הכנס הארצי לעיבוד נתונים – 1976 – קובץ ההרצאות

מאמרים בעברית ואנגלית. 476 עמודים, כולל אינדקס מחברים

OCR (הסבר)
הכגס הארצי לעלבוד נתונים חיפה תשליז 976ו קוק ד וי שר ו , | איגוד ישראלי לעיבוד אינפורכוציה / זו ואו ה 2. 1 6 0000000000 0000000000 000-0000600 = 6 0 000 000 0 0 0 000000000 0 | 6 4 4% ) 00666 060 000 0 6 8 2 6 06 . הננס הארצי לעיבוד' נתונים חיפהּ תשליז 6 5 ש ההרצאו |" אוגוד ישרל לב א ו / ן , / 69 אזגוד ישראלי לעיבוד אינפורמציה 1 ו מספר מאמרים הוגשו בכנס אך נוסחם המלא לא הועבר למערכת, מאמרים אלה אשר לא נכללו בקופץ, מפורטים להלן: בוצת דיון: מס" 3 מם" 3 מס" 8 מס* 8 מס" 10 מס* 11 מסז* 11 מס* 12 מס" 12 שם המחבת א. רייטר, י. רגב א. סגל ד. לוי א. שץ מ. נאמץ נ. למלןבאום א. פרנקל ו. מוסקוביץ שם המאמרי או 5דאם!ואוהשקאם 506 אסוד2וא64אס צהסדסשהוס "צסטד5 אסודג וטואופ ג - אסודסם ו55 השדטקו 60 סאה סאאה הא 6ו 5 סשואוד =אודטסה ס6ואהאצס אםדטקוס6 או אה סצודשא אסודה6ואטווס6 ביזורי"מאגרי נתונים ברשתות מחשבים, בעיות ופתרונות מחשבים.ותקשורת - טכנולוגיה ויישומים שחזור זהתגברות על תקלות במערכת מאגרי נתונים הסבת מערכת תכניות במשרד התקשורת בחירה,תכנון ומדידתי ביצוע של מערכות, אתסון ואחזור מיצע 8 פסטסואת6שד סוזפוטסאו. ]עשוה דשה דאשואעטססס סוזהאסזטת 5 ז5צ5 |גצם!ח דשה ד6ג= סאה המאמריס בקובץ זה הובאז לדפוס כצורה שהוגסו ע"י מהכריהם ועל אהריותס תוכן הענינים קבוצת דיון מס* 1 מערכת בסיס נתונים זעיר מ. שיזף מערכה אינטראקטיבית לניהול ספריוה צה"ל א. שייביץ פ. עין-דור פא א0 5תמפש ע0 עסהפע1 סאד ואו 09 5000855 מחד סאג מתוסטד5 ע. שגב ן 5 + אסדענתסעאד קבוצת דיון מסז* 2 מגמוה חדשות ביישום מחשבים בתעשיה י. לאב אלגוריתמוס לקביעת תואי אופטימלי בפרויקטים קויים בהנדסה אזרחית ד. ערמון השחלת כבילי עופרת אופטימיזציה מ. כפיר עמוד 11 21 239 19 1 עמוד קבוצת דיון מס* 3 ג. קנדלר ₪ 70 080%תלק סמ 2. 7 - -%צ5 חזוד 0% 100 601816 סדאפצה 2 4 כאא סתהחתתאט 4 0% אסזעגזטת 310716 א מסאהאתסעתטת מ ל.פפר, א. רונה, א. רסלר 3 שיטה העלות הכוללת להערכת הצעות למכרז של משרד ההקשורת נ. למלבאום 13 קבוצת דיון מס" 4 עיבוד הוצאוה מעבדה כעזר לאבהנה וטפול רפואי מבהני הפקוד יהרת הכליה ז. קריים, א. רייכרט. ד. מוצקין 19 השפעת הדיגיטלים על מרווח פעימזת הלב בפרפור הפרוזדורים - אנליזה מחשבית ש. פנהס, ג. זיצ"ק 15 פיתוח קובץ מגדיר למעבדה קלינית כבסיס למפערכת מידע ש. בייליס, א. קלבי, ב. צור 5 קבוצת דיון מס* 5 ,זעג - היבט כללי על השפה ושימושיה צ. וייס ניהול מרפאת חוץ של בי"ח ע"י מערכת ‏ מל ש. בכר, ע. מרחב, ה. נויפלד, ימ. שניידר, צ. ליברמן צדדים אופיניים לפיהוח תוכנה בשפת 470 לי ונד א010תד מאד 22 5א₪550ד 5 ץצ ד א. סגל, מ. הקמאיר, א. סטטי, אָ. מרקוביץ קבוצת דיון מס* 6 נושאים בתחום המחשבים בחנוך, בפיתוח במרכז לטכנולוגיה חנוכית י. פלם, א. פנואלי, ח. גולדמן,.א. אילון, פ.שליטא, י. ענברי- , שיטת הוראה בנושא הכרת המחשב מערכת הפעלה מ. רוט 6 עס א0ז1 זט שד מטד אס 5 601118 אטפאט 5מד5צפ ל. אוסין עמוד 19 1417 17 19 19 19 קבוצת דיון מס* 7 מערכת "כרכל" - להזמנוה ושינוע נוסעים באל-על ב. צימס סימולציה מחשב של צומה ללא רמזור י.ודול, א. קויפמן, מ. הנני שימושי מחשב בההבורה ימיה - נסיון "צים" ד. רוזן מודל להכנון תובלה אויריהת, יכיה ויבשהית א. בן-כוזרי 8 5571 00א1א0ס6 אמא41דאסס מאז אס אג 1-5 ה. מטמון קבוצת דיון מס* 8 )אזצטסת טפסא-צפ-מפסא פאג זגת- צם-זגק אס פא אעעטעיס0ס 104052 אד - טש . + שזת 21 אתפסטנטא א164110א 00 מחידשוס0ס בג ,| ל. פפר, מ. להב, ש. סימה, ג. רדנר מ. אלוש על מהימנוהם של קווי הקשורה נתונים בארץ מ. להב הצעה להקכה רשה מחשבים אב-טיפוסיה בישראל כ5- להב 209 223 21 201 209 209 + טטר -- קבוצת דיון מס* 9 אימות אוטומטי של תוכניות | ש. כץ 5 1 סע 116 תסגטס אמטאססאסא שחך צת (15א51841א00 פגמאד.ז העדא) פס צ 0 א. בונה, א. גולן. -1צטקמת סאדסאדץ תסע ]סודדססס.זה תגמאד ג 74את א1 5א104110,עק8 115 קָאג 5אסזד 0550 מ. רודה, א. פרט, ש. אבן קבוצת דיון מס* 10 שתף זמן - ושימושים בו במחלקת מיכון צ. טל השימושים של מערכח התקשורת במערך הלוגיסטי של צה"ל : ג. אריאב מערכת להשוב אגרות והכנת השבוניות עבור שרותי נמל א. כרמל, ר. פישלר עמוד 223 21 23 27 209 שמוד - ו 2 קבוצת דיון מס* 11 ניהוה מהמטי-בלבלי של אגרגציוה של הרשימי זרימה ב :. אחיטוב 9 8 -- מערכת אינפורמציה שיחתיה להוכנה : מ. איצקוביץ 407 קבוצת דיון מס" 12 . 4 השימוש בנהוח מבחין (47%515א4 צאגאז1ת150כ) בבדיקה אחדות מחברזוהם של סקסטים מקראיים ה. שור י"ת רדאי / 149 איחזור ועיבוד מידע עברי באותיות לטיניות ע. אירנן 41 1 אינדקס מחבדים לפי א-ב נמצא בעפ'...... 11 מס" 1: וצת דיון קב 1 לי 1 יְ זו תּ מ עִ ב ע פ : "מ | | יז / נ. נוימן / / . רופ פ יו"ר: שיזף מ . שייביץ א . . פ. עין דו ע. שגב מערדכת ‏ "בסיס נתונים זעיר" <=-כששריכיכוייקנויינויכ כ מיכאל שיזף- משרד הבטחון תקציר. . מתוארת מערכת מידע נהולי המבוססת על "בסים נתונים זעיר". המערכת מיועדת למעקב תקציבי בפרויקט הנדסי, בבסיס הנתונים נרשמות כל הפעולות הכספיות והמערכת עונה על שאילתות הנוגעות למצב התקציבי והעדכני, זאת במספר חתכים. למערכת שני מאפיינים יוצאי דופן שבגללם עשוי להיות צה ענין כללי :- ו * המערכת פועלת על "מחשב שולמני" - / ד אפמכ * המערכת הוקמה ע"י המשתמש ולא ע"י אנשי פנ"א מקצועיים. אובמ‎ . מקובל שמדענים ומהנדסים כותבים לעצמם את התכניות המשמשות אותם בעבודתם. פחות מקובל שתכניוּת נהול וכספים תכתבנה ע"י המשתמשים. אולי טבעי, לכן, שדווקא יחידה הנדסית תכין לעצמה תכנית נהול כספית.הנהלת החשבונות של הפרויקט מתנהלת במסגרת המערכת המרכזית של המשרד. מערכת זו אינה עונה על הצרכים המיוחדים של היחידה.: אי אפשר לקבל מידע בחתכים המענינים אופנו והתקשרות הנה מסורבלת. פתרנו את הבעפיה ע"י כך שתכגנו לעצמנו'מערכת מידע נהולי" הפועלת על מחשב שולחני הקיים ביחידה. המחשב השולחני שברשותנו ניתן לתכנות בשפת תכנות אלבברית. יש לו זכרון פנימי של כ -‏ 78 בתים, ומחוברת אליו קסטה המהווה זכרון נוסף של כ -‏ 30% בתים. התכנות במכונה זו הינו תהליך אינטראקמיבי המתבצק אד --. ;() כשהמתכנת.עובד עם המכונה, מערכת ההפעלה (הבנויה בחומרה) כוללת תכנית פרוש-15מקק ה["א1- המאפשרת עריכה נוחה מאוד, כולל בצוע תקוני שגיאות תוך כדי הרצת התכנית. . בסיס הנתונים מסוגל לקלוט כ - 1500 פעולות, היקף התואם שנת עבודה. ניתן לפנות למערכת בשאילתות על המצב התקציבי העדכני, זאת במספר חתכים ובהיררכיה בת ארבע רמות. אפשר גם לקרוא לכל פעולה שנעשתה בעבר, הקריאה יכולה להעשות לפי מספר מאפיינים. הצגת שאילתות למערכת, וגם הזבת הנתונים לתוכה אינה מחייבת ידיעה מראש של פורמט מוגדר, המערכת מנחה את המשתמש בה ע"י הצגת שאלות על גבי הצב. 2 . -- ל : "חלוקה מהווה מיון של הסעיפים לפי חתך מסויים. בדיעבד נראה שעל ידי הקמת המערכת בצורה זו השגנו מספר יתרונות :- * הבנה מלאה של המערכת והפוטנציאל הגלום בה. * נוחיות רבה בהכנסת שנויים ותוספות. / * גישה בלת? אמצעית המאפשרת עדכון שוסף וקבלת תחשובות מידיות לשאילתות. נראה לי שכדאי להביא את ספור המערכת שלנו לידיעת הכלל משני טעמים * לעורר מודעות לשמושים נוספים אצל בעלי ציוד דומה לשלנו,אשר . בדרך כלל מנוצל לשמושים טכניים ומדעיים בלבד. לעורר עגין אצל אנשי יחידות המחשב המרכזיות של גופים גדולים במתן אפשרות ליחידות לבנות לעצמן מערכות מידע נהולי ובסיסי נתונים על המחשב המרכזי. ברור שבאמצעות צג המחובר למחשב גדול, המצויד במערכות תוכנה מתאימות,היינו יכולים לבנות לנו מערכת בעלת כל היתרונות שפורטו לעיל ובלי המגבלום שהוכתבו ע"* ציוד קטן ואיטי. "נתוח המערכת" מדובר ביחידה העוסקת בנהול פרויקט הנדסי. ביחידה אנו זקוקים למידע נהולי עדכני על הצד התקציבי של בצוע התכניות. המידע שאנו צזַקוקים לן הוא מהסוג של : מה ההיקף העדכני של ההתחייבויות ? מהן יתרות התקציב ? מה היה היקף המימון בתקופה מסוימת ? (פרוט מלא, ראה בטבלה מס" 1). השאלות הנ"ל נשאלות ביחס לתקציב הכולל או לגבי פריט מיוחד באחת מהרמות. המערך התקציבי שאנו עוסקים בו הינו היררכיה בת ארבע רמות ?+ * רמת הפעילויות. * רמת הסעיפים. 5 * רמת קבוצות הסעיפים. * רמת התקציב הכולל.. שייכום הפעולות לסעיפיט הנח חד משמעית; כל פעילות שייכת לסעיף מסוים. ענין קבוצות הסעיפים שונה. קיימות מספר חלוקות לקבוצות סעיפים, כאשר כל . העלויות של הנושא בו היחידה עוסקת מתנהלות, כמובן, במערכת הנהלת . החשבונות של המשרד. אולם, לא יכולנו להעזר במערכת זו לצרכים שלנו. אי אפשר היה לקבל נתונים בחתכים המענינים אותנו, ובשלב הנוכחי היא אינה בנויה לעבודה בשיטה של תשובה על שאילתות. 3 * צג אלפא - נומרי. * מדפסת אלפא - נומרית. אורך השורה הוא 16 סימנים. פורמט מצומצם זה הינו מחסרונותיה של המכונה בשמוש בו אנו דנים. * אמצעי קלס.- פלס לכרמיסים מגנטיים המשמשים לאחסון תכניות ‏ . ונתונים. * זכרון פנימי של כ - 1400 "רגיסטרים". זכרון זה מסמש לקליסת החכניות ונתונים גם יחד, ב"רגיססר" זה ניתן לרשום מספר עשרוני של 12 ספרות סיגניפיקנטיות , 2 ספרות חזקה וסימן, כמובן. מכאן שהזכרון הפנימי הינו שווה ערך לזכרון בינרי של כב - 78 בתים. כאשר הזכרון משמש לקליטת תכניות הדא ישווה ערך ל- 16 בתים. * למחשב מחובר רשם סרט המהווה זכרון נזסף. רשם הסרט קולט קסטות שהתכולה שלהן כ - 68 "רגיסטרים" שהם שווי ערך לכ - | א 30 בתים. בקסטה ניתן לאחסן תכניות וגם נתונים. את הפקודות להפעלת הקסטה אפשר לשלב בתכניות המחשב. * תכנות המחשב הינו תהליך אינטרקטיבי המתבצע עא1ת - א0. לדעתי זוהי תכונתה המעניינת ביותר של המכונה מבחינת המשתמש. מערכת ההפעלה כוללת תכנית פרוש המאפשרת עריכה נוחה מאוד, (קיימות פקודות אסגם , עתגשתסע , צתתפאד , פדטתטס. המכונה מציינת חלק מהטעויות תוך כדי כתיבת התכניות. בנוסף לכך קיימת אפשרות להקן שגיאות חוך הרצת התכנית. כל זה מקל מאוד את התכנות, וניהן לומר ש"מחבב" אותו על ה"מתכנת" שהתכנות עבורו הוא רק כלי ולא העיקר. התכנה המערכת משמשת לאגירת המידע התקציבי ולמתן תשובות מעודכנות על סמך מידעקע זה.הזנת הנתונים נעשית האמצעות מה שאנו מכנים "פעולות" והמידע מתקבל ע"י שאילה "שאילתות". ה"פעולות" וה"שאילתות" מתבצעות ע"י המשתמש בפעולה. אינטרקטיבית עם המחשב. הציוד ברשות היחידה "מחשב שולחני" - אפמכ המשמש לעבודות הנדסיות. מדובר במכונה דגם ( 9820 של חברת ית ייד דופ הלש מהיף על חטחרגת- המלת תכונותיה העיקריות של המכונה הן (בקונפיגורציה שברשותנו) * שפת תכנות אלגבריםת, הכוללת את הפקודות שבאות: - פקודות מיעון, אתסצעת ,עספ 120 60 , ₪0 0 , לט - פקודת תנאי ( 12) שהארגומנט אלה יבול להיירת מורכב למר*. - פעולות ופונקציות מתמטיות משוכללות. בציור מס" 1 מוצגת דוגמא"של קטע תכנית כפי שהיא מודפסת ע"י המכונה. 1 ציור 1 :- שגרת "דיאלוג" כדוגמא לתכנית כפעי שהיא מודפסת ע"י המחשב. . . +). קביעת הגדלת הקטנת העברה יצירת מימון מימון פתיחת מימון תקציב בסעיף. תקציב בסעיף. התקציב בסעיף. מסעיף לסעיף, ' התחייבות בפעיף. בסעיף. בסעיף ע"ח התחייבות. פעילות חדשה. בפעילות. 1 .2- .3 .4 .5 .6 7 שאילתות נתוני פעילות מעודכנים . נתוני סעיף מעודכנים. סכום נתוני קבוצת סעיפים. כנ"ל + פרוט נחוני הסעיפים. . סכוםינתוני התקציב הכולל. כנ"ל + פרוט קבוצות הסעיפים. כנ"ל + פרוט לסעיפים. 2 רכמו 3 עד 7 אולם רק נתוני - תקציב. כל הפעולות בתקופה מסויימת. כל הפעולות בסעיף מסוים. כל הפעולות בפעילות מסויימת. 6 ה בסיס הנמתונים בנוי ב-3 רמום 1 . נתוני הסעיפים. * נתוני הפעילויות. * רשום כל הפעולות - ה"יומן". שאלחות ברמות אלו יש להן שגרות הפונות הישר לבסים הנתונים. לשאלתות ברמות הגבוהות יותר שגרות הכוללות בתוכן את המידע 8 ביחס לסעיפיט אליהן מתיחסת השאלתה. זוה"-דוגמא ברורה של השפעת מגבלות הזכרון, היה הכרח לכלול פריסי מידק בתכנית תוך פגיעה בגמישות המערכת. התכנית כוללם 5 פרקיס ראשיים (ראה ציור 2): זהו 97017 3007 הנמצא על כרסיס מגנסי. בהפעלתה היא מכניסה את בסים הנתונים ואת התכנית מהקסטה לזכרון הפנימי. * "הדיאלוג". בשגרה זו המשתמש מזין את הנתונים או שואל את השאלתות. * שגרות הפעולות והשאלתות. שגרות אלו מבצעות את רשום הנתונים אן את הוצאת הנתונים והצגתם. * ספרית שגרות העזר. * שגרת סיום. שגרה זו מטפלת בהחזרה לקסטה של בסיס הגתונים המעודכן. ו שי ל ו דיאלוב "לוי | ו | שגרות הפעולות והשאלתות ספרית שגרות עזר ציור 2 : מבנה התכנית. * תפעול המערכת הוא פשוט מאוד היות והמכונה מנחה את המשתמש על ידי הצגת שאלות על גבי הצג, להלן דוגמת דיאלוג בין המכונה למשתמש. המשתמש מפעיל את המחשב והקסטה, מכניס את כרטיס ההפעלה ולוחך "הרץ תכנית". התכנית והנתונים מעברים מהקסטה למחשב,התכנית מתחילה לרוץ ומתחיל הדיאלוג כאשר המחשב שואל על גבי הצג. . 2 המחשב: "התאריך?" המשתמש עונה באמצקות לוח המקשים. המחשב: "סוג פעולה?" המשתמש: רושם את מספר הפעולה. המחשב: "הסכסם?" 2 הדיאלוג נמשך עד שהמחשב מקבל את כל הנתונים הקשורים בסוג הפעולה שבה עוסקים. בתום הדיאלוג ולפני הזנת הנתונים לבסיס המידע, מתבצעת פעולת אמות משולבת בין המחשב למשתמש. כל הנתונים מדפסים (ראה דוגמה בציור 3) והמחשב שואל: "שגיאה?" ובמקרה של טעות אפשר לתקץ. ציור 3: קטע מה"דיאלוג" בו המחשב מדפיס את הנתונים לבדיקת המשתמש. מגבלות לאחר הפעלת המערכת החלו להתגבש דרישות למידע נוסף אם להעמקתו ואם להרחבתו. דרישות שנראו בעבר כמיותרות או מרחיקות לכת מדי. אולם עכשיו, לאחר שהתרגלנו כבר לרמת מידק החדשה, הרי שהמידע הנוסף נראה כבר כהכרחי. חלק מדרישות אלו ניתן יהיה לממש. רובן הן, כנראה, מעבר לניתן לבצוע על "מחשב שולחני" שמטבעו זכרונו מוגבל ופעולתו איטית. להלן שהי דוגמאות של דרישות שכנראה לא נוכל לממשן: * בסיס מידע רב שנתי שואפשר - סכומי נחונים רב שנתיים. - צבירת יתרת התחיבויות .משנים קודמות. - רשום התחיבויות לשנים הבאות. טבלת תהרגום שזאפשר. גישה לסעיף לפי מספרי כנוי שונים שיש לו אצל גופים שונים. : 2 סכום מערכת המידע הנהולי שהקמנו עונה על הדרישות כפי שהגדרנו אותן בתחילת העבודה ומשסרתת אותנו לשביעות רצוננו. אולם כנראה שהנה המירב שאפשר לעשות על מחשב שולחני. 22 שטגכ:; מערכת אלנטראקטיבית לניהול ספרלות צה'יל סרן שלילביץ אבלתר א110אתסעאד צתבתפד1ת א0ס - 0.2.7.5 1. מבוא במאמר זה מובא תאור מתומצת של מערכת אלנטראקטלבלת לנלהול ספרלות. המערכת נבנתה כלחילדה שלמה על מחשב זעיר ובכך ??חודה המשמעותל. באמצעות מערכת זו נלתן לבצע את כל הפעילולות הנובעות מעבודתה של ספר?ה והכוללת - אחזורל מלדע עפ"? מללות-מפתה, הוספת טספרלם החדשלם לספרלה, עדכון לשנלם, ניהול רשלמות תפוצה וכד'. 1 מטרת המערכת קליטה: רשום ממוכן של כל פרטל האלנפורמציה הדרוש?ם לגב? הספרלה תוך פקוח על שלמות ונכוגות האלגפורמציה המוזנת. אחזור: אחזור אלגנפורמציה לעיל ופשוט המבוסס על מללות-מפתח שהוצאו לספרים שגרשמו. תנאל אחזור בוליאג?ים מסובכים. הצגה: הצגת אלנפורמציה מלרבית למשתמש לאחר כל שלב אחזור כדי? לאפשר לו להגיע לקבלעה נכונה בדבר נחלצות הספר המאוחזר לעינינו. תפוצה: ביהול רשלמות תפוצה בחתכילם של מחזיק? ספרלם וספרלם. דו-שיח: ביצוע כל הפעולות המוזכרות. ע"ג מסך המחשב בזמן תגובה מללדל גישה אלנטראקטלבלת מלאה. 2 האמצעים מחשב זעלר מסוג ג/0א מתוצרת הברת ,:ז.תטא212-08 בפח זכרנן של 7א32 מהירות זכרון 5/א1000, שפות תכנות קללמות: 22510, אהתדצתסע, תםם455, , מערכת הפעלה 5205/4 התומכת בדיסקלם. שגל דיסקים בעלי נפה כולל של 10/84 בעלי מהירות העברה של 8/5 195,250 צג אלפא נומרל ת6₪ 2480. מדפסת בעלת קצב הדפסה ממוצע של 6002/5, קורא כרטיסים מעל מהירות ממנצעת של א/3000. 3 מגבלות המחשב מגבלת זכרון - נפח כולל של 32%0 כאשר מערכת ההפעלה מבצלת ווא11 מהב"ל. מגבלת דלסקים - נפח הדיסקים מוגבל ומצריך דחלסת נתונלם. תוכנה - לא קיימת תוכנה סטנדרטית המבצעת את האמור ויש צורך בפתוח עצמי. 4 דרלטות מהמערכת א. | זמן תגובה קצר. ב. כמות גדולה של מ?לות-מפתח, ספרלם, מסמכלם. ג. | גישה אלנטראקטלב?לת מלאה. ד. שליפה סידרתית והדרגתית תוך זכרון הפעולות הקודמות. ה. מתן אפשרות לתנא? שליפה מסובכים. ו. מל?לות-מפתת בעלות אורך בלתי קבוע. ז. | הגדרת מל?ל?ם נרדפות למילות המפתח. ח. | גמלשות לש?נולים. ט. | מעבר?לם פשוט?ם משלב השל?פה לשלב הקליטה ולהלפך. ?. קבלת העתק מתהליכי? השליפה, ע"ג נליר מודפס. 2. הפעולות האפשרלות במערכת 1 פ פעולות הקליטה "₪ אוסף הפעולות הנ"ל נועד לשמש כל? עזר בלד? הספרן בכל הקשור בפעללויות קליטת ספר חדש לספרלה, הזנת המלדע המלועד בבסיס הנתונלם, שלנוללם במלדע הקי?ם לגב? ספרים לשנילם, נ?הול רשלמות תפוצה והכבסת מללות מפתח לספר. להלן רשילמת הפעולות הקל?למת: קללטת ספר חדש (מונחה אוטומטלת), שלבול מלדע ישן, הוספה/גרלעה של מללות מפתח לספר, הוספה/גר?עה של רשלמת תפוצה לספר, הקצאה/ב?לטול של מללים ברדפות למילת-מפתה, הצגת תקציר הספר ע"ג המסך, הדפסת תקציר הספר ע"ג המדפסת. 2 " פעולות האחזור האופרטוריים הבול?אגלים הקלימים בפעללויות אלו - 08 דסא פא = ביתן להגדיר בפעולות האחזור כל בטני בוליאני(על מללנת מפתת) בכל רמה רצויה של סוגרלים. התשובה המתקבלת כתוצאה מהאחזור כוללת את מספר? הספרים השונלם העובים לבטוי הבוליאב? שהוגדר. . כל תשובה כזו מסופררת ובצברת כצך שביתן לתזור לשלב קודם נלאהזר עפ"ל' מס' התשובה במקום הביטו? הבול?אני, להבהרת הבושא בעיין בדוגמאות אחזור אפשריות. (בדוגמא הסלמן 'ש' - מציין משתמש והסימן "6" - מציין את תגובת המערכת, הסלמן "א%.0" מציין נבכונות המערכת להכנסת תגובת המשתמש). / * + -ו 0% סו (המשתמש מאחזר את הספרלם העוסק?לם במגנועלם) נמ יחי 1 81משסמת פמתתטחפאג ₪00%5 100 . זוסיי (מספרי הספרים הנ"ל) 2( 0009 0% (המשתמש חפץ רק במנועי מכונלות) 5 * 085דסא "יס" 2 2 1פמטסעת פעתמפטחפאה 500%5 33 וי 2), 1932 009 0%( (המשתמש חפץ במנועלם שאלנם מתוצרת צגזק) צהדטל!2) יי 3 פמטססט כמתתטפאג 2580085 חסזי 19312 03% (המשתמש מבקש להסתכל בתקצירל ספרים אלו 3 5500 ישי ע''פ סדר הופעתם בתשובה 43 כד? לברור 5 1 את הנחוצים לו). 1 בפעולות אחזור אלו בלתן גם להתייחס לרשומות תפוצה ולברר אלו ספרים מחזלק פלוג?ל אלמובל. לדוגמא: 0% זיסיי אאפדטה 201 ייטיי 6 87מטסםת "פמתמטפאה 200%5 5 יוסיי 0500 ,0609 ,0667 9 עיקרל השיטה - הגישה לאלנפורמצלה 3 שטח אחסנה קבוע עקב הצורך בזמנ? תגובה מהירלם ודח?סת נתונים מקס?מלי?ת התעורר הצורך בקבלעת עקרון ראשובל חשוב של הכנסת פרלטל המידע לרשומות בעלות אורך קבוע. עקרון זה לאפשר פתוה שלטת גלשה מהלרה ונוחה המתבססת על אלנדכס מספר הרשומה. ברור שכדי לאפשר הכנסת מלדע בעל אורך משתנה (כגון: מללות-מפתח שאורכן אלנו קבוע) היה צורך לפתח מכנלזם לשמלרת עודף המלדע שאלנו נכנס לשטח קבוע. פותח מכניזם ליצירת ובגלת שטחל גללשה (גמת4-ח0זַעתקט0) שגם הם בעל? אנרך קבוע. י*תכן אלפנא שפריט מידע מסוים לאוחסן בהמשכים בכמה שטח?ל אחסון כאשר הראשון הוא הבסיסיל נהשאר שטח? גללשה. 5 שלטת ארגון המלדע ע"ג הדלסק שילטת אתחספבה זו תנאמת גלשות ישירנת לפרלטי מלדע והילא מבנססת על חלנקת שטחל אחפבנת האיבפורמציה לבלוק-איבדכס "(5100%-אעפא1) ולבלוק בתובים (א2414-8100). בלוק לצרכים אלו לוגדר כשטח אחסבה פלזל בו 512 בתים. בבלוק האלבדכס מצויות הכתובות הלחסלות של בלוקל הנתוגים השובים. בשילטת ארגון זו מתאפשרת גלשה לשלרה לבלוק המלדע עצמו באמצעות כתובתו המצולה באלנדכס. בלוק האינדכס מכ?ל הצבעות ל-255 בלוק?-נתובים. לכן ביתן באמצעות מספר מועט יִחֶס? של בלוקי האלנדכס להצב?לע על בלוק? נתובים רב?ם. שיטת ארגון זו אלגה קובעת שמקומם הפלזי של בלוק? הנתונלם ע"ג הדלסק חל?ב להיות ברצף אחד, להילפך, הלא מאפשרת פ?זור שרלרותל בהתאם למקומות הפגבויים ע"ג הדלסק. בשלטה זו אלן גם הקצאה ראשונלת של כל בלוק? הבתונלם ע"ס מספר ההצבעות בבלוקל האינדכס אלא מתהווה הקצאה דלבמית של בלוק נתוגים בכל פעם ראשוגה שהתבקשה גישה לבלוק מסולם. כדי לאפשר גישה מהירה לבלוק נתונים מסולם לש צורך לדעת את המספר הסידורי של הבלוק המבוקש ואותו למסור כפרמטר למכנלזם המטפל בהבאתו לזכרנן. הסבר על אופן קביעת מספר הבלוק לובא בהמשך. 3 גלשה באמצעות מללת-מפתח כל עקרון האחזור המתואר במערכת זו מבוסס על מללות מפתה הנקבעות לכל ספר ואשר הן מָהוות מפתח גלשה לאחזור. לכן התעורר הצורך למצוא שיטת בסיסית לבלצנע גישה באמצעות מילות מפתח לרשומת הספרלם אותם מללצגת מללת המפתח האמורה. 3 5 1 2 35 7 4 5.5 ג לטה לשירה למללות המפתת כדי לשמור על המוזכר בסעיף הקודם ויחד עם זאת לאפשר גלשה לשלרה נקבעו העקרונות: א כל הוספה של מ?לת מפתח חדשה למערכת תעבור את הפעללויות המוזכרות בסדר הבא: המ?לה תכנס לקובץ "שמות" בצורתבם המקורלת ותקבל מספר סידור? עולה. המללה תעבור הסבה באמצעות פונקציה כמתואר ותרשם ברשומת הנתונלם . (המכילה את מספר? הספרלם שמללת מפתח זו מללצגת). לרשומת נתונים זו ניתן ?היה לגשת לשלרות. 3 לש למצוא פונקציה המתארת באופן חד-ערכי, עד כמה שנלתן את מללת- המפתח ולקבוע את ערך הפונקציה הב"ל כמלצג בעל אורך קבוע של מללת- המפתח ברשומת נתונלם אליה תעשה גישה ?שלרה. (ראה 35.1) הפונקציה לליצוג מללות מפתת כפל שתואר עלינו למצוא פונקצית ייצוג למללות המפתת. לפונקציה המבוקשת מספר דרלשות - א. פשוטה - מהלרה לחישוב כד? לא להורלד את זמן התגובה של המערכת. ב. מ?ללצגת- חד-ערכית עד כמה שאפשר. ג. דח?יה - דחית מללים בעלות ערך פונקציה שונה מזו הנבדקת. אך כאשר פונקציות תואמות אין הדבר מצבלע עדיין על זהול המללה. (כלון שאין חד ערכיות שלמה). הפונקציה שנבחרה נחלקת לשלוש תת-פונקצלות פשוטות - פונקציה א: הוצאת אות מסוימת ממילת המפתח ושמלרתה במבנה תוים בשטח בן. בית אחד. פונקציה ב: לגבי פונקציה זו מללת המפתח המקורלת הלא אוסף זוגות אותלות ע"'פ סדר הופעתן במילה. מתבצע סכום הערך האוקטאל? של זוגות אלו, בהזזות ביטים. מסכום זה נלקחים 8 ביטלם המשמעותי?ם בלותר. : פונקציה ג: פונקציה זו דומה לקודמתה אך כאן מתבצעות החלפות בין זוגות האותלות, בלקח הערך האנקטאלי של זוג אותיות והערך של המוחלף. הפונקציה המיצגת: כל שלוש תת-הפונקצלות שתוארו לעיל תנרמות כל אחת את חלקן לפונקציה המיצגת הכוללת ואנו מקבלים פונקצית דחלה המורכבת משלושה חלקים ותופסת עבור כל מילת מפתח שטח זכרון קבוע בן 35 בתים בלבד. מהירות חישובן של שלוש פונקציות אלו גבוהה ביותר מכינן שהן משתמשנת בסט-הפקודות הקללמנת במחשב (פקודות החמרה) ומנצלות את לכנלתן בצורה היעילה בלותר. בבדיקות נסיונינת על מדגם בן 1024 מילות מפתח לא נתגלו שתי מללים שהפונקציה המיצגת היתה זהה לשתיהן, למעלה מ-95% ממללות המפתחז שונות כבר בתת-הפונקציה הראשונה ממללת מפתתח נתונה. אלגוריתם הדחלה: פעולת אלגורלתם הדחיה בחיפוש נעשית באופן הדרגתל. למעשה בעזרת אלגורלתם זה נזהה האם שתי פונקציות מיצגות של שתי? מללות- מפתח זהות ביניהן. ה ודרגתיות האלגוריתם נקבעת בעזרת שלושה תת-חלקל הפונקציה כאשר בכל שלב מחושב החלק הנדון. | / האלגורלתם: א. | אם שני ערכל הפונקציה (א) לא זהלם? . ב. אם שנלי ערכל הפונקציה (ב) לא צהלם? 8 ג. אם שנל* ערכל הפונקציה (ג) לא זהלם? / ד. אם מילות המפתח עצמן לא זהות? יי הג נמצאה המילה המבונקשת | ב : -קבל- 4 בעזרת אלגוריתם זה נלתן לבדוק האם הפונקציה המלצגת הקיימת ע"ג הקובץ זהה לפובקציה תהמלצגת אותה מאחזר המשתמש, דהיינו נאם נמצאה מללת המפתח המבוקשת. בכל המללים שנבדקו התברר שפונקצית הדחיה ללא סעי?ף ד. דוחה כאשר מללת המפתח בדיסק לא זהה למללת המפתח המבוקשת ע"? המשתמש. .קביעת מספר בלוק-הנתונלם הבעלה המתעוררת כאן קשורה בשאלה באלזה בלוק נתוגים לש להכגלס רְשומת מלדע כזו למערכת, או באיזה מספר בלנק נתוגלם יש לחפש מללת מפתח הקילמת כבר? כדי? להשתמש במכנלזם (סעיף 3.2) להחיפוש בלנק בתנבים בשלטת הארגנן רבדנם לש לתת למלכניזם את מספר הבלוק המבוקש, מכאן שלש למצוא דרך למציאת מספר בלוק כפונקציה של מללת המפתח. אז ניתן להלה כתוצאה מהפעלת הפובקציהת להגיע לבלוק בו אמנרה להמצא רשומת המְַלדע המליצגת את מללת המפתת. מצלאת מספר הבלוק המבוקש מתבצעת האמצעות פובקצית 85% מלוחדת. דרישות מפונקצלות אַּ5גא א. | חובה להבלא להתפלגנת רגדומית של מפתתןת התלפנש על פגי כל איבטרבל הכתובות האפשר?. הלא חליבת להקטין את הסיכוילם שמפתתןות כמעט זהים לקבלו כתובת לחסית זהה בקובץ הנתנבים. זוהי למעשה הדרלשה להגלע ‏ . למינימום חזרות (5א60111510) זהות עם מפתחןות שונים. תנאל זה מוגדר במסגרת צאפפאפקפפא1 גדגכ. כאשר מתקלימות חזרות כמתנאר יש להבטלתח מציאת פתרון כגון: כתובת אלטרנטלבית. ג. היות וכל מללה המנכנסת לקנבץ הנתונלם נכל מללה המכנקשת לאחזור עוכברת דרך פונקציה זו יש להבט?לח שהפובקציה תהיה פשנטה נמהלרה בתלשוב צאמפאעעפת מאדטסגא. ד. בזבוז מלנילמל? של מקום האחסנה בקובץ הנתונלם. ש פונקצית ה-₪5% הנבחרת שיטת העבנדה הפננקציה הנבתרת משתמשת באנפן בסיסי בשלטת ארגון הקבצים המנזכרת אספאגאת ומפזרת את מללות המפתח בלן בלנק? הבתננלם השגבלם. בכל בלנק כזה מִקָנם ל-51 רשומות מלדע המלצגופ כמוזכר את מללות המפתח. מספר בלוק? הנתננים נקבע להיות 2 משלקוללם שלוסברו בהמשך וזאת מתוך מטרה לאפשר מקום ל-20,000 מללות מפתח (ראה תנאל צפלפות). פונקצית ה-₪5%1 מוצאת בשלב האחזור את מספר בלוק הנתונים בו צריכה מללת המפתח להמצא, נבשלב הקליטה את המקום בו תושם מללה חדשתה. הבלוק נקרא לזכרון ועליו בנעשילת סרלקה סדרתית כד?ל למצוא בין רשומות הללצוג שיכולות להלות בו את הרשומה המבוקשת. כאשר נמצאת הרשומה מללת המפתת המבוקשת גמצאת במערכת, אחרת זוהי מללה חדשה. בבלוקים אלטרנטלב?ללם לבלוקים מלאלם נקבעים הבלוקים שמספרם גבוה מ-512 באופן של כל 8 בלוק?ם מקוריים ק?ללם בלוק אלטרנטלבי אחר. הפונקציה מתבצעת סביקה על מלות המפתח בזוגות אותלות, כאשר נלקח הערך האוקטלי של כל זוג אותילות כולל הזזת סלבלת בערך זה. בזוג האותל"ות הראשון הזזה סלבית אחת למלנה ובזוג השנל שמאלה וכך הלאה. מתקבל סכום אוקטלי בשדה בן 16 סלבלות, משדה זה'.נלקתלם 9 סלבלות אמצעלות כך שמתקבל בסופו של תהליך מספר המקלים 1,ָ מספר זה ל*להווה את מספך "בלוק-הנתונים" בו תמצא רשנמת הלצוג למלת המפתת (אם זו הוכנסה קודם בתהליך הכנסה דומת). משנתקבל מספר הבלוק הוא נמסר כפרמטר למכניזם המטפל בשלטת הארגון והבלוק מוכנס לזכרון. 5 2 ברור שאת עקרון ה-3.2 (סעלף 4.) מק??מת פונקציה זו במלואה. ברוטינה קצרה בת 6 פקודות מכונה מתבצע כל חלשוב מספר הבלוק הדרוש. הלות ושלטת ארגון קובץ הרשומות המל?לצגות הוא אספאג5 נעשה שלמוש בתכונת המערכת לקריאה מדי?סקים בבלוקים בעלי אורך קבוע. כל ש?טה אלטרנטלבית אחרת הידועה בספרות כגון הטלה עבור מללת מפתהח בודדת ומצלאת הכתובת הלחסית בדיסק, היתה מעלה את מספר הגילשות לדלסק ומקט?נה את הצורך לסרלקה סדרתית בזכרון (כפ? שנחוץ בשיטה הנבחרת על בלוק נתונים). כל עוד המערכת עומדת בתנא?ל צפיפות סבלרים, כפ? של?וסבר בהמשך, ?הלה צורך רק בגלשה אחת ובקרלאת בלוק-נתונים אחד בלבד לזכרון. דרישת ה-דאפ5סאמפפסא1 - 47 עפ"? דרישה זו אנו שואפים למצב שבו הטלה של מללת מפתח כל שהלא לערך המספר? 1 כך שלתקיים 6511ָ0,1, תהיה רנדומלת ככל האפשר ותפזר את המלל?ם באופן זהה עפנ"? האלנטרבל האפשר?. באופן כזה לא תהיינה הצטברויות בערכלם מסוי?מילם והדבר ?בלא למלנלמום חזרות. במקרה הנדון הדרישה מהפונקציה הלא כזאת שבכל אחד מ-512 הבלוק?ם המוקצים לקובץ ?היה מספר זהה פחות או לותר של רשומות מלדע דה??נו נרצה לראות האם שלמוש בפונקצ?ה מביא ל?צירת ערכים מספריים המפולגים מקרית על פנ? הבלוקים. כדי לבדוק השערה זו סטטיסטית לש צורך להגדיר מבחן ולבצע דגימה. המבחן נלקח מדגם מקר? של 1024 מללות מפתח ועליהן הופעלה פונקצית ה-845%1. על מספר? הבלוקים שנתקבלו נערכו שנ? מבחנלם סטטיסטלים (טסאפ5%18 - 001900080 ,500485 - 081) שהראו באופן ברור שסדרת מספר? הבלוק?ם שהתקבלו היא רנדומילת. להלן טבלת השוואה בי?ן מספר? הבלוקים הנצפים לאלו שהתקבלו למעשה: התפלגות מפתח "בבלוקי-נתונלם" מס' מללות-מפתת מס' בלוקים | מס' בלוקלם (נצפה) - (התקבל) בבלוק בצפה שהתקבל -1 20 9 0 0000 0 פו כ - גם כאן אנו רואלם שאין הבדלים משמעות?לם בין מספר הבלוקים הנצפה והמתקבל בכל אחת מרמות מללות המפתת. 16 תנאל צפיפות המערכת בדברנו על פונקצית ה-₪584 הנבחרת הזכרגנו את בעית פתרון החזרות הזהות בתוך "בלוק הנתונים" עצמו כאשר חלה גלישה מהבלוק, יותר מ-51 רשומות מלדע התקבלו לבלוק. במקרה זה של גלישה (א0ן1עא5ט0) חל תהליך ההקצאה האלטרנטלבלת של הבלוקים המשמשלם כשטח? גללשה. ברור שבקשת צורך לגלישה לבלוק אלטרנטיבי, כאשר לש לחפש שם מללת מפתה מוסיפה גישה נוספת לאמצעל האחסנה - הדלסק. ומגדילה עקב כך את זמן התגובה. עבור אחזור מללת מפתח זו. הגדרת תנאל צפיפות נלתן לדבר על תנאל צפיפות למערכת במושגים של גלישה כפ? שתוארו לעיל. ניתן להגדירם בשת? רמות שונות כתשובות לשאלות: א. מהו מספר מללות המפתח, הלחס?ל לנפה הכולל המוקצה, בו קיימת הסתכרות משמעותית ש?קרה מעבר ראשון להקצאה אלטרנטלבית של בלוק? ב. מהו מספר מללות המפתח, הלחס? לנפח המוקצה, בו מספר הבלוקים הגולשים להיה קטן מגודל קבוע מסולם. (לדוגמא, מתי? קללמת הסתברות משמעותית לגלישה של עד 51 בלוקלם). את ההרעה בתנא? צפיפות המערכת נלתן להגדיר דרך ההרעה הלחסית בזמן תגובה הכלל? של המערכת כאשר מתקבלת בקשה למללת מפתח הנמצאת בבלוק גלישה. תשובה לשאלה הראשונה תקבע מה? נקודת המעבר של המערכת למצב אפשר? של גלישות, שהיא כשלעצמה עדלין אלנה מהווה נקודת צלון משמעותית בהרעת תבאל הצפילפות. התשובה לשאלה השנלה תקבע מהי כמות מללות המפתח הק?ימת בה כדאל להעביר המערכת לנפח כולל מוקצה גדול מהבוכח?ל. לדוגמא מ-512 "בלוק? נתונלם" ל-1024 ובכך להביא להטבה כנוללת בתנאל הצפיפות. מתוך האמור נסתכל על: א. ההסתברות שלא ?הלה אף בלוק שגלש. 3 ההסתברות שתהלה גללשה של א בלוקים בדלוק. (10=א) כאשר מספר מללות המפתח מגיע לאחוז מסולם ממילות מפתת הכולל להן הוקצה מקום, וההסתברות עפ"ל סעיף א' לעיל קרובה ל-1 יש להתח?ל לשלם לב לתנאל צפלפות המערכת. כאשר עולה האחוז הנ"ל ומתקיים שההסתברות עפ"?ל סעיף ב' קטנה מ-0.90 נעביר את המערכת להקצאה ראשונית גדולה יותר. ההסתברויות המתאילמות ל-א' ול-ב' חושבו ע"ס התפלגות כ?נוטלת(וזאת עקב העובדה שהמבחנ?לם הסטטיסטללם הראו שההבדלים בלן התפלגות זו לתוצאות המדגם לא הלו משמעות?ים, ראה 4.1.5). נבנו טבלאות השוואה לקלבולות שונות של מללות מפתח ונבדקו מקר? הגבול בהרעת תנא? הצפיפות ע"פ 5.1. טבלאות ההשוואה נערכו לנפת מוקצה של: 6 "בלוק?ל נתוגים" בהם מקום לעד 13,000 מללות מפתת. במקרה זה מתברר שבכמות מללי?ם של 6500 (50%) חלה נקודת המעבר הראשונה. החל מ-11,500 מללים חלה נקודת המעבר בשניה (ראה דוגמאות הטבלא להלן). 2 "בלוקל נתונלם" בהם מקום לעד 26000 מלות מפתת. נקודת המעכר הראשונה החל מ-15000 מלות מפתח (57%) נקודת המעבר השניה החל מ-21000 מלות מפתח (680% 4 "בלוק?-נתונים" כהם מקום לעד 52000 מלות-מפתת נקודת המעבר הראשונה החל מ28500 מלללים (6)55% נקודת המעבר השניה החל מ-40500 מִללים (77%) 8 ייבלוק?-נתונלם" ובהם מקום לעד 105000 מלות מפתת נקודת המעבר הראשונה החל מ 56000 מללים (535%) נקודת המעבר השנילה החל מ 77000 מללים (74%) ג 1 2066 5 1008 1106 טס אטמאטא 116 5 פטא0טצטא 0 צךז6יהס 5. 5 0 פטדצם הסטול ע0 ממטאטא שר ו ---- 1+ 1 1 0 צך0 ?0 % זס תאמווטא וקני ה העשהמ 8‏ - ממההקשמו 0 0 23 - 997241. 95 00 0 0 2 -"993915. 2 000 0 0 1" -978188. 79 0 0 0 22 898158. 5 2000 0 0 7. "680779. 12, 65 200 0 0 8 :. 310772. 68 200 * 0 0‏ 184407.ג4.6921580 5 00 0 0 3. 60 8.96618-0 1 1000 0 0 0 0 5,208 10 0, 0 0 0 5, 84 10 12. 4 2, 1 0 0 1, 88 110 2. 2, 1 0 0 98 12000 1 0 0 0 958 19090 ! - ו להלן טבלאות השואה המתאלמה ל 256 בלוקל-נתונלים. גלישות. עקר מטרתן של הטבלאות שמכש?ר עזר בהחלטה, ובציון ללתר שלמת לב. מעבר אלו אלנן קרלטלות וני?תן בהחלט להסתפק בזמן התגובה המתקבל גם שחלו ע''ס טבלאות אלו נתנת האפשרות לתכנן את ההקצאה הרצולה ("בלוקל-נתונלם") בהתאם לכמות מלות המפתתח שעל המערכת להחזיק. לש לציין כמוזכר שנקודות 5 5 קובץ "מילון" | קובץ "שמות" == - * מללות מפתח בצורתן המקורלת 0 7% . ו - בלוק גתונלם בלוק | 6 אינדכס * מס' בלוק לחסל | * מללות מפתח || מוצפנות * מס' סלדורל | למללת-מפתת ' * שם מללת-המפתח קובץ "מללת-מפתח" הריד ההדזה * מס' סלדורל למללת-מפתח * שם מללת המפתח * מספרל הספרים קובץ ה-"ספר" * פרטל מלדע על ספרים * תקצלר. הספר קובץ גלישה דרה להלן סכלמה כללית של הקבצים הקללמים במערכת והקשרלם העלקרללם בינלהם. 2 מבנה סכמט?ל של מעבר? הקבצלם וש סכום פעילות הגישה לאינפורמציה א. | חלטסוב פונקצית ה-5%ג? של מללת המפתח המבוקשת. ב. הכגסת הבלוק המתאלם (מקובץ "מללון") לזכרון ע"ס מספר הבלוק שהתקבל כתוצאה מ-(א). 3, הפיכת מילת המפתח המבוקשת לפונקציה המוצגת (הצפנה). ד. סריקה באמצעות אלגוריתם הדחיה של המללה המוצפנת מול בלוק הנתונלם המתאים ע"פ סעיף (ב). ה. משנמצאה מילת המפתח (פונקציות ההצפנה זהות) גישה ?שלרה באמצעות מספרה הסלדור? לקובץ "מילות-מפתח" המהווה 115ע-פפ1תקטא1 ומכיל לכל מילת מפתח את מספר? הספרלם המלוחסים לה. לקובץ זה המשך אפשרל בקובץ הגלישה. ו. | הוצאת מספרי הספרים עפ"? ה. והצגתם למשתמש או הפעלת פעולה בוללאנית עליהם. ז. לתקצירי הספרים המכ?ל?ם פרטים א?נפורמטיבלים ניתן לגשת לשירות באמצעות מספרי הספרים שנשלפו ע"ס סעלף ו. להלן. מבנה כללי של המערכת המערכת בנויה משני חלקים עקרלים המטפלים בנפרד באחזור ובקליטה. ניתן להפעיל כל חלק כזה לחוד או במקביל. פנימית בנויה המערכת מאוסף גדול של מודולים ושגרות שנכתבו כמעט בל? יחסי? הפיפה בלנלהם "ונתפרו" בצורה פשוטה ביותר בכל הנוגע להעברת הפרמטרים, בגלל מגבלות הזכרון נבנה חלקה העיקר? של המערכת באופן כזה שמסלול המעבר הבלצועי הוא ישיר מההתחלה לסוף ללא חזרות לקטעים קודמיך וזאת כד? לאפשר מעבר לעבודה בשלטת צגותת/0 ללא בעיזות מיוחדות. מס?בה זו כל מודול במערכת הוא בבחינת קופסא שחורה המקבל פרמטרים ומוסרם הלאה ללא "הכרה" במודולים אחרלם. כמעט אין במערכת מודול אחד המתלחס לרעהו. פיללוסופ?ת קרוב הרעלון ל-211%6ג00אץ- פפטד00ת51. סלכום באמצעות מערכת זו ביתן לנהל ספריה מכל סוג שהוא ובלבד ששלטת ההתלחסות למידע מאורגנת ע"פ מילות מפתח (אלנדכסים) לכך קלימות דוגמאנת אפשריות רבות - ספרית תקליטים, סרט? טלביזלה, באומלם, פרטלכלים של ישיבות, ספריות אוניברסיטאלות למ?גיהן וכד'. 20 5 אס פתעפט עס שסגקוזד מחחה 60ש56 211 6ת8 202-ם1? כ1ר1גמק קל נפינסט בת ץע נטב--₪61 6 + מעסמתפם 086ג% 6ע8 (115) 8%608ע5 מ0208710+מ1 %מ85686םב! +0 פעספגו 6םח שמ 1אפות מ8601810 102 800268500 18 מ%6פק8 6ב% 01 6וסצגוס 26+ תסגט 0+ ב28%10 1תהקתס 2ס 1% 6 18026 %0 07מ00ם%6 8 18 %2626+,19! מס 6עג11+628 %16 מ 1‏ .698הסקצסס 6גו811?+ עס 8 מס 875%608 גסגא +04 8עסכעט 6+ מס 16086א0םא 8מ02018%12 %16 %מ680עק %0 עסכקהק פג1גגל 01 6פסקצטק 6ג4 15 %ך במה 82180168ט %מ2016078 6ב% 118% , תס66פק8 מ0208%10+ת1 %ת6ח6שבּמהת ם1 8עספגו 02 20168 020 , 180108עהט %16 מ06%860 ק21ג5מ2618%10 %26 614262 שתנמצססמסס פמסנל נפסססינק 858%6 6ו[81+ עס 8100088 6ת% 6מה 8ּ6ַָמה1כט %16 מ06%%606 ק1ם8ת2018310 16ל , 08568 5%ס מ5 575%68 תה מַכַסשַבתה₪ %0 810 תה 88 6טע562 עה₪ ח10ט 6ע1פמסמ26קהסס 718 .15א 2%ם ( פנסטפת8 808118016 %26 פת[סממצסטס פמסבלפסגת) 01 עססתטםת 6ב% 8106 פגגוס , 00918628 + 806 8 820 206808201 א 88 01 00%מם1 מה 88 1% 20₪820 %0 262402 פט 20850820(0 %28% 2?02 6808ת%+ספצת 6 פעסגצגוה 426 מסנתט מב ו 8 02 %עהק 18 1626 668621066 אעסט 6מ7 6 081י1קת6 6₪מ6218%1 6ג% ש6מ1להעסק2ססםמ1 1815 +01 ₪ש1סבנהק 38 09910066 מל 2806 80163 ננהט 6260מגום 6מס 6חסם 1 מ 1‏ .(3) 8מ0607281128%10ת00 6כפ , למסממסיננטת6 18 %26 :תבמ , פקוסעש 08[02 61₪1% סלםמ1 01889111686י6ת8 4111060ת260 הלפקה , 13147ל1נפתסקפסע 0005276 , סעגססגונל5 115 ,0[60%עס 1158 6ג%+ ,1118 82₪6%+ 426 .201810 קגוסנש--נ6+מ1 0מ8 , (ש806 6 0% 10קסל 5%26) 8ע62פט 8 , פינ 0+ 0 0 בכ 3 6 %ל6860עק 6מ8 ,8000688 115 6ת8 ,185! 6מ8611 6 מסנלסגוססע+מ1 18גל אממזס11סע 8 מ1 118+60 826 82180108 656מ7 1 םג פע6פט 01 20108 6+ %0 26187866 168כהוצבצ מ6ג+ 18 2180108פט 416 02 ם80ע₪. .ק0ג50 עטס +0 58ש₪מ01מ1+ 6+ 126עהתתגוה בסבתט 45216 .| 6 שמ1עס 5מ810גו01ת00 עגו0 .66 6 5מ1%10פסקסע2ק %ת201608 6ם% 6מה8 61808860 : .1 8ְ 50 עססהם 8 8 פע 8 184+ אפטמשה מ0108%10+מ1 תה 18 ַ875%6 במ0108%10+םת1 פמסַתסשַבמהת 2 %מסהסשפתהת ,חס1ט 18ם% 1 .8ב0%10םג+ 01ע+תסס עס 8ם628%10קס מהםב%+ 62ת28% צמסַתחס66בּתהם הממ ,878%0708 ב10208%120םמ1 02 4268 81גו00-60 עמאת +01 6תס 826 8ת878%6 מסג%+הת 0ס+תב +0 8ת0 , 5%008ע5 מ0108%10+מ1 פפסת1גפגוס +02 65קע%+ א1פ %12166מ100 , 186קת(628 102 , 1580 % התה פגוסינ6תגות 288 8180 06ע02ע ,878%605 ב01708%10+ת1 %מ6062במהת ₪898 0 בטט 468 מו ,8מת810 0מ8%8 ,810016 8 ,1+102מ8011 %218 ב 6100‏ ,פת578%0 > ג ,ת578%6 סנס +53 ל 8 18 %מסת6קהתהח שת01ע80 9%08ע8 מס8+1תנס+מי מסמח 179 מה 18 879%60 8 %28% 5%8%68 מ0ס1גט תסהסע2סקה %66ם0210 6פגו 8 18 8במח 8מְ11 01 06מ62+028ק %16 ג1 6401פט 3% 08םמ1+ סגש 62אהתאח 8 עס 806ג'ו 18 37 8 08866 8ע0ש88ת8 מסגט 019086 %0ם1 [81+ 878%608 ב10208410ת1 428% 280% 6תם 93 מה 18 115 מה פטם 1‏ ,0%202ם8 02+ %סם 18 ע82שפםמ=ת 6מס 202 118 תה 18 04ב %הם1 וסמגס מס8107 8 8% 160ססעק מסט1ש 8 בלגח כפאַמהת מסצט61 8 02ס+ +ס 8 מה %0 8201160 021%8017סע2ק 38 מס1מש 6םתס 88 219 [גו₪000851 8 6ת6611 76 64 שעסת ע0 8מ0ס עס 1566 910617 18 , מ128%10תה2ס 6+ סל מצפסבתסס כסדָבע 02140886 %2686+ 01 .06מ10108ע0ק 1012+ 01 ע11+4הגה) 6ג%+ פ6טסעקת1 תה 2625 החכת מ579%6 8 ס6פגו 111 ע6שהמהת 8 812086 %מ81821+108 לפס 6ג% 18 6פגו להגד 811678 עס+ 020018 6פג 01260% 8106 .140218עס עסבצס 6ג% 66%8ת 34 3% ע1מס עְו[6ַטג81ת6+מב 6 8566) +מ6ה6שפתפת 186816 ס% 686ת1+מ0ס 117הגדעט %מ690כק לב 5 אָב1אפת 8901510 סמ בר 7 ב "86028מפת 1126" 206826 שש (%ב2₪ '8ע6פגו 02 מ015025810. והסגל ב06%060 2ב0%10ג(019%1 סם 656 111ו 6מם , פל תוי ננת)6י , אמפיד %/- 6 ץעל נמטתתסס עספג0 4116 6מ101ע86690 168כה18עפט 6תף ח578%6 416 ל 1-8 6 , מ6008%10 , 0608002 6פגן , 0108 1.11סהקפס 0+ 56ו10ע+תסס תסגתשט פסגו[6ט %6גו5210+ה + המה 180165עפט 680 ו .1 718018 מ1 %06מ2650ק 8286 179 02 6עגו1811 עס 00688ג₪ 126 4 1 1 16 8 6עט8110? 6ם8 2200688 :180108להט עספט 115 1% 6טך1ב 5% 000088 6 %מ66ת8020מ1 = יצ0ס+280 6 011 לפס מ03+10 10624113 8+ מס בגוע 6 - מ השוויותוווווותוווורוווותנ ירי ירי יר --- וט תוירקה %סה %+מנ 6 בכ סיד סכה > 84108 082805621 זוס1 ו שת 6פט 0ס% מ10ל8ט1לסת ‏ . 980 6 +מגר 6 3+ ייב 0+ 08%6260 %סם : סל 0856266 6 426 במשסס 16 רמגו 0118%017 8 מ+ת1 %מסט1סטמ1 וו 6 כ 18 סיה 901108108 ו- ורוו ו ור יר ררה ק1מ8ת918410 100008 . 2006 10₪ל6000628% | %028מ6ת16קם1 015 5ם880%010 8מ1ח0ס011? 6 תג [06%81 םג 618005566 18 180165עפט 92086 05 ₪802 הזםג דוט פתעפט פד +0 20002566 פהח 08ם5%8מ3 שמס %סמ פק6טלטם %מ01?2620 41266 מך :6 05 פסתבת 0מ88600מ₪8 סל , סצסהנ0ם102% מַמִסתַסַאָהמה סס% עס עססגוקתסס 6ם+ 0% 88גו מ 866 8ע6+גת 00‏ ,ע6לגקמסס %28+ מסע+ 6118011 8מ1א עמה 05 5גוצגוס 26001068 1 מ1 ₪7 616 מס 80מ28% פגוס ,611760417 למסתסשבתפת קס% מס 60%+61% סמ עס 11%%16 ופ 0לי 1%8 ,שת8%1ם מ6601810 לַמסַח0ַהמ₪9 כֶסל ס% %6גומ21למסס 655שבמה₪ ₪18016 0 מל עגופ₪08 8006 3 15 01200717 מס%פק8 %26+ שת1פגו %מ09 הממ 01 16081 46 8%ב+ 0881016 02 158 ₪806 +02 16961 6ב%+ 62םק1ם 16 , מ75%6 26ל 1ג6881ססגה ₪026 6ג :1 10 נפסקס 1% ב14ח ₪מת%011801מ1 י 20018 ע0פגו 8מ1ת00+1 %0 פס6מסהס2כקה סול 826 11026 :6668 מ10ל8ת03+מ1 '08628 ,' 8ת:5611 6מ8 0306241867" שמנקס1קת6 (2) 0םמ8 666ם קסת4+ 5 5ע6פט ₪16 שמנאפב (1 , 81נ0+מ1 02+ 0008ם >מסתַסאַהם₪8 %18% 15 8מ6011+ 06281מ₪0 716 ,600מ ק6בל %בתח תל .8038076 [גו8%1111 ₪05% 426 משט8 קע 26010%00ש 8 %סםמפס 6מה8 100 86 1826617 76ב 6 ם1 68ם8011 6ס מ08 6608ם ע6פט 428% 60עמפפה מ%60+0 18 1% כ 6627261089 , 6 18% מ8%10ם218ק83 56 עס 268010866 08 מהס 5מס%1סם 8מ1+110%1תסס 17שת1ת560 6 סנפ 1688 060008 58מ8601910 7מ102820ם 81מ28010 נבמהשס 6 םג ₪008 6מס 18262ת 868 105 , פמסנלגו501 10ם818021%2 50 לסםמ 6מ₪066111 ס% 14162פם 6[פהמ6תה שצה במ9 , .סי וגת)סית 68%8 02 מ1410ת₪011 פלתפט 5'למסהסקהת₪8 +0 שתנ0מפלפנ60תו 01 186% 8 מסע+ 82156 8180 141068ג 1++ג2 / נמ ם%91ע8800 540 שם1מ15א %2088 0ל 5ע6קהתהח 02 128000881011147 1081פעתק %26 הסע? 6 ע111מ160 10108117 0+ מעסקפמהת 506 05 %ע8ק %26 מס 07ם68148ם מסל+ 6מ8 0008 6 מ60 2876 800058 ,8117ם71 ,6ַמ1א₪8 מ8601810 מ1 66פגו ב15ח 167+ 146218עס רגסת ק6ם% 8%ם% , פ+תסש6עגגו60ע 1101084108 ע1סםל 6ם8011 08שהמהת 11 מ6ט6 למל מסנל8מנ10מ1 088117 ₪026 %26 , %מ6ח6בַמ₪3 +01 16961 6גף כשטס1 76 :2 מ0ס1לנפססס :+ 5 1801121005 06 מ08 60608ם .800028501 56 ת8ס מ10ל8תנס+ת1 02+ 16688 +מ6הסשַבּמפו יש68811 6עסת 76 :3 0+ 1 סנס 02 1186112000 416 ע2208%0 6גל , 6סםה8ט0ה3 מב 1802411166 6מ02871קס ,6110218 מ5%6ע8 8100688101 ם1 :4165 111מהקפס 8תה 05 41ב 0+011בפתס 1802 18 630027188 8626281 14 ,07178160 ₪611 826 סתט 0128%6 בדצהק 628שַ4מהתן : 5 1 ספ ₪8[02 %26 01 סִכבּחה , 3208 41ת10ל0 מג . 22 .08 8146083176 ₪מ8 ת8110תנס+מ1 ?0 318 6+גוקפסס 0% 6 ל 06 הלו 8 3% ₪מ1ע1כקקטם 01 +01 1806 /0 26%820666 060 28 %מ06ק46098610 | קַ629801טמ00 .16סנפתסק65ע 6מהּ 6צ1פת6200 02 18066 , 6₪8ל5ע ינס5טקתסס ₪מ1מ062ת0ס פִּפסשַהמה₪ קעתהת +01 ב203%10גו60 עס תסוד8נס6סקה ס+ 68%עב3 8 פה 818 %16 01 מ62060%10ק 8 על 6ם8 %2018םסס התה 68ג10תת960> , 561115 כ%מסתתסנצנטמ6 אעסט 416 עסטס [סע+מסס מסלפקה 0+ לק ו טטר תפלפעם ם1 %281%48 281%6קסעקסה 02 180% 2 :4 מסגל נפסקסצע ב 1 ש<שתנטעסטמסס ב5%ז 60 %0 88ב 218016פט 18םתך" ,מ02:00%108410 בטבת6ס ספט 68 168טסעק 9411 158612 8ח9%6ע8 6ג% 8%ג%+ מס1+קתגפפה 6ם 7‏ שפעסצגו 800106 10 8+ בגו₪0861 6עסם ם1 62%8 ע%6ל6ס בלגח שמת1אעסט 08 111 עספגו 6ג% 06ם812) מסנלפט1לסת שת 01ם1+ 1 תס עס %280610%86ת00 18 , (06מ1060+מ00 215 12026886 111ז פנמ4 בגה 8 18 סשתה קס+ קל 8מ6601810 %מ202%8ה1 02+? הפעפטוקמסס 02 6פג 04 180% ."מסנפפהאק 11%%16 %גול 668126 בסגות 18 1026" :מסנלהטנלסת 052 180% %0 %66גום בנס+ם % ₪מג0+ 88ח 1% 873%6780 62עהטסע2 6ב% מ1 118 ק8ם מסנלהטנצסם ס% 67= 6מך טג 6 8 0 לס 1+ 1 ₪1 468 מש60002100 תה מ1 ₪00160%8 הבה 84 לגס 16הקמגותפ2+ 108ל מ64601810 6עסת 8 עה 6ע6גל 1% המעט 8 6 50 ₪0%1078%80 06 11בט 1888628 :ל מ0סבלנטסססכת / : 0 ספ תלבט ה ו 02 :סנס 8 ל8מל %8117מ63207106 6ם00+ (9) מספממ 50‏ .144171008 6 58% התה ב26018%10קק3 1705 18 0208858ם1 9111 118 תצמ ע6פט 8 02 %מסתסט1סטמ1 1% ש>לעס 200 (1) פפסגג1 , 140.86 0מ10ל018%ס2קקה 020886מ1 8190 411ש %מ6תפט1סטמג ,(4) קסטעטם 18'8עםפגו0 862גו ב4מצ 8880018466 826 817102068 עספג 80028016+ 8'ע62פו %26 מס 68מ8826 87710268 ם1 02886 +0 מ01260%10 6גל 8%ת%.6ם00? , כסטסטסת 6 0208868מ1 0000110206 8000 428% 01682 18 1% 48% 02%8ק6ע 26 פגמך ‏ ,06ת6210קאס צ[סטנלנפסק קצסט 86 מס1להתס+ת1 06%%82 ע0+ 666ם %26 02 688מסע82חה 'פַקס6ַקַהמפח 8 1116 ; %מ0תקס46061 18! +02 80%8קתב פםף +04 80%8סםס0 12סג+ 008מ100+מ1 0" -02100%60 820826 מ1% 008מ16ע62כשכס 8%6ם0200+מט קת8ם 0+ 6גו60 826 8%117008 6שטטטט 18 18מ7) ,826018115%8 שמנפפ6ססצק 08%8 קס 8ע6פג₪ מס 1020866 113 "1166הס (008ג8%7170 862גו 16מַ28סט28תט 50 168698 ק11%בגת0 878%60 עססק 8%ג₪ %עסקסץ () '120898 עס 6 1% 8850018%66 008%8 1081081סת6ע8 6תה 600710281 קט68ם 06 0+ 5668 626מך שמומתגות 41008 81ע%2מ00 8 (1 :%מ6תק610ט86 פּח8%6ע8 מסנלהתצס+מ1 עס 866גו08 מסשמבתס 6 מס 118 02 10080%י6גד ע0+? מעססמסס 8 8בש 8ע6קהמפת מל1ט 8מ8910ט0186 מקטסנת+ הס 5%68ע8 ע%0גוקהסס 8 +0 ב10ל20ג0ו200+מ1 6גל (2 ןת128%410מ268ס 426 מ13 16פספע 8 1 (3 ]06ת62+0178ס 81460% 800625617 מהס בסבמח , 028808 81ת8+117001 08% 113ת18ם 68 12 פמס1לצסמגו? חסם %2012 חסמא לסם 616 010100818םמ1 ,12%20000006 ק[עססק 575% סם ₪88 %20286 91116 ,291% 8 88 ]108%60מותהסס 0%ם 6עפט 1%8+6%מ06 1%8 בת , 878%68. מ2080%10 60210766 442 2618200 מס1פת0מ6עסק8 6ת8 מסנפט?מסס , 2681948208 פגוס1ס ואת משגוסינו+ , 82108מ2618%10 אעסט +0 כו אהסעס 6מ8 ₪מ62861-מזס0ה ססך 02 1682 מסע+ שתנשמפע . 1000806 %16+ +0 פש10ט 6687176ת 0%8117+ %0 ,8611-68%000 %0 %2268%8 0017606ע02ס 8 ב10ל8תסלגוה תסגט 428% 02%66ק26 ב066 הג 1% 8ח5%6ק5 601081 מ1 (4- פפס6ַאְמַהמס 0 %0 למבלסגו261 מ060 2878 , פספענות 0םמ8 8ת1018פעגק ,00שַמת0 06 8מ2ע8%%6ק 1%טבם לם4 . , . 0% 1004 0םמ8 %מ06ק860610 %18 +0 %מסמ6שַבמת תס 62260%8 6ב ₪010108 (1) 18שקשקדג +ס ב0%10גו260 | 188 לפק 6 %0 1688ססעק 81ת600%10 התה 1גגו9881ע8%2 8 06 ס% 4% ה 6 011%0218 100088 מ1 808ת028 ,( 6תגו1811 570201081081כ , מ80%10 0% 12600008 .6 76₪6₪6ג01ת80 02868%6 %0 6מ01מ%6 85 111166ם160. ₪626 7 6850011811 + 88מ20011 1 059 ב10+סם 6+ 202 %שסקסגה 86מ11 %סם 618 (4) 216ל00 ,0מהם 62מ%+0 6+ מ0 8808מהת שספגו על "268185806 8881076" 8%ת+ 8086:ו01ת00 6תה 8 נסטס תס נ1פמסמסינקם, .+מ00ק660610 118] ס% %מת8%281ם00 060281 8 06 %0 ש68מסה8 +0ם 0068 .4 ?0 6פגן 12020886 %0 1986 3%7102008 לספ 16 סהנסטפע :] מסנבלנבפסקסצם. 243 9 6מה 6250281 09814106 94 80028016+ ₪026 060006 %102668+8 ע6פם 1 86 מ14%4א 80028016+מט ₪026 4םמ8 06םת6206210 81מ28%10 בתהשצס , אי מסנ+נפסקסצת -- = 5 6מ9%1 86018105 %מ0ת886מ₪8 0+ 128% %66סת מס6ל 8גם 1% .51016 6ע1ד1ת006., , 5% 2081506 מ66ס פהם 1% פגותך ‏ ,0181+?ת1 6מה [הת50ע6ק ענסט ( סט141גדמ1 רתות %מ9ע0?+61 6ם8 1868 %מ626++61 8מה 8%/168 006014106 %מ6ע%6+81 ב14ו 100818טנ0ת1 מ10ל102078 פסגנססנק 578%605 קמבם , 06מ860020תס0ס 8 48 ,9%008ע5 מס841ת+0+ת1 +0 180618 0886 3100988101 2 ,1% 8ת1ט260010 088ם%+ עס 8 ₪ב 62001766 18 428% 1 88206 40 ש6+מקתסס 48 02 86 6+ %0 8200688 468ג0ו210++8 וָהבהג עפמצס 48 מס אמסתסת ,תמל 40 1גו4אָתנתהסת מסנדפודנס+ת1 ב>בץ 626שַהת₪8 166טסעס 80 6ם8 05%8גסע2 ס% 150055 %81מ1008006 202 8110066 06 810016 80006 16628016פמסס 28%+ 6885%ג₪ (5) 56 , 26608 למסח8ַסאַהמפת 6 ל*פגתח 875%608 ,6281מ86 םך ‏ .00618 0 שת111מומגו 18+28%028מ3621 02 %84ס0ג0) 6נה 08568 ,%260+ ₪86 %סם 111 >מסתסאִּתהת 0 .8 מ 8801510 08966-מ1+10גדת1 %0 006 578%6₪8 ע46+טסהסס 186 0 8ַדַאַבת₪9 %2086 עס 808% ₪866 ₪6 111ע 575%9₪ ת8%10ת02+ת1 תב :9 מ1410פסססזע 2 5055 18 1% 81716 006114176 ספסםט 6 8מפלפדה ם0208%10+ת1 4098268 6ע8 פעספט 101%66תת1 1688 6מ7 :10 מ1+10פסססדק .1 02 16061 6ם% 62ת18ת ת: 006 מ66ס 288 61ממספעסס 8ת628%1ק0 +02 +מסתפט1סטת1 76 ,%מ6תסט1סטמך 0 8086006 1%8 6ת8.מ%8110ת10016₪0 1גו₪006981 0+ %6גול21+תסס 0+ 8920108 11610 165610 םסקה %+8מ% ם008028710 %26+ מ+ 118 ₪87 מ8%10מ03218 426 01 282% .סעגו1811 עס+ 1866858 01 500206 ע06%%6 ב 08 %0 116017 826 8ע6שהמהח שמ1+הל6קס 112160בג00 תג 22688 ,818מ65810+סעק %62גקתסס 826 מ8ת% 8םמ0ס628%1קס ם1 68שתהמס 1%8016+ס2ק :9 068128018 0028106266 ב0662 288 %מ6מסט1סטת1 בס נתט מ56160%10 60%[סע ו מ1410מ00+1 0[160%עש 8 ג(גש66081 ש₪ם1ם08%80118 369181 6ם8 אמנמתה18ק 0[160%ע2ש ם832601+103+10 81מ0%10מ10 02+ ק9810111%ת29900 שמנמתהפם 60%[סעק %8 שו6תה 2082088 מ%8410+ת21009ק10 502 ע910111%מ26800 עס 6ם1ל628קס ₪מ1ת08180118 שתנ[160 8'ע62פט 8מך מס 686ם10ל61תסס 18 פלספגו 6ם%+ עס מפלפע8 6ם+ 0% 08מב40002%8 עסנאת ב ( עפטסטסם .%מ06ק860610 148 %0 2100%466+ם00 ,861688768 פ+ם +סם ,6 +הםד 8 .60ע1ג2000 1₪6+ 02 לתגוסתה 6ם%+ 18 למסתסט1סטםת1 ע6פט 6מ1מ81+%+8 מ1%ט 8ח19ססעצק 6גופמסס %0 0%ם 88 50 10010100817 66ש8ת₪8 06 %פח פע6פגו 108%6ל1גו +0 %מ6מסט1סטת1 (2) מ082150 66ט1סטת1 06ג10מ₪88 %16 +0 16קתהא6 מה 25 .4106 12סג+ 01 גסגוח 0ס% | 8מ1ע5+06 0[60%עק 6+ 02 מהמננהמס %16 , %8ע0ק26 26 0886 6ג% מ1 כְצהם+ 65+סת ן 5'סגוס₪2 ₪ת1אתסח 6ב% 6מ1ו0110+ %0 6מגל 18ב 01 ע082%62) 8 סל כגו 6600%66 4666 בחתסס | / .6 02171081 8 שמנעגו0 4105 80%101 | 090010 575%6₪8 מ8%10ת101ת1 ₪106 %0 60260%66 06 +ס0מתהס 0/8 ן 16 01 10% 8 2806 %0 %מבט פ8ַע6שַבמ8 08ק 262(8‏ .012024 התה 6ת%1 %ת08ב11ת16 ן קָ0ג50 6+ 0600%8 סל 8מ111מומט 816 גוס , ת%10+8+מ9ה10קה1 826 מ46816 115 6ם%> מ1 || 6 תמ 6+010ת1מ₪098 מ8%10ק101לכהק %1012+ ₪866 ס+ 66עגג260 61202% 06ת8 41₪6+ ו מ1 810111+108מ612/26520ת% 800108%8 %0 פע6פט 102 ע0מ66ם%6+ 06802080 8 18 4.026 . טשלטקתסס 418 %0 מ86918 878%6₪ + 28011148%66 06 111 %מ₪0ק610ט86 תסלפעם מ1 צ+מסתסט1סטם1 0662 -:11 מסולופסמסעק מל 31 מה פ6מטסם מ1%01ח 862% 18 66עגג260 6ת1ל +0 %מגוסחה 46 ומ10ל18010עטן 862'5ג 6ג% %0 01058 18 %מסתסט1סטת1 6 80918 9%68ץ5 מ1 מ8%10ק101+עהק ע6פגו 01 16061 416 עסגקום 6ת1, מ10ל1פספסינת | 1 02 16461 526 62ת18ת( 6+ מ%8%10מ1606קחב | | | 2% ן 5 שת 08/88 3 תפ מ06%%68 ק1מפת0ס2618%1 6 :8מ28131:0 8+02+מ11606- טפנה % ל 16086 עה₪ ב10מ ,,014168ו011110 ב+1א 128082% 06 %0 56005 8ע0+ת6ה16סחב 4 15 01 300688 %18 %תסט6עק עה 1110%מ00 מסגפ שפקטסעש %1686 ת66א0+4ל קשגם8מ2018410 418 מ1 %11106ת380 מ66ס0 6טהם מסנת %029+280 אמגאסטסעס 1110%מסס ב18%10ת1600ק10 6ת8 עסחסק 05 ת10ד61008ע2 8מ0 הס נתטהחסס 800117 86גו1101, 4 6עג1גס 10866עלתט מה 01 6202%8ע פגוסע6תנום 828 1626 ,8מ08%10 גמגותחס0 6 98ת018:ת2ב%60 00₪70%62 8ע6פגו 6ת8 98ע%02ת10210₪6 ת06%066 קבש 8ב08%10 3מגותהסס 8לת1 (10868ת00 בסגתט מ18260 6פג ס% 0מ%6 6מה 8101111628 0% , 8ע08%0 11קתסס. 8צמפתגשיצה 01021081ת%60 עס 506גו1ת00 מ01%6 18 לְמסחסאַבּת₪9 פגום1 | .625פגו 8625ת8 עס 2 168ע81 02%ע81226 50, 6צטלנע++ה מ066 פהם ק3ק 71215 .600216 578%605 064766 ופקטסעא8 סח% 6+ מ1 שת1ט801 הח16ססעק התה 6מ1>תגמל., 6 50 1806 מ%8%8+ 188( עסאסק +0 ע6צהת8ע%2 2800881 8 8 ,ע6טסק 0% מסנצבּסס61ת 68 6תה8 1655ע6טסק 6עסח 060006 186 8ע62פ5גו , %מ282%06ק86 56201065 ת8410הצ0+מ1 68 %09820 8%%101608 16ַכַהעסט28תט ת1 261160%60 שת61ס מתסנלהע+פגת+ 6ת% ,115+28%60 : 16595 במה ה5%6ץ57 ת508%10נ1י ם628%10ק00סס 6מ8 06מ6%6קהסס מסגםט ם2+ מ606918 81ת128%710ת268ס תה 211698ה1 115 6 50 08ם%6 6שַת0(8 6+ 0ם8 10ל6%1קה0ס 6מ8 עסטסק מהּת% %מה+עסקת1 6עסח 6הססס 3 1% .8כגו%62820ת1 המה 82008 , 82318ו061010ת1 +01 %ע8ק 6ג% מס 06מ2681878 6ת8 5ע108ן 8 +שות 8ת1עע260 85 16061 + 6ל 8% ע6שפמתהח ₪186016 6ת% 48% 6002%667ע2 ₪0 6 לה תה 0268%6 קהח מסנלהג1פ 18 ,ע%6גוקתסס 8 עס 615018066 אַת61ס %גוסטם' 868 18565 1מ1. , מ10 ס62טס 8עב 0 גת מ%10+10208ת1 28186 עס פעסתגת 0ס% 0001076מ00 20850 6ם8 %8ת106לת0פ' 68 25 1068016לסת ₪08% 18 %028מ21606ק10 מ+1 מ%6280%10ת1 עפפש ‏ .1110%ג00 מ578%0 0% ע5162ת28+ 6ת% 65ט1סטמם2 ת0בתש 5%886 שתנתתהעשסנק 6תה מת%10+1109קק8 סחסלבעם 8 ל+8 ע6פגו 280628016תו 6גי ,%ת6תתסע1טתס שַת1להע6קס תה %0מ1 110168סק 6גה פת;1ק, 1 ₪ 000062856 0+ 688ת8מ1112מט [הגגו₪ 0+ 16806 ת08 2110%ת00 עס 80628%60' מ0:08%10+ת1 6ג% +01 מ628%10ק0 6ת8 מ66518 ת1 10128%6ע8ק %0 6298פט 01 %ע8ק 6ג%+ םס דט 6 6 עה ת10ת₪ 18688 8000 +0 8מ1018תת%60 על מ10ל6160ע2 6םב , ת5+6עפי 8 ₪6במ8 00688ע2ק מ₪ש84691 16+ 000021108%6 ת08 86ת028 %0 08םב26818%8 .פ5ע6קהתהה 6ת11! 68 .688תסטנססגונל8009 6%ג1ג0) 6ת8 קמ8%כ8 , מסנצ1פסקקס מסקס ,( שםת1ל+1גת) +01 הע0ס+ 6+ תסי בה 057 בצמה ,ג קֶלמ62%81סמגו , 0680102 <עס; 68%178עסתגו התה 6ע1פתסקפ6עתט 826 1+45גהסכען :2 0 %מתגוסותה ₪מ51בצקנגוה 8 מסטסן מ8ס 485%8+ + %גוסל8 ₪0 +8%82 %98+878 ת2+0:78%10ת1 6ת%+ תסגתט מ1 עצסתתהפח 6ות' %ס91+20 8%608ק8 01 8068מ028 %מ226000 .8על6פגו ה%+1ט ק1בת58ת2618%10 ע1סת+ 85160% ספ1ג' , (22) מה[סא 6 מ01080 ,068ג%10+8 %2812 81260% 800628617 תהס 08628 שתג+1גהתסס עס+ 61462 05628 עס 646 5656 %0 במטסס 18 02162 מ018710+ת1 6ם% 48% ל 6 מ1 86ם08 קַמנסגו200+ם1 02+ עס ק5+85111% +0 6מפמ 6ב%+ ם1 מ10ל8%מ5%88 קממוס11םו במ 00818 578%609 '26+ 0281ת₪0 מ 1‏ .82% 6+ 0% 8%8%6 6+ 6םמ8 55פ6עשסעס+ס חפ %7+11הגת) 1081ת(%60 0מ8 %מ82%06ק80 56201068 מסנלפתנס+ת1 6ג+ 01 110168סק שתנלהעסססן 83 ב0105%10+ת1 0% 8ת%10ק6206ק 6מה 0068ג%%310+8 0562 06מ0גו11תמ1 578%605 6+ + ישיו ) 6 02151081 6826018117 18 פקגו0ע82 סא+ %20856 מ60א6%ס ת0000628%10 0% 180% ; 6מע+ 8 %ב6ת(10ק1₪ 6מה8 ב6691₪ בס 6מ810 צהּקְ1במ8 6+ עסם 662בּתה₪ 6ג% ע26ב01%ם ות 0ס6ע (8) 2088 8 2010%גה 1‏ ,%181ת6586 826 01810006 6מ8 %עסאה68+ 0000628%176 . 6+ ₪מ21081ל +01 8מ68 8 885 8פע6שהתהתם 028111160 8+617 21קסעקקה +מסתסע1סטתב 6+ . 120268866 01086ם1 %ת6מ6ט1ססם1 מסגוה שת1מ8%%81 %0 1088 .הש 0308 גגוח סס! % ₪6ש6בם מ1+10ת86+1 016ע , מ00008%410 , 05628 0+ 028+מ0ת16ק10 0% 51+10147ת50 גו 6 מב 26311%8 1% ,80216060 18 +מסמסט1סטם1 עספט +1 ת280 813הד01 /] 124 1%%5 86 0 מ8%10נ0+ת1 6ת% +0 8 בה 1701068++8ן מ000628+10 -8ַמ1מ31+81 עס+ פגותס 6ב+ 1866 4211678 לממזן 4 650 ע %3++ 5083 , ו 255 םמה 4606100 8% %02מ6מ16קת1 6ב% ,0802 6ג%+ ק61ם 70 .8ע0ס+ת6ת16עת1 6ג+ תס ע%0מ1900כקת1 8+ 18 1% הג ,מ1+01084102םמ1 המה <עסט 5'ע62פט 46 0% ₪מ 62548261 תג .230 9מ108%10מגתתסס 416 אַמ1081תל מ1 ק8%6 128%+ 6ב+ %866 16גסמפ סמ 50 849101668 '8ע₪92820 %8%6+ 8% /%26 418% מש108 מסת 88+65 1ג6068510ג 68 ל*5ע9פג 02%קכטפ 856 8000006876 8180 %פגוח ק6מ 7‏ .+מגסססה %0םת1 06מ6ע6עסעק 08 שת0881 מ1 2011806%66 6ם 111ח 18םתל , 8שונב+ עסתלס שמסתג ‏ .56716 8 גסית1 6ל 05 06םת10002%8 26187106 126 מס מ0:08%10?ת1 +02 002%8206ה1 6ב+ %גוסט8 5ת₪601810 0? ,560018 115 1% 68לסת 15עעקעג ‏ ,תס1ל8ה:0+םמ1 426 02+ 81016מ6800ע שסאַבמפת 1 88₪ 526 2806 , 5מ8111108710גת) 1081מת60+ 602.51%46? 6ם% 0556558 ע[ס8תגופסצק 4 .84%957ע81 916 .898025 6ת11 בל1ט 6טהבם 287+ 88 0%262 6801 בל1ץ 8ח16טסצש 808 5ע980ת₪9 00% 01 %606מ00009 81מ%0209280מ1 416 28188 0+ 15 8בעעשע צס סגיסע 104322 8ם0 81ת0206250+ת1 מ1 ם81ע8% 6מ8 ע811+4ת0+10סת6 ב+1שט ₪מ86811 ת1 1ממספצס 1 597 928% 06116088 26 , 66טסעקת1 826 5%1118 81מ6206250+ת1 12 .1608ססעש .6שתהתס 81ע2ג5+2007 6מ8 מ60008%10 90 תעגה ע11בעגהת 5 06מ216מ00ת1 57808 522% 6606מ2600800 מ066 288 14 ,ת0ס1+1מ46+1 16סת גיד545 50826 5500016 023+מ1₪01000 6ם8 פעספט 508% 8001806 06 פעס+מ6ה16סת1 המה פעספגן שמ1אפ 698ממ18ק :06מם8611 0108217 06 20188 ע61ם% 418% מה , 6מגגו080%₪20 6מפי ₪910 %028מ21600ק10 0מ8 8מ6601510 8מ9%1ה 86025ם8ת 116 , 8ת10ל 08 מו ת600ע. .575% מ20208%10ת4 6 8601088 01ע00% מע6+ 802% 6ת8 68208מ8%8 06םת26210188 ,מ128%10[במצסע , 26250281 15! 556 6טסתסע תפ 5 8מ1לטסע ₪026 %26+ 02+ 010811266+ 6ס 2010011065 %מ68006מ9ת 0[1986%עק 00%ת+1 ,5ע6פט 526 91% מ12%6280%10 %מ6גת22060 2208 5 8מ60811 ע10 0200600208 מס 6 ו 50 שטפם 9111 628פגו מה 028+מ6ח16קתב 620םל+ס 801 8 ₪מ0 5%822 1175 8ת% מ09%066 8מ105110מטמתמסס 16ד ע%62+6ס 76 :14 םסב בפסססצעת .+בסשסט[סטם: עספגו 01 16061 6ם% 1262םת 6ב% , למסת6שהמהח 8 , פעספג 820 55812 315 ת0001110%08%960 01 16061 6גל עסחס1 6מ7 :15 סל .%מסתסט1סטם+ ₪562 01 190761 626 עסתשגג 86 פעספו 01 8%1118 81מ6280קע9לת1 426 880610066 6עסת 76 :16 מ 1פסססל - 2 05 16061 %26 10862 16ל , 028ס+מ0ה10ק1 6 6 6208%62 %6 ,%+הסחמ6ט1סטת1 עספן 0% 16061 %26 עסגקות 6 :7 סלפ ספסצפי 6 ₪208%62 516 , 6025 ו 4מה 028פגו מ06%8806 מ8%10ע62קססס 0% .פפפססגו5 01 116008 8מ910ו01מ00 0מ8 דה ותותגום: ,0600005 562גו %26+ ,₪860 918017 18 1% מסמט 11ג₪10068810 35 1118 םמה 208826 שא 06מ51 %ת012+620 0+ 16806 קבש בסהסעקקה 18ם7 ,%08+8ע5 6ב+ +0 %מ61006 +מה+עסקת1 בה ,80%+ מב' אסם ₪26 16גוס9 מהמ% 5%28%687 %מ06ק060610 8מ8 מ86918 מ%6פע8 שַמ1מלססתסס 8מ10פגו01מסס: 1 מהם+ ע28%26 01081081מ%602+ םס לע8ק 18286 מ1 08806 מ080סכקק8 %מ16הט6עת. , ו ו יס ע61ם% 0ם8 06080102 '5ע6פגו 826 180168עבט 02141081 005% 6+ ק1סהטסצק 8 52056595 8505 מלסתא% 15 , 2006062 11%%16,‏ ,%028מ216706ה1 בלב כ1ם85מ2618410 69עגו685ם 7ק887810 %0 866מם 8 18 026םל 2128%‏ .202 081106 15 מ0ע208682 816628016ת00 6תם 8 202 8ע6%62ַתהע8ק 6ב% 0% 65מ[פט 6ם% ם85062%81 %0 20581016 1% 866 18טסקט מס גבש 8 6ב ב18גו2מ01811י%0 26021206 826 02156218 , 96002017 . .מ02882128%10ס ב62ע₪1 6 866 ₪612008 , עְ11את ?3‏ .191100 ס+ שַתנלגולנע+מסס %2086+ תסע+ 685גו81ט 86%, 6עטך891+ 426 תב "17למהתנתס0סעק +1%561 68מ1+ םס גמש 2810 בתפשינס מה 68016 18גסש תס גמ % ₪2000885 506 תב 0 %מפטסינ 40 6 56% 8100688 16ל %0ם1 סטסמ %0 886% .6גון 8+ ס+ת1 +26 וס (1 0 זבוקה קת 6 765 :מת5+6ק5 ת01788410+מ1 לְמסַחסאַהם9" ,15עמ02 , 18צעקלג - (1) ,7 701 ,06ת5019 במסַהסַקַהתב:] ,"ק11+4התסנ1לסתה התה ע114התסגדהת ס% 12-.- ש,.פסכ ,(1971 שָהגת60ע2) ,6 .סע דט 26918206 ה8%6ץ5 מ8+410ח102ם1 %מסה₪6ַבהמ13 2" ,18 781462 , מ082150 (2) 4 ,פס ,(1967 ע18) 5 .סח ,13 .01 , מ10ל23%908 ,"628קהמפע טטג-761 ,"118 02ס+ 8280160 1" ,211 ,5689 6 0ש1111תת , צסע-מום | (3) 86 6088%1ת ת160 7126 , למסהסשַהתב"1 0% 8021+7ע , 47 בפצסטבמט -.(1976 87זז) 26 נסכק8ת שתנ1אצס!! ,מ8+28710 1ת1ת0) 689ם2091 0% 30001 ל%מסתסשבתההן 68עהס 8662מ0562-11 16+. 02 445178668" .12% ,16עבצט0 | (4) (1974) 5 .סה ,3 .701 ,102087105מ1 למסת0קבמבן ."5מ975+6 מ10ל8ת02+ת1 . ו 4 .פע עס+ 008618 ע0%6קת00 +02 פ+'מסכ 8מה ב'סכ" ,111 .8 מתסנ , 6מסתתםך (5) 1ועס-תסען) 2 ,סא ,52 .701 , ח16טפת 8פ6ת1פו2 2320820 ,"שתנמתהרק 7 110-1230 .עפ , (1974 שת 8מ06%%1 מ1 %ת11 02141081 6+ :מסנלצהסגסע" .2 20818 , קֶתה116 | (6) (1972 עַ18) 3 .0 ,2 .701 , 46218068ת1 ."8ת8+6ע5 +מ6000בם3!! 086 40 .פע 6 6 מ010מסת עספע ,ק+602811 5%605ע5" ,72 .0 עצם110 , פהסגגך (7) 4 .0 ,3 .701 , 244105 0?+םמ1 %מ82606ת9:] ,"פת%9+575 מ0208%10+ת1 +ס 0 2 ,סכ , (1974 >פגהג ) מ1+0:08+10ת1 %מ87606מ15 6עגחיגות" .םת 1061 (פפסת 8 .0 לעסססת ( 010%עגמן | (8) 5 .סא ,23 .701 ,%מ0ה80םת3" פמ%6פעפ 09 [המעגוסק ,"11 %ע8ק , פה3+6ע5 2 5 יפכ , (1972 ע1:8) מ6018+10ינקס2 :575%608 מ84%10ת0+מד מ" , מס%עט2 ,₪ , מספמה8ח5 | (9) ע2/)00%006 .80 ,21 ,701 ,06מ90106 %תסה6שבתא11 ,"+מסהסט1סטמ1 התה : - 4 .,פפ , (1974 0+ 66ת02%6ת5 מ066 118%.288 020106+26% 416 5מ1101+9710 806 ס+ פגע )6 לדגוה 6+ 12008 808118016 18 118% 86781100 2 ,תגותגתנת 7ץה60089ם 3 כז דצ א0ד ה וותסיו זו או עס 000058 בצ סאג מונתזסטתים 560% ₪11 88 צעסע-מ₪1 כ111מץ על בפינסט במ טבטב--61י ו סטמ בעסמטגוה 418 בג םג 60%[סעק 8 05 26בס 18 עסקבק 18ם% ם1 26002666 עסו פמי' 6 16086זוסם) .1081ידבקמ6 ₪מ1ל8ב3ס 426 שַמנטהעסק+ססת1 1115 02 61₪5אינפק 8 8607910066 808 8176מ026102ק002 8 02 002318066 60%סע 6מן .(5) 464 6 מב 3מ1128%10גו690מסס ב018881+108010 צ61ם+ ,180108עמט 2010082% 6ג% 02 מ10ל011108מ180 כ26ג1100280 סמ% +0 3 שם1מע00209 8ב102ל81סקסעק 02 מסנלפנגדנס+ %26 במ8 בסגוסשש עסכפת סלתב 3 0 6עגו2811 02 0088סגו₪ %26 םס 08מסגו21ת3 יננספמל% 6מ8 0188ה18עמט 6ב% ב469ל6ט סמ 0188812160 6מ8 901+166מ180 מ6פס 6ספם 180168קבס 66עבנגות תס 8םס8 ,811 מך 0% 815 6ב4 ,219 8288%ל 6ם% ,(%מסממסלנטמ6 113[ 6ב% :צָ1פתפמ ,פסגוסעש שסרמם 016% 11100 0ם8 8ע862גו 1115 ,%6029מ1600קותב 0 ע+ 6820281011 9200000176 ( סעגווסגהנ+דם פד .20180 כגוסינס 1 182168ימל [בעגווסגונטם 86ב% מס 0 8ם6419%1 5916 2%2081208ע8 שפספק ברמף 6 108מ8מ10ל2018:נ12%0 <נבסמל שננבמינסמסס 8מ0בל1פסססינל ע>מפז עסטס 838068 במה דא . ב6נגו2811 02 5200088 תס 80%6ממב 5 0 ס6עגוך1מ? 8מ8 00888ג0 " :גוסמ 1115 +0 500088 8ג% 02 4108%078מד - סמס21+8011147,‎ ,םמ122%10ממשעס 416 0% מ סינ עסנבעם 90 מ 8221108%10‏ - 69מפנסיינסץ בש1ם עס 460181028 02 ק116טגם ‏ - ,(םמ88918280%10 עספט ‏ - 100802080 - 5 8סע8 מ8 סל 1160סק8 21 סינ 8 מסבמט 6תס 88 115 [800098810 8 6ת86231 מסגף ₪6 מ 88%131100 6עסם₪ עס 6מס עס 66פט 16017 18 ,מ128%10מהקעס 6ב% %0 מצפסמסס שסרמם ממ ס+נפק ע%261 0% קל11גגו0 626 ב6טסנקמב במם סש מממ 8 8108 :עס 68 05 6מב81821+108 08% %28 13 6פּגו 928% 611006 6 2 898 18ע100עס ע6ם0% 616 268%8 1% 1% ק1מס קְדסטְבהמ%0ב1 מסלפַעָ8 8 6פט ב1ד .1 6ינג סגותנלם. | 8םמנס% 3 8מ3%6ע5 ב2018%10מ1 שמנלו[בט6 ע0+ 0₪8מ80 8 38808960 ק6גה 88217 םג 1% 1מ0%10סתג2 28%86סקסס ,21% [8ת%10סבט2 01ו01010ם1 ,50%02130108י08 ספמּקָה +ס 6וממוס 6מ8 6עמווקגו) 21% %1081ע6ט 6מ8 (5מ10לסמגו2 02 מסבלפמנ0עססס) 21% 681מ120צסםת 0 6 8כ18עסטס %17ינפ ב03180%0128%10 18 .(בסע%+מסס במ מסנלגנ:0+מ1 01 2108 8 +ס אספתתע 8" 88 (11) סינ בו במ מ80ם! עט מ78%6ץ8 מסנלבנס+ת1 מה +0 1%10מ8623 יזוס 0361210 6מספ מנמ זו 23091111 8 28003 סמו מעצי ,010100101 מבמסינסס 8 183 60106206 416 6עסח ,(מסנטגו801 8 8% סטבעעה סט מ0ז₪כ71ע 6608ב סג מסבמו צס+ תע 09 4025 6מס8 משגוסינג+ 6[ס118מלם 2 61%202 01 0₪108ת8%0+ [התנ%0ת1 %26 8800% %17מ518+0ת00 %סם 8211 פזו בשגוסמ+ רג 6 06 8626ען 0מ8 87220802 800281 012ב% 7%ק880 111 6זו ,802020 41686 108ל0[810%0218 33%6 02 028ל 12 סעגסגו2ל5 םמ₪78%6 מ%10נ121+0 מס 08מ00166 128%1022971תמשינס במ 12+922806 עספגו ,21% בגו בלב6תב 68 266 1809025 פגו10עצפט 92012 02 118% 809811006 926 6ם8 108סהבעמט 686םמח ' ינותנו 8 826 1626 8506גו6150 130105עבט 6ג% ס% ₪166 8 לסל 18 %8016 118 ,1 16סמ1 םב 28116 6מ8 8000888 מס 10720% 01260% שנסם% אַמנמנססמסס המסבל1פסקסעק גל 01 29 1 016 8 02 168ס12נפש [העגוסגונ+ +02 שידתּתתתום 93 ס6ענוך[281 חמה ₪00688 פיננוך 1 ג : 6 מק %מ06ב49062מך 4 5% "800 6 ה בידמ זי 63% 7306 6נְ | - | 18%58קסקסקה 8 01 רחס | 56%018%108דממס 8% 1צס-- מס 0% דט בו / 6 6 סינט 8 - 6 - 6 סנס המ - 1456ינןסינסס 8 :יי 8 660 6סם 60 83 שפנ 0168 6808 > + 331 סיס דט מ גד בנ וי 14 הס 6+ 6 ?+ 6 וס1 6 3 1968510 , הראהה 0 % מססם % 8006 6 0₪ס1 בתפסס 1% 00281 ב610מ1 צסך . גאנם | 802008011167 םס6בּע8 6תנ 68 065018%105בעמ0 1/0 6 -ד30גד :003% 0% ₪088 1 [כות1 לס כ 7 - 6 לס 68 הט 8 012600 - משום זוסך 01 1קעסס - 1 - %כם 611266700 ממתגנך 108 <נס ‏ 286 תח [כותב עס %660ב301662 . אמניז/ה %16 - לס %ס 9 066 - סט ?3 1 1870206 8101 ד מגוונתסס 6 6+ :29891011 1%+ [ממ10לה12מבקצס 6 שא 10 -. 686 מפדת 6510ב : בּינסידיד בנז 10+ ה 0+מב %+סם 608698 מס1ב% 28 בממפינס 6ינגה+0גנ+₪3 8 10 פנד ?מב 2 % 6088 0% ממ [סזי ה 3 סמיד) המשל טק 8 ל (2 ,108ל750%6218מ0 88%8 (1 :עמ 06מ1םנ86%0 עב 02810%6213%108 57550 סנ בס0נלבמנ +12 8ג% 0% מסבלבע08למ1 (4 4מה 05280111%168 שַמ06881ס22 (2 ,שפמס .010% 013008866 18 8ע80%0+ 41686 +01 מסבם ,מססטעם +0 עססגגות 8 על 028786%06171266 06 תפס מ873%6 8 ב1 ב287 .0+0713%105בדהתס בסה 5שמנסס בגל שמסנם %מפמנמסען ₪08% 1076+ 8ג6 ,688גווניש+ה ,010 6מ6תסינגופ68 88 קסמנגשסה ‏ - (07מ9[008ע 02 %מ66מסס ‏ - ,917 ו עס 0מ009ע -- ו | - 8 6מה8 מ080183102 8 +0 ו מספזלסט ₪ם83ק018 5128 916 - 6ם%1 1000080% - מסתמסיננטמ6 %16 מס מ6601910 ₪16 02 62260% 86גף מס %עסקסע 8 +04 לק1סססע 5 +0 11112006 6ב% 6סמהממ6 108ל0%0213ב2במ0 60818 218%8קסעקס 4‏ 15 מסבל 1בסססע ו ' עס 8מס 02 מ%8%10מ2036ק0 [108בּעמן %16 88 06מ40211 06 קפם 0886 0208 4 .86ב %5ב0 סח 0 6 02 624280%8 ₪מ1ט16עלסע 02+ םהנםממססם 8 6ם8 86%8 6848 1081081 ססות .מס 6808 1081081 416 83 ב8010+ת2080ק6ע 416 שמבקמבפמ6 :0+ התמ 8 מס 021%108117 4606208 1118 מה 02 088ם11ו361גו 6מ+ 028% 0000606 028117מ₪0 18 1% טס 8 ע50ל600881ם 1%8 ערפתאת - 018008860 6 ב10מח 01 8ל88200 גס+ ,536 :601 = 5 00206 6מ8 02%6מק090010 התה 6 11 מה 8 1 - 8 028ל280 01 ע10%עמט 2 .ע606931%ם 0886 בּסבת ‏ -1 % שאבמסם) .1115 16 02 6מ6מסמוסס 8 ונמצע ,88%0 50 כו 88%8 ₪ם1ק496 ם1 88813%8 0888 0878 6ב .ע1246821% 880 - 0+ 20880 8 88 מ102ל0870128ם8182 %מ86106 0878 01 180% 008גו206 86 , 0807 מגנססיד "בל כ ו אהת ,88%8 שמ1עגססגונל 02 8מת8סם 8 83 ,2836 8878 18 ש6688ק1המסקפסע ‏ - 8 ל מממות 00 86 סל ו 8+ ₪ב8 0208 02 על0008810111ב .07מ62+1016 6מ8 ב01828%0. 16 המ880סי ג בוד כ 89 ונס 0886 68%8 001002858 8 מב 0808 +0 מסנלבע+מ6סמסס 76 .06מ06מ6ק06מ1 0578 - > קל 01:88%8 שמנידמ8 56 6מ8 5מ8201108%10 82601410 מסע+ 68%8 01 מסגלמדמקסט ונמי סינכן ל מ0י01 6322 קט 06618 מ8601930 05 8606107626 6ב% פלעסקקגום 0888 0843 6ם1 ,%עקסקגוה ם 4001810‏ - 06090 8(178מ2018%10 4900107 90 קע600888מ 0808 1081ע13%02ם 6ג% שבנסנטסנ רימט 4 מ 01 800988 6ם% ס% 021%1081 18 0886 %8+08 8 01 06מ0118%60 6ם 1‏ :2 מסבל1בסקסוע %מ6מסקפממת 0886 0848 8 01 60קנבגושסע 111%168ס8ק0 6ם7 .111%105מ4ת05 086 בסבת ‏ .2 ן . 1 מל מדם 69 מה 6סממ6לתנ1הם ,מ0208%10 ,ב0091₪ 1116 - . : (מ028%10ב₪0 %עסקסע ‏ - : 0781 001 מ2%10נ0+ם 3‏ - יקצ1גוסם3 68מ13 ם06 - 8 80100200 80 סעהטסנהם 218%6קסקק8 מ1 0500166 6ל8 031114168 סבספל 6גו[סל 8 ,אינסחל6ם 8מ108%102מגות00 8 ,0671068 8₪0ע8%0 ,ק6לגוקמסס ₪16 קמבהגוךמב מסנלמונ0+ת1 202 בּסְפַבּגוקָב18 ,6%2008ם מ%10ה12מתבקצס 0886 08%8 ,מס2%1ם:0+ם1 +01 6כגהוסגרנים 4 080 6ב% ₪םת8000881 102 6ע50+073 6תה [בּט10יוסת 1 800088 %26 00 [%18מ6880 826 80111%108ק08 0856 ב08% 12%6עקסנקק2 :2 ת%10נפסקססוק .4 בם / 6 6 8ת10מנקס מסנ1מש מס מ0601810 8128%9610 2 -7202%ק800010 6פבס בצבת ‏ .25 = 8102606גנמע2+ 6ת8 מס 11%טס 06 16גו820 21168 שַב18%1אס :6ב+6מ ב63%10גוף 6גל פמינססמסס 51 % 13 0235 42% 6ב% 0118 2066גי618מט שגום1למסס 67ב% 14גוסם3 עס 0836 6858 6+ %0ת1 ?מל 2601806 8117גמסל6 ₪111 ל8ם+ 4ב 0358 %8ב4 6בל 01 %מ%6ם00 %28 בם00מ00 86018102 842890810 360026 2 .6מ60מ 00‏ .4 6 ,0088 מ10ל0202?ת1 %מ6₪6שהמג₪ ₪ב21ל1ממ8 02 12268810111%7 6ם% מסע? 821868 10 0160008 8 811 8%026 %0 13 מס61ו1ס 626 76028%1081172 .משסמאתט פיד8 688מל' 8 02008 ?0 236גו0608 68113%10עתו 18 בסב6גו1סה 4118 ;166בטססע 06 20881017 קמה ג09%%601 136מסעקעסס 0ל 669182023 ₪8 1215 ש%126 266216081 88 812 שבל כל ,2940288207 פמפעסט ,6%210781ע2 02 ע101%ס2ע 6גה 6836 02+ , 68%8 שתנ1עגהיסגתלפסס . 0 8מ0:7+ 610108006מהמגו 180111%8%6 %מ6608266 3+ מסנססטעלטמסס 0896 ב68% ע0? 84255087 8 02 ע11%[המנלקס 6מ 7‏ :4 מסגל בפסקסיע 3110 .81מ128%10מבקעס 8ג% םס . מ8 02 ב39160%10 דט 4פמס 18 300888 818 0% 006מ112611 96 :5 מ10שנפסססצ2י .85567 מס1טסגונלפמ0ס 0838 08%8 1806עמקסעעקה ‏ . מז 120111888 %8ם61626 6208 6מ8 9668 עספגו מ560066 21% 6מ% ע06%66 126 :6 מ10ל1בסקסעם פוא 0% 1180110006 6ב% ע₪79806 8ג₪ ,0856 ב03% 01200לגוקמסס 416 ג / 260120010 6805 תב 910 18גוס דדמ 05% 506 6עב 1686 .03030111%168 קתנפפסססית סינט במשסס צט 8085006 3 מסנססן200 02%8 202 606ם 126 .8%0₪ע8 616 +0 080801114163 . ב0:2%10+מ1 13838 סל 1880 ,080סהשסטס מסולפתנ 0ס+מ1 +0 8מ10לבג83 ם1 ,מס1מו ממס1%8%1מ11 | 64 3מ306ע3 מ10למד0?מ1 208 1ע6עגוקבסס דבה .600 בלסנ 8 6עסם 6מ8 סעסש 88 860ג שמנסס 2 סל מס 83 2 מב מסבמא 8 05 למסמה 858176 06גו6סעק %0 מ1+014%10 6+ סל 6% ₪1 ₪8ם61מ1? [1108קם6 6מב %20863 8מ110%1+מס0 828 12626 ץ ..4 6גוס+ (15) 6₪סא .עסנטממסס עספגו 6מם מ8882089010 05 16061 6+ משסופט ו 950 60נתדס+ידס 080% 6 6ע0ם 20001088 סמ %מפה1ץצ0קבס מה מ1 6093נסגום %פמל+ 7 המיהדמ .5 הכעד בידסכבס %מ9ע%0+61 8 מ1 במס%1בונס+מ1 20805808 קמהממגום בל 60%8[סגוט מפם+ | 6 (1 82%4 קדהמתטם 810018 מסט1ש ₪508 מ8001910 85ת% לעסקפע (1) מס%8סגע 828 , | 0+ 88706מ%32 םד 08%8 8808 426 שבבט26001 %2036 מהמף 83מ4601810 1 הגו נמ 3ם, | סל 6םל 8עסם 900% (5 6מ8 5מ4601810 ע1סמל 0% ע11%מנ₪ 6מ% מ3 06מ2186מ00 1685 6מת (2 | 31087 3003 1+מסס זל מטידמקסם 68 0 0102גו28801 4 -8מ6601310 1012 %6מת עזס בל ממה ס> גצ 3 02 %מגוסתה םמם 18 6שסגט %28% מסבשמלעפבסס 6ג% מב 18 סל 3668 21201268 .₪00 80019102 616 ע0+ 1פענטקס 18 מסבמד ס6מיף ו +0 8180 %>גט ו 9 צומס % 002313089 מסבלסגוסס 2848 +0 מסנלבפסם 48מם 18081 0801 ,מב 6מס 6 מס ,56מ+ 0 60816266 06 80116 31%62+ 1% +02 לסגו6מסס 58 מ1 0866 56 מפס מפמל 0208 416 811 בלנט 1066טסעק 18 שלמסמסשהתמת 6לצנסססע 18 מס 805896 6ס 6פ8גות 6מ8 מפס לב41 מ0228%10+ב3 ע1[מס ,במבהת עסבלס 6ג₪ בס :45393 במסנ1%פסק 4ת8 16001 רַהַנַכסשְהההת ב080 8% ₪מ60353סנס 416 6+ פעסם 6ם4 4מה 669810068 ק601+ם 6עסם 76 :7 מסול1פסססצק 0 11%613006 86ב% ע₪298%0 בל ,1115 םמש 02 01068 ב11טבסבס 1% -18א 02 050115010 פידממס 0 ץ1מ0009י+ 8 18 מ 12%06₪28%10‏ כמ6278%10+מך 1 שמ0ע01+20 21078 10835 8% ,( ע6טפחטסת +ס 216008 800828096 05מ10ס 1118 .16061 [גגו0בטבהמב 56 8% מ30628%102ם1 סבטמבעסם ‏ - עשת 8%660מ0002012 ₪16ת1פ 8 סלמב 0848 05% 8 +0 5מ082ם עט בס יסקס 6 / 83 61226202 מסע? 8 02 34004010 - 6 %גוקסיגוס - 83 8%78%9610 8ם8 %80%1081 02 ב0628%102+מ1 .₪08018 +0 ב60028%10ת 3‏ - ,סב+סמה8 %0 6גוקם1 שַתנשסספס שס סטתב ₪066 שבנסס ₪0861 מס 04 6 83 %06מ1686ק10 13 מ%10ב0ס%תב 118 .0880 08%8 %26 מ1%ט ₪08018 05 ב10ל 12%9028‏ - שדב יי במ 08986 0808 6+ מסעע ה 12 02 על סכ 019 0:8 06618 2% 1% 00ם1 808 ו "2 מפנ+ ע28₪010% ,6פגו מ1 קמ 6 (7) 010184 במ8 שמנא .מ32+968%30 %גבשגום. 6 תה 78%1016ק00 08 8201110 3%628קפטגום מטסבנמט ג 02 פלגוסלטס 6 ל003סע ב .ג גב 6 6 ש08%0 8ם% ,מ1290828%10 0808 02 668266 "- 208082 6ם 7‏ :8% 110 טס 21 0% 006ם11[6011 > ₪0 בגו בטבבהב 0 201028 ,1115 02 183מ8בעמט 1[בעגוסגותטט8 0+ 6ם% 0% 6מ8600 6םל ,21% [מגוהבטבהםמך עס במהפפם 616 6ב8 מ0228+10+מ1 %6ם01+2020 6606ם 60016 %מ4122020 מסבגט סל %מב6556 20 4 סס 3220280102 =מב+סםב 46 06 ₪7 ספ מ0601810 לב%0 0%560ם סטסבם 8ע%0נימ9 5000281 >פכספט 02 צקסרסכץ ת18010ו6081 86 ₪ב1ץ₪3429 מ0בלמת02+מ3 עבסם% עס 618%128018206 בסגוסעש ססב 0 הידמה ב0:5%10+ם3 עס מסו89048 בגש %מג₪ כ 8מסנטבנג1פ [%3מ60ע1ץ0ק63 מב ,מוסמה מ066 במ 1% ע0ל 280‏ [002%28 8 פ8גומ1 06181025 02 %מ8מ1ם2ע0000 %מ12108ם162ה 8 18 18ק89 מסנטתטבפט % ץ מ10מזו 60 %ב6800 8ם> מס ב 1 ה 8פגו 11 טשפתמ 8 02מ6%ת שמ1מנננסטס % 5ט03ל1משסס 18ם 8ב %מ01220:0 16טשפע התה פקמד 8359 מ3 10₪5טמסעק 8% 1008 080218 %מ4122828 פסמנפ בלמ מס1לפסגוס 6םל 28136 (4) 018 :85 8788 (20222%8 לטוקטגוס 6מ8 מסבלההת0+מ3 +0 32063 +01 200 60016 +04 עססנעום 8 על 0960 06 מפס מסנ1מט ₪0061 6281מ₪0 8 0% 080%מ60 6מ 4 811 8% 13 6ם1ל +0 892100 8ם10 8 שפטס פפפסכקצט - 6 2098%8גופ 8מ873%6 מ284102ע0+ם1 02 06מ0660מ86002 [28סנטבפמסס 6ם7 .קתנלרצסובה 6 12 61160%06ע 8ס 16גס ע114בטהקפס שמנק?נעס[1הל+ 4 .8628גו 20 מ6ם9 שמ3ע1לס[1ב4 + | 37350 %186 +01 007827866 6מב ע114בספט 0 ₪ %מ6127020 02 66068ם 6מ1שתבמס 6ב% 6עסקקטם 60 6בת% 882666 30017 18ב 1% 8+ 8 8 '008ממם סל מ8%10ל2080 216210166 4ם8 6חנפת6500ע 06 16גו0ת9 30608 ,111טהקהס 3002300176 מה 101168 בבל 86 ק[20801 ש0ל8ע8 %16 8שמבפמס סל ג 8600105 שצסם 626 מב 5860ג4000 6 במ 6 13 ב10םו 0886 מ10ל ממ 0+מ1 6 +02 80086% ₪16 סל 02028ע 007628606 ל מסמסשהממת בש ס% 8118? ד שמנפפסססעק 0878 7186קע81 8 ,(0ממם 6ם0 שגל םמ0 שעספט 8 ס 8 ומ[פמונפטס ₪06618 שטנפגו[סת 1‏ 811 ,18 ,6מפם ע0ת0% 626 ם0 .6עגוסנק 6%6נממסס 8 125682856 %0 6מ8 8מ10+קנגו888 01718 6מט 6+ 6מ868נפ0מט סל ע1119ק9 5 +>מאצכט 4 מ 0601310 %26 ססת1 פטגוססט 4 0 08עגו104הנל8 מ10ל4נ0+מ1 21%%126₪ ב1%ש 8980018560 008%8 ,(עסטסחסם סנה 6עסמך לגוסל8 0011283+ 2085088108 שַמסעל8 קעסט שקבת 8עסבגו %בנ%+ לעסקסע (6) ,.81 6% במהררס 3 0061 8 02 עספגו [הת31עס 416 מ01%6 01685 80856 ₪0 %מהלסגו[ס2 86 0מה 0813 "נסב+ 68 6ם8 1% 6פ3גו 0 % מב 0021186606 6מה8 6מ01מ8ל6028תט %מ221010ג8 נלזד 6מס קָ1מס 6ת 6גוינ8ק69 118( םבט 86גו618 ס%מב 28118 0861 8 199ע30 - ו 8'ע0בפמפת 8 %0 ם8%6ע8 8 01 21% סמ צ6+56ט 6מ 1‏ :9 מסבלנבפסקסם 6פגו 9111 26 8%מ+ 1110111006 לי 0 מסידש 2 6122626% 86 פעסשהתהת %מ0ע01+20 %0 מסספק8 8 8016ל8020 סעסם 16 :10 מ0ס1לנפסססםע 5 0 130110006 6ם% 8208062 6םל . 6 050 8מ סו+ 02 002818%3 ,18 02 18018צפט [בעגוסגונ89 92126 918 ,12%021806 עספגו סב + ₪046 6ם8 , (3%01:9800 0 000:--301גו 8+ 0101808 שגוכלגוס /+מ3 - 300028 (32%011800 6מבמסגם--נספגו 6מל) מסנל סכ 1 8מפסם על 01808+ 820 18סלגשע8 6ם% סל 20202 72686 .0407180109 בי תס גוס גוג 6 06 820116 12688 .310811עתן 200268502%06 826 פטגוקלגוס 6מ8 פטגוקמב מסבג 46 6 008ע02+ עססק 0םמ8 86% 81001 3016לנגופבגו ג -6280006בבט 688117 מה דר בנ סל מ86סינכן 6 88ל880008 (8) 61601 .8ל2סקס 027ל18280ל4פמט 02 08מ66010בב ספ 2 מסבט 6+ 02 50268%ם12 0 מ10למ%0+8 6+ 80%ע2ל+8 90 88 עבח 8 מסגום מב 3 8 ה 68 16058סגום ל המל 6תגו0+ ו ל 8 שבנשצסססגום %מסתנינסם: 22 186 0038-0562 עס 85027 8 מנמל1ט 6066086 13 %בת% מס1לממנס+ת1 ע0? קל 1ט1לנסס - .(12) ם8%10נ0+ת1 [8מ80עסקת1 ק[סעגוץ מבפג> שפגלפע 6 6 06 6סמהממס 00256208 6מ8 0958%8+ ,013סםק5 %גוקלטס 1480186 :11 סלפ סט סיל .300088 10 05 3 0831260 0 ₪16 מ060866 2000821266 38 6מ112 ₪מ301ל1 כידהםם 4 .מ10ל8פסס 02 1006 64 ,08818 49202280 8 מס 02%8 68סגו6סעק מס1מט ,שבנפפסססעס ב28%6 - מסנלמעספס 01 4102000 16 ,86מ26300 1₪₪6618%6 868בטסמם מסצמו (8ת0) 6מננל-.פסי2--6מ11- מס 87308 6ג% 02 8מ86011102%10 500221081 סמל מ1 ,קַ10211קמס0 מ6לפעט 6מ8 008% ם1 +1%5901 0% ₪068 %18 02 8806008 שט20ע .ב%10גל מסתס 31 ₪3 0+ 506גו 08גו10ממ%60 8ג% מ1 6מ8 במ=1ססע (מ 306011108%10‏ 560221081 ,1108%102סק8 01 :610 613003506 826 מס1לבנסקס .ס0נלה10מטנמסס +0 ₪086 6מ8 שסבטבנסס 801782'8 8192010059 8תנט501 10₪ססעס מ3 ,%28% 6מטס+ (16) מבש880 .מ10ל108נקקב 0187 | .1 6 מ1 ק6מ1ט301 מס1[ססעק 188962 6מ8 לסוהסעס 1195ב עסמש1ם 8 90 19843 שת נידמתב סוזנ+ בג 8ם839180 ם1 8000089100 מסטסעס סחבת ₪08618 8966מ1265ל ,(082868) צ0סע26 +02 0886 .(17) שמנממה1ס 0002806 מ10ל0680128ם1 מה לבל ,(17) 0886 6מס 1088% לב םד 1162%66בט 6מה 842506 מס6ט בבם 1% 32202500 8םס סל מס%61גו801 8 109טסעק 0951017 קגם %621808מ12 6מ1במסגת 0'5שבמבת 6מלד 01 % 0 בתסקממכת 46בטסעס קת 8735623 00176בע12%02 ,6עסמתסמ6צגת כמ16ססנץ 1086ע6חס אמנאפת מ8601310 2בפם% בלנא 6מסגהדקמסס 08מ16מפטתסס 6מה8 32866 8 8% 8000688 8 68סמהתמ6 873%6₪8 6ם%1--1126-208[1-מס 02 מ10ל02מ6מ1₪016 8ם 7‏ :12 מסבלנהסקסלת : 1 19 02 006מ131811 4 לסמסקבויפת 063מפממ0 6ל3ק8 48 סל 800088 21260%‏ :15 מ1610בססססת 8 2208082 526 ,מ02080 מסנסבע0ק0 02 ₪006 626 16%קמסס 6עסם 8ם 1‏ :14 מסנלנפסססל1 . .6גו811+ 0% 006מ13611 לס 86גו 61200% 1%8 8108מ02%0 פעסם 428 ,₪19 6ם% 1גו00351סג8 6עסם 76 :15 מ0ס1ל1פסססנע מ בחתוד שמנמנמ4000 - 8%88ק87 8ם% 02 8מ80601+108%410 21081מ160 .3מ601+108%10ק8 [108ממ760 2 שגות 202 62010786 8071086 [פתנמעפ+ 8ב%+ 8% 20811206 608780%07180108 8תנלהנסקס 426 סל [0115108 08 קתע 860106 6גל סלם1 1%נגול 80%028+ ₪ם1ע60ם1קמ0 מבתגם 6מ% 8מ8 - 6גתגוס 83 0סעפט (2 סענס 86מ20820 (1 מס 86066 סט 6ממ0? מ066 סטבם פמסנלסהסע 0802 .8100088 מהמנגום 8 1208 ,878568 (5) 8080 .010070186 ע%6טקםמסס (4 8מ8 מ18018%10 (3 ,688מ%6280 עס שבנסטה 66 מס 5600208 108+ סל 66עב% +0 6ם%1 86מ683002ע מספבּקֶ83 8 ,%םבנ0סק6מה8+8 2800023 64 133 מ10ל8ל190דס0 שמנינ60מ1שמ9 מפמנום 8 ב1%ט 8מ808012108%102 [108ממ2802 :16 מסנלנפססקסמס 115 02 131011006 8 8סמ8ממ6 7 מ1 6מ8 %5מ6התסצבטמס שמתנצהמ8 6מב% מ1 8ע02ט801 ם18ססעק 02 עסבטבבסס 6ם7 .עסבטבמ6ם ‏ :.2 9170[7ם03%6 618510617 6100ג87 ב66ט 28 %8מ6ממסנבטמ6 שַמ6581ססעק ב8%6ס זו מסם צינהקמסס (16) מ08מ580% , אַתנפפ6ססנן מ58%0 ב1% שַתנינגמם 6מ%1 שתנלהקמסס 8720108 1076+ שמ1ק 1 מתתום שמנפםה 618 02 עסט8? ם1 0586ממט84 עגוסם מפם %מ0סע6ק 20 8 18 6ע62ג% למל 66בגו1סמסס מס .מ8%0ל םב מהמ% שמנצהם5 פענל מ1 66פגו 19 6ם1ל עפסטקמסס 6עסם %מ00ע6ק 40 6+נםש ן מס 18 %2806025 6026 ,2%ב0ט8000 %0ם1 מס8%ל פע8 פעגוסם מגמ 6מ8 %126 עס6טקםסס קָ[מס | 06 6ם% מפת%+ 001081מ600 עס 18 ם373%6 62מ4%פם 6מם ן 066 8180 23 5מ5%0ע6-5מ112-מס 60 8סאס %6מ00מ8006 שפלגוקמסס 01 ב080%10ע 6מף 5611018 %מפס 0% מסנבלמטב%סם %16 תס 6פגו [התנמתס% 0% 61200% שגל 0% 07ג80 8 םב 26002666 6גוססה3 68מ90[1+ עס %6018₪מ8090 מס 69290% סם 6ב 8[הת1ם:%6 +02 ₪86 6מף 8%ם% 6מגוס+ מסבמ 0+ 6ט01בפסקץ פעסם תצכח 8550018%80 ₪626 18הת1םת%9 ,0מפת 62ב0% 6ם% ם0 *ססך 6מ4 6 06086 63מ10011 01686 6םמ8 אעס על ב1בטף 02ס+ ע%+6802510311ע 6ת8 פמסאנסוו-00 לגוסטום %ינסאו 6בל לגוסל8 26011283 מ1 86מפמ0 סם םח 11026 .0206 יסכנ נסשמס 1‏ םל 1זו 61076 בפס 80000113 01 80286 םב 06020886 0002846 8 6מ8 02%מק067610 0+ 008מאת0 80 358012 ו 4 , ו הקלחה לק קוטסוו 2 א 5% 8 6מ11 %+6-0מ112-מס +0 268014 281ס1טבמ6ט בבבם %16 ,מ0ס1מ1קס 8'מ8ה330 מךד עה במסבמט 0868מ02ע614262 ,66ממ₪ע0+עפ מפמגות מב 008מ0122620 סשע18 זעפח +02 08ם6ל6225 6ם+ % 16 .0121020098 879%6₪ שס6טוקמסס תבם+ 62שץ18 06גהבמשח 0% עפבעס מ8 108117סל4 550ּק3 עס 6מבגספמ ת1 מבמל 2800028 מממטם םב 026ם 1368 פגותל 087024 6ל61100%1 3 מבתב? ל מסמנינסס אס 8 עט 66סעסקקגום 18 מסבפט1סמ0ס 7118 1801685עמט מ10לפנגו נ+מסס .(2) מנסם תפז 6 000 על 596סססע 6 סע עקבה בבל עבסבל 02 ₪08% 6מ0ק8 פעספגו 6במ9 26002%8 מבת800ם ,קְ1[התבע עס מסבלססספסיצמ1 +01 ק[מנפם 002818%8 8מםבטצ801 ם16טסכק ע6לגוקםסס-מפ 3גומע' ..[המ נמו6ל 6 01 8037 עגו000 50 00862766 6עפ 208 בפת1 שסכ םת 6מ8 , מ10ב108%מגתתתסס מממ-0ש--ממות +0 06עגו80 %281ת00 316 88 ע6פט 6מ% מ%בש 0688סעק 61160%00 מממגוםת 8 18 1% .[מתהוסל ,₪מ01ה3108וםת 18 1% .816 [30%108ל 8 88 שססגוקמסס 428 6מ8 06מ12%6111₪0 3125+9510 .מבט01ס8 10₪ססנק 808260 שמענל ם1 010818םש8 6מ1נמסהם-מבם סל 26162 סל ,16261026 6408 ₪ת1ט801 מ9[ססינק פ6טסצקםעב 8%628ע8 שמנבצפתה 6עבל 02 6פגו 8מ 7‏ :17 מסנש1בסססצע > שה 118 סל 02191081 %סם 18 שמבנההה שתבל +02 מ%8%10+מ1020קם3 6מ 7‏ :18 מסגטלנ1פסמסצע ו 6ג% 02 88260% [התב+ 8 18 מסנ8%סנמטמעמסס 01 ₪088 716 .מ108%102מגותמסס 02 ₪086 | .4 ינפ 8 לעסק6ע (14) 18תבקבמ0 86 מ5082מ00 .%מ1+1082םש81 06 %0 פפטסעק מסנחש 5806ע562ת1 ב 60 %08% 088ב% 6ם8 ,06בסט שמבט1סטמ1 מס1להס1מגומםסס 09 20668 מ060780 עמ 0ל0מ10 סממפנס 81ט6ט עסטלם+ 32601110811 023שבמבת 618% 80106206 816628016ת00 8180 13 6לסתף זו מ10להמ 0+ת1 0% 8002068 [28ע0+ 6מ21801ק6ע מסטס 6מם8 שמתנשמסם16סקגה +02 בּםהסםמ 8 85 .4 26300965 811010 1162065006 6טפם 02%8 00 הּמספפצם על 0208ט8+ 8ע8 מסנמז ₪0068 מ108%10מטעעסס 0% מ%10ב%מ0מ16קע1 26 :19 מסנל1פסקסצע .800088 1119 02 118112006 %16 0182068 8עסשמממת 4 שד 87ת10 מק ד המכיס 6 1%2+ 8[1ת123%10מבשפצס 18 115] +0 6[מבנעפט [8ענהסגונל8 183% 6+ 4מ8 מסעגוס+ 6ג7 8 88260% 026 .879% ב020010+ם1 מה 02 1%+ [8ת128+10ממשעס 6ב% %0 260%8ק898 סאל ססם מס 16ל גמ6ל8ע8 מסנבלמתנ0ס+מ1 מה לעספפה8 0ל ב128%10ממקעס 6גל 02 208012688 6ם4 בטבח 60 ע8[טס1לענפק ₪16 ס% 8080506 18 ם3%6ק8 מ102280102םת1 מה בסצמט ס6 %מ62602 6ב1 18 83060% עסזו 114416 עשפל .מ%10ס6ב 13ב% 02 60%נסט8 26ל ,6060060 18 1% מסבמחט מב מסב128%ממקצס 3 עס ₪026 8026 8286 626ם% %טס ,6120600917 10ק%0 4218 מס 6026 מ266 פטהת %0 56028 8מ128%10ממשנס 626 .,מ0בל0928לם1 ,ע%+208310111 8ַם3%0ק8 02 3בע62+ םב 26+6262008 פגו110סס +01 מה 62800למב 0 8מב818%מ00 88 6882006ע 18 ם3%6ע8 מ010ל8ם022+מ1 םה +0 ע208810111% 6ם 7‏ .עב 1רסבבבסע 6 128%10281מהשס עס [62901028ק0 במה8 10מסמסס6 ,1081ם2ם60? 8מ16טסנס 2616 סל 873%6₪0 6ג% +02 ע1114ס8 6ב% ב%בש 60818 760%ק83 [108מת60+ 6מך עונצ 0210ם800 6ג% בלבש 60 50 8ַבת 89060% 10ם0ת600 106 .מסבלה12תהקעס 6בף סל שבמט10סע 0 81מ128%10ממקעס 16 שמ0ס%1נס0+מ1 916 שמנסגוססמץ 02 008% 6ג% 6מ8 מסנ%ממע0+מ1 02 8 56גו מה % 50 20807 06 111 מ128%10מהשצס 6מל מסנמ סט 66₪266 6גל מלבחט 68878 373% מס 01 2408ב ידהבגוס בשיד מ סיסנ סיד 108810111 [8מ125%10מהשעס 6מ8 10מסם600 ,1081תם 7960‏ :20 מסבל1פסקסלע : רשה 1118 ע20 686 טג 60 סל 8ב( ,21% 0020028%86 %0 8ע2620 1% 88 ,ב6828010לב1 .%100בק0+מך מנפגול %ב%0 ב63מסתמסססע (16) ש2%החם50 פגום1 .805171%108 [בת12%10מבקצס 0% ב02ב%ב602+ם1 6 002%2601 8מ8 שמנממ18ם 6ת8 9%68ע8 תסנלהע:0+ת1 %מ6מ6קהמפת ,8ם573%0 תסנלס8פמב+ - כ (10) 078:(8 288184 106 פטבעסקעסס 12+166גגו 820 00026128%60 8 מס 606ממ18ק 6ס 3 :00160%17685 0022028%8 0121מ₪0 ם1 8םב18ש 6םה8 300%1768ס0ס 125 01 ב%90028%10ם12 6ב+ 4 60911 %16 בב 821808 028% 6גו199 מם 98000 416 מ%0₪8010תב אי 2 608266 %16 ע820806 726 :21 מסנ1פסקסשק 1115 02 115611006 6ם%+ 6 004 81ת1284102תבשינס מם ו % פממסלפע8 ב%10ת:10מ1 ,10%671800 ַבת128%10ממקס ענתסיננטמ6 328% %0בב 01087ת2ת%60 14016בבט8 02 מסנסלסגונסנ+מ1 6+ 18 ם6[טסעק עסכגם 8 מה 55 ,698316 ,קמוממה[ס ם3 ע10טבמ6ס [8מ128%10מהקעס +0 3ב16ססעק %0 8מ610:גג[80 פסענגוססע 8 סג סגת. מ10להמ0?ת1 6ב% 28%+ 0%566מ מ066 פמם 1% .מ128%10מהפעס 6מ8 80102+מ6מס1קמ1, 8 2621604 017 מ36006ת00 84 6688ם 8'ת128%:0מהקצס 6+ 0% מסנטסמג? 8 18 8 מַס02381+ם1 5+ 21203 (9) 88סגו1 .808162 מב 0%02פידממ0 8%6עסקידס 0‏ 11מנסטס 1 6ב 0697 ששווסכ ‏ 81מ128%10ממשמס 6+ 1 168סב1צבס 811 מס 80026 ב18ם 8 סטפת שת פֶּתֶצִ' מנב[סד9 קֶבם 18ב71 ,0081 110%+מ00 %28 מנ 180168למט 811 מס 800208 משגם עס > .לת מפלפע3 מ08%10ע10מ1 20160% %0 8מ%10מ12ממפעס ש0ס+ קל 1פמסקסצם 2101 מס 261180%3 6עגחסגיע+8 מסנסבבנ10ת1 %26 0108017 6עסם 6מך 10 1פסטסיע .טט 13 01 006מ11%911 416 ש6ל6208 526 (6קגססגונלב 0% 918 0ל ב122%10מגפעס 6מל 2148 מ6לפ57 מסנלהמנ0+מ1 מם כק11התנת ‏ .סמ10פתב ופ % פַלְבלב (4) מ1018 ₪ בּסדבה שו 6נ% 09 ש16ט עס %מ810מ₪9[35 1958 262100%8 1% 5 2 מ602089002%10ע 002260% עס 00₪016%6 8 מנ8למסס 00618 518% ל%ממלעסקת1 1088 18 1% ,994119ת 428 02 8ב012מ0823%82מגו טס 8'קמהסמסס 6 20216005 16טסמ8 6+ לגל ש116פטע % +3 צדמס 6 1% מסנלבתת 0+מ1 15 מסנשבם02+מ1 8%מל 85598 (12) מ80ם2 8 מ180סא בר ם00ל5128קעס 518 סל 6מ8 עספט 6ג% %0 שמנמפסת פהם 8%מ% קצסשה 6לבנעקסעסטה םה סל 9166 18 4 1 6ב מסבמט גגב 3 ל 12מתפ:ס 8מ% 202180%3 ש878%0 ם10לממע15+0 8ב% 0108617 6צסם 6מ 7‏ :25 סע .4 02 1199132006 918 8208062 6גל ,10עסח 6ם% 02 שסבט די 8מ:ע0סמ00 8מ10ל031קסעס שטס 1208יהמוגוה 8092 9ל 0% שתנמםנשסס ₪16 85 %8018 6מך 6 סע %מ186ט0 18 15 .30000898 15 מס 180158לב7 [פעגסגונל8 02 62560% 61260% 6גף 00 8 86 בסלבע8 6גל 0% 0002180108בלבמס 960021081 21856קסעסכה 316תו להנל 95016 לפגות 19 3100806 %0 ₪78 מ8 ש0+ עפ6עס ם1 %51018%2ט8 התהסם סם עט 26ב קפגל עמ0סבל1המסס 017103מ1 98 0% 0מ8 302788 1% ב10ל22+ממקעס ל +02 0280108מ101087 8ם%+ ס% 8080%86 06 מסגוק 3010196 מ66ס שחטבת 80%028? 560221081 626 סהת4,עפח6חסם 3220823 1%2.1% שמנפ1נקתסס 39 ;690820 010( .800023?+ 81עסבטבמ06 6ת8 [8מ128010מהקעס 6ם% מבמל 6450231701 6צסם 6 סט 8מ8 [0108מ2מ500 906 01 120622806 81מ128%10מהשעס 6ב% ס6 8070%66 6ס %0 למל שמ810 21% ₪006 8 6לופמס ₪111 מסצנמו ₪6%2068 02 מסנ+בס 6121מ106 8 ,121למ6556 מ8 %0 2001068 מ6סס פמם 118% 202626208 שמל ,8מ10ל10ע08%ע 82806 סל 206 .80%6) 6 ₪8 0606בטסעס 00 קמַק5ם 06 [1בחט בשסמסגוה 16 למגותכמנם (%8%176מ002636ע סגול . (208%ו260 מס 138% - מ2008%10מ1 +0 מסנ6פנוומטת [5למסמננססאם בג" 7 08 ,מ210%0950 8 10 מהשנס0( (קַממסע0ם0 | .1 0 -סא ,20 7014 ,50162086 6מסחסקפמם? ב"למסממתסננטמת מסבלסגוהסעת 8 מ1 07021086 ְ | .4 .פע , (1974 6מגו) סל מס8סנמק4 29898202 1800280017 4" .1 60עהמסנת ,(מעסם מצפל 8 .1.8 ,מ8ת00 2.7 .340( ם3 5010168 40782006 ע0+ 1280100256 בפסקסינגת: ."26816 1ממ0ס1ל28 בממשינ0 / . (1972 -211ק2) 72-16 28062 שמצשצסזו עק+נבנסט1מט טבטג-701 ,"70)] ע0+ צשוסביםל 4" .211 ,86800 8 ק111נמע ,עסע-מגת 27 | | 8 05 502001 02800806 801מ008ת בססי1 6מ1 ,%מ0שסשהמפו] 02 ע+1גוספע | | / .(1976 1887) 206 סע שמ1אנס) 31118428%10 0 3מסנססמגוע 6מ1100913 2856סס 00 2 6תנא 6פח" .2 6צהמסות ,מהנסא 6 ,8 לעסטסת ,פסצגת רדר 4 | 2 פפם ,(1974 פמט2-עם/) 3 .10 ,52 ,701 עאסוטסת בבסמנבגת הקמנםםן "263% ן ,25 ,מ0מ ממהון 8 5 מס -"1108%1008ס42 סמנ 2681" 5 %עסטסת 1086 | .5 ן 2 -פעס ,(1974 002מ6ל862%) 9 .סא | 6 ו ל 1 50010-00" .0 00227 ,(מ1180 6 .71 תהברר1ח ,א26010%ת ,.2.א ,0מה1בסע ,(1974 2 ) 2 .0 ,25 .701 ,6 מסמסה פתם! 5735008 05 הנוט "ו 02 4 .כ 96 20 8ם573%9 מסנלהמנס+ם1 %מפממסננטמם" .2.1 ,01618206 8 .ת.א ,שתנת ((1974 00%0062) 4 .סא ,38 .701 ,המנססאצבה 05 [במצטסל ,"שַתנתמבוק אַת1ל6נפון : .סע 6 תל ממסמסקתמתו] ."00 6ם5%5 210886 העספט [הס2 6מל ב1נש" ,א 18סמד ,61%61מא .ספ ,(1975 6מטנ) 3 .סא ,4 .1סל 00 86 3 78% מסנל 0+ +02 .0801 6טנסקנינ2690 2" .0 ,0 ץמ16] , ההסגוך ,(1973 (עסלמנח) 4 86 ,3 ,2 .8סא ,5 ש1ס7 ,2330 בלמ ."ת0נל125ממקצ0 46 +ס 4 .סס נמטיצמ1ן ."578562 מס1למענ0ס+מ1 6ג% שמנממה[? מ1 8מ16ססלע" ,מ6ענב]ו 2 , מב [יד 110 4 "סע ,(1971 11ע40-מסצון) 2 .סא ,49 .701 ,אסנטסת בפסתופגת סל המדנ0+מ1 %מ300מם1 מס 3999080 202 מבעשסנת 4" .1.1 ,1%2022]! 8 .2.0 , מספםו1 .7 5"פפ ,(1975 עגונ 2.) 5 .0 ,19 .701 ,06מ8016 %מסתסקהמם! ."הּמשלבּעט מל למ המ מס" .0 10 ,ם8.1380 ממס1 ,מ6180 ,.1 מפך 2 (1974 0 4 א ,21 15סל 0 למס מ "3מ373%6 010 מהדנס+מד 4 יפס 6נתסגונ+₪ מ0סב+מנונ0+מ1 8מס₪ 02 8ג80 1 4" 7 606026 ,11066 4 .סע ,(1975 עפלמנח) 4 6 2 ,2 .08( ,5 .701 ,3836 25% ,"05ט1לממנס+בג מסנל8ס1מטמתס0 10 +02 ₪2+60%8 6מ1" .36מסבן1 גְבּבמהְמ0 6מת8 .2 >עסססת ,מממהת00 "מק 1.9-901ט סינ 78 8ינסקס--00 שמ1נגו 0828 01 עס1טממ26 6ם% מס 10068 .סכ ,(1974) ,6 .701 ,010168 שמצמסם?-מפז1 02 [ממנגוס. רתס תיד50 תד מס38% 6מם שמנינפת5 7128 ב3 עסבטסהמ26 מממגת] 02 בּבּקְרַמ4 81למסתנינסאםע" 1 , 9802 1 ,80808 8 :2.1 ,מצסם מפחל .0.8 ,8216001 מד "9מ573%6 מס41גמנס?מ1 6מ00991סע2ע + ינגו >> ב 0 6 פפסיקסלת ‏ :3755608 מס1ל הד 0+ 665 התמו 1 (.608) .(1971) 220882 08168106 (1970 ע06מ6ל%ק96) 10 .80 ,16 .1סל מסנלבתב%בת "שמנממהנק פדוף' ,8.8 ,2למטבסם שכס 73% מ2601810 38306 ינפלטקם00" .02810%%90 ,5680028 ₪ .2 ,10ממ20 ,08008 + לצפע ,4 .0ס/ ,20 .