לכסיקון AutoCAD – גירסה 11

תוכנת AutoCAD מבית התוכנה האמריקאי AUTODESK, היא התוכנה המובילה בעולם ובארץ בתחום התיב"ם. היא משרתת מגוון עצום של מהנדסים, אדריכלים, טכנאים, שרטטים ומעצבים בכל תחום ובכל מקצוע ברחבי העלם. התוכנה מאפשרת ביצוע שירטוט תלת-מימדי מלא בדרך פשוטה, יעילה, מדויקת ומהירה. הלכסיקון מיועד להיות כלי עזר למשתמש המתחיל בתקופת הלימודם בקורס הבסיסי וכן לזמן מה לאחר תום הקורס, לשם איזכור ועדכון ידיעותיו במהלך עבודתו.

OCR (הסבר)
לכסיקון 0ה6סטת גירסה 11 -- - כ לכסיקון כעה6סזטה מותאם לגירסה 11.0 כתיבח ועריכה : שבה יצחק י "אותו-קו הנדסה ממוחשבת בע "מ" מרכז ההדרכת קרליבך 27 תל-אביב. טל' 5615156 כל הזכויות שמורות מהדורהח שלישית מתוקנת ‏ - ינואר 1992 מבוא תוכנת סתגסספטת מבית התוכנה האמריקאי אפעפסעטת, היא התוכנה המובילה בעולם ובאר בתחום התיב"מ. היא משרתת מגוון עצום של מהנדסים, אדריכלים, טכנאים, שרטטים ומעצביס בכל תחום ובכל מקצוע ברחבי העולם. התוכנה מאפשרת ביצוע שירטוט תלת- מימדי מלא בדרך פשוטח, יעילת, מדוייקת ומחירח. הלכסיקון מיועד להיות כלי עזר למשתמש המתהיל בתקופת הלימודים בקורס הבסיסי וכן לזמן מה לאחר תום הקורס, לשם איזכור ועדכון ידיעותיו במחלך עבודתו. חלכסיקון משמש לבאור מושגי יסוד בתוכנת כגסספטת - תפריטים, פקודות ומידע כללי, כפי שחם קיימים במהדורה התקנית של התוכנה בגירסת 11.0,המופצת בלעדית באר באמצעות חברת אותו-קו הנדסה ממוחשבת בע"מ. הלכסיקון ערוך על-פי הסדר שבו ערוכח התוכנת. כלומר, על-פי סדר ה- 8,6,ת. לאחר באור מושגים כלליים בתחילת הלכסיקון, מוסברים כל התפריטים, בזה אחר זה, על כל הפקודות שבהם. ההתמצאות בספר נוחת ופשוטה. ניתן למצוא כל פקודה על-פי האינדקס שבסוף חספר. באינדקס מופיעות כל הפקודות לפי סדר | ה- 5,6,ג, ללא קשר לתפריט בו חן נמצאות. אנוה מקווים שמלוא התועלת תופקס מלכסיקון זח, אשר נכתב ונערך לאור נסיון וב בקורסים חרבים המתקיימים במרכז ההדרכה של "אותו-קו הנדסת ממוהשטבת בע"מ". כמו- כן, אנו ממליצים מאוד להשתמש גם במדריך ח- מתטאתא מסאעתעקעת המקורי, אשר בו קיים מידע מלא וכולל של התוכנת. על כל פנים, הקורט הבסיסי ולכסיקון זה הינם אמצעים לביצוע צעדים ראשונים בתיב"מ באמצעות כתסס6טת. למרות שבתום הקורס יוכל המשתמש להפיק שרטוט ממוחשב, עדיין תיוותר לפניו דרך ארוכח להכרה וללימוד כל רזי התוכנה והאפשרויות חעצומות הגלומות בה, ובתוכנות חעזר (האפליקציות) הקיימות בשוק. הכל נתון לרמת הסקרנות ולצמא. לידע. אנו מאחלים לך התמחשבות פורית. מרכ)ז התדרכת - אותו-קו תנדסת ממוחשבת בע'מ - כל הזכויות שמווות הפעלת התוכנה לצורך הפעלת התוכנה, על המשתמש לדאוג שה- צַע6₪060ת01 שבו מצויה התוכנה ‏ "יהובר" ל- צ%ע0ס60%6ע41 שבו חוא עובד, על-ידי שימוש בפקודות תסהש ו- 866. חקשת הפקודה: כתסג, תפעיל את התוכנח. כעבור מספר שניות, יופיע על המסך תפריט חמבוא של התוכנה:. = גות6ת ת31ו .עגסססגות 1%6אע ‏ .0 .[ם1נשה8ת חפא 8 ת 8601‏ .1 .נתנגשה3ץה 6א511דאם תה ₪616 .2 .נת1נשה3ת2ה 3 טסנ1ק ‏ .3 .0ם1ש8ע ה 2106 ע6פסת1עע ‏ .4 .פתסספות 6עטש1+מ0ס 6‏ .5 6. 116 1 .1 תמ 0ס106510ע84680 6ת0+/6קה8ת8 0000116 - .7 .1 ₪שת801ע62 016 סעסטת 00‏ .8 ₪ .מ שהת6 68880686 עפטסססת ‏ .9 תפריט המבוא 0. יציאח מ-סגסססטת וחזרח ל- 08" (מערכת ההפעלה). 1. התחלת שרטוט החדש והגדרת שמו. (ליתר דיוק: התחלת 36606סמק חדש אשר עשוי לכלול מספר דפים-שכבות בלתי מוגבל). / 2. קריאה לשרטוט קיים לצורך עדכונים (על-פ5י שמו), או המשך עבודה ב-עסעטסתק קיים. 3. הדפסת שרטוט בתווין. 4. החדפסת שרטוט במדפסת. 5. הגדרת הציוד והמערכות שאיתן עובד המשתמש - טיפול במשתני רשת. 6. ביצוע פעולות 05 על קבצים קיימים (סעיף זח קייס גסם בתוך התוכנה עצמה) וטיפול בקבצים נעולים. 7. ביצוע קומפילציח לתאור קוב 6תס+/6כַב3ת8. 8. התאמת שרטוטים שנוצרו בגירטאות קודמות של התוכנה, לגירסה הנוכהית תוך כדי שמירת העתק המקור בשמו ובסיומת פעס. | 9. שיחזור קבצים פגומים לחמשך עבודה בהם. 5 = 550% 6א1עתתעעקס כגון: 05כ, אצאט, אצאפא ,5/2ס0, וכו'. מוכז ההדרכה - אותו-קו הנדסה ממוחשבת בע'מ - כל תזכויות שמווות בחירת פקודה התוכנת מופעלת באמצעות כ-180 פקודות וכ-100, משתנים, אשר ממוקמים בתפריטים שונים. תפריט ראשי (כגסס6>טת) מכיל את כותרות כל התפריטים. כל התפריטים ערוכים לפי ח- 5,6,ת. פסודה ניתן לבהור באחת מ-8 השיטות הבאות. 1. הצבעה על שם הפקודה על-ידי העכבר. לשם כך, יש להצביע ראשית על התפריט בו מופיעח הפקודה, ואחר-כך על הפקודה עצמה. אם הפקודה מופיעה בדף הבא של התפריט ‏ יש להצביע לפני כן על שאפת. להצביע פירושו: לחביא את חסמן כך שחתפריט או הפקודה יאורו וללהו על כפתור "אס1ק" של העכבר. 2. הקשת שם הפקודת לאהר הופעת המילה בתהתהסס. במקרה זה, התפריטים במסך לא יתחלפו. לאחר הקשת השם יש להקיש על קליד אתטצטת/תמצאע או על מקש רווה. 3. חקשת אתטצעת, לשם שימוש חוזר בפקודה הקודמת. אם מקישים אתטעצפת כפעולה ראשונה נכנסת לפעולה הפקודת פסמג. 4. חקשת האות או האותיות הראשונות של הפקודה הרצויה מהתפריט לפי חצורך והקשה במקש "18" לאחר שתסומן הפקודה המבוקשת מהתפריט. 5. | אם מחזיק המשתמש במספרתת (דיגיטייזר) ועליח עפתמת?, קיימת אפשרות לבחירת הפקודות מן ה-צעתפתל על-ידי הצבעה בעכבר, או בעט ל16₪עאמק. 6. פקודות שקופות. במהלך פקודה מותר לבחור פקודה אחרת בהסוג ה"שקוף", אם הגבלות מטעמי אמשספת. /- 7. באמצעי הצבעת (אסדטעע ש6אצצעא1סע) מסויימים קיימת אפשרות להכנס למספר פסודות דרך הכפתורים עצמם. 8. חקשת קיצורי פקודות כפי שמסופקות על ידי התוכנתה (א1210א1עסע פתנעת) או כפי שתוכנתו על ידי המשתמש עצמו. מרכ) תתדרכה - אותו-קו הנדסה ממוהטבת בע'מ - כל הוכויות שמווות חערות: )1 )2 למרבית חפקודות יש תת-פקודות, אותן יש לבחור במהלך הפקודות על-פי צורך. ניתן גם לחקיש את האות הראשונה של תת-הפקודה, ואהריה אתטצטת. באופציות מסויימות יש להקיש 2 או 3 אותיות ובאחרות יש להקיש אות מתוך המילת. חפקודות רשומות בתפריטי המסך באותיות גדולות. תת-הפקודות רשומות באותיות קטנות ויש לשים לב לכך, משום ששמן של חלק מתת-הפקודות זהה לשמן של פקודות מסוימות. אם מצביעים על תת-פקודה כזאת לאחר המילת תהתהסס, נכנסת לפעולה הפקודה עצמת. בתפריט העליון כללים אלה אינם מתקיימים. מרכז התדרכה - אותו-קו תנדסת ממוהשבת בע"מ - כל הזכויות שמורות הגדרת נקודות בתוכנח קיימות כמח מערכות, באמצעותן ניתן להגדיר נקודות בשרטוט. מערכת קרטזית מוחלטת: (מעטתספמת אגזפמצתתס) (2,צ,א) עם פתיחת שרטוט חדש,כיוונו התיובי של ציר א החינו ימינה,כיוונו התיובי של ציר צ חינו מעלה וכיוונו חתיובי של ציר 2 יוצא מן המסך וניצב לו,כלפי המשתמש. נקודת הנמצאת בקואורדינטח 4=א, 5=צ, 2-=2 תצויין: 2-,4,5. אם אין מצויין עיך בציר 2 ערכו יחיח כפי שנקבע בפקודת טפעםס, ברירת המחדל בתחילת העבודה היא 0=2. דוגמת ציון: 4,5. דוגמת בשיטת רישום על פי שברים: 4-3/4, 7-1/4, 3-1/2 בתתילת העבודת ראשית הקואורדינטות נמצאת בפינה השמאלית התהתונת. חסבר גרפי לשיטת חרישום המוחלטת. מוכ) התדרכה - אותו-קו הנדסה ממוחשבת בע'מ - כל הזכויות שמווות .2 .3 מערכת קוטבית מוחלטת (תת1סע פצטתספמת) (פעסאת>מסאת152כ) ניתן לחגדיר נקודח על ידי ציון ריחוקה מראשית הקואורדינטות (על פי 8סש השוטף-1אמתתטס) וחהזוית במישור צא כאשר בן הנתונים מפריד חסימן >. לדוגמה: כדי לציין נקודה הרחוקה 8.03 יהידות מראשית חצירים (חשוטף) בזוית 64 מעלות ביחס לציר ה - א (השוטף) במישור צא (השוטף) יש לרשום 8.03>64 מערכת כדווית מוחלטת (1ת10תפ52 מצטתספמת) (2פ0את>61את>פסאתצ5דפ) זותי השלמת המערכת הקוטבית לתלת מימד. שני האיברים הראשונים כמו קודם.איבר נוסף מופרד מחהקודמים בסימן > מציין הזוית של הנקודה ממישור צא (השוטף). לדוגמח: הנקודה הקודמת נמצאת בזוית 31 מעלות ממישור ה - צא חשוטף. יש לרשום 8.03>64>31 " וחסז) שוח /[ ש6חסו צא ה סי, 418%0006 50 לא הסבר גרפי לשיטות הרישום פולרית וכדורית מרכ) התדרכת ‏ - אותו-קו הנדסה ממוחשבת בע'מ - כל הוכויות שמווות - 8 - 4 מערכת מוחלטת גלילית (,זהסזתפאדצס 50 ) (2, פזסאה>מסאת219) במערכת זו רושמים משמאל לימין: : ורות. 1. מרחס חיטל הנקודה על מישור צא השוטף מראשית חצירים. . על 2. סימן > 3. זוית על מישור צא< חשוטף של חיטל חקו המחבר בן ראשית חצירים לבן הנקודת, זוית הנמדדת מציר א . 4. פסיס 5. ערך ה - 2 של הנקודת לפי ח-005 חשוטף. לדוגמח: אפשר לציין חנקודת הקודמת לפי חרישום (מקורב): 6.88305342>64, 1.154 הסבר גרפי לשיטת חרישום חגלילית הערת : במערכות המותלטות (88ט500מ28) ההתייהסות חיא כלפי ראשית חצירים על פי ח-05ט0 חשוטף. מרכז התדרכת - אותו-קו הנדסה ממותטבת בע"מ - כל תזכויות שמורות 5. מערכות יחסיות 5פעתאדכתססס מטדצתעעת בעת שימוש במערכת זו, נקודת הייהוס הינה הנקודתה האהרונת אשר צוינת באותו מרחב (מרחב התכנון או מרחב חנייר). אם רוצים לציין נקודה חדשתה ביחס לריהוקה מהנקודה האהרונה ( 2א151201) יש להוסיף את חסימן 6 לפני תלות במצב הפקודת ץפעם. א. יחסית קרטזית דוגמת ב. יחסית קוטבית דוגמת ג. יחסית כדורית דוגמת ה. יחסית גלילית דוגמח 6%, 2 62 5 15 63>90 > מוזסאת>, סא 00(" 2, פ,61את>6215 7" יתר הנתונים.חשמטת ערך ה 2 מתפרש כ 2=0 ללא הערת: בהשמטת כל הנתונים מלבד הסימן 6 מתפרש כאילו צויין עבור כל הנתונים ערך אפס. כך אפשר להזור ולהתייחס לאותת נקודה האהרונתה. לדוגמח: 0 6 = 04040 6 = 0,0,0 6 = 0,0 6 = 6 6. מעוכת קואוודינטות עולם %פפצ8 5מעהאזפתססס תפסא - (%08) (*) כאשר ה-005 (58294צ8 מעתא1סתססס הפפט) השוטף (עלאעתתטס) שונת מה-₪05 ומעוניינים דווקא לציין נקודח ב-05א יש להוסיף הסימן * לפנגני הערכים המספריים בכל אחד מחשיטות. *3,4,5 : דוגמאות‎ +2 0 מרכ) תתדרכת - אותו-קו תנדסת ממוהחשבת בע'מ - כל הזכויות שמורות מרכ) תהתדרכת - אותו-קו הנדסה ממוחשבת בע'מ - כל תזכויות שמורות 5 ך >-- > | 227 וה אופט 6 זט 850 | 065 1 | 62שח40 61הַחס>+18 )צר ."--] 56 =זט !850 2+ | ה | | | . ו ואורדי טנ 5 להנו תהקקוהמשא הווחה | ההההההתחחהשהה חח הקותכהותהה הא ם! 1 | 1692ָח0> 61טַח0>+6920/5 וע הווה 5 ₪ | [ ד 6 ב ו ו שי ברכ כ ו ו ה 9+ 2+ 1+ אוו וזה 6 85016 = 8666 | 6+ )0 85016 | 05 5 2+ -ב לטו סוהסא! 0 שד !850 7 50 >דט 48501 | 5ס תע קהמטיםתכררי | הקסה הלתחה וקסיהסהיהימקפון א שאהקומושיקווקט כ החבףקההחסה קאמוקאף 7 [ 9-9 2 | 7 = 99| אופפזדה הס םשוה תה גוסכ םשג שה | 05 1+ | 0!62ח0> 61ופָח0>+015* 7% יר 4 | פופָחם>9+0180 הגוס =שוחא סה | 05| 8*9.5>64>1 | 62וסָחם> 0161ַחם>+015%+ |6ו ה | םצוא ושח 5 > 2+ אסוהסאו]צס | םשא וסה 10 - חפילטרים = 11 = ניתן להצביע על נקודות על ידי נטילת ערכי קאורדינטות מנקודות הצבעת אחרות. לדוגמח: ערך ח-א מנקודה אחת וערכי 2-צ מנקודה אחרת. השימוש בפילטרים נעשח על פי חהסימנים הבאים ולאחר מכן הספקת הנתונים המתאימים, לרוב מתפריט 58152ת. הטסימנים חהסם: בחירת עצמים - 05280158(‏ 581861) רב פקודות תפריט חה-צלדכע וגם פקודות אחדות מתפריטים אחרים, מתחילות בבהירת העצמים לביצוע הפקודה. עצם שנבחר, מופיע על המסך בקו מרוסק, ומוגדר כמועמד לביצוע הפקודה. לסגיות רשימת המועמדים - מקישים אתטצעת. בפקודות בהן מתבקשים לבחור בפרט בודד (606נעס 8861806) או ב- 2 עצמים (0536068 2 881606), אין צווך ב- אתסעפת לאחר הבהירח. קיימות מספר שיטות לבחירת עצמים: עס שַתנשת1סק %גק שסבתגא 8טס1טסמק -בחירת עצמים בודדים מהמסך, על-ידי הצבעה בעכבר באמצעות ריבועון בהירות (ברירת המחדל). -הצבעה על שתי נקודות נגדיות של "חלון". כל עצם אשר מצוי במלואו בתוך ההלון, ייקלט בבחירה, עצם שרק הלקו בתוך החלון לא ייבחר. -בחירה שנית של האוסף שנבהר בפקודה הקודמת, בה נדרש משתמש לבחור בעצמים, בתנאי שהאוסף לא נמחק ב-עפתתע או בפקודות ש או סמפאט. מרכז התדוכה - אותו-קו הנדסה ממוהשבת בע"מ - כל הזכויות שמורות = 121 -= 09 פועל בצורה דומה ל"שסבת1ח", אלא שכאן ייבחרו כל העצמים שבתוך החלון, וגם אילו אשר חלקם מצוי מהחוץ למסגרת החלון. חפריטים ייבחרו בשלמותם. 1% -בחירת העצם האחרון ששורטט מבין אלח הנראים על המסך. סטסחסת -מעבר למצב של ביטול בחירת עצמים (מבין אלה שנבחרו) - עצמים אלח כבר לא יהיו מועמדים לביצוע הפקודה. גם במצב %ה, ניתן להשתמש בכל שיטות הבהירה הנ"ל על-מנת להסיר מועמדים מרשימת המועמדים שנבחרו. 5 -חזרה למצב של הוספת עצמים נוספים על אלה שנבהרו, לאהר שחהמשתמש נקט ב-6טסחסת. ססתט -ביטול הבחירה האתרונה שנבהרה. דוגמה : על המסך מצויים 10 קווים, אשר מהחם המשתמש רוצה לבחור 9. קיימות מספר שיטות בתירה, אשר יביאו את המשתמש לתוצאה רצויח. להלן שתי שיטות אפשריות: 1. הצבעה על 9 קווים בהצבעה אינדיבדואלית על כל אחד מהם. 2. שמוש ב-שס6תנח, או שַתמ620881, ופתיחת החלון מתאים שיכלול את כל 10 הקווים. לאחר מכן שמוש ב-שטסחסת, והצבעה על הקו שאינו מיועד לבחירח. העוות: 1. בכל פעם שלא יציין המשתמש אפשרות בתירה מיוחדת, יתקיים מצב 10%ע ותופיע חודעה: 056068 581606. לאחר שימוש בבחירח בשיטח אחרת, יהזור מצב 016068 %,, עד הקשת ת- אתטצטת לציון סיום הבחירות. 2. ראח אפשרויות נוספות בתפריט צ+001א אשר בתפריט עליון (ראת גם "חתפריטים העליונים" - עמוד 24). מרכ) ההדרכת ‏ - אותו-קו תנדסת ממוחשבת בע'מ - כל ה%כויות שמורות - 13 - ברירת מחזל - (עתטסתעמת) במהלך העבודת נשאל המשתמש שאלות, או נדרש לבהור ברירה מתוןך אפשרויות קיימות, בדרןך כלל מוצעת לו אפשרות, או תשובה אחת, אשר בדרך כלל תהיה רשומה בסוגריים, בסמוך לשאלה. זוחי ברירת המחדל - צעטתסמם. לדוגמה: <5> 6ה4גא. אם מסכים המשתמש לברירת המחדל (לגובה המוצע) ‏ - יקיש אתטעפת. חלון 5א0ד עס מהתפריטים העליונים ניתן לקבוע הגדרות למשתנים של פקודות מסויימות, כך שבעת בהירת הפקודות האלת מתוך תפריטים חאתתס או צעדססא העליונים, יתאפשר ביצוע על הפקודה ללא הקשת חמשתנים. ההגדרות נעשות לפי תפריט 5א02110 והפקודות הן: ב-6ת11צ1סע 22 - העובי ב-מ0ס6צ1סק - כל המשתנים ב-%טחססם - 2 חקטרים ב->ת1סק - הסוג והגודל ב-6606ת11 - קנה המידת ב-עפ%תהת0 - 2 המרחקים ב-1116%6ק - חרדיוט ב-%86%+0 - המרחק או המיקום ב-1186כ - הכמות ושם ה-8100% ב-6תג6880 = המרחק ושס ח-00%ס₪1 ב-תס81מת6מ1ק - הסיגנון ב-%6מ86תך - שם ח-8100% מיקומו התלת-מימדי וזוית חסיבוב. ב- טאשסם - ח-ש>תסע - סידור הכתיבה, הגובח וזוית הסיבוב. ב-תססבּא - חסוג, הסיגנון, קנה המידת וזוית הסיבוב. מרכ) התדורכת - אותו-קו תהנדסת ממוהשבת בע'מ - כל תזכויות שמווות - 14 - שורת מידע - מאדע פ5טסצת57 זו השורח המופיעה בקביעות בחלון העליון של המסך, בה מקבלים את הנתונים הבאים: 1. שם השיכבה (עד 8 תוים) 2. מצב פקודת ה-סמע0ס 3. מצב פקודת ה-כקתאם 4. מצב ה-דצפתפתך 5. מרחב חנייר (ת) 6. מצב הקואורדינטות (צ,א) על פי ה-08ט השוטף. מוכ) ההדרכת - אותו-קו תנדסת ממוהטבת בע'מ - כל תזכויות שמווות - 15 - תפריט כג6ס6גות תפריט זח חוא התפריט הראשי של רשימת כל התפריטים. ; | כתסססגות *א*** 5 :ד צת,זדס תת עצצסט צתנטסאך : תם צתז אפנטא צסזפ ב שער פשסעתטפ :0 צצ1תצעט :ל מוכז ההדרכה - אותו-קו הנדסה ממוחשבת בע'מ - כל הזכויות שמורות - 16 - תפריט **+* (89181) תפריט זה משמש לחיצמדות למקומות מוגדרים על-גבי עצמים שונים, וזאת תוך כדי מחלך כל פקודח מפקודות התוכנה. לפני כל הצבעה על נקודה מדוייקת על-גבי עצם כלשחוא, רצוי לבהור אחת מאפשרויות ה-55152ת כמפורט לחלן. תפריט זה יופעל כתת- פקסודה של כל הפקודות האחרות. , 0 הגישת לתפריט זח תבוצע באחת משלוש הדרכים הבאות: 1. חצבעה על ארבע הכוכביות שבתפריט (הכוכביות קיימות בכל תפריט). 2. חקשת שלוש האותיות הראשונות של ה-5151פ5ת חרצוי. 3. הצבעה | על תפריט. ‏ 258182 מהתפריט העליון, חדומה לתפריט ארבע הכוכביות. 4. להיצח על הכפתור חימני או האמצעי של העכבר. פעולה זו תציג את תפריט 55181%ת מחתפריט העליון. אפטרויות 5515%ת הקיימות א 5 היצמדות למרכז של קשת או מעגל. %תנסספאע - היצמדות לנקודת קצח של עצם (קו,קשת) %מספאד - חיצמדות לנקודת ההשתלה של. 816% או של 6א26. 860ע6ץא1 - היצמדות לנקודת היתוך של שני עצמים. ת1סספדו - היצמדות לנקודת האמצע של קשת או קו. סהסעתפא ‏ - היצמדות לנקודת קרובה ביותר על העצם שנבהר. עפסא - היצמדות לנקודת ששורטטח בפקודת צעאז1סק. במססתפתק ‏ - אנך לעצם נבחר, מחנקודת האחרונה שצויינת. %מהעהתט0ס - היצמדות לנקודות חרבע של מעגל או קשת. יי - לוואי אפשרי לקבוצת 255152 לשם היצמדות מתירת. %מסשָאג? - משיק לקו, לקשת או למעגל, מהנקודתה האחרונה שצויינת. שאסא - ביטול חיצמדות, משמש לביטול קביעות שנקבעו בפקודת עתאפס (ראח חערח). החערח: פקודת קתהאפס קיימת בתפריט 65א58171 ובתפריט העליון 55152 תפקידת לקבוע את האפשרויות חנ"ל (או יותר) כקבועה או כקבועות, מרגע בהירתת ואילך. ראח פרוט נוסף בפקודח עצמח. מוכ) התדוכה - אותו-קו תנדסת ממוחשבת בע'מ - כל ה)כויות שמווות = 17 = המשתנת מפסאמונ די למשתנח 21188008 שני מצבים: פעס/אס או 0 / 1. ניתן לחגיע אליו: א. בהקשח. ב. דרך פקודת תַתט581, בתפריט 68א88711. 8 דרך פקודה חפ1טא, בתפריט הראשי. 3 דרך פקודת חמ1טא, בתפריט צגתפפזס בצד. ח. דרך תפריט אפדטא, המתקבל מתוך תפריט צתשק5נס, בתפריטים העליוניים. תפקיד המשתנת א. שולט על התנהגות ה-5ע1פספהמצטץ. 3 מנחל את הכניסה, או היציאת, ממרחב הנייר | (מסתק5 תּפָפתת). מצבו של המשתנה מפסאסת1ץ, כברירת המהדל, הינו 1 או אס. עפס מססאטונל כאשר המשתנה מפסאפ11ל מועבר למצב עפס (0), התוכנת עוברת למרחב הנייר (8סתפ5 תפפתק). במצב זת נעלם כל השרטוט, מהמסך כל עוד לא נפתהים חלונות (5ע1תסקעחעצט), בעזרת פקודת חעדטא. ניתן ליצור מספר בלתי מוגבל של פעתסקחפצט בכל גודל, צמודים, מרוחקים או חופפים במלואם, או בחלקם. כמו כן, מתאפשר חשימוש ב-4 פקודות: תמצתתפט ,מסתק5ע ,מסתק45 ,חפנטא החלונות שייכים ל-תמצתת השוטף בעת יצירתם, ומסגרת ההלון מקבלת את צבע ה-תפצת1. סוג הקו של המסגרת תמיד פטססטא1לא00. מרכז התדרכה - אותו-קו הנדסה ממוחשבת בע'מ - כל ת)כויות שמורות - 18 - אס פפסאטזזע 6-ה כאשר המשתנתח מססאמע11 מועבר למצב 1( אס), נעלמים מהמסך כל העצמים ששורטטו במרחב חנייר, כולל כל ה-5עתסעאמדט שנפתחו באותו מרהב. אז מתאפשרת יצירת חלונות (8עצתסעאמדט) צמודים כמו אריחי קרמיקת (סמ211) בלבד, בסיגנון של גירסת 10- באמצעות פקודת 5לתסעץ. מספר חחלונות תלוי בקונפיגורצית המחשב. מרכז התדוכה - אותו-קו הנדסה ממוחשבת בע'מ - כל הזכויות שמורות - 9 - ש=ססא= וד (0) פס נחידוש בגירסה 11) פקודות לא זמינותי פזהסק/ עבודה ב- ג פזחסקויחו 6ססו שוח אסא - גוצרים בפקודת אסוא ומתנהגים כמו עצסים רגילים. ו ו אותם בפקודות כמוי ,= 50 00, ו וס מטסשים גבולות לפקודות: סא=דאם, ואוד אפטרות זס וס ללא הגבלת 05 6 הסק 6 א0ססופסט אסא בהק ה מורכ) תתוזרכת עבודה ב- 6 הפסא מרחב התיכנון 0500 5 פזחסקוסו 6 ספוה אסא נוצרים בפקודת חושא תוך מעבר זמני למרחב 2 אפשרות זס וס רק כ-1 ז 0 (1) אס נכמו בגירטה 10> פקודות לא זמינותי שחושוא בו ספ הפא וקש (0א)200% עבודה ב- 6 סססא מרחב התיכגון בלבד 5דחסקוסו בסיגנון "סא סתוד" *אריחי קרמיקה* על פי פקודת סק אפטרות דס וט דק ל-1 זחסק - אותו-קו הנדסה ממוחשבת בע"מ - כל הזכויות שמורות - 20 - מרחב התיכנון פסתע5 ממפסא בעיקרו, זחו מרחב תלת מימדי קרטזי. זהו המרהב היהיד שהיה קיים עד כת בגירסאות קודמות של סתסססטת. ניתן לעבוד במרחב זה ללא כל תלות במצב המשתנת מפסאטמתדץ. עצמים ששורטטו במרחב התכנון, שייכים למרחב זה בלבד. מרחב הנייר מסתע52 המעקתק ניתן לעבור למרחב זה רק כאשר המשתנת פססאטת1ץ במצב (0) סעס. זחו מרחב הדש בגירסה 11. במרהב זה שוכנות כותרות ומסגרות חשרטוט. אם כי ניתן להפעיל בו הלק מפקודות תלת מימדיות, יש לראות במרהב זת בעיקרו-מרהחב דו מימדי. במרחב זה נוצרים ונשמרים ח-5עתסעאע1ט של מרחב התכנון, (מסתק5 מעמפסא). במרחב זח יש לשרטט כל עצם שאינו חלק. אינטגרלי של חמודל חמשורטט. במרחב חנייר אפשר לבצע עריכח של החלונות (25תסעאפ1ט), כמו מת5, אסעפתע5, פטסא וכו'. עצמים ששורטטו במרחב הנגנייר, שייכים למרהב זה בלבד. מרכז התדרכת ‏ - אותו-קו תנדסת ממוהשבת בע'מ - כל הזכויות שמווות = 21 == תמונת המסך כאשר נמצאים במרהב הנייר. 07%00/ 0 המהב 6% 8 [ 831 -ו80- :תגוס 6 :00 :תבו 0 5 ספא צט- חלונות (ראה גם משתנת ל -028א8. דד ופקודת 5 צ'פספץ) התוכנה מאפשרת לחלק את המסך לחלונות. כשבכל חלון גניתןלקבוע מבט שונה על השרטוט. את צורת החלוקה ניתן לבחור על ידי שאלות, הנשאלות במהלך הפקודות אפנטא או פעתספט. קיימים 2 סוגים של הלונות: 5% הנראים מסודרים וצמודים והמכסים את כל המסך, כמו בגירסת 0 רורט חלונות אלח, הנראים כמו פ5תמתת ספתץ (אזורים מסודרים כמו אריחי קרמיקח) נוצרים מפקודת 25תסע, ורק בתנאי שהמשתנחה מססאמע1? נמצא במצב אס (או 1). ב. 93 בלתי מסודרים (סוג חדש בגירסה 11). הלונות אלה יכולים לחראות בכל גודל, צמודים, מרוחקים או חופפים במלואם או בחלקם. נוצרים מפקודה אשדטא, ורק כאשר המשתנה פפסאמתדל נמצא במצב עעס (או0). בכל חלון בנפרד, ניתן לקבוע איזה שכבות דלוקות, טיב ה-6512, ה-קתאף, מצב ה-200%4 וכו'. מרכז התדרכה ‏ - אותו-קו הנדסה ממוהשבת בע'מ - כל הוזכויות שמווות = 22 = חלו פעיל קש 0 (כאשר 0==פםוים וזד) החלון לא פעיל ;טכיל) = צ1ז6ג א תוכגו לא גראה על המסר ואיגו משתתף 3 6058 חלס מ-0% 9 החלון שי כמרח3 -הגייר 6קגק א מיטפר החלוגות כמבכ דלוק וגראה גאם . 7 ו ₪ - -- המרבי ע כמשתכה 0 מרכ) ההדוכה ‏ - אותו-קו הנדסה ממוחשבת בע"מ - כל הזכויות שמורות = 23 = 5[ א סקופ | 0==כס= וד מספר החלוגות כלתי מוגכל. 5 קיים רק חלון אחד שוטף = ₪006=0-2 !זז נזוחחחטס), ורק כו ניחן מספר החלוגות מוגכל עיי לכצע פעולות. קונפיגורצית המחשכ. 