NCR – מחשבים ושימושים – מרץ 1972

כתב עת מקצועי למשתמשים במחשבי נ.סי.אר. עורכת: דליה אבן צור. יוצא לאור על ידי חברת י.א.מיטווך ובניו בע"מ. בשער – צילום של מערכת נ.סי.ר סנצ'ורי 200 במשרד הבטחון

OCR (הסבר)
מרץ 1972 גליון מס" 3 ד ]| מהעובים ועוימועשים כתב עת מקצועי למשתמשים במחשבי נ.סי.ר א % . % , מערכת נ.סי.ר סנצ'ורי 200 של קופת חולים ולשכת המס עורכת: דליה אבן צור יוצא לאור עלידי חברת י א.מיעווך ובניו בע" % בב .ו מרץ' 1972 גליון מס* 3 4 ] מחובים ושימועוים כתב עת מקצועי למשתמשים במחשבי נ.סי.ר 2 | תוכן הגליון ו חדשות וחידושים בציוד 2 סנצ'ורי 300 -תיאור המחשב המרכזי 2 חדשות וחידושים בתוכנה 8 0אןא -מערכת ניהול ופיקוח על המלאי 8 מהות שפת ה- 84510 17 מערכת התוכנה 80₪5א4ע2 02- תיאור כללל 18 כלים ושימושים מדעיים 21 התאמת צבעים 21 ו מהמתרחש בהתקנות 26 יחידות המחשב - קופת חולים ולשכת המס 26 מערך זיהוי רשומות בקובץ מירשם חברי הסתדרות 27 8 בעולם 33 מדור הטכנאד 5 | מחשבה בלי מחשב 6 | | ]ן)] מהעובים ועוימועוים הילכ 00 סנציורי-300 - תלאור המחשב המרכזל בימים אלה שיחררה חברת 03 את מערכת הסנצ" ורי-300 לשוק הבינלאומל. הסנצ'ורי - 300 הינה מערכת חדישה ורבת עוצמה המתווספת למשפחת מחשבי הסנצ"ורי הקיימים בשוק. בנוסף לתכונות אשר יושמו כבר במחשבי סנצ"ורי-100 ו-200 , לסנצ"ורי -300 תכונות המיועדות לספק את דרישותיהם של יישומים נוספים. - המערכת מיועדת לשרת מערכות 1185-א0 בינוניות עד גדולות(250-150 טרמינלים), - עיבודי 250089810 22708 מהירים מאוד (סרטים מגנטיים במהירות %5 240, יחידות תקליטים בעלות מהירות העברה של 50088 ווזמן גישה ממוצע של ₪88 30 ויחידת עיבוד מרכזית בעלת עוצמה רבה). = המאפיין את ילחידת העבוד המרכזית - היא בנויה משתי יחידות עצמאיות המסוגלות לעבוד סימולטאנית האחת עם השניה, ולחידת קלט-פלט עצמאית. - זיכרון מודולארי מגיע עד 2 מיליון בתים ואשר לכל מודול שלו יש 4 כניסות נפרדות, כלומר , יכולות להתבצע בזיכרון מספר פעולות סימולטאניות , בתנאי שהן אינן מתילחסות לאותו מודול בזיכרון. ₪ 1 ]][)] מהעובים ועוימועוים ניתן לחלק את המחשב המרכזי לשלושה:- יחידת עיבוד אריתמטית לוגית. זיכרון מרכזי. יחידת בקרת קלט-פלט. לחידת עיבוד אריתמטית לוגית יחידת העיבוד האריתמטית לוגית מחולקת לשתי יחידות פונקציונאליות נפרדות הפועלות כל אחת באופן עצמאי וסימולטאנית האחת עם השניה. לכל יחידה יש סידרה עצמאית של מונים, דגלים, רג"יסטרים, אינדיקטורים, ונקודות כניסה לזכרון. כל אחת משתי היחידות פועלת סימולטאנית עם חברתה ועם עד 18 פעולות קלט-פלט המתבצעות בו זמנית. שתי היחידות הן:- עזאטס 1 - לצאש כגפעב-1200% אסדסטתיפאדך תפקידה לבצע את כל הפעולות הדרושות על מנת להכין את הפקודה הבאה בתור לקראת ביצוע. פעולות אלה כוללות תרגום קוד הפקודה, קביעת ערך הכתובת אליה מתיחסת הפקודה ושמירתה באינדקס רג"יסטר עד לביצוע הפקודה. היחידה מבצעת מעקב מתמיד אחר פעולות ה- עדאס ש, ומשהה את פעולתה אם זו תשפיע על מצב אשר ה- שדאטס ‏ ₪ עלול לשנותו בזמן ביצוע. עדאטס ₪ - שבאס אסבעטסטאע פאגותוסס תפקידה לבצע את הפקודה אשר הכינה והעבירה אליה ה-- צאט 1 . הערכים אשר הוכנו על ידי אס 1 מועברים דרך 0157025עת2 פטך1 בלי לדרוש זמן מחזור זיכרון. 1 ]])] מחעובים ועוימועוים תכונות היחידה האריתמטית - לוגית ש מכירה פקודות בנות כתובת אחת או שתיים באורכים 4 או 8 בתים בהתאמה, 4 צורות 6א1אטפא1. 2 בצוע העברות בזיכרון ביחידות של 4 בתים המהווים מילה, עם אפשרות התיחסות לכל בית בניפרד (2228858421 ת078ת08) - מהירות פנימית גבוהה פי 5 ממהירות הסנצ"ורי-200, ביחידה האריתמטית - לוגית | מושגת מהירות זו ע"י פעולות סימולטאניות של ע1אט 1 , פדאס ₪ | רג'סטרים "חיים" , פקודות נוספות, ומהירות מחזור זיכרון גבוהה. | - סנס אסתי; אדינתפיי מתבופתגת. אם יחידה פריפרית עם עדיפות נמוכה מהתכנית המתבצעת בזיכרון תישלח סימן סיום ( פטס הסדי אדתתמ') היא תיכנס לתור לעיבוד מאוחר יותר. יחידה פריפרית בעלת עדיפות גבוהה יותר תגרום ל- שעשסתתטפאד , - עד 16 רמות של שעשתתמדאד צצדתסדתע . - 6 0 סת> די דט מתג זופת .הסנצ" ורי-300 מצויד בתכונות אשר מטרתן לייעל את העבודה כאשר מספר תכניות רב נימצא בזיכרון בו-זמנית. תכונות אלה הן: ן 5 זוגות שלח תּג,1/ 249 הנותנים הגנה לתכנית הנמצאת במקוס מסוים בזיכרון מפני יתר התכניות בו, פקודות נוספות , ו- 10016 52012 להעברת הפיקוח מתכנית | המשתמש אל פיקוח התוכנה ולהיפך, | - קיים מיכלול של 7 פקודות בשפת מכונה. 10 מהן פקודות בינאריות, 11 פקודות עואנסע 6א1עגסעע ‏ ,9 פקודות עשרוניות אריתמטיות, 3 פקודות הזזה והעברה, 8 פקודות לוגיות, 13 פקודות מיוחדות. י = 1 ]] מחעובים ושימועוים [ | ן | | ן זלכרון מרכזר גודל הזיכרון הפנימי של הסנציורי-300 נע בין 131% ל-2048% בתים. יחידת הזיכרון הקטנה ביותר בעלת הכתובת היא הבית . כל 4 בתים מהוים מילה. כל % או 64% בתים מהווים *מודול* זיכרון. כל 4 מודולים מהווים יחידת זיכרון עיקרית , (ט8ו-דותז 0 בתסב5 זתאמנ) ניתן לחבר 8-1 יחידות 890 למחשב אחד. לכל 80 ארבע כניסות:- - דאס ₪ = שש 1 - שדאט 1/0 - לצרכים עתידים. כניסה נוספת אפשרית לכל 890 להתחברות למחשב סנצ"ורי-300 אחר. חיבור 1180 למחשב א" או ב* מתבצע על-ידי מתג חיצוני. זמן מחזור זיכרון הוא 650 ננו-שניות. בזמן מחזור אחד מועברים 4 בתים בזיכרון. קספל אחת משתי יחידות היחידה האריתמטית לוגית (2דאס 1 ,צאט ) וליחידות בקרת הקלט-פלט ישנה כניסה נפרדת לכל אחד מהמודולים השונים של הזכרון כלומר , פעולות שונות יכולות להתבצע בו זמנית בזיכרון אם הן מתיחסות לכתובות הנמצאות במודולים שונלם. הדבר מקטין באופן אפקטיבי את זמן הביצוע היות וכתובות הזיכרון בנויות כך שכל