רכישה נפרדת). המערכת, שמחירה 5599, נמכרת הן בגירסת 5/וספאוש של מיקרוסופט והן בגירסת מקינטוש. בה- שוואה למערכות קדמיות אחרות שבתנו, גי- רסה 1.0 של מערכת זו דורשת לא מעט ידע על מבנה מסד הנתונים והטרמינולוגיה. על אף שאין כאן צורך ללמוד שפת תיכנות כלשהי, בכל זאת עליך להיות בקיא למדי במבנה מסד נתוניס. במה פיקחים ידרשו ממשק המשתמש של המערכת מציג' שני חלו- נות עיקריים, חלון השאילתה וחלון התוצאה. חלון השאילתה מציג בצורה גרפית טבלאות ושדות הנכללים בשאילתה הנוכחית. כמו ב-00585 16א160, גם כאן ניתן לסמל טב- לאות באמצעות צלמיות או להציגן בצורה רחבה יותר, באמצעות רשימת השדות שלהן. חלון התוצאות מראה לך את הנתונים בצורה המזכירה גיליון אלקטרוני, בדומה לזה של ה-1א5]חק ג דהפ. יצירת שאילתה ב-חִם8א880 גזאפ, היא ישירה למדי למשתמש הבקיא במסד הנתונים, אולס איננה בהכרח אינטואיטיבית, אם חסר לך ידע כזה. מתוך רשימת איסוף של טבלאות מסד הנתונים אתה נוטל, קודס לכל, את אלו שאתה רוצה להציג כיימקורות'י מידע, במסגרת חלון השאילתות. המצגת הגרפית של אותן טב- לאות מופיעה עס סמלים ליד כל אחד מה- שדות, על מנת לציין אם זהו שדה מספרי, טק- סטואלי או שדה טקסט ארוך. המערכת גם מציגה קשרים המוגדריס מראש כקווים מח- ברים בין שדות וטבלאות שונות. בעוד תצוגה גרפית זו היא מדוייקת, הרי שאי- לתה בעלת יותר משתי טבלאות תהיה גדולה מדי לצרכי הצגתה על גבי מסך אחד. מש- תמשים מנוסים יכולים להחל מהבעיה על ידי מעבר לעבודה בחלון הייתוצאות" - וחזרה לח- לון היישאילתהיי רק כאשר הם נזקקים לתצוגה הויזואלית לצורכי סכמה של מסד הנתונים. שדות הנתונים הבסיסיים ותפריטי השאילתות קיימים בשני סוגי החלונות גם יחד הצעד הבא בעיבוד השאילתה הוא הקביעה אלו שדות להציג בחלון הייתוצאות'י. בנוסף לשדות הקיימים מאפשר לך ה- דג 0 להגדיר שדות מחושבים; 56 פו- נקציות מובנות מסופקות גם הן עס המערכת. מתוך התפריטים עליך לבחור לאחר מכן את סדר המיון, קיבוץ, שדות שבירה וסיכומי נתו- נים. פעולה זו מתבצעת במוד של דיפדוף אולס היא שימושיס במיוחד בעת חילול דוחות. קיי- משתמשים חייבים לדעת לבחות דברים בטיטיים על מבנה מסד הנתונים אליו הם ניגשים, לצורך הגדרת שאילחה חדשה: ה-0+5 ניגש לנחונים בבירוש על ידי שמוח הטבלאות והשדות ₪ %=ששלשההה יי הקמת וטו מת גם אופציה המאפשרת לך להגדיר האם יש לחזור ולבצע שאילתה זו פעס נוספת באופן אוטומטי ברגע שביצעת שינויים כלשהם, או לחזור ולבצע באופן ידני, כך שתחסך תעבורה מיותרת על גבי הרשת. על אף העובדה שחלון ייתוצאות' דומה מאוד לממשק שבשימוש ה-וא8ופץ גדגפ, גד 80/6 מציע פיקוח גדול הרבה יותר על קיבוץ הפונקציות וסיכומן. ניתן להגדיר שבי- רות על שדות במספר רמות, אשר יציגו את הנ- תוניסם באופן אוטומטי בקטעים לוגיים, עס שורות הפרדה בין אחד לשני. אס אתה מש- תמש בפונקצית סיכום אחת או יותר לשדות בתוך המקטעים, הן תחושבנה באופן אוטומטי ותוצגנה בסוף כל קבוצה. אולס לא ניתן לפקח על המיקום של אותן שורות; הטבלאות מוצגות בכל פעם כשהן מיושרות לפי השמאל. דוחות לא מבריקים מיגבלה רצינית יותר בנוגע לפורמטים, היא זו שניתן להגדיר רק גופן (פונט) יחיד לכל החלון. עם ואת ניתן להפוך את הגופן לעבה, נטוי או בעל קו תחתון בכל עמודה בנפרד. בכל אופן, לא תרצה לסמוך על ה-880%558 גדאפ כמחולל דוחות, משום שהצורה הפשוטה שאתה רואה בחלון ‏ "תוצאותי, הוא גם מה שתראה על גבי הדוח הגמור. קיים גם אמצעי פשוט לצפיה מוקדמת בהדפסה, אולם הוא חסר ‏ אפשרות לייזוםיי ונגישות למיתקון (שט551) המדפסת. ניתן להעתיק נתונים מחלון ייתוצאות" ליילות הגזיריםיי של 5/וספאוו, או לייצאו למרבית הפורמטים המשותפים. ממקום זה ניתן לה- עבירו לחבילת תוכנה המציעה אמצעיס חזקים הרבה יותר לשירטוט ופורמטים טובים יותר. כרגע אין ל-880558 247 תמיכה בקישור והטמעה של עצמים (018). ה-₪80%858 ₪470 מצפה להיות מחובר למסד נתונים של אוראקל. קיים מוצר הנקרא ץגשומד0 אמקס ם.401 08, שבעצס מציג את מסדי הנתונים של ספקיס אחרים כאילו היו אוראקל עצמו. משמעות הדבר שניתן לבצע שאילתות באמצעות ה-585א8800 גד על מספר מסדים שבעורף (הגם שאין הוא מש- תמש במספר רגישויות תחביריות של שרתים שאינם אוראקל). אם אתה משתמש במסד נתונים אוראקל (או ב-ץ גשוד0 אמקס 5 01א08), וודאי תרצה שיהיה לך 880/58 ג'דג2 בטווח ידך. המו- צר מתועד היטב והוא משמש כלי שימושי מאוד למשתמשי קצה שמכירים קצת את מסדי הנתונים. דפ 55 גד 5+ כאשר זה מגיע לקצות אצבעותיו של משתמש הקצה, לא תמצא קישוריות יותר טובה מאשר גירסה 5 של 501708 24748455 0+5. המ- ערכת מציעה מצגות גרפיות של מסדי נתונים, החל מקבצים מקומיים של פרדוקס ודיבייס ועד למסדי נתוני 501 הנמצאיס במחשב המ- ארח של שרת/לקוח. הכל באמצעות ממשק הצבעה והקשה קל לשימוש, ממשק שהוא עי- קבי לחלוטין בלא הבדל לאיזה מסד נתונים אתה ניגש. מחירו של ה 0+5 מאוד הגיוני - 9 ועוד יותר מכך: משתמשי אקסל של מי- קרוסופט, המקבלים גירסה מצומצת של 0+5 ביחד עם המערכת שקנו, יכולים לקבל השבחה לחבילה מלאה במחיר של 599. החשוב ביותר למשחמע ב-זאו0ק שופו), הוא העוימוש שעושה המנהלן כדי ליצור שמוח נרדבים, באנגליח של יום-יום לטבלאוח לעמודות משתמש הקצה עובד עס טבלאות הנתונים באמצעות חלונות דמויי גיליונות אלקטרונייס מתחת לממשק מרובה המסמכים של 0+5. השורות והעמודות בטבלאות אלה ניתנות לטיפול בצורה קלה למדי. ניתן להשתמש בע- כבר לצורך הזזת ושינוי גודל העמודות, וכן ניתן לשנות את כותרות הטורים, שכברירת מחדל מקבלים את שם השדה כפי שהוא מו- גדר במסד הנתונים, לשם משמעותי יותר. ייבונה השאילתהיי ב-0+5 הוא מסך יחיד המ- ציג טבלאות, שדות, צורות מיון ותנאים שני- בחרו לשאילתה. הקשת עכבר על כל אחד מת- חומים אלו, מביאה תיבת דיאלוג מיוחדת להגדרה מחודשת של האלמנט שנבחר. מרבית הגדרות השאילתה נעשות על ידי העברה של אלמנטים נבחרים כאלה מרשימה אחת לא- חרת, כאשר הבחירה מתבצעת באמצעות כפ- תורי לחיצה. הגם שהעיבוד הוא מאוד לוגל וי- שיר, משתמשים חייבים לדעת לפחות דברים בסיסיים על מבנה מסד הנתונים אליו הם נל- גשים, לצורך הגדרת שאילתה חדשה: ה-0+5 נטגש לנתונים בפירוש על ידי שמות הטבלאות והשדות. עזרה תחבירית ב-.801 ניתן לגשת למסדי נתונים הקשורים למערכת ולבצע עליהם שאילתה תוך שימוש במשפטי 0 סטנדרטיים, באמצעות דיאלוג של .801. אולס שלא כמו מוצרים אחרים, אשר בקושי מציגים למשתמש נקודת הכוונה ומצפים שה- משתמש יזין את המבנה המתאים, 0+5 מסייע לך על ידי הצעת סרגלי תחביר לכל משפט .501 וכן דוגמה לשימוש בו. בעת השימוש בסרגלים, כל שעליך לעשות הוא למלא את השאלות הח- סרות המסומנות בתוך סוגריים בכל משפט דרוש. אם בכל זאת גרמת לשגיאה כלשהי, מו- צגת בפניך הודעת שגיאה מפורטת למדי. המ- בנה של כל פקודת .501 מתועד בצורה ברורה לחלוטין בספר המצורף, וכן יש שס פרק נפרד המתייחס לאינפורמציה ייחודית לכל אחד ממ- סדי הנתונים הנתמכים על ידי המערכת. כשיטה אלטרנטיבית לגישה לנתונים, ה-0+5 מציע מה שנקרא /ומו/ 1א08ת. כל חלון המ- כיל טבלת נתונים מציג באופן אוטומטי מבנה של רשומה יחידה תואמת, בעלת כפתורים שב- אמצעותם ניתן להוסיף ולערוך רשומות. או- מנס אין זה מתכנן מבנים במלוא מובן המילה - ניתן רק לשנות אלמנטים בסיסיים כמו מי- קוס, גודל וצורה של אמצעי הפיקוח של המ- בנה, אולס בכל זאת זה הרבה יותר מאשר הח- בילות המתחרות מציעות. סרגל עילי מציג את מרבית הפעולות השי- מושיות ביותר כמו שאילתות, מיונים, העתקה והדבקה וכן הדפסה, בצורה שניתן להפעילן בנקישת עכבר. המשתמש יכול להוסיף צלמיות משלו לסרגל ולייעד פעולה יחידה או כפל פעו- לות לכל צלמית כזאת, תוך שימוש בפקודות מתועדות של ה-0+5. רשימה זו של פקודות נגישה גם מתוך יישומים באמצעות פקודת מא של מפפ, ובאמצעותה ניתן גם לבצע פעולות מסד נתונים וכן להכין את שטח העבודה של ה-0+5. ניתן לתכנן את הצלמיות להפעלת פעולות שאילתה ודיווח מורכבות בא- מצעות הקשת עכבר בלבד. המערכת אינה משמשת כמחולל דוחות מתו- חכם, אולס היא מציעה פיקוח בסיסי על מבנה הדף של הדוח. כמו כן חסרות לה אפשרויות של טיפול בגרפים. מכל מקוס ניתן להעביר אוסף של תוצאות למחולל הדוחות שבשימושך או לחבילה הגרפית, באמצעות לוח הגזירים של פ5אוספאואו או על ידי שמירת התוצאות בקובץ נתונים. ל-פ+0 יש גם פונקציונליות חוקה של מפפ. ה-0+5 הוא דרך קלה - וזולה - לגישה לנתונים משותפים הנמצאים במבנים שונים. המוצר 41 6? ישראל פבו' 1994 / ו | ו | 4 ל 0 4 אזואא0?אן דאזסץ וז 4 ד 5+ דופ 2 הוא בוגר ומתועד היטב, ומשמש למטרה נו- ספת ככלי ללימוד יסודות ה-501. ו גירסה 2 של ה-00887, פונה הן למשתמש הקצה של פ5אוספאזאו והן למפתח של 80₪. גירסה עצמאית, העולה 5599, משלבת כות משמעותי של שאילתה ודיווח, עם ממשק קל לשימוש. כמו כן היא מגיעה עם גירסה (למשתמש יחיד) של מערכת ניהול מסד הנ- תוניסם 50183% ל-5שספא] של אותה חברה. קישוריות לשרתים מרוחקים אחרים אפשרית, אולם רק עס הנתב המתאים של גו- פטה. הסרגל של ז0085, כולל כפתורי לחיצה לכל אחת מחמשה מודולי הייפעילויותיי הניתנות בידי המשתמש: טבלה, שאילתה, דיווח, קטלוג ו-.501. עם פתיחתו, הופכת כל פעילות להיות תת-חלון בממשק מוובה המסמכים של ה-00851, וניתן להקטנה לגודל של צלמית או לשינוי גודל כרצונך. הפעילות הנקראת. "טבלהיי, מאפשרת למ- שתמש ליצור טבלה או לדפדף ולעדכן טבלה קיימת. שימוש בפעילות הנקראת צאפטס, מאפשר עיבוד מהיר ואינטואיטיבי של הגדרת שאילתה רב טבלאית. מה שיש לעשות הוא פשוט להצביע ולהקיש לציון הטבלאות וה- שדות אותס אתה רוצה לכלול בשאילתה. המ- ערכת יוצרת באופן אוטומטי מצגת גרפית של הקשרים בין הטבלאות. את הקשרים האלה ניתן לשנות בצורה קלה על ידי הסטת הקווים המקשרים אל העמודות המתאימות; ניתן לי- צור קשרים חיצוניים על ידי הקשה כפולה מול הצד המתאים של הקשר. לאחר יצירת הקשר, מתקבלים הנתוניסם מהטורים. לאחר מכן ניתן ליצור, אופציונלית, סידרי מיון נוספים, בחירת עמודות ותנאים. בכל זמן שהוא ניתן לצפות במשפטי 501 שיו- צרת 00881 באופן אוטומטי, ולהעתיקס אל 8 4 ה ה 3 אטוז 56 ו 8 ו 06 ישואל פבר' 1994 ו 900000 6/060665ל] הסק6ם חום! סט 68] סוק" הקמת חזית טובה לוח הגזירים. אפשרות זו מא- פשרת למפתחים דרך מהירה להגדרת שאילתות מסובכות ולהעתקתן לתוך יישוס הפועל תחת 8שוספא1/א801. | למ- שתמשים המרגישים בבית עס תחביר של 80, | כפתור ה-501 על גבי הסרגל מאפשר לטפל במסד הנתונים ישירות באמצעות משפטי .5801 ממ- שיים. במערכת זו, הפעילות הנקראת ד סקפ, מספקת מחולל דו- | ו חות גמיש באותה אריזה. מש- תמשי קצה יכולים להגדיר | 1 עבור המפתח דוחות שישולבו לתוך יישום הרץ תחת 50 8וספאזש. משתמש הקצה המתכנן את מבנה הדוח אינו צריך להכיר את המבנה המ- דוייק של מסד הנתונים. הוא יכול להשתמש בשמות תואר, שלפיהם הוא רוצה שהנתוניס יוצגו. המפתח יכול, מאוחר יותר, לקשור שמות אלה לנ- תוניסם התואמים להם. מחולל הדוחות תומך בסיכוס בן שני מעברים ומציע אמצעי מתו- חכם לפעילות בינ"טבלאית. כפתור "קטלוגיי, נותן גישת דיפדוף לטבלאות המערכת של מסד הנתוניסם המקושר. בנוסף לכך הוא מאפשר לך להגדיר ולשנות טבלאות, מצגות ואינדקסים. לצורכי ביטחון, סומכת מערכת 00881 בראש ובראשונה על הזכויות המוגדרות במסד נתוני ה-801, אולם זוג או- פציות בכל זאת קיימות במערכת הקדמית: במהלך ההתקנה ניתן לקבוע שרק טבלאות מקומיות תהיינה ניתנות לשינוי. כמו כן ניתן להורות למערכת 00851 לדרוש מהמשתמש הקשת שם וסיסמה לפני התחלת הקישור למסד הנתונים. | כפתור'ם נוספים - בעבודה מכיוון שלגירסה הנוכחית של דט אין אפשרויות שי- רטוט, עליך להשתמש ביישום אחר לצורך שירטוט תוצאות השאילתות, או על ידי העתקת והדבקת הנתונים, או בא- מצעות קישור מפפ. דפמש0 עצמו משמש כשרת פסם, המ- אפשר למשתמשים המסוגלים לכתוב פקודות מקרו, לשגר ם ב = )51053 :ח0 וטוה היז וכ קוסן] ס60ה/צ פשטוו 18816 אסשוע ‏ 68 6ו] ו 1009 ולוס 0 - שאה ס-ואו - קון] אסשתושץ עס הסק16 החף! |המהס 68 006 ]| ב | + / + 5516 1992] || 2313 501 | עוסטם 6 || | ג ופ ו 2 581652088 שאילתות מתוך יישומים אחרים, ולשלוף מידע לתוך יישומיהס באופן אוטומטי בלא צורך לע- בור דרך מערכת 00857 עצמה. כמו כן יש ל-0851 אמצעים טובים ל-01/8. עם היציאה לדפוס, היתה חברת 0014 מו- כנה עס גירסה 2.1. גירסה זו תיכלול בונה גר- פים של חברת 0א811541 טק 615 אאזץ, מע- רכת המציעה מנוע גרפים גמיש לנתוני 00087. הרחבה נוספת הקיימת בגירסה 2.1 היא הא- פשרות לתכנן מבני הזנת נתונים מותאמים, המשתמשים בעצמים גרפיים כמו תפריטי גלי- לה ותיבות בקרה. מאחר ו-0₪8587 | הוא | מוצר | עודי ל-5/ו0סאוץו, הוא אינו מהווה פיתרון מרובה פלטפורמות. מכל מקום הוא מהווה אמצעי מצויין לדיווח ולשאילתה, בעל מגוון ועוצמה גבוהה של פעולות פנימיות הן ביישומים עי- סקיים ממשיים והן בסביבת פיתוח של .501 5ספאז. עס הוספת האמצעי החדש לשי- רטוט, הופך ה-00857 להיות ממש כלי חזק מאוד. דאזסץ זל אזואתסזאז גירסה 1.0 של מערכת זו מספקת למשתמש הקצה כלי מבוסס 5/וספאז/ו, המציע יצירה מרשימה של שאילתות, תיכנון מבנים ואמצעי | 9/2 2 קרפ ה מרכז הדרכה מורשה 6דג 5 ]501ז<א!/!] 0 5 41אח=דאו פ/צספאוצ למפתחים כ 84516 .|העפו+ ₪ 5שוספאו/צ לתוכניתני ++6/6 2) ניהול פרוייקטים ממוחשב - דסםנסחק מחולל יישומים - 460555 כ) גליון חישוב אלקטרוני - 051א= כ פשספאוש למשתמשים ו 5 ₪0 יעוץ חינם להתאמת קורסים כ) תלמיד מול מחשב כ) כתות ממוזגות עם מחשבים צבעוניים כ) תירגול ללא הגבלה כ) אפשרות חזהה על קוהס -) לבוגרים תוענק תעודת סיום סיוע מתרגלים כ) חומר בעברית ובאנגלית כ) 16 שנות נסיון בההרכת מחשבים כ) מרצים בכירים ומיומנים כ) הוב הקוהסים מזכים את המשתתפים, בהנחה הניתנת ע"י הספק, לרכישת התוכנה הנלמדת בקורס =? 14 6 ישואל פבו' 1994 דיווח, אולם כל זה מיועד למסד נתונים 9 אאא סאאו בלבד. אומנם ה-דאז0ץ שפזץ ניתן למכירה כמוצר עצמאי, במחיר 5595 (הכולל את תוכנת הרשת זא-]), אולס פונקציונליות זהה לשלו כלולה כבר ב גמס-אזואאסשא1. זו ערכת הכלים לני- הול מסד נתונים, המשמשת ליצירה ולשינוי סכמות של מסד הנתונים א1וא0₪=א1. בפועל, העבודה שמבצע מנהלן מסד הנתונים בא- מצעות ה-84-א1וא08תא1, קובעת באופן חד משמעי מה מידת הקלות או הקושי בו יוכל משתמש הקצה לגשת לנתונים של שוחו דאזס. תוך שימוש ב-84כ-אוואמסתאו, יוצר המנהלן מצגות-על (5/ופז]) מםקש8), המ- גדירות יחסיס בין טבלאות של מסד הנתונים, מגדירות משתמשים והגבלות במשאבים, קו- בעות סידרי מיון ומטפלות בפרטים נוספים של מסד הנתוניט. החשוב ביותר למשתמש ב-דַא01ץ עוםוץ, הוא השימוש שעושה המנהלן כדי ליצור שמות נר- דפים, באנגלית של יוםס-יום לטבלאות ול- עמודות. המנהלן יכול ליצור מצגות-על המ- רכזות מידע ממספר טבלאות אולם הן תיקראנה בשס שאותו יזהה משתמש הקצה, כמו חשבונית, או רווחים וכדומה. עבודה עם מבנים המערכת מבוססת מבנים, ומספקת כברירת מחדל מבנה טופס שניתן לשינוי על מנת לה- תאים לצורכי המשתמש. כאשר נעשה שימוש ב-אום1/ 5058 לצורך הצגת מבנים המערביס מספר טבלאות, מופיע המבנה שנוצר ב- עופזצ זאזסט באופן אוטומטי במבנה של אב ובניס - רשומה אחת של לקוח מוצגת עם מספר רשו- מות של הזמנות. כדי ליצור מבנה כזה, עליך פשוט לבחור את ה-ם!ץ 50788 ואז לבחור את השדות והביטויים המוגדרים איתו. כאשר מבנה המחדל נוצר, מוצגים השדות מרשומת האב בראש ושדות הפרט שתתחתיו, מונחים בשטח גלילה תחתי. האפשרות של המערכת לגלות יחס של אחד לרבים וליצור את המבנה המתאים הוא אמצעי חזק מאוד. זה מבטא בעצם את הדרך שהמשתמשים היו רוצים לר- אות את הנתונים שלהס ומצד שני מבודד אותס מהטירחה של הגדרת המבנה הרב כו- תרתיל. המערכת מאפשרת לך ליצור מבנים המו- תאמים במיוחד ללקוח באמצעות המגוון המ- רשים של כלי עריכה וציור. מגוון משטחים וכ- לים מאפשרים לך ליצור צוהות שונות, כולל מצולעים בלתי רגילים וקשתות, כמו כן הגדרת תבניות, צבעים ותכונות מתאימות. שדות המ- כונים 81.08 (עצמים בינאריים גדוליס), המ- הקמת חזית טובה כילים גרפיקה או טקסט, ניתנים להכנסה לתוך מבנים או מבני דוחות. על מנת ליצור שאילתה עליך להשתמש בשיטת השאילתה לפי תבנית (08₪), שלפיה מזינים קריטריון לדוגמה, כמו שס לקוח בכל שדה של המבנה של עורך השאילתה. מבנים אלה, הנ- קראים במערכת כרטיסי שאילתה, ניתניס לאיחסון ברצף, כך שניתן ליצור הפעלה של מספר שאילתות אחת אחרי השניה. כן קייס מוד של שאילתת מבט כללי, הנותן מצגת גר- פית של השאילתה. בנוסף על הכנסת דוגמאות החשוב ביוחר למשחמעו ב-זאו0ק וופוץ, הוא השימוש שעושה המנהלן בד' ליצור שמוח נרדפים, באנגליח של יום-יום לטבלאות |לעמודות לעורך השאילתה, אתה :כול להזין פקודות כמו כן ניתן להציב משפטי 581601 של- מיס בתוך שדה על מנת ליצור תת-שאילתות. על אף העובדה שה-דא201 צופ!% מאפשר גישה לקריאת נתונים בלבד, יכול מנהלן הנ- תוניסם לתת למשתמשים זכות לגרום לנעילה של רשומות שונות ובכך להבטיח שלא יבוצעו עידכונים עד אשר המערכת תסיים את פעו- לתה על הנתונים. מחולל דוחות מעולה מתכנן הדוחות ב-דַא01ק 18% מציע גמישות יוצאת מהכלל הן מבחינת מבט והן מבחינת המבנה הלוגי של הדוח. הפיקוח של המערכת על המבנה של כותרות ותחתיות דף הוא יי- חודי. ניתן להשתמש בצלמיות כדי ליצור כו- תרות וסיומות לכל דף, לדפים זוגיים או לד- פים אי-זוגיים דווקא; בראש הדף או בתחתיתו או בכל מקרה של שבירת קבוצה. פונקציונליות כזאת מציבה את ה- שוםן דאוסקעל מישור אחד עם מוצרים שתוכננו במיוחד כמחוללי דוחות, ומאפשרים לך ליצור דוחות באיכויות תצוגה הנראים מקצועיים לחלוטין. הנקודה החלשה ב-דַא01ק שום] נעוצה בעו- בדה שאין למערכת זו תיקשורת בין יישומית: היא אינה תומכת ב-018 ולא ב-פפפ. אומנם יש בה אופציה ליצוא נתונים, אולס זאת רק לקבצי טקסט של 45611. מאחר ול- אחז דאן0ש אין אפשרויות שירטוט מובנות, עליך לייצא את הנתונים כקוב טקסט לחבילת השירטוט שלך. אינפורמיקס מתכננת להרחיב את תמיכת מסד הנתונים של המערכת כך שתיכלול גם את שרת 0286 וכן שניתן יהיה להשתמש בחבילה גם במקינטוש וב-חודסוא. גירסה זו של ה-דא01ע שופ[ מציעה דרגה מר- שימה של גמישות. מחולל הדוחות נמצא בד- רגה הגבוהה ביותר ואס ה-5ש18ש אק 50 מו- תקנים בצורה נכונה, כי אז גסם גישה למסד נתוניס מורכב מאוד נעשית קלה מאוד. אם הינך משתמש של מסד נתונים אינפורמיקס, אזי מערכת דא01ק ץו8ז/ צריכה להישקל לכו- בד ראש. הרב'קה שבימלטית (המשך מעמי 90) את העבודה מתחילים עס תא המוקף בחמש צלמיות - תיבות. שלא כמו ב-|ת פָזַס לא נאמר לך מהס הקשרים בין התיבות כך שעליך בכל זאת לדעת משהו בתחוס התמחותה של התוכנה (5ח80608ז0). מכיוון שהתיבות ממו- קמות בדיוק היכן שיהיו בתרשים הסופי אתה יודע היכן כל מחבר יופיע, ידיעה המורידה הרבה מהצורך לנחש את מבנה העץ הסטנדרטי. אחת מהיכולות החכמות של תוכנה זו היא השימוש בלחיף הימני בעכבר כדי להחליף בין צלמיות א80 406 ו-זס0ו56!60 |גטחגוא, דבר שה- תגלה כשימושי מאוד במבחנינו. לאחר שבחרת 5600 |בטחג)/ יש רק לגרור את התיבה למי- קומה החדש ואם אינך אוהב את השינוי, אתה יכול פשוט לבחור את הפונקציה ייהסרת עצס'י והשינוי יתבטל (סשחט). האכזבה היחידה שלנו היתה מחוסר היכולת של חגח86ז0 להכניס תמונות ייצפות"" - כל הגרפיקה והתמונות חיי- בות להיות מוכנסות בתא. לכן, לא יכלנו לשלב לוגו חברה בשרטוט (התוכנה גם אינה תומכת בקבצי א6ק). זהו אינו חסרון גדול ונורא אך בהחלט מגביל את היצירתיות שלך. עם הממשק התכם ויכולת העריכה הפשוטה, תוכנה זו אידיאלית להכנת תרשימים אירגונים גדולים. צריך להבין את החוקים המקובלים בתרשימים מסוג זה, אבל לאחר שהבנת אותס תמצא אותה קלה ביותר לשימוש. ה1:[|!.3 ]; 8 ץז ה ץ- ד עשפה גרפית לפיתוח ישומי איטוף 8ו60חו/ זס] םש ש- דכ היא גירסת אסוד.51א ד כ לשפה גרפית חדשה, שפותחה בשיתוף פעולה עס קו] במטרה לספק כלי תיכנות ויזואליים לבניית ישומים מעבדתיים ותעשיתיים (גירסת ?11 ידועה בשם מםצ-סא). כלי תיכנות ליישומים ויזואליים מאפשרים למפתח לנצל את הסביבה הגרפית של פוסשחו/ מבלי שהוא יודקק לעבודה ישירה עס ממשק ]ג של מערכת ההפעלה. תוכנת 89516 |גטצו של מיקרוסופט ו- 541/10 של 6, למשל, מספקות כלים כאלה למפתח של ישומים מסחריים. אבל ישומיס מעבדתיים ותעשייתים נזקקים לממשק עם העולם הפיזי האמיתי, דרך כרטיסי איסוף נתונים (ג'47כ אסוז600151א), כרטיסי 1/0 סיפרתי ושעונל יומן אמיתייי. ממשק כזה אינו מצוי בתוכנות פיתוח רגילות ויש צורך בסביבת פיתוח מיוחדת למשימה. אסוד .א ד גכ היא ללא ספק קובעת הסטנדרטים בכל הקשור באיסוף נתונים, עיבוד אות סיפרתי ועיבוד תמונה בתעשיה, במעבדות מחקר ובמרכזי פיתוח, כרטיסי איסוף הנתונים של 478 אסודא 451 ד מציעים מגוון החב ביותר של פתרונות חומרה: החל מכרטיסים זולים יחסית למספר קטן של ערוצי מדידה ואבחנה נמוכה וכלה בכרטיסים המדוייקים, המהירים והיעילים ביותר למשימות קריטיות. הס זמינים בתצורת 158 או 5154 ולאפיקיס מקומיים. 47108 78/4151 2/7 פיתחה גם אפיק מיוחד להעברת נתונים בקצב גבוה מאוד ובצורה סינכרונית, הנקרא )60חחס6-דס. אפיק זה הפך לסטנדרט ביישומי עיבוד תמונה ועיבוד אות בתעשיה וביסס את מעמדה של אסוד 51 אד 7 כקובעת התקנים בנושא. [תונים תיכנות בעזרת צלמיות השפה החדשה מאפשרת פיתוח ישומים של איסוף נתונים עייי ציור של דיאגרמת זרימה על המסך. העצמים בכל צומת בדיאגרמה מוגדרים כייאוספי נתונים"י, "מנתחי נתונים", יימציגי נתוניסיי ויימשתפי נתונים"י. כל סוג מתואר עייי צלמית אופיינית ומכנה התשתית (אחסאוםוא ז) של הישוסם נבנה עייי גרירה של צלמיות למקומות על המסך וחיבור ביניהן עייי לחיצות עכבר. באותה קלות אפשר להוסיף או לגרוע עצמיס מהדיאגרמה או לשנות את זרימת הנתונים. הדיאגרמה המלאה היא תיאור-על של הישום ועכשיו נשאר לנו למלא את העצמים הפנוקציונליים בתוכן המתאים לפרמטרים של הישום. העצמים על המסך יכולים לייצג כלי מדידה שוניס - החל ממודדי מתח סיפרתיים וכלה באוסילוסקופיס סיפרתיים - או כלי תצוגה והדפסה מקובלים במעבדות, כגון תוו*יניס (5אם'דד1.0ק), מדפסות או מסכי צ-א. כל עצם מוגדר פונקציונלית ע'יי סוג המידע שהוא מספק או מעבד, תוך התייחסות לאבחנה ולקצב הנתונים. עצמים המעבדים את הנתוניס במהלך הזרימה מוגדרים מתמטית עייי רוטינות בעזרת סיפריית פונקציות המותאמות לאיסוף נתונים פיזיקליים, חישובים הנדסייס ובקרה בזמן אמיתי. לחיצת עכבר על אחת הצלמיות פותחת את הרוטינה שמאחוריה לתיכנות ועריכה. גם כאן הגישה היא ויזואלית והתיפקוד של העצם מתואר גרפית, עם שערי כניסה ויציאה ופונקציות עיבוד נתונים שונות. כאשר מחברים את העצמים לתוכנית מלאה השערים האלה מייצגים כניסות ויציאות פיזיות על החומהה. אפשר לחבר קטעים מתוך התוכנית בצורה קבועה, כך שהם ייצגו תתי מערכות. פונקציות מתמטיות מורכבות גם הן יכולות להשמר כעצמים לשימוש חוזר. ארביטקטורה פתוחה השפה מיושמת בתוך ארכיטקטורת התוכנה של אסוד/ 51א אד דכ הנקראת 8 6 0- ד, מהאפשרת להחליף את החומרה בקלות (למשל להחליף כרטיס איסוף נתוניס ישן בכרטיס מהיר יותר או עס אבחנה גבוהה יותר) - במיוחד אם מדובר בכרטיסים תוצרת א10ד4 51א חד ג דהס. הארכיטקטורה הפתוחה גס מאפשרת חילוף נתונים דינמי (5ספ) עס 84506 [גטפו (צורך כתיבת מקרו ליישומי מיקרוסופט), עס הגיליון האלקטרוני ,₪801 ותוכנות אחרות תומכות טסת. ניתן גס לייבא ולייצא קבציס לתוכנות המעבדתיות המפורסמות ,706-148 5 ו-8 .1 .01.0841. למרות הממשק הגרפי וההפעלה האינטואיטיבית, 47108 .51א ד דכ לא חסכה בתיעוד, הכולל 3 מדריכים:0א1ד01 סד ד םםש-דכ קחוצ ו-םסאם תםתטה. התוכנה מסופקת עס יותר מ-100 דוגמאות מוכנות לשימוש, ספריה גדולה של תוכניות, הכולל עיצוב גרפים, טבלאות המרה הנדסיות וכדומה. התוכנה משווקת בשתי מהדורות: מהדורת מפתחים מלאה במחיר 51995 ומהדורת משתמש סופי (ם]או'דא8) במחיר 5. לפרטים נוספים פנה אל: מיליטרם טכנולוגיות (1993) בע''מ הרב קוק 87, הרצליה ת.ד. 13324 תל-אביב 61130. פקט: 09-574383, טל: 09-584872. הדבר הוודאי ביותר לאמר על רשת תקשורת כלשהי הוא שהרשת נמצאת בפאזה של גידול. בין אם מדובר ברשת מינימליסטית של משרז קטן או רשת גלובלית של חברה בינלאומית, תמיד תמצא כי הנושא המעסיק ביותר את האחראי על הרשת הוא איך להתמודד עם ההתרחבות המתמדת שלה. כאשר הרשת עושה את צעדיה הראשונים מעבר לחיבור '"אד-הוק" של חצי תריסר מחשבים, האלמנט הניהולי הראשון שאתה נזקק לו הוא יצירת ''מוקד חיווט", טג באנגלית. ששת-=, ₪ -- - ו / מחלפי תקטורת ו 4 = ₪ 16 6 ישראל פבו' 1994 הההוחם %* 65 המי 444444444444 2 5 0 / 7 4/ 5 לוקדי רויווטם עעוורעוריםו ג'פרי ל. קרל מוקד הזה משנה את הטו- פולוגיה של הרשת מלינארית (קו יחיד הרץ מתחנת עבודה אחת לשניה בשרשרת) לכוכבית. בטופולוגיה כוכבית כל תחנה מחוברת ישירות למוקד, המ- שמש לוח חיבורים מרכזי לכולם. בשלב זה אתה עדייָן יכול להסתפק במוקד חיווט פשוט, שצורתו בדרך כלל קופסה שטו- חה עס 6 עד 24 שקעים לקווים היוצאים לכל תחנה. בתוך הקופסה מצוי "לוח גביי - כרטיס אלקטרוני עליו הרשת ממומשת בצורת אפיק, בדומה לאפיק המערכת במחשב - ורכיבי שי- חזור-אות הנקראים 5מפךהתקפא. תפקידס של האחרונים הוא לחצוץ בין האותות המ- שודרים בקוויס שבין המוקד לתחנות העבודה לאותות הזורמים באפיק על לוחזהגב. בצורה זו כל קו רדיאלי לתחנת עבודה נעשה לבלתי )==--[ כ תלוי בתקינות הקווים המוליכים לתחנות הא- חרות וכך מוסרת המכשלה הגדולה ביותר של רשת לינארית - הסיכון כי פגיעה בקטע אחד תשתק את כל הרשת. 4 הנטיה הטבעית לגדול מרכז חיווט פשוט, מהסוג הנקרא פא.ז5 פאס ג נותן פתרון זול ומהיר לתריסר או שנג תריסריס של תחנות עבודה. כאשר הרשת ממ- מערכת - 7" מודולרית עם. מוקד שיכה | לגדול משורשר הנטייה | הטבעית ה היא להוסיף עוד מו- קדיס לפי הצורך. תוך זמן לא רב מתברר כי אוסף המו- קדיס האקראי, שהתפתח ללא תי- כנון מוקדם, הופך בעצמו לבעיה ני- הולית. אתה תרצה לרכז את כל המוקדים במקוס אחד, להפוך אותם ליחידה. פו- נקציונלית אינטגרלית ולהוסיף למערכת פו- נקציות ניהוליות מתקדמות, למשל מערכת קואאף. לעיתים קרובות יתברר לך כי המו- קדים הפשוטים שרכשת בעבר לא מוכנים לקבל על עצמס את עולה של אינטגרציה ומ- שמעת של ניהול מרכזי. בחברות גדולות ממש המוקד בנוי בצורה מו- דולרית. בארון תקשורת גדול מתקיניס שילדות (614515), לתוכן נתקעות יחידות מודולריות הממלאות תפקידים שונים בניהול התקשורת. חלקן מיועד לספק את החיבור לנקודות הקצה, אחרות משמשות כממשק לשידרת הת- קשורת האירגונית (ה-5א80א₪40) ואחרות ממלאות תפקידי ניהול שונים. הבעיה עד לא- חרונה היתה מה עושיםס בתחוס הביניים, בו הגישה הפשוטה אינה מספקת והגישה המו- דולרית היא /111א-6ם/0. "מוקדים משו- רשריםיי (1085 ם.481 5740%) הם פשרה שזו- כה לפופולריות גואה בחברות בינוניות. הרעיון מאחורי מוקדים משורשרים הוא שכל יחידה היא עצמאית ומסוגלת לפעול ללא תמי- כה של שילדה מרכזית. עס זאת, אפשר לחבר בין השילדות עייי אפיק מהיר ולשלוט בהן כאילו היו יחידה אינטגרלית אחת. אפשר להו- סיף עוד ועוד יחידות לשרשרת, כמו במוקדים מודולריים, אבל נחסכת ההשקעה הראשונית בבניית ארונות תקשורת והתקנת שילדות. + = איך עובד המוקד מוקד החיווט נמצא בליבה של רשת 1088:61 - מוקדי חיווט משורשרים אתרנט על זוגות שזורים - כחלק בלתי נפרד מהמפרטים שאיפשרו להחליף את הכבליםס הקו-אקסיאליים היקרים והמגושמים בחוטי טלפון פשוטים וזולים. קוראים להם גם רכזות (7841089א05א60) או משחזרי אות רבי שערים (68ג₪606 חסקוווטוא). אלמנטיס דו- מים פונקציונלית ברשת טבעת האסימון 0 נקראים (540וא. בתצורה הפשוטה 9 ביותר, כאשר מספר הקווים אותם יש לחבר למוקד הוא קטן, ניתן לממש את כל הפונקציות הח- שמליות שלו בר- כיב | יחיד. במקרה זה, , ו 0 שבב | ש'- מוקד פשוט חזור האות 8 כולל מספר מש- דריסם ומספר מקלטים כמספר הקווים שעליו לשרת. לוגיקה פשוטה בת- כלית מזהה את התחנה המשדרת בכל זמן שהוא, קולטת את השידור, מגבירה אותו ושולחת את האות המשוחזר בנ- פרד לכל שאר התחנות דרך המשדריםס המ- תאימים. כאשר מספר הקווים גדול מעבר למה ששבב יחיד יכול לשרת אזי מתקינים בתוך קופסת ה-₪08 לוח אלקטרוני הכולל מספר משחזרי אות הפועלים במקביל. לוח זה נקרא יילוח גב" (פאא.71א846) והוא דומה למדי ללוח האם במחשב. במרכזו סידרת מוליכיסם מקבילים, מערכת ניהול קאפ 1 תחנות השת מקבלות המהווים "אפיק" פנימי המקשר את השבבים זה לזה. קווי 'החיבור לתחנות הקצה יוצאים בצורה רדיאלית ממוקד החיווט וגם בתוך הקופסה התצורה היא רדיאלית: מכל שבב שי- חזור אות יוצאים מספר גדול של מוליכים, המסתיימים בשקעים מסוג |ן-1[ת או 1-45 (שקעי טלפון אמריקאים). כאשר מספר הקווים גדול עוד יותר, עדיף לפצל את המוקד למספר יחידות, במבנה מו- דולרי או משורשר, כך שכל יחידה תשרת רק מספר קטן יחסית של תחנות קצה. כך מש- פרים את אמינות הרשת ומקטינים את הנזק הנגרס בעקבות נפילה של אחת היחידות. כדי לצמד את היחידות זו לזו יש צורך באפיק חי- צוני. במוקדים מודולריים האפיק החיצוני בנוי בלוח הגב של השילדה ובמוקדיס משורשרים האפיק נוצר עייי חיבור יציאת האפיק הפנימי של יחידה אחת עם הכניסה של היחידה הבאה בשרשרת. 