6 ניחן לעכור ככל עת כחלון 2 מסגרות החלוגות מתנהגות כעצמים אחר בהצכעה רגילה, גם רגילים, הגיתגות לעריכה. - חוך כדי מהלך פקודות | מתפריטי שאפפ או זו 3 חלון יכול להמצא כתנאים הכאיםי א מיקומו ₪ זפזשאז/? ופצ - כראה/נטתר). | 7 כלחיצה כו זמגית על ב תוכגה | זם/אם - גדלוק/כבוי). מקשי /- וחז6, מאפטרת לדלג ג. מצכו אדא - נפעיל/סכיל) בין החלוגות. השליטה כ- זחזם/אם עשת בפקודת ששז/או 8 כחלון השוטף גזותףפט0), 4 מספר החלוגות הפעילים מוגכל, לפי רחאים את הסמ או את קונפיגורצית המערכת. אם כי זה לא ריכוע ההבכעה אד את ריגוע מגכיל את מספר החלוגות, אשר גיתן ה- 51 להומיא ל- זם תווין כר זמנית. מרכ) התדרכה - אותו-קו הנדסה ממוחשבת בע"מ - כל הזכויות שמווות - 24 - אמא אחססם תמטע התפריטים העליונים על חשורה העליונה, בה ממקום בדרך כלל ה-פא1ע פטעת52 או שורת המידע, אפשר לקבל סידרת תפריטים שימושיים, אם מגיעים לשורח זו באמצעות העכבר. תפריטים אלה נקראים פטאפא אחספ מתטעק. כיוון שהתוכנה מסוגלת להציג בו זמנית רק 10 תפריטים כאלח,קיימת אפשרות להחהליף כל אחד מהתפריטים באהר, או אחרים, המופיעים בתפריט עצמו. כאשר מצביעים, למשל, על תפריט 55182 (לשעבר 10025) - מופיע בין אפשריות <...פתפ2תך1ת הסימן ‏ (<). פרושו, אפשרות לההליף התפריט 55182 בתפריט פתפמדק ובו אופציות נוספות. באופציה | שלאחרית, רשומות | שלוש ‏ נקודות, כמו בתפריט חתתפ אופציה ..פסתתט. פרוש שלושת הנקודות הוא, שבבחירת האופציה תופיע שקופית או שסופיות, עם אפשרות לבחור בהן פקודות, או תת אופציות, או לבחור דוגמאות שונות. תפריט מיוחד במינו הינו התפריט 5א110עס, שמוזכר בכותרת נפרדת ואשר מאפשר לקבוע פרמטרים שונים לפקודות רבות. כך ניתן להשתמש בפקודות באופן מידי, ללא צורך בקביעת פרמטרים מחדש בכל שימוש, כאשר הפקודות גבחרות מהתפריטים חתתתם או צענפסא העליוגנים. שינוי נוסף רב ערך,קיים בתפריט צעדפסא (המקביל לתפריט עזסם - עריכת), בפקודת פפתתם): 1. הפקודה מאפשרת בחירה הד פעמית (018א81). 2. ניתן לבחור בשיטת סעטת: א. הצבעה על עצם בוחרת אותו (ומוחקת אותו). ב. הצבעת על מקום ריק מעצמים, מאפשר לבהחור בשיטת חלון בנקודה נוספת. אם הנקודה הנוספת נמצאת מימין לנקודה הראשונה, החלון הנוצר הינו מסוג אספאנא ובחירת עצמים בהתאם,אם הנקודה הנוספת נמצאת משמאל לנקודת הראשונה, החלון הנוצר חינו מסוג 6א020551 ובחירת עצמים בהתאם. 3. לאחר הבחירה והביצוע המידי, הפקודה חוזרת על עצמה ומאפשרת בהירת קבוצה נוספת. מרכז התדרכת ‏ - אותו-קו הנדסה ממוהשבת בע'מ - כל תזכויות שמווות - 25 - החפסקת הפקודהת נעשית בבתהירת פקודת אחרת, בהירת המילחה פגססעטסת בתפריט בצד ימין או בחירת עפסאתס. בחירת פקודה שקופה אינח מפסיקה את הפקודת. פקסודות בתפריט זה, כמו אדתע ו-פאפצאם, מאפשרות גם הן בהירה על פי סעטת. אולם כיוון שאין חן כתובות על מצב של פעפצצנטא,אין הן הוזרות על עצמן באופן אוטומטי. בחלס מחתפריטים, מופיעות שקופיות הכוללות דוגמאות לבחירה,כגון - סיגנונות ₪1 (קיוקוו).הבהירה נעשית בהצבעה על הריבוע הקטן הצמוד לדוגמה הרצוית. בשקופיות מסוימות, כמו 0ת2א0ס תפצתת, אפשר לבטל חשינויים באמצעות הצבעה על מלבןמתפסאתס תחתון, או לאשר שינויים בהצבעה על מלבן א0 תחתון. אם המלבן א0ס תחתון מואר, כתוצאה של חקשת תמעאם, מתאפשרת יציאה מיידית מהשקופית. אם לא קיים מלבן 0%, יוצאים מהשקופית על ידי הצבעה על מלבן לדאע או 60 +מתלס. כאשר בתוך חשקופית יש להצביע על שורות ביניים, כמו למשל ב-200208 שאזאתתם שורה פנתס 6א01ג52-א - יש לצאת קודם מהשורח בהצבעה על ה - 0% או חה-תפסאגס של אותת שורה, לפני שמתאפשרת חיציאח דרך ה-0% או ה-עפסאהס מהשורת התהתונה. גם במקרה זה, הקשת תעעאע תחהיה הליפית להצבעה.. בעת בחירת חלק מהפקודות מהתפריטים העליונים, חל גם שינוי בתפריטים מצד ימין למסןך,כןך שמתווספות אופציות אחרות של הפקודת. מרכז ההדוכת - אותו-קו הנדסה ממוחשבת בע'מ - כל הזכויות שמווות - 26 - 6 מעדקעתע כאשר מספר עמדות מחשב קשורות ברשת, התוכנה נועלת קוב הנמצא בשימוש על ידי עמדה אחת, כך שלא מתאפשר למשתמש אחר להדור לאותו קוב. הנעילתה תקיפה כל הזמן שהקוב בשימוש או עד שנעשית פעולה של ביטול הנעילה. פעולה זו תיעשה בעזרת אופצית מס' 6 בתפריט צצעך1עדצלט שלפני הכניסה לתוכנה (טאפא אזתא). התוכנה מודיעה למשתמש שהקובץ נעול, תוך מתן שם המשתמש הנועל. בעת הנעילה נוצר קובץ, בשם הקוב הנדון, בסיומת אחם. לא רק קבצי שרטוט יכולים להמצא במצב נעילה, אלא גם קבצים שימושיים , נוספים. 8 ספסשסמשמאתא - עצמים שמורים תחת שם מספר עצמים השייכים לשרטוט, נשמרים תחת שם היכר. לדוגמח: בלוקים 8 סגנונות מידח 8 א0ך1פאפאדס שכבות מצמ . סוג קוים 8מפצעמאד סגנונות כתב 8 פאפל מצבי קואורדינאטות 008 מבטים פמט מבנה תצוגת חלונות א10יתת9100א00 צתספטמנט מרכ) ההדרכת - אותו-קו הנדסת ממוהטבת בע'מ - כל הזכויות שמווות - 26 - 6 המעדקע כאשר מספר עמדות מחשב קשורות ברשת, התוכנת נועלת קוב הנמצא בשימוש על ידי עמדח אחת, כך שלא מתאפשר למשתמש אחר להדור לאותו קוב. הנעילה תקיפה כל הזמן שהקוב בשימוש או עד שנעשית פעולה של ביטול הנעילה. פעולה זו תיעשת בעזרת אופציה מס' 6 בתפריט צדעדתדצט שלפני הכניסה לתוכנת (טאפא אצגא). התוכנח מודיעה למשתמש שהקובץ נעול, תוך מתן שם המשתמש הנועל. בעת הנעילה נוצר קובץ, בשם הקוב הנדון, בסיומת <חתם. לא רק קבצי שרטוט יכולים להמצא במצב נעילח, אלא גם קבצים שימושיים 1 נוספים. 5% כסכפפשפאתא - עצמים שמורים תחת שם מספר עצמים השייכים לשרטוט, נשמרים תחת שם חהיכר. לדוגמח: בלוקים 8 סגנונות מידח 68 אסדפאפאדם שכבות פפמצמע . סוג קוים פמפצצמאזת טגנונות כתב 8צעם פאמץ מצבי קואורדינאטות 05155 מבטים פטמצט מבנה תצוגת חלונות א210תתט16עאסס תסעאמצט מרכ) ההדרכת ‏ - אותו-קו הנדסה ממוחשבת בע'מ - כל הזכויות שמווות על - 97 = 50252 - רשימות טדורות כאשר מעונינים לראות רשימת שמות של עצמים השמורים תחת שם, או של קבצים בדיסק, ניתן לראותן לרוב לפי רשימות סדורות, בתנאי שהקבוצת קטנה מ-200 שמות. על מנת לקצר את החיפוש ברשימות ארוכות, ניתן לצרף סימנים מיוחדים בעת בקשה להציג שמות. למשל : * - כדי להציג כל חשמות - או כל קבוצה של תווים. ? - במקוט כל תו. + - במקום כל סיפרח. 8 - במקום כל אות. -- במקום כל תו שאיננו אלפא-נומרי. טשימנים נוספים: - (9ס112), | (אפעצתא), -י (פעסטסס מפתמטפת). מרכז התדרכת ‏ - אותו-קו הנדסה ממוחשבת בע'מ - כל תזכויות שמווות - 28 - שרטוט תלת מימדי תוכנת כגסס6טת מאפשרת שרטוט תלת-מימדי מלא. המשתמש מגדיר כל נקודה וכל עצם בשרטוט בשלושח צירים. למרות זאת, השרטוט משורטט כמובן על מסך דו-מימדי וגם על גליון דו-מימדי. כלומר, מתבצע תאור תלת-מימדי באמצעים דו-ממדיים. במהלך בנית השרטוט, יכול המשתמש לשנות בכל רגע את המבט על השרטוט. חוא יכול לחביט על גוף משורטט מנקודות מבט שונות במרחב. באמצעות הפקודה מכפזג, ניתן להסתיר עצמים זה מאחורי זה, בהתאם לזוית המבט חקיימת. 4 4 \\\ מוכז התדרכת - אותו-קו הנדסה ממוחשבת בע"מ - כל ה%כויות טמווות - 29 - בדרןך כלל, הצורת הפשוטה והמקובלת לתאור גופים תלת-מימדיים, היא באמצעות שיטת 6תהעץסע1ח (מתכונת רשת). המשתמש מגדיר רק את קוי המתאר של גוף משורטט. ראת דוגמח בציור חבא: שיטחה נוספת, חיא שיטת ח-8מסתעתט5 (פיאות). על-מנת לתאר פיאות, יש להגדיר "משטחים". "משטת" הוא אלמנט מתימטי, חיוצר פיאח. צרופים של פאות זו לזו, יוצרים חללים תלת-מימדים בעלי צורח מוגדרת. קיימים שלושה סוגי משטחים: מס1פטע6אם, 8068ע32, 68ג68א תססָצָ1סעס3. ראח דוגמאות בציורים הבאים: 9 | וי מרכז ההדרכת ‏ - אותו-קו תנדסת ממוהשבת בע'"מ - כל הזוכויות שמווות - 30 - א. מתיחתה - מתס1הפטעסאם: ניתן לבצע על כל עצס דו-ממדי או תלת-ממדי כמו קו, מעגל, קשת או 6ת11ק - הגבהה בכיוון 2, באמצעות הפקודה 8שמא1תץ. : ניתן לשנות, בכל עת, את גובהם של עצמים קיימים, באמצעות הפקודות מסאתחס או פסתעזוס. לדוגמת בציור הבא: מעגל שקיבל תכונת הגבהה באמצעות 688םא10ם1. ב. 8ַססהעס3: זוהי צורה פשוטת, ליצירת משטה תלת-ממדי. בסוג משטחים זה ניתן ליצור משטחים שטוהים במרהב, בדומה לפקודה 50015 הפועלת במישור צ-א. צירופים של משטחים כאלה זה לזת, יוצרים גופים תלת-ממדיים. ראה דוגמאות בציורים הבאים: משטחי 806ע32 שחלקים מהם 181018טתחך משטתי 806עכ3 בשני שרטוטים אלח בוצע מפפזע. מרכ) ההדרכת ‏ - אותו-קו ה(דסה ממוהשבת בע'מ - כל הזכויות שמווות טגה - 31 - ג. 68ת68א תסשצ1סק פ3 באמצעות שיטח זו, ניתן ליצור משטחים מרושתים, מחוברים זה לזת, היוצרים יחד גוף תלת-ממדי מורכב. קיימות מספר דרכים לחגדרת משטחה מסוג זת: 1 הגדרת המשטה המרושת באמצעות יחס בין עצמים משורטטים, באמצעות הפקודות: עתטפמתע, עתטספמתטת, עתטספטמת, עתטפמססם. במשטחים המרושתים הנוצרים בפקודות הנ"ל,יכול המשתמש | לקבוע את מספר קוי-הרשת בשני כוונים: כוון אחד שנקרא א, וכוון שני שנקוא א. קביעה זאת מבוצעת באמצעות אופציות: 651צט5 ו- 602+מטפ כדלקמן : 1 טפ - יקבע את מספר קוי-חרשת, בכוון א. 2 - יקבע את מספר קוי-הרשת, בכוון א. 2. ציון המיקום של כל נקודות הגבול של המשטה , באמצעות הפקודת אפפאפ3. 8 כ'3 הו תת-תפריט, המאפשר בניית גופים תלת-ממדי ים בסיסייסם, על-פי הרשימה דלחלן: קובית - אסס חרוט - 6תסס קערח = תפוס כיפת - שומחסם משטח מרושת - תפסא פירמידח - והצק כדור - 06 כעך 2 8טעסץ מנסרח משולשת - 6 פסודה זו קיימת גם בתפריט חעליון שהעכע, באפשרות 08 - 6 יוכל המטתמט לבנות את הגופים הנ"ל לפ'י הדוגמאות בשקופית. מרכ) תתדרכה - אותו-קו הנדסת ממוהשבת בע'מ - כל הוכויות שמווות וט ק וספת ]החדהה הוה זחוא ---=, 68% % בי | חוסקסא= | א | )8 6 דא +חוסקסווא זא 4--------------------------- וה -- א נואוס 6 : 6ח6קחהסס |[ + 1 צג |ספום ,ו | +חפהַָא אד שאסא ה זההה ההחחההההדה == אאחם :0 :7 . :+ דופם .חספה . . אצ | צתוטסאו :הפצ ר--77--------------------7----7-----7----- == אששצא ---------ה--------------------- דס וס 5 דד-.-----הההה=== == 05 וריו ה זו :0 : 2 ד נוי ויוי =ואג אפה מדאשדד צזטורט :דוסטה 8א :ות :חס 6 :109 == 0% :ו 17 :אסא :ו ן ו :0 :שנוד56אה אאאח 1 :א אה :הפוא :קסחסואת קת :ןס ב :6 דד אה 5 :וצו :דוסשואת 6 5 |סחז6)א6 שסחאטו :סאה 5 ס+טוג -- 0058 :דוט זסס :את פוטסה | מחוס :סאם :אה נסהואוות 5 .זוס? זוטס :טפס חפ :אוה :5 שקצך מרכ) תהדרכת - אותו-קו תנדסת ממוהטבת בע"מ - כל תוכויות שמורות | ג - %תוסמסאם +שפאן 66 דא +הוסקסוא א 6 ו 0ת6קח6ק ו ו )חפףָא אד | ש6אסא | :0 ש :0 סה :5 :סד :5 :806% :ספא :האוא :00% | :סאופא :אא %סחוט ו ו ו ו 2 א!סוחו 1|פחז 2פחו הו וי 68 דסחו > 616 ווחחו 6 0א6 הוחו ףוחו 6 רזוחו ו | חספרחו 6 ו 2 סחפרחו 06פחו | 6וחוט חו ו א!)וחו הזחו חן חס+וחו |[ קוחו 2 קצז וח ו חולחחו :אום :וס טח 89 וחזס ר 0 חן 6טףווסס :ד אוסהס [י 50008 06( 6 ססחט א זואם דאשז ש)ואסות =מגססט זא6חפא 6ופוחום 6 6 6 ב 1 -- :פוסדד משושוצם :+אפוצוא אגם ! :או | :ה אחספה | :א :)א אססה :סדטא אס | :שפהחפ | סו :5 ו | :זאוסקצ :200% 6 יי נחפסדד =וסחוס :הטאסס חח :דאטדם :דוסשדדא שפפו וח :4% :סדג :זו :פא וס שאט :סקס ! :הפוא | הרי ודואספ | שאק :דוספסם שסוצום :זאוסש 1 :000% =סס ופא חפ :סאשזאם :0 :ספ :זפת אשד | מתטפה6א סאד :חסחפוא | בי =שסא זט 30 :פס 10005 :דוססק :גזסה :0 :זפ :הד :אוחד :ססאט :זאו50 :0 :אסא!50 :50% :0 0 ששסואו50 בב 1 +0 6 567660 5 )ו שוכ 0-ו 777- יי[ 3 5 5 ₪₪₪₪₪0 "7 ייוו ויו 77 :אופ ץג וקפוס וכ אאפם דופט :שת צתוטסאו :דפטפס נדפוס ; :ו : פפססואוסס ₪ ו :ו ! :ו :1 מזפט :5 שאוצוא החלהדיתה חיר הללוללה/ללללללא-פי השח לטה 5 מדההשהאקוחת האס ההצנ-ה=-בטיקט-ככל טרב 0002 הטנ הכסרוטט מ הכרדש 3-0 ב ב גב--6. 4 = בב אששטא פאר אס 7 דד וק [ ויו ז 8 תפדאופת ךר 777 0 2 5 | 00655)פסס 5 +| 065 0ופסס ספא :חטדתז קה :ספת :5 500% יוות ויוי ו 5 :וד :5 5000 :חשצג וסצ :00 :50 :ומס :0 | | 606508 אש 5 9-ב 2-כ ו ב מ :5 | מתטפשסת :וח :50 :טפ ושח :5 וסאאוז :דא | | מחטפהגד :05 0 :דשא 50 ו 0 :פדואוש וס 50 נז בו ------ +זוססוא אס מדאטדד ץדטודט ד צפוטסאו 3 :דוסטא :אפס ץג וספוס סז . 8אס/ אס זט טוט סקס | > :ה :הס ו :ו [ > :אוהאס :1091 ד 5 | דחו :אפ בב ז 05500 :אא :ו :דפ | :ודוה אאאח גדם ופד שאגאסת :אפואו :סחקוות :05 50 7 | :ך508|0 וי :6גדד אה :סוט שוטפפה | פפ 7 5 :ושוא :דוספואת 6 5 :פדואט הישספהו הבש ----) מ סאוו סח | | לפ!סווא :5 :7600 | 0 000765 דוט טס :דפטאח סא 5-5 שש המב ונמ ₪ :םס :סא :508 :וסחוטת מצפ :זפ 50 ו זוטם וטס | 5000698 רהה זו :50 ו - | ג :50 - 0 0 : 0 :א0פ טס 50 0 סגס.אט מוכ) התדוכת - אותו-קו הנדסת ממוהטבת בע'מ - כל הוכויות שמורות 0 ..+.. | ן 005 [ | :אום | | ץג |ספוס | ושאחס זופט צהוטסאו :אצ אפטא דס וס ופ 05 בוני :0 א ושודט 56 אגאה 5 5 8נ 6 006 6 1006 | | 5 / 6 | פסך ו 6זאם י 606 וס ! > > > ץג |ספוס > חטרט [ | עאטט טח6א סט5 עסוספים ץזוטסחו טח6)% סטפ 0 טח6)א פטפ עבטש בנ ,4 במצנשי, 1 66 | טר₪96) פטפ 00647" ₪6]6056 7 - | טח6ו חססן 000 סט ו טח6)( סט5 8חסופחסוחום א80 6טפָסוס1ם טֶת6א פטפ וט "7 8 עסוספום אסזם וה - -- -- [ דהידיוחץ ה דודר ו =-- 0 8 - 7 --- הד הה- ט. 0 סח 0ז60 שחו ופוסו 0 ו חחחחחדדדחרח-- 06 אממפוו ‏ ו +חוסק | ההחחחהחחחה--- הההחה----ה | ה סהוווסק 20 סתזס . אסוא 6סזס | 00066 | ס6חש | חס+0:60 חספָשוסם החחהה------- והמו ה ב = ב החה-ה-חה-- 6% סשחש | 8 %טחסם ...סז1תס60 "106 אס0חי וחסס? 6 30 ן <7066> :070ח09 --הדההה-;- ! ---7--------| | ]| ..8!ססד פחהואסזס 5 200 הרהה אשס זג | < 5א0סהקס דחפפאו זע 96% 6ווסק | +חוסקסאם ן 6 ו < פאסודסס דאש=דס ו 56% עוס 30 | ספא | 6% סו| | [< פאסחקס הסדגת ------------ | || ] | אסחץ הס | | |[ | א60זם | ] | +טחסם ! הודא | = | | החחחחהח--- ------------ |||]||] 00% ₪65 -7777777---| | |[ 06| | [ | 96|[ סקסא | | 6 +חזסם 05 005 ו | 8 | ...06ץ1 חוסס וז 005 | 6 | ו | 6 פ86סץ891ח11 008 חססופסט || |1 ...0041008 אשוצם סוס חס סק | 58 006 | הידידי | | || ]| || יאור >= | |ן] ]|| ה וקכ חס | 5 ח6 םח 6 06068ת5 ----------- |||| | | עסחא 35| ] חד---- | ] <6>7₪066וט0 | 3 5*שוןן | (005) א6\ חסוש סָאד | 6 00086%5 , (1)00) א6ו חסוק | 5 8סואם 1-ה היה-ה- | | 5דות 6 609016 פחסוזקס 05 , 6 שחחסא א06ן₪ א/ ם | טח6)א חסש! | 8 ! חס|אז06ח6 במחהחקשק רו | | טח6\ ת60[ ו 1 ו | | | 1 | 08 אשוצם | טח ח0ס6| החדה ההההדת | | | ו אוסיו 1 ו ו[ [ | טח6א פטפ = |[ 0665)ז9 שחש ח60[ ו ו | וסוט חס | | ו 1 טח6)א ח60! | פחסו)ק0 )א6ך , טח₪6 סט5 | [ ו ן | 5 ףחוס | | 80% 6טסָסוס1ם פחסו)ק0 +5₪ח! ! טח₪6 פט5 [ 1 | | | רדה זדדה--. ו | 00 06 ו 0 1 *80 6טפסוסום ְּ חסו6760% ץח | א80 6טףסו0ו0 ן | | | | | | ן | | | - אותו-קו הנדסה ממוחשבת בע'מ - כל הוכויות שמווות מוכז התדוכת - 34 - מתטסצתעקת לפקודתח זו שני סעיפים:' 1. מתטלתספת - בעת חשימוש באחת מאפשרויות ה-5182פת, מופיע על הסמן ריבוע קטן. פקודה זו מאפשרת שליטח על גודלו של ריבוע זה. 2 א10%80ע2 - מאפשר שליטחת על גודל ריבועון הבתירות - (0216068 881606). ספת פסודח זו מאפשרת שרטוט קשתות. לצוורך שרטוט קשת, נדרשים שלושה פרמטרים. תוכנת פגסספטת מאפשרת מספר דרכים לשרטוט חקשת הרצויה, כאשר בכל מקרת על המשתמש לציין שלושה פרמטרים. ניתן לבתור מו התפריט את אחד מצרופי שלישיות חפרמטרים. פומטרים בטיסיים: י 3 נקודות על הקשת: התהלתית, שניה ואהרונת. פב - ה . - זווית הקשת (16שתת).. 67 - נקודת מרכץז ‏ (.26 ע6סת06). פ - זוית המשיק בנקודת ההתתלה (מ0ס6061מ1ת) פּ - נקודת סיום (.6ע תש). ענ - אורך מיתר. (6עסת0 +ס םת066ת26). א - רדיוטס (8ַטגַבְַהַ2). 5 - נקודת התהלת (6ת01ע2 6ע868). א1צאסס - קשת ממשיכת מקשת אחרונת ומשיקה לה, או מקו אחרון ששורטט ומשיקחה לו. מרכ) התדרכת - אותו-קו הנדסת ממוהשבת בע'מ - כל הוכויות שמווות = 35 = תתתת הפקודה נותנת שטחה וחהיקף, בין נקודות מוצבעות. ב - התוכנה תהבר שטהים זה לזה ותיתן את השטה הנוכהי הנמדד וכן את השטח המצטבר. 6סהעטסטם - התוכנחה תהסיר שטהים זה מזת ותיתן את השטה הנוכהי הנמדד וכן את השטח לאחר הההסרה. צטגסמםע | - ניתן לבחור מעגל או 6מ:1ע ולקבל את שטחו וחיקפו. מוכ! התדרכה - אותו-קו תנדסת ממוחהשבת בע'מ - כל תזכויות שמווות - 36 - צתתתג פסודה זו מאפשרת שכפול סיבובי או מלבני של עצמים. על המשתמש לבהור מהמסך את העצמים חרצויים לשכפול. לאהר-מכן עליו לקבוע את סוג המערך שברצונו לבנות. 1. מערך מלבני - צבעטת מְבּגַטסַמַבּ605ת יש להגדיר את מספר חשורות והעמודות הרצוי, ואת המרהקים בין חשורות ובין העמודות (בחקשת או בהצבעה). נקודת היהוס לבניה היא הפינה השמאלית התתתונת הכוללת, של הצורות שנבחרו לשכפול. (זאת, בתנאי שערכי המרחקים בין חשורות ובין העמודות חיוביים. אם הם שליליים ‏ - חשכפול יהיה בכוון חשלילי של הצירים). כאשר ה-תְגּת5 מסובב בזוית כלשחיא - השכפול יתבצע באותת זוית. 8 מערך סיבובי - צהעעת מהּ1סע יש להגדיר נקודת מרכז לשכפול (טביב נקודח זו ישוכפלו העצמים), ועוד 2 מתוך 3 הפרמטרים החבאים: א. מספר השכפולים (כולל המקור), (או אתטצעת כדי לדלג על שאלח זו) 3 זוית כללית של חקשת (או אפס, כדי לדלג על שאלת זו). ג. זוית בן שני עצמים משוכפלים (מגיעים לשאלה זו רק אם מדלגים על אחת קודמת). לאחר-מכן , נשאל המשתמש האם לסובב את העצמים תוך כדי שכפול. מרכ) התדרכת ‏ - אותו-קו תנדסת ממוחשבת בע'מ - כל תהזכויות שמווות 0 שי 49 = 37 = 4 * % ₪ ₪ % + %( )6 + 4% 6 65 0תטוסזס 160ס)סז א6סופ 0 ?סח 106% שפפעעת - (תסג6גת6+1כ 66ומ1ע66ת) פקודה זו משמשת לרישום טקסטים, אשר ניתן לשייך אותם כחלק מ-8א5100% ואשר יקבלו תכונה נוספת על-ידי הגדרת משמעותם. דבר זה משמש בעיקר לכתיבת שדות-כותרת, טבלאות וכד'. לדוגמת: שם השרטט: (טקטט רגיל קבוע). מר ישראלי: (66טמגעססת). בכל פעם שישתל ה-8100% עם כתובת זו. תישאל לפני כן השאלה שנקבע שתישאל. לדוגמה: (מהו שם השרטט). קיימות כמח פקודות העוסקות בנושא 6סטס1ע66ת. פקודה זו עוסקת בתגדרת ה- 66גוסגע66ת לראשונת. עם בחירת הפקודת יש לקבוע 8 או סא למשתנים הבאים. ברירת מהדל היא סא. 1 (181216טם1)- בעת השתלת ה-8100% לא ייראת ה-66טסגעטסת. 6 (6מ868ת00) - ה-6סטמ1מטטת לא יחית ניתן לשינוי לאחר השתלתו. ע (6806עק2) - בעת השתלת 8106% אשר כולל 8ַ6ס6טמ1ע66ת, לא תשאלנת השאלות הנוגעות ל-668טמ1עט>ג, וחם יושתלו כפי שנקבעו מקור. צ (צַ+1מפט) - ניתן לשנות את הגדרת ה-6סטמ1ת66ת, בעת השתלת ה-א21060% לאהר שנקבעה. לאחר-מכן , יש להגדיר את ההגדרות הבאות: [-ץ - שמו של 6סטמגע6סת. סנק - משמעות הטקסט - השאלה שתישאל בכל פעם שישתל 8100% אשר בו קיים ח-6סטמ1עססת הזה. אם יקיש המשתמש אתטצעת, יהיח הָה2 = סקמסטק. שו[ - בסעיף זח ניתן לקבוע את ברירת המחדל לתוכן הכיתוב. מרכ) תתדרכת - אותו-קו הנדסה ממוהשבת בע'מ - כל הוכויות שמורות - 38 - ייכתב בהתאם למצב הפרמטרים בתוכנח לגבי כתיבה באותו הרגע. מכאן ואילך חטקסט עליו לחקיש השיטחה זהת לפקודת עאעץ. אם ירצת המשתמש להמשיך ולכתוב שורה הדשה, "אתסצעת" בעת הופעת "בתהתחסס", ואוטומטית תיכתב חשורה מתחת לשווה הקודמת, וכן חלאת. בעת השתלת ה-2106%, לאחר מיקומו, יישאל המשתמש ‏ לגבי ה-6סטכמ1מטססג חרצוי. אם יקסיש "אתסצעת" - ייכתב ה-6ט1הּט שקבע בעת הגדרת ה-66גומ1עטסת. פפפצצת הפקודת משמשת לעדכון ה- 68סטמ1עססת. מצב זח מציג את ה- 668טמ1ע6שת כפי שחוגדרו. - מוצג, ומח שחוגדר כבלתי נראח - 1המעסא - מח שהוגדר ‏ כ- 7181516 - נראתח 6 - אינו מוצג. תס שג" כל הח- 68סטמ1עטסת מוצגים גם אם הם מוגדרים 16מ181טמ1. 0% - כל ה- 8ַסמטמ1ע5ס6ת לא יוצגו, גם אם הם מוגדרים 16מ181ץ. צ1סעצלת פסודת זו מאפשרת ביצוע שינויים ב-668טמ1מטטת, אשר קיימים בתוך 5100%8 המושתלים בשרטוט. על המשתמש להגדיר אם ברצונו לשנות את ה-668טמ1ע66ת אחד אהד, בזה אחר זה, או את כולם יחד (סא/₪8צ). אחר-כך יש לציין שמות של 8ַּסָ78, 5100%8 ו-731068 מסויימים, שרק בחם תתבצע חפקודת, מתוך כל ה- 668טס6621ת שיבהרו. ברירת המחדל חיא (*). כלומר, בכל. הח-668טמ1מ66ת שיבחרו. אחר-כך יש לבהור %68גסמ1עטס6ת. כעת ניתן לשנות את הפרמטרים הבאים: 6% /עס1סס/ עִסַע13/ 10צ86/ 6ה219/ תס081%61ס2/ (1806ק6ץ מס סַסַמבּתס) פגו1אט. עאמעצנת פקודה זו מאפשרת רישום 68ש6טס1עסטת כקבצים נפודים בדיסק. זאת, לשם עריכתם באמצעים אחרים מח-כת6סססגת. מרכ) ההדרכת ‏ - אותו-קו הנדסה ממוהשבת בע'מ - כל הזכויות שמורות - 39 - עצסטת (מבתן) פקודה המאפשרת לבצע סריקה של השרטוט כדי לגלות שגיאות ברמת המידע חשמור. השגיאות יכולות לחווצר עקב הפסקת חהשמל, תקלות בפעולת הדיסק הקשיה או כונן חדיסקטים וכו'. החפקודת מדווחת על תוצאות חסריקת, ותיא פותחת אוטומטית קוב בשם "דסת. פאהאטאזטתתכ" ורושמת בו התוצאות, בנוסף לדיווח המידי על גבי המסך. לעתים מסוגלת הפקודה אף להציע דרכי פתרון, כדי להתגבר על התקלות. באופציח 9 בתפריט חראשי, ניתן לבצע מבהן דומח לפני הכניסה לשרטוט. אם מתגלות שגיאות, העצמים המטופלים נאספים ב-582 א5₪80110 6טס1טמתע (סל בהירת העצמים האחרון), כדי לאפשר טיפול מידי. התוכנת מבדילה בין עצמים חשייכים למרחב התכנון לבין אלח השייכים למרחב הנייר. (ראח מסתע5 מתעססא ו- מסתק5 תעפתפק). א פסודה זו מאפשרת הצגת סרגל צירי צ,א על-גבי המסך, וקביעת מרווחיו. מס - הסרגל מוצג. 0% - הסרגל אינו מוצג. 026 = מאפשר לקבוע את המרווחים בין קוי. חסרגל, בכיוון ‏ < ו-צ. ברירת המחדל היא "0". כלומר, המרווּהים שווים לרשת ה-קְגת5. מְבּת5 - משווח את מרווחי הסרגל לרשת ה-כְהּת6. 60%ספת מאפשר לקבוע ערכים שונים, עבור מרחקי א ומרחקי צ בסרגל. הערה: בגירסת 12 סתססצטת, תוסר פקודחה זו. מרכ) ההדוכת - אותו-קו תנדסה ממוחשבת בע'מ - כל הזכויות שמורות - 40 - מפתם הפקודה מאפשרת שינוי נקודת הבסיס (6ת1סע תסנסעסהת1) של השרטוט עצמו, אשר כברירת מחדל חינח 0,0,0. 8 הפקודה מאפשרת שליטח על הופעת נקודות ההצבעות (הצלבים הקטנים), בעת ההצבעה על המסך, בכל הפקודות. תס - הנקודות תופענחה. 