מילה רביעית נמצאת באותו מודול, וכל מילה ][ נמצאת במודול אחר מאשר המילה 1+ א. הזיכרון מכיל שעון, בעזרתו יכולה התוכנה לפקח על תכניות בזמן אמיתי, לחשב משך זמני הרצה לחיוב לקוחות ועוד. כ 3]:1]])] מהעובים ושימועוים -- 7 ג. 5 צ ד כמ אמא מושג ע"ל 4 ערוצים נוספים מהירים מאד אשר על כל יחידת בקרת קלט-פלט יחידת בקרת הקלט-פלט פועלת באופן עצמאי ובניפרד מהיחידה האריתמטית לוגלת. תפקידה לבצע בחירת ערוץ קלט-פלט, פיקוח על ערוצי הקלט-פלט, והעברת נתונלם מיחידות הקלט-פלט אל הזיכרון ולהיפך. היחידה מכילה 0010;, פפפפסג , פתמתפעט משלה. כמו-כן מפקחת היחידה על לוח הקונסול, 087 תפידוזו 1/0 התמד ,דגטתתיףאד מבנה מערכת הקלט-פלט עונה על שלושת המטרות הבאות:- א, מתן אמצעי יעיל להפעלת יחידות פריפריות בעלות מהירות גבוהה. ב. אפשרות התרחבות לדרגות אחדות של פעולה סימולטאנית. ג. אפשרות טיפול בטרמינלים מסוגים שונים. היחידה מכילה מונים,רג'יסטרים, 14 טע | כל אחד בן 4 בתים,פיקוח העברת נתונים עם כניסה נפרדת לזיכרון, פיקוח העברת הוראות ליחידות הפריפריות השונות. ערוצי קלט-פלט כל ערוצי הקלט-פלט של הסנצ"ורי בנויים כך שהקו דרכו עוברים נתוני הפיקוח אל היחידות הוא ניפרד מהקו דרכו מועברים הנתונים. דבר זה מאפשר שיתוף זמני חיפוש מיקרי ביחידות פריפריות שונות. - 6 ערוצים מהירים, כל אחד בעל 4 מקומות ליחידות פריפריות. מהירות ההעברה 9 50 לערוץ אחד או %2 240 לכל ערוץ כאשר כל היחידות עובדות בו-זמנית. - ערוץ 11218803 בעל 8 מקומות, 3 מהם שמורים ל- 081, למכונת הכתיבה, ול- התעד ,דב שתת'א , יחידת בקרת הקלט-פלט בודקת באופן מתמיד בעזרת תםטאו50/21 את 8 המקומות על ערוץ זה אשר יכולים לעבוד סימולטאנית האחד עם השני, בסביבת 17185 אס חמשת המקומות הנותרים על ערוץ זה יהיו תפושים על-ידי 5 סדק דידח חדינ ב 6 דחיא 0 אשר כל אחד מהם משרת מיספר טרמינלים. אחד מהם שמונה מקומות ליחידות פריפריות.מהירות ההעברה היא 82 1100 לערוץ אחד או %3 650 לכל ערוץ כאשר 18 יחידות עובדות סימולטאנית. 6 ערוצים מהירים , 4 ערוצים מהירים מאד, ו-8 מקומות על ערוץ תסאמ,ק דיהתחן נותנים סימולטאניות של 8 יחידות בבת-אחת, ברוחב פס (צ דווע וגג ) של פא 3500. מלבד הסימולטאניות הכפולה של היחידה האריתמטית.- לוגית. 0 1]]ן] מחובים ועוימועוים 6 תד סט . : (./00%ח1: 10 6 ( א1008: 16 ס 0 0 : מסח 0 סט סכ 0 0 - סטשם 68ה+ "618 מסהז, . 0 0 6 0ח1א0/)0ז /5> :1 +ח1תק "60000%6 0 . 8 עצ505%6 עסא 0 0 1 . ו 6סזס 090695508 מס1חסס א068מ1 6 ו 5 0 ל + 6ב - (506ם: 10 0 (( א510:1008 סי קטע מתוך הדגמה של חברת 08 המציגה טלקס קשור למרכז המחשבים בבריסל, ואשר ניתן להתקשר באמצעותו לתוכנית מחשב השולפת תשובות לשאילתות בנושא תכונות הסנצ'ורי-300, זף]ן] מהובים ווימווים א. מבוא הינה מערכת תוכניות המטפלת בנושא ניהול ופיקוח על המלאי. המערכת'פותחה במטרה לענות על צרכי הנהלת מפעל תעשייתי בכל הקשור לניהול הון המושקע במלאי , והיא מהווה צעד לוגי ראשון לקראת יישום שיטת יצור אינטגרלית בפיקוח מחשב. היות ונושא המלאל הוא בעל חשיבות עליונה בכל מיפעל , והיות והנסיון מלמד כל בעיות רבות של פיקוח על היצור ותיכנון - יצור קשורות קשר הדוק לבעיות מלאי (ברגע שפועלת שיטה יעילה של תיכנון מלאי חומרים, נעלמות בעיות אשר, ניזקפו* קודם לכן על-חשבון תיכנון יצור בלתי המערכות, פעולתו. מערכת ה- 111420 תוכננה תוך ראיית העובדה שלשני יצרנים המייצרים אותו מוצר אין בהכרח את אותם הצרכים. לכן ניבנתה המערכת בדרגה גבוהה של גמישות. במידת האפשר הוגדרו דרישות שונות של צרכנים שונים בצורה פרמטרלת. מערכת ה- 100840 פותחה תוך ראיית נושא ניהול מלאי ופיקוח על חומרים כקשור ישירות לנושא פיקוח היצור, ועונה על המטרות הבאות:- א. בּ. חדשות וחידועוים בתוכנה 0 מערכת ניהול ופיקוח על המלאד 0 , או, ע0ת7א00 מהדתססג 8 אהתמס0ב אגזו צתסעוההואך. יעיל), מומלץ ליישם בכל מפעל ראשית את נושא המלאי, ורק אחר-כך ליישם את יתר אשר כולן יחדיו תהווינה מערכת אינטגרלית העונה על צרכיו של המפעל בכל שטחל שמירת רמת-מלאל מספקת לייצור מצד אחד, והימנעות מ- 7000786פתפס מצד שני. כלומר, איזון דרישות הייצור מצד אחד עם ההשקעה במלאי מצד שני. קביעת כמויות ותדירות הזמנת מוצרים הן מספקים והן מיצור , ואבטחת מועדי אספקה ללקוחות. 5 1 ][] מחפטבים ושימושים א. | מקבלת הזמנות לקוחות, משווה מול תוכנית-יצור, ומוציאה הוראות להוצאת | | מערכת ה- 118120 מבצעת את הפעולות הבאות:- ן | | חומרים מהמלאי. ב. מפצלת דרישות מוצרים למישלוח מיידי ועתידי, לדרישות לפי תאריך , לפי חומרי-גלם, תת-מוצרים, ומוצרים מוגמרים. ג. מוציאה דווח הזמנות למילוי הדרישות. ד. מחזיקה קובץ דרישות והזמנות אשר בוצעו למילוי הדרישות. ה. מחזיקה קובץ חלקלם, וקובץ חומרים לפי מוצרים המורכבים מהם. ו. מפקחת על המלאי באחת ממספר שיטות אלטרנטיביות. ב. הגדרת מונחי יסוד לא ניתן יהיה לתאר ביתר פירוט את שיטת ה- 118820 , מיבנה הקבצים והדיווחים, מבלי להסביר תחילה מיספר מונחי יסוד אשר בהבנתם טמון הבסיס להבנת השיטה:- א. 73%02181 02 2111 או 215% 017ם850. על-מנת לייצר מוצר מסוים או תת-מוצר , יש צורך במיספר מוצרים מרכיבלם בכמויות שונות, אשר כל אחד מהם, מצידו, יכול גם הוא להיות מורכב ממלספר מוצרים אחרים. | 08+92181 09 3111 של מוצר מסוים הינו רשימת כל המוצרים המרכיבים אותו והכמויות הנידרשות מכל אחד מהמרכיבים כדי ליצור את המוצר המבוקש. 6 א ו וטימוושים מ0מנ0 שרטוט א": דיאגרמת מיבנה מוצר | ו 19462181 0% גנפ ן של אותו מוצר. 72 =צופם זא:3260 | ו ₪ 53 ו - אאו+ ₪- 8 6 6 5 5. ו 5 0 8 5415655 (ס) 2 08= ₪ 0 סט ד הפא[ | סטזפ ה 5 0 5 ו ה | 5 = 2 52 = 2-5 4 5 7 6 | ₪8 סטזף 8 ק 0 5 7 1 סוס 10 3 הר 8 | | %צוהם אהת זוא 005 5/8 0 5 5 7 זוא 7/16005 | ₪ 05 092 5 |שין ₪ 4 ה 3 5 >56 5 ה קש ל זוא 005 13/64 . 