מבוא למחשבים למדעי החברה – בחינות ופתרונן

הבחינות כפי שנתנו בשנים 1969 – 1974

OCR (הסבר)
למדעי החברה | בחינות ופתרונן . הבחינות כפ? שנתנו בשנים 1969 - 19784 / ספרו המומלץ של מר *. עמלהוד - 'המחשב האלקטרוני ועבוד הנתונלם" .74 רבמטפס‎ סטודנט נכבד, החוברת שהינך מחזיק בידך, מכילה 16 בחינות פתורות במלואן, כפל שנתנו בחמש השנים האחרונות, במסגרת הקורס "מבוא למחשבים למדעי החברה". טפסי הבחינות מופלעים בתחילת החוברת, ואילו הפתרונות נתונים בחלקה השנ? של החוברת. הפתרונות מרוכזילם ע"פ נושאלם: שאלות מבוא כלליות, תרשימ?ל זרימה ותוכניות א184א09ע. מובן שהדרך המוצגת בפתרון הבעיות, אלנה - הדרך הילחידה האפשרלת ותתכנה בהחלט אפשרוילות נוספות. . חוברת! זו מומלצת כאמצעי עזר לתרגול נוסף של חומר השעור לאורך כל הקורס, ותסליע לסטודנט בהכנותיו לקראת הבח?נה המסכמת. עם זאת לא נועדה החוברת למלא את מקומם של השעורים וספר? העזר העוסקים בנושא, בעיקר - (*) (הוצאת הוד עמי, מהדורת ‏ 1972). .‏ אני מקווה שחוברת זו תשמש אותך נאמנות, ומאחל לך הצלחה מלאה בקורס. (*) ההפנלות בחוברת,לקרלאה נוספת ולהרחבת הידיעה מכוונות לספרו הנ"ל של מר *. עמלהוד. ב ב רכ ב : העורך העורך: לשראל פלד הוצאת: לארשל לפט אוניברסלטת תל-אבלב בחינת מעבר מועד א' תש"של הפקולטה למדע? החברה | . מבחן מס. ‏ 1 -------------- כו .5 תאריך הבחינה: ‏ 14.12.69 משך הבחינה: ‏ 35 ש ע ו תח מבוא למחשבים למדעל החברה | (טרילמ' א' התלמלדים רשא?לם להשתמש בכל חומר העזר שנמצא ברשותם חלק א: ענה בקצרה על שאלות 1 עד 5. תשובה נכונה מזכה ב- 5 נקודות. 1 כתוב את המספר 125 בבלנר? ובאוקטלל. 2. הגדר: שדה; רשומה; קובץ; תו. 69 מהן הסלבות שגורמות לכך שבסרטים מגנטיים מחזיקים בדרך כלל יותר מרשומה אחת לכל גוש? מהו גוש? : 4. | מהו עלבוד רציף ומהו עלבוד. ילשיר? 5. מהו ערכו של המספר הבינר? 01010110? הלק ב: סמן את התשובה הנכונה בשאלות 6 עד 11. תשובה נכונה מזכה ב- 5 נקודות. 6.| הכרטלס המנוקב מכלל: : א. ‏ 80 טורים וכל טור מכיל 12 מקומות נלקוב. ב. 7 80 " א " 10 . 2 8 ל" ₪ כ " 12 " ח ד. אף תשובה אלנה נכונה. 7.| מערכת לעיבוד נתונילם מורכבת מ-: - א. | קלט,'יחידת פיקוח, פלט. 3 סלט, לתַ?ָדת עיבוד מרכזית, פלט. / קלט, זיכרון, פלט. ד. קלט, יחידה אריתמטית, זכרון, פלט. ה. | קלט, זכרון, פיקוח, פלט. 8 איזה מן המכשלרים הבאלם אלנו מכשיר קלט: ו א. | קורא כרטיסים. ב. | יחידת סרט. ג. | כרטלס מנוקב. | .ד קורא סרט נליר. 9. | יחידת העיבוד המרכזית מורכבת מ-: | א. | יחידת קלט, פלט וזכרון. ב. יחידות בקרה, חישוב וזכרון. ג, : יחידה אריתמטית, יחידה לוגית וזכרון. ד. | יחידה לוגית וזכרון. גישה ישירה (אקראית) מאפשרת שליפה של נתונלם: א./ מכל חלק של הרשומה, לשלרות. ב. | מכל קובץ, רשומה לאחר רשומה לפי סדר קבוע מראש. ג. | מכל רשומה בצורה סריאללת. ד. | כל התשובות אינן נכונות. 1. מערכת הפעלה הלא: א. | סדר הפעולות בתכנלת. |-, תכנית שכותב כל מתכנת כאשר הוא רוצה להפעיל את המחשב. ג. | תכנלת סטנדרטית השוכנת בזכרון ומפקחת על בצוע העבודות השונות. ד. מערכת שעות הללמוד באוניברסיטה של המפעילים, כאשר הם במקרה גם סטודנטים. ה. כל התשובות אלנן נכונות. | חלק ג: | הכן תרשים מלבנל לפי נתוני שאלה 12. ערך השאלה 20 נקודות. 2. נתונה כרטסת בת 120 כרטלסים. על כל כרטיס מנוקבת כמות המשקעים שירדה באזור חיפה באחד מימות החורף. " ו | ! (לדוגמא: 1.10.68 - 5 ממ' 8 - 5 ממ' וכו') > יש להכנלס את הנתונים לזכרון, החל מכתובת 1250 עד 1369 ועד בכלל, ולבדוק אם באמת היו 120 כרטיסים. במלדה וחסרו כרטיסים יש להפסיק את העבודה. יש לחשב את הממוצע הלומל של משקעים לאזור חי?פה ולהדפיסו. כן לש למצוא את הכמות המלנימלית והמכסלמלית ולהדפיסן. | הכן תרשים מלבנל. : חלק ד: 7 כתוב תכנית המבצעת את המבוקש בשאלה-13. ערך השאלה 5 נקודות.. 3. כתוב תכנית המבצעת את הפעולות הבאות: ‏ | א.: | קוראת כרט?ס אשר עליו מנוקבים 10 מספרים, כל מספר תופס 2 טורים. - ב.: מדפיסה את המספר הגדול ביותר מבין עשרת המספרלם. , ב היצי"ל תה ה + *.ן ל א א א אל א *.ך א א א א אונלברסלטת תל-אבלב משך הבחינה: חלק א' (כל שאלה. - 5 נקודות) 1 כתוב את המספר 324 בבינר? ובאוקטלל. 2. | הגדר שדה, רשומה, קובץ, תו. / 3. מהו ערכו של המספר הבינר?ל 01101101? 4. | מדוע קוראים לדיסק:, סטמ 8108408 .400888 צסטאדע 1 5. מנה 3 יתרונות בתהליך עיבוד נתונים שאפשר להשלגם בעזרת מחשב. חלק ב' ‏ - סמן במחברתך את התשובה הנכונה לכל שאלה (כל שאלה ‏ - 5 נקודות) 6. הכרטיס המנוקב מכיל: - א 720 טורים ובכל טור 64 מקומות ניקוב. | 0 טורים ובכל טור 12 מקומות נליקוב. 8 0 טורים ובכל טור 10 מקומות ניקוב.. 7 שלושת המרכיבים של מערכת עלבוד נתונלם הם: א. | זכרון, לחידה אריתמטית, יחידה לוגלת. 3 לחידות קלט, יחידת עיבוד מרכזית, להידות פלט. ג. | זכרון, יחידה אריתמטית ולוגית, יחידת פיקוח. 8. תרשלם מלבני מלועד. א. לתאריאת מערך השעות באונלברסיטה. ב. לתת תיאור לוגי לשלבי. פתרון של בעיה. ג. | לאפשר את תכנון העבודות למחשב. 9 גישה ישירה (אקראית) מאפשרת פנלה לנתונים בצורה הבאה: . א. ישירות לשדה מתוך רשומה כלשהל. 3 ישירות לרשומה מתוך קובץ באופן אקראל. ג. | שתל התשובות אינן נכונות. 10 מערכת הפעלה הלא: - א. יסדר הפעולות לביצוע משימה או תכנית כלשהל ב. שעות הפעלת המחשב, בכל יממה. | > ג. | תכנית סטנדרטלת השוכנת בזכרון ומפקחת על ביצוע העבודות השונות. ד. | לוח המנורות והכפתורים שבחזית המחשב. חלק ג' 1 תרשלם מלבני (25 נקודות) הכן תרשים מלבני של הבעיה הבאה: נתונה כרטסת, ובה כל כרטלט מכיל מספר כלשהו. יש לקרוא את הכרטיסים ולבדוק כל מספר: א. | אם המספר שלילי - יש להעלותו ברבוע. ו ב. | אם המספר הוא חיוב? - יש להוצלא ממנו שורש ו 0 ג. | אם הוא שוה לאפס - אין לטפל בו. 3 בחילנת מעבר מועד א' ו-ב' תש"ל. הפקולטה למדעל החברה תאריך | הבחינת: 222.00 ש ע ו ת בכל אחד מהמקרים א' ו- ב', לש להדפיס את המספר ואת תוצאות החלשוב. בסוף הדו"ת לש להדפלס את סה"כ הכרטיסים שנקראו ואת סה"כ הכרט?סים שהכל?לו את הערך אפס. חלק ד' (25 נקודות) '12-/ כתוב תכנית בשפת ה- אג0978ע המבצעת את הפעולות הבאות: --- א. קוראת כרטלס אשר עליו מנוקבים 6 מספרלם. : כל מספר הוא בן 5 ספרות מהן שתל ספרות מימין לנקודה העשרונלת; על הכרט?לס לנוקב גם סימנו של המספר, אך הנקודה העשרונית לא תנוקב. 3 מבצעת את פעולת הסכום הבאה 8 2 14 כלומר, מכפילה כל מספר במספרו הסידורי? ומסכמת את התוצאות.: לדוגמא: נאמר שנתונים 6 מספרים בנ? ספרה אחת 4,5,6,7,8,9, אזי החישוב ; ליעשה כדלקמן: 7 | 69 + 5*8 + 4*7 + 3*6 + 2*5 + 1*4 ג. | מדפיסה את התוצאה. ב ה צ ל ה ה *- 4 ל א + + + + + + אונלברסילטת <> תל-אבלב הפקולטה למדע?ל החברה בחינת מעבר מועד א' (טרימ' ג') בחינת מעבר מועד ב' (טרימ' ב') מבח מס. ‏ 35 > מו - 08 - תאריך הבחינה: 00 מבוא לתכנות מחשבילם למדע?ל החברה המורים: מץ, האן, עמלהוד משך הבחלנה: 3 שעות התלמידים רשאים להשתמש בכל חומר העזר הנמצא ברשותם חלק א' .5 ענה בקצרה על שאלות 1-5. כל תשובה נכונה מזכה ב- 5 נקודות. כתוב את המספר 193 בבינרי ובאוקטלל. מה ערכו של המספר הבינר? 111010001? מה ההבדל, בתהליך העיבוד, בין קבצים הנמצאים על סרט מגנטי, לבין קבצים, הנמצאים על דיסק מגנטי? מהם היתרונות והחסרונות של קובץ בצורת כרטיסים לעומת קובץ על סרט מגנטי? תאר את השלבים השונים בעיבוד נתונים. חלק ב' סמן במחברתך את התשובה הנכונה לשאלות 6-10. כל תשובה נכונה מזכה בר 5 נקודות. .6 אשי אטבה כרטיס מנוקב מוגדר כ-: א. | אמצעל בלעד? להכנסת תכנית למחשב. . ב. | אמצע? קלט ואמצעי פלט. ג. | כאמצעי קלט בלעדל להכנסת נתונים ותכנית למחשב. ד. | אף תשובה אינה נכונה. עיבוד בשיטת הגישה הלשלרה הלנו: י א. 8 עיבוד נתונים לשלרות על המחשב. ב עיבוד קובץ על סרט מגנטי, מן ההתחלה ישר עד הסוף. ג. | עיבוד קובץ, הנמצא על דיסק, ותוך כדי עיבוד אפשר לטפל 'לשירות | בכ רשומה שהלא. : ד. / עיבוד נתונים ידני, כאשר הנתונים אינם עוברים את שלב הניקוב. מדפסת הינה: א. | חלק מיחידת העיבוד המרכזית. ב. תדפיס של כל ו מהמחשב . ג. מכשיר פלט. ‏ | ן 1 7 ד | יחידת בקרה של הזכרון לוסות ההדפסה. ' | : 0 ה רשומה הינה: ּ יּ | א. < הלק של שדה בתוך קובץ. ב רשומת סטודנטים, מנוקבת על כרטיסלם. ג. | חלק של קובץ, הנמצא על סרט מגנטל. > ד. אף תשובה אינה נכונה.. %% 10. מערכת הפעלה הלא: חלק ג' ' מערכת אלקטרונית להפעלת המחשב. מורכבת מלחידת קלט, יה' עיבוד מרכזית, *ח' פלט. תכנית סטנדרטלת, השוכנת בזכרון ומפקחת על ביצוע העבודות השונות. מערכת, המפע?לה את היחלדה הארלתמטלת בלבד. תרשים מלבנל ' הכן תרשים מלבני, לפל נתוני שאלה מס' 11. תשובה נכוגה מזכה אותך ב- 25 נקודות. 11) נתונה כרטסת מועמדים לאוגיברסיטת תל-אביב. על כל כרטיס רשומים פרט? המועמד, לפי הסדר הבא: שם המועמד, כתובתו, 6 ציונים מתעודת הבגרות. א. ב. ג. ד. חלק.ד' לש לחשב ממוצע ציונים לכל מועמד. אם ממוצע ציוני הבגרות שווה או מעל 8 - לש להדפיס את שם המועמד. אם הממוצע הנ"ל מתחת ל- 8, לש לנקב כרטלס עם שם הסטודנט, כתובתו והערה: ' "בקשתך להתקבל לאונלברסיטה נדחתה". אם הממוצע הנ"ל נמוך מ- 6 -% יש לנקב כרטיס עם שם הסטודנט, כתובתו והערה: "לא מתאלם לאוניברסלטה". שפת הפורטרן | ענה על שאלה 12. תשובה נכונה מזכה ב- 25 נקודות. 2). יש לכתוב תכנית לחישוב השרשים הרבועיים של המספרים הממשיים השלמים מ- 1.0 עד 100.0. לש להדפיס את השרשים, עד לדיוק של אלפיות. 5 87 570 +*+*+*+*+* +* +*+* +*+* +*+*+*+ 7. אונלברסילטת תל-אבלב | 0 בחינת מעבר מועד ב' תש"ל הפקולטה למדע? החברה מ -9 תאריך | הבחינה: 25.9.70 מבוא למחשבילם למדעל החברה המורים: ?. חאן, ל. מץ, *. עמלהוד. משך הבח?נה:" 35 שעות , התלמידים רשאים להשתמש בכל חומר העזר הנמצא ברשותם. חלק א' ‏ - כללל 7 27 די : ו - " ענה בקצרה על כל השאלות. כל תשובה נכונה בחלק זה מזכה אותך ב- 10 נקודות. 1 מנה והסבר את השלבים בעילבוד נתונים אוטומטל. 4 2 2. מהם הלתרונות והחסרונות של די?סק מגנטל? 3 כתוב את המספר 193 בבינר? ובאוקטלל. 4. | מהם המרכיבים של המערכת המרכזית במחשב? מה תפקידיהם? 5. מהן הסילבות לרשום רשומות על סרט מגנטי? בצורת גושילם (8106%8)? חלק ב' ‏ - תרשים מלבנל.. תשובה נכונה לחלק זה מזכה אותך ב- 25 נקודות. 6. נתון קובץ כרטיסים של כל הנהגים במדינת ישראל. כל כרטיס מכיל את השדות הבאלם: 7 א. | משפחה ושם. ב. | כתובת. ג." מספר רשלון הנהיגה. ד. מספר הנקודות לרעת הנהג. 4 לש לקרוא את הכרטיסים ולשלוח כרטיס ברכה לשנה החדשה'לפי הקרלטרלונים הבאלם: א. נהג, שלש לו 0 נקודות, יקבל כרטיס עם הברכה: "שנה טובה ומבורכת".. ‏ . ב. - נהג, שרשומות לרעתו נקודות, ל?קבל כרטלס בזו הלשון: "לשנה החדשה אפס נקודות - אפס תאונות!". 2 כרטיס הברכה הוא כרטיס מנוקב רגיל עם השדות הבאים: א. ‏ משפחה ושם. י ב. | כתובת. ג. הברכה המתאלמה. רשום תרשים מלבנל.. חלק ג' ‏ -- שפת הפורטרן. ו 2 תטשובה נכונה לחלק זה מזכה אותך ב- 25 נקודות. 