4 HTML

עריכה ועיצוב – שרה עמיהוד, ענבל אילני | 494, 8, 23 עמודים : איורים ; 24 ס"מ + 1 תקליטור. – ISBN 965-361-259-x

OCR (הסבר)
הסדרה הידידותית 4 וא דרו מהדורה שלישית הוראות ההתקנה של התקליטור נמצאות בהקדמה ובקובץ 06 שבתקליטור כותב ועורך ראשי: זהר עמיהוד 2 השס ו ייעוץ מקצועי: צור ריבטר-לוין 0 עריכה ועיצוב: שרה עמיהוד, ענבל אילני עיצוב עטיפה: ישראל מצגר שמות מסחריים שמות המוצריס והשירותיס המוזכריס בספר הינס שמות מסחרייס רשומיס של החברות שלהס. הוצאת הוד-עמי עשתה כמיטב יכולתה למסור מידע אודות השמות המסחרייס המוזכריס בספר גה ולציין את שמות החברות, המוצרים והשירותים. שמות מסחריים רשומים (8765 1480670 68-0)) המוזכריס בספר צוינו בהתאמה. 5שססחו/ הינו מוצר רשום של חברת +0501ז6וו הודעה ספר זה מיועד לתת מידע אודות מוצרים שונים. נעשו מאמצים רבים לגרום לכך שהספר יהיה שלם ואמין ככל שניתן, אך אין משתמעת מכך כל אחריות שהיא. המידע ניתן ''כמות שהוא' ("15 45"). הוצאת הוד-עמי אינה אחראית כלפי יחיד או ארגון עבור כל אובדן או נזק אשר ייגרם, אם ייגרם, מהמידע שבספר זה, או מהתקליטור שמצורף לו. לשם שטף הקריאה כתוב ספר זה בלשון זכר בלבד. ספר זה מיועד לגברים ונשים כאחד ואין בכוונתנו להפלות או לפגוע בציבור המשתמשים/ות. ב טלפון: 09-9564716 ב פקס: 09-9571582 ב דואר אלקטרוני: |ו.60.והחו00-3ח62ס!חו כ אתר באינטרנט: |ו.ס6.ווחבּ-6סח.שעצצ הסדרה הידידותית 4 וא דרו מהדורה שלישית זהר עמיהוד 060 ו008ו1655סוק 0-6 הוצאת הוד-עמי לספרי מהעובים בע"ל [ 1 ב הוצאת הוד-עמי לספרי מחשבים זסז 65860 זו הו 8 וח (6 כל הזכויות שמורות הוצאת הוד-עמי לספרי מחשבים בע'ימ ת.ד. 6108 הרצליה 46160 טלפון: 09-9564716 פקס: 09-9571582 |ו.ס6. ווחהּ-01 .אע |ו.60.והההּ-00ח 06+חו אין להעתיק או לשדר בכל אמצעי שהוא ספר זה או קטעים ממנו בשום צורה ובשום אמצעי אלקטרוני או מכני, לרבות צילום והקלטה, אמצעי אחסון והפצת מידע, ללא אישור בכתב מאת ההוצאה, אלא לשם ציטוט קטעים קצרים בציון שם המקור. מהדורה שלישית 2000 מסת'ב א-965-361-259 158% תוכן עניינים מקוצר בגר פרק 1: היכרות עם !וזו ...:::11115566000:0. 28 פרק 2: תגיות......111555.555555009999000000000. 67 פרק 3: טקסט ועיצוב...........::..111511556500 79 פרק 4: קישור...11616555505550000000000900.... 104 פרק 5: גרפיק האוב טותסווווו:::. 110 פרק 6: רש'ה.....1....:55655555000009990000. 133 פרק 7: גרפיקה, טקסט וצבע................. 152 פרק 8: מפת תמונה..........111111515155506 174 פרק 9: טבלאות.........:111155555555555500090. 186 פרק 10: 11155556655560000000900000....:.09!0 219 פרק 11: וזו בעברית זה וודו........... 241 פרק 2: מסגרוות:::::::::::::::::::::.:.::.::.. 254 תוכן ענייניס מקוצר - 5 פרק 213 6095 2906 פרק 14: מולטימדיה...........111555500655000 329 פרק 15: 1 ...5515555500 3411 פרק 16: טיפים לבניית אתר............555... 397 פרק 17: פרסום האתר........11155555050 2407 פרק 18: כלי עזר לעריכת !וזו .......1155.6 2416 נספח: פקודות .11 616111555555500000:::::..717. 422 202.0 אססחז 5 8 6 ||אדח - 22902 כִּיגַגָוויע תוכן העניינים הקדמה הא.הה<אהה.הה<ה<ה.<ה.ה<אה<ה<ה<ה.ה<הה<ה<,ההההה.הההההההוהוהאוההאהוהוו: 19 ודו - מי, מה, מו 10 מה כל כך גזעי ב- |אדח? 1 מהיכן להתחיל! 20 כיצד בנוי הספרז 7 סימניס מוסכמיס בספר 2 תחביר 2 60 / 66ו/ 6!זסצ היא רשת דינמית 2 עברית באינטרנטט 0 חייבים לדעת !וז כדי לכתוב עמודי |ואדת בעברית!!! 4 במי לבחור, זסזס|קא= 06706%ח1 או 056806סא1 2 ועוד רעיון למי שכבר יודע |ואז (באנגלית) 2 התקליטור המצורף 2 העתקת קבצי המקור לדיסק 2 פרק 1: היכרות עם וא ד הה.ההא.<.האההההאההוהוהאהוהוהאהוהוו: 28 קצת על ואד ...20 איך כל העניין עובד 2 קצת היסטוריה 0 למה דווקא אדח? 2 6% דוססץח - קישור 0 ל 2 ועכשיו, היפרמדיה 34 ד וגרסאותיה 2 פעס אחת היתה 50%1 2 2 ]אדו אתמול, 4 ]ואד היום, 1 |ואזחא אולי מחר ו- |וזא מחרתיים?!? 2 הגיע הזמן לקבלת החלטות 8 יצירת מסמך ₪11 ראשון 30 הוספת כותרת לחלון הדפדפן ל הוספת טקסט לגוף המסמך 0 יצירת כותרת בדף !וא (להבדיל מיצירת כותרת לחלון הדפדפן) ב הוספת טקסט ב הוספת רקע 0 הוספת תמונה 1 יצירת פיסקה חדשה 0 תוכן העניינים 7 שינוי צבע וגודל גופן הטקסט בגוף המסמך ו יצירת קישור (במקרה זה לאתר אינטרנט) ל כתיבת עברית || כתובית מטיילת 2 מוסיקת רקע | דף !וד נוסף ב רשימה עס תבליטיס 1 קישור למסמך ודו 0 רקע של תמונה 0 יצירה ושמירה של דפי 60/ 0 עורך 4 מתן שס לקובצ .ב 25 שלמות האתר 6 פרק 2: תג'וות:יצוגוווגווווווונו:ווווונווווווו:::: 67 תגיות 68 קדימה לעבודה 9 פתיחת דף מקומי לי נ ...70 כותרת לדף |1דו || תיחוס טקסט 2 לכל דף ]אד יש אותו מבנה בסיסי .ל כולס רואיס את אותו דף 7 כותרת דף, התגית <680> 0 שם, התגית <06> 0 ב 0 70 התגית <0856> 7 התגית <אחו|> 7 התגית <0%8> 1 פרק 3: טקסט וע'|.ווגגוגוווווווווווווווווה:: 9 גוף הדף, התגית <ץ500פ> 0 כותרות, התגית <1ח> 1 הכנסת מעבריס בטקסט 5 ונ ב בש שיב 55 שוג בשק בוטב עול סימ סי שיל סו ב שפצ א ומיפ ו 82 פיסקה, התגית <ס> 7 מעבר שורה, התגית <זפ> 0 רווחיס 0 טקסט מעוצב מראש 7 תחוס, התגית <6זק> 0 תגית <סטוףאססום> 7 עיצוב טקסט 0 עיצוב גופניס ומשמעותס לה 8 ||אדה - 25902 כִּיגַּגָוושיע עיצובים לוגייס 0 גופן, התגית <+חס)> ...0 92 גופן בסיסי, התגית <%ח2850/0> ל קו אופקי, התגית <זח> ל כתובית, התגית <₪870066> 7 שילוב תגיות ל רוות 100 סימניס מיוחדים ב 0 5ב יל ל ב א ב 1 הערה 103 פרק 4: קישור =5::::א2:2ם5 ...4 2 :2.22.21 1004 מהו ₪1 (068001 1 6500166 ההזסזוה)? 1 קישור, התגית <8> 106 קישור, התגית <8> והמאפיין 6זח 107 קישור בתוך מסמך, התגית <8> והמאפיין סח 1 קישור לדואר אלקטרוני, התגית <8> והמאפיין :0ש!|08ת=]6זח 1 קישור לאתר 12, התגית <8> והמאפיין :66=40זח 1 קישור לקבוצות דיון, התגית <8> והמאפיין :5ו6ח=61זח 1 קישור לשירות, התגית <8> והמאפיין :66=66|060זח 1 קישור יסוד, התגית <2856> 7 קישור יחסי איג ריאי ואיגי-4. 11610.1 פרק 5: גרפ'(ו::::::::::::::ייייי:::::..15:::.5 18 1 הוספת גרפיקה, התגית <פוחו> 0 גרפיקה לטובת האתר 1 הוספת גרפיקה, התגית <8וחן > והמאפיין 516 5 טקסט ותמונה, התגית <8ַחחו> והמאפיין חסווםּ - ה תמונות צפות, התגית <8וחו> והמאפיין חפווהּ - ל גודל תמונה, התגית <8ו> והמאפיינים השסוצש ו-6100% 0 קישור תמונה | גבול לתמונה, התגית <חו> והמאפיין ז06זסס 0 תוכן העניינים 9 פרק 6: רשימה ה.<אה*אה<הא.אאה<אה.הה<א.ההההההההההההוהאוהוהאהואו: 13 חמישה סוגי רשימות 1 רשימות מסודרות, התגית <|0> 1 תבליטיסם: רשימות לא מסודרות, התגית <|ט> ...138 רשימת הגדרות, התגית <|6> 1 שילוב בין רשימות מכל הסוגיס 1 מאפיינים לרשימות 1 סוגי רשימות ממוספרות, התגית <|ס> והמאפיין ₪06 1 סוגי תבליטים, התגית <וט> והמאפיין 6 ...150 פרק 7 גרפיקה, טקסט |+ב(/(:5.5.::0:0:0.. 152 תמונות מבהירות את הנושא כ סמלים: מהיכן לקחת? 1 גודל תמונה 6.0 05 520 1 הקטן את תמונותיך לש 156 קבציס קטנים יותר 7 תמונות שזורות ל תמונות שקופות 1 האס להפוך את הטקסט לגרפיקה: 0 לחצני ניווט ו שי...161.0.1 טפט, התגית <ץ000> והמאפיין ס6חטסז0א86ם 103 טפט סטטי, המאפיין 65ווסססיוס 16 צבע 1 ל 10 16 צביעת רקע, התגית <ץ000> והמאפיין זסוס6פס 168 צביעת טקסט, התגית <ץ000> והמאפיין סז 10 צבע קישור, התגית <ץ000> והמאפיין >חוו 1 צביעת טקסט, התגית <חס!> והמאפיין זסוס6 1 אנימציות 8 1 פרק 8: מפת תמונה :..:0..:. 74 1 מהי בדיוק מפת תמונה? 1 מפות לקוח מול מפות שרת 1 יצירת מפת תמונה .178 התחל עס תמונה מתאימה 1 תמיכה בסוגיס שוניס של גרפיקה 1 קביעת האזוריס החמיס בתמונה 180 0 ודרן - 25902 כִּיגָ'גָוויע. פרק 9: טבלאות הה<א.<.א.הה<אהה<ה<ה.הה<הההה.ההההההוהאהוהההאהווו: 16 יצירת טבלה, התגית <%80|6> 1 מאפייני התגית <%80|6> 1 גבולות הטבלה, התגית <806?> והמאפיין ז6סזסס 190 יישור הטבלה, התגית <%996> והמאפיין חפוןבּ ו רוחב טבלה, התגית <806ז> והמאפיין תסו 7 צבע רקע לטבלה, התגית <906ז> והמאפיין זסוס6פס 1 מירווח בין תאיסם בטבלה, התגית <806ז> והמאפיין 0חו06|!5086 193 מירווח בין תוכן לגבול התאיס בטבלה, התגית <906)> והמאפיין ַחו300קו06 .. 195 תא בטבלה, התגית <%0> 0 שורה בטבלה, התגית <> 1 שורת כותרת לטבלה, התגית <חסוזק68> 1 שורת כותרת לתאי הטבלה, התגית <ח%> 1 טבלאות מורכבות || טבלאות מורכבות עס המאפיין ח08פ!60 ו-ח8ספשסז 208 מה עוד ניתן לעשות עס טבלאות! .211 יצירת טבלה בתוך טבלה 2 פרק 10 5 טופס.::י:י::::::::::0.:2::2:::.:.::::0 219 מרכיביס בסיסיים של טופס 2 יצירת טופס, התגית <וחזס)> 7 טקסט חופשי, התגית <08708א0?> 2 רשימה נפתחת, התגית <506|6> 7 קבלת מידע מהמשתמש, התגית <שטסחו> 2 שלח טופס, התגית <)6טסחו> והמאפיין ")ווחסט6="5כ/ס 2 דוגמה 2 משלוח טפסים ללא 601 או ללא 455 2 להציצ ב- |ואז₪4 של אחריס 23 1 ואולי ק5 2 פרק 11: ואדוו בעברית זה חזו)........... 241 עברית הפוכה |[ || || טבלאות בעברית 7[ טפסים בעברית - ו תוכן העניינים 11 פרק 12 : מסגרות:::::::::::::::::::::::.::.::..: 254 מה עומד מאחורי מסגרות 2 יצירת מסגרת, התגית <178765%> והתגית <6וחה:]> 2 מאפייניס לתגית <1]806560> 262 מאפייניס לתגית <6וח8ּ'!> 0 25 שוב ב פב ב מ ימ שו םי שו 055 2017 מסגרות מקוננות 26 לא לשכוח את הדפדפניס הטקסטואלייס 2 טעינת מסמכיס חדשים למסגרות 2 שס מסגרת :ייג .275 קישור ומסגרת 2 דוגמה לשימוש בשתי מסגרות 76 דוגמה לשימוש בשלוש מסגרות 2 מסגרת פנימית, התגית <806ז)1> 21 מאפייני התגית <1]18006> ואוו 202 קישור בין מסגרות פנימיות 2 קישור מתקדס 25 שימוש באותה מסגרת, התגית <2856> 2 סוד המסגרות הייקסומותי 2 פרק 13 . 5% ה.ה<אההה<ה<ה..ה<אההה<ההה<ההה<הההאההההווהאווהאהווו: 206 התגית <50/6> 0 2 שינוי הגדרות לתגית 7[ יצירת 61855 לתגית 302 התגית <ח8ק5> 0 הגדרות 655 0 מאפייני טקסט 0 מאפייני צבע ורקע 2 מאפייני גופן 0 מאפייני מסגרת 0 מאפייני מיקוס 10 הגדרת סגנון באזור התוכן 2 סגנון אחיד למספר מסמכים 2 5 56000 2 חלוקת המסמך, התגית <עו6> 2 2 \זדר)] - 5352כ כִיגָיבָּוועיע. פרק 14 2 מולטימדיה הה.אה.*א.<ה<א.הה.ההההההההההוהוההאהוואו: 29 מה זה קישור היפרמדיה! 2 יצירת קישור היפרמדיה 1 קבצי מולטימדיה וגו יוו רישי לוילבושו-ישי-0י.4ב-24. 232 יצירת צליליס משלך בש 5 2523-0206 2 איתור צליליס ברשת .4 סרטים דיגיטלייס כ חיבור קבצי מולטימדיה לחלון הדפדפן 336.00 הפעלת מולטימדיה, התגית <60060> 0 326 סרטי סוחו דאסוו) 1 ליווי מוסיקלי 2 סרטוני וידאו בוּמן אמיתי 2 התגית <00[66> 229 פרק 15 . זל 221 שכלול ₪11 בעזרת סגנונות ומחלקות 0 תגובה לאירועי עכבר 2 התגית <עו0> 2 תגובה לאירועי עכבר ומקלדת 55 5 0-5 5 88-05-5855 5 5-88 שש 5 שש 5 שש 88 שיפמ:55:56:5 255 שינוי סגנונות 58 רשימות אדו ל ב 2 רשימות וואדחוס 2 פעולה אינטראקטיבית עם מסמכי וואדחס 0 הוסף אנימציה למסמך עס הצבה דינמית 0 יצירת תנועה בעזרת פריסה דו-מימדית טטסץ8! ס-2) 368 יצירת אתריס מהממים עם מולטימדיה 0 פקדי א6עו46 1 פקדי מולטימדיה 2 הפקד 8165 500600760 2/2 פקד מסנן 75 גלריה של מסנניס 2 מעברים ב אפקט התאורה 8 פקד ז60ח566 הו0סוחטוטו - 1 דפים שמכילים רכיבי קול 2 תוכן העניינים 33 פרק 16: טיפים לבניית אתר 009098...:....:.. 397 אתר 0 אחסון 0 נפח אחסון .2 400 תחוס - חוהוחסס ב של 0 תכנון האתר .400 עיצוב ותוכן 1 כליםס ומיניס ופשוטים לבניית אתר באינטרנט - 1 ...02 דפדפן (זספשוסזם) וו 0 עורך !ד 7 עורך טקסט 4.0 102 תוכנה גרפית 2 עברית .0 תוכנת קז 0 פרסוס האתר 0 0 כלי תכנות לבניית אתר באינטרנט - זז - 7 חינס + פרק 7: פרסום האתר ...7 240 מציאת שרת 60/ מתאיס 7 שימוש באתר אישי 7 הכרזה על האתר 7 השתמש בקבוצות הדיון 0 מדריכי כתובות של דפי ט6) 7 ריכוז טפסי הרישוס 1 פרסם מודעה 1 אחזקת דף 60/ 1 תקשורת עס מנועי חיפוש 1 פרק 18: כלי עזר לעריכת !וזו .......115556 2416 כלי עריכה עצמאיים 0 כלי עריכה כתוספות תוכנה 18.4 כלי עריכה ב-45011 0 כלי עריכה 6/ש51ץ) -/- ו תוכנות העריכה הקיימות כיוס בשוק ל[ 6 הס6ח1ו (דצז/א9 פוססחוש) 1 ס6/ (דא/א9 פצוססחו/\) 1 608 (186! ,9% פוססחו//) 2 68 10 של 5010080 (אא(, 86וא, דצז/א9 פצוססחו\) + 4 \זדר)] - 5902כ כִּיגָיבָּועיע. 6לטתסזת (דצז/א9 פאוססחו//) 0 חס 1656806 (186, דצז/א9 פוססחוצ) 2 ו הסוס 2 נספח: פקודות וי 2 הפקודה 122 מאפייניס 0 שימוש 7 0 >-- 006% --!< 2 7 5 >8...<..,>]8< 1 >8001/655< ...>/8001655< <6%...<...>/8006!מקה8> 0 <...8708> 5 2 יש שמומ וב קש טיט 6 םב שש 2 <ס]>... <> ָ[/// 0 <...0856> לבב 427 <...1ח085610> - ו 0 >0950060...< <0ום]>... <0ום> 0 5 ג םק ב ל ביט שוב פיב הפ שיב שת בוש שמש 0 טע ור <00006א0106/>... <6זסטוףא6סו|ם> 4 <ץ200/>... <ץ000> .30 <זם> 71 <חסטפ/>...<חסשטכפ> 1 <ח0ו6800/>... <חסוק68> ו <ז600%0/>.., <]600%0> 6/5 8 5 7 2 <06ו6/>... <6106> ב 0 >6006< ...>/6006< 1 >60|<...>/60|< <קט60)70/>... <קטסזט|60> ב 0 ב <%ח חר 60/>... <+ח חר 60 > 5 40 5 >00< ...>/00< <חז0/>...<ח)0> 1 <זום/>... <זו0> 7 <צו0/>... <צו0> 7 0 >0|<...>/0|< 9 >0%< ...>/0₪ <וח6/>...<וחס> 4 <%ח0+/>...<...%ח10> 1 <ח זס+/>...<... וחזס)]> ...440 <6וח8ז]> ימב 5 8 כ 1 141... >17/800656%< ...>/1/871056%< תוכן הענייניס ‏ 15 <טסח!ו> ל <00א/>... <20>> א <ו|/>...<...!|> 1 <...>חו|> 0 <קאוח/>...<... חח > ל <66 8 > ... <66ס > ל <...618וח> ו <01787165ח/>... <65רח3ּז]סח> 1 <00[66...<...>/02[606> 0 <|0|<...>/0> 1 <0רח58/>... <קוח58> 0 <5070%...<...>/5070> 1 <50|606...<,.,>/50|660> 1 <||508/>... <||58> ל <ח508/>... <ח58> ב <50166/>.., <6א5%7> 1 <50000/>... <0ח5070> ל <50/!6/>... <50/|6> 1 <500/>... <500> 0 <500/>...<ק500> 7 <80!6...<...>/%806+> 7 <ץ%000/>... <ץ%000> 7[ <ו)/>...<...%0> 0 <008700)/>.., <6%%8768+> ל <600)/>... <00%+> 7 <ח%/>...<ו+> ו <%7680/>... <7680+> 1 <06/>... <6|ם+> ב 6 \דרן - 25902 כִּיגָ'גָוויע. <]/>...<..ץ> ב 16 <)/>... <%> + <ט/>...<ש> 0 <|ט/>...<|ט> 7 <זה//>... <> 2 טבלאות עזר 0 ל 0% - |פוה ל 7 חסהקערן 400 5חסותסום 6קץד הססהווס+חז 0 5 רסו חחוח וס 63807 0 סטוה 55| 6קץד 1 6 סוס 1 אינדקס ה.א<הה<א.ה<אה<*אה<ה<ה<ה.הה<ה,<הההההה<ההה<הההאהההההוהאווההאהואו: 2 אססחז 5 ]זז 2 200 תוכן הענייניס ‏ 17 הקדמה דח - מי, מה, מו שפת ]א היא אחת ההמצאות המרגשות ביותר שהוצגו בפני עולס המחשבים בשניס האחרונות (למי שמתרגש מדבריס כאלה...). ספר לחבריך כי אתה כותב גליונות אלקטרונייס, והס יפהקו. ספר להם כי אתה כותב תוכנית ב- ++6, והם יירדמו. ספר להם כי אתה עוסק בתכנון מולטימדיה, ייתכן שיאמרו ייגזעייי. ספר להס שאתה יוצר אתרי פ6), והס יגיבו בהתלהבות ויחשבו שאתה ניצב בשורה הראשונה. מה שבהחלט נכון. ]ודה היא שפת ה-60/, ושמה המלא הוא 18080896 קט6זבו )אס דוסקץח, אך איש אינו משתמש בשם זה. השם הוא יי וואדו'יי, וכך גס מתייחס אליה ספר זה. מה כל כך גזעי ב- !ד ? ]אד אינה אלא אוסף פקודות. כל דף ט6/ בעולס נכתב בדרך זו או אחרת בעזרת [|אד. למעשה, הקסם שב-שושו הוא בכך שכל דפדפן ט6/ (הנפוציס הס : 6056806, זסזס|קאם 6%חזססח1 אבל יש גס אחרים, כגון: 10586], אחץ], 10586 066%ז6והטוס, ץזה55ורחם, זסחהוז3ּ1), ₪186//60), או כל דפדפן אחר שתבחר, מכיר את פקודות |ואדח. תפקידו של הדפדפן הוא לבצע פקודות !וזח כך שעל המסך יוצג מה שהכותב התכוון להציג. הספר וא זו] - הסדרה הידידותית ינחה אותך בתהליך של כתיבת פקודות וואדו. מה כל כך מלהיב בוה! ראשית, כתיבת דפי ט6/ בשפת 4191 אינה קשה לביצוע. ודאי נתקלת בסוגי דפים שונים תוך כדי סיורך ב-69/, ובוודאי יש לך כמה רעיונות כיצד ייראה הדף שלך. כדי ליצור דף משלך אתה וקוק לשני דבריס בלבד: 1. ידע בעבודה עכש וו דו. 2 גישה למחשב המוגדר כשרת 60/ (567/6 ס6/). הקדמה | 19 הדרישה השנייה (גישה לשרת 660) נראית המסובכת ביותר, אך למעשה, היא הקלה מבין הדרישות, מכיון שכיוס קיימיס אתרים גדולים ורצינייס המאפשריסם לכל מבקש (כי כאן לא באיס בדרישות) לאחסן נפח מוגבל של דפי 60//. בדרך כלל, ההגבלה היא לנפח של עד 28 (שזה ממש לא מעט). ספקי שירותי אינטרנט אחדיס אף מאפשריס ללקוחותיהס להציב דפי פ6/ באתר החברה. בסופו של דבר תיאלץ לתת דעתך לנושא שרתי 60), מפני שהדבר הנפלא השני בכתיבת ₪411 הוא היכולת להשפיע על העולס כולו. כל בעל גישה ל-פ6/ יוכל להגיע לדפי |ויזד₪ שלך, עובדה מרגשת ומפחידה כאחד. מרגשת, מכיון שדפי |אז4 טומניס בחובס אפשרויות אין-ספור. מפחידה, מכיון שהינך עולה על הבמה לפני קהל פוטנציאלי עצוס. מהיכן להתחיל? עצבני! מי לא! ככלות הכל, הרי ו הבמה הגדולה בעולס. אך אל לך לחשוב שאתה מתחרה כנגד הטובים ביותר. רשת ט6/ מאפשרת לכל אחד לעלות על הבמה, ואין לך צורך בתואר בעיצוב גרפי כדי להציג את החומר שלך. זכור, בעוד שהקהל הפוטנציאלי שלך נמדד במיליוניס. הסבירות היא שהקהל שלך מורכב מכמה גולשיס בודדים וכמה אנשיס להס תספר על האתר שלך. ולכן, הדבר הטוב ביותר שתוכל לעשות הוא להתחיל. עוד לפני שתדע דבר אודות !ואד ודרך פעולתה כבר תפיק דף טפ\, תבחן את מראהו בעורת הדפדפן החביב עליך, תעבוד עס כותרות, תוסיף טקסט, תדגיש נקודות מרכזיות ותיצור אחת מאותן הרשימות היפיפיות. לאחר מכן, תתנסה בהכנסת גרפיקה אחת או שתיים, ואפילו תתכנן טבלה וטופס למילוי. בתוס חלקו הראשון של הספר כבר תכיר כמעט את המאפייניס העיקריים של ואז, ותהיה באמצע הדרך ליצירת אתר פ6/ משלך. וזה עוד לא הסוף. בהמשך קריאתך בספר תפתח עוד יותר את אתר ה-טפ/ שלך, כשאתה נעזר בחומר הנלמד. בסיוס קריאת הספר תוכל להקים, במחשב שלך, אתר לתפארת, מעוטר בגרפיקה ובצילומים וכולל דפיס רביסם. כיצד בנוי הספר? אינני מעוניין להלאות אותך בפרטיס מיותריס. בחלקו הראשון של הספר תכיר את שפת יז ודרך הכתיבה ב-60/. מייד לאחר מכן, תתחיל לכתוב דפי ס6/. בסיוס חלק זה תוכל לזקוף לוכותך מספר דפי ט6/ פשוטיס. תוכל להיעזר בנספת 1 לצורך לימוד תחביר הפקודות. בשלב זה, אתה כבר מרגיש מוכן להעלות אתר לרשת. אס זה המצב עיין בפרק 16 וגס אס זה לא המצב, אני ממליצ לך לעיין בפרק 16 כדי ללמוד מה לא לעשות בעת בניית אתרים וכיצד להעלות אותס לרשת. 0 ודרן - 25902 ינווי אחר כך תיכנס לעובי הקורה של פיתוח דפי ס6/צ. תלמד ליצור רשימות פשוטות ולהוסיף לדפי ה-60/ שלך גרפיקה, טקסט ומעט צבע (זה לא יכול להזיק). הדפיס שתיצור צריכים להיות יותר ממושלמים - הס צריכים להיות מקושרים לדפים אחרים. זה השלב להתקדס הלאה עס כליס מתקדמים של שפת 411 : מפות תמונה, טבלאות וטפסים, איזה כיף. המטרה בחלק זה היא ליצור אתר אינטראקטיבי יותר על ידי שיתוף המבקר באתר, שהרי זה מה שיגרוס להם לשוב ולבקר באתר, לקרוא את מודעות הפרסוס בו ולרכוש את מוצריך. בשלב זה כמעט וסיימת את המלאכה, אך עליך לדעת את האפשרויות העומדות בפניך כשאתה עומד לפרסס את האתר שלך ברביס: מה לכתוב באתר ומה לא, כיצד לאתר אתר פ6/ וכיצד למשוך מבקרים. נדבר על אותם עורכי ]אז3 חביביס שבאמת יכוליס להקל על חייך, אס תדע להשתמש בהס כהלכה. ברוך בואך ל- | ד. הטוב ביותר עוד לפניך. סימנים מוסכמים בספר ספר וּה מכיל מספר מוסכמות ואלמנטיס שמטרתם לסייע לך במציאת מידע במהירות. הערה! תחת הכותרת הערה תוכל למצוא מידע נוסף. טיפ! תחת הכותרת טיפ תוכל למצוא מידע נוסף הנוגע למשא הנדון. אזהרה ! האזהרות משמשות כתמרור המורה לך שקיימת אפשרות שתיתקל בבעיה, ומנחה אותך כיצד להימנע ממנה. שאלה ותשובה ! תחת הכותרת שאלה ותשובה תמצא בעיקר מידע אודות תקלות אפשריות ופתרונן. בעברית פשוטה! נתקלת במונת או מושג חדש:? תוכל למצוא הסבר תחת כותרת זו. הקדמה 21 תחביר שפת ואד היא שפה יחופשיתיי. ניתן בה לכתוב בשגיאות, אפשר שלא לשים לב לדברים הקטנים ועוד כהנה וכהנה וראה זה פלא - העסק יעבוד והדף יוצג. נכון, אולי לא כמו שהתכוונו אבל הוא יוצג בסופו של דבר. במיליס אחרות, ניתן לומר ששפת ואד הינה מאד סלחנית למשתמש ועל כך בהמשך. שפת |יד₪, במסגרת ייההטבות'י למשתמש, אינה רגישה לגודל האות כך ש- ו וה נם זה ופ וגס /61 וגס צופ, כך שהכל פתוח. אנחנו לפחות בנושא זה נתעקש ונכתוב כל התגיות (ותגיות בלבד) באותיות קטנות. 60 ס6סוץ/צ סוזסצ היא רשת דינמית יש לזכור תמיד, כי הרשת העולמית חיה ודינמית. אתריס חדשיס נוספיס לרשת בקצב של מאות ליום, בעוד שרביס אחרים גוועים ונעלמים. גס אתרים גדוליס ומכובדים משניס את כתובתם מפעס לפעם. הספר שבידך מכיל כתובות רבות ברשת. כתובות אלו נבדקו בקפידה, אולם לא ניתן לעקוב אחר השינויים המתמידים של האינטרנט. כך שאס אתה מוצא עצמך מול כתובת כגון: 60חטס? 0%ח 85או 5166, או 6חטס= 80% %חסותטססכ - אל ייאוש. בדוק את הכתובת שהקלדת, ונסה אותה בשינוייס קלים. לעיתיס קרובות תראה שינוייס כאלה: 36.60 ץ חקו 60 3.עשו 3 /6 ו הקוח 60 8/ו6.60זסח. צעעצו /הח2.60ץא. וצצ 2 /החסס. ץְחהקוהס6 2ץא.אועצו ואילו אתה, כשאתה עורך שינוייס באתר שתבנה בעתיד הקרוב, וכור להשאיר עקבות ברוריס שינחו את קוראיך לכתובתך החדשה! 2 \דר)] - 25952 כִיגָיבָּויעיא. שים לב: ספר זה מציג את תהליכי ההפעלה והכוונון של תוכנות תחת מערכת ההפעלה 95/98 פשסבחו/). א9 פ5שסמחו/ מתאימה את המסכים לתצורת החומרה והתוכנה שמותקנים במחשב שלך. על כן, ייתכן שהמסכים שתראה במסך שבמחשב שלך יהיו שונים במעט מאלה שמתוארים בספר. הערה חשובה!!! הכתובות והמסכים בספר וה נאספו במהלך חודש יוני/יולי 2000. האינטרנט מאוד דינמית, כפי שתיווכח במהלך העבודה, ולכן בהחלט ייתכן: שמסכים שתראה על המסך שלך יהיו שוניס מאלה המובאיס בספר, שכתובות לא תהיינה נכונות מאחר והדף הורד או שהמחשב נסגר. הוצאת הוד-עמי עשתה, עושה ותעשה כל מאמצ להביא לפניך את החומר העדכני ביותר. לכן, השתדלנו שהכתובות המוזכרות בספר יהיו במחשביםס שימשיכו לתת שירותי אינטרנט עוד שניס רבות. ועוד הערה חשובה!!! הסיומות אד ו- |ואדח והות. עברית באינטרנט מה לעשות, העברית אינה השפה הרשמית של האינטרנט. עברית כותבים מימין לשמאל כאשר עולס האינטרנט הפוך! לעברית יש אותיות (גופניס) שאיןו בשפה אחרת ו... חברות 11670504 ו-₪6056806 פתחו את הדפדפניס שלהס שיציגו מסמכים ב... אנגלית. אס כך, מה עושיס כדי לראות ולעבוד בעברית באינטרנט! ובכן, עד כה פותחו שלוש גישות עיקריות להצגת העברית: |108163 (על ידי חברת 167050%), |08168]-1וח56 ו-|508ו/ (סנונית) וזוהי רק ההתחלה. כאשר רוציס לכתוב אתר בעברית באינטרנט צריך להיות ברור וחד-משמעיל!!! - הקדמה | 23 חייבים לדעת ‏ ו דרו כדי לכתוב עמודי !דח בעברית!!! המשמעות היא שצריך לקרוא, ללמוד ייוללכלך את הידיים'י עס !ואד (באנגלית) לפי ספר זה כדי לבנות אתר (באנגלית), ורק לאחר שמבינים ומיישמים (באנגלית), אפשר לגשת ולבנות אתר בעברית. כתיבת דפי ]₪ בשפה העברית מוסברת בפרק 11. במי לבחור, ז6זס!|קא= +6חז6+ח! או 46+5636 ? עס כל הכבוד ליוצרי 106156806 שהיו חלוציס בתחומסם - העברית היא לא הצד התחזק של תוכנה זו. חברת 1670506 עס זפזסוקאם 6%חוסזח1 עשתה עבודה טובה יותר בכל הנוגע לעברית באינטרנט. לכן, מרבית הדוגמאות שתראה בספר זה הורצו על גרסאות 4 ו-5 של תוכנת זסזסו|סאם 6%חז060ח1 60506 כי לכתוב דפי ]אד בעברית וה קשה, אבל אס הס מוצגיס בעזרת דפדפן זסזס|קאם 6%חזס%ח1 זה קל לכתוב וקל לגלוש. שיס לב, כי דף שנכתב בעברית לוגית לצפייה בדפדפן זסזס|קאם 6%חזסשח1 לא ייראה טוב עס תוכנת 56806ז6. פרק 11 דן בבעיה וו ביתר פירוט. דע לך כי יש דרך לכתוב דף שיהיה טוב לצפייה עס זסזס|כאם 06%ז06ח1 וגם עס 6056806 אבל אתה תצטרך לעבוד, ולעבוד קשה. ועוד רעיון למי שכבר יודע !וד (באנגלית) כיוס יש אלפי אתריס בעברית. למי שכבר יודע את תחביר שפת 411 יהיה קל מאוד לראות ולהבין את התחביר של הדפים בעברית. מתוך המקור ניתן יהיה להבין כיצד יושמה העברית באתריס אלה. אתה מוזמן לאתר הוד-עמי בכתובת |ו.60. זוה ה100-3].אצוו//:פשח כדי לראות כיצד אנחנו כותבים עברית באינטרנט. התקליטור המצורף בתקליטור המצורף נמצאים כל קבצי המקור של הדוגמאות שבספר. התיקיה הרלוונטית לספר וה היא 8006.59290:% (החלף את האות א באות הכונן המתאימה). תחת תיקיה זו תמצא תיקיות משנה: תיקיה עבור כל פרק: תיקיה 1 עבור פרק 1, תיקיה 608002 עבור פרק 2 וכך הלאה. בכל תיקיה נמצאיס קטעי קוד המקור שמופיעים בספר בקבצי ואז₪. כמו כן תמצא בתיקיה את כל הקבצים הדרושים לשם הפעלת קבצי ה- וואד כמו תמונות, אנימציות וכדומה. אנו מבקשיס להתייחס רק לקבציס הנמצאיס בתיקיה הרלוונטית לספר תחת 80068. בתיקיות אחרות תחת 50065 נמצאים קבציס הרלוונטיים לספריסם אחרים של ההוצאה. 4 \זדר)] - 5902כ כִּגָיבָּויעיע. העתקת קבצי המקור לדיסק הקבציס נמצאיס בתיקיה 559290א800:א מסודרים לפי תיקיות - תיקיה עבור כל פרק. כדי להעתיק את הקבצים לדיסק: 1. לחץ על לחצן התחל, תוכניות, סייר 5ששסשח:ש/. 2 הצג את תוכן התיקיה 800865 אשר בתקליטור. 3 סמן את התיקיה 59290 וגרור אותה לתיקיה כלשהי בדיסק. 0 הערה! מכיון שמקור הקבצים הוא התקליטור, הם מסומנים לקריאה בלבד. רצוי לשנות מאפיין זה בדרך הבאה: 1. דרך הסייר היכנס לתיקיה בדיסק, שבה נמצאים הקבצים שהעתקת. 2 סמן קובץ מסוים או את כולס על-:די 4+/00. 3 הצב את סמן העכבר מעל האזור המסומן ולחץ לחיצה ימנית בעכבר. 4. מתפריט הקיצור בחר מאפיינים. 5. בטל את הסימון בתיבה קריאה בלבד (דאג שתיבה זו תהיה ריקה). 4 לחץ על החל, לחץ על אישול. אפשרות אחרת: 1. לחץ על לחצן התחל, תוכניות, הפנייה ל-05ס-5ו/. 2 בחלון 005 רשוכ : 5] *.*:59290 3+ ז- פווזזהּ. אס העתקת את הקבצים לתיקיה אחרת, רשוס זאת במקוס 59290|:). בתקליטור המצורף לספר זה תוכל למצוא מספר דברים נוספים : קטלוג 311 - קטלוג ספרי המחשבים האינטראקטיבי של הוצאת הוד-עמי בו וכל לצפות בספרי ההוצאה ולקרוא פרקיס לדוגמה מתוך חלק מהספרים. לשס קריאת הפרקיס יש להתקין את תוכנת 468001 070081 0006 שנמצאת בתקליטור. הקטלוג מומלצ לצפייה באמצעות 5 זסזס|קא= +6%ח7ז16ח! שמצורף בתקליטור. מספר תוכנות עזר שימושיות. קבצי קוד מקור. הקדמה | 25 הערה! בתיקיה 6זמס5 תמצא מספר תוכמות המוזכרות בספר, או שתהיינה שימושיות עבורך: * תוכנת קוחמחו/) להשמעת קבצי 3ק4. = 800% ליצירת מפת תמונה. . 5 ליצירה ועריכה של תמונות. קרא את קובץ 06פ5.פ6אס בתקליטור כדי לקבל מידע על תכולת התקליטור המצורף. ה 5 ₪0 הערה ! אס מנהל התקן כונן התקליטורים המותקן הוא 16 סיביות (וזה יכול להיות גם אם הכונן חדש) - :יתכן שתראה רק את 8 התווים הראשונים של שס הקובץ במקרה שהמקור ארוך *ותר), או ייתכן שתראה שהתיקיות ריקות. הטוב ביותר הוא להתקין מנהל התקן 32 סיביות, או לקנות כונן תקליטורים חדש ולוודא שמצורף אליו מנהל התקן 32 סיביות. תקנת תוכנת גלישה לאינטרנט זסזס|ןא= +6חו6+ח! +1ס5סושוו תוכנית ההתקנה מזהה את גרסת מערכת ההפעלה ומתקינה את גרסת הדפדפן הדרושה. מומלצ להסיר גירסה קודמת של זסזס|קא= 6%חז6זח1, אס קיימת. 1 הכנס את התקליטור לכונן. .2 2 4 26 לחץ על לחצן התחל ובחר באפשרות הפעלה. לחצ על לחצן עיון. בחר בכונן התקליטוריס בתיקיה 50/876155 ובקובצ בשס םאם.קנ ד55. לחץ על לחצן פתח. לתצ על לחצן אישור. פעל לפי ההוראות על המסך. | ךך] - 29302 כַ/3'גָוייע. אזהרה! לפמני ביצוע שדרוג מ-95 ₪שסטחו/] ל- 98 5וסטחוו בעברית עו שבה התפריטיס בעברית ולחצן התחל מימין שורת המשימות), יש להסיר את 5 זסזסוס% ]6חוט)ה1. לאחר השדרוג ניתן לבצע התקנה מחדש של הגירסה המתאימה. תיקיה ראשית 6זב3ּ//)501 (רשימה חלקית ועשויה להשתנות) ₪0 הערה ! תוכנות להן יש גירסה מיוחדת עבור 2000 פוסטחו/ץ יסומנו בתיקיה ששמה מסתיים ב- 2% שלמשל, בתיקיה סֶ10 נמצא קובץ התקנה לתוכנה זו המתאים לכל גירסאות >עוסטחועץ, ובתיקיה 10024 נמצא קובץ התקנה עבור מערכת ההפעלה 2000 פוסטחו/ בלבד). בדרך כלל לחיצה כפולה על שס הקוב המפורט ברשימה מפעילה את תוכנית ו 7 שא וו ו ההתקנה. קרא את קובץ 506.פ6אס בתקליטור כדי לקבל מידע על תכולת התקליטור המצורף. הקדמה | 27 פרק 1 היכרות עם ‏ ו4ודרו בפרק זה: + קצת על וואד. + למה דווקא ואדח? = קישורים. גרסאות שונות. דף |ואדח ראשון. כולנו צריכים עורך טוב. קרא לקבציך בשמות. אם החלטת שאתה רוצה אתר באינטרנט, הגעת למקום הנכון!!! הבה נראה איך כל העניין הזה עובד... 8 \דךרן - 25902 כִּיגָ'גָוויע. קצת על ו4ודחו נוכל לספר הרבה על תהליך התפתחות רשת ה-שווו ורשתות בכלל ועל התפתחות שפת !ואד בפרט. אך נושא זה כבר נדוש ומוכר. לכן, נפרט רק במספר שורות בהמשך הפרק על ההיסטוריה של ואדה ושל ה-טפ/ש. שפת !ואו היא שפה מתפתחת, איתה תוכל להתפתח וליצור אתרי אינטרנט יפים, מהנים ומעניינים. תיווכח לדעת, בהמשך, כי שפת |אזח היא שפה פשוטה וקלה לשימוש, שניתן ללמוד אותה במהירות ולהגיע לתוצאות טובות ומעניינות. בעברית פשוטה! ]דה הם ראשי תיבות של 18090896 טוב 6דוסמעה. תבין בוודאי שזהו הבסיס לאתרי אינטרנט, עליו נבנים שאר הדברים. איך כל העניין עובד ראשית, מספר חוקי יסוד. החוק הראשון אוסר על השימוש במילה ייתכנות'יי בעבודה עס |ואזה, מכיון ששפת 19 אינה שפת תכנות. !יזח היא שפה שבעזרתה אנו קובעיס את מראה המסמכים המוצגיס בעזרת תוכנה שנקראת יידפדפויי. למעשה, לא מתבצע כאן שוס תהליך לוגי ולא מתבצע הידור של הקוד, בניגוד לשפות תכנות. כל מי שהתנסה אי-פעם בתכנות, ודאי יבין במהירות ששפת ‏ ₪191 אינה מתקרבת ביכולת שלה לשפות תכנות, ושהיא פשוטה הרבה יותר לשימוש, וקלה מאוד ללמידה. השס 18000806 קטאזב3ּ] אס דוססץח (ואדה) מסגיר את היותה שפת כתיבה (קטאזבּו 86 )) או שפת סימון. שפת כתיבה היא שפה המגדירה כיצד ייראה עמוד טקסט מסויס. לדוגמה, העיצוביס השוניס שאנו נותניס לטקסט במעבד תמליליםס מתבצעיס ברקע כשפת כתיבה. למעשה, כשאנו כותבים מסמך אינטרנט, אנו מבצעיס כמעט את אותן פעולות שאנו מבצעיס במעבד תמלילים, כגון הגדלה והקטנה של טקסט, הדגשה, קו תחתון והחלת סגנונות כותרת בגדלים שונים. הבה נבדוק את מבנה הקוד במסמך פשוט, קובצ |וחזח.ז69 א המוצג בתרשים 1.1 ואת התוצאות המתקבלות בדפדפן: <|וחזו]> <₪680> <06> החברה למכוניות בע"מ <006/> <680/> <ץ000> <"ז0זח06"=ח0ו81 שו0> <"ז63 ץוח 15 פוח ד"=3|6 "סס[-זה576="6 וח|> <2> פרק 1: היכרות עם !אד | 29 ברוכים הבאים לאתר חברת המכוניות בע"מ <2ח/> <ס> האתר שלנו מיועד לשרת אותך הלקוח ולתת לך את כל המידע הנחוץ לך על מנת להחליט איזו מכונית מתאימה בדיוק לתקציב ולצרכים שהצבת לעצמך. אם ברצונך להגיע לאתר התצוגה שלנו עליך ללחוץ <3/> כא[<"] וח רה חהססזעסח5/!ו. 695.60 צאועש/ /: סק "= )וח 8> <זס> אם ברצונך לקבל פרטים נוספים על חברתנו, עליך ללחוץ <3/>כאן<"]הח.0זח1/|ו. 695.60 שו /: קח"= )סה 8> <ס/> <3ח> מקווים שתהנה משהותך באתרנו! <3ח]> <צו|0/> <ץ000/> <|חחז/> זפזסוקא = 1סחזפ)ח! +]50סזס:4 - החברה למכוניות בע"ח 9 0 | 68סט8" | 0 אשש %₪ם ‏ 06 | ברוכים הבאים לאתר חברת המכוניות בע"מ האתר שלנו מיועד לשרת אותך הלקוח ולתת לך את כל המידע הנחוץ לך על מנת להחליט איזו מכונית מתאימה בדיוק לתקציב ולצרכים שהצבת לעצמך. אם ברצונך להגיע לאתר התצוגה שלנו עליך ללחוץ כאן אם ברצונך לקבל פרטים נוספים על חברתנו, עליך ללחוץ כאן מקווים שתהנה משהותך באתרנו! קזחו |סס.1 ב ] תרשים 1.1: הקוד הרשוס מובן לכל אדס עס מעט ניסיון בעיבוד תמליליסם. 0 ודרן - 25902 כִיגָ'גָוויע. קצת היסטוריה השימוש באינטרנט החל כבר בשנות ה-60, אבל רק בשנות ה-80, החלו להבין את חשיבות הרשת למי שמעוניין בתקשורת ובמידע. ראשוניס שהחלו להשתמש ברשת לעבודתם היו אנשי האקדמיה וחוקרים. עולס העסקים היה קצת יותר ספקן לגבי חשיבותה של הרשת, מכיון שכל המידע ברשת הוצג בצורת טקסט בלבד ונדרש מאמצ רב כדי להשיג את המידע הרצוי לך. לאחר מכן, בשלהי שנות ה-80, החלה קבוצת מדעניס, כשבראשס טיס ברנרס-לי מארגון א658 (הארגון האירופאי למחקר גרעיני בז'נווה), לפתח מערכת היפר-טקסט שתפעל ברשתות תקשורת, במטרה לאפשר למדעניםס החוקריס פיסיקה ברמה גבוהה לשתף מידע ביניהס. בשנת 1991 יצא הרעיון לשוק וזכה לכינוי /שעו/ (60/ 06ו/ 6!זס/). אפילו אז היה השימוש בהיפר-טקסט מוגבל מאוד, ולא היה שימוש בגרפיקה, למרות שנראו כבר סימנים לקיומה בשטח. בשנת 1992 התרחשו מספר אירועיס בעלי משמעות מכריעה לקיומה של רשת האינטרנט, כפי שאנו מכיריס אותה היוס. ראשית, מארק אנדרסן מ-658 (|הּחסטְפּו וה זסזטקו 0ס6זקט5 זס) %0ח66 שבסיסה באוניברסיטה של מדינת פוסחוווז בארהייב) פיתח תוכנה, בעזרתה ניתן לראות תמונות מדפיס המאוחסניס ברשת ולעבור מדף לדף בקלות רבה, בעזרת לחיצת עכבר. תוכנית זו ידועה בשס 6ו58ס1! ויועדה למערכות פשוססחו/-א (פשוסשחוש עבור אוח0). מייד עס שחרורה, כבשה 0586 את הרשת בסערה. גרסאות למקינטוש ו-"יפאוססחו/ לא אחרו לבוא. 10586 הפכה להיות התוכנה הידועה ביותר בעולם, מלבד 60ז6ק0זס/, אולי (באותה התקופה). האירוע המשמעותי השני שאירע בשנת 1992 היה הבחירות לנשיאות ארהייב. המועמד למשרת סגן הנשיא, אל גור, הפנה את תשומת לבה של התקשורת לאוטוסטרדת המידע ובעיקר ל-/צע/ע). בשלב זה, קהילת העסקים החלה לגלות עניין באינטרנט, והחלה תחרות מי בונה את אתר האינטרנט הגדול והטוב ביותר. לפתע, הפכה הרשת לאחת מאסטרטגיות השיווק המפותחות ביותר. לסיכום, העסקיס הס שהאיצו את פיתוחה האינטנסיבי של הרשת. למה דווקא .ואוד ? או מה כל כך מיוחד ב-|אדח! לפי מה שראינו, אולי פשוט יותר לשלוח את מסמכי ה-0זס) המוכריס לנו על גבי רשתות תקשורת ולהקל על החיים שלנוז! ובכן, כפי שתראה מייד, לשפת |אז יש מספר יתרונות על מעבד התמלילים, שגורמיס לה להיות שפת כתיבה מועדפת מאשר מסמכי מעבד התמלילים שלך: = ]אדו תוכננה לעבודה ברשת, בעוד שכל מעבדי התמלילים הקיימיס כיוס בשוק מתוכנניס לעבודה על סוג מחשב מסוים, ומקפידיס מאוד לגבי סוגי הגופניס בהס נעשה שימוש. ]31% תוכננה לעבוד על כל מחשב, מכל סוג, בכל מקוס והיא סלחנית מאוד לגבי פרטיס קטניס. פרק 1: היכרות עם |אד₪ | 31 = | |אדה היא תקן בינלאומי. בהמשך, נדבר על התקניס של !א בהרתחבה, אבל בינתייס חשוב להבין ש- |אז3 אינה שייכת לחברה מסוימת, בניגוד לקבצי מעבד תמליליס שהס בתקניס שוניס שנוצרו על ידי מפתחי מעבד התמלילים. אז₪4 מותרת לשימוש על ידי כל מפתח אתרים, ללא צורך ברכישת זכויות יוצריס מחברה כלשהי, והיא ניתנת לקריאה בכל סוגי המערכות. = | |אדת קריאה על ידי אנשים. למעשה, הו חלק הארי של העיצוב. האם קרה לך פעס שפתחת מסמך סאסצ בעורך טקסט פשוט (למשל, בפנקס הרשימות של 5וססחו/) זה לא מראה מלבב במיוחד. שפת 3411 נולדה כדי שתהיה מובנת לכל אחד, לא רק לתוכניתנים. = |אדת מיישמת קישורים (גס מעבד תמלילים 97/2000 זס/). אס בילית בשיטוט ברחבי האינטרנט, אתה ודאי מכיר את אותן המיליסם המסומנות בצבע וקו תחתון, בעזרתן אתה יכול לעבור ממקוס למקוס. ובכן, !אד מתוכננת כך שלנו, המפתחים, יהיה קל מאוד להוסיף קישוריס למסמכי !1 נוספים ו/או לסוגיס שוניס של נתוניס. בוה כוחה הגדול של השפה. = | |אדה תומכת במולטימדיה. זה הנימוק המשכנע ביותר מפתחים להשתמש בשפה זו ליצירת דפי 60\ לאינטרנט. אס יש משהו שמפריד את האינטרנט, כמדיה למידע ופרסום, ממדיות אחרות (כגון: עיתונות ורדיו), וו היכולת להציג נתוניס בעזרת טקסט, צליל, תמונה, וידאו ועוד כמו בטלוויויה... אלו הן, על קצה המצלג, היכולות של ואדה. כעת, הבה נביט מקרוב על השילוב בין קישור לבין מולטימדיה, מושג הידוע בקרב מפתחי !₪411 כהיפרמדיה. 6% דוסקץ - קישור 6% הפשה הוא טקסט המסומן בצורה מיוחדת כדי לאפשר קישור בין מסמכים ובתוכס ברשת. בדרך כלל נראה את קישור כטקסט המסומן בקו תחתון, אבל קישור יכול להיות גס תמונה. כאשר אתה מציב את סמן העכבר 5 על קישור הוא משנה את צורתו ל- " לחיצה אחת על העכבר יכולה להעביר אותך למסמך אליו מקושר הטקסט המסומן, ולגרוס לו להופיע במסך הדפדפן שלו (ראה תרשים 1.2). כך הופך הקישור את מסמך האינטרנט לפשוט וקל לשימוש ולדפדוף, ובונה את הבסיס למבנה הסדיר של רשת המידע. עד להופעת הקישור היו כל הנתונים באינטרנט בנוייס במבנה היררכי שטוח וחסר מעוף, בדרך כלל בנויים מפריטיס כאלה ואחרים. רשת מסמכיס המקושריס בינהם מאפשרת מעבר אינטואיטיבי בין מסמכים ונושאים, בדומה למוח האנושי. 2 ||דךרן - 25902 כִּיגָ'גָוויע. [<|5)-| זסזס!קא = ]סחזס)ח! 050]1זסווא - 6חו !ח0 !36ז5! - וטו 3 | פס 1006 הסופת אשץ אע 6 | ו כ 2.6 . 5 [ עסו 00065ע8] ה0ז568 | פהס] | הפשפה | קסופ | 6% ימה זמנית / ו 9 6 לת : > "ל 4 גו שווה ביקור , האינד קהילת אהבה ורומנטיקה י ]| רו ו > תקשורת - 10 המשחקים, כל הת וצאות. : > תרבות ופּנא? : קחילה וה, בניחולה של 00 0 2 . סייקור נרחב של התיחרות. > תיירות מאיה ויקטור, עוסקת > מדע וטכנולוגית באהבה ורומנטייקה על קהילות איכילוב לבריאות הקהילה מאפוניהן, וכוללה. טובי המומחים בקהילת המרכז הרפואי ת"א "יש סוראסקי 1 חינוש מתקרם . הרופאים הגדולה בישראל - ו ו בחסות איבילוב -₪ 0 לקהילותוסן 4 מבוקי חדשות 4 עכשיו ב-.101 * | ברק החליט: רשת החינוך של ש"ס תוצא ממשרד החינוך . הפורומים: 345 הודעות בשעה האחרונה משאל מות אסד: 2016 השיבו כו אותנו לדף הבית 4 מזג אוויר הביל (אישיו בר כליםי] | חדשות ואקטואליה לוחות וקניות קהילה וסגנון חיים פנאי ובידור | 0)0%ח: > הארצ = קניות .101 חדש! = קהילות = טלוויויה !אישי) = ולו רטררית" = מבוקי חדשות . לוח 101 = קהילות רפואה בניהולל = אתר המשחקים. ווחו פה | 7 | 17.50 ז/אסטחו/1.סס וסו-0או// יסויו 65! זפזס!קא = 81חז6]ח! /ס5סזסו4 - מחהשבים ואינטרנט [< | מ 1006 פפהסוםת ‏ אשש א 6 | וו 2-ו ₪ ₪ 9. 6.5 3 מו ו עסו 65)וסעה] ה0ז568 | שחסר] | 360650 | קסופ זט 6% * | | | 7.850 חפ טחו/. סט 01ו.2אואאו// יוות [6] 366 | וס 4 6חווחכ) 506 ו ראשל - מחשבים ואינטרנע תופנה אינטרנט 3 מאגרי תוכנה ... מאגרי תוכנה מדריבי אתרים .. אתרי נס רחב. חומרת מגזיני מחשבים תרבות דיגיטלית. שו-אן עבודה. משחקי מחשב מילניום אנשים אמנות דואר ... משחקי ספורט משחקיס ברשת. .. מקינטושי הדרכה ועזרת. חנויות מחשבים. עורה לגולש תכנות. באג 2000 בינה מלאכותית ו וירוסיים. = חומרה ואביורים יישומים .. סוחו פא | | 756.55 ח/0068ו/0.1ס וסו-0אאו// יפויו 6, תרשים 1.2: הקישור יכול ללבוש צורות שונות: טקסט או תמונה. קישוריס שהס טקסט מסומניס לרוב בצבע שונה משאר הטקסט ובקו-תחתון. כאשר נלחץ על קישור כלשהו ישתנה הצבע לצבע אחר. אבל, אפשר גסם אחרת... פרק 1: היכרות עם |אזה | 33 / = - טיפו פר + אס עדיין לא בילית ברשת, עכשיו זה הזמן לעזוב את הספר לערב אחד ולשוטט ברחבי האינטרנט, להתרשם מהעיצובים השומם והיפים, ומהשימוש שנעשה בקישורים. מומלץ להתחיל את הגלישה באתר מרכזי ממנו ניתן להגיע לאתריסם רביסם ובנושאים שונים, כגון 1ו.0ס.התהּח.עועועע//:קזות או .ץע או וחסס.ססו/3ץ.שושוש. חשוב שתבין ותכיר את הנפלאות שמציעה הרשת, כדי שתוכל לתכנן ולעצב עמודי !אד שימושיים, מעניינים ומחיס לקריאה ולשימוש. מתוך היכרות עס הצורה בה פועלת רשת האינטרנט, תוכל לתאר לעצמך אתר בו קייס קישור המתייחס לקבוצת הכדורסל יימכבי תל-אביביי. אתה לוחצ על המילה המסומנת, מסקרנות, להיכן תגיעז! זה יכול להיות אתר החדשות של ערוצ הכבלים, המזכיר את הקבוצה במיליס ספורות בלבד, או לחילופין לאתר הקבוצה הרשמי, בו מופיע מידע מפורט לגבי כל מרכיבי הקבוצה, מהאוהדים, דרך השחקניס ועד המנקה. באתר יימכבי תל אביביי, אתה נתקל בטקסט שמדבר על אירוע כלשהו. אתה לוח לחיצה קלה, בעזרת העכבר, ומגלה להפתעתך שהגעת לאתר של חברת כרטיסיס המוכרת כרטיסים לאירוע. בין שאר המידע המופיע באותיות קטנות, תמצא גם מידע על אפשרות נסיעה לאירוע זה אבל גס לאירועיס אחרים שאינס קשורים בספורט כמו: מופע של ריטה, קונצרט בניצוחו של זוביו מהטה, פסטיבל הזמר החסידי בצפת, ושאר האתר עמוס במידע על אירועיס ברחבי העולס. מכאן תוכל, כמובן, להגיע לאתריס שונים ומשוניס ובנושאיס מגווניס, וכל ואת בעזרת לחיצות אינטואיטיביות על העכבר. או איפה התחלנו ואיפה סיימנו: וה הקסס של הקישור. באפשרותנו לקבוע לאן אנו גולשיס ברשת האינטרנט. בחירה זו היא מקסימה, אך בעיקר מהווה את עמוד התווך עליו בנויה הרשת. ועכשיו, היפרמדיה היתרון של היפרמדיה הוא היכולת ליצור קישוריס באתר אינטרנט לסוגי נתוניס נוספים, מלבד דפי |ואז. ניתן ליצור קישור לקבצי מולטימדיה, למשל: לסרט או לצליל דיגיטלי. כשהמבקר באתר לוח על קישור, נמשך הקובצ מהרשת למחשב המקומי ומופעל על ידי הדפדפן, בתוכנית המסוגלת יילטפליי בקובץ מסוג וּה. התוכנית מקבלת את העדיפות במערכת ומפעילה את הקוב. כיוס למרבית הדפדפנים יש יכולות 'יח6-1ווט8'' לטיפול בקבציס מסוגיס שוניס. אם צריך עזרה, יודע הדפדפן לבקש את אישורך לטעינת 'יתוספיסיי הידועים בשמם פחו-סטוס. 34 \דרן - 25902 כִּיגָ'גָוויע. " 7--.. ₪ | א | א א 04| ₪ ו <] - תרשים 1.3: תוכנית חיצונית המציגה קובצ וידאו לאחר לחיצה על קישור היפרמדיה. ו דרו וגרסאותיה בוודאי שמת לב לכך שבהקשר למילה 3191 תמיד נדחף עוד מספר מעצבן כלשהו שאמור להגיד לנו משהו לגבי |ואז. בוודאי גס נתקלת בחלק מהדוגמאות האלה: 4 ואדה ,3.2 ואדה ,3 ואדה ,2 ו|אדה. אס לא, תוכל להסתכל על עטיפת הספר ולראות, בפעס הראשונה, כי המילה 11 לא הולכת לבד, לצערנו... מספריס אלה מייצגיס את גרסת |דה, הנקבעת על ידי ועדה העוסקת בנושא התקינה. בוועדת התקינה חבריס נציגיס של החברות הגדולות העוסקות בפיתות לאינטרנט, כמו : 670508ו1, 46056806], חט5 ו-6|פסה. התקינה בתחוס זה היא בידי ארגון עולמי הנקרא ותטווספחס6 60/ 6סוצ סוזסצ, או בקיצור 36/ בכתובת 3.074 ש.ששש (ראה תרשיס 1.4). בארגון וה חברים נציגי החברות המוזכרות ונציגיס מחברות רבות נוספות. אחת השאיפות העיקריות של הארגון היא להגיע למצב שכל משתמש ברשת יוכל ליהנות מחלקס הגדול של האתרים, וממה שיש להס להציע, ללא התחשבות בדפדפן בו הוא משתמש. הבעיה היא שלא כולס מסכימיסם לגישה המוצעת על ידי 36ו. טיפ! למרות שספד זה מכסה את רוב הנושאים הדרושים לך, תוכל תמיד לגשת לאתר ₪36 ולקרוא על החידושים האחרונים במשא. /0זס.3/ו.שעשעו//:קזות היא הכתובת בה תוכל למצוא את שאתה מחפש. האתר מתעדכן כמעט מדי יום. פרק 1: היכרות עם |אזה | 35 [<ז]-] סופא 6 הזסזח! 40105011 - הטוספ חס:) טסט 66 !וס הד - 3 ב ס4] 1006 פפאסופ" ‏ אס א0ם ‏ שם | ע 9% -₪ 32 ₪ 27 5 5 | - )וז | עסו = 8/0065 568100 36/6580 | קסופ | 0% ו * !]| | ₪06 [- וס 3ואו// יפו 61 ] 000655 | הוחחסכ) 1308זח| 050 )| אס :008 601[ זהסהתטססם ו . - 0 ,8/0 :65וחספוס ורוו 81032810 חזפזח! :הו ...!00113ז20 ]!₪= 16 סז 60 106 9מ1.6801 ו 5 חטב ]| הטוהספחס=> ס6/ 66ו/צ הוזסצצ 8 6 חה והות 5116 :18 רהזנ קוח סז 6חצם 1 3116 0560 ,21000) ח8ו8ז51נ 15 0 ההוחסקס 6ח1 65סהנוסחחה 90 6זח= זס1 8ז1ה6) ה656[0 6וזב 00 5'זהסההרחפזיסף חפוובז151 וה 5 ח6!06 35 ויסח 6 (0ד05) עץססוסהח60 ד 05ח0ז5/5 ספזנומחזזפום (3280856 1 סח חפווסח= חן 916356 855זק | . 6סושוסחס/צ ה חוב חס 50018 חב עףסוסחהת60ד 85 ,"0 130818 וזו 3 עספוק 8 חוב סכ סז 913100 105 ודו 6 085 ספ * די סט * ות מפצצ ₪ 5 : = 11| ]רו פב הב זז שחוטוחו פ ‏ | | ב תרשים 1.4: אתר ארגון 36). פעם אחת היתה .)5611 ייהאבאיי של |אזח הוא תקן הנקרא 56%1 המיועד להעברת מסמכיס אלקטרונייס וניהול מסמכים. והו תקן בעל עושר תחבירי וגמישות, אבל זו היתה ונשארה בעייתו הגדולה ביותר - רק מתכנת בכיר בעל רקע וניסיון יכול לעצב מסמך שיעמוד בחוקי התקן. לקחו מ-56%1 מספר הגדרות ותגיות, חייבו מספר מבניס פשוטים ויצאו לדרך. וראה גה פלא - תקן |אזח התפשט כמו שריפה בשדה קוצים. כאן נכנסו לתמונה 8% (ו-656806 והוסיפו משלהס הגדרות נוספות לשפת |אדה. נוצר בלבול: מה שעובד בדפדפן אחד בכלל לא בטוח שיעבוד בדפדפן אחר, מה שעובד ב-15 (קיצור של ץ6זס|קא= 6%ח67שה1) לא עובד בהכרת ב-6056806 וגם אס אותה תגית מוכרת בשני הדפדפניס בכלל לא בטוח שתראה אותה התוצאה. יש שתי גישות: הגישה הכללית (המדעית), מול הגישה הייחודית. תקן ואד פותת מהרעיון שכל נתוני דף אינטרנט יהיו כלליים. כלומר, שאס מפתח כלשהו ציין שטקסט מסויס הוא "יכותרתיי או יימודגש'י, תהיה הדרך בה יופיע המידע בדפדפן תלויה בדפדפן עצמו ולא במפתח. הגישה המדעית לנושא דגלה תמיד בחשיבות הגישה הכללית, כדי שכל משתמש יקבל את מלוא המידע המופיע בדף אינטרנט. הרעיון היה שניתן לוותר על מראה מרהיב, כל עוד המסר עובר למשתמש. 6 \דרן - 25902 כִּיגָ'גָוויע. הגישה הייחודית מונהגת על ידי ₪6056806, 506סז6ו ודומיהס, בה מחליט המפתתח כיצד בדיוק ייראו הדברים בדפדפן, בדיוק כמו עס מעבד תמלילים זס/). התוצאה הסופית היא שכולם יכוליס לראות בדיוק רב את יצירתך, כולל גלישת טקסט מסביב לתמונות, צלילים מדליקיס ועוד, כל עוד הס משתמשיס בדפדפן מתאים. מי שלא, נשאר בחו (ראה תרשים 1.5). | א ]5 | |₪3]55|68 1 אוטתוטי | 4 +60 1ק) 06050806 0סם 616086 <--// [;()61056.%ת60006 ;(" עסמתהת ת108810ט₪80 - 6ק₪60568 0ס ₪616006-[פתע8ד] 066065 הטנא 6ע1גססת סס 6ק508סס 65500060 6מ558ם1 מסב 6 . 5ת108510ת₪ת600 681-5186ע 0182 1665עמ562 05ם08א6 ע66ם66פ6א באס 506 6 קת 80100806 6 50806ס6 סק 6050826 0 1מטטס) 655ם1פטם מסהתנע [6תתה8ת0 5% אסם-מד 6 סס6תמ6סמך .8% 60 0ם 2626 ;%8ם11 8 0%ס1011 סם 21026 .שטסם סס מטסע 6ת8 סט :5ע26 אספטת 5% עצְע1550ת=[661656] ת0ע568=/ 15ט(0 ם66ע50 ם81( 0ס(6 סםתנט(ע 5תסנסק(ס 610( תרשים 1.5: כך נראה האתר המגניב של חברת 61560806 בדפדפן אחץ]. יפה, לאז כדי לבסס את גישתס הייחודית, עשו 6156806 ו-50סזסווא שני צעדיס. הצעד הראשון היה להיכנס לארגון 36/ כדי להיות מעורביס בקביעת תקינת |אז הבאה, ובמקביל ליצור 'יתוספיס'' (100-105ק של 6056806 ואילו 0508ז6וא קוראת להס 5ח00-0) לשפת ]ואדה שרק הדפדפניס שלהם יכוליס לזהות, כך נמשכה התחרות בין שתי החברות. או היכן התקינה כעת! 2 |ואחדו] אתמול, 4 !ודו היום, 1 וווזדור]א אולי מחר ו- !]א מחרתיים?!? 2 |אז₪ הוא התקן הותיק שבחבורה. כמעט כל דפדפו באשר הוא, יכול לקרוא דפי אינטרנט המפותחים לפי תקן זה למרות המגבלות שלו. רוב הפקודות הן כלליות מטבען, ומתוכננות כך שאפילו דפדפן טקסטואלי לחלוטין יוכל לקרוא אותן. 0 ואד מראה סימני וקנה. למרות העובדה שזהו התקן הנוכחי, מפתחי ואד רביס בוחריס להוסיף לדפי האינטרנט שלהס פקודות המסתמכות על כך שרוב גולשי הרשת משתמשים בדפדפנים חדישים, המסוגלים לפרש את הפקודות החדישות והמעניינות יותר. פרק 1: היכרות עם |אזה | 37 2 |אזה הוא מבוגר המאפשר שליטה טובה יותר על מראה המסמכים, מאשר 2 |ואדה. לדוגמה, ניתן למרכז טקסט ותמונות, ליצור טבלאות, להוסיף למסמך מרכיבי מולטימדיה, כמו סרטי וידאו וצליליס. 4 |אדת הינו התקן האחרון, שהוכרז ב-18 בדצמבר 1997. תקן זה הינו משוכלל יותר מקודמו 3.2 ]אד₪. אבל אל דאגה, כל מה שעבד בתקן 3.2 ₪1 יעבוד בתקן 4 וואד. תקן 4 |אזה דורש דפדפן בגרסאות האחרונות של זסזס|קאם 6%6חז607ח1 ו-46%50806 המסוגלות לתמוך בו. 1 |אדחא הינו תקן הנמצא בדרך בין 4 ואזח לבין ‏ אא אבל הרבה יותר קרוב ל-4 ]א מכל תקן אחר. התקן הוכרז בינואר 2000. באופן כללי ניתן לומר שהשינויים בין 4 |אזח ל- |אזחא הס שינוייס קוסמטייס בלבד ברמת קוד המקור ואיו להס השפעה על מראה הדף. הבעיה, נכון לחודש יוני 2000, היא שרק 60סזסוו! אימצה את תקן 11 דא ו-16056806 מתעלמת ממנו. . = - טיפ! - כדי ללמוד קצת יותר על הפקודות של 06150806 תוכל לפנות לאתר /150806.000סח.עעעעעש//: לוה ולבדוק את העזרה בקטע למפתחים. בשביל הפקודות המיוחדות ל-₪050% תוכל לפנות לאתר 60 .50%%סס/וח. עעעעעש//: קה ולקבל את התשובות לשאלות שלך. שאלה ותשובה ! ומה קדה כל-3 וט₪? ובכן, זה מה שקורה כשארגון כמו 36 לא מתייעץ עם חברות כמו 05% או 80306וסו. כשאתה מתכוון להוציא תקן חדש לשוק, כדאי שתבדוק אם הוא תואם למוצרים הקיימים בו כיום. הצעות התקינה לתקן 3 לא הספיקו אפילו לעבור את מבחני הכניסה שלהם, ונפסלו על הסף. כך קרה שהתקן הבא אחרי 2 !מז הוא 3.2 !דת. הגיע הזמן לקבלת החלטות בשלב זה עליך לשאול את עצמך, אס אתה מעוניין להתקרב ככל שאפשר לתקינה כדי שכל מבקרי האתר שאתה יוצר יוכלו לקרוא את אימרות השפר המופיעות בו! אס התשובה היא כן, תלמד את הדרך לביצוע תוך כדי הקריאה בספר זה. אס אתה מעוניין שהמבקר באתר ייהנה מהטכנולוגיות המתקדמות ביותר, תוכל ליהנות ממה שיש לספר זה להציע, ותוכל להציע למבקריס באתר תכנים מענייניס ומתקדמים. מאידך, יהיה לך קהל מצומצס יותר של מבקריס ותצטרך לתשומת לב רבה יותר בכל הקשור בנושאיס המתקדמים בספר זה. 8 ודרן - 25902 כִיגָיגָוויע. וגסם בנושא העברית תצטרך בשלב כלשהו לקבל החלטה: האס לכתוב דפי ואדה בעברית רק עבור הגולש עס תוכנת זסזס|קא= 6%חז6זח1! האס לכתוב דפי ואד בעברית רק עבור הגולש עס תוכנת ₪6056806! האם לכתוב דפי ואד בעברית עבור הגולש עס תוכנת זסזס|קאם 6%חז%6ח1 ו-1146056806 לכל תשובה יש יתרונות ויש גם חסרונות. יצירת מסמך !|ודח ראשון תאמינו או לא, עוד מעט תתחילו ליצור דפי |ואדה. כדי שלא תיכנסו לפינות חשוכות, נעבור בקצרה על המרכיביסם הבסיסיים ביצירת דפי |אז, איוה כלים נחוצים לכס וכיצד תשמרו אותס. כדי לפתח דפי |ואדה, תזדקקו לעורך טקסט פשוט. תוכלו להשתמש בפנקס הרשימות של פאוססחו/ (80ק6סס). בנוסף לעורך טקסט נחוצ לכם דפדפן, בעזרתו תוכלו לבדוק את תוצאות היצירה שלכם. רצוי שיהיו ברשותכס זסזס|קא= 10667061 50סיסו1ז, כדי שתוכלו לראות את מה שיצרתס ובעתיד לאפשר (אס תרצו, כמובן) לגולשיס ברשת ליהנות מהס. הגיע הזמן ללמוד כיצד ליצור דפי וואזה. נביט בתגיות (פפָפד |אד), בהן נשתמש לבניית אתר. לאחר שתבינו את המושג תגיות, ניגש לצעד הבסיסי ביותר בלימוד ]אדו : התגיות בהן תשתמשו בכל דף 11 שתכתבו. תוך כדי עבודה תיווכחו שאנו יוצריס תבנית בסיסית, עליה נוכל לבסס כל סוג דף באתר אינטרנט. בפיתוח באינטרנט תיתקלו פעמים רבות במונח תגיות ‏ ואדו]. תגיות הן פקודות בסיסיות שעליהן בנויה הכתיבה ב- |ואז. כמעט כל דבר בדפי אינטרנט מושתת עליהן. בעברית פשוטה! המונח תגיות ₪7%1 בא מהמילה הלועזית פַ79. תפקיד התגיות הוא לסמן טקסט מסוים, ולהגדיר לדפדפן כיצד יש להציגו. לפי התגיות הדפדפן יודע כיצד להדגיש טקסט, ליצור קישור ולהציג תמונות. תגיות תופענה בקוד וזה תמיד בתוך סוגריים זוויתיים: <תגית>. לדוגמה, תגית פיסקה היא <0> (חספָּזחַּזְבּק) ותגית קו אופקי היא <זח> ₪6 |חסלחסה). אפשר לכתוב את התגיות באותיות גדולות או קטנות (אבל אנחנו נשתמש באותיות קטנות). ₪0 הערה ! במהלך לימוד ₪71 נשתמש במסמך !והוז (שמייד תצור) ונשנה את תוכנו לפי שלבי הלימוד. פרק 1: היכרות עם |אזה | 39 ₪0 הערה ! בכל משימה, תודגש באופן בולט התוספת המתבקשת לקובץ, בהתאסם למשימת הנלמדת. 1. פתח את סייר פשסשחוצו. 2 צור תיקיה חדשה. 3 פתח את התיקיה שיצרת, עבור לחלונית הקבציס (הריקה בשלב זה), לחצ לחיצה ימנית. מתפריט הקיצור בחר חדש (שסא) ואחר כך מסמך טקסט (אסך %חסוחטססכ), כמוצג בתרשיסם 1.6. ב |. |ם] <ן ו קובץ עריכה תצוגה מעבראל מועדפים כליף עזרה אש > | 1 הקודם ‏ בה | למעלה גזור % העתק הדבק 5 בטל . מק . ----------- ה -- תיקיה כתדבת |[ ) )תסחווססם !ואד עואים - ל . ב 4 חיקוות | 3 חגא[ ו תצוגה ₪ 6 ו 0 ן ב ופפ התאמה אישית של תיקיה זד... | [ ₪ מסמך טוס/ וספסוסוור 1) 51686.0 פדר סמלים 4 [% צליל פוב ] רל בהר % מזוודה ב ₪ 0 " ה = [5 מצגת של ומוסטזסואיסס 50סזסו1 5 0 0 הח 0000000000 [8 גלידן עברדה של !שסאם 01פסמשוו 1-5 ) 865" החפוסו הברק ל 80061 01606 0506וס4 ) פחסוהסוסק ה [6) 6חסוחוס 01:00 זפוום.., 09066 טלש 5 0% 0818 0פסוסוור ו 6 את 8 ) פד מוווורתהר 5[ האר מאפייניך 65 1901 = תרשים 1.6: פתיחת מסמך טקסט חדש. 4. סמן את הקוב שיצרת (שנקרא עכשיו +א.מסמך חדש). 5 שנה את שס המסמך לשס !וח%ח.56זו= (שיס לב לשינוי הסיומת מ-0 ל-|חחשח). תופיע הודעה, שתשאל אס ברצונך לשנות את סוג הקובץ, ענה בחיוב. 6. לאחר שינוי השס לת לחיצה כפולה על שס הקוב (כפולה או יחידה בהתאס להגדרות פ5שסחו/ שאצלך). הדפדפן ייפתח והקובצ (הריק בינתייס) בתוכו, אך לא יוצג בו דבר, כי המסמך (וחשח.) ריק. ₪0 הערה ! לחיצה כפולה על שם הקובץ אמורה לפתוח את הדפדפן ולהציג בעזרתו את הקובץ. אם זה לא קורה, זאת מכיון שהסיומת !חחק. אינה מזוהחה עם הדפדפן אלה עם תוכנה אחרת (למשל, פנקס הרשימות). כדי לפתוח את הקובץ דרך הסייר: יש לסמן את הקובץ, להחזיק לחוץ את מקש 5, לחיצה ימנית בעכבר ובתירה פתיחה באמצעות מתפריט הקיצור. מהרשימה בחר בתוכנת הדפדפן, וסמן את התיבה 'השתמש תמיד ביישום זה לפתיחת סוג קובץ זת'י. לחץ על אישול. 0 \ודךר] - 25902 כִּיגַ'גָוויע. 7 בדפדפן, בחלון המסמך, לתצ לחיצה ימנית ובחר הצג מקור (ראו בתרשים 1.7), כדי להציג את קוד המקור של הקוב. פנקס הרשימות ייפתח אך לא יציג דבר, מכיון שהקובצ (|וחשח.) עדיין ריק. 2 זסזס!קא = )סחזס)ח! 05014ז0:/א - [הזח. 5101 15הסהוטוסס כ -41 ₪17 עא:ס | קובץ עויכה תצוגה מועדפים כלים עזרה ₪0 2 ₪ ₪ הקודם הבא עצור וען דףהנית ו הקודם 3 6 .ב 5 הבא דואר הדפסה | עריכה ו שחידת הק ב חח ]515101 תסותווסס כ וו 11 עא%:ם ב > עבור אל קב בוטו 0 העתק הרקת החדהה כפףלטו דל חן בדה בחר הבל הדנק צנר קיצור דרך הוספה למועדפים... הו קידוד + הדפם בענן מאפיינים 4 [6 מציג מקור )דה עבור דף זה. | = המחשבשלר ו | = |ם| <ן קובץ עויכה חיפונש ערה תרשים 1.7: פנקס הרשימות נפתח, אך עדיין לא מציג דבר. 8 בחלון פנקס הרשימות ודא שהסמן נמצא בצד שמאל (אס לא, הקש את צירוף המקשיס א61+501 שבצידה השמאלי של המקלדת) והקלד: <|ווזו]> <080]> <006> <006/> <₪680/> <ץ000> <ץ000/> <|חחשח/> פרק 1: היכרות עס ]אד | 41 <וםו- ינ קובץ עויכה חיפונש עזרה <[ח+ה> <76380> <1+16+> <1+16+/> <0630/> <שָ00ם> <שָ00ם/> <1ח%ה/> תרשים 1.8: כך צריך להיראות חלון פנקס הרשימות כעת. לידיעתך, אפשר לכתוב גס כך, ללא רווח/יסם בתחילת שורה. גם אין חשיבות כמה רווחים יש בתחילת שורה : <|וחזו]> <680> <6|ז)> <0|6)/> <0680/> <ץ000> <ץ000]> <|חחשח/> לדעתי, 'המאמצ'י בהעמדת הטקסט יקל בהמשך על קריאת הכתוב וזה מה שחשוב. 9. בחר בתפריט קובץ, שמור כדי לשמור את הקוב. 0. עבור לחלון הדפדפן באמצעות לחיצה על הלחצן המתאיס בשורת המשימות. 1. לח על לחצן רענן (או הקש 55), עדיין לא יוצג דבר. למה! הסבר בהמשך. 2. חזור לפנקס הרשימות, באמצעות לחיצה על הלתצן המתאיסם שבשורת המשימות. 2 \זדר)] - 355ככ כִיגָיבָויעיע. הוספת כותרת לחלון הדפדפן 1. חזור לחלון פנקס הרשימות באמצעות לחיצה על הלחצן המתאיס שבשורת המשימות. בין התגית <6שש> לתגית <6שש/> הקלד את הטקסט 6 ודו +5זו= צוא. גס במקרה וה לא חשוב כמה רוותים יהיו מתחילת השורה, העיקר שתקליד את הטקסט בין התגית <₪6> לתגית <006/> : <|ווזו]> <080]> <06> 6 וו דרו 5%זו] עו <006/> <080/> <ץ000> <ץ000/> <חטח/> 2 שמור את הקובצ. 3 חזור לדפדפן ולחצ על רענן. 4 בשורת הכותרת של חלון הקוב יופיע הטקסט שכתבת (ראה תרשים 1.9). זסזס!קא ] ]6חז6)ח! 050/1ז4:0 - טסה 41 ד1] 51 עו |- |ם] <|ן | קובץ עויכה תצוגה מועדפים בלים ערה | ₪ ג .₪ ₪ ₪ | ₪ / הקודם הנא עצור רענן דף הבית חיפוש תרשים 1.9: שס הקוב החדש מופיע בשורת הכותרת. הוספת טקסט לגוף המסמך 1. חזור לפנקס הרשימות. בין התגית <ץ900> לתגית <ץ006/> הקלד את הטקסט 3311 6703% סחד. <|ווזו]> <₪680> <006> 6 ודו שפזו= עו <006/> <₪080/> <ץ000> 1ז533 663% סוד <ץ000/> <|חטח/> 2 בחר קובץ, שמור כדי לשמור את הקוב> פעם נוספת. פרק 1: היכרות עם |אזה | 43 3 חזור לדפדפן ולח על רענן. כעת יופיע הטקסט שכתבת (כמוצג בתרשיסם 1.10). בשלב זה הקוב מתחיל להיראות כדף !זז מוכר. 6[ 5313 708% סוד | ₪ המחשבשלר תרשים 1.10: הטקסט שכתבת מופיע. יצירת כותרת בדף 11 ד (להבדיל מיצירת כותרת לחלון הדפדפן) 1 חזור לפנקס הרשימות, והקף את מה שהקלדת בסעיף הקודם בתגית <1ח/>...<1ח> באופן הבא: 0 <|ווזו]> <₪680> <006> 6 |ודו זפזו= עו <006/> <080/> <1ּ/> 53311 663% סד <1ה/> <ץ000/> <חטח/> הערה! תוכל גס לכתוב <71/>וובּ)53 03%ו0 6חד<1> ווה יהיה נכון וגס יתן את אותה התוצאה. 2. שמור את הקובצ. 3 חזור לדפדפן ולחצ על רענן. 4. הטקסט שתחמת בתגיות <1ה/>...<1ח> מופיע באותיות גדולות ומודגשות (כמוצג בתרשים 1.11). 44 \דר)] - 25902 כִּיגָ'גָוויע 5331 לבסו סד ₪ 61 נוצע | 5 הומחשב שלר תרשים 1.11: הטקסט התחום מופיע באותיות גדולות ומודגשות. מרצף הפעולות שביצעת זה עתה, למדת ש: = תגית <|חשח> מגדירה קוב כקובצ |ואז, פותחת וסוגרת אותו. * תגית <7680/> <7680> מגדירה מקטע בדף, שבין השאר מוגדרת בו כותרת החלון על ידי התגית <₪06>. = | תגית <₪06/> <06> מגדירה את כותרת החלון. * | תגית <ץ900/> מגדירה את מקטע גוף המסמך. = | תגית <1/> <1ח> מגדירה כותרת מסוג 1 במסמך. למעשה, בנית מעין תבנית ליצירת דפי ווידו. הוספת טקסט 1. חזור לפנקס הרשימות, הקלד את הטקסט הבא: 53/3911 6חז ח 5!בּהחוחבּ 6וו//ו, שיצטרף לגוף המסמך: <|ווזו]> <₪680> <006> 6 ודו זפזו= עו <006/> <080/> <ץ000> <1]> 9 768% החד <1ח/> זבּ)53 6חז חז פובּוחוחבּ ח!ו/ <ץ000/> <|וחסח/> 2 שמור את הקוב. 3 חזור לדפדפן ולח על רענן. 4. הטקסט שהקלדת מופיע בגוף המסמך מתחת לכותרת (כמוצג בתרשים 1.12). פרק 1: היכרות עס )אד | 45 )53 03% סחד 583 6 חו 5|הוחוחה הוועצ (5. הוחשבשלר תרשים 1.12: הטקסט נוסף מתחת לכותרת. הוספת רקע 1. חזור לפנקס הרשימות והוסף לתגית <ץ200> את הפרמטריס: <|ווחזו]> <₪680> <06)> 6 ודו זפזות עו <006/> <080/> <"שטס!!6ץ"=:וס!0960 /00ס> <1> 9 768% סוד <1ח/> 58 6חל חו 5!|הוחוחה טוו\ <ץ000/> <חשח/> 2 שמור את הקוב. 3 חזור לדפדפן ולחצ על רענן. 4. המסמך קיבל רקע צהוב. באותו אופן תוכל לרשוס במקוס שוסוופץ (צהוב): 6טוס (כחול), 6צוו0 (זית), ח66ז6 (ירוק), ₪60 (אדוס), |63ד (ירוק כהה). וְזַ53]3 063% סוד 53 6 חו 5|הוחוחה הווש ו | הותשבשלר תרשים 1.13: המסמך קיבל רקע בצבע שבחרת. 6 \ךר)] - 25902 כִּיג/גָוויע. הוספת תמונה 1. בתקליטור המצורף בתיקיה 84001ח80065592906 נמצא קוב בשם 1 וחטס. מצא אותו והעתק אותו לתיקיה שלך, בה נמצא הדף שהינך כותב. 2 חוור לפנקס הרשימות והוסף את התגית <9וחו> באופן הבא. <|וחזר]> <680> <6|"> 6 וד זו עו <006/> <₪680/> <"צוס!|6ץ"=זס|960 ץ'00> <1ה> 9 708% סד <1ח/> < הּוחטכ"=+!3ּ "שכ[.הּוהטכ"=6ו5 ףוח1> 53788 6 חו פ|הוחוחה 6וו <ץ000/> <|וחושח/> 3 שמור את הקוב. 4. חזור לדפדפן ולח על רענן. 5. תמונת הפומה תופיע בהמשך לשורת הטקסט של המשימה הקודמת (ראה תרשיס 64).. וו53)3 003% סוחד 4 5881 6ח? חו 5|הוחוחה בוועצ 4 [6 בוצע | | (₪ המחשבשלר 2 תרשים 1.14: התמונה מופיעה בהמשך לשורת הטקסט. פרק 1: היכרות עס ]אד | 47 יצירת פיסקה חדשה 1. חזור לפנקס הרשימות והוסף את התגית <> לפני התגית <8חו> ואת התגית <ם/> אחרי התגית <אחחו> באופן הבא: <|חז]> <080]> <6|)"> 6 דר 6פזו= עו <006/> <₪0680/> <"צוס!|6ץ"= זס|960 ץ'00> <1ה> 9 768% החד <1ח/> 58 6חל חו 5!|הוחוחה טוו\ <ק> <"ההוחטס"=3!6 "ססן.ההחטק"=576 פוח|> <ט/> <ץ000ס/> <|חחשח/> 2 שמור את הקובצ. 3 חזור לדפדפן, ולח על רענן. 4 ראה איך תמונת הפומה מופיעה עכשיו מתחת לטקסט (תרשים 1.15). | ו [- |ב] <ן | קובץ עויכה תצוגה מועדפיף כלים ערה [ > | 0 ך = .6 כ ו , . הקודם הנא עצור ‏ רענ דת הבית /. חיפוש מועדפים היסטוריה דואר ". הדפסה 0 |מנמ[8 - 77 7 0000000000 אתפסטאאתשטטם דה עאש שן > עבור אל ווְבּזָ53 003% סרוד 5318 6 חו 5|הוהוחה וצ ₪ [6 בוצע [ | ₪ החשבשלי א תרשים 1.15: התמונה מופיעה מתחת לשורת הטקסט. 8 \ךר] - 25902 כִּיגָ'גָוויע. שינוי צבע וגודל גופן הטקסט בגוף המסמך 1 חוור לפנקס הרשימות והוסף את התגית <חס)/>...<+חס?> באופן הבא : <|ווזו]> <080]> <6|"> 6 דר 6פזו= עו <006/> <₪680/> <"צוס!|6ץ"=זס|960 ץ'00> <1ה> 9 768% החד <1ח/> <%ח0?/ >58/811 606 חו 5|הוחוחהּ 6!ן\<"5126="4 "סש!פ"=:וסוס6 +חס1> <ק> <"ההחטס"=3|6 "שסן.ההחטק"=576 וח|> <ס/> <ץ000/]/> <|חושח/> 2 שמור את הקובצ. 3 חזור לדפדפן, ולחצ על רענן. 4. הטקסט יופיע באותיות כחולות ובגודל 4, שזה מעט גדול יותר מגודל גופן רגיל (ראה תרשיס 1.16). באותו אופן תוכל לשנות את צבעי הגופן, כפי שיכולת לשנות את צבעי הרקע. גודל הגופן יכול להיות בטווח 1 עד 7. | זסזס!קא- ופחז)ח! 050/4זס: - 000 41 ד₪1 ופזו] עוא |- [םן <ן | קובץ עויכה תצוגה מועדפים כלים עזרה ל ןו ו הקודם הבא עצור רענג דף הבית | חיפוש מועדפים היסטוריה דואר הדפסה | כתנבת | 46 חור .55408 תפרחנוכיס כ .41 ₪37 עוא) = | = > עבור אל )53 063% סוד 58 6 הו 5|הוחוחה טוועצ 2 7 ב = 8 =| 61 בוצע | | ההמחשבשלר א תרשים 1.16: הטקסט מקבל את העיצוב החדש. פרק 1: היכרות עס ]אד | 49 יצירת קישור (במקרה זה לאתר אינטרנט) קישור (6חוו) יכול להיות טקסט או תמונה שלחיצה עליה תטען דף וואדח חדש. 1. חזור לפנקס הרשימות והוסף את התגית <6]<...>/8זח 8> באופן הבא : <|וחזו]> <680> <6|"> 6 דר זו עו <006/> <₪0680/> <"צוס!!6ץ"=זס|960 ץ00> <1> 538 68% סחך <1ח/> <%6חס)/> 5818171 6+ חו 5|ה הווחה סוו//<"5026="4 "סטום"= זסוס6 %חס?> <ק> <"ההחטס"=3|6 "ססן.ההחטק"=576 פוחו|> <ס/> 'ץס[ח6 חב <3/ >ווח100-2]< "]!ו.0ס.ווחבּ-סה.עעטש/ / :כקסה"-)6זח > אופו/ <ץ000ס/> <|וחחש)ח/> 2 שמור את הקוב. 3 חזור לדפדפן, ולח על רענן. 4. הקישור מופיע מתחת לתמונה. כאשר הסמן יוצב על הקישור הוא ישנה את צורתו מ- ₪ ל- "א לחיצה על הקישור תוביל אותך לאתר הוצאת הוד-עמי (תרשיס 1.17). אם תרצה, למשל, לרשום קישור שיוביל אותך לאתר האינטרנט של גן החיות בסן-דייגו, יהיה עליך לרשוס את הכתובת 58001600200.600. וצצ (קצת ארוך, אבל שווה יותר מהצצה). 11 +63י1) 6וז'ך 31 16[ מז 5!המתותה 6]ן/ר תרשים 1.17: קישור לאתר הוצאת הוד-עמי. 0 ודרן - 25902 כִיגָ'גָוויע. כתיבת עברית עברית באינטרנט זו בעיה לא קטנה: גם אותיות וגס כיוון. הדפדפן זפזס|קאם 6%חזסזח1 נותן פתרון טוב מאוד לעברית גס למפתחי אתרים וגס לגולשים. נשנה את כותרת הדף לכותרת בעברית. עקוב בדייקנות אחר ההנחיות. 1. חזור לפנקס הרשימות למסמך ה- וודה שלך. 2 מחק את הטקסט 5888 67080 6חד, כך שהשורה תיראה <1ח/><1ח> (ראה תרשים 1.18). 3 לחץ את צירוף המקשיסם 8ח5 ז00ו₪+!ש0 והטקסט יינזרקיי ימינה וחלקו מעט משובש - כך צריך להיות. שיס לב לכיוון הכתיבה של הסמן - עברית. =| 1 [.וםו<[‎ קובץ עריכה חיפנש עזרה <1ח=תח> <680ח> <%1%16> 6 זו 156 עו >%1%16/< <6110ַטָ'"=ו06010ם טְסם"> <1ח> <%ה0+/>1י53+3 6+ ה1 15הּה1הב3ּ 5126="2"<0116 "8ט1ם"=י6010 %ה0+> <ק> <החטק"=31%ּ "חָק[.בּהטק"=56 [ה1"> טֶס[ח6 שהבּ <1>/3ה60.11"<₪800-8. נהבּ-שסה.שטש//:ק::ה"=+6ה 3> 10151% 000/5> תרשים 1.18: המצב לאחר מחיקת הטקסט 58/31 6768 6חד. כיוון הסמן כעת - עברית. 4 הקלד גן החיות שלי. 5 לח את צירוף המקשים א51 61+16 והטקסט יינזרקיי שמאלה - כך צריך להיות. 6. שמור את הקוב. 7 חזור לדפדפן, ולח על רענן. 8 ראה מה קרה לכותרת הדף (תרשים 1.19). פרק 1: היכרות עם |אזה | 51 ילש תויחה ןג 51911 16 הז 5|הוחותה !גר [סןמ6 6ב ג1ב-1106 לופר וס עו 59 | תרשים 1.19: מה קרה לכותרת! מייד נתקן את המצב. לא להיבהל, ווהי תגובה כמעט רגילה ומייד נתקן את המצב. קריאת אתר הכתוב בעברית לפעמים, בשל אופן כתיבת האתר (ולא ניכנס לפרטיס הטכניים בנושא), זסזסוקאם 66חז6זח1 אינו מצליח לזהות את העברית באופן אוטומטי ולכן תראה משהו כמו זה: 468436 4680804980 )803366 698006/1680866 או אותיות בעברית המופיעות בכתב ראי. אם נכנסת לאתר והעברית בו אינה מוצגת כהלכה, אין בעיה! 1. לחצ לחיצה ימנית על נקודה ריקה כלשהי בדף בו אתה צופה. 2. בתפריט הקיצור הצבע על קידוד. 3 בחר באפיון העברית הנדרש עבור האתר. אינך רואה אפיון שפה כלשהו, או שהאפיון המבוקש אינו מופיע בתפריט: גם כאן יש מוצא: בתפריט המשנה הצבע על יותר, ותוכל לבחור אפיון אחר. האפשרויות העומדות בפניך (בעברית) הן: (05ם) עברית, ((150-1.09163) עברית, ((ה50ו-150) עברית או (5שסחוצש) עברית (תרשים 1.20). פעל בשיטת הניסוי והטעייה, כדי לבחון את אפיון העברית המתאים לאתר זה. בחירה אוטומטית + [פוסטחו/או] עברית [0פו) גערב אירופה = בו 50!] עברית [פאוסטחו/אי] טוררקית [פוסבחויי] מערב אירופה + יותר מסמך משמאל-לימין % מסמך מימין לשמאל תרשים 1.20: אפשרויות הקידוד. 2 \ךרן - 25902 כִּיגָ'גָוויע. הדף שבנית מתאיס להיות מוצג בסוג (!|150-109163) עברית וגם בסוג (5/שססחו/) עברית. בחלקו התחתון של התפריט מופיעות שתי אפשרויות: מסמך משמאל-לימין או מסמך מימין- לשמאל. אס גלשת לאתר בעברית שאינו מוצג נכון במסך (צמוד כולו לשמאל, במקוס לימין), לחץ לחיצה ימנית במקוםס ריק כלשהו בדף בו אתה צופה, בתפריט הקיצור הצבע על קידוד, וסמן את האפשרות מסמך מימין- לשמאל. כתובית מטיילת הדף שבנינו עד כה הוא סטטי והכתובית המטיילת יכולה לתת לו תנועה. את הכתובית המטיילת בוודאי הינך מכיר משומר המסך של פאוסטחו/ו. ניתן להציג כתובית מטיילת בדף !אד אס תותמיס את הטקסט בעזרת התגית <66ט₪870/>... <66טזהוח> כמו שתעשה כאן לטקסט 58187 6רל חן 5|החוחב סוו/ץ. 1. חזור לפנקס הרשימות למסמך ה- וואדה שלך. 2 "עטוףיי את הטקסט 588 6ח חו 5|החוחהב סווצ בתגית <6סטַףְזהח> באופן הבא: <|וח%ו]> <680> <0|6?> 6 ודה 5%זו= עו <6/> <0680/> <"שוס!|סץ"= זס!0860 ץ00> <1> גן החיות שלי <1ה/> <"5/26="4 "סט|פ"=זס|60 00%?> <6סטףובּו> 58 6 חו 5|ה הווחה 6!ו <ססטף ובוח / > <%ח0ס+/> <סק> <"ה הטכ"=3|6 "8ס[. וחטק"=576 פח|> <ס/> !ץ0[ח6 סחה <8/>והחה-0ס60.1!"<1. והחהּ-6סח. צוצצאו/ /:כקה"=61חה 8> 6ופו/ <ץ000/> <|ח%ח/> 3 שמור את הקובצ. 4. חזור לדפדפן ולח על רענן. 5. הטקסט 5808 6ח+ חו 5|הוחוחה טוו/צ נע לרוחב המסך מימין לשמאל וחוזר חלילה. פרק 1: היכרות עם |אדה | 53 תוכל לשלוט על התנהגות הכתובית. החלף את התגית <6סטַ6ףְזהח> בתגית הבאה: או <"ה66 !"= !000 "66החסס|ה"= סו/ה 260 66טףזהוח> <"350"= ו "ח66זסתטו!"= וס|060 "86 חז6ש|ה"= זסו/ה חס 66טף הר > אז תוכל לראות איזה כח טמון בתגיות. גן החיות שלי 31 116 גו 5|הבתותה 116 60 מה ות-1106 זופנ/ר תרשים 1.21: הכתובית על רקע ירוק בהיר. תוכל לייהשתעשעיי עס המאפייניס של התגית <8100466וח>. למשל במקום פווחש רשוס 6שווס או ח66זח6ת4וו, ובמקוס 350 רשוס מספר אחר. מוסיקת רקע תוספת של מוסיקת רקע באתר יכולה להיות משהו מרענן למדי. לשס כך יהיה עליך להשתמש בקוב מסוג //. 1 2 4 אתר בתקליטור המצורף, בתיקיה 8001ח8006559290 את הקוב עאּאו.6!פחטן. העתק את הקוב לתיקיה שבה הינך עובד. חזור לפנקס הרשימות למסמך ה- וודה שלך. רשוס את התגית <0חט050פ> באופן הבא: <|וח%ו]> <680> <0|6?> 6 | דר זו עו <06/> <"6זוח1)ח!"= קסס! "עהבּ/ע.6!שהט["=576 0הט2050> <₪680/> <"שס!|6ץ"=זס!5960 ץ00> <1> | ךך] - 29302 כ3/3/2וייע. גן החיות שלי <1ה/> <"5]26="4 "6ט!|0"=ז60|0 %ח10> <"350"= 0%וץ "ה60766ח0ו|"= זס|0060 "6זההז6|ה"= זסוע8ח6כ 6סנטוףזהחח> 5381 66 חן 5|ההמוחהּ ש!וש <066ז8ח/> <%חס1/> <ק> <"ההוטס"=3|5 "שס[. ותטק"=576 פח|> <ס/> !ץ0[ח6 סחה <8/>וחחה-1!"<100. ס6. והחהּ-0סח. צוצצאו/ /:כקה"=61ח 8> 6ופו/ 5 שמור את הקובצ. 6. חזור לדפדפן ולחצ על רענן. 7 האזן לרחש הגיונגל. <ץ000/> <|ח%ח/> רק לחיצה על לחצן 560 % תפסיק את המוסיקה האין-סופית הזאת. דף !ודו נוסף זה הזמן לבנות דף ₪791 נוסף בעזרתו תכיר אפשרויות נוספות לבניית דפים. אחר-כך נקשר אותו לדף הראשון שבנית. חזור כמה צעדיס אחורה לסעיף יצירת מסמך !וא דו, אלא שהפעס קרא למסמך בשס [וח3%. 56606 (כמה יצירתי!), וכך הוא נראה: <|ח+]> <680> <6||?> 6 ד 0ח56600 ץו <06/> <0680/> <ץ000> <ץ000/> <|ח%ח/> פרק 1: היכרות עם |אז₪ | 55 הוסף את הכותרת ז06ו0זק 567/106 66ח667ח1 265% 6חדך: <|ח+]> <680> <6||+> 6 ד 0ח5600 ץעו <06/> <0680/> <ץ200> <1ּה> זסו)וטסיוק 5067/1606 6%ח'%67ח1 565% סחד <₪11/> <ץ000/> <|וחזח/> רשימה עם תבליטים מתחת לכותרת זו נבנה רשימה עס תבליטים. התגיות השותפות ביצירת רשימות הן: התגית <|ט/>..<וט> והתגית <|/>..<ו!|>. נעצב את מסמך |ח%ה.560000 בצורה שתמחיש כיצד תיראה הרשימה, אך אין ה הכרתי - ניתן לכתוב את כל השורות צמודות לשמאל וזה יעבוד! להלן הרשימה: 6 00 ץ85 * חסוז66 חח 60 שחו לפזו- * 8חופצוסזם סשצ 35% * 6חו|-חס 06% 0+ 660ח טסץ פחורםץוסעם > * א%ססם > + סקפ %ח66|6אם > 86% 03+5 7 * הח68) |8ח0ן655+סזק > 6 68%8016סח > 5 וןְהךת-6 660וחו!ח > 6 סספצו |החספזטק * 5 ח וח סא * התגית <[ט/>...<|ט> תוחמת כל קבוצה וכל תת קבוצה. התגית <ו|> נמצאת בראש כל סעיף. לתגית <ו!|> אין צורך בתגית סגירה <וו|/> אם כי הימצאותה לא תזיק וגס לא תועיל. 6 \דרן - 25902 כִיגָ'גָוייע. . חזור לפנקס הרשימות ולמסמך |וח566000.0%. העתק את הקטע המודגש לתוך המסמך במקוס המתאים. זה אולי נראה מעט מורכב ומסובך, אבל זה לא! הדבר היחיד שלא צריך לדאוג בגללו אלה הס הרווחיס (אל תעשה או עשה כמה שתרצה - זה לא משנה). צריך לשים לב לתגיות ולא לפספס אף תגית. <|ח+]> <680> <6||%> 6 ד 0ח5660 ץו <6/> <7680/> <ץ000> <031> סיק 567106 6%חזס%ח1 265% שחד <1ה/> <|טש> <ו|> 6 50 +55 <|ט> <ו| / >00ו660ח ח60 ס6וחוץ 5%זו- <ו|> <ו!/ >0חופצסיוט שש +35 <ו|> סחו|-חס 06% 0+ 660ח טסץ פחהוח%ץזסעם <ו|> <וט> <ו!/ >60<ו|> <ו!|/ >)סספ<ו|> <וט/> <|/> <וט/> <ו|/> +זסכק 5 %ח66|]!6אם <ו|> <|ט> <ו|/ >6%סש ה 55צְב03 7<ו|> <ו!|/ >5631 |3ח65510+סק <ו|> <וט/> <:|/> 6 0!6 063% חש<ו!|> <|ט> 65565-ו3011ּ [ובּוח-6 660ווחו!חט<ו|> <ו|/ >5166 סש [ב3ח50זסק <ו|> <ו!|/ >6737065 ה006וח סא<ו|> <וט/> <:|/> <וט/> <ץ000/> <|ח%ח/> פרק 1: היכרות עם |אזה | 57 3 שמור את הקוב. 4. חזור לדפדפן, ולח על רענן. סי 61166 1461161 268% 6חד 06 8 % 60)10תתסס 6גת1) זפיווי1 ס פתופ/טסזס 60ע 981 ס 6ן]-חס 961 10 1600 גוסל פתוווהוס/יי] ס 4* 00% [ססקנופ 061161 > 6% 8 7 0 61 [016981008 ס 6 060160 * 8 [6-181 11111160 ס 6 60 [678008 0 8 106 סצך ס וטס א ו | חס 8 תרשים 1.22: כך נראית הרשימה שהוספת. התבליטים שברשימה * 0 *נקבעו על ידי המערכת ונקראיס 6זפטף5, 066 ו-61706 בהתאמה. למשל, במקוס התגית <|ט> רשוס <"06="0156ע |ט> כדי להגדיר תבליטיס הנראיס כמו עיגול ריק לקבוצה, ולא משנה מיקומה מבחינת ההיררכיה. קישור למסמך וו דו] קישור יכול להיעשות לכתובת באינטרנט, כפי שכבר ראינו, וגם למסמך ואזח. אנו נקשר את מסמך |ח6ח.ז9זו= למסמך |והח.0ח5600, כך שנוכל מהאחד להגיע לשני. מכיון שמסמך |ה.566000 פתוח ומוצג לפנינו - נתחיל בו. 1. חזור לפנקס הרשימות עם המסמך |ושח.0ה5660. 2 בסוף המסמך, לפני התגית <ץ900/> הוסף את השורה הבאת: <200>/3 6+ 0 ד<"!ותשח.5%ז!-"=)6זח 8> 3 שמור את המסמך. 4. עבור לדפדפן, ולח על רענן. הקישור מופיע בתחתית הרשימה, בצד ולא בדיוק במקוס. 8 \דרן - 25902 כִיגָיגָוויע. כדי למקס את הקישור במרכו הדף יש לעטוף אותו בתגית <0> עס יישור מתאים. 1. חוור לפנקס הרשימות עס המסמך |וח560000.00. 2 שנה את המסמך בהתאם לקוד הבא: <|ח+]> <680> <6||%> 6 ד 06ח56600 ץו <06/> <0680/> <ץ000> <1> סק 567106 6%חז%07ח1 265% שחדך <1ה/> <|> <ן|> 6 0 ₪85 <|> <ו|/> 66000 הח 60 6וחו 5%זו-]<||> <ו|/>8חו5אוסזס סש/ו 85% <ו|> 6חו|-חס 06% 0ף 660ח טסץ פחוחז/סעם <ו|> <|ט> <ו|/>60<|> <ו|/>0%ספ<ו|> <|ט/> <|/> <וט/> <|/> +ססקט5 %ח66|!]6אם <ו|> <|)> א66ש 8 08/5 7<ו|> 6870 |8ח0ו655)סזק <ו|> <וט/> <ו|/> סטןפצע 0!6בז68סח!(<ו|> <|> 2300765565 |והוח-6 660וחחו|ח()<ו|> <|/>5156 60/ט |8ח6750ק <||> <ו|/>6087065 ח06סוח ס<ו|> <|ט/> <ו|/> <|ט/> <"7ז660%0"= חףו!הּ ]> <200>/3 6+ 0 ד<"!|ותשח.5%זו-"=]6זח 8> <סק/> <ץ000/> <|ח%ח/> פרק 1: היכרות עם !אד | 59 3 שמור את המסמך. 4. עבור לדפדפן, ולחצ על רענן. הקישור מופיע במרכוז המסך (במונחים של ימין, שמאל) ואחרי הרשימה (ראה תרשים 3). - זי 6166 +16ז1+6 +13565 שיד 6 0 ע388 > 6060101 6גח₪₪ ]פיד סי שמופאוסזט 60או 881 0 0-6 ₪61 10 660 נוסל פחום 961 סי * %.* [ססנום םסא * 8% 88 7 0 61 [21016881008 סי 6 706818016 > 20068 [6-181 66]ומט[מזד ס 6 60 ]678018 ₪ 8 ת666ו סא ס 0 6 סי 4 / וטס עו | | 6זסם [6 תרשים 1.23: הקישור מופיע במרכז, מתחת לרשימה. עכשיו הפעל (לחצ על) את הקישור ועבור לדף |וח%ח.ז5זו=. גם בדף זה (דף |וחזח.56זו= בו הינך צופה) נבנה קישור לדף |וח0.0%ח5600, כך שיהיה נוח לעבור ביניהס וגם לא ללכת לאיבוד. כאשר מוצג דף |וחזח.זזו= : 1. לחצ לחיצה ימנית בעכבר. 2 בחר הצג מקורו. 3 אם צריך, סדר את תצוגת המסמך בפנקס הרשימות על ידי לחיצה על 5 166+!0. 4 בנה את הקישור בתחתית דף זה באופן הבא: <|ח+]> <680> <0|6?> 6 דח זו עו <0!6/> <"66וחוחו"= קסס! "ע8עש.6!פחטן"=576 0חט950ס> <7680/> <"שוס!|6ץ"=ז0860!0 /ץ00> <1> גן החיות שלי <1ה/> 0 ודרן - 25902 כִּיגָגָוויע. <"5026="4 "סט!פ"=זס|60 %ח0ס1> <"350"= 06!ע "ח%0766ח9ו|"= זס|060 "6הַחוססו3ּ"= זסועה 6 66טף"הח > 58 6 חו 5!ה וחב סווו <066ז8חח/> <%חס+/> <ק> <"הוטק"=+15ה "6ס[. הוחטק"=576 סוח|> <ס/> !ץ0[ח6 סחה <8/>וחחה-0ס1!"<10. ס6. והחהּ-6סח. וצו /:כקה"=61חה 8> 6ופו/ <נק> 6 1006765 < "[וה+. 0 61="5660יח > 60056 60 עוסו] [36ז15 חן <3/ >'וס0ועסיוק <ס/> <ץ000/> <|חשו|/> 5 שמור את המסמך. 6. עבור לדפדפן, ולח על רענן. 7 הקישור מופיע בתחתית הדף (ראה תרשים 1.24). 81911 1116 הו 5]הנחותה 116 חס עו 59 | תרשים 1.24: הקישור מופיע בתחתית הדף. עכשיו תוכל לדפדף בין הדפים. כאשר אתה בדף עס התמונה הפעל את הקישור זז 567/166 6%חזס%ח1 ועבור לדף עס הרשימה. כאשר אתה צופה בדף עס הרשימה ורוצה לעבור לדף עס התמונה, הפעל את הקישור 0 פו סד (לא חובה שהטקסט יהיה 200 6ו% סד. באותה מידה יכולת לכתוב |)ססוח, 50006 וכדומה. מה שחשוב הוא מה כתוב בתגית <...=6זח 8> כי בסופו של דבר שס כתוב מה שיתבצע עס לחיצת העכבר). פרק 1: היכרות עם |אזה - 61 רקע של תמונה במסמך |ושח.9זו= נתת רקע צהוב לדף על ידי התגית - <"שוס!|סץ"=זסו60פם ץ000> הפעם ניתן לדף רקע של תמונה. אס התמונה תהיה קטנה מגודל החלון, הדפדפן ישכפל אותה כך שהיא תכסה את כל שטח החלון. זה מאוד דומה לטפט על שולחן העבודה. 1 2 אתר בתקליטור המצורף את הקובצ סוחפ.ו5 בתיקיה 8006559290608001. חזור לפנקס הרשימות של הקוב |ח.0ח5600 והוסף לתגית <ץ200> לפי הדוגמה: <|ח+]> <680]> <6||+> 6 ד 0ח5660 ץעו <6/> <₪0680/> < "כוחט.ואס!5"= תטסיוףַא6ב3ּ0 ץ00ם> <1> סק 567106 106% 265% סחד <1ה/> <|> <ן|> 6 0 ₪85 <|> <ו|/> 6600 הח 60 6וחו 5%זו= <||> <ו|/>8חופאוסזס סש/ו פה <ו|> 6חו|-חס 06% 0 660ח טסץ פחוחז/סעם <ו|> <|ט> <ו|/>60 <ו|/>%סספ<ו!|> <|ט/> <|/> <וט/> <|/> +ססקט5 %ח66|!]6אם <ו|> <|> א66שו 8 08/5 7<ו|> <|/>6870+ |8ח0ו655)סזק <ו|> <וט/> <ו|/> 6טןפצע 0!6בזה6סח!<ו|> <|> 2300765565 |והוח-6 60שווחו|ח()<ו|> <|/>5106 60/ט |8ח6750ק <||> <ו|/>6087065 ח06סוח סא<ו|> 2 \דרן - 25902 כִּיגָ'גָוויע. <וט/> <|/> <וט/> <"ז%0ח66"=ח8ו|ה ]> <200>/8 6ח? 0 ד<"!|וחשח.ז5זו="=61זח 8> <ס/> <ץ000/> <|וחשה/> 3 שמור את המסמך. 4. עבור לדפדפן, ולת על רענן. 5 וכך נראה המסמך עם הרקע (תרשים 1.25). ז6וסיוק > 8 10 6 006010 6ומו ]פיד סי תרשים 1.25: רקע למסמך. עד פה ההתנסות הראשונה שלך בבניית דפי |וד. פרק 1: היכרות עם |אד | 63 יצירה ושמירה של דפי 60/ לפני שנמשיך אני רוצה להפנות את תשומת ליבך למספר ענייניס טכניים. כדי שלא תיכנס לפינות חשוכות, נעבור בקצרה על המרכיבים הבסיסיים ביצירת דפי וואדו, איזה כליס נחוציס לך, וכיצד תשמור את דפי ה-טפו שלך. עורך כל שאתה זקוק לו כדי לפתח דפי |אזה, הוא עורך טקסט פשוט. תוכל להשתמש בפנקס הרשימות של פשספחו/ (0ַהקסזסא) או בעורך טקסט ייעשיריי, כמו הכתבן (80ק0זס//). כשאתה שומר מסמכי טקסט שנוצרו במעבד תמלילים כגון 6זסוו, תוכל להשתמש באפשרות שמור כסוג (5 58/6) ולבחור באפשרות (א) +א6ד חובּום. 4 קמע - .₪ טיפ! פאר + כאשר אתה יוצר דפי ]אד בעזרת מעבד תמלילים כמו טזסקץו, שמור אותם כקבצי טקסט פשוטים, כדי למנוע כניסה של קודי שדה, הזרים לדפדפן ועלולים ליצור הפרעות בהצגת הנתונים. בנוסף לעורך טקסט נחוצ לך דפדפן, בעזרתו תוכל לבדוק את תוצאות היצירה שלך. ורק כדי להיות כניסם, רצוי שתשתמש ב- 8108001 86056806 וב-6%חז%67ח1 0501%ז6ו! זסזס|קאם. רצוי שיהיו ברשותך לפחות שני סוגיס של דפדפניס (153.02 וה סוג אחד, 0 זה סוג שני ו-155.0 זה סוג שלישי, ואותו דבר עס תוכנת 6056806]: 4 46156806 זו גירסה אחת ו-4.7 86056806 זו גירסה שנייה וכך הלאה), כדי לאפשר לך להעביר את הדפיס שאתה יוצר מספר בדיקות, שיאשרו שרוב צופי הרשת יוכלו ליהנות מהס. מכיון שרוב עבודת הפיתוח תיעשה על מחשב מקומי, ולא ברשת האינטרנט, חשוב שתכיר את האפשרות לפתות דפי ]אד בעזרת תפריט ₪6 של הדפדפן. 4 ודרן - 25902 כִיגָ'גָוייע. |[ 4 .זוא - סחו%ססת0 313 ו מהדורה ע. ע | החל ףצ 1 טחואוס] - 110:0%/5 ד עט טסטושסזם וסוסוקא= ו6חז6זח! 4610501 - טחו60ת0 בוט ך] טחה ,091ו0] זס זהפוהגוססם 8 ]0 3007655 )פחזטות| שח) פע ד .גוס זס! !ו מסקס ||ואו זסזסוקא = )הזסוח | יי יי תפש בי הזוחו [9] |ותו.ססו 9) 5 0 ווח חובהז [] ו .9670 ףּי הזר הסור ו והזו גוסה ףּ וחו!. ופוסו 6 ותו ותו 6 חזו!.351 [5 | שם הקובץ: ] קבצים מסוג: ‏ 65 |ואזת 0 ] סוחס עו 5 | תרשים 1.26: קיימת אפשרות דפדוף בדיסק הקשית כדי לפתוח קוב וואדהּ. בוודאי שמעת על תוכנות שיכולות לעזור לך לעצב ביתר קלות את אתרי האינטרנט שאתה יוצר. תוכנות כאלה קיימות בשוק, ורובן אכן עושות עבודה טובה. אך למען הסדר הטוב, תיעשה הלמידה בספר זה בדרך ההקלדה הפשוטה והיסודית, כמו שכתוב בספרים. הפרק ייכלי עזר לעריכת !ואדו'י, הוקצה במיוחד לנושא תוכנות העזר לפיתות אתרי אינטרנט. מתן שם לקובץ לאחר שסיימת לכתוב את דף האינטרנט בעורך הטקסט, עליך לשמור את הקוב. רצוי ליצור תיקיה מיוחדת עבור כל אתר שאתה יוצר. בתיקיה זו תאחסן את כל הקבצים הקשוריס לאתר זה, כולל תמונות. חלק ממפתחי האתרים נוהגיס ליצור תיקיית משנה מיוחדת לכל סוג קוב. דפי |ואדה נשמריס עס סיומת חשח, או והשח. רצוי לתת סיומת |חשח מכיון שרוב שרתי האינטרנט תומכיס בסיומת זו. בעברית פשוטה! שדת אינטרנט הוא מחשב, המחובר ישירות לרשת, ונועד במיוחד כדי לשלוח דפי 68 לדפדפני רשת המבקשים אותם. כדי לאפשר למשתמשי האינטרנט לצפות בדפים שלך, עליך לשכן אותסם בשרת אינטרנט המאפשר לאנשים פרטיים, או חברות, לאחסן בו את האתרים שלהם. את הפרטים המלאיסם לגבי דרך העברת אתר לשרת אינטרנט תוכל למצוא בהמשך הספר. פרק 1: היכרות עם |אזה - 65 שלמות האתר כשאתה מפתח אתר אינטרנט גדול, המורכב ממספר רב של דפי |אדהּ, תמונות וצליליס, תוכל להשתמש במבנה מורכב של תיקיות, כדי לאחסן את הקבצים. כפי שמוצג בתרשיס : [<וטון. ב = קובץ עויכה תצוגה כלים עזרה תרכן של 'פטהספוזסת' | כל התיקיות | ₪ ₪8 ₪ ו וזספפ/י % ₪ 7 אוה ב ו = סה ספוא ב 0 0 0 סופגוו! [) = - = - = ₪ ₪ חן 0% 8 וקוזספפ/י 5 5 סופ ו ב 9 ₪ זפזט|קא = 8 הזסוה! [ 1-6 | 1 אובייקטים נבחרר תרשים 1.27: מבנה מורכב של אתר אינטרנט בו הקבציס מחולקים למספר תיקיות. בכל מקרה חשוב שתקפיד לעקוב בצורה מדויקת מאוד אחר השמות שאתה נותן לתיקיות שלך ואחר הקבציס הנמצאים בתוכן, כדי שלא תהיינה טעויות כלשהן ביצירת קישורים, ובקריאה לקבצי תמונה וצליל. עליך לשמור על מבנה התיקיות בהן מאוחסן האתר גם כשאתה מעביר את הקבצים לשרת האינטרנט בו ישכון האתר, אחרת תסבול מתופעה מתסכלת, אך מוכרת, בה דפי האתר שלך אינס מציגיס את כל התמונות, הצליליס והמסגרות עליהס טרחת ועמלת זמן כה רב. אזהרה! דפדפני אינטדנט דגישים מאוד לסיומות של קבצים. לדוגמה, אם אתה מעוניין ליצור קישור לדף ]הזח, הדפדפן יצפה לקובץ בעל סיומת חש או !חשה. אס אתה מעוניין להציג תמונה בדף כלשהו, תהיה סיומת שס הקובץ, בדרך כלל פָטן, טסט או זף. ניתן להציג גם קבצי טקסט, בעלי סיומת ₪. 6 \דרן - 25902 כִיגָ'פָוייע. פרק 2 תגיות בפרק זה: . ממשיכים ליצור דפי וואד₪. . לכל דפי |ואזח יש אותו מבנה בסיסי. הוספת הכותרת. כותרות למיניהן לא תמיד נראות חשובות אבל הן למעשה חלק חשוב ובלתי נפרד מעיצוב וארגון האתר שלך... פרק 2: תגיות 67 אם קראת את פרק 1 בעיון, אתה כבר יודע כיצד לשמור את הקבציס שלך בדיסק הקשיח וגם ליצור דפי |ואזח. בפרק וה נעמיק את הלימוד: נביט בפקודות, או התגיות (395ד |ד₪), בהן נשתמש לבניית אתר אינטרנט. לאחר שתבין את המושג תגיות, ניגש לצעד הבסיסי ביותר בלימוד !יז : התגיות בהן תשתמש בכל דף א שתכתוב. תוך כדי העבודה תיווכח שאנו יוצריס תבנית בסיסית, עליה נוכל לבסס כל סוג דף באתר אינטרנט. בסיוס הפרק, תוכל ליצור דף דח מושלס מאלף ועד תו. תגיות בעולס הפיתוח באינטרנט תיתקל פעמיס רבות במונח תגיות וואדו. גס בספר וה תיתקל במונח זה פעמיס רבות. תגיות הן הפקודות הבסיסיות ביותר עליהן בנויה הכתיבה ב- | ד₪. כמעט כל דבר בדפי ט6/ מושתת על התגיות. בעברית פשוטה! המונח תגיות 1אדמו, הוא מהמילה הלועזית פַ79. תפקידן של התגיות הוא לסמן טקסט מסוים, ולהגדיר לדפדפן כיצד יש להציג אותו בפני המשתמש. הדפדפן יודע כיצד להדגיש טקסט, ליצור היפר-קישור ולהציג תמונות, לפי תגיות !אד. תגיות תופענה בקוד וזה תמיד בתוך סוגריים זוויתיים: <תגית>. לדוגמה, תגית פיסקה היא <> (חספָּזחַּזבּק) ותגית קו אופקי היא <זח> ₪6 |חסלחסה). אפשר לכתוב את התגיות באותיות גדולות או קטנות, כך <5ה>, <זח>, <חח>, <זה> הן אותה תגית (בספר נּה, נשתמש באותיות קטנות). אזהרה! הדפדפנים למיניהס לא יתריעו על חוסר בתגית או על תחביר לא נכון. לכן, חשוב להקפיד ולסגור את הסוגריים בכל תגית ותגית. במקרים רבים, במיוחד בתחילת הדרך, תיתקל בבעיות שונות ומשומת ורק בגלל סימן גדול מ- (>) או קטן מ- (<) ששכחת לסגור או בגלל תגית שרשמת לא נכון או לא במקום. כדאי אס כן להקפיד. 