5% - חנקודות לא תופענח. הערת: רצוי לא לקרוא לנקודות ההצבעה - "נקודות", אלא - "בליפס", ולשמור את המונה לפקודת צאדסע ובכך להמנע מטעויות. זי הפקודה מאפשרת להגדיר קבוצת עצמים כ-אסס1מ, כדי שניתן יתיה לתשתמש ‏ בחם שוב בשרטוט שבו חם חוגדרו. . 9% יש להגדיר נקודת יחוס להגדרת ה-8100%, וחיא תהיה נקודת היהוס בעת השתלתו. אהר- כ יש להגדיר את העצמים שיכללו ב-8100%. עם הגדרת ה-5100%, תוא יוכנס לזכרון וימחק מן המסך. 7 = 0/9 אם רוצה המשתמש שיהזרו העצמים חנ"ל אל המטסך לאחר. שהוגדרו כ-₪100%, עליו לחקיש "0098" לאחר-מכן. העצמים שיחזרו לא יהיו קבוצת אסס81. "?" - הצגת כל ה-8100%8 שהוגדרו בשרטוט תנוכחי, פמסאמתמעטת מתאתפצאם 5 עאמספאפעפכת ו- 80058 כפאתאאט. הערת: ראה פרטים נוספים בפקודות א08ע0סס, מעקצצפאזת. מוכ) ההדוכת ‏ - אותו-קו הנדסה ממוחשבת בע"מ - כל הזכויות שמווות 9% - 41 - אשגאתם פקודת זו מאפשרת שבירת חלק ממעגל /קשת/קו או 6מ11ע. בעת בחירת העצם לשבירה בהצבעה, התוכנה מניחה שנקודת ההצבעה היא גם נקודת השבירה חהראשונת. אם ירצה המשתמש לשנות נקודה זו, עליו להקיש ע או להצביע ‏ מה8מ1ע מן התפריט, ולהגדיר את נקודת השבירה הראשונה. לאתר-מכן, יש להגדיר את נקודת השבירת השנית. 6 - הצבעה על סימן זה במקום הצבעת נקודת שניה, תמקם את הנקודה השנית באותו מקום של הנקודת הראשונה, והעצם יהולק לשניים, ללא רווח בין שני החלקים. אם בוחרים עצם באמצעות ₪ (אספא1ח), התוכנה שואלת על 2 נקודות השבירת. הערת: במעגלים, השבירת נעשית נגד כיוון השעון, ולא ניתן לשבור בנקודה אחת. ו , 0 בי 4 . (6ח6 6ח0ץ06) 2 0 י "ז" הפה! ,01 ₪1 % 5 *תמסאת* פעולח זו משמשת להפסקת מהלך הפקודה בה עוסק המשתמש. יש לחקיש: 6 1ע6ס, או להצביע על תפריט אחר, או פקודה אחרת, או על הפקודת עצמת חנמצאת בתפריט 55182ת. 16 זהה ל- א/8דכ. מציג רשימת קבצים, על-פי הגדרת חמשתמש . מרכ) ההדרכת - אותו-קו הנדסה ממוהשבת בע'מ - כל הזכויות שמורות - 42 - אפלא 6 פקודה זו מאפשרת קיטום פינות (יצירת פאזות) בין קוים. על המשתמש להגדיר תהילה את מרחקי הקיטום מהפינה עבור כל אחד מחקווים באופצית 368, לאחר-מכן להצביע על הקווים שברצונו לקטום. ברירת המהדל:0 מסאגל8דק , שימושית לחיבור פינות. גנ צַ!סע - | אם מצביעים על 6מ11ע, חוא יתקטם בכל פינותיו על-5י המרחקים שנקבעו. אם ה-6ת11ע2 לא סגור ב-01088, פינה אחת לא תתהיה קטומתה. חערת : סדר ההצבעה על הקווים יהיה בהתאם למרחקים שנקבעו: מרחק ראשון לקו הראשון שיבהר, מרחק שני לקו חשני שיבהר. - ] 6חז] 0ח5660 6חז] זצזת 0.00 לפני תמקאתמס אחרי תטעאתאס ראח גם קביעת פרמטרים ל-תמעאתתס, על פי הלון 5א10ע2ק0 בתהילת הספר. מרכ) ההדרכת - אותו-קו הנדסת ממוהשבת בע'מ - כל תזכויות שמווות טא - 43 - פסודח זו משמשת לעריכת שינויים בעצמים. הפקודה פועלת באופן שונח לגבי עצמים שונים. לאחר בחירת העצמים מופיעח הדרישת: (6מ1סק 6סַמ3ת6188/)0מסקסמק. %ת1גסע סִסֶָתהּת0: קווים: מעגלים: סגו עס ?8 %אס: 8 פשפסת: זוהי ברירת המחדל לביצוע הפקודה. על המשתמש לציין את נקודת חשינוי. ניתן לשנות את מיקום קצה חקו הקרוב לנקודת חשינוי שתוצבע. ב-תס-סת6ץס כל חקווים יגיעו במקביל עד נקודת חשינוי. ב-0%%-סת6ץ0ס חקווים יתכנסו לנקודת חשינוי. +חוסק 6פַח0ת6 +- 606 007 66 :סוס המעגל שיבחר יעבור דרך נקודת השינוי שתוצבע, סביב אותו מרכז. אם יקיש המשתמש אתטעעת במקום להצביע נקודת שינוי, ישאל המשתמש על גודל הרדיוס הרצוי. אם יבחר יותר ממעגל אחד, חשינויים יתבצעו במעגלים אחד אחהד, בזה אהר זת. ניתן לבצע שינויים ב-668טכמ1ע662ת אשר אינם חלק מ-81060% קיים, אלא סיימים כישות עצמאית. ניתן לשנות בהם: מיקום, 16צ55, סט[הץ, 6קחסעק, 6תש81 ו-סָ25. מאפשר לשנות מיקום וזוית של אסס81 מושתל. בטקסטים גניתן לשנות מיקום, 16צ56, גובה, זוית ותוכן. זהו תת-תפריט של הפקודה. כדי לבהור בו, יש להקיש "כ" ו-אתסצעת. כעת ניתן לשנות לעצמים שנבהרו את ה-מס01ס, 8פמאסגתץ , סִסְִצָ6ע, מסְצָבע. מרכז החדרכת - אותו-קו הנדסה ממוהשבת בע'מ - כל ת)כויות שמורות - 44 - הערות: 1. אם יבחר המשתמש עצמים בעלי הגבהת (688מ10%ת12), הפקודה תתבצע רק בעצמים אשר כוון ה-688םמ10%גת7 שלהם מקביל לציר 2 של ה-8סס השוטף. בפקודה פסתעקצס ניתן לבצע פעולות זהות ללא התגבלה תהזו. 2. הפקודה הוזרת על עצמה שוב ושוב לביצוע שינויים נוספים, עד שיוקש אתטצעת. פסתפאס פסודה זו דומה לפקודה פס6אתא0 באופציה 6108מפקסנק. אלא שכאן ניתן לשנות באמצעותח צבע, סוג קו, שכבה, או גובה של עצמים נבחרים, וזאת ללא ההגבלה הקיימת בפסקודח מסאתאס מבהחינת ההקבלה ל-5סט. 6 הפקודה משמשת לשרטוט מעגלים, באחת מחמש הדרכים הבאות: (חצבעה על אחת הדרכים מכניסה את הפקודה לפעולת). פתת,אפסי.- על המשתמש לציין את מיקומו של מרכז המעגל המבוקש, ולאחר-מכן. להקיש או להצביע את ערך רדיוסו. תזס,אפס - על המשתמש להצביע על מיקום מרכץז המעגל, ולהקיש או לחצביע את עוך קוטרו. ּ 272 - על המשתמש לציין שתי נקודות שתהווינת נקודות קצח לקוטר המעגל. ס3 - על המשתמש לציין שלוש נקודות על חיקף המעגל. ל ₪ על המשתמש להצביע על שני עצמים קיימים (שאינם שני קוים מקבילים), ולציין את ערכו של רדיוס המעגל. המעגל שיווצר ישיק לשני העצמים שנבחרו, קרוב למקוס ההצבעת. )55( 79( הפקודחה מאפשרת לבחור צבע, אשר בו ישרטט המשתמש מכאן ואילך, ללא קשר לשכבה בת החוא משרטט, ולצבעה. כלומר, ניתן לשרטט על שכבת בעלת צבע מוגדר, עצמים בעלי צבע שונת. מוכ) התדרכת - אותו-קו תנדסה ממוהטבת בע'מ - כל הזכויות שמווות - 45 - עסצהנוצם ‏ - כאשר ‏ הצבע נקבע ‏ - מִסִצְבּ1צְ8, העצמים שישורטטו, יחיו בצבע התואם לשכבה שבה הם ישורטטו. כלומר - בצבע שתגדיר המשתמש לאותה שכבת (מצב זח חוא ברירת המחדל). %סס1מע 8‏ - כאשר הצבע ‏ - אסס1מצָם, כל עצם שישורטט יחיה בצבע לבן, ללא קשר לשכבת בה הוא משורטט, ולהגדרת צבעה. אבל אם יוגדר 100% מקוים או עצמים ששורטטו בצבע - אסס1סצם, בעת חשתלת ה-א8106%, יתאימו צבעי ה-3100% את עצמם לצבע שהוגדר בשכבת שבה יישתל ה-אסס1מ5, וזאת בתנאי שבעת ההשתלה הפקודה 00108 במצב מִסִצְבּ1צָ2. היתרון בכך, שניתן לשנות| צבעים אלח בעזרת פקודות פסאתאס או פסתקאס, אופציה 08, פמדנתפפסתק. 8 פקודת זו מאפשרת לקבל מידע על מיקומו של הסמן על-פ5ני המסך. פסקודת זו פועלת כמפסק +0%%/מס, אלא שניתן לקבל שלושה סוגים שונים של הגדרת מיקום בהתאם למערכות הגדרת הנקודות שקיימות בתוכנה. להפעלת הפקודה, יש להקיש ע-1ע06 או על מקש 6ע. עם הפעלת הפקודת, תצויינה הקואורדינטות שבחן מצוי חסמן באותו רגע, בחלקו חעליון של המסך. להיצה נוספת על מקש 6ע תציג את המערכת היחסית: מרחק וזוית, רק כאשר יש שמוש בכך בפקודה המופעלת. הקשה נוספת תגרום, 1% 60₪ע000. כשקיים. מצב ‏ 0%% 88ע000 במהלך פקודה בה יש צווך בהצבעה, המספרים יציינו ב פעם את ערכי הקונדינטות של הנקודה האהרונה שהוצבעת. צע60 פסודה זו מאפשרת העתקת עצמים קיימים ממקום למקום. על המשתמש לבהור תחילה את העצמים המיועדים להעתקה, לאתר-מכן עליו להגדיר את נקודת חיהוט להעתקה, ולאהרית נקודה נוספת. המרהחק והזוית בין שתי הנקודות שצויינו, יהיו המרחק והזויות בין המקור לחעתק. 6 - מאפשר העתקות נוספות של אותם עצמים, כשנקודת היהוס הראשונת נותרת קבועה, ויש לציין עוד ועוד נקודות יחוס שניות. מרכ) תהדרכת - אותו-קו הנדסת ממוהטבת בע'מ - כל תוכויות שמורות - 46 - צפתמכ פסודה זו מציגת על המסך את כל הפרמטרים של העצמים ששורטטו עד כה בשרטוט. אם חרשימה ארוכה, ניתן לעוצרת באמצעות 0621-58, או להדפיס אותה במדפסת באמצעות 1-0ע06. שעניתפס פסודח זו מאפשרת ביצוע שינגויים בתוכנם המילולי של ה-668ג1ע66ת, באמצעות שקופית הצבעה, בדומה לפקודה צדסמצצת. צדצסטעפפ פסודח המעלה שקופית, המאפשרת לשנות הרשום במשפטי עאמד או במשפטי פ5מעשטםמדתעלת. בי( (יני, פסקסודת זו מאפשרת ביצוע שינויים בפונקציות: 5618 6א16 ,688ת10%ת7 ,תס1םהּט10ם, 86 ,מפץ18 ,צס001 באמצעות שקופית דינמית. (י(5 יי פקודה המעלה שקופית, המאפשרת לשנות את מצבי התצוגה של פתפצג1(שכבות). (בי בי( פסודח זו מאפשרת ביצוע שינויים בפונקציות: 6218, כְהַת5 ו- 18את,באמצעות שקופית דינמית. פסטסם פסודח ‏ זו מאפשרת ‏ ביצוע שינויים ב-58סט, באמצעות שקופית דינמית, על-פי מבנת הפקודת 6058ט. עפפ משמש למחיקת קבצים. מרכו ההדרכת - אותו-קו הנדסה ממוהטבת בע'מ - כל תזכויות שמורות = 47 = אדפ מערך רישום מידות אנם - (אפשר להתייחס ל-א1ס, כאל פקודה, תפריט וכאל מערך שלם). התצוגה של רישום חמידות נשלט על ידי שינויים הנעשים במשתנים פפבתטאזס. קבוצח של שינויים ניתנת לשמירה תחת שם של סיגנון, באופציח 5 אשר קובעת שם ל-08צ51 אסנפאפאדכת. מרכיבי המידות חהם יהידה הקשורה לעצם הנמדד בצורה אסוציאטיבית, כך ששינויים העשויים לחול בעצם הנמדד, יבואו לידי ביטוי בשינויים ברישוס המידות. אין הגבלח ברישום מידות במרחב התכנון או במרהב הנייר, אך מומל הסדר חהבא: לרשום מידות במרחב התכנגנון. בזמן רישום מידות: לקבוע השיכבה השוטפת (תעצתת עאמתתטס) במצב 1₪נט בחלון (עתספאמצט) בו נרשמות באותו רגע המידות. להתאים את ח-005 עם ח-חעצט, באמצעות חפצט פסט, או דומח לו. לקבוע המשתנה 08ג50א1ק = אפס, אשר יגרום לתוכנה לתאם בין מרחב חנייר. לבין החלון השוטף שבמרחב חהתכנון. אין לרשום מידות באמצעות מתעצ?5 המשתמש ב-1אסע עברי. ניתן להוסיף נתונים לפני ואחרי טקסט המידה המוצע על ידי כתסת, בלי לפגוע באסוציאטיביות של חמידות לעצמים הנמדדים - לפי ההנהיות הבאות: כאשר סתסת מציע למשל: :<34> 6א56 מ810ת106 הקשת -‏ תח<> תגרום לרישום: תח34 הקשת -‏ <>%%0 תגרום לרישום: 034 חקשת - %%6<> תגרום לרישום: 34% חקשת - <>2ק%% תגרום לרישום: 34+ חקשת -- <>+6ת תגרום לרישום: 6+34ַת הקשת - %%6<>אתא | תגרום לרישום: 34%אגא הסימנים: ק%% ,%%0 ,8 כמו גם ט%% ו- ס%% משמשים גם כן ‏ לצורכי ‏ לאסך -, צאמדצסם ו- 5עסם1תעללת. מרכז ההדרכה ‏ - אותו-קו הנדסת ממוחשבת בע"מ - כל הז%כויות שמורות - 48 - דוגמאות ברישום מידות טקסט הסירה ₪ 3 מירה ' טור למידה רעור כמידה ו ה עליונה ו ו תחתוכה ויוי או דוגמאות גריטום טידות מוכ) תהדוכת - אותו-קו הנדסה ממוהשבת בע'מ - כל הזכויות שמווות - 49 - ואלח האפשרויות חשונות של רישום מידות: נה [טצאת : אפתסטצעת תס מאדע ,מעסתזס ,סתת לססמתסתם. א. בחירת סתת: חזוית תבנח על פי מרכז הקשת ושני הקצוות. יש לציין מיקוס קו המידת הקשתי ומיקום טקסט המידה, ולאשר חטקסט עצמו. ב. בחירת מעגל: חזוית תבנה על פי מרכז המעגל, הנקודה שנבהרה על המעגל ונקודה נוספת שיש לבחור. יש לציין מיקום קו המידה הקשתי ומיקום טקסט המידת, ולאשר הטקסט עצמו. ג. בחירת קוים: חזוית תבנה בין שני הקוים (בתנאי שאלתח אינם מקבילים). מפגש הקוים שנבחרו, או המשכם, מתוות קודקוד הזוית. לפי הצורך, ייבנו קוי עזר למידתח. יש לציין מיקוס קו המידה הקשתי ומקום טקסט המידת, ולאשר חטקסט עצמו. ד. בחירת אתסצסת: מאפשר רישום מידח זויתית, על ידי ציון 3 נקודות: . אפעתסט מפעתסאת-קודקוד חזוית. ד עצאנספפאע מתסאת 2פת1ע-קצה ראשון של חזוית. :דד | עאדספפאם מע6את פא500פ5-הקצה השני. יש לציין מיקום קו המידת הקשתי ומיקום טקסט המידה, ולאשר חטקסט.עצמו. 3 מאפשר יצירת ח מראה, משמש לרישום פרטים אודות עצם משורטט. ח-תעסתספם אינו אסוציאטיבי. מרכ) ההדרכת - אותו-קו תנדסת ממוחטבת בע'מ - כל הזכויות שמווות - 50 - מעהסת1: תת תפריט, המאפשר רישום מידות קוויות: (ראח דוגמאות). א. 1 .: מידח בהחיטל על ציר א. 3. 1: מידח בתיטל על ציר צ. 43 במצות: מידה בהיטל מקביל לקו הנמדד. 2 48: מידח בחיטל בזוית נבחרת. קוי העזר למידה, מתקבלים בצורה ידנית או אוטומטית. על מנת לרשום את קוי העזר ידנית, מצביעים על שתי נקודות בתשובתה לשאלות: 1. |( ₪02ע2ע5 20 אתטצפת 05 א0161ס מא1ת אסנ1פאעמצאע צפתדע (מקור קו העזר הראשון, או אתטצפת, לבהירח אוטומטית) 2. א101תס פא1ת אסדפאמלאע פאסספפ (מקור קו העזר חשני). על מנת להשום קוי העזר באופן אוטומטי, יש לחקיש אתסטעצפת כתשובה לשאלה הראשונת, ואז תופיע שאלח הדשה: ₪ 05 סתת ,פאנת עסמתעפ בגמר בחירת אחד העצמים האלה, תרשם המידה, במיקרה של סתת או פעסנתס ללא ציון של הסימן 0 או של חאות ת. בכל האופציות המוזכרות של תתמפא11, יש לציין מיקום קו המידת ולאשר הטקסט עצמו. סדר בחירת העצמים וסדר בהירת ראשיתם של קוי העזר, עשוי להשפיע על צד הרישום של המידח, אם זו לא נרשמת בין קוי חעזר. מרכ) התהדרכת ‏ - אותו-קו תנדסה ממוהשבת בע"מ - כל תזכויות שמורות 6ת1 ספה ש6טת םתס : 6 ףהמגבתס: - 51 - להסת1: מאפשר רישום מידות מבסיס משותף, החל מצד המקור הראשון שנבהר באופצית קודמת. המרחב בין קוי המידה החדשים לקודמים, נשלט על ידי המשתנת 1זסאזס ואין צורך לציין שוב מיקום המידות. יש לציין רק את מקור קו החעזר הבא. עבסתג: כמו קודם, אך מאפשר רישום מידות המשכיות (שרשרת מידות), החל ממקור קו העזר השני שנבהחר באחת האופציות הקודמות. מאפשר לשנות את זוית קוי העזר למידה, ביחס לגוף הנמדד. ברירת המהדל חיא, לרשום קוי העזר בניצב לקו הנמדד (ראה דוגמאות). מאפשר מתן מידות, על פי קואורדינטות (ראח דוגמאות). יש להצביע על עצם ולההליט על רישום מרחק א או צ, על פי התשובת לשאלות: .1‏ מתטעתסע 590501 (בחירת עצם). 2. (הג88%6צ/0ט686א) עא1סקפאם תפפתסם. 3 צאמצאז. הערך הנרשם, תלוי בראשית הקואורדינטות כפי שנקבעים ב-05ט חשוטף. מותר להצביע נקודה בתשובה לשאלה מס' 2, ואז בהתאם למיקום היחסי בין העצם שנבחר לבין הנקודה שצוינה, תבחר התוכנה באם להציג את ערך ה-א או את ערך ח-צ. מרכ) ההדרכת - אותו-קו הנדסת ממוהשבת בע'מ - כל תזכויות שמווות - 52 - פטגסתת: מאפשר מתן מידות רדיוס על מעגל או קשת, תוך רישום הסימן 5 לפני חמידת. נקודת ההצבעה על המעגל, או על הקשת, תהא אחת מנקודות הקצה של קו המידת (ראח דוגמאות). אם מתבקשים על ידי הפקודה להוסיף קו מנהה (תפסתמ1), אפשר לשלוט במיקוס קו המידח על ידי הצבעה מתאימה. יש לאשר את ערך הטקסט עצמו. עס6סתה1ס: מאפשר מתן מידות קוטר על מעגל או קשת תוך רישום הסימן 0 לפני המידה. נקודת ההצבעה על המעגל או על הקשת, תהא אהת מנקודות הקצה של קו המידת (ראח דוגמאות). ניתן ליצור מאפיינים שונים של רישום מידות של קטרים, כאשר המשתנים העיקריים השולטים הם מעסעאזס ו- א1עאדע. ראת דוגמאות של רישום חמידות בצירוף השפעת משתנים אחרים בציורים על המשתנים פגסא1ע ו-תעסלענס. מרכ) ההדרכה ‏ - אותו-קו הנדסה ממוהשבת בע'מ - כל ה%כויות שמורות עססתסס: פטס : 68ץ: 6 הערה : = 53 = מאפשר סימון צלב במרכז קשת או מעגל, בתלות במשתנים אחרים (למשל, אם אזעאנע ב-פעס ו-תעסצאנע ב-אס, לא גרשם צלב). אם המשתנח אעסאדת מקבל ערך שלילי, לא ישורטט צלב אלא קוי סימטריח, החעוברים במקצת את גבולות המעגל או חקשת. טבלה המאפשרת להתבונן במצב המשתנים (5תגטאדכ). התצוגה של המשתנים עלולה להשתבש מבחירת התצוגה ב-5עדאט, אם ב-8לדאט מבקשים לא להציג ספרות מעבר לנקודה העשרונית. כל משתנת פתגשאדק אשר ערכו קטן מ-1, ייראח כאפס. מאפשר לבחור בסיגנון (מעצ?5) אחר של אותיות, אשר חוגדרו באמצעות הפקודה מתצ82. לא ניתן ליצור סגנונות חדשים. מאפשר לקבוע זוית אחרת לתנוחת טקסט המידה. פועל בדומת לאופצית מונטוות :ספ שנראה בהמשך, אך מאפשר טיבוב למספר רב של מידות, בו זמנית . מחלך האופציחה חינו: מעסאת לאמ חפא תפצאם: (לרשום זוית, או לחצביע על שתי נקודות). 0-5 : (בהירת המידות לסיבוב הטקסט). האופציח לא תתבצע על מידות לא אסוציאטיביות. ספתע: ביטול מהלכים במערך ה-א21, עד לשלב ההתהלה. מרכז ההדרכת - אותו-קו תנדסת ממוהטבת בע'מ - כל הוכויות שמורות מנג: - 54 - מאפשר עריכת הטקסט (עדסם צאמע) של המידות. לאהר בהירת המידה לצווך שינוי מיקוםס חטקסט תופיע השאלת: ( 16שתת / פוזסה/ %ת210/ 1.656) אס1נתססת צאפע תמצאם %/+: פועלים על מידות תתגפא1ת ,פטס1סתת ו-תפצלסאתזע, בתנאי שהמידת אסוציאטיבית. התוצאתה תהא מיקום הטקסט בצד ימין או שמאל של קו המידה, אם המידה נמצאת בכלל בין קוי העזר למידח. שחסז : מחזיר את המידחה למצב ברירת המהדל שלה, בדומת לאופצית לאמלמאסתע שנראח בהמשך. 6סתת : מסובב את הטקסט בזוית חרצוית. 0 8 מאפשר להחזיר למקום ברירת המהדל, טקסט של מידח שמיקומו שונת ב-א6צעת51 או ב-לד1סעל, בתנאי שהמידת אסוציאטיבית. משמש לעידכון תצוגת חמידה, על פי שינויים שנעשו ב-פ5אתטאזכ או ב- פנצץ5עאמד , או ב- 5ע1אט, בתנאי שהמידה אסוציאטיבית. המידה מאבדת קשר ל-₪תצ52 א510אפאנם, אם בעת ה- פעתפקט הית בתוקף 5צ1%5 אחר . (אפשר לבחור מספר רב של מידות, בו זמנית). מרכ) ההדרכה - אותו-קו הנדסה ממוחשבת בע'מ - כל תהזכויות שמורות א סטם: סעסספטת: - 55 - משמש לרישום טקסט החדש לקבוצת מידות נבחרת. המידה תאבד הלק מתכונות האסוציאטיביות שלת, כך שלא תשתנה אם יופעל 08עת50 או א6למת57, לאהר ביצוע עאפצחפא. יוצא מכלל זה, אם מבקשים להוסיף למידה הרשומה באמצעות חסימון <>. לדוגמה: אם המידה חהיתה 23 ורושמים <>%%0, התוצאה תהא 023, והמשך | האסוציאטיביות המלאח של המידת. מאפשר ‏ לשמור את מצבי ח-פתגטא1 תחת שם, שמתווסף לרשימח של סיגנונות מידחה או ₪צע5 א0ס1פאפאזע. הסדר הינו: :עצפ אסזפאפאדס אפא תסע פאתא /? בנתינת שם, נפתה סיגנון חדש. בבתירת ?, אפשר לקבל רשימת מעודכנת של סיגנונות קיימים. חסיגנון שנשמר אחרון, הופך לסיגנון השוטף (צאמתתטס), עד לשינוי פהטאזת כלשחו או עד ל-5ּשג5 אחר. אם בוחרים שם טיגנון קיים, תופיע השאלה: <א> ‏ ?12 מאדקפסמת ,מפט א1 צסגמתזת 15 מאגא עתאץך כלומר, מאפשר לנו לשנות אותו או לשמור עליו. כדי לראות את החבדלים בין סיגנון נתון לבין הסיגנון הנוכחי, יש לרשום הסימן (-7) לפני חשם (חסימן "-" נקרא מפתנץל). במקום לרשום שם כתשובח לשאלח חראשונת. מאפשר להחליף את הסיגנון השוטף באחר, על פי הקשת שמו או על פי הצבעת על מידח קיימת בעלת סיגנון מוגדר. לאחר הקשת האופציה, גרשם חשם של הסיגנון השוטף והשאלה הבאה: אסדפאפאדס 580502 20 אתטצפת תס מאתא מצל5 אסדפאפאדת תפצאס /? מרכז התדוכת - אותן-קו הנדסה ממוהשבת בע'"מ - כל תזכויות שמווות - 56 - חשם הנרשם, או הסיגנון של המידה הנבהרת, הופך להיות הסיגנון השוטף ההדש, עד לשינוי באחד מה-פ8תתטא1כע או עד ל-מת510עת או עטםת5 של סיגנון אחר. כמו ב-פשת5, אפשר לרשום חסימן (7), לפני חשם ולקבל השוואת בין חסיגנון הזח לבין השוטף. 6 ג ממסטס: מאפשר לשנות מספר כלשהו של פתגטאזכת, מכל כמות של מידות נבהרות. ראשית, יש לרשום הערכים החדשים של המשתנים. כשמסיימים שלב זת, מקישים תמעאם. / בשלב שני, בוחרים במידות, בחן יש לשנות את המשתנים. אם מידח חיתתה שייכת לסיגנון כלשהוא, התוכנת תשאל: האם אנו מעוניינים לשנות גם את הסיגנון עצמו (ברירת מחדל (א)) אם נשיב ב-86צ, התוכנח תעדכן הן את המידת והן הסיגנון. כן ישונו כל המידות, המקבלות את הסיגנון הזה. אם נשיב ב-סא, התוכנה תעדכן את המידה, אך הסיגנון לא ישתנה. כתוצאה " מכך, תאבד המידח כל זיקת לטיגנון. 7) 2 | מאפשר לראות את רשימת כל המשתנים חשייכים לסיגנון מסויים, כמו ב-105ת51. לאחר בחירת האופציח, מקבלים הודעה על הסגנון חהשוטף, ולאחר מכן השאלה: אס51אָטאנס 50807 20 אתטעפת תס פאתא מתצע5 אסנ5אפאנת תפצאם /? אפשר להקיש שם הסגנון, או להצביע על מידה הקשווה לסגנון אותו מעוניינים לבדוק. בתפריטים העליונים, ניתן לבהור פקודות ומשתנים: ב-אתתס: תת אופציחה ‏ ... אדכ: כל סוגי המידות ואופציות העריכת. מרכ) התדרכת - אותו-קו הנדסה ממוהשבת בע'מ - כל תזכויות שמוורות - 57 - ב-65א507718: תת אופצית ... פתתעא1כ 2ע5: רוב המשתנים השימושיים, לפי שסקסופיות חכוללות דוגמאות. המהט מ1ע עדכון הנתונים הקיימים וברירות המחהדל של פקודת ה-1%4כ, על פי המשתנים הבאים: +אשואוס "= | >ן - - אווס | - / -/ 0 אסאזת מרכז תתדרכת ‏ - אותו-קו הנדסת ממוחשבת בע'מ - כל הזכויות שמווות - 61 - 0 - מאפשר קביעת גורם הכפלה למידות קויות. למשתנה תפקיד שונה, במרחב התכנון ובמרהב חנייר. במרהב התכנון אין משמעות לעוןך שלילי. אם במרחב זה נרשם ערך שלילי, הגורם המכפיל יהיח תמיד 1. במרהחב הנייר יש אפשרות לקבוע ערך שלילי. גודל קו הנמדד במרחב הנייר, יוכפל בערך המוחלט הרשום. אם במרהב הנייר רוצים לשנות את הערן. של סתעפעאנם, אפשר ‏ גם לחהצביע על חלון (עתספחמבט), כך שהתוכנה תחשב בעצמה את הגורם המכפיל, בהתאם לגודל ההלון ביהס למרהב התכנון. חערך מתקבל שלילי, ואינו משפיע על ערכי פעלאדס ,אעאנפ ו- פאתאנס. חערה: מומלץ לרשום מידות של עצמים שבמרחב התכנון - במרחב התכנון. ו - במצב מס - המידח תירשם בשני ערכים, על-פי גבולות חסיבולות שנקבעו ב-7ק810%6 ו-ת618056. במצב + - ירשם רק ערך אחד, שחוא המידת שתמדד (ברירת מחדל +0%). גורם ל-18200ס לעבור למצב שפס. ב - מאפשר לקבוע טקסט, שירשם אחרי טקסט המידה. לדוגמח: אם קובעים תח, המידה 19.2 תירשם כך: תח 19.2. משתנחה זה מתייחס לכל סוגי המידות, הו מזויות. אם ת0עא1ע במצב אס, הסיומת תרשם גם אחרי חסבולות. לביטול חסופית - יש לרשום נקודת (.). התלח - מאפשר למשתמש לקבוע ערך להעגלת מידות. לדוגמה - אם יקבע המשתמש ערך של 0.5, תעוגלנח המידות שמעל או מתחת לערך זה, עד ל- ‏ 0.5. למשתנת זה אין השפעה על מספר חספרות אחרי הנקודה. נתון זה יש לקבוע בפקודה 1125אט (ברירת מחדל - 0). וחוא אינו משפיע במידות זויתיות. 