7. נתונה שורה בת 50 מספרים בתחום 200-700, לש להדפיס את המספר הקטן ביותר ‏ ואת מקומו בשורה. | בה.ית א ל ה תו + ל *ל+ *+ *+ *+ א + + *+ * 4% *4* - אונילברסלטת תל-אבלב וו הפקולטה למדעל החברה בחלגה מעבר מלקל ₪ = מפלייא תאריך | הבתינתה: 111 מבחן מס. ‏ 5 מטשך הבחינה: ‏ 3 ש ע ו ת בחינה במבוא למחשבים למדע? החברה השלמוש בספרים ובמחברות ‏ - מותר. ח ל ק א' - כ ל ל ל ענה על כל השאלות. תשובה נכונה לכל שאלה מזכה אותך כ- 8 נקודות (סה"כ 40 נקודות). 1. השווה את הכרטיס המנוקב והסרט המגנטי מבחינת היתרונות והחסרונות של כל סוג. מהו דיסק מגבטלף ‏ 7 7 7 - / 2. הגדר תוסששְסאת0 האם ק?ים שדה בן תו אחד? הסבר! 3. תאר בקצרה את השלבים לכתיבת תכנית למחשב - החל מהכנת תרשים ועד לקבלת התוצאות. 4. הסבר את המונת: א911716א00 (תרגום). 7 9/ 5. מף היתרון שבמערכת עיבוד נתונים עם מחשב לעומת מערכת ידנית ומהם מרכליבלה? הלק ב' - תרשים ‏ מלבנ ל השהממ נכונה לחלק זה מזכה אותך ב- 30 נקודות. 0 6. נתון קובץ כרטיסי הסטודנטים של אוניברסלטת תל-אביב. הכרטיס מכיל בין היתר את יבשת המוצא של הסטודנט, לפי הסמול הבא: אסלה - - 01 2 אירופה - 02 . אמריקה - 03 אפריקה, - 04 - - אוסטרליה ‏ - 05 | יש לקרוא את הכרטיסים, ובגמר הקובץ להדפיס דו"ח ובו חמש שורות, ובכל שורה יש לציין יבשת מסוימת ומספר הסטודנטים מאותה ?בשת. 4 רשום תרשים מלבנל. 8 - 9 ל ק ג' - שאלה ב- אגתצת0ע | . | % (30 נקודות) | ו | נתוגות 100 משכורות של עובדים על גבי 100 כרטיסים מנוקבים. משכורת אחת על כל כרטיס. י 3 סדר הגודל של המשכורות נע בין 0 9 לבין 0 5, בדיוק נדרש של שתל ספרות אחרי? הנקודה העשרונית. מיקום השדה בכרטיס רצונל. | עליך לכתוב תכנית בשפת אגא0981ע עבור הסעיפים הבאים: | י א. | לקרוא את כל המשכורות (שים לב שזה מערך אשר מימדו הוא 100!) ולהדפיס את א ערכם של אלו הנמצאות בין 1500.00 5% לבין 2000.00 9. | ב. להדפיס כל משכורת שלישית לפ? הסדר הנתון, כלומר הראשונה, הרביעית, השביעית, העשירית וכן הלאה, עד הערך המכסימל? האפשרל. . ג. לסיום העבודה הדפס את המשפט הבא; א710ט041.0 0 פאם : ב ה % ליה ה / 4*+*,*,*+*+*.*. *+*.,*,*+*,+ אוניברסלטת תל-אבלב הפקולטה למדעל החברה בחלנת טרלמסטר ב' תאריך הבחינה: 71. 24 3 משך הבחינה:3 ש ע ו ת בחינה במבוא למחשבים למדע? החברה השלמוש בספרים ובמחברות ‏ - מותר. ח ל ק א' - כללל ענה בקצרה. על השאלות הבאות. כל תשובה נכונה מזכה אותך ב- 6 נקודות.. (סה"כ לחלק זה - 30 נקודות). 1. מהן אפשרויות העיבוד בדיסקים מגנט?ים ומה ההבדל העקרונ? ביגיהם לבין סרטלם מגנטלים? / 2. מה? מערכת הפעלה? , ו 5 מנה והסבר את השלבים בעיבוד נתונים אוטומטל. 4 רשומה מהי? הסבר ותן דוגמא. 5 - . מהי ספרלית תוכניות? תן דוגמא לתוכנית סטנדרטית הנמצאת בספר?יה. - ח ל ק' ב' - תרשלים מלבנל (30 נקודות) נתון קובץ כרטיסים המכיל 1000 רשומות וכל רשומה מכילה שלשה שדות מספרלים 4, 2 ו- 0. לגבי כל רשומה יש לבצע את החישוב הבא: ‏ 4 + (0 + 5 - ) = ץצ ל לגבל . 0 < (59 - ג) 2.5 = 6 לגבי > (2 - )6 5 = 6 את תוצאת החלשוב לש להדפיס לגב? כל כרטלס. בסוף הדו"ח לש להדפיס את הסכום הכולל של התוצאות. (כלומר הסכום המצטבר של צ). . ח ל ק ג' - א4ַ0975ע (40 נקודות) לש לחשב את סכום השברים = כאשר + משתנה מ- 1 עד 20. . 1 את ערכי א יש לקרוא מכרטיסים במבנה %אא.אא בטורים 5 -.1, יש לערוך את החישוב המבוקש. | את התוצאה יש להדפיס בשורה המתחילה במללים: אאא,אא :18 שמספפת מהאדק מגוך לאחר מכן יש להדפיס את אברל הטבלה. הערה: כאשר ,א מסוים שווה לאפס לש להצלב ‏ 0 = 1 ה | " א 1 ב ה צ ל ח ה! . * + + * +* + +* + * +* +* + +* + ולאחסנם בטבלה. לאחר מכן | (60 י ההחסנה הראשלת במערכת מחשב - 520468 אךז - משמשת לאיחסון נתונים; קיימים אמצעל . 'אוניברסלטת | תל-אבלב : בחינת מעבר מועד א' (טרלמ' ג') הפקולטה לַדע? החברה תשל"א תארילך הבחינה: 28.1 מבחן מס. ‏ 7 ------7--777 0/0 משך הבתילנה: 3 ש ע ו ת בחינה ב-"מבוא | למחשבלם" למדע? - החברה מותר להשתמש בחומר עזר | 02 / 67 חלק א' ‏ (30%) - כללל ענה בקצרה על השאלות הבאות: התשובות צריכות להיות לשירות לשאלות, ללא כל תוספות של רקע וחומר תאורת? שאינו נוגע לשאלה. משקלן של כל השאלות שווה. 15. הסבר בקצרה את המונחים הבאלם: א. שפת מכונה ‏ ' מאזצסע ב. שפה גבוהה (עללת) 00468א14 מתמפטספת מסז איחסון נוספים כגון: התקליט המגנט? (8802866 א218%) וכו'..... א.' האם לש שונ? בין אמצעי ההחסנה האחרים לבין ההחסנה הראשלת? הסבר בקצרה. ב. :יאלזה אמצע? החסנה נוספים מוכרים לך? | 3 | א, מה תפקלדו של ה- האנדא00 או 14708פאהת1 14800408 ומהו תהליך ה-א00%211710? ב. תכנית עברה בהצלחה את תהליך התרגום אולם כאשר מרלצים אותה עם נתונים, .‏ לא מתקבלות התוצאות המצורפות." 0% הייתכן מקרה כזה? ואם כן, מה ?כולות להיות הסיבות? (המחשב במצב תקין). 4. * מנה את היתרונות של מערכת עיבוד נתונים אוטומטית באמצעות מחשב, על מערכת עיבוד נתונים אחרת. 5. | מהו מתקן אחסון בגישה לשירה ומהם שמושלו העיקריים? חלק ב' - )35%(‏ תרשים מלבנל (א4ג14089כ א5000%) נתון קובץ כרטילסים המכיל 1000 רשומות במבנה הבא: טורים תוכן השדה , 8 - מספר זהו? 5 - 11 שדה מספר? 4 י , 5 - 21 שדה מספרל 5 . 20 קוד הרשומה (ניקוב של 1) יש לקרוא את הרשומות ולבצע לגבי הרשומות 80/1 בלבד את הפעולות הבאות: אי | 3 ל 8 = ₪ ב. - להדפיס שורה לכל רשומה שתכיל את השדות 0, 25, 2 ואת מספרי הזהול. ג. | לצבור את הערך של 0 במונה. ד. 3 בסוף הדו"ח לש להדפיס את הסכום המצטבר של 6 9) "יו במידה ובתהלילך העיבוד היה מקרה אחד או ?ותר של 0 שלילי, יש להדפיס בסוף הערה: הדו"ח, לחד עם תוצאות הסכום המצטבר של 6 (סעיף ד' לעיל), גם את הסימן *** (שלושה כוכבים). חלק ג' )35%(‏ - אגפעתסץ נתון קובץ כרטלסים המכיל 1000 רשומות במבנה הבא: : טורים תוכן השדה 8 1 שדה מספר? (4) אא.אא עם שתי ספרות דצימליות. - 1‏ 15 י שדה מספרל (8) אאא.א עם שלש ספרות דצימליות. יש לקרוא את הכרטלסים ולגבי כל כרטיס לבצע /-- חילוק של (4) ב- (5) ואת מנת החילוק. לצבור. הערה: לפני החילוק יש לוודא שהמחלק שונה מאפס. במלדה והוא שווה לאפס יש להציב במקום תוצאות החילוק את הערך אפס. | הפלט צריך להיות במבנה הבא: בתחילת העבודה להדפיס הכותרת: ₪ 8 מצת' 0 צטסצאדפע , י לאחר כל פעולת חישוב, לגבי כל רשומה, לש להדפיס את הערכים של (2), ו- (5) ומנת החילוק, כשעבור כל המספרים דרוש דיוק של שלש ספרות אחרל הנקודה העשרונית.. . בסוף העבודה לש להדפיס את הסכום הכולל של מנות החילוק במבנה הבא:, : ג טסט | 10241 עבהאדקץ . ב ה צ.ל ת.ה! +*+*+*+ א א * א * אא א + *+ א ל ל - אונילברסיטת | תל-אביב בחינת מעבר מועד : ב' הפקולטה למדעי החברה ה מבון - אס 5 תאריך הבחינה:7.10.71 משן הבתינה: 3 שעות -מבחןו ב-"מבוא למחשב?לס" - למדעי החכרה יש לענות על כל השאלות, נא להקפיד על כתכ ברור ונקי. מותר להשתמש כספרים ובמחברות. חלק א' ‏ - מבוא כלל? (350%) נא לסמן בעגול את האות ליד התשובה הנכונה בכל שאלה ושאלה. כל תטובה נכונה מזכה אותר בחמש נקודות. תשובה שאינה נכונה, מפחיתה שתי נקודות. 1 "קוראת הכרטלסילם" - הינה: א. מכשיר לקלט ולפלט; ב. מכשיר לקלט - עבוד - פלט; ג.. מכשיר לקלט בלבד; ד. מכשיר לפלט בלבד; ה. | אף אחד מהנ"ל אלנה נכונה. 2) סרט מגנטי עדיף על דיסק מגנטל /- | א. מהסרט ניתן לקרוא את הכתוב עליו, ומתדיסק לא; יוה ב.' על סרט מגנטי הרשומות נכתבות מהר יוהר, ואילו על הדיסק לאט יותר; %. על הסרט הרשומות נמצאות בצורת גושלם (5א2/00%) ואילו על הדיסק לא; ד. | אף אחת מהנ"ל אינה נכונה. 3. | המונח רשומה (כ₪005) פרושו: 0 א. קטע כלשהו בזכרון של המחשב; ב. השם המדוייק של תקליט מגנטי; ג. | מכלול השדות, המתיחסים לפריט, או לפרט מסולם; ד. | תוכנם של.25 טורלם על כרטיס מנוקב; ה. אף אחת מהנ"ל אינה נכונה.. . 4. | המונח תרגום (א0080114110) מתיחס ל-: | א. | שלב בו המתכנת מתרגם את התרשים המלבנל לשפת א%א01ע) ב שלב, בו המחשב מתרגם את התכנית משפת מקור לשפת מכונה; ג. שלב, בו המערכת מקטלגת את התכנית בספריה; ד. שלב, בו המערכת הופכת את תוצאות העיבוד לסימני הדפסה במדפטת. , - .4 5.. "מערכת הפעלה" - פרישה: ש >= דהה הוה / י " ד 0000 אָ. ' מערכת המחשב, הכוללת את כל מתקנל העזר החשמליים להפעלת המחשב; 3 מערכת לסדור שעות העבודה של המפעילים; ג. מערכת מחשב כלשה?ל, הכוללת מכשילרים לקלט, לעבוד ולפלט; ד. אף אחת מהנ"ל אינה נְכונה. : , , ו 6. במושג "גישה אקראית" מתכוונים ל-: "00770 א. גישה המתכנת; בה הוא קובע, באיזו שפת תכנות היא לבחר; כדי לכתוב תכנית; ב. ‏ דרך מסוימת לאתור רשומות בקובץ; -. שיטה, בה מסודרות הרשומות ביחידה המרכזית (זכרון) של המחשב; - ו בה מועברים הנתונים מו הזכרון למכשירי קלט/פלט, כגון דיסק מגנטי או סרט מגנטל; ה. אף אחת מהנ"ל אלנה נכונה. חלק ב' - תרשים מלבנל (6)30% 1. במטרה להשיג הטבות לצבור הסטודנטים הצלע אחד הסטודבטלח לשחרר מתשלום שכר לימוד את כל הסטודנטים שצבע שערותילהם אדום (ג'לנג'ל). כדי לבחון את מעשלות ההצעה לגבי כלל הסטודנטים - הכן תרשים מלבנל בהנחות . המזזות: ן 2 (1) נתונה כרטסת של סטודנטים עם הפרטלם האלשיים. ‏ בטור 80-של הכרטיס מופלע קוד, המציין את צבע השיער, לפד, הרשימה' הבאה: קוד 4 - אדום (ג'לנג'ל) קוד 5 - בלונדיני קוד 8 - חום קנד ‏ 5 - שחור קוד 3% - צבע לא מוגדר, או קרחת ' (2) | עליך לחשב את אחוז הג'ינג'ים מכלל הסטודנטים (3) | יש להדפיס בסוף העבוד את הנתונים הבאים א. מספר הסטודנטים עם צבע שיער שחור ב. | מספר הסטודנטים עם צבע שיער חום; ג. ‏ מספר הסטודנטים עם צבע שיער בלונדינל; ד מספר .הסטודנטים.עם צבע שלער אדום ה. | המספר הכולל של הסטודנטים ו. . אחול הג'?נג'ים מכלל הסטודנטלם.". של .1- חלק ג' ‏ - פורטרן (40%) נתונים 31 כרטיסים מחודש יולי 1971. על כל כרטיס צויינו מידות החום, שנמדדו בשעה אחת בצהריים בנמל אשדוד. מידות החום צויינו במעלות שלמות, (לפי שיטת צלסיוס) בטורים 21 - 20 של הכרטיס. שם הלישוב מופיע בטורים 8-, ושם החודש בטורים 13 - 10. יתר הטורים ריקים. יש להפוך את מעלות החום, שצויינו על הכרטיס למעלות לפ? שיטת פרנהייט לפי הנוסחה הבאת: - 2 +56 לע כאשר: 20 - מעלות פרנהייט. 6. - מעלות צלסיוס. , י/ לש להדפיס בסוף העיבוד את התוצאות, לפ? ההנחיות הבאות: ' (1) בראש העמוד תופיע הכותרת: << פעפט וע פעצתעטא00 ק0 1151 (2) | לאחר הכותרת 3 מרווחים. | (3) | לאחר מכן יודפסו מעלות הפרנהייט, כל מספר בשורה נפרדת, כאשר שני מרווחים מפרידים בין שורה לשורה. כתוב תכנילת בשפת הפורטרן בחתאם. ב ה צ כ ה ה 1 *+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+ ל ב תל אונלברסילטת | תל-אביב : בחינת מעבר מועד ג' - תשל"א הפקולטה למדע? החברה תאריך | הבתינה: ‏ 9.11.71 . מבחן מס. ‏ 9 משך הבחינה:י 3 ש ע ו ת 5 מבחן':. ב"מבוא למחשבלם": -- למדע?ל החברה חלק א' (30 נקודות) - כללל ענה בקצרה על השאלות הבאות, כל השאלות שוות משקל: 1. מנה את המרכיבים העיקריים במערכת ע?בוד נתונים אוטומטית וציין תפקלדיהם. 