2 . וו 5 וח דהוא :0 !ופ - ה60 וא/0 6 2 - .₪0 וח6ז! 5 ח36ש 1א/() 6זטססזק 6צוז] - 1ה006ף56 - הסוזק:ז2650) וח6ז! 6 281% חסופוצ6 ד 65 וגצסזסס ש-25955 2595541 223 .1 .זפָחם ₪ ץזוזחגט חסוזקוזס65ס זסס טא [8 1 וז 1ה6ו5647 54 1 וו87 .6 50/1 685 076. 09 2 6 1415 1 חפָזווא 605 7/16 203 2 סטות 9 1 חףָזזיא 605 5/8 1207 2 6וזם - >חו.1 13 1 5 זפ 085 092. 1005260 2 ו 8 -- !וס 0ז33] 685 092. 7 2 בי וז 4 1 | וחז 1.6 2 56 .5 685 092. 09 3 סט 06 2 חפָזווא 005 23/32 09 3 וחז 55 2 !(60 68% 092. 0 3 6 1227 2 חףָזזוא 605 13/64 23 3 7 18 2 תחָזזוא 605 19/64 4 3 56 6טוז0 - 60 2 1 ז וס חסזו 100 2 6 - פווס 20 1 ו ווחהההותווווווווו 1-=][] מחשבי 10 ג. בּ. ג. רבי הקבצים ארבעת רבי-הקבצים עליהם בנויה ומתבססת המערכת הם:- א. ב. ג. ד. ₪ מבחינים במיבנה כל מוצר ברמות שונות של מרכיבים. נהוג לתת קוד רמה 0 למוצר המוגמר, ולכל *שיכבה* ביצור קוד רמה גבוה יותר. בצורה זו יכול אותו מוצר מרכיב להופיע ברמות שונות במיבנהו של המוצר המוגמר. אסא 2 תפ ג התהליך של פירוק מוצר למרכיביו ויצירת רשימת המרכיבים הדרושים ליצירת מוצר מסוים בכמויותיהם השונות נקרא א10570%קא₪ ג תו הדרישה למרכיבים הנוצרת כתוצאה מתהליך זה הינה דרישה ברוטו (תאאעתדטספת 02098), שכן היא אינה משקפת את מידת הימצאם במלאי של המוצרים הדרושים או את התאריך בו יידרשו בתהליך היצור. ד ות יפ | הדרישה ברוטו למוצר מושווית עם מלאלי המוצר, והתוצאה נותנת את הדרישה נטו. רב - קובץ מלאי דע 800% רב - קובץ חלקים פעדע 187 פקתגק רב - קובץ מיקום חלקים ודד כפפט- מחפתו רב - קובץ דרישות ודד פי תות דסספות רב קובץ מלאל רב קובץ המלאי ממוין לפי מספר פריט ומכיל רשומה אחת עבור כל פריט שבמלאי. כל פריט במלאי יכול להיות חומר גלם, מוצר ביניים, או מוצר מוגמר. כל רשומה בקובץ מכילה 4 קבוצות של פרטים:- א. פרטים תיאוריים - (מספר פריט, תיאור הפרלט, יחידת מידה, יחידת הזמנה, משקל, מחיר יחידה, פרטי ספק). ב. פרטים כמותיים - (כמות במלאי, כמות בהזמנה, נקודת הזמנה, רמת משלות, ועוד). ג. פרטי בלקורת (קבוצה אליה משתייך המוצר, סוג המוצר). ד. | פרטי קישור - (כתובת הרשומה ברב-קובץ חלקים, כתובת הרשומה ברב קובץ מיקום חלקים). בבזום מחעבים ושימועשים ג. רב-קובץ חלקים רב-קובץ חלקים מכיל מידע על כל פריט המורכב מפריטים אחרים. הקובץ ממוין לפי מיספר המוצר המוגמרר, כאשר כל רשומה בו בנויה מכותרת המכילה את פרטי המוצר המוגמר, ומזנב ( 7941188) המכיל את פירוט המוצרים המרכיבים את המוצר המוגמר. כדי להימנע מקבוצות רשומות כפולות במידה וקיימים מוצרים שונים אך במעט ממוצרים אחרים, קיימת אפשרות להגדיר וואריאציות למוצר מסוים או אלטרנאטיבות לפריט זה או אחר. רב- קובץ מיקום חלקים רב קובץ מיקום חלקים הינו מוצר לוואי חשוב של המערכת. רב-הקובץ מכיל מידע על כל פריט המשמש כמרכיב של פריט אחר, כלומר, נמצא ברשימת .27900147 08 ,הזד של פריט אחר. כל רשומה בקובץ המתיחסת לפריט מסוים מצביעה על כל המוצרים או תת-המוצרים אשר אותו פריט משתתף בתהליך ייצורם, כל רשומה בקובץ זה מכילה בחלקה הקבוע פריט מסוים ובחלקה המישתנה רשימה של תת-מוצרים ומוצרים אשר ביצירתם משתתף פריט זה, לקובץ מיקום חלקים מיספר שימושים חשובים ביותר. הוא יכול לשמש , לדוגמא, ביצירת תנועות מוכפלות במקרה של הוספת פריט מסוים המותנה בהימצאות פריט אחר, לקובץ זה ישנה גם חשיבות במידה ונידרש דיווח על השפעות גומלין של שינוילם במיבנה מוצר מסוים על מוצרים אחרים, וכן הלאה. רב-קובץ דרישות הקובץ ממוין לפי קבוצה /מספר פריט / תאריך / מספר הזמנה, ומכיל, עבור כל פריט, רשומת דרישות ורשומת הזמנה. רשומת הדרישות (0082מת [אמממתדטסשת) מכילה בעיקר אינפורמציה על כמות דרושה לתאריך מסוים, בעוד שרשומת ההזמנה מכילה מיספר ספק, כמות להזמנה ותאריך אספקה. רשומת הזמנה (2ע009ע3 09288) נוצרת לכל דרישה אשר אין לה כיסוי מספיק במלאי. ההזמנה יכולה להיות לספק - חוץ או לייצור פנימי במיפעל. הזמנות למוצרים המיוצרים במיפעל ניכנסות לתהליך של פירוק ( א10510ַ5א₪) לפי מרכיבי מוצרים אלה, ולגביהם שוב נבדק אם המלאי מספיק או שיש צורך ליזום הזמנה חדשה, וחוזר חלילה לגבי כל רמות המוצר (00285 0ַ1200). במשך התקופה לאחר ביצוע הפירוק, רשומות הזמנה תבוטלנה על-ידי קבלות למלאל ודרישות על-ידי הוצאות מהמלאי. ₪ 06 = 1-]]ן)] מהעובים ועוימוושים שיטות פיקוח על המלאי קיימים שני סוגים של דרישות מהמלאי:- דרישות צפויות (תקופתיות, נחזות). דרישות מקריות. חשוב ששיטת פיקוח על המלאי תכיר ותשרת שני סוגי דרישות אלה, ואמנם זאת עושה מערכת ה-- 6ג]חןד. את החומרים ניתן לחלק לשתי קטגוריות רחבות:- א. 5 א10510קא - אלה הם מוצרים אשר הדרישה להם מחושבת מפוטנציאל המכירות של המוצר המוגמר (אשר הם מרכיביו). ב. מוצרי מלאי אשר הדרישה להם איננה תלויה באופן ישיר לתנועת מוצרים אחרים. 