4 כמה מילים על אתרנט כדי להבין איך מוקד חיווט משורשר עובד, צריך לדעת כמה דברים בסיסיים על תקשורת אתרנט. כמו מרבית שיטות התקשורת הח- דישות, אתרנט לא מייצרת קשר פיזי קבוע וב- לעדי בין המשדר לנמען במשך כל זמן הה- תקשרות (כפי שקורה ברשת טלפוניס מסורתית, שס המוכזיה מחברת ממש את הקווים של שני המנוייס המשוחחים, האחד לשני). תווך התקשורת, החוטים המהווים את . ה 4 -% מוקד תקשורת. תחנה שולחת. 77 6 ישראל פבר' 1994 :1 ו 6 ישראל פבו' 1994 הרשת הפיזית, הוא מדיוס הפתוח בכל רגע לכל המנויים לשידור וקליטה. כדי למנוע הת- נגשויות בשידורים, הונהג באתרנט משטר הקובע כי בזמן שתחנה אחת משדרת אסור לאף תחנה אחרת לנסות ולשדר. התחלת שידור מותרת רק בזמן שהרשת שקטה. אם שתי תת- נות התחילו לשדר בו-זמנית, אזי שתיהן מצוות להפסיק מייד ולנסות מחדש רק אחרי שעבר פרק זמן אקראי. לעומת ואת, כל הת- חנות אמורות להאזין כל הזמן למה שקורה ולקלוט את כל הת- שדורות המיועדות להן. תחנה יודעת איזה תשדורת מיועדת לה עייי ויהוי כתובת הנ- מען - מספר החקוק בזכרונה בצריבת 601 - המופיעה בתחילת כל תשדורת אתרנט. במו- קד חיווט פשוט שבב השיחזור כלל לא מת- עמק בנושא הכתובות והוא פשוט משחזר את כל התשדורות הנכנסות ומשגר אותן לכל תח- נות הקצה. תפקיד זיהוי הכתובת וסינון הת- שדורות מוטל על כל תחנת קצה לחוד, פעולה המבוצעת בצורה "שקופהיי למשתמש על כר- טיס הרשת הקבוע במחשב שלו. במוקד משו- רשר הפעולה לא שונה ממה שקורה בתוך מש- חזר אות יחיד. האפיק הנוצר עייי שירשור היחידות זו לזּו מעביר את כל התשדורות במ- קביל לכל שבבי השיחזור. כל אחד מהם פועל בצורה עצמאית והתוצאה לא שונה ממה שהיה קורה לו כולס היו מותקנים ביחידה אחת. גס במוקד משורשר אנחנו לא מצפים כי הוא יבחן את הכתובות וישחזר את האות רק במידה וה- תשדורת מיועדת לאחת מהתחנות המחוברות אליו. רמה כזאת של אינטליגנציה קיימת בנ- תבים ומגשרים, אבל לא במוקד טיפש. מערכת ניהול ק!אא5 מתווספת למוקד כיחידה נפרדת - כרטיס הנתקע ללוח הגב ומאזין לכל הפעילות החולפת דרך המוקד. את הנתונים הסטטיסטיים, מהם אפשר לעמוד על בעיות בפועל ובעיות עתידיות, ממצה תוכנת הניהול המותקנת בתחנת מנהל הרשת (נקראת שואא5 5 00) מתוך שפע הנתוניס המוזרמיס לה עייי הייסוכן" השתול במוקד החיווט. . הנבחרים לסקירה לסקירה הזמנו 11 יצרנים לשלוח לבחינה השוואתית מערכות המיועדות לשרת 60 תחנות מוקדי חיווט משורשרים קצה וכוללות תוכנת וחומרת ניהול. למדנו כי כדאי לרכוש את המערכות משולבות מראש ולא להוסיף בהדרגה יחידה ליחידה ותוכנה לחומרה. הפתרון האינטגרלי בטוח וזול יותר. קיבלנו מערכות המשרתות בין 48 ל-80 מש- תמשים, עם תוכנת <ץואא5 הפועלת תחת 605חו//0005. המבנה המקובל ביותר של יחידה בסיסית במוקד משורשר הוא עס 12 שערים המשרתים תריסר תחנות עבודה. רמת התיחכום והעלות ביחס למספר השערים נו- +.1)>>|04 הרעיון שאחורי מוקדים משורשרים הוא שכל יחידה היא עצמאית ומסוגלת לבעול ללא תמיכה של שילדה מרכזית. עם זאת, אפעשר לחבר בין השילדות ע"י אביק מהיר ולשלוט בהן כאילו היו יחידה אינטגרלית אחת פלות באמצע, בין המקובל במוקדים פשוטים למה שמצפים ממוקד מודולרי מבוסס שילדה. אלה האחרונים יכולים לשרת יותר מ-100 נקודות קצה מכל שילדה, לשלב טופולוגיות שונות של רשתות (למשל אתרנט עס טבעת אסימון) ולשרת מספר גדול של קטעים (כל קטע הוא תת-רשת בה תעבורת הנתונים נע- שית בצורה עצמאית ורק הכתובות מסגירות את העובדה כי הקטע הוא חלק מרשת כו- ללת). מוקדים משורשרים מיועדים לצרכים צנועים יותר, בין 12 ל-60 תחנות קצה זה תחוס המ- חייה הטבעי שלהם. למרות שבכל אירגון הנו- שא של מחיר הוא משמעותי, בתחום הבינוני החיים קשים במיוחד. אי אפשר להסתפק בפ- רימיטיביות של מוקד פשוט, כפי שאפשר לע- שות ברשתות קטנות, אבל גם אי אפשר לה- צדיק את ההוצאה הכרוכה בהקמת מוקד מודולרי משוכלל, השקעה של מאות דולרים לכל נקודת קצה. כמה מהמוקדים המשורשרים מאפשרים לך לא רק להוסיף נקודות קצה בהתאם לה- תרחבות הרשת, אלא גם להוסיף אינטליגנציה בהתאס להתרהחבות התקציב. אתה יכול לה- תחיל עס מוקד פשוט יחסית ונטול כל יומרה לניהול רשתות ואחייכ, כשהתקציב מצוי והבוס משוכנע בנחיצות ההשקעה, להוסיף יחידות "חכמותיי המשמשות כייאדונים"" (58ד5/ ) לייעבדים" (85/א.51) הטיפשים. . גמישות היא המפתח הקריטריון הראשון בבחינת מוקדים משו- רשרים הוא הגמישות בשינוי התצורה וקשיי הגדילה. הרציונל הבסיסי למוקדים משורשרים הוא שהרשת גדלה בהתמדה ולכן צריך לאפשר הוספת קווים במינימוס טראומה. אבל גידול הרשת גם מחייב הידוק הבקרה ולכן הגמישות חייבת להקיף גס את הנושא של הוספת יכולת ניהול רשת בעתיד. הבחינה חייבת לעבור גם על נושאים פרוזאיים לחלוטין, כמו קלות גישה למחברים והי- כולת להוסיף ולגרוע יחידות ללא השבתה של הרשת בזמן הע- בודה. בכמה מה- מוקדים בסקירה צפיפות השקעים (עד 4 בפנל) לא מא- פשרת לנצל את כולס והכבלים הרבים יו- צרים ‏ "ספגטייי מב- היל, התלוי בחזית המוקד, שדי בו כדי להרתיע גם את האמיצ באנשי התחזוקה. מצד שני, אל תסחף בכיוון של הסתמכות על הוספת פונקציונליות בעתיד. אם אתה רואה כי כבר בעתיד הקרוב תזדקק לתכונות מת- קדמות, | כמו שילוב טופולוגיות, | ניתוב (סאודט0א) או קישריות לרשת רחבה (אגשו), עדיף כי תרכוש מלכתחילה מוקד מודולרי משוכלל. המחיר הראשוני יהיה ללא ספק גבוה יותר, אבל הוספת כל התכונות האלה לרשת המבוססת על מוקדים פשוטים תעלה אפילו יותר. 4 קלות ההשבחה מאחר וברור כי תזדקק מפעם לפעס להשביח את הרשת ע'יי הוספת יחידות ו/או הוספת תכונות ליחידות קיימות, עליך לבדוק מראש באיזו קלות ניתן לבצע את ההשבחה ולכמה זמן תשבית בכך את הרשת. הוספת יחידות לשרשרת היא בדרך כלל קלה יחסית, ובמקרים רבים ניתן לבצע אותה ללא הפסקת שירות כלל. אבל הוספת כרטיס סוכן ץואא5 עלולה להפוך לטראומתית אם לשם כך אתה צריך לנתק את אחת היחידות, תוך כדי השבתה של כל הרשת, לפרק את כל הכבלים הנכנסים לח- זית, לפתוח את המארז ולהאבק עם זיווד מגו- שם בנסיון לתקוע את הכרטיס למחבר שקשה להגיע אליו. חלק מהיצרניס מועידים להשבחה יחידה מיוחדת, אותה מחברים בקצה השרשרת ובתוכנה מתקינים את כרטיסי הניהול השונים. כך אפשר לטפל בהם ללא הפרעה לפעולה הס- דירה של הרשת. הוספת יחידות לשרשרת יכולה להיות פשוטה או מסובכת, תלוי בתיחכוס שהיצרן השקיע במוצר. במוצרים זולים רבים יש צורך לכוון מפסקי ק1ע המותקנים בתוך המארז כדי לק- בוע את המיקוס של היחידה בתוך השרשרת. אס המיקוס הוא באחד הקצוות יש צורך גם בהתקנת סיומת (מְסדַאא11א56) מתאימה. במוקדיס משוכללים, כמו ה-פט184ו14 של סי- נופטיקס למשל, היחידה מוצאת את מקומה בצורה אוטומטית ובמידת הצורך גם מפעילה את הסיומת הפנימית המותקנת בה. תן מבט או שנים בתיעוד. אולי לא תצטרך לעולם לפ- תוח ספר כדי למצוא מה הבעיה, אבל אם כן תזדקק לכך זה יקרה ברגע הלחוץ ביותר. כדאי מאוד שאפשר יהיה להתמצא בו במהירות בע- זרת אינדכס ולהבין את הכתוב מבלי לחזור לספסל הלימודים. איוריס בצורת תמונות מסך וסכימות חיבורים ברורות יכולים לחסוך זמן יקר ואלפי מילים מיותרות. אס הוספת החו- מרה דורשת ממך רכישה של תוכנות עזר (בדרך כלל הוספת 60/1ד לרשת אק]) כדאי שהספק שלך ידאג גם לכך שכל החלקים יעבדו יחד. וודא שבידך תיעוד לכל החלקים והרכיבים, חומרה ותוכנה כאחד, ושהתיעוד מתאים למה שקיבלת (במבחנים גילינו מספר סטיות מד- רישה אלמנטרית זו). 4 חסכון שאינו במקומו הקריטריון הראשון בבחינת מוקדים משורשרים הוא הגמישות בשינוי התצורה וקשיי הגדילה. הרציונל הבפיסי לגדול למוקדים משורשרים הוא שהרשת גדלה 0% בהתמדה ולכן צריך לאפעשר הופבת קווים במינימום טראומה אל תחסוך זמן בתיכנון התצורה והתקנה מדוייקת של כל חלקי הרשת. את הזמן הזה תחסוך פי שבעים וש- בעה בומן העבודה, באיתור תקלות וב- התמצאות מהיהה לצו- רך השבחה. נקודה חשובה לבדיקה היא הפלטפורמה עליה רצה מערכת הניהול. שתי הפלטפורמות הפופולריות ביותר לסביבות 5 הן שטושח6ק0 115 בגירסת >סטחוצ, הוו- תיקה יותר (מאז 1988), ו-פואא של נובל הח- דשה יחסית (מ-1992). שתי המערכות מציעות יכולת ניהול הרבה מעבר למה שאתה צריך בניהול מוקדים, שתיהן תומכות בפרוטוקול ץואא5 ושתיהן תומכות בפרוטוקולים 67/2 ו-אם]. מעבר ליכולת בסיסית הנייל כדאי שה- מערכת תוכל לגלות אטומטית צירוף של אב- זריסם חדשים לרשת, לתת תמונת מצב בזמן מוקדי חיווט משורשרים אמיתי של כל יחידת מוקד, לספק כלים לע- ריכת מפת הרשת ושהיא תאסוף יומן מפורט של אירועים חריגים ושגיאות. הצורה והתוכן בהם המערכת קוראת את תשו- מת לבך למצביס חריגיס הם נושאיס הראוייס לעיון מדוקדק. רצוי שתוכל להציב פילטריס שוניס לקריאות 41881, כך שההתראה תבוא רק במקרים הנראים לך ראויים לכך. בדוק האס אות האזעקה אמנס מושך תשומת לב (בדרך כלל מדובר בהיבהוב על המסך) והאם הוא מצביע בדיוק על האיזור ברשת שנמצא בבעיה. רישום יומן האירועים ראוי שיהיה מלווה בתוכנה המסוגלת לתאר את ההי- סטוריה של תקלות בצורה גרפית כפונקציה של הזמן. שס לב שכל הוספה בדרישות הני- הול מוסיפה עומס תקורה ניהולית לתנועה על הרשת. אל תגזיס בדרישות אס הרשת כורעת תחת העומס גס ללא תוספת התקורה. חלק מהמערכות המתקדמות מפעילות גם הו- דעות התראה באמצעות שירותי איתורית (ייביפריי). כיוס ניתן לקבל שירות העברת הו- דעות חד-כיווני ממחשב לאיתורית אל- פאנומרית. תוכנות ניהול מסויימות מאפשרות לצרף הודעת התראה לכל סוג של בעיה ברשת וההודעה משודרת אוטומטית ע"י תחנת המ- נהל באמצעות שירות איתורית ציבורי או .+)||4 . זיהוי בעיות בדרך כאשר המערכת הניהול מותקנת כהלכה, תוכל לנתח את ביצועי הרשת ולגלות התפתחות של בעיות לפני שהן קורות. בדרך כלל מדובר בב- עיות הנובעות מעומס יתר והתרופה הראשונית היא חלוקת הרשת לקטעים קטנים יותר. המו- קדים בסידרת 3000 של תחס)\ושא, למשל, מאפשרים לך לפצל את 24 השערים בין 3 קט- עים (8ח6וח508). או שתגלה כי כרטיסי הרשת (0וא) בשרת סובלים מעודף עבודה ואז הפ- תרון הוא הוספת כרטיסים. בכל מקרה, גרף המתאר את. העומס כפונקציה של הזמן בנ- קודות ספציפיות ברשת יאפשר לך לקחת את צעדי המניעה הרצויים לפני שהעומס יכריע את הרשת. "חלוקה אוטומטית" (טחוחסוווחגת סוטגא), היא תכונה שנעשית פופולרית לאחרונה. הכוונה היא לפעולה אוטומטית של המערכת להפרדה של קטעים בעייתיים מכלל הרשת, כך שהרשת אינה נחסמת כליל כתוצאה מכרטיס 16א פגום או מוקד מפוזר. ניהול "מחוץ-לפס-התדרים" גם היא תכונה רצוייה שזוכה לתשומת לב לא- חרונה. הכוונה היא להפריד בין תנועת הנ- תונים האמיתיים - ה"מטען המשתלם" של הרשת - מתנועת נתוני הניהול - הייתקורה". ההפרדה נעשית בצורה פיזית, ע'יי מודס קצר טווח, או חיבור טורי ישיר בין עמדת המנהל למוקדים. בצורה זו נשמר כל רוחב הסרט של הרשת לתנועת נתוניס אמיתיים. בדוק היטב באיזו מידה השיטה הזאת מיושמת במערכת והאםס היא מסוגלת לספק תמונה מלאה של מצב הרשת בזמן אמיתל. במאמר הבא בגיליון זה, י"ישליטה מאחורי הק- לעים" אנו דניס באריכות בתוכנות עזר לניהול רשתות תקשורת. חלק מהמושגיס המוזכרים כאן בריפרוף מסוברים שס באריכות. כמו כן, המאמר סוקר ‏ 13 תוכנות ניהול. ומ- ספק קווי הנחיה לבחירת התוכנה המתאימה לך. אס אתה מתעניין בר- כישת מוקד שיכול ולענות | על אירגון מת- פתח, תוכנות אלה הן בהחלט בתחוס שאתה אמור להכיר. לפני שאתה בוחר בחומרה עליך לוודא כי זו נתמכת. עיי תוכנה המתאימה לצרכיןך. בנקודה זו אמור ספק המוקד לסייע בידך ולהדגים איך החו- מרה שלו משתלבת בסביבת ניהול תקשורת, בהיקף וברמת התיחכום שאתה נזקק להס. התעקש על כך ולעולס לא תתחרט על קוצר ראיה. עד ה60%0 121- טט1]ז6ח%= מוקד זה במשפחת 1000 פט8ז06ו₪ משתלב עם 19 6 ישראל פבר' 1996 0 6ץ ישראל פבר' 1994 מנהל רשת קסד אפו יי תקשורת לפי הנחיות היצרן שרת 1 סז61)/9)] יחידת הניהול. 67)א-טטחז6חום ומאפשר לך להוסיף יותר קווים מרוב הפתרונות האחריס בסקירה. כל יחידה משתרשרת כוללת 12 שקעי 5 ללכבלים שזורים (תקן 1088:61) וניתן לשרשר עד 14 יחידות לשירות מכסימום של 8 תחנות עבודה (מומל לעבור למערכות מבוססות שילדה לפני שמגיעים לקוו ה-100). תיכנון מרכזת ₪ > = תמורה לכספך סביר :: ל | לקוח 6זג/)וסא מוקד משורשר : = אדפ מדפסת לייזר מוקדי חיווט משורשרים | ------77 כל יחידה מסופקת עם סוכן ץואא5 פני- מי וכל פנל הפעלה כולל נוריות קש המציינות | בבירור את הסטטוס של התעבורה | ברשת. סדט שירשור | היחידות אינו אוטומטי ועליך למתג את הסיומת הפנימית | ביחידה האחרונה למצב "אסיי | ואת כל השאר למצב "07" בכל פעס שאתה מו- סדט סיף יחידה לקצה השרשרת. יחידת הניהול ד0וא-סטהזטתום מת- חברת לשרשרת קיי- מת ומוסיפה לה יכולת ניהול, אבל לא שערי 81-45 נוספים. החברה מתכננת להו- סיף לקוו המוצריס גם דגם משולב, ניהול + 12 שערים, שיקרא :1א12 ויתרום להקטנת המחיר של המערכת. התיעוד סביר אבל זקוק לשיפור בתחוס של התקנת תוכנת הניהול שטוץסטאג . תוכנת זו אינה מבוססת על פלטפורמה של נובל (8!אא) או ₪ (שש6ו/ח6ק0), ובכל זאת תיכנון מרכזת 9 6 | 866 !84| 66ה8ז60 הס|8/טו/ה6ם סון] היא מספקת את רוב הפונקציות שתחפש בני- הול רשת לא גדולה. אלה כוללים גילוי אוטומטי של אבזרים, לכי- דת אירועים חריגים, איסוף סטטיסטיקה, בי- דוד קטעים פגומים, קביעת רמות-סף לה- תראות ודיפדוף במסד נתוני 18וא. | השימוש בתוכנה יחודית לניהול הרשת מפחית מה- אטרקטיביות של מערכת זו. 2 טטש530061 מוקד זה מספק מספר תכונות ויכולות הז- מינות בדרך כלל רק במוקדים גדוליס ויקריס בהרבה - וגם עליהן אפשר להוסיף עוד בעזרת מודולי תוכנה יעודים. זה גסם מסביר את המ- חיר הגבוה יחסית - 51300 ליחידות בסיסיות (12 שערים) ו-51500 ליחידות הניתנות לניהול. מחברי ה-₪1-45 מותקנים בחזית היחידה, אבל אפשר להתחבר גם בעזרת מחברי |8[2 (161.60) המותקנים מאחור. הפנל נושא נו- ריות, לתיאור מלא של הסטטוס בכל קוו וש- גיאות תמסורת מסוגים שונים, המסייעות מאוד באיתור תקלות. החיבור בין יחידות נעשה בצורה יחודית ל-06ח858, עס שער המ- אפשר שימוש במחברי 6א8, 8145 או 401 ללא צורך במתאמים. כאשר הניהול נעשה דרך קוו נפרד (םא84 0% ד00), ניתן להשתמש במחברי ₪5-232 (המחבר התיקני לשער טורי) או 81-45. ניתן לשלוח הוראות לכל המוקדיס בו-זמנית ואין צורך להעביר את אותה פקודה (למשל את ההוראה לסוכני ק!אא5 לדווח סט- טוס) בנפרד לכל יחידה. את פונקציות ואא5 אפשר לרכוש מראש או להוסיף אחייכ, אבל האופציה השניה מעלה את המחיר הכולל (400 דולר ליחידה במקוס 200). בכל מקרה, כל יחידה היא עצמאית מבחינת ניהול, תכונה ש-16ח453/ מכנה יייתירות ץואאזפ". תוכנת הניהול עצמה נקראת ש6ו/16ח50 והיא תומכת בתקשורת ניהולית על גבי הרשת עצמה (טא8 או) או בקווים נפרדים. במקרה הר- אשון מסופקים דרייברים ל-קן/167 עבור סביבת 6ץ, של חברת ץזא. תוכנת הניהול תומכת בכל התכונות הב- סיסיות, כולל תצורת שערים, ניתוח ביצועים, מעקב ניצול, איסוף נתונים סטטיסטיים, גילוי אוטומטי ומיפוי. כל הנ- תוניס מוצגים גם באופן גרפי וניתן להפעיל הודעה. או- טומטית לשידור איתורית. בסך הכל זו מערכת טובה מאוד מנקודת ההשקפה של הפאמה למשימה 4 - םס חסזוסוסט תיכנון מרכזת = שב' ניהול רשת השבחת ₪ו/5 0 ולו | תמורה לכספך | התאמה למשימה תיכנון מרכזת גדוע " | ניהול רשת סביר | ער השבחת קאפ גדו1 | ו תמורה לכספך ביר התאמה למשימה תיכנון מרכות גדוע ם )| ₪ ניהול רשת סביר ' 0 ו | השבחת 8%\6 גרוע + | | 2 תמורה לכספך סביר ' הו - מנהל הרשת, למרות שהיא לא נסמכת על פל- טפורמה סטנדרטית והיא תומכת רק באבזרים תואמי ]! 8!וא. אבל היא עושה את העבודה טוב, בצורה אמינה ושלמה. תכונות אלה זיכוי אותה בתואר ייבחירת העורכיסיי בסקירה זו (לצד 1.4118100 של פסווקסחץ5). 4 וחסז030!6 מוקד זה מוגדר כיירמת הכניסהיי (הכוונה כר- גיל היא מחיר נמוך) למשפחת 5811, הכוללת גם מוקדים ייאינטליגנטייםיי ויקרים יותר, כמו דגם 5811-24. בכל יחידה יש 24 שקעי 1-45 ונוריות 1.80 לאיבחון בסיסי בלבד. כל הש- קעים לתחנות העבודה ולתחנת המנהל הם בחזית היחידה ואילו הגב נושא את המחברים לשירשור בין יחידות. ניתן לקבל מודולים לחי- בור 6א8, 01א, סיבים אופטיים (בשלושה סו- גיס) או 1-45 בין היחידות. לרכישת. יכולת ניהול | אא5 אתה להסתפק ביחידה | אחת, מסוג וכול ופ מוקדי חיווט משורשרים ייהאינטליגנטייי, שתשמש יאדון" (45758/ ) למספר יחידות 5511 נעדרות אינטליגנציה, אבל מוכנות לקבל ניהול מגבוה. תוכנת הניהול 5 1.6 טוסוחט מבוססת על פל- טפורמת שסו/ח6ק0 סטנדרטית ובכל זאת היא מחייבת אותך להתקין כרטיס אתרנט של קי- בלטרון דווקא בתחנת המנהל. למרות שה- תוכנה כוללת את כל התכונות ההכרחיות לני- הול נבון, כמה תכונות מתקדמות חסרות בה, כמו מיפוי של אבזרים שאינם תוצרת קי- בלטרון והצגה גרפית התואמת את התצורה הפיזית של השרשרת (התוכנה מראה את הי- חידה האינטליגנטית תמיד בראש הערימה, גם אס ההתקנה הפיטית שונה). ניכר בחברה שהיא רגילה להכתיב תקניס ולכן תגלה חרי- גות פה ושם מהמקובל בתעשיה היפתוחה", אבל אין בכך לגרוע מהעובדה כי אלה מוצרים הראויים להתייחסות רצינית כבחירה סבירה ביותר. .ה וח60 007160 0 פגנטוזבּווע מוקדים אלה מצויינים במספר תכונות, כמו ניטור בזמן אמיתי ואבטחת נגישות, ומצד שני הם סובלים מתיכנון לקוי בזיווד ובשימושיות. מוקדים אלה משווקים גם תחת השם 2 1/0 אבל בכל מקרה חברת קמיאו היא היצרנית. ניתן לרכוש את המוקד עס שקעי ₪1.45 או 8-21 (181.60). החיבור לשי- דרת התקשורת הוא בשער יחיד, אותו ניתן למתג בין 6א8₪ ל-401. הזיווד הקומפקטי מת- איס למקומות צפופים אבל הוא מקשה על העברת כבלים וגישה נוחה לצורך ניתוק וחי- בור מחדש של תחנות עבודה. מוסיפה על הקו- שי היא הבחירה של קמיאו להפריד, בשירשור היחידות זו לזו, בין כבל תקשורת נתוניס וכבל לתקשורת ניהול. הגישה הזאת אמנם עוזרת בפיצול הרשת לקטעים ניהוליים נפרדים אבל התוצאה היא שמרוב כבלים לא וואים את הפנל. החברה מציעה 3 דגמים בסידרת 1000. דגם 0 פנטוזזגזוו₪ הוא מוקד טיפש בו אי אפשר לשלוט. דגם 1010 כולל מספיק אינטליגנציה כדי לתפקד כייעבדיי לאדון חכם, ודגם 1020 הוא היימאסטריי הנבון. אם אתה הוצה לה- שביח קבוצה של מוקדים טיפשים לרמת קואא5, עליך להשביח את הרובס לרמת 1010 ואחד מהם לרמת 1020. ההשבחה הראשונה עולה 459 דולר ליחידה והשניה עולה 795 דולר - אם תרכוש את האינטליגנציה מראש תחסוך כ-200 דולר לכל יחידה. התקנת תוכנת הניהול שטוץגזוו0 היא פשוטה יחסית והתוכנה מספקת את הוב הצרכים שלך כמנהל, מלבד גילוי אוטומטי. השילוב מספק רמה סבירה של תיפקוד כל עוד הרשת לא "כבדה" מדי וה- דרישות שלך לא מוגזמות ביחס ליימערכת כני- סה". 60 6 0 זה מוקד קטן יחסית, עם 6 שערים בלבד בי- חידה ויכולת לשרשר 4 יחידות לקבוצה של 24 שערים ו-4 קבוצות לרשת המשרתת 96 תחנות עבודה. כל שער מלווה ב-4 נוריות טם.] לזיהוי סטטוס. הוספת פונקציות ניהול נעשית ברמת קבוצה ועליך להוסיף מודול הנקרא 3000א1 * 6017708-221:5613124 - אשושח6ק0 קו1. 6 001068 |60ה60 זפ!והס)( 00008 שו 100215 ₪68 קוו [רד] ה סו הווא קאפ | 006 9 ו 1300075 ו אס4ת חס קטסו6 ו0ופ6קאה ‏ 082 --00פא | 6 בו 11 לכל 4 יחידות 193000 מודול הניהול מצוייד בשער טורי 858-232 לתקשורת סאאם--0-דט0, אבל הוא לא כולל שערים נו- ספים או תוכנת ניהול. מה שקומפקס כן מספקת הוא מסדי ₪ו!וא אותס ניתן לשלב בתוך תוכנת הניהול ואס תבקש ממנה לספק גם תוכנת ץואא5 אזי היא תספק את זו של חברת קחווטקוחס6 00%א 6ו851), במחיר 5495 ודרייבר קן/ק6יד במחיר 198 דולר. מוקדי חיווט משורשרים 0 בתצורה בה יחידה אחת מגבה את השניה במקרה של תקלה. שסוש-2, תוכנת הניהול, נזקקת למחשב 386 עם 8/א4 זכרון ולפחות 18א10 פנויים על הדי- סק. התמיכה בכרטיסי 6!א מכסה את הדגמיס 0 ו-5-2000א של 84018, וכרטיסים תואמים. החברה מספקת דרייבר ץן/ץ6ך משלה לכרטיסים אלה. לבחירתך 3 גירסאות השוואת תנונות ולוו סק של תוכנת הניהול, ל-3 פלטפורמות שונות: ו 5 של נובל, אטושחטק0 של ק ו-וומוסטק5 על בי ב 6 50 561185 החס/שו6א של חסזוטופג63. כולן מספקות ניטור ביצועים 3 18115105 ]החוד 3000 מלא, | בקרת בי- 4 צועיס, | התראות, ה אחת הבעיות הראשונות שנתקלו בהן היתה גי- לוי מוגבל של אבזרי רשת - ואפילו את המו- 12 2 או 6 ו 1875 4 12 86 3 לתות לאבזרי ץואא5 , : בנקודה זו אמור ספק המוקד | 5 0 וא ל % 5 לסייע בידך ולהדגים איך הח/17% גצוה הופת מ. 90 לו לו לימה את הנתונים ₪ ₪ּ ם שלו משתלבת בסביבת ניהול תקשורת, בהיקף וברמת אוספת. החסרונות 5% התיחכום שאתה נזקק להם. > - - התעקש על כך ולעולם לא 5 ל . התחרט על קוצר ראיה קדים של קומפקס עצמה לא הצליחה התוכנה הטבלאיים שהתוכנה עובדה שהיא לא מזהה את עמדת המ- נהל (עליה | היא עצמה רצה) כחלק מהרשת. האופי הקינייני של הא סט 08 סח 08 לגלות בעיה אחרת היא התיעוד המבלבל, של- = תוכנה זו והעובדה שהיא פחות שימושית מתו- עותיס קרובות אינו תואם את המציאות. | כנות אחרות, סטנדרטיות, בהם משתמשים 5 6 למשל, התיעוד לא מספר לך כי לפניי שאתה | המוקדים האחרים בסקירה, הם טיבה לבחור 0 א ה מחבר את היחידות זו לזו צריך לסלק את סיו- | במוצר אחר. סופ מות הפנימיות (מלבד ביחידות הקצה). : מ סופ ששו 2 +5%ושו10677 קון 0 לסיכום, הפתרון של קומפקס אינו אלגנטי ולא ו קו אס סו ₪ יעיל, השילוב בין חומרה של חברה אחת ותו- = מוקד זה מצטיין בקלות ההשבחה למערכת מש ₪ש ₪ש כנה ממקור אחר אינו מושלם ובסופו של דבר = מנוהלת, אבל הוא לא הקל ביותר לשימוש ₪ ₪ ₪ לא רק שלא חסכת כסף - המערכת הזו תעלה = בפני עצמו. מאחר וכל חיבורי הכבלים, כולל ₪ ₪ ₪ לך יותר מפתרונות אינטגרליים הזמיניס כיום | הקווים לתחנות עבודה ולתחנת הניהול, כמו 5 5 5 בשפע. גם מרבית נוריות החיווי, מצויים מאחורי הי- 5 - 55 חידה, קשה לראות במבט אחד את סטטוס 9 27 7 0 55685 אהג1-ם וגס התמצאות בספגטי אינה עניין של מה ם /ם ₪ בכך. ההשבחה, לעומת ואת, מסתכמת בה- ₪ ₪ 1 מוקד זה הוא אחד מזוג הדגמים שחברת | תקנת תוכנה, המבוצעת מתחנת הניהול ואינה ₪ ₪ ₪ %חו1- מציעה. זה הדגס ה"טיפשיי והזול (5945 בארהייב) ובו ניתן לשלוט באמצעות אחיו הייחכסיי והיקר (51495 בארהייב), דגם 0. אם אתה רוצה לבנות שרשרת מוקדים מנוהלת ץ!אא5 עומדות לבחירתך שתי חלופות: דורשת אפילו לכבות את המוקד. בכל אופן כדאי יותר לרכוש את אופצית הניהול מראש - זה זול יותר. תוכנת הניהול, מובן מאליו, רצה על פל- . ][ . אתה יכול להוסיף לשרשרת ה-1200 את מודול = טפורמת שטושח6ק0 הוותיקה והיציבה. לתוכנה ₪ - ₪ הניהול 5-105, שמחירו 5895 והוא מותקן = ממשק מצויין וקונסיסטנטי, העורה המקוונת 900-8000 | 830-6000-5 = *-/800-8001 בתוך הדגם 1200, או להוסיף לשרשרת יחידת | היא רגישה להקשר ומלאה. כמעט ולא תזדקק 5 - 0 אחת. החלופה השניה זולה יותר ולכן | לפתוח אי-פעם את ספרי ההפעלה. תמצא בה 5 2 5 כדאי לבנות את הרשת מראש סביב יחידת = את כל הפונקציות הדרושות לניהול רשת, החל . ₪ 5 0" רררעין להוספת יחידות 1200-₪ = מגילוי אוטומטי והצגת האבזרים עייי צלמיות זו 5 5 מאוחר יותר. אפשר גם להתקין 2 יחידות | וכלה בניתוח תעבורה בזמן אמיתי. היא תת- . ם ם 0 ישראל פבו' 1994 מוקדי חיווט משורשרים | ---ההוהההר יריה -- ע'קריות. מוקדי ה'ווט משורשוים 7 6 נחיות הנורנים 5 : יְ - לא קייםר ] קיים ₪ וח0סו!161ה[ | |5!/טדזסחז ו אחון-ם ה יי וי חסז630161 1012 פט16!1ה58 חס 8 2פטו 00 0 1000 0108116 4 זופתו המוצרים מפורטים בסדר אלפאבתי המחירים הנקוביס הם לפי המחירון האמר יקא [63ו5ע 85 3 3 5 8+ 8 33 8 (65חסח: חו ,4000) פחסופתסחזום 12 12 1 6 12 4 12 12 5 1-45 0 זססוחטא 6% 0% סו יו סז [חסו] סו ]חס 5 1-45 01 ח0ו10081 5 120 5 4 5 5 10 4 5186% זסק 05טח 308080 01 זססרחטח וחטחזואה!/! 55 100 0 8 0 10 10 1108 516% סט זסק 15זסכ 01 זססוחטח וחטוח/אהו/ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ו זחחחקוט60 הַחוזחטסו/ 5זסז6ו הו 150 םש שש שש םשש ₪םש מש ₪ש םש 0 ם ₪ ₪ ם ם ₪ 0 חסוזפקוווזנר ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ 1 880 זסז ₪0 | 10% ₪ ₪ ₪ ם ₪ ם ₪ . סק ח686 זס) 0 | הסוטוזוק ₪ ₪ ₪ םּ ₪ ₪ ₪ּ חס ח686 זס! 1:0 6096 5 זו קואהאחפ ₪ ם ם | ם ₪ ם ₪ 3 08!008ח518 8 א/א ה/א 06 א זס (56141-22) 12 /א בי 008ו518008 חס 15זסכ ]0 זססוחטא (561.24) 24 ו /א א טטח פה /א סט ו801: /א טטת 860 /א 86% חו סטח 6860 חס 80060 0זהססזפוחמְטהם 80% חו סט 6ח0 חס זט % שזה/ש5011 |הסהוששטהתגוה ו שולח6כ0 ל | אזסשוסא אשוש-ם 6 שסושפזווע 6 5816 0 8 ו וו ו /שסושא] ו ו 5 00% 085116 = 6/|011-790%8910] אחו-ם 06 0 6 6 יי ו 00 00 וז 0 סק 06 קת וקסוק סוק טוקסו שפוח 0 קת ץפוסוזקסוק סו חזסוזפוק קן אסן ;ו קן קן קן קן קן קן (01060זק 500ח8זו קוא5 ₪םם ₪םש םש םש ם םש ₪םש | 1 50001/01848ו0-ס1טות. ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ב ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ 3 ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ עסו סחהק- זחסזו סטתת ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ . ו םש שש שש מש שן | ₪ ₪ ₪3 ₪ן.. ו 561/60 יסזם 8!ו/1 28 47 7 78 1-7 47 177 257 160 ססקט5 85וו/! ₪ ₪ ם ₪ ם ₪ ₪ חסופטזוחו/06א ם ₪ ₪ ₪ .₪ ₪ ₪ וז 855070 ₪ ₪ ₪ ₪ 4 . .₪ . ווח 5 0 5 וו ₪ ₪ רו סם ₪ ב א 0 ₪ש ₪ש ₪ אא . . .. . ו ₪ ם ₪ . . . . וגו סטקטט זו 510 וו ₪ | ₪ (ץחס 6זבשאטוה) ₪ . . . . סקפ 160/08 188 ₪ ₪ ₪ ם ₪ (ו20זו הס וו א . . סקנפ |63וחח166 66זו-!!סד -ו 11:30-7.30 900-800 | ]-₪ 1000-830 = --א 11:00-800 שו 24 + 800-800 | *-//900-900 = ]-₪ 1000-500 (6וחוז חז68510) 5זטסח חסקקט5 6הסתקסוד ₪ . . . ם . . ₪ 16 ם . ₪ . ם . ם ם 6 ₪ |₪] . . . . . 5 וו8וח 8081)ח! ₪ ₪ ם ם ם . . ם הוחו ונ 6וחוו1₪ 5 מ ונ בהי 1 ונ ההג ם ם . ם ם . ם ם חסוזקט ץ1ח878/ש 000ח16א= 15 6? ישראל פבר' 1994 מוך גם באבזרי רשת אחרים, בתנאי שהם תו- אמי קואא5 ו-18וא. קיימת תמיכה הן בפ- רוטוקול 67/7 והן ב-אפ]. האיכות והבגרות של מערכת שטו/ח6ק0 אינן באות במחיר של מה בכך. כל מוקד |צושזזטחום מחירו 51195 בארהייב והשבחה לפונקציות ניהול מוסיפה לכך עוד 5700. תוכנת הניהול עצמה מחירה 0. אבל אתה בהחלט מקבל תמורה לכ- ספך, | בעיקרבכל | הנוגע | לאמינות. 8 ווהססן!!6+ח! למוקד זה עיצוב מקורי, המקל מאוד על הת- ג 20:ד וא 01 - 6ח5ם-הו:--חי-ם 46 - 5181181105 201 - ₪ פטד ה0ק-12 לוו ₪ 8 00001 :110066 0 וס ל 4יור 7 0 אשוש. 14 0 הו ו פחסוצו!|20) )סד 11 0 0 2 ו 5 > 0080 אס6הקצ ‏ 596ם9וא ווח [1515 0טטת הססוושוהו -‏ - |-]]=] | 0וקטסו | מש [=]>] ונ [- 1 קעםו6 ההא - טספ 14 6 ישראל פבר' 1994 מוקדי חיווט משורשרים ---- קנת חיבורי הרשת - ומחיר אטרקטיבי למה שרגיליס לקרוא "רמת כניסה" - אבל אי- נטגרציה לא מושלמת פוסלת אותו לאתרים גדולים, בהס המנהל נזקק למיטב כלי הניהול. החיבור בין היחידות נעשה עייי כבל שטוח עם 0 גידים, המתחבר בישרשרת מרגניות" (א641 צ415כ) מיחידה ליחידה והופך אותן בפועל למערכת עם לוח-גב אחד מקצה לקצה. בכל מודול מותקנים 12 שקעי 85-45 בצד הא- חורי וכל שער מיוצג בחזית עייי 3 נוריות 0ם.]. החיבור לשידרת התקשורת נעשה במחבר 6 השבחת הניהול נעשית עייי רכישת מודול נפרד קואא5-5 ותוכנה מתאימה והוספתם לש- רשרת. המודול הזה לא כולל שעריס נוספים וכרגיל כדאי לרכוש אותו מלכתחילה ולחסוך 0 התוכנה, שאינטליקום קוראת לה 0 אינה אלא 6ואא5 של ₪06 6וו63, בה נפגשנו כבר לעיל, בליווי דרייברים ל-ק]/167 של 86ַחג!