2. מה זאת מערכת הפעלה (518%צ5 6א020371) ומה הם מרכלב?לה העלקרלים. 35 | א. ציין לפחות ארבעה יתרונות של הסרט המגנטי על הכרטלס המנוקב.. ב. צלין לפחות שני יתרונות של דיסק מגנטל על סרט מגנטל. ג. האם תוכל לציין יתרון כלשהוא של הכרטלס המנוקב על הסרט אן הדיסק? 4 | א14110שאסס - (פרגוט תוכנית) - תאר את התהליך. מה זה "שפת תכנות" איזה קבוצות של שפות מוכרות לך? ציין מספר.שמות של שפות ' תכנות וש?י?ך אותן לקבוצות המתאימות. : חלק ב' (50 נקודות) תרשים מלבני - 4%ת40זע א00גמ ל נתון קובץ כרטלסים המכיל 1200 רשומות. כל רשומה מכללה מס. תלמיד ובארבע שדות נוספים ציוני התלמיד. להלן מבנה הרשומה: י טורלם תוכן השדה 5 -- 1 מס. תלמלד 5 - 11 ציון א' 3 - 21 ציון ב' | | 3 - 31 של 3' ּ ה 3 - 41 ציון ד' 0 | לש לחשב עבור כל תלמלד את הציון הממוצע ולהדפיס שורה במבנה הבא: ציון ממוצע ציון ד' ציון ג' ציון ב' | ציון א' ‏ מס. תלמיד בכל מקרה בו מנוקב ציון שלילל (השדה הוא שליל?) לא מצרפים אותו. בחישוב הממוצע וגם ו במקומו אפס. בסוף הדו"ח יש לחרפל% את אדו הממוצע הכללי ואת מס. ללד הערתג ו בתגלה מקרה אחד לפחות של ציון שלילי, לש להדפיס ליד הממוצע הכללי את המללה "6מא" - / -< שרטט תרשים מלבנל לבעיה הנ"ל. חלק ג' (40 נקודות) פורטרן - אג20879 כתוב תכנית בפורטרן לביצוע העיבוד המתואר בחלק ב' לעיל. ליד הממוצע הסופי לש להדפיס, בנוסף לאמור לעיל, את המילים "ק6בתמק2 מהפקעאעס" תכנון שורת ההדפסה מבחינת מיקום השדות לפ? בחלרתך; דיווח של שורה ב?ן שורות ההדפסה.' : ּ הערה;, אם הינך מתקשה בקידוד להדפסת ההערה "ספא" תוכל להדפיס קוד כלשהוא כגון ספרה, תוך הפסד של 5 נקודות. ב ה צ ל ח ה! +*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+ אונלברסיטת תל-אביב בחינת מעבר מועד א' הפקולטה למדעל החברה סמסטר ב' ‏ - תשל"ב תאריך הבחינה:6.7.72 מבחן מס. ‏ 10. משך הבחלנה: 35 שעות מבוא' ‏ למחשבים במדעל החברה לבחינה 3 חלקלם: מבוא כלל? ‏ - 350 נקודות תרשלם מלבני- .30 נקודות פורטרן - 40 נקודות יש להקפיד על כתב ברור ונק?, תוך הקפדה על כללי? הכתיבה בשפת פורטרן. בחלק א' שאלה מס' 1 הלא חובה, וכן יש לענות על שתי שאלות נוספות מתוך שאלות 2-4.. בחלקים ב' ו-ג' כל השאלות ‏ - חובה. חלק א' (חובה) ‏ 1. נתונה רשילמה של מונחים (13 - 1) ורשילמה של תיאורים (8 - ) עליך לקשר בין שתי הרשימות ע"?ל כתיבת האות המתאל?מה ליד המספר המתאים. עליך להחליט באילו מקרים קיים קשר, אם בכלל, אם כן, לכתוב .> את התשובה בצורה הבאה: . א וכו' (6)1 גישה לשלרה (4068988 6066ע212) 2. מעגלים לבצוע פעולות השוואתיות. (6)2 00116 8, יחידת פלט. (3) | קוראת כרטלסים 6. אכסון חיצוני. (4) | מערכת הפעלה -ת. יחידת פלט. (5) | גישה סרלאלית (טורית) 8. תכנות לתרגום שפת מקור לשפת . . (24000688 5181מ )660%6‏ ' מכונה | 2 : (6) | מנקבת כרטלסים 0 פ. מערכת להרצת תכניות של משתמשים : שונים באופן סימולטנל. .> אלול 5 0 8. אוסף הוראות בשפת מכונה. (8) / שתוף זמנים (8מ8%1ה5 11₪8) ₪, תקליט מגנטי (2186) 5 " 9 םר "5 ל '1. תכנית, שתפקלדה. לנהל- ולל יעל 5 7% עבודת המחשם. 07 5 1 (10) מערכת הפעלה -1/000.0, אוסף שדות המתייחטים לנושא כלשתוא. (11) | סרט מגנטל > א. תכנית לניהול צוות המפעילים. (12) יחידה אריתמטית ב (13)/ תכבית ב- םהצ6עסע. : 8 5 8 שם סטודנט; / = 19 = בחר שתילים מתוך שלש השאלות הרשומות מטה: 2. בהתחשב בעובדה, שהמחשב הלנו מכונה סילפרתית הפועלת אך ורק לפ? שלטה של 1-0 (55ס - ם0) ויכול לבצע 4 פעולות החשבון והשוואות - איך נלתן להסביר את הבלצועים הבאלם: ' א. | אלחסון נתונים המורכבים מאותיות; ב.. קריאת כרטיס מנוקב, בו מופיעות אותיות וספרות; ג. | חישוב נוסחאות מתמטיות מרכבות הכוללות: חזקות, שורש ריבועי (5082) אינטגרלים וכו'; : ד. השוואת שנ? מספרים ומציאת הגדול בינלהם; ה. הבנת הוראה כתובה במילים אנגליות, כגון 5 70 60 י : ענה בקצרה!:. 3. | תאר בקצרה את המרכיבים הראש?לי?ם של מערכת מחשב אלקטרוני ותפקידלהם במערכת. 4. ענה בקצרה: 'א. 3 לשם מה דרוש מחשב? 3 לשם מה דרושים נתונים? ג. מה קודם למה: תכנון הקלט או תכנון הפלט? חלק ב' ‏ (30 נקודות) %באונלברסיטת אוטופיללנד נערכה בתינה במבוא למחשבים לתלמלדי מדעי הרוח ומדע? החברה, שנת לימודים ראשונה ושנלה לתואר. תוצאות הבחינה סוכמו על הכרטיסים, לפי המבנה הבא: מס. סטודנט;. סימן הפקולטה (%8א - מדע?ל הרותח, 460 - מדעי? החברה) קוד השנה ‏ 1 - שנה ראשונה ל-ב.א., ‏ 2 - שנה שנללה ל-ב.א. ציון יסופי (ציון נמוך מ- 60 נחשב כנכשל). קוד (66 עבור כרטיס רגיל, 77 לכרטיס נוסף, אחרון בקובץ). א. חשב את הציון הממוצע לכל פקולטה בנפרד ולכל שנת לימודים בנפרד (4 ממוצעים). ב. מנה את מספר הנכשלים במדע? החברה. ג. | במהלך העיבוד הדפס עבור כל סטודנט בשנה שניה במדעי החברה שורה ובה מס' הסטודנט וציון סופל. ד. ‏ בסוף העלבוד הדפס את ארבעת הממוצעים. עליך להכין תרשים מלבני ולציין בצד הפתרון רשימת מונחים בהם השתמשת. - | 20 - . | <( 2 ש חלק ג' ‏ - פורטרן ‏ 40 נקודות נתונים 365 כפּרטי?סים של קריאת טמפ' יומית. על הכרטיס 5 מטפרים ממשיים, בנ" 3י. ספרות כל אחד, המצלינים את קריאת הטמפ' ב- 5 איזורים שונים בעיר (במבנה א,אא) 1. יש לקרוא את הקובץ ולגבי כל רשומה לחשב ממוצע טמפ' בעיר. 2 אם הממוצע גדול מ- 24 - לש להדפיס את הרשומה ואת הממוצע. אם הממוצע קטן או שווה ל- 24 - לש להדפיס את הרשומה ואת הממוצע עם הערת: "24 00ס61ם". 5 לש לספור בכמה ימים היתה הטמפ' הממוצעת גבוהה מ- 24 ובסוף התכנית להדפיס מספר זה. ְ 4. בראש הדו"ח לש להדפיס את הכותרת הבאה: א110אזואם - אגפדפ0ק. ב ה צ ל ח ה | | +*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+ + תרשלם מלבנ? - לשם מה הוא מלועד? - 21 - אוניברסיטת | תל-אביב הפקולטה למדע?ל החברה בחינת מעבר , תשל"ב | -- מועד ג' מבחן מס. ‏ 11 | תאריך הבחינה; 23.10.72 משך הבחינה:3 ש ע ו רת מבוא למחשבים למדע? החברה לש לענות על כל השאלות. נא להקפיד על כתב ברור ונקל. מותר להשתמש בספר?לם ובמחברות. חלק א' ‏ - כלל? - 30% (לענות בקצור) . 1. תאר בקצרה את השלבים להרצת תכנית במחשב, החל בכתיבת תכנית ועד קבלת התוצאות. 2. מהו השוגל האפשרל מבחינת שיטות העיבוד בין קבצים בדיסק מגנטי לבין קבצים בסרטילם מגנטלים. 4. מהּי תכנית מחשב. 5. איך אפשר "לרשום" נתונים אלפבתיים בכרטיס מנוקב לשם הזנתם למחשב. חלק ב' ‏ - תרשים מלבנל (50%) במטרה להשיג הטבות לאלתור הסטודנטים הציע אחד הסטודנטים לשחרר מתשלום שכ"ל את כל הסטודנטים הגברים הנשואים 2 שנים לפחות. כדל לבחון את מעשיות ההצעה הכן תרשים מלבני בהנחות הבאות: א.: נתונה כרטסת של סטודנטים וסטודנטלות עם הפרטים האישיים שלהם. השדות החשובים לעניננו הם: | בטור 11 של הכרטיס מופיע קוד המציין את המצב המשפחתי. בטור 12 מופיע מספר המציין את מספר שנות הנשואין או 0. בטור 15 מופיע השדה "מין". הקודים הם: 3 - רווק/רווקה א - נשוי/נשואה טור 11 4 - אלמן /אלמנה 3 2 2 - 0 - לא נשול 1 : - שנות הנשואין [ טור 12 9 אי > ער י | טור 13 ע -. נקבע 3 לש לחשב את אחוז הסטודנטים הגברים הנשואים 2 שנים או לותר. ג. | בסוף העלבוד לש להדפיס: ‏ 1. | את המספר הכולל של הסטודנטלם. . 2. את מספר הסטודנטים הרווקים/רווקות. 3 את האחוז שחושב ב-"ב". 000" חלק ג' ‏ - פורטרן ‏ - 40% נתוגים 35 כרטיסים של צלונ? סטודנטים. על כל כרטיס צוילנו 3 ציונים בנוסף לפרטים האלשלים: בטורים 10 -‏ 1 מספר סטודנט, 4 - 11 שם הסטודנט 6 - 25 ציון במחשבים - 8 - 27 צלון בהתעמלזת | 0 - 29 ציון בכלכלה לש להדפיס 2 דוחו"ת: א. | בדו"ח ראשון תודפס כותרת: 1 .סא 11817 0% ושורה לכל כרטיס אשר תכיל את המללים ואת מספר הסטודנט כמפורט כאן: (מספר הסטודנט) .סא עאפפטצ8 5 ב. | בדו"ח השנל תודפס הכותרת: 2 .סא 1181 = | ולאחריה בשורה נפרדת *ודפסו ממוצעי הציונים של כל התלמידים בכל אחד מהמקצועות . בצורה הבאה: =4093 =20892 | =2781 : 2 : דוגמא לדו"ח: 77 שפא חתהז | 5 .סא עאמפטד5 ל , 1 -סא עאשטע8 .0007007 0007 3. .סא עאשפטץ5 ל | ו 5 = 4003 76 = ₪782 = 85 = 1פק רקיה העבת / ו : 1 ב ה צ ל תח ה! + *+ ל *ן + *- *-+ ל + ל *+ *+ *+ : | 5 ו : 0 . אוניברסיטת | תל-אבלב הפקולטה למדע? החברה בחינת מעבר סמסטר א' - חריה הח ולוו ה סו ה 0+ תארלך הבהינה משך הבחינה:3 שם התלמלד מבוא למחשבים למדע? החברה מותר להשתמש בספרלם ובמחברות. חלק א': כללי (355 נקודות) (5 השאלות שוות בערכן) 41 סרט מגנט עדיף על דיסק מגנטל, כל- א. מהסרט ניתן לקרוא את הכתוב עליו ומהדלסק א* אפשר; ב. ‏ על הסרט הרשומות נכתבות מהר ?לותר ואילו על הדיסק לאט יותר; ג. על הסרט הרשומות נמצאות בצורה גושית (5106%8) ובדיסק הן נמצאות < בצורה בודדת; ד. | אף אחת מהתשובות אלינה נכונה. 2. המונח רשומה (6ע2660) פרושו: - א. קטע כלשהו בזכרון המחשב; ב. | השם המדוייק לתקליט מגנטל; ג. ‏ מכלול השדות המתייחסים לפרט או פריט מסולם; ד. | תוכנם של 25 טורים מנוקבים בכרטיס. 3 'מערכת הפעלה" פרושה: א. | מערכת המחשב הכוללת את כל מתקני העזר החשמליים להפעלת המערכת; ב. | מערכת לשעות עבודה של המפעללים; | ג. | מערכת מחשב כלשהי הכוללת מכשלרים לקלט, עיבוד ופלט; ד. אף אחת מהתשובות אינה נכונה. 4. במושג "גישה ישלרה" מתכוונים ל:- א. | גישת המתכנת בה הוא קובע באיזו שפת תכנות הוא יבחר כדי לכתוב תוכנל כלשהל;. ב. שלטה בה מסודרות הרשומות ביחלדה המרכזית במחשב; ג. | דרך מסוימת לאיתור רשומות בקובץ; . | ד,. | צורה בה מועברים הנתונים מן הזכרון למכשירי קלט/פלט כמו סרט מגנטי, כרטיסילם, דיסק מגנטי. 5.| מה פרוש "רמות של שפות תכנות". תן דוגמא של שתי שפות תכנות או רמות של שפות תכנות, השווה והסבר. ו - | תשל''ג מועד א' 1 ש ע ו ת ת 2% חלק ב': תרשלם זרלמה (30 נקודות) עליך לכתוב תרשים זרימה עבור הבעלה הבאה: נתון קובץ כרטל?סים של עובדים במפעל, כאשר מבנהָ הכרטלס (אחד לכל עובד) הוא כדלקמן: - טור 5 --1 מס' עובד 1 - 7 שם עובד 5 - 24 מס' מחלקה 0 3 4 8 - 27 גיל העובד 7 - 30 משכורת ברוטו 2 - 41, שנות ותק עליך להדפילס דו"ח על מצב העובדים לפ? הדרישות הבאות: רשימת כל העובדים הכוללת שם העובד ומס' העובד. מס' העובדים שיש בכל אחת מ- 4 המחלקות. גיל ממוצע של עובדים במפעל, משכורת ברוטו ממוצעת במפעל. ּ לכל עובד עם יותר מ- 15 שנות ותק, יש לנקב כרטלס מיוחד אשר לזכה אותו בתעודת הוקרה ופרס. ן סוף הקובץ לצולין ע"י כרטיס בו מספר המחלקה הוא 77, ושאר הפרטים חסרלם. חלק ג': פורטרן (35 נקודות) ‏ . ו 0 עליך לכתוב תוכנית בשפת פורטרן לפתרון הבעיה הבאה: נתון קובץ של 500 כרטיסים בהם מופלעלם שני מספרלם שלמלם. כל 1 מספר הוא בן 2 ספרות בטורים 11 - 10, 36 - 35. לש לחשב את הממוצע של כל המספרין הראשונים בכרטיס (אלו שמנוקבים בטורים 1 - 10) ואת הסכום המצטבר של כל המספרים המנוקבים בטורלם 36 - 35. אם ערכו של אחד המספרים בכרטיס הוא אפס, יש לדחות את הכרטיס כולו ולא להתחשב גם במספר השני המנוקב בו. כאשר הסכום המצטבר שווה או גדול מ- 195 יש להדפיס הערה , : ואת המספר הסדורי של הכרטלס אשר גרם זאת. לאחר מכן יש להמשלך בָרְגיל. בתחילת הדו"ח יש להדפיס את הכותרת 3 6אאצספפג פא 6אד6גתת/) . לאחר מכן ?