00 [אדסע תמכתס-פת הטיפול במוצרי קטגוריה (ב) לעיל נעשה בשיטת בקורת נקודת הזמנה. שיטת ביקורת זו מניחה שיעור דרישה אחיד ומתאימה לניהול מלאי מוצרים מוגמרים, או מלאי חלפים אשר אספקתם נעשית בנפרד מיתר המלאי. שיטה זו ניתנת לשיכלול רב אם השיטה *מתקנת" את נקודת ההזמנה לאור הדרישה המעשית למוצר. שיטת נקודת ההזמנה איננה מתאימה לביקורת כאשר הדרישה למוצר איננה אחידה. מסיבה זו שיטה אלטרנטיבית של ביקורת על-ידי א2108510א₪ | המתאימה לקטגוריה (א) מוצעת על-ידי מערכת ה- 18120 . אסא צם סת אס שיטת הביקורת השניה אשר 11820 משתמש בה היא שיטת תיכנון חומרים. ע"י השימוש בטכניקה זו המערכת מחשבת מתי מוצרים מוגמרים יווצרו (ע"? נב ב 0 ומראה מתי יש להזמין מוצרים עבור המלאי כך שיהיו מוכנים לתאריך בו יהיו נידרשים ליצור המוצר המוגמר. שיטת ה- א100510ע2אע מפרקת את תוכנית-המוצר לגורמים כדי לקבוע דרישות למוצרים בכל הרמות . בזמן ביצוע הפירוק, בודקת המערכת את הדרישות מול המלאי הידוע בהתאם לתאריכים (אמתיפצ5 6אדאאג פהוהתומתדסספת פמדת6 פתודי'). למרות ששיטה זו באופן רגיל תבוצע עבור המוצרים היקרים או הקריטיים ביותר במערך הייצור היא יכולה גם להיות מיושמת באופן יותר כללי. ו 1]][ן] מהעובים ושימושים דלווח?" המערכת שיטת הדיווח הנהוגה במערכת הלא דיווח על חריגים (מ060%10אע₪ קב %מסתסשהמגו). | ברוב הדיווחלם לצרכן ישנן אפשרויות בחירה הן של צורת הדווח והן של תכולתו (כל האוכלוסיה, חלק ממנה לפי קריטריונים מסוימים, וכד*). | ניתן לחלק את דיווחי המערכת לדוחות תיכנון (דוחות ח" , ט" להלן), מידע (דוחות א" - ד" ,7") , בקרה וקידום (לא* , לב"), ודוחות הנוצרים כמוצר לוואי עִם עדכון הקבצים (ה"-ז"). א. ניתוח מלאד דוח זה מופק מרב-קובץ מלאי, ומכיל מידע על כל פריטי המלאל או על ניגזרת מהם בלבד, לפי רצון הצרכן. ניתן לדוגמא, לדרוש דיווח זה לגבי 20% מהפריטים החשובים ביותר לפי ערכם במלאי. 0 פסאל 515 צ1ג אא צג 0דא צאך 9 /10 שדאפ מעטעאט צפ 20.0% עסך 15 'גא' 01.55 יי אשד תגטצ צד1דאאטף המיל אס 001 7/6 אפטס0 8אכ 0די סאאא אס ת7א00 10% פפט בי .סא דפגץ? ינ 19 11 59 150 00 42/02 0 ץ00 1708 סס,.. 110 10 70 25 2.000 2.2 0 זפו? 00% 55" וגג 15 6% 155 ס20.00 1/2 00 08 סד 3200 112 19 2 15 100 2 +55 א 10058אד 30 113 1408 2 112 00 2 אזץ שסאזוו הססס 221 ב. דוח צריכה גם דיווח זה מופק מרב-קובץ מלאי, ומכיל את כל הפריטים המנוהלים בשיטת שאדסע תמפתס-מת ואשר, תקופת צריכה" שלהם הסתיימה (כפי שהצרכן הגדירה). 77. 1]][] מהעובים ועוימוועשים דוח הערכת מלאל דוח זה, המופק גם הוא מרב-קובץ מלאי, יכול , לפי דרישה, להיות מודפס עבור פריט, קבוצת פריטים, או לכל המלאל. הדוח מראה את ערך פריטי המלאי במחיר קניה ובמחיר הוצאה, וישנה אפשרות לקבל רק סיבומים לקבוצות ולכל המלאי בלי הדפסת כל פירוט המוצרלים. ד. רשימת מלאל רשימה זו, הממוינת לפי מספר פריט, מכילה את תוכן הרשומה ברב-קובץ המלאי לגבי חלק מהפריטים או לגבי כל המלאי, שוב לפי דרישת הצרכן. הח. ,זב תמגע עס זפ דיווח זה מופק מרב קובץ חלקים לפי בקשה, או אוטומטית במקרים בהם חל שינוי בקובץ. ור רשימת חלקלים דיווח זה דומה במיבנהו ל- | 120תמ17א עס 2100 ומכיל רק את המרכיבים בעלי 008 ₪0 הקרוב ביותר למוצר עבורו מודפס הדיווח. (אם, לדוגמא,מוצר א" ברמה 0 מכיל מרכיבים ברמות 2,1,ו-3, *רשימת החלקים" של מוצר א* תכיל רק את המרכיבים המוגדרים ברמה 1). = רשימת מיקום חלקים רשימה זו מראה, עבור כל פריט, את כל הפריטים ברמה הקרובה הגבוהה יותר אשר פריט זה משתתף ביצורם. רשימה זו מופקת מקובץ מיקום חלקים. ח. דוח דרישות נטו דיווח זה, הנוצר בזמן עידכון קובץ הדרישות, מכיל את כל המוצרים אשר יש להוציא עבורם הזמנות. עידכון הקובץ לוקח בחשבון את ה- 11/5 12822 הספציפי לכל פריט ופריט (כלומר , מירווח הזמן בין הזמנת הפריט לבין כניסתו למלאי). ט. תחזית דרישות דוח תחזית הדרישות מראה תמונת מלאי שלמה כשהיא מושלכת (מִתִחַסַמִנַסתק) על העתיד. הדוח נותן את מצב המלאי הנוכחי, הדרישות הצפויות וההזמנות שניתנו או הדרושות כדי למלא את הדרישות הצפויות. מספר התקופות בעתיד עבורן תבוצע סימולציה זאת תיקבע על-ידי הצרכן. הדוח מצביע על מספר תנאים הדורשים פעולה, והוא יכול לשמש ככלי לתכנון לטווח ארוך. כל תוכנית יצור יכולה לעבור א210510א₪ ‏ ו- אסדַַַספנסת2 לעתיד, לקבל שינויים כתוצאה מהמסקנות שהתקבלו, ולחזור על תהליך סימולציה זה עד שתתקבל תוכנית היצור האופטימלית. ו 1]]ןן] מחובים ועוימועוים ו. י. דוח התחלבויות קנילה הדוח מפרט את כל ההתחיבויות העומדות לרכישת פריטים למלאי לתאריכיהן, ויכול לשמש לתיכנון זרימת מזומנים בהנהלת החשבונות של המפעל. יא. דוח חוסר יומל הדוח מפרט את המוצרים שאינם קיימים במלאי ואת ההזמנות העומדות עבורם כתזכורת לטיפול דחוף בענין. יב. דוח סטיות הדיווח מראה סטיות בין תאריכי הזמנה ומשלוח מתוכננים ומעשיים , תוך כדל לקיחה בחשבון של סטיה רגילה, כפי שהוגדרה באחוזים על-ידי הצרכן, לגבי כל פריט, ללשומלם מערכת ה- 11800.0 יושמה ב-9 מיפעלים באירופה, מהם חמישה בבריטניה, אחד בגרמניה, אחד בנורבגיה, ושניים בשויצריה. הקונפיגוראציה ברוב המיפעלים הינה סנצ'ורי-100 % 32 ושני 21508 8/תפא1ת5 מגשכ , להוציא התקנה אחת בבריטניה עם | א 16 ו- 606 ₪ 5215 עגטפ אחד בלבד. בין המיפעלים ישנם יצרנים של מכונות אריזה, כלי עבודה, ציוד בטיחות, משאבות הסקה מרכזית, ציוד התזת צבעים, ציוד חקלאי, ורהיטים. מערכת התוכניות קיימת הן בשפת /3‏ ₪41 והן בשפת 00290 (נורבגיה). = 6 = 1 ]|)] מהעובים ושימושים מהות שפת ה- 34510 בפברואר 1972 שוחררה שפת 92510 לשימוש על-ידי המרכז האירופי של 68 (בארצות הברית נמצאת השפה בשימוש זה כשנה וחצי). ניתן לתכנת בשפת במערכות סנצ"ורי 100, 200 ו-300. שפת 24510 ,או בשמה המלא, 009 אס1עסטתייפות כ ספ טק פ' תו מיועדת לסטודנטים ולמתחילים בעיבוד נתונים מדעי, אשר המחשב הוא כלי עזר רב חשיבות עבורם. כל סטודנט מתקשר עם המחשב באמצעות מסוף וכותב את התוכנית, ברגע שנסתיימה כתיבת התוכנית מתקבלת מיד תגובה מהמחשב המתבטאת בפלט המופיע על המסוף ומצביע על השגיאות בתוכנית, או , במידה והתוכנית נקייה משגיאות , ניתנת לסטודנט הבחירה בין אפשרות הרצה מידית של התוכנית במחשב , לבין אפשרות העלאת התוכניות לספרית תוכניות לשמירה על מנת לבצעה במועד מאוחר יותר. היות ושפת 24510 | מיועדת למשתמשים אשר התיכנות איננו מקצועם ואינם מיועדים להיתמחות בו, - כלליה קלים מאד ללימוד, ואין השימוש בה דורש הכרה יסודית של המחשב. לאחר יום לימוד אחד בלבד לא יתקשה הסטודנט או איש המדע להיעזר במחשב באמצעות שפת השפה הוכרה באירופה ובארה"ב כשפה רישמית ללימודים בבתי-ספר ומכונים להוראת מדעים מדויקים. נוחיות השימוש בשפת 92510 גרמה להתרחבות חוג המשתמשים בה. כיום משתמשים בשפה זו מספר רב של מדענים ואנשי עיבוד נתונים בהנדסה ובתעשיה. 