עבודה עם מעבד התמלילים איינשטיין

חוברת שהופקה בחברה לא ידועה

OCR (הסבר)
)1 )2 5 / : פ ע ל ת ה מ ע ר כ ת זע לכובנן ה (השמאלר או העלרון) וסגררי את פהה הכנרסר את דרסקט ה הכונן. הכנרסר דרסקט עגודה לכונן ₪ (הרמנר או התהתון), וסגרר את פתח הכונן. ן הדלרסשר את המחשב ע"ר הרמת המתג האדום שכדופן הרמנרת או האחורית. הקרשר את התארירך ולהצר על מקש הפדאם. הקרשר את השעה ולחצר על אשזאם. שם הופעת הסרמן :82 על המסך. הוצראר את הדרסקט ה-פקע והחלרפר אותו בדרסקט התוכבה. הסרשי על א ועל אשפזאם. עם הופעת התפררט הראשר, עלריך להעביר את פעולת המצרכת לכונן 8 בלהלן: ל לחצר 29 לת לקבלה "נרהול קבצים". בשש צברר יה פקודה "שנה כונןגספרירה שגאהס" בעיודת מקצ רל תהחתון או צע"ר הסששה על האות ₪ ולהצר צל אהשזאם. 3 הקישר :8 (חשוב להקרש גם צל מק נכסודותיררם ‏ ללא רווהח) ולחצר על תשדום . 7.4 כדר לההוור לתפררט הראשר לחצר על מפש 56ם. עם הופעת התפרירש הראשר, המערכת מוכנה לעבודה להצר צל 1" והתתרלר בצריכה. | +רנת מסמך מהדרסקט אל המסן כדר להעלות מסט ‏ מסוררם שנמצא בדרססט אל המסך, רש צורך לגנצצ פקודת "טערכה". להצר על 9" כדר להגרע למסך "בנרהול קכצים". -0 שרמר לב שהסמן בבר נמצא על הפסודה: "טצען כעובץ מהדרטסט ז". לחצר צל מחש אמדאם. , על תחתרת המסך הופרע ההוראה: "הקש את שם העובץ שברצובך להטעין" ההקרשר. ארפוא. את שם המסמך הרצור לך ולחצר צל תמזאם. בתהחתית המסך תו רע הודצה: "פצעפולת מערנת כגובץ הצלרחה". אם ברצונך לבצצ פעולות צעררכה תרסונרם כל שהם צל גבר המסמךהר שהטעבת. עכ יר לפסודת "עררכה" ע"ר לחיצה על 1-. התפררט הראשר 1) בחדר מחוך ‏ התפררטש הראשר את הפע ולה הרצוירה, צ"ר לחרצה על המפעש המתאירם לפר ההוראות שעל המטסךר. 2) אפשר לחדור אל התפררש הראשר מכל מצב שהמעצערכת נמצאת בו ע"ר לחיצת על מסש 6פש כמספטר הפעמרם הדרוש. קבלת הדרכה תוך כדר צבודה 1) באשר | דרססט ‏ החוכנה במצא בכונן ‏ 8. תוכליר לשבל הסבר והדרכה מהמעצרכת בכל שלב עבודה שבו את נמצאת." > למבלת הדרכה הקרשר על ה+זשה. 0 3) כדר לדפדף בהדרכה השתמשר במקשר אשמק ןו- אעטק. בהתאם לצורךרצ 4) כדר לחוור ל"עמדת המוצא". כלומר למסום שממנו התחת לקבל הדרכדה.: הקרשר על 0ספם. הנועות הסמן צל גבר מסך מופש לאחר הקשת תוכן המסמך גל מסמך, ירש לנוע צעם ה ס מ ן אן ורע בעוהת ה ח יר צ ר ם כלהלן: . 1 תיויה משורה לשורה: בעזרת החרצרם בכרוןן המתארם (למצלה. למטה) - 2 מפרצה לשורה העלרונה במטך: לחרצה צל מסש 5 3) הקפרצה לראש המטסמך : לחרצה צ9ל מקש =וזטו . 