אינטרנט עם Internet Explorer 5

אינטרנט (Internet). המושג הכי "IN" בעת האחרונה. כולם רוצים להיות חלק מאוטוסטרדת המידע הגדולה (Information SuperHighway), אפילו אנשים שלא נגעו במחשב עד כה ושמעו על האינטרנט סקרנים לדעת במה מדובר ואיך אפשר להיעזר ברשת האדירה זו. – ISBN 965-361-201-8

OCR (הסבר)
קוכ6י) יו אינטרנט ‏ ₪ 5 זס'וס!|קא= 6%ח'ו6זחו התקליטור כולל: + תוכנת 5 זסזס!קא= 6%חו6+חו + מיגוון תוכניות שירות + מבחן אישי + הקטלוג הצבעוני של הוד-עמי ₪ ראה הוראות התקנה בפרק 2 ובנספח סו כתב: צור ריבטר-לוין עריכה מקצועית וייעוץ אינטרנט: הר עמיהוד עריכה לשונית ועיצוב: קרן לנדאו עיצוב עטיפה : שרון רז שמות מסחריים שמות המוצריס והשירותיס המוזכריס בספר הינס שמות מסחרייס רשומיס של החברות שלהם. הוצאת הוד-עמ* עשתה כמיטב יכולתה למסור מידע אודות השמות המסחרייס המוזכריס בספר זה ולציין את שמות החברות, המוצריס והשירותיס. שמות מסחרייס רשומיס (17180608165 6015%0700ז) המוזכריס בספר צוינו בהתאמה. 5שססחוש ו-5 זסזס!קאם +6ח67+ח! הינס מוצרים רשומים של חברת )1670501 הודעה ספר זה מיועד לתת מידע אודות מוצרים שונים. נעשו מאמצים רבים לגרוס לכך שהספר יהיה שלם ואמין ככל שניתן, אך אין משתמעת מכך כל אחריות שהיא. המידע ניתן ''כמות שהוא'' ("8ו פּ"). הוצאת הוד-עמי אינה אחראית כלפי יחיד או ארגון עבור כל אובדן או נזק אשר ייגרם, אם ייגרם, מהמידע שבספר זה, או מהתקליטור המצורף. לשם שטף הקריאה כתוב ספר זה בלשון זכר בלבד. ספר זה מיועד לגברים ונשים כאחד ואין בכוונתנו להפלות או לפגוע בציבור המשתמשים/ות. טלפון: 09-9564716 פקס: 09-9571582 דואר אלקטרוני: |60.1.והחה00-3ח62ס+חן ם ם ₪ ₪ אתר באינטרנט: !60.1 וחחב-ססח. צשעשצו//: סח קוכ6י) יו? אינטרנט - ₪ 5 זס'וס!|קא= 6%חו6זחו צור ריכטר-לוין ו [008ו01655ק 4 1 שע;" וו הוצאת הוד-עמי לסברי מחעובים בע" "זא סחוצ , לספרי מחשבים 8 5 ז6זס!ןא= +6חו6+ח! +0ס5סושווא - שסחו> 2630 הוט6. 1-זס+ה16ה. קש זטפד עם 6 [003ו1655סזש )6( כל הזכויות שמורות הוצאת הוד-עמי לספרי מחשבים בע'ימ ת.ד. 6108 הרצליה 46160 סטחוחג .2 :זסזו= טלפון: 09-9564716 פקס: 09-9571582 |ו. 0ס. והח00-8ח6סזחו אין להעתיק או לשדר בכל אמצעי שהוא ספר זה או קטעים ממנו בשום צורה ובשום אמצעי אלקטרוני או מכני, לרבות צילום והקלטה, אמצעי אחסון והפצת מידע, ללא אישור בכתב מאת ההוצאה, אלא לשם ציטוט קטעים קצרים בציון שם המקור. הודפס בישראל 1999 לוחות - ס.י. אופסט הדפסה - דפוס א.י.ל 0 פוחטוה ווה .+ | ואה-פסה 8ו|672] ,6108 .0.8.ק 9 ,5 מסת'יב 965-361-201-8 %פ!| שכן כ[ אקו53 הקדמה 0 פרק 1: הצגת האינטרנט .7" פרק 2: התקנת ז6זס!א= +6חז6+ח! מהתקליטור המצורף פרק 3: מהלכים ראשונים ב- ס6/ש 6:/ !זסשצ ה פרק 4: תכונות מתקדמות של ז6זס!סאם 61חז6)חו יי פרק 5: מועדפים ל פרק 6: מולטימדיה - קולות, צלילים וסרטים באינטרנט.. פרק 7: מנועי חיפוש .|| פרק 8: |והוח-₪ - דואר אלקטרוני עם 655ז0א= אססו+ט0 פרק 9: שד: בלב נספח: התקליטור המצורף 0 אינדקס 7" שאק 5 6 קוכאיש יוללי - 6('6כ[6 ₪27 אלשו שקיע הקדמה 1 מה תקבל בספר זה! 1 מה עושה את הספר הזה שונה? 7 1 כיצד להשתמש בספר 1 כיצד בנוי הספר! 1 ועוד על הצגת הדבריס שבספר 0 | הערה חשובה!!! 0 008 0 פרק 1: הצגת האינטרנט 1 מה וזה אינטרנט? - | הכל נמצא באינטרנט 8000 000 20 מהי רשת האינטרנט? ל 0 כיצד מאורגן המידע בשרת! יי דדש 2-ה" הרי רשו ה יי 2 כיצד פועלות כתובות אינטרנט 0 2 כיצד פריט מידע בדף 80/ מצביע למידע אחרז 2 איזה מידע נמצא באתר! 0 מציאת מחט בערמת שחת ב-80/ מ שב טסט במ 215 מה עוד ניתן לעשות באינטרנט: יק הפיר שר כ כיצד מתחבריס לאינטרנט? 2 מה צריך כדי להתחבר? 0 כיצד מתבצע החיבור לאינטרנטז 2-7 פרק 2: התקנת זוסזס!|קאם 6%חז6+ח! מהתקליטור המצורף 2 דרישות חומרה ותוכנה 2 דרישות בסיסיות 0 מודס 1 אמספו ו אל תשכח חיוג לרשת!!! 00 5 ז6זס|קאם 61חז0+ח! - התקנה ב 0 2 פרק 3: מהלכים ראשונים ב- ס6/ ₪6):צ סווס/צ 0 תחנה ראשונה: הפעלת =|/ק6ד 2 תחנה שנייה : ז₪זס|קאם= 61חז6)ח! -- 0 כיצד לקרוא את הדף 0 כותרות מש 1 0 טקסט 5ב 0 0 תמונות גרפיות משולבות (105ח80ז0 6חווח!ו) 0 פאחו ! (קישוריס) .80 א קיו = 7 שימוש בלחצני סרגל הכלים (זהּס|ססד) || פעולות בדף: הליכה בעקבות הקישוריס 1 כיצד לדלג לאתרים מסוימיס ב דילוג ידני לדף חדש מ שש :14 קריאת אתר הכתוב בעברית 0 כיצד לקרוא ]חש 8:20 מדוע דרוש זמן רב כל כך להציג את הדף הבאז - ו דילוג חארה 7 0 דילוג קדימה 0 5 כיצד אוכל לומר היכן ביקרתי! ב 2 כ ב 50-52-50 לחצן 500 11 כשנראה ש- זסזס|קאם 6%חזסזח! ייאיבד כיוון..." 1 חזרה לנקודת המוצא 0 מילוי טפסיס לש 2 שש ב שר ב שש שש בבש בשש בש 52/0 כיצד להשתמש בטופס ל ל קול למל רורט כ של 3-5 5-55 טפסיס ואבטחת נתוניס 0 להיכן הולך הטופס? 0 פרק 4: תכונות מתקדמות של ז6וס!|קא= +6%חו6+ח! ו עשה את השימוש הטוב ביותר ביינכסייי המסך 0 שינוי רזולוציית המסך ב-8עשס6ח!ו/ מ 1 ל 1 57 שינוי גודל שורת הכליס 5 הסרת סרגל הכתובת 0 שימוש בכמה חלונות זסזס|קא= +6חז6)ח! כל 60 סרטים! תמונות! צלילים! מולטימדיה בדפי 60/) 20 2-0 010 הסתרת הגרפיקה למסה שר ל מל 01 צפייה בסרטים ואנימציות מתוך ה-80/ 7 שמירת קבצי מולטימדיה || קליטה של גרפיקה מקושרת ותמונות 7 הפעלת קבצי קול מקושריס 2 6 שימוש במידע מה-60/ במנותק מ- זסזס|קאם 6%חז6)ח! שם ‏ מ ל 05-- 66:20 העתקת טקסט מדף 60/ ללוח של פעוססחו/ 7 הדפסת דפי 60/ 0 שמירת דף 65// בכונן הקשיח המקומי 0 להיכן נעלמות התמונות שבדף ה-85//ז 0 אפשר לראות את מבנה הדף 70 פרק 5: מועדפים ו יסודות מערכת המועדפיס 2 הוספת אתריס לרשימת המועדפיס 0 ל לפנ דילוג לדפיס שסומנו כמועדפיס 10 ד 1 1-37 ,כ א או 7 ארגון המועדפיס 0 0 8 קוכאיי ונקי - 6[26('6 ₪27 א.לשן הסרת קיצורי דרך שאבד עליהס הכלח || | | גישה לאתרי ₪ ד= באמצעות 5 זסזס|קא= +6חז6)ח! 0 העברת קישוריס למשתמשים אחריםס 0 כיצד ליצור תפריטי-משנה בתפריט 65זוסע8= 0 כיצד להעביר קבצי סימניות ממחשב למחשב 0 פרק 6: מולטימדיה - קולות, צלילים וסרטים באינטרנט מה זה מולטימדיה? 0 ל ב ל ב 2 דרישות חומרה/תוכנה 0 הורדת תוכנת מולטימדיה 0 מה להוריד! 7 שלבי הורדת התוכניות || פרישת תוכניות באמצעות ס21חו/ 7 עצות נוספות 0 שיקול נוסף לבכב לשמוע בזמן אמת 6חווח0ס 7 הורדת ז6ע3468|0!8 0 0ו0ו|68 0 למה הקול לא תמיד נשמע הכי טוב! 0 וה / עס ז6זס|קאם= 61חז6זח! ה[ דרישות חומרה ו קבצי תלת-מימד - 1 / || פרק 7: מנועי חיפוש 2 מנועי חיפוש 0 עבודה עברית ב וואלה (60.11. 8|!8עש. ש/צעש) 7 תפו (|ו.90₪2.00+. שושו) || סיבוב (|ו.60.צוען5. ש/צעש) | מחפשים מספר טלפון בעברית ל חיפוש באמצעות ח56870 .|| מדוע כל כך הרבה מנועי חיפוש שוניס! ב 5%: כיסוי נרחב 0 1008 : המנוע הממיין .--- ו 93 :| : מנוע מהיר (666 כייס) ל ססח8צ: חיפוש לפי נושאיס 0 מנועי חיפוש נוספיס 0 2 8 ב א קיו 9 פרק 8: |והוח-₪ - דואר אלקטרוני עם 655זקאם אססוזט0 1 מהו דואר אלקטרוניז 10 במה שונה דואר אלקטרוני מדואר רגיל! 1 במה דומה דואר אלקטרוני לדואר רגיל! בב 108 איך לכתוב עס מעט חיוך (-; 0 ל 10 כתיבה בראשי תיבות 110 הדגשה (0!0ם), קו תחתון (6חוו06חט) 11 האס הדואר האלקטרוני בטות: 1 דואר אלקטרוני עס 885ז0א= >ססוזטס 1 הגדרות עיקריות מ ב 0 מ כ 50 6 שיר 11 הגדרת 6585ז2א= אססוזטוס 1 משלוח וקבלה של דואר אלקטרוני 1 כניסה ל- 6585ז0א= 000% 1 מה אומריס הלחצנים! 116 מה אומריס הסמלים! 0 2-0 1162 יצירת הודעה 0 המכתב הראשון 7 התפריטיס והלחצנים של חלון 1655806 שפצ 1 דואר אלקטרוני בעברית ב 1 ספר הכתובות האלקטרוני 5 0 0 12 הוספת איש קשר לספר הכתובות 2 120 פתיחת קבוצת דיוור 1 חיפוש כתובת 2 פעולות מיוחדות 1 חתימה אלקטרונית 0 1 צירוף קבציס להודעות דואר אלקטרוני יוצא 1 קבלת דואר 0 0 0 0 1 קריאת דואר עס קוב מצורף 1 אפשרויות נוספות || משלוח דואר 120 יצירת תיקיה חדשה דל רולכ לד וקרן. רדר 1 ניהול מסמכים בתיקיה 1 העברה/העתקה של הודעות מתיקיה לתיקיה 1 מציאת הודעה בתיקיה 26 1 הוספת שס השולח לספר הכתובות 1 דגלוניס 170 ניווט בין הודעות 0 6 1 כללים 127 יצירת כלל 05 7000 1 חסימת שולח ל כ ל ב 12/9 מענה אוטומטי 2 0 קוכאי יולליק - 266( 7 א.לשו פרק 9: שד- ו למה פטסהחץחהסחהּ! 7 מה ניתן למצוא באתר ק דת! סוטשש 3 12 איזה תוכניות יש בכל זאת? בב ב 132 האס התוכנה שאפשר למצוא באינטרנט שווה משהו? 1 כיצד ניגשיס לאתר = ד= עס זפזס!קאם= 6%ח67+ח!ו 1 כניסה עיוורת לאתר סד |[ הגעתי, מה רואיס! 1 מצאתי והעברתי את הקוב, מה עכשיו? 1 קבציס דחוסיס (1!65 000765560)) 1 קבצי הפעלה (65! 60018016א=) 1 קבציס פתוחיס 1 קוב טקסט 0א178) 1 כניסה מזוהה לאתר שד 7[ תצוגת קבציס וש 1 העתקת קובצ 7 נספח: התקליטור המצורף 1 התקליטור המצורף || קטלוג 60 - הקטלוג הצבעוני האינטראקטיבי של הוד-עמי 1 קטלוג 41/1 - קטלוג צבעוני 5 ששה מש ל אמטמ 166-220 התקנת קטלוג ‏ 1 ד 1 0008 - התקנה לבבב לי ב ב בב בש 149 ספריס לדוגמה 149 חושביס חלונות - הפעלה :0.2.25 149 מבחן אישי - התקנה ל מה עוד בתקליטור? 00 00 0 0 00 0 152 ח אק חס 0 205555 בשה שב לש בש במ ב 5 1 8 - מימד חדש בתצוגה ב 0 1 התקנת תוכנת גלישה לאינטרנט 4.01 זסזס|סא= 61חז16ח! אספסזסוו בל 1 התקנת תוכנת גלישה לאינטרנט 5 זסזס|סאם +6חזסח! אספסזסוו 0 התיקיה 800865 1 תיקיה ראשית 501)/816 (רשימה חלקית) 1 אינדקל 17 אכ ₪ |1 אינטרנט (+6חז0+ח!). המושג הכי ייא!יי בעת האחרונה. כולס רוציס להיות חלק מאוטוסטרדת המידע הגדולה (עְאאשחשוו6ק5 חסוזהוחזסזח!), אפילו אנשיס שלא נגעו במחשב עד כה ושמעו על האינטרנט סקרניס לדעת במה מדובר ואיך אפשר להיעזר ברשת אדירה זו. מה זה אינטרנט ומה תמצא באינטרנט, קרא בפרק 1. דפדפן זסזס|קאם 81ַחז6)ה! גירסה 5 נוצר על ידי חברת 11070504! והוא נמצא בתקליטור המצורף לספר זה. תהליך התקנתו של דפדפן זה הוא פשוט ומתואר בהרחבה בפרק 2 של ספר זה. התוכנה לא מגיעה עס ספר מסוג |הטח8! 1259 או 8 ז250), אלא רק עס מערכת עזרה מקוונת (ס|348 6חווחס) וזה בדיוק המקוס בו נכנס ספר זה לתמונה. מק | 3[ ?25 2 /27 2 לספר ארבע מטרות עיקריות: 1. להראות כיצד להתקין את התוכנה, להגדיר אותה ולהשתמש בה, כדי שתוכל לנוע בקלות במרחבי האינטרנט. 2 להציג את אינטרנט בפני משתמשים חדשים, ולהסביר להסם מה קורה באוטוסטרדת המידע (עְ8ע0ח0וז6 5 חסוזה ה זסזהו). 3 לספק כתובות שימושיות ומעניינות בהן תוכל לעשות שימוש. 4. לתת את הכלים לטיפול בתקלות אופייניות לעבודה עס האינטרנט ולמצוא אתרים מעניינים אחרים ונוספים. בעזרת זפזס|קאם 8%חז9+ח! תוכל, בקלות יחסית, להפוך למקצוען אינטרנט אמיתי, במרחק מספר לחיצות עכבר. השימוש בו הוא פשוט וקל אס עושיס זאת כמו שצריך, ואס לומדיס לפנות לנושאיס הדרושיס. וכ 7(ו0 26 9009 252 0ו[12 זגהו מדריך לגולש עם זסזס!סאם 66חז6+ח! גירסה 5 לסביבת פ/שסטחו/). זהו ספר הדרכה המלמד כיצד להתקין את הדפדפן, להפעיל אותו בדרך יעילה ולנצל את שירותיו באינטרנט וב-80/%. אס אף פעס לא השתמשת באינטרנט, ספר זה ייכניס אותך לענייניסיי. אס אתה מכיר את האינטרנט ורוצה להכיר את גירסה 5 של זזס|קאם 6%חזס+ח!, ספר זה ייתן לך נקודת מבט חדשה על האינטרנט, שלא הכרת קודם. הכל בעברית פשוטה, ברורה וישירה, ללא הסברים טכניים מורכבים באינטרנט יש מונחיס רביס (מאוד), שבדרך כלל מוצגיס בראשי תיבות של 3 או 4 אותיות. אסביר אותס במקוס שצריך ואעשה זאת בקצרה, כדי לא להלאות אותך בפרטיס טכניים (החשוביס כשלעצמם, אך אין מקומס בספר זה). בספר שלפניך התמקדתי בתוצאות, בכלים. כלומר, כיצד לבצע את המשימה בדרך הטובה ביותר. ייתכן שיש דרכיס נוספות לעשות זאת, אבל הטכניקה שאני מציע מתאימה, כך למדתי מניסיוני, לרוב האנשיס רוב הזמן ומספקת תוצאות בדרך המהירה ביותר. 14 קוכאיק יולליק - 6[26(6 0 אלשו כ/02//33י/0 5002 זהו ספר לימוד בשיטת צעד-אחר-צעד. אין וה ספר 08ח₪610:6 ולכן הקריאה בו צריכה להיות ברצף, מהדף הראשון ועד האחרון. עס זאת, ניתן לדלג לנושא המעניין, או לפרק שרוצים לחזור אליו. לאלה מכס שזו היכרותס הראשונה עס האינטרנט, אני מציע להתחיל את הספר מהתחלה, עמוד אחר עמוד, פרק אחר פרק. זו הדרך הקלה, המהירה והבטוחה ביותר ללמוד בהצלחה. גם לאלה שמכיריסם את האינטרנט, אבל אינם מכיריסם את זסזס!קא= 6%חז6+ח!, אני מציע להתחיל לקרוא מהתחלה. שימוש יעיל בכל היישומים הפועליס סביב 5 זפזס|קאם +06ז%6ח1 מחייב הכרת מספר עקרונות בסיסיים, כדי שניתן יהיה להפעיל את תכונותיו המיוחדות של הדפדפן. הוצאת הוד-עמי עושה מאמצים כדי שהכניסה שלך לאינטרנט תהיה חלקה. את תוצאות המאמ הזה תוכל למצוא בכל דף מדפי הספר: 4+ הנחיות ברורות. + צילומי מסכים ברוריס ובהיריס המלוויס את הטקסט. % מינוחיס ברוריס בעברית פשוטה. + סגנון כתיבה קריא. בספר תמצא כל שנדרש כדי לגלוש באינטרנט (המונח 8ָחוחטפ5 מתאר את מי שיימטייליי באינטרנט). המלצתי, לאחר שסיימת לקרוא בספר, שים את הספר ליד המחשב, עוד תזדקק לו! כ'93 2[!! 1502092 יש שישתמשו ב- זפזס|קאם +6חז6+ח! כדי לסייר ב-80/. אחריס ישתמשו בו כדי להגיע לשירותים נוספים באינטרנט. הספר הזה מתאיס לכל המשתמשים באינטרנט. הספר מחולק לפרקים קצרים וענייניס העוסקיס בנושא מסוים, או בשירות מסוים. הצעתנו היא לקרוא את הספר מהתחלה ועד הסוף. אס אתה חדש בעולס האינטרנט, ספר זה יעזור לך לעשות ייסדריי בבלאגן המונחים והסיסמאות הנזרקים לאוויר, וילווה אותך בצעדיך הראשוניס באינטרנט. אס יש לך ידע מוקדסם כלשהו (ואפילו ממקורות בלתי רשמיים), אנו ממליציס שתקרא מהתחלה, כדי לייסדריי את התמונה לגבי האינטרנט, אופן השימוש בדפדפן והפעלתו. פק | לַן 21 / כ2:35. 02392 502020 ספר וה כולל מספר אמצעים גרפייס חזותייס שיעזרו לך להתמקד בעיקר: + טקסט שיש להקלידו, כמו כתובת באינטרנט, יופיע מודגש : /|ו.ס6.וחוב3-סח. שטעצעש//: כ 4% מושגיס המופיעיס לראשונה, או שנראה שצריך להבליטם, גס הס מודגשים: זו ועטסזק 5667/1606 61חז6וח!ו - | % פקודות שיש לבחור מהתפריט מודגשות, כמו כאן: 5ח0ו4כ0. כאשר כתוב +01 הכוונה היא שתלתצ על מקש 018, תחזיק אותו לחוץ ובאותו זמן תקיש על מקש א. אחר כך, תוכל להרפות ממקש 6% וממקש א. בספר תמצא טיפים, הערות ואזאהרות: שים! תחת כותרת טיפ תוכל למצוא עצות נוספות שיעשו את העבודה שלך ב- זפזס|קאם 6%חז16ח! ובאינטרנט קלה יותר, כמו למשל עבודה עם מקשי קיצור. בחלק מהטיפים תמצא מראי מקום להשלמת המידע באותו נושא, או בנושא קשור. כ/ככ! תחת כותרת הערה תמצא מידע נוסף או "תוספות", למה שאתה כבר יודע. % תחת כותרת אזהרה תמצא הנחיות איך לא להיכשל, ואזהרות לגבי פעילות שעלולה לגרום לתוצאות הרות אסון, כמו איבוד מידע. 0 ו6ו2כ! תחת כותרת שאלה ותשובה תופיע שאלה שבדרך כלל נשאלת במקום זה. במקום זה תמצא גם תשובה מפורטת - מה לעשות וכיצד להמשיך. 2ככי2. כ0ו6כ! תחת כותרת בעברית פשוטה תוכל למצוא הסברים פשוטים למונחים טכניים מורכבים ומסובכים. 6 ק<וכאיק יולליק - 6[26(6 0 א.לשו כככק 216 !!! הכתובות והמסכיס בספר זה נאספו במהלך חודש אפריל 1999. האינטרנט מאוד דינמית, כפי שתיווכח במהלך העבודה, ולכן בהחלט ייתכן ש: + מסכים שתראה במסך שלך, יהיו שוניס מאלה המובאיס בספר (הדוגמה הטובה ביותר תהיה, כמובן, אתר הוצאת הוד-עמי באינטרנט). + כתובות תהיינה לא נכונות, מכיוו שהדף הורד או שהמחשב נסגר. הוצאת הוד-עמי עשתה, עושה ותעשה, כל מאמצ להביא לפניך את החומר העדכני ביותר. לכן, השתדלנו שהכתובות המוזכרות בספר יהיו במחשביס שימשיכו לתת שירותי אינטרנט עוד שניס רבות. ספר וה מתמקד בכלים, כך שתמיד תוכל למצוא אתריס חדשים, כתובות חדשות, דפי 60/ מעניינים ועוד. 7 7 פיץ / 2 כי/[6|26 מה זה אינטרנט! כיצד פועלות כתובות באינטרנט! כיצד פריט מידע בדף 60/ מצביע למידע אחרו כיצד מתחברים לאינטרנט! האינטרנט (6]06%+ח| 6חד) היתה קיימת הרורבה לפני שנשמע המושג אוטוסטרדת המידע, או באנגלית עה )56 הסוזב חווסזחו. מָיץ !: 2339 62065 19 4 23 16|26['6 % אינטרנט זה ספריה המלאה בהמון ידע המאורגן במלל, תמונות, וידאו, צליליס וקולות. + אינטרנט זה קניון מלא בחנויות מכל הסוגים. 4 אינטרנט זה דפי אהב בו תוכלו למצוא הכל. והכל בקנה מידה עולמי! 02642 430 29 + רוצה לשמוע לפני כולס את הלהיט האחרון של הספייס-גרלס? 4% רוצה ללמוד ספרדית? + רוצה לראות קטעי וידאו מתוך הסדרה משמר המפרצז > רוצה להירשם למועדון המעריציס של הפאוור-ריינגירס! + רוצה לשלוח אגרת ברכה? + רוצה להצטרף לקפטן קירק למסע בחלל? 4 רוצה ליצור קשר עס בולאיס ברחבי העולס! 4 רוצה לעלעל בכתביו של שקספיר! + רוצה לתכנן את הטיול הבא לחוייל, כולל רכישת כרטיסי טיסה וחדריס במלוןו! 4% רוצה להכיר אנשיס מכל העולם!ז את כל זה תוכל לעשות באמצעות האינטרנט! האינטרנט ה המקום בו נפגשיס כולס כדי לשוחח, להתעדכן, לקנות, לשחק, להאזין, לקרוא ולהכיר - והכל בישיבה על הכסא מול המחשב, ובלחיצות עכבר קלות. אינטרנט וה המקום בו נפגשים אנשים פרטיים, אנשי עסקים, חברות, מוסדות השכלה, מוסדות ממשלתיים - מחליפים מידע, נותנים שירות, קוניס, מבלים ונהניס. כ 00 0י(16(26 האינטרנט (60חזס+ח!) היא רשת של רשתות מחשבים (60/ 6סו/ סוזס/צ - /שעעש/) המאפשרת לכל אחד גישה. והו למעשה, איחוד של הידע האנושי. רשת מחשבים היא קבוצת מחשביס המחוברים בדרך המאפשרת להס 'לדבריי וה עס זה. מחשב ברשת הנותן שירותי מידע הכולליס: טקסט, תמונות, סרטי וידאו, קטעי קול וכדומה, נקרא שרת (0/ז56). מחשב ברשת המקבל שירות נקרא לקות (0ח8ו01). כל המחשביס יימדבריס'י בשפת תקשורת (פרוטוקול) אחידה, הנקראת קן/6ד. 0 ק<וכאיש יולליס - 6[26(6 6/7 אלו כ'/33 וג 2/3///2 202./? לאחר שהתחברת לאינטרנט (כמשתמש), תוכל לגשת למידע שנמצא במחשבי השרת. המידע במחשבי השרת מאורגן במבנה של אתר (08ו5). אתר מורכב מדפים (פסחָבק) המקושריס ביניהס, כך שבלחיצת עכבר והפעלת קישור (6חו), ניתן לעבור מדף לדף. ניתן לעבור מדף לדף באותו אתר, או לעבור לדף אחר באתר אחר, במחשב שרת אחר. לכן, באופן כללי ניתן לומר, שרוב דפי המידע באינטרנט מקושריסם ביניהם, זו המשמעות של מאגר נגיש של הידע האנושי. הפעולה שבה עובריס מדף לדף נקראת גלישה (מָחוזט5). כדי שניתן יהיה לגשת לאתר, יש לדעת את כתובתו (1ח!(). זוהי כתובת ייחודית עולמית, כמו מספר טלפון. לפיכך, ייתכן שתמצא את אותו המספר (במקרה וה, שס החברה), אך הקידומת (ובמקרה זה גס הסיומת) תהיה שונה. לדוגמה, ייתכן שיהיה אתר שכתובתו ||.6068-00|8.00.שש ואתר אחר ששמו הח6068-60!8.00.ששוצו. הראשון הוא אתר מסחרי בישראל ואילו השני הוא אתר בארהייב (דוגמה בלבד. אין אתר ישראלי לקוקה-קולה). . כ2כק! קוריוזז קטן הקשור בשמות אתרים התרחש לפני מספר שנים בארה"ב. אדם פרטי רכש את הזכויות על השם 60078|05.00 והפיץ באתר השמצות כנגד החברה בעלת רשת מסעדות המזון המהיר בעלת אותו השם. לגולשי אינטרנט מנוסים שחיפשו את אתר הבית של חברת 58 היה ברור שכתובתו 8 00ס.05!ח600חח.צשצו וכשהגיעו לאתר בכתובת זו, נאלצו לקרוא את ההשמצות שהופיעו בו. חברת 5ססס6ו שילמה לאותו אדם מעל 50,000 דולר, כדי לרכוש את הזכויות לשם האתר, ולהפסיק בזאת את מסע ההשמצות נגדה. פיק !: 2039 פאי[6[26 21 אתר (5116) המכיל דפים (03065) קישור (6חו.!) כי33 010/וא. כעוכוא. 0566 כשס שלכל בניין קיימת כתובת ייחודית (רחוב ומספר), כך גס לכל אתר באינטרנט כתובת אינטרנט ייחודית משלו. מי שברשותו כתובת כזו, יכול להתקשר לאתר כדי למשוך ממנו מידע, או להוסיף אליו מידע. כתובות אינטרנט מופיעות בשתי צורות שקולות: האחת לשימושס של המחשבים, והשנייה לשימושס של בני אדס. הכתובת בה משתמשיס מחשבים היא מספר הנקרא כתובת 5!. כתובות =! מורכבות מארבע קבוצות מספריס שכל אחת מהן בתחוס שבין 1 ל-256. קבוצות אלו מופרדות ביניהן באמצעות נקודה. כתובת =5! לדוגמה יכולה להיות 194.90.202.143 (לכל המתעניין, זו כתובת האתר של הוצאת הוד-עמי. כתובת ק! של חברת 504סזסו! היא 198.105.232.1). לכל אתר ברשת האינטרנט יש כתובת ק! הייחודית לו. הבעיה עס כתובות =! היא, שאדס נורמלי אינו מסוגל לזכור אותן, בעיקר מפני שהן אינן תיאוריות ואינן מגלות שמות, או מקומות. כדי לעזור למשתמשים, פותחה מערכת כתובות נוספת. המערכת הנוספת מורכבת ממיליס קצרות, המופרדות ביניהן בנקודות (למשל, !60.1.וחח00-3.שצצו). כתובות אלו נקראות בשס וח5/5%6 6והח +פ5סח. בעוד שהמיליםס אינן מותאמות ישירות למספרים, יש בהן שיטה ברורה ופשוטה. בדרך כלל, נפתחת כתובתו של אתר במחרוזת שוצוצו (שבאה להצביע בפני הדפדפן שהמדובר באתר הנמצא ב-860//). לאחר מכן מופיע שמו של המחשב, שניתן לו על ידי בעליו (בדרך כלל וגה שס החברה, או הארגון שהס בעלי האתר). המילה הימנית ביותר מציינת את התחום, או הסיווג (חו3וחס6) של בעל המחשב. הרי מספר דוגמאות שכיחות : סייומת קיצור של מצביע על אתר !וח !ווח צבא 0 (078ו0081 00 חינוכי 36 366 אקדמיה פזס חסו28וח3זס מוסד ללא כוונת רווח 2 קוכאיס יוללי - 6/7/6266 אלשו סייומת קיצור של מצביע על אתר וחסס 006708 מסחרי צסף עס ממשלה ייתכן ותיתקל גס באתריס שכתובתס אינה מתחילה ברצף שושושו. למשל, הכתובת חחה, פירושה מחשב ששמו 8ח8!! הנמצא באוניברסיטת קליפורניה שבסן-דייגו, המסווגת כמוסד אקדמאי. בנוסף, תמצא את עצמך מול כתובות המופיעות למשל בעיתונים, בהן יש תוספת קצרה לסיומת כתובת האתר. סיומת זו מציינת את המדינה בה שוכן האתר. למשל, |1 היא הסיומת של ישראל, ₪66 הסיומת של גרמניה, ז1 הסיומת של צרפת, וכן הלאה. אז מה עושיס! אס צריך מידע מסוים, כדאי לפנות לאינטרנט. מידע רב מפוזר במיליוני אתריס ברשת. כשתדע להשתמש בדפדפן כגון זפזס!וקאם= 61חזפוח! ביעילות, ייגברו סיכוייך למצוא את המשאביס הרצויים, דבר היכול להפוך את רשת האינטרנט למשאב המקוון הטוב ביותר עבורך. כ/93 650 //יל? 42 הכ 29/0/2230 756 מכיון שה-85/ משלבת מידע הנמצא במחשבים שונים ובפורמטיס שוניס ברחבי העולס ומאפשרת למשתמשים במחשבים מסוגים רביס לגשת לכל סוגי המידע ברשת, היתה דרושה שיטה לגישה אחידה לאתר ולקובצ. לכן, יצרו דרך מיוחד למתן שמות לאתרים : זס1.008% ₪6500106 וחזסזוח, או בקיצור וחש. הנה כתובת לדוגמה: (החזח. א06חו/כ)א ד | חהס8ז6ק/אט.46. ע6זפ. 66. שצוחו]/: קזח שיס לב לאותיות קטנות/גדולות. דוגמה נוספת : /|ו.ס6. וח 6-8סח.שאצש//:כף1ח כתובת .₪1( נקראת משמאל לימין (באנגלית). החלק הראשון, המסתייסם בנקודתייס ושני אלכסוניים (//:), מציין את פרוטוקול התקשורת, או השיטה בה יועבר המידע. במקרה שלנו //:ק₪ח ((|ססס)סזק זסזפחבּזד )א6 דזססץה) מצייו שהמידע הוא מסוג ]ו ד3ז, היישפהיי בה משתמשים באתרי 60//. רצף התוויס עד האלכסון הבא מציג את שס האתר (5/68), זו כתובת ה-=! עליה דובר קודס לכן. כל מה שנמצא מעבר לאלכסון השלישי מתייחס למיקוס המידע באתר: תיקיות, תיקיות משנה, ולבסוף שס קוב. סיק !: 2%39 65י[26ן0 23 1062 630 79/0 6 המידע שבאתר הינו בהתאס למה שהחליטו בעליו. לדוגמה: באתר של דיסני, ניתן לקרוא וגם לראות את מיקי, גופי ודמויות מצוירות אחרות. אפשר לצפות בקטעי וידאו קצריס מתוך סרטי קולנוע ווידאו ולהאזין לקולו של וולט דיסני. באתר של הוצאת הוד-עמי, נמצא מידע אודות הספריס היוצאיס לאור, קטלוג ספרים, מבצעיס לחברי מועדון לקוחות וכדומה. באתר של כנסת ישראל, אפשר להתעדכן בישיבות של ועדות הכנסת, חוקיס בתהליכי חקיקה ובשעות הביקור לקהל הרחב במשכן. באתר של מוזיאון הלובר בפריז, ניתן לראות חלק מהמוצגיס ולקרוא עליהם, להתעדכן בשעות הכניסה ובאירועיס הקשורים במוזיאון. באתר של גן החיות של סן-דייגו, ניתן לצפות בתמונות ובסרטי וידאו של החיות ולקרוא על דרכי הטיפול בהס. מכיון שלא ניתן לוכור את כל כתובות האתריס באינטרנט, יש אתריס (שרתיסם) המציגים אינדקסים מסווגים של כתובות אתרים לפי נושא ו/או המאפשרים חיפוש אתרים לפי מילות מפתח. 0-2 206 .20(/2 6% 20/3 כשהאינטרנט היתה מורכבת ממספר מועט של מחשבים (כמה עשרות) היה קל להגיע למידע הרצוי שנמצא באחד מהסם. ככל שהתפתחה והתרחבה הרשת נעשה הדבר קשה ומורכב יותר. בשנת 1981 היו מעט יותר מ-200 מחשביס מקושרים, ורוב משתמשי האינטרנט היו אותס מומחים שעזרו בבניית הרשת, או עבדו עס אנשים שעשו זאת. כשהיה צורך למצוא כמות קטנה של מידע, כל מה שצריך היה לעשות הוא לבדוק בהערות, בתזכירים, או לשאול חבריסם היכן נמצא המידע המבוקש. בשנת 1992 יצאו הדבריס מכלל שליטה. רשת האינטרנט מנתה למעלה ממיליון מחשבים, ואפילו המומחים הפסיקו לנסות לשמור על עדכון רשימותיהם אודות מה קייס ברשת. היה ה בלתי אפשרי לשמור על קטלוגים בסיסיים ורשימות מצאי בכל אתר. משתמשים חדשים סבלו אף יותר, מכיון שלא די בכך שלא היו בטוחיס היכן ניתן היה לקבל שירותים, אלא שנאלצו גס להשתמש בתוכנות לא מוכרות, קשות להפעלה, טקסטואליות לחלוטין (באותה תקופה היתה הרשת טקסטואלית, לא גרפית כפי שהיא כיוס), ובקיצור - לא ידידותיות למשתמש. בהשוואה לממשקים הגרפיים שכבר היו נפוציס באותה תקופה (פששססחו/ כבר הופיעה בגירסה 3.1), היתה רשת האינטרנט מחוזס של מעטי מעט שהעזו להכניס את ראשס לאותה מיטה קשה. המצב החל להתבהר עס הופעת ה- 60/ ₪6ו/ ש!זס/צ. ה-66/ נוצרה על ידי פיסיקאים שעבדו ב-א65% (מעבדה אירופית לפיסיקה מעשית הנמצאת בצרפת). מערכת זו מאחסנת מידע בפורמט מיוחד, בו מוצמדות למידע המאוחסן כתובות של אתריס אחריס בהס יש מידע בסיווג דומה. 4 קוכאיש יולליס - 266[ 67 אלשו לדוגמה, כשמישהו שומר נתוני פיסיקה קוואנטית כלשהס בפורמט זה ב-%א3םס, כל מי שניגש למידע זה יכול לדעת באופן אוטומטי, שניתן למצוא מידע נוסף בנושא באתר באוניברסיטת ברקלי בקליפורניה (ץ8|8א287 .00.6), ונתוני מכניקה קוואנטית נוספיס נמצאיס במכון לטכנולוגיה בבוסטון, מסציוסטס (ד.ו.וא). מכיון שכל המידע מקושר, אין צורך לשמור רשימות ארוכות של אתרים ושירותים באינטרנט. מספיק לראות פריט מידע אחד, כדי שבעזרתו ניתן יהיה להגיע לפריטי מידע אחרים, הקשורים לאותו עניין או נושא. ב-80/ - המחטים בערמת השחת ימצאו אחת את השנייה. עוד בנושא, קרא בפרק 7, הדן במנועי חיפוש. כ 317 (*] /0ו 16|26'2 למעשה, האינטרנט מאפשרת מיגוון עצוס של שירותים נוספים מעבר לגלישה מדף מידע אחד למשנהו. שירותים אלה יכוליס לקצר תהליכיס של שעות, ימיס ושבועות לשניות בודדות, שירותים המסוגלים להפחית את ההוצאות לאגורות בודדות. בדרך תקשורת זו, אפשר לשלוח דואר אלקטרוני, לא נייר ולא חבילות, אבל בהחלט טקסט שהוקלד במחשב, במהירות (תוך שניות) ובעלויות מזעריות. שירות הדואר האלקטרוני נקרא |ו3חח-₪. ניתן להעביר קבציס. לא צריך להעתיק את הקבציס לדיסקט ולשלוח בדואר, ניתן להעביר אותס באינטרנט - וה מהיר, יעיל וזול. שירות העברת הקבציס נקרא סד=. אפשר גם לשותח באינטרנט במיגוון דרכיס. אפשר לבצע שיחות, בזמן אמת, בעזרת המקלדת ואפשר גס בעזרת מיקרופון. אס תשתמשו במצלמת וידאו תוכלו גס לשוחח וגס לראות אחד את השני - זוהי חוויה אמיתית והכל פשוט, קל וזול. שירות השיחות באינטרנט נקרא +608. בנוסף, ניתן לערוך קניות, לשמוע חדשות, לקרוא עיתוניסם, לשחק משחק אחד עס מספר שחקנים, לפתח תחביבים, להתעדכן במצב מזג האוויר ובמצב המניות בבורסה, להכין את הטיול הבא לחוייל והרשימה עוד ארוכה. סיץ !: 2039 0:69 29 כי33 ///ככיס] /י0 0 ? 2 3'כ כגַ' //9י/52? כדי להתחבר לאינטרנט דרושיס הדבריס הבאים (סביר שמותקניס במחשב שלך): + מחשב ובו מותקנת מערכת הפעלה 95 פאוססחו!//, | 98 פשססחו/ או דא פשססחו//, ורצוי שיהיה מותקן בו גם כרטיס קול עס זוג רמקולים. אפשר להשתמש גם בציוד מולטימדיה אחר, כמו: מיקרופון ומצלמת וידאו, שיפתחו בפניכס שירותים נוספים לשימוש באינטרנט. % מודם הוא כרטיס המותקן בתוך המחשב, או מכשיר המחובר למחשב באמצעות כבל, ומאפשר למחשב שלך להתחבר לרשת הטלפוניס. + קו הטלפון המשמש לצורך חיבור מכשיר טלפון ו/או פקס, מתאיס גס לחיבור המחשב לאינטרנט ואינו מצריך התקנת קו תקשורת מיוחד. לצורך התחברות לאינטרנט, יש לחבר את שקע הטלפון בקיר לשקע שבכרטיס המודסם המותקן במחשב. אס אותו קו משמש לטלפון ולמחשב, יש להשתמש בשירות ייעקוב אחרייי, לבטל את שירות י"ישיחה ממתינהיי באופן קבוע או זמני. החשוב מכל - צריך לנתק את קו הטלפון ממכשיר הטלפון ולחבר אותו למחשב. שים לב שלמודם יש לפחות שתי כניסות : + כניסת 6ח11 (חובה) - כניסה זו מיודעת לחבר את המודס בעזרת חוט . טלפון אל השקע שבקיר. ₪ + כניסת 6חסתק (רשות) - כניסה זו 1 מיועדת לחבר את המודם למכשיר ) טלפון, כדי שגס הטלפון וגס המחשב תה יהיו על אותו קו. המשמעות היא, 4 2 שכאשר מדבריס בטלפון לא ניתן להשתמש במודם, ולהיפך. קו הטלפון מאפשר חיבור המחשב לאינטרנט, ללא צורך בקו תקשורת מיוחד. יש לחבר בין שקע הטלפון בקיר לבין השקע בכרטיס המודם, אשר מסומן, בדרך כלל, במילה 8ח11. הצליל של שירות יישיחה ממתינה" משבש את התקשורת הנעשית בעזרת המודם. לכן, אס אותו קו משמש גם לטלפון וגם למחשב, יש לנהוג על פי ההוראות שלפניך בעת השימוש במודם: 1 להשתמש בשירות ייעקוב אחרייי, כדי להפנות את השיחה למספר טלפון אחר שברשותך (למספר טלפון אחר בבית או לטלפון סלולרי), או לאותו מספר טלפון (כך אתה יוצר מצב ייתפוסיי). להפניית השיחה ייחייג 72, המתן לצליל של קו, וחייג את המספר שתהיה בו מעכשיויי, לביטול ייחייג 73יי. 6 ק<וכ6יש יולליס - 6[26(6 6/7 אלשו 2 לבטל את שירות שיחה ממתינה למשך ההתקשרות הנוכחית, על ידי חיוג הרצף 70* ולאחריו את מספר הטלפון. לביטול קבוע של השירות יש לפנות למוקד בזק. 4 תוכנת התחברות תיצור קשר בינך לבין מחשב ספק השירות. 4 דפדפן הוא תוכנה שיודעת לעבוד באינטרנט (יימדברתיי ק|/ק10) ומאפשרת לראות, לצפות ולשמוע תכניס מהאינטרנט. כ'32 //ע2/32 כא/כוכ / 66 חיבור המודס שבמחשב אל חוט הטלפון הוא בדרך כלל פעולה חד-פעמית הנעשית בעת התקנת המודם. לעומת זאת, חיוג למחשב ספק שירותי האינטרנט היא פעולה הנעשית בכל פעס שתרצה להתחבר. לאדסם הפרטי אין אפשרות להתחבר ישירות אל האינטרנט. לשם כך, אתה וקוק לשירותיס של חברות עסקיות המשמשות לך כמו צינור תקשורת בדרך אל האינטרנט. חברות אלו נקראות 55!, או בעברית: ספק שירות לאינטרנט. לפעולת התיוג נדרש מספר טלפון של מחשב ספק השירות לאינטרנט אליו אתה מתייג. באופן מעשי אינך מחייג ישירות למחשב הספק, אלא אתה מחייג למעיין חוות מודמים המשמשת תווך מעבר מהיר אל מחשב/י הספק. ייחווהיי זו מאפשרת לך חיוג מקומי, בדרך כלל, בלי קשר למיקומו הפיסי של מחשב השרת. לדוגמה, אס אתה גר בירושליס באזור חיוג 02, תחייג 02 כדי להתחבר לייחוות'יי המודמיס של הספק איתו אתה עובד, למרות שבאופן פיסי מחשב ספק השירות לאינטרנט נמצא באזור חיוג אחר, 04 למשל. מספר הטלפון של מחשב ספק השירות לאינטרנט לא מספיק. כדי שמחשב הספק יוכל לתת לך שירותים, עליו לאהות אותך בעזרת שס וסיסמה. את כל פרטי ההתחברות לספק האינטרנט שלך תקבל ממנו. החיבור לאינטרנט נעשה באמצעות תשתית הטלפון הקיימת. לקו הטלפון יש מספר ייחודי, וכל מי שיחייג לאותו מספר, ללא קשר למיקומו בעולם, יגיע אליו. גס למחשב המתחבר לאינטרנט צריכה להיות כתובת זמנית, אבל ייחודית, למהלך התיבור. לכן, החיבור לאינטרנט צריך להיעשות דרך ספק שירות לאינטרנט (5₪!), שמקצה למחשב כתובת =] ייחודית (אס כי זמנית) ומאפשר את הגישה לרשת. שרשרת החיבור כוללת: מחשב (בבעלותך), תשתיות טלפון (בוק), ספק שירות לאינטרנט (חברה עסקית) ורשת האינטרנט. סיץ !: 2039 0:69 27 = מרכזיה עשר .0 = מקומית ַ 8 / 2/5272 כ0ו6ת! הפורמט בו מוצג המידע ב-0/60 נקרא קטאז₪39] %א6ד זסקע3 6 ], או בקיצור ₪1 ד3. מנגנון | ד דומה מאוד למנגנון העזרה (ק|ו6) של פאוססחו/). לכן, אם אי-פעם השתמשת בעזרה של 5וססחו/), סזס)), |6סאם, או כל תוכנה אחרת הפועלת בסביבת פאוססחו/, יהיה השימוש בדפי 60/ (08865 60//) קל ופשוט עבורך. 8 <וכאי יוללי - 6[56(6 לש א.פקן פלק 2 2 121305 16/0 / דרישות חומרה ותוכנה / חיוג לרשת / התקנת התוכנה ז6זס!