סקר ציוד ותוכנה למיני ומיקרו מחשבים

סקר ציוד ותוכנה למיני מיקרו מחשבים (מהדורה חמישית) מהווה פעילות אחת ממגון פעילות היחידה ליעוץ וסקרים במרכז לענ"א שבמכון לפריון העבודה והייצור.

OCR (הסבר)
סקר ציוד ותוכנה כמיני ונזיהקרו מחעביני מהדורה חמישית יוני פפפן 0-ו ו 1 נש שו רציק ה ק3. סוסבּוס מדפסות מניפה וצבע איכות ומחיר ללא תחרות. מדפסת 630565 תומכת במניפה 192 סימנים. מניפה מדעית, ומניפה תואמת ל- 18/26 כולל גרפיקה מדפסות צבע דשנאא! 6150 כולל הדפסה צבעונית על שקפים מדפסת !62047 25005 במחיר מפתיע. דגמי !/6304--40005 באספקה מיידית מדפסת 80025 עם גלגל 2 סימנים. אל תתפשר, רכוש את הטוב ביותר. * יחידה בעולם * חדש * . . *י. . . . % . . . . . . . . . . . . . . . . 5 . . . . . . . . . . . . . . . . 8 . . 9 . * בקרוב!! . . . . א * * * * * * ו|6שץ רסו מדפסות ה-א₪1 47 המעולות לכל מחשב. הדפסת איכות לעיבוד תמלילים. דגמים מיוחדים תואמים ל- 6 ק!אפו כולל גרפיקה. מדפסות תואמות למחשבי 5 (:0060דסחץ וסדו. הדפסה בערבית (כולל איכות). דפ 6458 ה הס שוחו דא6וס5 מהירות הדפסה: מ-100 עד 400 תווים בשניה. רכוש מדפסת | 1ם צוצם אס והצטרף לאלפי לקוחותינו המרוצים. * * * * מדפסות שורה מהירות 300/600/1000 שורות בדקה. מתאמים לכל סוגי המחשבים הקיימים: 8! ; 41 דושום ; קה צזעטס צטהפה איכות ללא תחרות באעבור מוסומריי אמנלבריקיצול היפל "לט ."יט מקבוצת .8'ד] מחוצבים בעיים רח' אפעל 3 קרית אריה, ת.ד. 3005 פתח"תקוה 49130, טלקס: 341950, טול 03-9229541 1000-0081-19685 | ב יוו ?ו הח1313:7,1 .תת תםץ [ ו [ בנהננההההתתהצעפְ"וְ[ְ[ְוְ"ְְ- 5% 0000000000 0000000000 00000000 ששה שר שר שר שר שר שר שק ו0:005018/0:0-030203( ו 0000000000 קיי פרסומאים 6 6 המכון לפריון העבודה והייצור המרכז למערכות מידע ניהולי ועיבוד נתונים אוטומטי חקר ציוד ותובנה דמיני ומיקרו מחשבים מהדורה חמישית הוכן ע"ל: דובוביצקי עטרה כוחנוביץ אבל היחידה ליעון וסקרים יוני 5פ! וו אוניברסיטת היפה הס פריתה בהא ההא הדי הד . סקר ציוד ותוכנה למיני מיקרו מחשבים (מהדורה חמלשית) מהווה פעללות אחת ממגוון פעילויות הלחלדה ליעוץ וסקרים במרכז לענ"א שבמכון לפריון העבודה והל?צור. הלחידה ליעוץ וסקרים עוסקת בסיוע למפעלים ומוסדות הרוצים להקים מערכת ממוכנת בתחומים הבאים: א. בחירת מערכת - חומרה ותוכנה - המתאלמה לדרישותיהם; ב לווי שוטף לאחר ההקמה; 3 גורם אוביקטלבי במקרלם של חלוקי דעות. במסגרת פעילות זו, מקיימת הלחידה תצוגת קבע של מחשבים ותוכנה מהמובילים בשוק הישראלי. התצוגה פתוחה לקהל הרחב ונותנת למבקשים אפשרות ללמוד על השווה והשונה בין חומרה ותוכנה המשווקות בשוק הלשראלל. המהדורה החמלשלת של הסקר הנדון מנסה להקיף את מרבית המלדע על חברות ציוד ותוכנה הפועלות בשוק הישראלי. המימצאים המופלעים בסקר נשענים על תשובותיהם של החברות לשאלונים שנשלחו אליהם לקראת הכנת הסקר. במהלך השנה מצטבר בלחידתנו מידע רב נוסף על ח?דושל ציוד ותוכנה בשוק הלישראלי, נשמח להעמלד מידע זה לרשות המתענינים. תודתנו נתונה בזה לכל נציגי החברות אשר הואילו להמציא לנו חומר בכתב ובעל פה ולעמוד לרשותנו לשם הבהרת פרטים והצגת המערכות שלהם. עורכת הסקר עטרה דובוביצקל מנהלת היחידה ליעוץ וסקרלם המרכז לענ"א ומערכות מידע ניהולי סקר צלוד ותוכנה למלני מיקרו מחשבים (מהדורה חמלשלת) מהווה פעילות אחת ממגוון פעילויות הלחלדה ל*עוץ וסקרים במרכז לענ"א שבמכון לפריון העבודה והליצור. היחידה ליעוץ וסקרלם עוסקת בסיוע למפעלים ומוסדות הרוצים להקְיָם מערכת ממוכנת בתחומלם הבאלם: א. בחירת מערכת - חומרה ותוכנה - המתאלמה לדרלשותיהם; 3: לווי שוטף לאחר ההקמה; . גורם אוביקטיבי במקרים של חלוקי דעות. במסגרת פעילות זו, מקילימת היחידה תצוגת קבע של מחשבים ותוכנה מהמובילים בשוק הישראלי. התצוגה פתוחה לקהל הרחב ונותנת למבקשים אפשרות ללמוד על השווה והשונה בין חומרה ותוכנה המשווקות בשוק הישראלי. המהדורה החמלשלת של הסקר הנדון מנסה להקיף את מרבית המידע על חברות ציוד ותוכנה הפועלות בשוק הישראלל. המלמצאלם המופיעים בסקר נשענים על תשובותיהם של החברות לשאלונים שנשלחו אליהם לקראת הכנת הסקר. במהלך השנה מצטבר ביחידתנו מידע רב נוסף על חידושל ציוד ותוכנה בשוק הישראלי, נשמח להעמיד מלדע זה לרשות המתענינים. תודתנו נתונה בזה לכל נציגי החברות אשר הואילו להמציא לנו חומר בכתב ובעל פה ולעמוד לרשותנו לשם הבהרת פרטים והצגת המערכות שלהם. עורכת הסקר עטרה דובוביצקל מנהלת היחידה ליעוץ וסקרלם המרכז לענ"א ומערכות מידע נלהולל מ ד רר כ י ך ל( מ שת מ ש בידך ריכוז פרטלם על חברות תוכנה וציוד הפועלות. בשוק הישראללי.. הסקר כולל פרטים על מרבית החברות הקיימות, והנתונלם הנמצאים בו נמסרו על ?דל החברות, באחריותן. מילמצאי הסקר חולקו למספר פרקים: .1 רשימת החברות המשתתפות בסקר - בטבלה זו מרוכזים שמות החברות המשתתפות בסקר, כתובתן, מספר הטלפון ושם אלש קשר להתקשרות. טבלה זו ממויינת לפי סדר א'ב' ונועדה להקל על המשתמש להתקשר ‏ עם החברות המופיעות בהמשך. פרופיל החברה - בפרק זה ניתנה אפשרות לחברות להציג את עצמן בקלצור. רשילמת היצרנים שציודם מיוצג בסקר - בטבלה זו מופיעים שמות המחשבים המופיעים בסקר ושמות החברות המפלצות אותם. מכאן, שאם שתי חברות מפיצות אותו מחשב יגופיע המחשב פעמיים ויותר. הטבלה ממויינת לפי סדר א'ב' של שמות היצרנים. לפרטים נוספים, על החברה המשווקת את המחשב בארץ, יש לפנות לטבלה הראשובנה - רשימת החברות - בה מופיעים פרטי החברה ולרשימת הפרופילים ‏ - בה מתוארת החברה. פרטים על המחשב, נפחל זיכרון ושפות תכנות - בטבלאות אלו מפורטים נתונים על המחשב, כדוגמת: שם הלצרן, דגם המחשב, סוג המעבד, גודל מילה, סוג המסך - צבעוני או שחור לבן, רזולוצלה, זכרון פגבימל, זכרון חיצוני על דיסק קשית, דיסקטים וסרטים וכן השימוש במחשב לפ? הדגם. שם המפלצים אינו מופיע בטבלאות אלו בגלל ‏ רלבוי המפיצים למספר דגמ?ל מחשבים. כדי להגיע לשמות המפיצים יש לחזור לטבלת רשימת הלצרנים. רשימת התוכנות - רשימת זו ממויינת לפי ענפים עיקריים ובתוך כל ענף פירוט התוכנות, שנכתבו לענף זה, המחשב ומערכת ההפעלה בהם עובדת כל חבילת תוכנה. - 01 - ר ש י מ ת ה ח ב ר ו רת ה מ ש ת ת פ ו ת ב ס ק ר == = כב ₪ = = = = = ₪ כ = ₪ = כ ₪ ₪ כ = ₪ = ₪ = = = = = ם = ₪ = ₪ = ם כ םש = = םש ש םש ₪ ם. = כ ₪ כ כ = ₪ = = = = = ₪ = = = ₪ ₪ ₪ = = ₪ם ₪ ₪ ₪ םש ₪ םש ₪ ₪ ם ם ₪ = ם ₪= ₪ ש ם = ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ םש ם ם = ש םש ₪ םש םש ₪ ם ₪ = ם ₪ ש ₪ םש ם ם ם = ם 2 ם ם ם נש | | | ן שם החברה ן כתובת [מ?לקוד| טלפון | אלש הקשר | | ן ₪ = = = = ₪ ₪ = ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ = ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ = ₪ = = ₪ ₪ ₪ = ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ = ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ = שש ש ₪ ₪ ₪ ₪ ש ם ₪ם ₪ ₪ = שש םש ם ₪ ם ם ם ם ‏ | בית מכרזים, משכית, "-, 1 שדושנה בר-נבפי ן אדיונטיקס בע"מ אזור התעשיה, הרצליה א.ד.פ. - אלעזר דטה | מושב אלעזר, [90942| 1 דנל לליברמן פרוססיבג | גוש-עציון ן ן אדר מחשבים | בוקל בן-יגל? 1, ת"א|63296| | 03-299877| דוד רליזין | המסגר 56, ת"א | 67214| 1]!] מלגל הס אזימוט - ן ההחההחההחהההההההההההההה-הההההההההההההההההה---------ה------ תעשיות | הבנקים 3, חיפה | 33261 | 8 תל נלר רם תוכבה בע"מ ן ההחחחחהחההחההההחהחההההההההההחההחההחההההההחהה---ה------- |יפו 210, ירושלים | 943853| 4 עמרם גונן א.י.א. (.5.צ.ג) -‏ | | | ן מערכות לוח זמנים, | בורל"א 43/5, ת"א | |69364| 2 להודה אנגלמן יועצים בע"מ | אי.אס.פי.(.ת.1.5) - | ז'בוטינסקי 65, קידום מכירות | ת.ד. 500, |75104| 03-952331-2| ארלאל גולדמן לתעשיה בע"מ |[ ראשל"צ ן אי.בי.טי. (1.8.17) | מטלון 77, ת"א |[ 61022| 5 אלל כהן החברה לאמפורט ן | | אי.טי.טל.אל - ן ן ן 2 | מיקרופיללם |נחלת יצחק 58, ת"א | |67449| 1 מלכה קרגר וטלקומוניקשנס בע"מ | אלכות מחשבילם | קיבוץ גלויות 47, |[66590| | 03-838224| שלומ? לוטן 7 בע"'מ | ת"א | היצירה 19, ר"ג |52521| 03-721535-6| גד עמלר איכות מיקרו-מחשבים | חהחחהחחההההחהההההחחחההההחחההההההההההההההחהההההההההההה------ בע''מ | מנדלה 1, ל-ם | 92147| 1 בגל רונן | וווותהווו הירוה | יעקב 3, רחובות [76262| | 08-476218| א?סר אינדקס מערכות | סמאטס 4, |62009| | 03-455467| דוד ליסבונה ושרותים בע"מ | ת.ד. 21555, ת"א ן איתם מחשבים ן ן | 03-335391| תוכנה למיקרו מחשבים | יצחק שדה 34, ת"א |67212| 4 לצחק לונה (יובה) בע"מ | | | 2 - 02 - א | ן ן | שם החברה | כתובת = טלפון אוש הקשר ן אכיד - עיבוד נתונים | שדרת נרקיסים 41, | |52597| | 03-795078| בע"מ | ר'"'ג | אלמוג מחשבים בע"מ | הצפירה 19, ת"א | 67779 | 7 דוד ללפשיץ אל-עד אלקטרוניקה | קרינלצי 46, ר"ג | 52433 | 8 עמל שחר א.מ. מחשבים | החבצלת 15, ל-ם |[94224]| 02-241290-1| מיכאל ופיבנסים בע"מ | ו א.מ. מלחשוב בע"מ | שדרות רוטשילד 15, |65121| 1 שרגא שחק ן ת"א אסכולה בע"מ | שד' סמאטס 4, ת"א | |62009| | 03-455467| יעקב פליבט | ב ב 4 ב 0 ב 0 ב ב ב םת בל לבבב 2 | סלנט 32, ל-ם |95144] | 02-273692| מל?כה מוקד? ארגון ומדעל | יצחק שדה 34, ת"א | |67212| 6 אללן שחם ביהול | החהחהחהחהההחההחהההההההההההחההחההחהחההחהחהההחהחחההההחהחהההההההה- ליועצים בע"מ | ממילא 15, י-ם [94148| 1 אלללין מרומל אריה רוכמן | חשמונאלם 101, | 67013 | 6 ארלה רוכמן מחשב לם בע"מ | ת"א | | 03-255680| א.ס.ד. - | הארזים 1, רמת אילן |51905] | 03-340860| שלמה נחמה מהנדסים ן החחהההחהחההההההההההחההההההההה-הההההחחחחחההההההההה7777--= ולועצים | יפו 212, י-ם | | 8 משה ניליב בינה (גא91) מחשבים | סוקולוב 48, |47100| 1 דוד קפלן בע'"מ | רמת-השרון | || 03-475555| ב.נ. - | ארלוזורוב 198ב' ת"א|64923] | 03-257970| נריה ברוך שרות:י | ההההההחהההההההההההההחחההההההההההחהחההההההההההההה--------- ביהול | ת.ד. 2297, נתניה | |42122] | 053-34515] נריה ברוך בשן - בקרה, שליטה | | סוקולוב 13, הרצליה |46497| | 052-88028| דומברובר מוטל ונהול בע"מ | | | גביש | קיבוץ גבעת ברנר |60948] | 08-4559135| אלי קורן ג'ון ברייס (גלסגו) | יד חרוצים 16, י-ם |93420| | 02-723282| ה. לפיד מרקוס בע"מ - 03 - | | | | שם החברה ן כתובת |מיקוד| טלפון |[ אלש הקשר | | | | קרליבך 29, ת"א [67132| 03-285282-4| שמעון סגל | 0-ו גטר - מחשבים אלשיים | אוסלשקין 59, ל-ם |[94542| 523 לחזקאל (2000) בע"מ | | ן | אבולעפיה | ולוו ויו תובכר ויו ומר ור ו | גאולה 15, חלפה |33198 | 4 | דיגיטל | צומת אכדיה, הרצליה |46733| 052-548222| חנוך הרמן אקויפמבט | הההחחחהחחחחהחחדחדדח--ההדדהדחחחחחחהחחחהחחחההחדדחחחחה7-7--- (ד.ק.) מחשבים בע"מ ‏ | ללבריה א/2, חיפה |[34980| 04-257912-3] אהרון כץ דיגיטרוניקס ?שראל | גלגלי הפלדה 25, |[46722| 052-559670| דן גייזלר בע'"'מ | הרצליה ן דינם מערכות בע"מ | יצחק שדה 34, ת"א | 61221 | 2 עמ" שטנבשטין דיקלה | ארנון 23, ר"ג | 52254 | 2 דצב מורן דלתה חברה למסחר בע"מ| בצלאל 50, ר"ג |[52180| 03-7511039] אברהם דה-הזן | ילצחק שדה, ת"א | || 03-337816| בני הררל דעת מחשבים בע"מ | כלניות 7, טבעון | 36805 | 9 ל*פתח בן-צב? ן 6 | דרור - | לילינבלום 22, ת"א |65132| 7)] צבל מערכות תקשורת בע"מ | | החברה המרכזית לתכנה | קרליבך 9, ת"א |67132| 4 דודל ברגמן ואוטומציה בע"מ (654)| טכנולוגיה מתקדמת | עתידים, נווה שרת, |61130| 2 לשל שנלדובר בע'"'מ | דבורה הנביאה, ת"א טרלפל-די בע"מ | הלצירה 29, ר"ג | 52521| 05-719195-6| עפרה מור | דרויאנוב 5, ת"א [63143| | 03-281151| גיורא בר-שלום | וו וולוו הו ורוו ו ל.א. מלטווך ובנלו | שמאי 12, ל-ם | 94631| 02-227391-3| יגאל יואל? בע"מ | הההההחחחהחחהחההחהההחהההחהההההההחהחחההחחחחחההההחחההחההה--- | צורי 18, חיפה | 33046 | 1 רפאל מלטווך | ולצמן 2, ת"א | 64239| 1, דוד רוזנברג/ ן | | | פנחס שפירא יבמ (.א.1.8) | דחההחחההההחהההההההההההההההההחההחהההחההחה-החהההה-ה-הה---- לשראל בע''מ | קרן היסוד 22, י-ם |92149| 1 | = 04 = שם החברה ן כחובת [מיקוד| טלפון | איש הקשר | | די ן אחד העם 9/מגדל שלום|65251| 7, רוניל קריב יוזמה , | ת"א | | ן [ מחשבלם בע"מ " | הההההההחהחחחחחההחהההההההההחחחההההההחההההההההההחדהה----- לחר ד דד די ידיי 7חחחר------.7..----- ילן - משקי תנועת | החרושת 6, ת"א [67778| 2 אמגון קינן המושבלם | יענב"א - איסוף נתונים| |[67012| 53 | ומערכות תעשיתיות | דרך פ"ת 102, ת"א | | 2 לרון רגב בע''מ | ן | ן | דרך פ"ת 98, ת"א |[ 67012 | 2 מאלר זורע | | וו וו וו ו / לענ"א מחשבילם | הדקלים 23 א', | 27000 | 5 דוד אקשטיין (1973) בע"מ | קרית-ביאליק | ב | אוסישקין 35, ל-ם | |32465| 2 אלן י.פי.אי בע"מ | הירקון 277, ת"א | 63405 | 1 להורם בן-שחר |03-445811 | | ירדן מחשבים בע"מ | ת.ד. 22500, ת"א | 61224 | 9 נחום לרדנאל כלל מערכות (1969) | כורזין 1, גבעתיים |53583| 1 נתן גביש בע''מ | | כרמון - מערכות | קלאוזנר 14, רעגנה | | 1, לובל כרמון מידע וניהול | | | לאמדא מחשבים בע"מ ‏ | ארלזורוב 1, ר"ג |52481| | 03-727219| פללים לביא מחשבים בע"מ | | הרצל 67, ר"ג |52443| | 03-727128| פיפקביץ יעקב ל.ג. - | בית התעשיה-המרד 29 |61500| | 03-652651| יוסי שחר מערכות תכנה בע"מ | ת.ד. 50061, ת"א | | | לוז תעשיות | ת.ד. 7929, י-ם |91079| 7 גרל נליומן ישראל בע"מ | ן | ן לוטוס אלקטרוניקה | כצנלסון 89, גבעתיים|53271| | 03-727838| ישראל הרפז בע"מ | | | | לירז מערכות | בצלאל 25, ת"א |64683] | 03-231681| זאב <באל לנגרמן דרומל | קרן היסוד 62, |27103| | 04-707101| אבי דרומי קרית ביאליק = 05 = | | | ן , שם החברה | כתובת |מיקוד| טלפון | איש הקשר | : קרליבך 27, ת"א | 67132 | 1 צ*צדנל אורליב לרגו מחשבים בע"מ | שדרות הנשלא 46/א', |346435| 6 אבל בקר | חלפה | ורוו ווווווו..ה ו ",.. | יבאל 6, י-ם | | 1 גדעון הראל לשם-אללת - | חנקין 68, חולון | 58534 | 2 אב" אללת מערכות מלדע בע"מ | | ן 0 | מגטרון אלקטרוניקה | ת.ד. 1719, היפה |31016 | 9 טובלה גרנות ובקרה בע"מ ן מ.ג.מ מחשוב | רבי עקיבא 108, ב"ב |51461| 7 דואק עזרא גרפי מתקדם | ההההחחחההחדחהחחחחחהחחהחהחההחחחחחחדהחדחדדחחדהדחחחחחחחחחה----- בע''מ | פתח-תקוה 61, נתניה |423580| 1 דבגר אללנה מוטורולה - | קרמינצק?ל 16, ת"א | 67899 | 9 ַפורם גיל אלקטרוניקה והנדסה | | | | מוניטין - | שאול המלך 8, ת"א | 64733 | 2 מוטל הבר מערכות מידע בע"מ | מופת - מערכות | ת.ד. 3252, חיפה | | 22 | ידע ומידע | | | מור מחשבלם | ארלוזורוב 28, ר"ג |52481| 0 אללן מח - מערכות | אלכילוב 35, פ"ת | 49461 | 9 גבסו חללם מחשב לם בע''מ | מחשבת תכנה בע"מ | ש. רובין 12, ת"א | |67895| 1 להודה ורד ן ן | 03-536343| מידן | אפעל 3, קרלת ארלה |49130|‏ 03-9229541| פנחס כהן מחשב לם בע"מ | ת.ד. 3005, פ"ת מיחשוב מערכות | דרך השלום 7, ת"א | 67892 | 4 שוקי טופר מידע בע"מ | מלעד מחשבים | מושב ?עד | 20155 | 1 מגנחם מ.ל.פ - | בית התעשיה, | 68125| 6 לשראל באומל מערכות מחשבים בע"מ ‏ | המרד 29, ת"א | ן | מיקרו מחשבים | המלך דוד 30, י-ם | |94101]| | 02-243595| נחמה פר?דמן (י-ם) 1982 בע"מ | | | 02-244039| = 5 שם החברה | כתובת |[מיקוד| טלפון | אלש | הקשר | | | = = = שם מש מש גש עש בש = בש == בש בש בם בכ במ כם מש בב צנ בב ג בש בש מש בם בש ג בש מש בש מש בש ב בש בש בש בש ג₪ בש בש בש בם = בש בש גש בש בש = = = = = == םם ב= 5 = | מל"ל 7 0 | שד' המגינים 41-39, |31007| 1 לצחק זלזנר מיקרו מחשבים | חיפה ן | 04-533753| 4) בע''מ ן וי ו וו רו / - | יפו 97, ?-ם |94342| | 02-246095| הופנר צבי 0707070777 | הקריה רוממה, י-ם | |91130| = 02-522138| אריה שגיא מלם מערכות בע"מ | ההההההההחחחחחחההחהההחההההההההההההההההההההההההה7הההה---- | יהודה הימית 33, ת"א|68134| 1 אברהם טמלר מ.מ. - | הלרדן 29, ר"ג |52271 | 1 לצבנשטללין עמל 7777 יד ייק ידיי יד די יד ד ד יי י ייר יי די יר די יה יי טייד יר הר ריד יי יד יי יי יי מרום - מערכות מידע | טיגר 41, גבעתיים | |]53416|‏ 03-321808| נרקלס בפתלל ומחשבים בע"מ | משאבים - מערכות | שלום עליכם, ת"א |63344| | 05-288666| יעקב אנגר תוכנה (ש.א.ב) בע"מ | ן ן | ניהול פרוייקטים בע"מ| עודד 23, ר"ג [52223| 03-748891-2| לעקב רובין ניצן - | הרי יהודה 54, [55900| 03-342213-5| בגנל רוזנבוילם מערכות מלדע בע"מ | גבעת סביון ניקוב מחשבים | דרך העצמאות 118, | |33411| 04-520437-9| גיורא לבלא (1976) בע"מ | חלפה | נתיב - | | ן המרכז הישראלי לצלוד | תושלה 6, ת"א [67218| 3 דוד אגם מחשוב מיד שניה בע"מ | | ן קט-0%5 | מסד 11, ת"א | 67060 | 1 נועם צור סי.אס.אי. - הנדסת | | עמק ברכה 25, ת,א | |67456| | 03-257469| צבי קוק מערכות מחשבים בע"מ | | | 05-257028| מרכז תעשיות עתירות | | סיבטל | מדע, קרית הטכניון, |31092| | 04-230476| מיכאל קסוביץ מערכות | חיפה | בע'"מ ן הקחרהה ה ח הרהה ההטטה הרהה ההה= 4:07 == | | | | 7-ה שם החברה | כתובת |מיקוד| טלפון | אלש הקשר | | | קרליבך 14, ת"א [64730| 03-266292-6| שמואל בראור סיסמל - שלטות וציוד | ההההחהההההההההחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחהחחחחההההההההחר------ לעיבוד נתונים בע"מ | החשמונאלם 91, ת"א |67011| 4 אלכס מוטללס | ו ו יחו | המגנים 41-39, חלפה |33265| 04-528251-3| עזרא דרור?ל סמת | מרכז כלל, משרד 745, |94342| 8])] סמל מצפל מחשבלם בע"מ | יפו 97, י-ם | | סקר - | סוקולוב 33, רמה"ש ‏ |472356| 3 לצחק חלדל מערכות מלדע בע"מ | | | ענב סלסטמס | דרך השלום 7, ת"א | 67892 | 1 רוגנל עגב פי.סל. סופט | בר כוכבא 8, ת"א | | 7!]! מברהם מלדן (5091 .6.ת) בע"מ | | פרודקט מחשבים בע"מ ‏ | דרך הים 120, חיפה |34748| 8 ל*הושע לצחליק | 8 | פרויקטה - | בזל 46, הרצליה | 46646 | 0 לולן משה תוכנה וארגון בע"מ ‏ | |: | 052-72868| פרן את מוטול - | ולצמן 12, גבעתיים |53104| 2 לרקוני רון י.א.מ בע"מ | ציוד - | דרך השלום 7, ת"א | |67892| 03-253358-9| להונתן תגר מערכות מחשב בע"מ | הההחהחהחההההחהההההההההההההחההההחהחההחההחהחהחההההההה------- | גאולה 25, חיפה | 33197 | 0)] משה שחר קומ - | דרך הרצליה 41, ת"א |69512| 9| גדל הדר/ שרות"? תוכנה בע"מ | | | 03-429588| דורון הרצקוביץ קומדעת - | כורזין 1, גבעתיים |35383| 3253-, רפ קפלן שווק תוכנה בע"מ | | | | שד' הנשלא, 56, חיפה|34643| 1 נחום שפליר קו מערכות | הדחחחחהחהההההחחההחחחחחחהחחההחחחחחחהחחחחחחחחחחחחההההההדהה--- | ת.ד. 2081, הרצליה | | 052-540132| *שעיהו מלמברג קונטאל - הנדסת | תוצרת הארץ 10, ת"א |67441| 42 חנוך גל מיכשור ובקרה בע"מ | קונטרול | ברודצקל 43, ת"א |61390| 1 בתלה מלשייף דאטה החחחהחח-החה-חהההחחחחחחדחחדחחחחחחחחחדחחקחחקחדקקקרקקקק---- ( לשראל) בע"מ | פל-ים 5, חיפה |33095 | 5 אלב מורלס קסי מערכות עלבוד | החשמונאים 9, ב"ב | |51262| | 03-704174| ב. ?. לול אינפורמציה בע"מ | | | - 08 - שם החברה | כתובת [מיקוד| טלפון || איש הקשר | קהם צעלם " | מונטפיורי 10, ת"א |61294| | 03-663721| רמי יגרמן קרית נוער ירושלים | | הרב פרנק 20, י-ם | |96386]| | 02-424462| גולדנברג נפתלל רסיטל מחשבים בע"מ | אבן גבירול 47, ת"א |64361| 6 לללל מרום | ן | 03-250089| שגב מחשבים | המרד 29, ת"א |61500| 1 קובל שגב שגיא מחשבלם | ארלוזורוב 18, ת"א |62489| | 03-224647| רמל דקל שדר - | שד' רוטשילד 2, ת"א |66881| | 03-654005| גיל פרלדמן לצרני תוכנה בע"מ | | | 03-653173| ש.ה. - | הלסינקי 24, ת"א |62996] | 03-263903| צוקר אהרון שרותי הנדסה בע"מ | | טשרניחובסקיל 35, [35709| 03-334780-1| גדעון לפבר שחף מחשבלם - | חיפה | | שרותי תוכנה בע"מ הההחהחחהההחהההחההההההההחהחחההחחחחהחהההההההההחהחקחחחקקהר--- תבונה - תעשיות תוכנה| ט?יבר 41, גבעתיים |53416| 8 אללעזר אגסל בע"מ (לשעבר לוגיקה) | | | תו"פ מערכות בע"מ | וילסון 8, ת"א | 65220| 7 בבל סגל תפן - תיכון, פיתוח | בן יוסף 8, ר"ג |[52474| | 03-738065| זהר הייבלום וניתוח מערכות לצו | | | 035-755373| תשתית - | טשרניחובסקי 11, [46499| 7 האריה חברה לסחר חוץ בע"מ | הרצליה | = 09 = פ ר ו פ י ל ה ח ב ר ו ת ה מ ש ת ת פ ו ת ב ס ק ר אדיונטיקס בע"מ החברה הוקמה בשנת 1982 ועוסקת במחשבים משנת 1982. כיום מועסקלם בחברה 60 עובדים, מהם אנשי חומרה: 2, תוכנה: 30 ומכלירות: 5. החברה משווקת תוכנה. חברת אדיונטלקס עוסקת בפילתוה תוכנה (מחולל יישומים -- 468ע6א14 401808 - לכתיבת לומדה) ופיתוח לומדה להוראה והדרכה במלקרו-מחשבים. החברה מפעילה צוות? תוכניתנים ומפתח? לומדה. עיקר המכירות הוא ?לצוא. א.ד.פ. - אלעזר דטה פרוססינג החברה הוקמה בשנת 1980 ועוסקת במחשבים משנת 1980. כיום מועסקים בחברה 12 עובדים, מהם אנשי תוכנה: 11 ומכירות:1. החברה משווקת ציוד ותוכנה. החברה משמשת 08% של "דיגיטל" למחשבי אגט ועוסקת בפיתוה תוכנה לפ פרוייקטים, ובשווק חבללות: פיננסית, כ"א, מלאי, טלקס ממוחשב, תמחיר, מחולל דו"חות אדר מחשבים החברה הוקמה בשנת 1972 ועוסקת במחשבים משנת 1972. כיום מועסקלם בחברה 8 עובדים, מהם אנשי תוכנה: 4 ומכירות: 1. החברה משווקת תוכנה. אדר מחשבים פעילה כלשכת שרות וכבית תוכנה ל-6ק-1.2.8. המערכות שבטלפולה הן במגוון רחב של נושאילם: הנה"ח, מלאי, מערכת שווק, מעקב אחר הזמנות היצור, מעקב אחר משלוחים, מעקב אחר הזמנות ומשלוחי יבוא, תוכנה לקלידה ‏ - צתעאם גַצַגכ, רוטינות לטפול בקבצ? 154% ועוד. אזימוט - תעשיות תכנה בע"מ החברה הוקמה בשנת 1983 ועוסקת במחשבים משנת 1985. כיום מועסקים בחברה 51 עובדים מהם אנשל תוכנה: 37 ומכירות: 8. החברה משווקת ציוד ותוכנה. אזימוט תעשלות תוכנה בע"מ הוקמה בלולי 1983 על בסיס של חברה "מי?גל הס שרות?ל תוכנה" שהוקמה בינואר 1979. החברה עובדת עם מחשבי ‏ *.ב.מ מסידרת: 85/38 , 85/36, 585/34 וכמו כן מחלקה ל-י.ב.מ./6ק. מערכות התוכנה מנהלות מלאי, יבוא ושיווק, הנהח"ש פיננסים, אחזקה, כח-אדם ועוד. לאזימוט סניף בחיפה וחברת בת בירושלים. = 5 א.י.א. מערכות לוח זמנים, יועצים בע"מ החברה הוקמה בשנת 1982 ועוסקת במחשבים משנת 1982. כיום מועסקים בחברה 4 עובדים, מהם אנשי תוכנה: 4. החברה משווקת תוכנה. חברת א.י.א. עוסקת בשלושה תחומלם הקשורים לניהול פרוי?קטים ממוחשב: * *עוץ - מתן שרותי ?עוץ משלימלם - לפי צרלכת משתמשי קצה - החל בתכנון ובקרת לוח זמנים, תקציב ומשאבים לפרוייקט בודד וכלה בתכנון והפעלת ניהול פרוייקטים במערכות 1.5.א. * תוכנה - המשך פיתוח של חבילת תוכנה - "פרוייקטור" - מערכת ליהול פרוילקטלם לפי שיסת נבתיב הקריטל, התאמות לצרכים מוגדרים ומימשקים למערכות אחרות. * שירותי מחשב - הרצת פרוייקטים בחבילת התוכנה הב"ל. התמחותה המלוחדת של החברה הוא בשילוב וניהול פרוייקטים במערכות אחרות (כגון: הנה"ח, כתב כמויות, עץ מוצר, תמחיר, רכש ומלאי) ובטיפול בפרוייקטים מגודל בינוני ומעלה. אל.אס.פל - קלדום מכירות לתעשלה בע"מ החברה הוקמה בשנת 1976 ועוסקת במחשבים משנת 1979. כיום מועסקים בחברה 11 עובדים, מהם אנשי תוכנה: 1 ומכירות: 3. החברה משווקת ציוד. חברת איל.אס.פי. בע"מ משמשת סוכנת של חברת סנטרוניקס ("65דַא80עא6₪".). אל.אס.פי. בע"מ מייצגת בנוסף את חברת 151 (.0א1 518₪%45צ5 מסגתתפצא1) מארה"ב אשר מייצרת מדפסות תואמות למערכות 3270 א%.1.5. בארץ הותקנו מאות מדפסות. אי.אס.פי. מליצגת גם את חברת "צ0106א28₪08 מפצא" מארה"ב, המליצרת מסופים למחשבים תואמים ל-220 על, 100 עץ ועוד, ובנוסף מחשבי 6קע-58צח התואמים את 60ק-.א.1.5. אי.בי.טי. (1.8.7) החברה לאמפורט החברה הוקמה בשנת 1954. כיום מועסקים בחברה 10 עובדים. החברה משווקת תוכנה. חברת .1.8.1 עוסקת ברלשום מדידה ובקרת תהליכים באמצעות מיקרו מחשב. כמו-כן עוסקת החברה בשווק מערכות תיב"ם וגרפיקה על מיקרו מחשבים. אי.טי.טל.אל מיקרופילם וטלקומוגניקשנס בע"מ החברה הוקמה בשנת 1974. כיום מועסקים בחברה 30 עובדים. החברה בותנת מיכלול שירותי זיעור מידע. היא עוסקת בייצור מלקרופיש מסרט? מחשב ובזיעור מסמכים ע"ג מיקרופיש ומיקרופילם. מפעל החברה נמצא בפעילות שוטפת 24 שעות בימ לאפשר ללקוחות קבלת עבודותיהם המצולמות על פיש מהיום למחר. מה, למעט שבתות וחגים, וזאת על מגנת וו .0 00| 0-ו = 11 - אלכות מחשבים החברה הוקמה בשנת 1977 ועוסקת במחשבים משנת 1977. כיום מועסקים בחברה 60 עובדים, מהם אנשי תוכנה: 10, תוכנה: 25 ומכירות: 25. החברה משווקת ציוד ותוכנה. חברת אלכות מחשבים מהווה שילוב של בית תוכנה למגוון מחשב* .1.8.8 וחברת שיווק. כבית תוכנה החברה מפתחת תוכניות הבילה לכל מחשבי .1.8.%4, החל מ-6ע דרך 36 ו-38 וכלה במחשבים גדולים. החברה מתמחה בשלושה סוגי פעילויות : א. מערכות תוכנה עיסקלות ב. מערכות תוכנה לסביבה משרדית ג. מערכות תוכנה לתקשורת החברה הלנה חברת שלווק ומהווה גם משווק מורשה למחשב האלשלי של .8א1.8.8. לגבי המ?לנב" מחשבים משמשת החברה סוכן מאושר של חברת %.1.5. איכות מלקרו מחשבים -₪- 777 החברה הוקמה בשנת 1983 ועוסקת במחשבים משנת 1983. כיום מועסקים בחברה 34 עובדים, מהם אנש" חומרה: 7, תוכנה: 4 ומכירות: 15. החברה משווקת צלוד ותוכנה. אינדקס - מערכות ושרותים בע"מ החברה הוקמה בשנת 1983 ועוסקת במחשבים משנת 1985. כיום מועסקלם בחברה 9 עובדים, מהם אנשל תוכנה: 5 ומכירות: 2. החברה משווקת תוכנה. חברת אלנדקס בע"מ עוסקת בנושא? תקשורת בין מחשבים בשלושה תחומלם: * מאגרי מלדע בי"ל 54585 ג41כ כולל שרותי, מלינוי, תחזוקה וכו'. * צאמץסמעזט כולל אספקת ציוד קצה ותוכנה. * טלקס ממוחשב על גבי מחשבי 880, 6ק-.1.8.%8 ו-םמקקג. איתם - תוכנה למ?קרו מחשבים (יונה) בע"מ החברה עוסקת במחשבים משנת 1982. כיום מועסקילם בחברה 10 עובדים, מהם אנשי חומרה: 1 תוכנה: 5 ומכירות: 2. החברה משווקת ציוד ותוכנה. חברת איתם מחשבים הלנה בית תוכנה ביסודו של לצחק יונה. החברה עוסקת בפיתוח והתקנת חבילות תוכנה לפלחל שוק שונים תוך התמקדות בנושאלם ספציפיים כמו ני*הול חברות הובלה, מערכי צ? רכב ומערכי מתן שרות, בנוסף לפיתוחים מיוחדים לתעשיה עם מערכות משולבות מחשב. = 12 ₪ אכיד - עיבוד נתונים בע"מ החברה נוסדה בשנת 1971 ועוסקת במחשבים משנת 1971. כיום מועסקים בחברה 8 עובדים, מהם אנשל תוכנה: 5 ומכירות: 1. החברה משווקת ציוד ותוכנה. חברת אכיד עוסקת בפיתוח תוכנה, בהתקנת מערכות תוכנה וחומרה במתקני הלקוחות, ובמתן שרותי ע?