או6א. אינטליקוס מבקשת עבור החבילה 51,185 בזמן שחבילה זהה נמ- כרת עייי קומפקס ב-5693 בלבד. התשלוס הג- בוה יותר לא מבטיח עבודה טובה יותר ואנחנו נתקלנו בבעיות דווקא במקרה זה. החלפת הד- רייברים לאלה של חברת 1 תיקנה את הת- קלה. חבל, שכן מבחינת זיווד ואירגון הכבליס המוצר של אינטליקון בהחלט ראוי לכל שבח. 0 חנצוס/61א ו 6 וד המוקדים במשפחה זו משלבים צפיפות חי- בורים גבוהה, 24 שקעים ביחידה שגובהה פחות מ-5 סיימ, עם יכולת יחודית למדי בעי- צוב התצורה. כפי שהשם מעיד, ניתן לפצל את 24 השערים ל-3 קטעים של 8 שקעים כי"א. מפסקים בחזית המכשיר מאפשרים למנהל הורשת לקבוע לכל תחנה את השתייכותה לאחד משלושת הקטעים. החיבור בין היחידות והקשר לשידרת התקשורת יכולים להעשות במחברי 6א8 ,801 או סיבים אופטיים. כל שער מוצג עייי נורית 150 רבת תיפקודים המ- ציגה את הפרמטר הנבחר עייי מפסק בורר בח- זית. להשבחת ניהול אתה רוכש כרטיס נתקע, הנ- קרא 57/28 שבפועל הופך יחידה "נשלטת" (ש/ג.61) ליחידה יישולטתיי (578/א). מס- פיק לרכוש כרטיס יחיד לכל קבוצה של 5 יחי- דות, או לרכוש מראש יחידה אחת מהסוג הש- ליט (24 א/א'ד5). תוכנת הניהול שטוצפטו אינה מבוססת על אף פלטפורמה תיקנית וכמה מה- תכונות, שאנו התרגלנו למצוא בתוכנות ניהול אחרות, חסרות בה. למשל, אבזרים שאינס תו- צרת מחס/ושא אמנס מופיעים על המפה, אבל התאמה למשימה תיכנון מרכזת ניהול רשת סביר" השבחת קואא5 גרוע תמורה ולבספך סביר" 2 1 תיכנון מרכות סביר" ניהול רשת - השבחת אפ 4ו. הפצר 2 ₪ ו תמורה לכספך 4. ןָ ₪ תיכנון מרכזת שביר"* להולו רשת סביר" 4 ₪ ד 2% השבחת קואא5 סביר + [שפסר רהמ 12 1 9 תמורה לבספך סביר" אפשר לקבל עליהם רק מידע בסיסי. לעומת זאת, האבזרים שכן נתמכיס בשלמות זוכיסם לכיסוי מקיף ומעמיק ולתצוגה גרפית נאותה. מוזט/וטא יכולה גם לשפר במידה ניכרת את התיעוד שלה, לסלק את השגיאות המרובות שצאנו ולהוסיף ייבשריי על ההסברים הת- מציתיים מדי. חסרונות אלה פוגעים במוצר שמבחינת תצורה פיזית אפשר רק לשבח אותו. 3 5 קז3812 16| תיכנון משובח במידה יוצאת מהכלל וביצועים גבוהים מייחדים מוקד זה, המסוגל לתמוך ב-8 "עבדים" ובסך הכל עד 112 שערים בשרשרת. תכונות המידור לקטעים והיתירות (לשיפור האמינות) מפותחות במידה מפתיעה יחסית למוקד המוגדר כיירמת כניסהי"י. חבל רק שמ- ספר חסרונות משמעותיים גוזלים ממנו את התואר בחירת העורכים. ליחידה מארז קו- 58 20 :וס קסד מפקטי עם 12 שערי 81-45, שער 001 המיועד לחיבור לשרשרת ושער 6/01א8 רב שימושי, המותקניס כולס מאחור. נוריות החיווי לס- טטוס משוכפלות מלפנים ומאחור וכך פותרות את הדילמה הידועה של מיקום אופטימלי. אלה כוללות הצגה של כל הפרמטרים הח- שוביס לכל ערו. המוקד תומך ביתירות (צסאגפאטסםא) של מודול הניהול. ניתן להתקין בשרשרת יותר ממודול אחד וכך להבטיח המשך הניהול גם במקרה של תקלה. מפתיע אם כך למצוא במו- צר המתוכנן כה טוב שני חסרונות מש- מעותיים. האחד: ספק הכוח אינו פנימי אלא ל 0 16 הח ה0והופ1ה וח 6 והטמ | כ 100100 03 8066 0 666 --09[66 :400 09166 1,06816 ה 6 20%-ב כ = 5 מ ₪ 8% % 5 ו ה לטות של חפ =*לדן 46 00 מוקדי חיווט משורשרים מותקן על כבל הכוח וגודלו כלבנת חבלה. קל לתאר את התיסכול של מנהל רשת המנסה למצוא מקוס ל-6 או 8 ספקים כאלה בתוך הצפיפות של ארון תקשורת. השני: השירשור מבוצע עייי כבל שטוח בצורת "שרשרת מר- גניות'", כאשר השרשרת נוצרת על ידי תקיעה של תקע אחד על השני. הסירבול של תצורה זו מוסיף על הקושי לזווד את המוקד בצורה נקיה. תוכנת הניהול ש6ו/6וו₪ היא ספרטנית במ- קצת, אבל מספקת וקלה לשימוש. השבחת קואא5 כרוכה בהתקנת כרטיס פנימי אחד וה- נתוניס הניהולים יכולים לנוע בתוך הרשת או בחיבור נפרד. התוכנה תומכת בפרוטוקולים שן ו-אש! עס כל התכונות המקובלות, כולל גי- לוי אוטומטי, סטטיסטיקה, תצוגה גרפית, בקרת ניהול משאבים וגישה למסדי 8!וא. אס הבעיות הזיוודיות שהזכרנו לעיל אינן מפ- ריעות לך, אזי תמצא כאן פתרון איכותי במ- חיר אטרקטיבי. 3 0ק)194155₪6 05ו01חץ5 שילוב של חומרה קשוחה ותוכנה גמישה מביא מוקד זה לזכייה בייבחירת העורכים". דגס 3 הוא האח המשועבד במשפחה, הכוללת גם דגם אינטליגנטי שמספרו 2813. שרשרת יכולה לכלול יימסטריי אחד ועוד 4 נשלטים ובסך הכל 80 שערים (16 בכל יחידה). שני הד- גמיסם ושיטת החיבור של השרשרת (כוכב) מתוכננים בצורה מעולה, המאפשרת גישה נוחה לשערים, תצוגה ברורה של הסטטוס, אמינות וגמישות. ניהול ץ!ואא5 הוא תכונה מובנית בדגם 2813 ולכן, כדי להוסיף יכולת ניהולית לשרשרת של יחידות 2803, די בהוספת יחידה חכמה אחת והתאמת החיבור בין היחידות לצורה כוכבית. תוכנת הניהול ץד1ץ71ק0 רצה על פלטפורמת 5א של נובל והיא מרשימה ביכולתה, למרות שהתקנתה לא פשוטה. מאחר והיא מתוכננת מראש להתמודד עם בעיות גידול הרשת, יתכן ובהתחלה תחשוב כי היא מספקת.: יותר מש- אתה מחפש. אבל כל רשת גדלה במוקדם או במאוחר ולא תצטער על ההשקעה הראשונית שעשית ברכישת תוכנת ניהול יקרה (53495 כולל תוכנת 5!אא, של נובל, שמחירה. 52495 בפני עצמה). לאחר שהתקנת את פואא, תוכל להשתמש ב-עוואווק0 כדי לערוך את עמדת הניהול בצורה אופטימלית. מאחר והשתיים נזקקות ליותר מ-א500 זכרון נמוך (מתוך ה-א640 של 05), עמדת הניהול צריכה להיות 6 המיועד בלעדית לכך. התאמה למשימה הסוח תיכנון מרכזת השאמפקעננקיע לש הכלב. מניו: .| ניהול רשת [ כ ב ןו השבחת קואאפ בר "ב | רשה תמורה לכספך תיכנון מרכות [ ב ניהול רשת השבחת קואאפ ב תמורה לכספך תיכנון מרכזת 0 [ ניהול רשת. קמ השבחת קושא%א5 תמורה לכספך עזוצווק0 תומכת בפרוטוקולים <;] ו-אץ!, והיא כוללת עורך מפה יעיל, מערכת ניטור מלאה, תצוגה ברורה הניתנת להתאמה אישית וערכה מלאה של כלים סטטיסטיים וגרפיים. השילוב שלה עס החומרה מחייב השקעה משמעותית בזמן (וכסף) אבל זו השקעה משתלמת מכל בחינה. 5 6 ישראל פבר' 1994 ה1:].51. ]: 1 עברית בקורל-דרו תוכנת קורל דרו הייתה ונשארה אחת התוכנות המובילות בתחום הגרפיקה לסביבת משתמשי ה - 6ש. על משתמשיה נימנים מגוון רחב של סקטורים עסקיים כגון: גרפיקאים, בתי הוצאה לאור, יצרני שלטים, בתי דפוס וגם גופים נוספים שמשתמשים במצגות, אנימציות ועיבודי התמונה המקצועים הקיימים בקורל. גם באר קיבלה קורל מקום של כבוד בקרב המשתמשים והיא הולכת וכובשת שטחים נוספים בחברות גדולות כגון חברת חשמל, תדיראן, טמבור, מוטורולה ועוד. לכאורה, מדובר בתוכנה מושלמת, אולם המשתמש הישראלי ימהר לגלות כי על מנת לכתוב מימין לשמאל הוא נזקק לתמיכה עברית חיצונית שפותחה לתוכנת קורל. דומה כי חברת קורל העולמית לא מודעת לעובדה שלמספר עמים על פני כדור הארא יש הרגל מגונה לכתוב מימין לשמאל. מה לעשות לא כולם מושלמים. אפילו היפנים אימצו את שיטת הכתיבה משמאל לימין ואנחנו בשלנו. התוצאה הינה שכל נסיון לכתוב עברית ללא שימוש בתמיכה חיצונית נידון מראש לכשלון מוחלט. תוכנת קורל פשוט לא מזהה פונטים עבריים. התמיכה העברית פתרה בעיה זו כמעט לחלוטין. שלושים ושישה פונטים עבריים הוסבו במיוחד לצורך עבודה עם קורל. בכל פונט מסוג מקעידםשד קיים בייט אחד המגדיר את סוג הפונט. לטיני, עברי או סמל. תוכנות המשתמשות בפונטים אלו תחת סביבת חלונות כגון דגש, סשתס/ו, תמלילן משתמשות במידע וה כדי להחליט על כיוון הכתיבה. אם המשתמש בוחר פונט עס מציין לטיני, כיוון הכתיבה יהיה משמאל לימין ואם יבחר פונט עם מציין עברי כיוון הכתיבה יהיה מימין לשמאל. קורל דרו לא תומכת בפונטים עבריים. עקב-כך, הוסבו כל מצייני הפונטים העבריים לסמלים והתמיכה העברית יידואגתיי לכיוון הכתיבה הנכון. כל שצריך הינו להקיש 411+8 כדי לכתוב בעברית ו-5₪1₪1 .411+1 כדי לעבור לאנגלית. היתרון הגדול שבהסבה זו הוא שניתן להפעיל את קורל דרו עס עברית בכל סביבת חלונות שהיא ולא רק בחלונות עם תמיכה עברית. חשוב לציין שבשלב זה התמיכה בעברית הינה ברמת שורה ולא פסקה. הסיבה הינה ששבירת השורה בפסקה נעשית משמאל כמו באנגלית ולא מימין כמו בעברית.עם זאת ניתן לכתוב ברצף מלל עד 4000 תווים ללא הפסקה בחלון הטקסט ולהתיחס אליו כפסקה לכל דבר. בעייה נוספת תתגלה כאשר מנסים לכתוב בחלון הטקסט (1+.0781) מלל מעורב המכיל בנוסף לאותיות עבריות ספרות ואותיות לטיניות. לפתע הינך מגלה שהספרות שהקשת מגלות נטייה חזקה לימין (ללא קשר להעדפותיך הפוליטיות), ואילו התוויס הלטינים נמשכים דווקא לשמאל. התוצאה המתקבלת מזכירה לך את ימיך הראשונים בבית הספר היסודי. ניתן לפתור בעיה זו בקלות באמצעות כתיבה ישירות על דף העבודה ולא בחלון הטקסט. כמו-כן ניתן להקיש את המלל בכל תוכנת עיבוד תמלילים שהיא כגון דגש או פִ8סאו ובאמצעות תכונות העתקה/הדבקה של חלונות להעביר את המלל לקורל. אחד הפתרונות המוצעים על מנת לפתור את בעיות העברית בקורל הינו שימוש בתכונת ה 01.82 המובנת כבר בכל אחד מהמודולים של קורל. אחת התכונות המתקדמות ביותר הקיימות בשימוש בחלונות הינה 01/82. הינך יכול לצייר בתוכנת ציור, ליצור גרף בגליון אלקטרונל להעביר את שניהם לקורל דרו בדיוק כפי שעשית עד עכשיו באמצעות העתקה והדבקה אך בהבדל אחד וכאן ההבדל הגדול. כל אובייקט זוכר בדיוק מהיכן הוא הגיע ובאיזו צורה וכך הוא ממשיך להישמר בתוך תוכנת קורל דרו. לחיצה כפולה על האובייקט, תשנה את התפריטים של קורל לתפריטים של התוכנה בה נוצר האובייקט (בניגוד ל- 01.81 שם היה צורך לפתוח את התוכנה בנוסף) ותאפשר לך לבצע על שינוי שהוא בקוב. למותר לציין כי תכונות הכתב כולל טקסט משולב ישמרו כפי שהם לכל אורך הדרך. תרגוס תפריטי קורל דרו לעברית נמצא בשלבים מתקדמים וכבר כעת כוללת התמיכה העברית תפריטים עבריים מלאים במודול הציור (א8/4כ ‏ 00851). בהמשך מתוכנן תרגוס מלא של כל שאר המודולים כולל הודעות השגיאה המקוריות של קורל !!!. שני ספרים על קורל דרו בעברית יצאו עד כה לאור. האחד בהוצאת באג והאחר בהוצאת פוקוס. שני הספרים אינם מתימרים לכסות את כל המודוליס של קורל, אולם ניתן בהחלט להעזר בהם בשלב הראשוני של הכרת התוכנה. דוד שמשון, מנהל טכני ניחור רתות ב? +54 רז הקשורה שש מנהל רשת המחשבים החיונית לחברה שלך, אתה וקוק לזרוע ארוכה, המגיעה באמצעות הכבלים לכל אחד מהצמתים על גבי הרשת המקומית. זאת על מנת להחזיק כל הזמן אצבע על הדופק, לדעת מה קורה במערכת. תודקק ודאי למסד מידע, עידכונים בזמן אמת לגבי המצב והביצועים וכן התראות על דבריס שהשתבשו במשך הלילה. מכיון שצרכיך הם בעלי שונות כל כך גדולה, מתיימרות חבילות התוכנה הקיימות בשוק, המיועדות לניהול רשתות, למלא כל גומחה. המגוון הרחב והשונות בדרישות הופכות את ניהול הרשת לעסק קשה לניווט. היינו שמחים אילו יכולנו לומר לך שאתה יכול להתחיל בניהול רשת קטנה, ובמשך הזמן לה- גדיל באופן הדרגתי את השקעתך. אולם למ- רבה הצער, כמה מהאפשרויות מסתיימות בקיר אטום, ונותנות לך רק טיפטוף של אפ- שרויות לפני שהן פשוט נעצרות. אחרות, לעו- מתן, עשויות להסיט אותך מהמסלול ההגיוני. חיפשנו ספקים המציעים יותר מאשר תוכנת שירות אחת לניהול; משהו כמו קו מוצרים שנ- מכרים בנפרד או כמיכלול, ומשולבים בצורה כזו שיכולים להעביר אותך מעבר לשיטת הני- הול של הצליח/לא-הצליח. אנו חיפשנו רמה כזו של אינטגרציה שבה כל מוצר בסידרת המוצרים יכול למשוך אינפורמציה מהשני, כך שהחבילה תעבוד יחד כדי להגיש למנהל הרתיימ אוסף כלים בעל משמעות. ארכיטקטורת ניהול ועדות וחברות עוסקות הבות בהגדרת סט- נדרטים כמעט לגבי כל נושא קטן במחשוב, וב- מיוחד בנושא רישות. אסטרטגיות הניהול המ- רשימות ביותר, מגיעות מחברת יבמ, מאירגון התקינה הבינלאומי (150) וכן מ-=181. סט- נדרטים אלו של השתות מקומיות, מתארות ארכיטקטורות ברמות שונות המכילות גם אמ- צעים לניהול רשתות רחבות. מערכת /ום]/זםא פותחה בידי יבמ ו-360₪. היא היקרה ביותר מבין השלוש אותן ניתן לה- תקין. היא דורשת כוח מיחשוב גדול למדי, וב- אופן אופייני תמצא מערכת זו רק באירגוניס שהם יימכוריסיי למערכות' יבמ ומפעילות חו- מרה של יבמ. יבמ מרחיבה את המערכת כלפי המחשב השולחני, באמצעות סידרה של מו- צרים. הפרוטוקול המשותף למידע ניהולי (וואס ) פותח על ידי אירגון התקינה הבינלאומי והוא מאוד פופולרי באירופה כמו גם באירגוניס גדולים מאוד. גם לחברת דיגיטל יש משפחה גדולה של מוצרים הנקראים חפדאםסץוסק. אלה מבוססים על התקן של 150 ועל פרו- טוקול 05% (תוכנה בסיסית פתוחה - אם כי היא תומכת גם בפרוטוקולים אחרים). בצפון אמריקה, לעומת זאת, התפיסות של קווא6 ושל 0 (אלצות לעמוד בתחרות מול סטנדרטים ותיקים יותר שאף עמדו בניסויים והם גם מגובים על ידי מוצרים שכבר נוסו במשך זמן מה. סטנדרט אחד שחייב חלק ניכר מהשוק הוא ייפרוטוקול ניהול הרשת הפשוטיי (פואאפ). ברוטוקול פואא5 פהוטוקול זה הוא הטוב ביותר והמותקן בצו- רה הטובה ביותר מבין כל הפהוטוקולים לני- הול השתות. הוא הוגדר על ידי =זפ] לניהול רר? רה פרנק דרפלר תרגום צבי גרייבר רשתות המבוססות <ן/ק6ד (פרוטוקול פיקותח העברה/פרוטוקול אינטרנט) קואא5 מספקת פורמט משותף הנמצא בּשימוש כל האמצעים הקשוריס ברשת כמו נתבים, צמתי כבלים ומ- גשרים, לצרכי תיקשורת של אוספים מוגדרים של נתוני מידע. עיבוד השאילתה והדיווח של ה-ץואא5, משתמש בפרוטוקול תיקשורת הרשת ממחסנית פרוטוקול ה קן/?סד במקום זה של אקן או של ה-18105שא, המשמשים את הר- שתות של נובל ורשתות ניגזרות מיקרוסופט אחרות. שימוש זה של קן/762 מסבך אולס אינו מונע את שילוב >ואא5 לתוך רתימ רבות. לכל המערכות לניהול רשתות יש ארכיטקטורה דומה באופן בסיסי. סוכן בצומת מסויימת של הרשת אוסף ורושם את כל הנתונים ומדוות אותס או לפי דרישה, או כהודעת קריאה מיו- חדת או כהתרעה לתוכנית מרכזית או לצג הב- קרה האוסף ומציג נתונים מייסוכניםיי שוניס. הייסוכן" מורכב בדרך כלל ממעבד משימתי, הממוקם בכל אחת מהיחידות המנהלות. זאת על אף שהוא יכול להיות פשוט תוכנית הרצה בסביבה רב-משימתית כמו שרת קבצים. המ- עבד מחזיק נתוניס בזיכרון האקראי שלו עד שהוא מתבקש להעבירו. מסד מידע ניהולי תחת קואא5, נקרא הפורמט לנתונים המ- אוחסנים כיימסד מידע ניהולייי (8!וא). ה-8ווא אוגר בתוכו נתונים על התעבורה, המכשיריס השונים וכן על השגיאות שארעו ברשת. חברות רבות הרחיבו את 18וא/ק!אא5 הסטנדרטי, כך שיכללו שדות (תונים מיוחדים ואף דוחות. שמירה על עידכון ההרחבות של ה-18וא הופכת להיות אחת מבעיותיהם של מנהלנים והמגרעת הזו באה יחד עס היתרונות של ניהול תחת קאפ עמדת הבקרהה של תוכנת הניהול עשויה לפעול על גבי מחשב הרף תחת 5אוספאזשו או בת- חנת עבודה מבוססת אזאש. התוכנה פונה אל כל אחד מהייסוכניםיי, כשהיא עושה זאת בא- 117 6 ישראל פבר' 1994 [ מ 2 1993 ,15 1010 = 0ג6פפשך מצעות הכבלים של הרשת, לקבלת אי- נפורמציה מדוייקת הנוגעת לכל אחד מה- צמתים ברשת. המערכת מחפשת הודעות שגי- אה וסטטיסטיקות אחרות. היא אוספת את הסטטיסטיקה הזאת מכל הסוכנים שברשת, ולאחר מכן מציגה אותס בפורמט בעל מש- מעות. התאמה למשימה 5 אס ]וז דיווח והתראות אינטגרציה 18 ]| 4 + ₪ 11 11 / .190 240001005 חב סווטות /. 1 מה | > ופמש =תז | א 5 1 בלו 4 - שא 00 18 / ו כ בי 1 סרה ופ = 24 2 00 שו ]| ה ב 0 - 10 ו התאמה למשימה אוז!וחסו ניהול תחנות לקוח 50 ה ההש המשתפושה מש ן ניטור שרת ותנועה 9 ן דיווח והתראות [ אינטגרציה גדוע + | 2 (8)א| 7+]ח₪0 61096006 41 :תסטתס8 108% 4 כ : 5צס6000 183966 ב ו 8 88004: תס!צ(פ פָת|)גתסק0 = 1088818191154 040/60 הו תוא 6 | המת : 1056106100 1061 דט ---19 0110 --- ---6ה6 86999 -- יב 000 1 ב אס (2 0 ווטג 0698 11שו[ט ₪ : הטןפתסל %68וק9 188 18 54176 ,> מחפסון 82068 11 סטסאי חסה תת גא ,החפ טא ,3 - 1 ,368-318 סק 1/0 ה0ג5ת06 57% סקס אק[ קט ₪3 את[ 08 סה את חפ (67800 55061612 > 6הַ7)אמא: )0%%[7400(‏ 122:0006) - <ן 8 6 ישראל פבר' 199% תוכנות ניהול רשת מצגות טיפוסיות של עמדת הפיקות, כוללות מצגות גראפיות מסוגים שונים וכן עשויות להפיק רמות שונות של נתונים היסטורייס בזמן אמת. שום[שאםק0 של קא, הרצה תחת אואש, היא תוכנת הבקרה הפופולרית ביותר מבין המערכות, אם כי ד8א151 של חברת 1550 היא מצויינת וזולה הרבה יותר, אבל היא מבוססת 5אוססאןאו. ירידה אל המחשב השולחני מערכות טווא6 שוםוץ'דמא וכן ץואא5, הן הא- סטרטגיות הראשיות לניהול רשת. אולס אי- רגונים אחרים פיתחו תוכניות בקנה מידה קטן יותר. אירגון בן 300 יצרנים הנקרא אדואס, משלים כיוס תוכנה הנקראת ממשק ניהול שולחני (11אפ) לניהול מערכות רשת. מע- רכת !ואס תספק שיכבה תחתית של אי- נטגרציה ניהולית מתחת לשיכבה של הא- סטרטגיה הראשית. מערכת זו תגדיר כיצד נעשית הפעולה ההדדית של כל סוכן עם כל אמצעי, רכיב ותוכניות בתוך המחשב האישי על מנת לאסוף ולמסור אינפורמציה מפורטת. חברות התומכות ב-זואס, כמו אינטל, מש- תמשות ב-₪18105א או ב-2%] כדי להביא את האינפורמציה הזו לתחנת הפיקוח המרכזית. גם 1875 זיהה את הצורך בניהול שולחני פשוט של המערכת, ופיתח תקן למשאבים של מערכות מארחות של קואא5. תקן (פווא). זה, מגדיר אוסף משותף של עצמים כמו דרייברים, מתאימים ויישומים שיכול מחשב אישי לנהל. מבין המוצרים הנסקרים במאמר זה, יכולה מערכת כַ8ַ1.0א./.1 של מיקרוקוס לקרוא את התקן של משאבים מארחים, אולס משתמשת בפרוטוקולים של קן/6₪ד על מנת לבצע את זה. הגם שיש הגיון לשלב את ממשק הניהול השו- לחני (1ואס) עס תקן משאבי המחשב המארח, ההתקדמות בנושא זה היא איטית מאוד. תו- כניות 1ואסם ראשוניות כמו מערכת א85פא 1 קו|אא5/צג וד64 של אינטל ממזגות נתוני ואס ומאפשרות למסופי הפי- קוח של <ואא5 לקבל את הנ- תונים האלה. גס יצרניס אח- רים יפעלו בדרך זו. לדוגמה ה-080א/1 הוא בעל אפ- שרויות חזקות לאיסוף נתו- נים ניהוליים אל המחשב השולחני. הוא מסוגל, בא- מצעות סוכן אופציונלי, לק- שור את נתוני המחשב השו- לחני לעמדות הפיקוח של ה-ץ]ואא8. 0569: ₪2 מערכת ביקוח הרשת של נובל המערכת המכונה בקיצור 5!אא אינה מתאימה בדיוק לאף אחת מהקטגוריות של מערכות נל- הול הרשת (לא שכולן אכן מתאימות). במ- חשבתס של חלק מהאנשים, 8ואא הינה אר- כיטקטורה בינ-רשתית וכן מוצר המסוגל גם להחליף את השילוב בין ארכיטכטורת ?אא9 ומוצרים כמו 088אגא זפאאע8 ו- קת צופוצאפקס. כמה יצרנים בסיפור זה, מתייחסים ל-15אא כמערכת של שירותים ונקודות אינטראקציה למוצרים שלהס עצמסם. אחורים וואים את ה-5)אא בסך הכל כשיכבה נוספת של ניהול הרת"מ תחת האסטרטגיות הראשיות של ניהול בינ-רשתי. כך שניתן לראות כאן מוצרים שפו- עלים יחד או מתחרים ב-18אא. יהיה עליך לב- חון את הנתונים הניהוליים הנוספים ואת הפו- נקציונליות בזהירות, במיוחד את העובדה שחסרה ל-8ואא תמיכה ב א.2 שאג וטא , תמיכה שמוצרים אלה אכן נותניס. מוצרי תמיכה ניהולית ברשת תיקשורת, מהווים סיוע רב למנהלן רשתות עסוק. אל- נטגרציה הפכה לצעד משמעותי מאוד בדרכן של הרשתות. זאת מאז שמושג זה נכנס לשי- מוש כשהוא מתאר כיצד יחידות בסיסיות של חומרה פועלות יחד, דבר שכיום אנו מתייחסים אליו כאל ברור מאליו. כמו בהרבה תחומים של רשתות תיקשורת, אינטגרציה של תוכנה היא דבר הרבה יותר מתוחכס. התאמה למשימה ניהול תחנות לקוח ניטור שרת ותנועה דיווח והתראות אינטגרציה 1010 15, 1993 8:55:58 0 6הגתחס6 במטקקה 203 בת 8 הִַַפָסת? פופה 203 8 150%88ת))0 208 8 3.22 4הגתתם0 קוגוסגפ 208 1 219% ספ 08 4 160 5.08 270665906 4מגההס6 208 4 160 5.00 790665505 4ה תס 205 0 0 [ ו 0 7116 חש)54 (ת600 205 5 ו [ מ בו 5 כ 0% ₪3 00 צקססא3ו 8 (ח [ וי --- 16:88:19 7/13/93 14 .תק :1116 14: 6:5 9 וותגתה60 4חסקקה 5 8 :חאה 104804 6 :פשתט461 ]וגח : סט תס !טח | 3עפ. 8) 6001 1]||:5 מ 2 019 ת0] [0)) פבטהק [6]. 19-0011005 <46ח79-1 -1-0615? 0 8מודוודט אה סשודוושוחם שחש זפא המוצר נועד לפקח על מחשבי לקוח שהס מח- שבי מקינטוש וגס על אלה שהם 6ק. אך עם זאת הוא אינו יכול לטפל במספר גדול מאוד התפאמה למשימה זו סחס זסזו0ט440 ניהול תחנות לקוח % | . / | |- .הארש הההקמטאהיצקק ניטור שרת ותנועה ו / .== | | 1 עו יו | ₪ 8 ן ארקת אינטגרציה 1 - ו .₪ קט 00% שו ו לוו 0 : 47 6116 0 מ 0 )מז ₪ הו6] טשהו/צ הס|םום 80[65[ פתווהג ‏ 5וםשו||] שסוצמ 0‏ 6[ || - סזסו1] שזגת טּ וה ו - מ סוטח| > ] מם תפשש הת == ה[ וידיל[ אדדז:] פב כ- ₪0 | ב שו" |00 - 0 5 4 ₪ 6 5 ₪ א 4 6 מ ו 6זנש)501 חָ8 השס זא וג /50 8 חםם) .106 ,10/10006 3פ1ש 106 ,1660010105 )גפ || 16 | + 8% חשה1 ,בהף51ע5 ה0+:ג]"ה:ש הזו1ז|י -06] עֶהַטַ[סה!)"ז 5ה0;|זטו| תוכנות ניהול רשת של לקוחות. מחירו 5495 והוא סביר מאוד לעסק בינוני. ייחודה של המערכת היא באי- נטגרציה שהיא עושה על חמשת המודולים המרכיבים אותה. והיא עושה זאת טוב יותר מכל מערכת אחרת. מה שנראה כחסרונה הג- דול הוא בעובדה שהמערכת פועלת רק על רש- תות מאגשוזטא. על אף שמוצרים אחרים מציעים פעילות טובה יותר לכל אחד מה- רכיבים בנפרד, הנגישות הפשוטה לכל חמשת הרכיבים באמצעות ממשק של 8וספאו מביא ליתרון של המערכת. למערכת מספר גדול של תוכניות. תוכנית אחת אוספת את נתוני החומרה והתוכנה מכל אחד מהלקוחות ורושמת אותם על גבי מסד נתוניס מרכזי ממנו ניתן לבצע דוחות ועליו ניתן לבצע סטטיסטיקות. בעזרת תוכנית אחרת, ניתן לב- חון מרחוק את הביצועים של שרת הרשת כולל אחוזיס של שימוש במטמון, שימושיות הזיכרון וניסיונות פגיעה בביטחון. זיהוי אלביים ישומים תוכנת 11א היא המרשימה ביותר מבין המודולים. זוהי תוכנה שאוספת באופן תקו- פתי, המוגדר לפי דרישת המ- נהלן, נתונים על יישומיס הר- צים בכל אחד מהמחשבים ברשת. המערכת מזהה באופן מדוייק יותר מאלפיים. <- שומיס שונים בשמותיהם ובגירסאותיהם, ומ- סוגלת לדווח על השימוש בהם ועל השינוייסם שחלו בהם ממש ברגע שהם חלו אא ד חמ צא55 היא תוכנה קלה מאוד לשי- מוש אם כי לא כל כך מיוחדת כמו 141. היא מאפשרת לקבל התרעות לפי יותר משלושים אינדיקטורים ולקבל את התגובות באמצעים שוניס. עס זאת, קשה לפקח על מספר שרתים באמצעות הממשק היחיד שלה. תוכנית אחרת + ד0)אמאדםא, מסוגלת לה- שתלט על הצג והמקלדת של כל לקוח ולבצע העברת קב- צים בין המחשב המפקח לבין התחנה המווחקת. מרשימה עוד יותר היא העובדה שניתן לבצע דיאגנוסטיקה על המ- ערכת של הלקוח בלא לה- שתלט לגמרי על המחשב שלו, אלא תוך הפרעה ריגעית בלבד לעבודה השוטפת של הלקוח הנבחן. תוכנית | חשובה אחרת, 0%, עוטפת את המ- וי ו מ ניהול תחנות לקות ניטור שרת ותנועה .6 טס 0+ 6.505 0007 טכ שמ 1084אסק :סנ 0 סו בצ 0:16 :116 הט המו | בוכר דר ות סו ותה ג 1517 )0 כ | הק 6:11 03/01/93 :11 5ה :20 [ה הוונ | ניהול תחנות לקוח ניטור שרת ותנועה 0 5 דיווח והתראות וח , - ו פסא אא ומיע (ב'עט/ | 5 6כיעדע )1 קד 1 ערכת בנושא פיקוח. התוכנית מסוגלת, בין השאו, לקבוע את מספר המשתמשים המ- קסימלי במערכת ולשמור שלקוח לא יכנס לני- שוס מסויים בלא שהוא מורשה לכך. יחד עם זאת תוכנית זו לא היתה מסוגלת להגן על :- שומים שהורצו מתוך דיסק מקומי, כמו כן בי" -29 91-38 5 ונח < 5 4 ב 19 0 ישראל פבר' 1994 20 %. הבחירה שלנו בערכת תוכנות 5עאץ לרשתות כ'/בחירת העורכים* נובעת בעיקר מהעומק והשלמות של האינטגרציה בין ששת המודולים שלה. מגינה התוכנית על המערכת מפני וירוסים, על ידי כך שהיא עוברת על כל יישום לפני ביצועו ומבצעת סיכומים אותם היא משווה לסיכומים שבוצעו בתהליך דומה שבוצע קודם לכן. המערכת, שמחירה 5895 לשרת, תומכת בגי- רסאות א.2 ו-א.3 של מאג אוזפא. היא אוספת נתונים משרתים וממגשרים אל תוך מסד נתו- נים. המערכת מאפשרת לאדמיניסטרטור להו- סיף מידע כללי נוסף על הצמתים השונים. המ- ערכת מציעה אמצעים לניהול הרשת, וכוללת אופציית אנטי וירוס מוגבלת. כל זה נעשה בח- בילה פשוטה יחסית שאיננה מחייבת שימוש בתוכנה שוכנת זיכרון של כל מחשב לקוח. אין למערכת אפשרות לטיפול והשגחה על כל 'י- שוס, או לפעילות של פיקוח מרחוק. המערכת מאפשרת ביצוע דיאגנוסטיקה מלקוח אחד על לקוח אחר ברשת. פעולה זו מקילה על איתור לקוח פרובלמטי במערכת. אמצעי חשוב של המערכת היא העובדה שהיא יכולה לנהל את הרשת ברקע תוך שהיא מש- תמשת בתוכנת ערך מוסף (פ ג ץ) ובמודול נטען לרשת (וַא/1א) הטעוניס במערכת התקשורת. ניתן לשלוט באמצעותה עד 100 צמתים בבת-אחת. איפוף מידע בצמתים מוניטריקס אוספת מידע סטטיסטי מכל הצ- מתים והרכיבים שמאחורי הצמתים. הא- דמיניסטרטור קובע את מחזור הזמנים או הי- מים השונים שעל איסוף הנתוניס להתבצע. הנתונים נאספים בתוך מסד נתונים שנקרא 8 סואה אד הניתן להגדרה בידי המשתמש. את התוצר ניתן להפיק בקבצי 1[ או בפורמט של ח8פ. למחשבי לקוח מבוססי 286, יש אפשרויות מע- ניינות אחרות: איסוף נתוניס על מדפסות, די- סקים ומטמונים. כל זאת לפי הגדרת המ- שתמש. בדיקת הוירוסים של המערכת היא ארכאית למדי. ניתן לבצע בדיקה על קבצים או על ספריות מוגדרות, בשלמותן. ביצוע הבי- קורת ניתן להגדהה כך שיעשה במרווחי זמן קבועים. קוב שנמצא בו וירוס, מקבל שס-ההחבה 8 כך שהוא לא ניתן יותר 6 ישראל פבר' 1994 לשימוש. מנהל המערכת מקבל הודעה על השי- נוי לסיכום: מוניטריקס היא מערכת זולה יחסית בעלת תקורה (מוכה הנותנת פיתרונות לניהול רשת. היא בודקת את הקונפיגורציה הן של השרת והן של הלקוח ומספקת מידע שימושי מאוד, כל זאת היא עושה בצורה פשוטה לשי- מוש. עס ואת חסר למערכת טיפול ביישומים, באיסופם ובתפוצתם, וכן אין לה אפשרויות לטיפול מרחוק הקיימים במוצרים אחרים. ₪ס: 5פודו.וודט םצח: פוזד 5אתסשדפא מה שקרוי בדרך כלל מערכת, הוא בעצם שישה מוצרים המכסים יחדיו את כל הנקודות של ניהול רשת נובל. ששת המוצרים פועלים בנפרד וביחד - בצורה אינטגרטיבית. כל חבי- לה כזאת מציעה תמיכה בתחום מוגדר וכל החבילות יחדיו משלימות האחת את השניה. זוהי אמנס מערכת יקרה למדי אולס כל אחד מהמוצרים הוא חזק מאוד בפני עצמו. אכן ניתן לרכשס בנפרד ולהפעילם לחוד או ביחד. המוצר החשוב ביותר הוא אשת (מחירו 5495) המאפשר לקבל אינפורמציה בזמן אמת הן על השרת והן על הצומת. המערכת אוספת מידע על הקונפיגורציה של השרת, על השימושיות במעבד המרכזי, התקנים, אעא ו-קגץ ועל אלמנטים חשובים אחרים. שני מוצרים אחריס ה-פַאאג/1 ו-5פ50 אוספים יחדיו אינפורמציה על אלמנטים שונים של חומרה ותצורות תו- כנה ותומכים במרבית מערכות ההפעלה ומ- ערכות להפעלת רשת. תוכנת 5005 מבוססת על אוסף של קריטריוניס שברגע שנמצא משהו מתאים להם היא מבצעת פעולות לגבי כל הל- קוחות או לגבי לקוחות ייחודיים. תוכנת 85 היא חבילה להתרעה מוקדמת שמפקחת, מידעת ובמקרים מסויימים אף מת- קנת אלמנטים שונים בשרת באמצעות אוסף של הנחיות שהוגדרו על ידי האדמינסטרטור. כל מקרה של חריגה מההנחיות של מנהלן הרשת מובא לידיעתו. במקרים מסוימים, כמו במקרה של חסר במשאבי זיכרון, מסוגלת המ- ערכת עצמה לטפל בבעיה וגורמת לשינוי הד- רוש. לבעלי יותר מתוכנה אחת מהשש יש אפשרות תוכנות ניהול רשת ‏ --------- לעבור מתוכנה אחת לשניה בלי לצאת מה- מערכת הכוללת. דבר זה הופך את המוצרים לאינטואיטיבייס ולקלים לשימוש. כל המו- צרים, כאמור, פועלים באופן אינדיבידואלי ובמאוחד, כדי לאפשר בקרה בזמן אמת ופי- תרון מוחלט של ניהול אוטומטי של רשת. גם אם מחירה הוא גבוה למדי יש להשוותו למ- חיר של רשת שנפלה. בחירת העורכים מצה; הבחירה שלנו בערכת תוכנות פצא: לרשתות כייבחירת העורכים" נובעת בעיקר מהעומק וה- שלמות של האינטגרציה בין ששת המודולים שלה. הערכה המלאה נותנת למנהל הרשת את כל הכלים שהוא וקוק להם, בצורה אי- נטגרטיבית ונוחה לשימוש. מודול המדריך, סאג !, והמודול שמפקח על עידכון והפצת תו- כנה, 805 נעזריסם במסד נתונים משותף. מע- רכת התראה, 5שו₪, ומנהל הקונסולה 66א עו- בדים בצורה משותפת בזיהוי בעיות והתגברות עליהן עייי עידכון קבצים אוטומטי. תוכנות א" גם תומכות במספר מירבי של מערכות רשת, החל מ-6ג/ו6א ו-85א1/ וכלה ב-זטק בהוא 1/8 ,מטצזט5 1.4% 05/2 ,פאזסאתוגק של דיגיטל ועוד. לא כל המודולים זמינים גס במערכות הפחות פופולריות, אבל אם עליך לנהל סביבה מרובת רשתות, תוכנות שצאת יתנו לך מספיק כלים להתגבר גם על בעיה זו. הסדופטגאה מערכת זו היא בעלת מצאי האמצעים הגדול ביותר והחזק ביותר אותם ניסינו. היא גם תו- מכת במגוון הרחב ביותר של רשתות, יותר מכל מערכת אחרת. מלבד מעקב אחר קו- נפיגורציות החומרה ואינפורמציה לגבי הרשת עצמה, מסוגלת המערכת לדווח גם על קו- נפיגורציה של השרת ואפילו מסוגלת לבדוק את הרישוי של תוכנות שונות. חסרונה, מצד שני, הוא בכך שאינה מסוגלת לטפל בתפוצת תוכנה או בהפעלה מרחוק של מחשבי הל- קוחות. מערכת זו טובה במיוחד עבור חברות המחזיקות יותר מאשר סוג אחד של מערכות הפעלה להשת. מנהלן המערכת יכול לשלוט, לתשאל לקוחות ולבצע פעולות רבות נוספות מעמדת בקרה יחידה השולטת על מגוון רשתות בו זמנית כמו 658 אגא אג.1 ,תג ותא או פאז כמו כן מסוגלת המערכת לטפל בנתונים שמ- אספים ייידנית" באמצעות דיסק נתיק המועבר בין מחשביס שאינס מחוברים ברשת. הנתוניס מתקבליס במערכת בשלב כניסת הלקוח לרשת (א000.). בשעה זו מתבקש הלקוח להזין, מלבד את שמו גם את מיקומו ובנתונים אלו משתמשת המערכת גם לדיווחים ברמות שונות של פירוט. המערכת מאפשרת לקבוע את תכי- פות איסוף נתוני הבקרה וגם לקבוע שביצועס לא יהיה בעת הכניסה למערכת, אלא במרווחי זמן קבועיס או בימים ושעות קבועים. בנוסף לאלמנטים הסטנדרטיים שמסוגלת המערכת לעקוב, רשאי מנהלן הרשת לסווג נתונים נו- ספים ותיאוריהם שגם עליהס תוכל המערכת לדווח. הבקרה נעשית, בין השאר, על ידי שמי- רת עותקיס של קבצי מערכת שונים וה- שוואתס אל המקור בזמנים מאוחרים יותר. נוכחנו שהמערכת קלה לשימוש ומציגה נתוניס חשוביס מאוד גס על פעילות השרת עצמו. מהירות גבוהה הבדיקות שמתבצעות על ידי המערכת נעשות במהירות גבוהה מאוד, בעיקר אלה הנוגעות לחומרה. ובהתייחס לתוכנה: מאחר והמערכת בוחנת גם את מספר הגירסה של כל תוכנה המותקנת בסביבה, עשויה בקרת התוכנה לה- משך עד שתי דקות לכל מחשב לקוח, בהתאם למספר היישומיס המתושאלים. כלי הדיווח של המערכת מעולים. המערכת מגיעה עם כלים משלה וניתן להוסיף עוד כהנה וכהנה