סא= +6חז6+ח! אם אתה עובד בארגון שעבודתו קשורה באינטרנט, ומערכת ההפעלה הפועלת במחשבך היא מבית 11670504), במחשב שלך בוודאי כבר מותקן דפדפן כלשהו ורוב הסיכויים שזה +6%ח67)ח! זסזס|קאם. כל שעליך לעשות הוא לפנות לאחראי המחשוב בארגון והוא ינחה אותך כיצד להפעיל את התוכנה. במקרה כזה, תוכל כמובן לדלג על קריאת פרק זה: לח פעמיים על הסמל של זסזס!|קאם 6%חז6+ה! והתחל לגלוש. !20256 9 שים לב: הגירסה המצורפת לתקליטור אינה מיועדת להתקנה במחשב בו מותקנת מערכת ההפעלה 98 פשסשחו/ בעברית (זו בה התפריטים מופיעים בעברית). ניתן להתקין: ב-95 5ששססחו/ בגרסאות השונות וב-60!סַ8ח= 98 פעשססחו//. סיק 2: <<ק[< וסזסוט] ז6ווסזוון 16/7 גוא 29 כלתק! זסזס|קאם 66חזסזח! יכול לפעול במחשב במשרד, ברשת מקומית (אג )) או במחשב הביתי שלך, בו מותקן מודם הקשור לספק שירותי אינטרנט - קש! (זססוטסזק 567/06 ז6חזסוחו). קיימים סוגים שונים של חיבורים, כגון חיבור רגיל בחיוג, חיבור צכ5! או נל"נ, אך לא נדון בהם או ביתרונות והחסרונות שלהם כאן, שכן אנו מתרכזים במשתמש הביתי והפעלת זזסוקאם 6%חז6זח! אינה שונה מחיבור בחיוג רגיל. 3 וכלת ואעוכ(2 כדי לעבוד ב-זפזס!קא= +6ח%67ח! אין צורך במחשב בתצורה יוצאת דופן. לכן, ההוצאה הכספית על תוכנה וחומרה לגלישה באינטרנט אינה גדולה (בלי להתחשב בחשבון הטלפון והזמן...). מובן, שככל שהמחשב שברשותך חזק יותר ומהיר יותר, כך תגיע למטרות אותן תציב בעבודתך, מהר יותר וטוב יותר. 0 כ/כככ! אם אתה עובד בארגון בו מותקנת רשת תקשורת מקומית (אג )) המחוברת לאינטרנט, פירוש הדבר שאתה יכול להתחיל לעבוד מייד. אם אתה רוצה להתחבר לאינטרנט מהמחשב הביתי שלך, אתה צריך להתקשר עם ספק שירותי אינטרנט (זפסוטסזק 06ו/ז561 ז6חזסוחו). ות 2ס'ס'ןי. זזס!קא= 6%חזפזח! גירסה א.5 מסוגל לפעול בסוגי מחשביס רבים. לפניך טבלה ובה הדרישה הבסיסית המומלצת על ידי 0508ז6ו1 ומולה המלצת המינימום שלי. דרישה מיקרוסופט מומל לפחות מעבד 4866 3 וחק מערכת הפעלה דא/95/98 פעשססחו/ דא/95/98 פעצססחו/ זיכרון פנימי (₪410) 8ו16 (ל-95/98) 25 מקום פנוי בדיסק להתקנה 458 (התקנה בסיסית) | 12018 (התקנה מלאה) מקום פנוי בדיסק להפעלה חלקה | 30105 15 כלל אצבע - ככל שהמעבד חזק יותר והזיכרון גדול יותר - הכל יפעל טוב יותר. 0 <וכאיס יוללי - 6266 ₪ אלשו מכיון שרוב המחשביס הנמכרים כיום באר כבר כוללים מעבדי |! וזח ולפחות 8 ויכרון, דרישה גו אינה מוגומת. במידה ותרגיש שהמחשב שלך "זו לאט" - הפעולה הראשונה בה עליך לנקוט היא להרחיב את הזיכרון הפנימי מ- ם32|0 ל- 64]/!8. את השיפור תרגיש בהפעלת זפזס!קאם 6%חז6+ח! ובהפעלת כל היישומיס האחרים המותקניס במחשב. זפזס!|קא= +6חז16ח! עצמו דורש נפח של כ-12018 בכונן הקשיח (להתקנת הגירסה המלאה הכוללת את כל הרכיביס האפשריים). בעת ההפעלה משתמש זפזס|קא= +8%חז%9ח! בכונן הקשיח, כדי להאיצ את פעולתו. לשס כך, מומלצ לשמור מקוס פנוי בכונן גס לאחר ביצוע ההתקנה. נפח שבין 18 ל- 58 מהכונן הקשיח משמש כמקוס אחסון זמני (זיכרון מטמון, 6ח086, לגביו נרחיב בהמשך). / 2(/2לי. כ610ת! שטח האחסון הזמני של זפזסו|סא= 6%חז6)ח! בכונן הקשיח מאחסן את המידע האחרון שירד מהאינטרנט. כשתרצה לחזור למידע שכבר ראית, יפנה זסזס|קא= 61חזסוח! לדיסק המקומי, במקום לאינטרנט, ויציג בפניך שוב את המידע. מנגנון זה משפר את מהירות התגובה של 6%חז6ח! זסזסוקא=, חוסך כסף (לתקשורת) וגם זמן, אך עליה וקוץ בה - לא תמיד תראה את הנתונים המעודכנים ביותר. או רכיב נוסף המותקן במחשב לצורך התקשרות לאינטרנט הוא המודם (חח6ססו/). אהו כרטיס המאפשר העברת נתוניס בין מחשבים בקווי טלפון רגיליס. המודסם מתרגס את אותות המחשב חדיגיטליים לאותות אנלוגייסם, אותס ניתן להעביר בקווי הטלפון הרגיליס. שמו נגזר משתי מילים באנגלית : ₪000!3%6 (המרת אות דיגיטלי לאות אנלוגי) ו-0!816ו06000 (פענוח אות אנלוגי והמרתו לאות דיגיטלי), המסבירות את פעולתו. אק כרטיס מתאם 180% אינו מודס. הוא אינו מבצע את המרת האותות הדיגיטלייס לאותות אנלוגיים. בקו אכ5!, מועבריס האותות באופן דיגיטלי לחלוטין, ולכן הוא גס מהיר יותר (אין צורך בפעולות המרה הגוזלות זמן). החיבור לאינטרנט מהמחשב שלך אל מחשב ספק שיוותי האינטרנט (60חזס:זה! סז 587/106) מתבצע באמצעות מודס או באמצעות מתאם א50!. סי 2: 29[ זסוסוסא] 61וווזוו] 16/7/08 גוא [3 6 <6כ היוג /כ0ע!!! קישור המחשב שלך לאינטרנט מתבצע כך: בשלב הראשון מופעלת במחשב שלך תוכנה מיוחדת שמחייגת וייסוללתיי עבורך את הגישה למחשבי ספק השירות, בשלב השני מופעל יישום ייעודי, כגון דפדפן האינטרנט או יישוס דואר אלקטרוני. תהליך שני שלבים זה אינו קשור בספק שאת שירותיו מקבלים, או בדפדפן אותו מפעילים. כדי ליצור קישור לאינטרנט עליך להתקין מספר רכיבים ב-א9 פצוסטחו/ש. רוב המחשביס הנמכרים כיוס מגיעיס לבעליהס כשהם כבר מוגדריס לתקשורת לאינטרנט. בנוסף, רוב ספקי שירותי האינטרנט מספקיס למתחבריס חדשיס ערכת התחברות ובה כל הדרוש להתחברות "יחלקהיי. אס נתקלת בבעיה, פנה למחלקת התמיכה של ספק שירותי האינטרנט - בדיוק לשס כך הוא קייס. התומכים במרכזי התמיכה של ספקי שירותי האינטרנט מתמחיס בהפעלה ייבשלט רחוק'י של מחשביסם, ובדרך כלל מסוגליס לאתר ולטפל בתקלות הקשורות לקישוריות לאינטרנט בשיחת טלפון. ספקי שירות אחדים אף מאפשרים ללקוחותיהס התקנת תוכנה מיוחדת המאפשרת להם יילהשתלטיי על המחשב שלך ולבצע את הטיפול הדרוש, בלי שתוציא מילה מהפה! ל וסוט 61ווז6זמ] - 7/5[ לאחר שהגדרת את התיבור לאינטרנט עס א9 פשססו/ תוכל להתקין את 5 זסזס!קא= 61חזסזח!ו. הוראות ההתקנה מתייחסות לתוכנה הנמצאת בתקליטור המצורף לספר. 1. הפעל את המחשב. 2 לח על התחל, הפעלה..., הקלד את שורת הפקודה 558%00ם]60/876:< ולח על אישור (החלף את האות א באות המייצגת את כונן התקליטורים שלך). |<]|? [ם= נה שברצרנך לפתרח באמצערת פאוססחו/. פתח את: [+ 0096 5 ] ל הקלד את שם התוכנית, התיקיה או המסמך איעור | ביטול | שיו 3 בתיבת הדו-שיח הראשונה המופיעה אתה מתבקש לבחור את הפעולה שברצונך לבצע. לחץ על האפשרות 5!|סס ד +6חז6+ח! 0ח3 5 זסזס!קאם +6חז6+ח! [|543חו. 4. בתיבת הדו-שיח הבאה אשר את רישיון השימוש בתוכנה (001/8ם) על ידי לחיצה על 4666 1, ולח על הבא. 1 קוכאיס יולליס. - 76-66 א.לשו 5. בתיבת הדו-שיח הבאה תתבקש לבחור את סוג ההתקנה שאתה מעוניין לבצע. ניתן להתקין את זסזס|קא= )6חזס)ח! בשני אופניס: התקנה רגילה (|8סוסעד) מתקינה את הרכיביס השכיחים ביותר של זסזסו|קאם 61חז%9ח! (דפדפן, דואר אלקטרוני והרחבות מולטימדיה נוספות) והתקנה מינימלית או מותאמת אישית (20וה5%0. זס |8חוחוו/), אשר בה יכול המשתמש לבחור את הרכיביס שיותקנו, לבחור את התיקיה בה יותקנו הקבצים, לבחור את דפדפן ברירת המחדל במערכת (במקרה שכבר מותקן דפדפן אינטרנט כלשהו) או, במקרה שאתה מתקין ישירות מהאינטרנט, תוכל לבחור להוריד את הקבציס אל המחשב ולבצע את תהליך ההתקנה רק אחר כך. לחץ על האפשרות הרצויה (במקרה שלפנינו בחרתי באפשרות זספ/שסזס זטסץ 5%00156ש6 זס ,והחוחוו/! |!פח1, מייד תבין מדוע) ולח על הבא. 6. תיבת הדו-שיח הבאה מאפשרת לך לבחור את הרכיבים שיותקנו. החלק החשוב ביותר בתיבה זו נמצא בתחתית הרשימה והוא התמיכה בעברית. כאמור, א.5 זפזס!קא= 6%חזס)ח! תומך בעברית במקור, ולכן אין חובה להתקין את הגירסה העברית (כי גו רק מוסיפה תפריטים ותיבות דו-שיח בעברית). גלול את הרשימה עד לפריט +וססקט5 סחְהּטפַחה |-טוטו וסמן את הפריט 00886ח3]| 566% +10 (הראשון) ואת +וססקט5 עְ150!3 +א6ד ש6זפ36 (ראה בתרשיס הבא). לחצן 86800660 שמימין מאפשר לבחור באפשרות הורדת הקבציס והתקנתס בשלב מאוחר יותר (וּמיו רק כאשר ההתקנה מתבצעת מהאינטרנט), מאפשר הפעלה במקביל של זסזסוקא= 6%חזסזח! גירסה 4 וגירסה 5, ומאפשר למנוע שיוך קבצים מסוימים לדפדפן. 5 זפחזפ)ח! חב זסזס!קא=] 1פחז6)ח! -0316ק!! 5איסנחו/ 5 וזח סקס .616 הסוז3 00| הסוזב!|518חזו 6 6חחב 0 זס 5)הסהסקוחסס זפזסוקא = +שהזפ)ח| סו]וססק5 056סח) :0 זסזסוקא = +פתזשזח| [|ב1פחו סז זסטוס. 8 זסזסוקא = +6הזטזח|65%וו= הזבזפסז%: 00 תס69000ם ‏ = 00000000 מסאאם] 6 אופזפ10] סח ]| 65ו30ח6 %סבק 6זםס] ע3ק5ו 0 זסזסוקא 1% > ססקנו5 )גושח! ]6 7 [ספו!ו|קחחו5] 56שחות) +וססקגו5 ע3!ק9ו 61 ] 656הבחוסו/ר - 0 ]זססקגו5 עבוקפו0] 61 1 שופזססרן ו !)בק 660 )סח ₪0 6% וספ ו בַמוזהסקקה 5)ההסקותס +וססקוו5 913 ואד דוי +וססקוו5 עבוספו ]6 ז וחד 8 :520 [5)8ח] וס ד הקודף+ [‏ <הבא -] | ביטול ‏ || עזוה 7 לחיצה על הבא תתחיל את תהליך ההתקנה ובסיומו תתבקש לאתחל את המחשב מחדש. לאחר שמערכת ההפעלה ייעולהיי יתחיל תהליך של ימאחורי הקלעיס'י ובו מותאמות הגדרות זפזס|קא= 61חז%6ח! למחשב. 8 בסיום תהליך זה יופיעו על שולחן כ =" 3 העבודה שלושה סמלים חדשיסם : 6 סז 60 חס = אספווצום וח ]סוה ! זא זטזסוקא = סי 2: 29[ זסוסוסא] 61| 516/70 גוא 39 לחיצה על הסמל 60חז6+ח! 6+ 0+ +7₪866ח60 תפתח בפניך את אשף 0% ההתקשרות לאינטרנט (0ז28ו/ חהסוז606חהח0ס) ז6חזסזח!) באמצעותו 9 ניתן להגדיר חשבון אינטרנט. האפשרויות הראשונה ושנייח שימוש ונ שחו שו וססמחסם בארהייב בלבד, לכן לא נתעכב עליהן. האפשרות השלישית היא זו ]זט )חן המעניינת אותנו. 1. בחר באפשרות השלישית, הסו66%הה60 6%חז0+ה| עוח ק0+50% 0+ +הצ | עֶוהּטחהּו/, ולח על הבא. 2 הדבר הראשון שתצטרך להגדיר הוא, אופן החיבור לאינטרנט. אס אתה עובד ברשת מקומית (א(.1), לא תצטרך לבצע הגדרות מיוחדות. שאל את מנהל הרשת שלך והוא כבר יספק לך את הפרטים הנדרשיס. אס אתה מתחבר לאינטרנט באמצעות מודס (או מתאם 50%!) בחר באפשרות הראשונה, 86%חח60 | 06 3 30 6חו! פהסחכ 3 הפטסז). לח על הבא. 3 הקלד את שס המשתמש ואת הסיסמה שקיבלת מספק שירותי האינטרנט שלך ולח על הבא. [<] ךל חסו)החזזס]חו הסטס! )הטסססב )6חזס)ח| :3 וס 2 קסו5 בח הזב ז6פגו זגוס ץ' .55| זטוסץ 0 חס | 0 6 גוסע זסו355כ חב 6חחבח זספגו פה! סע הסוזהתזזס!חו פו!! אוסת וס 0 גוסע ]| .| ז050! זס | זפפוח16! זגוסע 35 0) 16/6116 ם ספום. 5 סע 000180 7 טססתן] שתשת אפ 8 ]= ששמפם הקודס > ביטול 4. לסיוס, הקלד שס עבור הקישור שיצרת כעת ולח על הבא. 5 תיבת הדו-שיח הבאה שואלת אותך אס ברצונך להגדיר את חשבון הדואר האלקטרוני שלך כעת. ניתן לדחות ואת לשלב מאוחר יותר, וכך נעשה. כשנלמד להפעיל את 6898זקאם א00%00 נלמד גס כיצד להגדיר את חשבון הדואר האלקטרוני. השב סא ולתצ על הבא. 6. תיבת הדו-שיח הבאה מאפשרת התחברות מיידית לאינטרנט. ביטול הסימון בתיבת הסימון יבטל את ההתקשרות. בטל את הסימון ולחץ על סיום. בשלב זה נעלס הסמל +08ז6+ח! 6+ 0+ +607₪866 משולחן העבודה, אך אל דאגה - תוכל לשוב ולהפעילו בקלות. לח על התחל, תוכניות,| 26605507165, 5 וו 00 ובחר את האשף. זהו, סיימת את ההתקנה. 4 | קוכאיס יוללי - 7266 אלשו פיק 3 [/כיס וי כ- 62| 06ו/] נוס/] הפעלת ז6זס!א= +6חו6+ח! גלישה ב- 60/ בעזרת קישורים כיצד למצוא את הדרך חזרה! / / / הודעות מצב / / התאמה אישית של חלון זסוס|קאם 6%חז6+חו כעת, משסיימת את התקנת ז6זס!א= +6706+ח! במחשב שלך, אראה לך כיצד לבצע פעולות פשוטות ב- 60//. 9 3 /9/כיס ו[ <-שעש/עו ל3 יש/[כ 9[045: 20/99 ץו/ץ70 ההתקשרות למחשב של ספק השירות (55!) ולאינטרנט נעשית באמצעות תוכנה המחייגת, ולמעשה ייסוללת'י את הדרך ליישומים שירוצו באינטרנט. הדרך הסלולה הזו נקראת גס פרוטוקול תקשורת, ובשפה מקצועית - 6/!5ד. כפי שתיווכח בהמשך, יש שתי דרכיס להפעלת הקישור לאינטרנט, אך מניסיוני למדתי שכדאי ליצור את ההתקשרות לפני הפעלת הדפדפן עצמו. בחלון חיוג לרשת נוצר עבורך סמל חדש עבור התקשרות חדשה, שאת שמה קבעת בעת תהליך התקנת הדפדפן. צור לעצמך קיצור דרך עבור סמל וה והנח אותו על שולחן העבודה. כך תקל על עצמך בהפעלת הקישוריות לאינטרנט. ₪ לתא לחיצה כפולה על הסמל, כדי להפעיל את תוכנת החיוג לרשת. יופיע חלון %₪ בו תתבקש להשלים את הסיסמה (שים לב, על המסך תופענה כוכביות במקוס התוויס שהקלדת). [<]? | חח 6 2 | ספק עירותי אינטרנט 9 0070 אאאסח] 96 -----=] כ זסו5פק 5396 שן 2 | וספחחגום שחסח>ן .ופסוה וא [=. | מיקום ברירת מחדל] = :סו פחומום | לאחר הקשת הסיסמה (ולא לשכוח לסמן את תיבת הסימון 6זסשש355ק 6צ53) ובחירה בלחצן +086ח00, יופיע חלון קטן בו תוכל לראות את התקדמות התיוג ותהליך ההתחברות למחשב ספק השירות. | 08 ...018/08 :518008 מ אס הפרטים שהיו בחלון ההתחברות נכונים ויש קו - יופיעו נתוני ההתחברות. 3 החלון יתמזער לו לסמל במגש שורת המשימות וכעת אתה יכול עבור לתחנה הבאה. 6 ק<וכאי יוללי - 0266 ₪7 א.לשן ןק )]'כ: זשו0טא] 61ווושזוו] הגיע הזמן להפעיל את זסזס|קא= +6חזפ!ח!. אתר את סמל היישום על שולחן העבודה ולת עליו לחיצה כפולה. ייתכן שתופיע על המסך תיבת ההודעה, ממנה תלמד שנעשתה בדיקה במערכת שלך ונמצא כי 8%ח67זח! זסזס|קאם אינו דפדפן ברירת המחדל. מצב גה מורה על כך שמותקנים במחשב יותר מאשר דפדפן אינטרנט אחד. אס אתה מעוניין שלחיצה כפולה על סמל קובצ חח%ח או |וח)ח תפתח את זסזס|קא= +6חז16ח!, הפוך אותו לדפדפן ברירת המחדל. כשתפעיל את זפזס!קא= +6ח167ח! בפעם הראשונה תופיע תיבת דו-שיח להתקשרות אל האינטרנט (אם לא יצרת את החיבור באופן ידני, כפי שמתואר בתחנה הראשונה). בתיבה מופיעיס הפרטיס שהקלדת באשף, שס משתמש וסיסמה. שלושת הלחצניס מאפשריס לך עבודה לא מקוונת (6חו1 אזס/), כשאינך מחובר לאינטרנט, לשס חיסכון בעלויות הקישור), שינוי הגדרות (89ַחו560) או להתחבר (860חח00). ודא שתיבת הסימון זסעש₪855 6צ58 מסומנת, כדי שלא תצטרך לשוב ולהקליד אותה בכל פעס מחדש (אלא אס אתה אוהב להתענות בפעולה זו פעס אחר פעם). | < | חסו)סטהחס:) קט-ו3ו₪ +החסס 0 )חבט גוסע 06ו/זס5 6ח! +5|60 ₪ בחב שבח ז56ג זגוסע זטוחס הפר!) חב ,סו 5 [* ספק שירותי אינטרנט] :0 +60 חס אסגו ספ ד | 0 צנ | א 2359 536 שן 8 0 החסוגוה. סש חתס | ][ | פווום 7-ו | 08 ...פחוובום וק 60 006ת6ז 0) 60060החס ...2355010 300 שבח ז56גו בהועווזס/ר בחירה באפשרות צץ||0₪081163+ +70866ח60 תגרוס לכך שתיבה זו לא תופיע בכל פעס שתפעיל את זפזס!קא= 66%חז10ח!. ההתקשרות למחשב ספק השירותים שלך תתבצע באופן אוטומטי ברגע שתבחר במשאב אינטרנט כלשהו. לחץ על +060ח60 וגלוש לדרכך. הדבר הראשון שקורה כשמפעילים את 81חז6וח!ו זסזס|קְא= הוא, שהתוכנית ייגולשתיי לימשרדי 4ספסזסו!' ומציגה דף 80/ שכותרתו 5 זסזס!כקא= +86ז67+ח! 0+ 6ההס6!6/צ (ראה תרשים הבא). כפי שתלמד בהמשך דרכך באינטרנט, זו רשת מאוד דינמית ודבריס בה משתניסם מדי יוס. אי לכך, ייתכן שהדף ישתנה, אך במהותו יישאר אותו הדבר. יץ 3: ויכ/כיק 4[ <-ען/ו/ון = 37 [<1ם); | 2 1005 פפסאבת ‏ אשע אסם ‏ ₪ | . ₪ 9 -8₪|% ₪4 8 | ₪ ₪ 9. ב ו ו וו 90 | 5/0065 56100 6חסו] | 36/90 | קסו5 בבס 0 2 ה | := לוז 1655 = קוב 0 ? כ35 0350!חיום כ חסתווז/ .תפוח ויויוא//:כוות .45| בייח = / "0050 6ז6|00ע 5 זסזס|טאם 6%חז6:חו .08 510 181 10 306!נן 106 - "₪157 66ה6תסקאם 085 011881 5'זנוסח 108 חס פויסו .88הו[88₪ת 5 ץ8 108 השב [8סס| זטסץ אסשת .*ז!והוחזסו %!פ חס |ו8הח-8 זטסץ זאו קט ת0810 זט 5680 8 טסץ 1החאר שחו .₪375 10 והמו 8 00% .זפהזספאר !טאי חב פופה |068| 26ו|3הספזפס 10 60 ובו 10 פטחוזחס6 זע פוש 10 ₪0 :05915 |חסו1חזט)חו !וו ד 5 זפזס!נןא= +6חז0)ח! 1706 אהד זסזה! 8 חו 85190ז18ח! ץ|קוחופ זב זם , 1פחזפזח| 108 10 אופח פזהּ טסץ זו זפזס|טאם -זנוס1 זטוס הַחוא13 8 חוחָפם ,5 זפזסוקא= 1חזפזח| 01 183185 אופח זטסדך סחופוה! 0 דף וה מוכר גס בשס 386 6חס4, בעברית קיבל הדף שמות שונים, כמו דף הבית, דף שער, דף פתיחה וכדומה. ניתן לשנות את דף הפתיחה, תלמד לעשות ואת בהמשך. / 22ליא. כ610ת! 6 106 הינו "דף הבית" - הדף הראשון שמופיע כשמפעילים את זסזס|קא= 6%חז6+ח!. רבים משתמשים במושג זה גם לתיאור הדף "העליון" שמקבלים מאתר שמדלגים אליו. מבחינה טכנית אין זה נכון; הדף העליון הוא דף אינדקס, כמו אינדקס בספר. לרוע המזל, קשה לשנות את קו המחשבה של מיליוני משתמשי אינטרנט, ולכן ניתן להניח כי 6וחסר] 6 יישאר מונח דו-משמעי. בדרך כלל, פועל דף הבית כיינקודת ציון דרך'' במסעות 60//. אנשי חברת ספססזסוו! הניחו שברצונך לקבל מידע אודות החיישוס עצמו, ולכן עיצבו את דף זה כך שיהיה גס דף הכניסה למערכת. בכל ארגון ניתן לקבוע דף בית לשימוש פנימי, ואף ניתן לקבוע אותו לפי טעם אישי ולהתאימו לדרך העבודה האישית. עקב מהירות הקשר לאינטרנט, יכולות לחלוף מספר שניות עד להופעתו המלאה של דף הפתיחה, אס כי בחברת 070504 ניסו לעשות הכל כדי לצמצס ואת, ולכן לא העמיסו את הדף בכמות גדולה של גרפיקה. כשהדף מסיים את טעינתו תופיע בשורת המצב (ז08 519%08) של חלון זפזסוקא= +6חז%6ח! המילה 6חסם, וטקסט וגרפיקה יתחילו למלא את החלון מלמעלה למטה. 8% = קוכאי ונקי - 266[ ₪7 א.לשן 0 מציין מצב 106 ץפט רקע תיבת גלילה אספ ||5070 לחצן פס גלילה |ו0ז50 כ52ת! כאמור, האינטרנט היא רשת מאוד דינמית והנתונים בה מתעדכנים מדי יום. לכן, ייתכן שהדף שתראה על המסך ייראה שונה מזה המוצג כאן. סרגל כלים סרגל כלים מצומצס לחצן גלילה חסטטפ ||0ז50 ז8פ|ססדך ₪ וס וסעצסן] 5 עד הו 5 ו 5 וד סו מה 0 3 !68ם] זנוסץ זס]1 0₪ו1 חזזס]ח! זטו!01 30 ,3108 6ע ,פעטסח 6% [+ .01% 8 8|861 [- וז 3 591861 | | חסו81ס0| 8 581801 בו ביר 10 31 הבהז |ח1 - 68 ו חש 9 - זו זב זהזה [חח הז - מציין אבטחה 16% 560070 שורת תפריטיס עסו | 65ו0עב= 568100 אפוון בַחופט זס) 60// 06 ה96970 ממ ממ 0 7 פאז סמש :חפ .פע הפהוטש = גרפיקה מקושרת סרגל כליס כתובת זה טחסון 5 6חו 1ח1 | ז0!88סס ד 007655 : זסזסוקא = ]חזס)ח! ו/50נוזסוא - 45.20% + 42 | 1006 565)וסטב= | שופועצ 68 ₪6 | ן 0 6חסו | 36658 | קס)פ 06 99' 8 חוע 0+ ז6)ח מוסף 8 זס! 200088 זסחז6!מ! !פ] 1366 סח 3100 30 8 ד זו מיוציוה ווה הו 5 ד זטסצ 9 מו 5 || ח:ם 0 35 88ו] ססות א 9 פוות 8 פ'זסעוום וס ו ה מו ו בדו 8 [8 סז ו 54816 [68 וסקס | וח וח 91 5 )+63 5 8ח1 חן 37838 זס1 פזפח אסווס. ד |[8וח-6 אחטן זס!!ו= :זסופטוט-וחה קפ !וז 'ח' סז טַחו||ו %ח8כ * (ין [עזדך שואיי , . 50ב סחחוואם הגו |.סם//:קוות ₪ הודעת מצב 6 585 טקסט סמן:יד מקושר מצביעה יץ 3: ויפ/כין ו[ <-/ן//ן - 39 כ'32 ו % 02 אתה אמור לצפות כרגע בדף 65/ שהוא דף הפתיחה הראשון שלך. הדף שלם וכולל כותרות, טקסט, גרפיקה וקישוריס (%5ח1)). דפי פתיחה רביסם דומיס בתכונותיהס לדף זה, ולכן או דוגמה טובה כדי לדעת למה לצפות בעתיד. המרכיביס החזותייס הנפוציס בדפי הפתיחה מתואריס בסעיפים שלפניך. כןי/5וא. כותרות מפצלות את תוכן הדף לקבוצות הגיוניות וקריאות. אם הדף דן במספר נושאיס, סביר להניח שלכל אחד מהס תהיה כותרת כלשהי, כדי להפריד באופן חזותי משאר החלקיס. ב-86ה0 6ו6!60₪/ תמצא כותרת 5016/96 ומייד אחריה רצף קישוריס, בעזרתס תוכל להוריד את התוכנה (או עדכוניס לתוכנה), לרכוש מוצריס אחרים של חברת זפזס!|קאם 61חז6+ח! ולבצע פעולות נוספות. 1 למרות שנראה טיפשי לציין ואת, נזכיר שקיימת כמות ענקית של טקסט לקריאה, ולמעשה קריאת טקסט היא התכלית המרכזית למסע ב-65//. העין יכולה להתבלבל בקלות בין מספר דפים, לכן השתדל לפחות לרפרף במיליס הכתובות לפני שתמשיך. דבר זה עשוי לחסוך מבוכה בדפיס מסוימים. <או[ו, יא 212000 (פטוו!ט2זס סקוו ) תמונות גרפיות משולבות (פסוחס8זט 6חווח!) הן תמונות, סמלים, קריקטורות, או כל תמונה המופיעה בצירוף טקסט בדף. גרפיקה מושכת את העין, אך אין וו סיבה להתעלס מהמידע הכתוב מסביב. וו ( ?יוכיס ) קישורים (פאחו|) הס הקסס של האינטרנט. הס מאפשריס לדלג ללא מאמצ מדף אחד ב-60/\ למשנהו, גס אם הוא בצידו השני של העיר, או בצידו האחר של כדור הארצ. הקישוריס פועלים מבלי שצריך לדעת היכן בדיוק נמצא היעד הפיסי עצמו, איוה פרוטוקול לבחור, או איזו תוכנית לציין. הקישוריס, כשמס, מקשריס את הדף הנוכתי לדפיס אחרים. 0 | קוכאי ולי - 6566 ₪7 אפקן ו 3[ 0 0" ]סט ) הסבר על הלחצניס בסרגל הכלים (זףּס!ססד) ניתן בכל מקוס שהוא דרוש. לפניך תמצית פעולת כל לחצן: ₪ | עובר לדף הקודס. 4 מציג את הדף הבא ברשימת ההיסטוריה. וי 5 : - ה 5 4 עוצר את מעבר הדף מהאינטרנט לאזור התוכן. פ 6 | בה טוען ומציג מחדש את הדף הנוכתי. הזת 43 מציג את דף הבית שלך (הדף הראשון שנראה על המסך). מתחיל את תהליך החיפוש ברשת. פותח את רשימת האתריס המועדפים שלך. 4 | | פותח את רשימת האתרים בהס ביקרת לאחרונה. 5 5 = = מאפשר בחירה באחת מאפשרויות 655זקא= אססוט0 (דואר אלקטרוני). | ו 54 מדפיס את המסך הנוכחי. 5 = מאפשר לבחור את עורך .1 ד, לעריכת דפי 60/. 4 ₪ 5 פיץ 3 9/כיש 00| <-ששו ‏ [4 כו 2 פּ/יכ 22 כיק'0כיק] במילה פעולה אני מתכוון ליותר מאשר מעבר לאורך המסך בעזרת פסי הגלילה וקריאה. פעולה, פירושה החלטה על הצעד הבא ב-80/ על ידי לחיצה על קישוריס מיוחדיס הנמצאיס בדף עצמו. ניתן להבחין בקישוריס שבטקסט: + הקישור, בדרך כלל, מופיע עס קו תחתון. 4 בכל פעם שסמן העכבר 2 עובר על קישור, משתנה צורתו ליד מצביעה "3 ולפעמים טקסט הקישור עצמו אף משנה את צבעו. 4 יעד הקישור (01) מוצג בשורת המצב (87 518105) שבתחתית חלון הדפדפן. כדי לעקוב אחר קישור, יש ללחו עליו. לאחר הלחיצה המסך מתנקה, 6%חז6+ח! זסזסוקאם גולש, דף חדש נטען, והנה אתה גולש ב-65//. דילוג בעזרת קישור לנושא רצוי כלשהו היא פעולה פשוטה. מדוע לא לנסות זאת? % השתמש בפסי הגלילה. לת על פסי הגלילה של החלון, כדי למקס את הקישור כך שניתן יהיה לראות אותו באזור התוכן. + הזו את סמן העכבר 5 על החלק העליון של קישור (כחול, סגול או עס קו תחתון, ושיס לב שתוכן שורת המצב מתחלף כשהסמן ממוקס בצורה נכונה על הקישור, נסה להזיוּ מעט את העכבר בסביבה הקרובה, כדי לראות למה הכוונה). % כשהסמן ממוקס כהלכה על הקישור, כלומר נראה כך "א לח על הלחצן השמאלי בעכבר. אס מציין הפעילות (זס)9סוסח! עְפּטם) בפינה הימנית העליונה של חלון הדפדפן מתחיל לנוע - אתה בדרך הנכונה לגלישה מהנה. בסיוס, תופיע בצידה השמאלי של שורת המצב ההודעה: 6חסם. נעשה ניסיון: אתר את הקישור +60וחח131ז6+ח= שמתחת לכותרת *6זפת א (י):), ולתצ עליו. ,'י ט> יס אם תציב את סמן העכבר מספיק זמן מעל חלק מלחצני סרגלי הכלים, או מעל חלק מהקישורים, יופיע תיאור הלחצן, או הכתובת עליה מצביע הקישור. 1 קוכאי יוללי - 266[ 7 אלשו | .]51<[ זסזס!קא= ]סחז6)ה! !/50סזסו)א - [פהחבּת:) והסהוחובּ)זט)ה = 145 9 ₪ 43 | ו עוסופו 300065 ה0ז508 ₪ . 1 ווק סו | 030 הפחז חס 5 ה צטם | 5 בחו51!! צ) | 055 | 6 שח 8זהק9זק 0 ב ו ?זו 06 עסתדווס) 0010 :: 7 וה והשלנבי"] זטס+ חס שסח 3200 דח 6ח16!!9! החסצ | 8 0ח16|!9] 85 ]טס 1ו 080% 51 ור עטם 1 ₪0,065 סז ||58 8 10 הַהוז0 פב [ 86ו₪] ו ₪ וו 0 600 ,טחוס :פטוק יוק היהי בוחה פעֶ0 130 8118 1 !001 ס> ל 5 רח186|!8063 מ 8 0 אס 5א0ס זווסץ הו 60685 שחו > זסחטה הסוס 1 ₪ ם 5 ₪ 5ח 8 005510 אחוטוחו פ ‏ | | כעת, כפי שניתן לראות מהתרשים הקודם, עליך לראות דף חדש על המסך. תוך כדי דפדוף בדף וה, תראה בו קישורים נוספיס לאתריס אחרים באינטרנט. בחר באחד מהם כדי לגלוש לאתר אחר. זסזס!קא = 1חזס)ח! +/50סזס:14 005 | .]5[<[ 9 %4 4|₪- 3 ₪ . 5% ווק | | ספ | 890065 568100 םחו 45 = [בחוסר] 196" [45 = %5ח | פקוזסופגום 45 ב |[ פה 1006 66הסובת אפ את ₪ | 4 9 .: פסופ אהוס ספ 45 = 15 טסופ [8 את | | 0 [= חס תפוח .509031 חסוחחוב סח // :קוה 65| 8830055 | זזה ץ 5 "107050 וטס תפוח 10 ספ תע | אפ | ₪ |[ סצטת | טסו | 0605 | ספל | וו הסוח הוס)חבונ וטס 6 ₪ 1008 ב ₪ ו | קס)9 7-ו 0 3 במ = מס 0 0% ו וס זפ ופ חס >1פזטָטת * 0 שופח 2188285 | . זנוס1 חס מב סמפ!|פון חן חפוש! הפפז0 118 * יי 6 5 ו" ₪ 9 1 ספ ג 0% - 1 | 60 3200חב3ּ זאטס6)ג הטסצ 5אסודסטא | 5ז]!₪ (יב1י | 6 | 80088 7-7 -- 8 5סתה אוה 8 5וא סצם =מטזט: ₪ אחא גניוו יד 1 5 או 0 צווואהז 1 5 [ 13 [י1ין | 800 [= בז הט 8./300 00 | :6פעופצנד !חס %א8ד 9 ,30 הסיוה1א ,צְה50פטד ₪( 6 א ו 6 אש א א. וס6.ח רדת !פחסוז6וות חסו!|וחז 8 05%ח|ג -8זכן 378 305ח20בחוה % עטום ,בוט 0 59780וחטי .58 !חח 08 חופב 5 קסד ספפוע 5יזם!!]4 %רוט 013601 סד 5 806 97]- תג איסב[?) 578 סמסב פתס 16 108 מ ,5יזפ[101 0000601!קט 7706 מו זגו660 1006 5 סי זגו9110] 116 מה מגום 66עם 8 זנוססה 61[ קפזתה 6 לוטס גוס 6ם 0711 .קספה 3559590280 19166 6 3 106 0107 386266 סקב)| אוסם סמש 35589905 5 5 50 1660 1 .655ג חפוס זנוס +טוס 680% 3 :5805 הסוףסטב עזחבּחם ספצם לסו 6ח60 01 צְמ60 1937 = *זבו6 עט הפחחו5 סמוע 6+ , 7-ו 1 ו | | כשאתה מוכן לחזור לדף קודם, לח על לחצן 286%. מזל טוב! סיימת את הגלישה הראשונה שלך ב-85/ בעזרת זסזס|קא= 61חז6וחו. 5630: | 0 5 0 :53 !וט ,0065 10 5 שח הו .חש טסץ [30% [] קט 58396 סף פע'ש 5 !|0ם-88ד שזסוח ,5גווס [ בו סטב ,605 ,5ספפוש |ו58 החסה 00065 טחבּ .56 טפש וטס 5 חופב 8 זווופח 9% * וס[ פיק 3: פ/כיס ו[ כ -/]//] % 20 ו/6ָוְכת! כשאני חוזר לדף, הקישור שהפעלתי לאחרונה מופיע בצבע שונה. 7 זזס|קאם 8%חז9+ח! עוקב אחר קישורים שהופעלו ומשנה את צבעם. הדבר נעשה כדי לעזור לך במעקב אחר ה"נתיב" בו עברת בעבר, וכדי שלא תבזבז זמן בהפעלת קישור לדף שבו כבר ביקרת. כי33 9/0 /4>/כיסן ]אסוזא יק במקריס רביס תרצה לדלג לדף חדש, שאינו מקושר ישירות לדף שמוצג במסך, כמו למשל כשאתה קורא בעיתון אודות אתר חדש, או שומע על כך מחבר. אך מה קורה אס ברצונך לשוב על עקבותיך לאחר שראית דף חדש? זפזסו|קאם 6%חז6זח! מספק פקודות רבות לשליטה ידנית בדפים שתראה. 9 ןי /0 03 קפיצה מדף אחד למשנהו ב-65/ באמצעות קישור, דומה לצעדיס בעקבות מישהו בדרך עפר: פוסעיס על עקבות שמישהו אחר כבש. אס רוציס לקרוא דף חדש לחלוטין ללא קישור, צריך לצייו את הנתיב ואת מיקוס הדף ב-80//, ובמילים אחרות - זקוקיס לכתובת ‏ 1ח!1. זסזס|קאם 6%חז6+ח! יכול לדלג בקלות לכל מקוס שתתפוץ, אך מכיון שאתרי 80/ נרשמים בפורמט מיוחד, הס חייבים להיות מוקלדים לשורת הכתובת של ז6זס!|קאם 61חז16ח! בדיוק כפי שאתה רואה אותם, ללא שגיאות. כתובות אתרי 60/ נקראות 10081018 ₪6500706 |הפזסטוח, או בקיצור 6 וחש. קשה ביותר להחמיצ כתובת 1 כשרואים כזו, מכיון שהיא שורה עס קוויס נטוייס רביס המפוזריס בכמות נדיבה. הרי דוגמה של |ח: ||.ס6. וחחוב3-סח. שעש//: כ . 270 בציון | יש משמעות לאותיות גדולות וקטנות, לכן, אם מספר אותיות מודפסות בכתב גדול (670856ס10)), יש להקליד אותן, ורק אותן, בכתב גדול. רוב האותיות מופיעות, בדרך כלל, בכתב קטן (פפַפּסז6ששס.]). דוגמה ל- |/ כזה: ]ו 2.0/0- !ו 3.60 וטו צעצעש//: כ 44 = קוכאי יוללי - 266 7 אלשו דילוג לאתר (0₪1) מסויס הוא דבר פשוט. למעשה, הדבר הקשה ביותר הוא הכניסה עצמה ל- |ח(ו, מבלי לשגות בהקלדה: 1. פתח את תפריט 1!8= ובחר באפשרות ח6סס. 2 הקלד את כתובת ה- ₪1( אליה ברצונך לעבור ולתצ על 06. טחב ,ז0!36] זס ]הסוחווססם 3 ]0 3001555 !6חז6)ה| 6ח₪ ספעד ‏ רש | .גוס זס] ]ו הפס |ואו זזסוקא = )הזוח | | 2 | - .00 וחב -ס .שי | ם זו פ6/ 35 השפ -] | סז | [08ח אס תרצה, תוכל להקליד את הכתובת ישירות לשורת הכתובת, וללחוץ על 60. כעת, עליך ללחוץ על קישור כלשהו באתר כדי לצפות בתוכן הדף, כפי שנראה בתרשיס הבא. [<81]- | זפזסוקא = חזט)ח! 010501 - /1 סס-וחוב-06 .יוא :קזוח בב | 1006 פפהסוםת ‏ אש 0ם 6 | ₪ 2 -₪ | 9% ₪ 9 | ₪ ו ₪ וחק ₪ | סאה >שאסום, הס588 | שחסו השקש | קסופ )| אסמם וו סטחו/ [45 = [בוחוס1 פוה [45 = %5ח| סמוחזסופגובו 45 ב | .בהאו // :ואת [6] 8836 | ( מבזקים וידיעות. תקליטור חינם לנרשמים למועדון לקוחות הוד-עמי חדש על המדף > 98 פווסטחוי - תכליס > מורטוך - ניהול מערכת עם 98 פוסטחוצצ 6 98 פאוסטחוש - למקצוענים 98 פאוסטחו/ש - ישר ולענייך > ערכת כלים 6 8356 |בטפוע' > ללמוד 6 מהדורה שנייה מורחבת > עיצוב וגרפיקה 5 מסמפסוסחם השלם לטכנאי 56 - רשתות תקשורת > המדריך ה פשסטמו/ו למשתמשי גרסאות קודמות > קוראים > יודעים 98 פשוסטחו ההוצאה המובילה והמקצועית לספרי מחשבים בעברית! > קוראים > יודעים 97 08% ת.ד. 6108 הרצליה 46160 טלפון: 09-9564716 פקס: 09-9571582 > עיצוב וגרפיקה עם א.5 סז מסח5 זחוהם > סדנת לימוד 98 זספ[טזק 2 ממים חדשם במדר קריה יש לנו הצעה מדהימה בשבילך! פופ | | כפי שניתן לראות מהתרשים, זפזס|סאם +6חז6!ח! יודע לקרוא עברית, כמו שפת אם. אין צורך בהתקנת גופניס מיוחדיס ופעולות אחרות (זו היתה מטרת התקנת התמיכה בתצוגת גופניס בעברית בעת ההתקנה). זפזסוקאם +6ח7ז6!ח! יכול להציג את תוכנס של דפי 60) הכתובים בעברית בכל גופן עברי המותקן במערכת. בנוסף, תוכל גס לשלוט בגודל הגופן המוצג, ומייד נראה כיצד. סיק 3: כ/כיש -6)וןי) <-עןעועץ - 45 5 6 ?]<| הפעל את ז6'וס!קא= +6חו6)חו. פתח את תפריט 5!|ססד ובחר באפשרות 005ו20%) +6ח'ו6+חן. בכרטיסיה |8ז6ח66) לתחצ על 5 (ראה תרשיס משמאל). בתיבת הדו-שיח הבאה ודא שהשפה הנבחרת היא עברית (ש6זס6רו) ובחר את הגופניס הרצויים. כפי שכתוב בתיבת הדו-שיח, הגופנים שתבחר יוצגו אס דף ה-60/ אינו כולל הגדרת גופניס. כעת, כדי לבחור את גודל הגופן, פתח את תפריט שש6ו/, הצבע על 5126 +א6ד ובחר בגודל המתאיס לך. גודל ברירת המחדל הוא וחט!₪160, אך לטעמי הוא גדול מדי (לפחות ברזולוציית מסך 6600א800). התרשיס הבא מציג את התפריט פתוח. קוכאיס יוכיס - 7/6266 אלש .2306 שחחסו] זוע זס] 96 סו 6ח23 טסוו 0306 חבס וס" | 830% 1156 | 0/3 1156 | הזו 1056 ו |הוסס> 3 חן 60זס51 זב וסתזטוה| 6חז חס ופי גוסע 5סחבק 4 | ...51088 | ...65 8/616 זס] 151060 6/'צוסעי 3065 0ו 65חו| פהוב)חסס זסטוס) עזסופור! סח | 810 ז6ו 3 20 | | .0085910 | ...18065חַח3]. | .מס | 5 פחסוזק 0 זסחזט)ח! [ 30006 | 5הח8זססזק | 000078 | 4ח9)ח00. [ 55 [ ב 6 ססות -ן ב / 0 הפרח 5 6 חזטזח| עזב זסקותט ד -] .36| ההושוסוי אסוום זס! | 45 4 עזסופוו -ן .6ְחָבק השאוסועי ]8001 סו 300055 אסוגום | :סופור זו 3065 א סז ₪395 [‏ אשור ]| גל || ה חב פ65ְהָבק 60/א חס 60עב!8ו פזב שזסו 601ו56 גוסע פוחס! סד -זחס] ]6 60ו]וססק> 3 39/6 )סח סה 1031 5]תסותטוססם. 5 שחס] +אש! חובום. - ]חפזבק5חב: 1 חבחווא השאו השאו חחבחו [= 5 פא ע16עטסס | | עס :)501 הַהווחה 1 )חס] 06ב פס | קסר הבחחסר] %ו46] שחו ך וס ך | אוסוצ , פוטס * + זב זסזסוקאם. + סז 0 סופ 5 ו | יו + בחוססח= חו שו וס ו 1 חספוזספ וושם. לי 56 כיכי/ו2 0272 לפעמים, בשל אופן כתיבת האתר (ולא ניכנס לפרטיס הטכנייס בנושא), 6%חז6)ח! זסזסוקא= אינו מצליח לזהות את העברית באופן אוטומטי. אס נכנסת לאתר והעברית בו אינה מוצגת כהלכה, אין בעיה! 1. לחי לחיצה ימנית על נקודה ריקה כלשהי בדף בו אתה צופה. 2 בתפריט המקוצר הצבע על 0ח6001ח₪. 3. בחר באפיון העברית הנדרש עבור האתר. אינך רואה אפיון שפה כלשהו, או שהאפיון המבוקש אינו מופיע בתפריט! גס כאן יש מוצא: בתפריט המשנה של פַחו000ח= הצבע על 6זסו₪ ותוכל לבחור אפיון אחר. האפשרויות העומדות בפניך (בעברית) הן: (025כ) ש6ז60רז, (|68ו01ס |-502!) שסזססרו, (|1508/-5)2!) ש6ז160! או (פשססחו//) ש6זפ60רז. פעל בשיטת הניסוי והטעייה כדי לבחון את אפיון העברית המתאיס לאתר זה. 5-סוום (פטשסבתן//] ששז46] [פעשססחו/א] ההשספזגו = הזז5ט/ר ([15448/ 50]] צוסזם6ר] 6 , 6זסו )חסתוסס כ זהוהור-ם )6 | ₪ ]תשוחווסס כ ]₪ |-ס [-)חפות דבר חביב נוסף ניתן למצוא בתפריט פַחו600ח=. בחלקו התחתון של התפריט מופיעות שתי אפשרויות : +חסוחטססכ ז0-4100 6-7 1 או זחסוהטססכ 68% 0-1 7-+ח0וה. אס גלשת לאתר בעברית שאינו מוצג נכון במסך (צמוד כולו לשמאל, במקוס לימין) פתח את תפריט פַחו600חם וסמן בו את האפשרות +הסוחטסס 0-16%ז-+ה10ה. ראה בתרשימיס הבאים דוגמה לכך. [< זה ל ד [< זה ל ד ₪ ספ 105 פסאסום? אסצ ₪8 ₪6 || ₪ מו 7906 מאסוםה מש אם ‏ ₪6 || . 2 | כ . "ו ₪( ₪ ₪ . > . ₪ "ו 7 ₪ . >< . 