בוד נתונים באמצעות לשכת השרות שלה. י אלמוג מחשבים בע"מ התברה הוקמה בשנת 1972 ועוסקת במחשבים משנת 1972. כיום מועסקלם בחברה 35 עובדים, מהם אנשי חומרה: 20, תוכנה: 8 ומכירות: 4. החברה משווקת ציוד ותוכנה. אל-עד אלקטרוניקה החברה הוקמה בשנת 1976 ועוסקת במחשבים משנת 1976. כיום מועסקים בחברה 7 עובדים, מהם אנשי חומרה: 2, תוכנה: 2 ומכירות: 5. החברה משווקת ציוד ותוכנה. החברה עוסקת במכירת מערכות מיקרו-מחשבים לעסקים. במסגרת פעולתה הלא מסי?עת ללקוח פוטנציאלי לבחור מערכת מתאימה לצרכיו ולהדר*כו בהפעלתה. כמו כן מייצגת החברה את הלקוח כלפי *בואני הצלוד נותני השרות. א.מ. מחשבים ופיננסים בע"מ החברה הוקמה בשנת 1982 ועוסקת במחשבים משנת 1978. כיום מועסקים בחברה 6 עובדים, מהם אנשי תוכנה: 4 ומכירות: 2. החברה משווקת תוכנה. החברה עוסקת בפיתוח תוכנה למחשבל י.ב.מ. 5/36, 85/34 בתחום הפיננסי, ניהולי. כמו כן פיתחה החברה תוכנה למלקרו מחשבים י.ב.מ. 26 ו-260 6אג;% לניהול ספריות ווידאו. התוכנה פותחה בשיתוף חברת הסרטלם וההפקה האמרלקאלת "האחלם וורנר". בימים אלה משווקת התוכנה ע"י חברה אנגלית באנגליה ובמערב אירופה. כמו כן פיתחה החברה בשנה האחרונה תוכנה לניהול מחצבות ותוכנה לחישוב פחת למושבים וקיבוצים. = 15 = א.מ. מלחשוב בע"מ החברה הוקמה בשנת 1984 ועוסקת במחשבים משנת 1984. כיום מועסקלם בחברה 10 עובדים, מהם אנשי חומרה: 4, תוכנה: 3 ומכירות: 1. החברה משווקת צלוד ותוכנה. החברה מליצגת בישראל מספר חברות ציוד ותוכנה לשוק ההנדסלי/גרפי/טכני וביניהן סא1 5 דא אטס5. החברה מספקת ללקוחותיה שירותים מלאלם החל משלב תכנון הללשום וכלה בתחזוקה ובסיוע תוכנה וחומרה. אסכולה בע"מ החברה הוקמה בשנת 1983 ועוסקת במחשבים משנת 19835. כיום מועסקלם בחברה 12 עובדים, מהם אנש" חומרה: 2, תוכנה: 4 ומכלרות: 2. החברה משווקת צלוד ותוכנה. ארגון ומדעי נהול *ועצים בע"מ החברה הוקמה בשנת 1970 ועוסקת במחשבלים משנת 1970. כיום מועסקלם בחברה 100 עובדים, מהם אנש" תוכנה: 25. החברה משווקת תוכנה. החברה נותנת שרותים משולבים - נתוח צרכים, נתוח מערכות, תכנות, שרותי קלט פלט, שרותלם לוגיסטלים להקמת בסיסי נתונים וכיוצ"ב..: שרותי החברה בתחום עבוד הנתונים ניתנים לנתוהח בשילוב עם שרות? *עוץ בנושאל הנדסת תוכנה ונהול, מדעי הנהול והחברה. האפשרות למתן שרותים משולבים כנ"ל מעניקה לחברה את *תרונה הלחס?ל. אשד מהנדסים ויועצים החברה הוקמה בשנת 1972 ועוסקת במחשבים משנת 1972. כיום מועסקים בחברה 100 עובדים. תחומי פעללות החברה: הנדסת תעשיה וניהול, כלכלה, ארגון, נ*הול פרויקטלם ושיווק, לעוץ בבחירת מחשב ותוכנה וניהול ותפעול מחשבים במשרד הלקוח. בינה מחשבים בע"מ (גַא51) החברה הוקמה בשנת 1983 ועוסקת במחשבים משנת 1983. כיום מועסקים בחברה 4 עובדים, מהם אנשל תוכנה: 2 ומכירות: 1. החברה משווקת תוכנה. החברה מלצגת את מוצר? קוגנוס בארץ. חכרת קוגנוס (05א000) הינה אחת החברות המובילות בשפות מהדור הרביעי על מיני מחשבים. = 14 = במברגר-רוזנהיים בע"מ החברה עוסקת במחשבלם משנת 1980. כיום מועסקים בחברה 40 עובדים. החברה משווקת ציוד ותוכנה. החברה מתמחה בפתרון בעלות של לקוחותיה. אוטומציה משרדית הינה שללוב של מערכות חומרה, תוכנה, כח אדם המפעיל את המלכון (מחשבים) ונוהלי עבודה נכונים, כל האלמנטלם האלו נלקח?לם בחשבון בתכנון מערך המשרד הממוחשב של לקוחותינו. ב.ג. שרותי-ניהול התברה הוקמה בשנת 1980 ועוסקת במחשבים משנת 1980. כיום מועסקים בחברה 9 עובדים, מהם אנשי חומרה: 1, תוכנה: 2 ומכירות: 1. החברה עוסקת בשלושה תחומלם עיקרלים: 1 יעוץ בתחומי הנהול, התעשלה, הכלכלה, הפיננסים, התנהגות אירגונית ונלהול פרוייקטים בתחומים אלה. 2 ביתוח מערכות לעיבוד נתונים, פיתוח מערכות ממוחשבות ומתן שרותי מחשב, *עוץ לחברות ועסקים בהסבה לענ"א, בחירת תוכנה וציוד, פיתוח הקמה וניהול. 5 שרותי גיוס מיון והשמה למנהלים ולעובדים מקצועיים בכירים כולל אנבשל ענ"א ומחשב. בשן - בקרה שללטה ונהול בע"מ החברה הוקמה בשנת 1977 ועוסקת במחשבים משנת 1977. כיום מועסקים בחברה 16 עובדים, מהם אנשי תוכנה: 15. החברה משווקת תוכנה. חברת בשן מתמחה בתוכנה למערכות משובצות מחשב הפועלות בזמן אמת, כגון מכשירל דימוי לאמון (סלמולטרים), מערכות בקרה ומערכות תקשורת. החברה מבצעת פיתוח תוכנה בכל השלבים, אפיון תכנון ובצוע עד להתקנה ועד בכלל. בדרך כלל העבודה מתבצעת במפעל המזמין. החברה מתמחה בתוכנה למיקרו מחשבים ומלני מחשבים. גביש החברה הוקמה בשנת 1979 ועוסקת במחשבים משנת 1979. כיום מועסקים בחברה 10 עובדים, מהם אנשי חומרה: 3, תוכנה: 6 ומכירות: 1. החברה משווקת צלוד ותוכנה. = 315 = גיון ברייס (גלסגו) בע"מ החברה הוקמה בשנת 1981 ועוסקת במחשבים משנת 1981. כיום מועסקלם בחברה 19 עובדים, מהם אנשי תוכנה: 16 ומכירות: 1. החברה משווקת תוכנה. גטר מחשבלם אלשיים (2000) בע"מ החברה הוקמה בשנת 1983 ועוסקת במחשבים משנת 1983. כיום מועסקים בחברה 16 עובדים, מהם אנשל חומרה: 4, תוכנה: 3 ומכירות: 5. החברה משווקת ציוד ותוכנה. חברה לשווק מחשבים יבמ ואפל, תוכנה וציוד פריפריילי. החברה הוקמה בשנת 1984 ועוסקת במחשבים משנת 1984. כיום מועסקים בחברה 110 עובדים. החברה משווקת ציוד ותוכנה. 5 הלא המפלצה הבלעדית של חברת היולט פקארד בישראל. דיגיטל מחשבים בע"מ החברה הוקמה בשנת 1973 ועוסקת במחשבים משנת 1973. כיום מועסקים בחברה 250 עובדים, מהם אנשי חומרה: 85, תוכנה: ‏ 52, מכירות: ‏ 42 ושלווק: 8. החברה משווקת ציוד ותוכנה. דיגיטל הינה לצרנית המחשבים השביה בגודלה בעולם. דיגיטל מייצרת מערכות מחשבים, ציוד היקפי, מערכות תקשורת, מוצרי תוכנה ואביזרלם. דיגיטרוניקס ישראל בע"מ החברה הוקמה בשנת 1975 ועוסקת במחשבים משנת 1975. כיום מועסקים בחברה 50 עובדים. החברה משווקת תוכנה. דיגיטרוניקס מפתחת ומליצרת מערכות מבוססות מ?קרו מחשבים ובעיקר קוו מוצרלם רחב של מכשלרים לצריכת זכרונות אלקטרונילם ורכיבים .לוגיים ( 5 סק 06 ₪ 2₪08). דיגיטרוניקס גם משווקת חבילות תוכנה לתכנון רכיבלם לוגיים (געע ,240) עבור מחשבים 26 18% ו-אגץ. ה ...ור ויו ה - 16 - דינם מערכות בע"מ החברה הוקמה בשנת 1983 ועוסקת במחשבים משנת 1985. כיום מועסקים בחברה 6 עובדים. החברה משווקת תוכנה. חברת דלנם מערכות עוסקת בפיתוח ושיווק מערכות ניהול ממוחשבות לתעופה, בתחום שבין נחיתת המטוס להמראתו, ובתוך כך נהול לוח זמני טיסות, נהול פעילויות קרקע, מערכת מסוף לע?בוד נתונים, מערכת אוטומטית לבדיקת חשבונות ספקים, ומערכת נהול מטען אוירל. בנוסף פיתחה החברה מערכת לנהול תיירות נכנסת ומערכת לנהול מלאל ומכירת רכב. החברה הוקמה בשנת 1982 ועוסקת במחשבים משנת 1982. כיום מועסקים בחברה 12 עובדים, מהם אנשי חומרה: 5 ותוכנה: 7. החברה משווקת תוכנה ומערכות. דיקלה מחשבים ומערכות בע"מ עוסקת ב-2 תחומים: זמן-אמת ותוכנה ל-6ק 18%. פתוהח המערכות נעשה תוך דגש על מקצועניות: איפיונים, מפרטים מלאים ובדיקות קבלה. * בתחום זמן-אמת דיקלה מתמחה במלקרו מחשבים ומבצעת פרוייקטים בשלימות הכל משלב ההגדרה והאיפיון. * בתחום התוכנה ל-6ק2 18% דיקלה מפתחת מערכות מושלמות תוך שימוש בשפות תכנות עיליות וכלי פיתוח מתקדמים. החברה משלבת פילתוח פרוייקטים בהזמנה יחד עם פיתוח עצמל של מערכות. דלתה - חברה למסחר בע"מ כיום מועסקים בחברה 100 עובדים, מהם אנשי חומרה: 60, אנש תוכנה: ‏ 20 ואבשל מכירות: 10. החברה הלנה חברת בת של אוליבטל. החברה מספקת ציוד ותוכנה. החברה הינה סניף של חברת אוליבטי העולמית במיזוג עם ‏ 8181 האמרלקאית, ומשווקת ציוד להנהח"ש וציוד משרדי (מכונות כתיבה), חומרה ותוכנת מחשבים -- מלני ומיקרו מחשבים. מרכז החברה ברמת-גן ולה שלושה מרכזים. החברה נהנית מגיבוי חזק של חברת האם, כולל תמלכה בעברית במוצרים המקורלים. = 7: דרור מערכות תקשורת בע"מ -₪-₪ 777 החברה הוקמה בשנת 1980 ועוסקת במחשבים משנת 1980. כיום מועסקלם בחברה 8 עובדים, מהם אנשי חומרה: 8. החברה משווקת ציוד. החברה עוסקת בהתקנת מערכ?ל תקשורת ממוחשבים ובמכירת צלוד עזר לתחום זה. ההתקנה כוללת הנחת צנרת, כבלים, לוחות מ?תוג, אביזרי קצה למינהם (קונקטורלם) וכו'. כמו כן מכלרות מהמלאי ואביזר? עזר לתקשורת ממוחשבת. החברה המרכזית לתכנה ואוטומצלה בע"מ (0584) החברה הוקמה בשנת 1969 ועוסקת במחשבים משנת 1969. כיום מועסקים בחברה 90 עובדים. החברה משווקת צלוד ותוכנה. החברה המרכזית לתכנה ואוטומציה בע"מ (054) משלבת תחת גג אחד בית תכנה ומערכות, שירותי הפעלת מרכזי מחשבים, לשכת שירות ושירותי קלידה. החברה מתמחה בפלתוה תוכנה בתחומלם: תעשליה, רפואה וברלאות והמשרד הממוחשב. טכנולוגיה מתקדמת בע"מ החברה הוקמה בשנת 1969 ועוסקת במחשבים משנת 1969. כיום מועסקלם בחברה 400 עובדים, מהם אנש?ל תוכנה: 380 ומכלרות: 20. החברה משווקת תוכנה. עיסוקה העיקרל של החברה הינו בתחום התוכנה. בתחום זה נותנת החברה פתרונות ללקוחות בארץ ובחו"ל. הפתרונות הם במסגרת פרוייקט או מוצר תוכנה. לחברה נציגויות של חברות תוכנה מרחב* העולם. הפרוי?קטלם מחולקים לשני סוגים: פרוללקטלם בתחום זמן אמת ובתחום עבוד נתונלם מנהלי. לחברה בסיס לקוחות רחב מכל תחומי המשק ומכל מגוון המחשבים. טריפל-די בע"מ החברה הוקמה בשנת 1978 ועוסקת במחשבים משנת 1978. כיום מועסקים בחברה 70 עובדים, מהם אנשי חומרה: 12, תוכנה: 24 ומכלרות: 15. החברה משווקת צלוד ותוכנה. = 16 = י.א. מלטווך ובניו בע"מ - 608א החברה הוקמה בשנת 1933 ועוסקת במחשבים משנת 1958. כיום מועסקים בחברה 300 עובדים. החברה משווקת ציוד ותוכנה. חברת נ.סי.אר עוסקת בשלווק, פיתוה ואחזקה טכנית של מערכות מחשבים, מערכות כלליות ויעודיות של ציוד ותוכנה לענ"א ולתקשורת נתונים, נותנת שירותל". ענ"א כלליים - תכנון, תכנות, יישום ופיתוח תוכנה ייעודית, כולל גם בשיטת צמא-אפטץע. לחברה סניפים בת"א חיפה ובאר שבע. יבמ (.א.1.5) ישראל בע"מ החברה הוקמה בשנת 1950 ועוסקת במחשבים משנת 1950. כיום מועסקים בחברה כ-1000 עובדים. החברה משווקת ציוד ותוכנה. חברת יבמ ישראל, שנוסדה לפני 35 שנים, משווקת בישראל מגוון רחב של מערכות, מוצרים ושרותים המיועדים, רובם ככולם, לטיפול במידע, בנתונים ובתמל?לים. רשימת המוצרים והשרותים כוללת מערכות מחשב ועיבוד נתונים לסוגיהם השונים, מערכות וציוד הקפי, מערכות תוכנה, שירותים טכניים, שרותי הדרכה, שרותל לשכת-שרות, שרותי ספרות מקצועית, חלפים, אביזרי עזר וכו'. מרכזה של יבמ ישראל בבית יבמ בתל אביב, שם מרוכזים רוב משרדי החברה ומתקני השרות. לחברה גם סביפים בחיפה ובירושלים, המטפלים בלקוחות באזורים אלה. לחברה 8 משווקים מורשים למחשב האלשי, המשווקים את כל דגמי המחשב האלשי של יבמ ויחילדותיו הנלוות. יוזמה מחשבים בע"מ החברה הוקמה בשנת 1981 ועוסקת במחשבים משנת 1981. כיום מועסקים בחברה 30 עובדים, מהם אנשל חומרה: 6, תוכנה: 6 ומכירות: 15. החברה משווקת ציוד ותוכנה. חברת יוזמה מחשבים הוקמה ב-1981 ע"י מר סידני דרלב ומר ניר מנחם. חברת יוזמה הינה נציגת חברות דיגיטל, 27/8 בירושלים ות"א ונציגת אלכות. מטרת החברה הינה פתרון כולל ללקוח (ברמת משתמש בודד או רב משתמשים מיקרו ומלני מחשבלם). לחברה בית תוכנה. יועד מחשבים בע"מ החברה הוקמה בשנת 1982 ועוסקת במחשבים משנת 1982. כיום מועסקים בחברה 7 עובדים, מהם אנשל חומרה: 1, תוכנה: 5 ומכירות: 1. החברה משווקת תוכנה. החברה מתמחה בפיתוח חבילות תוכנה למיני ומיקרו מחשבים בנושאי שכר, איסוף שעות עבודה והבה"ח. = 19 = ללן - משקי תנועת המושבים החברה הוקמה בשנת 1969 ועוסקת במחשבים משנת 1969. כיום מועסקלם בחברה 100 עובדים, מהם אנש?ל חומרה: 5, תוכנה: 45 ומכירות: 4. החברה משווקת ציוד ותוכנה. לענ"א - אלסוף נתונים ומערכות תעשיתיות בע"מ החברה הוקמה בשנת 1984 ועוסקת במחשבים משנת 1984. החברה משווקת ציוד ותוכנה. החברה הלא חברת בת של יענ"א מחשבים בע"מ. החברה נותנת פתרון של אלסוף נתונלם בזמן אמלתי ועיבודם. הפתרון כולל מחשב, צלוד איסוף נתונים מתוצרת אלתא, ותוכנה שמותאמת לצרכי הלקוח. החברה משווקת מכשיר האוסף נתוני תדלוק ישירות ממשאבת הדלק ומעבד אותם, וכן מעביר אותם על מדיה מגנטית לעיבוד נוסף במחשב. לענ"א מחשבים (1973) בע"מ החברה הוקמה בשנת 1973 ועוסקת במחשבים משנת 1973. כיום מועסקים בחברה 170 עובדים, מהם אנשל תוכנה: 25 ומכירות: 8. החברה משווקת צלוד ותוכנה. חברת *ענ"א הוקמה בשנת 1973 ומשלבת בתוכה את כל מגוון שרותי המחשב. *ענ"א מספקת שרותר תיפעול מותקן על ידי מינ* מחשבים. החברה מספקת שרותי מחשב הכוללים: מלני מחשבים של דטה ג'נרל עם תוכנה - מיני ניהולית, בשיטת ניהול מותקן במשרדי הלקוח. 5 לשכת שרות יענ"א על מחשבי דטה ג'נרל ואלבלט. * שרותל תיקשורת על מחשבי 8,000 שא, 10,000 טא, 6,000 עע, מסוף בבית הלקוח, בעלות חודשית נמוכה, אשר מחובר למחשב המרכזי הגדול ב*ענ"א. החברה הוקמה בשנת 1970 ועוסקת במחשבים משנת 1970. כיום מועסקים בחברה 55 עובדים, מהם אנשי חומרה: 12, תוכנה: 5 ומכירות: 4. החברה משווקת ציוד ותוכנה. החברה הינה נצלגה של מספר חברות המייצרות מגוון נרחב של מסופים, מדפסות, ציוד פריפרלי מגוון וכמו כן מחשבי 41680 ו-6ק 680זא. החברה משווקת ציוד תואם לכל חברות המחשבים הידועות. כמו כן החברה הנה נציגה של חברת טאצפאטך המאגדת עשרות רבות של בתי תוכנה מן המעולים בעולם, כגון: 1418-א258410 ,10105 ,0מק 1080א ,10805077 ועוד ועוד. - 20 - כלל מערכות (1969) בע"מ התברה הוקמה בשנת 1969 ועוסקת במחשבים משנת 1969. כיום מועסקים בחברה 118 עובדים, מהם אנשי תוכנה: 69, תוכבנה: 55 ומכירות: ל. התברה משווקת צלוד ותוכנה. החברה הינה חברת בת של כלל מחשבים. "כלל מערכות" פועלת בארץ מזה 15 שנים, והיא נציגתה של חברת 508800045. .החברה פעילה בכל תחום המחשבים - החל במיקרו, עבור דרך מחשבים לתקשורת, תעשיה ואלסוף נתונים וכלה ב-₪58א84קא441 גדולים. החברה נמנית על קבוצת "כלל". כרמון - מערכות מידע וניהול החברה הוקמה בשנת 1982 ועוסקת במחשבים משנת 1982. כיום מועסקים בחברה 10 עובדים, מהם אנשי תוכנה: 7 ומכירות: 1. החברה משווקת תוכנה. החברה מתמחה במערכות מידע וניהול ממוכנים לפרוייקטים. החברה פיתחה מוצרי תוכנה לנליהול פרוייקטים בעזרת מיקרו מחשבים מסוג ‏ 26 אפד ומחשבים אחרים. בנוסף עוסקת החברה בסיוע ויעוץ ל"החדרה" והפעלה של מערכות ממוכנות. לאמדא מחשבים בע"מ החברה הוקמה בשנת 1982 ועוסקת במחשבים משנת 1982. כיום מועסקים בחברה 12 עובדילם, מהם אנשי חומרה: 2, תוכנה: 2 ומכירות: 8. החברה משווקת צלוד ותוכנה. חברת לאמדא מחשבים מתמחה במיקרו מחשבים. שטחי הפעילות העיקריים הם מערכת החינוך והבריאות וכן חברות עתירות ידע. החברה היא נצלג מורשה להפצת מחשבי 8 זעץ. לביא מחשבים בע"מ החברה הוקמה בשנת 1983 ועוסקת במחשבים משנת 1983. כיום מועסקים בחברה 8 עובדים, מהם אנשי תוכנה: 6 ומכירות: 2. החברה משווקת ציוד ותוכנה. החברה עוסקת בפתוח מערכות תוכנה למיקרו מחשבים, בנושא אסוף, חשוב ונתוח נתוני נוכחות, ייצור, שכר וקשר עם ציוד אסוף נתונים ממוחשב. שפת התכנות שהחברה עובדת איתה - פסקל. החברה עוסקת בעיקר בתוכנה לאסוף חשוב ונתוח שעות עבודה. = 01 ₪ ל.ג. מערכות תכנה בע"מ החברה הוקמה בשנת 1980 ועוסקת במחשבים משנת 1980. כיום מועסקים בחברה 8 עובדים, מהם אנשי תוכנה: 7 ומכירות: 1. החברה משווקת ציוד ותוכנה. החברה עוסקת בפיתוח ותכנות חבילות תוכנה לטיפול במלאל, שיווק, הנהח"ש וקרלאת מונל מים/גז. החברה עוסקת בשיווק החבילה ואחזקתה אצל לקוחות ופתוה נוסף עפ"? הצרכלם האופיניים לאותו לקוח. לוז תעשיות לשראל בע"מ החברה הוקמה בשנת 1979 ועוסקת במחשבים משנת 1981. כיום מועסקים בחברה 150 עובדלם, מהם אנשל חומרה: 10, תוכנה: 5 ומכירות: 3. החברה משווקת צלוד ותוכנה. החברה מתכננת ומליצרת מערכות להפקת חשמל וקטור מאנרגיית השמש. המערכות נשלטות ע"ל מחשב מרכזי ורשת מחשבים מקומיים המפקחים על יחידות הקולטות את אנרגיית השמש. כל הציוד והתוכנה במערכות פותח ע"* "לוז". כל מערכת הילא מערכת צאא-אאטחך הכוללת צלוד ותוכנה ביחד. לוטוס אלקטרונ*קה בע"מ החברה הוקמה בשנת 1981 ועוסקת במחשבים משנת 1981. כיום מועסקים בחברה 10 עובדים, מהם אנשי חומרה: 1 ותוכנה: 8. החברה משווקת תוכנה. לוטוס אלקטרוניקה הלנו בית תוכנה, המפתח ומתאלם תוכנה לפ? דרלשות הלקוח. עוסק בניתוח מערכות, ?עוץ, הדרכה ולווי בפרויקטים לעליבוד נתונים. לירז מערכות החברה הוקמה בשנת 1985 ועוסקת במחשבים משנת 1983. כיום מועסקים בחברה 25 עובדים, מהם אנש?ל חומרה: 1, תוכנה: 18 ומכירות: 3. החברה משווקת תוכנה. החברה עוסקת בתוכנה וביישום מערכות ופתוח חבילות תוכנה ופרוייקט?לם "תפורים" לפ? דרישות הלקותח. התמחות החברה בעיקר במחשבי 19%: 5/36, 5/38, 6ק-184. = 22- = לנגרמן-דרומי בע"מ החברה הוקמה בשנת 1975 ועוסקת במחשבים משנת 1975. כיום מועסקים בחברה 22 עובדים, מהם אנשי חומרה: 2, תוכנה: 10 ומכירות: 2. החברה משווקת ציוד ותוכנה. החברה הוקמה כלשכת שרות ובית תוכנה ומתמחה במיקרו ובמיני מחשבים ואספקת תוכנה. לרגו מחשבים בע"מ החברה הוקמה בשנת 1983 ועוסקת במחשבים משנת 1985. כיום מועסקים בחברה 58 עובדים, מהם אנשי תוכנה: 17 ומכירות: 7. החברה משווקת ציוד ותוכנה. לרגו מחשבים היא חברה מקבוצת לרגו העוסקת בהתקנת מחשבי יבמ 26 למגוון גדול של לקוחות. לחברה מרכז בתל אביב וארבעה סניפים: ירושלים, חיפה, נתניה ובאר שבע. כל אחד מהסניפים מתפקד כמוקד שווק, מעבדה ותמלכת תכנה איזורי. תאום פעילות הסניפלם נעשה במרכז הארצי בתל אביב. לשם-אילת מערכות מידע בע"מ החברה הוקמה בשנת 1979 ועוסקת במחשבים משנת 1979. כיום מועסקים בחברה 10 עובדים, מהם אנשי תוכנה: 7 ומכלרות: 2. החברה משווקת ציוד ותוכנה. חברת לשם-אללת מערכות מידע בע"מ הינה בית תוכנה המתמחה בפתוח מערכות בנקאלות ומערכות שיווק ונהול על מחשבי 18%. החברה פיתחה ומשווקת חבילת תוכנה 'מכלול" הפועלת על מחשבי 5/34 % ו-5/56 18% ונותנת פתרון כולל לנהול חברות שווק וילצור. מגטרון אלקטרוניקה ובקרה בע"מ החברה הוקמה בשנת 1972 ועוסקת במחשבים משנת 1979. כיום מועסקילם בחברה 15 עובדים, מהם אנשי חומרה: 3, תוכנה: 1 ומכירות: 2. החברה משווקת ציוד ותוכנה. חברת מגטרון עוסקת ביצור ושיווק ציוד לבקרה תעשייתית. אחד הילשומים הינו מערכת לאיסוף נתונים ורישום. המערכת מבצעת ניתוח של הנתונים, העברה להדפסה בפורמטים מוגדרים וקשר עם מחשב מרכזי. כמו כן מליצרת מגטרון בקרלם מתוכנתים ונמצאת בקשר בנושא זה עם חברת אס0צאטלאם ארה'ב, וכן מערכות התרעה ממוחשבות. פעילות נוספת היא יצוג ציוד לקריאה, פענוח ועיבוד נתונים של 00285 88%. הצלוד הוא מתוצרת חברת 4116א-4-א4אפ. 25 = מ.ג.מ מחשוב גרפי מתקדם בע"מ החברה הוקמה בשנת 1982 ועוסקת במחשבים משנבת 1982. כיום מועסקים בחברה 10 עובדים, מהם אנשלי תוכנה: 4 ומכירות: 4. החברה משווקת ציוד ותוכנה. החברה נוסדה כדי לעסוק בתחום הגרפיקה הממוחשבת על גב? מל?קרו מחשבים. בתחילת 1982 נתמנתה החברה כנציגתה בישראל של חברת א4010285% האמריקאית (העוסקת בפיתוח ושווק תוכנת תיב"מ בשם 2ג4010-6). בנוסף לתיב"מ עוסקת החברה בעיבוד תמונות צילום וסרלקה בעזרת מחשב וחיבור תוכנות שרטוט לתוכנות ניהוליות שונות. מוטורולה - אלקטרוניקה והנדסה כיום מועסקים בחברה 1500 עובדים. החברה משווקת ציוד. מוניטין מערכות מידע בע"מ החברה הוקמה בשנת 1982 ועוסקת במחשבים משנת 1982. כיום מועסקלם בחברה 26 עובדים, מהם אנשל תוכנה: 22 ומכירות: 2. החברה משווקת תוכנה. מוניטין מערכות מלדע מספקת מגוון של שירותי ענ"א למספר ‏ רב של המשק השונים. תחומל הפעילות העיקרלים של החברה: 1. פיתוח חבילות תוכנה מתקדמות על מחשבים 18%. 2 כתיבת תוכנה יחודית למשתמשלם. 3. שרותי מחשב בתקשורת (8א21-א0). 4. שרותי לשכת שרות במנות (82103). מור מחשבים החברה הוקמה בשנת 1980 ועוסקת במחשבים משנת 1980. החברה משווקת ציוד וחומרה. לקוחות במגזרל 4 ₪ מידן מחשבים בע"מ החברה הוקמה בשנת 1982 ועוסקת במחשבים משנת 1975. כיום מועסקילם בחברה 82 עובדים, מהם אנשי חומרה: 24, תוכנה: 25 ומכירות 21. החברה משווקת ציוד ותוכנה. חברת מידן מחשב לם בע''מ הינה הנציגה של חברת המחשב לם 868 אסז.א5סקא+ התמטצטאסגא שהיא מיצרניות המחשבים הגדולות ביותר בעולם. חברתנו פועלת כחברה הנותנת פתרון מלא< לצרכן המחשב. פתרון ‏ זה מורכב משלושה אלמנטים מרכז?ים: ציוד, תכנות וסיוע ביישום המערכת. התברה משווקת מגוון רחב של מערכות מחשבים, החל ממיקרו מחשב לשימוש הלקוח הקטן ועד מערכות הסופר מ?ני ומערכות המחשבים הגדולים לשמוש מסחרי ומדעל. לחברה צוות טכנאי שירות העומדים לרשות הלקוחות. דגש מלוחד שמה החברה על הטיפול בלקוחותיה לפני ההתקנה ואחריה וזאת על יד" קיום הדרכה כללית וספציפית, השתלמויות וימיל עיון בנושאים וברמות שונות, אספקת ספרות מקצועית, *עוץ בתחום שיפור נצילות המערכת ועדכון שוטף בתחום חידושי התכנה והציוד. למידן חברות בת שמטרתן להשלים את הצרכים של הלקותה להקמת מתקן מחשוב משוכלל והמתמחות בשווק מדפסות איכות מתוצרת (/טאצמא0ה, 1800ע ו-8058, צגים מתוצרת אמאתטפצס, וציוד עזר למחשוב. מח מערכות מחשבים בע"מ החברה הוקמה בשנת 1983 ועוסקת במחשבים משנת 19835. כיום מועסקים בחברה 11 עובדים, מהם אנשי חומרה: 5, תוכנה: 1 ומכירות: 1. החברה משווקת ציוד. החברה עוסקת כיום בייצור של מחשב מח-88 וכרטיסים עבור מחשבי 18%. המערכת פותחה בשיתוף עם חברת נטרוניקס בארה"ב. המחשב הינו מיקרו מחשב. החברה עוסקת באופן שוטף בפיתוח ויצור של המערכת. מחשבת תכנה בע"מ החברה הוקמה בשנת 1981 ועוסקת במחשבים משנת 1981. כיום מועסקים בחברה 23 עובדים, מהם אנשי תוכנה: 16 ומכירות: 3. החברה משווקת ציוד ותוכנה. החברה מפתחת ומתאלמה מערכות תוכנה למגוון סוגי צלוד. כמו כן משמשת החברה ספקלת משנה של לבואנל ציוד ומוכרת מערכות בשיטת צטא-א108, הכוללת אחריות לחומרה ותוכנה. סוגי הציוד בהם מטפלת החברה הלנם 18%4, א6א, 6סכ, 1080א-גהלג. = 25 = מיחשוב מערכות מידע בע"מ החברה הוקמה בשנת 1977 ועוסקת במחשבים משנת 1977. כיום מועסקים בחברה 30 עובדלם, מהם אנש" תוכנה: 24 ומכירות: 2. החברה משווקת תוכנה. מ?לחשוב מערכות מידע בע"מ הינה בית תוכנה ולשכת שירות. מלחשוב מתמחה בהקמת והפעלת מערכות מלדע בתחום עיבוד הנתונים המנהל?*, כולל בדיקת צרכים וארגון תוך שמוש במתודולוגיות וטכנולוגיות חדישות. מיחשוב מתמחה בציוד יבמ ומקיימת הסכם סיוע משלים בשווק עם חברה זו. כמו כן פיתחה מערכות על מחשבי 823000 ו-מאזאק. בלשכת השרות מופעל מחשב יבמ מסדרת 38, המשמש לפתוה תוכנה ולשרות ללקוחות, חלקם בתקשורת לשירה למשרדי החברה. במיחשוב מופעלת מחלקה ספציפית העוסקת בפתוח תוכנה לנקודות מכירה של יבמ מדגם 0 בנושאילי: נהול החנות, מכירות, מלאי והזמנות. מיעד מחשבים החברה הוקמה בשנת 1975 ועוסקת במחשבים משנת 1975. כיום מועסקילם בחברה 25 עובדים, מהם אנש? תוכנה: 22 ומכירות: 35. החברה משווקת תוכנה. מ.י.פ מערכות מחשבים בע"מ החברה הוקמה בשנת 1979 ועוסקת במחשבים משנת 1979. כיום מועסקים בחברה 13 עובדים, מהם אנשי חומרה: 2, תוכנה: 6 ומכירות: 2. החברה משווקת צלוד ותוכנה. מ.י.פ מתמחה באספקת מערכות צמא-א108 למשתמשים מסחריים ותעש?לתיים, המבוססות על מחשבי 41080 50288 מתוצרת 81705 ארה"ב. מערכות התוכנה המוצעות הן מפלתוח עצמל של צוות התוכנה של החברה ונהנות מהמשך תמיכה ופיתוח שוטפים. מאפיין עיקרי של מערכות 1080א 50288 הינו *כולתן לתמוך ברלבוי מסופילם ומדפסות ובמשימות תקשורת נוספות. מליקרו מחשבים (י-ם) 1982 בע"מ החברה הוקמה בשנת 1982 ועוסקת במחשבים משנת 1978. כיום מועסקים בחברה 15 עובדים. החברה משווקת ציוד ותוכנה. = 26 = מיקרונט בע"מ החברה הוקמה בשנת 1982 ועוסקת במחשבים משנת 1982. כיום מועסקים בחברה 8 עובדים, מהם אנשל חומרה: 3, תוכנה: 3 ומכירות: 2. החברה משווקת ציוד ותוכנה. החברה מתמחית במסופים ניידים ובציוד לקריאת בר קוד. ישומי המסופונים הם: ספלרות מלאי, מעקב אחר מטענים, קבלת הזמנות מחנויות, אספקה והוצאת חשבונית אצל הלקות. החברה פיתחה ומליצרת את הציוד הנ"ל. מל"ל מיקרו מחשבים (1984) בע"מ החכרה הוקמה בשנת 1984 ועוסקת במחשבים משנת 19635. החברה משווקת ציוד ותוכנה. חברת בת מלאה של מל"ל תעשיות תוכנה ומחשבים בע"מ. החברה עוסקת בשווק מליקרו מחשבים מתוצרת יבמ, כמשווק מורשה של יבמ. כמו כן משווקת בישראל את רשת תקשורת 5.. החברה משווקת תוכנות המלוצרות בבית מל"ל וכן תוכנות אחרות בשוק. מלם מערכות בע"מ החברה הוקמה בשנת 1954 ועוסקת במחשבים משנת 1954. כיום מועסקים בחברה 320 עובדים, מהם אנשי תוכנה: 200 ומכלרות: 10. החברה משווקת תוכנה. מלם מערכות הינה חברה ממשלתית המשלבת שרותי תוכנה ולשכת שרות. החברה מפעללה בעיקר מערכ?* מידע לאומלים גדולים ונותנת שרות* יעוץ פקחים, ניתוח מערכות, פיתוה תוכנה והפעלה עבור מגוון לקוחות, בעיקר מהסקטור המוסדי. אחד היישומים העיקריים כיום הוא מערכות משולבות מיקרו/מיני ומערכות מרכזיות. לחברה נסיון רב במחשבי יבמ גדולים וכן במערכות 5/38, יבמ 60ע2, ניקסדורף תסא, זז ואחרים. מ.מ. מערכות מידע בע"מ החברה הוקמה בשנת 1972 ועוסקת במחשבים משנת 1972. כיום מועסקים בחברה 61 עובדים, מהם אנשי חומרה: 19, תוכנה: 21 ומכירות: 11. החברה משווקת ציוד ותוכנה. החברה מפיצה מערכות דטפוינט וקרוממקו, צגים מתוצרת מאט0 ו-118088 ₪8%], תואמל דיגיטל ואחרלם. מדפסות מתוצרת ₪א0) ופ'וגידו. בתחום התוכנה מפיצה החברה אפליקציות ענ"א ומערכות 5א1אעט. = 27 = מפעיל בע"מ החברה הוקמה בשנת 1939 ועוסקת במחשבים משנת 1979. כיום מועסקילם בחברה 100 עובדים. החברה משווקת צלוד ותוכנה. החברה מיבאת מ*כון וציוד משרדי מגוון: מכונות להעתקת מסמכים, מכונות דפוס, מכונות כתלבה, מכשירי פקסימילייה, מחשבי מלקרו, מעבד תמליללם, מדפסות ליזר מעבדי תמלילים וגרפיקה משולבת, מגרסות, מכונות לביול ועלטוף ועוד. החברה מלצגת בישראל את החברות הבאות: קסרוקס (א0פַטא), רלקו (81004), מולטלליט (ת8א110גאתמצא1 4%), פיטני באוס (80%85 צטאע1תק), קומפיוקורפ, נסקו ועוד. משאבים מערכות תוכנה (ש.א.ב) בע"מ החברה הוקמה בשנת 1982 ועוסקת במחשבים משנת 1982. כיום מועסקילם בחברה 5 עובדים, מהם אנשל תוכנה: 4 ומכירות: 2. החברה משווקת תוכנה. החברה עוסקת בייעוץ וביצוע פרוייקטים בתוכנה ובביקורת נתונים. החברה הלא בציגת חברת 80110885 א0ז7אפ0קא1 בארה"ב, יצרני מערכות התוכנה 70005 ו-20005/26. החברה נותנת *יעוץ, הדרכה ואחזקה שוטפת למוצרי פוקוס. בהול פרוייקטים בע"מ החברה הוקמה בשנת 1980 ועוסקת במחשבים משנת 1980. כיום מועסקים בחברה 30 עובדים, מהם אנש?