לש להדפיס את תוצאת החישובים לפי סעיף 1 לעיל במבנה הנראה לך. בסוף הדו"ח יש להדפלס שורת סלום: צצ1פפמטצאט טצטה-זמך ב היציל ת ה ן + + * + ל *.+ * + ל ל + *. א א * א + אוניברסיטת | תל-אבלב הפקולטה למדע? החברהת בחינת מעבר סמסטר ב' מועד א' תשל'יג תאריך הבח?נה:29.7.73 מכחן מס. ‏ 15 משך הבחלנה: ‏ 35 שעות הבתינה אינה בערכת בעילום שם. שם התלמיד מבוא למחשבים למדה"ח אפשר להשתמש בחומר עזר. 1 בבחינה 3 חלקים בשקלול שונה: מבוא, תרשים זרלמה, תכנות פורטרן. כדי לעבור את הבחינה אליך להשיג לפחות מחצית הנקודות בחלק ג' - תכנות פורטרן. * | קרא בעיון את השאלות בטרם תענה, וענה בקצרה ולענין. * הקפד על נקיון וסדר בתשובותיך כדי שאפשר יהיה לבדוק את עבודתך ולהערלכה כראוי. ב ה צ ל תה ה! חלק א' ‏ - מבוא ‏ - 350% ענה בקצרה על השאלות הבאות: | 2% 1. למה צריך להשתמש בקומפיילר (1165ק0₪ס6) כאשר מרלצים תוכנית כתובה בפורטרן. 2. רשום את שתי הספרות הימניות (או שתים שאחריהן אם אלו הן אפס)שבמספר הסטודנט שלןך: במספר עשרונל ובספרות בינריות. 3. נסה להציג זה מול זה את המשותף והשונה בעיבוד נתונים בשֶיטה ידנלת ועלבוד נתונ"ם באמצעות מחשב. 4. | ציין מהו ערכו המספרי של א בסיום קטע התוכנית הבא: 5 = א א - 1 8 6כע 5 א+1 > א 3 3 10 66 (1.מנ.א) תד טא 8 א : .5‏ , הנך מוזמן לפגישה בכדי לכתוב תוכנית לערלכת נתונים וסכום תוצאות בשאלוני סקר שהופצו ע"ל המחלקה 7 77 7 > י 02 מהם הפרטים שתברר בטרם תתחיל בכתיבת התוכנית. חלק ב': תרשלם זרלמה (50%) , (5) + כ א רר/ נתוןו מספר בלתל לדוע של כרטיסים המהוים כרטסת של פעיל? מועדון ספורט "העיפים". לכל חבר במועדון ?לש כרטיס אחד שבו מנוקבי?ם הפרטים הבאלם: 1. שם. החבר. " :₪ 2. מס' חבר. 3. שנת הרשמה למועדון. -4. פעילות בחוג א'. 5. פעילות בחוג ב'. 6 פעילות בחוג ג'. הק 7 0 ו 0 בסעיפים 4, 5, 6 סימון של 1 משמעו -. השתתפות בחוג, סימון של.0 (אפס) פרושו - לא משתתף בתוג. יו"ר המועדון מזמין ניתוח מצב בעזרת מחשב ודורש לקבל את הנתונים הבאים: 1. כמה חברים רשומלם במועדון. % 2 כמה חברים הצטרפו בשנה החולפת (1972), 3 | מהו הותק הממוצע במועדון. 4. | מהו מספר הפעילים בכל חוג וחוג. 5. | רשימת כל הפעילים בשלושה הוגים. (שם ומס' חבר). עליך להכין תרשים זרימה ה מלבנל) אשר מתאר את תהליך ע עיבוד הנתונים לפתרוך | הבעיה שהוצגה. 7 יְ ה 2 ב : אל תשכח להדפיס כותרת בראש הדו"ח. חלק ג': פורטרן 40% - י טי ות עליך לכתוב תוכנית בשפת-פורטרן לפתרון הבעיה הבאה: " 1.| נתונים כרטיסים אשר בהם מופיעים 3 מספרים: | בטורים 3 - 2 - מספר שלם בן שתל ספרות. : בטורים 6 -‏ 5 - מספר שלם בך שתי ספרות | * 7 7 הטרס סל יר בטורים 9 -‏ 7 - מספר בן שלוש ספרות אשר הימנית הינה ספרה עשרונית. בכרטיס האחרון בחבילה מנוקב המספר 9 בטור מס' 4 ואין בו נתונים. - י 2. עליך לקרוא את הכרטסת ועבור כל כרטיס לחשב את הממוצע של שלשת המספרים. 3. | אם הממוצע של שלשת המספרלם ל או שוה ל-50 יש להכפילו | ב-10, ולהדפיסו (בדיוק של ספרה עשרונלת אחת). : 4. | אם הממוצע גדול מ-50 יש לכתוב את המשפט: 3 (50) צעעזע מטספג ‏ ולא להדפיס את הממוצע. 5 יש לחשב את הסכום המצטבר של הממוצעלם (כולם) ולהדפלטו. ₪ הדו"ח לחד | עס | המילה. ד 2 : 6% 94 6. בהתחלת הדו"ה יש להדפיס את משפט הכותרת: 1975 א0דעגאזאט תגאזע הצעה: כדא? להתח?ל בשרטוט תרש?ם זרימה לפתרון הבעיה ולאחר מכן לכתוב את התוכנלת בפורטרן . אם הנך נבחן "על תנאלי" ואתה מצרף תרג?ל מעשי לבחינתך, רשום זאת על שער המחברת, 7 ודוהה היה דדיה ועל התרג?לל רשום את מספרך האלשל. ב' ה צ ל ח ה !| *+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+ - אוניברסלטת | תל-אבלב בחינת מעבר סמסטר ב' הפקולטה למדעי החברה י מועד ב' תשל"ג תאריך הבתחינת:1.10.73 משך הבחינה: ‏ 35 שעות 4 "מס. 14 הבחינה אינה נערכת בעילום שסו שם התלמיד 7 דע " אב ועבקו :2 + * 7 04234" שש מבוא למחשבים למדה"ח אפשר להשתמש בחומר, עזרי וג 5 כ 0 0 בבחינה 3 חלקלם בשקלול" שונה: מבוא, תרשיט זרימה, תכנות 'פורטרן . * קרא בעיון את השאלות בטרם תענה, וענה בקצרה ולענין. * | הקפד על נקיון וסדר בתשובותיך כדי שאפשר יהיה לבדוק את עבודתך ולהעריכה כראול. חלק א' ‏ - מבוא ‏ - 350% 1. תאר בקצרה את השלבים להרצת תוכנית במחשב, החל בכתיבת התוכנית ועד לקבלת התוצאות. 2. בהתחשב בעובדה שהמחשב הינו מכונה ספרתית הפועלת אך ורק לפי שיטה של 0 - 1 (086 - מס) ויכול לבצע 4 פעולות החשבון וההשואה, כיצד ניתן להסביר את הביצועים הבאלם: א. אחסון נתונים המורכבים מאותלות. ב. | חשוב נוסחאות מתמטיות מורכבות המכילות אלנטגרלים למשל. ג. הבנת הוראה כתובה במילים אנגליות כגון 5 106 60. 5 מה זה "שפת תכנות". תן דוגמא לשימוש בשפה כזו. 4. ההחסנה הראשית במחשב, הזכרון, משמשת לאחסון נתונים. קיימים אמצעי אחסון נוספים : כגון כרטיסים וסרט מגנטי, האם יש שוני בין אמצעי האחסנה האלו לבין הזכרון, ולמה. ו 5. הגדר: שדה, רשומה, קובץ, תו. . , 6. תן דוגמת תכנות לבדיקה אם מנת חילוק הלא מספר שלם. חלק ב' ‏ - תרשלם זרלמה ‏ - 30% בימים אלה נערכות הבחירות לנשיאות "ארגון יוצאי מועד ב'" בהן נבחרילם נשיא וסגן נשיא חדשלם. לנשיאות לשנם 2 מועדים, ולתפקיד של סגן נשיא - 3 מועמדים. הנשיא הלוצא מזמין תרשים זרימה עבור תכנית למחשב אשר תטפל בעבוד הנתונים של הבחלרות בהתאם לדרישות הבאות: כל בוחר מנקב כרטיס עם - ו שדרות, כאשר - 29- 1. השדה הראשון בטור 5 מסמן אם הבוחר נמנע (סמול 0) או שהוא מצביע בעד מועמדים מסוימלם (סמול 1). ' 2. השדה השני? בטור 8 מצלין את המועמד לנשיאות (סמול 1 עבור המועמד הראשון ו- 2 עבור השבל). 5. השדה השליש?ל בטור 12, מציין את המועמד לתפקיד סגן נשיא (סימול 1 עד 5 בהתאם למועמד עבורו מצביע הבוחר). אם הבוחר רוצה להמנע, עליו לצלין 0 בשדה הראשון, אך כד? לאמת שזו לא טעות הוא הליב גם לנקב את הספרה 7 בשדה השנ? ובשדה השלישי. מספר הבוחרים לא ?דוע, ולכן מוסיפים כרטיטס אחרון שבו מנוקבת הספרת 7 בכל אחד משלושת השדות. התכנית חייבת למנות את מספר הקולות של כל מועמד ולהדפיס תוצאות הבחירות (מקום ומספר קולות של כל מועמד). כמו כן צריך לחשב את סה"כ מספר הבוחרים שהשתתפו בבהירות, מס' הנמנעים, אחוז הבותרים שהצביעו בעד המנצחים בבחירות לנשיא ולסגן נשיא. עליך להכין תרשים זרימה לפ? דרלשות אלו. הערה: מניחים שכל הכרטיסים נבדקו ושאין בהם כרטיסים שגויים | חלק ג': פורטרן ‏ -- 40% נתונים 200 כרטיסים של עובדים במפעל, בהם מופיעים הנתונים הבאים בשדות כמפורט: טורים 7 - 35 מס' עובד (מס' שלם). טורלם 15 9 משכורת העובד (מס' ממשי עם שת? ספרות אחר? הנקודה העשרונלת. / הנקודה העשרונית עצמה אינה מנוקבת בכרטיס). טורים 18 - 17 סימול הדרוג: 01 טכנאלם , 2 מהנדסלים 3 עובדי מחקר 4 עובדים מנהלתלים 2 טורים 21 - 20 דרגה של העובד לפי סולם הדרגות (מס' שלם בעל שתי ספרות). % עליך לכתוב תוכנית בשפת פורטרן אשר: 1. תערוך רשימה של כל המהנדסים בעל? דרגות 1 - 3. הרשימה תכלול: מפ' עובד, משכורת. 2. תחשב ותדפיס את ממוצע המשכורת של המהנדסים שנבחרו לפי סעיף 1. 5 תחשב ותדפיס את אחוז המהנדסים בעלי דרגות 1 - 3 מתוך כלל 200 העובדים. 4. | תדפיס בתהח?לת הדו"ח כותרת המתיחסת לנושא (קבע בעצמך את הנוסת). 5. תדפיס בסוף הדו"ה שורה שבה יופיע שם המתכנת (שמך כמובן!). ב ה צ ל התה ה !| +*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+ אונלברסיטת | תל-אבלב. הפקולטה למדעל .. החברה. מועד ג' ‏ - תשל"ג 0 מבחן מס. 15י | | 4 17 משך הבחינה:3 שעות ו - 6 שם התלמלד "מבוא למחשבים במדעל החברה" ילש לענות על כל השאלות , .. ל מותר להשתמש בספרילם ומחברות חלק א' ‏ - כללי - 30% (שאלות 4-1 5 נק' כ"א. שאלה 5 10 נק') ענה בקצרה גלעניןן 4.. 1. לשם מה מיועד תרשים מלבבל? 0 . 2. מהל תוכנית מחשב? אלך תסביר זאת לור | המעונין לדעת מה עליר לעשות. לק ג' של בחינה זו. ו | איזה מתקני אי?חסון נתונים אתה מכיר. תן תאור קצר של התכונות שלהם: מנה את השלבים שעוברלם המתכנן והתוכניתן החל מההחלטה לכתוב תוכנית ועד. קבלת. התוצאות של העבודה. ו 5. נתמנית כחבר צוות המטפל במחקר מסזים. הגעת למסקנה שכדאי להשתמש. במיכון למטרת עיבוד הנתונים, ואתה עומד להסביר זאת לחבריך לצוות כדל לטכנעם שכדאל עברה במיכון במקום השלטות המקהברת, מה תאמר להם? חלק ב' ‏ - תרשלם מלבנ? ‏ - 35% 9 עליך להכין תרשים זרימה לבעיה הבאה: באוניברסיטה נוהגים לתת פרסי לימודים לפל השיטה הבאה: סטודנט שממוצע הצלונים שלו שוה או גדול מ- 90 יקבל 1500 9 סטודנט שממוצע הציונים שלו שוה או גדול מ- 80 לקבל 1000.% עליך לקרוא את קובץ הסטודנטים (בכרטיסים). כל כרטיס מכיל את מספר התלמיד, שמן" וציוניו מהשנה החולפת. כרטיס אחרון בקובץ מכיל את הספרות 9 בשדה מס' התלמלד." עלין לחשב את ממוצע הצלונים של כל תלמיד. אם הוא זכה באחר הפרסים לש לק : שורה אשר תכיל את פרטיו האלשיים ואת גובה הפרס. ּ בסוף העבודה יש להדפילס דו"ח ובו הפרסים הבאלם: ל 5% / 0 א. | מספר הסטודנטים שזכו בפרס של 1500 9. .‏ מספר הסטודנטים שזכו בפרס של 1000 9 ממוצע הציונים של כל התלמ?דילם .> חלק ג' ‏ - פורטרן ‏ - 35% עליך לכתוב תוכנלת בשפת פורטרן. הקפד מאד על הסדר ומשמעת הכתיבה. שאלה זו קשורה לשימוש במחשב לעריכת מערכת שעות של בית ספר. נתונים כרטיסים במבנה הבא: בטורלם - 1-8 שם המורה, ולאחר מכן: 0 שדות של שנל טורלם כל אחד, בהם מופיעים מספרי הכתות אותן מלמד המורה. כל אחד מהשדות האלו מצילין אחת מ- 20 שעות הלימוד בשבוע.בביה"ס לש 4 כתות וע"כ *היו מספר? הכתוב 01, 02, 05, 04, בהתאמה. בבית ספר זה לשנם 18 מור?לם וע"כ ישנם 18 כרטיסים. 'יש לקרוא את הנתונים ולהדפיס, עבור כל מורה רשימה בצורה הבאה: א. | רשימת כל שעות הלימוד לפי מבנה הקלט. בּ. סה"כ שעות שהמורה מלמד בכל אחת מ- 4 הכתות. שלם לב: אם בשדה כלשהוא של מספר הכיתה מנוקב המספר אפס פרושו שבשעה זו בשבוע המורה אלנו מלמד. בסוף הדו"ח לש להדפיס את סה"כ שעות הלימוד עבור כל הכתות בביה"ס (להוצלא שעות המסומנות ב- אפס). , ב ה צ ל תה ה! : +*+*+* +* +* +* +* +* +* +* +* +* +* + + אונלברסלטת | תל-אבלב סמסטר א' מועד א' תשל"ד הפקולטה למדע? החברהת תאריך הבחלנה: ‏ 21.3.74 | מס ג 16 משך הבתינה: 3 ש ע ו ת % הבחינה אלנה נערכת בעילום שם שם התלמלד "מבוא למחשבלם למדה"ח" אפשר להשתמש בחומר עזר. בבחי?נה 3 חלקים בשקלול שונה. עלילך לקבל לפחות 50% בחלסק ג' (פורטרן). קרא בעילון את השאלות בטרם תענה. ענה בקצרה ולענין. הקפד על נקיון וסדר בתשובותיך כד? שאפשר יהיה לבדוק את עבודתך ולהעריכה כראול. חלק א' ‏ - מבוא ‏ - 35% (לבחור 4 מתוך 5 השאלות הבאות) .5 מדוע משתמשלם במחשב בשיטה בינרית. מה ההבדל בין שיטת החישוב הבילנרית לשיטת החישוב העשרונית. תן דוגמא. מהי תוכנית מחשב? למה משתמשים בשפת תכנות עילית (80886מ18 16061 מ18ת). מהו ההבדל בין הכנת תוכנית לעיבוד סטטלסטי בעזרת תוכנילת פורטרן" 6 הכנתה בשיטת 82585 אלזה סוגי עיבוד סטטיסט? נתן לבצע בעזרת 5255. מהו ערכו של % בסיום התוכנית הבאה. ּ , האם אפשר למצוא ערך זה מבל? לעבור על כל שלבי התוכנלת? 