6 שחחסו] ו ב [ווק. 0% 6חסו] | 38/888] | קסופ ק 0% בבוקר שאחרי לילה של שירים אני יושב במטבח עם כוס קפה וקורא בהם שוב בבוקר שאחרי לילה של שירים אני יושב במטבח עם כוס קפה וקורא בהם שוב וכותב מחדש ומוחק ושוב כותב ופותח דף חדש כדי לכתוב שירים של בוקר שירים הבוקר שאחרי שירים של בוקר הבוקר של אחרי וכותב מחדש ומוחק ושוב כותב ופותח דף חדש כדי לכתוב שירים של בוקר שירים הבוקר שאחרי שירים של בוקר הבוקר של אחרי כל הזכויות שמורות לצור לוין ‏ ₪ [או] מ הש א 7 וס | | | / זווקוחסס עויו | בל הזכויות שמורות לצור לויופ 9, מכ 3: כ/כיש -66וןי <-ע]עועץ- 47 כי33/ק-ו6 וט 1 היא כתובת באינטרנט. כתובות אלו ניתן למצוא בעיתוניס (כגון: עולס ה-56, אינטרנט עכשיו, מחשבים וכיף, ידיעות אחרונות, מעריב ועוד) ובמגזינים מחוייל (לדוגמה: 6%., סש 6%חזסזח!, 6חו9082 6ם, ובעיתוניסם אחריס העוסקיס ב-80/)). כשאתה רואה כתובת ‏ 1ח!, עליך להקליד אותה לתיבת הדו-שיח ח6סס 6 בדיוק כפי שהיא מופיעה, ולהמתין לתוצאות. ניתן ללמוד מעט אודות הדף אליו תעבור מכתובתו. הבט באותיות הראשונות של הכתובת. 4+ אס הכתובת מתחילה באותיות //:40, ואת אומרת שהיעד הוא (6ו6ץ4] 6 86₪5/ (דך4 מייצג |סססוסזק זסזפחבּזד 1א6 דו6סע1ז). כלומר, לפניך דף עס קישוריס שאליהס ניתן לדלג ומהס אפשר לדלג הלאה. + אם הכתובת מתחילה באותיות //:0ש1 - היעד הוא דילוג לאתר 5 ד= (ראה פרק 9). + אס הכתובת מתחילה באותיות :0+!31ח שולח דואר אלקטרוני ((ופּח-=) לכתובת הדואר האלקטרוני הרשומה. לרמזיס הקשורים ב-ווחח-=, פנה לפרק 8. רוצה להבין מה נמצא ב-₪1(!! הנה כיצד תעשה זאת: החלק המופיע מייד לאחר שני האלכסונים (//) הוא תמיד שס האינטרנט של המחשב בו נמצא הדף. המיליס לאחר האלכסון הבא (או קבוצת אלכסונים) מציינות תיקיות משנה. המילה האחרונה המסתיימת ב-!ח)ח או וח והיא שס הקוב הממשי של הדף (לעיתים מושמט שס הקוב של דף 80/ ועדיין כתובות אלו פועלות כהלכה). כעת נוכל לדעת שהכתובת הבאה היא דף 60/ במחשב ששמו /0ש.805ט.ז6.סזחו והדף נמצא בתיקיה ברמה שלישית, ושס הקוב> הוא |וח+ח.א6חו. [רה+ר. 6 חס 5- 5 3 וח- ס0-+3 ח ץע 30 6+ 0310 00/60 .505ט. זס. סזחו//: כ 7 ו 5] 25 0/ כ0 39/7 24 029 1:62:22 כשרואים את הדף צריך להיות ברור מדוע הדבר נמשך זמן רב עד שהוא מופיע: יש בו תמונות גרפיות רבות המשולבות בטקסט. למעשה, בהתבוננות מקרוב, ניתן לראות כי תמונות גרפיות רבות משמשות כקישור בעצמן, וניתן ללחוץ עליהן כאילו היו לחצן. שיס לב, סמן העכבר משנה צורתו כשהוא מוצב על תמונה מקושרת. 4 קוכאי וליק - 6566 ₪7 א פקן 2295/ 42 כעת נניח כי אינך מעוניין כל כך בדף 60/% שאליו דילגת זה עתה. מה *%% שצריך כעת זו דרך מהירה לחזור לדף ממנו דילגת, כדי לנסות קישור אחר. למרבה המלל, ל-ז6זס!וסאם 61חזפ%ח! יש פקודה לעשות זאת. הפקודה לדילוג חזרה נקראת, במקוריות רבה, 286%. זהו הלחצן הראשון בסרגל הכליס של זסזס!|קאם 6%חז6זח!. לחיצה על לחצן 880% תחזיר אותך לדף בו צפית לפני הדף שנמצא כרגע בחלון המרכזי. ה כמו להניח אצבע בספר כדי לסמן את הדף, ולחזור אליו לאחר שסיימת להסתכל במקוס אחר. דילוג לדף שאינו מעניין הוא דבר נפוץ, ותמיד ניתן לחזור על העקבות בעזרת לחצן 886%. ₪ תוכל להמשיך ללחוץ על לחצן 86% עד שתגיע לדף הבית. כשאין יותר 99 דפים אליהס ניתן לחזור, לחצן 880% מתעמעם, כדי לציין ואת. ו קת בפעם הראשונה כשמדלגים לאחור, הופך הלחצן בסמוך ללחצן 580% פיי לפעיל. לחצן וה מכונה זשזס=, ומאפשר לנוע קדימה לדף בו כבר ביקרת. ל באופן טבעי, ניתן להמשיך וללחוץ על 0זפאחס= עד שמגיעים לדף האחרון מ ש-זסזס!קאם ז6חזסוח! העביר בפועל. מעבר לנקודה זו, לחצן 0ז8/וזוס- מתעמעם. כעת עליך ללחוץ שוב על קישור, או לדלג באופן ידני לכתובת חדשה. ,ו פָ> שים! אם תלחץ על לחצן 886% מספיק פעמים תגיע לדף הפתיחה של זסזסוקאם 6%הזסזה!. אם תבחר כעת בקישור חדש, תימחק רשימת האתרים בהם ביקרת עד כה ותיפתח רשימה חדשה - מנקודה זו ואילך. ₪ שיפ לחיצה ימנית על אחד משני הלחצנים, 886% או 6זאשוזס:, תפתח רשימה של אתרים בהם ביקרת בשיח זה. מכאן תוכל לדלג ישירות לדף כלשהו. הטריק הזה אינו עובד כאשר הלחצן מעומעם. 0 כ97כ! הפקודות 886% ו-0זהשוזס- נמצאות גם בתפריט ש6ו/, סד 60, בו גם מוצגים מקשי הקיצור עבור המקלדת. 9 3 9/כיש 00| <-שו/ן 49 כי32 6וכ) 50/2 כייכ] 1//.5/2 עס כל הדילוגים האלו, קדימה ואחורה, כדאי למצוא דרך פשוטה לעקוב אחר תנועותיך, ואכן, דרך כזו קיימת. בסרגל הכליס לתצ על עְזס+15. בחלון הדפדפן, מצידו השמאלי, נפתחת חלונית נוספת ובה מוצגיס האתריס בהם ביקרת באותו יוס, בכל אחד מימות השבוע הקודמיסם ובשבועות האחרונים. שיס לב שרשימת האתרים מרוכזת. אס ביקרת ביותר מדף אחד באתר כלשהו, לחיצה על שם האתר תפתח את רשימת הדפיס בהס ביקרת באתר זה. בחר בדף כלשהו כדי לעבור אליו באופן ישיר, מבלי לעקוב אחר קשריס כלשהס מדף הפתיחה של האתר. ניתן למייו את רשימת ההיסטוריה לפי תאריך הביקור באתר, לפי האתריס בהס ביקרת, לפי אתריס בהס ביקרת מספר הפעמים הרב ביותר וגם על פי סדר הכניסה שלך אליהס היוס. כדי למייו את רשימת ההיסטוריה לח על לחצן שפו/ בחלונית צֶזס+115 ובחר בסוג המיון הרצוי לך. [<51]- | זסזס!קא= וסחזסוח! ו50סזסו - הוצאת הוד עמי- לספרי מחשבי ך3/ 46 1005 66הסטםת ‏ אפע ₪00 ₪6 | ה ו : 0 ₪68 - ות || עסו |65הוסצ- 00זב56 | שחר 36680 | קסופ סמוס - 8806 | - [45 וס פד [45 15 סוט [45 מ | | 0 | /סס:חז-סת או /-קות. 6 ] 87055 | * עו 5680 600 * אפור > ובו עו ו וז ה ובו סז ופ ]1 תפ [8. (055.00.4!ף.אווואו] 65ספוף 38 ההוצאה המובילה והמקצועית לספרי מחשבים בעברית! ]חמצש | ת.ד. 6108 הרצליה 46160 טלפון: 09-9564716 פקס: 09-9571582 וסנו ב | ( מבזקים וידיעות ות פס [45 קרו חן וי 45 | תקליטור חינם ה2 | לנרשמים למועדוך לקוחות הוד-עמי בחדר קריאה = ספרים מוזלים ל 0 = = מאמרים חדשים הספרים המוזלים, [1. 1-00 ספחזסו] א 167 ספהזסת 32 חדש על המדן לקבלת רשימת, 60 וס או וס 2 9 ד לקטלו? היום 09-9564716 1 בו התקשרו עוד [0.1ס.03/2 חח ו ומתח [39. | לרכוש רק בהוצאה, [חזסס .89110810 וח אואו] 1010פ/35רח [39) ספרים אלו ניתך [חזסס.)]050זסאחח.צשאואו] 501 0זסוחח [39! [0.1ס 818061 חואו 301364 [3) ₪1 ל- זפזס|קא= +6ח97+ח! יש תכונה חביבה נוספת. כשאתה מקליד כתובת אתר אינטרנט בסרגל הכתובת (6559ז400) הוא מנסה להשלים אותה באופן אוטומטי. רשימת הכתובות שתקליד כאן תגדל עס הזמן, ורוב הסיכוייס שתרצה שוב ולבקר באתר כלשהו יותר מפעס אחת. בעודך מקליד את הכתובת בשורת הכתובת הבט במסך. אס הכתובת אליה אתה מעוניין לגלוש מופיעה ברשימה אותה מציע זסזס|קא= )6חזסוחו, בחר בה באמצעות העכבר, והרי אתה בדרכך. 0 = קוכאי יוללי - 626% 7 א.פשן /3] ק910 לעיתים נדמה כי זפזס|סאם 6%חז16ח! איבד את מקומו ב-65/: אזור התוכן מתנקה, מציין המצב ממשיך להבהב, אך נראה כאילו דבר לא קורה. לפעמיס למשך דקות, ולפעמים אף ליותר מזה. זפזס|קא= +6חז6+ח! נראה כאילו הוא תקוע ואינך יודע מה הצעד הבא שעליך לעשות. פשוט למדי, בקש ממנו לעצור. 9 עשה ואת באמצעות לחיצה על לחצן 58+00. פעולה זו עוצרת כמעט תמיד מס את מציין המצב ומשחררת את זסזסוקאם 6%חז10ח!, כדי לאפשר לנסות קישור אחר, או לציין כתובת ‏ | חדשה. כ)(69 6-ץשץס)00] 61ווז6זון] "%'כ3 כיוו]'.. לעיתיס נראה שהפעלת קישור כלשהו אינה מובילה לשוס מקום ו-זפזס!קאם 6%ח67+ח! פשוט יינתקעיי ומותיר אותך בוהה ותוהה: יימה קורה כאן!יי האמת העצובה היא, שכל דבר יכול להיות משובש, ולמעשה דבר לא קורה. לא תמיד תקבל הודעה שמשהו השתבש. במקוס זאת, לעיתים, זסזסוקאם +6ח197ח! רק 'ינתקעיי בצורה טיפשית. האם הקישור אינו אפשרי, או שהקישור נותק! האס המחשב שאליו ניסית להתקשר אינו פועל! סביר להניח שלא. להלן מספר סיבות נפוצות לכך שהקישור אינו מתבצע: 4 באתר יש יותר מדי אנשיס המדפדפים בו-זמנית. + במקוס כלשהו קיימת הפרעה לקווי הטלפון. + המחשב המרכצי הופסק לביצוע גיבוי וכדומה. + כל אחת מתריסר סיבות אחרות, זמניות לחלוטין. אם נראה ש-זפזס!|קא= 81חז%9ח! אמנס הגיע למבוי סתוס, לחצ על לחצן 5+00 ונסה את הקישור פעס נוספת. אם הוא עדיין אינו פועל, בדוק שוב לאחר כשעה. אס גס אז הוא אינו פועל, נסה שוב למחרת. עדיין ללא הצלחה! חזור בשבוע הבא, מכיון שעלולה להיות בעיה חמורה שמונעת את השימוש כעת. אם עדיין אינך יכול לבצע את הפעולה, ייתכן שהקישור אינו בתוקף. מצב של מבוי סתוס בעקבות דילוג על פי קישור אינו נגרס באשמת ז6זס|קא= +6חז9וחו, בדרך כלל. 43182 91/9950 ' לאחר מספר רב של דילוגים, אתה עשוי למצוא את עצמך תוהה "איך ה הגעתי לכאן!יי. בכל פעס שאתה רוצה לשחזר את צעדיך, לחצ על לחצן "= שוחס ותוחזר לדף הראשון שראית כאשר זסזס!סא 61חז6וח! הופעל. הדבר יעיל במיוחד אס לחצת על 5100 ו-זפזס!קאם 61חזפ!ח! הציג מסך ריק. אס לחצן 0% אינו ניתן להפעלה, תוכל לבחור בלחצן 6וחס ולהתחיל מחדש. יק 3: //פ/כין :)ןי <-ען/ועץ | [5 וי 006 דפי 80/\ אינס מכילים רק שורות טקסט. לפעמים ניתן לשלוח מידע בעזרת טופס (וחזס=) מקוון. השימוש בטפסים נעשה לבקשת הצעות, חיפוש אחר נושאים מסוימים, שיגור דואר, רכישת מוצריס באינטרנט ופעולות רבות אחרות. לדוגמה, נניח שתלחץ על הקישור מועדון לקוחות, בדף הפתיחה של אתר הוצאת הוד-עמי. תוכל לחזור לשס על ידי לחיצה על לחצן 886% מספיק פעמים, או פשוט להקליד את הכתובת !1ו.60.וחהּ- סח שעשעצ//:כח מחדש (ואל תשכח להביט במסך ולבחור בכתובת הנכונה כשהתכונה 816!מוחס6סזט4/ מציגה את הכתובת הנכונה). קרא את הכתוב בדף ודפדף לתחתיתו. כעת יופיע בפניך טופס, המוצג במסך הבא. [<51)-| זסזס!קא = ]6חזט)ח! 050/1זסוא - הוצאת הוד עמי- לספרי מחשבית 4 | וס שאו שפצ ₪ 6ם | ₪ ₪ בי ו )חק 1 עסו 0065ע3 = 568100 חס | 30658 | קסופ 2-2 8 6% וסנחו/ [45 = [בחזוס! סז" [45 = 1.65 6קווחסופגוכ) [45.- 1065 [ 86 | 0 וחזב-3וס ואו / :קת 5 ב חן - 4. אם היינך נרשם בשמך הפרטי, אנא רשום אית כתובתך הפרפית אם הינך רושם את כתובת החברה, אנא ציין ליד הכתובת את שם החברה. שב - | [השטרקון = | | נקה טופס שלח טופס ₪ פופ | | במבט על דף המכיל טופס, ניתן לראות משהו כמו תיבת דו-שיח סטנדרטית בה שדות טקסט, תיבות סימון, תיבות רשימה ותיבות רשימה נפתחות. המסך נראה כמו טופס נייר רגיל שבוודאי מילאת לא פעס בעבר. 20256 אל תציין את מספר כרטיס האשראי או תעודת הזהות שלך בטופס, אלא אם מצייני האבטחה של זסזס!סאם 6%חז6זח! פעילים. להרחבה בנושא אבטחת נתונים ברשת האינטרנט קרא בהמשך. 1 קוכ6י ולי - 7/6266 אלשו כיג3 //0/02 65וכְס מילוי טופס דומה לשימוש בתיבת דו-שיח סטנדרטית : יש ללחו על לחצן העכבר בתוך שדה ולהתחיל להקליד בצמוד לסמן המהבהב, או ללחוץ רק על תיבת הסימון כדי לבחור בה. לאחר שכל הפרטיס בטופס הושלמו, יש ללחו על הלחצן המתאים, שיכול להיות 06, וחזס= 1 ה ס50, ז00ז +החסט5, שלת טופס, או לחצן אחר המיועד למשלוח הטופס. כדי לנקות את הטופס מבלי לשלוח את המידע, לחצ על |68068, וחזזס= ז6168 (נקה טופס) או על לחצן אחר המיועד לנקות אותו. כל הטפסים פועליס בדרך והה למדי: תחילה ממלאים את הטופס ואחר כך שולחים אותו. אס עדיין לא נרשמת למועדון הלקוחות של הוצאת הוד-עמי, זה הזמן לעשות ואת. מלא את פרטיך לפי השדות ולח על לחצן שלח טופס. לסיום לח על 86% או 6וחס1]. ,'!י . יס בזמן מילוי טופס ניתן להקיש 130 כדי לדלג משדה אחד לבא אחריו. יש 26241 ו[ הזכרתי ואת קודסם, אך כדאי להזכיר נושא זה שוב. טפסיס רביס נשלחיס בצורה לא מאובטחת, ולמעשה כל ייגאוןיי, שלרשותו עומד הרבה זמן פנוי, עלול להצליח בפענות ההודעה ולקרוא אותה. הודעות אינן מוגנות פחות מכל דבר אחר המתבצע ב-80//, אך לעולס לא ניתן לדעת. לכן, לא כדאי לשלוח מספר כרטיס אשראי, או כל מידע רגיש אחר, אלא אס הטופס מאובטת, כלומר נשלח בצורה מוצפנת. 4 כ/53ת! יש להיות מודעים לכך שהאתר המקבל את הטופס יכול לעשות בו כמעט הכל, וגם לשלוח אותו לנמענים אחרים. במובן זה טפסים אינם שונים מדואר נייר רגיל. פיק 3: /פ/כי -06וןיק <-עןעןעץ ‏ 53 /פיכן 2/0 65וכָ0: כשלוחציס על לחצן שלח טופס, נראה כאילו נעלס המידע שזה עתה הוקלד. אך אל דאגה, שוס דבר נורא לא קרה: המידע מועבר אל בעלי האתר בצורה מאובטחת בדרך כלל. מה שקורה אחר כך משתנה מאתר לאתר. לפעמים הטופס נשלח לכתובת הדואר האלקטרוני הרגילה של בעל האתר, וזה יכול לבצע בו פעולות שונות ומשונות. במקרים אחרים כמות ההיענות לטפסים באתר היא כה גדולה שבעליו מתקינים תוכנית מיוחדת שכל תפקידה הוא למיין את תוכן הטפסים ולשלוח אותס כבסיס נתוניס מאורגן לבעל האתר. 4 = ק<וכא לליק - %(26 .7 אק מק 4 עכו|1 /עק 21/9 / ץזז10/0 61וץ6וץ! כיצד להשתמש בשטח המסך בצורה הטובה ביותר! האם ניתן להגביר את מהירות הטעינה של דפי 60צ! כיצד אפשר לעבוד עם מולטימדיה ב- 60/! / / / / בעוד שדפדוף באינטורנט וב-60/ בוודאי נעים, הרי השימוש במידע שמשיגים | הוא העיקו, וכאן באות לידי ביטוי היכולות | של זסזס!ןאם +6ז6+חו. כיצד מסתכלים על דפי 60/צ כשלא מחוברים לאינטרנט! סי 4: אכוןו2 ואקלויות 0/ יווקו וזו | לפ הדילוג מדף לדף ב-80/ באמצעות זסזס|קא= 6%ח167זח! פשוט למדי, ודורש שימוש מזערי בתפריטים נגללים ובאפשרויות מורכבות יותר. הדבר מאפשר קריאה מהירה ותנועה חלקה, בניגוד בולט לדרך בה משתמשים ותיקיס באינטרנט פעלו בעבר. אך מעבר לפעולה הפשוטה של קפיצות ודילוגים מאתר אחד לאחר, קיימיס ב-]6זס!ק[א= 81חז6+ח! מרכיביםס בעלי עוצמה, המאפשריס לעשות שימוש טוב יותר במידע שמוצאיס ב-60// ולהציג אותו עס אמצעי מולטימדיה במקומות רבים. 207 24 01025 2165 כיןיעל 2*[כס!" 27 זסזס|קא= +6חז6+%ח! פועל במיגוון רחב של מחשביס ומסכים, שלחלקס יש צגיס המגיעיס אף לגודל 23 אינציים. גודל המסך אינו משפיע על גודל האובייקטיס בלבד, אלא גס על כמות המידע שניתן להציג בהס. לרוב המחשבים האישיים הפועלים בסביבת פשוססחו/, יש מסך צבעוני בגודל 15 אינצייס ברזולוציה 480א640 (שפירושו 640 נקודות לרוחב ו-480 נקודות לגובה). את רוב המסכיס אפשר להפעיל גס ברזולוציות אחרות, כגון 600א800, 768א1024. כך אפשר להציג יותר תוכן בחלון, אך הפרטיס במסך קטנים יותר. רזולוציה היא "מצב תצוגהיי של המסך. התרשימים הבאיס מדגימים את ההבדלים בין תצוגה המוגדרת לגודל 480א640 (מצד ימין) לגו המוגדרת לגודל 768א1024 (מצד שמאל). וטוה 00 - הדצאת הרד ער - לטפרי השביה ב 7 ₪ אס שמסום? ה6ש6פ | סתסת ‏ תומשה פס 7 ופ[ חס[ !| | 0 [ה, ןס חס | שחות הוד-עמי המדף וחוא - תכליס 8 טטוצ מל מל - למקצוענים. ומוצ - ישר ולעניך |) = - סמ 4 ל [ מממור ור וו בעיקרון, ככל שאזור התוכן (68] 1ח00016) גדול יותר, כן ניתן לקרוא יותר מבלי לגלול את המסך, ובעקבות כך תגבר ההנאה מהשימוש ב-60//. אין צורך לרוצ ולקנות מסך גדול יותר. מספר מרכיבים נוספיס ב-ז6זס|קא= +6חז16ח! (המתואריס בסעיפיס הבאים) מגדיליס את שטח התצוגה היעיל של אזור התוכן. 60 <וכאיש יוללי - 6266 0 אלשו 0 31/055יי<. 20 2 -עשסטוןו/) צגיס רביס יכוליס לעבור מרזולוציה אחת לאחרת, אס ברשותך מנהלי התקני מסך מתאימיס (מנהל התקן, דרייבר, הוא קובצ תוכנה ש-פעוססחו/ משתמשת בו, כדי לקבוע רזולוציה פעילה). פ/שסחו/\ מכילה מספר רב של מנהלי התקנים, כדי לעבור מברירת המחדל של 480א640 לרמות הפרדת מסך אחרות, תלוי בכרטיס המסך המותקן במחשב שלך ובסוג המסך שלך. מנהל התקן המסך קובע אס להציג 256 צבעיס (ברירת המחדל של פאוסטחו//), רמת צבע גבוהה (65,000 צבעים), או מספר אחר. בכל מקרה, מספר הצבעים המינימלי המומלצ לעבודה באינטרנט (אס אתה מעוניין לצפות בגרפיקה המרהיבה המצויה בה) הוא 256 צבעים. ,'!י פ> יס השימוש במספר רב של צבעים (למשל 65,000 צבעים), משפר את התצוגה בצורה ניכרת לעומת השימוש ב-256 צבעים, אך יש לכך מחיר: הוא מכביד על משאבי המערכת. אם בכוונתך להפעיל מספר רב של יישומים במקביל, או שאין ברשותך מספיק זיכרון (בכרטיס המסך או במחשב בכלל) עבוד עם 256 צבעים. 9% פעוססחו/\ מאפשרת מעבר בין רמות הפרדת המסך השונות (רזולוציות) ללא צורך באתחול מחדש של פששססחו/ בכל פעם (בניגוד לגרסאות פששססחו/ הקודמות שדרשו זאת). לעומת ואת, אם תבקש לשנות את מספר הצבעים שמציגה פצשוססחוצ/, עדיין תיאלצ לאתחל את 95 פשוססחו/ מחדש (ב- 98 פ/שסטחו/ ניתן להימנע מכך על ידי הגדרות הנקבעות במאפייני התצוגה; למידע נוסף אודות הגדרות קרא בספר 8 פשסשחו/) - קולאים *ודעים, בהוצאת הוד-עמי). ניתן לחימנע מכך על ידי התקנת תוסף עזר חביב הנקרא 10865ו00. ניתן למצוא אותו באתר הבית של ו 1. לח על לחצן 56870 בדף הבית של 070508וו/, הקלד את המיליס 105 וסשסס כמילות חיפוש, בחר באפשרות 65זס/צ |41 כקריטריון חיפוש ולח על לחצן שסא 8ה668760. 2 בדף התוצאות לחץ על הקישור 95 פשססחו/ ‏ 050%ז6!!)! זס1 5עס דו6שסק דא חהּ. 33 בדף הבא קרא את הוראות ההורדה וההתקנה ולח על שסח ְבס!חשסם. 4 בחר באפשרות 615% 0+ וחגּזן)סזן 15ח+ 6צ58 ולתצ על אזס. 5. ציין היכן לשמור את הקוב שאתה מוריד ולח על שמור. בסיוס הורדת הקוב פעל על פי ההוראות שקראת באתר, כדי להתקין את הייצעצועיס'י של 50סז6וו. סי 4: אכוןו2 אקלויות 0/ יווקו סו 57 כדי לשנות את הרזולוציה (אס אתה כבר עובד עס הגדרת צבעיס מתאימה), עליך ללחוץ לחיצה ימנית במקוס ריק כלשהו בשולחן העבודה ומהתפריט המקוצר לבחור באפשרות מאפיינים. בחר בכרטיסיה הגדרות והזז את הגררה בתיבה שטח תצוגה כך שתציג 600א800 כגודל שולחן העבודה. כעת, לח על החל וראה אס ההגדרה החדשה מתאימה לכרטיס המסך שברשותך. אל דאגה - אם לא תראה דבר על המסך לאחר שינוי הרוולוציה, המתן! תוך 15 שניות תחזור התצוגה לקדמותה. אס המחשב שלך אינו מוגדר לעבודה עס 256 צבעים (ברירת המחדל בהתקנה בסיסית של 95 פשוססחו/\ היא 16 צבעיס ושל 98 פששסשחו/ היא 256 צבעיס) תיאלצ לאתחל את המחשב מחדש, כדי לצפות בשינוייס. בכרטיסיה הגדרות בתיבה לוח צבעים, בחר באפשרות 256 צבעים. אס אין באפשרותך לבחור יותר מ-16 צבעים, משמע שאין לך מנהל התקן מתאיס למסך, או שלכרטיס המסך המותקן במחשב שלך אין די זיכרון להציג מספר צבעים כזה. פנה למי שממנו רכשת את המחשב ובקש עדכון מנהל ההתקניס לכרטיס המסך שברשותך. יס מספר כרטיסי מסך מסופקים עם תוכנה ומנהלי התקנים ומחליפים את קביעת מצב הפעלת המסך של א9 פעוספחו//. שינוי הרזולוציה בכרטיסים אלה נעשה באמצעות התוכנה שצורפה לכרטיס, ולא דרך מאפייני תצוגה. לפעמים עלולה להיות ירידה בביצועים, כשאין משתמשים במנהל ההתקן של פשוססחו// (בתנאי שהוא קיים עבור אותו כרטיס מסך). ראוי לבחון נושא זה. ₪ 0 ו6ו2כ! שיניתי את הרזולוציה ו- זזס!|כקא= +6חז6+ח! נראה נהדר. אך בכל שאר ע היישומים איתם אני עובד הכל נראה כל כך קטן, שאיני יכול לקרוא דבר. לרוע המזל, כשמשנים את הרזולוציה, השינוי מתייחס לכל מה שקשור ב-8/שססחו/. לא ניתן ליצור הגדרת רזולוציה אחת עבור 6%חזסזח! זזס|וקא= ואחרת עבור סזס/, לדוגמה. אולם, לרוב תוכניות פ/שססחו// "הראשיות" יש לחצן בסרגל כלים, או פונקציית ‏ 8ח200, המאפשרת להגדיל את התוכן הנראה בחלון, כדי להקל על הקריאה. ביישומים מסוימים אף ניתן להגדיל את לחצני סרגל הכלים (ז3פ!|ססד), אך חלקים אחרים של היישום ימשיכו להיראות קטנים. 8 <וכאיס ונקי - 6266 ₪9 אלשו ןוי :01 0ופא, 05/יק גודל הלחצניס בסרגל הכלים של זפזס|קא= 6%חזפ+ח! ניתן לשינוי. אס אתה מעוניין תוכל להציג סמלים גדוליס עס תוויות טקסט תחתסם (כמו בתרשיס הראשון) או סמלים קטנים, ללא תוויות טקסט (תרשים שני). 5 3 - ו זחוזק ובו עז0ופו] | 85]וסעב = 568100 0 2 חס | 85 | קסופ זוז 30% מו ו [> - 5 - 8 ₪] 8 9-3 ₪ - הדרך לבצע את השינוי פשוטה. לחצ לחיצה ימנית במקוס ריק כלשהו בסרגל הכליס ומהתפריט המקוצר בחר באפשרות 6₪5+0₪0126. בחלקה התחתון של תיבת הטקסט (ראה בתרשיס הבא) תמצא שתי תיבות רשימה נפתחת. האחת מאפשרת הצגה או ביטול תוויות הטקסט, ואילו בשנייה תוכל לבחור את גודל הסמלים שיופיעו בסרגל הכליס. זהפ סט 7 26וח5+0:) :8חס!)גוס זהפ!סס) ותפזזגו :5חס)זגום זה פוסס! 6|טב!ובעם. סוחסו! 3 ב וק | <- 80 עזסופו 64 | 606 > [+ 65 |א6) אוסר|5 | = :פחסווקס ואס ד [+ פחססו ספזב ]| :פחסווקס מסס! ברירת המחדל של סרגל הכלים מציגה את הלחצניס גדולים עס תמונות וטקסט. הסרת הטקסט והקטנת הסמליס מאפשרת להקטין את גודל סרגל הכלים וכך לפנות מקוס גדול יותר לאזור התוכן. אפשרות נוספת היא להסיר את סרגלי הכלים כולס. 1. פתח את תפריט ששו/. 2 הצבע על פזהּט!|ססד. 3 סרגלי הכלים המסומנים ב- > מוצגיס. בחירה בהס תבטל את הסימון ותסיר את סרגל הכלים מהתצוגה. בנוסף, תוכל גס לשנות את מיקומס של סרגלי הכליס השוניס. כדי להעביר סרגל כלים למיקוס שונה לח על החלק הייבולטיי (אשליה אופטית שנעשית באמצעות גרפיקה פשוטה למדי) והזו אותו למקוס המבוקש. ניתן להזיז את סרגלי הכלים למעלה, למטה, או שיופיעו בשורה אחת עס סרגל כלים אחר. באמצעות חלק ייבולטיי זה ניתן גס לשנות את רוחבו המוצג של סרגל הכליס, במידה ואתה מציג שני סרגליס באותה השורה. סי 4: אכוןות ואקלויות 0/ סוק וו 59 ,'י פָ> שים! כדי להציג את כל התוכן של סרגל כלים מסוים, במקרה והוא מוסתר על ידי סרגל כלים אחר המוצג באותה שורה, לחץ על החלק ה"בולט" לחיצה כפולה. 4/0907 0 ככ*21/ סרגל הכתובת מציג כתובת ‏ 01 של דף ה-85/ הנמצא כרגע באזור התוכן ומאפשר דילוג ידני לעמוד חדש. אולס, אי הצגתו אינה מונעת מ- זפזס|קאם 6%חז16ח! לפעול באופןו רגיל. אפשרות זו אף יכולה להפוך את המסך לפשוט יותר, עבור משתמשיס שאינס מרגישיס בנוח בנוכחות כתובות אינטרנט ארוכות ומסובכות. 2 שיפ . כשסרגל הכתובת אינו מוצג, ניתן להשתמש בפקודה ח76ק0 שבתפריט 6, כדי לדלג ידנית לכתובות. 0 952 ת/ו[21 וסוסוק%] ד6ודזזווו דרך נוספת להגדיל את שטח ההצגה של דפי 60/ (או להציג שני דפים, או יותר בו-זמנית) היא ליצור חלונות זפזס|קא= +6חז16ח! נוספים. כשבוחרים מתפריט 16= באפשרות שש6א, שסשחוצ נפתח חלון נוסף, נפרד לחלוטין. כל חלונות 6%חז6)ח! זפזסוקאם פועלים באופן עצמאי, ללא תלות זה בזה והפעילות בהס (טעינת דף, אנימציה בדף וכדומה) ממשיכה להתרחש. מספר החלונות שיכולים להיות פתוחיס תלוי בכמות הזיכרון במחשב שלך (ובכל מקרה, הס רביסם). פ> יס כדי להציג את חלון ז6זס|קא= 6%חז6+ח! כך שיוצג במלוא גודל המסך, ללא סרגלי כלים, שורת התפריטים או שורת המצב, הקש 11=. 0 <וכאיס יוללי - 6[26(6 ₪ אלשו סכשיס | אוןו, 3///י א306/0יכ: 32כ' 20// אחת ההבטחות של ה-808/ היא, שיש באפשרותה לשלוח מידע מולטימדיה באינטרנט. מולטימדיה מורכבת לא רק מסרטיס מצויריס; היא מורכבת מכל צורות התקשורת, כולל טקסט פשוט (ומשעמם לעיתים), תמונות, צלילים וסרטיס. הסעיפים הבאיס יעסקו בדרך השימוש במשאביס אלה במערכת, כפי שהס מופיעיס בדפי 80/. 06 כ/52כ! בפועל, זסזס!קא= 6%חז6+ח! אינו מפעיל קבצי מולטימדיה בעצמו. כדי לעשות זאת, הוא זקוק ליישומי עזר ייעודיים למולטימדיה: 6013חו/ש!גוו₪ 5 זסס!16. יישומים אלה מותקנים במחשב בעת התקנת זסזס!קא= +6%חז6+ח! (אלו הן אותן הרחבות מולטימדיה בהן פגשת בעת ההתקנה). רוב יישומי העזר הדרושים להפעלה "חלקה" של ז6חזסזח! זסזסוקא= כבר מגיעים כחלק ממנו, אך ייתכנו מצבים מיוחדים בהם תזדקק ליישומי עזר נוספים, או בעדכון היישומים הקיימים. 29/09 כַאלכ'קכ הדבר שמכביד באופן המשמעותי ביותר על רשת האינטרנט הוא כמויות הגרפיקה באתרים, וזה רק אחד הגורמיסם לטעינה איטית של דפי 60/. סמליס קטנים (או לפעמיםס תצלומים גדולים) יכולים להיות גדולים פי מאה בקיבולת שלהם, מאשר הטקסט הבסיסי של הדף המשודר, ועלולות לעבור מספר דקות עד שהס נקלטיס במסך באופן מלא, בשעה שהכוונה לקרוא את הטקסט בלבד (וזה כמובן תלוי במהירות הקישור שלך לאינטרנט). מפתחי זפזס|קא +6%חז%9ה! שיערו לעצמם, שלאחר ומן מה תמצא את ההמתנה לגרפיקה בדפיס כמטרידה (במיוחד כשאינה דרושה), ולכן הוסיפו אפשרות המתאימה למצביס אלה. 1. פתח את תפריט 5|ססד ובחר באפשרות 5חסו+00 6%חו6+ח!. 2 בחר בכרטיסיה 46806606 וגלול את הרשימה עד שתגיע לקטגוריה 3 חוז!טו. 3 בטל את הסימון ליד 65זט16% עשסח5 וליד חסווה הוחג עבּוק. במצב זה, תמונות גרפיות משולבות לא תקראנה מהאינטרנט ותוחלפנה בסמליס קטנים המייצגים את מיקומן בטקסט. דוגמה להפעלת אפשרות זו מופיעה בתרשים הבא. סכ 4: <כו[וא קוא 0 זקוסוק0] זוז 61 [<51]-] זסזס!קא ] ]סחזס)ח! )/ס5סזסוא - הוצאת הוד עמי- לספרי מחשביהם [ ב וס 1006 )סטב אצ א6ם ‏ 6(] | - ₪ = זו | 4 סוה | ה | - ₪ <) * <- + 8806 2 | פווסטחו/י [45 = ה8חזו0] סז [45 = %5ח | סכווחסופנם [45 חן 0 |ד /.0ס.וחזב-1וסר] ואו / :קוו [ 45| 8807655 | ליטה מלואה ביחשב של | ₪ הוצאת הוד-עגוי לספרי מחשבים. ₪ תקליטור חינם לנרשמים למועדוך לקוחות הוד-עמי חדש על המדף 8 פאוסטחואי - תכל"ס | = 1 טורטוך - ניהול מערכת עם 98 פטוסטמוצצ 2 8 פאוססמוצ' - למקצוענים 8 פאוסטחוצש - ישר ולעבייך ערכת כלים 6 8356 |בטפוע 2 ללמוד 6 מהדורה שנייה מורחבת. 2 - עיצוב וגרפיקה 5 טסחפסזסחם בי המדריך השלם לטכנאי 66 - רשתות תקשורת 0 ווח 9 ₪ 9 פאוסטחוצשי למשתמשי גרסאות קודמות ה = = = 0 4 שפוחו פא | | ₪ מה קורה אם שינית את דעתך וברצונך לראות את התמונות הגרפיות המשולבות בדף זה למרות הכל! לח לחיצה ימנית על התמונה אותה אתה מעוניין להציג ומהתפריט המקוצר בחר באפשרות 016076 עשסחס. 3'ת 2סכ6יס ו3/4יו2. וק /28-2/] אחד הדבריס המרשימים ביותר שאפשר להראות למישהו היימביט מעבר לכתףיי בומן שימוש ב-60/ הוא סרט וידאו, או להשמיע לו תחנת רדיו בזמן אמיתי. כמובן שיש שימושיס מעשיים לסרטוני וידאו במחשב ואנימציות, כמו צפייה במפות תחזית מזג אוויר, צפייה בווידאו-קליפים ו... חומר מגוון למבוגריס. לא יכול להיות דבר קל יותר מקבלת סרטיס באינטרנט: כל שזקוקיס לו הוא דף 89 עס הקישוריס המתאימים, יישום העזר הנכון, פופקורן - ולצפות בסרט. ובכן, יש עוד דבר אחד שייתכן ותודקק לו: אס אתה משתמש ב- זפזס|סאם 81חז6)ח!ו עם חיבור מודס (ולא ברשת), תודקק לזמן. הרבה מאוד זמן. במודס 28,800 סלייש, ההמתנה עלולה להימשך בין 10 ל-60 דקות עד שתוכן הסרט יגיע למחשב ויתחיל בהצגה - דבר שיאפשר לך להרתיח מים בקומקום, להכין כוס קפה ויותר... כשנפגשיס בדף 60/ עס קישוריס לסרטים, הצפייה בהס פשוטה מאוד: 1. היכנס | לכתובת| 1180!006ח.0051105 156.601/0818/60/ו.5560. וצו קווח. בעזרת פס הגלילה דפדף כלפי מטה במסך. 2 הצב את סמן העכבר על אחד הקישוריס המוגדר 6וצס₪ עד שהמצביע ישנה את צורתו לצורת יד ולחץ על הלחצן השמאלי בעכבר (ראה תרשים). 2 קוכאיס יולליס - 76-66 א.לשו נגן המדיה (ז6ַע3! 60|3 פעוססחו//) החדש של פששסטחו/ ייפתח וכעת עליך להתעזר בסבלנות (הרבה סבלנות). זסזט!קא = 61חז6זח! 050/1זסו - 65שַ₪3] 16ו5סקתוס:) 58661116 - 5556 [|< 100 | 08טב] | הפע 08ם ‏ 6 | = : 8 חווק ו זו = ₪65סצב = 56810 6חסו] | ₪6/658 | קסופ וק 0% | |והחזו10] סז" [45 = %5ח | סקווחסופגוכו [45 165 | | 0 |+ םוחו .0565 קוחס50/0813/0.ספואו.. [ 65| 001655 | 6וטסו סכוס!3) זְהוזהּזס וס 088 7 30)ב טס טזבּ עד . סטסו הַהט בלס 3 זפצים פוחכל5ע5 זפרבפ/ר וספ פפואיסחח )סקא הפברוד 3 זפ/ם 033 כפו||5305 5 רוב 53%ספלטו ,60055-10 ,6055-8 הַחו08 ספזבטים הכ חן ,|טבּ|ובבּ 06ב פה הווטסזכן פפפרד . רנדוב= טר + קבוח וחטהּ טסט 3 הסוה רוסיח טסוה 9% .והזו הסזוב טפס טס ופיפעןה! ספ'זובח5 1 חב הטטוסיות פושסוח םקו החועְבּום (פו 5.7) 8 (טו 2) פוש (טוא 5.7) פועסוח הסט!50פז-חחור! אפטאו-טעך = הס 5316[|156 |הססום) 0 0/0 6090 5 חב ,850536 ,05ב פהוטהכ6 פפהַבוחו כסופסכוחכ6 |הטסוט פחוד .033 5פו||939 םוז סו 081/00 /00150.000 .5560 וו ו ₪ ₪0 פשוסצב= עב|ם | אופוע 6 שט שדט 88 בחועבוק סכ 4: אכו[וא קוא 0 זסוסוק0] וזו 69 אית 32 290600 כשעוקבים אחרי קישור כדי לצפות בסרט (או בכל קוב מולטימדיה, לצורך העניין), זזס|סא= 67066+ח! מעביר את הקוב ומאחסן אותו במקום זמני. לאחר העברת כל הקוב>, הוא טוען את יישוס העזר המתאים, אס יש צורך ומפעיל את הקובצ. שיס לב שבמקריס רבים נעשית ההפעלה כשאתה מחובר לאינטרנט, אבל במקריםס מסוימים אין צורך בכך. אס הסרט, או קובצ הקול, הועבר במלואו למחשב שלך תוכל להיתנתק מהחיבור לאינטרנט ולראות את הסרט במצב לא מקוון (6חוו08). ברוב המקרים ניתן לבחור בתפריט 116" של יישוס העזר באפשרות 6צ58 או ₪5 58/6, כדי לשמור את הקוב באופן קבוע בכונן מקומי. / תיק אקו250 ואו[ רוב התמונות הגרפיות המשולבות הן קטנות וחסרות פרטים. בדרך כלל, הסיבה לכך היא רצונו של מפתח האתר לקצר את משך טעינת הדף עד כמה שניתן. אס התמונות גדולות, לעיתיס קרובות יש קישור אליהן, ואפשר לקבלן אס רוציס להקדיש את הומן לראות אותן בשלמות. אז כמובן, רואיס תמונה גדולה יותר עס פרטים רבים. זזסוסאם 61חז6+ח! מסוגל להציג תמונות בפורמט 156 ו/או 61 (ראה תרשים), ולכך אינו וקוק לתמיכת יישוס עזר. אולס, יישומי עזר יכוליס לשמש גס לביצוע פעולות אחרות, כגון הסבת התמונה מצבע לשחור/לבן, החלפת צבעים, שינוי גוון, שינוי בהירות וכדומה. [<]ר)- | זסזס!קא = 61חזס)ח] !)ס5סזסוא - זסח)בּ6/ - אא 1 | 0 1005 מסהשטב ‏ אסע ‏ את שם | > .- .8 ₪ ₪ 8 - 7 זחווק ו עזסופו | 68זסץב = 568100 חס 6588 | קסו5 ובס 6% ובחזוס1] סז" [45 = %5ח | סקווחסופגוכו [45 חן 0 [- = | חח בפח.46/0085820/53 1 ו₪] חן 6חו! 53+6|!06 +35 6|ה וה ))06 506 10 1010801 10 161 051 611101 ?6( דש אוד הדו 10005 עד ה הדוופת ב ו וח וחסזפטס +6חפ %05פ4] 6חו/636. וי כשמציגיס קבצי :| או 6 באזור התוכן, הפקודה 45 586 שבתפריט 6וו=, מאפשרת לשמור את התמונה בצורתה המקורית. כלומר, ניתן לשמור את תמונת =|) המוצגת באזור התוכן של המסך כקובצ =!0, ואת תמונת )םק כקובצ 0םס1. 4 קוכאיק יוללי - 26%( ₪7 שו דרך נוספת לשמירת תמונה המוצגת באזור התוכן היא באמצעות הלחצן הימני בעכבר. אס תלת לחיצה ימנית על תמונה כלשהי המוצגת בדף 80/ש יופיע התפריט המקוצר הנראה בתרשים. מתפריט ה תוכל לבחור את האפשרויות הקשורות בתמונה: לשמור אותה לכונן המקומי, להגדיר את התמונה כטפט שולחן העבודה שלך או להעתיק אותה (ואז תוכל לבצע בה את כל שתתפוץ, כמו כל דבר אחר השמור בלוח של פשססחו)//). ןמ 17 ...35 פזווזסוק 586 זסקבכן||ב א 85 !58 ₪ עס 0 שוב ..85וזס/יה = ס) 300 וזסקטז 09 גי קו/ /קו0כי] קבצי קול ומוסיקה הס הקבוצה השלישית של קבצי המולטימדיה. זסזס|קא= +6חז6)ח! משתמש, בדרך כלל, בנגן המדיה החדש של פעוסחו/ (מותקן בעת התקנת הדפדפן) כדי להפעיל את סוגי הקבציס האלה. קיימיס סוגיס אחריס של קבצי קול המטופליס על ידי יישוס עזר אחר (סו3₪68!400 המותקן אף הוא בעת התקנת הדפדפן עצמו). לקבלה ולהפעלה של הקוב המקושר, יש למקס את סמן העכבר מעל הקישור וכשסמן העכבר משתנה ליד מצביעה ללחו על לחצן העכבר השמאלי. לחיצה זו יוצרת קשר בין המחשב המרוחק ובינך, ותתחיל את תהליך הפעלת הקוב. ברוב המקרים יופעל נגן המדיה (ז6ץ3! 808/! פשססחו//) ויאגור את תוכן הקוב>, עד שיוכל להשמיעו. לאחר שהקוב> הועבר כולו תוכל לבחור אס לנגן אותו פעס נוספת, או לשמור אותו בכונן המקומי. הדבר נכון לגבי כל סוגי קבצי הקול והמוסיקה (טאעו, |סווש, טףּ, ₪3 וכדומה). אס ברצונך לשמור על קוב הצליל לשימוש מאוחר יותר, פתח את תפריט 86, בחר באפשרות 5 586 והגדר את התיקיה בה יישמר הקוב. אס תרצה לשוב ולשמוע (או לראות) את הקוב> לחצ עליו לחיצה כפולה, והרי הוא לפניך (ובאוזנייך). נגן המדיה החדש גם מוסיף למערכת ההפעלה :כולות נוספות. לדוגמה, המחשב בו התקנתי את גירסה 5 של זפזס|סאם 6%חז6זח! לצורך כתיבת ספר זה פועל באמצעות מערכת ההפעלה 95 פשוסטחו/ בעברית. בעקבות ההתקנה נוספו לתיבת דו-שית מאפיינים (המופיעה כשלוחצים לחיצה ימנית על קובצ /84/ ובוחריסם באפשרות מאפיינים) של קבצי 3%/ שתי כרטיסיות חדשות. ראה את התרשימיס הבאים ובחן את ההבדלים (לפני ואחרי. סיק 9: <<ו[ו קמיוא 0 סוס וזו 69 [<]? | צבּא.