8 ודרן - 25902 כִּיגָגָוויע. קדימה לעבודה לפני תחילת העבודה הרצינית, עליך להתכונן. צור תיקיה המיועדת לאחסון קבצי האתר שאתה יוצר למשל 16ו5פ6ש עוא:6. תן לתיקיה שס קצר וקולע. כך תוכל להבטיח לעצמך פחות הקלדות ושתמיד תדע היכן הקבציס שלך. 1 2 9 פתח את סייר פשוסטחוצו. צור תיקיה חדשה. פתח את התיקיה שיצרת, עבור לחלונית הקבציס (הריקה בשלב וּה), לח לחיצה ימנית ומתפריט הקיצור בחר חדש (ש6א), מסמך טקסט (חסוט6סכ א076. סמן את הקוב> שיצרת (שנקרא עכשיו מסמך חדש.א0). שנה את שס המסמך לשס |וחשח. !ודו +5וו= וא (שיס לב לשינוי הסיומת מ-6ט ל-|וחזו). תופיע הודעה שתשאל אס ברצונך לשנות את סוג הקובץ, ענה בחיוב. לאחר שינוי השס לח לחיצה כפולה על שס הקובצ (כפולה או יחידה בהתאס להגדרות פ5אוס0חו/ שאצלך). הדפדפן ייפתח והקובצ (הריק בינתייס) בתוכו, אך לא יוצג בו דבר, כי המסמך (ווחשח.) ריק. . בדפדפן, בחלון המסמך, לחץ לחיצה ימנית ובחר הצג מקור, כדי להציג את קוד המקור של הקובצ. פנקס הרשימות ייפתח אך לא יציג דבר, מכיון שהקובצ (וחזח.) עדיין ריק. בחלון פנקס הרשימות ודא שהסמן נמצא בצד שמאל (אם לא, הקש את צירוף המקשיס א601+501 שבצידה השמאלי של המקלדת) והקלד: <|וחזו]> <₪680> <06> <006/> <080/> <ץ000> !סוו6 <ז]> <ץ000/> <|חטח/> בחר בתפריט קובץ, שמור כדי לשמור את הקובצ. 0. עבור לחלון הדפדפן ולח על לחצן רענן (או הקש 5]). פרק 2: תגיות 69 / = - טיפו פר + אס אתה מעוניין לכתוב פיסקה מיושרת לשמאל (משמאל לימין) בפנקס רשימות, עליך להקיש את צירוף המקשיס א/5+/60 שבצידה השמאלי של המקלדת. כדי לכתוב פיסקה מיושרת לימין (מימין לשמאק), הקש את צירוף המקשים +/50+/0 שבצידה הימני של המקלדת. אז מה בשביל המילה סו|6ה, סימן קריאה וקו אופקי אנו אקוקיס להקליד כל כך הרבה טקסט!!! לא חייבים. ]אזח מאד סלחנית ואינה מחייבת, באופן, שכדי לקבל את המילה סו|6, סימן קריאה וקו אופקי חיית יכול להקליד רק את המשפט הבא : <זח> !סו|46] ואפילו צורך בהקשה על זוסזחם, כי גם אס תקיש לא תהיה לכך כל משמעות או השפעה על מראה הטקסט בדפדפו. | לא מתייחסת לרווחיס ולא להקשות זסחם. והערה נוספת באותה ענין של אי-הפורמליות של כתיבת וואז₪. הקובצ להצגת המילה סוו6ח, סימן קריאה וקו אופקי היה יכול להיראות כמו בצד שמאל, אך אני מעדיף כתיבת הקוד כמו בצד ימין שהיא נוחה יותר לקריאה ולהבנה: <|וחזו]> <0680/> <₪16/ > <6> <680ח> <|וחסר]> <080]> <| רסח > < ץו0ס/ > <זח > !ס!|6 < ץו0ס> <6|))> <₪06/> <₪680/> <ץ200> !סוו6 <ז|> <ץ000/> <|חטח/> פתיחת דף מקומי כעת, רק לשס ההנאה, פתח את הדפדפן. אם אתה מתבקש להתחבר לרשת, לתצ על ביטול - (6ח68 (אס תראה כי קיימת בעיה בטעינת הקובצ, מכיון שאינך מחובר, סימן שהדפדפן שלך לא מאפשר הצגת קבציס ללא חיבור לרשת). כעת, פתח את הקובצ |החסח. !ו ד 5%זו= עו!, שיצרת קודס לכן בעזגרת תפריט 6וו=. ב-6556306א, לדוגמה, עליך לפעול כך: פתח את תפריט ₪6, בחר באפשרות ח6ק0 6ו=, והקלד את הנתיב המלא אל הקוב שזה עתה יצרת. ב- וסיוס|קא5 86%ז1056, פתת את תפריט ₪16, בחר באפשרות ח6קס0, לחא על לחצן 6פווסזם ואתר את הקוב> שיצרת. בדפדפנים אחריס עשויה פעולת הפתיחה להתנהל בדרך שונה. תוכל גם לפתוח אותו באמצעות סייר פשספחו/: בחר התחל, תוכניות, סייר 5שסשחו/. אתר את התיקיה, פתח אותה, אתר את הקוב ולח עליו לחיצה כפולה. 0 ודרן - 25902 כִּיגָיגָוויע. לאחר שבחרת את הקוב |חשח. |וא ד זו ץוא, עליך לאשר את פעולת הפתיחה, אס הכל כשורה תראה כעת את הדף הראשון שיצרת. זה אמנס רק !0וו₪68 עס קו אופקי מתחתיו, אבל זו התחלה. חשוב לציין, כי מכאן והלאה הדפיס יהיו מורכבים יותר. חשוב מכך, הם גם ייעשו מושכים יותר. בתרשים 2.1, תוכל לראות את התוצאה שאמורה להופיע אצלך בדפדפו. בז ה 6 | חס עו 59 | תרשים 2.1: תוכל להשתמש בדרך עבודה זו, כדי לבדוק את כל הדפים שלך. חשוב שתזכור את הפרטיס הבאיס: * | המילה 'סוו6יי לא צריכה שוס תוספת של קוד. דפדפני האינטרנט יודעיס להציג טקסט פשוט לפי הגופן שמוגדר בהס כברירת מחדל. בדרך כלל הגופן חס שו6 פסחזוד בגודל 12, אלא אס המשתמש הגדיר אחרת. * | התגית <זח>, שפירושה באנגלית 6|₪₪ |שחסקזסו (קו אופקי), מציירת קו אופקי. התגית מעובדת על ידי הדפדפן ומוצגת בהתאם. כל דפדפן הקייס בשוק אמור לדעת לפרש תגית צו. = אתה חייב לשמור את קבציך עס סיומת |חשח או וחזת, אס אתה רוצה שהם יוצגו כראוי. אם תשמור את הקובץ בעורך הטקסט שלך כקוב> עס סיומת 04 או 856, הדפדפן לא יידע כיצד להציג את הקובצ. כותרת לדף וו דו] בפרק 3, ייטקסט ועיצוביי, נציג בפניך מידע מעמיק על |ואז₪4. בינתיים, רק נראה איוה הבדל עושים שינויים קטנטנים לקוב שלנו, |חשח. |ואדח )זו ץוא. פתח את הקובצ |חסח. |ואדו +5זום וא בעורך הטקסט שלך (קרוב לוודאי שהוא כבר פתוח, אם אתה מתרגל את הפרק הזה ברצף). כעת, הקלד <1ח> לפני המילה סוו₪6 ו-<1ח/> אחריה. אין שוס צורך להזיז את <זח> ממקומו. הקוד צריך להיראות כך: <|ווזו]> <₪680> <06> <006/> <080/> פרק 2: תגיות 1 <1ה/>!סוו1<6ח> <ז]> <ץ000/> <חשח/> כעת, שמור את הקובצ בשס |ושח.פט|ק ]ואדה 5%זו= ץוא. תוכל לטעון את הקובצ החדש דרך תפריט קוב (₪6) או פשוט ללחו עליו לחיצה כפולה מתוך סייר פ5שסטחועצ. כעת מופיעה המיללה יי!סוו6=יי בצורה מודגשת וגדולה בהרבה מאשר בגירסה הקודמת של המסמך. או מה היה לנו שס! בעזרת תוספת קטנה של <1ח> לפני ו-<1ח/> אחרי, גרמנו למילה !סוחיי להיות כותרת ברמה1. הדפדפן שלך תרגס את הפקודות <1ה/><1ה> ככותרת ושייך את התכונה הזו לטקסט שבין התגיות, המילה 'י!סו|6יי. בדרך כלל, כותרת 1 גדולה בהרבה מגודל תצוגה של טקסט רגיל, אך שוב, התצוגה תלויה בהגדרות המשתמש בדפדפן שלו. בתרשיס 2.2, תוכל לראות את התוצאה: בץז סופ" 500 אש את 6 || 0! חס עו 59 | תרשים 2.2: תגיות כמו <1<>/01ח> משפיעות על הטקסט הנמצא ביניהן. מה שעשינו כעת למסמך הוא שינוי קטן, המייצג את אחד העקרונות החשובים ביותר ב-)]ואדה. תיחום טקסט בהכללה גסה, קיימים שני סוגים עיקריים של תגיות |וואזה, תגיות תחום ותגיות ריקות. כפי שרומז השם, תפקידן של תגיות תחום הוא לתחוס קטע מסוים במסמך. בדרך כלל, יהיה וה טקסט או תגיות נוספות. רוב העבודה ביצירת דפי |ואדוז נעשית על ידי הצבת מרכיביס של המסמך בתוך תחום תגיות. לתחוס יש תגית פתיחה ותגית סיוס. שים לב, כי <זח> היא תגית בודדת, תגית ריקה העומדת בפני עצמה (אין לה פתיחה או סיוס). לעומתה, תגית הכותרת <1ה>, ללא תגית הסיוס שלה <81/>, תשפיע על המסמך ממקום כתיבת התגית ועד סוף הדף, מכיון שהיא תגית תחום ומחייבת תגית סיום. המילה ''!סוו₪6' נמצאת בתוך תחום התגית <1ח>. לכן, הדפדפן יודע להציג אותה בעיצוב המתאים. 12 \זדר)] - 352ככ כִיגָיבָּויעיע. בעברית פשוטה! מדוע תגית ריקה? מכיון שאינה משפיעה על דבר. היא יכולה לעמוד בפני עצמה בכל מקום ואינה משפיעה על מרכיבים אחרים במסמץך. לעומתה, תגיות התתום, משפיעות על כל מה שנמצא בין התגית הפותחת (<01>) לבין התגית המסיימת (<01/>). חשוב לוכור את הנקודות הבאות : * בתגיות תחום, לאחר הופעת תגית פתיחה, תופיע גס תגית סיוס מתאימה. תגית הסיוס והה לתגית הפתיחה, אך כוללת תוספת תו (/) לפניה. לדוגמה, תגית הפתיחה של טקסט מודגש היא <5> ותגית הסיוס היא <ט/>. * | אין צורך ברווחים בין הפקודות, וגס לא בהקשות זסזחם. |אז לא מתייחסת להקשות אלו. הדפדפן יציג את הטקסט שלך בדיוק באותה הצורה. בשלב זה, עדיין אינך מכיר את הדרכיס לשליטה על רווחים. לכן, תן לדפדפן לעשות את העבודה בשבילך. טיפ! דפדפני אינטרנט מתעלמים, למעשה, מכל רווח ומכל מעבר שורה. מבחינתך, זה עשוי להיות יתרון גדול, מכיון שאתה יכול להשתמש ב-0וח כדי להפריד בין התגיות. בדרך זו יהיו לך מסמכים מסודרים יותר, ונוחים יותר לקריאה ולעדכון, בעוד שבדפדפן הם ייראו בדיוק אותו הדבר. = לאחר שהתחלת לערוך מסמך ואזה, אתה יכול לחזור אליו ולערוך בו שינויים. כל מה שעליך לעשות כדי לראות את הגירסה המעודכנת בדפדפן, הוא ללחו על לחצן ₪61080, או על לחצן 5677650. לאחר שהבנו את המונח תגיות .11ד14, אנו יכוליס להתקדם וללמוד על תגיות המסמך הבסיסיות. תוך כדי כך ניצור לעצמנו תבנית עליה נבנה את כל המסמכים בעתיד. לכל דף ‏ 11141 יש אותו מבנה בסיסי לפנינו אחת מאבני היסוד של כל מסמכי ]אדה, ראה קובצ |וחזח.6ז8|קוח6ד. כל מסמך שאנו יוצרים, יהיה בנוי באותו מבנה בסיסי: <|ווזו]> <₪680> <06> 6 זטס )0 סטוד פד <006/> <080/> פרק 2: תגיות - 73 <ץ000> ,5חו! ₪6 !81 פהוחוה+הס6 10561 806 ססעט פד .חס 50 ;8.80 06 ,5סוהקפזם <ץ000/> <חשח/> מכיון שזהו הבסיס לכל דפי |ואז שתיצור, תוכל ליצור לעצמך קוב תבנית ובעזרתו ליצור את כל הקבציס החדשיסם שלך, ללא צורך בכתיבת הפקודות הבסיסיות המופיעות בקובצ זה. כדי לבנות לעצמך תבנית, פתח את עורך הטקסט שלך והקלד לתוכו את הפקודות המופיעות למעלה. לאחר מכן, שמור את הקובץ בשס |החזח. 6ז8!ק הח ד. בכל פעס שתרצה ליצור דף !א חדש, כל שיהיה עליך לעשות הוא לפתוח את הקובא |וחזח.6ז8!קוח6ד בעורך הטקסט ולשמור אותו בשם אחר. על הקוב החדש שיצרת תוכל לעבוד כקוב לכל דבר. כולם רואים את אותו דף האינטרנט תוכננה ככלי תקשורת מרובה פלטפורמות. כלומר, כל סוג של מחשב, יהיה זה מחשב אישי (26) עם מערכת הפעלה כגון פאוססחו/צ או אוח, או מחשב ח605ח861!₪, יוכל לגשת את הרשת ולקרוא את אותס נתוניס, ללא בעיות ומבלי להתחשב בעורך הטקסט שיצר את המסמך. שאלה ותשובה ! במה שונים מסמכי!מז₪ ממסמכים מסוגים אחרים? ובכן, האס אי-פעם החלפת מעבד תמלילים? לדוגמה, עברת משימוש ב-97 שזס/ע לשימוש ב-2000 שזסעע? אס כן, הגירסה החדשה של מעבד התמלילים שרכשת ידעה לקרוא את המסמכים הישנים שלך, אבל הגירסה הישנה כבר לא ידע לקרוא את מסמכי הגירסה החדשה. לככ מסמך הנוצר במעבד תמלילים, גיליון אלקטרוני או תוכנה לעריכה שולחנית יש מבנה קבצים אותו יודעת לקרוא רק התוכנה שיצרה את הקובץ. לכן, לכל סוג מסמך יש סיומת אחרת 00, 65א, 006 וכו'). הדרך היחידה בה :כולה תוכנה לקרוא קובץ שנוצר על :די תוכנה אחרת, היא על ידי שימוש בממיר קבצים. דפדפני אינטרנט הס דבר אחר. כולס מתוכננים למטרה אחת בלבד : לקרוא מסמכים המכילים תגיות !אזה. מכאן נובע כוחה האדיר של רשת האינטרנט. הדפדפן המותקן במחשב שלך מסוגל לקרוא מסמכים המאוחסנים בכל מחשב ברשת. הדרישה היחידה היא שהמסמכים יהיו בעלי סיומת :₪ וייכתבו בפורמט 45611 (שקסט לא מעוצב). 4 חזדר)] - 5352כ כִיגָיבָּויעיע. אזהרה ! שים לב! מסמך !₪ עשוי להיות מוצג בצורה שונה על ידי דפדפנים שונים (למשל סו ז06ו0וח1 לעומת 650506/) אבל הוא גם עשוי להיות מוצג באופן שונה על ידי אותו דפדפן. כבר אמרנו שניתן להגדיר לדפדפן תכונות כמו סוג גופן סחסו) שיכולות להשפיע על אופן הצגת הדפים. דפי |אז₪ ניתניס לקריאה בעזרת דפדפן. כך נחסכת פעולת המרת הקבציס ומתאפשרת נגישות גבוהה ביותר למסמכיס שלך מכל סוג מחשב או דפדפן. התגיות המגדירות את המסמך כמסמך דח (<|חסה/>...) תוחמות ביניהן את כל התגיות והטקסט שבמסמך עצמו. תגית הפתיחה () היא התגית הראשונה במסמך ותגית הסיוס (<|חשח/>) היא התגית המסיימת את המסמך. רוב הדפדפנים יתעלמו מטקסט המופיע לפני תגית הפתיחה, או אחרי תגית הסיוס. כותרת דף, התגית <630ו]> למסמכי 4191 יש ראש וגוף. הגוף מהווה את עיקר המסמך בזמן שהראש מהווה חלק קטן, ולא מאוד משמעותי, לעומת הגוף. כותרת המסמך - הראש, מקדימה את הגוף שבו רוב המידע. תגית <7680> ותגית הסיוס <8680/> מגדירות בתוכן את כותרת המסמך. טקסט הנמצא בתחום גה מכיל מידע שאינו מוצג בדפדפן כחלק מהמסמך. אזהרה! למדות שווב המידע שבתוך כותרת המסמך לא מופיע בדפדפן, הטקסט הנמצא בתחום התגיות <₪06/> <₪06> מופיע ככותרת המסמך עם טעינתו. בתחום התגיות <680ה/>...<680ח> יכולות להופיע מספר תגיות נוספות: <1|6> כותרת המסמך. <2856> מתאר את הכתובת המקורית של המסמך. <10א6ח> יוצר מזהי מסמך ייחודיים. <אחו|> מתאר קישורים עס מסמכיסם אחרים. <618ח> | מכיל מידע נוסף על המסמך. חשוב להכיר את התגיות האלו, מכיון שהן עוזרות לבנות מסמכי !אד עשירים יותר במידע ומאפשרות לבנות אתרי אינטרנט מתוחכמים יותר. כדי להיות מוכן לדרישות הטכנולוגיות, חשוב להכיר מקרוב את התגיות הכלולות בכותרת. פרק 2: תגיות - 75 שם, התגית <1!6+> לכל דף שתיצור, חייב להיות שס אחד, לא פחות ולא יותר. שס הדף יופיע בין תגית <0!06> לתגית <006/>. רצוי לתת לכל דף שס המתאר אותו בצורה הטובה ביותר, אפילו באופן כללי. בור יש .₪ טיפו שר 4 השם של כל מסמך ₪ מהווה את כותרת המסך. חשוב מאוד להשקיע מחשבה בשם הדף, מכיון שבתהליך הדפדוף בין האתרים בהסם כבר ביקר המשתמש, ובגישה לקיצורי דרך (פסוחסט2), כל מה שהוא רואה זה את שם המסמך שקך. תרשיס 2.3 מראה את כותרת השס של האתר, שיס לב לכותרת החלון. השס של האתר נכתב ב- !ואד כך, כפי שמופיע בקובצ |ח₪ח.637 עו מפרק 1 : <06/> החברה למכוניות בע"מ<6ו1> [<1םן .8 | כ 8שווסעב - ₪0 או וט 6 8 א | אי/ *[] 65 ₪ 9 2 כ | תרשים 2.3: שס האתר מופיע בכותרת החלון. שם בעל משמעות שס משמעותי לדף שהינך בונה אינו בדיוק עניין טכני טהור, אבל יכול להוות את ההבדל בין הצלחה לכישלון האתר שלך ברשת. את האתר ברשת אתה יוצר כדי שאנשים יגלשו אליו. חשוב שתזכור שהאתר שלך מתחרה עם מיליוני אתריס אחרים על תשומת לב הגולשיס. השסם, תחת התגית <006> שתיתן לדף באתר שלך עשוי להיות מרכיב חשוב במספר הביקורים לו יכה האתר. לכן, כדאי שתשקיע מעט מחשבה בשס שאתה נותן. אל תבזבז שעות יקרות רק כדי לבחור שס מתאיס לאתר. באותן שעות תוכל להשקיע מאמצ חשוב ביצירת כליסם אחרים שימשכו אליו תשומת לב. 76 \ודרן - 25902 כִיגָ'פָוייע. / צ = - טיפו פר , שם המסמך צריך להיות תיאורי ומסקרן. רצוי שהשס יתאר בצורה כללית את תוכן האתר ויחד עם זאת י*היה גם מספיק מעניין כדי למשוך אליו מספר רב ככל האפשר של מבקרים. חשוב על קיצורי הדרך של משתמשים המעוניינים לסמן את האתר שלך. תופעה מוכרת ומאוד מתסכלת היא קיצורי דרך ששמם יעמוד 2יי, או ''יאתר הבית שליי. יש להשקיע מחשבה בשמות המוצלחים (והלא כל כך מוצלחים) שאתה יכול לתת לאתר שלך. = הימנע משמות כוללניים. אם האתר שלך הוא בנושא מחקר שבטים נידחים בדרוס אמריקה, רצוי שתציין ואת. עליך לוגכור כי שס האתר שלך עשוי לשמש כקיצור דרך, או כחלק ממאגר אתרים במנוע חיפוש, כגון "ססחפּציי או '/05606%*ח1י. = הימנע משמות מסחליים. אלא אם כן, האתר שאתה מפתח הוא לחברה בעלת שם מוכר וידוע. וכור כי השס צריך למשוך את העין ורצוי שיציין את הנושא בו עוסק האתר. = לא *ותד מ-60 אותיות. ואדוז אינה מגבילה את אורך שס האתר, אך חשוב לזכור כי שס ה מופיע בכותרת חלון הדפדפן של המשתמש. לכן, ראוי שיהיה תמציתי. התגית <0356> תגית זו מיושמת כדי לשמור על מבנה יציב של מסמכים ברשת. לעיתים, מועבר מסמך אינטרנט מהמיקוס המקורי שלו, בו התפתחו קשרים יחסיים עס דפי מידע נוספים, למיקוס חדש. במיקוס החדש עלול האתר "לאבד את הקשריי עם אתריס אחריס אליהס הוא קשור ומקושר, ולאבד מאיכותו. אם תוסיף למסמך את התגית <2856> וכתובת בסיס בתוך קטע הראש (<ַפ6ח>), יימצאו האתריםס המקושריסם למסמך זה, כאילו המסמך מעולם לא שינה מיקוס. בעברית פשוטה! התגית <2856> מורה לדפדפן על מקוסם הימצאס של שאר המסמכים המקושרים למסמך הנוכחי. אין לה שימוש רב, אלא אס העברת את המסמך לתיקיה אחרת בשרת, או העברת אותו לשרת אחר. נדון בתגית זו בהרחבה בהמשך. כעת, חשוב שתדע כי תגית וו צריכה להופיע בחלק <680ח> של המסמך. פרק 2: תגיות 77 התגית <)חו!|> התגית <6חו!> מציינת קשר בין המסמך הנוכחי לבין מסמכים אחריס ברשת. בדרך כלל היא משמשת לקישור למסמכי 655 חיצוניים, תסריטים (560) ומנועי חיפוש. כדי שהתגית תשפיע כרצוי לך, עליך להשתמש בקוד כפי שהוא מופיע בקטע הבא : <|ווזו]> >0680< <6!זו/ >5106 60/ %הסרהטחסו] הוססחו | 6ח ד<%6> <"004/055"= 26 "|החזח.86ח655"= )6 "ז50/65066"= !סז >חו|> <₪680/> <ץ000/>גוף המסמך<ץ000> >/7680< <|וח%/> התגית <ב3]זסו> בעזרת תגית זו ניתן לציין כל מידע לגבי המסמך אותו יצרת: תיאור האתר, מילות מפתח, השפה שבשימוש וכדומה. אם עשית שימוש בתגית זו, עליך להוסיף אחריה אחד מהמאפיינים הבאיס : +ח06ח60, 6וחפח או עוטף6-קח. יכולות להיות מספר תגיות <608וח> בדף, מכיון שאפשר להוסיף רק מאפיין אחד לכל תגית <608וח>. קיימות מספר סיבות לשימוש בתגית <₪068> וכל אחת מהן מוסברת בפירוט רב בהמשך. שימוש בתגית זו מאפשר גס טעינה אוטומטית של מסמכים חדשים ואפילו דפדוף יעיל יותר של מנועי החיפוש ססח8/ ו-זסצו60018\ דרך האתר שלך. כעת, נעבור לגוף המסמך שלך. צריך להוסיף קצת טקסט! על התגית <648וח> נרחיב בפרקיס הדנים בעברית ובפרסוס האתר. 8 \ךרן - 25902 כִּיגָ'גָוויע. פרק 3 טקסט ועיצוב בפרק זה: + כותרות עוזרות למשתמש לגלות את התוכן. *= הכנסת מעברים בטקסט. . שליטה רבה יותר בעזרת טקסט מעוצב מראש. לקחת את הטקסט בידיים. מה כל כך לוגי בעיצובים לוגייס. מעבר ליסודות - גדלי גופניס. קוויס אופקייס מחלקיס את המסך. החלק העיקרי של דפי האינטרנט שאתה יוצר הוא הגוף (<ץ00פ>). לא חשוב אם גוף המסמך גדול או קטן, העיקר שיהיה נכון!!! פרק 3: טקסט ועיצוב - 79 גוף הדף, התגית <ץ200> גוף כל מסמך ברשת מוגדר על ידי התגית <ץ200>. קיימת תגית פתיחה <ץ200>, ממנה מתחיל גוף המסמך, ותגית <ץ900/> המסמנת את סיומו של המסמך. בתוך גוף המסמך ייכללו רוב מרכיבי המסמך, כגון טקסט, גרפיקה, קישורים, כותרות, טפסים, מפות תמונה, טבלאות וכל מה שיכול המבקר באתר לראות בדפדפן. להלן דוגמה כיצד נראית התגית <ץ500> במסמך |ואדה, ראה קובצ |וחשח.36|קוח6ד: <|וחזר]> <680> <6|"> 6 זטסץ )0 סטוד פד <006/> <₪680/> <ץ200> .חס 50 ;8.800 6% ,5סוחקהזף ,5>חו! 06 || פהוחוהזהס6 ,₪561 86 ססעט פחד <ץ00ט/> <חטח/> 4 = - טיפו בש - למרות שרוב דפדפני האינטרנט *כולים להציג דפים ללא התגית <ץ200>, רצוי להשתמש בה בכל מקרה. ככל ששפת ₪71 מתקדמת, יהיו התגיות בעלות חשיבות רבה יותר. לדוגמה, כדי להוסיף לאתר שלך מרכיבים מתקדמים, כמו תמונות וצלילי רקע, עליך לכהשתמש בתגית . השימוש בתגית יחסוך לך עבודה בשלבים מאוחרים יותר של פיתוח האתר, כשתרצה להתקדס לעריכה מתקדמת ולתקנים מתקדמים יותר מאשר 4 אדה. כפי שתראה מייד, התגית <ץ500> היא בעלת מיקוס ברור וקבוע במסמך. במסמך הבא מוטמעת תגית זו בין התגיות <|!וחזח>. מכאן אנו למדיס כי התגית <ץ000> היא תת-מבנה של . כמעט כל דבר בעל חשיבות במסמך יהיה חלק מתת-מבנה זה. <|ווזו]> >0680< <6>/₪06אחהק וטס )0 6חוד 6 ךד<6ו)> >/₪680< <ץ000> <1ח/>60/ 6 חס שוחסו] ץוח ס% סוהסס!ס/)<1> .חס 50 ,8 6% ,65וחק8זף ,5>חו! רש || פהוחופשחסס ,₪561 6פָהק טפעש סחד <ץ000/> <|וח%ח/> 0 ודרן - 25902 כִּיגָיגָוויע. כותרות, התגית <1]> הדבר הראשון, פחות או יותר, שמפתתי !אד לומדיס לכתוב במסמך הוא כותרות. קיימות שתי רמות של כותרות, עבור כל רמת כותרת דפדפני האינטרנט מציגיס גודל אות שונה. ניתן להשתמש במספר סוגי כותרות, כדי לדרג את מבנה הנתוניס במסמך. הרעיון הוא לחלק את המסמך למספר רמות של כותרות, כשכל רמה מייצגת רמת חשיבות של הנתונים המוצגיס בה. תרשים 3.1 מציג דוגמה לדירוג שכזה, קובצ החסה 680671 : יי << 1006 65סו2ת ‏ אש 0 6 | 5-2 .8 ₪5 ₪ |99 ₪4 4 |%- וא עו 65סע8] ה56880 | 6הס] | 360650 | כסופ וק 6% 08 או 30 ותנומת 0 518168 3 01 פמה6גת עס 6801זמו 63 185 6611068 עס[זס מב 5זספגוקו 60 01 קנוסזם ג 117 6 1-45 המופגו 68016 (17177) 3 6-7 לפמט 1785161866 ז6קיס אעסקת6ת 65מתסמו תג 136 1163110קין ה וסנת 6 116 קט ע56גו 116 02 מסמ6ב-טתו 6 זט 66ב6 סש ק[תהמתנכן 15 הז [86 סב 06מ56פ16 651 6ב 02 סקיה[ 16761 קספ שמת" 5 עפ 64טוצסזק זסזס!קא = וסחזס)ח! |!ס5סזסווא - כותרות שונות ב] בץ כס 68סטב" 0 שסע 08ם ‏ 06 | 1 ו 2 60 168 35 116368 4 13185 5 ₪ / שו ו | | | בתיוום] תרשים 3.2: כך מציג זסזסוקאם ז6חזסזח1 את רמות הכותרות השונות. פרק 3: טקסט ועיצוב - 81 התקן הנוכחי של שפת ₪91 תומך בשש רמות של כותרות: 1ח, 2ח, 3ח, 4ח, פח ו-6ח. כל רמת כותרת מוצגת על ידי הדפדפן בדרך שונה, כך שכותרת 4 לא תיראה כמו כותרת 1ח. ראה קובצ 0ח.680672. חשוב לזכור שקיימיס הבדליס בין דפדפנים וכי לעיתיס ההבדליס בין הכותרות תלויים גס בהעדפות המשתמש לגבי גופנים (סוג וגודל). לכן, רצוי שלא תשקיע מחשבה רבה מדי לגבי עיצוב הכותרות. הכנסת מעברים בטקסט רוב הקוראיס לא אוהביס פסקאות צפופות של טקסט, בעיקר לא על המסך, ומעדיפים לקרוא מידע המפוזר בצורה נוחה לקריאה, כשבין פיסקה לפיסקה מופיעות כותרות, תמונות, קווים מפרידים וכן הלאה. שיטה מאוד מקובלת להפרדת מידע בדפי אינטרנט היא שימוש בתגיות <כק/>..<ס> ו-<זס>, שהן פיסקה (<ק>) ומעבר שורה (<זט>). כך תוכל ליצור מרווחיס ומעברי שורה בין שורות הטקסט. כשאתה מכניס משתמש בתגית הפיסקה <ם;/>..<ק> למסמך |ואזה, אתה מורה לדפדפן לסיים את הפיסקה הקודמת, וליצור רווח שאחריו תתחיל פיסקה חדשה. כשאתה מציב את התגית <זפ> אתה מורה לדפדפן להפסיק את הכתיבה בשורה הנוכחית ולהתחיל שורה חדשה. - -. טיפ! פ" אם אתה מנסה לשחזר את פעולת מקש "סוחם, כפי שהיא פועלת במעבד תמלילים, עדיף להשתמש בתגית <:2> ולא <₪0>. תגית זו נותנת לך שליטה מדויקת יותר על הרווחים שאתה יוצר. פיסקה, התגית <ק> התגית <;/>..<ק> תוחמת קטע של טקסט לפיסקה, כדי לאפשר קריאה נוחה ומראה משופר. למרות שהתקן הנוכחי של !41 מגדיר את תגית <ק> כתגית תחום, הדורשת תגית פתיחה ותגית סיום, עדיין מאהיס הדפדפניס את התקן הקודם של תגית זו, שדרש רק תגית אחת (תגית ריקה). למרות ואת, רצוי להשתמש בצורה העדכנית ביותר של תגית <0>, ולו רק כדי למנוע בעיות שעלולות לצו בעתיד. לדוגמה: <ק>.ץפ 8ַחו50000 זסז וסץ אההחד היא הצורה הפופולרית יותר בה משתמשים בתגית <0>, בעוד שהדרך העדכנית ביותר והמומלצת ביותר לשימוש בתגית היא כזו: <ם/>.ץפ 8ַחו50000 זסז וסץ אההּח ד<ק> 2 \דרן - 25902 כִּיגָגָוויע. תרשיס 3.3 מציג את השימוש בתגית הפיסקה במסמכי |אזה (במקרה זה |וח+ח. 1 168067) : [<וםו- ‏ ד ו |=) קובץ עריכה חיפנש עזרה <1ח%ה> <630> <%1%16<01055300>/%1%16> <006380/> <ש800> <1הח> 5 וו <₪01/> <ק> ח63 578% 0801085 סה0% שהבּ 6675טקה60 + קטסחף 8 . 11 1063%1005השהה60 6ַ6"ְבּה5 3 0% 5חבּ8ה עם 1587365 <ם/> <2<188356[>/02ה> <ק> -ז1בק-15%60ש7 181086ה5ה0 "פטס אסטע85ה 5פהופה5ם ההא . 607086%075 81-25 הַה1פש 63016 (קזט) <ם/> <03/>"וְפַטשָ13 ה1163%10קק3<0ה> <ם> 3% 00061 6+678706 051 שה5 +0 יהַטש13 16081 קס6 ש6חד 56 +0 ה%736%10ה1 6ה+ ה1%ש 80ה667ה60 טֶ11יבּה1ק 15 . [60000%8 6ה+ ה1%ש סש תרשים 3.3: שיס טקסט ומרכיבים אחרים בין תגיות <> ו-<;/> כדי לתחוס אותס בפיסקה. מעבר שורה, התגית <> לעיתים, אתה מעוניין שהטקסט יעצור בנקודה כלשהי וימשיך בשורה הבאה, ללא רווחיסם. לשס כך תשתמש בתגית <זט>. תגית זו היא תגית ריקה ומופיעה במקוס בו תרצה מעבר לשורה חדשה. תגית זו מורה לדפדפן להציג את הטקסט בשורה חדשה. ההשפעה של תגית <זט> דומה למעבר שורה בודד במעבד תמלילים. בניגוד למעבר פיסקה, בעזרת התגית <0>, הנותן רווח הדומה יותר לרווח כפול במעבד תמלילים או להקשה על מקש ושחש בסוף פיסקה. אין הגבלה על מספר תגיות <זפ> בהן ניתן לעשות שימוש. וו הדרך המדויקת ביותר להגדרת גלישת השורות בעת הצגת הדף, וליצירת טקסט מעוצב בקפידה. פרק 3: טקסט ועיצוב - 83 רווחים קיימות מספר שיטות לקביעת רווחים בדפי ואד ולכל מפתח אתריס יש את השיטה שלו. הסיבה לכך נעוצה בהבדלים הקיימיס בין הדפדפניס השונים בפירוש תגיות הרוות. זסזְהּפָוְטבּ 6056806א, לדוגמה, יוצר רווח של שורה בכל פעס שהוא נתקל בתגית <זט>, גם אס קיימות מספר תגיות <זט> עוקבות. דפדפניס אחרים הנתקליס במספר תגיות זהות עוקבות יתעלמו מהן ויציגו רווח אחד בלבד. מפתחים רביס עשוייס לטעות ולחשוב שניתן להוסיף מספר מעברי פיסקה <0> כדי ליצור רווח של מספר שורות, כאשר במציאות רוב הדפדפנים יתנו רווח פיסקה אחד בלבד ויתעלמו מהשאר. או מה כן יעבוד בכל הדפדפנים! נסה להשתמש בתגית <6זק>. תגית זו מגדירה קטע שעיצובו מוגדר מראש, כפי שהוא מופיע בעורך הטקסט שלך. רוב דפדפני האינטרנט יזהו תגית זו ויציגו תוצאה והה, פחות או יותר, כך שתהיה אחידות בעיצוב בכל דפדפני האינטרנט. לפניך דוגמה לשימוש בתגית <6זכ> : <ץ200> כאן ייכנס הקטע הראשון של המסמך ותסתיים פיסקה <6ז]> <6זסק/> המשך את המסמך מכאן כפיסקה חדשה <ץ000/> תרשים 3.4, המציג את קובץ |וחשח.0/אשס-88, מדגיס שימוש בתגית <זפ> כדי ליצור רשימות טקסט. [<זרן .₪ [9) 60| 5שוסטב] - 80 אשע 20% 6ן] [ 5 יזנו כ 5 ,דד 4400 ,016 פצפפץ 19 - 172 026998 ,7 5200 ,016 6325 23 - 170 6269928 ,77 1750 ,016 הפע 12 - 152 0269908 191-0795 ,177 3200 ,016 סע 32 - 150 026998 1גת- תיח ,77 1750 ,016 68 22 - 45 ג תהמזמתגתר) זטמחסם עו | | = תרשים 3.4: בכל השורות נעשה שימוש בתגית <זט> כדי לאלצ מעבר שורה. 44 \דרן - 25902 כִיגָ'גָוויע. בקובצ |ושח. 0אפכ-85 תוכל להתרשם מהקוד שעליו בנוי המסמך לעיל: <|וחזו]> <₪680> <6|)"> <006/> <₪680/> <ץ000> <3> חק זט <3ח]> <זכ>605 , ד 4400 ,0!0 5זה6ץ 19 - 172 0605508 <זס>ת/ , דד 5200 ,0|0 5זה6ץ 23 - 170 605508 <זט> ,ד 1750 ,0|0 5ז68ץ 12 - 152 065508 <זכ80>0ז0-!ו9ז , דד 3200 ,0!0 5זה6ץ 32 - 150 605508 <זם>!ו₪0-₪-1 , דד 1750 ,0|ס 685 22 - 5 ההוחוחטזב) <ץ000/> <חטח/> בתרשיס 3.5, לעומת זאת, תוכל לראות מה קורה כשמשהו משתבש (הפעל את קובצ |וחזח. 3-ז71680). לפעמים, גס אס אתה מאוד משתדל ליצור מסמך נאה למראה, עדיף לתת לדפדפן לעשות את מעברי השורות. השתמש בתגית <זס> במשפטים ארוכים מדי, ואתה צפוי לצרות צרורות. אזהרה ! לדפדפנים יש נטייה לבצע את פקודותיך במדויק. לצערנו, תופעה זו עלולה לגרוס לתוצאות מאוד לא רצויות. אם תציב מעברי שורות בשורות ארוכות יכולה להתבצע גלישת שורות מיותרת, מכיון שהדפדפן מבצע גלישת שורות אוטומטית כששורה חורגת מתחומי החלון. רצוי לוותר על תגית <91> בשורות בהן יותר מ-75 תווים. פרק 3: טקסט ועיצוב ‏ 85 [<]5] -] ייוו < ו 0 1005 65אסופת ‏ אע 08ם ‏ שו || | 5 = 5 = = - - = "אש ו יב וו | עסו | 55)וזסעב = 508100 שוחסו] | 9850 | קסופ ו ומק 6% || 08 09 1081 065מ461 011161 םה פעספנוקנ 60 01 קגוסעם 4 ו גוס 0 918266 8 02 65ב קכ 801 תג 111 0 1-45 שמופגו 68516 (/171717) ה 6-7 506מט 1705161666 ע6זיס אסשת 6ם ]שמתשמו תת % 136 1163110 ה 1 10661 06מ6עט]16 651 6ם1 02 13762 [1676 קסע סגו" 6 01 תסםסגחת: 16 וט 66מע6סתסס ק[תה תק 19 ג 60 106 הזג 561גר |? חס א | | | 6[ תרשים 3.5: דפדפניס רבים, כמו גס זסזס|קאם ז6חזססח1, מבצעיס את פעולת התגית <זט> ללא התחשבות במיקום על המסך. טקסט מעוצב מראש אס יש לך טקסט כתוב מראש, אותו אתה מעוניין להכניס לתוך מסמכי ואדה שלך, תוכל לחסוך לעצמך הקלדה מיותרת. בעזרת תגית התחוס <6זק/>..<6זק> תוכל להוסיף את הטקסט המעוצב, ולשמור על עיצובו גס בתוך מסמך !1אז₪4. מעברי שורות שנעשו באמצעות הקשה על זפשח= בתגית זו נשמרים, וכך נמנע שימוש בתגית <זט>. תגיות תחוס נוספות, כגון <9100%006>, מאפשרות לך שליטה רבה מאוד על המראה המדויק של המסמך. תחום, התגית <6כ]> מרכיב הטקסט המעוצב מראש, המיוצג על ידי התגיות <6זק/>..<6זק>, תומך בחלליס ריקיס למיניהס, ומאפשר לתגיות עיצוב הטקסט להשפיע על הטקסט המעוצב מראש. החיסרון היחיד הוא שדפדפנים נוטיס להציג קטעים אלה בגופן משעמס (בדרך כלל זסוזטס6). בדפדפנים מסוימים ניתן לשנות זאת. חשוב שאתה צריך לבנות מסמך אינטרנט שיציג שירי משוררים. כך תציג את הטקסט מסודר בצורה יצירתית ללא קושי (קוב |וחשח.םחק) : <|חז]> <080]> <06> 5 החד <006/> <₪680/> 6 \דרן - 25902 כִיגָ'גָוייע. <ץ200> <6זנ]> שזסח חו +א6+ זס זום ש|ו| ה סזסח זסעטס זא6+ ]0 זום 6ושון ה סזסח חן 6% סזסרח 506 סח 6זסח חו 0% סזסות זום 6ואו! 3 סח <6זק/> <ץ000/> <|חושח/> 5 עמ 66טוצסזכ זפזס!קא=] ופחז6)ח! ])ס5סזסוא - = ההוז ד [0 6 ₪סטב] ‏ סב אפע 08 6|] | שעסת מ1 סאסס 02 סבגמ 116516 ב 6ע6שם עסטצס סאשס 02 סגמ 115516 ב סעפם מ1 סאשס שמסת 506 הבמג עשת מ1 סאפס שעסא ס1מ 115516 3 8ם2 זוווחסס עו 5 | תרשים 3.6: השימוש בתגיות <6זק> מקל על חיי המעצב. כשאתה מעוניין להציג קטעי קוד של תוכנית מסוימת בדף ה-60/ שלך, תוכל לעשות זאת באמצעות טקסט מעוצב מראש. בנוסף, תגיות <6זק/>..<6זק> מאפשרות לך ליצור טבלאות טקסט מדויקות, למרות שלדעת רוב המפתחים ב- |ואד עדיף השימוש ביכולת יצירת הטבלאות של ואד עצמה. תגית <0%6ש1!06%> מעוניין להגדיל כניסה של פיסקה מסוימת! ובכן, לתגית <6זסנט10660פ> התשובה. שלא כמו התגית <6זק>, המוכרת לנו כבר, תגית זו אינה שומרת את מבנה הרווחים והפרדת השורות, אלא יוצרת הגדלה אחידה של כניסת הטקסט בפיסקה. ניתן לשלב תגיות ‏ 4191 נוספות בתוך <0%6ט9!|06%0>, כמו תגיות לעיצוב טקסט והפרדת שורות. בדוגמה הבאה תוכל לראות כיצד להשתמש בתגית זו (קובצ |החשח. 0%6ס0א6סום) : <|וחזר]> <680> <5>/006ק החה650 ד<6> <0680/> <ץ000> <1ח/> |6וחסס|6/< 1 > <ק> פרק 3: טקסט ועיצוב ‏ 87 צו6ז 3 ץוחס 6טפ ,זסטוזשו פוח+ חס 5810 ח6סס פהּח 6סו ג 56 6 סהסשס0 558005 ץ!|68ז +החעט צוסחא 6וסססס .ץו60| 06/6!0060 85 6ח 50/6 <ס/> <106%0(006> 6 חן ע||80068 03 683060 85 16| 5'חהרסה הסנ" .ץחה ה50זסכ 586 %6 %סח 15 6ח ,5זהסץ +0 סוקטסס 1 .חחח זסז הפוח סס% ה066 085 500605 01 ססחזס סד חסו - ".6פטסרחץ הסחה 8ַחוץ569 0 סכ בח 6ח >חוחט .160 8 ח50ז660ק <06%00%6!/ > <ס> 5 להח/ 566 0!ט60 טסץ ,500 פחוצוסו|ס+ 66 חך ספה חחו6|פל <ס/> <סזסק> סוס חו 66 זס 6ום שואו! ה 6זסח זסטס 006 )0 זו סואו| ה 6זס חן זא ססרה 5016 חב 6זסח חו +א6ז שזסרח 16 6!₪ו! 8 סח <סזק/> <ץ000ם/]/> <|וחושח/> 5ם:) !ד עַם 6טוצסזכ זפזס!קא = ]פחזס)ח! !)ס>סזטווא - = נהוו ד [9 קוספ | סטב" - 80 אשע :₪8 - 6 | \ 60! 6 סק 57305 ק[1681 ]הקט קטיסם= 6015כן קטס: ב ק[מס זגו ,ספוט 15 מס 5816 066 185 10% ב .18761 8677610066 135 6 50716 6פמה 5 6 0 18 6 ,פע 68 01 6[קגוס 0 881 כ 16 מו ]1 סה 9 66מ6[13 185 116 5 ההּב1הת15" 4 6 מז 7 .זו 01 שפנ 00? 066 185 065סגופ 01 6סנכן 116 .6תסבתעמה מספעסכ 6מנהפ 6 3 26650 110 - ".56גוסבמקמסבה 5135 08 עס6 3 ₪מו19[0 5'סם ]המ 566 5[נוסס גוסץי ,5מ50 פמטיס101 6מז מך שמשב ם1 סאפס 02 16מ 115516 ב שעסם עסטם סאפםס 02 סג1מ 115516 ב שעשם מ1 סאשם שעסת שמאס5 במג העשת מ1 סאפם שעסא ס1נס 115516 ב בםתג סוחס עו | | תרשים 3.7: הטקסט בתחוס התגית <6סט06%0ופ> מקבל את עיצוב הגופן המוחל על המסמך כולו. 8 \דרן - 25902 כִּיגָיגָוויע. עיצוב טקסט אם אי-פעס השתמשת במעבד תמלילים ראוי לשמו, תוהה מייד את עיצובי הגופניס של |אדה. עיצוביס אלו מדגישיס את הטקסט בעזרת הדגשה, הטיה, קו תחתון ועוד. תגיות תחוס אלו הן כלליות ויוצגו בדרך דומה בכל הדפדפניס הקיימים כיוס בשוק. בטבלה הבאה מוצגים עיצובי הטקסט הבסיסיים האפשריים בעת יצירת דפי ס6/. בתרשימים הבאיסם ובקוב> |ושח.+8וחזס= תוכל להתרשס מהשימושים הנעשים בהם. עיצוב גופנים ומשמעותם עיצוב משמעות <ם> | הדגשה <חָופ> | אותיות גדולות | אותיות קטנות <ו> | הטיה <%> | מכונת כתיבה <ט> | קו תחתון <סט5> | כתב תחתי <מט5> | כתב עילי בקובף |וחזח.)8וחזס= רוכזו מספר עיצובי טקסט: <|וחזו]> >680< <50/|65>/06 |ה6ו5ץחק <6ן"> >/₪680< <ץ000> <זס> <6>/0ד 80|0<פ> <זס> <0פ/>6ך 10<₪16ם> <זם> +א6ד ||ההח5<||הר5> <זם> <ן/>א6ך 6ו|1+8<|> <זכ> <6/> ך 508660סחס]<₪> <זם> <ט/>6ך 0ס6חו[06ח(<ט> <זם> ]1 7 < 5 >6א6 ד 5056710%< 500> חס <זם> | ד < 5 > ד 50706 ז56< כט5> טר <ץ000/> <חטח/> שים לב, תגיות עיצוב גופניס הן תגיות תחוס. פרק 3: טקסט ועיצוב - 89 <1ם)- | זפזס!קא = 61חז6]ח! 50/1סזסו)א - 65!ע51 [ב63ופעת בּ 60 1008 68והסעטב] | אפוש | 08ם ‏ 6|ם | ₪ > כ חס | 855 | 5005 םס 0% <כ 0 6% בשסבקכסמסון ממ ד 1 ד 7 515008 ג ]מצד |/ ורי || תרשים 3.8: ניתן לשלב עיצובים פיסיים, כדי ליצור אפקטים ויזואלייס נוספיס. עיצובים לוגיים תגיות עיצוב לוגיות מציינות כיצד ישתמש עורך ה-60\ בטקסט, ולא כיצד הדפדפן יציג את המסמך. כמו שתגיות הפיסקה והכותרת (תגיות פיסיות) מציינות כיצד פיסקה תיראה במסמך, תגיות לוגיות מאפשרות לדפדפן להחליט כיצד לעצב את הטקסט כדי שיתאים לדף ה-ס6/. לכל עיצוב גופן לוגי, יש תגית פתיחה ותגית סיוס היוצרות תגית תחוס. בתוך תגיות תחוס אלו יוחל כל הטקסט באותו העיצוב. הטבלה הבאה מסבירה עיצובים אלו. 00 עיצוב משמעות <66ו6> | ציטוט (נטו6 <6006> | טקסט המייצג דוגמאות קוד <ח01> | טקסט בהגדרות <ח6> | מודגש בהטיה (לוגי) <%00> | טקסט המייצג מקש במקלדת <מוח58> | טקסט בדוגמת פלט (כמו קוד) | ךך] - 25302 כ/3'/גָויעיע עיצוב משמעות <6או5> | טקסט עס קו חוצה <50000> | מודגש בחוזקה (לוגי) <זהצ> | טקסט המייצג משתנה או ערך שאלה ותשובה ! מה ההבדל בין = לכתב מודגש או מוטה? יצירת אלמנטים כמו <67> או <9ח570> בשפת אדה, עשויה להיראות כמו חזרה על אלמנטים שכבר קיימיסם בשפה, כמו <> או <8>. החשיבות שלהם היא בכך שהסם ניתנים לפירוש רחב יותר. בכל אחד מהעיצובים הלוגיים כלולים מספר עיצובים הבאים לידי ביטוי. הבדל נוסף וחשוב הוא יכולת השילוב בין המרכיבים השונים. בשני סוגי העיצובים מיתן לשלב מספר תגיות עיצוב, אך כשמדובר בעיצובים לוגיים, הם כוללים הגדרה כוללת לגבי העיצוב, ולכן אין צורך להשתמש במספר תגיות עוקבות. העיצובים הפיסיים מדויקים ומקומיים מאוד, כך שקיים צורך מתמיד לתת מספר תגיות כדי להגיע לתוצאת העיצוב המבוקשת באופן ברור. אחד הדברים המעניינים לגבי עיצובים לוגייס הוא שאין וה משנה כיצד תשתמש בהם, המבקר באתר שקורא את מסמכיך, יכול לבחור בעצמו כיצד ייראה המסמך. לדוגמה, אס משתמש מסויס אוהב שעיצובי <ח6> (0ַסכופהחקוחם) יופיעו אצלו בדפדפן בגופן ההוחסח שו6] פ6חחוד בגודל 24, הס יופיעו כך, ללא קשר למראה שאר המסמך. תוכל לראות את יישוס העיצוביס הלוגייס בשני התרשימיס הבאים, כשבראשון מוצג הקוד ובשני התוצאה. ראה קובף |וחזח.006 ]1 +הוחזסת : <|וחזר]> >680< <6|"> 5 וםסו5חק >/006< >/7680< <ץ000> <זס> <0חס60>/50 ך 851260 חקרח= ץופהסי50< הס 50> <זכ(> <06ו6/ >6% ך ח6166<6158000> <זכ> <1>/0006א6 ד 6006 פחורחוחהזססזק <6006> <זם> <ח]1>/0א6 ד הסטוחו/סכ <ח)1> <זכ> <ק6>/58 )טס טס 6!קר58<קוחה5> <זכ> <0>/600א6) 6 0זה0סס/0<46ס<>> פרק 3: טקסט ועיצוב 08 <זם> <ז1>//8א0) 880|65/ סחווהוחהזפסזס זסו 6% ד<וה> <1>/50166א6) +טס-א50'6 <50166> <ץ000/> <חשח/> |< ום)=. זסזס!קא = 1חז)ח! 50]1סזסו - 519165 [הסופעחיו 5 דש ו ] | כן|] | פפווסטב] ₪0 אפש ‏ 8ז0ם ‏ שו | 6% ד 851260חקוחם עפַהספ ]ד 80 6% ₪בסש צתנמובּעחָסטק ]ד טחוס 5 סגושסגוס =1 טח סאסס צע6₪652 בעהסמעפת 865 זט סט זסו ואד ו 206 + חבז!חו |סס. 1 = | תרשים 3.9: הדפדפן קובע את מראה העיצוביס הלוגייס המוצגים בו. גופן, התגית <+ח0ס+> ניתן לקבוע את גודל הגופןו בתוך הדפדפן. את הגודל ניתן לדרג לפי גדלים מ- 1 עד 7, או באופן יחסי להגדרה בסיסית במסמך (<%ח285600>), כאשר האפשרויות הן בין (4+) ל- (4-). להלן המאפייניס של התגית <%ח40> : מאפיין משמשת | | |עוכים 6 | גודל הגופן ,1+ זס 7 ,6 ,5 ,4 ,3 ,2 ,1 ו זס!וס6 | צבע הגופן 6 | שם הגופן המאפיין הינו תכונה. במקרה של תגית <6חס)> התכונה יכולה להיות גודל, צבע ו/או סוג. שיס לב שהשימוש במאפיין כולל שני מרכיבים: 0 ... הססזם ,6טופ ..., חהוחסז צוסח 65חוד , !וזה 1. שס המאפיין, כמו 5126, זס|ס6 וכדומה. 2. ערך המאפיין הנרשם בין גרשיים, למשל הערך "1" למאפיין 526. 2 ודרן - 25902 כִּיגָיגָוויע. קוב |וח%ח.0וח%06חס= מדגיס את השימוש בתגית או במספר מצביס : <|ווזו]> >₪680< >06< >/006< >/080< <זם> )חס !26/80 6 5 פוחד <זכ> <%ח0ס)/>1- = 1"<5026-"=526 %ח0]> <זכ> <%ח2>/)0- = 2"<526-"=526 00%]> <זכ> <%ח0ס)/>3- = 3"<526-"=526 %ח0]> <זם> +חס1 ז6/80 6 5 פוחד <זכ> <%ח0ס)/>1+ = 1"<5126 +"=520 %ח0]> <זכ> <2>/)07%+ = 2"<5126+"=520 %ח0]> <זס> <%חס)/>3+ = 3"<5126+"=520 +חס)> <ז0> <%ח0)/ >1"<616006 -"=526 +חס1> <%ח0+/>//<"526="6 +חס]> <ז0> <זס> <%ח0?/>ץ56 6 5| 6ט1ם <"סט|ט"=זס|ס6 "26="3ו5 +חס)> <זם> <%חס+/>0!000 6+ 15 ₪66 <"סז"= זס|ס6 +חס?> <%ח017855>/)0 %6 15 ח0766)< "ח66זף"= זס|60 "1+"=26ו5 +חס)> <ץ000/> <|חטח/> הדוגמה הבאה יוצרת אות ראשונה מוגדלת : <%ח0)/ >1"<616006 -"=526 0%ס1> <%ח0ס5026="6"/1 %חס]> שיס לב לתגית הסגירה <:חס)/>. לכל תגית <%חס+> חייבת להיות תגית סגירה <%חס)/>. אס אין תגית סגירה, העיצוב שהוגדר תחת התגית <6חס?> יהיה מפה ועד סוף הדף. המאפיין 526 המוגדר תחת התגית <6חס)> יכול להיות בתוספת סימן + או -. המשמעות היא הגדלה או הקטנה של גודל הגופן יחסית לגודל האחרון שבשימוש. <%ח2>/)0+ = 2"<5126+"=526 %ח0]> המאפיין זסוס6 נותן צבע לטקסט. השורה הזאת מגדירה את הטקטס שבין התגית 0%ס> לתגית <%ח0+/> בצבע כחול. <חס)/>/א5 6 15 6טום<"סטוס"= זס|ס60 "26="3ו5 +חס]> על צבעיס תלמד בהמשך, כרגע תוכל להשתמש בשמות כמו 60ז, 6טופ, חס6זף, אוסווסץ, ץְצבּח, הּטף3 וכמובן ססוחצו, 186% ו-518ח106. פרק 3: טקסט ועיצוב - 93 גופן בסיסי, התגית <2356)00%> כדי לקבוע את הגופן הבסיסי למסמך כולו, השתמש בתגית <%ח0856/0>. גם לתגית זו יש את אותס המאפיינים כמו לתגית <+ח0ס+> והם : מאפיין משמעת | | |עכים / וקוק 0 9 ברירת המחדל של הדפדפן הוא בדרך כלל גופן בגודל 3 ("526="3) בצבע שחור ("866!ט"=ז60|0). בעזרת התגית <%ח2856)0> ניתן לקבוע גודל גופו אחר כמו גס צבע אחר וגם סוג אחר, קובא |וח0%ח.%ח0856-0 : 0 ... ה6סזם ,6טום ..., חהוחסז צוסח 65חוד , !וזה <|ווזו]> >₪680< >06< >/006< >/₪680< <ץ000> <"1806="065060008 "ץְעהח"= זס|60 "526="2 %ח56/0> <זס> )חס 618016 6 15 פוחוד <זכ0> <%ח0ס)/>1 = 3"<5026-"=5026 %ח0]> <זכ0> <%ח2>/)0 = 2"<5026-"=5026 %ח0]> <זכ0> <%ח3>/)0 = 1"<5026-"=5226 %ח0]> <זס> )חס 678016 6 15 פוחד <זכ> <%ח0ס)/>1+ = 1"<5126+"=520 %ח0]> <זכ> <%ח2>/)0+ = 2"<5126+"=520 %ח0]> <זכ0> <%ח0ס)/>3+ = 3"<5126+"=520 %ח0]> <זכ> <%ח0ס)/>4+ = 4"<5126+"=520 %ח0]> <זכ> <%ח0!/ >1"<6!60006 -"=5/26 +חס1> <%ח0?/ >/\<"526="6 +חס]> <ז/> <זס><%ח56/>/?0 06 15 6ט₪1<"סט!ט"=זס|ס6 "5226="3 +חס)> <זס> <%ח0)/ >0!000 6 15 ₪60 < "= זסו0ס6 +חס?> <%ח017855>/)0 606 15 ח66ז0)< "ח66זף"=זס|60 "1 +"=5226 +חס)> <ץ000/> <חטח/> תוכל בעצמך לשנות את הערכיס בתגית <%ח285600>. למשל, במקוס "526="2 רשוס "5126="6 וראה מה קורה. במקוס "שצהח"=זס!|ס6 רשוס "וסו|פ/ץ"=זסוס6 ובחן את התוצאות ובמקוס "008ו1806="06506 רשוס "והַּהַה"=1806. 4 \דרן - 25902 כִיג'גָוויע. [ -] סקא סז | 1070508 = והוז 50 03038 59235ז תס 3ש-)וסת5-[הות :ו בב | ]10065 065" אש א0ם 6 | ")| יש 3 -4|8 ₪4 86| 8 ₪ 8. 0-2 4% וק | עוס ]11‏ 65!ס8] ה0ז568 | שתס1| ה5שז6 | סופ וה 0% זווס דוטאסם סוחד 2 וודד ו 2 3 זוז דואזסם סוחד ודד וו 2 53 5170 = 4 סצם ש ד דג ומוות מססק סוד | ספא ודו אםתאף תרשים 3.10: השימוש בתגית <6ח2856/0> לקביעת ערכי ברירת המחדל טוט8ו6ס) של הגופן במסמך. קו אופקי, התגית <:וו!> אין הרבה מה לומר לגבי קוויס אופקייס, הפופולריות שלהס מדברת בפני עצמה. התגית <זח> יוצרת קו אופקי עס הצללה, לכל רוחב מסך הדפדפו. כשהמשתמש משנה את גודל המסך, משתנה גודל הקו האופקי בהתאם. התגית <זח> היא תגית ריקה ואינה דורשת תגית סגירה. בנוסף יוצרת תגית וו מעברי פיסקה לפניה ולאחריה. ראה קוב 680674.0%ח : [<]5] -] וטוא )חזסזח! 05016זס:א - עזה55סוג 3 6 10065 065" אשץ 06 ₪6 | "א . ₪ 9 | 6 | ₪ ף] -6. 2 . = יצ ו | עום11] 80165] ה0ז568 | שחסר| ה5ש6ה | סופ מס 6% 8 או גו 00 519166 8 01 685מז קל 61801פתו 03 1181 46065 ע6בזס םה פעספנוקוסס 01 קנוסום 3 17 0060 21-45 פתופגו 08016 (101712) 84 1705166-7 1755161866 עסקוס 01%ק6ם ז6מתשתז תג 136 1163110 ה ג 60 116 מזנטט 11561 106 02 מ סםסבח מו 6 זנק 666 מס ק[תהבתרנקן 15 18 [0.66בע 06מ16/06 251) 6מ 04 עסק13 [16076 קספ שמ" 8 | | תרשים 3.11: שימוש בתגית <זח> ליצירת קו אופקי. פרק 3: טקסט ועיצוב ‏ 95 להלן מספר הגדרות מעניינות וחשובות לתגית <זח>. תוכל לקבוע את עובי הקו, אורכו ומיקומו בתוך חלון הדפדפן. כמו כן, אתה יכול לוותר על המראה המוצל של הקו לטובת מראה של קו שחור יציב. הטבלה הבאה מציגה הגדרות נוספות של התגית <זח> : מאפיין ערכים חףוובּ וז ,6607 ,66| 6 6 6 חק ,5!סאוס הזו 6 ,פ!וסאוס התרשימיס הבאים שמציגים את קובצ |ושה.סאפכ-אה מדגימים את הקוד בו משתמשים כדי ליישס את הדבריס שלמדנו ואת התוצאות בדפדפן. <|ווזו]> <680> <6|"> קווי רוחב <006/> <₪680/> <ץ000> <"א6!"=ח8ו|3 "150"=ח)6וא "5!26="12 זו|> <"לתחוז"=חפו|ה "105"= הסוא "5226="9 זח> <50806סח "73.5"= הזו "5126="6 > <"ז0חה66"=ח8ו!3 "20%"= וש0וצו "5226="6 זח> <"0)="105וצ "526="10% "> <"50%"= )0ו\ "5126="30% > <ץ000/> <|חטח/> 6 \דרן - 25902 כִּיגָ'גָוייע. [<51)- | סופא )הזש )ח! 1010506 - קדרי ררוב 3 | 1006 85)סעב] אע 66 | 9 ₪ 4 עסו = 8/0065 568100 ₪- 9% ₪ . 4% חק ו ו | 6חסו | 46/658] | קסו5 מס 0% | 00 א | | | פחסם [₪ תרשים 3.12: שליטה במראה הקוויס במסמך נותנת לו מראה יצירתי יותר. כתובית, התגית <66ש6ובּוח > ]סוסא 6%חזססח1 מנסה לגרוס לדפיך לנוע בדרכיס שונות, אחת מהן היא הגדרת כתוביות נעות (870066 פחו!וסז50). מדובר בשורת טקסט הנגללת מעצמה לרוחב המסך. אפקט זה חזק יותר מאשר, לדוגמה, האפקט הנוצר על ידי הפקודה <אחו|טפ> של 50806ז6. תוכל למשוך את תשומת לב הקורא למשפט מסויס או להברה, וכמובן שתוכל גס להגזיס ולגרוס לכך שכל המסך יתכסה בכתוביות נעות ומקפצות. כדי ליצור כתובית נעה, הכנס את הטקסט בין תגיות התחוס <₪8,0066> ו-<₪0870066/>. לדוגמה, התגיות הבאות יגרמו למחרוזת הטקסט !עסו 6 8060 \יי לנוע מהגבול הימני של המסמך אל הגבול השמאלי ללא הפסק: <866רח/ > [6/סרח 6 860 /<6סטף זה > מאפמן | | משמעת 5 | 6 זכ ,5!סאוכ 6 זכ ,5!סאוכ |66, 666, 0 ח660זו | כיווו תנועת הכתובית + 66| זסוטהח6 | התנהגות לה ,5106 ,50701 פרק 3: טקסט ועיצוב - 97 מאפיין ערכום סרה !500 5אום ץ56170|!06|8 5 טסר) 05ח5660ו!!ורח 8 קוו קססו 6וחוחו ,זסטותטח בקובץ |וזח.66טסזפו! תמצא מספר דוגמאות להפעלת כתובית נעה. בחן גם את קוד המקור: <|וחזו]> <0680> <6|"> כתובית נעה <006/> <7680/> <ץ000> <"א6|"= 0166000 "זה66"= תחפוה "50%"= סוט 66וף הר > <זכ> <6סט0זהו/> חו308 00 6 סזסר]ן <זס> <"לח0וז"= ח0ח60זוס "לחשוז"=חפוו3 "200"= תססועע 6שטף הוח > <זכ> <6סט0זהר/> חו308 00 6 סזסר]ן <זס> "ח10ז"= 660 "6!"= תףו|3ּ "200"= סע 66נוף וה > <66 3 / >חו308 סט 6 6זסר] <"6החססו3ּ"= זסועהחסם <ץ000/> <חטח/> שילוב תגיות עד כה למדת מספר מועט של תגיות: <זחס1>, <0>, <|>, <66טףזהוח> ועוד לפניך עשרות תגיות נוספות. אפשר לשלב בין התגיות, למשל, שילוב של התגית <5> עס התגית <+חס?>. הקוד הבא, קובצ |חזח.3!05130ד מדגיס שילוב של תגיות : <|ווזו]> <₪680> <006> <006/> <080/> 8 ודרן - 25902 כִיגָ'גָוויע. <ץ000> <"0ו/1906="08 "5020="4 +ח1)0> <זכ>80|0 ,0וש8ם<פ> 6 ,0|סם ,סוצהס <ז0<>0]> 6 ,סוט <%חס)/> <ץ000/> <חטח/> לתגיות משולבות או לתגיות מקוננות (60ז65א) יש כלל והוא "אחרון נפתח ראשון נסגריי. נדגיס זאת על קטע הקוד הבא : <זכ>20|0 ,0וש8ם<פ> 6 ,0|סם ,סוט <ס]> התגית הראשונה היא <9> (היא תהיה האחרונה שתסגר). התגית אחריה היא <1>, ובמקרה של הדוגמה היא גם האחרונה, לכן היא תיסגר ראשונה <:/>. רק עכשיו ניתן לסגור את התגית <8/>. התגית פועלת תחת ההשפעה של התגית <5> ולכן התגית <ו> חייבת להיסגר בטווח הפעולה של התגית <9>. התבונן בקטע הקוד הבא : <ץ000> <"906="08/|0 "5026="4 +חס)1> + <זס>20|0 ,0וש8ם<פ> + 6 ,0|0 ,סוט + <ו/> + <זס><0]> 6ו|מזז ,סוצה <)חס)/> + <ץ000/> + * + %* ברמה הראשונה מוגדרת התגית <ץ500>. ברמה השנייה, תחתיה, מוגדרת התגית <%ח0ס+>. מתחת לתגית <6חס?> מוגדרות שתי תגיות ברמה שלוש: <5> ו- <ן>. מתחת לתגית <5> ברמה שלוש מוגדרת, ברמה 4, התגית <|>. פרק 3: טקסט ועיצוב - 99 ולסיכום, מה מותר ומה אסור: ₪ <116!>/0<>/1ס / 1<>2<116110> <ץ000> <"0ש366="08) "5026="4 %ח0)> <זכ>800 , 0וה <1כ>80!]0 ,0וצ8כם< > 6|וז ,₪0!0 , חוְשְהכ<ו 6 ,00 6 <ן/> <זם> <1ז(><0/> 6 , 0ו8 163|6 ,₪80 <|> <6חס)/> <> ] "-. <%חס)/> <ץ200> שיס לב, לפתיחה ולסגירה של כל תגית. רווח ]אד מתעלת מרווחיס. אם תכתוב: 6 פו פוחך <זט> %חס1 61806 או <זם> )חס 6|ט2619 606 5 פוחד התוצאה תהיה זהה. ועוד הפתעה, גם התוצאה של המשפט הבא: <זט> 100% סכ 6+ 5 פוחד תראה אותו דבר כמו תוצאת שני המשפטים שמעליו. או בכל אופן, איך כותביס רווח שיוצג כמו רווח! ובכן, יש לצורך להציג אותו בעזרת אוסף הסימניס ;8095 - והו הצירוף המורה לדפדפן להציג רווח. אפשר לכתוב רווחיס זה אחר וּה, כמה שתרצה. 0 חזדר] - 5399כ כִיגִיבָּויעיע. ולכן, אס ברצונך להציג משפט שכזה: <ז0> )חס+ ו 6+ 5 פוחד ושכך הוא ייראה, יהיה עליך לכתוב אותו כך: ;805 ;8050 ;050ח.8 ;05ח8 ;68.05 5ח8 ;8.5 ;5טח.8 ;50כח6 ;ק5טח:158 פוחוד ;050ח.8 ;סח ;5טח;8 ;5טח8 ;850 ;050ח6190|06;ק5סח.8 ;קפטח8 ;ספטח8 <> 050;0%ח.8 ;50טח8 ;ק5ת8 ;6050 ;8050 ;ספסח.8 ;קפסח8 ;קפטח8 סימנים מיוחדים רווח היה אחד המקריס הפרטים של סמינים מיוחדים. סימנים מיוחדים אלה הס אותס סימניס שלא ניתן לכתוב אותס במסגרת דף וואדו כי הס עשויים יילהטעותיי את הדפדפן, כאשר הוא מפרש את הדף. למשל, הסימנים < ו- >. נניח, שתרצה להציג את הטקסט הבא 5 < 6 > 8 . אס תכתוב: <07%+/>0 < 6 > 60"<8ז"=זס|60 %ח0ס)> אבל אס תכתוב: <00%+/>0 <6> 60"<8ז"= זס|60 %ח0ס)> מה שיוצג על המסך יהיה רק: 5 8 כי <>> נחשב לתגית, אמנס שאינה קיימת אך היא תגית בכל זאת. פרט לסימנים >, < יש סימנים אחרים כמו ", 8 וגם 6 שצריך לייצגם בעזרת סח ז8600ת6. להלן טבלה לסימנים המיוחדים השכיחים ביותר: | | שא | 89| 8 | וצשפחא ‏ 7 (5 וע זז 601510760 ;0 זה פרק 3: טקסט ועיצוב 11 לדוגמה ראה את קוב |וושח.חסחסץו : והתוצאה: תרשים 3.13 <וחט]> <680> <6|)]> <₪06/> <₪680/> <ץ200> <6זק> רסח ;86 מ 1008 סרח סכ ;0016806 ;86 נמ <6זק/> <ץ000/]/> <|חשח/> 6 - [חזזח. ה6תקעץ1] ב0ַקַבּת:59235%זבהחס 3צ-!זסח5-!הווח.: 4 + <1חנס1[> <1533> <51516>/51516 סמשמנושס0ע<51516> <580/> 2 ודר] - 25902 כִּיגָ'גָזויע הערה לפעמיס יש צורך לרשוס הערה כחלק מהקוד - הערה בשבילך, הערה שלא תוצג למשתמש אלא רק למי שמסתכל בקוד. זו יכולה להיות הערה, כמו למשל: ייהקטע הבא מכיל את דברי הפתיחהיי, או ייתאריך שינוי 21/6/2000י וכדומה. בדף !אד רושמיס הערה בין הסימנים --!> לבין הסימנים <-- באופן הבא : <-- 21/06/2000 6נוחוחח ז8ח20 עפ חסטחצו --!> <-- 000 חו060 --!> זו חו 6זהּ 5סחו| 5 +אסח 6 --!> <-- 56| ₪6 חן 605 6 68515 סט הערות יכולות להירשס בכל מקוס בדף, כל עוד הן מופיעות בין הסימניס הנדרשים. הערה יכולה להתפרס על יותר משורה אחת. פרק 3: טקסט ועיצוב ‏ 103 פרק 4 קישור בפרק זה: . מהו חש להפוך קישור לשימושי. קישור לשירותי רשת שוניס. השימוש בתגית <2856>. אחד מאבני היסוד של האינטרנט הוא הקישור, ולמעשה כל דפי הרשת כולליס בתוכם קישורים למסמכים אחרים ברשת. הקישורים הם אלו שהופכים את הרשת כל כך קלה להבנה ולשימוש. 4 ודר] - 25902 כִּי9'וייע הקישורים הם אבני היסוד של הרשת, ועליהם להיות לב המסמך שאתה יוצר. בלחיצה קלה על קישורים אלה, יכול המשתמש לנוע באתר שלך, או לעבור לאתריס אחריס בכל מקוס ברשת. הקישוריס הס מה שעושה את הרשת לכלל-עולמית, וחשוב שתזכור תמיד שה הדבר שהמבקריס באתר שלך מחפשים. אך לפני שתלמד על קישוריסם יותר לעומק, עליך לדעת מהו |ש. קישורים מקומיים מול קישורים מרוחקים כשאומריס על קישור שהוא מקומי, הכוונה היא שהמסמך המקושר נמצא באותו מחשב ברשת. באתריס רביס ברשת קיימיס קישורים פנימיים, בין מסמכיס המצוייס באותו אתר. אם כך, קישור מרוחק יהיה קישור למסמך, תמונה או קובצ מולטימדיה הנמצאים במחשב אחר באינטרנט. באתריס רביס תמצא בין הקישורים השונים גם קישוריס למסמכים הנמצאיס בכל רחבי הרשת. כדי ליצור קישור שכזה, כל שנחוצ הוא לדעת את כתובת ה-081 בה נמצא הקובצ שאליו אנו מעונייניס לקשר את הטקסט. תמיד חשוב לוכור, אס אתה יוצר רשת של מסמכי ואז₪ המקושריס ביניהס באמצעות קישוריס, אתה עובד בסביבה דומה מאוד לסביבה מקומית באינטרנט. ההבדל העיקרי הוא שלמחשב שלך אין אפשרות לספק שירות לגולשיםס ברשת, מפני שאינו מחובר לרשת, ולא מותקנת בו התוכנה המתאימה המאפשרת לגולשיס לתקשר איתו. כדי שהאתר יהיה ברשת עליך לאחסן את הקבצים במחשב-שרת המחובר לרשת האינטרנט. אס תשמור על מבנה התיקיות גס במחשב השרת יהיו הקישוריס פעיליס כפי שהיו במחשב המקומי. לרוב משתדליס מפתחי אתריס שלא ליצור מערכת תיקיות מורכבת מדי, כדי להימנע מבעיות לאחר העברת הקבציס למחשב אחר. לסיכוס, קישורים מקומיים הס קישוריס בין קבציס הנמצאים באותו מחשב, וקישוריס מרוחקיס הס קישוריס לקבציס במחשב אחר ברשת. מהו ₪1( (זס63%0ס1!.0 6500166 וחיוסזוחנו)? כבר סיכמנו כי קישורים הס הדרך לקשר בין קבציס ברשת האינטרנט. !אע היא אותה כתובת ברשת אליה אנו מקשריס את הטקסט. המקוס בו מופיעות כתובות אלו בדרך הברורה ביותר היא שורת הכתובת של הדפדפן. ברוב הדפדפניס תוכל לראות כתובות אלו גס כשתעביר את סמן העכבר מעל טקסט שהוא היפר-קישור. לכתובת ₪1 שני מרכיביס עיקריים: הפרוטוקול והיעד. הפרוטוקול מציין את סוג משאב הרשת מולו אתה עובד. הפרוטוקול השכיח ביותר הוא / /:ק, שתפקידו להעביר מסמכי ואזחּ. בנוסף לו קיימיס פרוטוקוליס נוספים, כגון //:ְ% ואחרים כמו //:ז6הקסט, //:6חו6ס. פרק 4: קישור | 105 היעד יכול להיות שס קובץ, תיקיה או מתחשב ברשת. כתובת ‏ !)08 כמו [והחזח.א6ח / 6ו50 / |ו.60.ווח3ּ-6סה.עששעש/ /:קספה תעביר אותך ישירות לקובצ |החסח.א06חו. אך לא בכל המקריס תצטרך להשתמש בכתובת כל כך מפורטת. אס כתובת הקישור היא /60.11.ווהּ-6סה.שעטש/ / :קססה, יתחבר הדפדפן לאתר ללא ציון שס קוב מפורש. ""; טיפ! ש "] בעת הגלישה ברשת לא תצטרך להקליד כתובות !חש דבות באופן ילדני. אם תרצה לבדוק האס לחברה מסוימת יש אתר ברשת, תוכל לנסות ולהקליד את שס החברה הוזסס.6הופהק ת8קוחסס.עעעעעש//: קוה (אם מדובר בחברה בינלאומית), או .6.60ההההקתפקוחס6.שעשעש (אסם מדובר בחברה בארץ). ייתכן שכתובת האתר של החברה שאתה מחפש שונה לחלוטין, אבל כדאי לנסות. קישור, התגית <3> אם נתקלת בטקסט מואר, עס קו תחתון או בצבע שונה משאר הטקסט - קרוב לוודאי שזהו -קישור. תוכל לוודא זאת על ידי העברת סמן העכבר מעל הטקסט, אס הסמן משנה צורה מ- 4 ל- 6 משמע שזהו קישור. לידיעתך, יש גם קישוריס שמעבר הסמן עליהס לא משנה את צורתס. איך המחשב יודע לאן לעבור! לפי כתובת ₪1. תוכל למצוא קישור האומר ילת עלי כדי לקבל את מספרי הגרלת הלוטויי. כל עוד הכתובת אליה מקושר הטקסט היא נכונה, סביר מאוד להניח שהדפדפן שלך יקרא לקוב> ואז בו מפורטיס מספרי הגרלת הלוטו. כתובת !0% מורה לדפדפן באיוה סוג קובצ מדובר (פרוטוקול) וחיכן למצוא את הקוב (יעד). בעורת תגית הפתיחה <8> ותגית הסגירה <8/> ניתן להגדיר קישור. האלמנט המקושר יהיה וה שבה בין התגיות. וה יכול לחיות טקסט ובהמשך גס תמונה. התגית <8> מכילה מיגוון רחב של מאפיינים המגדיריס את יעד הקישור כמו גם את הגדרותיו. להלן רשימה חלקית של מאפיינים לתגית <8> : זה | קישור לקובצ או לעוגן במסמך [ וק מאפיין ערכים 6חּח | שס של עוגן במסמך %: | התלון בו ייפתח הקישור ההק | ]56 | ,)הגוס ,קסז. 6 |דר] - 5999כ כִּיגִגָוייע קישור, התגית <ב3ּ> והמאפיין )וח קוב |חשח.ס דאחו1 מדגיס את השימוש בתגית <8> ליצירת קישור לאתר אינטרנט: <|והזו]> <₪680> <06> <006/> <₪0680/> <ץ000> <1> 186 חן 51005 זבּ|טקסק ז5סח 6 60 5אחו | <1ח/> <8/>הח3)!<"!ו.60. החהח.עעצוצש//:קח"= )סה 8> <זם> <||3רח5/ > שעס|סחועע 5806 66 חו<||הרח5> <3]]3>]8\<"%ח8ו "=97066+ "!ו.60. 3!|פש. עטצצש//:קח"= )ה 8> <||0ח5/ > אוס0חוצ צוסח 3 חו<||הר5> <ץ000/> <חטח/> הכתובת ברשת, אליה הוא מקושר. כתובת 081 עצמה חייבת להיות בין מרכאות וחייבת להופיע מייד לאחר הגדרת העוגן. קישור ב-!אזח נראה כך: <8/>טקסט הקישור נכנס כא|ן<" |₪()"=)6זח 8> כלומר, אם אתה מעוניין לקשר את הטקסט ייהּחפּא'י עס אתר בשם |ו.60.החּח.צצצשצו, עליך לכתוב את השורה הזו: <3/>הח3ּ1!<"!ן. 60. החהח.עטצוע//:קח"= )זה 8> אזהרה ! חשוב מאוד לא לשכוח לרשום משפט טקסט בין התגית <8> לתגית <8/> המתאר את הקישוד. אחרת, תקבל מה שנקרא בפי העם קישוד נסתרד, זה יכול להיות מעניין ונחמד, אבל זו לא המטרה. אתה בוודאי שואל את עצמך כיצד ניתן לקשר בין דפי רשת הנמצאים באותו מחשב. זו פעולה שתבצע פעמים רבות במהלך עבודתך. בדרך כלל, תבנה לך רשת קטנה של מסמכים המוגדרת כאתר, ותשמור את כולס באותו מחשב-שרת. החשוב מכל הוא שתרצה לקשר את דפי האתר שלך זה לזה. כשאתה מקשר בין דפי האתר שלך, אין צורך לצייו את שס המחשב, מכיון שכולס באותו המחשב. לדוגמה, אס הקוב |וחזח. ס)חהו6זסוח נמצא באותה תיקיה ובאותו מחשב בה נמצא הקוב בו אתה יוצר את הקישור, כל שעליך לעשות כדי לקשר ביניהס הוא לכתוב את הקוד כך: <3/>מידע נוסף<"|חח.0?חו6זסוה"=61זח 8> פרק 4: קישור | 107 1 = - טיפו פר + בקישורים שאתה יוצר השתדל להשתמש בטקסט תיאורי ומפורט ככל האפשד. קישורים כגון *לחץ כאןיי או *עקוב אחר קישור זת'י אינס מסבירים למשתמש לאן יגיע אס ייעשה זאת, ולכן הס תיאורים גרועים. קישור בתוך מסמך, התגית <ה3ּ> והמאפיין סוהבּח אס אתה מעוניין ליצור קישור מחלק אחד של מסמך לחלק אחר (מסמכי ]411 יכוליס להיות ארוכים מאוד), כל שעליך לעשות הוא להוסיף את הסימן % לפני שס העוגן. הנה כך: <8/>רשימת מספרי טלפון<"סחסתכןא"=]6זח 8> ברגע שתלתצ על קישור וּה, יגלול הדפדפן את המסמך עד שיגיע לעוגן בשס "6חסחס". כדי שיגיע לעוגן וה יש ליצור אותו כך: <3/>תוכל למצוא אותנו במספרים הבאים:<"6חסחכ"=6וההּח 8> שימוש כזה בעוגן המוצב בתוך מסמך 1א₪7, מאפשר לנו להיות מאוד מדויקים ביצירת קישורים בתוך דפים וגם בין דפים. לדוגמה, נאמר שיש לך מסמך מאוד ארוך, אליו אתה מעוניין ליצור קישור מדף אחר ברשת. בתוך הדף הארוך, בתחילת הקטע המעניין אותך לצורך הקישור, קיים עוגן. תוכל להוסיף לקישור שאתה יוצר, בנוסף לשם המחשב, תיקיה וקובץ, את שם העוגן במסמך. < "סח קוח ססר ו סס. ז רת שעצצו/ /: קה ת"=61זח 8> <8/>רשימת הטלפונים של האתר שלי בקובץ |הח.%5ח1ו1 תוכל למצוא דוגמה לקישוריס בתוך המסמך. הפעל את הקישוריס שבדף זה. 8 \זדר] - 5999כ כִיגִיבָויעיע. 5 עפ [6טוצסזכ זסזס!קא=] )פחז6)ח! ])ס5סזסו4 - יצירת רשיתת הגדרות 9 הטב" 80 אשש םת 6 | + 12611110 6ה'ד :+ 19[ תס 00/1000 10'5 0+ פזסמוז 0+ 65ינסר שתואוס[[10 16[ 01 תס >טו[) וב + פס 6 0 סקט גוג 607620 086 ,8650266 ב ,המסק וז 0 )1 קט תגוס ז3[גוסנדנהקן 3 00165 60 סט 6מ60בתס5 ,קמס חס עו | | תרשים 4.1: השימוש בעוגנים בתוך מסמכי ואז₪ עוזר לדפדף במסמכים בעלי קטעים דומיס ובמסמכים ארוכים במיוחד. <|וחסו]> <680> <6|"> יצירת רשימת הגדרות <06ו1/> <0680/> <ץ000> <1ה> הסטוחהסכ פד <1ה/> חסטוחו06 65 60 6טסרח 60 5וסעו סחוצוסו|ס+ 66 ]0 6חס >סוו6<ם> <זם> <0/> :56| 6+ חס <זכ> <3/ >21"<621006%"=]סוח > <זכ> <0006>/8ו0ק2"<6א"=]6זח 8> <זס> <3"<60067>/8א"=)זו] 8> <זס> <8/>/א4"<00א"=)זו] 8> <זכ> <5"<60081>/8 א"=]6זח 8> <ז> <זם> <3] ><166>/0 | ק6="1"<>2<6וחבּח > <6סטף>6סום> הזח זס סיסע סוט קוח 60 ה066 ,065070006 8 <ו/>.חטסה<ו> פרק 4: קישור | 109 <6סטף0%סום/> <זם> <6>/0<>/8 ס | ק2<6> <"6="2וההח 8> <6סוטף%סס|ם> וט זה טסוה 3 600165 סחעט 6הססו50 <ו/>.חטסה<ו> <6סטף0%סום/> <זס> <00>/0<>]/8 0<60> <"6="3וההח 8> <6סוטף6%ס|ם> זס ץ וח חו 00וז6ק 3 ;שוח חו הסופוטוס 8 <ו/>.חטסח<ו> ץ 0 <6סטף066ם/> <זם> <0<>]8/>/א 0 4"<>0<60"=ס6וחהח 8> <6סוט6%ס|> <ו/>. חטסח <6סטף06סם/> <זם> <8!>/2<>/8 טף 5<6><"פ"=6וחהח 8> <6סוטף6%ס|ם> <ו/>. חטסח <שסטף6ססום/> <זם> <ץ000/> <חשח/> כעת אתה כבר יודע, פחות או יותר, כיצד פועליס קישוריס וכתובות ₪6ש. הגיע הומן לנסות ליצור מספר מסמכיס ולקשר ביניהם. באותה הודמנות צור גם כמה קישוריס לאתרי אינטרנט מפורסמים, או לאתרים החביבים עליך. אחד השימושיס היותר נפוציס בתיקשור הפנימי הוא הדילוג לתחילת המסמך. בדרך כלל קובעיס את השורה: <6="600"<>/8וחהח 8> לאחר התגית , אבל זה לא הכרתי - אתה יכול לקבוע את 'יתחילת'י המסמך היכן שנראה לך. בהמשך תוכל להשתמש בקישור הפנימי כדי לאפשר למשתמש להגיע לראש הדף הנצפה בלחיצת עכבר, וכך וה נכתב: <8/>כ! פחו0<"קסא"=]6זח 8> או הנה דוגמה מעט יותר מורכבת. קוב> |וח06%.0%חז66ח1 מכיל קישורים פנימיים (שמות הספרים המופיעים בראש הדף) וקישוריס חיצונייס לכתובת באינטרנט, והכל באותו דף. 0 חודר] - 5999כ כִיגִיבָוייע. נסה להפעיל את הקישורים גס מבלי לדעת, כרגע, כיצד נבנה הדף: [<[5]- | ב | : חן | 1006 >פהסשם" ‏ שש אטם ‏ שם | | - אינטרנט כל הרמות למפתחי אח'רים באינטנרטט 4 4 ./1111 למפתחי אתרים באינטנרטי 8 עמ' מחבר: זהר עמיהוד שנה: 1998 אם אתה רוצה להיות באינטרנט, עליך לבנות אתר בשפת ההגדרות ש קוד מקור ] | הנקראת -1/1ד11 תוכניות שירות בעזרת .1111/11 תוכל להציג מסימכים עס טבלאות תמונות, קישורים. ואנימציות, ליצור מפות תמונה, לשלב תוכניות 188 9 ש"ח 2 188 למפתחי אתרים באינטנרט 2 עמ' מחבר: פיני כהן שנה: 1998 ווהי השפה הפופולרית ביותר מבין שפות התכנות לעבודה 69 סוד מקור באינטרנטו. בעורת 18778 וכל לבנותי תוכניתי של ממש ולחרי) תוכניות שירות אותה במסגרת דפדפן, אד במסיגרת סביבת הפיתיוח של 8ז18. 9 ש"ת 2 +10נ13880. למפתח? אתרים באינטנרט 2 עמ' מחבר: ירון לייפנברג שנה: 1998 ווהי השפה הפופולרית ביותר מבין שפות ה- +מוטם לעבודה. 69 סוד מקור באינטרנט ולהעלאת האינטראקטיביות של האתר. בעורת תוכניות שירות = זי ], וכל לנהל דו-שיח עו המשת'מש: לבקש ממנו נתונים, | | ₪ תרשים 4.2 קישור לדואר אלקטרוני, התגית <ב3> והמאפיין :50!והּוח :]סו דואר אלקטרוני (ו5-88), הוא ללא ספק כלי מאד פופולרי ברשת. הוא מאפשר לגולשיס להתכתב ביניהס בכל נושא העולה על רוחס. באתרים רבים מוסיפיס המפתחים קישור לדואר האלקטרוני שלהם, כחלק מהעיצוב. קישור וה מאפשר למבקר באתר לשלוח הצעות והערות. אס באתר יש מידע רב ממקורות שונים, כדאי ליצור קישורים נוספיס לדואר האלקטרוני של מקורות אלו. הוספת קישור לדואר אלקטרוני במסמך 191 היא פעולה פשוטה, הדורשת רק כתובת |ו88/-₪ מדויקת. כתובת 5-81 בנויה משס המשתמש, ושס התחוס (חו08ח00) כשביניהס מפריד הסימן (6. שס המשתמש הוא השם איתו אתה נכנס לרשת. שס התחוס מורכב משס הארגון בעל השרת וסיומת. לפניך רשימה של שמות תחומיס מקובלים: שם 0 | חברה מסחרית (לא בארהייב) 6 | מוסדות חינוך 6 | מוסדות אקדמייס משרדי ממשלה בשימוש על ידי דוגמה וחסס | חברות מסחרית (ארהייב) גינרל מוטורס (חחסס. וחף. /עצאו) הוצאת הוד-עמי (וו.60. וחחהּ-0סח.שצששש) אוניברסיטת תל אביב (ו86.1. 18 שצע/עו) הכנסת (ו|.צ6556%.00ח6) פרק 4: קישור אוניברסיטת קולומביה (0ו6.60פ./שועצ) 11 דוגמה שם בשימוש על ידי פָזס | מוסדות ללא כוונת רוו ח % | ספקי אינטרנט אא | מדינות דוגמה לכתובת דואר אלקטרוני: האיגוד הישראלי לפרסוס ([ו.סָזס. 88ו. ש//צ) נטוויז'ן (|ו.6%ח. חסופועז6ח. ש/עצ) ישראל (ו1) קנדה (68) צרפת (1) [[.1.60רחה-060000זחו כדי ליצור קישור אל כתובת |1-5 יש לכתוב כך: <8!!>/8ח-= 6 06ח56<"]. 00-60 06]חו: ספ|ופרת"= ]זר > תרשיס 4.3 מדגים כיצד נראה קישור מסוג :ס!והוח. 3 הוצאת הוד תמי - לספרי מחשבי=ם - זפזס!קא= ופתזס)ח! !)ס5סזסוו | קובץ עויכה תצוגה מעבראל מועדפים עזרה |5- 00.9 ₪ 9 6 9 ₪ 4 5 ם | כתובת ב /. 0 והז -1סה] .וכזת 5 "!ו 1 2 ===--] 00097 ₪% - 2 45 .0ס 06500 :סו 7 67 6 אזור אינטרנט תרשים 4.3: כשהמשתמש ילת על קישור |ן5-8, ייפתח יישוס הדואר האלקטרוני. קישור לאתר 12:], התגית <בּ> והמאפיין :קז!=)6יו השימוש בפרוטוקול פד (|06060ז ז5)6ח8זד 6!ו=) נעשה בעיקר כדי להעביר קבציס בין מחשב אחד לאחר. הגולשיס ברשת נכנסים למחשב מרוחק, לרוב כאורחיס (פ90650), ומורידים מהס את הקבצים הנחוציס להם. אורח 00650) שנכנס למערכת 15 מודהה בשס משתמש 'פטסוחץחסחה'י, ובסיסמה שהיא כתובת הדואר האלקטרוני שלו. כדי ליצור קישור לאתר קז" עליך ליצור תגית קישור מתאימה. לדוגמה, קישור לאתר קז של חברת 050%6ז6ו1א, שכתובתו היא ה 50/.60סזסווח. סא, ייראה כך: <516>/8 ק ]= 07050'5ו]]< "/ וחס50.6סזסווח. ק//:כז)"=]61זח 8> 2 \זד)] - 5952כ כִיבִיבָּויעיע. 4' ₪ -י טיפ ו ַ כדי לחסוך קישורים מיותרים, תוכל ליצור קישור אחד כללי לאתר מדו, במקום לכלול קישור לכל קובץ בנפרד. אס אתה מאפשר למבקריס באתר להוריד דרכו קבצים מסוימים, עליך לצייו את הנתיב המדויק לקבצים אלה. כך תמנע מהמשתמש את עוגמת הנפש שבחיפוש מיותר בתיקיות שאינן מוכרות לו. לדוגמה, נניח שבתיקיה האישית שלך בשרת 5/0/560ז50ט/) יש קובצ בשס 6 סק שהמבקריס באתר יכוליס להוריד אל המחשב שלהם. קישור לקובצ זה ייראה כך: <8/>ההזטסזכ ץ]< 6 א6. זט סזק 565/56 / ו סס. רהס6ערח. קצ1/ /:כ+)"= )סו 8> משפט זה מורה לדפדפן להתחבר באמצעות פרוטוקול =יזם, לעבור ישירות לתיקיה הנכונה ומייד להתחיל בתהליך הורדת הקובצ. 1 -] 5 עפ 146סז ז6זס|קא 1שחז6)ח! 610105010 - הזסס-1050סוחו.ק0/ 6 1004 קוד 5] בז פוסום 500 סש 6ם | 1 160501).60נמ.כן)1 +93 +00 עד .זו עדת 15 5בתך עס+ 116+ %%%.80נ81 6ת% 566 163856ע-230 6תע%וה תת .ת018%10+ת1 6עסת-230 6 ]7 שחס4ת71 ע0+ ת230-1008%10 :1 1008666 18 פַאסַהע-230 230-1%0://198.105.232 .,/ 5 עעססססמגע 7:5 11/19/97 8% עטמעססספטנע 2:03 11/05/97 עע89%610 עַעססששעבע חג6:44ה 11/15/97 מסם. ע8ע1ה 8,102 10:04 11/05/97 סאס.קהתמוגה 4,405 10:03 11/05/97 דאד. בנע 710 ג 12:00 04/13/93 סאס.ע315613106 712 זג 12:00 08/25/94 עמ עעסססשמגע תנ1:דס 04/21/97 סאס.ת!-15 9,427,148 חג11:18 11/22/97 2 1,755,921 חג11:18 11/22/97 7% 941,59%4 חג11:18 11/22/97 560% עעסססשמגע חזג02:33 03/14/97 8 עקעסססטפטבע 12:08 10/11/95 7,873 02:00 10/30/97 8 עעססספעגע 8ג12:39 11/12/97 ו ב ח07%. 9+ -הו הו ה סק |חזפוה! פיט ] מו תרשים 4.4: ברוב הדפדפנים, ניתן ליצור קישור ישיר לקוב כלשהו באתר קז=. לחיצה על הקישור תגרוס להעברת הקוב למחשב המשתמש. קישור לקבוצות דיון, התגית <3> והמאפיין :5עש6ח = )וו קבוצות דיון ברשת האינטרנט מאוד פופולריות, בעיקר כדרך להשגת מידע בנושאיסם מגווניס. 05606 (קבוצות הדיון) היא מאגר גדול של קבוצות, בהן אנשיס משותחחיס בנושאיס מסוימיס. את 56086 ניתן להקביל לאקדמיה, ואת קבוצות הדיון כפקולטות אליהן אתה יכול להצטרף. פרק 4: קישור - 113 חסוצפט50ו0] 0150806 - החחס4בחו.חב].!ה - זס1] זס] סחוסב) 135] ההחסגבּ) והח/צ :₪6 מל כ[ זס)8סוחווחוחס )2‏ 1695306 20 אסוע 268 6 - 9 0% , צן. ₪8 0004 060 6 -. ל סמו 6ב ד זחוזק ו 6 8 עס ו ו ו א 109 :ַמַ553ח 686זח!! = 110 :998069 |וס ד [= 03 חה) !ה 7 | שא שהטרחוקי "מכ | וישרוי הנור | וידי רו 0 17/11/37 יו זט פחוסג) 35 4300003 ובר :46 0 17/11/87 8ופחזט 61| > ...א טסע 0 -עזב!53 5'החח300 :6 3 60 16/11/97 [8.א] 600 > ?6סחבּח) 6זסא 06 וטספבּ סו :₪6 5 0 16/11/97 [8.א) סהַ69 > ...בהזו 56" וטספב) !!חסווח6)והּ :46 5 3 16/11/97 זס!|ט-] )וספס % הזה )ה "זסצס-]" :6 4 6 17/11/87 31236601 זט!החזסקט 5‏ % 6 זס] ז6)פסכן 5101165 6חווו₪60 5 5 18/11/97 !ףחס > -.16 :5ה/א] 61065 [זוג) [הוהסוה3א :₪6 74 גר 8 13/11/97 ת 6 הות)וחע % זסח 0 הו א טהוקקוופ 8 4 18/11/97 7 % 6 זם).. .חבטב החחסטב ו 5 6 18/11/87 [8.א) ₪60 % -6151005? 6!63565זחטו חחס0ב 14 5 2 17/11/97 !זו הַטפ6עהחוב % 0630 46ט 5 2 13/11/97 ]> וזום |ססת56 חטות 5 5 18/11/97 סחה2טקחוה ה 9% אססם 55% 6ח] זס] טחואסס 1 5 ₪ 1 17/11/97 00.00 633ט 462116814‏ > ...הח ת6א= 56% 6חסת?] 6 ח0 ז6 5 ₪ ר! זט" טחוס ₪135 החס30 4 )הח/ :סטוה שר 110 101 ₪וזנ20) 1185 8תת1300/ +18[ :116 :ןמוט 7 23:30:38 1997 סא 16 :866 120 12676%) 60 4676%000801 :מנסייך 60 301 :קז ,601 :תיזכ 188 9 31 :5 סי פס א 1 :010608 = מה 85ח 36 56גו608מ ,הס1טע ע20 שַמ1מ1הע5 ע8166 6220א 3 06ב6שס 6גם פפפגש 1 ,₪611 - 05%" בההיבת הפ21 שס שחטוטוסס כ | | שו תרשים 4.5: קבוצת הדיון מופיעה לאחר לחיצה על הקישור אליה. הנושאיס בהס עוסקות הקבוצות קשורים, בדרך כלל, לשס קבוצת הדיון (למרות ששמות לא משמעותייס הס דבר שכיח). אס יצרת אתר בנושא כלשהו לגביו קיימת קבוצת דיון שאתה מכיר ומוקיר, יהיה ה אך נחמד מצידך אס תיצור באתר קישור לקבוצת דיון וו. כך יוכלו המבקרים באתר שלך ללמוד פרטיס נוספים בנושא, מהחבריס האחרים בקבוצת הדיון. תהיה הסיבה אשר תהיה, קישור לקבוצת דיון שונה במקצת מקישורים אחריסם (ראה תרשיס 4.5). כדי להוסיף קישור לקבוצת דיון, יש להוסיף :65 במקום //:קטח ולאחר מכן, את שס הקבוצה. קישור לקבוצת דיון ייראה כך: <"טסץ-סס0-3הרח. 6/5:8]6.0ח"= )סח 8> <8/>קטסז0פוס] טסץ )טסט 130 6חז זטס 666% קישור לשירות, התגית <3ּ> והמאפיין :6%ח]6+-]סוה ייתכן שתרצה שהמבקר יוכל לחיכנס ישירות למחשב מרוחק. לשס כך תשתמש בקישור 16/06% היוצר קשר עס מחשב מרוחק ודורש מהמבקר שס משתמש וסיסמה. הקישור לשירות 60ח!6ד של מחשב מסוים הוא ישיר ויופיע כמו קישורים נוספים על ידי הקלדת //66ח!% ולאחר מכן את שס המחשב אליו אתה מעוניין לחבר את המשתמש. קישור אופייני ל-6חו6ד ייראה כך: <3/>זססקוחסס ער ס+ חס 1.08<"/ ו ס6. סוק ס6ערח/ :"= )סו 8> 14 \דר) - 5399כ כִּיגִיבָּויעיע. שאלה ותשובה! מה ההבדל בי( %ס6ה]פד לבין קישודי דשת אחרים? למה לא להשתמש ב-טזו₪ כדי לקשר את המשתמש למחשב המרוחק? קישור 760 שונה באופן מהותי מקישורים אחרים ברשת בכך שמחשב המשתמש הופך להיות מסוף של המחשב המרוחק (לאחר שסיפק שם משתמש וסיסמה) ויכול להפעיל יישומים במחשב המרוחק. המשתמש כבר אינו משתמש במשאבי המחשב שלו. הוא חלק מהמחשב אליו הוא מקושר, ושולט בו ברמה מסוימת. קישורי ד מצוינים לקישור המבקריס באתר לספריות ציבוריות, כדי לאפשר להס לדפדף בקטלוגיסם הממוחשבים. טיפ! תוכל לקבוע למשתמש באיזה שסם להיכנס למחשב המרוחק. עליך לשים את שם המשתמש ואחריו סימן (6, ואת שס המחשב אליו יתחבר. | אס ברצונך | שהמשתמש ‏ יתתכר למחשב ‏ בשם חזס6.וט?טקהוסס/וה בשסם משתמש 65טט, תכתוב את הקוד כך: <83/>חס 108<"/ סס6. סקר סרח 065% /:6%ח!6)"= )6 8> כשהדפדפן קורא זאת, הוא מודיע למשתמש על שם המשתמש הנכון. קישור יסוד, התגית <356> כעת, כשאתה כבר יודע כיצד ליצור קישורים, נקל עליך את החיים עוד יותר, לפחות בכמה מקרים, על ידי השימוש בתגית <0856> ליצירת קישורים יחסיים. בעברית פשוטה! למעשה, כבר השתמשנו בתגית דומה הנקראת <6ח2856/0>. ברירת המחדל להפעלת הקישור הוא שהמסמך אליו אתה מקשר את הטקסט נמצא באותה תיקיה כמו המסמך בו נמצא הקישור. התגית <9856> מאפשרת לקך צעד נוסף קדימה. התגית <0856> מוגדרת בחלק <0680> של המסמך. להלן מאפייני התגית : ערכים %זח | קביעת המיקוס היחסי ויוי החלון בו ייפתח הקישור הזה 560 | ,הגופ ,קסס פרק 4: קישור | 115 <080]> <" זו ץר ור סס. רח סש ירח. שא / :קת "= )6זח 856> <₪680/> כשאתה כולל תגית <2856> בקטע <680ח>, היא מכילה את המאפיין זח ובו כתובת הבסיסית של המסמך. הכתובת גורמת לדפדפן להתייחס בדרך שונה לכתובות יחסיות. היא גם מאפשרת לך להשתמש בכתובות יחסיות שיהיו נכונות בכל מיקוס ברשת בו יהיה המסמך. כך אתה יכול לשנות את מיקוס המסמך, ללא דאגה לקישוריס היחסייס שבו. לכן, אס התגית <5856> שבדוגמה הקודמת היתה חלק ממסמך ברשת, הכתובת היחסית היתה מתפרשת ‏ על ידי הדפדפן כאילו הצביעה על הכתובת הח 605 זכ / זו חז/ רהסס. הח ס6ץוח. אואואו/ /: קשה. התיבור בין הכתובת היחסית לבין כתובת הבסיס (המוגדרת בעזרת התגית <0856>) נותנת לנו את הכתובת אליה יפנה הדפדפן. <68198!00>/8 665ט0סזכ זט <"]ח.605טססזק"=)6זח 8> שאלה ותשובה ! מה קורה אם למסמץך שלי אין כתובת <2856>? אס אינך כולל כתובת 845% במסמך שלך, הדפדפן יתייחס לקישורים יחסיים כאילו נמצא המסמך המקושר באותה התיקיה בה מאוחסן המסמך ממנו מתבצע הקישור. קישור יחסי הקישור, כפי שציינו, הוא לדף ₪11 אחר הנמצא באותה תיקיה. תוכל להשתמש בהפנייה יחסית לכתובת דף !אד אס הוא נמצא בתיקיה אחרת. לדוגמה מוגדרת תיקיה 608004 ותחתיה מוגדרת התיקיה פסְאַח1. 4 3% ו[ בתיקיה 608004 נמצא הקובצ |שח.66חזסזח1 המפנה לדפיס ו/או תמונות. אס, למשל התמונה ‏ 605703||.4 נמצא באותה תיקיה שבה נמצא הקובצ |ח.6%חזסשח1 (כלומר תיקיה 008004) או הקישור ייכתב כך: <8/> <"ז01. |61)="605008ח 8> אבל אס הקובצ )08||.01ח605 נמצא בתיקיה 8065ו608004 הקישור ייראה כך: <08||.01)"<>/8ה8065/605ח6%="1זוח 8> 6 |דר] - 5999כ כִּיגִגָוייע אס קייס מבנה התיקיות הבא: ₪ 4 0 5 5-6 08 וקוב |וח06%.0%ז%6ח1 נמצא בתיקיה 6ז0ז5 וקובא 60503.4 נמצא בתיקיה 8865חו אז הקישור צריך להיראות כך: <8/><")ו. ||18065/605708/.. "=66זח 8> הסימן .. מורה לדפדפןו לחפש את הקוב זַף.!|60503 החל מתיקיית האב של התיקיה הנוכחית. מכיון שהתיקיה 6ז0ז5, בה נמצא קובצ |ש0ח.60חז6זח1, מוגדרת תחת תיקיה 4 - יחל הנתיב משם. פרק 4: קישור ‏ 117 פרק 5 גרפיקה בפרק זה: . הוספת גרפיקה. התגית <8חחו> מאפשרת לך להוסיף גרפיקה לאתר. תמונות צפות. קישור תמונה. תמונה שווה אלף מילים! יפוטרו המילים לאלתר... 8 \זדר] - 5999כ כִּיגִיבָויעיע. בתחילת דרכה של האינטרנט, גרפיקה ואינטרנט פשוט לא הלכו ביחד. הרשת היתה מלאה בהרבה טקסט. כדי לראות תמונות היית צריך להיות מומחה גדול בענייני העברת קבצים, פרוטוקולים ותוכנות לצפייה בגרפיקה. כעת, הרשת בנויה על גרפיקה. יותר ויותר דפי ₪191 מושתתים על תמונות צבעוניות ומושכות עין, עד כדי כך שלאתריס רביס אין מה להציע למשתמש בדפדפן שאינו גרפי. ביטול אפשרות הגרפיקה בדפדפן שלך דומה מאוד לצפייה בטלוויזיה כשהמסך כבוי. יכול להיות שזה ייבסדריי, אבל אין סיכוי שזה ירשיס אותך. בעברית פשוטה! כשאנחנו מדברים על גרפיקה, אנו מתכוונים לתמונות, ציודים, צילומים או גדפיקה ממוחשבת. אס נתייחס לגרפיקה מנקודת ראות המחשב, אלו קבצים מיוחדים. קבצי גרפיקה הס קבצים בינאריים /בנויים מ-0 ו-1), בניגוד לקבצי טקסט 45011. עורך הטקסט שלך לא יוכל לקרוא קבצים גרפיים ותיאלץ להשתמש בתוכנה המיועדת לצפייה בגרפיקה. הסוגים המוכרים ביותר של קבצי גרפיקה הס -67, שמפע, אודד, 06% ו- (קיימים סוגים נוספים). ניתן ליצור אתר אינטרנט ללא גרפיקה, והוא יעבוד. משתמשיס מסוימים אפילו יודו לך על כך. אבל מתי ראית בפעס האחרונה פרסומת ללא גרפיקה! לוח מודעות! מגזין תעופה! אתר ברשת: אפילו בעיתונים יומייס הוסיפו כמות נכבדה של גרפיקה, כנראה שהעורך הבין שגם המוניטין היציב ביותר בעולס לא ימשוך את הקוראים לאורך זמן. לטוב או לרע, אנו חייסם בעידן של תמונות, ואס אתה מעוניין למשוך לאתר שלך גולשיס רביס לאורך זמן, רצוי שתעבוד על החיכולת הגרפית שלך. הוספת גרפיקה, התגית <טוחו> בעורת עיצוב נכון, תמונה יכולה להיות שווה אלף מילים. אנו מצפיס לתצוגה גרפית בכל דבר וכך גס המבקריס באתר שלך באינטרנט, גס הס מצפיס לראות גרפיקה כחלק מהאתר. 1 ר< טיפ! 2 , כמעט כל הגרפיקה ברשת היא בפודמט :61 או 6שק1. כדי להעמיק את הבנתך בנושא, פנה לפרק 'גרפיקה, טקסט וצבעיי. גרפיקה לטובת האתר תמונות יכולות לשפר את מראה האתר: * | הן מפרידות את המסמך לחלקיס ומקלות על הקריאה. * | הן מפרידות את נושאי המסמך השונים ומקלות על המבקר להתמצא במבנה האתר בדרך יעילה יותר. פרק 5: גרפיקה | 119 + | הן מציגות תוכן שלא ניתן לתאר במיליס. * | הן מוסיפות צבע והומור לרשת. * | הן מפגינות את יצירתיות הכותב. אזהרה! חשוב תמיד לזכור שתמונות נועדו לשיפור למראה האתר שלך ולא להצגת יכולתך כמפתח. המבקר הוא הדבר החשוב ביותר באתר. דפים המעוצבים גרוע הם בדרך כלל תוצאה של מפתח שחשב בעיקר על הדרך בה יציג את היכולת שלו, במקום על תוכן האתר, מראהו ועניין המבקרים בו. להלן רשימת המאפיינים של התגית <0וחן> : מאפיין משמעות ערכים חִפוובּ | יישור +חשוז 60| ,והסססס ,10016 ,קסף +גּ | שס הכתובית כאשר הסמן יהיה על 6% התמונה ז סט | ציור מסגרת לתמונה או וח | גובה התמונה 5אום 6 | ריווח מהצדדיס 5סאום 56 | שס התמונה כולל נתיב (טחט) זט וח | מפת תמונה זט 6 | ריווח מלמעלה ומלמטה 5או וצו | רוחב התמונה 5 כעת, הגיע הזמן להתקדסם להוספת גרפיקה למסמך. בסופו של פרק זה, תהיה באמצע הדרך ליצירת הגרפיקה לדפיך - וביעילות גבוהה. הוספת גרפיקה, התגית < פוחו> והמאפיין 516 נתחיל עס תמונה. תרשים 5.1 מציג תמונה שנוספה למסמך ואד בעזרת תגית <0חחו>. ראה קוב |וחשח.7ה6 ץ1. 0 חזדר] - 5399כ כִיגִיבָּויעיע. [<]ם] - זסזסוקא = זסחזס)ח! 05010זסו! - הוחברה למכרנירת בע"ם 3 8 > | | פס וטופ 00ב אפ 06ם ₪6 | ברוכים הבאים לאתר חברת המכוניות בע"מ האתר שלנו מיועד לשרת אותך הלקוח ולתת לך את כל המידע הנחוץ לך על מנת להחליט איזו מכונית מתאימה בדיוק לתקציב ולצרכים שהצבת לעצמך. אם ברצונך להגיע לאתר התצוגה שלנו עליך ללחוץ כאן אם ברצונך לקבל פרטים נוספים על חברתנו, עליך ללחוץ כאן ₪ ננקווים שתהנה משהותך באתרנו! / סק ווח וסט א |[ | שחסם 5 תרשים 5.1: פקודת |אז₪3 פשוטה מאפשרת לך להוסיף תמונות לתוך מסמכים. כשאתה מעוניין להוסיף תמונה למסמך, אתה משתמש בכתובת 081 שלה, ממש כמו ביצירת קישור. כתובת 081 היא הכתובת המדויקת ברשת בה נמצא קובא התמונה. התמונה יכולה להיות באותו מחשב בו נמצא האתר שלך, או במחשב מרוחק ברשת האינטרנט. כדי ליצור קריאה לקובצ תמונה במסמך שלך, עליך להשתמש בתגית <אַחחו>. תגית זו מתנהגת כנקודת ציון שבה הדפדפן יציב את התמונה המבוקשת. התגית <פַחו> היא תגית ריקה במבנה הזה: <")3]6="60 " |₪( 806וחו"=5/6 0וחן> <ףוחו> היא התגית להצגת גרפיקה בשפת |וואזה, והיא מופיעה בכל קריאה לגרפיקה. המאפיין 516 (5008₪66) מתייחס למקור הקוב ברשת. הכתובת עצמה מחליפה את הערך !₪ 896חו שבדוגמה הקודמת. המאפיין )8 מכיל את תוכן הכתובית, ברגע שסמן העכבר נמצא על הקישור. ואב 7 אזס ]ב וכך נכתב הטקסט המלא לקישור בקוב |וחשח.ז69 ץו : <"ןא ד %זסץ-צ6] "=3|6 "סס[. 681 8865וחו"=576 0וחן> מוזר ככל שזה נשמע, לא כל הגולשים באינטרנט משתמשיס בדפדפנים גרפיים כמו 86 אן זסזס|קא= 6%חז6זח1. משתמשים אחרים מבטלים את אפשרות תצוגת הגרפיקה בדפדפן הגרפי שלהם כדי לזרז את משך טעינת דפי ה-טפ/ למחשבים שלהם. אך גס אלו עדיין מעונייניסם בגישה למידע שיש לאתר שלך להציע. מכיון שמטרת האתר היא העברת מידע למשתמשי הרשת, לא תרצה לאכזב עס דפדפניס טקסטואלייס בלבד. פרק 5: גרפיקה 1 כיצד תאפשר למשתמשיס אלו לדעת מה מסתתר מאחורי התמונה בה אתה משתמש: שפת דח מאפשרת פתרון פשוט לסוגיה זו: מאפיין 5ו3 בתגית <אוחו>. 86 מגדיר משפט טקסט שיופיע במקוס התמונה בדפדפניס טקסטואליים, או במקרה שאין אפשרות להציג תמונה. טקסט זה יוצג לרוב בתיבה המפרידה אותו מהטקסט. תרשים 5.2 מדגיס את תצוגת הטקסט בדפדפן כשאין אפשרות לטעון את התמונה למסמך. זסזס!קא = 6חזס)ח! !]ס5סזסווא - החברה למכוניות בע"ם 54 כןס] | 8פוסטב] 80 אוש 208 6 | 9 ₪ עז0ופוו = 3/085= | ה56810 חס | 558 סו ונק סמם א 1 1 ב ברוכים הבאים לאתר חברת המכוניות בע"מ האתר שלנו מיועד לשרת אותך הלקוח ולתת לך את כל המידע הנחוץ לך על מנת להחליט איזו מכונית מתאימה בדיוק לתקציב ולצרכים שהצבת לעצמך. אם ברצונך להגיע לאתר התצוגה שלנו עליך ללחוץ כאן אם ברצונך לקבל פרטים נוספים על חברתנו, עליך ללחוץ כאן נמנקווים שתהנה משהותך באתרנו! 206 ]הזוחו 008 1 --] | | ן תרשים 5.2: חשוב שהטקסט יהיה קצר למדי ושיתאר את התמונה לאלה שלא רואים אותה. כתובת 081 של תמונה יכולה להיות נתיב מלא הכולל את שס המחשב, תיקיה ושס קוב (3065/00065.[00חו/|ו.60. וחהּ-0סח.אוצצאו/ /:קשח), או כתובת יחסית. במקרה זה, תתייחס למיקוס הקוב ביחס לתיקיית המסמך. דוגמת הקוד הבאה - |וזח. 0ואפס-196, מדגימה הוספת קוב תמונה בתוך טקסט: <|וחזו]> <0680> <00₪6> <06ו/> <₪680/> <ק> וז 5+ 0הו566 חן 65060ז60חו 06 שור טסץ +חפטסר שפונ ז <"זו0. 065/108062הרחו"=576 !> . קסתפסססתק חו זו56/וח זס1 6768660 6עהח 1 צסח 3% 260הזכןזט5 16 3 ץ|/3608 פהּצו [ 6זה ססר זט וזה חה זסח וחב 1 .676876 0ל פהצו זו ץ685 2 \זד] - 5392כ כִיבִיבָּויעיע. | 365 8% קסה5סססחק הו 66665 |50608 חב פזספוה הפטסחס 008ו01655זכן 15 0חוהז5016 676806 60 סח 10 סרח זס? 6וטו5פס !חס הח'1 +ה העט 01 6זט5 ץו6ט|350 פחוסס 6+טסרשועצצ פחוססו <ס/> <ץ000/> <|חשח/> שיס לב שהתגית <8ַחחו> משתמשת כאן בכתובת יחסית. באותה מידה יכולה היתה להשתמש בכתובת מלאה: <ז 0 0000/8062 60. ר סש רח. צצא/ / :קר" =0ז5 0רחן> אס הקוב ‏ 19862.0 אכן נמצא בתיקיה 6000 שבאתר חסס.וחססץוח.שטאו אז שתי הכתובות והות. בנתיב מלא רצוי להשתמש כשהקובף המיועד נמצא במחשב אחר באינטרנט. אס הקובצ היה נמצא בתיקיית משנה, בשם 6סוחס8זף, שהיא תת-תיקיה של התיקיה בה נמצא דף 11 בו יש קריאה לתמונה, ניתן היה להשתמש בכתובת יחסית כזו: <")ו0. 0165/18061ק576="078 0וחן> כתובת זו תקינה, אם הקוב נמצא בתיקיית המשנה 66וחס8זף. מיקום יחסי אם במאפיין 56 נמצא רק שס של קובצ, ללא נתיב, ברירת המחדל של הדפדפן היא לחפש בתיקיה בה נמצא הקובצ (אזה) שקרא לתמונה. ניתן להשתמש בחפנייה יחסית לתמונה (ממש כפי שנעשה עס קישורים) אס היא נמצאת בתיקיה אחרת. לדוגמה מוגדרת תיקיה 678004 ותחתיה מוגדרת התיקיה 8465חחו. 4 ₪ 5 [ 3-6 בתיקיה 608004 נמצא הקובצ |ז6%.0חז6+ח1 המפנה לדפים ו/או תמונות. אם, למשל התמונה 1ף.!|6053 נמצא באותה תיקיה שבה נמצא הקובא |6%.0₪0ח67זח1 (כלומר תיקיה 6078004) אז התגית <פחו> תיראה כך: <"זו08|!.0ח576="605 8וחן> אבל אס הקובא 605703||.4 נמצא בתיקיה 608004/08065 אז התגית <8חו> תיראה כך: <"זו0. 605008 8065רחו"=6ז5 0וחן> אס קייס מבנה התיקיות הבא : 4 6 ו [ 6-6 6 [ ₪ פרק 5: גרפיקה ‏ 123 ואס קוב |וחז06%.0ז56ח1 נמצא בתיקיה 6ז560 וקוב> .6057031 נמצא בתיקיה 13865 אז התגית <8חחו> תיראה כך: <"זו8065/605708|.0ח!ו/.."=576 ַוחן> הסימן .. מורה לדפדפן לחפש את הקובצ 60503|!.91 החל מתיקיית האב של התיקיה הנוכחית. מכיון שהתיקיה 6זסז5, בה נמצא קובא |וחשח.ז6חזסזח1, מוגדרת תחת תיקיה 4 - ליחל הנתיב משס. שאלה ותשובה ! התמונה שלי גדולה מאוד, האס הדפדפן יודע לפתור בעיה כזאת? לא. או בעצם, לא הדפדפן. כשמוסיפים תמונות לדפי ה-60/ץ יש לעשות זאת במשנה זהירות מכמה סיבות: משתמשים רבים אינם מפעילים את הדפדפן במסך מלא. בנוסף, למשתמשים רבים אין אפשרות להשתמש בהגדרת מסך גדולה יותר מאשר 480א640, כך שיכול להיווצר מצב שהתמונה תיחתך בקצה החלון או המסך. לא כעים. תוכמות גרפיות רבות (כמו ססוופסוסחש או סק מססו/5 -0ו8ק) מסוגלות לשנות את גודל התמונה באופן פיסי, כך שאפשר להקטין תמונה גדולה. בהמשך הפרק תלמד כיצד אפשר לשנות את גודל תצוגת התמונה, למרות האמור כאן. 8 :> | פס סופ 800 אפע 0 6 | 0 6" 6וקזס 5וחז 56818 חן 65890ז9פחו 6 זחט ור גוסץ זהסנוסתז זפטון | 1 260הכזטפ זום 8 /|86008 5פאו | . 50 0זסח= חו זוע זסז סו הסח פזם סזסחז זנום ודה ח8 זסח רח'| ‏ 670870 סז פפוזו 605% אוסת 0 פח ]סז רח זסז 8| ופסכ זו 895 זז סקסה סזסחק חו 5ז666 |8ו5086 0ח8 זפ 805009 הסוס זטוסרפוי חספ ו8הסו01855זק וז פהותזר 50 670918 פָחוסס "!| זפחצו זס חס 61חבז!חו הסס.1 ם] תרשים 5.3: התגית <פָחחו> בפעולה. שיס לב שהתמונה נמצאת בתוך הטקסט טקסט ותמונה, התגית <ףוחו> והמאפיין חפוובּ הדפדפניס עצמס אינם יוצאים מגדרס כדי לעזור לטקסט וגרפיקה לחלוק שטחיס במסמכי |אז₪. הטקסט בתרשים 5.3, לדוגמה, נראה קטן בתחתית התמונה. זה לא נראה טוב, בעיקר בגלל שהחלל שנוצר גדול וריק. אך יש מה לעשות בנידון! התגית <8וחו> מאפשרת גם מאפיינים מסוג חפווג3ּ. בעורת מאפיינים אלה ניתן לקבוע את יחסי הטקסט והתמונה. אפשרות זו משפיעה על הדרך בה יופיע טקסט לצד גרפיקה, באותו משפט. 4 דר]) - 5399כ כִיגִיבָויעיע. במאפיין חפָוו3ּ נשתמש כך : <" |₪( 806וחו"=576 "סט|ה8ע"= תחפוה סוחן> הערכים האפשריים למאפיין חפָווּ הם : ערך השפעה על הטקסט וחסאספ | מציב את הטקסט בתחתית התמונה 86 | מציב את הטקסט במרכז התמונה סט | מציב את הטקסט בחלק העליון של התמונה % | מציג את התמונה בצד שמאל של החלון %חשוז | מציג את התמונה בצד ימין של החלון ערך ברירת המחדל של המאפיין חפווג3 בתגית <0חו> הוא וחסאסט, כך שלא תצטרך לציין דבר כדי להשתמש בערך וּה. כשתשתמש באחד מערכי ברירת המחדל של התגית <0ַחחו>, ישאיר הדפדפן חלל ריק סביב הטקסט בשורה, והטקסט יגלוש לשורה הבאה, מתחת לתמונה. קובצ |וחזח. סח6ס-ח8או|ה מדגיס שימוש בערכי ברירת המחדל של תגית 6 בקוד המסמך שלך: <החסח> <080]> <006> תמונות בתוך מסמך <006/> <₪080/> <ק> .0 60 118060 6 ד<"ק0 ד"=ח8ו!3 "זו 3062\ 65 חו"=576 פוחו> <ס/> <ק> .ווח 0+ ססתפוןהּ +א6ך<"= [סכ1וא"=ח8וובּ "זו 065\8062החו"=576 טוחו> <ס/> <ק> 000 60 318060 זא ד<"ס ד דס8"=ח8וו3 "זו 65\3062טהחו"=576 סוחו> <ס/> <ץ000/> <|חטח/> תרשיס 5.4 מדגיס את תוצאות הקוד. פרק 5: גרפיקה | 125 8 :| | סט סוב" 80 אשצ ם 5 | . 00 0: | 080ו|8 ד 0016ח סז 8110080 ]אד 000 0ז 8110080 פד 206 1 הבוח 1.008 == | תרשים 5.4: רק טקסט בשורה הראשונה יהיה בגובה שצוין במאפיין חפווג3. שאר הטקסט יופיע מתחת לתמונה. תמונות צפות, התגית <שוח!