באמצעות הצבעה ונקישה. לסיכום: השילוב של 8081708א14 עס 68 דא מספק בקרה חזקה עס כלי דיווח ושאילתא טוביס במחיר סביר. הא- פשרות לשלוט על מספר רשתות ומערכות הפ- עלה עשוי לפתות הרבה מנהלי מערכות. אהו אפ5מפאהג. המערכת, של חברת אינטל, מתקדמת מאוד בכמה תחומים החשובים למדי למנהלן הרשת, כמו דיווח על בקרת מערכות הלקוח בזמן נתון, שליטה מרוחקת ומדידות תוכנה. המינוס המשמעותי היחידי של המוצר הוא מוגבלותו לפיקוח על רשתות מחגשוזטא ומחשבים אי- שיים בעלי מערכות הפעלה 05כ. מחיר המ- ערכת, 5995 לשרת, אטרקטיבי במיוחד למ- ערכות בהן יש מספר קטן של שרתים ומספר גדול של לקוחות. המערכת קלה להתקנה אס כי הורשת התקנה ידנית של כמה קבצים. בזמן התקנה מופק רישום של השינויים השוניס בק- בצי מערכת ההפעלה ותוספות הקבצים. המערכת כוללת כלים לדיווח על יישומי לקוח ועל תפוצת התוכנה, שליטה מרחוק על מחשבי תוכנות ניהול רשת 9% קאאא5 מספקת פורמט משותף הנמצא בשימוש כל האמצעים הקשורים ברשת כמו נתבים, צמתי כבלים ומגשרים, לצרכי תיקשורת של אוספים מוגדרים של נתוני מידע. הלקוחות, אנליזה של הרשת עצמה וכלי נגד וירוסים. בנוסף לבקרה של כל רכיבי החומרה של כל לקוח ושל קונפיגורצית המערכת, טו- ענת החברה שהמערכת מסוגלת לטפל ביותר מאלף חבילות תוכנה מוכרות, המותקנות אצל הלקוחות. בדיקת מצב החומרה מתבצע בזמן הכניסה למערכת. מצב התוכנה נבדק במרווחי זמן שנקבעים על ידי מנהלן המערכת, שכן בדיקה זו נמשכת זמן רב יותר ומשפיעה על פעילותו של משתמש הקצה. ניתן להחזיק את מסד הנתונים הן על גבי שרת מרכזי או, לשס שיפור הביצועים, על גבי שרתים נפרדים הנ- בחנים מזמן לזמן. כמו כן ניתן להכניס תחת כנפי המערכת מחשבים שאינס מחוברים ברשת ואף מחשבים נישאים, תוך שימוש בדי- סק נתיק. ערכת זיהוי אישית כל לקוח מקבל "ערכת זיהוייי משלו. אלמנט מעניין הוא האפשרות לקשור כל זיהוי כזה למפת סיביות. בכוונת אינטל לאפשר להציג כאן תמונה של המשתמש והתצורה. ממשק המשתמש של המערכת הוא, אולי, הקל ביותר מבין המערכות שנבחנו. באמצעות הצבעה ונ- קישה בנינו שאילתות, הן קבועות והן שאי- לתות אד הוק. עוד יתרון של המערכת הוא היותה בעלת אפשרות לקישור והטמעת נתוניס לתוך אקסל של מיקרוסופט. המיגבלה המשמעותית של המערכת: לא תמיד ניתן לבטל רשומות אינדיבידואליות מקוב הלוג. בשל כך עלול הקוב לגדול וניתן לבטל את כולו או לתת לו להמשיך ולגדול עד לפי- צוצו. הנקודה החלשה ביותר היא פיקוח הלי- שומים. ניתן, אמנם לפקח על יישומים מבו- ססי שרת, אולס לא ניתן להגביל את מספר המשתמשים בהם או לפקח על ביצוען של תו- כניות המוחזקות בדיסקים מקומיים. היתרון של חלק זה של התוכנה הוא האפשרות לפקח על נגישות ליישומים שונים ולקבציס על גבי השרת. תוכנית אחהת במערכת, מאפשרת שלי- טה מרחוק על לקוחות שונים מתוך איזושהי עמדת בקרה אחהת של המערכת. במצב זה היא גם מאפשרת לבצע העברת קבצים בין מערכות שונות וכן אפשרות לייפיטפוטיי. מרשימה יותר היא מערכת פיקוח התעבורה המסוגלת להבחין בין "חבילות" של ,אקן או דתפוודם ו-ק/ק6ד ולדווח על דברים א-נורמליים שעברו סף מסויים שהוגדר על ידי המשתמש. לסיכום, הממשק היעיל יעזור לך להקים ולהריץ מערכת בזמן קצר מאוד, תוך שהוא מספק מידע כמו כל מערכת ניהול רשת אחרת. אבל המגבלה של המערכת, מבחינת סוג הרשת עליה, היא עובדת תגביל את השימוש הנרחב בה. בהיותה מערכת האוספת מידע מצד אחד על השרת ומצד שני על הלקוחות השונים, המ- ערכת מחולקת לשני מודולים נפרדים: א!8 - לשרת ו-וא או - לתחנת העבודה. כיוס מטפלת המעוכת רק בלקוחות הקשורים לשרתי מפ ופא ובעתיד תטפל גם במערכות של מקינטוש ושל 05/2 וכן ב-דא 5/וססאואו. המערכת מספקת פיקוח על מצב מחשבי הל- קוחות ועל הקונפיגורציה. כל המידע מוזרם לתחנה מרכזית אחת. המערכת מאפשרת לה- תריע על מצבים שוניס העוברים סף מסוייס המוגדר על ידי המשתמש, כמו מקום פנוי על הדיסק. מגוון האלמנטיס של החומרה שעליהם אוספת המערכת סטטיסטיקות, הוא רחב מאוד וכולל אפילו ערכי 105א6 של כל לקוח, סוגי הספריות בדיסקים, זיכרון פנוי ועוד כהנה וכהנה. ניתן לבצע את הבדיקות בכל כניסה למערכת או בזמנים שנקבעו מראש. אי- נטרווליס אלה ניתנים לקביעה לכל לקוח בנ- פרד או בקבוצות. ניהול מרחוק מרשימה במיוחד היא אפשרות הניהול של קב- צים הנמצאים אצל לקוחות מרוחקים. אפ- שהות זו כוללת בדיקה על שינויים או על ני- סיונות שינוי שנעשו בהם. המערכת גם מאפשרת לבצע חיפוש כוללני על קבצים עד כדי מציאת חסר בפקודת 2714 באחד מקבצי ה-40705%5.847, הוספת הפקודה והעברת הקובף חזרה. ערכת הדוחות של המערכת טובה מאוד. הדוחות ניתנים להצגה, להדפסה ול- 1 6 ישראל פבו' 199% העברה למספר גליונות אלקטרוניים או פו- רמטים של מסדי נתונים. לסיכום: למערכת אין מספר כל כך רחב של אמצעים המוצעים על ידי מערכות אחרות מסוגה. עם זאת היא מהווה כלי מצויין למ- התאמה למשימה רחסאםא | סחס ח6וג זה ניהול תחנות לקוח דיווח והתראות : הו שפקוקטההפהפהההי המסיסה = אינטגרציה / 006 161 זכוו56 ₪6 407 1008 הס זמטי. =1- לאח 0 1 +6 אש וע חואו 6 מוצי רש הי 0 כ ו ו אש 1 0 ו ב 1 56₪צטפוסין > ו ולת 06 77 התאמה למשימה חסווס!5אזסץ צזג/ | זססס מ ו = אמ 4 2% 5 ה ] 1 ו[ = | 5 טיש 1 0-0 ץ באוי ו | הפמט | 7 7 7 7 4אןנקנפטזטו [ ו 0 האוג ב 12 6 ישראל פבו' 1994 תוכנות ניהול רשת נהלנים שצריכים רק לפקח על השרתים וה- לקוחות שלהם. האפשרות הבנויה במערכת, לשלב אינפורמציה של השרת יחד עם זאת של הלקוח, מספקת תצוגה נרחבת יותר של הרשת כולה מאשר מערכות אחרות. פחהסואג ו מערכת זו שונה מאחיותיה בנקודה עיקרית אחת: במקוס איסוף נתונים בעת שהלקות מבצע כניסה למערכת, היא מאפשרת לבצע שאילתות בזמן אמת, באמצעות תוכנה שוכנת זיכרון (158) הניתנת לגישה מרחוק. על אף הצריכה של א19 מזיכרון ה-א84 הקו- נבנציונלי, היתרונות עולים על חיסרון זה. המערכת תומכת, אמנם, במספר מנהלי תק- שורת (658א/א אג.1 ,מתג וטא ו- אא מםשם) אולם עם זאת היא מחייבת שאחד מהלקוחות, שישמש כשרת עבורה, ירוץ תחת 2 גירסה 1.21 או גבוהה יותר. בנוסף לכך דרוש לה מודול נטען לרשת (וא/1א) שמשמש כקשר בין 05/2 ל-888 שודםא של נובל. לצורך שליטה מרחוק חובה להתקין את התוכנית היימארחת"" 607% 680% ל-5וססאוש , בכל אחד ממחשבי הלקוח. המערכת מאפשרת בקרת יישומים במחשבי הלקוח, בקרת חומרה וכן אפשרות הפעלה מר- חוק. המערכת בנויה משלושה מרכיבים: שני האלמנטים הפועלים - האחד מבוסס 05 המותקן אצל הלקוח, והשני מבוסס 05/2 המותקן בשרת ואוסף את הנתונים מה- לקוחות. החלק השלישי, מבוסס פוספאן), משמש כחבילה ניהולית. אפשרויות בקרת הנ- תוניסם של המערכת על מחשבי הלקוח, מר- שימות למדי. הן כוללות אפילו פירוט גירסאות 5, נתוני 105א6 ונתוני זיכרון. גם מערכת זו, כמו קודמותיה שנסקרו כאן, מסוגלת לה- תריע בפני המנהלן אם אלמנטים מסויימים במחשב הלקוח עברו סף כלשהו שמוגדר על ידי המנהלן. חיוג אוטומטי לאיתורית אולס המייחד מערכת זו הוא, שהיא מסוגלת לשלוח הודעה בדואר אלקטרוני או אף לחייג אוטומטית למכשיר האיתור של המנהלן. בעת שינוי בקבצי מערכת שונים, ה- פאס א .1 מציג את הקוב לפני ואחרי השינוי, תוך שהוא מאיר את השורות שעברו שינוי. עם ההודעה הוא מאפשר לאשר את השינוי או להחזיר את המצב לקדמותו. המערכת אינה מאפשרת לבקר או לעדכן :י- שומים המותקנים על גבי דיסק מקומי אצל הלקוח. כנגד זה, תוך שימוש ב- א04880 5וססאוצו ₪08 צ605, ניתן להשתלט על מחשב הלקוח ולבצע תיקוניס בתוכנה. לסיכום: מערכת זו טובה מאוד כחבילה לניהול לקוחות לחברות בינוניות עד גדולות. יש לזכור שהיא דורשת מחשב לקוח מבוסס 05/2. בחלק מהחברות מחשב כזה קיים אי שם ברשת, אולם חברות אחרות יצטרכו לשקול האם יתרונות המערכת שוות רכישה מיוחדת של מכונה כזו. המערכת מפקחת על הקונפיגורציה הן של השרת והן של לקוחות, מתריעה על בעיות ונו- תנת הצעות לשיפורים בביצועי הרשת. על אף הממשק הגראפי והפונקציונליות שלה אין במ- ערכת אפשרות לראות באופן דינמי סט- טיסטיקה של שרת; ניתן לקבל רק מעט בקרה על תוכנה; אין בקרה על תפוצת התוכנה ואין כלל אפשרות לשליטה מרחוק. המערכת מבוססת 5אוספאוץ ודורשת התקנה, במחשב הלקוח, של תוכנה שוכנת זיכרון בת 8 בנוסף ל-5/וספאושו. בקצה של השרת דרושה תוכנת וא/1א או ?4 כדי שתאסוף את הנתוניס. המערכת אוספת נתונים על משאבי ניהול תחנות לקוח ניטור שרת ותנועה דיווח והתראות 7] 6 06105 60640 65 0660 8 ופ פסה וז 558 405 הסחה) 5סום ואנ וט 8 ואו אסס 604% או פ זז )6 2 בו שוכ שי זור ש דברים טובין 6 - סופר גיליון אלקטרוני הגירסה החדשה של 670416קט5-/6 משלבת את כל האלמנטים החדשניים ביותר בגיליונות אלקטרוניים ומודלים הב מימדיים לניתוח עיסקו: ץ ממשק משתמש גהפי ידידותי ביותר, עס תמיכה בעברית, גיליון אלקטרוני קלאסי עס כל התכונות המתקדמות. מודלים ב-12 מימדים בסיגנון !4-66 6 כלי ניתוח חזקים, יכולת ניהול נתונים מירבית. נוסחאות גלובליות, שמות בשפה טבעית לטוהים ושוהות ל מודול גרפים הקשורים דינמית לנתוני הגיליון. עריכה בשיטת ססזכ 8 קגזס, סהגלים וכלים ניידים. שפת המקרו האוניברסלית מ:04-81 לאינטגרציה עם ישומיס אחרים. ניהול תרחישים (810/א565 בקרת גישה (6א171 שא והגנת נתוניס, יקרה לך. תקבל תנה את הגיליון פאלידע תנאי המבצע: חתוס על מנוי חדש/ חדש את המנוי שלך/ הארך את תקופת המנוי למהדורה הישראלית של ₪א6/421ג!א 6 לתקופה של 25 גיליונות במחיר 9 שייח בלבד (40 אחוז הנחה על המחיר בחנויות) ותקבל בחינס את הגיליון האלקטרוני החדש 0.] גשססחו/ זס) 63|6ז6קט6/4-5 בגירסת 01 מלאה. (גירסת 1א05 כוללת את כל קוד התוכנה ואת התיעוד למשתמש סופי במאהז פשוט. השלמת תיעוד לתוכניתניס ניתנת לרכישה ישירות בחברת 0.8.א) השתמש בגלוית הההשמה המיוחדת המצורפת לעמוד גליונות המשוב. אספקת חבילות התוכנה תתחיל עם הגעתן לישראל במרף 1994. המבצע מוגבל בומן ובכמות התוכנות שברשותנו - כל הקודם זוכה! תוכנות ניהול רשת 4 השוואת תנונות ע'קר'ות. תוכנות נ'הול רשת .0 186 וחססוווזך 6 סד 6ח! 58 יר אזסו6 א 6ח! החסססזטווע|" חס א 5 זא ח/פטוחזת 508 שסושסות קז 5011878 סח חוזק חס נזסואן סח! קז סט זסז א 61 א זז ,ח6|הא ו 5 שסושנחום חסוז518אזס/ ההא ] ,5 ₪ סו ,05 2 ,02 ה ] וו סו ,005 05 ו ו : | | | סה | | 05/2/00 ,אטח | סח 1 ו 6 הזג 6 30 06-הו 1/6 ,זז 8 6 8 ;ץחס 01/16 6 1 | | 50068 \/! ,8088 8 א 5 501195 חסופו/ א ,56 ,0185106 | א (1ה06ח0800חו 1005 א חפט 15ת01). | סח א ספסזסוו1 (010 ,618106 סז זט זט . ,ח50188-חס ,|(8וח- ו וק 0-50 חס ,4000 | ,6-08 ,סוט = | 8061 .ח5086-ח זה זפ 5086 חס (עחפס-0זותז) | ]| ₪ |החסוזקס ₪ 8 ו בו 0 0%. 7 ,50 | אסץ. 86ם. ,5011 0 ,ם. אסט, ,65. 08. | 806 60א₪) |ו50 1 08%. (0זורחו09. שםמם 4/א ה/פטחז ,ח/פטסז ה וי ה | 500 1 ואו \צ 1 ה / [ שי[ ₪ | שש 05 0 ה 91 ה | אא | אא || :א ₪ ₪אמ ₪ח 1 /א 6 לאו 2.2 ה | ,זוז אק ,05 205 וו ,005 וז 2 ,פוס0חו/ 5 8 ו הר מ | 00 ה ו מ מ ₪ח א הא ח10%6 ,חסו8ו/זסחום 16 וא / חסופוזג ,חסופו/ 0 0 ₪ חן 8 ,ח0ו11181ט סש א 4/ זוז 61/8786 | -80%ק ,0806015 880 ם ו רסחו אלן/5 | 850108 ,חו/זטס 015 ווה הווה וחזס!ח: 5011 | 1611105 חסוז8קוווזט אא יי ה 0 מר המו מוור - מ מו הו 0 0 0 חסו581זס ח/פחַז/ ,ח/פשחז ה זופת 86| 500 חא /] ואו 0 | |0ח5 51015 5/אל]| ‏ | 0חו1טססא6 ץ|זהסזזט0 | 5181151105 פא 5 0500 ,05 | ,0/876ז8ח 5510 | -0ו1ח60 ,50806 %פו הא -6000 ,0180005110 ,60 צ,ן80001] ,ח8ו5 חסו081ו!סקה | ,5107806 015% 0זהת ופטחו ל 5 5/5316 ,חסוזהזט ,8 הסוחפות 06 ,5100 סה 7 -00-00/100! קוח תפוח | |ה50166 עפוש ,180001 5רחש!ססזק 16 זס חח וטוה 858 זו 60 וז חס| א הא שופ חסו51אזס 0 0 חסוז518אזס/ ו 0 ו יש ו 0 | שיו ₪ -- עפ תש ]| גא | 0 24 6 ישואל פבו' 1994 =ְחְ/ְ---- 0 0/"==/,.,.|.|].|0---ש%ו 6 נחיות העורנים שי 00 ו6זח! לסו 00 6 6 ץח א וזח ו 6 60000 סח 5510005 6 50818 = | קזס0 והסוחקס|66ם זו סוט | 6 סחד אוז)וחסו אזסשתטוזם זוא | זט וע זט 11165 5 זו | | | 05 05 הזחו ,005 5 5 02 חחוש + 50סזסוו! 6 ,616 | 80 סג וטו 8 ו הו | חס אזסצו 50| 5005 -06105 ,56700 | -חפו 1 פשאו וו 8 | ,508 1 ,זחָה פס 5אזסעצה81 | (5181/1 , 65זסשוחובק 0-0 ,8% ,ו08ח-8 ,10 | ,ח50100-ח0 ,1ו8ח-1 | ,ח80ז50-חס ‏ |6חח-ם 0-08 בי בי 860ז50-ח0 ,!8וח-ם ₪ 8 ומאו | א | ספה | ו 0986 | 0 50 | פא | פס 6% ד 5 | ו וסוס א 008 055 0 | 008 | ותסמ 05 ₪ ו אמ | חח | חח | אח |).א ו ו /א ו 5ססחו ו 501 סו 2 הק שש | שש-]- ה ] אק - ו 0 0 = ו / .5% ,5181181005 אקן | חסחום 65פום 0 80018 8 60 |6ח5 ו 8 בו וו אי םה ו ו ו + 500 א | 0 וח 6 |581 5 ווח 300105 , ₪05 5ס0חוש 05011זסוון 8 וי ,קרח ץזסרחפרח ,זס1סטשו חסופחטואס ,₪0 מ 86 8 לצ 8 תוכנות ניהול רשת ----------- לא קיים ) ק'ים ₪ המוצרים מפורטים בסדר אלפאבתי המחירים הנקוביס הם לפי המחירון האמריקאי ב 05 חס 50 5165 חַח81זקס אזסאוס ו פוקס חסוופסו!וזסח 50 סו ח 8 0818085000 הסוח קו/\פ )טס 50 וי 85 חס 110/05 80!6חו0501-061 חפזו 680 חס לופנום 8 05 סקא ₪818 8 סח ער | הזחו 8 0 וו הסוס 0 זספוחטוו 5 ]0 05615 05ו1ו65/]1חַח חס 8065 הוחו 6 פד שחו 111!65 50/1%/878 )0 זססוחטו וזש 85/100011165ח 08 הזד 8 ו זסזוהסוח-0ו1) 8 סוחס 1165 01 זססתחטא! הסוח 19 01 8זטו א 501-0008008 185 8105/0065 010 665 6 סז סוחס ו הסוח 1605 0 זסטוחטא! הסוח 165 )0 פזטו א 0 6000 01 600 6016 6 8 ה 0 ו חסוז8קוודט סוחטוסט/5ו 6 חסו1טסוז0151 זע 50 חס סא 6 זז |518ח1 סוה החס1טוה וז 50-0680685 חר וו ואוו 6 605 סב 1 6 ישראל פבר' 1994 השרת בהתאם להגדרות סף מסויימות של הא- דמיניסטרטור, לפי רמות דחיפות שניקבעו על ידו. בהתאס לרמות ההתראה נקבעת גם הת- גובה. המערכת מבצעת את הבקרה בזמן כני- סת הלקוח למערכת (000₪.). אס היא מגלה הפאמה למשימה דיווח והתראות אינטגרציה / ₪ ₪ בד 150 00000 15% 91/7 54| ססבל [ המוג 0/7 104סמא | גטסו 1 תג ו יוו 08 0% ; 1110 מס 0181 46| 1960 ( ו 6 (00 | ששל ל התאמה. למשימה "| ניהול תחנות לקוח ניטור שרת ותנועה דיווח והתראות אינטגרציה 1 :י סלתט( 502111 01.40 %זסש%497ה1 90005 00 121 מל 1890-1932 (0) ו ת: 0005008 = זכ 04 | הסתזג גוטן 44 נגך) !פס 6 0041 41| וטו חומל 6 60 ?ן | ץג [רוחופז] | | ישרשקרשמו | | ד )016 | ו 0 ב ו ןי ₪ 7 ]ואס 1 ישן" וזב ) ו ו 616 %0 תש%ח2 025ל? .8ןמל שספקתם ₪16 00%108 51004 6 06 ישראל פבו' 1994 תוכנות ניהול רשת בקונפיגורציה שינוי שאירע לאחר ההתקשרות הקודמת, היא מתריעה על שינוי זה. ההתרעה עשויה להיות ברמות שונות ומגיעה עד רמה של הזעקת המנהלן באמצעות מכשיר איתור. עקוצת לימוד תלולה המערכת מסוגלת להציג מפה של כל הרשותות הקשורות אליה. מפה זו כוללת שרתים, מג- שרים ולקוחות. חלק ממגרעותיה נוגעות למ- גבלה המאפשרת רק שמונה תווים לצרכי הג- דרת שס לצומת וכן לעקומת לימוד תלולה למדי למנהלניס חדשים בתחום הספציפי. עם זאת מהווה עדיין מערכת זו, כלי נוח לניהול המערכת בצורה של שכבות. המערכת מספקת עזרה מקוונת לטיפול בת- קלות. כמו כן היא מייעצת לגבי שינויים בקו- נפיגורציה שישמשו לשיפור הביצועים ברשת וזוהי אחת הנקודות החזקות של המערכת. מעבר לנקודות אלה, אם דרושה לך מערכת שגם תבצע מדידות של התוכנה, בקרת תפוצה של התוכנה או שליטה מרחוק על מחשב הל- קוח - חפש את זה בתוכנה אחרת. אסודה זפאהסש אגו ה5ם5 מערכת זו מציעה סל שלס של אפשרויות: אפ- שרויות בקרה ניהול ורישוי כמו גס תוכניות שירות לבניית תפריטים, ניהול של תורי הד- פסה והרצת תוכניות מסויימות בזמניס קבו- עים. התקנת המערכת לוקחת זמן לא קצר. אמנס רוטינת ההתקנה מעתיקה את קבצי המערכת לשרת ומאתחלת את מסד הנתוניס של הבקרה. יחד עם זאת, חלק ניכר מעבודת הקונפיגורציה צריכה להתבצע ידנית. אנו בד- קנו רק חלק מהמערכת - החלק שמטפל בב- קרה וביישומים. חלקים אלו מותקנים באופן אוטומטי כמעט לחלוטין. המערכת אוספת מידע על החומרה של הלקוח ורושמת כל שינוי שהיא מגלה בעת שלקוח מבצע איתחול של המחשב שלו. המנהלן רשאי להוסיף לאותו לוג נתונים תאוריים שוניס לגבי הציוד הנמצא אצל הל- קוח. כלי הפיקוח על התוכנה, מסוגל להגביל את מספר העו- תקים של התוכנה הניתנים לטעינה בו זמנית. הכלי מספק סטטיסטיקה על כל יי- שוס כולל תדירות השימוש בו ורמות השימוש לפי שעות. מערכת זו גם מפקחת על חי- פוש וירוסיסם אצל הלקוחות. מערכות לקוח מתוחזקות הן 10 ל 63:50 - אק 67) לפי קוד המכונה והן לפי קוד המשתמש ומ- אפשרות את השימוש בהן למשתמש גם מת- חנה שאיננה שלו. מערכת זו כן יכולה לרשום יישומס המותקנים על גבי דיסקים מקומיים, בהתאם לדרישות שהוגדרו על ידי המנהלן. חפילת גישה לישומים מערכת הדיווח והשאילתות קלה ונוחה לשי- מוש, לבניית שאילתות ולהפקת דוחות וקבצים בפורמטים שונים. התרשמנו יותר מכלי הטי- פול ביישומים. הכלי מסוגל לחסום נגישות ליישוס מעבר למגבלות הרישוי שקיבל ליישום זה. לסיכום: המערכת מאפשרת הרבה יותר מאשר בקרה וניהול נושא רישוי התוכנה. אולם ית- רונות אלה עולים ממון רב. המחיר הבסיסי הוא 5195 אולם כל צומת מחייבת ב 595 נו- ספים, כך שלאירגון גדול - המחיר הופך להיות משמעותי מאוד. באירגוניס קטניס עד בינונייס מערכת או תהפוך מהר מאוד לכלי ידידותי למ- נהלן הרשת. 1 אסופתפע עשטושצזחם.וב מערכת זו מקדישה יותר לנושא הלקוח מאשר לטיפול בשרת. המערכת מטפלת במגוון של פו- נקציות של מערכת הלקוח ובמקרים שונים היא יכולה לטפל בבעיות ברגע שהן קורות. אולס אין לה כל טיפול בנושא השרת וגם התאמה למשימה ניהול תחנות לקוח ניטור שרת ותנועה | הששאוסנמ, ?= דיווח והתראות 1----ה-ה תידדה - שרע אינטגרציה כ 5 50 2116 | 5)פפטש מ) ]9 118 | 4 ססונ) 116 || 3 1081 5 64+נכת | 0% | 5% %5מ00? 19005 1 0/0 0 7/1/93 :+תב%ע ₪ אין כמו צא לדרך... עם דוא הפזחה ד5 בשווי 5100 חינם! בלעדי למזויי בעולם נמצאים בהישג ידך. 2 וו סק המהדורה היעוראלית 56 56 תת 60 הוא שירות המידע הגדול בעולם. גדול בהיקפו, גדול במומחי המחשבים שהוא מאפשר לך להגיע אליהם, גדול במאגר תוכנות חינם שהוא מעמיד לרשותך, גדול בפורמים המקצועיים המתנהלים עליו, גדול במאגרי המידע הזמינים לחיפוש ושליפה, גדול בשירותי התקשורת והדואר האלקטרוני בין מיליון וחצי מנויים סביב העולם. ₪ קח %100 בלי התחייבות! מנויי א40421/א 26 / המהדורה הישראלית יכולים להתנסות בשירותי 6שז6פטקו 60 חינם. קו מנחה תיתן לכל מנוי שירשם לשירות את ה"חבילה" הבאה של הטבות: זכות לזמן תקשורת חינם לארה"ב בשווי %60 זכות לשימוש חינם בשירותי קוח בשווי 525 פטור מדמי מנוי לחודש הראשון, בונוס שערכו 58.95 קו מנחה מקרבת אותך ל-566טקח00 כאילו שאין 10,000 ק"מ המפרידים בין תל-אביב לניו"יורק. עם שירותי קו מנחה המידע במאגרים החשובים פטור מדמי שימוש בסיסיים לחודש הראשון בסך %7 6 ס"ה ערך חבילת ההטבות 5100.95 - שלך ללא כל התחייבות להמשיך בחברות לאחר שגמרת לנצל את הבונוסים! אנחנו בטוחים כי היכרותך עם שירותי 6 קוח יהפכו גם אותך לחסיד נלהב של מאגר המידע ושירותי התקשורת הגדול בעולם. לשם כך אנו ממנים את הניסיון שלך עם "חבילה" השווה בערך לעלות של 240 דקות תקשורת. לפרטים והרשמה התקשר עוד היום (המבצע מוגבל בזמן!) לחברת קו מנחה, שירותי מידע ותקשורת בע"מ. טל: 03-6388230. סאלידע 28 % % ה-8זא אוגר בתוכו נתונים על התעבורה, המכשירים השונים וכן על השגיאות שארעו ברשת. הדיווח מוגבל להפקת קבצים. המנהלן חייב לתת טיפול מיוחד לנתונים. המערכת מטפלת בקליינטים הפועליס תחת מערכות הפעלה 5וספאואו ,05 ו-05/2. המערכת בנויה מש- לושה רכיבים: החלק הראשון רץ כתוכנה שו- כנת זיכרון על גבי מחשב הלקוח אותו רוציס לנהל, ותופס בו 36% (שחלקם נטענים בזיכרון הגבוה, אם קיים). חלק זה אוסף את הנתונים על מנת להעבירם למרכז המערכת. אלמנט זה של המערכת, ה-א51110% שומוצדךק ]א , לוכד שגיאות שונות ואף מסוגל לסנן סוגי שגי- אות בעצמו, הוא משמש למעשה כזרוע המ- רוחקת של המערכת. התוכנית השניה, המנהלת, מאפשרת למנהלן לראות את נתוני מחשב הלקוח מעמדת הב- קרה. נתוני הפיקוח מיוצאים לקבצים אולם אין כל תוכניות דיווח מובנות במערכת. הש- ליטה במחשב הלקוח כל כך גדולה עד כי ניתן אף לבצע מרחוק איתחול מחדש של מחשב הל- קוח. נקודת מפתח של המערכת היא יכולתה לפתור בעיות של הלקוח בלא כל התערבות של אנשי השירות באתר הלקוח. גאווה ישראלית אירועים שוניס שנחשבים כשגיאות, מטופלים מיידית במחשב הלקוח עד כדי רמה של שינוי אלמנטים בקובף 5צ60%₪16.5. ואיתחולו מחדש בלא שהמשתמש צריך לבצע איתחול פיזי. אמצעי זה הוא ייחודי למערכת זו. לסיכום: מערכת שוםמ1/ד8 41 היא אמצעי פי- קוח טוב למערכות הפעלה פאוססאוצו ,058 ו-05/2. היא עשויה להיות מוצר חיוני למנהלני רשתות המשרתים קבוצות של משתמשים. אולס מן הראוי שהחברה המייצרת תציג פי- תרון מושלם יותר על ידי הוספת אפשרויות ני- הול לשרתים והכנסת אמצעי דיווח, שכיוס אינם קיימים כלל. כישראלים יש לנו סיבה טובה להיות גאיס במיוחד בתוכנה זו. היא פותחה עייי חברת שני מנתניה וזכתה להכרה בינלאומית מהירה בז- כות תכונותיה היחודיות. ‏ יבמ העולמית הכ- ריזה כי תוכנה זו תשמש במרכזי השירות שלה, 6 ישראל פבו' 1994 תוכנות ניהול רשת בהס מומחי יבמ מתחזקים רשתות תקשורת של אירגונים שונים, בתשלום. חברות שירות אחרות גם הן הביעו התעניינות ביכולות של ש6ו/4160 לעזור באיתור תקלות ותיקונן מע- מדת המנהל, גם כאשר הוא לא מסתייע במו- מחה ליד תחנת העבודה. 1 0ופהםע אג.ו דוא6פוזס המערכת משמשת לבקרה ודיאגנוסטיקה לרו- חב כל הרשת. זאת בנוסף לתיזמון פעולות שמ- חוץ לשעות העבודה. התקנת המערכת קלה ופ- שוטה מאין כמוה: באמצעות פקודת .5711א1 יחידה. התוכנה שוכנת הזיכרון (158) המ- שמשת את מחשבי הלקוח, מותקנת על גבי השרת, כך שאין צורך להתקין דבר על הדי- סקים המקומיים. המערכת מציעה דיאגנוסטיקה מלאה של מח- שבי הלקוח. כוחה בבדיקות שהיא מבצעת - הרבה יותר מאשר סתם פיקוח. המערכת מא- פשרת לבדוק פונקציונליות של כל רכיב ורכיב של מחשב הלקוח, ובנוסף לבדיקת פעילות נכו- נה, המערכת גם עורכת השוואת ביצועים מול סטנדרט יחסי ברמה של דַא/6ק. בדיקות המ- ערכת נעשות גס על "חבילות" של העברות נתונים ולמעשה כמעט כל נתוני תקשורת הא- פשריים. לעומת זאת היא מכילה מערכת בסי- סית בלבד לפיקוח על השרת עצמו. אין היא בוחנת מידע כמו קטעים לא תקינים או מספר עיבודי השירות על גבי השרת. מגבלה נוספת היא שאס אתה מרי> א.2 םת /וזטא ביחד עם האוא 08 מאה אודטא ץגץ, עלולות לצוץ בעיות של תיקשורת שימנעו קבלת הת- רעות ממרחק. נתונים מזוייבים המערכת בודקת וירוסים וכמו כן מפקחת על התקני תוכנה וחומרה במחשבי הלקוח והיא מתיימרת להכיר יותר מ-3200 חבילות תוכנה. עס זאת אין היא מבצעת עידכונים אוטומטיים ואין היא מטפלת בהפצת תוכנה. חסר מסוייס הוא בכך שהמערכת אינה מדווחת על אל- מנטים חסרים בתוכנה. בנושא בדיקות, המ- ערכת ‏ "ימזייפתיי נתון מסויים של בדיקת ה-ואגא כאשר למעשה היא מדוותח רק את הערך שכתוב ב-6/05. חלק מהבדיקות דורש זמן ניכר - וחובה לעשותן מחוץ לשעות הע- בודה. בדיקות של לקוחות הפועלים תחת 5וספא]או מחייבות את אותס לקוחות לצאת מתוך ה 5/וספאוו ולהשאיר את מחשביהם דלוקים. לסיכום: המערכת מציעה דיאגנוסטיקה אפ- קטיבית למערכות מחשבים הפועלים תחת 5 וכן לרשת עצמה. אפשרויות הבקרה על השרת מוגבלות וכן אפשרויות הפיקוח על התוכנה. למטרות ייחודיות, במשרד גדול, זוהי מערכת טובה. אולם אם נדרש לך כלי טוב לני- הול רשת אקטיבית, עליך לחפש חבילה אחרת. א/4₪0605 זהו מוצר לא יקר המטפל במרבית משימות בקרת החומרה השיגרתיות. עם זאת המערכת מאוד חלשה בכל הנוגע לכלים, שהם ערומים למדי, ואפשרויות הדיווח - מוגבלות מאד. שי- גרת ההתקנה היתה מן הקלות ביותר מבין השגרות שאותן סקרנו. המערכת מורכבת משני חלקים ה 88005 - שהיא תוכנת הניהול ו-םצ480055 - הפועלת במחשב הלקוח. בה- עתקת ה-5צ80058 לספריית א5+5:10061, הבטחנו שהמערכת תהיה נגישה באופן או- טומטי לכל מחשב לקוח על גבי הרשת. המ- ערכת יוצרת בעצמה את כל מסדי הנתוניס הדרושים לה בלא כל התערבות. כמו כן היא מוסיפה באופן אוטומטי משתמשים ומחשבי לקוח ברגע שהס מריצים את ה-5צ80055ג. המערכת מספקת בקרת מערכות ומאפשרת בי- צוע שאילתות ויצירת דוחות. כמו כן מספר פעילויות של הרשת ניתנות גם הן לדיווחים סטטיסטיים. אולס זהו מספר קטן בלבד בה- שוואה למתחרים. כמו כן מאפשרת המערכת להשתלט על המסך והמקלדת של כל אחד מה- מחשבים האישייס המחוברים לרשת בעזרת אמצעי השליטה מרחוק של המערכת. המערכת מסוגלת לדווח כמעט על כל אלמנט חומרה הנ- מצא במחשב הלקוח כולל אפילו את פרטי כר- טיס הוידאו וכונן הדיסקטים. אולס חלק ניכר ממידע זה נלקח לא מנתוני זמן אמת, אלא מתוך המידע האגור ב-05/א6. בקרה בפיפית בלבר כמו במרבית החבילות האחרות שבסקירה זו, לאחר שאספנו את הנתונים על מחשבי הל- קוחות, יכולנו לעלעל בהם ולבצע השוואות על שינויים בקונפיגורציה לעומת הפעמים הקו- דמות שבוצעה הבדיקה. מגבלתה הגדולה של המערכת היא בתחוס בקרת התוכנה. אמנם היא יכולה לדווח איזה יישוס רץ ברגע מסויים על כל אחד מהמחשבים המחוברים לרשת אבל אין היא מסוגלת לדווח אילו קטעי יישום מו- תקנים בכלל על גבי הדיסק של אותו מחשב. כמו כן אין למנהלן אפשרות לבקר ולחסום את מספר המשתמשים המורשים לשימוש במערכת תוכנה מסויימת. גם שליטה מרחוק. שציינו קודם, אינה אפשרית, אם מריצים יישומים במוד גראפי גבוה כמו 04/. (המשך בעמוד 152) צגי המחשב מהדגמיס החדשים של סוני הגיעו לארף. חברת סוני, המיוצגת עייי חברת ישפאר בעיימ, החלה בשיווק ומכירת צגי המחשב שהוצגו לראשונה באמצע השנה שעברה. המסכים הללו כולס מבוססים על טכנולוגיית הטרינטרון הייחודית לסוני, אשר מאפשרת תמיכה במגוון אפליקציות גרפיות והנדסיות המתקדמות בעולם. 6? ָ--0 צג מחשב זה הינו הקטן מבין הצגים ומיועד לשימושים הדורשים עבודה לאורך שעות מול המחשב. יציבות התדר, גודל פיקסל של וחוח0.25, וקצב רענון מסך של 72 פעם בשניה בכל רזולוציה, מאפשרים למשתמש לעבוד במשך שעות ללא התעייפות וזאת בנוסף לעובדה שהמכשיר עומד בתקנים השוודים והגרמניסם המחמירים ביותר של רמת קרינה נמוכה [[-18א. הנתונים הטכניים של המכשיר מאפשרים לחברו למגוון הציוד הקייס בשוק, כאשר רבים מבין המשתמשים מיעדים אותו לאינטגרציה במערכות, כמערכת תצוגה גרפית ולא בשימוש הרגיל. הצג היינו מהצגים הבודדים בני 14 המאפשרים תצוגה של מסך מלא ברזולוציה של 768א1024. הנתוניס הטכניים של הצג: .חסז]ו הז ד סו סחוי ז6קט5 "14 :07 וחוח 0.25 :16 621116 6זטו) סק 8 :00:)ט156501 החנ תואה 1 7 58 10 28 :48086 ה568 |8)ח20וז110 2 110 סו 55 :3006 568 [67)108/ (1081ק/)) 1112 60 :ח9101ו0ח23 0 ז6וסק :1701ח60 |8ווקוע וה 8חוז16ה5120/000 |גזחס? תסו קחח6ות5120/06 611081 / 33100 /הסוזזסו5וכ] חסוהפטסחו 6 | הו וו 6חסו5ץ6 ה ]1 חדשות צ צ1כ6 = 3 צגי מריניטרון חדעוים יי הצלחת הדור הקודם של צגים מדגם 85 היותה סימן דרך בשוק באר%. מאות מוניטורים מהסוג הנייל נמכרו ללקוחות, אשר החלו להשתמש בסביבת חלונות. בצג רחב, החסכון בזמן ונוחות בעבודה היוו את הגורס העיקרי להצלחת הצגים. בעבר הפתרון ליישומים אלו היו צגי *"14, אשר לא ענו על דרישות של עבודה בו-זמנית במספר יישומים או בעבודה עם גיליונות חישוב אלקטרוניים. במקביל החלו להתעורר דרישות לפתרונות חדשים ל-שדס ולגרפיקה ברמה גבוהה. משתמשי 64 ברמות הנמוכות גס הם נוכחו לדעת כל צגים של יי14 לא עוניס על הדרישות ומהויסם מכשלה גדולה בניצול נאות של החומרה והתוכנות בהן השקיעו משאבים רבים. הדרישה לצגים בגודל יי17 היוותה הפתעה נעימה לחברת סוני, אשר נענתה לאתגרי השוק ומציעה כרגע את הצג החדש 1730-סק6. שליטה דיגיטלית על המסך מהמחשב המאפשרת גמישות בעבודה תוך מעבר בין יישומיס שוניס ללא קושי. יתרון נוסף הינו תדר יציב יותר וזאת בנוסף ליתרונות של גודל הפיקסל, שאין שני לו בצגים בגודל זה. נתונים טכניים של הצג: חסזוותז'ך ה0ז1? סתו זסקט5 "17 :ד וחוח 0.25 :1060 2711[6) 6זט)זסק / 768%א102411 :חסו)ט86501] וחטוחואג ןת א 58 10 28 :080806 ח563 |8)חסלוזסו] 2 110 10 55 :06ח3 ח508 6701641 ([הסוקץ!) 112 60 :הווח ]0/ח0 זסצוסץ :600101 |גווקום וו 00ח5126/00016 [8)חסקוזסו] 08ת6ה5120/06 [109ח6/ 6|/תסווזסו1213 הסותפטסחו 6 ו 8 למשתמשי יישומים מורכבים, כגון גרפיקה ממוחשבת, אנימציה, 640/01 והדמיה, הציגה סוני את ה-001-2038. צג זה מהווה את הפתרון הטוב ביותר ליישומיס שהוזכרו וזאת לאור הדרישות לתמונה בהירה ויציבה בגודל מסך של 'י20, בתוספת אפשרות לתמיכה במגוון תדרים עד 85%112, המיועד בעיקר למשתמשי קצה של תחנות עבודה. צג זה נשלט עייי פנל שליטה, המפעיל בקרה דיגיטאלית על פרמטרים שונים, בהם טמפרטורת צבע ועוד... חסזוותחך הזוק סתו"] זסקט5 "20 :687 וחוח0.30 :21168 271116 6תט) סכ ץ1024א12801 :תסו!