ל 6 למסמשק מתם!] כ 'שַמ1ממ218 0022028456 02סע0ת םב .4 :יפ , (1972 2600092 ) 37 ' 10 11. 21 142 14- 15 6. 17 קבוצת דיון מס" 2: 'יישומי מחשבים בהנדסה ובתעשיה" יו"ר: פרופ" א. שמיף * י. לאב ד. ערמון מ. כפיר -=- מגמות חדשות | ביישום | מחשבים| בתעשייה ד"ר יונה צ. לאב, המכון לאוסומציה תעשייתית המכון לפריון העבודה והייצור, תל-אביב ת ק צ י ר הפיתוח המזורז של מחשבי מיקרו בשלוש השנים האחרונות פתת אופקים חדשים לשסשילוב מחשביף | בבקרה של מרבית התהליכים התעשייתים ומכונות הייצור. הפיתוח איפשר ממוש רעיונות שפותחו בתחילת שנות השסים בתחום הבקרה הספרתית הישירה ( ככ ) ובתכנון מערכות בקרה ממוחשבות הירארכיות ומפולגות. במאמר נסקרות שיטות קיימות ביישום מחשבים במערכות בקרה תעשיתיות ומנותחות המגמות החדשות בתכנון המערכות, בייצור ציוד מודולר? וסטנדרטי, ובפיתות תוכנה סטנדרטית. בחלקו האחרון של המאמר מתוארות מערכות שיושמו בהצלחה בעולם ובישראל, ונסקרים המאמציט.הדרוסים כאן לשילוב נרחב של הטכנולוגיה החדישה. מ ב ו א נסיונות ראשונים לפיתוח מערכות-מבוקרות-מהשב (8%6₪8ע5 6026201168 גוס מסס ) נעשו כבר באמצע שנות החפישים ומאד שולבו מחשבי מיני רבים במערכות תעשיתיות, אך רק בשנתיים האחרונות נוצרו התנאים לשילוב מעשי וזול של מחשבים במכונות ובתהליכי הייצור. ההתפתחות התאפשרה עט תחילת ייצורםס הזול וההמוני של מחשבים ספרתיים, במיוחד של מיקרן מחשבים ומעגלים אלקטרוניים מסולבים המיוצרים בשיטות ה- ‏ 281 ובשיטות היברידיות. ההתפתתויות המהירות הצפויות ביישומם של מחשבים בתעשיה מבוססות על מחקרים רבים, שנעשו בעשרים השנים האחרונות, ועל הנסיון הרב שנרכש בתקופה זאת בתכנון ובהפעלת מערכות ממוחשבות בתעשייה.. מטרת מאמר זה לגתח את המגמות הצפויות בשילוב המחשבים החדישים בתהליכי הייצור. בדיון לא כלולות הבעיות הכרוכות בעיבוד נתונים מינהלי בתעשייה. המאמר מחולק לארבעה חלקים: בחלקו הראשון נסקרים המושגים, השיטות ותחומי הייסום שהיו מקובלים בתחום הנידון, וכן מפורטות חלק מהסיבות שהקשו על שילובם הנרחב של המחשבים עד כה. בחלקו השני מנותחות המגמות הצפויות בטיטות שילובם של מחשבים בתהליכי הייצור שהוזופשרו כתוצאה מהתפתחות המיקרו-מחשבים. בהלקו השלישי מתוארים מערכות ויישומים סיפוסיים. שפותתו לאחרונה בתו"ל. לבסוף תתוארנה מערכות שפותתו ויושמו בהצלחה ּ בישראל והמאמצלטם הדרושים כאן לשללוב נרחב של הטכנולוגיה החדישה. 59 - הוור מוסגים, שיסות ומחוסים ביישום מחשבים בתעשייה מחשבים מנוצלים במהליכי הייצור בביצוע ארבע סוגי פעולות עיקריות: איסוף נתונלם הסגחה, " פיקוד ובקרה אוטומטית, - כל אחת מהפעולות הללו נתנת לממוש ברמות שונות, ולמעסה, ‏ ניתן לתכנן וליישם הירארכיה של מעדכות פיקוד ובקרה בכל מתקן ומפעל. ברמה הנמוכח ביותר נאספים נתונים ומבוצעום פעולות בקרה של משתנה יחיד במעגל הבקרה בתהליך הייצור, כגון: מדידת ממפרטורה, מעקב אחר לחץך חריג במיכל מסוים, או בקרת מהירוף סיבוב של מנוע. פעולות המדידה והבקרה ברמה זו מבוצעות בתדירזת גבוהה ומורכבות . החישובים ה?א קמנה, אלבורלטמ"| הבקרה המיושמים ברמה זאת מבוססים לרוב על השלסות הקלסיום שפומתו בתורם הבקרה האוטומטיםת עבור מערכות עם משתנה *חלד. ברמה השניה מבוצעום הפעולות הללו בתט-מערכות שלמות במערך הייצור, כגון, בקרה בו-זמנים של התנועום במספר צירים במכונה לעיבוד שבבי. הפעולות ברמה זאת מח*יבות טיפול במערכות רבות-משתנים, ולעיתים, מבוצעים בדמה זאת חישובים לקביעת נקודת העבודה האופטימלית של כל אחד מהמשתנים הבודדים. נקודת העבודה המחושבת נמסרת לרמה הנמוכה יותר, בה באספים הנתונים ובה מבוקר |המשתנה הבודד. בדמה השלישית מבוקרים תהליכי "יור שלמים, כגון, מתקנים המורכבים ממספר תת-מערכום, הבקרה ברמה זאת היא אדפטיבית בהתאם לתנא* התפעול הדרושים; מדירות פעולות הבקרה קטנה ומורכבות 3 ן בחישובים היא בדולה 2, . המחשבים מיושמים כיום בתעשיות התהליכים ( 8021088גום1 ו דוגמת 2 המעסיות הכימיות, המזון, החשעל וכו" ובתעסיות הייצור, דוגמאםת תעשיות המתכת והאלקטרוניקה, בהם מיוצרים בעיקר פריטים|בודדים (דיסקרטיים). בעבר ואף כיום מבוצעות מרבית פעולות הבקרה בתעשיות התהליכים ברמה הראטונה, וכל משתנה מבוקר בפני עצמו באמצעות בקרים אנאלוגיים פטוטים מסוג 212, הניפניט לרכישה כמוצרים סמנדרטיים מיצרנים רבים של מכשור תעשייתִי, בתעשיות הייצור מרבית המערכות הך . מערכות פיקוד, והן ממומסות באמצעות מערכות ממסרים חשמליים או פנאומטיים ומעקרכום י אלקסרוניות. כל אחת מהמערכות הללו מפותחת ונבנית במיוחד עבור המהקן המסוים מהרכיבים הבסיסיים. בשני סוגי התעשיות מבוצעות בחלק מהמפעליט פעולות פקוח בחדר? בקרה מרכזיים. איפוף הנתונים לחדרי הבקרה נעשה בעבר באמצעות כבלים רב-גידיים, כאשר כל אחד מהמדידים או ממכשירי הבקרה מקושר באמצעות ה"כבל שלו" למערכת המרכזית. שיטה זאת היא יקרה, והוצאות החיווט החשמלי או הפנאומטייהן. גבוהות ביותר. 40 מערכות בקרה הממוחשבות הראשונות שמשו, פעיקר, לפעולות בקרה והשגחה ברמה השניה והשלישית ( מס 80 סגו ) תוצאות המדידות שבוצעו בתכליכים נמסרו למחשבים בהם חושבו נקודות עבודה. אופסימאליות של המשתנים הבודדים.. מידע זה נמסר לבקרים האנאלוגיים הסטנדרטיים בתעסיות התהליכים, או לבקרים מוקדשים למסימות מיוחדות, בתעשיות הייצור, ובקרים אלו ביצעו את הבקרה למעשה. המחשבים בתקופה זו היו יקרים וא"טיים מדי ולא אמינים מספיק, ולכן לח התאימו לביצוע פעולות בקרה ברמה הראשונה החייבות להתבצע בתדירום ובאמינות בבוהה. יפרה מזו,, כבתוצאה מהממיר הגבוה של מערכות המחשבים לא היה בל יתרוץ כלכלי בישום מחשבים ברמה הראשונה כתחליף למערכות הקונבנציונאליות. ב-1962 נעשו הנסיונות הראשונים בפיתוח מערכות בקרה ספרתית ישירה ( 00:01 ב1+8א+ם )+ במערכות אלו נמסרז תוצאות המדידום שבוצעו בתהליכים בתדירות גבוהה ישירות למחשב, כמובן, באמצקוא מתמרים מתאימים. במחשב חושב עבור כל מסתנה, באמצעות אלגוריטמים מיוחדים, גודלו של אות הבקרה הדרוש, ואום זה נמסר, במישרין בתדירות גבוהה לאלמנט הבקרה הסופי כגון, שסתום פנאומטי או מנוע צעד. הערכות שנעשו באותה פקופה הראו, שכדאי מבחינה כלכלית להחליף את מערכות הבקרה האנאלוגיות הקונבנציונאליות במחשבים שיבצעו את אותה הפעולה, כאשר מספר הבקרים האנאלוגיים המוחלפים היה כ- .100‏ במערכות בהם * רשמה הבקרה הספרתית הישירה הוקדש בדרך כלל מחשב אחד לחישובים הרבים והמהירים, שנדרשו ברמה זאת, ומחשב שני שימש למטרות בקרה פיקוחית ברמה השניה והשלישים. לכאזרה, נראה היה באמצע שנות השישים, שמערכות בקרה ממוחשבות תחדורנה לתעשסייה בקצב מהיר, ושהן תשמשנה לביצוע התיפקודים שתוארו. הציוד הדרוש היה קיים, וגם התשתית התיארוסית היפה מוכנה. בהתאם לכך הוכנו גם תחזיות, שהתאמתו, בדבר טוגי , ציוד נוספים שיש לפפתם ומחירו הצפוי של ציוד זה 2 אך למעשה, חלה בשנים שלאחר מכן האטה רצינית ביותר בקצב היישום של מחשבים במערכות פיקוד ובקרה בתעשיה. הסיבות לכך היו רבות: א מרבים מפעלי התעשיה לא היו מוכנים לרכוש מערכות בְקְרֶה ספרתית ישירה בהן מרוכדות * כל פעולות הבקרה האוסומסית של המפעל במחשב יחיד. כל מקלה במחשב זה עשויה לשתק את המפעל כולו. לכן נדרשו מערכות גיבוי אנאלוגיות לבקרת רוב המשתנים במפעל. התקנת מערכות גיבוי אלו ייקרה את הפערכות ללא שיעור וללא קבלת תמורה כלכלית או מכנית. ב. העברת המידע לחדרי הבקרה המרכזיים באמצקות קוןו'*ס רב-גידיים היתה יקרה ביותר, וכן היו יקרות המערכות הדרושות לחחמרת האותות. האנאלוגיים לאותות ספרתיים. 11 מגמות צפויות בשילוב מחשבים בתעשיה ג. פיתוח המערכות ברמה השניה והשלישית חייב פיתוח מודלים מתמטיים מורכבים של התהליכים המבוקרים. המודלים אמנם פותחו, אך חסרו כלים מתאימים לפישוט מערכות המשואות המורכבות שפותהו.ולניצול יעיל של המודלים למסרוםת פיקוד בקרה ואופמימיזציה. ְ ד. פיתוח התוכנה עבור המערכות היה יקר, וכל מערכת תוכנתה במיוחד, ללא כל תוכנת עזר סמנדרטית למטרות אלו. פיתוח מכנולוגיות.ה- 21/31 והמעגלים ההיברידיים, בשנים האחרונות, אפשר להתגבר על חלק ניכר של המגבלות שצוינו. כן ניתנה דחיפה לפיתוח שיטות חדשות בתכנון מערכות בקרה פעשייתיות שיפורטו בהמשך, פיתוח הטכנולוגיות אפשר: א. ייצור מחשבים קטנים וזולים. לצורך דיון זה אין הבדל בין מחשבי מיני לבין מחשבי מיקרו. שניהם עשויים לבצע תיפקודי פיקוד ובקרה דומים בכל אחת מהרמות השונות. מובן שבכל מקרה ייבחר הרכיב המתאים למטרה. ב. פיתוח ציוד ריבוב(8מ16%1ק1+1גום)אמין מאפשר לשדר אותות חשמליים רבים ממדידים רבים או מתת-מערכות המפוזרות בשטח הפפעל על פני קו בודד למערכת בקרה מרכזית, 6 ובכך להוזיל במידה ניכרת את הוצאות החיווט החשמלי -. 7 . ג. פיתוח רכיבים זולים להתמרת אותות אנאלוגיים לספרתיים ואותות ספרתיים לאנאלוגיים. ד. פיתוח מצגים מתוהכמים, המאפשרים תכנון יעיל של לוחות תפעול מרכזיים עבור התהליכים המפוקחים והמבוקרים. קושי ניכר בפיתוח מערכות בקרה חדישות מהווה איטיות הפיתוח של גשסים ( 50802:8 ) למדידה רציפה של משתנים רבים בתהליכים התעשייתים. אך גם בתחום זה יש לצפות לשילוב מתמרים,מעגלים משסולבים,ומיקרו מחשבים בתוך מדידים ומכשירי מדידה מתוחכמים. ‏ זה יאפשר להרחיב את סוגי המשחנים,הניתנים למדידה "ישירה" בשדה כתוצאה מפיתותו של הציוד שתואר התאפשרה הקדשת מחשבים לביצוע משימות בקרה לו ( ₪78%688 יס6לגוקבסס 8 ולפתוח מערכוה בקרה ממוחשבות מפולגות (55685עֶ5 1סע6תסס מש6לגוקמסס 616%2100%686 ). כאשר המגמה היא לשלב את המיקרו-מחשסבים בתוך החהליך עצמו ולבצע בְמקום ההתרהשות את מרבית פעולות הפיקוח והבקרה ואת החישובים האפשרייםיבשיטת הבקרה הספרתית הישירה. 2 גה מערכות מקומיות אלו משתלבות במערכות בקרה הירארכיות; הן מקבלות הוראות ממחשבים ברמה השניף והשללשית ומעבירות להן מידע על ההתרחשויות בסטה. המידק המועבר לרמה הגבוהה יוְהַר בולל, לרוב, רק מידע על תופעות חריגות שהתדחשו בסטח, המחיבות סיפול של מערכוף הבקרה ברמות הגבוהות (מ6090%10 צַס מממ ) ,העברת המידע החריג בלבד מאפשרת גם הקטנה מירבית של כמות המידע המשודר בקוים בין המפרכום ברמות השונות. בכך ניתן לפשט את שיסות העברה המידק ולנצל ביעילות יתירה את ערוצי הסידור הקוויים, ולעיפים קרובות, כיום, גם את ערוצי השידור האלחוסיים (הצפופים ממילא). לביצוע פעולות בקרה ספרתית *שירה באמצעות מ"קרו-מחשבים, הממוקטים בכל אחת מתם ‏ המערכות, יתרון גדול לעומת המערכות המרכזיות שפותחו בשנות השישים. כל תת-מערכת במפעל מבוקרת באופן עצמאי, ובמקרה. של חקלה במערכת המחשב המרכזית יכולות מערכות הבקרה המקומיות להמסיך בפעולתן השוטפת בשטח, אמנם, בל* דיווח לרמה קהגבוהה או קבלת הוראה ממנה. ‏ גם במקרה של תקלה באחת המערכופ המקומיופ הנזק אינו גדול מזה הצפוי במקרה של מקלה במערכות מקומיות קונבנציונאליות. מרבית מערכות הבקרה הממוחשבות והמפולגות המתוכננות כיוט הן מערכות ה?רארכיות, בהן לא קיים, בדרך כלל, בל קשר מקביל? ישיר בין תפ-המערכות באומה רמה. הסיבה העיקרית לכך היא חוסר הידע היישומי בהכנון מערכות מחשבים מקבילות. למטרופ אלו. בתכנון המערכום! ההירארכיות קיימת הקבלה, רבה לתכנון מערכות עיבוד גתונים מפולגות, כאשר קגה המידה, כמובן, הוא קט יותר, בבמחשב בבודל המחשבים המפוזרים בשטה המפעל. לכן ניפן יהא להתאים את הידע שפותחה במערכות עיבוד הבתוגים המפולגום לבעיות שתתעוררנה בתכנון מערכופ הבקרה התעשימיות הממוחשבות. בנוסף לפיתוה הרכ*בלם הבסיסיים, מחייב ייסום השיטות שתוארו בם פיתוח ציודך מודולרי מפאים, שיאפשר את בנית המערכות מתת-יחידות אלה, שתנתנה לרכישה כלחידות סטנדרטיופ מיצרנ" הציוד. זה יאפסר את תכנון המערכות במפעלים דהרהבםם בהתאם לצרכים המפפתחים במפעל. הציוד המדדולרי שייוצר יהא משלושה סוגים: ציוד שרה לבקרת הפ-המערכות, ציוד קישור ודיבוב וציוד פיקוח במרכזי הבקרה. ₪ ] הפיקוח כולל את המחשבים המרכזיים ואת לוחות. המפעיל (8016מ00 1סעטמסס ואפ ] לוחות מפעיל סטנדרטיים מאופינים כיום על ?די יצרנים רבים והם ישווקו בעתיד. ציודל המחשבים וציוד השידור והריבוב כבר|סטנדרטי אצל מרב"ת ה?צרנים. אמנם, ציודו של זצרך אחד אינו תואם את ציודו של מתחרהנ, עובדה המקשה על הקישסור בין הרכיבים ותם המערכות של היצרנים השונים. ציוד השדה הממוחשב יהא משני סוגים עיקריים: ציוד פמדרטר הניתן להתאמה "ללישומים השונים, וציוד שיפותח במיוחד למסרות מוגדרות. הציוד הסטנדרטי בתעשיות התהליכים יכלול מרכזי בקרה עָשְנִים ל-8 עד 16 משתנים. % 2 כל אחד מהמשחנים יהא ניתן לבקרה באמצעות אלגוריטמי בקרה ספרתית ישירה, מתקדמלם ביותר, המתוכנתניס במוך המערכת והניפנים לבחירה בשדה. מערכות ראשוניות מסוג זה כבר מיוצרום ו הציוד הסטנדרטי בתעשיום הייצור יכלול מערכות בקרה ספרתית ממוחשבות (%201-080מ60 1 סמות 50212066גו2ק2מ0ס) הניתנות להתהאמה למכונות עיבוד שבבי שונוםת במפעלים. בנוסף, פותחו כבר בקרים מתוכנתים, 12 ( 01.8 טופיש סשנקן 8 1 סינ נסם ) הכוללים מיקרו-מחשבים, הניתנים לתכנות קל ב"שפה עלית" בשדה. בקרים אלו מהוים תחליף למערכות הממסרים שנבנו בעבר, במיוחד, עבור כל ממקן- ציוד השדה הממוחשב הלא סמנדרטי יתוכנן בהתאם לצרכים, וכמובן שקשה לאפין אותו במסגרון דיון זה. פיתוה הגישה המודולרית מחייב טטנדרט"זציה בשני מחומים חשובים: בתחום שיטות הקישור בין ציוד השדה ומרכזי ההפעלה ובתחום התוכנה. בתהום שיטות הקישור אומצו לאחרונה שני מקניס: התקן של | 03280 והתקן בשם 8 פמתפינשסנע 202 125012806 .181981ק בנס ב מטנמגונ+3 1 שהוכן על ידל ₪ .- שני התקנים ייושמו במערכות בקרה תעשימיות " . בתתום התוכנה יעשה מאמץ לפיתוח שפות עליות, הניתנות לשסימוש בנקל על ידי צרכנים פחות מתוחכמים. שפות כאלו כבר פותחו למטרות בקרת ניסויים ותהליכים, לדובמא: 6 ₪>1? 1 . מאמצים רבים נעשים לפיתוח תוכנה עלית תקנית במסגרה 8785628 :002066 8%218[1גו8םמ1 מס כסב8>סא 6גו6גות ‏ 1568910281 פיתוח הספות העליות חשוב במיוחד כיוון שהצרכנים הביעו בצורה הד>משמעית את אי נכונותם לחזור זלתכנת מערכות בשפום האסמבלר למיניהך .. בכתיבת התוכנה יושם גם דגש על שימוש מירבי בשיסות של שמ1מממשסנק 686עגו552107 . מספבר גם שכתיבת התוכנה עבור מערכות מפולגות קלה ?ומר מאשר עבוך המערכות המרוכזות. ההתפתחויום השונות בציוד ובתכנון המערכות ישולבו בהתפתהויות חדשות בתורת הבקרה, כאשר יושם דגס על שיסום קירוביות ועל הפרדת בעיות הבקרה המורכבות לבעיות משנה פשוטות יותר 5 למרופ כל הסטנדרסיזציה הצפויה בפיתוח מערכות הבקרה הממוחשבות ידרשו ידע ומומחיות רבים בתחומים התעשייתיים, עבורם יתובננו מערכות הבקרה. ‏ יש לזכור, שתכנון מערכות הבקרה התעסיתיות הממוחשבות מחייב רכישת ידע ומומחיות, לא רק בתורת הבקרה, האלקסרוניקה והמתחשבים, אלא גם בתחום המיוחד בו תיושמנה המערכות. כאשר פותחו המערכות הממוהשבות הראשונות היו היצרנים מוכנים לתכנן מערכות עבור כל יישום בכל מחום. מערכות אלו לא היו ססנדרטיות, ומתכנני מערכות הבקרה הפסידו סכומים גיכרים, . שהוקדסו מדי פעם ללימוד מהליך חדש או מערכת חדשה. .לכן מתמחים כיום רוב המפעלים בחו"ל בייצור מערכום בקרה עבור תחומים העשייתים צרים, כגון, בקרת תחנת כוח, מכונות נייר, מכונות דפוס, מתקני בדיקֶה וכו .> 44 מערכות ויישומים טיפוסיים שפותחו לאחרונה בחו"ל מהום היישומים של מערכות בקרה תעשיתיות ממוחשבות הוא, כפי שכבר צוין, רחב ביופר. חלק ניכר מהיישומים החדשים המבוססים על מיקרו-מהשבים טרם פורסם, היות ובפיתוחם הוחל רק לפני ששנתיים, ורק עתה משווקות מערכות חדישות אלו.. לכך נתיחס בסקירה זו רק למספר מצומצם של יישומים, המשווקים כבר כיום בהצלחה, ואשר תכנונם אינו מבוסס בהכרח על המגמות שתוארו בעמודים הקודמים. אחד התחומים הבולסים בו יושמו בשנים האחרונות מערכות ממוחשבות היה בדיקות סופיות של מוצרים. ‏ הך מנוצלופ לדוגמא; בבדיקה אוטומטית של מעגלים אלקטרוניים משולבים ש' בבדיקה סופית של מאיידים למכוניות וכיונונם, בבדיקת מזבני אויר ומקרריםס 2 בבדיקת מכשירי קשר ובבדיקת התעיפות של מטוסים. " תכנון מערכות הבדיקה המווחדות הוא קל יחסית כיום, הודות לציוד המדידה, שפותח והניתן לחיבור ישיר ותקני למחשבים, כמו כן הודות לשפות התכנות העליות המיוחדות שפותחו למטרות בקרת ניסויים ובדיקת מוצרים. .בתחום תעשיות הייצור משווקות, כיום, בין השאר; מערכות בקרה ספרתיות ממוחשבות (0%0) מתקדמות יותר, מכונות סדר ממוחשבות בתעשית הדפום וגם מערכות ממוחשבות לבקרת מכונות אריזה לעתונים (מכונה חדישה שדוגמתה כבר הופעלה בישראל)., בתחום תעשיותהתהליכים מוקדשים, בנוסף ליישומים המקובלים שנים רבות, מאמצים מחודשים לפיתוח מערכות עבור תעשיות המזון,|התרופוף והטכסטיל "ל תחומיט אשר פיגרו בעבר בניצול מערכות בקרה מתקדמות. בנוסף, מופיעות כבר במספר מפעלים גדולים מערכות בקרת אנרגיה, המווסתות את ניצול האנרגיה במפעלים והמונעות עומסים חריגים (עבורם יש לשלם, בדרך כלל, קנסות גדולים לחברות החשמל). . לבסוף, יש לציין עוד יישום טיפוסי חדש ו 1 והוא, שילוב מיקרו מחשב בתוך מתקן קטן|דוגמאת שסתום תעשייתי 9 . יישומים ישראליים והמאמצים הדרושים לשילוב נרחב יותר של המערכות באר בשנים האחהונות יושמו מחשבים במפעלי התעשיה בישראל בעיקר למטרות בדיקות סופיות של מוצרים. הם יושמו במרבית מפעלי האלקטרוניקה לבדיקת רכיבים ומוצרים, ובמספר מפעלים לבדיקה סופית של מוצריט מכניים. בתחום תעשיות הייצור מיוצרות בארך, כיום, מספר מערכות בקרה ממוחשבות של מכונות כלים. בתעשיות התהליכים יושמו מערכות ממוחשבות שפותחו בחו"ל לבקרת מכונות ייצור נייר ולבקרה של הכנת התערובת במפעל לייצור מלט. בארץ פותחו, נבנו והופעלו בהצלחה מספר מערכות בקרה ממוחשבות, ביניהן כלולות מערכות שקילה במכוני תערובת ומערכות השקיה. מערכות ההשקיה המומחשבות שפותחו בישראל הן. ראשוניות מסוגן בעולם. כן פותחו בארץ מערכות לבקרת מכונות סריגה ומערכות ממוחשבות להכנת הדוגמאות להדפסת בדים. 5 - בהצלחום הללו מורום על האעשרוינם הקי?מות בארץ בפיתות מערכות בקרה ממוחשבות בתחומ? *זיצור בהם אנו מתמחים, פאשל מערכום אילו ניתנות גם לייצוא. אך ההצלחות שפורטו ה[ נחלתם של בודדיפ בתעשיה ה*שראלית. במרבית המפעלים טרם חדרה ההכרה, שמערכות מסוג זה ?בולוה לפדום רבות לייעול הייצור. הקשיים כאן הם יותר אנושיים חינוביים מאשר שככולוגיים. מרבית הצרכנים הפוטנצלאליים אלנם יודעים להעריך את התרומה הצפויה,:את מערבים דאם האפשרולות הקיימות. הם כלל וכלל אלנם יודעים כיצד לאפיין את הפרוייקטים: זכתופעה מחוסר הידע הם נדמקים מתוסבלים, לאחר מבעים ראשונים עם הספקים. מצד שני, המפקים מעזנינים, בדרך כלל, למכור את הציוד המלוחד, אותו הם מיצר"לם או מלצגים, למרות שבמקרים רבלם הוא אינו עונה על דריטום הלקות. לפתרון מערכם *חסים זו היו יכולים לעזור יועצ"ם, המומחים בתכנון מערכות בקרה העט יא8יות ממוחשבות והמנוסים גם בבניתן ובהפעלפתן. הם היז *כולילם לעזור לצרכגים 9%3?%?; המערכות הדרושות, בתכנונך ובקשר בין הצדכנים לספקים והיצרנ?ם. לפי מיטב לדיעתי, לא פועלים יועצים מנוסים בתהום זה כישסראל. ‏ יתרה מזאת, תכנון מערכות בקרה תעשייתיות ממוחשבות הוא, עדיין, נוסא שול* במוסדות הטכנולוגיים וכמעט שלא נבערכים מחקדים יישומים במוסדות אילו בהחום הנדון. יש להדגיש, שבפיתוח פרוייקט"ם בתחום זה יש משקל רב לנסיון הקבוצה המתכננם והמפתחת, מהיד פרוייקט עשוי להיות בדול פי 4 וזמן הפיתוח יארך, גם כ], 20 פי 4, כאשר צוות הפיתוח אינו מנוסה . למור מצב זה ?ש מקום לנקוט מספר פעולות: א. ‏ <ש ללמד בימר הרחבה את הצדדים המעשיים והעיוג"ים, הכרוכים בתכגנון מערבזת בקרה ' העשייתיות חדישות. לימדדים אילו חייבים להתנהל במסגרפת קורסים ומוסדום טכנולוגייםן בכל הדמום, החל במכנאים זגמור במהנדטים. : ב. ‏ *ש מקום להקמג משרדי *יעוץ בתחום זה. ג. יש לפתח מערכופ בקרה ממומשבות נוספות בישראל בתהומים התעסייתיים, בהם *ש לנו נסיון ומומחיות רבה. *ש מקום לפתח מערכות אילו, דק אם נוכל לחדש או לייצרי מערכות טובות מצלו המיוצרות בחוז"ל, כך שיהא ניתן גס ליצאם. היוזמה לו המערכות הישראליות חייבת לבוא בעיקר מחוגי הצרכניט בפעשטייה, בי ו המערכות . פינם.יודלים אילו מערכום דרושות בתעסיות חשונום. ד יש מקגם להקםם קבוצת עבודה של אנשי מקצוע; במסגרת אחד הארגונים הפיקצרפוים, ‏ , בה" 7 מהוכז פעילום ו ומוחלפנם דעום באופן 6" 2 46 ?7/7/22 7 -70ת72 7 7 כ קסחקתס--=-][.[]-]77 7 0-77 טס י כ ו םס פיתוח המיקרו-מחשבים וסכנולוגיות ה- 191 מאפשר כיום פיתוח מערכות בקֶרה ממוחסבות מודולריות וסטנדרטיות, המוקדשות. לחלקי מכונות ותהליכלם. ‏ מערכות אלו תורכבגנה בעתיד בכל המכונות ובכל תהליכי ה??צור במפעלים והן תופעלנה בצורה הלרארכית. פיתוח מערכות אלו יזורז על ידי פיתוחים נזספיט בתחום הציוד ועל ידי פיתוח שיטות עיוניות נוסטות. % של רכיב? מחשב" המיקרו שייוצרו בשנים הקרובות ?ודכבו במערכות בקרה תעסיתיות. היקף המכירות של רכיבי מ*קרו-מחסביט שישווקו למטרות אלו בלבד ב-1980 נאמד בכחצי מיליארד דולר לשנה 4 בארץ כבר מיושמות בהצלהה מספר מעהכות בקרה ממוחשבות, יש מקום לפתה.בישראל מערכות חדישות נוספות הניתנות גם לייצוא, כפי שכבר הוכח בתהומי תעשיות הסכסטיל והמערכות הרפואיות. הצלחת הפעילות בתחום זה בארץ תלויה בהדחבת מאגר המומחים היודעים למכנן את המערכות ולהפעילן בצורה תקינה, ובהרחבת הידע של הצרכנים, החייבים לייזום את פיתוח המוצרים החדשים והחדשניים. ר שי מ ת ‏ ס פ רות 00% ש₪מ124ם00%1 מס ללסספת 1.,"2 ,16?:0%152 ,.2.2 ,מהמשסע .1 . 1957 "דנ > ₪96 שמ1ל9ת1שמע ‏ (01עלמ00 ,"2206088 .0921081 ₪ %ס | לע %201מ60 60 מסהסלסק2 15116%61טא" ,.1 ,1%2א6250%ע .2 (88מ66641סס:ע2 06מ62ע2682ם00 .[סע%מס0 8%10מסלו2 %מ3ס10 1965 ,"מש81פכע 2-2 6בגוה ,02%ס+ 6% ,( עסע22 ,58גו5011מ1 16מ2מ2017%6602 ש3801860ם38 - , "8ם8%6ע8 [50218ו8מ1 מ1 068מ126 01ס2שמסס" ,.1.ת ,( צ1טסא .2 6 00 26108 2 ע80016% %מסגעונלפמ1 [פגוממ, 218% ִ 6 ש₪ 005006 ,1028 6%/ ,₪מ066061ס2ע 1 212600 םמ1 250826088 .2.1 ,מהצת ,.2.0 ,8םה1בבבח .4 , .28 משעגו8+21% ,62108ם2 02 806189 למפגו8%2מ1 ,01סע%מ00 5 .19 -ג16מטוטינסקע0 מ62812108%10ט1כ" ,81 66 ,1.2 ,(לסמצסע ,.2.% ,(הפעסטםע .5 א +ת6מגרדל8מ1 (9201מ60 2206688" ,5 פבמגו1סץ , "מ0ס%1ה%מסמגו8%2ת1 מ1 .19 .בצ ,.608 ,282% 10מ862 , 6סגו8%11תמ1 מ0ע68082ת2 0286+מ83%48 , "המהמפת מב חס( ,8060גו1]116%12 08מ0 - 8שמ1א16ק1%1גא ,.1 , שמגנע .6 1. פס ,1976 11ע22 ,8מ6021ם1שמע %201מ00 5מנ1עמ9 212 8 ת1 מ0ס1ל181גו200 2898" ,.3 ,8ל6ב2 ,.3 ,המגטבהס .7 5-2 ,פס ,1976 ,8 קָ1ג0 ,2160%202103 , "שמספבעֶ3 בגוינלצ90עט ממע1 , "8צ218218 סל 8028מ86 מסצע :108" ,.2 ,מבבנג .8 : . -. סע ,1976 11לסב 247 , "300 %6קם00 מסעע שמ1טס 00688028;ע" ,..3 , 1>הסגונסם -0 .פע ,1975 ,16 +168,00%0058מ21600202 ,"122000 - 01ע%ם00 5684גו21852:40 10581 1בפצעפמסם" 7 - ) .76 עצצפוםמ08 ,74 .80 ,6%8ע מ0ס1ללבסבגונלטמ1 611אעסמס 1 0% 6ַקמהת ₪188 %2018מ00 6סגוקמססגן 5% שסם" ,( - ) - .2 ,1975 >2609200 ,מש2881₪ מפסגוקם 00 ,"9₪803ססעע צאפא 6818ט26 0268%8 - 226 0% 00268 0תע שמש" ,.א ,8בסלהם. :4 -ספ ,1976 20241 שמבע69מבשמע 1סל2למס00 ,"855:%- גוס 3נ+3 3" 0.%.6,0פסת ,.1.2 ,:80206?218 ,.+.3 ,ממות , 01.08%ממ160 6+55402מגונל8מ1 , "מ181%10גו400 2898 *צסלגוסעססס סג : .= .פע ,1975 קיפגוםמ18 4מא %מ0מ%08000 02+ 28810 6ם681-21 +1ספעגוסץ 26802" ,( - ) ,מ2101810 %מסםמסיעומב1!63 84710מ60גו4 250018 2671656 ,( "1סללמ00 : 2 ₪מג1 ,.08 , 6[הלקממטט , "6080283 60סעססמס בו מס 8ו0 82088 08628 01סתלמ600" ,.2.01 ,קמס -37 - 35 .סס ,1975 <2860208 ,8מ8021מ₪1מ2 1סעלמ00 , "מ 2080820‏ 0026201 616המסלו2 מ1 60%8כ8ס:ע" ,.2 ,2620% ,5568ע3 סבבהַמקכע +ס 1[המלוס0 ,2993 6בט> +ס 6₪מ880410מ8ת? 0-2 יספ ,1974 2800200 ,6201מ0ס0 מה %מפמסלטטבס , ":73:60081 8102002000880% 6מ2" ,.6 ,מא1קהת ,.ת ,2815 -9 .-סס ,1976 402111 ,מגו2נ83286%5 מממ מ%8%10מ6נל8מ1 , "8מ860 01:שמ0ס0 1985 6מ7" ,.ח.ע , 1בקתגות -359-41 .סע ,1976 צלהטמ08 ,צ108סממ280 קל 086 151016גה? 1%8ם202 8 0025201 מ+ 668802ס:עגן" ((-) .12 .ע ,1975 ש2809008 ,מ26818 שפסגוקמס00 , "68קמפמ0 6בחל+2ס8י 1סנל מס ,"201ע002% שססגוקעם00 ₪מ008%1" ,.2.א ‏ המה1רבגטח 4 -ספ ,974, שפסמפטס( ,8מ1ל66מ1קמע ,"30812688 +%8162022009880 פמל +0 8בהַק1המ22 מב" ,.7.2 ,62:ב2 הצתהם ,מ0ס61צסמָשַס00ס ש000%0ו8מ 302160‏ 81מ8%40 ,10468 מגצספע %-1976 ,.08 ,01828 88 1. ה 15. 16. 17. 12 9. 20. 21. 4 ו ו .1 אלגורלתמוס לקב?עת תוא? אופט?למל? בפרולקע?ם-קו?ים בהנדסה-אזרה?לת דוד ערמון הפקולטה להנדסה אזרח?ת, הו - מכון טכנולוג? ל?שראל = =-==-=ההה===----=2 י-- =======-22 =<===<====<== הצגת הבעלה: י'פרו?קט-קו?" הוא פרו?קט המשתרע לאורכו של קז (?שר או עקום) בין שבל מקומות ג?אומעריים נתונ?ם. המקר?ם האופ?נ?ים בהנדטה האזרהית מת?חסים לבנייתם ולהחזקתם של כבלשים, מסילות-ברזל, תעלות-מים, קו? צינורות להולכת נוזל?לם (מ?ם, נפע וכ?ו"ב) או גאזים, קו? חשמל ועלפון ועוַד. בדרך כלל מ?ועד פרויקט כזה להעברתו של מצרך כל שהוא ממקום אחד למטנהו. תכנונו של פרויקע קו?י מתמקד בראש וראשונה בקביעת התוא? הג?אומטר? אשר יהבר את שנ? מקומות המוצא של הפרולקט: 'המקור" וְ- "הבור". מתבקט לכן פ?תוחו של אלגור?תמוס למציאת "תוא? אופט?מל?", הוא התוא? אשר עלותו הכוללת - לטוה של תקופת זמן מוגדרת - תהיה נמוכה יותר מכל אלטרנטיבה אחרת. ‏ בעלות כוללת זו משתלבים שלושה מרכיבים עיקר??ם: עלות הקמה " תחזוקה "י הפעלה . כל אחד מרכיבים אלה תלן? מגורמ?ם ח?צונ?ים מגוונים כגון: טופוגרפיה, גיאוגרפיה, ג?אולוגיה, אקולוגיה, ש?קולים משפטיים, בעלות הקרקע, עלות רכ?לשתה ועוד. מכלול גורמים אלה ?כונה להלן בשם 'השפעות הסב?ב". תיאור המודל המתמט?ל: א) המסגרת הג*אומטרלת: השטח הגיאוגרפם? בו ה??ב התואי לעבור ??חסם בתוך שדה מלבנ?, אשר יהולק לאחר מכן לסר?ג של "ר?בועים בס?סיים" (ר' תרט?ם מס. 1). האלגור?תמוס המוצע אינו כופה שום הגבלות על צפיפותו של סר?ג זה, והמשתמש חפש? לקבעו כרצונו: כקו מנחה ?צו?ינו הט?קולים הבא?ם: ו. השפעות-הסב?ב ?כולות אמנם להשתנות מר?בוע אחד למשנהו,. אך בתוך כל אחד מהם הן חייבות לקבל ערכים קבוע?ם. מכאן שחייבת לה?ות קורלציה מסוימת בין צפיפות הסר?ג מחד לבלך המה?ימנות של א?סוף הנתונ?ם הח?צונ??ם מאלדך. / 2. הצך?כה במשאב? מחשב (זכרון וזמן 0/0) עולה במידה ניכרת עם גידול הצפיפות של הסרלג. 3. הד?וק התיאורת? של הפיתרון יהיה רב ?ותר, בה במידה והסריג להיה צפוף. יותר. >99 ב) השפעות הסביב: עקרונית מאפשר האלגור?תמוס טלפול במספר בלת? מוגבל של ג) ד) גורמל הספעה ה?צו1?ים, כאשר כל אחד מהם מבותה בנפרד. לדוגמא: גנלח כ? מבחינה התכונות הג?אולוג?ות (אופי התשת?ת הפ?ס?ת של הפרו?קט) נלתן להגדלר ארבעה סוג? קרקע שונ?ם מהראות של ההשפעה על העלות. אלה ?סומגנו אד במספרים 8 , 3 , 2., ו , ולכל ר?בוע בס?ס? ??וחס הסוג (והמספר) המתא?ם. מרכ?בי המערך הכולל של המודל: הפ?כתה של הבע?ה ההנדס?ת המוצגת לע?ל למודל מתמע?, לגב?ויניתן *ה?ה ל??שם טכנלקות אופט?מ?זצ?ה מדע?ות, מח??בת בגיתוה האספקסים הבא?ם: 1. א?פוף נתוגים מק?ף ככל האפשר על תכונות השטת הנוגע בדבר. 2. קב?עתן הכמותית של השפעות-הסב?ב לפסוג?הן על שלושת מרכ?בי העלות. 3 ניסוח מתמע? של המודל ופתרונו. חקירתם של כל אהד מן ההבעטים האלה מהווה מש?מה נכבדה לשעצמה, וא*ן המקום כאן להתי*חס לכולם. מאמר זה ?עסוק לכן רק באספקט השל?ש*: ניסוחו ופתרונו טל המודל המתמעי; והוא ?וצא מן ההנחה כ? כל המ?דע ההנדס? והכספ? הדרוט למודל רוכז בצורה דטרמינ?סטלת מושלמת קודם לכן. מא?דך ?ש כמובן לדאוג לתי?אום ב?ן המבנה של בתונים אלה לבין דרלטות הקלט של המודל. פונקצית-העלות: ?וגדרו הערכלם הבא?ם: - - עלות ההקמה % - | " התחזוקה - " ההפעלה 0 עלות התהזוקה מחושבת בָעלות לשנה, מוכפלת באורך הח??ם של הפרו?קט, ואילו עלות ההפעלה מהושבת כעלות ל?ה?דה מצרך מובל, מוכפלת בס'ה הכמות המובלת לתקופת הק?ים של הפרו"קע. כל שלושת הערכ?ם האלה מתיחס?ם לאוךך הצלע של ריבוע בט?סי?, בתוא? אופק? ובלת? מופרע. אחד למשנהו, אך - כמצו?לן הם עשויים להשתנוה מר?לבוע-בס:ס? לעיל - הם מבח?נת קלט נתון לתהל?ך האופט?מ?זצלה. בדרך בלל ?תבטא קלע זה כשלושה מערכים דו-מימדיים על פנ? הסריג המוגדר, השפעות וקעור?אל?ות: השפעות-הסב?ב ?כולות להזות משנ? סוג?ם. ההשפעות המקובלות הן בעלות אופ? סקלר?, כלומר הן פונקצ?ה של המקום הג?אוגרם?ל בלבד. לעומת זאת קיים לפחות גורם השפעה אחד בעל אופל וקטור?אל?, ה?א מ?דת הטיפוע של התוא? (?ש השפעה הן לשיפוע לאורך והך לשיפוע לרוחב) . בגלל אופיו המיוחד יתיהס האלגור?תמוס אל ההשפעות הוקטור?אליות כחלק א?בטגרלי של. חהליך הפיתרון עצמו, בו הן תהוטבנה בהתאם לצורך הרגעי בלבד. מכאן מתקבל שטייה העלות לצלע של הריבוע הבסיסי הוא: . 1 50 * * * .= | אוו אש באו כמ הו וו (203 ,ו = ו - מקדם המבטא את ההשפעה . הוקעור?אלית טל רהכיב? העלות הטונים (פונקציה טל השיפועים לאורך ולרוחב - טל התואי הנבדק). ו) פרט? המודל המתמטי: עקרונית ניתן לראות את בע?ת התואל המ?נלמל+ כמקרה פרטי. או מ?וחד של בעזת 'יהנתיב הקצר ביותר" (ח6!|פס;? 66טס8 הטהזה1), המוכרת ה?עב מתורת-הרשתות. המ?וחד בבעיה שלפנינו הוא שאלן קיימים בה יצמתים וקשתות (4:65) מוגדרלם מראש, ולמעשה המצלאות ה?א של גראף אין-סופ?. על מנת שאפשר ?ה?ה לה?עזר בטכנלקות הידועות של פתרון 'הנת?ב הקצר ב?ותר" 7 צורך בהכנסתן של שת? מודיפיקציות מתקרבות: ו. הפיכתו של השטה הרצ*ף לגראף סופ?, בעל מספר מוגדר של צמףים. מטימה זו כבר מצאה את פתרונה עם הגדרתו של הסריג של הר?בועים הבסיסיים. תוגדר כל נקודת ה?תוך של סר?ג זה כצומת של רשת. הפשטה זו מח?יבת רק כי המקור והבור של התוא? ??מצאו על נקודות חיתוך כאלו. | 2. בחלרה של קבוצת קשתות מתא?מה, לחיבורם של הצמתים בינם לב?ן עצמם. זוהי ללא ספק בעיה סבוכה ?ותר, כ? עקרונית הר? ניתן לחבר בקשת כל זוג של צמתים. על מנת להגביל שפע זה של קשחות אפפרינת, נבדקו שלוטה וריאנטים מצ?אות??ם (ר' שרעוט מס: 2) : א) המוצל של 6 קשָתות מכל צומת (מהלכ? יצר?ה") ב) ויח 9 ₪8 6 " יי (מהלכ? "צר?ח" ו- "רץ") ג יח -9 160" " " (מהלכ? ייצרלח", יירץיי ו- ייפרטי') . ניתוח מתמטי מדויק לחיטוב השגיאה המתקבלת כתוצאה מכל אחת מךן האלטרנט?בות האלו, נותן את התוצאות הבאות: שגיאה מ?רבית תוחלת מס. ס ו ג ה מ ו ד ל 2 אפשרית השגיאה ו ייצריחיי בלבד 72% % 20.32 2 ייצריה" ו- "רץ" . % .4 -% 8.28 % 5.88 3 'יצריחי' , "רץ'' ו-"'פרש" 5% 2.75 % 1.44 מאידך, אין להתעלם מן העובדה כ? התשומה הדרושה לב?צוע החיפוש של התוא? האופעימל? גדלה פ? שתיים במעבר מכל אלטרנטיבה אל המתוחכמת ?ותר. ו ה ז) האלגור?תמוס - תכנוח ד?במי: עצם האלגורלתמוס לא ?תואר כאן על פרעלו, ובטתפק בציון כ? המדובר בפ?תרון המבוסס על העכנ?קה המוכרת של תכנות-ד?1מ?, כאשר ה'"שלב:ם" (5%58465) בקבעים דינמלת תוך כד? תהליך החיפוש. כל שלב הבו ח?טוב צומת אשר העלות הכוללת של התוא? מן המקור אל?ו ?כול להיקבע סופית. הו'מצב?ם" (5%:8%65)של המערכת מתא?מ?ם לקשתות השונות באמצעותן נ?תן להגיע אל הצומת הבדוק. 3. תוא? שאינו צמוד לפנל הקרקע: הכונה אופינית של הבע?ה הנחקרת, המ?חדת אותה לגב? אלגור?תמלם קונבנציונל?ים של הנת?ב הקצר ב?ותר, קטורה בניתוח האפשרות העקרונית לחבר קטעלם של התוא? באמצעים שאינם צמודים לפנ" הקרקע: גשרים (בנ*?ה ע?ל?ת) או מנהרות (בנ?*ה הת-קרקע?ת). קטעים כבאלה ?כונו בשם "קטע?ם תלוש?ם" (מן הקרקע). כלל?ת 1יתן להיקבע כ? כל קטע תלוש ?חבר שת? נקודות מוצא, כאשר פנ? הקרקע של כל נקודות הבי?נ??ם ?ה?ו או במפלס גבוה ?ותר (מנהרה) או במפלס נמוך ?ותר (גשר) מן הקו המחבר את נקודות המוצא. למען פשט את התק?רה, ת?קבענה ההנחות הבאות (שהן מציאותיות ברוב רובן של המקרים המעש??ם): א) הקטע התלוש ?ה?ה קו ?שר (לא קו עקום או מתפתל); ב) הקטע התלוש *ה?ה מאוזן. להלן תתנאר ש?עת ח?פוּש המתבססת על שת? הנחות אלו, ואשר באה להשתלב באלגוריתמוס שהוצג לע?ל. הת?אור ?ת?חס לנושא של מנהרה (בנ??ה תת-קרקעית), אך המקרה טל קטע תלוש ע?ל? זהה לו בכל פרטלו. על מנת לפשט את ההסבר, הועתקה מערכת הצירים כך שראשה מתלכד כעת (ארע?ת) עם פתחה של המנהרה: (0,0) = 1 האיזור המקווקו בשרעוט מס. 3 *וגדר כ- "הר מקומ?" (ב?חס לצומת ] ), הכולל קבוצת צמתים [... ל כ ז = 4% אם וכאטר מתמלא?ם טנ? התנא?ם הבא?ם: א) המפלס ‏ ה של כל הצמתים 6 ח גבוה *ותר מזה של הצומת | א 6 ה + (!)ת< (ה)ה ב) הקו ה?שר והאפק? ה?וצא מ- | .ומגיע למ?קומו של = עובר בתהום שכולו גבוה מהמפלס של | . תוגדר קבוצה זרה ל- א , היא הקבוצה 6 של צמתים הגובלים את ההר המקומ" 4 . צומת 59 היה שייך ל- 6 כאשר: א) 0 (1)ת > (4)ת - -. בו הקו הישר בין : לבין .9 נשאר - לכל אורכו - בתחום ההר המקומל. ₪ שיעת ההיפוש מתמקדת כעת בז?הו??ן של כל הצמת?ם 6 ₪ ף, המתיהסים לצומת של 'יפתח מבהרה" ‏ ] נתון. לאחר שזוהתה הקבוצה 6 המתא?מה, ת?חשב העלות הכוללת מ- | לכל 86 , וזאת בהתחשב עם ערכ? העלות הספציפ?ים. לתנא? מנהרה. בדוגמא המתוארת בשרטוע מס. 3 מורכבת הקבוצה 6 מן הצמתים הבא?ם: , (ו- ג 2) 20 , 2) 0 1 , (3., 0) = 6₪. 8 05 ,0 ץצ 1,030 4 8), ל 4 4 יר (3, 5) מאידך, לא תיכללנה בקבוצה 6 נקודות מהסוג של (8 , 3) = [ ", וזאת מפנ? שהקו הישר בין | לבין [ הותך את קו-הסר?ג 3+ = ץ במפלס שאינו הד-משמעית גבוה מזה של | . במקום מנהרה מ- ] ל- [] לשקול האלגור?תמוס את האפשרות של מנהרה מ- 1 לצומת (3 , 2)" = א , וקטע רגיל (שאלנו תלוש) מ- ל- [ . בדרך זו תנהג טכנ?קת החיפוש לגב? כל צומת, כאטר הקו המחבר אותו עם הראש?ת של המנהרה ‏ ': אינו חד-משמע?ת בתחום ההר המקומי " , כגון הצמת?ם (2, 68 , (!- , 3) ועוד. // | 7 נשאר כעת להראות כיצד מזוהה הקבוצה -6 הלכה למעשה. הש?עה מתחלקת לשב? צעדים: א) חיפוש לאורכם של שמונה "הכ?וונלם הראש?ים" (ר' שרטוע מס. -.4). ?יבדק כל כיוון כזה, החל מנקודת הראש?ת (0 , 0 =| , וכל צומת אשר מפלסר ?היה גבוה מזה של | ישויך לקבוצה א . הצומת הראשון שא?נו עונה על דרלשה זור. (כלומר שגבהו א:נו גבוה מזה של | ) ?שו?יך לקבוצה 6 . בכך מסתיים הח*פוש לאורך הכיוון הנידון, והטיפול עובר אל כל?וון ראשי אחר. ב)' תוגדר ‏ 'עבעתי' ברדיוסל 84 מסב?ב לראש?ת, כקבוצת הצמתים הבאה: 2 = .| | 6 600 ה = |א<| אנ א > | א | : ה > |צ| ( 8 - מספר ח?וב? שלם) . מכאן ש''טבעת'' א?נה אלא רלבוע בעל צלע. 2% , כשהראשית ממוקמת במרכזו הגיאומטר?. . / , 8 | 0. - בעת ייערך חיפוש לאורכן של העבעות, כאשר 3 ,2 4 = (כלומר, החילפוש מתחיל בעבעת בעלתירדיוס טל !ו = א ) . ושוא תיבחר כעת צלע כל שהיא טל עבעת ברדיוס ₪ , נאמר הצלע + = ץ . ??מצאו שגי צמתים צמודים על הטבעח: ". ₪.) וד (8 , ן,.א) , אסר שנלהם מטת?יכים לקבוצה א (כלומר, מוכל?ם בתוך ההר המקומ?"). במ?דה ואכן נמצא צמד כזה, ?:בדק הצומת הבא: 1+ = צ (|,ואוי< א ( * 3 ו צומת זה משתייך לעבעה בעלת רדיוס ! + 8 . אם המפלס של צומת זה גבוה מזה ‏ בא > |.אן ) ו טל הראשלת, הוא ?שתייך לקבוצה ‏ 4 , אחרת הוא ?וגדר כ"צומת-גובל" וישויך . לקבוצה ‏ 6 . באמור לע?ל, הח?פוט ?בוצע לגב? כל ארבע הצלעות של הטבעת. עם טלום שלב זה, ?עבור החיפוט אל העבעת הבאה, בעלת רדלוס 1 + 8 . התהל*ך כולו ?סת??ם, כאשר הוא יגיע לעבעת, שאינה מכ?לה צמתים הש?יבים לקבוצה 4 (קצהו של ההר המקומ?). ?יטומה של הטכנ?קה *ודגם לגב? הדוגמא המתוארת בתרשים מס. ‏ 3 : ְ הקבוצה הקבוצה 6 ל ו | צעד פּ ר ט ם א ץ ו 1 חיפוט לאורך הכ?וונים הראש?ים (בסדר המצו?:?ן בתרש?ם מס. 8) כיוון מס. | 0 1 0 2 0 3 כיוון מס. 2 1 1 2 2 3-3 : 8 -% כיוון מס. 3 001 2 0 / 3 | 0 כיוון מס. -4 ו0 0 8- *- ₪2( + כיוון מס. אין קי?ם הר מקומ?. צעד פ ר ט ? ם ה צ מ ד הקבוצה %/ הקבוצה 6 . . * ץ : א ץ <* ץ 2 עבעת ברדיוס ו . , ו 0 5 1 - : 2 ו- . 1 , . 2 ו טבעת ברדיוס 2 . . 2 ו300 . , 2 2 3 2 , , 3 ו ' ו ) "*‏ 2% ) 2-3 טבעת ברד?וס 3 3 | . 0% [ 4 3 טבעת ברד?וס 4 טי % ₪ + של ל ה ה יי פ ו ץש החחחחחטחדדרקררררררקה .777-ה הירקה הררה 7רקרק הררה - תכנית המחשב: הפיתוהח כולו בוצע במסגרת עבודת מהקר מטותפת בין המחבר לבין הףה"שה3א .1 .פַָה|-.ז0 .0%:ק מן המכון לניהול-בנייה באוניברְסיטה הטכנ?ת של מ?לנכן, גרמנ?ה. תכנית מחשב ראשונה נכתבה ב- +! - אגהז08;, והיא מטלבת בתוכה את בנ?יתה שליפונקצית העלות (סעיף 2-ד'), ואת עצם האלגורי?תמוס של מציאת התוא? האופט?מלי. בתכנית זו הונהיכי ק?ימת אי-תלות בין השפעות-הסב?ב השונות, כך שפונקצית העלות ניתנת לחלשוב ?שיר כח?בור או כמכפלה של הגורמים השונים. הקלט לתכנית זאת הנו: - א) מידע כללי: ‏ גודל הסריג, הקואורדינטות של המקור ושל הבור, העלות הבס?טזת לצלע של ריבוע-בסיסי (צמוד לקרקע, ובקטע תלוט), המקדמים ף של השפעות השיפועים (ר' סעיף 2-ה') בתוא?. ב) המפלס (רום מעל פני-הים). של כל אחת מנקודות-הסר?ג. 55 ג)'עבור כל גורם של השפעת-הסבלב: ו. אופיו (האם ?ש לחבר את ערכ?ו אל העלות הבס?סי?ת, או שלש לראות בו מקדם למטרת כפל). 7 2. מערך דו-מ?מד? של טיפוּס? ההשפעה השובלם. 3. המטמעות הכספית של כל אחד מעלפוס?-ההשפעה. בפלט המצורף נ?תן פ"תרון של בעלה מציאות?ת מוגבלת, אשר בוצעה באמצעות תכנית-המחשב הנ''ל. הפרעים העכנ??ם הם: , הסריג: | 55 % 55 -7 מספר השפעות-הסב?ב: 2 (האחד מולטיפליקטיבי והטב? אד?ט?בלי). בבדקו טת? אלטרנטיבות: אין לבדוק אפשרות של מנהרה ושל גשר; : ?ץ לבדוק אפשרות של מנהרה (בעלות כרל??ה נתון)). זמן המחשב (" 6חו: .6.2.0 ) במחשב הטכנלון (370/168/א8!) ה?ה כ- 0 - 15 שניות לכל אלטרבטלבה. "הסדה הסלבגבי" הבבדפ "צריח", יירץ" ג-"פרש" "צריה" ור-"רץ" "צריח" בלבד שרמום מס' 2: אלסרבטיבות למערכת קשתות. 8 4+ 3+ 2+ 1+ 0 1- (6 66) % "צופת-קצה" שפרסרס מס' 3: "הר מסוסי". / : שרפום מס' 4: כוובים ראשיים. ₪7 7 28% 36-66 36 0 28 26 60 5ב 0א 18 16 14 שג. 18 א. 5 20% . 18 % ו 5 תואל אופטימלי בין שתי נקודות נתונות - כולל מנהרה מתחת לרכס-הרלם 2008006008 100 120 140 16 .18 0 200 22 0 240 26 282 30 0 32 34 36 38 400420 462 46 48 (0 . ו י | * * % + ג +** 59 ' *א+א*%%+ 4% * * * / , יִּ 0 7 . % 2 60% / תואז אופטימלי בין שתי נקודות נתונות - ללא אפשרות של גשר או מנהרה ההההחחהההההההההההקקהההההקהההההרקההה"חהההההה-ההההההההם 2.2.2 25ב ם 2 4 6 8 10-12-16 16 |88 20 22 24 260 28 |; 0 32 34 36 38 40 42 (6% 46 48 0 -שךן שמוששאאא ]₪ ( 0 1 ההכושץ וזו 4660 5 ; 0 2209 - 4562 3 3 119 2 ג 400 4+ 44 ו 6 419464 41 08| 2 6 5171 18 6 3 206 8 7 85 777.1 55 1 מזטסא אעא:זקס =<ט 8 שזאאן טא 600 שטז5 =0 ז5 60 279 2233 1 5 55 5 ₪ 5-5 5/5 ₪5 כ ת)/ר 5 > 5 4 5-40 5 5 545 00 ₪0 -ט--000 כ 9 0 4 מס ₪ ₪ טא יס 5 כ = = 0-7 א 7-ה 050 > שש -סספטשרצרסט . = = == = == (ח תואי הכולל מנהרה בין הצמתים (39 ,5!) ו- (26 , 28) מזשטא אשא]זיקט שס 5 6608 ספפזפ =0 ז6059 0 סַ 1019 פן0ן 208 19 21007 9ן 1000 13 206 22% 272 18 100 18 7 107 9 1 12 7 21-08 18 11 2056 08| 2010 16 20009 9 2-06 2007 2200 2004 208 פפצן 05 2217 077 222 9 142 208 9 0+ 2930 141 2005 | 13 142 5 142 77 144 59 12 2001 112 22 141 11 229 9 2208 3 1464 6. 13 9. 3 7 18 68, : 147 2|1- 117 5 1764 077 142 5 8 3 8 9 206 3 7 14 1009 146 תואי ללא מנהרה וללא גשר זו 6 ץ סו4+ 0 ת) ₪ ם-י סוס סו םר יס תא השחלת כב?לי עופרת - אופט?מ?זציה מאיר כפיר כביל? עופרת הם אמצע? פיז? להעברת תנועה טלפונית - הם נקראים כך (להבד?ל מכב?ל? פלסט?ק) על שם' מעטה העופרת העוטף את הכביל ומגן עליו מפני מ?ם והשפעות מזיקות אחרות בקרקע. 2% א" משרד התקשורת מוצ*א מיד? שנה עשרות רבות של מליוני לירות לטם רכישת כביל? עופרת (1 מטר כביל עולה מאות ללרות), את הכבילים מטחיללם בין צמתים הנקראים 'גובים". המרחק הבין-גוב? נע בין 60-90 מטר בדרך כלל. הכביללם עצמם מג?עים על גב? "תופים", כאשר אורך הכביל על תוף נע בין 150-200 מטר. | קיימת, אם כן, בעיה של התאמת חיתוך קטעים מתוך התופים, כך שיתאימו למרחקים הבין -גוביים , והשארית שתיוצר תהיה מ?זערית. מרכיב נוסף בפונקצית המערה הוא מספר המחברים. 'מחברי' הוא ח?בור פיז? בין שנ? כבילים ומ?קומו - בתוך גוב. כל מחבר מהוה גורם פוטנציאל? לשיבוש הקשר הטלפוני (בעיקר ב?מי גטמים). גם ההטקעה הכרוכה בביצוע מחבר היא משמעותית. ?ש ענין רב, אם כן, בצמצום מספר המחברים לאורך מסלול ההשחלה. כשבדקנו את הנתונ?ם בשדה, התברר כ? מ?ד? שנה נמכרת כפחצולת כמות ממוצעת של %א1 מהצר?כה השנתית של כבילי עופרת. הקצאת הכבילים להשחלות נעשתה באופן ידנ?, כאשר התופים נבחרו באופן אקרא? על פי שיקולים של המשח?ל?ם או המהץנאים. עם זאת, היתה מגמה בהנהלה להזמין תופים בארכים המתאימים לקטעי ההשחלה של כל פרויקט ולהקפ?א מלא? זה עד למימוש הפרו?קט. אולם הסתבר לנו ששיטה זו הינה בעלת *עילות מוגבלת, מהסיבות הבאות: . ו ו. שינויים רבים בין התכנון והביצוע, תוך כדי משך זמן האספקה הנמשך כשנה ומעלה, שינויים אלה שמים לאל את הכדאיות בהקפאת מלא?. 2. נזקים הנגרמים לכבילים בדרך מבית החרושת למחסן, גורמ?ם לכך שיש צורך לחתוך את החלק הפגום ואז כל ההתאמה (הכרוכה בתופים רבים ה משתבשת. 3. פיגורים 'בזמני אספקה של התופ?ם. ' עמדה בפנינו, אם כן, הבעיה הבאה: למצוא שיטת הקצאה שתתך פתרונות תוך זמן קצר (יום - ?ומיים) ושבעזרתה ניתן יהיה להשיג גם מינימום שאריות. של כבילים וגם מספר מחברים מ?נימל? לכל פרויקט השחלה. לשם כך הומצא אלגורלתםקיוריסע? שפרטיו מובאים למטה. 1 ווה פרוט השלבים תאור הפתרוך הגדרנח | * ו. סארית - כביל באורך העולה על 30 מטר והנותר כתוצאה מהקצאת חלק מתוף. 2. פסולת - כביל באורך הקטן מ-30 מטר. לכביל באורך כזה א*ן שימוש והוא נמכר כפסולת נהושת. . 3 מסלול - וקסור טל מרחק?ם בין גובים או צירוף של מרחק?ם כאלה (אם ?ש אפשרות להשח?ל ללא מחבר דרך יותר משני גוב?ם). התנא? שמק??ם כל מסלול הכולל ה[ וו רו 4.4---+++- - -- --*-.--ד את כל הגובים בפרויקט מסוים הוא,שמספר המחברלם לארכו היִנופְּמִיגַימל?, ש| האפשרי תחת הא?לוצלם הק?מ?ם. א.. קטע - | ה?נו איבר טל מסלול והוא מתאפי*ן בכך שבשנ? קצוות?ו ?ש מחברים. התכנית מורכבת מטנ? חלק?ם: א. הקצאת תופים ללא שאר?לת. ב. הקצאת תופים עם שארלת. ז. סידור מלא? התופים הק?*ם ברגע נתוך במחסן, במרווהים של 8 מ' בסדר ?ורד של ארכי התופים. ו 2. בגית כל המסלול*ם האפשר??ם בהתחשב בא?לוצ?ם של מ?קום מחברים הכרחיים ואורך הטחלה מקסימל? באותו פרו?קט (תלוי בתנא?ם טופוגרפ?ם זבסוג הכביל). 3 סידור קטע? מסלנל במרווהים טל 8 מ' בסדר ?ורד. ּ: 8. סריקות אורכ? התופים לעומת אורכ? הקטעים, והתאמת זוגות: תוף - קטע. הסר?קה. מבוצעת 5 פעמים כאשר ההפרש בין אורך הכביל לאורך הקטע גדל בקפלצות של ו מ' החל מ-! מ' ועד ל-5 מטר?ם. בפיום שלב זה הוקצו תופי?ם לא מלאים, וכך מנוצלות שאריות הכב?לים הקימות באותוי רגע במחסן בצורה המקסימל?ת. 5. מהקטעים שלא נמצאו עבורם תופים בשלב (א4) יוצרים את כל הצירופים האפשריים. עד לאורך המתאים לאורך התוף המקסימל? שנמצא באותו רגע במלא?. 6. חנזרים על (8) עבור הצירופים שהתקבלו ב-(5). 7. טלבים 3-6 מבוצעי?ם עבור כל מסלול. 8. עבור כל מסלול מחושב יהס הפסולת והמסלול שיחס זה מינימל? עבורו, הוא המסלרל הנבחר. בסוף שלב זה הסתיימה הקצאת תופים ללא שאר?ת. . 9. היתוך קטעים להשחלה קטעים אשר לא נמצא עבורם, או עבור צרוף שלהם עם קטעלם אחרים, כביל באורך, מתאים, יהתכו מתוף כך שהשארית שתוותר תה?ה בעלת סיכוי מירבי להיות בדרשת" . בעתיד הקרוב. יְ י 2 כדי להשיג זאת ?ש לוודא שההסתברות לדרישת האורך שהתקבָל תהיה קרובה ככל האפשר לשכיחות היחסית של אורך זה במלא? התופים הקל?ים. לא נפרט כאן את פונקצית המערה המתאימה שפותחה לצורך כך. כדאי לציין רק זאת: הסתברות הביקוש לקטעים באורכים השונים, נבנתה על סמך א?נ פודמציה היסטורית של אורכי השחלות. אולם התפלגות אורכי הקטעים המגיעים לשלב חיתוך אינה זהה להתפלגות ‏ הביקוש, משום שלקטע קצר הסתברות גבוהה ?ותר ש?מצא עבורו, או עבור צרוף שלו עם קטע אחר, כב?ל-בשלב הסר?קה. לכן, התוכנית לומדת תוך כדיהרצתה את התפלגות הקטעים המגיעים לחיתוך ומעדכנת עצמה בהתאם. הקלע והפלע של התוכנית ו. סוג הכב?ל. . 7 מספרי וסוגי הגובים, והמרחק?ם ביניהם.. 3 פרוע מ?קום מתברים הכרחיים. התכנית מכילה טבלה קבועה שבה רשומים 0 !. אורך מקסימל? מותר להשחלה, לפ? סוג הכביל והצנרת. 2. סוגי גובים (לפי קודים) והשאריות שלש להוסיף למחבר או לכפוף לכל סוג גוב. הפלט: הפלט מיועד ‏ עבור שני גורמים: .א. קבוצת ההשחלה. ב. מחסן הכבלל?ם. ‏ . א. פלט לקבוצות השחלה פלע.זה מכיל את תכנית ההשחלה: מספרי הגובים שבהם יץ לבצע מחברים, אורכי קטעים, מספר? התופים המיועדים לקטעים ואורכ?הם. מס' תוף| אורך התוף| אורר קלע , השחלה . דוגמא: 3 יקיק הוולו קויקור דרווה ב. פלט למהעגים פלס זה מכיל את ההקצבה המיועדת למחסן האזור?: מספרי התופ?ם, ארכ?הם וסימון הפרו?קט. 0/0 דוגמא: תוצאות בטבלה למטה מובאות תוצאות לדוגמא של הטימוט בתוכנית '|%1)". ניתן לראות כ? אהוד הטאריות הממוצע היה 0.5 לעומת-%ו בטיטה ה?דנית - מובא גם לצורך השואה מספר המחבר?ם בכל פרו?קט כפי שתוכנן ?דנית, לעומת ההקצאה ‏ עייי יי |[/איי. . פרויקט | אורר: שאריות | * וקו 600% הפרויקט שאֶרינת. מתברים | | מחבר?ם . | התפתהויות נוספות : בעיקבות הצלחת '|1/אי' בעטרות פרו?קטים בת"א ובירוטלים, התבקטה המחלקה לחקר בא!%?0 למצוא תטובה גם לשאלה הבאה: ו 7 מתוך ההזמנה השנתית של כב?לים (15 ק'מ למשל), כמה תופים ?ש להזמין מכל אורך? כדי לענות על טאלה זו הוכנה תוכנית סימולציה אשר בחנה את ההטפעות של הרכבי תופ?ם לונים על *עילות ההקצאה. ל התקבלה טבלה דוגמת זו שלמטה: אורך התוף | מספר התופים (במטרים) להזמנה סוף דבר התכנית ''|1/א'' מביאה להקטנה דרסט?ת (עד לאפס כמעע) בטעור הפסולת הנוצרת בתהליך. הטחלת כבלי עופרת. הטימוט בתוכנית זו.עד היום כבר הביא לחסכונות ניכרים. הכנסת התוכנית כתוכנית סטנדרטית להשחלות בכל הארץ, תביא לחסכון שנתי של 8-5 מליון לירות (במחיר? 1976). 65 פה קבוצת דיון מס" 3: "הערכת ביצועי מחשב" יו"ר: ל. ספר ג. קנדלר א. רונה .נ. למלבאום ₪ 5 70 צשאסגפלג ספ אג % ₪650685 סם פעהשץ 5ת6006ע ם1 תשט1ק מ566 פ5בת תס1שב-:ם4 0% 105 2 ש6תם קת1ש18ט6ם םמ0 .(022) מסנםַבט1בטת 66מ8מ26:%02 צסמטקה 60 5 560001606 5מ0808ו₪039ם 06םגםצס5ע6ק 20ב0הה508 6םמס + 6עצטםבל86פ11 ץע ממסתסקַםת3? 18 715 .028 סם 166[קקב 0668 שטאת 60 מסקקם מסת פמ1ץ1 תתה עס .צ8ס5206010פם 8 65ת11פטס 3281616 7115 . (280) 6ע0016051 .0628260605 5מ628510ק0 מה 01 66ת₪4ע502ל6ק 56 8ת1צט₪625 סם 450 )תסחםסעאקסת 0069801085 6תט 0% 86 סח 1 מ6067₪ע8ק06 62801008קס םמה 01 ₪ב:ק818 8 18 1 6עטפ8נק :86701685 ע56טש.+0ס מספמטת 8 1865טסצק ת2866 10681 ת(2866 6066 . (51168%1008ק3. 25/50 148 .6.8) 5םמ21168610ק2 01186 - (6 מ6וחק 660610 -מ8221168510 .150 6.82) שתנעבּת5 6ם1ך 8 ,61016ע8 118 0% פס6פסקטנוק 6תם ע0ס+ 8ם8 ,ם418213 6הם םמך 1 811 ע0+ 2652051016 826 5מ618510קס מאה₪ 8550(60 18 58 1% -.7צ1תס 65ת11 5מ108810ת60000 64ת3 מתסמק1טףס 6ם 05 מ8510עט0 6ת1 .81011167מ20ק68ץ ע6פט 2 .826 561068ת6ת5 4 5צ ע298000510110 + על ו 0% : .1 18016 ם1 ו טנס . 8 5 .ם610סתטת 706 - 2 646 סם 15 ו מק בוט -- 0 6 מסטא .655פון 8ם2 5 '96606868' עס '066666ם' 15 68 5010106 מס 23.8 56060064 עס ע616₪1821:גק' גי מ566 185 >ססט 646 ₪ם שַב6אט₪081 ע0+. ע040108ת66ם 8 תתב פַת141טסעק 8 מ 10הש 6ע5ם08 22 8 0% ע6פט 21ט61016ת1 מ ץק 66060 %8 הת1 185 86271668 6288 0082620181 .656205156 816ה51 8 ו 8 ת1 .₪5628 185 צם 2600656866 5620106 6םם 146טסצק סם מ66שם6ס 882666 06 ם08 100615 8629106 ,(צסטבחסת .5ג508118610ת1 6 מ;583 8 65606ע62ע ם10ת0 ₪655 526 6ת8 5ת628510ק0 2 ע5פם: 806 'פסתהש' 562 ת66060ס .167816 827666 6 .00 (1028טעסהם ,06 111 0516681088 טתך 155108מסט5 ש61ם5 60 56ב6520ע םת1 ,50675ט 575668 0 ,%166ע56 01 .ת586010ת8ת5 05 65קץ5 61516166 01 8ם66551סעק צ0+ 68 1600עע50 8ת1ה 2611‏ 3 -882628% 66 66509106 0ם ₪568 15 יי" 6 פעסם ₪8 195 מך הנעטה ₪566 285002688 מ5806ע5 ע%8 66עתם 0% מ10שקתט5ם60 01 6סאע 5 66111610 1168016מס ץצ61411ח86 6צסם 2 .ת20תט6%60 1055 8 ./. 67 ָ 773536108 10% צ2052051011157 5מ2013:10ק0 0% מ10ם3עטת :1 74516 | 111157פמסקפסת +0 2651084 מ54610ם723 +0 6קע7 עספט 0% ספעת וו הח המוופומוו ו סך סש | מטק6ט0 105 02 םעמש36 | מטקם1 105 0% 90018 לס '‏ 8856 10081 / 1 068ם 566 1 . . - 6% | 6+ ממ1צק 1256 6שבהם+ 6228 7148% מס בסשת 16056 הד 2 66סם 566 עסם6העאת₪ 56 386560 ספב מ1168610קק4 11685101קק2 6מת11ם0 בה 6 7425866108 4 ו . ע₪2828666 18865 10 תד 163418 . 61060 | ו ' | [ | ו ו | | | | | על 501₪64ת6ק 8ע3 01ת5םת60 ע4116טף 6ם3 35502017 פס[ מגת] 66םמ5פ8 18 15 :1 שמסא : .םת03?:₪6ק40 50087886 8 6 ₪3 עס ,2826 בססה5 48 .,5ע6פט 0ם 88ַת610ק ₪37 5585105 ב3856 056מ6ת ‏ :2 6שסא +14 0₪9 0856 5218 ת1 .51586 5181ת₪6 ₪6 01 מ510ם6%56 ם8 81846266ם00 ,ץ561עטם60 .ת5456 10641 08+ .465021066 85 8:6 םת6ם6ע3ק40 ם10םהעבקס התש 0% 561088 ,₪3 - 8ם1גט 35586266 8.1068117ת01ט61ת1 - םתסתק1טף6 60016ת 16גט 811 .350 0686ם8ץ ע0/ 866ם46%1 35 06 קגם ק5121116ם20ק66ם 8ת68510קס 6ת8 5ע6פט 0ם 5 06 14טסש 68קעם ע6פט +01 5021688510 1168016קק4 26268117 שצסם 2 .'ם8856 15666םכט5 0568 8 ת2866 166684מלט5 468 25005008 29702866 = מוגת םוש ם1230530610 05 ם20ם16 : 502013 08104016 ש6עסם 4 6" 85500065 מטמ1אג/ / . ה שה 0 ---------- = 66ע8260₪12 2226 5800166 ת86610פת7:8 .ם1282536+10 05 ב85ת6 עוח1צ1!4 +ס 1₪6ם 6 0₪מ8600 3 8 6ט8ב ₪56 ם10ם546הַ23ם .81ת1מ62ם 4 :16קתהאם 18 106 .56217 518 6.508םמ51 11286 06 ם68 6מ5600 1 מהגם 6ע0סם ספסם הש1גט 6 .5ת458656ת0 300 15 ב85ת₪₪55826.16 מטת1אבהם 6 .6ב 1ַעו23 .4800 15 ש6תם 05 5565ש5 6115 שַתבצעט6,.6ם11 6תם מסל+ 68עט260 2856 5070106 8 ₪111 שש 805 תם1ש 45 .6מ5800 ע6ק 5660864 .1/2 15 ,586510תַץ ם1 85 םם6ם0ק60₪ ג686 56017 תגהם ע6הםבהע ,5מ6ש6ט1מף6צ 5820166 תת 1צם 4 .66ע05+8 5601068 05 1156 8 15 ם1ש65ע 66 .6ת8 ,16קם6-3 שת 18016 ם1 םמ6ט81 15 16קמהאס .680016 ת5356 8 מס 246:ה66ת₪0 ₪111 81516186 15 .01 1656 6תך 7 : : 0 - . 4 | ו -- 8 ה > 2 "ו . א מפצצפס געצגס .57 תסתסקעס פעסדטםע5 ע0 טנשאאם :2 74016 , 48 6611 5610106 95 תנום 133 - .שסץ? 5670166 ו (1 066א) 6006558016 | מסצותנ 58ומ₪1 90 4 685ת11 10,000 ,020 .מ1ם 8 01455 :5866 '-. .פמתטסם סא בתטסענפטם 068מ1ם 120 2 סש קט תם1ש 3 01855 שס+ 25 8 01458 8מטסת פס . במטסצנמנט 56טם1ם 30 6 בנגו 8 - 2 0185585 ע%0 23 5 04558 המטסעתמטם פעטסת 24 - -- %ם1ם11 סא 2 01488 7 . 168 56ת20ק68ץ 4 - מ סופ מעע סע 2ס5אד , לשעאך / :0 .ענת +ס 6 ששסשם1ם 3 5 0₪:מ501 300 תאםם שעסם מסא 07 18 26582056 560086 1 6 מסססבעַת6 100 צס+ ץע1טףם1 :8 פמאם , 66ת818. מס .6 892056ע 6ם88600 3 .- 4 פ858ם6ם82486ת6 300 שסת 6ע6פתך . 5 שת3 6מם402558םט ם68 עשפש 516 14865098 8חה11₪101 +0 8םת6ם ם1 558586 :1 6סשסא 4 תשקס+51תק‎ . 5 86%ם68 16 .ממסמסקַתבת ע0+ .00₪666:כ מעסק6ץ 1681קץ: 8 פשסת5 2 6צטפ1ע : :תלצפ עס 685011086 0655 18 םעסק6ע 0% שקעם 515 0% ".ע16811ק/ם 6 5068 ק811ט5ט פש -.6קהעפטה שת 566 617שבע 6ז' 89 18 18 .ם61266810 1806+ 8ת6 1 5567 8 261656085 3 6עטפ1ץ סמסעסם ת6ש₪.8ת0:01ק 816 5מבפט 8 01455 פבהם מעסק6ץ 5+ת6 םסש+ 5 15 16קשגא6 018: 66081008 0ם 01668 ם1 .5ע56ט 4 01455 מהת6 5019106 .מטסצתלט: על 6ת68ם 15 35 6ה461528הט 60 פשהבש+סקת1 915018 5ק8₪ש1₪05: שתף 411 .105 0866 ב 05 פשפגתק שת6 412825 4 6צטפנק ול 68 '5ת700558610 0005201168 :6:350ק0 0: 56ב0ק65א'..%66ת₪3 אספ 6תש ב 5% .6.8) 5:62ע6 פַתנטה8צסקס 6ת: עס 26607686 ,256 ם0150 עעפט 84ם8 ל1[הטהגםמ 46ב 6ל ם5טמ 5ק6588₪ם1: 6:7ט8611 4ח3 8ק6681ע מס[ 6ה1 -(26 שקעד 2069 |- 7. 2 . . | 0 חהגת: ה0186 6ע0ם ,165115 8 5320(.25 56 85% ת506 ם6תפץ5 38 ה1ט ע0) ]ם15307066 0: 16268 165ת: 5מ508113:10ם1 עתבם ם1 .₪246 פסת 326 עסהם .1 86504117 6מ61 4מטסעםזטם םהש 60 85 5655ט 6תם 6ם8 %ה3510ת6קס ם66ש66ס 5 61455 6ם3 4 01455 תה505 208 5126 4תטסעממטם 6תם ,15תם 58164 שַת1טב1 6 .66שת1עם 116 1858 0ם 2626 0ע082 ם5ע1+ 0₪סז+ 15 3 64ה8 2 568ט518 ה1 48 306₪6 582215266 .426 00%[ 2 01255 285 15 מ6ת₪ מ006ם6סל 61+16206866 /ז6םה1זק 108:6:ק ב ₪56 1005 8 01255 ,885מפהש ,10686108 5281ה60 6תם שב עס0א18ק₪1[1:1 8 13ט 66ת8:540 8ה1101טס תע6תם0ת3 ם1 םס51הת1סשסס ע6866: 68264 6 מתאת: 6841668ע6 6022006058 0858ק65ע 56 05 הש68%40תס 4 .68568ק₪ץ 'דעק1ט0 208 0' 6תם ב1 ץ1261שה6 ₪85 5ת6פט 2 01455 08ס) מס1םהּ1עבּט פגס 58 ה 01455 םאת6 570266 מ65:188510טת1 ה6תםעט? -56ת265020 02 םתה6ם616 ז08: 5ם₪63 1215 .1055 ם510פ6ט4סמק 60 01455 מפנצש פע6םתחגמק סשם 88264 וטס 60₪517ב5120154 8ת1>תבעק 005[ 4 0155 2 תה0156 צע6ט שחפש בחסתם 0 01:860₪517ש51 8ם1:ם1תק 1055 60 01455 2 626טש 6מ6הם ( ץ066885100811 6 2780ם55₪6ש[30 ם8 6856 158ת: ת1 .055[ן 2 01455 0% 5108ש61א6 6תם 601 ו 6 16₪פסעק ₪26 501960 10715168צק 880 61845565 7 ₪ בבטסעמעום 4 01.55 '54516ק666ב' 6 פש 6זסטש 2 ססם 15 86 ,י'680ץ ת566' שטסם 85( 00856ש44 120 עח6טם . 207:188ק6ת ם1 ם92מ6ט50כ15 6ת: 158ק465 ,מאהם 5ט10טפס 15 ם1 .6ם3 ,480 ת1 עגּ ו 55111 18 15-,14685טספק ם645:51205+0 8 8מ51ה1מק שת 8 4 | 133 שר ל מ 2658866 ₪8 265 .6ט0516651 020 01 5600265 30 60 קט ₪56 ₪8 סב . 5 4. :061101510 ת1780586510 - .34 יכ שם+ 7 6 ו קמ ס% .1165 5000 0ם קט םת1צת 3 6 4 . 2 5 ד 4 10 אנ 4 1 8 צטסם 0שף 2509165 :68ט00[060519 166ש565 -,ם = -05ך 4 5 1 +20 (18566זק 5 1% טי 0 2 6ט6061ץ 4 1% %. ₪ :5 א 6.7 58 ,51265 6ממ0תםתטם 0% ם50510ל015521 608056166ם6 ק11בטבט 606 ת016) 5 6ת6תם 6ת6הש ק6טא6 1666ט0סעק 15 שתטספםתטם עטסת 2 םאתם 6עט5ה6 111 8 68 8 ,מם566 56 111ש 468 בל 5 16 .6תט1381[1 ם3)0ץ3 ב י : . ( :ם₪6858:09₪6 65606 מסחש 0₪1634117ק012 פשסת5 ם16ש 6:סק6ע 5ח4395626ה₪2 ץ[ה:ה0סם 8 פטסת5 5 6צשפ1ת = .ם6ט₪ שסם ץל 806 358655 פטס ₪15566 שטגת ₪6 תשה> 6ה3 ₪366 שטבה שש 80 8 ₪35 57658 מ5הסם 6תם 0% ת125 6ם2 ת115 פתם מס מגה 5868 שם ת68 4 מם61ס 545865 עטסםת 1/2 6ם= ,6186 4הטספתצטם ם1 4081368:108 626ש86 . -1₪65ם 4 וו רוקד ה החרה. | [ .39018 5108ק66אם = 660016₪06: מְהסַתִסְפַבַה23 62ת:0ה3 5106066ה1 טסם ה63 ₪6, .6020 06 50 666מם מַת1ת05ם 5<₪ שהג6ק 826 0510651065 ע6טבתשחח 500061 186 .ה58%6 26 ₪56 מ86:10 6025665106 ,₪65 8ה561 06ם 856 ע6ת] +41 ףת0ק6ת 566006 8 בפטת1 .15 16 641605108 שפסת 6תם ה6א68 15 ת46510 15ם: :קז 106 .6 6:וופ1+ ם1 משסה5 8ה: סם 118%ה51 םתסקטץ 44117 3 56 18טסת5 8ת60:1ם ץ4311 ג .אם018 :16% ('מ6350') המט[60 1356 שה= ת₪15 6טסםהנצק 8 15 5 מ2551868 0 ת₪30386 5מ628:10ק0 6ה: 0% מ5:184510ת1 6תם 5 16פת 18 - .ו 4 פ8פש 885868 536 168508 6תם 6צ6תח .₪15566 15 פבּת5 587865 ת086 0+ עף51011ה0ק%03 (6סף 19 16 6ת6ה/ .הַה₪661 6ת= 385 ה1 11166+ 18 15 ,6ט10טפס 16 3 8% 46%ם ףסצֶסקְפֶץץ סתש מספצ6ק 6ח0 60 3551266 15 תה65:128:10טה1 ש0ס+ 4 58 16טס₪ 18ת71 |(687 מא6ת פה ץ411מזסת) ₪66:108 6צטםט1 66ת1ה686:67מק 18ההףהטס 10₪6טסצם עבש 198ה5 ה1 7%% ,575668 8ה86%1:: מ16פסזק 8 0% מצבק 45 8 הח *פְפהַָההה₪ 29 6ה8 56%0%8% %ַהקטסצס ע1צ98013ץ 6ז3 שצהתתט5 ץ481[1 6ח6 גוס++ 4 080348 168ססטק 8ר% ,6 6לט118 0+ 5660 56 68% 25 .5ה0מ486ה8ם חהּ /. 613690058 081160 6ש8( 1 סההט ,8+ ה5 11/12 צ180089 ח0 665165[סס / . .9נססצק ץ811801115ט 4‏ במגסנתצטם אָ1008א 0%+ 68908ל פטס+טט0 055ם 6תם (הפהסם 8ה: 04 608 6תם 50 פת1המטך 0ת816טטף6 צ13המעסח 15 18ה% 8פס( פטסת5 0% 6256 שה תד ,1088א>ץסט עסהפנה ב 38 8 התה0850 100886 0% 08586 שתם ה1 .1055 -6 עפפחטף 6ה5 ת1 656856ה1 ה8 60 תם1ט ע6886% 60861856 עגם %10846מסט (%מסט מםת18הצסטס ש%ה8ס 8ה61068:1 8 .6.8) 660שפסס ק1קק8 14טסט 6051018108 51₪11817 4 -פַחס1פסגּפַּתַהץ פטקה1 05 מ6סתחטחם 6ה6 1086)טסש 6 4 55556₪ט5 8/560 נכו 7 8 +0 4058651085ע6 6ה5 ,556 6תם חס ה :60 6ע6350ם 5580816 15תם פטסת5 ה16תש 5 6עט118 0סם ת0ב41+1685סם 8 15 7 גומ עטס 5ם8[(8 3656 מ566 58 ח03 ם1 .0%6686ק26 15 6הטסעםתפטם 88 מעאת6 5886 66 מס חהֶ: 10386אץסט ת1 60888685 811ב5 יסם 8טש5685151 ₪056 תסטם 15 8ַ6קַעבם טטסה 1/2 81 648 שש 802% 018 01 מת6ה8עט685מ 88%6ה558 ם015 .8ש0916651 סטסו 2 ₪6 4 88 .1.6 266ט580 05%10%45 ₪056 6ת5 ת15ש ה656188510טה1 לץ4811 עטס 6 ₪6 0656 *ףצסק6ע 887'8 6ה0 עחה חס 586 מסם 111 שש ,(תעסטפשסם .1080עסטש ,(םצסקפץ ₪051 108 .%1080תסש ת1 12626856 6ה1טחטק 8 מס 687 51008[1ק6%66 חם עטסת1/2 מצטס ₪15506 ₪6 ת>תסם 58 02 4875 10 85ב1 שהם ם1 םבה: פטסחת5 ,7 6צט118 1 6%066666 0058[ 8 01455 +01 עשסמטת 6הם 060688108 ת6806 ח0 6ת8 51₪65 64 82868 4 חמב 51185 15' 15 216 8'ל₪80826 קה8 ₪0 606 טסה ₪111 85ה5 ה68510ש4 6תך7 צס] 6₪608תש₪632 ע%6 3 1050%ק ב 158 8 6עט18? '?6ת6שם 8 שטגת 1 60 :0 מת6106ה1 . : 1 3564 םס 8ת01ה6 66%5ש 14 05 ת686 שסבמסקט5 2 .68ח8צם קַה1טסה5 10% 1ש561ט עצסט פסה 886 5הק8:ק '66ה:ססמפ5הט' 7656 8ַה1ט%ת0086 205 .9 6עט18: ת1 תש0ס57 858205 66ה:0סת9 56 0% 6אה5 15 10₪6הת66: 6 0% 8067886 שה 3%6 שש ₪65 3ת61ס 15 ₪81865 במטספתפטם פטסת 2 צטס ע6ת:6חש 1 ,00688 4 185 586 01 6868 ת1 585865 18תם 8ת1ט61ת86 8פס[ 02 600568%860ש6ק ם1 16₪טסצק 0% ץתפט 8 שטהת ₪6 95% שטס[6ס 18115 7ץ1:ה81556ה60 6תט18: 15ת6 / .77 סס 6ס6ת₪8ז10ע6ק 5 א 01455 0% 0856 6ת: ת1) 20051218ק65ץ 18 5658 05 ת16הש 0ם 0 06 בטספחצטם 05% מ18510ט206 6316ה558 56 >1 (055[ ה0ג65ט4סזק 660558211 פסם מטפ ת5ל9 3064 ת805 58 105ק 6,96תט112 91658פת₪6301 23562 15ת5 מסגק הצת% צשת:גת (ששה: 5656608 837 שתם 01 8ת1ה0166 285%80 34 .5126 4תהטסטםפטם 02 660:1165צ6ק מ8 0ם שם1סק ת0+58 9111 ,ה18510ש06 0:ז554002 6הם ה1 6:6856ה1 הג .1.6 8 105 8 0% מ18510שפט5 ,:ה6שה0:נטמ6 01 6קצם 18ה5 ת1) .מ16ססצק ע411851116ט84 תפנט ,פטת1 .105 801005:ק 8 מסץ+ 165ט65: עס םק6061: הס 6ה66ת6ק46 ק1[המזטת מה 56 05 ₪111 566 - פצטסת 0שם 0 קט - 6126 >זסה5 8 עס] מש40 הח556ע5 6ה: 1008 4 06 0ם 8ה4161ש 5 05 פ6סהטח 6הם ח1 קט-3:6.58116ה0:641ה1 פמט 8 ץמס6ט שטגת 111ש 8 ש6ת] 56106 מ5566ע5 56 18 6ע6ש ת0216 2 = נדך - 8 ע5₪1%0 ₪111 ה63%00%:ס 576 8+56%8 ע[122601856 8ה621םה6 10055[ ,65מ₪1 .'מטס 8 1056' 1 פ8פמש6מעמהצקסעק ₪055 מטס 6126 4הטסעתצעטם ת1 תה83610ה610 1 ש6זסם 1676856 11+ש 5186 6תטסעתצטם 0% 8116ה6266ק ת956 566 ,פטת7 6 מש7תם0 286 6ל6הם 56ש8668 ,5116ה6566ק ת805 6הם תאהם ע61ה1%168ה512 8 25 ₪564 6 ₪3 5015 ,11065 2 6התם +0 מ6:5102ט41 6ה6 105 45108ה18קאס | (+ססעק 6ע60061₪61 85 ₪866 מסם מטל ת655188510טם1 508 .עחסשתם 415587605 8 66פש שטבת 1 9 6שט18+ ת1 פ6טמטס 5116ה6860ק סטם 6תם 21058188 שסק 4 6תם 0ם 6041 15 (4) 6ק88ת6ט2 ש6ם ₪76 6856 ₪015 ם1 .06ף1הת66ם 8מ500:01 8 מ .5 עס 18660ע41 8מ₪6₪345016206 66%5ש ₪18 5ט1ק 4 עס 1166ק151טם הטב םך 68 5₪0056₪6 6תם 0% 20% םםצסט 15 66% עם8 10% מתה6מ2685₪:6 6הם ( ץאט 6 6₪ת8 66%ש תם7 6תם ם1 5% 6הטסץ3 ,66%ש םאסשת 6ת₪ 16% ,060055 1 66%ש 6ת6 8 סס: 6001 ₪562₪1 עמשט 8 18 18ת1 .66%ש ת145 6הם ם1 1% עסטסי 8 ם1 9 6שט18? מסע? .68%5ק '68%ש5' שטס קשת:1ווםססםמ5 ם116הט 68מ6ע6 אַמ1ע1צ46חט .םת 8ם1ש4621ממ 8םם163+1%ת518 סם 15 50656 ₪36 8ט10טפס 365006606 6 68 ם] ,ש6ט8006 -ם180184510 ם1 66ח18ט ם606ם 183 001666106 ת686 םם1סק 15ת₪ סם סט 611565605 6ה6 560668 5ם8740510םת1 56 ק51טסבטסס ₪111 שעשבם ,ם90פץ5 18:86 8 0 ,ם 01455 18 (3.1.3 ת1 6285216 ₪6 סם 286% צ656ע) פטת1 .א>מסש 05 פ6קצם 46 מ61תם ם581מ1גם.6ש 826 6176856ת1 311 אצסט קע1טףם1 1%5 6ם4 10181ץם .5ספט 2 01455 ₪0 5620106 8םם ה1 ם0682808610 8 566 סם ע11%61 שדב 6ש ,100618 6 0607662 5ע460ם01ת06 מסבעמסם םס 2620285 666ם שש 218 866 0ם 84516 06 70 1 שת 6ע8 86085ת6300₪1 מסממסס 10656 .8610106865 01 65קע₪ מםת6ש61+96 3 - מה8תפסץ? 61םם8ת0 66006א2%) 02'5א2 ,₪580 בם1ם 020 .6.8 665עט650ע ם87550 3 615% ,866ב1:ק.65ם11 ,155866 (ם618510ק0ס 1/0 ם8 0ם 16845 הש סצסאת 00002166 ץ3) 516 108ט41 סם שטבּם 51:56 ₪111 ₪6 6%3₪016 מה 885 56886 020 58%6 6ש 1% .. . פעטסת 68%ק-מסם 6ם8 268% םם26026506 ב106ג₪ 611065ק 0% משפתטח 8 160 8 05 68קעם םמ6ע41:?6 6ב 05 680 שסה 05 8%82016 מה 15 3 716 . -ץ83 עטסת 24 8 חסטס שצבט 9111 ם10)קםט5מס6 ע1בפמסש 4ם3 ק4311 6בט6סעק 68 671065.06ק ₪656 05 680 טסקע 6תנ1ם 0627 3113516ט 16 משס40 564% ת16הש ,5םעסק6ע 6מ6עם 85 ₪611 85 פסעסקסץ 4מה 6ם1ם ₪415 ,61255885 54502 בםם 05 ת6ב9 4ם3 145 ,150 עפ ₪564 םגב6 0םם4 ,5066 מנוס 38 (549) 7801118 מממסְפַת1)2 5ם6ם5ץ5 05 ₪56 ₪6 12 .1₪6ם 87566 6: ₪0 6ש4 מגג" 0םם 1‏ ב600 ₪םע1ם ם566ע5 6הם 68%ע5 0ם 980 צ5401סעק ₪111 6ש (%09'5) 187ט1מ1/0.86 במ1ש ב66510מ600 ם1 66פש 12₪ם 020 0% 8ה2600:61-תסת 7 0 .'126ם 55606 עפהמס' 6הם ב 7 א0ס1צטפזגץפדת ,ע8806ת3] 8ת0628510 עפ ,ג,מִסְהַה3ה43 לכ , 1080015 8 ,00585 5 שםרַבמג/1 .ץ43 05 1₪6ם ץל 02051510 מאסא פאסא - " 2 08000 - 0700 78516 3: 48 5 ת610ט00ץ+? 240 קת165 54562 0 שגפ צספט מצותפפסון -‏ - צטמ צאמח 1000 - 0800 , | צטאמט צפמט 1/0 צטאמח צתמט | צטגמט צתפט | 1200 - 1000" . עטש שד | צטגמט עפ י . אצמת 1600 - 1200 מדתמסטוא סו צואתא עטגמע צפעט | 1600 - 1400 פאסא מ הטפסוע | ץתו מז אצאתפפסו | 1800 - 1600 מאסא הצא -.--- צנע -- עאסעע 2200 - 1800 פאסא > צטאאא צשט - - פאסא מאסא | 0400 - 2200 מאסא 1/8 פאסא "‏ - | מאסא ‏ 0700 - 0400 צטמה ן 7 4 פסםמעסק6ף 05 עשבתהט5 :4 18516 1צתסע 8 5עאמעא0ס .1 85טפע6ט 6ת6מ011606 * 1307 בש -024021681 : .5 .(1 086ה 666). 6 , 0ת6ם825ק26 8מ02678610 צספהמגא 22 ,קת1ממהמקסצק . (2 6םס 566) ,8061ה4] 22 , קםת1תתה1ץ לכ פ'מסקהתגון עע .₪6 05 0516651068 /ם30010 ע0ס+ 156 .ת128:10:פ6טת1 8% תאתם 1685 0% 606+%+1ת -..א8ַח10 8 6צסח5 ,,עם11נַסַב11בּט8 .6 מ1 85ח6עם ם-:6ם .ם8510ת13ק<6 בס+ש .018001681 7 קצהממט5 ע1ת6מסון עצבממטפ 117גפ 838 ש6₪ם7:6 .6%5פט 661% שסס? 66מ04+צ6ק ע61ת5 166 50 שתהש פּעםבַבּחב לכ קמבא ‏ :1 6ססא], .8 106ט56 50 8822604 בטגת פע6פט שה] 15 -₪1588%6 14041 8 18 18תך לש ה0256 026 .₪62 שה61ל 8:6 51656 ע6הפ6הש טסה% 0סם 5151664ם8 6ע8 ע6ת+ 2 3 56 מ0166 0111 ע56ט ₪16 ססת 3:6 ע6הם מש" .6 ₪111 עפה: ססת מהּת: 468 חמה 1082157 08.:0ם85:6 15( ת1 צפקַההבא 22 6הש ₪0 ץ811 [ט66%ט 6 מְ0+660 8מ6ם56210:.240826.-:ם062ם6קההגםת 10%ת56 60 .0865ט5 0821841 ./. לי - יקוק סוקוק ו הקוק הוהרקוהקהוטהח חרקה הקוור רוק 586 שת 8מ5601 1006 005% 07610686 6ב18מק85 8 88 000%5%6 עס 66 4 עספו 626 8ת1קם2:2 .15ת2.5ם1םמ0%256 85 פצ6פט 6הס סט 800008 שבּה6 פע ם1 ם6581ץ ע11במזסת .111 67616 65קטס 25 6ת: סעת1 פשתבקףע1טף6ל 18 ציור .ם6קטת 411עבט0ס שתם 05 52826 ע1:6הת 8 התסה - 3 86 8ם₪6661 62117 6ם .4%567 מְַכַה9%93 22 8שתם ₪065..0 מצסק6צ 17015 :2 פספסא 1 63 162.28 ,06005680 1625פסעק שאתט +0 6לט160ק 8 מ1ת : .065:1286+00ם15.60102.526.1 סם> 6ם8 ם10ם8קית65טת1 מע46תט .6ע3 הס1הש 6 מ61םם 86 - 2051685ק 8מםמ41מ564םטס הם1ש :.ד:18טםעוש 06 18טוס0ת8 16 8;06₪6 -ע6ם₪. 621תט. 8מ0821ק8-80ט - םמ181טס 0% בי 3 610ט156515 ם0+פט15ע413:2 6בם 6ת3 066ם4סמק 56 56טם מ8ת5 פסמסק6ט בה₪ 1268תבתתט5 4 74016 . 1486 +0 ₪86[(. ץצ 66858 8 820116 8500 86 שאת" 5+ 480068665 6028 05 56+מ6עק 68%6ת858 פה 50 890 פתם 4פסח צ6ב5סת3 15 'כטם%2+1' .בטם+אהם 6תם 0ם 66תטם 6ל .ל6ם 0026850568018 .8ת8 851602108 8 15 ם1 ,56%5מ60 615 ת1 ,5668056 8+580 6ת5 ם8הם 6ם8 6המטם -6ם םמ08 52625ץ5 טאתם ם5ט60 סם 15 שעפהם ( ע6טפקסם 5 1 פַת3תטם 556₪ץ5.,טסטפטסם .505588181 שעפט 6ם םב6 שהבחטם 18תם 0% .8655 2181015188 0% ש18 8תם 00675 68ה6006218 עם ת1 ,5ב 556ץ5 (05/75 6ת8) בש 10065ם662ם פַת1בטם..5ם1201626 0ם 6887 05 1155 5181ת568סט5 8 18 שמשת .9 מ 060ס5ע5 6ט0מקה+ ע1ס14לבטם1 8עטס פמתט65ל 8ם1501מ1מ41 6ב 0% תק3עק 6הם 00 51186 ק[716ק8? שש 6115 21668 8ת51ם1628קם1 8ם3 8ם650194:1טם1 0% 0058 ש6תם 6מפתט מת1סק 16ם ת680ע שש 11מחט תמם26851 ₪6 6+6666 מתסמסטסעקם1 66ת088+ל6ק 8 שמסם ,308 135 ,125 ,115 -.6ת11 020 שעהט6צגם 12% 6תם ם1תם1ש (ץ62561טה00 6 ;1 882% 18ם 828 658בםם - 168 36 158 ,145 ,815מ580טם 05 0ם צץ561ם61808ע 3 05 שהשטסס 6םם. 18ם .3 -צ1בפטסע 15 158 --0?5801095 םםמ411+018 626 מ66ש65ם 06 מסתע+ קםבטכם מסמש פטבך -158 8 02 עפשסם שתם ₪166 עפטס 15 168 ב 6םב3 165 3 המב ץ151211ם1 .15 -6עפםם סאתם 15 ם8610טם51-][הממסת .8תם םא6ם 8גם 0ם 020 .עפשסק קת1פטקם 60 0% 98 85500 שתם 158 ב .6018688 בהם ת16תש 168 4 םמ00818880.0 15 8₪ם5ץ5 66תטם 8 1% , ' מנוה 31 6' 60 4שתטם ₪85 158 6הם 86ש 26ש855 ₪6 18 .ע8618ק08 400516 0סם 5 6 111ט 65186 16 ,5010160 66086ת.311 148טסמק סם 8518 ם5ט1 85 6ם8 5 >6ב1ט 6ם 6008 111ט ,סטל.,660ם עפהם בההם .5011686 265568 666106ץ 111ש פקספט 06606 11+ש 71656-6226668:1025 .-5מ06002510א6 -46761008.1826% -111ש .מב ([בנסת 8ב 66 186500 8. 4מטסחט םה פַת67851ק0 על ,עבשסק 215 0% =עאק 006621 שש מאתם 655108 0 660210065 קַת1מום משסה< ת1626₪קם1 30 ,1255311 ץע 58 ת16הש ,60.57566₪תטם .'0810ם558' .3 .סטב 6א. מפתח ./. 58655100 ₪7 18 16 1 6 מתסהט ם556ץ8 -16%815 5614166 ם81שת1גם = 74 - 6 60 18560806 8401110281 0,488 16טסת5 שט ,08280187 687ם 8ם64:1קס שאםם 11מתט ,קם1תט] +%.5םע0 -ע60551 -6עסע .ת1 9888ה6 ם08 76 .04230157 ם556ץ5 פ5מתטס6ע 8קת1ה4121215 516 מס םםמ01ק .₪6 -8ם1ם2626 עפט8 שטסבתם1ט ,65ט47:10 6צהטהצאת .קמ1תטם ם1 6מפםתפפסטת1 עטס.מס.גתנש6ע8285108.2ם 6₪מ.2055128.8 826 ₪6 בעסהש הבטעטס 0:108ק6ת 661 .50670166 8ם51ת1606קעך..8 8.1 56561ם8‎ 0010651068 - 60 עפ6תם 862016865 ₪85 26180 16טסה5 םמפמסקההם כ ,ע5%1צ1ע .2 שעשכפש 6תם ת08 .56201086 0% 7265 פםהתט -8-1-6ם0+1611 ,58650 66 26108 6ע82 1608615 58701066 פגהש ₪625828 0ם 15 .56אהק םא6ת 6תב 364 5605 6תם ת=פ1ש ם581ם0ש 164טס0ה5 ממפַמסקַ3םב% 22 ,15םם 406 קתדטגח הפ1ט 1161266לטק 56 0%416ם5 .12656 .0518651085 01 5866 .15121ת1 םמה 58065 בם16תש שת1צט4 61108ק 181עם 8.ש0ס+ 18סת 111ט ק6הם פבת: 150טסעק 6תם 6 .5ע₪56 שסע+ ם₪061+168510.ע502. 26008555 .111-3866825 6םבת6קהמגע עכ סם ץ%8 16 .588 826 61108.₪061+1884.05106051005ק 2181 6םם 0% 8םמ6 6םם 8 תמתטנםפצק 6282866 26 5ע562ט.מ4ג5 15 ם58:10ם1626קם1 .5166655181 8 6 מם360600 ק6תם 1% םתט81560 606108.8ץ מ4.08מם8 .562106 במט1מ6עק 8ע0ס+ ם 0ם0ס8%150-מסת עס.עססק תם1ט -.. | מ6006610 6..488ת8 מ001166510 2868 .8.2 68 0% 06 .0065686 םמט16.850לסהקסמ6א 56 0ם ₪86 512585טת9ה6 שתס . 4 סם פח1עמם על 15 0018םק0סבת6א 15ת5 6152187 ק6תם סת1םש מ1 186865ק | ץ860%ץ1800% 8 םג 5:ת66116א6 56 עבם 1215 .-:מ0מ16ט635ם 0% 680הז6ט0 פתם 6מ2606ט₪685 0% ₪055 6ת655..1ם51טס ם1 .582518ק666תט 15 פטס םת6מתסצ1טם0 | 6 ש6ח8 60865ט 50841 0% 10% - 5 18 6ת11 ת6510ט04ק.1641קל3.5 תס | .םתפממסצ1טמ6 22 8 :10 85ת18611ש2 4116 876 ספת ם11טל 15 מ0011866610 8858 16 0% 2055 ם6םפץ5 05/%5 עס 05 ם8 מך מ1 ,05 15189105 6שטבת ₪6 7150 08+ ,ם5%1 שטהת פש מ54506 צסק .ם556לץ5 16ם .5 108 תשטס ע1טהם 1164ט5ם 1%5 11%8 728628865 .11866 1אם/ם5צ5 ע195,.61 2 המסג860₪01316 6" 566002045 מסהםט8 56 מ10ם6ט66ל 4858 צסץ 8 פש 615510 0% (5מ54118510ם1 056% ה16ש 8קת8ה6א6 , ץ:ה:ק11 מתג581 בתם ת1 מ50:893%:10ם1 0% 8.106 15 626 מ4415+10 ם1 -2820558. 06ט6סמק סם .מ65128510לת1 ע10] 056281 15 ם8ת1025.5 עסםגע6קס [בּטמגה ת4.1ת108.3 ם556ע5 .1 5185 5 600 .808112516 5.8456ם8ת08עק.8ת6%15:1.,ם88841 066 - 8 52601516 85 ע1םכ מטץ 56 קֶגם 2786065 1656 01 5028 ,7ץ811ת%10ק0 6 5ת12ם 18 ,01.893₪218+.,13216.3 קַת051 -66%ש שת] 01 8875 88.0% +ס 4 1200 86 1000 01 פעטסם.526. .56:66 עץ1םס 1518105 .50.55825 .6661066 ת6610ט4סמק 601]16ק5 8. השהש ץ568צטה1 6תג 1065637 , עְ0מט5 מס ע1[תס תסה: .'פדגת000וצ' סם '1081' שסע+ 1036 ת6510ט4ס0:ק ה236 6ה: 65טסם תג שס 98058651005ם 5081 -.6₪625ש₪5850% מטקתפַטסזהם 150 6820ת5:8 .) 0 ש0ם1ה0ח 10 766ק660010 26.ת68 -.₪66ם₪1 66566םת00 ע6ק 58661085ה118 עשפט 7150 8ע0ם1ה0ם 6436 עם8 ם1 111ש ע5% .510 18ט 51865 ע6בגםס 8% 1086 . . (ח610ק50₪ת60 6800566ץ -5 4 בצע 1 .1 מ1₪ ₪0 %106ע56 ע2ע6++0 ₪0 655ם51ט5 מ1 18 6:6ם06 סע 4 שט6טטסמהה 6+26123117 ,6מ 4‏ 606מם46112 ץ14.26-616321טסת5. 01161768 1065ע:56 6חהך 161 1 .566 6ם 520416 5600106 18₪061.05.ע0+ | 0516051065 / 2 06 0%₪184.4150ם3 ,(635פ5ססתטק [0ת5ם60 0%+ , 0516661065 4מ 64500766 .26 14טס0ם5 0516621083 656תת 05 5:ם6מ6ט160ה46 .01 462766 6תך ינכ % 160618 66ם68621:ק.2656: ם31:ת₪31 סם 566ט 56 14טסה2.5ם1מטם תס56צ5 .6166 18 0 86א46%:ם 06 500114 -0516651065 6- 61 0% 6ת6ת 76 .63786157 [3מ4001110 .0+ -6605ם מע6ם א8ַם10- 1- 2- 0: 5 05% 7מ32:ק210110'-,3.-6פבט%8 6.4מט01/.,ש16טמת 66םב011+:26 222 ,622016 מסע ..1 06+-26 1974.+0 עב151108132ת' 3 -ד6מעטם 6-3מעט228../01 .'6תש1156740. 66ממ0++6ק .'80006ת1166 ,1מתטס. 566₪5ק5 13%. 0 66460 - פטס .05 ע15ע1ט סגו4סק' (-א-.,מ6656ת50 .- .4 משכמטת 14 .6מט01 > 2 , ' 56101608. 12 טק 00 - 5 0-םם1םבט1טע .ם8%1מ0055-26',.א-2 -, 50766065 , .1 מ6שפשטם ,11 שמט1סץ דגס 5 + 155₪68' 3 ם28:',.500510ט00₪2 626 6מ22060655.8 5₪18251+16 שת7' ת0ע36568 5מ628:10ק0.,'ם2051510 .28.502.08606ם3+101 מטם61ק0 78% ,'ץזבממט5 568513521081 4 - 0025016 8 85 פעטס20,000.8 ,1055' 48 164ססת? 8ם1ט26501 364 8ַם86%1ת7 ,5562/370ל5 128' ,41 66 ,5 .תטתוהזתם .70 טשמטפפבטא מצסע 18%. . | ,.. ,ע6606ע552 .אעסץ? 6( ,.6מ5-1מ₪1187.224.50 מהס1.,'-:מ6מ6קמבע ' .1 ,06%עם161א .:566. .6 6 עב -ם46סצקק3 8215 ת₪216 7ק5פ.04ב₪82 3 עס+ ,1 מע6סתטם.,15 6םמט1סץל ,הבעה 142 1976 ,22006661285 600162806 .646 מ מס6כא מתנסק..1841 -, '< מתסאַהמ3א .22 ם1.-5מ1168510 00 8161361681 0עשטגסא' ,'808ַת0034 .8ת451ת00-0161 .4 05 2 ע6קתטם.005165562א. 1.54.14 152861 אפך '?ע11351118גט 5 םאמז'.,.-616:,.0ַתא = %. 5 6. '. 4 1" = /8076 10640 8 2 | : 6 2 3 : 1 6ב [ 7 | 4 ב 6 ₪ //20//007/0// =---י 2 ר----₪ ל 02400 רה---; ₪209 א ו לי נ 1 ו ] 6 - ---" =---- 0 .:ה8:056ק26 8ה8:8:10ק0 .ו ]0 56006 הד - 1 6צג24 4 ? - 42זפפך אטפל0סטטג צַ00סגג סט ]סף עוגטנסהטקי 0/ ' 2/30/20 4300/08 0//008//204 802 1₪כשפ3 | 396216 4 ) - חכב אזקקסט 26 נטֶס צ19ל99י ) 9/6/39 - 20/09 607/008₪//8041 80 של 76/00 04? 0770/02 /// 0/20/00 >802 004 ש וו וו 4 נ3- ‏ ה ה הה ו נן1הג" 0 - הֶז פַה-טזג) צַ11069 ///0/169/192// שזז0 48/07 0/0 22/20 72//// .230/ 0 .93//123080 20 4309 % 0% (4 297 2 = 9000 0 59072 20 /00/ 7000/400200 99 0/2/20 2/0/22 0 9000 59072 0 09 | || 09008 006 | . 6 20000006 0706 "ד // 7 12252 ? 2 2 שִ , ,/ 2% .% 2 20 )0: ב ענ 2, על 2 פ ית פּ - % % % % ו / ל 1 / ₪ ( ש / % א /. א ( ף ] 09 מ א . ₪ / . -] שי / - בן ' צ 9 . | רי % ".].-ל שּ 5 בר % בחר ליב / %] ; <ד | בש טפ 0 א ו 1 2 ₪ : / ]| נה ו ₪ / . % . ) / אי צ"ז| 3 3 | ₪0 ₪ 5 | 2 כיושע ש2 פאחפפפ צפ ה 8 : 65 כ 2-7 2 7-4 /%כדמ,/;/: 5 29 > ,, שר / , / 0202027 07 2:05 6 קווק )יי 2 ? :וקו כ טי - 10 2 00028 7 = ----- החדהה" "החתההלהה "הט הלט הר ש-ולק רק הההה---ך 0// 76 0ן2ק > עשי 76 20 20 2 7 0 ל 7/7 == 55 20 6 802% 602/76 = ל םש אק ₪ ש א א 0 2+ 25 הדי --- 2 ---- 05 2% 0/2057 +4 5 7 5 - 60055 0 70:99 - 6/0079 00 7-ה ההההו "<< ה// | קדדה---ך2// 7 220022069 = 0099 7/9 2/6 /0- : - 7 2/8 / 8 . מ 07 0/6/76 מ 8 וי / 2 ₪ 26 עו ₪ 2 ₪ 2 24 (765ש////) 7/8 7/6 /2///0785( 0-1 טפנ ,לשרה ב" ב 9 4 "הפש ם. ו עס בב הגד שבי בו - ענמש טע בבופשר-) - = = ,| ?0 ג = וצב ביבי:ב=. קנבב ם-י בכקווופוהומ ויר ... קהכותוו וו 037-0%1%02 ה011+159%0א* צ04153אצ3 01 וצצ כטא1אטז'ן צט הווצצפגצ11טא* ₪ 9 = צגא טאב 01 %8440צ011א5 ו 2 7 > ברגאצאב 40 א:פנטאצב ₪ % . 1 שש אל -> ה%35 ו 3 - / 2 :3 51227202 2/00/00 י צָ . -+/4/9 ₪02 7 . | צ 5 /%/070 02 09507 0/7 700 | | 8 8 מ | ו 3 + ] "0ע5//7"/9 02/2 + ₪ שש 3 א , | 4 1 שב + ₪ % 5 צ| : 195 2/7 0/6 . פָ צ , א 1 | 0 נסט 106100 < 9 ₪ 5 - | "וס :02 . ₪ 8 0 /. | 9030 + | ב 5 כ פא | 90/9 /0ה6ההס"|וצה6 6ה: ה]| .8 [600 870'5ו65"|6הטקהס60 6ת5 [|ו+ 60 פַהוההו567 376 0"5ם|הסחה 66הבּהזס]"6ק +ס 8526655 56[66%66 005676 ה6וח (%5חה|קה] "0 ,(5ההפסזק 876 67ההס+ 6הך 2 חס] 65[|ן+ 516ב6וש5 חסי ה10 0556/85 הו6ת+ פָס| הב זסוש603ם 556 ח6ה0% 606 הס ,60"5+הסה 43700876 .ה0ן678%ה96 + בח 5וַ5צְוההב 7 ץח 1% 50056 56 הן %5ה6הטח+5הן - ו ס0ף ש510|[8"!6 ₪076 5637 6חבּת ץ||5|63ץהק 8"6 806 %5ה6הסקהס60 [63וַה8ה66 6ה3 [6[6657:68 הס"] 857|68560] 76ב 83 0708066+"6ק הו05%8 %0 "0706 חן 0685076 ץ6ה+ 55605?ץ5 6+ 50 66ה%5:46ב 6 חס פהס[פט"1סחק 866655|2[6 ץ[[8ה%67א6 ₪ 5606 ובסו 6 פהוצ"56פס ץמ 05 50%00876 חו6ה: 60 ה3[וה|5 376 10"5|הסת 83706376 .57556 ה6הן6בק5 טף56לט5 "10 6[|% 09| 3 ספחהס 63%8 66הבּההס+]"6ק וט סס+ /6ת+ 178% 56756 6ת5 הן .ה0ו6006% 63%3 .' , 6% "סההן 5 )50% 5 תסהט הו ]ס 65קץ+ ה0%ספ 6אה+ 5אסת5 66ה6"[|6קאם "60|3ן6"בק ה| .0813 66ה8ה6"!07ק 76ו8600 60 "06"ס הן 6 06 160001006 6 חן 155 וק ו פַהוזט635ה 6[ט16++61 335 הסו+3:ה6הט"55ה| 6הַבּא0"בּת 5 50]80876 .856" %טק%טס/%טקהן 6ה8 866" פַחוְּפָבּק (ז3600+ 9ח ז הטסוק ו+[טח 35 6 85 6|68%075ה] חס|צ2678 ה6ט5 76ט685 ץ[7816ט366 5'ה68 ,6ההה ח6ה:ס 6ה+ הס הן 8ַהן5ט66א6 5] 6070 6ת% 6תו+ 0% 5ה66ח"6ק שה: 4הה ,סוה" ות 6 4-ו .5 85%66] 6חם סקט 5 פן 6 )הת6/]ט5ה6ת 6|זפץה 8 615685565 ח6קהק %והך 2 . סש | הסוח 67+0708866ק 6 6 6ח8א0"הה 3 ]0 6פש זי + , התד < כ | ...ו ח- הסו:ש6טטס::ה| .| 34 תה28%0 %ה6":ט6ה60 6זסקקט5 ה6וה₪ 5755605 פַהוטקהס6 ה"46סה 6 הו ,6 5%0"3896 [הטזזוצץ +0 הסופט[[! 06 676316 876 0865[-א)זס₪ 67861|96:ה1 6ז ,06ו: 6ה+ 0% %ה6"66ק 6-66הטת 3 ץפטם ה6+ס 5!] %וה0 8ה|ו7"06655 [573ה66 6 65ם 510215116 ה| .51816 ז50ו/"6קט5 6+ ת] %ה6ק5 5ז ה6והא 0% הסו1זסק זס[בה % 67103866ק 6ה+ ה| 6הו: 6ה: 0% 05% 4 5 620 6ה+ 7+ 5ה₪68 5ות+ (556705ץ5 ה6ט5 0% אזסאסהבז+ 6ה: ה| .5ה0ו61הט+ 686ה"0/6 ה575:6 פַהו+ב"6קס הסן:3ה|46:600 6שבה|אסזקקה ה6צ6 "0+ 50015 6[ז+6הטקהסס 6ז50)008 0% ה6%!0ט5%7ה60 35 5| 55856 זס5|ןץז6קט5 חן פַהו:ש66א6 5] ה5/516 6ת+ 6ו6 0% >הטסחה 6ה: 0% חן 5הה: הסן3%ע,0556 136 הס 28566 5| 1ה558:606 [56021168 5|]ת7 .585% 6[ט0|]//|6 ב ץ311ז6ה96 5ו 0 בָהוז3ז6קס 186 ,6ש350 4656"|566 הס]פבט5ו5 [63וקץ6 6ת:י 5 +ס 0 1 בה 6הום שת% 0% 4 ''[ט+ח35פ'' חס ה 5 3 ו ) ב - 1 6 חן 46 פן 5 חס+ 3 כ 0 18 סז 35067ף ה6והא 5 506 ץצס יי ו - ה 0 1 2 6 סיה ו 3 חס 6ת6ק45 - [ 2 ו הז 5ש:518 ה5+6ץ5 7 + ו - - ו ..- ל . ה%6+ס -. + 06 ונר 6 וסבהבּח 0 1 "1068618 6% ג ה6ותא ,66ז50₪ - ו 50060 3 [058ק615 7 יפ ספה תט 3 הססחב, 0% 8 חה הסץ+ 66ה16776ה1 ל שק הסהל " 4 500766 ו +ן זהח+ 8 0 18 50105 , 5 0 9 51 6 השח , הסבח8"-הסהי 8 סט -סחם ו 8 1 ו 6 ה566 085 הסה6הסהשתק פותהך 0 7 // / . הסה6הסה6הק %סק8-5ה1!₪ 506 57060ם .ה66פ פה 6ה: 50.565%. ₪306 95 6קה6::ב3 חב ה6[פסזק 5[ה5 66:0%ה1586א6 06 פה|68[|2א 4 ,66חט50 פַחו[קח58 6ה: 0% 6"טתהה 6ת: ס: חח 5 + ץסוצוזו5ה56 6 6ח6 הס 8הו0ה6ק66 7658[55 %ה676++ן4 ץ[זה68ו%ו80ו5 666ווץ | חן 66 6+ | 06519766 :ה6הן"6קא6 6/50%0%876חְהא0חה 4|חפץה 8 065671565 זססהק פוחד [1 566 4 50+00876₪6 0% 5 חה667588 השוהא 5"ס"67 0% 46טש ותפהה 6 הס פתףן[ 5066 60 6 .2 505[668 56 ץח 6605 685 6 סז סק ב ן ן | / ב ויוי יוור ב ה אאויכאוף - שמ = = שש תה ה יר -י א / ו גת ה% ₪ סץ 6465!9066 ץ|[%163ו!66ק5 השהט"תפהו הה 5| ח0ס6והסה 66ה0708+ז6ק 6זבּאהבּת ג 65 סם 66ה3506 26 ע₪ 6ה3 זסועבה56 ה5%6ץ5 "6םטקהס6 א6[קה60 635076 6+ 0% %ה6ההז6שסף שחדך 805 [8ז6הקו"6ק 55| חס 6270 6ת: 0 פהו4ט"תא6 ץ[6חהח וספ ]1 חסת 6 )בת 6 3 664 ושף36 ץ[0%ה666- אגדו ו 34 [5736| 0% 5:36 סז 665|9760 ה566 3035 %השהט"+5הו 6חך . 0 ז הסח הט5ס-16 0-0 (655407₪ד 3 6 35 5468 ,616850"5ה| 66הב0ה6"!0ק '5567טפ 6ה3 57680" 76ט₪685 ץ[60073:6ב3 6 [678חהק|"6ק ,51856 50 ןע6קט5 הז פהן660%א6 5! 670 6ה: 6הוף +0 %ה6"66ק זס ע%6ו%|865 6ה+ ה560966 קב3ּ|"6טס 0% ו 6: 85 [[6א 85 8065:ה6766ק טפ 5 ה|ן66"53 6"ט₪685 ה63 "סם|הסה 86 0 ה]| .65ה6הס0קה60 ה6ס5ץ5 פט0ס|"בע ה+וא 868506 50 551!5[6סקה] השצ6 חס %[ט1|6+]6 - ה6והא זסוטבּה26 ה5%6ץ5 01 50 6 ?0 "- 0% 567]65 3 | 575160 ה6הו66ק5 3 01 חסוְעבת56 6ה: 567565 זס>|הסח 6הך . 85ה5%6ע5 "600006 0% 605 פטסן"ץ הסץ?] 657066 ה6|]תא. 5הוק חס "פסהוסק 56ה56". ההת+ 6"סה סת נפחוק הסט5 0% 5 אלאל ץפח 5 טפס 86ז3ן חפטסח: ו 5הוק 56סחך א 0 10507655 [861|68זק !0 סזם 48חטת סא 0 שהס 8 69הו600606% חן 5006 0 פה[הפה 7 [56%0ט 6עבּת ת6|חא [68ו616650 6הב - 1 6 5 6 685 66 ה8הס+6ק פהוהההּ[ק 35|[65ה6 ו 0% - 5ו ה 76 .60%66הט06ס6 6335 חן פַהוַהו5"8 >טסהףוא [6הה6750ק של 55087 66ה8ה07ס+"6ק 58566 "ס:|ןהסה 6חְהּא6חבּה ב וכו ב ב 5 056][!0560006 ה8%%586 [6הה6750ק 66הַ8ה16ה|₪3 ה6|ת 10 65הוסק 5306 "7 5 חסו665הט+[3ה פַהוזט0 8 הפוצ אהד!| על 666ְהההה6 ץ|ס510678ה60 ה606ם 6צ8ה 16360765 5'הס6|הסח 6 "0ה6-+%הס"+" %[וט5פ ה38 60ה9|ו6065 55070ש60 3 86 ,51866 ₪85%66 תן 660165א6 670 6ה: 6ו5 0% %ה6"66ק 6הז :8376 65[קחה8א6 +!=התההם כ5ל* ת:וא הס|:ה56ה60 שזסה6ה 50 6ט6 "6טס-א>טס|" 600 0% 669766 בנג 58 "56050 ץ%חה6ו₪ 60 קט ,:%ה6הו67קא6 ה6ט[]4 3 0% א"סשסהבּ+ 6ה5 ה| זוססחט מ ה5%6ץ5 פטסוזט 176 הס 65הו0ק-56ה56 עחההה 85 60 66%66הה60 6ז3 6זה ש6ח+ 3% 6 6+ ה] ,[6ש6[-100 306 568566 8[5ה9ו5 6הד .הסו:בעז56פס ,דסא ,08 ,8א) 55וש61"6 0816[ ץפ 66ה51ה60 56 עבת ץ6הם 6ה3- 55|] חס מטהד ח6ת6!6 . | 6 עְַפַה]066070 .50876-ה856ק 5'זס>|הסח 6ה6 הס (056005 6הב 107--ק|.ת ץם 067160 56 /88 (צ5טפ 5 [שהההה60 4ה3 55356 ה6[פסץ? הן 070 .68) 85ה6ש6 סשם 0% 582 מ6ש6גצ[605ק65" חו6ה: פַהו-סא8 0% ח6פהשטה 3 הן הס+[|הסה 6חְהּא0חהה 3 עפ 2266 לובה 56 צבּה 3[5ה519 ,6 5]06 6ה+ 63[[66 5| %בחהא הו 5 חסם|הסה 0ש4]|6705 676 ח6טששסה , 6"5ההבה +! פשחך 1] = 5]ן [8ה5!9 3 6חן: 0% ףהטסהה 6ה: 06850765 611666 ה| ה6והא 6 פחושס![[0+ 506 6עבה 8 4ה3 2 5100815 (=טאד) ך הר הק 1 וי . ן | ן | | [ ה (15₪:) ] 7 = ל 2 (סטמד) ד 7-7 דד / | 3 + >] 8 (4156") = החדה ההה הו ---! = 3 = (8)ה0|ו35"טש6 / (4)הסו6ב"ט0 ה6ת+ 5 0% ח6פחטה 6ה% %5הטש60 ,₪006 %הש60 ,6ט0והת666 5ו5+ץ[8ה3 [8ה519 [ש56%ש ח6ה:סהה 4 6ו[טסא 6[קחההא6 חסוחק 6ה5 הן ה6והא ,705 סם 4155] הסח+ 9065 [8ה8ו5 3 2 = (8):הטס6 / (8)+הט60 .הש6705| 6ה+ הס 6וַפב!]אט3 6ט0|והה566 5ו5ץ[3ה8 שה: 676 | 6 חף6ףא ,3965:[ס/ :ה6ז67++|4 3-6 1|156] הבה םעד 6[5ש6| [הף1ו5 6חד ה6ת5ץ5 השטוף 3 ה6|ת9 הס) 5:ה6הסקהס60 0% 6חטפבּה 6ה% הס פַהו0ה6ק66 6/6[5| 6ִףַב:|סע 6 6%6[5] 6ףַבם;|סץ +ס בש 3 5/5565 ]השהסקה60-|ו5!טח ה| . 63560ו857? 15 586 תתוא 6ח8 וס 6367 הוח 60003%|5[6 26 60 ₪866 56 5%ש8 ש6ה+ 6ה8 60ע05567 5 ח%0 20876 5688 876 ש6ה5 56%076 סְוַּפַָס[ [הה"6:ה| 0"'5:|הסח 5 סשאם) 50% 6006605780 3 %0ה|] 60+ 6זב 5 ח950ה56 ה56 60 קט 36 שן 1 : ו 5ו5!908 פטסוחהט שת: +ס 5 38%5:!סץ 6408!]126 0סם 667זס הן (6[ַפַבּוו8/88 876 | 6 ו 4 ץה6אם 6הז .635[6 8[6ה51 3 ספה! 635[865 "567050 ה56 6ה+ '73%56:ה66ה0ש" 0ס: 4ב 685165 "5"8%0ה66ה60 6ה: הו [6ההק 5866 5'חסם|הסה 6ה: ספה] 66+ 3-6 51908[5 4 שת .פפטה פטקהז 20376-ה856ק ע%ה6אם 6ת: 1 6[סב||3/3 3:6 6 וע חשהף 6ה[5ה60 0סס ,83[5ה51!9 6טקה! 6ה: 366655 50 66ב[ק %ה6|ה6טה0ם ב 5ן 6 66טס" 0: 806 , (5פטתה 508"6-ה3:6ק פַהוטבּה 3[50) 5םוש6.ו6 0816[ פטס|זבט זס ₪06ד) 65ט[הץ הש"% הד 1 סשטסקףפטס ה566א|ו5 0% 6ה0 50 3[5ה519 פה!5[ש65: 1 370876 0"'5סם|הסח 6ה5 עפ 567566 צ[[63ו67100ם 6ז פפטח פטשקפטס 6ה5 35 (3155; 8 58665 53072[6 ת236 - 3 06ו+ 16,388 4הז0660א6 פסה 756 5266/1166 568ש ב 6 +]| .2660ץוַבּה3 26 60 0-9 6 חס 0560ק0ו67קט5 'שסשהוצ'' 6ה5660סחהבּה ץע זס+ פַהו0הסק607"65 6ה+ ה (566ה 20) [56708ה! פהז[קה58 6ה6 פהוחט0 פעהד 5| [בח9ו5 ה66:א/5 6ה1 6/6165 פַה+[קחה5 32,768 ות .1 ץ5 %566ה606ה6ה] 15| "4%0[ש0ט66ב ץ[5ט60ה8:[טחו5 5| שהב זה6 5'"ס:|ןהסח 6ה: הס 61521366 5ן חס .80-55 1גונתנוס שה ץ|זה6טף556ט5 ."סם|הסה 6ה% 60 06 6 6ק8: א6":-6הוה 55800870 3 חס סו .חוהּפָה 5הו569 6"ט0660חק פַהו[ק580 6ה+ 6ה8 2670 0: 656%" 376 86075[ש36600 שת: ,:ה6הן"6קא6 ה8 זס 5 ש6ת* חס 16605866 66/8:6הה] 065|ןצסזק זת6 7'5ס5|והסה פהד 6 חסח+ 660ה|66%5670 5] 6850766 55:60 6ה+ 0% 66ה8ה07+%"6ק 6הת 6ע6אסת .ה%6ה60 5'ף0[ 5326 176 הסץ+ 6ה|[-0+1 666ט06תק 65ז0סק6ץ וו 5זסםוחס4 04876+50% .3 זטס) 0% 6חס ה|] 56 צ₪3 55וה0 פַהו7706655 [%78ה66 6קץ6 360-370/ה516ץ5 א8| :1 885 ,5%8%65 "זסן ₪3 ו = ד 5₪/|50₪ק50 | =דהדם 08)54אק פד ]הטאה = ד דפ דוגא ו וו ו 3567 עווַבּט5ט) 6 6000 6ה: הפוא %ה6ק5 6הו: 6ה: 5 55356 [בּטה43 6ח6הא 6 ,ה 86 50 65ה%6 6ה3 , (60750[!6 06 חס 65566"ק66 5! ץ6> 5702 6ת: . .[8ה0סו6"8%קס 5! 575660 8 6[|והא 6ט[8צ 07ת6|63ה|] 558%6 6 8 5] 58676 6655075סח"ק 6קץ% 360-370 ה0 5 5' ש6חם 65|+|]5ה46] ה6ותא 1 (75%8) %06 518505 ההחפַסץ? 6ה% 68|[66 6 , (ת5%6ץ5 .5ט) ה6[פסץ? ( (06:ו265 .05) 03:56 פַהו6ט!6ה!] ,558565 5ט60ה3:ה558הו +0 5ה0|ו6|68%ה! 6ה3 600:60א6 6 50 הסן:6ט"5%ה| 6א6ה 6ה: 0% 00"655ב 5| 750 38 0% %ק60066 ש6חך יי [8זסהק|ח6ק פטסח6חטה 55| ץפ ץ%|[|ופה+קטח"6םהו 5'ז6תטקה 60 6ה: הן 550766 65פַההו 75% 016 0% חס6%שט 3 0% הס|%סה שה6 עפ 60>ה6חפטבּ %קט""6תהן פטס|זהץ 50 בַהו0ה0ק60""65 5ה0ו:063[ ץהסת6ה 66ה6-855!9"ק 3% ץ"סתסה . (60666 6ה]ה436 , [8ה567א5 ,0/| 69) 6135565 6ת 06ן: 0% 1846ה6"66ק 6ה% ףה|355655 07+ 6טוהה566 0376:+50 03706ה53 ( פהוןקהה5 ץ[[6"|06|68ק הס 23566 5| 55865 חס[₪8 66חה: פפן 0% 67ה5ו6 הז 5] 670 5%ק [הּהז6פאם 0[4 556 ו 5 תה6ותהא , 03965] 75% 6ה+ 0% 6הס / :ה%6ה60 6ה: ו 5660-3000 סוס 0% חסן:|05קה!"6קט5 3 6%1665 ה| 5| חת+|:ספוה3 6ה7 .6פהחז בַהן:הּ6קט 619967 ה6ותא) 5קטםה: [הה67:א5 0% הסו%טפ|"6|55 הס6הבץ שה% ץ[6ההה 53 5| 96ההן 75% 6ת% ה6הא 65| הס6הבז 6ה% 6ה3 (6פְּה! 75% [הה"6פאם 6ה% %ס 4 6סת6%0ח 63710 %6הס34 ב סם זב[|הן5 5 עב שְחהה הו 5| שטף[הה66: > ה6ת76ט685ה 6הד 6 8תו₪68507 107 הה%|31907 6ה7 .05[6655 ז7"690[8! 0% 8768 6ה+ 6חט₪635 סז א 3"68 0% 2-15 885 0: לט | ץצ 6 0% 7% 5| %הט60 8 6ה3 6חהטף5 6ה5 ספה] פפטחה: ש[הס6הה" 5| הוק 2 הוהזוא 65ה3! הזק 06: ₪65ן: 0% חשפהטה 6ה: 0% 6ה3,(א) 5765 0% חשפחטה (36ו0ף 6צופסק"טק-הסה צפ 460וש9ף 5! הזוק 6ה6 +| .(ד) ג שקבּה5 שה: הספת (ץ * א) * 1 הו[ = 42 06 השאה < < א זס 8708 6ה: ז0ס+ שט|הצ (% 99< ) 86 שן]6350035" 3 (65166ב3"ק ה| .חוק 6ה5 0% '"פאסחה+" בההפ5טסה+ 6%+ 3 עס 66ה|05:3 56 עב 1 6 חס 60"5|הס₪ 66ה0708+"6ק 876א5015 0% 66ה8ו[6" פַהו67685ה| 6ה: 60 6טם פו ( |[ן פַהן"0+ו!הסה :ה6ט6 0: 560סקקס 35) פַהו[קה53 0% 6טף[הה66+ %ה6|ה6טה60 6 .655 6ה% 0ם פַהו[קת58 518%6 \0. 6 0% 86%|66"ק 6ת: פטק 50 466|660 ₪85 בָהו|קח58 6ה: +|] 538% 5בּא 6ה6הן"6קא6 6ה: פַה|ה6טסף הסן:קהט355 [בּתַה6הב03הט+ %ה676+/ו0 סאם 0% 5ן5ץו[בהב 55 הסהץ ,6[|35[6" 6666ה| 5| 6טף]הה166 המ 6 6 5ה6ה|"6קא6 567|65 2 .55[ש65" זב[|0ו5 6[4וץ 4[טסת5 ₪3965] 75% 0% 500-665 :-- פףחואס!!0+ 86 ה;וא ,865ה] 75% 0/| 4ה8 [8ה67:אם 6ת% פהו5ט ,606560ה60 , % + '5 7% -'ל 2 5 ק 34 % 7 + ('5 + 'ץ) ב (5+ק) וחק 6ה+ 6ה8 ,558165 ז50|ע"6קט5 6ה8 ה6[פס"? 8%6ה66519 5 6חב 7 6ח6ה9 :6 1096 750 560070087 6 חסז] %600ו69 65ט[פץ 065197816 016850"5ה1 46 %55ה76706ט₪685 סאם 66 0% 650[65" 6ה: ה565066 66ה676++|8 קחסת5 שהך הסח -- 6 0/07ח8 פַהו:68קט 396הו 750 הן 655ההס6הב7 760ט855 6ה+ תת: 6 0+ 505266166 ₪85 ]| .18[56 5| [סח":ה60 5ה|02%8 חת%|ו"0פ[8 פהו[קח58 6 , פהו|קח58 6ה6 תהה: 6הה ,51866 40 סשת תן הס|ו:ט66א6 0 6ש6 5] צְס86זט6סבה1 8% חן זסוטהת26 5%60ץ5 0% 8520655 [6715|68 ה%וש 260והסזה6הץ5 ₪85 חת+וזסף|ב בס : 35 סאם 685%[ 6זם 3 3% 4611/8%66 06 0: 567608[66 5! חת%וחספוה 6תם +! - 82 בַהו|קה53 6ה+ ה6הץ ,5%3%6 435%60 ה| פַה!660%א6 5] 070 6ה6 הפחא 6 46[3766 6 |ו!וא (5316 3 ץ[:ה6טש56ה60 6ה8) 6616 ו (6 435666 הסז+ 165[א6 670 (65פַבּה: 75% 0/| 6הב [03 6 6) 500"665 66[כח58 סאם 6ה5 - 8 :הו 0% 56וסה 6הת586%9"08 הס6הה" .3 צכ5 550766 56 60 חַב6קקה ה%6+0 376 %5קטץ167ה! 66ה51 ,13156 ץ["6168 15 הסופטו[! פותהך .6 435%666 הסז+? 55|א6 670 506 [ושהט 8|ו98 60 07666+ 4 וח ה5[6ס"? 76: ה50% הן 56 0%הה63 620 6ה: 1785 66הט855 ₪35 :| +הת: 8%60קו6ו%ה3 פה :| 676%076ה+ 0[ 5 :ה6"66ק 8 6ה3 7 558665 ₪8|5 6ה8 ה05[6ז7 6ה5 הו 5| 670 3 +| -- 2 365 6ה] 0% %ה6"66ק / + 7 ה6ה: ,ץ[6שו66%ק65-" ,6ו: 6ה% 0% 34 ה6[פס"/ הן 56 50 ה556ץ5 6+ אסה5 [[ו9 306 51366 85666 .חן 6ת: 0% %ה6"766ק ‏ 9 6ה3 70 558165 6|ו%3 |] ו || | | הַהו7ט0 זט066 פסה [!|א שפהת 5| לבה :הס6הב, ש[טח1 56 |וווש 6 ח50|ץז6קט5 הן 56 [[|וא ת5:6ץ5 6ה: א"סא6הה7+ %וה6 הוה:וא - 8 | :הק 260 הַהו0ט355 ,6ן: 6ה: +01 %ה6"66ק (א + 7) - 4.100 5 | :2 56 ץ[6[687 [[|א ה0ן:ט66א6 55356 435666 .553856 [בּטחב] הזוא %671%6760ה] 56 [[|ו 65[קתה5 586 0% 5ה6"66ק ‏ 4 650[6ח 3 5 פַהואס!|ס+ 6ה+ 0% שהס ספה! ץז%ה6 670 [!ז+הט 66הסק1פסק 56 [[וא 4הב 5 . 550 זסא פאה 5₪/|508ק50 זס א₪08|5ק , דוגא | 6+ הס|ןםבהואסזקקה 07667 11755 3 35 178% 6375 :%66+6 ה]ז פוןתך | 4 פאפַחו[קח53 3 לפ 566"סק6" 56 [[וא פ6ט[בט 615507566 פַחואסווס+ :0 | הסוח =ז ד א58)פסהץ זפ 5056/1508 שד ד דוגא (א - 100) / (< * א) + ק (א - 100) / ((א8 - 5) * 4) + ( - 5) (א - 100) / (% * א) + א | +ן 5| 5035 , הסןם6"3קס 66פָב|ועו"ק 3 5 [600%8" ₪85% %קט"ז6םהו 0% 86% "יש ה7705[6 3 ,ץ|[5ה56006ה60 .55856 זס5וץ"6קט5 הן 26 ה556ץ5 6ת: 508% 65-|טף6 4 חס ,66א5בההט 56 ה6ט6ה 4[ש60 58386 335%606 הן פַהו:ט66א6 ה5)6ץ5 5%8%6 | , יה .4 ח0ס5וצח6קט5 %67ה6 6ן 5ו"6קא6 506 ה6והא הס ה556ץ5 6ה: פהּה: 05567%66ס ה66ם 5ב מ% 6חך .%5ו57 6הזחק פה]"ט0 55856 5ו%3 6ה: הן ץ[6"ה7 5| 600606566 6ח6 הסו28%ו[ו5ט 55856 ה6[פס"ק 576 מבה: 5] 5ות: 0% 66ה56006ה60 617665 6 3% 006והה566 %ה₪6350"6067 6ה: ץק 6309678566 ח6תםזט+ 56 ב[טסת5 6 60 688קק3 6"6%0"6ה+ 6[טסת5 ה6והא ,5:36 זס5וַצח"6קט5 0% 56ה26א6 .ץו|68" הן ההת: חסאס[ 01 - קדהל ש-8פהוכף ועט תח מק רדיק = וו 168פעה 5חד .8 3 56 1:0 66666ק505 ₪35 933% חס 96|[ 560 0ם 665|97066 85 5655 ש4וחפעת ג סשד . 