ו> והמאפיינים <50366ע> ו-<ססִהּ52> תמונות צפות אינן קשורות לשורה אחת בלבד של טקסט. תמונות אלו נמצאות בצמוד לשולי המסמך, או במרכזו, והטקסט זורס לצידן באופן מושלס. הערכיס של המאפיין חפווג3ּ לתמונה צפה הס 6% ו-90%ז. מאפיין זה מציין לאיזה צד של שולי הדף תוצמד התמונה. קוב |0.00א 50866 מדגיס כמה קל להשתמש בהגדרות אלה. <חס> <080]> <006> המרדף אחרי המכונית <006/> <080/> <ז> <"ד10"=חפווה עו0> <"|זז"=זוס 2ח> <%ח0ס)/>המרדף אחרי המכונית<"(ע6ז760) |וזה"=866] זחס]> <2ח/> <"|ז"=זו ]> זהו תחביב חדש יחסית והוא מאפיין<"(צו6זט16) |ה1ז"=1806 +חס]> רק את המאה ה20- וכנראה גם את מה שיבוא אחריה. עילית הכלכלה האמריקאית אימצה לעצמה תחביב זה כבר בתחילת המאה, כאשר המכוניות עוד היו בשלבים המוקדמים של הפיתוח. מה שגרם להאצה <"31190="!6/6ּ "שכ[.זבּ6!!הּוח5 065הּחז"=6ו5 טוח!ו> מאוד משמעותית בהתפתחות תחביב זה הייתה מלחמת העולם השנייה שבין התוצאות מרחיקות הלכת האחרות שלה הייתה גם הגורם העיקרי <%ח0?/>.להתפתחות מואצת של תעשיית הרכב באירופה ובארצות-הברית 6 |דר] - 399ככ כִיגִגָויעיע <ס/> <"|ז"=זו0 ]> השאלה איזו מכונית לקנות היא<"(/ש6ז1607]) |18ז1866="4 זחס]> שאלה הנוגעת לכל אדם כמעט בחברה המודרנית והיא לא שאלה השייכת לאצולה כלשהי. כיום כל משפחה בעולם מחזיקה בממוצע מכונית אחת וזה כולל גם משפחות מהג'ונגלים באפריקה. אם כן, נראה כי <"0%וז"= 3119 "26375.[20!!הּוח5 65ַבּוהו"=6ו5 שוח!ו> זו בעיה גלובלית. אך בעיות רבות נוספות הן נחלתם הבלעדית של בעלי המכוניות. אם זה טיפולים במוסך, תאונות, דוחות חנייה <%חס1/>.והיד עוד נטויה <ס/> <"|ז"=זו0 ]> אני ממליץ בחום למי שעדיין לא<"(שש6ז0ט16]) |18ז1866="4 זחס!> ניסה להיגמל מהרגלי המכוניות המגונים שלנו להגיע לחווה הקרובה לביתו ולנסות את כלי הרכב האמין של העבר ולהיווכח בעצמו ברמת החיים הגבוהה שאנו אנשי המאה ה 20 נהנים ממנה לעומת אנשי <%חס?/>. העולם הישן. ותחשבו על זה <ס/> <עו|0/> <ץ000/> <|חחש/> תרשיס 5.5 מציג כיצד הדפדפן מפרש את מאפיין התגית 186 ומציג תמונות צפות. [<1ם) = | זסזס!קא = פחזס)ח! 050/1זס:4 - המרדף אחרי המכונית [ * אוו | | 4 005 65מובת ‏ אשע 6 86 | המרדף אחרי המכונית זהו תחביב חדש יחסית והוא מאפיין רק את המאה ה-20 וכנראה גם את מה שיבוא אחריה. עילית הכלכלה האמריקאית אימצה לעצמה תחביב זה כבר בתחילת המאה, כאשר המלכוניות עוד היו בשלבים המוקדמים של הפיתוח. מה שגרם להאצה מאוד משמעותית בהתפתחות תחביב זה הייתה מלחמת העולם השנייה שבין התוצאות מרחיקות הלכת האחרות שלה הייתה גם הגורם העיקרי להתפתחות מואצת של תעשיית הרכב באירופה ובארצות-הברית. אבב השאלה איזו מכונית לקנות היא שאלה הנוגעת לכל אדם כמעט בחברה המודרנית והיא לא שאלה השייכת לאצולה כלשהי. כיום כל משפחה בעולם מחזיקה בממוצע מכונית אחת וזה כולל גם משפחות מהג'ונגלים באפריקה. אם כן, נראה כי זו בעיה גלובלית. אך בעיות רבות נוספות הן נחלתם הבלעדית של בעלי = המכוניות. אם זה טיפולים במוסך, תאונות, דוחות חנייה והיד עוד נטויה ₪ אני ממליץ בחום למי שעדיין לא ניסה להיגמל מהרגלי המכוניות המגונים שלנו ₪ להגיע לחווה הקרובה לביתו ולנסות את כלי הרכב האמין של העבר ולהיווכח בעצמו ברמת החיים הגבוהה שאנו אנשי המאה ה 20 נהנים ממנה לעומת אנשי העולם הישן. ותחשבו על זה. תרשים 5.5: תמונות צפות מנותקות מהטקסט ולכן מאפשרות לו לזרוס סביבן. פרק 5: גרפיקה ‏ 127 קיימים שני מאפייניסם נוספים כדי לשלוט ברווח שבין תמונה צפה, טקסט ושולי המסמך - 050866 ו-50866. המאפיין 6ס8ספט מגדיר את הרווח בין התמונה למה שמעליה ומתחתיה (במאונך לה), ואילו המאפיין 50866 מגדיר את הרווח בין התמונה למה שמימינה ומשמאלה (במאוזן לה). קובצ |וחזח.55 50806 מציג מאפייניסם אלה בפעולה. <"6|"=ח8ו31 "10 "=508606ע "10 "=50866ח "8ק[.8||687רח0655הרחו"=576 חוח|> בעברית פשוטה! המשמעות של 08606 היא רוות אנכי /63וס/) ואילו המשמעות של 68 הלא רווח אופק (פוהסלחסו). כך שהמשפט <"50366="10ח "6!"=חף3!1 "זוף.הַה"=56 0וחן> מגדיר תמונה שצפה במקביל לשולי המסמך השמאליים והרוות בינה לבין השוליים והטקסט יהיה 10 פיקסלים. אם תשווה את התרשימיס 5.5 ו- 5.6, תוכל לראות את ההבדל בין תמונות בלי/עס הגדרות המאפייניס 50866ח ו-50866/. זסזס!קא = ]חזט)ח! 050/1ז:4 - המרדף אחרי המכונית ן: 60 100|5 | 668סטב] | אשוש כ ז0ם ‏ שו | המרדף אחרי המכונית זהו תחביב חדש יחסית והוא מאפיין רק את המאה ה-20 וכנראה גם את מה שיבוא אחריה. עילית הכלכלה האמריקאאית אימצה לעצמה תחביב זה כבר בתחילת המאה, כאשר המכוניות עוד היו בשלבים המוקדמים של הפיתוח. מה שגרם להאצה מאוד משמעותית בהתפתחות תחביב זה הייתה מלחמת העולם השנייה שבין התוצאות מרחיקות הלכת האחרות שלה הייתה גם הגורם העיקרי להתפתחות מואצת של תעשיית הרכב באירופה ובארצות-הברית. "הב השאלה איזו מכונית לקנות היא שאלה הנוגעת לכל אדם כמעט בחברה המודרנית והיָא לא שאלה השייכת לאצולה כלשהי. כיום כל משפחה בעולם מחזיקה בממוצע מכונית אחת וזה כולל גם משפחות מהג'ונגלים באפריקה. אם כן, נראה כי זו בעיה גלובלית. אך בעיות רבות נוספות הן נחלתם הבלעדית של בעלי המכוניות. אם זה טיפולים במוסך, תאונות, דוחות חנייה והיד עוד נטויה. ₪ אני ממליץ בחום למי שעדיין לא ניסה להיגמל מהרגלי המכוניות המגונים שלנו להגיע לחווה הקרובה לביתו ולנסות את כלי הרכב האמין של העבר ולהיווכח בעצמו ברמת החיים הגבוהה שאנו אנשי המאה ה 20 נהנים ממנה לעומת אנשי העולם הישן. ותחשבו על זה. ]זו 1008 ר-] תרשים 5.6: הגדרות 50866 (-866ספט משפיעות על שני צידי התמונה. אין אפשרות להשפיע רק על צד אחד בלבד. 8 \זדר] - 5999כ כִיגִיבָויעיע. גודל תמונה, התגית <שוחו> והמאפיינים 0%וץע ו-%+610 שני מאפיינים חשוביס לתגית <חַח₪1> : זחחופח ו-חזסואו. אלה מאפשריס קריאה מהירה מעט יותר של המסמך. כיצד! וח ו-וססוצ הס מאפייניס המסייעיס בפתרון אחת הבעיות המציקות ביותר, וגוזלות הזמן ברשת. כשגולש מבקר באתר שלך הדפדפן שלו ימתין עד שכל התמונות ייטענו לזיכרון, ורק אז יציג את המסמך, מכיון שהדפדפן מבקש לדעת כמה חלל יש להקציב במסמך לטובת הגרפיקה. המאפיינים 61006 ו-חז0וש מפחיתים את משך זמן ההמתנה - הס מודיעיס מראש לדפדפן את הגודל המדויק של הגרפיקה במסמך. כשהדפדפן יודע מראש את גודל הגרפיקה במסמך, הוא יכול לבנות את המבנה הבסיסי עוד לפני שטען לזיכרון את הגרפיקה עצמה, שהיא המרכיב הכבד ביותר במסמך מבחינת זיכרון. כך, יכול המשתמש להתרשס מהמסמך, ולעיתים קרובות לעבור למסמך אחר עוד לפני שהדפדפן הספיק לטעון את כל הגרפיקה. מקרה שכיח הוא שהתמונה מוצגת בצורה מעוותת בגלל חוסר התאמה בין הערכיס של המאפייניס 90%ו6ח ו-הז0ואו יחסית לגודל התמונה המקורי. לדוגמה, התמונה 3|.91/₪ היא בגודל 200א160, כלומר רוחב של 65א16001 וגובה של 8|5א1ס200. תוכל להציג את התמונה הזאת יותר גדולה ויותר קטנה בעזרת המאפיינים חזסואו ו-זִפָוח אבל יהיה עליך לשמור על פרופורציה נכונה. למשל, אס קבעת שרוחב התמונה צריך להיות 100 ולא 160, אזי הגובה צריך להיות 125. ההסבר: 100 מתייחס ל-160 (הרוחב המקורי) כמו א ל-200 (הגובה המקורי). לכן, הערך של א הוא 125. ודוגמה נוספת. אס אתה רוצה להקטין את התמונה ב-20%, אז הרוחב יהיה 112 (160*0.7=112) והגובה יהיה 0 (200*0.7=140). קוב |0%0ח.51265 1886 מדגיס את השימוש במאפיינים 600% ו-חז0וו היכוליס לפעמיס לשבש את התמונה. רק ארבע התמונות משמאל מוצגות נכון מבחינת היחס בין הגובה לרוחב: <הסח> <080]> <006> ₪8 <006/> <₪080/> <"זוס.|0658החו"=576 סוחו> <"61006="140 "112"= ח0ססוצו "זוס. | 065 חו"=576 פוחו> <"6100%="150 "120"= תסו "זוס. | 065 חו"=576 טוחו> <"00%="100ו6 "80"= חססואו "זוס. !8 065 חו"=576 טוחו> <"6100%="80ח "100"= חססועו "זו !ה 065 חו"=576 פוחו> <"61000="250 "50"= הטוע "זוס. !8 065 חו"=576 טוחו> <"61000="200 "50"= הסוא "זוס. !8 065 חו"=576 טוחו> <"6100%="150 "50"= הטוע "זוס. | 065 חו"=576 פוחו> <ץ000/> <חטח/> פרק 5: גרפיקה | 129 |<]5)- | זסזס!קא = 61חז6)ח] !)ס5סזסו - ובע בּ 60 1005 65סטב" סע 08ם 06 | ₪ -ף ₪ 4 9 | ₪ - 3 )חווק ו ו 30188 = 568100 סו | 3₪/858] | קסו5 ובס 6% ;| א | | | ₪ תרשים 5.7 אזהרה! למרות שהמאפיינים זו/מָו₪6 ו- וטש מסוגלים לשנות את גודל תצוגת התמונה, הס אינם משנים את גודלה הפיסי. כלומר, המשתמש צריך להמתין את אותו משך זמן לטעינת התמונה, בין אס הוא יראה אותה בגודל טבעי או בגודל אחר. ראה בפרק] *גרפיקה, טקסט וצבעיי טיפים שיסייעו לך בטעינה מחירה יותר של קבצים. קישור תמונה כעת, כשאנו יודעים כיצד ליצור קישורים וכיצד להוסיף תמונות לתוך מסמכי ווד, למה לא לשלב בין שתי הפעולות וליצור משהו חדש! קוד !וז לפעולה זו יהיה: <8/><"]א3|6="60 "ז806.01ח06הוו"=576 סוחן> <" |₪()"=]6זה 8> כפי שניתן לראות, במקוס ליצור קישור בעזרת טקסט בדף ה-פ6/ אנו יוצריס קישור בתמונה המוגדרת בעזרת תגית <9חו>. התמונה מופיעה על המסך והמשתמש לותצ עליה במקוס על טקסט. 0 חזדר] - 5399כ כִיגִיבָויעיע. ראה קובף |וחזח.5צוס)]. <|חזו]> >₪680< <6?> 5 )סר] >/006< >/₪680< <ץ000> 6 || +טסטה 5026="4"<[₪54680 +חס)> 005 ססר 60 <8|>/8חסו65)סזק<"זו. ס6. ווחהּ-6סח. טצוצ/ /:קח"= )סוה 8> <"!ן.60. ווחה-ססח.צואעע//:קח"=+6וח 8> <00065"<>/8 קרח 60 ורחה-100"=+]3 "0"=ז00זספ "65.0 865רחו"=576 סוח|> <%חס)/> <ץ000/> <|חחשח/> [<1ם)- | זסזס!קא = סהזס)ח! 050/1זס:₪ - סא וטו 5 ₪ 1006 69סשבת ‏ אפצ אשת שם | 5 . > . 8 )9 ₪ שחס | 38658 | פס)5 מזמ זט -] 0% מו וו שריו | 50 | 668זסץב- 568100 טס שא | | | תרשים 5.8: קישור לטקסט וקישור לתמונה. גבול לתמונה, התגית <שוחו> והמאפיין וסט תוספת זו שימושית במיוחד כשאתה יוצר תמונה מקושרת. המאפיין הנוסף עליו מדובר קובע את עובי המסגרת מסביב לתמונה. ערך ברירת המחדל של המאפיין הוא 1. אס תשנה זאת לערך גבוה יותר, תהיה המסגרת מסביב לתמונה עבה יותר. אס תגדיר ערך 0 תיעלס המסגרת המעידה כי כאן קייס קישור. ראה קובצ |החסח. זו דח ד. כדי להשתמש במאפיין זס0זסט, יש לכתוב את התגית <ףוחו> כך : <"ז316="7100 "א6|"=ח8ו!3 "4"= 06 ספ "06.0 65החו"=56 סוחו> פרק 5: גרפיקה 1 [<11)- | זסזס!קא = סהזט)ח! 0105001 - וסט ד הז 1 "| קפ 06סך 55סטם" ‏ אשע 106 פם | 74 1 --3| ₪ 4 68 | ₪ 9 . > . 5 0 עסו = 65)וסעיה = 568100 6חס | 38858 | קס)5 ומוס 6% 1% )וסט 106 1.1006 4 6% 5 60 0 15 6ע6ם1 |[ ,865 זגוסטה 6עסגת זנ 8 169 0 1186 6 גוסקי ץד .1066 2679 16 םג סע'גוסקי . .‏ 70188 ₪5 6פהמע 16 א ו | | תרשים 5.9: לפניך קישור גרפי. כדי לעבור לדף הבא עליך ללחוצ עליו. צבע המסגרת סביב לתמונה תלוי בהקשר. במילים אחרות, אם התמונה היא גם קישור המסגרת תהיה בצבע כחול (וּהו צבע ברירת המחדל של קישור). אם התמונה אינה מקושרת, הצבע יהיה שחור. שאלה ותשובה! אם אני מבטל את המסגרת, איך המבקרים באתר יידעו שזה קישור? במראה אכן תהיה התמונה רגילה, מה שעלול לבלבל את המבקר באתר. כשאתה משתמש בערך "006="0ם, חשוב שתוסיף לצד התמונה גם טקסט שיודיע למשתמש שהתמונה משמשת גם כקישור. עוד על גרפיקה תוכל לקרוא בפרק ייגרפיקה, טקסט וצבעיי. 2 |וך] - 25902 כִּיגָ'גָזושיע. פרק 6 רשימה בפרק זה: * | קיימיס חמישה סוגי רשימות ב- ואזו. * רשימות לפי מספר: רשימות מסודרות. תבליטים: רשימות לא מסודרות. רשימת הגדרות. שילוב בין רשימות מכל הסוגיס. אני משתמש ברשימות, אתה משתמש ברשימות, הדוור משתמש ברשימות וגם ספר השיאים של גינס. גם הרשת משתמשת ברשימות ותפקידךן הוא לשים אותן שם... פרק 6: רשימה ‏ 133 רוצה אתגר! נסה לעבור שעתיים בחייך מבלי להיתקל ברשימה כלשהי! רשימת עשרת הגדולים ברדיו, רשימת האנשיס העשיריסם בעולס, רשימות, רשימות ועוד פעם רשימות. רשימות הן דבר פופולרי מכיון שהן נוחות וברורות. הדגשה ברשימה מוסיפה לה פלפל ומודיעה על דבר חשוב במיוחד. רשימות ממוספרות גורמות לרשימה להיראות מסודרת יותר, והן מעולות לתיאור תהליך בשלבים. רשימות מונעות בלבול, חוסכות מילים מיותרות ומארגנות את הדבריס לפי קטגוריות ולפי היררכיות. קשה לתאר את החייס שלנו ללא רשימות. כל רשימה היא לברכה? רשימות לא מסכמות את תרבות הכתיבה בציוויליוציה. כן, הן בכל מקום, אבל לעיתיס קרובות, נעשה בהן שימוש שגוי או מוגזס. מטרת הרשימה היא להציג מספר נקודות חשובות במהירות ובבהירות. רשימה מודגשת של חמישה פריטים תהיה ברורה, אבל רשימה של חמישה-עשר פריטיס תבלבל. רשימה ממוספרת של שלושיס וחמישה פריטיס כבר מוגזמת. חשוב לזכור ואת כשאתה ניגש להכין רשימה בתוך דף פ6/. הרשת מלאה ברשימות חסרות משמעות שעוצבו על ידי מפתחי ₪791 שלא השקיעו מחשבה רבה בנושא העיצוב, וסביר להניח שגס לא בדקו את התוצאה. עליך לתת לקוראיך הרגשה שאתה מבין את חשיבות התפקיד של סוגי הרשימות השונים, ויודע להשתמש בכל סוג וסוג. נקודה נוספת למחשבה: מסמך שכולו רשימות, הוא מסמך ללא מחשבה. כדי שלרשימה תהיה משמעות והשפעה על המבקר באתר, היא חייבת להיות קצרה, לעניין ולהיבדל מחלקי המסמך האחרים. מה משמעות הבדלה זו: ובכן, כשאנשיס גולשיס להנאתס ברשת, הס נתקלים במידע רב. אס המידע לא בנוי מקטעים המופרדיס בצורה ברורה ואחידה, נתקל הגולש בקשיי קריאה וסביר להניח שיעבור למסמך אחר. קוראיך יושביס במשך ומן רב מול מסך המחשב והם מצפים ממך שתבנה להם מסמכיס קלים להתמצאות ובגדליס קלים לעיכול. כלומר, עליך ליצור רשימות קצרות ומובדלות משאר הטקסט, ולחלק את המסמך לקטגוריות ולכותרות ברמות שונות, כדי להשיג את תשומת הלב המלאה של מבקרי האתר ואת הבנתו. חמישה סוגי רשימות חשוב על הרשימות שאתה רואה: עשה ואל תעשה, הוראות ואזהרות, משימות יומיות, רשימת קניות, נושאיס והערות. רשימות רבות נראות דומות למרות מבחר העיצוביס הרחב. בכל יום, אתה רואה רשימות שחלקיהן מופרדיס בהדגשה, מספור או סתס רווחיס פשוטים. קיימות רשימות מוזחות, בהן כל קטע מופיע עס כניסה מוגדלת, אינדקסים, רשימות תוכן עניינים, תפריטים וכן הלאה. ב- |ואדח ניתן ליצור חמישה סוגי רשימות שונים. למרות שאין אפשרות לחקות את כל סוגי הרשימות הקיימות, תיווכח לדעת שהסוגים הקיימים שימושיים מאוד. 4 ךר] - 25902 כי3'וייע. סוגי הרשימות הקיימים הם: + רשימות מסודרות <01>, רשימות ממוספרות. = רשימות לא מסודרות <|ט>, רשימות תבליטים. = רשימת הגדרות , רשימות להגדרת ערכיס. = רשימות תפריט <טחסוח>, רשימות תבליטים מסוג שונה. = רשימת תיקיות <זו0>, רשימות שמות קבצים ותיקיות. למעשה, אינך חייב ללמוד את כל חמשת סוגי הרשימות. בשיטוטיך באינטרנט תיתקל בוודאי בשלושה סוגי רשימות עיקריות: רשימות מסודרות - <|ס>, רשימות לא מסודרות - <ו|> ורשימת הגדרות - <|6>. למעשה, רשימות תפריט ותיקיות הן הרחבה של הרשימות הלא מסודרות, וצורת הופעתן תלויה בדפדפן בו נעשה שימוש. בחלק גדול מהדפדפנים יופיעו שתי האחרונות, פחות או יותר, כמו רשימות לא מסודרות, ולכן אין בורך להתעמק בהן. בהמשך נדון רק בשלושת הסוגים הראשוניס של הרשימות: רשימות מסודרות, רשימות לא מסודרות ורשימת הגדרות. רשימות מסודרות, התגית <|0> טיפ! השתמש ברשימות מסודרות/ממוספרות כשאתה מעוניין להדגיש את סדר הדברים. לדוגמה, ברשימת הוראות חשוב ששלב 1 יתבצע לפני שלב 2. המספרים יסייעו לך לעקוב אחר השלבים. דוגמה זו מתאימה גם לדירוג: הרשימה תתחיל מהטוב ביותר ומטה. התגית שתפקידה ליצור רשימה מסודרת (הידועה יותר בשמה רשימה ממוספרת) נעזרת בחוקים הנכונים לגבי כל סוגי הרשימות. זו תגית תחוס, המתחילה עס תגית הפתיחה <|ס> ומסתיימת בתגית הסגירה <|ס/>. כל מרכיב ברשימה מזוהה על ידי התגית <ו|>, המציינת כי הוא מרכיב ברשימה (באנגלית 106 115%) ונסגר על ידי התגית <:ו|/>. הקוד הנכון ליצירת רשימה מסודרת הוא : <|0> מרכיב מספר אחד<ו|> <ו|/> מרכיב מספר שתיים<ו|> <ס/> כל תגית <ו|> מייצגת מרכיב אחד בתוך הרשימה ומודיעה לדפדפן שיש לתת לו מספר. פרק 6: רשימה | 135 טיפ! כדי ליצור רשימות בהן המספור הוא מימין לטקסט (המתאים לרשימות בעברית ולדפדפן ו6זס/ק% 67060)ח1 בלבד), יש להוסיף את המאפיין "07="70 בתגית <וס>. למאפיין זה אין כל השפעה על 506סו, ראה קובץ /ש0ת.1/5-01. <|וחוו]> <080]> <6"> <006/> <₪080/> <ץ000> <"!+ו"=ו0 !01> <ו|> פריט ראשון <ו|/> <ו|> פריט שני <ו/> <ו|> פריט שלישי <ו/> <ו|> פריט רביעי <ו|/> <ס/> <ץ200/> <|חושח/> תרשיס 6.1 להלן מדגיס תצוגת רשימה (קובף |וחזח.6עוקסד). 6 |דר] - 5999כ כִיגִגָויעיע [<זב . ₪ | ו 1008 8פווסטב] | שש 08 שו | כו 4% 9 0 9 . > . 6 1 5680 6חסו] | ₪888 | קספ באס 0% 1 וז 1/01+8[5 'נ3ּ[נוקס כ +1/105 שג[ סוחס עו | | | תרשים 6.1: רשימות מסודרות מצוינות לדירוג ולרשימת הוראות. כך נראה הקוד עבור רשימה זו: <|וחזו]> <680> <6|)> <06ו/> <₪0680/> <ץ000> <0/> :157861 חו 9|5+זסק ז3ּ|טססק 56ס\ שח דךד<פ> <|0> <ו|/> <8/>ח1!"<])83. 60. החהח. עטצו/ /:קח"= סז 8> <ו|> <ו|/> <8/> 8]!8/<"זן. סס. 3||פט. שצצאוצו/ /: קח"= )סח 8> <ו|> <ו|/> <2001.00>/8<"!ן.60. סס|סס2. טצש//:קח"= )סח 8> <ו|> <ו|/> <2>/8ט0 ד<"!ו. 2.60 .שאו /: קח"= סז 8> <ו|> <ו|/> <8/> 3!ח6 <"!ן. סס. !חס שטוו /:קח"= זזה 8> <ו|> <|ס/> <ץ000ם/]/> <|חושח/> שיס לב שכל מרכיב ברשימה מתחיל בתגית <ו|>, ומסתיימים בתגית <וו/>. הרשימה כולה, מוקפת בתגית <|ס> ומסתיימת בתגית הסגירה <|0/>. רשימה זו נראית מורכבת במקצת, מכיון שכל מרכיב בה הוא קישור, מעבר להיותו מרכיב ברשימה, אך באותה מידה יכולה היתה להיות רשימת צבעים או רשימת מכולת. חשוב לציין שמרכיבי הרשימה יכולים להכיל כמעט כל תגית |ואז₪ שאתח מכיר... כמעט! פרק 6: רשימה | 137 רשימות אלו עובדות בדרך דומה מאוד לרשימות שאתה יוצר בעורת מעבד התמלילים שלך. אינך ממספר כל מרכיב בנפרד, אלא מציין שמשפט מסויס הוא מרכיב ברשימה והדפדפן מציב את המספר המתאים. אס תוסיף מרכיב במרכו הרשימה, הדפדפן יעדכן את המספור בהתאם. כל תגית מסמנת לדפדפן להתחיל שורה חדשה, כך שאין צורך בתגיות מעבר שורה (<זט> למשל). האר טיפ! = -י ַ 1 ניתן להשתמש כמעט בכל תגיות העיצוב עבור מרכיבי הרשימה. כל מרכיב חדש ברשימה מתחיל בתגית <1>. בנוסף לתגית זו, תוכל גם להשתמש בתגית <ק> כדי ליצור הפרדה רחבה *ותר בין מרכיבי הרשימה (שהרי זו תגית המתחילה פיסקה חדשה). אזהרה! שים לב לתגיות הסגירה שקך (במיוחד כשאתה מציב רשימה בתוך רשימה). תגית סגירה חסרה אחת :כולה לעשות בלאגן במראה המסמך שקך. תבליטים: רשימות לא מסודרות, התגית ללא ספק, רשימות לא מסודרות הן הפופולריות ביותר ברשת, אך איש לא קורא להן בשס זה. בדרך כלל קוראיסם להן רשימות מובלטות, או רשימות מודגשות, מפני שהן משתמשות בתבליטים - נקודות שחורות, בדרך כלל, שכיום הס כבר חלק מתרבות הכתיבה ברשת, במצגות וגסם בספריס כמו זה. שלא כמו רשימות מסודרות, לרשימות מובלטות אין סדר מוגדר. המרכיב השני ברשימה חשוב באותה מידה כמו המרכיב החמישי בה. ברשימות ממוספרות, מרכיב מספר שתייס תמיד חשוב יותר, או חייב להתקיים לפני מרכיב מספר חמש. לכן מכניס רשימות אלו רשימות לא מסודרות. אין זה אומר שמרכיבי הרשימה אינס מסודרים, אלא שסדר המרכיבים אינו משמעותי. *""( טיפ! - -י " /. רוב מעצבי האתרים מעדיפים רשימות מובלטות, ולא רשימות ממוספרות, מפני שהן נראות טוב יותר (עניין של טעם). בפועל, לא תמצא ברשת הרבה רשימות ממוספרות, ורוב הסיכויים שלא תבחר בהן לעיתים קרובות. בכל זאת, חשוב להכיר היטב את הרשימות הממוספרות, מכיון שרשימה ממוספרת יכולה להציג למבקר מידע בדרך ברורה וחד-משמעית יותר מכל רשימה אחרת. בדרך כלכ נבחרות הרשימות הלא מסודרות בשל מראה אסתטי יותר, ותו לא. 8 \זדר] - 5399כ כִיגִבָויעיע. התגיות לרשימה מובלטת הן <|ט> ו-<|ט/>. כמו ברשימה ממוספרת, כל מרכיב ברשימה מתחיל בתגית <ו|> ומסתיים בתגית <וו/>. גס במקרה של רשימה מובלטת, ניתן להוסיף תגיות עיצוב בכל אחד ממרכיבי הרשימה, וגם ליצור רשימת משנה בכל אחד מהמרכיבים. גם במקרה זה אין צורך לדאוג למעברי שורות, הדפדפן יכניס את מעברי השורות בכל מופע של התגית <ו|>. למרות שניתן לשלוט כמעט בכל מרכיב בדף ה-60/ שאתה יוצר, בתבליטים אינך יכול לשלוט. כל דפדפן משתמש בתבליטים משלו עבור מרכיבי הרשימה. ניתן לשלב סוגי רשימות וה בתוך זה, כמו בדוגמה זו - קוב |וחזח. 15-01 : <|וחזו]> <₪680> <06> <006/> <₪680/> <ץ000> <|ט> <ו|/>ח00600שסח1<ו|> 6ח0) זס6קהח)<ו|> <|ט> <ו|/>1.1 ח50600<|> <ו|/>1.2 ח56600<|> <ו|/>1.3 ח56600<ו|> <|ט/> <ו|/> <ו|/>סאוד זסזקהח)<ו|> <ט/> <ץ000/> <|וחטח/> תרשיס 6.2 מדגים כיצד יופיע קוד גה בתוך זפזס|קאם 66חז%6ח1. שים לב כי המרכיב השני ברשימה הראשונה מכיל רשימה נוספת, ובה שלושה מרכיבים. הדפדפן משנה את מראה התבליטים אוטומטית כשהוא מזהה רשימה בתוך רשימה. פרק 6: רשימה | 139 בז פס פפאטוםת 80 אש ₪0ם 6 | סגו 1 > 68 לק > 1 6080 0 2 600 0 3 600 0 סט זזה > חס עו 5 | תרשים 6.2: מסמך ואדה המכיל שתי רשימות: רשימה ראשית ורשימה משנית. רשימת הגדרות, התגית כעת, כשאתה כבר יודע כיצד ליצור רשימות ממוספרות ורשימות מובלטות, הגיע הזמן לגלות לך שסוג הרשימה החזק ביותר הוא רשימת הגדרות ( 115% חסטוחוסכ), שנקרא לעיתים גם רשימת מונחים. תפקיד רשימות אלו הוא הצגת ביאוריס אחרי מילה (או משפט), המוגדרת בכותרת כל מרכיב ברשימה. נעשה בהן שימוש רב ביצירת מילוני ערכיס מקווניס, רשימות נדליין וקטלוגיס לקניות ברשת. ראה קוב |החשח. 1ם-115%. מבנה: <|0> <)0)<>/0%> <00<>/00> <|0/> תרשים 6.3 מציג את השימוש ברשימת הגדרות, להצגת חבר מנהלים בחברה דמיונית. 0 חזדר] - 5399כ כִיגִיבָויעיע. זסזס!קא = 1חזס)ח! ]050ז0ו - והזח . 51-01 003061 59235זהתס/3צ-וזסת5-!חוזח :4 כ | סו 1005 פפהסטםץ אשע ]‏ 6 | "6 . ש 9 .| 3 %4 9 > . 2 . 9 ₪ חס | 36658 | קסופ ומס 0% ב זחוזק | עסו = 65וסעה = 568100 60 .13 יטג 11396 בתסם 210019766 6 6 6ב שמ 157 ספוט מומ זב 50 +0 269166 1/6020 .עכ1 ,10038 מו בדנ [[8מת9 8 מס 391966 6 מהבתסקט [גתמגוה 06 1051 6 6 6בדנהרת 6 "116 .60 15ב 01 דנה כ 6311260 1680 46 16 , ב. 1/5 מה מזוט 002001 685תופגו 03 3 01 19161 6גוסעכן 116 85 6מה 65מ1 עקש 6 0 0) ,201810) .13 1.65[16 0167 07 116 31 9266נו 1 שממזוה1ן .367910 .1/5 עס זוגופו6כן 6בעם-1גת 8 117 60ם 15 זמהלמגוס6סה מב 15 506 1181 1807 116 פתועמ6כ 6 1 .51560 1/2 מב בתפוסמ31116 [661666 1/3 פמממגוסססה 1/3 זגוססה מ066 145 6 עסם ,קלופעסקינם 17 בתשמדנס11 9 01855 076 18 72 081150 200% 38 פממתקט 0מה 167681 מנבלמגוסבת 6 9 460 ,682 5758077 8 507 6ב 6מגוס* 15 516 , 6מעמה6רת .סה 3-21 ]גו פמוקה ,05ם זס 11 0666 פגוססגה אמ7? 10% 1768 שאחוסאםת 1/1310 126300 .א 6הו 01 8160111655 691 116 5ע61501 126800 .1/1 ,65פנותוות 6זום הז 6עסגם 102 10 006 66 15 6 6מסקמה 50 12876 85 מאוסם 1 גוס 06 בסעק 0 0697 5 מס 01ם 15 16 מ6בא .קגום 06גת 8 55 ק[91נח6ה 116 פמאת 8 מזנש ,ת501698 6המתמתנופםסס 6ב 6למגו[0ז 06מרס5 8 35 קלומגומתנת 00 1116 םג משיסמא 61 15 12876 ,015גו סע ₪ חס א | | | 6 [ 6 תרשים 6.3: רשימת הגדרות מתאימה בכל מקרה שבו יש צורך במונח והסברו. קוב |וחזח. 1ס-115%, שעליו מבוסס התרשים הקודם, הוא: <|וחסו]> <680> <6"> <06ו/> <₪680/> <ץ000> <|0> <)0> <0ח650>/500 ,660 .₪ 160 < הס 50> <0%/> <00> סז 1600 .יז ,3ח8ו0ח1 חו הזב |הח5 3 חס 1560 הו סז 0860 60 שרח 6 ₪ .זו 8 חוח6% 50 זה 68|260ז ץ680ז|ה3 80 6 ,הפו חב הזו ו0סח56 655חופטם 8006 6 הסט |0 68 05%רח 6 60הברח 160 .רחסה פוח וט 30 3 01 19006 סטסזכן 6ר% 5העש סחהּ 6%וח <00/> <0%> <00ח0-0>/500 ,618/0 .₪ 65/16 1< טח 50> <06/> פרק 6: רשימה 141 <00> 8 68 5 חח 3600 חה 15 506 זר 186% 606 ההושחסס 6 30 3088060 0חוע38] .678|0 .5 זס+ זוטפזסק סוחס-וונם ח06 35 16| סח ,/סופזסטוח( הזסה+וס 3% 6355 זסח וס קסף 3 חב 3001606157 |וע067606 1/3 ,סהטחטסס6סה 1/3 %6טססבּ ,06800 50080 3 זס) סו הס 15 506 ,6רח הסוח שר ח1 .660ו5 690 אסספ 3 סחטוזש 30 68% 607 הוב טסו סח 6608 66ו061 6טססב <ו/>>חוח ד טס ההח ד פחחוסאם 6זסוא 5 +[ .31075 00%!!-ה-סוט פחוץו1 ,6סח וס >/00< <0%> <0ח5070/ > ח660ז3] ,ח6860כ ./ סוטהם<פחס507> >/0%6< <00> חפ וסרה זסז סז ה6א500 6/6 15 6 6הסץחהּ 60 סע8 35 העשטסחא 655חו!0ח16 רח|63 6ר% 01505 ה6860כ .זוי! ,פססטחווח ששח 3 15 ץ||36008 16 .ספוש 3 הטוע ,5316508 6ה הרת 5חס6 שר זטס ססוחסזכ 60 065% 5וח פחוס0 %סח 15 6ח הסה/ .טש ססוח 6 3 35 הטרח 60 06 חו הצוסהא ||סעט 15 86 ,פססטססוס מס הטוס >/00< <ו/> <ץ000/> <|חשח/> כפי שניתן לראות מהקוד המופיע כאן, מבנה רשימת הגדרות שונה ממבנה רשימות אחרות, ובעצס גס מכל מרכיב אחר בשפת |אדה. רשימת ההגדרות נמצאת בין תגיות <|0₪> ו-<|0/>, כשקיימים בה שני מרכיבים עיקריים נוספים: התגית <05> - הנושא או הערך בו עוסקת הרשימה, והתגית <00> - הסבר או הרחבה בנושא. רשימת הגדרות יוצרת למידע המוצג בה מראה מסודר ואטרקטיבי. ניתן להגדיר יותר מאשר מרכיב <00> אחד לכל מרכיב <:0>, וכך ליצור רשימת הגדרות מקצועית. בעברית פשוטה! ברשימת הגדרות קיימים שלושה מרכיבים : תגית <₪1> - המורה לדפדפן על תחילת רשימת ההגדרות. תגית <+0> - הגדרת הנושא. לכל הגדרה ברשימת ההגדרות קיימת תגית אחת מסוג זת. תגית <00> - פירוט הנושא המוגדר בתגית <06> 2 \זד] - 5352כ כִיבִיבָּויעיע. בבנייה ובעיצוב רשימת הגדרות, מתאפשרת למעצב גמישות רבה. בתוך מרכיב <00> ניתן להוסיף רשימות ממוספרות ותגיות עיצוב מגוונות. ניתן גם להציב יותר מתגית <00> אחת בכל תגית <0%>, וכך ליצור מקטעיס בהגדרה. האפשרויות רבות ומגוונות והכל נתון לדמיונך הפרוע. אזהרה! הכותרות שאתה נותן להגדרות שלך אמורות להיות קצרות מספיק, כדי שיתאימו לשודה אחת. אחרת הכותרת תגלוש לשורה הבאה מבלי להגדיל את כניסת הטקסט, וזה מאוד לא אסתטי. בדוגמה שלהלן תראה כיצד ניתן להשתמש ברשימת הגדרות כדי ליצור קטלוג מקוון בשפת וד (קובצ |חשח.1זסזטקוחס6). שיס לב איך ניתן להציב תמונה ככותרת תגית <0%> ואחריה מקטע <00> המכיל את התיאור המלא שלה. <|וחז]> <680> <6|)"> זו <006/> <7680/> <|0> <)0> <"100"= וט "100 "=006ו6ח "זו 63 קר 60 8865 הו"=576 חוחו> <0%6/> <00> 5 ,008 ז6אזהוח 66 חס 26 6ווסזק-צוס. | 565% סחד 5 ,₪0 1 )0 .12870605 ושוצו זס655ססזק 111 התטוסח6ק 50012 זסס הסרה "19 10610065 .רח006רח/א8? 56,700 3 החה סעוז חזה פס 5 81200 .6-01106וחסח זטסץ זס1 6|סחטפ 6זהצ50 3 סחהּ <00/> <)0> <"100"= וט "100 "=06ו6ח "זוס. קר 60 8865 הו"=576 חוחו> <:0%/> <00> טורח 3 חב סטססב 06 || הפוצו זס+טקר 60 3 6חוסהוחך 10 6זסרח 0%| 8 30 6סו50 01806 ס5סהסוו , הס5%9עבּוס .5 %1500 <00/> <06> <"100"= וט "100 "=006ו6ח "זו0. 62 קר 60 8865 הו"=576 טוחן> <0%/> <00> פרק 6: רשימה | 143 6 || 065ט!6ח1 הסוחעש זס6טקוחסס +וה שוש ]ס 56806 8 פוחוד ,50 ז0 605 64 רזוש זטס 550005 סטספה 06 )0 65זנסהס1 וזח 60 סססוע 150% פַחהו2הוחה חב סחהּ 6עוום סוב 2168 סרח 151211 ,638 סססוע |8זו010 8 65סט|סחו הסוח זסח6 5 51850 ץ|חס זס? 5000876 0חו0ח6זסהס6-ססטוע 3 סחהּ <00/> <ו0/> <ץ000/> <|חחשח/> תרשיס 6.4 מראה כיצד זסזס|קאם 6חז6+ח1 מציג רשימות אלו על המסך. זסזסוקא = 61חז6)ח! 050]1ז0ו4 - >)סטוטסזו זטים 3 9 1006 פשהסטם, ‏ אפ א 5 | - . 2 6חס] | 46/6508 | קסופ חס 6% 35 - יב מוח 1 עסו | 65)ס/ב = 568100 ,2000 ]41 04 .12810685 זט 2170069501 11 מזגוםת6 5001/02 1680165 ,0687 165ות 6מז מס 0 0816-ש00ס,1 69 שמ 0 6-08506ב0| זגוסץ 0+ 6[6מגוכ 500926 8 6םה עספומסבת "19 01665ם1 .66 0ב שנפ? 56,700 4 6מה 6שמכן 11926 630 2.5 ו |ן ו ו ץגון 107 6עסג 101 3 גה 6קוגו 68306 0508ע1/100 , תסםהז75ה1קן הו 6במט!גומז 3 הבה 6זיססה 16 [31 זט זסלגוקנת 60 8 6מנפהמוך 105 שִּ ,10 512% 01 685מז 64 מז זגול פמנסספקט 45076 116 01 165ג1630 6ב 1 665גו[סמג מ סגתטט זספנוקנתס0 דג 01156 55906 3 פנוו = 151 ,631678 71060 [610018 3 465גו[סמו ב סוםקטי 61מ66 קמוסם1616ת 60 860מ 15101 קממגמנהּ מה 6מ3 036 11320 2165 חס א | | | חס[ תרשים 6.4: הנה הקטלוג. שאלה ותשובה! יש לי רשימה אדוכה מאוד. האס יש דרך לצמצם את גודלה? כן. בכל הרשימות בהן דנו ניתנת לך האפשרות להציב את הערך חס בתגית בדרך זו: <"ז80קהסס"=801קוחס60 /ס>. והרי אין טוב בלי רע, כל דפדפן מפרש תגית בדרך שונה ולכן קיים סיכוי שדפדפנים מסוימים לא יצמצמו את הרשימה, רק אלו המזהים את המאפיין הזה. 4 \דר) - 5359כ כִיכִיבָויעיע. שילוב בין רשימות מכל הסוגים כללים נועדו כדי לשבור אותם. לא כל המידע שתיצור בדפי האינטרנט שלך יהיה מסודר ומאורגן למשעי. שילוב בין מרכיביס שונים ותגיות תחוס הופך את היצירה ליותר מהנה ומעניינת. במקוס לצמצם את הנתוניס שלך לרשימה פשוטה עס תבליטים בלבד, תוכל לשלב בין סוגי רשימות להעברת המסר שלך בדרך נוחה וקריאה. אס יש לך רשימה ממוספרת שאחד ממרכיביה הוא רשימת משנה בה אין סדר משמעותי, הכנס מרכיב וה לרשימה מובלטת. הדפדפניס של היוס מספיק מתותכמיס כדי שיבינו את כוונתך ויגרמו להגדלת הכניסה של רשימת המשנה שלך, כך שתוכל ליצור רשימות ברורות יותר. בדוגמה הבאה יש שילוב בין סוגי רשימות בקטלוג שלנו. ראה קוב> |ו%ח.2זסז טסו 60. <|ווזו]> <₪680> <06)> 5 זט <006/> <₪680/> <|0> <0%> <"100 "= וט "100 "=006ו6ח "זו 63 קר 60 8865 הו"=576 חוחו> <06/> <00> 5 ,008 ז6אזהוח 66 חס 26 6ווסזק-צוס.] 65% סחד 3 ,00ם ₪1 01 .12800605 וטואו ז60550סזק 111 והטשחסק 2ח5001 זסטחסרח "19 10610065 .רח006רח/א18 56,700 3 החה סעוז סז פס 5 81200 .6-01166וחסח זטסץ זס1 6|סחטפ 6זהצ50 3 סחהּ <> 06655017זק 111 והושח6ק 500₪2<ו|> <וו/>500 ₪0 8ו! 128<ו|> <ו|/>6עוזכ 870 65 13<ו|> <ו|/ > וח1006! 005וח56,700<ו|> 6סחטפ 6זה8ש5000<ו|> <|ט> <ו|ו/>2000 02/06 15[<ו|> <ו|/>א8ק פט| פוטססחו/\<ו|> <ו|/>0768607 |6870<ן|> <ו|/>%065 6זסרח 20<ו|> <וט/> <ו|/> <ט/> <זכ> פרק 6: רשימה | 145 >/00< <0%6> <"100"= הו "6100%="100ח "זו0. 61וקר סס 065 חו"=576 פוח|> >/06< <00> !טרח 3 סחהּ 6טספב 6ח || הזו זס6טוקרח 60 3 6הוסהוחך 10 6 סרח 0%| 8 30 6סוו5 27066 100508 ,ה5080ץבּוס .5 %1500 >/00< <06> <"100"= הו "6100%="100ח "ז0. 62קר 0ס 065 וחו"=576 סוח|> >/05< <00> 6 || 065ט|6חו השוע זס)טקר 60 +והּ 6חז וס 50906 3 פוחד ,50 זס 605 128 תושו זטס 550005 סטספהב 06 )0 1080765 חח 60 סססוע 150% פַהו2הוחה חב סחהּ סעוום סב 2168 סרח 151211 ,638 סססוע |8זו010 3 65סט|סחו הסוח 66% 5 81850 ץ|חס זסן 5000876 והז ה0ס6-ססטוש 8 סחהּ >/00< <|0/> <ץ000ס/]/> <|חושח/> שיס לב, כשאתה כותב קוד בשפה כלשהי, תמצא שהגדלת כניסה של קטעי משנה בקוד נוחה ועוזרת להתמצא במבנה הקוד. הדפדפן אינו מתייחס לדרך עיצוב קוד המסמך. תרשים 6.5 מדגיס כיצד ייראה שילוב הרשימות ב- זסזס|כא= ז6חזוסזחז. [<]פן- ]| ו | 60 | 1006 | 868|וסעב" | אופוע 01 ₪6 | "| . ש 3 -₪ ₪" 0 = 301165 568100 סו | ₪63 | 9000 מס ספ 1 חק | 5 ,200 ]41 01 .1282685 הזו 270065501 111 מוגוממ6 2מ/5001 5580265 ,10089 גת 6מ1 מס 262 270816 - ,1 0695 שמ 0 1016-01106 עגוסקי 01] 6[5מגול 16הע501% ב 6מה זספנמסמת "19 865גו[סמ1 .מז סבנשנפ? 56,700 8 6מה שטמכ 6זגד1 ₪ 13 05 006880 1 גומ 50012 * ססע 20 פא 128 > 6 ג 0 13 * 1006 56,700005 * 6 50800826 * 0 8065) 15 0 9% גו[ תור 0 6 0 8 06 020 ₪ א | | | תרשים 6.5: רשימות בתוך רשימות עשויות לקבל עיצובים שוניס, תלוי בדפדפן. 6 |דר] - 5309כ כִּיגִגָויעיע. מתחילת דרכה של שפת ]411 היו הרשימות כלי חשוב ביותר. רשימות מציעות לך את הדרך הטובה ביותר לארגן מידע כך שכל אחד יוכל למצוא את מה שהוא מחפש. חשוב לערוך ניסיונות עס סוגי הרשימות השונים. כך תוכל לערוך את מסמכיך ביעילות מירבית, תוך שאתה מציב לכל רשימה שלך את הסוג המתאים לה ביותר ומאפשר למבקריס באתר לקרוא את המידע בדרך נוחה ומקצועית. ככל שתתמקצע ביצירת שילוב בין סוגי הרשימות השונים, ורשימת הגדרות בפרט, ייראו הדפיס שאתה יוצר מסודריס ומענייניס יותר. מאפיינים לרשימות המאפייניס השוניס נוצרו כדי לאפשר לתגיות <|ס> ו-<|ט> הצגה שונה ומגוונת של הנתוניס. מאפייניס אלו מאפשריס שליטה כמעט מוחלטת על רשימות ועל רשימות מרובות רמות. בעברית פשוטה! לתגיות !דה רבות קיימים מאפיינים הנוספים לתגית כדי לשנות את השפעתה על הדפדפן. בכל המקרים, מופיעים המאפיינמים בתגית עצמה, למשל המאפיינים 56 ו-חס/3 בהם השתמשנו בתגית <₪00/>. סוגי רשימות ממוספרות, התגית והמאפיין 6קץז כדי ליצור רשימות ממוספרות יעילות יותר, יש לך אפשרות לשנות את צורת המספור ואת המספר ההתחלתי בקטע מסוים: * | ניתן לקבוע את סגנון המספור: מספרות רגילות (1,2,3,4), אלפאבית לועזי (8, ם, 6, 0 או ג, 8, 6, ם), או ספרות רומיות (ו, וו, ווו, א או ז, זז, זזז, צז). * | ניתן לקבוע את ערך הספרה הראשונה ברשימה, אין חובה להתחיל רשימה ב-1. הרשימה הבאה מציגה את השיפורים הקיימים ברשימות ממוספרות. מאפיין תיאור "ה"=6סץץ | מספור באותיות גדולות באנגלית "ה06="8ץ% | מספור באותיות קטנות באנגלית "ז"=6 | מספור באותיות רומיות גדולות "ו"=06 | מספור באותיות רומיות קטנות "06="1ץ% | מספור בספרות "זססוהטח"=+550 | מציב את הערך ההתחלתי של המספור פרק 6: רשימה | 147 מאפיינים אלו נכתבים כמו כל מאפיין אחר בשפת !|ואזה, מייד לאחר שס התגית ובתוך הסוגריים. הרי מספר דוגמאות : * | <"ה6="8ץ !0> יוצר רשימה ממוספרת בה כל מרכיב מקבל את הערכים 8, 8, 6 וכן הלאה. = | <"06="1/ |0> יוצר רשימה ממוספרת בה מקבל כל מרכיב את הערכים 1, ם, זח וכן הלאה. > = <"5001="4 "06="8/ |0> יוצר רשימה ממוספרת בה מקבל כל מרכיב את הערכים החל מ- 46, 6, +, 8 וכן הלאה. מאפיינים אלו מאפשריס חופש גדול יותר בהצגת מרכיביס ברשימה. מכיון שרשימות ממוספרות מטבען אינן מלהיבות במיוחד ואמורות לעזור לך ליצור מסמך בסגנון השמרני המיושן, חייבת להיות לך האפשרות לגרוס להן להיראות טוב ככל האפשר. טיפ! אס אתה רוצה לשנות ערך של מרכיב מסוים ברשימה עליך להוסיף את המאפיין "ז6פוהטח"=6ט/פש לתגית <> בה ברצונך שיחול השינוי. "6פומטח מייצג את הערך שאתה מעוניין להוסיף. שאר מרכיבי הרשימה, מנקודה זו ואילך, ישתמשו בערך זה. כשאתה יוצר רשימות מרובות רמות 1150 |6ש16 טוטא), השתדל להשתמש בשילוב מספר סגנונות, כדי לעזור למבקריס באתר להבדיל בין סוגיס שוניס, ורמות שונות של נתוניס. הדוגמה הבאה מציגה את קובף |וחשח. חסטאחופו 60-115% הכולל רשימה מרובת רמות וסגנונות. ניתן להציב סוגיס שוניס של רשימות, אחד בתוך השני, כולל רשימות מובלטות בתוך רשימות ממוספרות. <|ווזו]> <₪680> <06> 6חוט0 זסזק63 <006/> <₪680/> <ץ000> <"]"=6ק/ף |0> <ו|/>ח00600שסח1<ו|> 6ח0) ז60ק8ח6<ו|> <""=06/ |0> <ו|/>1.1 ח56600<|> <ו|/>1.2 ח56600<ו|> 3 ח56600<ו|> <"06="1/ |0> <ו|/>1.3.1 6זטףו=<ו|> 8 \זדר] - 5999כ כִיגִיבָּויעיע. <ו|/>1.3.2 6זטוסו= <ו|> <|0/> <ון|/> <|0/> <ו|/> סע ד ז8%66ח<ו|> <"500="24 "/"=06/ |0> 2.1 ח56600<|> 2.2 ח56600 <|0/> <ו|/> 66זח ד ז8060ח<ו|> <|0/> <ץ000ם/]> <|חחש/> תרשיס 6.6 מציג את התוצאה בדפדפן זסזס|קאם 6%חזססח]. [<]5]-]| סוסא ]חז6)ח! 050/1זסו/א - 6ח:!וטו0 זסוקבּח) 1 1006 65סום" ‏ אשץ אם 6 | פין . ש 9 -₪ | 9 2 2 5% ווק וו עסו | 65)ס/ב- ‏ ה56810 6חס] | 36/6508 | קסופ וסט 6% ו 1 6 לפמ ד 1 5600 2 2 56000 3 3 86000 6 1 ש6נופות .1 2 ספות .2 סקט 286 . 1 600 2 2 56000 + 6 ז קה .שת ₪ ו | | 6סם [ תרשים 6.6: רשימות מעורבות יכולות לתת מראה מקצועי לרשימה ולהפריד רמות שונות של נתונים זו מזו. פרק 6: רשימה | 149 סוגי תבליטים, התגית והמאפיין 6ץז אס אתה כותב לדפדפן התומך בתקניס מתקדמים, תוכל לבחור בעצמך את סגנון התבליטיס שיופיעו ברשימה. הסגנונות החדשיס של התבליטיס הם: = עיגולים מלאים <"6="0156ק/ |₪> + ריבועים מלאים <"6ז8ט6="50ק |ט> = עיגולים ריקים <"66זו06="6ע |ט> בהחלט לא מספיק להקמת נבחרת כדורגל, אבל הרבה יותר טוב מנקודה קטנה שחורה, לא! אס אתה מעוניין לראות את התבליטיס החדשיס בפעולה, התבונן בקוד של קוב> |ווזח.6כץ 801!607-115%. <|וחזו]> <680> <6|"> 6חוט0 זסזק63 <006/> <680/> <ץ000> <"6|6זוס"=06/ס |₪> <ו|/>0006000ח1<ו|> 6חכ) זס6קהת)<ו|> <"6זה6="50ק/ס |₪> <ו|/>1.1 ח56600<ו|> <ו|/>1.2 ח56600<|> 3 ח56000<ו|> <"6|6זו06="6/ם |₪> <ו|/>1.3.1 6זטףו=<ו|> <ו|/>1.3.2 6זטףו<ו|> <וט/> <ו|/> <|ט/> <ו|/> סווך זסזקהת)<ו|> <"0/06="0156 |₪> <ו|/>2.1 ח56600<ו|> <ו|/>2.2 ח56600<|> <ט/> <ו/> <|/>66זח ד זס6קהת)<ו|> <ט/> <ץ000/> <|חטח/> 0 חזדר] - 5999כ כִיגִיבָוייע. תרשיס 6.7 מציג את הדרך בה זסזס!|קאם 060ז%6ח1 מפרש את הקוד. זסזס!קא = 1חז6)ח! 050/1ז4:0 - שחזווט זסוקבת ן 100 0 6 קה 0 1 56000 * 2 56000 * 3 56000 * 1 א6נגפות 0 2 שנעגפות 0 סט 286 0 1 56000 > 960002 * 6 קה 0 תרשים 6.7: שילוב בין סוגיס שוניס של תבליטים עוזר להפריד בין סוגי נתוניס. פרק 6: רשימה 11 פרק 7 גרפיקה, טקסט וצבע בפרק זה: * | תמונות מבהירות את הנושא. * | מה לגבי גודל התמונות באתר? . יצירת תמונות שזאורות ותמונות שקופות. האם להפוך את הטקסט לגרפיקה: לחצני ניווט. טפטים. צבע ועוד. אנימציות. תקשורת חזותית היא מהנה וגם מהווה אתגר. גרפיקה יכולה לעזור להתגבר על בעיות תקשורת בינלאומיות, אך עדיין לא מוציאה את הטקסט לגמרי אל מחוץ לתמונה. 2 | וד] - 25902 כִּיגָגָזושיע. השימוש בגרפיקה מהווה כלי משכנע להעברת מסרים. וזכור שגרפיקה גם עלולה להיות בעוכריך. היוהר לא לאבד את המסר שבאתר מרוב גרפיקה. בנוסף, גרפיקה עלולה להפוך את הגלישה באתר לאיטית ומרגיזה, תוך שהיא מחייבת את המבקר באתר לשבת זמן רב כדי לקבל מידע בסיסי ביותר. הוספת גרפיקה לאתר היא פעולה הדורשת כושר איזון - להוסיף את התמונה רק כשיש לה מטרה ברורה. תרשים 7.1 מציג דוגמה לדף שנראה איכותי, אבל היכן לוחציסי!ַ!!. המבקר באתר יכול להשתעמם, או גרוע מזה - לקבל רושס מוטעה מהאתר. |<]₪]- | 5 7 עם 64טוצסזק זסזס!קא=] ]פחז6!זח! ])ס5סזשו - 3 את>טחבּ: וטוספט [9 | ו | סטב - ₪30 שפע 0%ם 6 | הייו | חש הטנא 6חו חס שו [0צו[155 הסו הזוח 5% ץצ א זו 250 50| אק ז] ₪50א/ 6 אא אך דאס 15 500% פד 0060 20106 זז אז זאסו1ולוס -5|56 5|ח1 187ח6 10 6חָ3 חח |אחוזם !603! +0 06 5% טסצ ₪ 206 ]6 חזס)הו! 5 3 | חס ףן תרשים 7.1: האתר של ייאבסולוט וודקהיי מקצועי ומעוצב בצורה מקצועית ביותר, אך עלול להיות לא ברור למשתמש המתחיל - היכן לוחציס! תמונות מבהירות את הנושא תמונות פשוטות עושות את שלהן ביעילות רבה. אך לא תמיד קל ליצור תמונות פשוטות שכאלה (שיס לב לסרגלי הכליס בתוכניות רבות). חלק מהסימניס המוכרים, כמו סימן שאלה, יכוליסם לעשות לך את החיים קליס כמפתח וכמעצב. למעשה, סמליס הס דרך מצוינת לתת למשתמש מושג אודות הכלים העומדיס לרשותו. פרק 7: גרפיקה, טקסט וצבע - 153 זסזס!קא = 61חז6]ח] ])ס5סזסוו - /!ו.0ש.וחוהּ-סח.צאושוש// :קוו [2 | פט 1006 ושאטופה מע אש שח | ו 2-ו ₪ | ₪ . 2 . ₪ עסו | 65!סעב 568100 | 6הסר] | 46658 | סופ ומק 6% | חן 0 |* ו סס וחחב-נסה.ואואו/ / :שזות! בי = לספרי מחשבים 7 הוד-עמי לסה הוד-עמִי? ,2 3) קנ %()2. 6 65 פסִסְכָלִים 45 פרופיל חברה 2 משלוח + מתנה חינם [ספרות טחשוניםן [י ישי 4 מחסניות דיו מקוריות למדפסות הזרקת דיו 4 תקליטורים לצריבה + תקליטורי "חברים בטבע" לילדים בעברית 4 תקליטור אנציקלופדיה "היונקים בישראלי' 4 ספרי דיסני 2 עמי 0 עמי 2 מ 8 ₪199 9 ₪95 8 ₪191 | *להצליח בגדול .60111 = מוצרים נוספים 008 אש | | תרשים 7.2: האתר של הוד עמי* משתמש בסרגל כלים עם גרפיקה פשוטה, בעזרתו תוכל למצוא את דרכך באתר. בר טיפ! כ שש ו 1 רוב המשתמשיס במחשבים אישיים כיום, רואים סימן שאלה ומייד חושבים שלחיצה עליו תוביל לעזרה. תשוב להקפיד להשתמש בסימנים מוסכמיס בעולם המחשבים. אס הגרפיקה שלך נראית טוב, אך אינה עומדת בפני עצמה, הוסף מעט טקסט. קיימות שתי דרכים להוספת טקסט: תמונה המכילה טקסט ובעזרת קוד |אז. תרשים 7.3 מציג אתר המשלב גרפיקה וטקסט, כדי להבטיח בהירות מוחלטת של הנתוניס. 4 וד] - 22902 כִּיגִגָוויע 5 עפ 0:466זם זסזסוקא= )סחזס)ח! ו501סזס:וא - אסס. ד פאס מ 6 65סטב] | 80 אשצ 68 - 6 ,60 1116 ת0 5106 016ום ]065 6 ודיי 065% ז6+שק 60 6תז-:ז]א6 =יפטוחפו 1,788,008 הפת+ שחסו] 5 29 הפטהפטסא ב ו 5 ]6 זא * פד * 8 צשצפ)] פמ * ---7---- עד דשא חו 8 פחסבמנש מס 60655105 20 11 0 866זטסגו גוסץי 6[גוסם5 117 מו 5'זהמ1הר 7 5 ז1 גי מסמזטר מה 45060 פמסמפסנגוף ק0? 20 זנוס % 1506807 8 2 ---------.] סק ופחזסוח 49 | | | תרשים 7.3: האתר של זםא-6 משתמש בטקסט לצד הגרפיקה כדי להיות ברור. בהירות היא המפתח להצלחת האתר. בכל יוס קמיס אתרים המעוצבים היטב. אם האתר שלך לא יעמוד בתחרות, מהר מאוד יישא בתוצאות. כשאתה יוצר דפי ואד ובהס תמונות, חשוב שתתרכז בהצגת התמונות והרעיונות שלך בדרך הברורה ביותר. אם יש לך ספק קל שבקליס אס הלחצניס באתר מובניס מספיק, הוסף להס טקסט. סמלים: מהיכן לקחת ? לעיתיס קרובות, יוצרי דפי 60) מתעלמיס מהעובדה שסמלים יכוליס לתת לדף ה-65) שלך מראה גרפי מרשים, מבלי להכביד על הדף בתמונות כבדות המחייבות את המבקר באתר לשבת זמן רב ולהמתין לתצוגה. לא קל ליצור לחצניס גרפיים, אלא אס אתה מעצב מדופלם. וגם אז עליך לדחוס את חושיך האומנותייס לתוך ריבוע של שני סנטימטרים רבועים (בערך). כיוס, לחצנים כאלה הס נורמה עיצובית בעולס המחשבים ונראים מוכריס וחביביס למשתמש החדש (ובמקריס רבים - האבוד) המבקר באתר שלך. מספר נשמות חביבות יצרו ספריות שלמות של סמלים ולחצנים גרפיים והציבו אותס בצורה מסודרת, כדי שתוכל להוריד אותס מהרשת ולהשתמש בהם (מבלי לפגוע בוכויות היוצריס). לפני שאתה מתחיל לעבוד קשה ביצירת לחצנים מיוחדים עבור האתר שלך, רצוי שתבקר באתר שכתובתו: ו₪65 306ק 60// ה0ו065 6והכקבּז /5+זה חהשו65כ /5+זג / וחסס. ססחב3ּץ.וום / / :קת ]160705 /65וה קְ3ּז6 /+טסץ3] הסחהּ הש פרק 7: גרפיקה, טקסט וצבע | 155 גודל תמונה ב-60/ ניתן למצוא כמות נכבדה ביותר של תמונות. תיקי עבודות, ירחוני צילוס, וצילומיס שוניס מעמיסיס את הרשת, וגורמיס למשתמשיס רביס להמתין זמן רב עד שהדפדפן שלהם יטען תמונה גדולה. ארכיוני תמונות אכן משרתיס מטרה נאה ברשת, אך הדרך בה אתרים גדולים וכבדיס כל כך מוצגיס ומסודרים, בהחלט טעונה שיפור. אם כן, כיצד ניתן להציג תמונות גדולות מבלי לאבד קהל חסר סבלנות! כיצד יכולה גלריה מקוונת להציג את התערוכה האחרונה שלה ברשתו כיצד יכול מתווך נדליין להראות לך את הנכס בו אתה מתעניין: התשובה פשוטה: השתמש בתמונות קטנות יותר. קיימים שני מאפיינייס לכובד תמונה ברשת: שטח התצוגה הנדרש להצגתה ומספר הצבעים בה (הקובעיס את נפח הדיסק שהיא תתפוס). 0 נ טיפ! = . ו 1 אס אתה סורק תמונות למחשב כדי להשתמש בהן ברשת, אין צורך באיכות העולה על 72-75001. זו צפיפות הנקודות הרגילה במסכים, כך שתמונות נראות מספיק טוב ברמת הפרדה (רזולוציה) זו. רמת הפרדה גבוהה יותר תגרום לנפח תמונה גדול יותר. הקטן את תמונותיך כל משתמש ב-פ6/ חולם על מהירות גבוהה יותר ותוצאות ברורות, ואם אפשר, תוצאות מהירות. כדי לממש את החלוס ליעילות באתר שלך, שקול את האפשרות להשתמש בדוגמיות (תמונות מוקטנות, 5!ופּחטוחטחד) שיהוו קישוריס למסמכים שונים, בהס תמונות בגודל מלא. בעברית פשוטה! דוגמיות (85חפטוד) הן תמונות קטנטנות המקושרות לתמונות מקור גדולות יותר. בדרך כלל, גודלן שניים עד עשרה סנטימטרים רבועים ונפחן בין 58 10%9-2. כך שגם משתמש רשת בעל חיבור איטי ביותר יוכל לעמוד במשך טעינה של דוגמיות אלו. במקרה שיש יותר מתריסר דוגמיות רצוי להפריד אותן לדפים נפרדים לפי הנושא בו הן עוסקות. קובצ |וח%ח.5!והחטוחטחד מציג שלוש תמונות מקושרות. התמונות המקושרות הן הקטנה בפועל של תמונות גדולות יותר. התמונה של הילד הבודד היא בגודל אמיתי של 8א143 ואילו הדוגמית שלה היא בגודל 86 בלבד! המשמעות היא טעינה מהירה יותר של הדף עס הדוגמיות. אס הגולש ירצה לראות את התמונה בגודלה האמיתי הוא מוזמן להפעיל את הקישור. תרשים 7.4 מדגים יישוס של גישה זו. 6 |דר] - 5999כ כִּיגִגָוייע. |<]5) - | זסזסוקא = 61חז)ח! 050/4ז4:0 - [חזח .115 הפחוטת ד7קבּת:) 59235זהתס3ץ-וזסת>-ו ות :4 1 | סו 005 פפהסובת ‏ אשע ₪ 6 | 9 4 4 ₪ 3% ₪ . וי מו וו עסו | 0065ב ה0ז568 ו 4 9 . < 6חס] | 6658 | קסופ ופוס 0 6% | 2 וס א | | | ₪ תרשים 7.4: הצבת דוגמיות מאפשרת למשתמש לפנות לתמונות הרצויות להס, בעזרת קישור. חשוב לזכור, איפוא, שעליך לשמור שני עותקיס של התמונה. כדי ליצור דוגמיות ניתן להשתמש בכל תוכנית לעריכה גרפית, למשל על ידי התוכנה סיו 507 זחו3פ הידועה בשמה 55פ. התוכנה מצורפת בתקליטור ומומלצ להיעזר גס בספר 6 סיוק קסח5 אחובּק גרפיקה באינטונט בהוצאת הוד-עמי. לא, לא, לא להקטין את התצוגה בעזרת המאפיינים ₪600 או הזו של התגית <8ַחחו> ולחשוב שגם נפח התמונה קטן. עבודה עס תוכנה גרפית לצורך הטקנת התמונה היא הדרך היחידה ליצירת קבצי תמונות קטנים שיופיעו מהר יותר בדפדפן. קבצים קטנים יותר ככל שהקבציס שלך קטנים יותר, כך קצב טעינת האתר שלך יהיה מהיר יותר. כל משתמש מתחיל באינטרנט ישים לב להבדלים במהירות טעינת האתר שלך, מול אתריס אחרים. כדי להקטין את הקבציס הגרפיים שלך ככל הניתן, נסה להשתמש בפורמט 6ששנ, שמכווץ תמונות פי שלושה עד חמישה מתמונה בפורמט =61. אזהרה ! לפני שאתה ממיר את כל התמונות מפורמט +61 לפורמט 56קכ, חשוב שתדע שבפורמט זה אובד חלק מהמידע בקובץ, וכתוצאה מהבדלים בשיטת הדחיסה עשויים להיווצר שינויים במראה. פרק 7: גרפיקה, טקסט וצבע | 157 כדי להקטין עוד יותר את גודל הקבצים הגרפיים, ניתן ליצור קבצים עם מספר צבעים קטן יותר. לכל תמונה יש פלטת צבעים. קבצי =61 יכוליס לכלול עד 256 צבעים, בעוד קבצי 556 יכולים לכלול עד 16.7 מיליון צבעים. קמור - פר -י 4 טיפ! לעיתים, תמצא בתוכנות גרפיות פקודות המאפשרות בחירה בפלטת צבעים של 16, 64, 256 צבעים או יותר. חלקן אף מאפשרות לבחור פלטת צבעים המכילה רק את הצבעים שבתמונה שיצרת. חפש תכונות אלו, כדי להקטין את קבציך. הסרת צבעים שאינס בשימוש בתמונה מפלטת הצבעים שלה מקטינה את הקובא באופן ניכר. תוכנות כמו קְ0ח605סח: ו- סזק קסח5 חושק הנמצאת בתקליטור מאפשרות שליטה במאפייני הקוב והקטנת נפח התמונות המעובדות באמצעותן. שאלה ותשובה ! אז מה מומלץ *ותר... להשתמש ב-56קנ או +61? השתמש בפורמט 61 לתמונות שמצרו במחשב, סמלים, טקסט ולחצנים ובכלל גרפיקה ברמת דיוק נמוכה וכמות צבעים קטנה. השתמש בפורמט 6מסנ לתמונות מדויקות יותר שכמות הצבעים וההצללות בהן גבוהה יותר, למשל תמונות סרוקות וצילומים. לקבלת מידע מפורט *ותר פנה לספרי ההוצאה: סזש קסוו/5 זחזבּק עיצוב לאינטדנט והספר עיצוב וגרפיקה עם קסו/פסזסווש. תמונות שזורות מכיון ששפת ואד מציעה לנו כליס מעטיםס לטיפול בגרפיקה, עלינו להשתמש בתוכנות לעריכה גרפית (כמו 055) לביצוע מניפולציות ועריכות מתקדמות של תמונות. יצירת תמונות 61 שזורות (673660ח1) ותמונות 61 שקופות טחסזהקחפּזד) דורשת מאיתנו שימוש בתוכנות עריכה גרפית, כפי שציינו. בטעינת תמונות שזורות, טוען הדפדפן את התמונה בשלבים, כשהמידע הראשוני של התמונה נטען ראשון ולאחריו מציג הדפדפן את התמונה פס אחרי פס, עד שהיא מופיעה. / - "5 טיפ! בתוכנות גרפיות רבות, נדרשת לחיצה אחת קלה על האפשרות "*פחו80ח6)ח/יי כדי ליצור תמונה משולבת. 8 \זדר] - 25999 כִיגִיבָויעיע. ייתכנו מקריס בהם יראה המשתמש תמונה מטושטשת, שתהפוך להיות ברורה יותר ויותר, ככל שהתמונה נטענת. כך מקבל המבקר באתר מושג לגבי תוכן התמונה, עוד לפני שנטענה בשלמותה. ראה קובא |0%0ח.86060]ז6שח1. יכול בהחלט להיות שלא תראה את התהליך במחשב המקומי שלך בגלל מהירות המעבד, אבל זכור תמיד שבאינטרנט הדבריס עובדיס יותר לאט ולפעמיס הרבה יותר לאט. זסוקא = וסחזס)ח! 410105071 - 30.1 וח 307% ת 235% 59 בת ס2 3 ץ- סח >-ו ות :4ו 3 1006 פשהסטפ] ‏ אשע 266 5 | ₪ . 2.8 |] ₪ 6חס] | 6658 | קסופ מזס חס 6% 9 ₪4 ₪ |₪- 9 ₪ . 0% מו ו | עסו | 0065/ב = ה56810 פיוסט 01.12 (דזט/ (רזט/ר שו | | יוב תרשים 7.5: ככל שהתמונה גדולה יותר, כך ייקח לדפדפן זמן רב יותר להציג אותה בשלמותה ובחדות מלאה. תמונות שקופות כדי לבנות תמונות שקופות טחסז8ס5ח8ז1), הקצה צבע אחד כרקע לקוב> 61:898 כערוץ שקוף. אפשרות זו קיימת ברוב התוכנות לעיבוד תמונות. כשדפדפן תואס 8 טוען את התמונה, החלק השקוף של הדמות מוחלף במידע שמאחוריה (בדרך כלל צבע הרקע או, דמות הרקע של הדף). השקיפות מגדירה תמונה שצפה על הרקע ואינה מוגדרת בריבוע סגור משלה. בעברית פשוטה! 8 הוא אחד מתוך פורמטים גרפיים רבים. זהו החידוש האחרון מבית 6שוספטקוחס6 התומך ביצירת תמונות משולבות, שקופות ואנימציות. רוב התוכנות הגרפיות מאפשרות לך ליצור קבצים בפורמט זה, או לפחות להמיר קבצים מסוגים שונים לפורמט 8. פרק 7: גרפיקה, טקסט וצבע | 159 תמונות יכולות להישמר כסוג 61:898 בעזרת תוכנות שונות (כמו למשל ק05 המצורפת לתקליטור זה). ראה קובא |ו0.%ח50876חז דאוסח5. תרשים 7.6: כל ביטוי של הצבע היישקוףיי בתמונה מקבל את צבע הרקע. לכן חשוב להימנע משימוש בצבעים דומים בתמונה וברקע. האם להפוך את הטקסט לגרפיקה? למרות השליטה המוגבלת על דרך הופעת הטקסט במסמך, תמונות של טקסט מאפשרות שליטה כמעט מלאה במראה ובמיקוס טקסט/תמונה. כעת, תוכל לפנות לתוכנית העריכה הגרפית שלך וליצור טקסט מרשים במיוחד, אך לא לפני שתקרא את האזהרה שלפניך. אזהרה! הוספת תמונות של טקסט מעלה מספד נקודות שחשוב להתייחס אליהן. הכוונה היא לגודל התמונה ולתאימותה למטרה. ראשית, דפדפנים טקסטואליים מציגים רק את הטקסט המוגדר במאפיין ז8, וגם אז, רק אס צוין מאפיין זה. זכור ששימוש בתמונות טקסט עלול להפחית את מספר המשתמשים המסוגלים לגשת למסמכיך ולהפיק מהס תועלת. שנית, משך הזמן הנדרש לטעינת תמונות עלול לגרום חוסר סבלנות מצידו של המבקר באתר (בלשון המעטה). כדי לצמצס את משך הטעינה מומלץ להשתמש במספר צבעים קטן עד כמה שאפשר ולהפוך אותה ליישקופהיי, כך יהווה רקע המסמך רקע התמונה, ויחסוך לך זמן ומאמץ. 0 | \זדר] - 5999כ כִיגִיבָויעיע. ב מס סופת סה אשץ ‏ ₪ 6 | 65+0עח1] "+0501זס:ו 0 ".ע1008 60// 106 חס 5ז6510שח! 7 5'חסזו8 - [מפתזשו וסט השק הטסץ פשג חש ץ|קחזו5 ,[ורח-8 הו טהוחחוסרח 630 גוסץ סס 585 דוסמפז רסו פורם 8או| סוטופצצ וסץ ז ", סוטנופ" >סווס חב הזזסז התויסו|10 8 חו (הזסס. 008 יפחב( ,-6.0) 3007655 |ובח-8 זוגוסץצ 1 8 8 ור 24.7 תםפאם סמ ץג פ פמ פמ זו 0 ו ור - 1 פס 63|!5 7003 54/) , החטסזב ||3 305>| ססוסזפי 5|סתסוא עחפד החד |3-ו 30 וט 65חנסס פסה טוב !35 חב עסבזומ5חסס חס מסספואיחסס 8 ". 58וחחסזכרחסס הַחהו5הזסחוו5 ב" 5פּהַזב3ח0 זופ0גות ַ5ַזְהַ155-08 חס 5 פד ",סופ 0פסחב טח ב" >|50פז פס 5!|בס פא 8 3 35128 מה 200031 50901 !3 פס חב 65חחו 008/85 שם |וואי 5!סהסוא לבס ססחוופא|| פס 5ה85556! !6051098730 הסופוספס .83 0 8 חותפ טחסס תרשים 7.7: שילוב של טקסט וגרפיקה. לחצני ניווט לאחר שכיסינו את נושא הקישוריס הגרפיים, ואת נושא התמונות היישקופותיי, נוכל להתחיל להשתמש בלחצניסם גרפיים. לחצנים אלה מאפשריסם למבקר באתר לנווט בקלות מקסימלית. אל תחסוך בלחצניס כאלה, עליך לאפשר למבקר גישה קלה ומובנת למספר רב של לחצניס, המקשרים למרכיביס העיקרייס באתר. [<51)- | 656 - 106] | הוסס.4010פסא ג 46 זסוהסוחווחחוחסם) 20 אפוצ 08 106 | + הסה ,3 2606561 -27 ע6 מצ6זיס 1[ 04 766% 0 ש 17 תרשים 7.8: חשוב ליישר את הלחצניס אופקית או אנכית, אך בצורה מסודרת. 8 ₪. מו תה 14106 5 | [--. 2 2 ] 08816 6ם1 זהמאר חס )תסחזווסס | פרק 7: גרפיקה, טקסט וצבע 11 יישור אנכי של לחצניס, כמו בתרשיס 7.8, אפשרי על ידי שימוש פשוט בתגית <זפ> : שאלה ותשובה ! <זט> <"6/5.01ח"=576 וחן> <זס> <"5.01!|זה)"=576 סוחן> <זם><")ו576="315.0 0וחן> <זם> <"]576="686.01 ףוח|> <זס> <"]10/165.01ח"=576 ףוח|> הלחצנים שלי מסודרים יפה בצד שמאל של המסן, אן הטקסט מסרב ליישד את עצמו לצידם וגופש מתחת לתמונות. איך אני גודם לטקסט להופיע לצד התמונות? קיימות שתי דרכים אפשריות. אס אתה משתמש בתמונה אחת הכוללת את כל הלחצנים שלך, תוכל להשתמש במאפיין התגית <"ש8/00="/6 סָוח!>. דבר זה יגרום לטקסט לגלוש לצד שמאל של התמונה. אס אתה משתמש בתמונות נפרדות עבור כל לחצן, רצוי שתשים אותן בטבלה. קיימיס לחצניס גרפיים רביס המותריס לשימוש על ידי יוצריס רביס ברשת. שיס לב לתרשים 7.9, המציג לחצניס המאפשרים ניווט קל. | הילדיח 34 46 1006 9085 | וצ 88 -6] | . ₪ 9 .₪ | 4 4 8 | ₪ ₪ 8.- 5-2 8 ווק || עסופו] | ₪65סעב 568808 6חס] | 36658 | קסופ במ חס 6% * 6 | | ₪9 [* 35 06%חו/ 0ס .5069 :קוח 65| 430055 | - כ ב שו כל 1 שחסוחו פה | | לוח משדרים [₪] בטיה הטוביםה? תרשים 7.9: שימוש בלחצניס מאפשר למבקר להשתתף בחווית האתר שלך בדרך אותה הוא מכיר היטב, בסביבה המוכרת לו. 2 וד] - 25902 כִּיגָ'גָזויע. השימוש הנכון בגרפיקה, כמו במרכיבים אחרים של המסמך, יבדיל בין האתר שלך לבין אתריס אחריס ברשת, שאת חלקם הגדול תמצא באתרים בעלי מבנה גרפי עלוב. אס המבקריס באתר יראו שהאתר שלך קל לניווט ומחיר מאתרים אחרים, הס ירבו לבקר בו ותקבל חשיפה גדולה יותר. כעת, אתה כבר מכיר את מרכיבי א הבסיסיים ותוכל ליצור מסמכים בסיסיים. אך חשוב שתזכור להיעזר בתוכנה הגרפית שלך, כדי ליצור את התמונות הקטנות והיפות ביותר שתוכל, ולהפוך את האתר שלך לאתר בעל עליונות גרפית. טפט, התגית <ץ200> והמאפיין סחטסוהַָא6בּט בוודאי חיכית שנציג את הנושא הזה כבר זמן רב. נראה כי מפתחיס רבים נהניס מאוד להדביק טפט כלשהו כרקע לאתר שלהם. ה כמובן נעשה בעזרת גרפיקה ולא בעזרת דבק. וה, ללא ספק, מוסיף אופי מיוחד לאתר, אס זאת כוונתך. ראה קובצ |הח%ח. 0ה8666700. הדרך לעשות פעולה זו היא פשוטה מאוד: <"ז01. 3 065ה"= טס 0660 /ץ0סס> [<]5]-] זסזס!קא = חזס)ח! ]]50סזסווא - 1166 עופחס. | 3 | 6 | 006[ 8)סטב] | סע כ זטם ‏ 6 | "שטן - 5 9 ₪ ₪ 6 8 ווק [- עסו | 65)ס/ב = 568108 6חס] | 6/658 | קסופ בזמוחס-]| 6% 1.061 116 01 6הזסז1 >ודד 4 חס א | | | חס ₪ תרשים 7.10: רקע גרפי ייפרש אוטומטית על כל המסמך. וכור לעשות אותו בחיר ככל האפשר, כדי שידגיש את הטקסט השחור (אם הטקסט שחור, כמובן). פרק 7: גרפיקה, טקסט וצבע | 163 תמונות רקע: הגודל דווקא כן משנה לכל אורך הדיון בנושא הגרפיקה באתרי 69/ אתה קורא, וזה מה שנכתב כאן, שככל שהתמונות שלך תהיינה קטנות יותר, כך ייטב. ובכן, יש יוצא מן הכלל אחד בגישה זו, ונתייחס אליו בהרחבה (שים לב לדברים הבאים והיוהר מבלבול). היוצא מן הכלל הוא כשאנחנו מציבים תמונה מסוימת כתמונת רקע לאתר שלנו, תמונה זו נפרשת על כל המסמך ויוצרת את הרקע. כשהדפדפן טוען תמונה זו הוא טוען אותה ופורש אותה, תהליך שלוקת זמן מסוים. ככל שהתמונה גדולה יותר (בשטח) נדרש הדפדפן לפרוש אותה פחות פעמים, ולכן היא יעילה יותר. אם כן, תמונת רקע בגודל 2 ס'ימ רבועיס תיטען לאט יותר מתמונה בגודל 3 סיימ רבועיס. אם אתה משתמש בתמונת רקע אחת לכל הדפי ה-פ6/ שבאתר, השתמש בתמונה גדולה. הדפדפן טוען אותה לזיכרון וכך קל לו יותר לטעון אותה פעס נוספת להצגת מסמך נוסף. אם אתה משתמש בתמונת רקע שונה לכל דף ודף באתר, רצוי שתשמור על התמונות שלך קטנות למדי, כדי לקצר את משך הזמן הדרוש להוריד אותה מהרשת. בוודאי מעניין אותך לדעת מה גודל תמונת הרקע (קובצ זף.זסְסְהּכ)? ובכן, גודלה האמיתי של התמונה הוא כפי שנראה בתרשים 7.11. [<]5]-]| סופא חזס)ח! ]]50סזסווא - 166 עופחס. 1 6 006[ 66)סטב] | סע זסם ‏ 6 | . ש 9 -₪|3 4 8 | ₪ ₪ 2.8 > 5% חווק וו עסו | 0065ב ה56810 6חס] | 36/6508 | קס)פ ומק 6% 5 1.061 4116 01 11016 שו מ 00 שא | | | פס 6 תרשים 7.11: גודלה האמיתי של תמונת הרקע. תוכל לנצל את יכולת ייההכפלה'י של הדפדפן כדי לקחת תמונה כמו זו (6006.010) 4 דר] - 25902 כִּיגָ'גָזויע. ואיתה ליצור רקע מעניין כמו וה: ו | 0 | 10085 | 65)סץצב= | שוש 08 2 8 08| 4 4 9 | 8 4 8. <> ו מזמווזם 8% )וז | עסו = 65)סעב- 56800 6חסו | 6658 |, טס עו | | | חס תרשים 7.12: ניצול יכולת 'יההכפלהיי. טפט סטטי, המאפיין 65וזוסקסיוט טפט זה ממש כמו תמונת הרקע הרגילה שלנו, רק שהיא מופיעה פעם אחת ולא זזה. כל מה שאתה צריך לעשות כדי ליישס את הייכתסיי כרקע למסמך, הוא להוסיף לתגית <ץ200> את המאפיין "60א|₪65="0ז6קסזקפפ, מעבר להגדרת תמונת הרקע, הנה כך: < 60א"=05 סז "זו ההק "= 6 הטס 086% ץ00> צבע אס אתה באמת רוצה להתפרע ולתפוס שליטה על כמה שיותר מרכיביס במסמכיםס שלך, הגיע הזמן שנסיר את הלוט מעל חלק מפקודות הצבע. את הצבע אפשר לשלב בהרבה תגיות שאת חלקן כבר למדת: <00)>, , <66ט0זפה>, <זה>, <2856/07%>. את הצבע ניתן להגדיר בדף !ד בשתי צורות: 1. בשם, לדוגמה: 6טופ, ח66זף, צוסוופץ וכדומה. 2 בפורמט ₪08. פרק 7: גרפיקה, טקסט וצבע | 165 פורמט ₪68 הינו הגדרת צבע על ידי ערבוב הצבעים: אדוס (₪60), ירוק (ח66ז6) וכחול (8106). לפי מודל צבעי 868 נוכל לערבב יחסים שונים של שלושת הצבעים (אדוס, ירוק, כחול) כדי לקבל כל צבע החל משחור (וזה ברור) ועד לבן (וזה גס ברור) וכולל ורוד, ירוק ועוד מאות אלפי גווניס אחריס. כל ערך, מתוך השלושה, יכול לקבל ערך מ-0 ועד 255. המשמעות היא שמספר הצירופיס האפשריים הוא 16.7 מיליון צבעיס. למשל, הצירוף של אדוס, ירוק, כחול בערכים 255, 255, 255 בהתאמה יתן צבע לבן כמו שצירוף 0, 0, 0 יציג צבע שחור. הנה לפניך צירופיס אחרים: צבע/ ₪68 | כחול (סטו8) ירוק (ח606ו6) אדום (₪60) צהוב 255 סגול 15 ירוק כהה 3 הבעיה בצבעי ₪68 היא שלא ניתן להגדיר לדפדפן את הצבע בעזרת שלושת הערכיס הדצימלייס של ₪068 אלא חייבים לציין ואת בקוד הקסדצימלי. בשיטת הספירה הדצימלית בה אנו עושים שימוש יוס יוס קיימות הספרות 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ו-9. בשיטת ספירה הקסדצימלית קיימות הספרות: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 9, ג, 8, 6, ם, 5 ו-=. הערכיס הדצימלייס יתורגמו לערכיס הקסדצימליים. בתרשיס הבא תוכל לראות את הגדרת הצבע בפורמט ₪68 עם ערכים עשרוניים (דצימליים) וגס את ההגדרה עבור דפי |ואד. 6 |דר] - 5392כ ינויע תרשים 7.13: כך נראה חלון בחירת צבע בתוכנת סז קסח5 חןפ0. אם כך, הגדרת הצבע 8=163 ,6=163 ,63=₪ בדף ואד תירשס 43-4343. כדי להקל עליך את העבודה תוכל להשתמש בקוב |וח+ח.6וחב₪3 עֶט 140זס601 כדי לראות הגדרה של 140 צבעים בשמם (אותו תוכל לציין בדף שתבנה) או בפורמט ₪68. כדי להשתמש בערכיםס שבטבלה סמן את הטקסט ובצע העתק (6+חשס). פרק 7: גרפיקה, טקסט וצבע | 167 זסזס!קא = ]6חז6)ח! +/ס5סזסו - |חות.6חו3 1 עם 40 1זסוס:)?הַקְבּת:)4 |וא ד1] = 4-5 1וא ז6]1 60וו75פאו/צ:] בּ | 1005 >סהסטב] ‏ אסע ‏ אם 6 | "| .ב ש 94 > 0 ₪ 36/5986 | קסופ ובס 6% ו מוזק ו סופ = 88!זסץב = ה0ז568 08 26 וט םח 8פסון 9-5 0 7הפסא- 08 . : 000805 !3 81300066 6ספום 0 2 4 6וס סוחס 649550 = 1 ; ; 0 זה א|ופחזס) 6 סרח 99 זו 0 זו סזוחצוופזסו- 8-87 6 0 0 חס 0-0 | ₪- 6-4 הזוחו 1.008 ר-| || 6 ₪ תרשים 7.14: פלטת הצבעים. הפעל את הקוב |ו₪ח.6חח3 עפ 140 זסוס6. לרשותך עוד מיליוני צבעיס אותס תוכל לשלב במהירות בדף ‏ !|אז, אבל יהיה עליך לוכור שהדפדפן יכול להציג רק 216 צבעים, כך שאתה יכול לבחור צבע, אבל הוא יוצג בהגדרה הקרובה ביותר שיודע הדפדפן. |וחזח.6וחב עס 60!07140 | 140 צבעיס המסודריס בסדר אלפביתי |וח07067.0% ₪68 60107140 | 140 צבעיס מסודריס לפי מספר הצבע בפורמט ₪68 צביעת רקע, התגית <ץ000> והמאפיין זס|960ט נתחיל בצביעת הרקע. תוך שימוש במאפיין זסו60פפ של התגית <ץ000>, תוכל ליצור צבע רקע למסמך בעזרת ציון מספר הקסדצימלי בן שש ספרות : <"ססףָ8אזז4"= זס|0960 ץ00> גוף המסמך <ץ00ס/]/> הערך %170990 מציין את הערך הדו-ספרתי של הצבעיס אדום, ירוק וכחול, בהתאמה, בצבע הרקע של המסמך. לדוגמה, אם אתה מעוניין לשנות את רקע האתר שלך לשחור השתמש בקוד: <"2000000"=זס!0960 ץ₪00> 8 \זדר] - 5999כ כִיגִיבָויעיע. יכולת גס לכתוב את הקוד: <"א0|80"=ז0960|0 ץ₪00> ולהגיע לאותה תוצאה בדיוק - רקע שחור. אתה לא צריך לזכור את כל הקודיס ההקסדצימלייס ו/או את שמות הצבעיס בעל-פה. תוכנות גרפיות כמו 052 מציגות לך את קוד הצבע לגבי כל צבע שתבחר, וכמו כן תוכל להיעזר בקבצים: |וושח.6וגּא עס 140זסוס6 או בקובף !006.0 ₪65 140סוס60 שבתיקיה של פרק זה בתקליטור. אזהרה ! יצירת רקע שחור לאתר ברשת מסמלת בדרך כלל אתר סקס, אלימות או אתד שמהותו שלילית. אס הכוונה שלך היא לשדר אווירה חיובית, רצוי להימנע מצבע זה, ומצבעים כהים בכלל, כצבעי רקע. בדומה לשחור, ניתן לצייו את הערכיס של הצבעיס הבאים כך: צבע | | | 68 תכלת | םש = 0 שחור 00 כחול במייןוו אדוס כהה 0 אפור ס00 ירוק ס00 ירוק בהיר 00 ירוק זרחני 0 חוס ס000 כחול כהה 0 ית ס00 סגול 1000 אדוס 0 כסף 0 ירוק כהה 0 לבן שת צהוב 0 פרק 7: גרפיקה, טקסט וצבע | 169 הספר 0זש 500 +חזב3ק עיצוב לאינטרנט עוסק בהרחבה בנושא גרפיקה וצבע (התוכנה מצורפת בתקליטור). " טיפ! דענון קצר אודות מספרים הקסדצימלים. הקסדצימלי פירושו על בסיס 16, בניגוד לבסיס 10 (ספירה רגילה). כל ספרה במספר מייצגת כפולה של 16 (לא של 10). הספרה הימנית ביותר שהתרגלנו לכנותה *אחדותי) זקוקה לספרות מעבר 9-5 כדי שנוכל להציג ספרות הקסדצימליות. למזלנו מערכת הספרות המוכרת לנו, לא מכילה ספרות מעבר 2-2 תמספר 10 הוא דו-ספרתי). לכן, משתמשיס באותיות הלטיניות 8 עדז כדי לייצג את הספרות 10 עד 15. לפיכך, = במיקום האחדות, ערכו 15. לעומת זאת, = במיקוס העשרות ‏ (שש-עשיריות) ערכו 240 1619). המסקנה - המספר = ערכו 255=240+15. דרך אגב, מכיון שכל נמושא ההקסדצימלי אינו מהקלים, להרבה מהמספרים המייצגים צבעים ניתן גסם שס שניתן להשתמש בו כערך, במקוס הספרות ההקסדצימליות. ראה קובץ !חנ.6וח8ת עם 60/0140 צביעת טקסט, התגית <+ץ000> והמאפיין %אס+ לאחר ששינית את צבע הרקע ייתכן שתצטרך לשנות, אס תרצה, גס את צבע הטקסט במסמך. ברירת המחדל לצבע טקסט ברוב הדפדפניס היא שחור (3000000 ,866ום), מלבד קישוריס. א טיפ! - 0 קובצ |וחזח.6וחהּא עפ 60107140 מאפשר לך לבחור צבעיס עבור הרקע, הטקסט והקישורים. / = ג כדי לשנות את צבע הטקסט הכללי במסמך, השתמש בתכונה 0א6ז של התגית <ץ500> כך: <"16%="70000 ץ00> גוף המסמך <ץ000/> בקוד זה, 995ַ0זז מייצג סדרה של מספריס הקסדצימלים, המייצגים שילוב בין אדוס, ירוק וכחול. למשל, הקוד הבא מציג את הטקסט בצבע כחול בהיר: <"6ט!0ש156ח0! |"=6%6 00> 0 חזדר] - 5399כ כִיגִיבָויעיע. שה בדיוק כמו לכתוב: <"-66="48706? ץ00> צבע קישור, התגית <ץ500> והמאפיין אחוו ניתן לשנות גם את צבע ההיפר-קישורים ב-|₪11. קיימיס שלושה סוגי קישורים: 1. אחו! - קישור. 2 אחווצ - קישור שביקרת בו. 3. אחווגּ - קישור פעיל. כדי לקבוע את ערכס של אלו, עליך להשתמש בקוד: <"8000זא"==חו!3 "900םזזא"=>חווע "00םזזא"=>חו! ץססט> גוף המסמך <ץ000/> שוב, 9908ז%1 מייצג את השילוב בין אדוס, ירוק וכחול. ברירות המחדל למאפייניס אלו הן כחול עבור >חו!, סגול עבור אחווט ואדום עבור >חוו8. ייתכן שצבעיס אלו שוניס, אס המשתמש הגדיר אותס אחרת. *"; טיפ! - = ַ 1 כיצד אפשר לראות קישור פעיל? אס תשים לב, קישור משנה צבע מייד עם הלחיצה עליו. בשלב זה הוא מקבל את הצבע המצוין ב-8/0%. צביעת טקסט, התגית <+ח0ס+> והמאפיין זס|60 עד כה, כל פקודות הצבע שראינו היו כלליות מאוד. למעשה, ניתן לשנות את צבען של מיליס בודדות, משפטים או קטעיס בודדים, מבלי להשפיע על שאר הטקסט. כל שעליך לעשות הוא לתחוס את הטקסט אותו ברצונך לעצב בין התגיות <%ח0)> ו-<%חס]/> : <%חס)/ >60ז 5 16% 15חז< "= זס|60 %חס]> ההגדרה של צבע האות יכולה להיות הקסדצימלית, או במיליס פשוטות וברורות יותר. אתה תחליט מה מתאים לך יותר. אנימציות תמונה בפורמט 61 מסוגלת להציג תמונות משולבות, תמונות שקופות ואנימציות. ובכן, מכיון שכבר עברנו על הנושא של תמונות משולבות ותמונות שקופות, מה שנשאר הוא לדבר על אנימציות, יכולת המאפשרת לך ליצור מצגת קטנה של מספר תמונות, המחליפות אחת את השנייה לפי סדר. פרק 7: גרפיקה, טקסט וצבע 11 אנימציות בפורמט 61898 נתמכות על ידי הדפדפניס המובילים. כדי ליצור אנימציה כוו, אתה וקוק לתוכנה שתוכננה ליצור קבצים מסוג כזה. קיימות מספר תוכנות שבאמצעותן תוכל ליצור אנימציות. אחת מהן היא 055 הנמצאת בתקליטור, שיחד עס הספר 6 סיוש 5002 זחוב3ק עיצוב באינטרנט תוכל לעשות איתה ייניסים ונפלאות'י. יצירת אנימציה בעזרת התוכנה סזק ק0ח5 זחוּק (או בקיצור -5ק) היא פעולה פשוטה - החלק הקשה הוא יצירת מרכיבי אנימציה השוניס בתוכנת עריכה גרפית (ראה תרשיס 1) וראה קוב |ו6ח.6ו ו4חטח העושה שימוש בקוב>ף )ו6.זסחחטז. אזהרה! כדי למנוע אי סדדים באנימציה שלך, דאג לכך שכל התמונות המרכיבות את האנימציה, יהיו באותו גודל ועם צבע רקע קבוע. לאחר שמרכיבי האנימציה שלך מוכנים, הפעל את אשף האנימציות של ספס. כדי להפעיל את האשף, פתח את תפריט ₪16 ובחר באפשרות 0ז28ו\ חסוזהוחה. עקוב אחר ההוראות על המסך כדי ליצור את האנימציה שלך. הפורמט 61898 שומר בתוכו מידע נוסף, כגון: כמה פעמים לחזור על האנימציה, כמה זמן יש להמתין בין תמונה לתמונה, ובאיוה סדר תופענה התמונות באנימציה. אם כן, כל שדרוש לך הוא תוכנה שיודעת לקבל את המידע הזה ממך ולשמור אותו בפורמט המתאים. מאפשרת לך לשלוט במספר הפעמיס שהאנימציה תחצור על עצמה ועל מאפייניס נוספים. היא גם מציגה את התמונות בסדר בו יופיעו. לאחר שהרכבת את האנימציה, תוכל לראות אותה בפעולה, אס תלחצ על לחצן אסו/. אס אתה מרוצה מהתוצאה, פתח את תפריט ₪68 ובחר באפשרות 58/6 כדי לשמור את האנימציה לדיסק. 2 \זד] - 5352כ כִיבִיבָויעיע. ]ו2.0 6חזבּז-] זסהחטז - סז?] קס5 )חובק .. 6חז8ז-] זסחחטז ו תרשים 7.15: כל מרכיב באנימציה צריך להיווצר בנפרד כדי ליצור את אשליית התנועה. פרק 7: גרפיקה, טקסט וצבע - 173 פרק 8 מפת תמונה בפרק זה: * | מהי בדיוק מפת תמונה! כיצד ליצור מפת תמונה. מפות בצד הלקות. מפות בצד השרת. מפת תמונה היא תמונה שיש בה קישור אחד או יותר לפי מיקום הסמן. מפת תמונה הפכה להיות אחד הדבוים הפופולריים ביותר באתרים בעלי אופי גרפי. 4 \דר) - 5999כ כִּיכִיבָויעיע. קישורים מזכירים את הדרך שבה אנו חושבים ומתנהגים - הם אסוציאטיבים, הם ספונטניים ואינטואיטיביים. קישוריס מאפשריס לך לבלות שעות לאורך שביל של נושאים ועניינים, תוך חשיפה והפנמה של המידע שאתה נתקל בו. תמונות מהוות קישורים מצויניס, קליס להבנה ובינלאומייס, בעיקר כשאתה יוצר קישוריסם מחלקיס שוניס של תמונה. זה בדיוק מה שמאפשרת לך מפת תמונה לעשות. מהי בדיוק מפת תמונה? מפת תמונה היא תמונה המכילה אזורים ייחמיסיי. עד כה למדת ליצור קישור לתמונה כשאתה לוח על אזור כלשהו בתמונה, אתה מפעיל קישור. אס תלחצ על אזור אחר באותה תמונה, תפעיל קישור אחר. והו ההבדל בין מפות תמונה לבין תמונות מקושרות רגילות. תמונה מקושרת היא תמונה שלחיצה בכל מקוס בה יוביל אותך תמיד לאותו קישור. מפת תמונה היא תמונה בה קיימיס קישוריס לשני מסמכים או יותר. בעברית פשוטה! אפשר לקרוא לאזורים במפת תמונה אזורים ייחמיםיי. כשאתה יוצר מפת תמונה, אתה מגדיר חלקים שונים של התמונה כקישורים. כל אזור מקבל את כתובת ה-!אש שלו. לחיצה על אזור זה, תפעיל את הקישור ובדרך כלל תטען את המסמך המקושר. קובצ |וחזח.6!0/חו58 מראה דוגמה למפת תמונה. כשאתה מפעיל את הקובצ הזה, אין לך מושג (וגם לא חצי-מושג) שווהי תמונה מקושרת (כי אין לה מסגרת של קישור בצבע כחול) ו/או שזוהי מפת תמונה. עכשיו הצב את הסמן מעל הטקסט (למשל, מעל הטקסט )600005 6חד) וראה איך הוא הופך מ- 5 ל- " כלומר - יש שם קישור. במפת התמונה של רביעיית סיינפלד יש עוד כמה אזורים 'יחמיסיי, מלבד הטקסט, והס האף של גירי והאף של קרמר. הצב את הסמן, למשל, על האף של קרמר והסמן נראה כך "י החל להזיו אותו בקו אופקי ימינה עד לאוזן. כשתגיע עס הסמן לשס הוא כבר ייראה כך % שוב, מקס את הסמן על קצה האף של קרמר והפעם הזז את הסמן כלפי מטה. כשהסמן יגיע לקצה הסנטר של קרמר הוא כבר ייראה א ולא כך "י המסקנה מהתרגיל האחרון היא שהקישור במפת תמונה יכול להיות מוגבל לאזור מאוד מוגדר (ומייד תלמד גס אתה איך להגדירו). פרק 8: מפת תמונה | 175 [< ]ה ו 60 1005 65)סטב] | סע 68 6 | תרשים 8.1: מפות תמונה לא חייבות להיות מהממות, אבל חשוב שייטענו מהר. דוגמה נוספת למפת תמונה תראה בקובצ |שח.66!ו|68כ183. במפת התמונה יש מספר אזוריס רגישיס: טבריה, מגדל, צומת גולני, כנרת (המושבה), צומת צלמון ועילבון. לחיצה על אחד הקישוריס תוביל אותך לדף הרלוונטי בהתאס לקישור שהפעלת, ובמילים אחרות בהתאם למיקוס הסמן במפת התמונה. זסזס!קא = 61חזפ]ח! !/050ז6ו1 - קְהּחופהַהּח! [₪ כ 1006 65סט8] | שו 26% - 6 | תרשים 8.2: דוגמה נוספת למפת תמונה. 6 |דר] - 5909כ כִּיגִגָוייע. באתריס רביס נעשה שימוש בסרגלי ניווט - לחצני טקסט ותמונות לחצניס - כחלק בלתי נפרד מכל המסמכים באתר. כך, אס משתמש מעוניין לעבור לדף הבית, הוא צריך ללחו על תמונת הבית. וו שיטה מצוינת, מכיון שבכל הדפיס נעשה שימוש חוזר באותו סרגל, והמשתמש מקבל מושג ברור על דרכי הניווט באתר. התרשים הבא (תרשים 8.3) מדגיס שימוש קל להבנה במפת תמונה לניווט באתר. המדריך לרכישת ממחשב כוילון כזו(חים היכן לרכוש? / 8 4 מבצעים וכותנות עו ם ה "= כל / ער אד 1 , . חן | "685/06/5 5אספסוסווה תרשים 8.3: תמונות מפה מאירות למשתמש את דרכו באתר. מפות לקוח מול מפות שרת לעיתיס קרובות אתה מעביר את העכבר מעל סרגל כלים, שאתה יודע בוודאות שהוא מפת תמונה, ולמרות ואת אתה לא רואה קואורדינטות, אלא כתובות 081 בשורת המצב. איך וה קורה! כשאתה רואה כתובות 08 בשורת המצב, סימן שלפניך מפת לקוח. בתקני ואד המתקדמים, כמו 3.2 ו-4, ניתנת לך האפשרות ליצור מפות תמונה שאינן משתמשות בשרת (ז6עז56) כלל, במקוס ואת הן מעבירות את נתוני הקואורדינטות וכתובות ה- 081 שלהן לדפדפן, והוא עושה את העבודה על מחשב שלך - מחשב לקוח. שאלה ותשובה ! האס חייבים דפדפן גרפי כדי להשתמש במפות תמונה? כמובן שכן! לפחות כשמדובר במפות תמונה בצד השרת. ללא תמיכה בגרפיקה, המבקר באתר שלך לא יוכל להשתמש במפות התמונה. גם השימוש במאפיין 8 של תגית <פוו> הוא מסובך ובעייתי. אס תרצה לדאוג למשתמשים בדפדפנים טקסטואליים, עליך למצור להם תפריטים טקסטואליים פשוטים י*ותר, כתחליף למפות התמונה באתר. תוכל להציב אותם מתחת למפת התמונה או בתחתית המסמך (כך נהוג). תפריט הטקסט שלקך צריך להיראות דומה לזת: <3/ >6חסה<"|ותסח. א06חו"= )6 8> <000605>/3זק<" | ח.6%5ט00זכ"=)]6זו 8> <507/100>/8< "| הסח 567/166"= ]סח 8> <6!0>/8<"[וחסח. ק|6ח"=]6זו] 8> זו דרך מקובלת מאוד לתמוך גם בדפדפמים טקסטואליים. כמובן, שאם אינך מעוניין לדאוג למשתמשיס בדפדפנים כאלה, זכותך. פרק 8: מפת תמונה | 177 יצירת מפת תמונה רצוי שתכיר מראש את התנאיס הבסיסיים הנדרשים ליצירת מפות תמונה. 1 .2 3 4 .5 בחר את התמונה. החלט מהס האזורים ייהחמיס'י בתמונה, ורשוס לעצמך איזה קישור יקבל כל חלק בתמונה. בעזרת תוכנה גרפית או תוכנה ליצירת מפת תמונה, מפה את האזורים הייחמיס'י בתמונה (למעשה, אתה מציב צורות על התמונה). רשוס לעצמך את מיקומי הנקודות (קואורדינטות) או שהתוכנה תיצור קוב הגדרת ‏ מפה (8/6 הסםוחו06 קהח) עבורך. בעברית פשוטה! קובץ הגדרת מפה (₪8 הסווותמט ₪32) הוא קובץ טקסט פשוט הכולל נתונים לגבי הקואורדינטות של כל אזור "*חםיי שיצרת בתמונה. לעיתים נדירות תיצור קובץ כזה בעצמך ולרוב תיתן לתוכנות שיועדו לכך לעשות את העבודה. תוכנות אלה יודעות ליצור את הקובץ הזה בעצמן, ולרוב זה הקובץ היחיד שהן יוצרות. הגדר כתובת !חש לכל אזור ייחס'י בתמונה. צור את מסמך ה- |אז שיכיל את חמפה. כפי שניתן לראות, יצירת מפות תמונה אינה פעולה קלה. אך הניסיון יוצר שלמות, כך שאין מקוס יותר טוב ללמוד מאשר דרך ניסיון. בהצלחה. שאלה ותשובה ! היכן אני רושס את הקואורדינטות? אס מדובר במפת תמונה במחשב הלקוח, אז הקואורדינטות יהיו חלק ממסמך !ד. אס מדובר במפת תמונה בשרת, קובץ טקסט המכיל את הקואורדינטות יצטרך להיות בשרת. כשאתה משתמש במפות תמונה בצד הלקוח, אין צורך לשמור את קובץ הגדרת התמונה בתיקיה מיוחדת בשרת, מכיון שניתוח פעולות העכבר מתבצע בדפדפן של המשתמש, ולא בשרת האינטרנט. התחל עם תמונה מתאימה אם תרצה ליצור סרגל ניווט עס קישוריס לחזרה לדף הראשי, משלוח דואר אלקטרוני והורדת קוב מסוים, תוכל ליצור מלבן ובו שלושה סמלים: בית, תיבת דואר ותיקיית קבציס. 8 \זדר] - 5399כ כִיגִיבָויעיע. אס אתה מעוניין להשתמש בלוגו החברה, תוכל לעשות ואת (אס ניתן לחלק אותו בדרך כלשהי), ולהוסיף מיליס גרפיות, שיתארו את הקישורים לדפיס השוניס. אס האתר שלך מחולק לאזורים גיאוגרפייס, תוכל להשתמש במפה גיאוגרפית כדי ליצור קישוריס לאזורים השוניס. למעשה, מפות תמונה הן אחד המקומות בהן יכול יוצר בעל חוש אומנותי מפותת להציג את היכולת הגרפית שלו במיטבה. ניתן ליצור תמונה מושכת, רשמית יותר או פחות (אס יש לך את החופש המלא לכך), בעזרתה ניתן יהיה לנווט באתר. בכל מקרה, עדיין חשוב לשמור על הקוב קטן ככל האפשר, אך זו ההזדמנות האמיתית שלך לתת ליצירתיות שלך לפרוא. תמיכה בסוגים שונים של גרפיקה בדרך כלל, כשאתה יוצר מפת תמונה, תשתמש בתמונה מסוג =61. אפשר ליצור מפות גס מתמונות בפורמט 56פנ, אך אתה עלול להיתקל בבעיות תאימות כך שכעת לפחות מומל להשתמש בתמונות =61. תמונות =61 המיועדות להיות מפות תמונה יכולות להיות בפורמט 61-87 או 61=898, ויכולות להיות תמונות משולבות או שקופות. טיפ! באינטרנט ניתן למצוא מספר רב של תוכנות גדפיות שיתופיות (6ז8/ש0יז53.) וחופשיות (8ז3ש1700). כמעט לכולן היכולת לשמור תמונות מפורמט אחד לתמונה בפורמט שונה. אם, לדוגמה, בידך תמונה בפורמט ₪05 - תוכל להשתמש בתוכנת ק05, לבצע פעולת 5 600 586 ולבחור בסוג תמונה שונה, כגון 61 או 6קנ. שים לב לא ליצור מפות תמונה רחבות מדי למסך או לדפדפן, או שמשתמשי האתר שלך עלולים לפספס חלק ממנו, ולו רק מפני שלא ראו חלק מהתמונה בחלון. שאלה ותשובה! כיצד אני יודע אם התמונה שלי רחבה מדי? אין דרך בטוחה לדעת כיצד ייראה מסמך מסוים בכל הדפדפנים, אלא אם תנסה את כולם. אך גם בדיקה כזו לא מבטיחה שלמות, מפני שהנקודה החשובה ביותר היא רמת ההפרדה (רזולוציה) המוגדרת במחשב המשתמש. חשוב שתבדוק את התמונות שלך ברמות הפרדה שונות כדי לנסות ולקלוע לטעמס של משתמשים רבים ככל שמתן. שתי הגדרות רמת ההפרדה השכיחות ביותר הן 640480 ו-600א800. שים לב, תמונה ארוכה מגובה מסך אינה מקרה חריג, משתמש: הרשת רגילים לגלול את המסך מעלה ומטה, אך תמונה רחבה מדי לא תתקבל באהדה רבה, מכיון שרוב המשתמשים אינם אוהבים לבצע גלילת מסך לרוחב. פרק 8: מפת תמונה | 179 קביעת האזורים החמים בתמונה בתמונה שנבחרה, קוב 660.0%חו56 בתיקיה 8965חו של הקבצים השייכים לפרק זה, יש להגדיר את האזורים ה'יחמים'י : תרשים 8.4 אזור ''חם'י האף של גירי ושח ץזזס2 האף של קרמר |החסח. זט רהו 00% סחד |וחח. 601500601 ו2)] 5000 6חך |וח0%. 601500602 +חוו! זסוחט? 6חד |וח%ח. 601500603 6% שחך |וח%ח. 601500604 35 החד |וחח. 601500605 במפת תמונה אפשר להגדיר צורות שונות של האזורים הייחמיס", כמו: עיגול, מלבן וגסם מצולע עד 100 צלעות. 0 חזדר] - 5399כ כִיגִיבָּויעיע. לכל צורה יש להגדיר ערכיס שוניס המתאריס את גבול האזור הייחס'י: תכונה צורה קואורדינטות נחוצות 6 5 ,ץ)-660%07 ,א-]660%6 הגדרת הגבול של האזור החסם יכולה להיעשות ידנית או על ידי תוכנה. בדרך הידנית ניתן להשתמש בתוכנה גרפית כמו סיזש 5002 +חו3פ (המצורפת לתקליטור זה): 1. הפעל את תוכנת 055 וטען לתוכה את הקוב> 66/.98חו56. 2 בחר בסמן בחירה (ח56|6600) - : 3 אנחנו רוציס להגדיר את האזור הייחס'י סביב האף של קרמר בצורת עיגול. לשס כך אנחנו זקוקיס למיקוס (ץ ,א) של מרכז העיגול ורדיוס. 4 הצב את הסמן מעל אפו של קרמר, והתבונו בפינה השמאלית התחתונה של שורת המצב. שם יופיע הקואורדינטות של הסמן 60, 99 שמשמעותם: קואורדינטות הנקודה הס 99 נקודות מהקצה השמאלי של התמונה ו-60 נקודות מהגבול העליון של התמונה. 5 רשוס ערכים אלה על פיסת נייר, בצירוף הרדיוס אותו נגדיר בערך 20. אותו דבר עשה לאף של גירי, הערכיס שתקבל הס 88, 347. 6. עכשיו יש למצוא את הקואורדינטות לכיתוב 600005 6חד. האזור הייחסיי של הכיתוב יהיה בצורת מלבן. נסמן את האזור בעזארת הסמן ח56!6600 ונתבונן בשורת המצב, שס יופיעו הקואורדינאטות. )51 . 180[ -< ]193, 210[ תרשים 8.5 פרק 8: מפת תמונה | 181 7 נרשוס שני ווגות ערכיס אלה על פיסת נייר. באופן דומה נמשיך לתחוס את שאר שורות הטקסט. הנה טבלה שמרכות את גבולות התיחוס: אזור ''חם'י קואורדינאטות האף של גירי 0 ,347 האף של קרמר 0 ,60 ,99 סד 0 ,180 ,51 21 קט50 6חך 4 ,215 ,82 %חווז זסוחטנ 6חדך 1 ,0 ,253 ,114 6% 6חך 6 ,289 ,147 135 סחך 5 ,5 ,325 ,179 מציאת האזוריס החמיס בעזרת התוכנה 56% 3וח המצורפת לתקליטור וה: 1 2 - התקן את תוכנת א0םכְח, אם לא עשית זאת עד כה. הפעל את התוכנה. צור דף !דח חדש בשס |חשח. צזכ 16|0חו59 הנראה כך: <|וחזו]> <ץ200> <"0"=ז6סס "011 16/0ח065/561החו"=576 טוחו> <ץ000/> <חטח/> בחר בתפריט ₪6 באפשרות 6חסוט006 ואדה הס6סס, ובחר בקובצ שזה עתה יצרת ((החסח. ץז 16|0הו56). בחר את התמונה 16!0.011חו3065/56חח1ו. . בחר בלחצן 617665 00 [9 שבשורת סרגל הכלים של 6ו0םקוח. הבא את הסמן לאפו של קרמר, ] לח ואל תרפה וגרור אותו בעדינות ימינה תוך כדי יצירת עיגול. 2 וד] - 25902 כִּיגָגָזויע. ובו ₪ 6ספך 6 בי 15 ₪19 ו תרשים 8.6: יצירת עיגול סביב אפו של קרמר. 8 הרפה מהסמן, ולחץ פעס נוספת. ייפתח חלון נוסף בו תצטרך להקליד את הדף המקושר לאזור ה'ייחס'י שסימנת (שאר הפרטים אינס חובה). לסיוס לחצ א0. | א ו | שו )ספןפס 8ו! חס פאסווס זם) וח |הזזר]. זסחחה > [ אס ₪ 7% (ך 81] פוהחזפו|ם 70 ₪3 5 536 ] 6 [= |1ד11] זסעים-6פגוסו! ו ₪ הבו 51| עגופו ;65חזבזו זס) דש תד 85 בפסתה3ש0 זס] פסוגופוזזוב. זקוזס 35ב | וסופות זי 450וס וח | וסופות סח תרשים 8.7 אס הגדרת הקישור עברה כמו שצריך, האוור החס יישאר מסומן. אם אינך רואה את האזור החם - סימן שעשית משהו לא כשורה. באותו אופן הגדר את האזור החס סביב אפו של ג'ירי. פרק 8: מפת תמונה | 183 9. בחר בלחצן 5סופַח₪668 300 שבשורת סרגל הכלים, וסמן באותה דרך את שורות הטקסט. |<1ם) - | ]סבו וס 0|5ס1 6 תרשים 8.8: סימון שורות הטקסט. 0. לסיוס שמור את הקוב בעזרת הלחצן שבסרגל הכלים. עכשיו הקוב ייראה כך: <|חזו]> <ץ000> <"16|0חו56 "= 568 "0"= ז00זסס "16!0.0חו065/56הרחו"=576 סוחו|> <"16|0חו56"= 6וחהח קהוח> <""=6| "הח ]סרחה זא"=)6זת "600705="99,59,17 "0|6זו6="6כה50 68זה> <""=₪6 "|ההח.6)="601500602זח "600705="83,215,267,247 "6="7666כה50 68זה> <""=6 "|ההשח. ץ61="(6זח "600705="347,88,18 "0|6זו6="6כ50 68זה> <""=₪6 "|ההח. 6)="601500601זח "600705="49,178,205,210 "666ז"=6כה50 68זה> <""=₪6 "!הח 601500603"=+6זח "600705="113,252,304,281 "6="7666כ50 68ז]ה> <""=₪6 "!הח 601500604"=+6זח "600705="142,286,258,316 "6="7666כ50 68ז]ה> <""=₪6 "הח 601500605"=+6זח "355 324,358 600705="175 "6="7666כ503 68זה> <זחסח "|50306="06/90 68ז]ה> <סהוח/> <ץ200/> <|חושח/> אס מצאת את הנקודות בעזרת תוכנת 0ז₪ כסח5 זַחוהק, או השתמשת בתוכנה כמו +פטּח, הקוב בסופו של דבר צריך להיראות כמו הקוב שלעיל. 4 דר] - 25902 כִּיגָ'גָוויע. לתגית <8ָוחן> נוסף המאפיין ק9וח56ט עס שס התמונה. הגדרת המפה נעשית תחת התגית <8ח> עס המאפיין 6חגּח שנותן לה שס. שים לב שהשס בתגית <אחו> וגה אותו שס תחת התגית <קהוח>. כל אזור חס מוגדר תחת התגית <68זה> עס המאפייניס 50806, 05זסס6 ו- 6זח. חובה להגדיר את המאפייניס האלה. שים לב למאפיין "ז/ט50806="06/8. מאפיין זה עס הערך 068016 מגדיר את הקישור, אס המשתמש לת על התמונה באזור שאינו מוגדר. בדרך כלל, כדאי לרשוס את הכתובת של הדף הנוכחי. בצורה כואת המשתמש לא יילך לאיבוד. פרק 8: מפת תמונה | 185 פרק 9 טבלאות בפרק זה: * | למה זה טוב! יצירת טבלה. מה עוד אפשר לעשות עס טבלאות? יצירת טבלאות מורכבות. טבלאות |!אדוז מציגות סוגים שונים של נתונים בדרך נוחה ומסודרת לקריאה. כוחן הגדול הנוסף של הטבלאות, הוא בכך שהן מאפשוות לך לעמד את המסמכים שלך כמעט כמו בתוכנת עריכה שולחנית. 6 |דר] - 392ככ כִּיגִגָויעיע אם המילה טבלה מעלה בראשך מחשבות על רשימה ארוכה ומשעממת בתוך מסמך נספחים של אנציקלופדיה בשחור לבן - יש לי חדשות בשבילך!!! טבלאות הן הבסיס לכמה מהאתרים המעוצביס ביותר ברשת, מכיון שב- |אזח ניתן להכניס לטבלאות כל דבר. החל מקישורים, דרך תמונות ועד קטעי וידאו וצלילים. הוספת טבלאות למסמך !₪ מאפשרת מספר דברים נפלאים, ויש גם מספר מגבלות, אך בעיקרון ההשפעה הכללית מרשימה ושימושית מאוד. טבלאות ₪19 טובות כמעט לכל דבר שטבלאות רגילות (על נייר) טובות בשבילו. למרות שיכולת התצוגה שלהן מוגבלת יחסית, לא ראית מעולס נייר עס טבלה שבה סרט וידאו, נכון! אפילו בגיליונות אלקטרונייס (ברובם) לא ניתן להכניס נתוניס שאפשר להכניס בקלות ובטבעיות לטבלאות ואדו. טבלאות לא מוצלחות ברשת הן בעיקר טבלאות ארוכות ורחבות במיוחד וטבלאות המכילות משפטים ארוכים. הבעיה נעוצה בכך שהקוראיס נאלציס לגלול את חלון הדפדפן כדי לראות את כל הטבלה, וזה לא נוח. חשוב על טבלה המכילה רשימת מוצריס ומחירים, דבר מקובל ומוכר מאוד. אך כשאתה מצרף לכל מוצר תמונה, המקשרת אותך למסמך נפרד ובו פירוט מלא אודות המוצר, כולל סרט וידאו קצר וכן הלאה, מתקבל כלי בעל אפשרויות נפלאות. תרשיס 1 מדגיס טבלה מורכבת. [<51)- | 5 עפ 460צסזק זסזסוקא = ז6חזס)ח! 1:0105011א - >והסחוסו ופט או ם] | 8666 | סט וטופ 800 אשץ ‏ ₪ם 6 | .ח6ח6!6 חה 561601 60 18016 6ו00הו6כ 6רז 1056 טסוט וט 1 מטט | טטש ₪ | - 5 ב 86| 97 5 | ₪ 5נו 0 2260160 עוסג? קטסב[5 0 13016 6ב םג 666גו[סמנג 6זה זגו משוסםמא זסם 6עה 113-118 5זמ6גמ6!6 85ם1 6פסזך 5 וטס - ספא חס 6 סב .1 8ח5. אואוא// :שפח :2.0 15חפותפום סטש = [ְטְחִבּוטַחם ,8!0ה50981 זם ץזופזפשוח/] זפזחוצ אזבוא 1998 הפס ופ |[ | | 0 . ב תרשים 9.1: הטבלה המחזורית הופכת לטבלת ואדה באופן כל כך טבעי. יצירת טבלה, התגית <2!6ב3+> טבלה נמצאת בין תגיות התחוס <%806> ו-<90!6?