18 - במצב ת0 - מאפשר חגדרח ושימוש ב- 1%1כמת81 ו- 1%2כ2ח41, בתנאי של-61₪0882 ערך "0". במצב ‏ +0% - רק א01%ח81 יכול לחיות בשימוש, בתנאי של-818582 ערך "0". (ברירת מחדל %+0). מרכ) תהדרכה - אותו-קו תנדסת ממוהשבת בע'מ - כל תזכויות שמורות - 6 סמ13 7 ב כ | - ל = 62 - קובע גורם חכפלה כללי לגבי כל המשתנים, אשר קובעיסם אווכים ומרחקים (כמו ‏ גודל חצים, גובה כתב וכו'), אך לא משפיע על עוך המדידתח. יש הבדל בתפקידו, במרחבי התכנון וחנייר. כאשר הערןך חנו 0.0 התוכנה קובעת גורם הכפלה המותאם ליחס שבין גודל חלון ח- עתסעפחפנט השוטף, לבין מרהב הנייר. בעת הוצאת השרטוט לתווין, חגדלים הנשלטים על ידי המשתנה מקבלים אוטומטית מימדים אהידים, ללא תלות בגודל חשרטוט עצמו. במצב א0 - מתבטל קו העזר למידה הראשון. (ברירת מהדל עתס). במצב אס - מתבטל קו העזר למידת השני. (ברירת מהדל עתס). במצב אס - בעת ביצוע שינויים במידות הקיימות (כמו למשל: מתיחח), ייראח חשינוי במידה תוך כדי גרירת הצללית במסך. במצב 099 - חשינוי בצללית לא ייראחה בזמן הגרירה (ברירת מחדל עעס). | הערך של סתפת81 לא נרשם ב-שתצ52 אסזפאפאדפ. במצב א0ס - כאשר א81061 במצב אס, הטקסט נרשם בין קווי העזר למידת גם אם אין לו מקום; לא ירשם קו מידת מעבר לקווי חעזר. ברירת מחדל במצב 099 - כאשר א41051 במצב עעס, אין ל-8א8180 כל השפעה. המשתנה שומר את שם סיגנון רישום המידות השוטף (8עצ52 א0ס1פ5אטא1ס צאמתתטס). שינויים בסיגנון, נעשים באופציות מטת5 ו-מַתסל5מת של תפריט אדפ. במצב עעס - קו המידה ייחצה לשנייס והטקסט יירשם באמצע. במצב אס - קו המידה יחית רציף, והטקסט יירשם מעליו. (ברירת מחדל עעס). כאשר חמצב עעס, גובה הטקסט מקו המידה נשלט ע"י קטסת41. גורם המכפיל את גובח הסבולות ביחס לגובח הטקסט - ברירת מהדל 1. פועל ב-2 מיקרים: 1. כאשר 810118 במצב אס. 2. כאשר ת6ת81 שונח מ-2עאדס ו-עסעאזכ ב-אס. מרכז התדרכת - אותו-קו תנדסת ממוהטבת בע'מ - כל תוכויות שמווות 161 151% הו 1 תססו1 1 16 2 = 683 - במצב מס - במידות בתהן הטקסט נרשם בין קוי העזר למידה, הוא יירשם במאוזן בלבד. במצב 0%5 - הטקסט יירשם במקביל לקו המידת (ברירת מחדל ת0). במצב אס - הטקסט יירשם תמיד בין קווי חעזר למידה, גם אם אין לו מקום. במצב עעס - קיימים שינויים במידות לקטרים ולרדיוסים. במצב עקס - המידת תירשם מתוץ לתהום שלהם (ראח דוגמאות בעמוד 60). קובע את ערך הסבולת בתחום התהתון. הערך יירשם כפי שיקבע המשתמש, מוכפל ב-(1-). גובח הכתיבה תלוי במשתנה 8106%40. הופעה, או אי הופעה של הסבולת, תלוית במשתנה עסעאנע וגם משפיעח על הערכים חנרשמים, כאשר 810118 ב-אס. במצב אס, ירשם תמיד קו המידה בין קוי העזר, גם אם הטקסט יירשם מחוץ לקוי העזר. בקטרים וברדיוסים, אם אזצאנכ במצב עעס, קו חמידת והחצים יהיו בתוך התחום; המידה וקוי המנחה יהיו מחו+ לתהום. (ראת דוגמאות בהמשך). במצב אס, במידות בהן הטקסט נרשם מחו> לקוי העזר, חטקסט יירשם במאוזן בלבד. במצב עעס, חטקסט יירשם במקביל לקו המידה. (ברירת מחדל א0ס). במצב תס, תירשמנה חסבולות שצוינו ב- 1 ו- תסתג3 בכל מידת. במצב 0%%, הסיבולות לא תירשמנח (ברירת מחדל +0%). גורם ל-81₪131₪ לעבור למצב חְתַס. קובע את ערן חסבולת העליונה, כפי שיקבע המשתמש. גובה הטקסט. והופעת הסבולת, כמו תטת61. קובע גודלו של קו אלכסוני, שיופיע במקום ראש הח או במקום 0%ס81 שנקבע במסומו (על-ידי א1%כח:8). הקו האלכסוני (110%) לא נרשם במידות זויתיות, בהן תמיד נרשמים חצים. כאשר ערך המשתנחה אפס - ישורטטו חצים. מרכ+ ההדרכה ‏ - אותו-קו הנדסה ממוחשבת בע"מ - כל חזכויות שמווות 01067 16 21 - 64 - כאשר 810680 ב-עעס, מאפשר לקבוע ערך מספרי אשר יגדיר את המרחק בין הטקסט של המידה לבין קו המידה. אם ערך זה יחיה שלילי, הטקסט יירשם מתחת לקו המידת, אם הערך חיובי - מעליו. אם חעוןך קטן מ- 7, קו המידה יהולק לשניים וחטקסט יירשם באמצע. ערך 1 שווה למצב של 810088 במצב אס. ערך אפס שווה למצב של ת41061 ב-אס, ו-8ב61₪53 ב-עעס. קובע את גובח חטקסט של המידות, כל זמן שלא נקבע גובה קבוע ב-צאפך פתצץלפ5. (ברירת מחדל 0.18). מאפשר לשלוט על אופן רישום האפסים הלא משמעותיים של טקסט המידת ושל הסבולות. כמות הספרות המשמעותיות מעבר לנקודה העשרונית, נשלטת בפקודה 5עדאט. יכול לקבל את חערכים הבאים: 0 - לא יבוצע כל שינוי בתצוגה. 3 - מבצע שינויים בתצוגות חאינצ'יות. 4 - מספר כמו 0.500 יוצג 500. 8 - מספר כמו 0.500 יוצג 0.5 12 - מספר כמו 0.500 יוצג 5. מרכ) תתדרכה ‏ - אותו-קו הנדסת ממוחשבת בע'מ - כל ת)כויות שמווות אס חסחוופ 0 הסחווס מוכ) ההדרכת - אותו-קו הנדסה ממוהשבת בע'מ - כל תזכויות שמורות = 66 - פסודה המאפשרת רישום מידה אחת בלבד, ותזרח למערך :פאתאאסס. אזפם מציג רשימת קבצים, על-פי הגדרת המשתמש. "פד פקודת זו מאפשרת קבלת מרחק, זוית, א-26188, ע-26188 ו- 26168-2, בין שתי נסודות מוצבעות. שעפצצצפס. הפקודה מאפשרת להלק עצמים למספר קטעים נבחר, ומסמנת נקודות במקומות החלוקה. (למעשח אין חלוקה אמיתית של חעצמים אלא "הדבקה" של נקודות או בלוקים). הערת : לפני הפעולה יש לבהור בפקודת ממ1סע2, סוג של נקודות שונחה מ-1 או מאפס על מנת להבהין בחלוקה. 0% - ניתן לשתול 8100%8 קיימים במקום בנקודות. ראת גם קביעת פרמטרים ל-פסדטדע, על פי חלון 5א02110 בתחילת חספר. סוס 806% ססחחוס )סח 6%סו8 שזטח! וסחוףוזס חס 5 ס)חו 006 .3 שחו!ץ!20 50160 .2 שוח |סחוסחס .1 מרכ) ההדרכת - אותו-קו הנדסה ממוחשבת בע'מ - כל הזכויות שמווות = 67 = צטאספ חפקודה מאפשרת לשרטט "בייגלח" טבעת. על המשתמש לקבוע ערך רדיוס פנימי ורדיוס חיצוני לשני המעגלים הרצויים, וחשטה שבינהם יתיה מלא ב-מס-111ע, או ריק עם קווי חבור במצב +111-0%ע. הפקודה הוזרת על עצמה לשם יצירת הפסטתסכ נוספים. לסיום הפקודה יש להקיש אתטצסת. .0.0 2.50 (2,1) זחוסס ז6ז]ח6> "2 (2,1) וחוסס ז6)ח66 " | 1.00 כאשר הרדיוס חפנימי = 1.50 כאשר חרדיוס הפגנימי = 0 ראח גם קביעת פרמטרים ל-1טאסכע על פי חלון 5א210ע0 בתהילת הספר. פפסאסתתכ 4ַּעת - זוחי אפשרות לנועיעל המטסך עם צלליות של עצמים קיימים, ולראות את התזוזת בפקודות בהן יש צורך בכך. תת-הפקודות של פקודה זו הן: 0% - | לא תופיע צללית. חס - מוכן לחהפעלה במחלך כל פקודה בנפרד, על-ידי הקשת סַבּמעם, בתנאי שהפקודה מותאמת להפעלת 6תתכ. ססטת - מופעל אוטומטית בכל פקודה בה יש צווך ב-פַגּעס (זוחי בריות המחדל). מוכ) התדרכה ‏ - אותו-קו הנדסה ממוחשבת בע'מ - כל הזכויות שמורות - 68 - צאטצים פסודה זו פועלת כמו הפקודת צעאעל, ומאפשרת רישום טקטסטים (ראה הפקודת צלאסץל). אלא שכאן ניתן לראות צללית של האותיות הנרשמות, בעת הקשתן. בסוף כל שורה הפקודת עוברת מיד לשורח חבאח. לסיום הפקודה, יש להקיש אתטסצעת. הצללית מתמקמת תמיד ‏ ב-6ת1סע2 מ6עה56, גם אם נבהרה נקודת השתלה שונה לטקסט. אך לאחר הקשת ה-אתטסעעת הסופי, הכיתוב יתמקם על-פי דרישת המשתמש. ראח גם קביעת פרמטרים ל-צַאפעכ על פי חלון 5א02210 בתתילת הספר. אפנצצפ הפקודה משמשת לשינוי התצוגה ולהגדרת מבט פרספקטיבי או מקבילי על חהשרטוט, או על גוף נבחר, תוך כדי צפיה דינמית בחשתנות המבט. עם בהירת הפקודה, המשתמש מתבקש לבהור עצמים (0218058 561606). כעת עומדות בפני המשתמש שלוש אפשרויות: א. בחירת עצמים רגילח. ב. 1%משפ1טסם - אם יצביע המשתמש א01%ש16טכע, או אם יקיש אתטצעת, תתקבל צללית של 100% בצורת בית, ועל-פיו ניתן לקבוע נתוניס בפקודת זו מכאן" ואילך. ניתן לחחליף 5% זה ב-8100% אחר אשר חמשתמש יגדיר בעצמו בשם א%סס1משפ1טם. רצוי לבנות את ח-8100% תחלופי ‏ בגודל 1א1א1, כשנקודת ההשתלה מוגדרת בפינה השמאלית התהתונת שלו. מרכ! תחדרכת ‏ - אותו-קו הנדסה ממוחשבת בע"מ - כל ת)כויות שמווות - 69 - ג. מִסִצעְבּ1צם - אם יצביע המשתמש על האופציה מִסִצְבּנ1צָ5, הוא יישאל לשם של שכבה קיימת. לאחר שיקבע המשתמש את שם השכבה, ייבהרו כל העצמים מהשכבה שקבע. תת-הפקודות של הפקודה רשומות בתת-תפריט 006108 ששנטס, ואלה הן: 4 : משמש לשנוי נקודת המבט הנוכהית, על-ידי ציון שתי זויות סיבוב, חראשונח ממשור צ-א, כמתואר בציור חבא: 2 0 יי 0 0 הי 4 והשניה במישור צ-א, כמתואר בציור חבא: יש לשים לב, שכברירת מחדל, הפקודה פועלת ב-08א ולא ב-65ש. ידו ו יי 00 בי היב מרכ) התדרכה - אותו-קו הנדסה ממוהטבת בע"מ - כל תוכויות שמווות - 70 - ניתן לצפות כיצד תיראה התצוגה הבאה, תוך כדי בהירת שתי הזויות הנ"ל. עם בהירת אפשרות זו יוצג סרגל בימין המסך, ועל-פניו ניתן לבהור בהצבעה זוית ראשונה תוך כדי צפיה דינמית בגוף המשורטט. לאחר בהירת זוית ראשונה, יוצג סרגל שני, לבהחירת זוית שניח, שוב תוך ראיח דינמית של הגוף המשורטט. ראה דוגמח בציור חבא: | 0 %ססעתץ | - מאפשר לשנות את מיקום נקודת המטרח על-ידי קביעת שתי זויות. אחת ממישור צ-א והשניה במישור צ-א. בדומה לתת-הפקודה הּעסַתה0. 6 ו - מאפשר.: קביעת מבט פרספקטיבי על .גוף משורטט על-ידי ציון מרחק אבסולוטי בין המצלמה למטרה. ראת דוגמח בציור הבא: מבט פרספקטיבי (מתכנס) מבט מקבילי מרכ) ההדרכת - אותו-קו הנדסה ממוהשבת בע'מ - כל הזכויות שמורות הערת: 8 סע חתק ה0ס2? לאחר שינוי התצוגה למבט פרספקטיבי, יוהלף תרשים ה- א100פסט בתרשים אחר, המיועד להזכיר את קיום המבט הפרספקטיבי. כעת התוכנה מדמה שמוש במצלמת 35 מ"מ כדי להגדיר מבט פרספקטיבי. את המרחק ניתן לציין בהקלדה, או בהצבעה, באמצעות הסרגל המוצג. עם תזוזת הסמן, ניתן לראות באופן דינמי את השתנות המבט על הגוף המשורטט הנבחר, לפי המרחק המשתנתה. חמבט הפרספקטיבי משמש בעיקר לחדמיית המבט התלת-מימדי האנושי. במצב תצוגח פרספקטיבית, חלק גדול מהפקודות שבתכנה אינו ניתן לשימוש. לעומת זאת, ניתן להוציא מבט פרספקטיבי לביצוע בתווין. - כאשר 2188806 ב-תס, האופציח מאפשרת מיקום נקודות ההימצאות של המטרה (ס6פַסַמה5), ושל המצלמת (בּעפַתה0ס). כאשר 6סת1868כ ב-++0, מאפשר מבט לפי כיוון המצלמח וחהמטרת. 4 01 ז6חזם) ,8 01 6060 - קביעת מיקום שונח לשרטוט על המסך. - כאשר 06ת218%68 ב-ת0, מאפשרת תת-פקודה זו שינוי אורך המוקד של עדשת המצלמה. אורך המוקד נקבע אך ורק במילימטרים. אווך מוקד קטן יגדיל את זוית חמבט, ויציג מבט תלת-מימדי בזוית רחבה. אורך מוקד גדול, יצמצסם את שדח הראיתה, ויציג מבט תלת-מימדי בזוית צרח. כאשר 6שמהספות ב-++0, זהו תסס2 רגיל. מרכז התדרכה ‏ - אותו-קו הנדסה ממוחשבת בע'מ - כל תוכויות שמורות ₪ 72 = שוש חסו מש פא חפות ו |, - ה ך- אמ || ₪משש ומבן מממש ₪פת ין || מממש|) :ככ מממם | מש , בב ?2 0 0 מ שא וחוח25 = תְפַח6! 65| קביעת זוית סבוב למבט קיים, בניצב למסך. תת-פקודה זו מאפשרת חהצבת מישורים-הותכים (מחסומים) דמיוניים מלפנים ו/או מאחור בגופים משורטטים. המחסומים מתמקמים בניצב לקו העובר בין המצלמה למטרת. ניתן לצפות באופן דינמי, בגופים התולכים ומוסתרים, תוך כדי הצבת המישורים-ההותכים (המחסומים). באופן זתח, ניתן להגדיר מבט בהתך. ראח דוגמה בציור חבא: מרכז התדוכת ‏ - אותו-קו הנדסה ממוהשבת בע'מ - כל תוכויות שמווות ו 5 ₪ ו / / 7----= םש 1" / / / / / החחהההה, חסו)ופסק 60610 חזסז! שוש >תסעץ ‏ - קביעת מישור היתוך במרחק נבחר בין המטרה למצלמה. 6% - קביעת מישור חיתוך במרחק נבחר מן המטרה בכוון הפוך מחמצלמח . | 0% - | ביטול ח-0110. סצע - קביעת מישור-הותך בנקודת המבט. זותי ברירת המחדל. - 86‏ הסתרת הקוים הנסתרים בגוף הנבהר. 0% -- ביטול מבט פרספקטיבי. ססמט -. ביטול תת-הפקודה האהרונה שבוצעה. 1% - משמש ליציאה מהפקודת. ניתן גם להקיש א, כדי לבצע אותה פעולת. רק יציאה מהפקודה באמצעות תת-פקודה זו, תשאיר את כל חשינויים אשר ביצע המשתמש במהלך הפקודה. (זוהי ברירת המחדל). מוכ! תההדרכת - אותו-קו תנדסת ממוהשבת בע'מ - כל תוכויות שמווות - 74 - אפאפ מאפשר טעינת קובץ חיצוני מסוג פאכ, לתוןך השרטוט. אם רוצים לחהבטיה בדיקת תקינות הקבצים א1עאס, א1מאס או א108581, יש לתכין מראש בתפריט הראשי באופציח מס -5 פתססעטת מתט16עאסס תת אופצית 9 - ענסטת 16עתאסנטת אזפאס, אדעאסם, א10961 תפצחת תצובה היובית לשאלתה - ? עינפטת 16עהאסנטג עאגח טסצ סם כןך שלאחר הכנסת אחד הקבצים, התוכנה תבדוק את תקינותם. אנזעאפ מאפשר טעינת קובץ חיצוני מסוג עאת, לתוך חשרטוט. צטסעאפם מאפשר רישום השרטוט, כקובץ עאכ נפרד בדיטק. מרכ) התדוכת - אותו-קו הנדסה ממוחשבת בע'מ - כל תזכויות שמורות - 75 - שעתסטפפססם הפקודה משמשת ליצירת משטה מרושת, המתפרש בין ארבעה עצמים נבהרים, אשר נוגעים זה בזה בקצותיהם ומקיימים אפשרות לבניית משטה. העצמים הנבהרים יכולים לחיות קוים, קשתות, 6מת22211 או צַ1סקכ3. העצם הראשון שיבהר, יקבע את כוון קווי-חרשת בכוון אתד שייקרא א. שני העצמים הבאים שייבהרו, יקבעו את כוון קווי-חרשת בכוון השני, שייקרא א. ראח דוגמה בציור חבא: ה5ת * 6 007070 לל=-<ללמרמ) (07608) צדסם משמש לעריכת קבצים, באמצעות אדעפע. טמעם פקודת זו מגדירת: מ0ס16%861ע - את המפלס בו ישרטט המשתמש מכאן ואילך, במקביל ל-5סט חהשוטף,(ת-2). 8אסותץ - את חגובה אשר יקבלו העצמים שישורטטו, במקביל לציר 2. הערות: 1. בית התוכנח אינו ממלי להשתמש ב-טעתם, אלא לחהעדיף את 68ט. 2. קיימות הגדרות טפעם, עבור מרחבי התיכנון וחנייר, חשונות זו מזו. מרכ) התדרכת ‏ - אותו-קו הנזסת ממוחשבת בע'מ - כל תוכויות שמווות 5 02 - 76 - ליי הפקודת מאפשרת לשרטט אליפסה. על המשתמש להגדיר שלוש נקודות להגדרת שני הקטרים של חאליפסת. מסג6ה6סת ‏ - מאפשר להגדיר אליפסה מסובבת סביב צירה, על-ידי ציון זוית סיבוב. בכ - מאפשר לחגדיר את נקודת מרכץ האליפסה ואורך שני הרדיוסים שלת. ספך - מאפשרת ליצור מעגל באיזומטריה, שהוא דמוי אליפסה, כאשר ה-כקְבּת5 במצב 180 (איזומטרי). (ראח הפקודה עתא5). שס6סחה1ת ‏ - בעת הגדרת אליפסה איזומטרית ניתן לקבוע את קוטר המעגל האיזומטרי. 3 ₪3 3 1 1 2 02 2 אליפסח על-ידי 3 נקודות אליפסה על-ידי נקודת מרכז ואורך הרדיוסיס מרכ) התדוכת - אותו-קו תנדסת ממוהשטבת בע'מ - כל הזכויות שמווות - 77 - ₪ 6 0 0 ₪ 0 20 40 60 80 אליפסח מסובבת 6ַ6סבססת. אליפסה על-ידי תת-הפקודה 180, כאשר ה-כַבּת5 במצב 180. מרכז ההדרכת - אותו-קו הנדסת ממוחשבת בע'מ - כל הזכויות שמווות - 78 - פאע פקסודה זו גורמת לשמירת השרטוט במצבו הנוכהי, כפי שחוא מופיע על המסך, וכן כל חפרמטרים והעצמים שהוגדרו עד כח במהלך השרטוט. הפקודה גורמת גם להזרה לתפריט המבוא של התוכנה. מפתתם פסודה זו מאפשרת מחיקת עצמים. על המשתמש לבהור את העצמים הרצויים למחיקת. עם סיום הבחירה, יש להקיש אתטצעת, והעצמים ימתחקו מן חשרטוס. ראח פקודת 0095 לפרטים נוספים. מרכ) תהדרכת - אותו-קו הנדסה ממוחשבת בע'מ - כל הזכויות שמווות - 79 - פסס קאפ פסודה זו מאפשרת "לפרק" 8ת11ע2, 6ת11עע3, 0%ס21, תס1הפתסתנ1ע, 06ב+2 או ג68א, למרכיביחם. התוצאה תהיה קבלת אוסף של עצמים בודדים, ללא קשר לעצם שממנו התפרקו. העצמים משתייכים למרחב התכנון או למרחב הנייר, בתלות בהשתייכותם המקורית. לא ניתן לתפעיל מססעקאם ל-800%5 שהושתלו ב-עתעפא1א, ל-5א00ת8 שבהם היחס בין קנה המידת א,צ ו-2 שונה ולפרטים שחהושתלו ב-6עעתא. פאפצאם פסודה זו מאפשרת הארכת קווים וקשתות, עד גבול מסויים. על המשתמש לבהור עצמים שיחיו קו חגבול ולחקיש אפסעעת. לאהר-מכן, עליו לסמן את העצמים הרצויים להארכח. עם ההצבעה, יתארך העצם עד לגבול הקרוב. כָדי לסיים את הפקודה, יש להקיש אתטעטת., יש להקפיד שכיוון ח-855אא10א7 של הפריטים יתיה מקביל לציר חה-2 של תח-65טש הנוכהי, בזמן הפעלת פאפצלאע. במרהב הנייר, גם שולי ה-5עתספט יכולים לשמש כגבול ל-פאפצאע, אם כי חשוליים עצמם לא ניתנים להארכה. כמו כן, האופצית ספאט מאפשרת לבטל הארכח של עצמים במהלך ביצוע הפקודת. הערה: יש להצביע על העצמים המיועדים להארכה, בצד הקרוב לעצם שנבחר כגבול. | "4 | | 7ב | ב | 7 ]4 5005 3 לוס חטסס ]50066 .2 [סחומזס .1 0 ס) מרכ) התדרכה - אותו-קו הנדסה ממוהשבת בע"מ - כל הוכויות שמורות - 80 - 8 פקודה זו מאפשרת לבצע מספר פקודות של תוכנות ה-058, באמצעות פתגססט6טת, בצווה ידידותית יותר. חיא מציגה תפריט בן 7 סעיפים, אשר חינו זהה לתפריט המתקבל מסעיף 6 בתפריט המבוא. 0 - יציאח מן הפקודת. 1 -- רשימת החשרטוטים (86כ.) ב- צַע0ס1,60%ע הפעיל, או באחר, או בכונן אחר. 2 - רשימת כל סוגי הקבצים ב- צַע0ס06סשץ1ס הפעיל, או באחר, או בכונן אחר. 3 -- מחיקת קבצים קיימים. 4 - החלפת שם לקבצים קיימים. 5 - העתקת קבצים קיימיט באותו שם, או בשם אחר באותו צַצץס6ס6מ1ע, או למקום שונח. 6 - חסרת נעילה של קובץ. 1 כאשר 111ע במצב +0%, עצמים בעלי עובי שנוצרו על-ידי הפקודות צטאססם, טמסתתל, ס1ע80 ו-פא1עק לא יצבעו אלא יוצגו ריקים. על-מנת שהם יצבעו, יקבע המשתמש ‏ מתדק במצב תס, ויבצע תסשס6ת (עדכון מסך). מרכז התדרכת - אותו-קו תנדסת ממוחשבת בע"מ - כל הוזכויות שמווות - 81 - צמתתדע פקודה זו מאפשרת חעגלת פינות. על המשתמש לתגדיר תחילה את הרדיוטס הרצוי להעגלה, לאחר-מכן להצביע על שני העצמים בפינה שיועדה להעגלה. ניתן להפגיש קוים, קשתות ומעגלים בפינח מעוגלת. 8גוג6בת - | מאפשר לקבוע רדיוס רצוי לחעגלה. ברירת מהדל - 0. 0 8טנהת - הפגשת עצמים בפינחת הדה, ללא העגלתה. 8מ11צ1סע ‏ - אם מצביעים על 6תג11עק, הוא יתעגל בכל פינותיו על-5י הרדיוס שנקבע. 0|0 60 | 00 - 2 ו שחו] 5661 .2 שוחו .1 כ - %- % 3 %- =. - 3% | .3 0 וחוסם .2 שוגו וסחוףחס .1 ראח גם קביעת פרמטרים ל-עפתתדע, על פי הלון 5א0??10 בתהילת הספר. מרכ) ההדרכת - אותו-קו הנדסה ממוחשבת בע'מ - כל הזכויות שמווות - 82 - אם לשני קוים יש 55טאא10א2 בכוון 2 שונה, ה-עשתת1ע בינהם יתאפשר רק אם באותו 58 יש לשני חקצוות של שני הקוים אותו ערך 2. כיוון ח-858אא2810 של קשתות ומעגלים חייב לחיות ככיוון ח-2 ב-58סט הנוכחי, בזמן הפעלת עע,זתדק. ראח גם קביעת פרמטרים ל-למתתדע, על פי הלון 5א10עעס בתחילת הספר. 6912 פסודח זו גורמת ליצירת 18ע62 על המסך. עם הפעלת הפקודה, מופיעה על המסך רשת של נקודות המשמשת לתצוגה בלבד. כלומר, לא ניתן להשתמש בנקודות (כנקודות להיבור קוים לדוגמה). כביכול, המשתמש משרטט על דף משוב. מס '- 18ע602 מוצג. 0% - 0218 אינו מוצג. הח-186ע6 יוצג בתחום ה-168ת21 שהוגדר. 06 - מאפשר לקבוע את המרווחים בין הנקודות, בכוון א ו-צ. ברירת המחדל היא "ס". כלומר, שווח ל-קְהַת5. הת - משווח את ה-6216 ל-כְהת5. מאפשר לקבוע ערכים שונים, עבור מרחקי א ומרחקי צ. סססספת חרשת ניתנת להצגה/הסתרה גם על-ידי חהקשת 7ע, או הקשת 1-6א06 5פאתא הפקודה מאפשרת לקטלג ולמספר את כל העצמים המשורטטים בשרטוט. באמצעות הפקודת 2, ניתן לראות את המספר שהוענק לכל עצם. מרכ) ההדרכת - אותו-קו הנדסה ממוחשבת בע"מ - כל תזכויות שמווות - 83 - אסלתע פסודח זו מאפשרת למלא שטחים סגורים באופן מושלם - בקוקוו, או בסוגים שונים של צורות, מתוך ספריהח קיימת. כשיש שטחים סגורים זה בתוך זת, מורכבים מ- 016ע ,01‏ סעת, 6םת121, ססבע - 35 -, סתווק פ , 6ת11ת 30 ו-פסעסקט במרחב הנייר, ניתן לבהחור באחת משלוש השיטות הבאות: ברירת המחדל - מקווקוו לסירוגין שטח אחד כן, שטה אהד לא. (0) 08%וע68גוס - מקוקוו רק את התחום הראשון: בין השטה התיצוני לזה שאחריו. (6)1עסת4ד - מקוקוו את כל השטת שנבחר, על כל מח שיש בתוכו. על-מנת להשתמש באחת מהשיטות הנ"ל, יש צורך להקיש את סוג השיטה הרצויה, אחרי הקשת סוג הקוקוו הרצוי. לדוגמה: 10%,0ע₪. אם ירצח ‏ המשתמש לקבל קוקוו רגיל - יקיש ש (תעפט). על המשתמש להגדיר את זוית הקוקוו, וכן את המרחק בין שני קווים סמוכים. ניתן לבצע קוקוו כפול על-ידי הקשת "צ" לשאלת: ? 8268 ת860ת 16מטסע. | בעבודה במרחב תכנון אפשר להצהיר על. מרחק בין קוים בתוספת <א. התוכנה תחשב אוטומטית את היחס בין מרחק זה לבין היחס הקיים במרהחב הנייר. לכן, אם 1 יחידה במרהחב התכנון שוות ל-12 .יהידות במרחב חנייר, כתיבח של מרחק בין קוים עא1 יתפרש כמרחק של 12 יהידות במרהב הנייר. חהערת: הקוקוו שמתקבל, מוגדר כ-5100%. על-מנת שכל קו יחווה עצם נפרד, יש צורך לחוסיף * (כוכבית) לפני שם הקוקוו חרצוי. ניתן לפרק תסמג₪8 קיים למרכיביו, על-ידי שימוש ב- מפסמפאם. ראח גם קביעת פרמטרים ל-אּסַעג8₪ על פי הלון 5א210ת0 בתחילת הספר. מרכ) התדרכת - אותו-קו הנדסה ממוחשבת בע"מ - כל הזכויות שמורות - 84 - 0% 0% מרכ) ההדרכה ‏ - אותו-קו הנדסת ממוהשבת בע"מ - כל הזכויות שמווות - 85 - ו % . 4-80] מוכ) ההדרכה - אותו-קו הנדסה ממוהשבת בע'מ - כל הזכויות שמווות - 86 - ו . == ו מרכז התדרכה - אותו-קו תנדסה ממותשבת בע'מ - כל הוכויות שמווות - 87 - 0 צצ/ 0% אצ עצצ/צ/ %צצעצצצצצ/ 0% צצצצעצעצעצצעצצ/צ/ אצ צץ צעץ צצצ'צ ץצ צצ עוצעצ צעצעצצעץ/צ/ צצצצצצעצצ צץצצ/ אצצצצ ץצ ץצ צ/צ/צ/צ/א/ + צע עצצ צ ץש ץצ ץצ צ שש צצ ץצ 0 6 צ'/ 6 6 צ צ צ צ ץצ / 6 וצ צעצ צצצ צצ צ/ צצ/ % רצ צ צ צ ץצ צ'// וצצ צ,צ צצ צצצ צ צ סםם םםםט סנ סםסם םטםטטנ טב ם ב ט ט 3 ססםםטםטםטנ ססם םטםטםטנ סםםםםטםטנ פטט טפ טיט 1 מרכ) התדרכת - אותו-קו הנדסה ממוהשבת בע"מ - כל תזכויות שמורות - 89 - פעמאע (?) פסודחת זו מאפשרת למשתמש לקבל הסבר מקוצר לגבי מרבית הפקודות בתוכנחת. ניתן גם לבחור אותח על-ידי הקשת "קפעסת", או "?". ברירת המחדל של פקודה זו, היא רשימת כל הפקודות הקיימות בתוכנה וכן תת-הפקודות האופייניות. זו פקודח שקופה ומותר להזמין אותה גם במחלןך ביצוע פקודה כלשחהי לקבלת עזרתה מידית ‏ ,על ידי כתיבת ‏ ?', עתפא', או בתירת הפקודה מתוך תפריט ע15פפת. ( ללא תלות במצב ה-פ5מתחסדט). מפנצא הפקודה מאפשרת הסרת קוים נטתרים. פונקציה זו מושפעת מה-6ת1סק?, שמוגדר באותה עת. שינוי של ה-שמתגססט, מעבר ל-ה00ס2 אחר, או ביצוע תסחָסת, יהזיר את כל הקוים שהוסתרו. עם ביצוע פקודה זו הקוים רק מוסתרים, לא נמחקים. כמו-כן, ניתן להציג את הקוים הנסתרים, אך עם זאת, להדגיש את היותם נסתרים. על המשתמש לתגדיר שכבה ששמה יהיה זהה לשם השכבה שבה הוא רוצח להציג קוים נסתרים- נראים, עם סידומת "אמפספדא". לדוגמח: אם שם השכבה הקיימת הוא: "פתססס", יש להגדיר שכבה נוספת ששמ יתיה "פתסספאפספצג". מכאן ואילןך בכל פעם שהמשתמש יבצע מפצא, הקוים הנסתרים מהשכבת "פתסספאמספדט" יוצגו, על-פי תנאיס שהוגדרו בשכבה זו כמו צבע, אס, שעס. פך פקודה זו מאפשרת קבלת ערכי הקואורדינטות של נקודה מוצבעת וגם ציון על גבי המסך של מיקום קואורדינטה מוקשת במקלדת. הנקודה הנבחרת הופכת ל"נקודה אחרונת" (צא01ע1פת1), וניתנת להתייחסות על ידי הקואורדינטות היהסיות (המתחילות בסימן .)8 א מאפשר טעינת קובץ היצוני מסוג 1685, לתוך השרטוט. +, מרכ) ההדרכה - אותו-קו הנדסת ממוהשבת בע"מ - כל תוכויות שמורות - 90 - 105007 מאפשר רישום השרטוט כקובף 10958 נפרד בדיסק. עצאמץ עתספאד פקודה זו מאפשרת לצרף קבצי 5011 חיצוניים (קבצי עאמל) אל תוןך השרטוט במחהלך חפקודה נשאלות שאלות שונות על אופן סידור הכתב. הפקודת נמצאת בתפריט מסאתאסאפ-פעדק עליון בלבד. עצפמעפאך פסודת זו מאפשרת השתלת 8106% מוגדר או שרטוט חיצוני לתוך חשרטוט. אם שם ה-8106% שציין המשתמש אינו קיים בספריית השרטוט, אבל קיים שרטוט חיצוני בשם זה, השרטוט יחפוך ל-8100% עבור השרטוט חנוכהי, כאשר נקודת חיהוס תהיה ה-8386 של השרטוט המושתל. על המשתמש לקבוע תהילה את שם ה-8100% שברצונו לשתול. אחר-כך עליו לציין את נקודת ההשתלה (6ת1סק תסגסעספת1). בנקודה זו תתמקם נקודת היהוס שהוגדרת ל- 8100%,לאחר-מכן ‏ יש לציין פקטור על ציר א ופקטור על ציר צ, להגדלת או הקטנת ה- 106% על-פני חצירים. לאחר-מכן יש להגדיר את זוית הטסיבוב של ה-5100%. ָ? - מציג את רשימת ח-8100%8 חשמורים בשרטוט. א - כברירת מחדל, ח-8100% מושתל כעצם אחד בשרטוט. אך אם ירצת המשתמש שח-8100% ישתל מפורק למרכיביו (קווים, קשתות, וכו') - עליו לחוסיף לפני שם ח-8100% "*" (כוכבית). עסמעסס - לאחר שצויינה נקודת ההשתלה, ניתן לציין נקודה נוספת וכך להגדיל או להקטין את ה-0%ס51 המושתל על-ידי חהצבעה. בין שתי הנקודות שצויינו נוצר חלון דימיוני. אורך הצלע של החלון בכוון א, יחיה שיעור התהגדלת של ה-8100% בכוון א. אורך הצלע של החלון בכוון צ, יהיה שיעור התגדלה של ה- א6%ס81 בכוון צ. 2<צא - משמש לחגדרת חגדלת 100% תלת-מימדי בצירים 2, צ, א. צני - מפעיל גרירת צללית כאשר פקודת פססאסתתכ במצב תס. 1026 - מאפשר הגדרת פקטור אחד להגדלת ת-8106% על שלושת הצירים, לפני הגדרת נקודת ההשתלת. מורכ) ההדרכה - אותו-קו הנדסה ממוחשבת בע'מ - כל הזכויות שמווות - 91 - 6 - מאפשר הגדרת פקטור על ציר א להגדלת ה-8100%, לפני הגדרת נקודת ההשתלה. 