עסזב-)פז מאפיינר | כללי . / שב עפזב )אופזם. סוג: חווטל סב מיקום: 5 גודל: 38 (280,/150 בתים) שם ב- 8-005: = מ ופה נוצר: יום חמיעוי 08 אפריל 1999 09:48:16 שונה: יום חמיעוי 08 אפריל 1999 08:44:04 נפתח: יום חמישי 08 אפריל 1999 מאפיינים: שו ] נוסתר ארכיון חן רפת אישור ביטול הח לפני 0 ככת! מערכת ההפעלה היחידה בה לא ניתן להתקין את הגירסה האנגלית של 5 ז6זס|קא= 61חז6זח! היא הגירסה העברית של 98 פעוסטחו/ש, זו הגירסה בה לחצן התחל מופיע בצד ימין של שורת המשימות. משתמשי גירסה זו יאלצו להמתין עד ליציאתו לשוק של 5 זסזס|קאם 6%חז%6ח! בגרסתו [<]? | צבּא. 355016 מאפיינר | תצוגה מקדימה | פרטים [ הק סוג: צלול מיקום: 5 גודל: 8 [122,476 בתים] שם ב- 45-006: = מא 5/0 פמ נוצר: יום חמישי 08 אפריל 1999 09:35:04 שתה: יום חמישי 08 אפריל 1999 09:31:44 נפתח: יום חמיעי 08 אפריל 1999 מאפיינים: =] קריאה-בלבד ‏ ] מוסתר ארכיון חן רפת אישור | ביטול ול ואחרי העברית (זו בה יופיעו התפריטים ותיבות הדו-שיח בעברית). ו 2/3/02 "אכ -20//] וק טסו סדוו בשלב מסויס של שימוש ב-80//, ודאי תמצא מידע שתרצה לעשות בו שימוש, ללא שוס קשר ל- זפזס|קא= +6ח%67ח!. למעשה, ככל שתרבה להשתמש במערכת, כך הגיוני יותר שתרגיש נוח יותר לנצל את אפשרויותיה ותיגש ייישר לענייניסיי בעזרת המידע שאתה מוצא. זזס|קאם 66ח167ח! מספק כלים המאפשרים לשמור מידע הנשלף ממקורות באינטרנט ישירות בכונן הקשיח המקומי, לשימוש במועד מאוחר יותר. 0 <וכאיק יולליק - 6266 0 אלשו לק 6006 02 17///08/-0/ פעשסון// נניח שאתה קורא בדף 60/ אודות מוצר העומד למכירה. אתה מעוניין לשמור את המידע למועד מאוחר יותר, כדי להשוות אותו עם הצעות מחיר אחרות. במקוס להשתמש בפנקס ועיפרון, ניתןו בקלות להעתיק את הטקסט ללוח (סזהססקווס) ויילהדביקיי אותו במסמך של מעבד התמליליס בו אתה משתמש. כך תוכל להיות בטות שהפרטים מופיעים ללא טעויות בתוכן או שגיאות איות, וכן יימצא ברשותך הטקסט כפי שהוא מופיע באתר האינטרנט במדויק, ולא איה תקציר בכתב יד בלתי קריא. זפזס|קאם 6%הז6+ה! מאפשר לבחור ולהעתיק טקסט מדפי 80/, בדומה למעבד תמלילים : 1. העבר את סמן העכבר לתחילתו של הטקסט שברצונך להעתיק. 2 לחצ, מבלי להרפות, על לחצן העכבר וגרור את הסמן, כדי לסמן את הטקסט המיועד להעתקה. שחרר את לחצן העכבר. 3. מתפריט 0ם בחר צֶ600 (או הקש 6+!/0). 4 עבור ליישוס אליו אתה מעוניין להעתיק את הטקסט. 5. פתח בו את תפריט ₪0 ובחר באפשרות 85%86ק (או הקש /+|זס). לג % 4 אם מתחילים לסמן במקום שהוא גם קישור (אח1)), זסזס!קא= ז6חזסזחו עשוי לדלג ליעד, במקום לסמנו. כדי להעתיק טקסט שהוא גם קישור, יש להתחיל לסמן טקסט לפני הקישור ועד מספר תווים לאחריו. כשתדביק את הטקסט למעבד התמלילים שלך, תוכל "לנקות" את התווים העודפים. 2909 3כ' 00/] זזס!קאם 6%ח167ח! מאפשר להדפיס דפי 80/ שלמיס (בהתאס ליכולות המדפסת שלך), כך שרוב תבניות העיצוב נשארות ללא שינוי בומן ההדפסה. ניתן להגדיר ל- זפזס|קא= 81ח167ח! להדפיס גם את תמונות הרקע, אם כי פעולה זו גוזלת זמן רב מתהליך ההדפסה, שלא לדבר על כמויות הדיו (או טונר) המתכלים תוך כדי כך. הגדרה זו מבוצעת כך: 1. פתח את תפריט 5!ססד ובחר באפשרות 5ח20%/0) 6%ח7ו6+ח|. 2 בחר בכרטיסיה 3660 /ע20. 3 גלול את הרשימה עד לחלק שחוזחוזק. 4. סמן את האפשרות 13865 300 5זס!ס6 סהטסז0א036 +חוזק. 5 לחצ על אישור לסגירת תיבת הדו-שיח ולהחלת ההגדרה. סכ 4: אכו[וא קוא 0 וסוס זוושזאו 67 [?] סו וחז6)ח1 | הפ הפוסו | פחסווסטהחסס! | והפוחסם! | 5606 | 36618 ב זו וס 110 פחַבחזו חח פחוזחוזיק צ ל וז 2 55 הז וחסז! ה0ז568 ב 56370 הסח /א % 6 66| 5סח 6 0? סח ,169165 עבוקפום כ) זה 3001655 פה( הזסז] 0ז568 וס 0 כ) חואו וברח ר!! הו סז 6ח! עב51ו3 +פגו. א 6 !]| )סח 6 סל סף 86 כ 560 4 חסווססיטז 06 וטס 5 זסתפוופגום זם! %ספו ך] (651811 185ו60ז] הווה ססיסז 00100806 זסיזס5 זס! 66% ך] 5% 10 8065 16פעוסח6 56 וס 0 ך] 00 פו זספאוסזם הסחאו 006 155 פחזפו! עו זספוח6 ד ופוח ךד] 35505 סז ופה ה = ו | ו אס ברצונך להדפיס את דף ה-80//, פתח את תפריט 1!8= ובחר באפשרות +חוזק. ודא כי צוינה המדפסת הנכונה ולחץ 06. כפי שניתן לראות מהתרשים הבא, אם דף ה-85/ כולל גס מסגרות (65וח8ז=) תוכל לבחור איזו מסגרת להדפיס. 1 |) ?[<[ בב ב זוחו -ן בו מדפסת ברירת מחדל: מוכן בד 6 01 56165 4000 3508061 | קת :סד קה פוסיע\ = פזסת/אר ווק -ן 2 9 98חו/ חס 3124000 :)תפהזוחסם, 5 86 וחוזם -ן 3 1 :וס 0 זסטחחוו] וש 0 8 1 ]| :וחסו] | פסחָבק 67 67 901660 חס וס 84| א 7+ 6וחבז] 56160060 ₪6 עו 6 עונמ חזמ || 7+ | 0 |פם! ווק =[ הגוס סט שחו 81 ומוק |[ = תוכל לבחור אס להדפיס את כל המסגרות, כפי שהן נראות במסך (אפשרות אי'), להדפיס רק את המסגרת הנבחרת (אפשרות ב'י) או כל מסגרת בדף נפרד (אפשרות ג'). אס תרצה להדפיס מסגרת מסוימת אחת (אפשרות בי) וכור לסמן אותה תחילה, על ידי לחיצה באמצעות העכבר במקוס ריק כלשהו בתוך המסגרת המבוקשת. ו ותו -ן ח50766 16 חס זטס 81| 5 אפשרות א': מק ו 6 בוג אפשרות ב': יי 68 56!60160 8ח1 עוחש אפשרות ג': ץו| טסוטוסחו 65וחםזז |ה 8 < קאי ונקי - 6[26(6 ₪ אלשו יי 4 68 <כו[] קיית לא קאי ניתן לשמור דפי 80/) בשלמותס בכונן הקשיח המקומי, לשס צפייה בהס במועד מאוחר יותר. דבר זה שימושי, יעיל ונוח כשמוצאיס דף המכיל מידע שנראה שעשויים לרצות בו מאוחר יותר. לשם כך, הצג את הדף הרצוי באזור התוכן, פתח את תפריט 6 ובחר באפשרות 5 6ש58. זסזס|קאם 6%חזס:ח! ישתמש בכותרת הדף (כפי שמוצג בשורת הכותרת של חלון הדפדפן) כשס ברירת המחדל של הקוב וישמור אותו עס סיומת |/41. ברירת המחדל לשמירת קבציסם אלה היא התיקיה פוחפוחטססכ עוא, אך תוכל לשנות זאת. לאחר ששמרת את דף 88/ הרצוי בכונן הקשיח סביר להניח שתרצה לטעון אותו ל- ז8זס!קא= 8%חז6+ח! פעס נוספת. השתמש בפקודה ח006 הנמצאת בתפריט 118 כדי לעשות ואת. לח על 86שסזם, כדי לאתר את הקוב המבוקש בתיקיה בה שמרת אותו. כשתאתר את הקוב לח על פתח והדף ייטען לאזור התוכן של 81חז6וח! זסזסוסאם. /פיכ] (0/ו, ו[ 0 כ20-2/]? יש טעס בשמירת דפי 60/ כשהתוכן שלהס חשוב וראוי לשמירה לצורך עיון בעתיד. לדאבוני, יש מספר מגבלות לדפים שמוריס אשר יכולות לגרוס לוויכוח לגבי כדאיות השמירה. הראשונה היא, שהתמונות המשולבות (2780105) 6חו|ח!) נעלמות בדרך כלל ומוחלפות בסמלי תמונות כלליים לציון מיקומן. שנית, לחיצה על קישור בדף שמור, תגרוס להופעת תיבת הודעה ובה תישאל האס להתחבר לאינטרנט, כדי להציג את הדף המקושר, או להמשיך בעבודתך באופן בלתי מקוון. אס תבחר לעבוד באופן בלתי מקוון תוחזר למקוס ממנו הגעת. כששומריס דף 60), שומריס את המידע הטקסטואלי בלבד, במבנה קוב דה (או ד4ז). התמונות המשולבות מתקבלות בנפרד מהטקסט, מכיון שהן נשמרות כקבציס נפרדיס והפקודה 5 586 אינה יכולה לשמור אותן. במקרה שתמונה כלשחי מופיעה ואחרת אינה מופיעה, זה מכיון שחלק מהגרפיקה (בעיקר זו בה נעשה שימוש רב באתר) נשמרת בזיכרון המטמון של זפזס|קא= 6%ח07!ח!. לעומת זאת, 6%חז6)ח! זפזס!קא= יודע שהקישורים נמצאיס בדף 60/ כלשהו, לכן הוא מבקש להתחבר מחדש לאינטרנט, כדי לטעון את הגירסה המעודכנת ביותר שלהם. אס הקישוריסם והתמונות המשולבות חשובים, כדאי שתשקול להשתמש במערכת הסימניות של זפזס|סאם 6%חז0)ח!, 65+וזסע8=, כדי לדלג בקלות לדף רצוי בעורת פקודה אחת בלבד. ככ 4: אכו[וא קוא 0 זסוסוק0] וזו 69 9 [4 60 0% אפשר להסתכל ולקרוא את הקוד היוצר דף 80//, ואפילו להבין אותו. תחילה עליך לצפות בו, עשה ואת באמצעות האפשרות 6ס6זטס50 שבתפריט ש8ו/. 6%חז6)ח! זסזסוקא= פותח חלון של פנקס הרשלימות (6080+סצז) ובו הוא מציג את קוד ד של הדף הנצפה (ראה בתרשיס הבא). כאן ניתן לסמן טקסט ולהעתיקו ללוח, על ידי הקשת 001+6. שיס לב שבאפשרותך גס לשמור את המקור בו אתה צופה, כדי שתוכל להשתמש בו בעתיד (זו דרך מקובלת בתחוס כתיבת דפי 66/ לחיסכון בזמן תכנות). 4 6יפ! הוצאת הוד-עמי הוציאה ספר הדרכה לכתיבת דפי 71. אם תרצה ללמוד יותר על דרך כתיבת דפי !4 ל-85/ תוכל למצוא זאת בספר כסגָככ 2/3/35 - 4 וה דח. [<וםו - 7 |=) קובץ עויכה חיפנש עזרה <'=// [3ח51610חב-וד 4.8 וווזוו פדפ//086//-" 16 ופטק ווזדוו =קצדסספ!> < וויודו!> >!=00< <יזוו 81:88:88 1996 חָטה 28 ,פטז'"=זא=5זא60 "85ונקאפ"=טבטף6-קם%6ה הזם|!|> <'63608- סח''= ז= 6041 בּתףָבּ-וק'"=ט1טףפ-ק+5ח הזם!!> <"אְחְ1 וס 5בּט3! "= 100000 זקזה56> >%%1-- 0 6066 6ה% 600%65א6 תבּה% א3.8ט₪3 ה1 חטם 3 165שַהבּה 15הז //;3156+ = -ן6ט0110הה671ם - ע1א16טף :2 ,151559 ,15154 ,150304 חבט :"" = פחַחהץ "חבט :"7 = +1686טש55 חבט + ("א8" =< (8"05)8ה6.ה510וסטקקב יְסףהּחְ1טְהּה) +1ב + ("6%50308א4" == שהבּאקקב "ְססהּחְ1ַטְבּה) +1 = 158304 : "130065. %ה6ה0060" = 66ַהַ"ְהַטָ13 :"" = 1686%ש55 : ח61:0/10%חח1. שסנח1ש = ה000010%ה510601ה1 1 = 15158 = 1583083 = 15158 + 6158 7 = 15158 ; "11הּ. 00600601" = +66ַקיְהַטָ13 ;"סנשָ55." = +5%01686 "7 = 6הַחבץ :6 = 158303 = 158304 = 15158 , + ("4" > (3705)8ה6.ה510ופ0קקבּ. "ְסהּמָ1ַטְבּה) +1 ₪158 7 0 קוכ6יס יולליס - 70266 א. לשו / כיצד לעקוב אחר מסלול הפעולות שלי ב-60//? / דילוג לאתרים או לדפים מועדפים / ניהול רשימת מועדפים ההולכת וגדלה באופן מתמיד במהלך חיפושיך אחר מידע ונושאים מעוררי עניין, בוודאי תגלה שיש אתרים באינטרנט שתרצה לחזור אליהם. בפרק זה תמצא את הדרך כיצד לעשות זאת. סק 9: ולפי 71 לאחר כשעה של ייגלישהיי במרחבי אינטרנט באמצעות זפזס!|קאם= +6חז9+ח! ייתכן שכבר התחלת לערוך רשימה של הדפים המענייניס יותר, אולי מתוך כוונה לקרוא בהס מאוחר יותר, אולי כדי להראותם למישהו אחר, או כדי לחזור לדף מידע שעשוי להתעדכן בקרוב. בכל אופן, כאלה שברצונך לחזור אליהס. ייתכן שחשבת לחזור על הצעדיס שביצעת כדי להגיע לדף מסויס. אס היה זה הקשר השלישי או הרביעי בלבד, יש להניח שלא יהיה זה קשה במיוחד; אך מה אס היה וה לאחר 20 או 30 דילוגים! ייתכן שאפילו עלה בדעתך לרשוס את כתובתו של דף 60/ו, ולכן דילוג אליו ידרוש ממך רק להקליד כתובת ארוכה כמו זו למשל, | ה 616 65/41 6510-ו 6.60 ווחט. ה וח שעצעש//: כ (זהו אתר העוסק בהיסטוריה של רשת האינטרנט) ולקוות שלא תהיינה שגיאות הקלדה כלשהן. ניתן היה לשמור את הדף על ידי פתיחת התפריט 1!6= ובחירת 8צ58 5, אך אז חלק מהתמונות הגרפיות המשולבות תעלמנה והקשרים לא יובילו למקוס כלשהו. מכיון ש- זפזס|קאם 6חז16ח! מאפשר לשמור את הכתובות המועדפות עליך, נקראת המערכת העוקבת אחר דפיס אלה מועדפים (פסווְסע8ת). בעזרת מערכת המועדפים ניתן ליצור תפריט מותאם אישית של דפי 60/ מעניינים, כדי שניתן יהיה לחזור אליהס במהירות. אס תחליט לחקור כמה מהמרכיבים בעלי העוצמה של מערכת הסימניות, תוכל גם ליצור תפריטי-משנה, שיאפשרו לדחוס לתפריט אחד שמות של מאות מהדפיס החביבים עליך. 'סו3ו<. ככ 32/2 ניהול סימניות בעזרת זפזס!|קאם 81חז16ח! קל מאוד. ייתכן שהדבר נובע מכך שבקבוצת הפיתוח של זפזס|קאם 6%חז6+ח! ב-אספסזסו! ידעו עד כמה רשימה וו חשובה. בהשקעה מזערית של ומן ניתן ליצור ולעדכן, כמעט באופן מיידי, רשימה אישית של דפי ס6/. כוס. 4עכיס 0/7 כ ו/30 כ י/ כשמפעילים את ז6/זס!קאם +6חז16ח! לראשונה ולוחצים על לחצן [א 85 מתפצל חלון התוכן של הדפדפן לשתי חלוניות. בחלונית 5" הימנית (כאמור, מדובר במחשב בו מותקנת 95 8או00חו//) מופיע תוכן הדף בו אתה צופה כעת, ואילו בחלונית השמאלית מופיעה רשימת האתרים המועדפים. כפי שניתן לראות מהתרשיס הבא, כבר קיימיס ברשימה מספר אתריס מועדפים, שחברת 0705084וו/! חושבת כי הס עשוייס להיות לך לעזר בעת תחילת עבודתך ב-60/. 12 קוכ6יס יולליק - 76266 אלשו [<51) - | 2 6 1006 85מסטם" | וצ א8ם - 6 | יש .₪ 3 -₪ | 2 ₪4 | 5 | ₪ הו ( ₪02 8% חוזק 1 910 | !טעב | ה0ז508 חס | 40/6808 | קס)5 בוק מ 5 סח [ 45 חוד 166 [45 = אחז | שטווזסופגוכ [45 חן 8 | תורח חס 050/4זסורח ואו / :סור [ 45| 8000095 | ו | אספקטפ | 5 טבסזם ווה ור | * ו וב 0000 פקחמסום ל .₪400 זסזסוק א 4 -6קחמחום ד 0 ! עוסח + 1030 עס הק 8 או ב חצ 3% 2000 5עו0חו/יו סשצום 5%מד פד 502 בבק 95 בסו ב חב סהַבס1ח6 הו 19-22 |וזפג 14 5שיסטחו/ חססטת . = ₪ - 605 זפטזס5 30 0565510031 2000 05חוצ ו 56 808 501018 ספוטו [-) | סכ 5+ 5368 סהח46 |[ 1/0050 סמסב / אפוו ןש | הפטם חב 7883505 550070 םס הַהוההססקו סיו מ 6 .חטז 85%? הזוס זטוסץ זס+ |8ח/ 56 ופץ 65% 655חופט₪ 5] 58 00 45 וק ס!שם ₪ || = ח0ב6ט0 5 | | ב 5% 866655 ]הט ה ח5טיוק ₪ | 5ת1 הסח )501נטס ל +6מס סיו סף עוסון ₪ 056% 6החסא ₪ | | רסחו וש 1360 41וס / "ב 161:55א* 5 0ו655+סיום דז ₪ | | 5וס!₪5561 ₪ פיוסתווהט > | | 0050 210055565 050%יא4 ₪ [ּוחחה 5/0040 1105%5 +0501יוא ₪ | 605 צסב טצוט א וחד + הש 56 חצ | | פס טסו ו 5 | חס חסוחופט | ב 6וח! 10 3% 005 | !885 זוס 60 5550108 | 0 | 200 ((2000. (צוח .10.8) 5 טהסזס ₪0050% זס+ פסח5 | 0 | -/ ב | , . | | ב אס תפתח את תפריט 465!סצ8= שבשורת התפריטיס תמצא גס את שתי הפקודות העיקריות בהן תעשה שימוש : 65)ווסע3 0+ 400 ו-65)ו]סעצ3= 26וח8זס (לחצניס עבור פקודות אלו מופיעים גס בחלונית המועדפים) שתי הפקודות האלו מאפשרות להוסיף אתריס לרשימה ולערוך אותה כרצונך. הפקודה 165וזסש8] 0+ 0606 היא הבסיסית ביותר. בחירה בה תפתת את תיבת הדו-שיח (המופיעה בתרשיס הבא) ותאפשר לך להוסיף את האתר הנוכחי לרשימת האתרים המועדפים עליך. |<]? ב -81ו| 85)וזס/יה = זגוסץ 0 2306 וח 308 |וואו זסזסוקאם זפהזסוהו. א איעוור ס) סְחָבם 5 | % | ביטול א שקווחס ו | << חו 6וה6זם 8 - ו6זס16] חן החשזב 655חופוום 513015! | :6ב אל תמהר ללחוץ על אישור. שיס לב לאפשרויות הנוספות בתיבת דו-שית זו. לחצן ח! 60168+6 מאפשר לשמור את קיצור הדרך אל האתר בתיקיה כלשהי ברשימת המועדפים (וגס ליצור תיקיה חדשה). האפשרות החביבה ביותר בתיבת דו-שיח זו היא תיבת הסימון 6ח!!11ס 6!סבּ!והּצ ₪3%6 (אפשר לצפייה בלתי מקוונת). אס תסמן אפשרות זו ותלחץ על לחצן 6₪5+00126, ייפתח אשף מיוחד לצפייה בלתי מקוונת (0ז28ו/\ 6חון21) 6)וזסעה=). אשף וה מאפשר לך לקבוע עד איזו רמה יימתחתיי לדף הראשי יש לשמור במחשב שלך, האס לבצע עדכון שוטף של האתר, כדי לעדכן את תוכנו, או לבצע עדכון ידני על פי דרישתך, ואס האתר דורש אימות משתמש (שס וסיסמה) בעת הכניסה אליו, תוכל להגדיר אותס כאן וכך לחימנע מדרישה לעשות זאת בעת העדכון. סיק 8: ולפי 73 [<] [זה2ו/ 6ווזסצבּ ] סחוווום [<) סוסיב סחוווו ?5 8 160816 516 5 065 פא :16 8590010 חב שחחפח זספגו עוח ,סי 6 ופחד ] 0 :6 החוווס!וס) 6ת! סגו 56% 5 - 1618 חן הזג 5פחופם 151865 = :6 /סזםס0.//1ס.פפפסום-אואואו//:פאת = = וח 6 !| גוסץ ט|גוסאו ‏ 5ְח23 זס!וס 10 5אחו| פחובזחסס פווזסציב] פו ו סס) שחו|]]ס 136 /יב 65חַ3ק 056ה! 0866 סו פא 6 6 פוח! החסז] 066 5>חו! = 5 ₪ סוחאוס כ 0 )חפוו גוס זס 50306 015% הזב הפווחו| שיב סע ]| :סוס 6 ]וחזו| 0 363ו סססט 3 5'וו , שחחו! הסוובקוחסזהסהע5 19006 .5106 גוס 23055 60אחו! זט זססחחגוח [<51]-] סקא )פחזס)ה] 050/1זסוא - 10265 - 6זפס1! חו החסזב, 55סחופטם 30|'5ז5| כ | 1006 >שוסטבת ‏ אש 0סם ‏ 6 | ₪ 3 ב |5 : 8 1 חק א | עו8)0] 65אוסטב]| ה0ז568 | 6חסה | 36658 | פסופ ומ 6% 5 וח 5[‏ הפחחוס 166 [45 = 65ח] פקוחחסופטום [45 12065 [ 0 |* פוטס /1.סס.פסססום.אואואו// :קזוח 65| 851555 | : 0 <> בר לחץ כאן 6 7-0 לחיצה על 00 | אאקיר 50-45-49 - = שש רה הש ₪ 2 21 6 עיחון העסקים עול ישראל ו 0 תוסיף את האתר / ר] 8 שני-שלישי, 6-5 באפריל 1999 בוו |זרקור ]= וז 5 חב 500/76 ספסזסוו! ב הנ ₪4 "חור" . עמווד שער = ₪ עושה לב 'חור" נוסף בתקציב: צפוי - --- 6 ח0ו3ו5 30 [45 החזר מקדמות מס ב-5 מיליארד ש הכותרות. - 0 5 ספ[ כלכלה בעולם - החזרי המקדמות נובעים == 161 חן בהזה 5פשחופנום 513615! [45 החש מהפיחות החד שהיה ברבעון הרביעי ו לתחתית רשימת של 8פ' * באוצר חוששים, שיידרש טקירת הבורסה -+- ] ורבוע קיצוץ חד בתקציב לאחר הבחירות חדשות הון הסימניות -: ווליסטריט אביב צידון פורש מתפקיד נשיא זחר חברת בי-וי. אר ויישאר מנכ"ל; בתיני פטחו מחליפו - צבי קנור מודדי מוחירים 0 יצואנים ייאבקו קשה יותר כי 0 התחרות תעודד את האירופים לייצא יי לשווקים מחוץ לאירופה" שב כ ן כחבות. צם ורזרוי "סלאחור הזורלח תוגיחזה | הדוה ווורליררי 0 = ו | | ב יס למעשה, ניתן לאחסן ברשימת המועדפים יותר מאשר אתרי 80/ בלבד. ניתן גם לשמור כתובות אתרי = או קבצי ‏ !]ד השמורים בכונן הקשיח המקומי. בעיקרון, ניתן לסמן כמועדף כתובת אינטרנט של כל סוג תוכן המוצג באזור התוכן ולעבור למקום זה פעם נוספת בצעד בודד. 2 הדילוג לדף שסומן כמועדף פשוט למדי. קיימות שתי שיטות לדלג לדפיס אלה: 1. באמצעות לחצן 165וזסצ8] שבסרגל הכלים. 2 באמצעות תפריט 465וזסצ8] שבשורת התפריטים. את הדרך המועדפת עליך לפתיחת רשימת המועדפים, תגלה תוך כדי עבודה. נסה את שתי השיטות ובחר את זו המתאימה ביותר לאופן עבודתך. 4 קוכשיק יולליק - 26%( ₪7 שו כדי למצוא דף באמצעות לחצן 65זוזְסטְּ=, עקוב אחר צעדיס אלה: 1. לח על לחצן 901165 בסרגל הכלים. 2 מהרשימה בחלונית השמאלית בחר את האתר המבוקש, או לחץ על סמל תיקיה כדי לפרוש את רשימת האתריס המופיעים בה. ,.'י ל %פ! אם תציב את סמן העכבר מעל שם קיצור דרך לאתר כלשהו יופיע תיאור ובו כתובתו המלאה של הקיצור המבוקש. [<51) - | ב 1005 פפוסטבת | אשוצ ‏ א6ם 6 | = 9 5 2 3 .3088 = 0 8 2 = 5% חק ו עו ...3/0185 והז ם. וק 6% >וסטחו/י [45 = ה8חזו30] זז [45 = 65חו | סשווחטופנום [45 || 5 0//:פוות ₪ במ + ו --- - 0 ו 3 , 3 : - שי + ב וו ב- 4 .0 ז'חפס ! + [ ₪ . 6 פוה 51 וש ו [80.08 .1 חזקן5 ו [ ות ות סז ₪1 , אתרים ישראליים | 90 2 ו אתרים מסחריים [ ) )6 - עזסוס6זו ו5-43 11 זווס] בן , בידור ובדיחות [! צוז3 סח 6 6ח) 5פחס]?] פסְהַ5/] אוסו|ס/ץ' 1513015 [₪ , חברות תערפה [- | אא 8 ו ממממממממממההההההרם | ל ה[ + טלויזיה 3 6 5 וקו 5 טק ₪896 [5 , 7 ו 0 1 = 5 ו מש 5 5 פד [5 ץע מחשבים ) פסבוח זפח)פע. !זט פסמטיוסופע שאו פחד. [%5 + מידע על הרשת [- 0 סופ 5 00 51 מפוְרון [- | הספעששוב 5 מס ד זסואוהזסוטס/א [ש ₪ ₪ , / סרטים 7 ו 106% ס! שהזססו6. [45 , קניות באינטרנט [ ) מו 206 016818 6ח) ס! פהזססופ/ו. [45 , תוכנות חופשירת [ ) ההזי סו [45 שבוג [8 2 366 טוס 6 טח פטס קטווס א [45 : ₪ ו 81 50167 וחספס.1 שו ומס [45 = = דאשאאואדה דופ - אצ ל [₪ 6 וב ! - פאוסטחו/א 0 ט!זסע 5'מסזטחס) חבז [₪ ו ב ו[ זב 1 הו ו 4 יבוב [₪ - הק 8 | התחלמ3 כדי למצוא דף באמצעות תפריט 465זסע8=, עקוב אחר צעדים אלה : 1. פתח את תפריט 8/071465= משורת התפריטים. 2 הצב את סמן העכבר על שס תיקיה, כדי לפרוש את רשימת האתרים השמוריס בה. 3 בחר בכתובת הרצויה כדי לעבור אליה. אם רשימת האתרים גדולה מגודל החלון הזמין להצגתה יופיעו חיציס שחורים בחלקו התחתון והעליון של התפריט. הצב את סמן העכבר על חצ, כדי לגלול את רשימת האתרים. פי? 8: אלמי ל ו 9200/5 יש לאחר שהבנת כיצד יוצרים סימניות, תמצא מהר מאוד שהרשימה נוטה לגדול וההתמצאות בה קשה. עבור כמה מהס עשוייס להיות רשומיס שמות שתיאורס אינו ברור, דומיס לשמות אחרים, או כלל אינס שמות אלא כתובות האתר. 6%חז6)ח! זשזסוקאם משתמש בכותרת הדף כשמו ברשימת המועדפים, אך דפים להס לא נקבעה כותרת יוצגו באמצעות כתובתם. לשם כך נועדה אפשרות ארגון המועדפים (017880128 5).. באמצעות אפשרות זו תוכל לשנות את השם, לערוך, או להסיר לגמרי קיצורי דרך לאתרים מועדפיס (במקרה והאתר כבר אינו פעיל, או שכבר אינו מעניין אותך). כדי לארגן את רשימת המועדפים שלך, פתח את תפריט פסוִַסע8=, או את חלונית 05זו]סטה=, בחר באפשרות 65)ווסע3= 126ה08ז ובחלונית לתא על |-, בשני המקרים תוצג בפניך תיבת הדו-שיח שלפניך. [<]? | 5ווטצה ] 26וחבּטזם |; . 7 6 ספת חס אסווס , ז00וס] ופה ב 68)6זס סד .5 1008 סו [6 חב 061606 זט פהזבחפז ס 1 .הפזוגום זסטוס] ... 6 -- ה0ס.6ז סוב [45 זס 636 6סווס חב תחפ 06] 01סו56 ,חזסוו - כ הזסס.פזב צוסזה 5 [45 ופוס 48 | בו ובו | זו 76866 ..‏ חוטש ק?] 0? שהזסס|ם/ ( | 6 | 006 10 סיס ב . / 1:5 ס] 6חוסס|6/ ו [6 /ון 61 הסופויז6חו. סז / :זוה ...06 חס טוזס יפוסב חו/א [ 45 :1519 זוז 185 5158: 08/04/1999 7 בוה = ₪ ף סחוןווס ס|סבובעה 6אב4ן |[ ...50186 הזסטס.]1 6 הווחב ב 4 ו ו 1 - ₪ קל מאוד לערוך שס או כתובת של סימניה. 4 כדי לשנות את שס האתר המועדף או התיקיה בה הוא נשמר, לחצ על 46086 והקלד שס חדש עבורו. > כדי להעביר קיצור דרך לאתר לתיקיה כלשהי ברשימת המועדפים, לחצ על ז!ס; 0+ סטסוא. שים לב שניתן גס ליצור תיקיה חדשה באמצעות לחצן וס 0768+6. + כדי למחוק קיצור דרך לאתר סמן אותו ולח על 616%6. 4 כדי לאפשר צפייה בלתי מקוונת בתוכן האתר סמן את תיבת הסימון ₪3%6 6חו|11ס 6וטְַבּוהצ3 ולח על 165+/6סזם. כדי לבחור את עומק הטעינה המבוקש בחר בכרטיסיה טַס!חשס וסמן את מספר הרמות אותן אתה מעוניין לטעון למחשב שלך. ניתן להגביל את נפח הדיסק. לח על 660הַ2/6/3 כדי להגדיר את סוג התוכן שייטען באופן ה (תמונות, קבצי קול ווידאו ופקדי א6עו01). לחיצה על לחצן אישור תשמור את השינוייס לרשימת המועדפים שלך. נחזור בקרוב לתיבת דו-שיח זו לטיפול בפרטיס של כמה מהאפשרויות האחרות. 6 <וכאיש יוללי - 6266 0 א.לשו 509 ק/3ופי 3240/93 /0/יקיי /059/א קיצורי דרך לאתריס באינטרנט יכוליס להמשיך ולהתקיים הרבה מעבר לדפיס עצמם. כפי שתלמד מניסיונך האישי, דפי 80/ מעודכנים לעיתים קרובות, ולעיתים אף מוסריס מהמחשב בו התארחו. במקרה כזה, עליך להסיר את קיצור הדרך לדף ייהמת'י, כדי לפנות מקוס לקיצורי דרך אחרים (יירענון"). כדי למחוק קיצור דרך ישן עליך להציב את סמן העכבר עליו, ללחוץ לחיצה ימנית ומהתפריט המקוצר לבחור באפשרות 616+6. %'20 .4 כ! ץך 2103062 2 זסוסוט 61ווסדוו! כפי שכבר נאמר, זפזס!וקאם 6%חז6+ח! מאפשר גישה לא רק לאתרי 80/ באינטרנט, אלא גם לאתרי קד=. אתרי = (|ססס)סזק ז0זפה8זד 6=) הס מחשבים בהס שמוריס קבציס הניתניס להורדה חופשית. כשתעבור לאתר ק ד= כלשהו ישתנה מראה הדפדפן וייראה כמו חלון סייר 8/שספחו/ לכל דבר. אס תבחר לסמן אתר קד= כמועדף תראה שגס סמל אתר מסוג זה שונה מסמל אתר ס6/ רגיל. הורדת קובץ מאתר ₪ז= מתבצעת בדיוק באותו האופן בו מתבצעת העתקת קוב במחשב שלך. 1. אתר את הקובצ המבוקש. 2 לחצ עליו לחיצה ימנית. 3 המתפריט המקוצר בחר באפשרות ז0!06= 0+ 600. 4. בחר בתיקיה אליה יש להעתיק את הקוב הרצוי ולח על אישור. תיבת הודעה, כמו זו הנראית בתרשיס הבא, תציג בפניך את תהליך ההעתקה, ממש כאילו הוא מבוצע במחשב שלך. זר - .. פַחועְסס:) קו96.2)|ספח' המועקס) 018 50)גו4םוו:=' סו הזס0ס.86]בסח.ק)!' הזסז-] הההוהתווווווווון במומובוחס] 65)ומו] 19 פרק 9 דן בנושא ד בהרחבה. פל? 8: ולגתי 77 027 קי0וליס] שי 0% כשתגיע לאתר מעניין ייתכן שתחשוב שהוא עשוי לעניין גס חבר, או עמית בעבודה. לחץ על לחצן !831 בסרגל הכליס ובחר באפשרות הרצויה לך. 4 אחו] 8 0ח56 יוצרת הודעת דואר אלקטרוני (אל דאגה, נגיע גס לזאה) שנושאה ותוכנה הוא כתובת האתר בו אתה צופה כעת. אפשרות זו יעילה בעיקר אס אינך יודע באיזה תוכנת (לקוח) דואר אלקטרוני משתמש נמען ההודעה. + 6פָ3: 0ח56 יוצרת הודעת דואר אלקטרוני שתוכנה הוא דף ה-65// בו אתה צופה כעת. אפשרות זו יעילה בעיקר כשאתה יודע בבטחון מלא, שנמען ההודעה משתמש בתוכנת דואר אלקטרוני היודעת לקרוא קבצי 41/1. כך, תוכן ההודעה הוא תוכן הדף והנמען צופה בו כהודעת דואר אלקטרוני ממך. ₪ 40 וי/2210! האם קבצי אד ו- 1 הם אותו הדבר? שני סוגי קבצים אלה הם בעלי אותו פורמט, למרות שיש להם סיומות שונות במקצת. הדבר נובע מכך, שמערכות הפעלה מסוימות יכולות להשתמש בשמות קבצים עם שלושה תווים אחרי הנקודה המציינת את סוג הקובץ. זסזס|קא= 6%חז6+ח! (ורוב הדפדפנים האחרים, לצורך העניין) לוקח זאת בחשבון, ומכיר בשתי הסיומות כדפי 60/ (!/ ד4) חוקיים. 13/3 0 0'- 0[ 6902 1168זס/3'] הדרך הטובה ביותר לשמור מאות סימניות בתפריט 65+וזסעהּ=, כך שייראו מאורגנות להפליא, היא להשתמש בתפריטי-משנה (הנראיס כמו אלה המוצגיס בתרשיס הבא). בחירה בתפריט טלויזּיה פותחת תפריט ובו תפריט-משנה נוסף, סרטים, שגם בו ניתן למצוא אתרים מועדפים (או במקרה הזה, אתר מועדף). -] סוק + הזס)ח! 40105016 - הווא בה ₪ 4 1006 65אוסופת | או 08 6 . ₪ 3 -₪8]| 9 | שש 8-ה א | שספת ם ומ קז 6 ו אסמם . סו [45 = החור ססות [45 = 65| סוחסופובו 45[‏ 12065 | | . א//:פוות. [6| 800955 | - ה 7-6 2 יח י ררן ח ברוכים הבאים לאתר ו המכירות הפו , אתרים מסחריים 1- , בידור ובדיחות [- 0 . חברות תערפה 24 09 101 9 חיפוש ברשת 1 סיו 51 1 מרטים ₪|? טלויזיה = ₪ סוה וו שוח ד אסגום חומ [45 * לדו 2 ססר גוס וס טמ [45 ל בלבלה ב זט הא/א.. הסוזזם וא [45 * מחשבים [ | פחוחם שזוא [6 + מידע על הרשת 1 | 6 חס 561 [4 * ספורט ₪3 זז [₪ ל קניות באינטרנט [ | , תוכנות חופשיות ך-. וא [6 6 1( - 09/0008 0/8 5 הסותסס אממו [45 סד [4 וס 7 06ב פחחסון [45 זוי 4 ספות [45 1[ וס 10 [45 ם מכירות פעילות. 8 מכירות פעילות. אפ [6 | וצ יי בו ו ן 0 ו ₪ ₪ = " ב ו ד ו | ה 8% <וכאיש ונקי - 6266 ₪7 א.לשו ניתן ליצור תפריטי-משנה בעת הוספת אתר לרשימת המועדפים: 1. בחר אתר אותו אתה מעוניין להוסיף לרשימת המועדפים שלך. 2 פתח את תפריט 65+ווסצ8] ובחר באפשרות 65+ווסצ3= 0+ ₪00. 3 בתיבת הדו-שיח הבאה לחצ על לחצן ח! 068+6. 4. לחצ על התיקיה בה תרצה ליצור תיקיה חדשה. 5. לתצ על 0!661= שא והקלד שם עבור התיקיה החדשה. 6. לחץ על אישור, כדי ליצור את קיצור הדרך לאתר הנוכחי בתיקיה החדשה. |<]? ב | איעוור -1פו| 65)וזס/יב = זגוסע 0) 6סבק פוה םב ||ואו זפזסוקא = ופחזפוח! | יק | ביטול לו | >> חן 016816 6 ] בו ...00| 4 סחו!/וס 6וסבּ!ובה 4866 -] :חן 16866 טלויזיה 1 8-6 ילדים 5-3 כלכלה 54 מחשבים [- ידע על הרשת 0-3 ספורט 34 קניות באינטרנט 624-ב ב 4 א תוכנות חופשיות [ ) כ/32 52/2 קכ3י סי יו 20/8 ////20 אס יש ברשותך יותר ממחשב אחד וברצונך שיהיו בהס רשימות סימניות והות, יהחיה עליך לבצע ייצוא (וזססאם) של התיקיה 95ווסטּ= לקובצ ח%ח ובמחשב האחר לבצע ייבוא של קוב ה לרשימת המועדפים. אופן הביצוע הוא כזה: 1. פתח את תפריט 1!6= של זסזס|קא= +6חז6)ח! ובחר באפשרות שחה +וססח! +וססאם. על המסך מופיע אשף חדש, 6ז28ו// +זסקאם/+וסטוח!. לח על הבא. 2 סמן את האפשרות 65+ו]סצ3= +זססאם ולחצ על הבא פעס נוספת. 3 בחר את תיקיית המקור (התיקיה 165וסצ3= שבתיקיה פששססחו/צ, בדרך כלל) ולחץ שוב על הבא. 4. הגדר את הנתיב ואת שס הקובצ אליו תיוצא רשימת המועדפים שלך ולת על הבא. 5. לסיוס התהליך לחצ על סיום. סיק 9: ולפי 79 כעת, פתח את התיקיה שהגדרת כיעד הייצוא ובה תמצא קוב חח מוכן להעברה למחשב אחר. במחשב אחר בו מותקן 5 זפזסוקאם 6%חז6זח! בצע את אותס השלבים, אך במקוס לבחור באפשרות הייצוא (4וססא=) בחר באפשרות הייבוא (צ+וססחח!ו). דרך נוספת היא פעלול לא קשה במיוחד, אבל בדרך זו גס תוכל ליצור לעצמך גיבוי של רשימת המועדפים שלך. העתק את כל תוכן התיקיה 65+וזסע8= שבתיקיה פשספחו/ בכונן הקשיח האחד אל התיקיה 165וזסצ8 במחשב האחר. וה הכל. מכיון שתוכן התיקיה 11165סצ8= אינו גדול (אפילו כאשר רשימת האתריס ברשימה שלי היה למעלה מ-250, גודל הרשימה הסתכם בלא יותר מאשר 80 קילו-בתים) תוכל לבצע ואת באמצעות דיסקט פשוט. 0 <וכאיס ונקי - 6266 ₪ אלשו פָי? 6 ורי - קו/וע, 6/0/29 וסכשיסן 65662 / מהי מולטימדיה! / היכן אפשר להשיג תוכנות מולטימדיה באינטרנט! בפרק זה תלמד להוריד מהאינטרנט, בעזרת זסזס|קא= +6ח67+ח!, את תוכנות המולטימדיה הנחוצות לך. פלק 6: ית 01| ייתכן שהתמונה הגרפית שאתה רואה על המסך מלווה בקול, סרט ואנימציה ישירות מהאינטרנט. לרוע המזל, לא תמיד זה קורה באופן אוטומטי. זסזסו|קא= )פחזסוחו, בשיתוף עס מערכת ההפעלה, מסוגל לתת תמיכת מולטימדיה כמעט מלאה בעצמו, אך תוכל לסייע לו (ולעצמך) להפיק את המירב ולהרחיב את יכולות במולטימדיה במחשב שלך. לשס כך, עליך להוריד מהאינטרנט ולהתקין תוכנות המיועדות לעיבוד תכני מולטימדיה. התוכניות עליהן נדבר בהמשך פרק זה מרחיבות את מיגוון האפשרויות של זסזס|קא= 6%חזסזח!, ופרט ליישוס אחד (תוכנת סו2חו/ לפרישה/דחיסה של קבציס) כל השאר אינן הכרחיות והן בגדר המלצה בלבד. וכ 55 ו/0אִית? מולטימדיה - צירוף של טקסט, וידאו וקול להצגת מידע בדרכיס שרק יכולת לחלוס עליהן. המולטימדיה י'מעירהיי דפי מידע לחייס, מאפשרת לך לשמוע ולראות, ממש כמו בטלוויזיה. בנוסף, מולטימדיה מאפשרת לך להשתתף, להיות פעיל ולקבוע את מה שאתה רואה. 3 וכלת / ששוכ[2 כדי לחוות מולטימדיה במחשב האישי אתה זקוק לתמיכה של חומרה ותוכנה. מבחינת דרישות החומרה מתקיים כאן הכלל יימה יותר - יותר טוביי. כדי לחוות מולטימדיה במלואה דרוש כרטיס קול וכונן תקליטוריס. כשרוציס לחוות מולטימדיה בעבודה באינטרנט - פריטיס אלה הכרחיים. כדי להרתיב את יכולות המולטימדיה של המחשב כדאי לרכוש גס מצלמת וידאו זעירה. 239 וכ[ /ו/3/6ית באינטרנט יש מספר עצוס של אתריס בהס תמצא שפע של תוכניות מולטימדיה ש- זסזס|קא= 6%חז6+ח! יכול לעשות בהם שימוש. מכיון ש- זסזס|קא= 6חזפוח! יכול להוריד בקלות קבציס מהאינטרנט - נשתמש בשירותיו. 1 קוכאיס יולליס. - 76-66 אלשו 4 כככ! התוכניות שאתה זקוק להן דחוסות (607₪0:65560) ושיתופיות (816/8/6ח5), והמשמעות היא כפולה: 1 אתה זקוק לתוכנית פרישה. תוכנית הפרישה/דחיסה הפופולרית ביותר לסביבת פ;/שססחו/ נקראת סו2חו/ והשימוש בה פשוט וקל. 2 תוכנה שיתופית (פַזהּ/ו6ז8ח5) היא תוכנה המופצת באופן חופשי, אך אם החלטת ל"אמץ" אותה, עליך לשלוח סכום כסף לא גדול (כמה דולרים) למפתחיה. כך אתה מודה להם על הזמן והמאמצים שהשקיעו בכתיבת התוכנה ומעודד אותם לעדכן את התוכנה ואף לכתוב תוכנות נוספות. אם אתה מתמצא בכלי החיפוש ברשת, תוכל למצוא את התוכניות האלו בעשרות אתרים (כמובן לאחר קריאת ספר זה, תהיה זו משימה פשוטה עוד יותר). כדי להקל עליך בצעדיך הראשונים באינטרנט, צירפנו לספר זה תקליטור ובו כל התוכנות המוזכרות בפרק זה. כ //זכי? יש מספר תוכניות שיתופיות טובות שמסוגלות לטפל בתמונה, סרט וקול. התוכנה שם הקוב תיאור סז קסח5 311 6 לעיבוד תמונה בפורמטים שונים. מו2חו/ 86 וש תוכנית פרישה/דחיסה עבור פ/צסחו/ש. בדרך כלל, את התוכניות האלו ניתן להוריד מאתר ספק השירות, או לחפש באתרי 5 מיוחדים להפצת תוכניות שיתופיות, כגון: /|ו.64ח. הסופוע)זסח. 5עשצ0ס6ש+//:כ+וח /הה0ס6. 1!65חע. צעעש//: כ 30.6 ס!ה עצ0ס6.שעוש//: 0+ 0 כ/לתי! שמות הקבצים המובאים כאן נכונים לזמן כתיבת הספר. ייתכנו שינויים בשמות הקבצים. שם כגון 6א6.צ0505018 עשוי להיות גם 6א05.6זס5ס וכדומה. פלק 6: וי 2 . 522 ! כתובת באינטרנט נקראת ‏ 081 - ראשי תיבות של 606ז₪6500 חזסזוחט זז ]| 2 6ים % כדאי מאוד שתדע את גודל הקובץ, עוד לפני שתתחיל בהורדה (80ס!חשוסכם) שלו למחשב שלך. כשאתה יודע את גודל הקובץ, תוכל לעקוב ולדעת אם העברתו הסתיימה בהצלחה. רוב האתרים שהזכרתי קודם לכן כוללים, ליד שם היישום, שם הקובץ ותיאורו, גם את גודל הקובץ. כך תוכל לדעת אם אתה מעוניין להוריד את הקובץ מייד, או לחכות לשעות בהן הרשת עמוסה קצת פחות. 20 כ1ל4 כשכ[יוי. 1. בעזרת סייר 5/שסשחו/צ צור תיקיה חדשה עבור קבציס שתוריד מהאינטרנט. 2 הפעל את הקישור שלך לאינטרנט. 3 הפעל את זשזס|כאם 61חז6חו. מהיכן עלי להוריד את הקבצים ! אפשר להוריד את הקבציס המומלציס ישר מהמקור. הנה הכתובות : התוכנית אתר הבית שלה סזק קסח5 +חו8ק | /ה356.60[.צצוחו/:כז1ח קו2חו/ | /הזסס. קו2הוצו.צצצצ//:כף1ח אך באתריס שהוזכרו קודס לכן (ובמיוחד באתר 84.11ח.15!07/+6ח. 5/טססט)) אתה עשוי לקבל מהירות הורדה טובה יותר. הכל תלוי במיקוס ברשת ובעומס הקייס על המחשב ממנו אתה מנסה להוריד את הקבציס. 