/>. הדרך הקלה ביותר לחשוב על טבלה היא כאל אובייקט המורכב מתאים בודדים המסודריס בעמודות ובשורות. תא הוא המפגש של עמודה ושורה. פרק 9: טבלאות | 187 בעברית פשוטה! שורות, עמודות ותאים הם המרכיבים הבסיסיים של טבלה, אותם אתה בוודאי מכיר מתוכנת 0006 כדוגמת שזסץץ, /%66 או 400055. שורות מוצגות לרוחב המסך ועמודות לאורכו. בכל מפגש בין שורה לעמודה, נוצר תא. חשבון פשוט: אס בטבלה עשר שורות ושלוש עמודות - בטבלה יש... שלושים תאים. הגדרת שורה בטבלה, התגית <:+> את הטבלה אתה בונה לפי שורות. כלומר, אס ברצונך להגדיר תאיס בשורה מסוימת, ראשית עליך להגדיר את השורה. זה לא מסובך וכל שעליך לעשות הוא לתחוס את כל התאיס בשורה מסוימת בין התגיות <> ו-. הגדרת תא בטבלה, התגית <0+> את השורה אתה בונה מתא/ים. כלומר, אס ברצונך להגדיר תאים בשורה מסוימת, ראשית עליך להגדיר את השורה (את וה עושים עס התגית <ש>), ואחר כך להגדיר כל תא ותא בנפרד. וה לא מסובך וכל שעליך לעשות הוא לתחוס את הערך של תא (טקסט, תמונה, עס/בלי קישור) בין התגיות <%0> ו-<4?/>. קובף |ח%ח.99!601ד מדגיס טבלה פשוטה: <|והזו]> <₪680> 1 ךד<6)|)> <006/> <₪680/> <ץ000> <90|6?> <> <0)> סזס <%0/> <0)> ו06אם <%0/> <1)> 5 <%0/> <ח/> <> <1)> מו2חוע 8 \זדר] - 5999כ כִיגִיבָויעיע. <0ף/> <> קוחהחוע <0ף/> <%1> תו <0ף/> <]/> <80!6+/> <ץ000ס/]/> <|חחשח/> |< ובו ₪ ב כ | 668סעב" ‏ 0 סע זטם ‏ 6 | | - |החזר]. 316001 309% 4% וו דרו:ם ן₪] 5 | 58 | |068א₪ ‏ הזס// 8 הו// קוחב/חו/ סו2חו/ ]| סוחס עו 59 | תרשים 9.2 התגית <190!6> פותחת את הגדרת הטבלה. שים לב שלא ניתן לראות את קווי הטבלה. כיצד להציג את קווי הטבלה תלמד בהמשך. התגית <ש> מתחילה את הגדרת השורה הראשונה. אחרי התגית <%0> יבוא הערך של התא ובסיומו התגית <4?/>. בשורה הראשונה, המוגדרת תחת התגית <ח>, יש שלושה תאים. את וה יודעת הטבלה, תוך כדי בנייה, מכיוו ששלוש פעמיס מתחילה התגית <%0> ושלוש פעמיס היא נסגרת <%1/>. בגמר מתן הערכים לתאים, בין התגית <%0> לתגית <%0/>, יש צורך לסגור את הגדרת השורה על ידי התגית <ש/>. באופן דומה מוגדרת השורה הבאה בטבלה. בגמר הגדרת השורה השנייה נסגרת הטבלה על ידי התגית <80!6ז/>. פרק 9: טבלאות| 189 מאפייני התגית <6!פ3+> הטבלה שהתקבלה זקוקה למעט קוסמטיקה, ולכן וה הזמן המתאים ללמוד על המאפייניס של התגית <%80!6>. מאפיין | משמעות | | | ערכים ח6וובּ | יישור הטבלה יחסית למסך ו ו זס|060 | צבע רקע לטבלה ו ו ו % ,666 ,66| 0 .... ה6סזם ,6טום 5 | גבול הטבלה זס|ס6ז 50 | צבע המסגרת 4חו800ק!!66 | מירווח בין תוכן התא לגבולות התא 8ו66|!5086 | מירווח בין תאיס 6זק ,5!סאום 86 | איוה גבולות ייראו מסביב לטבלה ושסוש | רוחב כל הטבלה גבולות טבלה, התגית <3216+> והמאפיין יוס0יוסט 0 .... ה6סזם ,6טום 6ח סז ,5!סאוק ,5 ,אוס|06 ,300/6 , סוסצ וס ,אס ,065ופע ,5חז ,5ח! 6 זכ ,5!סאוכ קובץ |%ח.189!602 מראה טבלה עס גבול. כאשר השוני לעומת קובצ !%ח.601וט3ד הוא בהוספת המאפיין ז06זסט לתגית <%80!6> באופן הבא : >%80|6 00700]="1"< |<וםו- 4 | ₪ כו | 8והטב] | 30 אטע 8ז0ם ‏ 6ום | [* |החזר .31602 0%קב 4% ]1 דא:ם ן₪] | 0 סא סש ב זו וס עו | | | תרשים 9.3 אתה יכול לשנות את הערכים של המאפיין זפסוסם כרצונך, כדי לקבל טבלאות עס גבולות (מסגרת) בעובי שונה. 0 חזדר] - 5399כ כִיגִיבָויעיע. יישור טבלה, התגית <0!6ב3+> והמאפיין חפוובּ קוב |חזח.18991603 מראה את היישוס של המאפיין חפוו3 בתגית <%80!6>. מאפיין חפווּ מיישר את הטבלה יחסית לגודל החלון בו היא מוצגת. כלומר "א6!"=ח8|9 יצמיד את הטבלה לשמאל החלון (זוהי ברירת המחדל גם אם לא תציין את המאפיין), "ז0זה66"=ח8ו|3 ימרכז את הטבלה המוצגת בחלון ו- "זח4וז"=ח98וו יצמיד את הטבלה לצד ימין. <"ז60600"=ח98ו|3 "1"=ז06זסכ 6|סה8+%> זסזט!קא = 61חז6)ח! ])ס5סזסו!א - |הווח.603ופב3 זפ0ַמְבהּת-4 וא זוו:ם בּ סטב ₪0 הש 08 6 | ו[ ו 0603 0 דה :כ [ 65] 060655 | 5 |08אם) | זפ 8 הו קרתב/מו/) סו חור ופוס עא | | | |[ 0000000 | תרשים 9.4 רוחב טבלה, התגית <6!טב3+> והמאפיין חזחו/ש רוחב הטבלה נקבע באופן אוטומטי לפי הערכים הנמצאיס בתאים. יהיה יותר טקסט - הטבלה תהיה יותר רחבה. קוב |חז604.0!פ9ד מדגיס כיצד רוחב כל עמודה נקבע לפי התא הארוך ביותר. ו ו ו תי בּ 9069ב 0ב אפ 08ם ‏ 6 | [* |התזה .1604ב 09%קהה4% 1 דר/:ם ₪1 5 | ספסזסו!ש] [08א= 8ספסזסווש! בזס// 80םזסוו! הו ה80!|ט עם מתזבאחו/ע | הַהוזטמרזס) 3% ססוצז צט קוחו 4 / טס שא | |[ | | 6% תרשים 9.5 כשאנו רוציס לשלוט על רוחב הטבלה אנחנו יכוליס להשתמש במאפיין חססושו. הערכיס של מאפיין זה יכוליס להיות מספר פיקסלים או % מרוחב החלון בו מוצגת הטבלה. קוב |וחזח.891605ד מראה כיצד נקבע רוחב טבלה ל-80% מרוחב החלון: <"80%"= וא "ז%60ח66"=ח98ו|3 "1"=ז00זסכ 6|סה8+> פרק 9: טבלאות| 191 ו ו ו תי .₪ 4 85סטפ" 0ב אשע 08ם 6 | [+ 05 0 דר :כ [ 65] 800555 | --] [%68= 808סזסו!! זפ 808סזסוו! 58 8 ץם מות/חוער 3% ססוא צם קו2חו/ ו 0 4 ה ששחסשושן | | | 000000000 |פןש תרשים 9.6 / ומה קורה אס רוחב הטבלה שנקבע קטן מלהכיל את ערכי התא ברצף! שנה את אחוצי הרוחב מ-80% ל-20% וראה מה קורה. מה יקרה אס רוחב הטבלה כולה יהיה 80% ותקטין את גודל החלון? מיליס לא יישברו (המילה ₪1670504) אלא ייראו ברצף. מילה שאין לה מקוס תעבור לשורה הבאה בתא וגובה התא יסתדר בהתאם. לחילופין (במקוס לציין את רוחב הטבלה באחוזים) תוכל לציין את רוחב הטבלה בנקודות, למשל: <"400"= 1060 "ז%0ח66"= ח8ו|3 "1"=ז00זסס %80!6> כלומר, רוחב הטבלה יהיה 400 נקודות. ומה קורה אס רוחב הטבלה שנקבע קטן מלהכיל את ערכי התא ברצף! שנה את רוחב הטבלה כולה מ-400 נקודות ל-200 נקודות וראה מה קורה. מה יקרה אס רוחב הטבלה כולה יהיה 400 נקודות ותקטין את גודל החלון? זכור שמרבית המשתמשים משתמשים ברזולוציה של 800א600 נקודות, כך שרוחב המסך העומד לרשותם הוא... 800 נקודות (כולל פס גלילה). צבע רקע לטבלה, התגית <%30!6> והמאפיין זס|60ט וקצת צבעזו! קוב |וש189!606.0 מראה טבלה עס צבע רקע. יש לשים לב שתוכן הטבלה ייראה והצבע לא יייבלעיי אותו. <"6405)א"=2960!07 "80%"=ח06ואו "זס%0ח66"=תחו|3 "1"=ז06זס0 98016+> 2 וד] - 25902 כִּיגָ'גָזויע. ו ו וו תי .₪ סטב" סב אפ 08 6 | [+ |התזה!. 1606ב 09%7קה 4% 41 דוס ו₪ 5 | - : | : | 2 |8סא= הס8פזסוו/] טזס ה80פזסווש] צט --] 3% ססוא צם ו ו וטא החוז 60 4 / 00 עשת | | |[ | 6 תרשים 9.7 מירווח בין תאים בטבלה, התגית <%39!6> והמאפיין פַחוסְבּ66|!50 קובף |וח+ח.80!607ד מראה טבלה עס מירווח בין התאים הנקבע בנקודות. <"08="20ח06|!5080 "50%"= 00 "זסח66"= ח8ו|3 "1"=ז00זסס %80!6> 1 [₪]?] זסזס!קא = 61חז6)ח! 050/1ז4:6 - וחזת.1607פ3 ד9פבּת:4 1 דוו: 4 כו | פוסטב] ‏ 30 אטע 08ם ‏ 6 | ו[ 07 4009 וו ד ה :כ [ 65] 8060555 | ו | ססו] בי |8סא יי קוחו צם מו2חו/ 8 צט ססוא] 8 6008 4 0000000000 אאחסששן | | | 00| תרשים 9.8 ערך המאפיין 8חו68|!5086 יכול להיות גם מוגדר באחוזיס. אתה מוזמן לנסות ולראות מה יקרה. דע, שכאשר הרוחב נקבע באחוזים, השליטה עוברת לדפדפן הקובע את המירוותח. מירווח בין תוכן לגבול התאים בטבלה, התגית <30!6+> והמאפיין שַחוּחְהבּכ]]66 קוב |ו%ח.189!608 מראה טבלה בה נקבע מירווח בין תוכן הטבלה (במקרה זה מוצג טקסט אבל בהחלט יכולה להיות שם גס תמונה) לבין גבולות התא. "0="20ח66!!50860 "50%"= 0% "זסח66"=ת98ו|3 "1"=ז00זסכ 6|סה8+> <"20"= 0חו800ק]]06 פרק 9: טבלאות| 193 זסזס!קא 1 1חז6)ח! 050/1ז4:0 - והזח 608וסב דפ0קבּת:)4 וא דור 4 | סופת 80 אשץ ₪ 6 | א[ וח 08 0 תכ ד :כ [ 6 | 840655 | סו סו זו בי [8סא וז קוחר חור ץצ מו2חו/ ו צם 3% ססוא] וט הָמוזמהז60 מ / זקסס עו | | | | תרשים 9.9 ערך המאפיין חַחוְ800ק!661 יכול להיות גס מוגדר באחוזים (%). אתה מוזמן לנסות ולראות מה יקרה. דע, שכאשר הרוחב נקבע באחוזים, השליטה עוברת לדפדפן הקובע את המירווח. כעת אתה מוכן להתקדס הלאה ולהגדיר תאים! 1 יפו קביעלך טיפ! -=₪ / זכור שכל המאפיינים הס בגדר אפשרות ולא כורת, וכי התגית <90/6)> היא חובה יחידה. אם כל ההתעסקות הזו עם מאפיינים של הטבלה נראית לך מיותרת, ציין רק את התגית <906> וקבל את ערכי ברירת המחדק. תא בטבלה, התגית <61+> לטבלה מרכיב עיקרי הנקרא תא. התגית המגדירה תא נתוניס היא <%0>. הקבציס |וחזח. 31601 ד ועד |וח+301608.0ד הכילו תאיס עס תוכן, כך שהנושא מוכר ולא חדש. בטבלה להלן מוצגיס מאפייני התגית <%0>. 4 ודר] - 25902 כִּיגָ'גָזויע. מאפיון ערכים חסווהּ זט 000 66006 161% 0 " ]600 0 .., ח66ז ,שטום 0 ה ות 6זק ,6!5אוס וס און ערכים פס ה חףווּע | יישור אנכי של הערך בתא ,0000 ,1016וח ,קסל הזו 6 ,פ!וסאוס יישור תאים, התגית <1+> והמאפיין חפוובּ המאפיין חִ8ַווג3 מציין את סוג היישור שיוחל על הנתוניס בתא. הוא יכול לקבל אחד מהערכיס הבאיס : %67ח66, ץ)ספטן, %חפח, א6! או זהּחס. * | ערך ברירת המחדל של המאפיין חפווּ הוא 6!. + הערך /שפטן של המאפיין חפוו3ּ בתגית <%0> מציין כי הטקסט יהיה מיושר לשני צידי התא. כמובן שאס בתא שרוחבו גדול תהיה מילה אחת, לא יתבצע יישור דו-כיווני. סגנון ווה מזכיר את סגנון היישור של ספר זה ושל טורי עיתון. + הערך ז8ח6 של המאפיין ח8ָוו בתגית <%0> מיישר את כל הנתוניס בכל התאיס לפי סימן אותו אתה מגדיר כנקודה עשרונית. לדוגמה, קובצ |18901609.08 מראה את התאיסם בשורה הראשונה מיושריס למרכז (ז%6ח66) והתאיס בשורה השנייה מיושרים לימין טת8וז). שים לב שכל הטבלה מיושרת על ידי המאפיין חפָווּ המוגדר בתגית <180!6> : ו ו תי [ ₪ ]| 88סצב ‏ 0 אוש 08ם ות | [* זזה 30160 309% 40 וא ד :כ ₪1 | סו | |פסא] 010808 ו בס ה50סזסוואן = ו | 8 צ ח/חו/] טחוזטקרח0) 13% ססוא עפ סו חן סוחס עו | | תרשים 9.10 פרק 9: טבלאות| 195 רוחב תא, התגית <%0> והמאפיין חזחוש רוחב התא בעמודה (טור) נקבע על אורך התא הארוך ביותר. קוב |שח.610|ס9ד משרטט טבלה בה רוחב התא נקבע על ידי ציון מספר פיקסלים : <> <0ס/>0ז0/ 11070508 <"250"= 0וע "זס+ח6ס"=חפו|ה %0> <66|>/)0א= 07050ו200"<]1"= וצ "זסזה66"=חפווה %> <0)/ >400055/ 0508הסו150"<]1 "= 0ע "זס%ח6ס"=חפו|ה %0> <₪/> זסזס!קא = 61חז6)ח! !]ס5סזסו - |חזזח .0 ד6וס3ּ דפ0קבּת:4 וא ז:ם בּ 6 0006ב" 800 אשץ 68 6 | * 10065 ו - 0 ב 50 4% ד :כ [ 65| 061655 | 8 וטו | [8סא= 808סזסו! טזס/\ ה80סזסות | 8 | טא עמ סות/חו// ומס 13% ססוו! עפ מוקחו/ע | 2 / סט א | | | | זב תרשים 9.11 באותו אופן אפשר להגדיר את רוחב התא ב-%6 מגודל החלון (המסך). גובה תא, התגית <6+> והמאפיין 6100% גובה התא בשורה נקבע באופן אוטומטי. קוב |וח+ח.39/611ד משרטט טבלה בה גובה התא נקבע על ידי ציון מספר פיקסלים : <|וחזר]> <680> 1 ךְ<60!?> <006/> <680ח/> <ץ200> <"7ז0זה66"=ח310 "1"= וסט 6וכה+> <> <00>/%0/\ 670508ו]]< "100" 01006 "250"= 0וצו "זס+ח6ס"=חפווהּ %0> <661>/)0א 0508ה6ון] <"200"= 0וצ "זס%ח6ס"=חפו|ה %0> <0)/ >00055// 0508הסו150"<]1 "= 0ע "זס%ח6ס"=חףו|ה %0> <₪/> <> <"1610700="50 "00="250ועו "זס%ח06"=חפו|ה %0> <0/> 8 חט טכ 60 18% ססוצ! עס כו2חוש <80>/0!ווטא עס קוה חו/<"200"= וצ "זסחה66"=חפווה %> <0806>/0חו/<"150 "= ה0וצ "זסה06"=חפווה %> 6 |דר] - 5999כ כִּיגִגָוייע. <8/> <306?/> <ץ000ס/]/> <|חחשח/> באותו אופן אפשר להגדיר את גובה התא ב-%6 מגודל החלון (המסך). |<]רן- | זסזס!קא = 61חז6)ח! !]ס5סזסו - |חוזח. 1611פ3ּ ד9קבּת:4 וא זח:ם בּ | >פאסום? 00ב אש ₪ 6 | ]||[ וח 7 9 0 הס 4-ו :כ [ 66| 86065 | וטו [8סא= ה80סזסו טזס/\ ה80סזסוו טחוזנוסזס6 13% טסו צט מוקחוש 8 צם קוח/ חור תרשים 9.12 צבע התא, התגית <%0> והמאפיין זס!|60ט מאפיין זס|960פ מוכר מתגיות אחרות כמו <ץ000> וגם <6ס%8>. השימוש בו במסגרת התגית <%0> קובע את צבע הרקע לתא בודד אחד, לצורך הבלטה, לדוגמה. הקוב |וחשח.1זס!0!6-60ד מציג שימוש במאפיין זה. |<וםו .ו פשהסטפת 80 אש 08 ₪6 | 8 ו [+ |החזר!. ‏ זסוס-)-16ס3 309%7 4% |ו ד:ם ו₪ ב םפש א ספםטד| +הפאסוא| ‏ סנ 8 וו ₪₪₪₪8] 61637 .ה ₪₪₪₪₪₪] | 509 000% = אאא 5 ₪₪₪₪8 יפא 4 00000000 אאחסששן | | || תרשים 9.13 צבע הטבלה כולה נקבע על ידי התגית <6896> באופן הבא : <"1806 "= זס|060 "8="2ח66!!5086 "2"= 0חו800ק]!66 "1"=ז00וסס 80!6+> פרק 9: טבלאות | 197 צבע תא נקבע על ידי התגית <%0> באופן הבא: <"60ז"=ז0ס|2060 %4> שים לב ל-66וזזפטס שעושות ההגדרות אחת על גבי השנייה. שורה בטבלה, התגית <<ו1> שורה בטבלה מוגדרת על ידי התגית <>. גס לתגית <> יש מאפיינים הדומים מאוד לתגית <%0> והנה הם לפניך: מאפיין משמעות ערכים לו 76פוו מ6וח6 168 60 0 .., ח66זף ,6ט!ט 6חו|0356 ,והסס ,6016ווח ,קס+ שים לב שמאפיינים שהוגדרו בתגית <> מתייחסים לשורה ולתאים. למשל אס הגדרת את המאפיין "ז0זח66"=חפו!ה תחת התגית <ש>, אין צורך להגדיר מחדש "ז%0ח66"=חףווה במסגרת התגית <%0> באותה השורה, אלא אס אתה רוצה לשנות את היישור שנקבע ברמת השורה כולה (למשל, לתא מסוים אתה רוצה להגדיר ₪ז6!"=חסווה). קוב |חז80!612.0ד דומה מאוד לקובצ |611.0!ט3ד, פרט לכך שהגדרת היישור (מכיון שהיא והה לכל התאים בשורה) מוגדרת ברמת השורה תחת התגית <> (בקובצ והזח 30!612ד) ולא ברמת התא תחת התגית <6%0> (קובצ |חש7801611.0). גם צבע ניתן להגדיר ברמת השורה וקוב |וח6ח.2זס|9!6-60ד מדגיס זאת : <"שוס!|6ץ"=0900!07 "?> |<ום)- ו בּ | 480 | ₪₪8סטה- - ₪0 אפ 08ם ות ו | ו 6-2 4050 ואד הור [ 6 ] 8060655 | ספשואסשא | א פד | ה פווסואו 5 ₪₪₪₪₪8₪] | 850 ו מס | סוחס עו 59 | תרשים 9.14 8 \זדר] - 5999כ כִיגִיבָויעיע. שורת כותרת לטבלה, התגית <חסו2%ק03> רצוי להוסיף כותרת לטבלה באמצעות תגית התחום <ח00ק68>. התגית <ח00ק68> צריכה להופיע במקוס כלשהו בטבלה בין התגית <%90!6> לתגית <806?/>. המאפיין חחָוו הוא היחיד אותו ניתן להוסיף לתגית <ח69000>. בעזרתו ניתן לקבוע האס הכותרת תופיע בראש הטבלה (קסט), בסוף הטבלה (וחסשססם), בראש הטבלה מימין 0ח0וז) או בראש הטבלה משמאל 6/0!). הכותרת עצמה יכולה להיות כלי טוב לנתוניס ספציפיים לטבלה עצמה, כמו מקור הנתוניס או ציון מידות בהן נעשה שימוש בטבלה. קוב |ח%ח.891613ד מדגיס טבלה עס כותרות: <"ז60600"=ח98ו|3 "1"=ז06זסכ 6|ס8+> <"וח0סספ"=חחווה הסקה6> חס 630 6!פ3ד 8 15 פוחדך <ח0קה6/> |<1םן- | ב ו תי ₪ 80 | 8פסטב- - ₪30 אש 08ם ו | [+ ו 3 ו 4050 ואד הור [ 6 ] 860655 | 58 א80טזסוו/] [08א= 808סזסוו/! | בזס/ 80סזסוו/! 3% טסו ₪ מו2חו/ הַחוזהז60 ו וט עס סוחראחו/ חסו301 6 8!פ3ך 8 15 פוחמך זווסם עו | | | | תרשים 9.15 כמו כל טקסט אחר כדאי להדגיש או לתת צבע לטקסט הכותרת, כך שבאמת תמלא כיאות את תפקידה ככותרת. שורת כותרת לתאי הטבלה, התגית <1+> התגית <ו%> דומה בכל לתגית <%0> - יש להן אותם מאפיינים. השוני ביניהן מתבטא בכך שלתאיס המוגדריס תחת התגית <%> נוספת הדגשה (0!8פ). קובצ |וח%ח.614!פ9ד להלן מדגיס שימוש בתגית <ו%>. פרק 9: טבלאות| 199 |<1ם]ן- | זסזס!קא = 61חז6!ח! !/50סז6ו - |הוזח.4 61וטב3ּ זפ0הִבּת-:)4 וא זוו:ם | ₪ | כו | 8פוסטב] ‏ 30 אסש 08 - 6 | ו ] | | | 4 |החז].4 3167 1 03%ק8 4% 1 די ן₪] בי | ץהספםוס=עעי א ס5םד, +צהפאסוא פסנ 56-00 ₪08 8₪₪₪8₪ 60 וו ₪₪₪₪₪] | 5:5]| 600% ו 878 הפפ / חס עו | | | | תרשים 9.16 <|וחסו]> <080]> 4 ך<6)> <06ו/> <₪0680/> <ץ000> <"1806 "= ז0060!0 "2"= 8ח66!!5086 "2"= 6612800108 "1"= וסט 6וטב9+> <> <0<108>/)0)> <חף/ >צהפאסו!<חז> <0/ > ץ50ם(ד<)> <0/ > ץ50םכ=/<)> <8/> <"ששס!!6ץ"= !0860 > <%0/>ח0<6!68)> <60/ >6אן1]<" 60"= זס|060כ %> <חז/ >!|ו8₪<ו+> <%0/ >0<506]> <0/> <> <000%>/%0< )> <0<506>/6)> <0/ >6א![]< "סט|פ"=זסו|060 %> <0<1]!]>/%0)> <₪/> 0 *חדר] - 5999כ כִּיגִיבָויעיע. <> <0)/ > 0<\/350+> <0ט/>]|ו₪< "0007 "= זס|ס6טט %> <%1<506>/00> <0/ >66|ן0<]1)+> <0/> <%80|6/> <ץ000ם/> <|חושח/> קוד המקור שלעיל הינו של שתי השורות הראשונות. בשורה הראשונה הודגש התא עס הטקסט צגסאסוא, ובשורה השנייה הודגש התא עס הערך ווו8. בדרך כלל, כשבוניס טבלה, נוהגיס להדגיש את הטקסט בתאי השורה הראשונה ולזה השימוש העיקרי של התגית. כמובן, שאפשר היה לכתוב אחרת. במקוס : <ח%/>ץהסאסו)<חה+> היה אפשר לכתוב: <0<>/?0/>ץהסא10]<פ> <0+> ומה יותר קל או נכון לעשות, נשאיר לשיקול דעתך. טבלאות מורכבות הטבלאות שהיכרנו עד כה היו פשוטות. פשוטות במובן שהן היו טבלאות שבכל שורה היה אותו מספר של תאיס. אס במקרה טעית, ותחת שורה אחת (התגית < ש>) הגדרת ארבעה תאים (שלוש תגיות <%0>) ובשורה אחרת בטבלה הגדרת חמישה תאיס - קרתה תקלה, לדוגמה קובף |%ח.615|ס8ד: [<1ם)- | זסזס!קא = 1סחז6)ח] !/ס5סזשו - |הוזח.5 ד6ופבּ דפ0קבּת-)4 וא זוו:פ | קו6 | 88וסצב" ‏ 0ב אטע 08 6 | | - וזה .5 3161 4030097 [וא ז :םש ו₪ 5 | 0שםוסם א +אה50ם!וד צהפוזסוח ווום שאו חס עו 5 | תרשים 9.17 פרק 9: טבלאות 201 <|ווזו]> <₪680> 5 1|)60<1)> <006/> <7680/> <ץ000> <"1806 "=ז0060!0 "2"= 0ח66!!5086 "2"= 661230010 "1"= וסט 6וטה9+> <> <108>/%0<)> <ו%/> צהסאסוי<ו"> <60/>ץ50ם!(ך<0)> <> ץ50םוסם/<0)?> <ח/> <"ששסו|סץ"= זס|0060 "> <0)/> 6|08<)> <86>/60|ן]<"60ז"= זס|0ס00 %1> <%0<506>/%0> <ח/> <> <600%>/%0<)> <%0<506>/%0> <66>/60א!]< "סט|ס"= זס|ס0ס00 %1> <0)/>!!ו <0+> <)/>!וו₪<ה+> <ח/> <> <)/>ח%0 <₪1||]>/00< "אס סס "= זס|ס60ט0 %> <%0<506>/%0> <66>/00א|]<0?> <ח/> <90|6?/> <ץ000/> <|וחסח/> בשורה הראשונה הוגדרו ארבעה תאיס; בשורה השנייה שלושה תאיס; בשורה השלישית חמישה תאיס; בשורה הרביעית ארבעה תאים. וכך היא נראית - לא יפה! גם זוהי עדיין טבלה פשוטה. בהמשך תכיר טבלאות מורכבות יותר. מיזוג תאים בשורה, התגית <%6> והמאפיין ההּ60|50 המאפיין ח60!508 בתגית <%0> קובע את מספר הטוריס עליהס יחלוש תא מסויסם. ערך ברירת המחדל הוא 1. 2 וד] - 25902 כִּיגִ'גָזויע. 4 = - טיפו בש , ערך ברירת מחדל הוא ערך שמקבל מאפיין מסוים כאשר אינך מציין אותו במסגרת התגית. זה שהמאפיין ל נדשם במסגרת התגית זה לא אומר שהוא לא מופעל. הוא כן מופעל עס ערך ברירת המחדל שלו. במקרים רבים קיימים לדפדפן ערכים קבועים מראש בהם הוא משתמש להצגת מרכיבים שונים, אם אימו נתקל בהגדרה עבורם במסמך. קוב |וח%ח.616!פ8ד מדגיס שימוש במאפיין ח001508 : <חמטח> <080]> 6 71+<6!?> <006/> <00680/> <ץ000> <"00700]="1 %80!6> <> <|₪/> <0?> <0?/>+וססקן5 והזסי3ּ|ק<"2"= הה60!50 6+> <₪/> <> <ח+/>ז1860070טחהּ]<ו)> <ח%/>₪1836]< ?> <ר%/>5וס0חו/< חץ> <₪/> <> <0)/ >1/6 ]30)< )> <0)/> <"ז01. 65 8065 וחו"=576 סח|> <"זסחהס6"=חפווה %0> <0?/> <"ז01. סח 8065 ו576="1 סח|> <"זםהס6"=חפווה %0> <ח/> <> <0<]13670116018>/%0+> <0)/> < "65.01 8065 וחו"=576 סח|> <"זםחהס6"=חפווה %0> <0)/> < "65.0 8065 וח576="1 סח|> <"זםחה66"=חפווה %0> <ח/> <%80|6/> <ץ000/> <חטח/> פרק 9: טבלאות 203 <ובו - ₪ ןפ | 8וסטב] ‏ ₪0 אפש ‏ 8ז0ם ‏ 6ום | ד 6 0 4% ד :כ [ 6 ] 8060655 | הסמקטם סוק 106 הועש | ₪136 | זפזטו6 1318 ₪ (₪ פטו 01 (₪3 (₪3 3 |: 9 ז וס א ₪ | | || תרשים 9.18 בשורה הראשונה, התא הראשון הוא תא ריק: <%0<>/%0> בשורה הראשונה, נעשה מיצוג בין שני תאיס: <%0/ >+וסקק 5 וחזס30|ק< "2 "= הה60!50 ?> המשמעות היא, שבשורה בה נמצאת התגית <6%0> עס המאפיין "2"=ח60!508 יצורפו התא הנוכחי והתא שאחריו לתא אחד - זהו משמעות המיזוג ביןו התאיס באותה שורה. השימוש במאפיין ח60!08 לאו דווקא חייב לבוא בשורה הראשונה בטבלה. קובצ והזח 617!ט8ד מדגיסם טבלה מורכבת קצת יותר: <וד - 8 קסופ 800 אשע א 5 | ו ו 7 400-ו ד :כ [ 65] 6555 | חסמקטס חחזסוובוק השש | ₪36 | זז 3]וו חב 69 (₪3 ו | (₪ (₪ 8 3] 9 זפבח! 500004 |69] ₪9 4 0000000000 שש | | | | תרשים 9.19 4 וד] - 22902 כִּיגִגָוויע בשורה החמישית נעשה מיזוג של כל שלושת התאים בשורה על ידי המאפיין "3"=ח60!508. בנוסף, הטקסט בשורה זו עוצב בגופן טחס)) קטן ("5126="2) וצמוד לתחתית התא ("וחסאסט"=חפווצ) באופן הבא : <> <"3"= 60508 "וחססם"=חםו|צע "6="40ח0ו6ח %1> <)חס]/ >%199 ז06ח(<"526="2 זחס]> <%0/> <ח/> מיזוג תאים בעמודה, התגית <01+> והמאפיין החהּקפ5צוסז המאפיין חהספאוסז בתגית <%0> קובע את מספר השורות עליהם יחלוש תא מסוים. ערך ברירת המחדל הוא 1. קוב |ח%ח.89!618ד מראה טבלה שכזאת : <|ווזו]> <₪680> 8 ךְ<60)|)!)> <006/> <080/> <ז00זס 80|6?> <> <ח+/>56זו60< )> <ח%/>50[6005< ?> <ח/> <> <825>/%0 56זוו3"<60"= ח08פוס %> <98>/)0 5אוס0חו/\<0+> <ח/> <> <2000>/%0 0<)02)006+> <ח/> <> <%0/>א.5 זסזס!א= 6%חזס%ח%1<1> <ח/> <> <600>/%0 86זוו2"<60"= ח8ספ/טסז %0> <%0/> ++6<|)> <ח/> <> <%/>6 ++6 |0 <ח/> פרק 9: טבלאות 205 <> <%0/>ז4"<\/6013500"= הה8ספשס > <00/ > || ד0<]1?> >/]< >< >?0<38/85606>/0< >/0< <> <0/ > | דכ <0)+> >/0< >< >)0<457>/%0< >/]< <%80|6/> <ץ000/]/> <|חחשח/> <וד - 3 0 | 68סשב] | ₪0 אפוש ‏ וזםבם ‏ 6 | ]| 1ב 0 תכו4% וד ה :כ [ 65] 060555 | 65 זו ) 8 פאוסטחו/ 0 8סו0)| 025 88זוס6 %.5 זפזס|קא= 1פחזפזח| ++6 6 ++6 |808ו/ וו 6088 0 וז 3/9 וו קפ (בובך וב ו תרשים 9.20 6 |דר] - 5999כ ינויע הסבר: לפניך טבלה עם שתי עמודות ו-10 שורות. נכון שבעמודה השמאלית יש רק ארבע שורות אבל בעמודה הימנית יש 10 שורות. מעתה ואילך נספור גם את השורות משמאל וגם את השורות מימין ויהיה עליך לעקוב בדייקנות אחר ההסבר. בשורה הראשונה (עמודה שמאלית) מוגדריס שני תאיס תוך שימוש בתגית <ו%> כדי להדגיש את תוכנס. בשורה השנייה (עמודה שמאלית) מוגדריס גס כן שני תאים, אבל התא הראשון מוגדר עס המאפיין "3"=חהקפשסז. ה אומר שהתא יתפוס שלוש שורות. שיס לב שאחרי הגדרת שורה זו יש הגדרה של עוד שתי שורות נוספות (ימין), אבל הפעס עס תא אחד בלבד בכל שורה. היכן התא השני! ובכן תא אחד כבר הוגדר על ידי המאפיין חהספווסז ולכן נותר להגדיר בכל שורה רק תא אחד (מתוך שניים). בשורה השלישית (על פי עמודה שמאלית) מוגדרים שני תאים, אבל התא הראשון מוגדר עס המאפיין "2"=חהספאוסז, שמשמעותו, שתא זה יתמזג עס התא שמתחתיו. עכשיו צריך להגדיר שורה נוספת אבל עס תא אחד בלבד (מתוך שניים). בשורה הרביעית (עמודה שמאלית) מוגדריס גס כן שני תאים, אבל התא הראשון מוגדר עס המאפיין "4"=חספאוסז. וה אומר שהתא יתפוס ארבע שורות. שיס לב, שאחרי הגדרת שורה זו יש הגדרה של עוד שלוש שורות נוספות (ימין) אבל הפעם עס תא אחד בלבד בכל שורה. היכן התא השני: ובכן תא אחד כבר הוגדר על ידי המאפיין חספאוסז ולכן נותר להגדיר בכל שורה רק תא אחד (מתוך שניים). בקובץ ו0%.ח6508!פ8ד תמצא שתי דוגמאות נוספות לבניית טבלאות בעזרת חפספווסז ו- ח60!508 : <וםו- 7 בּ 60| פשווסץב] | ₪0 אסש ‏ 06 שו | | - .הבכ 65וסב [09%ק3 4% 1 זו ן₪] 5 | סא 5 888חך וז 1 5ח508 ||68 7 38| זט הו03 | הטוס 2 5ח508 !691 פוחד|/1 091 818 4 ו(9ס 88| 3 |/69 20318 ||פס 0318 | וטס א | | | | תרשים 9.21 מסובך? כן, צריך להבין איך בוניס טבלה, אז הנה דוגמה נוספת לטבלה קצת יותר מורכבת. פרק 9: טבלאות 207 טבלאות מורכבות עם המאפיין 603 ו-חהּכן5צוסיז ניצור דף ₪1 שיציג את הטבלה הבאה: בטבלה זו יש תאים ממוזגיס בשורה ותאיםס ממוזגיס בעמודה, ולכן נעשה שימוש במאפייניס ח60!508 ו-חהּספצוסז. הבה נבנה את הטבלה ביחד. בטבלה זו יש ארבע עמודות. שורה ראשונה התא הראשון ימוזג עס התא השני באותה השורת: תאיס 1 ו-2 הגדרת התא ה-3 בשורה הגדרת תא ה-4 בשורה סגור שורה ראשונה שורה שנייה הגדרת תא ה-1 בשורה הגדרת התא ה-2 בשורה הגדרת התא ה-3 בשורה שיתמזג עס התא שמתחתיו. הגדרת התא הרביעי בשורה שיתמזג עס שני התאיס שמתחתיו. סגור שורה שנייה שורה שלישית הגדרת התא ה-1 בשורה שיתמזג עס התא הסמוך לו באותה שורה: תאיס 1 ו-2 סגור הגדרת שורה שלישית שורה רביעית הגדרת תא ה-1 בשורה הגדרת התא ה-2 בשורה הגדרת התא ה-3 בשורה סגור שורה רביעית >"]< >%0 6015080 ="2"<1>/%0< >%0<1>/%1< >%0<1>/%0< >/]< >"]< >%0<2>/%1< >%0<2>/%1< <2"<2>/%0"= ח508וסז %0> <3"<2>/%1"= הפס %0> >/< >"]< >%0 6015080 ="2"<3>/%0< >/]< <ז"> <%0<4>/%1> <%0<4>/%1> <%0<4>/%1> <]/> שיס לב, שבשורה השלישית לא מוגדריס כל התאים, מכיון שבשורה השנייה הוגדרו תא/ים שמתמזגים עס התאים שהיו צריכים להיות שייכיס לשורה השלישית. קוב |וח%ח.1801619 מראה לך את הטבלה שרצינו לשרטט בתוספת צבע - להנאתך. ד - 25302 כִַּּגִיגָּוויא 208 1] [₪]8]] .. וסחזט)ח! 50/1סז0:א - וחוזח.9 61וס3ּ דפ0קבּת-4 וא זוו:ם בּ || 8פוסצב] | ₪0 אסש ‏ 08 6 | הזז 9 סב 40309 ואד [ 45 | +4 |] 4 [] 4 קוח עו 59 | תרשים 9.22 כמובן שלטבלה לא חייביס להיות גבולות. שנה את המאפיין ז06זספ לערך 0 והנה זה נראה אחרת, ראה קוב |חזח.8!620ד: <"0"= חח66!]2001 "0"= 0ח661!50861 "0"=ז06זסס %8!6> 1] [₪]8] ...וסחזזח! 50/1סז6ואא - |חזח.620וס3 ד9קבּת-4% וא דוו:ם בּ || 8פוסץב] | ₪0 אסש ‏ 08 שו | [+ 20ב כו ד הר [ 65] 86555 | סוחס עו (5. | תרשים 9.23 פרק 9: טבלאות 209 ועכשיו לטבלה עוד יותר מורכבת כמו זו: השוני בין טבלה וו לטבלה שקדמה לה הוא, שהפעם יש מיזוג תאיסם גס ברמת השורה וגס ברמת העמודה לאותו תא. כלומר, המאפייניס ח60!508 ו-חהּקפשסז יוגדרו בכפיפה אחת תחת התגית <%0>. הדרך לגשת לטבלה שכזאת הוא למספר (לתת מספר) את התאיס לפי שורות ורק לאחר מכן לגשת לבניית התגיות. אתה מוזמן לנסות. לתשומת ליבך: אס לא תגדיר רוחב (המאפיין חז0וא) לתאי הטבלה בשורה הראשונה, אתה עשוי לקבל את אותו מבנה, אבל רוחב התאים ייקבע אוטומטית לפי הערך שתשים להם. אס ברצונך לקבוע רוחב של 50 פיקסלים לעמודה, אז בתא בודד הגדר 0= ה דס1/ ולתא בו יש מאפיין "2"=ח60!508 הגדר "100"=חססואו. הפתרון נראה בקוב |ו06ח.621!טּד לעיונך. <וםו - ₪ כו | הטב 30 שש זבם ‏ ₪ | | ותו סב ד 414030 1 [ 45| 01655 | תרשים 9.24 0 חודר] - 5999כ כִיגִיבָויעיע. מה עוד ניתן לעשות עם טבלאות? עד כה הטבלאות שהוצגו בפרק זה כללו טקסט בלבד (כמעט), אבל וה בהחלט לא רק מה שניתן להכניס בתור ערכים לטבלה. מעוניין להוסיף גרפיקה לתא בטבלה! אין בעיה. תמונות ומולטימדיה יכוליס להיכנס בקלות רבה לטבלאות, ממש כמו כל סוג אחר של נתוניס. תא בטבלה יכול להכיל קישור לקובצ צליל, או לכל קובצ אחר. כלומר, אפשר להכניס היפר-קישוריס לתאי טבלה, שזה דבר חשוב מאין כמוהו. קוב |ו%ח.30!6-80005ד מראה מספר תמונות המסודרות בטבלה. הטבלה לא נראית בגלל שנקבע "0"=ז06ז0ס0. דוגמה וו ממחישה שהטבלה עוזרת במיקוס האלמנטיס בעמוד. תי בּ | מפן] הסובת 800 אפ את ₪ | מו ות וו 08ב קב תכ 4 .]וא ד הי [ 65] ספוטה | [=51]5] ןפ 4 | | ב תרשים 9.25 הלחצניס הם כמובן תמונות גרפיות, ולא רק שכל הלחצניס נמצאיס באותו תא (כן, באותו תא) גס לכל אחד יש קישור. הדוגמה הבאה ממחישה עימוד נוסף של אלמנטיס בדף בעזרת טבלאות, ראה קובצ |החזח. 31622 ד להלן. פרק 9: טבלאות ‏ 211 ל ו ו תי [< בז סט סופ 0ב חש אם 6 | |* ]||[ וח 50622 00% ד [ 65] 60655 | /6|60 6 ו ו טחה 86| :חתפו עו .פהָקטחזסת ער 5 5וח1 חב 08 15 פהחפח צת .8 ח08 טסץ 85 פחובּ|מזוה סאו| פ/\ .זו זווטוט שרח הפקופת 5 ו ו תרשים 9.26 בקוב> |%ח.189!622 ניתן לראות כיצד תחת התגית <%0> אפשר לכתוב תגיות נוספות כמו <1ח>. למעשה, כל תגית שניתן להוסיף לחלק <ץ000>, ניתן להוסיף גם לטבלה. כולל רשימות, טפסים, מפות תמונה, ואפילו טבלה נוספת. יצירת טבלה בתוך טבלה אולי זה נשמע קצת דמיוני, אבל זה אפשרי. הוספת טבלה בתוך טבלה היא פעולה יעילה כשיש לך מספר תמונות, טקסט, רשימות וטבלאות אותס ברצונך להציג בדרך מאוד מוגדרת, ובאזורים שוניס על המסך. במקרים כאלה, אתה מגדיר את הטבלה בעורת התגית <%906> אבל תחת התגית <%06>. במיליס אחרות, אתה בונה טבלה בתוך תא של טבלה. אחת הבעיות ביצירת טבלה בהסם נתקלים בוני אתריס הוא למקס טבלה בצד טבלה. הפתרון יכול להיות ביצירת טבלה בתוך טבלה. למעשה, זוהי מעין הרחבה של השימוש במאפייניס 6015080 ו-ח8ספאוסז בשילוב מאפייניסם אחריס כמו ז06זסם ואולי גס זסוס6ז0זסט, וזה הכל. התבונן בטבלה שיוצר קובצ |חח.80/6 דח61!ט3ד להלן. שלוש הטבלאות למעשה בנויות בתוך טבלה אחת גדולה. 2 \ד] - 5952כ כִיבִיבָּויעיע. =) תרשים 9.27 | - |התןר] .וס [ הז[שוס3 49030035 | :םס ו₪ 8 | זסזס!קא = 1חז6)וח! 050/1ז4:0 - 6וסה ד ז63א 6וטב ד 3 כוס] | )עב ₪0 אסש 08ם 6 | ערכים תזונתיים שונות |, [₪ חס עו 5 | <|חז]> <680> <06> 6 8 6|ספד <06ו1/> <680ח/> <ץ000> <"8="0ח661!50861 "0"= 6612800108 "זה66"=ח80ו31 "0"= וסט 6וטה9+> <> <"פ"= ח60!508 "זס%ח66"=חףו!ה ?> <%ח0+/> ערכים תזונתיים<2פ><"526="5 זחס]> <%0/> <]/> <> <"7ז%0ח66"=ח0ו! ?> <%ח10/> <0/ > מוצרי<9> <"526="5 זחס]> <%0/> <|%> <%0/> <"7ז0ח66"=ח0ו1 %0> <%חס?/> <2/> <> <"526="5 זחס)> <%/> <|%> <%0/> <"7ז0ח66"=ח0ו1 %0+> פרק 9: טבלאות 213 24 <%ח10/> <0/> <0> <"5220="5 %חס]> <0)/> <ח]/> <> <"ז0ח06"=ח0ו!ה %0> <חס)/><0/> חלב<0> <"פ"=526 זחס]> <0)/> <%0> <0)/> <"ז0ח06"=ח0ו!ה %0> <%ח0?/> <5/>שונות<0> <"פ"=526 %ח0]> <0)/> <%0> <%0/> <"ז0ח06"=ח0ו! %0> <חס)/>ירקות<526="5"<>2 +חס]> <%0/> <ח/> <-- 1 ||06 4 עס --!1><-- 4 /₪0--!> <> <"מסז"=ח80ו!8/ %0> "0"= 0חו66!!5086 "3"= 0ח8001כן[|66 "1 "=זזסס 0|6ב9?> <"60ז"=706700|07סם <> <"טחטוז"=חחווה %0> <ט/>קלוריות<2> <0)/> <"סחטוז"=חפוו3 %0> <5/>שם המוצר<5פ> <0)/> <]/> <> <"טחשוז"=חפוו %0> 2 <0)/> <"סחטוז"=חפוו3 %0> גבינה כחושה <0)/> <]/> <> <"סחטוז"=חטוו %0> 15 <0)/> ךר - 25302 כִִּיגָּוועיא. <"טחטוז"=חפוו3 %0> גבינת קוטג <0)/> <]/> <> <%/>115<"לחחז"=חפווה %0> <%0/>גביע אשל<"+100ז"=ח0פו|ה ו%> <]/> <80|6?+/> <%0/> <-- 508005 2 ||66 4 צוס₪ --!> <0)> ;8 85 ; 805 ; 05 8 ; 5 ח8; סח <0)/> <-- 3 ||66 4 צוסח --!> <"מסם"=ח0ףו!8/ %0> "0="0חו66!!5086 "3"= 0ח8001כן[|66 "1"=זזסס 90|6?> <"סט|פ"=זס|ס6ז06זסם <> <"טחפוז"=חפוו %0> <ט/>קלוריות<2> >/)0< <"סחטוז"=חפוו8 %0> <ט/>סיד|<0> >/)0< <"סחטוז"=חטוו8 %0> <פ/>שם המוצר<5פ> <%/> <]/> <> <628>/00<"לח0וז"=ח0ו81 %0> <%/>225<"ח"=חפווה 0?> <0)/> שקדים<"%ח0וז"=חפו|ה %0> <]/> <> <59>/%0< "סח וז"=חטוו %0> <%/>115<"לחםוז"=חפווה %0> <00/>שומשום מלא<"%ח19ז"=ח0פו|ה %> <]/> <> 110<"שחחח"=חפווה %0> <50>/%0<"סחוז"=חפוו %0> <%0/>שעועית לבנה יבשה<"ח8ו"=ח8ו|ה %0> <]/> פרק 9: טבלאות 215 206 <> <%/>125 <"לחחוז"=חפוןה %0> <0ס/>-<"ח0וז"=חחוו8 %0> <0/> שמן<"ח0"=תפווה %0> <]/> <> <79>/%0<"סחשוז"=חפווה ?> <%0ף/>27<"סחשוז"=חטוו %0> <%0/>ביצה<"חוז"=תפו|ה %0> <]/> <%80|6/> <%0/> <-- 508005 4 ||06 4 צוס₪ --!> <%0> ;5 ;05 ח8; 50 סח <%0/> <-- 5 ||66 4 עס --!> <"מס6"=ח8!!80/ %0> "0"= 0חו66!!5086 "3"= 0ח800כן[|66 "1"=זסזסס 0|6ב9?> <"ח66ז"=ז06700|0זסם <> <"סחפוז"=חפוו3 %0> <ט/>קלוריות<2> <0)/> <"טחטוז"=חפוו %0> <פ/>שם המוצר<:פ> <0)/> <]/> <> <27>/60< "סח וז"=חפווה %0> <0/>גזר<"%ח0ז"= תסווה %0> <]/> <> <10>/%0 <"סחשוז"=חפווה %0> <00/> תרד<"חפו"=תפו|ה 0?> <]/> <%80!6/> <0)/> <ח/> <806+/> <ץ000/> <|חטח/> ד - 25302 כִִַּיגָּוויא הסבר: הטבלה הייגדולה'י מכילה חמישה טורים (מתוכם שני טורי רווח), שלוש שורות המוקדשות לכותרות ושאר השורות לפי גודל הטבלה. בשיטה המוצגת בדף זה, כל טבלה עומדת בפני עצמה ואינה קשורה בשוס אופן לטבלה שמימינה או משמאלה. באופן ויזואלי ה נראה שהתאיס מסודרים בשורה, אבל באופן מעשי כל טבלה הינה עצמאית, כלומר מוגדרת באופן בלתי תלוי בטבלאות האחרות. שלוש השורות הראשונות בטבלה מוקדשות לכותרות: כותרת ראשית לכל המיכלול וכותרת לכל טבלה וטבלה. השורה הרביעית מכילה חמישה תאיס: = בתא הראשון בשורה הרביעית בוניס טבלה חדשה. * התא השני הוא תא רווח. + בתא השלישי בוניס טבלה חדשה. = התא הרביעי הוא תא רווח. + בתא החמישי בוניס טבלה חדשה. מכיון שכך, אין קשר בין הטבלאות שנבנו בכל אחד משלושת התאים השונים. כל טבלה מוגדרת בנפרד: מספר טורים שונה, מספר שורות שונה, צבע מסגרת שונה וכך הלאה. אולי ההוכחה הטובה ביותר לחוסר הקשר בין הטבלאות היא אס תוסיף את מאפיין %ח8ו8ח לתגית <%0> בטבלה המוגדרת בתא השלישי בשורה הרביעית. אז תקבל משהו כזה: ערכים תזונתיים ירקות שונות שם המוצר קלוריות שם המוצר קלוריות 3% = %/ סוחס עו | | | | פחסם [45) תרשים 9.28 גבינה כחושה | 82 פרק 9: טבלאות | 217 208 טיפ! אל תשכח שאתה :כול לבחון מקרוב את הקוד של אתרים רבים ברשת, באמצעות האפשרות 6סוטס5 שסש או אפשרות דומה (בכל דפדפן האפשרות שונה במקצת). שאלה ותשובה ! יש לי טבלה ובתוך אחד התאים בה יש קטע טקסט שאינו גולש כפי שאני רוצה. האם אפשר לעשות משהו בנדון? כן. הוסף לתגית <> המגדירה את התא את המאפיין קפשסת. משמעות מאפיין זה הוא שאתה צריך להוסיף, באופן ידני, תגיות <ז9> אס אתה רוצה להעביר את שארית הטקסט לשורה הבאה. האפשרות קיימת אך לא מקובל להשתמש בה. קוד כזה ייראה בערך כך: <%0> הידניים<זכ>עם מעברי השורות<זט>כאן ייכנס הקטע<ספזשוסח %0> | ך1] - 25302 כ9/3/2וייע פרק 10 טופס בפרק זה: = | טופס ככלי ליצירת דו-שיח עס המשתמש. המרכיביס הבסיסיים של הטופס. להציץ בטפסים של אחרים. טפסים בצד הלקוח. בעוד שקישורים ומפות תמונה מסייעים למשתמש באתר להשתמש בו ביתר קלות, טפסים מאפשרים לו להשתתף בחווית האתו. זו דרך מצוינת לקבל משוב מהמבקרים. פרק 10: טופס 219 טפסים ברשת דומים מאוד לטפסי נייר - הם בנויים מרווחים המיועדים לכתיבה, תיבות סימון ורשימות שמהן צריך לבחור. ההבדל הוא שטופס נייר צריך להישלת בדואר או להימסר לידיו של מישהו, בזמן שטפסיס ברשת נשלחיס בדואר אלקטרוני ומגיעיס במהירות ליעדסם. במונחים טכנייס יותר, טפסים מגדיליס את הכח של מפתח האתר והופכים את האתר לאינטראקטיבי. טפסיס עוזריס לאתר שלך להיראות מקצועי ולהיות אינטראקטיבי. הטפסיס מספקיס מספר דרכיס לקבל ולארגן את המידע מהמשתמש. הוספת טפסים לאתר שלך הופכת אותו למשהו שונה ממצגת של צד אחד. שיטוט קצר באינטרנט ייתן לך מושג לגבי השימושיס השונים בטפסים. עסקיס וארגוניס שוניס משתמשיס בטפסים כדי לבצע סקרים, לקבל הזמנות מוצריס ולצורך רישוס לשירותיס שוניס. באתרים אישייס רבים קיימיס ספרי מבקרים, בהם יכוליס משתמשיס להביע את דעתם על האתר על ידי מילוי טופס פשוט. כדי להתרשם מהפופולריות של טפסים, אתה יכול לסייר ברשת ולראות במו עיניך את השימוש הרב שנעשה בטפסים. נסה את טופס ההרשמה למועדון לקוחות הוד-עמי בכתובת : .6 ורחב -1001. וו /:קה ו גרפיקה אינטרנטי תרשים 10.1 0 *זדר] - 5399כ כִיגִיבָּויעיע. מרכיבים בסיסיים של טופס לטפסים יש ארבע תגיות ונעשה בהן שימוש כמו כל תגית אחרת ב- |ואד. הראשונה, <חחזס?>, היא תגית תחום המגדירה את תחילתו ואת סופו של הטופס, ובנוסף היא מגדירה כיצד יישלחו הנתוניס שנכתביס בטופס ולהיכן. שלוש התגיות האחרות מהוות את החלק בטופס בו מקליד המשתמש נתוניס: <9768)א%0> אזורי הוספת הטקסט, <56!60> רשימות הבחירה ו-<+טסחו> הלחצניס עליהס לוחצ המשתמש. " טיפ! רוב תוכנות העריכה הקיימות ברשת, תומכות ביצירת טפסים, ותוכל להשתמש בהן, אס תרצה. רוב התומר שתלמד בהמשך הפרק, יכול לכהיעשות באופן אוטומטי על ידי רוב התוכנות ליצירת טפסים. אך חשוב מאוד לדעת כיצד עובדים הדברים, ורק אחר כך לשחק עס הכלים חוסכי הזמן. יצירת טופס, התגית <וחיוס]1> התגית <חזס)> משמשת לציון תחילת הטופס והתגית המסיימת שלה <חחס)/>, משמשת לציון המקוס בו מסתיים הטופס. תגיות הטופס האחרות מעובדות על ידי הדפדפן, רק בתחוס התגית <חזס?>. לכן עליך להגדיר בדיוק רב היכן הטופס שלך מתחיל, והיכן הוא נגמר. *"" טיפ! הוסף את התגית <חחס/> מייד לאחר התגית <וחחסו> ורק אחר כך חזור למלא את שאר הטופס. כך תחסוך מעצמך כאבי ראש מיותרים ותוכל להיות בטוח שלא שכחת להציב תגית סיום. מאפייניס לתגית <חזס)> : 36000 | לאן יישלח המידע שבטופס 0 | כיצד יישלח המידע שבטופס לתגית <חזס?)> יש שני מאפיינים עיקריים המגדירים כיצד יתנהג הטופס. שני מאפיינים אלו קובעיס לאן יישלח המידע שבטופס, וכיצד הוא יישלח לשם. 1 ויוי פרק 10: טופס 221 המאפיין הראשון הוא חסס8. מאפיין ה מגדיר את כתובת ה- ₪1( אליה יישלח המידע מהטופס. הוא מופיע בתגית <וחזסז> כך: <"|זט"=ח600ה חזזס]> הטופס עצמו <וחזס)/> כתובת ]08 יכולה להיות כל כתובת אתר, אך אס תרצה שהמידע בטופס יעובד כהלכה, היא צריכה להיות כתובת של 56106 661 (תרחיש 061) או 56106 55 שתוכנן לטפל במידע הנשלח מטופס זה. תוכל להתייחס ל-661 כאל תוכנית היושבת בשרת ומחכה לנתוני הטופס. אותה תוכנית יודעת לעבד את הנתונים ובהתאס להתזיר תשובה. כתובת ‏ ₪81 יכולה להיות גס כתובת דואר אלקטרוני אליו ישלחו הפרטיס שמילא המשתמש. המאפיין השני של תגית <חזס)> הוא 000ז6ח. מאפיין זה מגדיר כיצד יישלח המידע שבטופס לכתובת המצוינת במאפיין חסס. המאפיין יכול לקבל אחד משני ערכים: % או 05%ק. השיטה 960 היא שיטה פשוטה לקבלת נתונים לעומת 05% המאפשרת משלוח מידע רב יותר. הדרך בה כתוב תרחיש 661, שתפקידו לעבד את הנתוניס, תקבע באיזו שיטה עליך להשתמש. תרחיש 661 כתוב היטב, אמור לדעת לטפל בשתי השיטות. למאפיין 67000 כלל אין השפעה על הטופס עצמו, רק על הדרך בה נשלחים הנתוניס לתרחיש 661. השימוש במאפיין 61000 בתגית <וחזסז> נעשה כך: <")205"= 6000" 60. זר )סי חו: סטוה רח"= 360 וחזזס1> הטופס עצמו <וחזס)/> אזהרה ! למדרות שאפשר לוותר על המאפיין הסוסוח והוא יעבוד כראוי, זת לא דעיון טוב בכלל. רצוי שתהיה מדויק ככל האפשר כשאתה מתעסק ב-!ז₪, גם כדי שתזכור מה רצית לעשות במקרה מסוים, וגם כי הגדרות ברירת המחדל עלולות להשתנות בעתיד או להיות שונות בדפדפנים שונים. או באיזו מהשיטות להשתמש למשלוח הטפסים שלך! לתרחישי 661 פשוט יותר לטפל בשיטה 86%, מכיון שהיא מגבילה את כמות המידע המועבר (בדרך כלל לפחות מ-68 אחד). שיטה גו מתאימה לטפסים פשוטים, לדוגמה לחיפושיס ברשת על פי מילה אחת או שתיים. אס יש סיכוי שהטופס שלך יעביר כמות מידע גדולה יותר, יש צורך להשתמש בשיטה 5%ס00. 2 \ד] - 5952כ כִיבִיבָּויעיע. בדרך כלל, תגדיר את שני המאפיינים של תגית <וחזס!> בו-זמנית, כך: <"ח5. רחזס?/ הוט-601/ 6.60 /ש5. ע / : כ "= 3600 "זפסכ"= 00ח6רח רחוזס1> הטופס עצמו <וחזס)/> טקסט חופשי, התגית <63ו6%%31+> התגית <9708זא6?> מאפשרת למשתמש להקליד טקסט חופשי לאזור עריכת טקסט פתוח. אזורי טקסט מוגדרים בעזרת תגית פתיחה <9768)א6?> ומסתיימים בתגית סגירה <08768א0?/>. ניתן לצייו טקסט ברירת מחדל שיופיע באזור הטקסט, ראה קוב |וחזח. 1 %3768א6 ד-וחזס] שבתקליטור המצורף: <|ווזו]> <₪680> 1 א ד-ותזס= <16> <006/> <680/> <ץ00ס> <"ח5.רחזס+/הוט-601 /רסס. 6 /56. שע/ /: קח"= 3600 " [05ק"= ססר וחזס)> <זכ>:676 חו הרוח 60 זטסץ סקעד <"01א0000])"= 816 08708א0ץ> !6 5אזהות6ז זטסץ זס6ח= <008708?/> <וחזס)/> <ץ000/> <חשח/> דוגמת קוד זו יוגרת את תרשים 10.2. אזהרה! כל תגית וזא שתשים באזור ושחודאשד לא תעבוד. תוכל להתייחס לאזור זה כמו לאזור המוגדר בתגית <6זק>. באזור זה נעשה שימוש בגופן פשוט (בדרך כלל גופן מערכת) והעיצוב המקורי של הטקסט נשמר (למשל רווחים). פרק 10: טופס 223 8 :1 | ספ סופ 800 אס 8 6 | חו 5זהפרהרחה60 זטוסעי סיד כאעפתסע מגוסץ עשסמם ]= ! סעשת 206 1סח3זוחו [8ס0/ 1 ה-ן | תרשים 10.2: כטקסט ראשוני רשוס מה שבא לך, המשתמש יכול למחוק את הכתוב אם ירצה. כמו לתגית <וחזס?>, כך גם לתגית <68ז9זא6?> יש מאפיינים מיוחדים שיופיעו בתגית עצמה: מאפיון ערכם 9 ו או ה 0 9 המאפיין הראשון הוא 6חפח, והוא חובה. שס אזור הטקסט הוא השס שיוצמד לנתוניס שיתקבלו מאזור זה בטופס כשהמשתמש ישלח אותו. אתה חייב לתת שמות לכל חלקי הטופס, מכיון שרק כך יידע תרחיש 661 כיצד לפענח את המידע. שני מאפייניס נוספים הס 58סז ו-60|5, כל אחד מהם מגדיר את גודל אזור הטקסט באותיות, בשורות ובעמודות. אס לא תציין מאפייניס אלה, יקבל המאפיין פווסז את ערך ברירת המחדל 1, והמאפיין 605 יקבל את ערך ברירת המחדל 20, דבר שיאפשר אזור צפייה מוגבל.| אפשר לשנות ואת, כפי שכבר צוץ, ראה קוב |החזח. 682ז/%א6 ד- הזזס] שבתקליטור המצורף, כך: <|וחזו]> <₪680> 2 -וחזס-= <1|6)> <006/> <₪080/> <ץ000> 4 דר]) - 5399כ כִיגִיבָויעיע. <"ח5. 0+ הוט-601 / 6.60 /ש5. ששו / : סק "= 3600 " [05ק"= ססר וחזוס)> <זכ>:676ח חן הסוח 60 זטוסץ 6קץד <"60!5="60 "5="4/ש0 "655וחוה 60" = 6וההּ 0%%37'63?+> !6 5אזה וס זטסץ זס%חם= >/00%)8708< <וחזס)/> <ץ000/> <|חושח/> תוכל לראות את תוצאות הקוד הזה בתרשים 10.3 : 90 | 665וסץב= 568100 %- |[ חס | 38658 | 500 ומס 0% | :6 גג 001678 זגוסזי 6קק !1626 כאעתסת מגוסץ עסשסמם תרשים 10.3: אזור הטקסט נקרא חסוחוחסס (לפי ערך המאפיין סוחהּח) והוא ברוחב 60 תווים ובגובה ארבע שורות. שאלה ותשובה ! איך אני יכול לדעת כמה מקום יצטרך המשתמש עבור הערותיו? אין שום צורך לדעת נתון זה, מכיון שהתגית <08ז9)אס!> מאפשרת למשתמש להקליד גסם מעבר לגבולות האזור שהוקצה לו. האורך והרוחב מגדירים רק את המקום במסך שיתפוס אזור הטקסט שקך. ברגע שהמשתמש יחרוג מגבולות אזור הטקסט, הדפדפן יציג סרגלי גלילה, בהתאס לחריגה מהגבולות. לך, כמפתת הדף, אין אפשרות לשלוט על גלישת הטקסט באזור טקסט חופשי. הדרך היחידה לעבור שורה, היא כשהמשתמש מקיש "6וח. רשימה נפתחת, התגית <56|666> למרות שתיבות טקסט חופשי מאפשרות למשתמשיס להתבטא באופן חופשי, לעיתיס תרצה שהמשתמש יבחר באחת מאפשרויות התגובה שאתה מספק לו. במקרה כזה עליך להשתמש במרכיב שונה של טופס - תיבת רשימה נפתחת. תיבת רשימה נפתחת מיוצגת על ידי התגית <56|606>. פרק 10: טופס 225 מאפיון ערכים 0 6 9 9" " א 0 ה התגית עצמה פשוטה מאוד ומכילה מאפיינים מעטים. הלחצן עצמו יהחיה מוגדר בין תגית פתיחה <56!66> לתגית סיום <56!66/>. אלה המאפיינים : * שתח (כמו ב-<9768]אט%>), מגדיר את השם שיזהה את הנתונים שיקבל תרחיש 1 מחלק זה של הטופס. . 6 מגדיר את גובה הרשימה במסך. אם תשאיר מאפיין זה ריק, או שתתן לו ערך 1, תמצא על המסך רק אפשרות אחת ותיבת הבחירה תיפתח ברגע שילחצ עליה המשתמש. ערך גבוה מ-1 יציג יותר אפשרויות על המסך, ראה קובצ |וחשח. 56!66%1-וחזס-] ותרשים 10.4. > 6!קט|טח הוא מאפיין שאינו מקבל ערך כלשהו. עצם קיומו בתגית <56!605> מגדיר לדפדפן שלמשתמש יש אפשרות לבחור ביותר מאפשרות אחת ברשימה, שתועבר לתרחיש 061. אס לא תציין מאפיין ואה, תהיה למשתמש אפשרות לבחור מהרשימה אפשרות אחת בלבד. | 65 || פס 6אסוב" 500 אש 268 6 | [* 8 0ו] 0 808 זנוסץ ז58|86 206 ]6 3זוחו 1.00 == תרשים 10.4: כשתלתצ על הרשימה יופיע תפריט צף עס האפשרויות. לאחר שהגדרת את התגית <56!60>, עליך להגדיר את האפשרויות שיש למשתמש. תגית <חסטקס> מגדירה כל אפשרות ספציפית שהמשתמש יראה. התגית מזוהה רק בין שתי התגיות <56!66> ו-<56|606/>. בדומה לתגית <ו|> הטקסט של תגית <חסטקס> אינו מחייב תגית סגירה <חסטטס/>, למרות שזה לא מזיק. 6 |דר] - 5999כ כִּיגִגָוייע. הנה דוגמה הלקוחה מקובצ |וחז56!6661.0-וחזס= שבתקליטור המצורף: <"!]. 60 50800 :ספה "= 860070 "060"= 0סתסוח הזס1> 18/05 זטסץ 56606 <"6="]000החהּח 56|60%> <חסקס/>228וק 60!0<חסטקס> <ח656>/0000חוח6 60!0<חסטקס> <חסטקס/>ח666וח6 ססו= 0ו60<חסוטקס> <50|6/> <וחזס)/> לתגית <חסוקס> יש שני מאפיינים : מאפיין משמעות ערכים שו ₪0 * 6ט|א/ הוא מה שנשלח עם שס האפשרות כשהמשתמש בוחר בה. תרחיש 661 משתמש בערך המוגדר על ידי 6טופש לעיבוד הנתוניס, ולא בטקסט המופיע ברשימה עצמה. שימוש חכס באפשרות זו יכול לתת לתרחיש 661 נתונים פשוטים לשימוש. אם לא תשתמש במאפיין זּה, ערך ברירת המחדל יהיה הטקסט שהצבת באפשרות עצמה, בדיוק כמו בדוגמה שלמעלה. 3% * | 56!60060 הוא מאפיין ללא ערך. הוא מגדיר את האפשרות (או אפשרויות במקרה של <6|סט|טוח 5660>) שתהיה מסומנת ברשימה, כברירת מחדל. לרוב, כדאי לסמן מראש את האפשרות השכיחה ביותר. לדוגמה, אם תרצה שלקוחותיך ידרגו את רמת השירות של עובדיך, תשתמש ברשימה כוו הלקוחה מקובא |חש2.0ז56!66-וחזס=] שבתקליטור המצורף: <"060"= 16000 "66.50ו/567/חוט-601/"=ח3600 חחזס1> 1 נסץ 567/06 06 866 6פהס|ק <"06ן/507"= 6רחהח 506|606> <חסטקס/>%ח66!!6א= <"6="100טוהש חסטקס> <ח0ק0000>/0< 5660660 "6="75ט|הט חסטקס> <חסטקס/>זו9- <"6="60ט|פּע חסוטקס> <חסטסס/>זססק<"6="50ט|הע חסוסקס> <506|00/> <וחזס)/> שיס לב שערכי האפשרויות מתייחסים לשיטת ניקוד ולא לטקסט המופיע ברשימה בפועל. הרשימה עצמה תיראה בדפדפן כמוצג בתרשים 10.5. פרק 10: טופס 227 +חם!|8סא= ב זום= זססק תרשים 10.5: אתרי פ6/ יכולים לנתב מידע עבורך, כמו גס לספק מידע לאנשים המבקרים באתר. קבלת מידע מהמשתמש, התגית <)%שקחו> התגית הבאה שלנו לטפסיס מאפשרת קבלת סוגים שוניס של מידע מהמשתמש. זה יכול להיות טקסט בדומה לתגית <08768א%6>, סיסמה או קלט בצורת שאלון. מאפיינים : מאפיין משמעות ערכים 6 | מקש קיצור לשדה ויו זה | תיאור קצר עס הסמן 6% 6 | למאפיין סו80] ולמאפיין א0טא66%ח0 - בחירת האפשרות/יות 60 | ביטול הגישה לשדה הז0ח6!אהוח | מספר תווי הקלט המקסימלי זו טח שפח | שס לשדה כו (ח6800ז | לצפייה בלבד 6 | גודל השדה ות 6 | הגדרת התמונה המשויכת במידה [חט ונבחר ס6בַחו=6ק א06חופ8+ | הגדרת סדר המעבר בין השדות זו טת 6 | סוג השדה ,(66000%ח6 ,0זסא355 ,6% 6 6560 ,6וחפט5 ,8010 הסאטם ,806חו , הסססוה קוספ | קישור מפת תמונה עס השדה זחט ןאצ | ערך שיוצב בשדה 3 המאפיינים היחידים שנדרשיס הס 6כ ו-6וחפּח. 8 | \זד1] - 25999 כִיגִבָויעיע. 1" צ - - טיפ! מל , שים לב שתגית <ושטחו> היא תגית ריקה, כלומר אין לה תגית סיום <זטטח/>, אבל כאמור תגית סיום אף פעם לא הזיקה! שדה טקסט, התגית <+טקחו> והמאפיין "%א66"= סק אחד הערכיס האפשריים למאפיין ₪06 של התגית <זטטחו> הוא :א6ו, היוצר תיבת טקסט בת שורה אחת באורך שאתה קובע. שים לב, אורך התיבה והאורך המקסימלי יכולים להיקבע בנפרד על ידך. אפשר שתהיה תיבה ארוכה יותר (או קצרה יותר) מכמות התוויס שמותר למשתמש להקליד לתוכה. דוגמה לתגית <%טסחו> המגדירה תיבת דאםד: <"0="40ח6|אהרח "526="40 "שרחה 6="|85%חחהּח "0א6ל"=6כ/0 +טסחן> :שוחב 35% | אס תרצה, תוכל להשתמש במאפיין 6טופצ בתוך הגדרת תיבת הטקסט כדי לקבוע את ערך ברירת המחדל לתיבת הטקסט שהצבת בתוך הטופס, כמו בקובא |חשח.זא6 ד-חזוס=] שבתקליטור המצורף: <"!ן.0 56.0 || ח50זסכן: !וה "= חס 360 "06%"= ססר וחזס1> 0 0 סמעד "526="50 "ז006550ז"=6וחפּח "זא6="%6כ/0 זטקחו> <"ר וט חסק"=6ט|ע "50"= 0 שח6|אהות <חחזס)/> בתרשיס 10.6 תוכל לראות את התוצאה בדפדפן זסזס|קאם 6%חזסזח1 : 1] [₪]]] ...חזסזח! 50/1סז0:א - |חוזח.1א6 ד-הוזס-] דקְבּח:)4 !א דו] :4-51 |א ז1]צ6 ס6וו75פאו/צ:] | קפ | 008[ 668 הסטב] | אפו ‏ 08 6ום | תרשים 10.6: השימוש בערך 6% של המאפיין 6 בתגית <זטסחו>. אצ טיפ! אם אינך זוכר בדיוק מתי לשים מרכאות *' ") ומתי לא - שים מרכאות בכל המקרים. זה יקל לך את החיים. פרק 10: טופס 229 שדה סיסמה, התגית <+טקחו> והמאפיין "וזסטטפ5פב3ּ6=="2קעס האפשרות "0זסאו06="2855/% דומה לאפשרות "א6=")6ק, מלבד העובדה שעל המסך יופיעו כוכביות ולא אותיות, כדי להסתיר את הסיסמה עצמה מעיני אחריס. שים לב לדמיון בין 6זסא5פ85 לבין 56%%, הדוגמה לקוחה מקוב> |השח.6זסצ855ק-וחזס- שבתקליטור המצורף: <"6%"= 6600 "ח5. !| + הוט-1!/61. 12 א. ז 1.50 //:כקח"=ח3600 חוזס!> :0 <"15 "= 00ח6|ארח "526="25 "זסשש0855"= שפח "סצ55כ"=6ק/ס +טסחו> <חחזס)/> כשיקליד המשתמש לתיבת את הסיסמה, ייראה הטקסט כך: וש ו 1 | כ | פ>פווסצב] | ₪0 אפש 08ם ‏ 6 [ 5 ]= 206 )הזוחו 068 1 == תרשים 10.7: 0זסאו5פפ מסתיר את הטקסט שהמשתמש מקליד בתיבה. חשוב שתדע שהטקסט שהמשתמש הקליד נשלח לתרחיש 601 כטקסט פשוט. שאלה ותשובה ! האס שימוש בתיבת שזסעש355ק מבטיח סודיות של המידע? לא!!י!: למרות שבשדה הסיסמה עצמו האותיות שהמשתמש מקליד מוסתרות, הנתונים נשלחים ברשת כמו כל נתון אחר - ללא שיטת קידוד כלשהי. אל תטעה, סיסמת המשתמש שלך לא בטוחה ברשת. תיבת סימון, התגית <+טקחו> והמאפיין "א00א66ח6"= סקעס הערך "א6="6066600ק מוסיף לטופס שלך תיבות סימון. אפשרות זו טובה למקריס בהס לשאלה מסוימת יכולות להיות מספר תשובות נכונות. תוכל לקבוע תיבה מסוימת שתהיה מסומנת מראש, על ידי הוספת הערך 6066660 להגדרת תיבת הסימון המבוקשת. אס המשתמש לא מסכים עס התשובה, עליו לבטל את הסימון. 0 זדר] - 5399כ כִיגִבָויעיע. דוגמה לקוד תיבות סימון הלקוחה מקוב |0%0ח.א880א66ח6-וחזס] שבתקליטור המצורף: <"06"= 166000 "ח507/166.5/הוט-681/"= 36000 חוזס!> :חצוס טסץ (500ש5 פחוזה+סק0 ז0 65קעד 0 פצשס0חו/< "65 "= 6טן8ע "2000חו/"=6רחהּח "אספא66ח6="6קע +טסחו> 8 5וססחו//< 666660 "65ץץ"= סט|8ע "98חו/"=6רחהּח "אספא66ת6="6קע +טסחו> 95 5ששססחו/< "65ץ"= סט|ע "פפחו/\"=6רחהּח "א0פא66ח6="6כע +טסחו> 0 אטח 6="/65"<1ט[הע "אטח |"=6חחפּח "אססא60ה6="6כ/0 זטסחו> <וחזס)/> באפשרות זו ניתן לבחור במספר אפשרויות בו-ומנית. מכיון שכך, כל תיבת סימון מוגדרת בשם שונה. שיס לב כיצד זה נראה בדפדפן: < ו[ שי ו ג > ו ] ו כו 10085 68)הטב] | אשש ‏ וםם ‏ 6|] | 0 פ8פ סמו ]‏ תקוס גוסקי 79501 פמנה סכ +0 65כקיך 0 אגומו. 1 ] 95 8ק60 םא ] 98 טיבאר ] ]הזוחו |סס.1 55 | תרשים 10.8: שיס לב כי האפשרות 98 פאוספחו/ נבחרה מראש. אפשרויות, התגית <+טסחו> והמאפיין "סו30ּז"= סקץ כמו באפשרות א60%00ח6, גסם ב-8010 אתה מאפשר למשתמש לבחור מבין מספר אפשרויות מוגדרות מראש. בניגוד ל-0%פ66%ח6, לחצני האפשרויות שהגדרת יאפשרו קבלת תשובה אחת בלבד. מכיון שכך, בכל הלחצנים יוגדר אותו שם. המרכיביס הבסיסייס של לחצני אפשרויות זהים לאלו של תיבות סימון. כמו ברשימה נפתחת, האפשרות 18010 דורשת שכל מרכיב יקבל ערך שיוגדר במאפיין 6, וילישלח לתרחיש 661 לעיבוד במקוס הטקסט שמופיע בדפדפן. חשוב שערכי המרכיביס בשדה לחצני האפשרויות יהיו שוניס. שיס לב לדוגמה שלפניך הלקוחה מקוב [וחסח. סוְ880-וחזס= שבתקליטור המצורף: <"ח5. 0+ הוט-601/ר סס. 6 /ש5. צע וק "= 3600 "זפסכ"= 600 וחזס)> <זכ>:ח06 05% 56 טסץ 0/6 50/0816 6חז 60056 6 <66660ח6 "//"=6ט|8 "ה 6="50הוחהּח "סווספז"=6ק/ס +טסחו> 66 <"ם"=6ט|8/ "86 6="500וחח "סווספז"=6כ/ס 6טסחו> סן2חו/ <"8|6="7/ "סה 6="50וחּח "סוס8ז"=6כ/ס +טסחו> <"6="0ט|ע "86 6="50רחבּח "סוסהז"=6כ/ס זטסחו> <חחזס)/> פרק 10: טופס 21 <זב אייי יו ג > ו ] | כו6 | 10085 68הטב] | סש 8םם ‏ 6|] | :06 051 1156 גוסקי 079/60706ל501 116 620056 6 קמור 67 [6סא 07 4ת0ר ₪ מ ]הזוחו סט 1 55 תרשים 10.9 אזהרה! באפשדות 00/ו30ז, כדאי לציין לחצן ברידת מחדק, מכיון שייתכן שמשתמש ידלג על תיבת לחצני האפשרויות מבלי לסמן אפשרות. תוכל לסמן מראש את אחת האפשרויות, על :די הוספת הערך 00% להגדרת הלתצן, וכך למנוע בעיות בעיבוד הטופס על :די תרחיש 661. שדה נסתר, התגית <+טקחו> והמאפיין "ח606וח"==סקץעס אפשרות ח606וח של התגית <זטסחו> נועדה להעביר מידע חשוב לתרחיש 661, ללא קשר לנתוניס שהמשתמש הקליד לשאר הטופס. כשאתה מגדיר <"06="33]ע "]8/ ט6="6רחהּח "ח006וח"=6ק/ +טסחו>> למעשה, אתה יוצר נתונים שלא יופיעו על המסך, אך מהווים חלק בלתי נפרד מהטופס. בדרך כלל, חלק זה של הטופס יכיל מידע כלשהו שיאשר לתרחיש 661 כי הטופס שנשלח הוא מאתר, או טופס מסויס. לאפשרות זו קיימיס שני ערכים : הח ו-6|אץ, שייעשה בהם שימוש כך: <"וה8 30|" = 86 "6 ה ח06הכ"= "שרח חה606וח"=6כ/ +טסחו> אזהרה ! נתונים אלה לא ממש מוסתרים. כל משתמש מתוחכם, או מנוסה, יודע שכדי לראות את קוד המקור של המסמכים שלך, עליו ללחוץ 5086 שסש. לכן, עליך להימנע מלכתוב בחלק חססטוה מידע מסווג כלשהו. המטרה העיקרית של חלק זה היא העברת מידע מוסף אודות הטופס לתרחיש 661, למשל מאיזה אתר הוא נשלח ומאיזה טופס. כך יידע התרחיש כיצד לנתח את הנתונים טוב יותר. 2 ךר - 25902 כִּיגָ'גָזויע. ניקוי טופס, התגית <+טטחו> והמאפיין "+656ז"= סקעס לתוך תגית <)%סחו> נבנתה היכולת יילנקות" טופס !|אז₪. האפשרות 656% יוצרת לחצן (שמו נקבע על ידי מחרוזת 6טו|/) שמאתחל את כל המרכיביס בטופס המסויס לערכי ברירת המחדל (מוחק את כל המידע אותו הקליד המשתמש). דוגמה לכך: <"ז06="]656/ס %טסחו> בתוספת להצהרת 6טופו תוכל להוסיף כותרת ללחצן כך: <"וחז0ס=] 6 4|06="6561/ "0/06="76560 זטקחו> את התוצאה ניתן לראות בתרשים 10.10. בז ו כ | 88וסצב] | 0 אפש ‏ 0%ם ‏ ות [ ו כ 7 ב | | בב :ו 5 0 +15 > | וחזם= 08 051 סוחס עו 59 | תרשים 10.10: לחצני ד₪555 עס המאפיין 05| וללא המאפיין 5 |ה/. שלח טופס, התגית <%טקחו> והמאפיין "+ווחטט5"= סקץעס לתגית <%טסחו> יש מאפיין ששולח באופן אוטומטי את הנתוניס שהוקלדו לטופס |אדת. המאפיין אחחפט5 יכול לקבל ערך 6טופּ, שמשמש לשינוי שס הלחצן. המטרה היחידה של לחצן אוחפט5 היא לשלוח את כל המידע הנוסף שהוקלד על ידי המשתמש. ראה את שתי הדוגמאות הבאות ואת תרשים 10.11 : <"והחפטפ"=6ק/ט +טסחו> <"!1 ד1 סא6="5ט|אע "תפ ט6="5כ/ם )+טסחו> פרק 10: טופס 233 בז ו כוס | סטב 80 ששש ‏ 08ם 6 | :ומ 521 ינוי | עזסגוב) ווחזסום :סגו 5 15401 )> | וצו דו ס5₪% סוחס עו 59 | תרשים 10.11: לחצני 508% ללא/עס המאפיין 15 /. כמחרוזת עבור המאפיין שטופּ תוכל לכתוב כל דבר, אך כדאי לזכור שמילים 'יקטנות'י, למשל 06 לא נראות הכי טוב על לחצן. כדי לגרוס ללחצן להיראות גדול יותר הוסף למחרוזת סטופּצ רווחים משני צידי המילה, ראה דוגמה. > 0 "=6ט|אץ "זוהח0ט0/06="5 זטסחו> דוגמה הגיע הזמן לשיס את כל מרכיבי הטופס בדף אחד. לצורך העמדה של תיבות הטקסט, תיבות הסימון ותיבות האפשרויות נעזר בטבלה ובקצת צבע. הטופס מחולק למספר חלקים שבהס תוכל להבחין בקלות תוך כדי התבוננות בקוד. בהמשך יתוארו חלקים נבחריס מהטופס שבקובצ !וח+126.0ז50056 : פתיחת הטופס, התגית <חזס)> באמצעות המאפיין חסטס מפנה את הטופס לדואר האלקטרוני של הוצאת הוד-עמי. כתובת ההוצאה (שדה 0ד) היא |ו.00-801.60ח68ס/חו. בשדה 560 של ההודעה יופיע הטקסט פטו6 ס6ש והחהּ-6סה. לצערי, 36\ לא הגדירה במדוייק את המאפיין חסטס8 העושה שימוש בערך :81!60ח . הדבר גורס לכך שהדפדפן עשוי שלא לשלוח דואר (כפי שנרצה) אלא הוא יפעיל את תוכנת הדואר אצל המשתמש עס ערכים בשדות 70 ו-66[פט5 (מתגית <חזס)>) אבל ללא ערכי הטופס - הודעה ריקה, כך בכל אופן ה קורה אס תוכנת הדואר היא 8זס0טם, למשל. מי שמשתמש בתוכנת 655זכא₪ %ססט0 לא יתקל בבעיה. שיס לב, שטופס שנשלת בעזרת 8160 אינו מאובטח. "ז205"= 60700 "וחזס)"=6חחהח הוחזס]> "סט|6 60// [ה00-3 = 8567 1?5. 60. ורח0-3 0 סזח1: סטוה רת" = הסט6ה <"חוב!ק/)א60/06="6ח6 4 ךר] - 25902 כִּיגַ'גָזויע. זוהי דוגמה לשורה מתוך הטבלה המכילה את שדות הטופס. בשורה מוגדרים שני תאים. התא הראשון מקבל רקע צהוב בעזרת המאפיין זסוס06פ לתגית <%0>. מבחינת טקסט נרשמת בו כוכבית אדומה וכותרת השדה. התא השני בשורה מכיל את שדה הקלט, במקרה זה שדה טקסט, בגודל 60 תויס. <> <"צוס!|סץ"= !860 "זהפוח"=חפוובּ "110"= השסוע %> :8 זו <%ח0+/ >*<"60ז"=זס!60 "526="1 %חס]> <0)/> <"א6!"=ח80ו|ה "410"= סו %> <"0א06=")0/ם "526="60 "סרתהח]"=6וחבּח זוקחו> <0)/> <₪/> הטבלה הקטנה הזאת מכילה שורה אחת ובה שני תאיס. בתא הראשון נמצאת כותרת השדה ובתא שני (הימני) נמצאיס שלושת שדות הקלט - במקרה זה שלושה לחצני אפשרויות. המשמעות היא שניתן לבחור רק אפשרות אחת מבין השלושה. שים לב, ששלושת שדות הקלט קבלו את אותו שס, המאפין 6חהח המופיע כך: "|6="800!068וחהח אבל ערכיס שוניס במאפיין שטופט. אס יבחר הראשון, במאפיין 6|אע יהיה הערך 0ַ60חסח. אס האפשרות השנייה תבחר אז הערך במאפיין 6טופ/ יהיה 95800 ואס האפשרות השלישית תבחר, במאפיין שטופּצ יהיה הערך פטססוחסה. שיס לב לשימוש ברווח קשיח ;8050 וזאת כדי לשמור על רווח בין לחצני האפשרויות. זכור שהדפדפן מתעלס מהרווח השני ואילך, לגביו רק רווח אחד משמעותי. <"520"= וא "0"= 0ח800ק]!66 "0"= 8ח661!50860 "0"=ז0 וסט %80|6> <> <"105"=ח)ו/ט 0?> :ץוח 15 30017655 פוחוך <0)/> <"א6!"=ח3!80 "415"= ח)0ו\ ?> חס < "680 רחסה"= 6|הע "]6="300|068חחהּח "סוסהז"=6כ/ס +טסחו> ;3000558058 5 < 580 "= 6ט|הע "[ה06ו00ה"=6רחהּח "סוסהז"=6כע +טסחו> ;000655805 0 < "5 ס6רסח"=6 ]בע "[63ס|6="300וחפח "סוס8ז"=6ק/ס 6טסחו> <%0/> <ח/> <90|6?/> פרק 10: טופס 235 הפיסקה הבאה מכילה סדרה של לחצני אפשרויות. שוב, שים לב לכך שלכל לחצני האפשרויות יש אותו שם (מאפיין סוחאַח) אך ערכיס שונים (מאפיין 6טן8/). <ק> <ז > 0606 5ח300ו₪6 6וופ טק /חו5ו6ע0 <"6="01טופע "ץספטסחו"=6וחפּח "סוסהז"=6ק/ס 6+טסחו> <ז>68005 רס 651 |8 וז ר6="02"<60טופע "ץ חפטסחו"=6וחבּח "סוסהז"=6ק/ס 6+טסחו> <זט > הח |8ו0 זר רח6="03"<60טוע "ץ ספטוסחו"=6וחבּח "סוסהז"=6ק/ס 6+טסחו> <זס > 8ח0!טפחס6="04"<6ט|הע "ץ ספטסחו"=6רחהּח "סוסהז"=6ק/ס 6+טסחו> <> 06800 <"05"= 6ט|פע "ץ ס5ט0חו"=6רחהּח "סוספז"=6ק/ס 6+טסחו> <1ז567/1005>0 15 6וה80ז)<"6="06ט|הע "ץ ספטסחו"=6רחהּח "סוסהז"=6ק,/ס +טסחו> <זט> ח1960וחה]<"6="07ט|הע "ץ 5טסחו"=6רחהּח "סוסז"=6ק/ס 6+טסחו> : ( 50601 6856!) ז6="08"<)02006טו8ע "ץ טפטוסחו"=6וחהּח "סו80ז"=6ק +טסחו> < זר 50/0 ו0חו"=6רחהח "5126="20 "זאס6="6ק/ם 6+טסחו> <ס/> הפיסקה הבאה מכילה שדה גלילה ממנו ניתן לבחור רק אפשרות אחת. השימוש בשדה זה דומה מאד לסדרה של לחצני אפשרויות, אותה ראינו לעיל. מתי להשתמש בשדה רשימה נפתחת (גלילה) ומתי להשתמש בלחצני אפשרויות! ובכן, אין תשובה חד-משמעית. כאשר הרשימה קצרה נהוג להציג אותה בעזרת לחצני אפשרויות. כאשק הרשימה ארוכה (כמו רשימת המדינות בעולס) נעשה שימוש בתיבות רשימה. שיס לב שבמקרה זה השדה מקבל שם (מאפיין חח של התגית <56!606>) וכאשר תבחר שורה המאפיין סט|אש יקבל ערך שונה. מזכיר את לחצני האפשרויות, אהה1! כן. <ק> <%ח60"<*>/)0ז"= זס!60 "526="1 %חס]> <ח₪06:>/0<>/?0 זטסץ 15 +8ח/<0> <"003399א"=זסוסס +חס)> <"6="6וחהח 506|60%> <חסטקס/> <"6="0ט0|ה8/ חססקס> <חססקס/> <<" "=6ט|ה/ החססקס> <חסטקס/> || ז60ת2050 6="2"<)/60ט|הע הססקס> <חסטקס/> ז50ה] 6="3" <חסקס/> א זס6חופח= ח506ץ6="4"<5ט|ה/ החססקס> <חסוקס/> זססחופַח= 6ז8א5070<"פ"=6ט|הע חסטקס> <506|00/> <ס/> הפיסקה הבאה מכילה תיבות סימון. בתיבות סימון ניתן לא לסמן בכלל, או לסמן את כל התיבות. לכן, לכל תיבה יש שם ייחודי. אם התיבה תסומן אז הערך 6טוע יהיה ץ. באותה מידה יכולנו לתת כל ערך אחר, למשל, לתיבה הראשונה את הערך 886, לתיבה השנייה את הערך פשססחו\ וכך הלאה. 6 |דר] - 5992כ ינויע <ק> <"60|0="%003399 00%)> <זםס>6ה1]<"ץ"=6ט|פּע "1 קס"=6חחּח "אססא66ח6="6ק/ס 6טסחו> <זס>5/שססחו/)< "ץ"=6ט|פ "2קס"=6רחהח "אססא60ח6="6כ/ס 6טסחו> <זט>א1(<"ץ"=6ט|8/ "3 קס"=6רחפח "אססא660ח6"=ס6ק/ס 6טסחו> : (5060 0!6856) ז8ר00<"ץ"=6ט|/ "4קס"=6חחח "אסטא66ח6="6ק/ס 6טסחו> < 0 6="005/500חח "26="20ן5 ")אסם"=6ק/ס 6טסחו> <חס)/> <ס/> הפיסקה הבאה מכילה את כפתור אפוחט5, אבל, שלא כמו בדוגמאות שבמהלך הפרק, בו השתמשנו בלחצן סטנדרטי של המערכת, הפעס נשתמש בלחצן גרפי אותו עיצבנו. המאפיין "6ַחחו"=06/% שמור רק למקרה בו לחצן גרפי מחליף את הלחצן הסטנדרטי של זווחפט5. אני מניח שאתה רוצה לעשות אותו דבר ללחצן הסטנדרטי ₪656% אך הדבר אינו אפשרי. <ק> <"00[. ור 5 8065רחן"=576 "זורתטט6="5חחהח "06הו"=6ק/ס %טסחו> <ס/> משלוח טפסים ללא 661 או ללא ₪57 זהו טריק פשוט ויכול להיות שכבר חשבת עליו בעצמך. בתחילת הפרק צוין שבמאפיין ח8600 ניתן להציב כמעט כל כתובת ‏ |חש, נכון! ובכן, גה אפשרי. אפילו כתובת סט!|ח יכולה לעבוד: <"205%"= 600 "רחסס. ץח 069500?חו: 0פ]והרח"= 60 חחזזס1> כשהמשתמש ילחצ על לחצן 508%[8, יישלחו הנתוניס מהטופס לתא הדואר האלקטרוני שלך, במקוס לתרחיש 661. זה נהדר, אס אין לך אפשרות להציב בשרת האתר שלך תרחישי 661. יש רק שתי בעיות : 1. בכלל לא בטוח שהדפדפן ותוכנת הדואר שבמחשב המשתמש ידעו מה לעשות. התקן בנקודה זו לא הוגדר בצורה חד-משמעית וזה השאיר פתח לאופי היישוס בידי החברות המייצרות. למשל, אס במחשב המשתמש מותקנת תוכנת הדואר 0%8, הדפדפן פשוט פותח את תוכנת הדואר המותקנת במחשב המשתמש עס שדות 0ד ו-6%[פ5 מלאיס אבל בלי שדות הטופס. ווהי הודעה ריקה ולא לוזה התכוונו. לעומת ואת, אס תוכנת הדואר שבשימוש אצל המשתמש היא 5 אססט0 תהליך משלוח הדואר יתבצע ברקע, אבל גס משלותח זה תלוי בתצורת המערכת. 2 מה לעשות עס הנתוניס שהגיעו לדואר האלקטרוני שלך ושנשלחו על ידי הדפדפן! פרק 10: טופס 237 הודעת הדואר האלקטרוני עדיין מקודדת בפורמט 0051 שהדפדפנים משתמשים בו כדי לשלוח הודעה לתרחישי 661. כפי שתראה בתרשים 10.12, וה לא מראה מלבב במיוחד. [<ם - יי 1 [=| קובץ עריכה חיפנש עזרה = 10+13135103867311=[0[0078%01510 ס!.=פחבּחהִפִחָבּק 006ה+353+5%27ּ+חס-ו+=ח-וס ]+ הח +300+. 08005[+%76+5=1+11%060+ח6 ה 60 1600%08-ו+=ח סו 0 ה= 36 06 ה118. 6%ח- ה ]. 0 %80%80%80%80.00. +1++טספ3+ה1ח+ תרשים 10.12: התוצאה של משלוח טופס מהרשת בדואר אלקטרוני. בעיה שנובעת מהבעיה השנייה: יהיה עליך לנתח את הנתוניס המגיעים אליך ידנית, או לכתוב תוכנית כלשהי המתקשרת עס תוכנת הדואר האלקטרוני שלך. שתי הדרכיס טובות לעסקיס קטניס ולמעצב הביתי, כך אתה נפטר לפחות מבעיית הגישה לשרת האינטרנט בו מאוחסן האתר שלך. " טיפ! קיימים ברשת כלים רבים שיסייעו לך לטפל במידע מטפסים ביתר קלות. תוכל למצוא כלים למקינטוש, ל-שססחו/ץ וכמובן גם 2-%ש באתר ססו/9/ אליו כבר הופנתה בעבר. כאשר הלקוח שלך עובד עס 655זקא= אססשטס מגיע דואר במבנה קריא, כמו וה שבדוגמה שהוא תוצאה של קוב> !%₪0ח.196ז50050 : 606/60 = 5 5005266 צור=6וחהּחז ריכטר-לוין=6והּח!ו הוצאת הוד-עמי=/ח8קו 60 חנקין 12 =8007655ּ 5 = אס הוד-השרון=/61 2-5 חס =800|068 6 -- = הפוס 2 א [[.60.ורח6507603000-8+= 3007655 |והרח6. הזטססז הוצאה לאור=ז0150/0%06ח1 063 0022 =ז055000 2= חר 660 8 \ד1] - 5999כ כִיגִבָויעיע. 606/60 = 5 50005204 6=20חז טורח = 6רחהח| וסט |=ץחקוסס =8007055 =אסטסק = =כן2 6 -- = פוט 2 "== >אם) |ו.5770160300.60= 3007655 |והוח6 תזוססז 4= סח =ז0 יחו 0063 0022 05/5000 = 2= חח 660 במקרה של משלוח תוצאות טופס לדואר אלקטרוני יש בעיה נוספת. מרגע שהטופס נשלח אין למשתמש מידע כלשהו אודות המשלוח. לכן, רצוי שתכלול לחצן נוסף, אולי בתחתית הטופס, המאפשר למשתמש להמשיך לשוטט באתר שלך. להציץ ב- 1]ד₪ של אחרים דרך מצוינת להבנת נושא בניית הטפסים, ו- וואדח בכלל, היא הצצה לקוד וד שמפתחים אחרים יצרו. אפשר אפילו לעשות שימוש טוב בקוד זה, למרות שסביר להניח שתיאלצ לבצע בו שינוייס אחדים, כדי שיתאים לצרכים ולכוונות שלך. אס תשקיע מעט זמן ומאמץ לגלוש ברשת, סביר להניח שתיתקל בכמה טפסים המעוצביס היטב או בטפסיס המעוצבים באופן שונה ומרענן מטפסיס אחרים. בקלות רבה תוכל לגלות באיזה קוד 1אז השתמש המעצב ליצירת המרכיבים השונים של הטופס, על ידי שימוש באפשרות התפריט 06זט50 סו הקיימת ברוב הדפדפנים הנפוציס בשוק. גם אס הדפדפן שלך אינו מאפשר לראות את קוד המקור של מסמכים, תוכל תמיד לשמור את המסמך הרצוי בדיסק הקשיח המקומי ולאחר מכן לפתוח אותו בעורך טקסט כלשהו, או בעורך !אז. זו שיטת עבודה מצוינת במקריס בהם עליך לסייס את העבודה מהר ככל האפשר. בוודאי תרצה לשנות ולהתאיס את הקוד הקיים, או שתצטרך לחבר תרחיש 661 משלך כדי שהקוב> יעובד והנתונים יגיעו ליעדס כהלכה. עליך רק לוודא ששינית את ערך המאפיין חסוזס3 לכתובת ₪1 בה נמצא תרחיש ה-601 שלך. דרך קיצור זו יעילה לגבי כל מרכיבי ₪191 הנחוציס לך, אך סביר להניח שתיאלצ לשנות בהס מרכיבים רבים, מכיון שרוב מרכיבי ₪191 ידרשו הגדרות מקומיות שונות. במקרה של טפסים, לא נדרשים שינויים מרחיקי לכת, כדי שהקוד יתאיס למסמכים שאתה כותב. 1) ואולי ₪457 לפני שאתה מתחיל לעבוד עס טפסים, יש דבר חשוב שעליך לזכור כל הזמן. מאוד כיף לעצב טפסים שנראיס נהדר, אך כשלעצמס, הס חסרי משמעות. אתה יכול להוסיף לאתר טופס חביב עס לחצניס ורשימות נחמדות, אך כשילחצו על הלחצן יישלח טופסיי (או איך שתרצה לקרוא לו), משהו חייב לקרות למידע שהם מילאו בטופס. הדרך הטובה היא לגרוס לכך שמשהו יקרה והמידע יגיע אליך, היא להשתמש בתסריט 661 או בתסריט ק5(. פרק 10: טופס | 239 טופס ב-|אז₪3, הוא החוית לקבלת מידע ועיבודו. המשתמש מקליד מידע לתיבות טקסט, מבצע בחירה מתוך אפשרויות נתונות והנתוניס מעובדיס ברקע בעזרת תסריט ק/01. בעברית פשוטה! 1 הוא קיצור של 1306ו0)ח1 ץ3ש63]0 הסוחוחס60 - זהו התקן להעברת מידע בין הדפדפן לשרת האינטרנט. על :די שימוש בפרוטוקול תקשורת בסיסי, יכולים דפדפנים להעביר מידע אל שרת האינטרנט לצורך עיבודו. בעברית פשוטה! ק45 הוא קיצור של 235 וסעז56 466 - זהו התקן להעברת מידע בין הדפדפן לשרת האינטרנט. על :די שימוש בפרוטוקול תקשורת בסיסי, יכולים דפדפנים להעביר מידע אל שרת האינטרנט לצורך עיבודו. תסריט 661 או תסריט 455 היא תוכנית הנמצאת בשרת ומופעל על ידי הדפדפן. הדפדפן מעביר לתוכנית שבשרת את הנתונים מהטופס. התוכנית שבשרת מעבדת את הנתוניס ומחוזּירה תשובה לפי הדרך בה תוכנתה לעבוד. תשובה יכולה להיות: ייתודה שנרשמת למועדון הלקוחות'' או מעבר לדף אחר וכדומה. 0 זדר] - 5399כ כִיגִיבָויעיע. פרק 11 ]זר בעברית זה החד ו בפרק זה: * | גם כותבים באותיות שונות וגם בכיוון הפוך! עברית ב-15 ועברית ב-656806. טבלאות וטקסט בעברית. כתיבה עברית/אנגלית. מרבית העולם כותב משמאל לימין, אבל אצלנו זה הפוך. וכדי להקשות גם יש לנו אלף-בית שלא מוכר לכולם. עם בעיות אלה אתה, בתור מפתח אתרים באינטרנט, צריך להתמודד. פרק 11: ]31% בעברית זה חדוא] | 241 מכיון שעברית היא השפה בה רובנו שולטים טוב ביותר, ומכיון שאו השפה הרשמית בארץ, מפותחיס אתרים רביס בשפה זו. פיתוח דפי !₪41 בעברית אינו פעולה קלה במיוחד, אך גס אינו צריך להוות מכשול רציני בפני מפתח ברמה סבירה. משתמשיס המפתחים באמצעות כלי פיתוח מקצועייס צריכים לבצע מספר פעולות משלימות, כדי לאפשר את הצגת האתר שהס יוצריס בכל סוגי דפדפני הרשת (זסזס|קאם 6%ח%67ח1, 656306 וכדומה). בעיקרון, קיימים שני תקניס עיקרייס לשפה העברית באינטרנט: עברית חזותית ((508ו/) ועברית לוגית (|100169). 6056806 שולטת בתחוס העברית החזותית בעזרת גופניס מיוחדים שנוצרו עבורה (6!0265 או 6016 ג ס6/ הס המוכריס ביותר) ודפדפני האינטרנט של 160506 שולטים בעברית לוגית באופן מובנה (ח זווטם) ללא צורך בהתקנת גופניס או התקנה אחרת. כדי לכתוב דפי ]ד לדפדפן זסזס|קאם 6%חז0שח1 60508 יש לנהוג בדרך הבאה. בפנקס הרשימות רשוס: <|וחזו]> <080]> <₪06/ > צ6076!] <6|ז1]> <₪680/> <ץ000> <"זחח"=ח8ו! כן> <ס/> <ץ000ס/> <|חחשח/> הצג את הסמן בסוף השורה השישית ולח א%וח5 חחח + ₪ כך שהטקסט יראה מימין לשמאל באופן הבא : <םו- יי קובץ עריכה חיפנש עזרה < [ח%ה> >7630< <1%16+%/>600-ו1+16<]!60+> <> <ץ000ם> <זוום1ח"=הף311 ק"> / תורשים 11.1 2 \ד] - 5952כ כִיבִיבָּויעיע. רשוס לדוגמה ייהאתר שלי בעברית יפה'י. <וםו- ה |=) קובץ עריכה חיפונש עזרה <[ח+ה> <3630> <%1%16/>ש6-וו|<1%16+> <00ם> <זוו1ח''=חף11ב3ּ ;'י>האתר שלי נצנרית יפ <> מ תרשים 11.2 שמור את הקוב והצג אותו בדפדפן זסזס|קאם 6%חססח1. אס השורה בעברית נראית כך: הפי תירבעב ילש רתאה יהיה עליך להציב את הסמן בשטח חלון התוכן של הדפדפן, ללחו לחיצה ימנית בעכבר, מתוך תפריט הקיצור לבחור קידוד (0חו600ח6), ולבחור באחד מתקני העברית : (|150-109163) ש6זפ₪6 או (5שס0חו/) או6ז60הו, כדי לקרוא את העברית כנדרש. כדי שהדברים ייעשו באופן אוטומטי על ידי הדפדפן, יהיה עליך להוסיף את המשפט הבא בין התגיות <680ח> ל- <680ח/> : <"5-1255/ַ00ח8756%=/1ח6; | הלח /+א6+"= +60 "6ק/6-+ה ה 60"= טוט6-ח ה6%וח> משפט זה מורה לדפדפו זסזס|סאם 66חזס6ח1 שהדף כתוב בעברית לוגית, והוא יציג אותו כפי שצריך באופן אוטומטי ללא התערבותנו כמשתמשיס. המאפיין זו6 מגדיר את כיוון הכתיבה, אנחנו כמובן צריכיס לכתוב ₪ז=זו6. את המאפיין הזה ניתן לשלב בתגיות: <+חס?>, <ס>, <66> ועוד, ובעצס בכל תגית תחתיה אתה רושס טקסט שיוצג. עברית הפוכה כדי לאפשר גס למשתמשים בדפדפנים חזותיים (כגון 6:56806!) לצפות בתוכן הדף, יש לכתוב את העברית בסדר הפוך (פח₪ו/ 66/6756). כך צריך להיראות המשפט: שלום רב שובך ציפורה נחמדת כך צריך להיכתב המשפט בדפדפן: תדמחנ הרופיצ דְבוש בר סולש כדי שהדפדפן זסזס|סאם %סחזססח1 'ייבין'" שהדף נכתב בעברית ויזואלית, יהיה עליך להוסיף את המשפט הבא בין התגיות <680ח> ל- <680ח/> : <"608756%=150-8859-8; ]רחס /1א6"= ה 60 "סכ/ס-0ח6 הס6"= עטונוס60-כח בזסוח> פרק 11: ]₪41 בעברית זה הז] | 243 נושא הכתיבה המעורבת (עברית/אנגלית) מהווה מקור לבעיות רבות בעבודתם של מפתחי אתרים. אס עליך לערב בין עברית לאנגלית, יש לכתוב את המשפט באופן מסורבל למדי. ראשית, נסה לארגן את המשפטים באופן כזה שלא יהיה יותר ממופע אחד של אנגלית בשורה, ושבור שורות באמצעות התגית <זפ>. כתוב את סוף השורה בעברית, לאחריה את המילה באנגלית ורק אז את תחילת השורה. באופן וה תוצג השורה נכון. כדי להציג את השורה לחץ 8ג1-51. ימני כדי לכתוב בעברית תצטרך לכתוב אותה כך: טְחל %+81% תירבצב בותכל ידב ינמי או כך: תירבצב בותכל ידכ ינמי<5=ה3ק6015 %ת17"=הף11ב3ּ %0><"]> <הם>ץקחל <%ה0+/6>%+1ת5++01 <"306="07131+ 1-=5126 %ה0+> <8ך/><50/> אס יש לך יותר ממופע אחד של אנגלית במשפט קצר, תוכל לנסות להתמודד איתו בשיטת הניסוי והטעיה. עדיף להשתמש בכליס של חברת בשן באתר שכתובתו [ו.60.הִהִּ5ב3ּ97.0עשס'יופס / / :קץפת. פרט למוצריס הניתנים חינס, תוכל למצוא באתר זה שפע של מידע על נושא העברית באינטרנט. המוצר הנקרא טקסט97פ הופך כיוון של כל טקסט, במיגוון דרכיס ואופנים. תוכל להפוך טקסט בעברית, המתקבל הפוך על המסך, להקליד בעברית בתיבות דו-שיח של 6056806 ועוד. בעזרת טקסט?97 תוכל לכתוב את המשפט: שלום רב שובך ציפורה נחמדת מהסוף להתחלה (תדמחנ הרופיצ דְבוש בר סולש) ללא בעיה, להעתיק אותו, להדביק אותו בקלילות בעורך שלך, והרי לך דף 60/ בעברית שכל אחד מהדפדפנים יוכל לקרוא (כמובן שצריך לקבוע את תקן 150 הנכון). קיימות תוכניות אחרות המבצעות את פעולת הפיכת העברית. אחת מהן נקראת 60 ) זס? 5357158 ותוכל להוריד אותה מאתר |61.1ח.ח0סו65/15ח.6501%וףס!/ / :קססת. היתרון הבולט שלה הוא שהיא חופשיה לגמרי לשימוש (יש הקוראים לזה חינמית או 6ז8/ס6ז=). מפתח התוכנה טוען שהוא עושה ואת, כדי לגרוס לגידול במספר האתריס בעברית ברשת, ומי אני שאגיד לא למשהו טוב ושאינו עולה אגורה! ל- 60) ז0ס? 058ץ₪85 יש גס אחות, המאפשרת עבודה בעברית ביישומיס גרפייס שאינס תומכיס בשפה. ויש גס שירות שניתן חינס באינטרנט, המאפשר להפוך את העברית בקלות ובמהירות, באתר |וח+ח. ח6ט1בּ / 2829 / ₪06 / צְס!!בּ/ הססו!ו5 / ההס0ס6061665.6).ש/טצו/ / :כקזסח. 4 \דר) - 5399כ כִיגִיבָּויעיע. לאלה מכס העושים שימוש בכלי פיתוח אתרים (סאַ8סחסז=, ז68/6/ו68זס ואחריסם) אתן טיפ, כבר על ההתחלה - בפתיחת קובצ ואד בעורך |אזו גרפי, הוא בדרך כלל מוסיף לראש הקוב את השורה (יש לשנות את השורה הזאת, ועל כך בהמשך): <"608756%=150-8859-1; | /+00" = חח 60 "6-ה ס6"= עוו60-קח 668 > ולפעמים גסם שורה כגון זו (שבדרך כלל תירשס כשורה הראשונה בקוב): <"//3.0 |6ע6 | ואדה סדפ//;דם1//-" 6נופטק ואדה מקצד6ספ!> את השורה פקצז00פ! תוכל למחוק, ללא חשש. כמפתח בעברית, מעניינת אותך השורה הכוללת את תגית <6%8ח>, המוצגת כאן ראשונה. תגית <₪0608ח> זו מגדירה לדפדפניס המסוגליםס לקרוא אותה, כיצד יש לפענח את המסמך הנפתח. במקרה המוצג כאן ייעשה פענוח באמצעות תקן 150 שמספרו 1 ששאינו מתאיס להצגת העברית ההפוכה. דפדפן זפזסוקא= 6%חזס6ח1 נכשל בהצגת העברית בדף בגלל תגית <688וח> לא נכונה. זה שהעברית בו כתובה הפוך, ה יפה ונחמד, אבל מישהו צריך להודיע לדפדפןו של + שכך הוא הדבר. ראה תרשים 11.3. ו -[ ₪09 | |] * סל הקניות שלי 0 פטוסטחו/ ( | ו [ו ו ו אינטרנ ג הנ ג אטחו 1 יי ב בסיסי נתונים 5 0 ₪ 1 . 4 3 ₪ 4 גי ניגי יי | ב ו הוצאת מאובטחת בתקן.881 3% דרושים 0536) 6במועדון לקוחות 3:6 צור קשר 6 לעמוד ראשי 6 1005 פפהסום, ‏ אפ 06 6 | 3 2.0 6 6וחסו] | 6650 | קסופ מזמוס-] 0% סט ובס וא / קוו [65] 655ו0ה | ו וי ווק בו עו = 801665 56810 מ ם פמ[ ו קיינ יע - הוד-עמי / , קנ %()2 2 5 פּסַכָלים 92/65 2 משלוח + מתנה חינם |ספרות מחשגים. למה הוד-עמִי? פרופיל חברה 6 תוירוקמ ויד תוינסחמ ויד תקרזה תוספדמלי רא 86 4 הבירצל סירוטילקת + עבטב םירבח" ירוטילקת" תירבעב םידליל 6 הידפולקיצנא רוטילקת "לארשיב םיקנויה" + ינסיד ירפסי מע 432" מע 400" מע1072' 8 ₪199 9% ₪95 8 ₪191 = /%לודגב חילצהל .0111 ₪ תרשים 11.3: פענוח באמצעות תקן 150 שמספרו 8859-1 והצגת התוצאה ב- זסזס|קאם 6שחזסשח1. כדי לאפשר לכל הגולשיס לצפות בתוכן הדף, עליך לשנות תו אחד בלבד. שנה את תקן 0 למספר 8859-8. <"608756%=150-8859-8;|החסח/1א6"= ה 60 "סכ/ס-ח6 הס6"= עונוס6-כ הזסוח> פרק 11: 1 בעברית זה החדו | 255 זה הכל. כעת יוכלו גסם משתמשיס בדפדפנים שוניס לקרוא את הדף, ואולי אף לא יזדקקו לפיענוח מיוחד, מפני שהדפדפן שלהם יזהה את התקן ויציג את הדף כיאות. ראה בתרשים 11.4 כיצד ייראה הדף לאחר התיקון הקל. [<[5] -] זסזס!קא = )סחזס)ח! +/30סזסווא - הוצאת הוד-עמי לטפרי מחשבית 3 | 10 1005 >סהסטב" ‏ אשץ םש | . ₪ 4 -₪ 3 | 3 כ 1 ווק ו 10 65!סעב-] ה0ז568 | 6הס1] | 6680 | קסופ מזמ וס 0% * ]|| ₪5 [ד /1. 00 חבס א קוה 6 | 88555 | הוצאת > לספרי מחשבים - מאובטחת בתקן.881 % דרושים 0036)| 6מועדון לקוחות 36צור קשר 3:6 לעמוד ראשי סל הקניות שלי הוד-עמי למה הוד-עמי? /, 7 ק/נק %()2. 2 5 פּסַפָלִים 265 | | פרופיל חברה 2 משלוח + מתנה חינם ( | וי [יי =[ ו [ספרות מחשובים, [סשפו %₪] 6 מחסניות דיו מקוריות 0 . למדפסות הזרקת דיו אינטרנטי 6 תקליטורים לצריבה * תקליטורי "חברים בטבע" לילדים בעברית 6 תקליטור אנציקלופדיה "היונקים בישראל" תקשורת ורשתות אטחו 1 יי שפות תכנות יי ינעי +%ספרי דיסנל 2 עמ' 0 עמ' 2 מ 8 ₪199 9% ₪95 8 ₪191 (הצליח בגדול . 011 8 :+ 4 פַ 3 (=₪ ₪ מוצרים נוספים = פחופוחו פש ‏ | תרשים 11.4: אותו דף לאחר החלפת התקן. חשוב להדגיש שכל פתיחה נוספת של הקוב בעורך 411 (כגון 806קשחסז=) תשוב ותציב שורות אלו בקובץ, ויהיה עליך למחוק ולשנות את הערכיס מחדש. טבלאות בעברית קטע הקוד הבא מציג חלק קטן מתוכן הקובף |וחזח.6וחסח. <-- מוזלים --!> <זס> <זם> <זם> <"קס6"=ח8ו|ע "לח "= חפווהּ %> <%חס]/> <> םילזומ םירפס<0> <"00000"=זסו0ס6 +חס]> <8>םילזומה םירפסה תמישר תלבקל, <זט>םויה דוע ורשקתה 09-9564716 <80>האצוהב קר שוכרל ותינ ולא םירפס. <||8וח5/> <> <-- מרכזי הדרכה --!> <חס1/> <ם > הכרדה יזכרמל דחוימ<200000"<>0"=זסו60 %חס]> <> <0= 06 ז00ח66= חףו!פע "זוס. 2זסווום /865ההו"=576 פוחו> םידחוימ םיריחמ<ו|ה5₪0> = !פע "זו 62!וטם /8065חו"=576 טוחו> "השירד יפל "םירפס תריפת <8ם><(= וסט 6 |דר] - 5999כ כִּיגִגָוייע. = הטוע "זו 602ום/8065רו"=6ז5 8וחו> הקידבו |ויעל םירפס חולשמ <0700=0<>26 = !פע "זו 8065/16 חו"=576 סוחו> םיימינפ םירמוחל הקפה יתוריש <0700=0(<>26 <> <0= 00 007ח66= חףו!פע "זו 65/1602 ו"=576 חוחו> דועו ץועיי. <ז0;8.0050;>0ק05ח8; 050ח:8; ק5טח:8תונמזה/טיפסונ םיטרפל <> <> <||5708/> ;050ח050;8ח.8; ק5טח8;ס5טחו8תינד 09-9558886 <-- ספרי תנך --!> <זם> <8/> <%חס)/>ך"נת ירפס<₪> <"00000ש"=זסו0ס6 זחס]> <ז0ט> <||הח5/> רפס יתבל דומיל ירפס <||8ח5/>ורשקתה ,םיטרפל 09-9564716. >/%0< תוכן הדף כולו הוכנס לטבלה, כדי להקל על כיווני הפיסקה. שים לב לכך שהעברית כתובה הפוך (מהסוף להתחלה). דבר זה נעשה כדי לאפשר גס למשתמשים בדפדפניס לוגיים (כגון 605686א) לצפות בתוכן הדף. אס תפתח את קוב המקור תראה שנוספה לו גם השורה הקובעת את תקן הפענות. <"608756%=|50-8859-8; ]חח /+06" = חח 60 "סק/ס-ח 0 ה ס6"= עוו6-כח 6%8וח> כדי להציג נכון את התבליטים (81!605), מצידו הימני של הטקסט, הס הוספו בקצה השורה, מימין. ראה דוגמה: <"007007="0 "ז%ח06"=חףו|הע "זו 001!6%2 /065החו"=576 פוחו> םידחוימ םיריחמ<ו|ה500> שורה זו תציג את הטקסט מחירים מיוחדים ולאחריו תציג את התבליט 2.0זסווט₪. בדרך זו, במראה הסופי, יוצג התבליט מימין ומשמאלו - הטקסט מחירים מיוחדים. מיוחד למרכזי הדרכה 6 מחירים מיוחדים > "תפירת ספרים" לפי דרישה בנוסף, כדי שתוכן התאיסם יוצג נכון, קיבלה כל הטבלה את המאפייניס המיישרים את התוכן לימין ("+ח9וז"=חפו|9) ושומרים על יישור אופקי 0ח6ו(ח8ו|8 |068ז6/) כלפי מעלה ("סס%"=ח80ו|8/). כפי שבוודאי כבר הבחנת, תוכן התאים בהס אני משתמש כדוגמה, הוא תוכן העמודה השמאלית בדף הסופי (זה שבתמונת המסך הגדולה לפני שני עמודים). סדר ברירת המחדל של עמודות טבלה ודילוגי 98 בדפדפני אינטרנט הוא משמאל לימין (ראה דוגמה בנושא דילוגי פד בהמשך). סדר כתיבת תוכן הטבלה הוא מצד שמאל לימין. כך, כדי ליצור טבלה ובה שלוש עמודות, כאשר תוכן העמודות אמור להופיע בעברית, עליך לכתוב את תוכן העמודה האחרונה (השמאלית), לאחריה את תוכן העמודה האמצעית ולסיוס את העמודה הראשונה (הימנית). כשיוצג הדף בדפדפן, הוא יציג את העמודה האחרונה מימין ואת הראשונה משמאל. פרק 11: ]31% בעברית זה חדוא| | 247 טפסים בעברית חשוב לזכור שחלק חשוב באינטרנט הוא נושא העברת המידע. כמעט כל אתר המכבד את עצמו מבקש מהגולש אליו את פרטיו לצורך וה או אחר (למשל, רישוס למועדון הלקוחות של הוצאת הוד-עמי). אבל כדי למלא טפסים בעברית כדאי להיעזר בסבלנות. לעיתים, דילוג באמצעות מקש פד (דרך חוקית לגמרי) בין שדות טופס עשוי להעביר אותך לשדה בקצה השני של הטופס, לא ממש לזה אליו התכוונת. הנה דוגמה לבלבול שעלול להיווצר. בטופס הבא אמור הגולש להירשס למועדון מומחי +)ספסיושון בישראל. מאחר שברירת המחדל של הדפדפן היא משמאל לימין יש לעצב את הטופס ולבנות אותו בהתאס. בטבלה הבאה מוצגיס שדות הטופס, כפי שאומר ההיגיוו שהמשתמש יצטרך למלא (שורה 1), ומתחתס סדר דילוג ה-פ9ד המקורי (שורה 2): 1 | שםס כתובת ישוב מיקוד | טלפון נייד פקס דואר אלקטרוני 2 | שם כתובת מיקוד ישוב פקס נייד | טלפון | דואר אלקטרוני אס יוצר הטופס יכתוב את השדות בסדר המוצע בשורה 1, יגרוס דילוג ב-טפּד בין השדות למעבר בין השדות בסדר המופיע בשורה 2. אז איך ליצור את הטופס שיתאיס לשימוש ב-88ד למעבר בין שדות! חשיבה מקדימה, ותגית מקסימה. תגית לא ממש מוכרת היא התגית א06ח891". כתוב את השדות לפי הסדר שתרצה שהס יופיעו על המסך. בתוך תגית )טסחו של הטופס הוסף את התגית א06חו80ל, והגדר את מספור דילוג ה-199 עבור כל השדות בטופס. כעת, ייראה קוד המקור של הטופס כך (שיס לב למאפיינים א06חופ9ז שבגוף הקוד, ובעיקר לכך שהס אינס בסדר רציף). ראה בקוב |וחזח. וס /שסזססת : <"ום //|ההסטופחהזד 4.01 וידר ס דס//36צ//-" 16 ופנק |וחשת מקץד6ספ!> <|וחזו]> <0680> <"856%=|50-8859-8 60; ]חח /+א06"= + 60 "סק ז-%תחס"= /וטס6-קח 6%8וח> <6|)"> 008ו1655סק 6071060 0פסזסון] - קשוו <006/> <7680/> <"0-ח-תת "= ז0060|0 ץ00> <-- טופס --!> <"5ט!ה 6 /חוט-1!/61. 60 שחו וש /: כ "= הסוסה "זפסכ"= 6600 הזזס)> <"!ן.60.[רח060000-8+)חו"= 6ט|פע "0 ד"=6חהּח "חה606וח"=6כ/6 זטסחו> <"והח-100 עס זססוח6] ק6="]6ט|פע "8356 6="5רחפח "חהססוח"=6ק/ס 6טסחו> <"ץש0ח5. 00-86 /065 חצ "= 6ט|פע "ץע 6="50רחבּח "חה006וח"=6כע 6+טסחו> <"זס). סח / ו רהה-0001 /065 0 אוש "= שט|פע "0 "= שבח "חה606וח"=6כ/0 זטקחו> <זט> <-- שדות טופס --!> <"007="0ז00 "ז00ח66"=חסו|ה 6כֶב+> <> <"פ"= ח8ס60!5 "לחשוז"=חפו!ה ?> 8 \זד1] - 5999כ כִיגִגָויעיע. <זט><0/>ןודעומל המשרה<5> <%0/> <ח/> <> <"פ"= ח08ס60!5 "שחשוז"=חחפו!ה %0> <%ח1>/)0ח5-+6] < "]18ז/"=1866 "1-"=526 %חס+> תירבעב בותכל ידכ ינמי <זכ>ץחל <%0/> <ח/> <> <"פ"=ח08ף60!5 "לחשוז"=חחפו!ה %> "26="46ו5 "100% :חסו|ה-%א50/!6="06 " דא ד"=6/ם "סההחה"=6ותפח 6טסחו> <"1"= 90106 "להטח"=חסוום <0)/> <"1"=ח8סף60!5 "לח0וז"=חפו!ה %0> <זס0>םש<><"1-"=5226 +ח0ס)> <יחס)/><ם/> <%0/> <ח/> <> <"פ"= ח60!508 "לח8וז"=חפו!ה %> =26ן5 "100% :ח0ו1-8אס50/6="6 "דאם ד"=6ק/ס "655ס0ה"=6ותפח 6טסחו> <"2"= א06חו90ל "סחףוז"=חפוובּ "46" <%0/> <"1"=ח08סף60!5 "לח0וז"=חפו!ה %0> <%ח0ס+/ ><0/ > תבותכ<₪><"1-"=526 %ח0]> <%0/> <ח/> <> <"1"=ח60508 "66|"= חפוןהּ %> "פ"=5126 "100% :חחו|ה-%א50/!6="66 " דאם ך"=6כ/ט "סו6="2ותפח 6טסחו> <"4"= 0106 "זהטח"=חפוום <0)/> <"1"=ח8סף60!5 "לח0וז"=חפו!ה %0> <%חס)/><פ/>דוקימ<פ><"1-"=526 +חס)> <%0/> <%0> <0)/> <"לתחוז"=חחו|ה "2"=חה0פ!60 %> "26="13ו5 "100% :חחו|הּ-50/!6="06%0 "ךאש ך"=6כ "ששוס"=6וחפח 6טסחו> <"3"= א06ח01ל "זהטח"=חפוןם <%0/> <"סח0וז"=ח0םו!ה %0> <6חס)/><0/>בושי<> <"1-"=526 100%> <%0/> <ח/> <> פרק 11: ]311% בעברית זה חדוא| | 249 <"1"=ח8סף60!5 "לח0וז"=חפו!ה %0> <"7"-301066% "+ח0וז"= חפווה "5226="10 ")אסס"=6כ/ם "א6=")8וחפּח זטקחו> ;סח <%0/> <"1"=ח60508 "66|"= חפו|הּ %> <ח0ס)/><5/>סקפ<1"<>0-"=526 +חס)> <%0/> <"1"=חהסף60!5 "לח8וז"=חפו!ה %0> <"6"= א06חו80+ "לח0וז"=ח80ו!3 "526="10 ")א6="66ק/ם "||66"=סותפח 6טסחו> <%0/> <"1"=ח8סף60!5 "לח0וז"=חפו!ה %0> <%חס)/><0/>דיינ<ם> <"1-"=526 %חס]> <%0/> <"1"=ח8סף60!5 "לח8וז"=חפו!ה %0> <"5"= א06ח801+ "לחטוז"=חחוו3 "526="10 "זא6="66/ "6הסח6="66!60וחפח 6טסחו> <%0/> <"1"=ח8סף60!5 "לח8וז"=חפו!ה ?> <6ח0ס)/> <0/>|ופלט<> <"1-"=526 %ח10> <%0/> <ח/> <> <"פ"= ח08סף60!5 "לח0וז"=חפו!ה ?