0 > 1 | 7 = | 1 (-) א | 7 3 = | 11 4 = א | 60 20 7 7 = ד 60 0 7 / א = א 50 - א 1 | אתה אחרא לביצוע עיבוד סטטלסטל של שאלונלם בנושא מורל סטודבטים. מבלל להתיחס לנושא עצמו, מהן הפעולות של עיבוד נתונים ששאלונים אלו צרלכלם 007078 5% | לעבור עד שלתקבל הדווח הנדרש. : חלק ב' ‏ - תרשלם זרלמה ‏ -- 50% הוצע לקבל סטודנטים לאונלברסיטה לפ? 3 מבתנ? כניסה. משקלו של מבחן 1 הוא פ? 2 ממשקל מבחן 2 וממבחן מספר 3 (מבחן מספר 2 שווה במשקלו למבחן מספר 6)5. לכל תלמלד לחושב הממוצע המשוקלל של מבחנלו. תלמיד ?תקבל אם הממוצע שלו הוא 80 או לותר, ?דחה אם הממוצע נמוך מ-60, וישאר לעיון נוסף אם הממוצע הוא בין שנ? גבולות אלו. לש להכין תרשלם זרימה לפתרון הבע?ה הבאה. נתונים : לכל מועמד - כרטלס ובו מנוקבים מס' ת.ז. ושלשת הציונים. תוצאות ; - סה"כ מספר המועמדים וממוצע הציונים לכ"א. - מספר המועמדים שנכגנסו לכל אחת מקבוצות המועמדל?ם. חלק ג' ‏ - פורטרן ‏ - 35% בתרגיל זה לש לכתוב תוכנית בשפת פורטרן לפתרון הבעלה הנתונה. חישוב משכורת לעובדים נעשה בשלטה הבאה: נתונה כרטסת נתונים של העובדים בהם מופיעים פרטים על: - מספר העובד. ‏ - שכר חדשי נטו. - - מספר שעות נוספות. - ערך של שעה נוספת. חשוב המשכורת הכוללת, בנכוי מס הכנסה לבוצע לפי הכללים הבאלם: - 40 שעות נוספות ראשונות יחושבו לפי 125% של ערך שעה נוספת. - שעות מעל 40 השעות הראשונות יחושבו לפ? - 175% של ערך שנה נוספת. - אם התוספת עבור שעות נוספות עוברת את ה- 200 9% - יש להור?ד 50% מס הכנסה, ואם לא - להוריד רק 25% מס. ‏ - אם מספר השעות הנוספות הוא אפס אין לבצע כל חישוב. - המשכורת הכוללת הינה שכר נטו + שכר נטו עבור עבודת שעות נוספות. - בראש הדו"ח יש להדפיס שורת כותרת אשר מתיחסת לנושא ותכלול את שם מבצע העבודה. ב ה צ ל ח ה !| , ב ל א * א א א א א *.ן א + + *+ + *+ * = 4 2 מבחן מס. 1 169 חלק א' . / 1 125 עשרונ? נכתב בבלנרל: . 1111 באוקטל?ל: 5 הרחבה: עמ': 8 58 - 53 2, הגדרות: ו ו / זה ץש , - א. שדה (1614ת): נתון בסיס אחד ברשומה המכילה מספר שדות שיש ביניהם קשר לנושא מסוים. כל שדה מכיל תיאור פרט אחד של אותו נושא; למשל שדה "מס. אישי" ברשומת.עובד 'במפעל. | ב. רשומה (6ע2600): אוסף נתונים בעלי קשר לאותו נושא, המהווים יחדלו שלמות ברמה אחת, אוסף הרשומו ת בעלות קשר משותף מהוות קובץ שהוא שלמות ברמה גבוהה לותר; למשל: רשומת עובד בקובץ עובדים מכילה נתוני שם, כתובת, מספר, מצב אלשי וכו', ג. | קובץ (116ע): 6 אוסף של רשומות בנושא משותף, למשל, קובץ עובדים במפעל המכלל את רשומות כל > המועסקים. 0 | ד. תו (ש8286562ם0): / 1 אחד מתוך סידרת סימנים, במערכת עלבוד נתונים, המשמש לסימון של ספרות, אותיות סימנים מיוחדים וכו'. כל תו מיוצג ע"י קוד יחיד של (חד ערכי) סיביות,ניקוב וכו" * | > ' הרחבה: עמ' 66- 65 קיבוץ הרשומות הלוגיות לגוש פלזי אחד (31009), בזמן קריאה וכתיבה על סרטים מגנטלים מיועד לשם קיצור משך זמן ביצוע פעולות קלט/פלט. כך בפעולת ק/פ אחת מגיעות כמה רשומות לזכרון (או, נכתבות ממנו) ומצטמצם מספר פעולות הק/פ. כמו כן קטן מספר המרווחים בין הגושלם הפלזיים (במקום בין רשומה ורשומה) ואפשר לרשום. לותר נתונים באורך נתון של סרט. הרחבה: עמ' 78- 75, 91- 90. עבוד רציף (8ם2+066581 0 עבוד רשומות בקובץ נתונים' בהתאם. לרצף מסוים א של מפתחות שנקבע מראש, זאת בתנאי שהרשומות אכן מולנו לפני כתיבתם. אם הם לא מוינו. נקבל עיבוד סידרתי, ולא רציף, שבו הטיפול ברשומות הוא לפי סדר הגעתם למערכת ולאו דוקא לפי סדר רציף של המפתחות. : ו 7 / 4% עיבוד לשלר (8ת22006881 000088 8ם21266): הטיפול ברשומות בלתי תלוי בסדר שהן נכתבו.בעיבוד ?שיר נגשים לכל רשומה, שמעונינים בה, ללא תלות ברשומה הקודמת שטופלה. הגישה הלשלרה נעשלת ע"פ "כתובת" הרשומה על הדיסק. הרחבת: עמ' 79- 78 5. ערך המספר הבינרי 01010110 הוא: (בעשרונל). 6 = 1 א 0 + 2א1 + 4א1 + 0*8 + 16א1 + 32א0 + 64א1 הרחבה: עמ' 58- 55 חלק ב' 6 - א, 7 -/ב, 8 - ג, 9 - ב, 10 - ד, 11 ג'. מבחן | מס. 2 2.1.00 חלק א' > 1 המספר 324 (עשרוני) נכתב בבינרל: 101000100 באוקטלי: 504 הרחבה עמ': ‏ 58 - 53 עיין מבחן 1 א-2.., ערכו של המספר הבינרי 01101101 בעשרונל הוא: 53 = 1א4+0*2+1א8+1א16+0א32+1א1, הדיסק מכונה כיחידת אחסון של גישה לשירה בגלל מבנהו המאפשר לתת "כתובת" לכל רשומה בנפרד וע"? כך לגשת אקראית לכל רשומה ורשומה ללא תלות ברשומות אחרות באותו קובץ. מבחינה זאת מהווה הדיסק ניגוד לסרט המגנטי? שהוא משמש לאחסון רציף - סדרתי בלבד. . הרחבה עמ': 94- 90 אופיל הציוד (מחשבים) המשמש את מערכות עיבוד הנתונים האוטומטלות הוא כזה המאפשר- לנו להנות משלושה יתרונות לעומת מערכות עיבוד לדניות: 1 | דיוק.. 2. מהירות. 5. ריכוז אינפורמציה. . למעשה כל דבר שניתן לעשות בעזרת מחשב ניתן להעשות בלעדיו, השאלה היא בכמה זמן נגיע לאותן תוצאות (מדויקות). הרחבה עמ': 24 - 20 חלק ב' : . 2% ה 6 4 ב,7 - ב80 - ב, 9 - ב,10 - ג: = 7 מבחן מס. 5 22200 חלק .1 א' המספר העשרונל 193 נכתב בבינרית: 11000001 באוקטלית: 501 2. ערכו של המספר הבלנרי 111010001 בעשרונ? הוא: 5 = 1א1 + 2א0 + 4א*0 + 8א0 + 16א1 < 32א0 + 64א1 + 128א1 א 256 א1 הרחבה | 58- 53 35. קבצים הנמצאים על סרט מגנט?ל אפשר לעבדם רק בשלטת הגישה הרציפה בעוד שקבצים הנמצאים על דיסק מגנט?ל אפשר לעבדם גם בשיטת הגישה הישירה - אקראית. לגבל ההבדלים בין הגישות.ע?ללן מבחן 1 שאלה 4. 4. א. לתרונות קובץ על הסרט המגנט? (כמובן שהן חסרונות קובץ בכרטל?ס?ם): 1. קומפקטיות באחסנה - צפלפות הרשום גדולה לותר. 2 מהלירות העלבוד גבוהה לותר. 35. אמלנות הרשום גבוהה יותר. - 4. ?לתר גמלשות בארכי? רשומות. ב. יתרונות קובץ כרטלסים. / 1. ניתן לקריאה בעין האדם. 2.. עקב כן הטילפול בשנוי תוכן הכרטיס מידי ואין צורך במחשב לשס כך, אלא במכונת נלקוב בלבד. ו כמובן שלכל אמצעי תפקודי?ם אחרים שבהם מובלטים *תרונותיו. הרחבה: עמ': 70-77 5. | אפשר לחלק את (תהליך) עבוד הנתונים לשלושה שלבים עקריים: 1 הזרמת נתונים וקליטתם. 2. עלבוד הנתונלם שנקלטו. 3. הפקת הפלט המבוקש. הרחבה: עמ': 18-21 חלק ב':. 6 - ב, 7 - ג 8 - ג, 9 - ד, 10 - ג. חלק א' )1( )2( )5( )4( )5( 25 .0 7 538 - - כללל: עיין מבחן 35 א - 5. הדיסק המגנטי כמתקן קלט/פלט מאפשר למשתמש לשלוף את הנתונים עליו בגישה לשירה לכל נתון. הגישה הלשירה נעשילת או ע"? "כתובת" הנתון או ע"? אלנדקס שנכתב על הדי?סק ומראה ה?כן נמצא הנתון הדרוש (מה? כתובתו). יתרון הגישה הישירה לקריאת וכתובת נתונים בהשוואה לגלשה הרציפה (בסרטים למשל), הלא האפשרות לעבד נתונילם בודדים (לפ? הצורך) מתוך אוסף נתונים רב בזמן קצר באופן יחס?. גם קצב העברת הנתונילם בין מהדיסק לזכרון מהיר יותר, בדרך כלל, מבאמצע? קלט/פלט אחרלם. עם פתוחם של דלסקים בעלי תכולה גבוהה לותר של נתונלם ומהירות העברה גבוהה לותר, נעלמים, כמעט, כל חסרונותיהם היחסלים ונשאר בעיית מחירם בלבד בהשוואה לאמצע? קלט/פלט אחרלם. הרחבה: 91-4, 79 המספר העשרונ?ל 193 נכתב בבינרל: 1111 באוקטל?: 201 הרחבה: 8 המערכת המרכזית (.0.2.0) 016 8מ2:006881 8981מ06 הינה מרכז העצבים של כל מערכת מחשב ספרתי, מכיון שהיא מתאמת ומפקחת על פעולות כל היחידות האחרות ומבצעת כל הפעולות האריתמטיות והלוגיות הדרושות לעבוד הנתונים. כל פקודות ‏ התוכנית שילש לבצען חייבות תחילה להטען ליחידה זאת. נוח לחלק את *החידת העבוד המרכזית לשלושה מרכיבי חמרה ( 38:6086) נפרדלם: ‏ -" 0% 4 1. הזכרון הפנימ? - ץץסם6א (מנהא) 1מתך. ‏ 2. לחידה אריתמטית/לוגית - 0516 10216 8 6616מת2216. 5.| יחידת בקרה ופלקוח -16מ0 1סעפת0ס60. 1. הזכרון הפנלמל: תפקידו לאחסן נתונים ותוכניות בצורת רצף שַל תווים או מללים. שבל גורמים המאפיינים את הזכרון הפנלמל' הם הקלבול שלו וזמן הגישה . לנתון בו. 1 הלחידה האריתמטילת לוגית: מורכבת מאוגרים (268185828) מלוחדים ומעגלים. המסוגלים לבצע פעולות אריתמטיות ולוגיות על 'נפעלים 8 הנשלפלם ' מהזכרון. 3.< יחידת הבקרה: מכוונת ומתאמת כל הפעולות במערכת כגון: > פעולות. ארלתמטלות, פיקוח סדר ביצוע הפקודות ותאום 6 הוראות קלט/פלט. . : : הרחבת: 104 -3 עיין מבחן 1 א-ד חלק א 4 5 .סמ‎ וןחבמ‎ 11 '- כללי )1( )5( "7 )4( )5( ראה מבחן 5. א-4. דלסק מגנטל ראה: 91-94. תו ע00828686: אחד מתוך סדרת פי?מנים במערכת עיבוד נתונלם המשמש לסימון ספרות אותיות וסמנים מיוחדים. כל תו מיוצג ע"? קוד יחיד - חד ערכי של סלבלות, ניקוב בכרטל?ס מנוקב וכו'. שדה בן תו אחד לתכן למשל: שדה הנועד, תשובה לשאלה ,כשאפשר לענות ב- "כן" או "לא". '"להלה קוד מסוים ל- "כן" למשל הספהה 1 (תו אחד) ו-27 ל- "לא". למעשה שדה הלנו לחידת אלנפורמציה לוגית, נתון שאין לו מגבלות פלזיות של אורך למשל והוא לכול להיות בן כמה תווים שנרצה. למעשה אפשר להבחלן בחמישה שלבים על?קרלים החל מהכנת התרשלם ועד קבלת התוצאות: 1. עריכת תרשים מלבנ? ובדיקתו. התרש?לם *תאר את מהלך התוכנית לפי פעולותיה בפירוט רב ככל האפשר. | ₪2 כתיבה ותרגום התוכנלת. כלומר קדוד פתרון הבע?ה לשפה הרצולה, ותרגום ע"ל תוכנית מחשב, התוכנית שכתבנו לשפת המחשב. 3 | הרצות נפול התוכנלת-8ת81קטס6כ2. בודקים את פעולת התוכנלת בכל המצבלם האפשרילם, כלומר, מנסים להריצה עם כל צרופי הנתונלם האפשריים שהתוכנלת בנויה לקלוט אותם ולעבדם. .4 נסול המהלך כחלק ממהלך כולל. אם התוכנית הינה חלק ממערך שלם של תוכנלות (למשל תוכנית בדלקת סבירות הקלט), לש לנסות להריץ את כל התוכניות לחד?ו כדי לבדוק באיזה מלדה הפלט מתוכנית אחת, אכן מתאים להיות קלט לתוכנית אחרת. הרחבה: 4 - 171 תרגום (מ00₪0118510) הינו התהליך בו משתמשלם בתוכנית תרגום (ע0002116) כדל ליצור תוכנית בשפת מכונה (מ0828:ל 0951665) מתוכנית בשפת מקור ם8עקסץ? 66שט50, התוכנית בשפת המכונה מסוגלת להתבצע ע"י המחשב. | הרחבה: 3 - 186 . ראה מבחן 2 | א-5 חלק א' )1( )2( )5( )4( )5( 2 240/ % מבחן מס. 6 2..|[1 - | כללל ראה מבחן 3 א-2 נלתן להגדיר מערכת הפעלה כאותם תהליכים המפקחים על המשאבים במערכת עלבוד נתונים. המשאבים כוללים, חמרה (6ץגש 18%6), תוכניות, נתונילם ומפעילים, והפיקוח הוא ע"?ל תהליכים לדניים או תוכנה (50+60826). באופן כללי, מערכת הפעלה מוגדרת כתוכנית המפקחת (ע1580טע6קט5) על עבודת כל התוכניות האחרות. הרחבה: 208-210 ראה מבחן 3 א-5 הרשומה ה?נה לחידה של נתונלם המליצגת תנועה (ם546610ת624) מסולמת או : יחידה בסיסית בקובץ, המורכבת מכמה (שדות) יחידות של נתונלם. ברשומה כמת . שדות שיש ביניהם קשר משותף. למשל בישום של פיקוח על מלאי, שורה בהזמנות מלאי הינה שדה מסוים, כל ההזמנה הינה- רשומה וכל ההזמנות מהוות קובץ. ברשומת ההזמנה להלו השדות: מס. פריט, כמות, תאריך ההזמנה,יעד המשלוח וכו'. 