ל תוכנה: 25 ומכירות: 2. החברה משווקת תוכנה. החברה מתמחה בהקמת מערכות מחשב לנהול מפעלי תעשלה על מחשבלי מגתמאע0 גלגכ ו-161781כ. ניצן מערכות מידע בע"מ החברה הוקמה בשנת 1979 ועוסקת במחשבים משנת 1979. כיום מועסקים בחברה 30 עובדים, מהם אנשי תוכנה: 21 ומכירות: 2. החברה משווקת ציוד ותוכנה. החברה מספקת חבילות תוכנה בשלושה תחומים: פלננסים, תעשלה, ביטוח. 0. .=-- - 28 - ניקוב מחשבים (1976) בע"מ התברה הוקמה בשנת 1976 ועוסקת במחשבים משנת 1976. כיום מועסקים בחברה 30 עובדים. החברה משווקת ציוד ותוכנה. החברה הלנה בית תוכנה העוסק בפלתוח: חבילות תוכנה עיסקיות, חבילות לכל תוכנה, חבילות ספציפיות עפ"י דרלשות הלקוח. כמו כן מבצעת החברה ניתוחי מערכות. החברה הינה 08% למחשבים מסוג עפת ו-אגש ועוסקת במכירתם על כל הציוד הנילווה. נתיב - המרכז הישראלי לציוד מחשוב מיד שניה בע"מ החברה הוקמה בשנת 1984 ועוסקת במחשבים משנת 1984. כיום מועסקים בחברה 5 עובדים, מהם אנשי חומרה: 2 ומכירות: 3. החברה משווקת ציוד. החברה מתמחה בציוד מחשוב מלד שניה במגוון ציוד של מיקרו, מ?ני, מחשב?לם גדולים וציוד הקפי. החברה עוסקת במכירה, קניה, השכרה, תווך, החכרה, יבוא ויצוא של ציוד מחשוב. סי.אס.אי הנדסת מערכות מחשבים בע"מ ע החברה הוקמה בשנת 1982 ועוסקת במחשבים משנת 1982. כיום מועסקים בחברה 15 עובדים, מהם אנשל תוכנה: 11 ומכירות: 7. החברה משווקת ציוד ותוכנה. חברת סי.אס.אי הנדסת מערכות מחשבים בע"מ עוסקת בפיתוח תוכנות חבילה ותוכנות "תפורות" למשתמשים במיקרו מחשבים ובסופר מיקרו מחשבים. שפת הכתלבה העקרלת ‏ הלא 2, אולם נעשים פיתוה?לם גם באמצעות מהולל ישומים. הפיתוחים העלקרלים הלנם למפעלים תעשליתיים, מוסכים, מרפאות שיניים, בת? מרקחת. מערכות ההפעלה העקריות היבגן 0/4ע2, 45-05 1-א1אש. כמו כן עוסקת החברה בסקרל אבחון דרישות ובמערכות מידע ממוחשבות וניתוח מערכות. סינטל מערכות בע"מ החברה הוקמה בשנת 1979 ועוסקת במחשבים משנת 1979. כיום מועסקים בחברה 50 עובדים. החברה משווקת ציוד ותוכנה. החברה מליצרת ומשווקת מערכות איסוף נתונים - לתעשיה ולמוסדות, ומימשקי טלקס העובדים עם מחשבים. = 97 = סיסטמטלקס החברה הוקמה בשנת 1980 ועוסקת במחשבים משנת 1980. כיום מועסקילם בחברה 30 עובדים, מהם אנשי חומרה: 7, תוכנה: 5 ומכלרות: 5. החברה משווקת ציוד ותוכנה. סיסטמטיקס משווקת ותומכת במערכות הסופר מ?נ" מחשבלים של אמעטקא00% מאזאע ומערכות עיבוד התמלילים והמשרד הממוחשב של א008208110 027. החברה מתמחית במתן פתרונות תוכנה וחומרה למגזר התעשלית?ל. סיסמל - שיטות וציוד לעלבוד נתונים בע"מ החברה הוקמה בשנת 1978 ועוסקת במחשבים משנת 1978. כיום מועסקלם בחברה 44 עובדים, מהם אנש?ל חומרה: 10, תוכנה: 11 ומכירות: 6. החברה משווקת ציוד ותוכנה. סמת מחשבים בע"מ החברה הוקמה בשנת 1982 ועוסקת במחשבים משנת 1982. כיום מועסקים בחברה 6 עובדים, מהם אנשי תוכנה: 5 ומכירות: 1. החברה משווקת תוכנה. חברת סמת מחשבים עוסקת במתן יעוץ לאלרגונלם בבחירת ציוד ותוכנה. החברה מבצעת סקרי מיחשוב אוביקטלביים וכן פיתוח תוכנה למשתמשים ספציפיים. החברה מספקת פתרונות כוללים למערכת או לארגון. סמת מחשבים עוסקת גם במתן השתלמויות בהכרת המחשב במסגרת הארגון. סקר - מערכות מידע בע"מ החברה הוקמה בשנת 1965 ועוסקת במחשבים משנת 1981. כיום מועסקים בחברה 40 עובדים, מהם אנשל חומרה: 1 ותוכנה: 15. החברה משווקת תוכנה ומלעצת. חברת סקר מערכות מידע הינה חברה ל?עוץ בנושאי עיבוד נתונים בעיקר במפעל תעשיה ומתמקדת בתיכנון ותיכנות מערכות תיפעול. החברה פועלת בתהחומים הבאים: הגדרת דרישות, תכנון כללי, תכנון מפורט, תיכנות, הדרכה וביצוע שינוי? או"ש נדרשלם. - 30 - עוז-אילתן מחשבים בע"מ החברה הוקמה בשנת 1982 ועוסקת במחשבים משנת 1982. כיום מועסקלם בחברה 10 עובדים, מהם אנשל חומרה: 2, תוכנה: 4 ומכירות: 2. התברה משווקת ציוד ותוכנה. עוז-איתן מתמחה בפיתוח הבילות תוכנה על מלקרו מחשבים. חבילות התוכנה מליועדות לסקטור התעשיתי והפינבסי. , קו היצור העיקרי של החברה מתחיל במערכות פשוטות כמו הנהח"ש ומלאי ונגמר במערכות לניהול הייצור, ניהול קרנות פנסלה וקופות גמל וכו'. ענב סלסטמס החברה הוקמה בשנת 1975 ועוסקת במחשבים משנת 1975. כיום מועסקלם בחברה 55 עובדים, מהם אנשי חומרה: 3, תוכנה: 35 ומכלירות: 1. החברה משווקת תוכנה. פי סי סופט בע"מ החברה הוקמה בשנת 1982 ועוסקת במחשבים משנת 1982. כיום מועסקים בחברה 15 עובדים, מהם אנשי חומרה: 2, תוכנה: 3 ומכירות: 3. החברה משווקת תוכנה. פרודקט מחשבים בע"מ החברה הוקמה בשנת 1981 ועוסקת במחשבים משנת 1981. כיום מועסקים בחברה 15 עובדים, מהם אנשי חומרה: 2, תוכנה: 11 ומכירות: 2. החברה משווקת ציוד ותוכנה. חברת פרודקט מחשבים הינה חברה לעיבוד נתונים ובית תוכנה. החברה מתמחה בפיתוח תוכנה למרפאות שיניים לשוק הישראלי ובחו"ל. פרויקטה - תוכנה וארגון בע"מ החברה הוקמה בשנת 1983 ועוסקת במחשבים משנת 1983. כיום מועסקים בחברה 12 עובדים, מהם אנשי תוכנה: 10 ומכירות: 2. החברה משווקת תוכנה. פרויקטה פועלת בתחום מערכות ההפעלה למחשבי יבמ. החברה עוסקת בתחומלם שונים הקשורים (בעיקר) במערכות ההפעלה הנ"ל. בין השאר יעוץ ועזרה בתקשורת, מסדל נתונים, נתוה ביצועים ותכנון קבולת של מחשבים. הדרכה נרחבת ומעמיקה בנושאלם שונים, כגון: מערכות הפעלה, תקשורת ובצועי מחשב. פרויקטה מיצגת בארץ מספר חברות תוכנה ובין מוצריה נכללים: נהול מס נתונים של חברת 28, תוכנה ותכנון קבולת של 808 ותוכנה סטטיסטית של 5255. ו 0-מ "= = 51 = פרן את מוטול - *.א.מ בע"מ החברה הוקמה בשנת 1980 ועוסקת במחשבים משנת 1980. כיום מועסקים בחברה 25 עובדים, מהם אנשי חומרה: 2, תוכנה: 20 ומכירות: 5. החברה משווקת ציוד ותוכנה. קו מערכות החברה הוקמה בשנת 1979 ועוסקת במחשבים משנת 1979. כיום מועסקים בחברה 31 עובדים, מהם אנשי חומרה: 3, תוכנה: 22 ומכירות: 2. החברה משווקת ציוד ותוכנה. קומ שרותי תוכנה בע"מ החברה הוקמה בשנת 1981 ועוסקת במחשבים משנת 1981. כיום מועסקים בחברה 25 עובדים, מהם אנשל חומרה: 1, תוכנה: 19 ומכירות: 5. החברה משווקת תוכנה. קונטאל הנדסת מיכשור ובקרה בע"מ החברה הוקמה בשנת 1963 ועוסקת במחשבים משנת 1972. כיום מועסקים בחברה 50 עובדים. החברה משווקת ציוד ותוכנה. חברת קונטאל מהווה בית מערכות ומרכז תכנון וביצוע לאוטומציה ובקרה. החברה עוסקת במלכשור ובקרה בכל התחומלם הן לתעשיה והן למ?זוג אויר. הפרוייקטים מבוצעלם עם מערכות בקרים מתוכנתים משובצות מחשב (ג21012 ,18% ,8 ,2-) כאשר הביצוע כולל: הספקת ציוד, מחשבים, תוכנה, בניית לוחות פיקוד, אספקת מכשור ואביזר? קצה, התקנה ופקוח כוללנים. מערכות הבקרה מותקנות בתעשלה הכימלת, בתעשלית הפלסטיקה, במתקגים חקלאלם ובמבנ? צבור אחרים. קונטרול דאטה (ישראל) בע"מ החברה הוקמה בשנת 1965 ועוסקת במחשבים משנת 1965. כיום מועסקים בחברה 180 עובדים, מהם אנשי חומרה: 38, תוכנה: 62 ומכירות: 18. החברה משווקת ציוד ותוכנה. קונטרול דאטה ישראל משווקת מערכות מחשבים, ציוד היקפי ועזרי מחשב. מספקת שירותי תוכנה באמצעות רשת בינלאומ?ת של לשכות שרות שמרכזה הישראלי בתל אביב, עם סניפים בירושלים וחילפה. לקונטרול דאטה ישראל גם בית תוכנה העוסק בפיתוח מערכות תוכנה רבות הלקף ובמתן שירותי ייעוץ מקצועיים בתחומי ההנדסה וענב"א. וו אווש ירוי - - וו 252 = קסי מערכות עיבוד אינפורמצלה בע"מ החברה הוקמה בשנת 1968 ועוסקת במחשבים משנת 1968. כיום מועסקלם בחברה 20 עובדים. החברה משווקת ציוד ותוכנה. קרט בע"מ התברה הוקמה בשנת 1945 ועוסקת במחשבים משנת 1973. כיום מועסקים בחברה 37 עובדים, מהם אנשל חומרה: 2, תוכנה: 2 ומכירות: 3. החברה משווקת צלוד ותוכנה. התברה עוסקת ביבוא והפצת מחשבים עסקלים, אישיים וביתיים מתוצרת אסאג6 יפן. החברה נותנת שרות ללקוחותיה בכל הארץ ע"י טכנאים ותחנות שרות אזוריות. קרית נוער ירושלים התברה עוסקת במחשבים משנת 1972. כיום מועסקלם בחברה 10 עובדים, מהם אנשי חומרה: 5 ותוכנה: 5. החברה משווקת תוכנה. קרית נוער ירושלים הינו מוסד חלנוכל אשר מפתה תוכנה לצורך שימוש בבת" ספר תיכוניים, כולל לימודים שונים כלליים ומנהל ביה"ס. רסיטל מחשבים בע"מ החברה הוקמה בשנת 1982 ועוסקת במחשבים משנת 1982. כיום מועסקים בחברה 16 עובדים, מהם אנש?ל תוכנה: 10 ומכירות: 3. החברה משווקת ציוד ותוכנה. רסיטל נוסדה על מנת לתחזק מערכות מחשבים מלני של 184 (34, 36, 38) והתמחתה בחבילת התוכנה 105תא המיועדת לניהול מלאי, ייצור, רכש וכו'. ב-1983, עם כניסת 6ע-18% לשמוש בישראל, החלה החברה לפתח את הבילת התוכנה העסקית "מסר", תוך תקשורת למערכת ה-42105א הפועלת על 34/36-18%. רסיטל מחולקת לארבע מחלקות: תוכנה, הדרכה, מנהלה ומכירות. ₪---- = 52 = שגיא מחשבים החברה הוקמה בשנת 1977 ועוסקת במחשבים משנת 1982. כיום מועסקילם בחברה 27 עובדים, מהם אנשל תוכנה: 9 ומכירות: 10. החברה משווקת צלוד ותוכנה. חבילת התוכנה הנמכרת על *ד?ל החברה מוגדרת כחבילת תוכנה כוללת ואלנטראקטלבית לניהול עסק, מלאי, ?*צור והנה"ח. החברה פיתחה את המערכת, ומוסיפה לפתח, לשכלל ולתחזק את המערכת. המערכת הנ"ל פועלת על מחשבים עסקלים וצורכת מלנימום חומרה של % זכרון ו-10 48 דליסק. חברת שגיא מציעה ללקוח פתרון כולל של מחשב, תוכנה ומדפסת ומטפלת בכל שלבל ההתאמה ללקוח, התקנה ושרות. כמו כן מתבצעים פיתוחלם שונים וספציפלים לפל דרישות הלקוח. שדר יצרני תוכנה בע"מ החברה הוקמה בשנת 1983 ועוסקת במחשבים משנת 1985. כיום מועסקלם בחברה 12 עובדים, מהם אנש?* תוכנה: 10 ומכלרות: 2. החברה משווקת תוכנה. ש.ה. - שרותי הנדסה בע"מ החברה הוקמה בשנת 1981 ועוסקת במחשבים משנת 1981. כיום מועסקיס בחברה 9 עובדים, מהם אנש? חומרה: 1 ותוכנה: 3. החברה משווקת תוכנה. החברה עוסקת בייעוץ והקמת פרוייקטים בארגונים ומפעלים. הפרוייקטים קשורלם לתחום ניתוח מערכות, תכנון מערכות מידע ותוכנה. שחף מחשבלם החברה הוקמה בשנת 1977 ועוסקת במחשבים משנת 1977. כיום מועסקים בחברה 60 עובדים, מהם אנשי תוכנה: 55 ומכירות: 3. החברה משווקת תוכנה. החברה עוסקת בפיתות והתקנת תוכנה מנהלתית, נתוהחה מערכות, סקרים, הנדסת ייצור ובקרה תעשייתלת. - 34 - תו"פ מערכות בע"מ החברה הוקמה בשנת 1983 ועוסקת במחשבים משנת 1985. כיום מועסקילם בחברה 4 עובדים, מהם אנשי תוכנה: 3 ומכירות: 1. החברה משווקת ציוד ותוכנה. החברה מתמחה במחקר, פתוה, לצור ושווק של חבילות תוכנה לתעשית המלדע בכלל ולספריות ומרכזי מידע בפרט. מוצרים אלו כוללים לשומים בתחומלם כגון: - נהול ספריות פרטיות וציבורלות, מיוחדות ואקדמיות, העוסקות בניהול פרלטלם מסוגים שונים (ספרילם, מאמרים, מיקרופילמלם, סרטים, קסטות, שקופיות, מפות, שרטוטים וכד'). - נהול מרכזי מידע במפעלי תעשיה עתירי ידע ובמוסדות מחקר. - תקטשורת למאגרי מלדע בינ"ל. תבונה תעשיות תוכנה בע"מ (לשעבר לוגיקה) התברה הוקמה בשנת 1985 ועוסקת במחשבים משנת 1985. כיום מועסקים בחברה 10 עובדים, מהם אנשל תוכנה: 9 ומכירות: 1. החברה משווקת תוכנה. החברה פועלת בשמה הנוכחי החל משנת 1985. תחת שמה הקודם (לוגיקה - מערכות נלהול בע"מ) החברה פעלה מאז שנת 1983. החברה עוסקת בנושאים הבאים: פיתוח תוכנה לפי דרלשות הלקוח (צטא אאטץך); פיתוח חבילות תוכנה; איפיון מערכות מידע; בית תוכנות אב למלחשוב; יעוץ בבחירת מחשב ותוכנה; ניהול מכרזי חומרה ותוכנה; לווי ובקרה בשלבי פיתוח של מערכות תוכנה וביקורת ענ"א. תשתית הברת סחר חוץ בע"מ החברה הוקמה בשנת 1979 ועוסקת במחשבים משנת 1983. כיום מועסקים בחברה 5 עובדים, מהם אנשי חומרה: 2, תוכנה: 2 ומכירות: 1. החברה משווקת ציוד ותוכנה. החברה עוסקת ביצור ובשווק תוכנה על מיקרו מחשבים, מבצעת עבודות תוכנה לפי הזמנה על מחשבים גדולים, משווקת ציוד היקפי (כמו: כרטיסים מיוחדים), עוסקת בלבוא לפי הזמנה של מוצרלם מיוחדים (שאינם בנמצא בשוק הישראלי בדרך כלל). ו = 535.= ר ש ל מ ת ה י צ ר נ * ם ש צ י ו ד ם מ י ו צ ג ב ס ק ר שש שש כ ₪ כב = ₪ ₪ = כב = = ב ם כ = = = כ םב םש ₪ ₪ ם כב םש נט ככ ₪ כ כם נם נצ ₪ כם ג ₪ גנ נם כ ג כ ג נם ₪ כ נם = = נע ג ₪ נש ם ₪ ₪ שס היצרן | ארץ הייצור| חברה משווקת ן מחשב ודגם |מערכת הפעלה | אקסטק | ישראל | לנגרמן-דרומ? בע"מ | 5 לבמ-34/36 - ן ן | 15-508א, א/ 02 5 טס א4008|בריטניה | אסכולה בע"מ ן 0 02/8 ,05-2 5 א008|בריטביה | |אסכולה בע"מ ן 00% וט| 02/4 ,05-2 05 א4008|בריטניה | אסכולה בע"מ | +86 | 3 צם,זסג פ5-אם,11ה | ארה"ב |קונטאל - הנדסת | | ן |[מיכשור ובקרה בע"מ | צם,זתה תב-אט. זה | ארה"ב |קונטאל - הנדסת | 3 | | |[מיכשור ובקרה בע"מ | ן 14ספט | ארה"ב ' |קונטאל - הנדסת | דסהמת| | |מיכשור ובקרה בע"מ | ' ן 0 ג:1,זה | ארה""יב |מחשבת - תוכנה, ן 0 | 5נג | |יעוץ ושלווק בע"מ | ן אזאעט 0 גנס,ג | ארה"ב |מלקרו מחשבים ן 0 | 55| |(ל-ם) 1982 בע"מ ‏ | ן אזאעט 5 | ארה'"'ב |מ.י.פ. - ן 5 | עס |מערכות מחשבים בע"מ| ן 4 קץ 5 | ארה"'ב |מ.י.פ. - | 0 | ₪4 | |[מערכות מחשביט בע"מ| ן א עו 5 | ארה''ב |מ.י.פ. - ן 0 | 0% | |מערכות מחשבים בע"מ| | פע 5 | ארה""ב |[מ.י.פ. - ן 6 | 6 ל | |[מערכות מחשבים בע"מ| | אזאטא 5 | ארה'"'ב |מ.י.פ. = . | 6| 6 קע | 7% |מערכות מחשבים בע'מ| | אזאטא ןק | ארה"ב |גטר מחשבים אלשיים | 6 ,118|א/ת0, 280505 | (2000) בע''מ ן א דסא | 3 05 ₪ | ארה'יב | יוזמה מחשבים [154 , 1058אז6גא| 0 02/8 | |בע''מ | :11/11 ממסקג| 53 505 55 תו"פ מערכות בע"מ החברה הוקמה בשנת 1985 ועוסקת במחשבים משנת 1985. כיום מועסקילם בחברה 4 עובדים, מהם אנשל תוכנה: 3 ומכירות: 1. החברה משווקת ציוד ותוכנה. החברה מתמחה במחקר, פתוח, יצור ושווק של חבילות תוכנה לתעשית המידע בכלל ולספריות ומרכזי מידע בפרט. מוצרים אלו כוללים לשומלם בתחומלם כגון: - בהול ספרלות פרטיות וצלבורלות, מ?וחדות ואקדמיות, העוסקות בניהול פרלטלם מסוגים שונ?לם (ספרלם, מאמרלם, מ?קרופילמלם, סרטלם, קסטות, שקופיות, מפות, שרטוטלם וכד'). - נהול מרכזי מלדע במפעלי תעשיה עתירי ידע ובמוסדות מחקר. - תקשורת למאגרי מידע ביגב"ל. תבונה תעשלות תוכנה בע"מ (לשעבר לוגיקה) 77777 ה - 2 החברה הוקמה בשנת 1985 ועוסקת במחשבים משנת 1985. כיום מועסקים בחברה 10 עובדים, מהם אנשי תוכנה: 9 ומכירות: 1. החברה משווקת תוכנה. החברה פועלת בשמה הנוכחל החל משנת 1985. תחת שמה הקודם (לוגיקה - מערכות נלהול בע"מ) החברה פעלה מאז שנת 1983. החברה עוסקת בנושאלם הבאלם: פלתוח תוכנה לפי דרלשות הלקוח (צמא אפטך); פיתוח חבילות תוכנבה; אלפלון מערכות מידע; בית תוכנות אב למלחשוב; ‏ *עוץ בבחלרת מחשב ותוכנה; ניהול מכרזי חומרה ותוכנה; לווי ובקרה בשלב: פלתוח של מערכות תוכנה וביקורת ענ"א. תשתית חברת סחר חוץ בע"מ החברה הוקמה בשנת 1979 ועוסקת במחשבים משנת 1985. כיום מועסקים בחברה 5 עובדים, מהם אנשל חומרה: 2, תוכנה: 2 ומכירות: 1. החברה משווקת ציוד ותוכנה. החברה עוסקת ביצור ובשווק תוכנה על מיקרו מחשבים, מבצעת עבודות תוכנה לפ? הזמנה על מחשבים גדוללם, משווקת צלוד היקפי (כמו: כרטיסים מיוחדים), עוסקת ביבוא לפי הזמנה של מוצרלם מיוחדים (שאינם בנמצא בשוק הישראלי בדרך כלל). - 35 - ר ש * מ ת היילצ ה בוק וט שויצו ל היו וט מוול הו צוום ב ס ק ר ש=ששפששפשששששששששששששם ש ם שש ש ם שש ש ₪ 0כש ש שש ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ שש כ ם נש כ 2 ב כ נם כ כ ב שש שש נש כש ם כ ש ש צנ == ₪ ₪ = ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ש ₪ ש ₪ ₪ ₪ שש ₪ שם ש ₪ ₪ ₪ שש שם טש ₪ ₪ ₪ ש ש נ = ש = ₪ ₪ = = ₪ = נש נש נש = = נש ₪ = = נש = שש = = ₪ = ₪ | ן | שם היצרן | ארץ ה?לצור| חברה משווקת מחשב ודגם |מערכת הפעלה ן | | ן | ן אקסטק | ישראל | לנגרמן-דרומ? בע"מ 5 לבמ-34/36 ן | 115-508, ₪/ 0 5 יס א4608|ברלטניה | אסכולה בע"מ | 86 0/8 ,05-2 5 א 4008 |ברלטניה | אסכולה בע"מ | א0ץ0וק| 02/8 ,05-2 5 א4008|ברלטביה | אסכולה בע"מ | +86 | 0-3 צמ,דסג חם- אם,זזה | ארה'"ב |קונטאל - הנדסת | | |מ?לכשור ובקרה בע"מ | צם,זתהת-אם.1ה | ארה'יב |קונטאל - הנדסת | 3 | [מלכשור ובקרה בע"מ | 51| ארה''ב |קונטאל - הנדסת | צסהתת| [מ?לכשור ובקרה בע"מ | 0 גצק,זג | ארה'יב |מחשכת - תוכבה, | 0 | 2155 |יעוץ ושלווק בע"מ | | אזאט 0 גגּק.זה | ארה"ב |מלקרו מחשבים ן 0 | 658 |(?ל-ם) 1982 בע"מ | | אזאט 5 | ארה'יב | ממללפ | 5 | %/ץס | [|מערכות מחשב?ם בע"מ| ₪4 לע 5 | ארה''ב |מ.י.פ. - | 0 | אס | [מערכות מחשב?ם בע''מ| . | אע 5 | ארה''ב |[מ.י.פ. - | 0 | 02/0 | |מערכות מחשבים בע"'מ| | ₪ לע 5 | ארה'יב |מ.".פ. - ן 6| | 86-א/שן | |מערכות מחשבים בע"'מ | | אזאיא ‏ 58 | ארה''יב |מ.י.פ. = " | 6ן 6 | |מערכות מחשב<ם בע'מ| | אזאשא ‏ 0--/-6 = > -777-7-- ---77---- -החההדדרקרה-רה--סרהדררררההחהקררקההרההרררקרק-?----??7?7₪7?7---=₪ שק | ארה'יב |גטר מחשבים אלשיים | 4 | (2000) בע''מ |בעיימ | ו 1 ו ז --דחחדחחדרד-ק----רררחרקקדקדרקה--דקקדדדקקהה.-.----- 0 ,05,0/8|118פסק > 6 = כש שש שש שש שש ש שש שש ש שש שש שש 2 2 2 2 2 2 2 2 ₪ 2 = שש ₪2 כם כם נש ₪ = ₪ם כם = כ = כם כם ₪ נש = כ כ נם = כב = ₪ ₪ ₪ כ נם כ ₪ = כ ₪ נש = = כ כ ם = םש = כ = ₪ שם הלצרן | ארץ הייצור| חברה משווקת | מחשב ודגם |מערכת הפעלה | | 5 | ארה"ב | לאמדא מחשבים בע"מ | 6בד| 58 ₪זפק | ארה"ב | לאמדא מחשבים בע"מ | מצד| 3 085 ₪ | ארה"ב |לאמדא מחשבים בע"מ | אא | | םוקעה | ארה"ב |חשתית - | מזזפה | 05 | |חברה לסחר חוץ בע'מ| | %/קס 05, | | | 8905 | ארה''ב |כלל מערכות (1969) | 5 | , 5-208 | | | 6נ/- | | | | וע ן | | | ₪005 ,9708 95 | ארה''ב |כלל מערכות (1969) | 0 | 0/6 5 | | | | 5108 ,אזאט 895 | ארה""ב |כלל מערכות (1969) | 0 | 5-05 09/86 , | | 5 . | | | אסאג6| לפן |לבגרמן-דרומ? בע"מ | 5-0 | 5-5 אסאג6| לפן |לנגרמן-דרומ? בע"מ | 0 5 אסאגס| לפן | קרט בע"מ | 0 | 2 08 להדהההההההההההה ההההההההההה-27-הדהההקהדה-כרר. התע שה,. תה הה וו 74 אסאג6| יפן | קרט בע"מ | 0 ן 58 אפא : % . שה סוה סחף לאף סוה סט קחף סח לוח קאה שאה לט לחה להא לוה סמם לחה לוח לחה סחה לק לחה לחה לוה סמה סוה שה המה התה סאה לחה סוה לחה לוט לוה לחה החד עה לחה מה קה לה) לוה לוה סמה פוף קחם לו סמו קמף סחם לוה סוף סה הוה סחם שחו קח, סוה קחם קה פוה קם) שה חן קה קוו סמו סו סה קה כ == == ל =., .א 2 אסאג6| יפן | קרט בע'"מ | 7 | 8 | ארה"'ב |מל"ל - מיקרו | צשאזאאס 008005|מס' רב של 00 - | |מחשבים (1984) ב [מערכות הפע' 00 | ארהייב |מ.מ. - [ 0 ,200 0 2% | |מערכות מידע בע"מ | 1 מ | [|יענ"א - איסוף תמאמ גזגכ| ארה'יב |נתונלם ומערכות. | |תעשליתיות בעיימ > : ההההה---. / * 97% שם הלצרן |ארץ הייצור| | חברה משווקת | | | לענ"א מחשבים | | (1973) בע''מ | מחשב ודגם |מערכת הפעלה -חחחחחחחחחדד החדה ייה ה יקיר קרי יר הרי רריד ידה ירי הד היה דד -- יד = = > ₪ - | יענ"א מחשבלם | | (1973) בע"מ | [יענ"א מחשבלם | | (1973) בע"מ ן ית 1ְייו ו ו | יענ"א מחשבים | | (1973) בע"מ | החחחחדקק ה הר הי רק ייר יק הייה יי הדידי הק רד ה ירי דידי 7-ה ₪ |ניצן - | - 858109 | 0, 6-10כ] 5 |ניצן - | החחחחרקרק ה ה היה הרהה הר יר ריק יר ידה יר ררר רד יקי הר יקיק ד יד ריר ה יד הדידי ידיד הד די יי = > >= |נתלב-המרכז הלשראל:| |לצלוד מחשוב מ?ד | |שניה בע"מ | ,5 , 5205 ,0/5ג |מ.מ. - | ,0 | אא15| החחחחקדדדד-ה היירי יידי ד ד יק יד רד יד די ידיד ירוד הק הר יר ידי יד ידי רה הדי הדרי ריד די ד ידיד ד = > = .16| ארה"ב ן מגת:6דע|ארה"ב |טר?פל די בע"מ > | נתיב-המרכז הלשראל:י| |לציוד מחשוב מ?ד ‏ | [שביה בע"מ | |[דלגיטל אקולפמבט | (ד.ק.) בע"מ | יוזמה מחשב?ם בע"מ | אגט/ פסע, זוספא1ג | אב סק | ₪ 6 5-5 ד שם היצרן [|ארץ ה?לצור| חברה משווקת | מחשב ודגם |מערכת הפעלה | .1 | ארה''ב |ניקוב מחשבלם | אגט| 5 | | (1976) בע"מ ן ן .1 | ארה""ב |ניקוב מחשבלם | טספאדגת | 9-5 ן | (1976) בע"מ | | פס ]| ארה'יב |פרן את מוטול - | 1 ספע| ןאפ | |ל.א.מ בע"מ | | 11| ארה''ב |פרן את מוטול - | אבט| 5 | | .א.מ בע"מ | | 16| ארה"ב |קו מערכות | 11/23עסע2 1680א| וי [ 1 | ארה'"ב |קו מערכות | 11/73עפע 680דא| 8% דכ | ארה''ב |קו מערכות | 0 אגט| 5 אע ,1611 | ארהייב |קו מערכות | 0 אגט| 5 א 11| ארה'יב |קו מערכות | 5 אהגט| 5 א 1 | ארה'יב [שגב מחשבלם |כל הדגמלם | 58-ו ן | | : | 8518 ,פאט ידכ | ארה'"'ב |אלעזר דטה פרוססינג | אגט| פא מזצפהאצכ| ארה"ב | |ילן - משקל תנועת | אסתהאס| ל | | המושבלם בע"מ | | ו דמשצמאס | | ן ן 858 אד אסא | ארה'"יב |מידן מחשבים בע"מ | 0 פפספן| 5- פא 5 | | | | נה צמאסג|ן ן | 1005 אסד סא | ארה'יב |מידן מחשבלם בע"מ | 2 פ8פפספ| 0 פסא 5 | | | 2 | ד צטאסט| | ₪ | 105 אס אסעאד | ארה'יב |מלדן מחשב?ם בע"מ | 5 5פספ| , 55| - - / 8 הזמהצמאסטן | ו אס אפסקאד | ארה'יב |מלדן מחשבים בע'מ . 658 . ה 09 ב שם היצרן |ארץ הללצור| חברה משווקת ‏ | מחשב ודגם |מערכת הפעלה | | קג| | 08-82 | 0- סנ | 5-ו פט| | פ₪-0%5 ן זפסמעאד | אנאט | | פ₪- 05 | 10| 5-5 8% אתר? 18% |אזלמוט תעשלות | 6 ן| ו |בעולם |תוכנה בע"מ | | ההחההההההההההההההה] החהההההההה] הההההההההההההההההה|ההההההה--------| ההחחה------ 8% אתרי 18% |אזימוט תעשיות ן 8 | 7 |בעולם [תוכנה בע"מ | | 8% | ארה"יב |אלכות מחשבים ן 8 ,5/356| 8% | ארה"ב |אלכות מ?קרו מחשב?ם| 6 | 1 2085 8% | ארה'"ב |איכות מלקרו מחשבים| יאסק | 1 5085 8 | ארה'יב |אליכות מיקרו מחשבים| 67 | 3 505 8% | ארה""ב |אלכות מלקרו מחשבים| 0/0 | 5 8% | ארה"ב |אליתם-תוכנה למלקרו | 1 ,דא ,6פן| 2 508 [מחשבים (*ובה) בע"מ[ | >" ן א.. |ארה''ב | אלמוג מחשבלם בע"מ | 6ש| 5- פא א.. ד | ארה'יב ||אל-עד אלקטרוניקה | עא ,סס| 6 אס ן ן | ן 58 0 8% ארה""ב |גטר מחשבים אלשל?ם | צא ,6ק| לס | (2000) בע''מ | | 652ש, 05- 115 |גטר מחשבלם אלשללם | (2000) בע''מ 8% | ארה"ב . | יבמ לשראל בע"מ א..1|ארה"יב/ | |יבמ ישראל בע"מ, |אבגללה ‏ - | רת ל . שם הלצרן א.. ד | ארה''ב/ | אנבגליה 8% | ארה''ב / |אנגללה | ארה''ב / 8% אבגללה החחחחקקחחדדקדקרקקק .= 8% | ארה'יב |מל"ל מ?לקרו מחשבל?ם | צאספ> | 0-05 ן | (1984) בע''מ | ן %., ד | ארה'יב |מל"ל מ?קרו מחשב?ם | סק | 5 | | (1984) בע''מ | : | |נתלב-המרכז הלשראל:<| | ₪ .| |לציוד מחשוב מ?ד ‏ | | | |שב יה בע''מ | | ₪ | |[שגב מחשבלם |כל הדגמלם | ,5/34 ,0ק | | | | 56 | | | |551 ,345-205 א . ד | ארה'יב |תשתלת - | ספן 5 . | |חברה לסחר חוץ בע''מ| ג צא| 6 5. ד | ארה"יב |מלקרו מחשבלם |א50005 | 500015| תאתפאטא00 65" א800058| 0/4 |ארץ הייצור| חברה ו משווקת ‏ | מחשב ודגם |מערכת הפעלה | יבמ ישראל בע"מ | 6-0 | 0 2085 | ן | 0/1 | יבמ ישראל בע"מ | מזפגדתסק 6ק| 205 ן | ן | | 0/8 | יבמ לשראל בע"מ | עא 6ע| - אצאפא 6ק ן | | 58 6 | | | 0 ₪א/פס |יוזמה מחשבים בע"מ | דא ,דא ,60| 1 05 ן | . ן 8-ו |?ללן - משקי תנועת ‏ | ספ| 2-55 | המושבלם בע"מ | | | יעב"א - איסוף ן ן |נתונילם ומערכות | 1 | |מעשילתיות בע"מ | |לבג. - | 6 5/34,5/36 | (ל-ם) 1982 בע"מ | | 0 | 0/0 5-05 5 , | ו שם| ‏ הלצרן |ארץ ה??צור| חברה משווקת | מחשב ודגם |מערכת הפעלה מא | ארה'יב |קונטרול דאטה | - 286/310| | (לשראל) בע"מ ן | |קס? - מערכות עלבוד|מערכות גרפיות ‏ | |אלנפורמצלה בע"מ | | 55| קבדה ----7-----ררהקקרדדרררקקקרקקקקחקרה"-7-777ק7-7777לק7ק7ל7777?7?7?777777--------. ₪ / אה | ארה'יב / 8 |קנדה -----------חררחהדקרררקקרקקקקרקק ???7777777 7777777777 ...2ב / דא | ארה''ב / 5 קנדה /8 דא | ארה''ב / 5 |קנדה שמ שש ללצ ומד שש פס לש שש סש פם פמ ופ פס פם לכ מש מ מש סח מ סי פה חח שו סח סו סט מ סה שה שה סה מ הא הפה מס ש-ש כה הה ה 0 סח פה חאו שא שא כ = כ שא שרוש שו ב וו /1אה. | ארה''ב / 5 |קנדה בע''מ | 5500 | ארה'יב 3 | בע"מ | | |במברגר - רוזנהליים | / דמצ | | בע'"מ ן הגוק,דג | |במברגר - רוזנהיים | דצאמ91צ5 פמפהטפ| | בע'"מ | 11 פטמסצץ חו| |במברגר - רוזנה??ם | 0 | |בע''מ | | |במברגר - רוזנהיים | 0 | | בע'ימ | ן |מח מערכות מחשבלם ‏ | מח - 88| |בע''מ ן , ן |מלקרונט בע"מ | 0 - דסא| |מוטורולה - | 0 | |אלקטרוניקה והבדסה | > | 5 שם הלצרן |ארץ ה?יצור| חברה משווקת | מחשב ודגם |מערכת הפעלה ן | |בבסלרי ו | | 8 א| ארה'יב |י.א. מיטווך ובניו | 0| אע ן | בע''מ | ן | |מהספרי = | | 48| ארה'יב |י.א. מילטווך ובניו | תמחסץ| 5-א1אט | | בע'"מ | | | | ממסשר. - | | א | ארה""ב |י.א. מילטווך ובניו | 4 | 58 ן | בע"מ ן | 09 = | | א| ארה'יב |י.א. מלטווך ובניו | ש-אפ | 8-205א א/ קס ן |בע''מ ן | 8.. אן |[|נתיב-המרכז הישראל?<| | | |לציוד מחשוב מלד ‏ | | ן |שניה בע"מ ן | א| ארה"יב [שגב מחשבלם |כל הדגמלם | אצאט ן ן ן ן 5-ו 0סא| יפן |מור מחשבלם | 0 | פסס- 18 / עס 6מא| יפן |מור מחשבלם | 6 | 6נ-- ן ן ן ן 5-ו ספא יפן |מור מחשבלם | 0 -.. א | ארה"ב | אל-עד אלקטרוביקה |10 ,4 ,2 סחקצגאן 0 0/4 דדטט מס |אלטליה |דלתה - חברה למסחר | 0 | 55 די ד | אלטליה |דלתה - חברה למסחר | 4 ,.5-205ע | ן | 1אסע ,02/8 |החברה המרכזלת |לתוכנה ואוטומצלה |החברה המרכזלת |לתוכנה ואוטומצלה > פסמנאק |אל.פל.אל. ו |ארץ הללצור| | חברה משווקת | | מחשב ודגם |מערכת הפעלה אע | ארה''ב 6 אמד5צ5 680דא| 8 סדפגם- צפאגע | (185-80) | ארה'יב |סלסמל - | [שלטות וצלוד לעיבוד| |נתוגים בע"מ | -.------------חררחררדרחקררחדרחקרקקדקקקקק 777777 2-77 2 6% סדספגת-צפאהצ|. (1185-80) | ארה''ב |סלסמל - | |שלטות וציוד לעיבוד| |נתונים בע"מ | 0% 0דפגם- צפאגד | (185-80) | ארה''ב |סיסמל - | [שלטות וצלוד לעיבוד| |נתונים בע"מ ן 8% סדפהם-צסאגץ | (185-80) | ארה''ב |סלסמל - | [שלטות וצלוד לעיבוד| |נתונים בע"מ | 8% סצדפגת- צסאגי | (185-80) | ארה'יב אססטא| ארה'ייב 6 / א | ארה'"יב = א |[סלסמל - | [שלטות וצלוד לעלבוד| |נתונים בע"מ | |מפעלל בע''מ (0, ,2/120]| - 4.2 אצאט 0 ,2/160| ו 5אטא 0- פאיד | 5 5אך | | 5 5אך מודל 4/ק42| ₪ לס ן ן 0- פא | 5-5 ן | מודל 100| 5 פא | | 02/8 80/86 1 5 |מלוחדת 0 לעלבוד [תמללללם " |מלוחדת , 0 לעלבוד טקסט . |גרפיקה > |אל-עד אלקטרובלקה | ל 6 2107-= שם הלצרן |ארץ הייצור| | חברה משווקת | | מחשב ודגם |מערכת הפעלה 5 פ ר ט ל ם ע ל ה מ ח ש ב | ן | גודל | מסך | | שם ‏ הלצרן ‏ | דגם המחשב | סוג המעבד | מל?