> <"8"= א06ח01+ "זח0ז"=ח0ו!3 "526="46 ")א6ם"=6ק/ם "|והוחס"=6וחפח סטסחו> <%0/> <"1"=ח8ס60!5 "לח0וז"=חפו!ה %0> <%חס?/> <0/>ווהרת-= <> <"]ה1866="1 "1-"=526 +חס]> <0)/> <ח/> <> <"9"= ח8סף60!5 "לח0וז"=חחפו!ה ?> <זסם> <פ/>הדועת גוס<פ> <%0/> <ח/> <%80!6/> <"00007="0 "ז%0ח66"=חסו|ה 6כֶב+> <> <"6|"= חפו!ה %> <"9"-=א06ח901+ "16 8/6 6="1ט|פע "= שח "אססא66ח6="6כ/ס 6טסחו> <%0/> <"6|"= חפו|ה %> ו <%0/> <"0ח0וז"=ח0ו!ה %0> ]1 4806 6="1ט|פ "ז6ח60ח1 ק6="]6רחהּח "אססא66ה6="6כ/ס 6טסחו> <"10"-אס06חופהּ+ <%0/> 0 זדר] - 5399כ כִיגִבָויעיע. <")6|"= חפו|ה %0> חח + 0 <%0/> <"לח0וז"=ח0םו!ה %0> "1 סעה1] ["=6ט|8ע "06ו5 ק6]"= סרח "אססא660ח6="6כ/ס 6טסחו> <"11"-אס0חופטהּ+ <%0/> <"6|"= חפו|ה %> 6+ <%0/> <"סח0וז"=ח0םו!ה %0> <"12"= א06חו90+ "ז1 ס6עבר ["=6טו|/ "6="]650רחהּח "אססא66ח6="6כ/ס 6טסחו> <%0/> <"6|"= חפו|ה %> 60 <%0/> <ח/> <> <"6|"= חטו|ה %> <"13"=אס66ַחו490צ "1 ס6עב1] 6="1ט|ע "ק6ן]"=6רחהּח "אססא66ה6="6כ/ס 6טסחו> <0)/> <"6|"= חםטו|ה %> קון <%0/> <"לח0וז"=ח0ו!ה %0> "זז 18/6] 8|6="1ע "ז6ח06ח1 6="]655רחהח "אססא66ה6="6כ/ס 6טסחו> <"14"-אס06חופבּ+ >/%0< <"6|"= חפו|ה > סח 5 >/%0< <"לח0וז"=ח0ו!ה %0> <"15"= אס66חו90+ ")1 עבר ["=6ט|בע "ה ס6="]6חחח "אססא66ח6="6כ/ס 6טסחו> <%0/> <"6|"= חפו|ה %> ₪66 <%0/> <"סח0וז"=ח0ו!ה %0> <"16"= א06ח801+ "16 ס6עה ["=6ט!פע "=65]"= שרח "אססא66ח6"=סכ/ס 6טסחו> <%0/> <"6|"= חפו|ה %> 5 <%0/> <ח/> <> <"3"=ח08ס60!5 "לח0וז"=חפו!ה %0> "5026="10 "000 :ח0ו!ה-זא50/6="66 "דאם ד"=6כ/ס "א 66"=סותפח 6טסחו> פרק 11: ]31% בעברית זה חדוא1 | 251 <"18"- א06ח01+ "זהטוח"=חפוןבּ <%0/> <"1"=ח60508 "66|"= חפוןה %> <%ח0+/> <0/> הדועת רפסמ<1"<>₪0-"=526 %ח0)>;קפטח8 <0)/> <"2"= ח08ף60!5 "%ח8וז"=ח0פו!ה %0> "5226="15 "00% :חסו|ה-50/6="06 " דא ד"=6ק/ס "סזק"=6ותפח 6טסחו> <"17"- 0106 "זהטוח"=חפוום <%0/> <"2"= ח8סף60!5 "%ח0וז"=ח0פו!ה %0> <6חס)/><0/> תוחמתה אשונ<פ> <"1-"=526 %ח0)> <%0/> <ח/> <> <"8"= 60508 "קסס"=חפו!פע "סחטוז"=חפווה %0> <זם> <זס>םא וז הבית [מס <ט/>ךניא<ט> ימע-דוה תאצוהש |יינועמ<זחס)> <זט>רשא ,תורחא תורבח םע הז עדימ פתשת <זס>ךתוא |יינעל םייושעש םיתורש וא םירצומ [הל <חס)/> <%0/> <"ססש"=ח8ו|/ "1"= ח60!508 "זםחה66"=חחטו!ה %> <זסם> <זכ><"19"= א06ח1 3 "זחהצו %הסס"=6חחהּח "אססא66ה6="6כ/ס 6טסחו> <זס> <0)/> <ח/> <%80!6/> <"0"= 8חו00הכן!66 "1"= 0ח06!!5080 "0"= 0 זסם "זס%6ח66"=חפווהּ 6|סב9?> <> <"ז0ח60"=ח0ו!ה %0> <"%ח8וז"=ת8פווהּ "שלח טופס"=6טופע "דזויזםו6="5קע "זוה 6="5החפח 6טקחו> <%0/> <"6|"= חפו|ה %> <"%ח0וז"=ח8ו!3 "נקה טופס"=6טוע " [55ם"=6ק/ס "ל656]"=סותפח 6טסחו> <%0/> <ח/> <%80!6+/> <--ספוט ףו0--!> <חחזס+/> <ץ000/> <|וחשח/> הטופס עצמו ייראה כמו בתרשיס 11.5. 2 7] - 25902 כִּיגָ'גָזושיע. זסזס!קא = ]סחזס)ח! 0501ז0:א - [החהסו01655ז?] 0611/66 טס - וכו ב 9065ב" 80 אע 08 6 | הרשמה למועדון לחץ 8ח5+ון4 ימני כדי לכתוב בעברית שם ועלממַמממהוטממהקווווו נתובת ה 0000000000 ישוב 00 רה מיקוד אוו טלפון רכ מייד רכ פקס שו וז ררה סוג תעודה ספס ₪ 6ופ+ק6 ₪7 זפסהן+ק6א = זסא = = ₪ 66008 = זפהפה+םק = קסא ₪ נושא התמחות | מספר תעודה | סמן תיבה זו אם אינך מעוניין שהוצאת הוד-עמי תשתף מידע זה עם חברות אחרות, אשר להן מוצרים או שרותים שעשויים לעניין אותך | נקה טופס | שלח טופס 206 1 חב/)חו והסס.1 ₪ ! [] תרשים 11.5: הטופס שנבנה באמצעות קוב |וחזח.וזס שוסזטסת. אס תרצה ליצור טופס, בו כותב המשתמש בעברית, כדאי שתשים לב גס למיקוס הסמן כאשר הוא נכנס לשדה הטופס. כדי להציב את הסמן בקצהו הימני של שדה הטופס (בכתיבת טקסט כגון שס או כתובת) עליך להשתמש בתגית נוספת כמאפיין של התגית <6טסחו>. הכוונה היא לתגית היישור. <"לח0ז"=חפו!הּ "526="10 "00% :חסוובּ-+6+"=50716 "דאם ["=6כ/ס "+ 66"=סוחבּח 6+טסקחו> באופן זה אתה שולט בצד בו יוצב הסמן, בעת הכניסה לשדה הטופס. הדבר בו אינך שולט הוא - כיווו הכתיבה. לשס כך נועדה ההערה המקדימה שהצבנו באתר - לח 10%ה5++| ימני כדי לכתוב בעבוית (כזכור, הקשה על צירוף המקשיס %ח5+| ימני משנה את כיוון הכתיבה לעברית, ואילו 4ו50+%| שמאלי משנה את כיוון הכתיבה לאנגלית. כיוון הכתיבה, לא כיוון הפיסקה/). פרק 11: ]₪41 בעברית זה הדו | 253 פרק 12 מסגרות בפרק זה: + מה עומד מאחורי המסגרות. יצירת המסגרות. טעינת מסמכים חדשים לתוך המסגרות. קישור מתקדס. כעת נתחיל לבנות ממשקי משתמש רציניים... 4 7ר)] - 25902 כי3'וויע. אחד הכלים היותר חזקים של דף וו דוז. לא קשה להוסיף מסגרות למסמך וואדה, אך הן דורשות שינוי בדרך המחשבה לגבי המסמכים שלך. למרות שבמבט ראשון הן נראות דומות מאוד לטבלאות, כוחן גדול בהרבה ומתבטא בכך, שבאמצעותן אתה יכול לחלק את האתר שלך, כך שיציג יותר מדף 1אד אחד בו-זמנית. מה עומד מאחורי מסגרות מסגרות מיסודן מהוות דרך נוספת לעיצוב מבנה האתר. באופן עקרוני הטיפול במסגרות צריך להיות מוכר לך מנושא הטבלאות, אלא שעכשיו, עם מסגרות, יש כמה יתרונות בולטים: ניתן לחלק את המסך לחלקים, שכל אחד מהס מסוגל להתעדכן בנפרד ולהציע לגולש אפשרויות ממשק נוספות. אפילו שימוש פשוט במסגרות מאפשר לך לתת לאתר כלשהו כותרת קבועה, בזמן שמסמכים שוניםס מוצגיס בחלון מתחתיה (שיס לב לתרשים 12.1). ראה קובף |וח0%ח.68|787065ז0/. |<]ם)- | זסזס!קא = 61חז6]ח! 50]1סזסו - 6|קחוהּא= >פחובּז] | | סו 800 אפ ₪ ₪ | * 6 | 1 ."1:08 4% הס 4% 41 11-כ [ 65| 8801955 | ₪ > ₪ ₪4 9 | ₪ 9 . > . > ן יב זחוזק | ח6פזספ!|ט] | 6|5החב | עזסופו | 65]וסעב] | 5600 חס | 6658 סו ומוס 6% אינטרנט כל הרמות זפזסואם 81חזפזח! קוראים>יודעים למפתחי אתרים באינטנרט 4% 49156308 הסדרה הידידותית 4 )וחד לפטפט ברשת עם 6=וח 2 39 אני והאינטרנט בבית ובבית הספר 2 1 19/900!01 4 11111] למפתחי אתרים באינטנרט 8 עמ : , עמ ה הו | מחבר: זהר עמיהוד שגה 1998 וק רוצה להיות באינטרנט, עליך לבנות אתר בשפת ההגדרות ₪ = אם אתה פא קוד מקור הנקראת |1/1ד3]. תוכניות שירות תוכל להציג מסמכים עם טבלאות תמונות, קישורים בעזרת ]וד 9 ש"ח ואנימציות, ליצור מפות תמונה, לשלב תוכניות 48%3.. 2 38!. למפתחי אתרים באינטנרט מחבר: פיני כהן 2 עמ השפה הפופולרית ביותר מבין שפות התכנות לעבודה שנה: 1998 זוהי קוד מקור בעזרת 8%/3!. תוכל לבנות תוכנית של ממש ולהריץ תוכניות שירות באינטרנט. במסגרת דפדפן, או במסגרת סביבת הפיתוח של 48/8 אותה 9 ש"ח א ו |[ | | ₪1 ₪ תרשים 12.1: ממשק מסגרות פשוט בדפדפן זסזס|קאם 6שחזססחז. לח על הקישוריס בצד שמאל של החלון, וראה איך משתנה התוכן בצד הימני. השימוש במסגרות מקדס אותך צעד נוסף לעבר המטרה הנכספת של יצירת ממשק מושלם, בכך שאתה מספק למבקרים באתר כלים אינטואיטיבים וכלליים ביותר שניתן להציע. פרק 12: מסגרות | 255 מסגרות הן כלי מצוין למטרות הבאות : = תוכן עניינים: על ידי יצירת תוכן ענייניס לאורך או לרוחב המסך, אתה מאפשר למשתמש לעבור בין הנושאיס השוניס באתר, מבלי שייאל לחזור לתוכן הענייניס בכל פעס שהוא מעוניין לשנות נושא. תוכן הענייניס נמצא שם כל הזמן. + מוכיבי ממשק קבועים: כפי שצוין בתחילת הפרק, אתה יכול לקבע במסך תמונה, או לוגו כלשהו במסגרת שיישאר על המסך כחלק קבוע מהממשק, בזמן שהגולש מדפדף בדפיס אחריס שבאתר. 5 תצוגת טפסים ותוצאות משופרת: אתה יכול ליצור טופס במסגרת אחת ולהציג את תוצאותיו במסגרת אחרת. יצירת מסגרת, התגית <561שוחב3ּו1> והתגית <6וחב3ּ+> כבר אמרנו שמסגרות דומות מאוד לטבלאות, ותתפלא שיצירתם הרבה יותר קלה (לא רק מכיון שאתה כבר מומחה בטבלאות) כי התחביר שלהס הרבה יותר פשוט וברור ולכן כתיבת הקוד שלהס קלה. בעוד שכתיבת הקוד ליצירת טבלה (כמו גס תוכן הטבלה) נמצא כחלק בלתי נפרד מדף |ואזה, הרי שיצירת המסגרות נעשית בקובצ ואד נפרד, שהוא למעשה מעין ייקובצ עליי שרק מגדיר את המסגרות - התוכן נמצא בדפיס אחרים. אחת המשמעויות היא שבניית יידף עליי שכזה לא יכולה להיעשות על ידי הצגת הדף - כי באופן מעשי הוא אינו מוצג בדפדפן. מה שכן מוצג אלה הס הדפיס עליהם אותו יידף עליי מצביע. מסובך! לא! צריך לזכור שאותו ייקובצ עליי מכיל את מבנה המסגרות ומצביע על הדף שימלא בתוכנו כל מסגרת ומסגרת. יצירתו ועדכונו של קובץ המסגרות צריכים להיעשות דרך פנקס הרשימות. שתי תגיות שותפות למלאכת יצירת המסגרות. התגית <1'8706566> המגדירה את מבנה המסגרות, והתגית <17876> המגדירה תוכן כל מסגרת ומסגרת. בתגית <1780656%> חייביס לציין את מספר השורות (פוסז) או את מספר העמודות (60!5). שני מאפיינים אלה: 5אוסז ו-60|5 מקבלים ערכים מספריים (מספר פיקסלים) או אחוזים, או שילוב של שניהס. בדרך כלל או שהכל מספריס או שהכל אחוזים. ניתן גם להשתמש בערך * (כוכבית). הכוכבית מציינת כי השטח שנותר (שורה או עמודה כלשהי), צריכים למלא את החלל הנותר במסך. מספר השורות והעמודות נקבע לפי מספר הערכים המצוינים למאפיין 5אוסז או למאפיין 60|5. הדוגמה הבאה מציגה יצירה של שתי מסגרות המסודרות בשורות, כאשר העליונה תתפוס 50 פיקסלים מהמסך והתחתונה את השאר: >]806561 0/5="50, *"< 6 |דר] - 5992כ ינויע אפשרות זו יכולה לשמש ליצירת מסך שבו גרפיקה בחלק העליון, והגודל המדויק ידוע כקטן מ-50 פיקסלים. הדוגמה שלפניך יוצרת מבנה מסגרות המסודרות בשני טוריסם: המסגרת השמאלית תתפוס 25% מרוחב המסך והמסגרת הימנית תתפוס 75% מרוחב המסך: >1]]801656% 6015="25%, 75%"< אפשרות זו יכולה לשמש ליצירת ממשק בו קייס תפריט נושאיס במסגרת השמאלית, ובמסגרת הימנית מופיעים המסמכים המקושרים לכל נושא מרשימת הנושאים. בכל הגדרת <17870656%> יכולה להיות הגדרת פאוסז או 60/5 אחת בלבד. כלומר, בכל הגדרת <1?8056%> אתה יכול להגדיר או שורות או עמודות, לא את שניהם. כדי ליצור שורות בתוך עמודות (או להיפך), אתה יכול לשזור (או לקונן) הגדרות <17870056%6> נוספות בהגדרה הראשית. התחל מדוגמה פשוטה כמו זו הנמצאת בקובצ |החשח. 601 וחפזת : <|וחזו]> <₪680> <06> 5 <006/> <080/> <"75% ,60!5="25% 178₪1656%> <"|וחזח.6ט!פ"=576 6וח18> <"|וחסח./טס!!6/ץ"=576 סרחה)> <807056%ז)/> <חטח/> זסזס|קא 1 חזס)ח! 4010506 - 55 בז מ אסומ 00ב אפע 8 / | |[ 601חב 4 1ק5תס4. ודה 6] ה | | עו 9 6חסם 6 תרשים 12.2 פרק 12: מסגרות | 257 כפי שהינך רואה, המסך מחולק לשני טורים (605). החלק השמאלי תופס 25% משטח החלון, ואילו החלק הימני תופס 75% משטח החלון. נסה לשנות את גודל החלון (לא את המסגרת) וראה שחיחס יישמר. תמיד החלק השמאלי יתפוס 25% והחלק חימני %. במילים יפות, אלה הן מסגרות דינמיות (8065= 6ווחהַחץכ), כי הן משנות את גודלן בהתאם לגודל המסך ויחסית אליו. את התגית <17876> נסביר יותר מאוחר. עכשיו נצייו שבמסגרת השמאלית יוצג דף |ההשח.6טופ ובמסגרת הימנית יוצג הדף |חשח.צוסוו6ץ. להלן מבנה הדף. שיס לב שכל מה שדף התוכן מציג זהו צבע בלבד. <|ווחזו]> <₪680> צוס!|<06> <006/> <₪080/> <"צוס!|6ץ"= זס!|0060 ץ00> <ץ000/> <חטח/> בחלון מוצגיס שני קבציס : |וחשח.6טופ ו-|חשח.צוסוו6ץ. כדי לראות את התוכן של אחד מהם, תוכל להציג את הסמן על הצד השמאלי (או הימני), ללחוצ לחיצה ימנית בעכבר, לבחור 500166 שסוצ והנה לפניך הדף במלוא תפארתו. אבל היכן הדף |שח.8₪601ז= אותו הפעלתי! ובכן, כמו שכבר נאמר, דף זה הינו "דף עליי שאינו מוצג. תפקידו להגדיר את המסגרות ולציין באיזו מסגרת ייראה תוכנו של קובצ כלשהו. כדי לעדכן את קובצ |וש0ח.8601ז= יהיה עליך לפתוח את הקוב בעזרת פנקס הרשימות (דרך אחת מוצעת: פתח את סייר פווססחו/, אתר את הקובצ וסמן אותו, לחץ לחיצה ימנית בעכבר ובחר שלח אל, פנקס רשימות). תוכל לשנות את גודל המסגרות. הצב את הסמן על הגבול עד שישנה את צורתו מצורת חצ 5 לצורת חץ דו-ראשי +-+, לחץ לחיצה בעכבר וגרור את הגבול למיקומו החדש. התוצאה - המסגרות ישנו את גודלן. לח על ח₪6765 (רענן) והדף ייטעו מחדש עס המסגרות בגודל כפי שנקבע בקוב |וחשח.601וחפּזם. הנה עוד דוגמה להצגה דינמית של מסגרות. קובצ |ח8602.0%ז₪ מציג שלוש מסגרות המסודרות בטוריס. <|וחזו]> >₪680< >06< 5 >/006< >/080< <"200 ,400 ,60!5="200 1]80656%> <"|וחזח. 576="760 ס6חהּן]> 8 \ד1] - 5999כ כִיגִגָויעיע. <"|וחסח./טס!!6ץ"=576 סחחה)> <"|וחזח. ח66ז576="0 סרחה)> <6560רחה)/> <|וחוחשח/> [<11- | זוסוקא 6חז6)ח! 40105011 - 65חובו ב | מ הסופת מב אשע 8 6 | * 1065 [ 5 ו 102 4 התכ 4 וד :כ [ 65] 00055 | תרשים 12.3 בחלון וה מוצגות שלוש מסגרות. נתוני הפתיחה שלהם: 200 פיקסלים למסגרת השמאלית ביותר, 400 פיקסלים למסגרת האמצעית ו-200 פיקסלים למסגרת הימנית. שיס לב שעס שינוי גודל החלון, ישמרו המסגרות על גודל היחסי. במיליס אחרות, המסגרת האמצעית תהיה רחבה פי שניים מהמסגרת הימנית (השמאלית) והמסגרת הימנית תהיה רחבה בדיוק כמו המסגרת השמאלית. הדוגמה הבאה, קוב |ח0ח.8803ז₪ מציג חלון עס חמש מסגרות המסודרות בשורה: <|חזו]> <080]> <06> חי <06ו/> <₪680/> <"8 ,8 ,8 ,4 ,0\5="4 )656רח8]> <"|החח. הססזהרח"=576 6רח18> <"|חזח.576="760 ס6חחהּן]> <"|וחזח. ח576="0766 6חחה)> <"|וחזח.|576="668 6רח18> <"|וחסח./שס!!6ץ"=576 סחחה)> <73710566)/> <|חחשח/> פרק 12: מסגרות | 259 [<151- | זוסוקא 6 חז6)ח! 40105011 - 65חובו ב סופ סב אש שם ₪6 | + ||[ וו 17003 4 הת 4-ו ד :כ [ 65] 659 | ו | | | בוב תרשים 12.4 מוצגות חמש מסגרות אופקיות (מסודרות בשורה) אבל... לא לפי מה שהוגדר. לפי התגית <1800566> גובה המסגרת האופקית העליונה הוא ארבעה פיקסלים, גובה המסגרת מתחתיה גם הוא ארבעה פיקסלים וגובה שלוש המסגרות שמתחתיה הוא שמונה פיקסליס לכל מסגרת. במציאות, ארבעה פיקסלים זה משהו קטן מאוד ופה התקבלו מסגרות צבעוניות ו... גבוהות. ובכן, הכל בסדר. קוב |וח%ח.8603ז= מדגיס את המשמעות של מסגרות דינמיות. מה שקרה הוא שהדפדפן חישב את כל גודל החלון והוא 4+4+8+8+8=32 ומתוכו המסגרת האופקית העליונה תופסת ארבע נקודות. ארבע נקודות מתוך 32 נקודות זה 12.5% ושמונה נקודות מתוך 32 זה 25%. במיליס אחרות, ההגדרה - <"8 ,8 ,8 ,4 ,5="4/ש0/ 801656%])> זהה להגדרה : <"25% ,25% ,25% ,12.5% ,0\5="12.5% 17800656%> הגדרת גודל המסגרות באחוזים נעשה בקובא |חשח.8604ז=. הסימן * בין הערכים של המאפיין 5ווסז או 6005 מציין, שאת שארית השטח יש להקצות לעמודה או לשורה. בדוגמה הבאה מוגדרות שתי מסגרות, קוב |וח%ח.605חזת : <|חזו]> <680> <6|))> חי <06ו/> <680ח/> <"* ,0//5="100 )800656]]> 0 \דר] - 5999כ כִיגִבָויעיע. <"|החח. הססיהרח"=576 1306 > <"|וחסח./טס!!6/ץ"=576 סחחה!> <73010560)/> <|חחשח/> המסגרת האופקית העליונה מוגדרת בגובה 100 פיקסלים וגובה המסגרת התחתונה יהיה שארית גובה החלון. נסה לשנות את גודל החלון ובחן את התנהגות המסגרות. שינוי רוחב החלון לא ישנה את גובה המסגרות, אבל שינוי גובה החלון ישנה רק את המסגרת התחתונה. המסגרת העליונה תישאר תמיד בגובה 100. [<זה] - ] זזס!קא = 1חזס)ח! 4010501 - 65חובן 0 זסזס!קא = 1הזוח! 050]1זסווא - 65חוה ו 3 | מ הסובת 200 אש 0 ₪6 || 65 םת 80 אש 0 6 | 6[ 405 הפכ 4 וודו:כ. ‏ 65| 8680655 | | והות 605וחות4 וקפרכ 4. ודה :כ 5 | 850656 | ]ו | בוב תרשים 12.5 ווחי נקודה חשובה, מכיון שהכנסת הכוכבית לתגית <:7870656!> שינתה את התנהגות המסגרות. ראה קוב> |וח+ח.8606ז= כדי לראות כיצד הדבר פועל על עמודות. <|חזו]> <680> <6|))> חי <06ו+/> <₪0680/> <"* ,400 ,605="200 656%רח8]> <"|וחשח. 60ז]"=576 6רח18> <"|וחסח./טס!!6/ץ"=576 סרחה!> <"|וחזח. ח576="0766 סחחה)> <73₪16566)/> <|חחשח/> פרק 12: מסגרות | 261 המסגרת השמאלית ברוחב 200 נקודות, מימין לה מסגרת ברוחב 400 נקודות ומימין לה מסגרת ברוחב שנותר בחלון. אס לא נותר מקוס - לא תוצג המסגרת השלישית ולא ניתן לדעת אס היא קיימת, כי לא מוצג פס גלילה בתחתית החלון. [<]5] -] זזט!קא] חזס)ח! 050/1זסווא - פפחובז-] 0 6 טפ" ₪00 אשע ₪0 ₪5 | * 6 [- וו 1706 4 התב 4-ו ד :כ [ 65] 659 | ו ו[ ו חבז 4 מכ 4 ד :כ [ 65| 07655 | ווח עו 59 | חס עו 59 | ₪1 [ [ יוב תרשים 12.6 מאפיינים לתגית <656%ווחב3ּ'ו]1> תגית <1730566> מגדירה את המסגרות ולה מספר מאפיינים: מאפיין ערכים ₪5 | רוחב בין מסגרות ה 5 | מגדיר את רוחב המסגרות וס והטח האופקיות * ,06660%806 זו | רוחב ביו מסגרות סח ,65ץ | רוחב בין מסגרות לא מוגדר 5וסז | מגדיר את גובה המסגרות ,זסוחטח ]6 טח האנכיות * ,266601806 | * ,6660%806ז הקוב |וח+ח. 607וח8ז=] מדגיס שימוש במאפיינים אלה: <|ווזו]> >₪680< >")|6< םי <006/> 2 דר - 25902 כִּיגָגָזויע. >/₪680< <"06="20זס0 "200 ,400 ,605="200 656%וחה8]> <"|וחזח.576="760 ס6חחהּן]> <"|וחסח./טס!!6ץ"=576 סחחה)> <"|וח6ח. ח576="0766 סהחה)> <80560ז1/> <|חחש/> [<]5] -]| זסזס!קא -] פחזסוח! 050/1ז0: ₪ - 65חובז-] 5 9065ב" ₪0 אפוצ ‏ 68 6 | * ]|[ 07החב4%[קמ תכ 4-ו דכ [ 66| 830655 | סט א | |[ |[ | יוב | תרשים 12.7 ועוד דוגמה, קובא |וח%ח.608וחפּזת : <|חז]> <080]> <06> 5 <06ו/> <680ח/> <"1780160070067="0 "20"=ז06 וסט "200 ,400 ,605="200 656%וחה)> <"|וחשח. 60ז]"=576 16ח18> <"|וחסח./טס!!6ץ"=576 סחחה)> <"|וחזח. ח576="0766 סרחה)> <73710566)/> <|חושח/> שים לב, שהמאפיינים בשימוש עס 15 שוניס משל 5א. כדי שתוכל לבנות מסגרות שיתאימו לעבודה עס 15 וגס עס 5א, יהיה עליך להשתמש במאפיינים בסיסייס בלבד. פרק 12: מסגרות | 263 [<151-] זוסוקא 6 חז6)ח! 40105011 - 65חובו כ 0 0065טב] 800 אפע 0] 6 | * )| [- .4110509 [ק בתכ .וא דה :כ [ 65] םה | תרשים 12.8 מאפיינים לתגית <6וחב3ּו]> תגית <6וח778> מגדירה את הדף שתוכנו יוצג במסגרת : מאפיין משמעות | | |ערכים16 | | ערכים פא 0 ו ו ו ה ו מ / ווו 6 | לא ניתן לשנות את אין ערכיס אין ערכים רוחב/גובה המסגרת | הצגת פס גלילה ו ,סח 65 אצ | ₪ חש קובצ |ו87609.0= מציג מסגרות תוך כדי שימוש במאפיין 6ו65זסח למסגרת האנכית השמאלית : <|וחזו]> <080]> <06> 5 <06ו/> <₪680/> 4 ךר)] - 25902 כִּיגָ'גָזויע. <"65/"=ז1600700ח173 "200 ,400 ,60!5="200 17301656%> <65126]סח "]וחשח. 576="60 סחזהּן]> <"|וחסח./טס!!6ץ"=576 סחחה!> <"|וחזח. ח576="0766 סחחה)> <807056%ז)/> <חטח/> כתוצאה מצירוף המאפיין 6526זסח לתגית <806> לא ניתן לשנות את רוחב המסגרת. נסה לשים את הסמן על גבול בין המסגרת הצהובה למסגרת הירוקה. הסמן הפך מצורת חצ + לצורת חץ דו-ראשי +-+, לחיצה בעכבר וגרירת הסמן ישנו את גודל המסגרות. עכשיו נסה להציב את הסמן על הגבול בין המסגרת האדומה למסגרת הצהובה. הסמן נשאר בצורת חצ ולא ניתן לשנות את רוחב המסגרות. הדוגמה הבאה ממחישה שימוש במאפיין השוליים, ראה קובצ |%ח.610וחפז=. שים לב לשוליים של הטקסט במסגרת האמצעית (הצהובה) לעומת השוליים בשתי המסגרות האחרות : <|ווזו]> <₪680> <06> חי <006/> <080/> <"סח"=ז60006רחה "200 ,400 ,60!5="200 8656%]> <0765026ח "|וחלח.+א6 576="7607 סחזהּן]> <"80"= 106 חוףזה רה "|וחסח.%א6 דשטס!!6ץ"=576 סחחה!> <"|ו0ח.זא6 7ח66ז576="0 סחחה)> <7807056%)/> <|חטח/> פרק 12: מסגרות | 265 סוק 1 הזפ)ה] 05016ז1:0 - הוה ב 46 65הסטפת סב אע 68 6 | וו 0 שוחו 4 חכ 4 :כ 65] 8650658 | ולי רל ו שהנחית מכה קשה על תורת הגזע הנאצית, כשלקח 4 מדליות זהב וקבע תי יי | 6 תרשים 12.9 עו | כבר בגיל 17 הצעיד פלה את נבחרת ברזיל בכדורגל ירי הראשונה בתולדותיה. פלה לקח עם ברזיל עוד שתי אליפויות עולם וזכה בשלוש בסך הכל - שיא הזכיות לשחקן בודד. | ישן בב המאפיין "סח"=17806007067 שבתגית <17876566> מורה שלא להציג את קו הגבול בין המסגרות. המאפיין 65126זסח שבתגית <6ח1'8> של המסגרת השמאלית מורה שלא ניתן לשנות את רוחבה. המאפיין "80"=ף3)שסואוחופָזהוח מגדיר את השוליים הפנימייסם של המסגרת השנייה משמאל. נסה לשנות את גודל המסגרות, וראה מה קורה לטקסט במסגרת הירוקה ואיך מתנהג הטקסט במסגרת עס הרקע הצהוב (האמצעית). הדוגמה הבאה מראה שלוש מסגרות אופקיות. ראה קוב |חח.611וחפּזם. 206 | ךך] - 229302 3/9'2וייע <|חז]> <080]> <6|)"> 5 <06ו/> <680ח/> <"סח"=6007067ח18 "* ,100 ,8="100וס )656רחה]> <"|והחזח.)א6 60ז]"=576 6רח18> <"80"= 106 חוףזהרח "|וחסח.%א6 דעטס!!6ץ"=576 סרחה!> <"|וה0ח.זא6 7ח66ז576="0 סחחה)> <73710566)/> <|וחחשח/> [<51] -] זזס!קא] 1סחזסוח! 050/1ז0; ₪ - 65חו3ז 1 | פן] סופ 00ב שער אם ₪6 | * ]||[ ות וחב 41 הקפר ודו :כ 65| 850656 | כבר בגיל 17 הצעיד פלה את נבחרת ברזיל בכדורגל לאליפות העולם הראשונה בתולדותיה. האתלט השחור, שהנחית מכה קשה על תורת הגזע הנאצית, כשלקח 4 מדליות זהב וקבע 4 שיאי עולם באולימפיאדת ברלין 1936. | | | בוב תרשים 12.10 שתי המסגרות האופקיות העליונות מוצגות עס פס גלילה, מכיון שהגובה שהוקצה לכל אחת מהן (100 פיקסלים) אינו מספיק כדי להציג את כל תוכנן. קוב |87612.0%= מראה שימוש במאפיין פחו|וסז56. המשמעות של "סח"=פחו!|0ז50 היא שבשוס מקרה לא יוצג פס גלילה. "65"= פַחו|ו0ז50 מחייב הצגת פס גלילה גס כשאין צורך, ואילו במצב "סטט8ּ"=פַחו!|5670 הדפדפן יחליט האס להציג פס גלילה או לא בהתאם לגובה המסגרת ולתוכן הדף המוצג בה. <|וחסו]> <680> <0₪6> חפ <06ו/> <₪680/> <"סח"=6007067ח18 "* ,100 ,8="100שס )656רחה]> <"|וחזח.%א6 576="7601 סרחה)> <"סח"= חו!|0ז56 "80"= 06וחוזה רה "|וחסה.%א6 דעטס!!6ץ"=576 סחחה)> <"120 "= 0ו ות "0="50ו6 ח הו הח "[והסח.זא6 דה66זס"=576 סחחה)> <6560רח3)/> <|חחשח/> פרק 12: מסגרות | 267 [<]5] -] זזס!קא = 6 חזס)ח! ]/050זסווא - פפחובז-] 0 ו הסופת 80 אפ 0ם 6 | + ||[ .2 וחב 4 חס 4 וד :כ [ 6] 38635 | כבר בגיל 17 הצעיד פלה את נבחרת ברזיל בכדורגל לאליפות העולם הראשונה בתולדותיה. האתלט השחור, שהנחית מכה קשה על תורת הגזע הנאצית, כשלקח 4 מדליות זהב וקבע 4 שיאי עולם באולימפיאדת ברלין 6. | | | בוב | תרשים 12.11 המאפיין "סח"=4חו||0ז56 מורה לדפדפן שלא להציג פס גלילה במסגרת האופקית השנייה מלמעלה, ובעקבות כך לא נוכל לקרוא את כל הסיפור אודות מוחמד עלי. המאפייניס השסושחוטזפוח ו-%ח6וסחחופזה מגדירים את השוליים הפנימיים של המסגרת האופקית השלישית מלמעלה (התחתונה בדוגמה זו). מסגרות מקוננות בדומה לטבלה נוכל ליצור בחלון מערך דו-מימדי של מסגרות. דע שזה הרבה יותר פשוט מאשר יצירת טבלה, אז קדימה לעבודה. שורות הקוד הבאות יוצרות דף בו שתי עמודות שבכל אחת מהן שתי שורות. ראה בקוב 1 601501.7ח51א650 חפ : <|חז]> <680]> <6|))> 6|קחחהא= 65חפז= <06ו/> <₪680/> <"75% ,60!5="25% 656%רח8]> <"50% ,8="50%ו0 6561חח3]> <"|והח.6ט!"=576 16ח18> <"|הוחח. צוס|!6/י"=576 6חהז)> <877056%)/> <"*,0/5="18%] 178016561> 8 \זדר] - 5999כ כִּיגִיבָויעיע. <"|וחסח. |576="668 ס6חחה]> <"|וחסח. 576="61600518 6חחה]> <87056%ז)/> <870566]/> <|חחש/> |<1ם)- | זסזס!קא = 61חז6!ח] 1]ס5סז6ו1 - 6|קְהוב3ּא= 65חובּז-] בּ 0 | 85מסעב | ₪0 אוש 08ם 6 | | ₪ 01501-ת[פששס חבז 4% 1ב 4% !וא דו:ם ן₪] 8 | 000000000 אאחסששן | |[ 08 00| תרשים 12.12 העמודה השמאלית מחולקת לשתי שורות, שכל אחת מהן תופסת חצי (50%) מגובה החלון. העמודה הימנית מחולקת גם לשתי שורות: העליונה תופסת 20% מגובה החלון והתחתונה תופסת את יתרת הגובה שנותר. למרות שהגדרה זו בפני עצמה לא נותנת תוכן כלשהו למסגרות, היא מייצרת הפרדה ברורה של שורות ועמודות על פני המסך. באופן תיאורטי אין מגבלה על מספר המסגרות שניתן ליצור בחלון, אבל מבחינה מעשית יש. כאשר מדובר בצבעיסם כמו בדוגמה שלעיל, אין משמעות לגודל המסגרת, אבל ככל שנגדיל את מספר המסגרות, כך יקטן גודלן ויהיה קשה יותר לקרוא ו/או לראות את תוכנן. עכשיו, ניצור ביחד מארג מסגרות יימסובך'יי שנראה כך: פרק 12: מסגרות | 269 בטבלה זו שלוש עמודות, לכן התגית <1/8656%> תיראה כך: <"1 ,1 ,6015="2 800656%]]> בעמודה השמאלית יש ארבע שורות, ולכן התגית המקוננת <1?87656%> תיראה כך: >]]800656% 0/5="1, 1, 1, 1"< השורה הראשונה של העמודה השמאלית מכילה מסגרת אחת, ולכן התגית <6וח8ז)> תיראח כך: <"|וחשזח. 576="760 6רח8]> השורה השנייה של העמודה השמאלית מחולקת לשני טורים, ולכן התגית המקוננת <17870056%> תיראה כך: <"1 ,60|5="1 1]801656%> להלן התגית <1'8₪6> עבור המסגרות שבשורה השנייה של העמודה השמאלית : <"|וחסח. צוס!ו6/ו"=576 סרחבּז]1> <"|וההסח.6ט|ס"=576 סרחהּז]1> כאן נגמרו ההגדרות עבור השורה השנייה בעמודה השמאלית, ולכן תבוא תגית הסיוס : >/]800566< השורה השלישית של העמודה השמאלית מכילה מסגרת אחת, ולכן התגית <6וחִ4ז)> תיראח כך: <"|וחזח. ח576="0766 סרחהז]1> השורה הרביעית של העמודה השמאלית מחולקת לשני טורים, ולכן התגית המקוננת <17870056%> תיראה כך: >1]801656% 600|5="1, 1"< להלן התגית <17876> עבור המסגרות שבשורה הרביעית של העמודה השמאלית: <"|וחזח. הַףְה"=576 6ר1]80> <"|וחסח. |576="668 סרחה]> כאן נגמרו ההגדרות עבור השורה הרביעית שבעמודה השמאלית, ולכן תגיע תגית הסיוס : <870566]/> כאן נגמרו ההגדרות עבור כל העמודה השמאלית, ולכן זה מקומה של תגית הסיוס: <870566)/> 0 חודר] - 5399כ כִיגִיבָויעיע. לנוחיותך, כל ההגדרות נמצאות, בשלב זה, בקובף |וושח. 8601 טווטם. סוס |קא 1 חזסוח| 4010504 - סוקחז ההוז ב [<51]- | 6 1006 5סטב] | אשוצ ‏ ₪1 6 | ש 9 -8| > ₪4 9 0 5% ווק 1 עוס ]1‏ 890085] ה0ז568 | 6הס] | 60650 | פסופ זוז 5 5 וס א | | תרשים 12.13 המשך לבנות בעצמך את המסגרות. התרגול חשוב מאוד, מאוד, מאוד. בקוב> |ווח.86ז)ש!וטם תמצא את הפתרון המלא וכך הוא נראה: <|חטו]> <₪680> <06> 6|רחהא= 65וחפז= <006/> <₪680/> <"1 ,1 ,605="2 ]656רח8]> <"1 ,1 ,1 ,5="1/ש0 656%ו1780> <"|וזח.60ז"=576 8016]> <"1 ,60!5="1 )80656/]> <"|וחסח./טס!!6ץ"=576 סרחה> <"|והחח.₪6!פ"=576 16ח1)8> <7800566)/> <"|והזח. ח576="0766 6רחהז)> <"1 ,60!5="1 )80656:]> <"|וחזח. ה576="8000 סחחה)> <"|וחסח. |576="668 6רחהן]> <8710566)/> <7870056%)/> <"1 ,2 ,5="1/ש0 6561ו1780> <"|והח. 518ח6ט]"=576 16ח1]73> פרק 12: מסגרות | 271 <"|וחסח. הססזהוח"=576 שרחה]> <"|וחזח.60ז"=576 1]8016> >/)73070566< <"3 ,5="1/ש0] 17801656%> <"|וחזח.60ז"=576 73016]> <"|הוחח. שוס!!6/י"=576 6רחהז)> >/)79010560< <9370566)/> <חטח/> וו 2 4 1006 >6סטב] אשץ |6ם ‏ 6 | :| 69 0-04 | 6 ף] 9 . ווק וו עס 890065> 58800 | חס 38658 | סופ עו ו | פס[ תרשים 12.14 נחזור לתגיות <8806566> מקוננות אחת בתוך השנייה בהמשך פרק זה, כשנדון ביצירת קישור בין מסגרות. לא לשכוח את הדפדפנים הטקסטואליים לא כל הדפדפנים מכירים את התגית <178700560> ולכן, עבור אלה קיימת התגית <00780065ה>. דפדפן מתקדס המכיר את התגית <876566?> יודע להתעלס מתגית <01787765ח> וכל מה שבינה לבין תגית הסיוס <01787065ח/>. כך תוכל לתת מענה למי שיש יכולת ולמי שאין. מה שתכתוב בין תגית <1187065סח> לבין תגית <8סוחפּזוסח/> יוצג רק על ידי הדפדפניס בהם הוא אמור להופיע. הנה דוגמה, שגס נמצאת בקובצ |וחזח.65רח 8 סא : <|וחזו]> <₪680> <6|)"> 6מרהא= פ5סוחה= סו <006/> 2 \ד] - 5352כ כִיבִיבָויעיע. <080/> <"60% ,-0/5="40% 806566]> <"|וח6ח.%א6 /טס!!6ץ"=576 סחחה!> <"|וחזח.)א6 60ז"=576 16ח1)9> <0]8065ח> <ץ000> <ק> וע 60 ז6פ/טסזט 68080!6 שרחה 3 65זוטס6ז 0806 פוחד !50 <ס/> <ץ000/> <0/78065ח/> <8707056%ז)/> <חטח/> כשתפעיל את הקובצ הנייל, אני בטוח שתראה מסגרות, כי אתה משתמש בדפדפן מתקדם. מי שיגלוש לאתר שלך ולא יוכל לראות את המסגרות, כי הוא משתמש בדפדפן שאינו תומך במסגרות, יקבל הודעה. נוסח ההודעה הוא עניין לדיון נפרד. ובקצרה: אס לא אכפת לך מגולשיס אלה שמשתמשים בגרסאות מיושנות, פשוט אמור יימצטעריי. אם אתה רוצה לעשות משהו למענס, אז תחת התגית <1780065סח> צור קישור לדף !ושח ובו המידע (ואפילו חלקי) מהאתר שלך. טעינת מסמכים חדשים למסגרות עד עכשיו ראינו כיצד ליצור את מבנה המסגרות בעזרת התגיות השונות הקשורות למסגרות. חילקנו את המסך לשתי מסגרות, או יותר, בהן יכולנו להציב מסמכיס שוניס. ברור לנו שכאן לא מסתייס הסיפור. מטרת האתר שלנו היא להציג דפים לגולש באתר ודפיס אלה מקושריס אחד לשני. בדוגמה הבאה תוכל לראות דפיס המכיליס קישורים המוצגים במסגרות. קוב> |וח0ח.65ו80זסאוד מחלק את החלון לשתי מסגרות, כאשר בכל מסגרת יש קוב עס קישור. הקוב |וחשח.65ח8זח סוד נראה כך: <|ווזו]> <₪680> 5חת סצך<6)> <006/> <680/> <"* ,0\5="100 806561]]> <"|וחזח. ח576="60200766 6חזהּן]> <"|וחשח. שצשס||626ט576="1 סחחהּ]> <8707056%ז)/> <חשח/> פרק 12: מסגרות | 273 <זםן- | זט זסוקא = ]6חזט]ח! 050/1ז4:0 - הוה ך 8|0 | סטב 30 אסע זטם ‏ ם | ו ] | [* |החזה.5סחה ז-זטו 4%7 סב 4 1 דרי ן₪] ו זטזוקוחס) עו] 5 | תרשים 12.15 על החלון יופיעו שתי מסגרות אופקיות. במסגרת העליונה יוצג הקוב |וחזח. ה₪6020766 ובמסגרת התחתונה יוצג הקוב> |חשח.שוסו|6צ62טו8. לכל אחד מהקבציס האלה יש קישור אחד: הקובצ |וחז0.ח₪6020766 מכיל קישור לקוב |וח%ח.2₪60ח6766. באופן מפתיע הקוב |וחזח. 07660260 מכיל קישור אחד ויחיד לקוב>... נכון, |החז0.ח₪6020766. הקובצ |חשח.סו|6צ62טו8, | שמוצג במסגרת התתתונה, מכיל קישור לקובצ |חזח.28106אוס!!6ץ. באופן מפתיע הקובצ |חשח.6ט!28סו!6 מכיל קישור אחד ויחיד לקוב... נכון, |וחזח.שוס!|6ץ62טום. במיליס אחרות, שתי המסגרות פועלות כל אחת באופן עצמאי. המסמך המקושר יופיע באותה המסגרת בה הופעל הקישור אליו. דומני, שזהו ייישוס מאוד פשטני של מסגרות. הניצול חיעיל של מסגרות בא לידי ביטוי בקשר שביניהן, כלומר, לחיצה על קישור במסגרת אחת והתוכן ישתנה במסגרת אחרת. בצורה זו נוכל להציב תוכן ענייניס במסגרת אחת, שהפעלתו תגרוס לשינוי התוכן במסגרת אחרת. 4 דר]) - 5399כ כִיגִיבָּויעיע. [<]5(] - | זסזס!קא = )6חזס)ח! 050/1ז0:א - 6|פחוהא = 65חובוו ה 65סצב= 80 וע 88 6ן] | * 1068 [ - 815.7 סו671 4% ד 4% 01 117-כ [ 65] 060655 | אינטרנט כל הרמות כל חרמות 5% זפז0!סאם 61תז8!ח| קוראים>יודעים למפתחי אתרים באינטנרט 4% 48150808 הסדרה הידידותית 4 וד לפטפט ברשת עם שוח 2 83 אני והאינטרנט בבית ובבית הספר 12 9/9001 4 11111 למפתחי אתרים באינטנרט / מחבר: זהר עמיהוד 8 עמ רוצה להיות באינטרנט, עליך לבנות אתר בשפת ההגדרות | שנה: 1998 אם אתה 9 קוד מקור הנקראת )!111 תוכניות שירות תוכל להציג מסמכים עם טבלואות תמונות, קישורים בעזרת .וד 9 ש"ח ואנימציות, ליצור מפות תמונה, לשלב תוכניות 18/8 .. 2 8/8!. למפתחי אתרים באינטנרט / מחבר: פיני כהן 2 עמ השפה הפופולרית ביותר מבין שפות התכנות לעבודה שנה: 1998 זוי 9 קוד מקור בעזרת 3(. תוכל לבנות תוכנית של ממש ולהריץ תוכניות שירות באינטרנט במסגרת דפדפן, או במסגרת סביבת הפיתוח של 488 = | 99 ש"ח אותה 2 +10 85ש3!. למפתחי אתרים באינטגרט סש | | | | ו[ שברב ובו ב תרשים 12.16: דוגמה קלאסית לשימוש במבנה המכיל מסגרת של תוכן עניינים מול מסגרת בה ניתן לראות את המסמכים השונים. מה קורה כשאנו מעוניינים ליצור ממשק שבו יש תפריט באחת המסגרות והמסגרת השנייה מיועדת לצפייה במסמכיס! האם ניתן להשאיר את מסגרת התפריט במקומה ולטעון את המסמכים השונים למסגרת השנייה! למען מטרות מסוג זה נוצרו המסגרות מלכתחילה וכל מה שנדרש מאיתנו, המפתחים, הוא להיות עירנייס ולדעת מה היימטרהיי שלנו. שם מסגרת כדי ליישם קישור בין המסגרות השונות במסך, ראשית, עליך לתת לכל מסגרת שס ייחודי. ניתן לעשות ואת בעזרת המאפיין סח של התגית <86ז)>, למשל: < זס/ש16ע הוה וח" = שוחה "[וחזה.א06תו"=576 שחחה]> אזהרה ! למרות שניתן לתת למסגרת כמעט כל שם, עליך להקפיד שלא להציב קו תחתון ( | ) בתתילת השם. לשס המתחיל בקו תחתון יש שימוש מסוים ונתייחס אליו בסוף הפרק. קישור ומסגרת לאחר שנתת שמות למסגרות שיצרת, אתה מוכן לטעון קישור מכל מסגרת שהיא למסגרת אחרת על ידי שימוש במאפיין זספָז1 בתגית <61זח 8>, הנה כך : <8/> 2000005 ]טס עש6/<" זוס/עסועחזה וח" =3106%ל "|ההח.60ט0סזס"=)]6זו 8> פרק 12: מסגרות | 275 הייקישור" הוא אל מסמך שאתה רוצה שייטען למסגרת, שאת שמה ציינת במאפיין %. יישס המסגרת'יי, צריך להיות מוגדר במסגרת עצמה באמצעות המאפיין שוחהּח של התגית <6חחה"1>. "" טיפ! = שי ַ 1 בכל שלב של יצירת המסמך חשוב שניתן לקרוא אותו בקלות ושלא מדרש מהמשתמש דפדוף רב מדי בכל מסגרת. כמו כן, רצוי לבדוק את התוצאות במספר סוגי מחשבים וברזולוציות מסך שונות. השימוש במסגרות כממשק לאתר, לעיתים הופך את אפשרות החזרה לאחור בעזרת לחצן 866 בדפדפן לחסר משמעות. כל עוד וה תלוי בדפדפן, אפשר לומר שחלק מהדפדפנים מתייחסים לאתר הבנוי ממסגרות כאל כתובת 081 אחת, שאינה משתנה בשוס מקרה. כך שאם אתה לותצ על לחצן 86%, ייתכן שתגיע אל האתר הקודם בו היית, לפני אתר המסגרות, ללא התחשבות בגלישה שעשית דרך המסגרות ובתוכן. אצ טיפ! הגרסאות האחרומת שק 050006 ושל "סוס ]6תוסות1 כן מאפשרות לדפדף חזרה בתוך המסגרות, בעזרת לחיצה על לחצן 4%א, אך חשוב לתת גם למשתמשים בדפדפנים מתוחכמים פחות, אפשרויות חזרה נוספות. הפתרון פשוט: תן למשתמש כלי שיוט במסמכים עצמסם, שיאפשרו לו לעבור לכל מיקוס באתר. לדוגמה, אפשר לתת במסגרת התוכן קישור לחלקיס רביס ומפורטיס של האתר. כמו כן, ניתן ליצור בכל מסמך קישוריס למסמכיס הקודמים לו, מבחינת נושא, או היררכיה. אסור לך להשאיר את המשתמש תחת חמישה-ששה שלבי מסמכיס מבלי לתת לו אפשרות לחזור בקלות. .+ -י טיפו '/ מכיון שכתובת האתר נשארת קבועה, תוכל לתת לכל מסמך את כתובת ה-אש שלו, כדי שמיתן יהיה לשמור אותה כאחד מרשימת האתרים הנבחרים שלו. תוכל לרשום את הכתובת כטקסט, או ליצור קישור למסמך עצמו אותו יוכל המשתמש לסמן כמועדף. דוגמה לשימוש בשתי מסגרות שימוש במסגרות רבות כממשק לאתר אינו הכרחי, למרות שלא מעט אתריס עושיס בכך שימוש מעניין ביותר. ניצור מבנה פשוט יותר, בו נשתמש בשתי מסגרות בלבד - האחת מציגה תוכן עניינים ובשנייה ניתן לראות את המסמכים המקושרים לתוכן הענייניס, ראה קובא |וח₪68|780065.06ז6/ להלן. 6 |דר] - 5999כ כִיגִגָוייע. <|וחזו]> <080]> <06> 6מרחהא= 65וחפז= <006/> <680ח/> <"75% ,60!5="25% 6561רח8]> <"|וחסח. טחסרח 576="56076/5/06 6רח1)8> <" "= 6 "ה .רסח /6ז576="560 18016 > <178070560/> <|חחשח/> [<11)- | זטזס!קא = 1פחז6!ח! ])ס5סזסו - 6|קחובּא=] 6%חובּז] | ]| 5סטב] ‏ ₪0 אסש 268 שו | | ו[ 40 כו ודוה :כ [ 66| 00555 | מומלץ לצפייה באמצעות דפדפן האינטרנט 5 זפזסונקא<= + זפ)חו ברזולוציה של 800 על 600 פיקסלים, וברמת צבע גבוהה. כל חרמות | שח[ תרשים 12.17 קוב זה יוצר שתי מסגרות אנכיות. במסגרת השמאלית יוצג הקובצ |החזח. טחסרח 55076/5106 (הקובא |וחסח. הסוח 5106 בתיקיה 6זסט5). למסגרת זו לא ניתן שס מכיון שאין צורך בטעינת מסמכים אחריס לאותה מסגרת. וחסוח במסגרת הימנית יוצג הקובצ |ו%ח.60806סח/6ז0ש5. למסגרת זו ניתן השס טחסח. ולמה ניתן שס למסגרת זוז מכיון שאנו רוציס להפעיל קישור במסגרת השמאלית שבעקבותיו ישתנה התוכן במסגרת הימנית, לכן אנו וקוקים לייכתובת'י המסגרת. הכתובת הזאת זהו שס המסגרת. פרק 12: מסגרות | 277 הנה לדוגמה אחד הקישוריס מקובף |חסח.טחהסח 506. זהו הקישור ללחצן 0 06ו0. <> <"%ח0וז"=ח0ו!ה %0> "זו13065/0711662000.0/.. "=576 חח|> < "טחסוח"=3706%+ "|וחסר|.2 06ס"=]6זח 8> <2000"<>/8 86="018666 "0"=ז06זסם "6100%="31ח "120 "= תע <0)/> <ח/> לחיצה על הלחצן ( 0 תגרוס לקובץ בשס |2.080 01806 להיטען למסגרת ששמה טחפוח ובזאת הושגה המטרה. דוגמה לשימוש בשלוש מסגרות הדוגמה הבאה קצת יותר מורכבת כי היא עוסקת בשלוש מסגרות. העקרונות נשאריס זהיס: לכל מסגרת יש שס ייחודי, כדי להציג תוכן מסמך כלשהו במסגרת מסוימת יש לצייו את שמה. אס ה ברור, נוכל לגשת לדוגמה הבאה, קוב> |וחז780065.0 60זחד: <|ווזו]> <₪680> <6|)"> 6|רחהא= 5סוחפז= <006/> <₪080/> <"007007="0 "* ,8="18%ו0 86561]> <"סח"=0חו!/5070 65126 סח "|רה0ח.015ה576="60 סוחהּ)> <"*,60!5="20% ]17801656> "17806 606"= 6רחהח "]רחסח. נוהסרח 576="56076/5106 6רח8]> <"6100="3ח01הרח "3"= ה סושחוסה רוח "3"= וז "הר" = "ה .606 סח/576="50076 6חחהז)> <"6100%="3ח חופזה וח <80056%ז)/> <807056%ז)/> <חשח/> 8 \זדר] - 5999כ כִיגִיבָויעיע. [<]5] -] זזסוקא וחזס)ח! 4010501 - 6וקחובא >6חובז ב 0 0065ב 80 אפע 0 ₪ | מווו | וו חח זזה 4% 1ק בתכ 4.4 דר :כ [ 65] 306555 | כל הרמות | מקצוענים | בינוניים | מתחילים |ו.סס. ווחהּ- סח .תור מומלץ לצפייה באמצעות דפדפן האינטרנט 5 זפזסוקא= )שחזטוו ברזולוציה של 800 על 600 פיקסלים, וברמת צבע גבוהה כל חרמות תרשים 12.18 במסגרת העליונה מוצג מסמך בשם |0ח.0!5חס6 שהוא למעשה דף קישורים (תוכן עניינים). מכיון שתוכנו אינו משתנה, לא ניתן שס למסגרת העליונה. השורה האופקית השנייה חולקה לשתי מסגרות : 1. במסגרת השמאלית נטען מסמך |ח.טחסוח 6/5/06זסז5. שס המסגרת הוא 6 %06. במקרה זה ניתן שס למסגרת כי תוכנה ישתנה בעקבות הפעלת קישור במסגרת העליונה. 2 במסגרת הימנית ייטען המסמך |ח.806ק6 ה סה/6זסל5. שס המסגרת טחפח. במקרה זה ניתן שס למסגרת כי הפעלת קישור במסגרת השמאלית ישנה את תוכן המסגרת הזאת (הימנית). סיכוס ביניים: הפעלת קישור במסגרת העליונה תשנה את תוכן המסגרת השמאלית. הפעלת קישור במסגרת השמאלית תשנה את תוכן המסגרת הימנית. 6חם]) %06 הנה לדוגמה אחד הקישורים מקוב> |וחזח.0!5חס6 המוצג במסגרת העליונה : | <8/> מקצוענים<"1806] 9706%="606+ "טח הסח 6)="5+076/506זה 8> זהו הקישור מקצוענים. לחיצה עליו תטען את הקוב |חזח.טחסוח 5006/5106 למסגרת ששמה 878 %06 (המסגרת השמאלית-התחתונה). נסה להפעיל את הקישורים שבמסגרת העליונה, וראה מה קורה במסגרת השמאלית-התחתונה. פרק 12: מסגרות | 279 עכשיו נעיף מבט באחד הקישורים בקוב |וחזח./טחסוח 5106 : <> <"זח0וז"=חפו!ה ו%> < טחסוח"=97066 "|החשה./2 6)="066זה 8> "60="120וא "011 576="../13865/0716062000 סוחו> <"2000 86=")27066 "06="0סם "6100%="31ח <8/> <0)/> <₪/> זהו הקישור של הלחצן ( 0 הפעלתו תגרוס לקובא |וחשז.2 06666 להיטען למסגרת ששמה טחפח (זהו שמה של המסגרת הימנית-התחתונה). נסה להפעיל קישורים נוספים בחלון השמאלי, וראה איך התוכן משתנה בהתאסם ללחצן שבחרת. עכשיו, נסה להפעיל קישור אחר במסגרת העליונה. בעקבות הפעלת הקישור ישתנה התוכן רק של המסגרת השמאלית. וכך, יכול להיות שבמסגרת הימנית-התחתונה מוצגיס ספרים ל מקצוצנים, בעוד אתה בחרת את הקישור מתחילים במסגרת העליונה. אתה בוודאי חושב איך הפעלת קישור במסגרת אחת ישנה את התוכן ביותר ממסגרת אחת. ובכן, את זה ניתן לממש על ידי ייטעינה עקיפהיי שתוסבר בסוף פרק זה. כרגע, מה שתוכל לעשות הוא להפעיל קישור במסגרת השמאלית, ולראות כיצד משתנה תוכן המסגרת הימנית. וכך וה נראה: [<]5] -] זסזס!פא = 6 חז)ח] 050/1זכ: א - 6|קחובא = 65חוב3ו- 1 65טפ" 0ב אש ם 6 | וזח 4% ספ תכ 4 .וא ד 3ף:ם. [ 46| 061559 | .66 ורחהּ- סה .ערו טכנאי ?)₪ מקצוענים מקצוענים 8 פאוסט חי למקצוענים המדריך השלם לטכנאי 50 - רשתות תקשורת 3 . פיטר נורטון, ניהול מערכת 98 פעצסטחוצ המדריך השלם לטננאי 6<] רשתות תקשורת 0 עמ' מחבר: דורון סיון שנה: 1999 מבוא לרשתות תקשורת ולמי שמעוניין להעמיק את ידיעותיו המעשיות בתקשורת: הנתב, התקנות לקוחות שונים לשרתים תוכניות שירות שונים, פרוטוקול =ו/ 6ד ועוד. כולל התקנה מלאה של: שרת 4 ד] |- א 3204005 491/0878] 9 ש"ח 4 הזרה לראש העמוך 8 פעטס!וחו/ למקצוענים מחבר: אז3! ו6בחו / ייעוץ מקצועי: בגה קרטס, ד6ו1 נושאים מתקדמים ב- 98 פעסשחו/א: ארכיטקטורה, התקנה, 01685 0ח918ע5, זו5וח, גישה מרחוק, עבודה ברשת עם 8ז48%//8!, תמיכה ב- 5)חפו!6 98 פ/שסטחוא, 1 פחסוז50, || דוס, +וז856/י, טיפול בתקלות, התקנות חומרה, בקרת דיסק, הפעלת יישומים מיושנים ועוד הרבה 8 עמ שנה: 1999 תוכניות שירות ו"ח | | | ן [6 תרשים 12.19: מבנה מסגרות נותן אפשרויות ניווט מועדפות, אך צריך לבנות אותו בצורה נכונה מבחינת העיצוב ולהקפיד על דיוק ביצירת הקישוריס. 0 דר] - 5399כ כִּיגִיבָויעיע. מסגרת פנימית, התגית <6וחבּו]!> עד כה למדנו להגדיר מסגרות בעזרת התגיות <178706566> ו- <6ח178>. ועכשיו תורה של התגית <6וח8ז!>. התגית <178706ו> מגדירה מסגרת פנימית (סוחפּז= 6חו!ח1). להלן טבלה קצרה המסכמת את ההבדלים ביניהן: > הגדרה בייקובצ עליי שאינו מוצג בתוך דף !ואד שכן מוצג תוכן המסגרת | כל מסגרת מציגה תוכן של דף | כל מסגרת מציגה תוכן של דף קובא |ח1/01.0%וח68וח8ז=ו מציג מסגרת פנימית כחלק מדף |חזח. <|וחזר]> <"5-1255/ש00חועט=566זהח6 ; |החסח/%א66"= דא דא 60 "שמש הס הס6"= /וסם-ק דד 6%8וח> <080]> <006> משפחת עמיהוד הצעירה <006/> <080/> <"4064ם-ה "= ז0060|0 ץ000> <"ז00ח66"=חסו|ה ק> <חס)/> משפחת עמיהוד הצעירה<"526="5 %ח0]> <ס/> <זח> <"001007="0 %80|6> <> <"סחשוז"=חחוו %0> <"9706%="06%91!5+ "|ההסח.)והה"=]6זח 8> <%ח0ס)/>עמית<"526="7 %ח0]> <8/> <0)/> <ח/> <> <"שסחטוז"=חחווה %0> <"5ן9706%="0609+ "[והסח. !8 ץ6]="6זח 8> <חס)/>אייל<"526="7 +חס]> <8/> <0)/> <ח/> <> <"סחטוז"=חחווה %0> <"5ן8706%="0609+ "[ההסח. ה!ו)"=)61זח 8> פרק 12: מסגרות | 281 <)%חס)/>צילה<"526="7 %חס]> <8/> <0)/> <ח/> <> <"סחטוז"=חטוו %0> <"9706%="0610|!5ל "|וחסח.ז8ה6)="20זח 8> <%חס)/>זהר<"526="7 %ח0ס]> <8/> <0)/> <ח/> <806+/> <"0131!5" = 6וחבּה "!והזח ץ!ווחהּ)"=576 סוחבּז)!> <סוחבּז)1/ > <ץ000/> <חסח/> מסמך זה מציג טבלה עס קישוריס ומסגרת פנימית (6וח1'8 6חו|חו) אחת. נתחיל דווקא מהגדרת המסגרת: <"00131!5" == סובה "!והזח ץ!ווהה3ּ)"=576 סוחבּז)!> <סוחבּז]1/ > הגדרה וו מציגה מסגרת בתוך דף ווחזח ובתוכה מוצג תוכן קוב |וחשח.ץוווח8?. למסגרת הפנימית ניתן השס 8ו06%9 מכיון שאנו עומדיס להציג בתוכה תוכן של דפיס אחרים. לכך, צריך '"'כתובת'' ושס המסגרת הוא הכתובת הנדרשת. הקישורים המוגדרים במסגרת אותו דף |וחזח יציגו כל פעס דף אחר במסגרת. לדוגמה הקישור: <> <"סחפוז"=חטוו %0> <"9706%="06%9]!5+ "|ההסח.)והה"=]6זח 8> <%חס)/> עמית<"526="7 %חס]> <8/> <0)/> <ח/> ברגע שיופעל הקישור, ייטען דף |וזח.זווחג במסגרת ששמה 06088 (והו שמה של המסגרת הפנימית). 2 *וד] - 25902 כִּיגָגָזושיע. 4 זסזסוקא )6חז6)ח! +0501ז0:וא - משפחת עמיהוד הצפירה ך3 עמית ילד שובב עם חוש הומור מיוחד. אינו יכול לעמוד במקום || אחד ואפילו לרגע. עו 5 [ ₪0 אס 50 6 [תזר!. 07 חב רחב זו 4 קמ כ4. |וא ד ז: ₪ בי משפחת עמיהוד אלבום משפחתי בוב תרשים 12.20: לחיצה על הקישור עמית תציג את הדף במקושר במסגרת חפנימית. בדף וּה, המסגרת וההפנייה למסגרת נעשו באותו דף ווזדו. המסגרת הפנימית בדף וה קטנה מדי ונמצאת שלא במקומה. לצורך מיקומה של המסגרת הפנימית נשתמש במאפיינים של התגית <6חחםּז!!>. מאפייני התגית <6וחב3ּו)1> מאפייני התגית <6וח78!> דומים מאוד למאפייני התגית <178706>, מכיון שאלו תגיות המגדירות מסגרות. מאפיין חסווםּ ו יהיו ווה וח רחוסה וח 6וחהח 6 סח פַחו|ו5010 וו משמעות ערכים וז ,66| ,ההחסספסט ,10016 ,קס% +1 6 ,זססוהטח 6 ,זססוהטח 6 ,זססוהטח וכו אין ערכיס סח ,65 ,סטב 6 ,זססוהטח פרק 12: מסגרות | 283 קוב |וח%ח.02ע!!הח6=8וחפזתו דומה לקובא |וחסח. 01ע! הח סותבזו פרט להגדרת המסגרת : <"600%="275 "400"= 66 וע "0608[15"= שח "[ותסח. ץ!ורת8+"=576 6רחהּ|> <6רח1):8/> המסגרת עכשיו ברוחב 400 פיקסלים ובגובה 275 פיקסלים, אבל ממוקמת לא במקוס. זסזט!קא = וסחזסוח! )/050ז6:א - משפחת עמיהוד הצעירה 54 וו 02ע הזב הדוו 4 הק תכ 4-ו ד:: 66| זהר רז צחוד רו וולרך רמוולורד. הוול עצוז היוור וחיוצז רו תרשים 12.21 הפתרון - הכנסת המסגרת לטבלה. התבונן בקוב> |וח03.0%ץ!6801ח8זו, שחלק קוד שלו מובא כאן: <> <"זחחוז"=חפו!הּ ו%> <"5ן0!609" =%9706% "|וחסח.שורתה"=]6זת 8> <+%חס)/>עמית<"5226="7 %ח0)> <8]/> <%0/> <"4"=ח508/סז %0> <"6100%="275 "400"= וע "6="0610[!5חחפח "|וחסח. ץ|ורח576="]8 6רחהּז!|> <136/> <%0/> 4 דה - 22902 כִיגִגָוויע |<]ם)- | 1 0069ב" 200 אשע 0 6 | ||[ 03ב 45 2:14 65| 558וסה | משפחת עמיהוד הצעירה |אייל אוהב חיות מושבע, בעיקר זוחלים וחרקים. פנים עגולות ומחייכות ועור חלק חלק. אוכל הכל: ירקות ופירות ובמיוחד עוף וקציצות של סוחס עו 59 | תרשים 12.22 למעשה, הכנסנו את הגדרת המסגרת הפנימית לתוך תא בטבלה. קישור בין מסגרות פנימיות בדומה לקישור שביצענו בין מסגרות שהוגדרו תחת התגית <876>, נוכל להגדיר קישור בין מסגרות פנימיות (65וח88 6חווחו) ממש באותה דרך. הכללים הס: לתת שם למסגרת, להוסיף את המאפיין 96%זג) לקישור עם שס המסגרת שבו יוצג הדף. קובצ |וחזה. ₪02 שו מדגיס זאת : <|וחזו]> <680> 2חה=|<1)|6)> <06ו/> <₪0680/> <ץ000> <86ז]/ > < "| רחח. השרה 576="50076/5106 סרחהּ)|> <6חה!/ > < "הר" = 6 ".6806 סחה/576="50076 סרחהּז|> <ץ000ס/]/> <|חחשח/> במסגרת פנימית אחת יוצג הקובצ |והשח. טחסוח 6/5106ז5%0, ובמסגרת הפנימית השנייה יוצג הקוב |וח6ה.07060806ח/6סש5. למסגרת השנייה אף ניתן השס טחפוח מתוך כוונה שדפים אחרים ייטענו לתוכה. פרק 12: מסגרות | 285 בקובצ |וחשח.טחסוח 5106 ישנס קישוריס עס הפנייה למסגרת בשס טחסוח. זסזט!קא = זחזס)ח! 050/1ז4:0 - ווח 02 4 ז4 דפהתכ)4 ו דוו:0 3 סו 5פוסטב" 0ב אס 88 6 | [+ .02 5ב 4% דש ת4% |ודי:ם ו חן באמצעות דפדפן האינטרנט 5 זפזס!ק<= 84חזס)חו כל חרמות מומלץ לצפייה של 800 על 600 פיקסלים, וברמת צבע גבוהה. ברזולוציה - העבים. ה הו 1 פוקס עו 5 | תרשים 12.23 גודל המסגרות שהתקבל הוא סטנדרטי ואינו מתאים לדפים המוצגים באותן מסגרות. יש צורך לקבוע את גודל המסגרות. קוב> |ח%ח.1₪03/חחו מדגיס זאת: <|וחזו]> <080]> 3 החה|<1)|6)> <006/> <₪680/> <ץ000> "[ההזח. טחסרח 576="50076/5106 סרחהּז|> <"600"=חףפו]3 "0"= 86007067 "00="4000ו6ח "150 "= הטסו <6וחהּ:1/> " "= 6 "ו .66 סה/576="50076 סרחהּז)|> <"1730760070067="0 "400"=+00ו6ח "600"= הטוש <6וחהּ:|/> <ץ000/]/> <|חחש/> 6 ||דר] - 999ככ כִּיגִגָויעיע. זסזס!קא-] )חזסוח! 40705011 - והזח .03 זו 4 דקבתכו4 ו דוו 1 | ספה 80 אשצ ₪ 6ם | מומלץ לצפייה באמצעות דפדפן האינטרנט 5 זפ וטוא 64 זפ)ו ברזולוציה של 800 על 600 פיקסלים, וברמת צבע גבוהה. כל הרמות ה באתר ה הא הרנישות באתר מאובטחות בתקן 551 4 פס שא | |[ | | תרשים 12.24 כאשר אתה מתבונן בדף שהתקבל, אינך יכול להבחין בטכנולוגיה שמאחורי מה שמוצג. אינך יכול לדעת האס זאת טבלה או מסגרות פנימיות! זאת מכיון שבוטלה הצגת גבולות המסגרת הפנימית "0"=ז600706וח1"8. רוחב המסגרת הפנימית הראשונה נקבע ל-150 פיקסלים וגובה ל-400 פיקסלים. רוחב המסגרת הפנימית השנייה נקבע ל-600 פיקסלים וגובה ל-400 פיקסלים. ברירת המחדל ביישור המסגרת היא וחסשסט. מכיון שזה לא התאים, נוסף המאפיין "ס0"=חפווה. תוכל לבטל אותו ולראות מה קורה למיקוס המסגרת יחסית למסגרת השנייה. הפעל את הקישוריס שבדף וראה כיצד משתנה תוכן הדף. במסגרת בה מוצג דף הגדול ממידותיה, יופיע פס גלילה. פרק 12: מסגרות | 287 זסזסוקא 1 חזסח! זוא - והזח .03 וא 4 קב ח- 4 וא דכ ב סופת 0 השע 08 6 | ור 03 43 ברו 4 ודו תקשורת כל חרמות כל חרמות תקשורת מחשבים פרוטוקולים וארכיטקטורות רשת ניהול מערכת 98 פאוסשחו/י פיטר טרטון 085 - 55081085 בחואזס/49! הכנה למבחן הסמכה ‏ המדריך השלם לטכנאי ₪0 רשתות תקשורת רשת נובל 5 8ז491//8] תקשורת מחשבים פרוטוקולים וארניטקטורות רשת שָ מחבר: גולן מוגרבי ] | תמצא את כל פרוטוקולי התקשורת השכיחים. מבוא לרשתות = ] | בספרזה =] | מחשבים, רשתות תקשורת מקומיות ומרחביות, פרוטוקולי תקשורת האינטרנט (₪₪ 0 1), פרוטוקולי הניתוב והניהול וכו" הכנה למבחן הסמכה 556₪113!5ם ח!אזסע60ו1 וו מהדורה שנייה - מחבר: 05 "עוץ מקצועי: נגה קרטס, 16 מלאה, שתכין אותך למבחן הסמכה 470-058 לקראת תואר בי 1 ז ערכת לימוד 8 עמ ₪- ב 66 הניתן על ידי מיקרוסופט. שנהי 190 הק פס שא | |[ | | תרשים 12.25 קישור מתקדם לתגיות נוספות שתפקידן ליצור קישוריס יש את המאפיין ז86ז19. לדוגמה, במפות תמונה בצד המשתמש, ניתן להגדיר לכל 4654 את המסגרת שאליה ייטעןו המסמך אליו הוא מקושר. כך נעשה השימוש במאפיין זה: <"שם המסגרת"=86%ז9ז "קישור"=]6זח "קואורדינטות"=600705 "צורה"=6כ8ח5 8768> דוגמה לשילוב של מפת תמונה ומסגרות ראה בקובא |וח+ח.65וח3זם 8. <|ווזו]> <680]> <06> וז סבו <006/> <680ח₪/> <"75% ,60!5="25% ]656רח8]> <"0609|!5"= 6חחהּח "|וחסח. 576="₪000 16ח1)78> <"|והחסח. 66!ו|576="]13)8 סחחה)> <73716566)/> <|חחש/> במסגרת השמאלית יוצג המידע ובמסגרת הימנית נמצאת המפה. לחיצה על מקוס שהוגדר כקישור במפת התמונה - והמידע לאותו מקום יופיע במסגרת השמאלית. הקישוריס נמצאים במקומות הבאים: טבריה, מושבה כנרת, מגידל, צומת גולני, עילבון וצומת נחל צלמון. 8 \דר] - 5999כ כִיגִגָויעיע. קוב |וחזח.8068|1!66 מכיל את הקישוריס והנה הוא לפניך: <|וחזר]> <680> כ רח06הוח6<1ו?> <006/> <"5|ן0619"= )6+ 856> <7680/> <ץ000> <"06="0זס0 %90!6> <> <"צז"=זוס "50"= סו %0> <פ/>לחץ בעזרת העכבר על המפה וקבל מידע<פ> <0)/> <%0> <" 0 "= ה 56 "קסס"= ח8ו!ה "0"= וס וספ "זוף. ||ההח5כהו]"=576 פוחו> <"ז3 "= 6חהח קהוח> <"|והח.6)="0001זח "15 ,247 ,600705="233 "6="61706כ508 68זה> <"|וח.6)="0002זח "15 ,142 ,600705="180 "76|6ו6="0כ508 68ז]ה> <"|ה0ח.6)="0003ח "15 ,394 ,600705="276 "6="61706כ508 68זה> <"|וחזח.0204"=ז6ח "15 ,274 ,600705="22 "6="6170|6כ508 68ז]ה> <"|ווסח.6)="0005זח "15 ,141 ,600705="3 "66ז6="61כ508 68זה> <"|ה6)="0006.00זח "15 ,100 ,600705="104 "706ו6="0כ508 68זה> <סהוח/> <0)/> <ח/> <6|ט9?/> <ץ000/> <|חטח/> ניתן היה לכתוב את הקישור כך: <"5ן97060="0609+ "[ההטח. 6)="₪001זח "15 ,247 ,600705="233 "6|6זו6="6כה508 68זה> אבל, מכיון שכל הקישוריס מפניס לאותה מסגרת, נכתב המשפט הבא בראש הדף: >2856 197066="069||5"< שימוש באותה מסגרת, התגית <2356> כשברצונך שרוב הקישוריס למסגרת מסוימת יופיעו באותה מסגרת, תוכל להשתמש בתגית <0856>, כדי לקבוע באיוו מסגרת יופיעו הקישוריס כברירת מחדל. בדוגמת תוכן הענייניסם שהודגם בקובף |00ח.68|=780065ז6/, קיבלו כל הקישוריס מהמסמך |החסח. הסוח 5126 במאפיין אְפָזַבַ את הערך טחסוח. פרק 12: מסגרות | 289 במקוס לכתוב לכל אחד מהקישורים את המאפיין זספָזז, ניתן לציין בראש המסמך שכל הקישורים יופיעו במסגרת טחסוח, כך : <0680> <"טחסוח"=7061+ 856> <₪680/> כעת, אין צורך להגדיר את המאפיין 197060 בקישורים המיועדיס להופיע במסגרת טחסוח. אך כל קישור שנרצה שיופיע במסגרת אחרת, אם יש כזו, יוגדר בצורה הרגילה, כולל מאפיין 96%זפז. לסיכוס, התגית <2856> חוסכת לך הרבה הקלדה. בקובץ |7380658455.0%0ה|67068/ | מוגדרות שתי מסגרות ממש כמו בקוב |החזח. 65 ]668 /. הפעסם, למסגרת הראשונה נטעו מסמך |וחזח. 8/5 טח6וח 6/5106ז0ט5 בו מוגדרת התגית <2856>. מכיון שכל הקישורים מקוב |החזח. 55 הסוח 5106 הס למסגרת בשם טחסח, אין צורך במאפיין 87060 : <> <"סחטוז"=חטוו %0> <"|וההסח.ז6הזססהו"=]6זח 8> "זו6%.0חו%6חו/065הח576="../1 חוחו> <"אינטרנט"=31 "0"=ז06ז0ס "00%="31ו6ח "120 "= וססוו <8/> <0)/> <ח/> טיפ! אס אתה בכל זאת משתמש במאפיין ₪₪06%, הוא יעקוף את התגית <2856> והמסמך יוצג במסגרת שהיא ערך המאפיין. סוד המסגרות ה"קסומות" עבודה עס מסגרות דורשת תשומת לב לדיוק בהפניות למסגרת הנכונה, לנכונות הקישוריס ולניווט. קובצ !600.0 מדגיס בעיה שכיחה בעת עבודה עס מסגרות. קוב |ו6000%.0%0 מוכר לכם. 0 *חד] - 5399כ כִיגִיבָויעיע. [<]5] -] זסזס!פא-] 6 חז)ח] 0501ז0:א - 6|קחובא = 65חובז- 5 הומת 0ב אש 08ם 6 | * ]|[ .300 4 01 4 .וא 2:3 [ 65| 06555 || ₪ . > . ₪ [3 9 ₪ ₪ ₪ 8 1 ווק 8 | תספזספ]\] | !טמהמ | עסופו1] = 55הוסט ]8‏ ה5680 ופה | קסופ [יוב וו 6% | ₪ | בל הרמותן מקג בת ו בינוניים | מתחילים | פרופיל חברה 60 | רחהּ- סה .ו מומלץ לצפייה באמצעות דפדפן האינטרנט 5 זפזסונןא= 084ז6)וו ברזולוציה של 800 על 600 פיקסלים, וברמת צבע גבוהה. כל הרמות ניתן לרנוש את ספרי ההוצאה באתר האינטרנט. הרנישות באתר מאובטחות בתקן 551 פס שא | |[ | | תרשים 12.26 החידוש בו הוא הוספת קישור נוסף למסגרת העליונה בשס פרופיל חברה. לחיצה על קישור זה תציג תוכן במסגרת הימנית-התחתונה. כך נראה קוב |החשח.6000 : <|וחזו]> <680]> <6"> 6|קרחהא= פסוחהי= <006/> <680ח₪/> <"0"=ז0100 "* ,0/5="18% 6561רחה]> <"סח"= חו!56701 65126 סח "רחס .וקפוס הס576="6 סחחה)> <"*,60!5="20% 17801656%> "173006 606"= 6רחהח "]רחשח. נוהסרח 576="56076/5106 16ח8]> <"0="3ו6 חו0הרח "3"= ה סוששחוס הרת "3"= וז "הר" = ".606 סח/576="50076 סחחהז)> <"0="3ו6 חחו8זהוח <80056%ז)/> <73010566)/> <|חחשח/> בקובף |ח%ח.0!50105שחס6 מוגדר הקישור פרופיל חברה באופן הבא : <3/>פרופיל חברה<"טח6וח"=97066+ "|החסה.6!הסזק"=]6זח 8> פרק 12: מסגרות | 291 [<51] -]| זסזס!פא = 6 חז)ח] 050/1ז0:א - 6|קחובא = 65חובז 5 סופ" 80 אש 06 6 | * 165 ץז 4 ווחז וכו 43 דקפ הכוי4. ואד [ 65| 001655 0 | ₪ ₪ ל 5 9 ה בב מז ם-] 9 4 4 9% ₪ 5 8 ₪ ] ווק 3 ח6ש6וספ]ו] | 6שמחבת₪ | עזסופור] | 65וסטב] | 568000 | שוחסון כל הרמות | מקצוענים | בינוניים | מתחילים | פרופיל חברה .66 |רחהּ- סח .תתו הוצאת הוד-עמי כל הרמות ההוצאה המקצועית והגדולה בישראל לספרי מחשבים בעברית. ספרי ההוצאה משמשים את לקוחותינו בבית, במשרד, במוסדות חינוך ובמרכזי הדרכה: משתמשים, מנהלים, טכנאים, מהנדסי מערכות, תכנתים וכל מי שרוצה להרחיב את ידיעותיו בנושא המחשב צוות ההוצאה מביא לפניך את החומר המעודכן ביותר בתחום המחשבים כל ספר מהוצאת הוד-עמי הוא תוצאה של שיתוף פעולה של המחברים, המתרגמים, העורכים, היועצים המקצועיים המבצעים את ההתאמות למשתמש בעברית בכל נושא החלק החזק שלנו הוא תוכן הספרים. הספרים נכתבים על ידי מומחים ומדריכים מנוסים בעלי רקע בהדרכת משתמשים ומקצוענים שמאחוריהם שעות רבות של הדרכה, ייעוץ ופיתוח מערכות. הספרים המתורגמים לעברית נבחרו בקפידה ועברו בדיקות והתאמות למשתמש (דובר העברית) הישראלי וס א | |[ | | | תרשים 12.27 השאלה היא איך מציגיסם את פרופיל חברה עס המסגרת העליונה וללא המסגרת השמאלית? ודאי שאלת את עצמך מדוע לא ניתן לקרוא למסגרת בשס המתחיל בקו תחתתון ( )! ובכן, הסיבה לכך נעוצה במספר ערכים מיוחדיס של המאפיין 7060), המאפשריס לך לפנות למסגרות מסוימות באמצעותם. שיס לב למאפיינים האלה: = "אח8|פ "=96%ז%9 - המסמך שבכתובת 081 המצוינת בקישור, ייטען לחלון דפדפןו חדש. = "50 "=;סאמָזז - בהגדרה זו נשתמש כדי לעקוף את הגדרת <5856> בראשית המסמך, ולטעון את הקישור למסגרת הנוכחית. = "ה6זהק "=06%ז10 - הגדרה זו גורמת לקישור להיטען לתוך מסגרת האס של המסגרת הנוכתחית, שזו המסגרת הקודמת למסגרת הנוכחית בהגדרת <17870056%>. אס אין כזו, מאפיין זה יתפקד בדיוק כמו "!56 ". = "00 "=0706% - הקישור ייטען למסגרת השמאלית-העליונה במסך. מסגרות 'קססי אלו עוצבו כדי לאפשר לך לשבור את מבנה המסגרות המוגדר בתגית <178700560>. כדאי לעשות ניסיונות בשימוש בהן ולראות כיצד הן עוזרות לך להעביר מידע בין המסגרות השונות במסך. התשובה ניתנת בקובף |6ח.600077806 והרי ההסבר. אחת הבעיות היא לעבור משלוש מסגרות לשתי מסגרות ולשמור כל הזמן את המסגרת העליונה קבועה. במיליס אחרות המעבר משלוש לשתי מסגרות אינו אמור להוות בעיה (ותיכף נתייחס אליו) אבל אז אין לנו מסגרת - כלומר ההפניות למסגרת שנעלמה לא יהיו טובות. וה מוביל אותנו לתכנון מחדש של המסגרות. 2 דר - 25302 כִּיגָ'גָזויע. כך נראה ייקובצ העליי |וחז06.0ח78-0000%: <|וחזר]> <680> <6|"> 6רחהא= 5סוחפז= <006/> <₪080/> <"007007="0 "* ,8="18%וס 86561]> <"סח"= חו!|5670 065126 "הח רקס הס576="6 סחחה> <"*,605="20% 1780656%> 196 6="606רחהּח "| החסה וחסרת 576="50076/5106 סחחהּז)> <"3"= 610 חוזהרח "3"= הס סועטחוסזה רת "סרח" = 6 "הח 6 סח /576="5%076 סחחהז)> <"3"= 610 חוטזהרח "3"= הס סועטחוטזה רת <8700056%])/> <800056%ז)/> <|חשח/> "ּ במסגרת העליונה נטען הקובא |וחשח.806ז=5ט!50|סשחס6. במסגרת השמאלית-התחתונה נטען| קוב |חסח.טחסוח 5506/5106 ובמסגרת הימנית-התחתונה נטען הקובצ (הה .686 6/0 0ס5. כך נראה קובא |הזח.86ז5ט|ק5!ס חסס : < ||אחד> <|וחזר]> <680> טח6<]6> <006/> <₪080/> <"4064ם-ה "= ז0060|0 ץ000> <"5026="3 "(שו10070]) |ה"=1806 זחס)> <"ז00ח66"=חפו|ה ק> | <8/>כל הרמות<")ח6זה8ק "=9706%? "|החזח. 00-86 6]="00זו 8> | <8/>מקצוענים<"ץח6זה0 "=66אָזב? "[החסח. 0660-1806 "=]6זח 8> | <8/>בינוניים<"לח6זהק "=9706%+ "| .שרחה 6)="]100!6זח 8> | <8/>מתחילים<"זח6ז08 "=9786%ל "|החח. 86 503"=]סזת 8> <8/>פרופיל חברה<"ח6זהק "=9706%+ "|החח.6רח ה 6!סזק"=]6זח 8> <זס> "5/26="7 %ח0+> <%ח0ס1/>.צשעוצ< "008080 "= זס|60 "פ"=526 +חס+> <> <"4008080"=ז60!0 "5026="5 %ח10> <+חס)/ > וחה-00ח<"0 00808 "=זסוס6 <ם/><חס?/>!00.1. <ס/> <ץ000/> <|חטח/> פרק 12: מסגרות | 293 הקובף |וחזח.6ותפּזתפט|ק|סשחס6 שונה מהקובף |משח.פט|ק|סשחס6 (שהופעל על ידי |ההשח.6000%) בכך שהקישוריס הס לקבציס אחריס ולמסגרת בשס זחשזק .. אס בקוב |ושח.פט|ק|סזשחס6 (שהופעל על ידי |ושח.+0סס) הקישור פרופיל חברה היה לקוב |₪ח.08!6ז ולמסגרת בשס טחפח : <8/>פרופיל חברה<"טח6וח"=97066 "|החסח.6!חסזק"=]6זח 8> הפעם, בקובף |וחזח.שותהזתפט!ק|סטחס6 הקישור נראה כך: <8/>פרופיל חברה<"ח6זהק "=87066+ "|החח.6וחהח6!חסזק"=]6זח 8> הקישור מקוב |השח.5ט|ק|סשחס6 היה לקוב |חשח.6ווסזק שהכיל תוכן. הפעס קובצ |החזח. 6 !סוק מפנה את הקישור לייקוב> עליי |וחזח.6וחבזח0!6זק הנראה כך: <|וחזר]> <0680> <6|"> ההא 5סוחפז= <006/> <7680/> <"007007="0 "* ,8="18%ו0 8656%]> <"סח"= חו!|0ז50 65126 סח ".5-6 [ק5!ס טח ס576="6 16ח18> <"3"= 60 חור "3"= 00 טהר "|וחסת.0!6זק"=576 סחחה)> <78707056%)/> <חטח/> קוב וה מגדיר שתי מסגרות אופקיות. במסגרת העליונה יוצג קוב [החשח. שת הז 5ט|ק5|סטהס6 שמשמעו, שהתוכן של המסגרת העליונה יישאר קבוע. במסגרת התחתונה נטען הקוב |חזה.6!סזם. בסופו של דבר צריך להיות מוצג הקובצ |חזח.6!סז, אלא שהמעבר משלוש לשתי מסגרות הכריח אותנו לעשות לו טעינה עקיפה דרך י'קובצ עליי ולא ישירות מתוך קוב |ח+8006.0ז0!5105סט חס6. אס בואת היה מסתיים כל השינוי, היינו עומדים בפני בעיה אחרת, והיא הפעלת שאר הקישוריס פרט לקישור פרופיל חברה. במקרה של הפעלת קישור כמו מקצוענים או מתחילים, הקישור היה מפנה למסגרת בשם 8706 06 שאיננה עוד. התבונן שוב בקובף |וחזח.8006ז=5ט501!סשחס6 וראה איך הוגדרו הקישורים. שוב בוצעה טעינה עקיפה לא ישירות מתוך קובף |וחזח.6ח8ז5ט!ל5!סז+חס6 אלא דרך "קוב עליי. לדוגמה נעיף מבט בייקובצ העליי |וחח.806ז0/80660 המופעל על ידי הקישור מקצוענים בקוב |וחשח.6וח8זפט!ק|סישחס6 אשר מוצג במסגרת העליונה: <|וחזר]> <0680> <006> 6|מרחהא= 5סוחפז= 4 | ךר] - 25902 כי3'זייע. <006/> <080/> <"007007="0 "* ,8="18%וס 806561]> <"סח"= חו!|5670 065126 ]הח רה קפס הס576="6 סחחה)> <"*,60!5="20% ]17801656> "178006 6="606חחח ]רזח הפרח 576="50076/5106 שרחה]> <"3"= 610 תוזח "3"= הס סועשחוסזה רת "3"= 0 חח " טחהסרח"= 6רחהח "|החזח./2 576="50076/0666 16ח8)> <"6100="3ח תויזה וח <8700056%)/> <8707056%ז)/> <|חטח/> קובצ זה דומה מאוד לקוב> |שח.06ח60001:8, פרט להפניות לקבצים שייטענו למסגרות. אבל פרט לכך עליך לזכור שקובצ זה הופעל על ידי הפנייה למסגרת זחשזּק .. אס היתה הפנייה אחרת - הכל היה נראה אחרת. פרק 12: מסגרות | 295 פרק 13 )%5 בפרק זה: == הגדרת המסמך לשימוש בגליונות סגנון. . או מה אפשר לעשות עס זה! . סגנון אחיד למספר מסמכים. לפתח דפי ‏ וו דו] ב-6וץז5... 6 | |דר] - 5399כ ינויע קיים ויכוח בין מפתתי האתרים לאינטרנט: מעצביס המעונייניס לקבל שליטה מוחלטת במראה המסמך ומעצבים המעונייניס ליצור תקן נמוך יותר, שיוכל לשרת את כל סוגי הדפדפנים הקיימים. עד היום, מתנהל מאבק בנושא זה: חברות כמו 46156806 או 11670508 מוסיפות לדפדפניס שלהן עוד ועוד מאפייניס חדשים המיוחדיס רק להם, ומולן עומדיס ארגוני התקינה, שעד לא מזמן התעלמו לחלוטין מהחידושיס של שתי אלו. כיוס, המצב משתפר במעט מכיון שנציגי החברות השונות העוסקות בפיתוח כליס לאינטרנט, יושביס בוועדות התקינה ומשפיעים על כיווןו התפתחות העיצוב לאינטרנט. 6 היא הוועדה החשובה ביותר כיוס, ומתוך הדיוניס והרעיונות הרביס העולים בה, נולד הרעיון להגדרת סגנונות שוניס במסמך בעזרת גיליון סגנונות, או באנגלית : 6% 565 635680060. ואס כבר דניס בוועדה זו, רצוי שתהיה לך כתובת האתר שלהם: /זס. 3או. אווש / : קת בעברית פשוטה! השימוש בגליונות סגנון (בקיצור - 6055) מציג דרך חכמה לשליטה על סגנונות שונים במסמך !1ה. באמצעותם מיתן להגדיר סגמונות גופנים, יישור טקסט ומאפיינים רבים נוספים, מה שנותן לך יכולת שליטה במסמכים ברמה המתקרבת לעריכה שולחנית. תגיות הסגנון תוכננו כך שתהיינה שקופות לחלוטין לדפדפנים מיושנים, שאינם תומכים בהן. השימוש ב-|₪41% דורש ממך לזכור פרטיס רבים גם כך, נכון: ובכן, כנראה שלאנשיס מסוימיסם זה לא מספיק. עבור זסקס|פש6כ 65/ ו/או ז6ח0ו65כ ס6/ש, שפת וואדח מגבילה מעט. גליונות סגנון (655) מאפשריס להס שליטה אמיתית במראה המסמך. בכנות, לא קשה להבין את טכניקת השימוש בתגיות הסגנון ולהתחיל להשתמש בהן. הקסם שבגליונות סגנון הוא בכך, שבאמצעותם ניתן להגיע לדיוק רב מאוד בעיצוב. אפשר להגדיר פרטים קטניס כמו מרווחי גופניס, צבע, סוג גופן והגדרות עיצוב נוספות רבות. באותה נשימה, לעומת זאת, אי-קבלת הגדרות אלה תלויה במשתמש ובדפדפן, כך שמידע מינימלי הולך לאיבוד ורוב הדפדפניס יכוליס להציג את המידע שלך - אפילו אס הס לא משתמשים בטכנולוגיות החדישות ביותר שקיימות. למעשה, גליונות סגנון (055) הס אחד הדבריס המורכביס ביותר בכתיבת מסמך ]|אדת. מדוע בנו אותס כך! לדעת רבים, הרעיון הוא שתוכניות עריכה שולחנית רבות ייכנסו גס לתחוס עריכת !א וכך יתבסס מעמד העיצוב לרשת. פרק 13: 6055 | 297 התגית <5%/!6> מכיון שהתגית <50/6> היא הנושא הקל ביותר להבנה, כשעוסקים בגליונות סגנון (655), נתחיל עם הסבר על השימוש בה. אנו מתייחסים לקטע <0680> במסמך ונשתמש בתגית התחוס <5/6>, כדי להגדיר חלק ממרכיבי הסגנון הרצויים לנו. השימוש הבסיסי נעשה כך: <680> <006/>כותרת המסמך<06"> <"6="0/06/055ק/ס 50/|6> הגדרות עיצוב <50/6/> <680/> נהוג להוסיף את המאפיין 6 לתגית <50/66> עס הערך 655/א6ז. הגדרה זו מודיעה לדפדפן על כוונתנו להשתמש בהגדרות סגנון (655). למעשה, כך מגדירים באילו סוגי הגדרות שוניס ומשוניס נוכל להשתמש כדי לשנות את סגנון המסמך, או המסמכים, שאנו מתכווניס ליצור. דפדפנים אחדים אינס יימזהים'י את התגית <56/6>. לכן, מחביאים את תוכן התגית זו בדרך הבאה: >50/|6< = הגדרות עיצוב <-- >/50/6< שינוי הגדרות לתגית לכל תג אד יש הגדרות משלו. למשל לתגית <1ח> יש הגדרות מערכות של צבע, גודל, מיקוס וכדומה. לתגית <|ס> יש הגדרות משלה וכך הלאה. בעזרת התגית <56> נוכל לשנות את הצגדרות מאחורי התגיות המוגדרות מראש (למעשה, כל התגיות בשפת ₪11 מוגדרות מראש). בפעס הראשונה ששומעיס ואת - וה נראה מיותר. למשל, קובצ |וחז655-0618551.0 מדגיס כיצד עושים 6וופצס על הגדרות התגית <1ח> ללא שימוש בתגית <90/6> : <|ווזו]> <₪680> <06> = | 51 זטסרוצו 5/6 <006/> <₪680/> <ץ000> 8 \זדר] - 5999כ כִיגִיבָוייע. <1הח> 56 ץוח 0+ סוחסס6|6/\ <1ה/> <"זח0ו"=חפווהּ 1> 56 ץוח 0+ 6וחסס|6/\ <1ה/> <"ז00ח66"=חפווה 1[> <6חס]/ >5106 ער 60 6רחסס|6/)< "חה66ף"=זס|ס60 %חס)> <1ח/> <ץ000/]/> <|חחשח/> <1ם)- | זפזס!קא = ]פחזפ)ח! !/ס5סזסו1 - = 51/1 וטסחוו 6ועו51 ב | כ 006[ | סטב" אפועצ ‏ 208 שו | כ כ 1" מש 2 5 ₪ 4 3 ה 5 9 . > . > | ו עז900ו] = 3/0665= 56810 חס | 40/658] | קס50 ונק 0% 6 ץז 0+ 16016 ר 6 ץז 0+ 160116 \ 6 ץנ 0+ 16 60][ס שר וס עו | | | | תרשים 13.1 בהפעלת הקוב נראה על המסך שלוש שורות. השורה הראשונה (העליונה) צמודה לשמאל. והו טקסט שעוצב תחת ההגדרות המקוריות, המובנות, של תגית <1ה>. המשפט השני (התחתון) מכיל את אותו טקסט, אלא שהפעם התגית היא לא <1ה> אלא <"זח0וז"=חפווהּ 1ח> דבר הגורס לטקסט להיצמד לימין. אז נשאלת השאלה, ובצדק, מדוע צריך סגנונות אס יש שליטה על עיצוב התגיות! ובכן, השאלה במקוס. בדרך שתוארה לעיל ניתן לעצב כל תגית, החל מהתגית <1ה> דרך תגית <ק>, <190!6> ואחרות. אבל,... בכל פעס שנרצה להצמיד את הכותרת <1ה> לימין יהיה צורך לכתוב <"זחףוז"=חפוו3 1ח>. לצורך הדוגמה, נניח שבדף !דח יש 10 משפטי כותרת תחת התגית <1ה/>...<"שתפָה"=תפףוו 1ה>. ועכשיו הגיעה הדרישה לשנות את הצבע מ- שחור (הגדרת ברירת המחדל) לצבע ירוק. נכון, צריך לתחוס את המשפט עס התגית <%ח0ס!> בדרך הבאת: <1ח/> <6ח5106>/)0 שוח 0+ 6רחס6!6/< "חהססוס"= זסוס60 %חס+> <"אתףוז"=חפווה 1ח> לעשות את השינוי האה פעס אחת - זה נסבל, אבל לחפש את כל המופעים של הכותרות ולתקן, זו טירחה לא קטנה ויש סיכוי רב שמשהו ישתבש ו/או יישכח. פרק 13: 6055 299 השימוש בסגנון עס התגית <56> דומה מאוד לתפישה של סגנונות במעבד התמלילים שזס/). סגנון זוהו אוסף של חוקיס שניתן להחיל אותסם. היתרון הוא שאת הסגנון מגדיריס פעס אחת ועושים בו שימוש הרבה פעמים. השינוי, על כן, יבוא לידי ביטוי בהגדרה ולא בשימוש. קוב |וח%ח.655-018552 מציג דף עס מספר כותרות תחת התגית <1ח> ומספר פיסקאות עס התגית <ק>: <|וחזו]> <080]> <"5-1255/שס0חועט=56%זהח6 ; |החסח /%א66"= דא דא 60 "שק דחה הס6"= /נוסם-ק דד 6%8וח> <"655/]א0/06="60 50/|6> --!> ;סז :זסוס6+ 1 06 :חחו|ה-זאס+ 7 :הס66זו 0% :חחו|ה-6+ סק 7% :520-100% ?ו :הס66זו --< <50/6/> 6 <> <006/> <₪680/> <1ח/>רוצים לשמוע<31> <כ/>?לפני כולם את הלהיט של היי-פייב<ק> <1ח/>...רוצים לראות<1ח> <ס/>?קטעי וידאו של משמר המפרץ<ק> <1ח/>רוצים לשלוח<₪1> <ס/>?מכתב ברכה לסבתא בברוקלין<ק> <1ח/>רוצים להצטרף<1> <ס/>?לקירק למסע בחלל<ק> <01/>רוצים לתכנן<1|> <ם/>?את הטיול הבא לדרום אמריקה<ק> <ץ000/> <|וח%ח/> 0 ודרן - 25902 כִיגָגָוויע. הסבר: תחת התגית <50/66> מוגדרים שני עיצוביסם: האחד לתגית <1ח> והשני לתגית <ק>. <"655/]א0/06="60 50/|6> --!> ;הז :זסוס6+ 1 06 :חסו|ה-זאסל ?ו :הס66זו 0% :חחו|ה-6+ סק 5% :520-100% ?ו :הס66זו --< >/50/6< ההגדרה הראשונה ץז :חסח66זו (80%וז :חסוה-66ל ; חס6זף :זסוס6+ 1ח קובעת את צבע הגופןו לירוק, את יישור הטקסט לימין ואת כיווו הכתיבה של הטקסט (נסה להשמיט את ההגדרה 0%ז=ח6600זו0 ותראה היכן יוצבו סימני השאלה!ז). ההגדרה השנייה [0ז=חס660זו 1306 :526-%ח10 000 :ַת6ו|ה-6א65+ סק קובעת את היישור לימין לטקסט שיופיע תחת התגית <ס>, את גודל הגופן ואת כיוון כתיבת הטקסט. בדף עצמו נעשה שימוש בתגיות <1ח> ו-<ס> ללא התייחסות לצבע הגופן או ליישור מכיון שזה כבר הוגדר. יש אבחנה ברורה בין הגדרת הסגנון לשימוש הנעשה בו. ואכן בבע הכותרות ירוק. עכשיו המשימה היא לשנות את צבע הכותרת מצבע ירוק לצבע כחול. מכיון שאנו עוסקיס בסגנונות, יהיה עלינו לשנות רק במקוס אחד - תחת התגית <56>. צריך לכתוב: ?= חסח0ס6זוס 00% :חחו!הּ-ז6%) ;016 :זסוס6+ 1ח במקוס מה שרשוס עכשיו בקוב |%ח.655-6!8552 ?= חסח66זוס ;00% :חחו|ה-6) ; חססז :זסוסס+ 1 וזוהי כל העבודה. נסה את בעצמך. באותה שיטה נסה לשנות את גודל הגופן בהגדרת הסגנון של התגית <> וראה כיצד שינוי במקוס אחד עושה את העבודה. פרק 13: 0655 1 ₪0 הערה ! לצערי (לצערנו) לא כל הגדרות הסגמן יפעלו על טקסט בעברית. כמובן, שלמאפיין של אות ראשית בתחילת כל מילה (030/9/26) אין משמעות בעברית, אבל יש מאפייניסם שפשוט לא יפעלו, או יפעלו באופן בלתי צפוי. יצירת 61355 לתגית בסעיף הקודס ראינו שניתן לשנות הגדרות של תגית קיימת. אבל, האס זה אומר שניתן להגדיר סגנון אחד בלבד לכל תגית! התשובה היא לא ומייד נראה לך כיצד ליצור מספר סגנונות לאותה תגית. למשל, תוכל להגדיר מספר סגנונות לכותרת תחת תגית <1ח>: כותרת אחת עס קו עליון (הפוך מקו תחתון), שנייה בלי קו עליון, אבל עס כתב נטוי וכותרת שלישית ממורכזת עם ריווח בין האותיות. הפעל את קוב |%ח.655-618553 : < |דת> <|ווזו]> <0680> <"6=")60%/055כ/ 50/|6> --!> 67חו עס : ה0ו060078-ז%א4%6+ 1 וו :004-5066 ;6חסח :ה1-06607800א466 סווסטו. 1 ?2670 :0חו5080-ז0 6 ;60% :חחו|ה-ז00+ 1.60% ?ו :זסוסס ;הזה :ץוורחפ-)חסי+ 5 ?6805-!|5008 :8180%/-6ח0+ ;60 :וסוס6+ [|8ח605ו. כ סו :זסוס6 ;ססז :שו(רח8-%ח40 |החמסטוס. --> <50/6/> 5) השועו 6<50/|6"> <006/> <080/> <ץ000> <1> 6 5 פוחדך <1ח/> <"6ו|6!355="/09 1> 8 58 168001 פוחדך <1ח/> <"7ז0355="660%0 ₪1> 00 15 68067 פוחדך 2 ודרן - 22902 כִיגָגָזועיע. <1ח/> <"||0|355="7605708 ]> 5 !5 חו ;קרח8.8 60ז 06 ס|טוסח5 6% פוחד <ס/> <ק> .חס "[8וזה" 186% חו 15 + פוחד <ס/> <"|הו/6ט!פ"=6355 3> 81005 8 85 פוחד <3ח]> <ץ000/> <|וחטח/> | 105 / 1+ ו 05553 055 5 1 סויגו ד ה :כ [ 66| 8660655 | | 6+ 15 פוחד 1 1585 :110300 פותד 667 6 ה 5 ו םת ד 4 6 7 6 + הח 636 65 | ואפ צן 8 סשת שם םס 5001 דאשד פוחד .015 "]8ז3/" 130% חו 18 1801 פוחד ףאסס מטעם ב 15 5נ1מץל חס עו 5 | | תרשים 13.2 הסבר: שורת ההגדרה הראשונה תחת התגית <5!6> מגדירה את התגית <1ח>. דרך הגדרה זו מוכרת לנו זה מכבר. כדי להשתמש בהגדרות הסגנון יהיה עליך להשתמש בתגית <701>. שורת ההגדרה השנייה מגדירה 6!355 תחת התגית <1ח>. תוכל לתת למחלקה (6|855) שס כלשהו, אך תמיד כדאי לתת שם שיש בו היגיון, למשל 6ו|₪ו. כדי להשתמש בסגנון זה יהיה עליך להשתמש בתגית <1ח> בדרך הבאה: <"6|855="168|6 ₪1>. שורת ההגדרה השלישית מגדירה מחלקה נוספת לתגית <1ה> עס השס -0060ח06. השימוש בסגנון וה יופיע כך <"ז%0ח0855="66 1ח> . באופן דומה, שני הסגנונות הבאים מגדירים את התגית <> באופן כללי ובוניס גס מחלקה (סגנון) תחת התגית <> בשס ||60508ז. השורה האחרונה בהגדרת הסגנונות מעניינת במיוחד. אס עד כה הגדרנו תגיות או בנינו סגנונות תחת תגית, הנה לפניך, בפעס הראשונה, הגדרה של סגנון חדש שאינו שייך לאף תגית. פרק 13 655 | 303 הסגנון |3זהסטופ הנראה כך: ]סו :זס|ס6 ;00 :ץווהח%8-%ח0ו4 |וההזמסטופ. (הנקודה היא חלק מהגדרת הסגנון) מגדיר גופן בשס ₪06 בצבע כחול. בדף עצמו הפעלנו את הסגנון הזה תחת תגית <03ח> בדרך הבאה: <"]68ט!פ"=6|855 3ח> אבל כאמור ניתן להפעיל אותו תחת הרבה תגיות אחרות, למשל <"[8וה6ט|פ"=6|855 ק>. במבט ראשון יש כאן משהו שלא מסתדר. בשורת הסגנון הראשונה הגדרנו את תגית <1ח> עם קו עליון. בשורה השנייה ביטלנו אותו ובשורה השלישית הוא הופיע שוב. למה! יש לשים לב להגדרת הסגנונות. הסגנון הראשון [6חו!ז6/ס :ח6-06601800א6ל+ ₪1 הגדיר את תגית <1ח> עם קו עליון. כלומר, כל טקסט שיופיע תחת התגית <1ח> יהיה עס קו עליון. הסגנון 6|ו, שהינו מחלקה תחת התגית <1ח6, מגדיר סגנון משלו וגם... יורש את ההגדרות ממחלקת האב שלו, שזוהי הגדרת הסגנון הראשונה. נחזור ונבהיר - אס הגדרת קו עליון למחלקה (תגית) <1ח> או כל המחלקות שתגדיר תחתיה כמו 6ו9ו.1ח וגס ז%6ח1.66ח יהיו עס קו עליון, אלא אס במפורש יצוין אחרת, כפי שנעשה בהגדרת סגנון 08|6ו.1ח. התגית <הב3ק5> כל מחלקות הסגנון שלמדת ליצור עד כה הופעלו תחת תגית מוכרת כלשהי, למשל <1ח> או <ק>. יש אבל תגית אחת בשס <ח8ק5> שלמעשה היא תווית שאינה עושה דבר, אלא אס היא הוגדרה תחת סגנון. קובצ |ו655-50800.0% נראה כך : <|וחזר]> <680> 08 ח8ק6<5"> <006/> <₪080/> <ץ000> <ק> <ח508> שוח ס% <חה6606>/508/\< ח8ק5> .0 1 זהחצו 6א!! טסץ 6קס 1 .806<ח508/>ק< חה6>508וחס< הה50/>ה .סח חן סוחסס|סצו 5עְבּאו|ה סזה טסץ ,ששחה <ס/> <ץ000/> <חטח/> המילה 6וחס0ס!6/ מוקפת בתגית <ח508> וכך גם אותיות אחרות, אבל באופן מעשי, כאילו התגית אינה קיימת. 4 חזדרן - 25902 כִּיגָגָוועיע. זפזס!קא = 61חז6)ח! 050/1ז6ו4 - [הזח.0ח503- 5 3-5 1הְבּח:)59235זהחסבצ-!זסח>-!חוות :14 | כ | 0086[ 68)סטב] סו 08 שת | 0. > .8 5 ₪ | 8% (₪ עסו | 68וזסב = ה0זה56 שחס | 6/6588 | קסופ | 0% % 3 | זחווק | .6 1 6 6[60טט קה שק[ 6ב גוסקי , שקמה .618 1 זהמקט 106 גוסקי 11006 1 .36 ק6בתסם קית ל 6בסס[6 קר סוחס עו | | | תרשים 13.3 בקוב |ח%ח.1ח655-508 הוגדר סגנון לתגית <ח508>, וכך וה נראח: <|וחס]> <680> <"1/655א6=")0כ/0 50/!6> --|> 0 :זס!60+ ח508 ;צוס!ו6ץ :זסו0-60חט0ז86607 ? 1606 :26ו0-5ח0ס1 <<-- <50/6/> ח00ו60 566000 ,30 ד חה6<50> <06ו/> <680ח₪/> <ץ200> <ס> <ח508> שרח %0 <חה6>/508רח6!60/\<הה8ק5> .0 1 )החשש 6א!| טסץ 6קס 1 .806< 508 >< חה6>50רחס< ה508/ > .6זסח חן סותססוסשט פעְהּאו1ה סזהּ טסץ , ץְהאוץחה <ס/> <ץ000/> <|חחשח/> התגית <ח508> הוגדרה לצבע גופן אדוס, רקע צהוב וגודל גופן של 16 נקודות, ותוכל להשתמש בה כמו בכל תגית אחרת. זכור! לא כל הדפדפניס מכירים את התגית <ח508>. מי שאינו מכיר - מתעלסם. .8 חו פהוס6|פאו פעפ/ו!3 פזב טסץ , עהאוץחה, .10 | זהחע+ פאו! טסץ פמסר | ור ץוח ו 00| // מ הגדרות 655 הגדרת הסגנון נעשית בעזרת מאות מאפיינים המחולקיס למספר קבוצות והם: טקסט, צבע ורקע, גופן, מסגרת, מיקוס ועוד. במסגרת ספר זה לא נוכל להתעכב על כל המאפיינים ונציין רק את השימושים ביותר. פרק 13 655 | 305 מאפייני טקסט מאפיין | משמעות | | ערכים חסו|ה-%אס+ 0 ,6600 ,68| 00ו0660798-%א6? חשטסזח6-6חו!! ,6חו[זסעס ,6חו|זס הט ,6הסח הח5107חה-6%+ 6 ,00668560 ,6801581126 ,6הסח 60 ו667-5086| 267 ,|הח'וסת לדוגמה, קוב |ו%ח.%א6 [-055: <|חזו]> <080]> <"655/]א0/06=")0 50/!6> --|> ;חפט :חחוו8-ז% ק ;680926 :0 07ו5ח8-]אס% 0.367 :0חו607-5080| <-- <50/6/> ]6% ד 6<055|"> <006/> <₪680/> <ץ200> <ק> 008 509005 660וח 6 18665 8% 06ח3|!6ח6 סחווח|שצזסטס סח 6 חו הסטופסס 6 6קרחסס הו603ז 60 660ח סל 15 .06 חר 60 | הסוטה תס6חו <ס/> <ץ000/]/> <|חושח/> זסזס!קא ] )6חזט)ח! //050ז0: - וחוזה.)א6 5-1 5-3 1פַבּת:59235%זהּחס3צ-וזסת5-!הווח :4 כ כו6] | 006[ 8סטב] | אשצ הת 6 | וי וי זחוזק וו זסופו] = 68)וזס/ב = 56810 חס | 6/588] | פס50 ווק 0% 8 02166 126 22665 128% 0131162286 2תוםן6טח:6+צ*0 726 ם1 ם10ז518 720 6 חנז קמ 00 מם2%231 765 4פ6פא 726 1% 76437 מ 0 [8711028 :1286 6גך סוחס עו | | | תרשים 13.4 6 זדרן - 5902כ כִייגָיגָוויע. ₪0 הערה ! החלף את הטקסט שבקובץ 655-7600 לטקסט בעברית וראה מה קורה. מאפייני צבע ורקע מאפיון משמשת | | |עכים זס|ס6 | צבע הטקסט ... שס!|6ץ ,ה66ז ,60ז (80)255,0,180ז 1+ זס|0-60ְחטסזְפָאסא0 | צבע הרקע של האלמנט 6חו-6חט0ז0א086 | תמונת הרקע לאלמנט לדוגמה, קובצ |ושח.זס|655-60: ...אוס!|6ץ ,ה0766 ,60ז (00)255,0,180ז 3-1 <"1/655א6=")0כ/0 50/|6> --|> ;0 :זס|סס+ כ ? 4000080 :זסו0-60חט0ז86607 ?"86.0 065 ")זנ :06החו-סהטס 3660 2 <-- >/50/6< זסזס!קא = 61חז6)ח] 1)ס5סזסו - |חוזח.זסוס:)- 55-)3 1קְהּח-)59235זבּתס/3צ-ווסח5-!הוזח:14 בּ 49 1006 פפהסטבת ‏ אש 206 6 | ₪ . 2 . ₪ ]| ₪ 94 | עסו 30168 598100 סו | 36658 | כסו5 םס 6% א | | | תרשים 13.5 פרק :1 655 | 307 מאפייני גופן מאפיין משמעות ווהח8ז-100% 6 סז סז חס 6 ערכים 8 ,"הסג 5סוד" ,סט 60 6 ,86 ,|הוחזסח זו !ספ ,ס|ספ ,|ההחזסת 5-ה ,|הוחזסח 6 ,טוח ,ווההח5 ,(20% 1606 לדוגמה, קוב> |ושח.00%=-655 מדגיס חלק מהיכולת הטמונה בעיצוב: >< <"6%/055ם"= םקיך = | 5> >!-- ;00 :%ח0ופש-%ח0?+ ק ;0% :100-520 ;הט אחפזת :ץוורח3-+הס+ ;8008 :זס|60 7 000080א :זס|0-60חטסזְחָאסהם (6ו|9זו :5/06-%ח0?+ 42 :ץורח3-)חס+ ?("זוס.86%")|זט :806חו-0חהטסז8660 <-- <= |ז5/> <סם=!/> |<]ה]- | זסזס!קא = 61חז6)ח! !/050זסו - וחס)-055 [< 3 חק - ₪ | 9 4 עזסופו | 65וזס/יב ‏ ה0ז568 מה 1006 פפ0שובה אש 0 ₪ | ה 6חסף] | 460658 | קסופ בזם וס -] 6% תרשים 13.6 1508 |זדר] - 25902 כִּיפִיפויעיע. מאפייני מסגרת מאפיין משמעות 8 6-זסזסם | סגנון קו הגבול זס|06-60 00 | צבע קו הגבול הז0ואו-זס0זסט | עובי קו הגבול ראה לדוגמה קוב |וז.א655-80: ערכים ,500 ,0357060 ,000060 ,56 ,006 ,6עססו 0 ,60 ,106ם 100% <|וחזר]> <680> <"8756%=150-8859-8ח6 ;|החזח/+06"= 60 "סק 7-ה "= עוס6-ח 668וח> <"1/655א0/06="60 50/|6> --!> ;5% 300% 200% :חופזח+ ס 006 :50/16-זס0זסם ;7 :60|00-ז06וסט ;60% א30 100% :חססוש-זססזסם ;00 :000ו6או-%ח10 ;0% :100-520 ;הט אחפזת :ץוורח3-%הס+ 38 :זס|סס 0 :ז00-60|0ז0א86 = 0660 ;6ו|זו :50/!6-%חס?+ 2 0 :ץוורח3-%חס1 ;(")ו086%.0 8065 ")זט :06 חו-0חהסו8660 = 0660 --< <50/6/> אסם-1)!|6<055"> <006/> <080/> <2> משכנות הרועים <2ח/> פרק 13 655 | 309 <ס> ,רחבת תצפית לירושלים ומאהל בדואי. אפשר לשתות קפה ותה במאהל .לקבל הסבר על חיי הבדואים וגם לשמוע מוסיקה <ס/> <2> רמת רחל <2ח/> <ס> קיבוץ בגבולה הדרומי של ירושלים, שסבל מהתקפות והרס במאורעות השונים ובמלחמת העצמאות. בשטחו נערכו חפירות ארכיאולוגיות, שבהן נחפרו שרידי ארמון מתקופת בית ראשון ושרידים מאתרים מאוחרים .יותר. תצפית יפה מבריכת המים <ס/> <ץ000/]/> <|חחש/> |<1) - | זסזס!קא = )חז6)ח! //050זס:4 - אסם-55 4" | 60 008[ 8פסטב] | אפו ‏ 08 שת | (=|-5 4 ₪ ₪ ₪ שי ם | יב זמוזק ו סו = 0165ב 56108 6חסר] | 4688 | קס)5 ונק 0% משכנות הדועים רמת רתכ הס עו 59| | | תרשים 13.7 מאפייני מיקום מאפיין 5%806, 61806, 80501056, 6 0 ודרן - 25902 כִּיגָיגָוועיע. בנושא המיקום נתקלנו כבר בקוב> |ש0%.0פ-655 ואתה מוזמן לתת בו מבט נוסף. מי שאחראי על המיקוס היה המאפיין חזסואו, שלו יכוליס להיות מאחד ועד ארבעה ערכיס המגדיריס את המרחק מהשוליים. אם יש ארבעה ערכים, הס מתייחסים לצלעות המרובע מהצלע העליונה ובכיווו השעון: הערך הראשון מתייחס לשוליים העליונים, השני לשוליים מימין, והשלישי והרביעי מתייחסים לשוליים התחתונים והשמאליים בהתאמה. אם יש רק ערך אחד - הוא מגדיר את השוליים מכל צד. התבונן עכשיו בקובצ |חשח.חסטו05קא655-80 וראה כיצד הגדרות שונות של המאפיין חזסוו למעשה מיקמו את האובייקט, במקרה זה התגית <0>, בדף. כמובן, שפעולה זו יכולה להיעשות בעזרת טבלה. <|וחזו]> <0680> <"8756%=|50-8859-8ח60 ;הח /+06"= 60% "סק -זה6חס"= /וס6-קח 6%8וח> <"655/]א06=")0/ס 50/|6> --!> ;4000% 100% 200% א100 :הווח כ ;0006 :50/16-זס0זסם ;7 :60|0-ז06 וסט ;60% א30 100% :חססוש-זס0זסם ;000 :000ו6צו-%ח10 5% :520-100% ;הט אחפזת :ץוורח3-%הס+ 8 :זס|סס ;0 ::00-60|0ז0א86 ;50% :סף ;150% :6%]| ? ה=ח6600זו0 ;6ו|9ו :50/!6-%חס?+ 2 :ץוורח3-+חס1 ;(")ו806586%.0 ")זט :6סַהחו-0חהסו8660 = 0660 ;06 :חסטופסק+ פסקסוטבד. ;0:350%סף ;6:25 <50/6/> ח0וו05?א0ם-6<655> <006/> <₪080/> <ץ000> פרק 13: 655 121 12112 <2ח> משכנות הרועים <2ח/]> <ס> ,רחבת תצפית לירושלים ומאהל בדואי. אפשר לשתות קפה ותה במאהל .לקבל הסבר על חיי הבדואים וגם לשמוע מוסיקה <ס/> <2ח> רמת רחל <2ח/> <ס> קיבוץ בגבולה הדרומי של ירושלים, שסבל מהתקפות והרס במאורעות השונים ובמלחמת העצמאות. בשטחו נערכו חפירות ארכיאולוגיות, שבהן נחפרו שרידי ארמון מתקופת בית ראשון ושרידים מאתרים מאוחרים .יותר. תצפית יפה מבריכת המים <ס/> <"007007="2 "3016005 ["=0!355 90!6+> <"|"=זו0 "?> <%0> לחות <%0/> <"זח60"= ח0ףו|ה "2"=ח00!503 ו%> טמפרטורה <%0/> <ח/> <"|"=זו0 "?> <%0> 20% <0)/> <%0> לילה: 9 <0)/> <%0> יום: 21 <0)/> <ח/> <806+/> <ץ000/> <|חטח/> - 25302 כִַּּגִיגָּוויא והתוצאה: זסזס!קא = 1חז6וח! 050/1זסו1א - הסווופסיואסם- ₪55 1 קפ 106 5שהמטב" ‏ פע 06 6 | ")| , ש 9 .88| 4 ₪ 8 | 8 ₪ 2.8 . > יצ זחוזק ו עסו 55)סעה-] 568100 | 6הס3] | תפשוופה | ססופ ב 0% משכנות הרועים "ב דמת רחל ₪ טמפרטורה | לחות יום: 12| לילה: | 9602 | אאפחסס עו | | תרשים 13.8 למאפיין חסטופסס יש תפקיד במיקוס האובייקטיס בדף. תפקידו לקבוע את מיקוס אחד הקצוות של האובייקט ביחס לדף או לאובייקטיס האחריס שבדף. נשתמש במאפיין חסטופסק כדי לקבוע את מיקוס הטבלה: 86| : חסטופסכ4 5סקסוס ד. ;350%:כסף ?6:25 שיס לב שנוצר 0!855 חדש בשס 05ק8!פ8ד ונעשה בו שימוש בתגית <%80|6>. הטבלה מוקמה במקוס שנקבע: 35 פיקסלים מלמעלה ו-250 פיקסלים משמאל מהאובייקט האחרון. והו מיקוס יחסי (יחסית לאובייקט האחרון) כי המאפיין חסטופסק הוגדר כ- 76|306. שנה את ההגדרה ל-6זטו3950 וראה מה קורה. ;30501006 :חסטופס+ 05ק6וס ד. (א00:350ס% ? א60:2500| פרק 13 655 | 313 זסזס!קא = 1חז6וח! 50/1סזסו1א - הסוזופסיואסם- ₪55 1 36 1005 >פהסטבץ ‏ אפע א6ם 60 | . > . 8 ]( ₪ | 8 4 ₪ | ו עו | 65 0עב = 508100 6חסו | 36698 | קסו5 ומס 6% = וו יצ משכנות הרועים ל טמפרטורה | לחות יום: 12| לילה; | 9602 דמת רחל "א :| 8 אאפמסעא שו | ו 0000 אס ן6) תרשים 13.9 עכשיו הטבלה ממוקמת במקוס קבוע ביחס לתחילת הדף. את המאפיין חסטופסק נוכל להוסיף גם לסגנונות המגדיריס את התגית <ק>. נסה למשל להגדיר את המאפיין 64| בסגנוו התגית <ק> לערך אס15 במקוס אס150 וראה מה קורה. אם שמת לב, הרי המאפיין חסטופסס נותן בידך שליטה מלאה על מיקוס האובייקטיס בדף ואפילו אם הס אחד על השני. בפרק 9 למדת כיצד ליצור טבלה. אחת הבעיות היא ליצור יותר מטבלה אחת לרוחב הדף. ראה למשל את הקובא |חשח. חס0ו05ק30!6 655-1. שלוש הטבלאות מוצגות אחת מתחת לשנייה. 4 ודר] - 902ככ כִיגָיגָוויע. [<51) - | זסזס!קא = ]סחזס)ח! !]050זסווא - 6ופבּ 1 סצסטה סוסב ד 1 |; | | תרשים 13.10 = ב ש את 49 1006 פפהסטם] ‏ אפע את 6 | > . ₪ 3 ה 9ל3 | שמעעתה 7 >כה גבינה כחושה גבינת קוטג ‏ |135 סח ₪ עכשיו, התבונן בקובצ |ח0001.0%ו05ק30!6 655-1 וראה מה קרה לטבלאות. להלן הגדרת שלושת הסגנונות : <50/|6> = ;86| : חסטו5סכ4 6.!6%ופפ% ;300% :כסף ? 500% :64| ;686 :חסטופסק+ 616.60 ;100% :מס ? אס250 :64| 86| : חסטופסק+ %ח0ח.6ופפ% ;300% :כס+ ? אק450 :66| >-- <50/6/> שיס לב שהמיקוס היחסי (16|80/8) גרס לתצוגה המדורגת שלהס. פרק 13: 655 | 315 זסזס!