4. בשדה הכתובת (1400₪855) רשוס את כתובת האתר. 5. סרוק את הדף למציאת קשר לדפים אחרים עד שתגיע לקשר שיתחיל את הורדת התוכנה המבוקשת. 6. כשתופיע תיבת הדו-שיח 6ס!|חשס 6=, בתר באפשרות 1815 98/6 % 0+ והזח סזס ולתצ על 6ו0. 4 קוכאיי יולליק - 6266 0 אלשו |< | !חס 6וו] סו)3 00| 5ור!) החסז! 5!ו] 3 8₪ס!חואוסט 10 ה6פסח0 6/בת טסל וחסס.קוקחואו.2 !| החסז] 70.66 קוקחוו ?6 פות! ה!זוי סב סז 66!! גוס בוגוסשו והער חסוזסס| ]הזוס 5 הזסז! וחבזהסזם ותו חטב 7+ וז מע ו מומססם שזםסם .פה פטב וו קן | סוח] פזסוא. | :1 בחר בתיקיה המתאימה. בסיוס תהליך הורדת הקוב תופיע תיבת דו-שיח 6 00 שְבס!ה/שספ ובה שלושה לחצנים. לחצן ח6ק0 יפעיל את הקובצ ביישוס המשויך לסוג הקובץ שהורדת, לחצן ז0!06=] ח006 יפתח את התיקיה בה שמרת את הקוב ואז תוכל לבצע בו את רצונך ולחצן 61056 יסגור את תיבת הדו-שיח. [<1 ]|-| בי + חס בה סוחואוסם ונ חססי.קוקחווש.2 )וח החפז] 70.66 קוק הווש הההההההההוהההוהההההההההווהההוהההוהוהווווווון 80 10 חווח 3 חן 8א 921 ו 70.6 קוק חו 305 ס|תששס :0 :0 03|חווס + :6 )הזד יש | אאפחאט [‏ תא + כ52ק! תהליך הורדת קובץ מרשת אינטרנט לוקח זמן, ובמיוחד אם זהו קובץ גדול, כמו קובץ 6א6.צ505016 שגודלו 7,13445. אם המחשב שלך מחובר לרשת באמצעות מודם 36,600005 תוכל לצפות להמתנה של כחצי שעה עד לסיום ההורדה. כמו כן, תהליך הורדת הקובץ מושפע ישירות גם מכמות המשתמשים המחוברים אל אותו המחשב באותו הזמן. לכן, עשוי תהליך הורדת קובץ להיערך זמן רב מהמצופה - וגם זה צפוי... 9+ יס את פעולת הפרישה של קובץ באמצעות סו2חו/ ניתן לבצע כשאינך מחובר לאינטרנט. כך תוכל לחסוך מספר שקלים. פלק 6: ית 5 סכיא שכ[יו2. 2103/62 מז2/] לאחר סיוס הורדת תוכנת סו2חו/\ נתק את הקישור לאינטרנט. הפעל את סייר 5שססחז//, מצא את הקוב ולחץ לחיצה כפולה על שמו. באופן אוטומטי תתבצע התקנת התוכנה. תוכל לקבוע באיזו תיקיה יותקנו הקבצים ובאיוה כונן. לפרטים נוספים, קרא את ההנחיות המופיעות על המסך. בסיוס התקנת ס[2חו/ ישויכו כל הקבצים בעלי הסיומת :21 (וסיומות נוספות אחרות של קבציס דחוסים) ליישוס גה. כדי להתחיל את פעולת הפרישה, עליך ללחוצ על קוב כזה לחיצה כפולה. /3ואע (סמָ1 לכל תוכנית שאתה מוריד מהרשת מצורף קוב טקסט ובו מספר הנחיות. קובץ וה נקרא דאד.ם40ג=ה, או ד15.םוכ54ה, או שס דומה. שווה ומומלץ, לקרוא קבצים אלה, או לפחות לבדוק מה הס מכילים. למרות שספר וה לא עוסק בהתקנה ובהפעלה של מספר תוכניות, הנה מספר דבריס שעליך לדעת : + רוב הקבציס דחוסים על ידי תוכנית קו2חו// (סיומת ק|2). + בתנאי שתוכנת סו2חו/ הותקנה כנדרש, לחצ פעמיים על הקובצ שהסיומת שלו 0ו2, ו-קו2חו/\ תאפשר לך לפרוש אותו בכל תיקיה שתרצה. 4% וירוס מחשב הינו איוס (וגם איוס), וכל העברה של קוב היא פוטנציאל להכנסת וירוס למחשב שלך. לכן, לאחר כל פרישה של קוב עליך להריץ תוכנית אנטי-וירוס. ל- א9 פששססחו/ לא מצורפת תוכנית אנטי-וירוס, אך ניתן למצוא תוכניות כאלו ברחבי האינטרנט. תוכל למצוא רבות וטובות באתר !₪%ח.895טזוע/]64.1ח. חסופועזסח. 5/עצ0ס06+//:כח או בכל אחד מהאתריס שהזכרתי קודם לכן. כדי לוכור שתוכנות אלו הן שיתופיות (8/6/ש0ז508) ולעיתיס אינן מאפשרות את ביצוע כל הפעולות הזמינות בגירסה המלאה. כשהדבר נוגע בשמירה על שלוס המחשב שלך, וה לא המקוס לחסוך! כדאי לרכוש תוכנת אנטי-וירוס ולהיות בטות! 6 <וכאיש יוללי - 6266 0 א.לשו 7 תוכניות שהומלצו בפרק וה הן בגדר המלצה בלבד. הן אינן התוכניות היחידות הקיימות, אולי אינן הטובות ביותר וייתכן שתוכנה אחרת תהיה לך, כמשתמש, נוחה יותר. בחן מספר תוכנות מסוגיס שוניס, כדי למצוא את זו המתאימה ביותר לאופן עבודתך. כשתמצא את התוכנה המתאימה ביותר רכוש לעצמך עותק מלא (וכמובן, חוקי) של התוכנה. כך, תהיה בטוח שתקבל את התמורה המלאה לכספך וגם תמיכה טכנית. 0/6 50% 52 למשתמשי זסזס|קא= 61חז6זח! כבר אין יותר צורך בתוכניות שונות ומשונות להשמעת קבצי קול בוּמן אמת. כחלק מובנה מהדפדפן מותקנות במערכת גס הרחבות להפעלת קבצי קול מסוגיס שוניס. כבר ראינו, ש- זפזס|קאם 66חז60וח! יודע יילטפליי בקבציס מסוג %/ או (/4 וכעת נראה שהוא מסוגל "לטפליי גם בקבציס מסוג בח ו-וגה (קבצי סו0ט468!4). . כ22/2/. כִככִיכִק! המונחים 6וחוד|363 ו-6חו1ח0 והדרך בה אני משתמש בהם כאן: האמת חייבת להאמר: בעבר, קבצי /%ה/ אותם הורדת מהרשת, היו צריכים לסיים את טעינתם לכונן הקשיח שלך ורק אז ניתן היה לנגן אותם באמצעות יישום היודע לטפל בקבצי /ה/ (אני מכיר בערך 15 כאלה). כיום, בעת גישה לקובץ כזה נפתח נגן המדיה החדש ואוגר את הקובץ עד כמות הניתנת להשמעה, ואז פוצח בנגינתו. קבצי סו0טט!₪68 יורדים מהמחשב המרוחק ישירות אל תוך היישום הפורש, שהוא תוכנת סו0ט|463 בכבודה ובעצמה. תוך כדי העברת הקובץ מהמחשב המרוחק אל המחשב שלך, מתבצעת פרישה והשמעת הקובץ המועבר. קבצי הצליל (4/)) שהכרנו עד כה הושמעו, ברובם, ב-8חו011). כלומר קודס הקוב נטען למחשב ורק אחר כך הושמע. קבצי 68/4010 מושמעיס בזמן אמיתי, כלומר התוכנית משמיעה צלילים, קולות ווידאו המגיעיס למחשב מהרשת בזמן אמיתי. דרך זו דומה מאוד לדרך בה אתה מקליט מהרדיו ואחר כך שומע מהטייפ (כמו \/ש), לעומת פתיחת רדיו ושמיעת צליליס וקולות בזמן השידור מעל גלי האתר. פלק 6: וי 97 כו39 647/80 התחבר לאתר ה 63!.60].ששצצ ועקוב אחר ההוראות להורדת ז₪68|9|3/8 (כיוס גירסה 02). בסיוס הורדת התוכנה התקן אותה במחשב. ,ו פָ> שים! . כשאתה מתקין את ז8ץ₪368|0!8 במחשב שים לב: התוכנה משתלטת גם על קבצי //, ()4 ואחרים בהם יכול זסזס|קאם 6%חז6זח! לטפל. שים לב להוראות ההתקנה וחקור גם את האפשרויות המתקדמות בה. 0 לקבציס של סו6טה|₪68 יש סיומת ₪34 או הף. כעת, ניכנס לאתר סוסט!₪468 (/רח6085%.60חחו. שעוע//: קת) ונבחר בקישור לאתר המשמיע מוסיקה בשיטה צו. בכתובת |1001₪1.60.1.ששצצ תמצא את אתר תחנת הרדיו -100. הגירסה שהורדת מהאינטרנט מסוגלת להציג גס וידאו, וכך מתאפשרת לך הצצה ישירה לאולפן, תוך האזנה בזמן אמיתי לשידורי התחנה. בשל אופן תצוגת הווידאו על המסך, איני יכול להציג בפניך דוגמה, או צ|כ (עשה זאת בעצמך). אס תעבור לכתובת /66715.60/115+60170/607681+5 הסס6סעו!.שצשעו//:קות, תגיע לאתר שנבנה כדי להעביר מופעים חיים באינטרנט (צריך להיות חבר רשום, כדי ליהנות מהמופעים המלאים, וזו כמות נכבדה של מופעים וכמות נכבדה של דואר אלקטרוני המודיע לך על מופעים חדשים), אך מאפשר לשמוע גס מקבציס של שיריס (כדי שתדע לאיזה מופע כדאי לך להירשס)). /וכ / / 8 (2/0 ככי 216? ובכן, תוכנית סו0ט|₪68 אינה טובה כמו למשל 076032ח5 (התוכנית היא חלק ממערכת 95 פששססחו//) או נגןו המדיה מִ8ַעְּוסִ8ו60ו/). השוני נובע מכך, שתוכנית 2 פועלת על קבצי /%/ מוקלטים, ואילו סו0ט₪68|!4 משמיעה את הקובצ מהורשת בזמן אמת. מבנה הקובץ שונה מקובצ /2/ פשוט. בכל הקשור ל-₪68|010, איכות הקול נקבעת גס על ידי האופן בו הוקלט הצליל, איכות ומהירות החיבור שלך לאינטרנט (אל תשכח שהקבציס ברשת האינטרנט עובריס במנות ואם, חס וחלילה, נעלמה לה אחת מהמנות בדרך, ישפיע הדבר על איכות הצליל), וכמובן איכות הציוד במחשב האישי שלך (כרטיס קול, רמקולים). ככל שאיכות החומרה גבוהה יותר - כך איכות הצליל טובה יותר. 8 <וכאיס ונקי - 6266 0 א.לשו 67 טסוט 61ודזשזוו! באינטרנט תוכל לראות סרטיס לשמוע צלילים, ולחוות את חוויית התלת-מימד (30). לחוות תלת-מימד פירושו, לא רק לראות רוחב עצס או אורך, אלא האפשרות להסתובב סביב אותו עצם, או יילעבור דרכו'י. . כל ! לחוויית 32 יש תוכניות רבות ומגוונות, למשל 6050806/ או ס6/עשםח/. זסזס|קא= ז6חז6זח! יודע לטפל באתרי 31 / בעצמו, אם כי בסיוע תוכנית קטנה שאינה מותקנת כברירת מחדל, אך אתרים מסוימים עשויים לבקש ממך שתוריד ותתקין יישום עזר מעודכן יותר לצפייה בעולמות שלהם. 3 ו או/וכלכ2 כל תוכנית העוסקת בכל הקשור לתלת-מימד ‏ 'ווללתיי משאבי מערכת רביס המצריכיס מחשב חזק מאוד. דרישות מערכת מינימליות ביותר לשם צפייה ב- |₪ח/: % מחשב פנטיוס 100 (פנטיוס || במהירות 350 או 400 מגה-הרצ עדיף בהרבה!). 4 זיכרון מינימלי של 161/10 (עדיפות ל- ₪ו/321, וכל מגה נוסף - מבורך)). + כרטיס מסך המוגדר ל-256 צבעים לפחות. + מערכת הפעלה 95 פשוססחו/, או גירסה חדשה יותר. כדי ליהנות מתכני ‏ ₪1 / עליך להתקין את ההרחבה המצורפת לתקליטור ההתקנה של 5 זסזס!סאם 8%ח67+ח!ו. פתח את סייר פעוסטחו/ש ונווט את דרכך אל עבר התיקיה 65!חם6!65ז/צ)501:< ואתר בה את הקוב 6א26.6!חז/. לח עליו לחיצה כפולה והמתן. פעל על פי ההוראות שעל המסך כדי להתקין אותו. פלק 6: ית 09 7כ3' 30-2302 - מ לקובצ ₪1 / יש סיומת ‏ 1=/. קבציס כאלה תמצא באינטרנט (אס כי לא בכל אתר אליו תכנס). נכון לכתיבת שורות אלו, הופך ₪1 לכלי גרפי מרשיס ביותר ליצירת עולמות מענייניס ביותר ברשת האינטרנט. נכון להיום, ‏ |/]₪/ משמש למטרות שונות, כגון הצגת עולמות וירטואלייס ואף להצגת מראה תלת-מימדי של מכונית 0ז6וח68 אדומה (כמו בתרשיס הבא) אותה תוכל לסובב ולבדוק מכל הכיווניס. 700 181906 7 6 קובצ 30 מסוג 1/ יכול להיות אובייקט פשוט, כמו כדור האר שאליו ניתן להתקרב וממנו ניתן להתרחק. הוא יכול להיות גס אובייקט מסובך ומורכב יותר כמו מוזיאון, בו ניתן לפתוח דלת ולעבור מחדר לחדר, עיר שלמה בה תוכל לערוך ביקור ולראות את אתרי התיירות המפורסמים, או מתקן מכני (כמו המכונית בתרשים) בעזרתו ניתן להעביר את מראה המוצר ומבנה המוצר, דרך האינטרנט. 0 קוכאיס יולליס - 70266 אלשו 7 720 לי א'כו0 / האם באמת ניתן למצוא דפי 60/! / כיצד להשתמש בתוכנית חיפוש לדפי 60צ? / מה ההבדל בין תוכניות החיפוש! מה לעשות אם אינך יכול למצוא את מה שאתה מחפש! באמצעות מעקב אחר מספר לא גדול של כתובות באינטרנט, אתה זוכה בגישה למיליוני דפים קיימים, המאורגנים לפי נושא. פלץ 7: וי איסו) | 91 מספר דפי ה-60/) ממשיך לגדול בשיעור אסטרונומי, בעיקר מפני שיצירת דפים חדשיס היא דבר פשוט, לאלה שיודעיס את החוקיס הבסיסיים. אנשיס רביס מעונייניס לחלוק את הידע שלהס בנושאיס מסוימים, אפילו אס אלה נושאיס מוזרים מאוד. לדוגמה, לאדס בשס +5חזם חפזזבּ// יש דף 60// בו תוכל למצוא מידע על בעלי חיים מיוחדים ונדירים, ומידע בנושאי ביצוע הגדרות במחשבי ₪6 ומחשבי מקינטוש כדי שניתן יהיה להשתמש באינטרנט ועוד. כתובתו: ]65-ה 0ס6. 15ו6. צעעש//: כ הבעיה שמתעוררת עס היצירתיות הזו, היא שקשה מאוד לעקוב אחר מיקומס של הדפים ייהטוביסיי ביותר בכל נושא, מכיון שנוספיס דפיס חדשים כל הזמן. למרבה המזל, מספר אנשיס בעלי חזון יצרו פתרונות לבעיה הקשה הזו: מנועי חיפוש 60/ (5ה8ז00סזק (חהוח0ז568 60//, או בקיצור - 555/). מנועי חיפוש אלה הס בעצמס דפי 60/), לכן, על ידי מעקב אחר מספר כתובות באינטרנט מתאפשרת גישה למיליוני דפים קיימים. כדי להפוך את מציאת הדפיס לפשוטה עוד יותר, הציבו מפתחי זפזס|קאם 81חז0+ח| את לחצן 56870 בסרגל הכלים. לחיצה עליו תפצל את חלון התוכן לשתי חלוניות. בחלונית הימנית יופיע תוכן הדף הנוכחי ובחלונית השמאלית תצטרך להגדיר את החיפוש שברצונך לבצע. כברירת מחדל מבוצע החיפוש באמצעות מנוע החיפוש (פַחוּפָח= ח0ז568) של אזפש, אך בהמשך נסביר כיצד תוכל לבחור במנוע חיפוש שונה, ואיזה מנוע חיפוש יעיל לחיפוש איוה סוג של קבציס. באמצעות מנוע החיפוש של 5% תוכל לבצע חיפוש אחר: 4 דפי 60). + כתובות של אנשיס. + עסק כלשהו. 4% חיפושים קודמים. 4 מפות שונות. 12 קוכאיס יוללי - 266[ 7 א.לשו 2 איכו0 מנועי חיפוש הס דבר יעיל, מפני שהם יוצריס ריכוז על-פי נושא במקוס ריכוז על-פי מקום. כלומר, מנוע חיפוש טוב מאפשר לחשוב במונחיס של הנושא שברצונך למצוא, ולא מחייב אותך לזכור היכן הוא נמצא. דאגה בקשר למקוס של המידע, במקוס למידע עצמו, היתה אחת מהבעיות הגדולות ביותר של האינטרנט לפני תקופת ה-80/. ?גכ /(2כ'א. כיוס קייס כבר מספר לא מבוטל של מנועי חיפוש בעברית ושמותיהס מצביעיס על צבריותס, תפוז, וואלה, סיבוב ונוספיס. בכל אחד ממנועי החיפוש האלו (ונוספיס) תוכל לבצע חיפוש בעברית אחר אתריס בארצ ובחוייל. החיפוש מתבצע ברובו בעברית. חיפוש אחר ערך, למשל המילה מכונית, הניב תוצאות יפות בכל מנועי החיפוש. 2/0 (]2]3.60.1). שוש ) וואלה הוא מחלוצי מנועי החיפוש בעברית. הוא נותן לאתר ציון בין 1 ל-5 בספרות ודואג לעדכן אותך במקור האתר (מהעולם או ישראלי). המדיד השלישי הוא מדד הגולשים. מדד זה מתאר את אחוז הגולשיס שגלשו לאתר זה מדפי החיפוש, באותו הסיווג, של וואלה. חיפוש אחר הערך מכונית באתר וואלה הניב מספר רב של תוצאות, מאורגנות על פי תחומיס שונים, כגון מגזיניס, חברות/סוכנויות, אתרים מוזרים, חברות ביטוח וכדומה. |<זם ₪ וו [| 2 > | סט 1006 פפהסוםת ‏ אפע ₪ם 6 | . ₪ 9 -8| 94 9 | ₪ ₪ 5.9 . 6 - ו ד - וק 0 ו ו עס = וזא ה 6חס] | 48/658 | קסופ בזפווזס] 80% || 5 וס 6[ 5חו | 26והחסופגום [ש מו ו 5 ₪ 48 5 0=%7?ו0.ח0ז5 ה/46גום/וו. טס !ובו יאוי :קוו [45| בי וואלהו מדריך ראשי חיפוש במדריך האתרים מכוניח] | חפשי > הצג אתרים לפי סטגוריות ]| | ₪ הצג תאור האתר] 1+ כל המילים || + מילים שלמות || + כל סיוג האתריס | % כל הציוניס | פנאי ובידור ] מגזינים וכתבי עת לרכב הא שאל מגזיך הרכב הצבעוני של חברת הביטוח סהר, מכיל מידע על נהיגה בטוחה, טייפול הרקת הרכב, דגמים חדשים בשוק, רכישת מכוניות משומשות ועוד. הכתבה הראשית באתר מתעדכנת בכל חודש, כמו גם המשאל החודשי ומדורים נוכזפים. כלכלה ועסקים ] חברות ] חברות מכוניות סובארג | | מהעולם 1+ רשרררוח כלי ררר של החררה היפויח מחגלגלוח רררישי הארץ. קשה להחטלח / שפוחו פא | | ₪ סלץ 7: וי איהו 93 510 ([19202.60.1./ו/ע/ש) מנוע החיפוש תפוז (ראה תרשים) הציג 18 אתריס שנושאס מכונית. ניתן לחפש ספריס גם באנגלית. תפוז מסווג את איכות האתר בתפוזים (כמה ישראלי מזה אפשר להיות!). חמישה תפוזים הוא הציון הגבוה ביותר וככל שמספר התפוזים פוחת, כך גס דעת מנהלי האתר לגבי איכות האתר. זסזס!קא = 6חזט)ח! )/50סזסוא - תפוז - אינדקט האתרים העבריים לקד [< סו 1005 מסאסוםה ‏ אש 0 6 | ₪. ₪ ₪ | 8 4 6 |08. 9 = . 0 א ₪ | עסשה שהסוםם ה0ש56 | שחסה הסופת 868 מההט| 7 אמ [חזוס1] וזח [45 = 1.065 6קחזסופגום 45 "חן 8 | 601/00 קוושו יפות [65] סמה || /. > דףראשי /] ונ ן ן כדולרליום: 2 2 60 שער האינטרנט הישראלי ו יי המבו | (ב-ע מר וו" ורב | גנ ו "| בור הקטו על התמונה לביקור באתר : הוסף אתר ‏ =" 0 תוצאות חיפוש: מכונית פרסם בתפח '/ חדש בתפוז! אתר את המילים שחיפשת באלטה ויסטה בי חפש ספרים בנחשא; מכונית 541888 חן 0085 508108 רו | | אבטיח || > |אינ דקס האתרים | . 2 יט בישראל | | ישן ₪7 כלכלה/עסקים: רכב/תחבורה: אוטונט מאגר המידע הישראלי לרכב. האתר מאפשר להגדיר את סוג הרכב הרצוי על פי תכונות שונות ולחפש רכב או אופנוע חדש או משומש. כמו כן באתר מ על השכרת רכב וליסינג. 0 דירוג: ₪ / יחד עס ואת, תפוז גס מציע לגולש באתר לחפש ספריס בנושא המבוקש. ספריס בעברית הוא יחפש באתר דיבוק (ו0000%.60.1.שואששו//:סאת), ולצורך חיפוש באנגלית תועבר לאתר של |6סא 300 23765 (וחסס.|6ססה 0ח653חזהּס.צעצא/:כזת). ס'2ו2 (|ן.60./ט/)5.צ/שעע) מציע חיפוש בעזרת מנועי החיפוש הגדולים (באנגלית, מייד נדון גס בהס) ומוסיף לחצן לתרגוס המילה מעברית לאנגלית (אבל זה לא תמיד עובד כפי שה אמור). זסזסוקא = )סחז6)ה! +0501זס:4 - !ווצטצו5 6₪צסזפחו! ה 6 6 0 ד הסוס או 1 פס 1005 מפהסופת ‏ אש 0 6 | 4( | .4|8 ₪4 9 | ₪ ₪5 9. .₪ | 6 ₪ | שספה םת ה0מ50 | פתסה | הנסקה | קספ משאהץ - 8806 סו ססות 45 0% פלחסופגם 45 א | | 0 | סא :קוה 57 ] 537055 | | - 6+-/+// לא רואה עברית1 ברוכים הבאים לסיבוב - האתר השימושי ביותר בישראל! ונטורה תקשורת, החברה המובילה בישראל בהקמת אתרים ופיתוח טכנולוגיות אינטרנט, שמחה לארח אותך בסיבוב. באתר זה מוצעים לך השרותים הבאים, ללא כל תשלום: ו 4 קוכאיק יולליק - 26%( ₪7 שו 00 200 ו 2 באתר של דפי זהב אפשר לבצע חיפוש בכל כרכי דפי זהב, על פי סיווג מקצועי. האתר, שכתובתו /|65.60.1ט3כשס!!6עץ.ששעש//:כצח, מספק גס שירותים נוספים. ושווה הצצה (ראה תרשים). [<זר) -] דוו ורי < 0 1005 65אסוםת ‏ פע 0 ₪ | .ב ₪ % .| ₪ ₪4 9 | ₪ 7 0 את ₪ | שסאה פפהסום, ה560 | שחסה | הסוסה | כסופ - האוט) 6ב 5 [46 1065 | | 80 [ = וק הבח סח /פ 1/0 סט 5פפססווסוסאוא//- קוו 5[ 00655 | 4( %0- 4 2. 6% ספר טלפונים | דואר אלקטרוני = מסביב לעולם = מדריך המחשבים יווג: + בחירה מרשימה סיווג 2 בחירה מרשימה שם"העסק: הו עמי] ישוב: /- בחירה מרשימהה אזור חיוג: = כל האצורים. 7 הפש 6 מק 7 עזרה,ן פָחופק. 1 א צאנו |80ז5!. / = / תחופ | | פחסם [₪] שלח לעסק בחיפוש רגיל אחר בית עסק זה או אחר תמצא, בדף תוצאות החיפוש, ש. גס לחצן שלח לעסק פקס חינם. מספר רב של בתי עסק הצטרף לשירות זה המאפשר לך ליצור קשר עם בית העסק באמצעות פקס, אפילו אס אין ברשותך מכשיר פקס. ₪1 שלח פס בנוסף, מציע לך האתר קישור לאתר העסק וכתובות דואר אלקטרוני הקשורות אליו. כדי לשלוח פקס לבית העסק, מלא את הפרטים הנדרשים לפי ההוראות המופיעות בדף, מלא את שאלתך/בקשתך ולת על הלחצן שלח פקס שבתחתית הדף. לח על לחצן ספר טלפונים בדף של דפי זהב. לצורך הדוגמה (ראה תרשים) חיפשתי, גסם הפעם, את מספר הטלפון של הוצאת הוד-עמי. כך נראה הטופס: [<זר] -] ורי < | ]1006 >פהסובת אפע את 6 | - 9 0 ה אק ₪ | עסאה פשוסוםת השש50 | שחסון הססוסה ‏ 868 0שוט) 7 אסמם [45 | | ₪0 [- 1/0/00 00 5פם ונקות 51[ 00055 | 2% ₪ 43 דפי זהב [ךהשנהעחתה] ‏ דואר אלקטרוני = מסביב לעולם מדריך המחשבים [. משפחה/עסק: ‏ הוצאת הוד עמי] שמפוטי: -‏ ר] ישוב: ]> בחירה מרשימה אזור חיוג: [=. כל האאורים] מק ] 1 ?( 6 ריר א 5% שאלות נפוצות ב 191 לגו משוב! [.. כ . אא 5 יי פופ | | סל 7: וי איסו) | 99 תוצאת החיפוש נראית כמו בתרשיס הבא. אתה, כמובן, מוזמן לנסות למצוא מספרי טלפון אחריס. 0 9 . סו 6090 | קסופ 2- ו ו 568008 065 ₪ ו --4 הפההתה] | משפחה/עסק: הוצאת הוד עמי אזור חיוג: ₪ נמצאו 3 מנויים העונים לנתונים שציינת. הפש שוב ₪ 50804 אא הוצאת הוד-עמי לספרי מחשבים בע"מ, 09-9564716 הראובני 6 הרצליה הוצאת הוד-עמי לספרי מחשבים בע"מ, 09-9558886 הראובני 6 הרצליה הוצאת הוד-עמי לספרי מחשבים בע"מ, 09-9558517 הראובני 6 הרצליה יס אם אתה מחפש קיצורי דרך, אנשי דפי זהב מצאו אחד עבורך. במקום להקליד את כל הכתובת |ו.60. 8065 סעוסו|6עץ.אצש//:קח תוכל להקליד |ו.60. קץ.עצעו//:ק+)ח והתוצאה תהיה זהה. /יכ1ו0 21/2062 5047/00 בסרגל הכליס של זפזס|קא= 6%חזפ)ח! תמצא את לחצן ₪ח56870. לחיצה על לחצן זה פותחת חלונית נוספת בחלון הדפדפן ובאמצעותה ניתן לבצע חיפוש באינטרנט (אבל באנגלית). חיפוש מתבצע באמצעות מספר מנועי חיפוש שונים, ומייד גם תבין למה. [<51]-] זסזסוקא- )6 חז6)ח! 41010501 - 6ב קסחוס1! 0:0105010'5א 0 סהוססוס אי 3 90 1006 >פוסופ" אפ אשם ‏ 6 | - 4 2 |3 4 98| ות = 68 אק | |48! | | עסו 890065> 5080 חס 36658 | קסופ הזוס 0 | | סט 48[/‏ ומחוס ה ספת 45 = 15 קוחסואום 45 15| | 89 [ ה וזח וח/חסס .8 050זסוח- אאא / קוו 65] 537055 | ווח | 60ז563 | אסקקט5 | 5טבסזק |וא ₪ - . - ו סופ | 0 אפא 6% 560 סע 107 0819001 8 פפססתם. 6 6 3 6חו] 6 3 4 97 /. 6 1ב . 6 ₪ כו 5 5 ה 8 ₪] ּ / ו 1 פעשסשחו/צ 3% 2000 5שסטחו/צ הצרו 65% 0500280 5מ23 566 60630 ו 19-22 [וזפ !חס שוחו הפסה ₪ וא 0 זפטז5 308 |003ו00555ז 2000 6045ח/ר ות 7 6 00658 700507356ח46 !וו 0/0050 .3000 6 306 8|63585ז הח55%8 הַח38ז6קס הַהוהחססקנו חנז 585% חעיס זנוסץ 0+ [6חש 6חף סע : 86695 5008 ₪ חס5סוק ₪ ו חצ 06 8000055565 10501%א ₪ 60 )בטרוק + חצ -- ו6610י1] 6 /סחח! 0+ | 19004 1886 300|7 042-440 |ב6ה4מוה 5-ב | 6 החסון 516ונוס ץ )6 סיו 6 עסו ₪ (ע|חס .5.₪) 5=טטסזם 1670508 זס+ פסחפ שורווע 13600 1וס/ש "401/55 בוחה 510060 055 0504 ₪ פוחד )חש 56 חו/צ 5 8פזם 6% 35 3005 56 וטס סל 5050108 0 <וכאיק יולליק - 6[26(6 9 א.לשו 35 +ט6 סיו | יזרח 60050 ₪₪5/0655 + 0 1 5 83 050% 6החסא 18 סיק ד 5 !₪501 8 פיוסתיוהק 15 סוק 7 3 07 ו וסט פחב פס / 3 מח14 עס וע 0 אפסו [ 59 יי 1 8 0 560/66. 165 01 8 השימוש במנוע חיפוש דומה בכל המנועיס: הקלד את הרצף לחיפוש ולח על לחצן ח0ז66, א566, !)+ +06 60, או כל הברקה אחרת של יוצרי מנוע החיפוש. בדרך כלל, יופיעו תוצאות החיפוש בדף נפרד ולעיתיס בחלונית נפרדת. לחץ על הקישורים, כדי לדלג לדפי ה-60/ שנמסרו כתוצאת החיפוש. מכיון שיש מנועי חיפוש (5₪//) רבים, כדאי לך לנסות לבצע חיפושים שוניס בכל אחד ולראות איזה מהס מתאיס לך יותר. ו כ/ כ? 2299 וי איקו) 0ו[יש? אס תלתצ על לחצן 126ו6₪5+0₪ בחלונית השמאלית, יופיע החלון שבתרשיס הבא. בחלון ה תוכל להגדיר את אפשרויות המועדפות עליך לצורך ביצוע חיפוש באינטרנט. [<] 505 ה0ז563 25100126 |; ב ו כ סי 55305 ||3 זס] 569106 500 6חם. 8 2 6 3/5 שחו <ן חס סוסא ]| | סז₪0 ש] ה0ז568 סע 45% ש] = |= 568 ססר 0 ד 6% שן 8 סוי שן וג ] 6% = ה = ו 7 | ן 5 5 תפסכ 3 הו <ן -3001655 טַחוווב 4 וו שן ב : )טסוו ו לוס וו שן > :5 וח וו שן ב = 8 ו בב ב וו מדוע אין מנוע חיפוש יחיד המבצעת מעקב אחרי כל אתרי ה-85/! הסיבה העיקרית היא שקיימיס יותר מדי אתריסם ודפיס מכדי שתוכל להיות התייחסות מדויקת לכולם. כל מנוע חיפוש משתמש בשיטה שונה לאיתור נושאים ויוצר בסיס נתוניס בו הוא עורך את החיפוש, על פי שיטת החיפוש שלו. כלומר, יש מנועיס העוקביס אחר כותרות הדפים, יש העוקביס אחר נושאים, ויש שעוקבים אחר דפים שיוצריהס הודיעו למנוע החיפוש על קיומס. רביס הסיכוייםס שמנועי חיפוש (55//) אלה יטפלו ברוב הדפיס. הצד הפחות מוצלח של הטיפול בנושא הוא שקשה למצוא את כל הדפים (דפי ה-85+) בנושא מסויסם, אלא אם אתה נעזר במספר מנועי חיפוש למטרה זו. לצורך כך פיתחו מהנדסי התוכנה ב-07050%ו] את המסייע המיוחד לפעולת החיפוש, 568078 +55. מסייע וה מבצע חיפוש חכם (ח56810 צהַחז5) תוך שימוש במספר מנועי חיפוש בו-זמנית. אופן חיפוש נוסף ניתן לביצוע ישירות מסרגל הכתובת (28 007655//) של )6חז6)חו זסזסוקא=. הקלד מחרווזת לחיפוש והקש ז40חם. שים לב שכשאתה מקליד את המחרוזת לחיפוש נפתחת מתחת לסרגל הכתובת תיבת רשימה ובה מופיעים רשימת האתריס בהס ביקרת בעבר ואשר שמס עשוי להיות תואם לקריטריון החיפוש. אס מצאת אתר תואם כלשהו, בחר בו מהרשימה ו- זסזס|סא= 6%חז6וח! כבר יעבור אליו באופן אוטומטי. סלץ 7: וי איפו) | 97 זסזס!קא = ]סחזפ)ח! ])ס5סזסו - 6הַהּק6חוס1] 5'))ס5טזסוא 0) 6הוססוס/ [|2 60 | 1005 065ע8] | אפוצ ‏ 08 ₪6 | 3( 4 90| ₪ 9 ₪. 2 - 5 עס 55)תסעה-] 00ז568 | 6ס3] | 6650 | פסופ ו ומק 6% | ]|| ₪05 |- ]ו ו | 000695 | "אס 106" זס! 58108 החיפוש בדרך זו מתבצע באמצעות מנוע החיפוש של 5%!ו, שכאמור נעזר במספר מנועי חיפוש לשסם כך. בסיוס תהליך החיפוש במנוע וה תוצג רשימת האתריס התואמיס לקריטריון החיפוש שהגדרת. כמובן, שקיימים מנועי חיפוש רבים חוץ מזה של א₪16, אך מכיון שמנוע זה נעזר בשירותיהס של מנועיס רביס וטובים, ניתן לסמוך על תוצאות החיפוש. למרות טיב החיפוש שמבצע מנוע זה, אין זה אומר שצריך לבטל את אפשרות השימוש במנועי חיפוש אחרים. %8]: כיסוי [2/2 אחד ממנועי החיפוש הגדולים, שכמו רבים אחריס מכסה למעשה יותר מאשר רק את ה-60/ עצמו, הוא 1.605. 1605 נוצר, כמו דבריס רביס וטוביס אחריס באינטרנט, על ידי סטודנטיס באוניברסיטת קארנגי מלון (חסו|9ו/! ץ8חז08) בארהייב. מנוע וה מכין מפתחות חיפוש עבור מספר גדול של משאבי טקסט באינטרנט. 1605 גם יודע לבצע חיפוש אחר אתרי ק ד= וקבוצות דיון (ראה בתרשיס הבא). דבר וה יכול להיות יעיל לפעמים. עבור נושאים נדירים, ל-005] יש סיכוי טוב למצוא משהו, אם וה דף בודד נוכחי, או אתר 1₪= בו אולי תמצא את מבוקשך. עס זאת, נושאים פופולריים יגרמו למאות, ואולי אף עשרות אלפי ייפגיעותיי במטרה, ותצטרך להשקיע מזמנך, כדי לברור מבין כל הדפיס, לפני שבאמת תמצא משהו בעל ערך. [51 -] סקא חזח! 050/1ז0:א - 5066 6 חזוח! 565081 זטוס ץצ :5ססע | ב3, [6] מס 1005 65וסשפ ‏ אשוצ ‏ ₪8ם 6 . ₪ ₪-| 3( ₪ 23268 8 ₪ 2 6 ויב וק | 0 807065- 56800 | 306 360680 | ססופ מזמום- | 6% | | 5וסנחו/ [45 = הזוס ספות 45 = 65 | שטוחסופם [65 65 | | ₪80 | ד 60 .סע אואואו// :קוה [ 65] 000055 וצו | 7615076 זט הו 10580607] | ה19801%8676.608 | הח60.ע831!06/ | 3061866.6010 | ה8.608 וידר 58 8 הזש צפפהו] 91 ש הופפסהפ 0 יוה 31 יו + ההז סופטו ב ל 0 פזפטו [פצבזד בוד 8 פ'שסם חְ וו ירוק אק 8 53 צות 5 שם 813/80 ו - ווה 6% צפחסות ו הו זז 158 פפסוזס 535 / ו - זר 3 בחוצחוס ופהחחחטפ 0 0 5 הזו ו 6 | ו 5 סחעצצש :פחחוד אב שחופםסחפ הווה ופא 5פט!6 ?וו המה 5 זב 50 ססות ד הד %-/.- 0 סוס צווחום 1 / הזסרו 5 55305 - ו 65 5-ו ה עס 1605 חס ץם ,037 אופ)! ב סח 6 חַהוק סח 06 חבצת ופטח זם! 80065 ממ סטוה ב 0 ח-3] 5 5 אוםוו8ע 5 פססצ) צזד :ו 5 פסותעע - טסט וו | 60 זטם צזד ופוס ה ו וו | | ₪ 8 ק קאי יול לי - 6[26(6 ₪9 אלשו 58 יוצר בסיס נתונים משלו על ידי שימוש ב-5ז50106, תוכנית שעוקבת אחר קישוריס בדפי 86/ ומייצרת רשימה של אתרים שמצאה. התוצאות מאורגנות לפי מפתת (א06ח!) ונוספות לבסיס הנתוניס של 7608ץ1, בו נערך החיפוש למעשה. 5ססץ | עוקב אחר כותרות הדפים, כותרות, קישורים ומילות מפתח שהוא מאתר. תוכניות 8 של 1.005 אמורות למצוא ולהוסיף אלפי כניסות חדשות לבסיס הנתונים מדי יוס, כך שאפילו דפים חדשים באופן יחסי עשוייס להירשס באינדקס של 6058ע1. כדי להשתמש ב-16008 עליך למלא טופס עם שם הנושא שאתה מחפש ולדלג דרך הקשרים שהוא מוצא ומציג באזור התוכן. תהליך החיפוש באמצעות 605צ1: 1 3 בשדה זס=] 56808 הקלד את הנושא בו הינך מעוניין. החיפוש שלך חייב להיות מורכב ממילים עצמאיות. נקליד לדוגמה: חספחחס[ 9016 (כדורסלן העבר האמריקאי). לחץ על לחצן + +66 60. תוצאות החיפוש מופיעות ברשימה באזור התוכן של הדף הבא. היא כוללת רשימת נושאיס מקורבים ורשימת אתרים העונים על קריטריון החיפוש שקבעת. בתחתית רשימת עשרה האתריס הראשונים, תמצא קישוריס לקבוצות הבאות, כל אחת מהן של עשרה אתרים נוספים. אס תדפדף בדף זה תוכל למצוא תיאור מפורט יותר של המסמכים: תיאור, תאריך יצירה וקישור המעביר אותך ישירות לדף, או לאתר. בתחתית דף תוצאות החיפוש תמצא תיבת טקסט נוספת זס=] 5680 ומתחתיה שני לחצני אפשרויות, שבאמצעותס תוכל לבצע חיפוש בתוצאות החיפוש שערכת זה עתה (3680/19 7856 ח0ז568), או לבצע חיפוש אחר מחרוזת חדשה (שו6צ! הסז508). [<ז5]-] וטוא ]חזס)ח] /050ז4:0 - הספחתסן הבח :ה0ז503 005ע1 בי | 9 1006 פוסופת ‏ אש 06ם שת שו שו שור ו ור ווה | אק ₪ | שסאה םת 5680 | תסו הסוסה | קפ 7 4 0% 0 וס [45 10| ות [45 = אה | קסופו [45 185 | | ₪0 [ד, 90-00 סמסב 5 | 883055 | 0 8 5 סצו 56 53 68 אש 10656 6 זר בבון4) רו ב עְהּום ה אזסעע זסז וססז 655חופ5טם 3 הספחסן סוסב :583700 < פוחסר] 005 .סוט שום| זט 3% הס5חחסנ סום3! חס 5אססט שחו ה 5 שטם ו 05 393700 ו 0ב , | 5 1860 6 "13010" מוצזזב3ם < 001085 < 09!900005 < מהפותחובססחם 5 28|בחה50זטק ו 50 החטב חס 40% 5308 ז01ץ סוסב פזסוח סוס סח 0ם 61085 עשוזם69|0 5ססץ | סופוצ שש 38'5פ 0 | ,165 סוכ 687 . 65 סח טכן5 חב 85םו00|פס 5375 ססוזסצב1 הב .סרח הסגורח חב 65חו! סופ |ב וסוט |בוחם 88 ופט שוסח9 |במחפט!ח1 < הסחס₪ ע'זכס5ו! 81306 < עשספוס8/50|פספם המ50חחס סוס13! < 5כספ|חסם סופגוו] הַהוטחטוסזחנו5 5585 זפחסס החב ,הפוטוופז , 308 פוסטב פפסופספא+ מסד ₪ .08ב וחסז חב ח0ו135 15 . צ506101 וטס חב 6|קססם 4 בש הזבסטווום אחוסחו פה | | וס[ פלץ 7: וי אימו) | 99 1/0107 : 2 [27 קאי כמו רבים וטוביס אחריס גס מנוע החיפוש ז6/ש61808 כבר נרכש על ידי חברה העוסקת בתחוס האינטרנט וכיוס הוא נקרא דםא602 (אם כי בעליו הנוכחיים השאירו זכר לעובדת היותו ז0!/ש16%908 בדמות הלוגו הישן שעדיין מופיע באתר). מנוע חיפוש ה פועל בדרך שונה מעט ממנועי חיפוש אחרים, ולו רק בגלל שהוא מחפש במנועי חיפוש. ז6וש16%908/ יירוכביי על בסיסי הנתוניס של מנועי החיפוש הגדוליס, ממיין ומנפה את התוצאות ומציג אותן מסודרות לפי ציון (1000 ומטה). בנוסף תוכל לדעת כמה כתובות נמצאו, כמה מוצגות כעת בדף הנוכחי, באיזה מנועי חיפוש נמצא האתר. הקישורים העומדיס לרשותך הם דילוג לדף התוצאות הבא, +א6א, ואפשרות לעבור אל הדף עצמו (ראה תרשים). אל מנוע החיפוש ניתן להגיע מהכתובות : ה 60.ז3/16 ו 6+3 רו עצעצעצ//: כו [הה+ח. 5636 60.+6 02 צעצש//: כ [<]5]-] 2 | סו 1006 מסמסוםת אש 08 ₪ | 0 5% וחק | עוסופו | 8900065 568100 סו 360608 | קס)9 ב 6% | 3 45/5 הזוס ספות 45 = 65 | טסופ [45 065 | | ₪0 [ד ות סוחס חספ א / קת 5 ] 387055 | 0 רק 5 חס פטס מסמצצ 5 6 | !וק ו מכ ב כ כ המכ א ב ב ב 7-ה בור > ו .005 טסץ 038105 3 | 1 הז בך ----רק 905 0784 חס 1ם 000 126] שבוח 6 8 * עתה 9 . + 1 001ו11501155 8+ וס 30 חח עט 0 זם0+350ו. 00 ₪7 5 ו 5 ה 00 | ומוה זהטסספום =( יוו שחוסמסח ב 3 8חפחו 3 וטוא 12 ו ודו 6 זטוחזט זכ 5 ו עו הי 1 מוק] - 450 ב ה] 5 עצצסןצ ו :| 5 זול חן וי 5 א 5 זסן ו 5 !6370001089 זב 351010 זסז עו6ו5ט!6א6 08815 וס | שחו סופספ וספ 0 05 1 וד וקונו רהוסה ו אחוסחו פה | | חן 6% ]חכ טאו 2061 ס106=0? סוס /החסס .23% סם.אואואו//:פזוח 65 הפעלת ז0|/ש61808!/! פשוטה למדי: 1. הקלד בשדה הטופס את הנושא המיועד לחיפוש. לדוגמה, הקלד 6טטסחווח 6ווצא (ומרת). 2 קבע כי יש לחפש את כל המילים על ידי לחיצה על לחצן האפשרות וו8. 3 לחצ על לחצן 56870 כדי להתחיל בחיפוש. 4. ז0|/ש80808!/! מציג את תוצאות החיפוש בדף חדש, שכל אחת מהן מקושרת לדף המתאים. כמו כן, ניתן ניקוד בין 1 ל-1000. ככל שהניקוד גבוה יותר, כך סביר יותר שתוצאת הקשר היא מה שחיפשת (ראה בתרשים הבא). 5. כדי להפעיל חיפוש חדש, גלול לתחתית הדף והקלד רצף חדש לחיפוש. 0 ק איש וליק - 6(26(4 ₪ א.לשן [5)-] סקא חזסזח! 4010504 - סטטסחוחו סווע= :עוסטם זסואוםז0)ם וו ב | 6 1005 6הסטפת ‏ אפע ‏ ם שם | 6 9 | - 1 אוו ו עו0ופו] ‏ 65ותסעה] 56800 | שתסה 6638 | קסופ ק 6% |* : 45 = הזוס ספות 45 = 1065 שחזסופגם [45 .1065 ו 8 | 500-ו ו0פוחו2081= 0% =סו5160= [ 65| 889055 | ב 6 | 5 5 % 6% | 66ח0טפח! 1116 וחזסד חס %+70 506 |[ מ6] | [ 5 0 ] |[ 00 פס שגומה | ב פגשסממת6גק]| ]0!/ש0180/8 סוןסוזווזו סו1עא :עוסווס מסוו6 פחו!חכ טוש 31 87 31 5198 פַחובּמַז₪3 פחו3 החפזם 0132 20 10 1 :485019 00118180 2 -1 :3065 405100 ומס 300 231005 86 פטןוסחווו פוועא חס פאססט זט 500 = .עזה זט ] 1804700 81 "סט סחוח פוש" 858816 * 8 חב = פוונוסחוזא 6וועא 5'ה0100 .ו ח3!. 1000 6 סח חו (עח8וזט) 513105 ווח פחז הו ו זו 38 3533 חס ז8טחו5 קסכן , פווטסחווא סווע> סווטסחווח סווע4 :-806%סותו 8 ספת זפת 3001 ₪ 088 35 ה6טרח זסח ,הפתז 68חום .הסוס ס06 1 508 48ב וחפז 8ח1 חואו ַחוה913 ,805 ,085 10856 סקסזטם חן 361 מז 8 שוחו .טנסו 3 זסזה מ51760 חו 0185 סיסרת .6 18% 3 חב פאחו| - :וססתבל קפ 300 0588%ח]) והזח 0/6/18 510 ה (שפח. 510 קת ש 2 % 58 זפזנ!ו! - 88 0) 6!! , סוווסחוו פווע>! 885 = 11.5 1% 6 0|883580] חב | בזוחה עפיח3ר != , פטושטחווא 6ו1עא :הוזטז63 ] 58805 280 פחד 8 088 4166 8/1365 זסטזטות - ות ו ₪ | | ₪1 [27 וכייל (666 כ'ס) למה 666 כייס! מנוע החיפוש %8+815+|4 הוא תוצר מבית ופּוּפָו₪ (היוס - 080וח0ס6) ופועל על מחשבי החברה החזקיס והמהיריס ביותר, עס מעבדי 8חס]|. לכן, גס מהירות התגובה שלו גבוהה במיוחד. 8/19088)|/ נעזר ב-5010675 היעילים ביותר, שמצליחים להגיע לנקודות החשוכות ביותר ברשת האינטרנט, כך שכמות דפי ה-85/ שיימצאו כתשובה לשאילתה שלך, תהיה גדולה מאוד. חיסרון בולט במנוע חיפוש זה הוא שייתכנו מופעיס כפולים ומכופלים של דפי 60) ואתריסם. כתובת מנוע החיפוש: /הְ60.בּ+5וַַ3+!