לה |צבעוני|רזולוציה| סוג מחשב ן | | (בתים)| ן ן | | | | | ן אקסטק | 5אפ | 6 | 6 לא |לא |[עסקל - | | | | |רב משתמשלם א 0 | 0| | 6502/280| 8|כן | 640%8256|אלשל - | | | | |רב משתמשלם א | סדה | 0 | 8|כן | 640%8256|אלשל - | ן | | | |רב משתמשלם א | +86 | 2 | 2 |כן | 640%256|עסקל - | | | | |רב משתמשלט צמ,דס 8- אמ. זזה | 8 | | | | | צמ,דס אם- אחז זה | 3 60| | | | | דה ספט| סה | | | | | 0 ,זה | 0 | 0 ,16| אפשרות | |עסקל- | ן | ן | |רב משתמשלם 5 | 5 | | 8|כל מסך| [עסקל- |רב משתמשלם 5 | 0 | | 8|כל מסך| |עסקל- | | בש | | |רב משתמשלם |66 16|כל מסך| |רב משתמשים ‏ .-. 0 2|לא [512%342 |אלשל, = | ן | גודל | מסך | ן שם | הלצרן ‏ | דגם המחשב ‏ | סוג המעבד | מללה |צבעוני|רזולוצלה| סוג מחשב ו | (בתים) | | | פאסטסתתש| - 25מ| - 80186[ 16|אפטרות|720%548 |רב משתמשים" פמשטסתתעם| -- - 520א| - 80186] - 16|אפשררת|548א720 |רב מטתמשלם. 208800685| -- 5550א| - 505,32|0868000|אפשרות|7208548 |רב מטתמשים, | ן 6 16,323| | | אשש6| 0 88-100| -- - 8086] - 16|אפשרות|240א720 [עסקל-לחכד. . 0778 אסאס 0-0 8-200] --00 8086] 00 16]כך - |500א640 [עסקל-לחלד - | סש 7 0-ט[. 20| 8|כך | | | בר | 60 ל0-א] | הפסעבס[ י- פ|כך | א | פט608|ממאצאאס פטעפססן 77 77 7 | 7 |[ 777 [777/ |רב משתמשלם" |05-100,300,400|08088600 |‏ 68000 28| 16|כך - |7564577 |רב משתמשלם, | אפאפ אעאע| ‏ - ]96-20‏ - - 85%20] - 16|אפשרות|גבוחה 7 ]7 7 7 ה דהה אמאש עאפ| ‏ 0 4000ש ]8 -‏ - | 52|אפשררת|גבוהת - |רב משתמשלם. | ןרב מה תטאפם שא | 0000 52| אפפרות ןבר | | מתמאטס עאפ| - 10000/א| ‏ --- | 32|אפטרות|גבוהה ‏ |רב משתמשלם, | מאאפאט6 אצאס| - -תסעאפמס| ‏ - 5-20] - 16|אפטרות| - 24/80|רב משתמשלם, | 6-10,20,30פ| | ן | | עאדססה ב הכ| 6 דכן ד6דס| ד6דת|. 0 זוספאד אפ | א סק | אא 11עסק| |280 > 8 |280 + 6 1 , 16]כן | 8008240 | 8008240 | |רב משתמשלם 8008240 | : | שד ן | רלל | טסה ן שם | הלצרן ‏ | דגם המחשב | סוג המעבד | מללה |צבעוני|רזולוצ?ה| סוג מחשב | | (בתים) | | ן מדצפהאצפ| אסאהאסן 8 | 6 לא | |עסקל- | : | | | | | רב משתמשלם דשטצסאספ | | | | | | אסזיגתסשא | 0 | 1 | 6|אין |טובה [|רב משתמשלם | - 555 | | | | | | םאס | | | | | | אסזי סקאד | 2 | | 6 אין |טובה |רב משתמשלם 5 | | | | | | מוצטאס | | | ן | | אסזיפסקאד | 5 | | 16| לא |טובה |עסקל , 5 | | | ן | | | מזטטצטאסט | ן ן | ן | ן אסד דג סקאד | 5 | | 6|לא |טובה |עסקל , 5 | ן | ן | ן הנמשטצטאסטן ן | | | ן | אסד סא | 5 | | > 32|לא |טובה | עסקל ן 5 | | ן ן ן | 7, 52|8088, 16|כן ו | ן | רהל מסרוו | שם הלצרן ‏ | דגם המחשב | סוג המעבד | מ?לה |צבעונ?|רזולוציה| סוג מחשב ן | (בתים)| ן | דא | 0 | 6| 6 אפשרות | לפי המסך|עסקל זטצאד | 0 80286/287| 6 אפשרות|לפ? המסךְ|רב משתמשלם קסל בע"מ |מערכות גרפיות | | 16 ,8|כן |משתנה ‏ |גרפל /פתדאה | /אמתפסתע סא| נזטצא | 8| | |עלבוד 58 | 5 | ן | ן [תמלילים | /פמדאה | / 5 אמ ץד | ואד | 8| | [עיבוד | 5 | הנוזה | ן ו ן [|תמלילים | /דאה.ז| דדאטד5צ5 פמתה51 0 פסה | 2| | |[אוטומצלה | 58| 11 פטמסדץ,/דטא| | | | | משרדלת | /פדאאג | 0 0 פפג| 12| ן |אוטומציה ן 5 | | | | | |משרדית /פמדאג | 0 0 8םג | 6| ן |אוטומצלה | | ן | ן | משרדלת מח - מערכות | מח - 88| 8| 6| אפשרות | 748%350 |עסק?ל מחשבלם בע"מ | | . | ן | 0 2 א| |סופר-מלבי/ |רב משתמשלם 0 2פסאן |סופר-מיבי/ : | רב משתמשלם | ₪0-68010| |סופר-מלקרו/ ‏ | רב משתמשלם - בס = | ן רהל מס ו ן שם | הלצרן ‏ | דגם המחשב | סוג המעבד | מילה |צבעוני|רזולוצלה| סוג מחשב | | | (בתים)| סא 2/0010 סאעצהאן 0 28| לא תעעמץעתס| ‏ - 50-860א] - 280015| 16/32|אפשרות|640200 |רב משתמשלם. ה אלאן 0 18086 16| שק .10/55 | -68000סא | 16/32ופר | | 0-7 60/ט| | 68000סמ| 16/32|כך ןק סו 2250[ 52| יק פפפן ןו[ ןכ ןגי פאאמצפ| .9.0 12| 808648087| 0 16|כך - |7208564 |אלטכ- א | | | ן ן | רב משתמשלם 1000א אטפ| ,2/170 ,2/120[ ₪068010] 0 52|כך - |11528900|אלשר הבדסר, 10 א₪ע9צ5| - 2/50 ,2/160| ן ן | ן |מעבד תמללל | > החחחחחחדחדדחר----דחח-דדקדדה--הה-7777ה7-7--- החחחחחחדדרדקקקרד----7777------ דדא20| 8 16|אפשרות|כמו 18% |תואם א | ו > אדַעא2₪| - 151-52ק2| 3 ו 9-8 ₪ כ זכ חן | | זכרון חלצוב:? שם | הלצרן | דגם המחשב | 5 ב ? מ << | ההחחהחההההההההההההחההההההחהחחחההההה---- | | באלפל בתים ‏ | דלסק (8א) | דיסקט (5א) ‏ | סרט | | 77---7-------| הההההה--ה7---]החחההה-------| | | "ימי ₪ ]עדי | 5 מ | עדוי ומ ו לדו | | | | | ן | ן ן | | | | | | | אקסטק ן 5 256] 1000| 5 160| 512| 2000| א | 66| 2 | 6 | 5| 0 | 0 1500| ן | ן ן ן | ן ן א 60 | אס | 2 | 66| | | 100| ססג4| | | ן | | ן ן | א | +86 | 8 | 2 | 0| 0 | 0 1600| - אם ,זז | 3 | | 1664| | 20| ן | - 51 -- | ורוו זכרון חלצונ? שם | הלצרן | דגם המחשב | 5 ב ? מ ? | -הההחההההההההההההההחההההה----777-7--- | | באלפי בתים ‏ | דלסק (8א) | דיסקט (8א) ‏ | סרט | | -777-77------| ההההההההה-ה7-|--77---------| | מ | עד |, מ: ההקר ו כו ורוו | | | ן | | | | אסא | 0 256| 512| | 00| 640!| 1250| אסאהס | 0 | | 256| ן | 360| / 720| אסאג | 0 ]256‏ 512| 0| 2 | | | אסאהס| 0 | 4 | ן ן ן | ן אסאג | 7| לוו | ן | | 05| 5 00| | | 66| 126| | ן 0 | 0 512] 16000| | 1200| - 360| 2648|5000 | | 0 ,300| 2000| 16000| - 150| 1200| - 360| 26%48|5000 1אאטאמס גדהפ|ן 0 256] 2000| 5 6| 368| | 15%8|7356 ן 00| | | ן ו | ן י ככ ה תהכ | 0 256| 2048| 5| 0| 368| 736|קסטה | תאפמאמס געהכ| - 6כ2 4000טא| 1024| 8192| 0| 43500| 1200| 2560|כן פאס ההכ | 0 1024] 8192| 0| 43500| 1200| 2560|כן אס גדאפ | 0 1024| 12284| 0| 8100| 1200| 2560|כן א גדגכ| 0 1024| 16384| 0| ]9500‏ 1200| 2560|כן | -5%105מכ| | | | | | | תאמ גצהכ| א0ךצבאמאם6| - 128| 2000|- 368| 2א368| 5| 6| | | 6-10 ,0 כ | 9 3 !| זכרון חלצוב? שס | הלצרן | דגם המחשב | 5 נ ? מ : | ההחחההההההההההההההההההההההההההההה--- | | באלפ? בתים ‏ | דלסק (88) | דיסקט (8א) ‏ | סרט | ן -חח7-7-------| 77-----------| 777777-------| | [מ = | העד | המר" "| העד ומוי סדוו | ן | | | | | | דדכן 0 |]256‏ 512| 10| 2| ן |60%8 | 3 ספפן | | | ן ן ן דפ| 60| 12| 1000| 1 | | | | 6088 | 3 ספ | | | | ן ן .ד דס| 0 אהט| 2000| | 1 13568| | | | 0 אהט| 2000| | 1 13:68| | | | 5 אהט| 2000| | 1 1568| | | דדפ| אגט| 1000| 16000| 00| 456| | | אפשר? שדצפהאצפ| צסתהאסאן 6| 1000| 16| 0|| 00פ| | מנפהצמאסטן [ | ן | ן ן ן אסדי וו סקאד | 0 | | 1000| 0 | 20| | | אלן 5 | | ן ן | ן ן | דה צשאסג| ן ן | | ן ן ן אסדדאתסטאד | 2 | | 1000| 8| 6 | 0 8|1500א 54 5 | ן | ן ן | ן ן דנואס | ן ן ן | | | | אסדידאאתסטאד | 5 | | 2000| 0| 413%4| | | 65| | ן | | ן ן | ההיהוצמאסט| | | | | ן | | אד אהסעאד | 5 | | 2000| | 68|20 1.6| ן ן 8 . ן | . | | ן | המהזמהלמאסאן | | ן | | ן | סד ספא | 5 פפן | 16000| 0 1.6| ן | | | | | | | | | 5 55 - | | שם הלצרן | דגם המחשב | | | | | | 1 | | ו 6פ| 8 | דאס | ₪ | 7 | 8 ממפהדתסק 6ק| 8 | 0 | 5 | א500015+500089 -------""ח"---------חטחההקדהד---דהדההדדדדהה-הההההההההה.777--77777------- | 80008+80005%| ממדאד| 0 | ממא | 0 || | המדאה | /אתנפספת סאן | 5 | פמדאג | /8מד5ה מק צ | | הזו זה | מח - מערכות | מחשב לט בע'"מ. | | זכרון חלצוני | דיסק (פא) | דלסקט (8א) | סרט. 7 7 ן 0| 320| | 45%8|720 |320 |0 |10‏ 720| 0 | 0 | | 1200| 0ן 20| | 360| 10| 0|| 360| | 720| 12| 2000| | 800| | 56 4 ן ן ן ן 99| 0| 0| | 120| 0|| 500]|- 320| 8|1200א45 0 140| | ן | | | | 70| | 140| | | | | |: | 5| 33| 160| 3560| בת | ן = 7 כ | ]8 5 = | זכרון הלצונלי שם | הלצרן | דגם המחשב | 5 ב ? מ < | ההחהחההההההההחההההההההההה-ה-7--ה-7---- | | באלפי בתלם ‏ | דלסק (88) | דלסקט (8א) ‏ | סרט | |---7-7-------| החחחההההההההה-]ההחההחהההה---- ן | ימ ]| עד ]המיס .| העדי ונומ ו ו | | | | | | | | 4 אן ספ צהאן 4| ן 0ן | 200|/ ססג| ן סברק | | | | ן דד טטדס| 0 00| סססג| 4 0 | 0| 4048|1000 דדדמטדס| 4 4 | 0 | 0| 7| 0 | 0 | 2008 פאז | 5 | 00| 4000| 2 5860| | |כן | 5אזק| 0 500| 4000| 2 580| | |כן | מאדתק| 0 512]| 4000| 8 652| ן |נעת 1600 אאדאק| 0 2000]| 4000| 55| 2700| | |971 1600 5 | .4 מאקדן 8 | 6 | 5| 0| 0 | 0 | 255 0 אטפ|,2/120,2/170| 1000| 4000| 1| | 760| | | 208 0 אלצ5| 2/50 ,2/160| ן ן ן ן | ן 5 88 5 | |כי רה הצ זכרון חלצונ? שם | הלצרן | דגם המחשב | 5 גב ? מ << | -ההחההההההחהחהחהההההדההההההההההה7----- | | באלפי בתים ‏ | דיסק (45) | דלסקט (8א) ‏ | סרט ן | -77----------| --ד-הה-------| -ד777--------| ן > | = עה |= -מם ןת עד | הימ ו קדו | | | | | ן | | אא 2| 0 ,150| 0 | 00| 10| 0| | 320] 360| ן 22| | | | | | | זא | 2 520]| 0 | 10| | 320| | 2 | | ן ן ן | 68 | כל הדגמלם| | 512| 4000| - 33| | 672| ן | 1788 1 | ו ן | ן ו 5 שופ הי ות תויכיי בי תות ליה יר ו ב ל ל לו שם | הלצרן / דגם המחשב / 5 / 0/7 / 7 / 27 7 0-ו ו אקסטק | ככ ]ידו | וקו |צט| ן | א ספמ| ץר | טר | | טר | | טל ו ו ה 0 אסאן 6 ל | ל | צוצן |וצוצו וצו וצו ו | סמ ואתמ || סנוא ל | צ וצו | וצו | | | וצ ה | טפ ל | ל | צ | צ | צןצ וצ לצו צו )| שש 0077 58| ץ | | ץ | ץר | ט | ץ | ט | ץ | ץר | ע | טר | | 6 ור | ל ממא | 6 צןצן צוצוצ ץצ צוצו צ צו וצ | ו מממ 6 צןצן צוצוצו ץצ צוצוצ צו ו 6 ו ב ו ו פמשן | אסמטשן ל| ו ל| | וצו | וו וצן 0 ממשן סט ל | ל|וצוצו וצוצו ו ו וצ -- ו - ב הר השש ה וי - אסא6 | > 0 ו 5 דהההה-ה תי קרס כשוהדכ ללהה דלשה כדו) הההחהחההההרהרהקרקררה-. | 0 ל % - 57 - ב 5 שם - ל דגם 8 הש / / ו / 0 /צעצ | ץ | ץ וו חן ו ו | מאממאמם אעאפן ‏ - -- 20-פ| | | | | | ןה | טר רן ןר ור כ ו ו ור ו | שמומ אמומן | | טואה | | | | ןו ו ו ו ו | ומס אומן || ממונאן | | | | | ו ו ו ו ו 0 | * ו 0 ו ה סנפ סבאסמאנון | ט | | | הצן | | ו וצן | תטמס ה אתט/סססן ל | ל ו | מגאסבה סק | | | ב ו : -% שממטמן | נקגממת ל | ל | צ| | וצו | ו ו ו | ו שק א ץר | ד דכ| אא |[ שי | ןש || | ש | מדצפהאצכ| ו שש [ בק ו | | הדיהצמאסצ|ן ו וי ו מו אסדדאקספאד | ל ל ןש תי ה | 5 | | ה |7 ]| | ד ו ו ממ שאה פוש שוש מם סמו פמ סו תחה וש עס קחם פמט סמט קאה סו סמה סאם סו מאה תח סאה קמה עאם קוה ₪0 התה קת ה == ==, בפ טש ו הקדה דה || - : מ אסט| [6 ]2 127 ]כ שו | | 2 5 | ו 3 הההההההחהההההההההההההההההההרהההההה-ההההההההההההההרהההההרההה----- : 0 אסדיות סאד | 2 לי ישן כ |[ כל ןל ל ןל ו ו 1 ל | 2 / בי ל ל שם | הלצרן / | דגם המחשב / ל 9/6 0-ו / 2 ן [ ]| - | זמטצמאסטן ו ]0 | ןו ו אס דסא | 5 טש | צ | צ | צ | צ| צ| | ץט | ץצ | | ץ | 5 | ]כ ןי ]| | זו צטאסטן ]2 ] 3[ ו יו אסדדהאפספא | 65| שש ןש[ שוש וש ישן ש [= | | 65 | ישן 1+ =[ || ואו כ ו ו | דמוצמאסט|ן ]| -]שן ו ו רו ו תו אסד סאד | 5 טי[ | יש |יץי "| ]| טל[ לו 5 | וי | 7< |‏ ]3 --- יוו או | כ 0, שצ | ץ |פצן2. ]= 1 ל | פגון | -15 = | ו | ש| 0-ו | .| 8נ/נ/-/ | וי ו ו , | .| 5 | ו ו | | | ו ןש ןי ו | ןש | | אי ישן ש | .| סש ]ןש ןש ישן ש יש | ש ן[ כ[ |[ | של | א ד | = חתפה תסק סק| 2 | לש | ישן ולוו | את ד| = = א 370/שסקן "לט | שי שי ישן "טי | ןי ו | 001550009 0פ | שי קט טי 800052800058 |‏ ו רו ו | דמעאצ| 0 | ש|3- שן= --| ב ב ו | דחא | 6 ו ו 0 הש 4 קסל בע''מ | מערכדת הפקות | ןו ו לו / : / 7-77 ו -------------חקדדד-דרטקקהההה-7-77רקקרקה רה -----= 1 ₪ מח - מערכות | | מת -- 88] ץש || ןש ל | דוו מחשבלם בע''מ 5 89 5 / / ל כ ל קש כ א / שמ ה הלצרן ,דגס המתשב ] ב יל א ב ו 7 7 / - ד | ו 8 אן ל ל ות | | 8 אן שר | ל -| | אן 0 ָ טטן טכ לו 2[ ו | 89 אן מספ|י ל |ייש | לי[ ל יו ו 8 במ=6פ] טש [:יש :]| טש || ןו ו | ספאן 0 שר-]1 5 ןד נא תו דידמטד.זס | מ ל שי | | ל לצ ו 2 ו ל פאקן ‏ 5 צוצולו ו וצו ו וצו |צו "רת ו = פע ול ל ו וצו ןו ו ו | | ו 0-66 2750 2160 | ו 8 צפאגת'| 0 ,]יש[ לט ןי | ליו יו |15 1605 ' ן ו ו ו ו ו [ / [ ו ו ו ו ו ו [ 1 ו ו ו ו 5 ו ו ו ו ו ו ו ם ו [ ו ו ו ו ו [ ו [ ו ו ו ו ו ו ו ו ו ו ו ו ו ו ו ו ו ו = [ וו ש₪ | נם 7 5 ]7 [ מ / ו ₪ !| = ו !| | ל ו ור ו ו 3 | 2 ו !| ו ס ו 2 ו ו 4 !| > ו שש | ₪ | ₪ ו - ו וכמת | נם 1 ₪ ! ₪ | = ז ]1 ו ו 5 | ₪ ! ₪ | [ אלל ו 08 | !₪ !| 0-7 1 אלל ו [ ו 1 ו ו [ ו ו [ ו ו [ ו ו ו ו ו ו ו [ - ו ו ו ו ו ו ו - ו ו ו ו ו ו ו ם ו ור ה !ו ו ו ו [ [ ו ! ₪ ₪ צ | ו ₪ !| ו ו [ ו ש כ | ו סש |! ז ₪ ו כ ויו וו | 4 | ו 5 ו ור !| + | ס | ו [ = ו ו = ! שמ | ₪ !5 !| ₪ [ פ ו ו ₪ | 4-0 = | > | ₪ | שש ו |ת! 1 זרת !₪ ₪ ₪ | !| | ₪! ₪ [ כל ]] חר ם | א אא !| א !| 3 | 0 ו הלל [ 1 ול ו > ו ו ו ו ו ו < | > ו ו ₪ ן 7 96 1 ו ו ו ו ו ו בל 2 0 1-! --- 0 -! - !8-7 ₪ ו [ ו ו ו 1 1 ( 1 < | = !| ו < | 0007 הפר[ [ ו ו ו ו ו ו ללה ו 0-8 !!!7-7 !1-7 0 60202 1 = ו ו ו ו ו וו % ו פצ ו < | ו ו < | ו | [ ו [ ו ו [ הלל ו 1 78-ה !| 7 ! 7 1 = 1 00 700 ות ו ו ו ו ו ו 9 ו ו < | [ [ ו יל ברל ]] ו [ ו ו ו : מל 7 : 1 !0-0 !1-7 ל ו ו ו ו [ [ 5+ ו ו < | [ ו 1 ו רל | ו ו ו ו ו ו מ" ו 7 - 0-0 !1 קל ו ו [ [ [ ו ו 60* ו ו < | > ו 1 ו 608 [ 1-] ושן ו 6 כ 7 0 == [ = ו ו ו ו ו ו + ו ו < | ו ו ו ו | 6 הוור ו ו ו ו ו ו ו ו < | ו ו ו ו -ררן] 1 הבוו ו ו הרדה הרה הרהה -- - - 9 וו [ ו [ [ 7% ו ו ו ו ו ו [ | ו ו ו ו ו ו ל [ !0-77 -! !]1 אלל > ו ו ו ו ו ו ו ל ו ו ו ו ו ו 0508 )שר ץ ו ו ו ו ו ו ל [ ה -! =--- 0-0 -! 1-7 0 ו ו ו ו ו ו ו וו ו ו ו ו [ [ כל ו ו ו 1 ו ו כל איסוף נתונים בטוח - שעוני נוכחות - איסוף נתונים מאולם היצור - משקל ממוחשב - בקרה אנלוגית - בקרת מונלם - נהול חברת בטוח - מלכון משרדי סוכנלם - בטוח חיים - פוליסות - תביעות - שירות שקים - בטוחי משנה - חיתום בטוח - תכנון פיננסי בניה, אדריכלות והנדסה אזרחית - מעקב בני?ה בקרה וביקורת בתי אריזה - כתבי כמויות ומכרזים - תמחיר ותחשיב - פתוח מבנים - גהול חברות משתכנלם - מחצבות - בניה טרומית - נהול משרד, תכנון ובצוע - כבישלם - מלם - עבודות עפר - ביוב - מכרזים - מזוג אויר ביקורת ממוחשבת - מלאל נהול בתי ארלזה - מיון, אחסנה ושווק ענ ף בתי מלון בתי מרקחת בתי ספר ומוסדות לימוד דף חישובים אלקטרוני דפוס הובלה, תחבורה וחניונים הנדסה ויצור - 62 - נהול מלון נהול אורחים מלאי ומכירות נקודות מזון ומשקאות בתי הארחה נהול מלאי ומכירות מחולל לומדה לומדה מנהל בתי ספר מבחנים רב-ברירתיים מערכת שעות ו אה,זק זי,זטא לוטוס 1-2-3 הטטק תעאסזאט זה סקא סדר צילום נהול מפעלי דפוס הוצאה לאור תכנון העמסה מחירונים וחשבוניות צי רכב חניון מהס תיב"מ חישובי חוזק תכנון מעגלים שרטוט הנהלת חשבונות חוזי שירות חקלאות חשמל טכסטיל יהלומים ותכשיטים יצור - 63 - תזרים מזומנים התאמות בנקים ספר רכוש הלואות חשובי ריבית פחת גיול חובות ספר תקבולים תשלומים הנהלת חשבונות על בסיס מזומנים הנהלת חשבונות כפולה לפ? תקנל מס הכנסה הנהלת חשבונות רב-מטבעות הנהלת חשבונות תקציבית שרותי אחזקה אספקת גז גז מרכזי שרות טכנאים רשתות השקיה תערובת הזנת בעלי חיים תכנון לינארי מטעים בקרת חממות שווק חקלאל נהול חקלאי תפ"ל נהול אולמות יצור מלאי הנהלת חשבונות יהלומים נהול יצור תכשיטים עץ מוצר תמחיר מפרטי יצור מוכי 5 וו המת 1 - 64 - כח אדם מוסכים ורכב מושבי עובדים וקיבוצים מזון מחוללי ישומלם מחסני ערובה ומחסני מטען מכירות דלפק שכר נהול כח אדם נוכחות עובדים בקרת חדרי אוכל פרמיות סדור עבודה לשכת שירות - שכר נהול מוסכים מחסן חלפים ומכירות חשבוניות מכירת רכב יבואני רכב מבחני רישול הנהלת חשבונות מצב חבר תמחיר ענפי נהול מושב רשום עבודה משקי ארגוני קניות מטבחים גדולים מלאי ושווק תמח לר נהול מסעדות :זנ תפהפ לוטוס 8 דרור איריס אתסטמאתתץ 585 5 א צאסטפאאצ5 סע אחר נהול מחסני ערובה שינוע מכירת סופרמרקט קופה ממוחשבת נהול נקודות מכירה מלא?ל ומחסנים מעבדות ואנרגיה מעבדי תמלילים משרד ממוחשב ניהול פרוייקטים ניירות ערך סוכני נסיעות ותירות סטטיסטיקה ספריות = 65 = מלאל רכש מלאי רב-מחסנים נהול מעבדה טכנית תהליכים כימיים נהול משק אנרגיה היפ פתסא זו פתסא צאפנוסתטת תפדזתהצפתע תמליל א-ב תמר ₪4 מסמכים נהול יומן פגישות ארכיון משרד ממוחשב צתה זסה6תסעק 5סט בקרת פרוייקטים נהול תיקים נהול קרנות נאמנות נהול ספר מניות תצוגת נתונ? מסחר מהבורסה שרטוט תרשימי מניות סוכנות נסלעות תירות נכנסת נוסעים יוצאים חבילות תיור 8 סטטיסטלקה נהול ספריות אחסון ושליפת תקצירים ה עורכי דין עמילי מכס עץ ורהוט פרסום קוסמטיקה קרנות רואי חשבון רפואה רשויות מקומיות שיווק שמאות תחנות דלק = 66 > נהול תיקי לקוחות נהול שעות וחיובים תקדימים משפטיים נהול יומן פגישות קרן פנסיה קופות גמל קרן השתלמות נהול מרפאות נהול תרופות נהול מרפאות שיניים מעקב ונתוח מערכות רפואיות נהול בתי חולים מעבדות שיווק ישיר ע"? הדואר נהול לקוחות ונתוח מכירות נהול הזמנות מח ירונים שמאות רכב שמאות מקרקעין תעשיה תקשורת תקשורת בין מחשבים = 67 = לוח זמנים בנמל תעופה פעילות קרקע בנמל תעופה רישום טלסות בקורת טיב תהזוקה מונעת תחזוקת ציוד טלקס ממוחשב וידאוטקס מרכזיה ממוחשבת = 68 = א ל 5 ון ת ו כ נ ות א-ב אחסון ושליפת תקצירים איסוף נתונים מאולם היצור איריס אספקת גז , ארגוני קניות ארכיון בטוח חיים בטוחי משנה ביוב ביקורת ממוחשבת בניה טרומית בקורת טיב בקרה אנלוגית בקרת חדרי אוכל בקרת חממות בקרת מונים בקרת פרוייקטים בתי הארחה גז מרכזי גיול חובות דרור הוצאה לאור הזנת בעלי חיים הלואות הנהלת חשבונות הנהלת חשבונות הנהלת חשבונות כפולה לפי תקני מס הכנסה הנהלת חשבונות על בסיס מזומנים הנהלת חשבונות רב-מטבעות הנהלת חשבונות תקציבית התאמות בנקים וידאוטקס חבילת תיור חישובי חוזק חיתום בטות חניון חשבוניות מכירת רכב חשובי ריבית חשמל ת מעבדי תמלילים ספריות איסוף נתונים מחוללי ישומים חוזי שירות מושבי עובדים וקיבוצים משרד ממוחשב בטוח בטוח בניה, אדריכלות והנדסה אזרחית בקרה וביקורת בניה, אדריכלות והנדסה אזרחית תעשיה איסוף נתונים כח-אדם חקלאות איסוף נתונים ניהול פרוייקטים בתי מלון חוזי שירות הנהלת חשבונות מחוללי ישומים דפוס חקלאות הנהלת חשבונות טכסטיל מושבי עובדים וקיבוצים הנהלת חשבונות הנהלת חשבונות הנהלת חשבונות הנהלת חשבונות הנהלת חשבונות תקשורת סוכני נסיעות ותירות הנדסה ויצור בטוח הובלה, תחבורה וחנלונים מוסכים ורכב הנהלת חשבונות חשמל טלקס ממוחשב לבואני רכב יהלומים כבישים כתבי כמויות ומכרזים לוח זמנים בנמל תעופה לוטוס 1-2-3 לוטוס 8 לומדה לשכת שירות - שכר מבחנים רב-ברירתיים מבחנ? רישוי מזוג אויר מחולל לומדה מחירונים מחירונים וחשבוניות מחסן חלפים ומכירות מחצבות מטבחים גדולים מטעים מיון, אחסנה ושווק מיכון משרד? סוכנים מים מכירת סופרמרקט מכרזים מלאל מלאי מלאל מלא? ומכירות מלאי ושווק מלאל רב-מחסנים מנהל בתי ספר מסמכים מעבדות מעקב בניה מעקב ונתוח מערכות רפואלות מערכת שעות מפרט? לצור מצב חבר מרכזיה ממוחשבת משקל ממוחשב משרד ממוחשב - 69 - תקשורת מוסכים ורכב יהלומים ותכשלטים בניה, אדריכלות והנדסה אזרחית בניה, אדריכלות והנדסה אזרחית תעופה דף חישובים אלקטרוני מחולל? ישומים בתי ספר ומוסדות לימוד כח-אדם בתי ספר ומוסדות לימוד מוסכים ורכב בניה, אדריכלות והנדסה אזרחית בתי ספר ומוסדות לימוד שיווק הובלה, תחבורה וחניונים מוסכים ורכב בניה, אדריכלות והנדסה אזרחית מזון חקלאות בתי אריזה בטוח בניה, אדריכלות והנדסה אזרחית מכירות דלפק בניה, אדריכלות והנדסה אזרחית בתי אריזה טכסטיל מלאיל ומחסנים בתי מלון מזון מלאי ומחסנים בתי ספר ומוסדות לימוד מעבדי תמלילים רפואה בניה, אדריכלות והנדסה אזרחהית רפואה בתי ספר ומוסדות לימוד יצור מושבי עובדים וקיבוצים תקשורת איסוף נתונים משרד ממוחשב | נהול נהול נהול נהול נהול נהול נהול נהול נהול נהול נהול נהול נהול נהול נהול נהול נהול נהול נהול נהול נהול נהול נהול נהול נהול נהול נהול נהול נהול נהול נהול נהול נבהול אולמות ייצור אורחים בתי אריזה בתי חולים הזמנות חברות משתכנים חברת בטוח חקלאר יומן פגישות "יומן פגישות יצור תכשלטים כח-אדם לקוחות ונתוח מכירות מוסכים מושב מחסני ערובה מלאל ומכירות מלון מסעדות מעבדה טכנית מפעלי דפוס מרפאות מרפאות שיניים משק אנרגיה משרד, תכנון ובצוע ספריות ספר מניות נקודות מכירה קרנות נאמנות שעות וחיובים תיקי לקוחות תיקים תרופות נוכחות עובדים נוסעים יוצאים נקודות מזון ומשקאות סדור עבודה סדר צילום סוכנות נסיעות סטטיסטיקה ספר רכוש ספר תקבולים תשלומים - 70 - טכסטיל בתי מלון בתי אריזה רפואה שיווק בניה, אדריכלות והנדסה אזרחית בטוח חקלאות משרד ממוחשב עורכי דין יהלומים ותכשלטים כח-אדם שיווק מוסכים ורכב מושבי עובדים וקיבוצים מחסני ערובה ומחסני מטען בתי מרקחת בתי מלון מזון מעבדות ואנרגיה דפוס רפואה רפואה מעבדות ואנרגיה בניה, אדריכלות והנדסה אזרחית ספריות ניירות ערךר מכירות דלפק ניירות ערך עורכי דין עורכי דין ניירות ערך רפואה כח-אדם' סוכני נסיעות ותירות בתי מלון כח-אדם דפוס סוכני נסילעות ותירות סטטלסטיקה הנהלת חשבונות הנהלת חשבונות עבודות עפר עמיל?ל מכס עץ ורהוט עץ מוצר פוליסות פחת פעילות קרקע בנמל תעופה פרמלות פרסום פתוח מבנים צי רכב קוסמטיקה קופה ממוחשבת קופות גמל קרן השתלמות קרן פנסיה רישום טיסות רכש רשויות מקומיות רשום עבודה משקי רשתות השקיה שווק חקלאל שווק ישיר ע"י הדואר שינוע שכר שמאות מקרקעין שמאות רכב שעוני נוכחות שרות טכנאים שרות?ל אחזקה שרות שקים שרטוט שרטוט תרשלמ? מניות תביעות תהליכילם כימלים תזרים מזומנים תהזוקה מונעת תחזוקת ציוד תחנות דלק תיב"מ תיווך - 71 - בניה, אדריכלות והנדסה אזרחית עמילי מכס עץ ורהוט לצור בטוח הנהלת חשבונות תעופה כח-אדם פרסום בניה, אדריכלות והנדסה אזרחית הובלה, תחבורה וחניונים קוסמטיקה מכירות דלפק קרנות קרנות קרנות תעופה מלאי ומחסנים רשויות מקומלות מושבי עובדים וקיבוצים חקלאות חקלאות שיווק מחסני ערובה ומחסני מטען כח-אדם שמאות שמאות איסוף נתונים חוזי שירות חוזי שירות בטוח הנדסה ויצור ניירות ערךר בטוח מעבדות ואנרגיה הנהלת חשבונות תעשיה תעשיה תחנות דלק הנדסה ויצור תיווך | | | | | תכנון פיננסל תמחיר ותתשלב תמחיר ענפל תפ"י תצוגת נתוני מסחר מהבורסה תקדימים משפטיים תקשורת בין מחשבים טאס 1 פפתמס תע זא צפתע אתסאמותתץ 5 יי סקאז 5 פפאטע אגזפץיתטא מז המת לאמיוס עקת צתת ז פמק 5 05 צאסמפאאצס זוז זאט זנ זזאפתסא גייפ סתסא - 72 - סוכני נסיעות ותירות הובלה, תחבורה וחניונים הנדסה ויצור חקלאות בטוח יצור מזון בניה, אדריכלות והנדסה אזרחית מושבי עובדים וקיבוצים מעבדי תמלילים מעבדי תמלילים טכסטיל ניירות ערר עורכי דין תקשורת בין מחשבלם הנדסה ויצור מחוללי ישומילם מעבדי תמלילים מחולל? ישומלם מחולל? ישומים מעבדי תמלילים דף חישובים אלקטרוני מחוללי ישומים ניהול פרוייקטים דף חישובים אלקטרוני דף חישובים אלקטרוני מעבדי תמלילים ניהול פרוייקטים מחוללי ישומים סטטיסטיקה מחוללי ישומים דף חישובים אלקטרונל דף חישובים אלקטרונל מעבדי תמלילים מעבדי תמלילים =73 > ח ב * ל ו ת ת ו כ גנ ה ש ה ו כ נ ו ע " ל ח ב ר ו ת ה מ ש תח ת פ ו ת ב ס ק ר אלסוף נתונים / 7 72/2 / 7 7 / ? שש / "ל 7477 1 7 1-0 7 / ה 5 ע ל ה / כ 6 / ה / / 0/2 00| / 0 ה 3 / ₪ / / 0/0 /04/00/ ה ח ב ר ה ו מ םח טש ב / 6/ 0/5 / 0 0/0 0/0/0//0//0/0/0/0)/ / // 0/0 0/0/0//0/0//0//0//00)]/ ג 1-2[ 1101 ]| אל.בי.טל - | 0ע-188, ממקקגא | | ן | צ | ן | ן | | ן החברה לאמפורט | | ;4:1 ]0 ]| | גביש |אפסון 20 א4 ן | | צ| ן ן ן | ן ן גטר - מחשבים אישיים|6ק אפך | צ| צ| 000000 ן ן | (2000) בע''מ 1-4 1+ -10-4 -א 1 ו "] | דיגיטל מחשבים בע"מ |28100 |[ ]| צ | | 0030330 00)| ן 2 == 222222222 שם22=שהבבצבטב בשה ב בכ שש == | החברה המרכזית |599185/1 אפ | | ץ | ץ | 0000000000 לתוכנה ואוטומציה | |11 עסץ .]יי תתל | אד 7-4[ רצ 04201448 010 | 8א-י.א. מיטווך | 1008 20-41 וצוצ ו 030104138 | ובניו בע"מ )1-1 10[ -4ן | יעב"א - [188-86, אאט, | | |[ | 0000 0300000000 איסוף נתונלם |עאאפאמ0 גדגפ, | ץ | צ | | 00צ030 00000030 ומערכות תעשיתיות | | 05כ-485, פא, ן | | ן | ן | | | | ן בע''מ | 208 04 0 3403034009( 03 3( | ההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה-------- | ל.פי.אי. בע"מ | 2 ה | צן| צן | [ 31 3%( ההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה==--- | כלל מערכות [520/88-208א | | ץ | ץצ | | 0303300000[|00)| |3105, 8/25 0-1 1 ג 104 ]ה -ן ]0 לביא מחשבים בע"מ | |צאסק 188, מטפספ| ץ | צ | | | 3 | ו ו ו |20-4 אסא [ ורוו =: = איסוף נתונים דרו כשש. םש םשם / . 2 יי 1 -2 ל / / / / / / ב / פערפה /]8%02/ 7078278 7 7 7 ]1 ,| שג / 5 787% + + 7 7 / /( הפע לה / 0 0 9/8 / + / + / / 0 כ ד 5/ / 0/2 0//0/ ה חב ר ה / ומ ה שב // 0/9 / 0 / 7/0/00 0//0//0//0/0]/ / 0/0/0000 לרגו מחשבים בע"מ | | ו1%4% | 4 414 1 (0) | מחשבת תכנה בע"מ |841000 44105 [צ| ן | | ן ן ן ן | מיקרונט בע"מ | [ א | 1 1/0300 | , מ.מ. - |00 090 אנאט | |[ 0[ ל( 00000000)| מערכות מידע בע"מ | |א1א080 ה[ |00 40094000 ]| | נסם |,6/10101.פ | צ | 00030)| | ן ן ן ן | חהחחהחההההההההההההההחהההההההההההההההההההההחההההההההההחההההההה-7--7-7---------| ניצן - |6.פ [צ 9[ ך | 1 +01 ]| מערכות מידע בע"מ | | 7-4 7 וש א תן > | סינטל מערכות בע"מ |קשר מיקרו-מחשב | ץ | ץ | 0 |30 30000000 | | | |גדול % 2-77 020 ץש | | סיסמל - שיטות וציוד|205 45, | ט| צ|צ|צ|צ| ן | | | ן לעיבוד נתונים בע"מ |1200 צפאגץך 3 1.174 411 32 0 ההחהההההההההההההההחחההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה---------| פרן את מוטול - [1173 פסק [ |[צו ל 0343000000 י.א.מ בע"מ | 0 <> )| | ש.ה. - שרות? [0ע-198, 08פפא ‏ | | צ |[ | 0[ לצ 030000000 הנדסה בע"מ | 34| 0343 3400009300 | | | תפן - תיכון פיתותח | - 12 2 4[ ]] ן וניתוח מערכות ייצור| 4[ ₪2 1/2 1 )01 = 75.