קא = ]הז )ח! 4005001 - 6צוובו6 סוסב ד 3 36 1005 6פהסשםת ‏ אשע ‏ 0ם ‏ 6 | כ ו 4 ₪ | ₪ 9+ > . = ו חק |[ עסו | 85) טעב 568100 6חסו | 36698 | קסו5 ןוק 6% פי שעועית לבנה יבשה ]2 = |[ = |[ תי 4 | | בוב תרשים 13.11 בקוב |וחזח.0002ו655-180!6005 הוגדר המיקוס בצורה שונה, דבר שגרס לתצוגה שונה. <"655/]א6=")0כ/0 50/!6> --|> ;]3050 :חסטופסכ+4 6.!6%ופפ% ;100% :מס ? 500% :64| ;3050!006 :הסטופסק+ %67ח6.60ופפ% ;100% :00 ? אס300 :64| ;30501006 : הסטופסק+ %ח0ח.6ופפ% ;100% :מס ?7 א4800 :64| >-- <50/6/> 6 וזדרן - 25902 כִייגָיגָוויע. זזס!ק = 1 חזס)ח! 4005001 - 6צווב!6 סוסב ז 3 3 1005 6פהסטפת ‏ אשע 0ם 6 | 3 3 | 3 9. > . > |[ עו | 85) טעב = 508100 6חסו | 36698 | קסו5 ב 6% גזר 4 סוחס עו 5 | תרשים 13.12 קצת משחק עם המיקום | הח 3 3067051000 [-6055 : שם המוצר ‏ | קלוריות גבינה כחושה גבינת סוטג ה 6חסם ₪ ועס הרקע של הטבלאות, כפי שנעשה בקוב <"655/]א0/06=")0 50/!6> --!> ;]3050 :חסחופסק4 616.68 ;100% :מס ? 500% :64| ;3050!006 :הסטופסק+ %67ח6.60ופפ% ;230% :00 ? אס200 :64| ;305006 : חסטופסק+ %ח0ח.6ופפ% ;800% :כס% ? אס100 :64| <-- <50/6/> פרק 13 655 | 317 ושלוש הטבלאות ייראו כך: >= 6וסוכ חס 0 36 סופבּ גב] 10085 68סץב]| אשוע ‏ 208 6 | || ו . ש 4 -8|% 4 8 | 8 9 2.8 .9 ו חק ו עסו | 65)וסעב = 568100 6חסר] | 36698 | קסו5 וק 6% | שומשום הלה - לוד [39 | | ו ₪ חס עו | | | | פחסם [6 תרשים 13.13 הגדרת סגנון באזור התוכן נכון להגדיר סגנוו במסגרת התגית <50/6> כפי שעשינו עד כה. אבל, אפשר גס אחרת. אפשר להגדיר סגנון תוך כדי שימוש בתווית. קובף |ושח.ח655-5%/!61 מראה לך כיצד עושיס שימוש באותן הגדרות בשתי דרכים שונות: האחת במסגרת התגית <50/66> והשנייה במסגרת תגית כלשהי באזור התוכן של הדף. <|חזו]> <680]> <"05-125ס0ח/)=1566 68 ;[החזח/+00" = 60 "סקץ ך-ח שח "= עו60-כח 668 > <"655/]א0/06=")0 50/!6> --|> 0% :%00%6-520+ "כ 7 :הס66זו ;6 :4100-5016 זס00הסרעו. :ץוורח3-)חס1 ,0 נזס|60 10-6000007 8 |ודךר] - 25902 כִּיגָיגָוועיע. <50/6/> 9 ח1 6<055-50/6|?> <006/> <₪080/> <ץ000> < 0 /ו]"=0!355 > משכנות הרועים <ס/> <ס> ,רחבת תצפית לירושלים ומאהל בדואי. אפשר לשתות קפה ותה במאהל .לקבל הסבר על חיי הבדואים וגם לשמוע מוסיקה <ס/> =50/6 ק> <"ז0]00 :61000או-%ח10 ;250800 :וסוסס ;0810 :ץווחחפ-סחס ;6וופזו :50/6-זחס?" רמת רחל <ס/> <ס> קיבוץ בגבולה הדרומי של ירושלים, שסבל מהתקפות והרס במאורעות השונים ובמלחמת העצמאות. בשטחו נערכו חפירות ארכיאולוגיות, שבהן נחפרו שרידי ארמון מתקופת בית ראשון ושרידים מאתרים מאוחרים .יותר. תצפית יפה מבריכת המים <ס/> <ץ000/> <חטח/> בקוב> |וחזח.ח655-50/!61 הוגדר סגנון בשס ז46806/וא עס עיצוביס משלו. בפיסקה הראשונה בדף נעשה שימוש ב-0!855 הנקרא 7ז6806חץ באופן הבא:: < 600 /ץ]"=0!355 > בפיסקה מאוחר יותר הוגדר הסגנון כחלק מהפיסקה, באופן הבא : <"ז0|00 :ח0ו6עו-זחס1 ;0800 :זסוס6 ;080 :ץווהח8-)חס? ;68[6ו :6ו/6-50חס6="1ו/50 ק> שיס לב, שאס מגדירים סגנון תחת תגית כלשהי בתוכן הדף יש צורך בציון גרשיים (יי) להגדרה. התוצאה היתה והה. כלומר, סגנון ניתן להגדיר כחלק מתגית <5!6> וזוהי לדעתי הדרך המומלצת. אפשר גס להגדיר סגנון באופן מקומי תחת תגיות שונות בדף. הבעיה בהגדרת סגנון מקומית היא שתיקון/עדכון/שינוי הגדרה שכזו דורשת איתור התגית המתאימה, ואס הוגדר אותו סגנון יימקומייי תחת מספר תגיות, הוא כבר אינו יימקומייי, וכל שינוי בו יכול להוות מקור לבעיות. לכן, המלצתי היא להשתמש עד כמה שניתן בסגנונות תחת התגית <5/6> ולהגדיר אותן במרוכו. רק במקרים שצריך לעשות 6סוזזפט0 על הגדרה, יש להשתמש בהגדרת סגנון מקומית. פרק 13 655 | 319 לדוגמה, קוב> |וחזח.6/ץ05%ח655-800/8 מגדיר סגנון לתגית <ץ900> ובדף הוא משנה את הסגנון לטקסט תחת התגית <0>. 120 <הסח> <080]> "0\5-1255וסחו= 66% ;00/0" =ח 60 "סק ד-ח ה ס"= עווס6-כח 668וח> <"655/]א06=")0/ס 50/|6> --!> ;ח[פ2.7 :6!-חוס'והוח+ ץ0סם ;חופ2.7 :%6ח8ז-חוס'זהרח ;חו0.5 :קסס-חוט'זהרח ? חופ2.7 :הזססם-חוח הוח :006-5220++ "כ 7 :הס66זו ;6 :50/16-4+00% זס0הסרוץו. :ץ!ורח3-+חס1 0 :ז00|0 07 :000ו6או-%חס1 <-- <50/6/> ץחה ץ6<655-000ו> <006/> <7680/> <ץ000> < 0 /יו]"=0!355 > ירושלים וסביבותיה <ס/> <ס> ירושלים היא בירת ישראל בימי קדם והיום, מרכז רוחני ודתי .ליהודים, ומקודשת ליהודים, למוסלמים ולנוצרים <ס/> < 0 /ו]"=0!355 > משכנות הרועים <ס/> <"חו0.2 %ח8וז-חוחזהּות"=50/!6 ק> ,רחבת תצפית לירושלים ומאהל בדואי. אפשר לשתות קפה ותה במאהל .לקבל הסבר על חיי הבדואים וגם לשמוע מוסיקה <ס/> =50/6 ק> <"ז0100 :6100%או-%ח10 ;250800 :וסוסס ;0310 :ץוורחפ-סחס ;סוופזו :50/6-)חס?" רמת רחל <ס/> ד - 25302 כִַּּגִיגָּוועיא. <"חז0.4 :1180%-חוחזהרת"=50/!6 כן> קיבוץ בגבולה הדרומי של ירושלים, שסבל מהתקפות והרס במאורעות השונים ובמלחמת העצמאות. בשטחו נערכו חפירות ארכיאולוגיות, שבהן נחפרו שרידי ארמון מתקופת בית ראשון ושרידים מאתרים מאוחרים .יותר. תצפית יפה מבריכת המים <ס/> <ץ000ס/> <|וחחשח/> |<]פ - | זט זסוק א 61חזפ)ח! 05011זסו1א - 16ע051ה4ע055-804 1 9 1006 55אס/ם" ‏ אשע ‏ אש ₪ | 5 ₪ 9 - 4 חוק 1 עסו = 65!ס/ה = 568100 חס | 36/88 | קסופ ומק 0% *דושלים וסביבותיה ירושליס היא בירת ישראל בימי קדס והיוס, מרכו רוחני ודתי ליהודים, ומקודשת ליהודים, למוסלמים ולנוצריס. מש כנות הרועים רחבת תצפית לירושלים ומאהל בדואי. אפשר לשתות קפה ותה במאהל, לקבל הסבר על חור הבדואים וגם לשמוע מוסיקה. דמת דהל קיבו בגבולה הדרומי של ירושלים, שסבל מהתקפות והרס במאורעות השוניס ובמלחמת העצמאות. בשטחו נערכו חפירות ארכיאולוגיות, = (טרהו וחפרו (טרודו ארמור סוחס עו | |[ | סוס [6 תרשים 13.14 תחת התגית הוגדרו שולייס שהצרו את גודל הדף. ;חופ2.7 :6%!-חוסהוח+ ץ0סם ;חו2.75 80%6וז-חוחזהוח ;חו0.5 :כסם-חוט'זהוח 7 חו2.75 :וחסחסס-חוףזהּוח ואכן הפיסקה הראשונה על ירושליס מעוצבת לפי המידות שנקבעו לתגית <ץ000>. בפסקת הטקסט על משכנות הרועים היה צורך לשנות את השוליים. כאן היינו צריכיס לשנות את הגדרות הסגנון שנקבעו בתגית <ץ000>, אלא שהפעם השינוי מתבצע תחת התגית <ק> באופן הבא : <"ז6806ץ0!855="]1 ק>. גסם בפסקת הטקסט על קיבוצ רמת רחל היה צורך בשינוי השוליים ושוב היתה התערבות בתגית <0>. גס כאן, לדעתי היה צריך להגדיר סגנון לאותס שינוייס. השאלה היא, כמו בהרבה מקרים, עלות (זמן עיצוב) מול תועלת (האס אנו נזדקק לסגנון ה'ימקומייי שוב!). פרק 13: 055 221 סגנון אחיד למספר מסמכים מה קורה אם יש לך גיליון סגנון שהוגדר לתגית <₪680> במסמך מסוים, ואתה מעוניין להשתמש בו גם במסמכים אחרים! אפשר, כמובן, להעתיק ולהדביק, אבל אפשר גס אחרת. כל שעליך לעשות כדי להשתמש בסגנונות הנמצאיס בדף 11 אחר, הוא להשתמש בתגית <אחו|>. תגית זו מאפשרת לקשר בין סגנון ממסמך כלשהו לבין מסמך אחר, בו אתה מעוניין ליישס את אותו סגנון. שיס לב כיצד בנויה התגית <>חו|> : <"1/055א06="06/ " |₪("=]6זר] "50/!65066%"=|ס >חו|> המאפיין ₪6 יכול לקבל כל סוג של סגנון - אנו נישאר צמודיס ל-655, בינתיים. המאפיין |6ז יכיל תמיד את הערך 50/|65066%. כתובת ‏ |ח( במאפיין ]6זח, צריכה להיות כתובת ה- 081 של אותו מסמך. הנה דוגמה: <"06="00)/655/ט "] סח 6806רתסר"=61זר] "66%ח50/!65"=|ס >חו|> לאיזה סוג קובץ אתה מקשר! אס תרצה תוכל לקשר לקובצ ואד פשוט שמגדיר את הסגנון עבור אתר ה-פ6/ שלך. לדוגמה, אס יצרת דף אינדקס (₪שח.א06חו) הכולל הגדרת סגנון, תוכל להשתמש במאפיין <>חו|> כדי להשתמש במחלקות <50/66> שבמסך (ווחז0.א06חו) למסמך בו נעדשה הקישור. לחילופין, תוכל ליצור מסמך שכולל רק את המכולה (פחוח60) <5/6> והגדרות גיליון סגנון. תגיות 1|אז ותגיות <0680> ן-<ץ500> אינן נדרשות, מפני שהתגית <אחו|> מוחלפת בסופו של דבר במסמך הנוכחי בנתונים שבמכולה <5/!6>. התגית <אחו|> כבר נמצאת במקומה הנכון לגבי המידע שבמכולה <5/6> - בין התגיות <680>. קוב טקסט שכזה יישמר תחת הסיומת 655 (לצורך ויהוי בלבד). הנה לדוגמה המסמך |ו6.0!ס3 דח00ו05קא655-80 בו מוגדריס סגנונות עבור תגית <ס>, <2ח> ותגית נוספת בשסם 05ק8!טד. המסמך השני, קוב |₪ח.01ח18-655 מכיל כותרות, טקסט וטבלה ומעוצב בסגנונות המובניס של הדפדפן. 2 ודרן - 25902 כִּיגָגָוועיע. וכך הוא נראח: | ]|| [- 0 555 תודהי [ 5] פפפומטא || צ'ארלי (צ'ארלס ספנסר) צ'פלין מגאוני הקולנוע והקומדיה. אביו מת ואמו לקתה בנפשה שהיה בן חמש, והילד גדל ברחובות לונדון ובבתי יתומים. בגיל 17 הצטרף לתיאטרון נודד, והגיע לניו-יורק, שם גילה את הראינוע. כבר בפרטו השני, "הנווד", סיגל לעצמו את דמותו הקבועה - המגבעת, הנעליים המרופטות, חתימת השפם, המקל והשאר היסטוריה טים ברנרס-לי יועץ התוכנה הבריטי כתב לפני 20 שנה תוכנית מחשב קטנה, ממנה התפתחה האינטרנט. בשנת 1989 הוא הציע פרוייקט עולמי, שיקרא 6!ום/ 8ו/ו, ובשנת 1991 האינטרנט עלתה לאויר מאו צה-טונג | קערת אורז לכל סיני| 1893-1976 דוד בן-גוריון | הזקן | 1886-1973 יצחק רבין | על מזבח השלום | | 1922-1995 מרטין לותר קינג] יש לו חלום | 1929-1968 תרשים 13.15 כדי שנוכל להשתמש בסגנונות הנמצאים בקובף |₪ח.80!6 דחסטופסקאסט-055 יהיה עלינו לרשוס את התגית <א>ח|> במסמך |חשה.01ח18!-655 ועוד מספר שינוייס המתחייבים מכך. התגית <>חו!> במסמך |!וחזח.01ח655-118 צריכה להיות מוגדרת תחת התגית <680ח>. כך ייראה חלקו העליון של הקוב |06ח.02ח655-118 : <0680> <"655/]א60"= 06 "|החסח. הסוטו5 סק א0ט-6]="055ח "50/65066%"= וז אחון|> <0680/> וכדי להחיל את הסגנון על הטבלה יהיה עלינו לרשוס : >+80|6 6!855="7 8016005" 00700="2"< פרק :1 655 | 323 |<]פ]- | זפזס!קא= ]6חז6!ןח] !/50זסוא - 055-302 [2 36 1005 >פהסטבץ ‏ אשע 68ם 6 | . שש 9 .₪ | 4 ₪4 9 | ₪ ₪ 5.2.8 8% חק ו סט 3/0658 ה0ז568 | שתס | 36688 | קסופ ב 6% צ'יארלי (צ'אללס ספנסל) ציפליון ל מאו צה-טונג קערת אורז לכל סיני| 1893-1976 13 155 12008 טים בלנדס-לו ₪ :| | שאמסשו | 000 פס ןש תרשים 13.16 תוכל לשנות את התגית <אחו!|> באופן הבא: במקוס "[ו051000.0קא6)="655-80זח רשוס "ו0.0ח0="-6%="055זח וראה מה קורה. המסמך |02.06ח18/-055 עוצב לפי הסגנונות שהוגדרו במסמך |חשח.+חס=-055. אפשר להגדיר מספר תגיות <...=]6זח "065066%ץ6!="5ז אחו!|> במסמך. באופן שכזה ניתן לייאסוף'י מספר הגדרות של סגנונות ממסכמים שונים. ראה לדוגמה קוב [וחזח.%א6556/!ווחה=ו הקשור למסמך הסגנונות |וחזח.50/!6)אד. 4 ודר] - 902ככ כִּיגָיגָוויע. <> סזסום סחזס 0 השפ עם 2 גב] 10085 68סטב]| אשוע ‏ 208 66 | | ₪7 ד | ו חק ו עסו 55!וסץב] 568100 | תס | 3658 | קסופ וק 6% משפחת עמיהוד הצעירה מית משפחת עמיהוד עמית לכ אלבום משפחת? א - הר ₪ חס עו | | | | ו 3/2 101 ]חתותו 7/1 :16 65 תרשים 13.17 נסה לקשר למסמך |0ח.%א65506/!ווחהו את מסמך הסגנונות |חשח.650/!6ח11 ובחן את השינויים. 5 5660ק סדרה קצרה של תגיות נקראת 0|85565 656000 המאפשרת גישה למאפייני הבקרה של האלמנטיס השוניס במסמך. למשל, דרך ]א איו אפשרות להגדיר קישור ללא קו תחתון, אבל עס 655 אפשר. ב- |אז אין דרך להגדיר להתייחס לשורה ראשונה בפיסקה, אבל דרך 6|85565 056000 655 - ניתן. להלן רשימה חלקית של 0|85565 056000 בתקן 655: מאפיין תאור אחו|: | קישור שעדיין לא הופעל 6: | קישור שכבר הופעל זסטסו: | אלמנט שהסמן נמצא עליו 66הּ: | אלמנט פעיל 6חו|-+5זו!: | השורה הראשונה בפיסקה זו: | המילה הראשונה בפיסקה פרק :1 655 | 325 קוב |ח%ח.81!/655! מוכר מהפרק על המסגרות, אלא שהפעם שונו מספר אלמנטים : נעשה שימוש בסגנון כדי לקבוע את מיקוס המסגרת הפנימית (במקוס הצבת המסגרת הפנימית בטבלה) וגסם הקישורים נראים שונה. כך נראה הגדרת הסגנון במסמך |ושח.655/!ווחפ=! : <"655/]א0/06=")0 50/|6> ;67 חהסח: 60-0660780 ה 0067ח:0-066078000א06+ 151060/: ה ;7 8000== :זס|60 ;6חו6סחט: הסוס 4600-0660 וסשסח:הּ ;67 סח :ה0-06607800א60+ 8:86006 <50/6/> השורה הראשונה מגדירה את התגית <8>, תגית הקישור, כטקסט ללא עיצוב. במאפיין ח0ו0660%80-%א6+ נתקלנו כבר בתחילת הפרק. השורה השניה מגדירה קישור שהופעל, שוב ללא עיצוב. שיס לב לשימוש בנקודותייס ולא בנקודה. בשורה השלישית מוגדר, שכאשר הסמן יהיה על הקישור רק אז יוצג קו תחתון והצבע יהיה 88000 (כתום). בשורה הרביעית מוגדר שקישור פעיל יראה ללא עיצוב, כלומר ללא קו תחתון. התגית <7806ו> מוגדרת בעזרת סגנון באופן הבא : "6085 "= 6 חחח "!וחסח. ץ!ורחה)"=576 6רחבז1|> ;0%ק60:300! ;850%:קס+ ;3050!006 :חסטופסק"=50/6 ;400% :חשסו ;2750% :600% ;5010 :צוסווס/ס <" ;086% 6ו|50 אמ2 :זס6סזסם <6רח1/8/> את מאפיין המיקוס חסטופסק אנו כבר מכירים. המאפיינים ה06ושו ו- חופת מגדיריס את מידות האורך והרוחב של האלמנט, במקרה זה המסגרת הפנימית. המאפיין וסוזסשס שולט על הצגת התוכן באלמנט. אס התוכן גדול מהמידות שנקבעו לו יופיעו פסי גלילה. נסה להקטין את גודל המאפיין 80906 מ-275 ל-70 וראה איך מופיע פס גלילה. המאפיין ז06זספ קובע את עובי המסגרת, סגנון הקו ואת צבעו. 6 \זדרן - 25902 כִּיגָגָוועיע. חלוקת המסמך, התגית <עו6> תגית <צו0> מאפשרת לתת מאפיינים מסוימים לחלקים שהיא מגדירה במסמך. <ו0> היא תגית תחוס המשפיעה על כל חלקי המסמך הנמצאיס בתחומה, כולל הגרפיקה. אס כן, תגית זו נותנת כלי נוסף לשליטה על החלוקה ומבנה המסמך. אס אתה חושב על התגית <טו0> כרמה משנית לתגית <ץ000>, אתה בכיוון הנכון. התגית <צו0> מוגדרת כך: <"צד"=חחו|3 "6החח 55="6!355 ]0 /ו0> חלק מהמסמך, הכולל תגיות וגרפיקה <צו0/> ודאי שמת לב שהתגית <טו0> מקבלת את הגדרת ה-61455 שלה כמו כל תגית ודו אחרת. אבל לתגית <צו0> יש מאפיין נוסף: ח8וו8. המאפיין חפוו3 מגדיר את יישור המסמך, ויכול לקבל אחד מהערכים הבאיסם : 6%), +חף1ז, ז%0ח66 או ץ)פטן. אצ טיפ! 4 דפדפנים רבים קיבלו את התגית <> ואת המאפיין חפווה עוד כשתקן ₪71 בגירסה א.3 היה בחיתוליו. זו הדרך המקובלת ביותר כיום למרכוז קטע במסמך. בכל הזדמנות שיש לך, העדף את השימוש במאפיין חסָו3 והתגית <> על פמי השימוש בתגית <0ח6ס>, האופיינית בעיקר ל-6150306)/. כך נראית התגית <טו0> בפעולה, דוגמה הלקוחה מהקובצ ווחשח./655-01: <|וחזו]> <080]> ; |החסח /%א6ם"= דוו ד 60 "סכ דהה ס6"= /ם-ק ז ד 6%8וח> <"5-1255/שס0חו/ש=8750%ח6 הסותז6ר]<1|6?> <006/> <7680/> <ץ000> <"ז0זח06"=ח0ו1 > <"0ס]. חסותזסה 065 התו"=576 סוח|> <שו0/> <";0וט8כ :ץ!והחה-%ח50/!6="10 "זס%ח6ס"=ח8ו|ה עו0> <"|"=זוס ₪1> שמורת טבע גדולה וסיפור מיוחד <1ח/> <שו0/> <"1400 =26ן5-%ח0? ;|פוה :עוורח8'-%ח50/6="10 "שתפוח"=תפווה עו0> <"|ז"=זו0 ק> .הר החרמון הוא הר גדול שפסגתו נמצאת בהר שיאון שמחוץ לגבולנו פרק :1 655 | 327 הנקודה הגבוהה ביותר בתחומנו, אך מחוץ לתחום המטיילים, היא מצפה שלגים, 2,244 מטר מעל פני הים. מאתר הסקי התחתון עולה .דרך לרכבל ולמוצב החרמון, עמק האשחר ומצפה שלגים <ס/> מקור: נקודת חן, אתר ודרך <צו/> <ץ000/]/> <|חחש/> זסזס!קא = 61חזס)ח! 1]ס5סזסווא - הסחזז6ו] בּ 46 1006 65)סטב= | אפוצ ‏ 88 6 | | ו =. > 8 |] ₪ | 8 ₪4 9% עסו | 65!וסעב = 568100 א חס | 30658 | קס)פ זט סב שמורת טבע גדולה וסיפור מיוחד הר החרמון הוא הר גדול שפסגתו נמצאת בהר שיאון שמחוץ לגבולנו. הנקודה הגבוהה ביותר בתחומנו, אך מחוץ לתחום המטיילים, היא מצפה שלגים, 2,244 מטר מעל פני הים. מאתר הסקי התחתון עולה דרך לרכבל ולמוצב החרמון, עמק האשחר ומצפה שלגים. מקור: נקודת חן, אתר ודרך ₪ 8 השעא | | 6חסם תרשים 13.18: התגית <טו9> משמשת ליישור טקסט לצידי המסמך השוניס. 8 ודר] - 25902 כִייגָיגָוועיע. פרק 14 מולטימדיה בפרק זה: * | מה וה קישור היפרמדיה! איתור ויבירה של קבצי מולטימדיה. כיצד להטביע אובייקט מולטימדיה בדף 60\. עבודה עס פ5חו-פטוק. מה דעתך על מולטימדיה! טקסט בליווי צלילים, וידאו ושאר ''פיצוצים'... פרק 14: מולטימדיה | 329 הרשת העבירה למשתמשיה טקסט, גרפיקה וסרט דיגיטלי מדי פעם. כיוס, אתה יכול להטמיע במסמכי ]אד כל מיני מסמכים, המונעים בעזרת ייתוכנות עזריי, כמו למשל 6חו דא6וט), |!אח/, סוסטה|68ה, 3קוא, 6ט8ש6סח5, חפבו, יישומוני 388 ואפילו מצגות +חוסקוסאוסק. כדי לעשות זאת, צריך פקודות מתאימות... וכדי לראות זאת, צריך דפדפו מתאים. מה זה קישור היפרמדיה? קישור היפרמדיה אינו שונה בהרבה מקישור רגיל - ההבדל הוא שבמקוס לקשר למסמך |אזה, אתה מקשר לקובצ מולטימדיה (סרט וידאו, אנימציה, סרטון ח85|= וכדומה). לאחר הלחיצה, צריך דפדפן המשתמש לזהות את סוג הקובץ, ולהציג אותו בתוכנת העזר המתאימה. תוכנת העזר תופסת בשלב זה שליטה ומציגה את הקובצ (ראה תרשים 14.1). וצב 66201 או 5% בעברית פשוטה! תוכנת עזר היא תוכנה המשתפת פעולה עם הדפדפן כדי שיוכל להציג קבצי מולטימדיה שאינו מסוגל להציג בחלון הדפדפן. דפדפנים רבים אינם מסוגלים להציג קבצי וידאו דיגיטליים, למעשה, הם מעבירים קבצים כאלה לטיפול תוכנות עזר שתפקידן להציג קבצים מסוג זה. תוכנות עזר נקראות באנגלית בשני שמות עיקריים : 6/5086 קוראת להן 105-פָט/ש ואילו מיקרוסופט קוראת לאותן תוכנות עזר בדיוק 00-05. אין זה חשוב כיצד תקרא להן - הן מבצעות את אותה העבודה, אבל בדפדפן שונה. 0 ודרן - 25902 כִיגָיגָוועיע. יצירת קישור היפרמדיה קישורי היפרמדיה יכוליס להיראות כמו כל קישור אחר - הס יכוליס להיות בטקסט, תמונות לחיצות, או אזורים ייחמיםיי במפות תמונה. כל ההבדל בין קישור כזה לקישור רגיל הוא שעליך לציין כתובת 081 של קוב מולטימדיה במקוס של קובצ וואדו]. טיפ! בכל פעם שאתה יוצר קישור היפרמדיה, רצוי שתודיע למשתמש מהו גודל הקובץ שהוא עומד לטעון מהרשת. חלק מהמשתמשים *עדיפו לוותר על צפייה בקובץ שגודלו 1.548. קישורי היפרמדיה נראיס כמו קישוריס אחריס : <3/>ז0ט3 6ז החסזז 76600 <"עפּאצו. ס|ו46ן"= )סה 8> קישור שכזה תוכל לראות בקוב |ה0ח.66[8אט!טוא אשר בתקליטור המצורף. אזהרה ! לעולם אל תיצור קישור לקובץ מולטימדיה הממוקם באתר של מישהו אחד, אלא אם יש לך את רשותו של מנהל הדשת, או של בעל האתר. כשהמבקרים באתר שלך יטענו קובץ מהמחשב האחר, זה עלול להאט באופן משמעותי את פעולת המחשב המקושר. אבל... אמ מאפשר לך זאת. ראה קובץ /850.000 המפעיל סרטון ₪850 הממוקם באתר הוצאת הוד-עמי. | וטוטוא |סחזס!ח! !! = |ם| | . 500 שח 15 פווד |< וטו 8 ערה מעבראל מועדפים ₪98 פגור קובץ 6ווסרח סח 15 וחד ארועי אינטרנט ץ ₪ = *ו 9% 44 144 .הו .= הצג סרטון מחבר 358 ארי | לו ו וו ₪ אזור אינטרא-נט מקומר תרשים 14.2: כדי ליצור קישור היפרמדיה, השתמש בכתובת של הקוב>, ממש כמו בקישור למסמך |וואדו. פרק 14: מולטימדיה 1211 כעת, כשהמשתמש ילח על הקישור, ייטען הקובצ למחשב שלו. מכאן, תלוי מהלך העניינים בדפדפן ובאיזאו תוכנת עזר מותקנת במחשב לצורך הצגת קבצים מסוג זה. הגרסאות החדשות של דפדפנים, כמו 5 זסזסו|קא= 66חז6זח1, מכילות בתוכן כבר את כל התוספות הנדרשות (דבר שנקרא חו-6ושפ). אס לא, אז תקבל הודעה קצרה שצריך לבצע עדכון לטכנולוגיה, דבר שייארך שניות ספורות. קבצי מולטימדיה אז על איזה סוגי קבצים אנחנו מדבריס! רוב קבצי המולטימדיה הס פשוט מסמכים מסוגיסם שהדפדפן אינו מסוגל להציג בעצמו. אלו יכוליס להיות סרטים דיגיטלייס (6קוא ,1/ה), מוסיקה, מצגות או אפילו |אח/. הטבלה הבאה מציגה את סוגי המסמכים העיקרייס שתוכל למצוא כיוס ברשת. מבנה הקוב סיוג סיומות אפשריות 5006 8ו60ההסזסבו ]=. -//ס. וו! סשסש 3 וש 500 5510708 חטפ (מ. 500 פששססחו/ ה//. 6ח זה סוסצוה 6;]|ה. --|ה. סוסטהּ 0ם סו סםקו. ס6קוו. 6 ז60ז35! הטספ 5).. סוסט |468 ח. מח. =[ 56 חס = 6 (דחוס) חנ סםקנ. =תוך =תוד. =וך. מפת סיביות (פ5עצססחו//) קופ. תמונות פרקטליות 6]. | ומע וו 0 )םקו סשו. 6םקוו. 6 316 דס. צססוו. צסוש. וידאו של 5/שססחו/) |/. 0006 6018 ההסזס8ו הסס. טקסט !501 דאםד. דאד. נ 1 5. 006 =סס. 2 |ודרן - 25902 כִיגָגָוועיע. ודאי שמת לב לכך שהעמודה השמאלית בטבלה מציינת סיומת המתאימה לסוג הקבציס המתואר בעמודה הימנית. הסיבה להצגת נתון זה, נעוצה בכך שרוב הדפדפניס (ורוב היוצרים) מזאהים את הקבציס השוניס לפי הסיומת שלהם. אס כן, חשוב מאוד שתקרא לקבצי המולטימדיה שלך בסיומות אלה, במיוחד אס אתה מתכוון לאפשר לאחריס לצפות בהס ברשת. | <) ב | לי ו סוטקק 5שקע) 16 60ז6]/ו0 זס] פחסוובסווקקב זסכופת עווספקפ פחסוזה ופקת זסוהּחושב א -ם] חסווקוזס0 65 ב | ...עד 46 קווסז3 החבזפסז?] +ס5סזסו] סווהסווסק ה תפחוס 30 8 זט / 050/6זסו4 פוסז 5 ו - מ | 0% וסוס כ פזס/א +80סזסו] 3 | | קוו שועיס שחוווום | | סגו קוא ו 0 ובתכ הסוובקוח3טז 145 חסו)החזס/ח! קוו 5 14514 | ..5)חשחווסס כ 018006 זפחוום 5 שקע) שו בק בושק 85/ /כן)א םקו 40 גושקוא = :הסופחסואם 5 ספקוח/ס6טועי = :שקעד שוא|ו. 2 | ןאוח 8 בסוסחב. ש 2 | | שא || ₪2 תרשים 14.3: דפדפנים שונים, כולל ז6900וחטוחוח0ס6 56806ז6, מתייחסים לסיומת שס הקוב, כדי לדעת באיזו תוכנית להציג את קוב המולטימדיה. למרות שמדובר בסוגי קבציסם רביס ושוניס וה מוה, אתה לא צריך תוכנית נפרדת להצגת כל אחד מהס. תוכניות רבות לניגון קבצי צליל, יודעות להשמיע סוגיס שוניס של קבצים, וכמותן, תוכניות הצגת גרפיקה שונות יודעות להציג סוגים שוניס של קבצי גרפיקה. לכל היותר, תהיה וקוק לתוכנית שונה כדי להציג קבצי וידאו, צליל, אנימציה וטקסט מעוצב. כיום, אגב, דפדפניס רבים יודעים כיצד להציג סוגיס שוניס של קבציס בחלון הדפדפן, כחלק ממסמך ווידו. יצירת צלילים משלך כיוס קיימות בשוק תוכניות רבות להקלטה ויצירה של צלילים אלקטרוניים. בעזרתן תוכל להקליט צלילים שוניסם, ממש כשס שאתה משתמש ברשמקול. למעשה, גס ב-5אוססחו/ וגס ב-8605 קיימת יכולת זגו כחלק ממערכת ההפעלה עצמה. פרק 14: מולטימדיה | 333 הקלטת צלילים ב-א9 5עצסשחו/ בעזרת התוכנה יירשמקוליי (באנגלית : ז₪660706 6חט50), תוכל להקליט בקלות רבה קבצי קול בפורמט /4/), אותס תוכל להעביר דרך האינטרנט. תוכל למצוא תוכנה זו אס תלחצ על התחל, תוכניות, עזרים, מולטימדיה, רשמקול. אם אפשרות זו לא קיימת במערכת שלך, תוכל להתקין אותה מתוכנית ההתקנה של פשספחוצ, דרך לותח הבקרה. <1- יי 4 קובץ עריכה אפקטים עזרה מיקדם: ----] אורך: שני טסט שני סט -7--------------- | | ₪ּן | - | = | 4+ תרשים 14.4: הקלטת קבצי קול בפורמט /ש בעזרת א9 פשסטחו/ו. הרשמקול מאפשר לך להקליט צליליס באמצעות כרטיס קול ומיקרופון. ודאי שמת לב שהממשק דומה לוה של רשמקול אמיתי - לח על לחצן ההקלטה וכשתסיים, על לחצן העצירה. פשוט לא? ור טיפ! באמצעות כבלים מתאימים, תוכל לחבר לכרטיס הקול שלך כל מכשיר כמעט, כולל רשמקול אמיתי, קומפקט דיסק או חיבור אודיו ממכשיר הווידאו שקך. כדי לשמור את הקובצ, בחר שמור מתפריט קוב של הרשמקול. בחר תיקיה מתאימה (רצוי תיקיה שאתה שומר בה את יצירות הרשת שלך) ותן שס שתוכל לזהות בקלות. כעת, נשאר רק ללחוץ על לחצן שמור וזהו. תוכל להשתמש בסייר פשסחוצ כדי לבחון את המאפייניסם של הקובצ ששמרת (בעיקר את גודלו) - חשוב שתדע כמה המשתמש הולך יילסבוליי כדי לשמוע את יצירותיך המופלאות. )האר טיפ! - = " 1 רצוי שתעיף מבט בתפריט קובץ - מאפיינים, שס תוכל לשנות את מאפיימי הקובץ לפורמטים שונים כדי להקטין את הקובץ ככל האפשר. זכור - ככל שאיכות הקובץ גבוהה *ותר - הוא גדל. יכול להיות שתרצה להתפשר על האיכות למען זמן טעינה קצר בהרבה. איתור צלילים ברשת לא כל הצליליס שבהס תרצה להשתמש, יהיו בהכרח אלו שיצרת. יכול להיות שתרצה להשתמש בצלילים מוכרים כדי ליצור אווירה של סרט מסוים, סדרת טלוויזיה או מאורע היסטורי כלשהו. באתר של ססח8/ תוכל למצוא מספר מקומות טובים. 4 וזדרן - 25902 כִייגָיגָוויע. בעזרת חיפוש פשוט, תוכל למצוא תמיד צליליסם הקשוריס לנושא מסויס שאתה מעוניין בו, למשל צליליס היסטורייסם של תחנת רדיו כלשהי, זמר כלשהו וכן הלאה. אתה כבר בטח יודע שברשת תוכל למצוא הכל. אזהרה ! חשוב פעמיים לפני שאתה עושה שימוש בזכויות יוצרים של מישהו. צלילים רבים, הקיימים גם בצורת קבצים, הם בבעלות מישהו ששילם זכויות עבורם (הרבה או מעט, זה לא משנה), או יותר מזה, יצר את המוסיקה בעצמו. לכן, לפני שאתה מציע מוסיקה כלשה: באתר שלקך, רצוי שתבדוק למי שייכות זכויות היוצרים ותבקש מממ רשות /אפילו בתשלוסם) לשימוש בזכויות השייכות לו. סרטים דיגיטליים דרך פופולרית מאוד להוספת ניצוץ של מולטימדיה לאתרי אינטרנט, היא השימוש בסרטים דיגיטליים. באותה נשימה, סרטיס דיגיטליים נוטיס להיות בעלי נפח רב וגוזלי זמן יקר, מנקודת המבט של המשתמש הממוצע. ליצירת סרטי וידאו דיגיטליים נדרש ציוד מיוחד, כדי שתוכל לשלב בין מרכיביס של תמונה וצליל. למרות שכיום ניתן כבר לחבר מצלמות וידאו ליציאה המקבילית במחשב, או דרך כרטיס מיוחד. כמו כן, עליך להשתמש בתוכנה מיוחדת להמרת הנתוניס לנתוניס דיגיטליים, ולשמור ולערוך את הנתוניס כקבציס. בעברית פשוטה! כמו בהקלטת צלילים, יש להמיר וידאו לנתונים דיגיטליים, של אפס ואחד, לפני שניתן יהיה לשמור אותס כקובץ במחשב שלך. תהליך ההמרה דורש חומרת מחשב מיוחדת שיודעת להמיר צלילים ותמונה לנתוניסם שמחשב *בין. כמו כן, נדרשת תוכנה שתדע לקבל את הנתוניסם מהחומרה, ותאפשר לך לערוך ולהציג את הסרטים. סרטי וידאו דיגיטלייס הס בדרך כלל באחד מסוגי הקבציס האלה: 6וחוזא6וו), 6שסוו או וידאו של פווססחוש (1/1). כל סוגי הקבציס האלה מקובלים, למרות ש-6וחוז)סוט0 ו-56ק! יוצגו ביתר קלות על ידי מערכות הפעלה שאינן פצוססחו/ץ. מלבד האפשרות ליצור סרטוני וידאו, תוכל למצוא סרטיס רביס ברשת עצמה. אתר מצוין להתחלת חיפוש כזה הוא, איך לא, ססחפּ+. פרק 14: מולטימדיה | 335 חיבור קבצי מולטימדיה לחלון הדפדפן שני הדפדפנים הפופולרייס ביותר ברשת - זסזס|קא= 66חז06ח1 ו-ז8/10800] 6056806 מאפשריס לך להשתמש בטכנולוגיית חו-פָטוק, שפותחה על ידי 56806ז₪6. מה וה חו-שט!ם! זו מעין תוכנת עזר המציגה את מסמך המולטימדיה בחלון הדפדפן (שבניגוד לתוכנות עזר אחרות). למעשה, כך מרחיבה תוכנת העזר את יכולות הדפדפן להצגת קטעי מולטימדיה כחלק ממסמך, למשל, הצגת סרטון וידאו דיגיטלי. ב-זסזה8/10 06096806 נשתמש לצורך כך בתגית <60060>, וב- זסזסו|קאם 6%חזס%ח1 נשתמש בתגית <6זפחץ0>. כמפתתי ₪191 אנו חיים בתקווה (לא מציאותית, ככל הנראה) ש-670506 ו-56806ז₪6 יגיעו להבנה ביניהן באשר ליישום טכנולוגיות חדישות בדפדפנים שלהן. עד שזה יקרה, אנו המפתחים, ניאלצ ללמוד את התגיות המיוחדות לכל דפדפן ודפדפן, כדי לספק למבקריס באתריםס שאנו יוצריס את הטכנולוגיות החדישות והמעניינות ביותר. הפעלת מולטימדיה, התגית <91060> יש רק דרך אחת פשוטה לגרוס לקבצי מולטימדיה בהם תומך 6156806א, להציג ללא עורה מבחוץ, באמצעות התגית <67060>. זו תגית פשוטה לשימוש, דומה מאוד לתגית <8וחו> ויש לה כמה מאפייניס משלה. וה עובד כך: <60060/> . . . <" |₪()"=576 060ח6> רואה! דומה מאוד לתגית <8חו>. אפילו המאפייניס הבסיסייס של התגית <6₪060> צריכים להיראות לך מוכרים ופשוטיס: מאפיין משמעות גובה החלון שיוקצה להצגת הקוב וו | רוחב החלון שיוקצה להצגת הקוב כך נראה קישור לקוב> וידאו דיגיטלי במסמך וואדת : <"144"= טוצו "132 "=6100%ח "וע6.8ו/סוהץות"=576 60רח6> כשהדפדפן נתקל בקוב> מסוג זה, הוא מפעיל מייד את התמיכה שלו וכך הוא יכול להריץ את הקוב בתוך המסמך. ראה קוב |0ח.16008ו₪!טוי! 66פחם בתקליטור המצורף. 6 \דךרן - 25902 כִּיגָגָוועיע. < וטו 5 | ₪ 15 | * ₪ ₪5סצב] ₪0 שור ו 6 ז 500 8ום 15 פומד תרשים 14.5: קובצ וידאו מוטבע במסמך ואדח. שיס לב שהסרט של התינוק מתחיל עבוד, לא תוכל להפעיל את הקישור, מכיוון שאותה תוכנה גס משמיע צליל וגם מציגה סרט. שר טיפ! תמיד רצוי ליצור קישור לאתר של החברה המפיצה את ה-חו-סטוש המתאים לסוג הקבצים שאתה מעוניין להציג. בדרך כלל, יכול האתר של 0150806 לכוון את המשתמש לאתר המתאים. רצוי שתדע, שניתן להציג סוגי קבצים נוספים בתור חו-פָטוק. אם אתה מעוניין להציג סוג קובץ כזה, המשתמש צריך שהתוכנה המתאימה תהיה מותקנת על המחשב שלו. כמו כן, לכל חו-פָטו₪ תכונות מיוחדות משלו שצריך להגדיר אותן בתגית <60060>. שאלה ותשובה ! אני לא מצליח לגדום לקובץ המולטימדיה להופיע בדפדפן. במה שגיתי? הבעיה הנפוצה ביותר עם קבצי מולטימדיה במסמכי 6150306)/ היא שמירת הקובץ עם סיומת לא מתאימה. חשוב מאוד לוודא כי שמרת את הקובץ על השרת עם סיומת שהדפדפן *ידע לזהות. כמו כן, *כול להיות שבקריאה לקובץ, דרך התגית <670006> טעית בשם הקובץ. צרות של מפתחים. פרק 14: מולטימדיה | 337 סרטי סוחודא6ו6 כמעט כל חו-פָטוש הקיים עבור 6156806! דורש פקודות מיוחדות כלשהן. כדי לדעת את הפקודות האלו, פנה אל קבצי העורה או אל התיעוד הכתוב של התוכנה אליה מתוכנן אותו חו-פָטום. כמו כן, סביר להניח שתוכל למצוא את התשובות לשאלותיך באתר החברה המתאימה. הנה דוגמה שימושית: בגרסאות 3.0 ומעלה של 6056806 כלול חו-פטום שתפקידו לאפשר הצגת סרטי 6חו67)סוט (סיומת צסח) בדפדפן. אגב, הוא בהישג ידס של דפדפניס נוספיס (ז6זס|קא= 6%6חז6שח1). בטבלה שלפניך תוכל לראות שיש לכלול בתגית <670060> מאפייניס מסוימים, כדי לשלוט בפעולתו של הקוב בדפדפן. מאפיין ערכים 6 " ₪ 6חה זיז ש6/מוס | מציג כל תמונה, גם אס הסרט איטי מאוד סז כמו 6חוזא6וטס, כך גם לסוגי קבציס נוספים, תוכל להגדיר מאפייניס בתגית <67060>, צריך רק לחפש מעט וללמוד אותסם. ליווי מוסיקלי עד כה, הורגלת לתת למסמכי ה-טפ/ שלך תמונת רקע, כדי להוסיף גוון אישי לאתר ולתת למשתמש רקע, יותר טוב מהאפור המשעמסם. למה לא לתת להם גם קצת מוסיקת רקע! הס קוראים את החומר שהאתר שלך מציע, בומן שהם שומעים יימוסיקת מעליותיי או כל מוסיקה אחרת שתבחר ומרגישים חמימות נינוחה ומוכניס להישאר ולהאזין. התגית <0חט9950> גורמת לדפדפן זופזסו|קאם 6%חז6שח1 להשמיע קובצ צליל, כשהמסמך נטען. כמובןו שלא תרצה קוב ענק (זמן טעינה ארוך), אבל אתה יכול, במקוס זה, לגרוס לדפדפן לחזור על קטע קצר כלשהו מספר רב של פעמיסם. אתה יכול להשתמש בקבצי צג/ש, א או זסזוא למטרה זו. כדי לכלול מוסיקת רקע, כתוב את הקוד שבקובצ |חז8050006.0 בתקליטור המצורף: <"8"= מסס! "וח 576="005001 0חט950> הצעה מעניינת: במקוס הקובא 0ח.585001 בקובף |%0ח.0חט8650 רשוס 3סח.ה!|פ/ (כמובן שצריכה להיות לך תמיכה ב-3ק₪. התוכנית נמצאת בתיקיה סרחה חו/\6זהס5:אהתקן זה) ותהנה ממוסיקה קצבית. 8 ודרן - 22902 כִּיגָגָזועיע. סרטוני וידאו בזמן אמיתי למרות שעסקנו כבר רבות בנושא זה ברשימה אודות חו-פָט|ק של ₪6156806, ז6חזס%ח1 זחזסוקאם מאפשר כיוס הצגת סרטוני וידאו בפורמט 4/1 (הפורמט התקני של פאוספחו/ו) בדפדפן, ללא צורך בתוספות מיוחדות. תוכל ליישס זאת על ידי שימוש בתגית <וחו> כך: <"וטה.600|6וע"=6הפחץ0 טוחו> שיס לב לכך שזה ממש כמו לטעון גרפיקה לדפדפן. ההבדל היחידי הוא שבמקוס לציין =56 פָוְחו>, אנו מצייניס 6ופחץ0. באופן מעשי, תרצה שמשתמשיסם בדפדפנים אחרים (לא זסזס|כאם 6%חז07:ח1) יראו משהו במקוס, ולכן, תוכל להשתמש בגרפיקה חלופית לסרטון הווידאו, כך: <"576="07300160!6.01 "ועה.60|6סוע"=6הפחץ0 טוחו> זסזסוקאם 6%חז6שח1 יציג את סרטון הווידאו, בומן שדפדפניס אחרים יציגו את הגרפיקה החלופית. לתגית זו אין מאפייניס רבים, אך אלו שקיימים - חשובים: מאפיין משמעות ח6ס6!ו | הפעלת את הסרטון ברגע שהמסמך נטען לדפדפן. וח | הפעלת הסרטון רק כשהמשתמש מעביר מעליו את העכבר. 5 | הצגת לחצני שליטה, הדומים ללחצנים שבמכשיר וידאו רגיל (ללא הקלטה). ברירת המחדל היא הצגת הסרטון ללא לחצני השליטה. כדי לכלול אותם עליך להשתמש במאפיין 5|סשח60: <5!סשחסס "וע060|6.8וע"=6ופחץ0 טוחו> התגית <02[66%> תפקידה, בעיקרון, הוא להחליף את תגיות 16066806 הקיימות <800!66> ו-<6060> ולשפר את פעולתן. היא פועלת בדרך קצת שונה מהן. לדוגמה, התגית <02[66> יכולה להטמיע סרטון וידאו ב-זסזס|קאם 6%חז6זח1 כך : <"וש8/ חסחהסו!סקה"=6כ/ "וש.6וטסוח"=0963 00[601> <"806ח1 |6="501| ")ו6="50|!.0ז5 8וחן> <00[60/> פרק 14: מולטימדיה | 339 כפי שאולי שמת לב, התגית <0[666> היא תגית תחוס בעלת מספר מאפיינים שונים. המאפיין 088 משמש להודיע לדפדפןו על הקוב אותו יש להטמיע במסמך או להעביר הלאה לתוכנת עזר. המאפיין 06 מודיע לדפדפן מהו סוג הנתוניס לו שייך קובצ זה, כך שיוכל, ביתר קלות, לדעת אס הוא מסוגל להציג סוג קובצ כזה בפני עצמו, או שהוא וקוק לתוכנת עזר. התגית <8ַחחו> מכילה את מה שיציג הדפדפן למשתמש, אס אינו מסוגל להציג קובצ מהסוג שצוין בתגית <00[6%>. בדוגמה נוספת, תוכל לראות כי התגית <66[פס> תומכת במאפייניס נוספיס האופייניים מאוד לתגיות גרפיקה ומולטימדיה אחרות : "וצה חס הסו!מקהּ"=6ק/ס "ועה.6וטסוח"=0868 665[ 0> <"6|"= חטו81 "200"=+6100% "288"= ת0ועע <"06חו |[3!5="50 "זוף.|576="50 0וחן> <00[60₪/> תוכל להציץ בקובצ |%ח. 8850 ובקובץ |השח.0וח06ח85ו= כדי לראות איך מוגדרת שס התגית <6%[פס> להצגת סרטון ח85. יש לדאוג לפרמטרים המתאימים כפי שמורה יצרן התוכנה (במקרה זה, חברת 8607060|8. עוד על ₪858 תוכל ללמוד בספר 4 35|" למפתחי אתרים באינטרנט. התגית <09[6065> תומכת בטכנולוגיית היישומוניס של 6050%וא, הנקראת 6%ע26. על טכנולוגיה זו תוכל לקרוא בהמשך ספר זה. 0 ודרן - 25902 כִיגָגָוועיע. פרק 15 ו דרוס בפרק זה: > סגנונות ומחלקות ב- |זדחס. תגובה לאירועיס. אנימציה עם |אדחפ. פקדי א6עו6. עדיין מחכה לך !וזדו] 6ווההּחץס... פרק 15: ||אדהכ | 341 המגמה בעיצוב דפי ט6\ היא ליצור דפים אינטראקטיבייס ודינמייס ככל האפשר. דף אינטראקטיבי מקייס יחסי גומלין עס המשתמש, כאילו היה יישוס. כשהמשתמש לוחץ על לחצן או נותן פקודה מילולית, מגיב הדף על ידי ביצוע פעולה מסוימת. מאז ומתמיד היו דפי פ6/ אינטראקטיבייס הודות לקישורים (פאחווז6סץ) שהס מכילים. יחד עס זאת, רמת האינטראקטיביות שלהם נמוכה למדי, כשמשווים אותם ליישומי 5וססחו/. ניתן לשפר ואת בעזרת זאְסִס5הּהּ2, 0%וז856/, פקדי %א6ע6ה טכנולוגיית 457 ויישומוני ה38. דף פ6/ שמכיל רכיבים אלה, מסוגל להגיב לפעולות המשתמש בדומה ליישוס פאוססחו/. דף דינמי גם הוא אינטראקטיבי, אך הוא יכול לשנות את תכניו באמצעות הצגת רכיבים או הסתרתם, לא בהכרח בתגובה לפעולות המשתמש. בוודאי ראית דפי פ6/ שמציגים פרסומות נעות. דפים אלה אינס מגיבים לפעולות המשתמש, אך תכניהם משתנים באופן דינמי. דפי ס6ש רביס כוללים מסגרת ניווט (6ח8ז: |הּחסחִהָּובא), אותה הס מנצלים כדי להתאים את תכניהם לפי הפריטים שבוחר המשתמש מתוך מסגרת הניווט. דפים אלה מגיביס לפעולות המשתמש, והם גם דינמיים: תכונתם העיקרית היא שהס משנים את תוכנס במחשב של המשתמש, ללא צורך בטעינת דף נוסף מהשרת. ההבחנה בין דפיס אינטראקטיביים לדפים דינמיים היטשטשה במשך הצמן, ואין כבר צורך לסווג אותס באחת מקטגוריות אלו. ייתכן שזו הסיבה שמיקרוסופט הנהיגה את המונח דפים פעילים (8065ק 6ע460) לתיאור דפי ס6/ המקיימיס יחסי גומלין עס המשתמש ומתנהגים בצורה דינמית. אינטראקטיביות אינה תכונה חדשה ב-טפ/ו, ולכן בפרק זה נשתמש במונח דינמיות. בפרק זה נלמד כיצד: + לשכלל דף !אד בעזרת סגנונות (5/65) ומחלקות (6|85565). * | לנצל את 85610%/ כדי לשלוט בכל המסמך, ולעצב דפי ט6/ בעזרת |ואז4 דינמי ( !דה 6והההחץס). * | לנצל חלק מהפקדים החדשים ליצירת תכנים דינמיים, כולל פקד גרפי מבני ((6000 6וחק8 600760 50) | ופקד בקר רצף (|סשח60 ז66חהסט )500‏ - שניהם כלולים בדפדפן ז6זס|טאם 60חזסשח1 ואין צורך להתקינס. > שילוב פקדי 606%, כגון פקד %ח806 של מיקרוסופט, המאפשר לעצב דפים בעלי רכיבי קול (כאלה המביניס פקודות קוליות ואף עוניס בקול). 2 |ודר]ן - 25902 כִיגָגָוועיע. שכלול !וי דרו בעזרת סגנונות ומחלקות ]וא דחו החלה עס סגנונות (5%/!65) שאותם למדת כבר. הסגנונות מאפשריס לשנות את מראה האלמנטים, ולהגדיר מחדש כמעט כל תגית |ואזהּ. לדוגמה, הגדרת התגית שלפניך תציג את כל הכותרות 1 בצבע כחול, ואת כל הכותרות 2ח בצבע אדוס: <50/|6> [ס6טוט:זסו|ס6+ 1ח ז:זס|ס6+ 2 <50/6/> אס משלבים משפט זה בתחילת מסמך וואזה, בדרך כלל במקטע <680ח>, הוא יחול על כל תגיות <1ח> ו-<2ח0>. ₪0 הערה השימוש בסגנונות בדפי 68 זהה לשימוש בהם במסמכי מעבד תמלילים : מגדירים סגמנון, ולאחר מכן מחילים אותו על המילים או על הפסקאות שנבחרו. !אד היא שפה, ולא סביבת עבודה עס כלים חזותיים, כגון מעבד תמלילים - ולכן עליך להגדיר את הסגנונות בעצמך באמצעות התגית <50/6>. נוסף לשינוי הכותרות, ייתכן שתרצה להשתמש בתגיות <1ח> ו-<2ח> הרגיליס המקוריים. לחילופין תוכל להשתמש בשני סוגי כותרות <1ח>: אחד כחול ואחד אדוס. ניתן להגדיר מחלקות, כדי להבדיל בין תגיות רגילות לתגיות מותאמות. מחלקה (6155) היא תגית מסוג חדש, המאפשרת יצירת קבוצת תגיות ייחודית בנוסף לאלו הקיימות. נניח שברצונך להגדיר שני סוגי כותרת <1ח>: אחד לכותרת הנושא ואחר לסיכומים. לפניך ההגדרות של שני סוגי התגיות : <50/|6> 18667:זס!60 ;6אוהץע: 6הטסז0א086 ;0וסס:שחהטוסצו-%חסי+ 6 1 [6טופ:זס|ס6 ;000:00!0ו6/ש-4100% /והוהוט1.5ת <50/6/> כשתרצה לעבוד עס <1ח> כרגיל, תשלב אותה בצורה הבאה: <1> 6 ח566000 %ח6רט006 8 15 פוחד <1ח/> כשתרצה לעבוד עס <1ח> בסגנון ₪66, תשלב אותה בצורה הבאה: <"6|355="006 1]> 6 ח5660 006% 8 15 פוחד <1ח/> פרק 15: ]ודה | 343 לשילוב תגית <1ח> בסגנון /ץזהוחתטפ, פעל כך: <"/זהוח!355="50 1> 6 ח56000 הרוטפ 8 15 פוחד <1ח/> למעשה, מחלקה היא תגית חדשה, אך מכיון שהיא נגזרת מתגית קיימת, אין צורך להגדיר מחדש את כל תכונותיה, אלא רק להגדיר מחלקה, שהיא וריאציה של התגית הקיימת. התגית <"6!855="00)6 1ח> יורשת את כל מאפייני התגית <1ח>, מלבד אלה המצויניס בהגדרת המחלקה: משקל (סגנון) הגופן, צבע הרקע וצבע הטקסט. ניתן להתאיס תגיות 411 קיימות במסמך בעזרת מחלקות. לעומת ואת, כשמשלביס תגית במסמך, לא ניתן לשנותה לאחר מכן, מכיון שהדף הוא סטטי. כפי שנראה, ]ו דחס מאפשרת הגדרת סגנונות מחדש לאחר שהדף הוצג במסך. לדוגמה, ניתן לציין שמאפיין הצבע של כותרת <1ה> ישתנה כאשר הסמן יעבור מעל הכותרת, או כשהמשתמש מבצע פעולה כלשחי. כפי ששיערת ודאי, מאפייני תגיות מותאמות משתנים באמצעות תסריט 00ח56), בתגובה לפעולת משתמש, או במהלך ביצוע תוכנית שהוגדרה מראש. אתה מספק את תת-השגרות עבור אירועיס עליהם מגיב התסריט, ושגרות אלה מופעלות באופן אוטומטי. אותו מודל תסריט המשמש לתכנות טפסים, משתלב גס ב-|אדחס. שינוייס דינמייס במסמך כוללים גם שינויי צבע, גודל, או סגנוו של טקסט, ללא צורך בטעינה מחודשת של המסמך. 560% מסוגל לבנות ולבנות מחדש מרכיביס שוניס במסמך, על סמך פעולות המשתמש על אלמנטיס המקושריס אליהסם. למשל, כאשר הסמן עובר מעל קישור, הטקסט של הקישור משנה את צבעו, או כאשר תצביע על שס פרק מתוך ספר ייפתח תוכן הענייניס של אותו פרק, והכל באופן דינמי ושוב... ללא צורך בגישה מחודשת לשרת לטעינה נוספת של המסמך (ברור לך שכל מה שמוצג, במקרה זה תוכן העניינים, נטען כבר, אלא שהוא מוסתר מעיני המשתמש). מעצבי אתריס משתמשים בשינויי תוכן כאלה ממספר סיבות. לדוגמה, קוד המקור הבא, גורס לסגנון הטקסט להשתנות כאשר המשתמש מעביר את העכבר מעל הטקסט. תרשים 15.1 מציג את הטקסט הראשוני ותרשים 15.2 מציג את מראה הטקסט לאחר העברת העכבר מעליו. שינוייס כאלה, לדוגמה, יכוליסם לשמש להתרעה בפני המשתמש כי נתוניסם נוספיס אמוריס להיטען לתוך הדפדפן בהמשך. 4 ודר)] - 5902כ כִּיגִפָויועיע. |< |ם = . זסזס!קא = 1פחז6!ח! !/ס5סזשו4 - 4 41 11 עוטחסוז-] זס5 |; | אש | | מ פפהסוםת כ סם אשצ ₪ 6 | זה סוהההחעכ דה סווההחע ס6ווההחהעכ 206 הזחו ומס ! נש | תרשים 15.1: זהו הטקסט המקורי, לפני שהעכבר הועבר מעליו. קוד 1, הקוב> !וח+60%1101.0 בתקליטור המצורף: <|וחזר]> <680> =60000% "06 ]-%ח "= /ו60-ח 668וח> <"603756%=150-8859-8 ;|ההסח/%א00" <"ז0ו23/507"= 806 30| "ל 8/856ן/1א?"=6כ/ ז500> ()613|16א8ח הסססחנ ;"6ו/169" = %50/!6ח50/6.70. 1רוץוו ז ()|הרחזס]6)הח הסטססחט+ / ; "[ה רחוס" = %50/!6ח50/6.)0. 1 רועו ד <5000/> וד 6והההחץכ סחה 6<655> <₪06/> <₪680/> <"-ת--- "= !5960 ץ00ס> <ק> <זם> | ד 6והההחץשכ <"526="7 +חס)> <חס)/> <ס/> "|ההחזסח :0ח0ופצו-%ח0סז"=50/6 "1רוץו]"=0ו 1ה> "; ()6ו|8ז661ה "= 0 /00פסוהחס <"; )| זס6 8" = ססר חס <חס)/> | ד 6והחהחשכ <"26="7ו5 +חס)> <1ח/> <זם> || ד 6והההחץ כ<"526="7 +חס)> <זם> <%חס)/> <ץ000/> <חשח/> פרק 15: ]ודה | 345 | ום)=. ₪ 8 :)| | ספ פפקסוםה סב אשע ‏ 0 5ם [ דר סוהחהחהע תעכ ו זה 6והההחעכ 206 +0ח8זוחו 1008 ר-| | תרשים 15.2: שיס לב לכך שהטקסט בשורה האמצעית הפך לנטוי, לאחר שהעכבר הועבר מעליו. תגובה לאירועי עכבר בסעיף זה נבחן דוגמה פשוטה של דף 1א1 המכיל תסריט המגיב לאירועי עכבר. האלמנטיס השוניס של אז₪ יכולים לקבל שמות, בדיוק כפי שלפקדיס הפנימייס (600%70/5 6ו5חושח1) יש שמות. לדוגמה, ניתן להקצות שם לקישור (חווזססץה), ולנצל שס זה כדי להגיב לתנועות הסמן כשגוררים אותו על פני הקישור. התגית <806>/8ק 6וחס!] והחה-0ס1]<"זו.סס. והחה-0סח. עטצואו//:קח"= )סה 8> תשלב קישור בדף. כדי לתת לקישור שס, נשתמש במאפיין =ווהא, הנה כך: <2806>/8 6רחס1] |רח'-00ר]<"אחו!ורחה סח"= שרחה "זו.סס. והחה-0סח.צטצואו//:קח"= )סה 8> כעת תוכל לכתוב פונקציות טיפול (5ז4800/6) ב-8561060/ עבור כל האירועיםס שאלמנט זה יכול לזהות. אחד מהס הוא האירוע 61666, ופונקציית הטיפול שלו תהיה שיגרה המופעלת כך: ()66ו!חס אחו|ורתה סח 50 667 00165 6006 זוסץ4 טט5 0ח= כמובן, אין סיבה מיוחדת להגיב על האירוע 0166 של קישור; קישורים מגיביס בעצמס ללחיצה בעכבר. אך קיים אירוע עכבר נוסף, שניתן להגיב עליו: זסש0ס6פוסוא. עיין בשיגרה שלפניך: () 560/01 סוחס >חו|ורהססח טט5 667 00165 6006 זטוסץ4 טט5 0ח= 6 \זדךרן - 25902 כִייגָיגָּוועיע. שיגרה זו תופעל אוטומטית ברגע שהמשתמש יעביר את סמן העכבר על גבי הקישור אחו|ווח08סח. הדף השח.%5חו1 מדגיס כיצד לתכנת מסמך !4% כדי שיגיב לתנועות העכבר. המסמך המוצג בתרשיס 15.3 מכיל קישור אחד ופיסקה. בכל פעם שהסמן עובר מעל הקישור, משתנה צבע הרקע של הדף לצהוב, וכאשר הסמן מוסט מהקישור או הרקע משתנה חזרה לצבע לבן. כדי לשנות את צבע הרקע של הדף השתמש במאפיין זסו060פ של האובייקט זחסוחטססכ אשר מייצג את הדף המוצג, הנה כך: "ץוס!|6ץ"= זס|0060.+ח6והטססס |<]פ)- | זסזס!קא = )סחז6)ח! !)ס5סזסוא - 386 >אחו 1 שחד [< ג מס 1006 פפהסוםת אמש 288 6 | ₪ כ ₪. > . ₪ שוחסר | 36698 | קסו5 וס 6% 45, 3 ₪ - ו חווק עסו | 65! טעב ה56810 ?0 60/ ןַהוק16/6|!0) חו 665160זחד זס , קסח68וסצ טפ/צ ספסזסו] שרא 6ופו/ 6 6ורהסח; ורה-00 בחהב ,איסו|פץ 0+ הַחוהַחבּח0 5 זסוסס המטטסזהַאסבּם פחז 3% 588 |וואו טפץ ,אחוחפקעח 3 זפטס זפזחוסק 8ח+ פצסו גוסץ הפח/ .זוחא 0+ 830% הַחוהַחבח0 5 זסוסס החטטסזטאסבּם פח* ,זפזחוסס 08 פטס גופץ מפחאו .5ב 30 +3חאו 588 חב ווחזה-ס זפצם זפ+חוסס 8 פטסחח ,איסא 2 שש | | ₪ תרשים 15.3: הדף הוזח.5אחו! מגיב לתנועות העכבר מעל הקישור ומעל הפיסקה. כך נראה הקישור: <" חס רת ס6.+50סהסורח. ושעש /: קח"=+6וח "אא1 ופוי]"=6וההח 8> שתי שגרות קשורות לקישור זה. האירוע 10056008 מטופל על ידי השיגרה ()ז6ש560סו]חס %הו]15 | והאירוע | %ַט560ש0 | מטופל | על ידי השיגרה (560000טס1]חס >חו! |5א. שתי שגרות אלה מופיעות בתחילת הדף. ראה קוב וחשח.65חו | בתקליטור המצורף: <|וחזו]> <680> 6 68>חו | סח ך <6> <₪06/> <"8507100/" =8806ח3! 5010%> פרק 15: ]ואדה | 347 ()ז5606וס!]חס >חו ופא טט5 "ששס!||וסץ"=זס!060ט.+חסוהטססס טט5 0ח= ()56000טס]חס אחו !5 טפ "וחעש"=ז0960!0.%חסוהטססס סט5 0חם ()ז6 560 סוחס אחו ססר פט5 "60ז"= ז50/!6.00|0.>חו !ור ססר סט5 0חם (05600]חס אחו |וחה טסו פט5 "א130ם"= זס|50!6.600.>חו !ור ססר סט5 0חם <5010/> <0080/> 0 8חוקס!06/6 חן 10765060ח1< > < "פ"=526 "8ח08ז1806="/6 +חס)> <6ח10/> 600%60%7 <ק> 6 זו5ו/< "פ"=526 "00808 /"=1806 זחס)> <"/0ח5א סע ו ס050.0הסורח. ושעש /: כ ח"=+6זח "אא1 ופוי]"=6וההח 8> <זס>זס , <0>/8סח5אזס/\ סש ס5סחסווו <זס><806>/0 סוחסה והחה-00ס <"אחווהה ססר"=0ו ק> <זס> <חס)/> <ס/> <ז]> 6 6עסרח טסץ חשח/<"5226="2 %+חס1> <"5פ"=526 8ח1906="/008 +חס)> 5 זס|סס סהטסז0א286 06 ז3חס 566 |!ואו טסץ ,אהוהסקץח 3 זסטס זססחוסס זסוס6 הטסז0א036 6ר ,זססהוסק 6חז סטסרח טסץ הסחטט סחה ,אוסווסץ סף 8הופההח6 <זם>.6וח/ 60 0806 חַחוסַחבח6 15 .וכה זהח/ 566 300 וה100-3] זסטס זססהוסס 606 סעטסוח ,צוסוז <חס)/> <)חס)/> <ץ000/> <חשח/> הטקסט 806 סוחסח ווחה-00 הוגדר כפיסקה בשס אחו!ווההססח באופן הבא: <0806>/0 סחחסח והחה-100<"אחווחה ססר"=סו ק> 8 |ודרן - 25902 כִּיגָגָוועיע. כאשר תעביר את הסמן מעל הטקסט תראה איך הוא משנה את צבעו לאדוס וכאשר תוריד את הסמן מהטקסט 896 6וחסח ווחה-400 יחזור הטקסט לצבעו השחור. פעולות אלה מטופלות על ידי שתי שגרות ()ז5606סוחס >חו |וחחה ססר ו-()5600טס1חס >חו |והחה ססה. להמחשה טובה לשינוי סגנון דינמי יכולה להיות הקוד הבא: <";'60ז' = זס|15.50/6.60ח560/0="6טסוחחס ₪1> 6 6הח 60 65חו| קס) 0656 זסעס שפטסרח זטסץ 355 ח68 טסץ | דר 6והתהחץכ 60 פאההחד <01ח/> 60 זאס% באמצעות שורה פשוטה של קוד, תוכל ליצור שינויי צבע דינמייס לטקסט בתוך המסמך. הקוד הבא וצילומי המסכים שלאחריו, מדגימיס כיצד ניתן לעשות ואת כתגובה לאירוע ז606פ5טסוחחס, המצורף לתגית <1ח>. קוד 2, קוב !וח+ח.0%₪1102 בתקליטור המצורף: <|וחזו]> <680> 2 06 , | ד 6והההחץכ <6ו> <06ם/> <080/> <ץ000> <";'60ז' = זס|15.50/!6.60חז"= ז60/6פטסותחס ₪1> קסז 6656 זסשס 6פסרח זווסץ 55הכ חה6 טסץ ]וא דר 6וההחשכ 0 5אההחד 0 א 06 86 0 פסחון <1ח/> <ץ000/> <חשח/> 5 חה0ם טסץ ו ד 6והההחץכ ס+ פאההחד 6 0+ 65חו] ק0ס) 0656 זסשס 6פוסוח זוטוסץ 0] )6+ סח+ 206 18061!חו 10008 ר-| [ | [ ] | 6 ן₪ תרשים 15.4: כך נראה הטקסט, כאשר המסמך נטען לראשונה לתוך הדפדפן. פרק 15: ]ואדה | 349 5 חה60 טסץ .וד 6והההחץכ ס+ פאההחד 6 0+ 65חו! 0+ 656ח+ זסעס 86וסחו זנוסץ 0 )א6) 6ח+ / 206 305%ז!חו 1.00 ר-| | | 6 ₪1 תרשים 15.5: העברת העכבר על הטקסט תגרום לשינוי הצבע לאדוס. התגית <צו6> מסמכי 1א₪1 מוצגיס בפעולה אחת: הדפדפן מעבד את נתוני הדף מתחילתם ועד סופם. כתוצאה מכך, אין אפשרות לחזור ולהציב אלמנט כלשהו מעל אלמנט אחר. לדוגמה, בשפת ₪11 פשוטה, לא ניתן להציב כותרת על גבי תמונה. ניתן להציב אותה בשורה מעל התמונה או בשורה שמתחתיה, אך לא ממש עליה. לאחר שהתמונה הוצגה במסך, לא ניתן לחזור לאחור ולהחיל עליה אלמנטיס כלשהם. התגית <טו0> מסייעת להתגבר על מגבלה זו. היא מאפשרת לפצל את המסמך לחלקיס נפרדים, אותם ניתן להציב בדף וה ביחס לזה. התגית <שו0> היא מרכיב בסיסי ב- |ואדהפ, מכיון שהיא מאפשרת לחלק את הדף לחלקים, ולפעול על כל אחד מהס בנפרד. נבחן דוגמה מטעה בפשטותה: דף |חזח.56/!65, המוצג בתרשים 15.6, נראה כמו תמונת רקע עליה מוצג טקסט. |<וםן. זסזס!קא = 61חז6)ח! !)ס5סזסוא - 65וע51 וא זו ₪1 8 :> | | מ >שהסוםז 0ב אצ 6 שם | פיד 5" 06665909 65א0חו 5.0 יזסיזס|קאם 61חיז16ח1 .פחסוז0יז6ק0 4656100 חס פחופשסיזם ט6/צ .0/6 106 הויז 05 51 05 > |60 ח שסח טסץץ שסח> ||ש 125 פַכצז390/ . שסח 5.0 6% 1 ||510חן חס 006|השסש 6 ז הד וו 0]50 ₪6 ||וש 005ו601!| קקס פחושס||0 1 ו/ש .זו +0 651 ו 55 0 = 00| א ₪ הו661 א היק .אק .א ו' 206 !306זוחו 18 ר-] | תרשים 15.6: הדף ₪ח.5/!65 מנצל את התגית כדי להציג אלמנטים חופפים. | ך1] - 229302 3/9/2וייע אס תפתח את הקוב החח.5!65 (הנמצא בתיקיית הפרק בתקליטור המצורף) באמצעות עורך טקסט, תיווכח שהוא כולל שני מקטעים, שכל אחד מהס תחוס בתגית . המקטע הראשון מכיל כותרת (המחרוזת "5.0 15") המוצגת ברקע המסמך. המקטע השני מכיל את הטקסט עצמו. שני המקטעים חופפים זה את וה, באופן שהטקסט מופיע ברקע. ללא אפשרות החפיפה בין האלמנטים, היה צורך לטעון תמונה כדי להציג את הרקע. המחרוזת 5.0 15 המוצגת ברקע, מוצגת בעזרת התגית המותאמת שלפניך: <"655/]א06="60/ס 50/|6> ?526:600%7-ח0? ;"638 /": רחסו ;"005080 א":זסוס46 6 86זה 1.1 <50/6/> וזו הגדרת התגית <צו0> הראשונה, אשר יוצרת את הרקע: <"60:20] ;3050|006:חסטופסק"=50/6 /ו0> <"א6 37061 |"=0|355 1> 1.0 050;5.0ח1=8 0;5.0ק05ח.0;158ק05ח.08. 5; ק05ח.158 0 158050;5.0 <1ח/> <צו0/> מיקוס המקטע <טו0> מוגדר כמוחלט (6אט|1050), ונמצא במרחק של 20 פיקסליס מקצהו השמאלי של המסמך. המקטע השני מוצג באותו מקוס, כדי שיופיע על גבי המקטע הקודסם. גם הוא מתחיל 0 פיקסליס מקצהו השמאלי של המסמך. <"60:20] ;3050|006:חסטופסק"=50/6 /ו0> הטקסט מופיע בין התגיות <עו0> ו-<או0/>. אין צורך להראות כאן את קוד !ואד שיוצר את הטקסט; כל שעליך לעשות הוא לפתוח את המסמך ולקרוא אותו. מאפיין המקוס יכול גס לקבל את הערך 6!80/6ז, מיקוס יחסי, המוגדר ביחס לאלמנט הקודסם בדף. המשפטים הבאים יציבו תמונה במסמך, ועל גביה כותרת, כמוצג בתרשיס 15.7 (קוב% |ח0/6717080601.0%א6ד) : <|וחזר]> <680> 66 8 ז6שכ) א ךד<6ו> <06ם/> >/0080< <"00:10ף ;66ט!50סה: חסטופסס"=50/!6 עו> <"זוס. ץא5/ח/65פהחו"=576 טוחו> פרק 15: ||אדהכ | 351 <שו0/> <זם> <"60:30]| ;10-:00ף ;6!80₪06ז: חסטופסק"=50/6 צוס> <חס?/> חסו 68 806חו< "פ"=526 %חס)1> <שו0/> <ץ000/> <חשח/> בדרך כלל יופיע מקטע <צו9> השני מתחת לתמונה. מיקומו יחסי, ולכן הוא ממוקס 10 פיקסלים גבוה יותר ומוצג על גבי התמונה, סמוך לתחתיתה. עכשיו הפעל את קוב> |ח%ח.00671780602א6ד, וראה איך מוגדריס שס שתי השכבות בעורת התגית <שו0>. |<]םן- | זסזט!קא = 1פחזפ)ח! 50/1סזסו/א - 6וטוסו] 3 זסצם ואפדך [ ₪ קפ | 0086[ 8פסטה] פוש 08ם ‏ שו | 22 | 25 ₪ ב -] 0 ו 4 4 9 | ₪ 7[ ₪8 . > . = ן עז0פו] = 68ווזסעב = 568100 6חס | 8]858 | 5000 ו 6% 866 080 חס עו 5 | חס [6 תרשים 15.7: תמונה ועליה כותרת. נוסף למיקוס המקטע <צו0>, תוכל גם לציין את מימדיו, באמצעות המאפיינים חז0וו ו-%ח9ו6ח. האלמנטיס של המקטע מוצבים במימדים שהוגדרו, כפי שיופיעו בדפדפו. אם התוכן המופיע בין תגיות <צו9> יחרוג מהמקוס שהוקצה עבורו על ידי המאפייניס וססו ו-0%ו6ה, יגדל גובה המקטע בהתאמה כברירת מחדל. ניתן לשנות ואת באמצעות הגדרת מאפיין חדש, שוסוזפשס, שערכיו החוקייס הסם: + |!5670 - מימדי המקטע אינס משתנים, ומתווספים לו פסי גלילה. . 6 - מימדי המקטע אינס משתנים, וחלק מהמסמך מוסתר. 2 ודרן - 25902 כִּיגָיגָוועיע. מסמך !₪1 שלפניך (המסמך |ושח.%ח6ו8660וק) מוצג בתרשים 15.8 : <|וחזו]> <080]> 6%ח66ב|ק <6> <006/> <₪680/> <ץ000> <ז0ח66> <%חס)/><"5226="4 "5!] 5805 16הח1806="00 +חס)> <"שסו!6ץ:זס|60- 0 חס 36 ;ח006וח: סוס עס ;000:60ו6ח ;400:תזסואו"=6ו/50 עצוס> 6 |!וא סז 15ח ד<"5226="4 "5 5805 6ווחס1806="6 +חס)> או 60 0ח3 6סוש 5|סאוכן 400 0305 אסס 3 חן 660 0חסז <חס)/>!ן+ <צו0/> <זכ><"5226="4 "5] 5805 16הח1806="00 +חס)> <חס)/> <"ח8ש0-60|07:6 ה 28600 ;50701: טסו 6עס ;100 61806 ;200:חססושו"=50/!6 עו0> 6 |!וא סז 15חד<"526="4 "5] 5805 6ווחס1806="6 +חס)> 0 סח ססוצו פ|סאוכן 120 0865 אספ 6זהטף5 8 חן 006760ח6ז <חס)/>!81 פ!סאוס <צו0/> <ז660%0/> <ץ000/]> <חטח/> 9 זסזס!קא = 1סחז6)ח! )/50סזס: - הזח .)החזסב!2 1ת:) 46וט םוסקא : | קובץ עויכה תצוגה מעבראל פועדפים עזרה | ש כ 8.6 ₪ ₪ | ₪8 ₪ : כתובת | ₪2 הקודם הבא עצור רענן דףהבית | חפש מועדפים הינ 18 | 5אוק 400 1001'5 אסכ 0 חן ב6יוסחסיז 06 ||וש 161 >וחד |10 5|סאוכן 60 טחס ₪166 00% 6יוסטף5 0 חו 60יו66חסיו 6 5|סאוכ 120 5 זסחד ב [|ה+ >!5שגרו רורו1 המחה 1 56 ||וש 161 פוחד 4 , | 4 תרשים 15.8: דף ה0₪ח.%ח13666ק מדגיס את מאפייני הרוחב והגובה של סגנון התגית . ₪ המחשבשלי פרק 15: ]ואדה | 353 מאפיין נוסף נפוצ ב- |ואדחפ, הוא המאפיין שְ50!3ו9, הקובע אס התגית <טו9> תהיה נראית לעין או נעלמת מהעין. אס המאפיין יקבל את הערך 6חסח, יהיה המקטע סמוי מן העין. תוכל לשוב ולראותו על ידי שינוי מאפיין ץ150!3 באמצעות קוד 06 856/, בתגובה לפעולת משתמש. להצגה מחדש של אלמנט סמוי, תן למאפיין 615088 ערך מחרוזת ריקה (" "). הדוגמה בסעיף הבא ממחישה כיצד משניס את מאפייני התגית <צו0>, כדי ליצור מסמכים דינמיים. בקוד המופיע לפניך (השח.103הח0), חצ העכבר משנה צורה לצורה של יד כאשר הוא עובר מעל הטקסט 565 6116%. נעשה גם שימוש באירוע >סו|סחס כדי לעבור בין מצב של הצגת הטקסט לבין הסתרתו, כתגובה ללחיצת העכבר. זוהי שיטה בעזרתה יכול כותב המסמך לגרוס להצגת והסתרת קטעים מייתוכן ענייניסיי לפי הצורך. תוכל להתרשם מן התוצאה בצילומי המסכים לאחר קוד המקור הבא. קוד 3, הקוב) וח+₪1103.0+67 בתקליטור המצורף: <|וחזר]> <680> < 50" = 806 חה! "50 /8ן/+א6="66ק/ם 500%> (%000!6)6 החסחסחו 0 ( "6חסח" == ש6.50/!6.0150|3) ז1 / ;"" = ץ6.50/!6.0150|3 0 56 0 ;"6חסח" = /6.50/!6.0150|3 , 1 <500/> 3 06 !ד 6והההחשכ <6> <06ם/> <0080/> <"; (0ח11065. ||8. 6% 006 )6000!6"=>סוסחס "סחאח :זספזטס"=50/!6 עשוס> םה 61166 ,הסכסח +החצו 566 סד <שו0/> ץְהטהּ סף |!וא פוה ד<"עשסת5ססורן"= 0 "סטופ :זסוס50/!6="6 ח8ק5> <זס> <0ח508/> (866ם 6וחסס |ו₪ו 0ח3 חו303 >0ו61) <ץ000/> <חשטח/> 4 זדרן - 25902 כִּיגָגָוועיע. == 06| 61 , הפסקפח זפחצו 586 סד 06 606 וזו סחה חו808 א6ו61) עיפוה סף |ווואו פווד 206 1סח3זוחו 008 1 ה-ן | תרשים 15.9: |אז₪ דינמי מאפשר הצגה והסתרה של אלמנטיס במסמך כתגובה לפעולות המשתמש. == 6106 , הקפה זפחו 588 סד 206 36 ז!חו |הסס 1 = תרשים 15.10: בדוגמה זו, לחיצה על הטקסט תגרוס להסתרת השורה השנייה של הטקסט. תגובה לאירועי עכבר ומקלדת בוני אתרים יכוליס ליצור מסמכיס הכולליס קוד, שתפקידו להגיב לפעולות המשתמש (לדוגמה, לחיצה על לחצן, העברת העכבר מעל חלק מסויס במסך, או סימון טקסט כלשהו). פעולות כאלה יוצרות י'אירועיםיי שונים. כל ייאירועיי כוּה יכול להיות מקושר לקוד מסויסם, שתפקידו להגיב לפעולות המשתמש. כשמדובר ב-1אז₪, הדפדפן מתעלס מאירועיס באלמנטיס שלא מקושר אליהם קוד מסוים, האמור להגיב לאירוע. ב-1אז דינמי, אס לא משויך קוד לאלמנט כלשהו, הדפדפן מחפש את הקוד באלמנטים עליוניס יותר בהיררכיה המבנית של המסמך. רק לאחר שבדק שקוד תגובה כזה אינו בנמצא בתגיות המכילות את האלמנט המדובר (עד רמת המסמך) יפסיק את החיפוש. תופעה זו נקראת ייפעפועיי (פחווסטטם זחסעם). מה היתרונות של מנגנון תגובה כזה: * | טיפול מרוכז באירועים שכיחים. * פחות שורות קוד לטיפול באירועיס. . פחות שינוייס בקוד המקור וב-500%. פרק 15: ]ואדה | 355 לדוגמה, ב-|אז₪ רגיל אתה יכול להגדיר תגובה קבועה ללחיצת עכבר, אך עליך להעתיק את ה-560% לכל מרכיב ומרכיב במסמך. מכיון ש- |אז₪ דינמי משתמש במנגנון יפעפועיי, ניתן להגדיר את התגובה בתגית האם, המכילה את האלמנטים בעלי התגובה הזהה בין תגית הפתיחה לתגית הסיוס שלה (בדרך כלל <טו0> או <ץ000>) ולחסוך עבודה מייגעת של העתקה והדבקה. כיוס, תהליך התגובה לאירועיס עובד בצורה הבאה: 1. המשתמש לוח על התמונה. 2 התגית <8חו> קולטת את האירוע. כדי שמשהו יקרה, התגית חייבת לכלול קוד תגובה, המתייחס אליה באופן ספציפי. 3 כדי שהדפדפן יכיר באירוע 616%ח0, התגית <8וחו> חייבת להיות מוכלת בתוך תגית <8<>/8> ואם אין בתוך תגית זו +5610, המיועד להגיב על אירוע מסוג זה, הדפדפן יתעלס מן האירוע לחלוטין. ב- |ואדו דינמי, יכול להתקייס התסריט הבא : 1 המשתמש מעביר את העכבר מעל התמונה (קיימים אירועים מסוגיס שונים, לא רק לחיצה). 2 התגית <8ַחו> קולטת את האירוע ומעבירה אותו לטיפול תגית האם, <צו0>, שבה כלול ה-5606 המיועד לטיפול באירוע מסוג זה (ז8ע60פס\חס). ₪0 -- אס ברצונך לתת לתגית <09> לטפל באירוע באופן מקומי, עליך לבטל את הייפעפועיי בעזרת הקוד הבא : 6 = 6|טסטט|66חה60.%חה6עס6. שססחוצ 3 כתגובה לפעולה, מופעל הקוד הכלול בתוך תגית האם. בדוגמה, הנתונה בתחתית הדף, הדפדפן מציג תיבת שיחה, הכוללת את שס האלמנט ממנו נבע האירוע. תהליך ייפעפועי' האירועים מאפשר לך לכתוב פחות שורות קוד כדי לטפל באירועים שכיחים, בקטעים שוניס במסמך. עד כה, מרכיבי |ואד מעטים בלבד, כגון עוגניס - <8>, מפות תמונה (805! 1086), מרכיביס בטפסים, יישומונים ואובייקטיס (091605), יכלו להתייחס לאירועים. 6 \ךרן - 25902 כִייגָיגָוויע. ב- !אדו דינמי, כל אלמנט במסמך יכול להגיב לאחד מהאירועיס הבאיס: טבלה 15.1: תיאור אירועי העכבר והמקלדת המוכרים על ידי כל מרכיבי וואזח דינמי. פעולת המשתמש העברת העכבר מעל אלמנט כלשהו במסמך יציאה משטח אלמנט כלשהו לחיצה על העכבר (ללא שחרור) שחרור לחצן העכבר לאחר לחיצה הזת העכבר מעל אלמנט כלשהו לחיצה בלחצן העכבר השמאלי על אלמנט כלשהו לחיצה כפולה בלחצן העכבר השמאלי על אלמנט כלשהו לחיצה ושחרור של מקש במקלדת. אס הלחיצה ממושכת, יהיה מספר רב של אירועיס כאלה לחיצה על מקש. אפילו אס הלחיצה ממושכת, יהיה רק אירוע אחד שחרור מקש המקלדת אירוע סוחס חס הס 560וסרהחס סוחס 6 סוחס וי א חס הס חצו0ץ6א%חס קטץ6אחס קוד המקור בדוגמה הבאה מתייחס לאירוע ז6שס6פטסוחחס בכל תחוס התגית <עו0>. אפילו מעבר עס העכבר מעל התמונה (התגית <פָוחו>) יפעיל את הקוד הכלול בתוך התגית <שו0>, משוס שהתגית <ףחו> נמצאת בתחומה. שים לב לתגובות השונות בתרשימיס שלאחר קוד המקור. קוד 4, קוב וח+%₪1104.0 בתקליטור המצורף: <|חט]> <080]> 4 06 | ד 6והההחכ <6ו> <06ם/> <₪0680/> "א3500= ח0וא ;6טום :זסוס6-סחטסזא6הפ"=50/!6 "סחו וסטום"=סו עצוס> <";(576|60060%.10. 6/6 טס תוצ) "= זט /ס0פוסההחס <)%חס)/ >5ז6קס!6ע0 66ו605/ זסז 4 ||א דר <"זא6 ד"=טו "צוסווס6ץ"=זסוס6 +חס)> <"806ח0="1! "01 שח 065 חו"=576 טוחו> <שו0/> <ץ000/> <|חשח/> פרק 15: ||אדהס | 357 ב-א דינמי, כל מרכיב במסמך יכול לשמש כמקור לאירוע עכבר או מקלדת, אך התגובה לאירוע יכולה להימצא באחד מרכיבי האם, הכולל את המרכיב שהפעיל את האירוע בתוכו, עד רמת המסמך. זפזס!קא = ]6חז6!ח! ))ס5סזסוו .| / זווקוסס עו | | | | 6חסם [46 תרשים 15.11: ווהי התגובה להעברת העכבר מעל התמונה (פצ0ס6פטסוחחס). | מ / וס עו | | | פס [45 תרשים 15.12: אוהי התגובה למעבר העכבר מעל הטקסט. שינוי סגנונות היכולת להגדיר סגנונות על ידי המשתמש מגדילה את אפשרויות הצבת אלמנטיס רביס של א בדף 80/, אך אינה תורמת מאומה לדינמיות שלו. לקבלת דף דינמי, עליך לתכנת אלמנטיס באמצעות +85670/. דפיס דינמייס מכיליס תסריטים שמשניס את סגנונות התגיות. 8 ודךר] - 25902 כִייגָיגָוועיע. תרשיס 15.13 מציג דף פשוט ובו מידע אודות כותרי א6פץ5. הכותרים מאורגניס יחד תחת שמות הסדרות שלהן הס שייכיס בצורת רשימות מקוננות. שמות הסדרות הן הרשימה החיצונית, בעוד שרשימות הכותריס הן הרשימות המקוננות. המסמך המוצג בתרשיס 15.13 הוא סטטי: הוא מציג את כל המידע הזמין בפעס אחת במסמך ארוך, ואינו מגיב לפעולות המשתמש. | זסזס!קא = 61חז6)ח! !]ס5סזסו - קבא 5166 |. |בז] <ן | קובץ עויכה תצוגה מעבראל מועדפים עזרה | כתובת | | 65מו1 ₪2 - 86 ד 6 א 4 ם] ו הקודם הבא עצור וענן דף הבית חפש מועדפים היסטוריה ערוצים ממדגלא -' . 5% 5 וחסי1 65!זוד ובּ|טוקסק דסח 3 588 גוס 85 בח 58785 830 סח .55785 זבּ!טומסט ל5סוח 585% 08 5הובּסחסס 56| סחוציסוום+ פחד .585 פרם חו 5ב זבּ|גוקסס 55סחח פרס +0 508 חפועי סחפוב , הססטוס5פ0 5 פהםסס וסצספם ספסחב 30 הסושי 23660 פב 85 0856 , 5זמ088!0 505 זסז 6065 פהאופחפז עם הסחי , 5שםו|סו , 0008 פסזגוס50 8|טבט|ב+ צ|מ5 605 הסוחב קרח60 .5 0875ו5חו חב , 0008 8|ט53ופ , 5סטסוחחססס .5חס-300 חב ,5|ססס 3% 5"וסמס|פצפם זפצז58 501 חב 00855 םס 3 5"זטטס|פ 0 2 00855 הס5סיסוו םס ד ד 0 וס 50 . 85וחס|סח חה6פס הַחוחזפרפ + הַחהוחב56זסטחג >סוגום 3 שח סחאו 3|5ח0ו855+סזכן זפסטומותסס זס= צהב-8רם-+0- 55368 , |בפו סט טהחבז- חס 350855+ טר 5סחב6| 65 חב , פזפ טב חבּרח , פיופוהוחבּוטסיום פצום 8 ססח... 855זססזכ 01 8815 פה פוז סף 880ח סחאו 35ח0ו855+סזכ זם? ל5גוח 3 15 5885 5וח , הפוסב ווס?חו . החפרם צם 80ח45חס 4 835/06 |בנופוש סם אסבזד 5355 0 13350 זס ₪865 פד ס ד ו החבזטסזוס זב|גושסק חב ע!|בוזוי + 6087308 5פטוח- 50-60 , 8/ופ5חפחפיוטותסס זם? 58ססחס סס פאססם פחדך 508 פב 8ב טוסח1 . 85|מחח 83 ה|סאו-3 8 הזר 561115 80ב 30 0ם 03516 5-38 80 5 הַהח 50ב .368 חס חס 5אססם פס ומוחסט הַחו[|58-085% 08 + מסופפם טפעש 0חו₪35097] ספ 4 5787 ד 5שוסםהועש בחוס5ב ]₪1‏ םס בצב בח0ס₪35] םס = 5 פאוםבחוצל בח50ס835] םס [6 בוצע | | | | ₪ החשנשלר = תרשים 15.13: הדף חשח.!וחזחאפ5 הוא דף סטטי שמכיל רשימות מקוננות. תוכל לפתוח את המסמך ולבדוק את הקוד שלו. הוא מציג רשימות מקוננות באמצעות התגיות <וט>. אס ראית כבר דף כזה ביישוס כלשהו אחר, כגון מעבד תמלילים, היית מצפה בוודאי שתהיה אפשרות להרחיב את הרשימה או לכווץ אותה כרצונך. משתמש המעוניין בכותריס של סדרה מסויימת, אינו צריך לעלעל בכל שאר הכותרים שבדרך. ניתן להפוך את שמות הסדרות לקישורים, כדי להפריד את הכותרים לפי סדרות השונות. וא דחס מאפשרת לארגן את הסדרות ואת הכותרים שלהן ברשימה מתרחבת, מבלי לחייב את המשתמש יילטייליי הלוך ושוב אל השרת, כדי לשלוף מסמכים נוספים. כל כותרת של סדרה היא 'ינקודה חמה'' 000ק00) שמרחיבה את הרשימה שאחריה ברגע שלוחצים עליה. פתח את המסמך חשח.[והזח0א50 שבתקליטור בעזרת הדפדפן, ונסה את אפשרויותיו השונות. בפעס הראשונה שתפתח את המסמך, תראה את הכותרת 'א06ץ5 וחסז1 65טוד זבּ!טסססיי ואחריה טקסט, כמתואר בתרשיס 15.14. פרק 15: ||אדהכ | 359 זסזס!קא = ]6חז6)ח! !)ס5סזסוו₪ - קב3ּ!₪ 6 6 1006 00065 אש 00ם 6 | ₪ | > 4 ₪ | 9 ₪ , 8 מוזק ו ספ | 68!וזסץב = 568100 סו | 36858 | קסו5 ובס 0% אמצ וחסי 85!זוד !טוקס חס סמסב ||ואו הסוק0850 זוסח5 3 השוא 85 הבח 5585 פד .58085 זב|טוקסכ טס +0 51| 3 588 0ז 83087 8 חס אסון 6 .0005 01 5%ו| 3 588 0ז 8חזבּח 5885 3 חם 6סו|ס הפתד .פפאוסזם פחז 4 זע | | וס [6 תרשים 15.14: כך נראה הדף בעת פתיחתו. כשסמן העכבר עובר מעל הכותרת, הכותרת משנה את צבעה לאדוס. לחצ על הכותרת והיא תתרחב ותציג את שמות הסדרות, כמתואר בתרשים 15.15. אס תלת עליה פעס נוספת, היא תתכווצ חזרה. 52 זסזסוקא = )סחזפזח! %/050זסוא - קה א 56 |. |ם]ן <ן | קובץ עויכה תצוגה מעבראל מועדפים ערה | ₪ 8 5 ₪ ₪ ו הקודם הבא עצור רענן דף הבית חפש מועדפים היסטוריה עווצים מסךמלא - | כתובת 5% 5% וחסי1 65!זוד "ובּ|טוקסק הסמב || טסט 5 3 הסוא 85 בח 5885 פד .5885 זב טסט זטוס ?₪ ס5ו| 3 588 כם זפ טבפת פרם חס >סווס .005 01 155| 3 588 סס פהחבח 5885 3 חס אסו1ס הפחד . זס5אוסזם פוט חם 5 פאר פהםסס ומצססם פסחב 30 חסואו 230680 פב ₪65 0858 , יז מס| 8 5905 זם 5פםאם ספהאוסחפ עם הפססחוש 85| , 0008 פסזנוס5 8|טבט|בצ צ|ממ5 605 הסוחב קת 60 .5 5'פ08ו5חו חב , 0008 80530|6ז , 85טווחח6סס .300-005 300 ,0!5סם אד זא 58 . 5פוחַס סח פס הַחוחַזרח זס הַתוה3ס5זפ םחו אסוטוף ב ספה סח 3!5ח0ו855?סזם זספוומחחסס זם= ב-8ח1-5ס-55358 , |הפו 0 קוחבז- חס 135585% 8 5 חבם]5 חס חב , 5זפ ב חב , פ'ופהוחבּזטסיזום פיום 8 ססח... 855זחַסזכן 01 8615ה ו פס 08 60 880 סחאו 5|הח0ו855זסזכ זס? ל5ר 3 15 5885 615 , הסה וזסזחו . החפחס צֶם 80ח5גחס ד החבזחסזם זבּ|גומסם חב ץ|| זו זס פַהַבּזפ/יסס פסטח-סס-ש ספ , פופ הפתפזקהחסס זס? הפססחס 60 65ססט פד 508 זב 80 0וסח1 . 85|מרח3א6 ה|זפווו-3 פיז הטרס 5615 30/3080 60 0350 50308 הסחט0 85 הַחהס5בו1 .38% 8 חס 5אססם זפטומוחסט הַחו[581-85%ט פחם + 85 אמ עדא 5אססט ז זת5ו!טוס ח הסכ טח הַחו530! ברש הס 5בבווחָ 50 הססבסו וטס טחב פפסהפוטוטז הסספ-ח1 חב הויז חב 5וחַס|ח80ס הַהואזס שפח 60008 הסוס זפיסס 65ססט 855זם אזםאוספאא . הַחואזסשוספח סטוססבּ 003ו855)סזם %זם ספה 50035 זם1 פסזוס5פז |3 855000 ₪ [6 נוצע | | | | ₪ החשבשלר % תרשים 15.15: לח על כותרת המסמך א5/85% חס 65שוד זבּ!טקסט, כדי להציג את רשימת הסדרות. 0 ודרן - 25902 כִּיגָיגָוועיע. אס תלת על שם הסדרה, תוצג רשימת כותריס השייכים לסדרה זו, כמתואר בתרשים 6. שמות הכותרים הס קישורים, לחיצה עליהס תעביר אותך לדף באתר שעוסק בכותר שבחרת. שים לב ששסם הכותר משנה את צבעו לאדוס כשסמן העכבר עובר מעליו. כפי שבוודאי הבנת, דף דינמי וה מגיב לשני אירועי עכבר: האירוע ז606פטסואחס (על ידי שינוי צבע האלמנט המתאים לאדום) והאירוע >6וו6חס (על ידי הרחבה וכיווץ של הרשימה שנבחרה). בטרס נבחן את הקוד שמטפל באירועים אלה, נביט תחילה על הקוד שיוצר את המסמך עצמו, שהוא קוד פשוט יותר. לאחר מכן, נשנה את המסמך וניצור את הרשימות הדינמיות. 2 זסזס!קא = ]6חזס)ה! 4/01050/1 - קה 586 [- || <ן | קובץ עויכה תצוגה מעבראל מועדפים עזרה | > | [5 * 6 | כתרבת | | 1065 / ו . ₪ ₪ 5 6 ב || הקודם הבא עצוד | וענן | דףהבית | חפש מועדפים היסטוריה עווצים | מסךמלא - * 5% 5% וחסי1 65!זוד "ובּ|טוקסק זבּסמסב ||וא הסק8507 וסח5 3 חסוצאי 5 הבח 50785 פד .5585 זבּ!טוטסם זטוס ₪ ז5!| 3 588 סם 87 830ח פרם חס אוו .005 01 15| 3 598 0ס פוחבּח 59785 ב חס >סווס הפחד . זספאוסיזם פתט חם 5 טאו פהםקס ומצפם 303 הסוא 030680 זב ₪085 856 ,זט 8|0 09 58710005 זס1 5לוסמאם החאווסחפז עט הפסטח ,65ו!0) ,0008 8סזנוס5 8|ט3 !3+ ץ|מט5 605 הסוחב מוח60 .05 '5פ0ו5חו חב ,0006 8153016 , 85גוסוחהססם 5חס-300 0חב ,5!ססף אטחב "זט !08 599 501 חב 00855 םס אטחב 5"וטט8|0צפם 2 00855 508סטוו טס אד זא 5 . 5פוחַס סח רפס הַחוחַז חפ 0 הַהו0ה3ס5זפ חנו אסוטוף 3 880ח סחצ 3!5ח0ו855?סזום זססוומהחסס זם= 1ב-55358-01-58 ,סו סם מחחב- חס 135095% פס 5סחבס|ו5 הסט 300 ,15פס3 חב , ופ חחוחבוהסיום טאו 8 סח... 855וחסיזכן זס 85 פס 08 0 880 סא 00365ו1855סזכ זס? ז45חח 3 15 58785 ₪15 , הסה חסזחו . החפחס עם 15080חס ד . חחבּזהָסזכן זבּ!טושסק צחב ץ!וב זו + פַהַבּזפ /יסס 5סטוח-0ם- 50 , 8ו5חפח8זקוחסס זט 58ססח0ס סס 5אססט פחד 508 זב 80בגו!סח1 . 85!חח בא ב|זסאו-|83 הט וטס 58|!5 80סחב 30 סס 3510 פב 5 סותפ0 5פחום הַהתפס5בו .38 חס חס 5אססט זפסנוטוחסס הַחו58-085% פחס + 85 6 דסא 5 סט + זפ ח5ו!טגוכ ח ה 8בחו הַהו830! פה החסי? 385וגו 5 הססבסוו 697 חב 5פסחפזסוטז הסקפט-ח ]= | הב 08 ב חס חווטה 0008 החופיס 00065 855 ספ חס ספה מנוסטב ב חן = המחשבשלר אצ תרשים 15.16: אותו מסמך, והפעס לאחר הרחבת אחת הרשימות. רשימות !1 דח כעת נראה את קוד |ואד שיצר את הרשימה שבתרשיסם 15.13. זהו קוב% |וחזח. !50% בתקליטור המצורף. כדי לחסוך מקום ולהציג את נושא הרשימות, לא אציג את התיאורים ואת הקישורים. אם ברצונך לדעת כיצד מוצגים פריטי הרשימה בתור קישורים, עיין בתגית המתאימה לפריט 06590 60/ 0ח918506 (הכותר הראשון בסדרה ₪8186 ד5ו) : <6=0156כ/ ||> <"|1086%.00 191? | 8 סט הוס-61 / רחסס. אס טץ5. צשצשצו /: קהח"=61זח 8> <0500>/8 60/ 0ח1135%07 שס הכותר תחוסם בין ווג התגיות <8> ו-<8/>, שמסמנות אותו כקישור. יעד הקישור הוא תסריט בשפת 66 שמחזיר את תיאור הספר (אינך מוכרח להתמצא ב-ח6ק; זו למעשה כתובת 081 שתוצג בתיבת הכתובת של הדפדפן כשתבחר כותר זה). פרק 15: ||אדהכ | 361 ₪0 -- קישורים יכולים להצביע אל מסמך אחר ואף אל תוכניות שנמצאות בשרת 68//. כשקישור מצביע אל תוכנית, התוכנית מופעלת בשרת, והתוצאה המתקבלקת מפעולתה (קובץ !אד שנוצר באותו רגע) נשלחת אל מחשב הלקות. שיס לב לקוד אד היוצר את הרשימות המקוננות הכוללות את שמות הסדרות והכותריס שבכל סדרה. כך נראה קובף |חחח.!וח+חאט5 : < ||וזדר]> <סגשח> <= |ד1דך/>80 06ו5<ם וד ד> <סגשח/> <צ₪800> <5125=2 "8ח08ז6/"= = דא0ס-]> <חם דא 6> >31< א 5 וחסז 65וד זהּטססק >/1< <חם דךד=0/> .5 ]סק 05% 505% 6 פהובלהסס 56| פחוצוסווס+ סחד 506 רשו סחסו3 , הסחק0650 + סח5 3 566 טסץ 65וחבּח 567165 6307 זססחנ .5 6 חו ₪065 זבּ|טקסק +5סוח 6חץ +ס <8ם> >)(|< <525=3 ד0%=> <6ם><5>/5א0סספסוזה 5מהםקס |ם/םס<8> <525=2 ד0%=> ,5 06/60 56710005 זס) 665 ססהצוסחסז עם הסאה 65806 ,10065ח60+ 30/8060 חסוצ 086660 זה 65 656 5006 6|טהט!פע ץוסקט5 005 הסוחהקר 60 .5 5ז06ופחו סחבּ .5חס-300 0חה ,0015 ,5סחווסט >)(|< /><156כ =םק ץך [ |> 30 60055 <"]ר0ח.1804086%?וכ. סק ססט/הוט-691/וחסס.א6סץ5. אוו / : קל ת"=-= חר <00006>/2ח13 5'זסקס|6/6כ 507/67 /><156כ=םק ץך ז |> 2 206655 116070506]< "רסח 121327080 6 ססט/ הוס-601 /החסס. אשטץ5. שעעצ/ /: קסת"=- חר <0000%>/2ח148 5'זסקסוסעסס >/0| < <דאס=/> <ק> <525=3 ד0%=> <חם><2/>א6ד [5<=5> <5125=2 ד0%=> 2 |ודרן - 22902 כִיגָגָוועיע. + חחח 16% 38 660 סחעעט 8|5ח0ו655)סזכן זס+טקוחס6 וס ,35 זססזכן עו 60 576060 .65וס|סהח66 טחוס סוחס הה-56006-01-076 ,|69ו/ 0ף כקחחה-חס 1950056 6 65חם1פהס6 סחהּ 6 סח 008|5ו01655זכן זס+ 5 וח 8 15 5665 פוחל , הסטטהותזס)חו רחסל ץכ 60ח65 06 +סח...655זססזכן 01 6|5סחעט 6 06 ס% <525=2 ד0-]> >) < /><156כ=םק ץך 1 |> |508ו/ 0ף 86% 85%= <"[0ח.1900086%?וק. סק ססט/הוט-1פ6/וחסס. א6סץ5. אוו / : קלס ת"= םחר <4>/2 ₪856 /><156כ=םק ץך [ |> 805 6 ד<"]הטח.1937086%?כ. 6 ססט/הוס-601 /רתסס. א6טץ5. צשעעעו/ /: ססת"=-ם חן <ה/>>ְמְספה/ה >/01< <דא=/> <ק> <5225=3 ד0=]> <8ם><1)6>/8ם ד5הו]<> <5225=2 ד0-]> 6 פ5טה-5000-60 ,6/ו5ח6 חקו 60 זס1 60056 %0 5>סספ סחדך 0656 065 8ח135%07! . רתהּזססזכן זבּ!טססכ ץחה ץ|והטסווצ זס .65| 68 ס|זסעע-|68 חח טסזר) 5%(|!5 30/8660 60 85|6 הח 6 חס 5אסספ זסס וקה 60 חַחווו0650-56 6 01 506 שזבּ 60סטוסחך <525=2 ד0-]> >] < /><156כ=םק ץך [ |> 35060 ]<"[ר0ח.1086% 191?וק. טקא ססט/הוט-1פ6/וחסס.א6סץ5. טאוו / : קל ת"=-ם חר <2/>ח00ו05כ /><156כ =םק ץך [ |> סח 8ח350]< "| הסח א1920086?כ. סא ססט/הוט-001/וחסס.א6סץ5. טאוו /: קלס ת"=-ם חר <4>/4 ז507/0 דו /><156כ=םק ץך [ |> < ]> 28/8 0ח8506]< "| טח א1935086?ו. סמ ססט/חוט-ו00/וחסס.א6סץ5. טאוו /: קחת"= םחר /><156כ=םק ץד ז |> סח 8ח3506ו]<"| טח 1413086%?וכ. סמ ססט/הוט-ו00/וחסס.א6סץ5. טאוו /: קחסת"=-ם חן 95 >/0| < <דאס=/> <ק> <525=3 ד0-]> <55>/2<>28םק אהסשזם<8> <525=2 ד0-]> וחסז) 1065 ץ5000 ח6616800 800 60065ז0)6ז ה0כ06-חך ןסח + ספה 0065 )0 זו חפווטטוק +ה6 0 חה6ק6 סח 8חו680! סח% 5 הסח 6006 החוטש זס/60 5אסס 655זק אזסטססו (8ח0ו01655זכן וס 6ח 5'ץ008+ זט 05066 |6556008 חה ססוטסזכן סחהּ <525=2 ד0=]> פרק 15: ]ידה | 363 >)(| < /><156כ =םק ץד [ ]> 8 ו 6ח= 6חדד< "[החח.1829036%?וכ. וק. פקאססט/הוט-091/וחסס.א6סץ5. ואוש / : קל ת"=-ם חר <ב/>(0ם 0ח2) פחואזס60] 0 /><156כ =םק ץד [ ]> 0 הסחסו0סיטח1< "[רחסח. 140366 18?וכ. וק. סק ססט/הוט-001/וחסס.א6סץ5. טאוו /: סח ת"=-=ח <00/0765>/2] ה6זג/ |1068 /><156כ =םק ץד [ ]> 6 ד פחואזסעס6]< "[החח.1790036%?ו. וק. פקאססט/חוט-691/וחסס.א6סץ5. אוש / : קל ת"=-ם חר <0/606>/2) |וה5₪ >/0| < <דס=> <צ800/> < |וחדר!/> כפי שתוכל להבין מהקוד, כל סדרה כוללת רשימת כותרים. להצגת רשימה באמצעות וזדו, עליך לתחוס את כל הרשימה בתגיות <וט> וכל פריט ברשימה יקודס בתגית <ו|>. המאפיין 6=0156 גורס להופעת תבליט קטן ועגול לפני כל פריט ברשימה; תוכל להשמיטו, אם אינך רוצה בו. רשימות !1 דופ הגירסה הדינמית של דף זה מורכבת מעט יותר, אך המבנה דומה. עלינו לתת שס לכל פריט שמתפקד כיינקודה חמהיי, כדי שנוכל להתייחס אליו בקוד. כדי לתת שם למקטע במסמך, עלינו לתחוס אותו בזוג התגיות <צו0> ו-<צו0/> ולהשתמש במאפיין ₪ של התגית <טו6>. לפניך הגדרת הסדרה 6א₪818 ₪51 מתוך הקוב חהשח.|והז00א50 שבתקליטור המצורף: <"6803"=כ1 /ז> <525=3 ד0-]> <8חם><16>/8ם [5הו]<> <5125=2 ד0%=> 6 פטחה-5000-60 ,6/ו5ח6 קר 60 זס1 60056 60 5>סספ סחדך 06 ₪65 0ח71ז13500 . רחהזססזכ זהּוטססס ץחה ץווהטשזוצ זס .65| 68 ס|סעע-|68ז חס טסזר 5!|וא5 30/8660 60 3516 6 חס טס זסס 60 חַחו!ו0650-56 6 01 506 שזבּ 60סטו6ח1 זוג התגיות <צו69> מסמנות היכן מתחיל אובייקט, והיכן הוא מסתיים. הכותרת "סאזחם 5" היא אובייקט מוגדר, והמאפיין א הוא שס האובייקט (שבמקרה זה ערכו 46803). 4 זדרן - 25902 כִּיגָגָוועיע. לאחר הנקודה החמה 5158186 באה רשימת הכותריס שלה. כל הרשימה היא אובייקט נפרד, מכיון שאנו רוציס שתהיה אפשרות להרתיב ולכווץ אותה. הגדרת הרשימה ₪₪1%6 1457 מבוססת על קוד ואדה רגיל כפי שהוצג קודס, אך הפעסם, נתחוס אותו בין וג התגיות <טו0>, ונקרא להס 1063. לפניך הקוד שיוצר את הרשימה 6 ד : <"סחסח:ץ50|3ו0"== | 51 "063 ך"=ו צוו6> <5026=2 %ח0]> <|)> <6507>/3 60/ 6ח18500<.... ==שחו 156<>4כ=םקצך ז|> <4>/2 ז567/0 ד פשטססחו/ 8ח14506)]<.... =חשחת > <156כ=םקצך ז |> <28/>/1 0חו18500!]<.... ="שח > <156כ=םקצך ז |> <ה/>95 פשססחו/ 0ח18500!]<.... ==שאו] 156<>4כ=םקצך ז|> <ט/> <%חס)/> <צו0/> הגדרות הקישוריס נרשמו בקיצור, כדי שהקוד יהיה קריא יותר. שים לב שהאובייקט נקרא 063ד ויש לו סגנון משלו. המאפיין 508: <"סחסח: שץה!ספוס"== |ד5 "063 ד"=פ1 צזס> מורה לדפדפן לא להציג את האובייקט מייד לאחר טעינת הדף, אלא להשאיר אותו במצב מוסתר. עלינו גם לספק את הקוד להסתרת הרשימה ולהצגתה, בכל פעם שהמשתמש לוח על הנקודה החמה 58186 4517/. הנקודה החמה נקראת 46803, ועלינו לספק פונקציית טיפול (שיגרה) שתגיב ברגע שהמשתמש לוח על האובייקט 46803. שיגרה זו נקראת ()66וו6חס ₪46803, וכך מגדירים אותח: ()א6ו61חס 6803 5 חסר ""= שץְ6.0150|3ו/50. 063ד זז "6חהסח"= /503ו50/!6.0. 063ד 6 ""=ץ50|3ו50/!6.0. 063 + 0 סט5 0חם פונקציית טיפול וו מופעלת כשהמשתמש לוח על הנקודה החמה 6אזחם דך5גו. הפונקציה בודקת את ערך המאפיין 01508 באובייקט 1063. אס האובייקט נראה לעיו (המאפיין עְ0150!8 ריק), התסריט מסתיר אותו על ידי שינוי ערך המאפיין עְ6150!8 ל-"6חסח". אם לא, התסריט מציג את האובייקט על ידי שינוי ערך המאפיין ל- "" (כלומר, ריק). פרק 15: ||אדהכ | 365 נוסף לתגובה ללחיצה בעכבר, הנקודות החמות מגיבות גס לתנועת העכבר מעליהו. בכל פעס שסמן העכבר עובר מעל שס של סדרה כלשהי, מתחלף שסם הסדרה הקודמת שסומנה חזרה לשחור. כל כותרת של סדרה היא אובייקט נפרד, ולכן כל שעלינו לעשות, הוא לשנות את המאפיין זסוס6 שלה. שתי תת-שגרות מזהות את כניסת הסמן ויציאתו מתחוסם העצם 36803: ()ז105606]חס 6803 ו-()600%פ5טסואחס 6803. שגרות אלו תחלפנה את צבע האובייקט 6803 לאדוס בעת כניסת הסמן לתחוס האובייקט, ולשחור בעת יציאת הסמן מתחוס זה. לפניך פונקציות הטיפול באירועים: ()ז6ע560וס]חס. 6803 טט5 "3300-- 2"=ז50/!6.60|0. 16803] טט5 0ח= (56000טס1]חס 346803 טט5 "000000 א"=זס!50/!6.00. 16803] טט5 0ח₪ ₪0 - ניתן לפתוח את .50% בעזרת עורך טקסט, כדי להציג את קוד המקור שלו. הוא מורכב *ותר, אך כעת לאחר שהפעולות הבסיסיות שתיארנו מובנות לך, תוכל לקרוא ולעדכן אותו. ואד דינמי אינו יותר מאשר ואד שניתן לתכנות. כשיוצרים דף טפ\ בעזרת וואדוזפ, יוצריס למעשה מסמך |אזה, אך יש להקפיד שכל מקטע שלו, שאמור לבצע פעולה כלשהי בתגובה לפעולת משתמש מסוימת, יהיה תחוס בזוג תגיות <צו0>. כל קטע הקוד שבין התגיות <0> ו-<טו0/> הוא אובייקט נפרד, וניתן לשלוט בו באמצעות פקודות 8560%//. הפקודות השולטות באובייקט המסמך נמצאות בפונקציות הטיפול שהוגדרו במיוחד כדי להגיב על אירועיס חיצוניים. שס פונקציית הטיפול מורכב משס האובייקט המגיב (בדרך כלל, המאפיין 0 של התגית <צו0>) ושם האירוע עליו יש להגיב. השיגרה ()100560067]ח0 46803 מופעלת בכל פעס שסמן העכבר עובר מעל העצס 16803. 6 \דךרן - 25902 כִּיגָגָוויע. פעולה אינטראקטיבית עם מסמכי !וו דופ פתח את המסמך חשח.!הזח0א55 בעזרת הדפדפן ונסה את האפשרויות השונות בו. שיס לב כיצד משנים שמות הסדרה את צבעיהס בהתאס לתנועת סמן העכבר, ולקלות בה ניתן להרתיב ולכווצ את הרשימות בלחיצה על שמות אלה. לחצ על כותרת המסמך (א5%םץ5 חסזז 65שוד זגּ|טססט), וכל שמות הסדרה ייעלמו יחד עס התיאוריס ושמות הכותריס שלהס. המסמך חשח.!ו%ח0א50 מכיל מידע והה לזאה של מסמך ₪11 שאיתו התחלנו, אך כעת קל יותר להציג אותו ולשלוט בו. הדף הדינמי מאפשר לאתר את המידע הרצוי בקלות ובמהירות, ולהסתיר את המידע שאינו מעניין אותך. הגירסה הדינמית של המסמך מתנהגת כמו יישוס, מכיון שה טבעה: יישוס השולט באובייקטים של וואדו. הוסף אנימציה למסמך עם הצבה דינמית הצבה דינמית (סחוח00ו5סק סווחהּחץכ) היא תכונה המאפשרת יצירה מהירה של אנימציות במסמך. !אז₪ דינמי מאפשר הצבת מרכיבי !ואד לפי קואורדינטות א ו-ץ לתנועה דו-מימדית, וכן שילוב של קואורדינטת 2 לתנועה תלת-מימדית. משוס כך, יכול כותב המסמך להציב מרכיבים כגון תמונות, טפסים וטקסט בדיוק היכן שהוא רוצה שהם יופיעו במסמך. תכונה וו גם מאפשרת שימוש בקבצי גרפיקה קטנים בהרבה, משוס שמעבר להצבה מחודשת ועימוד מחודש של טקסטים באופן דינמי, ניתן ליצור חפיפה בין אלמנטים שוניס במסמך. כך אנו יכוליס להשתמש בתמונות רבות וקטנות (בתיאוריה) ליצירת תנועה דינמית בתוך המסמך. לפני שתלמד ליצור אנימציה בתוך המסמך, רצוי שתלמד ראשית כיצד להציב תמונה במיקוס כלשהו. הקוד הבא מראה כיצד להשתמש בתגית <ףָוחו> במאפיין 50/6 כדי להציב תמונה מסוג :61 מאחורי טקסט במסמך. במקרה שלפנינו, התמונה מופיעה בפינה השמאלית-העליונה, כפי שנראה בתרשים 15.17. קוד 5, הקוב וח00%₪11!05.0% בתקליטור המצורף: <|וחזו]> <080]> <006> זא צוסח פהוחסטופסק <06ם/> <080/> <ץ000> <3ח> ורחה-100] הטוע וידרו 6ורההחעיס <3ח]> <ק> .5 0 סח זל סחוח6 65ַהחו 66בו חהס טסץ , סהוחסטופסכ וטו פרק 15: ]ידה | 367 "1- :06%חו-2 ;66:30! ;06;000:0ט|8050:חסטופסק"=50/6 סוחו> <"זוס. צ6ח 8065 חו"=576 <ס/> <ץ000/> <חשח/> ג - 1108 ואר דוד 3 06 6ב 627 מנם06 65הבג 1366 63 גוסקי , פמומסמופסכ ואר זסווקוחס עו 5 | תרשים 15.17: על ידי הצבת הערך 1- בפרמטר 2, התמונה מופיעה מאחורי הטקסט. יצירת תנועה בעזרת פריסה דו-מימדית טטסץ3! ס-2) פריסה דו-מימדית, היא היכולת להציג תוכן בשני מימדים, כך שאלמנט אחד במסמך יכול להופיע יימעליי אלמנט אחר. ביכולתך גם להזיז אלמנטים ממקוס למקוסם, תוך כדי קריאת המסמך, כפי שראית בתרשיס 15.17. משמעות הדבר היא שאתה יכול ליצור מסמך שבו אלמנט מסוים, כגון תמונת מוצר או לוגו, יכול לנוע מעל או מתחת לאלמנט אחר. יכולת זו היא, למעשה, פיתוח של התגית <ז6ץ8!> מבית ₪6856806]. קוד 6, הקובץ וח%₪.₪1106+60 בתקליטור המצורף: <|וחזר]> <680> <006> ומסטופסק 6ווההחיס <₪06/> <"25000"= 806 30| "18/85600[/]א6=")6כ/ס 5006> 0 זה ()06ו!5+91+0 הסטסחט+ / ;056/10 6.00 006 = 6 ]|סאוק. 50/6. ו חחם. ||8. סרוטס ((106)(",50" )|8 560700 /שססחוצ = 10 / ()61106 הסטסחו / ,0 =- 60 ]|6אוכ.50/16.-6חח8||.28. סוחס ( 0 => 64 ||6אוק.61.50/!6חח23. ||ה.+הסרתט6ס0) זו 8 ודרן - 25902 כִּיגָגָוועיע. / ; 0 = 66.]|סאוק.50/!6.-6 החש ||8. סרוטס (8!)10/ח סח 6!68. ששססחוצ / / <500/> <0080/> <"()51+01106"= 30ס!חס ץ00ס> <3> ורחה-100] הטוע | דר 6והתהחעס <3ח/> <ק> זטסץ 807055 065החחו 6עסרח 68 טסץ , 6הוחסטופסק 6והזהחץכ פחופנ .5 ]0 טוח 3 חו 806 "1-:06%חו-2 ;600:0! ;0:קסף ;66ט!50ט3: חסטופסק"=50/6 "זסהחהט"=0ו סוחו> <"זום. צסח 38065ו"=576 <ס/> <ץ000/> <חשח/> | 7 [ קפ | 68סשב] ‏ ₪0 אטע 08ם- 6 [ ַה- 0ב חוזועש ‏ ודו סוהואחעים 5 65 פיסרח ח63 גוסץ , סהוחסםופסכ 6והתפחעי פחופ ו 5 זס זס סרח 8 חו 6טהכ זוסצ 6חס? פהב)חו בסס.1 55| תרשים 15.18: ה-56100 בקוד שלפניך יוצר אנימציה על ידי שינוי תכונות המיקוס של קוב התמונה. במקרה שלפניך, התמונה מופיעה בראשית מימין לטקסט ומגיעה, בסופו של דבר, לפינה השמאלית-העליונה של המסמך. יצירת אתרים מהממים עם מולטימדיה אפקטים אודיו-ויזואלייס נותנים ביד יוצר האתר את היכולת להגדיל את רמת המשיכה של האתר, על ידי שילוב בין אנימציה לצליל. בוני אתריס יכוליס להוסיף אפקטים ויזואלייס לאתריס שהם בונים, מכיון ש- |ואזת דינמי כולל תמיכה מלאה במסננים, בתנועה ובאנימציה. באתר ההדגמה של 160504 תוכל למצוא מספר דוגמאות עס אפקטים ויזואלייס שכאלה. פרק 15: ואדה | 369 גלישת טקסט דינמית, היא יכולת ויזואלית נוספת, ההופכת את ]אד דינמי לחזק כל-כך מבחינה גרפית. קוד המקור הבא (1ח%ח.006107) ושני התרשימים מייד אחריו, מדגימיס כיצד מתחלפת תמונה במסמך כתגובה לאירוע ז6ש0ס6פטסחחס וכיצד הטקסט שמסביבה מסודר מחדש באופן דינמי. קוד 8, הקוב |וח%₪.%1107ח0 בתקליטור המצורף: 1200 <|וחזר]> <680> <6|)"> וז 8 ₪6526 ץ||ה6ווההחעס <06ם/> <0080/> "תת "= זס|0060 "40"=חו0ז603! "0"=חוףזהּוקס+ ץ0סס> <"000000א"=60 "666666 א"=>חווע "000066"=>חוו <%ח0)/> <"526="2 "|ה1806="811 +חס]> <2ח> ששסן-] 6 ד 0חה 6וח80זכ) 4051260 <"5026="2 "|הּה"=1806 זחס)> <00%+/>6080065 <2ח]> 6סרח ,5126 06החו 66 6886 0 ך<2> <"526="2 "[הְּה"=1906 +חס)> <חס?/> <₪/>.!/ם)] חחו5 66 ]0 6זנססו 6 וטס ספטוסרח זוטסץ <ק> 6החהחץ 3 01 6|קרח8א6 חב 5 וח ד<"5226="2 "ו|הּהה"=1806 זחס)> 0 6ו860)חו 3 6768000 חו ז960? וט ג .הסוסה חו 806 ץְהצ 8 506 חן 50 00 סל 15 806 "; )/576='50005.0. 02וח!"= 5606 סח ""=)6ה 8> <";01. /ש6ח'=576. 02ו"=8600%טסוחס <"80806="0ח "66|"= 90| ")וס שוסח"=576 "2וחו"=6רהח "0"=ז00זסס פוחו> <8/> .66| זה 13065 6וחקבזס חב 6 6החז 6 סרח 30 68510 680065 005100 2806 ט6/ 8665 פוחד !טרח רטוע +86זס6חו 68 ספ , | וא דר 6והההחץכ +0 668056 5 36063 68005 660005 6חַבכ צוסח 66טסא .%הססהסס <651200.>/1000ז 15 6וחקפום סוט <ס/> <ק> סש 6 זסעס 56טסרח 66 ההוטס]<"5226="2 "|הה"=1806 זחס)> .36 ז6!|הח5 3 חסוצ סוהקהזס 36| 6חז 306!כ6 565סז סטום השע ץ|[6 סוט 5עשס-6 6וחקהיום 66 סהוסחטסט5 +אסד <%ח0ס)/>.5ח6סקפח <ס/> <ץ000/> <|חטח/> דר - 25302 כִַּּרִיגָּוויא. 58 שצצשם]- +א6 7 304 16ן3זכ) 951260 !שא ח514 01188 8זוו)סונן 106 זסטס 6פנוסחז זנוסץ פעסחז ,5126 46ב זו 106 6886 סד שען01 ]ו חב ההוז חו זס01 בוט ב .