65 66 פַהו[קחה5 0% 5ה63%!0]![קקה ה[66"%8 הסוא הש[פסחק [53ה6הב0הט+ :סן|0ס) 35 ,קט 566 ₪676 55ה6הו.6קא6 2 / :זסםוהס 3700876 .1 6 0% 5םהוסק 567056 0+ 6 50 8%%86766 ₪676 5605005 :1 [|066ה 370/ה5%6ץ5 84| הסו:ט66< 56866 %35%66 ץפט8 070 6 אס[05-ק חן 670 9 [הטחה חן 670 :0 חס 6ז )50 ...2 6% 0 [])] ה56:]"א ₪85 זסםוחסת 50179876 6[קהו5 ץ[6ע6[31ז ה :6 5 50 %ה87ש76[6 0358 66ה0708ס+"6ק פהושס[[0ס+ 6ת6 5 1397 75% סאס 6ה5 50 פַהו366070 ץפטס 6 65 86ב 75% סאם 606 60 8ה!3660"0 55856 "50וצ"6קט5 הו 670 1 ץח6/6 66חה0 5ה05567%8%|0ס 55| ףס[ 0ם קש % ₪85 "60|הסה 88700876 שהד 46 5ב ח0ם|הסחה 501%508"6 6ת7 . ([הע567הו ףהו660"6" הטהוהוה 06+) 56607065 0% 8|5%א 50 ,6540[55" 5580266 6ן5 506 פס[ 0ס% 5הסן:8עז56פס ו 8 8%6 0+ סף 38 (5/5%60 8 0% 65%" 106 50 [5"0ה60 ת5וטףהו[6" 60 07068 הן) 6ה5600 .5 0% ז6פהטה 6פָז13 8 676[6 8[56א-9ה660701-ה7606ט₪685 6ה 686ק6] 6חז: >והט ז6ק 605 17805667 0 ח6ה08% 60 ₪560 85 [00ס6 6ז88+50% 6הך 0% ה76001766.000731]0 5ות 7‏ .פ6ט[הט הסוף28|ו!ופט 070 0: ה0ןו:ו860 הו [8ע"6:הו 6 פה!חט 07 :ההזפסזק 57866 [[08 ה0ס5ו|ועח6קט5 7 טס הףוה בּ 468 "071 888 ח0ם|הסה 50+00876 6ה+ 0% 666++6 606 6 .%ה6"|6קאס [מהסה הבת: ז6הףות ה! 6501566 (5%6ץ5 178 הס 080[ תפות ץ[|[הטפטחט הב ץו 1 ט5טחט הב 668ו|9וץ [8[[6ז8ק ה[ 86 ,הסו:28|[|פט ₪006 51860 ז50|ץ67קט5 2 . .ה0ו6ט66א6 56866 085660 אסן הח וה 0000 - 5 חסן235|הסזה6הץ5 | .5 7 % %5ה06ו"6קא6 סאם 6ת: 26|ַהסהה6הץ5 0" 055!5[6סק שחשא +| +|! השצם +ס פטס 96% ץ[585|צ6חן טסו 0567/08%]085 6ש]5066655 0% 567165 שה ,656%ט0ס 6ז50+008 06: תהה: 9 הט 6% ץסוט6]ן+0!1 6ת% 60 - הס|ן+28והס"ת6הץ5 [ 9 2 6"8[5.1:ה! "7690[3 35 הסו:בה"ס+ה! 155 פס[ 4וטסת5 ,| זס)והסה סאף 176 0% 650[55 6ה: 6796 50 5! ח6[פסזק 5ות+ 0 סם הסבּסחקקבּ פהו%ה"-0"ק , (1!06 קט-%ז518 שב 4 חס ת6הץ5 6 60 066ט855) %5ה6"]₪6קא6 פַהו|מוף פַהו0[!6+ 6ה% ,פטת 7‏ .7ז666558ה 6ח6ה₪ 4353 "60 |תהסה 6הבא0חבּה 6תז 56 עצב 5קוה5הס!ו+6[3" ה 66 50100876 - ו 66 6הבּא6חבּה. .4-5 'השת|"6ק<6 4וחפעת ור (פַהו%ה"-סחק 6ה8 פה!8ז6ה 0% 8[ט65) . 57 %סה 5! הס|:28|הסזה6הץ5 [8ו%וה1 0 ץ[56ההט6זס+חש ס+ 65266%" ה:וא ,( 6הה7+ 6+ חאש חו6ה: הוהזוא 678%6ק0 %5ה06ו67קא6 סאש שחד הסןו28%|והסזה6הץ5 0% [6ן "6 סחבּ 5 5+ 4 ,6הו1 55876 5ה6ה|"6ק6% 6 %טם ,(60ו"1 ה266 8/6 ₪6:8065 5 ..060%5ו"6ק2א6 6ת+ 0% = 6 3% סבה" 36 67%5ה!67קא6 ה%ספ פַהו5%875 0% 60515566 002566ב ְוְוַבּהו+1 6טףוהת66: ה6+ ץ[6)ההואסחקקה "0+ 670 6ת5 פְהוקקס:5 השתם ,(ח6ה%ס 680 סץ 6ש[6[8%" 51065 וש "0[6ן" 6ח6 פָחוחטס 09655 הו ץ3|"686 8 6 ת:וא 6ה5660 - בה 5%8%6 670 506 פהו[ק580 הו8:הו8הה 600"56 0% ש[|טסא חס)והסת 6הבא6זבת 6ה+ -- ס+ /// (05ה05567%8%|0 [68|%ה46| 0% ח6כקהטה 8 766070 4[טסט פשחואס![0+ 76+ 6 ח0ס5ועח6קט5 % 100 6ה8 55866 081% % 100 6 ח0ס5!וצח6קט5 % 100 6ה8 5%856 6ו08 % 0 6 חס!פס:< % 100 6ה8 55866 081% 5 0 64 פפש 6הס]"6קאס 50100876 6ת% 6086 1865 6ה: %0 806 15 ץ:!ש116+ו6 שחד 1 4 6 )סה 6[ש60 חטסוטהה56 שפסהש ,5%60ץ5 866655-|ותוט₪ 8796| 8 הס הטח 0+ ()ה6נתו067א6 בַהוע"506פס חטסוטבהטע 3 !]0 הסו6וה|061 צט) . 9% מאאושש וו ה0ו :23 תסיה6הץ5 6 ש[6[637 3 שסת5 4[טסט %ס[ק 46%38!|[66 38 0356 תווש חן 0 6 6 ,[6וו[ָהּזבק ה]| ‏ .4[5ע67פה! פַהז[קה53 0% ח6פהטה 3 פַהו35%| [8ה519 5 (020 6+ ח] 0665565חק [[8 35 [[₪6 85) ח"סםוהסה 803"6+50% 576 ,66כק0ס:55 15 %6 0 םף[ש65- 8 35 4 , הסובהוההּ 066ה6ק505 0% 55356 3 הו 4 .6766++/6 06ו: 6ה5660 ה6ם ץ[36ה!אסזקקה הב התוש 55870266 6הו: 6ם הו 5 %+ס 51375 שת" 0% - ו 5 6 ו 5:34 6ו+ 46%3![66 3 0% תהס|66%6ק5ה! 63505 סצם 06: 0% הסו+28|]ה0]ה6הץ5-:5187 65 6חה , 867%5!ו267א6 סאם 6ה1 38 | או60תח6קקה הו 6הטס+ 56 עה₪ פס[ק 46%53|[66 6ה: 0% 580165 .ףס[-4וחפץה 6ת5 הס .זשקהק 5וה5 +0 || 94 5 05ת6הו67קא6 6ו57,! שהם 0% 65 [ט65" 6תם = ופוהא6 50 ה56סת6 6טףוהת%66 ש6תך . 61685075ה1 ו ו 6 0% חקְזף 6-56066הו: 4618!|[60 3 סוק 60 5 שת .,05ו57ה6[35|0" פהוץ|"46הט 0% 0 [הטפוצ הו 816 60 076467 ה| 1 6ח6 ץסת+ 6+06 6טףוהה566 ַבּח6ט3 בַהוטסחה 5ה6ה6[6 6עטו+ 8 בול 60הזססה5 6ה₪6 ח%%6ה 6חה8 26%0"6 ,5הק73 60[ו4618 6ה: 0% פ5הסו+"סק הו%3ה60 || 6הב3 | או0ה6קקה . 9ח ו ה+₪00ח5 6 6+ ה!ן הסח" %ה%168ו0ה9ו5 8 6660ה! 5! 6%6ה: תבּה+ 6:68%6הו 5>סו!ק 6חך ו ה עפ 66ע[]667 8 ופמשו+אכ !1 ו 6 ח0ס50|עטח6קט5 6ה3 ה6[פס"? 586 ה06ספ +0 6זהש0"הה 506 0% 5פס!ק 6ה% הפטסתם! .שטףוהה566 פַה|ו[קה53 50+5%376 ס[637 6שחהסא 06 6ת5) הסו285והס,ה6הץ5 0 ץ[זה9ו[5 376 68%8 "טס וצ3ח9פ 506 30 1 "6163 5| 1/5 (65ה5660 ח5660%66 ץ[6+הה|ואסזקקה צפ 6הוה6פ פַהוְפַפַב3! ''=שס[6' . 5+ 66 5 63 1 5ץ סאם 6ה: ה6%₪66 קוה5הסו:76[3 %6|!וה|ו+66 3 5] 1676 4זפץת 6ה: עפ 0"566ק6" פ5ש6ט[בט הסו+28ו[|ופט %ס 1% 6חם 15 פהואסן[0+ 6הך :6% 5%ס 0/| אפק.+אם | . "זסף ו חסון 3 8.7 2.6 6 ח5%6ץ5 6. 83 1 1 6 וחפ[פסזץ - / 22.9 8 + 85 . 6 טסובא ו ו 6 ה66א56% קוה5הסו:6[3" 6[קה!5 8 6צש]467 0: 6[פו55סק ה66כ %סה 335 >| 6 0% 66%5++6 6068 6 ח6ע6שסת , %5ה₪63507606 50+70376 6הב 6"בא0זהת 4 ש6תחם צט 6 ז36%0] 667081 6 הסה6הסה6חק 0%ק5-הו[פ " 0% 8660670%[ק5ו0 הס6הה"-הסה 6ה% 4ה3 ,:ה6הו"6קא6 שה 60 606 וטס|טהה6ס הח5%6+ץ5 6 חבּה: א6[קה60 6חסח הסטה 56 60 "68קק8 676[65 (הסו+8ש567פס0) פַהו!קח58 ]ה6ה!ז6קא6 6ה] .זשקהק 5ות% 0% 6 ח566%!0 ה! 8560[טההס+ 5ו65ה+סקעת (5%₪6165 ו הו006%ה60 0% ש5ו[685!21+ שה: 8:66"%פטו!ו ץ["6168 +ה66ההו ה3 08/6 65ט4והה66: פהוזס |תסה 50%503"6 58566 פת![קה53 תאת: 60אסה5 .ץ+ן[63] 3 6660ה| 5| הסה6הסהשתק %סק6-5הו[2 260ו65ה+סקץה 6ה: צהת+ 4 6360655 ב '.] 5 חסץ 0|5סז 65716ה₪קה00 [63ו65ב73ק" ,. 8655[67 6ה3 .] 67++ב+ק פהוהה3[? "0+ .כז60 אהד1| ,'5ה516ץ5 6אַה5507 [הטם-ו/ הו ₪56 65 שחה 1975 - סש] 07%ק46 [68וה766 ,.56] ,ה4656876 בהבּ .4 - 829 .סק 1975 66ה%676ה60 (2||) גק| 0% 8056 [17660068 07ם|הסא 48700376" ,.0 ש06] 86ב .| 61+67+ק 1 .066 ,.56] ,46568760 6ח3 8ַהוההב3|? "0+ הסו6ה"ססז60 <הד|| 0 חו0ס+ ,ה0ו02678% 0% 65!ק2ו6הו"ק 370/ה516ץ5 א8| 1 -ה0ס:0"8%סק007 184 |ווג ה ₪ 3 זהם 850ד500-אע -- דטקדטס הסדואסא פותהפצה ם|קאה5 : | א;ופאםקקה 917 2 ו .. - ב ה . ו ₪ 50 י : 815%0%%‏ 5225 8 י ל. . א ₪( 5 , +'. 1 + ק . 4 7% > 0 5 -: 4154485000 19225 . אל י 9 > 5 י . . %15%66%‏ 6325 ל 8 ו 0 5 י ו .4154872 6225! ל 9% > ?. . - 5 0 0% יי 0% . 41550 6125 . . . - 4 ו. ד 2 50 -/ש . 0 י'. . הי - 0 5% ' .ינ 5 78הכ: אק ' 9% > - 5 י * . 4155650, 6225 1 ס י *.. - 5 '+ . 4155868 6225ז . 0 י *+. .ד 5 י + . 8156050 16225 . 2 . ' <> *. 0.0 - 0 5 . + .5156243 6225ז א 8 <*. . - 5 0 י * 50 4156479 6225ז 2 . י < *.. - טַ 5 י זא %156682, 76725 5 סג י . -. - 50 % + . 56877ן 677% , י * כ.ה. - 0 5 י + 5 . 57668|א ‏ 6225ז מ י *.. - 5 י + . 6157259 6225ז : א ק י * .> - מ / + 4. 4157663 6225ז ק י *.. - . 5, / + . ן 415765‏ 6225ז 8 9( ג *<.. - ס 5 0 ִי. ו 5 . ג '. .+ - זי יי 1 76225 . ס -, <'. . . 0 5 - * '+. 4159155 76225 . סג .. 5 ' . 8159360 6225ז .. ג <. . 0 5 % יב 4159570 6225ז . סג % 5 . - . 4159773 76225 * . ס 0% ו 5 -ם - '- 25008 4159858 76225 | , י'ג ק* א .0. -5 0 י ו %0 05% 4160207 6225ז . . ס ג י * ב . - 50 י + ו. 4160437 76225 ?ג י *+2. - 50 יז + %. 8160620 16225 יק 9 0*.. - 0-5 י + 5 8160822 6225ז ₪ ' * 2 . - 5 0 / י +ו. 161010 6225ז / סו 5% 4 :+ - 0-5 י 8. 816|191 '6225ז סג 0 *<. -. - 0 5 . י + 8. %16|38%4 76225 0 ג , . 9 + - 0 % י . 5% %|6|576‏ 76225 ס , * <.. - 0 5 י 4[6[76>%6‏ 6225ז ס . . .. - 5 , + . 6|557|% 6225ז . . * - - 0 5 י + | . 6162136 5225ז 2 . י כ + .. - 0 5 )% . |6231|% 76225 סג 4 %. 2 8 6 5 ב 47 + %. 4162503 6225ז , 4 %> * כ .. - 5 ם 9 ! + 0.5 4162688 | 5255ז 4 ק , מ <.. - 5 0 ש % .יי 4|62879 16225 י סּ .. 5 י +. 6163069 6225ז . 9 %% <. 0 . -5 6 ; . 4163264 6225ז א סי 9% . 5 0 5 י 4163493 .16225 סּ . , %.. - 0 5 . + 25-06 4|53700‏ 5225ז פס ג , <+.. - 0 5 ' + 5-8 4|63890 6225ז , ץ. 8 %*. .+ - .0 5 68 25% 6164096 6225ז . , אס , ז.. - 5 , . 6166292 16225 2 ק ג '!' *%ל. 0. - 50 + י 8. 64689ן 4‏ 76225 זו ה ל ג י *2ה. - 0 י י . ז.ה 4166678 6225ז ₪9 64 שפ) או 2 4 י 2-5 - 0 5 יכ , . 4164880 76225 00% 4 סּ . *כ< .. - 05 20 + 5-8 4|65076‏ 16225 0 ץז 5 2 4 , <*..- : , 5-0 +' 0.50% 6165265 6225ז שחוז או 50060 4 ' כ %..- : ב 5 + '+, . 4165458 6225ז . = ס 4 <ל' 00 0 . 5 4+ .| 4165656 6225ז ב" " 5 1020 = 8% .' 2% |416586 16225 :5 חסם|הסח 4וחפעה 6ה: הן ₪564 5[ספחץ5 - ₪ . 7 - א" | . צפטם |שאאגווס =עוזהזאפפשהקפת ה . + א - 5 7 0 , 6 א 5 קּ יְ - 605 4 קּ א * ל א ו א | יפס - 6905 | 0 ו א / > | ל - מטקס | א5? 0[0 [8ה567א6 50 פַָהו3660"0 55856 070 +.155. 6% 6 וו 5%ק 0[!4 0/] 50 פַה3060"01 55856 070 ...... 60 (זסם ז חסחז) ‏ ₪50 [68] 50 פַהו360070 56 44:4%: 'ס 2 6 ח50וש"6ק50 הז 070 +..... 6 6 וף6פ[05ה? הת] 071 5+ 0 2- 99 וס2דר41 ד . 7 - --. . 5 ג 0 4 . 5 : ס ג , <* 4 6 "752"5 2 קסד 50 ג 1 : 2 75255 -. . - . ₪ ג , לל., 77 7625 . אזחהכ ג 50 ג*- 7 % "75225 0 5 . <ה. , 5 .75275 . -. . ו - א ֶּ 9 539 . ב 4 ':! | 8 75:65 ".5 סג "ות 415350 75725 . : 6 ג ' <-%+ן 3 פיד . ?ץ ג / ל* .+ 79 792:5% . ג .. *<‏ % 2 "752.5 . 1 ג , צ'כ . 7 "7225 . : , > ג / * 4 3 75775 . ס 2 % *>- כ. 9 72 . . שג | / = <. , 3 75225 , , . קג : 1 *ל.. =ב ו 1 76278 ל | 5 0% - 5 . "יו ו כל. > 6ז/א0-4. % 0 ". 4 "9 96 2 2 2 א)אצ% -. : . ג ' 5:24 ל 1 . * / םי *‏ -. יל; ] 2% 7% 707275 . 6 87 60 <... 53 75215 ₪3 . . 2 ' % ש . 9 710-285 ּ פ5. . | * גת . <;3: /- 07| 76:85 , . 4 %ח = . - 7 מֶפירת2ך . 04 .% * 4 ₪ וי 0 פ5ייד . ג , *<. . = 2ר4|90 2 . : אק ' *<. 0. - 2-0" 02 . . ג 0 = - 1 75275 . ץ / + + .' - 6 79!185 . .הג . * % % * - 6 752155 . 9 ג . ל ב = 6 "78725 . סּ / 0 *< 6 - 7 7579 . סק א , י 8 *כ 8 "ו - 5 75:15 . 5 ג , ₪ * - 1 225סז . פא 0 + כ 8 - 3 75275 . , , 6-% * כ 4 9 א 8 "25 פד . ט : 4 ק צ 2?. ,+ .- פזבבבן- ‏ 5נבהד 8 . / : , הא .+ 0% * - 9 י*79225 . 7% אל . 95 > 5 64 "70525 . / 9 % + + . . 3 7285 . פא . * כ ל.. - 0 10215 / . . פג י אכ ,0% - 0 2-5חדך ק ג 630 *כן : - 6 "75225 49 י *ל, ‏ ,. ₪ ה4|%9 762/05 ->סה שא אוד שזפע 9 ג 0% *? ז ,+ - 9 55 5 -5 אזגכי . --% "ל. ,7 .> 8 "‏ 5! : . %< . - 0 "702.57 ל | א ג : ] + - 5 לפ 6 )כ . ' << %+.. - 5 732555 י 3+ 5 5 א . = 58 ו 5 . י' כ *.. -% 6 4 א % כ * 6 > - 11 סּ . . כ * . - ק א , * 6 *. -= 7 כו י ל .א 5% - שיעת העלות הכוללת להערכת הצעות למכרז של משרד התקשורת. בללי. ביולי 1973 פירסם משרד התקשורת מכרז להרחבת הכח החישובי של מערכת המחשבים שהייתה מותקנת במרכז לשירותי מידע בתל-אביב. ועדח מכרזים בראשות מנכ'ל המשרד דאז מר שמחה סורוקר הט?לה על צוות עבודה להתוות מראש את תהל?ך קבלת ההחלטה בדבר בחלרת ספק הציוד. תהליך זה, אשר כלל את כל השלבים והקריטרלונים לפיהם יפעלו חבר? ועדת המכרזים, נקבע מראש לפנ? פתיחת המעעפות. נראה לועדה, ובצדק, שבועדות מכרזים ממשלתיות שיעה זו חיונית להבטחת מידה מקסימלית של אוביקטיביות בבחינת ההצעות. ועדות קודמות. עיון במסמכים על עבודתן של ועדות מקבילות קודמות הראה כי הכלים המקובלים היו שיעטות ניקוד למיניהן, הווה אומר, יחוס משקלות לתכונות של הציוד, התוכנה, וכו'. בשלב הערכת ההצעות אנשי הועדות נתנו ציונים לכל אחת מהתכונות ולאחר מכן נעשה שקלול של התכונות. לדוגמא: אחת הועדות החילקה את ההחלעה למספר פרקים עיקריים כגון: תוכנה, ציוד שרות וכו'. כל אחד מפרקים אלה קיבל משקל מסוים באחוזים מכלל ההחלטה. ‏ נביא דוגמא היפותטית. / תוכנה 30% ציוד 20% תפוקה 20% שרות 20% סהייכ 100% פרקים מתחלקים חלוקה נוספת, לדוגמא, נחלק את פרק התוכנה לסעיפים הבאים: תוכנה לעיבוד מכלולי?ם 0% תוכנה לחקשורת נתונלם 20% חוכנה למסדי נתונים 20% תוכנה להסבת מערכלם 20% 100% 5 יבוד גם סַעְיפים אלה מתחלק?ם חלוקה בוספת, לדוגמא, נחלק את התוכנה לעיב מכלולים כדלקמן: 2% 00801 רדהמ‎ ו 20% ו 20% מוכניות עזר אחרות | 20% כדסיסי בקרה 20% סה"כ 100% .. אפנה את תסומת לבכם שבדוגמא שבבית? כאן גודם כמו המהדר ל- ‏ ]0080 מהווה 2.4% מהההלטה. ‏ עובדה זו נראית באופן א?נטואטיב? מתקבלת על הדעת בשיסה זו של-הערכבת ההצענת. י שיסות כגזן זו בפסלו על ידי המרכז. לשרותי מלדע. השלקול העיקרי לפסילתן היה החשט שעלול להזוצר מצב לאחר פת?חת המעטפות של ההצעות שגורמים שונ?ם אשר ק?בלו משקל קטן *חסית, יהיו בעלי השלכות חמורות באשר לצורת הפעילות של המרכז לשרזתז. מידע. למרזת,השלבות אלו לא תה?ה אפשרות ל*חס לגורמים הנ"ל את המשקל :הבכוך בלי לססות ממערכת הכללים שהוסכם עליה מראש. כדי להמחיש את האמור בשתמש בדוגמא הקודמת; נניח שבאחת ההצעות מוצעת מערכת עם מהדר ל- ]06080 | שאיבנו תומך במספר אופציות כמו למשל המדאה ז08קפה. במרכז לשרותי מלדע בעשה שימוש ברחב ויִעִיל ביותר בכלל זה ומוערך שהעדרו יגרום להוספת 4 תוכניתנים לצוות התכנ?תנ?ם הקיים. בתהליך מתן הניקוד להצעה ניתן "להעניש" את ההצעה באחוז אחד או שנִילם לכל היותר מפני שמהדר ה- !0080 כולו מהוה 2.4% מההחלטה וכמה כבר *שקול גורם כמו -ה- 81158 [06ק:ק | | שהוא אחת מן האופציות' הרבות של שפת ה-60801 ?. - % 4 תוכניתנים עולים כ-25 אלף.לירות לוד 5% ממשקל ההחלסה + 104 בעיות נוספות שנתגלו בשלטות הנ?קוד השונות צבעו מהאופן בו הוכנסו גוְרֶם המחיר ותפוקה למכלול השיקולים וכמו כן הוברר שבעבר נהגו חבר? ועדות שונות לבחור את ההצעה הנראית להם לפ? שלקולים אחרים. לאחר מכן, בשלב מתן הניקוד על ידי כלל הועדה דאגו "לעגל" את המספרים לכוון ההצעה עליה החליטו מראש, כאשר השיקולים למתן הציונים הם בלת? מוגדרים הרי ברור שכמעט כל צזון יכול להתקבל על הדעת. איננב? מופתע שחברל ועדות נהגו לעשות כן כי הר? שיטות הניקוד למ?ניהן מרח?קות את ההחלטה מהמציאות בשטח ומעבירות אותה לפסים אלנטואלטיביים, במצב זה מעדיף אלש הוועדה להחליט קודם ולאחר מכן ל''הלביש'' את ההחלטה בלבוש "האובלקטלב?" של שיטת הגיקוד. השיטה שנקבעה. עובדה שלטה להערכת ההצעות הבנויה על שלשה שלבים: - פסילה על הסף. - | דלצות ניסול: - חישוב העלות הכוללת של מש"מ. להלן אציג בצורה חמציתית את העיקרים של כל אחד מהשלבים: 1 שלב א' פסילה על הסף של הצעות שלא לעמדו באחד מתנא? המלנימום הבאים: - מללו? אחר הדרלשות הפורמליות של המכרז כנדרש בחוק. - תפוקה התחלתית מינימלית של המערכת המוצעת של פי 1.70 מהמערכת הקיימת. - תוכנה מ?נימלית כפי שהוגדרה במסמכי המכרז. - אפשרות לב?צוע הסבה חלקה בל? פגיעה ברציפות השרותים הניתנלם על ידי מרכז החלשובים. - ידע ונסל?ון של הספק בסוג המערכת המוצעת. - אפשרות לתת גיבול לעיבודים רגישלם. > אפשרות להרחלב את הציוד כך שיאפשר את המשך הפעילות של מש'מ במשך 5 שנים ללא הסבות. הגידול הצפו? בצריכת זמן מחשב במשך 5 שנים הוערך ב-300%. 15 בשלב זה ?בוצעו ריצות ניסוי. מטרות ריצות הניסוי ?היו קביעת התפוקה הצפויה מהמערכות המזצעות. המערכות המוצעות ינוסו בקונפיגורציות שונות.באופן זה יקבע מה יהיו השלבים של הרחבת הציוד עם גידול צריכת זמן המחשב ובאילו נקודות על צ?ר הזמן יבוצעו. תוצאות הריצות ?הלו רשימת קונפיגורציות מומלצות וגרף המתאר את ההוצאות ברכישת/שכלרה ציוד לאורך 5 שנים מתארלך ההתקבה. בטשלב זה תחושב העלות הכוללת של מש"מ. העלות הכוללת של מערכת מוצעת בתונה היא הסכום של שני מדכיב?ם: א. ההוצאות הישירות עבור ההתקנה, ההסבה והאחזקה של המערכת המוצעת לאורך 5 שנים. ב. מרכיבי העלות בתוך מש"מ ש?כולים להיות מושפעים מהמערכת המוצעת. 1 ההוצאות הישירות. ההוצאות הילשירות יחושבו לפי? שכירות וקניה והסכומים ,*עברו הוון לפי שער ריבית גבוה מהמקובל. הוחלט שהשימוש בשער דיבית גבוה בהוון ההוצאות משקף את הרצון של הועדה לתת משקל נמוך ?חסית בהחלטה להוצאות שיבוצעו בשלבים מאוחרים של התכנון כי הדי סלבים אלה עלולים לעבור שינויים רב?ם. סעיפי העלות ש?לקחו בחשבון הם: - מח?ד הציוד. - מחיד החוכבה. - מחיר האחזקה של הציוד והחוכנה. - מחיר ההסבה. - מחיר השלנולים בתשתית (הדר מחשב?ם, מיזוג אולר, חשמל וכו'). - מחיר ההובלה, מס?ם ובטוח. הוצאות הדרכה (תשלומים עבור הקורסים דזמן האדם שיושקע). - שונות. 2 מרכעגבל העלות בתוך מש"מ. ילקחו בחשבון ההשפעה של ההצעה על כמות ואלכות כח האדם שידרשו לפונקציות מסויימות (פיתוח, הפעלה, יצור) וטיב השרות של מש"מ ללקוחותיו. אלה נקראו גורמים מושפעים. לגב? ?תר המרכיבים (חומרים, ניקוב, שרדזתים, תפעולים, אמרכלות, תקורה וכו') סוכם מראש כ? ההשפעה 'תהיה שולי?ת וזניחה. מראש נקבע שלצורך הערכת העלות של הגורמלם המושפעים נב?א בחשבון רק את הגורמים המשפ?לעים הבאים: . - תכונות הציוד. - תכונות ומגוון התוכנה. - תפוקה אפקטלבית בעיבוד מכלולים. - יכולת לפתח ולישם אפליקציות בתקשורת. - צורת ההפעלה של המערכת. - אמינות הציוד והתוכבה. - צורת הג?בול. -‏ . מודולר?ות ההרחבה של המערכת במקרה של חריגות מהתיכגון. -<‏ > תמיכת הספק. עבור כל הצעה תוכן טבלה בה ?וצגו הגורמים המשפיעים מול הגורמלם המושפעים ולכל משבצת תעשה הערכה כספית. הטבלה תראה באופן כללי כך: גורמלם מוטפעים ות כח אדם בהפעלה כונות הציוד כונות ומגוון ה פוקה בע?לבוד מכלולי?ם מיכת הספק. . ד פרס עבור רמת שרו מילו? עבלה זאת א?בנו מלאכה קלה. כד? להבהיר באזה סוג טל טאלות נאלצת הועדה לטפל בתהליך קבלת ההחלעטה הזאת אציג כאן כמה דוגמאות: טאלה א': האם ?ש-הבדל בין הצעה א' להצעה ב' במלדת ההשפעה טלהן על כה האדם הנחוץ להפעלת המערכות?. אם כן, מהו ההבדל ובמה הוא מתבטא מבחינת | העלוה של כח אדם במשך 5 שבים. | טאלה ב': נניה שמערכת מוצעת בעלת תפוקה גבוהה מעבר למה שנראה בחוץ לפ? מערכות?. הועדה תאלץ להתמודד עם שאלה זו ולקבוע הערכות כפפיות תכנית הגידול טל משי'מ. מה ההשפעה של עובדה זו על כח האדם לפיהות לחסכון הצפו? בכה אדם. | טאלה ג': מה ההבדלים בין שת? הצעות מבחיבת השפעתן על טיב הטרות שמקפללט. סיכום. לקוחות מט'ימ ואם ק??מ?ם הבדלים משמעותיללם, כמה כדא* לשלם עבוך התכובות של מערכת מסו??מת על פב? השנלה. | לאחר מ?לו? ערכ? העבלה הם יסוכמו עם מרכל?בי ההוצאות ה?טירות ובאופן זה תחטב העלות הכוללת. ההצעה בעלת העלות הכוללת הנמוכה ביותר תזכה במכרז. ' לאמיתו טל דבר אין צורך לחשב את העלות הכוללת עד הסוף; = כדי להשוות בין שת? הצעות מספיק לבדוק עבור כל משבצת בעבלה אם יח הבדלים בין שתי ההצעות. לאחר מכן מעריכים הערכה כספית רק את ההבדלים בין שת? ההצעות, ומשוים את סכום ערכי העבלה המתקבלים עם ההפרש בין ההוצאות הישירות של שתי ההצעות. לטיטה המוצגת כאן יש הפדון אהד בולע; היא מחהייבת התעמקות והבנה מפורטת טל ההצעות המוצעות. לא קל לענות על שאלות כדוגמת אלה מבל? להכיר ה?טב | | את הארגון בו תופעל המערכת ואת כל הפרעים במערכת המוצעת שיכולים להלות | בעלי השפעה על תהליכי העבודה. | מצד שני בולע גם היתרון של השיטה: . ההערכות נעטות לפי טיקולים כ אינטואיטיביים בלתי.מוגדרים לכליים של עלות ותועלת ולא לפי שיקולים מומוווווור--..- קבוצת דיון מס* 4: "יישומי מחשבים ברפואה" יו"ר: ד"ר ש. פנחס ז. קריים ש. פנתס ש. בייליס עיבוד תרצאות מעבדה כעזךר לאבחנה וטיפול רפרא+ .1 מבהני תיפקוד יתרת הכליה * ז. קרריים מכון אנדוקריני, מרכז רפוא" ע"ש חיים שלבא, תל-השומר א. רי"כרט אוניברסיטת בר-א*לך ד. מוצקין אוניברס"טת חלפה מ"גוון הבדיקות העומד היום-לרשות הרופא הרא כה נהחב ולפעמים מורכב שאף המומחה מתקשה לעלתלם בקביעת מירב המסקנוֶת המתבקשות מהנתונים המעבדתייט (1). מתוך מגמה להתגבר .על בעיה זו, השתמטנו' במערכת לאינטרפרטצ"ה של תוצאות בדלקות מעבדה: (2). אשה פותחה כחלק מפרריקט כללי של תוכנית אבהנתית בעזרת מחשב. (5,4,5); פר? שילוב בין המרכז המדעי ?.ב.ם. בחיפה והמכון האנדוקריני בתל-הסומה.' מערכת זו (2) מעבדת תהצאות מעבדה כעזר לרופא הן בשלב האבחנתי והן במעקב אחרי תגובה החולה לטיפול הניתן לו. עיין ב-(2) לשם תאור המערכת הכללית. ברצוננו להצ"ג פעת יישום המערכת בסטח רפוא? ספציפי:מבחנ" תיפקרד "תרת הכלזיה. בדלקות אלה בוללות: 1 -- 170058 עעגמנצט .1 1-- 5 עפעתמנעט .2 .םס1311נגט [4מעגונ /, 28881 --00111801 בּמפה1ע ‏ .3 1- ָ (+/ 3110/711+/711'+1113-') 6+80011568גמ 60201801 עעהמגעט .4 1 ((11113+8110'1113+7011') 6182011668גע 6מ001+1005%620 קעהמגעש | .5 1- - (1115') 6+8001166גנ 5 6מטסכגנסס עעהתועט ‏ .6 1- (1112000") 6+82014%6גם 2000 עצהתנצט ‏ .7 27991 ְ קעאמועש .8 1- -101ע61ת8מ6סינכק עעאמועש ‏ .9 1 --6מ06171010ת8מ00עק עעהתגעש ‏ .10 19 - 6 1 1818₪ס-- +68+ 6ם380ם+6326 8086 16אמ₪1 .11 6 00111801 8 מז0188-- 68%+ 6 0086 811811 .12 6 178 קזם1תג--091 6 ה 4036 [41ג₪ ‏ .13 6 58 קנעמ עט-- +%68 6 0086 511811 .14 6 170095 קבתנ1עט-- 681+ 06 6086 1786 .15 6 1700108 ץנהת1עט-- +68 מ1310נומננו5 4/0071 .16 6 0011801 0188118-- +68+ ב10ז18טמזנז3 40711 17.7 6 00171801 8מ01281-- +68+ םמ1310גום1ז8)1 60מ505+91 40 .18 6 1701089 ענגת1ענו-- 165% 130נומנ501 518581260 40711 .19 (057+ 6801776 40711 ע-1531נ10ק) 685 1160030086 .20 המבחנ"ם הנ"ל בדדק"ם את תקינות הציר הלפוטלמוס-היפופלזה-יתרת הכליה. ‏ הם משמסלם כעזך לדדפא בשלב? אבחנה דטיפול של מצב? ?תר-פעללרת או תת-פקללדת של הצ?ר. בדלקות 1,2 מטקפות אה רמת כלל ההורמדנ"ם המופרטלים מקלרפת יחרת הכל*ה. מבהן "מס. 3 קובע אה רמה הקורטיזול, ההדרמון הפעיל ביותר מבהינה ביולוגיה מתדך כלל ההדרמדנים טפמקורן בקליפת יתרה הכל?ה. בדיקה זו גם קובעת את סינו?" דמות הקורטיזול במשך ה?ממה. מבחנים 4-10 . בודקים את הרמה הבסלסיה של הדרמונ"ם שונ"ם אשר נוצרים בתהליך הביוסלנטזה של ססרדאידים ביתרת הכליה. בדיקרה 11-15 מהורת מבחנים דינמ*?ם אשר מסרתם לבחון את המסוב ( 1666280% ) שבין הכלרסות האנדוקריניות היפוטלמום- היפופיזה ויחרת הכל?ה. בדלקוה 16-19, גם הן מבחנים דינמ"ים, משקפלם את כוסך הרת הכליה להג?ב לבג?רד" הורמונלי. המבחן האחרון, מס. 20, בודק את עתודה ה- 80611 , ההורמון אשר מסמש בגירוי פיזיולוגי של בלוטת ?תרת הכלדה. ‏ *תר על כן, כל פגם בציר היפוטלמוס-ה?פופ?זה-יתרה הכללה *תבלה במבחן זה. נדון בהרצאה בקשיים שנתקלנו בפ"תרח הנוסהאות המתאימות להגדרת כל מבתן רמבהן, ואשר קיבלד את צורתן הסופלת לאחר תהליך מ?יגע של חלקון וסיכלול מתמ?ד בעזרה תוכניות האישור ועידכון שבתוך המערכת. הגדרדת אלו עמדו במבחן בסידרות מקיפות של בירורי תקיפדה ( 311010 ). נביא כעה שתד דוגמאות להדגים שימוש המערכת בעיבוד תוצאות של המבחנים הנ"ל. גזמ 130 פד 0 9 62? ג!מס) ע03 :6816 62+מי 3 :11 68%+ עסממ ? 26800586 178 ץגמועט-- א 3116+2506 66 6086 311 מז 8 טספ מננגום 08% צ (סא=א ,68צ=צ) 28 :11 +101+הכן 1556 84 +08 '101מע 206 +*1 . 6% 21 1 [88 2 1 680056 80116 )+ חזה 6% 6 1ה 0+ מ68810נכקט8 17145 [המנצסאן .[1606 03881 175 בשגזן ,1 מב [4נינסם מ60א260 6ם66111צסכ. 16961 04881 175 ג מג3ך 55 11 10 +68ע מזמס] עַ8 :6866 עסשמען 14 :1 468% ע6+מ 6 170011028 ע1'1141 -- 68%+ 6ב6+280 מנה 86 6 11 18 141 6 מנטם 765% צ (סא=א ,65צ=ל) 8 ְמ1 4+161 ת6+מ19 4 |+68+ ע6+מט 206 . 1 [3483 1 3680086 ]-( פ|-ו| 1% מנפמע 16 1 [0488 170210058 אס,ך * תשורבות המפע*ל מודגשות בקו, ** קוד למיך ופר. ננך הדוגמא הראשונה מראה שמתוך הנתדנים המעבדת"ים הופק מלידע הן לבבל המבחן הדינמי, כלומר התגובה לבידו" פרמקולרגי, רהן אדדרת הרמה ההורמונלית הבסיסית. בנרסף, התוכנית אלכה מסתפקת בקביעת רמה הורמונלית כנורמלית, נמרכה אד גברהה אלא מסוגלת לסרוג את הרמה הבס?לסלה בגבול שבלן שלדטשת המירנ*ם. בארפן כללי, מספקת המערכת אינטרפרטציה מירביה מכל מבחן. .דבר זה התבטא בס בדודגמא השנ"ה המבל"טה מצב,הנתרנים א*נם מאפשר"ים הכרעה באם התגרבה למבחך היא משמערתלת אר לא- ו הנסיון עד כה במבהני" ?תרת הכליה כדגם מלמד שהמערכה עונה לקרלטרירנים שהוצבו כמסרה על-ידי מפתה? המערכת (ראה .2), דה?ינו: היא גם קלה להפעלה ן, ביחס לרופא, עדיפה מבחינת מהלרדת, דיוק, עקביות והיקף האינטרפרטציות. יתר על כן, התברר,העבודה שבתוכנית טמון מכטשיר רב ערך למסרות חינוך רפוא?>*. נס"ים במללת אזהרה: המבחן האמיתי סל המערכת הוא בסימוס יום ידמי בבית חולים, נסירן הנערך כעת. רק בסרף תקופת נסיון בשדה המציאות נדע באם המערכת הדכיחה את עקצמה. הכרה -תדדה אנו מודים ל:- פרופ' ב. לוננפלד (מכון אנדוקריני, מרכז רפואי ע"ש סלבא, תל-הסרמר ואוניברסיסת בר-אילן) עבור הדהף לפיתוה המערכת. . ד"ר ו. שילד וד"ר ב. גביש (מרכז מדע* י.ב.ם., חיפה) עבור תרומתם הרבה בפרויקט זה. . ו 7 מרכז המחשבים באוניברסיטת בר-אילך העמיד לרשותנר את האפטררת הטכב* לביצוע הפרויקט ועל כך נתונה תודתינר. ! עבודה זו נתמכה ע"י מענקי מחקר מהמדען הראשי סל משרד הבריאות לפרורפ* ב, לוננפלד, מקרן פורד (מס. 70 רמהארגון הברלאות העולמי. 112 סיפרות ,234 , 14118 .שַמ000551עכ 08%2 660מ216ס-ם183ס1פעבק .8 ,במסממעגות 48 טסטסגנ00 מ1 8600 4 .2 ,ב08015 ,.2 ,82816 ,.2 ,ם110%241 עעהטם03 .360016 ]13 132861 .%68%3 עע8+0תסם13 +0 מ6)9+10:ס16מ1 םונש 0818מ0182 88818%60 ע%6טק1נ 00‏ .2 ,1610ם62מא1 ,.2 ,ב08019 ,. ,502118 > .74 11ע40 .01%ק6ת ]בת [15286 .ע010₪ם1ע600מ6 0+ ם1108110סק3 מה ,1 0:16:60 ק08+108[1מ0135 4 .2 ,4010ם6םנג1 ,./0 ,50110 ,.2 ,ב08018 1 26 +0 88מ 22006601‏ .0426 +מ10ז4ק+טס ע0ס] גב6ז9ע8 14016ע42ט 84160 /11 86081 , 5.‏ .0876 %מ8+16ק ע0+ 004626206 קמ1א'נסשי 46 00600 ע0+ במ875%6 4 .2 ,ב089015 ,.ם ,6[6)מ6תגג1 ,.ט ,502118 4 קלנהע260 .+עסק6ץ ]13 182861 .0813מ4122 = 2 תת << פ-זד<- 36-ו מטטתב אפ -05ש082 האג 5-ו עה 9רמפ זנמ9 -צת המוט קד שקי=- הסט = ו ור 7 . : 4 השפעת הדיגיסלים על מרוח פעקימופ הלב בפרפור הפרוזדורים - אנליזה מחשבית. ד"ר ש. פבחס פרופ" ב. דיצ"ק מחלקה פנימית *", ביה"ח האוניברסימאי הדסה ויחידת המחשב ביה"ס לרפואה של האוניברסיטה העברים, ירושלים. בתמיך 3 הקרן !תידוס ה אנושות פעילות התקיצה של הלב תלויה בטערכת גרויים השמליים שמקורם בפרוזדור הימני. ‏ בל חשמלל שנוצר בדופנר של פרוזדור צה מתפשט לאורך קירות הלב במערכת הובלה מידחדת וגורם להתכדצות שדיר הלב. התכובות תקלנה דד מכטפחה לבת דם *עילה על לד הלב בררך כלל נוצר תבל החשמל? שבעים פעמים בדקה אך במצב* מחלה שונים משחבעת הופעתו או הובלתו. דבד 0 גודר קצב לב בלתי סדיר והתכוצות בלתי יעילה של שרדיר הלב. לקוי המכונה "פמרפור פרוזדורים". בלקוי דה, הפרוזדורים כמעט שאינם מתכוצים וחדד? הלב מתכוצים בצורה בלתי סדירה דבר שבא לבמדיו בדופק בלתי סדיר. בתנאים אלה לוקה שאיבת הלב, והדם א"נד מתנקז כראוי. מצב דה מכונה אי ספיקת הלב. בטפרל בלקוזי זה נעזר הרופא בתכשיד הדיגיטלים אשד מאיט את ההולכה החשמלית בלב ובכך גם את קצבו ומ"על את התכוצות הלב ולכן שטאיבתו משתפרת, ‏ יעילותה של תרופעה זר טומנת בחובה סכנה רבה כי האטת יתר של קצב הלב יכולה להביא להופעת גרויים חשמל'י ים בלתי רצויים בלב אשר עלולים להקמין את פעקילותו. בדי למנוע מבוך זה הידוק כ "הרעלת דיגיטלים" יש להקפיד על מינוך מדויק של תרופה זו דבר שאינו פשוט כל עקד כי המינון אינו שחיד ומשתנה מחולה לחולה. על מנת לקבועץ את המינון המימבי לחולה נעזר הרופא -+-/2. 5 קדצו בשימה כימיםת באמצעותה ניתן לקבוע את רמת הדיגסלים בדם. למרות זאת, ההתאמה בין דמה זו לביך האשה התרופה על קצב הלב אינה חד ערכית, וזאת בעקר מפני שהבדיקה הכימית מבוצעת במרוחי זמן ארוכים יחסית (פקם עד פעמים בשבוע). מסבה זו סומך הרופא על קצב הדופק כמדד למידת השפעת התרופה תוך הנחה שכאשד קצב הלב יודד, סכנת ההדעלה מהתרופה עולה, ועל בַּן נוּשָה הוא להתאים אה מינונה לפי קצב הלב. אך גם סיטה זו אינה יעילה, והחולה עלול לחדדדף לְמצב של הרעלה. מסבה זו פתהנו בחפוש אחר מדדים אחדים אשר יכולים להצביע בעקיפין על דמה בלתי דצויה של הדיגיטליס ובכך למנוע את סכנת ההרעלה. מדדים כאלה ניתן למצוא בתרשים של לב החולה (א.ק.ג.). אחד המדדים אשד הופקו מתרשים החולה הוא אות מרוח הפעימה ( [8חף51 [8צ567ת1 % 1 86ו0870). מדגם של מרוחים בחולים השונים הוזנו למחשב לשם חשובים ססטיסטיים ומתמסיים שונים כמו התפלגות אהספק ( הש5060%7 ז₪6ס? | ), על מנת לגלות את המדד המותאם ביותר לרמת הדיִגִזְמְליֶם בדם. חומר ושלטות 6 4 החולים: הסקר מבוסס על 8 חולים עם פדפור פרוזדובוףָ מִסבה שגרונית או סרשטית, אשד אושפזו בביה"ח "הדסהיי 6. - זז הסקר בלל 7 נשים ו-31 גבדריט, בגילים בין 75 - 24 שנים. , במחלקות שונות קוספה 13.2476 = + 156 תרשימי ה-א.ק.ג. : הרשום ואלקטרוקרדיוגרפי נעשה על ניר רגיש לחום במכשיר (‏ ק<ן]|דגם 8ן[5[ ) כשהענות התדר היא כ- 70 הרץ). בכל ושום נמדדו לפחות 33 גלי 0%5 מלאים וברורים (טבלה מס" !1). רמת הדיגיטלים בדם: | נגקבעה ע"* היחידה לפרמקולוגיה קלינית בשיטת ץ55הּסהטתהוסו80, | לפ" שיטה זו ערכי הדיגיטליס התקינים נעים בין 4 - 0.8 ננוגרם ל- מיליליטר. לצורך החשובים נלקחו בחשבון רק החולים אשד בדיקת הדיגיטליס בדם נעשתה בסמיכות זמן לתושים ה- א.ק.ג. 12 חולים אשר לא עמדו בתנאי זה לא נלקחו בחשבוך הסטטיסטי הסופי. אות מרוח הפעימה: מתקבל ע"* המרוח בין גלי %₪/ עוקבים (טבלה מס* 1, 2). ספרור ( %128%108ו7171 ): הזנת התרשימים לתוך המחשב בוצעה באמצעות מספרר קולי | 26%ו01015 ח76/+6"8 הקשור ל 15- 20 שליחידת המחשב של ביה"ס לרפואה. שיסות לו דגימות מרוחי הפעימה עובדו בשיטות סטטיסטיות רגילות בנוסף לכך הופעל עליהם אלגוריתם טרנספורם המהיר של פורייה הה5+0הגץ] "16"ט0] 85%] (לפ" שיטת | 6אט6-1ה58 ) אשר מבצעת את הדצימציה ( 1 ) בתחום החדירויות. תכנית זו יעילה ומהירה מאד. היא דורשת 875 מלים בזכרון ומבצעת במחשב 1800 -‏ 18% הפיכה של 4 נקודות ב- 0.8 שניה (טבלה מס" 2). במסגרת החשובים נבדקו תכונות שונות של התפלגות ההספק (חשז5066% "08 ) לצורך השובי המתאם השתמשנר 4/... דד 2 (402 על ציר --3‏ + של וצגפלרוה זפאאבק. הוצאום דדיוך בדי להדכים את דדך העבוד סובא מדשים א.ק.ג. שפוטי (מבלה מכ* 1) התפלגות אורך מרוח הפעימה (מבלה מס* 3) אדם הפעיכה דהתטלבות ההספק (מבלה מס" 2) המרמטרי החשוביט שהופקו במחקר דה מובאיס בסמכלה מס" 4 בה מיוצגים 46 חרלים. דכה הדיגיטלים הממוצעה היתה 1.6 נ"ג למ"ל. ב-9 חולים נכצפתה רמת דיגיסלים נמוכה מ 0.9 ב"ג למ"ל, וב-7 תולים נמצא עדך תגבוה מ 2 ג"ג דמ"ל. ‏ 69% מהחולים הראו דמת סליה 2 קצב הלב הממוצע היה גבוה בדהדצה ההדצוי ב 100 פעימות 5 במקום ב70 פעימות בדקה. למרבית ההפסצה גמד שמקדם הההאמה מיך הפא הדיגיטלים והדופק מחד ודמח הדיגיטלים ופרוה הפצירוח הממוצץ מאידך, היה נגמוך ובלתד משמקות* מבאן שהמדדים אלה איוה טצריציט על דתת הדיגסלים (מהלה מפ" 5). מחידך ניתן ללמדד מהמבלה א ץ* ווחפה שסועוויהו כין חשרגות של מרוח הפקימית צמרכז הכובד של ההספק חיץ וטוה ודרין פוטווות של רוח החקימות רמעדם העונות המשדתף, מאידך. ממצא רסל סט רו היאורטיום תקויוות. ורסיט ה ".ק.3. דפ" חקור מידק וסזג ועצכיע 79 י7ילרת פקרלם הלב- י"רדצות טרחים זה וימן 'אוחך "רת 47 סדנות אך מאולדך גיתן בם להסיק 4 חןן על מצבו המטבולי של הגוף כמו רמת יוני אשלגן או סידן. מסבה זו רב הפתוי להפש בתרשים סמנים המצביעים על רמת הדיגיטליס בדם. לא מצאנו התאמה בין רמת הדיגיטליס לבין מדדיט שמקורם במרוח מעימוה הלב. תצפית זו מצטרפת לממצאים של חוקרים אחרים אשר בדקו את הדופק הממוצע בלבד. אף הם לא מצאו קורלציה טובה. כל המדדים האחרים שקויינו לישמם לצורך חזו* רמת הדיגטליס מתנהגים בצורה דומה. | בנוסף לחישובים שתוארו למעלה סקרנו את כל התפלגויות הספק האות לשנויים שניתן להבחין בהם חזותית מתוך הנחה שיתכן שלמרות חוסר הקורלציה עם השונות ניתן יהיה להבחיץ בשנויים בעלי משמעות בהתפלגות עצמה, אך גם בדרך זו לא נמצאו מדדים שמצביעים על רמת הדיגיטלים. סכום 8 תושימי א.ק.ג. הוזנו למחשב 15- ק]ק באמצעות מספרר קולי. מרוחי הפעימה (- [%6"%8ח1 068%ץ%07ה1 06870186 ) אשד הופקו, עובדו בשיטות סטטיסטיות ומתמטיות על מנת למצוא מדדים המצביעים על רמת הדיגיסלים בדמו של החולה. בכל מדגם מרוח* הפעימה נקבעה ההתפלגות, השננום, והתפלגות ההספק ( חט"66%ק5 006% ) נמצא שאין מתאם בין המדדים השונים ובין רמת הדיגיטלים בדם. נמצא מתאם גבוה בין מרכז הכובד של התפלגות ההספק ובין השונות של מרוח הפעימות. 119 : ו הניפה : ----->1 : 7-ה - וח יה -----2 או || ₪ > | ]-| - 05ד 469 0.ג:*, ₪ ידג 6090 5 01806 23.27 הד - אא מו קאר.- ובע בלל צר 1 קשצ פתרשים 1 הרמוניות התפלגות ההספ 'ם 3 הסרותח + שי עצע סבלה מם" 2 צהמטטט 0400 41 רשום מרוחי הפעימה לפי כדר הופעתם ב- א.ק.ג. שספר הפעיכות 08 085 085 087 089 09 095 095 (ְ.7 שדוח הפעיקה בשניות מבלה מספר 3. | התפלגות מרוח הפעימה אשר נמדד ב א.ק.ג. שבטבלה מס" !. 2 הפרמטר הנמדד רמת הדיגלטללס | ננוגרם למ"ל 6( קצב הלב קלינית בפעימות לדקה 100 מרוח הפעימה . ממוצע בשניות , 64 מדוח הפעימות השונות 29 מדוח הפעימותסמקדם השונות המשותפת 027. מדוח הפעימות מרכז הכובד של : התפלגות ההספק י 0-02 ממוצע שגיאת התקך. ‏ 206 0.02 0033 הערך. הנמוך 5 70 212 003 0-04 הערך הגבוה 5.8 150 009 0.69 3 0-12 סבלה מספר 4. | המדדים שנצפו ב-58 חולים עם פרפור פרוזדורים מטופלים ע"י דיגיסלים. 3 : שר -- ו וופצי יווה אעוט 4 ,| 2 "ל 9 שיק 7 ץיתוח יו הומציאוה פוה הפציתוף מו ו" וו ןוהו שצ ו [ ה ואוו תף !ולג וה הויו 7-2 5 59%+.= 2 ₪ ,0 ₪'ּ/ שש[ 9 + . א 26 ש*5 ו 3 1 וראו טר עדוה - שש רע % - ?7 - 1 עהההך אמטיוהב - האדיגוה 2-3 - 0.213 - 0009 1 צמרוד המקיטיה - הכז מבוכבד של התפר גדה ההספק - 9 - 0-01 0.2 1 . . . שריה הפקימיח - מקרם השונוה המשותף 4 - 4 - 3 0.0 000 1 שבלה מספר 45 ערכי מקדמי הקורלציה בין רמת הדיגטליס בדם הנבדץ לבין משתנים מופקים מהחרשים האלקטרוקרדיוגרפי ייפיתוה קובץ מגדיר למעבדה קל?נ1לת* כבסיס למערכת מלדעיי - טי ב?יליס, אמ?ל?ו קלבי, ברוך צור | חב' ‏ 'יעלי' לאוטומציה במלנהל, ת.ד. 2848, תל-אב?ב תק צ יר ערכת מידע במעבדה אמורה להשתלט על גוון רב במבנה הנתונים ובצורות הטמוש בהם. די להתגבר על קוש? זה פותחה מערכת תוכנה המתחזקת "קובץ מגד?ר למעבדה קל?נ?ת". ובץ זה מאורגן כעץ נתונ?ם הכולל פריע?ם בגון: בדיקות מעבדה, דגימות, תהליכ? עבדה, שיטות ב?צוע וכלו"ב. לשור הפריטים בעץ נעשה הן ע"? מקומם העטבע? בעץ הנתונלם והן ע"? בנית מצביעים פו:יבערים) מ?וחד?ם המבעאים קשר?ם לוג?ים מ?וחדים. ערכת ה''קומג'"' (קובץ מגדיר) משתתפת בתהליך פי?תוח מערכת המ?דע במעבדה בכל שלביו: בשלב'סיקור המצב הקלים והגדרת המערכת , אשר נעשה על ידי ראיון מנהלי המעבדה הלער לתוך טופס ה"קומג". : | מושגת סטנדרטיזציה בשלב ניתוח השיטה, המבוסס על דווח* ה'קומג". התכנון המפורט מתבצע בחלקו על טופסי ה''קומג" המאפשרים קסטומריזציה של המערכת. בשלב התכנות במנעת ירי?דה לפרט?ם מאחר שה-7126 8םת61מ21 של רוב הפרמערים נעטה מאוחר יותר, דרך הקובץ המגדיר. הישום והתהזוקה השוטפת מתבצעים ע'? הקמה ועדכון של הקובץ המעדכן אוטומטית את עבלאות הפיקוח של מערכת התוכנה. 5 / מבו א טלה? 17 הוחלס בקו ייח לפתת - ת ו מקומ? 7 ?להול ו יך מעבדו ב 5 וה בקופ פ כ ובנה תּ ביה מע כת מ ע במע 0 המרכזית טל קופ ח במהוז תל-אביב, מעבדת זמנהוף. עבודה זו הוכנה במסגרת פרוייקטע פיתוח זה. ה ב ע ? ה .ו סיבוך מבבה הנתונים סיבוך מבנה הנתובים מערכות מידע במעבדות קל?נלות מאופ?נות, בדומה למערכות מ?דע ברפואה בכלל, ע"? מבנה הנתוגים המסובך ?חס?ת בעל ס?נטקס רופף בדרך כלל. מצב זה נובע מהכפלת במה ממדי ס?בוך: א. סיבזך מבנה הנתונ?ם האובלקט?ב? בכל מעבדה ומעבדה, הנובע מישום תהל*כים וטיטות הלקוחים משטה? מדע שונים לחלוטין (למשל בקטרלולוג?ה מול ביוכ?מ?ה). ב. השונות טל מערכות המ?דע ממעבדה אחת לשביה הנובעות משיטות עבודה זמתהל?כלם שוגנים הגבחרים ע"י הבהלות המעבדות. ג. הטנו? המתמ?ד בט?סות ותהל?כ?ם הנובע מה?ות הרפואה בכלל נושא מחקר בעל עדיפות בשל השלכות?לו הכלכללות-הברתיות והפוליטיות. מערכת מ*דע במעבדה צר?כה לעפל, דרך משל, בתוצאות מעבדה הבאות: בהמטולוגיה: תאלם לבנ?ם: 10,800 ב-00%4 מהם 20% ל?מפוצלטים. בנביוכ*מ?ה : אשלגן : 0/1 ו.3 7 חומציות: אק 7:88 בבקטרזלולוגיה: בתרבית שתן: במצאו ₪6₪011616%₪8 8ש2006000ק5526 מעל 0,000סו ח?דקים במ"ל. : בפרזיטולוגזיה: - בבדיקת צואה: נמצאו 0!-2 אר?ערוצ?טים דגברטיביי?ם בשדה. בדיקה לביצוע תולע?ם: חלוב?. 9 בבדלקת שתן: ' | ב?לירובין +++. : ד : באימונולוגיה: 6 בעל שרשרות קלות מטיפוס ;. יתר בגדר נורמה. ההתחלקות אלקטרופורטית: .1 בהז 9 6 6 75% 5% בנסיוב נמצא מקטע אחלד האימונוגלובולינים סז 2 ו 6% 2.0% 6% כתוצאה מכך פותחו במקומו במעבדה טל .₪052 תות המעבדה ומטתמשיה: 8 הביוכימיות טל ת טוגים מערכות נפרדות לעבפי ה .55 המפורסם). למצב ה מאד למעבדה האימונולוגית תבוגים כאשר היא מבצעת אלקט מעבדה השובים. כך אף זה מגרעות משמעותיות עבור לדעת את תוצאות הבדיקות רופרזה טל חלבובים וכ+ז"ב. 7 .* / | 126 2 הגוון הרב טל מטתמטים וטגרות העבודה עולם המעבדות מגוון כגוון המטתמטים בהן: מעבדות בבתי-הולים ומעבדות לטרות אמבולטורי, מעבדות מחקר מול מעבדות טגרתיות, מעבדות לטרות | 8816םג911610? 8ם1ם56766 ואחרות. המטתמטים מכתיבים את מחזור העבודה במעבדה, את המערכת הלוגיסטית המזינה את המעבדה, את הטיפול במידע ההסטורי, את צורת התדפיטיט ומבנם וכו'. 3 ו בעית הלטון והםינוח הרפואה לטונות רבות לה: מונהים מקצועיים לטינלים בצד שמות. מטפהחה בלטון הקודט. הטילוב הדו-לטשוני המקובל אף בתוך מטפע? 98א16 66:ק כגון 'שיעת 465886בהק". בעיה נוספת היא אי-האהידות של הטרמינולוגיה :המקצועית; מצד אחד קיימים זה בצד זה פמקמסמץ5 ומאידך קָיים הרצון לערמינולוגיה אח?דה כלפי המטתמטים הטונים. .ו בעית הכמויות המטתנות 4 הדריטות לבדיקות מעבדה כמוהן כחימרה - ככל שהמנהלות טל שרותי בריאות מנסות להכות בהן ולהפחיתן כך הן תופהות והולכות. הגידול הטנתי ב-1975 במעבדה הביוכימית המרכזית טל מהחוז ת"א טווה. לסה"כ הבדיקות טבצעה מעבדה זו ב-1!970... בצד הגידול הגלובל? יש גם שנוי ב"אופנת" הדריטה: בדיקות מסוימות מטלטוּת עצמן הוך כמה שןים (קולסטרול למשל) ואחרות נעלמות מן ה'תפרליע''. כתוצאה מכך חהלים טינבויים בפרמטרים כמותיים טל המערכת: מהו מספר התוצאות הממוצע לדגימה? מת?. להפיק דף עבודה למוקדי הביצוע? וכדומה. . 2. הפתרוץ : ייקובץ מגדיר מעבדהיי (קומייג) . קובץ מגדיר מעבדה, כטמו כן הוא: מטרתו לאפטר ר?כוז כל הנתונים והקטרים ביניהס המגדירים את המעבדה הקלינית מנקודת ראותה של מערכת מידע בצורה טתהיה עקבית ונתנת להזרה ובצורה שתהיה קריאה וניתנת לעיבוד ע"י אדם ומכונה. מערכת התוכנה למעבדה תתאים את עצמה למעבדה ספציפית ע"י "צילומה" דוך הקובץ המגדיר את אותה מעבדה, כל טינוי בקובץ יגרור את הטינוי הדרוט בהתנהגות מערכת המידע. המהר"ל מפראג היה אומר שהקובץ המגדיר ה?נו ‏ 'השם המפורט;" המוכנס מתחת ללטונו טל הגולס הקרוי מערכת תוכנה > למעבדה. , עולם הנתונים טל מערכת מידע במעבדה מורכב מפריט?ם מסוגים שוני?ם: א. פריטים המתייחסים למוטגים של העבודה המעבדתית ("דריטה", "טיטה", "תהליך מעבדהיי, ''דגימַהי' וכד') אטר הגדרותיהם ינתנו להלן. ב. פריטים אפסנאיים המטמטים במעבדה כגון: כל? קל לֶדגימות, כל אר?זה, חומרי מעבדה, מכטירים לביצוע בדיקות וכד'. ג. פְריטִים המתייחסים למרכיבים של מערך המידע עצמו - - הדפיסים, טפטים וכו'. בין הפריטים הללו ק??מים קטר?ם לוגיים טונים. אם נתייהחס לפריטים כאל צמתיט ('י'עיגוליים") ואל הקטר?ם כאל קשתות ("קוים") נוכל להתבונן על "גרף מבנה הנתובי6" במעבדה. נוכל להבדיל בטנ? סוגים טל קטרים לוגיים ב?ן הפריעים בגרף: קטרים לוגיי8 של טייכות וקטרים אחרים. אם נתיחס לקטר? הטייכות בלבד יהיה מבנה הנתונים במעבדה "יערייי טל עצים, כאטר כל עץ מתייהס לרטומה בקובץ. העצים הינם מסוגים טונים - בדיקות מעבדה, דגימות, מבנה ארגוגי של המעבדה וכד'. 7 -- 00/-- וו‎ נו לעיל בנו? הקובץ המגדיר משלושה קטע*ם. הקטע השג'י המשרת מערכות מלא? הספקה או תחזוקה יים הריהו ככל קטלוג יטים אפסנא ם : ל הטליטי כולל את הגדרת כותרות התדפיס?ם, מבנה טופס? הדרלשה, 1 מוכנים למערכת ץ6מט 2464 וכדומה: בהמשך סע*?ף זה נדוך בעיקר בקטע הראשון ה יער מבנה הנתונים במעבדה. לשם כך דרוטות לנו מספר הגדרות: בהתאם לשלוטה סוגי הפרלטים שבמם בדיקה - תהליך מעבדת? שמקרתו ב?לרור פרמטר ברלאות? מסוים. . דגימה - דוגמא מחומר בגוף הנבדק, הנלקחת בנקודת זמן ומקום אחת. דגימה מקובצת - צרוף טל כמה דג?מות. / דריטה - הגדרח התהל?כים טעל המעבדה לבצע. *ה?דת הדרלשה הקטנה ביותר ה*א הצמד בדיקה-דגימה או בדיקה-דג?מה מקובצת. דריטה מקובצת ("פרופ?ל") - אוסף טל צמדים בד?קה-דגימה אטר הרופא יכול לדרוש את ביצועם המטותף תחת שם אחד. שיטת בלצוע הדרילשה - המתודה המעבדתית לפיה מבוצעת הדרלשה,אותה דרישה ג?תן לבצע ו בכמה טיטות אופציונאליות (דוגמא - בדיקת המוגלובין בקולטר ובדיקה בשלטה לדבית). תהליך מעבדה (או תת-בדיקה)- תהליך מעבדת? יחיד המתבצע בתחנת עבודה אחת. דרלשה כוללת לפחות תהל?ך מעבדה אחד. טיטת ביצוע תהל?ך מעבדה - מתודה מעבדתית אשר לפיה מבוצע תהליך מעבדה. טיטת ביצוע תהלין הנכות נתון מקובץ (או מדידה) - קבוצת נתונים בעלי מכנה משותף וקשר סינטקטי וסמנטי, הנטלחת תמלד לרופא כ?הידה אחת. זוה ?חידת המ?דע הבס?ס?ת ברמה של הרופא. נתון - *החלדת המ?לדע הבסיסית במעבדה, הנתון נרטשם ע"? עובד המעבדה בנקודת זמן אחת או מחוטב כפונקציה הד-ממדית על בסיס נתונים אחר?ם. מהם ?חס? הגומלין בין ההגדרות לע?ל? אוסף דריטות הוא המרכיב הבסיס? של המערכת. אלה הם השרותים אותם מסוגלת המעבדה להציע למשתמט?ה. לנוחיות המטתמטים מאפשרת המערכת הגדרה של דרלשות מקובצות, הי?נו - מתן שם מקב+ לכמה דרישות לשטם הכנסת נוהלי דרישה אחידים במוקדי שרות רפואיים מסוימים או לשם העלת על הרופא*ם (ועל המערכת) בדרלשה של פרופילים מקובלים. (דוגמאות: ניתן להגד?ו בדיקות חלבונים" כקבוצה הכוללת: סה"כ חלבונים, אלבומין, גלובולין ואול? גם צר 1 ביתן להגדיר את "בדיקת קבלה למחלקה פנימ?ת ג'" אשר תכלול ‏ . .- ו סוכר, אוריאה וקולסטרול. דוגמא נוספת - ניתן להגדלר את ;בדיקות המבוצעות עבור מכוני בדיקה המונית (ינאא) תחת שם אחד). מנ ה ו ו עומס ביצוע עבודה, הרי למנהלת המעבדה ולמערכת התוכבה ?ש ה . שה לתהליכים אחדים במבוצעים בתהנות עבודה שונות (יתכן, אך לא ים אלה מבוצעים בימים שונים, ע"י עובדים שונים). תהליכ?ם אלה המרכ'- . ו ו בי ם את הבדיקה נקראים כאמור תת- ו ה , ת-בדיקות או תהליכי-מעבדה. : 7 קופית היא תת-בדיקה של דרלשת תרבית צואה במעבדה ב ו במוקד ביצוע התהל? . ע התהליך המעבדתי נעשות עבור תת-בדיקה כלשהי, מדידה אחת או ?ותר מ ידות אלו ה ו . , 2 מקו וסקופית של בז יקת שת מ בדת דיא וסעיקו ללי . דידה כזו מתקבלת מו 128 נתון אחד או ?ותר. (דוגמא:'מספר הלניקוציטים וצורת הופעתם בקבוצות או כבודדים, שני בתונים של מדי?דת לולקוציטים). בלוח !2.1 מוצגת הסכמה של עץ מבנה נתונל המעבדה, ו מפורטת המתארת הצבה טל בדיקת שתן בסכמה זו מוצגת בלוה 2. 3. מבנה הקובץ המגד?ר. הערה: בסעיף זה נדון בקטע הראשון של הקובץ בלבד. 1 אבנל בנין נציג תחילה מספר מוטגים בסיסיים: ערך: טרשרת של תולות (למשל '+', 'רבינוב?ץ', '7.6ו'). הם שדה: פוגנקציה, המצמידה לאוסף ערכים מסוים משמעות כלטהי אם הם מופיעים במיקו4 מוגדר. בדרך כלל מתיחס המונח שדה למ?קום בו מופ?ע:ם ערכים אלה. בגררת: קבוצת שדות בעל? מכנה משותף, המתיחסים לאותו פר?ע. בדרך כלל המכנה המשותף הוא "אחדות הזמן והמקום" של ה?ווצרות מופעי השדות. מקובל גם שנגררת נוצרת תמיד מטופס מקור אחד (לע?ת?ם כמה נגררות על אותו עופס). הנגגררת היא יח?דת הגישה היטירה הנמוכה ב?ותר בקובץ. רשומת פריט: זהו אוסף טל נגררות המתיחסות לאותו פר?ע במערכת המידע. עץ בדיקה: זהו אוסף נגררות המת?חסות לאוסף טל פר?טים אשר בין כולם קיים יהס שייכות, ואשר אין להם ?הס ש?כות עם פר?טים אחרים בקובץ. , מופע: (שדה, נגררת, רטומת פרלט, עץ בדיקה, קובץ) הינו מקרה פרטי של ההגדרה (של. שדה, נגררת וגו'). הקטע הראטון טל הקובץ המגדיר הוא אוסף כל מופעי עצי הבדיקות המזכרות במעבדה. 2 מבנה עץ הבדלקה בקובץ לכל נגררת בקובץ ספם זהוי הממקם אותה נכונה בעץ הבדיקה אליו היא שייכת, ראה לוח ו.3.3. עץ הבדיקה ?קבע לפ? 'המספר הקטלוגי" טל הדרישה. הנגררת ט*יכת לפריט (בתוך עץ הבדיקה המסו?ם) אשר זהויו נתון ע"? "'מפתה הפרל?ט''. כיצד נוצר מפתח הפר?ע? - ע'י?ל שרשור המספרים הסודרים של כל הקשתות במסלול המוליך מטורש העץ לפרלט. (ראה שוב לוח !.2). קוד הנגררת מאפטר לצרף מספר רב של נגררות לאותו פרלט. במפתח הפרלט מופלעים אפסים בכל שדות הזהון? המת*חסים לרמות נמוכות מן הפר?ע הנוכחי בעץ. לכוכביות המופיעות במפתח הזהו? משמעות מיוחדת: אלו תויות אשר כל הטוואה שלהן לתוית אחרת נותנת תוצאה ח?ובית (לכן ה-* נקראת בסלנג הפרוייקט - "ג'וקר"). . ניתן להכניס לקטלוג נגררות עם כוכביות בשדות הזהוי על מנת לאחד צמתים בעץ,. בלי הגבלה טל פירוק הענפים חזרה ברמה נמוכה <ותר.בע); לדוגמא: במקרה של שתי שיטות ביצוע לאותה דרלשה, הזהות בכל פרט?הן, פרטפ, נאמר, לערכי ה?חוס של תוצאות שת? השיטות. במקרה כזה נכניס בכל הנגררות המתארות את מבנה הנתוני?ם * בשדה הזהו? של "'הטיטה" פרעט לנגררות ערכ? היחוס בהן נפרט שיעה 'ו' ושיטה '2'. 19 ?לוחי 2 סכמה של נתוני בדי במעבדה 3 0 -00 000 ₪000 שימסת ביצוע דרישה 0 | 0 תה-בדיקות , ו ] 5 | 0 0 שיטת ביצוע תה-בדיקות (3] 2 (') () ייל | 6 (2) 650 6 69 ) נהוגן ביג'י, (:) 0 : 0 מפתח פריס זה היגו ,ו וש 6חטף-59₪1 ( קבוצה ) = / / %ן-פחטטך. לכל סוג גביש ( בדיקות ) פפט-כלחטטב ( תהליבים ) 0 5 פְכמך-לחט גד לוח 2.2 נתוני בדי ת שת מס' יקוציטים מדידות נתונים 9 צצ כל2?7, 3יאן לומר טהתיחסות לצומת עם מילוי אפסים לרמות הזהו? שמתהת*ה משמעה 8.2929 ל,ומז זו עצמה ולה בלבד. מל?לוי ג'וקרים לרמות הזהו? הנמוכ?ם משמעו 2;פעוע ל2ל תת-העץ טהצומת דגן מהווה שורטו. 29דום תמטתתפות בבגין עץ הבדיקה לחלץ שגד תמציתי טל הגגררות העיקרלות: 2 שחסום (24) 42 להצמ:ד לכל פריט טמות מהסוגים הבא?לם: שם מלח (50 תולות) 2. שם פקוצר (=ו תו?ות) 2. שפ מקודד (5 תויות) לכל פר?ע *כולים להיות כמה שמות מכל סוג, כאשר השם הראטון ה?גו הטם המקובל בערפהברלוגיהּ הסטבדרטית והאחר?ם הם פמקמסמעפ. שפת בְִוו5: ביתן למלא שמות באותיות עבריות או לטיניות. ניתן אף לערב את טנ? עדג" בערציות בתוך אותו שם, כאשר הטקסטים בעברית מסוגר?ם בסוגריים זויתיים :< 6>%- בכרדצ צדדדשת (3ב0622 05" פ) בשרת דו מתיחסה לצמדים בד?קה * דגימה וכוללת פרט?ם כגון: סוג הדגימה, המידע. עמדרש למעבדה לב?צוע הדרישה, זמן תגובה בדרש של המעבדה (מי?נימום ומקסימום), פצבשר מחרר ובד'. כבבררע צדשת (בכבם%5 צס+ %) בגררץע זו פתארה אה פרטסי ההליך העבודה של השלטה המעבדתית. היא כוללת פרטים על' אבר זכוי נדרשים, פעולות קליטת הדגימה, תהנת הביצוע, מיכשור לביצוע, תבגנית. הביבי% בפעבדהּ (מהי להוציא דפי עבודה, גודל אגיד הב?צוע) וכיו"ב. דנרריל היריד --4 447 בגריף סווג הנהון (א) וו ציגה אא סוג הנהון מבחינה הפורמט שלו, ומופעיו בדווחי המעבדה הטוגים (דפי אבויק, תפופיטי סיכום, הוצאות לרופא). פירזה הותון בבהר כאחד ם-5 אפשרויות: גתון בגומר?, בתון סמי-כמותי (היכול לקרו* בַחהה של -* צד 'אאא', או בפורמע של 'היובי-שלילי", בתון שהוא צירוף " אל להפר שקהטים מהון רשימה של אפטרויות תשובה, וכן נתוגים עהם טקסטים מראפר לם. וגריל בת וו יף בופרייס (0) לאל 859095 %ל יאיוא החיוה, גגולות טבירוה, וכל הפרעים הקשורים לבוסחאת החיטוג אי ואא ות וְץָ אלו "ג ו 0ו] נגררת אפשרויות תשובה ( 16868 20581916 צס+ ת) בה מקום לתטובות בפורמט זהה לנגררת הטמות (על טלוטת סוג? הפירוע: טקסט מלא, מקוצר ומקודד) ובנוסף להם שדות פיקוה המאפטרים ב?עוי טל יהחסי גומלין בין אפשרויות התטובה השונות. נגררת דגימות מ?וחדות (5201ם00 ק:00311 צס5 ) מטרתה להזין למערכת נתונים הדרוש?לם לקל?עת תוצאות טל 56:88 5:01מ00 :08115 וטל דגימות 6826ם558 ו- %5םת813. בגררת ערכ? *הוס (0818₪68 66 :0+ 5) , כוללת מספר צמדים של גבול על?ון וגבול תהתון טל ערכ? ?החוס המתיהסים לאוכלוס- יוח שונות (עד 100 קבוצות אוכלוסיה). , בגררת הדגימה (ם6ם001ק5 שס+ 5) בה כל פרטי הדג*מה הכוללים את תאור ההומר הפיסיולוגי; שיטת האר?זה והמשלוה, תנאי לקי?חה, החומרים מוספים וכד'. ניתן להגדיר גם דגימות מקובצות ע"? קיטור בעץ דגימה של מספר נגררות דגימה. למשל עבור בד?קת 016878686 ם1ם6:6851 דרושה דגימה הכוללת דג?מת דם, דגימת שתן אחת לאחר טעה ודגימת שתן נוספת לאחר טעה בוספת . נגררת קלשור ( 0088 :0+ א) גגררת זו מיועדת לקישור הפר?ט אליו ה?א טייכת לפרלעים אחרים. קישור זה יכול להיות בעל מטמעויות טונות כגון: אחוד פריט זה עם פר?ט בקובץ; העתקת גתוב? פריט זה מנתונ? פריט אחר, הכללת פר?ע אחר בדווה רופא במקום פריט זה וכיו"ב. לכל שדה קישור קודם שדה התניה המאפשר לבנות קיטור מותנה כגון: אם בבדיקה איכותית של סוכר בשתן התגלה סוכר צפה לביצוע בדיקה כמותית של סוכר בשתן. ההתגיה יכולה להיות תנאי נומרי או תנאי כגון פתולוגיות, הריגה מערכי יחוס וכד'. נגררת הערות (2) מאפשרת ''השחלת'' %א16 66עע בצד כל נתון בקובץ. הערות אלו מופיעות בתדפיס הקובץ המשמש כספר הדרכה לישום המערכת וביתן יהיה לטלוף אותם גם דרך מסכי המשתמשים. בלוח ו.3.3 מצורך כדוגמא הטופס המשמש לאסוף נתוגני נגררת סווג גתון (א). 4. השמוש בקובץ הגדרת המערכת בשלבי הפיתוח 1 פיקור המצב הקיים להגדרת המערכת ריכוז המידע על מערכת המידע הידנית אשר מתופעלת במעבדה בעשטה על ידי צוות הפרוייקט תוך קיום פגישות עם מנהלי המחלקות במעבדה המרכזית של מחוז תיא (מעבדת זמנהוף). לצורך זה הוכנו טפסים שהותאמו למילוי על ידי המזכירה הרפואית שבצוות. עיבוד הנתונים בעשה 6מ14-+%+0, ובשלב ראשון הופקו דוחות הוזרים למנהל? 15 2 2202 א5(% 31[(1 1בררה פוג- בהבז %+, והושדן הדפ שיל .ענ 77 06 |1, ווה 34 בו 1 ש = צַפא טסןב9 )2-7( )1( [חגץ :] 6 תך וּ | 58 אסא הס6ה26 תנש פצהטש|4 5שג6קק8 ,68ץ זה63קקא 06ח 065 ,( סא ) 'א' שטסת15ט ,68צ ] 1 '6' תתנש 41085 ,65צ (84661065 ח1518תת566. . א ה1+163:10ץ6ט .ק6א צזהתחוו1.45-5 08 בי | ח8:10טץ0056 ]מטקפ%א בסטפטסות חס 5ז68קקב תא 4 ג (*)ז|[49:! חס תה61510ה60 עפ | קז נה צפת 05 הח מוו1 1 טין9 000016108 צם ₪ -שלומהה ה - ₪7 5 ה הרל = הטטק המאה רקה :קְצֶך מט35ק .45 086 עה : 35] חס 05326 ץ8 פפטסםתן:ק / הח8610תטקה 00 עפ קח1םצסקסה ( 6ט) או),!) בהחס? 6קה%ה11 הס ה61:10ה00 056 (*) ₪ מהצ בס וט טסט חט] 64168:108ת1 | לע כ קצ בצז]ואט צקט[סו|יה% חס .081 ו רוי 3 | שטי) 18 אה :000% 1ה61צהץ 4 | זווח) א 01 )]ה9 צ6:/ה 220 גח ד :. 7.0 - 0-77 ש -חם =מנפב וספעטיאוה-2. 0 וטער. 4 -1> | -= -=ב:. אש. שר[ | ] אא )טה'! ש0] מס|ם1מסק - 2 וו | הטטטט)ה] וט] הס!:]אסץ ן 1 ו ]וס ןא ה106 1-2 " - -ן] | [:ב ) 6 הפפוקס + .אאת % = ] זא .אא 1 > ה8פוקס > ,אהת 4 | | ו ב + ]אע %% ו 5 ו מאוצ) ה 4 --.] גו צר- סק או 6 ]0 .)מ|אץ 0 בו ווורוופ ]ט ,|פואת = וו | וט לופל ]ט ,ופ|אק ופט וין שהומזסץ 6 3 = 8 :. שלב התכנון המפורט בטלב זה הוכנסו מספר שינויים ותוספות לקובץ, על מנת לאפטר קליטת הפרטים הנוספים שעל מערכת התוכנה להיות מוזנת בהם. החלסות טונות שהתקבלו הוזנו דרך הטפסים לקובץ, על מנת ל'ישנות את המעבדה' לדמותה המתוכננת. שלב התכנות הטיבוך הרב של מבנה הנתונים גובש לסכמות נ?הול נתונים אשר תוכנתו. התנהגותה המפורטת של מערכת התוכנה נקבעת למעשה ע"? הפרמטרים טבקובץ המגדיר. עם זאת לא היה להערכתנו חסכון ממש? בשלב התכנות בשל דרגת ההפשטה הגבוהה יותר של התכניות. . ישום והרצה שלב' זה עדיין לא בוצע. יהיה צורך ב"קיזוז" המערכת לתפעול לפ? בקשות צוות המעבדה. בשלב זה ?וחלע, בשיתוף המעבדה, אילו בדיקות תופענה על א?זה דפ? עבודה (ובכך יגררו עמם את כל מבנה הנתונים המוגדר ברמות הנמוכות ?ותר של הע+ למבנה דף העבודה), יוחלט מתי להוציא דפי עבודה טונים, וכד'. הנתונים האלה יועלו בקטע השלישי של הקובץ המאפשר פרמטר?זציה של מערכת הדווה. תחזוקה כל שבוי אשר יתבקט במבגה המעבדה, ספקטרום הטרותים שלה (כולל הגדרת 'פרופ?ל?ם" הניתנים לדרלשה ע'" הרופא?ם), טיטות ביצוע בדיקות, מבנה מערכת הדווה, הגדרת אוכלוסיות מעקב נוספות לשליפה ועיבוד סטט?סטי וכד', :וכל להיות מתורגם לתוכנה עייי מערכת הקובץ המגדלר. .> תיעוד המעבדה מצבור הפרטים הגדול בקובץ והאפשרויות לצרף אלו פרטים בוספים ע'י הוספת סוגל נגררות חדשות וכן הערות והסברים בפורמט הופש? הביא אותנו להפקת 18אטמגא טל המעבדה בכמה חתכ?ם כדלקמן: ב. רְשִימה לאהיות הממונות על אסוף הדגימות ובה פרטים על הדגימות הדרוטות לכל בדיקה והנהלות לתנא? לקיחתן, אר?זתן ומטלוהן וכן רטימת פרלטי המידע הדרוטים במעבדה לצורך ביצוע הבדיקות. בנוגע לתבנאל מסירת הדגימה, משך הזמן הממוצע בו אמורה המעבדה לבצע את .הבדיקה וכד'. 5. הש?מוש בקובץ המגד?ר להנחלת מערכת התוכנה . ורכת התוכנה אֶשר תופעל במעבדת זמנהוף מבוססת על מחשטב ,1מ1אא. : שמוט בקובץ המגדיר ולואו ובמבנהו המסובך הוא מעמסה כבדה ?חסית לתוכנה המפותהת למחשב בסדר גודל זה. ;וז יבוצע תמצות של נתונ? הקובץ לשת? טבלאות פיקוה ולמללון. . . עבלת הדריטות - בטבלה זו כל המידע הדרוט לקליטת הדריטות לבד?קות מעבדה ולניהול הקבצים הכרון בכך: ההנחיות המלאות להפקת מדבקות לזהוי הדגימות במעבדה, הנהיות לגבי הרכב הנתונים של כל בדיקה, הנחלות לגבי הכללת הבדיקות בדפ? העבודה למיניהם וכד'. עבלה זו תשב בזכרון בזמן פעולת המערכת. .1355 ' , 4-5 490/02 שי ₪ [קוספות, טותחה הכניה לניהול הקובץ בה יוטמו כל התכונות ₪-- 15.95 שא כ ע30] 20 "ע--9 9899 727 רטומת קיטור, כך שטכל קשר הנבנה במערכת הוא דו-צדד". 2 פע ?1 ע3327%, 2 אר שיגוי בזהוי של רשומת קישור מטפיע לכן גם על שי גא1 וע:ש 8 זז, כ 6 משיץ ע9 עדכו1 של קבוצות של רשומות פריט כולל שינו? טל פרע? הזהו? ₪ ספת 9. עעל מגת לאמטר להזיז עבפים מעץ לעץ). עדכון כזה קרו? בסלנג שש-<<קע "ערכון סקעוב)", 2כעי2 הביש 58ש 5:95 במ?דה זו או אחרת לכמה עצים. במערכת נשמרת האפשרות השפז 7 מו2?271 כזת2 בכמה רמות עומק: תדה 7 פרפע 75 2:75 מסויים משתתף בכמה עצ"ם. (למשל כאשר בתון שטמו "כמות 777 צשתך 24-79 פ'" משתתף בחיטוב התוצאה הסופית של כמה בדיקות המבוצעות עד שחר 197 במקרה טל מאותדים הצמת?ם המתאלמים בעץ ע"?ל שמוטש בנגררת <-שרר עע ליד קי?שור 66מ00₪10416 מס+ ם. צדדה 2 בששר 8גהרה של 95ר99 מסויים זהה להגדרה של פריט אחר במערכת (למשל השרפ הסרדק-ם בכמה בדיקות בקטרל?ולוגלות). על מנת להסוך במקום, עשהצטפים בבגררת קיפור עם קוד קלשור 000 0+ 6, במקרה זה כל שינו? ב+ררע הבקישר משעבה גם את הפרלע המצב?ע אללו. בה 3 שד להג;דרות פל פר:ט מסו:ים דומות להגדרה של פר?ע אחר, אולם פידי הביר שינוי*ם טיבד?לו ביג?הן. במקרה זה מאפשרת התוכבית הוהחד בבררוה עד יד" הכפלתן בקובץ פשוטו כמשמעו ע"י תנועת העתקה צרידדד דכר. העתקה זו ב?תן לבצע על קבוצה של נגררות ע"? שמוש בביבבדיצת ‏ גיוקרים - ראה סע?ף 3.2). בהדהז לשרכד הדבחת בפדדה רבה על תדפיסים שובים אשר הופקו מן הקובץ. לצורך הד פהדחה דרכניד שרדפית ביוהדת, אשר אפשרה, למעשה, שליפת הנתובים בכל מבנה רו אם דדוגמא לוה ו.7.א). ברה צרשר ברצחר לפצכות את הבהובים הבאים: א כנרדיך עד בדילוה צמעבצצות במעבדה. ב רפרנה תתדי פרדצום המהבהלת במעבדה והבדיקות הש?כות לכל ספר רישום (הגדרת ₪ ללא פפי השלפ . - 4 רפ פשעדובים שצד צובדו המצבדה לדעת בבצעם את הבדיקות. ל אייל בצייל פורצזה קודמוה לאותו נבדק בכל בד?קה ובד?קה. % 5ר9 ואאלי% בבכאים בשמוש המצבדה, ואילו בדיקות מופיעות על בל אחד מהם. 7% .אי פצצי צצר בשטוש המצבוה ובאילו בדיקות זקוקים להם. י* וציגיא של ול ויה ובויקה (באיזה ימים ובאילו שעות). % ₪58 יט%וף אצאצ בשאוש המצגוה ואילו בדיקוה מבוצעות עליו. . * >> + לא%* צא. ל 9-9 *טיאיא )אא אוא* האוטון וומני ההשתיה המותרים לגבי כל בדיקה *ראי% ואר ל 4% . 8 1 +שת ז6שדה 05/08/75|‏ 350.33.8.₪ ז5שז ]6 6אגא* ב ז 600 בזק .5אהאז-םההא 60א6ז00ה5- זסס 456א|ה52אגהז =6אגא |01, = אפאקז =]א4| = 5א[אסאצפ 65 אא65,ץ%520601 צזזזאגטס |גא]אזא*| 60ז850065 צזוזאגטס|* 6אגא|י . ו ו ו 5 .6.6 | 0 .6.6| 0 א6זז]5ן8560 ז5שז* אב ז60065 צהז5ןא8/066 אס צ|שז]16|קאש 5הג6קקג 6אגא 5'ז65ד -א0]ז4ז6ה?השזא! סא א0!זט66א6 זאשז 608 זאגץתן6ה 5] א6זז2אקס0:א] 6אזא10ו50 7 : א6פ5- -5 , -865 "8055085 8 ו ו ו ו ו ו ו ו ו ו ו ו ו ו ן זזא6555 זהא =5ז65ז זא66606הק "0 5זן650ה 65 08466ז5 ו א6)וזפז615:ה 5ז8650*| ו ז566 אהשא ה6ז5אא צהז5ןא5ה06ו1ה אם ו - 6אזז 85526856 ו צוס | | ו זז 85520856 60א0וג אטאןאגת*ן ו | 5 5 ו צגם א א] 60ז866065 פז5שז :0 השהאטא 6866צ4*| " ו ו 5זפשז 10 צשא 5'עפון 2" "7 | קוש חק עה קה 5. . עבלת דפי העבודה - כל הנתונים הדרוע:ם ל1"הזל דף עבודה (הדפסתו, קל*עת תוצאות עבורו, ביצוע היטובילם, וכד') ירוכזו בַּבפַרד לכל עזג דף עבודה. צאשר תצסרך : המערכת לבצע פעולה כלשהי על דף עבודה *שלפו הנתננלה הדרע*ת לזכרדן %ישארו ש עד תום העיבוד. . המילון - במילון ירוכזו שמות וקודים של גל הפריטלם במערכת, בע'קר3 לשמוש -" הדפסת התשובות לרופאים. הגלשה למ?לון היא דג-בּרוּ3יה - הך דד אמפתח הנומר? ש דרך הצגים בלשון הברות הברורה להם. לדוגמא: הזנת שמו של אורגנ?זם במעבדה הבקשריולוג?ת אשר ארנו צמצא ברשימת האורגביזמים הנפוצים המפוענחת על דף העבודה. עייי החזקת 'ימשקל-מ?ון" לכָל אחד מהטקסט?ם במילון ב?תן יה?ה ל"סדר" את הדוה לרופא לפי כל סדר רצו?. (למָשל - לסדר את הבדיקות המודפעות לפ? מערכות פיזיו- לוגיות הנבשפנות דרכן). . סיבומז של דבד, מפּטרה "ה8?סה הקובץ אמגדיר'' השתלטות על עולם המ?דע המעבדת? בצורה ?סזד?ה ועקב"ת, א*טוף אמידע התפרש על כל משך הפרוייקט להקלת הלח הכבד טל טלד היקזם. ל"אר על כן, על בס'ס גישה זו בוה ה?ה לפתח את מערכת התוכנלות כתבילת הנכ1ה מודולד?ת גגמישה הנ"תאת לרפליקצית במעבדות רבות. א ן ד ה! לש הד דה הח החד +, עברדה זו לא היתה מונהת בפני חקורא ללא העזרה השופעת והיעוץ המקצועי של צוות המעבדה המדכז"*ת של קופ'ה בתל-אביב. תודתנו נתונה לד''ר מירה להב ולכל צוותה: החל במנהל? המחלקות וכלה באחרון העובדים. חודה מיוחדת מוקדשת לד'ר פנחס ?רדן, האהחראי על הפרוייקט מטעם מרכז קופ'ה אשר לווה אותנו לוו? צמוד לאורך כל הדרך. 8 קבוצת דיון מס* 5: "יישומים ב- 1% כנגד שפות עיליות אחרות" .יו"ר: ד"ר ד. כהן צ. וייס מ. שניידר י. ונד יא. סגל מ םתא - היבט כללי על השפה ושימוטיה צבי וייס מרכז מדע? *.ב.מ., יטראל | קר*ת הטכנלון, חיפה* מבבא ; בטנים האחרובות אנ* עדים לתופעה של עליה מהירה במדת הפופולריות של הטפה "ק2. התפשטותה של השפה מתבטאת במספר הגדל והולך של ?צרנ? מחטב המשווק?ם מערכות זעא, במספר המוסדות האקדמיים ובתי הספר המלמדים את השפה, בכמות המאמר?ם והספרים אשר נושאם קשור לשפה, וכמובן בגדול הנכר בנצול הטפה כאמצע? לפתוה תכנה בתהומים רבים של שמוש? המחשב. במקביל להתפתחויות אלה וכתוצאה מן הנס?לוך שנרכש תוך כדי נצול השפה התגבשו בקרב אנש? המקצוע דעות באטר לתועלתה ומדת מעטיותה של השפה. הדעות נחלקוה בין מצדדי השפה, הרואים בה אמצע? רב הכליתי, גמיש ונעל עצמה מרובה, לבין מתנגדיה אשר עקר טענותיהם מתרכזות באי ?ע?לותה טל השפה ובקוש? לקרוא ולהב?ן תכנ?ות הכתובוה ב-4?0. סקירה זו של 075 מטרתה להציג בקצרה את הטפה הלהדגים, ולו במעט, את אפי?ה ‏ המיוחד. הקורא אשר יגלה ענין נוסף בשפה מופנה לרשימת המקורות המצורפת למאמר. רקע היסטורד ראשי התבות :42 (6קגגוקת8] קתנתתהעקסצ? ) נטבעו ע"? תספצסט1 .8.א עם פרסום | ספר, הנושא שם זה, בשבת 62פ9ו [!]. בספרו מצ?ע תספצ6ט1 שפה מדויקת, תמצלתית, ובעלת אופ? של נסוה מתמט? לצורך הצגת פתרונות אלגוריתמיים בטטהים טונים בתהום עבוד הנתונ?ם. נסקצדת ראטונים לממוט השפה על מערכת מחשב נעטו בעקר במרכז המחקר של ?.ב.מ. ב- אעס+ אסא, %5ת1612] גמוסףא02%+ , = מערכות אלה מתוארות ע"? ת782ד6116!] .₪ [2], ת50צ6ט1 תג %+41%0ת [3], 181(0611 4ת8 82668 [8]. בטנת 1968 הוכרזה מערכת 0 [5] ובתנה לראשונה האפשרות לרכוט מערכת 70 מאת *צרן מחשבים. מערכת 71360 מממשת חלק מהשפה המקורית המוגדרת בספרו של תספצ6צ1. המערכת תוכננה ונכתבה כמערכת אינטראקטיבית הנותנת אפשרות לתכנות ושטמוט 6ת11-הס. מרכיבי המערכת הנם תכְנ?ת מפקחת ומפענה, התכנית המפקחת מטפלת בתקטורת עם המסופים, בנהול שתוף הזמנים, בתרגום תכניות מצורת הצגתן החיצונית להצגה פנימית ובנהול ספריית התכנ?ות, בעוד המפענח מבצע את התכניות עצמן. יצרני מחשב נוספים הבחינו במדת העויך אטר מעוררת הטשפה ובפוטנציאל המכירות טלה, בְעקבות הכרה זו פותהו מערכות 4 על מחשבי 626 , פ5הקטסלצט2, 6בצגחש, . י 19 ---)-----//27[]-. 7/0 %, א0ת6א, 5ה516₪6 ועוד. מערכה 82].360 זכתה אמנם לתפוצה נכרת, אולם החלטות טונות שנעשו בשלבי-הפתוה הרהעונים של המערכת הגבילו את תחום שימושיה לייטומים המסתפקים בכמות מצומצמת טל זכרון, אינם מתבססים על קבצים ונתן לענות על דרישות הקלט/פלע שלהם באמצעות מסוף איטי. מגבלות אלו הוסרו עם פתוהן של מערכות 20 נוספות, דוגמת 5שתק 325 [6), 215% [7], 420/700 [8]. מערכות אלו מספקות, באופנים שונים, אמצעים לעבוד קבצים ולהכוונת קלט/פלט להתקנ? קלט/פלט מהירים (קורא? כרעיסים ומדפסות). הופעתן טל מערכות חדישות אלו גרמה, כצפוי, לטנוי במרכז הכובד של שמוט? :420. הטשפה אינה נחטבת ?ותר לשפה המתאימה בלעדית ל?ישומים 'מדעיים", אלא נמנית בין הטפות הרב-תכליתיות ומשמשת לפתוח תכניות במגוון רחב טל נושאים. *הד.עם זאת נקדים ונאמר כי 221 מנוצלת בעקר ב*ישומים בהם גמישות התכניות, משך זמן הפתוה ודרישה לבצוע שנויים ועדכונלם תכופים בתכנה הנם גורמים בעלי חשיבות עיקרית. ממוש מערכות 321 נעטה באמצעות תכנלת מפענחת (ע26%56קצ6פףת1), עובדה המתבטאת במהיר גבוה, ?חסית, להרצת תכניות הכתובות בשפה זו. מגני נחובים. / הרומתה העקרית של :2 לתהום שפות התכנות מתבטאת בשלוב הנובע מאמוץ המערך כ3מבנה הנתזנים היחיד של השפה ומהגדרה של אוסף עש?ר ומגוון של פונקציוה פרימיטיביות הפועלות על מערכים כארגומנטים. המערך ב-821 הנו מערך רבוע? (ץ8+28 ע18ופת8ת2660) ומכיל אוסף הומוגני ומסודר של אברים. אבר? המערך משת??כים לאחד משנ? סוגי הנתונים המוגדרים בשפה א. מספרים ב. תוים, כל-אבריו של מערך נתון משתייכים לאותו סוג נתונים (הומוגניות). אוסף האבר*ם המרכ?בים מערך הנו מסודר באופן שנתן לזהות כל איָבר בודד ע"י סדרה של אינדקסים, דהגת המערך הנה מספר האינדקסים הנדרשים בכד? לאפיין איבר בודד של המערך. נתן לחטוב על דרגת המערך בצעל מספר ממדיו, לדוגמה וקעור המספרים 5 % 3 2 1 הנו מערך בעל מי?מד ו; טבלה של מספרים הנה מערך דו-מ?מדי, נדרשים שנ? אינדקסים בכדי לאפיין כל איבר בטבלה, האינדקס האחד מציין את מספר השורה בעבלה בעוד הא?נדקס השני מציין את מספר. העמודה (למערך דו-ממד? נקרא גם מטריצה). סקלר הנו מקרה פרטי טל מערך, הסקלר הנו מערך בעל דרגה 0, מכ?ל א?בר בודד ולא נדרט אף אינדקס בכדי לזהותו במפורט. מאפ?ין נוסף של המערך הנו וקטור הצורה, וקטור זה הנו סדרה טל מספרים, אורך הסדרה כדרגת המערך וכל איבר בוקטור זה מציין את מספר האברים במימד המתא?ם של המערך. לדוגמה וקטור הצורה של מערך חד ממך? (כלומר של וקטור) הנו מספר ?חיד המציין את מספר האברים במערך,; וקטור הצורה של מטריצה מכיל שני אברים המציינים את מספר השורות ומספר העמודות של המטר?צה בהתאםה. , " : 10 | | |4|0 400006 וו ₪ יוו 1. פונקציות סקלריות השמוש במונח פונקציה ב-:21 מקורו במלה אשר משמעותה ביצוע פעולה. פונקציה פרימיטיבית של השפה מבצעת פעולה מוגדרת על הארגומנט (ים) שלה ומייצרת תוצאה אשר'?כולה לשמש כארגומנט לפננקציה פרימלטיבית אחרת. כל פונקציה פר?מיטיבית של השפה מאופ?ינת על פ? מספר הארגומנטים שלה; פונקציות מונדיות פועלות על ארגומנט ?היד, פונקציות אשר פועלות על שנ? ארגומנטים נקראות ד?אדיות. כבכל שפת תכנות אהרת ק??מים ב- :32 משתנים, המשתנים הנם שמות אשר נתן לש??ך להם מערכ?ם באמצעות משפט? הצבה, לדוגמה 5 % 3 2 1 + 2.י נבהן עתה אז המשמעות של הבטו? 4+8, בו 4 ו-8 הנם שמות של משתנים והסימן + מייצג את הפונקציה הפרימיטיבית "חבור". כאשר 4 ו- 8 מ?יצגים ערכים סקלרי?ם תהיה תוצאת הבעוי סכום שנ? המספר?ם כפי שמקובל בטפות תכנות אחרות. אולם כאשר 4 ו-8 מ??צגים מערכ?ם בעל? דרגה גבוהה מ-0 ממפרש הבטו? כסכום האברים המתאימ?ם של הארגומנטים, לדוגםה: ‏ - - " 4+ 1 2.3% 5 8-2 3 5% 9 45+ 7. -< 3 5% 99 דוגמה פשועה זו מרמזת על מדת התמציתיות של הכתיבה ב- 420. בכד?.להפיק את תוצאת החבור שבדוגמה נדרש בצוע חוג (ק0סס1) אשר א?נו מופיע באופן מפורט בביטו?. משמעותה של עובדה זו ה?א כ? נעל הטפול בפרטים "מיותר?ם" (דוגמת מניית מספר הפעמים שהחוג בוצע עד כה, ובדיקה לסיום החוג) מועבר מן המתכנת אל התכנל?ת המפענהחת. נציין גם כי התוצאה של הפונקציה הסקלרית הנה מערך אשר וקטור הצורה שלו זהה לזה של הארגומנטים (להוציא מקרים בהם אחד הארגומנטים הנו סקלר ואד וקטור הצורה שוה לזה של הארגומנע השנ?). הפונקציה הפרימלטיבית + הנה אחת מאוסף של פונקציות פרימ?טיביות הנקראות פונקציות סקלריות (פונקציות אלו נקראות ,סקלריות מאחר ותוצאתן מוגדרת עבור ארגומנע (*ם) סקלריים ומורחבות, כפי שראינו בדוגמה למעלה, למערכים). אוסף הפונקציות הסקלריות מכיל את הפונקציות האריתמטיות(+, -, א, 6, פונקציות לחשוב חזקות, לוגריתמים (בבסיס כל שהוא), פונקציות למציאת מ?נימום ומקסימום, פונקציות טריגונומטר?ות וה?פרבוליות, פונקציות בולאניות ועוד. תת-קבוצה כלל?ת וחשובה של הפונקציות הסקלריות הן פונקציות היחס. ב- :12 סימנ? ה?חס * < < = > > משמטים כפונקציות המחזירות את הערך ו כאשר ה?חס מתק??ם ו-0 במקרה ההפוך, ובכך נתנת האפטרות לכלול פונקציות אלו בתוך ביטוי?ם אר?תמטיים. השלוב שבין פונקציות ה?חס והפונקציות הבולאנ?ותמאפשר כתיבתם של ביעטויים מאד כלליים לחשובים מותנים וכתוצאה מכך פשוט רב במבנה התכניות ע"י מניעתם טל מטפטי 6010 במקרים רב*ם. 1 אופרטורים בדוגמה למִעֶלה דאינו צורה אחת טל הרחבת תהום פעולתן של הפובקציות הסקלר?ות למערכים (ע"? בצוע הפעולה א?בר אחר א?בר). ב-ק2( קלימים אמצע?ם נוספ"ם המגדילים באדפן נכר אח *כולח הנצול של הפונקציות הסקלריות (דיאדיות) לגב* מערב?ם. אמצעים אלו נצקדא"ם אופרטורלם ומאפטרים את בצוע הפעולה ב*ן אבר? הארגומנטים באופן טיסתי ובסדר שונה מזה טראינו למעלה. : גדגים את פעולתו של אופרטור ה- ת0ג+6ט264 המ*וצג ע"י הס?מן /. ננ?ה כי הבעלה העומדת בפנינו ה?א לסכם את כל אבריו של וקטור המספרים 8. בכד? להש?ג אפקט זה מספיק לכתוב את הבטו? 4/+. לבטו? זה שני מדכיבים, האחד הנו הארגומנט 4, והשב? הנו הפונקציה המבצעת את הפעולה הרצו?ה "סכום כל אברי 4", את הפונקצ?ה הנדרשת אנו מגדירים באמצעותו של האופרטור / והפונקציה הסקלרית הפר?מ?ט?ב?ת .+‏ האופרטדר / מרח?ב את תחום הפעולה של הפונקציה הסקלרית אשר לשמאלו כאילו וכתבנו את ס?מן הפונקציה הסקלר?ת בלך כל שני אברים של הארגומנט לאורך המימד האחרון טלו, התוצאה המתקבלת הנה מערך שדרגתו נמוכה ב- ו מדרגת הארגומנע. באופן דומה נתן להגדיר את הפונקצ?ה /) (הס?מך | הינו הפונקציה הסקלרית למציאת המינימום של הארגומנטים) אטר תחז?ר כתוצאה את הא?בר המ?נ?מלי באשר נפעיל אותה על וקטור מספר"ם. עתה בנ?ח בי ך היא עבלה של מחילרלם למוצרים, טורות העבלה מתאימות למוצרים ואלו עמדות?ה מהא?מות לספק?ם, כך שהאיבר במקום ה ,1 מציין אתה המח?ר שדורש ספק 3 עבור המוצר 1. ברצוננו לרכוש את כל המוצר?ם המופ?עים בטבלה במחיר כולל נמוך ביותר (כלומר לרכוט כל מוצר מהספק הדורש מהיר נמוך ביותר עבור אותו מוצר). הביטוי 7/|/+ מחשב מח?ר זה. בביטו? זה אנו רזאים שתי פעולות מ260₪6%510, סדר הבצוע טל הפעולות ב- 2 הנו מימ*ן לשמאל ולכן ראשית מבצע המפענה את הפונקציה +/), התוצאה טל ביטוי זה הנה וקטור של המחירים הנמוכים ביותר עבור כל מוצר, הביטו? /+ פועל על תדצאת בינל??ם זו ונותן את החשובה הנדרשת. בטפה מוגדרים עוד שלטה אופרטורים, 6%ט8סצק-צ6תת1 אשר סימנו ,. , ס6ט6סעק-:6סטס אפר ס?מבו .9 ו- ת508 אשר ס?מנו . אופרטורים אלו בדומה ל-ת260₪6%10 מגדי?ר?ם כל אחד מרשם כלל? להרחבת ההום פעולתן של הפונקציות הסקלריות ומאפטרים לבטא באופן תמציתי ואחיד קבוצה גדולה מאד של פונקציות חדטות. פונקציות מעורבות הפונקציות האחרות טל זפ נקראות 5ת6:10תג 66א1מ4 פונקציות אלו מוגדרות לגבי ארגוםנטים שהנם מערכיםם, באמצעות הפונקציות המעורבות נתן לייצר ולארגן מערכים בהתאם לצורה בדרשת, לבהור קבוצות אברים מתוך מערכים נתונים, ל?יצר מערכ?ם המטמטים בעקר את פונקציות הבחירה, להפוך נתוני תוים למספרים, להפוך נתונ?ם ‏ מספריים לתוים ולערוך אותם כרצוי ועוד. שלא כמו במקרה של הפונקציות הסקלריות אין כלל אחיד להתנהגותן טל הפונקציות המעורבות, לכל אחת מהפונקציות הגדרה . 2 ספציפית לתחום הארגומנט?ם שלה ולצורת המערך המתקבל כתוצאה מהפעלתה. לדוגמה ו הנו ס?מן המ??צג שת?ים מן הפונקציות המעורבות, (ב- 25( מטמטים סימנים רבים לייצוג שתי פובקציות בו זמנית, למשל הסימן - מ?יצג פונקציה דיאדיפ'טמשמעותה חסור, ופונקצ?ה מונד?ח שמשמעותה הפוך הס*מן), בהופעתו המונדית משמט סימן זה כפונקציה ה*יוצרת סדרת מספרלם שלמים, לדוגמה 5 % 3 2 1 <= 5ו; ובהופעתו הדיאדית פונקציה הנקראת +0 א06ם1 ומחזירה את הא?נדקס של אבר? הארגומנט הימנ? בתוך הארגומנט הטמאל? לדוגמה 5178582 157 הסימן , מייצג גם הוא שתי פונקציות מעורבות, נתייחס לפונקציה הד?אדת , המייצגת את פעולת השרשור (מ8610מ0806); פונקציה זו משרשרת את אבר? שנ? הארגומנטים טלה לדוגמה 7 5 % 3 2 1 <= 7 6 5, %.3 2 1 הנה שרטור של שב? דקטורים, בעוד | ו 5 2.3 1 ב 3+ , 7 5 % <= 9 7 5 , 6 5 % 9 9 8 7 9 7 הנהּ דוגמה של שרשור וקטור למטר?צה לאורך המ*מד האחרון של המטריצה (המ*מד, האחרון הנו ברירת. המחדל לצורך השרטור), את השרשור נתן לבצע גם לאורך מ?מד אחר המוגדר בַאופן מפורע, הדוגמה הבאה מראח . ביצד נתן לשרשר מטר?צה ווקטור לטוורך המימד חראשון של המטר?צה -3 12 809,, 6 5 % <= 9 7 5 11]) 6 5 4 7 9 7 9 7 5 תפונקציה המזבד?ת | מוגדרת רק לארגומנט שהנו פקלר או וקטור בעל א?בר אחד ותוצאתה תמיד וקטור. הפונקצ?ה הד?אד?ת ו מוגדרת עבור ארגומבט שמאל? שהנו וקטור וארגומנטע ימני שהנו מערך כל שהוא, צורת התוצאה כצורת הארגומנט הימנ?. הפונקצ*ה הד?אדית , מַוגדרת לארגומנט?ם כל שהם בתנא? שוקטור? הצורה שלהם מק?*מים דרישות מסוימות, צורת התוצאה תלו?ה במ?מד שלארכו מתבצעת הפעולה. תבונות כלליות נדספות כפי שראינו בסע?פ?ם הקודמים מאפטרות הפונקציות הפר?מיטיביות של 425 כת?בה מאד תמציתית טל תכנלות. הגדרתן טל הפונקציות הנה כללית למד?, וכל פונקציה כזו מייצגת למעשה מגוזן של פעולות אפשר?ות כתת מקרלם בהתאם לתכונות הארגומנטים (במיוחד צורתם). פורמל?ת מבחלנה הטשפה רק בטני סוג? הנתונים מספרי?ם ותוים, אולם בממוש השפה מקובל לייצג את המספרים באחת מטלוט צורות הצגה פנימית, שלמים, ממט?ים ובולאנ?ים. התכנית המפענחת הופכת את הנתונים המספרזים מצורת הצגה אחת | לאחרת בהתאם לנדרש, לדוגמה אם בבטוי :4+9 אחד הארגומנטים מיוצג כטלם והטג? כממט? 1123 היה ההזה = אופרטורים / בדוגמה למעֶלהּ ראינו צורה אחת טל הרחבת תהום פעולתן של הפובקציות הסקלר?ות למערבים (ע"* בצוע הפעולה א"בר אחר איבר). ב-/ קָיימים אמצע?ם נוספלם המגדללים באופן נכר את *כולח הנצול של הפונקציות הסקלריות (דיאדיות) לגבז מערכים. אמצעים אלו צקדאים אופרטורים ומאפשרלם את בצוע הפעולה ב?ן אבר? הארגנמנטים באופן טי?סתי ובסדר שונה מזה שראינו למעלה. : נדגים את פעולתו של אופרטור ה- ת610ט1606 המיוצג ע"? הסימן /. ננ?ה כ? הבעיה העומדת בפנינו ה?א לסכם את כל אבריו של וקטור המספר?ם 8. בכדי להש?ג אפקט זה מספיק לכתוב את הבטו? 4/+. לבטוי זה שני מרכיבים, האחד הנו הארגומנט 4, והשב? הנו הפונקציה המבצעה את הפעולה הרצו?ה "סכום כל אבר? 4", את הפונקצ?ה הנדרשת אנו מגדירים באמצעותו של האופרטור / והפונקציה הסקלרית הפר?מ?טיב?ת .+‏ האופרטזר / מרת?ב את תחום הפעולה של הפונקציה הסקלרית אשר לשמאלו כאילו וכתבנו את טימן הפונקציה הסקלרית ב?ןז בל שני אברים של הארגומבט לאורך המימד האחרון שלו, התוצאה המתקבלת הנה מערך שדרגתו נמוכה ב- ו מדרגת הארגומנע. באופן דומה נתן להגדיר את הפונקצ"ה /) (הס?מך ]| הינו הפונקציה הסקלרית למציאת המינימום של הארגומנטלם) אשר תהז?ר כתוצאה את הא?בר המ*1?מלי כאשר נפעלל אותה על וקטור מספרים. עתה ננ?ח בי 1 ה?א עבלה של מחירים למוצרים, טורות הטבלה מתאימות למוצר?ם ואלו עמדות?ה מהא?מות לספקים, כך שהאיבר במקום ה ,1 מציין אח המח?ר שדורש ספק 3 עבור המוצר 1. ברצוננו לרכוש את כל המוצר?ם המופ?עים בטבלה במחיר כולל נמוך ביותר (כלומר לרכוט כל מוצר מהספק הדורט מהיר נמוך ביותר עבור אותו מוצר). הביטוי 7/|/+ מחשב מה?ר זה. בבלטוי זה אנו רוזאים שתי פעולות ת10ז60ג266, סדר הבצוע טל הפעולות ב- 71 הנו מימ*ן לשמאל ולכן ראשית מבצע המפענה את הפונקציה ךְָ/|, התוצאה טל ביטוי זה הנה וקטור של המחירים הנמוכים ביותר עבור כל מוצר, הביטוי /+ פועל על תוצאת בינ??ם זו ונותן את החשובה הנדרשת. בטפה מוגדרים עוד שלשה אופרטורים, 65ט0סעק-+6תת1 אשר סימנו . , ססט6סעק-ל66מס אפר סימנו .9 ו- ת563 אשר ס?מנו . אופרטורלם אלו בדומה ל-מ6606510+ מגדיר?ם כל אהד מרשם כללל. להרחבת תהום תעולתן של הפונקציות הסקלריות ומאפשרים לבטא באופן תמציתי ואחיד קבוצה גדולה מאד טל פונקציות חדשות. פונקצלות מעורבות הפובקציות האחרות טל 327 נקראות 5ת10זסתג0 66א1ח: פונקציות אלו מוגדרות לגבי ארגומנטים שטהנם מערכים, באמצעות הפונקציות המעורבות נתן לייצר ולארגן מערכים בהתאם לצורה בדרשת, לבהור קבוצות אברים מתוך מערכים נתונים, לייצר מערכ?ם המטמטים בעקר את פונקציות הבחירה, להפוך נתוני תוים למספר?ם, להפוך נתונלם מספריים לתוים ולערוך אותם כרצוי ועוד. טלא כמו במקרה של הפונקציות הסקלריות אין כלל אחיד להתנהגותן טל הפונקציות המעורבות, לכל אחת מהפונקציות הגדרה 2 ספציפית לתהום הארגומנטים שלה ולצורת המערך המתקבל כתוצאה מהפעלתה. לדוגמה ו הנו ס?מן המ??צג שת?ים מן הפונקציות המעורבות, (ב- 320 משמטשים סימנים רבים ל?יצוג שת? פונקציות בו זמנית, למשל הסימן - מ??צג פונקציה ד?אדיפ'טמשמעותה חסור, ופונקציה מונד?ת שמשמעותה הפוך הס?מן), בהופעתו המונדית משמט סימן זה כפונקציה היוצרת סדרת מספר?ם שלמים, לדוגמה 5 % 3 2 1 <= 5ו; ובהופעתו הדיאדית פונקציה הנקראת +0 א686ת1 ומחזירה את הא?נדקס של אבר? הארגומנט הימנ? בתוך הארגומנט השמאל? לדוגמה . 2 3 <= 5 17 3 7 5 1 הסימן , מ?יצג גם הוא שת? פונקצ?ות מעורבות, נתייחס לפונקציה הד?אדית , המייצגת את פעולת השרשור (מ10טש8ם6405); פונקצ?ה זו מטרשרת את אבר? שנ? הארגומנטים שלה לדוגמה 7 5 % 3 2 1 <= 7 6 5, %.3 2 1 הבה שרטור של שב? דקטורילם, בעוד | 5 3 2 1 289 0 7 5 % <= 9 57 , 6 5 4 9 9 7 9 7 הנהּ דוגמה של שרשור וקטור למטר?צה לאורך המ?מד האחרון של המטריצה (המלמד, האחרון הנו ברירת' המחדל לצורך השרשור), את השרטור נתן לבצע גם לאורך מ?מד אחר המוגדר בָאופן מפורש, הדוגמה הבאה מראה : כיצד גתן לשרשר מטרלצה ווקטור לאורך המ?מד מראשון של המטר?צה -3 2 1 3 . 6 5 4 <= 9 7 5 [1]) 6 5 4 :8 7 -- 9 7 9 7 > הפונקצ?ה המזבדלת | מוגדרת רק לארגומנט שהנו סקלר או וקטור בעל איבר אחד ותוצאתה תמיד וקטור. הפונקצלה הד?אד?ת ו מוגדרת עבור ארגומנט שמאל? שהנו וקטור וארגומנע *מנ? שהנו מערך כל שהוא, צורת התוצחה כצורת הארגומנט ה?מנ?. הפונקצ?ה הד*אדית , מוגדרת לארגומבט"ם כל שהם בתנא? שוקטור? הצורה שלהם מק?*מ?ם דרלשות מסוימות, צורת התוצאה תלו?ה במ?מד שלאהכז מתבצעת הפעולה. תכונות כלליות בוספות כפי שראינו בסע?פילם הקודמ?ם מאפטרות הפונקציות הפרימיטיב?ות של 325 כת?בה מאד תמציתית טל תכנלות. הגדרתן טל הפונקציות הנה כללית למד?, וכל פונקציה בזו מ?"?צגת למעשה מגווּן של פעולות אפשרלות כתת מקרלם בהתאם לתכונות הארגומנט?ם (במיוחד צורתם). פורמל?ת מבחלנח הטשפה רק בשני סוג? הנתונים מספרים ותוים, אולם בממוש השפה מקובל ל??צג את המספרים באחת מטלוט צורות הצגה פנ?מ?ת, שלמים, ממט?"ם ובולאנ??ם. התכנית המפענחת הופכת את הנתונים המספרזים מצורת הצגה אחת לאחרת בהתאם לנדרט, לדוגמה אם בבטו: :4+8 אחד הארגומנטילם מ?וצג כטלם והטג? כממטז 112 "7-7 יהורגם הארגומנט שהצגתו בטלמ?ם להצגה ממש?ת והפעולה תתבצע ביהידה הארי?תמט?ת ‏ , המתאימה של המחשב. הפוך זה אינו דורש את ההערבות המתכנת ומבוצע באופך אוטומטי. חלק מהפונקצִיות הפרימיטיביות אד?ש לסוג הארגומנטים שלהן (למשל פונקצית השרשור מוגדרת לכל הסוגים) בעוד פונקציות אחרות דורטות שהארגומנטים ?ה?ז מסוג מסוים, לדוגמה פעולה ההחבור חתבצע רק עבור ארגומנטילם שהם מסוג 'מספר". התכנית המפענחת בודקה בכל מהַָרה את הדרישות לגבי האהגומנטים הן מבחינת הסוג והן מבחי?נת הצורה בהתאם להגדרת הטשפה (לא נתן למשל לחבר מטרלצה עם מערך תלת ממד?), כאשר המפענה מאתר הריגה מהדריטוה מופסק בצוע התכנית ונשלחת הודעת שג:אה למשתמש, תוך כד? ציון מדויק של סוג השגיאה ומיקומה המדויק בתוך הבטוי בו נתגלתה. בה?ות המערכת אינטראקט?בית נחנה למשתמש האפשרות לבדןוק את הגורמים לשגיאה, לתקנם ולהורות למערכה להמטי?ך את הבצוע ממקום רצו?. הכוגה הטובה נזספת של השפה מתבטאת בהוסר משפע? הצהרה (5זצת5%866706 תה6661878510). צחן לטזיך מערך כל שהוא לכל משתנה המופיע בתכנ?ת, יתר על כן למשתנה מסוים נתך לטייך במהלך הבצוע מערכים בעל? צורה וסוג כל שהוא בלי כל קשר לתכונות הערך הנכחי טל המטתנה, לנכן לדוגמה משפט ההצבה 4>4,8, בו 4 ו-8 הנם וקטורים בעלי אורך 5 ו- 3 בההאמה, +גדיר את 4 בוקטור בעל 8 אבר?ם. נהול הזברון הנדרש לאכסון תוצאות ב?1?:₪ וערכ* משתנים מבוצע אוטומטית ע"? התכנית המפענחת, בדוגמה הקודמת 4>4,8 ?וקצה זכרון עבור וקטור התוצאה, ויוחזר הזכרון שהיה תפום ע"ז הערך של 4, לפני בצוע משפט ההצבה, למאגר הזכרון הפנו". יחרונות והסרונות עקרלים . אל *חודה העקדי של1? מתבטא בעצמה הטמונה במדת תמציתיותה. העושר הרב בפונקציות פרימיטיביוה לבצוע פעולות רבות ומגוונות על מערכים, כלליות הגדרתן של הפונקציות הפרים?טיביות ויחד עם זאת שמירה על מספר מצומצם של כללים וחוקים הנם הבס?ס לכתיבה מאד תמציתית ומדו?קת. רבים טוענים כ? מדת תמציתיוח זו הנה בעכריה של 0 הטפה מאחר ולא נתן לקרוא זלהבין את ביטוייה. לדעה זו אין אנו מסכימים, אמנם במבט ראשון נרא?ם ביעוי? :7( כבלתי נתנים להבנה אולם תוך כדי רכישת נסיון עם הטשפה ולאחר טמתרגלים לאוסף הסימנים המ?וחד לשפה מסתבר כ" נסוח הביטוי?ם משקף בדיוק את ה'מה" ולא את ה"אלך". לדוגמה הבלטוי //] פירושו מצא את האיבר המכסימלז של הוקטור ץ (בָאשר / הנו וקטור) ואינו דורט כחיבה של נוהל לבצוע מטרה זו. אמנם נכון הוא כי עצמתן של הפונקציות הפרימלטיביות מאפשרת כתיבה של ביעויים מאד מסובכים אשר מדת בהירותם מוטלת בספק, אולם גם בשפות תכנות נמוכות מ-1, נתן לכתוב.תכניות אטר המבנה הלזג? טלהן ואופן כתיבתץ אלנו מאפשר מעקב והבנה, מדה הבהירות של התכנית אזנה' חבונה העבועה. בטפה אלא באופן בוד מטתמט?ם בשפה. 4 55266562 [9]בצע נ?סו? ובו מדד את משך הזמן הנדרש לכתיבת תכנלות במספר טפות תכנות. מדידנת אלנ מראנת כי זמן הכתיבה נג*פן? השגיאות ב-ת32 הנו ציחס של ו:3 למשך הזמן הנדרש לכתיבת אותן תכניות ב- א%ד08. האורך הממוצע של תכנית הכתובה ב- 71 קטן באופן משמעותי מתכנית שקולה הכתובה ב- אגתךת0. המדידות של %6155 4תה8 5881 [10] מראות כ? היחס בין האורך הממוצע טל תכנית אותךה0ץ , שהנו כ-100 כרט?סים, לאורך הממוצע של תכנית 420 הנו 1:8 יחד עם זאת א*ן השפה :7 אמצעי שכולו ?תרונות ומעלות. אהת המגבלות של 220 נובעת מן העובדה כ? מבנה הנתוּנים ה?ה?ד של השפה הנו מערך רבועי והומוגנ?ל. כאשר דורש ??שום מסו?ם מבנ? נתונ?ם אשר א*נם נתנים להצגה באופן טבע? כמערכים הומוגניים ומרובעלט, נאלץ המתכנת ב- :02 לכפות את המערך על מבני הנתונים הטבע?ים לבע?ה ולכתוב שגרות המרהיבות למעשה את 30 לטפול במבני הנתונים הרצויים. נושא מבנה הנתונים זכה לתשומת לב רבה בקרב משתמשי 821 ולהצעות שונות להרהבת השפה ולהכללה של מבני נתונים בוספים; .אה לדרגמה [וו]. הנקודה הכאובה ב?ותר בקשר למערכות 1 הנה אי ה?עילות בזמני הבצוע של תכניות עא. כפי שרא?נו מבוססת מערכת זא על תכנית מפענחת ולא על מהדר (00₪0116%), עובדה זו הנה הגורם ה?ש?ר לזמנ? הבצוע הארוכלם של תכניות :2. באשר ליעילות הבצוע נעיר שתי הערות, ראש?ת ככל שתגדל ההשקעה בפתוח מערכות :42 נוספות נתן לצפות כ? מערכות אלו תה?ינה ?ע?לות ?ותר באופן משמעותי, לדוגמה כבר כיום קיימת גרסה של 420 הכתובה במקרו-תכנזת ומתא?מה למחשב? 0 מדגם 185, ראה 1 גרסה זו ?עילה פ? 2 עד 20 מן הגרסה הכתובה באסמבלר 370. שנ?ת, בתהומים שונים משך פתותח התכנה, גמיטות התכניות ונצול אינטראקטיב? של התכנה הנם הגורמ?ם המכר?עים בבה*רת השפה המתא?מה, בעוד זמנ? הבצוע הנם בעל? חטיבות משנית. הירהון שטפץ1הת ספם [13]יהקדלש את אחת מהוצאותיו האחרונות לסקירה של הטמוש 1- תא בתחום מערכות העזר הנ?הול?ות. במערכות אלו נדרשת בד'כ מהירות רבה בפתוח התכנה,3?1 נבהרה ככל? המתאים למילו? הדריטה על אף ?עילותה הנמוכה. רשימת מקורות : ,1167 , 880גוקת] קתנמההצקסצ? 3 ,הספע6ט] .ם .א .1 4 ,+ אצסץ אסא , 1801 5ת4:נץ ץצ 811260ת26150 [ב+תסתנצ6קאם" ,ת78ד86116 .1 2.5 . (1964 ע1ט2) 7,453 408 6תס 0% ה168%10תגת₪ 00 * ו'"ה556ץ5 81ת1611 27560 6הד" , 1650 . .א שת +41%0%%ת .כ .3 .3 ודא 6 0 צס+ 555 16 חס וקד .18 2%סצ אפא" ,055עק 806 , 6156165 .1 6ת3 :01625 :.א .5 "421.360 0% ת%8110ת06מ116 6" ,9611ת135 .8.11 תה 82666 07 .4 )5386 35 3( - 15 ,נגנותאת 050'5 421360 ,תס5ע6ט1 .₪ .א 4ת8 41%0%9ת .0 -.א 4 (01120-0683) , ח10ס28סקצס6 18% 6 ,41גות%4 ת60510גו571ה1 566₪2ץ5ט5 116ת ,פטק קה ,8665030 ,פגותסט4 ח851ה%01560 .7316 ,000240108 קַתנצגה5 6מנך 4. 4 , .ת6090073%10 18% (61120-1460) 60186 5'ע056 ,/שזק 12 -סא >חסתו000 , 83181 66ת0ע09+6 62'5פש , 1/700קג : .ה8010+סק 60 פתקוסנענום 6 05 חסבסְאּטְנגָטם 6%1%ת20 0056" ,55260882 .א .ם -, ספ 5 .סא ,11 701 ,81הצטס( צמ66פ5ע5 18% ,"56291065 שת61טקח 00 ,"5ם8צקסע? 71 0% 620165ק0ע? 5088" ,06155 .2 4ב 5841 .1.1 .7 פס ,25ת066661ע7 82655ת00 75 ,זק1 ("00628%075 6ת8 5ץבטע3 0781ת60 +0 0565" ,06281 .ם .1 05605 420 81ה84810ת502ה1 ה5א51 6ת 0% 25מ66601סצק .8 כ ,92666+ת00 ,"1892360 מס 070 04 040020108 66סע1ת" ,מסץ] .1.8 6מ8 ₪45516 .גה 1 קם ,27066601888/ 00882655 5 מק .5 סא ,14 %01 ,817262ת4 500 ,"5/5565 אַעַססקט5 ת661510ם 4 זעג" - 52 .6 ץ48 ספרי למוד ל- ₪ ,6 5ם1 6ת ש6קַבּנקַת13 6ה7 :320 ,תגאהק .5 6ת8 %8ש11סק .םק .ת 1 ,1811 6106ת6צק (ה080צסק) 6ש013601שת1 תה( 20 ,סעסה .1 .0 6ת8 ת8ה011 .ם .1 פצחס5 שת ש₪116 תתסנ - 6ת025%18א ת8/ , 1005תת766 60820562 4ת3 קתנתההלקסעצק ?4 ,ת8528א .8 .0 ,16סתתנסת ,ץ0651 46001508 , פֶתַס1אה116תֶקָ4 ה1%ח 420360 18 56עט4.00 , ע628 .ם .ם 6 11- שו 1 14. 15. 16. 17. נהול מרפאת חרץ+ של בל"ה ע"י מערכת ‏ 2 2 4 ד"ר שלמה בכר, ענה מרחב, פדופ' הנר? ברלפלד מכוןך הלב, המרכז-הרפואל ע"ש הפפם שלבא ד"ר מאיר שנ??דר, ‏ דניאל לפברפך . ' אוניברסיטת בר-א?לן א. מבוא ‏ במרפטת החוץ חל מכוך הלב במרבז? הרפואל ע"ש הללם שלבא, מבקרלם 'כ-300 הול?ם בשבוע. בבסלוך הנוכח? בלקחד רק 50 הוללם בסברע. נהול הת"לקלם רהטעקב אהר מספר כהירב שחל אבטלם מהדדלם בקלה אדמ?- ביסטרטלבית ורפואיה רציניה למד?ל. כאחר מגלע הנבדק לפרפאה, ה*?ב תלקו לה"ות אצל הרופא. כסמסהלימה הבדלקה, ה*לבוהת הפדדת הרדפטא להרשם בה? יינ והתיק צריך לחזור לת?ק"ה; הנבדק מקבל הזמגה לבקור הבא וכן לכל הבדיקות הנוספותה אדתך ביקש הרופא. תוצאוה כל הבדלקות חלייבות להרשם בתיק עד .לבקורו הבא של הנבדק אצל הרופא. אם מובא ההולה באופןך דהוף לבית החולים, צריכ"ט לאתר את תל?קד כד" שהרופא המטפל לוכל לעי"ן בהיסטנריה הרפואלת של החולה. אם מאושפז ההולה במחלקה אחרת, על מכוןץ הלב להעב"ר לאותה מהלקה מידע מת?קו של ההולה. נוסף לבע"ה האדמינ"?סטרטיבת, קיימת בעיה מדעית רפואלת;: בבל הח*קים האלה נמצא מאגר עשיה מאד של מלדע על'הטלמצאים הרפוא%%ם והתגוברת לספולים שונים בנס?בות שונות. בכדל'לנתת נחונלס ססמ3סס*ים 7 רבי ערך אלה, יש צורך לשלוף אה הנתונים מכל תיק ותיק. בכדי להקל על הבעיות האדמיניסטרטיבמדת והבעיות הרפואלות באופך היעיל ביותר, הוחלס לנסות להקים מערכת ממוחשבת לנהול המרפאה. ימאמר זה בא לדזות על אדתו 1?סד?. המערכת נכתבה ב-ע2058) בשל הסיבות הבאות: 1. המערכת צריכה להיות א?נטראקטיבית, לפחות בשלב העידכון, כי רק אנש המרפאה רשאים לתחקן שגיאות ולעדכן נתונים והם נמצאים בבית ההולים ולא במרכז-המהשבים של האוניברסיטה. בגלל מספרם הגדול של הנבדקים הבאים כל יום, א? אפשר לחכות להדפסות אס0צגםת כדי לקבל דו"ח שגוי*ם. 2. המערכת צריכה לעבוד עם קבצים. בגלל מספרם הגדול של הנבדקים והפריטים, אי אפשר לשמור את המידק בתוך שטחי העבודה של מק. 5. כיון שחקציב התכנות היה מצומצם, צריכה היתה המערכת להכתב בזמן קצר. בצ בשפת ֶַלָ)ן, כל המערכת (כ-600 שורות בכ-50 פונקציות) נכתבה ונופתה תוך שלושה חדשים ע"י מתכנת אחד. ן ו | 18 האור הקבצים ישנם 5 קבצים במערכת. כל קובץ מורכב ממטריצות (בלוקים), וכל מטריצה מורכבת משורות (רשומות) באורך קבוע. עבור כל קובץ, ישנו אלגוריתם המחשב את מספר המסריצה. נתון תאריך הביקור או מספר הזהוי של הנבדק. | הקבצים הם: 1. דמוגרפי כל שורה מכילה מידע אלפה-נומרי על נבדק אחד: מספר זהוי, שם, כתובת, גיל, מ*ן, הרופא או קופ"ח המפנה, ועוד. כל מטריצה מכילה את השורות של בעלי מספרי זהוי מסוימים, כך שהאלגוריתם מהשב ממספר הזהוי את מספר המטריצה המכילה את השורה של אותו מספר זהוי. 2. בקורים אצל רופא כל שורה מכילה מ*דע נומר* על נבדק אחד: מספר זהוי, קוד הרופא אליו הוא מוזמן, השעה וקודים מסוימים. כל מטריצה מכילה את כל ההזמנות לתאריה אחד, כך שהאלגוריתם מחשב מתאריך הביקור את מספר המטריצה המכילה את ה"יומן" של אותו תאריך, וכך, אין צורך לאכסן את התאריך עצמו בשורה של הגבדק. 2. חהורים לבדיקות המבנה זהה למבנה של הקובץ הקודם, אבל במקום קוד הרופא מופיעק קוד הבדיקה עבורה מוזמן הנבדק. 4. תוצאאות הבקור אצל הרופא כל שורה מכילה מ"דע.נומרי על גבדק אחד: מספר זהוי, תאריך הבקור, קוד הרופא, קודיסם של אבחהגות וטפולים ועוד. הסורות מתולקות למטריצות ּ 2 149 [ - עצפ"י מספר הזהו" במוד בקוזבץ הדמדגדפי. 5. תדצאוה של בדיקות . המבנה זהה למבנה של הקובץ הקדדם, אבל במקום קוד הרדפא וקודים ש ש אבהנות וטפולים מופיעים קוד הבד*קה וקודים של חזצאדת הבד?;ה. ג. האור הפונק3יות הפדנקציות הראטיות מתהלקות לשלשה סרגלם - קלט, עדכוך, דפלט. אפשד לבק כל אחד מסלטת הסוגים על כל אחד משלשת הסוגלם של קכצים - דמוגרפי, בקור?ם (דופא,בד*קה), והוצאות (דופא, בדיקה). פונקצית הקלט לתזצאדת בודקת אם הקוד"ם של התוצאות מדכר?לם לה. אם לא, צריכה הפקידה להגדיר את השקש החדס?ם במילון. במו-כן, בודקת הפונקציה אנ התרצאות בדבפדת מבקור שה?ה רשום בק11ץ האבקורים. אם לא, קדראת הפונקציה לפונקצית הקלס לבקור?ם בבדי לרשום את הבקור בקובך הבקזד"ם. אחר כך, דושמת הפונקציה את התוצאה בשורה של הנבדק בקובץ -התדצאות. פונקצית הקלט לבקדרים בודקת אם התאריך הוא אחד התאריבדם בהם המדפאה אד הבעבדה פתוחות, ואם קוד הרופא או הבדיקה מוכד לה. אם לא. *שס להגדיר את הקוד במילון. הפונקציה בודקת גם אם הנבדק נמצא בקובך הדמוגרפי. אם לא קוראת הפונקצ?