= בטות / / 0 0895 7 9/ 5 ₪ / כ = 78 / ] מערכה 00/07 ק/ תת 0/2 2 02 2 -/ ש ם / 7 78 8 ץר 7-77 / הפ על ה 2/1 / ₪/ 2/ %/ 3 א / ל/ ל / (7] 177 7 2797827151 / ה ח ב ר ה / ו מ םה ש ב / 72 / 0/0 0/0 0700/0700 0 /)0/0/0/0/0/0/0/0/0 0/0 0/2 / / | | | | | | 34+ + איכות מיקרו מחשבים |6ק2 184, 205 | צ|צ|צ|צ|צ|צ|צ|צן| גטר - מחשבים אלשיים|20 184 | צ| צ| צ| צ|צ|[צ|צ|צ|צן| (2000) בע''מ ן 0:1 1 )| ן דיגיטל מחשבים בע"מ |58100 | צ| צ| צ| צ|[צ|[צ|[צ|צ|צן| החברה המרכזית |5098185/1 188 | | |[ 20 00| 00| ן ן ן לתוכנה ואוטומציה | |11 פסץ ₪[ 1009090097 | | ן | | ,1 אמא05 דהפ 4 - 800% 1 41 404 )+ ן| טכנולוגיה |18%/87, 05/055כ| ט | ט | ץ | צ | צ| צט[ צ| צ| צ| מתקדמת בע"מ 4 + 100093 + )| 8א-י.א. מלטווך | 08 9500, | צ| צ| צ|[צ|צ|צ|צ|צ|צן| ובניו בע"מ [05ס-68א, 0ע-פסא| | | |[ 00800|0 0000030 יוזמה מחשבים בע"מ |א80א841 5205א | ץ | | צ(| 0 00 0000030 ילן - משקי | פינצפהאצס | ]|[ 0 00| (0צ 030000803 תנועת המושבים | 4% 1 1 1 ן| |( 34343 כלל מערכות | 520/8/25/8105שא | [ צ| צ| צ[צ|צ|צ|צ|צן| לרגו מחשבים בע"מ | | | צ| צ | |צן צצ 0( 3300900)| מידן מחשבים בע"מ | |מפכ"ל 1000000000 3 |צן מל"ל מלקרו מחשבים |20 205 אפד | | צ| צ|צ|צ|צ|צ|צ|צן| (1984) בע"מ | 4 )| )| | | ן | ן | מ.מ. - |בטפוינט 8600 | צ | ץ | צ | צ| צ| צ| צ| צ|צ| - 76 - בטוח / פערפת 00/21 72/0710 2/5/272/ / ש ם / 7 בו ב 2 7 7 7 5 ]7 / / הפגלה /2/ קפ 5 / / אק / / 70/0 70 0/5/₪/ 4 / ה חב ר ה / ומשב // 0/0 0/0 0/2/0000 / נחע 4 7 7 + ץ + + ] ניצן - |[5.6 | צ | צ צ| צ| צ| צ| [צ|צ| מערכות מידע בע"מ | | 0048 11-00 | | סי.אס.אי - הנדסת | |א1אעט 205 5א ן | | ן | |צ| ן ן ן מערכות מחשבים בע"מ |א/02 7 1 0%[ -]7.'שי | ] סיסמל - שיטות וציוד|205 45, | צ| צ| | ץט | צ | | צ| צט| צ| לעיבוד נתונים בע"מ |1200 צפאגך |[ 3000000 ן | ן | ן שגב מחשבים |אפז | צ| צ| צ|צ| צ|[צ|צ|צ|צן| שדר - יצרני | | | צ'| צ| צ| צ| צ| | צ'| צ| תוכנה בע"מ ן 3 ג ישי עורוש. י1יי'/ר 15 4" חבונה תעשיות תוכבה |פשאום אדאפמק | | ן | צ| צ| | צ| | ן ן בע'"מ | ₪ ] | | | | | - 77 - בניה, אדריכלות והנדסה אזרחית 1 ו ו ו ו 1 1 [ ו ו [] ו 1 ו ו [) ]) [ ו 1 ו ו ]) ו ו ו ו ו ו ו , ו ו ו ו ו ו ו ו . ו ו ו ו ו ו / ו ו / ו . . ו ו . 1 / / 08/9 8 / 58/8 8 / 25/2 2/ 5/ / רכה /00/2 09/2/82 5/0/52 / ש ם / / 778 6 / 5 5/ /2‏ / ]הפ על 9/7/00 / כ / / / /י9/ ₪ / 0 / 5 0 / -/ ה ח ב ר ה / ו מ ה שב /‏ / 0/7 / 0/0 00/00/00 7/0/00 0/ ]00 0/0/00 0 000 (0ָ00 020094] / % 1 לער 5 ץק 1. .| אדפ- אלעזר דטה | 4 4 + || 9 0003000300 ן ן פרוססינג ן 1 ,3+ )1 )| ן 41| ן א.י.א. מערכות לוח |5/34,36 ,60ק-א18| צ | 31 43| ן ן | ן | | ן זמנים, יועצים בע"מ | 0000030030 ן ן ן | א.מ. - מחשבים |ת55, 5/36, 5/34| ן | ן ן | ץצ | ן ן ן ן ופיננסים בע"מ ן הה5 8( ארגון ומדעי נהול| |לסץ [נא][ | ]| | ]| | ן ן לועצים בע"מ ן 74 477--4י-] 1 ד רן ;ן גטר - מחשבים אלשיים|6ק 18% [צ| צ| צ| צ|צ|צ|צ|צ|צוצן| (2000) בע''מ | 0181058 4 1" | פון-045 [ [צט|צ|צ|צ|צ| |צ|צ|צ|צ דיגיטל מחשבים בע"מ |280.3500, | צ| צ| צ| צ|צ| ן [|צ|צ|צ| |פעע 1080 שי | 1 + || . , 8א-י.א. מיטווך | 10088 | צ| צ| צ|צןצן 0 3030300039(0)| ובניו בע"מ |9300 34 8-00 ]ה 1" ,/. 40 ] ורוו יוזמה מחשבים בע"מ |-40א74810ת250 | ץ | צ | | | |צ|צ|צ|צ|צן | פסע 4 וי ]1150 ד[ 1 .ה ן. | -החחחחחחחדחדקקה".7-7777777777777777?7?77?7?7?7?7????..7----₪7ש2ש22-ששש שש שש | יעב"א מחשבים ן וצוצוצן ₪7 | (1975) בע"מ | 4 וינוידויג4'י'ציעה ]חן ההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה----===- | י.פי.אל. בע"מ | 5008, | צ| צ[|צ[|צ|צ| צ|צ|צ| צ|צ| |[0ע-126 8 4 4 8.] >ן |] 8 :ו - 78 - בניה, אדריכלות והנדסה אזרתחית / / פב 8 / פַ/פ5/ ₪ / 55/2 כ ₪ / / מ ע ר כ ת / 8 0 ₪ / ₪ 0% 2 / 8 8 / ש ם 1 5 457 1 24/7 ₪ 7 0 8 / / | הפעלה 2/0907 לק / 0/2 /‏ / / /%/ 8/0 1/2/06 7 / כרמון מערכות |5/005א-26 | | צ | ץצ | 00ֶ30|(03ן| מידע וניהול ן 41-4020223 ]| לירז מערכות [05ע, 6ק-18% וצוצןצן | |₪0/ | ן | לרגו מחשבים בע"מ | | 4 ו + )1 הה(|ח|ל מוניטין - |5/38צ5 א8ך1 4 | |%*4 334 | 343ן|+%+! ן מערכות מידע בע"מ | | 4 ]1-0 | ן | מור מחשבים ן בצ <+ 310370 03| | ן מחשבת תכנה בע"מ |841000 41105 91 +[ + |.[-] מ.י.פ מערכות |כל מחשבי מ.י.פ | | ץצ | ץצ | ן | | | | | מחשבים בע"מ ן 7 7 71 || ן | מ.מ. - |00אמאס0 5-1 | ט | ץ | צ | צ(| 0 00| ן | ן | | ניצן - |6.פ [ד*|*ן"! + |:-1 .1 [-:ן סיסטמטליקס | אפטסצא שעאת | | צ| | |( 0303000 | 5054 1 + 1:9 12 ₪ - 5 ןי -₪] פרן את מוטול - [1173 פס? |צ*צ|*וצן וצ ] |צ|- | ל.א.מ בע"מ |אגץ ב 1-1 שי יק | = טן ענב סיסטמס | אפז, 750 אגטן | צט| צ| ‏ | | | וצו | 2 הרכות | |אגצ/11תעת -- | צ| צ|ץ ץּ קו מערכות |אגץט/ 11פסע [צ| צן צןוצ|צ|צן |צ+!| | = 79 = בניה, אדריכלות והנדסה אזרחית 0000770 180000 0 ד 2 ? ₪/ / מ ע ר כ ת / 2/5573 / = 58 2 / = 57/7/52 / ש ם / / 00 2/0/07 ₪ ₪ / / / 1 הפצלה 2727 /הל9 ₪227 7 / /7/ 8/5/0/ ]שב / / ההברה / הפגפפ! 1 "צ5) 1 7 ו"ד + 7 7 / / 0/0 0/0/0/0/0/0/0/0//0//00)/ קונטרול דאטה |צצאם?, 08ע-פא | | | | | וצו | |צוצו (לשראל) בע"מ ן 41 3 39(|| | || / קסי - מערכות עיבוד |קסי בע"מ + 1 ןתזּ!צ+!וצ+ן אינפורמציה בע"מ |[שונים 4-14 342 04 ן ן | שגב מחשבים |אפז | צ| צט| צ| צ|צ|צ|צ|צ|צ|צ| תפן - תיכון פיתות | 4 911 303343 30303003 | וניתוח מערכות ייצור| 80 י8י-] 808 10.4 940 0 0] - 80 - בניה, אדריכלות והנדסה אזרחית - (המשך) / 1 תלק!ותז 7 7 7 7 7 ; / מ ע ר כת ] <ץ 47770 ,4 ץ + ,+ ץ + ש ם ]5 27/ ב / 0/0/0000 /] הפע לה 7/7 / 2 / // 0/0 0/0/0)]/ / צקוץ | + 171 1+ ,2 ץע + + ה ח ב ר ה / המח שב / / 0 0/0 0/0/0/0/0//0/0//00//00/ / / 20( /0/0/0/0/0/0/0/0//0//0/0/0/0|/ | 109001[ ]+[ /%-7'-)4 ]| אדר מחשבים |[0ע-188 20 208 | ץ | ץצ | | 0000003008 וו רו רו ורוו גטר - מחשבים אישיים|6ק2 א18% | ט| צ| צ|צ| | ן ן ן | | (2000) בע''מ 4 000002000 040 000] | עמט-0%5 | [ וצ ואצ 34ָ1!31 73| )| | 8א-י.א. מיטווך |10%98 9300 חן | צו 1[ 741 || ובניו בע"מ ן 483% 428 0/4 ריצי כ ן | יוזמה מחשבים בע"מ |פסץ הו 0030)| | 43| ורוו י.פי.אי. בע"מ | 5005א, [צןצ1צ(|%ך | ה[ 1[ | | 0ע-128 "יי | ּ כרמון מערכות | 208/ 6-5 ה --22 420[ 410061 )] מידע וניהול | - 2 1-16 4-4 21.י1 יש )] הההההההההחההההחההההההההההההההההההחהההההההההההההההההההההההההההההההההה-------| לירז מערכות [205, 0ע-18% 3 1 -[6שי .1 ₪ 1.1408 ]| ר- יו ו ו ו לרגו מחשבים בע"מ | | 04 |ל7%14 6% + ן + -341] ו מ.מ. - [0פאסת0 5-1 | ץ | צ | ל | | 0800 030000003 מערכות מלדע בע"מ וי יי ו ו פת החהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה=------| פרן את מוטול - |1173 פסע |+-1 0 51 ]. 1 )] י,א.מ בע"מ | 4 הש שי 1-01 .7 :] :ן עבב סיסטמס | 4 04081 1 ]ה |[ 5 | -הההחההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה---------| קו מערכות | אגט/ 11קפע וי-וי ךי| 4יין ן | קונטרול דאטה [צצאפ2, 05ע-פא ‏ | | ל | | 0080 03000)| (ישראל) בע"מ | ו יק 7-ה | סי - מערכות עיבוד |קסי בע"מ + | . | | | 71 ]| / אלנפורמציה בע"מ | |שונים ה 1 "---- | = 0 |אשצי :5 [ש ]0 ץ| < ה |אפז |צ| [1.(.4% 0[ | 0 | ב םש םש בש בב כ גב בה בל בב בם בם = במ בה בה בף בה בד נה ה בה לה 62 בה 5 2= = צם 5ם צם בש בב בה בש ב צם ₪ צם בב בש צם בם בם ב בש בם בש בס בש בם צם בש בש בצ בם בם צם ב םה בש ₪ ה - --*=['1"'"'---- .םת )0 = 81 - בקרה וביקורת / נא 7 7 + ץ+ ץ ץ+ ץצ ,4 ]/ / מ ע ר כ ת 1 2 % 7 + + ץז + 47| / 4 + ,+ אע + 4 + ץ צ ץצ צ+ 4+ + ה ח ב ר ה / רמהטב 131 ] + 1+ .0/0 0/0/00 / "הצ / + צ ץ + + ץ 4+ 0% וו א ו א שו יא יש וש שור פס שה אי.בי.ט?ל. - |[ 0ע-א15, 6,וקקה | צ| | + 4+ החברה לאמפורט ן נסם |,6/2161141. פ 1 | 40 3 0|)000003- ן - 82 - בתי אריזה "הוה ררק 07 ₪601 2 4 7 + 2 ץ ץ / פצרכ 2/9/37 / / / / / / / / / הפ על ה / -/ה2 / ]7 2/ 5 + 2+ + + <-/)'| ה ח ב ר ה / ו מ ה שב / -/ 2/ יו / ]7 + 4 1 + ₪ ץ הי | ] |צ|צ|צן 4 0 | | ]+ 8-.. מלטווך | 1005, צט| צ|צ | | ובניו בע"מ |9300 26-41 33| יוזמה מחשבים בע"מ | ]חן 3 030303033 %0%(0(| | ילן - משקל | מדצמ8 אצת גצ 187 ] .]. 2[ .|)] תנועת המושבים | ג 4+ 00 -] | יענ"א מחשבים | | צ| ‏ |צ| 00800038 (1973) בע"מ | .1 0 | | לרגו מחשבים בע"מ | | 1 1 :] -1 15 ]2 ) | מידן מחשבים בע"מ | |מפכ"ל פאפא 0+ ן ]| )| )| | מחשבת תכנה בע"מ |481000 405 ו 80[ 0+ ןך4 | | מיעד מחשבים | 8515/8 פסע | | צ יצו 0 0000000030 | מיקרונט בע"מ ן )20067 ]1[ 7 | ]0 ]/] | = [|בטפוינט אא15, | ץ | ץ | | -||0000000000 מערכות מידע בע"מ | |860, 08088800 | | | | 0000300300 | ניצן - |6.פ גחו 1 צץ ו 4 0103404600 )| מערכות מידע בע"מ | | | | | ן | | | | ן | סיסמל - שיטות וציוד|6000 צפאג1, לוי 1[ 4 ץצ |[ 1 ] לעיבוד בנתונים בע"מ |אנאטא | | | | | | | | | | | פרן את מוטול - |1173 עסק | ץְּ | צְּ | צְּ | |[ 00| , | | ל. א.מ בע"מ | א ן | ן | | | רסיטל מחשבים בע"מ |26-205/18% וצודוזן 4 ...יא רן | ו [אשצו ה הצ[ ]שש טגב מחטבים 18 ו ללל 7 בבאצא [ 0 00 02 0 [+%14 חפף ₪ תיכון פיתוח | בל 00000303 3 3 43| ]|[ יתת 41| וביתוח מערכות ייצור| ו ה | בפבבבבבטבבבכבבבבטפבטטבבבבבבבבבכבבבכבככבבבבבבטבבפבכבבבפבבכבבבם בש שבשם ב = 1 = 5 בס בכש = כששם בתי מלון / ננ/ 0 7 ,+ + + 1+ 7 פערכם 087 007278" + / ? + ]| ש ם / / ₪ צ+/ + / 7 7 + + ) ה 5 ע ל ה <=?קדקור, + 7 4+ + )+ 4 1 07741 7878 4 ץ+ א<+--7 ; ה ח ב ר ה ו מ ה שב /‏ / 0 / 0 0/0 0/0/0/0//0/00]/ / ]0/0003 + ץ ץצ + + 6440 | [ 03| 00000003 ן ן ן גטר - מחשבים אלשיים|0ק2 184 וצוח) צןצ|צן | 0008 (2000) בע''מ | יש :3 11.04 -% 2 ] / דיגיטל מחשבים בע"מ |100 8ת, 280.300| ט | צ | צ | צ | צ(| 3 0 00| | החברה המרכזית |[508185/1 188 | | ץ | צ | צ| צ| צ | 00000003|0)| לתוכנה ואוטומציה | |11 ספץ 0934 00400 10034 | ן | ,105581 1 1+-| 09 4099 4000030 .] / טריפל די בע"מ |958 11/73 |[ צ| צ|צ|צוצן ו- 8א-י.א. מיטווך [9300 20-41 וצו לוו ₪3 ובניו בע"מ 1 ]20 )] ילן - משקי | פי'צפהאצס 4 7 ] + 14007 -ק-יץן .| תנועת המושבים - 12 ₪ 03400 | יענ"א מחשבים ן | צ| צ|צ|צ|צו| 00000000 | (19753) בע"מ | 14044 | )+34 )| | | מידן מחשבים בע"מ | | | צ| צ| צן| צ|וצן| 3 08038( | מחשבת תכבה בע"מ |1000 ₪405 [ הצ 0300000000000300) הו -שבטהאבבובביתו-- = | מיקרונט בע"מ ן 914 + + 4031703104 )| וו ורוו 8 = |בטפויבט ובצ|צוצןצוצן ן ‏ | 03| מערכות מידע בע"מ 3-4 ]1 | ן ן ד-החחחחחחחדדדדחדחחחדחחחחדדהחחחההה.777777777777777777--------₪₪₪₪ש--2ש----₪2 | עוז-איתן |505/0052-2 1 | + 7 9 34303703| מחשבלם בע"מ | 1/%8א6ק אפד - 53 - 84 - בתי מלון חן 27 / , 4 7 >< ]/ / ההפצלה 072727 0 ?/ + 7 + 7 ] 43/1 "+ 4 + 7 ץ ]| ה ח ב ר ה / 'פגטב, 7 צ"צי+ ץ ק/ ץ/ ץז +4)) / 20277 02 2 + + + ] פרן אה. מנסדט = [1173 פפע - | וש ו ץְּ 1 | אש ] 33| /| | י.א.מ בע"מ ן 2 2 +07 3/00/0080 )| | רסיטל מחשבים בע"מ |6ע-א05/18% 0/0303 )| | שגב מחשבים |,61':81ד | ץ | ץ | | צן צ 1 ץ ]ו 41| [0ע-188, 7068 | 03008000 1 |[ ה 14| שחף מחשבים |אינטל (א1אט, | | | צ | 000803080 0000030 | 5-05 2-/080 מ אה-יו ו 5ף - בתי מרקחת הפש באה הת קתתה תתה הרשפה תה ה קהרכ ב שק וכ הק ו ו / / 0 0/0/0/0//0//70/0/0/00)]/ / מ ע ר כ ת / 2% 0000 +00 << + +44 ]/ ש ם / 3 / 020020037 0/0 0 0/0 0400]/ ה פ ע ל ה /* / 07 0/0 0/0 0/0/0/0/0//00|/ + 2/8 ץ שק + + ץצ ץ+ | ה ח ב ר ה ו מ ח שב / 2 / 027 0320070 0/0( 000 / / = / / 0/0 0/0/0/0//0/0//00/|/ 1 71 070 34 0000312040 0 )| איכות מחשבים | 1/81א/6 וצן ו | ן איכות מיקרו מחשבים |6ת2 184, 205 ]17 3 0300000000 )] | גטר - מחשבים אלשיים|26 184 6-1 46 הע.] 1 0 | | (2000) בע''מ ג ]+ 1 4 :| | דיקלה |08פ-198-20/85 | ץ | | 0000030038030|0)| | החברה המרכזית |80188/1 את | | ץ | | 000080(30(00000300) לתוכנה ואוטומצלה | |11 פעץ 4 2 א 77-.4יו] 4-4 -] |,ז אפ ".-]---- ו | יוזמה מחשבים בע"מ |א80%א541 [3400401%| )6513154 )| | לענ"א מחשבים | 7 1 20.1 .דיך 2 -] ן (1975) בע"מ [ 04 4003040004 0340400 | לרגו מחשבים בע"מ | | 1 1 1-1 -[..4. 4 ]| :]| מידן מחשבים בע"מ | | ו הת | מחשוב מערכות |188 3680 4 || 301 03 3.4 00037400 | מידע בע"מ | ]1-7 41100440 ]| .| | ניצן - |5.6 בש -] 4 -1 9% 7 1517;<] ]| מערכות מידע בע"מ | | 4 051-608 5 אב]4-. | ]| בכורכ הרוב | סי.אס.אל - הנדסת | |אזאע 205 פא 21-17 :10 1 1 = 5 ן | מערכות מחשבים בע"מ |02/4 1270-10-41 י1+ 4- 841[ -] ו וו וו פרן את מוטול - |אגט ססע 7 00 4 :0.1 ]0 <ה] יל.א.מ בע"מ | 3% -4 70[ -]ר 4-7 ]| -ן הההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה-ההההתהה----- .ב .| רסיטל מחשבים בע"מ |0ע-05/184 וצ4 11 4 | | ] +4->ן שגב מחשבים |05/18%ס-₪5 | | | | | | ה שא / |1080/ש, זאיד א וב [ | 4-ה :] -|.:ן -ן | - 86 - בתי ספר ומוסדות לימוד 0000000000 שא 12 ז + + + ? ₪ = 7 כ ה 7 פפרפה 7272/01 7 2 7 ץ ; ש ם / 2 5 / כ 5 "7 7 ,+ 47 7 , / ה פ על ה / 1 / 5/9 11 / 0/00/00 / / 72 1 7617 + ץ ץ+ +44 , ה ח בר ה / חפטתהף3 + + ק"ץ ץ ץ ץצ ציץ+ + / 02074 = + + ;ץכ + + )+ | 134 + 3 0 |03 ]| אדיינסיקס בע"מ |[0ע 1.5.4 אטארי | צ | צ| צט|צ | | | | ן ן ן רוטוו רו הווה וו .ו / אסכולה בע"מ | 10801881 [צ|צן דואון ( בו 0 ו הוה חור וו הו גטר - מחשבים אישיים|0ק 184, [צןצ | צ צל(( 0 4300000 31| (2000) בע''מ |צד םוסקה 1 25 | ב דיגיטל מחשבים בע"מ |100 88 ב 1-4 ₪8 ]0 הההלההשהםהההשסספה ובר ב = | יוזמה מחשבים בע"מ |ממקסג וצ|ץצן 1 | 00 000030)] ו וו וו הרו רו כלל מערכות | 8/25/1058 | צ | | | | | | | | ן | ו ו וו ור רו ו רו לאמדא מחשבים בע"מ |110/118 שמתקעא ‏ | | | | צ | 30%300030|0)| ן | הקשהה קדהה הייקוקה הקפהה חחה דהה טמחש ההר ...| מידן מחשבים בע"מ | |8-א08, 048 וצן נצן 1*ן + 0331/34 )| =הההחחההההההההההההההההההההההההההההההטהקהההטהההההההההכרהה=ההחה=הההקשה-הה=-=- | מחשבת תכנה בע"מ | 841000 4405 | ץע ] | | ן | ן הוה הוח הההההההחה הרהה החההההההההההחחה<הההחההההההטטהההההט ה השאה =- .4 | ניקוב מחשבים בע"מ |אגץ, פסק ו-י4 [צ|%[צן [ ]1 4+ ]01| פוש מכוטנט-2 ה סיחהילהבתקם הנייה = שניםיששנקק םקות בב יש ממ בהשבי| סיסמל - שיטות וציוד|05פ 185, ובח*וצןצןצן + | .ך | 33| לעיבוד נתונים בע"מ |?4/4 מפסא 4 ₪ ] 5 ורוו רו פרויקטה - תוכנה | 08פ-20/₪5 .]- 1:4 -1- ] -]-] וארגון בע"מ 4 יי .1-10 7[ 04 > ] חההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה==-----| קו מערכות | אגץ/ 11פפת 4 4 17צצןצו | [-]- | | קרית נוער ירושלים |8515/5 עסק 1 1 9 1 ד ] = ב שש כ = = צם ₪ נש ₪ בש כב = כב = גב = צם בע בב כ כב כב כם כ= ב= = נש ₪ בש ב מם בה צם כב בם כב בם בם 2 בה בש גב בם גם צם צם ככ 2 2ב כ= כב צם כם צם צ= בם גב ג= ₪2 נם צ₪ נש בכ גמ כם בב בם גב צם נם = 2ב = = = -.-₪--₪₪₪---₪=--₪6-0-000.]<<*(-.----- - 87 - דף חישובים אלקטרוני / לוקיע 7 / ק; ץ / מערכת ‏ /%/8/7/8/7/ק8/ / / / / שם / /כ2/ + 0 / / / / / ה 5 ע ל ה / ל ל 4 < + / / ץ? קסקקאיץ ק 7 / ץק 7 ,; ה ח בר ה / רמה ש ב/ 0/0 0/0 0/0 7/0 0/ 0/07/00 30| / צ 200020 00-20 א א אי.אס.פי - קידום 658 שּ מכירות לתעשיה בע"מ איכות מחשבים | 20/2/82 91 40000 ] איכות מיקרו מחשבים [26 188, 05 ]1 ]| |צן |חו|! | | | | אל-עד אלקטרוניקה אפס סתפצגא, אפז| ט | ט | ץצ אענאפ?, 45-05 אסכולה בע"מ קש בי 6 גטר - מחשבים אישיים|26 א18, צ| צ| צ| צ| צ| צ (2000) בע"מ א סגא פו-45ס | [צ|צ|*|%ן.ן | | || דיגיטל מחשבים בע"מ |100 פת [צ| צ|[ צ|צ|צ|צ| | | | דלתה - חברה למסחר ‏ | 45005 ₪24 | ט| צ| צ| צ| צ[|צ| | | | טכנולוגיה שא/אתז, צּ מתקדמת בע"מ 5,858 טריפל די בע"מ |16את 188 1605 | | צ| צ| צן ₪300 תפסא - י.א. מדטווך |0-41ק צ|[צ|צ|צ|צ| צ 5 ובר בכ" ו יוזמה מחשבים בע"מ |אספאנגת, 68| | | צ| לצ וו וי ילן - משקי 1-0 + וצו+ שו וו שר שו חי שו חק תנועת המושבים | | | | | | | | | | - 88 - דף חילשובים אלקטרונל / --- - ,+ 7 ] / מערכת ‏ /8/8/3/8/8// / / / / ש ם 9,117 | 07 | / הפעלה /9/8/2/8/8/ה/ / / / / / 4 ,)"+ / + + ,+ + ה ח בר ה / ומח שב / / 7/0 / 0 0/ / / / / ]0 ר0003/02+*+0ץ+ + + 0% )]/ י.פי.אי. בע"מ |05, וצ צוצוצן | 310000 [198-90 75-74 1047 ו 1 2]. :] | כלל מערכות |8520/9108א/825 | ט | ץ | | | 6430003330 | 45005 6-4 ]1 :0( 38[ ] | לוז - תעשיות |דא/26 אפ 14 2( 0 303400 30| | | )!| יטראל בע''מ | 341 0 310300000 )| | לנגרמן-דרומי בע"מ |א0א64 ו%ו | 08 4( ן ן ן | לרגו מחשבים בע"מ | | | צ| צט| צ|צ| | | | ן | | מור מחשבים ן 04%[ +-|-30!ָ1 )| | | מידן מחשבים בע"מ | |00400שא1 +70 0303 | | מחשבת תכנה בע"מ [41000 05ַא2 |[ 03( 30| 41 (ָה| ן ן | ן | מ.י.פ מערכות |כל מחשבל מ,5.9% | ] צ |[ |[ 0000000) מחשב ים בע''מ | 3 1 | + + + | |0)+6+ | | מל"ל מיקרו מחשבים |260 505 18% בל צן צ]צן 1 [ [-] 7[ >ן (1984) בע"מ | 142 44 ין.:] | = |בטפוינט, 4-ו ו תת את | | מערכות מידע בע"מ | 0000 | | | | | | | | 1 | | ביקוב מחשבים בע"מ |אספאזגת | | ץצ | צִ | | | ן | | | | לול - שיטות וציוד|כל המחשבים וצ|צו|צוצו|צוצו | | | | לעיבוד נתונים בע"מ | וח ו א ו | פרן את מוטול - |1173 פסק בצ*צוצן (צךצזצן |[ |.ין ה |אט יו 8-4 | ןג ןי | 77 - 89 - דף חישובים אלקטרונל באו 0 7 7 14 7 < / מערבת /8/8/8/8/8/א/ / / / / ש / ,ךר / ץ | / הפעלה /0// ל/]8/"/א/ + / 7 / / (? [/*;על/ל; 7 7 7 7 2 1 ה ח ב ר ה / הופגצב/ + "+ + 7 + + צ +4))/ / 7 7 2 7.8 ל ך ) ו וות ושמה. | | |מרחת, מסצס, | א[ ט] לן ]‏ ן 1 | [0 -1 0 ]| (ישראל ) בע"מ |נמצא1 אזאפא 090600000 (0303000) ן | שו מ" | |המהקטלוע ‏ ₪1 1]ה] ] ]| -ץ 1 ץ-ן | |,16111 בנ ו | || ן | | | חפך = הוברך בפותות. | | צןצ וצ( 303030300 )| וניתוח מערכות ייצור| 4 0340303 0 3034-4>| ן ן - 90 - דפוס / 21 3 2 ץ 3/0 7 7 7 / מערכת 57/0 /8/2/ ]1 1 / 7 | ש ם / ]ל / 9/8 / 0/0/00 0/0/0070)]/ / תפפלה 443727 7 7 ץ 7+ ץ+ ץ+ 7 (" 7791 7 17 + 4 ?+ + )+ ה ח ב ר ה / ומתפב 1721 7+ + ץז + ץ+ + + / 72-ה ]3430 085 0 1 | א.מ. מיחטוב בע"מ | | 7 0 0340004 |003/( )| | גסר - מחשבים אלישיים|6ק 18% ב ול 0 3030303038 6000 (2000) בע''מ | 1014 1 +03 | | דיגיטל מחשבים בע"מ |100 85 ו|צ|צו| 03 0800)| | ן | ן חההההחחהההההההההההההההההההההההההההחההההחהההההההההההההההההההההההההה---------| דלתה - חברה למסחר |סדרית 424 | |[ 3 )| 03| | | | ן | ההההההחהההההההחההההההההההההההההההההההההההההחהההההההההההההההההההההה---------| טריפל די בע"מ | ס₪פ1טא ,זאיד 4 7% + 1 101 | ו ו וו וו וו וו וו | 8א-י.א. מיטווך |9300 +[ [ 31 ]ן ]| | ובניו בע"מ | 08 1-1 של 48 ].] 43| חהחחההחהההחהחהההההההחההחההההההההההההההההההההההההחההההחההההההההההההההה---------| לרגו מחשבים בע"מ | | 00 4004 )| 31| !| )| ההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההחחהההההההה-------------| לשם-אילת - מערכות |5/34,36 184 | ן | ץ | | | | | ן | | מידע בע"מ | 4 0-12 -7 -36₪ 41 חהההההההחההחהההההההההההההההההההההההההההחההחהההההההההההההחהחהההההההה-7-------| מחטבת תכנה בע"מ [841000 41105 || 2 10084 4120310711 )ן חהההחהההההההההחהההההחהההההההההההחההההחההההההההההההההההההההההההההה7---------| מלם מערכות בע"מ [6ע אפד | | | צ| | | | | | | | ההדההחהחהההההההההההההההההההההההחחההההההחההחהההההההההההההההההחחההההההה-------| סקר - מערכות |68א בָ |-17 < 00 -00470)] מידע בע"מ | ב 040 | 33354 00300( )| | קרית נוער ירושלים |8515/8 ספת ו 03 00003( 00000 %4(₪- | שגב מחשבים |80פנט90ד 02/8 | | צ| צ | |0 0000030300 ₪ !וי וו - רו יירו - 1 הובלה, תחבורה וחניונים / > 7 7 707 | / מ ע ר כ ת / 5 / 2 ב 7 + ץ+ + | שם ‏ / /5/2005/ / 1 7 07 / 7 הפעלגה /8/א ז ז ץ; + ץז + , / / (:/ע ו יז ה ח ב ר ה / ו מ םח שב / 9 / 0/0 0/0/0000 / 4 7( 7 ;+ + + ץצ ץ + + ]| | 1 1 5 6 | ן אכיד - [05פ5א-טאפ/פסא ‏ | | ץ | 000000300030|0)| עיבוד נתונים בע"מ | 8+ 0108 45| | ארגון ומדע? נהול |לפ? | צן 0ל0000080000000030) יועצים בע"מ ב + 1 44 | | גטר - מחשבים אישיים|0ק אפ 0 303 30 0 00000 (2000) בע'"מ 24 102002 ]04| | יוזמה מחשבים בע"מ |אספאדג8 [|צ|צ|צוצו | 000003 | לוטוס אלקטרוניקה |505 5א זו | )1 )| | לרגו מחשבים בע"מ | | 1 1 11 34 0 ₪ | מוניטין - |5/38צ5 פד | צ|[צ|צ|צ| 0000000000 מערכות מידע בע"מ | | 3100013204 3 | / מיקרונט בע"מ | 4 003 3090 4000 43/0330 )| | מל"ל מיקרו מחשבים |260 205 184 גחו וצ 2 32 7 | (1984) בע''מ 1 18 ו )| | | מ.מ. - |בטפויבט 9911 030( 0 00| מערכות מידע בע"מ | | 4+ 1 | )| ניקוב מחשבים בע"מ |אגט, ספץ + || |434)| | | | | הההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה-====-- | סיסמל - שלטות וציוד|6000 מטפס, * 2[ | 0313 | לעיבוד נתונים בע"מ |א1אמא 8-7 4281 ]04[ 00| [ הההההההההההההלההההההההההההההההההההההההההההההההההההההלההההההההההההה-==-===-- | ענב סיסטמס [100 אספאנת | | | ל 00 03030300000)| פרן את מוטול - |1173 סק [|צ|צוצן | )| שש א י.א.מ בע"מ |אגץ 4 | - 92 - הובלה, תחבורה וחניונים הא 2000 ,שש0 979 7 7 7 ץ ץ ץז / מ ע ר כ ת 71 77 7-7 0/2 2 - | דיקלה | 190-20/%8-205 4 ]. 1-1]%]1 1 [14- ,ע! = הנהלת חשבונות . נמ / ₪ / 5 5 ₪ / 9 / ד /5. 2 ב-/ 5/0 7-7 6 5 / מערכת ‏ /2/2/9/8/2ק ל 0 א ש ם / "7 27-93 ו ו 8/8 את ה ם / הפכלה 27 2/א/ 727 727 29907 / / פב / 7 721 7*1 ₪28 5 החברה ‏ / וא ."ןו ך 7 7 7 7 ₪2 6 / 1 ָ 17 + ץצ 04 10 החברה המרכזית |185/1תס5 אפ | | ץ | צ | ץצ | צ| צ| צ| צ| צ|צ|צן| לתוכנה ואוטומציה | |11 ססץ 14 "1 9% )| | | | | ן | | ,תמא דאס 4 >" 2 .1-ו שי כ -] .] | [3000 תג > ]1 - 7-8 ץק 7-ו ] טכנולוגיה |שו/אג1, אגט, | | ץ | ץצ | צ| צ| צ| צ| צ| צ|צ|צ| מתקדמת בע"מ | 5/34-36-38 4 + ה 8 ]1 הההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה------- | טריפל די בע"מ ן | צ| צ| צ|צ|צ|צ|צ|צ|צ|צ| הההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה------- | 8א-י.א. מיטווך [9300 | צ| צ| צ|צ|צ|צ|צ|צ|צו|צן| ובניו בע"מ | 10088 שי 2 111 ה4י] ןר ]יר הההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה------- | יועד מחשבים בע"מ | |0ק184-2, 05כ-5א | צ | צ | | ן | [|צ| | | ץצ | הההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה------- | ילן - משקי |0ק-5/36,18% 18| ט | ט | ץ | ץ | צ | ץצ | צ| צ| צ| צ| תנועת המושבים [8-96 פאסטסתפטם ]| | | 00 030000000030|[0ּ)| הההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה---------| יענב"א מחשבים | | ט|[צ| צ| צ|צ[|צט|צ|צ|צ|צן (1973) בע"מ ן הי ]0 <ן | | י.פי.אי. בע"מ |69/8, 05פ, 1 |]|[1-7+ 1 1[ 4|(3 3 | | צ06/1ע-8קך ]| יע -4 דע ]| | כלל מערכות |[₪520/825/8105א | ץ | ט | ץ | | 030003900|0[00)| הההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה-------| ל.ג. - |5-34/36 | צ| צט| צ|צ| צ|צ|צ| צ|צ|צ| מערכות תכנה בע"מ "4 שי ישן | לוז - תעשיות [דא/0ע 188, 05 | צ| צ| צ | צ | צ| צ| צ| צ| צ|צ| וז ע לנגרמן-דרומי בע"מ |א35,0800-אם | | ץ | ץ | | | צ( 0 00| | לרי מסטב*ם בפימ - | | ט|צ|צ|צ|צ|צ|צן| |צ|צ| - 97 - הנהלת חשבונות מהוו וא 29/3/98/2/9/8/0/8/8/8/000? 0-כ 7-0 7-07 סי ו 0-7 / מ ע ר כ ת ל 0/0 כ מ שם ‏ / 70/7 שיל 7 ל / הפ על /9/2/2/ /2/ 2/7 90 / 7 | /0/ /7*/ 8 8םה ה חב רה / הופמה5ב )19/2 4 7 7 7 7 ₪2 ל / 41 + + + + + + + ה + 7 לשם-אילת - מערכות |5/34,36 אפך | צ| צ| ‏ |צ|צן| |צו|צ|צ|צן| מידע בע"מ | | | !111 )4 )| | מוניטין - |5/38צ5 18% | צ|צ| | |צ|וה|צוצו 3 |צו מערכות מלדע בע"מ | | 1-7 | מור מחשבלם ן | צ| צ| צ| צ| צ|צט|צ|צ|צ|צן| [6 188 פפאסצפסא| | | ₪1 3|3)!| ן מחשבת תכבה בע"מ |441000 ₪105, | | צ | צ| צ| צ| צ| צט[צ| צ|צ|צן| |אט, פאץט, 8סספא| | | |3|0030ן| | מחשוב - מערכות |3000ק₪, 188/38 | ט | ץ | צ | | [|צ|צ| | וצו מידע בע"מ | שאדעע 4071-4143 0 | | מידן מחשבים בע"מ | |מפכ"ל | צ| צ| צ|צ|צ|צ|צ|צ| 5% מיעד מחשבים |%515/8 עפץ |[ צ| צט| צ| צ|צ|צ|צן|צ|צ|צן| ההה קוחו ור רה ו ור מ.י.פ מערכות |[כל מחשבי מ.י.פ | ץ | צ | | 3|03)!| | צ| צ | | ץ | מחשב לם בע''מ ן הצק 1-4 .| | מל''ל מיקרו מחשבים |6ע 205 18% | צ| צ| צ|צ[צ|צ|צ|צ|צ|צן| (1984) בע"מ | 1178 + 3404 )| יי בב 0 ב | 'מל"ל מיקרו מחשבים |26 205 אפ וצו 00 13[ ]| )| )| (1984) בע"מ | ב 3450000000 | !| שי ,ו 0 --- מ.מ. - |בטפוינט, | ט| צ|צ|[צ|צ|צ|צ|צ|צ|צן| מערכות מלדע בע"מ | | 098088460 |0000000) ן | | ן | ההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה--ה------- | נסם |,6/161101. | צ| צ| צ|צ|צ|צ|צ| | | ץצ | 0ב 0 ו = ניצן - |[5.6 , | ט|צן| | |צ|צ|צוצ|ן |צן| 0 ...| -1 ,| ו | ו ו מ | צ|צ|צוצ|צ|צ|צ|צ|צן| צן -- החחח-ה---- הדחחחדחחדקקקקהקקקה.7"-------- ו | - 98 - הנהלת חשבונות / / 7/9/85 7/9 /5 9/ב 0/5 ; מקרבף 0778727 5/0/02 א שם ‏ / ל 7 ה / הפעלה /9/2/8/ 3/0/27 / 7 ,| 747 9/7 אל 5 הח ברה / ופהפב) 7978 7 7 7 2 א 9 6 / ]7 7+ 4+ ץק 7 ₪/ סי.אס.א?ל - הנדסת אזאט 205 5א ל מערכות מחשבים בע"מ |02/4 סיסמל - שיטות וציוד|כל המחשבים צ | צ | צ | צ | צ | ץצ צּ טּ צּ טּ לעיבוד נתונים בע"מ פי סי סופט בע"מ |188, 5005א | צן צ| | | צ| | צ| צ| צ| ץצ פרן את מוטול - 3 פסק צ | צ | צ | צ | צ | צ צּ טּ טּ טּ י.א.