ה. עטצעשש//:כ+וחה ב-ין 16 סופ השע 0 86 | 0 6% | ווק | 088 | עסאה 0065ב ה5080 קשה קפ )7 8806 ם יח[ ומוס ספה[ 5 סוס 45 )|| ₪08[ מ 151 אא סוי 61| ספוטה | 1 6ח) 0+ 66ונ) |ט561ש 306 |ט1זסאוסק +5סוח 6חד - 3810 = 102386 קמב | חן פזטווי וז 3 זזה זס .מסוופפוו ב ידה1פו/ה)ות 5% ה ?עזו5וווחו זט וקודוס 100 הזו סאו! 53131705 100 סזה )הוחו : !הבא 5 5 5!ססך 4 - זסוחו] 3ו₪100 .8 ס)סחכו עת - זסווו עוותוב] עה 8 - 0151885ח| 7163 / - מ483!1] - פסְחבּחו שה - סמומטסח5 פמווחס ו 108 - 08085 צוםו/פ/י - 25681 - (8%8זד - זמחו 8מספס - 805 8 הוסס. בואה זים פעעםוי] 5 זסאוסק ח56316 סל 7 8 0 875ו50!0 פזה ‏ ב 5 סז זסז הסטסט8 פזסוא :ווק + , " 0 טוט 6108 0818065 מפוחו6 < ספ 8 טסופו שחט 10 18805] 0358 [הסטסססוו + .8 601978 | 85 חוובו ץז 5זו6ו וווסור! הזפו/ הד וה 0 4 8 60 85הסחנוב | 1181518 ו 8 5 ם| זט 5וססך זפויסק ג 681 + עוווזוב- .8 פחוסו ב זו 9018 8 סזסחק 518ו3זוה שוסו! + ות .8 בוווסות - 8חוח0 018 8 עטם" ו 5505 הפווד כ ב = 8 - פזפח א0ו)+ = - 5 זפזס!מאם זחזטוח! 000 .8 06ח זטוס ופ | | ₪ פיץ 7: אי יפו 101 לדוגמה, תוצאות חיפוש שערכתי אחר הערך פחוחח6כ (אבי תורת |/100) הניב 42,880 מופעים (ניסיון חיפוש אחר ערך זה ב-ז8!ש0)9018 הניב 43 מופעיס בלבד, רובס הופיעו גס ב-8/1818ז1). ב] ו 1008 פפאסוםת ‏ אשץ 06 6 | | 1 )חק [- עוספו | 8/0165 ה50810 חס | 9680 | פסופ וס 6% 5 וסטחו/ [ 45 = הזוס 166 [45 = 1.65 פקווחסופגוםו [45 חן ב [= סז 2081-5000 ₪ ב סוס 1851ב - מו - 15 86סוהעיסס 5 ו [= 150286 עמ | חן מזסאראופז 3 זפ!ח6 זכ .המסו1פנוט 8 ידהופובוות אפ 0 מו 8 חווחפם - ומוס 14 פ'טחוחמטם - 8 טחווחטם - :ו וס התפצ - ויז ההוחזטם - בחוופס זס - וס 03185 על - וס סומחפזס - 0 אס ₪מווחפם - - ו 0/8105 - 5 0 ס6.ס6חוחווה 650065 ח8 חצור : כ בר ב ו ב כף פצבח ז'חסט נוי 50 %פח טר טוח פע 5370 ונוסץ 368 .נוסע זט בנ מסעע 42880 חנוס1 ב)פוטה)וה ו 60 20?ג ות )3 005 30| 4 עם !סז שהוחזפק 10 819180 305 זה פה זט 151 | - אמווזוסס ו :00 5 60 ה 820 ווה 6 פע 540018 גווס 05 זה עש= .עע סוחד .1 הםד08- סד פו שדנדודפצזו 6אזוווושם 6ס=גווסם ו סרוד ז0 אוה שרוד טוקסו והות סאטס-0חק +0 אש ד58 6אואשס שרוד ז0ס 6צווסואה דפתשסצוט 8 זטס זופוצ סוןג +ההםקפסחק ,=6השוו 60 ש6ויה/יסה סד (א 607 אסא 8 סוטטס זט דחיו : חש [ 1851916 ] ה5ו1פח= חו - 2 28ו5 0888 - 98-זבו-4 1 80חוסר 351 4 הווחו ה | | | חס[ 9%8ו/9+!, לעומת מנועי חיפוש אחרים, מסוגל גם לערוך חיפוש באתריס שאינס באנגלית. הוא שולח את זרועותיו הארוכות ומחפש כמעט בכל שפה אפשרית, כולל עברית! חיפוש אחר הערך 411 1006 הניב תוצאה של 107 אתרים, אך נראה משונה למדי, ראה את התרשים הבא. למרות מראה התוצאות, עדיין הערך הראשון (ואחד-עשר הערכים שאחריו) היו דפים הנמצאים באתר הבית של הוצאת הוד-עמי לספרי מחשבים, המוציאה לאור של ספר זה. זסזס!קא = 1חז6]ח! 050/1ז0ו4 - וחזבּ סח עזסטך) 6!קחוו5 -13ועהו|מ [|< צ] ו 1005 פפאסוםת ‏ אשץ 0 6 | . ₪ 9 -₪ | ₪( ₪ 0 | ₪ ₪ 2.8 . 6 1 )חק הו עזספו | 95)תסעה-] 00ז 568‏ | 6הס3] | ה68פה | פסופ וק 0% > 6 וס ספ 45 5ח | שוחטם [8) 1 || ₪36 | ה ל וטו חוס-0/. [65] 655ומ | ססר 31181518 - מוסר] - 55] 6הסוחצוסס 5 ו ך 119 | חן זו וס 3 זסוחם זס .הסו1פפוו 8 ייד818וה)1ה אפ 0 גנ 10| !07105 הק 65סחח16מח 106 חס 60011 0ַת06סח6 16 564 וס פובה :קחד אסווס !טחוס האוס זטסץ 01 1זס!ווסס 8ח וחסזז הסוסה הז חס חו 301 |ספ/ טמכ) חן פזפהמועש 550,000 2 סחו= טפ ח3 ₪68 פתפחצצ 5010 זנוסע 918 .ווסע זס1 5סטבכ מטעע 107 הווסז ב)פוטה)ות ‏ 1 ]| 26 עמ 860 וזכ זחזזם 10 1918196 316085 טח זס 51| - וחות 09700: ₪08 3 5 60 ה 320 רה "ו - 5 זפזס 60 |51881! הַחו830! פח1 15 זפתפו!סט פאססם זפוטקו 60 והה-8סרז 5 0880518 | 6 ורתה-400 זה פ|מה!וה | ח0ו460151731 .8 0818!00 -אופזם מו זסתפווטטם פמווחס זטס זופוצ ₪ .5118 8 החוטט סח |חחוזת 3 : וע ופ זט חן - 8% | זמ 46 חן זפ 5!ומטסן 005 זפ זמ 60 (51881| 0חו68| פחז 5 זפת6ווטט סש זפוטומס6 וחזה-טסו = טר .5118 מס וחזפ-10] 81 89118016 15 ח901517800 .8 5818100 ו 2 קוכאי יולליק - 266 7 אלשו סט : יפו כ (ו60' ססח/ הוא קצת יותר ממנוע חיפוש פשוט ב-80/). הוא משמש גם כמעין ספר טלפוניס ורשימת נושאיס עם יכולת חיפוש. במיליס אחרות, כשמישהו מסייס לכתוב דף 85/ שלו, הוא מדלג אל ססחףּץ, פונה לקישור 5146 3 +508065 0+ שס4 בתחתית החלון הראשי של מנוע החיפוש ולומד כיצד להוסיף את האתר שלו לקטגוריה הנכונה במנוע החיפוש. כשכל תחוס האינטרנט היה קצת יותר קטן היו המתתזקים של 00ח8ץ בודקיס כל דף שהוצע ואם היו סבורים שהוא בעל ערך, הוסיפו אותו לרשימה. כיום, כשהאינטרנט התפתחה למה שהתפתחה והפכה לגדולה ועצומה, תהיה זו פעולה מייגעת לשבת ולבדוק כל אתר ואתר. כיוס, כל אתר העונה על קריטריוניס (הנבדקים באמצעות תוכניות חכמות עד מאוד) יצורף לרשימת האתרים. ססח9/ץ הוא מנוע חיפוש המחולק לנושאים וניתן להורות לו להציג רשימה של האתריס החדשיס שנוספו בעבר הקרוב. לשס כך, עליך ללחו על הקישור פְבּח// שא שבראש הדף. כדי לחפש נושא מסויס בבסיס הנתונים, עקוב אחר צעדיס אלה: 1 בתיבת הטקסט הקלד את הנושא המיועד לחיפוש, למשל: |80086 (ראה תרשים). 2 בחר בלחצן 563701 להתחלת החיפוש, או הקש ז6+חם. המופעים נרשמים בדף חדש, מחולקים לקטגוריות שונות ולאתרים שנמצאו. לכל פריט קייס קישור לאתר ותיאור קצר בן שורה, לכל קבוצה של מופעיס דומיס. 3. לחיפוש חדש גלול לתחתית הדף הנוכחי, הקלד רצף חדש לחיפוש ולח על לחצן 560 +א6א. [<ז5]-] וטוא זסחזס)ח! ו/050זס: א - ה < | מס 1005 פסהסטםת ‏ אפע 40 6 = = = ,ְ | . ₪ 9 | 4( ₪4 8 | ₪ ₪ 98 .6-5 5% 2 ו ספ | 8900065 568100 6וחסו] | 46858 | סופ ב 6% | 5 45/5 הזוס ספות 45 = 65 | טופס [45 65 | | ₪0 [ד /חחסס ססח עקות [45] 8000055 | ./ . 4 ₪ ד 0 358 "סטב !ססחבצ [חנו!] 6זוו5הסיוד ]ככ וזו !וססחבצ 953 זהובזפרו 8פז זט ||98 ₪ בוט 5030 חבשה ו וה 51006 1301535 5'|!וכג. חן כסטקהוכ6 - 0350081 צַ130135 ספ עבום - 5וח33ב) - 09150036 - 6135518805 - )הפסה ץד - ₪305 - ה0ז503 ב|מסטם - פפסבּם עוסוופצ - מוטטסחפ .סרח - 0005 560% - ע7 - זפרבפצע - וסט - 45 5 עבטסד - וססחבּ ץ1 - זפטפק - זבסחפו63 - ובוחם בר 8 8 פעצס ו 8 פדות. 6300708 נזזסטטה * ...7% ,5זסס503/וט] ,ססבזפויס6 וו 3 ססר ,הזס 3 זפסו 5 כ 50101015 5 שש בלחה * 5 8 60188100 עוזו0 60 8 55 ופט טוו סחאבסוט ...5ז000זו0) ,5סזגוה ‏ ופצבזד ,15זסספ ...3005 ,הבח ,5טוהבטוחס סז 55 - 5וכגו פד 8 ( 8ז16ט ןווס מ 0013005 ,05וחטולסוק ,073765 ] ...63065 ,5018 ,)שש הפסה א זו הבס זסרח הח0ל₪05 3 30% * ]ה מסוטטת ו ז1ח6 הבּס.| פה 3% ס%סווס .503105 25 5הסוספח ,פפושהנוס ...6-12 ,ו5זשוח! חב פספווס וו בחו]59 פד " ות 8 וה - ו לוחו .ווח ,הסה 85 שבטוסום ‏ ...ופט , זסוחטם ,פפועסו₪] 65חו! וטס ופ | | ₪ פיץ 7: אי איפו) = 103 + שים! האינדקס של ססח8ץ מתעדכן בכל יום על ידי אנשים המסננים את הדפים "הטובים" מתוך הדפים "הפחות טובים", לכן המספר הנמוך של מופעים בהשוואה לתוצאות חיפוש של תוכניות אחרות עלול להטעות. 2 יפו ופקיש יש מספר רב של מנועי חיפוש אותס ניתן לבחון: כמה מהס טובים לפחות כמו חלק ממנועי החיפוש המפורטיס בדף 5680 6%. כדי לקבל רשימה של עשרות מנועי חיפוש 60/ (5₪5/)), נסה לדלג לכתובת (זו שורה אחת, ושיס לב לאותיות גדולות וקטנות!) : + /+6ו6+ח!/+6 6+ 30 675+ וח 60/00 ססהב ע. צעש//:כה /65חושחם ה60/56876// 6+ 8ַהוה6ז60/563/ 6סוץצ סווסשצ שים! יש תוכניות מיוחדות המיועדות ל"גולש" שאינו יודע לאן בדיוק ברצונו להגיע, אבל מעוניין לשוטט ברחבי האינטרנט. לתוכניות מסוג זה קוראים בשם רולטת | 60/). | אחת ‏ מהן תוכל | למצוא בכתובת /הה6.60++6!טסוט שצעש//:כ+וח ומשם להגיע למחוזות עליהן לא חלמת בעבר! חלק מהקשרים קצת ישנים, אבל אפשר בהחלט להגיע למקומות נחמדים. 4 <כאיץ יולליק - 6[26(6 ₪ א.לשו כל 4 [|וו-] - 7 מה זה דואר אלקטרוני - |והּחח-ם ! כיצד למצוא כתובת דואר אלקטרוני של מישהו! / / לאן להפנות את המכתב! / / כיצד לקרוא את הדואר האלקטרוני שלי! דואר אלקטרוני מאוד דומה לדואר רגיל, אלא שהוא מועבר הרבה יותר מהר. תאר לך שאתה שולח מכתב לארה''ב והוא מגיע ליעדו תוך דקות! זה אפילו יותר מהר מאשר לחכות ליד מכשיר הפקס. סיק 5: |]9וו-] - 4/9 67/6 109 [8הח-₪ הוא קיצור של |ו8ח₪-10ח0ז₪1601 ובעברית - דואר אלקטרוני. שירות זה הוא אחד הוותיקיס באינטרנט, שבזכותו הצטרפו אנשיס לשירותי הרשת. הרעיון שאפשר לשלוח מכתב, כמעט בכל גודל, לכל נמען ברחבי העולס, בשעה שהדרישה היחידה היא שתהיה לו תיבת דואר באינטרנט, עדיין קוסם לאנשיס רבים גם היוס. בזמנו, אנשיס אפילו היו מוכנים ללמוד אוסף של פקודות מסובכות ובלתי מובנות, ובלבד שהדואר שלהם יישלח. היוס, עס 655זקא= אססו0, משלוח דואר אלקטרוני הפך לדבר פשוט וקל. ממש משחק ילדים. וכז 5613 ו דואר אלקטרוני, |ו8ח-5, דומה במובניס רביס מאוד לדואר הרגיל בו השתמשת ובוודאי עוד תשתמש שנים רבות. יש המעריכיס שעד שנת 2000, 50% מתעבורת הדואר תהיה בצורת |ו5-8, אבל עד אז (וזה ממש מעבר לפינה), וגס לאחר מכן נמשיך לכתוב מכתבים על נייר (אולי גם צבעוני, מאויר ואף מבושס), לקפל, לשיס במעטפה, להדביק בול ולהטיל בתיבת המכתביס. כדי לשלוח הודעה בדואר אלקטרוני נדרשיס מספר פרטים, כמו בדואר רגיל. צריך כתובת (מען), תוכן, ולצייו את כתובת השולח. בדואר אלקטרוני וקוקיס גס לתיאור קצר של המכתב (נושא), ובאנגלית 661[פט5, ואת הסיבה לכך נראה בהמשך. התוכן (1655806!) הוא גוף המסמך 0א8ד עץ200). עד לפני זמן לא רב היה הדואר האלקטרוני עניין של תוויס בלבד (תווי |(50). לא ניתן היה לבצע הדגשה, קו תחתון וכדומה. כיוס, רוב לקוחות הדואר האלקטרוני מסוגליסם לטפל בתוכן מעוצב ואף להציג תמונות. 655זקא= 000%ש0 יודעת לעשות ואת נהדר ובהמשך נראה כיצד להשתמש ביכולותיה המורחבות. הנושא (80[פט5) הוא תקציר תוכן המסמך, כדי שהמקבל יידע מה יש בו וכדי לעזּור לשולח לעקוב אחר דברי הדואר שהוא שולח. את שורת הנושא (500[800) אפשר לראות גם במכתב רגיל, בו היית כותב הערה חיצונית על המעטפה: הזמנה למסיבה, דחוף וכדומה. הכתובת (00:855/) היא כתובת הנמען באינטרנט, או בשירותיס הקשוריס לאינטרנט, כגון: 86ז56 קוח סס, . 01 ועוד. בדרך כלל הכתובת היא במבנה כזה: <וחסס.ז06ועסזק 61567/106חז16ח|> 6 <6וההה> לדוגמה, הכתובת של הוצאת הוד-עמי: |60.1. 1ה062700-3+ח1 הסימן (6 (באר נהוג לקרוא לו יישטרודליי) צריך להיקרא ). כלומר, הכתובת שבדוגמה היא 0+ח1 אצל (31) וחחה-סח, שהיא חברה מסחרית (60) בישראל (ו0₪. כתובת השולתח: ובכן, אתה הוא הכותב והשולח, ולכן הכתובת שלך תצטרף ותהיה חלק בלתי נפרד מהדואר ששלחת. 0 כ/2לכ! כדי להוסיף טיפת חיוך על שפתיך בזמן קריאת פרק כה חשוב כמו זה, אגלה לך כי בפי משתמשי ומומחי האינטרנט זכה הדואר הרגיל לכינוי וו ווְהח5 (דואר חילזון). 06 <וכאיק יולליק - 6(26(6 ₪ א.לשו 202 20 9613 2 וכ 5:)/)? יש מספר הבדלים חשובים בין דואר אלקטרוני לדואר רגיל, שכמה מהם אינס מובניס מאליהס. ראשית, מינוחיס: בדואר רגיל אתה שולח מכתב (1606) ובדואר אלקטרוני אתה שולח הודעה (19855806/). לדואר אלקטרוני ולהודעות הנשלחות באמצעותו נהוג לקרוא בקיצור |ו08ח-=. הבדל משמעותי חשוב נוסף הוא המהירות בה מועברת הודעת דואר אלקטרוני. לפעמיס ההודעה עוברת כה מהר, עד שהיא מאפשרת לשני אנשיס לערוך מעין ישיחת ועידה של דואר אלקטרונייי. מהירות ההעברה תלויה במרחק, בעומס הרשת ובתקלות (אס ישנן) בנתיב בו עוברת ההודעה. ומן וה יכול להמשך מספר שניות עד מספר שעות. אפשר להניח כמעט בוודאות, שבמהלך 24 שעות לאחר משלוח ההודעה, היא תגיע ליעדה (מה עדיין לא מבטיח לך שהנמען פתח, קרא והתייחס אליה). הבדל נוסף נובע מכך שאנו יודעיס שההודעה עברה מהר ואנו מצפים שהתשובה תגיע מהר לא פחות, אבל לא תמיד זה כך. אנשיס לא יושבים כל הזמן מחוברים לאינטרנט ומתכים להודעות! יש כאלה שיימושכיםיי דואר פעם ביוס, ויש שעושים ואת פעס בשבוע (אם כי אלה הפכו כבר לזן נכחד). כך, למרות שההודעה הגיעה ליעדה שתי דקות לאחר ששלחת אותה, היא יכולה להמתין ימיס עד שהנמען יעיין בה. הודעת דואר אלקטרוני ניתן לשלוח לכתובת אחת או יותר, בלחיצה יחידה וללא מאמצ נוסף. כשאתה מעוניין לשלוח מכתב רגיל למספר אנשים, עליך לצלם אותו, לקפל את כל העותקים, להכניס אותס למעטפות, לבייל כל מעטפה בנפרד ואז לרוצ לסניף הדואר הקרוב, כדי לשלוח את כל המכתבים. כשאתה מעוניין לשלוח הודעת דואר אלקטרוני למספר נמעניס כל שעליך לעשות הוא לציין את כתובתס של הנמעניס הנוספיס בהודעה המקורית והמערכת תשלח את העותקים שלך לכתובות הרצויות. דואר אלקטרוני אפשר יילדחוף'י (0ז8/וזס=ת) לנמעניס בקלות רבה יותר מאשר בדואר רגיל, לכן יש פיתוי רב לשלוח דואר אלקטרוני לתפוצה רחבה. תכונה נוספת של הדואר האלקטרוני היא האפשרות לצרף לתשובתך להודעה את ההודעה המקורית (כך יידע הנמען לגבי מה התשובה) וגם לצרף להודעה יינספתים'י. שג % - חוק מספר 1 בדואר אלקטרוני (ובהחלט נכון גם לקבוצות דיון): "לעולם אל תכתוב משהו שייתכן ובשלב מאוחר יותר תצטער על כך שרבים קוראים אותו". מכתב רגיל עשוי להגיע ליעדו גס אס הכתובת המצוינת על המעטפה אינה מדויקת לגמרי. הדוור כבר יידע היכן לשיס את המכתב (ברוב המקרים). בדואר אלקטרוני אין זה כך. אס כתובת הדואר האלקטרוני אינה מדויקת, או שכלל אינה קיימת, ההודעה לא תגיע לשוס מקוס. אס תטעה בשם נמען אצל ספק שירותיס קיים, או שתקליד את כתובתו לא מדויק, אתה עשוי לקבל הודעה מאותו ספק שירותיס שהנמען לא קייםס או לחילופין, לקבל הודעה מספק השירותיס שלך, שההודעה לא נשלחה מסיבה זו או אחרת. ככ 5: ||9ו-] - 49 67/6 107 במכתב רגיל, שאתה כותב בכתב יד, אתה מתבטא מעבר למשמעות המיליס. צורת הכתיבה שלך, הסדר, הדף עליו אתה כותב, האיוריס שאתה מוסיף, ייחתימת נשיקה" שמקשטת מכתב לאהוב או אהובה, דמעה מעיניך שנופלת תוך כדי כתיבה ומורחת את הכתוב, ריח הנייר עליו אתה כותב - כל אלה מעביריס מסר מעבר למשמעות המילים. בהודעת דואר אלקטרוני באינטרנט חסריס חלק מהמרכיבים שהזכרתי, כי הרוב הוא טקסט - מילים, מילים ועוד מיליס. במכתב רגיל שאתה כותב במעבד תמלילים, כמו 6זס), ומדפיס במדפסת לייזר, אתה בוודאי משתמש בנייר עליו מודפס סמל החברה (ספָס1) וכן הכתובת, מספרי הטלפון והפקס. בדואר אלקטרוני כל זה לא ממש קיים. כדאי לזכור שהיתרון הראשון של |ו8ח-5 על מכתב רגיל וה המהירות בה הוא מועבר. אס תעמיס על ההודעה גרפיקה ולוגו ותמונות משעשעות - יגדל גם נפח המכתב ויקתח לו יותר ומן לעבור באינטרנט. כדי לחסוך ומן ולזרז את מהירות העברת ההודעות אל תוסיף גרפיקה. צור הודעות עס טקסט ובסופן הצב חתימה אלקטרונית (ובהמשך תלמד כיצד לעשות זאת). 2 03 2413 ו / ו כ;))? כשאתה כותב הודעת דואר אלקטרוני, כתוב אותה כפי שהיית כותב מכתב רגיל. אל תנסה להתתכם. אל תחבר מילים ‏ 'כדי לחסוך מקוסי. השתמש כמה שפחות בקיצורים, כי אין לאה סוף. הייה מנומס כדי לא לפגוע, חלילה, במי שקורא את ההודעה. כתיבה באותיות רישיות (9ז646.] |188ק08) נחשבת לצעקנית, ולא מכובדת. הימנע מהתקפות אישיות ואל תעליב. התנהגות שאינה מכובדת נקראת 6וחה!1 - להבה או בעירה, מהביטוי: ''887065 חו הצוסס 6חס6ו50 0%סח8 סדיי. / יי כ266! המילה 188 - פירושה להטיל רפש במישהו, להאשים, לייחס לו דברים שלא היו וכדומה. באינטרנט התפתח נוהג לגנות את אלה המפלילים בדרך מקורית: להפיצ את המכתב לאחרים וללוות אותו בטקסט בוטה, שפותת יימלחמהיי הקרויה ז9\ 6וחה8!=. אין רע ב- ז9/\ 18₪06=, אבל כדאי למנוע זאת מלכתחילה... דרך נוספת ל- ז3\ 36|" היא לשלוח לאותו משתמש יימעצבןיי כמויות אדירות של הודעות דואר אלקטרוני, ועדיף לצרף אליהן קבציס גדוליס נוספים, ובכך "לתקועיי את תיבת הדואר של אותו המשתמש. ספק השירות שיקלוט מצב כזה עלול לסגור את החשבון לאותו משתמש עצבני (ולא בטוח שדווקא זה מה שירגיע אותו). 8 קאי וכלי - 266[ 7 א. לקו הרגל מגונה נוסף שקיים באינטרנט הוא וחף8ס5. חח8ק5 הוא משלוח של מספר אדיר (מדובר במליונים) של הודעות דואר אלקטרוני לנמענים, שבדרך כלל אינס מעונייניס לקבל אותן. הוא כולל הודעות אודות הדרך המהירה לעשיית מיליון דולר, הדרך המהירה להרזיה בטוחה וכדומה. פעולת חַ8ס5 גורמת לתעבורה גדולה ברשת ומאטה את קצב רשת האינטרנט כולה! ספקי שירות מסוימיס פתחו במלחמת חורמה כנגד מבצעי פַחוחחוח8ק5 ואינס מאפשריס משלוח דואר אלקטרוני באמצעות שרתי הדואר שלהם למי שאינו לקוח החברה. באתרי התוכנות החופשיות (כגון 1060%5) תוכל למצוא תוכנות מיוחדות שנועדו למנוע מהודעות מסוג זה להגיע אליך. בסך הכל זה די דומה ל-6וח3!=, אבל אחרת. דרך נוספת להימנע מ-פַחוחחוח8ק5 היא לקבוע כללים לדואר האלקטרוני. בהמשך נסביר כיצד לעשות זאת. אינך יודע מי נמצא בצד השני, אינך רואה את פניו, אינך שומע את קולו, אינך יודע דבר על חייו, צרותיו והשקפותיו. לכן, במקוס: 1 |68 8 6ז3 טסצ אמור: טחוחסוזחסרח הזוסצט ז'ח8ו זפ[ הסו500065% זטסצ צריך גסם לדעת מספר ביטוייס באנגלית. הנה מספר דוגמאות: כשכתוב זה כן סע +0 ח08 | קופסת תולעים קופת שרציס 6חוז ₪00 סד | להתעכב לשבת בכלא טסץ זססחחהּק 10 חצ | | אני רוצה לחתל אותך אני רוצה לפנק אותך 061 6ח1 עזטם | לקבור את הגרזן להתפייס יק )כו לס 67 יוק |-; ובכן, לא הכל צריך להיות מחויט וישר, אפשר גם לשלב חוש הומור, אם אתה סבור שמי שקורא את המכתב מסוגל להבין את השובבות הזו. סדרת הסימניס נקראת ץָ6|והח5 או ח01160ח6, למשל: . - ) , אס אין לך מושג על מה אני מדבר, סובב את הספר "90 ימינה, ותוכל לראות שצירוף הסימנים: נקודה-פסיק, מינוס וסוגריים ימנייס נראיס כמו פרצוף קורץ ומחייך. תוכל לשלב אותו בטקסט שאתה כותב, לדוגמה: (-; .₪6 +ח66 זסע6 זסחזסוח עוח 110110886 0651 6+ הצ זהחד כיץ 5: ||9וו-] - 49 67/6 109 יש סימניס רבים נוספיס כאלה ואפילו נכתב ספר מיוחד עליהם. לא נלאה אותך בכולס, נציג כמה מהבולטיס והשכיחים: פרצוף מחייך, קורי 5 יה שמ צוחק עליך תוכל לעיין בדפי 60/\ בכתובת הבאה, כדי לדלות רעיונות נוספים : |וח+286.0 5/660%0//660ו0כ הכ/וס.611. צטועצעש//: קה 2 שיפ . רוב האנשים אינם משתמשים בסימנים אלה במכתבים עסקיים, או במסמכים טכניים/מקצועיים. כעי2ת: 6652 יכוי קשה לדעת מהיכן צמח הנוהג לקצר ולכתוב בראשי תיבות. סיבה אפשרית היא שפעם, כשמהירות המודם היתה 300005 (היוס הסטנדרט הוא 28,800005 או א56) היתה משמעות לכתיבה בקיצורים, כמו ‏ 81 במקוס עְּ\ 6חד עֶם, כדי לכתוב מסמך קצר יותר. רוב הקיצוריס יכוליס להיות מבלבליס - יילמה הוא התכוון?יי, חלקס גס יכול להתפרש ביותר ממשמעות אחת, למשל יי וסיי יכול להיות טסץ 566 וגם קיצור של המילה סופטס (מרובע). בטבלה שלפניך מוצגיס כמה קיצורים נפוצים: בעברית באנגלית בקיצור מייד אשוב א 3 6 פחם לפי עניות דעתי חסוחוסכ) 6וסחחטר עו חו סחשו קוצ בתחת 5 שחך ח! חוהּק הדוס מצד שני, מאידך סח3ר זסת1כ 6חד חס חסזס אין צורך בתגובה 006558 ץו0ק36 סצ אחא צוחק עליך בגדול 0 וטס חפט | | דרך אגב עְ\ סחד ץֶ₪ ודם 0 קכאיש יולליק - >(6(26 0 א.לשו הרשימה עוד ארוכה (על הקיצוריס האלה לא כתבו ספר, אבל יש מאמריסם רביס בנושא). לפעמיס תמצא את עצמך בוהה במסך ומנסה להבין קיצור כלשהו שמישהו באינטרנט המציא. 0 2272 ! כתוב מכתב באינטרנט כפי שהיית כותב ושולח בדואר רגיל. למשל, איך היית "מתרגם" את המשפט: 5% ,₪1 סוטסח5 טש ,סוש! לאנגלית ברורה? והתשובה: [ט ןא 0וטוסט 4סח פןוסחןק [וְכסק וְוָוב 5155 ושסטחסן קנט פוטוןב 20390 (ש]20), ו יס בעיקרון, מה שהיית אומר בטלפון תוכל גם לכתוב בדואר אלקטרוני. את מספר כרטיס האשראי שלך אתה מוסר בטלפון לתיאטרון הבימה, לחברת החשמל, או לחנות הפיצה השכונתית? 001100 1088 0 [1966 זזס!קא= +6חז6!ח! כולל לקוח דואר אלקטרוני משוכלל המאפשר לשלוח ולקבל דואר אלקטרוני וגם לפעול בקבוצות דיון (על כך בפרק הבא). באמצעות 685זכאם >ססוזטס תוכל לנהל את כל תנועת הדואר האלקטרוני שלך. יישוס הדואר האלקטרוני ייגש באופן אוטומטי, בכל פעס שתיכנס אליו, אל שרת הדואר של ספק השירות שלך ויחפש הודעות חדשות. בעת התקנת זסזס|קאם 6%חז6+ח! מותקנת במחשב שלך גס אססטטס 8אם, אך כפי שהזכרתי בפרק הדן בנושא ההתקנה, יש צורך להתאיס אותה לעבודה. לשס כך עליך להצטייד במספר נתוניס: שס המשתמש שלך, כפי שניתן לך על ידי ספק השירות, הסיסמה שלך ופרטי שרת הדואר של ספק השירות. אס אחד מהפרטים האלה אינו מצוי בידך - פנה אל ספק השירות ובקש אותם. 2 קוכאי יוללי - 266 לש אלשו כ3%כ1/ ליקכיו. חלק זה ייתן לך מעט חומר רקע לגבי פרוטוקולי תקשורת של האינטרנט והפריטיס המועדפיס בהס תשתמש להגדרת 6855ז0א= אססטס. לפני שתוכל לשלוח ולקבל דואר אלקטרוני ממשתמשיסם אחרים, או להיכנס לקבוצות דיון, עליך להגדיר ל- 855זקא= 00%סט00 כיצד ליצור את הקשרים הנכוניס עס שרתי הנתוניס של יישומיס אלה (שרת הדואר ושרת קבוצות הדיון של ספק השירות שלך). הדפדפן שלך, זסזס|קאם 6%חז16ח!, משתמש בפרוטוקול דד כדי להעביר דפי מידע למחשב שלך. הדואר היוצא והנכנס שלך משתמש בשרת דואר, המשתמש בשני פרוטוקוליס המיוחדיס לכך, ; 817 (|0+060זק ז16ח35וד || 6וקחו5) לדואר יוצא ו-003ק (3.זסע |0%000זק 007106 05%) לדואר נכנס. שרת קבוצות הדיוןו משתמש בפרוטוקול הנקרא ₪ דאא. אס אינך יודע את שס שרת הדואר, או את שס שרת קבוצות הדיון, של ספק השירות שלך, התקשר אליו וברר זאת. לאחר שתגדיר ל- 655זקא= 00%00% את שמות השרתיסם, תוכל לשלוח ולקבל הודעות המופנות אליך. בסעיפים הבאיס תמצא חלק מההגדרות שתצטרך להגדיר. 99% 088ז20 0011006 אם לא ביצעת את הגדרת 685ז0אם 0006 בעת התקנת זפזס|קא= +6%חזסזחו, עשה זאת כעת. בפעם הראשונה שתפעיל את 8655זסאם אססוט0) ייפתח אשף ההתחברות לאינטרנט ויבקש ממך פרטיס מזהים. בתחילה תצטרך לספק לו את שמך המלא. באופן אישי, אני מעדיף להשתמש באנגלית, מכיון שכפי שאמרתי קודם, לעולם אינך יודע מול איזה לקוח דואר אלקטרוני אני עובד - וכולס ללא יוצא מהכלל יודעיס לקרוא אנגלית! כשתלחץ על הבא תתבקש להקליד את כתובת הדואר האלקטרוני שלך. אס אין לך תיבת דואר אלקטרוני אצל ספק השירותיס שלך תוכל להירשס לשירות הדואר |ו0%08 (דואר אלקטרוני מבוסס 80//). לחיצה על הבא תעביר אותך לתיבת דו-שיח בה תתבקש להקליד את כתובות שרתי הדואר הנכנס והיוצא של ספק השירות שלך (ראה תרשיס הבא). |< | ו 5ב א זסצז50 [והחח-] | ד 3 | 3 8 זפזס5 |ובחז בהוהחססחו 1 סז [ק ד 11 זס | ,3 ₪0] |וחח במותזססתן. .6 קפו |וה הזחו |(חח-6 בהוספ)גוס זגוסע זס] 560 5 /03! זס/זס5 6 פו 56 = 517 חמ זסזס5 [ 141 5] |ובחח במוסטוגום. ו הקודם > ביטול כיץ 5: ]]9וו-] - 43 67/6 119 לחץ על הבא והקלד את שסם המשתמש ואת הסיסמה באמצעותה אתה מתחבר למחשבי ספק השירותיס שלך (בדרך כלל שס המשתמש והסיסמה לכניסה לאינטרנט ולשרת הדואר זהיס). אל תשכח לסמן את תיבת הסימון 06ש2355 58/6, אחרת תיאלץ להקליד את הסיסמה בכל פעס שתתבצע גישה לשרת הדואר. לחצ על הבא. אס כבר פעלת באינטרנט במחשב וה ורק עדכנת את הדפדפן וכל השירותים שהוא מציע, תישאל אס ברצונך לייבא את הודעות הדואר האלקטרוני ואת רשומות ספר הכתובות שלך מיישוס אחר כלשהו (ותוכנית ההתקנה אף מודיעה לך איזה יישומים היא זיהתה). פעל על פי שיקול דעתך (מניסיוני למדתי שההמרה מתבצעת ללא תקלות, כך שתוכל לבצע את ההמרה ללא חשש). אס תרצה תוכל להימנע מייבוא ההודעות וספר הכתובות בשלב ה ולבצע ואת בשלב אחר, כשתמצא לנחוצ. זהו, לחצ על סיום והרי לך 885זקאם 0%6סט0 מוגדרת לעבודה. התחבר לאינטרנט והפעל את היישוס על ידי לחיצה כפולה על הסמל שעל שולחן העבודה. ו 1ק2/2 0/ 5619 6/ק56וף כ['90/)- 10058 0011008 5 כדי להיכנס ל- 885ז0א= אססוט0, לחצ לחיצה כפולה על הסמל שעל שולחן יש העבודה ועל המסך יופיע חלון הנראה כמו התרשים הבא (אך במקוס שמי אססוום = יופיע שמך). כעת פונה היישוס אל שרת הדואר של ספק השירות שלך ומחפש ל = הודעות חדשות (שעדיין לא נקראה על ידי המחשב שלך) מאז הפעם האחרונה בה התקשרת אל שרת הדואר. כל הודעה, אפילו אס הגדרת ל- 685ז0אם אסס00% להשאיר אותה על שרת הדואר של ספק השירות, מסומנת על ידי יישוס הדואר. [<51] -] זא אססווגום 5 ₪ פס 5מַ0ס! 0‏ 1005 אפצ 48ם ‏ 6 | 8 | ו | שחת 80600 | שססה/₪ת56 | |ב!|אשא | 5 0011006 5 זפא = סטווום ו הוט 1-ו וט ד וס 3-0 (1) אספחו קש אספוגום > 5ח6!| %ח56 > פחטו!| 66 6 בי * 106010065 ...1655306" ב 0הו > צ03 0!%86 קוד ה אטח זנוסץ הו 655806 811 החש 51| ופחד ור חו הסוח 105614 שח 2 80 655366 אופח 6+ 6 1081 סח 3 06866 1 .510086016 >סווס. הסח / 081 8536 6ופוטורח 088588 נוסץ +1 6 56160% 8085 510 חא נוסץ חס 5080080 6+ החסיף +ו56חו סז 6 0 5 010% .8615 ס) 8045חס6 סח 36 סופח ד 0 ה 3 016806 10 18015ח00) חס סטב 5קטסזט₪995 3 קט 38% בנ .800% 8007855 108 הפפ חי 4 .אספח1 ער 0 ץ/7901/₪/ 80 ,75ו5%3 ₪655 אססמטס הפחעו -] | 06 חווט = | 4 קוכאי וליק - 6(566 ₪7 או 29256! -"7/ 3 ספק השירות מקצה לך מקום מוגבל עבור דואר אלקטרוני וייתכן שהוא לא יאהב במיוחד את הרעיון שהדואר שלך נשאר אצלו. ראה הוזהרת ! חלון הדואר בנוי, כרגע, משלושה חלקים ומייד ייפתח גס חלקו הרביעי. כל חלק כזה נקרא חלונית (פַחהָּק): 4 חלונית התיקיות (9ז06!ס=) משמאל למעלה. + חלונית אנשי הקשר (000%8619) משמאל למטה (זהו בעצס ספר הכתובות שלך). 4 חלונית כותרת ההודעות (מימין למעלה). 4+ חלונית תצוגה מקדימה של ההודעה הנבחרת (מימין למטה). בחלקו העליון של החלון נמצאים סרגל הכליס ושורת התפריטים של אססטט0 8 מייד כשתעבור ל-אספח! (תיבת הדואר הנכנס) תראה שגם שני אלה משתנים ומתאימיס את עצמס למתרחש מתחתס. ,'י %! 2 אם מישהו שולח אליך הודעה הכוללת כתובת ‏ ]3 /ו, 655זקאם אססוטוס תציג את הכתובת כקישור, אליו תוכל "לדלג" ישירות מההודעה. אם מישהו שלח לך הודעה תוך שימוש באפשרות 7896 0ח56 של ז6חזסזח! זזסוקאם, תציג 695זקא= אססוטכ) את האתר באזור התוכן של ההודעה. כפי שתוכל לראות, אפילו אס אינך מחובר לאינטרנט ואף אחד | וק עדיין לא יודע את כתובת הדואר האלקטרוני שלך, מישהו כבר - ייקלטיי אותך ושלח לך הודעה! לא, אל תחשוש, זו רק הודעת -- ייברוך הבא'' ל- 688זסא= אססווטס, הודעה שנשתלה שם על ידי 1 איך אתה יודע שיש לך הודעה חדשה! שיס לב שליד המילה אססח! מופיע מספר בסוגרייס (בצבע כחול). מספר זה בא להורות על מספר ההודעות שעדיין לא נקראו בתיקיה זו. לחץ על המילה אספח!, כדי לפתוח את התיקיה ולהציג את ההודעות בה. תוך מספר שניות נעלס המספר ליד אספח! וכותרת ההודעה משתנה מגופן מודגש לגופן רגיל. 58 א600טכ) מסמנת באופן אוטומטי כל הודעה שכותרתה מסומנת למשך מספר שניות כהודעה שנקראה. חלון 855זקא= סט מכיל שורת תפריטים ולחצני הפעלה בהס תוכל להיעזר ביצירת הודעה חדשה, לארגן את דברי הדואר שלך כרצונך. פקודות התפריט מכילות מיגווו אפשרויות. לחצני ההפעלה מציגים את האפשרויות בהן השימוש נפוצ ביותר, כגון: משיכת דואר מספק השירות, מחיקת הודעות מהמסך, יצירת מענה להודעה שהתקבלה אצלך ועוד. כאמור, עיצוב הגופן בו מוצגת כותרת ההודעה מציין האס ההודעה נקראה, או לא. ליד הודעות מסוימות תוכל להציב דגלון, פ1=, כדי לציין לעצמך שבהודעה זו יש משהו מעניין או חשוב. לדגלוניס אלה אין שוס מטרה אחרת. סיק 5: |]9ו-] - 43 6/6 פון שיס לב שליד חלק מהלחצנים בסרגל הכלים יש חץ קטן המורה כלפי מטה. דבר וה מורה על כך שלחיצה על לחצן זה תציג תפריט נוסף ובו מספר אפשרויות. נתייחס אליהן בהתאס. כ 6וליס 3/0 (י? לחצן | פעולה 5 ₪ צור הודעה חדשה. סו השב על הודעה. 2 ב 0 2 = השב על הודעה לכל הנמעניס בה. שז !ב עוקפת 90 'ידחוףיי הודעה שנתקבלה אצלך למשתמש אחר, שאולי לו התשובה סז וזס 1 לשאלה שנשאלת אתה. שלח את ההודעה להדפסה. 5 = = מחק הודעה מהתיקיה. -* ב ₪ משוך את הודעות משרת הדואר של ספק השירות. 560/00 פתח את ספר הכתובות. ב - , בצע חיפוש. 5 = 5 כ 6וזסן. כיס// וסן? סמל | משמעות הודעה שעדיין לא נקראה. הודעה שנקראה. להודעה זו מצורף קוב. הודעה וו חתומה במזהה דיגיטלי. ₪ ש| ₪ + מציב סימן דגל ליד ההודעה. אין לסימן וה תפקיד מיוחד, מלבד סימון ההודעה לצורך הארת תשומת לב המשתמש, כי כאן יש משהו מעניין. 6 ק<וכאיס יוללי - 6[26(6 0 אלשו '2'כת. 22/31 יצירה ומשלוח של הודעת דואר חדשה ממך אל העולס הגדול, מתבצעיס בחלון שא 6, הליש מספר דרכים להפעלת חלון זה ו- זפזסוקא= 61חז%6ח! יפעיל אותו באופן אוטומטי במקריס מסוימים וימלא חלק מהשדות, כשצריך. בחלון זה תשתמש ליצירת הודעות לדואר האלקטרוני, או בהשתתפות בקבוצות דיון. ] 0 2/2/02 | ₪ לחץ במרכזו של לחצן !31 ששפא. כותרת החלון החדש שנפתח על : בא שא המסך תהיה 1655306 שפא, אך היא תשתנה ברגע שתקליד נושא 500[8060) להודעה. בשורת הטקסט הראשונה (סד) הקלד את כתובת הוצאת הוד-עמי: |!.00-301.60ח069+ח1 (לצורך הדגמה). עבור אל שורת הנושא על ידי הקשת פד (או באמצעות העכבר) והקלד 6553806 +5זו= עֶוא (הקפד להקליד את הנושא נכון, כדי שנוכל להשיב על הודעתך בהתאס). באמצעות העכבר (או על ידי הקשה על פַ189) עבור לגוף ההודעה. כגוף ההודעה הקלד: .5 655זןא= 000!00%) ח₪51 655306 |וה13-= +15 עו 15 פוחד כל שנותר לך לעשות הוא ללחו על לחצן 5606. כשתלתצ על 5800 בפעס הראשונה תופיע תיבת הודעה ובה יאמר לך, כי כל הודעה שאתה שולח תישמר בתיבת הדואר היוצא (אסט)ו0) עד לפעס הבאה בה יתבצע תשאול שרת הדואר. אז גסם תישלחנה ההודעות הממתינות. ,'י > שיכ! = אם כשאתה מתחיל להקליד את גוף ההודעה אתה מקליד בעברית, הקש את צירוף המקשים 8וח5+:| השמאליים, כדי לעבור לכתיבה באנגלית. |<]ר)- | 86 +5%זו] עו 4] ₪ 60| 1855306 00[ |)החזם] | הספה| | אפו ‏ ₪86 שו | ₪ % 34| /% ל | = ₪ ₪8 א | ₪ 0/6 = )קעוסחם | תקסופ עוזסוזק | 0ב | בחווסק5 אסשת 0 7888 | עססם ו | 68 | .סט וחזה-0ח65ט!חו| = = :ד ה ]6 6 זו | 6ספןפוו5 :| 4 ₪ 2 ם | = [= סו [= ו 5 885זמא= אסס!01 מחופט 8ה85538ח |ו3-= 81 ץח 18 פוחד אס אתה מעוניין, הוסף את שמך וכתובת הדואר האלקטרוני שלך בתחתית ההודעה. קרא בהמשך כיצד לטפל בדואר המגיע אליך. סיק 5: ]1-9 - 43 6/6 117 אס כן, לשס מה התא ליד הלחצן צ5600/8₪606: אם אתה מעוניין לשלוח הודעות, אך לא למשוך הודעות חדשות! או שאתה מעוניין רק למשוך הודעות חדשות, מבלי לשלות את אלו הממתינות!: ואולי הגדרת יותר מאשר חשבון דואר אלקטרוני אחד ואתה מעוניין לבצע פעולות בחשבון אחר מזה המוגדר כברירת מחדל: וה המקוס ממנו תוכל לבצע את כל הפעולות הללו. 00/2 3/9[ / /ו] 06 וקא לחלון הודעה חדשה יש תפריטיס משלו ולחצני פעולה משלו: לחצן | פעולה שלח את ההודעה שיצרת זה-עתה. גזור חלק מתוכן ההודעה. העתק חלק מתוכן ההודעה. = הדבק את תוכן הלוח של פשסטחו// להודעה במקוס בו ניצב סמן 8 הכניסה. רצ = | בטל פעולה אחרונה. סטחו | בדוק את שמות הנמעניס מול רשומות ספר הכתובות. 0% | בדוק איות בהודעה. בחווופס 5 צרף קוב כלשהו להודעה זו. הסבוה . קבע את עדיפות ההודעה. זוז חתוס את ההודעה באמצעות מזהה דיגיטלי. חםו5 >%‏ | הצפן את ההודעה (דורש מזהה דיגיטלי). )עס = ₪ = | עבוד באופן לא מקוון. שחו 8 קוקאי ולי - 70266 א. לקו בדרך כלל, תשתמש בשדה :סד כדי לרשוס בו את הכתובת הראשית למשלוח, ובשדה 1 כדי לציין נמען נוסף, אליו ברצונך לשלוח העתק של ההודעה. בשדה :)66[פש9 כתוב בקצרה את נושא המכתב, בצורה שתגרוס למקבל ההודעה לפתוח אותה ראשונה! ל שיפ פתח את תפריט ש8ו/ ובחר באפשרות 16806815 |!|4. בחירה זו חושפת שדה כתובת נוסף, 866 (קיצור של 600 חססז68 בחוום). אם תקליד בשדה זה כתובת, תשלח אל הנמען ההודעה שבאזור התוכן ללא ידיעתו של הנמען המקורי (זה שכתובתו מופיעה בשדה סד), או של מי ממקבלי העותקים (שכתובתם מופיעה בשדה 06). 