1:]][] מחשבים ועוימועוים מערכת התוכנה | 8טסאגע ‏ ת0א- תאור כללי / ש. אלטר אפשרויות רבות ומורכבות עומדות כיום לרשותנו בבואנו לארגן את הטיפול בנתונים, וזאת במקביל לגידול העצום בממדי הנתונים עצמם שעלינו לנהל באמצעות מערכות המחשבים. צמיחה זו בכמות ובאיכות נובעת בעיקרה מהשימוש באמצעי איחסון מגנטיים לגישה אקראלת, אשר פתחו אופקים חדשים הן לגבי כמויות האינפורמציה הניתנות לאיחסון והן לגבי הגישה המהירה לאינפורמציה הנידרשת. מבחינת מיבנה הקובץ מבחינים בשני סוגי ארגון עיקריים כ.א. עם מספר וריאנטים ופתרונות מעורבים:- א 5140 פמאפכאד ב. 0 דוספאג תת בשני המקרים קיימות טכניקות מגוונות לצורך הפיזור האקראי של הרשומות בקובץ, כמו כן מרובות הדרכים לפתרון בעיות הנובעות מגלישת האינפורמאציה ( | ח0עתתפט 0‏ ) וזאת בהתאם לגישת האירגון של הקובץ כגון: דחיפה, חיבור בשרשרת, ה- פתמזנ 0ק- תפות , 7 , הקצאה בביזור של אזורי גלישה וכד*. מערכת התוכנה פטססאגע פ6א הינה מערכת 0805 המיועדת לשמש ככלי עזר רב שימושי לצרכנ אירגון וניהול קבצים בגישה אקראית בשיטת ,ג 50011 פפשת אד אירגון קובץ בשיטה זו מהוה את הפיתרון הרצוי כאשר:- - העבודה הרציפה שעלינו לבצע על-גבי הקובץ הינה בעלת משקל רב; - כאשר הכנסת או הרחבת רשומות, בעידכון אקראי, אינם מתבצעים לעתים קרובות מדי ובקטעים ספורים של הקובץ בעלי פעילות רבה; - כאשר ניתן לבנות את הקובץ מחדש בשיטת אב-בן, בזמן סביר ביחס למידת השתנותו; - כאשר זמן התגובה (סריקת האינדקסים והקובץ) עונה לדרישות המערכת, ובהקשר, מקום בזיכרון המרכזי לאיחסון האינדקסים הדרושים על מנת לעמוד במיגבלות הזמן, מאידך , מהוה אירגון קובץ במיבנה 0%כא2ת את הפיתרון הטוב כאשר:- - קנה המידה העיקרי הינו זמן התגובה; - כאשר ניתן לנצל את הציוד בצפיפות נמוכה וביחס הרצוי לנו של גודל רשומה לגודל ה- 30887 - כאשר העיבודים הרציפים על הקובץ הינם מצומצמים או ממילא מוגבלים ע"י פעולות מיכאניות (הדפסה, ניקוב וכד") - או שניתן למיין את הקובץ בזמן סביר לצורך עיבודים רציפים אלה. | 1[]]:1] מחעבים ועוימועוים מאחר וברוב המקרלם מורכבות המערכות המטפלות בקבצים גדולים הן מעיבודים רציפלם והן מפעילות בגישה ישלרה, נראה בעליל שפיתרון אבסולוטי אשר יענה לדרלשות איננו קיים. הפיתרון קשה במיוחד בקבצים גדולים שכן פעילות גבוהה במחזורי עידכון צפופים מחייבים ציוד רב-עוצמה ויקר, ומאידך, פעילות נמוכה מטילה בספק את הכדאיות הכלכלית של המערכת. כמו כן, מאחר והוספת וניפוח רשומות אינה מתחלקת, ברוב המקרים, באופן שוה על-גבי הקובץ יש לטפל במקרים כאלה בצורה שלא תשפיע לרעה על ביצועי המערכת. מערכת התוכנה 24/0005 809 יושמה לראשונה ב-1966 ע"ג יחידות | 022% (מודל 3) של מחשבי 02-315. כיום פועלת המערכת בהצלחה במערכות עם קבצים של עד מיליארד תוים. מערכת ה-- פטסוואת בנויה לכסות בצורה כללית ואינטגרטיבית את הטפול במערכות קבצים העונות לספציפיקציות כדלקמן:- הקובץ העיקרי במערכת הינו גדול. מידת הפעילות במחזור עידכון אחד הינה כ-10%. לגבי פעילות בין 10% ל-20% יש לבחון את הביצועים הצפויים ביחס לקריטריונים אחרים (כגון אילוץ של עיבוד בזמן אמיתי). קיימת דרישה של יכולת ביצוע עיבודים מעורבים בגישה ישירה ובגישה רצופה על-גבי הקובץ. (למעשה קיימת אפשרות לנצל את יכולת הגישה הישירה על מנת לבצע סלקציה מלאה של העבודה הרציפה ע"ג הקובץ). המטרות העיקריות של המערכת ה- | פטסקגת הינן:- להמציא פתרון מאוזן, עבור שיטות עיבוד שונות על-גבי קובץ אחד, דהיינו:- רציף, רציף סלקטיבי, ישיר, ישיר-רציף, אקראי (ישיר כאשר כל הקובץ ..אדע-אס ). לאפשר למשתמש לנצל שפה פונקציונאלית נוחה. - ו 1 ][ן] מהעובים ועוימועוים מהבחינה הטכנית מצולדת מערכת ה- 47005ע בתכונות הבאות:- מו וחומ | 0 ו ה 5 רוטינות עזר ליצירה וארגון מחדש של קבצים. זאת עם כל הגמישות הדרושה, לדוגמא, מבחינת קביעת צפיפות הרשומות בקובץ. 2 מאפשרת טיפול ברשומות באורך משתנה. = מאפשרת טיפול במיספר רשומות בעלות אותו ערך-מפתח. - מאפשרת הוספה נוחה של כמויות גדולות של רשומות בכל מקום בקובץ. - מאפשרת מערכת גיבוי על-גבי סרטים מגנטיים (כולל פתדטפמת ,( מטספספת תגפתת )בצורה אוטומטית ומבוקרת. - מאפשרת למשתמש לבחור ולבנות את מפתח-הרשומה מהמרכיבים הרצויים לו-וכתוצאה ליצור למעשה קובץ אינטגרטיבי על-ידי בנית שרשראות לוגיות בתוך הקובץ, או יצירת קובץ-מהופך ( פמתגטאת )בהתאם לערכים המאוחסנים בשדות השונים ברשומה. = 00 = 1 ]ןן] מהעובים ושימועשים כלים ועוימועוים מדוגיים התאמת צבעים (| 208786גא 001008 | ) יורם זלצמן , ממונה על התקנות, 069א. בלל בין התפקידים המוטלים על מפעל לצביעת טקסטיל נכלל התפקיד של התאמת צבעים. כאשר מפעל אשפרה מקבל הזמנה לצבוע בד בגוון מסוים, ניתן להשיג את הגוון הדרוש על-ידי עירבוב שלושה צבעים בריכוזים שונים. עבודה זו בשיטה המקובלת נעשית במעבדה על-ידי כימאי המנסה תערובות שונות עד-אשר הוא מקבל את הגוון המתאים. לשיטה הידנית שני חסרונות עקריים:- א. חיפוש אחר הגוון המתאים גוזל זמן (עד כדי מיספר ימים לצבע). ב. יתכן וישנה אפשרות לקבל את אותו הגוון בצורה יעילה יותר על-ידל תערובת שונה, ובמחיר זול יותר. חסרונות השיטה הידנית מחד והתפתחות המחשבים מאידך הביאה לחיפוש שיטות המתבססות על מדע "הפיסיקה של הצבע", לקבלת התערובת האופטימלית בעזרת מחשב. האפשרות לתת ביטוי מספרי לכל צבע פותחה עוד על-ידי אבי הפיסיקה הקלאסית, איזאק ניוטון, אשר הראה את הדרך למדוד צבע על-ידי מדידת החזר האור בנקודות שונות. השימוש במחשב נתאפשר עם פיתוח התיאוריה של הקשר בין הצבעים השונים המוצאת ביטוי בנוסחה הנקראת על שם שני החוקרים שפיתחו אותה - "קובלנקה - מונק". נוסחה זו משמשת את רוב התכניות להתאמת צבעים. 