מ בע"מ אגט קו מערכות | אגט/ 11פסק | צ| צ| צ| צ| ץ | צ | צ | ץ | | צּ קומ - צ | צ צּ צּ שירותי תוכנה בע"מ קונטרול דאטה עעצאז אזאמפא צ | ט | צ צּ צ | צ | צ | צ (ישראל) בע"מ רסיטל מחשבים בע"מ |0פ-505/188 | צט|צ| | | | | ט | צ| |[ ץ שגב מחשבים 18%/פסס-5א צ| צ| טצט| ץצ | צ | צ | צ | צ | צ | צ אפס שגיא מחשבים 6 אפז, תפסא צּ צ | צ צּ 11 6אגח שדר - יצרנל )| | צּ צּ תוכנה בע"מ תפפחסץ (א1אט) שחף מחשבים תפסא (את05,15א1) צ | צ | צ | צ | צ | צ | צ | צ | צ | צ 6פ-אפז, 05ס-5א תבונה אגט/11פספ | צּ | טִּ | | צּ | שּ | טּ | | | שּ תעשיות תוכנה בע"מ == = םש = נ ג = = ₪ כב = ₪ ם = כ ם = ם = ם כ םש ₪ = = ב ₪ כ ₪ = דד ב בה = = = ב= = בה = בת בה ממ גמ בם בם בם בצ בם בם = כם מש בס מש בם בש ג₪ גם 5 ב במ בש בש בם בש ב= ₪ בש בש 4-ו ור יור ריר - 99 - הנהלת חשבונות - (המשך) - המשו / / / 7 7 7 / / מערבת ₪804 / / / / / 7 2 / שג / 7 / 7 / / ץע 7 ; + 7 / 1] + 1 1 /,) 2? / / | 72094 7[ 4 [1]30 0-ן אדפ - אלעזר דטה ן וצצ 3 003 6000000000( 4₪| פרוססיבג | 4 וה 29 | אדר מחשבים |[188-86 2.0 188 | ץצ | | |003|003 00| | אזימוט - |5-34/36/38 1[ 07 00003103 003000)| תעשיות תוכנה בע"מ | 1[ ][ ו )| + 02| | איכות מחשבים [36 3 1-1[ 4.4 4] | איכות מלקרו מחשבים |26 184, 205 [ץ | | + | 4 | | אכיד - [5008א-שאפ/תסא | ט | | 0 | ו30030000008008 עיבוד נתונים בע"מ | 2-1 4040000040 | |10088 אסא ]1[ 4 14 04060 +34 | אלמוג מחשבים בע"מ |0ק-א18, 05עפא | צ | ץצ | |0 03800 0000000003 |21106, אזאט 1 1 4 | | אל-עד אלקטרוניקה | |את0 סאקצגא, אפנ| צ | | | 600808014 | 2511 10-90-13 אע -8 ₪ ] | גטר - מחשבים אישיים|26 18%, 1 77 987 0900( 5 400000 )| (2000) בע"מ [11 שוזסקג ]1 15 02070061 -ן יח ל ב בנ בכש םהש == | קזן- 05 | 4 ][ ][ 101 + 1 1 33| יוור רו ו ור וו ורוו רו דיגיטל מחשבים בע"מ |100 58 1 |3|3| 0400 | | | וו וו דיקלה [08ע-0/85ק-198 | ץ | | | 30300030000)| ההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה-הההההה-ההה---==-- | החברה המרכזית |599189/1 188 | צ| צ| | 0[ 0030003000) לתוכנה ואוטומציה | |11 סק 1 21 -1 ]ה גא ]ו | את 3 1 ]1-1 > ]ן וו ב וקיא 2-0 | מור מחשבים - 100 - הנהלת חשבונות - (המשך) אוניברש6יסת| תיפת = = ₪2 בש בש ב₪ בש נש נש ₪ םש נש גש ₪5 נש = ₪ בש מש = נש הפ פריה / / 2/5 / //0//0/0/0/0/0000]/ / מ ער כת מ ד / 4% צ ;+ 7 + ] ש ם / // 0 / 0 0/0/0/0//0/0/00/000)]/ / ה 5 על ה // 2 7 7 + ץ+ + + 9 ₪ 17 1-7 + + | ה ח ב ר ה ומהשב/ ₪ ף/ + 7 ע + ,+ + , / 4[ + 7 ץצ ץצ ל + 304 טכנולוגיה הששו צ, | צוזן | ןהה - חס ₪- מתקדמת בע''מ |5/34-36-38, 4 0003400003 ?4 ]| |123000 4 + ]+00 07 034034300)]| | טריפל די בע"מ | ו%ַ%ץ [ + [ ה ןך [ן[ )1 | 8א-י.א. מיטווך [9300 | חן 0 0000077094 00| ובניו בע"מ | 8מזוסיד 3[ 1.12 .-]ן.-] | יועד מחשבים בע"מ | |0ק-184, 05ע-8א | ץ | ץ | | 00 6300080000 ההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההחההה-------| ילן - משקי |0ע-5/36,188 אפד| ט | ץ | |[ |[ 00 03000|0)| תנועת המושבים |9006₪5פטג, 1 3 4 03) | ו | מצצ8האצס 4%[ 4-17 42 3] | יענ"א מחשבים | [צואן 1[ 3 039 0 06030000 (1973) בע'"מ ן שירע 01 שב 1 4 ..] | ל,פי.אלי. בע"מ | 5005, ו4%- 11 0% 17 ,+ | |[6ע-8קך 4-3 1-17 023-4/] | ל | 5-34/36 9 -[ ו 7[- 7-1 4 ]ל מערכות תכנה בע"מ 1-61 שר ))] | לוז - תעשיות |צא/0ע2 א18, 205 | צ | ץ | | | ן | ן | ן ן לשראל בע"מ יי אי .1 030 | | לרגו מחשבים בע"מ | | :1 />- )4 -=] | לשם-אילת - מערכות |5/34,36 18% +[ 4 ;יי 1 |[ 'ן| ל ו ה 88%0070777;שש אפד ' | ץ | ץ שב ויו הווה מערכות מידע בע"מ ההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה=----- | 0 בל%4%.+. ] .+ -1 2 1 כ ]| 33| / 0 כל 07 0/0/0/0/0/0/0/0]/ / מ ע ר כ ת 7 23 7 ץ 7+ ]+ + / | ש ם / / 7 10 + + + + ),] / ה 5 על ה // 3( / 0( 0/0/0/70/0/00]/ / / ךר > ץצ צץ ?+ + ץצ + + )+ ה ח ב ר ה רואת 4 + / ץ 7 + + ץ+ ,| / 0/2 0/0/0/0/0/0/0//70//0000)]/ מידן מחשבים בע"מ | |מפכ"ל [צוצן |ן.(242- | [26 אפד ]7 0-2 8 .3/1 . מחשבת תכנה בע"מ |[1000א4 4608, | | ץ | צ | | |000000008003 |אאט, פאץ [ 4 4003400000 )| |10₪₪8 8סא 001 3434303403 41 )ן ] | | מחשוב - מערכות [5000ק₪, 188/38 | צ | צ | || 00000000 מידע בע''מ | שאדאק 0/0304 403030340 ]| | מיעד מחשבלם [8515/8 פפ? 1 030093 400340330 3 0434 | מ.י.פ מערכות |כל מחשבי מ.י.5 | ץ | צ | | 30 0000 0000803030 מחשבלם בע"'מ 3 0114 | .| | מל"ל מיקרו מחשבים |20 205 18% וצ 410 00 04030 | (1984) בע''מ 4 4 0003302336 )4 | מ = |בטפוינט, וצו ! )| | 42| 3( 7 +4ָ4)/| | מערכות מידע בע"מ | |00א08006₪ 4 |[ 2+ |, ]1[ | | נסם (שם שת |[ ל[צן 73 םה ₪ : ניצן - [6.כ בצ 30303 3 340330 00403000 מערכות מידע בע"מ | | ה 4 14.4 14| | | / ניקוב מחשבים בע"מ |אגט, ססץ 4 |-[-12. .1 1-18 14 | ההוקטקטחהההטההההההההטשאההה=ההה-ההה-הההטטהההההאאש-כההה-== = == ]| סי.אס.א? - הנדסת |א1אע 205 פא [|צ|צ| | | | | | | | | מערכות מחשבים בע"מ |62/4 | | | | | | | | | | | .וו .ו == | סיסמל - שיטות וציוד|כל המחשבים [%ו לו[ 0000 00 ₪0 לעיבוד נתונים בע"מ | 3 | > 0 -----------------החדחחחדחדקחחקדחקקקרקקהקהה7ק₪277777777777777777.-.2=. ===-<=--- פי סי סופט בע"מ |א18, 505א [צוץ4 | || | | | - 101 - הנהלת חשבונות - (המשך) - 102 - הנהלת חשבונות - (המשך) / 7 7 7 7-7 כק אע ץ ,+ / מ ער כ ת 0 0/7 027200720 272002 7 +4)]; ש ם / (/ 0 4 ---//9/ / הגגיח עלא + / / ץ + ; ץ; , / 77 = 04 020090 0 ץ + 0442; הה ברה / ופתפב 7070/00 ץק ,+ ,44| / /(/ 0/2 0//0//0/0//0/0/7/0/0//0/0/00/ פרן את מוטול - 3 ספת צ | צ י.א.מ בע"מ אגט קו מערכות | אהט/ 11פסק | ץ | צּ | | | | | | | | קומ - צ | צ שירותי תוכנה בע"מ קונטרול דאטה ממצאז אזאסא צ | צ (ישראל) בע"מ | | | | | רסיטל מחשבים בע"מ |6ע-05/1884ס | ץ | | | | | | | | | שגב מחשבים 5-0 צ | צ 7 ה שגיא מחשבים 0 אםז, תסא צּ 1 6אגא | | שדר - יצרני צִּ תוכנה בע"מ שחף מחשבים תסא (את5,1סא1) | צ | צ תפחסע (אזאט) | 9 אהט/ 11פסע | צ| צ תעשיות תוכנה בע"מ | - 105 - חוזי שירות / / | א הָ/ ב / 4 1 + ; ] מצעדרכת [102/]8 7272 ] 1 + + ;+ ש ם 7 ֶ /* 2 7/3 075 070 0/00/0000 04/0 הפעלה /9/2/0/3 4 ? ; ץ ,+ / / /א/ 7 + + ,; ה ח ב ר ה ומח שב /י / 0 0/ 0/00/00 0/0/0000 / / 0/0 0/0/0000 11 30 3 3 3)303 3 3 - החברה המרכזית |85/1ז58 אפז | | צ| ‏ | |4+צ+|ו60%0003 | )| לתוכנה ואוטומציה | |11 פסץ? [- 824 04% 41-44 004 | | ,זא תמא05ד 12 א 1-ע "0 | טריפל די בע"מ [ וצן | ו1%)ן ‏ )| | 8א-י.א. מלטווך | 08 [צ|(צוצןצ*1 | ן | 1 | ובניו בע"מ [ ו 4+ + 1 ץצ 42 :| | ילענ"א מחשבים | | א[דן צוצןו | || 643 (1973) בע''מ | 2 שי ץק 1 1 ר] | י.פי.אי. בע"מ |9א/ש, זצפם [צן[ | [צן 1 4 )| | כלל מערכות [520/825/8108א | ץ | |( [%0צ0 0000000 | = |8-34/36 [צןצןצךצן | |[ 0 1 3 ן מערכות תכנה בע"מ 4-1 + -1 00 | , לוטוס אלקטרוניקה |205 פא ו 90 00/01 340300 | | לרגו מחשבים בע"מ | | בא ו | || )|( | מחשבת תכבה בע"מ [0ע א18, 05פפא | צ| ‏ | | צן 00000003 ן הוור ורוו ור ו מ.י.פ מערכות. |כל מחשבי מ.י.פ | ץצ | | |צ| 30300001( | מחשב לם בע''מ 01 090080 | || הההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה-------| מידן מחשבים בע"מ | |מפכ"ל 1 - 4 | ]| ] ] | 0 | מ.מ. - | 60460 [|חנחן|צ|ודן | | ]| ]| 1 | מערכות מידע בע"מ 2-8 - 1 76 ל נסם |םא101פ/0. | | צ| ‏ | |צ| | )| שר - 104 - חוזי שירות ו ו 2 4+ ץ 7 + + ] /] הערפה 5027727 7 + 7 + + )+ טש ם ,"+ אצ 7₪ 7 + 7 ץ +44 ? ה8עלה ]8 4 + 7 4 + )1 / 25 7 7 7 ?+ ץ+ + + ]| ה ח ב ר ה / הרמח שב ,יי / 0 70/00/0700 0/0/0/0/0/0/0/0/700]/ / 0220802024 4/0920[ ץצ[ 2 ץ+ +43 ניצן - |[2.6 [צ| | [|צ| | | | | | | מערכות מידע בע"מ | | !| | ניקוב מחשבים בע"מ |אגץ, ספת || צו0 80 03000000( , שמ - סיסות וציוד|כל המחשבים וצן | ]ןה | לעיבוד נתונים בע"מ | | 1-2 7/0040 [3] | פרן את מוטול - |אגט פפץ [%פז [ | 0303400 31080 000 י.א.מ בע"מ [ | 8-1 10 ]3 *] | קונטרול דאטה |צנאם?, 05ע-5א, | ט | | | צ|( 0 030300000 ( לשראל) בע''מ |צפאז אזאפא | | 00 0000 00 3030000 | שגב מחשבים |אזאע, 45-05 | | צ | צ | ץצ | צ | | ן | | ן | |8סא 4 14 00 )| ן | | שחף מחשבים |פסא (א1805,18) | ץ | | 0[ 0 0300000000 = 105 = חקלאות 4 000300 /ע87578/2715/8194/ / ! / מצרבת /]8/2/218/ה/707<78 ץ / ש ם 2/8/00 ₪/ / -/ הפ לה ]₪ /2/0/ -/2/4/א2,/ -/ / 7 / 2 1[ 8/א/7*/ + / ה ח ב ר ה ו מ ח שב /' / 4207009000 ?+ /4)]/ / 7 2 0 +00 9(0ֶ/%/0( 0000/00 1 ]1.0[ ]| גביש |אגץט + פפץ 1 + [9 7 ₪48 | ']ן : דיגיטל מחשבים בע"מ |100 פּ8, 4 4151 | 303009900 | פפע 1080 :1-11 ]4-2 .אע ₪] | 8א-י.א. מיטווך [9300 | צ| צ|צ|צ|צן| |צוצן| 30( ובניו בע"מ | מזוסיד ג 3 4 | 40 !| 54| | ילן - משקי | פדצפהאצס, וצן ו[ 340%( 130 )| תנועת המושבים [5/36 188 4 ן ה | | לוטוס אלקטרוניקה | |205 פא 1 1 | 1 2 4% )] | מיעד מחשבלם |8515/8 עסץ, 1[ 00[ 0[ 7001 03 | פאץ, אג? 28-78-14[ -1-04.]. | מיקרונט בע"מ [ 4+ 99103034ָ 0/0/00 )| | מ.מ. - |בטפוינט 4 ]2104-4071 מערכות מידע בע"מ | | ...יי ה.פות תח | רסיטל מחשבים בע"מ |0ע-05/1954כ |[ 33000008000)ן|צן ן ן | |188-6, פפחסע, | | | 000 0300000000 שחף מחשבלם [(אנאע, 6ת-תסא ‏ | | |[ צ0ָלצ10ָ3 3|03>)| | | | | | 5-05 8 8-87 1 .4 334] - 106 - חשמל ה 2,000 צץ 4 7 + / ? 7 ] ; ] פערגה 747 + ץז 7 + 7 7 7 +, ש ם / // 0/0 0/0/0000 / | ה 5 ע ל ה / 0 0/0 0/0/0/0/0/0/0/0/0//70/7/00] / / 0 0/0/0/0/0//0/0//0/000/0)]/ ה מ ח ש ב / ומ השב 0/0 0/0 7/0 /0/0/0/0/0/0//0/0/0//0//00] / // 0/0 0/0/0/0/0/0/0/0/0//0//0/70/0/ יר | ו[ ו ו עו ו ו ו שה החברה המרכזית |588188/1 א8פת | | ץ | 0[ 00| ן | | | לתוכנה ואוסומציה | |11 ספץ 0 0 | ן | | | ,אדפ +24 4 ו 032008 | , ,א מלסווך - |9300 דוו ו ו עה עו רו קמ ובניו בע"מ | 108 4-4 42 א-ש ]1-0 -[ > , שגב מחשבלם |א05/18פ-5א :-*] וי ןי | - 107 - טכסטיל / / ₪ / כ / ה 3 7 00/00/02 / מ ע ר כ ת / 00 7007000 0//0/0//70/ ש ם / 7 7/2977 ץ ץ+ ץ/ + | / הפע לה 7 /8/ | 4 / 0 00//0//0/0//0]/ / / 87 | -2 / 7/0/00 00| ה ח ב ר ה הומהצב/ 00707 0000000000 | 6 1079097 + 1 / > 4 418 181411 | אדר מחשבים |[0ע-א18 2.0 205 | ץ | |[ 00000300303080)| | איכות מחשבים | 20/36/38 ו א4ל!0 00300 600300030 | דיגיטל מחשבים בע"מ |100 55 [צוצןצ ולו 03 800 %4| | החברה המרכזית |8185/1ע5 אפ1 | | צ | צ| צ| צ| |00000083 לתוכנה ואוטומציה | |11 פסץ? 1.708 11 04 | ,1 מאמ0 דגס "-.-.י. | כו | 5סא-י.א. מיטווך |9300 [%צ%1]%)צן 1+ | 34034 ]| ובניו בע"מ | 08 81104 3-14 | | | יוזמה מחשבים בע"מ |פסת, אספאזגת | | ץצ | צ | צ | צ | 003000303|0)| | ילן - משקל |5/36 18% || | 7 9/0411 ] תנועת המושבים ן 04 24-41 [10*] , לענ"א מחשבלם | 1 וצוצן+ | 64 (1973) בע"מ [ 0900070011 10 00| 340 )| | י.פי.אי. בע"מ |[א/02, 05פ, 1 + |ן] 4 -1[ 1358 |34 ]| | 8-26/11ק1 6.4 .1222 ]או 1 7 | | כלל מערכות | 325/%8520 1- ו 19 - ]1 .וי *- ]10| ו ו 5 ו לביא מחשבים בע"מ | |צא 188, 20820 | ץצ | ץצ | 0 0000000000 ו ו 8 לג, = |8-54/36 1.4[ 3% 7[ +10 )| מערכות תכבה בע"מ .| - 1 | 4-1( | -]) :| לוטוס אלקטרוניקה |205 5א ץש 1 -- 1 ןי :] הו שור לשם-אילת - מערכות |5/34,36 198 - | | | | צ| | שו ו ו ּוו ב ב כ ה וש כו 2 ו ו ל ב ו ה - 108 - / / 5 2 לנפ ?7 7 7 ,+ / , / מערכת 7'כ/ 17878 0/9001 6/3440 ש ם / 7 77 ?+ 17 א + + 1 ] הפע לה 7 // / 2 / 4 2 7 + ץ+ %' / 7 7 7ץ / 0/0 0/0/00 ה תב רה / הומרצב/ ‏ /2/ 4 7 7 2 ,2 ץ < / 4קעץ 4 2 + ,4 ץ+ ,+ + מוניסין - [5/38צ5 188, [ | ו9צ+וְֶָ3 0837/03 ₪40 מערכות מידע בע"מ | |8/38 402-872 1 4-0 | מידן מחשבים בע"מ | |מפכ"ל, פאפא וצוצןצצ 334333 %- 0 8 םש ב | מ.י.פ מערכות |כל מחשבי מ.י.פ | | | צ|צ|30ן| | ן ן | | מחשב לם בע''מ | 00940340 3004 00000( | מיקרונט בע"מ | |[ | חצו 00080 ₪4 | מ.מ. - |בטפוינט -8י 2 תת ] מערכות מידע בע"מ 0300343030 040 04 0 0 בש ======= 2 == ------ | נסם |.0/101171.פ וא 1 צוצן 1 | 31]]] | ו ב 0 ו ₪ == = | ביצן - |[6.פ | 991% +[ [י| ,| מערכות מלדע בע"מ | | 4 עייש .20 ]1 .]| רקו ו ]| ניקוב מחשבים בע"מ |אגט, לפק 14" 0 רזש 1-1 ,| | 8 וו ה וו ו - - סי.אס.אי - הנדסת | |א1אט 205 45 | צ| צ| צ| צ| ן | ן ן ן ן מערכות מחשבים בע"מ |02/4 4 זי 7-4 7די לש יו..וי, ו זן = לא מש ששף פאס לוט קמ לוי לוו כו קוו קמף לוט מו שו שחו קמ לו) הו הו למ סא ל ל לש = המא חא אמ לוו העף שמח למף המו לו לאט לוו מה לחה לאה לוה לו לח לוה מו לאט קמם לחה לוט סמו לוט לקה המה לם) לחה פמט לוה לחה סמ לקה לא למ סם ל לש שת ה = = ה ---- | סיסמל - שיטות וצלוד|6000 לסאג1, | צ| צ|צ|צ| | ן ן | | | לעיבוד נתונים בע"מ |אזאפא <י]. 'ך-1' יא > :6 ן קור ו רל 2<-.-. | עוז-איתן |ע-205/0050 | צט| צט|צ| צ| | | | ן | | מחשבים בע"מ | 2081/88 18% 44 ש-1 שא 1-80 .0064 | ענב סיסטמס |11/23 פפץ - 17-17 ]+ | ההחחחחחההההחההההההההההההחהההההההההחההההההחחההההההההההההההההההההההה7--------| פי סי סופט בע"מ [א18, 5208 4ין [צ!4%4 |ייך4י + יוַי | 0 ההההההההההההההההההההההההההההחהחהחההההההההה-- החדחחההד-------| פרן את מוטול - |אגץ פסע | ט| צט| צ|צ| | | | ן ן | לה | 4 ןי | | = 109 - טכסטלל ו | 48700000שא9/ + + ?7 7 7/ 7 מערפב 7807א2)0/ק7 + ץ7 / / / / 6 4 87 ,ל + 4 + ץצ + : / + הפעלר ץ 7קק 187 + 1 + ץז 4 ]| / / ה ח ב ר ה / ו מ ח שב /‏ / 5 ]7 / / 7-4 +[ 4004 ץ 4 ,+ ] קו מערכות |אאט/ 11קפק [צט|צ|צ|צן| 0 0 30%3000303))| ן קובקב ב = = .| קונטרול דאטה |,נמצא1 אזאפא [צוצןצוצ ג 8 ₪42 (ישראל) בע"מ | 3( + 1-1 02 | רסיטל מחשבים בע"מ |6ע-205/18% 111014 )| ]| | שגב מחשבים |א45-505/19 ו[צ(וצןצדוצן 3 ן- |א/קס 551 |-08-7 8/0 1 .48000 ק) | תפן - תיכון פיתוה | בש%ן י%1ש? 31217.8 41 א 42 הן וניתוח מערכות יל?צור| 2404-2084 ₪ 2 02| - 110 - להלומלם ותכשלטים הק 0007 ₪4 7 ץ ץ 7 ץ 7 7 ?/ ץ המכקר5פף 97 ץז 7 + ץצ ץ +34 ש ם 7 777 7 7 7 + ,4+ ] / / "ץצ ק ,+ ,4 ץ + +03+4+0))] ה ח ב ר ה / רמה טב / 0/0 0/0 0/0/0/0/0/0//0//70/0]/ / 0902 ץ 0+ + ץ+ +00 1/0 | 4 -|- 0042070082 ]1 404ה] איכות מחשבים |0ת וח 04 +ן 004 | )| 0 | איכות מ?קרו מחשבים |26 18%, 205 9000/03 070 031007 | ו ב || גטר - מחשבים אישיים|6ק 18% 4413800003 | 44| (2000) בע''מ ן 8-4 4081 1-1 ן-"] | 5-7 | 4 0% + + 1/2031[ )3ן| | החברה המרכזית |[589185/1 188 | | צ | צ | 30000))| | | | 33| לתוכנה ואוסומציה | |11 פסל |30000)| | | | | | ן | |,8841א74056פ "10 1 8 1-6[ 7 ] ₪ לחת = יא עו פי או פמ א וי פמ ₪ שו ספ ₪ א כ ו קפ חף כ קפ ספ ספ כו סו כו סו לה או ו כו קה כו ל ו כו כ כו כו כ כו = = - שא שא לוא שופ יע שאה פוש פאס שו שו פא לו פו שו קפ ו ו ₪ ו שו המשר מש עשתה למשף השש אחא ן טריפל די בע"מ | ]7-1 | ןה 0 -ב יש א 8סא-י.א. מיטווך |9300 ב ]1-1[ +[ 17 -ך. ]| ובניו בע"מ | 10088 8 הרשי ]2 7[ 77 -] ו וו ור ליוזמה מחשבים בע"מ |20 184 | צ| צ| 0 300300030|0( ן ן | | וו לוסוס אלקטרוניקה | |205 45 גנ( ₪ 9-4 17 141 וי | | 2 הכ ב אשונהש | מחטבת תכנה בע"מ |4:11000 4105 0[ + + 00 04[ ]0 = == מהתההת התה הההררר 0-00 קט נמ אב בב גב א כ וכ קט הננ ות וכ בב. | מ.י.פ מערכות |כל מחשבי מ.י.פ | ץ | ץ | | 0000 0030000803)| מחשבים בע"מ | 1 :2 8 1..ע וצר 7 ]7 00]0 5 חחחחהההההההההההההההההההההחההההההההההההההההההההההה-------| ניצן - |5.6 | |צ| | | | ן | ן ן ן מערכות מידע בע"מ | | 00000 00| ₪( | ניקוב מחשבים בע"מ |אאט, ססץ | צ|צ| | ן | | | | | | סי.אס.אל - הנדסת |אזאע 205 5א |[ צ|ץצ| | | | ן ן ן | | מערכות מחשבים בע"מ |%/02 .1 8 0 | שגב מחשבים [פז, 6% ן צ | ש | | | ן ן | ן | | - 111 - יצור / / 8 / 5 / א / 0 0//70/0/0/0/0/0]/ / מ ע ר כ ת 7 ל 0709 + + ץ+ + )| ש ם / / = / :2/0 + ]+ / הפ על ה /77/ / 3 / 0/0 0/0/0/0/0/0)]/ / / 000 0/0/0/0/0/0//0//00)]/ ה ח ב ר ה / ו מ הח שב /‏ / 0 0/0 0/0 0/0/0/0/0//0//00)/ / / 00/0/0700 | | 4 7 + -40331 תה 441034 )| אדר מחשבים |[20-א18 2.0 205 | ץ | | 0000030000 | אזימוט - [5-34/36 וצן +14 0 00030 3 6₪%3 תעשיות תוכנה בע"מ | 00 .14241 | | איכות מחשבים | 26/36 וצו%ףן + 1[ + ן 31| | אכיד - |08ספא-שאפ/אסא | ץ | | 3800300 03 0000000000 עיבוד נתונים בע"מ | 4 2-5 4 1 4.1 )|| | אלמוג מחשבים בע"מ |0ת-1898, 058ספא | ץ | | 0 ה|8ו0000008080 [21106, אזאט [2..4 01 40340 | | ארגון ומדעי נהול | |ספת ו |וצן 3301 040343303ן05565752|| | לועצים בע"מ ן [ 112-410 ]| .| / גבילש | פס? [שןלן 1 330303 03[ )4 | גטר - מחשבים אישיים|6ת 18% וצ צן. ]7 10 ]00| (2000) בע''מ ן א 4 - 14| | פג-05 ן וצוצלן ןו | 334.4 |43 | דיגיטל מחשבים בע"מ |100 58 | ןל .11 184 ]| ,)| לור ורוו 0 0 ...| החברה המרכזית |50185/1 אפ | ל | צ | | 0000000800)| לתוכנה ואוטומצילה |11 קסץ 1-0 1 צ עה 0 9 | אס דאס 0[ -0 1.404 ו| )| ₪ שו שו שם ₪ -- 5 לא אמט שחף פוט סו לוס לאט למם לאט לאה לוט שו לאט לאט לוה לחה לחה לאה לחן לחך אוו לוה פמ למף מו לו לו לק שה ל לו לו כ ל סור פם כ קה כ סה כ כ כו ל כו סו כ ₪ ל = = ₪ ₪ שו שש שש -- ₪ שא ₪ ₪ ₪ = -- ---- | טכנולוגיה |5/34-36-38 צ%ץן] + 1.21 4[ .] .| מתקדמת בע''מ | .12 171 0 45 אה לאש החש הש פמאו לאשט שחעו עשוה פמט סשמה המעט לעמו לשפט שמש עצה פאה ₪ שמ לוף סמ+ לו שו סמו מו שו סו לו סו שמ קמה למ לוו סמו קוו למ שו סמ סש סו כ ה 6 ה = ₪ פ שו פ פ שט פט ₪ חחחחההח-7---------- | טריפל ד? בע"מ [11/73 8 | ו 0300000300 אסא-י.א. מלטווך | |9300 [דןץן ]| ן ן | אק ו ובניו בע"מ | 0 4.1 .ב ] ]:ן ו דהדהדהדהההההחדההההההחההההחהההחהההההחה-= | יוזמה מח לדה שבים בע"מ |800א8418 ]11| ].י] שו 0 ו 0 - 112 - יצור ו קש 997371 + 7 ץק ץק ץ ץ ] ה ח ב ר ה / רפתהפב] 1+ ץ+ ץ+ ץך ץצ + ,+ / .כ ך% 2 ץ + + 0+ + + + ילן - משקי | מצפ האצס, ול ] ן ו + 1 ו 3% תנועת המושבים [5/36 6,188ק-א18] | | | 800 3000030038030)!| י.פי.אי. בע"מ |א/2ס, 505, [צוצן ןו | !1 )|( |0/11ק-128 ג 1 + 0 533 43 ) | כלל מערכות [520/825/8108א | ט | ץ | | 0300000300000|0 ו ב ב םס בש שש מס שו =-=------ | לג = |5-34/36 0003030 00 )|| מערכות תכנה בע"מ | | || 0 8800 ₪ 104 | 2 בוב בשש ב )כ שב שאב םב בבש בב שב בשה 8 = שש -----=-----| לוז - תעשיות [1-5/36א/20 188 | ט | ץ | | 0|0ו3 0000 לשראל בע''מ | 010343 08002 .)| | לירז מערכות |8/38 ו ]1 0/ן 4 || 43 )| - ₪ ₪ ₪ פ ₪ ₪ פא == == = ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ = ₪5 = = == = ןפ שא פמ ₪ ₪ ₪ פמ שו שה פה שש ל 5 שש פ יי שש שו שה ₪ פוש של א א = - שמש עצה סאת שתה ימע לאה שח השא לעשה עכתי שמש ואתה המשר תעתו עמשה השח להפר תמשה פמשה לאשף שש | לשם-אילת - מערכות |5/34,36 8% 2040 ן] ]0 34 )]| מידע בע"מ | ו זי ב ב ו מידן מחשבים בעיצ ן 44% | + 4 ]3 )| 0 0 6 ]| מחשבת תכנה בעים | 441000 4805 | צ|ץצ| | | | | | ן ן | == שיפ לוי קוו למו לום וו לשף קוו לו קמה קמ לו לוו קוו הק לוו פמ ל כו ל ה ,ה סו סש או פם שו אי קוו סו כו פמ פמ אוו פמ לו לוף קוי קמ לחו פמו קוו קמ סמו סו פם ק כ = = ה שא לאט עמף לאח לאה לט לא לאה לאה = == = | מיעד מחשבלם [9515/5 פסק 14 [| 0[ 034 33 034)++ | =-=- למ ו סו ל לא לו ל ל ה ה = ה פמ מ פמ = = ₪ ₪ פש שו שו שא ל קפ פמ א פאס פא פא א קט א ה = = = שת משף השס פשם מש סקט מש פאס קצט מס ככ שח כשף שה --- | מ.י.פ מערכות |כל מחשבי מ.י.פ | ט | ץ | | 00003000300)| מחשב לם בע"מ | 5-4 .8 17 .1-4 6 4000 )| , מל'"ל מיקרו מחשבים |20 205 18% .]7-14 ]1040 )] (1984) בע"מ ן ו 4 4 40 יןי.1-) | נסם |/4ז6/0101.ס | | צ| ץצ | 0000300800 | נלצן - |6.פ [ ש.י ] .]+ 1 כן ניקוב ה בעי'מ |אגט, פע ופו*ן. 1 | 1 ן.|וןב.] | סי.אס.אי - הנדסת | |א1אט 205 פא | | ץ | . : | , | , | מערכות מחשבלם 0 א=ששחחחחחחקה-ק-קחטקה..7-7-- == -ד7-ה------| - 115 - יצור הרהטה -, 800000 ז 7 ץז 7 ץ / 7 /]0/0/0/0/0/0/0/0/0/0 00300 / / ה ח ב ר ה / ו מ ח ש ב / /‏ / 0 0/0/0/0/0//0//00//7/00]/ / / 0/2 0/0/0/0/0/0/0/0/000)]/ סיסטמטיקס |צז קפא | צצ 0030 00| 0 ורוו יר סיסמל - שלטות וצלוד|6000 מפסא, [צוצן ן | | ן 3 ]|| לעיבוד נתונים בע"מ |אזאפא 114 77 -8 10 ]]. -6ר' ₪ עוז-איתן | ע-פ205/005 וצוצן | | 141 מחשב לם בע''מ | 1/88א0ת אפ ב י4-עי 2 |[ 4-72 1 4 ]ן , ענב סיסטמס |38 18% וי ]| | | |40343 | | פי סי סופט בע"'מ [188, 5205 2 ]|| .הת | פרן את מוטול - |אגץט ספת [ףצ1בץ1 1[ | | )| י.א.מ בע"מ | 8-4 7/0004 '] | קו מערכות | אגט/ 20211 [צוצ] ]|[ ו ין | 1 |034| | קומ - ן 1 ]+ 00 [0000004034) שירותי תוכנה בע"מ | 3 1 ]יי 1 '] | קונטרול דאטה |,זמצא1 אצאפע ול 0 300003090 | ( ישראל) בע''מ | 1-1 1[ 08 | :]| רסיטל מחשבים בע"מ |6ע-205/184 1( .₪1 *4 -6ן ]| י, 5 א ספ ₪ ₪ פט ו = ₪ 9 = ₪ שש שש = 5 = - שמ פ שו וי פמ שו ספ פוט פופ שו א = שו ו ש פ א פה א שא ל ₪ שא ₪ פופ פם שו פ₪ שו פ שו פס פא שו שי החחחחהחהה--------- | שגב מחשבילם |א5-205/189 ין 7 +חוין| |3)4, |02/₪8 2[ |[ ו ו יו לת או וי ו ב שגיא מחשבים וצולןץ || 1 סחוי -ן ו 0 הההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה=------| ש.ה. - שירותל |5/36 1 1>[י.-1 )],- 1-74 ]ן הנדסה בע"מ ן 4+ 9 1 יר[ ו ₪ ₪ שו ע₪ שש שו שא שו שש שא שא שא לף שמף שאו שמח קמה לאף לאם שוש למף למו לוי חמו לתו לאו קוו פח קוו לחי ל שק קש שו ₪ שש שו פם פם פ פיפ פ שו פ שו שו פוו פה פ כ פה שו שו כ ו פאף לקשה לשא ₪9 באשי פשא דדחד------- | שחף מחשבלם |אסא (1805,188) | ץצ | | 0303000300|0)| | ן חבונה | אגץ/ 11פסץ דץ -] ך-4ין| ו נא תעשיות תוכנה בע''מ | 6 91 שר | ןי ן תפן - תיכון פיתוה | [חצצן ]1 "ן ו כ ח מ ה סב ו רו ןי | = 4 = כח אדם / / 8 2/0/09 8/8 7 / / / מ ע ר כת / 00/87 9/2/9008 /‏ / ש ם / 06/2 2/5/8/ ₪ / / | / הפ ע ל ה / 4 /)/ 2 /‏ / / 1 +7] ₪/ 1₪ 87 / 46 7 + ]| התברה / הרפהפב? + 40787 7 787 04 03400 725(0|(0 (04005 + + 1 4% | אדפ - אלעזר דטה | |[ |[ צֶ3030ן| [|צ| | | [34/| פרוססיבג [ | 7/4 ]| ]7 כ | אזימוס - |5-34/36/38 0010209[ 0/0 תעטיות תוכנה בע"מ | 1-3 .041171 4000₪))ן ₪ ₪ שי ₪ ₪ ו ו פה א ספ שו שו פ שה שו פה פה קפ כ פה פה סה פא ו שו ו ל ו ו א אה סה שו ו פה שו קה כו כו כ כו כ ל = ₪ ₪ -. שש בש=====<=====<==| = |08ספא-טאפאסא | | ץ | |[ | 0 0000000300 עיבוד נתונים בע"מ | 203234 48 | | | | ו החדחחחחחחחחחחחחחהחחהחהחדהקחחהההחהחהחהחחקהקה7-.-=---------| ארגון ומדעי נחול | |תסץ 8-4 7 0 י1-], 104 ]9 לועצים בע"מ 4 .1 7-4 1-8 ]8 ] | גטר - מחשבים אישיים|6ת2 אפ | צ| צ| צ|צ|צ|צ| [ 00| (2000) בע"מ | !ו :1 שיק ;ן | דיגיטל מחשבים בע"מ |100 58 [צ| צן צוצן| צוזצּ4(/3 | 31 )| | ₪ תש שח רא לחה ושהה פאם שש לאמ שגד "שק העט עמח קשמה למ השח תמח ששו לעה תמה ושח לתש עח קצבה לתה לפש סה תמ חש סש תה ₪ ₪9 שו ₪ א פוש ספ ספ ו שו פיפ פם ₪ פה פוש פה פה פו ו ו ו כו כו ו כ כו כ ו כו כו כו כ שו ל . 0-9 -- --- | החברה המרכזית |189/1תמ5 אפ1 | | צ | צ| צ| ‏ |צ|צ| | ן | )| לתוכנה ואוטומציה | |11 ספ? 4 6 8 .]| | | 24| | א דכ 1+ ]1 | 4 1 447 1] - שו לוי לו מו לופו שי שמ א סק ל == שה == פא ספ פם 9 א ₪ 5 ה ל ל פמ לא שא לא ל פא = = = ה ב כ לש 2 2 <= שה לפ פא מ = | טריפל די בע"מ |[11/73 518/8 | | | | צץצ| 1- 4044 | שב שש םש 5 ==== ---------- | 8סא-י.א. מיטווך |9300 וצוחוצן בצ ןו 0 1/0039ָ33)| ובניו בע"מ | 1008 | | | | | | | ן ן | 0 ה ו 1 יוזמה מחשבים בע"מ |205 5א, עס [|צ|צן | ה|צ|צן 300008( [0ע-18%4, אספאנגת| | | | 000 0080800 000003 ו == ל ל א ל שא שא ל שמ סא שלפ ה = ו ל למ לחר לא שמ למ ש ל לר' ₪- | |[19₪ 34/36 .1 1% 4.0 שי 015 א 5 ]1 = ]יו ] |0.8.א, 7-1 4 17.0 לך 56-01 -|20 יועד מחטבים בע"מ | |0-18%, סנקו, | ץ [‏ | צ | | | 0 0303000030 |ששע מצצטוו... | [- | .| | .+ | |כ|<|-;| | '11א25 1 1% 414% כ בי ו 9) 5[ פמ ו ו לפ ה = א ל ל רפ ה סש שש שחו סומ לחי ל לומו לאה המו לו עמד פחף למך למם לו לה לע קמ לאה קש ל שא לש שש = = -%ש----""---=--. | ילן - משקי | שדצפאצס, : צְּ | , | 11.71 | >ן->| חנועת המושבים | 6ע-18% 0 2 ן ן | | [ ן | - 115 - ה ח ב ר ה / ו מ ח שב /‏ / / 2( + ?7 ,; / 41 + יענ"א איסוף נתונים |184, 4)| ומערכות תעשיתיות | |מגתמאמסג1גכ || יענ"א מחשבלם ן [צ| (1973) בע"מ ן 1-4[ ]] י.פי.אל. בע"מ |א/עס, צנ 8צ8, | ץצ | |צן 00| | 198-20/11 ו | | | כלל מערכות |[325/8105 [צו|צןצו צן 4 3ּ|4 לביא מחשבים בע"מ | 1אס6קע 18%4, מט05כ| צ : 0 | [ | |6ע-8סא | מוניטין - |5/38 אפז, | | מערכות מלדע בע"מ |אא 30 370 18% | | | | לוז - תעשיות | [צן | 1 | 1 33 || ישראל בע'"מ | 1 לוטוס אלקטרוניקה | |205 5א | בצוצן !1 [ | 0 לנגרמן-דרומי בע"מ |35-אם 9-4 1-7 4-4 ,4 ,| לרגו מחשבים בע"מ | | | 30300 3000303303 | | מור מחשבלם ן נחן 0 380300000 3 303033) מידן מחשבים בע"מ |מערכה כח אדם | | ץצ[ |[0 3300000000 מחשבת תכנה בע"מ |1000א4 4405 [צוצפ|ןצן | ון] (₪40- מ.י.פ מערכות |כל מחשבי מ.י.פ | ץ | ץצ | צ | צ | צ| צ | | 3 |3>ן| מחשב לם בע"מ | 1 י1-1 1 שר 1 7ב >ן מל"ל מיקרו מחשבים |20 205 184 [צ]%וצןי 1 + ]| ][ + | | | ן ן | ן | ן ן | ן ן ן ן צן) ן |וצן |3 4 | 3 , ן ן ן ן | | ן ן ן ן ן (1984) בע''מ ן 1-1 | | ן - 116 - מלם מערכות בע"מ |26 184 1*141 .310097030 ]8 ן[34>] | נסם |,6/0161101.פ 4 | כ( | וצוצןו + ן | | ניצן - |6.פ | וצצ 330 0 3(00) מערכות מידע בע"מ | | 2 ₪ 0[ 03470 ] | סיסמל - שיטות וציוד|205 5א, | צ| צ|צ| |צ|+צ+ |( 600008 לעיבוד נתונים בע"מ |1200 צפאגד תי .יי ו ל ו מ | סקר - מערכות |38 188 043 0+ ]-ן מידע בע''מ | ג יש 04 00 2 00002040400000/00 | פרן את מוסול - |אגץט פסק [|צן| צ| צ| צ| צו|צ| 3 64300000 י.א.מ בע''מ | ₪4 7-20[ 0 :]| | שחף מחשבים |פסא (א1806,188) | | | | לצ 030000000 - סמ ל ל ו לח לוו סוי שו פמק קמ קפ קש שרפ = ה ל שא א ל = שו למ לומו לו לו לוו פמף למ שחו לוי לוס לו לוו לתו לוף לוף לוו וד קאי סמו פף קמף קוו קת לוף לוי קוקח סמו סו כו סש ה | תו"פ מערכות בע"מ |05כ2 5א 6ק ץצ [|1)0 0( | ן 33| עשר פובה שחט מעמה תע פוי שי פוי אמוי פמ פמ פד פא פ פוש | פ פופ פי לו פו סו פ 9 א פופ שרפ = שו שש פא א = ₪ יח פ ₪ שא פ שד שו פ פ שי פי פ עפ ו פוט פא פ ו וו וו פו וו ספ ו שו שו שש 0 תאש שמש תי מע עשי | תפן - תיכון פיתוה | 1-4 |צצ 71 7+[ | וביתוח מערכות ייצור| | | | | | | | | ן ן | - 117 - מוסכים ורכב ן ן אזימוט - | 0ע-188, | צ| ן תעשיות תוכנה בע"מ |5-34/36/38 4 + ] | ן = -= > דינם מערכות בע"מ | |4א18 א 4 1 ןו4%, | א0א-י.