4) מפירצה לשורה ההחתונה במטסךר: לחרצה צל טקש סאם. 5) מפרצה לסוך המסמך: לחרצה על ממש פאם. 6) גלגול המסמך כלפר מעלה: לחרצה על מקש <נטק. 7) הלגול המסמך כלפר מטה: ₪ לחרצה על מקש אקחק. = קפרצה לסטוף השורתה: '[ לחירצה על המכשרם ‏ - + ז0ה. 9) קפרצה לתחרלת השורה וכו + + ךה. 0) מפרצה למסךר הסוכם: לחיצה צל המכשרם ‏ ש(שק + אדש. 1) ספרצה למטך הבא = אתפסק + .אדס. 32) מפרצה | ממרלה מרלה: 5 חצ שמאלה + וחזש 3) קפרצה אהחורה ממלה למרלה: = 0% = חץ רמרנה + )חזש. 14) "דרלוג" צל פנר המטסמך: - | לחצר על ₪10 (פמודת צררכה) - | הקרשר על האות ד. - הקרשר את מספר ‏ העמוד ‏ שאלרו כרצונךר להגיע ולחהחצר על הפזאם. ₪ בדר "לצאת" ממצב פסודת עררכה, להצר שוב צל המדאם. ת ר רק ו בכר ם כו פ כ ו ד ורת | עצ ריר כ ה תוכלר לבצע תרכסונרם וגאו לתת פסודות עררכה לגבר תוכן המסמך המופרע ‏ על המסך תוך כדר הקשה או בסופה. לפנר ברצוע פעולה כל שהרא, ודאר שהסמן במצא על.התו שמטבו ברצונך להתיהל בתירהון. ל 1) ה הח ל פ ת ת 4 ש ג ר ר ב ת ר ב כ ו 1-1 תוך כדיר הדפסה -‏ חזרר אהורה ע₪ ממש שסמקפ פאסחמם והפרשר את התו הרצור. 17% לאחר שהטססט כבר הומפש - א) המצרכת במצאת באופן אוטומטר במצב זתשפא1 (שתרלה). ב) לחצר ‏ על מקש ‏ 1₪85, בראש המסך תצלם המלילה דחספאז ובמסומה תופרע המרלה מד1השהםעם. ג) הצרבר את הסמן על התו השגור והקרשר במסומו את התו . הרצור. ד) ההזררר ‏ את המערכת למצב המסורר ע"ר להרצה חוירת 9צל מכקש 5א1 (בראש המסך תופרצ המרלה: זהשסת1) - 2) ה ו ס פ ת ת ר ור ר ם ‏ (מרלרם)+ 21 ודאר שהמערכת במצאת במצב זתפפא 1‏ (אם לא. להצר ‏ על מקש %5) . 2 הצרבר את הסמן במטום הרצור, והקרשר את התורם החסרים. 3) ה ו ס פ ת ש ו ר ו ת ר כ ו ת (לרווח) 1 הצרבר ‏ את הסמן על השורה שמעלרה ברצונך להוסיף שורה רירמה. 3 ודאר שהמצרכת במצאת במצב זחשפא1. 9 לחצר צל החזאם | מספר פעמרם - כמספר השורות הרצור. 4) ב ר ט ו ל ש ו בר ה בר רכ כ ה הצרבר את הטמ[ ל השולירם הרמנררם של השורה הררקה והקרשר על ממש שם. )5 פ ר צ ו ל פ ר ס כע ה - | הצרבר את הסמן על התו הראשון שרהווה התחלת פרסמה חדשה. = ודאר שהמערכת במצב זאפטפא1. -| הקרשר פעמררם על ממש חשזאם. א ר ה ו ד ש תה ר פ ס ם א ו ת כ פ ס כ ה א ח ת הצרבר את הסמן בסוף השורהי התחהתונה של הספפה העלרונה (אהרר הטקסט). - הקרשר ‏ על ממש שש כמספר הפעמרם הרצור (הדרוש לך) עד שהפסקה התחתונגה תצלה למצלה. = חח ס ‏ -ר ‏ מ ה בירתן לבצע פעולות עררכה על גכר קטערם שלמרם שכבר הופשו (לא חשוב מה גודל כל הקטצ) : שלב ראשון הירנו "ח ס ר ם ת" הקטע הדרוש. ע"ר "צ ב ר- צ ת גו" הצרבר את הסמן גל התו הראשון שממנו תתהחרל ההסרמה, וכצער הסרמה בהתאם לאפשרורות המפורטות להלן (תוכלר ‏ להעור בהוןראות המופיעות על החתרת המסך ע"ר להרצה על 1+ז1: - ח ס ר מ ת ת ר א ח ד ₪ 2 הח ס ר מ רת מ ר ל ה 7- 4 ח ס ר מ ת ש ו ר ה - 6 ח ס ר מ תמ ש פ ט 5- 3 פ ת ריר ח ת ח ס ר מ ה - .6 ס ג ר ר ת ח ס ר מ ה - בי ח ס ר מ תכמ ס מ ר - א" לאחר| הסרמת הכ%90; באפטרותך לבצע עלרו את הפעולות הרשומות בתחתרת המסך+ | | - ע"ר הקות האות הרצורה ולחרצה על חאדאם. 