ה לפונקצית הקלס לדמוגרפי. אחר בך, דושמת הפונקציה את פרס" הבקור בקובץ הבקוד"ם בהאריך המתאים. | | / | , | | | פונקצית הקלט לדמוגרפי מחפיסה שָרְפס במסוף והפקידה מַתקהקת את המ"דע הדרוס. קיימת אפשרות לדלב על חלק מהנתונים אבל נתוגבים אחרים הם הברהפים. הפונקציה בודקת שבצאות לוגיות ורושמה אה המידע בקובך |] הדמוגרפ" לפ" מספר תעודת הזהות. פונקצסת העדכון מאפשרות שנוי של כל שדה בכל שורה של כל קובץ. נבדקת, במובן], אפשרות של שגלאות לוגיות בפרטים החדשים. פונקצפת הפלט מאפשרות שליפה מכל קובץ לפי קריטריונים מסוימים וגם הדפסת מידע מתוך כמה קבצים. למשל, אפשר לקבל רשימה סל כל האנשים שהוזמנו לרופא מסוים בתאריך מסוים או לכל הרופאים בתאריך מסוים. אפשר לקבל רשימה של כל ההזמנות של:נבדק אחד. אפסר לקבל רשימה של כל התוצאות של נבדק אחד, וכן, אם המכתב כבר נשלה לרופא המפנה. אפשר לקבל רשימה של כל הנבדקים אשר מכתביהם טרם נשלחו, וכן] הלאה. נוסף לפונקציות המנהליות הללו, ישנגן פונקציות סטטיססיות. אלו הן פונקציות פלט המאפשרות לווח או ספירה של כל הנבדקים שקבלו טפול מסו*ים ‏ או שתוצאותיהם היו זהות , או-מבין אלה שקבלו אותו טפול - התפלגות התוצאות, וכן הלאה.. כל הפונקציות קוראות לפונקציות קלט/פלט שנכתבו במלוחד למערכת הזאת , ואשר משתמשות באלגוריתמים של הקבצים האלה. כל הפונקציות הללו קוראות לפונקציות קלט/פלט כלליות ובסיסיות יותר אשר מחקות את פונקציות הקלט/פלט של בַּחַתַע מס. צפד ד. הספול בקבצים הקבצים נבבו ע"י הפקודה: אאתות,' 50'+025 כאשר 2.20% מכיל את כל הפרמסרים ב-ת20 לרבות 824008 דכאסר תז הנו משתנה משותף למצרבה ההפעלה. הפקודה: +0 מבניסה קוד שגיאה ל-41 (כאשר הקוד 0 מסמן "הכל בסדר"). לאחר הבנ<הּ, מכניסיס לקובץ מטריצות ריקות השוות במספרן למספר המכסימלי של מטריצות שיכנסו לקובץ. כתיבת המטריצות הריקות הללו מאפשרת הוספת שסורות (רשומות) חדשות מבלי להגדיר מטריצות . (בלוקים) חדשות. תכנית הכהיבה קוראה את המסריצה המהאימה, מוסיפה את השורה החדשה בסוף המטריצה, וכותבת את המטריצה שוב במקומה. בתחילת כל עבודה ליד המסוף, נפתחים הקבצים ע"י הפונקציה תפגתם אשר קוראת לפונקצ"ה מִּדעע עבור כל קובץ וקובךץ ונותנת לכל אחד מספר משלו. למשל: . לת 1 מזצק 'ע4ת4123%5.28800' | [1] ת0תת0(/5א0)- . [2]. 2 פזלע '078ת0א4123%5.21' ך3] תסתתע/(260)- | [%] הפונקציה 2918 מגדירה שנ* משתניט מסותפים המתי5 אל מספר הקובץ: : 2י -||][][ 73.3 22 2ּ2ּ0 0 --../[][// -/ת-...:.וב.‎ חץע;-;תפפאטת מדעע חפסל תפפאטאצ>חת? '2ג4כע' 870 1+370‏ ך1]: הע,'ע2ס0' 870 1+370‏ [2]: אע,'תע02' שחש (3951)+1 [3] חע,'עגס' 6ק057 1+)850(‏ [%] ,050 לי , 490289-ת59 =3330,702 =19חט שת1+י (מע,'022'+ [5: חאפתם, '=תפת תסתתע/(חע ב4'07,.+61-6050+1] 90 [7] סב 81+7ם0:תסתתת 1] ובמשך כל זמן העבודה לד המסוף, אפשר לקרוא ולכתוב'עבל קובץ באמצעות שני המשתנים האלה. למשל, הפונקציה 75זעח היא פונקצית קלס/פלט ספציפית למערכת זו: %;א2200%;מענע;חע;אס0סתפעעדץ מעזתטחץ תל 08200%ת1ק+1+מ12ק+י+אק , [1] -'1289200%תק+1 ',חק,'8א128ת1'4200+א 9200%‏ [2] א8206, מע1ק+א פ4פת 4+2‏ [3] תסתתם/(=0)- בָ%] א פס46עפפתע (ת[4,]1) ב5| כאשר 101 וכו* הן פונקציות המחשבות את מספר. המטריצות, וכן, " עגמפת ו-פס,.תעסתקע הן פונקציות כלליות המחקות את הפונקציות ב- 8עע. למשל: חע, ת200מסתזץ 24608עמתץ תס 'ת+',(89500%8ת12ק +1צ*+חק), '42כ'+ ‏ [1] 1208200%ק+1צ,' 1+'+חע,'022'+ [2] '-- ת0תת0172',28(/85'%, +)050+1+‏ [3] 0 -ך[%] לך: 0 :תסתתת [5)] . 15 . הָ. החיפוש ושליפה ב- לפק . המשימה הע"קרית של כל המעדכת המינהלית היא חיפרש רשל?פה. ן צ . 1 בשפה 49 מתבצעות הפעולות הללז ע"* פקודוה פשוטות מאד: 1 לחיפוס ו-/ לשליפה. למשל, בכל הקבצלם, העמודה הראשונה של המטריצה מכילה את מספר תעודת הזהות של הנבדק. בכד* להדפיס את השורה הראשונה המכילה מספר זהו" מסוים, מספיק לכתוב: [;תנזו[4]4]:1 בכדי להדפיס את כל השורות המכ*לות מספר זהוי מסוים, מספיק לכתוב: )4]:1[-10( 4 בכדי לקבל את כל השורות המקיימות תנאי מסוים (למשל, גיל מעל 40, מין זכר, וקודיאבהנה מסוים), מכניפים את התנאי למשתנה הגלובל? שג ומבצעים תכנית שבתוכה כתוב: ₪ 0 (741++1/ צ5 0 )+ 4 + הודות לפקוהות הפסוטות הללו, אפשר היה לכחוב את כל. , המערכת הזו ב-600 שורות בלבד ובזמן כה קצר. ו. ם ס בנ ו ת 4 כאמור, נכתבה מערכת זו כניסוי. מסקנות הניסו": 1 42087 ה?א שפה יעילה לכתיבת והרצת מערכת זו. 2. במערכת זו, כתב ורניפה את כל הפונקציות מתכנת אחד, ולאהר-מכן, הפסיק לעבוד בפרויקט. הפקידה יכולה אמנם להשהתמש בפונקציות הללר, אך במשך הזמן הועלהה דרישה לפונקציות הדשות. הקבצים ההלו להתמלא והיה צורך להעתלקם לסרט ולבנות קבצים חדשים במקומם. כלומר, צריך להיות מתכנת צמוד למערכת גם לאחר שלב הכתיבה. הקלט והפלס אינם חייבים להתבצע / 6נ 681 אלא העפחכונים בלבד. יתכן שההוצאות הנגרמות וצה מכתיבת כל המערכת ב- 17 * הנן וח מדי, כאשר אפשר להריץ חלק ניכר ממגה ב- 104 ורק העדכון צריך להיות אָינסראקטיבי. כמו-כן, *הכן שלצורך עדכונים בלבד נתך להשתמש ב- 780 במקום דס. השיקול שהנחה אותנו הוא: ריצות ב- 2.708 הן אולי זולות *ותר ה בע , ואינן נפגעות ע"י נפילות המחשב. (הדבר נכוך במיוחד אם רוצים לכלול את כל חולי המרפאה (300) במערכת המחשב ולא להסתפק רק במהגטםי קטן). אך, זמך התכנות והנפוי קצר יותר ב- 27 מאשד בקובדל או בסשפת 208 אחרת. כך שלצורך הנסו?ל - התחלתו מוקדם ככל האפשר ללא תקציב גדול עבור מתכנת - היה זה שיקול נכון לכתוב ב-ע2) . כשיהיה מתכנת צמוד למערכת, יתכן שכדאי יהיה להעבירה ל- אסוגב (פרס לעדכונים). 155 שיר ורי 4. הסברה מתאימה איפשרה שילוב הרופאים בפרויקט ללא קשיים = ושיתוף פעולתם ה?ה משביע רצון בהחלט. הצורך בהעברת מסקנותיהם למחשב הביא לדיוק יתר צהגדרותלהם, הקפדה בניסוה וקיצור במשך הספול של תיק החולה. בנית ‏ הכנית שבה מעורבותיהרופא הנה קצרה ביותר הוכיחה את עצמה מבחינה זו שהכנסת המהשב למרפאה לא נתקבלה כמטרד אלא כאמצעי עזר חסוב לעתיד. 15% -8---** 7 -ריטודרהה5 יד ליה ו דולד- יד צדדים אופיניים לפיתוח תוכנה בשפת תג 1. מבוא המאמר מציג לקחי עבודה ב- . מק שנלמדו תוך כדי שיפוש בשפת זו לפיתוח מעקרכי תוכנה. מערכים אלה הם בעקיקר משני סוגים: 1) מערכים הידברותים ללימוד נושאים במדעי הניהול, נוע'י '*שתמשיה שאינם מכירים כלל את השפה. ‏ מערכים אלה ניבנו כתרגיל בניתוח בקיה ויסוט"ה כתוכנה למחשב על ידי סטודנטים שאינם בעלי רקע מודגש במדעי המחשב. 2) אוספי פונקציות לניסוי אלגוריתמים-נועדו לשימוש על ידי המהרנת עצמו ומניחים ידיעת מה ב- י 0 . המטרה היתה השובה מהירה לבעיוח סהתעוררו תוך כדי מחקר בחקר ביצועים. דוגמא למערכת הידברותית שנבנתה היא מערכת לניהול פרויקטים בשימז הנתיב הקריטי. מערכת זו כוללת ארבל תת מערכות (ניתוח זמנים, ניתוח משאבים. חיסוב עלויות, בסיס נתונים פשוט), ובנוסף פונקציות הסבר ופערכת עזר הבאפטיף לכל המערכת לפעול בשטח עבודה מוגבל תוך שימוש בקבצים. המערכת גכנהה תע" ירי ארבעה צוותים שונים במשך שלושה סימסטרים עוקבים. הלקחים שיוצגו מתיחס?ם לנקודת ראותו של מפתח התוכנה, אשי שיקול* היעילות שלו שונים, ואפילו מתנגשים, בשיקולי היעילות של מערכת המהשב, לדוומא - שורת קידוד.-יכולה להיות יעילה מבחינת המשתמש אולם יקרה במשאבי מחשב בזכן בצועה. עם זאת, קיימים שיקולי יעילות שימוש במחשב המתבטאים בעת הביצוע באופן עהם משפיעים על תיכנון התוכנה. העבודה נעשתה במערכת'. קק42 שבטכניון ( 42287 ,7510 , פסופי ו274). 2. גורמים המשפיעים על מבנה תוכנה ב -‏ 425 . 1 פיווג הגורמים הלקחיט שיוצגו להלן נובעים לא רק מאופיה של 2 כשפת תיכנות אלא גם מתכונותיה כמערכת ומהסביבה בה היא מופעלת. תכונות אלה ניתן לסווג באופן הבא: 7 תק בשפה . דרך העבודה האינטרפרסיבית של 5 . שרותי | 422 כמערכת . הגירסא המסוימת של :4 (תוכנה וציוד). הקשר עם יתר חלק? המערכת ובעיקר גישה לקבצים , עבודה בסביבת שתף זמנים.. המסקגות לגבי כשפה וכמערכת תקפות למערכות ‏ 42580%, =וחס .452 * ו- 7 במחשב 5100. המסקנות הנובקות מאופי הגבלם המשאבים עשויות להשתנות בהתאם למערכת. 2. 7 כשפת תיכנות תכונותיה של 427 כשפה מתבטאות בתפוקה, אירגון מערכת התוכנה, 7 דרכי פתרון בעיות, תקני עבודה ואמצעי אבסחה (החשובים במיוחד במערכות הידברותיות). בכלל, מתברר כי התחפוקה ב- 422 גבועה מאד לעומת שפות אחרות, וכי מתאפשסרות דרכי פתרון רבות וגמישות למיגוון רב של סוגי בעיות. עם זאת, מתקוררות מספר בעיות אופיניות. > להלן ידונו מספר תכונות בולטות של 422 כשפה ותודגש השפעהן. 1 מיגוון רחב של פונקציות יעילות - מיגוון זה מאפשר ל"בטא" רעיון תיכנות? באופן תמציתי ביותר בצורות רבות ושסונות ולהתאים את התיכנות למגבלות משאבים (לחסוך במקום בזכרון או בזמן ריצה, לפי הצורך). מצד שני, עלולה תכונה זו להפריע לקריאות התוכנה (ולכן לאחזקתה וסיפורה). בן עלול מתכנת לראות את הפיכנות כאוסף של חידות - מהי הדרךה,נאותה" ביותר להציג רעיון נתון. לשתי בעיות אלה השלכה על ההדרכה שיש לחת למתכנת ב- 427 * 2) פעולות על גבי מערכים - מיגוון הפעולות האפשרי,לגבי מערך בודה ובין מערכים,נותן ל- | קק אופי מתאים במיוחד לסוגים רבים של ישומים. דוגמאות שיוסמוז 7, |18 עיבוד רשימות ( ה|6655ס:ק 115% ) - נח במיוחד לתכניות דימוי. סיפול במחרוזות תווים. נח לעיבוד טקסטים ולהפקת דוחות . עידכון מספר רב של רשומות ושצות במספר'מועט של שורות קידוד. ניסוח נח של בעיות אופטימיזציה רב מימדיות. 3) תכונות אפיניות של פונקציות המשתמש - אין פונקציות פניפיות, כל שתי פונקציות הן היצוגיות זו לזו ועשויות להפעיל זו את זו. עולמה של פונקציה מושפעץ על ידי האופן בו הופעלה. לפונקציה לכל היותר שני פרמטרים והיא משכפלת את הפרמטרים הממשיים בזמן הפעלתה. השלכות של תכונות אלה: שימוש במשתנים גלובליים (המוכרים מחוץ לפונקציה המופעלת) להעברת נתונים בין פונקציות. צורך בקידוד מיוחד לפירוק פרמטרים מורכבים. מבנה מודולרי "טבעי" של התוכנה. אפשרות כתיבת מפפטים בעלי משמעותומורכבים משמות פונקציות. כן יש השלכות לגבי הקני שמות ותיקוד, אלו ידונו בפרק 3. 64) קיימים ארבעה סוגי נתונים השונים מאד מבחינת תפיסת זכרון: לוגיים, הווים, ספרתיים שלמים, ספרתיים נקודה צפה. המעבר מסוג לסוג (פרמ לתווים) עלול ליצור הפתעות מבחיגת תפיסת מקום בזכרון ומבחינת מבנה הפלס (אם אינו מבוקר). 5) משתנים גלובליים ומקומיים - כל משתנה שהוצב בו ערך ממשיך להתקיים (עד בטולו), אלא אם כן הוגדר כמקומי בפונקציה. תכונה זו מחייבת לדאוג במפורש שלא ישארו משתנים מיותרים. כן רצויים תקני שמות לסימון משתנים גלובליים ולמניעהת התנגסות בין תת מערכות. 6) אפשרות ביצוע מחרוזות כאילו היו בטויי שפה י.ינקצית השפה %: ). לתכונה זו השלכות נרחבות (ואף מפתיעות),להלן תתוארנה כמה מהן: ניהן לקבל כקלט ביסויים ולבצעם (לדוגמא: חנאי שליפה מחוך רשומה). ניתן לבנות מערכים כלליים (למשל מערך קליטה) באמצעוה פונקציות פשסוטות וטבלה המכילה מחרוזות לביצוע. שינוי המערך מתבסא בשינוי מחרוזת בסבלה ללא צורך בסינו* תיכנותי. 199 ניתן לכתוב בטויים המתיחסים למשתנים בעלי "שם כללי" וליצור את המשתנים לפני הביצוקע. תכונה זו מאפשרת טיפול נוח בבטסיסי נתונים. כללית, אפשרות זו מרחיבה את מושג ה"נתון" כך שיכלול ביטויים הניתנים לביצוק. להלן שתי דוגמאות: ‏ 1) תוכנית עידכון המתייחסת לרשומה בעלת מבנה כללי כאשר שורת קידוד אחת מבצעת פעולת עידכון כלשהיא (החלפת ערך, תוספת או הפחתה). . 2) בתכנות דימוי מתבצעת הגרלת ערכים אקראיים על ידי "הפעלת" שורה בטבלם מחרוזות. המשתמש בוחד את מספר השורה. תוספת פונקציה או ביסוי כרוכה בהוספת שורה לטבלה, ללא שום שינוי בתכנית הדימוי עצמח, 3. דדך העבודה האינטרפרטיבית לדדך העבודה האינטרפרטיבית שלש השלכות עיקריות: 1 תכונות שפה מסוימות מתאפשרות עקב אופן עבודה זה (בפרט: הגדרת משתנים תוך כדי ביצוע וביצוע מחרוזות כביטוי שפה). 2) ניתן לשנות פונקציות משתמש תוך כדי ביצוען. תכונה זו מאפשרת ניפוי מהיר של אוסף פונקציות על ידי ביצוע חיקונים מיד עם התגלות טעות והמשך. העבודה מאותה שורת קידוד. 3 לביצוע שסורת קידוד יש תקורה של אינטרפרטציה, כתוצאה, חזרה על שורת קידוד מספר רב של פעמים עלולה להשפיע בצורה חריפה על זמן הביצוע. עקב מגוון הפעולות האפשריות על מערכים ניתן להתגבר על בעיה זו פרב המקרים בהם אין משמעות לסדר שתזרה על הלולאה, (לדוגמא: בעיבוד קבצים). פתרון זה עלול להיות על חשבון מקום רב בזכרון. 1 / בבעיות המצריכות תהליך חוזר בו הסדר משמעותי (לדוגמא: דימויים רבי אירוע"ם, פתרונות של משוואות דיפרנציאליות, אופטימיזציות) פתרון בפעולה במקביל אינו יטים וכאשר חיסוב שורה גוזל זמן נמוך לעומת פירושה עלול הפתרון ב- | 425 להיות לא יעיל. מבחינת המשתמש מהבסא הדבר בזמן הגובה רב ובהפרעות למהלך הפונקציות. בי[ ו יוור 4. 2 כמערכת .4 כמערכת מספקת למשתמש ליד המסוף ארבעה סוגי שירותים 1 פקודות מערכת ( 00884828 575178%) - מאפשרות לקהל את שטח העבודה הפעיל וספריות שטחי עבודה שמורים, מהוות כלי נוח ויעיל לשמירה, העתקה,.גיבוי, שיחזור ואירגון אוספי פונקציות ומשתנים ולכן מאפשרות לטפל בקלות בארגונן של מערכות תוכנה מורכבות. 2) שירות" עריכת פונקציות מאפשרים בניה ושינוי מהירים של פונקציות. 3) אפשרויות מעקב - מאפשרות הדפסת תוצאת ביצוע שורות רצויות, עצירה במקום רצוי, הצגת ערכי משתנים בפונקציה שהופסק ביצועה. שלושת סוגי השירותים הללו מאפשריםיתפוקה גבוהה בבנית מערכות, בדיקתן ושינויין. 4) פונקציות ומשתני מערכת - מאפשרים למשתמש לשלוט על עצמים בקסח העבודה באופן מתוכנת. בפרט: אפשרות ביטול .עצמים, הפיכת פונקציות למטריצות ולהיפך; אפשרות מדידת המשאבים (זכרון, זמן) הפנוצלים ותכנות מהלך הריצה בהתאם לכך. 5 עבודה בשתחף זמנים , עבודה בשתף זמנים.מתאפיינת במגבלות המשאבים המוקצים למשחמש. מגבלות אלה מתבטאות בזכרון מוקצה, זמןץ .| צסס (לפני ביצוע התערבות) וזמץ תגובה. המגבלה העיקרית בה נתקלנו היתה גודל שסח העבודה (כלומר, הזכרון הפעיל המוקצה למשתמש בזמן עבודה). תיכנון מבנה התוכנה התחשב באילוץ זה. תיכנון זה מתבטא במבנה הפונקציות, אופי התיכנות ודרכי הקברת נתונים בין הפונקציות. הגבלת הזכרון מפריעה לבנית התוכנה בדרף שתחסוך זמן ריצה. במערכות מסוימוה ( ₪5ס / 405 ) ניתן להגדיל מאד את הזכרון אולם הדבר עלול להתבסא בירידות זמן התגובה.. בכל מקרה, רצוי לטפל בזהירות בסוגי פעולות ה"אוכלות זכרון" ובמערכים רבי מימדים. 1 6. גגורמים ההלויים במערכת ניתן לחלקם לשלוש קבוצות: [) ציוד - בעיקר המסופים. מהירות המסוף וצורת הצגת הנתונים (מכונת כהיבה/צג) משפיעים מאד על תיכנון הדו-שיח וכמות הפלט. בעותק קשה המיגבלה העיקרית היא מהירות ההדפסה. בצג יש לאפשד שיחזור תוצאות שנמחקו. (מוצן כי בעיות אלה אינן אפיניות דווקא ל- תק ) 2) תוכנה - הגורם העיקרי היא אפשרות שליטת המשתמש על המשאבים המוקצים לו. במערכות בהן ניתן להגדיל את הזכרון, נוח הרבה יותר לעבוד אולם הדבר עלול לבוא על חשבון ירידת זמן התגובה והפיכתו לתלוי יותר בפעולות המבוצעות. 3) קשר עם יתר חלקי המערכת - הכוונה בעיקר לגישה לקבצים ובמידת מה לקלט מקוא כרטיסים ופלט במדפסת מהירה. ההשלכה העיקרית היא על כמות הנהונים שניתן לעבד (אפשרויות עיבוד נתונים). 3. מסקנות ההסלכות המידיות של תכונוה שונות סל 422 נידונו לעיל. בפרץ זה הובאנה מספר מסקנוה אסר לא בהכרח נובעות מתכונה יחידה. . 1. סוגי בעיות "מתאימים" ו"לא מתאימים" לעבודה ב- קק 4 4 כספה נוחה ומהירה מאד לפיתוח ישומים כמעס מכל סוג שהוא. לכאורה, אין הספה כוללת אפשרויות הקיימות בספות אחרות, אולם עקב מיגוון הפונקציות והסיפול הנרחב במערכים נוח לבנות פונקציות מתאימות. מכיוון ספונקצית מסתמש מתנהגת כפונקציה בשפה נובע כי ניחן ל"שבן" ב- 42 תכונות רצויות. דוגמאות: עיבוד רסומות ( 8הו06655ס"7 5%]/). טיפול במבנים (דוגמה ‏ 650"80ש"55 ב- 07:/1 ). ההשקעה בבנית פונקציות מיוחדות משתלמת עקב היותן "תפורות" לישום המסוים. 2 ו אי התאמה לבע*וח מסוימות מתעוררת בזמן ריצה עקב מגבלות זכרון או עקב פעולות רבות החוזרות על עצמן. ‏ נקודת אי-הכדאיות לשימוש ב- 422 חלויה במקרכת. עם זאת, בסוגי בעיות מסוימים, כגון פיתוח אלגוריתמים, עשוי השימוש > ב- 7 להיות כדאי בשלב מכין של בנית האלגוריתם לפני ישומו בספה אחרת. 2. לימוד השפה והשימוש בה קל ללמוד יסודות 2 והאופי ההידברותי מקל על רכישת נסיוך עבודה. עם זאת קיימות מספר בעיות בלימוד השימוש הנכון1 1) משתמש עלול ל"קפוא" ברמה מסוימת כי עקב גמישות השפה ניתךן לפתור את רב הבעיות בהן הוא נתקל ללא שימוש בחלק ניכר מהפונקציות, תופעה זו עלולד להתבטא בתקורה אינטרפרטיבית גבוהה. 2) חלק ניכר מהמשתמשים מכיר שפות אחרות (בפרט %ג0878] ו- 71/1 ). ילהם נטיה לתכנת בדומה למקובל בשספות אלה. אַתוצאה | כמו בבעיה הקודמת. 3) קיימת נסטיה 9 ללמוד חלק בלבד משירותי המערכת מכיוון שהס נראים למתחיל טפלים לשפה. התוצאה עלולה להיות ביזבוז זמן ניכר בהתעורר הצורך באירגיז שמח העבודה או בשיחזור. 4) קימות תופעות מסוימות סמויות במידת מה. שתי דוגמאות + משחנה המוגדר בפונקציה אחת עלול להשתנות באופן סמוי באחרת מכוון שאין בעפה מושג של פונקציות פנימיות וחיצוּניות). תוצאת ביטוי תלויה במציין האיבר הראשון בוקסור (‏ 0 או 1 ) . 5 למרות ש 2 שפה עילית, הרי עקב אילוצי המשאבים רצו* שהמשתמש יהיה מודע במידת מה לקורה. במחשב. בפרט - לאופי האינטרפרטיבי של הביצוע ולהצגת משחנים בזכרון (לדוגמא: היחס בין המקום שתופסות הצגות 1.0 ו 1 הוא 1:64 ). 6) למשתמשים מתקדמים יותר נטיה לצרור בשורת קידוד מספר רב של פעולית שאינן קשורות. תופעה זו יוצרת תוכנה לא קריאה וגורמת תוספת פעקולות, 3 הפחרון הנראה לכל הבעיות הללו הוא על ידי חינוך להימנע מהן. עקב הגמישות והגיון נראה כי הדרך המובה היא על ידי ריבוי דוגמאות באופן הדומה לא פחות לשפות מדוברות מאשר לשפדת תיכנות. 3. תפוקה, אחזקה ושיפור, נוהלי עבודה --7- --- = התפוקה ב- 42 גבוהה במידה ניכרת מאשר בשפות עיליות אחרות הודות לסילוב בין עבודה הידברותית ותכונותיה של | 422 כספה וכמערכת. | הצימצום והמודולרלות מורידים את זמן הקידוד, שרותי העריכה מאפשרים קליטה מהירה, המודלדיות ושרותי העקיבה מאפשרים לבדוק פונקציות באופן עצמאי ושירות? המערכת מאפשרים שילוב מהיר של פונקציות ומשתנים במערכת. << חכונות אלה מאפשרות שינויים מהירים ביותר במערכת ומכאן נוחות רבה באחזקה ובשיפורים. הקלות בה ניתן לשנות מערכת מחייבת תקני עבודה מסודרים וזהירים. בפרט: גיבוי שוטף של המערכת ורישום מידי של כל שינוי שנקלט. הימגעות מכך עלולה לעלות בזמן רב שידרש לשסיחזור מערכת ששונתה או נמחקה עקב הוראה לא זהירה. בעיה מיוחדת היא נסייתו של שטח העבודה (הזכרון הפעיל) ל"הזדהם" במשתנים שנוצרו בשלב כלשסהוא ובמחסניות ( 5 ) של משתנים מקומיים בפונקציות שפעולתן הופסקה. גם בעיה זו מחייבת ששת עבודה מסודרת, כמו למשל חקני שמות למשתנים הצריכים לשרוד בסטה העבודה, ו"ניקחו" לעתים מזומנות. "4. תיעוד שלש מתכונותיה של 49 משפיעות במיוחד על התיעוד הנדרש: 1) הצימצום בקידוד וריבוי הדרכים לקידוד בקיה נתונה. 2) העצמאות בהגדרה של פונקציות משתמש לעומת תלות סביבתן בזמן ביצוע בדרך בה הופעלו. 3 הקלות בה מופיעים, משתנים ונעלמים עצמים (פונקציות ומשתנים) בשטח העבודה. כתוצאה מתכונ%ת אלה רצויה שיטת תיעוד שתכלול: 1) הקנים לסימון המשתנים הגלובלים. 7 " . 2) במערכוה מורכבות - הקצאת שמות משתנים ופונקציות לחלקי המערכת השונים (מספיק לקבוע קידומות לשמות). 3) בכל פונקציה הערות שתכלולנה: תפקידה; הסביבה בה היא פועלת (מסתנים גלובליים דרושים ופונקציות מופעלות)ן קלס: פרמטרים, משתנים גלובליים,. מהמסוף, קבציםן פלמ: ' מפורש, במסהנים גלובלייס, מודפס, בקבצים; רשימת פונקציות המפעילוף אותה. . 64 4) תיעוד לקטעי פונקציות: תפקיד הקטע, קשירה לתיפוד כתוב. 5) הימנעות משורות קידוד מורכבות. אופייני ל - 422 שבפונקציות רבות עולה מספר שורות התיעוד על מספר שורות הביצוע . 5 שימוש בטכניקות תיכנות מתקדמות 2 נוחה לעבודה בתיכנות במבנים ( 8ה!00ה02"8"? 66"ש05ט-פ5 ) מכמה בחינות. ' , , 1 שורה בודדת עשויה לבטא רעיון תיכנותי מורכב למדי. כתוצאה מחתקבל מבנה פונקציות בעל אופי "מקומי" ומעט יהסתעפויות.. 2) אופי פונקציות המשתמש מתאים באופן טבעי למבנה מודולר?. 3 422 מתאימה לשימוש כ"שפת על" ( 888ש1308 256000 ) עקב היותה במקור שפה לניסות אלגוריתמים. בחירה נאותה של שמות פונקציות מאפסרת להקנות לתוכנה דמיון לשפה מדוברת. יש כמה מגבלות לעבודה במבנים, שניתן להתגבר עליהן: /- . ו 1) חוסר מבנים בסיסיים כגון 00 ו ;| ניתן לפתרון על ידי בנית פונקציות מתאימות. 2) תלות פעולת פוּנקצלת משתמש בסביבה המפעילה - ניתנת לפתרון על ידי העברת נתונים בין פונקציות רק חרף פרמטרים ומשתנים גלובליים בשטח העבודה. 6. התגבברות על מגבלות זכרון וזמן מגבלות הזמן: נובעות מהתקורה האינטרפרטיבית. ניתן להתגבר עליהן על ידי ביצוע מספר מירבי של פעולות במקביל. לכך שני סצגים: 1) ביצוע פעולות חישוב מיותרות עלול לבטל את החסכון. 2) ביצוע פעולות במקביל כרוך בטיפול. במערכיס העלולים לתפוס מקוט רב בזכרון ובכך יומרו מיגבלות זמן למיגבלות זכרון. מגבלות מקום: המקום בשטח העבודה מנוצל לפונקציות, משתנים, ושטמי ביניים לביצוע פעולות (מוגדרים על ידי המשתמש או נצרכים על ידי 422 עצמה). בפונקציות ניתן לחסוך בדרכים הבאות: 1) תיעוד והסברים מוחזקים בשטח עבודה שמור נפרד. בשטח העבודה הפעיל נמצאות רק פונקציות ללא תיעוד. 165 2) ניהן לפרק את המערכת לקבוצות פונקציות ומשתנים בשטחי עבודה שוניםי ‏ , 7 החלקים יסענו בעת הצורך לשטח מָּעבודה הפעיל באמצעות פקודות מערכת. : 3) ניתן להחזיק פונקציות במחרוזות תווים בקבצים ולטעון אותן בעת הצורך , לתוך שמח העבודה על ידי פונקציה מתאימה. שהי השיטות האחרונות דורשות תיכנון ופירוק זהירים של המערכת. . במשהנים ניתן לחסוך בדרכים הבאות: ! 1 בחירה של צורות הצגה חסכוניות: שימוש בסיביות במידת האפשר, בשלמים : נומריים במקום ערכים בנקודה צפה, אריזת מספר ערכים יחד על ידי צירוף ( 186פ00אק. 4 , 2) חסכון במשתני ביגיים: שימוש חוזר באותם משתנים, העברת נתונים בין פונקציות באמצעות משתנים גלובליים. 1 71. רגישות מערכום תוכנה עקב היותה של 42 מערכת "פתוחה" הניתנת לשינוי בנקל ועוברת ממשאבים. / 1 , שינויים דינמיים חוך כדי ריצה עשויה מערכת להיפגע עקב היפעול לא נכון או עקב חריגה | חיפעול לא נכון: הפעלת פונקציה לא בדרך הרגילה או קלס שגוי עלולים | / לגרום שגיאת ביצוע ופגיעה בנתונים קיימים כך שלמשתמש שאינו בקי ב- 2 יהיה קשה לסחזר את המצב לפני הטעות. תופעה זו מחייבת נקיטת אמצעי זהירות מיוחדים בעיקר ל :מערכות הידברותיות. [ טעות בפקודות מערכת עלולה לפגוע בתוכנה עצמה בשטח העבודה הפעיל. טעות או :זו עשסויה לקרות בנקל. הדדך' להימנע מסעויות אלו היא ללמד את המשתמש שאינו יודע | ע422 , 5קודות מערכת. רצוי מאד להוסיף להוראות הפעלת המערכות הסבר כיצד לבצע שיחזור. "וי חריגה ממגבלות: קורית בזמן ביצוע עם מעבר מיגבלת זמן או הפיסת זכרון רב. ניתן להוסיף למערכות בדיקות מתוכנתות לשני מסוגים. לזכרון - לפני ביצוע פעולות "מסוכנות" או - בזמן הקלס, לזמן-בנקודות קבועות בתוכנה. . 1 סיבה נוספת היא "הצפת" שטח העבודה עקב הצבת משתנים על ידי המשתמש 4 או עקב הפסקות ריצה חוזרות ונשנות כתוצאה מתקלות. יש להדריך את המשתמש במערכת כיצד ל"נקות" את שסח העבודה. ו : ו 1 4 סיכום : 1 .47 היא שפה המתאימה למיגוון רב של סוגי בעיות. הזמן הנדרש , להגשמת רעיון חיכנותי במחשב ב- | 42 נמוך במידה ניכרת מאשר בשפות אחרות. *ב= 5-ו (אדי . וו וי רמול הליה סש ילל שר מ ל"ר ה ₪ 8 א יידי ו 5-ב ה א" --==---- == 1 ה 7 25 תיכנון חוכנה ב מושפע משני שיקולים מנוגדים: הצורך להקטין את הזמן המושקע באינטרפרטציה ולעומתו הצורך להזהר שלא לחרוג ממגבלות זכרון. דרך פתרון בעיות ב 7 שונה מאשר בשפות עיליות אחרות כגון אגחדחס] או 1 בבעיקר עקב אפשרות.ביצוע פעולות על מערכים שלמים. תק מתא?מה לעבודה בתיכנות במבנים. כדי לאפשר פיחוה ואחזקה נוח"ם של מערכות תוכנה יש להקפיד ששורות הקידוד לא תהיינה מורכבות. רצוי לקבוע תקני שמות משתנים ופונקציות וחשוב להוסיף הערות לפונקציות. רצוי מאד להדריך משתמש בתוכנה הכתובה ב - 422 להכּיר את יסודות השפה ואת השימוש בפקודות מערכת חשובות,. 17 הס]הה7606 6ה5 3% 1655075 עח"15][ה6ה0 עחבּ|וו|ואטה * תה56וַצ63"60 .0 0ה3 ,535385 .4 .ל .,"0676א336 .4 ,ו!5688 .ם ד ד85 +0 שה!5ו"א שה" 8%6:!ו61+ פהה5 5הס]65הטש+ ]תק 06₪50"]565 חסכבק פותך 6 פחן]ז05 .פחפח]"סקאס +00 פהס]+בוטח!5 6ה3 5ו50"18ש5 -|600 בחשש פהה"8סחק 656ה 7‏ .ה556]חש 6"6א פהה"8ס"ק 0% "ספחטה 38 פהס|ו65הטש+ .הסוהה766 8+]33 6שה+ 8% 000756 עח"55!ה8ה6 [6"8ה06 6ה5 ה] 5664ש. הס]6%ט0ס"פה| :> '55ה55006 856[|שח]55 50 8]!8566!וןת1 985 ההחפסזק 0602|‏ /ק חג הסהא +0 ע5|]"ס[₪8 6ה6)5 %5ה067ט55 שהת7 .ע"80!55ת₪ [6"8ה26 ה] %6"655הןו 588 ה! 56"655%ה] 0% 6%ב| 38 60אסה5 (8ה]"66ה[8ה 6‏ ה! 8הו"0ס(8ה - 878 5 הה"8סחק ‏ [|04 8 ,6"6%0"8ה7 .678!1ה26 ה] ע"80[55ת6 ה] 806 00₪"56 6 אשת ח] 8"5]16]28%6ק 50 550467055 6ה5 פשס[ו8 ת6[הא 8560ו:|ַה| 6צהּח ע[הס %סה 00016 %ה06ש55 ה עפש 5זת6 ה| .15ז85ם [8ש4וצ]6ה! חה חס 586 5] ת6[]ַת%) [הה[ה"56 ח6פשקחסס 8 8ה[ז5ט 0% 26"]6766א6 6שף[]הט 6ה+ הז[ 8150 0061[6‏ 6ה ‏ 5פטפ ,(ה5655[]0 55"]+ שה 5‏ 8% פטוטשה]55 זסנבח 6 ה ה66א65כ 25!זה57ה6!3%1!0" ,ה585]0ה6הו"6קא8 ס%ה| 85ה5!8ה] הפוא 6ופ!|55סק 56 פסה בוטסא הש[הא א8הזַצ!50 חהס6[פסח"ק 6ה3 ,6]65|ןַ5ה8ט0 5 ה6שצ5 .81076 0185565 ה0ס]:760!58 6ה8 ,ע"ס5ה"ססה! ,6חש65פו 1 8585 5616766 0% 6[65]+ ח"6ה05 ה] 56ש 0% 56 0₪16ש. שח[אס||0ס+ 5706 0665 60 66|" שש 6 56 שה]:וחש ה|! : :ח ]600 [68|["ח6חטה 50 6520756" ה! הת6ה8זפ 4 ההחפשסח"ק 6הך .1 .פה 0" "%6ש 0000‏ 6ה 5‏ 56ש. 50 6ב 86 6ושסת5 660%ט55 שתך .2 : .5"שפחה 3/5 3856|ש6816 .> 8 +0 שח[]ההטח"ח 6ה5 "6צס [0"%ה60 5076 6 6וטסת5 %]ה6ט5% שתך .5 8 שה![קק]א 5‏ ,"6א5ה 8‏ ה8 8ה] "60065%‏ 85 ת6ש 5‏ ,ה550סו .ה6550| 3 8חה]:62685" 6ה3 ,ה0ס!00655 + %ת 0608"%06‏ ,צץ"5%וה6ת06 | 0% ] הוהס 68 ,"%6ת667 "%6שקה 60 * ,הס|הה 766‏ .ע[6צ][ "652665‏ ,ע"5%]הפת60 +06 %ה 0628"%7067‏ ,צ"5%[ה6ת6 .עשס|סהה766 0% 55]5056ה! [5"86| > 169 6 0!ַש0ה5 "60שטז55ה] 6ה6 0% 0"6ס+6% אה]ההה"שסזק 6תהך .8 ,5ה0סו6"3%קס 8ה]""ט66" "0+ פהס]65הט+ שה!4!]טסחק עם 266]ה]הוה ז50"06%0ה] 586 86ה: 656"5ַהב"הק "0+ 65טובץ ם[וןש06+3 6חב .66 סם >הבא 6ת8/ח ]+ס הטח/]הזה 3 עוהס 14 6[שסת5 ה6550ו 3 שחן=|"א .5 .א אה[הההזאסחק יה] ח6שפה8 ה8 50 6520756" שה5 צחהט 50 055!5[8ק 6פם 4וטסת5 5| .6 ה] ‏ ;"6אפה8 6ת% 35 3%%6702%5 0% ח6פחטה 6ה: ה5|א 68ה80007038 +06 "6פחטה 6ה% הסקט %ת66ה4626 שה[ה6הב"ס ₪3%6 ,5בחסא ח"6ה5ס 5 הב|פס"זק 135% שת] ..235566 5] >ה!סק-ה6הה"ם 6ה5 6]₪65 ,ע5ו65ט]ה0 סס|"%356 3% 6[0266ש08 6ַבא6בק ]0 3 ה] 66שו50 / 1 הס"+ 5ת65]0הטש) %ה6ה!6"5ק 5786 002160 06 בהבּ קששפהה 6ה: 0810₪0[8%8 50 "6000056 6ה5 565ש- %ה06ש55 6הם הפהא ,5 56ח0א ,"0 8ה[]ז680" הס"+ 560ה6צ6חק 56 ₪₪5% 36 ,ה6ופסח"ק 6הס5 60 .הח8550| 6ה 6‏ ה] ₪566 8"!80!65, עהה ‏ 0% פשטוצ 6ה 5‏ ,שהושַחבּת0 5! 856[|ש ₪8|6‏ 50 6ה6067ש55 6ת5 פאסן[3 585 הס]5שהט+ 56 0"6ס+6"6הך 86 ו[ו[|8 6חהה ,ההז"פסזק 6ה 5‏ 0% אשה[]ההט" שת5 שה[ז"טש6 8676"38560 6 ₪0 0681[ ₪306 376 ההחשסחק שה]|[08 6ה 5‏ ה] שה["3ב6קקה3 פ6חבּת . .פחס]65תהט+ 0 66 ]הפט5 6670 7335 ה5567ע5 465071560 6ה6 :7 וו הצ 4פופפפוטואטט ח0+ "וא6 אטא" 6ההה 6ה:5 "זססחט =וק/וסה 0+ +צא0פ5 35 60חה[ַה5הוהה עזה-פו| ‏ 71 66"ה5 3 5] 5|ק/|ק .הסזפטפ]ז":41]5 .זא ,הספההה8ה]8 8% || או6חה6קק) .566ש פחהס[]ַ66הט+ [8ק!שה!]"ק שהם 555/ז! !1 אז6ה6קסה .(הס|6"5ט ה5]ו8ה5) ה6550| 3 0% ₪56 4ה8 שה]:!]"א 6ה% 467085%5"8565 סט יור 586 ₪0 6א6ה הסס" 8 ה] קט 565 ₪66 5ו[ַהה!]ה567 27541 8%!- א]ז5 עצזס%הפספ3| חטסת חט0ס+ ה 686‏ שה]חטם .ע"ספה"ספב| ע":5]ה6ת6 [6"8ה26 "606 שה: 0% 8"86ת07 ה] 985 סהא 5ה355]5538 27800866 8 ,8הו:₪66 3 3% א]5 חס 6צ]+ החססץ [ּה]670ת 6ה5 ספה] %5ה55066 6האטסחס >סט צ"סףה"סם3| 6הה3 [הה|0ה6ם 6הז .הה"שס"ק %5ה8ט "6[6‏ 3 חס א"סא 50 6שה]% 6 6ושסא 58676 56[ַאז6ה0% 5608056 6]606ה]00 50 0806 6"6א 5ה07ס]5655 6: 56ש 50 550606755 6ת5 8ה[][ש60ה50 ה] עפוט6/ו%+%!6 5106"85[6ה0ב . 1% 35 5וש0!]%+]0 35 %סה פא 5] פהּה5 פטס 66החש5 ם| .5והה]ה"6: ]ית שה 50 צ"350"43:0| 56 הסץ+ 550067855 שה!]"5 60 3051618566 הסהם '.עְזס6ה"ספה| שה5 ה] 3!"5ק ה] א"סא עשה5 56680586 ע[ה]8ה ‏ הסס" .65פטשת]ח ע6ה6אם 8520₪4% 3555! ה0ס]5655 [בה]ה"6: (6665תה3אַס"ם שת6 6% 6868 ,עַו!3ה06635]0 ,6ה507.6)3!]ַצ67קש5 שהד 5 תהתס6זתא 0565סה 6ה3 פ5הסס" [הה[ה567 56 ה[ 55ה66ט55 6ה5 פ6תסתבּח 6 ,6|ש0!]++!61 6855! 6הת5 ,%[!ש0]++!0 ₪055 6ת: 376 פהה"2סח"ק ‏ 6ה5 0% 6ז 57676 6ח6ה₪ 876 ,8ה/]:56"65ה] 685%|! 6ה5 84 ,8ה[]:56"655ה] 805% פ5"סהחהזקס"ק 56 50 66ע "6!8‏ 5] הס]5הה"ס+ה] 5ו]הז .5ה6ופסחק 6טשףו|חהש 53 פ8ח61כ 5] ם] ֶבּה5 *6פש שה שהוח"ט4 הה"שס"ק 6ה6 ע+!₪00 סתח 586 58665 706 ,ה0ס]5655 [הה[]56"0 8 65תה15ַה1+ :ה46ט55 3 ה6הא 5 6002!656 50 צ"850"ספ8| 6הת 5‏ 50 5הח"ש65" שהה חזה הצוח 6טספטס צ"ח300"8%0| 7815 50 פטקפטס ח56טקה 60‏ 56 355867865 ₪6 .5ה6ה[]"6א6 .96% שהואסו|[|0+ 6ת% הזת 50 66הח"עש65" 64ה 3‏ 278060 5] ה6ו|תא ם5זסק6ץ הסשוחט עפ ה556ע5 הסו6ה[ט5850 [ה"56ה] ‏ הה3 6טהה 3150 פ5הה"2סחק 6הך) . (260ע[8ה8 5] [8ה1ו56"08 "56ש00ש 6ת5 3% 66ה8ה"0ס+"6ק 5'5ה06ש55 6ת+ פההזשס:? 0% 6ההזסץ 6 0% פהס]:ה[שח]5 56 50 66ה065[]2 3"6 פ5ההח"שס"ק 6ת5 0% 56סא .עְ"ַספה"ספ3! 586 ה! שהוה"0+"6ק 5] 0678%ט55 56 הסשוהשט %5ה6הו"6קא6 58 ו|8 ספה] "06626 הסט 6%"8%6ת6קק ‏ ה03 5ההחקסזק 186 חפצסחסת 0 5500876 6786 קושה ה63 8[50 עפה5 6ה3 55ה6ה]"6קאםב 6הם 0% שה: 0% חה8"אס"ק 8 5! 6"6ה 5‏ ,6וַקההא6 "סת" .5205 5786 הס 55[ש65" 5|ת 26עו1ן8ה3 ]ה6ה!"6קא6 הה %השתקטה 50 665ה5558ש5 6"טק 0% 0!/32"875 56בּתק 6ת5 חס הה"קס"ק 6ת7 .65/!ז!50 6ה8 805!ש0!ז| 6שחטס 0% 65חט655"ק "סקבּטי 6ה5 הס ש6זטם 506 0% 6ח"ט655ח"ק ‏ "סקל 6ה: ;55ה6ה["6קקא6 66חה: 65םבושה!5 06 0% 6"ש655"ק "סקהץ 56 ,6"ט6026"860: +0 הס!ז5ס6הט+ 8 35 4זטסזו 6ח5 0% הסו:ה3ו"ה7 6ה5 6ה8 ,6"ט6"8%קה56 +0ס הס[:6הט+ 8 35 50[[60 6חטשק . 6סחת 656ת: %+ס ת 6806‏ "6+ ף>/ש :הוסק שהו%!ו₪6 ,3 %5וה 26ע!8ה8 0+ %ת06ש55 6ה5 5ק[|6ה הה"שסחק 6ת5 ,5:5ה6ה]"26א6 בח 6ח"ש655"ק ה66ש56% 5ק!ו50ה6[8%!0" [8%0808%]|08ה 6ה5 6ה]+ ‏ 50 ס) 6ח 8‏ ,(5הס[]65הט+ 8ה!055וק 66]ןוקקט88-5! שה[5ש) 6"ש6ב"6קחה6: 6 ההחסח"+ הס|ם:הה"ס+הן [ההס!+|] 3640‏ 0% 5חוא ווה 6, אה![662"+ 6ח3 שהוווסס ,הס[]285|!"סקבּט 0% 06855 35 ה6ש5 5ק[הפ5הס[ז6ב6[3" 6ה: 6הה 6זַ00ו! 6ה5 5656678 ע5!5ה06 ה] 66ה8"6++!0 שת6 בה3 ,65הוסק 6 חס 585686 ,האה"6 5] 6!382"878 56בהק 6[סתחא 6ה5 ,688 6ה: 6 .5011/64 5| 386 860 ,0600660 85 556675 6ה5 ת6[]הא 5קוַה5ה0ס]8!8%ץ ‏ 66-ה 86 6"6הא 85 ה5₪6 ,0!32"80 56בהק 58/5 הס 28566 5ה 0065:]0‏ 5660ב 1 ס>ח!סק 6ו!כ]ח: פח!זהוח"ק ‏ 365"6% -3 ישהופט ‏ א ₪65"6‏ ת[] ‏ 6ם:|"ש פההזקסזק 6הך [הה!["56 שה% 6הה 6%5! 50 5ה2ו" הס"+ 680" 5] א365"6% 66ה|5 .%ה6הס|6 6הון 38 0% 606 6ה: 55הו"ק [הה]ה"56 שהת 5‏ ,שת2!" 0ם 6%5! הס"+ 5מ5הוחק 06 0% ה6[|פסחק "6ה:סה .35| שהו| ג 0% שה!ההו62פ 6הת05חה 1]"56 ]סח 86 5וספהע5 [8%0608%[]68ה 6ה: תַהה5 5] 5ה6ה61!67 שה|:הוחק א6%ז₪60 1 60 הסן:ה|5ה": ז6קסחק 6הז .|ק4 "0+ 5ה0ס]05|5ק 00""665‏ 6ה: חן .הס!:6הט+ ו 38 על 66ז0ס+"6ק 15] 5[ספהע5 ה"68| 50 %1ה66ט5% 6ה: קו6ה ס: 566ש 5]| ההחשסח"ק 0% 6קע6 "6ה+סחה %6] הס"+ 5ה!6070%8 פהה"קס"ק 5656 0% ה586 .פה6ו|פסזק 6צ[50 ס: אסת 0]++]60[|8 50 5%‏ 16855 הס"+ 8ה[655"שס"ק 5ה6ופס"ק ת6ט 56‏ 50 86 סף 566ש %"0++6 ₪0"6 5] 6"8ה5 6קע" 5/ת5 ה!] ‏ .8וש6]+%|6 06 ות ס+ 6ח3 08%6 [[]ש 55ה55006 576 פאת6 0!558%65 0% 65ה]* 6ה6 - .55006 [008]צ]6ה] חה 0% 558%65!₪ 6]+]5066 הס"+ הס6ההץ 85 ה056ה6 3"6 5855180685 [60]/68ת6 ,65קע5 תפספ ה! "ב3ּוו]0ה3+ פסה 376 סהא 56סה: עם ₪061%1664 56 ע!ו]885 הב6 הש[הש מפזו 8 0 86 05!6705זק ה] 65טוץ [8"]|63הטא .אה[|הההזפס"ק ח"56טקהסש תם/א :5500660 ת686 פטתך .5:[ה]|! 66ה/[ז6066"0חק ה[ה5|וא הס6הה"ץ 3% ה056ה6 3 6268%" - 50 פפתהא 5500605 ב %! ,"0 ,5ה6ו!פס"ק %ה 64]%%676‏ 8655 3 8685 36 ,%ה6ה!"6קא6 הב 0% הַס[85ושהו5 - 3 0% תה0ס[5655. [הה!ה"56 +ה6"6++!0 6ה3 5ה6ה]"6קא 6‏ פזת "0+ 686ה5558ש5 [870[038ה 0‏ 5ת%6"6+]4 .5ןס"ק [6"|68הטה 5זת ה] 6"5פהשה 6ה3 5055588065 [60[608ת0 הַ0ס]65ב"6פה| ופה 56 60878 ה6]החא 5ה0ס]:65ש0 ,%א56 5ה[58ה60 ההח"8סחק 5868 8 | .5ח"6ש5ה3 [6"|603הטה ‏ 6"וַ600ח" הסוהש 5ה0ס]00655 בה3 ,סה חס 65ע 6 ,"5%6ה3 סה "0 65ץ 8 600]"65" הס[]הא הס]00655 3 85660 5] 5ה06ש55 5| שת %| .(8%56"5| א3605"6% 8₪ה[00""6520700 שת 5‏ "60 א חס ל פ"6שפהה 8 82685 6ה3 ,56]אז6ה0% .8הו0|08%ה] 50 655886 8 65ש%][806" שה 6₪0""605 עפ %081![0₪66 -,₪0""66% ]סח 5ן 6ה- 8%ה: 8ה]|חן 655886 5 =6צ61!560 ס? צעח"5 50 הס]006₪5% 6כע" סהד85עץ "6ה0%ה6"8ת61% הס]0065% 8 85%60 5] %ה55006 שהס +! .הסןםה8!קא6 חב חסי,ע%ו0ש]++]0 6 פהה פה ,הסופסחק ‏ 8 50 חפאפחה [8ס!"6הטה 3 6001"65ח" הס6[חהח ה8ס 76 י.5הס]005 א[5 7385 שה ע"5 ה₪86 שה|"טע .פת8]" %] 865 60 65|" ₪6 , (055% 4חסש 1786 8הו0ה56 ע5) "850!ש08[60 3 85 [8ה!]0ה567 586 6פש הץ]ט 85 ה6טש6)5 [הה][0ז6: שתם אה!]פט פטסה:|]א "חפשפה8 6 פטס א%חסש חס ₪ח!6ה56 עפ ק[פה "%0 35% ה08 6ה ,(ַההה עפ חס "50פ8[ש₪8|!0 6665סק 8 588 ק|א5 ה68 שה ,ע[6"|ו%ה6 הסופסחק 6ה5 כ[א5 ה638 שה ,ק/|5ה ב"סא שתם 68 6706 0878 38 "0 ,ח6אפה8 00""605‏ שת" %8!ו6606ח" ‏ פטס הסופסח"ס 56 +|] .650155" 5!ה 0% הסופבוש585 8 8צ/]606" 6ה8 הס[5655 [8הוה"66 8 הסצו8 5! פה ,ץח"5 56"|+ 6ה5 הס חפשפהה8 00""66% 6ה5 0 82655 %5ה606ש55 (56]|! 8 הס"+ הס6הה" 3% ת056סה6) 655886 [8ה6"50ק ש8ה881"ט0ססה6 צעח6צ ,זפשפהה שהסקא שת5 82655 %ה06טש55 6ה% +] .שההה 1"55+ 5/ה עס 66אסווס+ ,6"5פהה3 שהסחש [08]קע 5‏ 0% 1[55 8 5%ה|ו3828 66%60ה6 5| חספשפהה ש|ת ה556|"א 5] 0655886 66ב|"קס"קקה 56 ,0הש0ס+ 5] %ה38"0606 ]+‏ ,בחבּ שהס"א 5'5ה06ש55 6ת 6‏ %! .פהסחא 6[6 שח פבה9 חוה %0 שהזה|הוסאם הפצזש 8"8 5ה00655]0 0ה-65ע 0% 56₪"]65 8 ,:5!! 6חה6 חס %סחה 5] ח"ח6שפהב 6הת 82855 5ה 55006‏ שת ]%+-‏ .5]85וש0]+?+ו60 פזת 8שהססו! ‏ 60 הזה סם צ|66"858סה - 8 65צ][608 -6ה ‏ ,ל"ת 6ה5600 576 הס חסשפחת 8‏ 0077605 88: +! .שחההת %1"55 5/ה צַפי64אס[[0+%+ ,655888 [8ה6"507ק 8ה]שַה"טשססה6 5| פה ,צ"5 "ות 6ה5 הס ח6שפהה 00""66% 56 826% 06סחה 0065 66706ש355 %ה5006 ה +] .65טשה|%ה600 הה"שס"ק 56 6הב ח"6ש5ה8 0""60% פה5 ה6צ|ם 6זע66%ן %ח"0סה5 8 ה6צ]8 ]5‏ 6ה ,אס" - 3 ה] 5ה00₪6₪55]0 66חה 5‏ 5565]₪ 8ה!ע4ט55 0% 655ַח56]זקס"קקה 6ה5 חס (5%!! 8 הס"+ הסשהבּ" 495 ה56סת0) .]60 הש6ת: ההזפסזם 56 8780 61855 10 8 6ז0ס+6ם 2 חטס+ 5ה[][58ה 00‏ 650155" 5'%ה06ש55 6ה 5‏ 0% הסןףהוטפה3ף 6תך +| ,65]"ם 0% ח6פהטה 56 3"6 65ו"5ה6 6ה7 .ה6ופס"ק תה636 "0+ 685-165 56 66כק]א5 36 סה "0 חשת:בהא ,"6א5ה 3‏ 0"7606% 6שת5 6ַַהוַב:פס ‏ 6ת סף ח6א5ה3 00""665 6 "0+ 35%66 6ה פסה חס ח6ת:6הא 64ח3 ,הס6ופסזק .הסוססחק 6ה% וחב 2 סק זה 056סה7 .ה556!"א 8ה261 0% 6655סח"ק 6ת5 ה] 3"6 פהה"שסחק שתך :2 פחןאס![0+ 6ה5 56ה"סק"ססה] 607216560 ה566 6צבת בחה עפ]זהּוסא סתאוזשא פתסוַבצ 60₪1‏ ,5תה₪6]2 חבוטספוסא .1 * עם|[[|החהזסת אק .2 5וח0]!3₪"3 56בהק7 .5 5חס]5טן50 עזהחזפ +6 55ה!זסק 8ת!6₪62;-] .5 5. ₪631 5 6. ]!64631 5 7 . צ"68[!5ת06ז665ו5 .7 %חוסס ש=חוזווסס בחהּ הס]660"655 %הוסק 8₪הו662ח"- .8 2 הסו35צ6|6 . 65ו65הוא [60!68ת0 .9 ש"שסה|6ה6הסה 6[הה0"8 .0 [6"8ה2 56 ספתן 0"8566ק"0ס6ה] | ה566 פבּת ההחשסזק ‏ !62 6תהך 4 שטהת %5ה06ש55 0% ע:]"0ס[₪8 שת: שה3 ,הט[טס|""טס ע"+5[ה6ת6 ס+ 85[86 96"6 %5ה06ש55 506 +0ס |[8 055סהו/3 .5] 5093"65‏ חה[פטת%הם . "6 55א6 פטסתה:![א פהה"2ס"ק 6ה+% השטס"ה: 8"655ס"ק חס 5ה60%א638%"ל ז6פטקחהסס 0% 56ש52608 החטף "[]6ה:5 ₪15566 סתשא %5ת66ט5% וח שה 8% א"סא 50 "1356 66הזט65" עו[הטפט 635075" ח"6ת6ס 5 [8ה0ו300!5 20% עפשה פהה5 38"666 %5ה08ט55 6ת5 0% 55סא ס: ₪808 ₪85 3556005 סא .5וַהה56"01 6ה5 שהופט עפ [8[ו"3%6ה 6ה: ססהן 5 פסתו5 !02 0% 655ה 617665]%8‏ 6ת5 565% 50 פקט0ס" 8‏ [5"0ה0סס 56ט **.26%076 6008 ה566 הבה :הס"+ 50]/2 00020 08!5 0% ה5!0-"פץ 166+ו800 שהב 566ב5|[3הב": ב * ,| 558705ע5 [הת0ס]65ט":5ה!] 835866 "66טקחהסס 5% =337%6 ₪656 ,211 5 85בא6ך ,ס!הספה ה58 .0 הטפחהּן 35[]6 שת5 תה! ה68:|!"א פהא הה-אס-ק [ההו0"|8ס שתהך -0 8ח 8‏ ,קוש0 .0.8 ,צ""085%!656 .5 ,6וקהה8א6 "0+ ,566 *+* .1 (1975) 50 .564 .60ת06 .0 ,13208561 / ֶ [ ו / 1 ו אוסאםסקה . חס][%8%ת086ט006 | 6חה1ז!|-ה0 . מפנתספטת 02 186ע2זקח 01212428/קע 2842 5חסדעסאטק 60824188 0₪ו4עפאתס 8דמע2 .5 160470תקמטע 28דסש צתנת4א1קע ,פפפ1סתמאם פממ41-תמעעקמ00 חותספגע ץ0 חסדע4ת4קעתק חחעל חך פספט חת4 פאסדעסחטע 6חדטסתעסע ממ :00ת0) 52408 את0סע פיעחפפטץל5 שחל 18 ת4מעע42 עסח כמטע580, מאג 474 :("2ת48286עי חסנעסחטק 4 5פע42פת0 - 025474958 י שםפ)לועת0 צפ פפץלגסתס0 108לסחטק 4 70אה1 0424 פתפעחע - 8שנתעתעעת .490ת42עת0 צ8 פשאתסץ ח10כ62טטק 4 אסתע פמחדם פמלמפסס - 174085 :00ת0) 6מ1חחטת 6ת1תטע פספט צעת4תתתמס מת4 8א0ס1עלסחטק סא1חסמ2סע 288 ב(" "עתסאטת" אס0פפתת 4 421208נע1ת1 - ע181 עהפסטת5 ק0 אסגת2 שסקעא פאג4 ,פתתטפע4 לסעתתסס0 תסקע פאסעתח0 - 60% מסאווותסקתטע 4 5סא1ע עס תעפאטח פקץ מסעט עחמפסהקעעס ש6אנתסאגאתפ פע2נאתסע - 500 כ458%ת 15 מאגתססתע מחעל א עאד0ע ת0ס0 עפ מפספמסחח - 450ג.פ4סמת .0400004708 א5קס 45 425 מפט 20 לחפסט7ע58 87 042590 - אפטמקם :000 לחפנתתלח0 ץ1 סספט ‏ 88 צא4א פאחסדעסחטע 6א1חסעתסקץ חחת ב ( 020527 וסקא 1045תפמסח 70 מפחסספתת חך פפמסחגתפ8 - אטע 07עע1 ת8ע084040 20 תעפ5אסעפעת ח1 6פמסתאגתפ - כא? (7אס? .ע.1)ת070סץ ת4078ת4ח0 ע0 לת4ע ממ1ע01קע52 פחתטצתת - 00%5 0 פממדאב 04028 | .פסת4אתסקתפק פילטמפטת52 לט0 8לחדתע - 5705 .747 ףעדק 57407186 85ם148תגט מסאטעאת מפתם-תאעת? -ע17 42602 ת0 1/תע 0ת2 8181248 - מפעטש ,השעמ > אשחצת פקנקנסתק5 4 חדתענח 5מטעג4טץ אספאאת פפסטפסתע - פחגת 0 חס שע1 פ'עחפפטע8 20 ש6חנתהסקעפקת שפתסחגתפ ‏ - סש6א ,160 8 5א0ד1סחסץ פחעת ע0 מפט תסע 5ח10על0טת52ק1 | .פתתחקפת4 . אסא 87 כפפחסעכ4 ח0דעל60אטע אחץל עס מאאח פתת ש6חנקצל עפ זו 6אזפת4000 לעמסאם פתפט 88 פעטסת 8‏ 77 העדט 6חדעת570 8מ4ע סע 7 ₪ ב . 185750071085 20 5000%0 - 48 (747 פמת1עתמסחט) | 747 | מחעגאפ פתטסח5 5מאגח סח .0405 ם<אנת0פמס עת4 תסעסעתעפח1 פחך- 20 51שתמעת1 ע0 5פטגע פפחתמפסת . 718128007 א .7 אד פ8צ215 שתג 1489295ת4ץ 020842 455 200410" תמסחט פ0078ת0 5 א4210עחפאטססס 425 ,0 07 .57ח1 487ת15 | ,חס1תתסטע .500422 824248 :תסמעטג ספעס1תע6פתחעס .ב 41א :פספנעסת 2457 . 15402 .4 2 . א180210תע182 4 ו .11 אצסאעטקק4 :ה6550ן 3 שה]:|]"א 0% 553265 6ה:5 467075:"3%65 א<[0ה6קקה 5ותהך שתחת5 א8ה][א66ה6 שחהה ,5605| סא" 8ה]567ה6 ,530!6 3 8ה]60,63% .הט" [8!": 3 6ה8 ,האסה5 5|] ה6550| 3 0% שה[הה|68ס 6ה: הפתך 05605 .5655]00 חה 0% %ז"8ק %סח 3"6 6קע: [הה"סה ה] 5תזבּק "הט 5] סטקהן ("1ז" 66ההּה 53516 3 8ה]0"6₪8%) 'געי אמ485ע4קַת0 5 3 :תעפזח אאטפסס תקלחקע 09 :סמסחקתקט1ת תס תאגא ממפגזתגל תקלאע פא :סממקקאנת תס שאגח אמתפג1תגאץ תחלתע . :.מסמעקפאנת ת0 מאגתא אמתפגנתוץ תקלאת (1) מאס 4 סחג,143250ת4ץ ם104תמאטח מסגע תעפאט (0) 0תע2 4 מפצע 8פ45פמק פתפונת)ץט ת8ע402ת084 מסגע תעפאע 7 25 8 4.. 0 1 יי 0 :21 תסע 0008 תחצחת 0 21 (6ופ3: 8 0ס:ה] 03%8 8ה]"56ה6) 'גע' 5עדתלחטמת (05300008) 4010 70ע10820804082ת22 : . , - 08=%: 3 :+ פא . 2474 פתסא תמחמ סע 7ע"7 מעצע שחפו4אמע (ץ8) 4018 6צתסטעקסתפצם : 08 8 7687 ?1 0/0 65 . קשתסא תפעחע 20 -ץ. עפצע מפ5ומתע 21 (ףטס ף! שה!:הזחק על 35[6: 6ה% 8ה[א66%ת0) כ 'קע' 1ת '0י 5 ו 8 סח 3 (02300008) 4010 0409210ת10820ת7 -1 0% 6.76. (ץעמ) ע401 ס6תסטעקסתכדת ‏ 2 175 ה6זוצ60קהא ,צזהז54 ,68צםא6הה ,||ת550 :ההחשסזק ה 0% שקהוהה]862 חע 9 עדא ב1] 4<+ [נ2] 5702:+5707‏ ך3: 'ו ךא] 'ת' 24 '6י נ] יס' 24 '6'. 1] 1 0.001 פאחאג4ת+0080 נ71] ' עס 80207108 ת4ת0א ',(0ח00צ%),' 4 עס חק מחע פי'עג4חקי ך] '?',(5תצ).' 75 'ב.פספ,י קס גת מחע מתעעקץ ,',פּטש. שק וו [10 -)ג]*[(+)ח)-4ת ,(-)1+ (+)ם > אם .4010 תגסק 4 18 ',808+שתסת ‏ [11: יבאח)+רג : 47501+)%5*0080(0 5‏ [12] 1 137] (ח5ה580(,)0.01*47ק50,)0.02<4ק4 008 02+:01 [1%] 7 1 +81 880+:81 [15] 1 (485%01+(1ק5ק0.02<|)44-4)+ ‏ [16: י'י.007ת9ת00 עסח 18 תפטפחג תטסצי ‏ [17: פתחם ‏ [18] י.בא4041 צת? 4588תתק' ‏ [19: סַּ :ם סד 5דא 60 5 ,פַחהה ‏ 30/5 8565 ,:ַה06ע51 6ה: 0 2"6665‏ "דוא|" 1 6חז! , . פפסטוהּצ 5[ש06+3 6ה3 [5|3וזהן . ש6ח]|ו 50 60 2 ,02 8 פתזט:6" 6ה8 553%]5%!05 55הו"ק "ק0ך5 58 [6ם" 5 25 "5" 863ה5‎ .הט" 6ת6 8ה]0קס5 1 580!6 ה] 36165 0% פח"6פחטה 6הז] ₪ 83 ח05538 0: 5664טש 56 ||וא "5א| 1ד '6'" ,"665ו56" 1 אחוצ!סטה] 605ופסח"ק ה] 71 535216 הסץ+ .חון 8 ס][ַא5 5 .1 36 508 50 65טוּצ שה[]צ!]ק ,1ז] הס"+ שהו| 3ב 684ק 6 :21 64ח3 0.001 ה66א56% 50706%76"6 "6א60" 56% 7 ]חק 5] %א6ך 1-9 הת "66הט 5:0"66 8"6‏ 65טואצ ‏ [6"]08חטה ‏ ההה :אבך ‏ 11-13 ."שפא3" 6ה3 ,"1א5א" ,"קושה" 86 שהזפט ףטסתת]א אפאג ‏ 0% 0.02 ה]תף!א 5] ח6שפהה >]| | 10 שה פ8הזפט הפחא אפא ‏ 0% 0.01 הזתפזא חס ,"6פטקה 60 1 0ם תסשחהח"5 ,ז5%6ה3 6ת5 081601358 60 ."6>טקחסם ,| 565ע!3ה87 6ה3 6טקה] ח0ס+ 5ה55006 6ה6 5%5 "60₪" 6 55ה6ח] [ק600 |5‏ ."1 46[!58" "06הט %] 550765 6הב ה!66758 03565קט ‏ 6ה8 6"5א5ה 3‏ 0077605 "0+ 5ה66ש:5 "75 חן >א6חה 60 0 ,3::600% [ש66655%ט5הט %|"55‏ 67:+ 15 1 [356| 3% "6פחהטה 6ה!1) .21 שה]! 50 ,560006 2+167 הס]8%"%ה66ה60 (.6 635 36 ,1 פטוק הס]-₪3 פת: 50 61056 5 "6א5ה8 שת: 6ן .1 806!!66! 6ה]! 6ח5 60 ₪0 ,(הס 56 0% 55686ה]) 16 5] שהזן 5] "₪502" ה] 550764 - [ 156 אס!|אהספז 6הז ז 255085| להז2/|5ה6 להה||וגטה :הס655| 6ה5 0% אה|ההן|ק862 חע אססאתעיץ4 6002 ' לוו עלפתנע תטסס71 18 לא4קח . עפע . פממתפ0תע2 מע א1 פקפ1סתעאע 00824185 אפטפסא 8דמ78 עס 50202108 0248 0.0653 4 0% מע מחץ פיל4מח 27,) (3ּחמ) 4012 2010א4תפצא . פספעת ג]<ך(+)8]-%4 .(-)ת+ (+)ם = אם .4012 אגעח 4 18 (ב3אמ) פדס40 42010תפצם : בנאםפ]:ב(-) אפעת . אתטעסת" שעצע ,תשחפאג עחע שסאא טסצ חשסח :ה ).537 5. 5 0 ..2 :ם אתעעעת .ץע ות47575 תטסצ מקצ1 .9 . ?1 עחת 18 42חח , 42108ת0082ח00 א10-מ עמעל 1842'5 2.000 עם, 12 002 מחעיטסע שסט ופט 12 פמטקת עס 50202108 ת₪024 0.0555 4 ק0 מע עמע 18 עג4חט 7 ס-פא) ,(0830827882) שקנא24צמיע 5 בל 20 2 18 תפחפח4 .' שחסת :תפפאעת עאפפטע5 1 2 1 :אפעפסתע2 10 :809תת00 0 2 :4790028 1 0 : תמעץ01 00 :ע8פפ1א 8‏ וקוק הי דידי +רוא-י הו וירד הל וו יוור המב ל ל בו 4 ו קבוצת דיון מס" 6: "מהשבים בחינוך" .יו"ר: ד"רי. פלס י. פלס מ. רוט ל. אוסין ,, בנושאים בתחום המחשבים בח?נוך, בפיתוה במרכד לטכנולוג?ה ח?נוכלת. ד'יר ?. פלס, פרופ' א. פנואל?, הנה גולדמן, א. א?לון, פ. טל?טא, ?. ענבר?. מבוא. המרכז לטכנולוג?ה ה?נוכ?ת נוסד בשנת 1970 על ?ד? קרן רוטש?לד, ונטל על עצמו, כאחת ממש?מות?ו הע?קר?ות, את הקר הש?מוטים האפשר?ים של המחשב במערכת ההי?נוך ביטראל. במשך שט שנות פע?לותו טיפל המרכזי לטכנולוגיה ח?נוכית (מט'ה) בפיתוהם וק?דומם של 4 פרו?יקטים בתחום שימוטי המחשב בהינוך. ואלה הם: א. הוראת "?סודות תורת המחשב" בבית-הספר העל-*סוד?. (1) ב. 'מחשבים ב'"-פיתוה נוטא?-ל?מוד במדע?-המחטב בכתות ?"א - ?"ב של בית-הספר העל-*יסוד?. (2) ג. "אשתול" (אבחון שוטף של תוצאות למ?דה)-פותח בש?תוף עם המרכז לטלוו*זיה לימודלת. (3) 1 . ד.י 'יתואייםי' (תרגול וא?מון)-הוראת חשבון בב?ה"ס ה?סוד? בעזרת מחשב. הראטון בהם - הוראת "י?סודות תורת המחשביי בכתה ?' של בית הספר התיכון- הפך לתוכנית מוכרת במערכת ההינוך, ותלמידים הלומדים במסגרתו מוגטים למבהנ?- הבגרות בנושא זה. | במאמר זה נסקור בקצרה את שלושת הפרויי:קטים הראשונים, ונתאר בהרחבה את האחרוך מבחינה כרונולוגית-את פרו??קט תוא"ם. : - ח > בצ גו גכ טב כ ג 10 (ו) 'הוראת ?סודות תורת המחשב" בבתי-הספר העל-יסוד7ִ?יחָ-דייר *. פלט, פצהט של?טא -'ימעטה הושב'-עלון א?ל"א-מס' 2, אפר?ל 1976. (2) 'יהוראת תורת המחשב, טלב מתקדם"-א. אילו1 - ימעטה קזטב'יי, כב"ל. (3) 'יאטתוליי (אבחון שוטף של תוצאות למ?דה), מבהנים ובדיקתם באמצעות מחשב כחלק איבעגרלי של תהליך הלמ?דה-שולה ב?ן ולצחק ענבר? (פרוייקט מחקר של המרכז לטלוו?"זיה לימודית והמרכז לטכנולוגיה הינוכית) - 'מעשה חושב", כנ"ל 199 - 2 - הפרוייקט הראשון - "הוראת ?סודות תורות המחשב" בבת? הספר העל-יסוד?לים- מכוון לכתות ?' של בתי-ספר אלה, אולם נ?תן ללמדו גם בכתה ?"א. בשלבי התכנון של פרו??קט זה, שהחל בשנת 970!, נבחנו שאלות הקשורות באוכלוסלת הלומדים, ונקבעה התאמתו של הנושא לכתה ?'. הוחלט כמו-כן לתת את הקורס לכל התלמידים, ולא לקבוצות נבחרות. בעזרתה של וועדה מ?עצת (א), נקבעה תוכנלת להכשרת מור?ם ?סודית וממושכת, נקבעה מסגרת סד?רה של שלוש שעות בשבוע להוראת הנושא בכתה, נבחרה שפת-תכנות מתא?מה למערות הקורס - שפת 84516, ונדונו דרכים לעבודה א?נטראקט?ב?ת של התלמיד בעזרת מסופ?ם, וכן להרצת תוכניות בכרט?סים. בהתאם לכך החל?עה הוועדה גם על רכלשת הציוד המתאי?ם. כמו-כן נדוןך ונקבע גם הרכב תוכנית הלימודים. . בכל הסוג?ות הללו נבדקו ונמצאו הדרכים המתאימות לתנאי בית-הספר התיכון בישראל. לאחר סיום הכשרתה של קבוצת המורים הראשונה, הוחל בקורס הראשון, שהתק??ם בשנהי'ל תשלייב. לקראת תחילת שנת לימודים זו נכתב ספר-ל?מוד מי?וחד להוראת הנושא בבית-הספר. כמו-כן פותה ה'מח"ל" (המחשב הלימודי) לצורך הדגמה, תרגול ולימוד מבנה המחשב ושפת-מכונה. בכל אחד משלב? הניסוי נערך מחקר על ציפיות, עמדות, והישגי התלמידים. מתוך מחקר זה מתברר שתלמ?די כל המגמות מגלים ענין רב בנושא, ובעיקר תלמ?דלם המתעתדים ללמוד במגמה רי?אלית או בנתיב הטכנולוג?. זה עתה הסתיימה השנה הרב?עית לנ?סוי, ובמשך ארבע שנים אלה למדו את הנושא כ-6000 תלמיד, והוכשרו להוראת המקצוע למעלה מ-80 מורים, בקורס?ם של המרכז לטכנולוגיה חינוכלת. הפרוייקט השנ? - המשך לימודי המחשב בכתות ?"א - ?"ב (מחשבים ב'). במחקר-מעקב שנערך בסיום שנת הלימודים תשל"ה, בין מסלימ? כ?תות ?"א ו?"ב, 6 שלמדו את הנושא "?סודות תורת המחשב" בכתה ?', לשאלה:"האם רצית להמשיך וללמוד בנושא ;מחשבים", היתה תשובתם של 62% מהתלמידים (79% מבין הבוגרים במגמה ריאלית ו-83% מב?ן הבוגרים במגמה הומנית)-חיובית. תוצאות דומות התקבלו במחקרים שנערכו גם בשנים קודמות. לאור זאת נתבקש המרכז לטכנולוגיה חינוכית ע'יי משרד החינוך והתרבות, לפהח קורסים נוספים בתחום זה. ישוי דוליה הטוס וררשש קטהשי-כ--שב-גם: (8) בוועדה המ?עצת השתתפו: פרופ' ?. ג?ל?ס-מכון ו?יצמן למדע (?ו"ר הוועדה), פרופ' א. גינזבורג-הטכניון, מר ע. בן-כוכב - אונלברסיטת בר-א?לן, נציגי משרד הח?נוך ה?ו: מר א. מרקוס, המפקח-וומרכז להוראת המתימטיקה, וד'יר כרמ? ?וגב, ?וייר הוועדה לחינוך על -יסודי במזכלרות הפדגוגית. 10 - ו ו בוועדה הארצית המ?יעצת להוראת מדע? המחשב בבתי הספר העל-:סוד?ים התק??מו דיונים בנושא, והוגדרו המטרות לאורן ?ש לבנות את תוכני?ת הל?מודים. מטרות אלה הן: ו. העמקת ה?דע במדע? המחשב. . 2. שטימוט במחטב לטם הרחבת ה?דע בתהומים נוספים. 3 קידום ?כולת התלמיד לעסוק ב'"פתרון בע?ות' במובן רחב ?ותר. .. לעודד את התלמיד לדרכ? חטיבה הדשות ובלת? שגרתיות. 5. לאמן את התלמיד המוכשר ביישומים מתקדמ?ם של המחשב, וללמדו לכתוב תוכנלות מחשב ברמה נאותה. הוועדה המ?עצת מ?נתה ועדת-משנה אשר תקבע את תוכנית הלימודים בנושא, ותבהן את כל האספקטים טל פ?תוח הגושא, כולל כתיבת ספר לימוד והכנת סגל-ההוראה. הנוטא?ם שנמצאו מתאימים בכתות אלה הם: א. לימוד טפת מכונה ושפות תכנות. ב. ייטומים במתימעיקה, פיס?קה וטכנולוגיה. ג. *יטומים בתורת ההסתברות. ד. לוגיקה. ה. עיבוד נתונים. ו. חקר ביצועים. ז. תורת המספרים. גם בטלב לימוד זה ?היה לפעילות התלמיד?ם מחוץ לכתה חלק נכבד, והיא. תתבסס בעיקר על הרצת תוכניות מחשב בכרטיסים, פעילות א?נטראקעיבית במסופים וכת?בת עבודות ע"? החלמ?דים. יימחטבים ב'" - לאחר גיבוטה - תהפוך אף היא לתוכנית ל?מוד?ם מוכרת למבחב? הבגרות והגמר. עדיין קיימות שאלות הדורשות ל?בון, הן בתחום הלוגיסטיקה של הנושא, והן בתהחום גיוסם והכשרתם טל המור?ם ובתחום הדידקעי, אולם למרות זאת ברור הצורך בהטתרשותו והרחבתו של המקצוע "מדעי המחשב" במערכת החינוך העל-:סוד?. 2 הפרוייקע הטלישי-"אשתול" (ראטי תיבות של "אבהון טוטף של תוצאות למידה"), הוא פרוייקט נסוי שנערך בשיתוף עם המרכז לעלוויזיה הלימודית, במטרה לקדם למידה יהידנ?ת בעזרת המחשב. הרעיון הוא ל*צור מערכת מחשב אשר: תבדוק מבחנים תקופתיים טל תלמידים; תאפטר למורה למצוא את נקודות התורפה של הכתה בכלל וטל התלמיד בפרט ולנסות לתת לו את האמצעים כדי? להתגבר על כך; תאתר לתלמיד הבודד את נקודות התורפה בלמידחהו, ותנחה אותו להשהמש בדפי עבודה טיעזרו לו להתגבר על קטיים. השיטה מורכבת: - ממערכת מבדקי איבחון. - מעיבוד ממוכן טל המבדקים והפקת דוחות למורה וגם לתלמ?ד. - מדפי עבודה "יחידניים" המתמקדים על סוגי טגיאות אופיניות. השיטה מתכוונת להשיג עידוד לימודו של התלמיד בדרך של הכוונהו תוך כד? לימודיו. למורה היא נותנת תמונה על ה?שגי התלמיד, בלי העול המכביד של בדיקת מבחנים. הנושצ של הניסוי הפעם היה: טיעורי השפה האנגלית, הניחנים ע"י הטלוויזיה הלימודית. הטכניקה של אשתו"ל מורכבת מפעילויות המנוסטות על מבחנים "רבל- ברירה": פעילולות הכנה, הגש< הבהל?נה, בדיקהה, הגדרת המבחן למערכת הממוכנת, עיבוד התשובות במחשב והחזרת הדוהחות לכתה. פותהו "כרטי?ס?-מבהחן" טאינם כרטיסים מנוקבים, אלא מסומנים ע"? ההלמידים עצמם ידנית, ונקראים ע"י קוראת- כרעיסים אופעית. כמו-כן פותהו דוהחות לתלמיד ולמורה וכן דוחות סטטיסטיים מסכמים. שאלות נוספות, אשר התעוררו תוך מהלך הניסוי היו בע?קרן: - נוטא הרחבת השימוש במחשב לבדיקת מבהחנים. נושא ''בנק המבחנים" והפוטנציאל שלו. בעיות העלות והכדאיות טל תפעול מערכת בדיקת מבהנים. - בעיות משלוה המבחנים אל מרכזי המחשבים ומהם אל המורה. - בעית ה''העתקותי' ומניעחן. בקנה-מידה גדול יה?ה מחירו של מבהן בודד כ-50 אגורוה, ושל מבהן כיהתי - 15 עד 8! לירוה - מעי-יב כי הרעיון אינו יקר מדי, ואילו התועלה הטמונר בפי?הוה המערך בקנה מידה רחב, לתלמיד ולמורה כאחת, מזמ?נה את האשטמהו. | הפרוייקט הרביעי-הוא"ם (הרגול ואמון-2786:166 6תה 111). פרוייקט זה מבוסס על הקוריקולום של כתות א' - ו' טל בית הספר היסודי, ויכול לטמש הלמידי כהות אלה וכן הלמידי כתוה גבוהות יוחר הזקוקים לחזוק ותרגול. בשלב הנוכחי? מטפל הפרוייקט בנושא החשבון. הלימוד בו מבוסס על תרגול ואמון בעזרה מערכוה תרגילים מהירות ומתוכננות היעב, למשך עשר עד חמש עשרה דקוה ליום, על פי הוכניה לימודים בהטבון הידועה בשם 65ת5578 6084%:1681ת85א, שפותחה על ידי הברה ה10י0:0ק007 מט1ט6ןעתט6 צ6תטקה60, בעקבות מהקר שנערך ע"י פרופ' פ. סופס (פטטקט,. .?) ועוזריו, באוניברסיעת סטנפורד. זוהי גירסה של פרוייקט חינוכי שפותה באוניברסיטה זו, אולם גירסה זו הותאמה לתוכנלת הל?מודים הנהוגה בישראל, לציוד מודרני יותר וזול יותר מאשר בניסוי המקורי, וכן הוכנסו בה טינויים והוספות שפותהו במט"ה. 3 82:7208:1631 בנויה מסדרת מסלולי לימוד (685ת5:58) בנושאי חשבון מגוונים כגון: מושגים על מספרים, היבור אופק?, היסור אופק?, היבור וחיסור במאונך, משוואוה, נפל אופקי, החוקי האריתמט?קה, כפל במאונך, הילוק, שברים פטוטים, טברים עשרוניים, מספרים של?ליים, וכו'. בכל מסלול מוצגה בפני התלמיד סידרה של שאלות בעלות קושי מדורג, שאלות אלה אינן מוכנוה ומאוחסנוה בזכרון המחשב, אלא מיוצרות על יד? המחשב בטכניקת המספרים האקראיים, אולם על-פי אלגוריתמים בהם הוכנסו הפרמטרים המתאימים לכל סוג שאלוה הרוטינה המתאימה לא רק ?וצרת את הערכים המספריים טל התרגיל ואת המידע הדרוט לעריכתו, אלא גם מחשבה את התשובה הנכונה כדי להטוותה עם הגובהו טל הח?מיד. המחטב גם דואג לההלפת השאלות ולמעבר ממסלול ל?מודי אחד לשני, תוך שמירה על רמה אחידה של התרגילים במסלולים השונים, ותוך קידומו, או הורדהו, של התלמיד לרמה המתאימה לו על-פי מידת הצלחתו. השינויים והתוספות שהוכנסו על ידינו בתוכנית המקורית כוללים לדוגמה, 4ת8ע560 נוסף של טאלוח המנוסהות במילים (להלן: שאלות מילוליות), דווח על הקוש? ה?חס? של כל הרגיל וכן דווה אוטומט? על תלמידים שהתקדמותם נעצוה במסלול כלשהו. הכנו, המערכת והתכנות בוצעו ע"? הברה "מיני-מערכות" - ישראל. להלן נתאר: א. את הציוד (4824%8:6) המשמש את הפרוייקט. ב. את שלב התכנון של המערכת. ג. את התוכנית (6ע50%:%82) בהן ה?א משתמשת. ד. את הקבצים ההיצוניים המוקמים על ידה. ה. את אופציות הפיתוה הנפתהות בפניו. תאוור כללי של מץרכת תוא"ם. נהחיל ממרכיבי הציוד (6:באשז88): מחשב 0ו/ווקסץ 6םם עם זכרון בעל א28, ו-צ0א16ק1:!₪/ בעל 16 ערוצים. ברצותנו נוכל להוסיף :0א16קג:!וא ניסף ואז תוכל המערכת לשרח 32 מסוכים ללא ירידה משמעותית בביצוע וללא תוספת זכרון. מרכיב נוסף של המערכת הם שנ? כוננ? תקללטונים ( 415%5 עְסכס1ת), המשמשים לאגירת נתונים ואחסון מערכת התוכניות. המרכיב האחרון - 16 מסופי 081, כל אחד בעל 24*80 מקומות להצגת תוים (אותיות וספרוה), ומצוייד באופציה להצבת מצב?ע ( מספמט6) במקום הרצוי. המסופים מתוצרת אלביע, ?שראל. פועלים בקצב של 2400 סבלות לשנ?ה ( 88טַבם). מבחהינת ה- 0826ם50% מאורגנת הי?חידה כמערכת רב-ת?כנות?ת - (ש57556 8ת1ממהצקסתק1)[נ) כל מסוף במערכת מהווה מש?מה ( 585%), וכל מש?מה מזוהה ע"י מספר המסוף. אחת המט?מות מוכרזת כמשימת פ?קוד ( 885% 6608סצק) ומועלים עליה תפקידים מיוחדים ואילו האחרות מוגבלות להצגת תרג?לים ובדיקת נכונות תגובות התלמיד. כל המשימות משתמשות באותך התוכניות, ולכל מש?מה א?זור עבודה שלה בז?כרון, בה מאוהסנים הערכים המ?וחדים לה. התוכניות המשרתות את המערכת נחלקות לשלשה סוגים, בהתאם לשלוש רמות קדימות המוכתבות על ידי התוכנה. תוכניות רמת הפ?קוה( 16061 מ0ס15טמסקט5) מהוות את הרמה הגבוהה"-- 3 61ט16, רמת הקדימות שמתחתה - 2 1661 - מכילה תוכניות שבהן מעטות פעולות העיבוד בין הקלע והפלט, ועל כן משהות רק במעט את פעולת התוכניות בעלות הקדימות הנמוכה ביותר - 1 16061. ברמה זו כלולות התוכניות המפעילות את המשימות. מה: משימה? זוהי לולאה תמ?דית בעלת המחזור הבא: 1 הדפסת פעולה במסוף. 2. קליטה ופ?ענוח של הוראה תקינה. 3. קריאה לתוכנית המתאימה לביצוע ההוראה שהודפסה. לאחר ביצוע התפקיד הנדרש, המשימה חוזרת לנקודה !. התוכניות המהוות את 1 61ש16 מבצעות, למעשה, את רוב משימות המערכת, ומכונות בשם המצביע על פעולתן. לדוגמה-ההוראה טסםס6סצק מכריזה על אחד המסופים כמסוף-פ?קוד. לאחר הכרזה זו מותרות כל ההוראות פרט להוראה ‏ 111זכ, עליה ידובר בהמשך, רק ממסוף הפיקוד ‏ (אולם ניתן להכריז על כל מסוף כמסוף פלקוד, בתנאי שאין מסוף אחר בסטעוט זה)- תוכניות כמו | 2866 ,11₪6 ,8ח66ש58 ,01855 ,6צסק6ת, מטפלות כל אחת בנושא המוגדר על- ידי שמה. התוכנ?ת | 618565, למשל, מאפשרת בדיקת עבודתה של כתה שלמה, כאשר בדיסק ניתן לאחסן קובץ של 68 כתות. התוכנית המרכזית, היוזמת ומנהלת שעורו של תלמיד בודד, היא התוכנית 111צכ2. על-מנת להפעי?לה, לוחץ התלמיד על מקש הרווח. בתגובה - מבקש המסוף את מספר התלמלד. לאחר קבלתו קוראת התוכנית את רשומת התלמיד מן הדיסק, מפעילה מונה לתרגילים ומונה לזמן, ומציגה בפני התלמיד סדרה של תרגילים. 5 1 | ו | לקדה ליכי הארק הרידחה שיש אוו ו בכ כ ב מנינו כאן בפירוט יתר את התוכניות המהוות רמה !. תוכניות אלו מהוות, למעשה, את ה- 566₪ע5 קח::6:3קס של מערכת תואיים. מערכת הפעלה זו נכתבה במיוחד לצורך נושא , תואי"ים והיא טונה בתכלית ממערכת-ההפעלה המקובלת של סו/וו עסע. מרגע שמערכת תואים נטענה לזכרון, היא מהחליפה את מערכת וו/ 81 להלוטין (וו/ 81 היא המערכת בעזרתה נכהבה התוכנית לתוא"ם). הנהיצות במערכת הפעלה שונה, ובעלקר ב- 416:5מת 646166 עצמאיים, נובעת מן הצורך לשלוע במנגנון ה- שקטתצ6םת1 ובמיוהד ב- 68קטת6סשם1 סדַהַּטְ40צבה, וכן בשל החסכון במקום בזכרון הנובע מהחזקת אותן שגרות בלבד החיונלות למערכת הנוכחית. ברמה 2 כלולות תוכניות טהן לרוב מפע?לות ( 655ט4:1) של התקנים (כגון: מפעיל לדיסק - 8%ש6?1 418% , מפעיל למדפסת, מתרגם מהרוזת ( ש656:ק56מ1 8ם56:1), קורא/כותב טורה במסוף ( 2156ש/686: 6ת11 767₪1881), ותוכנלות אחרות שעיבודיהן מועטים אולם דורטות קלט/פלט רב) ואילו תוכניות רמה 3 - תוכניות הפיקוח - הן אותן התוכניות שמפס?קות, בכניסתן לפעולה, אה פעולהתן של ?תר הפונקציות עד ?ציאתן. תוכניות אלו מטנות קדימות או עדיפות של תוכנלות אחרות ( צ16צץס1צק ע+₪081), מציגות הוים על המצג, או קולטות תו ממנו, ( 81ת₪1ת6ם 0₪ש0/1סם צ828656%ת6 םטק6ט6/0טקה1), מעכבות מטימה לזמן מוקצב ( ע2613) או מפסיקות אותה ( 64ק5ט5), מחזירות מש?מה מיפסקה לפעולה ( 6אג%) או מעכבות אותה עד אשר מתפנה ההתקן הדרוש ( ע6םם1מק 6ם3 415% :0+ צ2613). מערכת תוי'ם מאפשרת, על כן, בעזרת שילוב כל התוכניות שנימנו עד כה, לנהל דו-שיח מנטלם עם כל הלמיד על יד המסוף שלו, תוך הכונתו, קידומו ובד?קת הישגיו לאורך כל זמן השעור המוקצב לו. יהחד עם זאת מאפשרת המערכת, תודות לתזמון ( | 8ם60811ה56) מתאים, וכמו-כן הודות לעובדה שכל התוכניות נכתבו ב- ץק550₪51 , זמן תגובה לתלמיד שהוא קטן מ-2 שניות. כתיבת התוכניות בשפה אחרת, או מערכת הפעלה רג?לה, אינן מאפשרות זאת, וזמן תגובה ארוך משתי שניות, גורם להפרת ריכוזו של התלמיד בשעור. בנוסף על כך מקיימת המערכת קבצים היצוניים, המאוחסנים על תקלי?טונים (וואת). כל תקליטון מכיל כ-2000 קטעים בעלי 65 מילים כל אחד. קבצים אלה טומרים על תוכניות המערכה, על הבעיות המילוליות, על מאגר סטטיסטי (אוגר את מנת הכשלון עבור כל הרגיל לאורך זמן). כמו-כן נשמרים ומעודכנים קבצי התלמידים, קבצי הכתות וקבצים אופציונליים לשמירת נתונים סטטיסטיים נפרדים לכל בית-ספר. בסיכום: מערכת תוא"ם מהווה הגשמה, בציוד צנוע, של רעיון 681 בדוק ומנוסה. היתרונות שמעניק הט?מוט בציוד מודרנ? סענדרטי הם בעיקר: 1 תכונותיו העדיפות של המצג ( 06051) על פנ? ה- צ11 הותיק ממנו. תכונות אלו הן: א. המהירות הגדולה יותר של הופעת הודעה מודפסת. ב היכולת לקבוע מצביע אופט?. ג. | היכולת להבזיק הודעות במקומות שונים של התוכנית. ד. האפשרות למחוק תוים באופן שהם יעלמו באמת. ה. היכולת להציג נוסחאות ושברים בצורה המובנת לתלמלד. כל הרגלל מהווה ההליך המורכב משני שלבים: בשלב הראשון מ?וצרת מחרוזת תוים המכ*לה את התוים (לרוב: מספרלם), המוצגים לפנ? התלמלד, וגם את התוים המרכיבים את התשובה הנצפית מן התלמ?ד. . לדוגמה, מחרוזת אפשרית ה?א: 2 = 37 + 25 בה התוים המודגשים בקו מתהתם הם התשובה המצופה. התוכגית מציגה תהילה, בסקירה ראשונה, את תוי הבעיה ומדלגת על תו?-התשובה. בסק?רה שניה היא מציבה מצביע על כל אחד ממקומות תוי התשובה ומצפה לתשובה הנכונה מצד התלמיד, ובזמן המוקצב לו. אם הדפיס תוּ לא נכון, תופיע מיד על המסך הודעת שגיאה והמצביע יחזור לתו החסר. לאחר 3 הזדמנויות לספק את התשובה הנכונה, ניתן דווח על חשובה מוצלחת או על כשלון, (במקרה אהרון זה מוצגת לתלמיד התשובה הנכונה לפנ? היציאה). %111כת מעדכנת את המונים המתא?מ?ם, בודקת אם יש להעלות או להור?ד את רמת התרגילים בהמשך ואז, אם עדיין לא חלף הזמן ה לשעור מלא, שהוא סו.דקות, חוזרת למחזור נוסף של :צירת שאלות והצגהן. במקרה של מטלחל הבעיות המלוליות, המצב הוא שונה במקצת. כאן החלטנו לתת לתלמ?ד את האפשרות להשתמש במחשב כמכונת הישוב לשם קבלת תוצאות בינלים. אם לדוגמה, הבעיה במ?לים מוליכה לָתשוָבה שהיא תוצאת ההלשוב: 9 א 27 + 35 יכול התלמיד להתהיל את פתרונו על ?די הדפסות: = פו א 27 ולכך יגיב המחשב בהדפסת: ‏ 513. התלמיד ?משיך ו?דפיס: ‏ 35 + (או, לחלופין = 35 + 513) ולכך יגיב המחשב ע"? הדפסת 548 ומספר זה ?וכר כתשובה נכונה. :ש לשים לב שאילו הדפיס התלמיד = 27 + 35 כצעדו הראשון, ?ש בידינו לעוצרו מיד, כי בדרך זו לא ?ג?ע לעולם לתשובה המתאימה. מצד שני, י:תכן שצעדו הראשון יה?ה: = 27 א 9ו, והתוכנלת מצפה גם לתשובה זו. קיימות עוד כמה הוראות שרות כגון[: 6:6156א9 - המאפשרות לפיקוד לבדוק תרגיל בודד, ומשמשת לצרכי 8ת81קטל46 - מציאת שגיאות המערכת, או 218% עק60 המאפשרת החזקת תקליט? ג?בו? ( 415%5 קט586%). תוכניות נוספות מעטפלות בנ?קולו של תקליע או של קובץ מסוים בתקליט, בעדכון רשימות התרגילים המילולי?ם, בחלטוב אחוז הכשלוגות בכל אחד מן התרגיל?ם, ועוד. . במאמר מוסגר נציין שהבעיות המילוליות, המהוות מסלול לימוד מיוחד, מרכיבות כיןם כ-70 רמות, ובכל רמה יש כ-10 בעיות כאלה. צמצום עלות הרכ?שה והאחזקה וכן צמצום ה- 516-++0 של המערכת. 3. היכולת של הציוד לשמט בו-זמנית בהחזקת מערכות נוספות, אם בטדה-הח*נוך, ואם בטסה המ?נהל. 8. הבלצוע המעולה טל הציוד המודרני, הך בקיבול, והן בזמן התגובה.לדוגמה - המערכת הבנויה היום על 16 מסופים, תוכל לתמוך ב-32 מסופים, ללא ?רל?דה ברמת הביצוע. המודולריות טל המערכת, עם עין צופיה לפיתוחים אפטריים נוספים, ובכוונים שונים רבל?ם, מאפטרת תוספות והרחבות: הוספת תוכניות לפיתוהח הנוטא הנוכחי, תוספת מסלולי לימוד ושינויים במסלולים הקיימים, והוספת תת-מערכות 61 , כגון: תרגול ואמון בקרזאה או בלימוד טפה זרה. . 1 .. 9-2 בימים אלה עוברת המערכת הרצה, ולצווך זה מבקרים בה בלווי מוריהם, בקייענה ומטלבים טעורי חשבון לתוכנית בלוייהם האחרים. כדאי אולי לעמוד קצת על האופן בו מקבלים הילדים את הנסוי. ראשית יש לציין כי הפגישה עם המכונה לא מביכה את התלמידים הצעירים וההטתלטות על תפעול לוח המקשים היא מהירה. נראה:גם טשעת התרגיל מתקבלת בחדווה ולא מתוך אונס. זאת יש גם לבחון לאור העובדה -שהניסו" הנוכחי נערך על ילד? קייטנה, ואלה מגיעים אל המסופים היישר מן הבריכה. מתוך מראה פניהם והתנהגותם ניתן להסיק טיט ב-10 דקות התירגול האלה משום מש?כה אמית?ת. בתחילת התירגול, אפשר לראות כיצד מגיעים הילדים בריצה אל מקומותיהם; במשך זמן ה?ש?בה / ליד המסופים הם נראים מרוכ)ים במסך שלפניהם ואינם משיהחים ביניהם; בתום הישיבה יט 4 אחדים המשתוקקים לשבת ולבצע תירגול של סו דקות נוספות פעם אחת ואפילו מספר פעמלם. השאר מתקבצים יהד ומחליפים חוויות ומשווים הלטגים. ילדים המבלים בנראה, אם כן, שהנ?סוי מוצלח גם מן הבהינה של קנ?ית לב התלמ?דים, דבר המוטיף ללא טפק להערכת הצלחתו מבחינה הינוכית-ל?מודית. 8 שיטת הוראה בנושא הכרת המחשב מערכת. מאן רוט מאיר - המכללה הטכנולוגית,אורט,גבעת*יט. רקע ניתן לומר היום, סכבר נקבעו דפוסים מתודיים בהוראת שפות תיכנות. דפוסים אלו השתכללו והגיעו לרמה נאותה ודי אם נזכיר את טשפע החומר הקיים בתרשימי זרימה ובמיגוון הספרות העוסקת בהקניית שפות תיכנוה. יש לציין שספע זה עומד בניגוד לעוני סקיים בהקניית לימודי הכרת המחשב:מערכות הפעלה,דרך פעולתו של המחשב בביצוע חוכניות, עולם המוסגים של מרכיבי התוכנה. כאן המקום להעיר שאותם הספרים המאויירים הקיימים בנושא,רובם פשסניים ומסתפקים בהסברים הסשווים לכל נפש - מעין השכלה כללית בנושא. .נבחן תחילה את הקסיים המתעוררים בדרך הוראת הנוסא: א. בלמדנו שפת תיכנות כלסהי אנו מצויידים בכלי תירגול מאטין .כמוהו - הרצת תוכניות במחשב בספה הנלמדת. תרגול זה לא רק מסלים את התמונה של סעורי ההאוריה אלא אף גורם להעמקה והגברת ההנעה סל התלמיד במקצוע. אם נרצה לבצע תרגולים מעשיים להבנת המערכת נזדקץק למשאבים מרובים אשר לא תמיד הם בנמצט. ב. | ידיעת שפת הסף של המחשב שעל מערכתו אנו רוצים ללמוד,איננה מפן המחימות הקלות, לעומת זאת הדרך להבנת המערכת מובילה טותנו לעיתים קרובות לשפות אלו. ג. מקובל לחסוב חרוב החומר הינן הרצאתי-סיפורי,כלומר, טינו הירגולי..רוב הדברים ניתנים להצגה של מסירה מידע ותו לט. ברפות מסוימוה מהקבל הרוספ סזה הצד ה"הוסניסטי" של לימודי המחטב. עובדה זו רק פגבירה טה הניתוק מהכחשסב, בעוד ַההמחטב ההינו עיקר עסוקנו. 19 . שם + . . 1-] ו 1 1. ב ה וב 4 4 - ו : צ שכה זו נהצכה לאהרונת לעפה קלימוד בבתי הפצר תתיבוניים - אם יכ" כל טחת בהשכתות האחרוה סוכה בעותת כידה לפמודרך הכהודה.: גוקדז לספל בםבוסגים תיאודטיים 3 ₪ ₪1 טע 1 4 34 1 1 - " 61 2-ו צר 6 .- 2% ב %- זו : צ 4 4 ₪1 דרוב המחשבים עובדיש במעדכת עבזדה בסקביל ומושג יזה הינו נת המערכה. כדזיז לעמוד פן -ן התזבניות היוכסבות בזיברון ולעצוב בגלל שיהוף של הבסאביט ביץ ההזכניוה הסונות - ניהן לפשוה את התוכניה שהורעותית יפורסו בהפכך. ו בזיברון 4 מהיצות היכולוה להכיל 4 תוכניוה (שלב זה ניתן לתפל+ ל5פל סונה קל מהיבות ובן לפחיצות בעלות ב%לים שוניס טחד יבולים להכנים סיקולים נוספים על אלו תמוזכרים 03 בבצב ההחלתי כל הפחיטוה תפוסוה על ידי הוכניות סל משהססים. 3 שת בלצב הפחסם (נסתפק לטורך פישדט תבפיה בסנ* משפבים ראשונה בקבלת ה- ‏ 650 או ה- 1/0, בהנחה שהתוכגית עסוקה רץ באחד מסני הדברים, ולא עסוקה בשביהם בו-זמנית. ו .4‏ כאשר תוכנית מקבלת את ה- 60 לשימושה, היא מקבלת אותו לשסתי יח" זמן. ו 0 5. כאטר תוכנית מקבלת את ה- 0 לשימושה, היא מקבלת, אותו לשלוש יח' זמן>. 6 הדרישה למשאבי המחשב נקבעת בתחילה. לכל הוכנית היושבת בזכרון מוצטים ארבעה מספרים אקראיים שלמים (תחום המספרים יכול להיות מוגדר באופן שרירותי וניתן לסינוי כדי לבדוק הבסים שונים של אותה בעיח), כאשר המספר האקראי הראסון הינו עבור זמן ‏ 65, המספר הסני עבור זמן י 0ס/בי השליטי עבור עש66 ואילו : הרביעי עבור 1/0 (גם זה ניתן.לשינוי,הן במספר ההופעות . של משאב זה או אחר וה בסדר ההופעות גם כאן כמקודם זה יכול, אפסר הבטים בזספים)./ 7 7 בז הבח הור כ . ו 7. החלוקת המשאבים היטע בהתאם לצורך ובהתאם ליחידות הזמן סגקבעו בסעיפים 4 ו-5. > יט : 1 8 באסר הוכנית גומרת את ביצועֶה ניתך להכניס במקומה תוכנית חדשסשה וכן להציג עבודה דרישות למטאבק מחשב. הדו"חות שאפשר להפלק מעבודה זו ו : 1 הדפסה המפרטת לכל תוכנית את ההסטוריה שלה:מועד כנ*סתה לזכרון, משך זמן ביצועה,מסך זמן שהייתה בזיכרון ומועד יציאתה מהזכרון: 2. תאור מצב רגע? בזכרון:תמונה כוללת על מצב המשאבים והמחיצות ' בכל יחידת זמן. ו , . . 3 | ד"ח סטטיססי על אחוז נצילות. של ה-:650 וה- 0 על ידי הרחבה פסוסה של אעבודה יש מקום לבדיקת. אחוז הנצילות של הזכרון. 4 . + 9 ; המוסגים הניתנים לבאור ולהבהרה על יד? התוכנית '1. הפחשה של מצב רגעי במערכת עבודה במקביל, 2 יהמוסג - >הנד-88+65)₪, זמן שהיה כללי בוכרון. 3 המושג - ז81ש והָסיבות טסיכבולות לגרום|כיווצרותו. 4. בצילות או חוסר נצילות סל משאבי המתסב ברגע מסוים,שהרי יתכן מצב בו לא תהיה דריסלה לאחד המסאבים וזטת.במקרה סכל גתוכניות זקוקות למשאב הטחר. - |91ך - 7 = 5. המוסגים "ש?סאטםסםמ 690 וכן םאפא6סם 2/2 יכבוייב להיות מוכהרים על ידי דרישה גדולה של 680 בהוכניהת מסוימת לעומת ; גדולה של 1/0 בהוכנית אחרה. כן גיתן לרטוה אה הסילוב בין מבי הטוגים בפסגרת חלוקת 6 5ל יחל אלרקת כתאב" ובפחסב =ל: בזנן וושור לץז1091ק9, סדר קדיפויות סל הובנית טאחת ביתס דבא זזש ד1בט גקס . 1 זזש 1 0 1 - 2 דנ דן1 בש שש 10 5% דזבטא דזבא גופס 10 4 דט וש דז לט 0 5 דז 0 םס -ן: דזיט 6 6 דזמא :₪ זא 7 שש דנמט וול ד ₪ 3 דנחט 0 זט זגחא טסט "%, דט ז01הא זזש ' (ופס 9 -10 דזבט דזםש .00000.0 עסס - דזבט . יו דזחט דזבש התש דזסט 7 12 ז1וא וסט 1 דזסא 3% ן דנרט טסם ‏ ו 16 דנגא 11 חן . בב וז 2 אסנדזדחה את 0 . - 1% השס 6דזאט 0 ₪ס= צחסוזפת מחד אחז %כףט אל 1 ב . .= - 50 0171808 ₪05. שמזד סימולטור (ביבוע מלבוריתמים (בקיבור סל"א) , בדרך כלל כשמנסים לחדור מעבר לשפות עיליוה,הנלמדות בשלבים הראשונים של מלימודגמעָפידים את הלומד בניהוק מדרך ביצועה סל ההוכנית סלו עצמו. אחד המהסומים הקסים הגורמיף לניהוק הוא,בפי שכבר הזכרנו בפבוא,ליעוד שפת הסף. הבעיה העיקרית עם שפות הסף שלימודן מצריך מאמץ במרובה ודרך הרצתם מורכבת יותר,לכן נוצר מצב לא בריא שמצ- אחד למד התלמיד צפות ציליות וכפטאידך למד טת מרכיבי המערכת על דרך הרצאהית-סיפורית,טיטה אסר איננה ממתישה ואינה מסמיעה את החומר אלא משאירה את התלמיד בבעין "ריחוף קל". קיימת גם בעיה נוספת: לימוד פפת ג8:5508:6 של מחשב מסויס איגו הופך את הלומד למבין בספות 6906 של מערכות אחרות, ישנם הבדלים ניכהים בין החכרות השונות ובעיקר בין מחשבים גדולים למיני-מחטבים. אמנם הסענה המקובלת שלימוד ספת סף מטיפוס מסוים יס בו כדי להקנות דגם ומושגי יסוד בהכרת המחשב. אך אם זה הנימוץ, הרי,לדעתי,ניהן לעשות זטהת בפחות מאמץ וזאה אם לא נתיימר ללמד פפת סף אמיתית עלא נלמד ש פה סתהא פזנקציונאלית לצרכינו ואשר תעסוק בכל אותם המוטגים לברצוננו להקנות. . טף אם ניסאר עיקסים בדעתנו ללמד שפת 608.66:% ניתן להסהכטס בתרגיל זה כמבוא וכהכנה. 70 7. מרכיבי שפת סל"א ספה סל"א ניהן להבחין בסתי סכבות: כאסר הטכבה הראסונה כוללת 4 פקודות יסודיות וקבועים עשרוניים שלמים,הטכבה הסניה מוללת את הפקודות .והקבועים של השכבה הראסונה ועליה נוספו עוד 9 בקודות וכן קבועיס עשרוניים בנקנדה צפה. במאמר זה נסתפק במנגרת הצרה טל השפעבה הרטטונה,טכבה אשר מסוגלת לעמוד בפני עצמה ולבורך הבנה עקרוניהת של הסימולטור ניתן להסהפק בה. מבנה הפקודות דוטת בעיקרו לוק;ודוה מכונה והן כוללות טלוסה מרכיבים עיקריים; קוד ופקודה קוד הע:ודת תיבו ביטבתולי גל בדת זעת מבדילת אותו בניקר בלזפת בבונת וחופכשת מותת 9% - 0515786068 וכע לדוגמה / : בתון קוד פקודה כתובת 012 8 0ס- 33 זאת פקודה אסר כתובתה היא 3 ומהותה.אסדת:טא 2660 6050 . ספרנסו סל דבר ל%עון את הצובר בהוכן של הכתובת המצויינת בנתון. כפי סניהן לרטות לפנינו פקודה אופינית לרמה זו של ספת סף.צורת הצגהה סל פקודה זו מבחינת גודלה בהתייחס לבית ולמילח,חורב מתחום מאמר שםביג את העקרונות בלבד. - סרגי הפקודות של הסכבה הרטאסונית 1. אהסון וסליפה סל נתונים לתוך היחידה האריטמתית וממנה. 2. ארבע פעולות חסבון היסודיות:חיבור,חיסוד,כפל וחילוץ. 3 הסתעפויות:רילוג בלתי מותנה,דילוגים מותנים בהתאם לתוכן של היח" האריטמתית. 4. פעולות קלס פלט. 5. פעולת עצירה של טהלך התנכנים. הקבועים,כאמור,סלמים בלבד ומקוסמם בסוף התוכנית. . כו כל ספת תיכנות כך גם ספת סל"א מיועדת להרצה על ידי מחסב אלא שבניגוד לחפות סיכבוליות אחרות המבוצעותיעל ידי הירגומן יצשר לשפה מכונה,הרי שפת סל"א עוברת עיבוד של סימולטור הכתוב בספה עילית כלשהי ואשר מקבל את התוכנית בשפת סל"א בקלס, תוצאת הקיבוד של שפה זו יהווה עבור התוכניה את הפלט. מאליו מובן שתוכניה זו צריכה לספל בבעיות תחביריות ובבעיות הקשורות בביצוע ההוכניה כמקובל לגבי הזכניותהת בכלל. אך למרוה כל הָאמור אין כותב התוכנית בספת סל"א חייב להתחשב בעובדה שישנו גורם מתווך בינו לבין המחשב. . בהמסך ננסה לעפוד בקצרה על עקרונותיו סל הסימולטור,וכן להראות דוגמה של תוכנית המורצת דרך הסיםולפור. . - מהדר - ₪4 2%2ק 60 . כפו כל במהדר כך גם כאן ית" לו סלני הפתידים עיקריים: התוכנית מספה סימבולית לספה מספרים (טשפת בכונה). ו. תרגו אית ם 2. איתור שביטוה תהביריות. ילפרות שסני ההתפקידית הללו חונים בסהותם הר?< הם משולבים זה בזה בדרך ביבועם,ב-י קל לאתר סגיאה הְהכבירית אגב נסיון תרגום דה.בטם הפקודה נבתבת בהוגן מבחיצה החבירית אז המהדר רושם את הקוד בטפת מכונה (קוד זה *סבס לקסר את הפקודה עם הסברוטינה הפבבעת אותה). . % , . . 9 -. בסגיאות ההכביריות ביתך לבפמא חנבי תובים לי-ריים: . 1 -פקודה לא חוקית : פקודות למינך קייפות,או שנרטסמו בפורםס א נכון. 2. . סדר לט נכון חל פקודות : סיבוץ קבועים בתוך סדרת הוראוה, בתום שלב זה - אם עין הקלוה - עָוברים ל-לב הבא. מבבס - 58 %06" | החלץ הבבפע בסיספולטור פקבל תוכנית ההורגכת בקלס.התוכנית נסרקת פקודה אחר פקודה לפי סדר הופעתה,אלא אם כן היא מכילה הוראות דילוג. הביצוע על ההורטוה עצכך נעסה על ידי הפניה | סבדוטינות מתאיפוה לכל פקודה ופקודה, מקום שם מתבבצעת הפקודה, רק בשלב זה כטה לידי ביטוי הוראת קלס על "יד בקפה לנתון היצוני. 155 לצי רותיו רורק ור רווריייוורבריייוו ורייוריוה התה וויררווייקה- ורנ וקו בר רייו הוקכצ 62 ב דבלי ביצרקל 1 תיפוצ או בניה לבתוכבה שבהוץ לתתום - 006 2 סימוסש לט הוקי בית" האריסבהית. <בשני המקרים הללו םתבבקוהת הפעולוה הבאוה: הודפם הוכן הזכרון בזבן התארעוה ההקלה - | שקאטם (. במקרה. = זת כבקבל הבהתבנת אה מצבם העטחרון: של התוכבנית וטל הקבוצעים או שטחי עבודה הקקזרים לתוכנית. : 3. לולאה אינסופיה של התוכנית קצמה. תל בעיה זו לא ניתן להתגבר אלא על ידי הקצאת זמן למטשך בצוע התוכנים. ל=ימולסור ישנו א 6 אד | אשר מהקדם בקצב הביצוע של הפקוול, באסר בל פקודה גורמת להתקדמות ה-יא%"צד. ביחידות זמן מסוייבות בהתאם לטופי הפקודה. כאשר עובדת ההובנית את "הזמן המוקצב" ‏ - יפסק ביצועה... כמו כן ניתן להשתמס ב- שפ4אצעד כמודד את משכי הביצוע של הוכבניות בכלל. לפני סהתובנית נבנטת לסימולטור יס לספק לה מידע: על מספר הפקודות,מספר הקבועים וכן יש לספק מידע על זפמן ביבולה המסוער וזטת כדי סהסימולסזר ידע מתי יש להפסיק אה ציצוע התזכניהת בבל מקדה. לסיבום, מוצג תדשים זרימה , , זאוכג-ה2 סל" בשפת. מסהיך לעיל. ה דפסת 9 א טס ומ צ ב: קאובריס דמות ‏ הַעיסדק בסל"א 1 המודת לרסוהו,מאחסן המסהמש בסימולטור מוסר לו . את 2 ההלמיד מכין. את הסימולטור בספת סל"א. ועומד בפני בעיה תיכגותית המלמד מבין אותו על ההוצאוה לאחר סהתוכנית " אין ספק טבדרך / בצק זו מתרגל יפה. י אחסון (רצוי דיסק). בעצמו ומנסה אותו על ;:תלמיד פרק בסים את הסימולסור באחת השפות העיליות העומדות ; התלמיד את התוכניות שלו בטפת סל"א ומקבל עובדה על ידי. הסימולטור. ידי תוכניות ולציה דוגמה הדוגמה המובאה בזה היא הרצה על ס*מולסור שבנה תלמיד טנה א" בבית הספר להנדסאים באורס גבעתיים. הסימולטור נעשה * 68:1!6 "ו . 6 =6צ ?5 א1 אשדז1אא 4035 0001 הטסצ סז ב 05 % 5 פּ ? אהמתססחק מחד 15 באס טסה ן יו 6 ? פהשסחס שד צאס :26 אס 0 -10 ?נאסזדה וזק60) =אהד-]ו1א ד1-םהדד 0% שסתן שא פא ץצ ואס =ודזאוואחחון ו 0 0 -=דנחוןן ל > קייר בור ו יל יק 00007 5179 0 : 5 לזקב > - 010082 4% 5 2 ל ו ו / . שק : , 97סססד-?.4 , : : 9 ?+ 0097אט 577 | 0% יט לק | ו 5 - 97-0053000 ד /. 8 ו -7 8-3 % / - ו ד ל הלץ, %- 1 6 4 <-מאסקשם 'ה הרדי2 בוא וד -אפדחה - פה. סממ תיטיוטך ה 7 210 . ן תי = 9-5 -6 270%- 2 8צ 20270 % - 8 260 7.7 3 | *דכוד -הה א 9 220 -* 4 9" ; *י 9 330 5 ד דל 6 07 340 5 '6] 0 לא ?6המתחט צוזה פטס - טס ₪ וז₪|; . 2 הדוד לוד לדו 07| 6 0 -- - - ו דד | שחסמם , 00070 אשדקה דכ האמו 8 עסמה 0 ו 5% 0 = : : ב. 7 .77000007 וס . 0% ור מ - ל |10 000000 בש ד ד =אנד תסו אסוז ו וז = 5 ד - 01.0 שדן; 4 ₪ ב 1 אדו 1 דא סד ד א א = סו תרות ד%= <> = [1 94 בסל5י ניסוי, טזפדר רק עשת הנטיונוה טבבר בצ-ך 27ב -* קההכבות ההופקלדת ככעבר. הנסיונות בפטד במבללה ה.מגולוגיה בעורם גכעהיים ובבית הסקר התיבון שלידו. הפיםולציה למערכת עבודה בבקביל נוסתה בכיתה י" במסגרת שבת הפימולפור חל סל"א נוסה בכיתות י",י"א במסברה טבוא מה לתמסביטם. כן נוסה בקכבללה בסגנה ורז%וונה קל הנדפאי פהזב?ס בבסגרה כבוא לשצת ₪4:268.68. ביבליוברפיתה , 1 , 1 רוט מטיר,חוברת סל"א;פנימי, שורטם בבעת*ים. : : 2 פלרסללט,פינץ,י-פרנ5לב/פפודוה הלבות צתלבים ,13225 לטסטעי ה 6 ע0 א10110ה0ם 11/6באהטאטט 185 אט . 2111085א00% 8טש00201111 אססאעט 51₪15צ5 ם051 1415 .סע 166 [8ת6068510ע2 508 576מ06 ,21 סאמבת א0סז טפס זאד 3 '0060ק85 6611606081ה1 6תם על 46 ץ₪0561 86 628ק610ט460 021 תשטסתם41 . 0 0ם ‏ טסעק 0סם 666ם 86 1661 ע6תם 0 6 0% 58151116168סק מ6קס 4ת3 .מ60068510 סם שת1זס 111 041 שת 8640858868 6תם ,1857850:8ת80₪1 7ץ661811ק8 8ח1+ץצם ם510טסמה1 0108168[1תת₪66 ץת6ט6 ;041 סם 10%6חט םסם 18 18ַתם ,56עט60 01 .4 סם 1826₪ץ 188 שטסעק 0ם 89 מ556ץ5 81ם66008510 6הם ם1 218066 169 6ם1+ 0ם 1 1286860 6הם קץ811טפט 18 640086108 סג ע6%לםמ6ש6ץ ₪6 מס6הט ,8ה151תקט5 םסא ץְפטעטפ 8 ,60606866 פטת6 שח6ש 55מ26:126א6 6ש861ת4ק0₪סס 1 תם68[1 3 .6:2:1856:ם6 6 ת 1‏ .(1974 ,706118 6ם8 ,68קקט5 ,ת150ם18) 66ג118לטק קץ51ת660: ₪48 ת10הט 0%. שטל 6058 תס מסח 18 מםמ6מסם 6ֶם ע0%+ 62085158 6תם 021 0ם 6 יוכינ 7 שס ץ₪08811 666ש55516ש5 56 עגם מ₪6610ע85ם1 81מ861510ת5 ע6ה68תט תס ע6ת146 צסקהאק 1018 .68מ646ש58 56 0ם 6%16ת26 ת₪16 ,צץ11ט65קסת ,תס 5ם6ת465:1 םטסהםנ1ט .1 6022878168 מס 9מ2265510ט8 80₪6 6ח8 ש16ט 07151681 8 146טסמק 11צט ' / 5אמ אע 02 א124110א064 3 לע 6881011160+ 7ק868₪811 ,(60898ש1ל26א6 ת680896ץ 0% 86886 15181ת1 םמה צ2166 ץצ6חמט 5ם566ץ5 8%6ק60₪ 0ם 18 שסת 6מ6עם 56 ,8ת6861ם 50150826 6ת8 6מבט0שת צ0ס+ % 600006666 68ת6ם26?1א6 0ם ,(צ6קאק 15תם ם1 ,(ע656עץ 111ש 06 .5ת41610ת00 681ץ 0שם 85 66מ206:16א6 8[1ה6:50ק 8'ץסתתטה 15הם 05 6426ה408 שַת4%1ם ,61ש16 צ516צ6ט1תט 4 1975 - 1978 6858ץ 80860216 6תם שת1תט6 ,558808 1566ה0 6הם ת1 6;51:16%ט1חט 6 ם1 ת606) 18068ק 160 קצשט ת1+ ם8ה6 681126ע סם מח8םתסקם1 18 16 .1970 - 1975 6 [016ש 68ת61₪6קא0 6 6 מ000ם60 ר6 51516פסק 18 15 (558868 1566מטע 8 601 6ע51ת60:6 6 08 0ש6 ₪680 ₪0 18 ת8510ט60810 6023746106 "20 תה128610ת8קצס 1681קץ₪ 6חך 6 0ם מהעקסמק 7706 .5684188 826ק60₪ ₪0 4ה8 5ה61510ת60 5ם6-6++641 ע46חט פקטסצם עס 686558 6ת6₪6ט16ת86 6הם 88 ₪611 88 ,פקטסצק 811 108 886 6תם 56 שפטם שהקטבּם 5 6116008 8[1ת80041:10 811 0658ַ₪65 8מ41+1676 8ת4:1קם60 םמ6ת% ‏ .55ם46ש55 6םם :הסתהסץ1טת6 86 8ה18510טקסק םת85008 ,66תה588ה1 20 .6:66ם11+ חס 600811266 6ס .טסצ [31ּ ע0+ 5ת60₪108106 56 שפטם 6מס 0% 10:167ת6קט8 6גם 10686 0 ע066 ם1 6081846206 8:6 ם010 95מ8מ6מ616 786 :1 ₪ 80067606 עשטס ם60201610 עס 897506 1 680 ש0 228608 '8ת50₪66 .1 .0 ע0 568662 6ם8 698ם880646 מ60060 פעטסםת ם8806ת60 05 עשסמטא .2 . .1 .3 .8 6בם עס 11166+ 81168מ2מ1₪68510 מ610ט1בטע .4 898 מ םמםםט50 6םם ו (₪68807068 051608106 106ט0שק 1008 91286 66עתם 6תך .5ת6מ00ק60 8851868106 8 :1 00%ב8 סם עעם 111ש עסקאק 5158 0% ע06ס 56 ,מ6510ט04תםת1 18םתם 4166 עס+ 5םמ1616++5₪ם1 56 ₪47 68מ6ת70ם60 051666106 7056 .1 .ת₪8%1 מ6661810 0000666 4 ,1180 56 ם1 8םת₪1581 18 6מ6םסקם 60 6ט6681[ל0 6מהס6עסקם1 ם4 2 .115680006 ₪26 ם1 6860866מק 685ם67126קא6 506 ם1 68980266ם םת66ס 6סת 8 :1 280₪ 8 ם6א68% 56 06םם68 68ם226ם60 8051666106 76 .3 60166 ₪0 ע6608885ם 18 16 655666 6'8מעסתםטבם שתם 60 מ8401610 מך .4 366006 0ם 0:668 ם1 ,"16ק61ם1לק 81ס1טעט5 6תם" 681166 56 ₪111 סאגט :8 6%26:10081 מ₪62881 ש0ס+ ₪4 ₪ 46 6666ש6006 ת05ל ,660ם656מק 06 111ש 68ם6ם6:1קא6 86816 18286 סשך .5 ,6111מ68מ40/ 856ם316 2:01+68808 קל ,015ם1111 0% ץ+מט 6תם 01 פטקמהאס 65 01060818 6םם 86 מסהפט8 52158 עס 6%₪6866ם00 6ם06ם061א6 56816 :5₪8116 :1 26₪0קץ1מ8 06 ₪111 1888ת1116 :1 2₪עב8 6תם ₪0 811 ע6%6ע 018ם1111 0% 6:5157ט10ם0 6ת₪ם 65'86מ0ת26:1א6 6ת7 מ105:0000516 תה 0-9 8 לט ע50 86עש00 26001266 8 15 ה>צחט ,065105 76 . קַם1מנהתקסתק א708120% ם1085 850406258 6ע6םטש 10%68תת₪60 [8מ8610שטקםסס סם 160006 0% פעטסת ק686%[1ש סשם ת15 18 00₪756 18תם 8מ1ת₪880 0% עהט 81ת801610ע6 = 58מ55060 6ם 1‏ .(פקטסצם 1 מ0ס:4180₪551 5 מטסת 6תס 6ת8 (5קט0עם 18%:86) 6 6005018858 6ת8 , (5מ16לסצק 6ם1ם₪46) פמה8צפסמק א2ת1ת20 הטע 6ח8 166לט סש , 168ססק 606 ם0 288566 8:6 278668 81ת21 .מסתם ק61ת סם 118016פטב8 .מ8א6 8[1מ1+ 8 6ת8 ,6%8₪5 ל1מטסת פפ6אםתתעעקדת םד תת ם1 66ם6ש841%16 7ק1םס 6תם 8606מם686מק 56 ₪0 6ם126ת06קא0 8%6ע%12 6ה₪ מך 1185 .8קט0ץ8 םמ6ע41+56 ע0+ 8ע6עט1606 6ם6ע6++41 פַמ1טהת ם1 51588ת₪0 6 עשת" 56ש2668 עשקהק ₪315 05 6פסקעטק 6ם₪ ₪611 ק1821ש10טעהק 56068 518ְ1ַם8 .1 1186 ע08ס1סםת₪66 שסם 3 על 000666ע62ם1 62%6685 60%08ם6%578 סם 08=-: 5 ם180+40טקסק 50581 118181 תה תש1ט ,פקטסצק א51 מתקטה8ם > '1808 עוסע -מ6₪68610 מ608108510 11166+ 66258ט50 6ה5 86שט0ס 616 0% 4ם6 6ם₪ ז4 8 ס6מסט עש0+ ,1008 16 51258 6תם מסטת ‏ .56ש00₪ 6ת8 5ל6שטם166 8ת688261ץ 65ש1אם 6 1 56100806 5260181 שַמ1טהה 85 417518ם8 15הם עס+ ("1+ס1צק 8") 50166660 :1 167 .166002698 6גם 0% מ128510ת028:8086 . ₪8605181 86ע60₪ 0% מ68%610מ6806ל2 (ע 2 ש16₪6₪ש16++41 ם0181א2 0ם 4911187 | (2 .1 %5ְ5ש601 ם1 ב 6 ססם 7ש25111 | (3 .6%10660%מ1 ם8 88 8 0611 (4 אש6ג:ץ1+ 0% 6ם0 561666 0ם 1864 8מ56066 ת686 5ם156 6תם 0% 6 686 צסץ : ' :6עשש ק6ת6 ,606מ6858ם1 ע0? ,1 6₪ש1 צסץ .1 6₪6ם8 68 611 ץנ (8 .9 6ם8 0881266 ע61ם81550מ00 | (ס .61680 4 0881266 ק851מ368680 (0 .הצק ם1 ץ164₪15++41 85( 508651268 | (4 1 [₪456:18 ע6טם60 60 16סבתט - (0 6 סם 008 0 שעסהט ,4 0ם 0 מסץ+ 41₪65ט ע626:ם1 סשת1 פצ6טשפם8 8מ1קקגע 6 ש6חה 80658868 6ששקם60 0ם 851016סק 158 15 ,5688 6הם 0ם 4 6ם8 6486 ספחסש :1 ש61תם ש0+ 68516 8מ011001+ 6םם 201 6 שַתם פשסַת5 18628 ₪16 01 6ה0 686 10 66ה18צט 05 817515ת8 ק84ח-600 ה קססט 8 1 .16061 001. 6גם 88 8םמ1+168ם818 לץ808015116811 896 4111626666 ₪ם ₪0 8את8060:61 6גם 2 ש6%שטם160 4ת8 ,2658 6תם 18 8 ש6שטם0ש1 שבתם 68 מת%1ם60 ע21ה5::0 %+568 6ת₪ ג₪15 8ם54:10ע6טם60 ₪81ע0+ם 1‏ .86040355 6081 86100. :1 ,605שטם160 עס 618851+1066 ,278068 826ע6ט8 '85ם66טם: 6תך 616 63 ע1מטסת 4ם2 םה3אס ק1תטסת 186 56 6ם401 .ק610160811ת1 ע6תטש1665 ת686 על 845518066 6סם 6ע₪6 24408 6תך ההא ה686 60 88812760 088 ם68ם %6ף1תט 8 6ת8 ,85ם8891558 עס 8466ל2 7686.. :31 ש₪ש,מ8:861 6הם ם1 2167ת1+0תט 6עטפת1 60 :66עס ם1 ,ם068610ף טתם ₪0 8מ20061ק60:068 68מ56000 ₪6 עס 66ם61ס0ס 2650168 6םם שבתם ע6168 עמסט 18 ם1 30662 ,6צסםת6תםתטץ ‏ .681681ת186 81₪058 6ש8 8ע6עט1666 "ם8מסש" 6ת₪ 6ת3 "5656" (!) ע6ששש106 =םפצסש 626 108 מטס-0ק8+0 מטמם1ת1שם פססת5 (856ת םטס-4:00) 6שש₪685 051665106 ם60₪5164618510 56 00ש1 8מ6501ץ ת16ה9 ,0ם688510:ק:66ת1 6887 שתם 4660605 פסה 111ש ₪6 6 מס 66ם6ט10*%ם1 סם פה 8ַת1ת5686 0% ע116הטף 8086 ,68ת6הסקם60 6ט05[6681 ₪056 +01 -506%056ם1 "68587" 65ת05ת8 665ט6610חק פקטסצם 6ה6 0% 8126 71706 .ם556ץ5 81ת00008610 65567 שמפש 2 6%עט1600 ₪0 66ת85918 58מ46ט560 6גם 6ַסמאת₪ עס מאתם 18 ו 0ת68610 .0565 66 תתם :1 ,6800165 מסתממט+ עס 66סמסקקט8 56 ₪111 ת16הש ,6818ת₪ שט0 5187ת6ט1תט 8 ם1ת1ש 828668 108 602068108 8םת46ש 58‏ :"81ט1טמט5 0% 16ק61ת1:ק" 1 2 תצ6תם 60 6₪022618666 66ת08ת0+צ6ק 0% 18061 8 ת686: ₪111 6פמטסס 568006 עס 566001865 8ה1ת686ם 0% (11₪165 ת1ה18ט) 1:0682602106 ,801116165ק68 .11116851005הטף 1 מ 8005550 81ת64868610 ע6מססק 8 םסצ% ם6510טע5פת1 8ם1ט66610: 6מ66ש50 2 עס6ת18ת 8 ם1 166866+6%ע ,65%005 81ם80ע6ק 1 5 ₪688 על 5866מ00₪26 טסה 806668 ת16תט פעטסת 0% עססמטם 16 .פעטסת ל6שש8 124101481 +0 משמתטם 8'מסבפטה3 ₪18 סם 16888 86 ,6ת%1 18תם 0% 6מ126ת6קא6 עמ8 ם1 66עט685ם ם66ס םפסם פב . 6426 [שסם1 3 מה ם1 ק[:4510018ק) מטס 15 םס אעסש 0ם 05066+ םת8066 8 מ52 610685 18 18 שת1מ1הּעם עע6006858ם 6גם 800₪156 ₪111 56ת00₪ 16סהש ₪6 8ַת1עט4 (2ם1תתהעקסמק 11%6 םג 0% 68568ת₪68% ,בת ע6ה05 6גם ם0 .5ם8א6 56 ם1 7ע61מ1616+%+6 ם-%0ז6ק סם 602801827 תב 0% 58818 6גם מס 6מ0ס6צסטס 8שת66טש85 ת16ת₪ ם566ע8 6606851081 056 ם+ 8066םת6:%0ק 58ת66ש85 6תם מס 120865 6885106ם 8 6טהת 6ם656₪6טם1 6מ1ם , .ת7850ץ8 66 5 8 -.681 צם פטאטך0םם ע0 א0ד505511101 מגדדתגע . (1976) 6111מ88ת%0 ם1 468671566 עק11טש+% 15 5מ656זק שש 5ם6ם6:1קא6 6ם8660 שה 1 856ס0תש 56ע60%% 6תם ,05105 ם1 8 6ם 0% +1את ע8661ם1אס:סקב 16050860 0% עטסת 6םס ת15ש שהקט58 6ש6ש ,560ם656מק 7ק10%51ט6ץק ₪88 מ56:₪6%10ם1 .1 05 מטסת 6םס 6ת8 (ם566ע5 2110 6תם מ46הט) 021 +ס עטסת 6מס 1606 05 עטסת 6תס 0% ת10שטם851ט8 שתם 01 66מ186+ם1 6ת: 6 0 מ66ש0 מך 6 60016 ת16תש 61160859 8מ511001י,16ם 886 6הם 85 ,116ה 021 0% עטסת 6מס על 6ם מ+ 8 פתם ,8 טס 8ע0עט1668 ם1 0668ם%626+41 עפ 5:068666ם1 :6 011018+ 6 ש66מט פקטסעש מט0+ ₪0 85512066 ק640₪1םמ8ץ 6עשש 6מ6ש1ץ6קא6 8 0 > עעץ סאק ץ1חס 8 מס 1605056 עטסת 6תס 66ש6661ץ פלטסשם צט0ס+ 6 ,06878 ם0 6משט קטסעק 041 8 ת1 8םשת66ט 550‏ .6ע166002 8 66ט66610: 604[1-חסת %66גמ פקטסץק 6תם 4 פקטסעם מט0+ 506 0% 086 ת 246‏ .5186 81ה6?₪1ם 01 עטסה צ766%1 6תס 66ת85818 .8 100 ע128661אסצקקה 205 > אתה 68שטש166 עס 48 ,,0604868ע6ק 6ש0-0ק450 6ם8 8668ע8 '5₪0006258 :1 ,6 68 עס 0 24 כ.. | 6ם1ח6גא | צאט מא ב יי | הי יי וי משיח משטרימו ו 1 יק )ם1+103מק1ה ק[מס 16 .8קטסעק 811 05+ 8826 6ת6 לץ51811ם68906 8:6 8:8668 6חך 0 8ם601ם20ק002:068 18₪:68+ 6עסהש ,456ע סטס-ק0ל4 6תם ם1 68:8קק8 66מ670++41 ססה 112 6ע8 68ש120+ 041 6ם8 ,4 ע86טש166 05 056ת₪ שטססה8 10% 6שב 2 ע6שטם160 .סט :12 0₪ם ₪88 85ע6עט8מ166 סשם 606 קמסמה 4858 מ608108%610 004586106 5 6ט 1::0806601‏ .6164217 קעשט ם3881 8מ64קק3 "16ק61םת1:ק 41ט1טמט5" 76 53 0ם 64661866 סהש 88מ86046 ₪6 ,88מ2686₪6ם 8864 2628ט1665 קתסשה8 06658מ61%%6:6 1-1 מט50 66 0% 06 686 ם1 10061 8826 6תם 268666 60₪2856 66 ת1 ,ם5006 6885106ם 8 ₪0 860:15₪05866 56 05תת68 041 ם1 866ע שטס-ק4:0 ת18ת 6תה7 :1 מ .041 688ת008%ם 85515066 86 עקמספט 8 66שסת5 (1974 ,516861) עסטמט5 66טש45516 5ת56086 0דגנע א (1 46 פ08מ068ט50 6תם 0% 42.2% ,168185םת4ק ת 1‏ .041 008568 86516086 : 05566585 210710 860806886 מההםעסקם1 ₪055 6תם שאתם ."181ע₪866 6ת6 05 8ת61ת568ת46תט ש6656ס" 6 85 5506668 8ח851ק6161ז4ק 6ת6 על 111664+ 81568הת065610) מסבטְבּט41ט6 שתך ‏ (2 4 0ץ ע81ַם0ע55 5קְטסע8 041 6ה6ם ת1 6פסתם 686 66טסת585 600258 6תם +0 6ת6 6 ם1 65מ66ש56 ,3 :0508 606 ת 0‏ .81ת881010ת 6ת6 .פט ה6הסצקק8 15תש .]61+10760ת1 6ת6 ₪006 81ת01610חש 6 111 עסת:ט8 8715 ,16%5טם166 8ה861ק6161ש8ק סשם 6ה₪ 01 6ח0 35 צזשז11ַט5ט 08ח ,58685 8801510881 5006 05 6 81ה50ל6ק 18 את 06 6-6 06מ5616 עשסטק₪ 00 05 6מ6מ0םת8ק06 6בם 85 16880%8סצק 6+ קצסט 7 0₪6ת6 8מ16850 526 686 80 ,56ע60₪ 041 6םם 0% ם6510ט8סמק 6ה₪ ם1 ץמגם ם1 עססק החשש 8ת168580 71686 .0[6668ש2 6ם 38 65מ56066 ץס 666ט6סצק 6חם 10 %6= 68666 מסתפט8 8 מ6ת .6+ 8 ם1 284 6ם8 68868 1 מש6שפם8 0000665 8 (6תסםע6תסצטק .סל 1 66₪6מ6005481 ע₪810:15 -6008ע-90061ם8 6תם ם1 06168ת1016+%+ש5ם1 0ם 6ט4 57566 6הם על 6[66666: 6ס 66 666ם10+106 6ט38 ק₪3 85מ61026 656ג 1‏ .5ם106880 80₪6 0% מק ם1510ם . סטס-6:02 4% 18 6ם1ם 6םמ66ש58 פהת5 ₪6818 עטס 8ם0161+%ם61ץ קְנ[קַת550 6ם8 ,61685ת:צ6ט6א 8 52006 81765םם065510 ם3610ט6081 6הם ( 66ם0:58ק1₪ ממטסמהצהק :1 08מ55₪80 0ם 8מ4600961 ,"71410 0% 26ט688+ ספעסט 6מם" . (08ק68₪ 0% 6686 ת6עסם 6( 85 פחעפש ) "561815 6ה= ₪0 66מ41558 6מך" מהמטת 0% 186%") צ011008+ 168 400016 מבּת6 6עסם %66זגם ₪88 6ש68:0+ 18חך . ("+0₪586ס 8'ץסתפטה 5218 60 618665ץ (16ה₪ 81768מת6068510 ם8510ט81ט6 6הם 01 מצבק 6ח7ך 4 041 מ068066 66מ61%5%56706 61688 8 פשס0ה8 ,צ6שט1660 8 88 66מגם-0!צ6ק 6 מ8םם ת10ת1קס 565568 הסטם 8 884 8מ46ט58 641-מסם 6ה1 .