א. מיטווך [9300 > [צלןצ) +%ן 1% | 040( 000 ובניו בע"מ | 08 4 0034031000 )| יוזמה מחשבים בע"מ |36 א18, פפץ? [צ|צןצןצן ]| 43 || )| , ללף = | 0ע-18% 1 %1+- + 4])-ן משקי תנועת המושב?ם | 1.1.4 || 0 | לענ"א מחשבים ן בצ*1צן%1+ + [0 1 -| .] (1973) בע''מ ן .21 04 | | י.פי.אי. בע"מ |א/02, 125-11 | ץצ | צ| צ |( 3800)!| | לוטוס אלקטרוניקה |05כ2 ₪5 .+ 0.1 ] | לנגרמן-דרומי בע"מ |4-35א₪ הצ 1[ 1 [| 3 )| ן | | | ן | | | ן | | . | לרגו מחשבים בע"מ | | וצוצוצוין 1 ז.ן +|4 ]| מוניטין - | 55/38 18% 1 ולנצצן | הכן || )| מערכות מידע בע"מ | | ו303000030330033000001)| | | | ן ן | | ן ן ן מידן מחשבים בע"מ |מפכ"ל וצ צן צןצן 44| |0)| מיקרונט בע"מ ן 4 2 + ]1-1 ]| ]| מל"ל מלקרד מחטבים |0ת אמך ל ןר ןיי ץצ (1984) בע"מ ן 4 44 164 1 פה |,0/0101141. פ | צן| צן וצ 030|)| יא - 118 - מוסכים ורכב 7 / 2/5 09/0 / / / 4 + + "7 )+ ניצן - [5.0 | צ| צ| צ| צ| 0 מערכות מידע בע"מ | | 1080 1 ,1+ | | | -| ניקוב מחשבים בע"מ |אגט, פפץ | צ| צט| צ| צ| | ן | | ן | סי.אס.אי - הנדסת | |א1אט 205 פא | צ| צ| 30000( | 41 ]| מערכות מחשבים בע"מ |02/8 41 4+ ).1 2 .| | סיסמל - שיטות וציוד|6000 צפאגד, באז ל[ /] 1 1-7 ,| לעיבוד נתונים בע"מ |אצאפא 4 יע 4 10-05 ]| | עוז-איתן |2- 05/0059 ניצצ] 7[ 4 ןך 4 1[ 7[ | מחשב לם בע''מ | 2081/85 אפד ו 0 42 [.1י) [2>]) שו פו שו קוד שור שד קוד פד קוד קוד שו קור קור קור קוד ור פב פו פו כ קר פד כוי פר פד פד פד קר קר קר כר קד כר פר טר כך קר כר כר כר פד פד קר כר קר שר כו שר כו כ כר קר שר קר שר קר שר כ כ קר כר קר קר כר כ כר כו ו קר קר כו כך כר ל - ן פרן את מוטול - |אגץט ספת ו 31 0 0309[ 0003000000( י.א.מ בע"מ | 692020 ]1/1 | | קומ - | :1.12% ]יו ]0 ]0 )| שירותי תוכנה בע"מ | 4 2 ]₪ | | רסיטל מחשבים בע"מ |6ק2-205/18% |[ צ ל 630000 !| | א שפד פד פד פר פר קר פד שר קפ קר פר קר פר טר קר קר כב קר כר סר פר פר פר פר כר פר פר פר קר קר פר כר קר קר סר פר פר כר פר כר כר כב קר פר פר כב כב פר פר פר כר כר כר כר כר קר כר כר ככ כר כר כר כב כר כר כרך קר פר פד כ כר פר ₪ | שגב מחשבים |18%/ 145-205 וצ| צן צו|חצון 1 ן ן |/)| |א/?0 יי 28 וע .1 פב קר פד ער סור קור קנ קור הצ סד פב פד הור פב קר פע סור ור פב ד פב קר קר קר קד קר קר קב פב קר פד פב קר ככ פב פב פר קר סכ פב פך סכ פב פד פב מ חר קר פר פב קר פב סר קר פב קר קר פד קב פב פר סר פב פב סר ככ סב פר פב סב פך פד פרפרת | שחף מחשבים |פסא (א1805,19) || | ץצ | ץצ | 000030)| / ן = 119 = מושבי עובדים וקיבוצים / ו + 7 , , / מ ע ר כ ת 7 7 297 7.6 40 ₪ ₪ 1 4 ש ם / 79/7 8/ ב/ה, 77 7 / / הפעלה 7273727777 7 + 7 / / [70 01977 7 אק 7 1+ ה חב רה / הומהצלפנקז ]7 + קש" ז 7+ + , / 41| 2 4 + +29 + + 0+ 2 0)) ן 0030300 030300003 אדפ = אלעזר דטה | צון 03400497 04003003340) צ| צ|צ| 6008803 4 ]| !| 3 | | ן פרוססיבג ן | אזימוט - |5/36 | תעשיות תוכנה בע"מ | ש פת מע של פכ" קוצ' קוצ וני פעבי קורי קור פוב קר וכ שבי קור סור פע פצ: ככ סג קרי קר צר פב ככ קר קר פר פב פב קב קר קר כ קר קב קר סב קב פב קר קר קר פר קב קב קר קך קר פב פב פב פב פס פב קר קר פד פב מב פך סר קר ב פב פב פב רב | | | ן | | גבלש | פפע 1] 1[ [ש1 | |03 41 | | דיגיטל מחשבים בע"מ |פפת2 1080 | צ| צ| צ| צ|צ | 00| | דעת השרון | 10058 8סא | ט| צט| צ| צ| || 0 30| | %א=י.א. מיטווך [9300 [חןצן צ|צןצוצן 33| 4 ₪- ובניו בע'מ | סד | 7[ ] -| 1 %+34%)| | | יוזמה מחשבים בע"מ |תסקת, טספאגנת | ץ | צ| צ| צ| צ[ 3300803 ילן - משקי | מדצפהאצס, [9 9919 1303 0 ₪4 תנועת המושבלם [5/36 6,188ק-א19| | | | || 0008008000 [8-96 9000088 | | | | 0 00| | לוטוס אלקטרוניקה |205 פא | צ| צ|צט|צ| צ|צו 300000>| ההקההההההדהההההההההההההההההההיההההההההההקההההההההההההההההההההה=------ | מוניטין - |515/38 18% | צט| כ [|צן |צ|צןו 0430080080 מערכות מידע בע"מ | | 4 3 0003403 3403303000 הההההההההההההההההההההההההההההההההחהההההההההההההההההההה הי הההה==----- | מחשוב - מערכות |[₪23000, 188/38 | ץ | | ץצ | 30%300030|0 ן | מידע בע''מ | שאזפק ב 14 7 א || הההההההההדהההההההההההההההההההההיהדהההההההההההההההההההההההההההההה----=--=-- | מידן מחשבים בע"מ | |מפכ"ל וצדוצוצן ה וו424:ו- הההההיהההההההההידודהחודההההההההההההההההההההההההההההההההההקההההידההההה--=----- | מיעד מחשבלם [8515/8 קפסל נצן|ל1ף|צץוצואחן |[ 1[ ]]ן | ו עעווו,ו .ו ל תת ניצן [6.פ 4 1+ + ]1[ 'ך ]| | הדחה יהי יה רד ודוי חר רד רד הדחה רד רד ריד רד הד דד הד חן חן רו 8 הרה ידיוד ו הלטהה - 120 - מושבי עובדים וקיבוצים ₪ 7 ,א / / / / / מ ער כ ת 7 7 7 779 7778 + / + ש ם / ילל שיק לו ץ 7-7 2 <2))/ ] ההל%* 87/" 57/3/07 7 7 + ] / ]2 / 77 + + ?+ ] ה חב רה / הופת9בנ אק 7 + 172% 7+ + ,]| / / 000000000 0/0/0000 ניקוב מחשבים בע"מ |אגט, קסע ו |צ|ץ | ץ [ צן| / 44| / ש | פי סי סופס בע"מ |א19, 5505 | ץ | ן- 1 :ן 4ין"ן ן ן | קו מערכות |אגץ/ 11קפק וצצ 0 0000390000 | רסיטל מחשבים בע"מ |6ע-05/184 | צ| צ|ץצ | ןו ן צן ר | | ן וה שחף מחשבלם |פסא (א1405,18%) | צ | צ | צ | ץצ | צ | צ | 43300000 - 121 - . מזון / / ₪ / פס / 5 0 2 7 ץ 7 א , / מ ער כ ת 7 ,2 2 07/0020 ,+ +00 ; ש ם / 8 7 / / 0 / / /]' תפפלהי+7 727 7 7 ,+ ץ 4/2 / / / 4 2 2 ץ 7 2 / ה ח ב ר ה / רמפהפבץ ץק < ,ץצ ק רק 7 7-7 / / / / 0 / 7/0/00 0//0//0/0)/ /-/ איכות מחשבים 0-0 | צ| צ | צּ | טִּ | | | | | דיגיטל מחשבים בע"מ |100 פת | צ | צן צןצ| 30|(00>)| | טריפל די בע"מ | [צ|[צ]*ןולן 4 4 | | פסא-י.א. מלטווך פמחסץ 9300 תפסא | צ | ט | צ | צ | | ובניו בע"מ ילן - משקי 6 188% ּ | | | תנועת המושבילם ל.ג. - 5-06 צ| ל | ץ | ץ | | | מערכות תכנה בע"מ . מוניטין - 8 185% צ | צ מערכות מידע בע"מ מ.י.פ מערכות כל מחשבי מ.ל.פ5 צ | צ מחשבים בע"מ ה | [ ]1% ]1 ]|[ 1 .]| | 00% שא ו | ניקוב מחשבים בע"מ |אגט, פפק | | טּ | טּ | | | | | | עוז-איתן פ- 0650/ ₪005 צ | צ | צ מחשבים בע"מ 65 פד | | | | דד רסיטל מחשבים בע"מ | 0פ-005/18% | צּ | צ | ו 4 זי ל - 122 - מחוללי ישומים / / 70% 0/2/90 / ₪ / 0 / 0 / ₪ / 0 / >< / 25/7 2 ב / מערכת ‏ /8/2/2/8/9/ק/8/9₪/ש/ה,/ ש ם / ,ץק 97 / 2/ + א -/ / ההפעלה 87;", + ,א/ / 8 ₪ / / / צל 7 + "+ ץש?" ,6% + הח בר ה / ומ שב/ 0/0 0/0 7/0 0/0//0/0//0/0//0//00/00/ / 0/2 20 2020020200 0/0022 02 אי.אס.פי - קלדום 6-56 צ | צ מכירות לתעשיה בע"מ איכות מחשבים |6פ | צ | | ץ | | צ | | ] | | איכות מיקרו מחשבים [6ת אפז, 005 | | ץ | ץ | ץצ | | צן| [ָצֶ0[ָ 03 30|0>)| אכיד - 5 - טא תפסא צּ עיבוד נתונים בע"מ אל-עד אלקטרוניקה |אפס סהפצתא, אפז| | | | | | ע | | | | בינה מחשבים בע"מ פא, 6ם, אגט ט 0 טג גטר - מחשבים אישיים|6ע 184 טּ (2000) בע"מ דיגיטל מחשבים בע"מ [100 פת [צ| צ| צ| ץ | צט|צ|צ| | | טריפל די בע"מ | | ץ | צּ | צ| צ| צט| צ| ץ | | | פסא-י.א. מיטווך 6פ-פסא צ | צ | צ שּ צּ ובניו בע"מ יוזמה מחשבים בע"מ אספאזתת, מתקקת,| צ צּ צִּ צ %5, אמ ילן - משקי 18-50 צִּ צּ צּ תנועת המושבים צד 5צ5, י.פי.אי. בע"מ 8%, 5סס, צ | ץצ ץּ טּ 1 ד - 125 - מחולל? לשומים / / 0 7 725 ₪ / 2/8 2 ץצ 2-7 29 = / מערכת /2/2/82/9 /2/8/8/72/8/ה/ שם ‏ / 2/9 2/7 א / / ה פ על ה / ₪ / / 8/7 / / 8 שש / / / 1]ל"1 1 1 ]+")] 181" +14 + ה ח ב ר ה / ו מ תח שב /‏ / 0 0/0 0/0 0/0/0000 0/0/0000 00 / / לרגו מחשבים בע"מ | | | צ| צ| צ| ץצ | 0 300033900>| | מור מחשבים | [ ו ל 41)440300450)/- מידן מחשבים בע"מ | |056, פג0 הצ[ 1510%0 484 4 | | מ.י.פ מערכות |כל מחשבי מ.י.פ | צ| צ| ‏ [צ| -|כ0000800182 מחשב לט בע"מ ן -- 14-17 -4 030 | | מל"ל מלקרו מחשבים |20 205 אפד [צוצןצןצןצ|צוצן | ש₪- (1984) בע''מ | .4-0 יאו ]0-4 אי ] | גיצן - |6.פ [צוצןצן | 33| | מערכות מידע בע"מ | | 00 1+ | )4 | )| | סיסטמטיקס | מאדפע 4 8 0071 אל | סיסמל - שלטות וציוד|כל המחשבים | צ| צ| |[צ| 0 0|צ++ 0300000099 לעיבוד נתונים בע"מ | ב 1 1% |33ן4))| | קונטרול דאטה | 2118 1 "11 | 1451-4ץ| ( ישראל) בע"מ | 14009 000 00| | שגב מחשבלט |אפ1 [ | |צוצו | | | ן ן | 0 .| חבונה - | א8ט/ 11עפע 0803/0003 03300080)| | 18455 | תעשיות תוכנה בע"מ | 34 ש. ₪ יך 07 2 6)ן צ | = 1% = מחסני ערובה ומחסני מטען / 72 / ץ + ץ 7 + ץ ; / מ ע ר כ ת / 2/0 / // 0/0 0/0/00 ש ם / 7]1תך"+ + + ץצ א + 7+ + ]| /?] הפעלה 7אז 7 7+ ץצ + ?+ 2+ 2+ + ]7 / 0/0 0/00/0/0/0/0//0//0/00/ התברה / ואפפבזת 7 + + + + ץצ + ץ+ 7 / / + 7 (0/(0/0/9000/0093 0/0 00/7 | ב + .]7 134 42 דינם מערכות בע"מ | |08א-70088 349 (343/ 3 )| ן |[ 31( ייה ידדה ודייד הידי ילייה וד וקיה ויה הדי ידו ויה ודי הז "החדו יק הק לק זוי וז רד ויד חק ל וז וח חק וחק קז חק חק וחק וחד וזה רזד, הוה החד רשך רה רקה רק שה יחה רה לחה רחן הזה רו . | יוזמה מחשבים בע"מ |11 ספץ .יי ן ן | )| | מוניטין - |5/38צ5 188 ב | 0400 13401030 |00) מערכות מידע בע"מ | | 41044 ו ן | )| הההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההיההההה----- | מיקרונט בע"מ | ל 0 030330303 80 0 | | מ.מ. - |בטפוינט | | לצו 0300800300 030000 מערכות מידע בע"מ 00434 01034 +13 | ו וו ורוו ורוו וו ------ץ-/)/-]-- דריי | ניקוב מחשבים בע"מ |אגט, קסץ | 0320 7103903400 1 0] -ההההההההההההההההייידדודההההיהדידדדקוהיהידהוייידייקודיהידוהה=-=- | קו מערכות |אגץ/ 11קפק וצו + ]4 431 ן|ון | ההההההההההההההההידהההההההייודוקיידקייידודידהוהיקוהיקוהיקוקודיקוה-ה-= == | רסיטל מחשבים בע"מ |6ק-א₪05/18% וו[ תת וו ו וו ורוו ורוו ו ורוו ---------- רו | שגב מחשבלם | 188/ 115-505 | צ|צ| 000000 ן ן | 34| - 125 - מכירות דלפק מערכות תכנה בע"מ | | 3 + א ]1 ער ]4 >] = ,וו ?וו ו ו ווה לרגו מחשבים בע"מ - | הוצוצוצו |[ 333 34 )| לשם-אללת - מערכות |5/34,36 18% בי1 8 1[ 0[ [03)] מידע בע"מ | 4-3 ₪ 1:4 4 לן מוניטין - |5/38צ5 188 - יע ו א סה מערכות מידע בע"מ | | ץש ₪ ד 55 | קית-ן: ג מחשוב - מערכות |[8א19 3680 [|צ|צ|צ| | | וצ ו מידע בע"מ ן 1 1 + | 5 כ הייה == א -=- = - - - - / /8/9/ 7 7 1 7 1 17 | / מ ע ר כ ת 7 ,<< 7 7[ + ,4 + ) ש ם / לפ ל כ / 0 0/0/0//0/0/(0)]/ / הפעלה 27/ש7 כ + + 7 7 7 ]| / ג 27 % / 0/0/0000 ה פר םת ש 5 , ורפגלב 7ק<;ל;יצץ ץ + ץ+ 7 + + / ,ל" + + 7+ 7-37 + ] / | שאי 1710 .]034 0] איכות מחשבים [6 | צן ?1 1% +31 3410 00000034( | קג-085 | ו[צוצוצן 2 | דיגיטל מחשבים בע"מ |100 88 וצו 34430303034003| 3 | דיקלה |[08ס-20/85-א 19‏ | | | צ | | 8|0 0000000 | החברה המרכזית |508188/1 אפ | | | צ| צ|ן |0000000008 'לתוכנה ואוטומציה | |11 ססץ 4000010 09900232 000300 000 ] | 41 0558 דה 444 | טריפל די בע"מ | [ 1% 030000 03420930)| | , 8א-י.א. מלטווך [9300 70088 [% 0% 0040032 44| ובניו בע"מ | 0ע-08א 13 4+ | | 2[ | [ ילן - משקל | פצצפהאצת + | חן + 4 ]| | תנועת המושבים | 4-3 2+ + | יענ"א מחשבים | [+ 8 4192 ]| 41034 | (1973) בע"מ | 40810011 | 0ן] | כלל מערכות | 825/8108 200044 ין :]| ורוו = [8-34/36 וד4לנפףן ]| | 4 1 4 ]+ | | | | | | ן | | | | | | ן - 126 - מכירות דלפק / ק"ק 4 + + ץ, 2 א ,+ +);1 ניצן מערכות מידע | |06 ןז | נסם | עהע'6/0161. פ | |[ | צ | | | | | | | סי.אס.א? - הנדסת אזאט 05 8א צ | טצ | עצ מערכות מחשבים בע"מ |א/קס עוז-איתן פ- 05/0080 שַּ מחשבים בע"מ 858 18% פרן את מוטול - אתט פסק צ | צ | צ י.א.מ בע"מ | שגב מחשבים |א₪5-005/18 א[ ]| ]. + 7 34 )| שחף מחשבים |פסא (א05,19א1) | | ץצ | צ | | | | | | | - 127 - מלא? ומחסנלס מתקדמת . בע'"מ [ )| להתהתהההיטוהְהההמהפההההההההטההחרחהתיהיסטחההההרההפרתרפתהסטשית-נגם-ות-ירירגה= הו תכגהיה אתב תב. דידי ההטהטר טר רטרפ טטר טר וטוטה תריט וו וח ית יש ---- . ,)ד ----- .| / / / 0 / /0/0/0/0/70/0/00)]/ / מ ע ר כ ת 7 [7 0 7 7 7+ + +14 ש ם / / 0700000 0/0/0/0/0/0//000)]/ ק הפערלה 7 7+ זז )1 + 2+ + 03/1 / /-/ / 2 / / 0 0/0/0700 ה חב ר ה / המתפב+ + +ק, + ץך7 + ץ+ +44 / /|/ / 0/0 0/0/0000 | | ה | 7 0004000303 )| אדפ - אלעזר דטה | 2 1-0 ו |4:ת פרוססיבג ן 0000004 40780000 ]| | אדר מחשבלם [0ע-א18 2.0 05 | ץ | | 003|00|0 0000302 אזימוט - | 8-34/36/38 9 700307 4 ]1 34 ]| תעשיות תוכנה בע"מ | 1 עד ] ו 0 .ן | איכות מחשבלם | 26/36 | צ| צ| צ ו 3 | 303000003)| | איכות מיקרו מחשבים |6ת2 184, 205 1 1 7 0000 300000>| | אכיד - |05פפא-עאע/אסא | ץ | | | | 0ו0300300000|2) עיבוד נתונים בע"מ | 3 ]יקי ון | | 08-10088א 3 40741 ]' .4+ ן| אלמוג מחשבים בע"מ |0ק-18%4, 05פפא | ץ | צ| צ| | 04000088|0 | 21100, אזאט ]1 1 .1 0 1 62 ה )ן | גטר - מחשבים אלשיים|6ק א18, הפוצו 300 0300 0000300030 )| (2000) בע"מ |צ1 שמקקג 4 77 יע 05 ]| -| | 015-7 | וחןצפ ןל 0 0 30300003( 00| | דיגיטל מחשבים בע"מ |100 8 בלצ 9 33030 3|(30)ן| ן | | דיקלה |[08ע-6/85ק1988-2 | ץ | | |43)| | | ן ן ן | 6 וו ו החברה המרכזלת |508188/1 188 | צ | צ| צ | | 0 0|(0 0 03033000)| לתוכנה ואוטומצ"לה |11 עסץ [ 854 14ייןי ך | ן | 0 דה :1 ]1-3 22 ]ןי )| 0 ההההההההההההדההההההההיקהההה==-===- | טכנולוגיה | 5/34-36-38 [דחוצנוצן |ין [ין | ן ] ן | - 128 - מלאי ומחסנים / / מ / 2 7 7 / /// / / מ ע ר כ ת 7 7 7 ]/ / // / ש ם / 7 04004 0/0 + + 0030/00 /‏ כ ה פע ל ה -/ / / 2 // / / / / 4 + 721 ! / 1 / / / ה ח ב ר ה ורמ ה שב / //2כ2/ / // 0/0 04/0 / ,ה תת0/. 8סא-?.א. מיסווך |9300 0₪88ך | צ| צ | צ| 0 0300000300 ובניו בע"מ |6ע-65א + 1 4 0080 0420/] ב ,| יוזמה מחשבים בע"מ |11 פפק, שאספא1גא| צ | ץ | צ | 0 |0 6300000300 ייוו ו יוו וויהו ווה ה==----- | ילן - משקי | מדצמהאצפ, [צן 1% צן 90 10030 00 40303)) תנועת המושבים [58/36, 6ק-198 | | | 0 00 0300300000000000) %--------- ...רבוו | יענ"א מחשבים | |[ צ ל 00 3000 | ן ן 41| .- (1973) בע"מ | 44| > 3470/7428 ] הלת ,וו | [11 8צ5, 044-1014 08| י.פי.אל. בע"מ |א/?0, 205, [ ול + 14.7 31 ]| >] [0/11ק-198, 1 00 44 +34 94 | | כלל מערכות [8520/825/8105א | ט | ץ | ץ | 0 0300003000|0)| 0 -]-[-=-.-.-=[';"'-]"7/-"--]----/-/-"ְ)"'")")")")/-- .ורוי רש רא רשה רשה רשה רשה לשה הזר רשה רשה רשה רשה לש שר רשה רשה רשק רש . יש יר שר יש רש יח . | ל.ג. - |5-34/36 [ וו ]131 ]> ]| מערכות תכנה בע"מ 11-33 ]ץק 1 4 4 ] .וו לוז - תעשיות |5/36 18% [ + |:1- 104 | -]. ן ילשראל בע'"מ 1004 000 000 ] מוותותו--------- ,)1 1 השיושיושי הש ושוי יט רש וי ל | לוטוס אלקטרוניקה | |205 5א | צט| צ|צ| | | | | | | | - ו לירז מערכות |5/38 גח4צןו |[ 4[ |[ ]| שש -%--]/₪].-.--]- ₪---/ְ7/7/7/-/-/-2- ,ו | לנגרמן-דרומ? בע"מ |4-35א5% וח |: 1.0%[ |[ | -4-[ 4 )| 0 וי לרגו מחשבים בע"מ | | וצוצואחאן | |[ [ז1ן4 | הור ייה ירמה טר חר חר יר המרה זיק חרז היז ד חק חק וחד ד יד ד יד הקוקז ד ל חן: תתה רההההתה השרה ההההט ו ו, ן לשם-אילת - מערכות |5/34,36 188 | | ץ | צ| צ| |[ 0[ 0303000000 מלדע בע''מ | 4 +4--[ .1.41 1--|>- | >] | מוניטין = [5/38צ5 אפד 17 [..] 7[ 1:1 ] מערכות מידע בע"מ | | | | | | | | | | | , 0 | מפכ"ל / 15וסג [צ]צןוצ[ 1[ -] -7]- ]| >[ ] - 129 - מלאי ומחסנים / / 6 2// 0/0 0/0/00 00| 2 / מ ער כ ת /72 א + ק + ; 4 , / ש ם / /// ו / / 0/0 /0/0/0/0)/ / ה פ ע ל ה /‏ / / 4/ 7 ת--[]| | / כ צ ,אצ .042 + ,7 / ה ח ב ר ה / הפהצב/ 7 2 7+ 7 ץ |6ס [צןצןצן | | ו[ || ניקוב מחשבים בע"מ |אתט, פסת וצ|*ן]*ן 7 1/3331 )| סי.אס.אי - הנדסת אנאט 208 פא צ'| צ| ץ | | | | | | | מערכות מחשבים בע"מ |א/פס סיסמל - שילטות וציוד|6000 צסאמד, צ| צ| צ | לעיבוד נתונים בע"מ |אזאסא עוז-איתן פ- 080ט/ 008 צ| צ| ץצ מחשבים בע"מ 8 18% פי סל סופט בע"מ |א18, 5008א | ץצ | ץ | צ| | | | | | | פרן את מוטול - אגט פסק צ| צ|צ י.א.מ בע"מ | | | | קו מערכות | אתט/ 11קפע | צּ | צּ | צּ | | | | | א אי קומ - צּ ץצ ט קר שה שירותי תוכנה בע"מ | | | | | קונטרול דאטה מפעא1 אזאפא | ןש וש שו ישו לכה רדרדה - 150 - מלאל ומחסנים ו ו 77 7 7 7 ליק 2 < / מ ער כ ת /? ,3 1 17 7 + + :)| ט ם / / 0900 0/0/0/0/0/0/00)]/ / הפ על ה / / /7 / 020( 0/0/0000 / /-/ ב / 0/0/0000 ה ח ב ר ה 1 ופממפב ץ 707 ץצ ץצ ץ ץ+ + )| / / 7/00/00 0/0//0//0/0/0/0] רסלטל מחשבים בע"מ |0ע-208/188 | ץצ | ץצ | צ | | | | ןז ]|[ | | שגב מחשבים |05/188פ-45 | צ| צ| צ| א וו ו עו 2 | | |0?/8 וו ו ]+41 10 3(| | | שגיא מחשבים ן ל 1[ 1[ )] | שחף מחשבים |פסא (א1805,18%) | צ | ץצ | צ | | ₪ -ן 43| ו וו ו וו ור ורוו ורוו וו ו ---- .וו יי | תבונה - | אגץ/ פסץ 7-4 1 ₪ .411 7 [0]הן תעשיות תוכנה בע"מ | 4 | | 7/3 | | תפן - תיכון פיתותה | 1-1 7 7 3(00][ )0 וניתוח מערכות :ייצור| ]0.12 0)] - 131 - מעבדות ואנרגיה 44/87 + + + + 1 ץ 7 הח טפ ת של 4 7 רפתפב /זכז2ועתו 7[ 1 7 + +74 ]| / 7 ]= 0 0ץ7 7 ]+ 4 4 / | 004008228 )4.ן) 0 1 | אדפ - אלעזר דטה | |- 44203 7 5[ כ)]] פרוססיבג | 4 |- 0144 0 .] ₪ דיגיטל מחשבים בע"מ |280.300 | | לצו 0 0000000030 2 כלל מערכות |[520/825/8108א | | | צ | | |00000000000003) | סאפד .יי ו ₪ קונטרול דאטה |צזאת2?, 8-005א, | ץצ | צ| צ| ‏ | -|0000080|82 (ישראל) בע"מ | פא אזאוא 044 ]1 + |:) | ור - 132 - מעבדי תמלילים - % ₪3 5 כל א 8 43 8, |/ ש ם / / פ/ ו 7 97 / 75 7 / ההקעלג 707 /ק/ו / + ] + + ,| / ל( 7 +"87 ציץ ,+ ץז + )1 ה טפ א 8 5 7 ופחמפפ ;4 צץ+ + + + צ+ 0( 1040 / ,+ + ] + צ * ץצ + +00- | ]7-1 ₪141 1 | ., אי.אס.פי - קידום | |05פ-5א | 0 3 | 38| ן ן ן ן מכירות לתעטיה בע"מ | 3-34 34/2/0000( ן ן , איכות מחשבים [6ע )+ ]0%[ 0000 --פערראר .ער רע ריעה השריקה ער פה הרישה רשה רשה השר-ר ישה ישה וער ישה הר ל ושי שיר ור שר רו חי יש רש רו שר רשר ישר רש ההקר ישה רשה הער רקה חר הסה רקה רש רש רקר ושר רשה יש רשה רשה וער ישי ושי הצר חקר חר הי ור יש רק חר ור חר רק רו חור לור הר חיר ריר וח | איכות מיקרו מחשבים |6ת2 18%, 205 [צו%] | 1 141 3 !| 00 הרע הש רא האר הער לער הער הער רשה רשה רשה רשה חר רשה רשה הער הער רשה רה רשה רשף לער הער וער רשה הר פע רשה רקה הער לשה העד רשה העשה השרה רשה רשה רשה רש רשה רשה הש חר רשה רשה רשה רשה שר . ריש יש א יר יש יח . ן אל-עד אלקטרוניקה | |א02 ספקצגא, אפ1| ץ | 0 |(0[0 3 30800000)>| 34| |ותואמים 0780 1 300000000 ] | ג'ון ברייס |אגץ | 1[ 11 11 ]| (גלסגו) בע"מ |0068ד סא 0000009090 000030 וו וו ור ררה -------- | גטר - מחשבים אישיים|6ק 188%, | צ| צ| צ|צ|צ| ן ן ן ן | (2000) בע''מ |צד שזעקג, ...| |[ ו וי | 018105₪ שי 1 0.7 ]יי ל | קג₪-015 | [וצוצן |צ]צו ל 430398 )| | דיגיטל מחשבים בע"מ |100 88, 280.300| ט | צ | ץ | | צ | | 30000000( תרשרשה רשה יערשה רשה חר שה רשה ישה רשר-פקשה רחשה חשף רשה הער ררש רקה יש שר רשה רש רקה רש רשה רשה רש וש רקה שר רשה רשה רקה רשי רשה רשה ישר .עה ישי חר שר רשי רשי הער חר הט וער יר שר רש הט יש ישה ישה רש רש רש ר. | החברה המרכזית |59188/1 אפ | | |[ 0[ 03800 900800צ030| לתוכנה ואוטומצלה | |11 פפץ 4 ₪1 יק "1 ושי ו ו | | | | | סגיה 23 + 03340799 30 030000 חר תמי "ער הער ישה המר ישי בער שה הקד וטו הער הער רקה רשה הרקה יר וער ריקה רשי חר ור יק חר חר רקה רש הררש חר חר חר חר חר חר חי חר חר חר חי חר ה יה. "שר רשה ישה ישה ישי רשה ישה וער רשה יקי חקי המי הער הער הער רקה רע השקה חר רקה רשה רש ה ר. | טריפל די בע"מ | 1 | 1%4+) | )| יוזמה מחשבים בע"מ |%5קג, 20 א18, | ץ | צ | | | |צן| 3 030000 |שספאזת 1 י11 4.070 4-2 +ר.ץ > /] = ו וקה שר חה הפר תטרפה טר תה הטרט הפר פטר המרה טר טרפ מרו תה הרטרטרטר. ו | ילן - מטקי | מצצמהאצס, ו וצ ל 00000 0 00( תנועת המושבים [5/36, 8-26 | | |0 080800 00 00| | ו |2/8ס, 05פ, ובצוצ]ן [ + ]| -[ אצ || י,פל,אל. | 178-26/11 14 -7; 2-ו 7 ]0 -06ה] חח ו 0 5 | 8 / כלל מערכות |8520/825/8108א | | | | | | ץצ( 0300300|0)| תרתה הווקתה הרוה תה תה חריה תקוה ירה הדי יה ודי הדיקיה ודידי וקידודוקוד יד ודוד ידיד חקור יק ודוק חר וד "קוד חק ודי קוחל חר וק הדרד ו חק חה. התה חר קורי ההתהטרטר טר טרטר תה - 155 - מעבדי תמלילים ₪ ילל תָס .- ₪ - ₪ 1 רל אר 7 ל 3 ל - 47 - 2 כל א ₪ ה ח ב ר ה / ו מ ח שב /‏ / / / / / | 14 3[ || | | הההסספתה3נן | | | לוז - תעשיות | 20/81 אפד = // 0/0 0/0/0700 / 0/0/0000 | ישראל בע"'"מ ן לנגרמן-דרומ? בע"מ |א0אג06 1 + ]7 +03 317 00| | לרגו מחשבים בע"מ | | | צ| צ| צ|צ| | 30000390 לשם-אילת - מערכות |6ק אפ 1 [7 1-1 ]0 42 09604 | מידע בע"מ | 1 | 4 2-1[ | ]421 )| מור מחשבים 2% ,ב 11 הת--- מידן מחשבים בע"מ | |045 מנמאצפאסע | צ | 024 303000030/02|0)| מיעד מחשבים [6 אפד, אגט, | | |[ 02[0|[0 0300000089 | |פסק 1 1-45 6-8 1 מ.י.פ מערכות [|כל מחשבי מ.י.פ | ץ | | [ו1|3 643% מחשב "ם בע''מ ן | .2 480 | -) מל"ל מיקרו מחשבים |26 18% | צ| ץצ| צט| צ|צ|צ|צן| (1984) בע"מ ן 4 309 0340330003 מלם מערכות בע"מ [6ע2 אפ ץח ]1 | | | | | | | | | | | | ן | ניקוב מחשבים בע"מ |אספָא41א :4 | 7 ]1 ]| 1 | | סי.אס.אי - הבדסת - |205 פא [צוצן | 3 43| )| ן מערכות מחשבים בע"מ |02/84 3 8+ :2 ן סיסמל - שלטות וציוד|כל המחשבים [צן וצו 3 |צן | לעיבוד נתונים בע"מ | 4 י4 1 | ן פרן את מוטול - |אגץ פסץ )ו | | | | י.א.מ בע"מ ו 4 | + )] ן | ן | | ן ורורור ורוו יי את יש ההפרפרטרפרטרטרטרטרטרפרפרט רטרפ הפרטרטרטרטרפרטרטרפה פה פפה חר תהיה..- | | | = ן הופרטרפי.., קונטרול דאטה [דנאח?, 08פ-5 | | צ| ‏ |[ | | )| ( ישראל ) בע''מ ן || 0-ו 0 | - ב שגב מחשבלם |188 |צ|צ|צ|צ|צ|צן 7 9 00יְ[[ |[ ב מס ההמפתמוקוילק וק הדי לדה ההלהרהדיחל הדו - 134 - משרד ממוחשב 1 | | אדפ - אלעזר דטה | 1 + 4 || | | | פרוססיבנג ן 1 | איכות מחשבים |26/36 וצל 3342 3 344 8 30() | א 0 ב 8 25| ארגון ומדעי נהול | |6ת אפך ]7146 90 00| )| יועצים בע"מ | ג 4.61 4% 4 ]0 גטר - מחשבים א?שלים|6ק אפך [צוצוצ+ץן ג ה₪- (2000) בע''מ ן 34 30 3)0303030(/| | ו 1 ו --- 1 -ש- קג-0%5 | וצוצגופן 1[ | |)ו)+ | דיגיטל מחשבים בע"מ |100 85 | צ| צ| צ|3 | | | ן ן ן דיקלה [05ס-6/85ק- 1988‏ | | | ץ | | 0 000003000 החברה המרכזית |[508185/1 אפ | | ץצ | צ | צ | 10 :-ץ | | | | | | לתוכנה ואוטומציה |11 פס | ,זא דה .תי יי תרות שר ישריטה יטר ושר ששה "של חר חן יחק יחק חר חן רשה חור שר טר שר שר רשה ושר ושל ושר שר רשה חר אשה ושר רשק טל שר ישי רשה חטשה ושי רשה השן השף השה הסה הש חן חוד הל רשה שר חל חה. ו יי ילן - משקי [8/36, 0ע-א18 | | צ| צ| צ| | 00| 003000000 תנועת המושבים ן 4 ₪8 7-6 70 4% | השרר עה וטה טטר תרתה תה טרפ סריתה טרס הפרט טרפה טרה טר טרפה פר טר מה טר טר רפרפה תר טר טהתר טהי הרסהו טרפ קרוש טי תרשה סט תריט ירי תרתה לענב"א מחשבים ן | ט| צט| צ| ן | ן ן | ן (1973) בע''מ | | | | ן ן ן ן ן ררה ריר הייריה כלל מערכות |825/8105 ץצ 8 חן ]| 10.14 | לאמדא מחשבים בע"מ |110/118 מעקקא ‏ | | | ץ | 00 4303003033080)| רמר-דרומל בע"מ ‏ |א0או0 ו [ 1.1 1 ין .8-1 | הטתרתרהרפרטרתה תה תרתה תה טר תרחההרהרחר פה טר תרתה מה חר חר חק חרז ו חר הד חר זר ד לד חר חק חר וד וזך חרוזל וז וקוד זוז חק זל וח ולוז רזל ויר חן הזד וחד הזל רק וחד רזל רוק חן וחק חן יש תר טרס חר ריר יי לרגו מחשב לם בע"מ | | צִ | | ₪ | | | | | ן ן | | | | | ן | ן | | ן | | | סריפל די בע"מ | 1 4 ]0 +[ 1 ןך.]| | ן ן | | ן ן | | ן | | ן | ן - 155 - משרד ממוחשב ן מחשבת תכבה בע"מ [גטתוג, 26 אפד | צ| צ| צ| 433( |פסא 0-3 0 ער 0 )| מ.י.פ מערכות |מחשבי א1אפא [|צ|צ|+צ+7ו-|600 מחשב לם בע''מ | ג יש 47 א .] מל"ל מלקרו מחשבים |26 18% [צ|צ|צ| 00( (1984) בע''מ ן 4 יי זן שרחה קסר לעה ישה רשל השק לשף לשה השק חאה דשה |כשה לשל רשוה כפה: לפוה "שר לור השה: רשוה השא מש לע הטין השק לשל יעור רשה רשה השן, ו - וי - מלם מערכות בע"מ [20 18% 1 0% |04) | ד 3 תעה לטה הש לש בשה לשה שף הל הקל לעי רשה השה הקשה רשה ישה לשל וימן. היטה ישה רשה שר שה ישה ישה רשל שר ישה לשה רשה ישה ושח לשה רשה ושף ושר שר ישה ישן וש ישו ושר ישה ישה וש ישה ושר הש ישה לשל וקל וטל ישן חר הש חן החל חשה, ורוו לח הח חר חר חר חרישה. -- - מ.מ. - |בטפוינט וצ 3 | 37 )| מערכות מידע בע"מ- | 4 33| )| - | / | | | ן | | | | ן ן | | | | ן ן ביצן = |6.פ לו 4 4 || מערכות מידע בע"מ | | 42 ).| | ניקוב מחשבים בע"מ |אגץ, פפץ ופוצוצו.ן4(|)3|33(- | סי.אס.אל - הבדסת | |א1אט 205 פא ו 0077 10900 300 מערכות מחשבים בע"מ |%/02 1-11 11 ][ )] | | | | | | | | | | | | | | | ן סיסמל - שלטות וציוד|כל המחשבים 29 3 ן334ּ77211!34//ןָ | לעיבוד נתונים בע"מ | .ו 4 34,410 )!| 0 | |[ יי ורוו ו | סמת מחשבים בע"מ [20 א19, 208 פא | צ | | 0[ 3033000380330(0)| ודודודיקוקורידודודירוקיקוקיקחקיקקקיקוקוקוקוהוקיקוקחקורורורוקילולחקילודוקולוקורוקוקוקוק וקול וקוק וקיק דיק וקוקוריק וקוקוקיק חקוק יק 1 פרן את מוטול - |אגט פפץ [*ן|*%1|.ן | |:|1 | י.א.מ בע"מ | 3 42- 108 ]יי > 1 ודודודוקידוקיקוקיקיקיקידוקלקיקיקיקוקוקיקוקוקיקקוקוקולולולוקיקוקוקוקוקולול יקיל ולוקולולוקולוקול וקול וליקול וקול וק יקיק קוקוקוה התד ב קונטרול דאטה |,צפצא1 אזאטא | ט| צ| צ| 1 1 ד ( ישראל) בע"מ | ו שגב מחשבים |8-205/198 |צ| 4.7 1-1 ו ן ש.ה. - שרות? | 0ע- ,19%‏ 0ק-11 | ו וזן | + | הנדסה בע"מ | )| | ]"ן =22בבבבבשבבם בש םב - 136 - ניהול פרוילקטים / / 4 / ₪ / כ / / 0( 0/0 0/0 0/0/0//0/0/ /? מלרכה 2/8/07 7 7 7 + / / ,/ ש ם / / + 1( 7 + 7 7 <)ץ, ; הפצלה 2721 727 ץ; ק , ק, + ,+ / // / 2/ // / 0 0/0/0/0/00/ הח בר ה / ומתתהצטבץ; ; קאץ ץר ,+ ,+ 7 ץ + ] / / 0 / 0 0/0 0/ 7/0/00 0/0/0//0/ א.י.