חסו1ס3 חו פהָבּ סוהההחע0 3 01 8|קהח8%8 ח3 15 פוחך פוחך .8עו191301ח! פזה 85הַהחו סותקבזט חב 1801 1081 עבשו 3 הסט5 חו 50 ₪0 10 85 פחָבּם טפ/ר 8 סרח 3 87ו889 6030085 הו885 פהָב טפ 385 זוא 191301חו ח63 5זט50ט , |ואדר סוהזהחץכ ו 808058 1 8|508015 הבה אוסת 08ו401] .00181 3ו8הוזוטרח 5 גפ 6 פו סותק3זט 108 35 ץ|!68ו31 וטוטה | 5 8 הוואר סו הז 8הז3! 108 308!ק8ז 0585ז פטום סשון 108 זפעים 8טסר 8ח1 ההתיסות 5ח3008 1081 הפחא ץ!|הסו81 החסזטוה 5אוס8-0ז סו קפזט 108 בהוטהטפזזט5 1אפך .סותקפום מ תרשים 15.19: שים לב כיצד גולש הטקסט לצד התמונה הגדולה. 5הּח>) עוס|- +א6ד הח3ב 6|חכ3ז3) 3651260 .8 סא 188 01 8זטו61ונן 106 זפעטס 86ווסחו זנוסץ פעסוזו ,5126 36וזו 1706 6806 סד 0 5 פַחָּק 80// 8שו801זפ1חו חב הַחו881ז0 חו זס301? וט ב .חסוזס3 חו פחָבּכ סוהההחץט 3 זט 8|קה8א8 חב 15 פוחד 08500 פהָב ספ 385 וח ך .פשו1ס3זפ1חו פזהּ 85הב3 ו סוהקבזףט החב 1881 1031 עפ 3 חסטפ חן 50 80 חואו 301ז18חו 08 505 , !אד סוהה8חץ0 01 2808058 .58|ספזם סו החה 8591 08085 5 סות3זט 108 35 ץ|08ו81 310 880[51ז 15הסרפ|פ 6ב אוס פסוזס4! .1ח18חס0 8וטפתוזוטתז 8 1 .סותס3זט זפ||3רח5 3 הוושו טוחה 38| 18 80!308ז 0585ז פטום טאו 8ח1 זפיס 58 סרח 108 ההווסת 3 1091 הפא ץ||8סוזה ההסזטה3 פשוס8-8ז סותקפזט 108 מהוטהטסזזטפ שחס2 )09ב ז)חו [בסס-1 ₪5] | 65:77:95 65 תרשים 15.20: העברת העכבר מעל התמונה הגדולה, גורמת להחלפתה בתמונה קטנה יותר והטקסט שמסביבה גולש באופן דינמי, בהתאם לגודל התמונה החדשה. כיום קיימת מגמת מעבר לשימוש בתמונות המוגדרות בעזרת יישומוני אסטטסה, בניגוד לשימוש המקובל כיוס בתמונות מסוג 56 ו-=61. היתרון בתמונות מסוג זה, היא יכולת השליטה החיצונית בתכונות התמונה, בעזרת הגדרות טקסט שונות. יכולת זו כבר מובנית ב-שזס|קאם 6%ח607ה1 ונעשה בה שימוש בדוגמאות האנימציה התלת-מימדית, מוקדם יותר בפרק זה. פקדי 6%עו46%/ נוסף לשילוב אובייקטיס במסמכי ₪ ותכנותס בעזרת 85670%/ ו/או 3/9566 תוכל להוסיף רכיבים תפקודיים נפלאים לדפי ס6/ באמצעות פקדי א6עוש6. פקדי 66% (0|5ח60 א6%ע160) הס למעשה תוכניות קטנות שניתן לשב בדף 60/ ולהפעילן מתוכו. פקדיס אלה יוסיפו לדף תפקודיות שלא ניתן להשיג ב- |אז, אפילו לא בעזרת 85670%/ ו/או זכ56ב/18. פרק 15: ||אדהכ | 371 בניגוד לתסריטיס שנטעניס יחד עס כל תכני הדף, 6%ע460 הוא רכיב מערכת, אובייקט שיש להתקינו במחשב כדי שיישוס יוכל לנצל אותו. לאחר שתתקין פקד א606%, יוכלו דפים רביםס לנצל אותו, אך עליך לטעון ולהתקין אותו כדי שתוכל להשתמש בו. הדפדפן זפזסוקא= 6%חז%6ח1 מסוגל לטעון ולהתקין פקדי 6%ע60 בעצמו, אך עליך לסייע לו במידה מסוימת. בסעיפים הבאים נציג פקדי 866% אחדים ונלמד כיצד להשתמש בהם בקוד. נבחן את פקדי המולטימדיה שמצורפים לדפדפן ובטוחיס לחלוטין לשימוש. פקדי מולטימדיה פקדי המולטימדיה (70|5ח0ס6 הוססחטוטוא) הונהגו במטרה לפשט את פיתוח דפי סס/. כדי להבין את פעולתס של פקדים אלה וכיצד לשלב אותס בדף, עליך להבין תחילה, מדוע הנהיגו אותס מלכתחילה. מפתחי אתריס עושיס מאמציס רביס להוסיף תכניס גרפייס לדפיס שלהס (תמונות רקע, תמונות גרפיות, קבצי =61 מונפשים ועוד), מבלי להגדיל את גודל הדף שצריך המשתמש לטעון - איוון עדין בין גורמיס מנוגדיס. פקדי מולטימדיה מאפשריס ליוצר הדף לשלב בו תכניס חזותיים עשיריס ומונפשים, בלי לכלול תמונות או סרטי וידאו, שטעינתס נמשכת זמן ארוך. דפדפן זפזס|קאם 6%חזסזח1 כולל את בקרי המולטימדיה הבאים : + !60010 073720105 567060760 (פקד גרפיקה מבנית): מאפשר ליצור גרפיקה על ידי שילוב פקודות בקוד. הפקודות מעובדות במחשב שיוצר באמצעותן אלמנטיס גרפיים מענייניס. לדוגמה, ניתן להפוך אלמנט פשוט, כגון טקסט, לאלמנט עיצוב גרפי, על ידי שינוי הכיוון שלו, או על ידי הדפסתו לאורך נתיב שרירותי כלשהו. + !600870 ז6פ!1= (פקד מסנן) : מאפשר להחיל אפקטים שונים על אלמנטים של דף, כגון תאורה באמצעות זרקורים המאיריס במיגוון צבעיס ואלומות אור. + 56006860 ₪6013 !טוא (בקר רצף מולטימדיה): מאפשר להציג מיגוון אפקטים ברצף מתוזמן, ועל ידי כך להעניק רכיבי אנימציה לאלמנטיס סטטיים. בסעיפיס הבאים נציג דוגמאות לכל שלושת הפקדים. יחד עס זאת, לא נוכל להקיף במסגרת הספר את כל האפשרויות שהסם מציעים. לקבלת תיאור מלא ודוגמאות רבות של פקדי מולטימדיה, בקר באתר האינטרנט / וחס6.+)ס5סו6!וח. טש / / :קזזו. הפקד 673727165 55660760 פקד זה יכול ליצור תמונה במחשב, באמצעות פקודות אחדות בלבד. לא כל תמונה היא מפת סיביות (סְ8חטו8). ניתן ליצור תמונות באמצעות צורות גיאומטריות פשוטות, כגון תיבות, מעגלים, אליפסות, מצולעיס וטקסט. אין צורך לקודד תמונות אלו בקבצי 61 או 6םנ, וניתן להפיק אותן בקלות בדפדפן מתוך תיאור מילולי. כשהדפדפן מקבל את תיאורי האובייקטים, הוא יכול ליצור את התמונות. הדפדפן יכול גס להתאיס את מימדי התמונה כך שהיא תמלא את החלון ללא עיוותיס. תמונות גרפיות כאלו נקראות גרפיקות וקטול (65וח80ז0 ז6660/). הן מתוארות במונחיס של צורות בסיסיות של צבע וטקסט, ולא בפיקסלים. 2 ודרן - 25902 כִיגָגָוועיע. תרשיםס 15.21 מציג דף פשוט ביותר, שנוצר בעזרת פקד גרפיקה מבנית. הדף מכיל אלמנטיס של טקסט, אך הס מוצגיס בצורה שונה מאשר בדף 11אד טיפוסי. תווי הכותרת מוקפים קו מתאר (אפשרות שאינה כלולה בשפת |אזה), ושתי המיליס בתחתית הדף נטויות בזווית. זו דוגמה טיפוסית לשימוש בפקד גרפיקה מבנית. פקד זה יכול להפוך אלמנט פשוט ביותר - למשל, טקסט פשוט - ולהציגו כאלמנט גרפי. ו סד ז06מוחו |סטפוע 000 סד יו6זטקוחס6 זחשו|6 6חז חס ץן+ 6 חס 660 סחסיו ה שוחו 096ק 16 +0 סמטסיוסא06 6 סד זמשיוסספתסיוד ‏ 6וחקסיוס 655| סמו יזס סמוזסזסיו , חו!560 עם 0160|טקומסח 60| דסווסיוססיוק 6 60 סמוד0|פתסיוד תרשים 15.21: דף הזח.הקַבּזפָ5₪ מציג טקסט בצורת אלמנט גרפי, באמצעות פקד הגרפיקה המבנית. לשילוב פקד גרפיקה מבנית בדף ספו, עליך להגדירו תחילה בעזרת המשפט הבא, אותו תוכל לראות בקובצ |ש0ח.ח5₪9780 בתקליטור המצורף: "0 :א0;210: ₪ 0;1:ק0 ד;4:480 דס98;1: ד₪16ה"=50/6 "1 0ח0="50ו 60[טס> <"510:36930362-076-11060-8905-00406908336 61855/0="61 <"(45,1200,0,0,0, 5 5805 0016 ))חהס-6="566טו8ע "60001ח1 |"=6רחהח ההזה > <"(255,0, 255)זס|660חו 6="56%ט|8/ "60002ח |"=6חחהּח ההזה > <"(255,0,255,0,0,255)זס|ס60!!ו-6="561ט|8ע "60003חו |"=6רחהח וחהזהק > <"(1)ם | ד5!!ו-ז6="56ט[8ע "60004חו 6="1רחהּח החבּזהק> <"(1)= ]/ זפסחו 6="567ט[8ע "60005חו 6="1חחהּח החפּזהק> <"(225,20,0-, 7800165 5060760 )66 ך"=6טן8ע "60006ח |"=6רחהח ההזה > <00100/> 51 הוא שס שניתן לפקד (ייתכן שיש יותר מפקד אחד באותו דף). הכיתוב צאדא= מציין את המאפייניסם הבסיסיים של הפקד: מימדיו בדף, מיקומו ו-א06חו-7 (אובייקטיס בעלי ערך א06חו-2 גבוה מופיעים לפני אובייקטים שערך א06חו-2 שלהם נמוך יותר, למקרה שיש חפיפה ביניהם). פרק 15: |אדחכ | 373 השורה האחרונה ב-6!855/0 של הפקד: מחרוזת ייחודית שרושמת את הפקד במערכת. ניתן למצוא את המחרוזת ברישוסם המערכת (ע₪6057), אך קל יותר להעתיקה מהדוגמה. השורות שלפניך מגדירות את הפרמטריס של הפקד. למעשה, הן מגדירות את האלמנט הגרפי שהפקד יוצר. הפרמטר הראשון הוא השיטה (00ו160!) 560-001 של הפקד, שמאפשרת להגדיר את מאפייני גופן הטקסט. זס|660חו 560 בשורה שאחריה מגדירה את צבע העט שמצייר את האלמנטים במסך. השיטות זסוססו|ו566 ו-560₪1!5!6 מציינות את הצבע והסגנון למילוי האלמנט (במקרה שלנו - טקסט). הפרמטר האחרון, %אד, מציין את המחרוזת המיועדת להצגה, קואורדינטות הטקסט וזווית הצגתו. שתי המיליס בתחתית הדף משולבות בין תגיות <00[66> ו-<00[66/>. שים לב לשוני בטקסט ובזווית התצוגה שלהן (45 מעלות ו- 45- מעלות, בהתאמה). "510:36930362-07/6-1100-8905-00069083356 6!855/0="61 "02ח0="50! 00[606> <"180: ד180;7₪167 :4 דס506="\/1 <"(0,0,255)זס|ס6]!|ו-6="56%ט|8ש "60001ח |"=6רחהּח ההזה > <"(0 ,0 ,0 ,400 ,40 ,'8ח08ז6/')+חס-6="560ט|פע "60002חו |"=6וחהח ההזה > <"(45- ,50 ,50- ,506060 )6 ד"=6טו8ע "60003ח |"=6רחהּח ההזה > <00[60/> "510:36930362-07/6-1100-8905-00069083356 61855/0="61 "03ח0="501! 00[60> <"180: 180;51677:ה דס506="/1 <"(0,0,255)זס|ס60!|ו6="56%ט|פע "60001חו |"=6וחהח ההזה > <"(0 ,0 ,0 ,400 ,40 ,'8ח08ז6/')+חס-6="560ט|ה/ "60002חו |"=6וחהח ההזה > <"(45 ,50- ,50- , 80165 )6 ד"=6טן8ע "60003ח |"=6רחהּח ההזה > <00[60/> כדי להפעיל פקד צריך: 1. 6185510 של הפקד כפי שנמצא ברישוס המערכת (ע₪601501), [ 2 את הפרמטריס ואת ערכיהס. להלן פקדי הצורה השכיחים ביותר. כל הקבצים המפעילים פקדים אלה נמצאיס בתקליטור. קובא !אד של |0 נמצא בקובא |וושח.והצס, קובצ |ואז₪ של ציור קשת (סז) נמצא בקובף |ושח.6זה וכך הלאה. פרט לקבציס אלה, שווה להציץ בקובצ |החסח. [|ו6זסא6 5607, ללחו ולהנות וגס בקוב |וחז. הסוס : 6 הס | 668006 הססֶעוסק 4 ווזדרן - 25902 כִּיגָיגָוויע. וצ 6 6 פרטיס נוספים תוכלו למצוא בכתובת: קזח 0/6 רחא א660וכ / ה סס050.6ה6ורח. אואצצצו/ /:כסת רס וסוס |ס זט 506608650 הסח צוסוע כ 5|ס 6/6 ז6 ווח אא 66 וכ / ה ס050.6ה6ורח. וצצ /:כסת פקד מסנן פקד וה מאפשר להתיל אפקטים דמויי-מולטימדיה על אלמנטיס בדף. אפקטיס אלה הס מסנניס ומעבריס חזותיים. מעברים (פחסחופחאז1) הס מסנניס משתני-ומן, שמסוגליס ליצור מעבר ממצב חזותי אחד למצב אחר. לדוגמה, ניתן לחשוף אט-אט תמונה שמכסה תמונה אחרת. החשיפה מתקדמת בצורת פסיסם הגדלים והולכים, עד שהתמונה החדשה מכסה לחלוטין את זו הישנה. שילוב מסנניס ומעבריס באמצעות תסריטיס בסיסיים מאפשרים ליצור מסמכיס מצודדים ואינטראקטיביים. להחלת מסנן על אלמנט וואז₪, עליך לשלב את תיאור המסנן בתגית המתאימה, באמצעות המאפיין זסטו8. לפניך התחביר: (5 6 זה כ )6 רה חספ :וספת כאשר סתפחזט| הוא שס המסנן (אחד מאלה המופיעים בטבלה 15.2) ואילו זה הס הפרמטריס שלו. טבלה 15.2: פקד המסנן והאפקטים שלו. מסנן תיאור 08| | קובע את רמת השקיפות. זטום | יוצר טשטוש האופייני לתנועה מהירה. החסזח6 | מעניק שקיפות לצבע נתון. 58000 קסזס | יוצר צללית מלאה מוסטת. הקוןו= | יוצר תמונת ראי אופקית. צמזו] | יוצר תמונת ראי אנכית. ששסו6 | מוסיף נוגה סביב שפתו החיצונית של האובייקט. פרק 15: ||אדהס | 375 מסנן תיאור 6 | משמיט נתוני בבע מתמונה. +סטחז | מהפך את ערכי הגוון שט4), הרוויה (חס8זט59) והבהירות (870000655). חפ | מקרין מקורות אור על אובייקט. 5% | יוצר מסכה שקופה מאובייקט. 50800 | יוצר צללית מלאה של האובייקט. 6) | יוצר עיוות בצורת גל סינוס לאורך ציר א ולאורך ציר צ. ץְזא | מציג רק את קווי המתאר של האובייקט. לקבלת אפקט טשטוש (זטופ) בתמונה, השתמש בתגית הזו שלפניך: <"(50= 5076000)זט!ט: סו "=50/16 "זו 5 865הותו"=5₪ "6!קרה0="5ו סוחו> המסנן ()וטופ מקבל פרמטר בודד המציין את שיעור הסינון (הערך המירבי הוא 100). מסנניס אחרים דורשים ארגומנטיס נוספים. המסנן ()אוסו6 המוצג בתרשים 15.21, דורש שני ארגומנטיס : צבע (זס!וס6) ושיעור הסינון (חזפָח506) ; האפקט גדל ככל שהערך גדול יותר. מסננים מסוימים, כגון ()/פוום ו-()הקוו שמשקפים את התמונה בצורה אנכית ואופקית, אינס וקוקיס לפרמטרים כלשהם. כל המסננים והמעבריס כוללים את המאפיין 6ַסו8ח5, וכל המעבריס כוללים את המאפיין חסטפזטס. תוכל להחיל מסננים רביס על אובייקט אחד בתור שני מאפייני סגנון (לשס כך עליך להפריד בין שמותיהס בנקודה-פסיק). קוד ₪371 שלפניך יוצר את הדף שבתרשיס 15.22. הכותרת היא מחרוזת עליה הוחל האפקט שוסו6, והתמונה עוותה קלות באמצעות המסנן זטו8. הנה הקוד, המופיע בקובצ |וחשח. !ו בתקליטור המצורף: <|וחזו]> <680> זטופ 0ח3 צוסו<6> <06ם/> <080/> <"זסץ!ופ"= זס|0060 ץ000> <]600%0> <%ח0ס+/><"60ז"=זס!60 "526="60 "5 5805 6ווח1906="0 +חס)> <";(5= 6000 0-000,50- א = זס!ס0)אוס!0:ז0ו ; 100% :הססו/ש"=50/!6 "ססט"=ו צווס> ו/שס|< "60"= זס|60 "5226="60 "5 5805 16חס1806="6 +חס)> <%ח0+/>)אך <צו0/> 6 \זךרן - 25902 כִּיגָיגָוועיע. "6 0="58ו סוחן> <"60ז]"=זס|60 "526="60 "5 5805 6ר1806="60₪ +חס)> <"(50600%%=30)זטוס: 160 "=50/6 "זו ץ5ץח3065וחו"=576 <חס)/> <ז600%0/> <ץ000/> <חשח/> 2 זסזסוקא = 64חזס)ח! 050]1זס:₪ - הזח . 31 ד 11 ה וטוט ט)זסקא פ:₪ | קובץ עריכה תצוגה מעבראל פועדפים עזרה | 5 5 ות ל כתובת 2 - 2 || הקודם הבא עצור וען דףהבית ₪ % | ם חפש מועדפים היסטוריה עווצים | מסךמלא 61 ד פמוששס|6 = [6 בוצע | |[ | | ₪ ההמחשבשלר 0 תרשים 15.22: הדף חחסח.זספוו] מדגיס את האפקטיס שיוצריס המסנניס המיוחדיס צוס|6 ו-זטום. ₪0 .. המסמך נקרא חוז.זסו/םו וניתן למצוא אותו בתקליטור המצורף. גלריה של מסננים קוב |ווזח.סותספזטטוו= מרכז מספר מסננים, שיכוליס לשפר את מראה האתר שהינך בונה: זט ךו 800תפקסזס או310) / סנ 6 170/50816) 560 שממש וה ב 4 תרשים 15.23 פרק 15: |אדהס | 377 להלן תמצית קוד המקור למסנניס השוניס: (20,6080!60=1= הס )התכה :ססות (1,6080]60=1 =800, 15 = 60060 50, 45= חהס66זו0)זטום: ססות (1,0/=1,005/0/6=1 =0%, 60= זס!ס6 )00 ח5קסזכ :ססות (1= 0!60ח6)חקוח:זססות (0!60=1הח6)טקן:זסטות (0-000,506000=5- א = זס|60)אוסוף:זספות (6080!60=0)ש8זס:זס6ות (6080!60=1 ,0= 800 ,0= 05060000ח0ו! ,56=0החכ ,6= 5076007 ,6)60=2הּצו:זססות (80160=1ח6, 0000-- א = זס|60)א5הוח:זספוח (6080!60=1, 15 3 = 06600 0088 = וס|ס6)אסוס8ח5:זססות אתה מוזמן להתבונן בקוב> |₪ח.8ו678ו!וח בו תמצא הדגמה של כל המסננים : | עבש ]ה 55606 [] פוא ש0ו0] | = א00בח5 קסזם ‏ )| פחוסוהס [| 180 בחקות ][ חא [] שפח ] | 65 [ן פיי || סו ] | שת09ט ובא פהנשטק = ]| ושאה 663 ]| צשתטו: 50506 []‏ צומא/ 4שהומה 6‏ ] | 8פ ור פחת 080פהההה--=] א ₪ | | ₪ תרשים 15.24 מומלץ לבקר באתר האינטרנט של 6050%6ו! בכתובת : 850. 606605 /676066ז6ו/ דא /065/א66 ו רחוס ח5> וצו 050.60 ז6רח. הפרח / : סשת מעברים מעברים (פחסטופח8זד) משמשים לעיתיס קרובות כדי להפוך תמונה אחת לתמונה אחרת (טכניקה מקובלת ביישומים בכותרי מולטימדיה ובמצגות). נדגיס מעבריס באמצעות דוגמה פשוטה: דף המוצג דרך פסים אופקיים בעת פתיחתו, ונעלס מהמסך דרך פסים אנכיים, כשעובריס לדף אחר. 8 |ודרן - 25902 כִּיגָיגָוועיע. טבלה 15.3: סוגי מעברים. מעבר תיבה פנימה תיבה החוצה מעגל פנימה מעגל החוצה ניגוב מעלה ניגוב מטה ניגוב ימינה ניגוב שמאלה פסיסם אנכייס פסים אופקיים לוח שחמט לרוחב לוח שחמט כלפי מטה ערך 11 מעבר התמוססות אקראית פיצול אנכי פנימה פיצול אנכי החוצה פיצול אופקי פנימה פיצול אופקי החוצה פיצול שמאלי מטה פסים משמאל כלפי מעלה פסים מימין כלפי מטה פסים מימין כלפי מעלה פסים אקראייס אופקייס פסיס אקראיים אנכייס אקראי ערך 12 13 4 15 16 17 8 19 20 21 2 23 תרשים 15.25 מציג שני דפיס שעובריס תהליך המרה. הדף הראשון הוא |ושח.פחפזד, בו נעסוק בהמשך הפרק. פתח את המסמך וחשח.5חפזד בעזרת הדפדפן, ולאחר מכן פתח מסמך נוסף באמצעות הפקודה 8וו=, ח6קס. המסמך הקודס לא יתחלף מייד במסמך החדש, אלא המסמך החדש יגיח לתוך התמונה בפסיס מאונכים. לח על לחצן 886% של הדפדפן, כדי לחזור לדף |וח06ח.5ח8זד. הפעם, יגיח הדף למסך דרך פסים אופקיים. הפעל את האפקט בעזרת הדפדפן והבט בו בעיון. לאחר מכן תוכל לערוך ניסיונות במעבריס רביס באמצעות המסמך. המסמך וו .הזד והה למסמך |חשח.זסטוו=, אלא שנוספו לו אפקטיס של מעבר שהוגדרו תחת התגית <₪6%8>. פרק 15 : | דהוס |99 2 0 60 / [הוקס!6ע16) הו [676516)0+חד ]6% | חושסוש זכ ,2 ו ]5 זטצט עששצעט !56 ]וצו שו] הפוצ .6 פוחסר אפסץ5 6 5 ₪ חטוז3 00| 08 3% אסט ||3ח51 3 חו הסוז3חוז085 5'אחופמעה פס 588 ||חצ טוסץ ,אחוהפמץח ב זפצס זפזחוסכ 8חז פטסוח וסץ הפחצ 03 5%3%005 5'זס5אוסזם 08* חו זבסמסב |!ווא אחו[הזפקץה 8+ + הסוק 0850 +זסח5 3 ,הסולוסטב ח1 .זפזחוסק 8+ +ס מאו מ .4 = -- ₪8 4 | | | | / 45[ 6 תרשים 15.25א: מעבר מדף אחד לאחר באמצעות אפקט הפסים האנכיים (8). 2 ט6צו ל "וס , קסח5>" חטוז3 00| 08 3% אסט ||3ח5₪ 3 חו הס0ו3חוז085 6'5חוחסטעי 03 5%3%005 5'זס5אוסזם 08+ חו זבססטב 1 4 | | | | | / 45[ 6 תרשים 15.25ב: מעבר מדף אחד לאחר באמצעות אפקט הפסים מימין כלפי מעלה (20). אפקט המעבר בין שני דפיס מוגדר על ידי התגית <0608ח>. עליך להגדיר את האירוע שמפעיל את המעבר (האירוע זטטחם-6אָהק או האירוע זואם-6פַָק) ואת המעבר עצמו (משך המעבר וסוג האפקט שלו), שחייב להיות אחד הערכיס שבטבלה 15.3. 0 ודרן - 22902 כִיגָגָוועיע. לפניך קוד המסמך |וחש5.0ח8ד הנמצא בתקליטור המצורף: <הטח> <080]> <"(5000=20ח ד ,2= חס זכ )85 ד|6/68"= 60 "זססח=-06הק "= /וטף6-קח 6%8וח> <"(9= הסוחד ,1 = 80 טכ )85 ד|6/68"=+ח0חס6 "שואם-6חָהק"= /עוטף6-קח 668וח> <6|"> <006/> <₪080/> <"זסץ!ופ"= זס|0060 ץ00> <ז66010> <0ח0)/> <"60ז"=ז60|0 "526="60 "15 5805 16רח1806="00 זחס)> <";(10 = 01-0005760 = זס|ס)שוסוט:זשו1 ;100% :רססוע"=6ו/50 "סספ"=סו עווס> <%חס]/ >1א6 ד סהו/שס|6< "60"=זס|60 "5226="60 "5] 5805 6ווח1906="60 +חס)> <צו0/> <"60ז"=60|07 "526="60 "15 5805 16וח1806="00 %חס)> <"(50= ו506000)זטופ:זסטו"=50/6 "זוס. ץפח 65הוו"=576 "6וקרה0="5ו פוחו> <%ח0?/> <ז%0ח60/> <ץ000/> <חטח/> מומלצ להפעיל את הקוב |שח.סוהססהסטופהפזד כדי לראות את כל המעבריס בהתרחשותם : חז אסם פוכ) אסם הי ח] 6ו6זו טסץ 6%! 5חסוו5ח3ּ / [ 5 חפט 7 ב 5 סט וזה חן 1806 כ ומוחסקחסר זוום ה6וצ5 35 ||ס/ש : ו ₪ תרשים 15.26 פרק 15: ||אדהכ | 381 אפקט התאורה תרשיס 15.27 מציג אפקט מסנן מעניין נוסף. לפניך כותרת ברמה 1. התגית <1ה> תיצור כותרת והה בכל דף. אס תפעיל תאורה מיוחדת על הכותרת, היא תבלוט ותהיה דומה יותר לתמונה. הדף המוצג בתרשיס 15.27 מכיל כותרת (שנוצרה באמצעות פקד הגרפיקה המבנית) בנוסף לטקסט המואר על ידי ורקור צבעוני. הארקור משפיע על כל האלמנטיס בדף. יתירה מזאת, בכל פעס שלוחצים על הכותרת, נוספת תאורה חדשה. צבע התאורה נבחר בצורה אקראית, ומעניק חזות שונה לתמונה. 1 זסזס!קא= )פחזס)ח! +]50סזס:וא - 116015 זסווו] | קובץ עויכה תצוגה מעבראל פועדפים ערה | כתובת ₪ ד של 0 6 ₪ ₪ הקודם הבא עצור וענן דףהבית חפש מועדפים היסטוריה עווצים | מ ₪ המחשבשלי תרשים 15.27: הדף |שח.90%ו1 מדגיס את האפקט המיוחד של מסנני 05ח118. ₪0 0% הצגת הדף בתדפיס שחור/לבן אינה מיטיבה לתאר את האפקט ; הצג את המסמך באמצעות הדפדפן. לפניך קוד המקור של המסמך |השח.5חף | שבתקליטור המצורף: <|חז]> <680> <6"> 5 חססון= <06ו/> <"ז80806="/8560ח3! 50106> 0% וחוס ()080 ]חס אוססחוצו 5 "1006" = ז0ס|.6.50//6 דעו (5)0ז0ש!1.11א6 6107 = 100% 56% 0 7 "0.8000 | (0*80,50+700*220,50+700*120,1ח-+50 ,1)זסוסס6פַח3ח6.6ח 1 וו "1006" = זסס|.6.50/!6 דש 50 0חם 2 |ודרן - 25902 כִּיגָגָזועיע. ()א6ו61ח0 66 דעו 5 "100" = ז50/|6.8|60.%א6 דעוי (5)0ז1.11!60א6 01/7 = 100% 66%' 0 סק 0.800חף | (0*80,50+700*220,50+700*120,1ח7-+50 ,1)זס!סס6פַח3ח6.%ח 1 וו "1006" = זסס|.6.50/66 דשו 50 0חם <5070/> <080/> <"ץ078אז08"= זס|0060 ץ00> <ז06010> <"100%:ר דס1/ש ;םד :10 ד0051ק"=50/!6 "זאס דטו0="0ו עו0> <"= ד "= ז60|0 .15 5805 606 '=1806 "פ"=526 %חס)> "0 :אםסא0;21: זחם 0;1:ק0 ד;480: דס98;/1: 5167 "=50/6 "61 ד0="50ו 60[סס> <"510:36930362-2736-1100-8905-00009083356 6!8550="61 <"(8.,80,1200,0,0,0ח08ז6/')זחס-6="560ט|פע "60001חו |"=6רחהח ותבּזהק> <"(7)255,255,0ז600!0ח1 6="560ט|8ע "60002חו |"=סחחהח החבּזהק> <"(255,0,255,0,0,255)זס|ס6|!|ו6="56%ט|פץ "60003ח1 |"=6רחהח וחבּזהק > <"(1 )= |ץ ך6="56%||!5ט|פע "60004חו |"=6חחהח וחהּזהק> <"(1)= |ץ ‏ פ6חו |[6="560ט|פ/ "60005חו |"=6חחהח וחהּזהק> <"(225,20,0-, 5ז0ש|ן= +ח0ו 1')זא6 ד"=6טופע "60006חו |"=6חחהח ההזה > <חס)/> <001600/> <ק> <ם><"ם ד /"=זס|60 .15 5805 006 =1806 "פ"=26ו5 +חס)> תוסח %ה6רח6!6 | דר] שחהּ 366% חב6 פזססון= 6 0 אל שר חס 66| .065 סחה 5|סחחסס א 6עסה <זחס?/> <2/> .1 סח ההורחטו!!! 5005 06 +0 זסוס6 66 <ס/> <צו0/> <ז%0ח60/> <ץ000/> <|חטח/> נסה ללחוץ בעזרת העכבר בין הכותרת לטקסט בדף שמוצג וראה מה מתחולל. כשהדף נטען ומתרחש האירוע ()1080חס אוססחו/), מחיל התסריט את המסנן 6ח8ו על האלמנט 6זטו0 (הגרפיקה והטקסט שבא אחריה). לאחר מכן מוסיפים זרקור חדש (השיטה זחוס0ק400.ח8ו1) וצבעו נקבע לערך 255,255,55, שהוא גוון של מגינטה. שלושת הארגומנטיס הראשוניסם של השיטה 800205 הם הקואורדינטות של הזרקור, ושלושת הערכיסם שלאחריו הס רכיבי הצבע של הזרקור (אדוס, ירוק וכחול). הארגומנט האחרון הוא מָפְתֶּח אלומת האור, המבוטא במעלות. פרק 15: ]ודה | 383 בכל פעס שהמשתמש לוח על האלמנט 6 זטו, מתרחש האירוע ()אס6ווסח0 6% דטו4. פונקציה וו מטפלת באירוע על ידי הוספת ורקור (שמיקומו וכיוון התאורה שלו זהיס לקודס), וקובעת את צבעו באופן אקראי. אס לוחציס על הכותרת פעס נוספת, האפקטיס מצטברים ומוצגיס מספר צבעיס. פקד 566661 בּוסוהוט!שוא פקד גה מאפשר לשלוט ביישוס האפקטיס השוניס בדף, ועל ידי כך להוסיף לו מעין אנימציה, הנפשה. לדוגמה, ניתן לתכנת פרמטריס של אפקטים מיוחדים, לשנות ערכים של מאפייניס מסוימיס בתלות בזמן ואף למקס מחדש את האלמנטיס השוניס. כדי לנצל את פקד בקר הרצף, עליך ליצור תחילה קבוצת פעולות 560 חסוז6ה), שהיא אוסף לוגי של פרוצדורות ייחודיות לשליטה בתזמון ובהתנהגות האלמנטיס להנפשה. הפקד מפעיל תסריטים הניתניס לביצוע מיידי, או בצורה מחזורית. בדומה לפקדיס אחרים, עליך להכניס לדף מופע (66ח508ח1) שלו, כדי שתוכל להפעיל את השיטות שלו. התגית <00160> לשילוב פקד בקר רצף נכתבת כך: 86 =560ו 00[60> 56" 6|35510="61 510:0068 2-/]-0-1 100-152-00009080096"< >/00[60₪< ליצירת קבוצת פעולות, עליך לקרוא לשיטה 6 של האובייקט, ולהעביר אליה את הפרמטרים של האנימציה. המשפט שלפניך מגדיר קבוצת פעולות שנקראת 46000 ומצייו אותה בעזרת השיטה 8 : (1 ,15.0 ,1- ,"(1)ץ8וק" ,0.000 ("ח600 ")5636 ||63 מגדיר תחביר השיטה זג הוא: (0|0ח65זח) ,6686 ,וה/וססחו ,כקססו ,6רח3 סק 56 ,6וו + 50)זה. 6חו 5% הוא ערך במבנה 5660005.₪1!!!56660005 (וחוחח.55), שקובע את זמן ההתחלה של הפעולה הנתונה. זמן זה אינו מוחלט, אלא משך הזמן שיחלוף לאחר סיוס טעינת הדף. הארגומנט פוחִּשק501 הוא שס התסריט שיופעל בזמן שצוין. אס התסריט מצפה לארגומנטיס כלשהם, תוכל לציין אותס כך: (...,3702 ,01ה)סוחהקוז50 כל שאר הארגומנטים הס אופציונליים. הארגומנט ססס! קובע כמה פעמים תתבצע הפעולה. ברירת המחדל היא 1, אך ניתן גם לבצע את הפעולה עד אינסוף, אם נותניס לארגומנט את הערך 1-. הערך 0 ימנע את ביצוע התסריט מלכתחילה. הארגומנט |668חו הוא ארגומנט אופציונלי נוסף המבוטא במבנה חחח.55, ומציין את ההשהיה בין מחזורי פעולה עוקבים. הארגומנט 0601686 הוא מספר שלס שקובע את קדימות 4 זדרן - 25902 כִּיגָגָוועיע. הפעולה. אס שתי פעולות או יותר אמורות להתבצע בו-זמנית, הפעולה שערך הארגומנט שלה קטן יותר, תתבצע קודס (הערך 0 מציין את הקדימות הגבוהה ביותר). הארגומנט 6500!6זו+ מציין כמה זמן תתבצע הפעולה או תחזור על עצמה, בטרס תתפנה מהתור. ערך המחדל שלו הוא 1- (כלומר, לעולס אינה מפנה את התור). לפניך דוגמה פשוטה: (1 ,15.0 ,1- ,"(1)ץ8וק" ,0.000)ה. ("ח600 ")5636 !ומ קבוצת הפעולות 26000 תתחיל להתבצע ברגע שהדף יסיים להיטען (הארגומנט ו 5 הוא 0). לביצוע הפעולה, בקר הרצף יקרא לפרוצדורה ()ץ18ם, ויעביר לה את הערך 1 בתור ארגומנט. הארגומנט 1- מורה לפקד לחזור ולבצע את הפעולה עד אינסוף, והארגומנט 15.0 קובע את זמן המחזור: הפעולה תתבצע אחת ל-15 שניות (בתנאי שהיא תסתייס במסגרת הזמן שנקבעה לה). סף (6500!0זחד) הפעולה הוא 1 (קדימות גבוהה, אך לא הגבוהה ביותר האפשרית). ניתן לנצל את פקד בקר הרצף גם כדי לשלוט בפעולות רבות במסגרת קבוצת פעולות אחת. לשס כך יש להפעיל את השיטה ₪0 של הפקד בכל פעולה בנפרד. לתוצאה מיטבית של הביצועיס מומלצ להשתמש בבקר רצף אחד בלבד בדף, עס קבוצת פעולות יחידה שמפעילה פעולות רבות. לאחר מכן, תוכל להתחיל בביצוע רצף פעולות על ידי קריאה לשיטה עְפּוק : ()ץ3|ק. ("ח60 ")560 |ו68 שיטות נוספות של בקר הרצף הן 589% (מתחילה או מחדשת את ביצוע קבוצת הפעולות) ו-28056 (אשר משהה את הביצוע). נוסף לשיטות שלו, תומך פקד בקר הרצף גס באירועיס אחדים המאפשרים לשפר את השליטה בפעולותיו. האירוע ץג!פחס מופעל בתחילת ביצוע קבוצת הפעולות, והאירוע פס - בעת השהייתה (באמצעות השיטה 28056). האירוע אחזחס מתרחש כשבקר הרצף סיים לחיטען בויכרון, ושס גם מוגדרות קבוצות הפעולות. האירוע אחזחס מתרחש לפני האירוע 1080חס. אוססחו/ץ, שס גס מתחילים בביצוע הפעולות (באמצעות השיטה ְ8ול). הדרך הטובה ביותר להבין כיצד לנצל פקד זה בדף 6₪/, היא להציג דוגמה. דף |וחזח. זט+חטס6 הנמצא בתקליטור המצורף והמוצג בתרשים 15.28, מכיל חמישה קישורים לאתרי אינטרנט, כמו של הוד-עמי, סייבקס ועוד. לפני כל קישור מופיע מונה, שסופר לאחור מ-5 עד 1 וחוזר חלילה. כשערך המונה הוא 5, הנקודה החמה דםא6 פעילה (מוצגת בצבע צהוב, בעוד ששאר היעדיס מוצגים בלבן). בנוסף, כתובת ₪ של הקישור הפעיל מוצגת יחד עס תיאור קצר של האתר, המופיע בפינה הימנית-תחתונה של הדף. שלוש שניות לאחר מכן, ערך המונה הוא 4, הנקודה החמה דחא משנה צבעה ללבן, והנקודה החמה אזסש60 אספסזסווא הופכת להיות פעילה. התהליך חוזר על עצמו גס לגבי שאר הנקודות החמות, פעס אחר פעס ללא הפסק. דף פרק 15: ]ודה | 385 זה משלב את פקדי הגרפיקה המבנית ובקר הרצף להנפשת טקסט, ומשתמש ב- |ואדהוס להצגת התיאוריס באותו אזור בדף. ב | או סח 6א +)50סה6וון ו 5 פס זפזחוסם 108 פטס ,51:85 80זזבט) פחז זם פחם זופו סד סח פזבּ 5פחחבּח 5זו5 פח+ 103% ופסא ,אפווס חב פובה .835 | דרו 6!קוחו5 שחב עפחז , פאחווזס מע תרשים 15.28: הדף |חשח.זס6חטס6 מדגים כיצד לנצל את פקד בקר הרצף להנפשת אלמנטים שוניס בדף. המספר שלפני הקישור מוצג באמצעות פקד הגרפיקה המבנית. הדף כולל חמישה אלמנטים גרפיים ואת הספרות 1-5. כל האלמנטים נוצרו בעזרת תגיות <00[66> זהות. לפניך התגית עבור הספרה 1 : "1חטוא"=1 ז08356> "510:36930362-076-1100-8905-004069083356 6!855/0="01 ,0 ;61000:800 ;800:רש0וע ;6!טופוץע:עסו!וטופוש ;ססט!ספטהּ: חסטופסס"=50/6 <";575-:6%| <"(0 ,0 ,0 ,650 ,100 ,'8ח08ז6/'))חס-560"=ם! | "60001ח |"=ם הא וזהמהק> <"(255,255, 255)ז0ס|600חו 5601"=ם! |ה/ "60002חו |"==והא |ו]החהק> <"(255,0, 255)זס|00!|ו-56%"==! |ה/ "60003חו |"=שוזהא |ו]החהק> <"(50/!6)1!|ו566"==( |ה/ "60004חו |"==וזהא |ו]החהק> <"(0 ,200- ,200 ,'1')א6 ד"=ם! |ב/ "60005חו |"=שוזהא |ו]החהק> <08(501/> שאר הספרות נוצרות באמצעות אובייקטיסם והים של גרפיקה מבנית. ₪0 - למרות שניתן להנפיש סוגי אובייקטים רבים, פקד הגרפיקה המבנית מספק את האובייקטים המתאימים ביותר לאנימציה בדף 65עץ. 6 \דרן - 25902 כִייגָיגָוויע. לאחר מכן, משלביס בדף את פקד בקר הרצף 560 בעזרת התגית הבאה: "1="560 [08156> <"152-002069080096ה-100 0-1- 2-2 510:0060 [5510="0 61 <501נ00/> השיטה 4% של הפקד 56 מנוצלת בנקודה זו ליצירת קבוצת הפעולות. הפעולות פשוטות למדי. מדי שלוש שניות מוצגת ספרה חדשה (כל השאר מוסתרות) ומופיע תיאור חדש בדף. קבוצת הפעולות מוגדרת באירוע +חזחס של הפקד בעזרת המשפטים: (וחזח 560 5 ()/%10ח560106. פרחוצ] ()/00ח56006. 4וחצ] ()/10ה560106. 3 הט ()/000ה560106. 2 הח ()/000ח560106. 1 1 (2 ,10.0 ,1- ,"(1)ע8וק" ,0.000)).("ח560)"1600 ||68 (2 ,10.0 ,1- ,"(2)ע8וק" ,2.000)). ("ח0ס560)"160 ||68 (2 ,10.0 ,1- ,"(3)ע8וק" ,4.000)).("ח560)"600 ||68 (1 ,10.0 ,1- ,"(4)ע8וק" ,6.000)).("ח560)"600 ||68 (1 ,10.0 ,1- ,"(5)ץ8וק" ,8.000)).("ח560)"600 ||68 טט5 0ח= התסריט (1)ץ8!₪ מציג את הספרה 1" ומסתיר את כל שאר הספרות. תסריט וה מופעל ברגע שהדף סיים להיטען, ומתבצע בצורה מחזורית מדי 15 שניות. התסריט (2)ץ8|ש מציג את הספרה ''2יי ומתחיל שלוש שניות לאחר סיוס טעינת הדף (שלוש שניות לאחר שהוצגה לראשונה הספרה 'י1'י). הספרה האחרונה מוצגת 12 שניות לאחר טעינת הדף. היא תשהה במסך במשך שלוש שניות, מכיון שהספרה ''1'י תוצג פעס נוספת לאחר האירוע 1080 של הדף. לפניך תת-השיגרה ()עפו : (?ח6וח16ם )ץוק 50 561665 6856 ₪6 1 56 ||מססורן "סוסופו/" = עשסו!וםופוט.50/!6. ברחטצ "3000 א"=זס|50/!6.60. 1 !חנ "סוחצש"= זס|ס50/6.6. 5 !חנ "6|סופו/"= !וס ופו.50/!6. 1 חסוטק 68 2 0850 הסור "סוסופו/" = עשסו!וםופוט.50/!6. 2החטצ "ססוח/ט"= זס!50/!6.60. 1 וח( "6000-- א"=ז0ס|50/!6.60. 2 |חנ "6|סופו/"= /סו|וסופו/.2..50/!6חסוטק 68 פרק 15: ||אדהס | 387 3 6850 הסור "סוסופו/" = עשסו!וםופוט.50/16. 3החטצ "ססוח/ט"= זס!50/!6.60. 2 |חנ "9000 א "=זס|50/!6.60. 3 |ח "6|סופו/"= טסופו 50/16. 3 הסוס 68 4 6856 הסור "סוסופו/" = עשסו!וסופוע.50/16. 4החטצ "סוחצש"= זס|ס50/!6.6. 3 |חנ "0000 "= זס|50/!6.60. 4 |חנ "6|סופו/"= /סו|וטפו/.50/!6. 4 הסוס ק 68 5 0856 הסור "סוסופו/" = עשסו!וםופוט.50/16. פרחטצז "ססוח/ט"= זס!50/!6.60. 4 |חנ "00-=ת- א"=זס|5.50/!6.00 |( "6|סופו/"= /סו|וסופו/.50/!6. הסוס ק 68 סח סט5 0חם תת-השיגרה ()/8!פ מטפלת בכל היבטי האנימציה של הדף, על ידי הצגת האלמנטיס והסרתם. ברגע שתבין כיצד פועל פקד בקר הרצף, תוכל לפתותח את הדף אדו = דא 60 ולהציג את רישוס הקוד שלו בשלמותו. האלמנטים א | ו-%ח00ק68 הס כתובת אתר ה-פ6/ הנוכחי והכותרת שלו. הס מתואריס בעזרת משפטים כדוגמת אלה שלפניך: <1>/]13ה400-3]<""!ן. 60. וחחה-סח. עשצוו/ /: כקח' ס6זהסוטבּ. צוססחו/"=>סווסחס 1 וחע=כ1 3> וגס - ;6טוטלתטו!:זסוס6 כ 10 :26ו5-%ח0) ;ססט!ספטהּ: חסטופסס"== | 51 1 חהס0ק63=פ1 צזס> <"חסססוח:שווופופוצ ;220: ד"ת | ;50 :קסד ;ה6ח6עו6 ,|ה , הההסוס/ :ץוורח8-)חסז <8ם> !ן.60. וחח3-ססח. אוו /: קת אחווסקץח 5ור6 חס >סון6 <ם> .5106 60/\ [רחה-100] 6 זופוצ סף <ם>פוע 300 0065 6 4680 . ץְ8סוסחהחה66 סח 66 זטספה ח7ה6 | .ו ₪55 . קסח605צעו צוסח 6ח% 8 ודרן - 25902 כִּיגָגָוועיע. 0 הערה הפקדים בקר הרצף וגרפיקה מבנית מורכבים, ותכנותס היא בהחלט משימה לא פשוטה. פקדים אלה לא נועדו לתכנות ידני. יש לצפות להופעת יישומיסם המאפשרים יצירת אנימציה בסגנון הצבע-לתץ, שבאמצעותם ניתן יהיה ליצור את הקוד של הפקדים האלה. למרבה הצער, נכון לשעת כתיבת הספר, יישומים כאלה אינס בנמצא. ראה קובצ |חז0.ז56006066 להדגמה של כותרת מסתובבת : ₪ תרשים 15.29 6 011606016 6גופק דפים שמכילים רכיבי קול האס ייבא לך'' אי פעס לצעוק על המחשב שלך! שלא תחשוב שאתה יחידי, זה קורה לכולנו. בעזרת פקד %ח06, פקד א6ש60 חדש של 16705016 יוכל המחשב לשמוע אותך ואפילו להגיב על כך. הפקד אינו כלול במערכת ההפעלה א9 פווססחו/), אך יש כאן בשורה לגרסאות הבאות של מערכות הפעלה ממשפחת פווסטחו//. 0 הערת העורך פקדי זחִ6פָ4 אינם פועלים במערכת ההפעלה 98 פוסטחו/ץ המגוירת כהלכה (למרות שמאתר מיקרוסופט באינטרנט ניתן להוריד גם הרחבה לעברית. אני הצלחתי להפעיל אותס רק בגרסת 2090/60 של מערכת ההפעלה - זו בה התפריטים ותיבות הדו-שיח מופיעים באנגלית אך מאפשרים גם עבודה עם יישומים בעברית). פרק 15: ||אדהכ | 389 פקד 060% מסוגל י'להבין'י פקודות קוליות ומגיב עליהן בקולו המלאכותי. למרות שהפקד בעצמו מורכב יותר מכל שאר פקדי 606% שפגשת, קל מאוד לצרף אותו לדף פ6) ולתכנתו להגיב לפקודות קוליות. בסעיף זה תמצא גס דוגמאות מעניינות לשימוש ב-856106/ לשליטה בדף ולשיפור האינטראקטיביות שלו. לשימוש בפקד זחא תודקק לכרטיס קול ולמיקרופון. הפקד מוסיף אפשרויות מולטימדיה לדף, ומאפשר למשתמש לקיים יחסי-גומלין בצורת שיחה קולית. במקוס ללחוץ על לחצניס או על קישוריס, תוכל לומר בקול את פקודותיך. המחשב יגיב בקול מלאכותי - מבט מהיר לעתיד של יחסי אדס-מחשב. להתקנת פקד אח66ָ, עליך לטעון תחילה קבציס אחדיס מאתר 60\ של אספסזסווא : 3/סזכ/ק האוצ 050.60 שור אוואו/ / :קח. תרשיס 15.30 מציג דף זה. לחץ על הקישור 060% 0506ז6ו1 סאסוחצוסם. בדף הבא אליו אתה מגיע, עליך להוריד את המרכיביס העיקרייס של אחספ 5 (בחר בקישור 060% 11607050 6+ האסוחאוסס סק וח סס 6ז60), לבחור בשפה (עברית היא בין השפות הזמינות) ולבחור בקישור 6 56!60060 6ְאס|חצוסכ ולבסוף, עליך לבחור בדמות (במקרה שלנו בחרנו במרלין) וללחו על ז0ז8786ח6 56!66%60 סהס|חאוסס. פקד אַחִסְאָ תומך בארבע דמויות מונפשות המסייעות למשתמש לקיים תקשורת עם הדף: ג'ני, מרלין, רובי ופידי. הדמויות מופיעות במסך בעת האינטראקציה עם פקד חספ קבצי התמיכה הדרושים גדולים למדי, ולכן כדאי להוריד אותס מהרשת בשעות בהן האינטרנט לא מאוד עמוסה ובזמנך הפנוי. זסזס|קא = 1 הזסזח! צוזפס1] הסו)בזסקזט:) 4:010508 - 6הס1] חט4. 01050/1: - קסת5אוסע 58% ם] קפ >אוסטפ* 0ב אשעצ 268 6 5/50/0050 0 קמ 8 00 ות א / קוו[ 55ב | ב ₪ )וס 066 0 900960070( 5)המהסם 4 3 11605016 2.0 הסופופץ :1998 ,12 0010097 5 פ5ַחפּהָבּ 18ב 501 +0 ח0וב+ה50פם 08 5+וסקטופ +03+ 95סוע567 פוב 501 זט 56% 3 85 +חפף8 פא ספסזסוות הזחו |בהסו3 זפ 60 8חד .08ב+ופזחו 509אוסטחוצ 50%סחסווא פחז הוחזואא 3/1895 הספזפק פעוזסבּזטזחו הַחוז5וא + + +הפו השס חב חח חב ה0ו5ה6זא8 חב 15 507085 אחפףָ ‏ ס5סוסווי! 6+ עם 130183680 הסבסזטסב ו 05טחו פח+ זס 00311005 פטטסבזם)ה: סב ה3סוחשיסט פוש 10 /'סספזום וסץ 13685 >חון וחד הט 50סיסווא 8 סומסם 880 6 50סזסוו הַחווטוז151 חב בַהופחפסו| זנוסטב 830 סז אחוו 5וחז 6106 .40908 אס>סיסו[א פפחססון | .58 01 5 ד .80ע8597 5זְחַחָ !ג .מססבּזסטזס60 א ספסזסווא 1998 ₪ / 9% 6 תרשים 15.30: דף הבית של פקד %ח₪06. בסיוס ההורדה עליך להתקין את הרכיביס הבאיס : + פקד %ח06, קובצ 6א6.%ח₪5306. * | מנוע ויהוי הדיבור, קוב 6.6%6ח8006. + | ממיר טקסט לדיבור, קוב 68.66 ש. + תוספות לשפה עברית, קוב> 6א06%0400.6. 0 ודרן - 22902 כִיגָגָזועיע. לאחר טעינת הקבציס הדרושים, לחץ על הקישור || פטס 6 ,חווזסוא ,6וח06 זפס 60506 %טססה טסץ כדי להתוודע לטכנולוגיה חדשה ומלהיבה זו. שלוש הדמויות תופענה בדף ריק, ותצגנה בפניך מידע אודות פקד זח6פָ. דף זה מנצל רק את יכולת הדיבור המלאכותי של הפקד. שלוש הדמויות מקיימות דיון אודות רכיבי הפקד. | הערה "] ייתכן שהדפדפן יצטרך לטעון רכיבים נוספים הנחוצים לו כדי להציג את הדף; התאזר בסבלנות. הפקד זקוק למייב אחדים בדיסק. תוכל להסיר את רכיביו מהדיסק, כולם או מקצתם, באמצעות היישום הוספה/הסרה של תוכניות שבלוח הבקרה. נוסף לייהבנהיי של פקודות קוליות ויכולת לענות בקול 'אנושייי, מבצעות שלוש הדמויות מחוות שתורמות לידידותיות הממשק. לדוגמה, מרלין יתחיל לפהק, אס תחריש במשך פרק זמן מסוים, או ימשוך בכתפיו, אם לא יבין את הפקודה. המסמך וחא.זחסִטַב3ּא כדי לנסות את הפקד %ח06, פתח את המסמך חחַה.זחסאָבּאה, הנמצא בתקליטור המצורף, בעזרת הדפדפן. תחילה, עליך לפתוח את המסמך ולעדכן את השורה הבאה: "05 חר 05 !ססר :6" ,"ןסו" 086 86075.1 6 . | ס חס פעולה זו נחוצה כדי שהמשפט ישקף נכונה את מיקומו המדויק של הקובא 65ה.חו!זסוו במחשב שלך. שמור את הקובצ בכונן ופתח אותו באמצעות הדפדפן. תרשים 15.31 מציג את הדף, כפי שתראה אותו במסך. הדף מציג את דמות מרלין המברכת את המשתמש בקול (כמעט) אנושי. |< |ם|=. סקא = 61 חז6)ח! 0504זסוא - ה )הסט 45 בב | = | סט הסופת כ סם ‏ אשע םת 6 | | ₪ 4" : 5 | ₪ ₪ ₪ 9 9 ₪. - . > ו = 9066 5 | עוסופו] | פשומסץב] | 56808 6חסו] | 30658 סו םומאוום-] סמ 10 ו 5 ספא 2 65| 8060655 | סוחז26] 060% +501סז6וןו₪ חב 5 חב 00 פסוסע פקוחהַ0ספז ח63 תסותאו ,וסוח60 8%עוז0 זחִפהָה פח+ 5הובּ+חסס פַּהָבּם פוחד מוחפו 5! ה8פז50 זטוסץ חס 588 גוסץ זפ+סבּזב3ח0 0פ8זבוחבּ החד . פסופע 280ו85ח+הץ5 3 חו ההסס5פז :5ב סש בַהויס!|ס1 8חז 0+ 95000 חב03 חב 3 )0 5 883% 0 חו[זפח 585גוב63 הסוחע חב הוהחס6 "/88 עס 0/0 זע" סז 285ותהַסספו זו ,הסוזובטבּ חן .5+3%800% 135% זסוקוחס) 1 ₪ [ 6חסם ₪1 תרשים 15.31: הדף וחאה.זחסְפָבּאה מדגים את השימוש בפקד %ח6א₪. פרק 15: ||אדהכ | 391 הדף יימביןיי את הפקודות הבאות : = ?6860 6ח* 85ח/ (מה התאריך1) > ?6חח 6חץ 5'הח/ (מה השעה?) *‏ ?הח זטסץ 5הח/ (מה שמך!) *‏ ?56ססזטק 6ח% 85ח/ (מהי מטרתך!) * 8חוח6%ח50 58 (אמור משהו) * 086% 60 (חזור) * 6זאס) 60 (התקדס) דבר אל המיקרופון ושאל את מרלין שאלה כלשהי. פקד אחספ עלול להיכשל לפעמיםס בוּיהוי הפקודה, ולכן דבר לאט ובצורה ברורה. הטכנולוגיה עליה מתבסס הפקד אינה מושלמת, אך בבוא הזמן תצליחו, אתה והמחשב שלך, לקייסם תקשורת יעילה באמצעות קול. אס אין לך מיקרופון, תוכל עדיין לנצל את פקד %ח406 בעזרת העכבר, הנה כך: 1 לת לחיצה ימנית על מרלין. 2 מתפריט הקיצור, בחר את שסשחו/ 6חהּוחוח 60 כדי להציג רשימת פקודות, כמתואר בתרשיס 15.32. השתמש בעכבר לבחירת הפקודה המבוקשת מתוך הרשימה. | |ם|= זס סופא ו חזסוח] סוס - 386 36 45 | 5 | סוס סטב" 0ב אס 0% 6 | ₪ 3 ₪ 9 3 0 | ספ | חחח | עו10] = 800065 = 568800 חס | 658 ב 1 0% 5 [ 5 0 חב פנאוםווספה זר כ | 65| 8660655 | סוחז26] 060% +501סז6וו₪ [ וי 06 03 הסוחצי ,ווחש 8%שוז40 זחפהָא 8חז פחוב+חס60 הָּבּם פוחד גוסץ 0%97ב7בח0 80זב הווחב החד . פסופע 851280ח+הץ5 3 חו ההסס5פז ו סחושיס!|ס? 8חז 0+ ה500פז חב03 חב (60חו6ח! ה חחס6) שוחו להסזזו 6 זז 6ב( להסזזנט) 6פסזטום 5'ְחסְהה בַחוה 50 58 0% 5 7% וסטחו//' 65ח8 חס > 6סוס/ 56 4 חווזסהי] 6 ווח חבה 60 "587 עס 0/0 ז8ק//" וז 285וחהַסספ זו ,הסזובטבּ חן .513% ז35| קוח 1 ₪ | תרשים 15.32: הדף חזּ.זחִסְמָבּא מסוגל לזהות את הפקודות שברשימה שלפניך. הפקד אחספ שילב את הרכיביס התפקודיים הבאים בדף וחשח.זח6טָ8א : * | ויהוי דיבור (הדף יימבין"' פקודות קוליות). * | דיבור מלאכותי (הדף מסוגל לענות למשתמש בקול ייאנושליי). 2 ודרן - 22902 כִּיגָגָוועיע. תכנות הפקד 406% כדי לנצל את פקד אַחמשַפָה במסמך |אזה, עליך לשלב בו את כל שלושת הרכיביס שהוזכרו (פקד זַחסִחָ, מנוע הדיבור המלאכותי ומנוע ויהוי הדיבור) באמצעות הקוד שלפניך: 610000 0= הסוא "|סיחהס6אְחספָה"=כ1 956 0> 61 5510="61 510:-58=8802-7056-1 100-91-5-00004-07015" ,0 = 5106 05/8/5866 60 וח 60 6050ורח. אס 86 //: כ ח"= 05 60 <"0 >/081501< 6000 0= ושסוצו "ססוסעט ד"=כ1 8561 0> "510:88-28465-6536-1120-4683-00604-097575 5510="61 61 "00 =510%/ 05/0/66 60 וח 050.60 וסור סוסה //: כ ח"= 05 60 > >/081501< 6000 0= השסוו "6ח1="6 ז08356> "100-8076-00069034/75 526-1ה-510:161-781 5510="01 61 ,510%=3ם/6א6. 86606 656/57 הח 050.60 סורח. ה6 8 656ז. אואוצע/ /: כח"= 05 60 <"0,0,1827 >/081501< המאפיין 60058455 מורה לדפדפן היכן למצוא את הרכיביםס המתאימים, במקרה שאינס מותקניס במחשב המארח. פקד זַחסִחָ אינו מסוגל לאגהות כל פקודה שתאמר לו ולהגיב עליה. עליך לומר לו את הפקודות שעליו לחפש, וכיצד להגיב על כל אחת מהן. עושיס זאת בעזרת התסריט. התסריט שבמסמך חזח.זְחִסְסָאה מרוכז בשתי תת-שגרות : = הראשונה מאתחלת את הפקד ומורה לו את הפקודות שעליו לחפש, וכיצד להגיב עליהן. * האחרת מעבדת את הפקודות שנאמרו מפי המשתמש. תת-השיגרה הראשונה, ו שמאתחלת את הפקד, מתבצעת כשהחלון נטען. היא נקראת ()1080חס אוססחו/ וכך היא נכתבת : ()080 !חס ששססחו/צ טט5 6זד = 66000 0.00 סח "405 חור 05 08| חס 50 :6" , "חוס ו" 5.1.080ז60 68 |ס הס ("חז6 ו" )0805 |סהס-ח06 = חווחס] 56 ,"שוחו ד +ה6זזט" , "סו 5607" 805.00 הרת 0ס. חווזסון "סוחוז [%ת6זו] 6ח% החש" ,"86 %חה6זזטש" ,"066086" 05.00חה הרהס חו!וס ו "0806 [%ח6זט6] 66 5שהחעע" ,"6רח3] +ה6זט)" ,"6136" 05.00חה הרהס חו!זוס] "שוחה זטסץ התעש" פרק 15: ||אדהכ | 393 הכח "?6פסכןזטכן זטסץ 65החצו" ,"6פסכזטכק 206065" ,"56סקזטק6%" 05.00ח8 ה רחס חווזסון "[ 0 חו 6 50] 58" , "סחהורז6רה50 58" ,"שְ55" 00ה.05חהההרחסס. חווזסו "086% 40" ,"2866 60" ,"0886" 05.00חהר הח 00 חווטו "0+ 0" ,"הס 0" ,"הסה אהס- 0" 05.006חררח 00 חווזסו! צוסח5. חו[זס ו "[סחס 68%זט 0 ,סוו16ז" 5068 חוחזסו 55 0ח= תת-השיגרה מתחילה בטעינת הדמות מרלין ונתוני האנימציה שלה. שים לב כי הקוד מחפש את הקוב 856.חווזפו בתיקיה מוגדרת (עליך לציין בקוד את התיקיה המתאימה במחשב). לאחר מכן, היא מפעילה את ממשק הפקודה של הפקד, כדי לאפשר לפקד לזהות פקודות קוליות ולהציג אותן ברשימת הפקודות, כפי שראינו בתרשים 15.32. בשלב הבא, תת-השיגרה מורה לפקד את הפקודות שעליו לחפש וכיצד עליו להגיב עליהן. כל פקודה שתוסיף לרפרטואר הפקודות של הפקד, כוללת את הרכיביס האלה: * | קוד זיהוי (שס שמייחד אותה משאר הפקודות). = שם (אשר יופיע ברשימת בפקודות כשהמשתמש לותצ לחיצה ימנית על הפקד). + המשפט שעל הפקד לזהות. המשפט , "סרח ד +ח6זנכ)" , "שחו 607" 05.00 חה הרהס חו!וס ו "סוחוז [%ת6זזטו6] 6ח% 5ה העש" מורה לפקד לזהות את הפקודה 66716 (קוד הזיהוי של הפקודה). כשהמשתמש שואל "?₪6 %06 5שפח/)", הפקד ירשוס את השאלה בתור הפקודה 6ח8ו0607. המחרוזת 6חוד %ח6זזטוס מופיעה ברשימת הפקודות, ולכןו המשתמש יכול גם לבחור אותה באמצעות העכבר. ניתן לציין לפקד להתעלסם ממילים מסוימות. המילה %ח60776 בפקודות התאריך והשעה, היא אופציונלית, ולכן היא מופיעה בין סוגרייס מרובעים. הפקד יימבין'י את שתי גרסאות השאלה: "?שוח 56 5'פח//" וגס +ח6זוט6 66 5בח/" "?6חו). תת-השיגרה השנייה בתסריט הדף היא ט6טסח0)5671ח ווח 60 1ַח6ט, המופעלת בכל פעס שהמשתמש נותן פקודה באמצעות המיקרופון. למתן פקודה קולית לפקד %ח₪06, החזק את מקש 1066 |0ז56 במצב לחוצ ודבר למיקרופון. האירוע 0חאו 60 מציין שהמשתמש נתן פקודה (בין אס אמר אותה, ובין אס בחר אותה מהרשימה). הפקודה, כפי שויהה אותה הפקד, מועברת לתת-השיגרה בתור ארגומנט (הארגומנט זטסח1ז567 מציין את קוד הזיהוי של הפקודה שנתן המשתמש). אס המשתמש שאל 06 5פּח//" "?6וח, תת-השיגרה ("6וחו 0)"6607ח 60 %1ח06 תופעל. לפניך פונקציית הטיפול 0ח ו וס 0601 : ( 56 רס |סי הס00ח6ה סט5 סוחהרת6 הוחו 6וחה.זטקח5671( = 6חה ות 4 ודרן - 25902 כִּיגָגָוועיע. 6036 856 56|60% "סח| ]260)" 6856 ,סו הרס 8 " 15 סוח 66" 568% חוהחסו (6וחו דפחס וט "02600806" 0856 (0800 פחס וע ,סא )סרח הרס .8 " 15 0866 06" 50686 חוחסו "06806" 6856 "חו!זס] 5| 6חחהח שוח" 5068%.חוחזסו "2610056" 0856 6 0 ששס 507806ח0רח06 60 5| ספססזטכ שוח" 568% חוחסו "6חָהכ 60/ 8 חס 6סוסצ "ץ58" 0856 "?53 1 ח63 86ח/ . סז 0ח3 !0 וח'1" 50686 .חוחזסו "א00086" 0856 6% 656 זסזזס חס (0)א6ה0.ץ500וח. צוססחועע ||68 "0-0" 6856 6% 6516 זסזזס חס (0)0 10 0ס5וח. צוססחוע ||68 חס סט5 0חם פונקציית הטיפול מחלצת את שס הפקודה, מציבה אותה במשתנה 6088706 ובודקת את ערך המשתנה. אס שס הפקודה הוא 6וחו6601, הפקד יאמר לך את השעה. הפקד זֶחַסְאָ כולל את השיטה 5068%, אשר מאפשרת לו יילדבריי בקול (כלומר, להפוך טקסט לדיבור מלאכותי). המשפט (3006 חס ופ ,אוסא )סו 30 60ה וס מעצב את התאריך הנוכחי כפי שנראה בתרשים 15.33. השיטה א5068% של הפקד מבטאת את המחרוזת בקול. ] נובמבר 12 חמישי יום 85 ₪18 0 תרשים 15.33 הפקודות 60886% ו-60=07/870 מפעילות משפט +0ו8567/ שגורס לדפדפן לעבור לדף הקודס או לדף הבא, כפי שהיה נוהג לו המשתמש לת על לחצן 886% או על לחצן 0 ס. הפקד אחספ יכול להשתלב בדפדפן, ולא רק להגיב לפקודות קול. בעתיד נראה יישומיס שולחנייס שינצלו את הפקד לאינטראקציה עס המשתמש. פרק 15: ]ידה | 395 לדוגמה, תוכל להפעיל יישום על ידי הגיית שמו, לפתוח קובץ חדש כשתאמר את המילה "צוסא", לסגור אותו כשתאמר "56ס|6", וכן הלאה. למעשה, פקד 6%ע860 הוא אובייקט: קטע קוד המיישס רכיב תפקודי מסויס, ומאפשר להעמיד אותו לרשות יישומים רביס. ניתן להתקשר לפקד מתוך דף |אזח ולשנות אותו באמצעות השיטות והמאפייניס שלו, בעזרת 856106 בשלב זה רכשת ידע לא מבוטל שיסייע לך לשלב פקדי 6%ע260 בדפי ]אד ולתכנת אותם. כדי לקבל פרטיס נוספיס אודות מאפייני הפקד והשיטות שלו, עליך לעיין בתיעוד ולנצל את הדוגמאות לפישוט תהליך הלמידה. | ?7 | תהסס זסח// ‏ ספזו1 סח הטוס ₪ ץ 4 7 -ו תרשים 15.34: בקש ממרלין שיאמר משהו (פחוחז6וחס5 ץ58). זו תגובתו. 6 זדרן - 25902 כִּיגָיגָוועיע. פרק 16 טיפים לבניית אתר בפרק זה: = לעולס אל תשיס באתר תוכן שלא תראה לאמא שלך. אסוף לך את כלי העבודה הנדרשים לבנייה תכנן בטרס תתחיל. טיפים ותשומת לב גס לפרטים הקטנים. לפני שכל העולם, פוטנציאלית, יראה אותך, תכנן את מה שאתה עומד להראות לו. פרק 16: טיפים לבניית אתר | 397 רשת האינטרנט מאפשרת לך לפרסס את התכנים שלך, ולהביא לידי ביטוי את היצירתיות שלך במחיר ''מצחיקיי, אם בכלל, וגם לפנות לקהל פוטנציאלי הגדול פי כמה מכל מדיה פרסומית אחרת שהכרת עד כה. בניית אתר באינטרנט אינה רק לצרכי האגו האישי שלך. בשיתוף הידע שלך יש גס משוס תרומה לקהילה. עתה יש לך הזדמנות: ליצור משהו ולהראות אותו לקהילה, להביע דעה, ולהציג אותה באופן פומבי. בניית אתר באינטרנט היא גס עניין של אומא. כל מה שתציג באתר שלך ייחשף, פוטנציאלית, בפני מיליוני גולשיס מהארץ ומהעולם: מילדים ועד מבוגרים; מכל הדתות: יהודים, נוצריס, מוסלמיס ודתות אחרות; בעלי דעות שונות בנושאי: איכות הסביבה, אכילת בשר, חינוך מיני ועוד. יש בוה עוצמה שצריך להשתמש בה בתבונה. עס האומץ, צריך גס לקחת אחריות. הנה מספר עצות, שיעורו לך להחליט בעיקר מה לא לפרסס באתר שלך: + לעולם, אל תשיס באתר תוכן (תמונות, טקסט), שאינך מוכן להראות לאמא שלך. שיס באתר תוכן (תמונות, טקסט) שתוכל להתגאות בו בפני אמך. = לעולם, אל תשיס באתר תוכן, שאינך מוכן לדבר עליו במקוס העבודה שלך. שים באתר תוכן שתוכל לדבר עליו עס חבריך לעבודה. = לעולם, אל תשים באתר תוכן שעשוי להיחשב כהוצאת דיבה או השמצה. * | הייה עירני לגבי זכויות היוצריסם של החומר בו הינך עושה שימוש. אס יש בידך תכניס מסוימים, אין זה אומר שתוכל לזלזל בזכויות יוצריס. בנוסף, כדאי שהתכנים יהיו חוקיים ויתאימו לרוח החוק, אחרת אתה צפוי למבול של תביעות שיסבכו אותך לכל שארית חייך וגם עלולות להשאיר אותך ללא פרוטה. מעבר לכך, האינטרנט היא סביבה פתוחה וחופשית, בה תוכל להציג כל מה שעולה בדעתך: טקסט, תמונות, סרטי וידאו, קטעי קול שיצרת במו ידך, וכל דבר שניתן להעלות במדיה מגנטית. 8 ודרן - 25902 כִּיגָגָוועיע. אתר האינטרנט 60חזסזח1) היא רשת של רשתות מחשביס המאפשרת גישה לכל אחד. זהו למעשה איחוד של הידע האנושי. רשת מחשבים היא קבוצת מחשבים, המחובריס בדרך המאפשרת להס ליידבריי זה עם זה. באינטרנט, המחשבים 'ימדבריםיי פז/ פסד. מחשב ברשת הנותן שירותי מידע הכולליס: טקסט, תמונות, סרטי וידאו, קטעי קול וכדומה ו/או שירותיס כגון: דואר אלקטרוני, קבוצות דיון, אחסון אתריס וכדומה, נקרא שרת (ז567/6). מחשב ברשת המקבל שירות, נקרא לקוח (ח6ו6). לאחר שהתחברת לאינטרנט (כמשתמש), תוכל לגשת למידע הנמצא במחשבי השרת. המידע במחשב שרת מאורגן במבנה של אתר (0ו5 60/). אתר מורכב מדפים (פסח8ק) המקושריס ביניהם, כך שבלחיצת עכבר תוכל להפעיל קישור (אחו)) שבעזרתו ניתן לעבור מדף לדף. בעורת קישור ניתן לעבור לדף אחר באותו אתר, או לדף אחר באתר אחר הנמצא פיסית על אותו שרת, או לאתר אחר הנמצא בשרת אחר ברשת. אחסון אחד הדברים שתצטרך לחשוב עליו הוא המיקוס בו יאוחסן האתר שלך. ספקי השירות לאינטרנט (1505) מאפשריס לך לבנות ולאחסן את האתר הפרטי שלך במחשביהס. יש חברות עסקיות רבות המוכרות שטחי אחסון, ויש חברות שנותנות בחינס (כן בחינס!) שטחי אחסון עבור האתר שלך. להלן נקודות שיש לשקול בעת בחירת מקוס אחסון: + | מחיר - בדרך כלל התשלוס עבור אחסון האתר הוא תשלוס חודשי, שיש בו מרכיב קבוע כלשהו ומרכיב משתנה, על פי גודל השטח המוקצה לאתר (דפי שואדו, הקבציס הנלוויס להס ותיבות הדואר האלקטרוני). = חיבוריות, אמינות - אין טעס לשיס את האתר במחשב שלא ניתן לגשת אליו ו/או שהגישה אליו איטית. וזכור שהגולשים הפוטנציאליס שלך יתעצבנו, אם ינסו לגשת לאתר שלך ויקבלו את ההודעה הלא נעימה - 160ח26 860655 (הגישה נדחית). הס גס לא ירצו להמתין יותר משבע שניות להעלאת הדף, ויעברו לאתר אחר. = שירות - השירות מתבטא בתמיכה בבניית האתר. אם תיתקל בקושי או תרצה להיוועץ עס התמיכה, האם תוכל! יש אתרים שבשמחה יאחסנו עבורך את האתר, אבל - אתה לעצמך ; ויש אתרים שיספקו לך תמיכה. = שירותים נוספים - שירותים הניתניס לך כבונה אתר כוללים כליס לבניית אתר, תוכנה סטטיסטית לבדיקת מספר המבקריס באתר, תוכנה לניהול תיבות דואר, כלים לבדיקת האתר (למשל, בדיקת קישוריות, כדי לוודא שכל הקישוריס שכתבת בדפי ₪11 שלך אכן מוביליס למקוס כלשהו). פרק 16: טיפים לבניית אתר | 399 נפח אחסון הנפח שתודקק לו לאחתזקת האתר תלוי בתכניס שהינך רוצה לפרסם. אס האתר שלך יכלול סרטי וידאו, תמונות סרוקות, קבצי קול, קבצי ח₪85 ומולטימדיה, תודקק לעשרות 8 (מיליוני בתים). יש מגבלה על נפח האחסון שרכשת, או שקיבלת חינס. כאשר אתה משלם, תוכל לקבוע את נפח האחסון הדרוש לך. וכאשר אתה מקבל נפח אחסון בחינס, אתה מקבל מה שנותנים, ויהיה עליך להסתדר עס מגבלה זו. כאשר אתה מאחסן אתר בשרת, לרוב אתה מקבל גסם שירות דואר אלקטרוני. נפח האחסון עבורך כולל את הקבציס לאתר ולדואר אלקטרוני. אין בוה רע, רק צריך להיות מודע לכך. תחום - הובּוחספ שס אתר, כמו למשל |ו.60.וח0-8סח.צושו, הוא אחד המרכיבים החשובים והשוויס כסף. שס קצר וקליט לאתר שלך הוא יתרון שמצריך מחשבה ועולה כסף. + שם קצר - למד מהניסיון של חנות הספריס וחסס.|6טסחבַחהּפ5ח8זבּם. צואואו, שהרבה יותר קל לכתוב את שמה כך: החסס.חפ.אוצו. . שם בעל משמעות - לא חובה, אבל רצוי. אס האתר שלך הוא בנושא מזון, כדאי שיהיה לו שס כמו 000), 60000, ט0004), 806000 וכדומה, כמובן עס הפתיחה שאו והסיומת |60.1 או וחסס. את שס התחוס (חו3ח00) צריך לרכוש ולשלס עבורו. זה לא תשלוסם גבוה, אבל כדאי למהר, לפני שמישהו אחר ירכוש. שס התחוס נרכש לתקופה של שנתייס וצריך לחדשו מעת לעת. אני יודע מה אתה חושב - אתה חושב איך לעשות מזה כסף והרבה. '"*ארכוש שמות תחוס כהשקעה, וכשמישהו ירצה את אותו שס תחום, אמכור לו ברווח נאחיי. ובכן... ואת אפשרות, אבל כדאי לקרוא את כל הפרטיס הקטניס בעת רכישת השם: מה מותר ומה אסור, מהן הזכויות ומהן החובות. שס תחום ניתן לך באתריס בהס תקבל מקוס אחסון חינם. ולך יש שליטה מעטה, אס בכלל, על השם. לעומת זאת, באתריס בהס תרכוש מקוס אחסון בכסף מלא, תוכל גס לרכוש שס תחוס משלך. תכנון האתר התכניס שתשים באתר חשובים, אך לא פחות מזה - חשובה העטיפה - כיצד נראה האתר. החופש ליצור, אין פירושו שתוכל להקל ראש בבדיקת הנכונות התחבירית של החומר באתר, או להציג בו תמונות שיקשה להבין מה בדיוק צולס בהן. מכיוןו שאתה נמצא בסביבת מולטימדיה, חייב האתר שלך להראות יכולת שכזו, ולו באופן חלקי. 0 *חזדר] - 5399כ כִיגִיבָויעיע. עיצוב ותוכן מה לשיס באתר שלי! באינטרנט, וזה כבר ידוע לך, יש הכל! יש אתרים מלאי תוכן ויש כאלה שאינך מבין על מה ולמה, יש אתריםס מעוצביס ויש כאלה רק עם טקסט שחור ללא טיפת צבע, יש אתרים עס ייפירוטכניקה'': מצגות ח85!=, אנימציות, מוסיקה ועוד. בקיצור, יש אתרים עם הרבה תנועה ויש אתרים סטטיים. אתה בונה את האתר הפרטי שלך, וזהו בוודאי האתר הראשון שלך, ולכן ראוי לשיס לב לכל פרט. אתר מציצני לחייך, המכיל תמונות שלך (אוכל, שותה, עובד בגינה, משחק כדורגל) יכול להוות לדעתך מקור משיכה למלליוני גולשיס בעולס, אבל ספק רב אס הם יישארו שס יותר משתי שניות. בוודאי יש לך תחביב כלשהו או כישרון שיכול לעניין אנשיס אחריס. בוודאי יש לך משהו מעניין לומר וגס דרך מקורית להציג את טיעונך, למרות שהנושא אינו חדש. האינטרנט הוא המקוס להציג את מה שיש לך לומר, ובגדול. מספר טיפים כלליים : . זכור, שאת התמונות שתפרסם באתר יוכלו אחריס להוריד. אם אתה רוצה להימנע מבעיות, ודא שהתמונות מתאימות לכל אחד. + בנה אתר שניתן יהיה לצפות בו בעזרת זסזס|קאם ז6ח%67ח1 וגס בעזרת 6056806. בכל מקרה ציין בעמוד הפתיחה מהו הדפדפן שהינך ממליצ עליו לצפייה. * | ציין בעמוד הפתיחה את רזולוציית המסך הנדרשת לצפייה באתר. אם אתה בונה אתר ברזולוציה של 600א800 והרזולוציה במחשב של הגולש לאתר שלך היא רק 0, הוא לא יראה את כל מה שהתכוונת להראות לו. = כשאתה בונה את האתר, חשוב על ייהגולש הסביריי באתר שלך בכל הנוגע לאמצעי הניווט. אל תיתן לו ללכת לאיבוד בין הדפים השונים. + קשר את כל הדפים באתר, כך שהגולש באתר לא יהיה חייב להשתמש בלחצני 886% ו-0זפוזס] של תוכנת הדפדפן. = היצירתיות חשובה, אבל צריך גם לשמור על טוב טעם. זה שיש לך אפשרות להשתמש בצבעים (וליתר דיוק ב-216 גווניס), אין וה אומר שאתה יכול ליישפוךדיי צבע כאוות נפשך. פרק 16: טיפים לבניית אתר | 401 אתה רוצה שיגיעו אליך גולשיס וישארו לשוטט באתר שלך. הרצון שלהס להישאר שס תלוי מאוד בתוכן וכיצד הוא מוצג, ובענייו הזה עליך להיות שונה. באינטרנט יש מיליוני אתרים של אנשיס פרטייס שבנו אותס בצורה שבלונית ומשעממת, ואני בטוח שאינך רוצה להצטרף אליהסם. חשוב איך ל''עצור'' את הגולש באינטרנט שמגיע לאתר שלך. אס האתר שלך (וכרגע לא חשוב תוכנו) ייראה, מבחינה עיצובית, כמו אלפי אתרים אחרים - הוא לא יעצור אצלך. לדוגמה, תמונה של פני אשה המתגלחת בסכין גילוח תסב את תשומת הלב. השילוב של פנים, אשה וסכין גילוח הינו מסקרן ויש סיכוי שהוא יעצור, ולו לרגע, את הגולש הצופה בו. חשוב על גה כשאתה בונה את האתר שלך, ובמיוחד בעמוד הראשון שנגלה לעיני הגולש. לעיצוב יש 'מחיר'יי. לאתר עמוס במולטימדיה, יישומוני 3888 (הנקראיס 5 סרטוני ח₪85 ושאר יפיצוציםיי, יש ומן טעינה רב יותר - והדבר עלול להבריח את הגולשים אל אתריס אחרים. בעידן הפיצה, בו אנו רוציס לקבל הכל ומייד, בצריך מנהל האתר העסקי לחשוב איך מעביריס את הסחורה כמה שיותר מהר אל הלקוח. אל תבטיח מה שאינך יכול לקיים. בניסיון למשוך את הגולשים, אל תתאר את האתר שלך כיימקוס האולטימטיבי, המלא והשלם לטיפול בבעלי חייס'י אם אתה רק מתכוון לשיס תמונה של הכלב שלך והסבר קצר איך אתה מטפל בו. דאג לעדכון האתר. זו חוכמה קטנה מאוד לבנות אתר ולא לתחזק אותו מעת לעת. קח לדוגמה את החנויות בקניון, שבניסיוו שלהם למשוך לקוחות חדשים ולהכניס שוב את הלקוחות הקיימים, הן משנות מדי פעס את התצוגה בחלון הראווה ואת הסידור הפנימי בחנות, כדי להציג רעננות וחדשנות. דאג לתאריך מעודכן. פרט לשינוי המראה והתוכן, דאג לציין את תאריך העדכון האחרון, ובדרך כלל בדף הראשי. בדפיס שאין משמעות לתאריך, אל תוסיף אותו. מה לעשות, ככלל, אנו מעריכיס יותר חומר חדש על פני חומר משניסם עברו. תן לגולשים אפשרות להתקשר איתך, ובוודאי תן להס אפשרות לשלוח לך דואר אלקטרוני. אם תרצה לשפר את הדו-שיח ביניכם, תן להם למלא טופס, בו יוכלו להתבטא. והדבר החשוב, קרא לעיתיס תכופות את הדואר הנשלח אליך וגס רצוי שתשיב עליו, או על רובו. אס הגולש וקוק לתוכנות אחרות לצורך השימוש בתכנים שבאתר, ציין ואת באופן ברור, והצב קישוריס לאתריס מהם ניתן להוריד את התוכנות. זה נכון לתוכנות כמו 0 3, 03007 67008% 0006ה, זסצוסו/ סוסש ספסזסווא ואחרות. 2 וד] - 25902 כִּיגָגָזושיע. כלים זמינים ופשוטים לבניית אתר באינטרנט - 1 באינטרנט תוכל למצוא תוכנות רבות ושונות לבניית אתריס : 6ז8או66זת, 6זהּ/ו6ז3ח5, חסופזס / |פוזד ועוד. דפדפן (561עשסיו8) רצוי שיהיו בידך שני הדפדפניס העיקריים : זטזס|קא= 10667066 (-6056806, כדי שתוכל לבחון כיצד ייראה האתר שלך בעיני הגולשים. עורך .ו ד דפים באינטרנט (08865 65/)) נבנים בעורת שפת תגיות הנקראת ‏ ואד (וו אינה שפת תכנות). בעזרת !ואד תקבע כיצד ייראה תוכן הדף: טקסט (גודל גופן, הדגשה וכו), תמונות (גודל, מסגרת, רווח בין תמונה לטקסט וכוי) ושאר מרכיבים. כלי פיתוח שוניסם מאפשרים לבנות דפי | ממש בקצות אצבעותיך, אבל, רובס לא יודעיס עברית! שיס לב! כדי להשתמש בהם צריך ללמוד תוכנה חדשה, ולוודא שמה שיצרת ניתן לצפייה בדפדפניס השוניס. אחת הדרכיס הפשוטות הזמינות, אס ברשותך 7 6זס/ או 2000 סזסש, היא ליצור מסמך במעבד תמלילים ולשמור אותו כדף |ואדת - מגניב! אהה?!? ובכן, לקלות ולמהירות הזאת יש יימחיריי, והוא : = בתהליך ההסבה נוצר קובצ ואד גדול, שמגדיל באופן משמעותי את זמן טעינת הדף. + רק הגולשיס עס תוכנת זפזס|טאם 6%חז6שח1 יוכלו לצפות בדף (הכתוב עברית) ו''לא יעזור בית דין'י - הגולשיס עס 6156806 יראו 599כ>"ז9. עורך טקסט תוכנת 6080סא (פנקס הרשימות) נמצאת בכל מחשב עס מערכת הפעלה פאוסבחוש בכל הגרסאות, כך שהיא ומינה לכולס. תוכנה גרפית האתר שלך יכלול בוודאי מספר תמונות, אותן יש לסרוק ולעבד. עיבוד התמונה כולל ביצוע תיקוניס בתמונה (למשל, מחיקת כתס או צביעה מחדש של עיניים אדומות). בנוסף, יהיה צורך ביצירת תמונות, לחצניס או באנריס. לכל אלה מומלצ להשתמש בתוכנה 0זם 5000 זחו8? הנמצאת בגרסת ניסיון בתקליטור המצורף לספר 6 סיו₪ 500 זובש עיצוב גרפיקה באינטרנט. עברית כדי שמרבית הגולשיס באינטרנט יוכלו לצפות באתר שלך הכתוב עברית, יהיה עליך להשתמש בתוכנות נוספות. פרק 16: טיפים לבניית אתר | 403 תוכנת ?קז את הקבציס המרכיביס את האתר שבנית, ושנמצאיס במחשב האישי שלך, יש להעביר למחשב בו יאוחסן האתר. תוכנת ץז מאפשרת גישה למחשב באינטרנט באופןו שמאוד מזכיר את סייר פאוספחו/, הנמצא כחלק ממערכת ההפעלה פווססחו/ בכל גירסה. אחת התוכנות היא פד 5ו הנמצאת בתקליטור המצורף לספר זה. לחלק מאתרי האחסון יש מנגנון להעברת קבציס משלהם. פעל לפי הנחיות האתר. פרסום האתר אחת המטרות בבניית אתר היא שיגיעו אליו הגולשיס. פרסוס האתר על ידי באנריס עולה הרבה כסף, אבל יש אפשרות לפרסוס חינס (להלן רשימה חלקית): = | רישום במנועי חיפוש ישראליים (ולא רק). = השתתפות בקבוצות דיון. + החלפת באנרים עס אתרים בעלי עניין דומה. על אמצעי הפרסוס של האתר שלך קרא בספר זה. כלי תכנות לבניית אתר באינטרנט - 11 3% - שפת תכנות הנכתבת במסגרת דף |ואדח שבעזרתה ניתן לנהל דו-שיח עם המשתמש בצורה הרבה יותר טובה מאשר עם קישורים בלבד. שילוב שפת תכנות זו מאפשר יצירת אינטראקטיביות בין האתר למשתמש בו. להוספת 85606ש38 אינך צריך כל תוכנה אחרת, עורך הטקסט שברשותך יספיק. הנה כמה מהדבריס שניתן לעשות עס 183/85610% : = בניית טופס. כאשר המשתמש ילת על לחצן שלח טופס תוכל לבדוק מה רשס בו המשתמש ולהעיר לו בהתאם, אס לא מילא שדה בטופס או מילא ערך שגוי. תוכל גם להציג בפניו שוב את הטופס, כדי שיתקן את הטעון תיקון. + מקום הימצאות הסמן. תוכל לדעת היכן נמצא הסמן, ובהתאס לכך להציג תכניס מבלי שהמשתמש לת בעכבר. מספיק שהוא העביר את הסמן מעל מקוס שקבעת. למשל, כאשר המשתמש מעביר את הסמן מעל טקסט מסוים, רקע הטקסט משתנה. למשל, כאשר המשתמש מעביר את הסמן מעל תמונה מסוימת, היא מתחלפת בתמונה אחרת. + עבודה עם חלונות. הפעלת קישור בדף |אז מציגה תוכן של דף ואז באותו חלון או בחלון חדש. עס 38/856]0% תוכל לשלוט על גודל החלון, כמו גם על הלחצניס ושורת הכותרת שלו. לימוד זְְ56א/38 תוכל לעשות בעזרת הספר שטווס5הּצ23 למפתחי אתרים באינטרנט. 4 ודר] - 5902כ כִּיגִבָועיע. 8 - שפת תכנות המיועדת לבניית יישומוניסם (66!ס0ה), במיוחד עבור אתרי אינטרנט. לצורך כתיבת יישומון 8( יש צורך בערכת פיתוח תוכנה, שאינה כלולה בכלים שהוזכרו עד כה, אותה ניתן להוריד בחינס מהאינטרנט. שפת 3888 הינה שפת תכנות, כמו למשל ++6. תוכל בעזרתה לכתוב כל תוכנית שתעלה בדעתך, החל מתוכנית המקבלת מספר מהמשתמש וכופלת אותו ב-2, דרך בניית טפסיס לקליטת נתוניס, משחק מחשב, ועד תוכנית לניהול חשבון בנק. אס אתה מעוניין, מסיבה כלשהי, לכתוב תוכנית לאינטרנט שתוכל לפעול, מבלי שלמשתמש תהיה יכולת להסתכל בקוד - השתמש ב- 18/8. לימוד 388 תוכל לעשות בעזרת הספר 2 בּצַ33 למפתחי אתרים באינטרנט. וו דוס - המשך המגמה של יצירת דפי ₪311 אינטראקטיביים ודינמייס ככל האפשר. שימוש ברכיבי מערכת מובניס (חלק ממערכת פאוססחו/) ורתימה שלהם לדפי שואדו. נחמד ויפה, אבל מכיון שזוהי טכנולוגיה של 67050%ו], משתמשי 6056806 לא יראו דבר, כלוס! היכרות עס ]א דחפ תוכל לעשות בעזרת ספר זה. 856% - שפת תסריט, דומה בגישתה ל-6מְִַספ5א38 אבל היא של אספסזסוו!. המשמעות היא שמי שמשתמש בדפדפן 6056806 לא יוכל ליהנות מטכנולוגיה זו. לכן, אם אתה מתכוון להשתמש בשפת תסריט במסגרת דפי ]ד שהינך כותב, עשה ואת עס 3385606 5 - עוד טכנולוגיה מבית 670506 שעובדת רק על שרתי 60\ מסוג 115 (תוכנת שרת מבית 070050%ו1/), המאפשרת, בעיקר, ניהול מסדי נתונים באינטרנט, החל ממועדון לקוחות, דרך חנות ועד ניהול חשבונות בנק. ?45 וה המנוע שמאחורי הטופס והלחצן שמבצע פעולות ברקע, בעיקר של טיפול בנתוניס: הוספה, מחיקה, עדכון, יצירת דוח או ביצוע שאילתה. לימוד 50 תוכל לעשות בעזרת הספר 3 455 למפתחי אתרים באינטרנט. 35|" - בניסיון להעלות עוד את הרף בכל הקשור למולטימדיה באינטרנט, באה לעולם תוכנת 85%|=]. בעזרתה יוצרים הנפשה, הכוללת פעולות אינטראקטיביות וטפסים המיועדים לאינטרנט, והכל עשיר בתנועה ובצליל ונטען במהירות. סרטי ח85!= בוניס בעזרת תוכנת ח85!= אותה יש לרכוש. לימוד ₪850 תוכל לעשות בעזרת הספר 4 358|= למפתתהי אתרים באינטרנט (בתקליטור המצורף לספר נמצאת תוכנת ח85|= בגרסת ניסיון). פרק 16: טיפים לבניית אתר | 405 חינם המילה ייחינסיי היא מילת מפתח באינטרנט, אבל... יש לשיס לב. דע לך, אס לא ידעת את זה עד כה, שחינס זה לא חינס! האס חשבת למה לאפשר לך שירות חינם: אחסון חינם - האחסון חינם וזה נכון וגם סופי, אבל... הגולשים שלך יראו פרסומות שנשתלו בדפי |ואדו שלך ובמהלך הגלישה ייפתחו חלונות עס תוכן פרסומי. לחצנים בחינם - י'חינס" פה יכול להתבטא בכך שאכן תוכל לעשות שימוש בגרפיקה של הלחצן, אבל... יחיה עליך לציין במפורש את מקורו בצירוף קישור לאתר עס תמונה גרפית קטנה (באנר). בסופו של דבר, האתר שלך יכול להיראות כמו אתר חסות. דואר אלקטרוני חינם - הכתובת האלקטרונית שלך שווה הרבה כסף. בין הדואר שתקבל תמצא גם פרסומות של האתר, הנותן לך את תיבת הדואר בחינם, ו/או של מפרסמים אחרים המשתמשים בשירותיו ומשלמיס הרבה מאוד כסף. שירותים נוספים חינם - שירותים נוספים יכוליס לכלול מועדון לקוחות, תוכנת צ'ט, קבוצות דיון, לוחות מודעות ועוד שירותי קהילה וירטואלית, וצריך להבין בדיוק מהו התשלום עבור ה'יחינסיי בכל שירות ושירות. לדוגמה, אחד השירותים הניתנים חינס הוא רישוס למועדון לקוחות. התהליך עובד להפליא, אבל בכל פעס שהלקות שלך יירשס: ימלא את הטופס וילחץ על לחצן שלח טופס טוופט5), פרטי הרישוס יגיעו אליך, והלקוח יועבר לאתר המספק לך את אותו שירות חינם. לגה התכוונת: ראה פירוט על הספרים באתר ובקטלוג 6 |דר] - 902ככ ינויע פרק 17 פרסום האתר בפרק זה: . כיצד עבודתי תהיה מקוונת! = הכרצ על דפי ה-60/ שלך ברחבי ה-/וצצוצו. האס קיימיס חלונות ראווה וירטואלייס ברשת! תחזוקת דפי ס6/. תקשורת עס מנועי חיפוש. לאחר שעמלת רבות ויצרת את אתר חלומותיך, הגיע הזמן להעמיד אותו במבחן: פרסם את עבודתך ברשת האינטרנט וראה מה אחרים חושבים עליה... פרק 17: פרסום האתר | 407 בוה למעשה מסתכמת יצירת אתר ודו וכעת הגיע הזמן לחשוף בפני ההמונים את פירות עבודתך המאומצת. אתה תוהה למה בדיוק תודקק כדי להתחבר ישירות ל-60/-66ו/ש-6וזס/? בזה עוסק פרק זה. מציאת שרת ט6/ מתאים אתר 60/ הטוב בעולסם אינו שווה דבר אס אינו יכול להיות חלק מהרשת. כדי שניתן יהיה לגשת אל האתר שלך מכל מחשב בעולם, ולא רק מהמחשב בו אוחסנו דפי ה-65/ שיצרת, צריך לאחסן את האתר במחשב המוגדר כשורת /ששש. מחשב וזה יארח 74050) את האתר שלך. אז היכן אתה מוצא שרת 60/! אלו הן האפשרויות שלך: . השתמש בחשבון האינטרנט הקיים שלך. אס ספק האינטרנט שלך, או מקוס העבודה שלך, כבר מחזיק שרת 60), בדוק האם ניתן לשכן את האתר שלך, ובדוק כיצד תוכל להעביר את המסמכיס והקבציס שלך לשרת זה. . שכור שטח רשת מספק נוכחות באינטרנט. מספר חברות הן, בין השאר, ספקיות נוכחות ומשכנות אתריס שוניס בשרת (או בשרתיס) שלהם, עבור תשלוס חודשי או שנתי. 5 הפוך את המחשב שלך לשרת. אס אתה מחובר לאינטרנט באמצעות חיבור חזסום, 5112 או קקק, תוכל להגדיר את המחשב שלך כך שיוכל לשרת את האתר שיצרת. המחשב שלך יודקק למספר 1 משלו (פרוטוקול פנימי), וגם חיבור ליממה שלמה. אס אתה שאפתן והרפתקן, תוכל לבצע ואת דרך המודס, אבל משמעות הדבר הוא קו טלפון נוסף שיהיה ומין במשך כל חיממה. הדרך הנפוצה והישירה לארח אתר 60/ בצורה כזו היא לקשר את המחשב שלך לרשת של ארגון בעל קישור אינטרנט מהיר וקבוע. הצעד הראשון עבור מפתחי אתרי אינטרנט הוא למצוא ספק כלשהו שיכול, ומוכן, לאחסן את האתר שלהס בשרת האינטרנט שלו. רוב הסיכוייס שלא תוכל להרשות לעצמך להקיס שרת משלך ולחבר אותו לאינטרנט - גה דורש כמות נכבדת של ציוד והרבה מאוד כסף (כולל תשלומיס חודשייס עבור החיבור הישיר לרשת). במקוס זה, תוכל לשכור שטח על שרת קייס ברשת. כשאתה פונה לחברה כלשהי, שעל השרת שלה אתה מעוניין לשכן את האתר שלך, חשוב לבדוק מספר דבריס לפני ההחלטה: * | האם הס מוכניס לאחסן את האתר שלך? + | אם כן, כמה וה יעלה לך! + כמה שטח דיסק הם מוכניס להקציב לך? . האס תחויב בעבור תעבורה גבוהה באתר! 8 \זדר] - 5399כ כִיגִיבָויעע. * | האס הם מציעים תוכניות, עזריס ושירותיס ליצירת אתרי 60/ז = האס השרת שלהס יכול להגיב לתמונות מפה ולטפסים! * האס יש להס מתכנתי 661 וכמה וה יעלה לך: אס אתה מקבל תשובות שמספקות את דעתך והתשלוס סביר - זו עסקה טובה. שימוש באתר אישי אס אתה מעוניין לבנות אתר אישי (לא מסחרי), תוכל לעשות זאת בחינם, באמצעות מספר חברות באינטרנט. תוכל לעשות את בקלות באתר של חברת נענע בכתובת |ו.60.החפּח.צוצואו//:קחת או בכתובת חן 80ז056/ון.60.החַהח.5ז6סותחסוח//:קשה. לאחר שתעבור תהליך קצר של מילוי פרטים תוכל לטעון את הדפיס שכתבת ישר לשרת שלהם ו... אתה ברשת. תוכל להכנס לכל מנוע חיפוש ולהקליד 05008 60ש 66ז= או ח50סה סופטפ/ ולקבל רשימה אורכה של ספקים, וביניהס: וחסס. 165 60 שאר / : כת רחסס. שזו!6סחה. שוש / : קת החסס. ססקוס. ואר / : קת רחסס. ההססא. צעאא/ / : קת הכרזה על האתר ברגע שאתה יודע כיצד לעשות ואת, פרסום מידע ברשת הוא פשוט ביותר. המשאב היחיד לו תודקק הוא זמן פנוי ואנרגיה (וכסף עבור ספק השירות שלך, אס הוא דורש זאת). יצירת תוכן ברמה גבוהה עבור דפי ט6/ דורשת השקעה לא מעטה, אבל זו עבודה שאינה דורשת שיתוף פעולה מכל גורס אחר. מצד שני, פרסוס האתר זו משימה שאינה נעשית לבד. האינטרנט מציעה הזדמנויות רבות, וה תלוי רק בך אס תנצל אותן, או לאו. דרך אחת בה תוכל לנצל הזדמנויות אלו היא באמצעות פרסוס אתר ה-ס6ש שלך (ועדיף שהמידע יגיע אל הציבור המתעניין בנושא האתר). פרסוס ה ידרוש ממך השקעה נוספת, אבל התוצאות לא תאחרנה לבוא. השתמש בקבוצות הדיון קבוצות הדיון ברשת דנות באלפי נושאיס בעלי עניין. אחת מהקבוצות האלו נועדה להכרזה על הופעת דפי 60/ חדשיס. התקשר אל פורוס שאליו נשלחות הודעות על הופעת דפיס חדשים ועל שינוייס בחשבונות של דפים קיימים: 6שחטטסחחה. שש 50005 ץ05חו. קרחסס פרק 17: פרסום האתר | 409 לקבוצה הקרויה 6סחטסחח8.צצו יש עיצוב מיוחד, המיועד למשלוח הודעות חדשות. בתחתית כל הודעה יש כתובת דואר אלקטרוני בה תוכל לקבל מידע אודות הקוויס המנחיס את הקבוצה, וכל מידע אחר אודותיה. גם המבקר שולח באופן קבוע כל חודש קוויס מנחיס לקבוצה. מומלצ ביותר לקרוא הנחיות אלו לפני משלוח ההודעה בפעס הראשונה. )הר טיפ! = י "] 1 קבוצת הדיון ססתטסתחפ.עעע.5וח0ז05/5וחו.קוחס6 היא קבוצה שוקקת חיים, השולחת לפעמים כמאה הודעות חדשות ביוסם. אפשר שמבקר הקבוצה יודקק לשבוע ימים כדי לעבד את ההודעות החדשות, לכן דאג לתת לו זמן רב לטיפול בבקשתך כאשר תחליט להכריז על קיומו של האתר שקך. ייתכן שתמצא שדפי ט6/ שלך סובבים סביב נושא מסוים, כגון ספרות יפנית, חפירות קומראן, צלילה בריף האלמוגיס באילת, או כדור עף. קבוצות הדיון כוללות קבוצות נפרדות כמעט עבור כל נושא שתעלה בדעתך. הירשס לקבוצות הדיון שתמצא, ועיין בדפי הדיוניס שנשלחו לאחרונה. ודא שקבוצה זו דנה בנושא בו עוסקיס דפי ט6/ שלך. קבוצות רבות נוצרו כדי ללעוג לנושאיס בהס הן עוסקות, לכן היזהר לא להיכנס בטעות לשטח האש. אם אתה בטוח שמצאת את קבוצת הדיון הנכונה, חשוב על האפשרות להשתתף בדיון ולשלוח הודעה בנושא אתר ס6/ שהקמת. זו דרך מצוינת לבסס עצמך בקהילה המקוונת, אשר תמשוך יותר קוראיס לאתר שלך. מדריכי כתובות של דפי 60/ אחד ההיבטיס הבעייתייס של צושוו הוא חוסר הארגון המשקף את תכונות הפתיחות ואי-המבניות של רשת האינטרנט. כיצד תמצא אילו משאביס עומדיס לרשותך, וכיצד תוודא שאחריס ימצאו את האתר שלך! מדריכי הכתובות (60065זו0) או הפורטליס ((גזזסק) השערים, מהוויס את השירות הפופולרי ביותר כיוס ברשת 65/, תפקידס לעזור לך במשימת החיפוש. אלה הס רשימות של דפי טפ/צ, בהן תוכל לחפש את האתר המבוקש ולהתחבר אליו ישירות מתוך המדריך. מדריכי ט6/ הופכים אט אט לעסק מסחרי, כמו אתר ססחגץ שהחל כפרויקט של שני סטודנטים מאוניברסיטת 0זס]ח5)8 והפך למסחרי. כעת הוא מציג ממשק חדש וחסות מסחרית. מדריכים דומיס נוספים זוכיס לאותה מידה של עניין וצמיחה. הצלחתס היא תוצאה ישירה של הישענות קהילות המשתמשים עליהם, לצורך מציאת מידע ברשת המסועפת /ש. טבלה 17.1 מציגה את מדריכי הכתובות הפופולרייס. 0 חזדר] - 5399כ כִיגִיבָויעיע. טבלה 17.1: מדריכי כתובות ברשת /וווצ (רשימה חלקית ביותר). מדריכי כתובות (66%01165יוום) כתובות (₪15ש) ססחפצ רח60. ססחץ. וצו ץא8|8 6%ז= %ח.זסחוס. צְא03|3 זס|אוהז) טס/ החסס. זס|/ה 6 5 וח605.60ץ| 0 6סח%6ח1 6!סח/ חח ה ס6. הח אבי רחס6. 0566%?חו. צשוצושע אתרים בישראל: נענע יווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווויוו..11111111111111.1.. |8.00.1 הח שעטצ/ /:כקסת וואלה יי ג:2....4.....14.....-. ]0.1 3-6]| הש שאו / :קת תפוז ןוו סייו אחלה הו-'=/₪₪₪= ו רשת ווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו..6:.60.1]...11111111111111111 7651 ששעעצ/ /: כת זהו-וה וופוווווווווווווווווווווווווווווווויווווו....111111111111111.. |1. 26126.60. אוצ/ / : כקסת נטו וופפווווו'ווווווווווווווווווווווווווווייויווו....00.1|....11111111111111.1. 60שח. ששעטצ/ /: קת אי.או.אל | 60 |סואווא/ :קת זולו יודרווווויוווווייווווייוווווייוווויווווו5ו116002ש1111111011116.. |200!00.60.1. אאא / : קש גוגו +ווווסס/ְץ'ץץ ו 6 ו-זסזס|קאם כוללים לחצן שמעביר את המשתמש ישירות לאתר המכיל קישוריס למספר מדריכים פופולריים. הכניסה לאחד מהמדריכיס האלה עלולה לגזול זמן רב. לכל אחד מהס יש הליך הרשמה אותו יש למלא בקפידה. עיבוד של רישוס חדש במדריכיס אלה עשוי להימשך כשבוע ימיס. כאשר הודעתך תירשם, תקבל על כך הודעה באמצעות הדואר האלקטרוני. בדוק את הודעתך, חפש שגיאות כתיב או טעויות תחביר, ונסה גם את הקישורים כדי לוודא שאכן הם מפנים לדף 60/ נכון, שהרי לא תרצה שהמשתמשים יופנו לדף שאינו דף הפתיחה, או שלא יבינו להיכן הופנו ואיך להשתמש בדפיך. פרק 17: פרסום האתר - 411 ריכוז טפסי הרישום תוכל להעביר שעות בהגשת טפסי רישוס לכל אחד מהפורטליס ברשת. האס לא היה אדיר, אס היה קייס דף ט8/ שהיה מקבל את המידע מהמשתמש ושולח אותו במבנה הנכון, דף שתואס לכל אחד מהמדריכיס שברשימה! ובכן, כלי כזה אכן קיים. גם פה תוכל להעזר במנועי החיפוש ולחפש את 5001550005 516 ספ ₪066 או משהו דומה. הנה לפניך מספר כתובות, כדי שתוכל לחוש במה מדובר: ר6.60ו-+ ור 50 ושע / : כקסת ה5.60חסם ט]6650ו5. וצצ / : כקסת | הסח 0 665 זר ס6. סש צו- הס2הוסח. וצצ /: כסת אתה מקליד את כל המידע הרלוונטי לתוך טופס השירות (בדייכ רק כתובת האתר וכתובת הדואר האלקטרוני שלך, ואו בוחר לאיזה מהמדריכיס תרצה להירשסם. פרסם מודעה הודמנויות עסקיות רבות צצות ועולות באינטרנט. שצ/ואו, כסביבת מולטימדיה, מספקת הזדמנויות עסקיות טובות יותר מאשר בעבר. האמת היא, ששוק הפרסום עדיין מחפש את מקומו באינטרנט, מנסה לאמוד את מידת ההשתתפות ואת המחיר שחברות ישלמו עבור המצגות השונות. בעיקרון, קיימות שלוש צורות בהן תוכל לפרסם עסק, או שירות : = משלוח הודעות לקבוצות הדיון המסחריות ב- 056%6%. קבוצות דיון אלו נוצרו, כדי שעסקיס יוכלו לפרסם עצמס מבלי לעורר תגובה חריפה מצד קהילת האינטרנט. החיסרון בפרסוס מעין זה הוא בכך שרוב המשתמשים אינס בוחרים לקרוא את הנכתב בקבוצות דיון אלו באופן קבוע. = מצא דפי 68/ המוכנים לכלול קישור שמפנה את המשתמש למידע המוצג על ידך, בתמורה לקישור דומה שיוביל מדפי פ6/ שלך אליהס. שיתוף פעולה זה הגיוני כשהקהל שלך מתעניין בחומר המצוי באתר דפי פ6/ שלהס ובשלך. + מכור חסות. אס יש לך אתר מאד פופולרי עס תנועה רבה של משתמשים, נסה לעניין את בעלי האתריס במתן חסות. באופן שכזה, הס בעלי עניין באתר ומפניס אליו לקוחות, כמו שאתה מפנה אליהסם, אבל ההבדל הוא שהס שמיס כסף והרבה. כיצד אתה מוצא דפי ס6/ המעונייניס בחסות! התחל בביקור באתרי 65/ שמושכיס קהל שמתעניין בנושאיס דומיס או קשוריס לנושא האתר שלך, או בשירותי אינטרנט נפוציס שאליהס פוניס אנשיס באופן קבוע. מדריך למפרסס באינטרנט, תוכל למצוא בכתובת: /ההטפזוכ/!ו.ס6. 3|והו. סף//:כקסת 2 \זד] - 5952כ כִּיכִיבָּויעיע. מספר שירותים ברשת יהיו מוכניס לעסקת חליפין שתכלול חודש פרסוס בתמורה לשירות שאתה מספק. נסה להגיע לשיתוף פעולה ולפרסס בשירותיס הפופולריים, כמו 6 10% של 6חו18082 60זו/+. האתרים הפתוחים לפרסום יכללו דפי תעריף, בהם תוכל לעיין ולהעריך את סכוס ההשקעה שלך בהם. סופא וסחוסוח! 110810 חסוווסקוס) 6010501 -0-1ס-5ספסוס-אאו וה וחות 36 15 ופסוה 0 אש 0 6 9066 10 ₪01 חו-090% בס 006 חס 60 5600 טח 661וסרה (09ז5! 106 חס פצפח פוסם/6ז חס הפס 006 6ח1,טסץ 05םושסזכן 00068 זס אטח וס מחד 6 600100 .סקאס 0 990180 ם הווא 55סחופט 10| 195ם|פחםז 1‏ 6רחו1 ח| ה סוח ו 06 הזכ סחסזו5 ₪ סחוחססו :הסופמשש 5והח5 16 ר| 5סם זסז 65סחץ? חזחסרח זסס 55,000 - סכ זחסז 6ח1 חו (אחו) חסם א סבסם זחסו] 109 עשפו 10 זפ אסוו> בוחשזג 18 0 5חטכן 6בופחו וו חן [אחוו) ופ םה .הסוח זסכן 52,000 - (.010 851018 ₪901 ,חספ ,65חוו0 300 ) :חסופמס וזכ 16 סח ח| 005 זט 05סוק חזחסוח זכ 55,000 - (6סטכן 51ז!) שטסכן [חסזז 6ח1 חו (אחוו) זחסם ג סט 06ופחו וו ח! שחו העסה הסוח זכ 52,000 - (.010 51016 [₪9 ,הספד1] ,5סחווסססה) ד 06שוסחו זסח סט 65סוזכן שחד * ופסכ פזם 050015 סוחטוס/* ופוכן הסוזסוחזסזהו זסהז זס+ | אס 972-3-6979615 |00 זכ 5 ₪ ואוו 51 ההות 5 | ][מקדשר ל- 10 הפוה 4 | התחל מ .5.00 טסו פעסם :10 וו ו תרשים 17.1: אס אתה מוצא אתר שקיימת בו תעבורה גבוהה ושייתכן שהמבקרים בו ייהנו לצפות באתר שלך, ערוך בירור אודות עלויות הפרסוס. אזהרה ! פרסום המיועד להגדלת העסק שלך מהווה צעד חיובי, אך אל תתעלם מהעובדה שהגדלת תנועת הצופים באתר שלקך עשוייה לגרום לחשבון ההוצאות שיגיש לך ספק השירות לגדול. צריך לברר האם ספק השירות מחייב אותך עבור שטח איחסון בלבד או גם על תנועה, כלומר על כמות המידע שהקוראים ישלפו מאתר ה-60/ש שלך. המחיר ל- ₪8 יכול להשתנות, לכן ודא שאתה יודע עבור כמה מחייב אותך ספק השירות ותכנן את צעדיך בהתאם. אחזקת דף 60// במסגרת ספר זה כבר דנו בנקודה זו, אך היא חשובה מספיק כדי שנשוב ונדגיש אותה: . עדכן את תוכן הדפים! . דאג לתוכן חדש ומעניין. . הסר כל חומר שפג תוקפו. הודעה כגון '*הזמן לפני 20 באוקטובר 2000 תיראה די טיפשית אס היוס התאריך הוא 8 בפברואר 2001, והיא פשוט תיראה כאילו לא איכפת לך מה מוצג בדפי 60) שלך. הוסף קישורים שיובילו את המשתמש לאתרי פ6/ חדשיס הקשורים לנושא בו אתה עוסק. הייה קשוב לנעשה בתחוס בו אתה מתעניין - דע מה מתחריך ועמיתיך עושיס. פרק 17: פרסום האתר | 413 כשתתחיל להוסיף מידע חדש לדפי ט6/ שלך, אירועים או חדשות, אנשים יתחילו להסתמך עליך כמקור מידע, והס יחזרו לאתר כדי לקבל מידע נוסף. אל תזניח את דפי ה-65/ שלך ואל תיתן להס להתיישן, עדכן אותם, או שהס יימותו'. נראה שבוה מתחילה דרך ארוכה של תחזוקה ועבודה, אבל זו עבודה מתוך אהבה. לפחות, כך צריך להיות. רשת /ווו נותנת לך הזדמנות להביע עצמך ללא הגבלות. אין גבול למה שתוכל ליצור או להשפיע על אחריס. קהילת יימכורייי פ6\ היא קהילה חדשה, ואס כל אחד מאיתנו יחצוב את הכוך הקטן שלו, נהיה גאים להיות חבריס בה. תקשורת עם מנועי חיפוש האס אי-פעס ביצעת חיפוש ברשת ונתקלת באתר כלשהו שהתיאור שלו דומה לזה: 65 ,00065 ,20065 ,00085 ,0005 ,5סספ ,0005 ,5א>ססםט הבעליס של אתר זה עשה זאת, מכיון שהוא חשב שהרובוטים של מנועי החיפוש יתייחסו לריבוי הפעמיס שבו מופיע הערך 5אסספ, ואז חשיבותו בנושא זה תהיה רבה יותר. כך גס יוכלו המשתמשיסם לדעת במה עוסק האתר בפירוש (הבחור שלנו, מן הסתם, מוכר ספרים). קיימת דרך נוספת, אלגנטית יותר, לגרוס למנועי החיפוש השוניס להתייחס לאתר שלך לפי מילות המפתח שאתה בוחר. לא כולס יחפשו את הטריק הזה, אך רוב מנועי החיפוש העיקריים - כן. יש לאה קשר לתגיות <0688ח> (שכפי שכבר אמרנו - היא די חיה) בחלק <₪680ח> של המסמך שלך. קיימות שתי תגיות אליהן יתייחסו מנועי חיפוש, בדרך כלל: <"כתוב את התיאור שלך כאן"=+660ח60 "ח00ק6="0656וחח 668ר> כתוב את מילות המפתח שלך"=%60%ח60 "05זסצוץ6א"=6וחהח 668ר> <"כאן, כשהן מופרדות בפסיקים(,) התגית <6%8ח> הראשונה משמשת לתיאור האתר שלך ברשימת האתרים. באשר לפרמטר %ח%6ח60, הוא יכול להכיל עד 200 מילים, אפשר גס בעברית, ורצוי לקצר ככל האפשר. מה שפחות, יותר טוב. לפניך דוגמה לשימוש בתגית זו: אתר בעברית."=00%ח60 "חהסוסק6="0656וחפח 668וח> <"עוסק בפילוסופיה של המזרח התיכון בימי הביניים. מאוד מעניין. זה תיאור טוב מאוד לאתר האישי שלך, לאז תגית <6%8וח> השנייה מיועדת למילות מפתח אותן אתה מעוניין שרובוט החיפוש ייקשר לאתר שלך. הרעיוו הוא שאס משתמש כלשהו כותב מילה אחת, או יותר, ממילות המפתח שציינת בתגית, יש סיכוי טוב יותר שתופיע ברשימת האתריס המתאימים לנושא. 4 \דר) - 5399כ כִּיגָיָויעיע. הנה דוגמה לאתר שלך: גרעינים, בוטנים, פיצוחים,"= דא ד00% "05זסעוץ6א"== וזה ה דםו]> <"אלטעזעכן, קונים, פריגידרים, גז, מכונת כביסה, שטיח אתה יכול להוסיף תגיות <608וח> נוספות, לדוגמה: < ₪900 28/6 "=%ח00ח60 "זסתזטה "=6וחפח ג דםו]> <"5050106 ,76606 ,ה6800ע "=זחה 60 "חה6"= 38| "5 סשוץ6א "=סוחפח ג דםו]> <"2000 80065 סזור 60 ורהה-6="]100ח לח 60 "סחףוץקסס "=שחחפח ה דם]> <"ך 31 :05 :16 2000 ץ|טנ 23 "=%ח60ח60 "0866 "=סוחפח ה דם]> דוגמה: <"5606=|50-8859-8זה8ח6 ;|הח/+א06"= 60 "סק ז-%ח6חס"= /ווס6-כח 668ח> <"2000 |8ש1650 118ה"=+ח 60 "הסק6="0650וחפּח ה%זסוח> "סש ץ6א"=6וחח 6% > <"|165008 65ועסרח ,633 ,בושחש ,6ושסוח ,|650/8 ,18וה ,16508 8והח"=+חס)חהסס <"חו6|א] הש "=%ח0ח60 "זסרטה"=6וחפח 6%8וח> <"|6 ד-|8זס-)"=0%ח60 "ט6="50וחבח 6%8וח> <"2000 ,20 ח6זבּ]]"=+ח0 60 "866 6="0ותהּח 668 > <"2000 ,5 |וזסג"=+ח 60 "560וע6ז"=6וחפח הזסרח> <"סחסחק |אסס]"= 60 "חס 2 וח זס"= /ו60-קח 668וח> <"|0!008"= )חח 60 "הסט טסו 0150 "= /ו60-קח 668וח> <"ן00וח5"= ה חס "לח ץק ס6"= עו60-כח 668וח> עבור באתרים של מנועי החיפוש הגדולים, ובדוק שהס לא שינו את הגדרות החיפוש שלהם לגבי תגיות <68ח>. אס הכל כשורה, אתה יכול לשבת לך תחת גפנך ותאנתך ולהיות בטוח שהאתר שלך יופיע בחיפוש המתאיס. פרק 17: פרסום האתר | 415 פרק 18 כלי עזר לעריכת .1 דחו בפרק זה: = | בעד ונגד תוכניות לעריכת דפי ס6/. *= למה להוסיף (חס-1)800 . מהו כלי העריכה הטוב ביותר עבורך? כלי פיתוח שונים מאפשרים לבנות וודו בקצות אצבעותיך, אבל, לא כולם יודעים עברית! שים לב! 6 |דר] - 392ככ ינויע כמעצב ‏ וודו] של ימינו, סביר להניח שכבר נחשפת למספר תוכנות עריכה ותוספים. גם אס עדיין לא נחשפת, בקרוב מאוד תיווכח כי קהילת האינטרנט הופצצה בשנה האחרונה בתוכנות רבות לעריכת |ואדו. גם תוכניות עצמאיות וגם תוכנות המתפקדות כתוספת לתוכנה אחרת קיימות לכל סוגי מערכות ההפעלה הקיימיס בשוק הפרטי כיום (רובן כ-6זהאוסזהח5). פרק ה מתאר את הכליס השוניס שמפתתי 411 עושיס בהס שימוש כיום, ויעזור לך להחליט מיהו עורך ה- !אד שיספק את צרכי העבודה שלך ב- ווד. כלי עריכה עצמאיים כלי העריכה העצמאיים, כשמס כן הס, תוכנות העומדות בפני עצמן ומיועדות לכתיבת [|אדת. כלומר, הן לא צריכות יישוס משליס כלשהו כדי לתפקד. טבלה 18.1 מציגה את היתרונות והחסרונות של עורכי 65) העצמאיים. אזהרה ! חלק מהעורכים והיעוזריםיי יגנו עליך מפמי קוד !אז₪, מה שיכול להיות בסדר, אבל באותה מידה גסם להגביל את שימושך בפונקציות 1 שמתכנתיס אוהבים להוסיף. הם עלולים גם למנוע ממך ללמוד ]אד כפי שנדון בספר, עניין חשוב אם בכוונתך לפתח דפי 65// מקצועיים, או לבצע תכנות או כתיבת תרחישים (0₪ח60), או אם תרצה להכיר את הפינות הנסתרות של !