ט[650 וחטוחואגון 2 85 10 28 :30806 ח568 |9]חס2וזס11 2 160 סו 50 :83086 חג56 ]109)ז6/י ([בסוקץ'ך) 1112 20 [:ה101ו0ח23 0 זסאסק :[70)חס6 [פווקות ו 8חוז10ה5120/06 |ג)הס?חסוז 8חז10ח5120/00 |671108/ הסוח 0ו215 הסוהפטסחוק 500 606 0 609110 3510 0 ]01108 ]חס וסו1 6 ו 00 (93008. ,6500% , 5000%) לפרטים נוספים נא לפנות לישפאר תקשורת, ישפאר בע''מ טל: 03-5142233 50 לתקשו ללא כבלים מלגמוח בתקשורת אישית אלחוטית אחד המושג'ם המובולריים ביוחר כיום בעולם העסקים האמריקא' הוא "התכנטות" [0608ש)ו60] והכוונה ה'א להתמזגוח של מחעובים וחקשורח, בידור ומ'דע, נחונים ווידאו, שידור לרבים וחקשורת אישית, למדיום אלקטרוני אחד. וחפים לכך מספר גו- רמים טכנולוגיים - ולא פחות מהסם שי- קולים כלכליים ופו- ליטיים: 4% העוצמה החי- שובית כבר נמצאת כמעט בכל בית וב- דוןך כלל היא לא מנוצלת | ביעילות. מרבית | המחשבים הביתיים עסוקיס בהטסת מדמי טיסה או בא- ריזת אריחי טטריס - והכוח החישובי האדיר של מיליוני הטרנזיסטורים הבנוייס בהם כלל לא בא לידי ביטוי במרבית הפעולות היוס *ו- מיות הנעשות בבית, שבעיקרן בידור ות- קשורת. חברות המחשבים ויצרניות המי- קרואלקטרוניקה דוחפות ללא הרף בכיוון של הגדלה נוספת של עוצמת המחשבים האישיים ונוצר צורך למצוא הצדקה לכך. פריחת המולטימדיה היא סימפטוס של עוצמה המחפשת אפיק התבטאות לגיטימי, אבל מיזוג 6 ישראל פבר' 1994 טכנולוגיות טוטלי הוא מימוש טוטלי של המו- שג מולטימדיה. 4 נוצר פרדוקס מוזר בין היכולת והשימושיות של אפיקי התקשורת השונים, הקוויס וה- אלחוטיים. המדיום האלחוטי מנוצל ברובו לשידור לציבור הרחב, רדיו וטלוויזיה, כאשר רוב הספקטרום האזרחי מוקדש לטלוולזיה. שימוש זה במשאב יקר כל כך (הספקטווםס האלקטרומגנטי) מהווה ביזבוז בלתי מוצדק, שכן הרוב המוחלט של מקלטי טלוויזיה הס ה ו קבועים וניתן להזין אותס בתו- כניותי דרך קווים (חוטי נחושת או סיבים אופטיים), כפי שהדבר נעשה ברשתות הטלוויזיה בכ- בלים. הספקטרוס הנתפס עיי תחנת טלוויזיה אחת יכול לשרת עשרות אלפי מנויים הזקוקיס לתקשורת אלחוטית בזמן שהם בתנועה. ‏ "ימהפך השימושים", החזוי להתרחש בשניס הקרובות, יחליף את המדיוס שמשות את הצרכים השונים. השידורים לצי- בור הרחב יעברו לכבלים והספקטרוס הפנןל ישמש לתקשורת אלחוטית, שתחליף את הת- קשורת הקווית האישית המקובלת היום, כולל טלפונים ותקשורת (תוניס אישית. 4 חוסר איזון אחר קיים בין השימושים השו- נים בקווים הפהושיס ברשתות תקשורת שונות. רשת הטלפוניס הנוכחית מתקשה לספק איכות קול סבירה או קצב (תונים העולה על 40005 רשתות ספרתיות, כמו א80!, יגדילו את רוחב הסרט העומד לרשות משתמש קצה .- רגיל בערך פי 5 - וגם הן עדיין חזון למועד. מצד שני, לכל בית (אמריקאי) כמעט מגיע כבל טלוויטיה עם רוחב סרט הגדול פי אלף ויותר מרשת א80!! הבעיה היא שכל רוחב הסרט מנוצל לבידור ולא הושאר אפילו בדל רוחב סרט לשימושים לא פחות חיו- ניים, כמו תקשורת נתוניס או 8חוסח6ז0)ח60 ס66ו. בזמן שכל ישומי התקשורת נאבקיםס על שיפור מיזערי בקצב העברת הנתונים, | ביוויס | ובאט-הד (עיין ערך צדוא) נהנים מהתרווחות בתריסר מגהרצים לפחות. זה אולי ,6001, אבל בהחלט לא מראה על גישה הגיונית (שהיא כמובן ההי- פך מ-.6001). % העוצמה הכלכלית נמצאת בסיפוק צרכים בסיסיים. מה שיותר המוני יותר בטוח מבחינה עיסקית. כדי לפתח רשת תקשורת מהירה לי- שומים ממוחשבים, צריך לבנות אותה ראשית כל לשרת את תשוקת הבידור הבלתי ניתנת לרווייה | של הציבור | הרחב (לדוגמה, ה-62-80%1 התפתח רק אחרי שתקליטורי או- דיו הכינו את התשתית לבניית כונניס בפחות מ-200 דולר והדפסת כותרים ב-2 דולר לת- קליטור). % המלחמה העולמית בשדה תעשית הא- לקטרוניקה תגיע לשיא חדש כאשר ההתלכדות תגיע לשיאה. זו ההזדמנות האחרונה של הת- עשיה האמריקאית לאזן את כפות המאזניים במלחמתה ביפנים. האירופים מנסים להגן על היבשת שלהם בשיטות קוזמזיינו, של הת- חפרות באינטרסים לאומיים קשוחים. הא- מריקאים כבר הצליחו להוציא את היפניס משיווי משקל עייי מניעת החדירה של ייטלוויזיה באבחנה גבוההיי (צ'דפא) מבית מד- רשם של יפנים לשוק האמריקאי. עכשיו נותר להם ליצוק | משמעות פטית לרעיונות "מלוכדים'י כמו 500 ערוצי טלוויזיה בכבלים, טלוויזיה אינטראקטיבית וכדומה. 4 התקשורת האלחוטית גס היא תתפתח במ- סלול שיפרץ על ידי ישומים ייפשוטים" וייהמונייסיי במקרה זה מדובר בטלפוניה אל- חוטית, כלומר ביכולת ליצור קשר בין שני מנויים בתיווך של מרכזיה ציבורית ללא קשר קווי ביניהס. רק אחרי שתוקםס תשתית שת- ספק שירות טלפוניה אלחוטית לכל דורש, ית- פתחו שירותי תקשורת הנתונים האלחוטית לרמה הזמינה כים ברשתות קוויות. כיום טל- פוניה אלחוטית נעשית בעיקר בטכנולוגיה לתקשר ללא כבלים 'מהפך השימושים", החזוי להתרחש בשנים הקרובות, יחליף את המדיום שמשרת את הצרכים השונים. השידורים לציבור הרחב יעברו לכבלים והספקטרום הפנוי ישמש לתקשורת אלחוטית, שתחליף את התקשוות הקווית האישית המקקובלת היוס, כולל טלפונים ותקשורת נתונים אישית ייסלולרית" אנלוגית, שפותחה בשנות ה-70י, התפשטה בשנות ה-80' והגיעה למיצוי בת- חילת שנות ה-90י. ה"פלאפוןיי הישראלי הוא דוגמה לרשת סלולרית אנלוגית וה"אקסקלוסיביות'י של שירותיו מעידה על כך שהטכנולוגיה הישנה אינה יכולה לשמש תש- תית לשירות המוני באמת (בו כל אזרח הוא מנוי). חבקיד לחעשיה הישראלית המאמר הזה סוקר את האספקטים העיקריים במגמות ההתפתחות של תשתית תקשורת אי- שית אלחוטית. הכיוון הכללי הוא בלתי נמנע, אבל אינטרסים מושרשים וחידושים טכ- נולוגיים יכוליס לפתל את המסלול מהמצב המצוי למצב הרצוי ולעכב את התממשות הח- זון. כדאי גס להזכיר כי בתחוס זה יש לתעשיה הישראלית הרבה מה להגיד. מוטורולה ישראל קיבלה את המנדט מחברת מוטורולה העולמית לפתח את כל ציוד תקשורת הנתונים הא- לחוטית עבורה. תדיראן היא שס דבר בתחום התקשורת האלחוטית ומספר החברות הי- שראליות העוסקות בחומרה לתקשורת נתונים הוא שיא עולמי (ביחס למספר התושבים). צריך רק לקוות כי בממשלת ישראל יבינו כי "פתיחת העורקיםיי אינה יכולה להסתפק בהו- ספת מסלולי כביש ומחלפים וצריך לבצע חריש עמוק בתחוס בתחום התקשוות - הקווית והאלחוטית. המגמה הבולטת ביותר בשוק התקשורת העו- למית היא הרצון לשחרר את התקשורת האי- שית מכבלים של השת פיזית, הקשורה בנ- קודות קצה סטטיות. החל מהרצון של עקרת הבית לפטפט בטלפון האלחוטי בזמן הבישול וכלה בצורך של אנשי עסקים להמשיך לתפקד מכל מקום על פני האדמה, השוק דוחף לכיוון של תקשורת "אישיתיי המתחשבת בסגנון החיים הנייד של סוף המאה העשרים. אם לפני 0 שנה שיחת טלפון היתה אירוע לפיו מת- כנניסם את סדר היום ודואגיס להיות בשעה הנכונה במקום הנ- כון, היוס אנו רוציס שנוכחותנו התקשורתית תהייה רצופה וב- לתי מסוייגת עייי מכשולים גי- אוגרפיים ואילוצים טכנולוגיים. הטכנולוגיה לספק את מאוויינו קיימת, או נמצאת בהישג יד, בתנאי שנסכים לשלס את המ- חיר הכלכלי. הנכונות הפוליטית לממש את מלא הפוטנציאל של תקשורת אישית עדיין לא קיי- מת, אם כי התחושה, שהמהפך הוא בלתי נמנע, מחלחלת והו- לכת לדרגים הבכירים. בוליטיקים וכסף נוחנים אח הטון הבעיות הפוליטיות הכרוכות במימוש תקשורת אישית בקנה מידה אוניברסלי כוללות את המ- רכיבים הבאים: זמינות ספקטוום ץא. כיוס תקשורת אל- חוטית אישית נחשבת למותרות. תקשורת אל- חוטית צבאית, שידורי רדיו וטלויזיה לרבים, פסי תדר שמורים לתעופה אזרחית ולספנות, פסי תדר שמורים לתקשורת לווייניס ולממסרי "בזק", ממלאים יותר מ-99% מהספקטרוס המתאים לתקשורת "8 קונוונציונלית. תק- שורת אישית, המבוססת על ציוד קצה זול דיו להפצה המונית וקטן דיו להיות צמוד לנו בכל רגע, מוגבלת משיקולים טכניים וכלכליים לת- חוס התדרים הקונוונציונליים. לכן, כדי לספק מרחב מחייה ליותר ערוצי תקשורת אישית יש לפנות מהספקטרום שימושים מתחרים. שליטה לאומית טריטוריאלית. התקשורת היא תחוס הפעילות הכלכלית המוגנת ביותר בעולם. כמעט כל מדינה שומרת בקנאות על חברת התקשורת הלאומית שלה ועל זכויות הבלעדיות לאספקת שירותי התקשורת העי- קריים. גם בארצות שעברו ייליברליזציהיי של התקשורת המצב בעיקרו הוא מונופוליסטי, כאשר מסביב לגוליבר המקומי מנסים מספר גמדיס נועזיס למצוא גומחות פעולה, בהן הוא לא יכול לרמוס אותס. תקשורת אישית או- ניברסלית מחייבת שיתוף פעולה ייאלטוריסטניי בקנה מידה שקשה לממשו. תקנים מגינים ומפלים. כבכל טכנולוגיה מת- פתחת גם התקשורת האישית שסועה כיוס בין גישות טכניות שונות, ולפעמיס מנוגדות. אין תאימות ביָן התתפתחות בטלפונים אלחוטיים לטלפונים סלולריים, בין תקשורת קולית לת- קשורת נתונים, בין הגישות האנלוגיות לסי- 1 6 ישראל פבר' 1994 2 פרתיות, בין אירופה לצפון אמריקה ובין יצרן אחד למשנהו. כבכל טכנולוגיה עם סיכויים לדומיננטיות כלכלית, מאחורי כל גישה טכנית עומדת מדינה עם יכולת כפיה עייי תקנים לאו- מייס. תקנים שמפלים את היצרנים המ- קומיים לטובה, בדרך כלל על חשבון המנויים. קבלת תקנים עולמיים ואימוץ מדיניות גלו- בלית לתיקשורת אישית יפגעו אנושות בת- עשיות לאומיות מסויימת ויטבו עם חברות שהתקן שלהן ניצח. תפיסת עולם ליברלית. הרעיון שכל אזרת יכול לדבר עס כל מי שהוא רוצה בעולם, מכל מקום ובכל זמן, בחסיון והגנה מציטוט לא חוקי, מהווה סיוט ‏ ייאנרכיסטייי לממשלות רבות. במרבית מדינות העולם השימוש במ- כשירי קשר רדיו כרוך ברשיונות, פיקוח וזכות בלתי מוגבלת של המדינה "לסתוס את הפה" לכל מי שחורג מהנחיות שלטוניות - בי- רוקרטיות על תוכן התקשורת שהוא מקיים. החביםה האינטגרטיבית לתקשורת אישית תקשורת אישית צריכה לשלב את כל השי- רותים האישים למערכת-על אחת המבוססת על תשתית הרשתות הקיימות (בנחושת וסיבים אופטיים), הרשתות העתידיות (בעיקר תק- שורת רחבת סרט ספרתית בסיבים אופטיים) ורשת | סלולרית | אלחוטית (שתספק את ה-007/ הסופי בין רשתות החוטים למנויים הנילי- דים). תקשורת לוויינים אישית גם היא תשלב בתפיסה האי- נטגרלית, כאשר התא מוגדר עייי מיקום הלוויין (כפי שמציעה מו- טורולה בפרוייקט ‏ יאירידיוס" שלה). תקשורת אישית צריכה לאפשר לכל מנוי ליזום ולקבל תשדורת קול, נתונים, פקס ואו- לי גם תמונה, בכל מקוס. הנ- גישות תהייה דרך כתובת (מספר מנוי) אישית, שאנה תלויה בציוד הקצה המשמש את המנוי באותו רגע. בניגוד למיספר המ- נוי של ה"פלאפון", שמזהה את המכשיר, מספר מנוי אישי הוא כתובת וו- רטואלית, המאפשרת למכשיר אחד לקבל שי- חות המיועדות למנויים שונים ולמנוי אחד לקבל שיחות דרך מכשירים שונים. (לא בו-זמנית אלא אם כן מדובר בשירותים שונים, כמו דיבור ופקס). אחת הבעיות הראשוניות בקונספציה האישית היא הבעלות על משאבי הרשת הוירטואלית 6 ישראל פבו' 1994 לתקשר ללא כבלים ושיטת החיוב של המשתמשים. ייהנזילות" של הרשת האישית מצד אחד והפרגמנטיזציה של התשתית בין ספקים שונים, יוצרות בעיה חמורה בנושא ' מי משלם מה למי!יי שאלה זו ניתנת לפתרון טכני די בקלות, שכן קל לעקוב אחר הניתוב של כל שיחה וליצור את מטריצת החיובים, המשקפת בדיוק את הערך המוסף של כל ספק וניצול המשאבים של כל מנוי - אך הבעיה היא פוליטית, כלכלית ומשפטית: איך לאזן בין תמחירים שונים של ספקים שו- נים, המגובים עייי מדיניות ממשלתית מעוותת שוק, ואיך לגבות את החיובים ולהזרים את הכספים ללא ייפלונטריםיי. אלו בעיות. פו- ליטיות בעיקרן, אותן נשאיר לפוליטיקאים לפתור. שילוב טכנולוגיות כבר כיוס ברור שמימוש רשת גלובלית ידרוש שילוב של טכנולוגיות אלחוט מגוונות. לשס כך נדרשת בשלב הראשון הסכמה גלובלית בשלושה נושאים. 4% תקנים (ייפרוטוקוליםיי) לממשקי חומרה, תוכנה וישומיס + הטמעה של ייאינטליגנציהיי ברמות הנמוכות של הרשת + רמת איכות גבוהה של הציוד ואמינות השי- רות. בארכיטקטורה העתידית שנבדקת במעבדות זירוקס מתמזגים המחשבים האישיים והתקשורת האישית לסביבת עבודה טיבעית, בה המשתמש עובד אינטואיטיבית מבלי לחוש כלל בנוכחות המתמדת של עשרות מיקרומעבדים, הפועלים מאחורי הקלעים כדי לספק לו תנאים אופטימליים ליצירתיות אינטראקציה מפרה עם עובדים אחרים הדרישה הראשונה מיועדת להבטיח תאימות מלאה בין כל השירותים ובין כל ספקי השי- רותים התקשורתיים בסביבה הטרוגנית של ציוד ותכנים. הדרישה השניה מיועדת להבטיח שהרמות העליונות בניתוב התקשורת וניהול הרשת לא תצטרכנה להתמודד עם מגוון האי- פיוניס של ציוד קצה הטרוגני ושירותיס שוניס זה מזה בתוכנם. הדרישה השלישית מיועדת להבטיח. עמידות הרשת בתנאים שנראים לכ- אורה כבעלי יציבות רופפת. עדיין לא הגיע לבגרות בין הפתרונות המוצעים כיוס לחומרה קצה בולט בחוסר בשלותו "המקשר האישייי - מח- שבון/טלפון אלחוטי המשלב טכנולוגיות מת- שבים ותקשורת ברמת העזרים האישיים - אותו ניתן לשאת תמיד ושמשמש (בנוסף לעי- בוד נתוניס ומסד נתונים אישי - |אןץ) לת- קשורת קולית ותקשורת נתונים. "עוזר אישי סיפרתי" (אסץ) כזה צריך לספק עד 20 שעות עבודה רצופות מסוללות נטענות ולשקול כ-200 גרס בלבד. הספק השידור שלו צריך לכסות הן את התאים הקטנים שבאזור מטרופוליני (התאים של טלפוניה סלולרית קטנים ככל שצ- פיפות המשתמשים גדלה, שכן כל תא יכול לשרת רק מספר מוגבל של מינויים בו-זמנית) והן את התאים הבנוניים של איזור כפרי מיושב. בשלב זה לא נדרשת היכולת לתקשר ממרכז מדבר סהרה ישירות למוקד אא6 בלי ציוד מיוחד. יתר על כן, רצוי שעוצמת השידור תתכוונן או- טומטית לפי מימדי התא, כך שניתן יהיה לה- שתמש ביימקשר אישייי גם בייננודתאים" זעי- רים, למשל תאים הכוללים בנין מגורים יחיד או משרד הכולל מספר חדרים. ברמת הרשת חסרה החוליה של "אינטליגנציה" אמיתית, כזאת שיכולה לעקוב אחר המיקוס גיאוגרפי וה- כתובת הוירטואלית של כל מנוי, לקשר אותו תוך הבטחת סודיות השיחה, לספק שירותי איחסון ואיחזור לשיחות נד- חות וכדומה. למעשה, רשת. אינטליגנטית צריכה לספק שירותיס מהסוג שניתן כיום רק במרכזיות פר- טיות ייחכמות" לכל מנוי, ללא תלות במיקום שלוו ובציוד הקצה שמשרת אותו בכל רגע נתון. מצד שני, רשת אל- נטליגנטית ‏ צריכה. לייעטוף" את תוכן התקשורת (קול מסופרת, (תונים, וידאו סי- פרתי, פקס) בייקליפהיי סטנדרטית שמאפשרת לרמות הגבוהות של הרשת לנתב את השיחה במסלולה יעיל ביותר ללא צורך לפענח כל תש- דורת. ארכיטקטורת |א437 (ייאופן תמסורת אסינכרוני" - 1066 ז5]6חגז ד 5טסתסזהסחץ45/) מג- דירה את המבנה התיקני המועדף (כיום) לא- ריזה של חבילות תקשורת מסוגים שונים (נתונים, דיבור, ווידאו וכדומה) באריוה אחידה. טננולוג'ת הגישה האלחוטית. שאלה של הסנק פתרון החוליה קריטית של היימתקשר האישניי כרוך בראש ובראשונה בתיקנון של מימדי התא שכן, כפי שצויין לעיל, מפרמטר זה נגזר מספר הערוצים אותס יש לספק ועוצמת השי- דור המירבית והמיזערית. בתחום זה קיים אחד מהניגודים הראשוניים בין שני חופי האו- קינוס האטלנטי. בעוד שחברת 4787, שחייבת לספק שירות לבניני המשרדים הענקיים של מנהטן (עס צפיפות שיכולה להגיע לאלפי מנויים בנפח של בניין אחד), מעוניינת להקטין למינימוס את מימדי התא, החברות האירופיות מעוניינות להקטין את מספר תחנות הקליטה עייי הגדלת שטח התא (גם אס הדבר כרוך בה- גבלת מספר המשתמשים). כתוצאה מכך הת- פיסה האמריקאית מחייבת "מתקשר אשיי נמוך הספק ורשת תתנות-קליטה/ מר- כויות-קצה-חכמות צפופה. הגישה האירופית מדברת על הספק בינוני וטכניקה של פיטור ספקטרלי. גישור בין שתי הגישות הוא תנאי מוקדם לרשת אוניברסלית (את המתקשר האישי שלך אתה אמור לשאת איתך גם בנ- סיעות לחוייל) בכל מיקרה, מדובר בשטח עי- רוני בתאים עם מימדים אופיינים של עשרות עד מאות מטרים, וברבי קומות תהייה גם חלו- קה במימד הגובה - תא נפרד לכל קבוצה קו- מות. מרכזיה אלחוטית. החטכון בחיום [ימ' רשת הטלפונים החוטית בנוייה כמו מערכת הפצת הדם: עורקים ראשיים בודדיס מגיעיס מהלב לכל איבר ראשי, שם הם מתפצלים במ- ספר שלבים לרשת הולכת ונפרטת של נימים דקים יותר ויותר. הדרגה הסופית ברשת הט- לפוניה הם החוטים מקשרים כל נקודת שירות (תקע טלפון) למרכזיה המקומית. המרכזיה יכולה להיות פרטית (משרתת מוסד מסויים) או ציבורית (משרתת קבוצת מינויים בטוות גיאוגרפי מוגבל), אך בכל מיקרה היא מהווה ממשק. בין קווים מיועדים (פ5ד80168כ ) לקווים מרובבים (בזמן או בתדר). בזאת ממ- לאת המרכזיה המקומית תפקיד מפתח בהו- רדת עלות התשתית, שכן קווים יעודיים מחי- רם גבוה יחסית לתועלתם ונצילותס הנמוכה. שילוב של תחנת אלחוט תאית עם המרכזיה המקומית יכול לחסוך את הצורך בחיוט נימי כלל ועיקר: בארכיטקטורה כזאת כל טלפון הוא טלפון אלחוטי! הרשת החוטית מסתיימת במהכזיות מקומיות המשרתות תא אלחוטי יחיד. ארכיטקטורה זו אינה אלטרנטיבה לת- פיסה של יסיב-עד-הביתיי (מחד 70 תסטות לתקשר ללא כבלים םוא0א]), כי היא אינה מספקת את רוחב הסרט שמספק הסיב האופטי. כאשר נקודת הקצה היא מרכזיה-ציבורית/ תחנת-אלחוט הכוונה היא להתקין אותה על (או מתחת) למדרכה, כאשר האנטנה דומה לע- מוד תאורת רחוב. תחנת כזאת אמורה לשרת עשרות או מאות בודדות של מנויים בטווח של כמאתיים מטר. טכנולוגית הגישה האלחוטית היא בריבוב זמנים, 4)ואפואפז, המספקת ייחלונותיי זמן שידור לפי דרישה (פאגואפפ דאפואא45516). למרות שהגישה המתוארת לעיל דומה קונספטואלית, לטלפוניה סלולרית לרכב, והיא מספקת שירותים באיכות דומה, המימוש שלה כרוך בעלות נמוכה יותר (לכל מנוי) בסדר גודל שלם. הסיבות לכך הן: 4% תחנות האלחוט הסלולריות (ייתחנות הב- סיסיי) הן נמוכות הספק ונמוכות מחיר. מדובר במכשיר שגודלו כמזוודה לעומת מספר ארונות הציוד שנדרשים לתחנת 'יפלאפון". % האנטנה הקטנה (5 עד 10 מטר גובה) יכולה להצמד לעמוד תאורת רחוב, או עמוד טלפון רגיל, ללא צורך במגדלי שידור יעודיים. שריבוב ג/א'ואפז מאפשר למשדר יחיד לשרת 20 עד 30 מעגלי קול, לעומת הצורך במ- שדר-לכל-שיחה בטלפוניה הסלולרית הקיימת % דיגיטציה מלאה של הרשת וטכנולוגיות חדישות מאפשרות מימוש זול יותר מט- כנולוגית שנות ה-70 האנלוגית של הייפלאפון". % מספר משתמשים גדול יותר פי כמה וכמה יעניק יתרונות לגודל הן ביצור הציוד והן בני- צול התשתית. המרכזיה המרטיח האלחוטיח והתא המשרדי הקירות הבולעים של בניינים מסחריים הס בעיה ויתרון לתקשורת אישית. מצד אחד הם מונעים קליטה בתוך הבניין ממשדרי "פינת הרחוביי, ומצד ששני הם מאפשרים בידוד בין מרכזיות פרטיות אלחוטיות וחלוקת הבניין לתאים נפרדים. השירות האלחוטי המשרדי דורש תיקנון קפ- דני, שכן כבר היוס מתחרים מספר שירותיס אלחוטיים על זכות השימוש באתר המשרדי. כאשר יצליחו לשלב בין הישומיס המתחריםס תשמש המרכזיה הפרטית המשרדית לשליטה בכל התקשורת האלחוטית במשרד: תקשורת קולית בין-אישית, תקשורת נתונים (אִג.1 אל- חוטי), תקשוהת פנים וכריזה, מערכות בקרת סביבה (מיזוג אוויר, אבטחה, תאורה, התראת אש וכדומה) ושליטה בתנועת אנשיםס (חסל סדר "לדפוק שעון". המרכזיה האלחוטית מזהה את הרגע בו נכנסת למשהד ואת השנייה בה הלכת הביתה). בחברת זירוקס מנסים לשלב את התקשרות האישית עס מחשבים יאישיים". המחשבים האישיים של זירוקס אינס קופסאות, שיושבות על השולחן ואמורות לספק את כל העזרים החישוביים בייחלונות" מסך כמטפורה לשולחן עבודה (707א5מכ). המחשבים האישיים של זירוקס הם יימחברות"" אלקטרוניות חכמות. כל אחת משמשת לנושא יחיד (למשל מחברת תיבייסם או מחברת ניהול פרוייקטים), ניתן לשאת אותה בקלות ממקוס למקום, לכתוב לתוכנה בעט, לקשר אותה למחברות אחרות בתקשורת אלחוטית - ובכלל להתייחס אליה כאל "עצס""י פונקציונלי (במשמעיות הפיזית והלוגית של אסוד זאםן08 ד08!80) ולא "מחשביי. בארכיטקטורה העתידית שנבדקת במעבדות זירוקס מתמזגים המחשבים האי- שיים והתקשורת האישית לסביבת עבודה טי- בעית, בה המשתמש עובד אינטואיטיבית מבלי לחוש כלל בנוכחות המתמדת של עשרות מי- קרומעבדים, הפועלים מאחורי הקלעים כדי לספק לו תנאים אופטימליים ליצירתיות ואי- נטראקציה מפרה עם עובדים אחרים. "מקשר אישי" אחד לביח ולרכב משוואת ההספק היא כזאת שמכשיר יחיד לא יכול למלא את הפונקציה של "מקשר אישפיי בסביבה הביתית והמשרדית ואת הפונקציה של "פלאפון" לתקשורת ברכב. הפתרון האו- פטימלי לדואליות זו הוא בתצורה הדומה לייתושבת הקבועה" שמשמשת כמעגן משרדי למחשבי מחברת. תקיעה של מחשב המחברת לתושבת הופכת אותו למחשב שולחני רגיל, עם אספקת מתח רשת, מסך גדול, דיסק ללא מג- בלות ונגישות לרשת תקשורת. בדומה, תקיעה של ה"מקשר האישייי לתושבת מתאימה המו- תקנת במכונית יוצרת טרנספורמציה, ממכשיר דל הספק המיועד לתנועה באיזור מצומצס, למכשיר רב עוצמה, שמסוגל להתקשר מכל מקום לכל מקום. הדרישה שלנו לתאימות ארכיטקטונית בין הגישות שונות לתקשורת אישית נועדה לה- בטיח שהטרנספורמציה הנייל תתבצע בצורה "שקופה, ללא ייתפריםי" ובלי שהמשתמש יצ- טרך לשנות משהו בצורת ההתייחסות שלו ליימקשר האישייי. רשתות אינטליגנטיות הפו- עלות ברקע התקשורת האישית יקלטו את הט- רנספורמציה ויבצעו אוטומטית את השינויים הנדרשים בניתוב תיקשורת אל ומאת המנול. בצורה דומה, רכבות יצויידו במרכזיות אל- חוטיות נלידות שיאפשרו לנוסעיס לתקשר תוך כדי נסיעה. תיקשורת אישית בזמן הטיסה גם היא אפשרית, אם כי הנושא הוא סבוך יותר בגלל שיקולים של בטיחות והפרעות אל- 5 6 ישראל פבר' 1994 4 קטרומנגנטיות לציוד אוויוניקה רגיש. לוויינים מסבקים את דרגת החובש העליונה תקשורת לוויינים פרטית היא תופעה ההולכת וכובשת לעצמה מקוס של יוקרה בראש פי- רמידת התקשורת. תקשורת זו מבוססת על טכנולוגיה שמאפשרת לתקשר עם הלוויין בא- מצעות אנטנת ייצלחתיי זעירה (5%411 צחפצ עגא]ואתפד מחטדתמקקא - מכאן הקיצור האנגלי המקובל 541/) שקוטרה פחות ממטר (בדרך כלל 60 עד 80 סיימ). המדובר בתקשורת דו-כיוונית, ולא קליטה פסיבית של שידוריס מהחלל, ממסוף זעיר. תקשורת לוווייניס פר- טית מאפשרת לממש רשתות פרטיות בקנה מידה גלובלי, ללא הסתמכות על משאבים מקומייס קבועים בכל נקודת שירות. הפו- פולריות של שירותי ז%58 בחברות אמ- ריקאיות נובע בעיקר מהגמישות הנ"ל ולא דווקא מיתרונות תימחור. יתרונות נוספים, שמוערכים עייי המשתמשיס כחשובים יותר ממחיר, הם שליטה טובה יותר ברשת, פעולה בטווח רחב של קיצבי נתונים ודרגה גבוהה של זמינות. הירידה המתמדת בעלות הציוד וה- תאבון הגובר לתקשורתיות מלאה הם הגו- רמיס שהסיטו את התפתחות השוק מציוד פסיבי לקליטה בלבד למסופים | אי- נטראקטיבים, המסוגליס לספק את כל שירותי התקשורת שאיש העסקים מצפה לקבל. אמינוח מעל לכל ברור שחברה המשקיעה סכומי עתק בה- צטיידות במסופי 541 לניהול אינטראקטיבי פא1-א0 מסביב לעולם, מחשיבה את הזמינות של השירות כערך עליון. כתוצאה מכך, חברות שזכו למוניטין טוב בנושאי איכות הציוד שלהן נהנות ממעמד בכורה בין הספקיות, למרות שבדרך כלל המוניטין עולה ללקוח כסף רב. חברות כמו ₪06₪85 (שלה למעלה מ-60% מהשוק העולמי) ולצידה חברות התקשורת הע- נקיותד4/78 ,6מא , א4דאאג.וד4 6וחודאפו56 ואססופד ו-41.64781 אוחזות כיוס במרבית השוק ודוחקות חברות קטנות יותר לשווקי גו- מחה ולתפקיד של ספקיות חומרה ל-ואמס. בין החברות הקטנות בולטת חברת גילת תקשורת הישראלית, אך גם חברות ישראליות אחרות פועלות בתחום זה - בעיקר באספקת חומרה ושירותי תיכון למפעלים בחוייל. הפעילות נמרצת בנושא 51 הורידה דר- מטית את מחיר הציוד. הלחף להורדת מחירים נובע מנסיון של היצרניות המוליכות ליינקות את השטחיי ממתחרים שלא מסוגלים לעמוד בקצב ההשקעות דרוש לעידכון דורות מהיר כל 6 ישראל פבר' 1994 לתקשר ללא כבלים כך. כתוצאה מכך יש מעט חברות שמעיזות להכנס לשוק עם תיכנונים מקוריים של חו- מרה חדשנית. מצד שני, ההתבססות הקריטית על תוכנה מורכבת לשליטה ברשת ופ- רוטוקוליס לתקשורת מרחיקה מתחוס זה את יימפעלי היציקה" לחומרה מקוריאה וטאייוון. גצ הוא אחד התחומיס הבודדים כיוס, שבו ייטוב שס משמן טוביי. דה-אמריקניזציה של השוק עד כה היו האמריקאים השוק העיקרי ל-541/. למעלה מ-80 אחוז מההתקנות בעו- לם יועדו לשרת את המנהלים האמריקאיס חובבי התקשורת. לאחרונה החלה התפתחות מסויימת של השוק בארצות אחרות, במיוחד אלה שמאופיינות בצפיפות אוכלוסיה נמוכה וקצב פיתוח טכנולוגי גבוה. בארצות אלה נו- צרים לעיתים קרובות איים של היי-טק בתוך סביבה תת-מפותחת תיקשורתית, ו-541 הוא הפתרון הזמין ביותר למי שאינו מוכן לח- כות עד שהרשת החוטית תגיע אליו. בין שווקי המטרה החדשים אפשר למנות גם את ארצות מזרח אירופה המשוחררות. במדינות אלה קל יותר לגייס אלף מדעניס מקו תקשורת יחיד ושירותי 541 הם הסיכוי היחיד לעניין מש- קיעים מערביים בניצול ההזדמנויות הכלכליות במזרח. הבעיה היא, כרגיל, של ייביצה ות- רנגולת'י: שירותי 541 זקוקים להשקעה מק- דימה בלוויין תקשורת שעלותו מאות מיליוני דולרים. מדינות מזרח אירופה לא מסוגלות לממן לוויין כזה ללא שוק מובטח של מש- תמשים, שבינתיים יייושבים על הגדריי ומחכיס שמישהו יפתור את הבעיה. באירופה המערבית מתפתח שוק התקשורת הלווינית האישית בעיקר בכיווניס עיסקיים. התקשורת הלוויינית האירופית תשולב עס רשת הטלפון הסלולרי הסיפרתי האירופי 05% כך ששני השירותים ישלימו ויתמכו זה בזה. לשס הבטחת התאימות בכל ספקטרום הי- שומים, החל מנקודות קצה קבועות וכלה במ- סופים נישאים, החלו בפיתוח ארכיטקטורה חדשה של רשת הנקראת ‏ יכוכבים משולבים" (5785 50פ!א). השילוב של ארכיטקטורה ושיטת גישה חדישות נועד לספק את הל- תרונות הבאים: 4% מסופים במחיר זול דיו על מנת להבטיח יצור המוני וניצול מירבי. 6 גודל פיזי קטן ואחוקה קלה של המסופים. 4 ניצול יעיל של הוחב הסרט והספק השידור של הלוולין. 4 סיכון טכני נמוך עייי תיכנון המאפשר הו- ספת שירותים עתידיים באמצעות אותם מסו- פים אישיים ותשתית קרקע/חלל. 4 גמישות לדרישות משתנות של השוק, גי- אוגרפית ופונקציונלית. 4 שינויים דינמיים של עומסים, יחסים מש- תניס בין תעבורת קול לנתוניס וכו + תאימות לתקני מניעת 8:1 מחמירים שהו- נהגו לאחרונה באירופה. התפיסה המורחבת של תקשורת ייאישית"" היא התפתחות טבעית של הרשת הקיימת, בשלב הראשון ע'ייי הוספת שירותי קול (מסופרתיס ודחוסים). האינטגרציה מלאה של תקשורת אלחוטית אישית עס תקשור לווינים היא עדין חזון לעתיד. ומה בישראל? למרות השיפורים המפליגים בטלפוניה הי- שראלית ובשירותי "בזקיי המרחק עד לת- קשורת אישית בישראל הוא עדיין גדול. ייבזק" ו'"מוטורולה" נאבקות למניעת כניסה של שי- רותי טלפון סלולרי מתחרים לייפלאפון" וה- לוויין יעמוס" עדיין משמש כקישוט לתערוכות התעשייה האווירית. הגישה האנכרוניסטית לתקשורת בישראל היא חלק מחוסר המודעות של הממשלה לחשיבות של תשתיות תק- שורתיות לפיתוח התעשיה. קשר ספס|% 6אוס אא 60 וול בין ישראל לארהייב ישמש מנוף להשקעות מחוייל יותר מכל תמריף ישיר בכסף. בין ישראל ובין שווקי העולס מפ- רידים שני מכשוליס שיסודם במרחק גיאוגרפי: + המכשול התקשורתי: למשקיע מניו יורק קשה יותר לשמור ייאצבע על הדופק" ולעבוד אינטראקטיבית עם משרד של חברת בת יש- ראלית מאשר לעשות זאת עם משרד בעמק הסיליקון. 4% המכשול לוגיסטי: קשה ויקר יותר להעביר חומרי גלם, עבודות בשלבי ביניים ומוצרים מוגמרים בין ישראל לארהייב מאשר בתוך צפון אמריקה. התפתחות השוק ממוצרים פשוטים ומסיביים (כמו קטסטיל ומזון) למוצרים מתוחכמים וק- לים (סיליקון ותוכנה) מקטינה את הבעיתיות של המכשול הלוגיסטי, אך מחמירה את הצורך בתקשורת גלובלית ברמה הגבוהה ביותר. כאשר מחשבים את היתרון התחרותי של הש- קעות בתשתית תקשורת מתברר שרק השקעות בחינוך הן יעילות יותר (אם כי בטווח זמן אהוך יותר) כמנוף לצמיחה כלכלית. גם מי שלא מקווה בסתר ליבו שישראל תהפוך למ- דינה החמישים ואחת של ארהייב או שתתמזג בשוק האירופי, היה רוצה שכלכלת ישראל תהנה מכל היתרונות של שווקי ענק הומוגנלים, לשם כך צריך להתחיל בשיפור רדיקלי של הת- שתית התקשורתית בישראל ושל התחברותה לרשת הגלובלית. / ₪ זו רן אברהמי מסך קלט תוך גיליוני: חלק ד - שינוע פרמטרים בין גיליונות לפני שנעבור ממסך הקלט אל נושאים אחרים מן הראוי לתת את הדעת על עקרון חשוב בכ- תיבת מקרו. אלה הכותביס מקרו ומפקידים את היישום להפעלה בידי אחריס לוקחים על עצמס אחריות כבדה. יישוס מסוג זה מאפשר ללקוח לבצע רק את המטלות שהוגדרו מראש. אם כותב היישום לא יכלול בו נוהלים לקליטה דינמית של שינויים עתידיים הרי שהכניס את לקוחו למיטת סדום. היישום חייב להיות גמיש ודינמי דיו כדי לאפשר למפעיל לקלוט שינויים, שיוחדרו באופן אוטומטי לתוך חיבור המקרו אם וכאשר יתעורר הצורך לכך. בשלושת הפרקים הקודמיס למדנו להקיםס ₪ , 0 ₪ + מקרו למתכנתיס מסך קלט תוך גיליוני ולשלב בו ביקורת לו- גית. בפרק הנוכחי נלמד להקיס נוהל לקליטת שינוייסם בפרמטריס של הביקורת ושינועס האוטומטי בין קבצי גיליון. הבה נרענן תחילה את הזיכרון בעזרת איור ב בדיון הפעם נסתפק בבחינת הפרמטרים לביקורת לוגית של סוג הפריט. איור ב3 מראה לנו את אזור המסך להקלדה מבוקרת של הנ- תוניס. נאמר שסוג הפריט מורכב ממחרוזת בת אר- בעה תוויס ובה התו הראשון משמאל הוא אות והיתר ספרות. למשל: 4 218 |4|0 מכאן אנו למדים כי: 4 הנתון חייב להיות ‏ 1/8₪1 ולא 4105 /. איור מספר ב3 אזור המסך להקלדה מבוקרת של הנתונים ו מכירות בשנה הנוכחית ו מספר: גודל: >> 1 צבע: ש"ח: כמות: ש"ח: כמות: 1אא ₪> סוג: 4% המחרוזת חייבת להיות בת ארבעה תווים בדיוק. % התו הראשון משמאל חייב להיות אחת מאותיות האלף בית באנגלית (*) % שלושת התווים שמימין חייבים להיות מספר. + המספר חייב להיות 999..