פקטסצק 621-מסם 8 6הם ם1מלט5 ₪6 ,6081 85ה1ה: ש6התס 811 8ה 261‏ .5506668 041 4 ,6מ0 0ם פעטסת ץ₪60%1 סשם מסצ+ ,1₪6ם 5868ה60 ם1 ם6510ט66- 66 סגה 4 ש6ע16000 6 ק1ת8ה618%10+ 841מ50ע6ק 56 ם1 66ת%106ת1 8406756 מה ץל משסה58 6ל ₪87 "860520656" 61855 ת1 6מ6מסקם60 6ט628:10ם 16ת 1‏ .68ת55046 :06551 ת8510ט60310 66 ת1 156 ל18ט16:ז4ק 6הס 8ה81721ה8 6 4 ."855605 ₪85 ע0+6550עק 6 תסהש 86גת 6חסש 55ה6מ6קה8ץ8 6שבטף446" / ."61588160 ע81ה0סעם58" ₪0 "38:66 ע81ַה0צ56" מסץ1 עצהט 60816 5ע6שפה8 קטסצם 081 6תם ת₪18 פקטסצש סטם 66 קהסמה 5ת68קק8 66ת6:6++61 6ה11168ת812 6181₪ 16 .608[לט5 6ת₪ מס םמ0ס1ת1קס 658צססק 66 (86צט60 +0 ,(קת1טהת 0 688 158 מת6הסקחסס - ו 8 צ1חס 68ש₪0890% מ166 6תם ,6856 185תם ת1 מ+ 160680268 015 מסץ+ םת8556 עסטסת ₪85 עסתטטה 15תם ,611668 ת 1‏ .6ה66%6 .ה106ץ6קא6 15ת₪ בב צְהּם 55560 81ת608608610 ח3 סהת= 15 6ש6ה 85126תק6₪ סם מת1סק 6ת7 8 עסתפס 1% 505575568 שטסת 8ת61+1616 ק55151סק 8 +01 ת510ט61ה1 6ת6 םמסץ+ ית ס+צסק ע61ת: 4027806 מ856ל5 6תם +01 (בּ (ס עו 2-7 ...ו .0 8% 10070805 עס א50551110110% 10740 6 86 (273 005) 600286 קם1ממהמקסמק צ650%ט6סמםם1 םה מהקטבם עסהסטה 18ת7 6 1660₪0:68 6םם 0שם 888188 םסם 60%014 סתש 68מ46ט 50‏ .םמ128ת316 0% ע616צ6ט1מט פטס ,(1976) ם081 ם1 468621566 117ט+ 8 66מ0:10קא6 106 .ם10סקס 041 8 02066+05% 858 00 8606 56 קמסעה 88ט7-0ק420 סם ₪626 6ע6ת6 מבּה6 587 ₪0 6ע62ם 8₪511668 1 6₪םם 05 ם8םם 85006 ק61ת8118 228646 426ע6ט8 תה ם16ש 45866ק עסמ 14 6 ,6ש0םת6םםעט 2‏ .(600₪586 6םם 888866 סמש 39 0% שטס 31) 88866 סחש 58מ66ש5₪ (8מ16880 041 6תם 00₪71666 0 פעטסת-81ת1םת₪6 15 +0 806886 תה 0%ס0ם .6 0% פעטסת ק0:6+ 6( 08:86 81מ5:801510 6ב6 116םש > 10 28 .46510 ם1 16ק61ם1מק 41ט1טעט8 שתש ם8881 8חסה8 066מ₪26:16 18ה7 1 ממה 18 6686 68886 518 ם 1‏ .₪6890:66 6סםת ₪89 6ם1ם קץ6ט61014081-55ם1 4 1689ק320א6 56 ;566מ656:ק ₪2867181 6ת 0ם 618568ק ת16הש ,66ם%676+61 +6ת16ת 604117ק60206 6ם8 ע18786 שעשש 56ע600 81מ801510ת₪ ₪6 ם1 8ם1168610קק8 6 ₪0 ק1ם0 26188066 6808 6םם תשטסתם41 .8מ16880 041 ₪6 ם1 ₪056 מהתם 1 ₪םם ם1 88מ85066 ם8ת5 6ט8ץ38 סם 581016סק 18 15 )ְסקַהטש8ַת18 אגתדתסק 6 60 0556864 ם0ם ₪88 ם16ת₪ 8מ6ממ16תמ6 81עשם1שם 0% 11157ל851סק ג 16 ₪066 .םס 4מצו 4 60001 800600866 180% 6ש 18 ,₪5616688 6עב - יי 6 6 ( .66 55מ6מ6106 66 0% 16026טסם% 4626 ם1 '58מ50₪66 6 6שט₪685 510016 88מ61₪0קא6 6עטםט+ (ע8:516018ק םד 1 ץ81-5604ש61018ם1 ]13 8 88 ₪56 188 ,7ץ2088101115 158 משסת5 812686 048 041 רוי (2 ם1 865מ628 6ת5 6ה612ש 685650117 56ט₪ ם57556 6606810081 חה8 +01 פמעהק צס+ .8 פ<ת6%1551 6 הג 88 ₪566 18 041 תסהטש 65605181 םסת 15 ת5180628%10ם60 15תך7 .5566 8[1ת60068610 תה 60 מ8881510 חה8 טס 108 | מ60066ל "4155666868 6 סם" 6םט0ס+ ת16תש 68ת186ל6קא6 6ט851צ8קה00 - (3 6 05 8מ610קשט855 6ַם מ66תט 206ק8417ת8 6ס 16טסת5 ,(65ת68886ץם ."16ק61ת1קק 81ט1ט50" 5א לפת 66| 0% 658ם060106++ע 6מ "7‏ .5 ,5תעח כאג 2.9 ,פמקקט5 ,.ע ,א50דאהנ 1 ,701.80 ,ג6ע26508 1 05 ש10ט26 ,"קְפטעט5 2 :6618 81ם68₪6510ח1 40 משססת1ש צע6:060080ה1 תה ם1 ₪88621818 021 0% 6פט 6םם 0% מסדפהט1טם" ‏ .5.6 ,( דותאגצאסע ם42120 ,א1ת6סת? ,(ם10פת6טם00 81ת10םהתעסטת1 2805 1976 ,"856ת00₪ 56106066 מ6סטקמסס 2, 6. , "פת1תמהזםסצק פטסת=1ש 6082568 021 66ט4סעק סם חסא ‏ :5178" -.ם ,א051 2 יפס (6 ,תס6שג ,5504188 6ם2601-ם13 05 81מעטס1. 81מ8610ם:6שמ1 (0%8ק6ת מסצשבט1בּטע 210 "ע6טעטפ 6 סמ ם466ט56 10גנק" 8.4.0 ,518000 81 | בתהסצט ,1978 , צבע 207 קבוצת דיון מס" 7: "שימושי מחשב בתחבורה אוירית יבשתית וימית" יו"ר: כ, צימט ב. צימט " ורול .ד. רוזן א. בן כוזרי י ה. מטמון וו מערכת ייכרמליי - להזמנות ושלנוע נוסעלם בייאל-עליי כ. צימ2) השם ''ברמלי' - 82-42 ]0 הַה50%0070 6ח₪9880 6 8חס60בטינספ6ת 47270706 200לינ0גוקזס 6 נבחר בתחרות פנימית מתוך כמה מאות שמות אפשריים שהוצעו עייי עובדי החברה. ועדת השופטים מצאה את השם המורכב מהאותלות 'כ.ר.מ.ל." כנתאים ביותר. אם נעמיק יותר בפעולת המערכת הממוחטבת ניוכח ששם זה לא מבטא את מלוא כושרה ותכונתה כי המושג "שירות לנוסע" לא מוצא את ביטויו וזה היעוד האמיתי של המערכת כפי שה?א התפתחה בשלבים המתוארים להלן. 4 השלב הראשון נ?תן לתאר כשלב ערום-עי?סתי המתמקד בעיקר בהתענינות באפטרויות הקטר השונות. הנוסע הפוטנציאל? מעוניין לדעת מהן הטיסות האפטריות במועדים וזמנים רצויים אשר יענו על מבוקשתו. בטלב השני יזמין הנוסע (או סוכן הנסיעות הפועל בטמו) מקום בטיסה המתאימה לו ביותר כדי להגיע ליעדו. טסה זו יכולה להיות בלעדית של חברת "'יאל-עליי עם היעד הוא ברשת הטיסות שלה או עיסתו של הנוסע תהיה מורכבת מקטעלם בחברת ייאל -על'' והמשכן בחברות אחרות, לדוגמא: טיסה מתל-אב:ב לוושינגטון תתבצע מתל- -אב?ב לניו-יורק ב"אל וי ומנ?ו-יורק ו בחברה אמריקנית. בשלב השל?לט? יהכן והנוסע ישנה את דעתו הן מסיבות של נוחיות והן מתוך סיבות אחרות ויהחליט לשנות את הזמנתו המקורלת לטיסה בתאריך אחר, ליעד אהר או כל פרט מהפרטים השונים שהזמין. בשלב הרביע? תבוצע ההזמנה. הנוסע יתיצב בשדה התעופה ליד|דלפקי הנוסעים ופקיד | החברה יצטרך לוודא אם הוא אמנם רשום בעיסה, לאשר לו מקום יטיבה במטוס ולדאוג לכל הבקשות המ?וחדות טנרטמו קודם לכן כגון: אוכל מיוחד, סידורים מיוחדים לתינוקות וכד'. באותה עת המידע על הנוסע ומזוודותיו ילקח בחשבון בח?טובי משקל המעוס למטרות מבצעיות ובטחוניות. אם נָיקח בחשבון שטהברות התעופה הגדולות מובילות מיליונים טל נוסעים וגם "אל-עלי' מתקרבת או תעבור השנה את מ?ל?ון הנוסעים, נקבל מושג מהיקף הבעיה. 20... 209 ד 5 5% םה התפתהות מערכוה =זמנות אלקטרוגית חברות התעופה הגדולות ניסו להתמודד עם בעית ההזמנות אחר? שבאמצעים הידנ??ם כבר לא היה אפטרי להבט?ה שרות לעיל ומסודר למ?ל?ונ? הנוסעים באולר. ש?טות אלקטרו- מכניות שונות מבוטסות על ממסרים ומאוחר ?ותר על מחשבים מסוגים שונים הוכנסו.לשימוש אבל לא הצליהו להתגבר על הבעיות המורכבות. לפני כעטר טנים בנתה חברת אמריקן איירליינס | בשוטפות עם חברת ?.ב.מ. מערכת ממוחשבת הידועה בשם "54888" שהתפתחה מאוחר יותר למערכת | "65א24" - 4727286 6שחחחשיבטָסינת) 5856 00%7008י 6861‏ ). זאת המערכת הראשונה שאיכסנה במחשבים את שמות הנוסעים וכל פרטיהם ואיפשרה לכל סניפי החברה (יותר מאלפיים) להתקשר בעזרת מסופים בו-זמנית אל המחשב המרכזי, לקבל ולהעביר מידע מ??ד?. מערכת "485ע2" התאימה במיוחד לסוג התעבורה האוירית הפנים ארצית בתוך ארצות הברלת. מאוחר יותר הותאמה לתנועה בינלאומיה ע"? שוהפות של ב?.או.א?.ס? ו-י.ב.מ. וידועה מאז בשם - "10485" - 68ש80ש5 36862005%088 4912788 60חחשינטסינע ‏ 0907007וינ0מ., גם ייאל-עליי בחרה במערכת "12485" כדי למכן את תהליך ההזמנות ול?על את מבצעי החברה. בנוסף למערכה אייפראס הבסיסית כפי שהיא תוכננה ע"י חברת ?.ב.מ. ו-ב?.או.א?.סי. (אטר בנתיים התאהדה עם חברת בי.א?.א??. וידועה מאז כחברת ברלעיש איירוליס), בנו כמה מחלוצי המערכה האלקטרובית -.650 818 ,50788072 ,4220008 %180ע8. תוספות הפובות ביותר, כגון שינוע הנוסעים כחלק א?בטגרל? ממערכת ההזמנות האלקטרונית, שלנו? ועדכוני לוחות זמנים בזמן ממש? ללא צורך לשתק את מערכת ההזמנות אפילו לשנלה אחת ועוד.: הפרוליקט בייאל-עליי ה הנהלת חברת 'אל-עלי' החליטה על ביצוע הזמנות אלקטרוניות לאחר מחקר כדאיות מעמיק ביותר בקיץ 1973. בשלהי מלחמת יום הכיפורים הוגדרו דרילשות פרוייקט ובמסגרת המרכזד לעבוד נחונים הוקם צוות לא-היררב? ובין-אגפי לטפל בהקמת המערכת. לוח זמנים שנקבע בתחילת 1978 קבע את הפעלת המערכת בהודש ?נואר 1976. האנטים נבהרו והתחילו בלימודים ובהשתלמויות. הוחל בתכנון והקמת בנין, הציוד הוזמן ובמקביל הוגדרו והופעלו כל תקטורת הנתונלם.. הנהלת החברה,- באמצעות ועדת היגו? בראשות משנה למנכ"ל, נתנה ג*בו? מלא לפרוייקט, וכך הוצא לפועל מבצע המורכב מיותר מ-600 פעולות ראשלות ברשת "ע%אעק". המערכת הופעלה בדיוק כפי שתוכנן, ב-6ו לינואר 1976. 1... 210 מערכת "פת וכזי כדי לאפשר את הזמנת מקומות בעזרת המחשב חייבת המערכת לכלול בסיס נתונים עטיר, מגוון ומעודכן תמיד כי המידע הכלול בו חי?וגי לבצוע כל הפעולות הדרוטות. | כל השאילתות המופנות למערכת הצגים המבוזרלם בסניפי "אל-על" דרך רשת התקטרות פונות אל בסיס נתובים זה, שולפות מידע ממנו ומעדכנות אותנ ללא הרף. המערכת המפקחת הידועה בשם "402" -"חשיקסלת 07י0ה00 407006" היא מערכת בלעדית אשר מצעיינת במיוחד בטפול לעיל ומהיר בשאילתות רבות בו-זמנית, מערכת ה-402 ידועה עד עצם היום הזה כמערכת הטובה והיעילה ביותר מסוגה. היא אשר מנתבת את השאילתות השונות, שולטת על הקבצים, מארגנת את המידע לפי צרכי הפעולות הטונות, שומרת על התורים המשתנים כל הזמן, ומבטיחה את הקשר עם מערכות: ממוחשבות טל חברות אהרות. קשר זה מתבצע בדיסיפליגה הידועה כ-1%2תא41 אשר מבטיחה אחידות מוחלטת בהעברת מידע מאת ואל מערכת הזמנות של הברת תעופה. המערכת המפקהחת סא בהיותה מערכת הפעלה ייהודית, דורשת מחשב מוקדש לה ואינה יכולה לפעול תהת כל מערכת הפעלה אחרת כגון ה-05. תכובה זו מִכתִיבָה את תצורת מחשבים בה ימצא מחשב מוקדש למערכת ההזמנות בזמן ממש? (4221%6מק) ומחשב שני, זהה לראשון, אשר יבעיח גבוי לעת הצורך ויאפטר ביסויים על מערכת זמן ממטי מדומה. מערכת הזמנות ?יהודית ל"אל-על" דורשת מהשב בגודל של 370/155, ועל כן היה צריך לרכוש מחשב 370/185 נוסף למחשב 370/185 שהיה קיים מכבר בחברה ומספר כובב? דיסקים וסרטים כדרוש להפעלה סדירה של מערכת בסדר גודל זה. בשלב התחלתי זה מרוכזים כל הקבצים והמידע המצטבר על שמונה כנגבי דיסקים 3330, כל אחד בגודל של 00ו מליון בתים. הרוב הגדול של הנתונים: רטומים על הדיסקים בטב? ‏ מקומות שונים והמערכת יודעת בכל עת למצוא את הנתונים הדרוטים לה בעזרת אנדקסים מתוחכמים. .במקביל ובו-זמנית נרשמות כל התנועות על גבי סרעים המלווים את כל התהליכים ובעזרת סרטים אלה אפשר לבנות את כל המערכת מחדש במקרה של נזק חלקי או כולל. כל ההזמנות המתקבלות בחברה עד לשנה מראש, רשומות בדיסקים, לוחות זמנים וקבצ?י עזר רגים ומעודכנות כל הזמן. מדי יומיים מורדים מהדיסקים כל הפעולות השוטפות והסגורות כדי ל?צוּר מקום לקבלת נתונים חדשים. .4 זז | | | | | | ן ב ייוו ו 2 . הציוד טני המחטבים המצויים במתקן "אל-על'' ידועים כמחשב הכתול והמחשב האדום, ה?חידות הה?קפיות מחוברות בתצורה כמעט סימטרית לכל אחד משנ? המחשבים האלה. ראוי לציין טתצורת המחשבים מאפטרת מיתוג כל יהידה בנפרד ממחשב אחד למשנהו וזאת לאפטר גיבוי לכל יהחידה הן לצרכי אחזקה מונעת והן להתגברות על קלקול כלשהו. המחשב האדום ו?הידותיו מוקדט?ם כולם למערכת "כרמלי' תחת 402 והמחשב הכחול פועל תחת מערכת הפעלה 05 לבצוע כל צרכי החברה בעבוד נתונים. למערכת זמן ממש? קדימות מוחלטת על גבי כל עבודה אחרת. קדימות זו מובנת בברור כאטר מתחטבים בעובדה שכל פעולות החברה בנושא הזמנות ושינוע נוסעים תלויות לחלוטין בפעולה התקינה של מערכת "כרמל". במקרה והמחטב האדום יוצא מכלל שימוט מכל סיבה שהיא, מופסקות כל העבודות אשר רצות באותה עח במחטב הכחול אטר מחל?ף מיידית את המחשב האדום וממשיך להפע?ל את מערכת ייכרמליי. אספקות הצורך בפעולה בלתי מופרעת טל 'כרמל" 26 שעות ביממה, 7 ?מִים בשבוע במשך כל ימות הטנה הכתיב גם הקמת תטתית מתאימה לאספקות חשמל ומזוג אולר. המערכת לאבטחת אספקת השמל ללא הפסק מבוססת על שלוש ?הלדות 025 - 60לק00הלמט) עמקה שסטסק) טל סו 4/א כל אחת, הפועלות כדלקמן: זרם החטמל מתקבל מהרשת הארצית דרך שני שנעים. זרם החילופין נהפך לזרם ?טר ע"? מישרי זרם בכל אחת מהיחידות ה-28/. זרם ?שיר זה טוען מצברים המאפשרים הפעלה תקינה טל כל המחטבים בעומס המ?רבי שלהם במשך 15 דקות. לא תעבור אלא דקה אחת עד טיכנס לפעולה גנרטור דיזל מיוחד שיספק הוא מצידו זרם חילופין במקום ההספקה של הרשת הארצית שהופסקה. הזרם הישר המתקבל מהמצבר?ם הופך לזרם חילופין בעזות ממיר?ם סטטים (662ע6טמ00) והם שמזינים אֶת המחשבים. מערכת זו מבודדת את המחשבים והציוד הבלווה מכל ההפרעות באספקת החשמל מרשת החטמל הארצית. הפסקה טוטלית, הפרעות, עליות או נפילות מתה פתאומיות וכל הפרעה אחרת לא מטפיעות על מערכת המחשבים. 7 22 בצורה דומה מובטחת אספקת אויר ממוזג השומר על טמפרטורה ולחות אחידים באולם המחשבים אפילו בימי הקיץ הכ? לוהטים באזור נמל תעופה "בן-גוריון". מסופים בחירת המסופים למערכת דרשה התחשבות באילוצים רבים ואחד החשובים בהם, התאמת המסופים לדרישות המערכת 5ת124. אילוצים אלה הגבילו את המבחר ל?צרג?ם מעעים בלבד. חברת אלתא אשר החלה בי?צור צג ברשיון חברת %א2/0078 בארהייב, נבחרה כספק. הצגים המיוצרים על ידה עבור "אל-עָל" יוצרו במ?וחד במתכ5ונת הדרושה לחברות התעופה בכלל ולחברת ''אל-עליי בפרט. הצגים עמדו יפה במבחן של עבודה יום יומית ולא רק סביפ? "אל-עלי' בארץ צוידו במסופ? אלתא (כ-160 במספר בנמל תעופה "בן-גורלון", בירוטלים, ח?פה ותל-אביב), אלא גם סניף 'אל-על" בניו-יורק עובד עם צגים תוצרת הארץ וגם סניפים אהרים בחו"ל יצוידו במסופים אלה. תקשורת נתונים רשת התקשורת של "אל-עלי' משתרעת על פני הארץ בעזרת קוים שכורים מאת דאר ?שראל. הקשר עם כל ארצות העולם מובטה בעזרת רשת הברת "5124" - %020029082126ת1 '50016%0) - 0004010008י402 00170001088ה1071000 06). חברת עיעא ה?א הברה משותפת לכל חברות התעופה להבטחת קטר בינהן ובין עצמן! באמצעות מברקים ובהעברת נתוג? מחשב. | כל התקשרות של "'אל-עלי' מפוקהת במרכז קטר המצוייד במיעב המכטור אשר בחלקו פותת לצרכי פקוח מרחוק בחלל החיצון. ציוד זה מאפטר לא רק פקוח על הקווים באמצעים קובנציונלים, אלא גם פעולות בקרה ותיקון מרחוק ללא צורך בעכנאים במקום. פעילות ההזמנות בארץ ממוכנת. כאמור מאז ה-16 בינואר 976!. סניפי החברה בארצות הברית חוברו באוגוסט 976!, והסניפ?ם האחרים יחוברו אחד אחד לפ? ט?קולים מבצעיים וכלכליים. הקשר בישראל מובטח על ידי קוי משרד התקשורת בין הערים ירוטלים, תל-אביב והיפה אל מרכז המחשבים בגמל התעופה "בן-גוריון" הקוים כפולים כדי לאפשר גבוי במקרה טל הפרעות. 3 2ך71 לצרכי הקשר עם חוץ לארץ מועברות התטדורות ללונדון ולרשת של סיטא דרך הכבל התת-ימ+ אז לחילופין דרך הלויין בעמק האילה. כל הסניפים בארה'ב קשורים לניו-יורק בעלפון. ניו-יורק מעמש כמרכז לטפול בגוסעים מכל צפון אמריקה, ובעזרת הצגים הממוקמים במשרד הראשי בניו-יורק מקיימים קשר עם המחשב בנמל התעופה "בן-גורלון". באירופה וביבטות אחרות, רוב הערים יהיו קשורות בצגים גם הן, ודרך רשת התקשורת של סיטא יכול כל סניף וסניף ליצור קשר עם המחשב בארץ. המקומות הקטגים יותר מתחברים לייכרמליי על ידי עלקס כי כמות הנוסעים אשר בטיפולם אינה מצדיקה התקגת צגים. במקרה טל קלקול במערכת סיטא, ביתן לקיים קשר בעזרת מערכת "ק2ש-מ4תק", מערכת זו פותחה על ?די אנשי הקשר ביאל-על" והיא מאפשרת, תוך זמן קצר בינתר, לעלות על קו דואר ולהעביר תקשורת בתובים עד שרשת סלטא שוב הוזרת למצב תקין. זמן התגובה של המחשב על כל שאילתא לא עולה על שלש עד ארבע שניות ב-90 אחוז של כל המקרים. חברת ''אל-עלי' הצטרפה גם היא לחברות התעופה הביבלאומיות ומפעילה מערכת זמן ממשי להזמנות ולשנוע נבוסעים באמצעות מערכת ממוחשבת. .. 214 ! 6% 880-0060000 08-0800000 000 1 שוטהאץצג5 6. 1 5 צוםָ 5 שבצטוכצא שוגותץג5 6% שוטרוא53 שא צטאבטוכצא סצא צ5 אסאטא טוארוא53 ארא ז[טטטא טוטרוא53 כטטהסט ואססאבפוטא טוטאצג5 בּצר |פעצ3ר טוטרוא53 כצטאצסוצא הטפובוס 8 שו לג 5 צא135 טוטרואב53 10 טהפגטטרוט צאבְּאוכטא טומרוא53 צרונצרוצ צבט רואפהפ הבא ו ג\) ו ש)סש 6% ₪ 0% 6 ה . מבי 4 שק - 4 + 4 ץק 1 '17 זומכ.-....-- א שיש קישהל הפלויקט - יע/? % ?? א הדקעק ציו7 - 274/72 וג קש /קקשיק הבע - 75 /1974 א ליכ/ל עלס עי עוכדי קמע קש - 275/ ג קצג קושו פועל כעלט קמחשוכ - קץע קקפ ג קדלכקק ע/צדי הקדקקש שקקיל - שפטמכל 975/ 4 2% 7 שכ החדש נִמָעד - עקשל עקש % הצקד קקקעק]) - עמשל 275/ ג קלצק יע ששל - לצמכל 75// ג לערכע כלקל שועלל בל-//צוב - ₪ שק 9 ג לעלכק שלל קקכדק לירקעשליע -27 בע 2 ג לעדכק שללל ק/כרק 9707 - 29 בל 7 ייצ המור 4 מטתמנגא תפי גרהי יאק בס ב פה 2% - 5 ב 5 כ 5 ב בו > מעו'שפת אמ אסאסומצאות .7 7 כוערכות בזידע וסטטיסטיקה לשרתה ב ה ששה ל 7 7 | 7 ₪ | = מערבו ביבוי אש באמצעות גד הלין | מערכר גילוי נשן קש 8 ופ 1 9 האוא 0 יכִ' ₪ 595: 5 50100 אבסו בר צר 7 "58 גו "א וער 7 קוון וקוד 2% וו | +. - ₪: 6/2000 ו 00 6 מת 9 6 וה % / 2% שא , 2 2 2 4 12 7 ב . רמא שבל ב ב מש ו ןווק ל וכ ל )30 > בגמלמן 01 * >----- ,4.0= ==חחה= |ט) * ) <---78 4" ------ 70400 ההדדרה 1861 = 1.101% = ר0160₪.0.. * =--30* ------010.1. * ---00.06%6 > הדרידהיף0 * 4-ו -7---==-= \6נ שא>> ==0-הב שא * %- ----בא)0 * -----401 * הז * ביג + בבס 0 * "6 ו שי בר ו 1 ּ | 2 08ננ-/-- ה ו = ס?מולצילת מחשב של צומת ללא רמזור : לעקב ‏ ורול אריה קולפמן מלכאל חנבל - אונלברסיטת בן-גוריון בנגב, באר-שבע -תקציר בעבודה המוצגת כאן מובא מודל של תנועת רכב בצנמת בלת? מרנמזר ובסב?בתו, ומתוארילם שנל לישומים של המודל. למשתמש במודל מאופשרת גמלשות רבה בקבלעת הנתונלם הנוגעלם למבנה הצומת, לטכנ?קת הבקרה-של התנועה בו, לנפח? התנועה ועוד. ההדמ?ה של התנהגות הנהג במודל זה מבוססת על התליחסותו של הנהג לסב?בה ועל הסקים פסלכו-פלסילולוג?לם שהוא מס?לק בהשפעת הסבלבה. ‏ במודל זה לא נעשה שימוש בטכנלקה המקובלת של התפלגות "המרווח המתקבל"" (תסו6טפוץ615% 66ה80060%8 ק8ף), זאת כד? לאפשר שלמוש בו למטרות של תכנון צמתילם. עם זאת, בדלקות אימות הראו ש"מרווח?ם מתקבלים" המ?וצרלם על לדל מודל הסימולציה שקולי?ם באופן סטטיסט? לנתונל שדה במלדה ונתונים אלה נתנים למדלדה. > שני ה??שומי?ם של המודל מבוסס?ם על מודולרילות מ?רבלת, וכתובים בשפת התכנות.פורטרן. לישום אחד מבוסס על הרצה במכלול (ח58%60) בכל מחשב אשר ?לש בו קומפ?ילר פורטרן 4. י היילשום האחר הוא במלני-מחשב עם מערכת גראפלקה (165ת4"80) ומאפשר עבודה אלנטראקטלבלת. : הקדמה מהנדס? תנועה העוסקים באחזקה ובשיפור של צמתים ק??מ?ם, ואלה המתכננ?ם צמתים חדשלם, ' מתענ?ללנים בתנועה בצמתים מבודדים. .ענ?נם הוא לחזות מראש השפעה של שלנוי בנפח התנו- עה, בטכניקות הבקרה בצומת ובמבנה הצומת על הביצועים של הצומת ושל הנהגים המשתמשים 'בו, יש מספר רב של עבודות בנושאל סלמולציה של תנועה, ומאז שנת 1956 פותחו מודללם , רבים המבוססים על שלמוש במחשב לנושאים אלה (7). רב המודל?ם האלה עוסקים באופטלמל- זציה של הצבת רמזורלם בצמתים של רשת דרכלם, כגון (5), או שהם בנויילם עבור צמתלם מסולימילם. מודלים בודדים מאפשר?ם נ?סוי?ם בג?לאומטרלות ובטכנלקות בקרה שונות של צומת מסו?ים (1). במדלנות מתפתחות, כלשראל, מתכננ? ערלם נתקלים בבעיות של גידול . בלת? חזו? של נפח תנועה בעקבות שלנולים חרלפים בגודל אוכלוס?ה וברמת החלים. ?תר על כו, מגבלות כספילות אלנן מאפשרות תכנון לטווח ארוך, וללשומו. כתוצאה מכך לש צורך לשנות לעיתים מזומנות מבנה של צמת?ם ק?ימים ואת טכניקות הבקרה בהם, וגוברת החשיבות של זמינותה של מערכת סימולצ?ה ‏ "גמישה לערלכת ניסויים מוקדמים, בהקף מעבדתי, של שינו- לים כאלה. . ל המובא כאן אלנו מכוון לסוג מסולים מל צומת. כמו-כן, למרות שהדגש במודל הוא על התנהגות הנהג (10), זהו מודל ס?מולציה של הצומת כלו, סביבתו וטכנלקות הבקרה בו. 'המוטיבציה להכנת המודל באה בחלקה ממהנדס? תבועה בלשראל, הוא פותה ונכתב באוניברסיטת ' בן-גורלון בנגב ונמסר למשרד התחבורה (9) שמל?מן את הפרולקט. מפתח? המערכת נעזרו 'במדה רבה -בדעות ובהצעות של מהנדסי תנועה ובעקר של אנש? מחלקת התנועה בעירית באר- ? שבע, בראשותו של מר לוסף שנהר. הנחות כלללות ו בהתבסס על נתונלם אמפלר?ים (9. רת סקר טל מחקרלם בשטחלם קרובים, התגבשו ההנחות הכלליות. והפישוטים הבא?ם: 1. הצומת הוא הצטלבות של שנל כבלישים' חד מסלולללם, דו כיוונ?לם, פל ריבוי נתיבל תנועה רק בקרבה המל?ידית של הצומת,; | %. עקיפה אסורה בסביבת הצומת.- , | 225 ' 3. בקטעי הכבישום בסב?בת הצומת אין כניסות של כבישלם צדדלים. 4. קיימים במודל שנ? סוג?ם של מכונלות: גדולות וקטנות. נתונים שנאספו בשדה וראלו- גנות עס נהגים מעלד?ם על כך שלגדלים הלחס??ם של כל? הרכב לש השפעה רבה על החלטות הנהג. : 5. קיימים במודל שנ? סוג? נהג?ם: נהגים "זהלר?לם" ונהגילם "פזיזים". הסלווג מבוסס על הערכותי?הם של הנהגים את מצבי הסכנה בצומת ותגובותיהם להם. נהג זהיר פועל תמלד בהנחות ק?צוניות להחמ?ר, ולהיה נוטה לתת זכות קדלמה לנהג?ם אחרלם, בעוד בהג פזלד מסתכן ?ותר וגוטה לקחת לעצמו את זכות הקדלמה. סיווג זה מבוסס על ראלונות אלשלים של נהגים ועל ס?ווגים שונים של נהגים כפי שהוצעו ב-(3). 6. בכבלס? הגלשה לצןמת תנועתה של מכונית מאופיינת או כנסיעה החופשית (תסולסת 6 אם היא המכונית הראשונה, או כ"רכב עוקב" (פַחוְא10[10 68%) לשאר המכונלות. ח8ח60 .]1 .5 הראה ב-(2) שהשלמוש ב"רכב' העוקב" לתאור תנועה של מכוגלת, משפר את דיוק המזדל בנפחי תנועה גדול?ם. 7. החלטה של נהג אם להכנס לצומת אם לאו מבוססת על הת?יחסותו לסביבה ועל הסקים פסיכו- פיסיולוג?ים שהוא מסלק מכך. כד? להחל?לט, הנהג מעריך גדלים של פרמטרים ד?נמ?ללם (כגון: מרחקים, מהירויות של מכונלות), בודק ומחשב מספר אפשרויות לפעולה תוך הנ- חות מסויימות באשר לתגובותיהם ולפעולותיהם של נהגים אחרים במערכת; ?לצלרת החלטה בדרך זו מאפשרת להמנע מהשלמוש בהתפלגות של "מרווח מתקבל" כבסיס להחלטות של נהג בצומת. | %ְפַתִמ8ָג%3 (11) וחוקרים אחר?ם ציינו מספר אל דלוקים הנובעים משלמוש בהת- פלגות של "מרווח מתקבל". | *6%ת%8 מדגיש את ההבדל בין תוצאות מחקרלו ובילן אלה של מחקרים אחרי?ם בנושא, ומס?ק שמקורם של הבדלים אלה הוא בכך שהתקבלו בצמתים שונים. לאור זאת, אם ברצוננו לערוך נ?סו? בג?אומטריות, במבנים ובטכניקות בקרה שונות של צמתים, נוסאים בהם בדרך כלל אין אפשרות לאסוף נתונ? שדה, עלינו להמנע משלמוש בפילוג טל "מרווח מתקבל". תאור כללי? של המודל המבנה הלוג? של המודל קשור בחלוקה, המלאכותית אך האפקטיבית, של קטע הכביש בקרבת. הצומת, כמתואר בצל?ור 1. מכונלת נכנסת לצומת (י?וצאת מהצומת) בחצותה את הנקודה 8. 0-4 ו 62 ציור 1: תלוקת כביש גישה. 8 היא הנקודה הרחוקה ביותר מהצומת בה יכול נהג לראות את כל כבלש? הגלשה האחרלם למרחק ‏ 84 לפחות. היינו, זו הלא הנקודה אשר בה לכול נהג להחליט תוך בחינת אנלוגיה לעצמו, אם הוא נמצא בתנועה לקראת התנגשות עם מכונית אחרת. המלקום של הנקודה ‏ 8 הוא פונקציה של מספר גורמים, ב?ניהם: נתונים טופוגראפיים, כגון: עצלם, בתים, עקומות בכבלט, וכן תנא? מזג אויר וראות. הנקודה ‏ 6 היא הנקודה שבה נהג מתחלל להיות מושפע בטיקוליו מעצם קיומו של הצומת. זו היא הנקודה שבה נהג הנע במהירות ממוצעת מתחלל להאט בתאוטה קבועה נוחה (4) במטרה להעצר, אם ?תעורר צורך בכך, לפנ? הצומת. הנקודה 0 יכולה להיות נקודה כל שהיא מעבר ל- 6 , בתנא? שאין כניסה של כבלש צדדי בין פ ובין הצומת. מכונית נעשית חלק אינטגרל? מ"המערכת המרכזית" כאשר הלא חוצה את הנקודה 0. לבסוף: מכוניות חדשות נוצרות ב"איזור יצירה" הנמצא מעבר 9 ס, בהתבסס על לצירה. אקראית של מרווח (אורך) בין מכונלות (/8א680ח). , תנועה מתבצעת במערכת בשלטת ה- 0 (או: שלטת הלגרנז'ליאן) (8). הווה אומר: הזמו הוא בדיד, והמערכת כלה מתעדכנת בכל יחידת זמן (6ה6ח6ז6ת1 6חו+ 06), כאשר הטיפול במהירויות ובמיקומים הוא רציף. אשר למבנל אלנפורמציה: לכל כביש גישה לש רטימה ל?נארית מעגלית (6) המכילה את המיקום, המהלירות, סוג הרכב, סוג הנהג ותכונות נוספות של כל אחד מכלי הרכב הנמצאים בקטע 80 באותו כבלש גישה. סדר המכונלות בר- שימות האלה הוא הסדר שלהן למעשה בכבלש. המכוניות הנמצאות ב"אזור היי?צירה" מלוצגות בנפרד ברשלמות לינארלות סדרתלות. (6). : 24 . תכנית המחשב בנויה משלשה מודולים נפרד?ם. המודול המרכזי? אחרא? על ההפעלה הסדירה של חמשת המודולים האחרים, והם: התקנות ראשונלות | (5ח0ו28%ו[הוסוחו1) דזאז החלטת הנהג בב תנועת הרכב 60 אס 1 01] לצירת מכוניות בה בקרה ו 4 כמתואר בתרשלם הזרלמה הכלל? בציור 2. בהפעלת התכנית, המודול?לם 6105ם2, א0110: ו- 65)5% פועלים עבור כל אחד מארבעה כבלש? הגישה לצומת. עקר פעולותיהם של המודו- לים מתוארלם להלן: ‏ " 0- זזא11 מודול זה מופעל פעם אחת בלבד בתהללת הסימולציה. ערכים לפרמטרּים נקראים ומודפסים על ידו, נקבעים ערכים התחלתיים למשתנ?לם ולמצבים, ונעשות הכנות להפעלת שגרות. כמו-כן, מאחר ובתחילת הרלצה ר?קלם הכבלשים ממ- כוניות, מודול זה מציב, באופן אקרא?, מכונית אחת באזור היצירה של כל אחד מהכבישלם. . ; 8 מודול זה עורך סימולציה של תהְליך ההחלטה של נהג באשר לשינויים במהירותו (אם ?לש כאלה) , כפונקציה של מלקום הרכב בכבלש, של התמרור?ם בצומת, של מגמת פניתו בצומת ושל נוכחותה של מכונ?ת אחרת העלולה להיות בתנועה לקראת התנגשות איתו. , 0% הוא המודול שבו מתבצע חלשוב המהלרות והמלקום של כל מכונית במערכת בכל צעד זמן, בהתבסס על שיטת "הרכב העוקב" ו/או בעקבות החלטות שהתקבלו במודול , 0 במודול זה נוצרת מכונלת במערכת, בתחום שמעבר לנקודה 2 בכל אחד מהכבישים. מודול זה ?וצר מרווח אורך בין מכוניות כד? לקבוע את מלקומה של המכו- נית הנוצרת, וכן הוא קובע את תכונות הנהג ורכבו. כמו כן מעדכן המודול הזה את כל כלי הרכב שנוצרו בעבר ואשר לא עברו עדיין את הנקודה ‏ 05 בכל כבלש. , יי במודול זה מעודכנים המלקומים והמהירולות של התחלה כל המכוניות במערכת בסופו של כל צעד זמן.. בי א זו 60 מכיוון שההחלטות, הקידום של מכוניות והתגובות של נה- גים במערכת תלויים אלה באלה, נעשלם תחילה כל החלשובים ציור 2: תרשים זרלמה הרלונטלם עבור כלי הרכב במודולים האחרלם, ואללו עדכון כללי של המודל מצב המערכת נעשה סלמולטנית במודול זה. המודול שולח גם . להדפסה תוצאות בינלים ותמונה סכ?מטית של הצומת. עם תם פעילויות אלה מקודם שעון הסילמולציה ונבדק באם לס?לל?ם את הריצה או להמשיך בסלבוב נוסף. במדה ומחלט לסיים את הריצה, מודפסות תוצאות סופיות. לצירת מכונלות" המודול 05/58 , שתואר בקצרה לעיל, נקרא לפעולה ככל צעד זמן, לאחר שהופעלו המודוללם %6. ו- 0110%:.. עם הפעלתו של | 05%5% , כמתואר בציור 3, הוא פועל בכל אחד מכבישי הגלשה. ‏ כדל לאפשר ניסולים בצעד? זמן גדולים ובנפחי תנועה גדולים, המערכת יוצרת די מרוותח? אורך על מנת לודא שהמכונלת האחרונה בכביש לא תכנס למערכת המרכזית (הווה אומר: לא תעבור את הנקודה ‏ 2 ) בצעד הזמן הבא. ‏ ייצירת מרווחי האורך נעשית תוך שימוש בפונקצלת ההתפלגות: 205 גבוהה, הנקבעת בהתאם למגמת פנלתו של הנהג בצומת 2 5 -) - 1 = (א4 ה)ק 4 9 . , באטסר ה הזע מרווח האורך, .1 הוא אורך הרכב שלפנ? הרכב הנוצד, ו- < הוא מרווח האודרך הממוצע. עקרונית, זהו פללוג אקספוננציאלי מזזז אשר מקובל להשתמש בו למטרזת כגון זו, ולפיכך נזסה ואומת במספר רב של מהקרים (2). מהלרולות התחלתיות של כל? רכב אשר נקב- עות עם ייצירת המכוניות, נשמרות כקבועות לפחות צעד זמן אחד, בערכלם: ד :ץ. , באטר: *. -1-+1 = 8 ( -המהידות הממוצעת, א -תוחלת מרווה האורך) זזאת במגבלות האל- 1+א - לוץ שמהירות זו היא בין המהירות המלנימלית לב?ן המהלרות המכס?מלית המותרות בכביש הגישה הנדון. סוג? מכונלות, סוג? נהגים ומגמות פניה בצומת נקבעים עבור המכונלת הנו- צרת בהתאם לאחוז?הם באוכלזס?ה כפ? שהם מוכתבים כפרמטרים של התכגלת. תנועת הרכב בכל אחד מכב?ש? הגישה הטלפול בתנועת כל? הרכב נערך באופן אחד עבור הרכב המוב?ל (הרכב הקרוב ביותר לצומת) ובאופן אחר עבור כל? הרכב האחרילם (הם כלי הרכב העוקבלם). הסטטוס של רכב עוקב מטתנה לזה של רכב מוביל כאטר הרכב שלפג?ו מת- חיל להאץ במטרה להכנס לצומת. תנועת הרכב המו- ביל מבוססת על תנועה הפשלת ועל אינטראקציה עם עצם קיומה של הצומת. חנועת כל?ל הרכב האחר?ם מבוססת על "תנועת הרכב העוקב" הידועה. עם זאת למעטה שנ? סוג? התנועה מבוצע?ם במערכת תוך של- מוש באותן שגרוח ובאותן פונקצלות, המבוססות על "משואת הרכב העוקב". דבר זה נעשה על *ד? דלמול הרכב המוב?ל לרכב עוקב הנע בעקבות מכונית דלמ- לונית אשר מ?קומה ומהירותה נקבע?ם באופן מלא- כותי כדי לגרום לאפקט הרצו? על הרכב המוביל. מנגנון המכונית הד?מיונית מאפשר לנו לאחד את החיטובים הקשורים בתנועת כלי? הרכב במודל. לדוגמא, אם ברצוננו להאט את מהלרותו של הרכב ה"וביל במגמה של עצירה לפני הכניסה לצומת, אנו - רמים לרכב זה לנוע בעקבות מכונית ד?מלונלת . הנמצאת במצב עצירה בכניסה לצומת. כאשר על הרכב המוביל להאץ במטרה להכנס לצומת, הוא נע בעקבות מכונית ד?מיונית הנעה לפנלו במהלרות קבועה, התחלה חישוב מהירות . ומיקום של כל כלי הרכב באזור היצ?רה לצור מלקום ותכונות לרכב חדש ציור 3: תהשלם זרימה ובתלות במהירות המכסלמלית המותרת בכבלש הגישה כללי של | 65%858₪ בו מדובר. חרשלם זר?מה כלל? של תנועת הרכב במע- .רבת נתן בצלור 4. -תנועת כל? הדכב מושתתת על המשואה הדלפרבנצלאלית הבאה, היא "משואת הרכב העוקב": .> (5-1), א-(6-1) וא (1-+)5א-(5-1) ןא ((+)%2פ+8) 7 (2)5א באשר | (%)1א< ₪ המלקום של הרלב הראשון בזמן ‏ 5 , (5)כא הוא המלקום של הרכב . העוקב לו %- .%, ו- 7 הוא זמן התגובה הממוצע של נהג. ור פ הוא קבוע מללצב, והפרמטר ‏ 8 חלו? ב- 2 וכן במהירות היחסלת ובמרווח האורך ב?ן המכונלות בזמן הל?צלרה. ' המשואה בפתרת פתרון נומר? על ?די חלוקת צעד הזמן ל- 10 קטעים שולם, וחלשוב המה?רות והמלקום בכל אחד מ- 10 הקטעלם (9). הערכים החדשים המתקבל?ם עבור המלקום והמהלרות -ב- 10 הקטעים של צעד הזמן הנוכח? ברשמים בתם החישוב באזור ארעי בזכרון, בעוד העדכון למעשה של תכונות כל? הרכב כתוצאה מחישובים אלה נעשה לאחר מכן בסופו של צעד הזמן, בבת אחת.עבור כל המערכת. תוצאות החלשובים האלה נשמרות באזור הארעי צעד זמן אחד בוסף, מאחר ונהג המכוגית העוקבת של המכונית שעבורה נעשו החלשובלם לת?לחס אל?הם בצעד" הזמן ,הבא - כתוצאה מהפיגור הנובע מזמן התגובה של הנהג (6 ן = ור 7 0% הד להא 1 הל ב 1 , 0 | י ו "ש : : הרכב הוא של המכונלת ן כקררת המוביפ הדלמלונלת חשב מלקום ומהירות חדשלם ציור 4: תנועת הרכב החלטות הנהג . המכונלת המובילה (הראשונה) בכל כבליש ינעה בתנועה חפשית עד לנקודה ‏ 6 .. בנקודה זו מתחיל הנהג להגיב לעצם קלומו של הצומת לפנל?ו, כלומר: הוא מאט לקראת עצירה אפטרית לפני הכניסה לצומת. החלטה זו אינה משתנה עד לנקודה 8 , בה מתחיל הנהג המוביל להגיב לתמרורים בצומת ולכלי? רכב אחרים הנמצאים בתחום של 8 מהצומת בכל הכבישלם. החלסות הנהג המוכיל מתוארות בתרשים הכלל? בצלור 5. 5 אם נוכח המובלל יש תמרור "עצור", אין הוא משנה את החלטתו האחרונה וממשיך בתאוטה לק- ראת עצירה. אחרת - הנהג מתחשב בכלי רכב אחרים הנמצא?ם בקרבת הצומת, ובהתבסס על תכו- נותיהם ועל תכונותיו הוא מחליט באם להמשיך בתאוטה או להאץ במטרה להכנס לצומת. המודל מכחין בין נהג פזיז ובין נהג זהיר.באשר לקביעת הרגע בו תפול ההחלטה להאץ. נהג פזיד עשוי להחליט בנקודה ‏ 8 להאץ במטרה להכנס לצומת, בהתבסס על הערכתו במדו:יקת, ולפעמילם המוגזמת באשר ליכולתו, את מצב התנועה. לעומת זאת, נהג זהיר ידחה את החלטתו להאץ וימשיך להאט גם אחר? עכרו את הנקודה 8 . נהג כזה מנ?ח שלש רכב, בכבלש אשר לתנועה בו עליו לתת זכות קדימה, הנמצא מלד מעבר לטווח ראייתו והנע במהירות מכסימלית. הגורם המכריע המשפיע על החלטת הנהג המוביל באשר לכני?סה לצומת הוא המטרה להמנע מהת- נגשות עם כלי רכב אחרים בין בתוך הצומת ובין, התנגשות מאחור, בנתיב הלציאה מהצומת. בתח?לה המודל מחשב אפשרות של התנגשות כתלות במגמות הפנלה בצומת ובתמרורי?ם שבצומת בלבד. המודל מניח שמגמות הפנלה בצומת של כל כלי הרכב וכן כל התמרורים המוצבים בצומת ידועים לנהג המוביל המחל?לט בעת הגיעו לנקודה 8 . ברור כל לא כל כלי הרכב הנמצאים בסביבת הצומת מהוים סכנה של התנגשות, אולם אם מגמות הפניה של כלל הרכב ומערך התמרו- רים גורמילם להווצרות מצבים העשוי?ים להוביל להתנגשרת, הנהג המחליט מעריך את זמנל ההגעה של כל? הרכב למספר נקודות מפתח, ומבסס את החלטתו על תוצאות הערכות אלה. בחל- שוב הערכות אלה אנו מנ?חים שהנהג המחללט ?ודע מה? מהירות רככבו, ומכיר כדיוק את תכו- נותיו הדינמלות. לעומת זאת הוא מעריך הערכה שאל?נה מדוייקת אורכים של קטעי דרך ומה?- רויות של כלי רכב בכבישי הגישה האחרים אל הצומת. אחד הכלים החשוב?ם בהם משתמש הנהג בהערכותיו הפסיכו-פיסיקליות באשר לכלי רכב אחר*ם הוא: קצב השינוי של זוית הראלה שלו. מהירויות ומרחקים מוערכים על *ד? שלגרה המשתמשת בפ?לוג גורמלי קטוע, ואשר משתמשת בתוצאות המובאות ב- (3), וכן מתחשכת בסוג הנהג, כבתנאל הראות ובפרמטר המציין מצב טל לום או לילה. גם כאשר מתלט להאץ, הנהג המוביל ממשיך לשים לב לתנועה בכביש? הגישה האחרים כשהוא מוכן לשנות את ההחלטה באם תתעורר אפשרות של התנגשות פוטנציאלית אשר לא הורגש בה קודם לכן. במקרה שאפשרות כזו מתעוררת, הנהג מאט מלד כתאוטה גבוהה כשמטרתו: מנלעת התנגטות. אם המכונית בכל זאת נכנסה לצומת ‏ - התכנית רואה במצב זה מצב של "כמעט התנגשות" ועו- רכת רישום מתא?ם לצורך הדלווה הסטטיסט?. כאשר נוצר תור של מכוניות עומדות לפני הצומח, המכונית המוכילה נתקת מהתוד ונכנסת לצומת בעקבות אותם מהלכ? החלטה שתוארו לעיכ עבור מוביפ בתנועה. כניסת המוביל לצומת גורמת לכף ששאר המכוניות הממתיגבות בתור יאצו במטרה להתקדם בתור בכיוון הצומת 22 התחלה - סע בעקבות מכונית דימיונית עומדת סע בעקבות מכונית דימיונית בעה מנה "כמעט התנגשות" הוצא את הרכפב מהמערכת הנח הנחות -קיצוניות להחמלר תנאילם נוחים לכניסה לצומת סע בעקבות מכונית דימיונית נעה ציור 5: החלטות נהג 208 ליטשום המודל במחשב המודל הוכן להרצה במחשב כתכנלת סימולציה בשפה פורטרן, תוך שימוש בשיטת צעד זמן קבוע. הסיבות להעדפה של שפת התכנות הכללית פורטרן על פני שפות תכנות המיועדות לסימולצלה, כגון |(א] 5‏ או זק51%5681 הלו: א. מכיון שהמודל מבוסס על שלטת צעד הזמן הקבוע, היתרונות של שפות הסימולציה לא בלסו. ב. תכנית סימולציה של תנועה בשפת פורטרן חסכונית בזמן ובמקום בזכרון (12). ג. פורטרן מקובלת יותר, וזמ?נה ברובם הגדול של המחשבלם, בעקר אצל מהנדסים ומוסדות העוסקים בבע?ות תעבורה. התכנית נכתבה באופן מודולר? על מנת להקל על הרחבתה בעתיד ולאפטר. הכנסת שינויים כפל שעשויים להדרש על יד? מהנדסי התעבורה. התכנית קי?ימת בשת? מהדורות. האחת היא תכנית ?יצור, הפועלת במחשבים בעלי א32 מילות זכרון לפחות ולהם קומפיילר של פורטרן 4. (הדגש לא הושם על נצול ?עיל של זכרון כד? להמנע מתלות במחשב מסוים). הפרמטרים הנמסרים לתכנית בקלט בתחללת ההרצה הם קבועים ואלנם נתנים לש?נוי בזמן הריצה. פלט, בין פלט סטט?לסטי ובין שרטוטלם של הצומת, מתקבל במדפסת מהירה. הרצות הניסו? נעשו במחשב | 73 6%858 606 תוך שלמוש בקומפיילר | ך] (ללא אופטי?מיזציה). זמן הקומפילציה::10 שניות (כ- 1200 משפט? פורטרן). *חס ממוצע של 10:1 התקבל בין זמן דימוי? (זמן סימולציה) לבין זמן אמיתי עבור צומת המשרת כ- 0 כלל? רכב לשעה. ‏ דוגמא לפלט חלקי ימובאת בציור 6. המהדורה השנלה היא תכנלת המבו- ססת על חמישה רבדים (0%8%"!8/5) והמותאמת להפעלה אינטראקטלבית במחשב קטן בעל זכרון של 24% מללים לפחות, של 16 ביט שימוש במצג גראפי, בעט-אור (ח6ק-תַתפַוּ1) ובלוח מקשים מאפשר אינטראקציה עם התכנית בעת הרלצה. קטע התכנית השוכן דרך קבע בזכרון הוא המודול המרכז?, וחמשת הרבדים תואמים את חמשת המודולים של המערכת כמתואר בציור 2. המהדורה הזו מותקנת במחשב | 11/40 707 056 , ויחידת הגראפיקה היא מסוג 61-44 . קומ- פילציה וקישור (4חואחו![) אורכות כ- 10 דקות במערכת ההפעלה 0%ז005/8 . ה?חס: זמן סימולציה כנגד זמן אמ?תי הוא בממוצע 1:9. "תנועה אלטי?ת" זו מקורה במכנה הרבדים של התכנלת, וה?א מאפשרת אלנטראקציה נוחה' של המשתמש עם התכנית בפעולתה. תמונת הצומת המופיעה על המסך הגראפ? דומה לזו שבציור 6. אימות המודל במהלך פיתוח ויישום המודל, המודולים הבלתי? תלויים וההנחות העקריות עברו תהליך של בחלנות אימות. נושא? ההתפלגות למרווח בין מכוניות והשימוש ב"רכב העוקב" נבדקו ותוצ- אות המבחנילם אלשרו את הסיכומלם המופלעים ב- (2). אימות כללי של המודל בוסס על ניתוח "המרווח המתקבל" ומספר ממוצעים כלליים, כגון: זמן שהיה של רכב במערכת או מספר כלל הרכב שטופל בהם ביחידת זמן. התוצאות אישרו שמודל החלטות הנהג לא סותר את התפלגות "המרווח המתקבל" כאשר הלו נתונִי שדה ללצור התפלגות כזו. הנתונים נאספו הן מצומת אר- בע-כיוונ? והן מצומת תלת-כיוונ?. ערכים התחלתיים ונתוניל אימות נאָספו כו-זמנית בשיטה הדומה לזו של "סחפַ%3 (11). תהליכים לא-פרמטריים כגון 765% חס 6ווא% וכן % שסחזות5-צ0זס בָסוחןסא יושמו לבדיקת ההנחות. ‏ אחד הצמת?ם הקטלניים בבאר-שבע תוכן מחדש על ?ד? מחלקת התחבורה בעיריה, והתוצאות יושמו בשטח. תכנית הסימולצי?ה נוס- תה גם הלא בעזרת הנתונים שנאספו במסגרת התכנון הזה, והתוצאות שהתקבלו תאמו .את העוב- דות בשטח, דבר המבסס ביסוס נוסף את מה?מנות המודל. מגמות לפלחות נוסף פיתוח נוסף של המערכת כולל הרחכת האלנטראקציה במהדורה השניה של התכנית כבמטרה לאפשָר עצירת הריצה, שינוי פרמטר? קלט, ש?נוי תכונות של כלי-רכב ואף הכנסת כלי -רכב חדש למערכת. בנוסף לשימוש בתכנית למטרות תכנון, נראה שנתן להשתמש במודל להשתלמו?ות נה- גים. המהדורה האלנטראקטיבית מתאימה במיוחד למטרה זו, כאשר שליטה מלאה על כלי-רכב מסויים נתונה בידי הנהג המשתלם באמצעות עט-אור, וכאשר שאר כלי הרכב במערכת נשלטים על ידל? המודל. מספר נסיונות נדרשים כד? לכוון את הנהג לפענוח נכון של המלדע המופיע על המסך, אולם כאשר מתגברים על קשל ראשונ? זה, מוצגים לפנל הנהג מצכי התנגטות שונלם שכהם הוא צריך ליישם את כישורלו. 209 0-0 וט 2 1 > צ) פפצזההף.)קצד +ז:ץ-זקצד מקטו צזן)ס,ט וז3ה:.1 24100 0 1 0 = 4 -4--40-4-10-40-19-40-49-40-40-47-87-40-87-80-8 0-10 -40-4-4-5-1-5-5-9-5-475-4-407- חפץזאה- קז 6ן0זא6ץש-:קצז אקטז צז])0|;צואזט4.50 . . 153 0 1 0 1759 0 ? 1- 2.05 0 ? 0 ציור 6: תרשלם הצומת המהווה פלט חלקי של התכנלת -/-0 00-49-80 50-50-00-10-10-4040-4-4770-40-4 440.7 9% - 2 1% = %וש) 1 ו או יע : 2 6. 0 4 1 ו 1 2 0 8נ(%.2 , > , רז א וט 3.05 0 1 0 7 40-00-1000 10-0-10-4-40-1-4.-4-50-1-30905979-07 5 ספרות 5 86 +01 הסוסהוטתו 5‏ .8.60 , בהטפת0 6ה3 ,.].₪ בהו60060 ,.5 ,ה+זסאת5ה ,א10זה|510 .סטסעב| +01 פהחסד שוו8%הז81+6 פשסוחבצ ה%וא הסוסס6הטן-ז 8 4% 4 4 ,1975 .560% + 5ו5ץ[88ח8 6+ %0 ₪006[5 אזסאס6ה הסו6בוטחו5 +0 הסו68%ווקקה .5.1 ,ת6ת60 (הסופוטוק 5%605ש5 1"8116 ,%"0ק6ק [ההו] .66ההההס)פק הסול%6"566הו ההפזט + %ה06ז3ק6ם .0.5 , הסוסה"5%והוה0ה עהאתףו [66678] ,00508700 01 07866 . '.1972 ,הסו%86"סק5הה"ד . ה0656870 ע₪5 58 116 פזך שבאתףוו תו 56%0"5] ההחט (.66) .א%.7 ,ג 65סזס] 1 .6ה1 5ה50 6ח8 ע6וו₪ ההסט 5 ,87 %"₪₪000 [8ו66ק5 80876 הת₪656876 עהאתףוו | . [הטתג!] עץ682861% להאתפות : - 0 .6 חרכ5פהוחה35א 58 סגן78%61+ 0% הסו28%וה0ץה6הץ5 6 חסו6גוט51₪ 0 .א וההח+טהא .5 ,19764 ע9ף010הה766 ה0708%10+ה1 תס 66ת%676ה60 ה067058[6 0ה-2 .6סתק 65[6%א-ה50ו 100‏ .1 .[סט ‏ סהותההזטסזק "%6טקה60 +0 %טה 6 5 ה%טחהא 1 "5755005 [0"%ה60 16++7%8 68טה" תס קטסץ6 ת₪650876 ₪080 +0 6מסקסת .5 , להשהקס[06/6 6ה8 הסו8%ז67ק600 56000016 "0+ הסו28%וה98ז0 הסוצגוטהו5 1 .0 ,סזוקגה5 שה3 ,.|.1 ,[סזג%) ,.7.₪ ,ותהה3!ו₪ ,.3 ,הסהסו50 6% [68והת 766‏ :50.70805 0% ת0ו%6"560%תו 766+ [אתףו5 8 "0+ תהספַָסמק 1 15786 , 608ה5-8606% ,676% 6ה% 0% ע6ו5ץפצוה(0 תהסו"ט6-ה86 ,10-ה+ תג ,.2.3 ,תהה+טהא) ,.8.7 ,ותהת3ה ,.|.+ 0[0ז%8 ,.0 ,6ה8פ"₪3 ,.8 ,הסחס!ו50 60% [התו] ‏ .ת0ו%6"566%הו1 7"66+ [התףו5 3 +0 תסו%הוטחו 5‏ .0 ,0חוקת5 . (א06פ6!] חו) ‏ 1975 [15786 ,6זסק5ה8"] +0 עְ56והוא 6ת+ 60 5%60ופ50 % מטסוצ0608 6[6והפצ-ץ6טומם .6.2 ( והגתגו] התג ,..3 ,הבה+טבא +.|.,‏ [0ץב%3 . (זה6קק3 0+) א5180110 .תפו665 הסו%6"566%תו "0+ [₪006 8 :צה0ו567560%ה1 הב 4 660151085 זז [%8ה6ה08ה0+ +0 תסולהט[6%3 ה 3‏ .חט .2.] ג חסתסגא .4 ,1966 118 ₪0660%6 ת₪656876 עְא0ף₪1 .ה0ול566ז%6ה1 ה8 8% 5ה0ו686%ץ 0 .ו 06 608 0% 602 ./6ש55 6856 תגתסזס]-5ק1ז56ח51 1 .2.5 ,6חשהו6א ' 1 ((1967) 21 )( )2( )3( )4( )5( )6( )7( :)8( )9( )10( )11( )12( -הדדררהרי 7 כ 64 . -. ו " . :ב . .. וצ . ו 6 )008 סף0 ט\ו% 'שסוט 8.6 | \)א . 0 / " 4 / . . / . * ב . 1 ג וו ה ה . 'כ. ]יוו אור0])ג |הה9 גוצו-אוה1-ו2 |[ג24-שה[אנט . יי )ן-ו/ורנ]:ג ןתא .350-/נהוטר/ [וקני0זןא;ה / 3 , , , . -כי . י ) 2 י -/ י 7 ו 3 ד / . . : צ',: ו ; . 0 :+ : . . .. 0- (₪ 5-ה תת יט ₪000 כט ,₪ ₪ דש -% ב . 0 8080000005 . . . - 0 > - . , . 3 [ ן יר נ [ ב : 1 ,הגוא |ג4י. .ןמור 1ג4ב-6[אצע זי5ןו 0 [!1א 51430-3441ר71 1ג4(-150אגק ' י נוסרג > 0 16 0 י גיגזגרט 515 + 4*5גש4 1915] : 1 ₪ , / הדדדדד הרהה רה 2-ה הה-.י> 1 .2 .4 .5 .6 / 8 .9 שמושי מחשב בתח.בורה ימית 7 נסיון כרו5 יל צִים דוד יוזן אניות בבעלות . אניות בהפעלה , נפח הצי עובדי ים וחוף סניפים סוכניס נמלים בפקידה מחזור כספי. קווי ספנות עקריים:- 5 0 (בעלות + הבורות) 5 מיליון טון 2000 ב-400 מיליון דולר א. קו שלוש יבשות; ב. קווי אילת; ג. קוו ים תיכון אירופה,; . ד.. קווי כוכב הזהב. 222 . מאפייני ענ פיזור גאוגרפי - פעילות בכל העולם. ‏ יחידות וציוד במרכזי עבוד רחוקים הפועלים בצורה עצמאית במסגרת מתואמת. 2 אילוץ זם1.- הולך וגובר עם הגברת מהירות האניות וקצור שהיות. תהכום המידע - פיזי - כתוצאה מהמכלה היוצרת מספר רב של משתתפים הקשורים כספי | - כתוצאה מהנ"ל וכמויות הולכות וגדלות. הקסורת - הצעברת הנתונים מפרכז למרכז ולפריפריות בצורות סונות:- - בקווים חכורים לנתונים; - בקווי חיוג ; - בקווי סלקם; 4 וחלויים זה בזה. באפיקים חכורים (סלפון, נתונים סלקס מסולבים) ם ר כ ז י ה ץע ב ו ד מספר הרשת המרכז . לאזור ציוד 41 = חיפה ; ישראל 5 8 מזרח קרוב 5- 005 א 2 משרד ראשי 2. . גנואה איסליה 5 - פסס צרפת ספרד , צפון אירופה 3 ניו-יורק מזרח ארצות הברית 5 - 5ס? א 2 מערב ‏ " " קנדה 4. סוקיו -יפן 5 - ₪>0; א 1 .קוהיאה טיוון הונג-קוָנג סינגפור פיליפינים 209 תיאור סכימטי של מחזורי נתוני הפלגה 3 מ ח ז ו ר ה י צ ו א 1 מסד הנתונים , שיוכיים כספיים . פיסיים * 4 - סולת - סוג 2 -‏ כמות 2 -. מקבל - תעריף - אריזה - בנץך . - חישובים - משקל - כתובות 5 - סוגי חתשלום - ינפת . - מכולה - סימנים י יחידת מידע בסיסית לכל התהליכים. 1 בוד נתונים , , 0 גופים פנימיים גופ םת רנ גופים תחיצוברים - עבוד נתונים מכס - צמל- לקוחות תפעול-סיווק-הנה"ח מובילים . סוכנות 5 ה ע ב ר ת.. נ תור נכי ₪ ----------0-------------- 7-ה --₪-------רררר----------- 2. מחזור היבוא ב ול עבוך נתונים ו . גופים פנימיים.. גופים חיצוניים מכס - נמל - לקוחות מובילים הנה"ח - שסיווק - תפקול "סוכגות . : מאפיינים - אוסוף'י! יעבדד ‏ - העברה,י- עבזד ה- פיזור. אילוצי - : זמן - מרחץ - כמות -. מספר ‏ רב סל . גורסים" בתהליך. 26 משרדים סניפים סוכנים מסמכים ת ק ש ו ר ת בת וך האזורים -- בין האזורים סלפון קווים תכורים 6805 0|05צ דאס 8 ₪ * אדאגס 3 - אמגת מערכתָ טלקס 27 אשז צ5 1 .2 3 .4 .5 .6 1 8 .9 מערכת הפעלה ‏ 6א!2 - אפ כן 6 . 6 0 וד וטוה - צזווזט תיאור טכני מערכת הפעלה ושפה אינטגרלית. הספה - א68ז5אהקאפזא| נמצא בזכרון. ש 55.05 %6ג06%58 =גז|305 הקצאת מחיצה לכל משתמש בגודל קבוע. התכנית והמסתנים נשארים במחיצה. ניתן לטשנות גודל! מחיצות בתכנית. סתוף זמן ע"י 6 וז קבוע. 7 לגמר פעולת 0/!. % ף8%ם5,*ט8 א6ו0 צא0אפא לצמצום הגישות לדיסק. מבנה קובץ במתכונת עץ בינרי עס -- באורך מסתנה. גיסה מבוקרח לכל המסתמסים לקבצים בו-זְמנית. מערכת שגרות סרות לאחזקה שוטפת. . : 23 מ א פ י י נ י ם 1 קל ללמידה ‏ - קורס בן שבוע. 42 אין כלל צורך לידע מפורט ברמת מערכת. 3. כתיבה מהירה | - כתיבה 6א!61-א0 - ניפוי 6א11-א0 -. 7 - --. 6 שינוי בעת עבודה -.-‏ -.העתקת קטעי תכנית. 4. הפעקלה נוחה - על-ידי מסוף מדפיס. - על-ידי מסוף מסך. י* 6א|1-א0 - כתיבה על סרט. 2.5 כתיבה ניסוי הפעלה -46 4 | הזנה 4 שביעות רצון - צרכנים / - עובדי ענ"א 209 הקמה מהירה סינוי קל הפעלה ע"י משתמשים מילוי דרישות מהיר , -עלות נמוכה ם ד ינ י ו ת פ ת ו ח ב ל ל ?+ ביזור מרכזי.עבוד. ל 2. שמירה על ספה אחידה במידת האפשר. 3. שילוב מערכות: סלקס ‏ ; 2 נתונים ‏ ? סלפון דבוך ; -מערכות עבזד. 4. העברת נתונים סלקסיבית. 5. פתוח - הדרגתי; - מתואם; - מקביל. ס א ל ו ת - ת ש ו ב ו ת 6 .2 20 מודל. לתכנון תובלה אוירית, ימית ויבשתית == > 1 1 1 ד מ == שב 1 ב 2 הב דחה כ שם שבוג 2 יש הש ב ,םע םהש מ של" א בכר ק 6 ק ךר" . +ן - בוזדרי מבוא . "אגרקסקו" היא חברה ליצוא הקלא" , המיצאת תוצרת חקלאית טריה לארצות מערב אירופה , . שו = : - ל - החברה משתמשת באמצעי תובלה מגוונים , של מסוסים חהכורים, טיסות קו, אניות חכורות ואניות טרמפ ,יעל מנת להעביר את התוצרת מן הארץ למרכזי השטעון באירופה , ומשם הפזור נעשה באויר או ביבשה עד ל*עדים הסופיים . בגלל נפח?י התובלה הגדולים , על החברה להכין מבעוד מועפד, את אמצעי התובלה שיעמדו לרשותה בעונת היצוא , כיוון שדשת השווק של החברה רחבה ומסועפת 2 ואמצעי התובלה רבים ומגוונים, הוחלט לבנות מודל לתכנון התובלה , שהוא מוצל 'בהכנון לינאר" , אשר מסוגל להעריך ולהציץ את תכנון אמצָעי התובלה לעדנה , שבוע אחר שבוע + המודל כולל במערכת אחת את התובלה האוירית, הימית והיבשתית מישראל לאירופה ובתוך אידופה סימולטאנית , 00 7- ו : המודל, היה דרוש על מנת לעזור לצוות התכנון באגף הבלה של החברה, לנתח את.כל האינפורמציה כדי להגיע ילהחלטוה נכונות . התוצאות המתקבלות מך המודל מפליצות על . 1 סוגי המסוסים והאניות שיש להשתמש בהן > 2, מס' הטיסות וההפלגות שיש לבצע מידי שבוע .₪ 3 ישדות התעופה או הנמלים אליהם כדאי להגיע . 4. אמצעי התובלה שיש להשתמש בהם באירופה לפ*זור התוצרת (אם אלו משאיות או רכבות) , > י , 5 עלוח של מערכת זד .2 תאור המודל בללזי :- 7 . מ השווק של "אגרקסקו" באירופה בנוי כרשת אשר מקורה בארץ. בתהנות היצוא -נתב"ג - בְּדרך האוויר., ונמלי אשדוד וחיפה - בדרך הים,. הצמתים מפדזריס באירופה ונקראים מרכז" שטעוך בנמלי. יםי ואויר גדולים כמו ציריך, פרנקפורט, פרלס ולונדון באוויר , ונמלי מרסי? ורוטרדס, בים . היעדיס הפסופיים ( | עמ81 ( הם סניפי החברה בארצות השונות, סניף בכל .מדינה . (מבנה הרשת נספת 1)., 271 רי ההצגה המתימסית של המודל . ההצגה המתימסכת קל המרר מגבלות הביקוס למוצר מסויים -. ה 2 4 + בצומה מסרייםת * , | ץ 2 2 " מגבלות מסקל לקטע מסויים .. 7 . , % = )א שח 6 בכלי הובלה מסד?"ם + : 5 (5 מגבלות נפת לקסע מסהיים ו ₪ = * 0 2 בכלי הובלה מסדיים , מאזן צומת 0 למוצר מסוילם. > 227% 9 זַ ב-א 2 = 7 0 2 6 % = ₪ - ות ₪: 10.0 3:4 2 + > 1% \ - 47 . . 0 %.- 5 0 + צ\ 5 ,ץ) . /| - פס' סיסות במסוס ‏ ) ממסוסים. כ:גג 2 / * ,1 . ₪ ץ\ - הסס עליון למס' סיסות במטום ) 9% +%- מס' המסוסים שנחכור , ,|1- המפוס הראשון, +- המסוס השני וכך הלאה. +%- מסתנה החלסה האם נשתמש במסוס אם לאו . המסוואות הנ"ל מגדירות יחס של עדיפות בין המשתנים , לא נשתמש במטוס ה- ,| כל עוד המסוס 4 לא היניע לחסם העליון שלו דהיינו 4) . זה מבסיה לנו שכל מטוס שנהכור יבצע תחהילה את כל הסיסות המורשות' לו הרק אח"כ נהכור מסוס שנ" . 1 . / : = ₪ > ד (6. ', | 2 - מס' הכניסות ליעד ו חסום מלעיל ע"י ; |()- מס' היציאות מאותו יעד . 2 ) ע ל 6 יפדים שונים. 6% 0 5 4 +5), 9 5 ,| ך - מסתנה החלסה- האם לנחרה ביעד הראשון . - 2 2 7-2 - מסתנה החלסה הָאם להמסיך לנחיחת. כפולה 5 : : = . - / - 7 - חסם מלעיל למספר 0 2% > גו = -- פ הכנ סרת והיציאות . 6 = 5) 2>) המפסוואות הנ"ל מבטאות את התנאים הבאים: : " 4" א. אם 9<גרב אז 2+ ,0 % ד : 0% 58 = 8 ב. אם . אז 4 , 0>וד : 2 / יד 242 פונקציית המטרה ו . 7 + 0 2 וו ם = מוצרים ₪ א - מגבלת משקל של סוג הובלה % בקטע 1 . 1 = צומת . = מס* נסיעות/טיסות/הפלגות של סוג תובלה א%(בקטק 1. 1 = קסע . שו ₪'4= *חס נפת/משקל התלו? במוצר ₪ . + = סוג תובלה, , ץְ = מגבלת נפה של סוג תובלה = בקטע -1. .= יעד סופי, - %%= מחיר טון הזבלה שהוא פונקציָה של סוג התוצרת, -י ּ סוג ההובלה והקטע + . . זאָ= מס* כלי תובלה הכורים . קטעים בהם 6 << . ןקטעים בהם משתמשים בשרותל /1 ב 1 / מופעלים כלים ‏ /1 (-'1 קר , / חכורים קר 2 חכורים ל* שררת - - 7 | /צ |.ע ו "ההצגה המתימטית של המודל אנו למדים ‏ , מדוע שיטת הפתרון למודל הנ"ל צריקה להיות תכנון מעורב של תכנות לינאר? ותכנון בשלמיפ ‏ - א יב. 5 "מ 1תתה קסע ע686למ 1‏ מ" חלק מהמשתנים במודל מייצבים. גדליס שאינם ניתנים לחלוקה, לדוגמא: טי ואנָניות חכורות וכאך יש משמעות לגודל הבדיד השלס של המשתנה. הצורך' בשימנש במשתני החלטה לדוגמא: סווח העבודה של המודל הוא שבוע , אחת ההחלטות שהמודל עוזר לנו לקבל היא , כמה מטוסים או אוניות על החברה לחכור על מנת לעמוד באילוץ כמויות התוצרת , שעומדות להעברה לאירופה ; כאשר .לכל מטוס יש מגבלה של 8 טיסות שבדעיות, כלומר עלי להשחמש במשתנה החלסה , שיאלץ לנו מסוסים נוספים -ב. ברגע שהמסוס הקודם היגיע למגבלת הטיסות שהוא מסוגל לבצע, ולחברה עדיין לא העבירה את כל הכמויות לאירופה בשבוע הנדון . מבנה פונקציית המטרה שמרכיביו הס : הוצאות קבועות והוצאות משתנות התלויות בפעילות . כל הגורמים הנ"ל הצביעו על פתרון אמבתתהינשסגק ע0₪0+ם1 12600 > כאשר הכלי הוא ‏ 1,2.א + א.8.ע.א | של % ... כעה נפנה לתאור הבעית. . הספציפית והיא בעיית תכנוך "התובלה של "אגרקסקו" , "שבאה על פתרונה בשימוש במודל שתואר . .5 5 יישום המודל , למעסה עומדות בפני "אגרקסקו" מידי שנה בשנה שתי בעיות עקריות + אל פה *א, כיצד לבנות תחזית על בסיס שבועי של הקצאת תוצרת לשווקים השונים באלרופה על מנת לקבל בהם פדיון מכסימאלי , ב, כיצד להעביר את התוצרת החזויה על בסיס שבועי ליעדים השונים באירופה כך שהוצאות ההובלה תהיינה מינימאליות , . כרור כי סהי הבעיות חד הן ותלויות זו בזו , | ב' אפטר למצוא פתרוך אופסימאלי עבור בעיה א' בהינתך פתרון לבעיה ב' ולהיפך, ניתן לפתור אופט?מאליה את בעיה ב* בהינתן פתרון לח'. במקרה סלפנינו אנו עוסקים בפתרון אופטימאלי של בעיה ב' בהינתן הפתרון "ל א' , ובהזדמנות אחרת ניתן' להציג כיצד אנו פותרים את בעיה א* בהינהן הפתרון ל ב' , 1 ובכן כפי שציינתי אנו יוצאים מתוך הנחה כי עומדת לפנינו התפלגות כמויות התוצרת לפי שבועות על פני העונה כולה , כאשר בכל שבוע נתונה לנו התפלגות הכמות הסבועית על פני היעדים השונים באירופה . בד"כ מדובר ב"אגרקסקו" על עסרות מוצרים שונים ועל מאות יעדים סופיים , אליהם מגיעים מוצרים אלו , לצורך ייטום המודל לא נחטא לאמת אם נאמר שניתן לחלק את מגוון המוצרים המיוצאים לסלוש קבוצות עקריות , השונות האחת מהשניה במהות המנדל: 7 1 מוצרלי הפרהים למיניהם , טיהס נפה/משקל שלהם קרוב מאוד וקיימת לגביהם מגבלה , הם הייבים להישלח באוויר, בגלל אורך היי מוצר קצרים מאוד * 4 2 ירקות ופירוה מסריימים סגם בהם היחס נפה/משקל קרוביוגם הם חייבים להישלה באויר בגלל אורך חיי מוצר קצרים לדוגמא: תוה-שדה, מלוגים וכד' . 2.2.5 סרג תוצרת אחריס , ירקרֶת ופירותח שנשלחים בד"כב בים אך האלטרנסיבה שלהם היא לצאח באויר ( כאשר יש צורך למלא פניון לא מנוצל בסטרסים ,. חלוקה זו" נבהרתת כיווך שגס העריפי ההובלה אחידים בחוך. 5 קבוצה וסרנים בין הקבוצות . עד כצן ציפינו טהמודל יתן לנו אה היחס טכל קבוצה תהווה מבחינת - המשקל או הנפח בטליסות או בהפלגות של אותו שבוע ליעדי הסטעון והיעדים הסופיים % 24 2 אנו הזרמנו למודל א?נפורמציה על סוגי כלי התובלה הסונים הן בים 5 והן באויר . על מנת לא להעמיס יתר על המידה בחרנו באלסרנסיבות סל שלושה 2.1 20.2 2.5 סוגי מסוסים, וְהקומבינציות ביניהם : מטוסי ג'אמבו 8747 , מסוסי 8707 , כמטוסים הכורים, וסיסות קו המתקיימות מידי יום לאירופה , בחרנו בשלושה סוגי אוניות שונים , בתוך אירופה בחרנו בשלושה סוגי כלי תובלה, משאיות בנפח של 00 מל , קרונות רכבת בנפה דומה ושרותהתובלה האויריה הפנים אירופיים , עבור אותם סוג? תוצרת שחייבים להמטיך באויר ומרחק תובלה זה מחייב מעבר בין שתי מדינות, מנקודת השטעון ועד ליעד הסופי , כאן ציפינו שהמודל יבחר עבור הפתרון האופטימאלי את קומבינצית התובלה הזולה ביותר, מבחינת סוגי הכלים שעלינו להשתמש בהם לשבוע הנדון .. "> מבהינת יעדים הילקנו את אירופה ל 10 אזורים ראשלים כאשר חלוקה זו די תואמת את החלוקה הגיאוגראפית בין המדינות ואלו הן: - 1 2.2 5 איטליה, צרפה, אנגליה, צפון ברמניה ודנמארק, מרכז גרמניה,. דרום גרמניה, ארצות השפלה, אוסטריה, שוייץ ,סקנדינביה ‏ , בכל אזור כזה נבחרה עיר מרכזית ליצג את האזור . מתוך צשיה והכרת הנתונים בהרנו במספר מרכזי סטעון אלטרנטביים והבחירה היתה בהתאם לאפסרויות התובלה מהם לכל האזורים האחרים חן פיבסה והן באויר . האלסרנטיבות שנבחרו לבדיקה היו פרנקפורט בגרמניה, אמסטרדם בארצות השפלה, פריס בצרפת , לונדון כמרכז קשר לצפון אירופה סטוקהולם לסקנדינביה , ציריך ורומא לדרום ומרכז אירופה , כנקודות שסעון ימיות נבחרו, מרסיי, טריאסט לצרום ומרכז אירופה, רוטלדאס,לונדון, הליסנבורג לצפון אירופה . . הנקודה המנחה היתה שמחיר התובלה, , מכל מרכז שטעון כזה לנקו* השונות בתוך האיזורים הנזכרים ב- 5.3,1 , אחיד פהות או יותר. כאן ציפינו שהמודל יבחר את צמתי השטעון הסובים ביותר להעברת התוצרת לאזוריס הסונים, המהווים יעדיס סופיים , כל הפרטים הנ"ל הצטרפו יחד למאמץ כביר של איסוף מאות פרטי אינפורמציה להזנת המודל , נקבעה מערכת קירוד אתידה שנתנה זיהוי חד ערכי ומשמעותי למשתנים , כידון שהבעיה היגיעה למימדים גדולים . 205 4 סיסת הסימוך . 2 י,ב.ם. . כאפור הסתמסנו בחבילות התוכנה 0% של *.ב.ם. יציות ה- .ד ווק סימון 7 ע"י* שמונה פוז . ל | 2 2 - סע שטפעוך : יעד סופ" 0 סוג תובלה. 1 סוג פוצרת > . כאמור חלקנו את התוצרת לשלושה סוגים עיקרלים > 9 = תות-סדה וירקותופירות שחייבים להוב?ל באויר . ע = פרתים למיניהם , ךצ = לרקרת פירות ואחרים שבדרך כלל מלוצאים בים . 2].|., קסק שסעון יסומן בשתי האותיות הראשונות של ו הקטק כגון: לוד-פרנקפורט יסומך עך . אסדוד-מרסיל , יסרמן א14 . 5 סוג תובלה . . - סוגי התחבורהָ' הראשיים הם : . - *סמן תובלה אוירית . 8 - יסמן תובלה *מית . - יסמן תוכלה יבשתית ברכבת . ד - יסמך תובלה יבשתית במשאיות ,. 41" באויר אנו מבחינים בשלושה תה-סוגי תובלה . ש - יסמן מסוסי ג'אמבו 25747 3 - יסמן מסוסי 3707 ג. - יסמן טיסות קו באירופה או מן הארץ לאירופה, - 5.4.4.2 גם בים אנו מבחינים בשלך 1 - אניה מסוג 1 . 2- אניה מסוג 2 .7 , : שק שה תת-סרגי תובלה . 1 - 3 - אניה מסוב 5 . 25 דוגמאות: - ----- א. סימון של משלות פרחים לשטר ְ קהולם דרך פרנקפורט ' כיד לשסער אוירי | 1 , המשלוח לצא במסרס ג'אמבו" .האר : 6 | ל 5-80 .רתא 1 ץָ : 42 -... כ המהב שטוקהולם ' פרנקפורט ילוד פרחים 0" 9 5 2 . 7 ב, משלות ירקות לפאריס דרך מרסיי באניה מסוג ‏ 1 . 1 ₪5 4 ץ || ירקות אסדוד מרסיי באניה מסוג ‏ 1 ב,1 המסך טל אותו מסלותח ממרסיי לפאריס במשאית , צ.ת.ת א.ץך+ ירקות מרסלי אר"ס אריס משאית ג, מס' הסיסות ש"בצע מטוס ג'אמבו בקטע לוד-פרנקפורט . 1 .א | ס. טיסהּת לוד רנקפורט 'אמבו ד, מס' נסיעות של משאית בקטע מרסיי פאריס . צ.ת ת.א 4 .בסיעות מרסיל פאריס משאית וכך הלאה סימנו את כל הקטעים האפשריים , ' 3.5 בנוסף לכל האינפורמציה הנ"ל הזרמנו למודל את 285 הביקוש מכל קבוצת מוצרים בכל "עד בשבוע הנדון בטונות , כמובן שלפעס הראשונה היה צורך לקדד את כל האינפורמציה הנ"ל על מנת ליצור קובץ מתאיס שיכיל את כל הבעיה,מכאן והלאה כל העדכונים נעשו בשיטה ממוכנת % 6 נכתבה תכנית בפורטרן שמתפקידה הוא לבנות רשומות במבנה המוכר ע"י ה- % מבכרטלסי פרמטר , הכנית זו יוצרת קובץ עדכונים ,מתאים ופקודות 0% מהאימות לעדכון והללו מעדכנות את הבעיה הקיימת על הקובץ . 27 1 כאמרר לעיל הבעיה בגויה להיקף של שבוע יצוא אחד ועל מבת > להקיף את העונה כולה ?ש צורך ליצור 5 עבור כל שבוע מסבועות העונה , ולהזרימו פעם אחר פעם , על מנת להפעלל עליו את המודל , 2 אינפורמציה נוספת לעדכון ה?א שינויים טחלם בפרמטר"ש של התכנית., במחירי תובלה , באפסרויות שטעוך או פניון אוירי ; בסוגי מסוסים או אונלות אותם רוצים לבדוק . גם.סינויים כאלו נבניס אוטומאטלת באמצעות תכנית בפורטרן שיורצרה את קובץ העדכונים עבור המודל , 4 תוצאות רלקהים . / : גודל הבעיה במודל סלנו הוא כדלקמן : - 2 שורות , 1958 מסתנים , כאסר 117 מהם הם משתנים סל מים . (782182168 02ש6+מ1) -כמויות סהוזרמו לפודל היז בפסונות שבול , על מנת להמחיש את '*מריחת' הכמויות על פני הסבוע כולר רבהנחה שהכמויות מפולגות אחיד על פנ? השסבוע, י הכנסנו מגבלה נוספת למודל סקבעפה: - בכל סיסה שיוצאת ל?עד מסויים תצא לא יותר מרבע הכמות השבועית, מגבלה זו *מרהה' לנו את הכמויות על פני השבוע . פתרון אופסימאלי ראסון , התקבל לבעיה הנ"ל אחרי 6 דקות , וכאן החל ה- 02,/ לבצע 6מטסס 6מ8 ג0סמ28תל ומצא ארבעה פתרונורה פיזיביללים בדידים כאסר הפתרון האופטימל* הבדיד התקבל לאהרי65 דקות ר*צה . לסבוע מסויים עם כמות כוללת טל 27352 טון תוצרת כאשר מתוכם 1570 טון בים, המודל ממליץ על בצוע 37 טיסות תכורות לאירופה ולצורך זה להשתמט בהמיסה מטרסים ועל שתי הפלגות בים . המודל מצביע על"יעדי הנהיתה העיקריים של המטוסים החכורים , ועל היעדים אליהם ?סש להסיס תוצרת במסוסי קָו , המודל ממליץ על בצוע נחיתות כפולות בחלק מן הטיסות התכורות. (נהיתה כפולה היא נחיתה בסני יעדים במהלך מסלול אחד) , ועל הכמויות טיס לחציא לכלילעד בסיסות אחלר , הפוצל ממליך עליסיסת התובלה בתוךאירופה , מספר משאיות או קרוגות רכבת, וכן סיסוה הקר הפנים אירופיוה שיט להסתמש בהן על מנת להעביר אה התוצרת ממרכזי הססעון ליעדים הסופיים, 208 1 תוצאות מעניינות שהמודל ממליךץ עלליהן: - 1.41 העברת תוצרת מן הים לאו"ר לטיסות החכורות, על מנת למלא מקום פנוי במטוסים החכורים, וכן היעדים טעבורם יש לעשות כן . 2 המודל הצביע על בצוע הפלגה לאנגליה על מנת לספק בקוש לתוצרת שמהלכה בים לצפון ומערב אלירופה , 2 התוצאה נבדקה ע"" אנסי התובלה ונמצאה סבירה לבצוע ,. כיום על מנת לקבל תמונה של כל העונה, שבוע אחרי סבוע , אנו מריצים במחסב כל שבוע בנפרד בל? תלות בין השבועות, וכך אנו מבלים את כל התוצאות הדרושסות ללא חלות בין השבועות, כאן נכנס האדם לפעולה ומכניס את גורם התלות לתוצאות כך שתתקבל התפלגות הגיונית שהחברה יכולה לעמוד בה בהוז" שכירות , לצוגמא: אם התקבלה תוצאה במודל שבשבוע מסויים אנו זקוקים ל- 5 מטוסים ובשבוע שלאחריו לארבעה ואחריו שוב לחמישה, אזי ההחלטה היא להכור לשלושת השבועות הנ"ל 5 מטוסים , בידיעה * מלאה שהוטאים כאן לאופטימום וכך הלאה , כיוון שהתפלגות הכמויות על פנ?* צעונה היא בקרוב נורמאלית אז" גם התפלגות צריכת כל" התובלה מתקרבת לאותה התפלבות 8 2 5 כוונות הפתוח, ‏ . - בקטע זה האפשרויות הן רבות . 1 "רפרוררורר להכניס למודל את מומנט התלות בין השבועות ,ולהפוך את העונה כולה ליהידה אחת עם התפלגות המתאימה בין השבועות ובתוך השבועות. 2 להביא לאינטגרציה בין הקסע המקצה אופטימאלית בין השווקים השונים על ו סמך אינפורמציה מאותם שווקים, לקטע המקצה את אמצעי התובלה להובלת ההקצאה האופטימאלית הנ"ל במחיר מינימאלי . 5 ובשלב אחרון לנסות להפוך את המהלכיס הנ"ל לאנטראקטסיביים ביך המשתמשים בפועל,.קר" אנש? תכנון באגף התובלה והמחשב, כאשר התכנון הפרילימינארי ייעשה ב-./.5816 ,) אך כאשר תתקבל ההחלסה אלו כלי הובלה לתכור, והתפעול .יעבור למדיום השבועי ביצועי.להכין כלי אנטראקטיבי שיקצה. את התוצרת בצורה אופטימאלית אך. יתהשב גם במגבלות אמצעי התובלש שנהכרו . 6. ס כ ו ם . :+ . כוונת מאמר זה הייתה להציג כיצד ניתן להשתמש בתכנון מתימטי לפתרוך בעיות מעטסיות בחכרת שווק גדולה., ‏ *ש לזכור דכר חשוב הפהווה תמיד נר לרגלנו : -- הפחרון הניתן ע"" מודלים מת?מטלים הוא בבח*נת הצעה למשתמש התחלה טובה יותר לקבלת ההחלטה מכל נקודת התחלה אחרת שיכול להגיע אל*ה . המהליט ויהיה המהיר והסנוך ביותר , וזאת בְגלל ריבוי הנתוניס וקיום '‏ הקומבינציות ופרמוטציות רבות של פתרון, אין בפתרון של המודל בבחינת "כזה ראה וקדש" , כאן בא מקומו של ו מקבל ההחלטה להכריע ותמיד ; אחריות ההחלטה תיהיה עליו . 29 200 6565 פתפמנתטתת15 א0ע אעלצפצ5 עסתצאסס אפא1העאסס אפא1ע-אס אה צסנעסתפסטת 20265 861ע152 , תסת136 שִבְּבָבג3 :פס -ת1686קת1 בתה3 68ת86516 ת₪66 285 ת5+566 1סעסתסס 6ת1ע2-ת0 תת 68 שמשת 1סעפתסס ₪6 מ0+ צ16עסתפטת 5סעסע 152861 6ת6 עס ₪664 6 .18158 6תה 06ס6גפת 0% פסעסס ₪16 ת1 %10+6₪28 עסתנ1נהסתסס 05 -ת1 ,81ט1עעה 616 תס ש6ת61ע0ק6ת ע02ס+ 1301116165 | 5,566 אתה סעססת1 ת06כ ,פע6ת1הפתסס 05 6עט826ק40 תה חתנ נַָוְתהּת->תסק % 1008610 66 ,ע082606 1065 05 560366 צתה בת ת680 26 .6עסקא6ס /סנתפ ,פ6ת6סתסס ,.6.4) 16185+ 568605 165 05 צעםתה 6תה ע6תנהסתסס 3 הייו ,1 15 ,6תה ו מסות 6 צהת (.660 ,עסתשאס ,0086 סעסם 6 ת 6160650 05 002515685 5056826 55668 6תך7 0 מ50 פ6ת61טסעכט5 שתסתַהכפתהע> 40 ע6טס ת16ש ע6ת60466 165טבסת 4 ,פתס1פעפטתסס ,6ת0280%1 1041081 ,ת108610תטתהסס ע6פ5ט ,הַתגנַבְַתהת 6 05 5 6 תס 260065 תסתסִָתהת 1865טסמק ת566ע5 6תך7 /סת1א:הסת6 ,תס861התס+ת1 0 ,5801116165 5602886 6 4 עצכ 5600% צ670%6 6ת8 11565 ש8ת1אע66082 מה 1/עע ת1 ת1666עש 15 ת566צ5 1סע6ת0סס ע6תנה6תס0 תק12 6תץךל -ת06 ת128%10ת8ת60 106+%+0 6שתם +0ס 370/168 184 6ת6 תס 666ת6ת16קת1 .ת05810ע62 ת1 668 6בטפסת 10886 %ת066ת6ק06ת1 תה 15 ת566ע5 6ת6 ו תסהםע 06ע80%6ע 8 858 עס 150 ע66תט 6ת11-תס ע6ב61%6 60₪666א<6 06 תהס בתבּ + מססמתטת עה צעכע 5פט0ס6ת1%68טת51 6כ - 58. 16נת .2860 תג מסך 58תע1ט6ע 5602806 תטת1אה3 .565סקתטק 68%66ק0/ע606 עס 5ע6פט -866061 6תס 1₪05ק %1100665 320 15 תסג6סתגי א16קחסס 6פסת 6תם עס+ . שת8 80% 815% 3330 68%6686 ,לת161585%1טת ת1 104165ס0תת660 066ת8808 8 ת5+5%6 6םתך7 ץצ150[8 6% 0ס1תס6תההתק1ה8 6ע8 815מ1ת2ע66 6ת11-תס) שַםת08%6%61ע02+ ת60ע50 25 66 55 6 מ+ 5668 8 טמסבָבם 66 :128%10ת0208 5116 6תה8, (165תט /צעסט 800685-81260% ת1 צסת6%%1016 תטת1אהת מ50 שַםת1טס11ב 752% 6עבה % גטת61>קס 85 ₪611 88 מ628%10ת66 עסססע 1 שתתה 08606סט 0 | .ת611128%10ט עס+ 60ת1ה6ת1ה 6עה 8ע6ת%581ת00 80082666 05 51165 הר .178068הת8 8%68%618%61081 התה 6םת1111ע 5 8ס6פססלטס : : :וס 0 8 ה ת1%123%10מט 0 ב 0 6 161 " 58008 צנתנפם וש +צס - 6 ,,שמת1סס1ת5 סת161עהת םת1 ב128610 1 התס+ת1 "יי 0 66 תס1 58066 6ע8 ,8+₪831% התה 6 מבשתב שס5[1 08216ת8920 6מה צ5%6688 6ת6 שת1סהתהת 0% שבַתְסנַָהת0 . 60026 %- >מסקות+ מימסון עסם פעסם1הטתסס 5000 צְ[6םהת1אס2קסהּ 5ס 66 60 >תמתשפסטת1 6מ1+108ם510 " 395 1 ,פעסת1ה5תסס 9686 שס? 16מַה11הטה 6 שפטת ,תפב6 תשטס ₪110 166םהקחתסס שַת1סס1ת8 -6% מסתש 6תה8 >%נסס ₪18 8% 08118 תהט 651106 + פמ מס 130 [ע53פסס6תתט 6פּטה08 60 ססם 85 0פ עסתתהות ה תסום ת+ 18068 ,6סמסם -ת5681ת8ע2>) %תסשתק01) 4ַת13תהת 6 662061 616 60 86183 / : .(.650 ,6201105 ,62108ת88 ,₪28 ס+ 1686 פבת >ממעס1תפ. 900868 2 6 5185 0% שפט 6-ה 5 בה 51265 מס צפנגל 1 סונהת 828280108 המ 100 05 סצטפהסת 8 -תסס צ018ס1פ עפ 0+ 1 05 סק | 00118 ] פעסת1ה68תסס 5 פפעט יי 6 8 6 1 טנ 8 תה ;8ע6ת₪81 " -181016 יי .צם., 4מ1אסהע> 6 צ16ט10++61 6םת6 ב1%ש סט - ,8עס> ס> 164 עְנְנבּנסְבּת 6 ו 1 6 שש ש6פהט ת1 169תט נַהט . ס+ 6600%6686 28566 'ב68%53 6מה פותה8עטסעק יע66טקתסס +ס 6תשות8606100 6 -6טסשנקת 1 . 6 תל פּהת 0% 5166 '6510181ת6פ ב " . ת1108%10כק3 18'ת6 ס6נסת 616 05 5088 -עס8תט0ס80 5 4 שתנגסתטסססה ת1 סתסת [8 % בג צ686ע81 6ע8 פתהעשסעס במסטפ8 בעפתש ,פטסעסק 18עסט שתספתנתסעם . תסות6ז 6תהּ 1סססמפט1 ,אעסצ שאסא 1618866 ,56ט ג פסמט6ססתס 16מסט-1ַב6 | ש6מססאם -.1. עס %סטעט עַ5 טעסס שתט 86 שת1ט1עעה 8ע6ת002681 11טקע - .8 4%ם113%1 טתפמטס600 8602846 ב צֶם 66ַָתקתסססה8 סעה8 בוא 38 גסטם סכ 66 +0 8868 6תסת1סמסק 8ם6 811 6 מס מ8%10ת308%1 8מם סתבת סגה ,6מ4+פט 5 4 10086103 8 8 5+ 6 8 6ת+02%8%ס . +ס 8ב1810ט1סמנוב ד מסנט ,טמסם 6ם8 8210 686 סש -צ6אס צסץ מ , צע600598מ 1% ,תה 8 1 6 מס ע16628%60:%סע % 5ס+בט 0 6 צשַת1 1 ,516 808019166 8 26 .400098 8016ב6518ק צת181סת 68 6ב - 3 6+ שס+ 8תמספ 3ע6ת681מ60 .108660-מס 826 צ6םש6 0 6 עסנס ס> 80008206 ם1 * 5 ץף1>תהנון) 101% ה8 סטהפם 6סם 00 סהש פעססעסקאט -.ם 4ַתנפט. ,8029 סט 6 תה צ108%12 ס6 60008 ת1 8ע60ע0%00% עסבפס מ1%ח 60406162 ,2801115108 סעססם. ע0ס? 6מטסע וס שת1טגם 8 ב 8 > -68%ע6 -- ב -- מסע+ 6416 הס | .טנס סותם סוט 1 מ 9%0 88 - 6 18 תס 1 פעסם ,62888 0% 6סת18ס ה 8 מש6ם ששכ .0 קנג8 8 כסת51 .002606א6 תהת% 6סק: סעם 8צפת81מסס פוי ,8ע6ת1ה5תסס +0 צסמתטם מממ 66 161 88118 6 יי צ%קת6 שַתנ1סס:תה /- סט ₪86 48 8 ס> 0 6 עתהפהסט שַת1קק1ת8 6ת88 פת> 60 נַשַ610ע 1 .גת 6ג₪ צע5 581168 דַע 6סע 616 252 ,- 6 קוח צפ 1168סקט5 15656ת₪8 ב צע 6066606מק 6עה 5כ1ת5 שת1הססתך -תחסס 62060666 66 811 6ת8668111 צעתהקחסס שַתנסקס1ם5 66 -נ1תהת ת26666 86187 6ת 7‏ .8662120665 ע61תם תה פמ6ת681 -0826 6ת8 16150261 8 עס 81105 1הט1מעה קנ1נםת5 6תה8 2656 05 0268610 6ת6 עס? 2118 סטסת1 תה 05 ת8610ע82ק6מס 1ג5 6תעספפסק 26 תס ת68610ת02 7215 .600265ע עסת1ה6תסס 8510ם .תטע ג28%6 001081ת600 תה םת1 06ת16ת6טתסס 86 -661 612606 502 66ת665%61 6ע8 פּעפתנה6תסס ע0-600ם-מססע ‏ .8 .6ת06551סמק 66208661866ת1 סטסם1% פע6סתסקת1 60 צע106 עס" 65ת6תת514ת60 66ט10סת1 פע6ת1הטתסס ע162ק-162-60ע ‏ .מס --9 8ע8 5ע6ת681ת00 656ם 7‏ .ע6סתססת1 שתס תהת6 6עסת .ב600 שסם 6ת6 תה 301116165+ סעססם שתם ת1 %%66ט56 .5500 ₪0 66תעטס6ע 15 ע6תנ1ה6תסס .(1.0 8286280 566) 6165סחםע ‏ .ס -6עקש תס 5ע6ס6עססח1 צעַ 61817686 6 עה פע6ת1ה8>תסס >עססחך מססט צתהקתסס שַתנקקנת5 6ג6 תסע+ 855ק 6866 8 0% ת%68610ת56 5 0856 6ם6 ת1 ע66עס 8611062 8 עס סעסם 626 60 צעפת6 ע6ססחס 6םת8 פע6ת681ת00 ע16ק- 2162-60‏ .פמע6תנ1ה68תסס צַ%6ח6 66 0ם 766ת6+פ5ת8ת6 - צת5?1ט50 ע0+ 260601266 פע6ת681תסס .ת08ת6ע02+ 568 שת6 עס 2606065666 תסתשט 566 %6ס ,2601266 6עה8 פעסת1הטהסס 2811 שצסתט 08565 811 תך -טסחסס 66 תה ע6סתטת צ616ת106 צֶם 526015166 15 ע6תנ1ה68>תסס מז .ת1008610 סת6עעטסי185 280% פסעסק6ע צ68108561ת10 ע66 6 ,686ע6601ע 15 ע6ת1ה%תסס צ6קח6 תה שע6תשט 08565 311 15% 8 5ס6ת656עס עססטקחסס 6ת6 תה 62181>התת1 15 ע616ת1606 ,6 ,5126 05 18ע1662ע02 6ת% ת6ט61 ,06108685ת08 50168216 05 ץעסתגה8>תסס 8651266 ₪6 ע50 6סטסע, 86ת58111 6מ8 צתהקתסס א -/ 25 1 . 5ת1008%610 סתסעעטס מ2ע61ם6 ת1%ש ע6ם50466 :1 משת1*ע:סטח :ת5556 6תם הס1שט 8550018566 56658 88%68 תגהת עטס+ 6ע8 6ע62םך 116 צ6ת681 תס ףמסשעמטס ₪16 .1 6 סבת ₪6 .2 6 פמספתנ1ה6תסס 80082666 מ6ת16פתה8ע%2 6ת₪ ‏ .3 6 1068 תסבַסַסַַ5תע6> 8811 ₪16 .4 עסמתנהפתסס 680 ע0ס+ 6ע600ע ב פהם 116+ ע6ת1ה6תסס 6תסמעגטס 6םת?ל 3 ₪8מ600ע ת2806 .שעסקת1 תס 60260866 עס סעסק 6ם6 ת31 צ61ת26עטס 8ץ>ץץ? 2 510צתק 8+ 4תהּ ע6ת1ה6תסס ₪6 05 צ616ת166 6ת6 6תם ם1 "10 ההש 168 %ת50סצם 8 0ם 48ם1ע2ע6+6%ע 4868 85 ₪811 35 . (.650 ,פסתהת טעססק 6ת8 0ש1ג5 ,886658 6מט402326 בַת3 1הט1עעה) סמסקש 1+ ,8 תמ.0ס0סכ פה ע6ת1ה6תסס ₪16 הס1תש 86 8166 תסבע 6 6186 50 ע8116ע6 60026ע 8 ם1 265180866 15 ,6תס 6ת6עעטס 66 1 66 תפס עס 66 ת1 ע66ע8ס 6ע1ס6ת6 5'ע6ת1ה6תסס -מגוס 6 תסצ5 עַקסס 8 פת1ה5תסס 116+ 660082666 ו 6תי' תשש 6086681 -6-נסכן > 16%6 פּהם סֶהםת₪ מע6תנ1ה6תסס בת680 05 %116 6ת6ע .תס1>סה5תהע6 0% 6עסק6ע 61 66 שתנשסת5 קשתה5%63 6ת61 66 גוסו סס ה 58 5116 6ב5106םת628 6ת 7‏ .6616666 15 2116 6תשעמטס 6ת6 ת1 6עסס6ע 6םתך ת6ם% 18 16 .65פסקעטק ספ עס 66%5ש סלש 8006 ע0ס% 66ת1בה6ת1הת -% 0862 6806 156021081 ת628%610ת90 8 60 66:ע62צ5תַ62 68 מסת1הטתסס יי 5 עססס 8 5ת581ת00 5116 108 צ6811 6םע 6 גווס 6 שתה3 8618686 עס 666תפתה ,0268066 תססם 58 בנגש עצתה 6ת01ע80 ע8568 צ6811 0168266 15 6116 15ם 7‏ .6עסקפע 05 כמה5% .גפהעס 116 6ת6עעטס 5 6 מב צע6ט600ע עס 65פססתטק 3616 26701266 -26 66 50006 51163 ספגות 5 68058 66ע51 6שסכ8 6מך ,תס8%כ בתה 6612815 6 ות תסע+ 68%66קט פתפעעטסתסס 05 פ6ת6ת6ע1גו 83 16655טסעק ע126מ1טקס 2/1 .ת628610ת0ף סעסק6ץ עס+ 5002068 6תה 205 קט 61:60 עס? צע1תס 7055 6ת6עעטסתסס 6666 ע60216סת1 566 4 ,עמהע16כע8 6ע8 %65 86ע600ע 626 06ת 51‏ -. (5צ%6 ב16ש) 21165 מסנסה12תה6עס תה ;5668 6868 62656 מס5 תס 66010686 -פהש ב128610תהש:ס - 2- % 0 * 2 - 6 ,עסטשטחסע ‏ -6ם6581ססעק %6181ת56006 1081ת0ת600 60 8150 16כהתפתה צעסט 8 עַָָתהת ,5665 6263 6 05 שעטסהת 6 ננה תץ צנתפות 6 60 -ת41580608 אס51ת6טס 168 ב6נש את15, ,ם86061%10 60026ע 0% 66בע ב14ת .% 05 מעסטה5 תם1 615082464 פה 8+ סע 5602866 מעסק 66 5 ס6סםפסבת5 83 65ת656מק 5116 בת 6ם7 -68₪5106 18 % 3602876 - תנסעסתש צהעעה 81ת810מ02ת266-61בס 8 85 ת1נה6תסס ו 6 05 וי 6 .8665ת600261 ת066818ע032 צס 6 68 ע 6ם8מם6026ע 66ת1ם06601 810% ₪16 ע0ס+ 0665כע1ע3652 311008668 ₪26 -תסס 8 16 26 ,006668 מס גוס 510%6'5 66 תב 6תסת6טבתהת 8 -1מ516 %5ם18 עס ו "ת0:016806ס+" 616 ,%61%162ת106 ע6םת681 סעה %116 618 6 65עסס6ע 51081צתק 6תםס 6סת51 .ע1351116 הט צת1ץ5 1גסבת צע %1518216ת1068 שעה 6תה ם8%ת16 ת1 6תה עשסתטת ת1 68א1+ מ128%610ם8שתס 8853 (1) 1התסגשפת 1/תקע 6ת6 , 06ת5006 10% 8 58 5מ6כתטם " 6 מספסת 85 תסקט 8601866 89ח, : 10810 תטחוס עצפ -601 ע50 301116108+ טס תס 5צ5 6 ,6ם11-תס ₪566 משתח | ? . [6מתספ:נסק 1 -מסת. עמ 6 צ[68951 תעס% ה תב 0 התג 6 צכע 8 6 05605 1 תגותהס6 ₪ 8מ611121ט 6רטתסס התה ,תסמ 3603 ו 8 ע>1>סתשגות 58 152861 3 ([₪1% מ66ע802 מס 68 18 עספט 626 ,00802 6תה 1/1ק ת16ש 46 5080685 *תבּנע מ תס 6360 11 קה ת680 ע0ס2 הע50 20911268 | -ססּבּ הוה )וט 1 13006 שטקה 1‏ .םג 8 ם שה - % 0856 ת3 8 6הּ 8 ת66ת50- 656098 תה עגפת 7% הד ריר 1 8 0 עס 6עט811+ 6 6 ₪3 3 51616 8 12 26002666 06 בבס פּתסבסְסבּ5תהע6> 6מ616 סם סטס ,= ססעב 168ע6ט1 1261018081 צ1תס תסתח - ע%6 "תמעאםע" 626 %ס 6ותהּצטסמס ב1%ש 6111266ט 6קב פמספפסע 8תם 8 416שת31 15כת51 | ו 12 250 1 1ונסת 4ַתנפט תה צתנשקמסעק צס 6ת11-תס 0 :15 ותהּעשסעס ה 11פקה 301 18 - 1 סמאם בה סע 18 ַת6551ססצם 860 25 .665400116 5 506017 ס טס צנ[הּגופט : פחזה נ טסנע 80 110פקת 6 :0188565 סחש 60ת1 ו 6גה פותהעשסעם 8 - פונס 986 >שססס6 / צצפט 8 פמבצפסטס 4ת1ה-קט -עוס 616 ע50 6פט 1[החצנסת ת1 1 פמהעססנס שַת661קט 5116 6 . , :6 מסתנבה6תסס 6םת6ע 4 עס+ 865ע600%ע 28510 ש6ם 0208068 - תע1עא. .1 צ4תנמתעססתסס 8868 פסס6ססת ‏ .6עס0קא6 עס סמסקת1 מ6ת66תח "ת8610מנהסת1" >תסמנמטס 6תה --[ ו 1 צְע 5 יי . 60%8ס 1 5סףצסס תה 1 ָ.ָ גוס סב ו מסנ6הּת:ס+ת1 68סְ006 - האתתאפת ‏ .2 5 .5602806 ת1 6ת6ת1806ק 6ת8 ש6תנ1ה6תסס 0% 8 ו6תה 3 ה בש ע6ת681ת60 -8סס6מתט 18 עשתנ1ה68>תסס 5 .6:11 מ1008610 5% 8 -6ם61טס:כעופ 5 112 405108668 7 .1116 ו / ו % פ6מסתסטסת 6עספ-ת1 צתנתנססתסס 8868 0 - ?התא .3 הסע+ עס סט פסטסת עס 86םת1%61ת8 0% 68%16ע 88 ע6תנ1ב>תסס. סהּת 0 התה 81162 שסת 26845 ו עס 6 | | + . 2668. יסעסס מסץ+ 6%16 :תס + 006 5 אטאפ: .4 עש8566 5116 סת16פתע6 60 6צ0ס6ע 501115 ,6868 6%16 27 .516 0 .1 שףתסעעטס תסע% ש6ת8616%61 -106 50168216 6ה01ע8666 ₪0 4866 תסע 06108866 - תתתחפדא .5 6ת1הסתסס 15 .ע6ת1הסת0סס 6ע00א6 שַתנתססת1 עס 86102 .6תנסטסמסט5 5 ת2ךע< 6 םהמ 15 -₪06 60 ע6שהתהת 5020106 66 עע ₪566 15 ,תתלאתםח ,תהמשסמק 6ם0ס עה3[טףתה606ע צמהע>1כעה 5008 מס+ 5116 קת 66 05 %65ת61086 6םת6 צ1%5 -תסס6ע ת1 9586 665טם1ע8%6% 8110080688 6גם סם 69060%6ע ב1%ש צְבלעהטגופ -058286 מ61ם6 ת8ש630 פּע6תנ641ת00 שַת1תססת1 ע0+ 31685 5502866 שתנשתסת .156105ע₪6 -00811 צע ₪568 6ם תהס ,01א1? ,ההמשסעס פתסתהתפתה 81ת6₪2ת66 2 סמספצטס 6ם6 ת1 60096ע צעתה 05 518185 811 צסטעט5 60 61תמס5מ6ס 5188 4 מב פססַהַבּת0 צְע28ע16מע8 6662 6ת8 51165 קהת 6תה מע6ת1ה6תסס .0 4 עס %066ע6 6ע8 51165 66 סם 00685868 1/0 נגות מ128%10ת268ס 5116 םג פסִסְָתה8ת0 5106םת60א6 שַתנשס811 185מ6סת ת6-1ט91 . פתהעטסעק תגהת 66 05 מ60000118%610ע שת1ע601ע2 שגסםת>נש -56% 6281ת66 8 תשטסעת6ף %1106266 6ע8 פסס6קט %116 [המעסת 11ת -06ת1 860106 ההעשסעס תנהת מ680 שַתנאבת פטג> 85212 6ת1פוסצעט5 שסגט .תס : 0%5ס011ס+ 855 8ב פתהעטסעק מ628610ת49 6עסססע/ עמ סט שח 1 ספת 606 05 50806₪5 6ת6פ6צס 6תם 05 טשְסתפּסְםת5 8 -תפגא ‏ .1 מס שתבטנ1עעה פעסתנבטתסס עס% 08265 106 תט >תנעס -פת9ה0 .2 .סנעסענ1ת5 806015166 ב 6 ₪0 606 ו עצס+ 08265 ש6ת10861 6תנעקם -צַתג 0‏ .3 .םנע6/קנת5 60151606ק5 תס 1088666 עס שטנטעה סם 616 פע6תנ1הסת00 811 05 1156 סתבמק 0005-‏ .4 . שנע6/ס1ת5 4 טס%5 108680תט 80608117 293 4 צ300811 יו 1 05 1156 סתנגעסם -0009 .5 -ק1ע6/ק1ב5 506015166 צס+ -. עסת1ה6תסס 166+52601% 6ת1+ -1905 .6 .0 צע פע6ת1ה68>תסס 6 הס עס 6 14 -עפאם ‏ .7 עס+ 5568טספתט 26 60 806 5ע6ת681ת00 811 1186 -מט2דק - .8 .שנע6/ק1םת5 601+166ס5 י>עסם מ1 צ61ת6עעטס בעסתנה6ת00 811 1% -8200% | .9 . 5ע6ת1ה68תסס 6עססת1 ע%0-600-8002 1 05% 866 1156 -1ת 61‏ .10 48 מס 002588אס 6ע 0 8 פע6ת581מ00 1 1156 -פאםע ‏ .11 .1 05 פסעמסם 5 עססעס ת1 כש1ע6/ס10ם9 משתבְִּת558 שַת1פט 0 ץצ נעססעססבּ 0 1גת -סעק ת1108%10סק3 20/1 6ת6 תס 16 ת1 306108660 0 %נ . תע 8060181 250 2: 0 66 צס 8 מא 86 68ע660ססמק תספסם 5260181 -ס6גו8 סנה 03 46 .5500 62185 צַפ 056 עס" 568%%5 556695 צעהטמ11 0 6-:68110 3 ת1%ש ע6ת6086% 311003666 צ10811+הת 8 עגוס+ צס 6 85₪ע512 6ם6 6קצס 60 צ1תס פטהג 5ע62ט שֶהםת6 50 .1 80010806 60 ע66עס ת1 שתהם תהעשסמק 6651260 6 05 3 ש8ת81גו1סת1 ו %מסקס6ע 8 1 עפ שפנ 6 06ת51 . עס 8126 מ610ע 6 ,6עסס 16 8 8ת1ע61ע 6ת%1ט0: 50% . 668צ0ס%11 0 ג % 60602 288 ת815%66 615 50 צ6811 >68קתט6 6ע8 51165 קת 6תה שע6תנ1ה>תסס 8 ש6תיי .תנגה צ61861061ע2 15 צעשטססבע ,6עט811+ 815% 0% 0856 םת1 שַהת6 .: פ%תסתקס1 2606 שעטסטע עה 51015106 טַת1ג132-2680 5+ 65ת6100706ש660 6עגט6ט+ סקתי :ע עְעַהַת1ת611עק 8ַת462601תט שטסת 259 ' / 66 סף 0026400666 ש6ת61ע 15 צ6ט56 צ1116כ56351 2 4 ץרפ 6 בבס 815ם66101 1161685ש 614מ-בְַתהת תת זס צ251ו60ת%8ת568ת1 6עסקפע ס> פעספנטטטטה 51616 צכע 6ה) בתנוסמה בת 0% שטס ,60ת1 פצסת1ה6תסס צַמ 65תסתסטסת .בהסעה 8076ע5502 ע6שעטססה%טתהםת 3 ב1%6ש מס1>סתטר[תסס םג ,ע16צסת%גות 8 6תץ 6 8מת1ע:5106ת0ס0 6ע8 ,%תס6תק1ט64 שְתנגנְַַָתהת עצ6ת1ה68ת0ס0ס 0% 66מהנטף 6תה 00200655028ע₪102 ב16ש 65תהעס 0% 1 סם ע6שטקמסס %6281ת06 6ת6 חאס311 18טס. 15ת7 קנ 4 38 ס0ם שטסת ₪0 6תהעס 6ם5 ס6 עס % 155816 5 80% 5664 18טסחט צ1פטסטת1>תסס 6תהעס 76 .5166 .ת510מ0ת61 66עת> ת1 ת51610ס | 200 1. קבוצת דיון מס* 8: . 1 "רשתות מחשבים" יו"ר: ד"רי. פז את סא 1מא- 6007 050 א1 6א1דטסת מפסא - צם - מפסא פאג מודגק-צם-ודדאק אס עס *‏ 282 152861 --7-7---7--------- 7 + 1 616ת8ת 50 אעסאס6ת ע6+טקהסס 10 4 05 ,2 ,ש64230111% סתך 61518 66 ת16ה עס ,8 ,/615ת6קסעסה 6תף תס 6ת6ק86 60 תאסת5 ת66כ 5בת ,65ת3מ46 . .אעסא6%ת 6+ תקטסעתף 150566ע615%5 15 1086 16++128 0+ 6826 ת16תא פמעת+021ק81 קַת1סט0: סאף 8ת1ק610ט40 ע0+ ,6ע6ת ₪566 15 265%1% 15תך7 1% פשפתנעטפת6 על 7ץ61260%1ת1 50 40 ע6ת7 .54016 6ת1: ת686 4% 2 +0 6ט1אץ 65%ס 6ת1 5 28+2106+ חטסת ת6תא ,ה :78106 ת061%81 8 610% ת81ת6ל ,]| ת1 65קַתת6 6תד -60₪ 0% ש>תגוסת8 8ה% 60 2618506 15 ,ה ,זתהספתסס 6ת5 0% 4106 6ת1 .8660068560 826 טס 6ת8 ,02%++6 ת512128%10ק0 6ת5 60 551 0 915865 6תס ת66עום 81ת10)הסטק -ת6 165 ו %נסא66ת 6ת5 ת16א ו 5 + 28515 56 תס 66ת05%81 6 .%ת6מתסננע אסזדסטפסתדאן .1 1% תע 50 86 5186 ע0+ תחאסת%* ת66ס 5( ,מ162לסעק ת128%10ת%1ק0 קת11טסע 6תך7 5 מס00%1812801 81ת10+ת6/ת60 סת 4%תז 86ה4116ת6 ף1ט16++41 סטל קַת%026511ה1 תה8 6 פ6עט8את 5528562165 קַת1סטסע 81ת1+קסםעט5. 15%10,ט160] .66%מ ע%1ת1616++6 14טסס .6 5ת51₪018%10 ע66טקש60 עס 15166ע6ץ תסטס 86 6ַתג 2:4:5 4 ת66ס 06 5 עס6קאק פטסנט6צק 8 ת1 ,טס 02%66א סטב( 6א %5לסאסת 66ת1%6א5 612001%6 עסץ יי 5 1086 16++28 %ת656עק 66 ת6נתא ת1 לבא 6+ ת66א65ס 5ק1ת5ת2618%10 '. 605ת0₪8 11 ,וע 86 0ם ע+694280111 165 6ת8 אעסאספת 8 הקגוסעת+ 6 תס 08566 5תת418021% קת61טסע 81ע51קספט5 690 4650116 6א ע6קבק 5גת 4 פ9ת1510ת66+1 6ת8 5ת058%10סת ע0ס+ ,3 .06% 50 26+6266 15 ע6806ע 6תך . 5ק1ת5ה10+ -8ק א6ת 66 ת1 (865ת8ת6 עסתגת תז1א) 26008106 826 ת16הא 0% 6מ50 ,560061 6תף ת1 .000166655 ע0+ תקבעקבץ אתסוודטא א0016710 פסמפהסן 2 0 צדךתזפהקהא6 מ .2 הוהיקמוחיקקפטר < - אי 4 88 , 02%א65ת ו ו תג 2 הסתה8צס 6ה השטסעת+ א10+ 6ת+ 5 66 (1) : | [6 632015 115 56ת4841 2% 4 ו - , : 8 211 - שן גן (2) סופת 6 תס "קת103801" 56 8 ו 8 505-תסתבעס 155 ת1 66ת81:ת60 65ת6תבעס 0% עססמטת 6ה6 ם ת16א (5) , 12 "ה 0 מ65 -1ע615%5 15 %צסאססת 6 תג 1044 16++28: 6ת+ ת16הח על 0 6+ 6ת66+1 1+ 5 טס 6עסת ה ו 5 עסאס1 תז1א) 15 הקטסקת+ 66תגוּס ; . (5ת6151100%10 0 תג יי 6 צנ 6 0+ סופת | 48 04 ץ63280111% 6ת7 3 66ת6651 תסתף 15 0 5 ץ1תעסת5 4 4 >< :1 - 66ת26%60 0% /1551ת1 6ת+ ת+1א 15 תעגק .1 .עק * 21 14 85 נְס מסת8על 6ת+ 0% 66"2ת100:54" 81ת4%10ע62ק0 (51₪011%164) 6 - ,תא / .4 -362 ת1 ,₪ ,ש610ת6קסחסת 6( 50 3 .06% ת1 2618560 ת66ל 85 60ת46%1 50 2 ק+80111ק64 6הך 1% שת 4 ת060 85 16 .%ע0א66ת 66 הקטסעה+ ת610ט0ס1ע015% א0ס1+ שת 0% -6%ת 516 תס ש ,8ת10861 6ה5 +1 7 0% 65ט410ט 8ת46620851 הת1%א 6856ע6ת1 60 65ת56 ק .תְתִּסַפת0ס %60% 06 688 %עסא 566 0% עסטסחסת 60016 (3 .868 ת1 ת2106 85) ]] 6ת8 2 ת0%66ש6ס קגת5ת2618010 15תך -6168ת1 1ע556710סק-8 תה 15 ,66ת46+1 85 ,2 26084056 ,2206655 קת1טסע 860081 6ת6 .הסקט 4661666 8116867 15 קת%1ט0ע 66 8+662 6781085666 56 /1תס ת08 סאתס ,608 ? 1265ת1א8ת 518% /5028562 קַתנסטסץ 8 ת05581 6ה8 ע61%016015 615 6086ע6טס סץ ‏ -18626 06ת40₪8 128%016 5181ת560₪6 66ע60012ע 6ת6 תף1א %עסטס6ת פה 8ת10861 16נתחא 6 111 586 5תהת071%ק41 5028656 ₪6 ,(ע61תג8/ .₪1 תס 0262866 [11א 6א ,55ה6ת 5 ון תס %5ת6ש6ע6ת1 56 קַת1ק66> עפ ,אעסאספת 66 תקטסעתם פסתסת6עסת 1‏ 5281216 6תס ,תטתנת1םת 155 60 1 קַתבקת1על 116ת (200565 20551516 656סעסת5) 551516סק 85 אס1 20551016 1 , 5 סא 5א550710% .3 ת%31ע0ס 8 ספ ,א ,1 הקטסצתם ת0%10ס415671 א0%ס1+ 16181ת1 6ת6 4 ,א , *ינסשל6ת 76 6 תס 285606 816 4650215066 26 ₪0 פמעת1%ע8120-קת61טסע 6ת6 ,ת6צ1ק קַת61ס ון 8ת10861 .35500610 0% 56% 8ת1א50110, 4 מ6ש6תם 5085 ת6ט5 15 קַת10861 אעסאססת (5טס1נט6נק) 6ת7 ע68510111%ע (1 ,%עסא65ת 56 על 8060₪₪068%66 26 ם68 65ת6ת6עסת1 6ת4608 16++28%+ 81ת8401510 .9 1655 0% עת8 קת461:גו547 סגוסת1ט 6 אע0א65%ח 6ת5 0% 5ע81ק-81ת1ת161 11 .65ת6608 0% ת%610טס1ץ015% מהנס+גתט (2. . 5ה6מ6עסת1 %16+518% 81ת8061%10 616ה18 0 260065866 שַת1סס 0% ע116נסהססלק 60081 :0 85 66ת00%681 826 55ת6תסעסת6-1ת8ת00 6ת 1‏ .65ת6ת6עס6ת1-ַַתבמ5ק 6ה7 (3 5 10000565 6 שת שתב 6ת51 ת1 7ע%51811ת50006 540166 15 6ת8ת46 6הך (8 46 885 2 ע6050/-6ת00608 8 ת1 855620166 826 588016 6ת51 תסש21 686 - . - -**(1) .₪68 תד 06 פטסבט6עק 6ת% מ0ע+ 55280566ס5 15 66ת05581 50 ע6660/-6ת2608 תס8ם (ס ת1 656206 826 (*40) 5 פקת2650151 56 6ת8 (%ת6ת616 עס %ת616₪6) .1 פשת61ת0ק602265 ת1 (420) "ל%6650-%5ת6ת6ע6ת6-1ַת4ת6כ" ב *:90ף6ח 108066 6ת% תקטסצתם 200566 826 5מתסתסעסת1 528%216 א6 .קתנסטסעסת סא (4 -2000126 45ת% 8%( 260811 %6 .6ע6ת5 156א6 8126807 סת5 5שס1+ קת620001ע סוסת+1ש תג ם16לסצק שתנפטסע 1₪81ק0 6ה5 שַת1ט501 ת1 01%165ו10++41 616 01 שתס ב4ח סת6מ % 16₪ססעק-א10+ 0067811 56 60 ח%10ט501 אסת 8 ע0+ 681106 ם1 0608056 *186+ 681ע 6 אא פנתף ת8 2051165 1 ץנתם ,עסט6אסת ,0168717 .580216 516 ת6806 1: 2% : 84 ת10סקעט855 515 (5ת1168%10ק80 %יצסא%סת 6106 ת1) 060066ע2-עטל 8 5( * . .5 ת54510הסתונ?פת1 5180162 50 1686 8150 ע1קבתט65צק 1 65 8150 ת68 (9%5) = אנעז3 %צת200012606 8 /18%1/61ת6ך ** | 2 -26ע00 42 ת1 165עפת0 6ט851ק6ת 6ת 1‏ ."68115 קה2616851" 16נתט 8ת1תט0ץ9ע סא (5 ,אצסאספת 18 ת1 6+260500 816 55ה8602006 א10+ 12656 .%5ת6ת46626 אס1+ 50 6תסק5 -6ע" %5ת6ת51ע6ק 56 50 88ת2610 פסת 40 5(85 65ה6תהעס ת1 %5ס1+ פַתנקַההת6 סטסתסבט 46625 ה5₪6 ,5ת1168%10קק8 (6תסתק5616 .6.8) 24001681 ה1 ."פתפ8ק 168566 -6ע" 8) 5069/1066 0% ת8%510ת1ם601) 8 קת260065%1 68115 0% עפסתטת 6ת5 תפהא עטססס ת06%%66 ,ת60%10תת6260שת1 אסת 8 8ת260₪6511 ע6סתטת 516 תהתץ ע86ע18 15 ("16856 ת066 85( %לסשף6ת 6הם 66 626( 6(ט855 4150 %6 .ע41ק [8ת1תע16 5146760ת60 6ת+ -8180 קַת%1טסע 81ת51ק0 6התף 06+026 ,3006 606ת10שת6ע 5צצת46026₪6 6ת 0% 6168266 .5 ,56064 06 60 ,תת21% 80ח1ת81ת6ע (0ע26 תסת 6ח8) 6צ5151סק 6הף ק1ת 0‏ .65ת6מ6עסת1 6ת8ת86 6ע051%1ק2 (6 -סעק 6(ת%6 ת1 ת516628%10ת60 ת1 ת58%6 6ע626202ת5 826 42 ע6650ע 6ה5 +0 165ע52ת6 .65[גת ת128%10ת1סקס פַתנצטסע 20566 6הסתק5616 ת1) 5%1+160ש3 56 ת68 ת%10קהט855 5 .5ףתסמסעסת1 0% 5 (7 . :1 8885 (5ת8221168010 52 פעלשת11קאה5 ה18ת הף1ש 6ת8 %תסא65ת 1086606 8 ת1 תה 266ו8559 56 ת68 16 - 5 05 עש6סמטת 6הת%ף ע2851ו2265 .15%55א6 תט1ע6001115 5585151681 0% 6ת%1 5086 -סעקק8 (1₪6-58016+ תסט1ק 6ת8 עגבק-81ת₪0101 ת6ט1ק 8 856) 5027166 2000655 סבת6 ."16168506" 8 ע0+ קַת85%1 5056 0% ע6סתטת 6+ 60081 ע8%561ם1< 6 עס 261566 56 ,6ע6+0ע6ת% ,ת68 6 6 0 %ט0ל8 הזאק 6תף +0 805% - 7 5606 60 שת1עגת 65ת0 8קת1ת81מ20 6ת5 ע1תס ,5620166 ע0ס+ 260065565 חאסת . "%5ת606ע6ת0-1ת6608" 60ע51662ת60 56 626+026ת 111 עשת ע1תס 6תג חסת-8 6664ט0ל :2 שעת 6ע6001ע פטתף ₪6 ו 1 >> 1ב (5) -. 8נ סע 1 1 << [6 ב תס% 6תף ע0ס+ 2 הסתגצל הסיסת אס1+ 6ת6 קַת61ס *1א4 = 4% הסג (.0551016ק עסעס6ת6תא 1%566ת0 6ס 1 5 ) .ץ560818561 6166ת15.(8 42 ת1 קצזת6 ת286 .5פתה6ת626תז 0% קתג61תג] %ת66תסק86ת1 (8 ּ ה680 202 8ת200%1 תצ0+ע6ק 4ת8 ע6650/ 016תא 6הת: ת508 6א 16קת51₪6-58 ת686 6( . ץ1[%ת066ת6ק66ת1 812 81ת1תע16 6אטס מפסא-צפ-מפסא פאא אד<-צם-18ל ‏ ,4 ת10ת56160 %181ה56006 8 50 1686 86508117 111 ,6טסס3 46גת תסנגזקתט55ה ת%ק61 6תך -81ת%56201 ת6806 8% אס1+ 16++%28 [8ת8001%10 26001206 6ת1 .פתסגק 1הת51קס-סט5 0% 568 106 ת1/6ק הת680 8% ע%1ת06ת6ק86ת1 0160ַתגּת פקַת61ס צגאק 6 שתג8550001 ע0+ ,/ע6665522ת 8ת1ת6+591% 6+ ת16תא ת1 ע8ח 526 חאסת 8ת1ע5166ת00 :1 עגת 6א 66ת02+צ6ק ק10811ת(6606 15 ,5ה8%ק ת56סת6 1 6606281 עס6תט קת1שגוסת .ב .1 10681 ע46תט אַת1פטסת ‏ .ל 5 6 .אעסאססת "811266ע%5ַת66" 8 6605ת [0ע%ת60 81ע%ת66 ע66תט קת61טסע 6תך 6 5 טע סססעק) 16תט 8 85 %66ת1906קה1 סטס ע51811ה56006 56166866 קתנסס 5 6811 50811 6| .01ע%ת60 81ע%ת66 עסבתט (/51ט00ת58[םצת51 665סת /:6618ת62זת1 81 : .קתנ%טסת ה28%-קעל-ת28% קַת1פטסץ +0 6קץ+ 22 פוא ,הזאק 48 85500516 4ת3 60056 60 421565 /055101116ק 56 ,5אצסאס6ת 415%2100%04 תך 4 8%-(412ק-81ת611>) 6ת6מ6ע26001 06 616ַתאת 56111 %6 .01ע62ת10681-00 ל46תט 5 ת1 ."שת1>טסע 46סא-ס-46סא" 4 50 8 תסשת6 מ2ת0+ע62ק 6 ,(ע6ע6א0ס .6ת1ס + >תטסתה /ע666558ת 6 6שגת 50014 ,ע51טסבטטס ,66סת ת686 ,שתנסטסת 0% 6תגת תסט5 .1% קתנ%1ַת6ם16קח1 4 ת4661510 10081 8 קת₪3%1 02+ 66066ם "66ת611186שת1" -51ת60 6+ 264665 8%( המק /62ש6 6ת8 ת680 0+ 66ת 06 ₪0 גת ,ת4601510 8 שתסם8 ,561605 500164 16 .06655עק -ע84550001 (קת1ז888ק0עק) 165 קת1צט0 66סת 66266 תס קת1/ע6082 עס+ "8%6'5"065%ת%י6ת0 56 ,066ם 615 ב1%6א %5צת6166ת1 65ת6תבצס שתש . 6655סנק ע01ת8%1-8556ק 6ת6 ת1 ת8%ק 065% 66 אַת051סת0 עס+ 6ת0 .5מת812021% סא6 %צת656עק 76 5א0110+ >בתא תך 1 סתּה+ הס6תבעס "065%" 6תס 8ת56160%1 ע0ס+ ע6ת06 6ת6 ,קתנסטסץ ה86ק-ץס-ת46ק 84 . קת1סטסע 6ת-ץל-66סת 6+ ת5,1א6ת הסג 8 ת101 > 6א1וסת 1 ת- צם-1ד0ת. 5 0ע26-חסת 2051516 ת686 עסץ+ 6810018805 "0005201102 0605281" 8 ,6סת₪65 615 תך .א ,ע81ק [4ת61] ףת6ת62%1ק 516 ת066%66 הפאק 118016 565% 6תס ,40% תה 0+ 16864 ]1 0% 41865 211ת5 5185 6168%6ת1 66ת00581 517ט10ט6עק 650165ע 6תך -56 865621066 מת818021% קַת1ףטסע 6ת5 ת1 .אעסאססת 6ת6 0% "ק08240111%" 66ץסעקת1 6 21765 ת16תח 6תס 56 26 50 66ע5166ת60 6+6+026ת 15 ת8%ק 0655 6ת ,א0ס1 שַת61ס 4115 (*צסאפס6ת 516 על 8060₪₪064166 15 %ת6ת6עש6ת1 אס1+ 6ת> תסתא 4]15 [א8תנתנת 1% פש6ת6תהעל 66 הקגוסעתס 0% קת30600068%1 עס 400%0% סתשטסצס 3 4 686 6ת+ 5" 1 ת8%ק מצנס+ 6 סם 86615108 ת1 ת10סקת8550 קַת1אס011+ 516 ₪8%6 6 ,281025 11+7קת51 סך 1% 6ת8 ,קַת1םטסץ ת85ק 16קת51 ת%610קט855 אסת 15גת% 6811 06 .82006 ₪806 /812680 4 05 6ת6ם6ע6ת1 תה קת1ץ+58%15 02+ 66666ת 10%+ 126ת6 56 85 26016565 21 ,ן/856ק16-2קת51 8 עס 4166תאת 56 50811 % יע 3 5% + 1 4 ,> צנפם 1 ה06%066 4/8118016 1 ת8%ת10 +0 פה86ק 811 +01 56% 6ַ6 6ס 0 60018166 15 תס1סקתט855 חסת עש0 .56160566 ת266 85ת 6בת5 פתס 6ת6 6ס 1% % פ8ת6006551ע * לט 0% |[ *א 1 ,0 *15 / וס 3% 0עס2 תת4120+1% 6ת 7‏ 5.1 95 3885 אסת 15 6ע6600סעק 8ת1פטסע 566סקסעק 6תך ו ת1%181128%10ת7 40*<0 + ,56/1606 6065ת % ע81ק-81ת1ת502 +1 765% 7 1 ןת (06%.8 ת1 16168666 06גת₪6% 6ה6 8ַתגפט עס .2.8) 6תנץ ב% 812ק-81ת1תע56 אַת60%1תת%62060ת1 1 ת8%ה16 הס1א 855 811 0% 6 ע0+ עסףקתס 15 56% 6תף 1% .55ת61606 165 05 ע6סחגטת 6ה> 56 אק 266 .1 0516215685 ,8 ק556 50 80 ש6ת8 6תס על 1 6תסחה6עסת31 ,1 ת050ג0 : 1 6>, 1 - + 765% (5) 5ת008510 ת1 ת6צ1ק 85 ת10סקן(8550 קתנ6טסע-ה85ק-216ת51 6ת5 (8 אס[6ט חה6צ1ק 85 /111%ע568510 (ט 211151631 ?0[6 1 4 ₪ פ' 5 5 1 2 5500 5 ק5%66 5500 4 -0%82 ,5560 6א6ת 50 06664ץק 6ת8 ₪6=ק 565 ,5₪00055%81 826 56565 תססטס 1% 7 5567 50 0ק 4ת8 1+ק 50 ק +תסמסעסת1 156 556 "ְ( 6 0 1 = (8) 1 ה ב%+א2] צר - ו (69 יווויייייייייויוווו-.115415 0[ > 112 18 7658 6 5662 + 04515 56 תס 66ת1ת46507 86 50 ,%6ת558ת60 6ש5151סק 811ת5 8 ה הס1ט 1% ,עס6טפת8 8%176ת8+111 ת8 81765 ₪655 6ת6 1% .66ת06216א6 פגוס1טסצק 34 16 35500016 ( 15 4 0-5 565 .1.6) 6תס 81ת0251 6ת% 85 6 הסאק : 1 שת 6+1=ק 56% 0156ע6ה05 .9 5500 60 קמט[ אק +1 765% .7 ק66 1 600 1 %ת6ת6עסת1 156אע6ת0%5 .4 556 60 תעגס6ע ,8+1118%1/6 6ת% תך 5 בת אגח? >1 1% 765% 8 556 2 .עאק ת1 ת1/6ק 5ת5106628%10ת60 6ת5 8ת011003+ עס 66ת00581 ,108% תש1ש .4 5060 50 תעט6%ע 6ת8 ק 26565 ,6ש1108%1++8 6ת% ת1 .ח0ס61ס 6 05 228606 6(" 6856קט ,6תס ע2 > 6ת6מ6ע6ת1 *40 % 6 056156 6 8 855066ק 85ת 6גו81, 5 + 8ע:818 ת8 15506 6ת8) 2ע6164%0ת1 . (006ו81 016ת65צת% 56 8ת260065%1 812ק 81ת66701 ות גת 6 6 א 265 9 566 (9 < *שא 3 ,% .אגת = א .1.6). .>> +1 765% 6 0+ תה812021% 56 2655825 50 ,3 ק556 0 תעטססע ,6ע1108:1++8 506 תך קת1תתגות 811 5500,2650% 156אע6ת0% .5617/1666 26 60 ענאק [את1ת-6ם סאסת .6 6ת1ם >א6ת 6גם ע0+ ₪815 4 15 631% : ץ+1ל5( 8%(+ 5ת516028%10ת60 6+ 6ת8 תהתז0+1ק81 515 ת1 ₪566 5ת6008:10 6תך .1 '- .ץ22601% ע0+ 6ע6( 0115006 826 165גו2 165 5 5021606 0% 22806 6ה% 588 6108%65ת1 8 5:62 קַת1צט0 1550660 מ:818 6ת7 .2 4 עגת 1%6ת5 1(15 .66ת1556א6 0% ת10ק6ע 261811666 155 +0 סטס 1+666ת5 1 818 6ת7 .06ת65ת 8ת1ט05ע 15ת5 +0 ע512811%ק0-פ50 6+ 50 806 צטססס 1 שת 60 ת510ט501 86002856 תה 8065 תסהח 6168%6ת1 50 561/86 6ע626+02ת6 .