2% ראה גם - מכחן 1 א-1 ספריית תוכניות (עע8ע115 מהעפַסעת), הלנה אוסף של תוכניות בדוקות המשמשות. מערכת משתמשים מסוימת ומורכבת בדך כלל מתוכניות שפותחו ע"י הצרכנים וגם על ידי יצרן המחשב. התוכנית עצמה ?כולה להמצא על קובץ כרטיסילם, סרט מגנטל וכו', אך העתק ממנה נמצא בספרית התוכניות על דיסק,כדי לאפשר קריאה מהלרה ‏ . של תוכנית מהספרלה לזכרון לשם ביצועה. צורת ארגון זו נוחה להפעלה מהלרת ' של תוכנלות המשמשות לעיתים קרובות צרכנים רבים. דוגמה לתוכנית סטנדרטית הינה ע0000118 מהעםץסע המסופקת ע"י היצרן, נמצאית בספרלית תוכניות של מערכת ההפעלה על דיסק והגישה אליה לשלרה (בתוך הספרלה). 0 2201 | | | (1) א - שפת מכונה: 6קהטשת18 6ת1ת486 | | אלה הן הוראות הכתובות בקוד המכונה (המחשב) אשר המחשב מסוגל לבצעם | באופן מיד? ללא תרגום, זו ההגדרה המדולקת, אך כמובן הרחב ביותר הכוונה | לכל שפה סימכולית 18088826 116ססמע5 המתורגמת למעשה, אך קרובה בכתיבתה | לשפת המכונה עצמה. בשפה הסימבולית נכתבת, הוראה אחת עבור הוראת מכונה אחת בלבד ובאותו מבנה שהמחשב מכיר אותו. כל זאת בניגוד לכתלבה בשפות גבוהות. ב - שפה גבוהה (עילית) 6קהטקתב/ 6061 12 | זוהי שפה לוצרת שבה כל הוראה מתאלמה לכמה פקודות בקוד המכונה (המחשב). | השפות הגבוהות מאפשרות למשתמש לכתוב בסימון המוכר לו. למשל, אגפצחקק בסימון מתמט? ו- 00502 באנגלית. / 186 - 207: - הבחרה‎ י | ' (2) | א - ההחסנה הראשית, רק בה לכולות להתבצע הפקודות המהוות את התוכניות משום | שרק הזכרון קשור ליחידה הארלתמטית לוגית ויחידת הבקרה. באחסנה החיצונית ' אפשר לכתוב נתונים ולקוראם,אך כד? לעבדם הם חייבים לעבור דרך הזכרון הפנלמל. הזכרון החיצובל איטל בהרבה מהזכהון הפנימי, אך גדול ממנו בהרבה מבחלנת 7 7 + - 4 הקובולת. ‏ * | 01/44 / 0-2( ₪ 0 ה מע ב - אמצע?ל החסנה נוספים הם: סרט מגנטל, "כרטלסים, סרט נליר, תוף ועוד. | | | | 7 | י הרחבה: - 98 - 83 | (5) א - ראה מבחן 5 א-4 | ב - כאשר תוכנית עוברת בהצלחה את שלב התרגום,פרוש הדבר שמבחלנה תהבלרית | ההוראות נכתבו בהתאם לחוק? שפת הכתיבה. אולם אין בכך שום ערובת להבטחת תקינותה - הלוגית של התוכנית. תוכנית התרגום אינת יכולה לבדוק האם התוכָנית (כפי שהיא | כתובה), אכן מסוגלת לבצע הנדרש ממנה, כלומר, מבחינה תתבירית *תכן והתוכנית | | תקלנה, אך היא מרובה בטעויות הגיוניות וכלל לא תבצע הנדרש ממנה כאשר נרלץ אותה כ- מהצקסע? 091665 (לאחר תרגום) עם הנתונים. | (4) ראה מבחן 2 א-5 | (5) | מתקן אחפון לגישה ישירה 810868 218801=400855, מאופיין על ידי כך שזמן | : הגישה קבוע לשליפת נתונלם, קצר יחסית ובלתי תלוי? במיקום הנתונים שפנו | אליהם לפני כן; בניגוד לסרט מגנט? שבו הקריאה הינת ברצף רשומה אחר רשומה. | מתקנים מהסוג הזה הם דיסק מגנטיל ותוף. בין השימושים חעקריים הם בעת צורך בעדכון נתונים מעטים מתוך קובץ גדול, כדי לא לעבור על כל הקובץ ללא צורך. | כמו כן יעילים מתקנים אלה לכל צורות האחסון הרצויות. | | תרחבה: - 98 - 90 חלק א' )1( )2( )5( )4( מבחן מס. ‏ 9 21 - כללל שני המרכיבים העיקריים הם: 1. מערכת העיבוד המרכזית (.ט.2 .6) ו- 2. מערכת יחלדות 6 8צט %טקסט6/0טקת1, יחידת העיבוד המרכזית אפשר לחלקה ל- 5 .חלקלם. י/ י 1. * זכרון פגבימל.; 2. יחידה אריתמטית לוגית. ‏ 3. *לחלדת בקרה ופיקוח. לחידות הקלט/פלט ה?נן מרובות ומסוגלם שונלם, יחידות אלטיות ומהירות והמשתמשות באמצע? החסנה מגוונלם - סרטים מגנטלים, דִיסקים, קורא? כרטיסים מדפסות ועוד. / /. : לפירוט: ראה - מבחן 4 א-4 והרחבה: 115 - 83 ראה - מבחן 6 א-2 והרחבה לגבי מרכיבי מערכת ההפעלה - 220 - 208. - יתרונות הסרט המגנט?ל על כרטלס מנוקב. לכולת קיבוץ גדולה ?לותר וקומפקטית. .‏ מהירות קרלאה:וכתיבת נתונים רבה יותר שמירת נתונים על הסרט מהימנה לותר לטווח ארוך א 1 2 5 4. | אפשרות לעדכון נתונים במקומם ב - יתרונות הדיסק על הסרט המגנטל 1. זמן גישה לנתון קצר לותר 2 אפשרות לגישה לשלרה לנתון ג - *תרון אחד של הכרטלס המנוקב על סרט או דיסק. 1 אפשר לקרוא בעין האדם את הנתונים שבו, ללא תוון המחשב. תוכנית התרגום מבצעת את שלושה התפקלדים העלקרלים: 1. תרגום כל הוראה לפקודות בקוד המכונה. 2. הכללת רוטינות בתוך ה- מ8עקסץ? 091666 מתוך ספריית הרוטלנות כפל שנדרש ע"י כותב התוכנלת. : 5. לצירת הקשר בין חלקים בתוכנית. : לצורר ביצוע תפקידים אלה קיימים כמת שלבים ל התרגום. נבחין בשניים עקריים: 1. תרגום ההוראות והקצאת . שטחי זכרון מתאימים בסדר הגדרתם,והכנת טבלת התיחסות של תויות ההוראות לכחובות הזכרון. . 2. תרגום תוילות ההוראות לכתובות זכרון לפי הטבלה טהוכנה. הרחבה: - 110 - 186 [7 5 שפת תכנות זוהל שפה המשמשת לכתלבת תוכניות להכוונת שלב?ל עלבוד המבוצעים ע"י מחשב. "הו יהאמצעל ‏ המאפשר לאדם להפעיל מחשב ע"י תוכנה (826שש50%) להבדי?ל מחומרה (140086) . . שתי קבוצות עקריות מובחנות בין שפות התכנות: 1. שפות מכיגה. ‏ 2. שפות עלליות. לקבוצה הראשונה של שפות מכוְגה (או סימבוליות) שייכות ע45662016, 685א ועוד. י לקבוצה השניה:. א08798ע ,00802 ,20/1 ועוד.. הרחבה: - 202 - 186 1 מס. 8 7.21 חלק א' ‏ - מבוא כללי ל ד ,+ (3)' ג (64)/ /ב, % ב )5( 069 )2(- 44 - לפ 5 גישה לשילרה (460688 0 1 קוראת כרטלסים מערכת הפעלה גישה סלראלית - (260688 6181מ560₪6) מנקבת כרטילסים זכרון שיתוף זמנים (פַםדצהת5 6מ11) תו מערכת הפעלה סרט מגנטל לחידה ארלתמטית תוכנית ב- א08784ק א - כל אות מהווה סימן אחד במערכת הסימנים (תווים - מבחן מס. ‏ 10 .) ,תקליט מגנטל תכנית לתרגום שפת מקור לשפת מכונה. 0.2 (218%). תכנית שתפקידה לנהל וליעל עבודת המחשב. לחידת פלט. מערכת להרצת תוכניות של משתמשלם שונלם באופן סילמולטנל. תוכנית שתפקידה לנהל וליעל עבודת המחשב. אחסון חצונל. מעגלים לביצוע פעולות השוואתיות. אוסף הוראות: בשפת מכונת י ‏ 5 אוסף שדות המתייחסים לנושא כלשהו.. תוכנית לניהול צוות מפעילים, ו המוכרת ‏ .במחשב, כשבנוסף לאותיות קיימים תווים לספרות וסימנים מלוחדים. כפ תו במחשב מלוצג ע"י צרוף יחיד של מספר סיביות קבוע (8עצת) , למשל ,8 סלביות לתו או 6. בצורה כזאת אפשר כמובן לייצג אותיות וסימנים אחרים. כל סיבית כמובן, פועלת לפי שלטת 0-1 בינרית והצירוף נותן האות המבוקשת. ב - בכרטיס מנוקב בכל טור אפשר לנקב סימן אחד: אותיות ספרות וכו' .: כאשר הכרטיס המנוקב נקרא לתוך הזכרון כל טור מנוקב מתורגם ל- מעצפ המילצג 7 צרוף שליסיביות את האות המסולמת. י ג - הנוסחאות המורכבות מהוות % אוסף של פעולות אריתמטילות פשוטות של חיבור, חיסור, כפל, חילוק ופעולות השוואה, שאותן לודע המחשב לבצע אנו, אמנם, כותבלם בתוכנית (א4א091ת למשל), נוסחאות מסובכות אך תוכנית, התרגום (60/01188) מתרגמת אותן לרצף מתאים של פעולות מוכרות למחשב בשפת המכונה.. 4/ ד - השוואת שני מספרים נעשית ע"? פעולת השוואה המוכרת למחשב, ליָאפשר לדעת מל גדול בינלהם ע"? השוואת סיביותיהם משמאל לימין (כל מספר מיוצג ע''י מספר קבוע של סיביות) כאשר המספר שבו מתגלה הסיבית הראשונה במצב 1 מול סלבית במצב 0 במספר השנל, הוא הגדול מבלניהם. ה - ההוראה באנגלית % 10 60 מתורגמת ע"? תוכנית תרגום - 00021088 של אגפצפסע לפקודת מכונה של קפיצה לכתובת המתאלמה שבה נמצאת הפקודה שהתווית שלה בתוכניתנו הלא 5. ראה מבחן 9 א-1 א - המחשב דרוש כד? לאפשר לנו להשתלט על כל אותם נתונים שאנו יכולים לאסוף אך אין באפשרותנו (ללא המחשב) לעבדם לקבלת התוצאות הרצויות לנו - במהלרות ובדיוק המרבלם. ב - הנתונילם מהווים את הבסיס לפיו אנו מקבלים את התוצאות לפי התוכנית שכתבנו - אם אין נתונלם אלן תוצאות.. ג - ברור שתכנון הקלט ותכנון הפלט תלויים הדדית אחד בשני ואין לראות כאן מה קודם למה. אותם נתונים שלא ימצאו בקלט אי אפשר יהיה למצוא אותם מעובדים : ומ בפלט ולה?פך/ תכנון פלט מסוים יחייב תכנון מתאים בקלט עבור אותם נתונים. / חלק א' (1) (2) )3( )4( )5( מבחן מס. ‏ 11 2.0.02 - כללל ראה מבחן 5 א-3 ראה מבחן 6 א-1 התרשלם המלבני הינו הצגה גרפית ברורה של הפתרון המוצע לבעיית עלבוד: הנתונים, שיהפוך אחר כך לתוכנית מחשב. יתרונות התרשים הם בעיקר כאשר משווים אותו למצב של חוסר תרשים בכלל או להסבר בכתב במקומו. | 1. הסלמנילם המוסכמים בו וקלות הקרלאה מסליעים להבנת הבעיה הן למשרטט עצמו והןן. לאחרלם. 2. עזרה בכתיבת התוכנלת. כאשר התרשים מוכן ומפורט הלטב קל לבתז ג את התוכנית מהר יותר וכן תקלנה וטובה יותר. 166 0 :הבחרה‎ תוכנית מחתשב הינה סידרת הוראות המהוות את מרכיבי פעולה למחשב לביצוע המשלמה שעבורה התוכנית נכתבה. לכתיבת התוכנית קי?ימות שפות תכנות שונות : המתרגמות את ההוראות הנכתבות "בשפתן" לשפת מכונה "המובנת" למחשב. כדי לקבל את התוצאות הרצויות,ההוראות הכתובות בתוכנית הייבות להיות חד משמעיות ובסדר הרצוי כל "מה שנכנס למחשב זה מה שיוצא ממנו" ד האחר?ות כולה על כותב התוכנית. . בזמן ביצועה נמצאת התוכנלת (או הקטע הנוכחי שמבוצע) בזכרון שממנוו" מועברות ההוראות ליחידה האריתמטילת/לוגית, או גורמות לפעולות קלט/פלט שונות. הרחבה: * 203 - 186 כל טור בכרטיס מנוקב מתורגם לבית (18צ2) אחד (בד"כ) בזמן העברתו לזכרון המחשב ולאמצעי קלט/פלט. בכל טור קיימות 12 שורות ניקוב, כך שאפשר לנקב בו 1024 אפשרויות שונות (בכל שורה יתכן ויהיה ניקוב או לא, מכאן 4). הנתונים הנומריים "נרשמים" על ידי ניקוב במספר השורה המתאים למספרר עצמו. "1" ירשם על ידי ניקוב בשורה 1 למשל. הנתונים האלפבתיים "נרשמים" על לדי שניל נקובים באותו טור: אחד בשורת 20%₪: או 11 או 12, והשני בשורת הספרות. למשל 8 ינוקב באותו טור בשורה 12 ושורה 1 . 4 וו עו ההצד חלק א' )1( )2( )5( )4( (פ) = מבחן מס. ‏ 12 כללל סרט מגנט" עדיף על דיסק מגנטל כל: (ד) אף אחת מהתשובות אל?נה נכונה. המונת רשומה (266026) פרושו:? | ו (ד) מכלול השדות המתיי?חסים לפרט או פרלט מסוים. "מערכת הפעלה" פרושה: (ד) | אף אחת מהתשובות אלנה נכונה. במושג ‏ "גישה לשלרה" מתכוונל?ם ל: (ג) דרןך מסוימת לאיתור רשומות בקובץ. ראה מבחן 9 א-5. 125 )1( )2( )3( )4( 3% 3 א - 48 - מבחן מס. ‏ 15 20.3 תוכנית הכתובה בשפת פורטרן "מובנת" לתוכניתן ולתוכנית התרגום בלבד. בזמן ביצוע התרגום ע"? ה- 0021188 של פורטרן לא התוכנלת שכתבנו מתבצעת, אלא התוכנית המתרגמת היא המבוצעת על ידי המחשב. ההוראות שלנו בשפת הפורטרן משמשות קלט (נתונים) לתכנית התרגום והפלט שלה הוא ה- מ8ע8סע2 001665 הכתוב בשפת מכונה ומוכן לביצוע ע"? המחשב. כלומר ה- 00%21188 הוא מעיין מתווך - מקשר בין המחשב "המכיר" קוד מכונה לאדם המכיר סימון מתמט? ושפה אנגלית. כך אפשר לכתוב תוכנית פורטרן בסימון מתמט? - אנגלי ול"הריץ" התוכנית במחשב. ₪ 1 " הרחבה: ‏ 202 - 198 השיטה העשרונלת ומעבר לבינרית, ראה ע"מ: ‏ 58 - 53 ראה מבחן 2 א-5. נקבע בערכו בהוראה 5: א+1=א 3 כלומר עלינו לדעת מהו ערך א ו-1 בפעם האחרונה שמתבצע הוראה 3. הוראה 3 הינה חלק מ- 1002 המתבצע כל עוד 1 לא גבוה מ- א. כלומר בפעם האחרונה של ביצוע ה- 0 1 ישווה ל-א | ושנליהם יהלו שווים 5 ואז ערך א להלה 10. אברר תחילה מהו הקלט ומהו הפלט - פירוש הדבר, מהם הנתונים הנקלטים, באלזה צורה הם מופיעים באמצעל הקלט, מהם הקשרים הלוגיים ב?