1 11 11111 1 שרם ‏ לב להוראות המופיעצעות צתחתרת המסך - פעל לפיהן % % הפעולות אותן נרתן לבצע לאחר ביצוע חסימה ה ו 0 9 חח אך ה םס רת ה הקרשר על אות ש ולהצרי צל מפש אמזאם . להסרת הצברעה - הקרשר שוב על הסשזאם. ה ו ס פ ה א ו( ה פס רת ה ד ג ש ה המרשר על אות - 8 ולהצר על חשזאם. להסרת הצברעה - הקרשר שוב על אמזטם. הפרכת כל האותיי.ת הקטנות באנגלרת לאותרות גדולות וההפך: המרשר על האות . ולהצר צל אשזאם י להסרת הצכברעה השרשר שוב על השזאם. 4. ה ד פ ס ת כ ה ק ט צ הח ס ו ם ב ל ב ד הקרשר על האות = ולהצר על השזטם. להסרת הצביעה - הקרשר שוב על אשזאם. 5 העברת קטע ממכום למקום צל ‏ פנכר המטמך - הקרשר על האות א ולהצר על אשזאם. - הצרבר את הסמן במסום שאלרו ברצונך להעביר את הקטע החסום ולחצר שוב על חמזא1. - קלהסרת הצברעה - הקרשר שוב על אמזאם. 6 הצעתקת קטלף חסום פעם נוספת (או יותר) על פבר המסמן ל הקרשר צל אוה ₪ ולהצר על חש דא . - הצרבר את הסמי בממום שעלרו בראונך להעתירק את הקמטצ ולחצר שוב על אהטזאם. - | כדר לבצע העתעה נוספת של אותו קטע הצרבר את הסמן במכוסם נוטף. הקרשר על האות ‏ 4ב ולהצר שוב על הסזאם. ב שמררת| כקטע חסוים כמסמן בפנר צצמו -| המרשר על האות 5. - | הקרשר את השם הרצור לך (עד 8 תורם) ולהצר על המזאם. כדר לשמור אותו פעם נוספת. תהת שם אחר. להצר על האות ב הקרשר שם אהר ולהצר על חפזאם. 0 -| להסרת הצברצה - הקרשר שוב על השזאם. ) מ ה ר כע ת ה ק ט צ ה ה ס ו ם -| הקרשר על האות ע ולחצר צל השדאם. + ++4+-+4++3++++++++++++++++++++4+++++++ + :++ + +:+%++++%%% + א .+ אחרר ברצוע פקודת צעררכה כל שהרא, תמרד תוכלר לההחרט, ‏ * * להחזיר את המסך לקדמותו צ"ר הקשה על האות 0 ו- השזאם ‏ * % חא + ++%+%%++ :)+24 א ++3+++ 1%3++++1 3+ + 4%4++++++3%++%+++++++++:1+ ] מ ₪ ש 00| םב משות מש רם במכש זה רחד צ2% מקש נוסף לבירצוע פעולה מרוחדת לוהצרם בו ומבירת על שנר הממשים. + דה החלפה נ+מנרת של שפה מעבררת לאנגלרת וההפר. - | לברטול הפעולה לחרצה נבנוספת על 2/7+5. ₪ + 07 מצרג מסכר מרדצ והדרכה המשורים לצורת העבודה בה אתה נמצא. - + 7]ה מניע את הכ<ן לשולררם השמאלררם. + + דה מניע את הס ן לשולררם הרמנררם. =... + 8 ה - 7 + 8 ע + דוה 1 + דה מדלרם מכבה את הבהוב הסמן. הדפסת | מספררם כבמכונת כתרכה מרמרן לשמאל. האות א הופרצ בחלין העלרון. מומלץ להשתמש ב- - 4 + זה בעררכות מסובכות עצבררת-אנגלרת בשהטקסט "קופץ" לכאןולכאן. מדגיש טקסט באופן