ד. טבלה 18.1: היתרונות והחסרונות של כלי עריכה עצמאיים. יתרונות ממשק ושטח עבודה מקסימלייס הכולליס סרגלי כלים. תצוגת 6צ//51צ/ וכליס מוכריס. תוכנות חופשיות ושיתופיות המאפשרות לקבל את תגובת המשתמש. מחיר נמוך (בדרך כלל פחות מ-850). חסרונות היעדר תקן אחיד עבור כל התוכנות דורש מהמשתמש להכיר את המינוח בו תשתמש כל תוכנה ותוכנה. עורכיס מסוימיס נראיס בדיוק כמו מעבדי תמלילים. לצערנו, ואד אינה שפה קלה, מסמכים עשויים להיראות שוניסם בדפדפנים שונים. קיימת החובה לטעון את המסמך לדפדפן, כדי לצפות בתוצאת התכנות. עדכון תמידי וחוסר תמיכה בגרסאות ישנות יותר. פרק 18: כלי עזר לעריכת ]ד 417 כלי עריכה כתוספות תוכנה כלי עריכה כתוספות תוכנה הס תוכניות המשלימות יישוס קיים (בדרך כלל, מעבד תמלילים כמו 6זס/ בגירסאות 97/2000). קיימיס יתרונות וחסרונות לשימוש בכלי עריכה מסוג וה (טבלה 18.2). וה לא כלכלי לקנות מעבד תמלילים רק כדי ליצור דפי ואד והשימוש בו לצורך 11 נעשה למי שיש כבר תוכנה (ולמי אין תוכנת עיבוד תמלילים!). טבלה 18.2: היתרונות והחסרונות של כלי עריכה משלימים. יתרונות חסרונות תהליך קל ופשוט של המרת מסמך הכתוב במבנה רגיל למבנה |וזדו]. ייעודף'י תגיות שמגדיל את הדף, מקשה על קריאותו וגורס לזמן טעינה גדול יותר. מיגווו אפשרויות מצומצס יותר מאשר תוכנה ייעודית. כלי עריכה ב-₪4560611 כאשר שפת |ואז₪ הוצגה לראשונה ברשת האינטרנט, עורך ואד היחיד שניתן היה להשיג היה עורך טקסט או עורך טקסט עס מספר אפשרויות מוגבל. עורכי 45011 אלה נשארו העורכים הנפוציס ביותר ברשת ס6\ (ראה טבלה 18.3). עורכי הפקודה יכולים לקרוא מידע שנלווה אליו אוסף של פקודות מותאמות. פקודות אלו מוצגות בתפריט הפקודות של רוב עורכי הפקודה. טבלה 18.3: היתרונות והחסרונות של כלי עריכה ב- ₪5011. יתרונות חסרונות משתמש חדש נזקק לעיתים למנגנון תמיכה לביצוע פקודות מתוחכמות. עדכון מסך מהיר. רוב עורכי הפקודה מספקיס את פקודות האמצע והסיום והמשתמש נדרש רק להכניס את הנתוניס המרכציים. רוב העורכיס חסריס את היישוס המשמש לבדיקת תחביר הפקודות. המשתמש יכול להכניס פקודות מותאמות לצרכיו כלי העריכה מספק תיעוד מועט של הפקודות, או אינו מספק תיעוד כלל. 8 \זדר] - 2992כ כִּיגִיבָויעיע. כלי עריכה 6צ//ו51צ/ למעשה, המונח 6צש51צש הוא ראשי התיבות של: 660 טסצ זבח/ 15 566 טסצ והח/ (מה שתראה וה מה שתקבל). ממשק המציג את דפי פש/ שלך ללא פקודות וד הרגילות. עורך 6//ו51צץ/) מציג גישה אסתטית ליצירת מסמך ואזהּ, ופורמט ומבנה מוחשי, כפי שעושה זאת כל מעבד התמלילים מודרני (ראה טבלה 18.4). טבלה 18.4: היתרונות והחסרונות של כלי עריכה 6ץש51צצו. יתרונות חסרונות הצגה גרפית המספקת פורמט דף טוב יותר. תופס נפח דיסק רב לצורך אימות פקודות, גופניס ותצוגה. בדיקה מובנית של מחרוזת הפקודות. נדרש עדכון מעת לעת בעקבות תגיות חדשות. מפחית את הצורך בצפייה מוקדמת ובדיקה באמצעות הדפדפן. התרגוס הפנימי אינו תמיד מדויק. תוכנות העריכה הקיימות כיום בשוק 56 הו6+ה1ץ1/! (דא / א9 פששוסהו//) תוכנת העריכה 806ק655ה/6%805ז6+ח1ץ1א עושה שימוש ביכולת לבנות מסמכי ₪ בסביבה גרפית, ישירות על המסך, ללא צורך לדעת פקודות ₪41 או לכתוב פקודות ז₪41 כלשהן. תפריטיס צפים, תפריטים עולים, יורדיס וסרגל כליס נותניס למשתמש את האפשרות לערוך, או ליצור מסמכי 311 במהירות ובקלות רבה, בזכות השימוש בשיטת 6צ/51צ) (06-טסצ-זהח/)-566-15-טסצ-+הח//). | רוב הפקודות המיוחדות לכל מרכיב במסמך יופיעו בתפריט צף כשתלתצ על הלחצן הימני בעכבר. יכולת ו חוסכת לך מקוס במסך ומפשטת את תהליך הבנייה של המסמך. עורך ה יכול להציג במסך העריכה שלו קבצי תמונה מהסוגים =61, 6שקנ, קואם, ה6ד, א6ק ו-ת[ך. וו תוכנת 328% מלאה שעובדת במערכת א9 פאוססחו/ ובמערכת דא 5אוססחו\. תוכל למצוא את הגירסה הנוכחית של התוכנה באתר החברה: /רה 6550806.60חו5טטץרח. אוצצאו/ / : קת תוכל להוריד למחשב שלך את התוכנה מהאתר, גירסה מוגבלת בזמן, לתקופת ניסיון שאחריה תפסיק התוכנה לעבוד (אלא אס תרכוש את הגירסה המלאה). פרק 18: כלי עזר לעריכת ]אד - 419 זסעה3ּ6/ ט6/ (דוא / א9 פששטססחו/ש) מוכר בעבר כ-50/6ז6קט5. עורך פ6/ זה מספק לכותבי ואד רשימות אלמנטיס צפות, עזרה אינטראקטיבית, סרגל כלים ועוד. רשימות האלמנטיס המופיעות כברירת מחדל של עורך ז68/6/ ט6/ כוללות יישומים ייחודייס לתוכנת 6056806 בהן אתה משתמש לעיתיס קרובות, כמו: הבהוב (6חוופ), הגדרת גודל הגופן ויצירת רשימות מותאמות אישית של פקודות ויד. גישה מודולרית זו ליצירת דפי פ6\ דומה לממשק המרכזי של רוב עורכי שפת אד, אך כאן היא מבוצעת באלגנטיות ובהרמוניה השוררת בין המרכיבים השוניס. /ה86.60 6050 סרח וצצ /: כקסת 00 (סב13/ ,9% 5שטסשחו//) כילד הפלא של חברת 6ז8ש50/0 5805886, עורך פססססה הוא עורך פקודה המיועד להחליף את כל התוכנות ליצירת אתרי טפ/. עורך זה תואס תקן 4 וואזה, כמו גס בכמה תגיות ייחודיות ל-₪6056806 או ל-15 ואינן נכללות בתקן כלשהו. ל-0%008 יש תפריטיס הכולליס אפשרויות כמעט לכל מרכיב ]א ד שתחשוב עליו ותפריטיס לאפשרויות הגדרת צבע. 9489 ממיר מסמכי |אזו קיימיס לקבצי טקסט פשוטיס באמצעות הורדת תגיות ]אד מדפי ה-פ6/, והשארת מבנה הטקסט בשלמותו. העורך 05008 ניתן להתאמה אישית, ומאפשר הגדרת תבניות מסמכיס ומחרוות פקודות. סרגל התוכניות תומך בעזרה המוצגת על פי תוכן (השאר את חצ העכבר על הלחצן למשך מספר שניות ותופיע הודעה המתארת את פעולתו). העורך גם מציע ייטיפים שימושייסיי בעת הפעלתו (אפשרות זו ניתנת לביטול). החשוב מכל, העורך 609 תואס לכל גרסאות פאוספחוצ. העורך סזק ₪0%208, הוא הגירסה המקצועית של העורך %008ס3, והוא מספק אפשרויות נוספות לניהול המסמכים והטמעתם, גודל קוב שאינו מוגבל, בודק איות ויישומי עריכה גרפיים. /הה535806.60. וצו /: כקסת ו דס1] של 5015030 (אזאנו, 6בּוז, דא / א9 5שטססחו//) חברת 500080 מפורסמת בעורך ‏ 60ודסו שלה, הכולל מאמת פקודות וד מובנה, יישוס הפועל על פקודות 1א₪41 התקניות. יש לה שפע של אפשרויות העושה אותה תוכנת עריכה ייתחזקהיי. הח 60. 5016080 צועצצו/ /: כקסת 0 *וזד] - 5992כ כִּגִיבָויעיע. 6 :חס (דא / א9 5עטססהו//) זו גירסה משופרת של כלי העריכה הגרפי של חברת 050%ז6וא לאתרי 65/ שלמים. התוכנה כוללת עורך מסמכי ₪41 וכלי לניהול אתר אינטרנט. ניתן לבצע העברות קלות ופשוטות בין 6ָ8?זחסז= לבין תוכנות 08066 בשיטת גרור ושחרר, וכן להשתמש בתבניות מסמכי ₪11 רבות ומגוונות. 6פחס: הינה תוכנית לעריכה וניהול של דפי ואתרי אינטרנט. הממשק היעיל והקל הוא הצד החזק של התוכנה בצד אפשרויות להוספת פקדי א6ש860, יישומוני אה וכדומה. בנוסף, הגירסה המלאה מאפשרת ניהול אתר אינטרנט מקצועי וגדול. קיימות שתי גרסאות עיקריות, האתת: 27655א₪ 806שהסז] המצורפת לדפדפני 15 בגרסאותיהס השונות, השנייה - הגירסה המלאה שאותה יש לרכוש בכסף מלא. /רה0501%.60ז6ורח. אוצע/ / : כקסת קוח 60 16156326 (6בּוז, דא / א9 פששוססהו//) חברת| 6650806 | הוסיפה| אפשרויות עריכה| בשיטת 6צ)פצצ לגרסת טר ו 60 86056826 למעשה, מדובר בתוכנה נוספת בשס ז056ס60, המסוגלת ליצור מסמכי |ואז בצורה פשוטה ומהירה. ה-ז056ק60 יודע ליצור טבלאות, טפסיס ומרכיביס נוספיס רבים, אך יש לו חיסרון המתבטא בכך שהתגיות הכלולות במסמכי ]ואד הנוצר הן, בחלקן, תגיות המיוחדות ל-61560806א. ניתן ליצור מסמכי ואד על פי תבניות של 6156806 דרך האתר של 6056806ו]. ניתן להוריד את הגרסאות החדישות ביותר של הדפדפן מהאתר של חברת 46056806 בכתובת: 06.60 60568ח. ושע / : כקסת וסטהּס/והבּסוס עורך אד ויזואלי מבית 186006088 לבניית אתרים, עיצובם וניהולס. בעזרת הסוס ניתן לשלב אפקטיס שנעשו ב-18/85600%, לייבא מסמכיס בעיקר מסביבת 0606 ועוד הרבה אפשרויות מקצועיות המאפשרות פיתוח מהיר ומקצועי: עורך ₪191 עתיר אפשרויות המאפשר לך צפייה בתהליך הבנייה של האתר דרך התבוננות בקוד המקור כמו גס יכולת לשנות, לבנות טבלאות מורכבות, להציב אובייקטיס על המסך וכדומה. פרק 18: כלי עזר לעריכת ₪791 | 421 נספח פקודות .]1 דדו נספח זה מציג את מרבית הפקודות בתקן 4 11אד₪4 על פי תפקידן בדפי ט6\. בכל מקרה אנו ממליציס לפנות לאתר של 36) בכתובת : /0זס.36 א וצצ /: כסת ולעיין במסמך 40.201!וח+ח שבתקליטור המצורף. תבנית ההסבר של הפקודות: הפקודה . תיאור הפקודה. * פקודת מכולה (זסחופּזחסס) או פקודה ריקה (שקֶח6). >= תחביר הפקודה (אפזחץ5, מחרוזת התווים). מאפיינים . תיאור המאפיין (סזטטוזה). . תחביר הפקודה (מחרוות התוויס). > אפשרויות נוספות (פ5חסטקס) ותיאורן. שימוש השימוש הנכון בפקודה. 2 \ד] - 5902כ כִיבִיבָּויעיע. <-- +ח6וחוח 60 --!> הפקודה מגדירה הודעה טקסט שאין אליה התייחסות במסגרת הפעלת הדף. גה אותו דבר כמו התגית <6ח6ווחס6/>... <+חסרח ו 60>. תחביר: <-- %הסוחו 600 --!> מאפיינים אין שימוש לצרכי תיעוד ולהסתרת תסריטים 28/85600, 8560%/) וסגנונות מפני דפדפניס ישנים. <ה3...<...>]3> הפקודה מגדירה קישור. פקודת מכולה, נדרשת פקודת סגירה <4/>. אפשרויות יצירת היפר-קישור למשאבי עשעו/: תחביר: <8/>...<" |ח"=)6זח 8> (1ח מציין את מיקוס משאב שוששש)ש). מאפיינים : אין שימוש: בגוף המסמך, כפקודה ריקה, או בתוך פקודות המכולה המגדירות טקסט, טופס וטבלה. הטקסט שנמצא בתחוס פקודות העוגן ניתן לבחירה בעזרת העכבר, ויופיע בחלון הדפדפן בצבע שנבחר קודס לכן עבור הקישור. לחיצה על הטקסט המסומן כקישור תפעיל את הקישור ותיצור גישה אל משאב סו הרצוי. הגדרת כתובת אלמנט העוגן הנושא שם: תחביר: <8/>...<"סט|א6="/8ותהח 8> (סטופצ הוא שס אלמנט העוגן במסמך הנוכחי). מאפיינים : אין שימוש: בגוף המסמך כפקודה ריקה, או בתוך פקודות המכולה המגדירות טקסט, טופס וטבלה. הטקסט שבתחוס פקודות העוגן אינו מואר, ואינו ניתן לבחירה. נספח: פקודות ]אד | 423 יצירת קישור לאלמנט עוגן הנושא שם: תחביר: <8/>...<"סטו/אט"=6זח 8> (הערך חט מתאר מסמך ושצו תקף, והערך 6 הוא אלמנט העוגן נושא השס הכלול במסמך). מאפיינים : אין שימוש: בגוף המסמך כפקודה ריקה, או בתוך פקודות המכולה המגדירות טקסט, טופס וטבלה. הטקסט שבתחוס פקודות העוגן ניתן לבחירה, ויופיע בחלון הדפדפן בצבע שנבחר קודסם לכן עבור הקישור. בחירה בהיפר-טקסט תפעיל את הקישור ותעביר את המשתמש אל כתובת מוגדרת בדף פ6/ הרצוי. יצירת קישור לאלמנט עוגן הנושא שם עבור אותו המסמך: תחביר: <8/>...<"סט|השא"=)6זח 8> (סט|אט הוא אלמנט העוגן נושא השס הקייס באותו המסמך). מאפיינים : אין שימוש: בגוף המסמך כפקודה ריקה, או בתוך פקודות המכולה המגדירות טקסט, טופס וטבלה. הטקסט שבתחום פקודות העוגן ניתן לבחירה ויופיע בחלון הדפדפן בצבע שנבחר קודס לכן עבור הקישור. בחירה בהיפר-טקסט תפעיל את הקישור ותעביר את המשתמש אל כתובת מוגדרת בדף פ6/ הרצול. טעינת הדף המקושר למסגרת: תחביר: <83/>... <"61076066ז"=8706%+ "[זט"=61זח 8> במקוס המילה 06ח60676ז ניתן לציין: 0-ו שס מסגרת לפי הגדרת המשתמש אח8|ום . הפעלת הקישור תפתת חלון חדש, ללא שס ]ו הפעלת הקישור תעשה באותו חלון זה . הפעלת הקישור תפתח חלון בהתייחס למסגרות שבדף. מס הפעלת הקישור תפתח חלון חדש שימוש: טעינת הדף המקושר למסגרת החלון בהתאם לשס שנבחר. <655ו3)1)1 / >... <655-ו30101 > הפקודה מגדירה את כתובתו של כותב המסמך, אשר מופיעה בחלון מסך הדפדפן. פקודת מכולה, נדרשת פקודת סגירה <8007655/>. תחביר: <8007655<...>/8007655> 4 \דר) - 5399כ כִיגָיבָויעיע. מאפיינים אין שימוש בגוף המסמך או בחלקי הטופס, כפקודה ריקה או בתוך פקודות המכולה. <6%|ככ3ּ/ >...<...6%|כ3 > הפקודה מאפשרת לכלול יישומון ּ8(. נדרשת פקודת סגירה <800!6%/>. מאפיינים 6 מאפיין וה קובע את תיקיית הבסיס שבה נמצאיס קבצי היישומון. אס לא הוגדרה תיקיית בסיס, ערך ברירת המחדל יהיה התיקיה שבה נמצא המסמך הנוכחי. תחביר: <"60060856=")(₪1 6%!מקה8> צוחסזה מפרט את מרכיבי 081 (מופרדיס באמצעות פסיקים) של פ6וחסזבּ המכיליס מחלקות ומקורות אחריס. שימוש במאפיין וה מאיצ בצורה משמעותית את ביצועי היישומון. תחביר: <"7ך15]-1ח"=שות6זבּ 6%!קקה> 06 מזהה את קוב המחלקה (6855.) של היישומון, כדי שאפשר יהיה לכלול את הנתיב במקרה הצורך. תחביר: <"6.6]355הַַהַח-6006="!6 6%!ככ8> סוחהּח מגדיר שס למופע היישומון. תחביר: <"6%0+"=6וחפח 6%!כקה> הו קובע את רוחב השטח שיוקצה בדפדפן ליישומון. תחביר: <"300"= תושו 6%!קקה> ו קובע את רוחב השטח שיוקצה בדפדפן ליישומון. תחביר: <"300"=)ח0וסח 6%!מקה> חפווהּ מגדיר מיישר את השטח בו מוצג היישומון בחלון הדפדפן. תחביר: <"%ח0 |6%!| חספ |00|6וח | קסז"=ח98ו|ב +6!קקהּ> 6 מצייו את המרווח האופקי של שטח היישומון לבין המופיע בחלון הדפדפן. תחביר: <"66="20הספח 6%!כקה8> נספח: פקודות ]אד | 425 6 שפצ מציין את המרווח האנכי של שטח היישומון לבין המופיע בחלון הדפדפן. תחביר: <"0866="20פט 0!6%ק8> העברת ערכים ליישומון. תחביר: <"....2סטו8ע , 61ט0866="/81פ 6%6|סקה> הערות: חובה להגדיר את המאפיין 6006. שימוש הפקודה מאפשרת לכלול יישומון 388 במסמך ואדו. > 31]03...< הפקודה מגדירה כל אזור בתמונה ואת הפעולה שתתבצע בעת לחיצת עכבר באותו אזור. הפקודה מוגדרת במסגרת המכולה <סּח>. יכולים להיות מספר משפטי <608ז8> לתמונה אחת. פקודה זו אינה וקוקה לסיוס. כל הגדרותיה במסגרת התגית. מאפיינים 6 05 המאפייו מגדיר את בורת השטח בתמונת המפה. תחביר: <"סטו6="/8ק508 8768> כאשר 6טופצ לפי הטבלה הבאה: אפשרויות: 0% מלבן. 6 עיגול. ץוס מרובה צלעות. 0 הגדרת השטח כולו, למעט מה שכבר הוגדר. הקורדינאטות של השטח שהוגדר ב-6כְ508. תחביר: <"6ט|א600705="/8 "סט|אע"=50806 68זה> כאשר 6טע לפי הטבלה הבאה: אפשרויות: 6 מלבן מוגדר על ידי 4 מספרים : ץ- וחספ ,א-40%ז ,ץ-00ף ,א-6%6!. <"600705="0,0,99,99 "6ט|6="/8קה508 68זה3> 6 עיגול מוגדר על ידי 3 מספריס : 80105 ,ץ-ז0ח606 ,א-זםזח00. 6 |דר] - 5399כ ינויע ץוסם מרובה צלעות מוגדר על ידי אוסף של נקודות: ,2א ,1ץ ,1א חץ ,חא ,--- ,2+ ות המאפייו מגדיר את כתובת המסמך שיטען בעת הפעלת השטח כפי שהוגדר על ידי 600705. תחביר: <"|זט"=)6זח "סט|א600705="/8 "סט|ה6="/8ק508 ₪768> זוה המאפיין מגדיר כתובית לשטח שהוגדר על ידי 6001705. <"א6ס"=4]6 "[זט"=61זח "סט|הע"=600705 "6ט|806="/8ח5 3768> זז קביעת המסגרת/החלון בו שבו יראה הדף המקושר. 5-0 שס מסגרת לפי הגדרת המשתמש *חום . הפעלת הקישור תפתח חלון חדש, ללא שס בכ הפעלת הקישור תעשה באותו חלון . הפעלת הקישור תעשה בהתייחס למסגרות שבדף. קסז. הפעלת הקישור תפתח חלון חדש <ט/>...<> הפקודה גורמת להדגשה (0!0פ) של הטקסט שכלול בפקודות המכולה. פקודת מכולה, נדרשת פקודת סגירה <2/>. תחביר: <2<...>/5> מאפיינים אין שימוש בגוף המסמך כפקודה ריקה, או בתוך פקודות המכולה המגדירות רשימה או טופס. >]356...< הפקודה מציינת את הכתובת (וזט) למסמך הנוכחי. מידע זה מסייע לדפדפן לעבד את הקישוריס שבמסמך, למשל בפקודה <1"<>/8א()"=066ז9ז "[ח("=)סזת 8> פקודה וו היא פקודה ריקה, שאינה וקוקה לפקודת סיוס. נספח: פקודות ]אד | 427 מאפיינים ]זה המאפיין מגדיר כתובת הקישור. יי קביעת המסגרת/החלון שבו ייראה הדף המקושר. 0-6 שס המסגרת לפי הגדרת המשתמש *חום . הפעלת הקישור תפתח חלון חדש, ללא שס בכ הפעלת הקישור תיעשה באותו חלון . הפעלת הקישור תיעשה בהתייחס למסגרות שבדף. קסז. הפעלת הקישור תפתח חלון חדש שימוש בראש התוכנית בלבד, ולא בתחוס פקודות מכולה. <...1ח2356)0]> הפקודה מגדירה את ערך ברירת המחדל של גודל הטקסט בין הערכים 1-7 (הערך 3 הוא בדרך כלל ברירת המחדל). השפעה במקום בו נעשה שימוש בתגית <6חס)>. פקודה זו היא פקודה ריקה, שאינה וקוקה לפקודת סיוס. תחביר: <"ח"=526 +ח585600> (הערך ח מהווה את גודל הגופן, ערכו נע בין 1-7). מאפיינים 6 הגדרת הגופן. תחביר: <"והַּה"=1806 %ח35610> זסוס6 הגדרת צבע הגופן. תחביר: <"0000 א"=זס!0ס "והַהַה"=1806 %ח85600> 06 הגדרת גודל הגופן בערכים מ-1 ועד 7 או ביחס לגודל הגופן שבשימוש. תחביר: <"5026="4 "וּה"=18606 %ח85610> שימוש בגוף המסמך כפקודה ריקה, או בתוך פקודות המכולה המגדירות רשימה או טופס. 8 \זד1] - 5392כ כִּגִיבָויועיא. <...0ט2050> הפקודה מגדירה את הקובצ שיושמע בעת שיוצג המסמך. מאפיינים 6 כתובת קוב הצליל שיושמע. תחביר: <"טאשש.ז576="509 0ח0500ס> קססו מספר הפעמיס שיושמע הקוב%. תחביר: <"ח"=קסס| "עפּאו.81ז576="5 6חט2050> ברירת המחדל היא 6טוחווחו. שימוש בגוף המסמך. <0ו2/>...<טו> הפקודה גורמת לכך שהטקסט יוצג באותיות גדולות בהשוואה לגודל הרגיל של הגופו. פקודת מכולה, נדרשת פקודת סגירה <9/פ/>. תחביר: <6ום/>...<0ום> מאפיינים אין שימוש בגוף המסמך כפקודה ריקה, או בתוך פקודות המכולה המגדירות רשימה או טופס. <0%6וא06!/ >... <6+סטףא6ס! > הפקודה מגדירה את הטקסט שבגוף פקודות המכולה כציטוט המגיע ממקור אחר, תוך שימוש בהגדרות הטקסט הייחודיות לדפדפן. נשמריס כל הקוויס הטבעיים ומעברי הפיסקה בטקסט והיישור כלפי השוליים חימניים או השמאליים. פקודת מכולה, נדרשת פקודת סגירה <0%6ט0!0060/>. תחביר: <000%6א2!06/>... <0%6ט106%0> מאפיינים אין נספח: פקודות ]אד | 429 שימוש בגוף המסמך כפקודה ריקה, או בתוך פקודות המכולה המגדירות רשימה או טופס. <ץ00/>...<ץ00> הפקודה מגדירה את גוף מסמך |דח. פקודת מכולה, נדרשת פקודת סגירה <ץ00/>. מאפיינים 360 זס|960 זט וו חוס 63| >חו|3 ,>חווע ,>חוזו הגדרת התמונה שתשמש כרקע למסמך הנוכתי. תחביר: <"חט"=0חטסז0א086 ץ00פ> (הערך חט מציין את כתובת קובצ הגרפיקה). הגדרת הצבע של רקע המסמך הנוכחי. תחביר: <"סט|הץ"=זס|60טפ ץ500> (הערך 6טופצ מהווה את סימון הצבע). סימון הצבע: 8פפטזז4 או במילים : ,וסו|6ץ ,ח66ז0 ,60 ,6טוס זסעוו5 ,036% ,6סוחצו ,הוה , עְצהח הגדרת אופן הצגת תמונת הרקע. תחביר: <"60או"=65ווסקסזקטפ "זו6.0חו"= 0הטסז0א036 ץ00> הגדרת הקישור הבסיסי. כל הקישורים שבמסמך יהיו תת-עצים של קישור זּה. תחביר: <" |מ"=)6זח ץ00ם> הגדרת שוליים שמאליים למסמך. תחביר: <"40"= חו0זהוח6%! ץ00ם> הגדרת צבע הקישור. אחווצ לאתר שכבר היית בו, א6חוו3 לקישור הנוכחי. <"0000זא"=אחווה "800 א"=>חווע "ס90פזזא"=>חוו ץְ00ם> 0 \זדר] - 5399כ כִיגִבָויעיע. וביי 6% חוףזה ה 60 שימוש הגדרת שס המסגרת בה יוצגו המסמכיס המקושריס. תחביר: <"%37060 061806"=ז066זב+ ץ00ם> הגדרת צבע הטקסט שבגוף המסמך. תחביר: <"0000ז7א"=א0ס ץ000> הגדרת השוליים העליוניס למסמך. תחביר: <"50"=חוףזהוקסף ץְ00> תוחס את תוכן מסמך !א ומיועד להצגה בפני לקוחות אתר ט6/, כולל טקסט, תמונות משולבות והיפר-קישורים. <ו]> הפקודה מכניסה מעבר שורה בנקודה מסוימת על המסמך, החל בשורת הטקסט הבאה או התמונה המשולבת. המעבר מתבצע יחסית לשוליים השמאליים, שורה אחת מתחת לטקסט הנוכתי. פקודה זו ריקה, ואינה וקוקה לפקודת סיוס. תחביר: <זפ> מאפיינים זו שימוש המגדירה היכן תיכתב במסמך שורת התוכן הבאה. תחביר: <"6ט|608/="/8 זם> אפשרויות: 6% תוכן המסמך ימשיך בשורה הפנויה הבאה ששוליה השמאלייס פנויים. כלומר, אין שס תמונה. ו תוכן המסמך ימשיך בשורה הפנויה הבאה ששוליה הימנייס פנויים. כלומר, אין שס תמונה. | תוכן המסמך ימשיך בשורה הפנויה הבאה ששוליה הימנייס והשמאלייס פנוייס. כלומר, אין שס תמונה. סח השורה הבאה מתחילה באופן נורמלי. בגוף המסמך - כפקודה ריקה, ובתוך פקודות המכולה המגדירות רשימה, מכולות של טקסט ערוך מראש וטפסים. נספח: פקודות |אד | 431 <ח0ס שש / >...< הסוכ > יצירת לחצן. פקודת מכולה, נדרשת פקודת סגירה <חסססטם/>. תחביר: <חסטפ/>... <חסטפ> מאפיינים 6וחהח שס ללחצן. 6 מתן ערך ראשוני ללחצן 6 סוג הלחצן. אפשרויות: חסטטום לחצן ו משלוח הטופס יבד ניקוי השדות בטופס 60| לחצן לא פעיל שחו מתן מספר סידורי לשדה ץ6א300055 | מקש קיצור <חסוטכן03/ >...< הסוז632> הפקודה מגדירה את הטקסט שבכותרת הטבלה. פקודת מכולה, נדרשת פקודת סגירה <ח68000/>. תחביר: <ח0 0ק63/>...<חסוסק68> מאפיינים חפון המאפיין מגדיר יישור הכותרת באופן יחסי לטבלה. תחביר: <"סט|הע"=חףו!3 חססק68> (סטוהצ הוא אחד האפשרויות המוצגות מטה). אפשרויות: ו יישור לימין. תחביר: <"זח8וז"=ח8פווה הסוזק68> 6% יישור לשמאל. תחביר: <"6%!"=ח988ו|ה הסוק68> 2 ךר - 25902 כִּיגִגָזושיע. כ הצגת הכותרת מעל הטבלה. תחביר: <"קסס"=ח98ו|ה הסוזק68> וחסספ הצגת הכותרת בתחתית הטבלה. תחביר: <"וחסאספ"=ח8פו|ה הסק68> שימוש בגוף המסמך, בתוך פקודות המכולה המגדירות טבלה. <]600%01/ >... <וס+60> הפקודה מיישרת את הטקסט שבין פקודות המכולה באופן יחסי למכולה הנוכחית. פקודת מכולה, נדרשת פקודת סגירה <ז0זח60/>. תחביר: <ז%6ח66/>... <%7ח66> מאפיינים אין שימוש בגוף המסמך כפקודה ריקה, או בתוך פקודות מכולה המגדירות רשימה או טופס. הפקודה תוחלף על ידי המאפיין חטווּ של הפקודות = ו-₪ שבשפת וואדח. <6ו0/ >... <0166 > הפקודה מגדירה את הטקסט שבין פקודות המכולה כציטוט, תוך שימוש בהגדרות הטקסט הייחודיות לדפדפן. נדרשות פקודות מעבר בשפת |ו₪ח להכנסת מעברי טקסט. ניתן לשלב את הפקודה עס פקודות הסגנון האקטיבי של ו|וושח. פקודת מכולה, נדרשת פקודת סגירה <6166/>. תחביר: <616/>... <6]66> מאפיינים אין שימוש בגוף המסמך כפקודה ריקה, או בתוך פקודות מכולה המגדירות רשימה או טופס. נספח: פקודות ]אד | 433 >6006<...> /6006< הפקודה מגדירה את הטקסט שבין פקודות המכולה כטקסט מקודד על ידי המחשב, תוך שימוש בהגדרות הטקסט הייחודיות לדפדפן. פקודת מכולה, נדרשת פקודת סגירה <0006/>. תחביר: <6006<...>/6006> מאפיינים אין שימוש בגוף המסמך כפקודה ריקה, או בתוך פקודות מכולה המגדירות רשימה או טופס. <|ס060|!<...>]60> הגדרת יישור העמודה. פקודת מכולה, נדרשת פקודת סגירה <|60/>. תחביר: <|60|<...>/60> מאפיינים חחוובּ המאפיין מגדיר יישור אופקי של תוכן התא. תחביר: <"סט|8/"=ח8ףו!3 |ס60> (6טוצּצ הוא אחד האפשרויות המוצגות מטה). אפשרויות: ובו יישור למרכז. תחביר: <"זס%ח66"=חסםווהּ |60> ופט יישור לשני הצדדיס. תחביר: <"ץספטן"=חפו!3 |60> ו יישור לימין. תחביר: <"שתףו"=חסםווהּ |60> 6% יישור לשמאל. תחביר: <"6%!"=חחווה |00> 4 |ןך1] - 5902כ כִּיגִבָוועיע. חפו|פצ חפ ו וצו המאפיין מגדיר יישור אנכי של תוכן התא. תחביר: <"סט|הצ"=חפוןּצ |ס6> (6טוּצ הוא אחד האפשרויות הבאות). אפשרויות: סקס יישור למעלה. תחביר: <"ססם"=חפו|ע |60> 6 ווח יישור למרכז התא. ההסס%סם יישור לתחתית התא. 6ו|2850 | יישור כל התאיס בשורה. הגדרת מספר העמודות עליהן תופעל התגית . תחביר: <"6טףּצ"= ח508 |60> (סטופצ הוא מספר עמודות). קביעת רוחב העמודה של כל עמודה שתמוזג. <קטסוף!0ס6/ >...<קשסיוף!ס6> הגדרת יישור קבוצה של עמודות. פקודת מכולה, נדרשת פקודת סגירה <סטסזף!ס6/>. תחביר: <קטסזט!ס6/>... <קטסזט!60> מאפיינים חסוובּ המאפיין מגדיר יישור העמודה. תחביר: <"סט|הץ"=חפווה קטסזם!ס6> (סטוצ הוא אחד האפשרויות המוצגות מטה). אפשרויות: בי יישור למרכז. תחביר: <ז%6ח66= חטווה קטסז!60> ופט יישור לשני הצדדיס. תחביר : <ץזספטן=חפווה קטסזם!|ס6> וח יישור לימין. תחביר: <90%ח=חפווה קטסז/60> 6% יישור לשמאל. תחביר: <6%!=חפווה קטסזם!|ס6> נספח: פקודות ]אד | 435 ח508 הגדרת מספר העמודות עליהן תופעל התגית <קטסזף|00>. תחביר: <"6ט|8/"=ח508 קטסזם!ס6> (סטופּצ הוא מספר עמודות). חפוופצ המאפיין מגדיר יישור העמודה באופן אנכי. תחביר: <"סט|הצ"=חםווהצ קטסז!ס6> (סטוהּצ הוא אחד האפשרויות המוצגות מטה). אפשרויות: 6ו|56 | יישור כל התאים בשורה. תחביר: <"6חו|56הפ"=תחו|ב/ קטסזם!|ס6> ההס%סם יישור לקו תחתון. תחביר: <"וחסאספ"=חפטו!פע קטסז/60> וח יישור למרכז האנכי. תחביר: <"00!6ווח"= חפו|פע קטסז/60> סט יישור לקו עליון. תחביר: <"קס"=תםו!ה/ קטסזום!|60> הו קביעת רוחב העמודה של כל עמודה שתמוזג. <%חסוזווסם / >... <+חסוהוהס6> הפקודה מגדירה הודעה טקסט שאין אליה התייחסות במסגרת הפעלת הדף. וה אותו דבר כמו הסימניס --!> הפותת ו- 3 הסוגר. תחביר: <+ח6ו ו 60/>... <+חס ור ס6> מאפיינים אין שימוש לצרכי תיעוד. >00<...>/00< הפקודה כוללת את תוכן ההגדרה של התגית . תחביר: <00<...>/00> 6 |ךר] - 302ככ ינויע מאפיינים 6% צמצוס הרשימה על ידי הדפדפן. שימוש בגוף המסמך, כמרכיב ברשימת ההגדרות <|0>, בדרך כלל אחרי הגדרת התגית <0%>. <ח)0/>...<ה)6> הפקודה מגדירה טקסט מוטה. תחביר: <ח6>/0%ו|טו 6ם וווצו א<ח0> מאפיינים אין שימוש בדרך כלל, כדי להציג מונח ולהסביר אותו, בדומה להצגת מונחיס חדשיס בספרים. <זו/ >...<זו > הפקודה מעצבת את הטקסט שבמכולה כרשימת פריטים המוגדרת בעזרת התגית <ן|>. פקודת מכולה, נדרשת פקודת סגירה <זו4/>. נהוג היוס להחליף את השימוש בתגית <זו0> בתגית <עוס>. לדוגמה : <עו6/> <"ז086 600866="60 צו0> תחביר: <זו0/>...<זו0> מאפיינים 6 צמצוס הרשימה על ידי הדפדפן. שימוש בגוף המסמך כפקודה ריקה, או בתוך פקודות המכולה המגדירות רשימה, טופס או טבלה. <צו/>...<צו0> הפקודה מגדירה מקטע עליו אפשר להפעיל סגנונות. תחביר: <טו0/>...<עו0> נספח: פקודות ]אד | 437 מאפיינים חפוןבּ הגדרת היישור. תחביר: <"סט|הּצ"=ח8ו|ה צו0> אפשרויות: 6% תוכן המקטע יוצמד לשמאל. הח תוכן המקטע יוצמד לימין. 6 = תוכן המקטע ימורכז. ץספטן | תוכן המקטע ייושר לשני הצדדים. 6 הגדרת היישור. תחביר: <"ח26 :6%!-חוָזהוה"=50/!6 צו6> 0 הגדרת שס. תחביר: <"טסץ04א0="?6! צו0> 5 הפעלת סגנון. תחביר: <"6855="600 /ן0> שימוש בגוף המסמך בעבודה עס סגנונות (655). >0!<...> /1< הפקודה מעצבת את הטקסט שבמכולה כרשימת הגדרות. כוללת את התגית <0%> ואת טקסט ההגדרה תחת התגית <00>. מספקת רווח שורה כפול לסיוס הטקסט. פקודת מכולה, נדרשת פקודת סגירה <|0/>. תחביר: <|0|<...>/0> מאפיינים 6 צמצוס הרשימה על ידי הדפדפן. שימוש בגוף המסמך כפקודה ריקה, או בתוך פקודות מכולה המגדירות רשימות, טפסים או טבלאות. 8 \זדר] - 5999כ כִיגִגָויעיע. >0+< ...>/0%< פריט ברשימת הגדרות . תחביר: <06<...>/06> מאפיינים 60 צמצוס הרשימה על ידי הדפדפן. שימוש בגוף המסמך, כמרכיב ברשימת הגדרות . <וח6/>...<ווס> הפקודה מגדירה את הטקסט שבין פקודות המכולה כטקסט מודגש, תוך שימוש בהגדרות הטקסט הנוכחיות של הדפדפן - טקסט נטוי. פקודת מכולה, נדרשת פקודת סגירה <ח6/>. תחביר: <וח6/>...<וחס> מאפיינים אין שימוש בגוף המסמך כפקודה ריקה, או בתוך פקודות המכולה המגדירות רשימה, או טופס. <%ח0ס1/>...<...%ס+> הפקודה משנה את גודל גופן הטקסט שבין פקודות המכולה לגודל מסוים, או יחסי. הפקודה אינה משפיעה על פקודות |וחזח אחרות. פקודת מכולה, נדרשת פקודת סגירה <:חס)/>. תחביר: <זחס1/>...<"סט|5226="/8 זחס1> (סטוצ הוא גודל הגופן, מוחלט או יחסי). מאפיינים זס|סס הגדרת צבע הגופן. תחביר: <"0000וא"=זס|0ס6 %חס?> 6 הגדרת הגופן. תחביר: <"צוסח זט 1866="60 %חס+> נספח: פקודות ]אד | 439 6 הגדרת גודל הגופן. תחביר: <"סט|הע"=526 +חס?> כאשר סטופצ הינו ערך מ-1 עד 7. תחביר: <"סט|אצ"=526 +חס!> כאשר ש6טואצ הינו ערך בסימן פלוס (+) או מינוס (-) יחסית לגודל הגופו האחרון שבשימוש. שימוש בגוף המסמך לשינוי הגופן ו/או גודלו ו/או צבעו. <וח זס1/ >...<... וחיוס]> הפקודה מגדירה את הטקסט התחום בין פקודות המכולה כטופס. הפקודה כוללת שדות קלט טטסחו), רשימות בחירה 56!660) ותיבות קלט טטסחו). ניתן לשלב את הפקודה עס פקודות שפת |ושח אחרות. פקודת מכולה, נדרשת פקודת סגירה <וחחזס)/>. תחביר: <וחזס+/>...<וחזוס)> מאפיינים חסו6הּ 6 בוח שימוש המאפיין מגדיר את התוכנה שתעבד את הטופס הנוכתי. תחביר: <"|זט"=ח3600 וחזוס]> המאפיין מגדיר את המדיה לקידוד המידע בטופס. תחביר: <"60060ח6!זט-הזסז-אעעצו-א/ הסח 63ו|סקב3ּ"= 6/06ח6 וחזס?> (וזוהי גם ברירת המחדל). המאפיין מגדיר את תהליך העברת המידע לכתובת (וזט) שבה נמצאת התוכנה שהוגדרה באמצעות הפקודה חס860. תחביר: <"סטו/"= 66700 "|זט"= ח3600 וחזס+> (סטואצ זהו ערך מהטבלה הבאה). אפשרויות: 0% התוכנה תשלוף את המידע מהמסמך הנוכתי. וב דף ס6א ישלח את המידע אל תוכנת העיבוד, בדרך כלל לתסריט 601. בגוף המסמך כפקודה ריקה, או בתוך פקודות המכולה המגדירות רשימה או טופס. 0 \זדר] - 5399כ כִּיגִיבָוייע. <סוחבּו]1> הפקודה מגדירה מסגרת אחת בלבד. תחביר: <6חחהּז)> מאפיינים 6פ סוחהח יו ו 0 ואוחוזה וח וח חופזה וח 9חווו0ז50 6 הזז המאפיין קובע את הדף שייטען לתוך המסגרת. תחביר: <"|זט"=576 סוחה']> המאפיין מגדיר שס למסגרת, לצורך המאפיין זפָז9ּ+ בעת הקישור. תחביר: <"סוחהּח 6וח6=")78חחהּח סוחה8")> הצגת קו גבול למסגרת : 0 לא יוצג 1 יובג המאפיין מגדיר את המרווח בנקודות לצידי המסגרת. תתביר: <"ח"= ח0%וששחו0 הוח 6וחהי]> המאפיין מגדיר שס המרווח בנקודות לחלקה העליון והתחתון של המסגרת. תחביר: <"ח"=00%ו6חחו0ז3ח 6וחהּי]> המאפיין מגדיר האס למסגרת יופיע פס גלילה. תחביר: <"ססטבּ| סח | פ65ץ"= 8חו!!0ז56 6וחהּ?1> המאפיין מגדיר האס המשתמש יוכל לשנות את גודל המסגרת. המאפיין מגדיר מרווח נוסף סביב למסגרת. תחביר: <"ח"= 0חו1365086 שוחהּי]> <656%וחוב3ּ:ו1/ >... <+56סוחוב3ּ:ו]> הפקודה מגדירה את המכולה הראשית של המסגרות. במסגרת תגית זו תוכל להגדיר גס תגיות אחרות כמו <178706566>, <6וח178> או <5ס6וחפּז)סח>. פקודת מכולה, נדרשת פקודת סגירה <73765%0)/>. תחביר: <173176560/>... <+17-83₪656> נספח: פקודות ]אד | 441 מאפיינים 5 המאפיין קובע רוחב הטור. תחביר: <"ח"=60|5 800656%'₪> (ח יכול להיות מספר בנקודות או % מרוחב המסך או * למה שנשאר). 5סז המאפיין מגדיר את מספר השורות שיוצגו בשדה הקלט. תחביר: <"ח"=5או0] 1?806561> (ח יכול להיות מספר בנקודות או % מגובה המסך או * למה שנשאר). <1ה/>...<1ה> ועד <16<...>/36> הפקודה מגדירה את הטקסט שבין פקודות המכולה ככותרת, תוך שימוש בהגדרות הטקסט הנוכחיות של הדפדפן. להגדרת מעברי טקסט יידרשו פקודות |חזח המיועדות לכך. ניתן לשלב את הפקודה עם פקודות סגנון. פקודת מכולה, נדרשת פקודת סגירה <חה/>. תחביר: <חח/>...<חח> (הערך ח משתנה בהתאס לרמת הכותרת). הערך ח יכול להשתנות בתחוס 1-6. לכל רמה יש הגדרת טקסט ייחודית; ככל שהערך המייצג את הרמה נמוך יותר, כך הטקסט המוצג יהיה גדול יותר ומובלט. מאפיינים חפוןּ יישור הכותרת. תחביר: <חה/>...<"סט!הע"=חפו|ה חח> (סטופּצ הוא אפשרות היישור, והערך ח משתנה בהתאם לרמת הכותרת). אפשרויות: 6% התוכן ייושר יחסית לשולי הטקסט השמאליים. וח התוכן ייושר יחסית לשולי הטקסט הימניים. ובו התוכן ימורכז בין שולי הטקסט הימנייס והשמאליים. צספטת התוכן ייושר לשני הצדדיס. שימוש בגוף המסמך כפקודה ריקה, או בתוך פקודות המכולה המגדירות רשימות, או טפסים. הכותרות מציגות את היחסים שבין חלקי המסמך ; לדוגמה, 2ח הוא כותרת משנה של 1 וכותרת ראשית של 3ח. אפשרויות היישור מוגבלות למכולה הנוכחית. 2 \ד1] - 5902כ כִיבִיבָּויעיע. >]530< ...>/030< הפקודה מגדירה את החלק הראשון, את ראש מסמך |חזח. פקודת מכולה, נדרשת פקודת סגירה <680ה/>. מאפיינים אין שימוש תוחס את כל תוכן מסמך |חשח, שאינו מוגדר כגוף המסמך, אלא כותרת המסמך וקישוריס למסמכיס אחרים. התגיות בהן ניתן להשתמש בין <680ח> ל-<680ח/> הן: <06> ,<50/|]6> ,<6%5וח> ,<אחו|> ,<₪856> <זו]> הפקודה גורמת להצגת קו אופקי בחלון הדפדפן. הסרגל נמתח מהשוליים השמאליים ועד הימנייס. לפקודה אין השפעה על פקודות אחרות הנמצאות בשימוש. פקודה זו היא פקודה ריקה שאינה וקוקה לפקודת סיוס. תחביר: <זה> מאפיינים הפו יישור הקו האופקי יחסית למכולה הנוכחית. תחביר: <"סט!/"=חפו|3 זח> (סטופט הוא אחת מאפשרויות היישור). אפשרויות: 6% הקו מיושר יחסית לשולי הטקסט השמאליים. וח הקו מיושר יחסית לשולי הטקסט הימנייס. בי הקו ממורכז בין השולייס השמאליים והימניים. זס|סס הגדרת צבע הקו האופקי. תחביר: <"9900זא"=זס|ס6 זה> 6 ללא צל. תחביר: <06ח5סח זחה> 260 הגדרת גובה או עובי הקו. תחביר: <"ח"=5/26 זח> (הערך ח מציין את המידה בפיקסל). נספח: פקודות ]אד | 443 וו הגדרת האורך המוחלט של הקו האופקי, או כאחוז מגודל החלון. תחביר: <"6ט|א8/"=)ז0ואו זח> (סטוג הוא אורך הסרגל בפיקסלים, או מוגדר כאחוז מרוחב החלון). שימוש בגוף המסמך כפקודה ריקה, ובתוך מכולה המגדירה טקסט. <|וח%ח / >...<|והזו]|> הפקודה מגדירה את תוכן המסמך שנמצא בשרת ט6או וכתוב בשפת |חשח. פקודת מכולה, נדרשת פקודת סגירה . תחביר: ... מאפיינים אין שימוש תוחסם את כל תוכן המסמך המזוהה כ-|חשח על ידי יישומי רשת האינטרנט (למשל הדפדפנים). <ו/>...<ו> הפקודה מעצבת את הטקסט שבין פקודות המכולה כטקסט נטוי. פקודת מכולה, נדרשת פקודת סגירה . תחביר: <ן/>...<|ו> מאפיינים אין שימוש בגוף המסמך כפקודה ריקה, או בתוך פקודות המכולה המגדירות רשימה או טופס. <סוחבּז)!> הפקודה מגדירה מסגרת פנימית. תחביר: <6חחּ8ּ)!> 4 וךר] - 5902כ כִּיגִכָויועיע. מאפיינים 6פ המאפיין קובע את הדף שיטען לתוך המסגרת. תתביר: <"|זט"=576 1"86> 6וחהח המאפיין מגדיר שס למסגרת, לצורך הפקודה ז6פָז19 בעת הקישור. תחביר: <"סוחהּח 6וח6=")78חחהּח סוחה8")> | הצגת קו גבול למסגרת: 0 לא יוצג 1 יוצג הז0ואוחוסזוח | המאפיין מגדיר את המרווח בנקודות לצידי המסגרת. וח הזזה רוח תתביר: <"ח"=ח0%וששחו0 הוח 6וחהי]> המאפיין מגדיר שס המרווח בנקודות לחלקה העליון והתחתון של המסגרת. תחביר: <"ח"=>חחוסחחוחזהח שוחהּי]> !500 המאפיין מגדיר האס למסגרת יופיע פס גלילה. תחביר: <"ססטבּ| סח | פ65ץ"= 8חו!!0ז56 6וחהּ'?> 6 המאפיין מגדיר האס המשתמש יוכל לשנות את גודל המסגרת. הו רוחב המסגרת בפיקסלים. ו גובה המסגרת בפיקסלים. חפוובּ יישור התוכן במסגרת : 40% ,6% ,וחסטסט ,10016 ,קסף <...0וח!> הפקודה מציגה בגוף המסמך תמונות משולבות וממופות. פקודה זו ריקה, ואינה וקוקה לפקודת סיוס. תחביר: <"וזט"=576 פַחחו> (הערך |חזט מתאר את כתובת הקובצ הגרפי). מאפיינים % המאפיין מגדיר מחרוזת טקסט שתוצג על ידי הדפדפן, אס תמיכה בהצגת התמונה המשולבת אינה פעילה, או כאשר משהיס את הסמן על התמונה. נספח: פקודות ]אד | 445 חסוובּ 6פ ויוי וט קוחו 6 וס| 6 תחביר: <"6ט|הע"=;|3 "ט"=6ז5 8חו> (הערך חט מתאר את כתובת הקוב הגרפי, והערך 6ט|ּ את ההודעה עצמה). המאפיין גורס ליישור הטקסט שנמצא באותה שורה שבה נמצאת התמונה המשולבת. תחביר: <"סט|הע"=חפוו3 "הט"=576 פַחחו> (הערך חט מתאר את כתובת הקוב הגרפי, והערך 6טוּ הוא האפשרות הנבחרת). אפשרויות: 6% יישור התמונה יחסית לשוליים השמאליים ומאפשרת לטקסט לזרום לצידה. ו יישור התמונה יחסית לשוליים הימנייס ומאפשרת לטקסט לזרום לצידה. סקס יישור הטקסט שלאחר התמונה עס הקצה העליון של אחד האובייקטיס בשורה. 6 ווח יישור הקו התחתון של הטקסט שלאחר התמונה עס אמצע התמונה. הה0ל%סס יישור הטקסט שלאחר התמונה עס הקצה התחתון של התמונה. המאפיין מגדיר את מקור הקוב> הגרפי. יכול להיות גם |זש. קביעת עובי הגבול שניתן על ידי הדפדפן לתמונה המשולבת. תחביר: <"ח"=ז06זסט "|ח"=576 פָוחו> (הערך 01 מתאר את כתובת הקובץ הגרפי, הערך ח הוא עובי קו הגבול של התמונה ביחידות פיקסל). הגדרת תמונת מפה (לקוח). המאפיין מגדיר את התמונה המשולבת כתמונה ממופה (שרת). תחביר: <ק8ח5! " |ח("=56 8וחו> (הערך ₪1 מתאר את כתובת הקובצ הגרפי). הצגת שתי תמונות זהות בגודלן במקוס אחד. תחביר: <"?2!זט"=6פזאוס! "1!זט"=6ז5 8חו> (קודם נטענת התמונה מ-2חט ברזולוציה נמוכה ואחר כך התמונה 1!זט ברזולוציה גבוהה). הגדרת הרווח שבין הקצה האופקי של התמונה המשולבת לבין הטקסט הסמוך. תחביר: <"ח"=50866 "ט"=6ז5 פחו> (הערך וחט מתאר את כתובת הקובצ הגרפי והערך ח הוא גודל הרווח הריק ביחידות פיקסל). שימוש: המאפייון משמש לעיתים בשילוב עם המאפיין 50866/. 6 |ךר] - 5302כ כִּיגִגָויעע. 6 ו וצו ו הגדרת הרווח שבין הקצה האנכי של התמונה המשולבת לבין הטקסט הסמוך. תחביר: <"ח"=866ספע "ט"=6ז5 פַחו> (הערך חט מתאר את כתובת הקוב הגרפי והערך ח הוא גודל הרווח הריק ביחידות פיקסל). שימוש: לעיתים המאפיין פועל בשילוב עס המאפיין 50806ח. הגדרת רוחב התמונה המשולבת עבור הדפדפן; לשימוש בשילוב עס המאפיין זחףוסת. הגדרת גובה התמונה המשולבת עבור הדפדפן; לשימוש בשילוב עס המאפיין חזסואו. תחביר: <"2ח"=6/00% "1ח"= הסוא "הט"=6ז5 פחו> (חט מתאר את כתובת הקוב הגרפי, הערך 1ח הוא מידת רוחב התמונה ביחידות פיקסל, והערך 2ח הוא מידת גובה התמונה ביחידות פיקסל). שימוש: הערכים וטואו ו-00ח9ו6 יכוליס להיות שוניס מהמידות האמיתיות של התמונה. התמונה תתאיס עצמה למידות החדשות. וידאו - מאפיינים 5 6 קססן ץְה|6סקססו + הצגת לחצני הפעולה של יישוס חלונות שיפעיל את סרט הווידאו. שס סרט הווידאו. תחביר: <"וטה. חוו1"= /זפחץ0 "זוף. ה!ו"=576 פוחו> כאשר התמונה שנראה על המסך היא זוף. וח ובעת הפעלה יופעל הסרט וטה. חווז. מספר הפעמים שיוצג הסרט ברצף. השהייה בין הקרנה להקרנה. מתי הסרט יופעל. אפשרויות: הסקססו הסרט יוצג ברגע שתיגמר טעינתו. ו ו הסרט יוצג כאשר המשתמש יעביר את הסמן מעל האנימציה. ווחיוצ - מאפיינים |וחזצ שימוש ציון שס הקוב. תחביר: <"צו.0!זסצו"=|וחזע "זו6.0זטס6וק"=56 סוחו> בגוף המסמך, כפקודה ריקה או בתוך פקודות המכולה. נספח: פקודות ]אד | 447 <%טןחו> הפקודה מגדירה שדה קלט שבו ניתן להזין נתונים אל הטופס. פקודה ריקה, לא נדרשת פקודת סגירה. תחביר: <זטסחו> מאפיינים סח הגדרת שס השדה. תחביר: <"6|0ו6="1וחפּח %טסחו> 6 המאפיין מגדיר את מבנה נתוני הקלט. תחביר: <"סט|הּצ"=6קץ +טסחו> (סט|הצ הוא אחת מהאפשרויות). אפשרויות: חסטם הגדרת לחצן. כו הגדרת הקלט כתווי טקסט. ו הגדרת אי-הצגת השדה על המסך. 6חו שדה תמונה המוגדר בעזרת <576 וחו>. ו הגדרת לחצן שבעת הפעלתו שולח את המידע שבשדות הטופס. 550 הגדרת הקלט כתווי טקסט שבעת הקלדתסם יציגו שורה של כוכביות על המסך. 60660008 הגדרת הקלט כתיבת בחירה ם. סו הגדרת הקלט כלחצן בחירה ס. וב הגדרת לחצן ‏ 856% שבעת הפעלתו מחזיר לשדות את ערכי ההתחלה. סח המאפיין משייך שס סמלי לשדה הקלט. תחביר: <"ש6ט|ה/"=6חהה %טסחו> (סט|הצ הוא שס הטקסט). שימוש: יש להוסיף את המאפיין לכל האפשרויות הקשורות למאפיין זטסחו פרט ל-0016 50 ו-6560ז. 6 כתובת התמונה אס סוג הלחצן הוא 6=1806ק/ם. 0 המאפייו מציין ששדה הקלט המסויס הוא ברירת המחדל. תחביר: <"סטוה/"=660א66ח6 %טסחו> 8 \זדר] - 5399כ כִיגִיבָויעיע. 60| ביטול הופעת הפקד. ץח0 וז לא ניתן יהיה לשנות שדה מסוג 6%1ז או חַזסצו55ם. 66| הערך ההתחלתי של השדה או הערך שישלח הטופס בעת בחירה בשדה מסוג א00א6066 או סוסם8ז. 6 המאפיין מגדיר את גודל שדה הקלט. אפשרויות: מיועד להגדרת שדה קלט שגודלו שורה בודדת. תחביר: <"ח"=5226 "0א6="66קץץ זטקחו> (ח הוא מספר התוויס בשדה). אס ברצונך להגדיר שדה קלט המכיל מספר שורות. 0%ח6|אה וח המאפיין קובע את מספר התוויס המקסימלי שניתן להכניס לשדה הקלט, ביחד עס "0א6="6כעט. תחביר: <"תח"=ֶ0%חס6|אח %טקחו> (ח הוא מספר התוויס שמותר להכניס לשדה הקלט). 0+ מספר סידורי של שדה הקלט. ץ6א360055 | הגדרת מקש קיצור. שימוש בגוף המסמך, בתוך פקודות המכולה המגדירות את טופס, ובתוך פקודת הרשימה בלבד. נספח: פקודות ]אד | 449 <00א / >... <0<> הפקודה מגדירה את הטקסט שבין פקודות המכולה כטקסט בגופן קבוע (50866סחסוז). פקודת מכולה, נדרשת פקודת סגירה <00א/>. תחביר: <600א/>...<0:>> מאפיינים אין שימוש בגוף המסמך כפקודה ריקה, או בתוך פקודות המכולה המגדירות רשימה או טופס. <ו|/>...<...ו|> הפקודה מגדירה פריט ברשימה <01> ו/או <01>. פקודה זו ריקה, ודורשת תגית סיוס. תחביר: <ו|/>...<...1|> מאפיינים 6 הגדרת סוג הרשימה הנוכחית (מבלי להתחשב בפקודות המכולה של הרשימה). תחביר: <"סטוהץ"=6קץץ ||> (סטוּצ הוא אחת מהאפשרויות). אפשרויות: 6 סימון הפריטיס ברשימה לא סדרתית בעזרת עיגול מלא. 6 סימון הפריטיס ברשימה לא סדרתית בעזרת ריבוע מלא. 50 סימון הפריטיס ברשימה לא סדרתית בעזרת עיגול ריק. . סימון הפריטיס ברשימה סדרתית בעזרת אותיות גדולות. 8 סימון הפריטיס ברשימה סדרתית בעזרת אותיות קטנות. 1 סימון הפריטיס ברשימה סדרתית באותיות רומיות גדולות. ן סימון הפריטיס ברשימה סדרתית באותיות רומיות קטנות. 1 סימון הפריטיס ברשימה סדרתית במספרים (ברירת המחדל). 06| הגדרת הערך המספרי בו יתחיל המספור הסדרתי של פריטי הרשימה שבתחוס פקודות המכולה. תחביר: <"ח"=6טּצ ||> 0 זדר] - 5399כ כִיגִיבָויעיע. שימוש בגוף המסמך ברשימה סדרתית <|ס>, וברשימה לא סדרתית . <...אחו!> הפקודה יוצרת קישור בין המסמך הנוכחי לבין מסמך אחר. ניתן להשתמש בפקודה זו יותר מפעס אחת להגדרת מספר קישוריס. פקודה ריקה, אינה וקוקה לפקודת סיוס. תחביר: <" |6)="0זח ססטטו80 אחז|> (הערך טפוז8 הוא הקישור המתאים, והערך מצביע על מיקומו של הצד שאיתו נוצר הקישור). מאפיינים 6 המאפיין מגדיר את הקישור שבין המסמך הנוכחי וכתובת (1אנ). תחביר: <" |א"=66זח "קוהפחססה|סז"=|6 אחו!> (הערך קוהפחסט8!|םז הוא סוג הקישור המוגדר). אפשרויות: זו המסמך הנוכחי מקדים את המקור בערך חזש. שסזס ערך |זט מקדיס את המסמך הנוכתי. א₪561006 מסמך שאליו מתייחס זט הוא מפתח, המשמש לחיפוש במסמך הנוכחי. 5600558 המסמך שאליו מתייחס וט הוא מפתח, המשמש לשאילתות של מילון המונחיס במסמך הנוכתי. הסוז8זסהחהּ המסמך שאליו מתייחס זט מספק מידע משני (למשל, הערות שוליים) עבור המסמך הנוכתי. ץוסטז המסמך שאליו מתייחס וזו מספק מידע ראשוני אודות המסמך הנוכתי. 5 הגדרת הסדר ביחסיס שבין שני המסמכים, המסמך הנוכתי מגיע לפני המסמך שאליו מתייחס וזט. 500 הגדרת מבניות היחסים שבין שני המסמכים. המסמך הנוכחי נמצא ברמה גבוהה יותר מאשר המסמך שאליו מתייחס |ז. ו בעת שליפת המסמך, יש לשלוף גס את המסמך שאליו מתייחס |ז. נספח: פקודות ]אד | 451 ו 5-5 ץלוח 6 5חצוס 5 שס] המאפייון מגדיר את בעת הגישה למסמך שאליו מתייחס |זט, ולפני שליפת תוכן המסמך יתבצע בו חיפוש. המסמך שאליו מתייחס זט הוא גירסה קודמת של המסמך הנוכחי. המסמך שאליו מתייחס וזו כולל תיעוד היסטורי של המסמך הקודם והנוכחי. וט הוא כתובת דואר אלקטרוני של מחבר המסמך הנוכתי. וט מגדיר את מחבר המסמך הנוכתי. המסמך הנוכתי מכיל (מקב%) את ערכי וזט. היחסיס שבין חט והמסמך הנוכתי (היפוך היחסים הקיימים בפקודה |6ז) תתביר: <"ט"=66זח הקישור המוגדר). אפשרויות: "סוה5ח0ס6|3ז"= עס אחו|> (הערך קוחפחסטג!פז הוא סוג שימוש בדומה למאפיין |6ז, אך בהיפוך היחסים המוגדרים. שימוש בחלק המרכזי בלבד, לא בתחוס פקודות המכולה. <קהּוח/>...<... כְהּוח > הפקודה מגדירה כל אזור בתמונה ואת הפעולה שתתבצע בעת לחיצת עכבר באותו אזור. בתוך המכולה <קהַּח> יש להגדיר את האזוריס בעזרת <8768>. פקודה זו זקוקה לסיוס. מאפיינים סוחהח המאפיין מגדיר את שס התמונה לפי ערך כ8ח6פט שבתגית פָוחו של אותה תמונה. תחביר: <"ס6וחהח' 2 71ך] - 25302 כִּיגָגָזושיע. '=6וחהח ק8וח> <6סשףוהּו / >... <ססףיוהּוח > הפקודה מגדירה טקסט שינוע על המסך בדומה לכתובית המטיילת בשומר המסך של חלונות. פקודת מכולה, נדרשת פקודת סגירה <66טףז8ח/>. תחביר: <66טףזהוח/>... <66נוף הח > מאפיינים חסווהּ זסו8ח6 זס|ס960ס סו יו יישור הכותרת בהתאס להפעלת מאפייניס אחריס בפקודה. תחביר: <66ט6זהח/>...<"סט|הץ"=חו|ה 66ףז3ח> (סטופצ הוא אפשרות היישור, והערך ח משתנה בהתאם לרמת הכותרת). אפשרויות: סקסל יישור למעלה. 6 וח יישור למרכז. החס%סם יישור למטה. אופןו הצגת הטקסט. תחביר: <66ט0ז8/>... <"סט|הע"= זסו/הח06 66טףזהוח> אפשרויות: |ו5070 מעבר מצד לצד. 6 התחלה בצד אחד ותנועה לצד השני, שם נשאר ייתקועיי. 6החזסשוהּ | תנועה לצד אחד וחזרה לצד השני. רקע ל-870066. תחביר: <0066ז090"<...>/3ז "= זס|60פם 66ט0"הוח> כיוון התנועה. תחביר: <0066ז₪8/>...<"סט|ה8/"= ח0176600 66טףז8וח> (סטופצ יכול להיות + או 6ו). גובה ה-80066ח. תחביר: <7370066/>...<"ח"=00%ו6ח 6ס6טשזהוח> (ח מספר נקודות או כאחוז מגובה החלון. נספח: פקודות ]אד | 453 6 קססן סרח 3!ו560 הגדרת המרוות האנכי בין ה-870066ח לטקסט שבמסמך. תחתביר: <66ט6זהוח/>...<"ח"=50806ח ס6סטףְזהוח> (ח מספר נקודות או כאחוז מגובה החלון). הגדרת מספר הפעמים שיוצג ה-6פטףזפּוח. תחביר: <6ס6טףזהוח/>...<"ח"=קסס| 0066ז8ח> (ח מספר נקודות או כאחוז מגובה החלון, או סווחוזחו - אין סופי, ברירת המחדל). הגדרת מספר הנקודות בין הצגה להצגה של ה-6סטףְזוח. תתביר: <₪870066/>...<"ח"=+חטסחה!!5070 66ט0זה> (ח מספר נקודות). ץ5070|!06|8 הגדרת מספר אלפיות השנייה בין הצגה להצגה של ה-0066ז8ח. תתביר: | <₪870066/>...<"ח"=ץ5070]]06|3 | 66טשזח> (ח מספר אלפיות השנייה). 66 הגדרת המרווח האופקי בין ה-870066ח לטקסט שבמסמך. תתביר: <870066ח/>...<"ח"=50806/ ססטףזהוח> (ח מספר נקודות או כאחוז מגובה החלון). וזו הגדרת רוחב ה-6ס6טףזפוח. תחביר: <66ט0זפח/>...<"ח"=חל0ו/ 66טףזהוח> (ח מספר נקודות או כאחוז מגובה החלון). <...ב613וו > פקודה הכוללת מידע נוסף אודות המסמך הנוכחי ואשר אינו מוצג על ידי הדפדפן, אך ייתכן והדפדפן (או תוכניות חיצוניות) עושה בו שימוש. פקודה ריקה, אינה וקוקה לפקודת סיוס. מאפיינים צו60-קח סוחפח 60 מגדיר סוג פעולה לביצוע על ידי הדפדפן. נותן למידע בתגית 608 שס ייחודי. תחביר: <"06ו/567"=%ח6ח60 "6ק/א06חו"=6ובח 668 > תוכן הפקודה. <"5-1255/ו00ח1/ש=81756%ח6 ; |החלת/1א6+"=%ח6 60 "6ק/ס-ח ה 60 "= עוטוס6-קח 668 > <"07-19-2000/08:52:37"=%ח600%6 "6/006זה6="0חהּח ה%סוח> 4 וד1] - 5902כ כִּיגִבָויועיע. שימוש בחלק 40שה בלבד, לא בתחוס פקודות המכולה. <5סוחבּ'ו)סח / >... <5סוחב3ּיו]1סח > הפקודה מגדירה אזור לדפדפניס שאינס תומכיס במסגרות. פקודת מכולה, נדרשת פקודת סגירה <0178765ח/>. תחביר: <65וח1ּזסח/>... <65וחבּז"סח> מאפיינים אין >02[66%...<...> /00[66%< הפקודה מאפשרת לכלול במסמך אובייקט חיצוני, למשל תמונה, יישומון 288, יישוס 6%ע160 או יישוס חיצוני אחר. נדרשת פקודת סגירה <600[פ0/>. תחביר: <00[60/>%ח607%6< 71065 <00[66>. אינה חייבת להיות ריקה. מאפיינים 0 יהוי האובייקט כפי שרשוס ב-/ץ60150ז. תחביר: <" 1" =6]3550 00[66%> 0 שס האובייקט כפי שמוכר על ידי הדפדפן. תחביר: <"6ט|ה/"=0! 00[66%> >0|<...>]0|< הפקודה הופכת את הטקסט שבין פקודות המכולה לרשימה סדרתית, וממספרת במספריס עוקביס כל אחד מפריטי הרשימה המוגדר בעזרת התגית . פקודת מכולה, נדרשת פקודת סגירה <|0/>. תחביר: <|0ס/>...<|0> מאפיינים 6 הגדרת המספור המוצמד לכל פריט מפרטי הרשימה המוגדרת באמצעות פקודות המכולה. תחביר: <"סט!הצ"=6קץץ |ס> (סְטוְּצ הוא אחת האפשרויות המוצגות מטה). נספח: פקודות ]אד | 455 אפשרויות: 2 הגדרת תווי המספור בעזרת אותיות גדולות. 8 הגדרת תווי המספור בעורת אותיות קטנות. 1 הגדרת תווי המספור בעזרת אותיות רומיות גדולות. 1 הגדרת תווי הספרור בעזרת אותיות רומיות קטנות. 1 הגדרת תווי המספור בעזרת מספרים (ברירת המחדל). יי הגדרת הערך המספרי שבו יתחיל מספור פריטי הרשימה המוגדרת באמצעות פקודות המכולה. תחביר: <"ח"=500% "הּ"=6קש |0ס> (ח הוא הערך המספרי בו יתחיל מספור פריטי הרשימה). שימוש בגוף המסמך כפקודה ריקה, או בתוך פקודות המכולה. הפקודה משתמשת במאפייו וו כדי לוהות את פרטי הרשימה. <חסוזק0/ >...<...הסוזק ס> התגית <חסטקס> מוגדרת בתוך התגית <56!6%>. כל תגית <חסטקס> מייצגת בחירה אחת מתוך הרשימה הנגללת. תחביר: <חהססקס/>6 שחה3<חסוזקס> מאפיינים 010 האפשרות שנבחרה בהתחלה. תחביר: <56|60060 "6="75ט|8ץ חסטקס> ספ הערך שיוחזר כתוצאה מהבחירה באפשרות זו. תחביר: <"ח"=6ט|פע חססקס> 0 הערך לא יוצג. שימוש בגוף המסמך, בתוך פקודות המכולה המגדירות את הטופס בלבד. 6 |דר] - 5392כ ינויע <ם/>...<...ק> הפקודה מכניסה מעבר פיסקה בנקודה מסוימת במסמך. שורת הטקסט או התמונה המשולבת הבאה תחל בצמוד לשולייס השמאלייס שתי שורות מתחת לטקסט הנוכתי. תחביר: <ק/>...<ק> מאפיינים הווה מאפיין מיוחד ל-|וחשח, מיועד לעבודה בצמוד לפקודה ם. הפקודה ס משתנה והופכת לפקודת מכולה, והמאפיין מיישר את תוכן המסמך התחוס במכולה. תחביר: <ק/>...<"סט|8ץ"=חפףווה ק> (סטוצצ הוא אחת מהאפשרויות המוצגות מטה). אפשרויות: 6% התוכן יתיישר יחסית לשולי הטקסט השמאליים. ו התוכן יתיישר יחסית לשולי הטקסט חימניים. 6 התוכן ימורכז בין השולייס השמאליים לימניים. ץוספט התוכן ייושר לשני הצדדים. שימוש בגוף המסמך כפקודה ריקה, או בתוך פקודות המכולה המגדירות רשימה, טקסט כתוב מראש או טופס. האפשרויות המתלוות לפקודה חִפַוו3 מתייחסות לתוכן המכולה. <+א6)חוהּ[|כן / >... <+אס)חובּ|כן> הפקודה מגדירה את הטקסט שאחריה כטקסט לא מעוצב, ומשתמשת בהגדרות הנוכחיות של הדפדפן. הפקודה משאירה את מעברי השורה והגרפיקה המופיעים בטקסט, ואינה מכירה בפקודות |וחשח הפנימיות הקשורות לסגנון. ו פקודה ריקה, שאינה וקוקה לפקודת סיוס. תחביר: <)אסשחוב|ק/>... <+אסלחוה!ק[> מאפיינים אין שימוש בגוף המסמך, כפקודה ריקה. לפקודה זו אין פקודת סיוס, וכל התוכן הנלווה (כולל פקודות |וחשח) יוצג כטקסט רגיל. פקודה זו אינה נתמכת באופן עקבי על ידי הדפדפניס השוניס (מומלצ לא להשתמש בה). נספח: פקודות ]אד | 457 <סזכן/ >...<...סיוכן > הפקודה מגדירה את הטקסט שבין פקודות המכולה כטקסט מעוצב מראש, ומציגה אותו על פי הגדרות הטקסט של הדפדפן (בדרך כלל באמצעות גופן קבוע). משאירה את מעברי השורה והגרפיקה המופיעיס בטקסט. הפקודה מכירה בפקודות |חשח הפנימיות הקשורות לסגנון. פקודת מכולה, נדרשת פקודת סגירה <6זט/>. תחביר: <6זק/>...<6וק> מאפיינים חצ המאפיין מגדיר בתוויס את רוחב המכולה המכיל את הטקסט המעוצב מראש. תחביר: <6זק/>...<"ח"=חווו 6זס> (ח מגדיר את מספר התווים לשורה). שימוש בגוף המסמך, כפקודה ריקה או בתוך פקודות המכולה המגדירות רשימה או טופס. >5<...>]5< הפקודה מגדירה את הטקסט שבין פקודות המכולה כטקסט עם קו חוצה. פקודת מכולה, נדרשת פקודת סגירה <5/>. תחביר: <5<...>/5> מאפיינים אין שימוש בגוף המסמך כפקודה ריקה, או בתוך פקודות המכולה המגדירות רשימה או טופס. <כוהו53/ >...<כוהב53> הפקודה מגדירה את הטקסט שבין פקודות המכולה כטקסט להצגת דוגמה, ומשתמשת בהגדרות הטקסט הייחודיות של הדפדפן. פקודת מכולה, נדרשת פקודת סגירה <0וח58/>. תחביר: <קוח58/>...<קח58> 8 \זד1] - 5999כ כִיגִבָויעע. מאפיינים אין שימוש בגוף המסמך כפקודה ריקה, או בתוך פקודות המכולה המגדירות רשימה או טופס. <%קוז50/ >...<...%כ!501> הפקודה מגדירה קטע קוד הכתוב בשפת תסריט ז8/8560[ ו/או ז56טצ. פקודת מכולה, נדרשת פקודת סגירה <500%/>. תחביר: <560%<...>/56000> מאפיינים ]חח ציוו שפת התסריט. תחביר: <"ז00306="[8/485600ח3] 50|66%> 6 ציון סוג התסריט. תחביר: <"זְקַס5ּ/עה("=00806ח3! "זקו56סע /6? "=6כ/ 506|660> >50|00%...<...>]/506]66< הפקודה מגדירה רשימת אפשרויות שניתן לבחור מרשימה נפתחת שנמצאת על הטופס הנוכתחי. בתוכה מוגדרת התגית <חסוזקס>. פקודת מכולה, נדרשת פקודת סגירה <:56|60/>. תחביר: <56!60/>... <50|6> מאפיינים 6וקט טוח המאפיין מצייןו שניתן לבחור בכמה אפשרויות מתוך הרשימה. תחביר: <6!קטטו 506|606> 6חהח המאפיין קובע שם לרשימה הנבחרת. תחביר: <"6ט|הץ/"=6וחפח 5666%> (סטוצּצ הוא שס הטקסט). 6 המאפיין מגדיר את מספר האפשרויות שניתן לראות מתוך הרשימה. ברירת המחדל היא 1. תחביר: <"ח"=5/26 56|66> 90 האפשרות לא תוצג. נספח: פקודות ]אד | 459 שימוש בגוף המסמך, בתוך פקודות המכולה המגדירות את הטופס בלבד. <ו|הּוח5/ >... הפקודה מגדירה את הטקסט שבין פקודות המכולה כטקסט קטן, ומשתמשת בהגדרות הטקסט הייחודיות של הדפדפן. פקודת מכולה, נדרשת פקודת סגירה . תחביר: <||5788/>...<ו|הו5> מאפיינים אין שימוש בגוף המסמך כפקודה ריקה, או בתוך פקודות המכולה המגדירות רשימה או טופס. <ההּק5/>...<ההּק5> תגית ריקה המיועדת להגדרת המשתמש ואינה מבצעת דבר, אלא אס המשתמש הגדיר מאפייניס בתוכה, למשל <ח508/>...<"]זז"=זו0 ח508> או <ח508/>... <"070000א6!355="60086 ח8ק5> פקודת מכולה, נדרשת פקודת סגירה <ח508/>. תחביר: <חק58/>...<ח8ק5> <66א5%1 / >... <6או51> הפקודה מגדירה את הטקסט שבין פקודות המכולה כטקסט עם קו חוצה. פקודת מכולה, נדרשת פקודת סגירה <50166/>. תחביר: <66א5011/>... <500166> מאפיינים אין שימוש בגוף המסמך כפקודה ריקה, או בתוך פקודות המכולה המגדירות רשימה או טופס. 0 \חזדר] - 5399כ כִיגִיבָויעיע. <0חס50/ >...<שהוסו5%> מגדירה מכולת טקסט כמודגש מאוד. תגית מכולה, דורשת תגית סגירה <8ח5070/>. תחביר: <0ח0<...>/5070ח500> מאפיינים אין שימוש בגוף המסמך כפקודה ריקה, או בתוך פקודות המכולה המגדירות רשימה או טופס. <6!ץ5%/ >...<6!ץז5> הפקודה מגדירה כללי עיצוב לשימוש בדף. 6 סוג הסגנון. 8 הפעלת הסגנון. <"655/%א6="%6כע ם 1ץ]5> <"507607"= 6018 "655/%א6="%6ק/ס ם | 51> <"סחוזק ,ה50766"= 8ו60 "655/%א6+"=6כ/ט ם | 51> <טש5/>...<פש5> הפקודה מגדירה את הטקסט שבין פקודות המכולה כטקסט תחתון. פקודת מכולה, נדרשת פקודת סגירה <500/>. תחביר: <50<...>/505> מאפיינים אין שימוש בגוף המסמך כפקודה ריקה, או בתוך פקודות המכולה המגדירות רשימה או טופס. נספח: פקודות ]אד | 461 <קש5/>...<קש5> הפקודה מגדירה את הטקסט שבין פקודות המכולה כטקסט עליון. פקודת מכולה, נדרשת פקודת סגירה <500/>. תחביר: <קט5/>...<קט5> מאפיינים אין שימוש בגוף המסמך כפקודה ריקה, או בתוך פקודות המכולה המגדירות רשימה או טופס. <30!6/ >...<...6!כ3+> הפקודה מגדירה את הטקסט שבין פקודות המכולה כטבלה. הטבלה מכילה שורות, התגית <ש>, תאים, התגית <%4>, כותרות, התגית <%> וכותרת הטבלה, התגית <ח00ק68>. פקודת מכולה, נדרשת פקודת סגירה <80!6+/>. תחביר: <8906?/>... <806+> מאפיינים חטוובּ יישור. תחביר: <"סט|הט"=ח0ו!ה %826> (סט|אט הוא אחד האפשרויות הרשומות מטה). אפשרויות: 6% יישור לשמאל. ו יישור לימין. וב יישור למרכז. 869100 תמונת רקע לטבלה. תחביר: <"חט"=0חטסז0א286 %80!6> כאשר וט יכול להיות כתובת מקומית או אתר באינטרנט. זסו060 צבע רקע לטבלה. תחביר: <"סט|א960|0:="/8פ %80|6> כאשר 6טופע יכול להיות מסוג סז או שס מטבלת הצבעיס. 2 71ך] - 25302 כִּיגָ'גָזושיע. וי זס|ס6ז0 וסט 0חו66|!5086 הו 3ק!|06 סחי ו 65 חפו|פצ ו וצו שימוש המאפיין מגדיר את עובי קו הגבול סביב תאי הטבלה. תחביר: <"ח"=ז06ז00 |%826> (ח הוא עובי הקו שנקבע). שימוש: ברירת המחדל היא "0"=ז00זסם, ללא הצגת גבולות. צבע לקווי גבול של הטבלה. תחביר: <"6ט|הץ"=ז06760|0וספ 6|פה%> כאשר ש6טופע יכול להיות מסוג סספפָזזא או שס מטבלת הצבעים. הגדרת המרווח האופקי בין תאיס סמוכים. תחביר: <"ח"=66|!508000 980!6+> (ח הוא מספר הפיקסלים שבין תאיס סמוכים). הגדרת המרווח האנכי בין תאיס סמוכים. תחביר: <"ח"=0חו800כ]||06 6!פפ9+> (ח הוא מספר הפיקסלים שבין תאיס סמוכים). הצגה ספציפית של קווי הטבלה. חייביס להשתמש במאפיין זס0זסס. המאפיין ₪876 מקבל את הערכים הבאים: ,שוסו6פ ,6טספה ,סוס אס ,05/0065 ,05 ,05| ,51065ח ,ז06זסם לציון היכן יוצגו קווי הטבלה. הגדרת גובה תאי הטבלה ביחידות פיקסל, או כאחוז מרוחב המכולה. תחביר: <"6ט|8ע"=+6100ח %80!6+> (סט|אצ הוא מספר הפיקסלים או האחוזיס, המוצגיס כ-ח אחוזיסם של רוחב תא בודד). הגדרת ציור הקויס הפנימייס של הטבלה. חייבים להשתמש במאפיין המאפיין ₪65 מקבל את הערכיס הבאיס: ,פקטסזף ,6חסח וו ,60!5 ,5אוסז. יישור אנכי של הטקסט המוצג בתאי הטבלה. תחביר: <"סטן|אץ"=ח8ו|הצ 6!פ%8> (סטופע יכול להיות קסז או וחסשסס). הגדרת רוחב הטבלה ביחידות פיקסל, או כאחוז מרוחב החלון. תחביר: <"סט|8ץ"=וצו 180!6> (סט|הט הוא מספר הפיקסלים או האחוזים, המוצגיס כ-ח אחוזיס של רוחב תא בודד). בגוף המסמך כפקודה ריקה, או בתוך פקודות המכולה המגדירות רשימה או טופס. נספח: פקודות 11 | 463 <ץ%000/ >...<ץ200+> הגדרת גוף הטבלה. מאד דומה לתגית <ץ000> של המסמך כולו. פקודת מכולה, נדרשת פקודת סגירה <ץ%000/>. תחביר: <ץ00פ?/>... <ץ%000> מאפיינים אין <0...<...>/%0+> הפקודה מגדירה את הטקסט שבתא הטבלה. פקודת מכולה, נדרשת פקודת סגירה <0/>. תחביר: <%0<...>/%1> מאפיינים הפוה המאפיין מגדיר את המיקוס האופקי של הטקסט בתוך תא הטבלה. תחביר: <"סט|הצ"=חףו|ה %0> (סט|אצט הוא אחת מאפשרויות יישור הטקסט). אפשרויות: 6% יישור הטקסט אל הקצה השמאלי של תא הטבלה. ו יישור הטקסט אל הקצה הימני של תא הטבלה. ןי מרכוו הטקסט בתא הטבלה. חפט יישור הטקסט לשני הצדדים. 0חטסז860 | תמונת רקע לתא בטבלה. תחביר: <"ט"=חטסז08600 %%> כאשר אט יכול להיות כתובת מקומית או אתר באינטרנט. זסוס06 צבע רקע לתא בטבלה. תחביר : <"6ט|8/"=ז60|0פם %0> כאשר 6טופעצ יכול להיות מסוג 0095זז+ או שס מטבלת הצבעים. סט | צבע לקווי גבול של תא בטבלה. תחביר: <"סט]|א8/"=ז60|0ז06זסם (%> כאשר שט|פע יכול להיות מסוג 0 או שם מטבלת הצבעים. 4 וךר] - 5902כ כִּיגִבָוועיע. 60 המאפיין מורה לדפדפן להציג את התוכן על מספר מוגדר של עמודות. תחביר: <"ח"=ח60!508 %6> (ח הוא את מספר עמודות הטבלה). וח הגדרת גובה תא בטבלה. תחביר: <"סט|ה8ץ"=ח6ושו %0> (סטופצ הוא מספר הפיקסלים או האחוז המיוצג על ידי הערך ח). ספזאוסח המאפיין מורה לדפדפן לא לאפשר גלישת טקסט בתאי הטבלה. תחביר: <קפזושסח %0> ח8 קפס המאפיין מגדיר כמה שורות בטבלה יהיו לתא. תחביר: <"ח"=חהספוסז (%> (ח הוא מספר שורות הטבלה). הו המאפיין מגדיר את המיקוס האנכי של הטקסט בתוך תא הטבלה. אפשרויות: סקס יישור הטקסט לקצה העליון של תא הטבלה. ווח מרכוז הטקסט בתא הטבלה. והס0%סם יישור הטקסט לקצה התחתון של תא הטבלה. 6חן|856 יישור הטקסט לקצה התחתון של תא הטבלה. הו הגדרת רוחב תא בטבלה. תחביר: <"סטופע"=ז0וו %0> (סטופצ הוא מספר הפיקסלים או האחוז המיוצג על ידי הערך ח של רוחב הכותרת העליונה של הטבלה). שימוש בגוף המסמך, בתוך פקודות המכולה המגדירות את עמודות הטבלה. <03ו%3א0?/ >... <הּסיוה%13א5+> הפקודה מגדירה שדה קלט מרובה שורות. פקודת מכולה, נדרשת פקודת סגירה <18768א16/>. תחביר: <0087608?/>... <%8708א6+> מאפיינים סוחהח המאפיין קובע שס סמלי לרשימת האפשרויות. תחביר: <"ס6ט|6="/8וחהח 768ה%א6+> (סטובּצ הוא שס הטקסט). 5סז המאפיין מגדיר את מספר השורות שיוצגו בשדה הקלט. נספח: פקודות 11 | 465 תחביר: <"ח"=05ז 00708א6?> (ח הוא מספר השורות המוצגות בשדה הקלט). 5 המאפיין מגדיר את הרוחב (בתוויס) של האזור המיועד להכנסת טקסט. תחביר: <"ח"=00!5 %07608א6?> (ח הוא מספר הטורים, או התוויס, המייצגיס את רוחב שדות הקלט). שימוש: בדרך כלל בשילוב עס הפקודה פוסז להגדרת מימדי שדות הקלט. קז המאפיין קובע כיצד לבצע גלישת מילים בעת הצגת שדה קלט מסוג טקסט בטופס. תחביר: <"סט]|ה/"=כבפּז/ 9708)אס+> (סטופץ יכול להיות 4ס, |פטזוט, או |ה6ו5ץחק). 6 השדה לא יוצג. ץוח800ז לא ניתן יהיה לעדכן. א6חום? מספר סידורי של השדה בטופס. ץ6א360055 | הגדרת מקש קיצור. שימוש בגוף המסמך, בתוך מכולת טופס בלבד. >+])00%< ...> /%)00%< הגדרת כותרת תחתית לטבלה. פקודת מכולה, נדרשת פקודת סגירה <1:00%/>. תחביר: <%00%<...>/%00%> מאפיינים אין <וח%/>...<ו+> הפקודה מגדירה את כותרות הטקסט שבטבלה. אלו הס תאיס כמו כל תא אחר בטבלה, אלא שהם מוצגיס באופן מודגש ויישור למרכז (ברירת המחדל). פקודת מכולה, נדרשת פקודת סגירה <ח1/>. תחביר: <ח1?/>...<ח+> 6 |דר] - 5302כ ינויע מאפיינים חסוובּ סחטס 36 זס|ס960ס זס|ס6ז06 וסט 6008 ו ספזעוסח חפוס המאפיין מגדיר את המיקוס האופקי של הטקסט בתוך תא הטבלה. תחביר: <"ש6ט|הץ"=תףו|ה %> (סט|פט הוא אחת מאפשרויות יישור הטקסט). אפשרויות: 6% יישור הטקסט אל הקצה השמאלי של תא הטבלה. ו יישור הטקסט אל הקצה הימני של תא הטבלה. זו מרכוז הטקסט בתא הטבלה. טפט יישור לשני הצדדים. תמונת רקע לתא בטבלה. תחביר: <"ט"=0חטסז08600 %%> כאשר אט יכול להיות כתובת מקומית או אתר באינטרנט. צבע רקע לתא בטבלה. תחביר: <"6ט|8/"=זסו060פ %0> כאשר 6טואּע יכול להיות מסוג 0900יו או שס מטבלת הצבעיס. צבע לקווי גבול של תא בטבלה. תחביר: <"סט]|א8/"=ז60|0ז06זסט (%> כאשר ש6ט|פע יכול להיות מסוג 0 או שם מטבלת הצבעים. המאפיין מורה לדפדפן להציג את התוכן על מספר מוגדר של עמודות. תחביר: <"ח"=ח60!508 %6> (ח הוא את מספר עמודות הטבלה). הגדרת גובה תא בטבלה. תחביר: <"סט|ה8ץ"=ח6ושו %0> (סטופצ הוא מספר הפיקסלים או האחוז המיוצג על ידי הערך ח). המאפיין מורה לדפדפן לא לאפשר גלישת טקסט בתאי הטבלה. תחביר: <קפזושסח %0> המאפיין מגדיר כמה שורות בטבלה יהיו לתא. תחביר: <"ח"=חהספוסז (%> (ח הוא מספר שורות הטבלה). נספח: פקודות ]אד | 467 חפווא המאפיין מגדיר את המיקוס האנכי של הטקסט בתוך תא הטבלה. אפשרויות: סקס יישור הטקסט לקצה העליון של תא הטבלה. וח מרכוז הטקסט בתא הטבלה. והס0%ם יישור הטקסט לקצה התחתון של תא הטבלה. 6חן|856 יישור הטקסט לקצה התחתון של תא הטבלה. הו הגדרת רוחב תא בטבלה. תחביר: <"סטופט"=ואו %0> (סטופצ הוא מספר הפיקסלים או האחוז המיוצג על ידי הערך ח של רוחב הכותרת העליונה של הטבלה). שימוש בגוף המסמך, בתוך פקודות המכולה המגדירות את עמודות הטבלה. <%1030/ >...<0ב63ו%> הגדרת מקטע לטבלה. מאד דומה לתגית <680ח> לכל המסמך. פקודת מכולה, נדרשת פקודת סגירה <17680/>. תחביר: <680ח)/>...<680ו+> מאפיינים אין <6!זוז/ >... <6|?|+> הפקודה מגדירה את כותרת המסמך שכותרת חלון הדפדפן, אך לא בגוף הטקסט של המסמך. פקודת מכולה, נדרשת פקודת סגירה <₪66/>. תחביר: <006/>... <006> מאפיינים אין שימוש בחלק הראשון בלבד, לא בתחוס פקודות המכולה. 8 \זדר] - 5999כ כִיגִיבָויעיע. <ז?]>...<..ה?> הפקודה מגדירה שורה בתוך הטבלה. פקודת מכולה, נדרשת פקודת סגירה <זו/>. תחביר: <ץ/>...<ז?> מאפיינים חסווהּ זס|ס960ס זס|ס6ז06 וסט חפו|פצ המאפיין מגדיר את המיקוס האופקי של הטקסט בתוך תא הטבלה. תחביר: <"ש6ט|הץ"=ח8ףו|ה %> (סט|פט הוא אחת מאפשרויות יישור הטקסט). אפשרויות: 6% יישור הטקסט אל הקצה השמאלי של תא הטבלה. וח יישור הטקסט אל הקצה הימני של תא הטבלה. זב מרכוז הטקסט בתא הטבלה. ץ ופט יישור לשני הצדדים. צבע רקע לשורה בטבלה. תחביר: <"6ט|8ץ"=זסו060פ %0> כאשר 6טואּע יכול להיות מסוג 0900יו או שס מטבלת הצבעיסם. צבע לקווי גבול של שורה בטבלה. תחביר: <"סט]|א8/"=ז60|0ז06זסט (%> כאשר שטופע יכול להיות מסוג 0 או שם מטבלת הצבעים. המאפיין מגדיר את המיקוס האנכי של הטקסט בתוך תא הטבלה. אפשרויות: סקס יישור הטקסט לקצה העליון של תא הטבלה. וח מרכוז הטקסט בתא הטבלה. והס0%ם יישור הטקסט לקצה התחתון של תא הטבלה. 6חן|856 יישור הטקסט לקצה התחתון של תא הטבלה. נספח: פקודות ]אד | 469 >?+<...>/< הפקודה מעצבת את תווי הטקסט שבין פקודות המכולה, בדומה לאותיות המודפסות במכונת כתיבה (גופן בעל רוחב קבוע). פקודת מכולה, נדרשת פקודת סגירה <%/>. תחביר: <)/>...<+> מאפיינים אין שימוש בגוף המסמך כפקודה ריקה, או בתוך פקודות המכולה המגדירות רשימה או טופס. <ט/>...<ש> הפקודה מעצבת את הטקסט שבין פקודות המכולה, כטקסט עם קו תחתי. פקודת מכולה, נדרשת פקודת סגירה <ט/>. תחביר: <ש/>...<ט> מאפיינים אין שימוש בגוף המסמך כפקודה ריקה, או בתוך פקודות המכולה המגדירות רשימה או טופס. התמיכה בפקודה על ידי הדפדפניס המקובליס אינה עקבית. <|ט/>...<|טש> הפקודה מעצבת את הטקסט שבין פקודות המכולה כרשימה לא-סדרתית. מסמנת כל פריט ברשימה המוגדר בעזרת התגית בתבליט על פי הגדרת המשתמש. פקודת מכולה, נדרשת פקודת סגירה . תחביר: <|ט/>...<|ט> 0 וזד] - 392ככ כִּיגִיָויעיא. מאפיינים 6 הגדרת סוג התבליט שיוצמד לכל פריט הכלול ברשימה. תחביר: <"סט|/"=6ק/ס |ט> (סטוצצ הוא אחד האפשרויות הרשומות מטה). אפשרויות: 6 מגדיר את סוג תבליט הפריט כעיגול מלא. 6 מגדיר את סוג תבליט הפריט כריבוע מלא. 6 מגדיר את סוג תבליט הפריט כעיגול ריק. וס צמצוס הרשימה על ידי הדפדפן. שימוש בגוף המסמך, כפקודה ריקה או בתוך פקודות המכולה אחרות. המאפיין משתמש בפקודה כדי לוּהות את פריט הרשימה. <זהצ/>...<וה%3> הפקודה מגדירה את הטקסט שבין פקודות המכולה כמשתנה טקסט, ומשתמשת בהגדרות הטקסט הייחודיות לדפדפן - כתב נטוי. פקודת מכולה, נדרשת פקודת סגירה <ז98//>. תחביר: <ז8//>...<זה8> מאפיינים אין שימוש בגוף המסמך כפקודה ריקה, או בתוך פקודות המכולה המגדירות רשימה או טופס. נספח: פקודות ]אד | 471 טבלאות עזר תווי 1 ד שמורים ₪0 הערה ! את תווי הפעולה האלה (008/9070/9 050806) יש לכתוב באותיות קטנות. % 63 - |בּהוה הסולקוז656 זזה | | 6ט!ב3ּ א6!] | ץזוחם6ווסוהטא | 603 (צְחבּ זו) ץולח || השששש| ------ | 08| 89002800₪] 5 | | פוטס | | | | 0%אא] = || שמפע| | | מואא] --- | || שמש[ | 45| טגאפעגצט] --- - | || | 0 מ מו %זה וח %| > חףו5 זסטוחטא ;5 הויו מו 7 מ | שאסטסם | | | 5 ]0 23 | מספאטם| || | | 88% 2 2 \ד] - 5992כ כִיכִיבָויעיע. הסוזקוז656 "6 | | 6ט!בה3ּ א6!] | ץז+וחם6ווסוהטא | 603 (ץחב 1ו) עְזו+ח5 5 5 | | 24 0 ח0ו5 פט!ק 1 + 4. 608 שמשו המרי | תששט| ------ | 8 מה ---- 0-2 (0ק101!560) | 60 90| | | | 6 7 | 09ששפ| ------ | - 39| ;8648865| 05 | | 34 3 3 3 3 3 4 חסוס6 ו וו 7 7 חהח+ 655 | 0 ויו מו 6 ;1 חח 6807 0% 2 20 2 2 ₪ | 8 | 6 סח | 8 | 46 חי | לאמששו| ----- | - 445%| 896928490| | 2א, 5 8%63 ; 6 6% | זז ו וו 0 9 1; 2; 586%5|350 3, 4. ה אוו וו 9 וו מו 6 | שאפששן| | | | 68| 8997-88122| | ג [ | || | 78| | 8812 8 9 5 - 8 9 5 - 8 כ 5 - 8 נספח: פקודות ]אד | 473 הסוזקוו656 "6 | | 6ט!ב3ּ א16] | ץזוחם6ווסוחטא | 603 (צחבּ 1ו) ץולח 0 5ך------- 8 0 7-7 מו ה הממו ₪00 |26 0 00 16 000 = מק | 90760 | ץז 110 חסוה 3 |6א6 %חוסם | שפמאש| | | א| - משואא| ---- 4 יו ------- 4 בת - א חףופ אצ ממה חףו5 || האששש ‏ | אוה חףופ | --- -) ;17 | 000 ;66| 6000 5 ו ;800 9 כ ודו א וס 6 6 | 1 וי + זסרח6!!ווס || פשצאא| | 6 2-8 | | | פא| 0% = | ו 9 0 4 הכמת ₪ + שש | ;15 | פעאא] 0- ה וו | ]| || | 64| ,8817 4 \דר) - 5399כ כִּיכִיבָויעיע. הסוזק 656 "6 | | 6ט!ב3ּ א16] | ץזושחם6ווסוחטא | 603 (צחבּ 1ו) ץולח | אמ טפ | || | | | | 06| 5 מ 6זוז | 0א] = חשו5 סזסוו! ------% ו מו + 6 ה 6חס ו -‏ -יהן | | 6חה ו ויוי הס 86 ]והח-6ח0ס הוח ה6500טף 00% 6/ה ב ,ה |9זוק68 6 2 ;4 א ו ב 6 ,ג |וק6 ;6 מ )| 2 ,4 |03/ק68 ;|וחטה8 ,6 זס 01676515 אזהח %טה!וחט נספח: פקודות ]אד | 475 הסוזקוו656 זוה | | 6ט!בה3ּ/ א16] | ץזוחם6ווסוחטא | 603 (צְחבּ 1ו) שוח 7 0 5 |03וק68 ;80 6 8 ב 4חסחקו ,6 |01ק68 0 07 7 ס 08 6 00 = |39זוק68 ;66 64 ,2 5 ו ו ,= !68103 ;|החט=8 68 ;8%203 5 זס 01676515 אזהח %טהווחט ו 6 ,1 |%8וק63 ₪ = ,25 מ 0 1 |103ק68 6 ,26 ו 00 1 |103ק68 ;|וחטז = ;7 זס 01676515 אזהח %טה!וחט ו ד 208 4 ₪ 6 ,א | 06 זוב | ;6 2-ל וו ב-א + 8/6 866 86006 6 |דר] - 902ככ ינויע הסוזקוו656 "6 | | 6ט!ב3ּ/ א16] | ץזוחם6ווסוהטא | 603 (צְחבּ 1ו) שוח ,0 !68078 6 24 2 או סוס 00 6 68 ;6 מה 23| 6 ,0 |0/ק683 ;|וחט80 ;24 זס 0676515 אזהוח %טהווחט | שפץקטשא] | | ו פאן | -- > ח5|85 ,0 |9ז1ק68 ;805850 א.ה ,26 7 00 6עה ,0 |103ק68 ;8606 2% 6 ,0 |%8/ק68 6 א6 וח זו 0% , |%8/ק68 ;|החט8 0676515 אזר זט3!חחט 6 ,ץצ |08וק68 6 0% ,סחד |ק68 ₪9 ₪ ,5 כזהח5 |וח5 | 2) ח8 וז 6הזף ,3 |והח5 6 0% 6 ,ה ||8ח5 ;6 00% 3 |הוח5 ;8806 , ו + נספח: פקודות ]ואדה | 477 הסוזקוו656 "6 | | 6ט!ב3ּ/ א6!] | ץזו+חם6ווסוחטא | 603 (צְחבּ 1ו) שוח 86 81 :6 (ללא| 3 ,3 |ו₪8ח5 ;|הח8880 4 28 076515 אזר זט3!חחט 0 ה 29| 3 6 ||3ח5 | ,0 0חסחק1 וי ו מ 00% 6 ,6 ||8ח5 ;6 9 אי 0% ,6 |וח5 6 = 24 ו 00% ,6 |וח5 ;|החט86 פם ,25 זס 0676515 >זהרח זט3!וחט 00% 6 , ||8ח5 ;6 סם ,27 0% ,1 ווהח5 ;16 5 28 6 וזו 0% 5 ,ן ||הח5 ;|וחטוא חש אי מו אזהוח +טהּ|וחט זס ,ח6% |וח5 ;0 ,20 --] 16 וי 7 ₪ ו 6צהזף ,0 |והח5 6 2 ,22 | 8 \זד1] - 5992כ כִּגִבָויעיא. הסוזקוז656 "6 | | 6ט!בה3ּ א6!] | ץזוחם6ווסוהטא | 603 (צְחבּ 1ו) ץולח | ,0 ||5₪ ;06 4 24 וסוס 00% 6 ,0 |[|8ח5 ;0 ----5 5 6 ,0 |ו5₪0 ;|וחטס8 ;8246 זס 0676515 אה זטוהּ|וחט | משפמסשאפ| | | | -- | | > 0 הח ו סז ,ו ווההח5 ;6 9 ,29 ה 6 ,ט ||8ח5 ;8606 20 מו ה ,ג !5 6 8 ,21 א6 וח טס זו ו ,ג |וח5 זס 01676515 אזהח %טה!וחט 6 ,ץ |ו8ח5 יו ,חזסחץ ||הו5₪ ;חזסר8% ,254 מו 16 ,ץ 5 ;8%255 צְּ זס 01676515 אזהח %טהווחט נספח: פקודות ]ואדה | 479 האש שוטר ושאוו שמשמה מ ה ;חח קוחה ח0ו5 %6סטף 6!טטסס 5 != ץד הסוזהּוהווס1ח1 <6006/>... <6006> 6 + 80|6א6 חא <וח6/>... < וח6> 5 וח <00סא]>...<00>> 6% 507-060 <סח58/>... <קר58> 5 |8זסא!| 01 06ח56006 3 <0ח500/>... <0ח0ס507> 5 6וחקהזפסקץ? פהס50 <-- ... --!> 5 60 סַהוחוסס 65 החוזהּוהזוס-] זְסְזסבּוְ63 0 <0ופ/>...<0ופ> ו <אחוום/>... <אחוום > + סחואחוום <ן/>... <|> 165 <||8ח5/>... <||8ח5 > 6% |8וח5 <6א501/>... <66א507> חסטסזח 50-06 ה066 5בח 8%ח+ )אד <5<...>]5> 07 <500/>... <קש5> ו 0 \זדר] - 5399כ כִיגִבָויעיע. ... <+)> 6 זס) 6סץדסקעץד <ט/>... <> 6% 60חוו סח 6 וז 1.15% ס6קצד 4==קצך ... 6 ,8 ,ג ,6וחה8א6 זס- .600075 !68109 8==קצך ... 6 ,2 ,8 ,6!קרח8א6 זס= .65| ||ח5 (1==קצך) ... זז ,11 ,1 ,6קר8א6 זס= .8|5 טח ה8 רחס 06ב | ו==קצך ...ו ,6 ראזס .8|5 טח ההוחס ||ח5 1==קצך ... 3 ,2 ,1 ,6!וח8א6 זס- .5זססוחטח %|06180 סחד 6טבהּד וסוס6 צבעיס נוספיס תוכל למצוא בקבצים |והושח.6וחגּ עפ 140זסו60 בתקליטור המצורף. ו כחול כהה 000 נספח: פקודות 71 | 481 אינדקס ;0וח8 101-102 5 101-102 ;ץק800 101-102 % 101-102 8% 101-102 ;7 100-101 0% 101-102 101-102 <> 68 65 37, 330 1, כלי עריכה 418 5, 405 1 237 5 296-328 ו דהס אירועי עכבר, תגובה 346, 355 אנימציה 367 דו-מימדית, פריסה ותנועה 368 דינמי 342 דפים פעילים 342 8065ק 6ע460 הצבה דינמית 367 מולטימדיה 369 סגנונות 343-345, 358 50/65 עכבר, אירוע 346, 355 פקד א6טו6ה 371 0% 389-396 56 בו0סותסוטא ‏ 384 5 5660 372 מסנן. 375 מעבר 378 תאורה 382 פריסה דו-מימדית 368 קול 389 רשימות 361-364 תגובה לאירועי עכבר 346, 355 תנועה, פריסה דו-מימדית 368 2 וך] - 25902 כִּיגִ'גָזושיע. קןק 112-1135 57 ]= 405 [אדת 21 28-66 גירסאות 35, 37 היסטוריה 31 ריכוז פקודות 422-471 תגיות, ריכוו 422-471 0חו%67|36ח1 158-159 סקא 6%הזס%ה 1‏ 21 24 36, 70 ]סוה 06156306 21, 24, 36, 70 0-5 /ח1-טטוק 34, 37, 330 8 166 1 36 105-106 6 35 צ/צוו 31/22 א אחזקת אתר ‏ 413 אחסון אתר 399 אנימציה ‏ 171-1735 אפשרויות, טופס | 231-232 אתר קד - |06060זק ז510חהאזד 6!ו - 112 אחוקה ‏ 413 אישי 409 בנייה 397-406 טיפים לבנייה 397-406 פרסוס ‏ 407-415 ב בניית אתר 397-406 אחסון 399 חינם 406 כלים לבנייה ‏ 403, 416-421 תחום 400 תכנון 400 ג גבול טבלה 190 תמונה 131-132 גובה תא בטבלה 196 גודל גופן 92-93 תמונה 129-130 גוף מסמך 80 גופן בסיסי ‏ 94 גודל 92-93 עיצוב ‏ 89-92 גיליון סגנון 296-328 055 אחיד למסמכים 322-325 גיליון 296-328 655 הגדרות 298-302 באזור התוכן 318 חלוקת מסמך 327 יצירת 61855 302-304 מאפייני גופן 308 טקסט 306 מיקוסם 310-318 מסגרת 309 צבע ורקע 307 גרסאות !ודה 35, 37 גרפיקה 118-132 152-173 הוספה 119-123 טבלה ‏ 204, 211-212 טפט 163-165 טקסט 160-161 לחצן ניווט 161-163 מקושרת 175 סמלים ‏ 155 צבע 165-171 ד דואר אלקטרוני, קישור 111-112 5-1 דוגמית תמונה 156 5!והחטוחטחד דיון, קבוצות, פרסוס 409 60ח56) דף וד [אזדחס 341-398 אחוקה 413 אחסון 408-409 גרפיקה 118-132 טבלאות 186-218 טופס 219-240 מולטימדיה 329-340 מסגרות 254-295 מפת תמונה 174-185 סגנון 296-328 עברית 24, 51, 241-253 פקודות 422-471 קישור ראה קישור רשימה 133-151 תגיות, בסיס. 39, 67-78 תגיות, ריכוו 422-471 דפדפן ז50ש0ז₪8 ]הס 341-398 זסזס|קאם 6%חזס%ה 1‏ 21 24 36, 70 08%07וה3 6050306 | 21 24 36, 70 טקסטואלי, מסגרות 272 ה הגדרות, רשימה 140-144 הגדרת מפה, קוב | 174-185 הדגשה 89-92 הטיה ראה מוטה היפר-טקסט ראה קישור. 32 >אסזוססץ היפרמדיה 34 היפר-קישור ראה קישור הערה 103 הקסדצימלי, מספר 166, 170 התקליטור מצורף 24 ו וידאו, סרטים דיגיטליים ‏ 335 ז זיכרון, טעינת תמונה 129-130 אינדקס | 483 ח חינס, בניית אתר. 406 חיפוש, מדריכי כתובות 410 חיפוש, מנוע ‏ 414 ט טבלה 186-218 גבול ‏ 190 גרפיקה ‏ 211-212,204 יישור 191 יצירה 187 יצירת טבלה בתוך 212-218 כותרת 199 מורכבות 201-210 208 מיווג תאיס בעמודה 205 מיזוג תאיס בשורה 202 מירווח בין תאים 193 מירווח בין תוכן לגבול התא 193 עברית 246-247 צבע רקע 191 רותב 191 שורה 198,188 יישור 198 יישור אנכי 198-199 מעבר 83-86 צבע רקע 198 תא 188 גובה 196 יישור 195 כותרת 199 צבע רקע 197 רוחב 196 טבלאות עור 472-481 65 פחהוהוזס-] ז0ס63786% 480 ו 472-479 6 וסוס 481 הסהקץ 480 5 ח6|ם 6קץד הסטהוזסוח1 480 סשסטפואה 11% ס6קץד 481 טופס 1 222 5% 412 טקסט חופשי 223 4 ךר)] - 25902 כִּיגַ'גָזייע. יצירה 221 221 םיביכרמ‎ ניקוי 233 סדר שדות ב 248 סיסמה 230 סמן, מיקוס בשדה 253 עברית 248 קבלת מידע מהמשתמש 228-229 קישור מתקדם 288 רשימה נפתחת 225 שדה אפשרויות 231-232 שדה טקסט 229 שדה טקסט חופשי 223 שדה נסתר 232 שדה סיסמה 230 שלח 233-234 תיבת סימון 230-231 תרחישי061 237 טיפיס לבניית אתר 397-406 טעינה מסמך למסגרת ‏ 273 תמונה ‏ 129-130 טפט 163-165 סטטי 165 טקסט גרפיקה 153-156 דפדפן, מסגרות ‏ 272 טופס 223 כתב עילי/תחתי 89 כתבן 0080ז0// 64 מודגש 89-92 מוטה 89-92 מעבר פיסקה 82-83 מעוצב מראש ‏ 86-88 מעורב, עברית/אנגלית ‏ 244 עברית 25, 51, 241-253 עיצוב גופן 89-92 פיסקה 82 פנקס רשימות 39, 64 40%6080 צבע ‏ 170-171 קו תחתון 89 התאמת טקסט, עברית 244 תיחוס, פקודות ‏ 72-73 טפט 163-165 יחסי, מיקום 123-124 יחסי, קישור 116-117, 123-124 יישומון 38 341-345 יישור טבלה 191 תא בטבלה 195 תמונה 124-128 יסוד, קישור 115-116 יצירת 0!855, סגנון 302-304 יצירת טבלה 187 יצירת טבלה בתוך טבלה 212-218 יצירת טופס 221 יצירת מסגרת 256 כ כותרת בדף 81-82 דף 75 טבלה 199 תא בטבלה 199 כיוון שפה, עברית 23, 51, 243 כלי עריכה 1 418 6 ץצ 419 עצמאיים | 417 תוכנות קיימות 419-421 תוספת תוכנה 418 כלי תכנות לבניית אתר 404 כתב עילי/תחתי 89 כתבן 64 0080זס) כתובית נעה 97-98 66ט6זהּוח פַחזו!0ז50 כתובת 105-106 יחסית ‏ 123-124 מדריך דפי 60) 410 0170600765 מלאה ‏ 123 ל לוגי, עיצוב 90-92 לחצן זה סט5, טופס 233-234 אפשרויות, טופס 231-232 161-163 טווינ‎ ניקוי, טופס 233 שלח, טופס 233-234 תיבת סימון 230-231 לקוח, מפה ‏ 177 מ מבנה בסיסי, דף !אד 73-74 מדריך כתובות 410 0176600765 מודעה, פרסוס האתר 412 מוטה 89 מוסיקה, רקע 338 מולטימדיה 329-340 ואדס 341-398 איתור צלילים | 334-335 היפרמדיה 330 הקלטת צלילים 334 חיבור לחלון הדפדפן 336 יצירת צלילים 333-334 ליווי מוסיקלי 338 סרטים דיגיטליים ‏ 335 סו ד)סוטס 338 וידאו בוגמן אמת 339 צלילים 334 קבצי קול 334 קבציס 332 קישור 330-331 רשמקול 334 מידע מהמשתמש, טופס 228-229 מיזוג תאי טבלה בעמודה 205 מיזוג תאי טבלה בשורה 202 מיקוס סמן בשדה טופס 253 מירווח בין תאיס בטבלה 193 מירווח בין תוכן לגבול התא 193 מנועי חיפוש, פרסוס האתר 414 מסגרות אופקיות 256 אנכיות 257 הגדרות 256 דפדפן טקסטואלי 272 טוריס, מספר 257 טעינת מסמך, קישור ‏ 273 יצירה 256 אינדקס 5 מספר טוריס/עמודות 257 מספר שורות 256 מקוננות 268 מרכיבי ממשק קבועים 256 עמודות, מספר 257 פנימית 281-289 קישור 273-274 שורות, מספר 256 שימושיס 256 שס 275 תוכן ענייניס ‏ 256 תצוגת טפסים 256 מסגרת פנימית 281-289 6וחפזת 6חווח[ קישור בין 285 מספור, רשימה 135-138, 147-149 מספר הקסדצימלי 166, 170 מסמך !דח ]ואדחס 341-398 אחזקה 413 אחסון 408-409 גרפיקה 118-132 טבלאות 186-218 טופס 219-240 מולטימדיה 329-340 מסגרות 254-295 מפת תמונה 174-185 סגנון 296-328 עברית 51,23, 241-253 פקודות 422-471 קישור ראה קישור רשימה 133-151 תגיות, בסיס 39, 67-78 תגיות, רשימה 422-471 מעבר פיסקה 82-83 שורה 83-86 מפת תמונה 174-185 כה!! יבירה 178-185 175 תוקל‎ קואורדינאטות 180-185 קובצ הגדרה 178 175 תרש‎ תוכנה ליצירת 181-182 6 |דר] - 5902כ ינויע מרכיבי ממשק קבועים, מסגרת 256 משלוח טפסים 233-234 ך ניווט, לחצן ‏ 161-163 ניקוי, טופס 233 נסתר, שדה טופס 232 ס סגנון 296-328 ]ודהס 343-345 אחיד למסמכים 322-325 גיליון 296-328 655 הגדרות 298-302 באזור התוכן 318 חלוקת מסמך 327 יבירת 6|855 302-304 מאפייני גופן 308 טקסט 306 מיקוס 310-318 מסגרת 309 צבע ורקע 307 סדר שדות בטופס 248 סוגי רשימות 135 סיומת מסמך ₪191 66 סימון תיבה, טופס 230-231 סימנים מיוחדים 101-102 סיסמה, טופס 230 6ַזסשַ55בק סמלים 155 סרטים דיגיטליים 335 סו דא6וטו 338 וידאו 339 ע עברית 23-24, 241-253 הדםו] 243 אנגלית, מעורב 244 חזותית. 242 |508ו/ טבלה 246-247 טפסים 248 טקסט 244 כיווו שפה 243 לוגית ‏ 242 |109108 מיקוס סמן בשדה טופס 253 התאמת טקסט 244 תבליטיס 138-140 80]!6865 תקן 150 243 עוגן ‏ 108-111 זסה0ח8 עורך טקסט כתבן 0080ז0// 64 פנקס רשימות 80ק6סס ‏ 39, 64 עיצוב גופן 89-92 גיליון סגנון 296-328 655 לוגי 90-92 פיסי 89-90 עריכה כלים 416-421 פ פיסי, עיצוב ‏ 89-90 פיסקה ‏ 82 מעבר 82-83 כניסת ‏ 87 פנקס רשימות. 39, 64 066080 פקודה ריקה 72-73 תחום ‏ 72-73 פרוטוקול קז 1-66 0% 105-106 דא |פך 105-106 פרסוס האתר 407-415 אתר אישי 409 טפסי רישוםס ‏ 412 הכרוה 409 מדריך כתובות 410 מודעה 412 מנוע חיפוש 414 קבוצות דיו 409 566% רישוס 410 שרת 60/ 408 צ צבע 165-171 8 166 טבלה 169 טקסט ‏ 170-171 סגנון 307 קישור 171 רקע 168-170 רקע, טבלה ‏ 192 רקע, תא בטבלה 197 ציטוט 90 צליל (קול) 6חט50 איתור 334-335 יצירה 334 ליווי מוסיקלי 338 הקלטה ‏ 334 קּ קבלת מידע מהמשתמש, טופס 228-229 קו אופקי ‏ 71 95-97 <זה> חוצה 91 <50)0/66> תחתון 89 קואורדינטות, מפת תמונה 180-185 קובצ | 5|₪ = 157 6 157 סיומת דף !)אד 66 שס 40, 65 שוחב קוד: !ד 5 פחוסהוזס-] ז68786%0 480 6 וסוס 481 הסחקץה 480 5 ח6ום 6קץד הסטההוסזח1 480 סזטפוה 115% 6קץד ‏ 481 קול (צליל) | 0חט50 איתור ‏ 334-335 הקלטה ‏ 334 יצירה ‏ 333-334 ליווי מוסיקלי 338 אנדקס | 487 קישור 32 בין מסגרות פנימיות 285 בתוך מסמך 108-111 דפי רשת 106-108 יחסי ‏ 116-117 יסוד 115-116 היפרמדיה 330 לאתר ₪0 112-113 לדואר אלקטרוני 111-112 למסגרת | 273-274 לקבוצת דיון 113-114 לשירות 60ח!6ד 114-115 מקומי | 105-106 מרוחק 105-106 מתקדם 288 פעיל ‏ 171 צבע 171 תמונה ‏ 130-131 ר רוות, תו 100-101 רווח תמונה מטקסט אופקי 128 אנכי 128 רוחב טבלה 191 תא בטבלה 196 רישוס האתר 410, 412 רקע טפט 163-165 סטטי ‏ 165 צבע ‏ 168-170 רשימה ‏ 133-151 הגדרות 140-144 לא מסודרת 138-140 ממוספרות. 135-138, 147-149 מסודרת 135-138 נפתחת, טופס 225 סוגי 135 רמות 145-147 שילוב בין 145-147 רשמקול 334 8 \זדר] - 5999כ כִּיגִיבָויעיע. ש שדה בטופס טקסט 229 טקסט חופשי 223 נסתר 232 סדר שדות ב 248 סיסמה 230 רשימה נפתחת 225 תיבת סימון 230-231 שורה בטבלה 188, 198 יישור 198 יישור אנכי 198-199 צבע רקע 198 כותרת בטבלה 199 מעבר שורה 83-86 שבירה (גלישה) 85 שזורה, תמונה 158-159 שילוב טקסט וגרפיקה ‏ 152-173 רשימות 145-147 תמונה 152-173 שירות ד 114-115 שלח, טופס 233-234 שליחת טופס 233-234 שס דף 76 מסגרת ‏ 275 קוב 40, 65 6|₪ תחוס 111 הו8ח00 תמונה ‏ 121-122 שפת סימון 29, 480 00806חה | סטאז₪3 שפת תכנות ]אדהס 341-398 88( 341-345 % ה 346-385 ו 386-419 ]א 479-488 שקופות, תמונות 159-160 קוד שרת אינטרנט ‏ 66 מפה ‏ 175 6 21, 408 ת תא בטבלה 188 גובה 196 יישור 195 מיווג בעמודה 205 מיווג בשורה 202 צבע רקע 197 רוחב 196 תבליטיס סוגי 150-151 רשימה 138-140 תגובה לאירועים, אְַחַ38/56 361 תגיות, ראה נספח מיוחד אותיות גדולות/קטנות 24, 39, 68 בסיס 39, 67-78 שילוב תגיות 98-100 תו 0% - |הוזה = 472-479 65 חחואהוחזס-] 480 הסהקץ 480 65| 6קץד הסטהווסוח1 480 6זטפוא ה 115% 6קץד ‏ 481 סימנים מיוחדים 101-102 רווח 100-101 תוכנת עזר ח0ס-00/ח1-פָטוק 330 תוכנות עריכה | 416-421 1 418 6צ/ןץ/ | 419 עצמאיים | 417 תוכנות קיימות 419-421 תוספת תוכנה 418 תוכנה ליצירת מפת תמונה 181-182 תוספת תוכנה, כלי עריכה 418 תחביר 24 תחום, פקודה | 72-73 תיבה טקסט חופשי 223 סימון, טופס 230-231 רשימה נפתחת, טופס 225 שורת טקסט 229 תכנון אתר 400 תמונה גבול 131-132 גודל 129-130 156 גרפיקה 153-156 דוגמית 156 !|וההטחטחך הוספה 119-123 טעינה לזיכרון | 129-130 טפט 163-165 יישור 124-128 מפה ‏ 174-185 יבירה 178-185 לקוח ‏ 177 קובצ הגדרה 178 שרת ‏ 177 תוכנה ליצירת 181-182 צפה 126-128 קישור 130-131 רווח אופקי 128 רווח אנכי 128 רקע 163-165 שזורה 158-159 שס ‏ 121-122 שקופה 159-160 0%ח6ז508ח8וך תצוגת טפסים ‏ 256 תקליטור מצורף 24 תקן 150, עברית 243 תרחיש 001 222, 237-240 אינדקס 1.9 אססח! פהָהּד ו דר אוסחסקקת אססם 6מד 43 202 <-- +חסוחוחסס --!> 13 71 4 24 ]שאה 2 77 :קא--:פאו ב 24 ==: 5 2 ==: 8 8 :5-6 ב 27 ד גד זזה בת 3 2 םווגא בה 4 5 5 208 דם וקסב 156 15 :א 209 דסא גד המחה 17 1 ,44 8 7 49,79,250 3 200 ד 8455 58| 5 דאס-455 19 201 סאע 8650 19 02 6 49 00 דס 806 420 3 צססט 15 אע 0 66 צפסם 18 ₪ זז 0 0( דאפד צ0 80 41 66 אם 12 אסדדט9 0 *חזדר] - 5399כ כִּיגִיבָויעיע. אוסחסקקת 42 43 43 444 444 45 456 456 4317 4317 4317 438 49 49 49 220 141 141 4412 13 13 44 44 4 15 )ססם 18 .03 .03 155 .03 207 200 14 155 .03 209 55 11 207 100 2186 2184 218 209 23 4 45, 6 6 5 1 242, 4 3 2-20 6ד אסזדק6 ד ד "0-5 0% 6 דאשוו 60 ספ אפ אזם צזס + דסם אם ספפוא5 דאס; 60 דאס: +]ד₪=אזס דאס: אחס- ןוהה דוהה 5 ך55שו הח 5 ךשוח דד ד55שוה הח סז אסזוה ס6אז א 305ד !ו דר 11 אוסחסקקת 1508 (0 (0 21 42 3 24 455 455 455 455 256 217 217 |08 |08 |08 159 2159 2 דר - 25902 כִּיגַ'גָזושיע. 224 202 14 12 13 6ד דוה 6אז אפסחסט פאז 6 סש ההדפז/ 6אז ד516ה שא דטקאז 6%%ד=םקצד דטקאז זס/צ55בּק = םק צד דטקא1 808% 0א66ה6=םקצד דטקאז ה ו==קצד דטקאז סוהה3ּא = םקצד דטקאז 6% = פק צד דטקאז אוחטט5= םקצד דטקאז אפפאזפאד דטקאז ספא זו אאזו גוז שפטס אהו הדפוז 5זסא 080 0 שקצד וס אסזדקס ק דאפדאזה וק שק 5 קוז5 ובים ד 55 אוסחסקקת 400 400 400 41 41 41 42 42 4 4 465 46 46 |08 4-08 199 120 )ססם 02 204 .03 .03 209 1 1 1-17 120 12 120 12 13 15 11 11 148, 4 14 156 11 14 155 155 11 159 7 148, 7 17 1 6ד 3 אה ב 6 38 5% 5 שפד אסזוג = ומהד ₪ םמד מםסאסט = ומד 66 ם ומד 6אזססגק ו65 ם ומהד דו]₪16ה ם ומד וזדסזש 5 ופד םחה דאפד צסספמד פד אסזוה פד ₪ פד אא 6 פד ןפסא פד הדפסזצ פד דו16שה פד םחה דאפד דססזד חד פאפחד = ודצנד חד אססח פפָפד ואדה 493 אוסחסקקת 120 120 21 4 ור - 5902כ כִּיגִבָוועיע. )ססם 1 12 112 .03 6ד םקצד וט אהצ