6צ - מאפשר חגדרת פקטור על ציר צ להגדלת ה-8100%, לפני הגדרת נקודת ההשתלה. 056 - מאפשר חגדרת פקטור על ציר 2 להגדלת ה-2100%, לפני הגדרת נקודת ההשתלת. ב - מאפשר הגדרת זוית הסיבוב ל-8106%, לפני הגדרת נקודת השתלת. 86 - כמו 580816, אבל זמנית בעת הגרירח בלבד. לאחר ההשתלת יש לתת שוב פקטור חהחגדלת. 6צ - כמו 50816ע, אבל נוגע רק לציר א. 6 צכ - כמו 50816ע, אבל נוגע רק לציר צ. 206 - כמו 50816ע, אבל נוגע רק לציר 2. ו - כמו 866ס6סת, אבל זמנית בעת הגרירה בלבד. לאחר התשתלה יש לתת שוב זוית חסיבוב. חערהח: ראח פרטים נוספים בפקודות 00208 ו-מקצעטא1ת, ובחלון 5א210ק02ס (בתהילת הלכסיקון). "א <קא 8)](2 > -- דוגמאות של 8200%5 המשתנים בעת חשתלתם על פי האופציות של פקודת צתפפאד. מורכז ההדרכת - אותו-קו הנדסת ממוהטבת בע'מ - כל הזכויות שמורות - 92 - אפטצת1 פקודח זו משמשת לפיצול השרטוט למספר שכבות, ולהגדרת סוגי קווים שוניס וצבעים שונים לכל שכבת. כדי להבחיר מחי שכבה, נתאר לעצמנו את לוח השרטוט כלוה שעליו מונחים מספר רב של דפים שקופים, בעלי עובי "0", ועל כל דף-שקף כזה משורטט הלק מהשרטוט. עם פתיהת שרטוט חדש קיימת שכבה ששמת "0", צבעה לבן, הקו שלה רציף ותיא השכבה הפעילחה. מספר חשכבות אינו מוגבל על ידי התוכנח, ובעת שמירת השרטוט ב-פּטםת5 או ב-פאם, נשמר המידע הכולל תחת השם של הקוב. ָ? - הצגת טבלה, המכילה את שמות השכבות ואת נתוניתן (צבע, סוג קו,מצב). 6הא - יצירת שכבה הדשה וקביעתה כשכבה פעילה. 5% - קביעת שם השכבה הפעילה (שם זה הייב להיות שם של שכבה שהוגדרת קודם לכן על-ידי: 6א%בא או שפא). השכבה הפעילה היא השכבה עלית משרטטים עצמים חדשים על-ידי פקודות מתפריט חאתתת, לדוגמח. פקודות מכל התפריטים האחרים, אשר אינן יוצרות עצמים החדשים, ניתן לבצע על כל השכבות הנראות על המטך. שפא 6 יצירת שכבח חדשח, או שכבות חדשות. הס - | העלאת שכבה מסויימת על-גבי המסך, אשר הועלמה קודם לכן ב-++0. + - העלמת שכבה מסויימת, מעל-גבי המסך. עס001 - קביעת צבע לשכבת כלשהיא (ראח פרטים נוספים בפקודה 00008). 6קע6 - פע שו חקו בשכבה כלשהיא. (ראח פרטים נוספים בפקודה ‏ 708ת250ע, לשם עדכון הקוים וכן בפקודת מעפצעמאדם). 8 - הקפאת שכבה כלשהיא, לשם הסכון בזמן בעת ביצוע תססָסת. שכבה במצב מפלעעתע אינח משתתפת ב-אמססת. שבהּתץ - הפשרת שכבה שהוקפאת. מרכ) ההדרכת - אותו-קו תנדסת ממוהטבת בע'מ - כל תזכויות שמווות - 93 - חערת : הפקודה הוזרת על עצמה לאחר ביצוע כל תת-פקודה. סיכום כל חשינויים יתבצע רק לאתר חקשת אתטצמת נוסף, אשר גם ישמש כיציאח מהפקודה. 8 פקודה זו מגדירת את גודל הגליון במרחב התכנון וגודל גליון אחר במרהב חנייר. זאת, על-פי הגדרת נקודה שמאלית תהתונה ונקודה ימנית עליונת . אם הפקודתה במצב מס, לא ניתן יהיחה לשרטט עצמים הדשים מחו+ לתהום שהוגדר בפקודה. במצב ++0, ניתן לשרטט, ללא תלות ב-1210168. פקודת זו משפיעה על ה-18ע6, שכן ה-18ע6 יוצג תמיד בהתאם לתחום המוגדר בפקודת 5צצאדע. אאנתם פקודח זו מאפשרת לשרטט רצף קווים. על המשתמש לציין נקודת קצה ראשונה של חקו הראשון. לאחר-מכן עליו לציין בכל פעם נקודה שנית של חקו הרצוי. הנקודה הראשונה של כל קו, תתית הנקודה השנית של חקו האחרון ששורטט. שטת61ת0סס ‏ - כדי לחתהיל את חקו בהמשכו של הקו האהרון ששורטט, בפקודה קודמת, או של חקשת האחרונה ששורטטחה, יש לחקיש "אתטצפת", או לחצביע פטת:6תסס. קו שימשיך מקשת אחרונה ששורטטת, יחיה משיק לחה. 056 - על-מנת לסגור את רצף חקווים ששורטטו חזרה לנקודת ההתהלה, יש להקישט 0. (או להצביע 01088). ססתט - על-מנת לבטל את חקו האהרון ששורטט, יש לחקיש ט או להצביע סבשתטש. כך ניתן להזור קו אהד "אהורה" ברצף הקוים ששורטטו. כלומר, הנקודת חשניה של הקו לפני האחרון - תהפוך לנקודת חראשונה של חקו אשר עומד לחיות משורטט. ו על-מנת לסיים רצף קוים נוכהי, ללא סגירה לנקודת ההתהלה, יש לחקיש "אתטצפת". מורכ) תהדרכת ‏ - אותו-קו הנדסה ממוחשבת בע'מ - כל תוכויות שמווות - 94 - מפצעפאזע פסודה זו קובעת את סוג הקווים שבהם ישרטט המשתמש עצמים מכאן ואילך, ללא קשר לשכבה בח הם נמצאים. לשינוי סוג הקוים שכבר שורטטו, יש לחשתמש בפקודות פמסאתאס או פסתקטס. לשינוי סוג חקוים בשכבה, יש להשתמש בפסודח תעצתת (השינוי יחול על הקווים ששורטטו כאשר ההגדרה ב-א210תעתס צעדצאם או / ב-581 פעצצטעא21 היתת : המצתתצם). ָ? - רשימת סוגי הקווים, הקיימים בספרית הקווים. 6 יצירת סוג קו חדש, שישמר בספרית קווים. 8 - טעינת סוגי קווים מסויימים מספריה (קבצים בעלי סיומת א21.). 5% - קביעת סוג קו, לשימוש מעתח ואילך. מבצע כפגסת אוטומטי. מסעְגּנעם | - כאשר סוג חקו חוא מִסִנְבּ1צ5, העצמים שישורטטו, ישורטטו בסוג קו בהתאם לשכבה שבה הם ישורטטו. כלומר, בסוג חקו שהגדיר חמשתמש לאותה שכבה (מצב זת הינו ברירת המחדל). %סס[מצם | - כאשר סוג חקו נקבע אסס1מעם, כל עצם שישורטט יחית בקו רציף, ללא קשר לשכבה בה הוא משורטט, ולתגדרת סוג חקו שלה. אבל אם יוגדר 8100% מקווים או עצמים ששורטטו במצב %סס1סעט, בעת השתלת ה-8100%, הקווים שלו יתאימוּו עצמם לסוג חקו שהוגדר בשכבה שבה חוא יישתל, וזאת בתנאי שבעת ההשתלה קיים מצב מִפְנְבּ1צַ8. חיתרון בכך, שניתן לשנות סוגי קו אלה בעזרת פקודת פסאתאס או פסתקטאס, אופציה מפצעת ,פמדצתמקסתק. הערת: ראח גם הפקודת 08ת1250, לשם עידכון מרוותחי חקווים. מרכ) התדרכת ‏ - אותו-קו תנדסת ממוהשבת בע"מ - כל תזכויות שמורות - 95 - סוגי הקוים הביים בתוך קוכע א1 8002 5 דאס 9 ץמ 2 א 2 2 וס 2ו5 אס 2 וס 2 2 שסושוס 2פסועוס 2אססוצוס זסס 2זסם 2סם אשססו 2אסססוו 2אאסססו |אסדאו1ם 2 זא 2אסדאגרוש מרכז התדוכת - אותו-קו תנדסת ממוהשטבת בע"מ - כל תוזכויות שמורות - 96 - פד פקסודה זו נותנת מידע מלא על עצמים נבהחרים. במקרה של מעגלים או 68ם11ע, היא נותנת גם את שטחתם וחיקפם. על כל פריט מקבלים מידע האם נוצר במרחב התכנון או במרחב הנייר. על צתסעט מקבלים מידע, האם הוא ב-א0 או ב-099 והאם הוא פעיל. הגדרת ה-לסתקמסדע (כלומר חאם השרטוט המופיע באותו צַתסעט ישורטט עם או בלי קוים נסתרים). על כל עתסעט מקבלים מידע על קנה המידה יהחסית למרחב הנייר. ₪ פקודה זו מאפשרת שינוי המרווחים של הקוים המרוסקים למיניהם, על-מנת להתאים אותם למימדי חשרטוט. ו לעיתים, עם הגדרת קו כלשהוא (מסוג 28068 למשל), אין אפשרות לזהחות על-גבי המסך שאכן קו זח מקוקוו. פקודה זו משמשת לשינוי המרחק בין הקוקווים. על המשתמש לחקיש ערך מספרי, שבו יוכפל הערך הנוכחי של מרווחי הקוקווים. קנה המידה הקיים (1), מתאים לגודל הדף 9 א 12 הקיים, כברירת מחדל. ראח גם קביעת פרמטר ה - 78ת1750, על פי חלון 5א10עע0ס בתהילת הספר. מאטפתפא הפקודה מאפשרת להלק עצמים לקטעיםס באורכים נבחרים, ומסמנת נקודות במקומות ההלוקה. (למעשה אין הלוקה אמיתית של העצמים אלא "הדבקה" של נקודות או בלוקים). הערת: לפני הפעולת יש לבהור בפקודת עא1סק2, סוג של נקודה שונה מ-1 או מאפטס על-מנת להבחין בחלוקה. 8100% - ניתן לשתול 8100%8 קיימים בנקודות החלוקה. ראח גם קביעת פרמטרים ל-פ5תט5תטא, על פי חלון 5א02210ס בתתילת הספר. מרכז התדרכת ‏ - אותו-קו הנדסה ממוחשבת בע'מ - כל תוכויות שמורות = 97 = נזאטא הפקודה מאפשרת טעינת קבצי תפריטים שונים, במקום התפריט חקיים על המסך. ניתן לבנות תפריטים שונים באמצעות מעבד תמלילים. צפמפאדא הפקודה מאפשרת השתלת אסס81 ושיכפולו בשורות ועמודות כמו בפקודה צתתתת, באפשרות המלבנית בלבד. חערות: 1. אין אפשרות לשתול 8100%8 עם כוכבית בפקודה זו. 2. אין אפשרות להשתמש ב-מפסתפאע ל-8100%8 אלת. 3. כל ח-8100%8 שישתלו בפקודה זו מוגדרים כעצם אחד. חסו)66ו56 וס0חושו .2 [סחוףחס .1 + חסוו0ו5060 שחו| זסזזווחז .3 מרכ) תהדרכת ‏ - אותו-קו תנדסה ממוחשבת בע'מ - כל תזכויות שמווות - 98 - תסתתזא הפקודה מאפשרת העתקת או הזזת עצמים בתמונת-מראה. על המשתמש לבהור את העצמים, לאחר מכן עליו להגדיר את חקו שיהווה את קו הציר (קו הסימטריה) להשתקפות (על-ידי הגדרת שתי נקודות). על המשתמש לקבוע אם ברצונו שהמקור ישאר לאחר חופעת ההשתקפות, או ימחק. חערת: | עבור השתקפות של טקסט: על-מנת שהטקסט ישתקף כמו כל עצם אחר, יש לקבוע כי 1 = לאפעתתצא (זוהי ברירת המחדל). על-מנת שחהטקסט לא יתהפך בהשתקפות, אבל יופיע מצידו חשני של קו חסימטריח, יש לקבוע 0 = צאמצתתזא. מרכ) ההדרכת - אותו-קו הנדסה ממוחשבת בע'מ - כל ת)כויות שמווות - 99 - פצסא פקודה זו מאפשרת הזזת עצמים קיימים ממקום למקום. על המשתמש לבהור תהילה את העצמים המיועדים לתזזת, לאהר-מכן עליו להגדיר את נקודת היחוס להזזה, ולאחרית נקודת נוספת. המרחק והזוית בין שתי הנקודות שצויינו, יהיו המרחק והזוית לתזזת העצמים שנבחרו. ב ₪ [סחוזס .1 3. 0/0065 4 פפ:תפא התצוגה הקיימת בעת השימוש בפקודה זו "מצולמת" ומוגדרת כשקופית, חנרשמת בזיכרון ההיצוני ב- צַע0ס606מ1כע שבו עובד המשתמש. וזאת כקובץ נפרד בעל טיומת 50. המשתמש מתבקש לקבוע את שם השקופית, מכאן ואילך ניתן לקבל את תצוגת השקופית תוך כדי המצאות בשרטוט כלשחוא. בעבודה במרתחב התכנון, מקבלים 8כ51 של ה - צעתסעט השוטף בלבד. בעבודה במרחב הנייר, מקבלים 52125 של כל התצוגה, על כל ה-פ5עתסעט הנראים בת. מרכז התדרכת ‏ - אותו-קו הנדסה ממוחהשבת בע'מ - כל הזכויות שמורות מסתפפא אפנטא - 100 - מאפשר מעבר בין מרחב הנייר למרחב התכנון. במעבר בין מרחב הנייר למרחב התכנון, מתרחשים השינויים הבאים: א. אחד החלונות (5עתסע חמדט) נעשה לשוטף (עאמתתטס), וניתן להבהין בו כי מסגרתו נעשית עבה יותר. בג הסמן לא מכסה את כל המסך אלא רק את החלון השוטף. ג. כשהסמן יוצא מתחומי ההלון השוטף, הוא הופך צורתו לח. ג בשורת העליונה (שא1תע פסעת52), נעלמת האות 2 ליד שם ה-תמצתת. ח. ה-א005100 המשולש של מרחב הנייר הופך ל-א65100ש חרגיל. % חל שינוי בתצוגת הקואורדינטות בשורה העליונת. פקודה זו מאפשרת לפתות הלונות (15תסעקחמ1ט) אל תוך מרחב התכנון, תוך כדי המצאות במרחב הנייר. למעשה, החהלונות הם במרהב הנייר ומאפשרים להתבונן במשורטט במרחב התכנון. מסגרות החלונות הנוצרים הם עצמים, הנמצאים בשיכבת השוטפת (לאמתתטס תמצהז) בזמן הווצרותם. רצוי לפתות 5עתספטחפדט הדשים, ב-תמצגת מתאים. הפקודה פועלת במרהב הנייר בלבד. אם מופעלת ממרחב התכנון, המערכת תעבור אוטומטית למרחב הנייר, כל הזמן שהפקודה מופעלת. מרכז ההדרכה ‏ - אותו-קו הנדסה ממוחשבת בע'מ - כל תזכויות שטמווות ק:עוניברטיטת חיפה הספרית 7 - 101 - צאדסס צפתצע ס מ ₪ צסעפטסזע החערות: .1 מאפשר להצביע על נקודה אחת ולאהר מכן על נקודה שניה בפינה נגדית של חלון העומד להפתה. ההלון הנוצר הופך לשוטף (עאמתתטס). כאשר חלון במצב עעס, תוכנו שבמרחב התכנון נסתר, ולא משתתף ב-אפססת. השימוש העיקרי באופציה זו, חיא ע"מ לאפשר הזזה (פטסא), או שינוי גודל (10ת50, אסעעת5), של חהלונות רבים מבלי להמתין ל-אמשעת עבור כל אחד לחוד. מחזיר מצב הראות (צ15181212ט) של החלון הנבהר-לנראה. כאשר מספר ההלונות במצב אס עובר את המכסימום המותר, על ידי משתנה ששמו סטיסתאתון, ישארו אומנם חנוספים מסומנים במצב אס, אך תוכנם לא ייראת וחם לא יחיו פעילים. ראה גם פקודת 8עתסעחפנט - תרשים הסבר על "חלון פעיל". כאשר מוצא השרטוט לתווין (תמעסת2) ממרחב הנייר, מאפשרת האופציח להגדיר מראש חסרת קווים נסתרים (אפפפזע), מהחלונות המבוקשים. על מנת לחפעיל את הפקודתה, המשתנחה מפסאפת1ע הייב להיות במצב עעס (0). מאפשר ליצור חלון, הממלא את כל גבולות המטך. 4: ממאפשר ליצור 2,3 או 4 חלונות בו זמנית, על פי תת אופציות <צאצסע לפתדע> /- עדק. כאשר עעע גם כאן, הכוונה למילוי כל המסך, ו-%א01ע2 צעפתדע מאפשר לקבוע את התחום באמצעות 2 נקודות מנוגדות בחלון. מרכ) ההדרכה ‏ - אותו-קו תנדסת ממותטבת בע'מ - כל ה)כויות שמווות - 102 - ב-5 אופשריות שתי חלוקות: ||| ו | ---] 0 ב-3 אפשריות האופציות הבצוות: ]| 40 | 07040 ]/0//20// = 7 0 ב-4 מתקבכת חלוקה שווהי 1 יש לציין ש-4 חלוגות אינם המכסימום. המספר המירבי חלוי במערכת המחשבג. מרכז תהדרכת - אותו-קו הנדסה ממוהשבת בע'מ - כל הזכויות שמווות - 103 - מתסצפטת: מאפשר לשחזר קונפיגורציח של חלונות, שנשמרח בפקודה פ5עלתסקט. צמפעעס פקודה זו מאפשרת העתקה במקביל של קו/קשת/מעגל /8מ11ק. תחילה על המשתמש לבהור את העצם שברצונו לתעתיק. לאחר-מכן עליו להצביע על נקודת שדרכח יעבור ההעתק, או המשכו הדמיוני (זו ברירת המחדל משָטסעת1). 6 - ניתן לתגדיר קודם את מרחק ההעתקה ואהר-כן לבחור את העצם הרצוי להעתקה. הפקודה הוזרת על עצמה שוב ושוב עד להקשת אתטלעת. ראח גם קביעת פרמטרים ל-עפפעעס, על פי חלון 5אס1עעס בתהילת הספר. ו )4 )חוסק "סטסזת?" .3 2 וסחוסחס .1 0008 פקודה זו מחזירהתה את כל מה שנמהק בפקודת "מפתתם" האחרונת שבוצעה. כלומר, אם בוצעה מחיקה כלשהיא והמשתמש ממשיך לעבוד, ולפתע מתברר שהמחיקה היתה מוטעית, חרי על-ידי הקשת 0025 יחזרו העצמים שנמחקו בפקודת המהיקה האהרונת. מרכ) תתדרכת ‏ - אותו-קו הנדסה ממותשבת בע"מ - כל תוכויות שמווות - 104 - סאצתס פקודת זו מגבילה את תנועת הסמ והפעולות שניתן לבצע על-ידי שימוש בעכבר, לתנועות במקביל לסמן. נגניתן להפעיל פקודת זו על-ידי הקשה על מקש 28 או על-ידי הקשת 0621-0 (וכמובן על-ידי הקשת שם הפקודת). פקודח זו ניתנת להפעלת בכל שלב, גם תוך כדי שימוש בפקודה אחרת. החפקודה פועלת כמפסק ++0%/ת0. פתאפס פקודה זו מאפשרת לבחור באחד, או יותר, מרשימת תפריט ה-55181ת, אשר ישמשו מכאן ואילך בקביעות. כלומר, בכל פעם שיבחר המשתמש פקודה כלשתיא חדורשת הצבעה, יתווסף אוטומטית ריבועון ח-551581 על הסמן, והתוכנה אוטומטית תצמד לעצמים שיצביע עליהם המשתמש.כל זאת, על-פי ה-558182 הקבוע שנבהר, ומבלי שיצטרןך לבחור .בו בכל פעם מחדש. עם זאת, אם ברצונו לבהור במהלך אחת הפקודות 55152ג אחר באופן חד-פעמי, ניתן לעשות זאת כרגיל (ראח תפריט 565181ת), וח-55181ת חקבוע ימשיך לאחר-מכן לפעול הלאח בחצבעות חבאות. על-מנת לבטל חד פעמית את הקביעות של ה-פגא5ס, יש לבהור בפקודה זו באפשרות. מאסא. על מנת לבטל טופית את הקביעות של ה - קתאפס, יש לבחור בפקודת ולחקיש תפצאם, מבלי לבחור בשום ע5515ת. אגק פקודה זו מאפשרת "הזזת" דף השרטוט בכיוון רצוי על-פני חמסך. 7-ו תהילה, יש להגדיר נקודה כלשתיא, שתשמש כנקודת יהוטס להזזת. לאחר-מכן, נקודת נוספת שאליח תזוז נקודת היחוס וכל הגליון בהתאם. לדוגמח: ציון נקודה בקואורדינטות 0,0 ונסודח שניה בקואורדינטות 10,0, תגרום לחזזה של כל השרטוט ב-10 יהחידות ימינח. מרכ) החהדרכת ‏ - אותו-קו תנדסת ממוהשטבת בע"מ - כל תזכויות שמורות ₪ 105 - אחרי אתק לפני אתע צ1סטק פסודה זו תיא למעשת מעין "סיכום" של פקודת עדסם, עבור 8ת20211, 3201 ו-ת8שאס3, אך לא אפשא מסתעצתסע (מסתחע). ראשית, על המשתמש לבהור את העצם שבו תתבצע הפקודה. ניתן לבצע את הפקודה רס בעצם נבחר אחד. לאחר הבהירה יתקבל תפריט מתאים לסוג העצם שנבחר. לכל סוג עצם מן השלושת הנ"ל יתקבל תפריט שונת. תפריט המתקבל עם בהירת 6ת20211: 06 - אם ח-6מ211 היה פתוה, הוא ייסגר לנקודת ההתחלה שלו. מססס - פותה את ה-86ת211 אם היה סגור, על-ידי ביטול חקו האחרון או חקשת האחרונת אשר טוגרת את ה-8ת11ק. ב מרכ) תתדרכת - אותו-קו תנדסת ממוחשבת בע"מ - כל תזכויות שמווות מגסט אפעט 8ע - 106 - תת-פקודה זו אפשרית רק אם ה-6ת11ק פתוה. היא מאפשרת היבור מספר עצמים ל-6מ11ע2 אחד. שינוי עובי של כל ח-6ת11ע2. חושש הזזס!וחט הווש סע הו תת-תפריט של תת-פקודות, המאפשרת עריכת קטעים של ה-6ת11ק2. עס הכניסת לתת-תפריט זה, מופיע "א" על ה-6תגנק. "א" זה, תפקידו לסמן באיזו פינה של ה-6םת11ק עומדת לפעול הפקודת. הסעיפים של תת-פקודה זו: > %אפא - הזזת ה-"א" קדימה, לקצה של הקו הבא ב-6מ11ק. 8מס1טפמקע- הזזת ה-"א" אחורה, לקצת הקו הקודם של ה-6מ11ק2. %הסעם - שבירת ה-8ת11ת בין שני מקומות בחם יש לעצור את ה-"א". עצירה שניחה היא על-ידי ח-60. כמו-כן, חקו האהרון שנסגר ב-01086 יעלם. ה-6מ11ע2 יתחלק לשניים. >עספת 1‏ - חוספת קו הדש נוסף, בין המקום שבו עומד ת-"א", לבין הפינת חבאתח. סטסא - חזזת הפינה שבתה מצוי ה-"א", למקום אחר. שני חקוים שמגיעים לפינח זו, ישתנו בהתאם. %6ע- מאפשר חבור קו אחד בין שני מקומות בהם יש לעצור את ה-"א", וביטול כל חקוים שבדרך. עצירתח שניחה ב-"60". ה - שינוי עובי התתלה וסיום של קטע אחד של ה-6ת11ע, במקום בו נמצא ח-"א". (כדי לראות את השינוי, יש לבצע תסִסָסת). מרכ) ההדרכת - אותו-קו הנדסה ממוהשבת בע'מ - כל הוכויות שמורות תססס - - 107 - שיהזור תצוגת ח-6מת11ע, ועל-ידי כך עדכון ערכי העובי של חקוים לערכים ההדשים לאהר שבוצעו שינויים. ססמט - ביטול הפעולת האחרונה. (כל מח שבוצע ב-אטעט 68ע). 36% - חגדרת כיוון משיק בנקודתה בה נמצא ה-"א" (משפיע בעת שמוש ב- טעטס 16ק). 60 - עצירה שניח של ה-"א". משמש ל-%ב6מם2 ול-6ת8562817. %גאעם - יציאתח מ-אסעט 6ע. בטעטס 16ע -הפיכת ה-6ת11קע לעקומת חלקת, מורכבת מקשתות העוברות דוך הקודקודים. /- + 0 + סוט 8 -" הפיכת ה-8מ11ק לעקומה חלקה, מורכבת מקשתות העוברות דוך מרכזי חקוים של ה-6ת11ק. שחווק8-5 %פט6 0 6וחט6 זו וסחווזס שחווס8-5 מרכ) התדרכת - אותו-קו הנדסה ממוהשבת בע'מ - כל תוכויות שמורות - םפסטעט6ש‎ ססחט - %ג1נ-% + - 108 - חזרה ממצב פטעטס 16ע או 8ת11ס5, למצב חקודם. ביטול פעולח אחרונה שבוצעה בפקודת. יציאח מהפקודת. תפריט המתקבל עם בחירת צ1סקס3: הפקודה פועלת בדומה לפעולתה ב-6ת:2021, אלא שניתן לבצע שינויים על-ידי ציון נקסודות במרחב תלת-מימדי כדלקמן: - 06 מסקס - אסעט 6ע ‏ - - 8 - םפסטעטפ‎ ספמט - - 4% סגירת ח-צ01סעכ3. פתיחת צְ1סעס3 סגור. תת-תפריט ובו תת-פקודות לביצוע שינויים במרכיבי ח-01ע2כע3, באופן נפרד. תת-תפריט זח פועל ב-צ01עכ3, באופן דומח לפעולתו ב-6ת20211. תת-הפקודות של תפריט זת הן: 1%הע6פ, תסססת, סטס4, שעשהת1, הגס1טפצנק, סאפא ססתט, 6טעטס6ע, 6מ11ק50, 16א0%. הפיכת ה-צ1סעע3 לעקומת רצופה, המחוברת דרך נקודות השקה פנימיות שלו. , חזרה ממצב של 6ת11ע5, למצב הקודם. ביטול פעולח אחרונה שבוצעה בפקודה. יציאח מהפקודת. מרכ) תהדרכת - אותו-קו הנדסה ממוחשבת בע'מ - כל תוכויות שמורות - 109 - תפריט המתקבל עם בהחירת משטה ת468כ3: תת-תפריט ובו תת-פקודות לביצוע שינויים במרכיבי ה-ג68א%כ3 א6עט 6ע ב6גוסחו5 מ6טסו8 סק 6 6 מסקסון תסקסא ססחט . ב החחלקת ביטול סגירח סגירח פתיחה פתיחה ביטול יציאח באופן נפרד : אפא - הטסגטסעק ‏ - 5% - >תצגת מט - תשסם - סטסא - מ6שסת - 0% - קוי ח-ת6₪8א32%. הההלקה. בכוון א. בכוון א. בכוון א4. בכוון א. מאפשר חזזת ה-"א" לפינה הבאת. מאפשר הזזת ה-"א" לפינה הקודמת. מאפשר הזזת ה-"א" קדימה, לפינה הבאה בכוון א. מאפשר חזזת ה-"א" אהורה, לפינה הבאה בכוון א. מאפשר חזזת ח-"א" למעלה; לפינה הבאה בכוון א. מאפשר חזזת ה-"א" למטה, לפינחה הבאה בכוון א. הזזת הנקודה שבה מצוי ה-"א" למקום אחר. כל הקוים שמגיעים לנקודת זו ישתנו בחתאם. שיחזור ח-ת%88כ3. יציאח מתת-תפריט זת. הפעולה האהרונה שבוצעה. מהפקודת. מרכז תתדרכת - אותו-קו הנדסה ממוהשבת בע"מ - כל הזכויות שמורות - 110 - 8מה5ּטְעןסע בתחתית התפריט של הפקודה עדספק רשומח האופציה ּבּשצ1סע, המציגה שקופית ובת אפשרויות מתמטיות שונות להגדרת סוג הההלקה. קיימות שתי דרכים להחלקת 6מ20211 או עַ1סעס3 ושלוש דרכים להחלקת ת88א%כ3. ניתן לבהור בסוג הההלקה מן השקופית המוצגת או מתת-התפריט המוצג. אפשרויות אלח נקבעות, באמצעות האופצית פפצצעתספ. את הנתונים ניתן לקבוע לפי חטבלה דלהלן: סוג המשטח מס1סס1מסהסס מפ ץצ משטחים מסדר שני - רבועי | 8 3028610גו0 5 משטחים מסדר שלישי 6פטטט 10פגס 6 מטטחים בשיטת 862168 6 ₪; 260216 8 0 ד מוכ) ההדרכת - אותו-קו הנדסה ממותשבת בע"מ - כל הוכויות שמורות - 111 - שסתעקע פסודה לביצוע משטחים תלת מימדיים,בעלי פאות בלתי מוגבלות. לכל פאח מותר כל מספר של צלעות. ניתן לההליף 600208 ו-תפצת: של החלקים החשונים, במהלך הפקודה. בשלב ראשון, יש לרשום קואורדינטות עבור כל קודקוד (אמלתמט). כל אמעפפט ממוספר אוטומטית החל מ-1. אין הגבלה לכמות הקודקודים, מותר לרשום קואורדינטה ‏ 25 ו-35 עבור כל אחד בנפרד. בסיום תהליך החכנסת קוראודינטות, יש לחקיש תפעאם. בשלב שני, יש לרשום איזה מספרי קודקודים שייכים לכל פאה. התוכנה מבקשת זאת, על ידי שאלות מסוג : :1 אעעתמט , 1 מסתק : אמעתסט , 1 מסתק בסיום מילוי כל חקודקודים ‏ של פאח מסויימת, משיבים ב-תפצאע על מנת - לקבוע קודקודי הפאה הבאחת. בסיום כל הפאות, יש לתחקיש תמעאם נוסף, על-מנת לסיים את כל התהליך. עם סיום התהליך, התוכנה תהפוך קוי פאות לבלתי נראים באופן אוטומטי, על-פי מספר הצלעות של כל פאח. אם מבקשים שמקצוע מסויים, המהבר 2 פאות, יתיה בלתי נראה (5ע01518א1), עושים זאת על ידי רישום מספר שלילי לקודקוד המציין התהלת המקצוע, בשתי הפאות בנפרד. לדוגמח: 5 - :פ5אמצתמט, 1 מסתע בזמן בניית פאח אחת וגם: 1 - :1אעצתעט, 2 מסתע בזמן בניית פאה אחרת מרכ! התדרכת - אותו-קו תנדסת ממוחשבת בע'מ - כל ה%כויות שמורות - 112 ח שליטת בצבע הפאח וב-תעצת1, נעשית על ידי רישום 6 או םע במקום מספר הקודקוד. לדוגמח: להקיש 0 או 0005 : 1 אפעתתט ,1 מסתע (כאן לרשום צבע) : 2 0008 אמא (לחמשיך רגיל) : 1 אמצתספט ,1 פסתץ 6 :הוחו ס-) 5 :1 א6)6/ .2 :2 א66/ .4 :3 א16ז6/ 5 :4 א606/ 5 :5 א616/ (7.5,5.5,3.5) 6 5 5 :6 א6זז ,5 :7 א616%/ 5 :8 א606/ :1 6 / 1 א6חסע ,1 866 2 :2 א6אסט ,1 866 3:3 א6א6ע ,1 866" 4 :4 א6זו6ע ,1 866 5 :5 א6סץ ,1 866 : א6ז6ע ,1 866 8 : : כל ₪ 1 ,2 806 (1.56.50) 01 כב ה ברר> 5 :2 א6)זסץ ,2 466 . 