1 - 1-]][]] מהעובים ושימושים מדידת צבעים צבע ניתן למדידה ע"י אחוז החזר - האור שלו באורכי גל שונים. אותנו מענינות המדידות בתחומי אורכי הגל הניתנים לראיה בין האולטרא-סגול והאינפרא-אדום. כאשר מעבירים את הצבע דרך מכשיר הנקרא "ספקטרה-פוטומטר" מקבלים גראף של אחוז החזר האור של הצבע בנקודות שונות כאשר אחוז ההחזר הינו בין "אפס" שהוא שחור תיאורטי לבין "71 , שהוא לבן תיאורטי. שרטוט א*: גראף של צבע צהוב שהועבר דרך הספקטרה פוטומטר. % החזר אור 1 אורכי גל 0 0 מ"מ *--- תחום הראלה ---4 0 מ"מ <-- אינפרא אדום אולטרא סגול --> 8 ל 1]]ן] מחהובים ועוימושים התאמת צבעים לכל צבע שתי תכונות עיקריות:- א. הגדלת הריכוז של הצבע מקטינה את אחוז החזר - האור. שרטוט ב": שני גוונים, כהה ובהיר, של צבע אחד. % החזר אור 1 כחול"בהלר 0-7 , כחול כהה ררה המילש | .1 או אורכי גל 0 ב. עירבוב של מיספר צבעים מקטין את אחוז החזר האור. שרטוט ג": תערובת של צבע 1 וצבע 2 יוצרים את צבע 3. % החזר אור 1 ₪ ( אורכי גל 3 1]][ן] מהעובים ועוימועוים ע"י נוסחאות *קובלקה-מונק". | הקשר בין שינוי הריכוז או עירבוב הצבעים לגבי שינוי אחוז החזר האור, ניתן , אם נקבל בעזרת הספקטרה - פוטומטר:- | 01 גראפים של 3 צבעים (3,2,1 בציור דלהלן) בריכוז נתון , / 2. גראף של צבע הבד לפני הצביעה ( 4 ), 3 גראף של הגוון הדרוש (*), נוכל בעזרת נוסחאות המקשרות בין שלושת הגורמים להגיע לריכוז הדרוש של כל צבע בתערובת אשר תיתן את הגוון המתאים. שרטוט 3: קבלת הגוון הדרוש ( 0 % החזר אור ( 2/4000 האלה ג-רה/2. אורך גל יישום התאמת -צבעים במחשבי סנצ"ורי במרכז 625 בישראל פותחה מערכת תכניות המטפלת בנושא התאמת הצבעים. המערכת אשר נכתבה בשפת זגת7097| למחשבי סנצ"ורי בעלי זכרון של | א 32 כוללת 4 תכניות עיקריות:- 1. תכנית אדעעת התכנית בונה קובץ של צבעים בסיסיים לגישה ישירה על דיסק (עד 500 צבעים בסיסיים). הקובץ מכיל:- 1 מס* קטלוגי של הצבע. 2. שם הצבע. 3. מחיר הצבע. 4. גראף החזר האור של הצבע עד 5 ריכוזים. (ברשומה מופיעות 32 נקודות על הגראף). פ. 0 קריטריונים לקבלת או דחיית הצבע, מוגדרים לפי דרישת הצרכן. 1 1:]]|ן] מחוצים ושימושים תכנית גג התכנית מבצעת התאמת צבעים של קומבינאציות לצורך הגוון הנידרש בהתחשב בגוון הבד לפני הצביעה. ההתאמה נעשית על קבוצות של 3 צבעים מתוך קובץ הצבעים. פס תכנית התכנית יוצרת קובץ זמני של רצפטים מתוך ] האפשרויות שיצרה תכנית ה- 2008 התכנית מעלה על הקובץ רק את אותם הרצפטים המתקבלים בהתאם לקריטריונים הנקבעים ע"י הצרכן. הקריטריונים כוללים בין השאר:- 31 מאכסימום מחיר. 2. מאכסימום סטיה מותרת. 3. אחוז ריכוז מינימאלי או מאקסימאלי מותר. 4. קריטריונים נוספים לשימוש חופשי של הצרכן. התכנית מדפיסה רשימה של רצפטים היוצרים את הגוון הנדרש , ממוינים לפי העלות, וכמן כן מצביעה על הרצפטים בעלי הסטיה הקטנה ביותר. 4. תכנית 0022901 התכנית מתקנת רצפטים מתוך הקובץ הזמני, ויוצרת את הרצפט שענה על דרישות הצרכן על קובץ רצפטים קבוע. שרטוט ה*: קטע מדוח מחשב המראה יצירת גוון נתון של צבע חום על-ידי תערובת של אדום כחול וצהוב. סש אכפם . 00003 שם שמצד : 5 0 0.0595 =שסאוז0ם|פפה 0 6. 5 0.0965 43 0.0556 8 6 ו 01% 2-20 ס 000 39 . 5 - / ו 0 0:1920 00| 1-0 16 ל - 250- 0.י | 5 2 = 4 60% 1% סּ ְזחזא05א60 = צס 3 6 850=0.20378 8+ 0% 0 0 6 ))5צ1523י 3 . ------- - 401]]] מחנשבים ועוימועשים 0-75 בחודש אוגוסט ואת לשכת המס גם יחד. לחידת המחשב של קופת-חולים עם התקנת מערכת הסנצ"ורי מונה שי מר יוסף קינן לממונה על פיתוח שירותל מידע. מר פנחס גיסר הוא מנהל המחלקה ‏ אע לעיבוד נתונים. מלבד ההנהלה מונה היחידה לעיבוד נתונים:- - 3 מתכננים. - 8 תוכניתנים ומפעילים. - 9 נקבניות. - 4 אנשי קלט-פלט. יחידת המחשב מתכננת להפעיל בקרוב את הנושאים הבאלם:- - כוח אדם ומשכורת. - מחלקת אספקה (תרופות). - תשלומי דמי מחלה למבוטחים. 5 אינדקס אבחנות רפואיות. 5 פיקוח על שימוש בתרופות בבתי- חולים. - תנועת חולים בבתי-חולים. - חישוב כמויות קרינה לריפול גידולים ממאירים. בנוסף לנושאים אלה נמצא כרגע בשלבי ארגון תיכנון והסבה נושא ניהול מירשם חברי קופת-חולים. בנוסף לעיבוד הנתונים המינהלי מקווה הנהלת המוסד להפיק דיווחים וניתוחים אשר יסייעו לה בקבלת החלטות ותיכנון לטווח ארוך. 26 ש 09 מהמתרחו בהתקנות 1 הותקן מחשב סנצ"ורי-200 המיועד לשרת את קופת-חולים . 7 לחידת המחשב של לשכת המס יחידת המחשב של לשכת המס הוקמה לפני כשנה ומחצה במטרה:- - להקים ולנהל קובץ חברל ההסתדרות למשפחותיהם. - לנהל גבית מסי חבר, על כל צורותיה. - לנהל את רישום הזיכויים ברב-קובץ חברים. - לנהל פנקס בוחרים לוועדת ההסתדרות ולאיגודים המקצועיים. - לנהל הנהלת-חשבונות, תקציבים וסטטיסטיקות. כרגע נמצאת הקמת הקובץ בשלבי ביצוע, ויתר הנושאים בשלבי תיכנות או הרצה נסיונות. מחלקת קלט-פלט נמצאת בשלבי הקמה והכשרת עובדים. מר אהרון ים הוא הממונה על כלל עניני המיכון בלשכת המס המרכזית. מר יעקב קציר הוא ראש יחידת מיכון (תיכנון מערכות והפעלה). היחידה לעיבוד נתונים מונה בינתילם:- - 4 מנתחי מערכות ומתכננים. - 3 תוכניתנים ומפעילים. - 4 אנשי קלט-פלט. 1:]]|ן] מהעובים ועוימוושוים 0 מערך זיהוי רשומות בקובץ מירשם חברי הסתדרות / י. קציר, אחראי יחידת המחשב. ע. פריס, מנתחת מערכות, לשכת המס. מערך זיהוי רשומות נועד לשמש שלב ביניים בין המערכים המזרימים הודעות עידכון לסוגיהן