תנק 66ת02%81 56 50 666ת מ16ל0ע2ק קַת%1טסץ פת1סגוסת ה8%ת-עם- -(28% 5%6. תס ת215005510 5.2 6 בו 0 6 5 מהף818021 6+ ת1 0560 ]4 +0 6ט41ע 6תך -2ע%6 ת680 ע0+ ,14 66ת00%81 15 09ס1+ 0% ע+61ת6קסחסת 6הם ת1 >ת6ת6עסצקת: [8תגאגת 6 ת1 .56166666 15 |]]4 0% 6ט81ע 81תנתגת 6ת: קַת101ע0עק ג46קי6תס ,שנהק-[אתנת [הס10תא ע0+ ת8%ק 665%>עסה5 6ה6 ,55680ת1 ,56166560 6א ,ע6ט6אסת ,תתפגַעַסקָ81 566סקסצק 8ת620851ת1 +0 ע06ע0 ת1 ,ץ11811ת56)06 06ת581כ0 826 פהזאק 6ת% 25 .165סת ת > 415 81ת60000610 66 ת1 5פַת1ט58 60 1686 14טסת5 5גת6 ,תזקת16 %עסאס6ת 516 תס 05ת0ק46 תה ע%811ת6ת1ע6קא6 66ת1ת4601 .6ל ₪0 15 ב 0% 1₪06אע 6תך -%281ת00 16 8% 50162256 ת68 6תס ת68%10טקתס6 +0 >תטסתה 6ה6 ,ה10ת8כט18+תסס -ע06 6ת% תס ,66%02%5ת סתסהתק5616 ת1 ,6ת8 ת50106110 ת8%ק ת686 0+ 01162ע%ת600 .1 88 0166ע50-+02806-0 1%%60ת תג 66ת1ת(606062עק 6ל ת68 (8 ק556) תג(8180216 6ת5 תב אפפ אגהל + 6ט1אץ 76 - ,8/5ש 5076241 07 -0ת00(08 1%%666ה6ק עס 6066600 81חגאגת 6ה6 6ס 0 אאת [א8 קַתנתט55/ .8 ת1%10ת062+1 קַת0110091+ 6ת5 ,% ת686 ע1+0 56ט ת6תס6. עגת 6 0% אנ תי - )10( )11( )12( . 1 = 1 . 1 צר 5 ₪ ב 1 ) ב ₪ 8 77 9688 66 %0 6416018506 ת66כ פאת נן4 תס 6תטסס 8 תה1%610ת46+1 615 תסל+ פַ כ 4*1 = = <אאחק4 ש? ‏ > אבת 1 | . << קורו אמ = 1 ת16א שיש אא תג 2 7 > 86ת1 21765 ת16ת 8%חן* % קש2ףת26016551 עס ,9 א%עסטפסת 56 0% (%) ע666ת418 6הף 0ם א8ם1 קת618%1ת ‏ .םס ע + % > א1884 , .ע86ספת1 6ש05151ק 8 ע ת15ש 6 85 05 58515 56 תס 66ת46%6:1 6ל ,.6.8 60016 ע 6856 615 תך ש6אזדטסת מססא צם מססא ₪תך .6 הח8+10:ת6מנונ5%ת1 56 6עגת 0 06םט8550 15 66סת ת680 ,7 %5עסשס6ת 1002566ע415% ת1 תסתף 15 הס8ק 2 .08515 10081 8 תס 5פת4601510 קַת%61טסץ קתגאבת 02+ /ע666558ת 5 ת6תבתס ת16תא 60 85 ת4661510 16 .ת6תבעס עס הסתאצס ,7ץ1811ש5ת6ו560 855680168 ת1 8126807 הסת028 185% 6תף +0 066ת-6ת6 6ת5 86 ת58%6 15 ,5א6ת הסאק 56 ת301 60 אצסאססח 6ת5 ע0? .אקַת10051 66סם-/ל-046סת 85 הטסת% 15 קָתנסגוסע +0 6ת%1 15תך .16 :1 הְ686 ,16 מע0+ע62ק 60 0 קַת5610 1% 60 66566תת60 65ת6תהעס 6ת6 0% תסנגתח ,א ₪ צס+ ,אסת% 60 5 (8 1 .%ץץ7)י"> 5 6ת3 ,8%ת1=1,2.....1 תס1ש סנ 5 6גם 0% 5006 % הגס6ת8עס. 1% 56 60056 50 תסגהח עפ 16גרג קָתנסגוסץל 5% 48 אסת> 5811 (ל .אפת הסאק 6ת₪ס ת01ס[( 0ם פ5את -למט5 עטס ע0+ מת818021% שַת1אס2011 6תף 50 1686 ,6/10₪517ץק 66ת%581ל0 2650165 6תך .קַת0061ע 66סת-ש66-5סת %61₪81ק0 תת+021ק01 קתנסנוסת 06סא-עְסֶ-46סא 6ת7, 6.1 6 0מ|56166060 ,066ת 5166260ת60 56 8% %ת108ס6ת1 65ת6תהעס 6ת+ ננב 5% 1 566 6 15א 55878) .א8ם1 ....... 1=1 תס1ח ,[ .(1 ה6אַת16 [84תנתנת 5 % 6ת6 ת1 הסתעס 11258 7 1) 5655 56 60 קַת1קת610ט -860000 ת03 1185 56סת+ ע1ח0 ת26%81 ,56160506 50 פסת6ת8על 56 08 006 2 6 )14( :1 6פס0ת5 .1.6 .ןג 106 -001110666060666 > דט 8 - (411 + 13) .אה 15 1 ת16תא ע0+ שתס 6ת% 600056 ,65תסת8של ת6ט5 קחפת 820 שעפת 18 -5 562 6ה= 8% 5 תס 811 02ס+ סט ,01555 הסת8צס ה506 סת 1% 4 ק6ס -1חנת ת+1א 6תס 6ת> 60056 6851016+ 56סת₪ קתסתה ,תסת+ 9 48 אַת0051ת6 50 6 ת1 %6ת6001%816 15 ת16תט [| (6/נט ] 0% 8100 תגוח . ק+080861 1% 5 סחס 8 6 פת61טסת 66סא-ץסל-46סא 8 % ת215005510 6.2 :0 85 ת1%66עא6ע 6 (8) ת0008%10 16% ט הבל 4 ה1א [9 + * 3- עסטס 8ה5%8ת60 8 15 15 06680256 ת10+התתט5 56 0% 6טס ת58%6 ת566 5ב .אב 6עסת .הזאק 6ת5 ת1 5 6 411 צסת ץ ןֶ? ת31 פת8%ק 50 8ת5610 18% 65ת6תהעל 56סת+ ק1תס ,66סת ת680 85 ע5346ת00 210 6 6 8600060856 50 8016 4ת8 ,0665ת 1085ט26ק 85 6415687066 ססל ו : / : : . 4% פתסמסעסת1 ת60056 06 411ת5 [41 + 65(גו81ץ 66 ,]41 10126צת₪1 0+ ע0266 ת1 סגת5 %להת6ע 6ש . - . :01105 85 5" צס+ 6גו81עץ 182265% 16 65ע₪1 זא( תסתבצס 6ת6 ,0 > מט נ6ט6ת6! (8 פס. : אלל שש .ת6056 56 811ת5 0 מט 6עאת 066ת 51861766ת60 6ת: 8% :צת6166ת1 65ת6תעס 61181016 411 1% (ס 1 50811656 6ה5 קַת1צ1ק סת8ץסל 6+ 60056 0 15 60 ת68 ₪6 565% 6ה% תסתם יְּ .|[%| +0 74106 5281165% .1.6 ,478 60 תסגסטס1ע+ת0ס 1 : .ת([021%ק6.81ת+ 0% 0%סצק 8 85 6עע56 86004117 ת3ס 5אעבמסע 6טסס8 6תך :1 8585 66ת05581 56 ת63 15 ססת1 שתק51פת1 81ת2401510 ת+1א 5 תי קתסתה "9ס1+ ג6תהעל 80:תסתסצסת1" שתם. ‏ 8 1 + 11 8 1 1% . ב 2 - :ט 5886 ו 3 -%1ת00 ע0+ 68286157 50811655 0% ה6תבעל 6ת5 60056 (ג 10 .-)ָ 0 >.ט 1% . .השק 6גס צָתגגות (ג3מ1) קת10881 16 600815 16855 85 אס[+ תסתגעס 504ת6מסעסת1 6הס .1.6 ,0 ם מע 18 .תס6פסת6 06 14טסת5 6828611 1878055 0% 6 6 7. 5 סגוקסס 108866 8 הקגוסעת: %5ת6מ6לס6ת1 6ת2ת60 16++513 אַת1תטסץע ע0+ פתת+312021 790 61 6תס תז91 46815 קתנמטסצ 6ה71 .566סקסעק ת066 שעת אעסאס6ת (ת68%10גתגותם60) 6 >ת% ,6מג+ ת1 58016 ת680 45 (6עטפת1 50 15' 312 :155 .516 ב 456 ענגבק-1גת 5 ס1++178 ,6עגוז: , 8[1ת8401%10 616תג( 0 א%עסאס6ת 6ת> 0% 2 042801116 -2618 8 6פגו 5מ1ת81007% 706 .6גו81/ 0551516כ עותבאבת 155 8% 6ק%6 65'15ה6מ6עסת1 הסגתא ,626תא6150 (פת56א6 506 60 ק15%10811עט16) ם6טסצק ת66ט 45( סאת5 קנהפת10ס 6 תג 2ת15%1א6 תסבזטל1ל+415 אס1+ 6ת6 +0 ,8 ,עש61ת6קסעסת 6הת> 60 7 2018565 -%(5110 8 ת1 565%66 ת66ל 6טבג( 5תת+1ת3[120 56סת+ 4תגה6ס 14685 ת1גם 6תך .אעסאשסת -518 6168%066ת1 00081766 55[םגו65ע 16 .5ת4%10'נו512 ע6+קע60 קל ע3א 5שת6ע419%62 ע1 עסתת ת16תא תס אצסאסהה 6+ +0 5621066 +0 446ל2 6הז ת1 %'ת6ש6שסמקם1 %ת1+168ת 8 ו מ . 2 .1 6655 שעת . 005 - .8 ' עס+ 141%8] תסגתת166 56 מסע+ 2תעו08ת0646 .1 .%סעת %תבּתץ 50 65ת15א עסת8₪5 6ת7ך (/6251%ט1ת0 צטנט( 161 6ת> גף1א ץ621םעס+ ,ת61ת5 .א .עק ,מ621%1015 0%1/6ג5%510ת60 .ת20/1691 :0+ תסתסם . .צק תג ,610 6061101181 4ת8 %5תסת00₪ קַת626511סת1 ע0ס+ 5 זר 000 . - ה .1 81ת1? 6תם 21 ת68+10 תגוס ת: תק266651 %1241ק0 4ת3 קתנסטסת 41תנסקס" ,1 תג 1616) ת10+ת6עת00 ממת1 ג75 6הף 0% .7206 ,"665א (1971 11שס2 . 5ת3-'ד ,"₪655 8ת168+10ת0מ60 הקטסנתך אַתנסטסת 07%1231 תס" 1 .גג , 5ת168%10ת2ג6080 תס םםםך - 1תגוותוס) 108666 +0 040401116 קתו[6תג!] 128%%16 6+ ת0" -ג00₪ תס .%ת60 73 100 שת 0% 6סע? - "5א02%א65א ת0ס851ס ש6תט1 ,תס+קת1ה35/% ,56345116 ת1 1616 5ת168510ת 0-5 6ת3 56026 :0+ 105 קת1סטסת 4306176" 4 .סשת1 .2206 1971 ,"865%07%5 5ת168%510ן1גו00₪₪ צ66טק 60 . 5ת168+10תנתו 60 תס , "6%907%5 ת16106080163%10 ת1 5624562165 קתנסטסת 6311" .1 0 5 .סא ,429 .01 5פת164%10ת2נ000 2160521681 ו .167 -168תגו60₪ ת1 20116165 קתנ%וסת 0251241 +0 תס1תאט1בעת" ,ת168110ת00₪0 תס 1028 .5ת8ע1 , "ת114610ו511 עס 8665 תסבסי , 1-2 ש6תטל . 7325 188 ,"5א%ע0א0ס6א ת60₪0168%10 566גו215%210 ת0" 0 56%5) 1964 ,1-9 05-12 ,5756025 5ת164%10תוה0) . . (683ת028מ16! .00 מאאת 8ת61ת26500ע602 פםץ .2206 ,"655א ת168%10ותו60₪ הקטסעה1 קַת61ת1ת ת+8ק" 1 קעאטת18 ,7 .סא ,114 .701 6% ת66010תת%6160ת1 תס %5ת5%781ת00 1081681סקסך" שַת01ת1+6א5" תס מטונפסקעץ5 1964 66 0% .6סעק ,"ס1שסת 2 .005 ,5-164 .01/ ,"ת26518 1021681 6ת8 012001%5 7 .פס ת168%10תט₪מ0ס6 0% ק08080111% קתנ41תגו1 6 תד 30 ,5 ,5 ,5אעסאס6א" ,"108060 ע151ו60תסקסתס!! 5אצסאס6א 9. תעיתתתא5‎ .1 12 [1] .1 ,0666030 [2] .] .282 6ת8 .1 82ל [53] 4 2סנטת .6 [4] ןאי .6 ת06108ת68 [5] 4 .1 82ק .1 התט06063 .2 תבית [7] . .22 [8] .5 15085 [9] .1 282 [10] -פפ ן הקנוסינ(+ קת1סגוסת 046א-ץפ-46סא 6ת3 ת86ק2-ץקט-ת+3%ק2 תס" .ת4%10-בק6צק ת1 - "0:%5א66א( ת168%10תטתת0) 108466 -י [א ' ]11[ 82 1. 56 |5.6] שחד דג אהסאדשא אסן דג6 ]אטע 60 השדטקאסס ה | על <* 1 ו 9 * %-. 6הסטסן| .4 6הה ‏ 67ה066 .6 , בהה51 .5 , טבה8]! .4 , 7161167 66ה76א] 1% , 4 ח9ף!6658 [[6ב"5| 0% א"סאס6ה "6:טקה60 4ה3 הס[63%[הטתהס6 6[קה]5 3 (,%6"5טקהס6 66"ה+ חס 58566 5| א"סא60א( 6ת7 .66:ַה656חק 5| הס|ן:3:ה6ת6וקהו .6"5+טקהס6-]ה|₪ 1700 626 סאם שה 155 [₪066 5560/370ץ5 .88| הב צ[6הבּה 65 60חה8 65פסקחטק 51785[/6והו360 07+ 5664ש 5] ה6ס5ץ5 8%! 6הך ץ0ק0-60"ה 6ה8 ]068 3 60 665|[צ567 פה|6655סזק 08%3 6ה||-הס 4ה3 ה3%6ש 0מ5%6ץ5 66א6!קט0 ץ[[ש1 3 ההס+ 6"5טקהס6-והוה שהז ‏ .א%"0סשש6ה [הה]ה 16 .סא60ה "%6ה|]"ק6[6: 5[280[6 3 ב/ט פַהוה6:וא5 8655896 0: 660|63:66 ה 6שן8%"+5והוה0ב3 6ה+ 6ה3 מַהוה59/%6 8655386 6ה+ 0% 6חטפבה שחך "סקהק 8!5ַ0: 0% הסושזסק חס[בּה 6ה1 .6060|צ6ז ץ[6%וזפ 5| 5:ה6ההסז|ץה6 1 פטס 66 0% 8526665 [68[ַהה66: 6ה: 0% ה3:|0:ה656"ק 0: 6600160 15 0665507"ק-%0-"066550"ק 5706 הס 3666[ק 5] 5ו85ת602 זב[ט73"5[6 | .א"סאם6ה 6 .הסן65הט+? >ף"סקקט5 [הּה[0ת56 [הטס|ץ 5'אזסאם6ה 6ה+ הס 4הב [60ס%סחק %ס 651006556 58516 506 פַה|הח6טסף 65[ט"-6הטס"ף 0% 56% 6ה: 5| 00067ס+ 6זטסהה 66]1|6ק5 586 8/6865 5567ב[ 6 .הס|:6:58שה60 0-575%6₪8:-5%60ץ5 :50 ץ%3טפ|": פטס"6משה 55| 0% 6ה8 "066550"ק 1700 606 6ה+ 0% 6 0% 5006 66567|565 ח6קבק 6ה: ,ְפַה][6[05 ה] ‏ .אזסאס6ה "6:ה[זק6[6ם 6ה+ 6 +01 5006 35 [[6א 35 ,9ה[565% ה0ו64"8%ה] ה] 566ש 65טף|הת666 > .68? הס[:8:ה6ה6!קה] 6ה+ על 18666 5[65[ש011116 אפודסטפסאדאו ‏ .1 - סא 9ה]66%הה600 0% 6ח חס [63% ] הטמאהס6-ו%6טקמס6 6[ק51₪ 3 46567|565 ח6קהק 5והד חן 5 [ההסן:3א 70[!|66 [5786| 6ה: 3% 605ז5ץ5 "6ת:טק600 "3[|ה!6155 6 8 פַה|36% ,7334|| עפ 66ה465[9 4ה3 66ההבּ[ק 5ב א"סאש6א 6הד ‏ .467053[68 ד|5|8 ץפ %66ה606!קהן 5בּא 5/5160 6תד .70[166 [5786| 6הץ 0: זס5|צ30 [68[ַהת166 ה פַה|ההה|? זס] הסוסה:]סקזס0 !| עפ שה ,.0:| [86ז5| 84| ,.56] 6"5טקהס6 8 6חה 08ס]:635[הטההס6 06+ 0% הס|:6:3ק600 [[ט! 6ה: הפוא 156.0 ה6זב656 6 ץ[5ה665" 46076 6ה 7‏ .0[[66ק [5736| 6ה: 0% 5ה017!5]0 9ה]6655סזק . [8חס|6"8%ק0ס 5 !₪086 0+ 8%! ה8 צ[6הבּה 606 6+ הס 23566 5[ אזסאס6א שהד 0 אפן שחז ‏ .(| א<]0ה6קקה )566‏ 6"5:שק60|[הוא 1700 600 סאם 4ה3 ,"66550סחק , להשתקס[6ע06 4ה3 פַה[הה3!? "0ס] הס|+הזסקזס6 ₪7₪4] - * 4 ,-675שקה00 ך|18ם - 1 + ו 88| -2א< 209 . זסץ 4 15 (276 :"56ט60000 פַָת|[06655"/ 08%8 6ה% 85 0+ 60 %67+6763ת) בַה!06655"ק 6318 6ה][-ה0 85 [[6א 85 הת58%6 465[/ס"ק 6ה8 565סק"טק 5178%]76[ה!800 -[ה!]ה 6ת 7‏ .א"סא65ה [3ה[1670 ץקס6-6 3 4 60 568|6 [[508 3 0 665]%"56 ץו|[ט] 8 מזס+ ,575160 (845?) פַה[60:!א5 4655896 20[|66 6ת+ 64הבה , 675>טקה 60 8 8[ע 1731116 6!69"80: פַהות6:!א5 הבה פַה]5:07 0: 666[68%60 ה516ץ5 66א6וקט0 65 45ק 6+ % 6חס ץ[תס 1]₪6 ץחה + .%"0אס6ה ח%6ה]7"ק56[6 66[]שהס[]תבה 5|280[6 0 88] 6 50 4] 0 5] 65 ץ[5ט60הב+[טה]5 בח3 75 106 הות+]א פַה[ה6:|א5 8655896 פאס[[3 א"סאס6ה .6חד 8 06₪ח38 פ5הה"פסחק הס[681![קקב 0% 56ש0ה51076 6ה1 366655 50 6.7%45ה57 0% 5675ש .ח66טקהס6 8%] 6ה: ה| 66הו%8ה60 58565 ?דווע אהסטדפא 5!הד פגש צחהא ‏ .2 "שפמשה 3 הס 58564 ה566 835 %זסאם 6א 5 >ח6ת6[קחו 6 ה9ףו065 50 הס|066!15 6חד' ח[ 66]+]51ט[ 6ה8 [ת8510" 56 50 השטסחק 5בה תה6|הא 0% 6867 60075ב? 0% :ח]אסן|0+ 176 6"6א 67!567:[8 הס|466|5 חס[8ה הד .67052668" :1 |8606% 6[הסה60ם מה6ך 6הסה5 6 60 6ע]800[|015578% 6 5 0 ץ:|[|85ק68 6ה+ 3%ה+ 8%66ה!651 פבּא :| 0 636] 6[טסא אז0א61ה "6:ה!"ק6[6: 575168 פַָהוה6:!א5 6558486 6ה: הגוע (06ק2 6ת:) 0% %ה6הש"טשס"ק %ה6ט6"ק 6[טסא 6ה3 +ה6מק!טף6 פַה[15%א6 0% הסו28%|וו|:ט 66עטסזקמו 48 שת .65ה]| הס]:63 [הטתהס6 6ה3 06605 ,5[הן1670 0% ז6פמטה 6פַּז3! 8 97ו76ס+ ה| ץ[+05ה) 2,000,000 1| 0% 6פַההץ 6ה+ ת! 376 85ַהוע58 מ67ם-פהסו הס]:63|הטההס6 07+ 6ִחַזהה6 6356[ ץ[התתסה בַהוץזט66ץ [הוע]::-הסה 3 נבהה (/6ה6""ש6 .חן :566530 [68וַפס|סהה66ך :0 85 85א 6%]%5ה26 [68[ַהת566 6266560 01% 15%[ שהד 0ז 6ח8 ץ[6ש]6%%661 6חסח +הש6הקוטף6 פַה[:5!א6 26|[|%ט 10 ץ%ווופב 6הז- ,5הס]:5%3 6 סק + ז6פהטה 3706[ 8 %0 8600655 "6002056 06[עסחק 66601 %טפ 5% סאם ה561066 הס[:1676ה!] 506 ה[ 676356ה! הה- חס +63 ] הטתזהס6 16 צושההה (66ו[סק [5786| 6 הוהתםוא פ5קטסזף [0[09!168הה166 | .פחסו5ועו 9ה]00655ז/ 23%8 4חבּ 6+ 0% ,66%[סזק 6ה5 הז חש סט 1 5" 0% 0668056 , %השה6שְהבהה6 ה- . ז6זטז96+טחת 6 חס וס [ ₪3 5 0% [5]8ה056ק %"0קא6. 561 | +| 08%+ 4,- פא :]| 66%[סזק 5!ַה5 0% הס[%ק66ה| 26%076 תשעם- 6 חב [53וץ 6ת1 ה!| %ה1616++50-+561 ץ[[הּ|:זהק 06 ₪0 15065 ה6568"06ז 6ב חס5הסק5 5% %ת6מהה"6טסף 5706 תשת+ 087 01הה60+ ו 20 5 ת₪656870 ./0]04ה5660 6 0 65חסה8"ם 46 חן 6655[סחק יּ :31 פהחואס![10 86 ₪665 ץ[[468] 4וטסת5 % 0% 567%]06 66060ה 3 !0 שזסע][86 1008705 4 - | (58%6 האס 55| "10 6568"08" מסה ,15 ַבּת:) (סזט||ה) 0% א5!]" אס[ צְ[6צ]ַ5ב[6ץ - || ((65 ] 860681 48 60 5877652665וא) 6ט[5השקאשה] ץ[6ע6[851ק - ||| זס ה6ה5"8 3 ה] >השה6ץ!|סטה! 066007 6קטפט? חס] "חְ6ְטְבק-088-" - ץן .4 [הּהס1להּה 5] 50676 ה6|הא ה] צפס[סהה166 | 6 |[!]א 6זסאס6ח "56 טקהס6 %סוו [ההסותהּה 3 ה6הא צ68 576 0₪8"6ם פַָה|אסס/]! 6 מ>ת6ה!מה] הב 26 4[טסא 10676 >הה+ 260[ז[768 6"5ההבּ!ק 6ה+ ,5!3560|ה1 76[3566 סאם ה! אסה-אסהא 1 ה%ק66-ה! 860!"6 %0 ץ[%ה6ט56ה60 .הס 63 ]1 וס 6 וס 0 - 6 הס 34 63:10 ] הטה6[600+ ץ 63 ] סה 660 הפסס 6 8[טסא אס 6 6 [5"86] 586 6311266 5 פן הח6הסיזקקבּ 5-6 6 116 4[טסא 6חב 5 הזוס 15!] חס 1₪5!1%|35[6 8 ץ [6הבח ;566080109 חססטקחס6 !0 ה|4008 6ה: ה| ה7656876 64[[קקה 10 [68|ה5660 0% 6/6[5[ הַה[6"685ה] פַה|["וטף6" ת686 ,0[6685"ק ה656876ץ 0% 56"[65 .]| [ההס[%בה +0 [408 3 100376 6 34 ,אסת-אסה> [3967[3ה₪3 4הב , הא="ד5צ5 6א|63ד|50 6550056 01|606ק שאד 3.5 4 חח | קה [ ה 06519060 ה566 335 ה556ץ5 (45?) פה[ַת6:וא5 86 6 שחך סז 8 ]וס 6 0% 5ה1686|0+]5060 6 60 ףַה!8660"61 ,.%6| 6"5טקה0ס6 ך|518 עפ 6הא6זהּה [ההוהוה 38 הס 5 ו|ו556ץ5 6ה] .70[166 [5"86| 586 0% הסןפוצום +ס א 16 פה!טבה 6867 6"5>טקהס60-[ה₪1 0 6000 סוס 0% פה]515%ה60 ,הסן%190735ה60 , (4505) 5%6₪ץ5 9ה!6"8%ק0 5607886 3855 600'5 ₪565 785 שהך ‏ .65"סא 5ום ה666או5 6 8 6[466וץ 5וה7 .66ה|653ה .₪676 +| 0% פהסו1ח"סק [8!%ה6556 ץ[חס תפַטסת:|3 .הסו660%א6 פַהו"ט6 50100876 8ה65166" 60076 ]6 א 8 הם:וא ,5/5560 09| 6 ה וס 806 55076 60א216ט4 ,6 81 סם טב ץצווטף 3 5] 745 6חד ץ[|68ו90473070 זטס+-ץ6א51 0+ קט פַתזצ"56 ץ[5טס6ה3:[טה!5 0% 80[6ק68 ,575560 10 567/][66 0ח8קא6 50 פהב!ק ת%וא (!| או0הסקקה 566) 85 "50056"]565 6 סשם בַהזפ5ט ,₪066 <6[קט וו חו 6 פתס5586 ,ץ[[68!קץ 7‏ .5₪556"156"5 ץ97%ף!6 .6 6558865 "0+ "05706 6+ שה ה55[0וַח5ה%7 655896 "10 6ה 0‏ :5675ה|חק16[6 ה%סס ה68 6הס ז0576 6ת% ,6עו6"85קסה] 266006 4[טסת5 675:ה|"ק6[6: 6ה+ 0% 6חהס +| צַהו5%|א6 6+ ה] 6675הו-ק16[6 6 0 ץ+ו"ס[₪3 786 .6[607805: 6ע[666" 6ה8 0ה56 פהו:6"3קס טח 4 ומון 8 ה%וא הרש הסן55|הפה3]: 6ש88 ץ1+5!+ 31% 6"8%6ק0 >הסא66ה .1 66ח0הטה 6ה0 8% 21 דוו 1 ₪ 2ן8רווש :0 85 ,65זהק 285[6 עט0ס1] ]0 60020566 876 61697805ך | 5ה3%]0ה]:465 +0 ח6סתוה ,6האה הס[558% פָהומבּה7]91ס , ז6מתטה 8655306) 868067 (667ה!]"ק6[0: ה686 "10 600165 0% "6ממטה 5:86 6ה8 55![ הס]:3ה!:465 (ע!הס!חק פה]6טסז (6760ע][66 26 10 0655396 6ה:) פאסך "6ןן|ה-ך 34 (|!| א"סקפץ ן|ץעה/0 :5ההד-50 6קם שהד ‏ .8 3 70!1066 [5786|] 06 %ס 65תמה6"]טף6ז פַה!06655"ק56[6 6ה]!-הס 5ה656חק שהד 4 35 ,43:65קט 6/[6 5006 6ה3 65|הוטףה] "0+ ץ[הובה 376 "56ה66 9ה[6655סחק 6 סם 667" ם| . 661007080 ההזפסזק 6ע|6"36%פה| 6ה3 לופה 05( 460066 0: ש6הןן-הס הס63%1 ]קק3- ]8 ]שח ,הַהוא35%:-]:[טח 3 פה|ו:ה6ת6[קה! ת] ז6אסקחבה בהב ₪6ו% ם₪ה"פסזק 0/05/45 88'5| 56[66:66 701166 [5786] 606 38 אהשחסְפַבּהבּ₪ 2 ,(ת5/566 חב 5] 6]65‏ .55:68 0-6 6ח+ "0+ "0|הסה 9ה[6[60706655: 176 35 6%ט0סחק ]| שח8 ,55660 פַהו:3ז6קס 6הץ 0% אסוץ 0% >הוסק 6ה+ הס"+ ההזפסזק הס[:63|וקקבּ 05סן65ה5ה3:% 0% 56% ה6|ו" 2 .076 6הם הותסוא 5 שתח1[-ה0 [[8 8%65ה600761 6 "0 65ח6ה2"8 5ש0|זב8/ 855151 0ם 0!05 זששתט 66ק6[0ע06 ה66ם 8[ סטבת 0ם פַה]6[35" א"סא [63[ה660: [[‏ .35%5: ץ[|43 "]6ה: ה] 66ו[0ק וו %: סמ6ח: של 066ז0+ז6ק ה566 5בה הס[%3%ה6ה6[קהן 4 חן - ו[ 6 0+ ה0ו:66הה60 4|766% עהה %טסה+וא טס 687"]|66 ₪935 6ה3 ,0[]66ק [5786! 6ת: 0% אא סא שא - 2 דו0א; =|ווד אס =ץ|ד0םת5התק |ה6|הסד5וה ג .5 ץו|ּו5]ה] ₪35 "5א"סצ 6ה-פט5'' 076 5796 6ה3 745 6ה: ה565%66 ה665[0הה60 86 .השחא , 07 6תז .הַת[651: /0 כִּהָב513 656ה4ש30 ה|] ץ3[7636 ₪5 745 6ת: ,5]06766ה60 6 ה פה!]6:|הפט5 [8ה;הה6ם [066 שהט %0 66:|ה![ שח|: שת: שב 5 6 סצוס 6ח'! , ההזפסזק ה63%]0 | הטתה6[600: האסף-2חסת , פַה]א50[0-535 3 60 ץז|טסה] הב +0 6קץ: -8ה][2706655ק6[6: 6ע][5ה6<56 הב %ה65הפ!קהן %0 0ה3 ה665]9 50 5הב!ק ₪676 6"6ה: 4הב אזסצס6א 0[]66ק 586 35הז 1:76 6ה: 4% ז8ה1 365+ 6ת7 .55:68 הס|:63|!קקה 8566ס =:ה[ט00+ צץ[0056! ץ[הס 5ב הט]400[:685 026 שזטפט1 6ה: ה6ם:|ח"א ₪6"6 5ה506616168%|0 .ה065]9 א"סצ81א ש7ֶ: 3ת? 1766607 +01 68506 %ה6|]ה6שה0ס6 ב 466|צסזק 0ם 5ץ] 106 50 000)1]68%[0705 קס% 63[![66 הס[:68!%]66ק5 6|% ,16705 [673ה96 ה| 550 88| 06) !שה!0">. -ווסהסזה6הץ5 3 ה:]א 63%6]הטההס6 60 =]| 6ופַהה6 5סחסוה6הץ5 עְזְבּהן8 84| 6ה1 0% הרה עפ ("0[[6":הסס הס[:63|[הטההס6 370% 6ה+ בוצ 5 5 6ח% זס ץְהקס5ס[]תק [9578 הז .(1 66ה6ז4616) [05060"ק הס[68%] הטמה0ס6 הח ,505567]567 ח6ה:סהב "שץ 3ם 0: 5]66760ה60 5א 076 6ה: 4הה 365זה! 16%6 5 "פססועוה 0655396 6[קה6<3 ]0"‏ .161072205 ב[ץ הז]א 63:66 [הטההס6 56 60 ,מרמ 5 560% 56 עבמ 076 06: 50 (חִ6הְ3ה3:] "'סאש₪6 75 06:) פקת 66הבה 500567[867 הסץ+ : וס [0+ 5זתה]"ק|6: א46576 חס 6]"665]08 9ו------ > חזסז0]168ה] 66ה61801%108 163% 35 0566----------| התהתהת 5 פקח/1/מרמ ' פקה "50556"|26 עפ 560% .7+5 0655346 5] 5זת1 5[ "10 פהס]8%ה665%1 0% ח6פמשו 6הץ 6|6365ה[ ו [6+ רגיל ץז!חס|זק (עושטו!66) פַה]+טסי 6160780 7 6% ספספספ "3766 6ה6 66ה168]%[ה519 5א6ך .ה6[6478: 6[ק530 3 זס+ ||] !חמקה 6 ה] 6517]|6666ההש 5] 6ה3 8הזס] 1766 ה] 15 שא6ם 1]36606 ה6[647: הבה-0+-הבה ה] 6 םהו 5| 5685 ,070 6ה: 0+ 66ה|6655 5[ חב 1+ 6) 6856 ה| ‏ .%ה6:ה60 .0 0 68266566 5] "6:טקה60 84| 6ה: ה6]תא 0+ ץז טסו חס ה0ן+586ה3"+ 8 835 ז6 076 6ת6 צץפ 6 15 >! 35 0+ 5806 6+ 6 %פטח ף5866]0ה8": 6תך 673%0"5קס [8ה|ה6: פה|:ההו9!זס 6(" 60 566ט0" ץ!4!"665 56 מסההב63 076 שה מסז+ ו 5 ןפך 5 ו ₪05 6הז 50 ץ;|טףהן הה3 05ה56 16 3]:67 /|3:6ו60ה₪] 51866 ,ה6:ה|זק6|6: "0:06 666[06] 0: 4הה 4ה56 ס: 66:! 5| 4ה8 ץזוטףהן שת: הסן) "66!קטס06-6' 22 אזסא6א 06+ חס הסו:63!!קתן %ה%1638[ה519 3 30 הס[:5!6678ה60 5[ת 7‏ .6[607305 6שהּ 4[טסא ה6[הא ,65!"וטשה] [8ה0ס]6758%/ה60 פטס 66[ט" 5ם! 66ה]5 ,ה065]9 'הס[+6!קהס6 ה5655]0'' []?הט 5ה546:]0ה178 סמהס 06%66[ 56 675:ה[חק56[6 36ת: 600[766ץ צָם 65208565" ץזוטףה] זהת: 46080060 פטח+ שהקס5ס![הק 745 6ה: 06 אזסאפהב"? החד 0'5ה,|6? [בה|0"!9 6ת% 60 ףה[366076 שטשטף ''6ה56" 5'חְסםבהו4ו"ס 6ת% ה] ב6ט6טף .ץםוחסזחק פַה]6טסז 605 סד שד אפד85 א0!ד6םאא60 |5|6צהק פחד 6.5 6 פהו6ט!6ה] , 5עבא %ה676+!]0 להצ ה] הס|35הס]ה] 6בַה3ה6<6 ה68 66"5טקהס6 סאך :פח]אוס!ןס+ הוצ ו 6 86553065 6ח6חה₪ ,6ה6ה56 6קץ: ''אספ | ]חי 8 עס 6 ה , (%5הזסק 670627005" 6-8780660זק ס ו ''[ ] בח'' ה6הּסזקקהּ 673[5הק]"6ק 508766 6ה: , 56"5טק600 סצם 6ה% 0% ץ?ן37[[ה41551 6ה% 60 6טם 5 5671866ה] [6ההבה50-6-[|6הה603 8 הס 53566 ה465|9 | .66ט5"טק >סה 5ב :63505 פהואס!|0] 506 07+ 6[60566" 985 ם] ,ח6טשאסה ;65%]!98%560עה] ח0סן63% [הטמהס6 4:8 [א0ח3פ הפוה 3 6ה[טף76 5% 4]6 086[ 178%%[6 656108566 606 (אחון 0ף 1700 626 86 66%הה60 0: 6ַמַבּווַבּע3 ץ[|[630" 6סה 5ב₪ 56"1366הו 6 98 8ח!+סקקט5 36 בה 67+866ה| [6ְהההה0 0"0ה5%8 370/ה558ץ5 88| 6ה+ ,|3|צו":-הסה 56 0+ 8550766 פבא 00876+50% מ0-575%6:-75160ץ5 ה6[63 6ה: ,:הש6ההסץ|/ה6 ה0ס6ה6ט 60א!₪ 3 ה] 5085 6[5+ 85א 615 . 8ה][5000% 6[פטס"ם פַָה|זט4 35565 6[פהט!הטה! ה3 5| 0605סה עפ 466|וצס"ק 67+366םהן 6חס ה6|הא 1708 5מה3]"בט [0[08:68הה66: 6[פב"6תטהה] האס 55! 385 8הו06655זק616 ץ636ז[|3 75 6הז 66ה51 .חס]63%! וקב 6'5ח0 60 הס!פט[50 6 ווחקסוקקהּ ה3 א6!ק ₪56 5 5006 ,678786168|51]65 6קץ:-567ה|זק56[6 ת%]א 5ו[ַה6701: 5 פח|אח]ת: ה636 ה:|א ,66[קט60 ץ[0]"66% 56 5/55605 סצם 6ת: סבה 500965566 י הס[66%הה6"60:ה] 655[|-ה₪066 3 3[][0666 6טבּה 4[טסא 5]הז ‏ .568ה|חק56[6 8 935 ח6ה6חהק / ןס 3 .3:|5|[6ק600 ץ[[68|]ז6[661 ה6ש6 26 6[טסא 5/5675 סאם 106 66ה51 6 6[טסא ח6בסזקקה 5זה+ +0 צ61%][ק5]0 6+ 86ת+ 66אסה5 65[6ההתו"3 ה] 606"6[56 6חד .556 פַהו?|650" 6ה: 0% 66ה08ה0+ז6ק חססק ץ[6ת76:א6 6ה% עפ זסץ 6ו3ק וצ 555605 6פם 6 4ב 7/5 106 665הה60 1:0 ₪85 3602566 ץ[[ט5ה6ע6 הס[פט[50 0 א8] חב 0% זס|עב3ת6פ 6ה: פַָתו:ב|טחו5 745 6ה6 ה%|א , 065ס 4ט88 2100 -|8) 0 חַ63%]0|הטההס6 פטסהסוה6הץ5 עְזבה81 6 ח6בחט "56טקהס6 30 [66סח > -[הטתהס6 56טסת-ה] הבה וצ 5] 600205675 סאם 6ה+ ה565%66 אה|| 5ה656חק 6הך ‏ .(א68אצ5 6חס ץ[חס 5| 1676 66ה51 | .(| >1ח6קקת 6) ה95ה6ן הו 5" 100 6ה[| ה0סן63% 28 (הס[%ה%6ה60) פה|סק-0ם-ם;ה|סק 8 ,6הזן 6 0 6ה6 611067 1% 066 ה63:[0 ] הטנוס .35667 36 56 50 5[]66"66ה60 "66550סח"ק 626 6ה: ה:|א ,402566 5ח 6ה]וק]6156 5 ,|]450 6+ 0% הס]3000% 50 66[ 5]66 606 06 הס 5ה5]6673:]0ה60 66הבחחס),6ק . ח5]5510ה8"? 5860|6 6ה: 0: 66פ5סקקס 6 ח"="600570[1!6 סה פא 676ה: 3566|:|ה] 5בא 0[66%זק שה השתח שה]+ שה: שה 5[ ץ|[%ה6ט560ה60 4הב68,,3א57-]8 ץ[:6]"66 >"סקקט5 סף 1700 006 506 הס 06 ה] .₪5? [הה[]0"|9 6ה: 60 '"ז6ט]-07" %35[6|ט5 8 +0 הס[+!300 66655]%8560ה .= !קמ] פא 68א+5-|8 0% 5055656 8 ץ|הס ,:61)07 50159376 6ה+ ץ+!|קה[5 0 6ם 50 (6!6478: 06+) א5[06% 8[6ה51 8 ץ[הס :[ה5ה173 ה63 50+00876 פה]650!5" שחד 1 ת95ה6[ 6ה% 66ה[5 ,5[!06%5 0% ח6פחטה עההּ 6צ]666ז ה63 0ה3 ,370/ה516ץ5 ה8| .ה ה] 60ה]46:60 56 0%סהה63 565ה0ק65ץ 3 פד 7.5 ה686 הם]א 68%6וה60000 0: 665[76 270665505 "0 270665565 ₪076 חס סאם השח 1+ 6 [המ|הןה 3 0 הסן:6736:ה! "!6+ ה| הה0+ה60 %פ5ט ץסחץ (ז6ה+ס | 6. ..5ה0]+ה6עה60 ''[506[3'' "0 הס]+68[הטתה60 66פַהבּזזה-6זק !0 566 8 0: 5ן %ה56 6553065 0% ףה[600ה6 4ה3 66ה5606 ,זוס) כפָה|הו: 6ה: "606 ץ[[6"3ה96 חס ]68 ] הט וח ס6. 3 631166 ,60000650 הס]:03הס]ה] 50706 367055 665565סזק 586 עפ הס 63 ]6 פַ 60063 6 [אא '365":ה60 [50613" שהד ' .[6ההבה6 חס ,אה11 ו 2 ץז |[ט635סע 6 ח| [0:060"ק 3 681[66 5] 0: 807676 זו .68+1075] ח וס . 6+ 66"סקקט5 שה![ 6%ט4סחק 8%| 6ת: 6 5 0[66%זק 6הז 6ח[+ 6ת: 0% 616 5] 66ה[5 .[60ספסזק (68א+5-]8) הסן:63]הטההס6 פטסהסזת6הץ5 ץזבה[8 -%0-"066550זק 106 "0/6 [70ה60 %:הף!: ץ[זה6!6ן+/ט5 46[צסח"ק 60 חְב63קקבּ 5 (3ק) [0%060-ק 0-770665507) -10065507 6קחן5 3 ,6[+731%: "66550סזק 5 ]6 6ה+ 066% 0+ .- 0 5 ח65]9 > 6 66הו5 .ההד]|] שפ 665198664 5 שה 6ש[50 0: [678ה96 ץ[%ה581016!6 צסה 5] :| ,(ה556ץ5. 6ן+|66ק5 38 )0 07-ו חס הס][ +63 ] ה טוח 60 5 -66585סזק 6ה5 ה| 6060086766 5ה6[פסזק . 6085 6 טקחס6 6005ח6פסחסת בה!אס||0] 6ה: 0+ 6"6ת86 5%טה ז066550זק 60 "66550סח"ק הסן) 35566ק הסן+בההס]ה| :וס] [678ה96 [060+%ס:ק : / [סס6ס)סזץק 6 / 2 " | 6טפס[סזק 205 כסחוסטה |[ כ15!סח הס50פ 15 5ונה5ר פהם סן 581 [][ה9, 5 ףסוה00-01-1|ה1 (כסהנפהנוסה) !?כו .51 ₪4 מ קה הסמ 000 ו 5850 28085506 | 795855 758100 589 ,950601זק ה הכפ כסה95|?2ר01156ה2 00 341 כ20 5515 ]59 01 5 [08060 0 ] | [ס""חהס6 ותונו 3 3% ג 6 : : 0 ₪ "פדוצפד'' 01 581 |סר[ט1ה16/ %4 ו 9ד 1 2וחף ץ 901 691108ר5 פווסרנ. סה]ץ 5 8ש1526 סך 8|-8₪2/72 25% |הף]פהפהנפס. גמ 40 355 גו סדע ] זפ לא 0 550 לכ סק ה 0655 | חפט 000 65 ה 16 רכקפוף לא הלוו ומר צר 16 ₪ עפ סט 1 0 טח ר29500095 כשההסנ 58 5255ה8וה9פ וה 6פעשתששיס!!10 35 5/5660 6ה: 0% %ובת "6ה:61 0% 6 זהב 6 6 [וח, סר ק509687]. זהפ "0550463907נר5כ1" אהוכה כססףפר5 ו חצ 5 כַסההטה|3ב5 ק!סה2. 51 ?00 37539780800588 שח0008+ 650988 לאה 2761086 ]00500066580-450%פססק מחד פד 6ץהכהרס 8 050880 27048 זיק השס 1[ פה ה50 8 סצם וו 5 0 ל ו 108 5000000169 481 רה 637739?003801 1 ,"6 0+ 0 06508530 600 ל 155009667 ). 6 86558465 גו ל וק 7 לק 08796306 |03 ו 29 פב 9 3 די "26 08 47020 1677898 009080083 899005966סס9ק סאס ה הכ ]ל 05 6035 888208870380750028 ק01450000606 95050588ר060556/5זק ו 65 ו 6ף] 0: 8006765 6877|67 6ת 7‏ .05067 ה686 6ה6675%8ה₪ | ה סש 3 1 רל ו 0 מ 5 055 066898085 5 68% סַפהפר5] |הא4ו65הט? 656ה: 6 ,50676%076 ,₪055 6"0[167ה60 [0%060חק 1 5. ו 8 681166 5 55 סי 506 [03%626 בה חט הס 50|55ה78+ 6ה0 | 6 הד .210665 6368 306 [0ח:הס6 6ה:|| /0006ע9 1066 0% 65ה|> סאם (560060665 פַָה!5166 6ת!] 85 ת506 , 0665ה6ש560 600 ה6אצפ-|8 ץ[66|-5% - |8 )0 ץ[601"6 04 376 תק ,.656 הס|28%|הס"ה6הץ5 ,%5ה160906ו0הא86% . :הח ס)] [678ה96 פהושס||0)] שה 6 36| 6 .6087866675 [6"0ה60 68אצ5 276 81-58 פזסק 3 סטפסו וז . +66 6 | פוח63"זק (60א71).. 8א+5-|8 .הס|:566 5ה656"ק 506 ה[ 6פה|ן[פטס 5] 565בזחק 2 1 6076טם5 שחד .הס]63%|]!פסק 761676866 8 6ב3|זקסזקקה 6ה: ה[ !]4658 ה[ 586ו"0656 5ן :0 385 5] 5[6ה3ה6:ק 3 6 ]0 3%מהס) שחד הדסאם צזהץ 1008 . אא ו 6 זהסק י7נודִ' . מטא . אעא / 65 שץ[!6טףןהט >| 6556066 חן 4 הסן:8551/50 [6זַפָס| 3 5ן .מטא זתסק -"6שה] .6+ הס 606ה 56‏ 'פַהוא6!ק|ו:וטח' 3 עפ 6768566 6!5הההה6פט5 חס ,%5זסק + 01 6ן: 06+ 8% 66ה|5 666ט00":ה] ₪35 %ק66ה60 %זסק שחד בהזו יי >זסאפסמהע2 הסן685]הטמהס6 575160 5560-50ץ5 [678ה96 3 ,ה665|9 57560 ץזההומוו6זק 6 ,276 שחבּ 745 6ת: ה6066פ 5167ה73: %1!6 פַהו6ט!6הו ,650 ₪35 6 ה56%%66 הסן:6786:הן !0 ה0סן28%|!הש5וע 1166|!קתו5 5פוסק 0% הסו:6ב:5פ3 :6[קהן 376 65"סק פהז]אס[[10 6ה: ץ[:ה 7<"656‏ .5751605 [- 006 0 8 6 16 60060 ספ 88| - 2 : "4% 6-60%ז 84| 0 020 --8 (0056ק65 ץ"וטסח] חה פסה 5] תהּה:) 6ן11הז: 606 60 88| 50[|6!566הש - 5 -5578190% 376 אד0א₪| חב צדה;? ,אטא 8106% (הטא 4556 116[85 %ס פהס|:6הט? 6חד , (85519066 ץ[[8ה167ה]) 6167780: 3 ]0 זספהטה 0655806 6ה: 6ז3 6ה8 ,1000370 6 6חה3 745 6ה% ה| ץףוחסוחק ה78ף6!6: ,655886 3 הות:וא 06%[ 3 !0 ח6פהטה 6ה: 6+ 0[68665ה] 6ח3 ה5וַהבּה66 67[06%:ה! הב 5] 106% .ה:9ַה6[ 56בזחק 3 | :1 8655876 פָחואס||0+ אס[[10 16167780 8ה:.ז0] 5106%5 [8ה0ו:!360 -- 0 86) אס![[10 16[007805 [8ה8001+10 ,6[60780: 3 0% א5!06% 1358 - 1 ]ה6/ס"ק 50 ,5126 ה508[[6 !]0 16[647805 ספה| 5[!666 8:6 65|ועוטסהו . ץז[טףתה] 68565 876 ה| ‏ .65ק/6[6%+ 0% הסן23%||סקסהסח 5655|/6א6 (5675ה71ק616+ זאס[5 חס שטס >הוחק 10 65טהוח ץז6הוה 0: קט 8%6: 5 5 6חך .ץזוטףה| חה8 10 56ה0ק66ז ה] ה6[6778: 355| 0% א2[06% 356[ - 2 0 6 ח? פטת: 0 5 6168%08ה! 5ות: [ופהט ץ"וטףהו 6ת: 5ה[6%8" דצ שווט+ 5| 6500756" 8 261076 66166הה61[560 876 5751605 סש 6ה+ .6-60070060%ץ 0 808965 :| "3150 ץזוטףה! 6ת+ ם[מפההץ:-6" [[ו 5] פח+ "טהב 1 6 פאס!ו|ב 4 ,1 >זסק פה6קס-6] 3150 6|68:07ה| פוחד 1 6ח? 0376 ץז וטסחו 27 צו וס והאואהפד |גטזהוץ פד .8 תזוחא (567%3665ה|] 63:664[!ק600הט ,61638 עס 260]ן673786167 5] פַה|"66הו9ה6 0006 :ו 69076 70[]66 [5"46] 6ה: ה] ‏ .א6וץ 66ו5:ט0 הסח] ה446ו₪ ץ6וא6|קהסס || 6, פה]0606":ה!] 0% 967ה68 5ה6/67-27656 6ה: 985 6"6ה: סבּתס 4 5 ץזוע!:ו5ה56 8ה06ה6ק46 [הה[60: 0% [6"538ק0!5 הפטסחת: 5ה6517[|65|0" 6הטפטש+ חה ,ץ|[%ה56006ה00 .65[ט₪06 הסן:63|!|קקב 0% הסוםב[טקסק פַהואס"9ף 6ה5 656וחב3 84 ת6][א ,6165ה06ה6ק66 [בהוה60: [[34 0681|26[ 0ס: ₪866 5הא ה0ס[666]5 ץ|"68 66[סס 6ה] .פ5ההחפס"חק הסן:63ו[קקב 06 אפזץ 586 הס"+ ה446ו[ה 6 הסת: 6165 ץ6א 60 5ה0ס]:63]+ו₪06 0% 567/65 8 לפ ₪65 ה566 6עבה 600[6 4 )-||6א 3 0: 606 ץ|:05ה ( [65163ב"ק 56 0ם 5[66"66ה60 פסה ₪35 5/5 , ח6ל6סת .06 ץ6037ו"קסזק פַה|[3!567 סטספה 655ה[685הט 6ה8 66ה66ה6ק66 6[6856" 0% 8ב63+ 66 [3הז%6א6 5/5608 745 6הץ 0% ה465]9 176 ה] ה53%6 6376 6ה: 0652156 6 ץ[6חבה ח68 וס 7 56 הן >חסק 0/]| פַהו36+ 1700 606 6שהם ,6!05 60 הסקט 00%| ץ6ה: 35 ח6הההה 5876 6ה6 הן פהב"פָסזק הס|685|!קק3 60|05 ץם 68560" פה|ס[[0+ שתץ ה6|הא פַהסחה , פטסח6הטה 376 5ו7: 07+ 685085" שהד ‏ .687-5 6קם 56 ,או6%זק 3 6 ח5-הסה 9 , (3270-5 הס 80 0: 0020566 85 6037865675 63) 5126 6ה|| 567ה|6[607 6 ,3270-5 6ה8 56"5ה!7ק6[6: 2604668 665ה6|11676 "86:6ז37ה6 [ס":ה0ש 9 ,6"5:ה|"ק5|6: 676 הס 566 0 ה6]" 3 0% א6%ב[ 9 6[67780: שה (6087861675 םא6: 280) 5!06%5 77 הס 5ה0ו6517168" 5126 6 , (60378610675 1800 ץ[6ההואסזקקה) 5ה:8ה6ו . 6הוזק 8ה71ש6 5ה6!6978: ץםוזסוזק-אס! ,'פַהס['' הו58ז66 ]0 פשס0 066[ 9 ץ3!634 ה0ס|66|/%163%ק5 הף]665 655ו[687 6ה 1‏ ,פַהו6664"ק הז 0% אשזץ הו 605 ה6ת5ץ5 [|3 סבה פַתות5%8 ץ[5ו16ז21א6 ,6[טח 6הטסחף ב 5606ב[טחזס? ,65 [בטם"וצ 26|ו[בט5וץ 6[טסת 5‏ 'אסתא 0: 660ה" 3:6וזקסזקקה 6ה: %טסתהפוא .ה678:]0ה46 6006 הס!:63ו|סקב3 1ה66ה6606ה| 66%|66 חס [ההו670ם פַהו%:|670ק פטת+ ה6ותא 5הב"פָסזק סאם 0% 665[ַש567 06: תפטסזה: 68[]2606" 56 0: ₪85 הסו355::365 שחד 364 5-הסה סף 68566 6ה8 הסו:ב|טהו5 66|צ66 0% ה66זטפ 106 חסה: פָתסהה 6ז8ה5 .5+ פאק 5ה8:פסזק ה0ס|:68|!קק3 0% ה0סן50[3! !0 499766 ץ6665587ה 76: 66|צסיק 0: 668זס ה!ו 5 65007665" סאם 10656 ה560086 הס|:66הה60 6ה+ ,608786167/51[65 [ההו670ם תס-+ 1% 785 .65[ש₪06 6 פַה!6000678% סאם 6ת+ עס '66!קט46-60" ץ|%ו6ו|[קא6 6 85557866 הב :"[הה!670ם [בּטםץוץ" 3 0% הסזפט![! 6ת: 6768%6 60 567/66 6 חבש צ6ה: ה6והא 0: 6הב3 5 הוהּ%פלס 5ההזפסזק הסן63%ו[קקה ת6ותא מסק+ הסן63%ו|קקה 1:06 0: 16סַבּ!וַצ8 8805 ץ]הס שהם 5! ץ5ו|ו36] ותד סח ז 66 סטס:טס/:טקהן [ההוהז6: ]0 65ט|6056ה: [והּצ3 0: 50| סתא 076 שת: ה] ₪000[65 9 6 זוחקסזקקהּ 0% 5ה₪63 ץ5 60ה|06% 56 עָבּ₪ 8[5ה[0ה6: [הטפ"וע 0% 65קץ5 פטס|וזט 6 56 ?בח 5ת [בט%"ו? .זסםב[טח]5 1בּהוהת6ד [8ט5"ו/ פהש ה] 6705 6 ץח חס ,א"סאל6ה 6ח*5. ה[הזוא 6[פבּ[ובּעב3 5[ַהוהה6ת [63, שה: ה] בהטס] 765ט:63+ %טקסטס/+טקחן [הה]ו6ם [הט>ץ!? ‏ .861118165 [בה[0ח6+ 6876ה518-הסה ה+וא 60066ה6 4 6כ עבת 56>6 ץ[856ה8!567 4ה 8‏ [בה!0ה6: [68ץ 8 ס: 6-60ט|[46 56 עה 6006555] [ההומת56 ץ5 'פהזקק]ן[+-ה56766" חס ( [8ט6ו":76 3567[ 08!] 5107386 ה567:6 הן ]טקהן 6ע[666" 60ה8) 0+ - ]טקפטס 9356 50 00551516 3150 5] |5‏ .026785095 . חב" פסיזק "סף3[טמ]5 [ההוהה6+ [הט+:וע ‏ '6376ה5%58-הסה" [6צ6[ חשאס[ 8 (הסק+ [הטחן0 586 ץ5 60ההס]חסק פהסוש6הט1 [63[קץ: זס 51]ז| 6%|זם 3 5| פהואס|[0+ 6הד :וןו36] [ההוה6ך .הס]536%ה578 3 וע 6[65 התוא 68%565[הט600 ח66550סזק 1700 626 6ט[36% 9786 [600570 ץז"63 הסן:546ה3": 6ה+ 0% 5[ספחץ5 ה66:א]5 610055[ שהך 0+ 800"65566 הרובש 8 5ן "06ה][8ת76 6ה: ההם (3ק 6) חסוםהמס]תז 16[6978₪ 706 .678%07ק0 %67ה["ק6[6: 6ה: ץ 6766:ה6 35 "6מטקה0ס6 88| 6ה+ 5 [600570 586 6ה8 ,%א56 6 חס:8ה0+ה! [0ז%ה60 0% 60020566 15 ץְל 0665560"ק 56 50 5| ת6]ןהא הסו:586ת8": שטז: 6+ 6קס[6עה65 % חן 5 ו[בה0"!91 6+ פטה] .6[ט0ס₪ הסן:63[|קקהּ 3:6|זקסזקקה 6+ 7 6 50 ה586%|0ה78: [768 6ה: זס] 687"|67 8 5| הס|:536ה178 6 8ח06851| ,''סקס[6עה6 6ה+ וחסקס'' + %, ש86ח 1706761076 5! 6ה6הך - 6ח8 ,6[ט0סת הסו63%|ווקקבּ 64 שח שה ה546%!0ה173 460ה6:ה| שח 50 ה5865|0ה78: 06: פַה|%ה656זק 0ם" 6006555" 6טק%טס/+טקה] [ההו670>" חו6ת: ש6טה60 65[ט₪06 הס|636|[קקה 4 [ההוהזסד [הש6"ן/ "0+ 6[פו5הסק65ץ 65[ש₪00 567]366ה| סום 6ה+ 0% 6הס 8 [ו%חט ,6006555" >טק:טס 6הו[-ץפ-6הו| 5ה6%81" 6[ט₪06 6ההד ‏ .6"סקקטפ 6 50 6!"66560 5| %א6: 6ת+ %-- ה| .07066ס+ ה566 385 6358 0% "2396" ,000[6 567%866ה! "6ת%ס 6 0 6560566"ק 5] 68%8 6+ סִפָּק , ₪15 6 50 %80[6ק8666 6[607805: ספה| 6א6: הח ו ץז8"5|:787 6"65/ה60 ה6ותא 0ף אן6%חק 2 6 א|ו%+8 50 ,0665560זק 67ה7:זש% 86 561697875 6תך ‏ .פווק . 600205685 סשם 6+ ה566066 860ה678א6 הסןז8ההס+ה! 0% 85|והט 6ה+ %% פהום|ותן| 6[טח 6ן:03ףהזק 3 עפ 7651"|6:66 5| הס|:8ה7ס+ ה8ז6[64ך= = | סקסחסוח ]הסטסזק 50 ז66חס ה| ,6787861675 1800 ץ[6+ההואסחקקב 60 הִצַפַה6ן 65 פַה 10‏ .6605ה!"ק56[6 הס|ן:8ה|0651 660ק5-אס| ץ[[8|%ה6556 6ה5 פהו2ן הפו ,ְוְפִפַָה6| 6ִ[ְפהּסְפַבּההה 0% 56[697805 ספהן ''511668' 6 060%5ף3ז7 58 [109168 8% 6א56 268% 10 0866 פַה|56 6קת3%:6 הב 209 ץס 5 ץזוא60016 5015 ]0 מ516ץ5 8 ה| 055[ 0ה66!697 55ה[398 פה[500370 87] צץ3|"680 6 שהטס""ט5 0+ הבּה: ח3:36ה ‏ .מש[5סחק ה065|9 8 !!56ן 5 6 ,560606 5ה/]0קא060ה6 6[8207856 הב תם%וא 6]05 6[קה!5 מסח+ ,05 סצם 6ה+ ה56%66 66 הו 6 ''פהסק-5ה!]ק'' 8 65]+!5066 6 001465 ,370 84| 606 0: 6[64780: 3 %5ה656"ק 1700 026 6הם תה6|הא הז 5, 613666" [[8 65ע]666" , 6ט6טף פטקףטס 6הטספ 370 55] ה] 6169"80: ח6>טקהס6 8%] 186 66ה0 ץ[הס 6ט6טף 85| הסחז ח6[6078+ 6ה+ 6[68565ץ 6ה8. 6% הן פוהך ו 5668 385 9ה]6655סחק ה56[69"87 178% 5] 86/|565 . :60768 [א0הא36% 6ה676-10-6 [646[ 06655"ק-6655-50סח"ק 8 60 65)הטסחה .5?] 086[ 186 0% הס|6הט] 3 56056 5006 ה] 5] 66ה3וס+"6ק 5אק 6ה07 3 0066 .5|₪6 0% ]הט השט[ף 8 ה[ %"646 ה68 הס|]%ב[טקסק 056"]568ש5 ('500567|067'' 8 5660065 125 [₪066 5%60/370ץ5 84| 506 85 ה6ט5 ,( ח6>טקהסס 4 ,38% 876 6[677805: ת:]א 5/5560 6ה: 06ס[+ עז60הם ת] ה68 שן "[ס7"הס6 ווס[+'' +0 הוס] 5006 655[הט ,א"סאס6ה 75 6ת5 %ס פהסו>"סק 12 5660 335 ה57[ה8ה66ה [0"%ה60 6[קה/5 4 .0 30706766 5] 76ט660סחק ה[ %ק66א6 ,5חטסה א68%ק פהוחט8 ה|06655"ק "ת56[69"8 פהס[" 5 ח6] תא 37 ה5וַה3ה₪66 0616856 [0":ה60-א0[+ 586 השחא ,68565 ץ>|חס]חק-ה9!ה צחפע . ₪060[65 5671866ה| 106 0% 58565 6ה: 0% 6הס 5] [0":ה60-אס[] ‏ .5566הכץ 6פ 6 80₪ ,67662566:ה| 876 677075 %60ה6|זס-5%60ץ5 [3|וע]"5-הסא9 ה] ,567ה]7ק6!6: 5"0[[67'5ה60 אהסאס6א 745 506 60 %ה56 876 -₪6558065 . 0708%ס) 56[60788 ה5ן|65%85 6"5:שקה60 6ה+ "6ט6ה6הא הסו68%ו+ו%סה ה0[|6"%ה60 אה0סא:6א% .הסן63%|הטההס6 [6|8והן 6 שת 60 הס|558% ץז8:טפ!ז: 8 85 1768560 5| 667ה|חק56[6 745 96867 - (זה[ש6ו:"בק ה| ‏ .600205675 6ה: פַהו66הה60 שה][ 68אצ5-!8 88064 2200 5 פת][%ה36600 6ה3 %ה6706"ט685ה 66ה008+ז6ק 6[05 [66778ה1 6 60 הא60 086[-6"ס₪ זז 0ם ש5ו[ו68285 6ה: ת%|9 460ו/0יק 6חב ..[6ש6! הס|5%8% ץזה68טם|חש ץ|[[ה3חסו6%הש+] 8"6 36!|[|5|65+ 66/5086 "6םה|זק56[6 666|וחו| ץ[[8ו5ה6556 שהך :ץפהה , 5צ8 [ההספסה+:ז0ס סש6> הו 066ה%6א6% 6 , 66[6566 6ה]| ,66[616 5א56 "0+ 3660[טת]5 876 "665 [סחהס6" - 5הסן:סתט. ץפ 6560660 5| 565 "67873656 67]ה|"ק56[6 566|מו| ץ[6"6ע56 176 - 68 35 ה506 , 5!|ספחץ5 6560:66"ק6"הט ז0ס] ץ"םה6 0% 5ה₪68 3 פהוהוטסחק .ף6פהתק!3 ה[86] 6ת: 0% 65:675! חס ,5ז656ז8ה6 (%ו50%) [הה|+ 1695768 -%6[6 1706 חס 067-5508658 8%6|"קסחקקב צץט 08 6 %675]005א6 6תך .ץזן|ן36] [הה[הה6ך [הטם7|/ 6הם עפ 567276566ה] 56 50 ,675פה|עם חק ---- ---- ו ו ץ"זהם 6856 ה|]18% +?. -.|... -.6צ]52866.1א886... .75.:. 6 ₪ְ%אך 19 6 סם 1366ק [הזטפהה 3 56 50 66צסחק ץ+|[!36] [בה]מה6ד [בהט>;|ן/ שהדך הח] 6הטס? ץ[585]ע6ה] פה65|0הט1 ףה|:|66 "0 פה|ק56%66טסה פטס[זפץ 6ה+ 5 ח506 ,5/5605 6ה[|-חס ,םטק:טס חס פה!קק!|ז55 אה5[3 פה![|8ז: - 6 ה ה>|וא %א56 מחס1 66-! 0% הסו:ב3[טפ3:/הסן[+8ה!₪379 8%[6מ0:ט8 - .1ה06ה9ו|3 6%%: (א6זפ6ה זס]) פת9וח חה3 (ה9[15ה6 זס+) 616[ ה60%66ם הפדטקו60 6א|06555ק הדהס פהד א| 5אס|ןדהה6ספ|5א60 ץהםע60םג הסהאם .9 :ץ[סחהה ,ץ"6ש7660 הסק"6 01 646[5[ [56/878 665[עסחק 0|65 6 688 ץ7660007 ]67"0 6|+[5066 4076 , .066078066 ה0סְ67 0% 026781095 .1 ח56%ט 605%00|266 עפ 060ח0+ז6ק 6606" ח6770 הב ה65:35[:5 עְה₪ ההזפסזק הסן:63וז[קקה ה 236‏ :[6ש26 6ו528551% .ץ7660067 07707 ההס+ז6ק 0: %] 5אס[[8 ת6|תא ,:ה6ההסז|ץה6 , 50050601 6 ץפ 6 6זה 5006 ,735 6+ 0: 6[8160ז 5ז0סץ"6 1 6 חן 65"ק 6ח 3‏ 560060665 הסן50155ה8": %ה5151:6ה60ה] 5%ה3931 90365 ת6והא 646 פפא >] , [605060ק 3 6 פַחו5פו66567 הס[5661 6ה+ ת| ‏ .055[ ה6[6978+ 5 םן [ןפהט 076 106 60 %566[ה5ה78: הב6[647+ 35%[ 6ה: 5ה[668ז 7/5 שת: אסת ה266 085 9ה066551"ק 6ה: מבה+ 51978[5 ה6|תש ,%ה6ה669[אסה>36 ''0ה0-5+-6הם" שה .1 6 עבת 6169780 [ההו9ו"0 6+ 178% 6ה3 6560!ק600 -ץ[ה5000% 8 507676856 "0706 הן 66ש[50 56 סם 386 [[|55 5ח6[פסחק סאד (5חסז"6 0/| [ההו1670 0% 65ק/% הו66:18 66%66%5 6[65 השתא ‏ .5/5660 פַהו6"8%קס 5 פש6ח6 םוא 06 [8הו0ה6] 6ה+ 60 0655886 8%6|זקסזקקה ה8 65טסח %ן 5 ,600756 0% ,655896 776 .646166160 985 67708 6ת% הסו:ט66א6 6 פהוחט0 3 6 896 0%סח 60 ₪000[65 יי 5 6ת6 5166 , [06060זק 77 6ת% 60 הה%0ה60 פסה + ה0ז50|55ה8"+ %ה6ט6זק 50 07068 ה| ‏ .ץ:ו|ו36" [ההוה"6ך [הט%:ו% 6ת+ 0% 0 6ה6 0% 6הס) 6[ט00] 67+866:ה| 745 186 ,05?/ 6ת% 0 86558965 98"5[66 , ה חס | שחש ץ6ץ600ץ 6707 הה8 65182[15765 (65[ט6סמ ץ5ו[ו86] [הה|מז6ך [הטשזו+ %"סס60א 15ק 176 50 685075ו6ה1 וו 5 6חה 6006[|6|075 "6770 5:ק%6"66ה1 .65 0% 070+ 6ה+ התן ח0[!6":ה60 5ז66ס ה6%[0הט1ומ [5!68?הק 3 הסהא 3"]565 מ6[םסזק שץז6ע660ץ עסת67 "6ה%סהה 656 ה506 ה] ‏ .60020%6"5 סאם 6ת+ ה66א565% אה]| הסן:63[הטה60 66 ה| ה5ו|[6-65180" 60 פה!:3::602 745 36ם ה:!א ,קס[6ש66 עה הסן6הט5|6 "06301066" 3 סז .615600"56 %66קט:67]ה] 1786 התוא 65טה!5ה60 0]05 6[והא ,ה66:|0הה60 ב המוי 07067 ה] ,34156766 85א מהזףָסז? זסץץ5 [הה|ומהשז 0]65 6ת6 ,ץ%ו!ופו5פסק 5|ה: 6|ןסעה 8 חס;6 ה[00718 0% 6856 ת] 0665565"ק 85-85506|3566ק "[|ו6'' 50 [6060סחם 2 6 66ה[5 ,1055 5] פַהוהפסה ,5] ץ6!][סק 8[ַת5 הפטסתם [653%07]3ו0 5 6>ח: "8156 50[5%66ה6-178ס 5 ה0ו5861ה178 355[ 1786 1785 8665הב9047 .הוהפה 607%86% 65%82[]58 דד אס!דהתספדאו ‏ .10 6 ספ 8%65כ/875|6ק ה28%|0וְההפַ"ס 6הס הבּה+ 6חסח ה6|ה ה] 66%[סחק עהה 70]!5 5‏ .8הו5651 ה0|ת56978ה] [6/6]-5168ץ5 "0+ 765007665 [571/18-הסה [5786] 06 סץ+ 637866[ 06 ₪3 ה6והא ה6550[ 6[פהט[העט ₪05% 6ה5 5קהּהז6ק 4 7 666066חק 5 655108 הסן569"8%ה] ‏ .66%[סחק א"סאמ6א 66|וסק מ67053[6 ה] ץ[%ה66ה6ק66ה] ד|]18 בה3 17| עפ 600666566 %6555 5560/ץ5-5ש5 4 66ח6חטק חס 285664 ₪676 56565 48'5ד |1‏ .ץ[6עו65266%, ,3+|₪3 הן 4הב 5 ח66חהט 67%00066ק 985 5[ה 7‏ .5"31]]6 מ556ץ267-5ה] 18%60[ש₪|5 8566 | +ס הסו%ק66א6 6ה6 ה+וא ,0ה5:6ץ5-פט5 276 6ה: +0 3526655 [[8 665560 6חב3 [0ח%ה0סס סים ,|6[[בח"הק ה] .הס|68%[הטההס6 [8הו5670 (3566[שה[5 60 566סקקס 85) [68" +הסהקס[6ש46 3+:₪3 ך|518 6ה+ ה] קט 565 6ח₪6 670-5 (85|5[6ק0ס6 1700 606) 7 ףהות63|הטההס6 4ה3 076 בת3 745 536 פה|:3[|טהו5 5ז66טקהס60 6ה5 הפוא ,ץזס6ה:ספבּן .א צ5-|8 הז חב 5%706%ה60 60 ץ5||ו35 6ה: הס 065ה6ק66 פַהו5655 ה0|ן104"8%ה!-6חק 0% 66655ש5 שחך (פטתך .664א0[0]6 56 0 הסו:הּט%|5 6["סא [768 736 0% 6ט09ס[8ה800078%6.8 הסו65הט+ 60 63"60קק8 55-5755605 745 6ה3 2706 6ה+ ה0%פ פבה6 86%+ 56 66/ו6650 67)ה 67ה0% ה636 ה+וא 68%6[הטהה0ס6 0 66[וַב+ צ6ה5 ,5ה0ו:ו0ה60 3566[טחו5 "66הט 6 ש6חז1] 3708 84] 6ה+ 56 0: פטס 66החטם [500 פַהו 460099 6 6 .קט-א>ססת אחה3 6זבספה: [!3 פַהוְצְה[ק5ו4 6ב הַהו6ז6060" 0% 68285[6 ההזפסזק 8 ,(ץסוןו:ט 6תז ‏ ."6ן[5"0ה60 6 0% 51065 [שחההבּה6 שהב 6הן| 6ה% ה8ש0ספ 8% 8%]]6": 0"בסס6טס הסו+בההס+ה| 03% 5%"8%66ה6600 5ט5 ,7680 60 60[6|++|6 ח6ה8%" פהא פטספטס 66ב7: 00%ס+ ה0ו0865ה60 3+16% 6הו: 0% 67|06ק 6%וחם 8 "0+ 575560 6ת6 פה6751ע178 בא . 57556805 סאס 6786 ה560/66 6ס6בוק זס "ססמטח 6אַחִבן1 6 60 66 8 50 6[ש4|7%|6 ץ[6עו6186" ₪85 0מ5%6+ץ5 שחד . פה6!לס"ק פה]תום ]ס 5668056 85 ||₪6 85 5ה656"ק 8/6705[ 50/0876 בה8 00876זה . :ס!|0ס] 85 5ן ו 6ץבו 6 0% 0ה0!3078 6במואסזקקה תה . 2 5חסן635|וקקה [הת|מת6ד |הטסזועץ +ץססקטפ פאק . "סףב[טמז5 ה6א57-|8 מהזם 0 6560 = 005/05 ח6[|ס"%ה60 פטסהס"ה6הץ5 208 5 !₪066 5/370 [[הח5 8 6>סא א/ד]] ‏ .5!5[6פסק 85 הש6טח 85 5וה+ ץ1|]![קהו5 0ס: 666!066 ₪85 :| ]0 06 6 הוץ ההזה ח6טס [ס"5ת60 6הן] 66[פב8ה6 ה6[הא (ההזפסזק תאמדם ,1 6360 85 506 60008065 814 6ט55] 60 ץ%ו!ו35 6ה+ 466|עס"ק | .[הה[הה6 .7 6חה8 6טה|%ה60 6:|]"א ,[8ן5|ה| 66|" 006 34 4 חַ5/556 56ט-16-0ק51₪ 8 :, 01701005 הזו 705 6ה: 3660[ק6ז 3150 ך|₪18 6 6₪ח6 50 6א6ה 660בוק 5 6 05קאץ0 6 .05[5ה0189 %[ש8+ 38700876 07ס+ הבמהס6 %04+5-|8 0ה56 0+ 6560ש557ה! 56 ץ6,65ת: 04 017205 804 6005016 58 .6א66 חס א₪46 ,|/ה ,א6הא ,₪07 ,1-א06 ,0-א26 ,80 5 5060 560060665 %ה63וזוה9ו5 ווה 0% 607 6ה% חס צְב3[ק015 6וההה/0 %560ו60ק הס|9078%ף|!]ה60 ףה6551: 6 086 5/5560 פַָה[%[650" 6תך .6ה!| הסן:68|הטתהס60 506 פה|6"5עב"+ 169% : :חהזהסקקהּ 160+:[0ה51 פַהן/וס011+ פטאצוס -‏ ]/ "60ב [טחם הפיש + הא הבזפףס-ק 6%א16ק[>וטא פטסחסיה6הץ5 2208 וס 3ושקו5 אדפ אהזם 5 5 |66ס! 5/370 מ8 | %ם 0-6 5 חק ה6אצ5-|8 ץצ 56 50 36100085 62636606" 0% 5[5%66ה60 פַהו99טפ6 . 01705 6ה% חס הסן5המהס+ה! 6ה6 פהוצסת , (ד466-1/.../50/%א6+/0-א0/6א5 -) .]סקס 7686 076 "3+56 67++טם 076 86 0% %ה6ה60 6ה6 פַה|66%ה6 4הב3 627 ץס|[טה8+? 8 578% 56 50 6טס 66החט6 8660+ ץ[[3|ן5]ה] 5ה6[פסזק הוה 6ה: 0% 6ה0 20 'סףה] 5%678ה178 2]5-ץ5|חבק 5566|תחשק :₪ 3708 שת5 ה| פַה]56%% חְ6סשההּ"בק .6 ה636 ה] :]5 6868 ה%-2670 6ה% 35 ץזסת6ה 55] 18560טחוס+ ₪ ,פַת]5655 ה0ס|569785ה] 05-58560ק0]%0 0% 56"ש60 6ה+ ונטס הו 60 /זם 50 5בא 6ע]05[665 6הז ‏ .0306 הס|:3:|מ!" 5'פַה[חטד 0% הס[5ח6ץ האס 08אצ5-]8 5 סל 65207568" [603[ 6ה: 814 6הה 7] 55| ,3708 84| 6ה: הסו+ 200 5 40056 ה] 86ה8ה6676ה] 6ה: |+‏ .6[687הט 45 56ה0ק765 186 ה6|]ב% 50 665ה56006 6 8 8 אפן 000 ₪ = 5 76675646 ₪676 70165 106 6806 הס|]3%:|ה] 676 0% %"סא6ההז+ 6ה" ה] השה+ 2 : 101105 6 3 006 רע" או .ה]603 3/0/6 6 50 56ה0ק65" [678| 687066[ 6ה5 פַה][מזס+ 4 הפוא 5 !!1א5 261076 66ש[650" 655[ חס 076סח ₪676 5ה6[פסזק הס|685|[הטמהס6 שחד ₪4 6]65 תוא 103666 הובּףָ3 ₪35 026 6ה] .6806 הסן5ב5וק| 6ה+ 36 6[0266ע/66 5 506 .1700 606 6תם הס '68א+5-|8 [הטהבח" הפוא 9"65560ס"ק פה|651: 5 שפשה: 5 .56בחהק 607 6ה5 ה:וא ה8[ש5|6חבק ה] ,6"5[5%60ק ץ[]5%630 556 6ה: ץ|[בט4780 הב 5הק [[ש% 6ה: ץפ 60[8666, ₪35 01784205 66צ[7650 6ז6א . [8הסו+02678% 668706 0 --| 65 4הו|ץסחק 5] הב ,₪066 הסופ6ט6סזק ה] הסו6:36קס הבּפַ6פ ץ[5ה666" מ5/5%6 שחד 4 6פט 6ח5 ה|] 66קס[6ש66 56 [[וא 06ה67/6קא6 35 .06ו1 56ה0ק765 6 [5ב3ה6350" 5 ,655|93566עה1 6 |]|א 67080865 55|5[6סק 6066 ,א07ס6). 6ה= 0% הס|6בזסקס : פס [0+ [הטםחוט 6ה: 0% 6ה0ס) 4000[6 5671366ה| 7845 06/05 6ה: 50 ה11635|0ו06ה --- פתהזפסזק 745 366|"קס"קקה 6ה: 0% 6ה3 (65הז5ט0ס" הס%ב[שהו5 [ההוה67: 34 4ה]06655"ק 567[68066ה| תה 585%60-|:[|טח 6|ההשק 60 0667 הו %67ה]ק6[6: 6תץ תף]א פַהו3%הו0"/9 פהס[586%ה573 0% הס[55|הפהב": "616 6צסוקה] 60 56 4[טסא 688796 5|ה: 0% 6צשו668[פס 6הז ‏ .א"סאס6ה . .6]ם 6520756" 5 66720376 0ה3 [3ה]600: "56ה]"ק6|6: 666ה08ה6 0% ה0ס[5|צסזק (--- %חףוותפוה 0+ 564ש 36 ה6והא ,16105+ "%ה9ואפ" פַהוו[הההּה .35 546 * הסח ''מו0'' 6%[ 376 ת6|והט שה 607-5 3270 84| 6הם הס הסושהה ס+הז . . .5675ה!7ק16[6 676 50 666טסח 6+ 0+ הס|538%ה6ה6!קה[ ה0ות536ה578 [ה3תה0ו:58ז6טה60 0% ץ8||[ו685!5+ --- 6!0"885: 00ס-7+ 66[קטש66-60 ץ[5ה656"ק 396 הסוהא 56"5ה|זק56[6 . .5 תח ץ5 7666|25 ח|76: 3%567 ץ[60[3%6החן 0 66 5ה656חק ו 6 סח 5] הס!ז5ט[6ה60 >הב>"סקמ! ₪055 66 פקבּה"6ק 6זבא50%% א6!קה0ס6 ,[5786| ה] >ה6הקס[6ע46 876א50%8 פַהו46-602085]2 0% ץ6וזוסק -.6טפט? 506 ה] 8676 66ק6[0ע46 56 4[טסה5 886 הבש 5 הזוס סחסזה6הץ5 עזבּהו8 - הסן8%ההס+ה] |678ה66 ה . ו 13 פס השא הס 8 | - 600606765 [שסח46% הס"ה58 ."4 בהב3 ה6ההסג ."34 60 5אהבּה+ 6טס 655"קא6 60 %6|ן[ 4[טסא ₪6 חס+ פהסו0//|!5 הסן63%|והטתהס6 6ה3 פַהו06655"? 23%8 66ו[70 [5"86| 6ה+ 0% 60-ו ה066 6טהה %סה 4[ש60 665[סחק 5והז .6חסקקט5 פַה[6635הט ז|6ת: >זסו 6( 5706 606ש[66ה60 סחא ,הסץֶה<|א .א .46 6ה3 הבהקט0 .3 .זה >טסה:זוא :340060 "600ה6 56סהא 6ה8 558%% 680008371675] 0[|66? [5786| 6תם הםוא פהס|3 %ה6ק5 סחא ,(ד|6|8) 2 א3ה5:2| ."4 60 6ט6 376 5אהבּה] .פַהוא6ב3[ ז6ע6ה 35 . 5ה6|פסזק 6חְהּא0ח8ת בַטפ06 5ט פהוק!|6ת 5פתפוה שְהבּה 2% או 6|ז565 אהסודפא ‏ :| אוסאםקקה , 00/15 שו 5 ה דגס 0 86 | 5 06 יי סא - 687 208 - אתה , א 60| וו 2 6 | 2500 8300 0 2500 8300 0 ו 0 606 8ש1ד0 | 8 אק ו דוד אפ דא וחק ופד 2 אחסווד6א 2 0 606 455!46ק 8 8 66א]0ד) 55565 0.|65ק שאד | :|| אוסאםקקה שקצךם ופד הטוס | | 65 אד 1% אפד5צ5 = <- סל ₪ ב 2 סק = ב 1 6 אס ד [אטווס6 7 השאם וסן דוטוו 0 60 פאה אס ו ד | אטוו 60 הפאש וקו דוט סה דא60 פאה ו טא פאה 01 דא60 4-4 55 בי כ 8 ו הפדא | ופד 5 >ה0ודשא סאה 664 ופד סאט80 370/אשד5צ5 84| ₪ ]קוה5 הינופות כי 7 1/0025 מרמ - 9 ר30ג99 כפסברפ פכח ‏ 082 | 038 3המ/1/ פקח דחום וט (65 ידט-;והדגבא 0123456789 יט+]והדגבא 0125456799 - זט?והדגבא 0125456799 זט;והדגבא 0123456789 יט-והדגבא 0125456789 זט-והדגבא 0125456789 יט-;והדגבא 0123456789 יט;והדגבא 0123456789 .2210 כפספספ 006 22221 "22 אס0|ד6ה5אאד פהד 2 אם8| =אד סד דא56 17 הש8הטא 6004 ופד ה5 טא ו 0 85500855 370'5/א5ד5צ5 =הד 0 (ד25| סאג) !ו זתגק . זיט; והדגבא יט; והדגבא זט;והדגבא זט; והדגבא יט; וה-גבא זט;והדגבא זט;והדגבא יט; והדגבא 19 "(9 19 "19 "9 "19 "9 "19 יט-והדגבא יט-והדגבא יט-והדגבא זדט?והדגבא יט-והדגבא יט-והדגבא זט;והדגבא יט-והדגבא :|ון אוסאםקקה 9" 9 ]731 219" 1099" 19"( 99][)]' 99" "7 א 0125456789 אהפדדהק ד5פשד ג "0 שא|ופא55 5ד60065ה 17. !-ן על מהימנותם של קוי תקשורת נתונים בארץ מ. להב - אילתס - האיגוד לתכנון ולמחקר בע"מ מבוא אין שום ספק שתקשורת נתונים משחקהת תפקיד חשוב וגובר בכל הקשור בתכנון והפעלת מערכות מידע ממוכנות בארץ. אחד האספקסים ההשובים של תקשורת נתונים, הוא מהימנותה של מערכת התקשורת, או ליתר דיוק תת-מערכת התקשורת שהיא למעשה רק מרכיב אחד של המערכת הכוללנית, כמעט בכל מפגש ציבורי של אנשי מחשבים בארץ, מתנהלת שיחה בנושא התקשורת, ולעתיס קרובום מאד, שיחה זו מקבלת צורה של ביקורת לגבי שרותי התקשורת הנתנים בארץ. בין היתר סוענים שהקווים אינם מהימנים, וזה גורם לאי-רצון מסויים של מוסדות להתבסס על תקשורת נתונים מהחשש שאי-מהימנותם של הקוים תפריע להפעלה סדירה של המערכת. המתוכננה. לאור חשיבות הנושא, ערכה אילתם סקר קצר בנדון, ותוצאותיו מובאות במסמך זה. לא היה באפשרותנו לערוך מפקד אשר יכלול את כל מאות הקווים הפועלים בארץ, או אפילו את רובם; אלא בחרנו מדגם של אוכלוסית הקווים המעניין אותנו במיוחד, קוי תקשורת המופעלים ע"י משרדי הממשלה. מדגם זה, כולל 30 קוים וציוד הקצה המחובר אליהם, ותקופת תזמן עבורו יש לנו נתונים הוא חמישה חודשים לגבי רוב הקוים (22), וחודש וחצי לגבי היתר (8). בסך הכל גודל המדגם הוא 117 "הודשי-קו". אנו סבורים שמדגם זה מייצג את המצב הכללי, מכיוון שקוים אלה נמצאים על הצירים המרכזיים של העברת נתוניס, לפהות בסקטור הממשלתי, והם : ירושלים - תל-אביב, ירושלים - חיפה, ירושליס - אשדוד, ובתוך ירושללם. כלול בתקופת המדגם (ספטמבר 75 - פברואר 76) חודשי התורף שהם אמורים להיות החודשיס "הקסים" ביותר מבהינת תקלות בקוים. מקורות המידע שלנו לגבי סקר זה, היו יומני התקלות של המרכז למיכון מסרדי (מל"מ), ושרות עיבודים ממוכנים (שע"מ). אנן אסירי תודה לאנשי מתקנים אלה על שיהוף הפעולה באיסוף הנתוניס שבלעדיהם לא יכולנו לערוך. סקר זה. אזהרה: . כפי שניזכר לעיל, מקורות הנתונים של סקר.זהיהיו יומני'התקלות של שני מיתקני מחשב ממשלתיים. ייתכן שלא כל התקלות שערו במשסך פרק הזמן הנסקר נרשמו, וזאת עקב הדיווח והרישום הידניים. כמו-כן ייתכן שערו תקלות נוספות בקוים צשעות הלילה או בשבתות בהן לא הופעלו המסופים, ולכן אין ידיעות על תקלות מסוג זה. 2 הדרך האידיאלית לערוך סקר כזה הוא, כמובן, לחבר מכשיר המסגית בַאופן תמידי על ביצועי הקוים. אך ללא מכשיר כזה חייבים להשתמס ביומני התקלות במקור הפוב ביותר לנתונים. יתר על כן מדגם גדול יותר (או ע"י הגדלת מספר המיתקנים והקויס שמו5יעים במדגם, ו/או ע"י הארכת פרק הזמן הנסקר) יתן תמונה מדויקת יותר מאשר סקך זה? 299 +דודוהה הפוקה הלרק רהה 2:57: -"= רמת מהימנות וזמן ממוצק בין תקלות (חמַדָא) :ו ה שרי 2 לפ" ממצאי הסקר, מערכות הקשורת הנתונים בארץ, זוכות לציוני אמיגות גבוהים. שלושים המערכות שבדקנו (כאשר מערכת פרושה קו נל"ן וציוד הקצה המחובר אליו - מודמים, מסופים ויחידות בקרה), פעלו באורח תקין %6 97.4 מהזמן. רמת מהימנות זו משתווה בחיוב רב עט הססנדרטים המקובלים לגבי המחשבים עצמם (בדרך כלל % 90 או % 95). קשה לקבוע במדוייק אלו מרכיבים היו אמינים פחות ואלו אמינים יוהר, משום שבדרך כלל יומני התקלות לא כללו מידע זה, אך אפשר לציין שכ-% 50 מהתקלות ארעו בקוים עצמם, כ-% 36 בציוד הקצה, וביתר % 14 מן המקרים לא-עלה באפשרותנו להצביע על המקור המדויק של התקלה. לפי נתונים. אלה, אפשר לחשב את הזמן הממוצע בין תקלות (:418א) למרכיבים העיקריים כדלקמן : טבלה 1 - מהימנותם של קוי תקשסורת נתונים 0 0 00 מספר תקלות |זמן ממוצק בין לקו לחודש |תקלות (שעות) מערכת (קוים + ציוד קצה) קוים בלבד | 0-08 | 11 ציוד קצה | 07211 תקלות בלתי ידועות/ אחרות סבלאות 2, 3, ו-4, מסכמות את התפלגות התקלות על פני הקוים המחוברים למל"מ. מטבלה 2, אנו רואים כי אף קו אחד לא יצא נקי ממכת התקלות, אך שיעור התקלות אינו אחיד לגבי כל אוכלוסית הקוים. שיעור התקלות הממוצע במשך חמישה חודשי המדגם, היה 5 תקלות לקו. מטבלה 2 אנו רואים כי % 73 מהקוים סבלו תקלוה בשיעור ממוצע או פחות, כאשר רק 6 מתוך 2 הקוים (% 27), סבלו תקלות בשיעור מעל לממוצע. מבט בטבלאות 3 ו-4 מראה כי הקלות בקוים עצמם מפרידות בין קוים טובים לקוים גרועים יוחר מאשר ציוד הקצה. הקוים הם יותר . משתנים מאשר ציוד הקצה. במילים אחרות, הסיכוי לקבל קו גרוע הוא יותר גדול מאשר הסיכוי לקבל פריט של ציוד קצה גרוק. . מצאנו רק מאפיין אחד של הקוים הגדועים, והוא שקוים שמגיעים לחיפה; סובליס שיעזר הקלוה כפול מקוים אחרים. לא מצאנו כל קשר בין מאפיינים אחרים, כגון מהירות, קו רב - קצוותי (ק0ס"61-6[שה) לעומת קו נל"ן דגיל, ‏ אזורים אחרים בארץ (בפרט אזורים בתוך תל--אביב) וכו". יק 0 טבלה 2 - התפלגות הקלות בקוי הקשורת מחובר*ם למל"מ אחוז מצסבר של הקוים טבלה 3 - ההפלגות תקלות קו בקוי תקשורת מחוברים למל"מ 1 ל מספר קוים אחוז הקוים אחוז מצטבר של. הקוים טבלה 4 - התפלגות תקלות בציוד קצה בקוי תקשורת מחוברים למל"מ אחוז מצטבר של הקוים וו זמן חיסול תקלות לעומת האמור לעיל, אי-אפשר לפרש רמת אמינות גבוהה כסימן של מצב משביע רצון לחלוטין. על המוסד המבקש להפעיל מערכת תקשורת נהונים בארץ להתכונן לכ-19 שעות הקלה .על כל קו שהוא. מפקיל- זמן תקלה זה נובע 1.15 חקלות בקו בממוצק בחודש וזמן היקון ממוצע (הד7) של 16.5 שעוה. קשה להתייחס לבמוצעים, מכיוון שהסווח של זמן חיסול תקלות הוא גדול ‏ (סטית התקן היא 24.4 שסעות), אפשר לסכם את משך החקלות בטבלאות 5 ו-6 מבלה 5 - התפלגות זמן חיסול תקלה זמן חיסול תקלה עד שעתחיים שעתיים עד שמונה שעות שמונה שעות עד 4 שעות מעבר ל-24 שעות מבלה 5, המתבססת על תיקון תקלות מכל הסוגים ע"י כל גורמי השרות, מראה שיש סיכוי סביר (% 84) שהתקלה תחוסל הוך 24 שעות, אך קיים סיכוי די גדול (% 16) שמשך התקלה ‏ , יעלה על יממה אחה. החקלה הארוכה ביותר שהופיעה במדגם, חוסלה כעבור שישה ימים. 4 292. טבלה 6 - הצטברות זמן תקלה לקו לחודש אחוז התקלות שהתמשכו במשך הזמן * לא היו מקרים מעל ל-140 שעות, אלא שהמספרים לא מסתכמים ל-1.00 בגלל בעיות עיגול. / שבלה 6 מסכמת את התפלגות זמן התקלה לקו לחודש. יש לזכור שתקלות בקו בדרך כלל . משחקות את כל הקשר על הקו, כאשר תקלות בציוד קצה יכולות לשהק רץ מסוף אחד מבין .7 מספר מסופים מחוברים לקו. יהמידע שעמד לרשותנו במדגס לא אפשר לנג להפריד בין שיתוק חלקי ושיתוק מוחלט. בנוסף יש להוסיף את זמ התקלה הנובע מתקלות במערכת המחשב המרכזי, כגון נפילות מערכת ההפעלה, תקלות במחשב עצמו, תקלות בתכנת היישסום, תקלות . בחשמל וכו" : מבחינת רמת השרות המתקבלת מאת גורמי השרות הנוגעים בדבר, מצאנו זמני תקלות ממוצע כדלקמן :+ | סבלה 7 - זמן חיסול חקלה ממוצץ לפי סוג התקלה זמן חיסול תקלה ממוצע (שעום) 2 מערכת (קוים + ציוד קצה) 5 קוים בלבד | 5 .|ציוד קצה בלתי ידועים / אחריס 22 מנחוגים אלה, אפשר להסיק את המסקנה שמשרד התקשורת מגיב בצורה פחות טובה מאשד ספקי הציוד הקצה. ההפרש בין זמן חיסול התקלה הממוצק בין חקלה בקוים לבין תקלה בציוד הקצה מגיץ לכ-5 שעות. . סבלה 8, מסכמת אח רמת השרות המת;בלת מאת גורמי השרות השונים.מבחינת תגובה מידית (עד שעתיים) משרד התקשורת הגיב בצורה יותר טובה מאשר ספקי הציוד הקצה . אחוז גבוהה של תקלות בלתל ידוק'א/אחרות שתוקנו באופן מיידי, מוסבר בעיקר ע"י מספר גדול של תקלות מסוג זה שחלפו בעצמן, כלומר תופעה של תקלות חולפות בציוד שלא דרשו תיקון ע"י גורס כלשהו. מבחינת תגובה תוך אותו יום ותגובה תק יממה/ אחת, ספקי הציוד הקצה מגיבים באופן טוב יותר ממשרד התקשורת. / 2 אם נגדיר כתקן שדות רצוי ש-% 99 מהתקלות תחוסלנה תוך 24 שעות' (כלומר שכמעט אף מסוף.: לא יושבת יותר מיום אחד בגלל תקלות טכניות), הדי שגם משרד התקשורת וגם ספקי הציוד הקצה לא עומדים במבחן, אם כי המצב יותר טוב לגבי הספקים של ציוד הקצה מאשר אצל משרד התקשורת. מבלה 8 - השוואת רמת שרזת של הגורמיט השונים התקלות שחוסלו תוך תוך תוך 24 מעל ל-24 שעתיים |8 שעזת| שטעות שעות , * אחוזים מצסברים צץ ממצאים אחרים בתור "קוריוז", חישבנו את שיעור התקלות בחודשי החורף לעומת שיעור התקלות בחודסים האחרים, על מנת לאמת את ההרגשה המקובלת שחודשי החורף ה3ם ההודשים ה"קשים" מבחינת תקלות בקוים. להפתעתנו מצאנו ששיעור התקלות בקוים בלבד בהודסים דצמבר-ינואר, היה 1 חקלות לקו לחודש לעומת שיעור התקלות בחודשים ספסמבר-נובמבר שהיה 0.58. איך אנו טוענים שבחורף המצב הוא יותר טוב מאשר בהודשיס אחרים, אך לפחות בשנת 1975 לגבי 22 קוי תקשורת המחוברים למל"מ, כך היה המצב. יש לציין שחורף 1975, היה יבש במיוחד וללא ספק עובדה זו מסבירה את התופעה. 2555 ץ71% מסקנות אפשר להסיק מספר מסקנות מנתוני הסקר שנערך על *דנו ומהערות אנשי המתקנים שאיתם ' סוחחנו :+ (א) | רמת המהימנות של מערכת תקסורת הנתונים שנכללו במדגם, היתה גבוהה (% 97.4) ומשתווה בחיוב לרמת המהמנות המקובלת לגבי מחשסבים (% 95 - % 90). (ב) על המוסד המבקס להפעיל מערכת תקשורת נתוניס בארץ, להפכונן לכ-1.15 תקלות וכ-19 שעות תקלה לחודש על כל קו שהוא מפעיל. אפשר לשייך כ-% 50 מהתקלוה וזמן התקלה לקוים עצמם, כאשר היתר שייכים לציוד הקצה (% 36) ולהקלות שמקורן לא . צויין במדוייק בחופר סעמד לרשותנו בסקר (% 14). : 2 ו (ג) הרוב המכריע של התקלות, יחוסל תוך 24 שעות (% 84), אך קיית סיכוי סביר שהתקלה תמשך מעבר לזה עד למקסימום של שישסים ימיט (בנתוני מדגמנו). (ד) רמת השרות המתקבלה מאת משרד התקשורת נופלת מזו של ספקי ציוד הקצה. שתי עובדות.י מציגות נקודה זו והם. :, . - יזמן חיסול התקלה הממוצעת + 5 שעות עבור המשרד, לעומת 8 שפות עבור הספקים - אחוז התקלוה שחוסלו תוך 24 שעות + 18 עבור המשרד, לעומת 900 עבור הספקים (ה) יש מקום לשקול אמצעי ביבוי מתאימים למסופים קריטיים. למשל, נתוני הסקר מראים שקו גיבוי על הציר ירושלים - תל-אביב שמחירו כיום כ-2,600 לי לחודש, מוצדק אם מחיר הנזק של שעת הפסקת קשר מגיע ל-275 ליויותר. (ו) | משרד התקשורת מסוגל לספק קוים מהימנים ששיעור התקלות שלהם נמוך יחפית. על המגוי לדרוש החלפת הקו במקרה שיסבול שיעור תקלות גבוהה מן הממוצע. (ז) קוים על הציר ירוסלים - חיפה, נמצאו פחות אמינים מקוים על צירים אחרים שבמדגם . שיעור תקלות שנבעו מהקוים עצמם היה כפול מן הממוצע על קוים אלה., (ח) מלבד נקודה ז' לעִיל, לא מצאנו קסר הדוק בין שיעור התקלות על הקוים לכל מאפיין שהוא, לרבות: מהירות, נל"ן רגיל לעומת קו רב-קצוותי וכו". (ס) על מפעיל מעַרכַת התקשורת לדאוג לאמצעי איתור תקלות לפהות לרמה של בדיקות | ה- -86%מקסס|[המקובלות על המודמים הטובים הנמצאים בשוק. בדיקות אלו מאפשרות בקלות לאתר את מקור התקלה - קו, מודם בקצה המחשב, מודם בקצה המסוף, מסוף, או יהידת בקרה. ללא רִכַת בדיקרת, זו מפעיל התקשורת יסבול דפ תקלה מיותר. : (י) יסנן פקָלות רבות שמתחילות לול סימנים ו תקלה ל לכן כצאו, לתכנן מערכח התראות אשר תצביע על מצבים.לא תקינים בביצועי הקו וציוד הקצה בטרט : יופסק הקסר כליל. יתר על כן ישנם מקרים רבים של תקלות חוזרות לאחר מסירת קו או פריט של ציוד קצה חזרה למנוי/צרכן לאחר חיקון. מערכת ג א יכולה לגלות ציוד שלא תוקן כראוי על מנת למנוע מקרים אלה. ו 296 7 (יא) נתונים שלא פורסמו בדו"ח מטעמים שונים, מצביעים על הבדלים משמעותיים ברמת השרות המתקבלת ע"י שני המתקנים מהם קבלנו נתונים. אפשר לשייך לפחות חלץ מהפרש זה למערכה היחסים שפותחה במשך הזמן בין אנשי המתקן לבין נותני השרות. ההתרשמות היא שמערכה יחסים סובה כדאת, היא גורם חשוב בכל הנוגע לקבלת שרות טוב. ל 1 הצעה להקמת רשת מחשבים אב-טל יצו שו נו ג 4 מן 4 סו ג טא מ. להב - אללתם - האיגוד לתכנון ולמחקר בע"מ מבוא --=- מוגשת בזאת הצעה מפורטת להקמת רשת מחהשבים אב-טיפוסית בישראל. הרשת המוצעת מבוססת על מרכזי הישוב אוניברסיטאיים ויעודה העיקרי הוא, לצבור ידע ולמצוא פתרונות לבעיות של הפעלת רשת מחשבים בארץ והסימוש בה, ע"י ביצוע פרויקט נסיוני. הצעה זו כוללת בתוכה נחונים מפורטים על מסגרתו ומטרותיו של הפרויקס, לוה זמנים, מבנה ארגוני, דוגמה של קונפגורציה אפשרית, אומדני הקציב ועוד. התחום של רשתות מחשבים מהווה אחד מהתחומים החסובים ביותר מבחינת התקדמות טכנולוגית במיחשוב במשך עשל השנים האחרונות. עם התמלה צנועה באמצק שנות השישים כמספר קטן של פרויקטים מחקריים, תחום הרשתות התקדם לנקודה בה הן רשתות מסחריום והן רשתות מחקריות פועלות כיום באופן שוטף גם בצפון אמריקה וגם באירופה. אנו מגדירים רשת מתשבים כאוסף של מחשבים הממוקמים במקומות שוניף, המחוברים באמצעות תת-רשת תקשורת על מנת לאפשר לצרכני הרשת להתקשר עם כל מחשב באמצעות מסופים, ועל מנת לאפשר התקשרות בין המחשבים לבין עצמם. המטרה העיקרית של רשת מחשבים היא לספק שרותי מחשב (חמָרה ותכנה) זולים ואמינים לקהל רב בככל האפשר, באמצעות הקשורת סיפרתית ומסופים. רשתות מאפשרות למשתמש במחשב להנות מהיתרונות לגודל של מחשבים גדולים וענקיים, להקטין את מידת הכפילות בתכניות ובאנשי תמיכה, ולהנות מהיתרונות של מחשב "בבית", הכל במסגרת מערכת אינטגרטיבית אחת, בקיצורו של:דבר, רשתות מהשבים פותרות את בעית הביזור מול הריכ| זשל המחישוב ע"י מתן יתרונותיהן של שתי השיטות למשחמש. מקובלת הדעה בחוגים מקצועייט שרשתות מהשבים יהיו מרכיב מרכזי של "הדור הבא" של המחשבים. המטרה העיקרית של הפרויקס המוצע, איפוא, היא לקדם את המכנולוגיה של רשתות מחשבים בארץ. מכיון שהדרכיםס הבסיסיות לחיבור בין מחשבים כבר נחקרו ופותחו באופן רחב במשך עשר השניס האחרונות, פרויקט זה יתבסס על טכנולוגיה קיימת. המדובר הוא ביישום טכנולוגיה זו בישראל ע"י חיבורם של מספר מרכזי הישוב אוניברסיטאיים ביחד על מנת ליצור רשת מהשבים צנועה, אשר תשמש תשתית חיה לצבירת ידע ונסיון בדבר ההפעלה והשימוש ברשתות מחשבים בארץ. הסביבה המתאימה ביותר לפרויקט מהסוג הזה היא כמובן הסביבה האוניברסיטאית, הודות לאופיה האקדמית/מהקרית. באופן מסורתי הרשתות הראשונות נבנו במסגרת אוניברטיטאית, מה גם שבישראל סקטור האוניברסיטאי מרכז בתוכו אולי את הריכוז הגדול ביותר של כח הישוב במדינה. מצוי בסקטור זה גם מאגר של כח-אדם מקצזעי. שני האלמנטים הללו דרושים מאוד ע"י רשת מחשבים. זאת לא הפעם הראשונה שמציעים הקמת רשת מחשבים בארץ. בשנת 1973 הוצץ פרוי;קט דומה ע"י ה"ה פרופ" אלן רייטר מהטכניון וד"ר יהודה קלע ממשרד התקשורת. בתגובה להצעת רייסר-קלע נמצאה אז התענינות בקרב האוניברסיטאות וחוגים ממשלתיים (אגף התקציבים והמועצה העליונה להכוונת ענ"א), אך הפרויקס לא יצא לפועל; וזאת בעיקר מחמת הוסר גורס מרכז ומהאם הפרויקט. עתה, שלוש שנים לאחר מכן, ההענות עוד קיימת בקרב האוניברסיטאות ובחוגים ממשלתיים, אפשר להצביע על ארבע עובדות לפתוח המעידות על כך, והן : * הסכמה עקרונית בין כל המנהלים של מרכזי החישוב האוניברסיטאיים על חשיבות הפרוי;ט והבטחהות של שיתוף פעולה בתנאי שהפרוי;ט יזכה למימון ממקורות מחוץ לתקציביהם. 6 עמרת ועדת המחשבים הישראלית, גוף המייעץ למשרד המסחר והתעשיה, שרשתות מחשבים הוא ' אחד מבין ארבעת הנושאים הדחופים ביותר העומדים בפני משק המחשבים הישראלי. 209 הכרת חשסיבות הנושא ע"י הממונ:ה יל האוטומציה ומינהל מערכות באגף התקציבים, בזאת שהוקם לאחרונה גרעין של צוות קבוע באילתם לטפל בנושא של רשתות תקשורת מחשבים. החלטתה של המועצה העליונה להכוונת ענ" עוד ב-1973, שיש מקום לבחון באופן קונקרטי את הנושא של רשתות מחשבים בארץ. על הרקע הג"ל, נראה כי התנאים בשליט לביצוק פרויקט צנוע מהסוג המוצע במסמך זה, אך מסקנה זו מותנת בהשגת במימון הדרוש לביצועקו בצורה נאותה. אי אפשר לגשת לפרויקט כזה באופן חובבני; צריכה להחקבל החלטה ברורה וחד-משמעית בדרגי עיצוב מדיניות המחשבים בלשראל, לפיה הולכים בכל הרצינות להקים ולבחון רשת מחשבים נסיונית ומגישים לצורך זה אח מלוא הגיבוי והמשאבים הדרושים לכך. מה גם שמכירים בעובדה שהתועלת העיקרית לא תראה בשנה הראשונה או השניה לאחר הקמת הרשת, אלא בעתיד הרחוק יותר. אי-אפשר לשקול אה הכדאיות הכלכלית של פרויקט מסוג זה בטווח הקצר, ולכן הצעה זו לא דנה כלל במונחים כאלה. כמו שבונים עקיירות פיתוה לשם השגת יעדים לאומיים ארוכי-טווח, גם צריכים לבנות רשת מחשבים נסיונית לשם תרומחה לישראל בטווח הארוך. ידועים היטב למחבר מסמך זה, הקשיים הכספיים בהם נתונה ישראל עכשיו, ומובן מאליו שמצבו של המשק לא ישתפר כה מהר. בתנאים כאלה פרויקטים מסוג זה הם בין הראשונים בדרך כלל להדחות. אך הנסיון מלמד שפיתוחה והחדרת השימוש בכל טכנולוגיה מתקדמת הוא תהליך אבולוציוני ומבחינה זו אין שוני בין רשתות מחשבים לבין כל טכנולוגיה אחרת, כולל מחשבים עצמם לפני 5 שנים. אם לא מוציאים את הסכומים הדרושים להתחלת התהליך כעת, פרושו של דבר דיחוי והזנחה נוספים, הפעם למועד בעתיד הרחוק. לכן אם הדרגים המוסמכים כבר הכירו בחשיבות 5" הנושא, ואם שיתוף הפעולה מובטה מצד האוניברסיטאות, דומני שאין סיבה לדהות.את הפרויקט פעם נוספת, אך חוזר אני ומדגיס שעדיף לדחות מאשר להתחיל "על רגל שמאל", ולא להעמיד את מיטב המשאבים - האנשים והאחרים - לרשות הפרויקט בכדי למנוע אכזבה, כשלון ודחייה ארוכה יותר. .2 יעוד הפרויקט ומטרותיו באופן כללי ביותר יעודה של רשת מחשבים נסיונית בישראל, הוא לצבור ידע על הפעלת רשתות מחשבים ולמצוא פתרונות לבעיות הרבות הכרוכות בכך ע"י פיתוחה והפעלתה של רשת אג-ספופית צנועה במסגרת מרכזי חישוב אונִיברסיטאיים קיימים. המטרות הספציפיות של הרשת הן 1. (א) (ב) (ג) (ד) (ה) * להעמיד לרשות הצרכנים של כל מרכז חישוב שמהחבר לרשת שרותים ומשאבים מירביים במחיר נמוך ככל האפשר ל"ז 1 -* * השלמת השרותים והמשאבים הקיימים באופן מקומי עם שירותים מיוחדים הקיימים ' רק במחהשב אהר ברשת. : * הקטנת הכפילות הקיימת במערכות תכנה-בקרב האוניברסיטאות. הספקת שרותי תעוד וקיטלוג המאפסרים לצרכני הרשת למצוא ולהשתמש בשרותים המתאימים ביותר לפתרון בעיותיהם במחיר הנמוך שאפשר להסיג, . 0 * להעשיר את מגוון השירותים הניתנים לצרכני המחשבים החברים ברשת מעבר לאלה הקיימים כיום ע"י : 6 95 ; * שיתוף פעולה בכל הכרוך בנתוח'דרישות הצרכנים לשרותי מחשב, איתור המוצרים > המתאימים, והשגתם בדרך אופטימלית' מתוכננת מראש מבתינת קהילת הרשת הנרחבת. 'הקיים במסגרת מספר אירגונים נפמרדים. *. לחלק משאבים ולקבוע סדרי עדיפויות בצורה גמישה ואופטימלית יותר-בהשוואה למצב הכנון ורכישת ציוד נוסף באופן מרוכז ע"מ להשיג ניצולת טובה יותר מזאת שאפשסרית ללא שיתוף פעולה בין המרכזים השונים. כך לדוגמה, ציוד נוסף לא יירכש, בדרך כלל, ע"י מרכז מחשבים ספציפי אם דרישותיו לתוספת כה מיחשוב יכולים למצוא מתרונן במסגרת המשאבים הקיימים ברשת- ₪ | לעודד שיתוף יתר בין האוניברסיטאות חברות ברשת בכל הקשור בפיתות והחלפת מערכות, תכניות, מסדי נתונים ורעיונות לטובת כל צרכני הָרשת. לפתח התמחות בנוסאים ספציפיים בכל מרכז חישוב החבר ברשת ע"מ להעמיד את מיטב השרותים לצרכניס תוך כדי ניצולת הסגל המקצועי של כל מרכז בצורה אופסימלית יותר. דוגמאות אפשריות לשטחי התמחות הן 1 *+ עיבוד נתוניס מינהלי. *‏ מקרכות ניהול ספריה. תכניות יישוס השייכות לדיציפלינות אקדמיות שונות. * מערכות הוראה בעזרת המחשב. מערכות לשליפת מידע טכני ומדעי. 211 (ו) (ז) (ס) להווה תשתית ל-| ע₪%111% ע0:66ו7ק60₪ 02162%66-108%102%מג00₪8ס , לאומית עם הכוונה המוצהרת של הספקת שרותים נאותים לצרכן הישראלי (גם האקדמי וגם הלא-אקדמי), תוך כדי חסכון במטבק זר. מימוש מטרה זו בטווח הארוך, חייב להתייחס לזכויות הלגיטימיות של הגורמים המסחריים הפועלים בשוק לשרותי מחשב בארץ וגם צריך להיות מתואם עם המדיניות לפתוה עגף המחשבים כפי שתקבע ע"י הגופים המוסמכ?ם לכך. להוות מוקד למחקר שימושסי במדעי המחשב בישראל ע"י + * קיום מסגרת מחקרים קבועה לנושא רשתות מהחשבים התואמת את יתר המטרות כפי שמוגדרים כאן. * קיום נקודת משיכת הוקרים מחו"ל המאפשרח להם לתרוט לפתוח הרשת הישראלית בפרט ולצבירת ידע בנושא הרשתות בכלל. * קיום אפשרות לחוקרים ישראליים לבוא במגע ולשתף פעולה עם עמיתהם בחו"ל על מגוון האספקטים של פיתוח ויישום רשתות מחשבים. לאפשר בהינת הגישה של רשת מחשבים כאמצעי הספקת שרוהי מחשב בכל הסקטוריס של המשק הישראלי כולל : * ממשלה. *+ בטחון. * תעשיה. * מסחר, ועוד. להוות בסיס לשיתוף פעולה וחיבור עם רשתות מחשבים בחו"ל. .3 מטרות בטווח הקצר י בשלב הראשון של הפעלתה, הרשת תתרכז בהשגת מטרות א" ו-ב" כפי שהוגדרו לעיל. כדי להשיג , מטרות אלה מבנה הרשת יה?ה פשוט ככל האפשר ויאפשר שירותים כדלקמ]ן לצרכני הרשת + (א) (ב) (ג) גישה | 0-1186 לכל מערכת ותכנית הפועלה בשיטת "סיתוף הזמנים" בכל מחשב ברשת (או לחלק מהן לפי שיקול דעה מבצעי הפרויקט). לאחר שהמשתמש הרחוק יוצר קשר עם תכנית היישום בה הוא רוצה לעבוד, התקשרות והאינטראקציה יתבצעו באופן שקוף למשתמש. שרות: ב 38%6‏ 97%ל6אשר יאפשרו לצרכן של מרכז חישוב חבר ברשה, להגיש "עבודת מכלול" (פקודות, תכנית ונתונים), לביצוע במחשב מרוחק ולכוֶוץ את תוצאות העיבוד למחשב המקומי שלו,.או לכל מחשב או מסוף המחובר לרשת. על המטשתמש בשרות זה לבנות את הפקודות, התכנית והנתונים שלו כפי שמחייב המחשב המטרה אשר יבצע את עבודתו. שרותי העברת קבצים - אשר יאפשרו לצרכן הרשת להעביר קובץ סידרתי ממחשב למחסב ברשת. . ככלל, יעמדו לדשות המשתמש מהמרוחק כל שרותי ניהול הקבצים של מחשב הממרה שלו, ועליו יהיה להשתמש בשרוחהים אלה כד? ליצור, לתחזק ולעדכן קבציס לאחר העברתם למהשב הרחוק. 23 מסגרת ארגוּנית וקוי הנחיה (א) (ב) (ג) (ד) (ה) (ו) (ז) העצמאות של כל מרכז מחשבים חבר ברשת, תישמר ככל האפשר במשך שלב ההפעלה הראשונית. הכוונה היא לבחון את המטרות של הרשת (סעיפי 2 א' ו-ב ' לעיל), ע"י הדגמה מרצון ולא ע"י אכיפה. . הנחה יסודית היא שהמנהל של כל מרכז מחשבים חבר הרשת, נושא גם באחריות וגם בסמכות להעמיד לרשות צרכניו את מיטב השרותים לפתרון בעיות המיחשוב שלהם. כוונת הרשת היא להשלים את השרותים המסופקים באופן מקומי ולפתוח בפני המרכזים דרכי הספקה חדשות ע"י שיתוף פעולה בין מרכזי המחשבים חברים ברשת. בשום מקרה לא יוחלף. שרות מרחוק ללא הסכמת כל הגורמים הנוגעים בדבר: / במשך שלב ההפעלה הראשונית של הרשת, גישה למחשבים מרוחקים תינתן בדרך כלל לכל הצרכניס של מרכזי החישוב החברים ברשת. גישה לצרכנים אחרים וסירוב לאפשר גישה לציצ מסויים יצטרכו לקבל אישור מיוחד מטעם מועצת המנהלים של הרשת. כל גישה למהשבים רחוקים ברשת תהיה כפופה לתהליכים ולפרוצדורות המקובלים אצלם מבהינת פתיחת תשבונות, נוהלי עבודה וכו". כל צרכן מרוחק יקבל הקצבת אמצעים מאת המרכזים ברשת לצורך רישום ובקרה.ויקבל גס חהשבונות תקופתיים בהתאם למקובל בכל מרכז הישובים. ההקצבות לצרכנים מרוחקים יקבעקו ע"י כל מנהל בהתאם למאגר של משאבים וכללי הלוקתם אשר יסוכמו אחת. לשלושה חודשים ץע"י מועצת המנהליָם של הרשת. . כלי צרכן יהנה בדרך כלל מסדר עדיפות שווה בכל הקשור. עס , גישה למחשב וביצוע עבודות. לא תהיה הבחנה בין צרכנים מקומיים וצרכנים מרוחקים. אין כוונה להעביר סכומים ממשיים בין מרכזי חישוב חברים ברשת במשןך שלב ההפעלה הראשון, אך נקודה זו טעונה אישור שנתי ע"י מועצת המנהלים. מענקיט לצורך מימון הפרויקט *תבקסו מהגורמים המתאימים (הממשלה), אשר יהיה בהם כדי לכסות את הוצאות הקמת הרשת והפעלתה במשך שנתיים. כל מרכז חישוב חבר ברשת , יספק כח-אדסם אשר יסול חלק אקטיבי בפיתוח הרשת, וכן זמן מחשב, זמן המחשב יסופק ללא תמורה. תנאי זה נקבע בהתאם לעקרון שיש לדרוש התחייבות של ממש מכל מרכז "חישובים בכדי להבסיח אינטרס בביצוע המוצלח של הפרויקט. בנוסף לאמור לעיל, כל מרכז הישוב יספק שרותי תעוד ויעוץ לכל משתמש מרוחק ברמה שווה לאלה הנתנים לצרכנים מקומיים. כמובן שכל מרכז מתחייב מראש להעמיד את כל תכניותיו לרשות כל צרכני הרשת. פרויקט הרשת ינוהלל ע"י מועצת מנהלים אשר תשמש גוף עיצוב מדיניות וקבלת החלטות עבור הפרויקס. אילתם השמש הזרוע המבצעת של מועצת המנהליט ועליה תוטל אחראיות עבור תיאום הפיתוח והיישום של הרשת. המבנה האירגוני מוצג בשרטוט !. מועצת המנהלים הורכב משני נציגים מוסמכים מכל מוסד החבר ברשת. יתווספו לחברים אלה נציג של הגורם המממן את הפרויקס וכן נציג מאילתם. מועצת המנהלים רשאית להזמין לפגישותיה חברים "בהוקף תפקיד" במסרה להתייעץ איתם ולתאם פעולות הרשת עם גורמים אחרים. (ח) פעולותיה היום-יומיות ש:; -רשת יבוצעו באמצעות חמישה צוותות כמפורס להלן : * צוות שרותי רשת ותקוד - אשר יהיה אחראי על קיום מגע עם צרכני הרשת בכל הנוגץ לשרותי הרשת, צוות זה יורכב מראשי קבוצות היעוךץ של כל מרכז חישוביט חבר הרשת. * צוות המינהלה = אשר יהיה אחראי על סידורי גישה והקצבת משאבי מחשב ובנוסף ענינים מינהליים אחרים, כגון סידרי עדיפויות וכו'. ,צוות זה יורכב מנציגים מינהליים מכל מרכז חבר ברשת. *‏ צוות טכני -‏ אשר יהיה אחראי על תכנון, תכנות ואחזקת התכנפות במחשבים אשר דרושים לספק את שרותי הרשת.. צוות זה יורכב ממתכנתי המערכות הראשיים של כל מרכז חבר ברשת. * צוות תכנון וניהול הפרויקט - אשר "וקם באילתם ויהיה אחראי לפיתוח וביצוע הפרויקט והכווגתו., * צוות תקסורת - אשר יהיה, אחראי על תכנון, תכנות, אחזקה והפעלת המחשב הזעיר, (ט)י (י (יא) אשר ישמש מחשב התקשורה של הרשת. תפקיד זה יוטל על אחד ממרכזי המחשביט החבר - ברשת. : . 5 5 אילתם תמלא את התפקיד של הזרוע המבצעת של הפרויקט. מנהל הפרויקט באילתם ישמש מזכיר מועצת המנהלים, אילתם תחזיק צוות טכני צנוץ (בין 2 - 3 אנשים), אשר מתפקידו 'לספק שרותי תכנן, עיצוב וניהול הפרויקס, כאשר הביצוע עצמו יתבצע בדרך כלל ע"י גורמים חיצוניים, הכל לפי מדיניות אשר תועבר למועצת המנהלים לאישור. אילתם תשמש כסוכן הבלעדי של הרשת בכל הנוגע לקיום מגץ עס ספקים וגורמים אחרים בכל ענין מרכזי ועקרוני לרשת, אך פעולותיה והמלצותיה יהיו תחת פיקוח שוטף של מועצת המנהלים. באופן כללי כל מרבז חישוב'לס חבר ברשת ישא באחריות .היישום של תכניות הגישה והבקרה של הרשת לפי סטנדרטים אשר.יקבעו על הצוות של אילתם בתאום עס הצוות הסכני ויאושרו ע"י 0% המנהלים. ‏ 7 - מוצע שמועצה המנהלים תקבע מדיניות להשגת טכנולוגיה אשר תעדיף אימוךץ גישות קיימות ורכישת פריטים קיימים על פני מחקר ופיתוח מקוריים. מדיניות מסוג זה תואמת את יעדי הרשת כפי שפורטו לעיל. לפיכך מוצע לאמץ את סדר העדיפויות הרשום להלן כפוף כמובן לקריטריונים כלכליים, טכניים ואחרים : * רכישת טכנולוגיה מוכנה ("מהמדף") בצורת מוצרי חמרה ותכנה קיימים או ידע ממוסדות וגורמים אשר מציעים למכירה טכנולוגיה שהוכיחה את עצמה בחו"ל. * פיתוח טכנולוגיה או התאמתה ע"י אוניברסיטאות חהברות ברשת. * פיתוח טכנולוגיה או התאמתה ע"י מוסדות פיכוך 6 או פחקר ישראליים שאינם חברים ברשת או גורמיס מסתחריים ישראליים. . * פיתוח טכנולוגיה או התאמתה ע"* גורמים מסחריים זרים. תפקידו העיקרי של אילתם במשך שלב ההפעלה הראשון, יהיה מעקב אחרי ביצוע הרשת והשימוש בה, מדידות וניתוחי הפעלתה, וקידום המטרות שפורטו לעיל. הפעלתה של הרשת באופן יום-יומי תוטל על אחת האוניברסיטאות הברות ברשת, אולי בשיתוף גורם מסחרי חיצוני. : בת 25 5. לוח זמנים ואומדן תקציבי 0 8 ב (א) לצורך הערכת אומדני תקציב לפרויקט הרשת, הונחו ההנחות הבאות 5 . * בשלב ראשון הרשת תורכב מארבע אוניברסיטאות מבין שש הבאות בחשבון. רק לצורך עריכת אומדני התקציב, נלקחו בחשבון המוסדות הבאים: מכון ויצמן למדע, הטכניו]ן, אוניברסיטת תל-אביב והאוניברסיסה העברית. * המבנה של הרשת שנלקח בחסבון הוא.מבנה כוכב (ראה שרטוט 2), עם מחשב זעיר אחד שיספק את שרותי המיתוג והנתוב הדרושים. . * קזי נל"ן רגיליס ירכיבו את אמצעי התקשורת היסודיים עבור הרשת. * מכנולוגיה קיימת תרכש בצורת מיפרסים, תכניות מחשב, וידע (שרותי יעוץ) מחו"ל. היישום יתבצע בארךץ ע"י התאמת הטכנולוגיה המיובאת ותכנות מחדש עבור הרשת הנסיונית. * מיסוי מלא מובא בחשבון על כל פריט אשד יירכש לצורך הקמת הרשת, למרוה שהמדובר הוא בפרויקס במסגרת אקדמית אשר עשוי להנות מהקלות במיטים. שקר החליפין המובא בהחשבון הוא 8.00 לי לדולר, כך שיש להתאים את הקרכות התקציב לשינויים בסער החליפין, וכמו כן לשינויים במערכת המיסוי. (ב) פדויקט הרסת מחולק לסלושה שלבים כמפורט להלן : * שלב התארגנוה ותכנון - 6 חודשים. * שלב הקמה - 12 חודשים. * סלב הפעלה ראסון - 24 חודשים. (ג) אומדני תקציב מוצגים להלן לכל שלב בנפרד + * שלב התארגנות ותכנון - מאמץ הדורש תעסוקתם של שני אנשים, מבוצע ע"י אילתם ומיועד לייצר תכנית עבודה עבור הפרויקט, הכולל פרטים על הגישה הטכנולוגית. הגדרה מדוייץקת "יותר של שרותי הרשת לצרכניה, ואומךני תקציב מבוססים יותר, יסוד מרכזי לביצוע שלב זה של הפרויקט הוא השתלמות בת שלושה חודשים בחו"ל של מנהל הפרויקט באילתם, אשר תכלול לימוד מקרוב של מספר רשתות מתשבים נבחרות. מטרות ההשתלמות הן ללמוד לעומק את הולדוה, דרך היישום, המבנה, סידורים מִינהליים ואירגוניים, סידורי הפעלה, ולקחים של הרשתות בחו"ל. 5 שלב זה של הפרויץקט ידרוש מימון כדלקמן + . חדשטי-אדם ְ : 0 ל‎ 12 - - הוצאום נסיעה (אש"ל ותחבורה לשלושה חדשים) 0 ל סה"כ שלב ראשוך 0 לללי 2 6 * .שלב ההקמה - מאמץ =- שנה אשר מטרתו ביצוע התכנון המפורט, רכישת הציוד הדרוש, וכתיבת התכניות הדרושית להפעלת הרשת. במשך שלב זה יתבצעו משימות אחרות כגון : הכנת מדריכים למשתמשים, פיתוח קורסים למשתמשים, קביעת תהליכים מינהליים וכו". אומדן תקציבי לשלב זה של הפרויקס מתבסס על הקונפיגורציה המוצגת בשרטוט 2 ועל היקף של 8 שנות אדם לפי התפלגות הבאה : - ניהול הפרויקס (אילתם) -.2 . - פיתוח תכניות למהשבי הרשת > 4 . - תכניות למחשב הזעיר > 1 - - משימות אחרות - 1 בנוסף לכח האדם הנ"ל מוקצב סכוס של 50,000 % עבור שרותי יעוץ אשר יירכסו בחו"ל- סה"כ האומדן לביצוץ שלב ההקמה מפורט להלן : : 1 חמרה : 5 - מחשב זעיר 0 --+% - מודמים | 00 % 0 ! = 0 ל - מיסים (506) 400,000 - הוצאות יבוא 5,000" סה"כ המרה | 0 ל 2. יעוך : - שרותי יעוץ מחו"ל 0 .+ = 0 ל - מיסים (15%) 0,000 סה"כ יעוץ , 450 לי . כח-אדם + - 8 שנות אדם לפי ההתפלגות הנ"ל 0 ל 4. הוצאות שונות ובלתי מתוכננות מראש : 0,000" לי - סה"כ ביצוע שלב ההקמה 2,0 0 % . . "א זמן מהשב הינק במהעבים חבר* הרשת 307 | * שלב ההפעלה הראסון - ג:יחך שלב זה הרשת תפעל. סעיפי ההוצאות העיקריים יהיו שכירת קוי תקשורת, אחזקה תכנה, מדידת וניתוח ביצועי הרשת, הרחבת מספר בחברים ברשת והפעלת הת-רשת התקשורת. אומדני התקציב המובאים להלן מבוססים על צוות בך שלושה אנשים באילתם, תכניתן מערכת בכ"א ממרכזי החיטוב חברי הרשת, תכניתן אחד למחשב הזעיר, וזמן מהשב חינם במרכז* המחשב הברים ברשת עבור מדידוה וניתוחים הקשורים לרשת ושיפורים לתכנת הרשת. 6 התקציב השנתי הדרוש לכיסוי הוצאות ההפעלה מוערכים כדלקמן 1 - כח אדם 0 ללר - קוי תקשורת 100 לי - ציוד תקשורת נוסף ‏ (50,000 8 ו-50% מיסים) | 600,000 | לי - תעוד 100,000 - שונות ובלתי מתוכננות מראש 0 ל סה"כ הפעלה שנתית - 2,200,000 לי מ . סה"כ הוצאות מתוכננות - לסיכומו של דבר, אומדן התקציב לכל שלבי הפרויקט מוערך כדלקמן : - שגה תקציבית | שלב | חקציבי דד/197 התארגנות ותכנון 2000000 לי 1.8 הקמה 0 ל 1.09 הפעלה ראשונית 0 ל 1100 הפעלה ראשונית 0 ל | 0 ל . .6‏ התלחסות גורמים ממטלתלים ואוניברסיטאלם להצעה זו. לאחרונה התקיים דיון על הצעה זו בו השתתפו מנהלל מרכזי? החלשוב של שלוש האוניברסלטאות המפעילות מחשבים מתוצרת קזנטרול דטה (האוניברסיטה העברלת, אוניברסיטת תל-אב?לב, ואוניברסיטת בן-גורלון) וכן נציג היחידה לאוטומציה באגף התקציבים ונציג א?לתם. במהלך הדלון הבלעו נצל?ג? האוניברסלטאות רצונם לקשור בין שלושת המוסדות על מנת להשלג שלוש מטרות עלקרלות: - חסכון בפיתוח רכלשת מוצרי תכגה - איזון עומס על המחשבים ע"? וויסות בלצוע עבודות ד = קידום טכנולוגי בנושא רשתות מחשבים נציג אגף התקציבים הביע את רצונו לקדם את נושא הרשתות בארץ ולשאת בחלק מהוצאות פרולקס בנושא זה בתנאי שהשותפים יהיו מוכנים להטתתף באופן פעיל ולתרום משאבים. נוצרה שפה משותפת בדיון זה והוחלט להקלם פרויקט בחסות ארבעת הגורמים הנ"ל. מחבר מסמך זה נתמנה במרכז 2 הצעד הראשון הוא לערוך בדיקת יישלמות אשר,תבוצע בשלושה שלבים כמפורט להלן. א) -לימוד שלושת מרכזי החישוב המשתתפים בפרויקט מבחינת הציוד והתכנה העומדים לרשותם, דפוסי השלמוש של הצרכנים העיקר?ים שלהם, והאפשרויות לשתף פעולה ביניהם. לוכן דו"ח.ביני?ם אשר ?כסה את השלב הראשון ויכלול אומדנ? תקצ?ב להקמת הרשת. ב), דיון בועדה המנחה את הפהז?קט ובהנהלת המוסדות המשתתפים על כיוונ? הפלתוח הרצולים והאפשרלים, ועל קביעת התקציב לשלב הבא. ג) 2 ביקור בתו"ל אצל רשתות מחשבלם נבחרות. על מנת לעמוד מקרוב על הנסיון שהצטבר אצלן בהקמתה ובהפעלתה של רשת מחשבים ובהשפעה של הרשת על המוסדות שהלקמו אותה. לאחר ב*יקור זה לוכן דו"ח מסכם אשר *כלול תכנון כללי של הרשת, הערכות תקצ?ב?ות, .וצליפיות מהרשת לאחר הקמתה, דו"ח זה יעמוד לדלון והחלטה על המשך הפרולקט. לא יהיה נכון לשער שקשר ב?ן שלוש האונלברסלטאות הנ"ל. הוא המטרה הסופית של הפרויקט הזה. אלא מוסדות אלה מהווים בסיס נוח, הן מבחינה טכנית והן מבחינה אירגונית, לביצוע עבודה מעשלת לכיוון הקמת רשת מחשבים ישראל?ת. לא מן הנמנע שמוסדות אחרים לצטרפו לרשת בעתיד וכמו-כן רצוי שהרשת הלשראלית תתחבר לרשתות זרות בעת המתאים, לכן יש לראות בצעדים אלה נסיון להעלות את מדינהת ?שראל על מפת רשתות המחשבים העולמ? בצורה ובקצב המתאלמים. +9 210 מוץעצת מגנהלים מוהל פרויקט (אילתם) ועדח מינהלה צוות תכנון וניהול צוות מינהלה צוות שרותי רטת ותעוד שרטוט 1 = מבנה אירגוני 21 סכניון יבם 370/168 מסופים אונ?ברסיטת חל אבלב סי. די. סל. האוניברפסיטה העברית פי, דז. סי* סייבר 74 מכון ויצמן יבם 370/165 קבוצת דיון מס* 9: "יישומים של מדעי המחשב התאורטיים" . יו"ר: פרופ" י. כצנלסון ש, כץ א. בונה מ. רודה אימות אועומעי של תוכנלות טמואל כייץ מרכז מדעי יבמ יטראל מבוא. מתכנת הכותב תוכנית למתטב היב לבדוק את תוכניתו ולנקותה מטגיאות. תחילה הוא מתקן הפרות של כללי טפת התכנות (כגון אי הכרזה על מטתנה או מערך,מטפע לא חוקי וכו'), תוך שמוש בהודעות התוכנית המתרגמת. לאחר מכן עליו לנפות שגיאות לוגיות בתוכנית. בע?ה זאת קטה יותר לפתרון. אפטר להעזר, במקרה הטוב, ב- 66ב3ז+ של בצוע התוכנית עם הקלס המסוים. כלומר, אפטר לקבל את ערכ? המטתנים בנקודות מסוימות של התוכנית לקלט נתון. בהמטך תתוארנה בקוים כלליים שתי טכניקות טפותהו במרכז? מחקר טונים בעולם במטרה לוודא שאמנם תוכנית מחטב "נכונה" - כלומר, שאין בה טג*אות. נדגיט שמדובר כאן בטגיאות לוגיות. ההנחה ה?א טהתוכנית חוק?ת בטפה וברצוננו לדעת אם ה?א פועלת כהלכה. ‏ בסוף אנסה לנתת את ההשפעה המעשית טתה?ה לשיטות אלו בעתיד. > ו .י, עצה לקורא. מאמר זה מהווה סקירה. הוא אלנו מספיק על מנת להבנך. לעומק" 'את הטיטות המובאות. 9 -לקורא המתענין מומלץ ספרו טל פרופ' זהר מנה 19791 | החחפון כמבוא לטיטות הוכחה (פרק 3). חומר נוסף מצוי במאמרים המופ?עים במקורות. 2-4 כדאי. לציין שבטכניון, במכון ויצמן ובאוניברס?טת תל-אביב וגם באוניברסיטאות אחרות ניתנים קורסים בנושא. 24 ו ספציפיקציה ונכונות.' מהי תוכנית י"ינכרנהי'? תחילה עלינו לרטום באופן מלא ומדויק מהן הספציפיקציות טל התוכנית (הדריטות ממנה). מפליא כמה קשה, לעתלם, לעטות זאת. בתוכנית מ?ון של וקטור, למלל, רוצים שהאיברים בוקעור ?היו בסדר עולה בסוף התוכנית, אבל אסור לטכוח שהם חייבים להיות תמורה טל הוקעור המקורל. לתוכניות שמחשבות פונקצי?ה כלשהי של הקלע (להלך ייתוכניות פונקציונאל?ות") ניתן לרשום את הספציפיקציה בשני חלקים: 222 [4 (א) דריטות על הקלט-כלומר, הגדרת הערכים האפשריים של תְִקלָע: (ב) דרלטות,על הפלט-כלומר, היחסים הרצויים ב?ן הקלע והפלע. את הספציפיקציה מקובל לרשום בטפה של לוג?קה מתמטית - תחש?ב הפרה?קט?ם מסדר ראטון. נ?תן גם לרשום ספציפיקציה בצורה ?ותר טבעית, והתפרסמו כמה עבנדהת על פתוח טפה מתא?מה לב?עוי טענות כאלו. = תוכניות מסחריות רבות שחפקידן לשנות ולסדר מבני נתונ?ם, הינן תוכניות פונקציונאליות, ואולם קיימות תוכניות רבות שא?נן פונקציונאליות. מערכת הפעלה, למטל, אינה ניתנת לתיאור כפונקציה פשוטה של הקלט (שהוא במקרה זה סדרה טל תוכניות משתמט?ם). הרחבת מושגי הספצ?פיקציה כך ש?תאפשר טפול גם בתוכנלות בעיהיות כאלו הוא נוטא למחקר. על תוכנית (פונקציונאלית) נאמר שהיא נכונה לגב? ספציפיקציה נתונה אם ורק אם לכל קלע המק?ים את דרישות הקלע (להלן "קלע הוקי") התוכנית עוצרת עם פלט הממלא את דריטות הפלע. מכאן שתוכנית תקרא לא נכונה לגב? ספציפיקציה נתונה אם ורק אם קיים לפחותי קֶלט חוק? אחד שעבורו התוכנית אינה עוצרת (בגלל ביצוע אינסופי סל לולאה), או יוצרת פלע שגוי(שאינו מקיים את הדרישות). דוגמא !:י לא << / א על + ל + 7 2 / בל + --ל 2 -*ל 2 / בל -*3ל תרשים מס 4 24 תרשים מס' !1 מתאר תוכנית בה הוספנו ספציפיקצית קלע לפנ? פקודת | 680 וספציפיקצית פלע לפנ? פקודת | >ה!וחק. שים לב לחטיבות הדרישות על הקלט: בתוכנית זאת מצפים לקבל אך ורק ערכלם ממשיים המקימים כָא>ןא>0 ו- בָא>0. לכל קלט אחר התנהגות התוכנית אינה מענינת: עבור קלט הוקי התוכנית צריכה .לחשב ב- | את 1/0 בקירוב של 2 וזאת על יד? חבורים וה?לוק ב-2 (הניתן לממוט כ- 190%" %+זת5). בדיקה או הוכחה. איך אפשר להראות שתוכנית אמנם נכונה לגב? ספציפיקציה נתונה?. בדרך כלל, לא ניתן לנסות כל קלט אפשר? מפני שמספר האפטרויות הוא עצום. הדרך המקובלת היום היא לבדוק את התוכנית על ידי מספר קטן של רלצות עם נתונ? קלט טונ?ם(ש?טת ה- חַח!565%). בטיטה זאת אין בטחון שהתוכנית. נכונה עבור קלע טלא נבדק (ובמיוחד עבור מקרים 'מנוונלם? של נתונים). אפילו אם בבדיקה מסתבר שיש שגיאה בתוכנ?ת, קטה לעתים קרובות לאתר אותה. בהמשך נציג טת? טלטות טנועדו להתגבר על החסרונות הנ"ל: (א) בצוע סמבולי - שמטרתו להבעיח שיטתיות בהרצות התוכנית על סוגי קלט טונים. (ב) הוכחת נכונות - באופן מתמטי, מבלי להר?ץ את התוכנית כלל. בצוע סימבול?. במקום לבצץ %ַחו65%: עם קלע שנבחר באקראי, נגדיר קבוצות של נתוני קלט שהפעלת התוכנית עליהם עוברת במסלולים אותם אנו רוצים לבדוק, באופן הבא: במקום ערכים ממשיים, נותנים לכל משתנה קלע פלמן כגון-ן0,כ0,... ומבצעים סימולציה של פעולת התוכנית על גבי הערכים הסימבול?ים במקום על ערכים מספר?ים. המטרה הלא ליצור את התנאלם כד? "ללכת" על המסלולים השונים מהתחלת התוכנית. נדגים את הרעיון באמצעות דוגמא !ו. נתה?ל ב- 11 060 א -50ב4. (הסימן "'אי' משמעותו - "גם". שת מסמן ש-ק נכון וגם 0 נכון). ברור ש- 0 א 050 בהתחלת התוכנית. אחרי שמגלעים לנקודה א בפעם הראשונה ברור גם ש- 0 2 4 11 0 כדי, לצאת מהבדיקה הראשונה ביציאה 1 דרוש ש- ב5%ב1, כלומר ש- ‏ ב1>0, מכאן שקלט שעבורו לא תתבצע הלולאה אף פעם מקיים: 25 160 א ב0%0 8 050,90: בניח טברצוננו למצוא תנא? לכך שהלולאה תתבצע פעם אחת, דהך 8: מה?ציאה ת של , ברור ש- ב1<0 + מהבדיקה השניה 2 במסלול הזה מ הופך להי?ות 1/2, לכן התבא? ליציאה ל- ?2ע84 הוא 1/0 9 ל נקבל שהתנאי להל?כה על מסלול זה הוא: 1/2566 א 2 4 15 א 0% / 00>ן050. לאחר פישוט נקבל: 002 א 1201 באופן דומה ניתן לבנות את התנאים המתאימים לכל מסלול בו אנו מעונלנלם. במקרה שלנו יש שתי דרכים לעבור מ-/ חזרה ל-א( דרך 4 או 8. לכן נקבל "עץ בינאר?" של תנאלם אפשריים - 8 לטני מעברים בלולאה, 8 לשלושה מעברים וכו'. ברור טא?-אפשר לבנות את הע) המתאים לכל האפשרולות, אבל נ?תן לעשות זאת עבור "עומקי' סבלר. בתנאים המתקבלים ניתן להשתמש בשתי צורות: (א) לפתור את מערכת אי-הטוויוגות המבטאת את התנא?, לקבל דוגמא של נתונ? קלע הממלאים את כל הדרישות ולהריץ את הפתרונות כ- 65%ז. אם התוכנלת נכונה עבור כל נתוני הקלע האלו, גדלה מידת הבעחון שבדקנו היטב את התוכנית. ואולם אין בכך עדיין הוכחה שתמיד תעבוד התוכנית כהלכה. (ב) להוכיה את נכונות המסלולים (במידה ש?ש לתוכנית ספציפיקציה). כלומר, להראות שלכל קלע ש?מלא את התנאים למסלול, התוכנית נכונה. מובן שלקלע כזה התוכנית מקתיימת. אם, בנוסף, הספציפיקציה ניתנת להוכחה מתוך | מה טידוע על המשתנים, המסלול תק?ן. לדוגמא, במסלול 2א624-ק-422ק, ידוע ש- 0 , . 050 > 0 2 א 7 65 / 10 בתנאים אלו ברור ץ- 3/ .5% 1> באה בָא/.א) בי 60-1(5050/ ב5)006(ב0/0-0) במקרה של כישלון בבדיקה מסוג (א) או בהוכחה של מסלול (שיטה (ב)), מקבלים ידע רב, באופן יחסי, על נתוני הקלט הבעיתיים ועל הקטע בתוכנית 6 הגורם לטעות. עבודה רבה נעשתה בפתוח מערכות אועומטיות לבצוע סימבולי של תוכנלות, ביניהן על ידי [197%/ פַהוַא ו-[8[1975 66 0 המערכות עדיין נסיוניות, אך התוצאות עובות בשתי הדרכ?ם שתוארו. ו הוכחה של נכונות חלק?ת וסי?ום - טלעת [11967 6צסות. בהוכחת נכונות של מסלולים לא ניתן "לסגור" את ההוכחה כך שתטפל בכל התוכנלת, כיוון שעשויים לה?ות א?נסוף מסלול?"ם. כד? לקבל הוכחה מלאה, נצטרך להשתמש באינדוקציה. כאן נראה שיטה'המבוססת על א?נדוקציה על החשוב עצמו. ‏ "חותכלם" את כל הלולאות בתוכנית כך שמנקודת התך אחת לשכנתה ?ש מספר מסלולים פשוט?ם שאינם עוברים דרך נקודות חתך, ומוכְיה?ם שאם החשטוב "נכון" כשמג?עים לנקודה 4, אזי הוא נכון בכל נקודות החתך הסמוכות ל-4. כמו בכל הוכחה באינדוקצלה, דרוטות הנחות אינדוקציה. אלה הן טענות שמצרפים לנקודות החתך. נוכיח לכל מסלול פשוט שאם הָהנחה בנקודת ההתחלה של המסלול היא נכונה, ואם נבצע את המסלול, אזי ההנחה בסוף המסלול תהיה נכונה עבור הערכים החדשים של המשתנים. אם נבחר את ההנחות בצורה מתא?