2 6 0 למרות ההסתייגות האישית שלי מכתיבת דואר אלקטרוני בעברית (עד שלא תשאל אינך יכול להיות בטוח באיזו תוכנת דואר אלקטרוני משתמש נמען ההודעה והאס התוכנה שלו יייודעת עברית'י), רצוי וראוי לציין ש- 655זקא= 006006 מאפשרת כתיבת הודעות בעברית מלאה! ראה את ההודעה בתרשים הבא (כתובת הנמען עדיין חייבת להיכתב באנגלית). הודעת דואר אלקטרוני (בכל שפה) ניתן לעצב ממש כמו מסמך הנכתב במעבד תמלילים, כגון ₪זס/. ₪ כו | 4695306] 008[ | אס 08 - 6|ם | ₪[ | ש 4 א ₪009 ₪ -% | ו פגוסועיסזק 6 חוזק בובז | |!3 שקפ | שקפם חוצם |-ז)הסוה זפ ד :חוסז] 34 11:51 1999 ,28 |זקג ,65039ח60/ :36 חוצש ] זגו :סד הודעה בעברית 6סשןשט5 קורא יקר, אני שלח לעצמי הודעה, רק כדי להראות לך שניתך לשלוח הודעות דואר אלקטרוני בעברית! הודעה כזו יכולה להיות מעוצבת ממש כמו מכתב הנכתב במעבד תמלילים כגוך 6יוסצש. וכם ניתך לשלב בין עברית ו-תפווסָח= ללא שום בעיה! נכון, באמצעות עיצוב טקסט ההודעה ניתן להדגיש נקודות מסוימות, להעלות חיוך על שפתי הקורא בה וכדומה. אבל כדאי לשים לב, לפני שמעצביס הודעת דואר אלקטרוני, שנמען ההודעה אכן יכול לקרוא את ההודעה המעוצבת. אחרת, חבל על הזמן וכדאי לחשוב טוב מה ואיך כותביס. סיק 5: ]]4ו-] - 43 67/6 119 0 כיכעוכוי 56/9[ כדי להוסיף נמעניס לשדות :10, :00 או :00 עליך להקליד את הכינוי שנתת לנמען זה (הוא נקרא איש קשר, %961ח00), או לפתוח את ספר הכתובות. לשם כך, לח על סמל ספר הכתובות בסרגל הכלים, או ליד השדה. מרשומות אלו תוכל לבחור נמעניס להודעה. כדי לפתות את ספר הכתובות מכל מקוס בעת השימוש ב- אסס0 58 לחצ על סמל 40607655 או הקש את צירוף המקשיס 11+5ח5+ו0. [<11)- | עוו1ח46! חובּ א - 00% 2001655 55 כ 1006 אופוע ‏ 88ם ‏ 6 . = | ּ ד = +( (8( ₪3 8 ₪ ₪ הסוסה זחוזק קספ בחו] ופ וסט אוש ] ז | החסז] 56/60 זס הזב שקטד 0 ד ₪ .ה 5 חס 6 ספ ]5 החיס.5108/)חב |חוס!ב. 1.338 חס [55 9+ סוכו עבש סוהתכפ)זהוט!ם. |4/36 חס|ה. [ו. .]0067530 )וחב חוסל5חו6 = והחב. 0+ ופוסב 0361 הסחחז ב |ו.013.00ח))ה חב ]שק 5 )הח [5 7+ שו קזו)עהקזוחזם. שגות הזוחה [5 ]הנסחא ב[חב. הסחו6אג5 בוח 7+ .עה זט והחכ6!וזה. ההחחזססטו | וזה 6+ .65/8 חס חועיס | ע6/ח5ב. [= 570 + |ו.0.+6תסזןסנפ)זספו| זססו | הסגזב 0 [55) סו 107 פופ 06 59/9070 פכעוכות ₪ פתח את ספר הכתובות באמצעות לחצן סרגל הכלים, או מתפריט 00!5סז, ו בחר באפשרות 800% 655ז200. בחלון ספר הכתובות לח על לחצן ששפא. כפי שכבר בטח הבחנת, לחצן פא כולל גס חצ קטן, מה שמצביע על כך שלחיצה עליו תציג בפניך תפריט כלשהו הכולל מספר אפשרויות נוספות. כדי להוסיף איש קשר חדש, בחר באפשרות +607%86 ששפא. כעת תוכל להוסיף את שמו, כינויו, כתובת הדואר האלקטרוני ופרטיס רביס נוספים אודות איש קשר זה. 29 23127 3יווכ במידה ואתה שולח את אותה הודעה למספר רב של נמעניס ...801]חס %ו46] לעיתיס קרובות, תוכל ליצור קבוצת דיוור ולחסוך מעצמך את הוספת כתובתו של כל אחד מהס בנפרד. הפעל את ספר ה הכתובות, לחצ על לחצן שא ובחר קט0סז6 שפא. הקלד שס - עבור הרשימה, לת על 160065 +56166%, הוסף את אנשי הקשר המבוקשיס לרשימה ולסיוס לח על אישור. כדי לשלוח הודעה לקבוצה כולה, הקלד את כינוי הרשימה בשורה :סד, הקלד את הודעתך ולחי על 0ח58. 0 ק<וכאיס יוללי - 266( לש אלשו [<1?] זז עווחובּ ] | סו | סז 03 גוס , קטוסזם 506 0168000 זס!/. .5וספוחסוח 300 הסח!) ברב , קטוסזם זווסץ זס! 6חחבוו 3 6פעד |6 .חחו! עה )3 65 שו זס 00ב. [160061)5! 22. שוווחה" :6ב קווסזם. 0 אוסח 3 63)6זס זס ,אסספ 3001655 זגוסע חחסז] מספזסק 6ה! 56601 , קגוסזם 6ח! סו הספזסק 3 300 סד .0 >סווס 3 הספזסכ 6!! ]0 [ו8רח-6 וחב פהזבח 6! סע פגון זס ,אססם 3001655 זגוסע ח :וח קוופזג | ו 56160 = | עזב 1[ 6 סו 81 3 חוצס |-זפותסור! חב ₪ [55 סו | הואהספס!5 עו01 8 וי 0 [55 ו = [ יא ח ו פס 5 0596[ | סוחס ו ב 65 סוס [5:ן | בי ו | אישור ביטול איקָו) כיעו22 אם יש לך רשימת נמענים מכאן ועד באר-שבע, ייתכן מצב בו תבקש לאתר איש קשר מסוים (אולי מפני שכאן רשוס לך גם מספר הטלפון שלו בבית). הפעל את ספר הכתובות ובתיבת הטקסט :5%!! וחסז1 )50!66 זס 6וחהּח קד הקלד את שם איש הקשר שאתה מחפש. עס כל הקלדה, תיבה אפורה תסמן את המופע הראשון של הרצף המוקלד. ₪ חיפושים ניתן לבצע גם במדריכיםס מקוונים רביס המצוייס ברשת, כגון ו ה0ז568 607!6ק [ססח8ץ או 6סועז6 עזסזס6זום 6%חז6זח! :ססזטום וכדומה. חיפוש מסוג וה דורש שתהיה מקושר לאינטרנט ותלוי בכך שהאדס שאת פרטיו אתה מנסה לאתר נרשס באחד (או יותר) משירותיס אלה. לח על לחצן 060716 שחו=, פתח את תיבת הרשימה ח! 100% ובחר את המדריך המקוון בו ברצונך לערוך את החיפוש. מלא את הפרטים הידועים לך אודות איש הקשר שלך ולח על שסא 6ח1=. אם המדריך המקוון בו אתה נוהג להשתמש אינו מופיע ברשימה, אל דאגה, תוכל להוסיף אותו בקלות. לחץ על 5146 60/ וגלוש לאתר המדריך המקוון החביב עליך. כו יוו -.% ספר הכתובות של 655זקאם 00%/00% מאפשר גסם ביצוע פעולות מיוחדות. כפי שכבר ראית אחד הפרטיס שתוכל למלא אודות איש קשר הוא מספרי טלפון שלו. אם תלתצ על לחצן ח0סו+46 תוכל לחייג אל איש הקשר באמצעות המחשב (בתנאי שלמודם במחשב שלך מחובר גם מכשיר טלפון). אס לאיש הקשר יש יותר ממספר טלפון אחד תוכל לבחור לאיזה טלפון ברצונך לתייג. חסווסם בנוסף, במידה ולאיש הקשר יש יותר מאשר כתובת דואר אלקטרונית אחת (וקיימים רבים כאלה) תוכל לבחור לאיוו כתובת ברצונך לשלוח את ההודעה. אפשרות זו יעילה במידה וכתובת ברירת המחדל של איש הקשר היא בעבודה, אך מצאת הודעה מסוימת אותה אתה מעוניין לשלוח דווקא לכתובתו הפרטית. סיק 2: ]||גוו-] - 63 6/6 121 פעולה מיוחדת נוספת קשורה ביישוס נוסף המגיע כחלק מ- זפזס|קא= 61חז6וח!ו, וזה 6 +א. יישוס מיוחד שנועד לביצוע שיחות ועידה באינטרנט. כדי להשתמש באפשרות זו, עליך להגדיר את הגדרות 0ח6)/890 עבור איש קשר זה בכרטיסיה 0חוז6%/!66 בעת יצירת איש הקשר. אס בזמן יצירת איש הקשר עדיין לא היו בידך פרטי 0חו6%1661צז שלו, ₪ לחץ על לחצן 000671165 ותוכל להזין או לשנות פרטיס אודותיו. 05 ל "70 חתימה אלקטרונית היא קובצ ||450 פשוט. אפשר ליצור חתימה בעזרת פנקטל הרשימות (019080) למשל, כל שצריך הוא טיפת יצירתיות. חתימה אלקטרונית יכולה להכיל את שמך, כתובת למשלוח דואר ביידואר חילווןיי ((81/|ו8ח5), מספר הטלפון והפקס שלך. חתימה יכולה גס להיות "חצופה'י קצת יותר, עם טיפת יצירתיות, כמו בתרשים הבא. חתימתך תצורף לכל אחת מההודעות היוצאות מהמחשב שלך (אסם תגדיר זאת ל-655ז0א= אססטס). <ום)-. די ו |=| קובץ עוריכה חיפוש עזרה \\ ]" %=- ( (0) (0) ) 000 () [ה11571פש7? 80085 600056 בחה שסא₪ | (א6ט0 פחז 0א0) הבט8| חטפז | 1 ,26168 ₪87201173] ,6108 א7.0.80 | 80015066 1631הת6פז 8 01%0%ם | 2 ₪א80] +972-9-9568716‏ 1שז | 1.. 1חבּ-%508000 | 1.ס. נַחבּ-00700+ה1 311|]-= 06+166 | 8. "יב1ש0611 | חסז וס[3!] %0 %701ה60 שהטס"ם ( ח0 6'5ח1חַָה= , ה%20₪ה600 8ה61ה6הה60 1-2 ח63 1 מַה1ה405 6'5שההז 8 8166 15 ה%זב53 6%ה13ק <80016 03010> 600/76508. 10+00%ם. ששש//: קף+%ה 5ב סִהַבּק6ה₪0 שח 151%ט ה63 טסל 06 כ/5כ! חתימה אלקטרונית כמו זו המוצגת בתרשים היתה יעילה ביותר בתקופת לקוחות הדואר הטקסטואליים, כיון שהם פעלו באמצעות גופנים קבועים (כגון זפוזטס6). כשתנסה ליצור חתימה כזו באמצעות גופן יחסי (כגון |8וז/), דברים לא יסתדרו בדרך בה הם אמורים להסתדר. 12 ק<וכאיס יוללי - 266( 7 א.פשו 153 קכ3יס //קיולכזא, 5419 / 6/ק6פוןי יו43 לפעמיס תרצה להוסיף להודעה אותה אתה שולח, גס קוב זה או אחר. הקוב יכול להיות מבסיס נתוניס טבלאי (כגון ו08א₪ או 460895), מסמך שנוצר במעבד תמלילים, ציור, צילוס או תמונה, קובץ קול וכדומה. רצוי לדחוס קבציס מסוג ּה, מכיון שהם גדוליס מאוד, בדרך כלל. לצורך כך השתמש בתוכנת דחיסה, כגון סו2חו/. 0 לח על לחצן 10868 שבסרגל הכליס ובאמצעות תיבת הדו-שיח +ו56ח!ו ות )ה אתר את הקוב שברצונך לצרף להודעה. לח על 80₪)) ולכותרות ההודעה מתוספת שורה, ח4680 ובה שס הקובא המצורף וגודלו. לחיצה על 58606 תשלח את ההודעה ואת הקבצים המצורפים אליה (אינך מוגבל במספר הקבצים) אל הנמען. ו הזוס סר -9| עב זב וז [-349 עבואו. סב | [-46 סם)ם חסב)ום שם הקובץ: עבש 355 | ביטול קבצים מסדג: ‏ |."] ספות | - 6 וח ₪0 זגוסזזסת 5 8366 -] 26! 7 | = עס הפעלת יישוס הדואר יתבצע תשאול שרת הדואר אצל ספק | השירות. אס ממתינות עבורך הודעות, הן תועברנה למחשב שלך, 50/0 | ' לתיקיה אססח!. תשאול בשרת הדואר יתבצע כל מספר דקות, בהתאם להגדרתך. לשינוי ההגדרה, פתח את תפריט 100!5, בחר באפשרות 011075 ובכרטיסיה |8ז068ח868 הגדר את משך הזמן ליד תיבת הסימון שפח זס+ 607060% ,6/6 ₪6558065. כדי לבצע תשאול ידני תוכל ללחו על לחצן צ5600/360. לחיצה זו מבצעת שתי פעולות בו-ז1מנית: משיכה ומשלוח של הודעות. כשאתה מצביע על הודעה המגיעה לתיבת הדואר הנכנס (א00ח!) מופיע תוכן ההודעה בחלונית התחתונה. אס המכתב ארוך מגודל החלונית, יופיע פס גלילה מצד ימין, תוכל להשתמש בו כדי לגלול את שארית ההודעה. סיץ 2: ||גוו-] - 5603 67/6 123 20 2613 לס קו5/ 2130 5 אס למכתב שקיבלת מצורף קוב כלשהו, תוכל לראות את סמל האטב בפינה 4 הימנית של החלונית התחתונה (חלונית התצוגה המקדימה). לחצ על סמל האטב, כדי לפתוח רשימה ובה שמות הקבציס המצורפים להודעה. ליד כל שס קוב מופיע גס סמל (מלמד על סוג הקוב%) וגודלו. מתחת לרשימת הקבציס המצורפיס תמצא את האפשרות 113676015 58/6. אם פעוססחו// יודעת יילטפליי בסוג קוב זה, ייפתח היישוס הדרוש ותוכן הקוב יוצג. מומלצ לבדוק תחילה את הקבציס שמקבליס באמצעות תוכנת אנטי-וירוס. לח על לחצן 588 5% ), המאפשר לשמור את כל הקבצים המצורפים בו-זמנית, בפעולה אחת. הגדר את התיקיה בה יש לשמור את הקבצים ולח על 586. |<]? | חח 3ּ))ה 536 6 ] הסבוה [8א 13.3] סס3. [-הסקווסס 4 [8א 1.50] וח 3 סכ | 2- .| | 8 | | 5001 בוו | .06 % | יוא [סכָוא לוא 20 אס אתה צופה בדף מעניין באינטרנט ואתה רוצה לשלוח אותו לחבר, בחר באפשרות 6 ₪ח56 מלחצן |₪31 של זפזסוקאם +6חז16ח!. בשורת הנושא של הודעת הדואר החדשה תופיע כותרת הדף בו אתה צופה כרגע, ובגוף ההודעה מופיע תוכן הדף. השתמש באפשרות ]₪90 כדי שבשדה סד של ההודעה החדשה שנוצרה יופיע כבר שס הנמען (אם בחרת באפשרות זו, תופיע גם ההודעה המקורית מצוטטת). בשורת הנושא 500[600) יופיע נושא ההודעה עליה אתה משיב, כשבתחילתו יופיעו האותיות :₪6. דפים ב-85/, אשר בהס יש קישור או לחצן למשלוח דואר אלקטרוני לבעליו של אותו דף, יפעילו גס הס את 11655806 שפא של 655זקא= אססטס. 4 ק<וכאיס יוללי - 266 7 אלשו '2'כ. עיקיכ /2203 כדי לארגן את ההודעות המגיעות אליך, כדאי לך ליצור תיקיות חדשות בהן תארגן את ההודעות לפי נושאיס או מקורות ההודעה, למשל. כדי ליצור תיקיה חדשה: 1. בחלונית 5ז0108ס= סמן את 5ז0108= [1068, פתח את תפריט 1!6=, הצבע על ז06!סת ובחר ש6א. 2 בחר את מיקוס התיקיה החדשה. אס ברצונך שהיא תהיה תיקיית משנה של תיקיה אחרת, בחר בתיקיה האחרת. אס אתה מעונייו שהתיקיה החדשה תהיה באותה רמה של התיקיות הקיימות השאר את הסימון על 0615!ס= |1.008. 3 הקלד שם עבור התיקיה החדשה ולחצ על 06. [<] 66 ו סוק ב 01068 אופח 6ח) 5816ז0 0! מסוחאי חן ז06ו0) תו וספופ וקא ספווום [%! 8 108 673 ספ ל אספווום > !| 5 > | 616098 9 פוובום > [י2ו/ ס/וכיסן כיעיקיכ מדי פעם אתה עשוי לבקש לבחור מספר הודעות יחד (במקרה שתרצה למחוק אותן או להעביר אותן לתיקיה שתפתח בעתיד). כדי לבחור במספר הודעות הנמצאות בסמיכות אחת לשנייה, בחר את ההודעה הראשונה, לחץ והחזק את מקש 518 לחוץ ובחר את ההודעה האחרונה. כדי לבחור הודעות בתפזורת, לח והחזק את מקש !6% ובחר בהודעות המבוקשות. שיס לב, כשאתה בוחר מספר הודעות מציגה חלונית התצוגה המקדימה את תוכן ההודעה האחרונה שנבחרה. 9270כ/ 20/25 / וגו !יקי /עיקית כעת, סמן את ההודעות שברצונך להעביר לתיקיה שזה עתה יצרת. כדי להעביר את ההודעה (או ההודעות), תוכל לבחור באפשרות 061!ס= 0+ 6צסו₪ בתפריט +ו0ם. כדי למחוק הודעה, יש לסמן אותה ולהקיש ₪61 במקלדת. הודעות מחוקות מועברות לתיקיה 5וח6)] 616460. כדי לרוקן את התיקיה 6705+] 616%60, פתח את תפריט ובחר באפשרות ז0!06= '605+! 2616%60* ע+קוחם. סיץ 2: ]||גוו-] - 5603 6/6 129 ניתן להגדיר ל- 885זקא= אסס|%ט0) למחוק את תוכן תיקיה זו בכל פעס שיוצאיס מהיישוס. הנה כך: 1. פתח את תפריט 5|ססד. 2 בחר פחסו00%. 3. בחר בכרטיסיה 66חהּח6+חו3ּ. 4. סמן את תיבת הסימון '605+] 6!6%60כ' 06+ והסז1 6553065 ע+קוחה= 6% חס ז10!06. 5. לחצ על אישור. 03 כִּוכְתִי 2עיקיכ לח על החץ שליד לחצן 6חו= בסרגל הכלים של זפזס|קא= 61חז%6ח! ובחר 6553806 (או הקש את צירוף המקשים -+16ח5+!01). בחר מה ברצונך לחפש (מחרוזת בכתובת, בנושא או בתוכן ההודעה) ולח על שסא 6חו=. אס אתה יודע שסימנת את ההודעה בדגלון (סָ9!=) תוכל לעזור לתהליך החיפוש אס תציין ואת, ואס אתה יודע שלהודעה המסוימת שאתה מחפש היה מצורף קוב כלשהו תוכל לציין גם זאת. לפני תחילת החיפוש ודא שנקודת ההתחלה נכונה. אס אתה מעוניין תוכל לשנות את נקודת ההתחלה על ידי לחיצה על 56שסזם ובחירה בנקודת אחרת. אס יימצאו קבציס העוניס על קריטריוני החיפוש שהגדרת, תופענה כותרתיהס בתחתית תיבת הדו-שיח 6558065 6חו=. לחיצה כפולה על כותרת הודעה תפתת אותה. כוסק2 66 כשו/א /22 ככ 121 כדי להכניס את שולח ההודעה ישירות לספר הכתובות שלך, פתח את תפריט 5!|ססדך ובחר באפשרות 200% 007655 0+ 560067 200. 9 לדגלון אין כל מטרה מיוחדת, מלבד להיסב את תשומת ליבך להודעה המסומנת בו (כגון הודעה בה נמסרה לך סיסמת הגישה שלך לאתר מסוים ואינך מעונייו למחוק אותה). אס ברצונך לסמן מספר הודעות בו-וּמנית, קל יותר לבצע את מתפריט זה, מאשר לחפש ולסמן את הקבציס אחד-אחד. את אפשרות ₪13 ניתן להפעיל לגבי הודעה אחת בכל פעם, או לבחור את ההודעות הרצויות ולבחור בתפריט ₪655806 באפשרות 6558065 0ה!=. 6 ק<וכאי ולי - 6[26(6 7 א.לשו 29256! -7;/ 9 סימון הודעה בעזרת דגלון אינו משנה את מאפייני ההודעה. הודעה מסומנת בדגלון תימחק מהתיקיה, כמו כל הודעה אחרת. ראה הוזהרת ! (יזו0 כו 21319 תפריט 18 מכיל כלים לניווט בין הודעות. באמצעות הפקודות בתפריט וה תוכל לבצע כל מה שניתן לבצע בעזרת הלחצניס בסרגל הכלים ועוד. תוכל לדלג להודעה הבאה ברשימה, או אל ההודעה הבאה שעדיין לא נקראה. תוכל גס לדלג לאחור, כמובן. בתפריט זה ניתן גס להגדיר את גודל הגופן המוצג, את סוג הקידוד את מבנה חלון 07655 אססווט0 וכדומה. 0 למרות שזה אחד הסעיפיס האחרוניס בפרק ּה, הוא בין החשוביס ביותר שבהם. לפני זמן מה רעש ורגש העולס כולו כאשר נודע על וירוס מחשב מיסתורי ואימתני המועבר באמצעות דואר אלקטרוני. כתבות רבות נכתבו אודות כך בעיתוניס וכל יצרני תוכנות האנטי-וירוס יצאו בהכרזה, שיש להס את התוכנה הטובה ביותר לגילוי והסרה של וירוס אה. מה עשה המשתמש הביתי ששערותיו סמרו לשמע ההמולה! פשוט פחד. אבל, בכל אותן כתבות בעיתוניס נמסרו מספיק פרטים שיכולים היו לסייע למשתשמש הביתי. למשל, נמסר כי הווירוס מועבר באמצעות קוב> 6זס/\ המצורף להודעה. נכתב גס שכותרת ההודעה היתה וחסי1 6558)0[6וח +80+זסכח! ופרטיס מזהיס נוספים. מה עושיס! יוצריס כלליס. /3י25, 5// כללים (40185) הס דבר פשוט ליצירה: 1. פתח את תפריט 5!ססד הצבע על ₪165 8655806 ובחר באפשרות |₪31. 2 לתף על שש6א. 3 בתיבה 6!טז זטוסץ זס+ 6070/1005 16 561664 (בחר בתנאי הכלל) סמן את האפשרות 5חזסש 5060166 5ה|600%3 6חו| 66%[סט5 6+ סזסח/צ (כאשר שורת הנושא של הודעה כוללת את מיליס מסוימות). 4. בתיבה 6!₪ז זטסץ זס1 חסו64 6+ +56166 (בחר בפעולה לכלל זה) סמן את האפשרות ז6/ו50 חחסז1 +| 061646 (מחק מהשרת). סיץ 2: ]||גוו-] - 5603 56/6 127 5 בתיבה ח0ו)ס1ז0650 ₪₪16א לח על הקישור המודגש בכחול ובקו תחתון (ראה תרשיס). [<1? ]| סו וה אסא .הסו!קוזס65 2 06 ו 31065 6ת! ע]וססק5 תש ,51זו] סוסב בחב. פהוסווום חס זגוסץ 560% :וגוז זוע זס] סוחס 6 56601 .1 ₪ 6|קספק 5חוב)חס שחו החסז=] 6ח) שזסח/א טש סו!וסשק5 5תוב]חס0 שחו )סשןפוו5 6ח! שזסח/\ [צו זו 50600 5חוב)חסכ עסספ 655306 6ח! שזסת/ = 6|קספק פהוב)חסס שחו| 0 1 6ח! שזסת/ :6 זגוסע זס] פחסווסם 6ח) 5060 . 5 5 86זסוח 80ה08591סזם 5000 1-1 5 116 הזסז! זויוס סח סם בת ו ]ו 6011 0! 06ב שחו!זסטחו חב חס אסווס] הסווקוזס0650 ווח .3 וזזב 655306 6ח! זס!/3 6וגוז פוה עוקקן 5 5050100 5מוב!מסכ פחו| )ספןפגו5 6ח! 6זסח | ( 56 חזסזו א 261616 :6 6!! ]ס 436 .4 2 וגו 8 אופא שי 6. בתיבת הטקסט 65זס/ש 50601116 706 הקלד עְגּסו!סח 3 חוש (זהו וירוס נוסף המופ באמצעות דואר אלקטרוני) ולחץ על 406. ב .0 >סווס 300 ,896זחכ 3 זס פטזסאו סו|וספס5 6פעד. פטס חי ] ב 5חוב)חסס שחו! )סשןפוו5 6!! סזסה! | ם 7 לחצ על 06 כדי לסגור את תיבת הדו-שיח 65זס/ 50601116 6סעד ולחצ על 0 פעס נוספת, כדי לסגור את תיבת הדו-שיח 5016 !131 עשפא. בדיוק באותה הדרך ניתן ליצור כללים באמצעותס תנתב הודעות המגיעות ממקור מסויס ישירות לתיקיה מסוימת. אך במקרה כזה תוכל להחיל את הכלל באופן מיידי. למשל, אס יצרת כלל הקובע כי כל הודעה המגיעה מהכתובת |ו.1.00הח00-8ח62סזחו תועבר ישירות לתיקיה בשס וח100-41 תוכל, לפני סגירת תיבת הדו-שיח 6553896 5, ללחוץ על לחצן סא צוסס. בדרך זו, ממיינת 855זקאם אססשטס את ההודעות בתיבת הדואר הנכנס שלך (אספח!) ומעבירה את כל ההודעות התואמות לתנאי הכלל שקבעת (במקרה זה, כל ההודעות שנשלחו אליך מהוצאת הוד-עמי) לתיקיה לפי בחירתך. שיס לב שניתן לקבוע כלליס להודעות דואר אלקטרוני (ו881) וגס להודעות המגיעות מקבוצות דיון (5א6א). 8 ק<וכשי יול לי - 6(26(6 ₪7 או 2/0 6//א ברבות הימיס תתחיל לקבל כמויות גדלות והולכות של מה שנקרא |1ו8 אחטנ, דואר זבל. ממש כמו זה שאתה מוצא בתיבת הדואר בביתך, כשאתה חוזר עייף מהעבודה וכל מה שאתה רוצה לעשות זה לשבת בשקט בכורסה שלך, להריס רגלייס ולעבור על החשבונות המגיעיס בדואר. בתיבת הדואר בבית אינך יכול לעשות הרבה נגד דואר שכוזה, אבל בדואר האלקטרוני יש לך פתרון. חסימת שולח, או בלעז 560067 06%ו. 1 הכרטיסיה השלישית בתיבת הדו-שיח 65]₪₪ 8655806] היא 806606 5,., עבור אליה ולחצ על 4006. 2 בשדה הטקסט 460655 הקלד את כתובת השולת המטריד. 3 לחצ על האפשרות 16558065] שא ח3 ₪311 (כדי למנוע ממנו לשלוח אליך הודעות ממקור כלשהו). 4. לחץ על 06 כדי לסגור את תיבת הדו-שיח 560087 ₪06 ופעס נוספת על 0 כדי לסגור את תיבת הדו-שיח ₪165 ₪₪655306. דרך נוספת לחסימת שולח היא כשמגיעה לתיבת הדואר שלך הודעה ואתה מחליט לחסוס את שולח ההודעה מלשלוח לך הודעות נוספות. פתח את תפריט 655306 ובחר באפשרות 5600617 06%ו. 1-52 2% אפשרות חביבה נוספת היא אפשרות המענה האוטומטי. ניתן לקבוע כי הודעות המגיעות ממקור מסוים, או שלהן נושא מסוים, יקבלו מענה מיידי באמצעות הודעה מיוחדת שתיצור לשס כך. אני משאיר לך את ביצוע משימה זו כשיעורי בית. סיץ 2: ]||גוו-] - 5603 67/6 129 / מה זה קד-! / מה ניתן למצוא באתרי סדת! / איך להעביר קבצים עם זסזס!קא= +6חז6)+ח|? / כעת, כבשיש בידי את הקוב>, מה עושים! חינם! יש מספר עצום של תוכניות שימושיות ברמה גבוהה באינטרנט, ויש מספר וב עוד יותר של תוכניות שלא שווה אפילו לדבר עליהן. את כל התוכניות הרצויות לך תוכל להעביר בקלות למחשב שלך. באינטרנט יש יותר תוכנות מאשר תוכל למצוא בחנות המחשבים שליד ביתך, או במרכזי תוכנה. בתקליטור המצורף לספר זה תמצא עשרות תוכנות 5876/86 ו-60%/870]= לאינטרנט. כמובן, שתמיד תמצא ברשת מהדורות עדכניות יותר ותוכנות יטובות" יותר. אך לפני שתוריד 81/8 מהאינטרנט (דבר שלוקח ומן), כדאי שתתקין את התוכנה מהתקליטור ואז לפי ראות עיניך תוכל להוריד את הגירסה העדכנית. פיץ? ץק |13 הדרך הטובה ביותר להבין מה זה אתר קד (58 ₪ ד-) היא להסתכל על אתר שד כדיסק, כפי שהוא מוצג בסייר פשסשחו/ של 9% פשסשחו/). כלומר, יש כאן סדר. כמו שהספריס בספריה מסודרים לפי סדר כלשהו (נושאיס, א-ב, שפות), כך גס הקבציס מסודרים באתר. האתריס בהס נמצאיס הקבציסם נקראיס 51165 פדת. בכניסה למחשב צריך להזדהות בשס וסיסמה. יש שס אחד בו כל אחד שנכנס לאתר יכול להשתמש - פטוסהעחסחה. כמשתמש זסזס|קאם +6חז6:ח! זו דרך הגישה העיקרית שלך. עיקרית, לא יחידה. כאשר תתחבר לאתר קד" תראה שסרגלי הכליס ושורת התפריטיס משתניס וכעת הס נראיס ממש כאילו עבדת בסייר פ/שסטחוצ/. /ווכ פטסווו/ווסוו ? כאשר אתרי ד נבנו לראשונה (כאז כך גס היום), הס שימשו להעברת קבצים בין מחשבים. פעולה זו חייבה תהליך של הזדהות על ידי שס וסיסמה - הגיוני למדי. היגיון זה חייב הרבה עבודת הכנה מצידו של מפעיל האתר. העברת קוב ליותר ממשתמש אחד היתה הסיוט של כל מפעיל אתר שכזה. כאשר רשת אינטרנט התרחבה ומספר המשתמשיס בה גדל מאוד, העברת הקבציס נעשתה מעשה שבשיגרה, והיה צורך למצוא פתרון קל: = ד= פטסוהץחסחה. כאשר אתה מזדהה בפני אתר 1₪=, אתה מזדהה בשם פטסוחץחסחה וכסיסמה אתה רושס את כתובת הדואר האלקטרוני שלך. המילה פגוסוחץחסחה8 מקנה לך זכויות - הזכות להעביר (אך ללא יכולת למחוק) קבציס מאתר =ד7=, או להעביר קבציס מהמחשב שלך אל מחשב האתר (כמובן, בהתאס להרשאות אותן הגדיר בעל האתר למשתמש ששמו פטסוחץחסחה). אתר ₪ד= דומה למסעדה. מותר לך להיכנס אליה, אך בכניסה עומדת המארחת ומבקשת לדעת את שמך. אס השס הוא פטסוחץחסחה תופנה לשולחן מאוד מסויס בו אתה יכול לקחת הביתה כל כמות שתרצה; אבל אסור לך להביא איתך אוכל מהבית ולהכניסו למסעדה. אס תודהה בשס אחר, תבדוק המארחת ברשימת האורתיס המורשיס להיכנס. אס שמך מופיע, תתבקש לציין סיסמה ורק אז תורשה להיכנס. אס שמך אינו מופיע - לא תוכל להיכנס למסעדה. ובכן, הוּיהוי שלך באתר הוא על ידי שם וסיסמה: השם הוא פטוסוץחסחה והסיסמה היא כתובת ה-|וחח-= שלך. אבל, אל תדאג - זסזס|קאם 6%חז%0ח! יבצע עבורך את המשימה ויודהה עבורך בעת הגישה לאתר קד=. כיום, ישנס כמה עשרות אלפיס של אתרי ₪ ד= באינטרנט. החל מגדוליםס מאוד ועד לקטניס מאוד. כמעט בכל אתר ₪ד= יש שטת ייציבורייי הנקרא 6וופטוס ממנו ניתן להוריד תוכנה באופן חופשי. מכיון שכך, כדאי מאוד שתישמע להוראות הבית (''65!ז 6פסחי'י). למשל, יש אתרים שמבקשים שתתקשר אליהס בשעות מסוימות במהלך היוס. 2 קוכאי יוללי - 266 7 אלשו ! 522 . כאשר אתה "מעביר" קובץ מאתר 70-, אתה למעשה מעתיק אותו, הקובץ המקורי נשאר באתר והעתק שלו בלבד עובר למחשב שלך. ופ :/ן.///013/ 3262 קץ]? רוב הקבציס באתרי 1₪= הס תוכניות. תוכל גס למצוא קבציס אחרים, כמו קבצי טקסט, תמונות, סרטים, קול, איוריס ועוד. לא תמצא בין התוכניות את הגירסה האחרונה המסחרית של 97 6זס/). התוכניות שבדרך כלל תמצא הן מסוג יישיתופיותי - 870/816ח5, או 'יחופשיות'" - 6ז60/8ז= (יש הקוראיס להן חינמיות). 6 הינה תוכנית שיתופית שבמידה ומצאת בה עניין והחלטת להשתמש בה, עליך לשלוח סכוס כסף (סמלי) לאיש שפיתח את התוכנה, כדי לעודד אותו בדרכו. אס לא מצאת עניין בתוכנה, מחק אותה מהדיסק. אס רשמת את העותק שברשותך אצל מי שפיתח את התוכנה, הוא בדרך כלל ידאג לשלוח לך עדכונים, חומר מודפס, וייתן לך 'יביטחון"י בעבודה ושקט נפשי. 6 60ז= הינה תוכנה חופשית שניתן להשתמש בה ככל שתרצה, מבלי לחוש רגשי אשמה שהינך משתמש לא-חוקי. השימוש בה חוקי תמיד. החיסרון היחידי שבתוכניות מסוג וה - לא תמיד יש לך על מי לסמוך לצורך תמיכה. 6 כ[יוא, !)02 45? יש מיגווו עצוס של תוכניות 6זַו50876 ו-6זַצ66]= כמעט לכל סוג מחשב (אבל בעיקר ל-₪6 ולמקינטוש), כמעט לכל סוג מערכת הפעלה וכמעט בכל נושא (גרפיקה, שפות תכנות, מעבדי תמלילים, תקשורת, וירוסים, ניהול זמן, עיבודים פיננסיס ועוד). חברות רבות כמו ||6צסא, ספסזסו!, 805 1 6עו681ז0, זסזטקוהס6 6וססה, 64ועו6ז 30 ושורה ארוכה של יצרני חומרה ותוכנה אחרים, בנו אתרי ₪ ד= באינטרנט, מהס יכולים מפיצים ומשתמשים להוריד קבצי עדכון. חברת =ה, למשל, הוציאה מנהל התקן (זפצוזסם) חדש למדפסת. היא מציבה אותו באתר = ד= שלה, כדי שכל אחד שיש לו גישה לאינטרנט (ומדפסת מתוצרתה) יוכל להוריד את הקובצ אליו. זה זול יותר ומהיר יותר מאשר לשלוח דיסקטים לכל העולס. כפי שתראה בתרשים הבא, אתר ד (כשצופים בו באמצעות 5 זסזס!|קאם 61חז6זח!ו) נראה כאילו הוא נמצא במחשב שלך. תיקיות נראות כמו תיקיות וקבציס נראיס כמו קבציס (אולי בגלל שזה ממש כך). פיק ?: ץז - 133 זטזס!קא = 61חז6!ח! ]]ס5סזסו4 - /חוס1.6)ס5סזסוחו.ק)!///:כ!! בו ]| 5סטב] ‏ ₪0 אסש ‏ 88ם ‏ שו | | < . ₪ ,= - % ₪3 ₪( 8 | 80ח0 6 עס או +פתחסספום 6שוז קה | סט ומס 6% |ומ חור 166 45 = 65חו | סקוחסופגוכו [45 - 10065 | סק [+ /החסס.050]1זסוחז.ק)1// :סו ד בי | 5 = 8 קן2 ה 154 2 ).חן 0 ]א זתוב!ספום = )ןה וספום... ]א קה זוה חור קה הזוס פחסו)0פ ₪ זסטססתם. סחזסווו 4 ב 09 < וכ[ 50060 ///413 42י[6|26 6וופי וו0מז? שווה, שווה הרבה מאוד, וההוכחה היא שגס זפזס|קאם 66חזסזחו, בה עוסק ספר זה, נמצאת באינטרנט וכל אחד יכול להוריד אותה ולהשתמש בה. אבל יש גם תוכניות חשובות אחרות, כמו תוכניות עזר ל-פששס0חו//, עדכוני תוכנה של אנטי וירוסיס למיניהס, תוכנה ללימוד אנגלית למתחילים, תוכניות ללכידת מסכים ועוד בלי סוף. 33 60/0 17 ל וטק 61ודו0זווו כאמור, זסזס|סאם 6%חז%9ח! מבצע את הגישה לאתר ; ד= באופן אוטומטי. צריך לתת לו את הכתובת (0₪1), ולחיצת עכבר שתגרוס ליצירת הקשר, להזדהות, לקריאה ולהצגת תוכן האתר. כאמור, אתרי ₪ד= נראים (ומתנהגים) כמו כונניס מקומיים לכל דבר. הורדת קוב מאתר ₪ ד= הפכה להיות פעולה דומה להעתקת קוב בין כונניס במחשב (אם כי היא אורכת מעט יותר זמן). . 270 מכיון ש- זסזס|קאם 6%הזסזה| מזדהה בעת הכניסה לאתר בשם פסחעְחסחג - נקרא מעתה לתהליך זה: גישה אנונימית. למעשה, הינך יודע שאין אתר אנונימי, אלא רק אתר 5 1-. אם לספק השירות דרכו אתה מחובר לאינטרנט יש אתר 70 - זהו האתר היחידי, כרגע, אליו תוכל לגשת באמצעות שם המשתמש שלך והסיסמה שלך. אפילו באמצעות זסזס|קא= 61חז6זח! גירסה 5. 4 קוכאי יולליק - 26( אלשו כ['0ק2 לוכ //54 ץז] הכניסה העיוורת לאתר 1₪= באינטרנט מתבצעת על ידי כל משתמש אפילו אם אינו מודע לכך. כאשר אתה נכנס לאתר 65.607!הה|ע.עשעשעש//:ס)ת או אל האתר [ו.+6ח. חסו15/+6ח. 0:/060%/5קח וחבקש להוריד מהם קוב, למעשה אתה מבצע גישה לאתר ₪ד=. במקרים אחרים תגיע לספריות קבצים הנראות דומות למערך התיקיות של 95/98 פעוססחו)/. כלכיעי, אכ כו6וס? מבנה אתר 1₪= דומה מאוד למבנה המוכר של עץ תיקיות במערכות ההפעלה 5וססחו/. יש תיקיה ראשית עם מספר תיקיות משנה. בכל תיקיית משנה יכולות להיות תת-תיקיות נוספות. יי וכככיעי 26 כיק121, וכ כְכשָיו? אס מצאת את הקוב והעברת אותו למחשב שלך, ברור לך מה צריך לעשות. קוב באתר = ד= יכול להיות קובץ דחוס, קוב הפעלה, או קוב פתוח. לידיעתך - אי אפשר להעביר קובצ גדול יותר מהנפח הפנוי שיש לך בדיסק. קכ3יס 3הוסי (11[69 68560קווו00 ) כמעט כל הקבציס נמצאיס במצב דחוס. חלקס מופיעים כקבצי הפעלה (ומייד נדון בהס בקצרה) בעלי סיומת 5א=, אך רובס דחוסיס ובעלי סיומות כגון =!2, ההח, (₪ה וכדומה. הקבציס נדחסיס באופן ידני על ידי בעליהס באמצעות תוכנה המיועדת לשס כך. תוכנת דחיסה/פרישה נפוצה מאוד היא סו2חו/. זו תוכנה שיתופית (870/8/6ח5) שזמינה כמעט בכל אתר = ד=. התוכנית סו2חו/ יודעת לדחוס ולפרוש קובצ. לקבציס הדחוסים על ידי תוכנת כו2חו/ יש סיומת ש|2. 327י 2/0/99 (165 0001906 ) קבצי הפעלה ניתן להפעיל מייד בסיוסם העתקס למחשב המקומי על ידי לחיצה כפולה עליהס בסייר פשסשחו/), או ביציאה ל-005, מעבר לתיקיה המתאימה, כתיבת שס הקוב והקשה על ז%9חם. למרות שמדובר בקבצי הפעלה, אלא קבציס דחוסיס הנפרשים מעצמס בדרך כלל. כלומר, הפעלת הקוב תיצור קובץ אחד או יותר בנפח כולל גדול מהקוב ממנו נפרש. בין הקבציס תוכל למצוא קבצי 6ו5680₪, הרשאות שימוש בתוכנה וקבצי טקסט אחרים, המסבירים את תהליך ההתקנה והאפשרויות הנוספות של התוכנה שהורדת. פי7? ש] 139 קכ3יס קאי המדובר בקבצי 000 (מסמכים), 16 (גליונות |06אם), חום (קבציםס גרפיים) שבעליהס לא ראה לנחוץ לדחוס. לחיצה כפולה עליהס בסייר פשסוחוצ תגרוס ליישוס אליהס משויך סוג קוב ה להיפתח ולהציג את תוכן הקוב>. קול 606 זאש ) קובצ טקסט הוא קוב לא דחוס שניתן לערוך ולהדפיס בעזרת עורך טקסט, או בעזרת מעבד תמלילים. זפזס|קא= 8%חזפ)ח! פותח את הקוב ומציג את תוכנו. כדי לסגור את הקוב עליך לבחור בפקודה ₪5 58/6 בתפריט 1!6=, וכך תוכל להשתמש בו בהמשך. לאחר שהקובץ נשמר בדיסק, תוכל לפתוח, לערוך ולהדפיס אותו בכל עורך טקסט פשוט, כמו פנקס הרשימות (0+0080א). 92236! 9 מילה או שתיים על וירוס מחשב. וירוס מחשב הינו שם כולל לתוכנות ש"מתרבות" בתוך מחשב. הווירוס מגיע למחשב באמצעות הפעלה של תוכנות הנגועות בו. כלומר, וירוס הוא תוכנית מחשב המשכפלת את עצמה ונצמדת לתוכניות אחרות, או תוכנית המסוגלת "להדביק" תוכניות אחרות על ידי שינוי שלהן, כך שתכלולנה העתק שלה. חשוב לזכור, העתקה של קובץ מאתר קד למחשב שלך מהווה סיכון להדבקות בווירוס. אל תפחד מכתבות שונות בעיתונים העוסקות בווירוסים - כל עוד תקפיד על כללים פשוטים תוכל להיות מוגן. כ['20 וכית //24- קץ] ות אש כאמור, בכניסה לאתר = מתרחשיס שני תהליכים עיקריים. אחד מתבצע ברקע, ואתה אינך מעורב בו ואילו השני מתרחש מול עינייך. הראשון הוא תהליך ההזדהות בשס פטסוחץחסחה והשני הוא השינוי שחל בסרגלי הכלים. אך מה אס אתה מעוניין לגשת לאתר של חברה כלשהי שסיפקה לך שס משתמש וסיסמה לגישה לאתר ה-קד= שלה! תוכל להוריד מהאינטרנט לקות שד- (קדת +חסווס, כך נקראת תוכנת ₪ ד= רגילה, קייס גס שרת = ד;) ולהשתמש בו, אך אס אתה משתמש בדפדפן זפזס|קאם 61חזפזח! גירסה 5, כבר אינך וקוק להתקנת תוכנה נוספת. בשורת התפריטיסם, ששינתה את תכולתה, פתח את תפריט 8ו1=. זה אינו התפריט של זזס|קאם 6%חז6+ח!, אלא תפריט חדש, ייחודי לאתרי ₪ ד=. מתפריט זה בחר באפשרות 5 ח11 ובתיבת הדו-שיח הנראית בתרשיס הבא, הקלד את שס המשתמש ואת הסיסמה שקיבלת ממנהל האתר באותה חברה. 0 ק<כאיץ יולליק - >(6[26 ₪ א.לשן זיז = = ו סל הוסס! סז ז 2355 חב סחחבּח ז50גו ב זטוח= שא החש ש)רוה 5 ק+! 5 קז | א ז :ב 050 ו עפ ען639 זסט/ז50 = = והז 10 מזגזפז 63 גוסץ ,מוסס| גופט זסו/ם .1% 85)וזס/יב = זגוסץ 60 6 החוטב פב 586 -] תח הסח וטס 1 |[ | פס כעת, הבט בשורת המצב של זסזס|קאם 6%חזסזח! וראה ששס המשתמש שונה מ-58סו ץע חסח3 לשס המשתמש שלך. ₪'327 .2%13/ בסרגל הכלים של אתר ₪ ד= תוכל לבצע מספר פעולות. רובן והות * לדרך בה תבצע אותן בעת העבודה עס סייר פשסשחו//. אס בצידו הימני של סרגל הכלים מופיעיס החיציס המופיעיס בתרשים, לתצ עליהס כדי לבחון את האפשרויות הנוספות בסרגל הכלים (הגדרת המסך שלך אינה מספיקה, כדי להציג את כל תכולת סרגל הכלים). בדרך זו, תוכל לבחור את סוג התצוגה של הסמליס באתר. סמליס גדוליס, קטנים, רשימה או עם פרטים. חספ סחזה 1 [ ל 65| |8ח5 := 3 וו | 55 27/0 קו5? לאחר שאיתרת את הקוב המבוקש כל שעליך לעשות הוא ללחוץ על שמו לחיצה כפולה, או לחילופין ללחוצ עליו לחיצה ימנית ולבחור ז0!09= 10 צֶ600. בשני המקריס תתבקש לבחור את הנתיב בו יש לשמור את הקוב ולאשר. בסיוס הורדת הקוב תוכל לעשות בו ככל העולה על רוחך. אס תלת לחיצה כפולה על קובץ בו יודע זסזס!|קא= 6%חזסזח! לטפל, תראה שסרגל הכלים ושורת התפריטים חוזרים לקדמותם והקובצ יוצג בחלון זזס|קאם 81חז6)ח! רגיל. פיץ? ץז 137 101302 516/09 בתקליטור המצורף לספר זה תוכל למצוא מספר דבריס: 4 קטלוג פם 0‏ - קטלוג ספרי המחשבים הממוחשב האינטראקטיבי של הוצאת הוד-עמי (נדרשת התקנת תוכנה; כולל חיפוש, הדפסה, דפדוף). קטלוג 111 - קטלוג ספרי המחשבים האינטראקטיבי של הוצאת הוד-עמי (לא נדרשת התקנת תוכנה; מומלצ לצפייה עס =!1 מגירסה 4 ומעלה). ספרים לדוגמה בהם ניתן לעיין וגס להדפיס. תוכנת מבחן אישי - לבדיקת ידע בתוכנות 0106 ובה מאגר של מעל 400 שאלות. גיליון מלא של הירחון חושבים חלונות ובו מאמריס בנושאי 95 פשספחו/), 7 סזס/ ו- 97 |08א₪. מספר תוכנות עזר שימושיות. קבצי תרגול. ! 