קבוצ:כל נ+מן ההקשה. מותח כו קבוע מתחת לטקסט כל נונמן ההפעשה. החלפו מסך העזר בתחהחירת המסך (א3ור ההוראות). פ םק ו ד ו ת כו דא = פקודת ‏ ומחזאסס מופירעה כסרמן מוסכם 9". ות 25 6 כ אי 6 סיר צר ₪2 ש | .0 1 מתירחת הו תהתר הדגשת טכמסט מרכוז הצמד לקצה צרון ערליר (הרמת טקסט) תירון תחתרי (הנמכת טכקסט) אופס! החזר תורם (מהחזרר תורם אם טרם המפשת ממש נוסף אחרר המחרכהת) ראה רווחרם (מגלה את הרווחים הנסתררם שבטקסט ע"ר מרלורים במלבנ -₪0) מסך חלירפר (מהחלרף ברן צרדר המסך כם שנירתן לראות את שבר צרדרו של מסך רחבא. חסרמת מסמך שלם. 7 מרקוף (כדאר לברצוע עם סרום כתרבת טכסט, מחלק מרלרם בהתחלת שורות ע"ר מרסוף. פתרחת חהחסרםט . סגררת הסרמה. מסרר ומגלה את סרמנר הטבולטוררם שבטססט. בטמסט ח ש אפשר לתת הוראת " לפנר ההקשה המשך המלל ושוב הוראת ". + בטכסט מעררם מביראים את הסמן אל התו הראשון מקרשרם פקודת " 67 אח"םב. כבראירם ‏ את הסמן תו אחד אהחרר התו האהחרון ומקרשרסם שוב את פסודת 79. , פ כ ו ד רכ ת ב ם ו ד ה הפסודה מתבצעתנ 2 אם תודפס בכמודה .בש לררם הרמנררם (או השמאלררם בטקסט לועזר) של שורה ג באשר בסוף השורה הסודמת לחנו על תפשזאם. בתהחירלת הפעלת "פסודת נסודה" הנעודה תהבהב. אחרר ‏ הדפסת "פכודת נכודה" חובה להקיש אםואט. אם הנסודה צדררן מהבהבת לאחר סרום מתן הפסודה ‏ זהו סרמן שהפקודה ‏ לא תתצבע רש לחצור שנרת על הפסודה. = ס ו ף ע מ רו 5 סרום העמוד מרדז במסום בו נמצאת הפקורה. - ההשת אשזצאב לפנר הפסודה. = הקשת .₪ ו- השדאם. (המערכת מעבירה אותר לעבודה בעמוד הבא) .0 ה ו ס פ ת ש יר ו רת ל 9 מ ו ד בירתן להוסרף ט-| שורות לעמוד כו אתה נמצא . / לרד .8 רש לצרר, את מספר השורות בהם אתה מצונרן. לדוגמא: .30 רה וספו לר בעמוד בו אתה צובד עוד 3 שורות (יש לשרם לבשמספר השורות לא רעלה על גודל הדף)צ 4 כ ו ת ר ת ב א ש ה ד ף הכותרת תופרע אוטומטרת בעמוד זה ובכל הצעמודרם הבארם (בפלט המודפס) לה?לן שלבר הפכודה: - | הקש .₪4 - הכש את מססטב השורה בה אתה רוצה שהכותרת תופיצ. ל הקש פסרק (לכלא רווח) ואג את תוכן הכותרת. 7 המש א=דא5 , אתה רשאר להשתמש בפסודת סל או םתר או א" (למספור העמוד) בכל חלס של הכותרת: לדוגמא: ב,כהיברת גלר א" המערכת תדפרס את הכותרת ברת גלר באמצע השורה השנרה של כל מוד ותמספר את הצמודרם כולל העמוד הנוכחי. 7 כ ו ת ר ת ב ת ח ת ר ת ה צ מ ו ד מומלץ לממם את י:כותר הנ"ל בתתרלת העמוד. הכותרת תופרע, <ושומטירת בתחתית עמוד זה ובירתר העמודרם הבאים (כמובן בפכלץ המודפס) להלן שלבר הפסודה: - .= ואת מספר השורה שתופיצ הכותרת. ₪ הקש פסרסואת תוכן הכותרת = הכש חפזאם. רשאר להעשתמש ב- 9₪ או -ס. לדוגמא: הקשת .