מה (ואם התוכנית באמת נכונה) נצליח להראות שדרישות הפלעט נובעות מהנחות האלנדוקציה באותו מקום. שים לב ששיעה זו אינה מבע?חה שנגיע אי פעם לנקודת עצ?רה. אנחנו מוכיחים רק נכונות חלקית, כלומר - אם בבצוע מגיעים לנקודת עצירה, אזי תוצאות התוכנית נכונות. בהוכחת סיום צריך לטפל בנפרד, . לנקודה זאת נתיחס בקצרה בהמשך. , ל 6 שפח א שו שח אא תק ה השא היה הי ד - , | דרישות הקלש 30א: ו (ול)>א א א 5% הו -797---ל ול הראופק תררשיסםס מס.2 27 הבה נתבונן בתרט?ם מס. 2. בתוכנית שלושה מסלוללם פשועלם: מ- 2א674 ל- א, מ- ק סביב הלולאה חזרה ל-א ומ-א ל- 8407. כהנחות א?נדוקציה נקח את ספציפיקציות הקלע והפלט, ובנקודה ע את הטענה: : 2 . 2 2 ₪3 54 זַ א (1+,15)1 א 1 לגבי המסלול ם- 7ת574 ל- א: ידוע שבתחילה 0%% ולאחר בצוע הקטע: 0 1 א 1 " ל בטמגיעים ל- ₪ בפעם הראשונה, פס א 1)0+17 א 0 1=2.0+1 בעת נניה טהנחת האינדוקציה נכונה ב- א , וטהתוכנית עוברת על המסלול מ-א ל- א . נרצה להוכיח את הנחת האינדוקציה עם הערכים החדשים בסוף המסלול. זאת אומרת אנו מנלהחים 2 2 5% . :>י א (1+,7) = א -1+.10521 א 7.58 אם נסמן ב- | ן7, מו- 7 את הערכים בסוף המסלול, אד 0 - 1 2 ו אל -1+ם א מ5= 2 + מ +כ1 ב =2+ע. באטר ‏ [1,בָ? ו- 27 הם הערכים בהתחלת המסלול. לכן אנו רוצים ש?תקיים ו 2 , 115%+ ד) א -(1 + 1+?))= 2בק א 1 +(1+,2)1 = 2+ ואכן, לאחר בצוע מספר פישוטים רואים שהיהחסים אכן מתקימים. לגבי המסלול מ- ₪ ל- 8427 ההנחות הן 2 22 . 0 + 5 מ א (1+מ)- ב . 1 +21 בד א 0> א. | לכן, ב- תמאת . 0 (1+, > א 053 אלו הן בדיוק דריטות הפלע, ובכך הוכחה נכונות חלקית. כדי להוכ?ח שהתוכנית מסתיימת ננצל את העובדה ש- 1 מונה את מספר הפעמ?לם שהלולאה מתבצעת ושמתק??ם אלד בכל פעם שמגיעים ל-"א. ברור שאי אפשר לבצע את הלולאה ?ותר ם- | '%] ] פעמים כ אז 2 יסתור את מה שהוכחנו, ולכן זה מוכלח סיום לכל קלע חוק?.* 9 בתוכניות אחרות נוח לעתים להוסיף משתנה ''מדומה'"' שמונה את מספר הפעמים שבל לולאה מתבצעת, ולהוכיח שהמונה חסום (אבסולוטית) מלמעלה בנקודת החתך של הלולאה . | , | 8 . מערכות רבות פותהו לשם הוכהת תוכניות לא גדולות בט?טה שתוארה: ( [1973] ה656ש197%[,06] ו ה 967ה08181). הבעיה הקשה ?ותר של מציאת הנחות האינדוקציה אף ה?א זוכה למחקר ואוטומציה בטנים האהרונות. המצב הנוכח? בנוסף. למוזכר למעלה, מצולות כלום כמה מערכות המטפלות במ?וחד בתוכניות רקורסיביות. כמו כן מתבצעת עבודה תיאורטית רבה לשם עיפול בתוכנלות "אמ?ת?ות" ובפרט: בעיות של העברת פרמטרים, מבני נתננים מסובכ?ם וכו'. ' קיימות גם שיטות הוכחה טונות מזו של 8ץ0!", למשל - אינדוקציה על ערכ? הקלע האפטריים ולא, כפי שנעשה באן, על ההלשוב. : הדבר המעכב פלתות מערכות מעטיות הוא הצורך ב''מוכיה משפטים'' אועומע? שיראה קשר בין הנחות נתונות לטענות ש?ט לנו ענין בהן. מצויות אמנם טיטות לעטות - זאת, אבל הן א?טלות ודורשות מקום רב בזכרנן. בשטה הזה דרוט של?פור ביעילות כי הוא מהווה את צוואר הבקבוק וזאת מבל? למעט בבעיות האחרות כגון מתך הספצלפיקציות ומציאת הנחות האינדוקציה. השלכות אפשר?ות ההתפתחהחות הנרא?ת ל? סבירה ה?א בשלוטה כוונים: (א) שיפור בכת?בה ודוקומנטציה של תוכניות. תכנות במבנים (פָה]וההה"פַסזק 650"60ט557) מושפע ב?ותר מטכניקות אלמות. אחת מאבב? / ה?סוד של תכנות במבנים ה?א החלוקה לתת תוכניות רבות כשכל אהת מהן קצרה, ניתנת לבדיקה קלה בנפרד, ומכילה הגדרה מדויקת על דר?טות הקלע ודרלטות הפלע. הדרלשות האלה הופכות: לחלק בלת? נפרד טל תהליך כתיבת התוכנ:ת. כמו כן, הראיון לחטוב על הנחות הא*נדוקציה במקביל או אפילו לפנ? כתיבת התוכנית מקל על כל נס?ון להוכ?ח נכונות, ומטפר את ההבנה של תהליך כתיבת תוכניות. קורס? תכנות בעתיד ?דגישטו יותר ויותר עקרזנות אלו, תוך שילוב ידע על א?מות. ו (ב) למערכות אוטומטיות לבדיקה על ?ד? ב?צוע ס?מבול? צפו? טום מעט? בשנים הקרובות. הכל?לם הדרושים לכך קִיימים זיעילותם סבירה בהטוואה לזמן הדרוט | לנפוי שגיאות בטיטות 1 (ג). סביר שתכתבנה מערכות לאבחוך. של טעויות לוגיות בדומה לאבחון טעויות בטפה, וזאת על בס?ס שלטות להוכחה (לאו דוקא זו שהודגמה למעלה). אין לצפות למערכת לגמר? אוטומט?ת, אלא לדו-?ח בו המשתמט מכוון ומ?עץ למערכת י 39 -. בנסיון להוביח או לתקן. כמו כן, ?שנם רעיונות (כגון [1971] 4ו) לפתוח מערכות עזר לכת?בה והוכחה במקביל של תוכנ?לות: המתכנת ?כתוב את תוכנלתו על יד המסוף - ומערכת תפקה ותעזור לו, תצביע על טעויות מיד עם כת?בתן ותספק הוכחת נכונות לתוצאה הסופית., : -- לסיכום, לטסיטות אמות נודעת כבר ה?ום הטפעה פס?כולוגית וח?נוכ?ת על צורת כתיבת תכוניות, ונראה ל? סביר טבטנים הבאות תתבטא גם בתהליכ?ם של כתיבת תוכניות ותיקונן. מקורות 665ה₪6+676 ה5%6ץ5 [בּהזסץ 3 - 551607 .55!ַש16 ,85ק5!5 ,ח6צס8 [1975] .[65.8 ח6ץס8 6 ספהץ5 ע5 5חהּחפַ0:? פַהוְפַָהַטפ06 6ה3 בַה65%51ד "0+ (00]6+?50 35[6ו[₪6 הס .%ת60 .7706 .ה0ס660%1אם מ6ש6החעט0 ,665ו+0א ‏ ה9213ו5 ,1975 ,ווחסת .סקס (ז6ו+%6"]1 הבזפס:? 6ש[56786%ה! ה .1.7 , ת556ט06 31 .-. הת656ש06 + .8 .561 ז6פטקהס6 0% .%ק06 ,5ו65ת5 .פ8.תק 3ט ,ץ[86766 , הוהזס+:[068 4 .פההזפסץץ 50 פַהוַה₪63 חופת .עס [7 אץסו] (.52)60ז08ת1.1.56 ,9[ .|ס/ .ה33% 66ו![קקה הז .קחהץ5 , ו 14 .-סקק ,967! 506.0 .הבא ."שת 06 ה265]9 6736:[96:ה| 465זבּאסד .₪ ,6עסוץ נו7פו] עסו] ' -ת+זסא ,| .|[%0 ,.פַה0ס6 <[]| .6סזק | .פהבחפסזק -7 .0 ,971] ,85567030 ( ההבווס3 מבזפסז? 6ה3 הס!:ט₪66 6ו[ספהצ 5‏ .3.6 ,פהוא ב970ו] פַה:א -האס07<5+, 5082 406 ,:זס0ק6ה ה3656376 8%| ,פַתו655ד .א ,619755 ,הסו:ב63טקהס6 01 ץזסשתז] [6163בה6ה+ 43%‏ .2, בהחבו] ו בחחמון .זא ,6673-3111 , .א 66| 4ב .א ,זסהַהו₪3[4 [1978] %%וצ6] 6חה ז6פהו4ו3א -ו[[56ה| [3ו%16!:: -.5הבזפסץ? פטספ3 פַהוה6350א : : 64 יסקס ,1978 ,5 .[%0 ,45066 תודתי נתונה לד"ר מיכאל רודה עבור עזרתו בהכנת מאמר זה. ₪5 081 6א1או סק 16דתהפהטף אםטאס6אסא שד צ8 (5זא1תחד5א60 ההפאד הדזא) סו דוו ץז 6 עס .60 .ה 8 ושאסם .ה | א10ד0טססאזא1 .1 64 50866" [התהסו5ת6ה41-% [68ץ פת+ תו %תוסק 3 96 א 16%. :וס [פסיזק פהוהה7פסזק 6ו008078% 60הו5%78ה60 6ת% "605166 אא ָ -א != (א)ץ אגו!= תץ * (ו.ו) ד א 7" :6055781055 "הסחון 6ה% %0 50166% + 8 (1.2) :0 חפו5 6ה% 6ח8 0א | (1.3) אאא חה 15 ה,עו6טול65266ץ ₪ תג א ה9%ח16 +0 5 6 8 6ת8 ]] 6"6הא 6 חסול6הט? 051665108 6ת% 15 (א)] ,אוחסגת אא 6ו"61ההע5 8 15 6 ,אות6גת .חסול6תט+ 6צו05166% שת% 0% ו 6 15 הץ 5 0>א %חוסק 6חת+ 1% ,ץ+078[1ה90 +0 1055 ו 2 56 ה68 1% 16851518 21 : )2( | 0 ".6+ + 6חס 856ח0 על 9 9 חו05%8 ה68 6חס וסט 86 8 0% 15 ₪0 11 6 5 ש>ח01ק 5008 .0 +1) 6 15 ח16חא' '%ת1סק 4 (6%006 א6[קחו5 ' עס 6ח3 (ח6[פסזק פתותההפסיזק 6 דף 6 50 חסוסט[50 סח 15 הופוזס 0-586+ %666ו501 56 ה68 >תוסק 68515[6+ פוה תסו%התזס+5ההץ? 8%6ומקסזקק8 . (378 שפָק ,[2] 566 08%81[15 "0ס1) ר 221 ַהותתזפסזק ₪8678%16ף פות+ %0 תסו%ט[50 6הת% פהסו68%ו[קק3 +0 מספחשת ספ[ 3 הך 5 ו5%56ע5 ,[[] 68ןז006%7ה660 ,[4] 65וה₪6608 תו .6.0 66ת6001ז 15 הסופסזק - הט 6 15 66תז66ח00 15 "סקְגק 5ות+ ה6ותא ה%וש הסו63%ווקק3 האסהא [[6א ב 6ה0/0706%67 זהשהו[ 6ת% הו פתוסק 16851518 6זהטף5 685%[ 6ה6 0% חסופאטו[6/8 0% 565 | 0=א6 -(3) 15 ע%ו[וס10851 ,| תספהפן 0% עהחזה תה 15 0 גאוזסגה אא] .8 15 0 6סחא :עפ הסטו) 376 0 4ה3 ₪ 6ת3 (1.3) 6חג (5)1.2הסו8%טף6 עפ 60ה06+1 2 69( 6 : 9% ו הז 103%1005וקקה חז|הסטס ₪560 6 ה63 זסקגק 1015 תד 6 6 שחך. 1+ |6חס 6 506 ח 1‏ .60050781066 6סח שז3 65זס18מגץ 6ת5 ת6ותא :עה , [= 105060066,1.6 56 /6[טסת5 600578106 ו א 3 , ג א 5 (9)5 8 15 ל בג (ול 0< .) 05" ו 6זג (א...2,ן =ן) 66חא 6 6ח+ ‏ ז6+6היזהק 5 הסח] ‏ ."6%6ההזהק ע682861% 6ת+ 5 חאסחא 0 וש . ( דוק 6) 4 0328615 6ת] :6תהה 5ו 8%65+ 5-ה ףטס 012867 0% ₪56 6+ חו [8ו%ה6550 0,876<א ,65הו8זל5ה60 תפו5'שהד 6 סח 6 ו 6 0% (5006 זס [[) 1% עמז[0"8ה66 0% 1055 סח 9 :615067 688 06 0858 ה506 ה 1‏ .5ט1אץ 0 6 כ תא הססתם 6 סל עוסקה , שר )6( -* 0 " ת%-1 6ח+ +0 6ט8[1? הנטק שת -חס -- ואאוסך - 8 15 1 66חא . 45 0 זה וא 5 6דס+5 הג 6ח6 פטחד 3 -, . 5 ו 0+ 60 ככ זוטףסין והְתהההוו. וא 0<נא (7) :(חאסהא 15 5 חס הסו03%+ת1 "סוק סת +1%) חס חפו5 סאל ה66א56% 68ה676++01 6ה+ עם 6[פ8ו"8/ 66הו5578ה60תט ת686 866[ק6ח 2 1 ,84"145[65ע 66ת6005%%781 0 720 | 1721 א (8) 5 הלוא שח3 הסופסזק 6ה% 0% ע%ו81ת510ה6106 6ה% 16768565 600756 +0 5015 .חסו%ט[50 6ת+ הו05%8 0+ 66ח"ו600" 6חןו% "%6טקק60 6ת6 ₪ ח68 ,(1) .60 ,ת6[פסזק פהותחהיפסיוק 6 6+ 508% האסהא [[96 15 1% :1 6 אן"לה₪ 6ת% מפתל6חא 0 4הו8060"0 6135511100 (%6ומו061ו560 "0) %6והו+66% 6צוסופ5סק | .1 (%6ותו+560166 "0) %6ותו+06% 6צו608%| | .2 3. | 10. 6 0 עחה תו הס[פסזק 6ת% פהוש[50 +0 85[6ק68 15 00ת6% ע%ו68286 בתך שצוצופסק .15 6 הסהא ע[הס 8550066 15 ע%וו[בהו5ק0 [91058 ח6צשאסה ‏ .פהסופגט515 . (%6ותו5601061 זס) 1%6וה6611 .הטהו%קס [068[ 3 26 /ץ₪3 66הו05%8 תסו%ט[50 6ת+ 68565 "סת0% שה תהך 25 ססהדפא צדנ6תקת6 סהד .2 מטסזףאסם [68ו60"סבהד ו.2 /66065587ה ץ6א6ט]-תתטא 6תז תאה% ([6] 566 .6.8) האסהא [[6ָא 15 1% | :306 ([) .60 תו 66הו66% [פסיזק 6 +0 ע%ו|אחולצקס *0ס+ פהסו%ו0ח60 5 1 ג 0<ע ₪ 0 עו.9) הסו+60001 0 0 ע+ט א | (9.2). | | .0 ש-ג!(-א6-א = (9.8) ץ 6ח8 ( 6[פהוזבץ [008 6ת+ 5 חאסתא) עזג [8ה510ה6הו0 ת8 15 ט 6חס6חא 6זה (חסו[קוףוטה 46ה18978 6ת+) ג 6ת8 ( 6[פהוחהט א5[86% 6הת% 85 האסחהא) . ה95ה6[ 01 פַעָבסזב 06701086+ 6ה8 %הו5%"8ה60 ע2861%ק08 6ה% 15 (9.3) .60 הו אס" [ההו+ שהד .ץ ז6%60ההזק /%ו286ק08 6ה+ 5ו 8 "6650/ שת +0 %ה6ה6[0 55[ 6ת+ [6:1068 ח68 ת6והא >הוסק עזהתסות5%8 8 5ו (9) .60 +0 הסוט[50 שחד 6 108% 855076 0ת ז0"66 ת1 *.פהוסק 5866[6 8 חס הטחואהח [068[ ,הטתותות 5 0706 566006 ה667%81 חטחואאהח [008[ 8 5ו 66הו05%8 תסוסטן50 6וולו05ק 5ו 6 חתפתא %ת% פתוצסת ת%זסא 5ז 1% + 5-6 3150 16[ט0ח5 "6/סה 876 5ה0ו01%ת60 "0766 566000 656ת% (%6ותןו+06ו560 חס) %6ותו+66 6 19% 60001%1005 "0766 560006 806 68565 "סת0% [[8 ת 1‏ .%66גוסוץ | 056 %. 566 50 6ה58"סקתו 15 1% 6761076ה+ שה 666בוס1צ .[ .86%] הסוצט[50 [הו+ שת+ חד 11[66+[ש+ 6פ |וו1א פתהסו%ו6ת60 > חס = 2.2 6 פחו6ס ) ק%ו68086 6ת%+) ת56876 6ו"%שתהְהק 66%מו6תו תג 15 6סת₪6% חס 285606 15 1% .56ה56 [8ט5ש 6ת+ תז 6טו15678% 05ה 15 6ת8 ("666ההחהק 5 ש/+%ו68086 [671%168 [+%) 01 565 6לות1+ 8 +0 תסוְסט[68 6צ50666551 6+ 5560 ת686 הז .=>)אל> ...)> ןל>)=0 1% תסש5 (א6א1=0,1.2,...,0) . ו 7 24 %% 56 6ה8 ץ 0% הסול6תט? 8 85 6סתבט[6083 15 *א %חוסק [ההוסקס 6 7600166 15 %הו0ם פַתו%ז5%8 0) .66תו0958 15 ע%ו68286 [1+168ת6 . (0=*< 15 ,%הוסק [8חו5ק0 6ת+ 66חשת ג ,%הוסק 6[פו685+ ע[חהס פה% 0=צ 08ס+- :8 0 [בחוסק0 15 1% | צ>צ>ן בע [הצזסזתו ת+-ו 6תף הו ץצ [[8 חס] 5 )...1 "2 ילל לא 5 צ הפתא ע[חס 6הַהת6 >ת+ %5ה5%8ה60 6ב 2 4 .5 6חסתא וס 15 2 68 + חסוּפהט|6%8 6ת[ .6טו%8 ב 8 חפטסיזח+ ץ666558ת "6א6ט]-תתטא 6ה+ פַתו%ת656"ק6ץ ט%35[68+ 6או[-א6[קהו5 3 תז %ט0 4 ע8615ק68 6ה% ,(10) .60 0+ ה%0ו00 ה1 .ע%ו[%108ק0 "0+ 5ה0ו61%ה60 הסוא [הצזססתו ת%-1 8ה% תו הסו6%הט+ 8ש1ו05[66% 6ת+ 8%6ט6/8[0 60 פסִוַפְַח6 6יזּ ₪ בה 1 6ז סח א 254 2 + 1% .7=|) עפ תה6צו9ף 15 ו [168 61 8 חפטסזת> 5 ץ הפחא 0% 0% % 6075%865 8 85 (עחג +1) %5ה5%"81ה60 36516 01 56% %06 5ה%81ה60 8150 תסוסט[50 6הך .ץ היז הק עשו80ק68 06+ +0 הסו6%הטש+ 6 הסותא פה6[פסזק פַהוצ[50 תו %ת6ו6ו++61 עחהט 15 06ה₪6% פות+ ע["68ו6 חן 6058 60861 6ח+ הסותא ת% 5ה6[פ0זק .1.6 ץצ תו 6ו"6%המהק עןוההופוזס %תוהץפה60 /%ו86ק68 506 תשותא תד פת6[פסזק ה1 .תש[פסזק 6ת+ הז %וושפ 15 תו ==ץ "0+ 60הו05%8 15 הסוסט[50 [ההו+ שת%,ע[[37%1+1618 660ט5"00ה1 15 + 6856 6ת% פַָהו0ט[6א6) 6טו65הו 5ו %הו5%"8ה60 ע%ו63286 6ת+ 6856 תה6ותא . (ה6%10חהט+1 6צו166%[פ0 460חטספחט תה 1 (9.4) 0ח3 (9.3) -. 0 ןת 6און- -510016% %ו+ 6חדך :עם חשצוף 15 - ע080861% סו 0+ 0 7 8% 66 15 0 6זסחא ב 6+ 0 650000188י60 116%ק1+[טוח שפֶתהףָ13 576 15 255 6 ויר יי )10( 2.3 00%ת0ק0-ע 66 4ת8 החס% 1% 6 876 6 46 50 60 . ())4) ע/4"ת4 [8ה%10ה6ה41 א( שת% 15 7 אתה (10) .66 תז 66ת06+1 35 ת%67 % עם 0880566 876 הת%וז0פו8 שה% +0 ק5%56 ת686 תו 65ופהוחה8ט 6ו85ס פהך ה506 24 עס 0600%60 876 08"182[65 6ו585-תסת 6ת%+ 6ה8 (6=0.1,2,...,8+8) "טס א 4 זו8ק 6ת% "6ת:61 .1.6 180|65ח8ץ 1 6 20 6 + 1% % זט ב 6 ס2851 606 0%+ 6ה5%8 |ווא 6 -ג 6 + זוגק 6ת% וווא (%24) -( ג 6 58516-הסח %08 0%+ 6ה5%8 ן[1 20 | 4 15 +" 86 סן585 פה הסותא תז הסו85ז6ק0 פַהוססטוק 8 0%6ה66 6 חן %ת0[606 ה%-1 6ת+ 6 |ןווא נ% -2 86 סו1ַ585-הסח 6ה% עפ .3 שחש 0% אסץ ת6-א : 0 565 ןא חס [>.4 6 1-0 + | :1 ק556 טא 1% | . % | 8 0 6 0<ך +1 (,א)א1=. א 2% 5660 0>א:א + (20+"): (ן%52) הסו8%ז6ק0 %סטוק 4005[6 6ת% 005 עז687 6חה8 .ץ "0+ הסו%טש[50 6ת+ אסת 5ה%81ה60 ש85[68+ 6ה% %[654" 8 85 6 566 [+ו-ו 56% - :3 5560 .5 5 0ף 90 94 0ב % ה , ב < עפכ:-'8ה06+1 0 הסוהא 10% [ 6םמם 685%[ 8% 5%5וא6 6חשה% +1 ו = נוי טש סו 6ב (2.-א) חסוף8זסקס %סטהק 6ת+ 63 0>בק +11 ו 5560 / ו :4 5660 50 80 0הקרק + [מ++0=0 6תן+46 שוסהוזהץ ג 8 "0 ₪ 8 ח6ת61% 15 -" 14| 0 +ו 5%60 60685" 800 . [ 560 0 60 6ופבּו"/ ץ 8 "0 א 3 סוס 15 .א בה ס<,.ן +1 266 :עפ 8 6ה06+1 | :4 ק5%6 7 %ש: . )| אזאב 121 עו 19) | 1 3 0 . 1 5560 60 60 0 . 15%55א6 1[ סח +1 .3 ק5%6 50 60 | ק506 %0 90 0/6 +11 :5 ק566 :תק חס6ת+ 0-6 +1 .טפט 15 הסול6הט? 091665106 6ת+ 0<.ג 1% .6 5 חסוסט!50 [ההו1 0<ע 11 277 = |קוןהאם - 1ה16תסווטא .3 5 הג 1% ההץסץס] תו ע6ש5% 5וה% הו ב6ההה"פסזק 985 0סת6%ה ע682861%6 6חד 4הו0ט[6ח1 51265 08"105 +0 65[ק80א6 [56/678 ."6000056 6500 606 8 חס %65%60 1. 66 6005 [פסיזק 6 6ה3 %6ותו+06 6ַַוְתַַפָסה ,%6והו+06 6צו51%סק % ףא8%ץ0 %5ה6[606 0% 515%66ה60 1 עהְחה 6ה% התג 6 אוץ%גה 576 68565 ₪05% ה . חסו3%|טססק ההס+ותט 8 חסץ+ הס6תז ‏ אוח₪3% 6ה+ ה6והא הו 4הג3 [->א 8[>א ה%וא 6856 שתס 5%"8%6ט[[1 שא ש[קההאס תג 35 :1 61960 פַהדאס[ו[0+ 6ה%+ ה%וא %6ותו66%הו ו 6 .0867 .035[ .0295 .0223 .0210 .0167 .0142 .0076 .002[ -.0068 -.0096 -4 -.0196 -.0286 -1031[ -.0329 -.0423 -.)49[ . 6 .שפחת 6" 65ש[8ץ ח6ף61 9 6ת8 הצופו5סק זג 5שש[/ ה6ף61 9 .1.6. :ו 6[קה8א6 פות+ תו פ%תו5%"8ה60 18 וה 0 : כ (13) 6 05 86ַח8ת6 6חס .6.ז [ ק5%6 ת8טסזת+ 6/6165 סאס 65"ו600ץ 6[ק8א6 פוהך .6 5*אא ה0ו6ט[50 6000[6%6 8 "0+ 66חוטף6ץ שחו+ שהז ‏ .%תו5%"8ה60 ע861%ק68 ' חסוס6הט1 8 85 65[פהו87ץ 6ש86%1 6+ 0% 6ט[8) [אתו%קס שת+ %5ה656זק6ץ [ שתטפו] 4 6ו585-ת0ה 6" 8ח0ףו+ שת+ תו %סת 65[פגוח /8‏ .ץ 6%67ה8והק ע%ו86ק68 שת% 0% .ץ [[8 0%+ הפוח 66חסה -הסח 8 15 תשוהא צ 0% הסוסה 8 85 05[66%1%6 %06 %5ח627656ץ 2 6 . ח0ו6%הט+ 9ת66676851 258 = באחישה 00186 6א60 .4 6 6+0"6שחד . או3?7 56 חס ע[50[6 65ה6ק46 6ַתה8 8% הס[פסזק +0 6קע5 שהד + .66סגוות1 5ו 06הת₪6% /%ו86ק68 6ת% 61076 60000%66 6ח8 6 +0 65טוץ ה6ףו6 %חו8"ל5ה60 ץ%ו86ק68 6ת+ 0% סַפַת8ת6 סה (%6ותו06%וה56 "0) %6ותו061 שטו%ופסק 15 ₪6 . [החוחות 15 תסוףט[50 6ה+ "10 60ת6001ת חול 6ת+ 6חסת 6ח8 60"ו600ץ 15 ץ[ס6מגיז ץ[חס 8%ה% 00% 66>הוסק 5 6 56ו0ו061ה1 ת%וא 66ה6ו67קא6 [68ווסהטא % 38 פן 68%0%6+ פות] ‏ .0600766 %הו51"8ת60 /%ו86ק08 6ת% 0% 86ַה8ת0 8 [68וקע> 8 תו 66תז600ת ו "6לטקה60 6ת% 66הד5 הת+וץ0ף[8 6ת% 0% 6א5ה80/8 646 ְ8ה+ 68%6%"ף ת6ט₪ +סה 15 ה6[|פסזק פהוהההזפסזק 6ו6"8%הטף %6והו06%ה1 .ח6[פס0זק א6שה60 8 "10 .+ עפ הסטוף 15 605106760 ה6[פסזק 6ת% +0 (5126 "ס) עְ6וּו8ה510חה6הו4 6הד % פחו55וחסחק 15 150-%+0 50 קט פת6[פסחק 50661616 ת%וא 66הסוח6קא6 [ב6וס6הטא + 07068 6ה% 0% 15 66חזטף6ץ 6חו% "66טקהס60 שת+ 8%ת+ 56ה506 6ה% תו 1685% .וסופוהסזק 0%סה 15 66ה6/ 6ת8 .5665 100-1000 29 5 5 6 א ₪ 5 5 | 5 5 "סח דוהה טָסיז] 008678%16 +01 06ה6% ע680861%6 שהך" : ץ6)אהת6טסת .5.ת 71 .סק (1960) 28 .[%0 , 0706%7168ת₪60 הסו+ה[טחהוס] [הו6ו[קחו5 7878068716 ה" הס5%הוהא .1 8 שתחהה8ק 26 ת%8 :6 (1966) 34 .[0) ,68ו00657ה60ם" ,00ת6%] ע5ו86ק68 6"'5)אהת%טסה 0% : .7 .פס זס1 הסו28%והו%ק0 [068|" -ה601+08 .0 8 הסספהותא .3 8 עבת₪87% .ה ,4 560% ,00.3 ,21 .[%0 , "פהותה8ץףסז? 008078%16 א6עחס6חסא 086 109155165 ת₪656876 [ְבַטְה. 465-490 .סק + 6185565 ת[667%8 "0+ ה6הסוקקה בהוהההזףסץ? 6ו86ת4גש0 1" .תעגה .6 .0 .סק (1968) 3 6618162 "5ה05[6ז2/. 557066076 זה6הו|חסא שו] "0+ 6[5הז6א 6ת% 0% 65ו%ז6ק0זק" .תשה80 .1 8 הואפ%ום .3.א "575%605 +)0חטק 501866 ,07667 0ה5660 ,60א₪6[8 ע[[הושוה1 ,+הבוץהטה1 .1 .פס (1972) 17 עְפ010יז0ע₪ 0.0% "פַהוותהזפָסזק 4478516 "0+ פהסו%ו0ה00 ע%ו[ההופק0", עבת6[גא .ה .(1971) .359-365 .סק ,1 פתותחהיפסץ? [%168+68ת+גו] 20 [ח ]2[ [3ז [4ז 5[ [6ן 21 ימו אכ > 4 | פחטב 1: םםץ ואטר טרחבם םב 1חב ₪ 3 הטמ |טפרבפ 58 בחאכ ומא נב 1הב לטבטכלן1ג בטבטהב1בט 4 ו158 כטטטכ11ג טטטטוב) בא ו י = בבכבא כטםטכ11 בטמטחב1בט | ₪ ₪ ₪ ₪ 0₪(0₪0₪ 00( = ₪ ₪ ₪ שי ₪ש ₪ ₪ ₪ םמ ₪ | טאטרי כטא₪ששט ]א אב=ם אבפט וא שאנ השאכב 44ב משרהגושא |₪ נטשבואשר אוע ]א 42 ארשטצב שכשושה 32ב סהשר (ששוששר2 הצ וש 12 = 5 זשדתרהקרדיל ו ה תיך: 2 - לדיר החרט ב פהשב > | ₪ המר הרחב ₪ 1הב 5 30 באכ ומא טפט ₪ מואכב וטא טב 1הב כטטטכ וג הטטטהב1 בה א 4 1581 כטטטכ!1ג טטפטחב1בם מבכטא כטסטכ | 41 טטטטהב כמ ]₪‏ =( -₪ ₪0 ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪( ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ > ₪ ₪ 0-9 ו > 7 ₪ 5 4 ישו / 20 ישש | | | .₪0 'שת = ישם 'שם שם % '₪] 0 | | י'שם קל יבב 3 ההההתההפברב ראות הלבוהה ה, הוה הרב ב ו ו בן% =טר 5 ךפה ממיותיין? %ס; ווןוהכןההה| סו'ון! גה וי555|0תה6| הדהה פין 5מה|דך62|ןןְסקה ‏ פ5דן חוות עצת '*''ה6ט".5 החה *'::הץס,ם." 2 1 דקדפח חס* ה5]0ו "406%‏ 665%ה0[ 76: ההוהה1+ "0+ הה+|"סא<וה "הההוו 3 0" 5687ה|6" 5| ם| .60מ6[0ע0ה -5! "ה!"5 תפצות ה הו הה|₪05|5 וסהה התד .חה[|תהה!] 5‏ 905 -17] ההםףו"סקוה ‏ ף%ה]06655"ק ‏ מַה|" 55‏ 5'חהתוסו 6ת" חה]+ה'|הטב - 0% ה6[י'ס"חה - 58008 ה: ורתה ‏ 15 ה"מ|"הח|ה ,| ןו2] צו? החה [090006)! על 08הו886% פה אהו"ז5 6:והו+ 8 0% ע5|א6 [ופה60 חהּ 66'סחק אש [8,5] %869%7"5ה] 6+ 0% תה[+ה%ה58ה"קאץ 'פהוום5 ףחתו5' ח%0 5070006 %הו₪00 ה[להוחהּץ ‏ 50 ב[|להןחגּט [הרוזתה ץ|[ה6ו:50ההעפה 0% הסו:והו+ 80‏ 6ה 5‏ הה 5686ה 9‏ ה855[0"הה60 הפהוי | [הומתההוף59 5ה|ח: 5‏ ח%0 "990 63ההווסלהוו 65ה[ט "67‏ 8ה5070 מ[ | בש |אה [סוהם צוק ע:ו00ו+*ו8 7|5: 6הס6"העה הד .ע:|הופהו 60 5ה"= השתהה[ יפחוו %הת5 50670700 %הו₪070 79|06% 0 ה[להו"הט ה |'53ההצהן ר ]3‏ [המויה] "יחה ההצטוףח ה ח5'ו 605ח"500 6ו084ה"8 ווה "0+ [ההוזהה ע[|[ה0:|6םה577ה 15 חווה ההוהולר0ם ‏ על 5070078 הןו 696‏ תהההה |הסה] 706 בעההחתהה 56ות[* ה55"06%|0ה 00 :"68‏ אן50%% | 6"'5הו' ‏ שו חמהה|ן* | תהום|:6ההח סחה 565 [ַ0ו65ה"ה ‏ 6ח"90 נחה ‏ 680ה|ה" ‏ חהבת05 0 בס וחהדוה ברה 57017080 . . . 4+ .|ההח"5| ,ה5|ה! ,ת0ות7869 ,96108608 "50ה7הה 0% תחת ,ץ+|]" ההוה6%אד ,ז6תה0ה0 %16*ו58ת8ו96 [ההק5| | :55הח'"יה מההתהקר .הח5| ,ה*וה' ₪ 2 , , , ** .5 ,501006 "0070058 התה הה|חההה|חת" [ה6ו":6ה|ו" 0% .תרהחה 0 .5פ5ה" ,0ח0|תהה" .הד 0% ב5ה| ב|[הה"5! ,הלול ,7060790100 ,5210608 ח4:וההה" 0% .םַההת'** ב -‏ ה 0|71510‏ 66ה 56]70‏ ח0!וחהה) 1 ה -%ת0-650 .0 הוהחה*ו[ה60 ,ע397%08[0 ,ה[|ה"ה*ו[ה" 0% צ5|6"ה/וה' 25 בהס]םסטהס::ה!.0.1 ושסחהץ 6 1 ה560%]0 ה] .5ה5605]0 5 6000"!/565. ח6סבק 5וחהך צס 1] חה8!20"!6 א8ה 2"066551‏ אה|"5% 5'"סהו הס >תהקהז! שת 8 ה] 5ה0וו:606ח" ‏ אהו6ה!1+."0ס+ חתה+!"0ק<|3- 613564" 48 אהוקס|6צ06 "הסהון - 8 5%!:0%6ה 60‏ 50 1% 80825 ₪6 2-0 הס]: 560‏ ה| .מהוח":5 ה0ו 0070"655‏ ב68:5 68 ט-0:-וַבו"? ‏ 38 0% ה%8%]0ה6ה6[קחן 6ת) +0 הסו5!ה]+66% [2] 5'צו2 6ה38 [6ה88! חס 585660 5078636 4שסספהט .₪565 5006076 5זת: ;66ה56006 56וה!]+ 8 0% ע6]א000016 6006['5] 36 צו? 0% ה0ס|ו%8%ה6ה60 [קהו "זהשחון - 2 . ע "ז סו סו 5! ע"0ה6ה 666הטסס הזו 566 אה!6 א6-50-5[06%וַתְהוחצ7 הס!:ו6%ק6" חטס 0% הס!:הה]5ה60 3 15 56| ;35 הס|ן566% ת! 1656"1]5681 בהסוזסט":5ה60 66": או++ט5 "0+ [1] הה:!"0קהו3 6"'5ה/%6 6ה3 "6דהו+ . . : .בהס|:0.2.₪0%3 6 !41 0% 56% 6ה+ "2 6ה3 0856%ק! 3‏ 66!ַה%1 ב 5-06 166 3,0,0,...0 +0"‏ 0556"5! -6ת 5‏ ₪586 06 2.0 חשטס ‏ 5אהו"5% ת5אה6ן 6+ 0%6ה66 6 65[ 06 .5קהו" 5%‏ "%0...,ץ,0,0 0הה 5 0% %5ה6ה6[6 ,0 0% "16558 7"-! שת ₪6]|<‏ ,0 0% ה%קה6! שת5 (26)60 ,אַהוח"55 ווטה : .1 34 ₪ 0% ה0ו8%ה08:6ה00 6ה: ₪6 שחהב חסה+ה" "6:%87|-ה86שט565" 868066 8הו"55 8 הו! ה0סן5|ו05ם ‏ 1/8686 0פטפרטחה 5ה0!%ו05ק 1+(2)0 385 ₪ פטחז .הסו6ו5סק "85-1658667" תהת 4זסשקש5 שה 6ה:ו88% 6 0% [ חהה ז פהסופופסק סטך ‏ .(0,1,...,506 ;<[,ו0% עס 0%86ה06 15 0ה8 .[ 8% 000075 הסזחש <[1<206-[60%1+1<...₪6 5 (ב)05|54 חס+ 0-060,!2 .6 58 50 606הו48% 5| <[,061 הפה6 [ב| *ן| .5 0% אן+50% 8 08[16860 5! <(80)6,])ה>ץ ;₪ 0% א|6%"ק ה 66ו[08 תת 6חסשפט5 8 0% ( 8% 66ה0000""6 חה 15 [‏ 36 הס|ו608|5ז 2 , %|"5% 0% 8‏ 686 פש5 66ה6""טסס0ס צ"6ש8% פטה" ; 1>‏ 85 5חט60ס ס5ו8 ..ה0ן626%|!5" 8 5| 4ח"סאסש5 6 0% "6|%700ה 1[8%+5‏ שה -5] 1 85 86 0% 66ה6ח""טססס ‏ חב 68 15 1+! 3% 05 0% 606ה 0000""6‏ שהם ‏ 6ה8 ,ו 6-85 0% 66ת6""טססס .חספההתופה %הא<וח בההף!ו"0ס| %| 7. .6 בהס!ז:]6%ק6" 8 58 זפטה ץ 0% 68ה0600""6 5ות6 0% א|%+6"ק עה( :00%" חס 8 26 %סה ‏ 00₪[4 8,080 56+0"8.‏ 666ז558 ץ ]%-‏ פטחך חּ : , .הסו:ו606%" ץצוקה]5 ת6]הש ‏ ,הה+|ו"סק<|8 8516 6ת% 65%5קק50 ההחספת 6‏ 5והך 6 6 ההטסחה5 (%6"5תט60 סש5 6"60670%5ה! .6.]) 6"5:הוסק סש5 65צסה ה6%%66ם-ה| 6ה+ 08[[‏ 86 6%5א6ה" 0‏ 85 5ח"56הו0ק 6ה5 65670%ח"ק6ח 2 1-ו 6 50 2 התוש םחַ5%8 2 הו+ו"6ה | 60 ...ה7ך/]... ‏ 65| הטשוק סת: מווהש 4 ] 0006 חסה5 ה6061|510] 8 פסת קז ה] 1% 1 הצסחה 56|ו8 "' חס 6%66%ה"₪ 16 6 טס חה 6‏ "7 הטסה" ‏ 6ת 8‏ "] 6צסת" 8 תתו סוה "] 6שסה" ,076160" 5! 6 %] .6הק<ו" שה6 60 הסו+ו5סק 2 6פפס "7" תהוצהה הוסעטה 60 "1 העסה" 6 ,ח0ו6ו05ק 8 85% 5הלוחחזה ‏ 5%-ו% "[" תנתט שפתז ‏ 66ו0%סו 9 5 .הסום!05סק פהַה: "0+ ה606%156!0" 65%קה0! 6ה: 5| נחסשסט5 6%6664בח"ם חסשה:סהשט ע|[:%ה6!6]++6 56[[‏ אש 00 שס ‏ :5ה]ן608" הס|655טה 6ה0 ?הס]:ו:6ק" 8 5ו 88 2 סמ5 0 אהו855ד.1.3 6 85ווקקש5 5ה6265]6!0" 265%הס| %ס ע6"5קסח"ק ‏ 080[6אהההבח 2 בחס]5ו606%" 8 15 08 "6ה:4הט 8ה|565% 0 ע66 תסו 8-0 15 8שהוח55 8-0 ה] -84 0% 606ה 0000""8‏ סה %| :1 ההה16 8 5876 56 85 8 0% 086ה8"ז 0000‏ ע"6ש6 הפתף הסו6ו!6065ה, . ]ססחא ו6ח ח! 8 0% 665ה0000""6 +0 ח6מחטה 6ה+% הס ת0ס[]65ט6ה! שפש ₪6 :%ססזק חס "0 26"0‏ "0+ שטשחף ‏ צו[ַ5שסט086 15 8הה6!| 6בתה7 .הַה!ו"55 6ת6 "טס 05%סה5הק|" 6ת6 ,6חסה "0 סאם 3"6 68676 +| .606ה6ח"טס60ס % 6706חח"0000 ח" 0%06‏ 5076 35 חספהקו6ה 6%%[ 58706 6ה5 ש6טהת ‏ >פשח. 1 חסו65ט6ה] ‏ 8 .הס|:ו6065" 65%ק<הס! - 8 %סה 5] 15 66ה]5 ,8 .ח0כהק6!2ה 6%5[ 58706 6ה: פצהת 665ה6""ש06ס :ה ₪6 הוזס+ 606 5 ח] 08ת0ש] שה6 אה|ס6שק 56 6ת5 תוא פסה ,11 -,[ 8% 6ה 8‏ ]| 8% חט66ס -8 16% :'1 התחס| ]פסאחסן 6ת6 5| 8 ] ת6ש5 [5א 555|א6 8ח"6ה: הבהך ."ספהא|6ה 6%5ן .א 8% הס]5|ן65ק6ץי 8 .אה!ז":5 פהת 0% 8"86%6"58ת6 [ %1"55 שה: 50 1 בההשן| עומקה :%ססחק 5086 5] 8"6ה5 -,( 85 הס!626:|5" 885%ה0[ 8 15 88 %] :2 הס6זספהך .> 85% הס]6%!5ק8" 88655%ה0! שת% 5] 6 אה ת6ט5 (>6 פ [ 3% 88 0% 606ה00007"6 שת: 0% חססהקו6ה 6%5| 5708 168 :%ססזת חס שהץ 66ה51) 88 0% 66ה0000776 ח"68"|]8 תה 6 ספטה 6ח"שהד ‏ .םס 4 68) 068 %סה 5] חספההופה 5+6%! 6פסהא (ה0ס]:ו826%" 8 5] [ סבה 8 ההתז ‏ .(חה0סו:!ו626%" 656ההס[ 8-0 5ז ‏ [ 848-385 0% 66חה6חחטססס 0 .א 065]["66 6ה: 8הו6ו6וץ ,'1 ההה8!| 0% 5ה0|ו:!4ה₪0 שה% 58%15%165 "6+ 0ה3) הס|626%!6" 8 5] 88 חהבה:סהש 65%: 0ס% "68"ס ה| 6 ,(1.1 חהֶתף|"0סק! 0% 855ה 00""86%‏ 6ה: על הס[6%!6ק6" 2656הסו 3 34 ,ה606%!:]!0" 865%הס| 60070806" ע[פטסוצ6ח"ק 8- 15 6 זפת:6הא 85% "חספתהק<ו6ה 6ת2!" 385 8 0% 66ה6",ש000 ₪8"|[68 8הס 5‏ חפה:6הא 50 +ןז 5% 0% 60076" -8 6660 שט ה0ס| 0065%‏ 1"55+ שה6 חפאפהה סד .88 1 תקה"ק 3 0% 98"5]685 85 %80ה807656ת ,"3+ 50 ה566 5ה606%1:]0" 50 6ח3 ,*2 0% 8 %ה6!806 6%ה0!511 .8 50 85ה0ק65,"סס א6"%6ץ הסבם "טס ה|] .8 6חסאפט5 האצ!ק ‏ 3 0% 5ה0ס|[ "626%|5 3[[‏ 605665" הסותשט אתו"55 שה אה|הו|"06הט על א6םחבט 38 50 ח"6%8" שט הס]55ט50ז6 8 66₪6 ,00₪5%]07 5600706 שה חפשפהבּ סז "80"650670%5.‏ ם6ן 5 88 ח6ה6%הט 0% 3 "68| ת680 "0+ 60080" 8-8 א6םחפצ ₪808 הסוצט ה 6חהה ‏ 8.8 8%[ 06 ב06007"86 55"]+1 85| 6חפהא 50 +] 6הה ,66"חטססס +| .0856סט הב 86%ק5ה! עהּח שש הש[זתא ,8 ת:]א 8550018566 "62|556" 88 ,60ה88%% +] ;6%0"6ק 0600""60‏ פסה 7035 88 .,60ה!48%1הט |5‏ 6.38 ]5חו+ 576 50286555 640% 6[ַפַה51 "1 .4 85 0000"5 1156 ה886 הזוה 5506185606 6815%675ז ת6שש5 |2| שאה 6חשחד (.0₪00%86006 : 7 הט עווהּוטוה! ||ו8 ,56%" 6660 6 שסה 0% ה00655!0 6ה: מהפחסה שה "0+ 6ה0ק05%ק 6!ן ו ]| 35 ,63%6 60 סט 5ח"50ת6!8ה ‏ 6הקפטה פא ,0 ה] מ8ץ פסה 15 .הס|ז560 השס 55! שהה""הבשט 50 68560||קהסס הַה!66א 0% 6ה8 ,ה607808%]0 א6תחפט 0% 88:8[|[5 6ה 6‏ "0+ 5ק66אם :]טס 6578[+ שסח ץ₪8 שש ,8 |[!3 "0+ שהב ה [ו3 ז"ס+ 6זַה4 50 קט 86.8 חה)וח"סא!| 0ו6ועץ 50 1.1 חה6|וחסא| 46 עעו!5ה6"ח"טס שה 0600565 8 ,אהושסו[0+ ‏ 6ת 6‏ ה|ן שחד ‏ .("[" %5ה80"8506" | פטה5) הס!:!05ק ‏ 165 ]| 6חה3 6חסשפט5 550618%60ה |[3 הווש ,א56"הט שאפה 8 פה"ט65, =5ז0הת05₪8 הסוש6הט+ ו 0 ס+ שטהה 0%סה 860 שקט- 58% ₪056 .80ה|!6%ההט 15:6"5ק6ח" + :]| 0% א68": 6605א 8 ען6!5ו!0א6 2 חההף!וחסתו - ;5זתתאם5+ם 8 ווווווא9הן| 12 ;656 0 ח5>! 6||חש 06| ;<]>8+4 ה|ק6ם חפת] 60ה46%1חש 8.8 16 ?הס!:|]606% (6+5)68 ח6ה1 8*8 1% ] 6צסוו 1+ן 6 נז זס , מצוטב בו יי 4 6:8 1% חה|א6פ שו 17 41+! ;8:₪+6 ור , 2 5 סשת +05 בה ,6"68%]07 א6תח"בט 50 שסה החטש 06 - . ]השחסה 6ה% "0+ 00"5ה6]2ה 6הק(ד08+מ)5 6 זה צהח ₪6 8 א6::פט 6הה ₪ "16556 ת686 חסץ :3.1 עח ב|[60"0 צוו"ח668558ה) שה 50 8 הס"+ :7*0 )"68|556"( !856[[66‏ 6026 חב "*" ש6הד) 5)(=8 זהה1 ה6ש 5‏ 068 הזס+ 6ה5 0% + א6פחפץ ‏ (6טס!]הט 5ו 6:8* 4066ושסח"ק ‏ ,50)*6:8(=8 פטהד %68(.-‏ ה] ‏ % 576 0680665 0. . . + א56ח"06 06 0055 8% ,88 א6"%6) 8 8ה]88%"₪ ה6ון :5.2 צחבּוו60"0. .8=(צ)5 78%+ 506 1]5%5א6 6 סצהּה 5%ש₪ 88 0% 085ה0600""8 פטשס!ט6זק [||3 1 ההה6| ע8 :%ססזק 38 +0 או50%% 8 6"6 08 +] ,68ה₪6 .עחה3 +! ,588 חספהאו6ה 6%5[! 6ח58י' עצפ 6ח3 "ספתה8ו6ה 6%%| 85 588 שטבה 4[טסת5 5| ,6"סטפט 5‏ 6%6560ה"0 .=(צ)50 הה: ה6ט5 צ א6"56ט שחהס 005% 8% 555][א6 6"6שה6 ,35 ה6ח"ס6הך ץ 6ה5 אה|ן0ה] 6‏ 0% פ8ה5 60 666666" -5] הס[פסחק "טס 66ה6ת3 74 ,83-(50)6 הסשותא "0+ ,צהב ‏ %! ,6 6ה6 4ה8 50)88(,‏ 5! ת6]תאי / 56 8 ,6 ה66ש566 5 6 וו3 אהו>בבקש צַל השהץ ‏ ,13558 שה: ז| .'ץ 5006 "0+ ,4'ץ=ץ חס ש=ך חבתסום עצוכהו5 6א 'ץ 4הו% סך .'ץ 15 50 ,6 הז 150 7 66ה51 ,2 ה6חספתך ד א6ףחפץ 3 6הו) שש []פהט ,8 הסח+ 58 52 5 אחסוה אס!וס+ סח 5| 6זפתם %] יץ 6001766 067: 85| 8:ח ;80ה66%1 5! 8:ח תסשזתט "0+ 968 חשתף (80תה66%1הש 15 6:8 6ה8 7-6 התוא 60065 568066 ש(5) ח הסש5 6ח8 0856 55"!+ 686 ת] 6"ב |5 0568186, 50)6(=7. |+‏ 88 6%0"6מ סה שפסה ,6 6ה1+ ‏ סד ףשח ץ: :6+ 3% 6 סך .ץצ :65 ה6ת5 ,6 8706 ף 5006 "0+ צ6ה=88 הפת+ ,%'ה8!6 5] %] 08%: 586סה ,א|50%% 8 5| 88 ה6והא 0% 6-ב 4ובוע 0 ע"3ז87ה60 ,6 בה 3‏ 88 ₪058 50 6חהו0ק 50 שטהה 4וטסא ‏ ץ:0* 1 ע"בּו|וס"60 8 + 6 .586 ה] .6 66טפחסס ‏ 60 הפוא 6 50 6 056כחטק 5ות57 "0" .₪ ה] א0%ס] שא ,6 ה] 0-0 0% ה%8%10תה656"ק6" 8 65ט81 (060)8| ;8 א6םחפט ת 886‏ ח%0 ,- 68]55675" סשם 0066ס"6הן 6ה% 0165 (8)ה6! 6ה8 8 0% 606ה6""ט00ס 0 +!"55‏ 6ת6 0% הסו:הססןו , .1 0% ה5אה6|ן האת+ ‏ ;(ץ)ה16-( (5[00)88‏ 185 .6 6ה!% ע[]685 ח8ס ‏ שא טסה צהט 8חה5" שה ה! 4 6ה: 6ה]% שא 6 0: 6:28* 8ה[565% הפה₪ .ל[0506 .[6-0% ,(60)088!-(5106)6=[ ש608 060%א6 00%5ת5ו6ה 6תהא]" ו 0% תת 5] ה65%|0ש0 אהוה][8ה60" מהך 1 חה] 866ה60"6567"י65"סשפט5 + 1 ו חתותה אהוםההק6.0 .1 ַא ב 5 0+ האטסה6 15 5] 655ה₪0""665 5'החתם|זסתוה 6 זס: 6ת5 | חשהם ‏ 1856 סה 5זסמחק וח מתתוח -8'5 6 הט 60 הס"+ 0866 60 מש 5"סכתהו6ה %תאהו" 8'5 5060 06 .8[8] 0% 66ה6"תש66ס 669818 חור [ט56%ש ‏ 15 פוהד 8.0 8ת0"68%1 + פה6הסח 606 0% ּ . 5ה6085|0!וקקה חזהּן 65| 8 +0 66ת0600""6 8656ו"ה 08‏ 6ה% פהה5 סבהט55ה פ5"ן] %"ו+ [ הסתא הסהך .5 +0 0060056066 48 מ65₪!ו"68 586 הההץ 28 [6%5 0% 5‏ 8ה 5‏ 50 56 56שח. ] ,8 6חה8 6 ה66ש 26%‏ 5בצוהחהבם | +ס % 6ת 50 15 ] הב[|ה בטסח שסה עה [ אס₪8 .8 0% 66ה6"הטסשס % 06655" 6ה5 תז 80% .88 0% 66ה6""טססס 5%"]+ שהם 5] 5ות: 66ה51 5. 6ס6ה!5 - 2 6%א68ה"ק 50 60706 ספשח ] ,|" שה5 60 אהוצסח ,83 6תח]+%+06 0 חהס|ו05|5ק 8 ח| 6" שש 1/6 פות: 4% .6 ה| צ680חוב 5וח6 אה[ה"0ס+"6ק צעוהס ‏ צ 8‏ .82.8+1 תפוא. 8ה 60‏ 6ל ‏ ה68 השז]תהט צו|פטספתסח""6 0!6צבּ 6 ,60ה|46%חש !5‏ 8.8 הסחשט %הסחחתק [ 855 . 0% 66ה0000""6 [5!8!ה!-הסה 8 8% 2.3 ההוה|+606. חסצהן סח 5| 88 00% 06ה8"ז"ש000 %1"5% 6ה: ֶבה: 6הט55ה שסון 1% שסח5 50 6צהת 06 .8 0% 66ה6"זט06ס 6%60א6ה"ק 5%"ו1 שת5 ההה+ 6ח5 +0.הסו>ו5סק 6+ ה צ|60[]856הה] ה603 שש 6 5 ₪ חסחהש | .1 ף56-ו+ , ו 0 1 6856885 סשך ,2 פ5פות5 ה] .8006566" 15 8 0% 68ה6"זש000 6ה5660 שתד (1) 1% 6ת5 0% פהה5 צו6חהה ,6בעוסצה] 5!] "ספהאו6ה %האו" 6חס עוהס. 6 עהח (0660)8[ ,2"86%6%60 %1"5% 15 8 השתהט פטהז .8 0% 66ה6"זט66ס 06"6ת: 0856 5וזה 5‏ ה|] .חספהק/ו6ה %הק2] 6וותע 67866ם| ה ו[חס 2+ה חפת1 600הן08%חט ה./] 1% ?תס]:ו6%ק6ק 2ו+0.8 ה|הס6ט חפת .סח !]| ל 5 חפה 2>5 1% ] שצסין +11 6 נ] חס ;אמדהתטםך.005 האה: 68הו46%תט ה:8 1% מוקסת 6|56 ?7 , / 02 : [ 6צסו! 1+ 2 62 29 ;= 0 +68 :.אםדת; ד 6 12 +(88)תחר . : ;8.8+(6)888סו: + 8 >ח21 2 585( 56 0 6 :5ח6ההסם ג (5)8+'+ צ בהז 2 )5+ 0 6<ץ 6חהב 68הו%בהחט 8 וזש ₪ 56!₪ ה3:צ צ חשת: 8*6 הב 60הו46% 4:8 וצ ;(צ)ה6ו-(1-106%88 6 4חה:; ;ל[6+0% ט :+65 2+ (68 )5 צ,3) >חז!, 682++:60* החוקפם חפת] 608ה!+836% 6 1% :> הו -(106%6+ 1 ש>הח11 > ;< [8+06 , ; , 2 (56)6 1:086* 6002 - 2 1 03.08.31 חפה 806ה/]06%הט 65 1% פחפה .₪5 8|56 +0" 88078 165588 5 0 94.5+6.9; 64 0/0 : ותד .8 8 ' 5 יחת"ןח"סקוה3 6ה: +0 מהו: אה!וההטח שה+ זְהּת+ שטסת5 50 הזש 6 4 64א]+ 15 >להּהק[ה 706 1085 6הט855 06 .(2)0=ה הז 7 .פוה ]הקוח שה" 50 7"86%655 ה705 "0 6ה 0‏ 65צסה 6הותטסח חוהּה הבהך + 0% צ2060 6786 686ה 36₪‏ .קסס! 68ו8הו5 8ה: 0% ה !56"8]0‏ ה680 6ב 0 1 ח2 חאה "סה 60₪0%560א6 56 פסה עהּח קססן הסותש ‏ ,560060 6הך . פמססן סשם 5ה1ז 000%8‏ אםדקת7/םך006. פטתף ‏ ,51085 |[2] 6005660א 6‏ 15 5חספהאו6ה 9 6הקו" ‏ 0"]565פ5הב"5 על 6086 5| 568707 שתז .ו "0+ 50870765 קמסס[ 1"55+ שתהך .5ה558ה00 ,ז6:הוסק ‏ החוה5 8 66ט00ס":ה! 06 .3705 5 6ה5 אהסו3 6 הס"+ אתוצסה, אהו%" 508‏ 5706 60 55הו0ק - 15 ;פאה" סאם 5786 60 ה0סו5ן|ן880 חן 6 .ה568"60 %ות5 אהוחט4 ,ו 86 י'ץ 0% 6ס6ה6""טססס ‏ 6תם 0% ה0סז516סק הפצ ,0 האטסחה: 8%[ פפטסח ח6ש6ה ‏ "56הוסק ‏ 58815 פבּה 5‏ הובו0 צזסץס 3% פה<|]" ₪065 6ה3 ,07681075 א6"56ט ‏ 6ש]5₪06655 | תה66ש65ם 5ו הוהּוס "856ן י 6ת 7‏ .מסס![ ‏ 568768 66 0% הס]5ה"ססן 6+ הפתט סַהּה% 0056"%6‏ ,"6ה"0ס+ כ פה: 566 ס 7‏ .וַ8ו6"5ל0ס"5ה60-חהסת 5 סמאה5 ה568"0 8 נ%65ה587"01 6 הסץ+ 558"560‏ םהבת% 5687078 החסו:הט"56ה0ס "51701|3 32 6הטס+-5ש( שת5ם הספזש ה[א568 55ט₪ 68 הס"+ 5ותך .68 הס"+ 56876 סה 0065 5808"678 5א6ה 6ה5 הפהט ה6צ 6‏ 65ווקקהּ %סה+ ח! .66פהק[3 %6!ה|% 8 "0+ ההטס5 6ה]6 חההה]! פה 5בה5ו0921 65 %טס ,5126 6 6ף +0 ע|[%ה08ה0606ה! חההת]| 5|] ההם|חסקוה שה .1 16 פצסח"ק פסה ווַ8ת5 בש הזה [הו5ה8ט560 "0) 500806 א 6 0 שומהוזה7 .2 9 ו .הסן:6סטהס":ה|.1.? [8ו%ה6ט560 "0+ 6706ת567 "הסהון 8 %ה650"ק ₪6 ה5668]0 פות: ה| 1 סשם ה] ה655|0"קה00 0% - סץ פ5החז"5% אהוזהו5הה"+ זס+ חהם|"סאוה התה הק !065 1306 | 30 חסו:הּ|5הה"5 6הך .0 7806%5ק!8 56|ה%1ה! הו06"%8 38-‏ ח"צס 6+ 0% הס!ז5וה!66% 5'צ!2 6ח3 [26ה ]8‏ ה0 08564 5] 06ת₪65 הסן+%3%ה6ה6 [קה! 6הך .[2] 5ה|ח55 56וַהו+ 0% ע5וא6 [קחסס +0 אהווההבת 6ה 7‏ .חה:|ן"8!80 אַה!6ה%1 הס]:|626%" שת% 565טש 6 6%076ח"6ה 7‏ .חפה 5ה8|0%8""! 5|] 65"טפסט":5 6858 66 וו|ע שת5 50 ף6סח 6ח3 1.1 חת:|זסא| 4‏ 50 "6%8"‏ ווַבּה5 חה 85 פטס 008 ווזט ע:|ח"ה6הו! 6ת 7‏ .הס!5ח6ט 66%8][66 +06 5ה06"8%]0ו5ה60 8הוה!5 שה: 0% 686ה607058006 366|ו60ההן . .בהה+ו"סקוה האַהו60ה|+ הס|ןם|ו65ק6ח" 6ת6 6 0% ה0ס!%8%ה82"6586" עחהּהוס [6"58טוהט '85וו₪ ₪56 06 :2 5560 55 0% 8הו600ה₪ צעזהּהוס 8 66ש06"ק 50 -[18,5 6"5א6סח| חהּס ה0ו%8%ה656"ק "6‏ 5815 ה "%686ה! הבטוא 8 "70 .0-0 חבטס %ס תה5%קה6| 6ה: הו "68ה!| שהטססם 6הו5 38 הוהשוא %ווזשק ‏ 56 .₪ +ס ה0ס!%8%ה656"ק6" עחההום 6שת: "8שהון [6"58טוהט 3 05ו6וץ 55605 סאם 6ת6 0% הו 6חד. 6 ,5אה!" 55‏ "0+ 507676 -8ַהו!600ה6/ 6[סבוחצ סף 6ומהוח"אצ 5 ,5 ס0"8001 "0+ , ו[8הו%קס 56 60 56065 85/0" ה655]|0"קהסם ווהת5 %6 .ע"!הו%הו 50 פאס"א קַהוח"55 פטקה] 6ת: ‏ 0% ת%קה [6‏ 6ה: בהז .31] ט]27 4חה8 [6קח8] 0% 65[ש65" 50 קה]""8%6" על פוזה: 6טסחק 5 "|" ע"סחשה | שת פהּת5 876 8ה8ה 50‏ פתם 0% פַהַהּתַהַ8ט41580 0% 56" 6ה: ‏ 06ה8 8ַהו"55 %טקה! 6ה6 0% ה85ה6|! 6ת 5‏ ת6!]ש שסחת וובּה5 %6 .שטסו5 15 8%]!0" ה070"655[0 [הה]%קס ‏ 8ת5 50 66ה%6"26ה00 . 5665108 ה] ה6[פסח"ק ע"סהשה שת" 68%" *0 10 5קאחה!55"1 תה|םה!2.2.7"8705 16% 0= >61,[,8<| שהך ש[ק86. :הו 6-ה נ,‎ 1655675 0% )68 ,0"5א562ה! 6" %5ה6הסקהס0ס סאף 55%"!+ 6פ5סהא 65[ק]": 6חה‎ 806 +6 הסט5 0% 560067806 8 5] 0 ח8טס 6חסא 2 .2 0% "718556 8 5| 4חות:‎ 1 צל ,(%4ד צעמ 7 ,*0 50 ₪ 0% הס|5[8%ה78: 6+ 6ה6%1ק‎ 6 :ההמוחסאו3 ההזשסו!וס+‎ . ו דוה 1-ו וה 0 ;0-0 0 (166> 6 וצ ב 84 ול ד 0 ;8006 '6ח: תהוצ+5ו585 ( 6ה0ס5+|ן ; 1 +וח+ק+ק :1+%+א <0<2ק>0,0,!>+.|: : 2 [ו|פש ‏ 5!] 6ח 8‏ 5%5!ַא 6‏ (7)60 זאּה% ה586 56 ע[! 685‏ חבס | :| +0* "6מהטה 56 ,((260)76)6 6ה 88%1‏ [2] צו2 חב !6006[‏ .68התו46% [הַה|+ 6706 85 5806 6ה5 5! תסשזתט ,6 0% ה0ס!:5[8ה1"8 6ה% ה| 65וקוח: 6 02 0% ע:וא8 [קהסם 6הם 06 60 ,2.1 ההפו"סקא|ו הז > 0% 6טוהצ 1 .(6)0 עם 6| 4 * ו ספח] ‏ <ק,₪%0 + 7 6 פהחם 06ש55 % ת0ו606615ה 8 5! <8+ק,%0 פטשתד .<<0+1+ק>6,ה,1=61+: 60005608 5 חה| .ה0ו%ו6%ק6" 3 %5סה -5] <1+ה+ק,ק> ₪ מו ( 2)6>ה+ק +] .ה+ק הסח + ע58 עב 6 1.1 חת6|ז0א 067058 .7 1% 06 5 0% 06ה0600""6 55%"ו% 6ה: 0% הס]068%ס! שה% (665ס|! ;צ[|ן6ט]ן652665ח" , .. 0% או6%חס ., 2 הה6וזסח וג / : 0+ | : 0+ 5 2] הףתזש 5%3"6 486. .. 5 6ט65!ם ה 8 וח 8 [ פעסח חפה: ה0!ו:6285%1" ב 15 808 +1 ה[67ם :ם- ךס >1 חותסס חפת] 6 <8 +1 7 7 : נ-(06)6ו+ן ; ] 6עטסת - הוקפס חשהם ם<-ס ₪ +1 ; 1+>+) 2, +>>) 4 1ה 6‏ 1+ן[ס*ק 2 1+%+; הוחפס הסחם = ךר + ת[ן6%8ק 9|56 ;ל0,0,3>>ץ) 7 1+ + : 412 8ח6 ] שעצסת 2+ חתוזתפת חפת+ (2)6>ק 1% :ו-(06)5ו+] 5 ; 1+> - 1 2 ₪ חס "1" 6תה "7" 0% %5ת6ההטסה 6+ 18% 566 50 צ₪85 5! ם| (0)ך 0% ה65|0ט040ס"ק 6תך .1.1 הה:ו"סאו|ו% הז 6פ5סת: 50 [68ו%ת186 בחבּ 5 ותה 5!|005|ו:806" 865%ה0| 0% ה0|ן16038+5!1%ה60! 8ה5 50 868ה 15 סז ב.חתם>וזסהו!ה3 מהוההו+ ה808%1%]0" פתת ‏ 0% אס[+ שת5 שההבּה0 ססחה 0% חפסקטה %ה558ה₪0 ב 80 06 ,קסס[ 6[אה!5 6ה: 0% ה 156"8%10‏ ת686י הה?ו" |!20‏ 35 חא6הז| 85 5] 2.2 ההזו"סא<| ,6%0"6ח"8ה7 .פהס|6"86קס .6 "6ע0 %0"85 0% ףהזהססהם.2.5?, 6 ...2זןם-ז 65] ,(25)0,1 פְהּה: 6הט55ה ₪6 ע6ו6]|קה|5 ח0ס] 'פהו|ם 56ש 06 2% ד 1 הזס+ שת פהּת 3 הסה" .0 ח6בטס החסש ב +0 60046 6ח7 .( 6הה3 ] 600066 0+ הו" 56 0% ה%8%]0צת656"ק6" 6% 76 .3 6ח8 00065 576586 0% ה0ו+8%ה68%6ה00 שה ע5 866ה0"7ס+ 15 64 .ך 0% 8ה]60000 עחהּהוק 6"80[8הק1661 עו6טבוחט ה הסוהט ‏ "%0 ,ת 0% ה0ו%85ה60"856" עחההוס פה: 0%8ה06 (ה26 166 זס+ הסןםה|ץ זמ חה !5‏ א8ה! .1 5ז ‏ 016 5ה08ןו+!הה/51 005% שה רית+וזהאסן 8 +0 7056 6ח5 ,6856 עחהה/ס 8ה5 "0+ סבחבהש ו , (א6)10]=א גו נ;א< ‏ "5680הו |8855.‏ שה 15 [|א] 0% + ב (א6)) - , :סו|0+ 85 (ה) 4 6 7>ח 1023 4= ו ) 7<ה (ה)8(ה6|)'ח | לי .ףח 0% ה0!%ה%ה00"6506" עחההול 8 15 ב כל נָם סחסבתש. 15 (ת)ח ‏ .0(ה)'ה=(ה)ק צל (ה)ק 8 | ₪6 >אאא | או*6ח"ם 506 5הה 15 התה ,₪56 בל תשזהש ה 0% ה0ו0%85ה60"650ץ 0% אן|6%"ק 8 5ו (ח)א השוהא "0+ כ ה ה סה 555וא6 676ה5) עם"6קסח"ק ליה ,ה סאזהּו 7 הת נפ9] הסצסח"ק ₪086 ה08 5] .( (ה)ק 12 הז תה6"זטם ‏ 6ה: 8%567 ע[6018%6החן חס]6ו05ק 506 ₪2 6ה 8‏ ל 63| ה'06ן 51ן+1=((ה)ה)! : .ח9100+210 ((ה)0 )2 החםּ + .- .(((ח)0)2)0 5 (ה)א הח זסטסזם 6% ₪055 6מך "הסהוןו 5! (חה)א 0% 6ה]5 הסו5סטה0ס"ק 66 ,6"6%0"8הז .ה5210((ה0ק)20 ב .ה 0% ה0|ו585ה80"656" עח"הּה!ק 6הץ 0% הפאה6| 6ה65 הן .פתח]ח"םם +60 ההוהססתת.%.2 6ח5 0% %0פהּ" ה0000"655][0 שת 5‏ פהת5 שסה 5‏ 6878 060 0 פש0"ק ₪ 0% הת55הה| 6ה5 פה [ההו5קה 06 50 05ה56 5670676 %ַהז608ה6 5 שח >והס סש סט צע>ףו|הו+הז 56 ה ]055 ה 5 %ם סה6[דחהה תוגהה סשת ,עץ|זהב|וה %אסחה 6חה 5‏ ה] .60ההטספחט 5] %ה6הה"וש6" עחסההבה שה שהחת5 15 +0 08565 חן 6וַ50!535 ₪0"6 04ת:6ה 8 80656"[56‏ [ו5088 אש הס|560 / . ב ע"סחפות ה6ההטספ. , ע סוחם!] 60הה800 הם[ש ה0ס[0"655ה00 3 הח 0+ ה!5]"סתו.5 וחסןתסטסתה|.3.1 ה6זתהט 6%008 ה0002"655[0 -3 568ה6טה] 8/3 [6קה6ה]! ההה ‏ צז7 הח3 5אההו"+5לש5 תסאה6ו ההבההטסס %0ה! ףהו"5% פטקה| חה 565חק 5%"|+ 5תהו"5₪75% 656ה5 פ5קהה ה שוהש 56706706 ההו000 6ט[תק85 הה ₪565 הבה 4+ 0% 65ח0ש-₪086 6[להזבהת|466 ע[הטףו!הט %0ה| עו|8ו5ה50006 וו|ה "0+ חב 5 הס6ט!וף ב חס" .65ההתקו 8‏ 7688!ו665 שת" חהצס .הסאההנו '0שא!+ 8 ₪565 508806 פוש" ,93 ץק0ס"5ה6 ה%ז 500"665 עחסהאה 66וה]% 8 50 תהשטצסח"ק 15 סוַפמה" ה655[0"ק 000‏ 55| הח ע"סה6ה 0% >הטהחה % 2 = 50 קט [5108ק0 50 601056 אה][הופהסש על 85008 ה655[0חקהסס ו 6 %ה6ה6 [קהו 68| הה+!חסאוה ‏ <הוההו+ ה0ס[6%!|6ק6ח בהף ת:/ט תהה+וחסהוה ‏ 6"'5הו6! 6ז8 חה+!ו"6או|ה 6ה% 0% 6"5:ההבהזהק 60 בהך .1 ה506%|[0 ה|] 185671560 6 0% -ה5קה6! ה+ הס ההטסת ה ,5 4הה ‏ ,5126 ע"סחהה את% ,3 .סש 6006 6[אה|5 3 עת 580ַ65670"ק6" ה 60 הז 5005 סו ה00700"05510 ההד.5.2 % 5|26 0% אסהחזשט 78 %5זַה57 96 .אהה!ז" 55‏ >טקה] ‏ הג 6-06 166 +0 א!]6%"ק .8 הח 20705 הוסת 60 עווַ8ו%וה! 565 -5! 65| .₪ החחסוה 5506 שש 5580 68678 6 .55670 צעַ0 .55060 6 60006ה6 06| .0 0% = ה>הההןו ה566 8ש338 שסהחוש 6ה% הזה:וזש ‏ 1655675 05%ה6+1| =-!] שת 678% 8 0% 005 080 שש 385 תסטשח 5 60006 שש הח צ680"וה ‏ 60868ת6 60 5 א|6%זק 865%ה0| 6ה% 867058 [0 106 .65:56"5! = 55סה6תהוח 0000""0008 07+‏ 67ו|" 88‏ חה ‏ 555|א86 6ח"6ת: פַה 1‏ ה506 18:65 | ית" 5%8‏ 506 זק ‏ על 56סחה6קה ‏ בשסההזשא ‏ 6ה 6‏ הזהתפסושט ‏ <1-(ן0,2)3>ן8 5 ץז ה1החהטסת % פ'שסההוש 68ה5) 066ה00600""6 תה תה60ט 5‏ 0% הסוםופסק ספח] [[0 66006 אש הבתדך .(0 הס|6ו5סק 06 60 00058/88"68 ,<ן1,0-(ן2)8,ן560ן6 .|" 6ה5 50 5ה07ו%ו05ק (01)? שסחוש שת" %5וַח5 ויחה 5 606₪ 6חה8 50066 576 פהה5 מהט55ה עזו6|[סה| 5‏ חס" : . 6 שש ן0 68078 .56]חש סך .עץ"הה21 6חה , . - 1|(]),ה9ו!]+|(=-!),הסו|=ן 6ה" ‏ 5] 6 0% 0006 בהך .(צ"ה46655ה +] 26705 הת%וש 8ַהו804ק) 0155 . .5'ן0 55! 0% הסןַ:התה08%6ה00 25 ו הס!655ז6000 5706 0% הס[6:ה6הה [סה].5.5 +8ת+ 0ז ז"3!ו510 15 066|ן"8650 ₪55[ 06%706 ה655|0"ק0ה60 שהך :7 +ו0 הוה סטץ 876 6"6הך .2 ה0ו5605 הו 5 16ז06ח8ת סד .םת עק 461הט0ק 15 67 ה 680‏ 0% ה6אה6ו! ‏ 6הד(!) 5הסההעטסה "[" 6ה+ שטסו[0+ 50 5] 060 50 פצהת שצ |[ מהו5%"8ה00 .[) שפח 8 06006זק ,""ה+ 500" 065א< 5! הפתהא החהּ 5 %+ז 57‏ ₪6 הפחש פעחד .68א%1 5] שסהה!ט 6ת+ 0% 5126 6תחך(:ו]) .1 606 66%5! 155 5701%5 50 6צהֶ אש ,68060 סואוח ה חז השטזא 5ההו":5 שוחה 5:0 68ה865]/8 15 1.5 התםוחסאוה 8 )טסל חס]+)ההחס%ה! 5הו30 ץו5ה6"חטס |5‏ .₪066 פהא<|" 50 %6פן|ן | 66או% 8 %ה 558755 הסזתש אה!]" 5%‏ פטקהז ‏ 6ת0%75- הסןתחסק .+ הז 0+ 665ההטדה זַהּ70: הס|05|5ק - 3 ה] 35ה6 ההה ,71 ,הסו5ו5סק זו ,שסהחו/ פת: 51886ה! 65!| הס!ז+ו5סק "5% 686א]+ 8 +| .פתאהות > 0לץ +86%‏ ה| .%5ַה6ה6צסה 5106 6%תק/" ‏ 5'שסההוש שֶ6 6ם5הושה1ז5 הה6 ה] 0760הק! 15| %ה%8ה₪0 5'אסההזט 576 0% (ן2)6-] ה6אה6! 0% או50%%. .הסוףהּושה!5 ה ה6ש5 % ח5 %ת8/!" 8 הז 5אהוח5% 65והחהת ההם:וח"סאוה 6"'5הו6ן 4+ 5008 הה"+ 60זוַקסה3 5] הת%|"0<וה 67'5ה761 אאת5 6מט55 .₪046 .5 6 000655878" רהה 16%%‏ 6הם 500 ,7 ,ה0515|0ק 55סהפתהוץ 5 תסותש %וזת 5] 556% 8 ,%הו6668סח"ה 5! הת6ו"סתו 6ה5 ווה חהס אש 556% 5ו 67‏ את7051 .517005076 ה5ה 83‏ 6ה 5‏ חס 5ה0ו865 ווה הסט 3655 ת6[]סש חהֶ6|ח0או1 חפה 8 65< 06ה8 "הה:ו"הק[ה 66 6756ע6-" %ה>!" 55] ווחש 586 מה6הו] הז מהדו" 50 6%%[! הס"+ ‏ ההוח"55 6ת:. 5 63538 5706 0% 6חש5%"06%לט5 ה עוהס ‏ צווַה650) .68או+ 15 ות6 דפצסזקה] 706 6878 ההםו"3!<0 6ה6 דהה הסותה01[|0ק8 חטס הו צ"666558ה 6: טסהחזש 6ת: 36ו51ה! 55ו[ הסו+ופסת הבא|]% שזת: >| (.עוחהו0"סס6סה + 6 >"פן 5'אסהה| 706 6 חהס ‏ התה+ו"0ה[! 8‏ 667560" . 5 ל ח6רו6 עסו 6% 0] 6טהֶּ 6 0650006 ה6000"655[0 30048 56 >המה6[קתחו | סך . %ה!"5% 8 0% 0000770008 חה 0% 06ה556/]א8 6ה% "0+ א60ה₪ - 50 שוחה בש %0786+6"8ה] .שהההושט פת: הותזצוזט ‏ 1-: צ5 4בההטסת 5ז ה%אה6|! פפסחשט ,"06 תה הת506 1515]א6 בח6ת: 6] עְהּט שזת5 ה| .2-"+ןק5כק 1866 0% 5106 :0א!" שה: הס ח0 בק 0% 5146 6%5[ את: הס "815786 000055 6ן . פחה;ו"סקוה סא" ה 0% 6ה0 685%| 36 על 685608" 5] 5ף! פטת6 ;וק בס הח ו 5ה0ס!5!5סק סא: 55%[א6 5עהט[3 6ח6ת: סבה 6"טפה6 סד . 6 :0002165 ה6ש5 0% 5600606 3 הק12ו005 שש שסההזש 6+ 606זַ5הז 6ה: 6אהח סך .2670 עווהו: חן 66 1855075 6+005%| --|] 6ה5 6הה: חס סח %6 :טח 807 077764 06 50 5 6ה]46% החס+והט ה6|50655]0 [ ה0ז051%ם" 51 הז ה[ 650 0% 6558"5[ ₪879 565"ו% ‏ שה , :עה כל החהה [ְ? 6ה[6%ת ."ם הו [ ה0ום|05ק" 65םהועט6חקההּ ור ; [2/(=-3=|)₪4ק בו 1<ן חסם 2 2 [5(/2-10%ָצן?=,ְיָן - .1 2755 7 ג 5 ח] .18-"9>₪ עווהטפו ' %70"662 905% תה 5! ש0ה4ה/ 6ת: 5]86ה! ₪000[65 0% ח6תהטה ‏ 6ה% 0856 אחו6ת אחה 5ח"0ה0% שה: ההה ‏ 05608 אה61ק 5!] 05%5ה6%5[ 6ה: 5! :| 50 %אפחה,6ח0 576 ,005 %568ות 5‏ 15 056 הז 6[קש0 שת5 ה6תט 48 5>!ן וק ,תהפחסה 5/]ה+ ‏ 5 .5! אה]05 558"5 שש התה /עה6ה ההטסח6 הת 5 ההז|ו"ההוה 5'ז6ה761- פטתך .[5(/2-!)] הס[]0515ק אה 706"6%0:8 6‏ .517005076 0868 8651708 576 0066ס"ק 50 06]: 2% .זהסהון 5] ההת5ו"0א[8 600205606 הפצוא 8 "%0- 5166 67ה500 י15 18-"1<9 ה570 הסז:תהט855 מהך ד ע+53515 הוטסת5 = ,| ו . . . + ,ח/!!הס |-ם 5 | 7-88 ה86ט65ל ‏ 8510" 6+ 6"68505ה! |] 85 ,הב ע+58515 |וזש 8 0% 00]66ח6 פִוַלַהה6850" 8 ,פטחז .עו|ה6וחה:ו"האסו .עפו|הּטש6ה] 6ת6 . ? 0 + < 5 פה ה18% 66ם! ,"5הה:|זסק|ו אה[ת356'] הח6:+78 "63ה!1" - ח6הו06.ק - [1] 8 החספט| החהּ אחהות56וש5 חס הט!5סקהע5 | [הטשטחחה : 1 ,1-11.קק ,צְ"ס6תך : 6פוחו" 0% עַ5וא6[קה 00‏ 66 -הה" ‏ - צוז2.ש הח [6קה .|6‏ [2] צְזס6הד הסז5הה"0ס%ה! הס .פהה"ד -556] -,"665ה560086 . .4 עתהטחהה0 ,2.75-81ק ,22-ד! .[0ס% [הו"הבטף56 "0+ חתה:ו"סה|% [ה5"הטוה! |" - [6קה06]!. התה צו0.2 [3] [08ו"66%ו] + צפוסבּ; ,"600655100 8 8 - .1975 ,וַ6ַה"5| ,ה+81! , הסוהתש4ך ,אה|ח"66הוקההת +0 760"6560%8%10705 8ה8 56%5 0"05ש0080 [ה5"מטוה0" - 5הוןום.ק [9] צְ"סשתז הסוףהה"%0+ה| הס .5ה5"8 5556] ,"6"5ק562ה| 6הם ור 2 הסשח39! ,2035-19%.₪ק ,21-ך! .[0ס/ | 000985 0% 8הו606ה5 | [608וה0ה60ת" ‏ - ה046ת.'] רהה האצם. 5‏ [5] -קח0ס 6‏ 062%.0% ,50-ק 7‏ ,"5אה!"55 ה65966ק ו .1975 עושט ,וַ6ה"5| ,ה%ו8!! ,הסוהה66ך ,"560060685 +0 צע5וא6|קה60 60516קהע5 6ת% ה0" - אהו[ח"6תו !.5‏ [6ז , הסוהת766 ,אַה!ו"66הואה] | [03ו"665ן5 0% עפווסב- .. 4 "6666 ,[6ה"5! ,ה+ו8!] הח חחו65 שהד" ‏ - הההן!!.ה.[ התה 6"0%%ק2.!0. ,סהת.ץ.ה ‏ [7] -הס008]5 .,"5הה5ו"0סת| | "66שקח0ה + 5 : .1 3,צ6516 קבוצת דיון מס* 10: = "עיבוד רחך - שיתוף זמן" יו"ר: אל"מ מ. נדיר צ. טל ג, אריאב א. כרמל צחף זמן - ושימושיפ בו במחלקת מיבוך, ; צבי ‏ 76- בגך ישראר ‏ > ב ב רג "מר שמית המשיך בצעידהו, ונכנס לאולם הכתבים. כ-1500 כהבים היו ממוקמים מול מספר זהה של מכשירי טלפון, מספרים למנוייהם את חדשות העולם, כפי שנאספו במשך הלילה. . הארגון של שירות ייחודי זה, תואר לעיתיסם קרובות. ליד מכשיר הסלפון של כל כתב, כפי שהקורא נוכח, יש סדרה של קומוטסטורים מ) המאפשרים לו להתקשר לכל אחד מהקוים "הטלפוטים", באופן שהמנוי יכול לא רק לשמוע את החדשות אלא גם לראותן. כאשר מתארים ארוע, המונות מאפיינות מועברות יחד עם הכתבה, ואין כל השפעה של הנשמע על הנראה. פרטי הדווח של הכתב, יחד עם יתרת התאור וקטעי העיתונות, מאופינים בצורה אוטומטית, באמצעות המערכת הגאוניה, ומגיעים למאזינים בעיתוי המתאים. יחרה מזו, המאזינים חופשיים לבחור את הנושא המענין אותס, שעה שהכתבים רסאים להתחבר או לסרב להתחבר לעורכיהם" לא יאומן כי יסופר, אך הזון שחף-זמנים זה מופיע מ-אעח ו 6וז של שנת 1889 תהה הכותרת "2889 הג6ץ פאז א!ו". והמחבר אינו אחר מאשר - ג"ול וורץ. והנהיאנו לא בשנת 2889, ומערכות מורכבות הרבה יותר מהמתוארת מופעלות בהצלחה., , גנ בי ב מקובל ליחס אה תהחילת התופעה שעמה שהף-זמץ לכנט, ו שנערך בסנת 1959. בכנס זה הוגדרו מספכ, מאפיינים למערכת מחשב "שיתופית" א. מתן פתרון לניצול 5 של משאבי מִחַשבָ בחקופה בה גדלה והולכת מהירות העיבוד; . ּ ב. | ויסות רציף של בעיות (תכניוה) לפתרון במחשב, בהנחה שיהא איבוד של מספר . שניות בין בעיה אחת לשניה; ג. ביצוע שתף-זמן בין מפעילים (משתמסים) באופן שבזמן עאחר המפעילים אינו מנצל את המחשב, ישתמש בו האחר? ד. לכל אחד מהמפעילים יהא מחשב ל"כאורה", אם כי איטי מאשר אילו הפעילו באופן בלעדי. גם בתקופה בה נוסחו מאפיינים אלו, הם נראו "נועזים". / | |07 צקד חסוב בכיוון פיתוה מערכות שתף-זמן נעטה במכון הטכנולוגי במסצ"וסטס (ד.ו.א) במסגרת פרויקט ה-88ז0 - (אשזצ5 סא|חגז6-5אוז 8%5|ז."009. המערכת הוקמה על מחשב *,ב.ם. מטיפוס 709, והיתה מערך נסיוני אשר שופר מאוחר יותר על מחשב מטיפוס י.ב.מ. 7094 ונקרא !ו 8פז0. הפרויקט שהונחה ע"י 8זא008% .6.3 אפשר גישה משותפת למחסב של 30 מסופים במקביל. . במקביל, ומעס מאוחר יותר פותחו, מספר מערכות נוספות במרכזי מחקר.- ואוניברסיטאות: א. אגאמפא ,אשא.858 ,ז.50% על מחשב 1-"9"; ב. אס0|ז008"080 פאגח פתחה מערך בשם 3688; 3 אסוזגאס"ה00 זא5א5:07צ6פ פתחה מערך בשם 0-32? ד. והמפורסם באותה עת - 00):565 אזטסאזהאגפ פתח מערך שתף זמן על מחשב 66225. שירותים מסחריים לשתף זמן החלו גס הם בתחילת שנות ה-60 ב-3 מקומות: א. 8 !5506 5495 ב-קיימברידז" ארה"ב על 4-"1"0 ב. | גזגפ צש=א הקשורה לחברה הקודמת על 491 סגצואעט; ג. %.8.! הכריזה כבר" ב-1964 על מערכת %ג8%א0010 על מחשבי 7040/7044. כיום מפורסם פרויקט ה-608!ז0ע ב-זוא (06וצ868 6אוזטאאסס אס אסוזגההסשקאן פ5א6. ו ד וטוא ) אסר הנו המשך ישיר של פרויקס ה-55ז6 במסגרת ה-340 ז0060א8". לפרוי*קט ה-08!ז90 4 מאפיינים אשר מרחיבים את משמעות סתף-הזמן: א. | דגש על תגובה מהירה, למספר רב של משחמשים; ב. | שימוש בגוון רחב של תוכנה בזמן אמיהי, כמו תכניות עריכה, למעל, שירותי ניפוי (95800), קומפילרים שונים, ספריות ושגרות; ו ג. ההיחסות זהה לתכניות וקבצים, כאל מסת נתונים משותפת ברת גישה, למספר רב של משתמסים; . ד. אפשרות הוספת מאפיינים נוספים: 8 ו 3 כאשר מדובר בּיום על פחף-זמן, הכוונה בעיקר לחברות אשר מוכרות שירותי שתף-זטן. כיום פועלות בארה"ב למעלה מ-200 חצרות המוכרות סירותים כאלה ברעחות מקומיות, ארציות ובין-ארציות. סקר שנערך ע"י ס0ח"גזאפ פורסם במאי 1976 - ובו מספרים מאלפים בנושא שתף>זמן: א. סבלת התפלגות השימוש בשתף-זמן לפי נושאים: 23% + = שא!סאאאות .1 1% שאסוזפוזגז9 .2 6% - | 6א|אפשאוסאם .3 14% 6 .4 13% זאשאשסגאגא 8456 אזאט .5 - 10% 6 גצ" 8זאט000 .6 1% ₪|8אצ850!6 8זאטסססג ‏ .7 7% אזא00 צהסזא6צאו ‏ .8 6% סן;וזא8!ו0ם ‏ .9 6% אסוזגוטאו ‏ .10 4% אסוזסטפסאה? ‏ .11 4% +וסהצג? ‏ .12 4% =סאאהטפאו | .13 4% 8 אחפאש .14 3% . סאואאאם .15 3% שאצשואזפה אסוזגאהס"או | .16 ב. מבחינת אפיון המשחמטים: 15% דא6ו6 .אאא 23% 800888" % . 76860866 6או5800585" אזגם השהזס 0% 58 ג ג. אופי השימוט בשירותי תקשורת למחשב: 1% (8/ז) אאסוזג5ה6צא0ס 1008 2% (5/ז) אאסוזגפהפצאסס 504 א6צס 1% אסזאם 5ז60ה 50% א6צס % אסזג8 שזס6ח 100% 4/. 29 ד. תוצאוהת מקנינות התקבלו שחף-זמן: 500% )%( 3 12 4 4 4 שש > 8 הוג5] 6000 177 29 20 255 19 8 4 +2 45 +3 8 46 גם ממתן "ציונים" לתכונות נבחרות. בשימוש במערכי זא 50 6 אסודסגו8|ז8 אא6צס 8 8 0087 3 צזווגטם זה507"0 ]א60|אהספד 26 צזו.:ופאוואגצא ז08ת7ק50 )ג0|!אהסשד 26 צזו)גטם 5%אא50א68" 84.58 14 8אצ!ז0ם;,5 ס6אואוגאד 5 505" .ק.ם 060א58!5קא6 08, 056 ;0 65.8 608 שפט 05 556 38 05 .₪,ם אסא 08 8 1. 2. 3. .+. 5. 6. 7. 8. נתרכז באחד ממרכיבי הסימוש במערכות שתף-זמן, והכוונה לשימוסים במח" מיכון. -ז ייסו מאשד ה. יא. היעד העיקרי הניתן להשגה באמצעות מערך שתף זמן הוא הסכון במשאבים וזמן כל משימה, המוסלח על מח" מיכון בסביבת שחף-זמן תסתיים במועד מוקדם בהרבה (ואפילו בסיוע מסופי 8.3.6). בסביבת האסזאה8 ננתה לדוגמא מחזור חיים של כתיבת תכנית מחשב: תרשים זרימה (או כל תיעוד אחר); קידוד ניקוב אימות ניקוב 05 תיקון שגיאות העברה לספריה ניפול היקון עדכון ספריות גמר. מספר סבבים מספר סבבים מספר סבבים תרשים הזרימה המצורף ממחיש מורכבות "מחזור חיים" זה. 200 1 מחזור חיים זה, כמעט ואינו תורם ישירות לנולא התכנות מבחינת הזמן המוטקק בו. קיימים סקרים רבים הטוענים כי בסיטה זו, ויהא התכניתן מטולב במספר תכניות - סה"כ הזמן המושקע בעבודת התכנות עצמה ברוב המקרים נוסף מ-20% מזמן היישום כולו. "בזבוז" לכאורה זה בא שתף-הזמן לתקוף, ובכך להגדיל את תפוקת (צז!וצוזסטססא;) התכנות במסגרת נתונה. - : נראה מספר השוואות של השספעת מערכות שתף זמן על הפוקה: א. ו בבריטניה . . . ו * שיפוב שתף-זמ1 . דפ זמן תוכניתן = 6% ימים 4.5 ימים 119.5 סה"כ משך יישום ‏ . -- 8% ימים 104.5 ימים 192.5 ב: ! בארה"ב ב-ז 8 זג . 8 ּ שתף- ומב ד שורות קידוד ליום , : 3 8. 21 מס. 0000!:68 ליום ' 2.12 4 מס. ריצות 05806 ליום לו 2.08 , 2.3 ריצת :"099% נקיה ראשונה ימים 2.00 ימים 2.5 ממוצע שיפור מסוקלל - 62%. בעבודה בשתף-זמנים - בצורה אינטרקטיבית יש רציפות בעבודה, ואין כל גורם אשר יעכב את התכנות בשלבים השונים להוציא תקלות במחשב. . פרט. להגדלת התפוקה בגין רציפות העבודה מספקות רוב מערכות שתף זמן שירותים גוספים, אותם ניתן לסווג ל-2 סוגים: א. שפות מיוחדות; ב. שירותים כלליים. לרשות המשתמשים' סדרה של לפות אינטרפרסיביות (%"א וה-845!0 לדוגמא) אטר אינן מחייבות ההליך של הידור (אס ו ד 0 0), בשפות אלו, כתיבת תכניות ובמיוחר תהליך הניפוי נעעה קל לעין שיעור למול שפוח העוברות הידור. ‏ .שפת ה-"2 זוכה לתהילה רבה, ונבנו מספר מכונות חיסוב הפועלות בהתאמה לפלפה זו, וכנראה, ששפה זו בצורתה הזו ובתוספת שיפורים תלמס גם את נושאי עיבוד הנתונים. קיימות שפות אחרות, אשר לוורסיות שלהן יעילות מיוחדת בסביבת עחף זמן. דוגמא בולסת היא שפת ה-1/:" אקר חהת 5.0.ז ובסימוק ב-00071:68 זש0₪6060 ניתן ל"חולל פלאים". (במקרה זה את חוסר היעילות בגין קלות התכנות ב-זט0380%0 פותה ה-268!א!זק0). . / 251 תיקון / שיגי את. גם לעפות המוכרות בסביבח ה-04זג8 כמו אגאזה0= ,00800 ,55508058 נוהנות מערכות שתף הזמן שירותים מגוונים במיוחד פופולרית במערכות השונות עלפה ה-אגאזאס;. במסגרת השירותים הכללים אסר מערכות שתף הזמן מעניקות למעהמשים בהן, סדרה ארוכה של פרוצדורות ופקודות ( סאג 00 , בשלבי ה-6אוז!50, שלבי ה-אסוז,ו"אסס וה-ז69ז. זמני כני נו עד כה נמנו התכונות ההיוביות של מערכות שתף הזמנים ללא תלות בטיטות התכנות או העיבוד. : , נושא שזוכה לפופולריות מרובה בעת האחרונה "סכניקות מתקדמות בתכנון "וחכנות" מתגלה כמשתלב להפליא במערכות שתף זמנים. מתוך כל אוסף מרכיבי ה-ז.?.! ( 00.00 סא |איוה06הק ס5צסהקאו) נהעניין ב-2 במיוחד: א. | תכנות במבנים 6א!4א008א? ס6הטזסטאזז; -. הכנון מלמעלה למטה זא6א?6|0צ5ס אאסס-<סז. תכנות במבנים הוא המשכו הטבעי של התכנות המודולרי, בתכנות במבנים אנו מניחים 4 צורות יסוד (רצף, ברירה, חזרה, בחירה) ומפרקים כל תכנית מחשב לקומבינציה ליניארית של 4 צורות אלו. כ"א מיסודות צורות אלו מהוה מודול או סגמנט (8טז5) אשר לו יכולת קיום בדידה. גודלו של מודול כזה כ-50 פקודות או דף מחשב אתד. ' 077 8.70 : את אוסף המודולים, אשר יכול להגיע לעערות רבות, יש צורן לארגן בסיטה שתאפשר שליטה ויכולת ניפוי נוחיס. לכך מצטרפת טכניקת זא67₪6צ06ס אאסס-<סך אשר מבטיחה כי בכל עלב במורד שלד המערך הכללי, כל המודולים הקודמים נסארים . ללא שינוי ורק הרמה האחרונה במורד השלד הכללי עוברת ניפוי. טכניקה זו, מבטיחה גם, כי ראשית לכל יש לגפות הכניות ראשיות ומובילות, ורק אח"כ את המודולים או הַשגרות הנקראות על ידן. מה לשתף זמנים ולטכניקות בתכנון תכניות? לאמיתו של דבר הפעלת התכנות במבנים והתכנון מלמעלה למעלה בשיטת ה-034ז8% היא בבחינת לעג לרש. התכניתן מטפל באופן כזה במספר רב של מודולים, אשר בסל רצון הממונים עליו, להפיק את מירב התועלת דורשים ממנו לעבוד עליהם במקביל, מאידך, כפוף הוא לכלים הקשוחיט והחשובים לכשעצמסם של ההכנון בשיטת ה-א05-00%ז, אשר אינו מאפשר ניפוי במקביל סל תכניות אשר אינן ברמה זהה בשלד המבנה הכללי. במקרים כאלו, ברוב המקרים תתכנה 2 פשרות או קומבינציה שלהן: . א. הקטנת מספר התכניות המסופלות ע"י בנית תכניות גדולות יותר (למעלה מדף לתוכנית או מודול); ב שבירת כללי התכנון בשיטת א%אסס-?סז באמצעות טיפול במקביל במספר תכניות ברמות סונות. כמובן, שהפעלת נוהלים קשוחים ובקרה מתמדת על ביצועם יכולהי לאפקר יישום טכניקות אלו, במחיר אוירה לא נעימה במיוחד במחלקת המיכון. ּ/ אם נבהן באור זה את נושא שתף-זמנים, הרי שהוא מהווה פתרון אידיאלי לבעיות אלו. לתוכְניתן המנפה או כותב תכנית באמצעות המצג, נוח יותר אם התכנית לת תשתרק על פני יותר ממסך או שסנים. במקרה זה התאחדו דרישות התכנות במבנים.עם נוחיות העבודה בשתף זמנים. * בצורה בה מפורקת מערכת למת-תכניות כאלו, מסוגל תכניתן היושב מול מסך לסיים במהירות ועל נקלה מספר תכניות ב-א5558!0 אחד, ואז אינו מפתבך בכללי התכנון בשיטת ה-אאסס-<סז. : 8" יתרון נוסף לטיפול בתכנית אחת בלבד, בכך שהתכניתן מתרכז כולו בבעיה, ואינו מתפצל בין מספר תכניות ובעיות, באופן שיוכל להפיק את מירב יכולתו. המענין הוא כי נושא שתף הזמן, והסכניקות המתקדמות בתכנ:ון ותכנות פותהו במקביל, ורק עתה מבחינים בקסר שביניהן, וקיימות מספר מערכות שתף זמנים אשר מספקות שירותים ספציפיים למפעילים טכניקות אלו. (לדובמא "5 צזו|ו40] סא|4אג008א? סשהטזסטהז8 ב-8.0.ז של חברת י.ב.ם.). פרס לטסימושים .בשתוף זמן התורמים ישירות לתפוקה התכנות במחלקת מיכו]ץ, ניתן לייטם שימוסים בשיתוף זמן ב-2 נושאים נוספים: א. עבודת צוות ה-*שז5צ5; ב. מערכות אדמיניסטרטיביות במרכז המחשבים. . +* * ההתיחסות לאנשי ה-5%ז5+5 במחלקת המיכון היא אמביגיואית. מחד, ההם התוכניתנים ה היותר מיומנים המיצרים עבור מחלקת המיכון תכניות שירות והתקנות שונות הקשורות למערכות ההפעלה. + . . מאידך, הם המואעמים חדירות באי פעילות המחשב, או בהכנסת היקונים אשר נועדו ל"כאורה" לקפר, אך גרמו לחקלות במערכת. , הייהוד. בפעילות צוות ה-6%ז5%8 היא העובדה שכדי לספל בנוסאים שבאחריותם זקוקים לשהזור המצב בו ארעה התקלה, ועם איתור התקלה, לבצע את ו במהירות. המידית סהרי המערכת משותקת וממחינה להפעלחה. /. 3 באמצעות שיתוף זמן ניתן לבצע הצצה במעין "מיקרוסקופ" לקרבי הפערכת בעת ההתרחסות, ולתקן במהירות לאחר "הדיאגנוזה". אנשי צוות 54ז8%5 הפועלים בסביבת שיתוף זמן יגלו כי נושאים או תקלות אשר במערכות קונבנציונאליות היו פרובלמטיות, הופכות לבעיות קסנות ופשוטוה. היקון תקלוה באמצעי הקלט/פלט, שחזור מפריות למיניהן, טיפול בקטלוגים, היקון קבצים, טיפול בתקלות במערכות תקשוּרת, הופכות באמצעות מערכות שיתוף הזמן לפשוטות וברות פהרון מהיר. *.למרכו מחשבים בעל גודל בינוני ומעלה, בעיות ייצור בדומה למפעל יצרני. למרכז חמרי גלם-תכניות מהשב ונתונים, אמצעי ייצור -צווד מחשבים וציוד הקפי, קוי ייֶצור - מערכות מיכון שונות - לפנינו בעיה קלאסית של תכנון ייצור. ל למרכז מחשבים אשר בעית תכניות העבודה היומיות והשבועיות, וקכיעת העדיפויות היא חשובה, כדאי לנצל את משאבי סיתוף הזמן לאיסוף נתונים ועיבודים בזמן אמיתי. : : ניהן להזרים תכניות עבודה חדסיות, שבועיות ויומיות ליחס להן עדיפיות, ולעדכנן באמצעות מערכות שיתוף זמן צמשך יום העבודה, וליצור תכניות עבודה .אלטרנטיביות. באותה מידה של קלות ניהך להמיר מערכות מעקב אחר תפוקת אנשי המיכון המבוצעת באופן ידני באמצעות מכשירי שיתוף הזמן הקיימים כבר. סדרה של נוסאים המומלצים למעקב במסגרת ה-"זא5ו65.אאת אסוזא+ואזפאו", ואשד אינם מבוצעים בגין צורך בניירת ופקידים החסרים לשם כך, ניתנים ליישום באמצעים פשוטים בסיוע מערכות שִיתוּף זמן. יתרוגות ומפרוגות *<תרוגות א. | גמישות - | אפשרות לשימוש במשאבי מחשב בשיעזר התואם אה הצרכים ו הספציפיים של המשתמש, ולשם בדיוץ עבור הצריכה. ניתן לקבל פוטנציאל ציוד מתקדם מאד, אשר לא היה כדאי או אפשרי לרכישה ע"י המשחהמש הבורד, אשד במקום להתקשר לציוד מתקדם היה רוכש מחשב קטן, אן בכלל לא. ב. קלות בשימוש - | השימוש בשיתוף זמן קל מאד, הןץ להפעלה והן ללימוד. שפות תיכנות מיוחדות, ועזרים שונים של מערכות ההפעלה מפשטים תהליכים אשר הינם מורכבים בשיטות המקובלות. למשתתפים במהשב ביישומי שיתדף זמן שירותים מגוונים, והם אינם נזקקים לתיווך אנשי מיכון מקצועיים. 9. 355 ג. ד קיצור זמן 7 - 95ב.---. + חי יפות - ו. תוכניות - עיבנב-- ז. רשהות תקסורת- [נמסדי נתוגנים ח. שירותים - יעודיים הסרונות א. אמיגות - ב. איטיות -. ל יחסי אדם- - מכוג--- מערכות שיתוף זמן מאפשרות גישה אינטרקטיבית בין אדם ומחקב. משתמשים יכולים בסיטת ‏ %ג!8ז588080 לנפות תכניות בעת כתיבתן, כשהמחשב בודק מדריך ומסייע בתהליך. דו-שיח כזה מאפשר פתרון של בעיות הנדסיות ומדעיות, ומספק למקבלי החלטות נהונים בקיטת היזון-חוזר וסיזע לתהליך קבלת ההחלטה. . מערכות שיתוף זמן מקצרות בהרבה את הזמן העובר מרגע הזנת הנתונים למחשב ועד הפצת תוצרת העיבוד. במערכות אסזג8 הזמן יקח שעות ולעיתים ימים, במערכות שתוף- זמנים התגובה מידיה. רוב מספקי שירותי שתף זמן מספקים מגון רחב של עפות תכנות, באופן שתנתן לכל משתמעץ האפשרות לשימוש בשפה ובנוהלים הנחוצים לו לפתרון בעיתו. לרוב המשוקים המסחריים על מערכות שיתוף זמנים, פיתוהיס עצמיים ונרכשים של תכניות שירות למיניהן, המאפשרות נוהות מירבית למשהמש, והוסכים את הצורך בפיתוח עצמי. מספר חברות בארה"ב, ועתחה גם באירופה מאפשרות התקשרות ,,- לרשתות תקשורת ארציות ובין ארציות, באופן שמתאפשר פיזור נתונים, וקליטתם במקומות ההואמים את רשת השיווק או הייצור של הצרכן המסויים., , מערכות רבות מספקות שירותים יעודיים למגוון רחב של משתמשים. לדוגמא: שירותים לבתי חולים, שיווק מכוניות, ביטוח ועוד. מערכות יעודיות נבנו במיוחד לנושאים אלו ואחרים, וייחודן בפשטות השימוש וההפעלה שלהן. - במקרה של נפילח המערכת נשאר המשתמש ללא אמצעי מחשב. נושא הגיבוי למרכיביו השונים: המסופים, קוי תקשורת והמחשב המרכזי מקבלים משנה חשיבות במערכות שיתוף - זמנים. ₪ המסופים הישנים והקיימים הפועלים במהירויות של 10-15 תוים לשניה, עיכבו ופגמו בעבודה, ורוב החברות עוברות כיום למהירות מינימלית של 60 ואפילו 120 תוים לשניה. 10. 6 ג. ד. ו. ז. ניצולת - הגנה על - גתוגים- צומם. במערפת - מחירי - תקשורת ‏ - גבוהים ' מחיר* אחסון - גבוהים לגתוגים----- מערכות הפיקוח על מערכי שיתוף זמן, גוזלוה מרכיב נכבד מה-090 והזכרון. במערכות אלו ניצולת המחשסב היא נמוכה, והגדלת המשאבים לשם שיתוף זמנים מיקרת את מחירם. נוטא אשר באחרונה זוכה להדים רבים הוא הגנה על נתונים. בעת האחרונה התפרסמו מספר מקרים של חדירה לבסיסי נחתונים באמצעות מערכות שיתוף זמנים. ישנן אסכולות הטוענות כי בטכניקות הקיימות ברשתות התקשורת לא ניתן להבטיח הגנה מלאה על נתונים. מערכות מחשב המספקות שירותי שיתוף זמנים מאופינות ע"י תנודות קיצוניות בעומס המערכת עד כדי שונות גבוהה כל כך שלשם הבטחת רמת שירות סבירה, יש צורך בפוטנציאל רב של ציוד אשר מיקר את מחיר השירות. גם כאשר הציוד רב, עשויים להיוצר 'צוארי בקבוק".אשר עלולים לשתק אה המערכת וליצור זמני תגובה אשר לא מאפשדים ללקוח לעבוד. . מחירי שכירות קוי טלפון הם גבוהים, ולעיתים נדרש הצרכן לשלם שכירות עבור קוים בקצב העברה גבוהה כאשר הּנו מנצל למעשה מסוף בעל קצב עבודה נמוך. רוב מערכות שיתוף זמנים דורשות נתונים בגישה מהירה, ולרוב על גבי אמצעי גישה ישירה, אשר מורכבים כמעט באופן קבוע ולפחות בשעות ההתקשרות, למחיר ממוצע של % קבור א1 תוים, יאלץ צרכן אשר לו 10,000 רשימות בנות 80 טור לשלם כ-400% לחודס. למחיר זה יש להוסיף את מחיר אחסנת התוכניות. 27 הטימוטים של מערכת התקשורת במערך הלוג?סע? של צהייל סרן גדי אר?אב , צה'ל . . " הזווג בין הנדסת התקשורת להנדסת חרוטת המחשבים היא אחת מהטכגנולוגיות המסעזרות של מאה מסעלרה זו" - כתב ג'??מס מרט?ן בפתה אחד מספריו*. הענין שמגלים היום בבושא זה סוגים טונים של ציבור, מאמצי המחקר, הטימוט?ם המתרב"ם והפתוח המתמלד הם "עדלם" מהימנים לנכונות הערכה זו. בטיפול בבעיות הכרוכות בטכנולוגיות מורכבות קיים הפיתו? להסיח את הדעת מהמטרה ולתמקד באמצְעים להגשמתה, כלומר לסטות מהבע?ות אל הטכגולוגיה. הדבר נכון לגבי מחשבים בכלל ולגב? עבוד - רחק בפרטע. הטוב, אם כך להדגיש את העובדה הטלֶלוויאל*ת שחשזבותם של מרכ?ב? מערכת התקטורת גובעת מהתכלית שעבורה נוצרו, כלומר מהש?מדש?ם ' שלהם במערכת המ?דע. במאמר זה תבחך, אם כן, מערכת התקשטורת של המערך הלוגיסטי. של צהייל. לאו דווקא מהצד הסכני הסהור שבה, למרות שבמהלך הפתוח נצבו בפני מקימ? המערכת בעיות טכביות מורכבות בלותר כמו -887ז855/זא201א6₪56 1677 זא1 לעדבון 6א11א0, ארגון שטת? הגללשה לקבצים בעדכון כזה והגישה אליהם, טלוב מחשבי מי1? ברשת, העבת תוכניות 8/1684 לתוכניות בסביבת תקטורת, 6 יעיל טל הפעלת המודולים השונים ועוד - כזוצא בהן. הבעיות העכניות ופתרובן מצדיקים ללא עפק עקזרה צפרדת. ‏ 7 7 0 . מערכת התקטורת טל המערך הלוגיסטי בצה"ל היא אחת ממערכות התקטורת המופעלות בקיתוף זמגנים במרכז המחשב?ם של צה"ל. מערכת זו מופעלת כבר מספר טנים כשמאפיין אותה קצב מואץ של התפתהות וזאת בטלוטת התחומ?ם: | + פך+טת הרשת: "מדובר היזם. ברטת בעלת עשרות מסופים. , - כמות התעבורה ברטת; כמוּת התטדורות אל המחטב בלבד היא בער גודל טל עשרות . אלפים ביום עבודה רגיל. - מגוון הטירותיט והטימוטים; התפתחות בשירות? הרשת מאופ?ינת בשב? מימדים - ראשית שילוב של מערכת וילטומים נוספים במערכת התקשורת, ובמסגרת האפללקציות המשלובות - מעבר מטש?מוט פאס?בי בראשית ?מ? המערכת - קרי: שאילתות ודווהלם. לקימוש אקטיב* בהווה - עדכון 011%5 של מאגר הנתונים הלוגיסע?. כאן אול+ המקום לצ?ין שפתוח המערכת לא בעשה על פ? תוכנ?ת אב אלא בסדר שהוכתב על פז "התפתחות שַבעַלת" וצרכילם שנתגלו תוך כדי ההפעלה. בפתוח התוכגה לתקטורת התה המגמה לספל בצושאים המרכז"??ם לפ? סדר חטיבות ?הסית (פהות או ?ותר) בשהטכנז+קה ה+א הסבת תוכנדיות ה-810 למבנה כזה שיאפשר הפעלתן גם בסביבת עבוד - רחק.. משמעותה הבוכח?ת של מערכת התקשורת למחשב ברשת המ?דע של המערך הלוג?סע? טל צהייל נתגת לאפלון בעזרת הטרמ?נ?לוגיה של |ההזא=(.|8** באופן הבא: מערכת זו משמשת כל? עבודה מאסיב?, ?ומ?ומ? וטוטעף של הבקרה בתפעולית ( 607804 |הא10דתתטק0) ולא רק מטום כך, אלא גם באופן יש?ר - כל? חטוב לטימוע של רובד הבקרה המנהלית (.6080% דא ותא אדהמון 5 , "חש דטקוו60 שווד סאה א10דת16אט ₪60 ודיי = 4 ...א , 011775 ₪61.04000 .186 , 05-11 דאפאק סוות - 08 אחסווותת ₪ - 55145 אס דסא דאםוים6תא אי ** , 05-11 דפ חק , ותמודאסאטו8 .6 אוו , "דאקס וםמשסס 109 | 0 05 39 הבעיה העיקר?ת הכרוכה בהצגת מערכת מורכבת כזו היא החלוקה המ?תודית, כלומר גילו: אותו קר?טר?ון חלוקה המאפשר הצגת המערכת כאוסף שלם וממצה של ?הידות בדידות, במ?לים אחרות נהחוצה כאן טקסוגומיה. לצורך ההצגה ס?גלתי את עקרוך המודול כפי שהוא מופיע אצל בלומנעל כבסיס לחלוקה הפגימית בפירוט הש?מושלם. מודול (;00)1) הוא קסע תכנית, תכנית או קבוצת תוכנלות שיש להן ענ?ין מטותף, המטרת פונקציה מסויימת בארגון ויש הצדקה - משל?קול? עלוח/תועלת - לקיומן העצמא?. , מימד שני בסווג הוא הרובד הארגוג? במערך הלוג*סטי שאותו משמש המודול.בלומנטל מחלק את הארגון לשלושה רבדים ע?קריים (לפ? המודל של אבתוב?) בעוד ?ש כאלה , המופיפים עליהם עוד רובד רביעי, הבסיסי מכולם. הרבדים המקובלים הם: (ו) "רובד התנועות" ("%6%=| א0זז0ה5אמז") הוא הרובד שבו נערכת הפעילות הפיזית, מתבצעות התנועות עצמן, משם מגיעים הבתובים הבסיסיים, ולשם ?יש לבתב, למטל, דוחות שטגויים. רמה זו נבלעת במודלים מסויימים ברמה הבאה. (2) "רובד הבקרה התפעולית" ("|0זא60 |8א075₪710") הוא הדרג המבצע, כלומר הרובד עבו נבעטית פעולות הניהול האלמנטריות ולכן ?ש כאלה המכילים, כאמור, ברובד זה גם את "רובד התבועות", סווג שהוא לגיט?מי לסוגים מסויימים של ארגונים, שבהם הפעילות הפיזית כרוכה במידה רבה של פעללות בנושא המ?דע (לדוגמה - ניהול מחסן). פעילות אופי?ינית לרובד זה ה?א הביפוק האוטומע? - +ץ בו ההלטות מובבות ("57800708:0"). 1) "רובד הבקרה המזיבהליתתיי ("]608780 זא1656או!") הוא הדרג המחליט, כלומר הרמה בארגון שבה מתקבלות החלטות שוטפות לגב? פעילותו של הארגון להגשמת מדיניזת הארגון ויעדיו. סוג פעילות אופיינית לרמה זו היבה הבקרה התקציבית ואיתה הערכת ה?עילות בתפעול, וטיפול בנוהל? העבודה של הבקרה התפעולזת. 1) "רובד התכנון האסטרטגי" ("6א[אא|ק 610פזח51") הוא הרובד העליון שתפקידו - התווית מדיניות וקביעת מטרות ויעדים לארגון כולו והתווית עקרונות פעילות למרכזי הבקרה המנהלית. פעילות אופיינית, במערך הלוג?סט', לרובד זה הלא למשל קביעת תקציב? הרכש הכולל והקצאת תקציבים כאלה. מפתח החלוקה, אם כן, הידו דו מ?מדי, כאשר לצורך הבהירות כוגסו כל הפובקציות המטרתות מגזר מנהלי אחד תחת כותרת אחת ("פונקציה תפעול?ת' בלשובו של בלומנטל - א10ז6אש] א0ז דתח;ק0). פכימת ההלוקה ה*א: ... תקציב ... מלאל = ''מגזר מנהל?" . = מודולים : 0 חלוקה לרמות מנהל בארגון ז / פתיחה ועדכון של סעיפים תקציביים מטבע הדברים תופסת בקרת המלא? מקום מרכזי בפעילות עבוד הנתוגים של המערך הלוגיסטי. המודול?ם של מערכת התקשורת המסווגים תחת כותרת זו הם: )1( )2( )3( 6[ 1 1 0[ קליטת תנועות מלא? - משרת את רמת ה-06, ומאפטר הזרמת נתונים ממקום ההתרחשות ובדיקה מי?ד?ת של סבירות תנועות אלו. עדכון 1%5!א0 של נתוני מלאי משמש את הבקרה התפעולית בשני אופנים - בעתות רגיעה נובעת חשלבותו של מודול זה מהעובדה שהוא מאפשר למשתמטים להזרים תנועות היוניות ולוודא במהירות את קליעתן הסופית והמלאה במערכת - לאחר השלמת בד*קות התקינות בעת בלצוע העדכון עצמו. השימוש במודול לצורך הבטחת עדכניותו המ?רבית של מאגר הנתונים מקבל מימד וחשיבות מיוחדים בעתות חרום שבהן נערכות החלטות תחת להץ זמן, ואמינות הגתובים ועדכנ?ותם הם פרמטרים מכרזע+*ם לגב? איכות ההחלטות. דווחי קליטה'וטגויים - מאפשר קבלת מטוב על תנועות טעובדו במודול (ו) או [2). מאפשר בזאת לאבשד הבקרה התפעולית להגיב על שגיאות הזרמה, לוודא קליטה ועדכון צאמנים. ‏ הדוהות נתנים באופנים ובהתכים הרצויים: - כתגובה ספציפית לתנועה בודדת המוזרמת. - דוחות כלליים הנתנים בהתכים רצויים (לפי נוחיות הטיפול). 'שאילתות בנוטא מלאי - מודול השאילתדת משרת את רובד הבקרה התפעולית ורובד הבקרה המנהלית כאחת. הש*מוש במודול הוא לבירורים ספציפיים במהלך תפעול המרכזז*ם הלוג*סע??ם ולקבלת הערכות מצב חלקיות לדרג הניהול. השאילתות נבתצות לפי דרישה במבנים שונים ובמגוון התכים רב, המאפשר קבלת תשובה "עבינצית" ועדכנית לשאילהה ספציפית, חלק מהשאילתות הוא העתק מדוייק של דוחות 8168 שהמשתמטים הורגלו אליהם במשך שנים, כשהאינפורמציה הכלולה בהם היא העדכצית בלותר. . סימולציה'טל תהליך ניפוק - לפגי ביצוע נפוק אועומט" של מלאי מהמחסנים ליחידות נעשית עימולציה של הניפוק המיועד, המאפשרת לדרג הבקרה המנהלית .לברר במדוזיק את השפעת מהלך זה על רמות המלא? השוגות ולאמת את נחיצות הדרישה בהתאם לתגובות על הניפוקים הקודמ?ם. מתוך כך נתנת לדרג זה הברירה להפע*ל את התהליך בשינוי מדיניות - חלוקה מסויימים, לבעל את מהלך הנזיפוק או ל'שחררו" לשלב הביצוע בַפועל ללא הסתייגויות. ביפוק אוטומטי על מלאי- באמצעות מודול זה ניתן להפעיל מהלך של נפוק ?זום של מלאי מהמחעים ל*ח?דות, כאשר הניפוק מקבל כקלט גם דריטות לניפוק שהוזרמו ונצברו במערכת במשך פרק הזמן בין נפוק אחד לשני. המודול משמש את הבקרה התפעולית ומשחרר אותה מהצורך למלא באופן ידני שוברים וכמו כן מתבצע עדכון מלאים מתאים במאגר הנתונים (אם אמנם הוחלע במהלך הניפוק על ביצוע פעולת ציפוק). במקביל לעבוד והפקת השוברים (=הוראת לנפוק של מִלאי) במחסנים המתאימים מופק עבור מחענים אלה מידע לאתור הפרלטים במחסן. מידע אהר המופק במקב?ל הינבו פירורט לצרכנים לגב? מה ש"מגיע" להם, כלומר שהוצאה עבורו הוראת ניפוק. מידע זה מעבר ברשת התקשורת ?שירות אל ה'נמעגים". מעקב'אינדיבידואל?ל אחר'פרלעים - .מדובר בפריטים בעלי ערך כספי ניכר המצדיק מעקב אינדיבידואלי (למשל, כל? רכב). מודול זה משרת בעיקר את הבקרה התפעולית לצורך בירור בעיות ספציפיות המתעוררנת, למשל, בעת ג?הול משק הרכב. 21 פעללות "קלאס?ת'' נוספת של מרכז עיבוד הבתוב?ם במערך הלוגיסס? ה?א בתחום ניהול הייצור או ליתר דיוק בבקרת ה*?צור, מאחר וא*ן המערכת עוסקת בתזמוך ( 00 50) של מש?מות *יצור. המודול?ם בנושא זה - (8) (9) ו-(10) במקבל?ל למודוללם (1), (2) ו-(3) בבושא בקרת המלא? מאפשרלם מודול"לם אלה הזרמת תנועות למאגר נתונ? המטימות והייצור תוך קבלת תגובה מיידית לתנועות מוזרמות ואפטרות עדכון מ??ד? טל צתובים, | כמו למשל פת?חת מטימות וסגירתן. (11) מערך טאילתות ודוותים מאפטר לדרגלם השונ?ם לקבל א?נפורמציה מעודכנת לפי דרישה לגבד משימות ספציפלות במבבה דוחות המקובל?לם בדווח ה-08ז8 . בנוסא. מ?דע אופ??1ני - פריט?ם משתתפים במטש?מה, צריכת הזמר?ם במש?מה, עמידה בלוח זמנים מתוכנ]... ו (2) א50710 !601 מז הטימוט במודול זה בעשה עי'? שגי הדרגלם הארגוב?לם כאחת. המודול מאפטר קליעה אמלנה של השקעות כת אדם .במשלמות, כאשר הנתונים נצברים תוך כדי הפע?לות הרג:לה. מבחלנה תפעולית מספק מודול זה תמיכה בניהול בס?ס? של כח האדם (העדרויות, ‏ איחורים, שכר...) ותמל*כה במעקב ;,כלל? ?ותר:השקעות כח-אדם וגז?רת מקדמ? צריכה של משאב זה. בולא הבקרה התקציבילת במערך הלוג*פט? של צה"ל מתמקד במעקב אחר צר?כת התקציב בהשוואה למה שהוקצה בתח*לת התקופה (ללא האספקט הנוסף של תכבון המאפיין מערכות אלו במסגרות אחרות) והמודולים הפע?לים במערכת התקשורת הם: [23) פתיחה ועדכזן של'סעדפלם תקצלבי?ם - המודול משמש לאהזקה שוטפת א[ |א0 של מאגר נתוני התקציב ותיתכנה פעולות כמו פת*הת סעיפים תקצ*ב?ים, גריעה והוספה טל סכומים בסעלפים... 1 מערך טאזלתות יתקציב המספק לרובד הבקרה המנהל?ת מ?דע לפ? דרישה אודות *תרות ביטיה תקציב?ים לפ? שנלם, ניצול התקציב... צניהדל 'ההרכטה הרא הלק אלצטגרל? של בקרת המלא* מאחר והוא מהווה את הפעילות המעפדירה את ערוז המלא למערכת, מחמת התטזבות הרבה טל פונקצ?ה תפעולזת .זו מיחדים לה מקום צפרד. במערכת התקשורת מופעלים המודוללם הבאים: 1) פפקים - מודול זה מאפטר לרזבד התפעול? ולרובד המנהלי לקבל א?גפורמצ?ה פפציפית אודות ספק מסויל?ם או לזהות בשלב ההזמצה או הקבלה את הספק המעורב ב"ארוע". (6) דריטות והזמנות - במודול זה נעזר הדרג המהללע בפעילותו הרג?לה לצורך מעקב אחרז תכולת הדריטות והוצאתן אל הגופ?ם העוסקים ברכש, ומעקב אחר התקדמות הסיפול בדרלשה והתקדמות האספקה. ש?למוט בפרץ - למחזו? כמות . המלאי העומדת להזות מסופקת למערך הלוג?סטי בטווה? זמן שוולם. הערה: 'עדכון =אז]א0 של מאגר בתונים זה במצא בשלב? פ?תוח מתקדמ?ם. לעצכוך צהּ תהיה גם השפעה על הבקרה התקציבית מאחר ודרלשות הנפתחות במערכת ?וודאו קיו תקציב מהא*ם עבורך ותשרייבה אותז בהתאם. במטגרת התמיכה של מערכת התקטורת ב-תכנון התובלה מופעללם המוצול"ם הבאלם: (לנ) קליטה ועדכון טל דריטות > באמצעות מודול זה מוזרמות הזמנות ודרישות' להקצאת אמצעי. הובלה. כפ" שהן בצבות בפני אצבש? הדרג המבצע את התובלה. הדרלטות נבדקות מיידית וצצברות בהתאם. +2 (18) תכנון תובלה עוסק בעריכת המלצות לדרג הבקרה לגבי הקצאה אופטימלית טל אמצעי התובלה. ההמלצות מודפסות במסוף המרכז הלוגיסטי המתאים בצורה של טוברי נסיעה המוכנים למסירה ולבלצוע. (9נ) טאילתות ודווהח פרמטרי בא לאפשר לדרג הבקרה המנהלית (ובמידה מסויימת לבירורים של הדרג הנמוך ?ותר) לקבל הערכות ביחס לנצילות צי הרכב, הזמנות בודדות, צפי עומס בזמנים נתונים, ריכוז תקציבי, ריכוז הובלה לפי אזורים גיאוגרפיים, תחזית תעסוקה ?ומ?ת... יישום חדש יהחסית מהווים מודולי ההוראה וההדרכה. מנקודות מבט מסויימות ניתן .לראות ב"ניצנים" אלה בסיפ למודולים של תכנון אך שימושם הנוכח? הוא כאמור בהדרכה. . מודול לדוגמא: (20) תכנון סדנא: מודול זה מכיל סימולציה אינטראקטיבית של פעילות סדנא | לתיקון כל רכב, כאשר ניתן לשנות במשך הסימולציה את הקצאת המשאבים | בסדנא כזאת ולחשוף בעזרת תוצאות הסימולציה את ההשפעה שיש להקצאה זו או אחרת על תפקות הסדנא., | שימוש חשוב של מערכת התקשורת הוא התמיכה בניפוי ואחזקת תוכניות, באמצעות | עזרים לתכנות הכלולים במערכת. קשה לייחס תחום זה למערך הלוגיסט? באורת | ספציפי, אך מאחר ופנקציית עבוד הנתונים הינה חלק בלהי נפרד מהמערך הלוגיסטי | כולו יש לגיטימציה למנות את השימושים ה"פנימיים" של המערכת במאמר זה. כל? | העזר שיפורעו להלן פותחו בחלקם במסגרת ה-5%515% הכללי לשרות כלל משתמשי | התקשורת ובחלקם לבקרה ונפוי המערכות הלוגיסטיות בלבד. | ו | | | הטימושים: - 8.0.6 - כלי זה זוכה לפופולריות גוברת והולכת. הוא מאפשר למשתמשים שיש ברשותם הציודהמהאים להפעיל תוכניות 841684 לפי הדריטות המתעוררות באופן ספציפי במהלך העבודה. הפלע המבוקט מתקבל בתחנה השולחת ובתהליך ההרצה אין כל התערבות מצד מרכז המחשבים. התוכניות מסופקות היום למשתמשים ע''י המרכז לעבוד הנתונים, אך המגמה היא להגיע למצב שבו האחראים על התחנות יוכלו לכתוב בעצמם, בשפות דווח עליות כמובן.' | את התוכניות הנחוצות להם. | - שאילתות לגבי חכולה ומבנה פיזיים של קבצים ספציפיים שיש אליהם גישה במערכת התקטורת. - תיקונים 6א0%)1 של תוכניות וטיפול בספריות של תוכניות. כהעורה מסכמת ניתן לאמר שהבעיות העיקריות בהן נתונה מעוכת התקשורת היום | ן | | | - מעקב אחרי קבצי הבקרה של המערכת. ‏ *- | | מבחינת השימוש הן שתלים: | | ראשית - מערכת השליטה (081108) ומערכת בקרת המלאי המרכזית עומדות לפנל סוף" ן -מחזור חיים והעומס עליהן עולה לעיתים על פוטנציאל השרות שלהן. נדרט עצוב- | מחודש להתאימן לדרישות הביצוע והיקף הפעילות החזו?: | שנית - בולטת העובדה שאין הרובד המנהלי העליון - רמת התכנון האסטרטג? -- משתמש בכלים של מערכת התקשורת, בכל מקרה לא באופן ישיר. שילוב רובד זַה' בציבור המשתמשים יעשה ע"י פהוח שירותי דווה גמישים ומשוכללים ושלוב: ן סימולציה לתמיכה בתהליך עריכת החלטות בדרג המנהלי הגבוה. מטך הזמן בו מופעלת המערכת כבר מאפטר סכום של לקחים ומגמות בטימוטים טל מערכת התקטורת: (ו) )2( )3( )8( )5( )6( נהן לקבוע שמערכת התקטורת ככלי ניהול, ביהוד ברמות הבקרה התפעולית, נקלטה היטב כשהדגט - כפי שניתן ללמוד מתוך סטטיסעיקות לגבי הטימוש בפועל - הוא באופן מובהק על האפשרות להקטין את זמן התגובה לאירועים לוגיסטיים עד למינימום וזאת באמינות גבוהה מאשר בעדכון 68ז8. כיום למעלה מ-75% של התשדורות ברשת הן לצורך עדכון מ?*ד?. מרכיבי המערכת העיקרי?ם - חמרה, תכנה והפעלה קשורים זה לזה ביחס של "טוריי ולכן טיב המערכת בפועל א?נו עולה על טיב החוליה החלשה שבה. פוטנציאל רב במיוחד עמון במיומנות השימוש לש מפע?ל? התחנות - אם בסגל הזוטר העוסק בהפעלה עצמה ואם בסגל הבכיר בתחנות כ-"סוכני הפצה" לטירותים ויועצים למשתמשלם. מערכת התקשורת הנוכחית מכשירה ומבט?חה תשתית מתאלמה מבהלנת המרה והטיפול בה,מצד התוכנה ומבחינת המודעות הגוברת של המשתמש?ם למחשב בכלל ולאפשרות ניצול מערכת התקשורת בפרע. עדות הותכת למודעות זו היא הלחץ מצד חוג המשתמשים לאפשר להם הפעלה נרחבת יותר של שירותי 8.0.5. ההתפתחות של הרשת הנוכחית בכוון רשתות המחשבים היא טבעית וכמעט מתבקשת מאליה. בקשר לכך מקבלת ההערה הקודמת חשיבות מי?וחדת. ניתן לאמר שהחומרה מהווה את הבעיה העיקרית - החלק מהתקציב המוקצב לכך (כרגע יותר מחצי) מצריך סטיות נכרות מאופטימום הפרישה של הרשת וממילא פוגע בשימוטים פוטנציאל?ים. . המערכת עדיין רחוקה מהמצב שבו יוקצה מסוף לשירות צמוד לכל מספר פקידים העוסקים בנושא מסויים או לכל מנהל מחסן בבסיפי האחסנה. אספקט בעייתי אחר של החומרה הוא ברשת התקשורת. ע?ב הרשת ירוד ושיעוה התקלות הוא בסדר גודל של 5%! מזמן הפעילות, כאשר זמן התגובה לתיקונים הוא ממושך. משמעות עובדה זו מחמירה ככל שהשימוש במערכת גדל והתלות בה מעמיקה - תנודות ברמת האמ?נות של הרשת מהוות גורם בולם להרחבת השימוץ. יש להעיר שאין אהידות ברמת הטשירות בין האזורים השונים בארץ ומסתבר, כמו כן ,ככל שקיבולת הקו גדילה יותר התקבלה בפועל איכוה שידור והפעלה משופרים יותר. יתכן בשל העובדה שקוים אלה חדשים יותר. עובדה טצריכה להדאיג מתכננים של מערכת ₪5|11%6 העתידים להשתמש בקווים בעל? קבולת נמוכה. לא ניהתן במסגרת סקירה בהיקף הנתון, לספק תיאור ממצה ומעמיק של פעילות מערכת התקטורה. למרות זאת נעשה נסיון לרמוז על מידת החשיבות של מערכת זו בחיי היומיום של המערך הלוגיסטי ולתת מושג על רמת ההתפתחות שלה. במצב הנוכחי בו המסגרות המקצועיות הצבאיות הן מהמובילות בנושא ומהיותן בית אולפנא חשוב לכח האדם המקצועי בענף בארץ, הרי יש לכך משמעות רבה מעבר להפעולו של המערך הלוגיפטי? בלבד.. ל מערכת עבוד נתונים בשיתוף זמן מוגש ע"י: אריה כרמל - ורמי פישלר מ,ו,ר = מחשבים ואוגו 9) בע"מ - כ ל ל י מערכת לעבוד הנתונים בזמן אמיתי המוצגת כאן פותחה ע"י חברת מחשבים וארגון לפי הזמנה לפתרון נושא חישוב האגרות ברשות הנמלים, המערכת נמסרה לרשות הנמלים בספטמבר 1975. המערכת לחשוב האגרות בזמן אמיתי המוצגת כאן מהווה חלק ממערכת מקיפה יותר אשר תטפל במינהל השירותים הניתנים למטענים ואשר תכלול את הנושאים הבאים: - רכוז השירותים שניתנו למסענים - פרוט מרכיבי השרותים - חישוב האגרות לגביה עבור השרותים - הכנת השבונית וחיוב לקוח - מעקב שוסף ופקוח על לקוחות באשראל י - מערכת באצוות: . = לתעוד השירותים - ריכוזים השבונאיים - נתוחים סטטיסמיים. מהפכה בשיטת העבודה של חשוב האגרות והכנת חשבוניות ברשסות הנמלים מערכת זו מהווה שנוי מהפכני בשיטת העבודה, בחישובי השירותים, בהכנת חשבוניות, ובחיוב לקוחות עבור שרותים למטענים הניתנים ע"י רשות הנמלים. * קליטה של נתונים המוזרמים ע"י העובד המקצועי ישירות למערכת (עדכון הקבצים בזמן אמית?), באחריותו ובפיקוחו ה'סיר של העובד המקצועי. *.- התחלה וסיום של הטפול בלקוח ע"י פקיד אחד הוך פרק זמן מינימלי. 39 - מערכת מורכבת של בדיקות אוטומטיות המאפשרת אתור טקויות ואל התאמות תוך כדי הכנסת הנתונים והכנת החשבון. - בדיקות לוגיות בין הנתונים לבין עצמם. - בדיקות מול מאגרי נתונים בחתכים שונים. חסוב מחיר של האגרות (מערכת איתור וחישוב מורכבת מאוד הכוללת מאות אגרות שונות). אחידות ואמינות בחשובי האגרות תוך עמידה בקצב מהיר של שנויים במדיניות תעריפים. פיסוס מוחלט של עבודת החשב עקב העובדה שהחשב מזין למערכת נתונים פיזיים בלבד, בעוד שהמערכת מטפלת בכל פעולות החישובים, עדכון הקבצים, הדפסת החשבוניות ואחסון הנתונים לשימושים נוספים, ריוור ירררררררר\). 7-7 )ןור ו --.. ו ו נתונים כלליים למערכת. סקרים ראשוניים ותיקי תכנון כלליים בוצעו ע"י מר ליבנת ומר ש, פרומר. התכנון של המערכת הממוכנת ושילובה בדרישות של מערכת העובדת בזמן אמ*חי רוכז בידי מר א, כרמל מחברת מ.ו.ר - מחשבים וארגון (1975) בע"ם, בכתיבת התכניות השתתפו: 2 -‏ רמי פישלר - מתכנת בכיר אחראי על פיתוח שיטות הגישה והקשר עם מערכת ה- 75%. - בתיה כרמל | - מתכנתת בכירה. מאז סיום כתיבת המערכת הוכנסו תיקונים ושיפורים במערכת | 56ד ע"י מ.ל.מ ו-י,ב.ם. ' מר נ, היילברון מנהל יחידת המחשב בנמל חיפה, בעזרתו של מר אמירם היידקר שולבו תיקונים ושיפורים אלה במערכת, וכן פיתחו מספר רֶב של שגרות כלליות ב- ‏ 79% שחלקן שולבו גם כן במערכת הנדונה. .איש הקשר. לתכנון ותכנות המערכת שדחף לקדום הנושא לאורך כל הדרך היה מר י. מוניטה. המערכת מורכבת מכ-70 מודולים. תכניות הג:שה והקשר עם מערכת ה- 766 נכתבו באסמבלר תכניות באפליקציה נכתבו בקובול. , ' סה"כ נכתבו כ-70 תכניות (כ- 2,000 פקודות) המטפלות בכ-25 קבצים פיזיים הקשוריםס למערכת. החדרת המערכת היתה פשוטה והעובדים לא נתקלו בבעיות מיוחדות בלימודה ובהפעלתה הנסיונית, זמן הטפול בחשבונית אחת כ- 2-3 דקות, משך זמן זה ארוך בעיקר עקב התגובה של מערכת ‏ 77-5%. מתוכננים שינויים במערכת המכוונים להמעיט ככל חאפשר את מספר הפעמים בו ממתין המשתמש לתגובת ה"מחשב"? וע"י כך לשיפור הזמן הכלל% להכנת חשבונית. : , . . ב ראשוניות בקבוד נתונים בזמן אמיתי בפקוחה של מערכת ‏ 7756 של י.ב.מ, פיתוח המערכת תוך שימוש במערכת לשיתוף זמן (‏ 756 ) דווקא הוכתב ע"י לשכת השירות המספקת את שירותי המחשב להשות הנמלים, בפתוח המערכת לפי הכתיב זה עמדנו בפני בעזות בָבות וקשות שלא היה ידע לפתרונן, לא בארץ ולא בחו"ל. (רק לחברת 'סיקורסקי אירקרפט היה נסיון בפתרון בעיות דומות אך בקנה מידה מצומצם הרבה יותר). להלן חלק מהבעיות: עדכון קבצי אב בזמן אמיתי ללא חשש מאבוד מידע בזמן תקלות תוכנה או חומרה. תאום זמגי העדכון של קבצי אב מתחנות שונות המשתמשות באותם קבצים, ובאותן דרשומות. זהוי הצרכן כאשר מספר צרכנים מסתמשים באותן תוכניות באותו זמן. ספול במצג ‏ - הגנה מפני הכנסת נתונים של אדם שאינו מוסמך לכך. ארגון המצג מבחינת קדום דפים ושורות בצורה נוחה לצרכן, הדפםה של נתונים בזמן אמיתי על מדפסת הקשורה למערכת. 7 .1 פרק 1 - מערכת עבוד נתונים תחת מערכת | 756 י.ב.מ. מהות המערכת.. - המערכת המוצגת להלן עובדת תחת פיקוחה של מערכת | 756 של י.ב.מם. המערכת נותנת שרות לקהל הלקוחות של רשות הנמלים, אך בשינויים מתאימים יכולה המערכת לשרת גם מערכת בנקאית, מערכת מכירות, מערכת גביית מיסי מכס וכו". - מערכתח אפליקציה מהסוג הנ"ל שואפות להגיע למצב בו יהיה באפשרותן: להתחיל ולסיים "עיסוקה" עם לקוח ביחידת זמן אחת, ללא צורך בסלסול הלקוח מפקיד אתך למשנהו, עד לסיום ההליכים הקסורים ב"עסקה" הנדונה, בצוע רשום הנתונים של ה"עסקה" ובדיקת הנתונים מבח<נת נכונותם, וכן בדיקתם מול קבצים ומול טבלאות (יתרות, זכאויות של הלקוח, אפשרות מתך השרות. בתנאי "העסקה" וכו"). הפעלת נוסחאות ואלגוריתמים של החסוב ל"עסקה" תוך העזרות בטבלאות תעריפים, קבצי אב, וכו"..., ותוך המנעות מהכנסת שגיאות לחיסובים ולהכנת חשבונית העסקה, עדכון הקבצים במערכת כך שבכל יחידת זמן ניתן יהיה לדעת בדיוק את מצב המערכת (מבחינת יתרות לפריטיס, יתרות להנה"ח וכו"), וכן להמשך עיבוד נתונים אלה לצרכים חשבונאיים וצרכים סטטיסטיים, - המערכת המפורטת להלן נותנת כלים נוחים לפתוח מערכות אפליקפיה מהאופי המוגדר לעיל. 3 המערכת תומכת, בעזרת מערכת ה- ‏ 756 של י,ב.מ, ושגרת תאום מיוחדת, בהפעלה בו-זמנית של תכניות האפליקציה ממספר רב של מצגים. המערכת תומכת בהפעלה נוחה של מספר מערכות אפליקציה, וכן בהפעלה נוחה של חלקי מערכת, אוטומטית, או לפי דרישת המשתמש. בהמשך העבודה, מובאת הדגמה של מערכת אפליקציה העובדת תחת מערך המסגרח הנדון. האפליקציה היא של הכנה חשבונית ללקוחות עבור שרותי נמל כפי שהיא מתבצעת באופן נסיוני בנמל חיפה, שו ארגבון המערכת. מערכת יהמסגרת מורכבת ממספר מרכיבים: - מ פ ק ח ת:' ,7 שתפקידה העברת הפקוח לתכניות אפליקציה שונות, לפי סדר מסויים, קבוע מראש בתוך האפליקציה, או בהתאם לדרישת המשתמש, וכן העברת הקשר בין תכנית האפליקציה ולנתוני הפעלתה (המשתמש, החשבונית בה מטופל וכו"). - | טבלת פקודום: מכילה את "מילון" הקשר בין המשתמש למערכות האפליקציה בהן תומכת המערכת, וכן את סדר בצוע שגרות האפליקציה. - | תכנית תקשורת למצג: - | שולטת על העברת מיד ממאגריא הנתונים המגנטיים למצג ו/או חזרה, בעזרת שגרות של מערכת ה-5.0 .ך. " - שגרות קלט/פלט1 .. ּ/ | מאפשרות גישה למספר קבצים, המאוהגנים בגישה ישירה מיוחדת והמשמשים את מערכת האפליקציה. - שגרת חאום: מתאמת בין הפעולות השונות הנעשות בו-זמנית בקבצים, ע"י המשתמשים בתחנות. להלן תרשים כללי של המערכת ופירוט המרכיבים הנ"ל, | 275 | ! המערכת המפקחת, המערכת המפקחת מהווה את המרכיב המרכזי בהיותה מרכז העצבים השולס . בכל מרכיבי המערכת. המפקחת מורכב מסדרת מודולים ופרוצדורות של )75 המתתילים תם התחלת העבודה של המפחמש, (כֶניסה למערכת) דרך הפעולה השוטפת של המשתמש במשך היום ועד לסיום ה"ישיבה" של המשתמס ליד המצג. עיקר תפקידי מערכת הפיקוח: 2.2.1 יצירת הקשר בין המשתמש למערכת: - לאפשר למשתמש המורסה (סיסמה מתאימה) להכנס לעבודה | שוספת צמערכת. 2 - ל"קשור" את המשתמש עם מערכת המרכיבים השונים במערכת, ספריות מתאימות, קבצים, מודולים מתאימים להמשך העבודה וכו", - ליצור סדרת פרמטרים הקבועים למשתמש הנדון ולדאוג להעבירם לאחר מכן לתכניות האפליקציה השונות, כגון מספר המשתמע, . מִסְפּר ה"תחנה" הלוגית, ופרמסרים נוספים הקשורים למשתמע הנדון. . 22.2 עבודה שוטפת משך היום+? - תרגום דרישסת המשתמש למודול המתאים שיש לאתר בספרצת התכניות (שם הוא "חבר") ולהכניס מודול זה לפעולה. - הודעה למשתמש על הצלחת ההעברת הפקוח למודול הנדרש (תכנית האפליקציה שנדרשה) והעברת הפקוח לתכנית זו, העברת מיצדים (פרמטוים) למודול אותו מפעילה התכנית המפקחת. 2 - מיצדים כלליים הקבועים למשתמש הנדון. - מיצדים משתנים שאותם העביר המשתמש יחד עם דרישתו להפעלת האפליקציה המסויימת, קבלת הפקוח לאחר סיום פעולתה של התכנית שהופעלה. - הודעה למשתמש על סיום הבצוע של המודול הקודם. - ציון קוד חזרה עמו חזרה תכנית האפליקציה ( המציין את האופן בו הסתיים בצוע התכנית). החלטה להמשך הפעולה. - לפי קוד החזרה הנ"ל (היו שגיאות, לא היו שגיאות וכו"). - לפי סדר המודולים המוגדרים באפליקציה הנדונה בטבלת הפקודות. - התערבות המשתמש, והחלטתו על המשך הפעולה. סיום העבזדה. - החזרת פקוח ל- 756 ולמעשה סגירת המצג אוטומטית לאחר שעות העבודה ולאחר משך זמן ללא ספול במצג. - סגירת מצב לפי דרישת משתמש והעברת פקוח ל- ‏ 756. 