א..1. (*) % ובנוסף לכך נאמר כי חובה להקליד את סוג הפריט. ממסך הקלט יודעים אנו שנתון זה תמיד יו- קלד בתא 66 (ראה איור ב3). ובלוח מספר 1 אנו רואים את נוהלי הביקורת לסוג הפריט. שינויים אפשריים בפרמטרים של סוג הפריט הבה נשנה עכשיו את שתי ההגדרות המסומנות בכוכבית ברשימה למעלה: + התו הראשון משמאל חייב להיות אחת מאותיות האלף בית באנגלית מתוך רשימה מוגדרת. + המספר חייב להיות 999..א..| אבל מוגדר ספציפית לכל אות. 4 חייבת להיות אפשרות לשנות את רשימת האותיות המותרות ואת המספר המירבי לכל אות - בכל עת שנחפץ. למשל, נאמר שכאשר הלקוח קיבל את היישום היו לו פריטים המסומנים באותיות ובמספרים כפי שמציג לוח מספר 3. 15 6 ישראל פבר' 1994 לוח מספר 1 תיעוד נוהל ביקורת לוגית להקלדת סוג הפריט נשוא הביקורת הנתון חייב להיות .1/4881 ולא 18 המחרוזת חייבת להיות בת ארבעה תווים תו ראשון משמאל - אות באנגלית שלושת התווים שמימין חייבים להיות מספר המספר חייב להיות 999 .. א .. 1 חובה להקליד את סוג הפריט את כל אלה ניתן לאחד לביטוי (6(1611)66,1 ל 6תב-ק"ב' בתא 06 באשר, אחד בתא אחד - ₪66: נוהל הביקורת (1,0, (61)66 ותנות691/)6918 4<> (69160811)66) ("2"= > (6016)06,1 300% א"ג"= < (6016)06,1) סח (((69118(1)66,3 )608106 )621561 1> ((6)6911801)06,3ט[68 1 = 06+ 1 הוא שם תחום המכיל שלושה קווקוים (- - -). '= <(6(16)66,1) 01 ) סי (4< > (66)םזקתס1,))61, (06)ז6 ותטתפו6911)6 (061ק =06-+ 1,807 > ((8[06))618011)06,3פ1,6, ( ((3 ,6/6 )68100 )1861 )1 61 סש( "2" = > משמאל למקום קליטת סוג הפריט, בתא כאשר, 2 הוא שם תחום שבו נקליד: מכאן ברור שנוהל הביקורת הלוגית על סוג הפריט (לוח מספר 1) איננו עונה על הדרישות מכיוון שהוא מאפשר הקלדת סוג פריט עם כל לוח מספר 3 הגדרות לסוגי פריטים תקופה מספר 1 סמל סוג הפריט |עד מספר | ממספר | אות תאור המוצר חולצה לגבר מכנסיים קצרים לגבר מכנסיים ארוכים לגבר | 0 | | / 215| אחת מהאותיות ועם מספרים מ-1 ועד 999. הפתרון הנאיבי יכלול את ההגדרות מלוח 3 במסך הקלט. אך פתרון זה איננו מטפל בשי- נוייס שעשוייס להתחולל בהגדרות סוגי הפ- ריטיס בתקופה מספר 2. למשל, אם לא מיי- צרים יותר חולצות אבל מוסיפים גופיות ותחתוניס ומשנים את המספרים כמוצג בלוח 4. עכשיו צריך לחדור שנית אל הגיליון שמכיל את מסך הקלט ולהקליד בו את ההגדרות הח- דשות. דרך זו לא רק שהיא מסורבלת אלא טומנת סיכון של שיבושים במקרו שבמסך ות- לות לא מוצדקת של הלקוח במפתח לזמן בלתי מוגבל. הנוהל הנכון הוא הקמת מערך משולב. לא נכנס כאן למכלול הנושאים של המערך 56 6 ישראל פבר' 1994 6, נכתוב את הביטוי: המשולב ונתמקד רק בענינו של הפרק הנוכחי. נקים קובץ גיליון ובו מסך קלט עם ביקורת לוגית לקליטת ההגדרות לסוגי הפריטים כל אימת שנרצה לשנותן. במסך הקלט הראשון שהוקס - לק- ליטת הנתונים | - נוסיף תת-שיגרה (להפעלה ממקרו 0) שתשלוף את ההגדרות ן הללו על ידי הפקודה טו! 4 6חה-60וחהא 07 שהוסוח 0 0 ונכין פלטפורמה עם משוואות 1 לשינוע המידע הזה אל מערך הביקורת. איור מספר 5 מראה את תהליך השינוע המתואר כאן. פלפורמה ב מכילה מספר משוואות - ביניהן מספר פונקציות ק00%0|% שמחזירות 1 אם סוג הפריט המוקלד לא עומד בקריטריוניס המוקהנים בתחום 282 , אחרת 0. למשוואת הביקורת בתא 86 (לוח מספר 1) מו- סיפים רק בדיקה אם כל המ- שוואות בפלטפורמה ב מפיקות אפס. מכנטיים קצרים לגבר מכנסיים ארוכים לגבר גופיות לגבר תחתונים לגבר /12 |1 בכך מסתיים הדיון במסכי קלט עם ביקורת לוגית. ‏ הנו- שא כולו מקיף חומר רב נוסף תאור המוצר 6911)86= 1,5102,""( והיריעה כאן קצרה מהכילו. בחודש הבא הקורס "מקרו לתיכנות בגיליונות | אל- קטרונייסיי מתחלק לשני פרקים ראשיים - יסודות המקרו ויישומים מתקדמים. בסיומו של הפרק הראשון אני נוהג לבקש מהתלמידים לבצע תרגיל מסכם. תרגיל זה אציג כאן בחודש הבא. לפני כן אני מציע לקורא המעונין לנסות לבצע את התרגיל בכוחות עצמו. אשמח לקבל מקוראים הצעות לפתרון ולפרסם כאן את המ- עניינים ביניהם. התרגיל: כתוב חיבור מקרו למודל סימולציה: "לקטוף תפוחים''. המטפור "לקטוף תפוחיםי" מכיל מספר רב של לוח מספר 4 הגדרות לסוגי פריטים תקופה מספר 2 סמל סוג הפריט | 151 ו - |עד מספר |ממספר | אות | | | | 1| 99 1 | 10 | | | | 75| 1 לופ מ קותרל תלכ ררת לת אל ק סר הנרים 4 שעות אקדמיות ]| לומדים חזק ולומדים בכיף עם רן] אברהמי למי שיודעים להפעיל היטב את הגיליון (לוטוס 123 או קוואטרו פרו או אקסל) ורוצים: 4 לשפר ביצועים + לפתח יישומי גיליון + לרכוש ידע טכני ותאורתי מעמיק % לכתוב מקרו דינמי ‏ + לכתוב מקרו לומד | 4 גם טיפים וטריקים מלוא הסל > לעבוד עם 45011 | > להוליך סמן בדיסק | + לדעת מה ניתן לבצע בגיליון אין צורך בידע מוקדם במקרו. כל תלמיד מקבל תיעוד של הנלמד. הלימודים מתקיימים בחדרי המחשבים של רוברט הלף פרטים: תל אביב: רוברט הלף (ישראל) בע"מ בן יהודה 26א טלפון 03-204711 | פקס 03-291617 ירושלים: רוברט הלף (ישראל) בע"מ | הלל 5 טלפון 02-2595956 רן אברהמי, יועץ מיחשוב ומפתח יישומים רחוב בורלא 7 ירושלים 93714 רן מלמד מקרו לתיכנות בגיליונות אלקטרוניים באוניברסיטה העברית (מרכז בובר), במפעלים ובמוסדות, מפתח יישומי גיליון, קישוריות, מערכות רבות משתמשים ואוטומציה המשלבת גרפיקה, טקסט ונתונים. רן הוא מחברם של ספרים מקצועיים במקרו. מבוא לד דס מהו :''כ; כיווני התפתחות * פנטזיה ומציאות: עשר טענות רווחות כיצד ללמוד זכ - הקמת מחלקת קד'כ - ספרות טכנית: כיצד להפיק את המקסימום עבודה בטביבה הטרוגנית *עיכול" טקסטים ממקורות שונים - הצעות והערות + המרת דיסקטים מפורמט לפורמט מערכות תווים וייצוגם במחשב - תכניות המרה + קליטת בסיסי נתונים לתוכנות פע 8זט)ח ר-06 |למקינטועו התפיסות שמאחורי 8ז₪0ם6/י + הגירסאות השונות * ₪018ם6/ ל-00%5ם1/ * מגבלות > השוואה עם תוכנות תי אחרות 8ז₪0ם9 עם יכולת עברית * תכניות עזר - שימוש יעיל ב-גזטזם6': אוסף עצות לעוססיס כהוכה -לאור שולחנית וגרפילה טמוחשכת מיקרופקץז הינו חוברת בנושאי קדס וגרפיקה ממוחשבת המופצת למזויים. ניתן לרכוש כעת את כרך א' במלואר וגליתות 1-6, מאה עמודים בפודמט 4, ללא פרסומות או מודעות) במחיר של 65 ש"ח. את 5 הדיסקטים שצורפר לגליתות אלו ניתן לרכוש במחיר של 0 שח נהמחירים כוללים מע"מ). הזמנות בצירוף המחאה נא לשלוח ציקהסקש ארלחודוב 49, רמת גן 52495. פקס 02-2235210 136 טלפון 02-792768 (גם בערב) טיבוגרביה וקריאות גורמים טיפוגרפיים שונים והשפעתם על הקריאות - הערות והמלצות. גודל וסוג אות * רוחב שורה - יישור - ריווח בין אותיות, מילים ושורות * כניסות * טבלאות ועוד - הבנת מושגי גודל האות ויוי | באנגליח ובעברית 1" בגירסה המקורית ובגירסה העברית-אנגלית * ]ל ל הפ אוס60תג שי ולמקינטוש - אוסף עצות והמלצות * תכניות עזר ]םוסק - עובה לתיאור העמוד תולדות 051501101ק וכיווני התפתחות - מתחרים - סקירה השוואתית * אוסף "טריקים" * פונטים ב-)203150710 > אמולציות ותכניות עזר 373 7 6 ישראל פבר'י 1994 מרכיבים המשותפים ליישומי מקרו רבים. החל בהבנת המרכיבים המודולריים של בעיה מזדמנת ועריכתס בסדר פעולות הגיוני וכלה באלמנטים של שינוע מידע, שינוע תכולה שאי- ננה מידע, לולאה סידרתית, התניות ועוד. את החיבור יש לכתוב בלוטוס 123 ולשלוח למ- ערכת מודפס על נייר ולא בדיסקט. החומר המוגש כאן הוא חלק מהתרגיליס בקו- רס מקרו לתיכנות בגיליונות אלקטרוניים שה- מחבר מלמד בירושלים באוניברסיטה העברית (מרכז בובר) טל: 02-88266, בחברת רוברט הלף: בתל אביב טל: 03-204711 ובירושלים 5, במוסדות ובמפעלים. אפשר לה- תקשר איתו לטל: 02-792768 גס בערב. איור מספר 5 שינוע פרמטרים בין גיליונות 1אא.1 מסך קלט לקליטת פרמטרים לביקורת לוגית של סוג הפריט 0 | /. מוצא = 41)גכ | >> תוספת למקרו בקובץ 2.61 ...[12)... 0 (חזטו6ז)... 7 11688161 ) [650) א 7 28181 תסס]/ 7 2010128182 )... 12 (חזט)6ז)1 א.0:......1 61ות3 אוו 2.1 מסך קלט לקליטת נתונים | 40 ]| ?ג של ]6 ו ו 8 מכירות בשנה הנוכחית 1אא %6> פריט: מספר: סוג: -₪-- 6 | גודל: צבע: פלטפורמה א ו | 12 אזור 1: ש"ח: 0 כמות: 0 ו אזור 2: ש"ח: 0 1 | כמות: ‏ 0 2% | | = תנועת המידע מהמוצא במסך הקלט לפרמטרים אל היעד במסך הקלט לנתונים. ‏ | יעד = תא 26 בגיליון 21 -- מכיל את משוואת הביקורת לסוג הפריט -- בחינת המידע בפלטפורמה ב מוצא = התחום 4131 בגיליון 1אש.1 -- מכיל פרמטרים מעודכנים לסוג הפריט פלטפורמה א = התחום 24142 בגיליון 2.981 לשינוע מהמוצא בגיליון 1אש.1 אל גיליון 2.81 פלטפורמה ב = בחינת המידע בפלטפורמה א 58 6 ישראל פבר' 1994 הוה הר 1 זס] 656 ]סומוח --77-7 7-77 5 ז 0 6756 ות[ גוו 6 בר' ב'יתוח של חברת פחסווסטנסזק 638 האמריקאית [מעוווק בארץ עַל-ידי חברת מ.א.ג. במחיר 95 דולר], הינו מעבד תמלילים לסב'בת פאוסטחוצ. שלמה פרף מה, עוד מעבד תמלילים! כן, אבל 6 אינו סתס עוד מעבד תמלילים. מעבד גרפי בסיסי וה ל-3שס6חו/ עיקר כוחו = אינו בי- כולתוכמעבד תמלילים אלא ברב-לשוניות שלו. שילוב השפות עברית-אנגלית המוצע על-ידי מעבדי תמלילים קיימים שוניס (הן לסביבת ה-205 והן לסביבת פשסטחו/) אמנס השתפר משמעותית | בשנים | האחרנות. | אבל ב-6₪6שוחט, המושג יירב-לשונייי כולל תמיכה מלאה בשילובים השוניס של עשרות רבות של שפות ממשפחות שונות: שפות מערב-אירופיות, מזרח-אירופיות, קירילית; שפות מזרח - אסי- אתיות; שפות הנהוגות בהודו, יפן וסין, עברית, ערבית, ‏ יוונית, מספר שפות עתיקות ועוד; שפות הנכתבות משמאל לימין, מימין לשמאל, או בצורה אנכית מלמעלה כלפי מטה (או מל- מטה כלפי מעלה) - כולל כל האותיות וה- סימנים המיוחדים הדרושיס לכתיבה. החבילה הבסיסית של 6₪6וחט כוללת אוסף מרשים של שפות (אך לא את כולן). חבילות שונות כוללות שפות נוספות, הן מבחינת סוגי אותיות והן מבחינת מילוני מיקוף ואיות המו- צעים לכל שפה (מילון לבדיקת איות עבור השפה העברית נמצא בשלבי פיתוח ויוצע כאו- פציה בתשלום נוסף). | חברת ₪5 פיתחה בעבר את |גטקחו-גווטוא זג!500, מעבד התמלילים הרב-לשוני לסביבת 5 הידוע גם בכנויו | המקוצר | הוחוחה0) (שבגירסאותיו השונות קיים כבר כ-10 שנים). וט הינו למעשה הסבה ראשונית של 5 לסביבת פשסשחוו, וככזה מיישם את הידע והמומחיות שנצברו בחברה בתחום העי- בוד הרב-לשוני. מאחר ואספקטים שונים של מעבדי תמלילים גרפיים נידונו בהרחבה בעבר, ובלאו בכי אינם הצד החזק של מ6ווח, אתמקד במאמר זה באספקט הרב-לשוני של תוכנה זו. התקנה טוח ניתן להתקנה תחת הגירסה הא- מריקאית של פשסשחו/ או תחת גירסאות אח- רות (כגון הגירסה העברית או הגירסה הרב-לשונית). התוכנה משתמשת בכל הפונטיס האנגליים הסטנדרטיים המותקניס בסביבת 005חו/ לצורך הכתיבה של שפות-מערב אי- רופיות. עבור כל השפות האחרות הנתמכות על-ידי 6₪6//ח() מותקנים פונטים נפרדים. תמיכה ב-6006וח 6 הינו מעבד התמלילים הראשון הכו- לל תמיכה במערכת הקידוד 6שסטוחש. מערכת קידוד זו שפותחה במשותף על-ידי חברות אסזסא |-6|קקא, | ואומצה על-ידי - ,80| ||סצסא ,50סזסו! ועוד, נתקבלה לאחרונה כס- טנדרט שנועד להחליף את מערכת הקידוד 11 (סביבת ההפעלה דא פאסטחו היא הראשונה הכוללת תמיכה במערכת הקידוד 6). 8011 מאפשר ייצוג 256 תוויס שו- נים באמצעות צירופים שונים של 8 סיביות. 6 מתבסס על 16 סיביות לצורך ייצוג כל תו, ולפיכך מאפשר ייצוג 65,536 תווים. 6חש כולל את כל מערכת התווים 5011 (לצרכי תאימות), תווי בקרה שונים וכן את כל קבוצות התווים הנחוצות למרבית השפות בעולס (למעלה מ-40000 תווים, כשני-שלישים ממערכת התווים של 6שסטוחט, מוקדשים לייצוג אידיאוגרפים - סמלים וציורים המשמשים לייצוג מילים או ביטויים בסינית, יפנית וקו- ריאנית). נוסף לכך ש-6066וח הינה הכרחית לייצוג תווים רבים הנחוצים בשפות השונות, תמיכה מלאה ב-0060/ח חיונית להבטחת תאימות רב-לשונית בין פלטפורמות ויישומים שונים. אקצנטים וסימני ניקוד שפזטצוח() מאפשר לשלב סימני ניקוד וא- קצנטיס שונים מעל, מתחת ובתוך התווים השוניס. ניתן לבחור בין שתי צורות לשילוב סימנים אלו (אות שלאחריה הסימן, או סימן שלאחריו האות). כאשר יוצרים אות ומוסיפים לה סימן ני- קוד/אקצנט, השילוב הופך לתו משולב יחיד. הצורה היחידה לבטל את סימן הניקוד או הא- קצנט היא הקלדתו של סימן הניקוד שוב, או למחוק את התו המשולב כולו. לתועלת המ- שתמשים, כדאי היה להוסיף אפשרות לערוך את סימן הניקוד בצורה ישירה ונוחה יותר; אפשרות להצגה זמנית של סימני הניקוד לאחר האות ולא מתחתיה/מעליה גם היא עשויה היתה להועיל. תווים המשתנים בהתאם להקשר בעברית ישנן מספר אותיות להן שתי צורות: בתחילת/אמצע מילה, ובסוף מילה. במספר שפות הנתמכות על-ידי 86ז6)!ח ישנן אותיות בעלות ארבעה מצבים: בתחילת מילה, בא- מצעיתה, בסופה, וכאשר האות לבדה היא מילה בפני עצמה. בעת העבודה ב-680/וחש מופעל מנגנון אוטומטי המנתח את ההקשר שבו מופיעה האות, כשצורתה הסופית נקבעת בהתאם להקשר זה (או משתנה אליו לאחר עריכה). מנגנון זה מפשט את ההקלדה ומייעל אותה (במחיר כח עיבוד מסויים). מנגנון זה לניתוח הקשר מופעל גם ביחס לע- ברית; אם הקלדנו אות סופית, התוכנה "תכבד" את בחירתנו; אם הקשנו אות אמ- צעית, כגון '"מ", היא תהפוך אוטומטית לאות סופית, ותהיה אות אמצעית רק אם נקיש אח- ריה אות אחרת. לא קיימת אפשרות לבטל את פעולתו של מנגנון זה לפי הצורך, לפחות לא בגירסה הנוכחית. 6₪6/וח כולל אפשרות לה- כניס תו קוטע-רצף (שחוסן-חסח), תו בלתי-נראה המאפשר לקטוע את הרצף הטקסטואלי ולי"כפות" אות סופית באמצע מילה. 9 06 ישראל פבו' 1994 ליגטורות ליגטורות הינן צירופים של שני תווים או יותר המוצגיס או מודפסים כתו יחיד, בעל וא- ריאציה עיצובית היוצאת בדרך-כלל משילוב התוויס המורכבים יחדיו. כדוגמא לליגטורות ניתן לציין את הצירופים 45 באנגלית, "לאיי בערבית ו'ייייי באידיש. כאשר מקישים צירופי אותיות עבורס מוגדרת ליגטורה, %6₪86וח יוצר אוטומטית את הלי- גטורה המתאימה. בעת עריכה, ניתן למקס את הסמן בתוך הליגטורה; במידת הצורך תוחלף הליגטורה באותיות אחרות לאחר העריכה. ניתן להשתמש בתו קוטע-רצף כדי למנוע היוו- צרות ליגטורה. ניתן גס לכפות היווצרות לי- גטורה הקיימת בפונט אך אינה מוגדרת בשפה הפעילה באמצעות תו יוצר-רצף (זסחוסן). לפי הצורך, ניתן לציין סימני ניקוד/אקצנטים מעל ליגטורות. תו יוצר-רצף, אגב, עשוי לשמש גם לכפיית אות לא סופית בסוף מילה (כגון במי- לה ייפופ"). היפוכים (כיווני כתיבה 6 וח מטפל בשילובי מספרים המתהפכים בניגוד לכיוון הכתיבה, כגון בעברית או בע- רבית, שלאחריהם סימני פיסוק שונים - בצורה 'יאינטואיטיבית" בדרך-כלל. במקרים שונים יש להשתמש בתו קוטע-רצף כדי לגרום לתו- כנה להדפיס סימני פיסוק מסויימים שלא לפי ברירת המחדל (כגון משמאל למספר ולא מי- מינו). 6 מאפשר לבחור מספר אופציות ביחס לכיוון הכתיבה של הטקסט. האפשרות המ- קובלת היא בהתאם לברירת המחדל של השפה הנכתבת, אך ניתן גס לציין במפורש כיוון כתי- בה משמאל לימין או מימין לשמאל; ניתן גם לבחור כיוון הפוך לכיוון המקובל. יכולת המשתמשים לציין לפי רצונס את כיווני הכתיבה וכן להוסיף תווים יוצרי-רצף או קו- טעי-רצף הינה ראויה לציון. כמעט כל התוכנות המאפשרות לשלב שפות שונות אינן משאירות בידי המשתמשים יכולת להתערב בשיקולי אר- גון הטקסט, ובחירת השפה מכתיבה את כל השאר. 6₪866וחט אינה "מטאטאהיי את נושא השילובים הרב-לשוניים אל מתחת לשטיח, וב- עוד שהיא כוללת ברירת מחדל המותאמת למצב הרגיל, תווים מיוחדים מאפשרים לה- תמודד עם שילובים יוצאי-דופן. צשוס תו זס] 56ת6/וו/) סוחוח0) צורות קלט אלטרנטיביות 6 מאפשר להציג תרשים מקלדת ובה התוויס השונים הקיימת בשפה הפעילה ומי- קומס בלוח המקשים. אך ישנן שפות שונות שבהן אלפי סימנים - שלא ניתן להכילס בצו- רה ישירה במקלדת. קיימות מערכות יחודיות המתבססות על מקלדות מורחבות המכילות מאות רבות ואף אלפי מקשיס. מעבר למחירן הגבוה, מקלדות כאלו מצריכות יישומים מיו- חדים התומכים בקלט המתקבל באמצעותן. הגירסה הבסיסית של 6₪6שוחנ כוללת שיטת קלט הממחישה כיצד ניתן להתמודד עם הק- לדה בשפות מרובות סימנים. שיטת קלט זו מיושמת בגירסה הבסיסית ביחס לפונט הסי- מניס 5קחוספחו; במקום להקיש תו מסויים, יש להקיש את שמו - כגון למשל מאג ןח אסא5 או מאג,וקא1א. התוכנה מנסה להשלים את שם התו הנוכחי בהתאם לאו- תיות שהוקלדו; לחיצת פגד תאשר את בחירת הסימן הנוכחי (ניתן גם לדפדף ברשימת התווים באמצעות מקשי ח80ק או קְטשץ). צורות שונות להשגת יישור יישור הטקסט למלוא רוחב השורה (יייישור משני הצדדיסיי) מושג בדרך-כלל על-ידי הג- דלת הרווחים בין המילים בשיעור הדרוש; לע- תים מנסים למנוע היווצרות רווחים גדוליס מדי בין המילים על-ידי מיקוף, דהיינו - חלו- קת מילה שאינה יכולה להיכנס בשלמותה לשורה הנוכחית (והוספת מקף לאחר החלק המוכנס לשורה). במקרים שונים, ניתן להגדיר גם הוספת רווח זעיר בין אותיות (הקרוי 6 שוח) למניעת רווחים גדולים מדי בין מילים. 6₪6וח מאפשר השגת יישור בצורות אלו; לכל שפה מתאימה ישנו מילון מיקוף (המגדיר מקומות אפשריים לחלוקת מילים). אך ישנן שפות - כגון ערבית, פרסית ואורדו - בהן יישור השורות משני הצדדיס מושג לא על-ידי הגדלת הרווחים בין המילים, וכן לא ניתן לרווח בין האותיות (משוס שהאותיות מתחברות זו לזו). הצורה האלטרנטיבית היא תו הקרוי "קאשידהיי, המופיע בבסיס השורה הקרוי ויינמתח" בהתאם לצורך. 68866/וחט תומך גם בהשגת יישור קאשידה בשפות הר- לבנטיות. (בעברית, אגב, סופרי סתייס מותחים אותיות כגון כי, די, הי ועוד להשגת מטרה דומה). יצוא 6 מאפשר לבצע יצוא כגרפיקה של קטע מסומן המכיל טקסט בשפות כלשהן, לצורך שילוב (כגרפיקה) בתוכנות אחרות. יצוא כטקסט ליישומיס אחריס אפשרי, אך תוצאתו תלויה בפונטיס השונים ובתוויס הקיימיס בקטע הטקסט אותו מייצאים. ו חבילת טצזשוח הבסיסית כוללת את תוכנת העזר אחו.טְפַטפַח1.3 של חברת אחו] 8 אהג1. תוכנה זו מציגה את לוח המקשים בפונט הר- צוי ומאפשרת לבחור את התווים הרצויים בו. תוכנת עזר זו פועלת גס בנפרד מ- 86ז6)וחש ומאפשרת, למשל, לשלב טקסטים בכל השפות הנכתבות משמאל לימין (רוסית, שפות מזרח-אירופאיות | ועוד) | ונתמכות | על-ידי שפזטשוח() לתוכנות פאסשחו/ | אחרות, כגון הטוחט או זסא2)א6וחגזי]. סינום כמעבד תמלילים, 6₪6שוח בגירסתו הנוכחית הינו מעבד תמלילים גרפי בסיסי המופעל בא- מצעות תפריטים ופעולות עכבר, ומתאים רק ליישומים טקסטואליים פשוטים :חסית (שיפורים שוניס ותוספות מובטחים בגירסה הבאה של טפז6\וחנ). כאשר משווים בין 6₪6/וחט לבין מעבדי תמ- לילים אחרים, מגליס כי בנוסף להיותו פשוט, פעולתו היא איטית יחסית (התוכנה נבדקה על מחשב עס מעבד 386/40). המסקנה מהנאמר עד כה היא שאס מבוקשך הוא ייסתסיי מעבד תמלילים לסביבת 5שסטחו/ו, תיטיב/י לעשות אס תפנה לכיוון "דגש" או 5שסטחג% זס! זס (התייחסות השוואתית לשני מעבדים אלו הת- פרסמה בגליון 9). מחירו האטרקטיבי של ה-טזט/וחש גם הוא איגו בהכרח סיבה טובה לרכוש אותו. יחד עם זאת, כמעבד תמלילים רב-לשוני, טפזטצוח מספק מבחר רחב של שפות וא- פשרויות שילוב, ובהחלט עונה על צרכיהם של מי שנוקק לתכתובת עסקית, ולטקסטים כגון תפריטיס למסעדות, מדבקות למוצרים והכל בשפות שונות ומשונות. שלמה פרץ, עורך מיקרושקץ], טלי 03/6739575, עוסק בייעוץ והדרכה ביישומים וכלים בתחום ההוצאה לאור הממוחשבת. 100 6 ישראל פבר' 1994 תוכנות השירות החופשיות חופשי על הך'סק תוכנות השירות החופשיות הנבחרות של 1993 מוגש על-ידי הוצאת פוקוס-מחשבים ל משתמש מתקדס ב-6ק מאחסן בדיסק מספר תוכנות שירות חופשיות לפתרון בעיות נקודתיות שהיישומיס הכבדים אינס יכולים לעשות בשבילו. פעולות יומיומיות כמו דחיסה ופריסה, צפייה בקובצי טקסט, חיפוש קבציס ומחרוזות, קיטלוג די- סקטים, כיבוי מסך ועוד נעשות טוב יותר בא- מצעות תוכנות חופשיות מאשר בתוכנות שי- רות יעודיות, כמו 01166 חסחסא, | או 6ק 6אטן 5!ססי'. במסגרת כתבה זו חסכנו ממך את הטרחה לחפש אותן בעצמך. תיאורן של הטובות בתו- כנות השירות החופשיות מונח עתה לפניך. מהן תוכנות חובשיות? תוכנות חופשיות הן תוכנות החופשיות להפצה ולהתנסות משלוש הקטגוריות הבאות: > תוכנות מסוג נחלת הכלל (חוגוחס6 טווסטק). 6 תוכנות שיתופיות(סזהאיטזה80 ,60וסקקט5 זספט). 6 תוכנות מסוג 16גו66ז] המחייבות בהרשמה, אך לא בתשלום. תוכנת נחלת הכלל (חוגוחסט טוופטק) זוהי תוכנה שבעליה הסיר במתכוון את זכויותיו ממנה וה- גדירה כתוכנת חובוחס0 סווסטק. העדר אזכור מפורש של ציון זה, אינו עושה את התוכנה לנחלת הכלל, ויש להתייחס לתוכנה כאילו זכויותיה שייכות ליוצרה, עד שניתן יהיה להוכיח בצורה חיובית שהיא סוופטק חור וחס0. הסתייגות זו נועדה, כדי להסיר ספקות הקיי- מים אצל משתמשים מסוימיס הסבורים, שכל התוכנות המגיעות לידיהס דרך חברים, 885, מועדונים שונים וכוי, הן מסוג נחלת הכלל. לעיתים מסייג בעל הזכויות את השימוש החו- פשי בתוכנה למשתמשים יחידים, ולא לחברות מסחריות. במקהה כזה, על החברות המסחריות המעוניינות בתוכנה, לפנות לבעל הזכויות לשם הסדרת ההרשמה. כדי לדעת אס תוכנה מסוימת היא מסוג נחלת הכלל, תוכל להיעזר בסימנים הבאים: 4 כאשר מצורף לחבילת התוכנה קוב המקור שלה באחת משפות התכנות הנפוצות, לדוגמה קוב עס סיומת 245 ,845 ,1א45 וכו', התוכנה היא בדרך כלל נחלת הכלל. 4 תוכנות שמקורן בעיתונים המקצועיים הי- דועים כמו טחוקגַּג/א 76 ,16ע8, פחווטקוחס) 6ק ועוד, הן בדרך כלל מסוג נחלת הכלל. תוכנה שיתופית (טזבּאסזגח5) זוהי תוכנה המו- תרת להפצה חופשית לצורך לימוד והתנסות. אס לאחר פרק זמן של 30 יוס (בדרך כלל) החלטת להשתמש בה, עליך להירשס אצל יצרן התוכנה, ולשלס לו את דמי ההרשמה. תוכנה שיתופית מותרת בשכפול והפצה למשתמשים נוספים, באותס התנאיס שפורטו לעיל. הרעיון העומד מאחורי התוכנה השיתופית הוא רעיון מבריק ויש בו יתרונות לכל הצדדים השותפים בענליין: > היצרן מפיץ את התוכנה שלו לכל המעוניין, וזוכה בכך לחשיפה רחבה יותר מזו שהיה זו- כהלה בשיווק רגיל בחנויות. קייס סיכוי טוב שירוויח מכך, אפילו יירשס אחוז קטן מאלה שהתוכנה הגיעה לידיהם. שצרתחרופריאביברמוכנועי- תופיות. המשתמש יכול לב- חון כמה תוכנות דומות תוך כדי עבודה בהן, ומ- תוכן לבחור את זו הנראית בעיניו טובה יותר. בחירה כזו אינה קיימת בתוכנה המסחרית, מאחר שאינך יכול להרשות לעצמך לר- כוש כמה תוכנות על מנת לבחון אותן. 4 יצרן תוכנה מצליחה יכול להפיץ בדרך זו עשרות אלפי תוכנות, ולהנות מרוו- חיס גדוליס מאוד. מספרס של המצליחנים מבין יצרני התוכנה הולך וגדל כל העת. 1 1צג פא 1|בצב פא מ' תורם את התוכנות לנחלת הכלל? קיימות סיבות אחדות הגורמות לכך שבעלי הזכויות על התוכנות יתהמו את פרי יציהתם לכלל: 9 205%104 8:09880ת5 6005ץ8 ק5%1 1992-1993 6ת516ץ0(000) (6%ץ 5?160 שסת) 08 0 88 0ק8שם 1806 1וצטג פא 581 0 1|פצה פא 3,615 0 1צג פא 16 (119] 0ס]הג 6)5 6סס; סת) (110] ס]ה1 ;61 10681 סח) לת % הסיבה האידיאולוגית המניעה אותם לעזור למשתמשים רבים, כשכל תמורתס הוא עצס פרסומם ברבים. + כאשר בעלי הזכויות עושיס את עבודתם מתוך תחביב ואינסם מעוניינים להתחיל בה- פיכת התחביב לעסק. מדוע להירשם לתוכנה שיתובית? כדי לעודד משתמשים לרשום את התוכנה ול- היות משתמשים חוקיים שלה, נוהג יצרן התו- כנה להוסיף בונוס לתוכנה הרשומה, אם כי, לא כולם עושים זאת באותה צורה: 4 מי שנרשס מקבל את הגירסה העדכנית ביו- תר של התוכנה, ולפעמים גם זכות לקבלת הגי- רסה הבאה חינס. 4 לפעמים קיים בגירסה החופשית מטרד כל- שהו, כגון מסך השהיה המאט את טעינת התו- כנית במתכוון, ומודיע לך שעליך לרשום את התוכנה. בגירסה הרשומה, תיפטר ממסך כזה. % בגירסה הרשומה תקבל לפעמים תיעוד ברמה גבוהה יותר מזה המופיע בתוך התוכנה. 4 תוכל לפנות עם כל בעיה אל יצרן התוכנה. + בכל מקרה של חילוקי דעות עס בעל הז- כויות, תוכל לפנות ל- ?45 (אגודת מקצועני ה-טזגאוטזגוו), במידה שנרשמת לתוכנה של חבר האגודה. 4 היצרן יידע אותך על הופעת גירסה חדשה בשוק. 5685 ס שספת 6 6 6 866ה110ץ | 88ם 60א506טב 5ח עפת ב חם בכ ג %גם 6% 16 שצם תעסה מ 4 ג עפת 6 ..8.. |1-06-94 -... | 1-10-94 ו5ספ [|....|9-30-93 ודאם 593 ד 4 | דה 4 | -|1-24-94 94% 4 3 4% אפת.. |9-30-93 -|1-24-94 -|1-16-94 94 4 מ חן 43 1 8;ום 28 608עפץ 474 א 1 א 640 1 א 7,424 1 םא 3,615 1 פא 0 061 פא 204 = .א א. א. תת ..תת. אפתא. אפת.. מחר 16-ל 6ח1-ע 8 22 2100016 ט800105079%00? 16סאא7קעסאה6ת6? צְק5007ץ 742616 ש3718קפ61ת8ק2? ק1טמ1ץ איור 1: ע1(05%0519.21. היא תוכנת מסגרת דומה מא|ד ל-ז66חגוס6 חסוזסאא. הדמיון הוא רב ומרבית הפקודות ממש זהות. האיור מציג את מסך הפתיחה של התוכנה. 4 תוכל להנות מהנחה על תוכנות נוספות של אותו יצרן. 4 תעודד את יצרן התוכנה להמשיך ולשפר את התוכנה שלו. רוב בעלי הזכויות מסתפקים בדמי הרשמה נמוכים של 510 - 530. אלה מביניהס הדורשים סכומים גדולים יותר, צפויים להעניק לך ית- רונות נוספים, כמו תיעוד ברמה של ספר. 1 6 ישראל פבר' 1994 142 כיצד לשלם? עליך לדעת ששימוש בתוכנה מעבר ל-30 ימי ההתנסות שלה, מהווה עבירה בדיוק כמו השי- מוש בתוכנה מסחרית גנובה. עם הליברליזציה בשוק מטבע החוץ בישראל, הפך עניין העברת הכספים לחוייל בסכומים קטנים (כמה מאות דולרים בשנה), לפעולה קלה ביותר. באמצעות כרטיס אשראי כלשהו (אפילו מקומי), תוכל להירשם אצל יצרן התוכנה. תעביר לו בדואר, בפקס, או בדואר אלקטרוני (אם ברשותך מספר ה-885 ומספר הזיהוי שלו - פרטים הנ- מצאיס בדרך כלל בתיעוד) את הפרטים הב- איס: שם, כתובת, טלפון, סוג כרטיס האשראי, מספר כרטיס האשראי ותאריך התפוגה שלו. תוך ימים או שבועות ספורים, תקבל מיצרן התוכנה את המובטח לנרשמים אצלו. כיצד משיגים תוכנות חובשיות? המקורות העיקריים להשגת תוכנות חופשיות הסם: > מחסני תוכנות חופשיות. משווקים אלה מפרסמים מעת לעת קטלוג תוכנות בצורת חו- ברת, או דיסקט עס קבצים, שתוכל להדפיסם בעצמך, או להציגם למסך. הפצת התוכנות נע- שית בדיסקטים בגדליס הסטנדרטיים. 4 תחנות 885. הפצה דרך 885 ישימה רק לבעלי מודם. השיטה נראית לכאורה זולה, אולס אם תשקול את עלויות הטלפון, זמנך היקר, ונטרול קו הטלפון שלך לזמן ממושך, תמצא שאולי היא אינה זולה כל כך. + העתקת דיסקטים מחבוים. זוהי שיטת ההפצה הנפוצה ביותר באר>, והיא ידועה בשס יכל ישראל חברים'י. שיטה זו חסכונית וטובה, בתנאי שיש לך חברים עס מאגרי תוכנות עד- כניים, מקוטלגים וממוינים לפי נושאים ונו- חים לשליפה בעת הצורך. מה לעשות כשמתעורדות בעיות? אס נרשמת לתוכנה שמחברה חבר באגודת מקצועני ה- 6גשסזגח5 (0 חסו)גו5500 - 57 5 0:6₪6שו50876) והתעוררה בעיה כל- שהי בינך ובין יצרן התוכנה, תוכל לפנות אל נציב התלונות של האגודה (חגוחפשטסוחס), או למזכיר האגודה לפי הכתובת הבאה: 21600 586001196 5 /ח8ח65טטוח0 457 545 סז 086 4 11 , חסק6)>פטו/ן פקס: 001-616-788-2765. זוהי גם סיבה טובה לבחור בתוכנות שנכתבו 6 ישראל פברי 1994 תוכנות השירות החופשיות -----.-- טהם 7580%68 "0.7 "9.5 20008 סעסקפת ₪3207280% ויוי 1 סתב 01/24/94 :0% פג =55בבכ>> 21188 4081+168 < רהה פ:0 מאם.152דצסא :תעעטס רהה פאד. פאצסון 20/23 "95,234 2001א תפאסתתע'ק :0 :5 94/01/24 ==> 71168 ש6] <5ם == = : שא הד דסא. ג940124ם :מסעטטס :0 6 .פפספטם 93/10/13 14: :0 2 פענע ₪88: 93/10/23 1: איור 2: התוכנה 217 .1107814 משווה בין רשימת רפרנס של הקבצים בדיסק ובין רשימה עדכנית יותר ומציגה א ההבדלים בין שתי הרשימות. למעלה רואיס את רשימת הקבצים שהשתנו, באמצע את אלה שהתווספו ולמטה את אל שנגרעו ברשימה העדכנית. בידי חברי אותה אגודה. התיעוד במנים... אבל התיעוד הנלווה לתוכנות החופשיות ניתן כקו- בף 5011 הנמצא בתוך חבילת התוכנה, בדרך כלל בעל הסיומת 05 או זאד הפקת תיעוד בצורה זו זולה ופשוטה יותר מהפקת ספר, והיא תורמת למחירן הזול של התוכנות. יש הרואיס חיסרון בתיעוד מסוג זה מכמה סי- בות: 4% הקושי הטבעי של המשתמש הישראלי המ- מוצע לקרוא תיעוד מקצועי בשפה האנגלית. + הקושי האובייקטיבי ליצור תיעוד הולם באמצעות תווי 85011. תיעוד זה שאתה מדפיס במדפסת שלך, אינו מציג איורים, סוגי גופניס שונים וכותרות מאירות עיניים, ולכן הוא קשה מאוד לקריאה ולהבנה. יחד עס ואת, עליך לדעת, שאם תירשס רשמית אצל יצרן התוכנה, תקבל בדרך כלל תיעוד שהופק ברמה גבוהה יותר, לפעמים אפילו ברמה של תוכנה מסחרית רגילה. 