920 0. 1% אם מנהל התקן כונן התקליטורים המותקן הוא 16 סיביות - ייתכן שתראה רק את 8 התווים הראשונים של שם הקובץ (במקרה שהמקור ארוך יותר). הסיבה: כונני תקליטורים במהירות 4א עובדים עם מנהל התקן שעבד בסביבת 005 ובסביבת 3.11 פשססחו// ויכול לעבוד גם עם 5 פעוססחו/ למעט היכולת לזהות קבצים עם שמות ארוכים. הפתרון: להתקין מנהל התקן 32 סיביות (אם קיים), או לקנות כונן תקליטורים חדש ולוודא שמצורף אליו מנהל התקן 32 סיביות. קוכאיס יולליש - >'(6[26 ₪7 ישן - פיק )/ו; 39 מז [! כ2/6656[0! 0 כז3 -/ ₪ הוצאת הוד-עמי גאה לבשר על הקטלוג הצבעוני האינטראקטיבי היחידי באר בתוכנה! הקטלוג הצבעוני האינטראקטיבי של הוד-עמי עושה שימוש בטכנולוגיית (חַחהוחז1.63 28580 81ח08חו/61חז6:ח!), שהינה המילה האחרונה בכל הקשור לשימושיס ולאפשרויות חדשות הגלומות בשימוש בטכנולוגיות אינטרנט. בעזרת הקטלוג הצבעוני האינטראקטיבי של הוד-עמי תוכל: 1. לעיין במידע על ספרי ההוצאה מתי שתרצה (לאחר התקנת התוכנה, בחר התחל, תוכניות, קטלוג הוד-עמל). 2. לעבור במהירות ובקלות בין הקטלוג הצבעוני האינטראקטיבי של הוד-עמי והיישוס בו אתה עובד. 3 לדפדף בקטלוג הצבעוני האינטראקטיבי ספר אחר ספר, או לפי נושאיס וקבוצות. 4. להדפיס את המחירון המלא ומידע על כל ספר. 5. לגשת במהירות, בגישה אינטואיטיבית, תוך התמקדות מהירה בספר המבוקש. 6. לעיין בקטלוג הצבעוני האינטראקטיבי בקצב אישי שלך. 7 לנווט את דרכך בקטלוג הצבעוני האינטראקטיבי ולחזור ולהתרענן בכל נושא בכל רגע. 8 להוריד עדכוניס אודות ספריס חדשיס מהאינטרנט בכתובת: וו 60 וה 1-3 סה צאצש//:15ח הקטלוג מתאים לעבודה ב-95 פ/שסשחו// עם 3.028 זסזס|קאם 6%חז6)ח! בגירסה העברית, אך עם זאת, ניתן לצפייה גם עם דפדפן 54/5!-15! (עם שיבושים קלים). הקטלוג מתאים גם לעבודה ב-98 פשסשחו/ אם כי ההתקנה דורשת התערובות מצידך כדי שתושלם. לפרטים קרא בקובצ ₪ ₪0 הנמצא בתיקיה 608913!00:א. 1. לחצ על לחצן התחל ובחר באפשרות הפעלה. 2 בתיבת הטקסט הקלד את הפקודה וחח63+8!00100-8:< (החלף את האות < באות המייצגת את כונן התקליטוריס שלך) ולחצ על אישול. 3 עקוב אחר ההוראות המופיעות על המסך ופעל לפיהן. כאשר מופיעה תיבת ההודעה +56 המודיעה על התקנת רכיבים חדשיס - לח אישור. פעולה זו מצריכה אתחול מחדש של המחשב. [9כא: 216/09 03/9 139 .6 140 אסו|0) .ח516ע5 זגוסץ חס 0306 ]0 ]גוס פזב 65ו] הח516ע5 6הס5 086וב0שפ 6גוחווחסס וסהחב0 קפ ּ/ זז 0] ששה ||וו גוס .אוסח גוסע זס] 65וו] 1656 שובסקו סז ק56 6און סוגוסאי גוסע ו 0% 1 בחוזה סק זגוסר!!ואו קוזס5 ]וא סז 036 >סו|ם) .חובּחָ3ּ ק50 הגוז חבס גוסע סזס/סם סחוי .5 9510 | ביטול 1 לאחר שהמחשב עולה מחדש הפעל את תוכנית ההתקנה מחדש: 4% לחצ על לחצן התחל ובחר באפשרות הפעלה. 4% בתיבת הטקסט הקלד את הפקודה ווח68+3!007100-3:א (החלף את האות א באות המייצגת את כונן התקליטוריס שלך) ולחצ על אישור. לח על לחצן קט+856. מופיע חלון עס רקע כחול ובו הכותרת: 'התקנת קטלוג הוד-עמייי. לח המשך. . בחלון התקנת קטלוג הוד-עמי לח על תמונת המחשב. אס מופיעה תיבת דו-שיח בה תתבקש להגדיר היכן להתקין את זזס|קא= 6%חז6!ח!, השתמש בברירת המחדל. אל תיבהל, זו אינה התקנה ייאמיתית'י של זפזס|קא= 6%חזס+ח!, אלא רק של מספר רכיביס הדרושיס להפעלת הקטלוג (שים לב, שאין צורך בהתקנה מלאה של ז8זס|קאם 61חזסזח!). לחצ 6ס. בסיוס ההתקנה כולה תופיע תיבת דו-שיח. לת על אישוד. יופיע חלון 0ק59+0, אשר את אתחול המחשב פעם נוספת על ידי בחירה בלחצן כן. בחר בתפריט התחל באפשרות הפעלה. בתיבת הטקסט הקלד 6א63+8100!1008+69809.6:< (החלף את האות א באות הכונן מתאימה) ולת על אישור. . והו קוב הנפרש אוטומטית וגס מותקן אוטומטית. . קרא את ההודעה ולח אישור. . בחלון ז0ס86ז1א=-56/1 קו2חו/ בחר בלחצן כ21חש והמתן. . קרא את ההודעה ולח אישור. . בחלון זסז6ּז1אם-56/1 סו2חו/ בחר בלחצן 61056. . חזור על סעיפים 8-14 עבור קוב 6א608181001068+6????.6:א<. (ארבעת סימני השאלה הס עבור 9903, או מספר גדול יותר כמו 9904, 9905 וכדומה). לאחר שהמחשב עולה מחדש, לחץ על לחצן התחל, תוכניות ובחר באפשרות קטלוג הוד-עמי. קוכאיס יולליש - >(6[26 ₪27 ישן [ 5 - פובץ תצוגה עזרה | |'|י |-|8| א] | |= תוכך חיפוש . 5 כשחושבים מחשבים [ף! לוה כדאי לך הוד-עמי? שש [=! ירחון חושבים חלונות [5 מחירון (טקטט בלבד) הו הוד-עמי הוצאת ה!ד-עמי לספרי מחשבים בע''מ הראובני 6, ת.ד. 6108 הרצליה 46160 סו טלפון: 09-9664716 פקס: 09-9571582 65 תוכנות שסוזם לחלוגות 311 (מתאים גם לעברדה ב 5 65 אינטרנט דשוה6דווו 65 מערכות הפעלה (95 ושע בנפרד) 5 חורה ותדכנה ספרי ניהול 1 ָ שפות תכנות עדכונים באתר האינטרנט !1 וחהּ- 1 6 מחרללי ייודמים רבסיסי נתדנים. תקשורת מעבדי תטלילים שיווק לחנויות המחשבים: מח ש בת 6 גיליונות אלקטרוניי טלפון: 09-9552402 פקס: 09-9552418 = נמדוב דואר אלקטרוני: [1.00.1ר1009[700-97רוו שיווק לחגויות הספרים: רכ גלד = = טלפון. 03-5180555 פקס: 03-5180233 מדריך למשתמש - לחץ כאן מערכת מג-דף מהדורה 1/5 | בכל חודש הקטלוג מתעדכן. ניתן להוריד קוב עדכון מאתר ההוצאה בכתובת: .60 והחוב-1001] .אוו 9 כוכ[2 0 ויק[ להפעלת הקטלוג הצבעוני של הוצאת הוד-עמי, לחץ על התחל, עבור לתוכניות ובתחתית התפריט תראה את קטלוג הוד-עמי. בחר בו. -06 כ/2כתי! התקנת הקטלוג ב-95 פ/וססחו/ עשויה (לא תמיד) לשבש את העבודה עס הכתבן. במקרה זה יש להעתיק את קוב ||₪608032.0 לתיקיית המערכת של 95 פ/שסשחו/. בדרך כלל זו תיקיה הח5%6/ץ5פעוססחו//:60. כ[ 2 060 בהפעלת התוכנה יופיע מסך ובו שלושה אזוריס עיקריים : % מימין יופיע סייר המסמכים (דומה לסייר פשסשחו/ו). למעשה, זהו עצ המציג את פרטי הקטלוג השוניס. אזור ה ישמש בהמשך גס לתהליך החיפוש. 4% בצד שמאל יופיע דף הפתיחה. והו אזור התוכן. 0 5 |= |:|+ |8|5|₪ א] |8 |> תוכן חיפו קר . = כדאי לדעת |. 4+ בחלק העליון יופיעו שורת התפריט וסרגל הכלים. הסדרה הידידותית כך נראה מסך של קטלוג הודהעמל | וי 7 סזסצ ב 2 עמ + ₪ דיסקט תרגולל הנמצא בתקליטור המצורף לספר. - |פפשי . ּ: 5 הסדרה הידידותית היא סדרת ספרי מחשבים בהוצאת הוד-עמי על 6 תוכנות פסום לחלוגות 311 [מתאיט גם לעבודה ב-3 תוכנות הפועלות בסביבת 95 פאופחו/א . בגישה עניינית ותכליתית, בעברית 9 זא הסדוא ברורה, ישירה וקלה לקריאה, תלמד במהירה ובפשטות איך לעשות דברים. קולה הסה 4|-ן המידע המקצועי המובא בספר ניתן במידה המספיקה להבנה והפעלה. במהלך הלימוד תמצא עצות, הנחיות, טיפים והסברים, להבטחת הצלחתך. | הצג מסמך.. - דוגמאות מעשיות מלוות את הלימוד כדי לעזור לך להבין תפיסות חדשניות. 7 המדרה הידידרתית | המדרה הידידותית 97 068 : מסמך. (מָא: 9ק/0וכ פגוק - [14 סיוכ 291 כ3/פי ק/יק 1. לח לחיצה כפולה על הסמל * שלידו רשוס 97 68ו011. 2 לחץ לחיצה כפולה על הסמל % שלידו רשוס הסדוה הידידותית/קוראים יודעים. 3 תיפתח רשימת מסמכיס הקשורים לנושא. 4. לחץ לחיצה כפולה על הסמל [= שלידו רשוס קוראים יודעים 97 6זסצ. 5 בצד שמאל יוצג מסמך שכותרתו קוראים יודעים 97 זס/). ₪ סי לח על הסמל | שבסרגל הכליס שבראש החלון, כדי לעבור לדף הבא. יופיע דף שכותרתו הסדרה הידידותית הכרת המחשב האישי. גרור מטה את פס הגלילה של החלון השמאלי, כדי לקרוא את המשך התיאור. אס ברשותך מדפסת, תוכל להדפיס את הדף על ידי לחיצה על הסמל |₪. 1 כ[ 2 ניתן לשנות את תצוגת המסמך על ידי שני לחצנים : על ידי גרירה ימינה ושמאלה תוכל לשנות את חלוקת המסך בין שני האזורים. /, על ידי הצבת הסמן בין אוור סייר המסמכים לאזור המסמך יוצג חצ דו-ראשי. | הצג/הסתר סייר מסמכיס. בלחיצה על לחצן זה, אזור המסמך ייישתלטיי על כל המסך. לחיצה נוספת על לחצן ה תחזיר את המצב לקדמותו. 0 כ0/י יציאה מהתוכנה. הדפס מסמך. המסמך המוצג על המסך יישלח להדפסה. הצג/הסתר סייר מסמכים. בלחיצה על לחצן זה, אזאור המסמך ייישתלטיי על כל המסך. לחיצה נוספת על לחצן זה תחזיר את המצב לקדמותו. הקודס/הבא בסייר המסמכיס. בהתאס למיקוס הסמן יוצג המסמך הקודס/הבא בעצ המסמכים (ראה פירוט בהמשך). הצג מיקוס המסמך בתוכן. הסמן יתמקס בסייר המסמכים על השורה המתאימה למסמך הנוכחי. שים לב, ייתכן שהסמן בע המסמכים ניצב על מסמך שאינו המסמך המופיע באזור התוכן באותו שלב (כדי להתאימס נשתמש בכלי הבא). מסמך קודסם/הבא. דפדוף קדימה ואחורה במסמכיס שכבר עברנו עליהס בהפעלה נוכחית (ראה פירוט בהמשך). הצג תת-ע במסמך. כאשר הסמן ניצב על נושא המכיל מסמכים ו/או תת-נושאיס נוספים, בשימוש בלחצן זה באזור סייר המסמכים ייפרסו כל תת-הנושאיס והמסמכים ובצד השני יוצג מסמך אחד ארוך המכיל את כל המסמכים. 12 ק<וכ6י יוללי - 266( ₪ או 3( כל כ'/ווס//כי ניתן לבצע את פעולת הדפדוף בשלוש דרכיס שונות: 4 מעבר על עצ המסמכים. % פתיחת נושא. 4% סגירת פרק. 27/8 /2/ 9 כ/וס/וכיש + % נושא כללי. % ש נושא או תת-נושא פתוח. % 3 ספר. ל (ו40 יש שלוש אפשרויות לפתיחת נושא: + לחיצה כפולה על שס הנושא. 4+ לחיצה על סימן 'י+'י המופיע משמאל לסמל הנושא. + על ידי מקש החיצים: *. 0 פיץ? יש שלוש אפשרויות לסגירת פרק: + לחיצה כפולה על שס הנושא. + לחיצה על סימן 'י-יי המופיע משמאל לסמל הנושא. + על ידי מקש החיצים: >. 22 <ין 7[ 7 כ /וסוכיסן 35572 /ות מא ק0י % לחיצה על אות כלשהי תעביר את הסמן לשורה הבאה בעץ, המתחילה באותה אות (אם אין שורה כזו, לא יקרה דבר). 4 לחיצה על + תעביר את הסמן לשורה הבאה ולחיצה על + תעביר את הסמן לשורה הקודמת בעצ. 32 ו יש שתי אפשרויות להצגת מסמך: + כאשר הסמן ניצב על שס המסמך - לחיצה על לחצן |( "ה ב 4 לחיצה כפולה על שס המסמך בעצ. (מָא: 50/79 גו 143 ו 2/א3[י. א* |58 502)) 5כ/י דפדוף בעזרת לחצנים אלה דומה לדפדוף בספר, דף אחר דף, קדימה או אחורה. לחצניס אלה משמשים למעבר בין המסמכים, קדימה ואחורה, על פי סדר הופעתם בעץ התפריטים (נקודת ההתחלה היא מיקוס הסמן בעץצ). אם מגיעים לפרק או לתת-נושא סגור - הוא ייפתח אוטומטית ויוצג המסמך הראשון. כל לחיצה תפתח את המסמך המתאיס (בחלק השמאלי) ותעביר את הסמן לשורה המתאימה בעצ (בחלק חימני). ו 3/9[ | + | * 25/))502/י דפדוף בין מסמכיס שהופעלו בהפעלה הנוכחית. המסמך הנוכתי הינו המסמך האחרון ממנו אפשר לעבור אחורה עד למסמך הראשון של ההפעלה (מסך הפתיחה). בדרך בין המסמך הראשון למסמך הנוכחי תוכל לדפדף קדימה ואחורה. פז295. '97כו[י] הקטלוג הצבעוני מתעדכן מדי חודש. את העדכון ניתן להוריד מהאינטרנט (חינס!) מאתר ההוצאה. בפתיחת הקטלוג בצד שמאל כתוב עדכונים באתר האינטרנט. אם אתה מחובר לאינטרנט, הצב את הסמן על כתובת זו ולח). להרחבת התצוגה לחץ על משקפת. באתר הוד-עמי בחר בקישור קטלוג והורדת עדכון חודש. הורד את עדכון הקטלוג (סבלנות, ייתכן שיעברו מספר דקות) וזכור היכן אתה שומר את הקוב>. צא מהקטלוג ונתק את התיבור לאינטרנט. הפעל את סייר 5סוח ו ואתר את הקובצ. לחץ לחיצה כפולה על הקובא. קרא את ההודעה ולחצ על אישור. לחץ ס2[10ח, קרא את ההודעה ולח אישוד. לח 61056 והפעל מחדש את הקטלוג. וּהו, הקטלוג מעודכן!!! איפו) קנצינך 7 7000707777 ]| תפש 1. עבור לכרטיסיה חיפוש בחלק הימני של החלון. ות ו זפחת -] תוכן מסמכיס .2 הקלד רצף תווים. זו יכולה להיות מילה, או חלק העברת קבצים העתקה והעברה של קבצים ממ ילה . יצירת קיצורי דרך לתוכניות וקבצים בהם מרבים להשתפש שיטרט בין קבצים בעזרת סייר פאופטתואר 3 קבע את טווח התיפוש - האס לחפש בכותרות המסמכים ו/או בתוכן המסמכים. 4. הקש ז%8ח₪ או לתחצ על | ו אם נמצאו מסמכים, תופענה כותרותיהס. 32 סו יש שתי אפשרויות להצגת מסמך: % כאשר הסמן ניצב על שם המסמך - לחיצה על לחצן || 9" ב % לחיצה כפולה על שס המסמך. 4 קוכאי יוללי - 266 לש או שים לב! במסמך שמוצג מחלון החיפוש, הטקסט שחיפשת יודגש בצבע אדוס. כ 1 0 <ו[ו) וכ[ 1% אפשר לסמן קטע ממסמך, להעתיקו ולהדביקו במקוס אחר (למשל, במסמך סזס)). 1. סמן את הטקסט שברצונך להעתיק (הסימון מתבצע על ידי לחיצה וגרירת העכבר על האזור שברצונך להעתיק). הטקסט שסומן ייצבע בצבע כחול. 4 כככת! לבחירה וסימון כל הטקסט בחלון השמאלי: 1+ הצב את סמן העכבר באזור התוכן. 2. לחץ לחיצה ימנית. 3 בחר || +58186. 2 ביצוע העתקה : 4+ הצב את סמן העכבר על הקטע המסומן. | |'|+ |₪]|8|₪ א] | | 4 לחצ לחיצה ימנית ובחר ע60%, או לחץ 1+6ז61. + עבור לתוכנה אחרת, כמו סזס/, פנקס רשימות, כתבן וכדומה. מבנה המסך הראשי ]ה פעלת התוכנה מופיע מסך הכולל שלושה אזורים עיק את פרטי הלימוד השונים. אזור זה ישמש יי | 50904 םה פנירזה - אזור זה ישמש בהמשך להצגת תכני הלימוד, בחלק זה תמצא הסברים, הנחיות, טיפים וגם סרטי וידיאו וקטעי קול שיהפכו את הלימוד לחויה. + הצב את נקודת הכניסה במקוס שבו תרצה להוסיף את הטקסט ובצע אחת מהפעולות הבאות: בחר בתפריט עריכה, הדבק, או לחץ על לחצן הדבק |8₪, או הקש /+6471, או לחץ לחיצה ימנית ובתפריט המקוצר בחר הדבק. כל 1[ וכ וא 215/%6, אפשר להעתיק תמונה ממסמך שמופיע על המסך ולהדביקה במקוס אחר (למשל במסמך סזס/). 1. הצב את הסמן על התמונה שברצונך להעתיק. 2 לחצ לחיצה ימנית ובתפריט המקוצר בחר צעֶַ600. 3. עבור לתוכנה אחרת: תוכנה גרפית, סזס/ וכדומה. 4. לביצוע ההדבקה, + בחר בתפריט עריכה, הדבק; % או לחץ על לחצן הדבק |8; 4 או הקש /+!64; [09א: 216/09 03/9 149 4 או לח לחיצה ימנית ובתפריט המקוצר בחר הדבק. 6קָ שיוא 2213 בשורת התפריט בחר תצוגה, אפשרויות. בחלון זה ניתן לשנות את המאפייניס האלה: % גודל הגופן המוצג במסמכים השונים. + צבע טקסט החיפוש (ברירת המחדל - אדום). 4+ האפשרות להציג שורת מצב, או לא להציגה. 4 הצליליס שמשמיעה התוכנה כאשר מתחלפיס המסמכים. |< ד 0 | צלולוף | כללר צבע קט חיפר ו | > קטן מאוד בתיבת הדו-שיח אפשרויות תוכל לקבוע גם את צבע טקסט החיפוש. ו זו - 31/67 23/מזף הוצאת הוד-עמי גאה לבשר על קטלוג 111 צבעוני העושה שימוש בטכנולוגיית ו דוס ( וד סוהההחעכ) שהינה המילה האחרונה בעיצוב דפי 60/ באינטרנט. מומלצ לצפייה בעזרת זסזס|קא= +6חז16ח! 508סזסוו/! מגירסה 4 ומעלה. בעורת קטלוג .411 צבעוני תוכל: 4 לעיין במידע על ספרי ההוצאה מתי שתרצה (לחיצה כפולה... וזהו!). + לעבור במהירות ובקלות בין הקטלוג הצבעוני והיישוס בו אתה עובד. % לעיין במידע על כל ספר וספר. % לגשת במהירות, בגישה אינטואיטיבית, תוך התמקדות מהירה בספר המבוקש. % לעיין בקטלוג צבעוני בקצב אישי שלך. 4% לנווט את דרכך בקטלוג הצבעוני ולחזור ולהתרענן בכל נושא בכל רגע. הקטלוג מומל לצפייה בעזרת ז6'וס!כןא= +6ח67+ח] מגירסה 4 ומעלה. 6 < 60 'וללי - 6(26('6 ₪27 א/9] פתח את סייר פעשוססחוץצ. עבור לתיקיה 63913106 .₪401 אשר בתקליטור המצורף. אתר את הקוב וח+. 00810 והפעל אותו (בדרך כלל על ידי לחיצה כפולה). קרא את ההוראות [<זם) -] זסזסוקא = זסחזס)ח! 0100/4: - 313100 .1 11 סוהוהחעכ ווה 100 ב מ 1006 פפאוסום" חפ אמ 5 | 0 5 פתיחה / ₪ 7 | ו 3 ₪ 2 - 9 -. 4 3 | ו ד ! 0 | ו 00 01-10 7 ובוסוק כ [ 65] 8860655 | 2 הקטלוג מומלץ לצפייה באמצעות דפדפך האינטרנט 4.01 זפזסוטאם +פמחזטוחן ומעלה ברזולוציה של 600 על 800 פיקסלים וברמת צבע גבוהה זה. לחצ על תמונת מעודכך לתאריך 9/3/1999 הוד-עמי הוד-עמי 1 [ [ הספריס. 6 כשחושבים מחשבים... קוראים הוד-עמו = / צָ / צַּ ₪ פר = ההוצאה המובילה והמקצועית לספרי מחשבים בעברית! *% ת.ד. 6108 הרצליה 46160 טלפון: 09-9564716 פקט: 09-9571582 יובגו הנושאיס השוניס: 97 606ו0₪, 8 פצוסטחו/ וכדומה. לעיון בקטלוג לחץ על תמונת הספרים ביצד להשתמש בקטלוג כדי לראות את הלפרים בקטגוריה נבחרת (בסוגריים מצויין מספר הספרים בקטגוריה), לחץ על כותרת הקטגוריה. [ש | כדי ללמוד פרטים נוספים אודות ספר, לחץ על תמונת הכריכה שלו. ₪ 0 / [<ז) . | סופא 1 הז | 05014זסוא - הווח .חו3 00 ב א | 0 1005 פ0ום ‏ אע 0 6 | 9 ₪ | 3 503100 0065 ₪ . - .₪ ₪3 פחסו | 36/680 | כסו5 וו 6% ווק = = ההוצאה המובילה והמקצועית לספרי מחשבים בעברית! ₪ גר ת.ד. 6108 הרצליה 46160 טלפון: 09-9564716 פקט: 09-9571582 לעיון בקטלוג לחץ על תמונת הספרים 97 6 (14) ספרי הדרכה לתוכנות המשרד הממוחשב של מיקרוסופט 6 11068 8 ספרים בנושא מערכת ההפעלה, למתחילים ולמתקדמים 5 1108 \ (ל) ספרים בושאז מערכת ההפעלה, למתחילים ולמתקדמים |[ | ב הצב את הסמן על כותרת הנושא, למשל, 8 %/10)חו יר ולחץ בעכבר. יובגו הספריס השייכים לאותו נושא. 8 110 6 ספרים בנושא מערכת ההפעלה, למתחילים ולמתקדמים [09א: 216/09 03/9 147 9 לח בעכבר על הספר לגביו אתה מעוניין במידע (שיס לב, הסמן לא ישתנה). 0. יפתח חלון בו תוכל לקרוא מידע אודות הספר (מה הוא מכיל, למי הוא מיועד, מה נמצא בתקליטור המצורף, מי המחבר, כמה עמודיס בספר וכדומה). 0 כ2כתי! כדי להמשיך לעיין בקטלוג, עליך לסגור את החלון המכיל את פרטי הספר. 0 כ/2לתי! המחירון המעודכן של ספרי ההוצאה נמצא באתר האינטרנט: |[.60.וחחהּ- סח צעשעצ יק[ 3/6 הזו מי שרוצה להפעיל את קטלוג ‏ ₪111 מתוך התקליטור, צריך לנהוג לפי ההוראות הרשומות לעיל. הפעלה מתוך התקליטור מחייבת את המצאות התקליטור בכונן. בהתקנה פשוטה ניתן להעתיק את הקטלוג לדיסק הקשיח. להלן ההוראות להתקנת קטלוג 1 דח : 1 2 138 לחצ על התחל ובחר הפעלה. בעזרת לחצן עיון סמן את הקוב 6313!00.5<5 .1 100/17 אשר בתיקיה 9ס!%3+63 | דו:א. לחצ פתח. לחץ אישור פעמיים. לח על לחצן קו2חש. > לחץ אישור. | 6 על שולחן העבודה מופיע סמל עם כיתוב קטלוג ספרי קטלוג ספרי מחשבים בהוצ -עמי -. [טלוג ספרי מחשבים בהוצאת הוד-עמי. -. הפעל אותו. ו קוכאיס יולליש - >'(6[26 ₪7 ישן 0000 4070001 - יק[ תוכנה וו יש להתקין, כדי לקרוא את דוגמת הירחון ''חושבים חלונות' ואת הספרים לדוגמה וגם כדי להפעיל את תוכנות הבחינה לדוגמה המצורפות לתקליטור זּה. התוכנה פועלת במערכות הפעלה 95/98 5/שסשח// בלבד! 1. לחצ על לחצן התחל ובחר באפשרות הפעלה. 2 בתיבת הטקסט הקלד את הפקודה 47326301+67003// 20006סזהּוצ)501:א< (החלף את האות א באות המייצגת את כונן התקליטוריס שלך) ולחצ על אישול. 3 בחלון הבא בחר בלחצן כן להמשך ההתקנה. 4. אשף ההתקנה מתקין את הרכיבים הנדרשים. עליך ללחו על +א6א, 65ץ ו-+6%א פעם נוספת, כדי לסיים את ההתקנה. 5. בסיוס ההתקנה לת על ח8וחו=. 6. קרא את הודעת סיוס ההתקנה שמופיעה ולח אישור. סככיסן (/גוו/ות בתיקיה 05800 800%5 תמצא מספר דוגמאות מספרי ההוצאה. כדי לראות וגס להדפיס את הקבצים (פורמט 001), עליך להתקין את ז46808 )8ססזס : 1. פתח את תפריט התחל, תוכניות, 670031 20006, 3.01 363007 008%ז6. 2 פתח את תפריט 118= ובחר באפשרות ח6ס0. 3 בתיבה חפש ב: בחר בכונן התקליטוריס שלך ועבור לתיקיה 5100 800%5. 4 בחר בקובצ ולח על לחצן ח6סס. או)כיס ת/ו[וא. - 5/0/05 1. פתח את תפריט התחל, תוכניות, +003ז6 20006, 3.01 363007 )008%ז6. 2 פתח את תפריט 118 ובחר באפשרות ח6סס. 3 בתיבה חפש ב: בחר בכונן התקליטוריס שלך ועבור לתיקיה חוצאחוחד. 4. בחר בקוב +5.00 !ס/ - חו/אחוחד המופיע בתיקיה, כדי לקרוא את גיליון מספר 5 במלואו. 5. בחר בקוב ₪7161.001 - חו/אחוח ד המופיע בתיקיה זו, כדי לקרוא את תקצירי הגליונות הקודמיס. (מא: 6/79וכ גו 149 ומה הלאה... הזמנת מנוי - חושבים חלונות או 0079 שלח בדואר לפקודת הוד-עמי ת.ד. 6108 הרצליה 46160 2" סמן!י א לפי בחירתך: אני מעוניין/ת לעשות מנוי על הירחון חושבים חלונות. ב 12 גיליונות במחיר ₪99 כולל מע"מ שם משפחה שם פרטי כתובת מלאה ישוב מיקוד טלפון 0/00000000000000/פקם |אחז-6; ויזה - 16 ספרות | דיינרס - 14 ספרות ישראכרט - 8 ספרות מאסטרקארד - 16 ספרות מו ה ו מספר כרטים אשראי ו מ ו ו ו בתוקף עד תעודת זיהוי כתובת למשלוח החשבונית (במידה והיא שונה מהכתובת שלעיל): חובה 7מלא פרטים אישור: תאריך חתימת המזמין 0 < 60 יוללי - 6(26,6 0 א.לקו 2 0% - כעק[2 מבחן אישי מאפשר לך לבחון את ידיעותיך בתוכנות 018086 השונות. בתקליטור המצורף לספר זה תמצא מספר מבחנים לתוכנת סזס/\ בגרסאות 7 ו-97. 1 2 .5 .6 7 בחר בתפריט התחל באפשרות הפעלה. בתיבת הטקסט הקלד 86א656..6+/0ק7651ז6ק:< (החלף את האות א באות הכונן מתאימה) ולחי על אישוד. |<]? ה שברצרנך לפתרח באמצערת פטוסטחוא פתח את: [- 65 דוסק:<] ל הקלד את שם התוכנית, התיקיה או המסמך אישור | ביטול | ער זהו קוב הנפרש אוטומטית וגם מותקן אוטומטית. קרא את ההודעה ולת אישור. בחלון זס+36ז1אם-56!1 כ21חוצ בחר בלחצן ס21ח והמתן. לח אישור. תהליך ההתקנה מתחיל. המתן. לחץ א0.לחץ על תמונת המחשב. המתן. מופיעה הודעה שההתקנה הסתיימה בהצלחה. לח אישור. 290/79 כ( /26/0/ - 7/97 6זט/ 1 2 .6 7 בחר בתפריט התחל באפשרות הפעלה. בתיבת הטקסט הקלד 8א6.6זס/דק+65 דו6ם:א< (החלף את האות א באות הכונן מתאימה) ולת על אישור. זהו קוב הנפרש אוטומטית וגם מותקן אוטומטית. קרא את ההודעה ולת אישור. בחלון זס+36ז1אם-56!1 210חוצ בחר בלחצן ס21ח והמתן. קרא את ההודעה ולת אישור. בחלון זס+86ז+אם-56!1 210חו/צ בחר בלתצן 61056. 209 = 324] 0/6 2ז3-//! לחץ על לחצן התחל, תוכניות, מבחן אישי - הוד עמי. (מא: 9ק/6וכ גו [19 כ 21 7510/02 הוצאת הוד-עמי מפיצה תוכנות אלו כבונוס ללקוחות ההוצאה ואינה מתיימרת לגבות תשלוס עבור התוכניות המצורפות ו/או לתמוך בהס. %ג % % השימוש בתקליטור זה הוא על אחריותו הבלעדית של המשתמש. המוצרים המותקנים בתקליטור זה מסופקים באחריות החברות המייצרות אותם. הוצאת הוד-עמי אינה אחראית, בכל צורה שהיא, לאופן ולטיב התוכנות המותקנות. בכל שאלה לגבי תוכנה הנמצאת בתקליטור, יש לפנות למפתחי התוכנה (כל תוכנה בנפרד), כפי שמצוין בקבצי העגרה של התוכנה המדוברת. הקבציס הס גרסאות שיתופיות (6//916זה8ח5) וחופשיות (66/816זת). גירסה שיתופית (816)816ח5) מאפשרת לך, המשתמש, לבדוק את יעילות התוכנה ואת תאימותה לעבודה אותה אתה מבצע. אם נמצאה התוכנה מתאימה לצרכיך, עליך לשלם למפתחיה תשלוס סמלי (לפי הרשום בקבצי העזרה של כל תוכנה ותוכנה בנפרד), כדי לקבל רישיון מלא לשימוש בה. רכישת רישיון לשימוש בתוכנה יפתח בפניך מיגוון אפשרויות שייתכן ולא עמדו לרשותך בהפעלת הגירסה השיתופית. וו19/063ווס] קובצ זה יתקין במחשב שני גופניס בעברית לשימושך. בסיוס ההתקנה יש לבצע את הפעולות הבאות: 1. לחץ על התחל, הצבע על הגדרות ובחר בלוח הבקרה. 2. לחץ לחיצה כפולה על הסמל גופנים. 3. פתח את תפריט קובץ ובחר באפשרות התקנת גופן חדש. 4. עבור לתיקיה ח8א5206+חסת:0. 5. לח על לחצן בחר הכל (סך הכל יש בתיקיה שני גופניס). 6. ודא שתיבת הסימון העתק גופנים לתיקיית הגופנים מסומנת. 7 לח אישוד. 8. סגור את חלון התיקיה 5)חס=. 9. סגור את חלון לוח הבקרה. כעת, מוכנים הגופניס לשימוש בכל התוכנות המותקנות במחשב שלך: 6זס/, |6סא, +חוסקז6/צסק וגס בתוכנות גרפיות, כגון סז קסח5 +חו8ק ו-קסחפסזסתק. 2 קוכאי יוללי - 266 לש או הגופנים נקראים = !שנ2-וחחד ו-5160-|חחד ויופיעו בתחתית רשימת שמות הגופניסם (בדרך כלל). הרי דוגמה שלהם: כן5+6-| וח ד או דש רו 1ס ב פיףיצ ץר עה (5] 457 קווענ-!חחד ג דהוזהטיכךרמם;ןסעצפך< עגר שת1234567890 מול] - /'30 03 32וכ י כו/א 00 כי3יקוכ 8 היא משפחת מוצרים של חברת סקייליין מערכות תוכנה, הבנויה סביב מנוע גרפי ייחודי ורב עוצמה, המאפשר תצוגה בזמן אמת של פני שטח בתלת מימד, ללא הגבלת פרטים וגודל, על גבי מחשבים ביתיים. מקור תמונת השטח הוא בתצלומי לווין ותצלומי אוויר. דרישות מערכת מינימליות : 4+ מעבד מסוג החטו1ח06 בטכנולוגיית אושו. זיכרון פנימי /]4 328₪. זיכרון כרטיס מסך 2!/8. % % + כונן תקליטוריס במהירות 6א. + מערכת הפעלה 95/98 פעוססחו\. % התקליטור חייב להיות בכונן במהלך ההפעלה. מנוע ה-6778ד לוקח את התצוגה בזמן אמת לרמות חדשות שלא נודעו בעולס מחשבי ה-06. הוא מאפשר אין סוף מצבי תצוגה: החל ממבט קרוב לפרטי פרטיס ועד תצוגה רחוקה עד האופק. מנוע 8זז6ד עושה שימוש בטכנולוגיית א! החדשנית ומאפשר איכויות שבעבר היו נחלתס של מחשביסם יקריס בלבד. לפרטים נוספים על התוכנה ומפתחיה קרא בקובץ ס=;! שבתיקיה 8זוסד. כי/ץ[< 168 4% מומלצ להסיר גירסה קודמת של 8זזסד, אס קיימת. + הכנס את התקליטור לכונן. + לחצ על לחצן התחל ובחר באפשרות הפעלה. + לחצ על לחצן עיון. (מא: 16/79 גו 193 בחר בכונן התקליטוריס בתיקיה 8זו6ד ובקוב בשס םאם. סש זם5. לחץ על לחצן פתח. לחצ על לחצן אישוד. פעל לפי ההוראות על המסך לפי הסדר (מימין לשמאל): ]אסא, 05ץ, 1אסא, +אסאז, 1אסא, זאסצז, הפוחו=. + 5% % (4 ייתכן שבמהלך ההתקנה תתבקש להתקין רכיבי א661ז1ם. אס במחשב שלך מותקנת מערכת ההפעלה 95 פשוסטחו/ הפועלת עם ממשק עברית (לחצן התחל), יהיה עליך לשנות את ההגדרות האזוריות: 1. בחר בלחצן התחל, הגדרות, לוח הבקרה, הגדרות אזוריות. 2 במקוס עברית בחר אנגלית (ארצות הברית). 3. בחר בלחצן החל. 4. לשאלה האס ברצונך לאתחל את המחשב מחדשנ ענה כן. 5. עתה, יהיה עליך להתחיל את התקנת 8זז0 ד מחדש. 13 2/0/99 לחץ על לחצן התחל, תוכניות, 8זז ד, זס/צ8/0זסד. פעולה מקשים הגבר מהירות + וח האט מהירות 2+אוחס תנועה מעלה/מטה/ימינה/שמאלה מקשי חיציס הוראות הפעלה מפורטות נמצאות בתפריט 46!0] שבתוכנת 8זו6ד. התקליטור חייב להיות בכונן בעת הפעלת התוכנה. 'י פָ> )יפו תוכל להאט את המהירות בעזרת 2+אוח5 לא רק למהירות אפס, אלא מתחת לזה. המשמעות היא ש... תטוס אחורה!!! שווה בדיקה!!! 4 קוכאי יוללי - 266 א.שו פיק[ וכ[ 90/6 ///6[96[/4 (1909/%2 5200 1 1000 +6וץז6דוו! 05011ז0/]/! מומלצ להסיר גירסה קודמת של זפזס|קא= +6חז6+ח!, אס קיימת. 1 .2 3 הכנס את התקליטור לכונן. לחץ על לחצן התחל ובחר באפשרות הפעלה. לח על לחצן עיון. בחר בכונן התקליטוריס בתיקיה 376!4015171!386/ש5010 ובקובץ בשס 6 לחץ על לחצן פתח. לתצ על לחצן אישור. פעל לפי ההוראות על המסך. ץק[ כ[ /200 /י 0 ל סוט 61ולז6ז1וץ! 005011/]/! 2% -/ % שים לב: גירסה זו אינה מיועדת להתקנה במחשב בו מותקנת מערכת ההפעלה 98 פשוס6חו/\ בעברית (זו בה התפריטים מופיעים בעברית). הכנס את התקליטור לכונן. לחץ על לחצן התחל ובחר באפשרות הפעלה. לחצ על לחצן עיון. . בחר בכונן התקליטוריס בתיקיה 3176!]₪5/ש5016 ובקוב בשס 6א50+00.6. לחצ על לחצן פתח. לח על לחצן אישוד. פעל לפי ההוראות על המסך. ראה פרטים נוספים בפרק 2. [09א: 216/09 01309 199 כיעיקיכ 20065 שיס לב: בתיקיה 50085 יש מספר תיקיות המכילות קבצי תרגול לספרים אחרים. שס התיקיה בנוי ממספר הדאנאקוד הנמצא בעטיפה האחורית של הספר (לדוגמה: דאנאקוד 259-10169 יופיע בתיקיה כ- 59169). לספר זה אין תיקיה רלוונטית תחת התיקיה 800%5. קיפי 2/0425 5001/40 (20/65: א/קי) שס תוכנה תיאור קוב הפעלה מבצע 008 0006( | תוכנה לצפייה בקבצי 01 868 | התקנה ₪ 5 00ה0105ח₪ 0008 | תוכנה לעיבוד תמונה 868 | התקנה חסוץ280 | תוכנה לתרגוס ולבדיקת איות 6 | התקנה וח9%0ץ5 ח0!98 | מחיקת קבצי |ו0 שאין צורך בהס (מאמר 86 | התקנה בנושא הופיע בחושבים חלונות, גיליון 22) ח8א506)חס= | גופניס בעברית %686 חס | פריסה 6 608% | תוכנה להעתקת תוכן כונניס קשיחיס 6 0510 | פריסה | תוכנה לתקשורת אישית באינטרנט 868 )| התקנה 1 סז ססח5 )זחוה8ק | תוכנה ליצירה, לעיצוב ולעיבוד תמונות 68" | התקנה 5 זפעשסק | תוכניות שירות עבור 95 8ששסבחו/ 68 סק | פריסה סוה חו/ | תוכנה להשמעת קבצי 3ס!/ (מוסיקה) 6 סה הו | התקנה סו2חו/\ | תוכנית לפריסה ולדחיסה של קבצים 6 לסו חו/ | התקנה צו6ו/זס/ | תוכנית לצפייה בקבצי 006 6. ו זס/ | התקנה 0 < 60 יוללי - 6[26(6 0 א.לשו סב 89 121 ססה‎ 56 106 א,ססם 007655 120 0 61, 67 76 08| 101 8 101 פסוץְהסח ‏ 134 132 וו650 106, 122 1 חא 123 80 87 323 49 6% 119 0 %סס|₪8 129 31 868 119 6 אח5ס 24 25 8% %חוו 20 סז ססקווס 67 5 0 83 120,115 8 חס 56 8 ןפטס 75 60 136 22 ססחווח‎ וו8-= -25, 132 109 =חוסזוססח‎ פָחוסססחם 47 ]םש 32 |6סאם 28 60 1 58 69, 72 ו 126 ב 115 126 סוה 108 8 115 חס 49 תפז 68 133 6 קד 25 48, 77, 98, 132, 136 ח66ז60 || 60 64 | ץזסזפור 50 חס 51 8 פס 38 % 22 אזדת 78,69 דר 28, 69, 70, 78 קזדה 1135 123,115 !חססא‎ 99 |חססא‎ ץ8 וחק 5 חסוזהחחסזהו ‏ 15 אספו 30 קפ| 27 7לן םס 64 א| 24 זז 107 86 26 אחו] 21, 40 125 1008| 0 ז‎ 108 0 98 8 % פחווו 120 סז!ווח 48 זע3וק 6018 88 868 107 ]הזו 100 דוא 25 אפ 98,92 0חו661/ז !\6‏ 122 קזאא 113 6חוז 0 37, 66 ח6קס 60 סוק 123 אסטשטס 117 5 000006 113,106 8% 112 סז קסח5 זחוהק ‏ 83 6 115 הק 114 ס6מסחש 26 3 11 5 זסאוסק 57 1 124 סוסטה|368 87 686 1277 96 ,92 08זסח‎ 20 133,835 סהחהזסוא8ז6‎ 21 6 94 סוצטש‎ ץְ|ווחס ‏ 109 ספ 1135 |ו8!/-|ו8ח5 106 6ו וס 158 8% <וכאי ונקי - 266( ל .לשו 70 86 109 סקהחה‎ זז 05ו 38 42 זז 905 39 קסופ 51 106 (חוחטס 21 2טקהּך 94 קן/פסד 20, 36 8 46 23, 42, 44, 84, 115, 134 ווח 89 3]|ה\ 93 צצ 65, 87 0 14 6 60 28 קו2חו\ ‏ 83, 135 סזס)\ 28 ]חצ 90 קפ) 92 שצוצ\ 22 65]א 136 ץצ 103 סן2 135 אבטחה 53 אבטחת מידע ‏ 112 אגרת ברכה 20 אוור תוכן 56 אינטרנט 13 איש קשר 121,115 אנטי-וירוס 86, 127, 134 ארגון מועדפים ‏ 73 76 אשף 34 אתר 21 ברירת מחדל 37 גודל שינוי 59 גופנים ‏ 45, 154 גודל 46 גלישה 21, 37, 43, 72 גרפיקה הסתרה 61 מקושרת 39 משולבת 40 דגלון 115, 126 דואר אלקטרוני ‏ 25, 54 106 דחיסה 83, 135 116 107 הפיחד‎ 94 קוביד‎ דילוג 44, 56 דף 60\ 21 דף בית 38 27 23 ןפדפד‎ דרייבר 57 דרישות חומרה 82, 89, 155 113,58 הרדגה‎ הדפסה 67 הודעה ‏ 111,107 יבירה 117 הודעות מצב 39 הוספה למועדפים ‏ 72 הורדה 57, 63, 82, 84 רמות 76 החל 58 היסטוריה 50 הסבר 20 העברה 25 לתיקיה 76 הערה 17 השלמה אוטומטית 50 התאמה אישית. 59, 73 התקנה 29, 32, 150, 153, 157 סוג 33 עברית ‏ 33 93 הלאוו‎ וירוס 136,128 וירוס 86 חומרה דרישות 30 חורה 49 חיוג לרשת. 32, 36 חילזון 106 חינמיות 133 חיפוש 96, 121,116 חיפוש חכס ‏ 97 חלונית 115 129 המיסח‎ חתימה אלקטרונית 122 טופס 53 95 ןופלט‎ טפסים 52 ייבוא 80 ייצוא 79 כותרת 115 כיוון תצוגה 47 כללים 127 כרטיס אשראי 52 כרטיס טיסה 20 כתובת 16, 22, 106 סרגל ‏ 39, 50 לוגו 108 לוח 67 לוח צבעים 58 לחיצה ימנית. 47, 65 לחצן גלילה 39 לחצנים 118,116 136 ,111,20 חוקל‎ מדריך מקוון 121 מהוה 20 מודגש 115 מודסם 26 מודס 31 מולטימדיה 61, 82 מועדון לקוחות ‏ 52 מועדפים 69, 72 הוספה 79 העברה 79 לחצן 75 תפריט 72 מזהה דיגיטלי 116 מחיקה 76 125 מטמון 31 א 9פן מכונית ‏ 90, 93 מכתב 107 מנהל התקן ‏ 57, 133, 139 מנוע חיפוש ‏ 92 מנות ‏ 112 מנעול ‏ 112 מסגרות 68 מסך 56 מלא 60 מספר צבעים 57 מענה אוטומטי 129 מערכת הפעלה 26, 30 מפתח ‏ 99 מצב תצוגה 56 מציין מצב 39 מתאם 50| 31 נגן המדיה 63, 88 נושא 106 נליינ 30 סיבוב ‏ 94 סיווג 22 סייר פ/שססחו/ ‏ 77, 89, 135 סיסמה 27, 114 132 שמירה 36 סמלים ‏ 110 ספק שירותי אינטרנט 27 114 ספר כתובות 116, 120 סרגל כלים. 39, 59 הסרה 60 לחצנים 41 מצומצם 39 סרגל כתובת ‏ 97 סרטים 62 עברית ‏ 45-47, 93, 102, 119 אפיון 47 עדכונים 146 עזרה 13 עיצוב ‏ 119,111 פס גלילה 39, 42 פקס ‏ 95 פרוטוקול 23, 36, 77, 133 0 <כאי יולליק - 266( 7 .לשו פרישה 86 צירוף 123 קבוצת דיוור 120 קדימה 49 קוב מצורף 124 קוד מקור 70 קטלוג 02 140 קטלוג !ד 148 קישור 21 23, 40, 48, 51, 67 העברה 78 ראשי תיבות ‏ 110 רולטה ‏ 104 רוולוציה 56 שינוי 57 רישיות 108 שורת מצב 38, 42 שורת תפריטים 39 שטרודל 106 שיחה ממתינה 26 שיחות 25 שיקספיר 20 שיתופיות 83 שמירה 64, 66, 84, 124 שרת 20 תוכן 69, 106 תוכנה 27 תחום 22 תחזוקה 126 תיאור 42 תיבת גלילה 39 תיבת דואר יוצא 117 תיבת דואר נכנס. 115, 123 תיקיה חדשה 73, 125 תיקיות 115 תלת מימד 89 תפוז 94 תפריטי משנה 78 תצוגה מקדימה 115