השונים אל הקובץ, לבין עידכון קובץ מירשם חברי הסתדרות עצמו. מטרת מערך הזלהויים הלא לקבל מחד תנועות המצוידות במיספר-זהות או במיספר - חברות או בשניהם גם יחד ופרטים נוספים, ולצייד , מאידך , כל תנועה במיספר חד-משמעי המזהה אותה בקובץ. תיאור הקבצים א. קובץ מצומצם הקובץ המצומצם נוצר לראשונה כניגזרת של רב-הקובץ, ממוינת לפי זהות-אישית. במשך העיבוד החודשי מתעדכן הקובץ המצומצם לאחר עידכון הקובץ המרכזי וכתוצאה ממנו. הקובץ המצומצם מכיל בכל רשומה שמות מלאים, שם משפחה מצומצם, סאונדקס, ומשקלות. ב. קובץ מיספרים קובץ המיספרים נוצר כניגזרת של הקובץ המצומצם תוך כדי עידכונו, ומכיל, עבור כל רשומה בקובץ המירשם, את מיספרי הזהות והחברות שלה. ג. ובץ תנועות קובץ התנועות נוצר במערכים שונים (גביה, עידכון פרט"ם אישיים, וכו") , וחייב לעבור את שלב הזיהוי לפני הגישה לרב-הקובץ. כל תנועה נושאת לפחות את מספר הזהות, שם משפחה ושם פרטי של החבר. רוב התנועות מכילות גם פרטים נוספים אשר יכולים לסייע במידה רבה לתהליך הזילהול. מ 1 ]ן] מחבים ועוימועוים קובץ מישקלות לוגית ניתן לחלקו לשניים:- א. קובץ קונסטנטי אשר ניבנה בשלב הקמת הקובץ ואיננו מתעדכן. לגבי כל שם משפחה מצומצם , שם פרטי, שם אב, וסאונדקס מופיע מישקל אותו שדה אשר חושב כתוצאה מספירת שדות זהים בזמן הקמת הקובץ:- שם בעל משקל גבוה הוא שם נדיר, שם בעל משקל נמוך הוא שם שכיח. ב. טבלאות בזכרון המכילות משקלות לפרטים כמו אירגזן , שנת לידה, ארץ לידה, קוד הנחה, סוג ביטוח, וכו". ב ₪ ם 3]:1]()] מהעובים ושוימושים סיפרת כפילות - זהות חד-משמעלת- שם מצומצם סאונדקס מישקל משחק" זהות או חברות הגדרת מונחים להבנת תהליך הזיהוי יש צורך להבהיר ולהגדיר תחילה מיספר מונחים:- אם קיימים אנשים שונים בקובץ בעלי אותו מספר זהות (1 ספרות), לכל אחד ממספרי הזהות שלהם מוצמדת ספרה הנקראת סיפרת כפילות. מספר -זהות שהוצא מרב קובץ חברים, המצויד בסיפרת כפילות ובספרת ביקורת. קלט המהווה היזון חוזר למערכת יצויד במיספר זהות חד-משמעי ולא יצטרך לעבור בכל תהליך הזיהול. שם כלשהו לאחר שהוצאו ממנו אותיות א,ה,ו,י,ע כפולות. קוד מספרי הניתן לשם לפי שיטה מסוימת. השיטה שאנו משתמשים בה מבוססת על מחקרו של מר פנחס שטרן ("קוים לתכנון אלפון ארצי למחשב" בהוצאת המרכז למיכון משרדי). כל קבוצת אותיות מתחלפות (עקב שגיאת כתיב או שגיאת היגוי) מקבלת את אותו הקוד. מאותיות א,ה,ע,ו,י, מתעלמים אם אינן ראשונות במילה. שתי אותיות רצופות שהן שוות או שקוד הסאונדקס שלהן שווה - מתעלמים מאחת מהן. כל סאונדקס מכיל עד 4 ספרות. משקלו של שדה מסוים בקובץ. לדוגמא, אם שם מסוים מופיע ] פעמים מתוך % רשומות בקובץ , משקלו יהיה א=א/א 2 106- כאשר א תמיד מיספר שלם, ובאוכלוסיה שלנו(עד 2 מיליון) 20=%>0 על-סמך נוסחה זו יצרנו טבלה האומרת מה המשקל לכל תחום מספר מקרים בקובץ, ומצאנו את המשקל להכנסתו בקובץ משקלות. הזות מיספר ימינה או שמאלה, השוואה להוציא ספרה אחת, החלפות של זוגות ספרות בתוך המיספר, וכו". 70 1:]ף]|ן] מהעובים ועוימושים מונה איתור - שדה ברשומה תנועה המשמש לסיכום משקלות השדות שנמצאו שוולם בזמן הפגשה. אם מונה איתור ברשומה א" גבוה ממונה איתור ברשומה ב", פירוש הדבר שרשומה א* זוהתה ביתר ביטחון מרשומה ב"*. תיאור תהליך הזיהול הכנת קובץ התנועות רשומות תיקון זהות וחברות מוכפלות כבר בשלב זה. כל תנועה בקובץ ממוספרת במספר מחשב חד-משמעי, כך שאם במשך התהליך היא תוכפל , ניתן יהיה תמיד לרכז את כל התנועות שנוצרו מאותה תנועה ביחד לפי מספר מחשב זה. בשלב זה מחושב גם סאונדקס לשם משפחה, שם פרטי ושם אב, וכן שם מצומצם לשם משפחה. ב. | הפגשה לפל מספר זהות ההפגשה מתבצעת בין קובץ התנועות לאחר שבוצעו בו פעולות ההכנה לבין קובץ המיספרים . מטרת ההפגשה היא משולשת:- א. לתת מספר כפילות לכל תנועה למקרה ויתברר אחר- כך שהיא אמנם זקוקה לו (אינה מוצאת מקביל בקובץ). בת במידה וקיים ברשומה מספר חברות, להשוות, עבור כל רשומה שווה בזהות, גם מספרי חברות. אם מספר חברות לא שווה, הרשומה תעבור לשלב הבא (הפגשה לפי מספר חברות). ג. קובץ המיספרים מכיל, עבור כל רשומה שמספר הזהות בה תוקן באחד העידכונים הקודמים, רשומת מראה מקום למספר הזהות החדש. בזמן הפגשה זו, אם דווח בתנועה מסוימת לפי מספר זהות ישן, אוטומטית יתבצע תיקון מספר הזהות והתנועה תישלח לעידכון כשהיא נושאת את מספר הזהות החדש. ג. | הפגשה לפד מספר חברות. ההפגשה מתבצעת בין קובץ - המיספרים לבין התנועות הנושאות מספר חברות ואשר לא מצאו מקביל בהפגשה הקודמת, או מצאו מקביל לפי זהות ומיספר חברות לא התאים, מטרות הפגשה זו הן:- א. כל הרשומות המתאימות לפי חברות ולא לפי זהות מוכפלות ויוצרות עוד רשומה עם מספר הזהות מקובץ מיספרים. ב. במידה ובוצע תיקון חברות ובתנועה דווח לפי מספר חברות ישן, יתבצע בהפגשה זו תיקון אוטומטי של מספר חברות לפי רשומת מראה-מקום בקובץ מיספרים. = 20 = ]| ]] מחעבים ועוימועוים ו- ז. הפגשה לפי 6 ספרות זהות ההפגשה היא בין קובץ מצומצם וכל התנועות. כל שדה ושדה הקיים בתנועה מושווה מול אותו שדה בקובץ המצומצם, ומתבצע סיכום מישקלות לתוך מונה האיתור ברשומה. כל שדה שאיננו שווה, מורידים עבורו מישקל. המישקל המוחסר הוא קבוע לכל שדה. במידה ומונה איתור מגיע למינימום מסוים וקבוע מראש, הרשומה נחשבת למאותרת. לכל תנועה שאותרה מודבק מספר-זהות חד-משמעי מהקובץ. מהפגשה זו יוצאים שני קבצים : מאותרים ולא מאותרים. הפגשה לפי סאונדקס קובץ מצומצם מופגש עם קובץ התנועות הלא מאותרות. כל התנועות המתאימות לפי סאונדקס ו" משחק" זהות עוברות לתהליך השוואת שדות וסיכום משקלות כפי שהוסבר לעיל בהפגשה לפי 6 ספרות זהות. צמצום רשומות כפולות לצורך הצימצום ממוין קובץ התנועות לפי מיספר מחשב (כפי שמוספר בתחילת התהליך). לכל תנועה נוסף במהלך ההפגשות השונות מונה איתור. מתוך כל הרשומות בעלות אותו מספר מחשב, כלומר, הן העתק אותה רשומה, תישאר זו הנושאת את מונה האיתור הגבוה ביותר. דיווח לבירור ידני כל התנועות הכספיות אשר לא מצאו מקביל תיבנינה רשומות זמניות בקובץ באופן אוטומטי. הרשומות הזמניות הנמצאות בקובץ תשתתפנה גם הן מדי חודש בנוסף לתנועות החודשיות בתהליך הזיהוי, והיתרה הלא מזוהה תודפס בדוחות תקופתיים לבירור ידנל. תנועות עידכון ושינוי אשר לא מצאו מקביל לאחר התהליך שתואר לעיל תודפסנה בדיווח לבירור ידני בעזרת אלפונים , זהותונים ורשימות-עזר נוספות. ב 1:]ן]ן] מחעובים ועוימוושים מטפר זהות 2000 200 0033 0003 "3 2011 2 "2 258 8 "22 2 2006 %6 5% 22% 9 9 1-1 7 0 0 0 0 05 0 0 0000 0-00 (0 דוגמא א". 