6 :3 א66ש ,2 866] 7 6% ,2 866] ב = 8 :5 א6ז6ץ ,2 866" :1 א016/ ,2 866] : א6)ס ,3 866] 4 )3,500( 5 )7.5,5.5,0( 2 )1,2.50( אתוזק המקרה מאפשרת הצגת מבט מישורי (מבט-על), בהתייחס ל-8סש נבחר כלשהוא כדלקמן: א פסט שוטף - (008 םמשעעטס) - זותי ברירת המחדל. ב. 005 - כלשתהוא, על-פי השמות שקבע המשתמש בפקודה 005 בתת-הפקודת שטב88. ג. ₪08 - מבט משורי (מבט-על) של 65ח. הפקודה לא ניתנת להפעלה במרהב הנייר. כאשר מופעל ה-ת18ק מתבטלים מצבי כק011 !- 606106ק8ע6ק. מוכ) התדרכת ‏ - אותו-קו הנדסה ממותשבת בע"מ - כל הזכויות שמורות = 113 = שאזתעתק פקודה זו מאפשרת שרטוט רציף של קשתות וקוים שיהוו עצם אהד. כמו-כן, ניתן לחגדיר עובי משתנח (ג186ח) לקוים אלו. אופן שרטוט חקוים או הקשתות, זחהה לאופן הפעלת פקודות טאדע ו-סתת. ב-6ת11ת2 אפשר לטפל בצורה יעילה הרבה יותר מאשר באוסף עצמים בודדים. תת-הפקודות של הפקודה הן: סעת -‏ תת-תפריט המאפשר לשרטט קשת, על-פי הנתונים חדרושים לשרטוט קשתות (ראח פקודת סתב2). כדי לחזור לשרטוט קוים, יש להקיש "ע" (או להצביע 6ת611ת00). 0-6 = סגירת ה-6ת11ע2 לנקודת ההתהלת. ת18%+ [בא- על המשתמש לקבוע את הצי עובי ה-6ת11ק בנקודות ההתהלהת והסיום של הקטע הבא, והפקודה תכפיל ערך זה ותשרטט את הקטע בהתאם. ב6שת0ד - | על המשתמש. לקבוע אורך קו שישיק לקשת קודמת, או בהמשך לקו קודם, באותח זוית. ספחט - ביטול הפעולה האהרונח שבוצעת. 16 - על המשתמש לקבוע עובי ההתחלה ועובי הסיום לקטע הבא של ה-6ת11ק. הערה: זו פקודה דו מימדית. אפשר לקבוע פרמטר ‏ 2 רק לנקודת התהלתה. ת- 6מ1![ע כולו יקבל 2 זה עבור כל יתר הנקודות. על מנת לשרטט 6ת11ע2 תלת מימדי, יש לעשות כן בפקודה 6ת211כ3. ו ו 2% ו 9 9 , [ ו ₪ !כ . ... / | יק | ז . צ 4 0 ראח גם קביעת פרמטרים ל-8מ11ע2, על פי חלון 5א710ק02 בתהילת הספר. מוכז ההדרכה - אותו-קו הנדסה ממוחשבת בע"מ - כל תזכויות שמווות - 114 - צסעתק פקודח זו מאפשרת הפקת שרטוט על ידי תווין. על המשתמש לתגדיר תהילה את החלק מהשרטוט הרצוי להפקה. בהמשך, יש להגדיר צבע לכל מספר עט של המכונה וכן פרמטרים נוספים הדרושים לצורך הפעלת המכונתח. הפקת שרטוטים אפשרית, מתוך השרטוט או מחוצהח לו, לפי האופציה המתאימה שבתפריט הראשי. ההבדל העיקרי בין שתי האפשרויות הוא, שמתוך השרטוט אפשר לחפיק מתוות שלו בלבד.מחוצה לו, אפשר לחפיק מתווה מכל שרטוט על פי שמו. בנוסף, כאשר מפיקים שרטוט מתפריט הראשי, יש חשיבות למצב שהיה בשרטוט כאשר הסתיים ב-פאםע. הכוונחה - מה היה המבט האתרון ואיזה מרהב (תכנון או נייר) הית בתוקף באותה חזדמנות. כאשר יש להגדיר את ההלון מהשרטוט שיש להדפיס, קיימות האופציות הבאות: אססאתח תס ,אמנט ,214125 ,25אטצאם , צתתפפדם בכל האופציות, פרט ל- חפצט, התוכנה מגדירה מלבן מתאים המבוסס על צתספחמצט השוטף ועל המרחב הנוכחי. כאשר בוחרים באופציה חפעצט, אוטומטית נבחר חפצט, שמור תחת שם המגדיר את המרחב שבו נוצר. הוצאת לתווין, מתוך מרחב הנייר (פסםתת5 תמקתק), תכלול כל ה-פ5עתסעחמדט הנראים, בהתאם לכללים הבאים: 1. חלונות ב-פעס, תוכנם לא יודפס. 2. אין הגבלה למספר התלונות שיודפסו, בתנאי שכולם במצב אס. 3 האופציח פמאדםת אפסעדא מטסאפת פועלת כאשר מרחב הנייר הינו השוטף בעת הדפסה בתווין. כל חלון מעובד בנפרד, על פי הגדרת ה-לסתקמכנעא של כל אחד מחם, על פי הפקודה חפצטא. יש לשים לב לכך שניתן לשנות את מצב השרטוט על הנייר באופציה אסזעתלסת שסמק, המאפשרת סיבוב של 0,90,180,270 מעלות. י אם בתפריט 5 (שתט10עא0ס) בוחרים באופציה מס' 2 המתירה שאלות נוספות בעת הגדרת ח-תפלצסעע, ניתן לקבוע בדרגת אופטימיזצית 5 או 6 ביטול ההדפסה של קוים כפולים או חופפים, בתנאי שצבעם לא שונת. מרכז ההדרכה ‏ - אותו-קו הנדסה ממוחשבת בע"מ - כל הזכויות שמורות - 115 - צאנסק | פסודהח זו מאפשרת שרטוט נקודת. קיימת ספריית נקודות, המוגדרות בצורות שונות. תת-הפקודות של הפקודה הן כדלקמן: 6פתהּאס שת1סע א16ק0ת0ס0 - מוצגת שקופית ובה צורות שונות להגדרת נקודות. כל צורחה מוגדרת על-פי מספר. 6נ1תהאס 6טסחסת - חסרת השקופית הנ"ל מן המסך. ות - מאפשר בחירת צורח אחת מהשקופית, לשמוש מכאן ואילך על-פי מספרח. 6 - מאפשר הגדרת גודל הנקודת שנבחרה לשמוש. ניתן לקיים רק סוג אחד וגודל אחד של הגדרת נקודה בכל שרטוט. ביצוע תסש6ת, יעדכן את כל הנקודות ששורטטו על-פי הנתונים האהרונים שקבע המשתמש ב-60086תק וב-68126ק. ראח גם קביעת פרמטרים ל-ש6ת1סק, על פי חלון 5א02210 בתהילת הספר. 6 "7 הנקודות התקניות שכתוכנה מרכ+ תתדרכת ‏ - אותו-קו תנדסה ממוהשבת בע"מ - כל תוכויות שמורות - 116 - אססצעסע הפקודח מאפשרת שרטוט מצולעים משוכללים (שווי צלעות). המשתמש קובע תהילה את מספר חצלעות, אחר-כך אם המצולע חסום או הוסם מעגל (1/6), ואחר-כך את מיקום מרכז המעגל ורדיוסו. 86 - ניתן לקבוע את אורך הצלע של המצולע ואת זויתור על-ידי הצבעה על שתי נקודות. 2 אססצתסע חוסם מעגל : אססצעסע חסום במעגל 2 ו 2 ₪ אססצעסע בשיטת - מססע ראח גם קביעת פרמטרים ל-תסףץ1סע, על פי הלון 5א0??10 בתהילת הספר. צאנזתתק/ץסתקתק פסודת זו מאפשרת הפקת השרטוט, על ידי מדפסת. הפרמטרים דומים לאלו שבפקודת צסנע, פרט לבחירת עטים. מרכ) התדרכת ‏ - אותו-קו תנדסת ממוהשבת בע'מ - כל הזכויות שמווות - 117 - מסתתקפס מאפשר מעבר בין מרחב התכנון לבין מרחב הנייר. כאשר נמצאים במרחב חנייר, מתרחשים חשינויים חבאים: א. אין חלון עאמתתטס. ב. הסמן מכסת כל המסך. ג. בשורח העליונח (פאדעת פשעת51) מופיעת חאות 2. ד. ח-א005100 הופך למשולש. ח. חל שינוי בתצוגת הקואורדינטות בשורה העליונת. במרחב חנייר לא ניתן להפעיל 200% ,אתגע ,אעדט שקופים (200%י', אתפ', חפנץ'). שסתטע הפקודה מאפשרת לבטל מזכרון השרטוט: 8ססןםט, 8, 16%ע81, העפצתם, 168ע86ת1ע ו -8ַסִמְעַ2ת, אשר אינם בשימוש בשום מקום בשרטוט. הפקודה ניתנת לשימוש רק עם כגיסת לשרטוט מחדש מתפריט המבוא, לפני שינוי הנתונים שב - תסינסט שאזחתתת, או שוב - לאחר שימוש בה בלבד. ממולץ לבצע סאש לאחר מסתטע, להזור לשרטוט ושוב לבצע מסתטק ו-עאע מספר פעמים עד שכל ההגדרות הבלתי נהוצות נמחקות מהזיכרון. צאפלצס תס - בכל פעם שיכתב טקסט, לא תירשמנה אותיות, אלא רק מלבן אשר מייצג את חטקסט . 5% - חטקסט שיכתוב המשתמש - ייראח על מסך כרגיל. זוחי ברירת המחדל. נהוג להשתמש במצב מס עבור שרטוטים שבחם יש הערות רבות בכתב. שכן טקטטים, הם אחד הגורמים המאטים באופן משמעותי ביצוע תססַָת. על-מנת לקצר את הזמן הדרוש לביצוע תססָסת, יש לקבוע עאפעס במצב תס. מוכז ההדרכת - אותו-קו הנדסה ממוהשבת בע'מ - כל תוכויות שמווות - 118 - 0 4 (800) ו 7000 .10 עוסט1 ו עה ₪6 [01דד4110 ...= + וט60 42 055 בשע :בצק | 3 4 ,חסוץח 1% חס ]או סא עצדטס פקודת ‏ זו גורמת ליציאה מחשרטוט הנוכהי, ללא שמירח בזכרון עדכונים שבוצעו בשרטוט, מאז ביצוע פקודת ה-פטג5 האהרונת. מאחר וזוהי פקודה "הרסנית", התוכנה מוודאת שאכן המשתמש בטוה שברצונו לצאת , ללא שמירת העדכונים. הקשת "צ" לשאלח : ? שַת1ש628 ת1 אּסַסַתהּתס ‏ 3411 8א818082 ס> ש6מבּט צ26811, תגרום ליציאה לתפריט המבוא, ללא שמירת העדכונים של השרטוט הנוכהי. הקשת "א" לשאלת הנ"ל, תגרום לחזרה למצב בתבתחסס. סספת פקודה זו מחזירה כל מה שבוטל ‏ בפקודת ספאט או ש האחרונת. לדוגמת: אם ביצע המשתמש ססאט, והתברר שהוא היה מוטעה, ניתן לההזיר את המצב לקדמותו, בתנאי שפקודת ססעת, מבוצעת מיד אחריו. אם בוצע יותר מ- ספאט אחד, פקודת ססעת תהזיר את ח-ספאט האחרון בלבד. אחתתפמת פסודה זו מאפשרת "לטאטא" את המסך. הפקודה שימושית במיוהד לצורך בדיקת עצמים שנראים על המסך מחוקים כביכול, וכמו-כן על-מנת "לנקות" את המסך מחהסימנים שנוצריס בעת הגדרת קואורודינטות. 1תתאתתפפת כאשר משתמשים ב-68עסקט (ראח הפקודה 5עתספט), פקודה זו משמשת לביצוע "ניקוי" התצוגה, בו זמנית בכל ח-68עסקט הקיימים. מרכ) התדרכת - אותו-קו הנדסה ממוהשבת בע'מ - כל תזכויות שמווות = 119% = אפספת הפקודה משמשת לשהזור התצוגה הנוכהית, ועדכונה מבסיס הנתונים של המחשב. אמספת כאשר משתמשים ב-608מססט (ראח הפקודת 5עתסעט), פקודה זו משמשת לביצוע עדכון ושיחזור התצוגת בו זמניים בכל ה-8סעססט הקיימים. סיסתאפסמת במצב תס - בכל פעם שתבוצע פקודה הדורשת שתהזור התצוגה (מסַסָפת), השהזור יתבצע אוטומטית. ו במצב ++0ס - בכל פעם שיבצע המשתמש פעולה הגוררת בעקבותיה ביצוע תסשָסת (שחזור תצוגה), התוכנה תבקש אישור לביצוע לפני ביצוע ח- מסקסת. זאת כדי לתת אפשרות למשתמש לתהתחרט ולהסוןך את חזמן חדרוש לביצוע ת8ש6ת. -‏ - ּ מאתאפת פסודה זו מאפשרת לשנות שם ל -1608// 005/ 5118 / 08ע1/2/ צסץת/1/ 5178610 106% />מספט. תחילה ‏ יש לציין. את חשם הנוכהי של אהת הפונקציות הנ"ל, ואהר-כך את השם החדש חרצוי, על-פי השאלות הנשאלות במהלך הפקודה. עתספטמת פסודת זו יוצרת משטה גלילי-סיבובי-חיקפי, חיוצא מעצם נבחר אשר משמש כפרופיל, ומקיף עצס נבחר אתר, המשמש כציר. מרכ) התדרכת - אותו-קו תנדסה ממוהטבת בע'מ - כל תזכויות שמורות - 120 - שלבי הפקודת: בחירת עצם המקור, שישמש מקור לצורת ההקפה. "פרופיל" עצם זה קובע את כוון א של חמשטה הסיבובי. שישמש כציר התקפה תס1ס6ה6סת +0 ה1גאת. בהירת עצם זה קובעת את ב. בתירת עצם, כוון א של חהמשטח חסיבובי. קביעת זוית ההתהלה להקפה (1הָמה %6ע568) מעצם המקור. קביעת חזוית הכללית של ההקפה, 16קתב 868ג1סת1. ניתן לבהור כ"פרופילים": קוים, קשתות, מעגלים, 222116 או צ1ספפ3. ראח דוגמח בציור חבא: שטס חזס 4 085 )חוסס אא 20% 0 0 2 << 4 0 2% 0 ) - אותו-קו תנדסת ממוחשבת בע'מ - כל תזכויות שמוורות מרכ) תתדרכת - 121 - [0 4215 07 8ור)סטרסיד 20 טי מעתעסת פסקודת זו מאפשרת סיבוב עצמים קיימים בזוית כלשחיא., על חמשתמש לבחור תחילה את העצמים שברצונו לסובב, אהר-כך להגדיר את נקודת ציו חסיבוב שמסביבה יסתובבו העצמים שנבחרו, ולבסוף, את זוית הסיבוב (בהצבעח או בהקשת). 8 - ניתן לקבוע זוית סיבוב, יחסית לזוית אחרת. במרחב הנייר ניתן לסובב 85 סביב נקודה כלשתי ,אן שולי ה-8עתסעט נשארים מקבילים לגבולות הצג חגרפי. | ק 2 2 ג "45 100016 +חוסן 056 5005 טחוס - 6 20 22.4 . , . : - 6 ששח וס 66ח6ז0)סז +חוסכ 056 5 )50006 וסתופחס מרכז תהדרכת ‏ - אותו -קו הנדסת ממוחשבת בע"מ - כל הזכויות שמורות - 122 - שתספמנטסת זו משמשת ליצירת ג68אכ3 - משטח מרושת, בין שני עצמים נבהריס. עצמים אלת פקודה העצמים סגור, יכולים לחיות קוים, נקודות, מעגלים, 6ת22211 או צַ01עכ3. אם אחד צריך גם חשני לחיות סגור. ניתן לבהור בנקודה, כדי לבצע פקודה זו בעצם פתוה או סגור. אי אפשר לבצע פקודה זו בין שתי נקודות. ראת דוגמא בציור חבא: 4 1 65 פסודה זו גורמת לשמירת השרטוט במצבו הנוכהי בדיסק. הפקודה שימושית לצורך עדכון מטת5 זכרון המחשב (למקרה של נפילת מתח וכו'). רצוי לבצע פטתג5 מספר פעמים במשך העבודה. חערת : שמוש בפקודה זו, יוצר קובץ גוסף בדיסק בעל טסיומת - אג8. זוחי הגירטת הקודמת של השרטוט, לפני השמירת האחרונת. מרכ) התדרכת - אותו-קו הנדסה ממותטבת בע'מ - כל הוכויות שמווות - 123 - ₪ פקודח זו מאפשרת שינוי גודלם של עצמים משורטטים. על המשתמש לבהור תהילה את העצמים שברצונו לשנות. לאחר-מכן, עליו להגדיר את נקודת היחוס לשינוי. כלומר, נקודה שתשאר במקומת לאחר השינוי, והשינוי יחית יחסי אליח. לדוגמה: שינוי אורכו של קו נתון. כאשר נקודת היהוס היא הקצה הימני שלו, תגרום לכך שאורכו של חקו ישתנה, אבל הקואורדינטה של הקצת חימני שלו לא תשתנת. לאחר הגדרת נקודת חיהחוס לשינוי, על המשתמש לחקיש את הערך המספרי שבו יוכפל גודלם של העצמים הנבהרים. לדוגמה: אם יקיש 2, חקו הנבהר יגדל פי 2. 6סת - מאפשר להגדיר שינוי יחסי. על המשתמש לתגדיר תהילה מרחק כלשהוא בין נסודת היהוס לנקודה אחרת, מרחק זה ישמש כבסיט. לאהר-מכן, עליו להגדיר עוד מרחס כלשחוא מנקודת חיחוס. היחס בין שני המרחקים יהיה יחס ההגדלת. לדוגמה: אם תהחילח הוגדר קו באורך 10, ואחר-כך קו באורך 20, העצמים שנבחרו יגדלו פי-2. 609 2 3606 )חוסס 056 505 וסחוףותס וו זו | ם 34 [|ם 1 ה ב ₪ ששסח .יי |חוסט 056 0 [סחומָחס 05 הפַח6ו תוחפו כאשר פקודת מעעת56 מופעלת על :תסעט במרהב הנייר, משתנת שטה מרחב התיכנון הניתן לראות באותו עתספט. מרכ)% ההדרכה - אותו-קו תנדסת ממוהשבת בע'מ - כל תוכויות שמורות - 124 - ז'יע81 פקודת זו מוציאח לפועל ומבצעת קוב היצוני בעל סיומת 505. ניתן להגדיר קוב החיצוני בעל סיומת 508, שיהיח תסריט של פקודות ופעולות, שתבוצענה אוטומטית בזו אחר זו, ולבצע אותן באמצעות פקודה זו מתוך השרטוט. יסמנספ פקודה זו מאפשרת לבחור קבוצת עצמים ובזתה היא מסתיימת. להבא, עם בחירת פקודת כלשחיא. חדורשת בהירת עצמים, כאשר יבחר המשתמש את אופציית הבהירה אטס1טסקע, יבהרו כל העצמים שנבהרו לפני-כן בפקודת 880202. תתייפ פקודה זו מציגחה למשתמש את כל ערכי משתני-המערכת בתוכנה, ומאפשרת לשנות חלק מחם. בכל זאת, ניתן לטפל בכל משתנה גם בהקשת שמו, ישירות ממצב סאתאאסס. ₪ משמש ליציאח זמנית מן התוכנה, לשם ביצוע פקודות 05 כלשהן. זאת, תוך כדי השארות התוכנה והשרטוט הנוכהי בזיכרון המחשב. אם יקיש המשתמש אתטעעת עם הופעת הכתובת: במהתתסס 05, תאפשר התוכנה ביצוע מספר פעולות 05 בלתי מוגבל. על-מנת לחזור לשרטוט, יש להקיש עדאם. הפקודת מאפשרת ביצוע פעולות 05, שאינן דורשות נפה זיכרון גדול. מפגתאפ מאפשר לקבל תמונח מוצללת או צבועה של השרטוט בחלון (עתסעקאמצץ) השוטף (עאפתתטס). מרכ) התדרכת ‏ - אותו-קו הנדסה ממוהטבת בע"מ - כל תזכויות שמורות = 125 = הצביעח היא על פי הצבעים המקורייט של העצמים. ההצללה היא על פי דרגות צבע שונות סביב הצבע המקורי, עד לשהחור. אין אפשרות להוציא תמונות אלתח לתוויין, אך ניתן לשמור אותם בשקופיות (88כ501), בפקודה מפזמפא. ניתן לקבל סוגים שונים של מסתחפ5, על פי מצב המשתנים מספמפסתאם ו-עדסמסתחם. מומלץ לבצע מפת58 על חלונות קטנים כדי להסוך בזמן, שהוא כפול מחדרוש ל-אספסעת. בתמונה שבמצב מסגחפ5, לא ניתן לבחור עצמים. ניתן לקבל תמונח עם, או בלי, קווי מיתר - או דמוי מפזם. מסממסתאפ משתנח הקובע סוג ההצללה, או הצביעה, שיתקבל בפקודת מכת5. למשתנת זת 4 מצבים. (אפשר לבצע צירופים, על פי המרחב המקורי של העצמים המשורטטים). 0. דרושח מערכת המסוגלת להראות 256 צבעים. גורם להצללת הפאות, מבלי לחראות את קוי המיתר. באופציה זו ניתן גם לשלוט על אופי האור. 1. דרושח מערכת כמו קודם. גורם להצללת הפאות וגם גראים קווי חמיתר בצבע הרקע של השרטוט. באופציח זו ניתן גם לשלוט על אופי האור. 2. מדמח את הפעולה של פקודת - מפ1א, (ראה פפזע). אין הצללת פאות, וקווי המיתאר יופיעו בצבעם המקורי. 3. חתפאות נצבעות (לא מוצללות) בצבעס המקורי בלבד, וקווי חמיתאר - בצבע הרקע . שזסטסתעאם, משתנח הקובע את סוג ההצללת בפסודת עסת58, מבחינת אופי האור. נקודת האור התאורטית נמצאת בכיוון עיני המסתכל. המשתנה מקבל ערכים בין 0 ל- 100 , וכך ניתן לשלוט על טיבו של האור. מספר גבות מגביר את הניגודיות (52ת1א00), ומספר נמוך מרכך את התוצאת. ברירת המחדל היא - 70. מרכ) התדרכת ‏ - אותו-קו הנדסה ממוחשבת בע'מ - כל הזכויות שמווות - 126 - המשתנה משפיע בעת הפעלת האופציות 0 ו-1 של המשתנה מססמסת3ם. מקגאפ הפקודה מאפשרת טיפול בעצמים שחהוגדרו כ-פעעתא5 ונטענו לשרטוט בפקודת סהסת. חטיפול בעצמים מסוג זה מורכב ומסובך. בדרך כלל עדיף להשתמש בפקודות א00ע2 ו-1תע5א1, אשר מבצעות פעולות דומות. 1 זהה ל-58, אך מאפשר ביצוע פעולות 08 הדורשות נפה זיכרון גדול יותר. נפח הזיכרון המוקצה לפעולות 5% ו-ת538 ניתן לתגדרת בנפרד. ₪ הפקודה מאפשרת שרטוט "ביד הופשית". על המשתמש לקבוע תתילה אורך קו חבסיס (רצוי לקבוע גודל מינימלי 0 - 0.1), ואחר-כך ניתן לשרטט קו ביד חופשית. עם כל הצבעת עולת "העט", או יורדת, לשם ביצוע הפסקות ברצף הקו. חקו שיווצר הוא צללית, . שתהפוך לקו לאהר הקשת אתטעטת במקלדת. הקו, הוא אוסף רצוף של כל קווי הבסיט שנקבעו על-ידי המשתמש. אתטצסת: חקשת אתטצפת בעכבר, מאפשרת הבור קו ישר בין נקודת הסיום, לנקודה אחרת. במקום מעטסשת אפשר להקיש תו הנקודה מהמקלדת. מססתתסס: התהברות לנקודת חסיום. אין צורך להצביע שוב. יש להביא את תעכבר סמוך לנקודת האחרונה וההבור יתבצע. 8 יי ניתן לבטל את הצללית בתנועח לאחור. בעסססת: הפיכת הקטע ששורטט, מצללית לקוים ממשט. סגא יציאח מן הפקודה ושמירת הצללית כקו. ניתן לבצע זאת ‏ גם על-ידו חקשת אתטעפת במקלדת. מרכ) תתדרכת ‏ - אותו-קו תנדסה ממוהטבת בע'מ - כל ה%כויות שמורות ו - 127 - ס: ביטול כל הפקודה, ויציאח ממנח. צו 5% : מעבר למצב בו ח-ג5%5060 שישורטט יחיה 6ת11ק. מאך אס מעבר למצב בו ח-ת5%860 שישורטט יחיה אוסף קוים נפרדים. (זו ברירת המחדל). עתאפ פקודת זו דומה לפקודת 610, אלא שהפעם תווצר על המסך רשת בלתי נראית, המאפשרת לנוע רק על נקודות התהצטלבות שלח. בפקודת מ1ת6 נוצרת רשת נראית, אשר לא ניתן להשתמש בה. בפקודת עתא5, התופעת תהיה הפוכה. במצב הס - הסמן נע "בקפיצות" על המסך, בהתאם למרווהים שתוגדרו. כך יכול המשתמש לשרטט עצמים במרחקים קבועים על-פני הרשת, ללא צורך לסמן ולהקיש מרחקים ומידות בכל פעם. ניתן להפעיל פקודה זו על-ידי להיצה על מקש 9ע (%+0/מס), או על-ידי חקשת .'. .8 68 - המספר שיצויין יחית גודל המרווחים בין נקודה לנקודת. לדוגמת: אס ייסבע "1" - יתקבלו מרווחים של יהידה אחת בין נקודה לנקודת. >סספפת - מאפשר לקבוע ערכים שונים עבור מרווחי א ומרווחי צ. 68 - מאפשר לסובב את רשת ח-תְגּת5 בזוית רצויח, לאחר קביעת נקודת חהבטיט לזוית. עם ת-קהת8 מסתובבים גם ה-18ע62, ח-18את והסמן. 8 - מאפשר בהירחת בין שני מצבים: 06826ת8₪8 או 180. 180 - יתקבל כְַת5 איזומטרי בעל 3 מבטים: שמאל, למעלח וימין. כדי לעבור ממבט למבט יש לחקיש 1-8ע06, תוך כדי מהלך כל פקודה, או לחשתמש בפקודה מפאג18022 ובאמצעותח לעבור ממבט למבט. 0 - זתו המצב הרגיל, ללא איזומטריה. - אותו-קו חנדסת ממוהשטבת בע'מ - כל תוכויות שמורות ל 1 מאפשר שרטוט נקודח 1 | - נקודה 2 - נקודח 3( - נקודה 4 - - 128 - שטחים מלאים. המשתמש מתבקש לציין נקודות כדלקמן: נקודת קצה יראשונה של שטת ראשון. נקודת קצה שניה של שטח ראשון. נקודת קצה שלישית של שטח ראשון, וכן נקודת קצה ראשונה של שטת שני. נקודת קצה רביעית של שטח ראשון, וכן נקודת קצה שנית של שטה שני. חפקודה תמשיך ותבקש נקודות שלישית ורביעית ליצירת שטחים נוספים, עד שיקיש המשתמש אתטעפת לסיום הפקודת. אם רוצח המשתמש להגדיר שטח משולש, עליו להקיש אתטצפת לאחר הצבעת 3 נקודות. מרכז ההדרכת - אותו-קו הנדסה ממוחשבת בע'מ - כל תזכויות שמורות - 129 - יפ פסודה זו מציגה מידע על קביעות ופרמטרים של חהשרטוט באופן ‏ כללי,על מקום פנוי בזכרון המחשב ובדיסס, על המצאות במרחב התכנון או במרחב הנייר,הגדרת פקודת עתאפס וכו'. א6עמתפ פקודה זו מאפשרת להזיז עצמים, תוך כדי מתיחת עצמים אהרים. הפקודה בוהרת בעצמה את אפשרות הבחירה 8ת0+0881. על המשתמש להגדיר בשלב זת חלון. כל העצמים שיהיו בשלמותם בתוך תהתלון, יזוזו כמות שהם. העצמים שקצה אהד שלהם בתוך החלון, יימתחו, כגון קוים, קשתות, מרכיבי מאדעת וכו'. במקרה של מתיחת מידות, הן תמתהנה וגם תתעדכנה מבהינת קוי המידח, מיקום הטקסט ותוכן הטקסט. הכל בהתאם למידה החהדשה שתיווצר. 60559 ץע ח0ו06ו50 .2 |סחוחזס .1 6זטח! פַחו)50סז .4 |)חוסט ששח |)חוסק 0056 .3 כאשר פקודת 5128708 מופעלת על עתסתט במרחב הנייר,משתנה שטה מרחב התכנון הניתן לראות באותו עתסקט. מרכז תתדרכה - אותו-קו הנדסת ממוחשבת בע"מ - כל תזכויות שמורות | | - 130 - מעצדפ פסקודה זו קובעת את סיגנוןן האותיות , אשר יכתבו בעת שימוש בפקודות עאפע או צאמפם. ָָ - מציג את רשימת ח-168צ56 שחוגדרו,כולם או בהלקסם לפי הזמנת. סחהת 87516 6א26 - יש לקבוע שם כלשחוא ל-16צ56. חשם יכול, אך לא הייב, לחיות זחחתח לשם ה-6תסל. 68 טסטתסקע - שם חקובץ בו מוגדרים סוגי האותיות כגון: סתהחסת, 6א6 וכד'. קיימים קבצי אותיות רבים, שבהם ניתן להשתמש. ניתן לראותם באמצעות חשקופית הדינמית מן התפריט העליון, או לחצביע על ח->תסע הרצוי מן התפריט חימני. כמו-כן, ניתן לכתוב אותיות עבריות באמצעות סמסע מיוחדים שנכתבו באר כתוספת לתכנת. 6% - מאפשר לקבוע גובח אותיות קבוע. : אם יציין המשתמש גובת "ס", מכאן ואילך בכל שימוש בפקודות צאעע או עאפעצע, יחיח עליו לציין את גובח האותיות חרצוי. ע0ס166 ת186א --‏ רוחב האותיות. רוחב - "1" הוא גודל רגיל. כל מספר שונח מ-1, יתן רוחב שונת לאותיות. לא משפיע על האופציה דע שבפקודת עאמע ו-צאמעת. 6 מ₪ַת1ט11סס זוית הטית לאותיות הטקסט (האפס מכוון לשעה 12). 8 (סא) כתיבת רגילח. . 8" (168) כתיבה בתמונת ראי, כאשר ציר ח-צ משמש כקו חראי . תש8106-00קט- (סא) ‏ - כתיבת רגילח. מש81868-00ק0- | (68) כתיבה בתמונת ראי כאשר ציר ה-א משמש כקו החראי. מרכ) התדרכה ‏ - אותו-קו הנדסת ממוהשבת בע'מ - כל תזכויות שמווות - 131 - 1 - (סא) ‏ - כתיבת מאוזנת רגילח. 1 - (68+) - כתיבת אות תחת אות - במאונך. (לא אפשרי בכל ה-25א20). חערות: | 1. עם טיום הגדרת כל הנתונים, יהפוך ה-18צ85 שהוגדר, ל-8518 פעיל. כלומר, זה ה-56716 שיתקבל כאשר המשתמש יכתוב טקסט. 2. מכאן ואילך, ניתן לעבור ל-18צ56 אחר בין אלה שנקבעו לפני כתיבת חטקסט , באמצעות פקודות עאמע ו-עאעעם, ותת-פקודה שלהן - 18צ56. 