א. מערכות לוח 46 , ס6פ-128 צּ זמנים, יועצים בע"מ איכות מזשבים | | |6פ | איכות מיקרו מחשבים [6ת %4, 05 | | | צ| | | | | | | ארגון ומדעי נהול פסע צּ ילועצים בע"מ | | | | אריה רוכמן פפחסיץ תפסא צ מחשבים בע"מ גטר - מחשבים אלשיים|6ע 184 טִּ (2000) בע"מ | | פאו-5 | ]1 | 1.2% | 1 | ]| דיגיטל מחשבים בע"מ |100 פמת, צ | ץצ | צ פסע 1680א החברה המרכזית 1 תס אפך צּ לתוכנה ואוטומציה 1 פסק ,זתפפאטסה דגס טכנולוגיה פא/אפז, אגט צּ מתקדמת בע"מ פסא-י.א. מיטווך תמאסיך | | צ | צ | ובניו בע"מ יוזמה מחשבים בע"מ |5%:ם5 704 ]> :1 41 | | 7 ו יש יה תנועת המושבים 0 טִ יענ"א מחשבים | | (ְבּ197) בע"מ / / צ 7 / / / מ ערכת ‏ /%//0/ 7 7 + , שם ‏ / 7 / 7 / + / / הפל 97 7< 3707 7 )1 / 7 +44 7 ; 7 / ה ח בר ה ומ ה ש ב/ -//₪ ,7 / / 4 7 "7 2 + + <; כלל מערכות | 8'08/ 825/ 5520א [ |ן*|ן%*ן | || )| כרמון מערכות 0-58 | | | | | מידע וניהול לרגו מחשבים בע"מ | | [ש זפן| | | 1 | מור מחשבים | שק[ 1[ |0] מחשבת תכנה בע"מ | 31000 פס [צ|צןצן 33 |33()| )| מ.י.פ מערכות מחשבים בע"מ - 137 - ניהול פרוייקטים ניצן - קונטרול דאטה (ישראל) בע"מ 2 | | | | אאט, פסק [ |צ| | אגט/ 11פסק [ |צ| ₪9 אזאמא | | צּ | |[אפ1, 0אל101ס ‏ | ץ | ץצ | ש.ה. - שרות?ל תפן - תיכון פיתוח וניתוח מערכות ייצור - 138 - ניירות ערך / / 0 27 0 /25/59/ -/ 0/0 00/0 0/ ם מק 5 ל / מערכת / /99/20/00580/0/‏ 7 7 7 / ש ם / / 4/6 ם/ 5 7 7 20077 040]/ ה פע לה / 4 / 5 ל / ם/ -/ / 0 0/ 00| / 7 76 ₪ 7 7-7 א / ה ח בר ה / ומשב / 7/0 0/20/00 0 / 0/0/7980 7/0/00 0//0/ / ץ 29 ץ 2 2 ץ ץ+ +4)), גטר - מחשבים אלשיים|6תק 18% טּ (2000) בע"מ פסא-י.א. מיטווך 9200 צ | צ | ץצ | צ | צ ובניו בע"מ 5, עששאס-תסא ללן - משקי מצפהאצס טּ תנועת המושבים סיסמל - שלטות וציוד|עא01ק הלס צ| צט| צ| צ| צ לעיבוד נתונים בע"מ עוז-איתן פ- 650ט/ 005 צ | צ מחשבים בע"מ 58 פד ענב סיסטמס |[111 ממפעת [|צ| צ| צ|צ| צ| | | | | פרן את מוטול - פספ צ | צ | צ | צ | צ י.א.מ בע"מ שגב מחשבים | 188/ 5-005א [צ|פ[|צ|צ,וצלן |[ ][.] תבונה - תמאזת אזאתסק צ | ץ | צ תעשיות תוכנה בע"מ - 139 - סוכני נסיעות ותירות / 7+ 77 7 2 + ץע 4/2 )4 / הערפה 777217707 7 7 7 + ץ / ש ם / 7ץְץ2ץ כ 7+ + 7 7 ,4 ] ? הפצלר +1;7:/9273 / / 7 / / ,; / / 2 / 4.1 2 7 7 ץ/ 7 7 ,/ הח בר ה / המה 8% 727 7 7 7-7 א ק , / // / / | /-/ אדפ - אלעזר דטה צ| ץ | ץצ | | | פרוססיבג איכות מיקרו מחשבים [6פ 18%, 008 | ]+ ]| 1 1 1-1 ₪2 דינם מערכות בע"מ | |פטשאסס עא אפד | | צ| ‏ | 0300003030 )| ילן - משקי מ'יצמהאצס 0 | | | | | | תנועת המושבים לוטוס אלקטרוניקה | |505 שא הצ 33 23 3434]) | מחשבת תכנה בע"מ [1000אג סג | | צ | צ| צן צ | | 030000 )| סיסמל - שיטות וציוד|פגאפך צ| צ| צ| לצ | לעיבוד נתונים בע"מ | עאפאטפצפא1 קו מערכות | אגּט/ 11פסע [*[צוצ|צן || 300 )| שגב מחשבים 5/18%סס-5א צ| צ| צ| צ 5 - 140 - סטטיסטיקה / / ?+ / // 0/0 0//0/7/0/0/00/ / מערכת /0/₪/ 7 / /‏ / + , ; ש ם / כ 776 + 7 7 אק ץק << ץ ,| / ה 5 ע ל ה 7 001907 ץ ‏ ץ + 7/0 | / 4 90 70 + 0 0 0 0 ה ח ב ר ה / רמת שב / 0/0 7/00/00 0//0/0/0///0//0/0/0/000/00/|/ / / 0/0 0//0//0/7/0/0/7/0/0//0/0/0/0/00)/|/ גטר - מחשבים 6פ 188 צּ אישיים (2000) בע"מ דיגיטל מחשבים בע"מ | 300. סתק | צּ | | | | | | | | | טכנולוגיה שא/אםן, אה צּ מתקדמת בע"מ טרופל דו בע"מ | | | | | כ ו לרגו מחשבים בע"מ | | צּ | | | | | | | | | מל"ל מילקרו מחשבים ‏ |6ע 184 צּ (1984) בע"מ ניקוב מחשבים בע"מ | אתץ, פסס [צ| | | | | | | | | סי.אס.אל - הנדסת אזאט 05 5א צ מערכות מחשבים בע"מ |א/עפס סיסמל - שיטות וציוד|05פ 45, צ לעיבוד נתונים בע"מ |1200 צסאםתצףך פרויקטה - תוכנה 8 | וארגון בע"מ שגב מחשבים %ז/סס-5א צּ א פס תפן - תיכון פיתות | צּ | | וניתוח מערכות ייצור - 141 - ספריות / / 2 / / 0/00/0020 00)/ / מ ער כ ת 07 0702009340 ,0 + 1 7 ש ם / / 900₪/ 0/00/00 0//0//0//0/0/0/0/000/ /?( הפעצלה ,האל 7 + / / ץ ץ+ / ,; / ,7-2 ץ ,+ ץ ץ/ ץ, ,/ ,/ הח ב ר ה / רפףטב?' לק 7 7 + + + 7 + | / / |( 0/2 0//0/0/0/0/0//0//0|/ א.מ. - מחשבים 6פ-180 058 טּ ופיננסים בע"מ 58 60,868 6אגח גטר - מחשבים אלשלים|6ע2 184 ט|ץ | | | | (2000) בע"מ דיגיטל מחשבים בע"מ |100 8ת | ]1-1 4 4 | דיקלה | 08פ-20/₪48-18% [ |צ| |+ |[ 1.1.4 )+ | החברה המרכזית 1 18₪ טּ לתוכנה ואוטומציה :ד עסק ,זתתתאמסתיהס טריפל די בע"מ | []. [- 1[ [--[ | | | הנד מחשבים בע"מ | |וידאו סנקו-מעס | צ | 1 9 | לוז - תעשיות 6 186 | צּ | | | | | | | | | ישראל בע"מ לוטוס אלקטרוג לקה | ₪08 ₪8 |%].] .1-11 1 *| )| לרגו מחשבים בע"מ | | 1 11 [ - | ב 0 ו ב" 0 1 ו סיסמל - שלטות וציוד|05פ 8א, צ| צ 2-4 לעיבוד נתונים בע"מ |1200 צסאגץ | | | | | | | שגב מחשבים -פ צ| צ ₪ ₪ שו 0 יי | שחף מחשבים | סא (את1805,1) | לט|צ| | ו | תו"פ מערכות בע"מ 5 8א ₪ יה | | ? ו א ו של א רש ורוה ו ו ו | | - 142 - עורכי דין / 2 (/ + 7 ; ץ; / / מ ער כ ת 7-6 093900 ץ+ ,א ,| שם ‏ / 227 47/ש 7 7 7 + , / הפצרה ,87226789 , 17 ,2 , 4 | / ,3 ,/ א + ץ/ ,| ה הח בר ה / הפה55/ הק ק 7 7 ;/ 2 ]7 / ,70 879 2+ ק ק ץ + אכיד - 5 -טס/תסא טּ עיבוד נתונים בע"מ גטר - מחשבים אישיים|20 1884 טּ (2000) בע"מ דיגיטל מחשבים בע"מ |100 פת | צ| צ|%|צן | | | |[ ?| החברה המרכזית 1 18% טִּ לתוכנה ואוטומציה 1 פסק וזתתתאססתדתס ילן - משקי ספ-184 טּ צּ תנועת המושבים לוטוס אלקטרוניקה | |05כ פא | צ| צ[צ|צ| | | | | | לרגו מחשבים בע"מ ‏ | | שן ‏ ן ‏ ן ע 7 סמת מזטבים בע"מ | |96 אפ1, 908 פא | | | | ןז מ א מוסול = |אתר פמק 4% א י,א.מ בע"מ שגב מחשבים %א18/פסס-5א / צּ 1 טּ גג617ז, א/פס --------------ְרררִדדרררררררדררר-רדדדדרררררר יררהה רררררררררררררה--- --- - תו"פ מערכות בע"מ | |א/5-008,09א 6ל | | | | צ| ‏ | | | 31| | בשששפפשפפשפבשבפפפבבפבבבשבבבפבבבכשבכבבבששכבשפשששבשבשששבשששבשבששששבפבטששבשטםטשטםםםםבם שק יש ור פנש הפ שן שיק קוש 1 וו פמ | זור הז חח ו זז רדרד וד - 143 - עמילי מכס / / ב / / 0 0/0 0//0/0/0/0/0//0//00//0/00)/| / מ ער כ ת / ₪ / // 0/0 7/0/00 0//0//0//0)/ ש ם / /י/ 0/0000 0//0//0//0/0//0/00/0/0/000/ /?( הפצרה 27 7 ץץ קכץ ק + ,3 , / 2/0009 0/00/0000 200/00 ה ח ב ר ה / רמה ש ב /‏ / 0 0/0 7/0 0//0//0/0//0/0//0/0//00/ 00| / // 0/0 0//0//0/0/0//0///0//0/0/000/0)/|/ איכות מיקרו מחשבים 6 188, 5סכ | שּ | | | | | | | | גטר - מחשבים אלשיים|6ק2 184 צּ (2000) בע"מ לוטוס אלקטרוניקה | |08 8א ]17 7 ]0010 |[ )1 ] מל"ל מלקרו מחשבים | צסאגל/60ע מפז צּ (1984) בע"מ מלם מערכות בע"מ [20 188 [ףחן זז + 1 [ 4013 )0 מ.מ. - בטפוינט צּ מערכות מידע בע"מ סיסמל - שלטות וציוד|4 מעפפסא טּ לעיבוד נתונים בע"מ | | | | | | | | | | קו מערכות | אגט/ 11עסק | / | | | | | ו | | - 144 - עץ ורהוט / / ב / 4 "])".)"--. --- -//3/ / מ ער כ ת 7 020 0//0020092 00/90 0 00920 0/ ש ם / / / / / 00/0 03/00//000/00/00)]/ / ה 5 על ה ה%קק 4 7 ע ץ ץ ץ ץץ/ , / /00/0ָ0909/00/0/09 000900 ה מ ח ש ב /‏ ומת שב 0/0 0/0 0/0 /0/0/0//0/0/0///0/0/0///0/0/0/00/0//0/0/0///0)]/ / 0/7 0/0/0//0/0//0/0//0/0//0/0/00/ איכות מחשבים - | טּ | | | | | | | | | החברה המרכזית 1 18 צּ לתוכנה ואוטומציה :ד פסע זתתפאפסהדהק פסא-י.א. מלטווך 2000 צּ ובניו בע"מ תמטסד | | | | ל.ג. - 5-46 טּ מערכות תכנה בע"מ | | | | קומ - שּ שירותי תוכנה בע"מ | | | רסיטל מחשבים בע"מ | 26-005/188₪ | ט | | | | | | | | | שגב מחשבים 18/סס-5א טּ מתץזסזם, א/פס | | שחף מחשבים |פסא (את05,1א18) | ץ | | | | | | | | | - 145 - פרסום / ענ + 7 אע 7 ץצ 3 ,א 344); / מ ער כ ת 10 0 0+ ץ 0 >< + , שם ‏ / ץ+ /07 704 ,00300 /ק( הפצרה 7 ץ ץר ץ ץצ ץ+ ץ ,+ ,+ + )+ / +כר 7 + ץצ ץ + +73 )| הה בר ה / ומח ב ץד + 70/07 17/0 030 000( / ץק 2 +09 ץצ ץץ ה ,/ החברה המרכזית 1 שֶ18 טּ לתוכנה ואוטומציה דד עסע ,מהתמאמסתייהם טריפל די בע"מ [11/73 5/עפ | | צ | | 00000000 יוזמה מחשבים בע"מ |0584עאז0גא 1 | | :1+ | מידן מחשבים בע"מ | |עאמלסמפנט [צן 4 + | | | )| סי.אס.אי - הנדסת | |אאט 505 8א טּ מערכות מחשבים בע"מ |א/קס שגב מחשבים | א18/ ₪8-008 0000300310 )| - 146 - קוסמטיקה כ / 4+ 4 + 4 + , א 7 , ? / מ ער כ ת // 00 2200 + 0 ₪ ?+ ש ם / // 0/2 0/0/00 7/0/00 7/0 0/0/7/0)/ /; 7%89ה 701 ץצ +99+ + 0+ ץ/ / ץ / // 0/0 0/0/0/0//0/0/0//0/0/0///0/0///0/0//00/00)/ ה מ ח ש ב / כורמה שב / 0 0/0 0/0 /0/0/0//0//0/0/0//0/0/0//0/0/0//0/00//0/ 00| / 00000 000000020 + ₪2 2/0/0302 וי | 00| החברה המרכזית 1 18% טּ לתוכנה ואוטומציה צד פס מתתמאפסתינגס פסא-י.א. מיטווך 9200 צּ ובניו בע"מ פפחסיי | | | | | | לשם-אללת - מערכות 46 אם1 צּ לד ב | קרנות / / ב / ב / ב / ץ 2002 20 7 2 ?+ / מ ער כ ת 7 ,+ ;+ 7+ + / ]1 ש ם / 7 7 0200 7 7 ץ 2 ,/ ; ה%קלה 2;27/ק/ 7 + + / / + ץ / 4 ₪ הח ברה.י +/ ופטחצב + קרץ 4 ץ, << + ץ / ; / 7 02000 200 02/00/0020 0200200 ץ של בוו ו ו תנועת המושבים | ו | (1973) בע"מ .מ ו יו שר ור וו ור ו ה / מפווזת אזמתמק | ּ | ₪ | | | | | | | | תעשיות תוכנה בע"מ שפפשששפבפשבפפשם וש - 147 - רואיל חשבון / מ ער כ ת 7 / / / ש ם / ; 7₪ / / + /; הפלצלה 1984 ,+ ץז / / ]+ הח בר ה / רומתהצה,; 7 4 ]1 / ]2-7 / אלמוג מחשבים בע"מ ממאסע אסא 0פ-184, 45005 %6, אזאט גטר - מחשבים אישל (2000) בע"מ לם|6ע אפז | ילן - משקי לשם-אללת - מערכות מידע בע"מ ו ש ₪ ₪ ל שש - ר 1 ג מוניטין - מערכות מלדע בע"מ מ.י.פ מערכות מחשבים בע"מ מל"ל מלקרו מחשבים (1984) בע"מ - 148 - רואיל חשבון / / 0 0/0 0//0/0/70/0//0/0/0//0/0/00/ / / מ ער כ ת /<0/ 0/0/00 00/0/00 /|/ / / ש ם / / 2 / 0/0 0/0 0/0/0//0/0/00)/ / / /; הפעפה קלעץ , 7 + ץ 7 אע ץ ,+ , / / 2 0/00/0000 0/0)]/ / / / ה ח בר ה / רמה ש ב/ 0/0 0/0 7/0 0/0/7/0///0/0/0//0/0/0//0/0/0//00)/|/ / 2 0/2/0020 020200 )] / / -/ מ.מ. - בטפוינט צּ 1 ץ-ן 1.7 מערכות מלדע בע"מ | | | | | סיסמל - שיטות וציוד|1200 צסאגץ צּ לעיבוד נתונים בע"מ | | | | | | | | קומ - צּ שירותי תוכנה בע"מ | | | | | | | | - 149 - רפואה / / / כ /09/ 99 כ / ?2/2 / / מ ער כ ת / ₪ א וק 0/7 / / / / / ש ם / / 26/96/89 2/ > / /// / / הבפעלה 2/9827 2207 /‏ , ץ ץ / 2742? 78780 ץ 7 7 7 / ה ח ב ר ה / ומ הכש ב/ / 0 0/ 30/0/00 0/0/00 7/0/00 0/ / /-/ 0 6/0 /0/ 7/0/0000 0/0/ שששפשפפשפםםשפםבםםםםםשםששםם5שםםששפששםםםםםםם5פפםפםםשםםםששפששםםםפםם םשהש שםםשםםש=םםםםםםש:= = =ם איכות מחשבלם - | צּ | | | | | | | , איכות מילקרו מחשבלם |6ת אפז, 5סם | צּ | טּ | | | צּ | צּ | | | | גביש [0ע 188 7 גטר - מחשבים אלשלים|6ע 184 צ| צ| צ| צ| צ | צ (2000) בע"מ פו1- וס | |צ|צ|צ|צ|ןצ|צן | | | דיקלה | 6/85-008פ-188 | | | | | [|צ| | | | החברה המרכזית 1 186 צ | צ צ | ץצ | צ לתוכנה ואוטומציה 1 פס זהתתאפסהנזבתס יוזמה מחשבים בע"מ |אספאזתת, 05סספא,| צ 1 |>ז ]9 2 וו ו וו םש עעפקת,11/73 פסק ילועד מחשבים בע"מ |סנקו אפס ץז[ +[ ][ר ץ 4 ו לאמדא מחשבים בע"מ |110/118 פעקפת [ די ל ]ה לוטוס אלקטרוניקה = |205 5 ]| ש*ואןשן ןר ]| ו ו ו מחשבת תכנה בע"מ | 1000את ו ב | ו וי מחשבים בע"מ | אחט,. פפק הההההההרההההההההההההרההההדררהדהררההרההרר---2-=- השא + :ששה ב כ - 150 - / / ₪ / ל 9/0 3 2 7 7 ,/ / מפרכפ 2/0707 7 + 1 / ש ם / 97 07 70778 7 7 7 ?7 /] ה 5 על ה / 8 / = / 7% ,(/ 1 ,; ,+ ,| / 7 7507 7 / 4 ק / הח בר ה / ומהשב/י /7/ 9/7 / 2 / 0/0/00 7/0/00 0/ / /// // 0 / 0 00/ 7/0/02 00| סיל.אס.אי - הנדסת אנאט 005 5א טּ מערכות מחשבים בע"מ |02/4 סיסמל - שילטות וציוד|6000 ממססא, צּ צ | צ | צ צּ לעיבוד נתונים בע"מ |אזאפא ענב סלסטמס | 26/38 188 | ל| צ| צ| צ| צ| ץ | | | | פרודקט מחשבים בע"מ |005 6ע-188 | | | ט | | | | | | | רסיטל מחשבים בע"מ |0ע-005/184 | | צ | צ| [צ| | | | | סמפנטמטמסץד, א/פס שגב מחשבים 5/184סס-5א | | | טּ | | צּ | | | | | ו ההההההררו'"-.הות-ע - 151 - וו רשויות מקומלות וומו / אק 4+ ק אע ץצ ץ , ץ 4+4, / מ ער כת 1 ץצ 7 ץ+ +20 + ]/ ש ם / 007072 0+ ;0 א ,+ ;+ 2 הבכרה 187 7 ץע ץצ ץק / )| / ו ו הח בר ה / ורומה שב/ 42 4( 7-7 > 0+ + /], / 4 ו גטר - מחשבים אישיים|6ת 184 0 (2000) בע"מ טכנולוגיה 18 טִּ | מתקדמת בע"מ / 77--ררה797777777?777?777.77 7777777777 7777777777 -7-- ה לוטוס אלקטרוניקה | |505 8א ב 30300 04030 0 403(0330) 4 הההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההרהההרהההרהההרההה------------| | | | מיקרונט בע"מ | | | 1-4 11 | יי ]| | שגב מחשבים | א18/ 5-05 ב [ |[ ]| ן[ 04 | 0 שחף מחשבים |תפאסצ (אצאט | | צ | | | 0 303000030)| | - 152 - שיווק / 0 18 כ 7 7 2 2-7 ,/ / מצרכתפ 002 7270 + 4 2 7 / , ש ם / 7 -%ץ + 7 ,4 א ץ )], ] הפצרה / 800008 74 7 7 7 4 א ; / / 9/7 ₪ / 34 --.]-[]. -/ -///3/ ה ח בר ה / ומףתטב/ ,"7 7 7 + א 7 ,+ ן / "0/00/0000 0/00/200)]/ ששששפפשפפששםשששםששם=פשפשפשששפשפששפפשםשפםםםםםםשםםםםםםםםםםםםםפםפשפטפשפטשפששפטשפשפשפשששששם ש שש ש= ₪ ₪ אדר מחשבים - 0 05 | | צּ | צּ | טּ | | | | | | איכות מחשבים | 26/36 | צּ | צּ | צ| ץ | | | | | | איכות מיקרו מחשבים | 20 אפ1, 05ס | | צּ | צּ | צּ | | | | | | תפאסע תפסא אלמוג מחשבים בע"מ 6פ-188, 5005א צּ צ | צ %6, אזאט אל-עד אלקטרוניקה | אפס ספפצתא, אפז| ט | | | | | | | | | ארגון ומדע? נהול אפס, 05ס-5א-6ע2 שּ יועצים בע"מ | | | | גביש | פספ 7-2 .| דיגיטל מחשבים בע"מ | 300.סתק | צּ | צּ | צ | צ | | | | | | החברה המרכזית 1 פמזתתם אפך צ | צ | צ לתוכנה ואוטומציה 1 פסס עהתמאפסהדהס טריפל די בע"מ |[11/73 9528/8 | | | | צ| צ| | | | | | פסא-י.א. מיטווך 220 צ | צ | צ ובניו בע"מ תפס יוזמה מחשבים בע"מ |אספאנגת, 8סספא | | | | צ| | | 0300300000 8 2-ו וה תנועת המושבים -| רש (1973) בע"מ - 153 - ה צ| צ 5 186 | ש ם / /37/ / ₪ / 02 0 2-02 / ה 5 ע ל ה / 7/8 עזי / ? קד + 1 4 7 ; ,+ , ה ח בר ה / ומח ש ב / 62ר/ ‏ / 0 0//0/0/7/0/07/0/00/0/0/ / 7 י/ / 02 7/02/0202 שששפשפשששפשטםשאפפפםםםשבםפשפםםםםםש=שםפששםםששששםםםםםםשםשפםפשםםםםםשםםםםםטםפםשםממפשםפשבטמ בש ם: ₪ ₪ = = = ל.ג. - 1-6 צ | צ | צ מערכות תכנה בע"מ לרגו מחשבים בע"מ | | | |צ|*ןצן ב ה | 'לשם-אילת - מערכות 46 אְ158₪8 צ | צ | צ מידע בע"מ מוניטין - 8 א8פד צ | צ | צ מערכות מלדע בע"מ מידן מחשבים בע"מ | | | | |[*|*ן1ח*ן | + 432 | מחשבת תכנה בע"מ 0 פסאה צּ תפאסי'י מחשוב - מערכות 0, 188/38 צּ מידע בע"מ מאנפתק מידן מחשבים בע"מ | |מפכ"ל |*]*|צן*ן | | | || מיעד מחשבים | 3818/9 פסק | |%*וצוצן |+303- ניצן - - | | צּ | צ | צ | | | | | 1 מערכות מידע בע"מ מ ו ו סי.אס.אל - הנדסת אזאט א ה מערכות מחשבים בע"מ |02/8 | ש | צּ | דל|ן+ | | | | | | סיסטמטיקט | |11 עהא א סמל = שלפוה. לצפדו המל" ההההחשההחטרהחההה"חהההחהדהדחחתהההההפ טהר ,ההחת=<= לעיבוד נתונים בע"מ 0 | צּ | | | | | | | | עוז-איתו ה בה ההלולהההאהחאההההחה הח הההטהההחה= ה הההטהה 2-2 מחשבים בע"מ - 154 - שיווק / 7 7 - / / -/ / מצרפה 0 /קע, / ; ש ם / ו 0 8 22 7 /-/ / הפעלה / 0/8 א 8/ ? ?; 1 7 ; ק ,; ה ח בר ה ומהשב/ ב/0פי/י / -/ 7 / / זו ו יו / פב סלסטמס 8 אםת, צּ טּ 3 פפספפ פרן את מוטול - אתץ פסק צ | צ | צ | צ י.א.מ בע"מ קו מערכות | אגט/ 11 פסק | | צ | צ| ע | | | קומ - קונטרול דאטה (ישראל) בע"מ - 155 - / .' 22 27 ץק 2 אק ,/ , ]+ הח ברה / ופהאפגצ, 7כק 4+ ק / / + , 7+ ,; / 0407 + ץצ 4 כששששששששששבשםששפשםשםםששםשםשםששששפםםפםפשפפפםםשםםםםםםםשששםשששםםשפםששפשפםםםשםםםםשםםםםשששששם דיקלה 85 ספ-184 | טּ | | | | | | | | יוזמה מחשבים בע"מ |אספאזתת, 5סספא | צ | ץצ | | ל 3000000003 לוטוס אלקטרוניקה | |05 פא |צן צן | 1/3403 42| לרגו מחשבים בע"מ | | 4 11%4 1 +11 | מל"ל מיקרו מחשבים |6ת2 18% צ | צ (1984) בע"מ ניקוב מחשבים בע"מ | עפק 7 +14 1 ן[ + ] סי.אס.אי - הנדסת אזאט 505 ₪8 צּ מערכות מחשבים בע"מ |א/קס שגב מחשבים | מ18/ 5-05 41-14 ]> :7 -- ]| --41- 0 ] == שששבששששששששםששםשםםםםםםם==םםםםםםםםםםםםםםםםםםשםםםםםםםבםםםםםםםםםםםםםםשםםשםשםבבםבםם - 156 - תחנות דלק / 7 + 70/0 ץ 7 ץ+ א + ן], / מ ער כת 7 = 200% 7900/0020 4+ ץֶָ4 73 / ש ם / ל 0/0 0/0/00/ 7/0 0/0/7/0)/ 7( 79885 עתצל 7 ץק ץ ,+ א , 7+ / / 4( |-2. 2 ץ ;9 2 7 7 / ה ח בר ה / ומה שב / 0/0 0/0 7/0 0//0/0//0/0/0//0/0//0/0/0//0//0/ / ]0/0000 2/0/0200 - 4 בפפווהום גטר - מחשבים אלשיים|6ק אפ שּ (2000) בע"מ | | | | | | דיגיטל מחשבים בע"מ |100 מא 732 1 |] יענ"א מחשבים ט (1973) בע"מ | | | | | לנגרמן-דרומי בע"מ |35-גאם ה"ע 11-14-11 1 ]| לרגו מחשבים בע"מ | | 0 7 2 .| 1 :| לשם-אילת - מערכות 46 ְם1 צּ - )|| מור מחשבים | 1 | | 1 | מחשבת תכנה בע"מ | |6פ א188, פסספא | ץ | | |[ | 0303000000) רסיטל מחשבים בע"מ [6ע005/184-2 7% -]1 ו 2 ] | - 157 - תיווך >י ריע + + 2 2 7 2 / ץצ אק ; / מ ער כ ת ]0/7 7/0/0000 0//0/0/0//0/0//0/0)/ ש ם / [*רע 002/72 0ץ 2/0 ץצ ץ, ?+ ] יי ו / 07ץ ץצ ץצ +13 / ה ח בר ה / החפ ב ץ 77 009/9009+0+20070ָָ0/70/0)); / ]020002 0/00/0000 0 042]/ פריפל דר בעים ו לוטוס אלקטרוניקה | |05כ 8א [ן 0 ][ .1 -[ + |0] ענב סיסטמס | אהט-1680א 1 7 0 40303003 )| תו"פ מערכות בע"מ | [א/8-05,02א 6ת | ץ | | | 0030000003 תעופה עץ מכרפת ק<לותאת/ 7 + 7 7 ,+ + :₪ שם ‏ / ל ל/ 2 / / 7 ץ / ; / ה5פ%רפ ,+ 700 7 7י7.ע ץק , ץע / ] 090 2 / 14.7 ץע / , הה ברה / ופה%גרץ 7ק 7" + ץ + .+ ;+ + וו ובש 4:7 יקא אדפ - אלעזר דטה צ| צ| צ פרוססינג - 158 - / 37 2/7 ץק ץ ץ/ ץ/ ץ; , / מ ער כ ת = ו 790934 ץ +20 / ש ם / 7 ב בָ/ 7 0/0020 2 ?+ / ה 5 ע ל ה ]473 7 ץ ; א ץק 7 ; / /י / / -/ // / 0 0//0/0//0/0/00/ הח בר ה / ומ הש ב/ / 0 / 02/0000 0/0/0//0/0/0/7/0/0//0/0/0/0/00/ / 7( 0/0 0/0/0//0/0//0/0//0/0//0/0//0/00/ אזימוט - 8 אד צּ תעטשיות תוכנה בע"מ החברה המרכזית 1 18% צ | צ | צ לתוכנה ואוטומציה :1 עפסץ ,זהתעאטסתיהס טכנולוגיה 88מ8--- 1 ץצ | צ | צ מתקדמת בע"מ כלל מערכות | 8108/ 825 | טּ | | | | | | | | | מידן מחשבים בע"מ | | |א]צןצן. | 1 ן ]| | נסם | צאז'6/0161. פ | צ| צ| צ| | | | | | | ניצן - 6. םס צ | צ מערכות מידע בע"מ סי.אס.אל - הנדסת אזאט 505 5א צּ מערכות מחשבים בע"מ |א/תס סיסמל - שלטות וצלוד|6000 םמססא, צ | צ | צ לעלבוד נתונים בע"מ |אזאפא פרן את מוטול - אגט פסק צ | צ | צ י.א.מ בע"מ קונטרול דאטה צזאםת?, 45-05, צ | צ (ישראל) בע"מ תפצאז אזאפא תפן - תיכון פיתות צּ | צּ | צּ | | | | | וניתוח מערכות ייצור - 159 - תקשורת יוות 0000 %שה ;72 7 / א 7 7 ק , / מ ער כ ת 1 77020007 717 )+ ש ם / 7 |₪>₪ 02208 02 020 7 ץ/ 7 7 ה 8 עלה / 9/6 / 4 7-7 אע ץ+ + )+ 7722 7 ץ 7 ץ ץ , < ה ח ב ר ה ו מ ח ש ב / /‏ / / // 0/0 0/0 0/0/0/0/0)/ / :+וו+,.*ת0]/0]/!'!'. אדפ - אלעזר דטה צּ פרוססינג איכות מחשבים | ספ וצ[ |[ ] | ] | 1 | איכות מיקרו מחשבים |6ע 184, 08 000307 0( 3 0] אלנדקס מערכות צ | צ | צ ושלרותים בע"מ גטר - מחשבים אישלים|6עק א18, צ | צ (2000) בע"מ א סגא | | דיגיטל מחשבים בע"מ [100 58 | צּ | צּ | צּ | | | | | | | החברה המרכזית 1 ומד 6 בוו שו קה קוו עצ וו הנ ער ו לתוכנה ואוטומציה 1 פסק זהתמפאפסהנהס פסא-י.א. מיטווך 6-4/00-0ק ‏ [2 ה יכ א שא 4 צר" ובגדר בע" ו יוזמה מחשבים בע"מ |ממפקה, ל 4 ןא + היה ה - .א וג הלוו ו וו הו או ו ילן - משקל 6פ-188 9 0 של עשר" פיק לו הור הוור עו הרק תנועת המושבים | | | | | | | | | | רבפי.אי. בע"מ |א/ פס 1 "לעו וש עקחי אק"אבגי הושר שוריפמטי םוי רה ה ו ו לוז - תעשיות ב ישראל בע"מ | | 1 ן | ן | ו ו ו ו | - 160 - תקשורת (*ם / 7 /2? / ץק 7 + + ,; , ה ח בר ה / ו מח ש ב / /‏ / כ 0200027 020 020 2/0000 / / / / 0/0/00 7/0/00 0/0//0)/ לרגו מחשבים בע"מ | | 3330030090 0 40| מידן מחשבים בע"מ | |אסאספא1 8זאפאע | | | ץצ | | |[ | 30300003) מחטבת תכנה בע"מ | 31000 פסאג כ ]1 4 ]יי | = מ.מ. - סיסמל - שלטות וציוד|05כ 1758, א/65, צ | צ לעיבוד נתונים בע"מ |מודל 4 / + * 4 4 ,+ + / < ; / מ ער כ ת ]0/0 7/0 0//0/0//0//0/0/00)]/ שם - / שק 4/2 א / ץ+ ,+ < < ;] הפצלרה 7קא+ <; / + ץ , ? + ?+ ץ / של 2 + + א ץק 2 א ץ; הח ברה / רמתהפבצע 7 + 7 ץק 7 / 2 < + / ?תק 4 ץצ ץ 7 + 7 , ,+ , 161 - תקשורת בין מחשבלם --7-7 7777777777??? 777?7777777777 7777777777 77070₪777777777777770777-7-77-7------ אינדקס מערכות ושירותים בע"מ גטר - מחשבים שרי אםך, (2000) בע"מ א זסתא החברה המרכזית לתוכנה ואוטומציה 1 פסע 1 18% | צ | תתתעאפסתהס טכנולוגיה מתקדמת בע"מ פסא-י.א. מיטווך ובניו בע"מ י.פי.אי. בע"מ מוניטין - מערכות מידע בע"מ מור מחשבים פרוטוקולים : = - 162 - תקשורת בין מחשבלם / שי ל 7 ל 2 א א 2 , 00 02 ץ + 402// == ₪ שי שש צן מש דד שי לד קד נש שדח הד דד ל חק ד חח הח חק הד הד חן חח קה הח 7> חח ק₪ דש כ* כ 2* כפ א כפי2 5 2-פכפ כצמי2--2:2ששש-ששמקצנ גד ששמ גל ב"מ אמ ,צאט פאק שר | ן "| | 3 | ן | = = שש . - ד שי ",פד .ד - א בג שר - ו דרי ו שר -ור-י ה דד דדדדיידדקידדדר 5% ריא כל | ל פלשבל מבל- | | ו ן | | | ּ | שב "₪ | ו 030030( ) ממ ררה דד נד,מד.מי,מדה,לד,גד.נ*.מד,נד,גד.נד-נד-מד ,טיה גר,--ג-ר-ד-ר-ר-רקר-ד--ר-ר ילדל דירי ה ג 1 5 קבלא |ב-וצי % | | | וּ| | | או א" | הרהה *דדדדוטודדדודדדדוידדידרר המר מִ.ם. 5 אא ג יש [צ| | / | מצרבוא₪ מירצ בצ" | | | | | | | | דצדוודדיוידריטדדדיוידדדירדדרדלדררד-דדדדדדדצדפירייר-ררררררררררררררררר-- החרחדקקררר--- גוקוב בהטבים בע" | אגץ, > בל 7 401 || ץש ב מ ככ בם כ בי שי בי וי חי מ וי תי חי מ חי חי חי הו חי חי חי חל ו חי מ מ מ ממ = ו ו ו ו = ג | וצן | | | | 1 | | ]| חדדויויוייינייייִייייצ. . יויייפדדיייחדדוחחוחפפ ופט ירת הַהררררררר7--- סיסטטטיקם קואטאוהע טמאוגהת אמז-מזא סיסמל - שיטות וציור|05ם פגע, צ לעיבור נתחונים בע"מ |מודל 100 ענב סיסטמס |גדולים אפז ו וו כו חח פרן את מוטול - אפ ּ | י.א.מ בע"מ הייייייי יה טטישייפטלי"טט"טטטחטר"הירררררירררררררררררר--- קו מערכות | אאט/ 11 פסע | צ | | | | | | | | | קומ - אנאפא, אזאט, ץּ | | | | | | | | | שירותי תוכנה בע"מ |5/005א, 60/005ע -- הרחרררדדרדררר--- --7777--7-7 77777777 --חטידיטדדדדדרררדי הדדדטרדר"---- | ו ו *. אב ל -י / ₪ - 163 - תקשורת בין מחשבים הצ ה הו תס ה הפכ ב ב ל המה השקבו בק ה 4 א / / 0 0/00/00 7/0/0700 0/07/0770 / מ ער כ ת 2 2 0 002 00/0 0 0/0 02 0/0 / 7 ש ם / 7 4% 2 7 ץצ א ץצ ץצ + + 7/7/28 ץרץ רק ץצ ץ/ ץ ,+ + )ן / / 0/0/00 0/0 0/0/0/0/0/0/0/0/0/0//0/00)/ ה ח בר ה / ו מח שב / / 2( /0/0/0/0//0/0//0/0/000)/ / .יי ן קונטרדל דאטה צזאםת?, 05ספ-45, צּ | (ישראל) בע"מ ממפצא: אנאסא | =====שפ=שת===-שששפפחה======-חאה=<שפפש-פששפ=הש-=--==בפאשפאכא-אשששבבש=== |" | שגיא מחשבים | ו 4 | + ]| | | ש.ה. - שרותל אפז, אס שּ | הנדסה בע"מ ן תו"פ מערכות בע"מ | |א/08,09ס-8א 6 | ץצ | | | | 03000000 >) | ו | ן וְּ | רצמן 12, גבעתיים 55590 5 2 : 0 חוועְגּזצו2) .51 מתגוח?ו6/צ 12 ת.ד. 483, גבעתיים 55104 , 4 וחוץג)גשונ) 483 א0.80.ק טל: 2 (5 קווים) (65חו| 3) 03-323432 :61 המתוון התישלה 7 חומרה ו ו החברה המובילה בתחום המיקרו מחשבים. חברת המיני מחשבים הגדולה בעולם. וו/קסק סהסווא המחשב בעל יחס עלות/ביצוע הטוב ביותר. תוכנה י.א.מ. בע"מ בית תוכנה המתמחה במחשבי דיגיטל. בית התוכנה שפיתח את המערכות הבאות: מעונות ף תּ מערכוח הוהליוה ניהול משוד = הנהח"ש/תקציב = מעקב אחר הזמנות = הסזדוסש דאסד = לקוחות/ספקים = מעקב הצעות מחיר = רשימות תפוצה = ניהול מלאי = ניהול כח אדם = הדפסת מדבקות = חשבוניות = איחזור מידע =ניהול כרטסות הערכות התוכנה שאתה יכול וט ונ ג | יי ",שרי וימ בת בבל - יר ררש ב נוה"צוף מחשבים בע"מ פיתות 6 מערכות , טכנולוגיה תוכנה משולבות > מתקדמת נסיון מוכחת בכל שלבי הפיתוח של: מערכות סימולציה תוכנה למערכות ציוד מורכבות. י בדיקה אוטומטי. ! מעדכות שליטה גרפיקה ממוחשבת ובקרה. . ותיב"מ. תקשוות במערכות תוכנה =-ההההה-ה=----ר-דר-דר-ִ----- 10 זמן אמת. מדעית. ?רמה מקצועית גבוהה, ידע ויכולת. ?)פיתוח תוכנה במעוכות משובצות מחשב - מהגדרת הדרישות ועד שילוב עם החומרה. הנדסת תוכנה - שיטות מתקדמות. אוצי (ו90י0, תזויס אויים [וותאיוויק י נוה צוף, ד.ג. מודיעין מיקוד 845 44;טלפון 08-240150, 08-244256 < ה אוניברסיסתה חיפה ‏ % הספריה | מס. פעולת 2 תאריך השאלה ועבר מספריית אוניברטיטת חיפה 1 ְהוֶם-כל בש יי ץש "ב : וצרי = אישוףנתונים בזמן אנזיתי בלשו שב ה ' אלתא לאסוף נתונים | 2 ו 5 ייצור ה עבודה ליע ו ל ן מלאי, בקרת כניסות, תוכניות | ניהול מיוחדות. נוכחות עובדים) ג [<ל טג לדוג עד 8 מסופים ורכזת, גג שי 0 עד 20,000 6 בו"ב שממערכת משולבת (ניהולית) - בוו ור [:ין לאיסוף |" | גם מיגווןצישומים ניהוליים כגון: ד 2 ה |[ ג" ג בחבדות ומפעלים בהם קיימים 2 מחשבים מנהליים, ניתן לחבר [2 . את המערכת ק למחשב קיים [ליצור מערכת אש | ו ו : 2% לחבר את המעהבת. למחשבים: . .=08סאוא ,ואפ ,50 6ג58א06 ה זם 4 5 כ 4 == הו "1 כחובת אחת. נהובת אחת. כתובת אחת. נחובת אחת.ני. , כחובח אחחת. כחובת אחחת. כתו1וו .. כחובי: אחת. בתובת אחת. כתובת אח!. כחובח אחת. = נתובת אחת. כהובת אחח. נחובה אחת. כתובת אחח. כחובת אחת. בחובת אחת. כחובת אחחת. נחובת אחת. כחובת אחח. נחובת אחת. בתובת אחחת. כחובת אחת. נחובת אחת. נחובת אחת. נחובח אחחת. נחובת אחת. כתובח אחת. נחובת אחת. נחובת אחת. נחובת אחת. נתובת אחוז. נחובת אחת. נתובת אחח. נחובת אחת. כחובת אחה. בחובת אחת. נחובת אחת. כחובח אחת. כחובח אחת. כחובת אחת. כחובת אחח. כחובת אחת. | כחובת אחת. כחובת אחת. - - , כחובת אחת. בחובת אחחת. נוצ.. כחובת אחח. כחובת אחה. כתובת אחח. כחובת אחת. כתובת אחת. כחובת אחת. כתובת אחה. כתובת אחת. כחובת אחת. כתובת אחת. כתובת אחת. כתובת אחת. כמה פעמים אמרת לעצמך: שוב נפלתי בין הכסאות. אילו רק היתה לי כתובת אחת לפנות אליה בכל נושאי החומרה, התוכנה הבסיסית, תוכנות הישומים הנחוצות בארגוני, כלי 5 הפיתוח, התר הארגוניים ה; ויו ההתקנה, הס ים שכה חשובים | ₪1 עיבוד הנתוניו אצלנו תמצא 3 0 סא5צ8 - 1000-0081-1962 סקר ציוד ותוכנה למל 5 67ס. 076 ני רמלקרר מחשבלם