1 ][ן] מהעובים ושימועוים רש'מת מספר שם מנ!קב משפתה 3 ארע 3 אאאצכט 1 פפנחס 6 מזרתי 1 וו!ימן 1 !ימו 1 אאדרי' 6 אאדר' 7 ללכייטמן 8 ששו!פטל 6 ספ !לנצ'ל 0 טריצמו 8 ככהו 8 ככהו 89 "פפלומון 9 פלומון 8 אאתפשטי'ן 8 לק |שר!בסקלי 9 חתההבמיגר 89 תבמוגר ברור הקבלה צפווה צפווה רימונה רימוגנד עדנה עדונה אשר אדם סלותה סילה שרה שרה דב דב עדיוה עדינה זהותון - שם ישוב אתוו אב יצחק 0000 י'צהק 0 32 תיים 00 חיים 0 199 מוטל 00 צו 0 30 דוד 00 דוד 0 25 ישראל 10000 ישראל 0 23 תיים 0000 נגפת?' 0 100 יום טוב 5000 תגי 0 32 ישראל 000 ישראל 0 31 מרדכ'י 000 אבוהם 0 10 שא|ל 000 רת 0 32 קטע מדוח מחשב המשקף תוצאת תהליך זיהוי. כל קוד איתור גבוה מ-25 נחשב למאותר ועודכן אוטומטית בקובץ. כל קוד איתור נמוך יותר מודפס לבירור ידני. - 2 ₪500 0000 0 0 0 0-0 0 חברת 08 הגיעה בימים אלה לידי הסכם עקרוני עם חברת קונטרול דאטה על שיתוף פעולה בנושאי הנדסה וייצור של ציוד לעיבוד נתונים. בהודעה משותפת של נשיא 0, סטנלי לאנג, ונשיא קונטרול דאטה, ויליאם נוריס, אשר פורסמה בניו-יורק, נאמר כי במסגרת ההסכם תוקם חברה משותפת, שתייצר ותפתח יחידות פריפריות של מחשבים לשימוש במערכות 808 וקונטרול-דאטה. יחידות אלה יכללו בעיקר ציוד לכרטיסים מנוקבים, יחידות לסרטים מגנטיים , מדפסות מהירות ועוד. החברה המשותפת תמכור את מוצריה רק לשתי החברות השותפות. במסגרת ההסכם תפעלנה שתי החברות במשותף בתיאום ובפיתוח מחשבים, וכן תספקנה הדדית יחידות פריפריות מתוך תוכניות היצור השוטפות של כל אחת מהחברות. * * *% בנק בומונט, טקסס, הזמין מחשב סנצי*ורי-300. מלבד עיבוד הפעולות הבנקאיות שלו, מספק הבנק שרותי מחשב כלשכת שרות לעוד 28 מוסדות חסכון והלוואות, 6 בנקים, ולקוחות אחרים. הסנצ'ורי 300 יצטרף למחשב סנצ"ורי - 200 ויחליף מחשב 862-315 ומחשב את תסא הקשורים פאךע-0%8 לרשת של 105 מכונות 42 109 (פשאדעסג תש הדס) הבנק של בומונט מתכנן ליישם מערכת שאילתות ‏ 61% (דע אסדתגותסעאד ,גת ומס ) בעזרת הדפסת הטרמית 260 69א. חברת הכט, בעלת 10 בתי כל-בו בוושינגטון , הזמינה 700 טרמינלים מודל 08-280. 1-]]]ן] מחעטבים ועוימועוים 5 נמצא כרגע בתהליך יישום בחברת 69 עצמה בארצות-הברית. החברה מפתחת את המערכת עבור נושא אחזקה ושרות למליון מכונות 68 המותקנות אצל 375000 לקוחות שונים. ה- עפג3 גכ בנוי מ- 10998876 | אשר הקשר ביניהם הוא גמיש די צרכו כדי לאפשר שליפות ושינויים בלי קשיים מרובים. בין סוגי הפלט של המערכת נמצא גם פלט מגנטי להיזון חוזר ופלט מיקרופילם להפצת אינפורמציה שונה לסניפים. באוניברסיטת ברידג* פורט, ארה"ב, מנהל סנצ'ורי-200 בין היתר את ארכיון הפקולטה לעיתונאות. השיטה מאפשרת שליפת מידע לפי נושאים לצורך כתיבת מאמרים. 2 1-]ך ]| ] מחעבים ועוימועוים מדור הטכנאי תקציר * הוראות טיפול בכרטיסים מנוקבים = / שמיר חרמון , הנדסת מחשבים 08. - אחסן כרטיסים בלתי - מנוקבים במקום קריר ( 9 - 7599 6 060 ויבש (30% -60% לחות יחסית). תנאים אלה מקטינים את עוות הכרטיסים. 52 אל תפתח קופסאות כרטיסים בלתי מנוקבים כל זמן שאינך מתכונן להשתמש בהן. - הנח את קופסאות הכרטיסים על-גבי משטח ישר. אין להניח קופסאות על צידן. אם ישנן קופסאות מלאות בחלקן יש להניחן עליונות. - בדוק אחת ליום בעזרת תבנית בדיקת כרטיסים ( 02005 פתג0 ) אם הכרטיסים הנוצרים בהתקנה מנוקבים כשורה. - לפני הכנסת חבילת כרטיסים למכונה דפדף במהירות כדי להפריד כרטיסים דבוקים ולהרחיק אבק. - סדר את חבילת הכרטיסים על-ידי טפיחה על-פני משטח ישר, והיעזר בדופן ניצבת ב- 00 למישטח המותקנת בדרך כלל במכונה לפני הכנסת הכרטיסים לתא-הקליטה של המכונה. - אל תערבב בחבילה אחת כרטיסים עם פינות מעוגלות וכרטיסים עם פינות ישרות , כדי למנוע כיפוף הפינות הישרות. - במידה והינך עומד לנקב כרטיסים העשויים מסוג נייר בלתי שגרתי (לדוגמא: מצופים בחומר פלסטי וכד") , קבל תחילה את אישור האחראי הטכני למחשב לשימוש בהם. = אל תשתמש בכרטיסים פגומים או מכופפים. הוראות מפורטות נמצאות בניספח לחוברת "הוראות האחזקה למפעיל" המופץ בימים אלה בין הלקוחות. 2 --. ב]]1] מחושבים ושימונעוים מחעובה בלי מהעונ 1. מצא את ערך הביטוי הבא בלי לבצע פעולות כפל: 2 +24 2. מורה ותלמידו פוגשים 3 אחלם, מההה 0 סכום הגילים של שלושת האחים כפול מגילך ומכפלת הגילים היא 2450. תלמיד : על- סמך נתונים אלה לא אוכל עדיין לקבוע את הגילים, מורה ‏ : היודע אתה בן כמה אני? תלמיד : כן. מורה ‏ : כולם צעירים ממגל. תלמיד : עתה אני יודע את גילאי שלושת האחים. על סמך השיחה הזו ובהנחה שכל הגילים הם מיספרים שלמים, מצא את גיל כק אחד מהאחים, את גיל התלמיד, ואת גיל המורה. פיתרונות לחידות מגליון מס* 2 41 לבן. 2. התוצאה היא 0. המילון הקטן הבא יסייע להבנת הקטע אשר הופיע במדור זה בגליון מספר 2. כינון פנ-7 מצדלם דסחו ד קד מחרוזת 0 תיכנות מרדבב 016 0 סתקדיו,דט חקאי .דד 5 א 1 ]ן] מחנטבים ושימועוים