4 מפתחי התוכנות אינס מתעדים מקצועיים, ובשל שיטת השיווק העממית, אין באפשרותס להשקיע סכומי כסף גדולים בתיעוד התוכנה: לא במסירת הכתיבה לגורס מקצועי, ולא בה- פקה מקצועית של החומר. % מרבית קובצי התיעוד של התוכנות החו- פשיות נכתבו בידי מפתחי התוכנה עצמם, שהם מומחים גדולים ביותר לתוכנותיהם, אך הם לפעמים האחרונים להבין את דהך מח- שבתו ותפיסתו של המשתמש. מי שפותח לפ- עמיס את התיעוד המקובל והנפו, נדהם למ- צוא בו גודש של פרטי פרטים, הסברים ארו- כים ומייגעים ושפע של מתגים (פרמטרים), שאינס שימושיים. יתר על כן, כמה פעמיס נת- קלתם בתיעוד שתחילתו כה ארוכה ומייגעת ועוסק בצד החוקי של התוכנות החופשיות, או בהגיגיו הפילוסופיים של מפתח התוכנה, עד שהצלחתם להגיע לעיקר! תוכנות חובשיות - אמת ואגדה הדעות על תוכנות חופשיות חלוקות מקצה לקצה. יש המתפעלים מהן, ויש השוללים אותן. בישראל בולטת לפעמים הגישה השלילית לתו- כנות החופשיות, בגלל מגבלת השפה הקיימת בתוכנות שמקורן בחוי"יל. בכתבה זו נתייחס לטענות מסוימות הנשמעות כנגד התוכנות החופשיות. 4 יש הסבוריס שתוכנה חופשית נחותה מתו- כנה מסחרית, ולכן נמנעים מלנסותה. הכללה זו נטולת בסיס עובדתי, וכמו שיש תוכנות מס- חריות גרועות, כך קיימות גס תוכנות חופשיות גרועות. 4% מי שנרתע משימוש בתוכנות חופשיות בשל היעדר תמיכה טכנית, יכול להירשם אצל יצרן התוכנה, ולשלם את הסכוס הפעוט הנדרש על-ידו. כמשתמש רשום תוכל לפנות אל היצהן בכל שאלה טכנית. החיסרון מתבטא אמנם במרחק הגיאוגרפי, אך גם עליו ניתן להתגבר בקלות באמצעות הדואר, שירותי הפקס, או הדואר האלקטרוני, שנעשו היוס לזמינים וזו- לים. > מי שחושש כי תוכנות חופשיות שנכתבו בחוי"יל אינן מתאימות לישראל, יכול למצוא בין רבבות התוכנות שנוצרו כאלו המתאימות גס לקהל הישראלי, למשל תוכנות לניהול המ- חשב והדיסק, משחקים למיניהם ועוד רבבות תוכנות הטובות למשתמש הישראלי, כמו גס לכל משתמש אחר בעולם. 4 לגבי החשש מכך שתוכנות חופשיות מחוייל אינן עובדות בעברית, הרי יש להבדיל בין תו- כנות שהעברית חיונית להן (כמו מעבדי תמ- לילים עבריים), לבין תוכנות שאינן דורשות עברית כלל, כגון תוכנות לניהול הדיסק. קיי- מות תוכנות בהן יש צורך חלקי בעברית, למשל בתוכנות ליצירת תפריטים בעברית, או בגיליון תוכנות השירות החופשיות אלקטרוני שרוציס לתת בו כותרות בעברית לשורות ולעמודות ובמקריס אלה אפשר לה- סתפק בתוכניות הנפוצות | םה8צםא ו-שםתפםה, שאינן חופשיות, ובתוכנית החו- פשית 158. 4 טועה מי שסבור כי תוכנות חופשיות הן תוכנות נכות בדרך כלל. תוכנה נכה היא תו- כנה שבמהדורתה הבלתי רשומה, אינה מת- פקדת במלואה, ורק מי שנרשם כחוק, יכול להנות מתוכנה מושלמת. מספר קטן של יוצרי תוכנות חופשיות נוהגים בדרך זו וגם אז הנ- כות קלה ומאפשרת תפקוד כמעט מלא. הרוב אינס נוהגים כך, וגם אגודת מקצועני התוכנות השיתופיות ( 6 8ש6זגח5 ]0 חסוזגו5500א - ?45 5 מתנגדת לצורת שיווק כזו. % לשמועה כי תוכנות חופשיות מלאות בווי- רוסי מחשב אין רגליים. וירוסים מופציס בכל דרך, גס בתוכנות המסחריות העטופות בצ- איגוד המשחמעוים במחשובים אישיים בישראל ליד המכון לבריון העבודה והייצור שד' יהודית 30 ת"א 67016 טל' 03-5616284 פניות בדואר לת.ד. 994 ר"ג 52109 איגוד המשתמשים במחשבים אישיים בישראל הינו עמותה ללא כוונות רווח, הפועל בחסות המכון לפריון העבודה והייצור. דמי החברות לשנה הם 85 ש"ח ותמורתם ניתן להשתתף חינם בכל המיפגשים. קוראי 8א6421גוא סק / המהדורה הישראלית מוזמנים לבוא ולהתרשם חינם מאחד המיפגשים ריכוז תאריכי מפגשים והודעות (94/2) מפגשים כלליים ביום א' האחרון בחודש, בשד' יהודית 30 בשעה 17:30 בתחילת כל מפגש כללי נערכת בין השעות 17:30-17:00 מכירת אבזרים למחשב. המעוניינים לקנות, מתבקשים להקדים. 4 צבי וייס, מפתח יישומים ועורך הירחון החדש על מושוו "מבעד לחלונות" , יציג מבט על טוטוו עם כל היתרונות והחסרונות. באותו מיפגש תוצע חתימה במחיר מיוחד על הירחון החדש. קבוצות עניי| - שדי יהודית 30 בשעה 17:30 סדנת החודש: השתלמות בת 4 מיפגשים בנושא טישזוו, למתקדמים בהנחיית עמי מיכאלי. התאריכים: 1, 8, 15, 22 בפברואר. + קבוצת רשתות תקשורת מקומיות - יום ה' השני בחודש 4 - רשתות תקשורת נובל - המשך ההרצאה של צביקה דוידוביץ. + קבוצת טיפים וטריקים ל-6 - יום ב' השני בחודש (מרכז ד"ר שאול טל) 4 - חברת פטו, נציגת 04 מארה"ב תציג 4 תוכנות לסביבת שישו + קבוצת עניין "4005" יום ה' השלישי בחודש (מרכז יצחק נחום) 4 - חידושים ב-5 4005. לופן. דווקא משווקי תוכנות חופשיות, בהיותס מודעים לבעיית הווירוסים, עושים מאמצים מיוחדים לבדוק את התוכנות נגד וירוסיס בא- מצעיס החדישים והמעודכנים ביותר. התוכנות החובשיות הנבחרות כמדי שנה מבצעת הוצאת פוקוס-מחשבים בחינה של תוכנות השירות החופשיות של השנה החולפת ובוחרת בטובות ביותר לאוסף השנתי. התוכנות נבחרו לאחר מיון קפדני וב- התייעצות עס משתמשי מחשב מנוסים. חלק מן התוכנות מופיעות באוסף זה לראשונה, וח- לקן הן גרסאות עדכניות של תוכנות מוכרות משנים קודמות. רשימת התוכנות מלווה בתיאור קצר והדגשה של האפיונים הייחודיים לכל תוכנה. שים לב לשורת הכותרת של כל תוכנה, הכוללת מש- מאל לימין את שם הקוב, גודלו בבתים וה- תאריך.אחדות מן התוכנות עודכנו לראשית 4 במהלך הכנת הכתבה והן מוצגות כאן בגרסתן החדשה. רשימת התוכנות הנבחרות רשימת התוכנות מסודרת לפי סדר האלפבית. 213 9 !2 4005561 23 7 2% 4005562 2233 2363|1 שסטחוע. התוכנה שומרת תמונת מצב של קובצי הקו- נפיגורציה (קובצי |א! של 5אספחוא) ומאפשרת לך לראות את כל השינויים שנעשו בהס על ידך, או על ידי תוכנות שהותקנו תחת *שטשחו/ וכך לשחזר את המצב הקודסם. 3 268,787 ק[2 05819 תוכנת המסגרת שמציגה את החיקוי הטוב ביותר ל-זטשחגוחוח60 חסחסא ולפעמים אף עולה עליה. מנהלת את הקבצים בכוננים, מציגה ? פנלים, מאפשרת פעולות באמצעות תפריטים או מקשי קיצור, תומכת בקובצי ארכיב בפו- רמטים הנפוצים, תומכת ברשת ועוד. המסכים והפקודות שלה זהים כמעט ל- חסחסא זטחגוהוהס6, כך שתוכל לעבור בקלות לה- שתמש באחת אם אתה רגיל לשנייה (ראה איור 1). 3 93442 קן2 8402215 תוכנת מסגרת ל-5שס4חו/ ההופכת כל מנהל קבצים, כמו זטשגחג!א ₪16 של משסטחו/ו, למנהל דחיסה ופריסה באמצעות ?21אץ. 511-406 217 337,120 277 3 תוכנת ייספולר" המאפשרת המשך העבודה במ- חשב, תוך שאתה מדפיס מסמכים ארוכים. מאפשרת גס שליטה בתור הקבצים המיועדים להדפסה, צפייה בקבצים בתור ההדפסה, עצי- רת ההדפסה וביטולה ועוד. התוכנה שומרת רת ההדפסה וביטולה ועוד. התוכנה שומרת את קוב ההדפסה בזיכרון המורחב, או בדי- סק-זיכרון, כדי לורז את ההדפסה ולא להפריע ליישוס אחר הרא במחשב. התוכנה תומכת גם ב-5ו60חו/ ופועלת בצורה יעילה יותר ממנהל ההדפסה של פאסשחוא עצמה. 3 339787 3+ 1-14 קו2 ספפדס 3 301156 210 00ס5דס קן2 שפדם שלושה קובצי ארכיב של תוכנה המיועדת לי- צור מפתח מילים לקובצי טקסט של דוס (גם בעברית) ו-וינדוס. תחילה אתה מריץ את התו- כנה על כל קובצי הטקסט שברצונך למפתח, ויוצר קוב מפתח (אינדקס) המאחסן מראי מקוס של כל המלים שבקובצי הטקסט (כמו קונקורדנציה). לאחר מכן, כאשר אתה מחפש מסמכים בעלי מחרוזת טקסט מסוימת, תוכל לשלוף אותס ולהציגס למסך כהרף עין בזכות קוב המפתח. התחשב בכך שקוב המפתח עלול לתפוס עד 50% מנפח הקבצים שאותם הוא ממפתח. 3 204,540 ק21 05/3 ןא מכבה המסך הפופולרי, עתה בגירסה התומכת ב-05, ב-משסטחוץ וברשתות. התוכנה מא- פשרת לך לבחור בין 16 תצוגות מהממות של כיבוי מסך, וכן אפשרות להפוך כל תמונת 015 משלך לתצוגת הכיבוי. 45 217 180,805 31 3 תוכנת חיפוש קבצים מהירה וידידותית המ- אפשרת חיפוש אחר קבצים (כולל קבצים בתוך קובצי ארכיב), ספריות ומחרוזות טקסט בכל הכוננים, כולל כונני רשת. לאחר שנמצאו הק- בצים, ניתן להפעיל אותס או לבצע עליהס פעולות שונות, כמו העתקה, מחיקה וכוי. ניתן לחפש קבצים דרך מסננים של שמות, תאריכים ומאפיינים, ולהציגם למסך במיונים שונים. אופציות שימושיות של התוכנית לדוגמה הן מציאת כל הקבצים הכפולים בכונן (מבחינת גודל ותאריך) ולאחר מכן מחיקתם, או חיפוש קוב בדיסק והעתקתו ישירות לדיסקט. 0155 215 130288 12 93 תוכנת חיפוש קבצים מיוחדת במינה בכך שהיא מאפשרת חיפוש קבציס בתתכים רבים ולאחר שנמצאו הקבצים, מופעלת עליהם או- טומטית כל פקודה שנבחרה. התוכנה מאפשרת חיפושים מורכבים - גם בקובצי ארכיב - של תוכנות השירות החופשיות שמות בעזרת תווי הכללה (למשל *פטזו/*) רי- בוי שמות קבצים בשורת הפקודה, של תא- ריכים (רשימת הקבצים שנוצרו היוס, או בש- בוע האחרון, או בין שני תאריכיס), של גדליס ועוד. את פלט התוכנית ניתן להציג בצורות הצגה שונות, כולל טורים, או שורות עס פסי- קים בין השדות לצורך יבוא למסדי נתונים, או בפורמט של קובצי אצווה לביצוע פעולות מתותכמות. עליהם. דו- גמה לשימושים בתוכנית הם, למשל, מחיקה של קובצי גיבוי או קבצים: בגודל 0 בתים, הצגת כל הקבציס בדיסק שגודלם 6 עצצסט מעל 8א1, או שנוצרו היוס, או לפני 5 ימיס ועוד. 4 25 111311 3 הספת קטפק 6 0810665 - ם תוכנת העתקה (או הע- ברה) לדיסקטים הדואגת למלא אותם בצורה האו- פטימלית, כפי שאף תו- כנת העתקה של דוט אינה עושה. התוכנה מח- שבת את הצירוף האו- פטימלי של הקבצים שייכנסו לנפח הנתון של הדיסקטים, כדי שיישאר בכל דיסקט מינימוס מקום פנוי. התוכנה מעתיקה לדיסקט תחילה את הקוב הגדול ביותר, וכך עוברת הלאה להעתקת קבצים נוספים לפי סדר הגודל שנ- כנס לדיסקט. אופציה נוספת של התוכנה, היא פיצול לכמה חלקים של קוב הגדול מנפח הדיסקט. משורת הפקודה. 3 38,244 ק21 758114 תחליף| מוצלח יותר למנהל היישומים של פס6ַחו/ התוכנה מאפשרת אופציות נוספות כגון: הצגת הסמלים של כל היישומים וא- פשרות למתג אותם, בחירה בכמה יישומיס יחד, הצגת הסמלים החבויים, מזעור כל יתר הסמלים כאשר מור היישום, הרצת תוכניות ועוד. 3 !456.10 קן2 057 3 583,624 210 1 |אשו5/וס שתי תוכנות חזקות לטיפול בקבצים גרפיים, האחת לסביבת 205 והשנייה ל-5שסנחוא , התוכנות מאפשרות צפייה בקבצים גרפיים של מרבית הפורמטים, המרה בין פורמטים, הד- פסה למדפסת ליזר, הפיכת הצבע לגוון אפוה, היפוך שחור/לבן וסיבוב והיפוך הדמות. 3 80,017 21 14 א הדסת תוכנה המבצעת מעקב אחר כל שינוי שנעשה בקבציס בדיסק ומדווחת על הקבצים ששונו, התווספו, או נגרעו. התוכנה אינה שוכנת זי- כרון, וכדאי להריץ אותה באופן יזוס לאחר שתוכנות מתקינות את עצמן (במיוחד תוכנות 43) 1.2% ששוטק21 קןסא שס+ נץ .50 :212 חַת1ה6ע508 ב 180 6 שאם.08ס1טפס 8 19-10-93 א06+18%% 5אם.5ע8א15ם | 11:19 21-10-93 6%ב6%1ם אסס.אפאדא 2 07-10-91 א6+186ם 2 ממשנץ 1 29-10-93 6%ג6+1ם 9 18-10-93 6118%%ם 9 21-10-93 6+185%ם 9 18-10-93 א6%ג₪6+1 9 21-10-99 א061186% 9 3ֶ22-11-9 א5%ג611ם 9 21-10-93 א8+186%ס פאם.ץמתתעת | 11:19 21-10-93 א6ג6%1ם 6 11:14 21-10-93 61186% א0ס.א10הא | 15112 18-10-93 6%ב611ם אפא.5דתוה | 11:10 21-10-93 6+186%ם 5% פס אתטצפת 6 מסבצסאם - ם 1 60 פשסצפה 6 66 - ה איור 4: התוכנה 71 .21/0124 מציגה את רשימת הקבציס בתוך ארכיב בפורמט 717 על גודליהם, שיטת הדחיטה, התאריך, השעה ושס הקוב>. סימון קוגץ והקשה עלזפוחש מריצים אותו. קובץ טקסט יוצג באמצעות תוכנת צפייה כמו 1.151 וקובץ הפעלה יור כמו +שטשחו), - או בתדירות *ומית בקוב דא .6 אםסדטא (ראה איור 2). 4 |0 07 114,990 ק21 ס4וטעו תוכנת צפייה בקבציס לסביבת 5שסטחוצ. מיו- עדת לקובצי 5611 ולקבצים בינאריים ומ- אפשרת גם השוואה ביניהם. כמו כן מאפשרת חיפוש מחרוזות וקבציס בדיסק, עריכה בפו- רמט הקסדצימלי, הדפסה ועוד. 1187905 210 105,520 3 תוכנת הצפייה הטובה ביותר שהפכה לק- לסיקה. מאפשרת לצפות בקובצי טקסט בצו- רות שונות, לעבור במהירות מאחד לאחר, לתח- תוך חלקים ולהעבירס לקבצים אחרים, לחפש מחרוזות טקסט בקובף אחד או בכמה קבציס יחד, להשתיל סימניות בקובץ ולחזור אליהן מכל מקוס, להדפיס מסמך שלם או קטע כל- שהו, לחייג ישירות מכל מספר טלפון המוצג על המסך ועוד. התחליף המושלם ל-פקצד של 5 3 11,870 217 60793ק תוכנת העתקה (והעברה) עתירת אופציות ביו- 4 ת5ףַה10 6ןאם 60 250 205 סאפא - א 15 6ץ ישראל פבר' 1994 06 6 ישראל פבר' 1994 גיבוי (גם בקובצי ארכיב) ועוד. פועלת על פי קריטריוניס שוניס כמו שמות, תאריכים, גודל ועוד. ניתן להריצה משורת הפקודה ומ- תפריטים. תחליף יעיל ל-צ607 ו-צק60א של 5 208102 217 136,186 3 תוכנה ללכידת מסכים גרפיים לקובץ לסביבות 5 ו|-פשס60חו/ התומכת בכל הסוגים של מסכי /6/. בסביבת 05 היא יוצרת קבציס בפורמט א6, ולאחר הלכידה ניתן להפעיל על הקובץ תוכנות גרפיקה אחרות כדוגמת 5א6, כדי לערוך ולבצע בו שינויים ולהדפיסו במ- דפסת. בסביבת פשסשחו/ו, ניתן ללכוד את המסך ללוח העבודה, בשלמותו או בחלקו, ול- השתיל אותו בכל תוכנת 5שסשחו/ אחרת. 3 202,57% מאם 2040אק תוכנת הדחיסה/פריסה הפופולרית ביותר היו- צרת קבצים עם סיומת 215 כיום היא התוכנה הטובה ביותר בהתייחס למהירות הדחיסה ביחס לשיעור הדחיסה. תוכנות עזר רבות, כמו תוכנות תפריט ומסגרת תומכות בה ועושות אותה קלה ושימושית עוד יותר. התוכנה מו- פעלת משורת הפקודה והיא עתירת אופציות. כדי להקל על השימוש בה, מומלף להפעילה באמצעות קובצי אצווה, או דרך תוכנת תפ- ריטים כמו 0א₪/א?21 או מסגרת כמו 5882. 5110 210 47,677 343 תוכנת מסגרת פשוטה לקובצי ארכיב. מציגה את רשימת הקבצים בארכיב ומאפשרת לפרוס אותס, כל קוב מן הרשימה בנפרד, או את כולם יחד. כמו כן ניתן לצפות בקובצי הטקסט שבתוך הארכיב בטרס מחליטים אם כדאי לפורסם. 5011718 21 41,966 9 3 תוכנה שוכנת זיכרון ( 9% בלבד) השומהת את תצוגות הטקסט האחהונות החולפות במסך שלך, ומאפשרת לך לצפות בהן לאחר שנעלמו, ואפילו לחפש בהן טקסט ולהדפיסו לקובץ או למדפסת. התוכנה שומרת את המסכים בצורה דחוסה כדי שלא יתפסו מקום רב בזיכרון. מספר המסכים תלוי בגודל הזיכרון שתקצה לתוכנה. אם תקצה לתוכנה 64 זיכרון זטקקט, תוכל לשמור כמות מסכים גדולה מאוד ובסוף יוס עבודה תוכל אפילו לחזור לעיין בהם ול- הדפיסם. 818296 217 235,522! 4 תוכנות השירות החופשיות תוכנת המסגרת הקלסית לקובצי ארכיב. התו- כנה מאפשרת ביצוע כל הפעולות הנדרשות בקובצי ארכיב מכל הפורמטים באמצעות תפ- ריטים, ובכך חוסכת ממך את הצורך ללמוד את הפקודות של כל תוכנת ארכיב בנפרד. התוכנה מאפשרת פעולות רבות על קובצי אר- כיב, שחלקן אינן נתמכות על-ידי הארכיב המ- קורי, כגון: המרה בין פורמטים, בדיקת וי- רוסים, צפייה ועריכה של קובצי טקסט, צפייה בקבצים גרפיים, הרצה של קובצי הפעלה, הע- תקה, העברה ומחיקה של קבצים, הפעלת מקרו לביצוע פעולות שונות ועוד. 3 18,315 ק|2 548081248 התוכנה שתמנע ממך את ההודעה שחסר זי- כרון, כאשר אתה יוצא זמנית מיישוס אחד ורוצה להריץ יישוס אחר בזיכרון. כרגיל ב-05, יציאה זמנית מהיישום ל-₪05 מש- אירה מעט זיכרון להפעלת יישוס אחר, אולס כאשר טועניסם | את היישום באמצעות וא8₪00, כל יציאה זמנית ל-05 מורידה את היישום כולו מן הזיכרון לדיסק ומשאירה רק את הגרעין של א58800%, התופס | 6% בלבד. 56082046 21 75,319 3 כונן זיכרון גמיש שניתן להפעילו ולבטלו לפי הצורך, וכן גם לשנות את גודלו במסגרת הזי- כרון המורחב. עליך לטעון את מנהל ההתקן של התוכנה בקוב 5צ₪10.5א60 ואחר כך תוכל לשלוט בגודלו של דיסק הזיכרון. לדו- גמה, תטען תוכנה הדורשת כונן זיכרון גדול באמצעות קובץ אצווה המגדיר תחילה את גודל כונן הזיכרון. בסיוס הקובף תוכל לבטלו, או לשנות את גודלו, כדי לפנות מקוס לזיכרון המורחב. תחליף יעיל ל-6צוזסוחג של 005 3 60218 קן2 524 תוכנה יעילה להמרה בין פורמטים של קובצי ארכיב. מכיוון שנוח ויעיל לאחסן בדיסק פו- רמט אחד בלבד של קובצי ארכיב, כדאי לא- חסן בדיסק תוכנה היכולה לבצע בקלות המרה מכל פורמט אל הפורמט העדיף בעיניך. כך תוכל בפקודה אחת להמיר ספריה שלמה של קובצי ארכיב שונים לפורמט הרצוי לך. התו- כנה שומרת בדיסק קוב מעקב של פעולותיה. 4 493,852 210 ג5814ך 4 08 407,276 ק21 ₪148שד תוכנת תקשורת חדשה ועתירת אופציות שש- לבה בתוכה מספר רב של אופציות שהיו קיי- מות בנפרד בתוכנות תקשורת שונות. אחת האופציות היפות שלה, היא ניהול חשבון מפו- רט של הוצאות הטלפון בתקשורות שנעשו בא- מצעותה. 75660135 210 75,968 29 3 אוסף תוכנות שירות שימושיות לניהול הזי- כרון, ביניהן אזג!א -₪616486 הידועות. התוכנה תומכת בכל מנהלי הזיכרון הנפוציס בשוק ומ- אפשרת בין השאר הסרת תוכניות שוכנות ז'י- כרון לאחר שאין עוד צורך בהן, מבלי לאתחל את המחשב. 0154 210 38,272 73 תוכנה להשוואה נוחה בין שני קובצי טקסט, זה ליד זה, או אחד מעל השני. התוכנה מציגה את השווה והשונה בצבעים שוניס ומאפשרת למספר את השורות לנוחות ההשוואה. תוכל לקבל תצוגות שונות של שני הקבציס: תצוגה נפרדת של כל קובץ, תצוגה משולבת ותצוגה בשני חלונות אופקיים או אנכיים (ראה איור מס' 3). 3 590,047 210 4אמפא]/צ 3 5 349,054 ק21 648אם8אז/ו התוכנה לבחינת ביצועי 5א0ס6חו | מתוצרת טווובּאַגוא 6 . כמו אחותה הוותיקה 6₪אספ, לבחינת ביצועי המחשב תחת 05כ, הפכה לס- טנדרט של מדידת ביצועי 5שסשחו/. 3 |193,281 210 21050א1/ תוכנת דחיסה/פריסה לסביבת פשסטחוא. כו- ללת בתוכה את היכולת לטפל בעצמה בקובצי שו וכן תומכת ביתר הפורמטים של תוכנות הדחיסה על ידי הפעלתן מבחו. 3 02 37,723 קן2 24וטץקו2 תוכנה יוצאת דופן למשתמשי ץ21אץ. התוכנה מאפשרת הצגת הקבצים שבתוך הארכיב, מחי- קת קבציס מתוך הארכיב, פריסת קבציס מה- ארכיב, הוספת קבצים לארכיב, קריאת קובצי הטקסט שבתוכם ואפילו הרצת התוכניות שב- תוך הארכיב מבלי לפרוס אותו (ראה איור מסי 4). כל התוכנות המתוארות כאן כוללות בתוכן תי- עוד מלא באנגלית. ניתן להוריד את התוכנות מתחנות 885, ולהשיגן במחסני תוכנות חו- פשיות ובהוצאת פוקוס-מחשבים טלי 03(677-38-98). | הודעות שע חברות ישראליות ‏ 5 מוצרים חדשים > שילותים יבמ מכריזה על מוצרי רשת חדשים יבמ השיקה בימים אלה דור שלישי למשפחת וכזות | מיתוג תכמות (סט1] קחוחטווש5). הרכזת 8260 מסוגלת לעבוד כרכזת ארונות חווט לרשתות תקשורת מקומיות בינוניות עד גדולות. כמו כן, היא יכולה לתפקד כרכז מרכזי בתצורה 6חססא830 601!80566, | הודות ליכולתה לתמוך ב-96 סגמנטים של ושחטחום ועד 160 סגמנטים של חשאסך קַחו. היא תומכת בכל המודולים של ה-8250 ומספקת תאימות, מעבר חלק והגנה על השקעת הלקוח. ייחודה של ה-8260 בתעשייה הוא בכך, שהיא מש- לבת תאימות קדימה כרכזת חווט, ני- הול תמיכה אל-כשל לרשתות גדולות ויכולת |א'ג, במוצר אחד. גירסה חדשה לוידאו לחלונות של מיקרוסופט מיקרוסופט הכריזה על הגירסה הח- דשה לתוכנת ‏ יוידאו לחלונות". התוכנה המ- שופרת מאפשרת יצירת קטעי וידאו דיגיטליים באיכות משופרת ומותאמת במיוחד ליישומי מו- לטימדיה. קטעי הווידאו ניתנים להקרנה בר- זולוציה של 240א320 פיקסלים ובקצב של 30 תמונות לשנייה. כמו כן נכללים בגירסה החדשה כלים להסבת קבצי ייוידאו לחלונות" למקינטוש ולהיפך - הסבת קבצי טוחוד-סוט0) לייוידאו לח- לונות" גם לומדות צריך להשביח בעקבות ההצלחה של סדרת הלומדות יגורדייי בארף ובחוייל, החליטה חברת קומפדיה להקפיף את גורדי בהמה כדי להתאימה לדרישות השוק המתקדמות ולציוד החדש הנמכר כיום. שם הסי- דרה המעודכנת הוא ייגורדי מולטימדיה", והיא מכניסה את לומדות גורדי לעידן המולטימדיה: יותר קול ושימוש בקול אנושי בקטעי הקריינות, מוזיקת רקע לכל אורך הלומדה, עידכון גרפי ושימוש נרחב יותר באנימציות, ומיגוון פעילויות נוספות. מחיר הלומדות המעודכנות 74 שייח. לב- עלי לומדות גורדי הותיקות שירצו לרכוש את גי- רסאות העדכון - 20 שייח בלבד. הלומדות המ- תאימות למחשבי 486, 386, 286, ולמסכי 64 שווק: מחשבת, גליל ים. גופנים בעברית ל- סמו חברת התוכנה "יכיוון מחשביסיי מירושלים בשי- תוף עם סטודיו רוזנברג מכריזות על סדרת 5 מִידע עטקי 7 2 2% 60'5חו/ זס] )חס)זטו5טוא. הסדרה כוללת 4 חבי- לות חדשות של גופנים למחשבי 6 לסביבת 5ו60חו/ אשר, בכל אחת מהן 10 גופנים שוניס. 5וס6חו\ זס] זחסח6ו5!א הם מסוג 6קץזשוחד. הס נראים על המסך בדיוק בגודל ובעיצוב בו יודפסו (סצצוופץשו). הגופנים ניתניס להדפסה בכל גודל ללא תלות בתוכנה ועל כל סוגי המדפסות. את החבילות | ניתן | לרכוש | בחברת | "כיוון" (02-793732), מחיר לצרכן של חבילה בודדת (המכילה 10 גופנים) הוא 599. ברכישה של מספר חבילות מתוך הסדרה ניתנת הנחה. לומדות מולטימדיה - מהפכה בלימודי הרפואה בית התוכנה ייארטמדיהיי מקיבוץ געתון, שהינו מפתח מורשה של יבמ בתחוס המולטימדיה בשי- תוף עם חברת יע.ד. מידע מקצועייי, הפועלת בתחוס השתלמויות רופאים, פיתחו לומדת מו- לטימדיה, לסטודנטים לרפואה. יחודה של התו- כנה הוא ביכולת לעשות טימולציה של סביבת בית-חולים אוניברסיטאי, המאפשרת לסטודנט ללמוד בסביבה מוכרת ובשיטות לימוד מת- אימות לו ביותר. פיתוח התוכנה נתמך על-ידי המדען הראשי של משרד המסחר והתעשיה. 9 יישומים ומוצרי תוכנה למחשבי אלפא הולך ומתרחב היצע היישומים ומוצהי התוכנה 6 הודעות של חברות ישראליות 6 למחשבי אלפא של דיגיטל, ביניהס יותר מעשרים תוכנות ישראליות. חברת דיגיטל הודיעה כי היוס זמינים כבר 5,729 :יישומים ומוצרי תוכנה למחשבי אלפא - יותר ממחציתם מיו- עדים לסביבת יוניקס. במאמץ הפיתוח וההסבה משתתפות גם חברות יש- ראליות, ובין היישומיסם שכבר פועלים בסביבת אלפא בישראל נמצאים מחו- לל היישומים מגייק של חברת משוב, תוכנת התיביים מתוצרת סימטרון, תו- כנת "קו-פיננסית'י לניהול ייצור, כס- פים ומלאי מתוצרת קו-מערכות, תו- כנת תפנית של ניקוב ועוד. משוב החלה בשיווק 1020106 תוכנת הגיבוי לרשתות נובל משוב מחשבים החלה בשיווקה של תוכנת | הגיבוי | לרשתות | נובל, 6ז קד של חברת "אמריטוס טכ- נולוגיות'י. תוכנת הגיבוי הפועלת הן על חנות הרשת והן על השרת (א.1א), תומכת בכל הגירסאות של רשתות נובל וברוב מערכות ההפעלה השולחניות: ,פשסנחוצ ,05 2) ויוניקס. בין התכונות העיקריות: יכולת גיבוי/שיחזור למ- ספר בלתי מוגבל של שרתים ותחנות עבודה; תמיכה בע הספריות של 6וגווסא; יכולת שלי- טה בהתקן הגיבוי מרחוק; יכולת גיבוי או- טומטית הנקבעת מראש; תמיכה במערכת האל- כשל של נובל !111 זא5; מערכת אבטחת מידע מתוחכמת; בסיס נתונים 6.0 6צ6וזו₪ ועוד. מחיר התוכנה נע בין 5330 (ל-5 משתמשים) ועד ל-51,430. תיב''ם תלת-מימדי בפחות מ-700 דולר 6 צםאטג6 הינה תוכנה תלת מימדית מלאה, בעלת תכונות ייחודיות, כמו יכולת הס- תרת/ריסוק קווים נעלמים, הצללות שונות ומ- ציאת תכונות פיסיקליות גם ב-8וא 6 סחוצ. כמו כן תומכת 6 צ8א60% בכל הסטנדרטים התעשייתיים (כולל 650 בעזרי שרטוט וסימון. התוכנה כוללת גם ספרייה מתוחכמת ובה מאות סימבולים לצנרת, הידראוליקה, חשמל, בקרה, אלקטרוניקה ותרשימי זרימה. 6 שא 6 נח- שבת לתוכנה התלת-מימדית המתקדמת ביותר בעולם ה-6 ונמכרה עד כה ל-120,000 מש- תמשים בעולס. ץמא 6 הכריזה גם על |גחסו655|סוק םא 6, מוצריס חדשים 0 2 107 6 ישראל פבר' 1994 הודעות של חברות ישראליות 5 מוצרים חלשים 5 שירותים > מיללע עסקי 5 הודעות של חברות ישראליות: 5 מוצרים חלשי ו/63// %4 148 שהוא למעשה 6 צ6088 בתוספת. אנלישות, משטחים, עיצוב מוצקים ומשטחים מתוחכם, וספריות מיכניות פרמטריות משוכללות. בישראל תשווק התוכנה עם תמיכה בעברית. חבילת 6 אכ 6 עברית תעלה 675 דולר. חבילת צם א 6 מקצועית תעלה בישראל 3675 דולר. בולנד תרכוש את רפורטסמית חברת התוכנה בורלנד אינטרנשיונל חתמה על הסכם כוונות לרכישת חברת רפורטסמית (תוווח5חסק86) מקליפורניה, יצרנית כלי דיוותח ותישאול מוביל לסביבת שרת/לקוח תחת חלו- נות של מיקרוסופט. רפורטסמית מאפשר למ- שתמשי מחשבים אישיים לגשת במהירות וב- קלות למסדי נתונים ארגוניים וליצור דוחות באיכות מסחרית. המוצר העו כלי ווח שרת-לקוח היחיד המשתמש בגישת נתונים חיים, המציגה על המסמך נתונים חיים אותם ניתן לפ- רמט ולערוך באופן איטראקטיבי. כרטיס" שמזסום לערוץ מקומי (1-805/) חברת אהו1-כ, המיוצגת באר% עייי ליגד מידע טכני, הכריזה על כרטיסי וטוחטחו מדגס ₪8-510 עבור ערוץ מקומי במחשבים אישיים (1-805ץ). עייי החלפת בקר וטוחטווום על הלוח עם שבב 2-יט חזק יותר, מספק ה-₪5-510 ביצועים מעולים. נוספת לכך היכולת לבצע את תצורת ה-05-510 דרך תוכנה, ללא צרוך בתצורת גימפרים או מתגים. הכרטיס מספק תמיכת דריי- ברים נרחבת - ||טצסא , שתש-8וא ,קהק6ך ,קזם 6ה או ו- ד 5אוסחו/. כלנית תשווק את 80 א גשאזשו לעבודה ברשת חברת כלנית החלה לשווק את 0חק אגחאזא, תוכנת הפקסים לפעולה ברשת מקומית, תחת 8 וד ו סד זו 08 6 ושראל פבר' 1994 מערכת ההפעלה חלונות. 280 אגחאו פותחה על ידי חברת יידלרינה" האמריקנית והיא אחת מתוכנות הפקס היחידות בעולס המטפלות בשי- גור פקסיס מכל יישוס תוכנה הפועל בחלונות: מעבדי תמלילים, גיליונות אלקטרוניים, תוכנות גרפיות ועוד, ללא צורך בהסבה או הכנה של הקובץ למשלוח הפקס, מחיר תוכנה בישראל: 9 דולר + מעיימ. *סיון'' נערך למחסור הצפוי בתוכניתנים בתגובה לפרסום על מחסור צפי של 5000 מת- כנתיס ומנתחי מערכות במשק הישראלי, הודיע יצחק סיון כי בית ספר יסיון" ערוך להכשיר בתוך שנה כ-1250 מתכנתים וכ-800 מנתחי מע- רכות. בייסיון" מגוון רחב של קורסי תכנות וניתוח מע- רכות הן למתחילים חסרי כל ידע מוקדס בתחום והן למתכנתים מנוסים אשר מעוניינים לעדכן את הכשרתם על פי מגמות השוק. לאחרונה נמסר מסיון על ביקוש גובר לקורסי תיכנות מת- קדמים בשפות ++6, מגייק ופרדוקס, וכן לפיתוח יישומים %שסטחו/. לפרטים נוספים ניתן לפנות לבית- ספר י"סיון", טלי: 03-5621115. היולט-פקרד תקים מרכז מדעי בטכניון ראש המרכז יהיה פרופ' אברהם למפל מה- פקולטה למדעי המחשב בטכניון. פרופי למפל הוא מהמומחים המובילים בעולם בדחיסת מידע ללא עיוות והמציא, עס פרופי יעקב זיו מה- טכניון, את האלגוריתם למפל-זיו הקרוי על שמם. אלגוריתס זה הוא השיטה הנפוצה ביותר בעולם לדחיסה וכמעט כל מידע המשודר או מאוחסן דחוס בשיטה זו. בשלב ראשון יהיה צוות החוקרים של המרכז מורכב משמונה חברי סגל של הטכניון והכוונה היא לצרף אליו בהמשך חוקרים מאוניברסיטאות אחרות בישראל. פיתוח יישומים ל-05/2 יוניפייס היא סביבת פיתוח שרת/לקוח מת- קדמת, בה ניתן לבנות יישומים המנצלים את מלוא התכונות הטבעיות של 05/2. דרך ממשק התצוגה האוניברסלי של יוניפייס יכולים יישומי יוניפייס לרוץ לא רק תחת !5061 806!קאזסאו, אלא גם תחת 6015 נתמכים רבים אחרים. ממשק הת- צוגה האוניבהסלי ממפה אוטומטית אובייקטים גרפיים של ה-!61ו51 906!קאזסאו לאובייקטים הט- בעיים של 608 אחרים ואפילו לממשקים אלפא-זנומריים. יישומי יוניפייס יכולים לרוץ על 2, אורקל, ו-58458 והם ניתנים גם לשי- מוש בתצורות שרת/לקוח. מוניטורים "*ירוקים'' חוסכים אנרגיה חברת ופא, | יצרנית המוניטורים ממשפחת א056ח6ו1א, הודיעה כי מעתה כל הצגים שלה הינס "ירוקים" - עומדים בדרישות החסכון בא- נרגיה במסגרת תוכנית 57% של משרד איכות הסביבה בארהייב. כל צגי א1]6080564וא מצוילי- דים ביכולת ניהול כוח, בשיטת 5ואשכ ₪84 , בה המוניטור מנתק את עצמו אוטומטית בעת איתור תקופה של חוסר פעילות מצד המשתמש. ממשק משופר המקשר 1/4616 ל- 518455 ההצלחה המרשימה במכירות של מחולל היל- שומיס 4016 ובסיסי נתונים 58855 יצרה ביקוש לממשק אשר יאפשר למשתמשי 616וא לפתח יישומים, אשר בסיסי הנתונים שלהם ינו- הל ב-558/88 50 8458צ5. פיתוח ממשק זה נעשה עייי צוות פיתוח של משוב, בניהולו של רון אפרתי, תוך סיוע ותמיכה מצד אנשי המקצוע של טכם, המשווקת את סייביס. בימים אלה הסתיים תהליך בדיקת המוצר אצל מספר לקוחות ציבוריים ותעשייתים גדולים, המ- שלבים את טכנולוגית ה-8םצ588/דאםו61. חלק מלקוחות אלה קיבל החלטה לפתח באופן מיידי מספר יישומים חדשים בטכנולוגיה המשולבת, ואף להסב ל-88458 5 יישומי 4016/א קיימים שנכתבו בעבר על מ/שואדפ8, ובכך לשפר ולחדש אותס. פתרון מקיף לסביבת שרת/לקות תדיראן מערכות מידע החלה להציע בשוק הי- שראלי פתרונות תוכנה חדשניים לסביבת שרת/לקוח, מתוצרת חברת 86|/ו1שא הא- מריקאית. החדשנות במוצרי התוכנה של א5!