3. אין לערבב בין פקודת מעתצע5 לבין אופצית ה-8%6716 שמתוך הפקודות עצאפע ו-צאמצפת. 4. דוגמאות ל-פ5עאסע: %הס+ 0070ה0ל5 - 4%א+' 7 א :חסז זפה%ססוח5 -‏ פהסוחס-ז" ?7 )תס 6א0%ע11-8%[ט)) - סמהנגתסץ" ?ל" "1111007 - 1101101200 111-5170606 2 87 ּ ענמת כאשר עמדת המחשב מצוידת במספרתת (ע14161202), פסודת זו מאפשרת למשתמש לעבוד באחת משלוש הדרכים דלחלן: 1. לחשתמש בעכבר, כמכשיר הצבעח על המסך בלבד. 2. לחשתמש בטבלת ת-עמתמגע, ולהצביע על-פניח על כל הפקודות והאפשרויות שבה. 3. לחעתיק שרטוט קיים מן הנייר אל המחשב. מרכ) תתדרכה - אותו-קו הנדסת ממותטבת בע'מ - כל תוכויות שמורות ]סז - 132 - עתספמגל פקודה זו יוצרת משטח מרושת חיוצא מעצם נבחר המשמש מקור, בכוון ובגודל עצם נבחר אחר, חמשמש כווקטור. עצם המקור יכול לחיות קו, קשת, מעגל 6מ22211 או צ01סעפ3. מיקום נקודת ההצבעה על העצם המשמש כווקטור, קובע את כוון יצירת המשטתח. ראת דוגמח בציורים הבאים: 1 חסו66ז/0 66 וס 1 חסוו06ו0 ש/וטס וס 0 . ו מרכ) ההדרכת - אותו-קו הנדסה ממוחשבת בע'מ - כל תוכויות שמווות תיאמ הערה: 3 תסשססה 0>כשך > 07 > = ך - 133 - פקודת זו מאפשרת כתיבת טקסטים בסיגנון (8תצ81), על פי יצירת המשתמש. יצירת ח-8ע*51 תלוית בשימוש של גופנים (5עא0ע), חקיימים מראש בתוכנת. מכל עאסע ניתן ליצור אין סוף ₪8מצ81. כברירת מחדל, התוכנח משתמשת בסיגנון בשם סתתפאת?5, המתבסס על צלאסץ בשם עאץע. ח-5עאסע נקראים על ידי התוכנה מקבצים מוגדרים, וניתן להכיר אותם בסיומת ע58., לפני הקומפילציה או 53%. לאהריה. דוגמאות של פ5עאסע חם: 5אתאסת (סאפפתס ,ע10עת1 ,10עתנתצס ,501215 ,ממא ו-כו'. מפוזוזא= זאספך 5 סשוות זאסז סח סא זפ ₪ וו וב לא כל קובץ המסתיים ב-882. או ב-א58., מכיל סימני כתב. ישנס סימניט 1 460 +א6ך 2 %60ו %א6ך 102% 110% 5 102% 100% 6 למטרות אחרות, כגון: תווי נגינח, דרישות לעיבוד שטחים, סימגנים לקרטוגרפיח ו-כו'. הפרמטרים הדרושים לפקודה הם: 1. שיטת השתלתה-עאמאטאסךת. 2 גובה האותיות-1681ש₪ ץאסך. 3. זוית שיפוע המשפט-א10עת2סת צאפץ. 4. חטקסט-צאפץ. מרכ) תהדרכת - אותו-קו תנדסת ממוהטבת בע"מ - כל תזכויות שמורות - 134 - 1. שיטת ההשתלת-לאשאפאסדות: בתחילת העבודה, אין ברירת מחדל. החובה לבחור בשיטה מסויימת. לאחר בהירת הפקודת 2לאפע, מתקבלות האופציות הבאות: <2א1סכע צַתת59>/ מ,1צל5/ צפ1צ'פטסט בשלב זח אפשר לענות לפי: 0 --6 : - 6 > . . ש-6 0 0 0506 --6 . :' 3₪: . הסוס -- ְ : ה 0 % | % עצאנסע עתתל5: זו האופצית הנפוצה. מספיק להקיש קואורדינטה, אשר תהא נקודת ההתתלת של המשפט בצידו השמאלי, לאורך קו חה-פא1תעפתם. צעצעפטט: מאפשר לבחור באחת מתוך 14 האופציות: (18) צ63דת/ פס (20) תמלאמס/ פס (22) צע28ת/02ל ‏ | (תא) ע6דת(/ פ,זססדא (סא) תפלאפס/ מונפפדא (עא) לעם1/ פתספדאע (8ם) 21087/אסיסם (50) תפעאמס/ אסננסם (1ם) צעמ/אסנייסם (0) תפצאפס לאחר הקשת קואורדינטה, המשפט יתמרכז בנקודת האמצע, לאווך קו ה-מא1תמפתם. (ת) עמסדת לאחר חקשת קואורדינטה, המשפט יטתיים בנקודת הקצה הימנית, לאווך קו ה-פא1עספתה. (א) 8,זספנא לאחר הקשת קואורדינטחה, חמשפט יתמרכז, כמו באופצית תשעאסס מעפפ:א - 6 ובתלות במבנח האותיות. מרכז התדרכת ‏ - אותו-קו הנדסה ממותטבת בע"מ - כל הוכויות שמורות - 135 - (ג) אסנעת הקשת 2 נקודות לאורך ח-טאזתספתם, מגדירתה את נקודות ההתהלה וטיום חמשפט, זוית השיפוע שלו וגם מאפשרת לתוכנח לחשב אוטומטית את גובת חאותיות, בהתאם לכמות האותיות של המשפט. (ע) עדע הקשת 2 נקודות לאורך ח-מאנעפפגם, מגדירת את נקודת ההתהלה וסיום המשפט וזוית השיפוע שלו. הקשת גובה הכתב, מאפשרת לתוכנה לחשב אוטומטית את רוחב האותיות, בהתאם לכמות האותיות של המשפט. החערת: בחתאם למבנת האותיות, קו ה-80220%4 וקו חה-מפאנעפפתגם עשויים לחיות חופפים על פי ח-פא1עספגם. 2. גובה האותיות-דַמַסדַסע₪ קאפל לאחר קביעת שיטת ההשתלה של המשפט, יש לקבוע את גובה האותיות, פרט לשני מקרים: 1 אם גובח הכתב הוגדר כשונה מאפט, באמצעות פקודתה 8תצל8. צך אם נבחרת שיטת ההשתלת א16תת, בה גובה הכתב מהושב אוטומטית. גובח האותיות שנבחר הופך לחהיות ברירת מהדל עבור המשפטים הבאים. 3. זוית שיפוע המשפט-אסדצתצסת צאפך לאחר קביעת גובה האותיות, יש לתהגדיר את שיפוע המשפט, פרט לשני מקרים: 1 אם נבחרח שיטת ההשתלה אסזמת. נך אם נבחרח שיטת ההשתלת עדק. 4. טקסט צאסך כאשר דרישת זו מתקבלת על המסך, אפשר לרשום משפט מורכב מאותיות גדולות- קטנות, רווהים וסימנים מיוחדים, עד ל-256 תווים בכל משפט. משפטי המשך לאחר כתיבת המשפט הראשון, מותר לענות ב-תעצאס על שאלת הפתיהה של הפקודה ולהגיע ישירות לדרישת עאעע נוסף. המשפט החדש ייבחר בתכונות זחות לראשון ומתחתיו, מלבד כאשר נבהרה האופציה א6דעת. מרכ) ההדרכת - אותו-קו הנדסה ממוהטבת בע'מ - כל הזכויות שמורות ' - 136 - 5 ס] 785% 3 "000 /02) 6+ מסטס פקחטן, אס+ האסמס >6וום. סחד %% 3 .000 ץ02] %706 מסטס פקהטן %ס) האספם 6%וטם סחד +)א)סתסבת 8ותס] א6[קותוס 523 .600 /02| 6ת) זסטס פקוחטן אס) השסזס אסוטם שחד פתהותסץ "= שב 0 שש ]שר םש ב ופ 3 607 ש)ס0ג 6מד 0650 0קט0 006 עשסס] אאוט 5מד בכ +תס] א6!וקגוכ 5 -ף609 ץ02| 8ה! זפצס פקוחטן א0ס) האסזם אסוטף פחד בת תס פותס] א6!קגת 00 3 ."008 82| 6ג ח6טס פקותטן א0ס] תאסעס א%סנטף 6תך סתותסץן 3 ">-008 (₪2) 186 ז6ט0 פקמתטן מס[ משסצס שסתף 76 06 0-3 שש 6 טס ]0 0 30 06 3 ,607 )0( 5ד 0650 סחנט0 00% ע8000 6אוט0 פמך 0 43 >סת נגנעהת תפץ סעאס צתאשת 60% 600181 אפאסק םבּע = 11116תעס 3( .חס 83% 6אד ק086 סהאענע :סש אנעסק6 אועעע 6אך עס פותס] א16[קוץך 83 .8 1827 6) ע6טס פקותט[ א0ס] מחסעסל אסומף 6ת7. +תהותסי 83 --007 1020 6) 0007 פכמתטון 1022 מעוסידס ₪|ספורץ 16 - 1681106 פמס] 60%160 3 --.פ8ם0 מַאמ] *ח] צזטם פקוחטן אם)] השפזע אוטף ₪06 06ןַת)₪0 3 -508 מְבָם] )0+ +6)ט0 ]קוחטן אָס] תטוסז6 +)וט0 06 שסות)₪0 3 -8009 מָבָּם| )! ז)טס 5קחטן אט] תהשסזל (טף 6ף₪ , ה מרכז התדוכת - אותו-קו הנדסת ממוהשבת בע'מ - כל הוכויות שמווות - 137 - פתס] [ספתועפ 3 .0-07 08א4 ש8%6 7ש1- א07זז 2-4 7-30' 4'6ז9 960 0ץ)85ץ5 0-3 99 9% טר 86/0004 (10+ 690!) "א וע 3-0 [>) 0 ])/ 05 ]שה == טפש 3 שר-- 420 07 06/9 6/6009 (ארי )פא 7 0 עפ 83 99% ש8] 95 390ף 9(]יש- 96 טי -06%2 85 6פונתעפ פמס |ססגתץ5 6ם8 תהמתסת-תסא 10 שתוסק8/ כ י--[]2 צאח*צטזד0?655אאןואנוא504 80ג "= [ א ] 2 א אש 0 3 איש קר אא 2 א ‏ ז ₪ 58 ה פ5משטם א צזד0<;הסאאתאאא3א5 2 ז55ג ‏ 6גמץס ה כס5ת:3אשפ צלד6פטםהסאאהאעת אה 56 %2 ג - 6ה[מעס יי -[]2?צ05לדד5ק6הסאאגא9ואו 5% בא 98ג ‏ 00%60ע2 י--[]?צ+:פלדז:65הסאאג.א9ו ה ז5% .8% את ייכ[]=ציח8צפפאטדטה*264 09966356 0ץ85%ץ5 '. - [ ] ב 6 6 26 ה ל ד 1 ]5% 5504 05 א 4 8 00ב ם 0 קף8מתץפ יב-[]ו-6הכט6צ-א2> <> ב-א + | [ ' א )ורתע ב-[]/7-ר|/-%99786 55-00-00 6%60מתע5 - -1 ] ש-11457-300680000%. 205 תע <> | | | 2 ל א אצ ג | 5 ףכ 0 תת | א | | הת ₪ ] 6 6 6 4 , 8 סו 0 5 ₪ 2 גנ ט ₪ א 6 ץ ד 0 כ ה 0 את א ה א 8 0 6 58 6 8 ץע 3 סו 0 5 א 5 3 2 וע מ ץ ד 0 כ ג ה 0 א את א נא את 0 6 ם 4 6 8 6+ <>>4[||)ץ+ 0 6 טש ד 0 09 ענ א 0 מ קש 5 6 א 8 0 0 <>-| || +ץ) ₪ 6 ד 00 טח 0 ע 2 ג א 8 ה קש 5 6 א 8 6 5 <.-| | | 134860 )+ אד ה - 80 6 63 ה כ ש 6 א 0 כ4-||ו+ 0112050565 539000 095גז תע <>-ווו--]1]|]|[]()פת3וו:-4/ל?:. ב ותץ5 <>-| | | 503 297% ה א( )9 7 א ךרא | 0 <>-|||%2צ090099003%%י].55.)%07 ו ספות ץ5 מרכ)ז תתדרכה - אותו-קו הנדסה ממוחשבת בע'מ - כל הוכויות שמורות - 138 - סימנים מיוחדים בכתיבת טקסטים: סימן מעלות: 3 לדוגמח: ‏ 5% = 5%%6 סימן פלוס מינוס: ס%% | לדוגמה: ‏ 5 + = %%05 סימן קוטר: ס%% לדוגמה: ‏ 05 = %%05 קו הדגשחה עליון: %%0 לדוגמח: ‏ 5 >= %%05 קו הדגשה עליון: ס%% לדוגמח: ‏ 5 עסא 5 = 5 עסא ס%%05%% קו הדגשה תהתון: צ%% לדוגמח: 5 = 5ג%% קו הדגשה תהתון: ט%% לדוגמה: 5 עסא 5 = 5 עסא ט5%%ג%% בחירת פרמטרים מתפריט פ5אסזלפס בעת בחירת פרמטרים, ניתן להעזר בתפריט עליון 8א02210 ובו מראח של שקופיות לחלק מהם. | דוגמה של שקופית המאפשרת לבהור את שיטת ההשתלה של הטקסט: 6 50 5076 קסר 0 0 6 ו הערה: אם בפקודת מתצל8 מוגדר כיוון הכתב אנכי - עתסנצתתט, רק חלק מהאופציות יחיו בתוקף. מרכז תהדרכת - אותו-קו הנדסה ממוחשבת בע"מ - כל הוכויות שמווות - 139 - פאז חפקודה מאפשרת שימוש בשעון, למדידת זמן העבודה על השרטוטים. ע)תת הפקודה מאפשרת שרטוט פסים ישרים בלבד, בעלי עובי נבחר. פקודה זו מוגבלת לעומת פקודת פאצמע, ועדיף להשתמש ב-מא1עע בדרך כלל. )4,5( )6.5( )5,4( )111| 004( אזתי' (5.5) חפקודה משמשת לקיצו+ עצמים עד, או בין, עצמים אחרים המוגדרים כגבולות. על המשתמש לבחור עצמים, שיתחיו קוי הגבול, ולהקיש אתטעעת. לאחר-מכן, עליו לחצביע על עצמים שברצונו לקצ). ההצבעה על עצם תיעשה באיזור הרצוי לביצוע חקיצוץ. הקיצוץ ‏ יתבצע ‏ עד, או בין, הגבולות הסמוכים.יש להקפיד שכיוון ה-55שאאסנאע של עצמיס יהית מקביל לציר ה-2 של תה-5סש הנוכהי, בזמן הפעלת אצפל. :רוי ]4 5 3 60 50 20 סחופָחס .ו וחה) 0) 5 4+ 65 3 פו)60 5666 .2 [סחוטחס .1 וחוז) 0) 5 במרחב חנייר, גם שולי ח-פ5עתסעט יכולים לשמש כגבול ל-אזַת1, אם כי השוליים עצמסם לא ניתנים לקיצוץ.כמוּו כן, האופציה ספאט מאפשרת לבטל הקיצו+ץ של פריטים במחלך ביצוע הפקודת. מרכז ההדרכה - אותו-קו הנדסת ממוהטבת בע"מ - כל תוכויות שמורות - 140 - שפצ הפקודה משמשת לקריאת קובץ 5011ג. פקודה זו חיא מקרה פרטי של הפקודה ספאט, ותיא גורמת לביטול הפקודה האחרונת שבוצעח (באמצעות הפקודה ספאט ניתן לבטל מספר פקודות אחרונות). הערה : חשוב | לזכור | שתקשת | אתטצטת | לאחר | ביצוע | הפקודה, תגרום לביצוע | ט נוסף,דבר שיגרום לביטול פקודתח קודמת נוספת, לכן מומלץ לאחר ט, או ססאט לבצע פקודה אחרת, לדוגמה, אתתספת. 58 מ850ע5 8668ת000201 עפבט - מערכת הצירים של המשתמט על-מנת לשרטט שרטוט תלת-מימדי, אפשר להשתמש במקלדת (קואורדינטות). כיוון שהעכבר מסוגל לנוע בכיווני א ,ו -צ בלבד , מאפשרת תכנת סתסס6טת ניידות של מערכת חצירים ‏ 2, צ, א. ניתנת למשתמש אפשרות להזיז ולשנות את מערכת הצירים, על-פי צרכיו, במרחב התלת-מימדי בו חוא משרטט וכך חעכבר יכול לתפקד גם בשרטוט חתלת מימדי. כמו כן, כל אופציות ת - 5152פ5ת פועלות כרגיל בתלת מימד, גם באמצעות חעכבר. מערכת חצירים, אם-כן, אינת גורם קבוע שעל המשתמש להתאים עצמו אליו, אלא גורם שימושי שניתן לחהתאימו לצרכי המשתמש. כל מישור שבו רוצים לשרטט בעזרת העכבר ‏ יש קודם להופכו למשור צא ב-2 = 0. הפעלת פקודות מסויימות אפשרית רק על מישור צא הפעיל או להילופין יתקבלו תוצאות בלתי צפויות. קיימת מערכת צירים תהנקראת: ₪68 - 8660צ5 808מ01ע000 18עסח. זוחי מערכת צירים נתונה וקבועה מלכתהילה. יחסית אלית יכול המשתמש לתגדיר מערכות צירים נוספות שתקראנת 8. אין הגבלה על מספר מערכות הצירים שניתן להגדיר, אך ניתן לחשתמש בכל עת במערכת צירים אחת בלבד. מערכת זו תתית מערכת חצירים הפעילת: 5 סתסעעטס. מוכו התדרכת - אותו-קו הנדסה ממוהשבת בע"מ - כל הוכויות שמורות - 141 - על-מנת להמהחיש ולתאר למשתמש את מיקום וכיוון מערכת הצירים חנוכהית, קיים תרשים על המסך הנקרא א005100, אשר נישלט על-ידי פקודה בשם זה. ה-א160פסט שונה עבור מרחב הנייר, מרהב התכנון, מצב של פרספקטיבה, ועבור מצב של מישור ‏ צ-א ניצב למסך . חשליטת על מערכת הצירים מתבצעת באמצעות הפקודהת פסט. פסודח ‏ זו נמצאת בתפריט הראשי, בתפריט 68אדל1ע5, ובתפריט 68מ505%1 העליון. תפקידה להגדיר, לשנות ולמקם מערכות צירים של חמשתמש. תת-הפקודות של פקודה זו הן כדלקמן: 1 - מבטל 6 אחד או יותר, שנשמרו על-ידי המשתמש באמצעות תת-הפקודת 6. ץ616תע - קובע 005 חדש, בעל נתונים הלקוהים מעצם נגנבחר. ת1ש1עס - קובע 5 חדש, על-ידי הגדרת מיקום נקודת ראשית הצירים, ויהסית ל-005 חפעיל. כווני הצירים של ה-05ס ההדש, יתיו מקבילים לכיווני חצירים של ה-פסט הפעיל. אם מבקש המשתמש לקבוע ערכים אבסולוטיים לנקודת ראשית-הצירים, עליו לתפעל את הח-₪08, ואהר-כך לקבוע 8סט חדש כנ"ל - כלומר יחסית ל-05ח. | 8 - חוזר ל-8סט הקודם. התוכנה יכולה לשתזר לאהור 10 פסט במרהב הנייר, ועוד 10 במרחב חתיכנון. 6985088 - מחליף את ח-65ט הנוכחי ל-05ש אחר, לפי שם מוגדר נבחר, כפי שנקבע בתת-הפקודה שטב5. 06 - שומר את ח-005 הנוכהי, תחת שם גבהר. פוט - | יוצר 0058 חדש, אשר ראשית-הצירים שלו נותרת במקום בו חיא נמצאת, אך מישור א-צ שלו, יתיה ניצב לזוית המבט הנוכהי. כלומר מקביל למסך. ציר 2 יתיה כמובן מקביל לזוית תמבט הנוכהי. ראח דוגמח בציור חבא: מרכ) ההדרכה ‏ - אותו-קו תנדסת ממוהטבת בע"מ - כל הוכויות שמורות - 142 - טחופַחופָהם 0% 6ה80 ה00|06 6חז זס+ פ|ססך חסוז66זו פחושיסוי ס) סטףאופס 6חסום לא סש - משנח את ה-65ש ל-08א. 4 - מטובב את ח-65ט הנוכהי סביב ציר א, בזוית נבחרת. צ - מטובב את ח-65ט הנוכהי סביב ציר צ, בזוית נבחרת. 2 - מסובב את חה-פ5סש הנוכחי סביב ציר 2, בזוית נבחרת. 00 0 283 - מגדיר פסט חדש, על-ידי ציון שתי נקודות: נקודת ראשית חצירים, ונסודת בכוון ההיובי של ציר 2. מרכו ההדרכה ‏ - אותו-קו הנדסת ממוהטבת בע"מ - כל חוכויות שמורות - 143 - ואס 2 )]ח6זזט6 3% !אס 2 ששח >תוסק 3 - מגדיר 05ס חדש, על-ידי ציון 3 נקודות: נקודח ראשונת - ראשית חצירים. נקודת שנית - נקודה כלשתיא על ציר א, בכוון החיובי. נקודה שלישית - נקודח כלשחיא על ציר צ, בכוון החחיובי. ראח דוגמה בציור חבא: ? - נותן רשימת של ח-8סט חשמורים, שמותיהם, מיקום נקודות ראשית- הצירים שלהם, וכווני א,צ,2 שלהם. הערהח: באמצעות הפקודת טאתאפת, ניתן לשנות שמות של 65 שהוגדרו. 110 0+פסט- זהו משתנה-מערכת, ובו שני מצבים כדלקמן: מרכ) תהדרכת ‏ - אותו-קו הנדסה ממותטבת בע'מ - כל הוכויות שמורות - 144 - מצב 0 - כאשר המשתמש מחליף 08ע - אין הדבר משפיע על התצוגה. זותי ברירת המחדל. מצב 1 - כאשר מחליף המשתמש משתנת זה למצב 1. מכאן ואילך, בכל פעם שישנח 65ס, התצוגה תשתנה למבט-מישורי (מבט-על של 8ס6ט הפעיל) (ראה גם הפקודה אתתת). ניתן לקבוע נתונים במשתנח זתה, על-ידי הצבעה עליו בתפריט שבמסך. אין לפקודה זו השפעה במרחב הנייר. המבט נשאר את1ת2 יחסית ל-₪68. אסס1פסט פקסודה זו מאפשרת תצוגה של תרשים מערכת הצירים השוטפת, בכל עת. התרשים שונה אם המערכת נמצאת במרהב התכנון או במרחב הנייר, במצב של פרספקטיבה או במצב של מישור צ-א ניצב למסך. חתרשים משורטט במישור צ,א של מערכת הצירים השוטפת, ומציג את הכוון ההיובי של צירי א ו-צ. ניתן לבטל, או להציג, את התרשים על ידי 0%%/ת0. כאשר מופיעח האות א על זרוע ציר ח-צ של התרשים, מערכת הצירים חהשוטפת היא הח-65ח. כאשר מופיע הסימן ‏ + במקום המפגש של שני הצירים, התרשים עצמו ממוקם בראשית הצירים של מערכת חצירים השוטפת (008 ממפעעט6). כאשו. מופיע ריבוע בבטסיס התרשים, הדבר מציין כי חמשתמש מביט על מערכת הצירים מלמעלח (2+). כאשר אין ריבוע בבטסיס התרשים, המשתמש מביט על מערכת הצירים מלמטה (2-). כאשר מישור ‏ צ-א< של ח-005 הופף לזוית המבט של המשתמש (ה->ת1סקט), יוצג ריבוע ובו עיפרון שבור. דבר זו מציין את ההגבלת חקיימת בעבודת המשתמש בשרטוט. במצב זת חמישור צ-א ניצב למסך. לכן, אין העכבר יכול לתפקד על אותו מישור. כאשר המשתמש בחר במבט פרטפקטיבי, תוצג קופסה פרספקטיבית. כאשר נמצאים במרחב חנייר, מופיע משולש אופיני. מרכז התדרכת - אותו-קו הנדסה ממוחשבת בע'מ - כל הזכויות שמורות יר 3 / - 145 - תת-הפקודות של הפקודה הן: 1גת - מאפשר עידכון ה-א05100ט, בכל ה- 8סעסעץט המוצגים, עם כל שינוי שיבצע חמשתמש בפקודת זו. תס - מאפשר הצגת תרשים ה-א65100ט. זוהי ברירת המהדל. 0% - מבטל הצגת תרשים ח-א65100ש. ת141עס - | מעביר את תרשים ה-א05100ט לנקודת ראשית הצירים של ה-פשט השוטף, תוך כדי חוספת סימון הח +. אם נקודת זו נמצאת מחו+ץ למסך או בטסמוך לגבולות המסך, התרשים יתמקם בפינה שמאלית תהתונה של המסך. מ1ש1עססא - מעביר את תרשים ה-א005100 לפינתה שמאלית תחתונה של המסך. זאת, בלי קשר למיקום ראשית חצירים. ראח דוגמאות בציור חבא: 2 . / / ל % | כלל תיד תחימנית: ניתן בקלות לדעת מחו הכוון חחיובי של ציר 2, על-פי כוון הצירים בתרשים הח-א8100סט, על-ידי שמוש ביד חימנית כמתואר בציור חבא: מרכ) ההדרכת - אותו-קו הנזסת ממוהשבת בע'מ - כל הזכויות שמורות ו ססאט - 146 - פקודה זו משמשת לביטול מספר מוגדר של מחלכים שבוצעו. לאחר הכניסת לפקודה, מסישים המספר המבוקש ו-אתטצפת. ס6גות : 1סמסמסס: :% קטסנס: %מבו: לתת-פקודה ‏ זו שני מצבים - 0%%/תס. במצב "+05" הפקודת מנוטרלת. במצב "תס" - חיא פועלת כרגיל. תת-פקודה זו מאפשרת לנטרל את הפקודה. יבטל מהלכים עד ח-א%עבּא האחרון, או עד לתתילת העבודה. טגירת קבוצת הזכרון של ה-קְט0צ6. הקבוצת תבוטל עם ביצוע הפקודת ססאט. יוצר קבוצת זכרון של מחלכים, מכאן ואילך. מציין נקודת בזכרון, אשר עד אלית ניתן לבטל קבוצת מהלכים בפעולה אחת . מרכ) חתדרכת ‏ - אותו-קו תנדסה ממוחשבת בע"מ - כל תוכויות שמווות - 147 - 5 צאט פסודה זו מאפשרת מעבר לסקלת מידות אחרת, וכן קביעת שינויים בתוןך סקלת מידות שנבחרח. כברירת מחדל, הסקלה הפעילה היא במידות עשרוניות, בדיוק של 4 ספרות אחרי הנקודה, ובזויות עשרוניות, נגד כיוון השעון. כל זה ניתן לשינוי. אפדעצ פקודה זו מאפשרת שמירת תצוגות (5א200%) מסוימות, תחת שמות בזכרון הקוב (תסענפט 6אנחתתס ). שמירת התצוגות מאפשרת לשהזר אותם בתיסכון ניכר של זמן. זו פקודה שקופה, הניתנת להפעלה גם במהלך ביצוע פקודות אחרות. על מנת להפעיל אפנט בצורה שקופה, בוחרים אותה במהלך ביצוע פקודה אחרת כאשר במקום להמשיך את המסלול חרגיל של הפקודה כותבים אסעבט'. אז מתייחסים לשאלות של חפצנט ובסיום חוזרים לפקודח המקורית. מגבלות חהשקיפות: 1. לא ניתן לבצע אפנט שקוף בזמן שהפקודת דורשת הכנסת צאמץ. 2. לא ניתן לבצע אפנץט שקוף במרחב הנייר ( מסתק5 תמסתק) 3 לא ניתן לבצע אמפנט שקוף אם בפקודת פפתחפצט נקבע פעס-א00ס2 צ8גץ. 4. לא ניתן לבצע חפט שקוף אם לצורך הפעלת ה-אפט ידרש לבצע אמספת. 5. לא ניתן להפעיל אפנט שקוף בעת הפעלת פקודות: אגע, אסס2? , אפנצטם , לא1ספט , או חפט אחר. מרכז התדרכת - אותו-קו תנדסה ממוחטבת בע'מ - כל תזכויות שמורות - 148 - תת הפקודות ת[: ?71 הצגת רשימת ח - פאענט השמורים - אפשר להציג רשימה הלקית על פי בקשת. (261808) כ- למחיקת אחד או יותר פחפנט מחזכרון. (208%0%68) ת- להצגת חפצט שמור בזכרון. כאן יש להבדיל בין אפצט שנשמר במרחב התכנון (8סג52 מפפסא) לבין מרחב הנייר (פסתתל5 תפעתל). ה-5אע71 נשמרים באותו מרחב בו נוצרו, כך שלאחר עתסצפעת תעבור המערכת למצב המרחבי, תכנון או נייר - בתתאם ל-אפט ששוהזר. אם נמצאים במרחב חנייר ומשחזרים אמט שנוצר במרחב חתכנון, התוכנה מאפשרת בחירת התהלון לשיחזור. הלון זה הופך לשוטף (עאמתתטס). החלון שנבהר הייב לתיות הן במצב דלוק (אס) והן מצב פעיל (מטזעסת). (ראח תרשים זרימח להלונות פעילים בפקודת פעתסעקחמצץ). (5806) 5 - שמירת התצוגה הנוכהית בחלון השוטף, כאשר נמצאים במרחב התכנון. שמירת תצוגת המסך כאשר נמצאים במרהב הנייר. אם קיים אפנט קודם שמור תחת אותו שם,יוהלף המבט הקודס בהדט. השמירת נעשית תחת שם שהמשתמש מכריז עליו. (שסהת1ח) ₪ - שמירת חפצט מלבני, שמימדיו מוגדרים על ידי המשתמש באמצעות הצבעה או רישום קואורדינטות. אם המלבן | שמוגדר | איננו ‏ יחסי | למסך | עצמו,יופיעו | ב- פתסצפטת חלקים נוספים ל-אספא1ח שהוגדר. בפקודת טמ1ט-02עע התווין ידפיס בדיוק הקטע שהוגדר באופצית אספא1ח. השמירח נעשית * תחת השם שהמשתמש מכריז עליו. חערות :‏ 1. אורך חשמות לשמירה - עד 31 תוויס. 2. גיתן לתכנס ללוה השרטוט ב-טאפא אזגא אופציה 2, בציון שם של ח- אמדט אשר יופיע מיד עם הכניסה לשרטוט, כאשר בין חשם לבין אפצט מפריד פסיק. לדוגמת: אס1?עפסעת,עס1עעס : שאנחתתס עס מאתא תפצאםע כאן 08סזעע0 זה שם השרטוט, ו-א10עקעסעת זה שם ת-אפדט. מרכז התדרכת ‏ - אותו-קו תנדסת ממוהשבת בע'מ - כל הוכויות שמורות - 149 - פ5מתחתדט פקסודה זו משמשת לקיצור הזמן הדרוש לשיהזור התצוגה - חססַפת, על חשבון ההעגלה של מעגלים וקשתות. נשאלת השאלה: ? 20008 886+ טתהש גוסץ סם על המשתמש לענות ב- 68צ,או סא. אחר-כך יש לקבוע פקטור להעגלת המעגלים והקשתות. ניתן לבחור באחת מהאופציות 0 או 500 בהצבעה, או כל מספר אחר (1-20,000),אשר אותו יש להקיש. אם עונים ב-א לשאלה הראשונה, או ב-500 לשאלת השניה, המעגלים יתיו עגולים יותר ושחזור התצוגח יהיה איטי יותר. בכל בחירה אחרת, המעגלים ייראו כמצולעים, אך ישוחזרו במהירות גבוהח יותר. תמצתנקצ על מנת להפעיל פקודת זו, המשתנה מססאמת1ץ הייב להיות במצב תפס (0). פסודה זו מאפשרת לשלוט במצב הראות (צ15181212ץ) של כל שכבחה ‏ (תמצתע), בכל | חלון (1פספאם1ץ) בנפרד, על ידי שימוש באופצית חהקפאה (מ2ממתץ), בכפוף למצב השיכבח בפקודה הכללית אפצגת. לדוגמה: שיכבה במצב אס - על פי פקודת תפצתת, ניתן לחהקפיא ב-אפצת1פט, בכל חלון בנפרד. אך שיכבה שבפקודת תמצג1 במצב פעס, או אפ?סתע, לא ניתן לשנות מצבה המקומי ב-תמעגזפט. אופציות (ראחת בהמשך את תרשים הזרימה של הפקודת). 