318 > 2.2 מבלת הפקודות. - טבלה זו מהווה את אחד המרכיבים החשובים במערכת המפקהת היא מוכנסת ע"י המערכת המפקחת ב"תחילת היום" (בתחילת העבודה של המשתמס עם המצג), ונשארת בזכרון כל משך הישיבה של המשתמש. - הסבלה מהווה מילון קשר בין המשתמש לבין המודולים השונים העומדים לרשות המערכת כולה (תכניות האפלקיציה השונות), המשתמש מחפש אפליקציה והתכנית המפקחת "מדפדפת" במילון זה לצורך איתור המודול המתאים לדרישת המשתמש. - התכנית מפקחת איננה מסתפקת באיתור המודול הנדרש ע"י המשתמש, היא שבה לטבלת הפקודות לאחר סיום פעולת המודול הנ"ל ולפי הנתונים בטבלה היא תמשיך את פעולתה לפי האפשרויות הבאות: - לסיים את האפליקציה, לשוב למשתמש ולהמתין לדרישתו הבאה תוך הודעה מתאימה. - לעבור "אוטומטית" לחָפעלת מודול נוסף ללא תנאים. יי - לעבור לבצוע מודול נוסף בתנאי שהמודול שסיים זה עתה חזך עם קוד חזרה ' מסויים (סיום בדיקות בהצלחה, הכָוונה לבצוע המודול הבא לפי נתוני .המודול הקודם וכו") או לעבור לבצוע אחר אם התזרה מהמודול הקודם היתה עם קוד חזרה אחר. - לעבור לבצוע מודול נוסף בתנאי שהמודול שסיים זה עתה חזר עם קוד תזרה מסויים, אך דאת רק לאחר אישור נוסף של המשתמש (לא אוסומטי), לעבור לבצוע מודול אחר אם היה קוד חזרה שונה ולאחר אישור נוסף של המשתמש. - לעזוב את האפליקציה הנדונה ולשוב למשתמש להמתנה לדרישתו הבאה, ולא להמשיך כלל בבצוע יתרת המודולים המוגדרים לאפליקציה הנדונה (אם נדרש לקוח שכלל איננו קיים, או שמלקבא החליט מרצונו לסגור את הספול בלקות זה למרות שלא סיים את הסיפול בו וכו"). 29 23 תכנית קשר למצג, 6 תכנית קשר למצג היא התכנית היחידה המבצעת פעולות קלט/פלט עם המצב. התכנית עושה זאת בעזרת מכללים ושגרות של מערכת ‏ 75% של י.ב.מ. המפקחת על פעולת המערכת כולה. תכנית הקשר למצג פועלת עם מצג 3270 של י.ב.מ; אך היות וזוהי התכנית היחידה במערכת קשר עם המצג, אזי שנוי מערכת המסגרת לפעולה עם מצג מסוג אחר כרוך רק בשנוי תכנית זו בהתאם לדרישות של המצג האחר. תכנית הקשר למסך בנויה מ-4 חלקים נפרדים: - קריאת המסך - תוך כדי חפוש פקודת משתמש עבור המפקחת (פקודת משחמש מאופיינת ע"י סימן <> בתחילתה), כתיבת הודעה של המקפחת על המצג - כתיבה זו מורכב מכתיבת כל תוכן המצג תוך כדי שנוי השוַרה התחתונה. שורה זו משתמש אך ורק להודעות המפקחת... - קריאת שורה אחת מהמצג - השורה שתקרא היא השורה שהוכנסו בה שינויים מזמן כתיבת המצב האחרונה, שורה או תועבר לתכנית האפליקציה. בנוסף לסורה הנ"ל תעביר תהכנית הקשר למצג לתכנית האפליקציה גם תו אחד מתחילת שורה במצג, אם תו כזה הוכנס ע"י המפעיל מזמן כתיבת המסך האחרונה. תז זה מהווה בדרך כלל קוד לתכנית האפליקציה על הצורה שבה רוצה המפעיל להמשיך בעבודתו (משמש כתחליף לכפתורי ה- .<%.-.-1 ו , ומאפשר בצורה זו את עבודת מערכת האפליקציה גם על מצגים שבהם לא קיימים כפתורים אלה). - כתיבת מצג - כתיבה המסך תעשה תוך כדי שנוי חלק משורות המצצ או כל שורות המצג, בהתאם לדרישת תכנית האפליקציה (בכל מקרה השורה התחתונה במצג שמודה להודעות המפקחת, ולתכנית האפליקציה אין שליטה עליה). 2.4 שגרות קלט/פלט, -/ . . 1 - סוג" הקבצים, על מנת לאפשר פתוח נוח של מערכות האפליקציה, פותחה שיטת גישה ישירה,. המאפשרת גישה מהירה לרשומות שונות בקבצים. . 'השגרות השייכות לשיטת הגישה נמצאות בזיכרון במשך כל זמן עבודת המערכת, ומאפשרת עדכון, שליפה של רשומות בקבצים מסוגים שונים, הקבצים הנתמכים ע"י שיטת הגישה הישירה המיוחדת הם: - קבצים בעלי רשומות באורך קבוע, וללא נגררות. - קבציֶם בעלי רשומות באורך קבוע, שלהן נגררות באוךְך קבול, המשורשרות ביניהן ולרשומות המוביל, שימת הגישה תומכת בשני / " סוגים שונים של נגברות כאלה. - קבצים בעלי רשומות באורך משחנה. כל סובי קבצים אלה ניחנים גם לקריָאח סדרתית רגילה הן ע"י תכניות האפליקציה, והן ע"י תכניות אחרות שאיגן עובדות דווקא תחת מערכת המסגרת. הערה: יש לציין ששיטת הגישה שתפורט להלן פותחה על ידינו בתחילת 1974 (התכנון היה ב-1973). כיוס ידועות שיסות גיסה מקבילות שפותחו ע"י י.ב.מ. ויושמו לאחרונה בארץ ( 58%7/), אך בתקופה הנדונה הן לא היו ידועות בארץ ובארה"ב הן היו בסלבי נסוי ראשוניים. 2.2.2 שיסת הגישה לקבצים, , / שיטת הגישה הישירה נעזרת בקובץ עזר היכול לשמש את שיטת הגישה .לפעולה עם מספר בלתי מוגבל של קבצי נתונים מסוגים שונים, קובץ העזר (סיקרא מעתה קובץ האינדקס) בנוי מבלוקים פיזיים (גדולים יחסית ) בגודל קבוץ. 291 | ו ו | ו ו ו ו קיימים שני סוגים של בלוקים פיזיים בקובץ האינדקס: - בלוקים של ספריה - בלוקים של נתונים - הבלוקים של הספריה נמצאים ברובם בתחילת הקובץ (נשמר שם מקום לעשרים ן בלוקים כאלה. (אם שיטת הגישה זקוקה לבלוקים נוספים מסוג זה, הם ירשמו ן במקום הפנוי הראשון בקובץ). בלוקים אלה מכילים כניסות שכל אחת מהן מצביעה לבלוק נתונים מסויים, ומכילה אה המפתח הגדול ביותר והקטן ביותר הקיימים באותו בלוק נתונים | (ממפתח מספר ..... עד מפתח מספר...,. נמצא בבלוק מספר .....). הבלוקים של הספריה עצמם משורשרים זה לזה ע"י מצביע הנמצא בתחילתם. - בלוק הנתונים מכיל רשומות קצרות כשבכל רשומה מוגדר האלמנט הנדרש וזהוי המצביע על רשימת הנתונים בקובץ הנתונים המתאים (קובץ לקוחות, קובץ מצהרים, קובץ ת. שער וכו"). - בבלוק הנתונים של קובץ האינדקס ניתן לרשום בנוסף למפתחות שהוזכרו לעיל, גם נהונים על האלמנס הנדון, דבר זה מאפשר: אחסון אינפורמציה מענינת בקשר לאלמנט הנדון באינדקס עצמו ללא צורך בקובץ | אפליקציה מיוחד לנושא, (וע"י כך חוסכים את הצורך בגישה לקובך הנתונים). . | / - איתור מאפיין של האלמנט הנדון: ו" לדוגמא: אתור מספר הלקוח לו שייך המטען שמספרו.... , במקרה וקיים דווח של מס" המטען בלבד ורוצים לח?יב את הלקוח המתאים. ַ להלן ההשלכה של הכניסות לקובץ נתונים כל שהוא על קובץ האינדקס: . 2 גישה ישיררה לרשועקל דרך הוב> המפתתות כניסה כניסר נוספת נוספת בלוק ספריה ב קו ב אינד ק ס / 07 - מפתת בלדק נתונים : : ו בקוב אינדקס 0 , יְ . , | 3 | ו | | 23 = ה ו ס פ ה. הוספת רשומה בקזבץ הנתונים גוררת לשרשרת הפעולות הבאה בקובץ האינדקס. הבלוקים של הספריה נסרקים, עד שנמצאה כניסת ספריה המצביעה לבלוק הנתונים האמור להכיל את הכניסה החדשה. בלוק הנתונים האמור נסרק לבדיקה האם כניסה בעלת מפתח זהה כבר קיימת.,י במידה והכניסה איננה קיימת, נבדק האם יש מקום פנוי בבלוק לעוד בניסה. אס וכן, מתווספת הכניסה לבלוק (ללא מיון) והבלוק נכתב חזרה במקומו. סדרת פעולות זו מסיימת במקרה זה את הוספת הרשומם. אם 1אין מקום לכניסה בבלוק (הבלוק מלא) ממויינות הכניסות בבלוק לפי מפתח (מיון פנימי בזכרון). הבלוק הממויין נכתב במקומו חזרה, וכמו כן נכתב בלוק חדש המכיל חצי מרשומות הבלוק הממוין (החצי בעל המפתחות 7 הגבוהים יותר). הכניסה בספריה שהצביעה קודם לבלוק המלא מפוצלת לשניים, כאשר כל חצי מצביע לאחד משנ? הבלוקים שנוצרו, עם כתיבת בלוק הספריה המכ?ל את שתי הכניסות, ניתן להתחיל בעדכון מחדש, וכעת יהיה מקום בכל אחד משני הבלוקים.. יש לציין כי במידה והתוכנית הסורקת (ראה לעיל) מוצאת כניסה בבלוק הנתוניסס, שאינה בגבולות המצויין בספריה, תמחק כניסה זו. סקז שעם העדכון הראשון של בלוק הנתונים ה"ישן" (המיכל למעשה את כל הכניסות ממויינות), ימחקו כל הכניסות השייכות לבלוק הנתונים החדש. אם צאין מקום לפיצול כניסת הספריה כך ששם? הכניסות החדשות תהיינה באותו בלוק, מוכנסת הכניסה הַמצביעה לבלוק החדש, לבלוק סיפרִיֶה חדש, הנכתחב בקובץ, ודק אח"כ נכתב הבלוק המכיל את הכניסה המצביעה על בלוק הנתונים הישן. - .יש לשים לב כי בשיסת עְבודֶה זו לא קיים מצב שבו הקובץ "מעודכן למחצה". אם פַקורת תקלה במשך העדכון יתכן כי בלוק מָסויים בקובץ האינדקס ישאר ללא שימוש וללא התיחסות אליו ע"י האינדקס (בלוק צף בקובץ), אולם י . מבחינה לוגית הקובץ ישאר תַקין. 24 תוישים של ש?בים בקוספת כניסר לקוב) האינדקס 1 עצב ראשוני בלוק ספריק בבלוקה פד מסתה | ממפתם מס.. 3! ידי עצי ב*יה נתונים 3+ בקוב) הכאינד קס שטשת ייק מ פתה מפתה מפתח יג יאי ל העלבים הבאים מתיחטים למקרה שגד איך עקדם בב?וך הנתונים ?כנישה נוטפת. 2 מיון בלוה 7 יכ יבת. . , בבלוק ‏ ,עד מפתח, ממפתח מס... הו | ידי 'אי חציית. בלו הנתונים סיט לחצי רבתיבת כב?וק החדש. : | טג פת.ח מפת-ת מפת ח י2' 'ב2' 'בי בליק נתיניס ‏ חדש, מלא למחצק. . צפתח בבלוק עד מ פתח, ממ פת.ח עס... 1+ 'יד' יאי 2595 כתיבת בליך הספריה עם ככלסה החךדשבי . בב?וק עז מפתההן ממפתה| בבלור עזדמפתהן מכפתה מס.- 7 ידי *בג1י' מס 13 'צב' יאי מפתת מפתח מפתה מפתה מפת 0 טצפתס 0 דיק 'די 'ג'י מעפת ה מנפח תח טפתה | וא 6 יל מכב סופי אתרדי עדבון, הכניסה המצדבנת בעלת עפתם א1. . ו ו עד אפתח מתמפתה ו 'ב:79 | א שטפ יית ב. ג. ד. ה הח ל פ ה, החלפת מיקומה או תוכנה של רשומת הנתונים באחד מקובצי האפליקציה הקשורים לקובץ האינדקס מצריכה החלפת תוכן הנתונים (ההצבעה) בקובץ האינדקטס עצמו פעולה זו מבוצעת ע"?: - אתור 'הכניסה המקורית בבלוק הנתונים של קובץ האינדקס. - החלפת תוכן הכניסה בתוכן חדש, וכתיבת בלוק הנתוניס חזרה במקומו. ש ל יפ ה, שליפת רשומה מקובץ נתונים הקשור, לאינדקס מתבצעת מחייבת אתור הכנ.יסה באינדקס ולפי ההצבעה באינדקס, גישה ישירה לרשומה בקובץ הנתונים המתאים. ב פ ו ל. בטול רשומה מקובץ נתונים הקשור לאינדקס מבוצעת ע"י ביטול הכניסה בקובץ האינדקס המצביעה על הרשומה בקובץ הנתונים, בסול זה יעשה ע"ל: - אתור הכניסה הנדונה בבלוק הנתוניס שבקובץ האינדקס. - כל הכניסות הנמצאות בבלוק הנתונים, פיזית אחרי הכניסה הנ"ל, מוזזות כך שיכסו על הכניסה שאותה אנו רוצים לבטל, לאחר פעולה זו משתחרר בבלוק הנתונים שטח היכול להכיל כניסה נוספת, והכניסה שאותה רצינו לבטל - נעלמת.. - בקובץ הנתונים נשארת הרשומה ללא.שינוי אך ללא הצבעה אליה ע"י האינדקס, כך שלמעשה זו "רשומה צפה", 20.3 עדכון מתחנות שונות, -. תכנית המסגרת תומכת בהפעלה בו-זמנית מתחנות רבות. עובדה זו מצריכה תכנית שתתאם את עדכון הקבצים השונים, כך שכאשר תחנה מסויימת נמצאת בתהליך עדכון קובץ/אלמנט בקובץ (ותהליך זה יכול להיות מורכב ממספר פעולות קלט/פלט), לא חוכל אף תחנה אחרת לגשת לעדכון אותו קובץ אלמנט בקובץ. (אם לא היתה קיימת שגרה כזו, יכול היה עדכון בן-זמני של קובץ אחד משתי תחנות לגרום להריסה לוגית של אותו קובץ). שגרת התאום מופעלת ע"י שגרות הקלט/פלט השונות, היא משתמשת במכללים 966 ,56 של מערכת ההפעלה 6%. - יש לציין כי זמן עדכון הקבצים קצר כל כך בציחם לזמן העבודה הכללי במערכת מעין זו, המוגבלח למהירות העבודה של המשתמש,..י עד שהשפעת הפרעות אלה אינה מורגשת לגמרי מבחינה המפעיל. - כ"כ יש לציין השיקולים שהנחו אותנו באלטרנטיבה שביץ "סגירת" רשומה לבין סגירת קובץ במערכת, היתרון.שזה נותן: - "סגירת קובץ" מצריכה פרמטר של הקובץ בלבד. - "סגירת רשומה בקובץ" מצריכה פרמטר שיבטא את הקובץ והאלמנט ה"סגור" בקובץ (מס" לקוח, מטפר פריט וכו"). ' לעומת הקושי הנ"ל ברור שהשיטה השניה מאפשרת לשתי תחנות לעדכן בו-זמנית %% שני אלמנטים שונים באותו קובץ. האלטרנטיבה בין שני הנ"ל מוכתבת ע"י תדירות העדכון וזמני ההמתנה. - 414 ₪ | ון וו יוו וו הו ג 1 2.4 -גיבוי לקבצים. אחד היתרונות החשובים של השיטה שתוארה נובע מהעובדה שבמעט ואין צורך ב"שחזור" מסובך במקרה של תקלה במחשב, השיטה מבוססת על כך שהעדכונים בקובצי האפליקציה אינם קשורים למערכת אלא' לאחר כתיבת בלוק הנתוניט של האינדקס, לפני פעולה זו (אם קיימת תקלה) לא בוצע כלָל העדכון וסה"כ יכול להיות בלוק נתונים "צף" בקובץ האפליקציה והשהזור יהיה חזרה על בצוע כל, תהליך העדכון,אחרי פעולה זו כל הקבצים במערכת מעודכנים. .. תהליך השחזור לאחר תקלה פשוס, והאפשרות לשיבושים כתוצאה מתקלה אפסית. ז -נוסף על כך מספקת מערכת המסגרת שני אמצעים לבצוע שחזור מהיר: - תכנית גבוי וכווץ היכולה להיות מופעלת בקלות לעיתים מזומנות. התכנית יוצרת.מערכת חדשה של קבצים (תוך כדי עדכון כל ההצבעות בקובץ האינדקס כנדרש). הקבצים החדשים מכווצים (ללא כל השסחים המתים שנוצרו כתוצאה מביטול רשומות, או כתוצאה מחקלות תכנה במשך זמן העבודה), ומוכנים להמשך העבודה במערכת, מערכת הקבצים הישנה תשמש לגיבוי במקרה של תקלת חומרה, - קובץ שיכיל את כל התנועות לפי סדר הגעתן, שהופעלו על הקבצים החל.מזמן מסויים שנקבע ע"י התוכניתן (ראה קובץ גיבוי סקיף 5 (1). .במידהיואחד הקבצים נהרס כתוצאה מתקלת חמרה, כל מה שעל התכניתן או המשתמש האחראי לעשות, הול לקחת את קבצי הגיבוי ולהפעיל עליהם את כל התנועות מהקובץ השומר אותס (הדבר יעשה ע"י תכנית מתאימה), ותוך זמן קצר ביותר מתקבלים הקבצים המעודכנים כפי שהיו לפני שארעה התקלה, 209 .1 פ רק 2 - מערכת'לחשוב אגרות והכנת חשבונית עבור שדותי נמל תאור כללי של המערכת הארגונית. - המערכת עוזרת לחשבים של רשות הנמלים בקליטה, בדיקה וחשוב אגרות עבור שרותים שנתנו למטענים תוך העזרות במסופים הקשורים למחשב מרכזי גדול (י.ב.ם. 370/168). - היבואן מגיע לחשב עם טופס תעודת שער (אותו הוא מקבל מסוכץן האניה). - החשב מכין חשבונית ללקוח תוך בדיקות וחשובים מתאימים. - היבואן משלם את הסכום המתאים ורק אז הוא יכול לגשת למחסני הנמל לשחרור מטעניו, - להלן מובא פרוט השלוב של המערכת הממוכנת במערכת המסגרת המוגדרת לעיל. שילוב המערכת בתכנית המסגרת. מערכת החישובים שתוארה לעיל מבוצעת בעזרת 4 תכניות אפליקציה: - תכנית דו שיח בין המשתמש לבין תוכנית קליסה ובדיקום.. - תכנית חישוב אגרות, ‏ - תכנית עדכון הקבצים. - תכנית הדפסת החשבונית. תכניח המסגרת עוברת מאפליקציה אחת לשניה לפי סדר זה, אלא אם היתה התערבות המשתמש. 200 3 תכניות האפליקציה. 2.1 תכנית דו שיח בין המשתמש לבין תכנית קליסה ובדיקות, 1]|-2.12 תאור כללי, - קליטת נתונים של תעודת שער באמצעות מצגים מדגם 7 תהוך הנחיות המשתמש במלוי תוכן השדות השונים, - בדיקם הנתונים עהוזנו וסימון השגיאות שהתגלו, - הצגף תעודת השער או חלקים ממנה לפי דרישת המשתמש (כולל סימול השגיאות שהתגלו בבדיקות). . - מתן אפשרות להכניס שנויים/ביסולים בנתוני תעודת השער, בבל אחד משלבי הקליטה (גם לאחר חשוב אגרות). 2.2 ארגון המצג. - ארגון המסך הנדון מוכתב מדרישות האפליקציה, המגבלות 2 של קד כפי שהיו ידועות בעת תכנון ותכנות המערכת, וכן מגבלות הציוד כפי שהוכתבו ע"י רשות הנמלים (מצגים ללא 05 וכו"). - רשומת תעודת השער מורכבתיממוביל ומנגררות המתחלקות .' לשני סוגים: - נגררות אגרות סבלות והגדרת המטענים. . - נגררות לאגרות רציף, אחסנה ושונות, בהתאם לכך יחולק המצג לשלושה אזוהים עיקקיים: - אזור המראה את שדוח המוביל. - אזור המראה את השדות השייכים לאגרות הסבלות, (כל נגררת סבלות תתפוס שורת מצג). - אזור המראה את השדות השייכים לאגרוח הרציף, האחסנה, והאגרות השונות (גם כאן כל נגררת תתפוס שורת מצג). 21 22.3 אם יש מספר רב של נגררות, יופיע חלק של נגררות הסבלות ביחד עם המוביל של תעודת השער, ואילו ההמסך (שאין לו מקוס במצג הראשוץ), יופיע במצג נוסף לפ? בקשת המשתמש. בכל שלושת האזורים שצויינו קיים תת אזור המכיל את קודי השגיאות אם יש כאלה בנתונים. תת-אזור זה מופיע בצד שמאל של המסך. שורות 21-22 - תת אזור זה מכיל גם את תחרבום קודי השגיאות -("נומריות", "לא נמצא בטבלה", "סבירות תאריך" וכו"). מצב קליטה ומצב הצגה. תכנית הדו-שיח יכולה להמצא באחד משני מצבים: - מצב הצגה בו מציגה התכנית את תעודת השער, והמשתמש יכול לשנות או לבסל של נתון ו/או לבטל שורה או שורות בתעודה (ביטול שורה זהה עם ביסול הנגררת המתאימה בתעודה). - מצב קליטה - בו יכול המשתמש להוסיף תעודת שער חדשה ו/או שורה או סורות נוספות בתעודת שער קיימת. (הוספת שורה בתעודת שער זהה להוספת נגררת מתאימה). - המעבר ממצב קליטה למצב הצגה ולהפך, וכן הנחיות שונות אחרות של . המשתמס לתכנית הדו-שיח, מבוצעות ע"י הכנסת קוד מיוחד בטור 1 של שורה כלשהיא במצג. המשתמש יכול לדרוש בצורה זו את הפונקציות הבאות מהתכנית: - הצגת תעודת שער (מצג ראשון) - הצגת המצג הבא - אם תעודת השער משתרעת על יותר ממצג אחד - בצוע בדיקות תקינות על הנתונים שהוזנו ע"י המשתמש - הוספת שורה מכל סוג שהוא" - בטול/שנוי שורה מסויימת - - סיום התכנית ללא כתיבת התעודה המעודכנת בקובץ תעודות השער . - סיום התכנית עם כתיבת. התעודה המעודכנת בקובץ תעודות השער - בסול התעודה הנדונה בכללותה : סיום התכנית וכתיבת תעודת השער המעודכנת בנתונים שהזין המשתמש בקובץ ' העודות השער (ראה חאור קבצים). תעודה זו תקרא מקובץ זה ע"י תכניות האפליקציה הבאות כאשר הן תופעלנה, לשם המשך העבוד. 2 ו 'ומה ף .ָָ ו תת ב 4 | | | =" עון סיפ 0-א פריה עד.. מ.. מצפר | יעד יבואך עמיל אנכ ת. שער . +---7771ד-ר704777-43%+-4-47--74-701-4-777%117-2177%%+ו+14רדדדרדרדו 2221 1 190236 0088 0001 0 05 +ז011 08128 112 0000001 - שגיאות סכום היוב | תעריף פאיין סכוס חיוב ‏ יק נסמן | שעור אמזן ק נסשן | שנרר. הוצאה אחסנה ו אתסנה אתוץ ימים ור רציף | אחו].. <ע<-ה---4דההרה74---74ה+ריהה+דרה-7+77+4רד7+7הר77-%-+777-+-4737--17117+77-71747741, [צ0% - 4355.00 - 3116 - 160395 140.57 + ב ' 00 10 | 010168 100 שגיאות טכום תחיוב תעייף ן נטשן. שעור רהמ אר מס מ אכילות קוד משק? | מספר *. ּ ו סביית אחתוץ זה וךְ כ יתחידות משקל שען סוזר . הדהדדדדדרדירורודוק-77777-3-+-+י%01-44177779-44-4+-1711377777717+7+3--7ירר1-דרייד. 110 400.00 + 2 ?0201 00+ 100 0ז +% 1 400 41 1000 2000 ונבווו,:: 7 ?//,/ ] //7/7/ ::0 :// :] 2/7 : /7//////:: //////// 8:::: = % שגיאות סכום חיוב תצייף 7 נסמן שעור אמזן תח מס מרכיב ‏ קוד מרכיב מ0פר > ו ו .אחול ‏ ימיס נה וך כמות ג משר? כמות ז סוזר . --7חחה-ה9ה7799 7749497777 7777747307 799974 %47-1-7777717%%7447+%777171-7777777%. 253.5 10.00 1 031110 100 0 10 ז0 100 זט 2000 201 :2 : ,////// :11 ;: 0 // :1 ////////:: //////// 8:::: לס תאריך לא סביר אוזסוף בפצולה ע? 0000001 ג2 %12 בהמתנכ על 0000002 2.2 2.3 התכנית חישוב אגרות, . חישוב אגרות שונות - עבור כל נגררת לגבי הנתונים הכמותיים שלה, וכן חישוב אגרות.לנתונים כמותיים מצטברים של כל תעודת השער. איתור מצבים חריגים ושגיאות בקשר שבין סעיפי החיוב לנתוני התעודה. בדיקות אשראי של הלקוח כפי שהוא מופיע בקובץ הלקוחות בהתחשב ביתרה ובאומדני חיוב לא סופיים של הלקוח. לאחר סיום שלב זה, יש ברשומת תעודת השער בקובץ תעודות השער ערכי החיוב כפיישהושבו עבור השרותים השונים וכן ציון החריגים והשגיאות שהתגלו תוך כדי מעבר זה. תכנית קעדכון הקבצים. - הכניסה לעדכון הקבצים מתאפשרת רק אם לא היו שגיאות חמורות בתעקודת השער הנדונה בשלבים קודמים, וכן רק אם התעודה עברה חשוב אגרות והיה אישור מתאים של המשתמש. חשוב לציין, שכל עדכון הקבצים באפליקציה זו נעשה יחד במסגרת תכניתי אפליקציה אחת וזאת על מנת למנוע כל אי התאמה בין הקבצים. - התכנית תכתבה על מנת לרכז עדכון הקבצים במודול אחד שאליננו מחייב התערבות המשחמש בין עדכון קובץ אחד למשנהו - וע"י כך לקצר את משך זמן בצוע העדכון וכן להקטין את הסתברות התקלה בזמן פעולת תכנית זו. כ"כ כדאי לציין שבגלל הנ"ל, כל תקלה בזמן העבודה איננה משמעותית לגבי המערכת אלא אם שן היתה בזמן עדכון הקבצים, כך שנושא "שחזור" מצטמצם לתכנית זו בלבד. 3 4 - הקבצים המעודכנים, ע"י תכנית זו הם: -‏ קובץ לקוחות- - קובץ מצהרים - קובץ רשומונים (משו לב בקובץ האינדקס). - קובץ תעודות שעה ו - מודול זה כולל גם אופציה להפעלה לאחר תקלה שארעה באמצע טפול בתעודה שער, במקרה זה מאתרת התכנית את השלב שבו ארעה התקלה, ואם השלב הוא בזמן עדכוץ קָבצים תאתר התכנית את המקום שבו ארעה התקלה (נעשית בדיקה לקובץ הראשון שאיננו מעודכן בצורה נכונה וסופית), והעדכון ממשיך מהמקום בו ארעה התקלה. הכנית הדפסת החשבונית. - הכניסה לתכנית זו מתאפשלת רק אם התעודה עברה את שלב עדכון הקבצים. ' - מטרת התכנית היא להדפיס חשבונית עבור הלקוח על מדפסת הנמצאת בצמוד למצג.. י -‏ ניתן להדפיס אותה התעודה מספר פעמים, כאשר בכל ההדפסות הבאות יירשם "העתק" לציון העובדה שהמדובר הוא בהעתק של החשבונית. 205 .4 הפעלה שוספת של המערכת, +1 , - תכנית פיצול קובץ תעקודות שער. - מערכת ה- 4/26-ם של חשוב האגרות לרשות הנמלים היא חלק ממערכת גדולה יותר המשולבת בעבודה יומית | 68768 תוך עבוד קבצי המערכת שנוצרו ב- ‏ 2/8 -609. - עם סיום העבודה היומית, נלקח קובץ תעודות השער, (המהווה קובץ עבודה למערכת ה-- **/4-/0), ותכנית מיוחדת מהלקת את הרשומות שבו למספר קבצים: - קובץ תעודות סגורות - שהוצאה להם השבונית. - תעודות שיש בהן שגיאות והנמצאות עפדיין במצב דו-ש?ח עם המשתמש.. - תעודות שער בעבודה שעברו את שלב הדו-שיח עם המפעיל, אולם הקבצים עדיין לא עודכנו בנתונים הטייכים להן, או שצפויים בהן עדיין שנויים. -- - כל אחד מקבצים אלה מועבר לתכניות שונות של המערך הכללי לשם עיבוד נוסף, קובץ תעודות שער מכווץ ונקי יועמד לרשות מערכת ה- | *//2-/0 של היום הבא. = .ההחלטה להעביר תעודות שער ממערכת ה- **/+-0 לקבצים שיסופלו בהמשך באצוות היא לפי פרמטרים שינתונו לתכנית. פרמטרים אלה יגדירו: "העברת כל התעודות מסוג ..... שהטיפול האחרון בהן היה לפני התאריך...". בצורה זו ההלסה ארגוניח תקבע מתי תעודות שער גמורות יוצאו ממערכת. ה- ‏ 0-6 ומתי תעודות שער שגויות יוצאו ממערכת זו ללא אפשרות גישה אליהם במערכת ה- %*44-"0 , 3%6- | | 242 הפקלת המערכת ממצגים שונים . - לכל משתמש קיים חבר בספריה מיוחדת בה יש סדרת פקודות המועברות למערכת. 5%ד והמהוות בסיס להפעלת המערכת ע"י המשתמש הנדון. הגישה ל"חבר" זה היא ע"י קריאה ל-" ‏ 2060 " מתאים, כך שהפעלת הנושא פשוטה מאוד. המערכת פועלת בעזרת תכניות אחידות לכל המשתמשים הנטענות לבצוע מספריה אחת ויחידה, וכן כשתמשת המערכת בסדרת קבצים משתופת לכל המשתמשים. טַ 7 ההבדל בין משחמש אחד למישנהו הוא במיצדים הנמצאים בספריה המוזכרת לעיל והמאפיינים את המשתמש המסויים, 277 קבוצת דיון מס" 11: "תכנה בסיסית ומערכות הפעלה" יו"ר ע. גרינגרד נ. אחיטוב מ. איצקוביץ ניתוח מתמטי-כלכלי של אגרגציות של תרשימי זרימה בחרה מתמסי-כ7כ?" של אכרבציות של תרשימי זרימה ניב אחיסוב הפאקולטה לניהול . אוניברסיטת תל-אביב ו | רקע חרשים הזרימה הינו כלי לצורך תאוד הקשרים הלוגיים בין מרכיבים שונים של מערכת מידע. זוהי הצגה ציורית-סימבולית של המרכיבים במעקרכת. תרשים זרימה יכול לשמש לתאור תכנית בודדת או לתאור מהלך המורכב מכמה תכניות או לתאור מערכת מידע המורכבת מרשת של מהלכים. האלמנט הבסיסי של התרשים הוא המלבן (בפועל - סוגי פעולות שונים מקבלים סימבולים שונים אך אנו נניח תאור אחיד ע"י מלבן). מלבז יכול לייצג פקודה בודדת, רוטינה, לולאה שלמה ( 100), תכנית, מהלך, תת-מערכת וכו', הכל לפי עניינו של המשתמש במידע. מלבנים יכולים לייצג גם קבצים למיניהם. 2 תחום הדיון אנו נתייחס רק לחלק הדינמי של התרשים המלבני (תרשים זרימה), דהיינו לאותו חלק שמתאר תכניות ומהלכים. נתעלם ממלבנים המתארים מרכיבים סטאמיים, דהיינו קבצים, דוחות, רשומות קלס וכיו"ב. המרכיב האלמנטרי יהיה פקודת מהשב בודדת, אשר ניתנת כאמור לייצוג ע"י מלבן. קבוצת הפקודות של תכנית תסומן ב- 0. י [פ--ן0] = 6 בחשד ‏ 01 - פקודה בתכנית ספציפית. הערה: אבר בקבוצה מאופיין ע"" מהות הפקודה וע"* מיקומה בתכנית. לכן - פקודה זהה שמופיעה במקומות שונים באותה תכגניה, כל מופע שלה ייהשב כאבר שונה. מספר פקודות המקובצות יחדיו למלבן אחד היקראנה רוטינה. קבוצה רוטינות של תכנית תסומן ב- 2 . הרי וי קיימת פונקצית מיפז* (נוסח אפנדיקס 5 מתוך איג"'ירי [] )ם- 0 על ת. ₪ 9 5 4 מחלקת אקויולנציה ב- 0 הינן כל הפקודות המתקבצות לאותה רוטינה ב- 2. אנו נבדיר שאם 1 *- :ו ואם 2 -- 0:כע ואם 27 ו אודפ כ" / 2 209 הגדרה: תהיינה 22 .. ן2 פונקציות מיפו" == 0 ל-!2 ול- 32 . וצ מיקרא *ותר י עדינה ם-כע אם כל אבר במחלקות האקויולנציה של 0 לגבי [2 מוכל או שווה לאבר במחלקות האקויולנציה של 0 לבבי כל . (ראה איג"ירי אפנדיקס 8[)]) א מחלקת אקויולנציה של 0 0 לגבי פונקציה ע פסומן בה ץך [1]. משפט מס. 1 בנספח 2 של שיג"ירי ₪ יקבל את המשמעות הבאח: אם ‏ !2 ע- 0 :ן2 הינה הקבצה של פקודות לרוסינות ואם ג 27 0-5 כע הינה הקבצה כזו, אזי ניתן לבצק הקבצה ריוור ל- 92 אם ורק אם ול יותר עדינה ם- כע. (במקרה זה קיימם פונקציה בש + 22 0 1 : 5ת, או בסימון שונה (0)כצ טס (0), : 5=. 3. הקבצוה תקפות לב 2 מדבר בעבודתו על הקבצות "הגיוניות" מבחינה מאזנית. בתרסימי זרימה, מגבלות ההקבצה יותר חמורות: ראשית, קיים "הגיון" מסויים של הקבצת פקודות לסברוטינות ולרוטינות, הגיון אשר קסור בלוגיקה של התכנית. שנית, הקבצה יכולה להעסות רק על פקודות סמוכות זו לזו. . המגבלה השניה, משמעותה הינה שהקבוצה ‏ 0 איננה מכילה אוסף של אלמנטים בעלי סדר מקרי, אלא זו סדרה של אברים אשר בה כל אבר מקבל סיפרור על פי מקומו היחסי מתחילת הפתכנית.. < תיקרא הקבצה תקפה אם מהקיימים ההנאים הבאים1 א. לכל 25ית, .5 איגו תמונה של פספר אברים לוקביטך,ים,..., 1+ אב ל- 6 . ב. ש שומרת על הסדר, כלומר *ם (ב0,+--,01)ע = 5 ואם צת<ש (יַבבי 59-ל 00 = או 1+ ו .- מכאן נובע שגם 2 הינה סדרה. המגבלה הראשונה העוסקה בהגיון התיכנותי של ההקבצה, קשה להצגה פורמלית בשלב זה. גיתן לבצעץ אלימינציה של הקבצות לא הגיוניות ג"י קביעת ערך של 00- למידע במלבנים מסוימים, אך על זה ידובר בהמשך. / 4. הירארכיה של הקבצות המשהמש הבודד מבצעץ הקבצה של פקודות הכנית עד לרמת פרוט מסוימת שעונה על צרכיו (דיון על כך יובא בהמשך העבודה). אנו נניח שאם ירצה רמת פרוט יותר נמוכה (הקבצות יותר רחבופ) הוא ימסיך לקבץ מתוך ההקבצה הקודמת. הנחה זו עקביפ במדה מסוימת עם תנאי "ההגיון" של ההקבצה שמוזכר בסעיף הקודם..- 400- = שוד 25 .>= -- / הצגה גראפית: י רמת פרוס "נמוכה": "₪ הפונקציה כַע 2 = 1 2 רמת פרוט "גבוהה": בּ הפונקציה [ען 1 -0 זע התכנית המקורית: בשרמוט שלקיל מתקיים ש- (6) 2 = 2 'ו- . ( 7 . וגם ((ס) )כ = 52 ברור ש- וע יותר עדינה מאסר הפונקציה המורכבת הְצ"בע,. הצגה מתממיח: תהי נתונה סדרה (תכנית) ‏ 0 ." סדרת הפונקציות , יע תיקרא הקבצה הירארכים כאשר מחקיים: א. 7 0-1 + 2 2 - יכל * ע-0 7 :שת ב. לכל[ , 51 [ק% מחהקיים ש- "...הפע יותר עדינה מאשר ' 2401 5. קרך המידק של מלבגים עד כה הוצגו ההקבצות בצורה של פונקציוםת מתמסיוה אך ללא התייחסות למשמעות הכלכלית שלהן. לכן עד כה, כל סדרה של הקבצות הירארכיות הינה תקפה. נרצה לצמצם את מפזנר ההקבצות התקפות וזאת ע"י מתן משמעות כלכליה לתרשים הזרימה. תרסים הזרימה הינו מוצַר מידע דהיינו אמצעי למסירת מידק. ניתן לכן להניח. שסיחידת ::ידה של מוצר זה הינה יהידת מידע ולמוצר עצמו *שנו ערך שהוא ערך המידע. פונקצית ערך המידע של הרשים מלבני איננה מונוטונית עולה ככל שעולה רמת הפירוס, :₪ לא כן, כל צרכן של המידק היה שואף לפרוט מכסימלי. עצם חעובדה שצרכנים שונים :יאפים למידת פרוט שונה מצביעה על כך שלכל אחד מהם פונקצית תועלת שונה והיא איננה <"ויה מונוטוניח אך ורק במידת הפרוט. (דיון מפורט על כך ייעשה בהמשך.) / / בשלב זה נניח שכל צרכן קובע לעצמו מידת פרוט "אופטימלית" מבחינתו. מידת פרוט זאה מתבטאה בכמות המידע שבתרסים, קרי במספר המלבנים. סקנה: תהיה נתונה רמת פרוס אשר נקבעה ע"י צרכן המידק. אזי הצרכן יבחר באותה הקבצה הירארכית, אשר תביא אותו לרמת הפרוט הנהונה כך שערך המידע השולי של בל מלבן יהיה זהה לזה של כל מלבן אחר. הוכחה: נניח שהטענה איננה נכונה. כלומר בהקבצה ‏ [ע כלשהי קבלנו מלבנים 0 ו- 8% כך שערך המידע השולי שלהם סונה, ונניח שערך המידע השולי של ₪ גבוה מזה של 255 1 2 אזי כדאי ללקוח לגרוע פקודה (יחידת מידע) ם- 33 ולהעבירה ל- נָתַ . "מחיר" כל מלבן לא ישתנה וערך המידע יגדל; ובמונחים כלכליים: באותה עלות ייצור ניתן להגיע לערך יוהר גבוה של התוצר. מסקנה: תהיינה ו כל ההקבצות ההיראדכיוה (סדרות של -*..."כְע*וֶע - ראה סעיף 4) שהן תקפות בהגדדת התקפות הסמכנית (ראה סעיף 3). אזי הקבצה הירארכית תקפה גם מבחינה כלכלית אם היא מקיימה שעבור פונקצית ערך מידע מסוימת, ערך המידע השולי זהה בכל מלבן ומלבן. מכאן שמהוך בם,--, חן קיימחת רק קבוצה חלקיה של הקבצוה הירארכיות אשר הקפות מבחינה טכנית וכלכלית כאחד. הערות: ‏ 1. המענה שלעיל מסתמכה כמובן על הנחת רציפות של הקבצות. במציאוה, הקבצה מרמת פרוט אחת לשניה איננה רציפה וגם העברה של פקודה ממלבן אחד למלבן שני איננה ניתנת להצגה א"נפיניטיסימלית. לכן בפועל רושטס הרשסים הזרימה ישאף להג*ע לפצב של ערך מידע שווה בכל מלבץ, *ך *"סטה מכך כהוצאה מחוסר רציפום. 2. אם נניח סערך המידע נמדד ע"י פונקצים אנטרופעיה לוגריפמים (ראה [2]) אזי ההוכחה המתמסית של הטענה הינה פשוטה, כיון שעבור א[ מלבנים פונקצים האנטרופיה מקבלת ערך מכסימלי כאטסד 5 אס1 = (5)א וזה מתקיים כאשר עצרך כל מלבן יהיה 1 9 - = ( 05 3. ברור שהטענה שלעיל הינה אינסרפרטציה של כללי התפוקה השולים המקובלים בכלכלה. כַסָ4 6. יחידות ההקבצה ההירארכית עד כה הגדרנו מהי הקבצה וצמצמנו את תחום הדיון תחילה להקבצות תקפות, אחר-כך להקבצות הירארכיות ולבסוף להקבצות הירארכיות תקפות גם מבחינה כלכלית. סעיף זה יציג טענה יותר חזקה ויצמצם את המבחר להקבצה הירארכית יחידה לכל פונקצית תועלת. טענה: ‏ יהי נתון צרכן מידע בעקל פונקצית תועלת ידועה כלשהי. אזי קיימת סדרה הירארכית של הקבצות (הקבצה הירארכית מהצורה ת*...*כת*ןע ) אחת ויחידה אשר הינה אופטימלית עבורו, לכל דרגת פרוט. הוכחה: הסענה מוכחת כמעט מיידית. בסעיף 3 הראינו שהקבצה תקפה הינה כזו שסומרת על סדר האברים העוקבים. בסעיף 4 הראינו שהקבצה הירארכית היא הקבצה תקפה. בסעיף 5 הוכחנו שערך המידע השולי של כל מלבן זהה. מכאן שכחשר הצרכן מגדיר רמת פרוט נתונה (במונחים של מספר המלבנים שהוא רוצה לראות נגד עיניו), קיימת רק חלוקה אחת של התכנית הבסיסית אשר תְקִיים את התנאי של סעיף 5 תוך שמירה על הסדר העוקב שנדרש בסעיף 3, 2 . נניח שהצרכן הגדיר ומת פרוט כלשהי - רפה מספר 1: אזי קיית וע יחידה כך שת ל-- 0 בוש ו- 91 אופטימלית מבח?נה כלכלית. נניח סיגדיר כעת רמת פרומ יותר נמוכה (תרשים יותר מקובץ). אזי קיימת לג 2-- תע 7 אשר תפיק 22 אופטימלית, וחוזר חלילה. כלומר, עבור כל רמת פרוט ניתן לבצע אגרגרציה ישירות מהתכנית הבסיסית 0 להקבצה אופטימלית ברמה זו או להגיע אל?ה דרך סדרה של הקבצות ה?רארכיות אשר שופרת על כלל . האופטימום, לכל אורכה. סדרה זו ה?א *חידה, עבור צרכן *היד. ₪ 7. מדוץ מבצעים הקבצה1? אם נקבל את הגישה הפשטנית האומרת שכל הקבצה פרושה אובדן מידע, נהסא למציאות. במציאות אנשים מבצעים הקבצה, הן בתרשימי זרימה, הן בסטסיסטיקה (שדדי נסיה מרכזית ומדדי פיזור) והן בחשבונאות, יוצא איפוא שתועלת הצרכן מן המידע איננה רק פונקציה מונומונית עולה של כמות המידען אלא שהינה בעלת אחת התכונות הבאות (או שתיהן יחדיו): א. קיים תחום בו הפונקציה הינה מונוטונית יורדת ולכן האופטימום אינו בפרוט המכטימל* ‏ . גד . ו/או ב. ערך המידע תלוי במספר משתנים ולא רק בכמום המידע. . בסעיף הבא נתייחס להכונה השניה. 8 תועלת דו מימדית מתרשים זרימת . הקבצה של תכנית מקלה על הקורא להבין את מהות הנושא. "זמן ההבנה" הולך ומתקצר ככל שההקבצה פחות מפורטת. לכן קיימת איזושהי תמורה להקבצה, אשר הינה פונקציה מונוטונית יורדת ל"זמן ההבנה", ככל שהזמן מתארך, התמורה קטנה (פונקצית הפסד כתוצאה - ממחיה הזמן). . 215 מאידך, הקבצה גוררת עמה סיכון. ככל שהתרשים פחות מפורט, גדלה תוחלת משך הזמן שיידרס לתיקון אָטל בתכנית אם יימצא כזה. לצרכן המידע קיימת משפחת עק%מות שוות תועלת במישור שמימדיו הס תמורה וסיכון. צורת משפחת העקומות תשתנה בהתאם לאופי הצרכן: מתכגת יעדיף פרוט (פחות סיכון) על "זמן הבנה" קצר. מנהל יעדיף פמורה על סיכון. הדבר מוצג בשרטוט הבא1 חמורה סיכון (זמן גילוי שגל) ו עבור חמורה נתונה, המנהל מוכן לשאת ביתר סיכון מאשר המתכנת ולכן יש שוניי במשפחת עקומוח שוות התועלת שלהס. 4 (חסכון בזמן הבנה) , 9. חזית יעילות; הקבצה אופטימלית מענה: הקבצה הירארכית אופסימלית יוצרת הזית יעילוה במישסור סיכון/תפורה, כלומר אם ,, 2'₪ ות <-- 0 זמ 2 5-ו : כ : *תכ- ות זע . ואם 5 כַשפקָ אופטימל"ת, אז? לא ייתכן ש- 81 יהיה דומיננסי על לת במיסור סיבוץ/תמורה לכל 1 ו- 1 המקיימים 1,1%% >1. ן . הוכחח: *היו ב ו-3 שנ" תרשלמלם השייכים לקבוצה | - : וו ונב?ח 3%2 5 / 1 אופטלמלי לרְמם פרוט צפוכה יותר ו- 9 אופטימל? לרמת פרוט גבוהה יותר. 5 יותר "מסוכן" מ- 53 כי הוא מקובךץ יותר, מחידך זמךן ההבנה של 81 קצר -*ותר מזה של 22 ולכן התמורה ממנו גבוהה י*והר- לכך 1 אלנו דומלננט? על 3ם ו- (ם אינו דומיננמי על 10ב . מכאטן ש- . תת יוצרע תזית יעילות. מסקגה: לכל צרכן מלדע ?לשנה הקבצה אהת אופטימליפ שהינה נקודת ההשקה של חזית היע"לות עם עקומה שוות גועלת שלו. במונחים פרקטיים: קיים תרשים זר*מה אהד ויחלד שהוא אופטימל? עבור אדם נתוץ- תרשים זה מאופיין בכך שערך המידע השול* בכל מלבן שלו הוא קבוע. התרשים מתאים לצרכ" הקורא הספצ"פי מבח"נת רמת הפרוט שלו כך שיהיה נוח להבנה אך גם נוח ל- ₪מ6900₪81 הכל לפ? סוב השימוש הנעשה לתרסים. 0 השלכות מעשיות ‏ . ו לדיון התאורסי שחוצב לעיל עשויות להיות גם השלכות מעשיות במלדה והנושא יעבור הרחבה ועיבוד. א. הנילסוח המתמסי של אגרבציות ?כול לשמש פהח דבר ללורמליזציה של תהליכי ההצגה בתרשים מלבני. כיום קיימות תכניות אסד מפיקות תרשימי זרימה מתוך שורות קידוד. הפקה זו היא מכאניסטית. אם תפותה גלשה מתמטית בהסתמך על האמור לעיל, ג"תן ?היה להצ"ג פרמטרים אשר יגדירו את היקף ההקבצה של התכגית המשרטטסת. במקרה כזה ניתן יהיה להסחמש באותה תכנית על מנת להפיק 5 תרשימים מפורטים ופחות מפורטים, לפי עניינו של המשחמש, ' ב. הניתוח הכלכלי של ערך המידע בהקבצות *כוליללקמש בסיס לקביעת מדיניות הצגת' / תרשימ? זרימה למשתמסים השונים. דבר זה ייעסה ע"* בנית טכניקה של שקלול לפרמטרים השונים. פרמטרים משוקללים אלו יהוו קלט לתכנית שרטוט של התרשים . המלבני. 5 ברור שעדיין רב המרחק בין הניתוח הראשוגי שבוצע כאן לבין יישום מעשי של הרעיון. לכן יש להתייחס לעבודה זו כאל סקיצה של גישה עתידית לנושא תיעוד התוכנה.. , רשימה ביבליוגרפית 0 אמט 0600 02 8מ02%10מט0ת 8מ 1‏ ,.ך בצ3נד .1 71 ,111 %106מ6ל . 8ם400000+1 מ8ס1נסם4 קיספמ מס1ל)התד0?מ1 המה שמנשמט1000 ,.2 ,100 . .2 .1 , מ0ס1ס2380012 4% אפזפצ5 |גשם ו|חזםא-אסוזהאתס;א! םהגאד, 50‏ - 8|שתאו , 2דוצסא2זו גחוסא עפסוסתה166 0% %6ש5:!5ה! [5786! - הס|הת6שד 660567 "002066 ₪3|+8, |5780[ 107 > המי רד זתשו 1 6פאַבס 88| ד דג ., 5 68 %6"'5ש02ה60 6ה1 0% 6שבהפש %ה6ו6|6תם ש=חןפט .הזַסזק 6ז68ה 558‏ 0% ה0ס]28%וו/]6ש טח 1 א 3 6+ 5 86 שהוהההץשסזק6" 5 <פהה"8סח"חק 8ה!15%א6 ' חה שחו6ה6סן ,ז6צ6ש0סח 7 .1]06 68 5>>"55ח סווחה 08" כ 86 ."3:56 6[ַקהו5 8 פע8ע[ה %סה 5] ההח8ס"ק 8ת!15%א6 6% 6ת5 פטס עו][68 5ש0ס"8 3[][35[8ש3 50+50878 0% תטסחם 0 חס|ן106856 5 886665 עחה"סו| - 0670%"8[11266 8( 0% 0 "18586 806 "68516 ה0%%6 15 15 פה 601[%6[%+/6 4 6חה[ה₪86 8ה!:85א פטת? ‏ ,70[66%ק 5![76ה6 6ה6 0ב"08ס"ק6ה חהזפסזק ‏ 3 ה! ההחפס"ס ‏ 3 שהו0הו; 228 האחטתה 6 8 ח] 5006 8 8ה/]6ה1+. 166[ 6ם בוטסת 5‏ עחהחזפון 4 885א66ה] ‏ ,65ש 08%58108‏ 56. 6ושסת 5‏ 6ח6הך .צץְץבזפון 56 8חו 1068%‏ חן 5 85 80[8|ו!8%8 65ותק8"8סוזוסום הת שחזה הו [808 5וזה5 הפוח פבּש ם| :הה"פסחק 0851766 8-ו 6+ 686ה665|8 סטס0 '5/ הס!|ההס6בך 6+ 4 , ,55:00 5וה 7‏ .5560ע5 | [8ש8]-657" הס|+הה"ס+הן 5% ,+ 856ט8ה3! צַ"6ש ה"63! 0+ 885 ,6וקהו5 ה 6הטסח"ה ח6פש 6ה5 8!1!085 86 06"!/6066א6 שהוההה"ְפס"ס 5טסוצ6ח"ק סח 2 15 60 618%66"" פהה"8ס"ק ‏ 300655 ע|ןא6%וע 0‏ 50 6 הס!00655 עה "56ש 6ה% ‏ ,65"סשע66 0% שפש שה5 השטסחתד 5 ס[ן]5066]1 805% 8ה5 60 [08"8ה26 005% 6ה% הס 55668 5!| 6ה8 5856 5"086 - 8 פ5הה 55560 שת 7‏ .הה"שס"ק ‏ 6ה6 %+ס 38 עִ[חס 7085 סהש ח6תההה"2ס"ק שה+ "0+ 46512766 ע|חבוטס6ו+"בק 8 60065%" ₪3 "56ש 3 ה6ט 5‏ .6665ה שה 6הבהא 0% 688] 6שאַב*צ 2 חהחאמנצו!א 3 הס 3%8[!|[35[68 פהה"8סחק 6ה5 [[ב3 0% 56ון השה+ עהה שת ,8%8!|35|[6 פהה"5סחק +0 56]| 6ה% ה566 שהוצבת . .הס]8%הות/]!6 0% 06655"ק 3 ת[68ס 4 - הח58560 ת0%פ5 | הז 6"8%65קס הסזתהא ‏ ,5/5560 6ך סשף ,0856 6818 ה]03 8 חס %!]ש5 15 ,00065 6עצ[667865ה1 685 ה סותא 56% 08%8 1"087 3 6ה8 035856%5 ע"08ה5600 .הס!6"85קס 5/5560'5 6ה% %טספה הס|+הה"ס+ה] 660586%+ 5 56ח"]60 6ה5 62"65670%5" 55568 הס]+הה"ס+הו 5זהך 6 +50 %. 56516665 06 - 6"][26פ5טקחסס ס+ 8%%6002% 5ה|68070ץ ‏ "8+ סטבה עא 55567 3 הסט5 .הס]28%|ההפח"ס 6 ![!ווא 152 85 8[6]+ ח%6טקהסס ‏ שהת 5‏ ה! ‏ 6665+6% 4חה %ה6016|++6% 6חסח 8פה[]ההה"אסחק שה|אבה פטתף ,הס|ו635ווק40 חס %סן "ז סוסכח הוח בחבּ 6חוץ "66 וס אַח|58% חן -צ"006 6[!כה!5 5560'5ע5 שתך . 8ח ו וחב" 08 6" צסווופוא6ו+ 155 שה]:וה!| פטסתם]א הח"68[ %0 685 56| ₪8%65 ה : 7+. .1 שוחה אס דס6טססאדא ו 6 6001765" 6500"065" .%67טקח0ש 0% 05886 5ה1+1616+₪ , / 48 ּ 2 סְפַבּק / 8 א 6% ,פהה"08ס"ק 68"6ה 558‏ 0% ה28%!0|[!:טש הטהזאהה - 6 שח חהס]68%][קט0 6ה: 0!65ש8 5[תז ‏ .65ה!:טס"פט5 נהבּ בה 05[65"ק הסהה60 0% אה|הההז08סזק6ץ 6ה: הס"+ שה|:[ש65" 6 8"76₪6א50%5 08"0ה 518‏ 0% |הטסחה 6תז ‏ .פהת:|!זסאו8 6. סח שש ף] +6%,‏ ה] ‏ .ע[[608 6"68565ה] "56 6ה: סז. - 8הו80+ ההו|5פס"ק ‏ ע"6/6 05%[ >תבּה+ 58 50 8ה|88886"8%א0 5 חה עופשס|6%"ק 80ש[50 ה566 8385 6"5ההה"2ס"ק 5'ע003: 5 פשהתך .| "0+ 8ה]5%!א6 הסופט[50 366|"קס"סקה ח3 ,חן 0088 ,8ח001) הבזפס"ס 8 8ה|[קסן606%6". > 0% 6זסה ‏ "8+ |5 ]5‏ .צח"866558ההט ‏ 5] (.656 י,ה0ס|]28%|הו:5קס .חהזפסזק 8![85[6ש3 ה8 56 50 %ה6+1+16!6 ]5 8 66|[ 5660 עהה ההח"8סזק 8ה]5%]א 8‏ חה .שחה]5ט [₪8%6"|8 +ס ‏ >הטסחה סשחהּן 6ה: , ז סעטסאסת .66 ץ606558%ח 5786 008%8! 0ל ‏ 5![ש6]++!6 5] 65א3ח שִוַפהּווהעבּ +ס 86%! שה+ בחה8 %08"6+50% 0% צַ+]+ההטף 785% שתז ‏ .ההחפס"ק זס+ 6+8"85|8"ק %|. ₪868 תה0+58 ה%8%|0ה08ט006 0601"8[]266 . 3-2 מס"+ 8ה[%"5%8 8חסו3 מס[פס"ק שת: 6צ[50 - 50 ח56ש שה+ צח הש6!]תא הה"שס"ק 8ה|ו5%וא8 הה .106856 0: ע"1 הההץ ח6ת:8" *ה! "8768%6 26007065 ה8[פ0ס"ק הבהז .65ה600[7608" 5]ה 866% 6ז פהה"8ס"ק. עחהה₪ 6חפהש ‏ "6:ת06 שה!%טקחסס ‏ 6אזב|ן -8 8 ,8865טאחה| שה]הההחשסח"ק עחבּה | 878 8"6הך 6 הס![+68]הטחהה0ס 6‏ 0% 88705 סת 6ה 8‏ 56"5ט 0% "6פהטת 86חבו | 8 שח[0ח]; .הס][8%ה"0ס+ה] אַמוַאַהה8ה6א6 חס 3%8!1[85|[6 | חש|פס"ק 5066!%[6‏ 8 ה!צ[50 "0+ שה|:טס"פט5 805[6:|ש5 6ז]1ה6 6ה+ אה[ההה"08ס"ק6" 85 6000[!68160‏ 85 5600065 הס[%8%ת06ט006 280[ן[8":ה 06‏ 0% 86%[ 6הך חסןה שחה|6טס" ' 6ה? +] 86 הה"שסחק 8 תש" 0+ %וש0]++!0 5! 8665 ס8|5 . 6חהה ה2"8סזק 6ה5 פשסהא "6תהבזפס"ס ן - עזה8ז5ס|[ ה08"8ס"ס ‏ "66טקה0ס 8 הת] ההחשסזק ‏ 8 שה|008%| .ץ"8"פ!! [68[ַהה566 8 ה[ 500% 8 8ה!063%[ 60 ח3ו1ה!5 4חה 608%8108065‏ ,65א606ה] ₪56 5ה8"]8זפו| [8ת0+655]0-ק 6 . ספת שהוקושה "0+ 5ו0ס: 5 65וַחכהז8ס|וט!סם 5] 6[6]+ "56טקחסס ‏ שת ה] ‏ ,"6ץפשסה . הסן8%ה"ס+הן 8 ץו3"5ק 03 5]ת 7‏ .62[66%60ה ע[2"68% ה66ם פה 565[66% 4 מ6סםח5616 "6:טשקה60 פַה+ ה] ה%+שסזא 80[4" 6ה: 60 606 ח[שה 66ה355!8 5 "%6טקחסס ,עץווהה!0"|8 ו<ובבי ' חהס"" ‏ .הה8|"ה"פו! ‏ 0% פס( 6ת% 50 6"5הה8"8ס"ק |[6צ6ן.כס: חס+ ]068 0% 82- 056"5' 0"ס0טק, "6520705[5[8‏ 6ה 5‏ -5וַת+ הה8"קס"ק ‏ ,ה50!58%]0ה60 ההזאס7קי ,פַסַה8ה6:ה!3ה הה"8ס"ק 66/6!0066. 6‏ ,ה0ס[60!1[80% 50110876 4הה ה0ס|28%|ה28"ס 26008[6 186%‏ 57656 178% -5]. ,זבטששסת -,6ח"6ה הפופס"ם 0חה 7 6065ה50!/6 צ"חהזסון הן שהוהוה": | [8ה0ו0+655"ם 06 86 ע"סהסתה "ו6ה+ הס ע|[צ88ה ע[6" ,6"6%076ת: שהזאס"א עו|[הטה!%ה60 15 16[4+ שה - 45 .55:60 ישת: +ס ]ה0ו6!++6 ,55%608%16 0 .0%ה7%]6!/8ט50 5ע8ש[8 :סה 5] 5ות+ ו 15 [8ש61:!6" ה0ס[8%הז0ס+ה|] 0% ₪6%804 5. פטס -'056"5 הסוהת66] 6ה+ ה6850" תבּת% ז0ס+ -5] >| +ס 6 חו[ה₪ 6ת 7‏ .5%60ע5- 1]8תא|] 6הת5 66קס[ן6צ66 בב ס60חן הס!)ההזס+הן "הוה מס [|8 26![ההשזס סל 5| 8|ששא| 9 3 ספָ? | 8 ופא 4 פ8ת[!6ה!]+ 0% 5ו][66%8 6 ווה .558 [8"%ת66 , 6חס 50ה] 8%66"%ה06ה₪0 ה66ס 6צבה ההה"שסחק 08 שה|:ה"מסס עו6%ושה 800655 ה68 "56 6ה: ה6[הא 5560ע5 056"[266קה0ס0 .6 5ה]וקא6 ח6סהק זה 0% "66ה]3ה6" שהך | .עו][685 6ה8 506 "56 6ה: אש בג 1!8=א] -0% 85וכ|6ה|חק ‏ 5851[6 ו 5 חן בחטסזשא30פ אק ו - אא 05186 56 ,0[66%חק 8 חס | שחןאזסאר חס 0 8 6 זחא "56טקה60 6ה% 600]["65" 588% 65[פסח"ק ח"56הטססה6 עה "56ט 5% חס][]הא 600]"64" 5] הה"שסחק 3 .הס!5ט!50 55] "0+ .ה6[פס"ק 576 50[%65 6ה8 5ה6"8%]0ק0ס 0% 56% חה[|ש60|%ח"בּק 8 "שפש 786 הה"02ס"ק ‏ 8 ה6ט5 0% 888:%ה30%3 58%6‏ 50 "046 ה!. ]%- ]6 065,868‏ .5%5!א6 ע1.317686] +]- אסהא 56-|+ -)פשח 7 .]| 6%ש350 15| שח!אסזןוס+ 56 %טש0סי60ה!1+ 5% ?66|" 5 6 6שהטפחהו 8 חב זפסזם ]הא ח] 4 . ו 17 סף>!] 4065 הה%6ו"3!20 5החהא .5 . ?חס ] צח6 6 חה ה] 6ספש 56 5] חה08 .6 5 6ח3 35[6!וַ8צ 3‏ 5] הה"שס"ק.8 8%ה+ 65ה]+ ‏ ח6פש שת +| 1% 6₪ה 3‏ ,8665ה 70]5 066% %0 56675 ה0/ו6ק]"0656 [6"8ה86 5 : 2 : הח460ש5 66%81[5 "6ה5"ט+ ה[]ה5פס. ? הח ההזשסזס 6" 5| סבּת% .ב וו חהזשסזק ע5פ) 068566[ 5] 5| 6"6ה%9 .םס ,הה"8סזק ה]8ה) ‏ ם! ‏ 5] שה[]פטס". 0% 6קע 5‏ >6הּמא; .₪ . ,שִפַ8א6הק הה"8ס"ק ,6ה!|5טסחפש5 שחה ת5]תה"הק6"ק 08%8‏ ,08"65. [0""ה60 | 05( םהת% .4 4 8" (הס]60]5"ק 6ה8 6קע6) פחִסספהְבּ"בק , . 7ה6"8%]0ק0ס "0+ ?טס טס 66 5] >הּת% .6 ?7ט 6 >] חה68 "000116ס השוהא הפוא .+ 7 5| 50366 ע"סחשה -ה6שחה סח .2. שהזאסה) 3+568‏ 786[ש60" 56 [[!55 עבּה הס]6הה"ס+ה! 6זסא 6+ 5! %ותם +| 1 8520186 508 60 506"5ה8 6ה+ 5 ת506 6"."6504"0865ה0% 50 76%67 ב[טסת5 ח"56ש 6ת% ,0856 6 ₪שח!]4650"]5 ]]5678606‏ ,1!56"850"6 | [6]63 הה6ח> הח 66 ,הס]%8% 606067 ההזשס:ס 1-4 ,חהה"|"3|!820 , .זסהזטהּ 5'ההזשסזס 6 "0 שה68ושפתסס אפ 55 8 א פהד 05 85)|ק|וסאוהק באודהת6קס 6 שפח 0% - ו + 3 ₪86 טספ ה5605[0 שתך - זה ' 6% 26%0"6‏ "₪58 ה 686‏ עס 600["66" הס[פהזס+הן הסו+ההזס+ה! 8!%תא18. שהך ‏ -.הה"8ס"ק 8 6פש עו6צ!:66+6% 5 צס"ק 8ן]תא! .6ת]ה ה] 5זתם ה%זט 866ה685]8 פה 55670צע5 ז"6פחהן 6 06366 בחבּזפס"ק 58518ו50 8 65ה]+% שת [והט ה556ע5 6חך ו בּ 5 חס 820%8 | 5ה00655|0 6ה: ‏ 0% 8[[‏ 35% .ס חספט 6ה 5‏ "0+ עהאא [08|608ס! ‏ 6וקח]5 8 . ואו ץ0] -."0"66 עחהה ה] ₪306 56 ה08 0087]865‏ .חפת: 0% ה6פהטה ס+ %חהש בחה 6חבה הה"8סח"ק 6ה: אסהא< עה "56ש 6ה: 8ה!+ה"6קסי .6ה% 8ה]ה"606ה 60 4658[]|5-‏ 6ת+ עוחס אסה) 6 פאסה< "56ש ‏ ב פהּה6 055]5[6 ]|% ]5 8[50‏ .76צ660סחם 0+" פ%5חהש 6ח8 הסופסזק ‏ 3 8ה|צ[50 "0+ חת:]"0ש!8 565% %5ותהה 2 ס"ק ₪056 ]5.-‏ 565ש ה6[תא ההחשסזק שת 56ה6סן ' ה6%6 "0 86ַבהּטשהה3! שה[]הההח8ס"ק ח"8[ט6]:"הס ה חסטה+ 0+ 6ה6: עס "חשפש 6ה5 36607₪7008%565 1]|8;א] ‏ .ח"6002][6 חה|ש6|60חהק 3 5 [[|6ש 35 6שַהּט8חה38! א8ה[ההה"פס"ק 6ה: 0% הזה שה|ה"ס+הן 5 "₪56 6תחך בהה"פס"ק 6]%]5060 8 עפ 560ש "1![!6קה60 6חז 5 הה"8ס"ק 6ה% 6סה "0 ח6ה:הא 0: 35 80ה:90ה] 3|50 חפט 6+ 68565 עחההה ‏ ה] .ףהש6ההס"|]צה6 8צ]6"86%:ה! הג הן :ח]טס"פט5 8 ע[6"6 5סה 886 הה"אקסחק ה]₪8 3 664ה עהח ,6וקחהאס ההמפס"ק 8ה]פ5ט עם ‏ 8]]-0] 60 ₪306 376 6006515" 656תך , 6 1 קוחה א זסם 1 - 66:שפ]ח3%0 | 6ה8 5 1 הההחפ8סח"ק 376- 05הא 6הה3- א50|5!|0אק ,65הט6אה| .בא4חדת0- ה] ה5:6!"א ההח8ס"ק. 38 7600651 עבח "56ש / 6תז. 6תה+ +ס 6טש[%8 8ה" 56607865 חסת+ אהאזתהס0ס: 7 1% 5זה 6ה]06% "סה%"ט+ ע₪8 "056 .6תטפ|"::3 ,אגחזה0" 6ט[הש. 6ת6 התזא 12860208 6סטפ|"::3 6ת6 שה|צ|8 זס סמ5סאמדאת טוה שת ה:ושא. %6טפ]"3:5 א0|5|0שאק ‏ 6ה: .. פאהאצאה 6טובץצ 6ה5 ה:]שא 6תטפ|]ץ55ב ₪485 שת חס ,008|5ם צ"ח6צ6 "0+ 65ט[בץצ 0% הס]6הה[פה60 8 פשסו[3 50ו3 1!|8קא| 6 הה"שסח"חק 80 6008656" עה "56ש 6הך :1 5 0005 6פ5סחה₪ שחב3 |//1ק "ס אההזק0ת 5| 6פטפ|":35 60266א| / - . .ד דו]! חס 82708 "6ה:!6 | אפד5+5 פאד 6א|דהססתהפדאו + "6סהטח 3 חס 285866 6שהטשחה| עח6ט0 6[קה]5 3 5] 8||;א| ,ש6וקההּא 6‏ זס; .5 656ש855"]2 876 ה6]ה ‏ ,0"05שע6א הס][66]5"ק ‏ 508 שה[%ה656"ק6" 6"סשץ6א שת 5] א60|8|0שתק [68ו05 ע 0 66חסו|[0+ ‏ 876 05 .11% [8[|!68ס! ‏ 6תך .פפחסזהק חן 4 הס]0"655א6 +6 הס!]3%ה!]6005 8 "0 6טוהץ 60085560" 3 5] הס|655"קא0 חספט / - .355,]5056 זה[ש8"5|0ק 87 107 65ש[8ע 760065166 4 ,6[קההא6 '"0ס+ ,1א0סקסאהת ,הה"2ס"ק 8 ה| 6"65:66:ה|! :קח|קעץ עפ :] 600655" ; (1אססוא הח ) םוא 5 3064 %6טפ]:::8 "0 6זסאע6א< 6ה: ‏ 5] הבא 6ח6הח חספט שתם =| 1 8%5"1!5906₪ "0 ה0ס[2"655א6 [08]68! 6ה+ :ץע 6וטשסת5 6 ,חס[86[5ח"ק 4005[8 ה] ההזשסזק 8 6665ה 015100085 2 [68]שסן ‏ + ש ס ח6פחטה ‏ 8 465|]צס"ק . 60ז5צ5 8 65חתך ,ה 65ט!%81 6ה[פהסס 0 566ש 26 עהח תשות 9‏ 6"86075קס ."ה | 6006555" | 0% ח6פהטה ‏ 6ת: 66066" ,ע65ז6ה: ו 5 6פַבּק 8 ןו .1 8|)6₪ז ה] הפצ!א8 3"6 6"8%0"8קס 656הך הס]:3:ה656זק6ם 8||-א| זסףה"סקס , ו 0% (אחהו!ס 8 ח0) 8 -. ספאה ₪ דסא 5 [08!608/ 1]8קא] :1 6וסבך 6 0% 6 6תם 55"66טש1!11] שסו6סם 65|חהאס. שחך . .6"0קס :1 6 [מחבאם : 1 עחהזפ][| "6ת(615 ה] 5ה8"8ס"ק ה] 56"65566ה! חש 8 9 ז :60686 4וטשסש 2אססאהג חס -0022אגח , באססאגח ) סאהא : ₪ [סחהאם ףסה 5] 0%1א ֶהה5 עופשס|צ6"ק פשסהא "ספש שת שהוהט55 :6 עס 85| 8%6ה!6|]/0 עה 36 ,6ו₪85ו50 ;(1אססאגת" )שאגא ץע 0% "שפהטה ‏ 8 6ה0001ש ‏ 60 6 :> סן .4 החאסת5 858 עחפטף הס ת] 855"10₪565 . ; (א4תז60205)"08אה1 | (אסוד |סקתםדא!)םדוד .1 ו (|1!צאשא, אפאז!4 )דוח 160 .2 ג (ה0זה8)פפסא (אהחזחס; ;(518616)א8501510ק (אותדהאא8ת5פתאצא|ו)ם דוד .3 + הס!ףק]"6656 6ה![|-6ה0 8 60 ,6+675‏ 15ך|7 ב"סאעשא שהך (08705) 6007065" 6ט!+ 56 צע₪8 צע"6שם ה6ב5 .הה"אס"ק 6ה% פה!זז6קס הפתא% ‏ .(;0)ה00!0-[ 560‏ 8 הת%/]א ‏ 6ה6 55ש₪ הב 8 תו ה5855!0 6ה: ‏ 6ה6 םפטה ‏ "56ש 6ת 5‏ 750 "פ4חש מ . ;סאם ‏ :6ההחחסס 5 8ותך .8 6חה5 הס"+ 08558865 8006055 3[50 8 |שאן 58 ח0 פזסםסַב"8ה6 80 0% שה]! - 8 8ה!"56ה6 עטק 406 3 תפוזשט 8ה[ן0ה 6‏ שחה (*) א 38556"]5‏ חה ‏ הפוא 8ה]%"558 . / . 0 .(;)חהס[60-|560 ז|06* 4ה3 65זסאע6א ‏ 1!8:א! - 6ת1 0 8ש5!! 20.- 6הגד . 2 . פחסן8%| 6%"ססבה ' הסןבן[]צ6ח"סס 0 4 סצע6א אגא -= שו וא זו יב דוד כד) 6 6פַבּס 8א . 46 וי 8646 . 5 0 א6|5|0םחם 5סון סד 8 םעו דס םדאו )םש טסוו קצך = אהא וא פא דסח 50 )םק וד (00 ד 08 וי 00 8 ץח וו אטא א 5080 38 סקס אסודה6| )מקה דוד)דטק 8 5|דוד)דטק 5 : 8 וד |5508ס 86 | 8 0505 )ג . (10ג , ,צ"8%0ה0|8א6-+[56 8"6 2 735[6 ה] 65ו"%ה6 6הזה 55"!+ שתך .0 576 0% 66060ה 5| ה68%!0]+|:6[3 ח6ה:ץט+ ,ץ6טפשסת 6ה5 0% הס]5הה2|!8א6 צ"606558ה 6ה:5 665[צסזק הס[ז566 5]הך = - . 05" סווע %6 וו .1 הסשוהש ,"6פחטה 6ט0]הט 8 85515066 ה266 385 ההזםסזק ע"6עם 5חססמטה ההזשסח"ק .6 ךז צ )8‏ 06]760% - 8 85 56765 4 6חטא 5ח65%6! סשץ 4ה8 0!8|55‏ 6ט]+ 0% 560|!"קהסס 6 6"6תה 7‏ .6טסוהט פעהש[8 5סה 876 פ6חהּה הה"אסחק 56ש56608 ה זפסזק ה[ 007058‏ 2"8"!|65]| %ה676++|0 6"6הא ‏ 638585 עההח . 5 6וח3 תח [68[%ה66! השועש 2. 508050ז)%81ש65(‎ [ט6%פט ₪055 5086 665]צסחק הת6]הא 5[665ש5 6ה+ ה0+56 15 ם| הה"חקסחק צ 6%67‏ "0+ ,6"6%0"6הך .הה"קסזק 8 50 ת320"086 צץצ|00""60% -ע 8‏ .0"65סשע6א< | 5080507 0% 55!| 8 15 6"6ה6 6ה06+1 ע|"61!68 צַ8ה ח6פש 6ה5 ,07645שע6א< 656ה: הה|ה|פהסס 8 66065ח ח6פש 6ח5 -,6[קחהאם "70 .55560 576 0+ 6605ה 5! .הסו:הח],אס"קקה חס ה0ס[:8"0|8זה! | 5ה"ס+"6ק ה6[הש הוהזקסחק . : : ע*אה 36 ;כ ד או אסא קקג, אס דה סק > דא ו )ד60 5080 6 ,הס|6:5טה] ‏ א]"8%ה ‏ "60 66060ה 5] ההחפסזק -8 | +| . 1 06 ע8ח שה]שס||0+ ; (א !דהא 8 5108₪ם טאו )50 [56878ה] חס ב פה!צ|50 זס+) הה"שסחק 38 0ה!+ סך 2 עאה ח56ש 576 ,5ה60085|0 8 דא ו ,וד 8 | ואו 50 : -- ג (05 | דהטסם 1725 8 או 3 ח] 65₪[5ץ עה₪ 605[פט5 שה: 6ה[+ 46%‏ ע[6!637 60 6חטווב; .םטק+טס 66:ההאחט "0 ע"866553ההט 0% מהטסחה 6שחב1 דטם. .5 שה" צע+]5066 0" חפפש 6ה5 פשסו[ן3 ז0ק בההתחחסס 86הט8הב| שת ההזקסזק ה6306 3000%‏ 1"65ו600₪ח" ‏ 6 הס|>הה"ס+ה] 0% 6קע6 הסו:הה 0ס+ה! 600655" עה "ספש 6ת 7‏ .עח6שה 6ה5 שהוע+5851|5 ,(חההזקסזק 8ה" 0% הס]5ק["4650 שה!]| 6הס 68 םעדו7 פת5 הס 5 פ5שטסו6%"ק 66ח"ה: שת5 0% 12 חס 05266 ,א0|ד7ק|05568 586 פחס[!%0 6ה8 86565ה%ה3"6ק ‏ ה] 6[0566ה6 5] 600656" 6תהך . ד 6סש 4חה3 הס!+קס %[ש8+06% 6ת+ 5] 5זתד -- (שדוז)דטק. -6ש!6ה] 5סה 5] ז0ק +! חש855 15 6ף 555ון 68| .צח6טב פת6 ה] 64 1 וחב ח6פהטה ,הבה ההחאסחקם חסתף"ט+ 1555]!| הס]קס וחד -- (אס|דק|ן0א550ס)דטק -חטם 5!הה8"8סזק 6ה: הס 06:8][5 ,2 ,ה6615]0ח"ק ,פַאַהטשַהב3! ,56ס .6"8%]005ק0 08516 6ה8 5|26- הסן68" שאח]תהזפקס שהץ [!8 555ו1 ותד - (5465ט)דטק -8"8ק 8ה]6ט[סח! ,5ה0סו65טשח"55הן , - עחה"פ|| ,חהס|ֶהּהב3וקא6 "656 .ה%3%[]0ה406806 בה הס|63%סון 6 146 6 ,3 ם[| .א0|זק|5568ק תם5/]א 06" 0% [!8 555!! הס]פקס %ז]תד --- (1|)דטק 5 [[|6א 85 חהס]8%הז"ס+ה! 6צססהּ ,600!|8"5 6ה% חס הס]5הה"ס+הן חסס ,6חהה חסהפט3 ,פחת6|"סשוב %+הסהזס סק "תס עחה החה %ה%8וש5 .א הוח 5 8 !תאו 05 5 3 5]ז 8]]קא| 6% 558566 עו+6]זס 86 חה 68‏ ם] ,,"ההתט5 ו,] 8% ךַ6ַחסאע6א ‏ 0% 56% 3 65פש ה6[]הא 80886ה3! עחסטם ההחקסזק 60065566" 3 6הו+ 50 07ק ש6ההתההסס 8ה6 35 [[6א 35 .ד ה] ה6צ!א8 הס]%הה"0+ה] 6ה% [0"%ה 00‏ 60 6חהב3 הס6551"קא48 108!68[‏ 38 עפ 66א0ס!||0+ ‏ 5] 6"סטע6א. עח"6צם 3 506 צ03 ה2"655!0א 6‏ 5[][ת7 "7 .8565ה5ה3"6ק ה] 60610566 3 "00 66"ו! "600‏ 65ט!81ץ ‏ 0% הסן6הה]5ה60ס ‏ 8 חס 6טובץ עצם 600518664 8"6‏ 65ט[94 ה655!0:קאם ‏ .6פטפ]"355 5260]%16 ת6ב5 .ב(-)ז0א 6הב/ (,)080 ,(06)8א) ‏ 0"5ם6"8קס 6ה 5‏ שהזפש + ח"6פהטה עחה 60 "6%6" עב 670ם5ע5 6ה6 ספה] ‏ ע"6שב 6 שחופש 4ח]פהסס 526 ₪8 6ה3 "0"66ס עהה ה] %65טפ]-"::3 8||"אן| ,66ה6|ה6עה60 0% 6 3 8 45 .026085095 [63ו8סן 4 8 6פַבק - 8מאו 6 00 6565ה%ה6"ק 8 ו אחהּ[ 3 פאס!|!8 3150 .0 "6"8%0ק0ס 6 ספה] הס|%הה"ס+ה| יי +ס חס|+פס 6: חש6ט]2 5] ח56ש 6שהד עצפ 6ה00 ]5‏ 5[]הז ‏ .%הסתח0ש 8 0% הז0ס+ 56 ה] 5%60ע5 6ה: -558"%5 ת0]הא 1655 "0 פ5חס6סַב"83ה6 80 0% 6ה!| 8 מַהו"6:ה6 הסטפ .בהס[60-[560 8 ת5!]א 6065 בהה 85667|5% הב ת6[שט סטס"0 '056"5 6ה% 60 566:]הפש5 "56| 6הה8 5866 876 65הזן ה5%6ע5 6ה5 50| 865ה8ה0 ₪8%6 6ת8 השת? 56הט[6%8 [ן[]א סתהשט 6 5ת6פש ֶהה+ 060ה600706" עו|השות 5] !| .עואה!0זסססבּ ]5- 567465 5‏ 35 6"עש63%+ :ה6הה60 6ה5 - 0% 886:%ה30/8 6 מף05%ח 6ה: 5! 6ה8 קטסז0 '056"5 שת 0: א660086%+ שו6חה 30007856 5%87ע5 6ה6 שה!6662 0% 6סת:₪6 0 וד 2 ]א חס והאחם דא ו סש" ,2356 68%8 ח/]8, 8 הס 20[!|[%‏ 5] 60ז5ע5 1/8-א] 6תדך 560086%+ 8חה]"550 "0+ 08%5856% .8 6ח8 ,68%5856%5 /"08ה5600 [0%/8ה60-56006₪א606ה! 85 5856 68%3 ח!והה שת[ .הס|:ההז"ס+הן 5הו%8תה60 0ה8 665 85 6"5פחהטה ההזשס"ק תוא הס|28%|ה88"ס +הושס]ת"הק 3 "0+ 8%8!|35[6 הס[8%הז0ס+ה] 6007086" שת: ןוה אה%5 6טבּה ‏ וו]א 5856 60858 6ת 05/%5,,5‏ "08ה0) >.ההחשס"ס 5 567%6 08%856%5- ע"08ה5860. סש6 6שהך . (חס|28%|וה0"88 הה"שס"ק 0ה3- 0"05אע6א 66%(פט5 "50 65א66ה! ע"08ה5600 6 8 2856 6858 ה]3ה 56 ה] ‏ ה |:67‏ עח6טם .הח חס 86%[פטש5 6ה% הז ח6פהטה הה8"פסזק עפ 36665566 ע[:0]"60 +] 08%6₪5 ה065!87 5!]זהת7 .5ע6א 68ש]:8ה31567 85 שה|צ"56 6חהאה 76 - .652075865" 86 ען8ה8ו6%%|60 | 50 055|5|[6סס [068 8150 ,00705!א8! 88 60 "6%67766‏ ,65א6בת!| צ"08ה5660 4 ,80 פהעהסהע5 0% כ|ןהפ5הס]:6",6[8שה! 6ת%6| הסוט 6" חס 550966 886 8060" 3"6 5ה6"85]0ק0 ה5:60ע 5‏ .05"סט ]0+ 68%07"6+ %₪60586% 8 8ה[6!צסחק צע6"65ה: ,:085856 4ץ|ת+ ס+ 6ו2ו55סק ‏ 5!] 16 הס]:ההזס+ה] שות% השוע .556 6ה+ 8מְ6358 ה]₪3 6ה: 68%6קש ע[%ה518ה60 6 חס 0826065 555670 5]76ה6.6ה 5‏ 0% 8655ה6עצ]86%++6 שתך ה[58ה60 %פ5ט ]5‏ .2856 68%8.ה]₪3 586 0% 655ה6000[6%6 הסח :+50 6ה6 [![8 חס הס|:הה"ס+ת! 6ופבווטב 6ה: ||ב 6 שהססח6טס 50 ח"0"606. ה] "068568 שהוזטקה 60‏ 6ה 1‏ 0: ס6חד . הס3%1+ ח6והט006 6 + חסו|פסזק ‏ את]5%[א6 בחה ע[|"6!68 ה6%6!"א 6 5%ש₪ 2358 0868 פת? | ה] 06%8[|5 5 שח 186 מ ,6"6+0"6ה1 5!] 56| .ע!86%א6 הספחפק. שה" "0 חסהפשה 5'הה"שסחק 6ה5 עפ ה656|"א 6פ 6פפתך .ה תה]3 5'ההזשסחק 6 "60 6[פ]650005" ח50]ל"6קט5 555678 8 50 55660]הפש5 56 תשה: 4[טסת5 15ו[6658 5] 6ח8 0 5ן | חס הס|]4866|5 והּה!+ 6ה% 38%65ה סהחא 3600"85670655. - וע 6 ו ואס יל שקה . 6זסתך + |" ססחטח, 8 ה0%66 376 676ה5, 0 ,5%"|ת .הס|56|60% 5 0% חפ6פהטה 3 "0 "₪0 5806 שת" :0+ 85הווו6ס5 עחהּה. ש"ב | 6ח6ת1 ,0 .00 6 "6ה: הוסיז+ 8ח| 5:6 5 9 סאַבּק 8 ואו + מפהטה 3 ה%6+0 386 8ה[ה68ה שהס הבה+ 6"סה הצזא 45"סט .הס[2"655א6 5876 פה+ 6ה[46% 05"סא שהו4ט|6ה] עפ הס[פסזק 55"|]+ שה: 6"6006צס 335 555670 שתך 6 ה0ס6[הא | 6085[א6[ צ"68ה5660 6ה: ח] -5העהסהצ5 .זשה%סה3 6הס 60 0"65 בד עפ 6"6076ש 0‏ עו[08"5]3 ה566 .פה הפופסחק 6ה 5600‏ שחהד .5 שפח 67ז5ע5 6ה% "8הזַת5636" +0 6סת:6הח 3 8ה!35!:|הן * 006"]65 7‏ 5,556 השטסחת:. %66ה656"ק 0"65סשע66. שס6א 4 מ>43%856 +660586%‏ "0 66ה" 5‏ 6ה5 ה[ 6007666" .ע[|8ה]3660"0 685606קש 15| 55670ע5 6ה6 שה3 פצססב 5] 5] 5:60ע5 6ה: 0% 65"ש685+ שהה>"סקה! ₪05% 8ה5 0% 6ה0 6 עס 686|צסחק 5] 5[ה 7‏ .ע6זו|!0385ה8קא6 בהה עםווופואשו+. וובּ 65 הוֶ 5556 שהך :2 66605806%+% 07 66בח"5 6 665וצסז"ק שותהך ."] 50 0866 000860%5ש | 4הה 0067165 56 6ה8 600086%+ ]ההת5ה0ס6 ה5/]₪ 5ח"6ה465]8 ההחשס"ק 4חהּ 5חהס]0016ה 6 פס ה ]> הח 0% צפוו!סן5פ5ססם > עפ 287660א6 ע[[685 56 צַ₪8 5580ע 5‏ שה 7‏ .5ה0ס1+108:1"ו6 חס 6שהט8הה3| עח6ט0 6ה% 50 0"65שע66 6ה3 60008865 8ה]00ב :1 פאפח]8]56א6 8הם 50 160705א6[ ששה 8ה[300 עפ 16" קבוצת דיון מס" 12: "איחזור ועיבוד מידע טקסטואלי" יו"ר: ד"רי. שויקה ח. שור ע. אורנן " 5 7 ברתרח מבחרך" (צ/פ 0642 2/568.90/58%7 ] מדושם לטקסט מקראר = == בשש == ב= = ג₪ש == = גם: חיים שרר את יהודה ת' רדאל זה מכבר. בתעוררו ספקות בדבר ההומוגניות של ספר שרפמים. ספקרת אלד שואבים תרקפם מהחרלגות התוכבית של הטיבות הספר הטוגות, לחסית לגופו העלקרי של הספר 9- את הפרקים 7 5 י''ב, להלן חטיבה ב'. החטיבות אשר בה אובחנה חריגות תכבית הז: - ההקדמה (פרקים 1% -.ג'6) להלן חמיבה א'; / -- סיפורי שמשון (פדקלם לייב - ם"ז), להלן חטיבות ג' וד'; 4 . ' .- מעשה פסל מיכלהו (פרקים ?ז' - כח'); להלן חטיבה ה'; - | מעשה פללגש בגבעה (פרקלם י"ט - כ"א), להלן חטיבה ד'; לצורך בדיקת בבל דה טל החטיבות השוברת וטל ספר סופטים כולר בלמיהק אחת ‏ בבחרר (על--סמך עברדות קודמות של רדאי את ויקמן), 25 קריטרירבים בלשביים כמותיים. בומצפדת קריטריונים אלה בערכו מבחבים סטטיסטיים, אשר ארססר את השערת-האפס, כי כל חטיבה הלא הומוגנית בפני עצמה ובכתבה בידי מחבר אחד. . בבדרסף לכך התברר, כ? אין יסד סטטיסטי להפרדה בין החטיבות ג' ו-ד' (סיפור? שמשון) והוא הדלן לגבי חטיבות ד' ר-ה' (מיכלהר והפילגש), ממצאל מהקר זה -ערמדים לצאת' בקרוב :לאזר במאמר לדעדי. >" 7 | 4 בעוד שהמבחבים הסטטיסטילם, בהם בּעשסה שימדט משיבימ לטולה, אם "ש לדחות את השערת-האפס בדבר מוצא מטותף אם לאו, הר" אין הם מאפשרים "מיפרלי ביארגרפ+" של המרחקים בין ההטליבות השרבות, על סמך הדמיון בין ערכי הקרימריובים, ואף לג בדיקת מלדת ההומוגביות טלהן. הטכביקה הססטלסטית(; בה בעסה שימוט במחקר הברכחי, מאפטרת מדלדה כמותית טל מידת הדסיון ביך החטיבות השרבות רכן מאתרת את ההיבטים (אד המלמדים) השובים, לפיהם בלמ להבחין בין חטיבות, אטר מבחבים סטטיסטלים קדרדמ*ם מצאד, כל הן הטרוגביות. > - פי לבסוף, מאפשרת הטכניקה, שתוצג להלן, לבצע שקלול הולם של הקרלטריובים השובים על פי עצמת ההבחבה, שהם מגללם בין חטיבות הספר. טכניקה סטטיסטיקה זאת, הבקראת "בתות מבהין", מטרתה בביית קריטריון רב-מטתני למיון מקרים (אר מדבמים) לארכלוסיות ידורעות, בהתאם לבתרב"ם על מטתבָלם שובים, שהרגדרד ביחס לאותם מקרים. לטם דוגמה, בבגיח שלרשותבר 50 טקסטים, שבכתבר במפה ‏ העברית ד-50 מקסטים בשפה האבגלית, ובידבו בתובים ביחס לכל אחד מהטקסטלם על. 20 משתבלם בלשסביים פובים; כגון: שכיחות המל"ם בבות שלרש הברות, טכיחות ה' היידוע רכירצא באלה. אם בבדדק את הערכים של משתבים אלה בטקסטים (מדגמים) השרבים, במצא, כ" קלימים הבדלים בין המשתבים במדה, בה הם מאפייבפם גת ליי שבה בכתב הטקסט, למסל, ידוע, כי ביהחס למסתבים המייצכים את אררך המלה ישבם הבדלים ביכרים בין טקסטים עבדיים לטקסטלים אבגליים, מה שלא כן כבראה בלחס לסכיחות ה* היידוע. . בפזרת "הביתוה המבחן" בבבית משרואה ליב?ארלת של המטשתבים שבמדדר, ובטמצפ ותה יחושב "ציון מבחין" (‏ 16056 %6%1/מ/568ע ) לכל אהד מהטקסטים הבבדקים. מקדםל הכסתבים במשוהגוה זאת, הבקרגאת "פובקצית המבחבה", בקבעים בארפן כזה, שההבדלים ב"ציובים .המבחיבים" טל טקסטים השייכים לגרתה אוכלרסיה לטרבית יהיו קטבים מאוד, בעוד שההבדלים בין "צירבים מבח?בים" טל טקסטים השייכים לארכלוסיות שובות *הלר בדולים מאוד. במלים אחרות: ב"פדרבקצית האבחבה" משקל גדול (מקדטים גבוהים)ילמטתבים הממגפייבים אוכלוסיה לשרבית רמשקל אפסי למשתבים, שאיבם מייחדים אוכלוסיה. "פרבקצית האבחבה", לאחר שנבבתה פל 6 מדגכים, שסילכותם הלשובית ידרעה, תאפטר לבו לסווג כל מקסט,. אסר ערכלי המתבים, הבלשבים שלר ידרעים, אך אוכלוסית המוצא שלו איבה ידועה. על-ידי הצבת ערכי הפטתבים ב"פובקצית האבחבה" במבא, . - מהו ה"ציון המבתחין" של אותן טקסט, וציון זה יסייע לסווגו לאוכלוסיה המתאימה 0 . - 5 , . תוך ציוז הההסתבררת / כי הסיווג סבוצע הוא בכון. 5 ; . שור את רדאי "פרבקצית האבחבה", שבאמצעותה מחושבים "הצירָרבים המבחלבים" מתארת בדרך-כלל 'היבם אר מימך אחד בלבד של האבחבה בין האוכלוסיות הגבדקות. כאשר קיימים היבטים אחדים כאלה וכאשר מספר ארכלוסלות המוצא גדול משתיים, בקבל כסה וכמה "פרבקציות אבחבה", אשר כל אחת מהן מייצגת היבט אבחבה פובה בין האוכלוסיות. הצידן המבחין של טקסט מסרלים בפובקצית אבחבה בתורבה מהווה איפוא ציון של | הטקסט ביחס למימד אחד של אבחבה. לדהכפה: במחקר, אשר ממצאיו יוצגו להלן, במצא, כל ביתן להבחין בין חטלבות ספר שרפמים על בסלס של שבי בורמים בלתי- | (ב) התפלגוף המעברים תלריים צה בזה; | (א) * התפלגות מספר ההברות במלה, בי ז חלקל.-הדיבל. ו מעיון במקדמ"ם טל שתי "פרבקציות האבחבה" שבתקבלו ערלה, ו הראשדבה לשבר משקל רב (מקדמים בבדהים) למשתנים המייצגים את מספר ההבהות במלה .(למשל תאחרז המלים בבות הברה אחת, בבות שתל הברות וכו'), ואילר בפרבקציה הפבילה יש משקל רב למשתבים המייצגים את התפלברת המעברים בין חלקו-הריבר (למטל תַאחרד המעברלם משם-עצם לפרעל, מפועל לפם-עצם וכיר"ב). כִידון שלכל טקסט חרשבר מספר "צירבים מבתיבים" (צירן מבתין אחד לכל פובקצית אבחבה) ו שצירבים אלה מתאר"ם מימדים ב של אבהבה בין הקבוצות, ביתן להציב ‏ כל מקסט כגנקודה במערכת צירים. מרוובל, אטר בה כל ציר מייצג פובקצית אבחבה שרבה, כלומר: מימד אבחבה שרבה. אם בתרכז בשבי מימדי האבחבה החשובים ביותר, אפשר יהיה לתאר את הטקסטים בוופן גראפי במערכת צירים דר-מימרית, הצגה גראפית כזאת תאפשר לחקור את היחסים. ההדדלים .שבין הטקסטים הסובים ולהגיע למסקברת באשר למרתקים הגיאומטריים ו "מידת השובי) שבין טקסטים שרבים אר בין אוכלרסיות. מוצא טוגות. -י 21 שדדר את רדאי במחקר המדורח כאן בעשה שימוש ב-25 קריטריובים המתחלקים לשלרוש קבוצות כדלהלן: - קבוצה א': קריטריונים של אורך המלה. 1 - תאחרז המלים בבות הברה אחת 2 - " . " -" תי הברות 2ץ- 5 9" מ " 4/ 5 "00" אבל =" 5 = ₪ ה " חמש " ומעלה. קבוצה ב': קריטריונים המייצגים מעברים בין חלקי הדיבר. 8 - תאחרצ המעברים משם-עצם לשם-עצם 9ץ- " " " -" לפועל 0" "-- " " לחלק דיבר-אחר וץ- " - " "‏ " לסוף-פסוק 2. " "| מפועל לשם-עצם 3ר]= " - 2 לפועל 4]- |" ו לחלק דיבר-אחר 15 ב 4 ₪ א" לסוף-פסוק 6 )]-. *" "י | מחלק-דיבר אחר לשם-עצם | - 17 ]- -" ",א / לפרעל | 6 .0 ,חיפכיית. 9 א לתלְק-ָדִיבר. אחר 9 - 2 ח" 0 "00 "0" לסוף-פסרק 20 ב% " מסוף-פסוק לשם עצם - |12 שרר את רדאד . קבוצה ג': קריטריובים שובים 6] - תאחוצ הפעלים בעבר, בעתיד ובציווי ( 05 4%406/ ) בכלל הפעלים ד/ =" " | הסבילים 'בכלל הפעלים | 1]- " " שמות-העצם הבסמכים בכלל שמות-העצם . "₪ " םידרפבה‎ " :" ..-" | 2 - 3‏ " מליות-הקישרר בטקסט כולו 4- " ו' החיברר בטקסט כולד 5]|-. "י ה' היידועל במלים, בהן היא עשויה להופיע בכוח 4 כל אחת משש הטיבות הספר חולקה במקרא? למדגמים שווי-גודל בקירוב כפי שמראה לוח מס' 1. 6 לדרח מס' 1: חלוקת חטיבות ספר שרפטים למדגמים חטיבה מס' מדגמים מס' מלים למדגם סה"כ מלים בחטיבה א 5 4 9:59 ב 8" 2 2 . 4 5 מ > 10 ,1 3 15 2 ה 4 4 . . 7 7% "1 6 211 15 סה"כ 20 ,| כל. אחד מהמדגמים בותת באמצעות מחֶשב ובמצאו 25 ערכי המשתבים, שהוגדרו לע*ל, גיחס לכל מדגם ומדגם. ... 5 טור את רדאי בסלב הראשון של הבניתוח הסטטלסטי חולקו 0 המדגמים לשש קבוצות (₪ש אוכלוסיות מוצא), בהתאם לשט חטיבות הספר, תוך התעלמרת גמררה מממצאל הפחקר הסטטיסטי הבזכר של רדאי את ויקמן, שגילה כאמור, כי אין יסרוד להפרדה בין חטיבה ג'* לד' מזה ובין חמיבה ה' לו' מזה. , : , באמצעות תכבית מוכבה השייכת לקובץ התכביות 4./4555‏ בערך "ביתוח מבחיי רבתקבלו שתי "פובקציות אבחבה" באמצעותן חושב "ציון מבתצדיי כפול לכל מדגם. ציונים אלה מתוארים חיאור גראפי בדיאגרמה מס' 1. ממדצע?* "הציובים המבתיבים" בחטיבות השונות קובעי: את 'מרכזי הכרבד" שלהן רהם מסומבים בד"אגרמה בכוכבית. המרחקים הגיאומטרים ביז 'מרכזי הכרבד" של החטיבות נתובים בלוח מס' 2. לרח מס* ?: המרחקים בין "'מרכזי-הכובד" של החטיבות (חלוקה ל-6 חטיבות) 0-5 אי הציבה ב בּ 2 ב 3 . 5 17 10 2 1.| " ב : 8( זז 8 1 ב : 25 1 4-1 ד > : : : 2 1.0 הר | 1.4 . ביכר בעליל, כי המרחקים הקצרים ביותר הם בין הטיבות ג' ו-ד' (3.5) ובין חטיבות ה' ו-ו* (4.4). הואיל וכך, ובהסתמך על מבחבים סטטיסטיים קודמים, ₪9 מקום לאחד , ' שבי צוגות חסיבות אלה. | 40 המדגמים הולקו איפוא מחדש לארבע חטיבות: % 6" חטיבה א", | הסיבה ב', הטיבה (ג'+ד') וחטיבה (ה'+ו'). ./. 421 , 010פזא=6 69305 א פמזג68זסין * 2ן%ג6זז60ץ) 2 56096 זאגאזה015681 +95 (שאזא20]ה0ה) 1 56086 זאגא:א015681 08 ז! 0 - 2,750 0.- טֶ5ַז.4+- 04- ב7--%77755-0079777775-97%799777-7+777977777%777797777%77707777הד7ד7ר%79-דוהר-%777 100 ז . - ז 8.000 ץז זַ 1 5 2 ז 1 1 זה . ז זַ ז 5 1 ז 5.875 , 1 1 1 1 1 / ז זַ 1 ז 20 זַ 2 1 ה3.75 ז זָ זי 1 ָ 2 72 ז ז 8 : 1 1 ז > 2 695 .. ז 625.ו : 0 : 72 8 . ₪3 9% 1 22| " א % ז זָ 1 6 " 2 ' ז זָ / ' - (3*6 30 . : 0.- זָ ו ו 8 ז 0 : : , // זָ" , 1 ז 2 : 1 ז 5 יז 1 5 . / 1 0 5 : 6 ז 2.625- 2:55 , ₪0 . 6 1 = +90 1 1 6 ז זָ 6 1 / 0 ] | : 7 2 בג בב :421 2ב ב. / ז 5 . זַ 5 ג ד ארי שרר את רדא? בהתאם לחלוקה חדשה זאת של מדגמם? הספר לארבע ארכלדסיות מדצא שובות בוצעה הרצה בוספת של התכבית "ב?תרח מבהין" והתקבל לדח המרחקים הבא (לוח מס' 53). לרח מס' 3: מרחקים בין "מרכזי-הכובד" של החטיבדת (חלרקה לארבע חטיברת) חמיבה 1 בצב הצר " 5- 10 5 ב ּ, 0 8 ג+ד 1.0 במצא, כי חטיבה א' מבודדת משאר התטיבות, תוצאה זאת תואמת בדידק את הפרשבות הפקראית הרראה בהטיבה זאת גוף זר בספר שופטים (שמא מעבר מספר יהרשע או השלמה לו, אשר בכתבה בידי עורך מארחר, שמא כקאופמן, שריד של ספר שאבד). בראה מוצדק איפדא להתייחס לחסיבה א' כ"רעש" המפריע להבחבה בין החטיבות הגותרות ולאיתרדר ההיבטים המשמשים בסיס להבחנה. אי-לכך, הוצאה חטיבה א* מכלל ביתוח בוסף, ונערך ביתוח מבחין שלישי בשלוש החטיבות הבותרות (ב', ב'+ד', ה'+ד'). מהרצה צאת של תכבית "ביתות מבחין" התקבלה דיאגרמה מס' 2. . | בהסוואה לדיאגרמה הקודמת (מס' 1) ביכרת בבלרור בדיאגרמה הזאת ההבחבה בין. שלדש החסיבות העלקריות של ספר שופטים, ולא במצאה כל חפיפה בין האזורים, בהם ממוקסים מדבסים השייכים לחסיבות שובות. לוח סס' 4 מבלא את מקדמי הנשתנים המופיעים ב"פונקצית האבחבה" הראשובה (ציר <> בדיאגרמה מס' 2) "בפובקציית האבחבה" נשוייה (ציר 2). +6 לרח מס' 4: מקדמי המשתנים בפובקצירת האבחנה 5 זא1616+ת605 אס זסאטת זאגא15011ם 250:סאגסאגזפ 427 2 1 6 .. 8 6 6 1 6- | 6 6.35386 3 8 .. 7 %6 8... 8. 5 0. .. 7+ 06 3(" 456 7 יי 1.66193 6.67971:9- 8 9 2.72522- 2 - 9 1.2% 3.-- 2( '--1.60283 1 41 90 .3.17506 9..- 2 2.516055 6+ 13 ₪9 .306628 . 6+ רת 5 1 112 7 - .6 1 3. 80.-- 7 838. 41 - 8 6 - %- 19 138. 1. .- 20 3.- 1939 21 2- 26,- 2 02 2.89389- 9 תת 4 2/ - 1777.- 1 ..- 5 2250 5.00% 5.9 1 1 1 1 1 1 25 1 1 י 1 1 1 1 2.50 1 , 1 ל 1-2 0" -1 ל 1 5. / 1 1. 14 1 דַ 2 עש5.- ג 1 0 1 1 1 > 1 5 7 759.- 1 4) 1 1 1 . 1 5%ת.3- 1 -ך : 1 * 1 1 --1 5 .-.4-. 1 : 1 [0 9 1 1 1 1 1 י . 1 1 1 .1 >% - 1 1 117 1 1 דירגגרביה 5 -%90,---- +5 599-4449. 22 2 ₪ו ₪ 4 4599979559 43999955055%989 855555 4= 55955 2 , עשצלט6%- 4 ד 470444 1470404 47י4404704/440410004704 34/44 ,444 0/0404 44-הו 5 5 ונח 9 נח תי - ..5 ו 9 חי - - - 75 -% ו טור א רדאכ ארבעת המקדמים הגבוהלם בירתר (בערכם הפוהלט) מסומבים לפי סדר הולך ויורד, - . בספרות המדקפות במעבל. המשתבים, שאלה מקדסלהם, הם בבי המשקל הגבוה ביותר בקביעת "צלון ההבחבה". ע"רן איכות"י בלוח הזה 'מגלה, כ* בפדבקציה הראשסובה משקל מכריע למשתב"לם המ"יצגלם את אררך המלה, בעדד שבשבייה מכרליעלם המשתבים המייצכים את המעברים בין חלקלי-הדיבר, ממצא צה מאפשר לאפיין דלהגדלר את מ"*מד האבחבה המיוצג על-ידי,כל אחת "מפרבקצלת האבחבה". , אם בשוב עתה רבתברבן בדיאברמה מס* 2, במצא, כי מימד האבחבה הראשון (ציר 6% המתבסס על אנרך המלה מבחין בל גרף הספר (חטיבה ב') מדה, לבין סיפור שמסון וסיפררי מיכיהו רהפדלבט מזה. לעומת צה מבצע מימד האבחבה השבל (ציר .6 המתבסס על שפיחות המעברים ביך חלקי-הדיבר אבחבה ברספת בין סיפררל" שמשרן מזה לסלפור? מיכיהו רהפילבש מצה. שבל מפמדים אלל הצם בלתי-תלריים זה בצה דמבצעים אבחבה כפולה בין חטיבות ספר שנפטים.. . / . . מדדפם ומבחבים סטטלסטיים שובים (כגרן קורלציה קבובית ומבחן כי-בריבוע) מבססים את האמיברת הסטט"סטית של המסקברת שהרסקר. | לבסוף *צרין, כ" מפאת חוסר מקום אין דו"'ח זה שלם, | ומובאים בר עיקר? הממצאים בלבד, דיון ממצה יותר בממצא? המחקר *תפרסם במקום אחר. .9 וו אר ד עוזי אורנן אתזור ועיבוד מירע ו באותיות ו 5. שיסת העיבוד המקובלת של "מכסט. > מלא" ל רבים הושקעו אצלנו בפיתות שיטות אהזור ועיבוד טכסטים לצורכי שליפת נושאים תוכניים ולשוניים, עריכת מלונים וקונקורדנציות ועוד, כגון תוכנית עיבוד השאלות ותשובות בטשיטת "הטכסט הבלא" הנערכת ע"י אוניברסיטת בר-אילן ומכון וייצמן, או תוכנית המלון האקדמי ללטשון העברית, הנערכת ע"י האקדמיה ללשון העברית וכבר הביאה לעולם כמטה קונקורדנציות כמוצרי לואי. ככל הידוע לי פועתקים הטכסטים של השאלות ותשובות אל סרט מגנטי (או אל תקליס מגנטי) כמות שהם, אולי בעריכה קלה של הכתיב, ותוכנית רבת עוצמה מופעלת על הטכסטסים האלה כדי לאפשר, בכל עת שמוגשת בקשה, לשלוף את המסמכים שצירוף מלים מסויט נמצא בהם. (צירוף זה יכול להיות במובן, לא רק של מלים השייכות במישסרין לתוכן הנושא המבוקש, אלא גם של מלים המציינות את המקור המשפטי שדן בנושא המבוקס, ואשר מסתבר כי כל מי שהוסיף לדון בנושא ציסט אותו!') למעשה, התוכגית פועלת לא על הטכצסט עצמו, אלא על טלון או קונקורדנציה שכבר עובדו קודם לכן, בעת קליטה הטכסט, ובעצם אפשר לומר כי מלון זה וקונקורדנציה זו הם חלק ממלון או מקונקורדנציה בקיפים, הכוללים את כל הסכסטים שכבר נקלטו לתוכנית. גישתם של האחראיט לתוכנית זו היתה נועזה ביותר: הרי ידוע עד במה רב משמעית היא כמעט כל מלה הכתובה בכתב העברי הבלהי מנוקד. ככו כן יודע כל המנסה לעיין בשאלה זו, כי חלק ניכר מפעולת הפענוח שמפענת הקורא כרוך בפסילות תחביריות של הצעת הקריאה,שאע"פ שזו מתיישבת יפה ג עם המורפולוגיה, היא נפסלת בגלל אי התאמות תחביריות, כלומר נפסלת על פי מידע הנשאב ממלים סמוכות למלה הנקראת, ולא טן הטלה הנקראת עצמה. , למשל, במשפט כגון "חבצלת הפקידה הפקידה את כספה בבנק" נפסלת קריאת המלה השניה כהַפְקִידֶה לא מסעם צורני, שהרי המלה השלישית, השווה 4 =" יי לה בדיוק בכתיבה, אכן כך תיקרא, אלא היא נפסלת מסום שלא ייתכן שהמלה | ושפס בעיד ו) י. שויקה, "אחזור פסקי דין בסיסת הטכסט המלא", החוק והמספם בעידך הפחשב האלקטרוגי, פרפוםי העכון לקרימינולוגיה, 18, י-ם השלא, לפ' 40 ואילך. 2451 6" הָּפֶרְ'דֶה, עכן גי הסלישית פֶהץ כתואר חייב להיות צמוד אל הגרעין-השם בלא הציצת, ואם אין אגו מוכנים לסבור שהיתה כאן חזרה על אותה מלה פעמיים, על כורחנו נאמר שהמלה השניה איננה הָפַקִידָה, אלא הַפְּקִידֶה. ולא הבאנו בחשבון בשיקולינו אלה כיצד מנע הידע התחבירי שלנו קריאות.אחרות, שהן אפשריות מצד המורפולוגיה, כגון הַפְקִידָהּ, או הַפְקִידָהּ, שהתחביר לא יפסלן, למשל, במשפמים כגון "חבצלת - הָפקידהּ המנהל על כספי הבנק", או "חבצלת - הַפקידהּ על כספי הבנק, אין סובה ממגה!". . והגה בעלי התוכמת, לכל פנים ככל הידוע לי עד כה,.לא ניצלו כלל את חוקי התחביר כדי לפסול קריאות בלתי מסתברות, והסתפקו בתוכניות מורפולוגיות. ומלוניות, אכן אפשר להבין ולהצדיץ את גישתם זו:ההסתמכות על חוקי התחביר לצורך קביעת קריאה נכוגה של צורה (שדמותה לרוב שונה טדמות הערך עצמו) כרוכה בקטשיי קשסיים, ולעתים החוק התחבירי הקובע יכול' להיבחן רק על פי מלה הנמצאת במרחק רב מן המלה שאת קריאתה מבקסים לקבוע, ולעתים קל פי מלים השייכות בכלל למשפם אחר. בפקום נסיון דל סיכוזים לכבול את החוקי התחביר אל המחשב לצורך קריאה (מה שנעסה כנראה במוחו של האדם בעת הקריאה), העמיקו בעלי התוכנית אל המורפולוגיה, ולפי מה שנתפרסם, הוכניותיהם נראות גאוניות בתחתבולותיהן ובדרכי פסילת קריאות לא מסתברוה, דרכים העשויות בהשכל לפי מיסב החומר הדקדוקי הצורני שעםד לרשותם.2+ ב,. "החלוקה הדקדוקית" עם כל ההריפות שהושקעה בתוכניות אלה, יש לציין כי גם לאחר הלוקת המלה לחמשסת מרכיביה - אות שימוש, קידומת, גרעין המלה, סיומת, כינוי - עדיין נצסרך לבדיקה ב"תוכנית מסובכת של קביעת הערך והיפוש במלון, ההליך שהוא הרבה יותר איסי יהסית" 3. גם אם מאז פרסום המאמר שציטוס זה לקות מפנו נמצאו דרכים יעילות יותר ומהירות יותר - וזאת מבלי להביא בחשבון את הקידום הסכני של המחשבים, שנעשו מהירים יותר - נש 2) סבורני אפנם שתורת הצורות הקלאסית סל הדקדוק העברי איננה יכולה לעפוד בתחרות עם תורת צורות אחרת, שקוויט לה סרטפ פרופ* בן-היים באנציקלופדיה יודאיקה כרך 8, ושהרהבתיה במידת מה בסידרה של מאמרים, בייחוד על מערכת הפועל. ר* "נסיית הפועל כיצד?" בגליון החדש של כחב-, העת "אורתות", היוצא בימים אלה, ושם גם ביבליוגרפיה על היבורים ק ודמיס. . = 3) מאיר טפירא ויעקב שויכּם, "ניתוח מיכאנוגראפי של הפורפולוגיה לסוננו כז-כח (תסכד),עמ" 362. העברית: אפשרויות.;והָ: <שנ:לטץ , 2 קשה להניה שהיה כאן שינוי מהירות מהותי, ובעיקרו של הדבר, רוב הניתוחים המורפולוגיים מצריכים עיון מרובה פי כמה ממה שנראה לעין. למשל, ב"נספה 6" במאסרם הנ"ל מביאים המחבריםרוגמה ל"הלוקה דקדוקית" - שהיא השלב הקודם ל"חלוקה האמיתית" המיוסדת על בדיקה במלון - של צירוף האותיות הבית, וניתנות שבע אפשרויות של "חלוקה דקדוקית" כדלקמן: | אות קידומת גרעין סיומת כינוי ‏ שימוש . (1) הבית (2) ן ה בית (3) ₪ - 956 בית . (4) :> הב " ית | (5) | " הבי ת (6) = ה: בי ת -(7) ה -' |ב* | - ת ואולם בדיקה בגופן של ההצעות הללו תראה כי משנבוא לבודקן במבחן המלון, נצסרך לערוך מספר הרבה יותר גדול של בדיקות מלוניות, שכן כל אחת משבע החלוקות:עשויה להתפרש כבאת כוקשל יותר מאשר אפשר%ַת אחת, כדלקמן:. - / הקריאה כבדקת כדוגמת : גרעין. ו הָבְיָת רס - הַבָיֶת > פַרְסַם הְבְיִת "ל כָּרְסַם הַבַיִת אַרְבּז | . שר על ל ₪7 > . הַבִית אֶסְבַת - די = דגת= חלוקה (2): קידומת+גרעין. הָבִּית 0-0 - הָבִּיס | | הַבִּית הַבִּיס הָבִית הָכִין הבִית 7 תָכִין הָב הכ - | .2 הִבִית : הָבְפַת חלוקה (2): אות שימוש+גרעין. הַבַת? הַבְסָל? | הַבַיַת? הַבְפַל? הָבִית? ,. הַחִיק? הַבַיִת? הַדִיג? הַבִית? הַשָסַר? -3ד - בד הבית התיק 435 חלוקה (3) (הפשך) ו : / הקריא*ה הגבדקת כדוגמת ' הַבַּיִת - הִַּיָב - הבית -- הַכְּפַר -בד -רד הבית-?. הפרת(-הַבַּשַן?) == 0 5** יי דד הַבָיִת-? הַשְבַת(-יִשָרִים?) חלוקה (4): אות שימוש+אות סימוט+גרעין. | הבית? הביד? -) ח כ ג הַבְיִת? .הַבְקֶס?(סופְרִים) חלוקה (5): גרעין+סיומת. הַבִיתַ רִאִיתַ שה כ : ףר יל הַבִית רַאִית די ד הִבִּיתָ : צוּיתַ הַבִּיתָ ויח הָבִּית בָּוִית הבִּיתָ בָוּיתָ הָבִּית פָגִּית הַבְיֶת- נה / - הֶבְיָת- עָרְבַּת-(עָרְפָה) הַבִיִת- חכמת- אכה א הֶבְיֶת- חֶטְבֶת- (מַשַָכָה) חלוקה (6): קידופת+גרעין+סיומת. הבִּיתַ 7 הסִיתָ הָבִּית .. הֶפִית הִבִּיתַ הַפִּיתָ כבית הִפִּיתָ הְבִּית י הָסִּית הַבָיַת- -. הַפָרַת- (סָדֶר) חלוקה (7): אות שימוס+גרעין+סיומת. הַבִיתַ? | הַבְמַלְתָ? // הַבַיתַ? הַבְמַלְףָ? הַבְתָ? הַבטלְָּ? , נא =" ה :ל הַבְיִּת? הַבְטַלְת? הַבְיִּחָ? הַחְבַּרֶת? :א רדת ש " "7 יש 5 הַבְיתַ? הַחִבַּרְתָּ? בסר הכל הובאו כאן למעלה ם-40 אפשסרויות דקדוקיות של קריאה גבונה. אל יסעונו אפוא שבע "החלוקות הדקדוקיות" שמציע המתשב, שהרי' החומר שהמחשב עוסק בו הוא הכהב הבלתי מנוקד, ורב-משמעותו של זה ביכרת לא רק במלים כסהן נתוגות בתוך ההקשר,אלא גם במלים כפי שהן מתקבלות לאהר החלוקה הדקדוקית. ברור בכל אופן, שהמחשב יצטרך להציע לכל צורה נבדקת כפעס "תיקוני עיוותים" מצורת הערך שטמל ה במספר רב סל בקרים שה"ערך" שלהן הוא מדומה וטינו נמצא כלל במלון: 8+ | ל" ש-ב יבב ב ב = ומספרם הסופי של הנסיונות לגלות ערכים אפשריים יעלה לא בטעס על מספר הקריאות שפורטו כאן. ג. קלס מנוקד עבודה פחותה פי כפה נצטרך להסקיע, אם אל המלים שאנו מעתיקים אל הקלט נטכיל לצרף הנחיות ברורות באשר לקריאתה המכוונת של כל מלה ומלה בהקשר הנתון. עקרונית, בטיטה כזאת נוהגים בעלי חוכנית הפלון האקדמי ללשון העברית. כל טלה מוסיפים לה עובדי המלון המלגמדים את "סימני ההיכר" שלה, היינו, את ניקודה. ומובן מאליו שכנגד השקעה זו בכוח | אדם מעולה, ינהסכת כל העבודה הענקית של ניתוח מורפולוגי על ידי המתחשב...יתר על כן, תוכנית המחשב כוללת "לימוד עצמי" , היינו מלה שכבר הוסיפו לה הפלומדים את ניקודה, כבר "נלטדה", וכשיגיע שוב צירוף האותיות הזה פן הטכסט לעיבוד במחשב, מייד יוסיף המחשב עצמו את הניקוד = או את הניקודים אם היו בעבר קריאות אחדות - כפי שלמד במקרים" הקודמים. כפי שגמסר לי בעל פה, כ-80% או יותר מן הניקוד המיוחס למלים ע"י המחשב הוא ניקוד שהבודק את קריאת המחשב לאחר פעשה, מקבל אותו כניקוד הנכון. תוכנית המחשב של האקדמיה מכילה אפוא את מצאי הצורות האפטשריות, ומייחסת כל אחת מהן, בעבודת אדם או בהנחיית אדם, אל הערך המתאיס. ממילא מובן שאם יבקטש אדס תסובה לשאלה על צורה מסוימת, יוכל המחסב להשוות בלי קןשי את הצורה המבוקטת אל המצאי החבוי בו ולהודיע על ממצאיו לשואל. טיטת בר-אילן מעמיסה על העחסב עבודת ענק, ואולם אין היא מזקיקה עבודה רבה של בלשנים; שיטת האקדמיה מייתרת את עבודת הניתות של המחטב, אולט יצירת הקלט מצריכה יגע רב של בלשניט ומומחים ללשון. נראה לי טניתן להציע שיטה ו שתצריך הרבה עחות עמל-אדט והרבה פחות זמן-מּטב משמצריכות הן תוכנית בר-אילן והן תוכנית האקדםיה. הנבי פבקט לתאר שיטה זו בסעיף הבא. ד. הכנת קלט בכתב פונמי . המלה העברית, כסו כל המלים בטפת אנוש,טכילה הן עיצורים והן תנועות, וגט אמט השאלה אם יש גבול ברור ביניהם עודנה משמטת נושא .לויכות, ברור ששתי קבוצות הנייט כאלה ו בכל שפה, התנועות בעברית אינן - היכר" חיצוניים סל מלה, ‏ שיט לה כבביכול עמידה אלא הן עצם מעצמה ובער מבשרה של הטלה, בפני עצמה גס בלא התנועות, ום תכונה מהותית של הלסון, מפני.סיבוח היסטוריות שאהינן כרוכות בט 435 | מושטט בכתב העברי הרגיל חלק ניכר מן התנועות, והאותיות מסמנות בעיקר את העיצורים. זו הסיבה שמלים רבות הכתובוה בשיטה זו של "הסכון" בסימון התנועות, נכתבות למעשה בדיוק באותו אופן, כי הגרמים המבדילים ביניהן אינגם מסומנים, ונמצא שהםמלים העתובות הללו הן "רב- 533% מסמצָיות". לו היינו מסמנים בכתב גם את התנועות של המלה ולא רק את העיצורים סלה, מייד היתה נעלמת כמעט להלוטין רב-המשמעות הטבועה בכתב העברי המקובל. מלבד זאת, מכפל העיצורים - סלא כמקובל בשיטות כתב אחרות - מסומן בכתב שלנו באות אחת בלבד, ולפיכך אי אפשר להבהין בין אות המססמנת עיצור יחיד ובין אות המסמנת מכפל עיצורים (המדובר בפכפל פונימי, בלא קסר לסאלה אם מכפל זה מתבצע בדיבור). ע"י הויתור על סימון המכפל נוספת רב-משמעות אל הכתב. ההגה בפדע הלסון מקובל זה עשרות שנים להשתמש באותיות לטיניות (ואחרות כהוספת) לשם ריטשום פוניטי ופונמי של שפות שבלסן מבקש לתארז. אין כל חשיבות לשאלה אם השפה הפתוארת היא שפה עניה באוצר מלים, מדוברת בלבד, בפי אנשסי שבט נידח, או אם זוהי ספה עשירת מבעים, בעלת תרבות כתובה בת אלפי שנים; כזו גם זו אפשר להעלות אותן על הכהב באותם האמצעים המקובלים בפדע הבלשנות. וסיטת כתב זו כותה יפה, כמובן, גם כלפי הלשון העברית לאורך כל הקופותיה. מלים עבריות סיהיי כהובות כראוי בסיטה זו (למשל, לפי הפירוס שיובא בנספח) לא יהיו דו- משמעיות, אלא אם כן הן דו-משמעיות באמת, בשספה, ולא רק בכתב הגרוע. על כן, אם לכחשב יוגשו סכסטים עבריים הכתובים בשיטה זו, םייד ייבטל הצורך בתוכניות הפנטסטיות, הארוכות והמסובכות ככל שהן מתוחבלות ומחוכםמות, ודרכי אהזור ועיבוד טכססים בעברית לא יהיו מסובכות יותר מאשר הדרכים הטקובלות לאחזור ולעיבוד מכסטים של שפות אחרות, כגון צרפתית או גרמנית. ייאפר כבר מעתה כי צרכנים שמסיבות שונות לא ירצו לקבל את הפלס באותיות לסיניות - ערכנו בשבילם תוכנית פשוטה בשפת פסקל, המקבלת כל טכסט באותיות לטיניות והופכת אותו לטכסט באותיות עבריות בכתיב המלא המקובל, תוך השמטת. התנועות שאינן נכתבות, ביטול מכפלים וסינויים אחרים טייכללו בדובמאות %) י 4) התוכנ*ת נכתבה בגדר הסיעור "בלשנות ומחשבים" שנתתי - בחשלו 5-7 לתלמידי המחלקה למחשבים ולהלמידי התוג ללשון העברית (במשותף) באוניברסיטה העברית, בעיקר ע"י שמואל פלג ויעקב מלינוביץ ובהטשתתפות כל הכיתה. % 456 |כלומר, הברכן יוכל לשאול אה סאלותיו כהרגלו בכחב העברי המקובל, ואף את התטשובות יוכל לקבל בכתב זה, כי אנשי השירות הם שיתעהקו את המלים הקובעוה של שאלותיו לכתב הפונפי שהמחסב מבין, והתטובות עצמן יועברו בשלב האחרון אל התוכנית ההופכת אותן פן הכתב הפונמי באותיות לטיניות אל הכתב העברי הרגיל. ראוי להתעכב רגע קס על תהפקידו סל "איש השירות", שלכאורה הוא עוסק אך בהעברה טכנית של מליש עבריות מן הכתב העברי הכפקובל אל הכתב הפונמי באותיוה לטיניות. האסת היא שבהטלה תפקידך זה עליו אגו מגצלים את הכוח הכביר הטמון במוהו טל האדם,'כוח העולה פי כטה על התוכניות המחוכמות ביותר טיש בידינו להפעיל במחטב, והעשוי לנתח ניתוה מהיר ומלא אה הצורות הרב-משמעיות , ולקבוע את ערכה. הטלוני של כל אחת מהן " על חלקי התוספת שבה כהרף עין. מותו של האדם, כאמור, מנצל לא רק את הידע המורפולוגי ואת הידע המלוני, אלא גם את הידע התחבירי, והוא עושוז פעולות אלה, כנראה, לא בנפרדלה מזה, אלא כל הנחה מורפולוגית נבדקת מיד ולתוד ב"מלון" שבראטו,.ונבהנת על פי קטריה התחביריים של הצורה בהטעשרה. עדיין לא הגענו להיקוי מושלם סל עבודת מוח האנוש,גםס לא, לחילופין, לתוכניות טסוות ערך לה בדרכים אחרות, אולי, על כן,אם נוכל לנצל לצורכי העבוהה המעשית שלנו את תוצאות פעולתו של המות - )5 רווח וחיסכון יעמדו לנו ממקום זה. מוטג על הווסכון העצום שיוטג נוכל לקבל אם ניתן דעתנו שוב ל-43 הקריאוח הסונוה סל הבית טפורטו לעיל, לעומת דרך הכתיבה בכתב הפונעי באותיוה לטיניות. לו בזה הגחרון היינו בוחרים, לא היו לפנינו אלא מספר מועט של עלים טמשיות, וכל אחת מהן היתה חד מטעקית לגטרי: הָבִית? לו * / הַבְיָת? לד צלטם -4. הַבַית? ודול5- הַבַכּתָ? ל דרא צלום -₪ הבית | זוסם-אג הַבְתָ? דדא ץצום - הַבֶָת דולא5-אמ . הב 1 דד ץצטם- א הַבַיָּת? וד6צְצומ-א | הַבְְתֶ? | דד 8077-מ 5) מצד אחר, אין להתעלס גן התועלת העיונית העצוטה טצמחה ודאי, או עתיד) לגמות, מונוכניות כגון תוכנית בר-אילן לניתוח מורפולוגי של מלה עברית כתובה ככתיב החטר המקובל, הרה בעצט זהו נסיון לבנות מודל לה2/227 הלק מתהליכי הקרי:ה טל אדם יודע-עבריה בטכטט עברי לא- פנוקד! זהו הלץ בלבד, כאמור, מטום טלא טופל עדיין בתחביר. 6) כדי ל,.טין בין ח' היידוע ובין ה" הטאלה, רשמנו את זה האחרון בל< פנו,ם אאריו, 8 | מכאן שלו היתה מזדמנת אחת המלים הללו בטכסם העברי הפונמי, לא פא הרינו נזקקים לא ל"חלוקה מלאכותית" (או "צורנית") ולא ל"חלוקה דקדוקית", ומעילא לא היינו מגיעיס כלל לעבודת פקנוח עצומה של 43 צורות של "מלה אחת רב משמעית",.מה שהיה על התוכנית לעשות הוא להפריד בין בסיס המלה ("הגרעין") ובין מה שנוסף עליו (בלא להבדיל בין "סיומת ל"כינוי"), לאתזר את השינוייקטהלו בבסיס עקב הנטיה, ולרשום את הערך המלוני. . <. הכנת המלון במפתיע מתברר כי בשיטה זו לא היה גם כל צורך לבנות פראש מלון עברי כלסהו, לא "מלון גרעיגים" ולא "מלון אבן-סוטשן" חדש.טשהרי ניתוח דקדוקי ראוי היה מעמיד לנו הוא עצמו בסוף כל ניתוח את הערכים המלונפש, וממילא היינו מקבלים "מלון", כלומר, רשיטת ערכי המלים המצויות בטכסט מסוים. מכאן, שכל טכסט וטכסט שהיינו מוסרים לעיבוד היה מעמיד את מלונו שלו, וכלל לא היינו צריכים להטריח מלון מודרני לסם עריכת מקור להשטווות . עט סכסטים עתיקים, כגון שאלות ותשובות מן המאות שעברו, אלא הטכסטים הללו היו באים וטעמידים מלון לעצמם, ממילא, אם היה בא אדם ושואל על מלים מודרניות, היתה התשובה - מלים אלה אינן מצויות בנו. ו. הער ות לסיום 7 : / נותרו עוד נקודות שראוי להבהירן, וטפני קוצר המצע אעסה זאת כאן במלים מועטות בלבד. 0 ד (1) שיטת הכתב הפוצע היא פונפית-בלבד, בסטיות מועטות אל הכתיב הפונטי (כגון, פתחי גנוב הננו רושמיפן אע"פ שאינו תנועה פונמיה). הכתיב מסקף אפוא את מבנה המלה, ואין בו'כל'התימרות לשקף מבטא כל שהוא. למסל, ב מסומנת כ-8, ואחת היא אם מבטאה [5] או [ט]. הקורא יידע לבטא כאן כבראוי לפי כללים פשוטים. ליתר בירור ראה את מאטרי על ב"כ*פ* במקראה לתורת ההגה, תסלג, בהוצאת קדפון (בעריכתי), או באנגלית בקובץ ההרצאות. --- - סל הקונגרם ה ן- ו בלשגות, בולוניה, 1973, חלק שני, ובקיצור בהקזדמה לספר נטיית הפועל בתיאזר חדש, שחיברתי עם לביטה פיורקו. (2) אף על פי שזנועות."קטנות" ו"גדולות" אין להן ערך פוגטי, ועל' כן רשטנו, למסל, הן קֶמץ והן פתתה ב-], הנה כדי להפוך את כחבנו הפונמיי לכתב עברי רגיל, היה עלינו להבחין בין צירה מלא ובין סאר חנועות 6. 438 כר זכה הצירה הפלא לפימן ה מיוחד "ופ" בלא שהיתה לזאח סיבה פונמית, אלא למ אורתוגרפיים גר הוא הדיך בפה סקרוי "סגול 6 3 "אותיות השימוש" הופרדו בקו מן המלה ' עצמה. רעיון ישן נושן שאפסר כמובן להגטימו גם בכתב העברי המקובל, אלא ש"לא ייעשה כן במקומנוא' אף על פי כן ראוי להופיר כי רעיון זה כבר מומס בדפוס בסנות העטרים, בהוצאַת "הספר" בלונדון. 4) ולבסוף תשובה לשאלה ה"מעשית" מי יכין את הקלס. התשובה: כל כתבן %*-, *. 6 . יודת פבּרית ונבו יוכל ללמוד בלי כל קושי את כללי המעבר מן הכחב העְברי א אל הכתב הפונמי הקבר" באותיות ליצי הח + ל שכחבן 0 זה צריך יהיה לדעת דערוע עבר* במידה ממאקה כדי לקבוע היכן עליו להשתמט באיזה בלל מעבר. של כן גיוס כתבנים יוכללהיעשות, בשתי דרכים: . או שאדם ל כתבנות.ייאות להשתלם בדקדוק וללמוד את כללי הטעבר, או שאדם היודע דקדוק עברי ייאות ללמוד כתבנות. בין כן ובין כך, איך. ספק שכל כתבן ייתקל בְפלים שיתקטה בזיהוין, בייחוד אס יצסרך לתעתק טכסט של תקופה קדומה. בכל מקרה כזה עליו לתעתץ אות כנגד אות ולציין את המלה בציון מיוחד, כגון + בסופה, הפהשב יודרןך להעלות מלים אלו -ברשימה רות בצירוף להקשרן, ובלשנים מומחים יתנו דעהם למלים אלה בלבד, לאחר שהבלשן ירשום את התעתיק המסתבר (או אף יותר מרישום אחד בו בפקום!), ישבץ המחשב את הצורה המתוקנת סוב בטכסט.. . נספת 11 כללי המעבר רשטשימה העיצוריס א ב ג ד ה ו ז יש 7+ 8 6-ם 8 א 2 א 6זץ שת ל מ נ ס ע פ5פ צ ק ר ל ת ₪ א 8 אא 6 ₪8 4% + רטימת התנועות / ב אינו מסומן בטום מקרה כל 77 . 6 . 0 א ז) נכתבות / * ', (שווא אינו פונמה) 1 , > כל תנועות ₪ (ל,מק9-) נכתבוּת 5 ו מצירה מלא הנכתב !5, וכפוהו "סגול מלא" / ! 0 תנועות ז (חיריק מלא ופ נכתבות ו תנועות 0 (ז, ד ,!)נכתבות 0" יתנועות ?6 (קבוץ ושורוק) נכתבות ט , ה 149 וו 7 ו ור אנט שם> שה <--" 2-ב בלש * אותיות הסיפוט נכתבות כשקו אלכסוגי / (או -) מפריד בין האות (או צירוף האותיות) ובין המלה. מכפל יש לסמן בשתי אותיות, חוץ ממכפל שאחר אות שימוש, הפסומן באות אחת. מכפל בסוף מלה, מלים שבהיווסף אליהן הברה ייכפל עיצורן האחרון ראוי לכזאב פלבחוילה במכפל בסופן, כגון גן =אא/6,סב ₪ מַמ8ַ50. (פרט זה . חשוב בייהוד אם הסכסט נועד לניתוח דקדוקי.) . מלה הכמסתיימת בקמץ, בלא ה אחריו (רבָאִיתָּ, שְִלְתָ) ייכמתב בסופתי הסימץ =. שגיאות. הוכנית הפעבר מכתב עברי פוגמי באותיות לטיניות לכתב עבר:. מקובל סובלת שגיאות כתיב מסוימות, ואת רובן היא מתקנת ממילא(בייחוד באשר למכפלים ולסימוני [7 ו-י7). שולס הניתוח הדקדוקי מבוסס על ההנחה סהכהב הפונפי הוא ללא דופי, ועל כן לא מן הראוי לשגות בתעתיק נספם 2: דוגמאות של פלס המחשב ".גגב כג03 ג וי "ד ן רטמדט דבר הלנה. - .ג % ייננפף,יילד,ייראר % =+608+, 0 |וגצץ,5:אואאי[ץ* כ / יטמור,יתיה, ביה, רג ליים ‏ --5-04+18. 5. --צם. סצא דצ ב 10 ד צ-- . 7 אירוט,מיוהד,ההיינו (ו57 צ5 טר 9,966 סצ;+* ו 5 צרה לא ו צכ ונא ש ישה> : 0% היהר .5+ - - 3 הדיט ‏ ולו 3 , היף ‏ ]הצצ ב בו : + 5 צ' פנבוי , מצוין זבצצטסוי , ץ(בם* ב ₪ אלכו כ הצרה 77 7 == -=---..- .6 וישכעל קו..-.. לי ם - מביהו , גנייה. הצזוים , סזך35; וָא* 5 גיורח , דיון , טייר : , 2 ד15הצצזם* > ם קנה , פצמר , גוי 1. צ60 . 0+905ז , 0א02* 57,8 ו מז וג-/4 41/5808 וצ ב +סטטבס דיוצ 02%ג+ ום?/גם 8 ₪ צכל אזט מהקנא, הוץ מבנד והל ידר.ה [ יש הה " י 5 א6% + 4 . 21, ₪ >< 4 - *טהעט8 אוזניך מה טפי 9 אינדקס מחברדם לפי א"ב מ. אלוש * ש. אבן א. אילון ל. אוסין ג. אריאב נ. אחיטוב מ. איצקוביץ ע. אורנן ש. בייליס ש. בכר א. בן כוזרי א. בונה א. גולן ח. גולדמן מ. הקמאייר צ.וייס י. ונד י. ורול ה. נויפלד -441 - עמוד 117 ג. זרציק מ. חנני י. לאב ב. למלבאום ד. ליברמן מ. להב 9, 299 ע. מרחב א. מרקוביץ ה. מטפמון -. מוצקין ה. נויפלד - 442 - ..3 עמוד א. סגל 19 א. סטטי 19 ש. סימה 209 ד. ערמון ֶּ 9 פ. עין דור 21 0 . ענברי | 19 ר. פישלר 209 י. פז | 201 ל. פפר 3, 269 א..פרט 23 י. פלס 19 א. פנואלי 19 ש. פנחס 15 ב. צר 7 = 15 כ. צימט . 209 3 קנללר 67 א. קלבי 15 ז. קריים 19 א. קויפמן 203 =4%2 = א. רונה א. רסלר א. רייכרט מ. רוט ד. רוזן ג. רדנר מ. רודה י"ת רדאי מ. שיזף א. שייביץ ע. שגב מ. שניידר פ. שליטא ח. שור - 444 - -ח דחה הד 7-7 5 תק 6ו06555חק גזגס אס מסאפהםואס 6‏ והאסוזהא =ווד 6 / זוההח 5 0 אסוזהו25500 6או6555סחק אסודהאאסזאו 6% המאב ההההההההאההההםהההההטטהה הטאהה ההא האחהההה מאה המהמטאהההה,הטא'ההההההטהטח'חה. ה ההםההםהמאאטא==== = 8 ו עבקה 0600/94. 2 *** סופ ב שי ו55 סא הזמס אס = 6 ותאסודהא 6 :ואה