א וזא | מבוססת | על ארכיטקטורת 610 מאטסם6סחץ מדסואמה) - 6ץא, המ- אפשרת יישיחהיי בין יישומי תוכנה מגוונים, הפו- עלים על פלטפורמות מיחשוב שונות. כך היא יו- צרת קישוריות כלל-ארגונית ליישומי שרת/לקוח הפועלים בסביבות מיחשוב הטרוגניות. מודס אלחוטי ועיר למחשבים נישאים מוטורולה ישראל ""קיבלה מנדט עולמי" לטפל, בלבדית, עבור מוטורולה העולמית, בכל תחוס העברת נתונים באלחוט - מן התחומים הגדלים במהירות הרבה ביותר בתעשיית התקשורת בעו- לם. משנת 1994 תהיה מוטורולה תקשורת יש- ראל האחראית בפיתוח ובייצור של מיכשור, וכן באוזריות שיווקית כלל עולמית, על מוצריס שת- פתח. הודעות של חברות ישראליות ‏ 5 מוצרים חדשים מוטורולה ישראל תפתח עבור מוטורולה העו- למית מסופים אלחוטיים חדישים, מודמים אל- חוטיים לשימוש במחשבים נישאים, עזרים ספ- רתיים נישאים (45/כ") וכן תייצר ציוד תשתית מגוון, לתמוך ברשתות אלחוטיות ארציות לה- עברת נתונים. מוצר ראשון פרי פיתוח ישראלי המשווק כבר על ידי סקטור התקשורת של מו- טורולה העולמית הוא המודס האלחוטי ספוס)ח!. המודם המהיר בעולם: 115,000 סליש חברת מוטורולה תשווק בישראל את המודם המ- היר 506 457 3266 מתוצרת מוטורולה קו- דקס, הפועל במהירויות על עד 115,200 סלייש ומשפר באופן משמעותי את יכולת העברת קב- צים גרפיים, קבצי קול, וידאו ותמונות. המוד תומך בפרוטוקולים לתיקון שגיאות מסגו 42 661 ו-4 שאוא המאפשרים זיהוי ותיקון שגיאות הנגרמות מהפרעות קו הת- קשורת. דחיסת הנתונים מיושמת בתקני 5 קאוא ג-4208./, הסטנדרטים עבור משתמשים אסי- נכרונים. דחיסת הנתונים הסינכרונית, מתבצעת באמצעות אלגוריתם הדחיסה הייחודי של חברת קודקס. תוכנת עיבוד תמונה מדעית חברת אסוד.51א ד אדפ הכריזה על גירסה 0 של טפגוחן 848 .01/0841 - תוכנת עיבוד הת- מונה המקובלת במעבדות ליישומים תעשיתיים. הגירסה החדשה בנויה בארכיטקטוהה מודולרית חדשה, המאפשרת הוספת מודולים פונקציונליים לפי הצורך. מודולים אלה מוצעים על ידי אפ סוד 51 אד עצמה ועל ידי חברות צד-גי. ביך התחומים המטופלים במודולים אפשר למצוא: דנסיטומטריה (מדידות המבוססות על המת כהות/בהירות של כל פיקסל) זיהוי צורות, דחו- סת תמונות, המרת פו- רמטים של ווידאו ואירכוב מסד תמונות. הגירסה הח- דשה מספקת גם כליס אנ- ליטיים רבי עוצמה למדידת גודל, מיון צורות, ספירת חלקיקים, מדידת מרחקים ואוריינטציה של אלמנטיס בתמונה. דגס אסוד ]אד | מיוצגת בישאל עייי מיליטרם טכ- נולוגיות. תלמיד פיתח תוכנה ללימוד הבעה והבנת הנקרא ניצן גורן, בוגר ביהייס התיכון למדעים ול- אומנויות בירושלים, השליס את פיתוחה של תו- כנה לפיתוח כישורי הבעה והבנת הנקרא. התו- כנה ששמה יניצןיי, היא סביבת עבודה משולבת ופתוחה לתלמידי חטיבת בינייס, לתלמידי הח- טיבה העליונה ולמורים. ‏ "יניצן" כוללת מסלול עבודה ראשי, המורכב מתפריטים ומתפריטי משנה וממסלול עבודה אינטראקטיבי תומך, המ- אפשר למשקיף, לעמית או למורה, לבצע תי- קונים, להעיר הערות ולהטיל משימות על הת- למיד. מפתח התוכנה בן ה-18 הסביר כי בפיתוח התו- כנה הושקעו בשנתיים אחרונות מאמצים רבים על מנת לייצר כלי תוכנה ידידותי, הניתן לתפעול מהיר וקל, גם בקרב אוכלוסיה שאינה מתמצאת במחשוב. למרות שהתוכנה מבוססת על מערכת ההפעלה ₪05 היא תומכת בעכבר ונבגה לה ממשק משתמש דמוי חלונות, הכולל מסכי עזר ותפריטים נשלפים. מערכות 015 הראשונות על 1 צעו80מזו/ חכרת אינטרגרף האמריקאית מסבה 300 חבילות תוכנה מתוצרתה לעבודה במערכת ההפעלה א פשסשחו/ של מיקרוסופט. זו ההסבה הר- אשונה בעולם של מערכות 615 ( |000₪1200064) 5 חסווגווחס!ה!) למערכת ההפעלה החדשה ופרוייקט ההסבה הגדול ביותר המנוהל כיוס ל-1 פשוסשחו/%. עם ההסבה ל-1 פשסטחוצ מצי- עה אינטרגרף פתרון רבזפלטפורמי משולב על תאימות מלאה בסביבות 05 ,₪018 -פשסשחו/ דא הורדת מחירי סורקים בכור תקשורת ישראטל חברת כור תקשורת ישראטל, נציגת אא!אט בי- שראל, הוזילה את מחיר הסורק :80050 שלה ל-51,280 (+ מעיימ) בלבד. לאחרונה הכריוה אאואש על דגם 060-1260 - סורק צבע שטות 4 יט עם הזולוציה המגיעה ל- א2400% וק2,4000, דרך טכנולוגיית ופוצגאזוט הק- ניינית של אג/א(ו. ה-6-1260( מיועד ליוצרי מצ- גות מולטימדיה, למעצבים גרפיים ולאנשי הו- צאה לאור שולחנית, הדורשים רזולוציה גבוהה. הסורק מזהה 16.8 מיליון צבעיס בשלושה מעברי סריקה. שילוב תוכנת 6105 ברשתות מקומיות 6זם/ו6א יבמ ארהייב הכריזה לאחרונה על שיתוף פעולה עם 11ם/0א, שיאפשר לארגונים שילוב תוכנת 5 עס רשתות מקומיות שגאא | של צסא, במטרה לקדם את עיבוד התנועות מבוסס שרת/לקוח. 6105 הינה התוכנה המו- בילה של יבמ לניהול עיבוד תנועות מקוון. התו- כנה מאפשרת נגישות, עדכון וייכריית מידעיי מתוך מסדי נתונים שונים. בהתאם להסכס עם .ו סא, תספק יבמ למשתמש 6165 נגישות לשרתים מרוחקים המריצים את תוכנת 6105, דבר שיאפשר, למשל, למשתמשי גיליון אלקטרוני בסביבת 6זג\ו6א, גישה ועדכון מידע המנוהל על ידי שרתי 0105 מרוחקים. 0 חס80ו/1 41000 ציור פוטו-ריאליסטי למשתמשי אוטוקד חברת התוכנה אוטודסק הכריזה על תוכנת חסופוסוטא, = יישום לציור | תמונות (ליחות (ווז8), עם איכות תמונה פוטו-ריאליסטית, הפועל בתוך אוטוקד 12 ל-205. חסוצושסוטג משלב מהירות ציור, איכות גבוהה, ושליטה מדוייקת על פרטי תמונה. מחיר התוכנה 5795 (בשקלים + מעיימ) והיא תימכר באר> עייי מערך המפיצים המורשים של אוטודסק ישראל. מהדורת פיתוח של 484008 ליישומי שרת/לקות חברת התוכנה בורלנד (באר: פרי אינטרנשיונל) הכריזה על 4.5 8400%/ץ במהדורת פיתוח ל-004חו/ - שהינה מערכת מקיפה של כלי פי- תוח לבניית יישומי שרת/לקוח מדורגים לשי- מוש מחלקתי וכלל-ארגוני. מהדורת הפיתוח של 5 א00 ג מציגה למשתמשי מסד נתונים ב-6 את העוצמה של מיחשוב שרת/לקוח עייי הכללת דרייבר 1.1% .500 0ח4/ז₪0 המתרגם הצ- הרות שפת .0961741 וטיפוסי נתונים של 0% לפקודות .501. מחירים: (בישראל, לא כולל מעיימ): 4 4.5 00% 8 במהדורת פיתוח ל-פוסחו/: 6 שירותים 5 מידע עסקי 5 הודעות של חברות ישראליות 5 מוצרים חדשים 7 2 19 6? ישראל פבר' 1994 הודעות של חברות ישראליות 5 מוצרים חדשים > שירותים 5 מידע עסקי > הודעות של חברות ישראליות 6 מוצרים חדי 5 (המוצר כולל את 4.5 00% 048 לקבוצות עבודה תחת פשסשחו/ ואת ערכת כלי הפיתוח). + ערכת כלי פיתוח ל-4.5 00% 46 ל-5אסשחו/ : 5295 4 4.5 800%ק לקבוצות עבודה תחת 5שסחו/: 5495. מחשבי-מחברת במעתק מעתק מערכות נכנסת לראשונה לשוק ה-075800%א עם מחשבים של חברת 027084 היפנית. מעתק מציעה כיום שני דגמים: > | 1/4016800%א כולל מעבד 510/33 486. ית- רונו המרכזי הוא שניתן להתקין בו דיסק בנפתח גדול. דגם זה משווק עם מסך 64צ סאסוא. ן / % ווו 08008ו6גוא מוצע במגוון ‏ דג- מים, מ-33א4860 ועד 4860%2-66 . דגס זה מציע גם שלוש אופציות למסכים: מסך 4סצ 0א0וא עס 64 גווני אפור ושתי גירסאות למסכ צבע ‏ - 5608 |מטכ א57 ו-זחך . 08% מוצע במחיר החל מ- 51910‏ + מעיימ. ג עס בקר 108 משופר ווק וחסוצט/ הכריזה על דיסק חדש מסדרת 6, בעל נפח של 18א540, המבוסס על שתי פלטות במידות של ''3.5. לדגם החדש זכרון מט- 10 0 ישראל פבר' 1994 מון א128, זמן גישה פחות מ-11 מילישניה וקצב העברת נתונים של 11 מגהבייט לשניה. הקצב הגבוה של העברת נתונים נובע משימוש חלוצי בתקן יישפ! משופריי (פפ] סמסאגאאם) שאושר לאחרונה עייי וועדת "5 לשילוב במחשביס עם אפיק מקומי מהיר. רשת התקשורת הזולה ביותר חברת סיסקום מחשבים, מכריזה בישראל על רשת התקשורת המקומית 5.1 6אקסד. של חברת סזג/קסד. | ברבעון הראשון של 94' תציע ייסיסקוס מחשבים"" את רשת ושאקסד במח:ירים מבצע מיוחדים: 5199 לשתי התחנות הראשונות (כולל כרטיסי התקשורת!), לחמישה משתמשים - 5499 ולעשרה משתמשים - 5599. ביקורת ממוחשבת - לשימושס של רואי חשבון תוכנה חדשה, לשימושם של משרדי רואי חשבון ובמקרי פנים, הוכרזה על ידי חברת "אינטלאודיט שירות בקרהיי, הנמנית עס קבוצת רואי החשבון, ""פאנל קר פו- רסטריי הבינלאומית התוכנה החדשה, 54פ], פותחה במקורה על יד לשכת רואי החשבון של קנדה והיא נמצאת בשימושס של יותר מעשרת אלפי משתמשים ברחבי העולם. אמפ] מאפשרת למבקר לסורק באופן עצמאי את מערכת המידע הממוחשבת של הלקוח, ולאתר, לשלוף ולנתח תנועות חריגות ויוצאות דופן במ- ערכת, כל זאת ללא צורך בכל ידע מוקדס במי- חשוב. מחיר חבילת התוכנה הוא כ-1,600 דולר. לפרטים : אינטלאודיט טלי: 03-5604281. ניתן להאריך את חייו של ראש ההדפסה פי שבע טכנולוגיה אשר פותחה עייי קבוצת אוליבטי האיטלקית, מוזילה ב-50% את השימוש במדפסות הזרקת דיו. הט- כנולוגיה החדישה מאריכה את חייו של ראש ההדפסה פי שבעה, הודות לאפשרות להזין את ראש ההדפסה ב-7 מיכלי דיו, עד להחלפתו, ול- חסוך את החלפת ראש הה- דפסה כולו. היולט-פקרד מינתה את *קומפיוטרסטור'' כמשווק מורשה רשת "קומפיוטרסטוריי מונתה כמשווק מורשה למחשבי ‏ "וקטרהיי החדשים של היולט-פקרד. קומפיוטרסטור תשווק את מגוון מחשבי ק3, החל ממחשבי התת-מחברת ייאומניבוק 300", דרך המחשבים השולתניים וכלה בשרתי "פנטיום" שאותס החלה לשווק היולט-פקרד בי- שראל. מדפסת לייזר לסביבה מעורבת היולט-פקרד הכריזה על מדפסת לייזר חדשה מדגם ץ1א4 1056061 שו!, המיועדת לסביבה מעו- הר הר הר הר הרוי ו וו ריר רו ררלהרהררררר רו ו א ה כרררלרללרררכרל רררו 2 ו ו ל של 4 0 רבת 6ג/א/20 ומשלבת איכות הדפסה של 600 נקודות לאינצ' במחיר נמוך. התמיכה כוללת פו- סטסקריפט ‏ 2 |1666, | זכרון מורחב וממשק 19191% בגוף המדפסת. מהירות המדפסת, 4 דפים לדקה, מספקת צרכי הדפסה בסיסיים. היולט-פקרד מציידת את כל מדפסות הלייור מתוצרתה בטכנולוגיית זא (החלקת עקומות) המשפרת את איכות ההדפסה. מאגר מידע בינלאומי למערכות תכנון מתקדמות דייזיקס /אינטגרף הקימה מאגר מידע בינלאומי, הראשון מסוגו, למערכות תכנון מתקדמות. מאגר המידע המכונה אק (קחוקב00ג? 6980060 אזטשוטא), ופועל בשיטת המולטימדיה, אוצר בתוכו מידע מקיף על מערכות תוכנה מתקדמות, מעגלים מודפסים, מערכות תכנון, קבוצות דיון מיוחדות ועוד. מאגר המידע זכה בפרס מיוחד בכנס השנתי של יצרני מערכות |א6ו/. בכדי להכנס למאגר יש צורך בתוכנת ההפעלה הייחודית של אינטרגרף הנמצאת על גבי תק- ליטור וכוללת אינדקסים, תוכנת הפעלה יחודית, התקני תקשורת ועוד. מחיר התקליטור היו 0 וניתן להשיגו באמצעות הנציגות בישראל הודעות של חברות ישראליות 5 מוצרים חדשים > שירותים 5 מידע עסקי 5 הודעות של חברות ישראליות 5 מוצרים חדשים של דייזיקס /אינטרגרף. לפרטים אלי גולדמן, דייזיקס, 09-543101. ארכיון תמונות של שרת מוסממו/ז זז 600 סקט הדא חברת וידיאו-קאד הישראלית פיתחה, תוך שי- תוף פעולה מקצועי עם בינת מערכות תוכנה, אר- כיון תמונות ממוחשב המבוסס על מערכת הה- פעלה 1 פאיסטחו/ו. הארכיון יכול להכיל בגירסה הראשונה עד מיליון תמונות, כאשר פוטנציאל האיחסון המתאשפר עייי ה-דא, הוא 16 מיליון תמונות. הארכיון פותח באמצעות שרת הת- קשורת 558/85 ספסאג צכ ג דא ומסד הנ- תונים אם/558 .501. בבניית הארכיון, אותו ניתן יילתפוריי לצרכי כל לקוח, וידאו"קאד מש- תמש בטכנולוגיית דחיסת תמונות התואמת את התקן הבינייל - 0שק1. ברטיסי פנטיום זוועו!נטצת חברת זודיאק טכנולוגיות מרמת השרון, החלה לספק כרטיסי פנטיום זטטו|ג6אם | מתוצרת [וא-ארהייב. זוא מציעה שלושה דגמים של כר- טיסי פנטיוס 66 מגהרף, עם אפשרות הרחבה עד 8 מגה על הכרטיסים וזכרון מטמון עד א512. מחיר כרטיס זטפו|גסאם מדגס 261 (כולל ה-600): 0 + מעיימ. כרטיסי קול במחיר של 580 בלבד! חברת מעתק מערכות החלה ביבוא ושיווק של כרטיסי קול מתוצרת חברת 616 הטיוואנית. כרטיסי הקול תואמיס באופן מלא ל-40118 ול- סאונד בלסטר והס ימכרו ב-580 בלבד לצרכן כולל מעיימ. | וז ב דט סטותהוחץ5 הכריזה על תוכנת שרות חדשה לניהול מרכזי של רשת התקשורת המקומית. החבילה החדשה, 1.0 8אזסאז6] זט זסו₪ו5וחגהח6 הסחסצן משווקת בישראל על ידי אזטק מערכות, נציגת סטוחהוחץ5 בישראל. יימנהל הרשתותי משמש כפ- תרון מקיף להוזלת עלויות התחזוקה של רשתות התקשורת באמצעות אוטומציה של מרבית הפ- עולות הקשורות בניהולן. הוא תואם למיגוון רחב של רשתות מקומיות וביניה[: ,6%חו תעְחג הח \.1 ,6ב/ו46] ||שטסא ו-אא/1 |ואגן ז56. הוא מוצע במגוון קונפיגורציות לכל גודל של רשת: מ-5 משתמשים עד 1,000 משתמשים. סביבת פיתוח מכוונת עצמים 5 5500 ממדטק!א60 הכריוה לאחרונה על מהדורת 2.0 לסביבת הפיתוח ליישומי 001 מתוצרתה - 85411288 68 .541288 מציע סביבת פיתוח ליישומי 5אסשחו/ וליישומי 05/2 במוצר אחד. 85411288 מציע סביבת פיתות ליישומי ספדא0%18 081807 בשלב הפיתוח וב- שלב ההטמעה של היישום. 6 פרוצדורת הפיתוח ב-11288א5א דומה לת- רשיס הזרימה הקלאסי של שפות פיתוח קיימות - עובדה המקלה על תיכנון היישום, הסבת *י- שומים קיימים מ-05 ועל לימוד התוכנה בכלל. % התוכנה מייצרת קוד מקור גם עבור פיתוחי 0 כך שניתן לשנות ולשלב את קוד בקלות יחסית בתוכנית. 6 פרוצדורות וכלים מובניס בשפה נמצאים במ- לואס ב-₪51.288 כגון: עורך טקסט, בונה טב- לאות, מחולל גרפים, גיליון חישובים ואנימציה. , % 28₪ו1מה-6 על מרכיביו השונים תואמים במלואם את התקן של [פוא, ממשק מרובה מס- מכים של פס6חו/. % 6-511258 כולל רוטינה אוטומטית לב- ניית ייהפכ.זוט8 א₪15% אסודא.11ג ד5א!" לצורך הצת היישום בין משתמשי הקצה. מצלמת ווידאו מהפכנית להדמאה מדעית חברת 66ופסוסחה66ד 610, המיוצגת בישראל עייי מיליטרס טכנולוגיות, הוציאה לשוק מצלמת ווי- דאו מהפכנית המבוססת על התקן פו6 (במקוס התקן ההדמאה 660 המקובל במצלמות ווידאו ביתיות). טכנולוגית 610 המקובל במצלמות ויי- דאו ביתיות). טכנולוגית פ61 מאפשר לקרוא את תמונת הווידאו בסדר ובקצב אקראיים ולאו-דווקא בקצב השורות והתמונות המקובל. כך יכול הישוס לטפל בתמונה כמו באוסף ייחלונות" עס פרמטרים שונים לכל חלון. טכ- נולוגית כ61 מציעה גם יחס עדיף של אות - לרעש ולינאריות גבוהה מאוד. ניתן לבצע עס מצלמת 612 מדידות עוצמה מדוייקות עס טווח דינמי של 1:1,0000,000,000! ניתן לשלוט בזמן החשיפה תוך כדי המדידה ולהאריך או לקצר אותו לפי עוצמת ההארה בפועל. אפשר גס לצלס עצמים כהיס ברקע מסנוור, שכן במצלמה זו לא נוצר אפקט ה-0א11א81.00 הידוע של מצלמות ווידאו רגילות. מטה גרופ על גבי 0185א 1/0705 חברת מטה גרופ החלה לספק את שירותי האי- נפורמציה שלה באמצעות תוכנת המשהד ממו- חשב של לוטוס, 0785 10705 במטה העו- למית שוקדים על העברת כל הקבצים ודוחות מן השנתיים אחרונות ל-85'ד0א 1.0705 וכל אחד מלקוחות החברה יקבל את הדוחות שיצאו בת- חוס המעניין אותו ללא כל חיוב נוסף. לצורך שי- מוש זקוקים הלקוחות לתוכנת 85דסא 10705 ומערכת הפעלה 05/2 או אסשחוץו. כמו כן קיי- מת גירסה המותאמת למקינטוש. בכל מקרה זקוק הלקוח למודס תקשורת. הוכרזה: מג'יק 5.6 חברת "מג'יק תעשיות תוכנהיי מפתחת ומשווקת מחולל היישומים מגייק הכריזה על גירסה 5.6. הגירסה החדשה כולל כלים חדשים לפיתוח יי- שומיס לסביבה גרפית וכן שיפור ברמת הקי- שוריות עס בסיסי נתונים יחסיים. מג'יק 5.6 כולל אובייקטים האופיינים לסביבות גרפיות כגון: כפתורי לחיצה, כפתורי רדיו, תיבות אישור, שילוב תמונות ועוד. אובייקטים אלו, בתוספת תוכנית הרצה ל-5שסטחו/, מספקים למ- פתחי היישומים יכולת התאמה טובה יותר לצ- רכי הלקוחות. בנוסף לשיפורים הגרפיים, כוללת הגירסה החדשה גישה משופרת לבסיסי נתונים יחסיים כגון אוראקל, אינפורמיקס, סייביס, ו-₪08 וכן פקודות .501 חדשות. ו [ התימ 7 68 0 | < [ 5 7 מל מוצרים מקוריים חדשים בחשבשבת חשבשבת, שנתפסת בעיני רבים כחברה של מוצר אחד, הכריזה במהלך הרבעון האחרון של שורת מוצריס חדשיים פרי פיתוחה. הראשונה שנחשפה היא הקופה החתכמה, המנהלת מלאי 8או-א0 בנקודת המכר. מוצר זה זכה כבר להתקנות בארף ולהזמנות ממספר מדינות בחו"ל. במהלך תערוכת קומדקס האחרונה הוצגה בתו- כנה טוטח?ו/ לגילוי חוקים וטעויות במסדי נתו- נים. תוכנה זו וכתה בתואר א66ו60 ]0 86% אז!חו מטעס מגזין 6וץ8, מהתארים המקצועייס החשובים בעולס בתחוס המחשבים. אחרונה בסידרה מוצרים החדשים היא תוכנת ריסטוריה לתיוק ולאיחזור מידע. התיוק וה- איחזור מבוססים על מילון עברי מלא, הכולל תזאורוס. התוכנה כוללת אופציה לסריקת תמו- נות ולדחיסה עד כדי 98%. 1 6 ישראל פבר' 1994 6 0 תוכנוח ניהול רשח (המשך מעמי 128) המערכת עשויה לספק את רצונותיהם של אותם מנהלנים שדורשים רק בקרה בסיסית ביותר. מחירו הנמוך והתמיכה היציבה בתוך הרשת הופכת אותו לבחירה טובה ככלי כניסה לניהול רשתות. םח ששדפא 08 5וססד מפחדא המערכת, ששמה המקוצר - אזא, בנויה למ- עשה משבעה מודולים המשלימים זה את זה. כדי לאפשר פיקוח על שרת מחג אופא מגי- רסה א.3 יש צורך במודול נטען לרשת (ַא1א), אולס גירסאות א.2 אינן דורשות כל תוכנת עזר. מחשבי הלקוח נדרשים להקציב 7% של זיכרון קונבנציונאלי לצורך החזקת קטע תו- (המשך מעמי 34) מגהבייט) לא פחות מ-72 דקות של ווידאו (יחס דחיסה אפקטיבי של 1:120!). יחס הדחיסה הג- בוה נובע מהאלגוריתם היעיל, אבל מימושו בזמן אמיתי נזקק לחומרה המיוחדת. כמו כן יש צורך בחומרה מיוחדת על מנת לסנכרן בין התמונה לקול, שכן קבצי הקול אינם חלק מתוך קבצי 6 ככרטיס קול הוא תומך בתקנים של הסאונד-בלסטר ו-0ו861 עם קצב דגימה של 1 קילוהר> ו-8 או 16 סיביות אבחנה. שם לב לכך שהכרטיט ס0ו98)א₪661 אינו תואם לכל מאיצי ה-אסשחו/ שבשוק ולכן יש לוודא את הנקודה הואת עם היצרן. הבעיה היחידה של הכרטיס הזה הוא זמינות של ישומים. כמו המשל השחוק על הביצה וה- תרנגולת, יצרני התוכנה על 1א65-80 לא הכינו ₪ = וו זס קה צְ13ק5ו0 חוק-9 הזוח 60 שק 5 6001185510 פס 6515ו!1הץ5 1" 2- 01 0 הההוחבצ תוכנות ניהול רשת כנה. הנתונים נדגמים באינטרווליס שנקבעים על ידי המנהלן ונאגרים במרכז ומשם ניתנים להצגה בצורה גראפית, מספרית או להפקה בדוחות או ליצוא לקבצי 48611. מודול יימנהל הקונפיגורציה" דואג לבקרה על שינויים הנ- עשיס במערכת. מודול יימשגוח התחנות" מסו- גל לצפות בכל נתוני מערכת הפעלה של מחשב הלקוח וזאת בזמן אמת. פעולה זו נעשית בע- זרת תוכנה השוכנת קבע בזיכרון המחשב הל- קוח. עס זאת אין כל מערכת דיווח בנושא זה. המודול המפקח על השרת דומה לתוכנת השי- רות 8018א60 של א.2 פא אודםא, אולס הוא בעל אפשרויות דיווח החסרות במערכת השניה. כמו כן מאפשרת המערכת לפנות לע- מדת הפיקוח של השרת מתוך מחשב לקוח המשמש כעמדת ניהול. מודול אחר מסוגל לב- דוק את מצבו של השרת. מנהלן הרשת רשאי להגדיר ערכי סף מסויימים של משאבים לצו- רך בדיקתם על ידי המערכת. ארועים שוניס כוּתרים רביס המנצלים את דחיסת 60קוא לוי- דאו, מאחר ולא היתה חומרה מתאימה להציג אותם על 6 ביתי. עכשיו שיש חומרה מתאימה במחיר סביר (כרטיסי ווידאו עם ביצועים דומיס עלו כאלף דולר עד כה), קשה למצוא כותרים מתאימים. חקוגסכ בּחאַו5 עובדת על כך עס ספקי תוכנה שונים, אבל עדיין מקדימה החומרה את הישומים. א 5600 שלוע ו במערבכת אחת מה עושה חברה שעדיין לא בטוחה איזו אר- כיטקטורה תכבוש את השוק! מפזרת את הבי- צים בסלים שונים. אבל אס החברה מסוגלת לה- גיע לרמה גבוהה יותר של יצירתיות טכנולוגית, למשל דיגיטל, היא תכין סל אחד המ- תאים לכל הביצים. זה מה שעשתה יצ- רנית המיני מחשבים הוותיקה כאשר היא חידשה את הה:- סתערות. על שולחן העבודה עס סידרת מחשבי 6 יימפוצלי אישיות". תרצה, תוכל לתקוע בהם מעבד 486 מהשורה, תרצה, תוכל להשבית לפנטיוס עם 60 או 6 מגהרף. בעתיד 8 חַחו!סח 6זהסזסווחָם 5 0 5006 057-2105 קוחס מדווחים בקובץ הלוג ומשוגרים למנהלן בא- מצעים שונים כולל הזעקתו באמצעות אי- תורית. המערכת מאפשרת להפעיל תוכניות שונות בתגובה לאירועים מסויימים. מודול חנ- קרא א6גאדדשא מבצע דגימות סטטיסטיות על ביצועי השרת ומוצא צווארי בקבוק שונים. את ממצאיו השוניס הוא מציג בצורה גרפית. מערכת וזא היא היחידה המסוגלת לגבות ול- שחזר קבצי מערכת של מףגשוזםא. עם ואת אין היא מסוגלת לגבות ולשחזר קבצים אחריס המותקנים על דיסק השרת. לצורך כך נמכרת יחד עם ואדא מערכת נוספת המבצעת פעולה זו. לסיכוס: התקנת המערכת קלה והתיעוד מו- שלם. אמנס הסטטיסטיקה *עודית לרמת השרת ולא לרשת כמכלול. עם זאת בשביל הו- פעה ראשונה - המערכת הזו נחשבת כחזקה למדי. תוכל גם לתקוע כרטיס עם מעבד ג412₪. או- פציה זו תהייה זמינה רק בעוד כחצי שנה ואז יש סיכוי כי תוכל למצוא גם ישומים שירצו תחת דא >שסשחוא על מחשבי אלפא. האופציה של מעבד 486 במחשב לא זול זה (החל מ-2,900 דולר בארהייב, לא כולל צג) היא הגיונית למי שמתכנן לעבור בעתיד ל-41784 וחבל לו לה- שקיע את 1100 הדולר הנוספים הדרושים לר- כישת הדגס המצוייד בפנטיוס. אנחנו בחנו את דגם 560 1א הנושא מעבד פנ- טיוס 60 מגהרף ומזווד במארצ י'ימינימגדליי. לוח האם נושא אפיק !76 בנוסף לאפיק 154 ובקר 2, שקע 216 למעבד תחליפי ושערים טו- ריים ומקביליים. המעבד ומעגלי התמיכה בו מו- תקנים על כרטיסון, כך שהחלפת מעבד נעשית בקלות יחסית. הזיווד הזה גם מאפשר לדיגיטל לכון את אחד המאווררים ישירות על הפנטיום וכך לפתור את בעית הקירור הידועה. במחשב שבדקנו היה מותקן זכרון ראשי 8וא8, אבל לא זכרון מטמון חיצוני, דיסק 18א340, כרטיס ול- דאו ו₪6 (המבוסס על השבב 928 של 53) וכונן 1א60-80. במבחני הביצועים התוצאות היו טו- בות, יחסית לממוצע מחשבי פנטיוס שנבדקו במ- עבדות 1485 6ץ, כאשר האספקט הגרפי הצטיין הן בסביבת 05 והן בישומי 5סטחו/). אבל האטרקטיביות של תחנות עבודה אלה אינה בביצועים הנוכחיים אלא בפוטנציאל להשבחה רדיקלית, לארכיטקטורה שונה לחלוטין, תוך שמירה על מרבית ההשקעה במחשב. למי שרואה את עצמו עובר ביוס מהימים לסביבה 6156-ית זה יכול להיות השיקול הדומיננטי. 12 6 ישראל פבר' 199% הערות בונות > לאחר התבגרותו והתבססותו של הירחון בשוק, מהווה הוא עתה את הנידבך החשוב והראשון לחומר כתוב בעולם ה-6=. ברצוני להוסיף מספר הערות בונות, שלפי דעתי יש להם מקום: א. טוב אם תצרפו לכל מאמר השוואתי רקע כללי, היסטורי ועתידני על הנושא הניבחן - מעין מבוא כללי, משוס שלא בכל יוס רוכש הקורא: צג, תוכנה, מחשב מדפסת וכוי חדשים, ולכן מאמרים השוואתיים טובים כדי לדעת את השוק ואת מגמותיו. על כן יש להוסיף חומר תאורתי ולא ייטיפ טיפה תאוריהיי לכתבה. ב. פרסוס קבוע של מאמרים כלליים מקוריים ומתורגמים, הקשורים באופן כללי או עקיף לעולס המיחשוב. ג. פרסום מילון מונחים: 1. על כל חומר שפורסם בחוברת, מעין דף של יימורה נבוכים". 2. כללי. ורק כדי שיהיה לנו סדר בבלאגן. ד. פרסוםס של לוגריטמים מתמטיים ודרך החשיבה שמאחוריהם, לדוגמא בעיות מעין: ייהסוכן הנוסעיי, יישיבוא קופיםיי ויימגדלי האנייי וכוי. ה. פרסוס של תוכניות קצרות יעילות ומועילות. יחזקאל בן-עזרא, הרצליה > אני מבקש לראות סקרים גם ברמה הפרטית ביתית של חומרה תוכנה כלומר של ציוד פחות יקר שאדס הפרטי יקנה לביתו וכמו כן הייתי רוצה לראות מדור שעוסק בתוכנות שרות כולל הקוד, משהו מסגנון ה-קן116 שיש בירחונים העוסקים בתוכנה בעולם. שליצינגר דן עיין בגיליון 10 ה-6? המושלס. אחת לשנה *וצאת סקירה מקיפה בנושא זה המכילה אינפורמציה מועילה גם למשתמש הבית!. 4 אנא הוסיפו במאמרים מספרי בינגו למידע על המוצרים המפורטיס במאמר. 2. אנא הקימו רשת 885 לקבלת מידע ממוחשב! 3. חסרים מספרי בינגו עבור המוצרים המתוארים תחת הכותרת יימבזק ישראלייי! משה אפשטיין מספרי הבינגו הס שירות של 26 א / המהדורה הישראלית למפרסמים, ולכן הס לא מופיעים בחומר חדשותי/מערכתי. לעומת, זאת כאשר נציגים ויצרנים באר ישתפו יותר פעולה נוכל לציין שמותיהם ייקל עליך למצוא אותם. גם למקינטועו! > עיתון בעל רמה טובה מאוד ואפילו מעל הממוצע. מגזין מיוחד במינו לכל רוכש ₪6 ותואמיו ובפרט למחשבי 18% ותואמיו אבל יש כאלה שברשותם 6 או 18% ומחשבי מקינטוש כמוני לכן ברצוני להבהיר לכם נקודה מסויימת: נא פרסמו בעיתונכם גם מדור נרחב בנושא מקינטוש ותואמיו. שחר אגלויאס מיד פעם אנו מוסיפים מאמרים הנוגעים למקינטוש. עיין במאמר 6זט)6ו/ 6צו.1 עמ' 59. עוד מחמאות % לכל החברים היקרים מאלידע ומן המהדורה הישראלית - כל השבחים וכל הסופרלטיבים כבר נאמרו. אני סבור שאתם העליתס את עתונות המחשבים בישראל מרמה של גן-ילדים/ביייס יסודי לרמת על-יסודי ואפילו רמה אקדמית. זה אולי קשה לפעמים, אבל זה ללא ספק טוב. יישר כח! אדלר ירון שס אדאנט אדיסמה אזיטרסופט אנקור מחשביס בעיימ בינת מערכות תוכנה 5 בי-פלן 7 דביר מוצרי תוכנה 9 הוצאת פוקוס מחשביס 43 וירוס 156 חשבשבת 11 חשבשבת 7 כור תקשורת 1 כרמל-קרית המחשב 29 כיון מחשבים 71 לוטוס ישראל 5 ליגד 317 קליבר (מידן לשעבר) 3 מיחשוב מתקדס 55 מיליטרס 1 9 מיקרוליין 1 משוב 59 סיון 13 עדיף מחשביס 65 עדיפון 0 פרי אינטרנשיונל 55 קו מנחה 17 קול ואב 5, 156 קרט שיווק 6 קומפיוטרלנד 9ף קומפיוטרסטור 13 רדט רשף תיס א 4 5 4 43 0 למבתחי תוכנה 4 לתכנתים 6 לאנשי מחשבים 46 לחובבים 4 למפתחי תוכנה 4 לתכנתים המחירים הטובים ביותר בישראל. כתבי-העת הטובים ביותר בעולם. -40 . 06.1 ו ו -710 - 00 וסט 2 4 006 0 אזאס 5 ב ו ה זמחירים בשסלי וגיס חדשים כ ללום מעיימ 2 פַ 00| 7 ו 8 רייו 0 . ו ו 0 05 ו כטס "= 0 4 0 - ב 5 ווח : ו בוו ב סו ו 8 סוסוווא הגש 9- ואו ו ה זמחירים בשקלום חדשום כוללים מעי "מ ב"קול זאב" תגלו את היתרונות של שיווק אגרסיבי 58ט =/זפ. תוכנות, ספרות טכנית, | במחירים הטובים ביותר בישראל. מחיר בשייח תדירות כולל מע"ימ | לשנה שם המגזין 02 6 ד סטסוצ 66 דאתואאז גד דא 234 2 05 סמפוע 8 אמדטקוא60 02 6 ששטןצםא מוא0 אטדטקואסס 24 12 ס )אסא 6אןוא 0 אטדטקואס 24 12 ודאסא סאווא6 סואסא ד וט 97 6 דאטואאן ד דא סקס 234 12 א םוא 97 6 אטןואאס-או פוא 24 2 ( 0 71 6 סאט-סוו 24 12 500 פמא][61/ ]א אטוא 265 2 או 0 וזא ספוא 24 12 וא סק 22 12 5 ש 6 8 5 אמ צטם פסא אסקט5 24 12 05 סטפוצ ,5 דאס 8 4 םד 0 58 1.08 2600 3 12 סאודטקוא60 / סוואא/סאולא ואה 203 2 םסוא ןוא 203 12 מדצם 206 12 אזם- 6וואא 60 13 2 קוא 4 6 אתטס טואסוו סאוא 2093 12 וא 23 12 ןאוא 24 2 סא דט 60 סק 13 12 605 לסקא סק 200 22 אא סק 24 12 סק 8 4 סאו קוא 60 מו הדסק 15 8 ץצ 66 6 שומח וו 16 6 5 24 12 אז2 0 וא פאוספאושו 206 4 00 885קק5110 פוססאוצו 264 12 יסאו 234 2 ספאוש 12 2 ו 12 12 5וססאוא/ד0ם:ואטק קוסע 605 ,6אואאסשודפא 203 12 0 12 6 ו 8 6 כ אסא זטאא:האן 264 12 אא אא 13 12 5 ספא 13 12 (0100אוו0ד אא/) 5א6ד5 מחיר בשייח תדירות כולל מע"מ 2 5 61 23 שם המגזין לשנה 1סואו וטוא אוסטואודוטוא ואסא פ6 ,ךאם 5אוטא |א0א-6 אס ואס 6 0550 ואסא-סס ול ואס פס צא ססד א0א-60 ואסא-60 זו הזס5סוא צססז ג וסטואוהוטוא ןסטוא שטא ואסא-סס וצדוא ס ואס ג וסטואוהוטוא [סטואחוטוא/6 א וא 0 פ:וסצ ₪ 2 כ 0 = 5 ₪5 כ 2 דצ 8 6אזואוא ה סאק דמקאם .ןת 0055 אאטס 6058858 ו אטקקן 1 500 הזאפ א0ופטכ 86 00 55 8 זכ פואמם 05 האאטס 0885 אס ס.א סקאס אמקסןטצטס 052 ואו (אסד דא דא וא אא טס 5אמ 557 דו050א6ווא אלא 0 ודאסא 05/2 0 052 דא אחסיאו אססא אק ד שאו אא אפק דאטואקסום טס 0 שומוצמ אואט כ )סו אואט 005 8516 ]ה שפצ טא טס הסטד 5אוספאושו ₪ פהטקס.וםצספס 05 / פ/וספאו/ מוד,אאאטס א סי כ כ כ כ 2 כ כ 2 כ כ תא כ כ כ כ מס כ םש 5 1 את 12 וב ויו 2 ו 4 ב 12 [ ו 6 סאודאואץ קסדא5טפ ו51ג. ד 12 6 א 6 ו 6 5 0 12 וטק | למבתחי תוכנה 6 לתכנתים ה 4 ק ₪ % לאנשי מחשבים 6 להובבים ש] כ5אם זא לספרות מקצועית ו די /,. 00 1 1 וטוטה ]4 אלפי ספרים באנגלית מכל בתי ההוצאה בחו"ל למחשבי 0 וכן הפסזאוסאא | 9 | ו ₪ כל הספרות הקיימת בעברית למשתמש החדש ג - | 9 ₪ | | == ולאנשי מקצוע | | 00 ש=-. | ₪ וש | ₪ 3% /] ו | | | | 41 / 1 ; | | / 4 ו עור ו פוא מ 0 ( [ 00 ו 4 | / = / | ₪ ₪8 כל המגזינים ו ₪ ן | הו ! ]1 ₪ ₪2] המבילים מחו"ל * > ₪₪ְ+>3ג 8 - ( ה 5 *ש ניתן למצוא על , וגו | + 0 ₪0 מתהעא | .= ₪ | | ₪ הש ₪ 0 ]] לקבל בתיבת 2 ₪ | ₪ 4 | 9 המו | 6 1 הדואר שלך בבית / : ן ז זו [ | ז חדש! || טסו אסא * | סס וו פ| 6081 5 ודוס אס 5 ד פד | ב-00/018% : 0 ל / 19 ₪ 5 המבחר העשיר ביותר . פווססאוצ ממ 0 ש"ח כולל מע"מ כולל מץיי של תוכנות. יישומים למרד, לבית, תוכניות שהות ושפות תכנות, ותוכנות חנוכיות "דאםואומדטסם" חדע ! 0-8 תוכנות ל-46 + דורות ראשונים 5 0. 02-257828 ,02-257807 משלוח חינם מכל רחבי הארץ הזמן בטלנון לביתך למחרת היום ]| 0 3 . 0519 | מעל 200 ₪" טל. 795456 -02 ספרות ותוכנח לםחשב 155 ש95ו)- ג מרכז ה-אסח 60 הגדול בישראל, מצ'ג: | 2 ערכות מולטימדיה מקצועיות . 50 5 00 דופ 16 ש/ומוו סוט 225% לוווחוד הווח קל 7 מעוחקים: % / * כרטיס קול 55!וג 16 שעגצ סופסטה 4 ככ * כונן טוסח סס סואס5גאגס - עם מהירות כפולה. : יל * ג'וי סטיק, רמקולים, מיקרופון, אוזניות. : | = = * 5 תקליטורים: 15-4.208%-= ב-א | דוט455 וספםח ,או ופה אסחו % / ג ההדפהדהשס ו לוווחודי י>/ורקרוזוא + 20 ,4 | 7 ("] וס ו ש'מבצעי * כרטיס קול 485 16 שעגצ סוסטה | ל 0 = ו ביום רדיעשו * כונן טוסח סס סואספגאגס 2 עם מהירות כפולה. : 0 4 * רמקולים, מיקרופון, אוזניות, . ותוכנת אסוזוא6ס6שה ססוסצ 2 מאה קתקליטורים במלצ * 5 תקליטורים: ,93 = 800501 דסספסמסוש . 4 ושעאוז וס אועצ , סואו וס סצץאש : 2 = .הפו וסטק אוצ , ואטאוזא וק 55 * כמות הערכות במבצע מוגבלת זמ נרטיס קול איכות'י וכדאי - הטוב מסוגו בעולם! | הקלטה/השמעה | עיבוד ‏ | תאימות ל- | | תאימות ל- ‏ | אפטרות הקלטה| יציאה איכותית | כניסה אסודוא60שה פסוס 500 | | 0א500 | | באססאוש | | מ דיגיטלית | אותות / | והשמעה בו נינרדת למנבר ‏ | סטריאופונית , | מתקדם | ו ו | ו | ומנית | חיצוני | למיקרומון מחיר ן | | 165 ו | תומך = | תואם תואס | תואס | | כן (6צג\ סוט ) | | קט או 2 8 | 6ו58 | -שא6804ן | | | יי 5 (ז81316 6ח50) לא | | תומד | | | לא 408 | 1 | וו | סו | תואם!!! נציגות בלעדית בישראל: המרכז היחידי והגדול בישראל של !₪0 600 6 סקנרים ידניים ושולחניים של חברת 5צסופוצא= 0 מאיצים גרפיים. 8 ו- 58| מבוססי 2 6 וב רח' פרישמן 77 תל-אביב טל' 03-5245639 פקסי ‏ 5