נלהם ומהם הכללים ן אותם הם חייבים למלא. באותו אופן צריך לברר מה מבנה הפלט באיזו צורה עליו להיות ערוך ואילו נתונים צריכים להופיע בו. : כדי לבצע העבודה לשביעות רצון המזמין יש לבקש ממבר טפסלם שיגדירו בדיוק מהו מבנה הקלט ומהוּ צורת הפלט בדו"ח המודפס. צריך גם לברר האם הנתונים שנאספו לשמרו גם בעתיד לעיבודים נוספים ואם כן יש צורך לדאוג לצורת ארגון קבצים מתאימה עבורם לשם אחסנתם / 159 - 1635 :הבחרה‎ )2( )3( )4( )5( > )66( = 49 = מבחן מס. ‏ 14 1.253 - מבוא ג ראה - מבחן 5 א-35. ראה - מבחן 10 א-2. ראה - מבחן 5 א-4, מבחן 7 א-1. ראה - מבחן 7 א-2. ראה - מבחן 1 א-2. כאשר מחלקים מספר במספר אחר מקבלים מנה ושארית, אם נעשה הדבר בכוון ההפוך ונכפול רק את המנה שקבלנו במספר המחלק נקבל אחת משת? תוצאות אפשרלות: 1. המכפלה תהיה שווה למספר המקורי המחולק. ‏ 2. המכפלה תהיה קטנה מהמספר המקורי המחולק. כל זאת בהתאם לחוצאת הח?לוק: אם המנה הלא מספר שלם נקבל תוצאה מס. 1 ואם הוא שבר נקבל תוצאה מס. 2. זו דרך לבדוק תכנותית בשפת פורטרן: 1(*2/א)-א) ‏ אך מכילוון שהמשתנים הם שלמלם ( 5ת180א1 ) בגלל האות 1 נקבל בתוצאת החילוק רק את החלק השלם ורק בו נכפול את המחלק (1), זאת בהתאם לנזכר למעלה. מבחן מס. ‏ 15 4 -. - כפלל ראה | - מבחן 11 א-3. ראה - מבחן 11 א-4. עליך בספר ע''מ 7 -89 ראה - מבחן 5 | א-3. ראה -- מבחן 2 | א-5. . חלק א' )1( 8 מס. 16 2-74 - כללל במחשב הנתונים מלוצגים על יד? רישום אלקטרונל: ע"י טרנזיסטורים, חוטלם טבעות מגנטיות וכו'. רכיבים אלקטרוניים אלה יכולים להמצא רק במצב אחד - מתוך שנלים אפשריים בכל נקודת זמן נתונה. (דומה לנורת חשמל שבכל רגע . נתון היא דולקת או כבויה). הטרנזיסטורים מוליכים או לא, טבעות מגנטיות, ממוגנטות בכוון אחד או בכוון ההפוך. מתחים מסוימים קיימים או אלנם.. מצבלים בינרילים אלה, של הרכילבים, מתאימים למעשה לשימוש בשיטת הספירה הבינרית. כך לצוג המספרלם במחשב בשלטה זו הוא זול וחסכונל. המעגללם הדרושים לביצוע פעולות אריתמטיות פשוטים מאד לחסית לשיטה העשרונית. בשיטה הבינרית רק 4 אפשרויות בלוח הכפל ובלוח החיבור ולעומת זאת "בשיטה העשרונית 100 אפשרויות. . הרחבה:י -0 058)- 53 ראה מבחן ‏ 11 א-4. 58 היא מערכת של תוכניות מחשב לקבלת ניתות סטטלסטי 5 נתונים. פפ המשתמש. בתוכניות אלה להכ ין את נתוניו ולתארם לתוכניות 58 בעזרת כרטיסי בקרה מתאימים. בעת הכנת תוכנית לעיבוד סטטיסטל. : בשפת פורטרן עלינו לא רק לתאר את הנתונים, אלא להכין את תוכנית העלבוד. עצמה לדאוּג לקלט (קריאת כרטיסי הנתונים) לפלט המתאלם (ההדפסה הרְצויה) וכמוביך. לעבוד הסטטלסטל עצמו: כתיבת השגרות בתוכנית לחישוב ו סטיות תקן טבלת שכיחויות וכו'. כלומר ההבדל העקרוני הוא במאמץ העבודה. בעזרת תוכנית 8 המאמץ הוא. מינימלי ומתבטא בתיאור הנתונים בלבד (מיקום השדות בפרטיס, שמות השדות ב בעוד שבתוכנית פורטרן עלינו לדאוג לכתיבת תוכנית העלבוד עצמה. עיין בחוברת: 525% - :ערוך על לצחק עמלהוד בית ההוצאה של אגודת הסטודנטים תשל"ד 1974 י % - . )4( . 657 עלינו למצוא מה ערכו של המשתנה % בסיום התוכנלת, לכן צריך לחפש היכן בתוכנית נקבע ערכו של | בפעם האחרונה. (באלזו הוראה). א נקבע בהוראה מס. .10, שאחריה מסתילימת התוכנית וערכו בהוראה זו נקבע כ- ‏ א-1, כפל שהם בזמן ביצוע ההוראה. " כעת עלינו לחפש מתל מגיעים לביצוע הוראה 10. מלד ברור שאלן מגיעים אל?ה - ברצף - לאחר ביצוע ההוראה הקודמת 7 16 60 מכלוון שזו הסתעפות להוראה 7. אם כך מגלעילם אליה ע"י הסתעפות ("קפיצה") מהוראה מס. 7. אם כך מס. 7 מסתעפת בכל פעם שהלא מתבצעת לאחת מההוראות 9, 10, או 11, בהתאם להפרש בין 1 ל- א%. ההסתעפות להוראה 10 תתבצע כאשר 1 ו-א% שווים בערכם ואז 0=א-1. מכאן ברור שכאשר נגיע לבלצוע הוראה 10. ערך % לקבע לאפס כל: א-1=א 10. כל הנטען נכון בתנאל שאכן מגיעים לביצוע הוראה 10. כלומר נבדק האם בכלל 1 ו-% להילו שווים בערכם. בתחילת הבלצוע 1 גדול מ- % (ב-343) ומסתעפים להוראה 11 בהתאם, תוך ביצוע התוכנית ההפרש ביניהם מצטמצם ב- 7 בכל פעם. כלומר לאחר 49 (343/7=49) ביצועים של הוראה 11 נגיע לביצוע הוראה 10 ולסיום התוכנית. למעשה לא הלה צורך לעבור על כל הוראות התוכנית למצלאת ערך %. נניה שנבחר לעבד את השאלונלם בעזרת התוכני?ת ‏ 5285. עלינו להכין את כרטלסל הבקרה לתיאור הנתונים בשאלונים ופירוט מהן אופצלות העיבוד שאנו מעונינים בהם. בדומה עלינו להכלן כרטלסים אחרים לשם ביצוע תוכנית 5255 בהתאם לדרישותינו. הוראות אלה יחד עם השאלונים ינוקבו לכרטלסים שאותם נבדוק וכאשר להיו תקינים נמסרם לריצת המחשב לאחר הריצה, אם מלאנו את כרטיסי הבקרה בצורה הנכונה נקבל את התוצאות המתאלמות, אחרת להיה עלינו לתקן את השגיאות ולהריץ התוכנלת שנית. | עיין בחוברת: כמו בשאלה 3. 4 ) ףתגפ‎ : : 69 1 15=0=1= =0 5 : צאזאע 0 :עאדפתק 4=ת0 פמט ' = (1) פס הגדרות: 1. שדות: 1. כמות משקעים מינימלית: | אצא44. | ב -2. כמות משקעים מכסימלית: ‏ אגא 3 כמות משקעים (מכרטיס): ‏ אא | : 4. שדה המתחיל בכתובת 1250: (0)פפ4 | ה 0 3 מונלם: | % 1 0 | 1. מונה כמויות משקעים: 5 2 מונה מס. כרטיסים: 0% 3. | מונה רציף לכתובות: 1 53 - 22000 מבתן | מס. 2 הגדרות: 1... שדות: -1. 18א: שדה המספר מהכרטיס. 2 :ג מ בלםי .1 0: מונה כרטיסים. 2 | 02: מונה כרטיסים בעלי ערך 0. 2.|.0 מבחן מס. 3 : צ[אזת שם המעמד הגדרות: 1. שדות: 1. %(2)1: 6 ציונים לתלמיד 2 %8: ממוצע לתלמיד. 2.00 1 נאדק :תורדגה‎ -1. שדות: 1 א: מס, נקודות לנתג. 2. מונים: 1 4א: מס. נהגיס בעלי עד 4 נקודות. 2. 8א: מס, נהגים בעלי עד 8 נקודות. 3 פ9א: מס, גהגים בעלי מעל 8 נקודות, 2% 56 = 8 1 יל / מבחן | מס. ‏ 5 79 5 החרז ה שרדש ו 2 ₪ , ו 1 ו 1 הגדרות: .1 כ 0 מס' סטודנטים מאסלה.‎ :21 .1- שדות: .1 א8: שדה יבשת מכרטיס, מונילם: ‏ : 3: מס' סטודנטים מאמריקה. 2 .22: מס' סטודנטים מאלרופה.. . -4./ 24: מס' סטודנטלם מאפרלקה.. 5 5: מס' סטודנטים מאוסטרליה.. 222071 מבחן | מס. ‏ 6 הגדרות: 41 שדות: 1 8: נתון מהכרטיס. "7 8: נתון מהכרטלס. תוצאות 2. מונלם: החישוב 1 *צ: צובר סה"כ צ. צַ 2 י7,71:הל : 7 מבחהך מ2..0 דתגדס + ב העבר כוכביות לשטח הדפסה הגדרות: . נעאצפק 1 שדות: ְ / 5 1 280: טור 80 בכרטיס. ומספר 2 8 ג: נתון בכרטלם. ' 5 8: נתון בכרטיס. 2 | מונים: 1 68: מס. כרטיסים (עד 1000). 2 << 02 צובר :ערל 0-.ל, 2 : 5 "; 04 מפ.. מקרלם ש- 0‏ שללל לש ה יש 7 7 1 (0= = =1ן=5 אחוז 4 סי ו 1 ו , 18 | ג - ה %+4+8+0+8 4 . | 100 דהה" | - הגדרות: .1 שדות: | | : 10. 180: קוד צבע שער 1 2 1804 (טור 00 בכרטיס) : סה''כ שער שחור סה"כ שער חום. סה'כ שער בלונד סה"כ שער אדום. סה"'כ בלת? מוגדרים. ₪ ₪ ₪ <> םת |02 : שנות נישואין : מלן הסטודנט מצב משפחתל . מס. סטודנטים : מס. סטודנטים : מס. סטודנטים = מבחן מס. ‏ 11 רווקים/רווקות | סה''כ נשואים (גברלם) ‏ . שנתיים ומעלה. ב 41 "73 יההחל + ד "החדד חרז7 ה הדחקדקירדד/ר "חן חד. 1/אד :צאדפק משכורת . ממוצעת 7 אפוס . המונים + : צאזתפק שם עובד, מס. עובד : 1 + , -1+1א .1 הגדרות: ב שדות: )| - 1 6 גיל עובד , 2 | 8: מחלקה ּ | 3 %88: משכורת | | | 8 > 4. 8: שנות ותק 0 ז 2. מונים: 1. 01 מס. עובדים במחלקה 1 2( 2א%: מס. עובדים במחלקה 2 -% 3 מס. עובדים במחלקה 5 : 4. : %4: מס. עובדים במחלקה 4 א 5 16: גוף עובדים מצטבר במפעל 0352 7 (1) 6. >< 1: סה"כ עובדים במפעל 7 את : סה"כ משכורות מצטבר במפעל , 233 מבחן 7-64 - 135 .סמ‎ : מס. חבריף במועדון. : מס. חברים שהצטרפו בשנה החולפת: : סה"כ שנות ותק מצטבר. : מס. פעילים בחוג א'. : מס.יפעילים בחוג ב'. : מס. פעילים בחוג ג'. -* : שנת הרשמה למועדון. : פעילות בחוג א'. : פעילות בחוג ב'. :+ פעילות בתחוג ג'. 1+ צד = צך הגדרות: -1. שדות: : מועמד לנשיא. : מועמד לסגן נשלא. :+ מס. נמנעלם. : מס. בוחרים. 2 : מס. קולות למועמד 1 לנשיאות. : מס. קולות למועמר 2 לנשיאות. : מס. קולות למועמד 1 לסגן נשלאות. . : מס. קולות : מס. קולות 3 מבחן מס. ‏ 14 1 = 2אץ נמנע/בוחר/כרטיס אחרון : למועמד 2 לסגן נשלאות. 41 53 למועמד 3 | לסגן נשיאות. 116 251 10 (נמנע) 4 וו : סו . הנמנעים 5-7 וה - : 2 .2 1 .3 - 67 - 114 מבחן מס. ‏ 15 ממוצע כללי | או = א הגדרות: . 1. שדות ' ן -100. עאו מספר הלמיד. / 2. (2)1! מערך ציוני התלמלד 2 מונים: .1‏ 490 מס. הסטודנטים שממוצעם מעל 90. 2. 480: מס. הפטודנטים שממוצעם מעל 80. = 5 א: סה"כ סטודנטיט. 4 8%%: סכום ציונים מצטבר. חשב ממוצע ציונים לתלמיד חוסף הממוצע ל- 504 הדפס שורת התלמיד + "פרק 0" 490 = 1 | הדפס שורת / | התלמיד + "פרק ו 0 יי 1וו ₪ סו שב הפ סולמ השדקה וה שד ו 0 7 2.0.04 הגדרות - שדות 1. ציון מבחן 1: 1א 2.* ציון מבחן 2: 3. < ציון מבחן 3: 2 .> - מונים:; 1. מס. מועמדים: 2 - מפ: "גדחים": 3. מס. "לעיון נוסף": 4. מס. מתקבלים: 5 8 0 א ן עא ג צאזאתע |רשומת תלמלד : וציון ממוצע של" .תורשי טר |- יקיר ישי ישי רייו חיר וטיט ויישקייק שי לרק ןיי טיוו וט להי ייטור ליל קר הווה וי שי הלצק וי לש ו ושי חיש | 0 יש-י רק ישי 9 ₪ מבחן מס. ‏ 1 מציאת המספר הגבוה ביותר בין עשרה. הקצה זכרון עבור 10 מספרים. קרא את 10 המספרלם. מבנה המספרים בכרטלס. נניח שהראשון הגבוה בלותר. בצע השוואה על לתר המספרים. האם המספר הבא גבוה מקודמו. כןו: קבע אותו כגבוה ביותר לא: המשך בהשוואה, עד 10 פעמים. הדפס המס. הגבוה ביותר שנמצא. מבחן מס. ‏ 2 סכם לפל הדרישה בשאלה. הקצה שטח זכרון ל- 6 מספרלם. אפס מונה סכום. קרא את 6 המספרלם. | מבנה המספרים בכרטלס לולאה לצבירת 6 פעמים המכפלה הרצויה. המספר כפול מספרו הסדורי: סכם. הדפס הסכום. 2 89 ץ (עשקטס, צטפאד )ונאגא סק (10) 15248 א510אמאזכ (10 , 1 =1 ,(1) תגספדא ) , 1 פגתת (1012) | עגאתסק (1) תגקפזא = זאגא 0 =1 3 סע 3 ( (1) קפא - זאגא )6 קד ( 1 ) תגתפדא = דאגא אדא 60 צאגא , 4 עאצתץ ( 12 , 181 )6 צגושסע 07 פא 22000000 (צטפצטס , עטקא1) 4ט5 אגתססתק (6) אנגמת א510אקוכ 5% = 0 (1=1,6 , (ד) אתגחת) , 1 כגקת (626.2) 20941 20 2 1= 1 , 6 (( 1 )אצמת * 1) + 504 = 50486 ₪, 3 תאזפת ( 9.2ע , 181) צהאפסץ 0 , מבחן מס. ‏ 3 0. 25 מצלאת שורש רבועי למספרים שלמלם. (צטפצטס, 1טפא5092)1 אגתססגק בצע הוצאת שורש 100 פעם. 1 > 2 0 א = עבורו נחפש שורש רבועל. | : ד = צ קריאה לפונקצלה לחלשוב השורש. ( א )501 = 5007 הדפס השורש. - צססת,ן עאצאק מבנה ההדפסה. , 2, א סע המשך, עד 100 פעם. , . אסטא אס | 0 | סאע . מבחן מס.י 4 ְ 7 מצא המספר הקטן ביותר בין 50. (צטפעטס, צטפא1) תאצא אאתסספק הקצה שטח עבור 50 מספרים. ' ( 50 ) 8גת15א אסדפאמאדק נניח שהראשון הקטן ביותר. ( 1 ) 5ת5זא = זאד אז מיקומו הוא 1. : 4% 0 = אגא בצע: השוואת 50 מספרים. | 2,015 = ל- שמ האם המספר הבא נמוך מקודמו. : 1 ( (1 )45ע15א - זאדע / עך כן: קבע את המספר הבא כקטן ביותר. | 0 ( 1 ) זול = אדוו קבע את מיקומו בשורה. ‏ " | ל = ו המשך בהשוואה עד 50 פעם. י / 0 | פטאצעאס0 ' הדפס: הקטן ב?ותר ומ?קומו. +. 