2 מראח את מספר חחלון ומספר השכבות חקפואות שבו. (מעבר זמני למרחב חנייר אם לא נמצאים בו, כדי לאפשר בחירת חלונות). שמת מאפשר לחקפיא שכבות -לפי שמותיהן. שהתד מאפשר להחפשיר שכבות שחוקפאו בפקודת תפצתעפט קודמת. מרכ) ההדרכה ‏ - אותו-קו הנדסת ממוחשבת בע"מ - כל הזכויות שמורות 1 2מ+שסטסא 1% טסט - 150 - מאפשר להחזיר את מצב ההקפאת, או הפשרה, של שכבות כפי שייקבע על ידי האופציתח עעעעפדטפט (ראה למטה). מאפשר לפתוח שכבות חדשות שיהיו במצב ש2פמתע, הן בחלונות הקיימים והן בחדשים. ( צע'151011,1ט-צתטתעפס-1תספאמדט) מאפשר לקבוע בריות מחדל של חקפאת, או הפשרה, לשכבות עבור כל החלונות. הערת: ראח גם פקודת אטצתע. יצירח שכבות] | 6% ה ב 5 5 | | | ב | | 1 חקי וו | בחלונות החלוגותת במטכרת במקכרת ו (00%5ח ןו שסת 6 0+ ₪ ו 0+ וצ 7 היב (00665ח 06 וצ > 00 סל ואופציה תתבצען האופציה תת בצעו יס ר החלוו השוטףן ‏ רה על החלונות על ךָ סחסיזטש) = || שיבחרו בהמשר החלונות + (%5י0קשסוש) 66%5 06 בהצבעה בּ- שחש 5% 0550 או ב-90% מוכ)ז ההדרכה - אותו-קו תנדסת ממותשבת בע"מ - כל הזכויות שמווות 7 151 - עיאספי פקודה זו משמשת לשינוי התצוגה על-ידי קביעת נקודה כלשהיא במרהב, אשר ממנת יתקבל מבט אל ראשית הצירים. כוון המבט אל ראשית הצירים, יחיה מקביל לכוון המבט אל כל נקודח בשרטוט. קביעת תה-צא1ספט כברירת מהדל, תתבצע יהסית ל-68ח, גם אם קיים 5סט פעיל אחר בעת חשמוש בפקודת. תת-הפקודות של הפקודה הן כדלקמן: פגאת - | ניתן למקם את נקודת המבט גם בהצבעה. אם יקיש המשתמש אתטצמת, במקום לציין נקודה, או אם יצביע 18את, יתקבל על המסך תרשים נייד של מערכת חצירים וכוונת. צירי חכוונת מקבילים לצירי ה- 5ס6א. בסביבת חכוונת קיים צלב קטן אשר באמצעותו יכול המשתמש להצביע על נקודת מבט רצויה מלפנים או מאחור, משמאל או מימין, מתחת או מעל לגוף משורטט, על-פי המתואר בציור הבא: 05 ץ בי ד מרכ) תתדרכת ‏ - אותו-קו תנדסת ממוהטבת בע'מ - כל הוכויות שמורות בי-- מה[ע - 152 - ניתן לשנות את נקודת המבט, על-ידי הגדרת שת זויות במישור צ-א%, והאחרת ממישור צ-א. ראח דוגמח בציור חבא: חס" 6חַהג שחו צ-א 0 . 4 רל - 5 / חן 6והָחא , שחו צ-% חזרת למבט מישורי של ה-65א. כלומר לקואורדינטות 0,0,1. מבט. אחת מרכ+ ההדרכה ‏ - אותו-קו תנדסה ממוחשבת בע'מ - כל תוכויות שמורות - 153 - 8 (ראחה גם 68מסקטפגט והמשתנה 2118₪08086). תת-הפקודות של הפקודה הן: בו - שמסספסת - - בי - מוגסט - 8 - ָ? - 2 - 3 - 4 - שומר את מבנה תצוגת-ההלונות הנוכהית, כולל את המבטים הקיימים בכל חלון (שהוגדרו בפקודות: עאדספט, חפצט, אפצטתם, 200% וכד'), תחת שם נבחר. זאת ‏ - לשם שמוש חוזר. ניתן לשמור מספר תצוגות-חלונות, ללא הגבלת. בתצוגת-חלונות שמורח, התוכנת זוכרת נקודות מבט על השרטוט. אך היא מתעדכנת, עם כל שינוי או תוספת שמבצע המשתמש בשרטוט. כשיבקטש המשתמש ‏ לחזור לתצוגה שמורח, חוא יקבל את חשרטוט באותה תצוגת, באותם מבטים, מעודכן לאותו רגע. מחליף את תצוגת-החלונות הקיימת, בתצוגה שמורחה אחרת, הנגנבהרת על-פי שמח. מבטל שמירת תצוגת-חלונות מהזכרון, על-פי שמח. ממזג שני חלונות יחד, לחלון אהד. מבטל את ריבוי המסגרות, וממלא את המסןך בחלון השוטף ‏ (עאעתתטס) באותו רגע. מציג רשימת נתונים של תצוגות-ההלונות חשמורות. מחלק את המסגרת השוטפת (עצאמתתטס) לשתיים. מחלק את המסגרת השוטפת (צאמתתטס) לשלוש. מחלס את המסגרת השוטפת (עאמתתטס) לארבע. ראח דוגמאות לשיטת ההלוקה, בפקודות חפדטא. .1 :תורעמ‎ באמצעות הפקודת פאתאפת, ניתן לשנות שמות של מעספט שהוגדרו. מרכ) התדרכה - אותו-קו תנדסת ממוחשבת בע'מ - כל הזכויות שמווות - 154 - ניתן לקבוע 008501109 שונח לכל סעסעט שבשמוש (ראח פרוט בפקודה 58). האופציתח שס5+011סט רשומה תחת הפקודה 05ט0, וגניתן לבהור אותה משם בהצבעת. רס חלון אחד יכול לחיות שוטף (צאעתתטס). רק בו ניתן לבצע פעולות ורס בו יופיע הטמן וריבועון הבחירות. בשאר החלונות הסמן מוחלף בחץ. הצבעח באמצעות ההץ בהלון אהר, תהפוך אותו מיד לחלון השוטף. למרות שניתן לראות את חשרטוט מנקודת מבט שונה מכל חלון קיים, רק 5 אחד משותף לכל החלונות. הפקודה גיתנת להפעלה רק כאשר המשתנה מפסאשתדך נמצא במצב אס (1). אם לא כך, יש להשתמש בפקודה אמצטא. מרכו התדרכת - אותו-קו תנדסת ממותטבת בע'מ - כל תוכויות שמורות - 155 - 1, 2 :9/7/2/635/4 101 6 :/ 20 וס ב : 0 תגוס 8 סיג 5] :גווס 8 4 :51015/7/2/632/4/ ה6/20 06/0816 6 3 :7/2/63%/4/ 510018 0405/7010 06/0081 יב 5 חפ :0%2ף1ת01%/6ו/שוס 8 161 +-8// 0081 יו מרכז תתדרכה - אותו -קו תנדסה ממותטבת בע'מ - כל תזכויות שמורות - 156 - ₪סעפע הצגת שקופית (51186) כלשחיא מן חספריה על המסך, בכל עת, על-פי שמח. אין אפשרות לבצע כל פעולת או להצביע על פרטים קיימים בשקופית. השקופית משמשת לתצוגה בלבד. הסרת השקופית מן המסך נעשית על-ידי שהעססת או מסססת. השימוש בשקופיות חהינו מהיר מאוד ומשמש בדרן כלל לדיפדוף בין שרטוטים או לתצוגות שהמשתמש מעונין לראות מידי פעם. זאת, בלי צורך להעלות את השרטוט המלא. לא ניתן להוציא עסתע מ-50158. כ וכ פסודה זו משמשת לרישום אססןם מן חהשרטוט, או קטע כלשהו של השרטוט, גס אם לא הוגדר ‏ כ-5100%, אל ספרית (צעס%6סשמ1פ) שמחו לשרטוט - שם הוא ירשם כשרטוט עצמאי, ויוכל להישתל בכל שרטוט אחר. סחהת 116ק - ראשית יש לקבוע את שם הקוב (השרטוט) בספריה: שחגת 116ק. אם לא יוציין המשתמש ספרית (עַעס06ס6ע:ע) מסויימת, השרטוט יירשם בספריח בה חוא עובד. הפריטים נרשמים בקובץ במרחב התכנון. = - אם שם הקוב זהה לשם ה-5100%, ניתן להקיש "=" כשנשאל המשתמש אודות שם ה-2100%. אם מצביע המשתמש על הכוכבית או מסקיש "*" במקום שם ה-8100%, כל השרטוט במצבו הנוכתי יירשם כשרטוט עצמאי נפרד, בשם שנקבע כ-116ע שחהח. כך ניתן לשמר שלבי ביניים בעבודח. אבל, לא נרשמים 8א6'ץ, 55 8₪3, פמסצַה1, הּססְעְהַת11, 8 6 6א26 , וקונפיגורציה של 58. ששאינם בשימוש. באופציח זו עצמים חשייכים למרחבים חשונים גרשמים בהם גם בקובף. כלומר, עצמיסם ממרחב הנייר במרחב נייר ועצמיס ממרחב תכנון במרחב תכנון. %תהּןפ - אם מקיש המשתמש אתטצסת, או מצביע אתג813 במקום שם ח- 8106%, ניתן יהיח לבחור פריטים אשר ‏ יירשמו כשרטוט עצמאי בספריה החיצונית בלבד. אופציח זו אינח יוצרת 100%ע בתוך השרטוט עצמו, אבל הפרטים נמחקים ויש להפעיל את פסודת 0098 כדי לשחזרם, כמו בפקודת אסס1ס עצמה. מרכ) ההדרכה ‏ - אותו-קו הנדסה ממותטבת בע'מ - כ ל הוכויות שמורות ן - 157 - מאזמא פקודה המאפשרת לקשור לשרטוט הנוכחי קטע משרטוט חיצוני, המוגדר | כ-עמתא. הקטעים שעליהם מותר להפעיל פאדצפא: ן מנצעם / מפצצת / תמצת1 / מתצצפאדת / פאססתם פקודה זו אינה זהה לאופצית פא81 שבפקודת פמתא, שבה מתחבר השרטוט בשלימות. בפקסודה זו מתחבר רק הקטע המבוקטש. עמתא (מסאמתמעעת תתאתמתעאם) פקודה המאפשרת שימוש של שרטוט חיצוני אל תוך השרטוט הנוכחי, מבלי להפוך אותו לחלק של הקובץ ומבלי להגדיל את נפה הזכרון. זהו למעשה ההבדל העיקרי, בין הפקודה לבין הכנסת שרטוט חיצוני בתור א0ס0ת5. בכל פעם שנתו, התוכנה פונת ישירות לשרטוט המסורי. האופציות של חפקודה הן: . 36680 > / 61088 / מ286 / 0ב 266/ 8ת81/ ? ? - מאפשר לקבל רשימח של פעמתא הקיימים בשרטוט לפי חשמות, ולפי המיקום בדיסק חקשיה בו הם נמצאיס. במ1: - מאפשר לתכליל את השרטוט ההיצוני כחלק מהשרטוט, ומגדיל בכך הזיכרון. זהו למעשה הפיכת ה-עעתא ל-אססע5 רגיל. ת6680ת: ‏ - מאפשר להפטר מכל, עמתא הקשור לשרטוט, על-פי שמו. הסהק: - אופציח, המאפשרת תיקון שם ומסלול לחיפוש השרטוט המקורי שבשימוש בתוך עמתא, במידה ושונה שמו של חשרטוט או מיקומו על חדיסק. מרכז התדרכת - אותו-קו הנדסה ממוהטבת בע'מ - כל הזכויות שמורות - 48 - :תססהסת‎ 4% שסח5: - - 158 - מאפשר לתוכנה לגשת מחדש לכל שרטוט מקורי, על-פי שמו שתוגדר כ- עפתא בשרטוט חנוכהי, ובמידת וחלו בו שינויים, לעדכן את כל חפרטים. זו ברירת המחדל, המאפשרת לצרף שרטוט חדש היצוני לשרטוט הנוכהי,או שרטוט שכבר הוגדר קודם בתור עמתא, על מנת לקבל עותסק נוסף. יש לציין מיקום ההשתלת, קנה מידה בכיוון א ו- צ וזוית חסיבוב, כמו בפקודת צלַתפפא1. רק עצמים שנוצרו במרחב התכנון יצורפו באופציח זו, ולא אלת חנוצרים במרחב חנייר. התוכנה בודקת שמות הופפים של שכבות ומשנח אותם, כך שלא יווצרו התנגשויות בין שמות שבשרטוט הנוכחי לבין אלח של השרטוט , המושתל בתור עפתא. חקשת הסימן (-7) מאפשרת חופעת שקופית דינמית, לבהירת שמות מתוך הדיסק. חשתלת פעפתא המכילים בעצמם פעעגא אחרים מותרת. שינוי שם ח-עשפתא, מותרת בזמן השתלת, על ידי רישום שם חדש בתשובה להשתלת שם בצורח: מעגאחפא = פאתאעמתא מאפשר לקרוא קוב 1, שתתוכנה בונה לאהר כל פעולה הקשורה ל: אסתענת עסתא אסתעעס עמתא מתסעטת עמתא שם הקוב הנוצר, כמו של השרטוט הנוכתחי, בסיומת 6. אסם אין צורך בו, מותר למחוק אותו מבלי לגרום כל נזק. מרכ) תחדרכת - אותו-קו הנדסת ממוהשבת בע'מ - כל תוכויות שמורות 20% - 159 - הפקודה משמשת לשינוי התצוגת על המסך, מבחינת גודל ומיקום על פני השרטוט. שינוי גודל התצוגחה אינו משפיע על הגודל האמיתי של חהשרטוט או על עצמים המשורטטים בו: 0926 80816)%( (עא)50816 מסקישים מספר ולאחריו תפעאע. מאפשר לקבוע פקטור,שבו יוכפלו ח-128א1 ואשר יקבע את גודל התצוגת הרצויח, באותו מרכז תצוגח הקיים באותת עת במסך. 5. וחסס2 ז0/)6 שושו | הקשת מספר ולאחריו "א" ו -תפעאם. פעולח זו תגרום להכפלת קנת המידה של תצוגת הנוכחית ,בערך המספרי שיקבע המשתמש. (לדוגמח:א2) אס המשתנת מפסאט וצל במצב עעס (0) ונמצאים במרחב התכנון ,אפשר לחסקיש מספר ולאחריו "פא",פעולה זו תגרום להכפלת קנה המידה של התצוגח ביחס למרהב הנייר. לדוגמח: 2א0.5 יגרום לתצוגהח בחלון השוטף במחצית הגודל ביחט למרחב חנייר. חשיטה מאפשרת לקבל שרטוטים הכוללים מבטים בקנה מידה שונה,זת ליד זה ותוצאתם לתווין ללא קושי. מרכ) תתדרכה ‏ - אותו-קו הנדסה ממוחטבת בע'מ - כל הוכויות שמורות - 160 - 6 ]0 זס טס 2 6 ]0 זסטזסם ססזס פחואסוק :א ,א5מס דט א | 51 | ופפ א שפד בש ץ!0חו4556 עווסזד : 1 5-5 | -דרטן --‏ א 1גת - (בקיצור-ת) - 0 (בקיצור-6) הצגת כל השרטוט על ההלון השוטף או ת-18דא1ע : הגדול מביניהם,בתלות במצב ההקפאת של השכבות . האופציתח מבצעת אמססת באופן אוטומטי, ועשוית לחיות זהת ל-פתַאַפעאע בשני מצבים: א. כאשר השרטוט חורג מגבולות ב-115א21 ובתלות באותה הריגת. ב. במבט תלת מימדי (פאתזק אסא). סימון נקודה כנקודת-מרכז לתצוגה הבאת. לאהר מכן הקשת גובה התצוגה המבוקשת, או קנה המידה, על ידי שימוש במספר ו-"א" כמו ב-(א)8ה80. או על ידי שימוש במספר ו-"עא" כמו ב-(עא)מעת50. מרכ) תתדרכת ‏ - אותו-קו הנדסה ממוהטבת בע'מ - כל תזכויות שמורות עסמתעסס 2616 7 (בקיצור-ע) פוסנטפעק - (בקיצור-2) שסמגח - (בקיצור-ח) %8מסטאם - (בקיצור-8) - 161 - פועל כמו אמצאעס 2004 ,אלא שהפעם הנקודה שתסומן תהיה בפינת השמאלית התהתונה של התצוגה המבוקשת. התוכנה שומרת את התצוגה שמתקבלת מפקודות אתפ, פתסצעַפתת חאפצט , %, אסמבטספ ו-אתתק. יש לשים לב שאין זו שמירח של מצב חהשרטוט אלא של הקואורדינטות, גודל התצוגה וכיוון ההתבוננות, ללא תלות בעצמים המשורטטים. אפשר לחזור עד ל-10 תצוגות קודמות, בכל הלון והלון להוד, וגם במרחב הנייר (8סםת52 מספתק). הגדרת מלבן סביב קטע מחהשרטוט. מרכזו חהופך למרכז המסך בתצוגה. השטה שבמלבן יוגדל או יוקטן, על מנת לכסות את כל המסך.אם צורת המלבן אינה יהחסית למסך, יתווספו אזורים נוספים לתצוגתה. )ססח 5צום א = -=-------------------- וסטחו/ הה200 ז66/ט י00חו// 200 6זסוסט הצגה על החלון השוטף של כל העצמים ששורטטו בקנה המידה המירבי , ללא תלות ב-:175א1ע. מבצע אעספת באופן אוטומטי מרכ) תההדרכת - אותו-קו הנדסה ממוהשבת בע"מ - כל תוכויות שמורות ₪ - 162 - וח חו/וםז 69 ווחו! וסוט 5 200 | וזסס2 אהחע - הצגח על החלון השוטף של העצמים ששורטטו בקנת מידח מירבי, (בסיצור-ץ) עבורו לא נחוץ עדיין לבצע אעסעת. באופציה חזו לא בחכרח ייראו כל העצמים. סתהמצת - כולל תת פונקציות אחרות של פסודת 200% ו-אתקע ומאפשרת חסכו ן (בקיצור-) בזמן. צתתתתכס3 פקודה זו דומה לפקודת דו-מימדית צתתתת, אך מאפשרת בנית מערכים תלת-מימדיים. באופצית תתתטסאתנספת מתוספת שאלת פמטט עבור כיוון ה-2 ובאופצית תתעסע נדרש לבחור ציר סיבוב מרחבי במקום נקודת. הפקודה נמצאת בתפריט צעדססא עליון בלבד. פסתתס3 פקודה זו דומה לפקודה 80015, במרחב, על-ידי ציו אלא שבאמצעותה ניתן ליצור משטחים תלת-מימדיים ו ארבע נקודות הקצה של המשטחים, בקואורדינטות תלת-ממדיות. מרכ) תתדרכת - אותו-קו הנדסה ממוהשבת בע'מ - כל הוזכויות שמורות ה - 163 - 6 - ניתן לקבוע הלק מקוי הגבול של המשטה, כבלתי נראים. זאת, על-ידי הצבעה ‏ על הפונקציה 16מ131טת1, לפני ציון הנקודת הראשונה של הקטע שחמשתמש מבקש שלא ייראח. אין אפשרות למלא משטח מסוג זח, כמו משטהי כ5001, על-ידי הפקודה מתדק. הערת: ניתן לראות את הצלעות שהוגדרו 181018טםמ1, על-ידי שמוש בפקודה פאתתעק5, כדלקמן: במצב 1 - צלעות נראות. במצב 0 - צלעות בלתי נראות. פעולה זהה ניתן לבצע גם באופציות פהַהפשסת5 או ₪18886006, הרשומות תחת פקודת זו. יש לבצע מסשפת, כדי לראות את חשינוי. 38 פסודה זו מאפשרת יצירת משטח מרושת תלת-מימדי, שיוגדר בין מספר נקודות שיצוינו. ראח דוגמאות בציורים חבאים: 5% ]/ 5 מוכ) ההדרכת - אותו-קו הנדסת ממוהשבת בע'מ - כל הוכויות שמורות - 164 - יש לחגדיר את גודל המשטה, בנתוני א ו- א (מספר קווי חרשת בכל כיוון), וכן כל נסודה המגדירה את המשטה. התוכנה מכתיבה את סדר הנקודות שעל המשתמש לציין, בהתאם לנתוני ה-א ו- א שהמשתמש קבע. יש לעקוב אחר סדר זה, כדי לקבל את התוצאות המבוקשות. ראח דוגמח בציוריס חבאים: ס ס 0 ס ס ס 0 ס 0 סי ס 0 ס ס ס ס 5% 0 0 0 0 ס ס ס ס (1,3) (0,3) (4.3) = (83) (2.8) ס 0 ו ס 0 ס (4.2) (3,2) (2,2) (1,2) (0,2) 0 ס ס ס סי (4,1) (3,1) (2,1) (1,1) (0,1) 0 0 ס 0 ס (4.0) (3,0) (2,0) (01,0 (0,0) מרכז ההדרכת - אותו-קו תנדסת ממוחשבת בע'מ - כל חוכויות שמווות - 165 - חווט א חסו6זו וא מרכ) התדרכת - אותו-קו תנדסת ממוהטבת בע'מ - כל תזכויות שמווות - 166 - הנקודות היוצרות את גבולות המשטה יכולות להיות מוגדרות תלת-ממדית, או דו- ממדית. המספר הכולל של הנקודות שיש להגדיר, יחיח שווח ל- א פעמים א. לאחר סיום הגדרת הנקודות, ישורטט המשטה. מהפאפ3 קיים, ניתן לעריכהח באמצעות כל פקודות עדסם. כמו-כן, ניתן להשתמש בפקודת ץזסמפת ולבצע בו שינויים. ניתן לתחכם את הגופים הנוצרים באמצעות ח-אפמאכ3, על-ידי אפליקציות מיוחדות, בעזרת שפות תכנות, כמו בדוגמחה הבאת: / 0 0 ו 1 . צו1ספפ3 פסודה זו מאפשרת ליצור פמג1ע תלת-ממדי, שיורכב מקוים בלבד, ללא עובי. את נקודות ההתחהלה והסיום של קוי ח-צ35201 ניתן לחגדיר באופן תלת-ממדי. לא ניתן לכלול קשתות בפקודה זו. צ01עכע3 ניתן לעריכה באמצעות צדססק. מרכ) ההדרכה ‏ - אותו-קו תנדסת ממוחטבת בע'מ - כל הוכויות שמורות - 167 - נספח פקודות בונוטי כל חפקודות בנספחת זה הן למעשה רוטינות הכתובות לרוב בשפת 152תססגת. הרוטינות זמינות דרך התפריט פטאסם הנמצא בתפריט חראשי. הסברים מפורטים על כל רוטינח ניתן לקרוא ישירות, בתחילת כל קובץ 189ע, בעזרת פקודת מפצע. 5 הפקודה מאפשרת לקרוא את קיצורי הפקודות, הרשומים בקובף פס6ק.סגסת. צאמצספת זהה לפקודה לאמץ עתספא1, מהחלון מעדע העליון. שמספתדיית הפקודה מאפשרת הגדרה מחתדש של פ5אסס0עג, הכוללים 5צספ1תצעת ועדכונם. עצסתאת הפקודה מאפשרת סיבוב עצמים, סביב אחד משלושת צירי מערכת ח-08ש. ול הפקודה מאפשרת ביצוע פעולות חשבון מורכבות, בתוך השרטוט. :ו מאפשר שינויים, בקנה המידה של כל אהד משלושת צירי פ5אססתם. פסתעאס מבצעת שינויים ב-פ5פסתקע-כ3. צאמננס חפקודח מאפשרת ביצוע שינוי בכל חמשתנים של משפטי עאפל, כולל אלה אשר נקבעים בפקודת מתצל5. עס מאפשרת שרטוט קוי מרכז למעגלים ולקשתות. תפצה זט בעזרת פקודה זו ניתן למחוק כל העצמים, המשורטטים ב-תמצםם כלשהוא. מרכ) תהדרכת - אותו-קו הנדסה ממוהשכת בע'מ - כל הזכויות שמורות - 168 - מאזזס חפקודה משרטטת קוים וקשתות כפולים, עם אופציות מיוחדות למפגשי קירות, כבישים וכו'. מססםט ב-5שסתע-30, מאפשרת לשנות את מצב הצלעות מנראות לבלתי נראות ולהיפך. פא כמו פקודת פאע, אך מבקשת אישור ליציאה מלוח השרטוט. צסתע מחשבת עצרת (עגדתסעסתע) של מספרים שלמים. סתסוז מאפשרת לטעון ולמחוק קבצי 182עססטת, אל תוך הקוב הנוכחי. פסתעע מפעילה את פקודת מסתעק ומאפשרת הפעלתה בצורה פשוטה יותר. פטצעפטע מעלח כותרות ומסגרות תקניים וגם את תוכנית ה-פט5520 מגרסאות קודמות. צסמטסתפק משרטטת החטלים של גופים תלת מימדיים, על גבי ה-5סט השוטף. צאמפצק ע601%0 6א6ט6 תסְבּמסָבּמהע, לכתיבה בתוך השרטוט. סאתייסמת משרטטת מלבנים ב-פ5א1תע, על פי שני קודקודים. צעספת מבצעת עידון של 5אס6צעסע, על פי איטרציות. עגתז5 משרטטת ספירלות, לפי משתגים שונים. מרכ) ההדרכה ‏ - אותו-קו הנדסת ממוהטבת בע'מ - כל תזכויות שמורות - 169 - אפ יוצר קבוצות של 0808015 500802. 5 מכינה רשימות סדורות של 26068 ,071008 ,50163 6א26 ,פאסס1ם ,5, 68צסקטס1ץ, ו-8ע6צ8ע. תלתסא מוסיפח נתונים לעצמים, בבסיט הנתונים של השרטוט. מפס,נפא מרחיבה את האופציות של פקודת מפסמסאם. 18 סעעת מרחיבח את האופציות של פקודת עעתא. מרכ) התדרכת - אותו-קו תנדסת ממוחשבת בע'מ - כל הזכויות שמורות - ב בב 7 170 - חלוקת הפקודות לתפריטים סהססצטת גירסת 11 א. נושאים כלליים: עמוד 2 מבוא 3 הפעלת התוכנת 3 תפריט חמבוא 4 בחירת פקודת 6 הגדרת נקודות 11 הפילטרים - 85פלתדקע 11 בחירת עצמים 33| ברירת מחדל 13| חלון 5א0סזעעס 33| שורת מידע - מאנת פטסעתלפ 15 תפריט כתסספטת 16 תפריט **** (255182) 17 המשתנחה מפסאמעזץ 20 מרחב התיכנון-פסתק52 ממפסא 20 מרחב הנייר-08תע52 תמפתק 21 סט - חלונות 24 פטאפא אחספ מעתטע התפריטים העליוניס 26 6א1אסס מתדע 26 8 סשאבגא 27 858 תפש 90 8 שרטוט תלת מימדי 107 נספה פקודות פטסאסם ב. הפקודות לפי 0-מ-ת2 עמודד. הפסודת. תפריט אנכי - פסאמא א508988 34 מפטענתספגת 5 44 סחב אתתסם 5 תחתת צתנטסא+ 46 צתתתת צזסט 17 שמפצדת אחתתת ,5א00ם 38 5 1פיית צת תעדכ 8 צנפסמצדת עצזסט 8 <+אפצלת צעדנדנטס 9 , עזפטת צעדדעט 39 5 5 10 מפהם 5 120 05 ב ש על( 10 | אססתם 5 41 אגמתם עדסם 41 תמסאתס א**** 41 6 ן1התעשססאם - צע1עדעט הס 412 אמעתתס עזספטע 3( מסאתאס עזסם 44 פסתפטס צזסם 4 זז טתתס 44 50 6 |,תמצתת תפריט אופקי - פסשאטא אחססם מעטע שהמס צ1 מרכז התדרכת - אותו-קו הנדסה ממוחשבת בע"מ - כל הזכויות שמווות הפסודת 588 צפסס תפריט אנכי 6ץ = 171 = - פסאטא אפששתס5 תפריט אופקי - פסאשא אחססם ממטע - גי בע :יו שעיתסס צ1סטסס 5-מ פמסס סכ דיו 2% עטם אזסם 1אדסם אזם צפדם טפצטצסם צטאסס מפסאסתתפ צאפנעס אעצטס אנפאס אנעאכ צטסעאסם צתנזטסאך לזסע עצנסא 5 אשצתז 5 5 085 1ּמעססאם - צעדתדעטס מ68610ע02 צַ616תע - 8ת610ק0 1 0 מ68+צ28 - 068ת5₪661 38 פֶתנ1שבמק - 608ת90661 1סס פסטש - 08ת86661 ,טהמסם פעה תג 585685 - 08מ86₪661 6 מסנפמפתנגכת - 8ת610ק0 צע1ענעט צַ+1בסא - 006108 שהעם - 8ע8180060 סטמ60 - 8ת610ק0 שהעת - 8ת00610 6א268 - 8ת0ס61ק0ס צהּ1ספוסם מסאתתסאם - 116ע מסאתאסאס - 116ק מסאתאסאם - 118ק שפטספטססע עצנסט טמתט מ כו סאע פפתתם טפסזקאט פאפעצאע וס אזס אזפ 1מעססאם - צעדתצעס 3 צפנטסאד עצנסט אתתס 5 אגתפ צתמעפדס מאפ/עאפ - צעזע1עלטס מאפ/עאפ - צעצת1עטס מאפ/עאס - צעדענצטס 5מנמנ.נ/-/-- 5פתטם כ3 - חאתתס . אאסס . תמצאט- צצד,נ1צט 5 אגתם צצ1תנצט צנסט 38 - שעת מ086:10ת02 צ616תע - 8מ0ס61ק0 שהעם צמזענע פפעעענע צע1תנצט ,פ1ע50 - חאתתס פאזתעת מסתתץל צדצסט עאזסע/ פאז2-אתצפ צתספפ3ב - פמסתעתטספ 7 - פטגבַת 211166 - 8מ0ס%1ק0 288186 - 86 7 ,65א771 את מוסנתת פוזמו (?) מפזט 5 טגתפם *אאאא* צתצטסאז, עאנספט - צתתעפ1ק ץ+1סא - 5א10עתקס אסעצתא - 8ת0ס61ק0 8% צְהּוספום פד א 2 צתזטסאך 5 - צע1תצעט 8 - צעדע1צטס מרכז ההדרכת צ:611טס מפסאתאסאסע - 116ק מסאתטסאת - 116ק - אותו-קו הנדסה ממוחשבת בע"מ - כל תזכויות שמורות ווומהה רה ד ו ו 2 בי הפקודת עצתפפאך עצאמע צתספאך התמצתע 8 פאצע מפצצפאצע 7 לעי תפריט אנכי אתתס ,פאססעם הפצגד 8 תפס ,מפצתד צפצטסאד 5די ב ש עו - פסאשא אסטתס5 = 172 = אהעתע - 006108 6עספתך1 תפריט אופקי - פטסאמא אחסס ממטע - 8ת00610 מסאתעסאע - מעצע 1 0 ע6צ28 - 8שת8₪661 6 06סצ65ת21 צסונגסטס שבמצסם צ1116סט צסו1גסט - 8ת0ס061 מתספתטא טאפא צתמפאדע תסתפתזא מטסא מפז מסתת ו החפצטע צדסט צעד,תדצעט אתתס ,5א00ע₪ לס צצסם 8 - צע1עצעט - צ18013ס צהּוספום עזסע ,חתתתם פפתתע - %דסע 8[ 5 - 0061008 צ+61סא 3 [ 3% אססצזסע צאדתפ/ צס,נפתק סק צ קפס עצצסט ( לי צמעפפנס צתעפפזם אגתסם צס.זפ אגתם צאנספט - שהעם - ת16%6ח 6ת1711סע 25 שהעם - 6ת01ע2 שהעם - ת0ס0861ע0 חססַצ1סק צהּנ[ספוגכ ץצ צהּוספום - 8ת00610 6גע - 006108 | - 0061008 ג - ץ18013ס אתתסטת וז תותתסטת אפסטת עעתאפסעת סצטתאמפסטת מאגאפת עתספטמת פזתנסת עתטספטעתטת 0 מכ 5 צעצענרצט אצאצ צתזפפדס, **** צג עד צתקפדס צ קדס צתזס5דס צע1תדצטס 5-ל 8 3 חתתם עצדצסם , 5מסתע 0 8 טפ כ3 - חתתק פגססיניטת צצסט צצדענצט צצסט 6 צט צהּ1[ספום 8 - שהעסם צ+1פסו 8 - שהעמם מרכז ההדרכת 16 עו - אותו-קו הנדסה ממוחשטבת בע"מ - כל הזכויות שמורות | ו ו עמוד החפסודת תפריט אנכי 124 אע %5, ***א 124 8 1התעססאע - צעדעתצעטס וס 124 מפתנזם צת זפפנס 125 שסכעפתם שסגאם - צתעפעפדת 15 ש1סטפתט טעסתאפ - צתזק5דכ 126 טשפתה אתתפ 126 מעעחם [הטמעס6אע - צלדמדלטס וס 126 ₪ אתתפס 127 סתא5 9 ,65א1דעם 127 יסב אתתפת 129 בושל צתפנטסאך 129 :וע צצסט 10 מציס בשע 111 דטתמתדך נמ 112 עתספמת פמסעתטפ טפ כ3 - חתתס 133 צאט טתתס 139 פאז צתזטסאך 19 מפסתתן אתתת 139 אצת צדסט 110 מעצץ [התעס6אם - צעדעדצלט וס 120 ט *אא* 1100 058 8 ,פס 124 651008 8 116 ססאט צצסט 127 5צאט ונ 127 אפצצ צתדס 1039 פ5מתאמנט צתק5צפ 129 אפצת ,פע אפנטא 11 עאנספט צת/1קפדם 13 8צתספש 5 156 ליכ 5 - צעצמדלט 56 :ו 5 107 סאזפא 00 09 :| 1 עפתא 5 1|8 אסס2 צתעתקפדס 12 עסתעפ3 8+עטפף פ3 חתתפת ,אתתס 58 סט 12 צתתתת-30 13 3% ,5מסתקתסם 8 37 - אחאתתס 6 צספס3 עו ניך 8עטה 32 - חתתס - 173 - - פסאפא אמסתס5 צהּ[ספוס 6 5.69 - 08ת86₪6%61 6 586₪ - 8חַמ80651 . 83 שת1שבמכ - 006108 ,08מ58₪661 צ611:6טס 7+ סו ש%תסע %%? - 8א10עע0 עאפצע - 3מ0ס+6סס מרכז ההדרכת ע116וסט 8 1-08 צ116ו6ס שסגטא - צַ18018כ 35 6מ1סס7 - צ18018ם 38 - שהעע ,שהעם צ+1ססו 8 - שהבעע 838 "- שתמכ ,שבצת - אותו-קו הנדסה ממוהטבת בע'מ - כל תזכויות טמ תפריט אופקי - פטשאטפא אחספ מזטע ורות אוניברסיטת חיפה - הפטריה שיס לב ! תאריך ההחזרה מופיע במחשב הספריה. איחור בהחזרת ספר גורר קנס. ה 5 ד ומברטיטת חיפה - א 77 4 0 | לגל ל | |