000 אסאגא צאדות, 3 צאזפל . 4+ ( 12, '=00אמא' ,13 '=ץ1,זא-אדוי .1 ) = צהאפסל עצור ביצוע-סיום התוכנלת. א : 0 םאפ‎ מבחן מס. ‏ 5 24.1 עריכת דו"ח משכורת לפי הדרלשות. (עטקידטס, ד'טקזד ) צת. 31 5 ]סק הקצה שטח עבור 100 משכורות. ( 100 ) צתאג.51 אהוס בצע הלולאה 100 פעם. 1 = 48 סכ קרא כרטיס משכורת עובד. ((1)צת1ג5) ,1 כגחת מבנה הכרטלס.) - (7.2ע ) דגאפסע משכורת נמוכה מ-1500 | 4 10 60 ( 1500.00 .21. (1) צ19א8 )‏ - קד לא, גבוהה ממנה - הדפס אותה. (1 ) ץצ , 3 צאזפק -- ( 7.2ע, ': 1500 אגחך תתחסדת', ‏ 18 )6 דהאתסק המשך לקרוא הכרטלסים הבאלים. . שטאזיא 0 הדפס כל משכורת שלישית מ-100 שנקראו. 3 -1 6 0כ הדפס כל שלישית. (1)צת5414 , 5 צאצתק , 27.2 ( 4%‏ 18 ) צגאתסע א 7 עאזתץ ( 'א6410014110 ע0 עאס' , 180 )6 צגאתסקע ו פא 2.001 סכם הערכים ההפוכים של 20 מספרים, (צטקדטס, צטפא1)א50 2800844 הקצה שטח זכרון מתאים, | ו : (20) << א510אשעדת קרא מספרילם מכרטלסים , 1 = ך 2 סכ : (1)א , 1 פגתת ‏ מבנה המספר בכרטיס. | ( 6,3ע ) .סע המשך עד 20 פעם. , אטאדא 0 ' אפס מונה סכום הערכים ההפוכים. ב 0 = 50% בצע חישוב הערכים ההפוכים. 0 = ך 5 50 : : 4 ( (1)א ) תך המספר שווה 0, וכן ערכו ההפוך. 0 = אקנסת | 5 10 00 חשב הערך ההפוך; - (1 )א / 1.0 = אקדסמת סכום הערכים ההפוכלם.' | אקז1סת + אא50 = 500% . 2 8 , 6 עאזפק ( 96.3 , ':15 קפסת מאאדק מצת' , 181 ) צגאתסע 0 =1 - 8 0כ (צ)א , 7 צאזפק ( 26.3 , 18 ) עגאתסע 60 0 פאק הדפס המספרים שנקראו מספר בכל שורה, 1 3 4 ת% 1 2 = ת% 00-44 7 הוה דד וק הקוריה הרה חקיי 0 3 (נתזעצטס, צטפאד)מפטדכ אגגססתק י 200.01 אפס מונה סכום.:. : 0 = אפ . הדפפ כותרת. 2 > 40) י : 1 צאצאק | ('15,דספעת מטע ע0 צטסצאצתע' ,181) צגאתסע 11 0 = 6 20 קרא שנ? מספרים בכרטלס. ‏ .: : 5, א , 1 פגתת ( 7.3ע , א5 , 8.2ע ) עגאתסק 1. אם המחלק שווה 0 אל תחלק בו. 3 (5 ) ץך אפס: תוצאת החללוק. 7% 0 = טדם 2 הדפס השורה הדרושה. 85 10 0060 חלק שני המספרלם. + 8 / 4 = טצת 3 סכם את תוצאות החלוקה. | עפ + 50% = 506 הדפס: המחולק, המחלק והתוצאה. עפ, ,2 ,5 דאזפתק 4 ( (48 , 3)26.3, 18) צגאתסץ 5 המשך בקרלאת כרטיסים. מטאעא0ס 6 הדפס: סכום תוצאות החלוקה. ו 56 ,7 עאזתק ( 210.3 , :10142 עגאדת' , 180 ) צגאפסע 7 7% ל פא ב 1. 07 | חשב במעלות צלס?וס מנתונים בפרנהייט = (צטפצטס, צטפא1) תפטא00 654%ספל . : | יְ 5 -1 עאזפת 3 שורות רווח ( /// ' תעד פמצתמטא00 תס 187ע' , 181 ) עגאתסק ‏ 1 , 131 0 5 0 קרא כרטיס. | ו | 0 , 11 פגמת 78 מעלות בצלסיוס.. : ( 12 , 19% )/ צגאפסל 115 נוסחת מעבר לפרנהייט .4 + (.5 /.9 ) * 0800 = אמתגץ הדפס: התוצאה בפרנהליט 4 3 אפפגת , 2 צאדפק > = 0 0 (6.1, 180 ) | עגאאסק 25 המשך עד 51 פעם. " : | | י, = מטא1עא 00 3 | | עס %- פאם ' חשכב ממוצעל ציונים. הקצה שטח ל- 4 ציונים לתלמיד. מונה סה"כ ציונים מספר ציונים שנלקחו בחשבון. מס. ציונים שליליים. קרא כרטיס ובו ארבעה ציונים. אפס סכום ציונים. נניח שכל הציונים שליליים. אם הציון שלילי אל תתחשב בו בממוצע כן: הציון שלילי הציון אינו שלילי: סכמו המשך עד 4 פעמים. | האם כל הציונים של התלמיד שליליים. ' כן: הממוצע אפס. הדפס: ממוצע וציונים. לא: חשב ציון ממוצע. צבור סכום הצלונים. צבור מספר הציונים שנלקחו בחשבון 20.1 ( צטקעטס, עטתקאד )ג2?שנטוו אותססתק (4) אט21 א10פ5אמאעזס 10122 = 0 0 = אט21א 0 = סטא 209 1- 0 (1=1,4 , (1) אש1?) , אספש51 , 1 פגסחת ( (א4)13,7 , א5 , 45 ) צהעפסק 0 = סד 0 = תוד2ד 1 - > 4 ספ 3 ( ( א ) אט:2 ) עד 0 - (א) אזז? 1- ספא 60 10 4 (א) אטנ: + 1022 = 4נסד 1+ א210: = אטנ?ד אטאזנאסס 6 ( אט1?1 ) 1 | 0 = 6גפמטג 60 0 7 אטד1?2 / 0ג101 = סגתקט 0 + 10112 = 42עסץ אטז2ז + אטנ2א = אטז2א הדפס ממוצעל ציונים ושם תלמיד. 840שט40 ,(1=1,4 , (1)אט21) , אמפט2צ5 , 8 עאצתק המשך עד 1200 פעם. ממוצע כללי של חציונים. האם היו ציונים שליליים. כן: לפחות אחד. סיים התוכנית. | לא: כולם חיוביים. 9 "מא" ו . ( 75.2 , (א4)13,7 , 58 , 35 , 18) 1גת0ע פטאז'אסס אתוז2?א / 10112 = תעטג6 0 (ִ ספא ) קך תת ,11 עאצתק ';מ6התתט3 מגתטאע0' , 18 ) צגאתסץ 4 10 60 648 ,13 צאזתק | (' 1200' , 75.2 , ':ע6גתקט4 עגתקאמ0' , 18 ) צגאפסק 7 , 0 סאק : 0 11 12 13 1% - 4 מבחן מס. ‏ 10 חלשוב ממוצע? טמפרטורות . . מונה מספר פעמ?ם "מתחת ל- 24" הקצאת שטח זכרון ל- 5 טמפרטורות, קרא 365 כרטלסלם, קרא כרטלס עם 5 טמפרטורות. צובר חמש טמפרטורות סכם כל טמפרטורה, המשך חמש פעמים. ממוצע ליום שנה. - האם הממוצע קטן מ- 24. לא: מעל הדפס ממוצע. כן: הדפס גם הערה הדפס מספר פעמלם "מתחת ל- 24". 06 .2 (נקניטס, קוד ) קופד 20084 124 = 0 (5) מע אסדפאמוודס 1.3081 א 2" ₪ 5 (1,5 = 1 , (1) שאעצ'), 1 סגחת ( 3.1ע5 ) צאתסק 0 = אפ 1+ א 2 סם (8) שעמץ + 50% = 804 י, | מטאזעאסס 5 / 50% = ב2מעטא 4 10 60 ( 24 .11 ג2שא ) קד המשא , ( 1=1,5 , (ד)קאמל ) ,3 שאדפק (4.2ע, '24 הסמספ' , 593.1, 181 ) צגאמסק 6 10 60 למא , ( 1,5 = 1 , (1) שמ ) ,5 עאנתק ‏ 26 = 128 + 1 אא 00 4 ,ל עאצתע -( 180,13 ) אפס 8109 | (74.2 ,523.1 ,181) | צאונפסק | יפא - 755 - 2.1.2 דו"ה ממוצעי צלונלם,3. '. | "| (עטקצטס, צטקאד)עאמפטע5 אאתססתע מונה סכום ציונים במחשבים, " : י ּ 0 = אסא מונה סכום ציונים בהתעמלות, 0 = אצסץ מונה סכום ציונים בכלכלה . : 0 = אססמא מונה מספר כרטיסים שנקראו. . ו 0> ז הדפס כותרת . ְּ 1 דאצפ? | ( '1 .סא דפזע' , 181 ) צגאתסץ קרא כרטיס תלמיד, 0 א0סמון , אצסא , שאססא , סא ,3 פגחת יּ | י ( 312 ( א14 , 110 )6 צשגאתסק הדפס הכרטלס כפי שהוא. ‏ | . סע , 4 עאזפק 6 000708 (110, '.סא צאמפטצפ' , א10 , 18 ) צגאתסע צבור הציון בכלכלה . אסא + אססטא = אססמא ‏ צבור הציון במחשבים,. -' סו + א0סא = פאססא צבור הציון בהתעמלות. | | אצסע + אצסא = אצסא העלה מונה כרטלסל ,‏ 1+ 1 > ך יאם טרם נקראו 35 כרטיסים, המשך לקרוא. 2 0 00 ( 35 .טא. 1 ) עך כן נקראו כבר: התחל רשימה מס. 2 . | 5 צאצתץ 5 ( '2 .סא 181ת' , 180 ) צגאתסע = ממוצע ציונים במחשב ם 2 : 5 / 00% = 1004 ממוצע ציונים בהתעמלות . | 5 / אסא = אצסך ממוצע צלונים בכלכלה. 5 / א00פא - א₪00ך הדפס ממוצעלם. ‏ > א0סמז , א%צ10 , א100 ,6 עאזתת : ( 3=',12 תטא' ,12,408 ,'=2 הטג',א1=',12,4 הטג' , 180 6 צגאתסע 0 פאם 5276 7 253" חשב ממוצע וסכום מצטבר, (ץטקנ'טס, ימטפזוד) 0 פקטג 694%סאק מונה סכוםס המספרים לממוצע . . 0 = 1 מונה סכום המספרים לצבירה. 0 = לדו מונה מספר כרטיסים שנלקחו בחשבון. - : 0> + הדפס כותרת הדו"ת . 7 1 עאצפק ( '1973 6אדסע4 סאג מ6גתתטג ' ,181 ) דגאתסע אפס אינדוקציה למצטבר מעל 195 . | י : *- ₪00 1195. בצע עד הוראה 5, 500 פעם . 0 = 551 סע קרא כרטלס . -<. ד (2 פגמת . שני נתונים. ( 12 , א13 , 12 , א9 )6 צהאתסק אם אחד משביהם = 0, קרא כרטיס נוסף,5 10 60( 0 .0ע. 12 .08. 0 .0םע. 11 ). שד לא: מונה כרטיסים + 1. , ו 1+א=>,. סכם למונה ממוצע - י + = א - סכם למוגה מצטבר . 12 + זא = לצא האם המצטבר כבר 195 , 7 > 5 ( 1195 6 עך 5 10 60 ( 195 .עע. לזא ) עך צברנו לותר מ- 195, נסמן זאת , 1 שי הפו הדפס הערה שעברנו 195, ומספר הכרטלס 7 : 1 פאזפק. ( 13 , 'ההפה', 18 ) צהאמסעק 4 קרא כרטיס הבא. 6 = חשב ממוצע. ל 6 ]א = שגתפטע | > הדפס: ממוצע ומצטבר. | 2 , סטג ,6 עאדפק . ( 15 , '=תעם3דלדא' , א5 , 5.1ע , '=ג2ששא' , סע1 )> צגאפסל הדפס: כותרת סלום, %- : 070007 פאדפת ( 'צודפתתטצאט טצטג מפצ' , 180) צגאתסע | ל פאע. - 77 - מבחן מס'י מציאת סכומ?ם מעל 50. מונה סכומים מצטבר הדפס: כותרת קרא נתונילם מכרע?ס 9 = כרטיס אחרון חשב ממוצע 3 מספרלם צבור הממוצע?ם ‏ : | אם הממוצע מעל 50 הדפס הודעה. לא: מתחת ל 50. הדפס ממוצע . קרא כרטיס הבא הדפס מעל 50 קרא כרטיס הבא הדפס סכום ממוצעים מצטבר (7.1? , ' = |גדסד' 20.3 (דטקדטס , דטקא|) צד;ות אגהססהק 0 = ;ע5 ו דאואק ('אסוזהא!אהאם (האו;' ,ואו ) דגתחס:. 3 , 2ו, ו ,2 ,2 סהשה ( ו.3: ,2! ,או ,2! , וו ) דהאחס: 07 (9 .0ם. 1 ) 3 / (3] + 12 + || ) = 6האפעה 6 + 5048 = 50% .5 סד 00 (50 .דם. 6גתפעה )‏ ;| 0 * ₪8%ע = שהתשטה פע ,3 דאוהק ( 55.1 ,הו ) דהאהס; 3 8 0ד 60 6 זאואק 5 דאס 6 8 סד 60 אע ,8 דאוהק 7 0 ) דהאהס; 8 קסד סוט ( 'צדזו] פט0ס '8‏ ,הו) 353( דו"ח משכורת עובדים (,טפעטס, צ'טפאד)) פטס 44 6סא2 הדפס כותרת ְ 2 1 צאזפק ( '7תפ0עעת פתמאתסח' , 181 )6 צהאפסע 0 = 58 , 0 = סא 0 > 8 0כע קרא כרטלס עובד = אסתגס1 , 6טתסכד , צת1ג1ה5 , תגקפדא ,2 פגחת ( 12, א1, 12 , א1 , 97.2 , א1 0 15 6 צגעתסע 4 10 00 ((( 1 .60. גסתפגסד .סעת.3 .ח1. גסתהס1) .פאג. 02 .0ע. 6טפעע1).דסא.) שד צבור משכורות מהנדסים בדרגות 1-3 צפהזה5 + אט50 = 50% מנה מהנדסלם אלה | ו 1+סא = סא הדפס המהנדס ומשכורתו צת , 42ק9דא ,3 צעאדתץ . ( 28.2 , א5 , 15, 18 ) צגאתסע קרא כרטיס נוסף 2 שטאזצאסס חשב ממוצע המשכורת סא / 50% = 504 חשב אחוז המהנדסים המקילמלם התנאי 0 * ( 200.0 / 0א ) = אמספחץק הדפס האחוז והממוצע ' אעספתת , 508 ,5 לאזתק ( 25.2 , '=?טח0ג' , א5% , 28.2 , '=23מעעע' , 180 ) צגאתסע ו פא דו"ח שעות ילמוד למורלם הקצאת שטחלם בזכרון קריאת 18 כרטיסל נתונים ועבודם קרא כרטלס למורה הדפס הכרטיס כמו שהוא אפס מונל הכלתות השונות שלוף מספר הכיתה בה המורה מלמד סכם למונה המתאים שעה נוספת בכיתה הדפס סה"כ שעות בכל כיתה חשב סה"'כ שעות - 9 1,20( 1,20 ( 1 1 174 (צטפייטס, צטעא1) 01455 אגתססתק | 0 = תפפוא 5 )אדא , ( 20 )1018455 א10פאפאנע 5% 8 = 2 999 0ע , (1014585)1 ) , מאגא ,88 פגסת ( 2012 , 48 ) צגאת0ע ( (10185)1 ) , מאגא ,88 עאזפק 5 > א 777 0ע 0 = (א)גדזא 00 0 =1- 333 0ע 1721 = 101485 ) 1 ( +1 + ( 1גנזע ) גצדא = ( 1141א ) גצדא | שא זא 60 ( 2,5 = 1 , ( 1 ) גדא )77,206 צאזאק .( (4% ,26120 ) צגאתסע פמפוטא+( 5 )גבדא+( 4 )114א+( 3 )4דדא+( 2 )114א = תמפאטא 608 פתפוטא ,99 צאנתק ( 13 , 180 ) צבאתסע 0 סאם |08 [3 7 1.09 9 21..4 דו"ח משכורות . (טקיטס, טקא )450097 סע הדפס כותרת . יְ 777 עאנתץ ' > ּ ( 'פשתאסאג 5שותאסתטג צם .900807גא' , 181 ) צהאפסץ 777 מעדגטת , פהטסתת , סעעאת , תפפאטא ,1 פגמת 111 008 31 3.1ת , 6.2 , 18 ) צגאפסק 1 כרט?ס אחרון = 9999 | ' | 9 0 60 ( 9999 .0ע. תתפאטא ) סד שעות גוספות = 0. 5 170 00 ( 0 .מא. פתטסאת ) עך כן: | : | 0000 = עג05א | / | 2 10 60 ' לא: האם פחות מ- 40 , | 3 70 00 ( 40 .01. פפטסעת )‏ 18 5 כן: לפל ,125%‏ ד = 1.25 = 0848א8 75 | 0 5 ₪0 60 .]= לא: מעל 40 לפ? 175%. 1.75 = עבפ05סאת 3 חשב ערך שעות נוספות ‏ תפסא * מטנהטת * פתטסעת = 1עפסאת 2 ערך שעות בוספות מעל 200 %, -/ 6 10 60 ( 200 .02. 1ע05את )‏ שד > לא: מס הכנסה 25% , 5. * 1עפ05את = את : , 7 10 60 כן: מס הכנסה 30%. | 0. * 0561אא = 1עפסאת 6 > ' חשב משכורת נטו - סה"כ . : 0 1 + סעפאת = 0שמאת 7 ' - 0צתאת , תתפושא ,8 שאצתק 8 = ( 77.2 , א5 , 14 , 18 ) צהאפסע 8 1117 0 60 | 4 0 צאדפע 999 ( '1ת0פעת עס סאע' , 180 ) צאאתסץ 10 80 פאט