ח. 9-69‏ עמוד א" רופרש: בשורה 65 צמוד למצה המרלה עמוד לרדה מספר שוטף לכל עמוד בנפרד. מ ס פ ו ר ע מ ו דר ם א ו ט ו מ ט ר כבעשה בתוך הכותרות בראש העמוד או בתחתית הצמוד. -= הקש את הטמסט שאתה רוצה לרד מספר העמוד. - לחץ 8ל א" בדרוק במסום בו אתה רוצה שרופיע מספר העמוד. לדודמא" צמוד א" או - 98% (התו א רוחלף במספר הצמודרם בומןההדפסה %. ב ב הח ר ר ת ס ר ג ל הדפס .| ומספר הסרגל 1-7 התואם למספר הסרגל שלפרו ברצונר לערוךר את הטמסט. סרגל ‏ חדש ררה בתוכקף עד לסרום המסמך או עד למתן פמודה סרגל חדשה. (הסבר מפורט בהמשך בפרס שורת הסרגל) 10 5 כ( ש ל פ ק ר ד ו ת צ ר ריר כ ה באמצעות מקש 10= נרתן לבצע פכודת הצוזרות בעררכת הטמסט. להלן פרוט הפסודות המרניחדות העומדות לרשותנו: 1 - פקודת הסרמה - מקשרם 78 ,6- .4" ,2ת. או ]9 ו- 01 2) ו מתרחת מו - חסום טע הקחש ש ו-אשזאש. 3) .| משנה קטע מאותרות גדולות לאותרות כקטנות (ללוצזירת בלבד) הסום קטע. החש ₪ ו- אשזאם. 4) 8 הדגשת קטצ - חסום קטע, הקש 8 ו- השדאם. , 5) ₪ הדפס השע חסוט במדפסת - הסום מטע. הכש א ו- אשז₪₪ 6) א מעברר, מזרז קטע - הסוש כטעצ. הכא הסמן למקום המרועד המש ₪6 ר- | ₪78 7) 6 מעתיק מסטע חסום - חסום הטע, הבא הסמן למקום המרועד. הקש - ₪ ר- אש 8) 5 שומר קטע חסום - | חסום הטע, הקש 9. תשאל לשם הקובץצ שבשמו רשמר הקטע. הקש ‏ את שם הסוכצ ו- השזאש (הספרגלים לא רשמרו ארתו) 9 ע מוחק הטע חסום - | חסום מטע. להץ על ע ו- אמדאם 10) 8 הבא קהוב - | מאפשר העתקת הקובץצ שמור על הדרסכט ‏ לתוך הטקטט ‏ הבוכתר. ‏ בכל מסמום שאתה )1 )3 בש )1 0 2 3 רוצה. הבא הסמן למסום הרצור. הכש ₪ תשחל לשס הקוב המבוסטש. הפש את השם 4 אדא 8 חיור צוד 5 עם - | חוזר ‏ על הפקודה האהרונה. מאפשר כרצוע של הפסודה האחרונה שבוצעה. הקש 8 ו- תהשזאש ע"ט להזור צל הביצוע האחרון. 2) 0 מבשל פסודה אחרונה > ס פ ךר יר ת מ קה ש ר ם ברתן לכבוע מאגר של מהשרם מסוררמרם כך שרכנרסו רצף של הורס לתור הטקסט. פכודה זו שרמושרת בערסר כשרש ברטור שחוצר על עמצו לעתרם קרובות במשך המסמך. דר להגדרר פפרר-3 הסום את הסטע שרשוכפל (זה רכול להרות. כותרת מסמךר ההוורת פל עצמה או כל ברטור אחר החוצר על צצמו) ₪ הקחש 6 ומספר הספררה מ- 1-9 5 הקש אשדא= שדר להעותמוו. בספר רה - | הבא את הסמן לטקום הרצור. - | לחץ בו שמנרת על ₪17 ומספר הספרירה שהגדרת (גודל הספררה מוגבל ער צ"ר הוכרון הפבור במחשב) ח ר פ ו ש ת ו ר ם ה ה ל פ ת ת ו ר ם (10=) = החפש רצף תורם 4 = מנרא את הסהן לרצף מטזררם שברצונך למצוא. א תתבכקש להסרא רצף (או מהרונת) תורש שעל הפקודה למצוא. - | רצף התוים יכול להרות תו בודד. מילה או קבוצת מרלרם. - כבשתמצא התו, המרלה או המחרוות המבוקשת רופרע הסמן על החו הראשון. 7 חוקר החירפוש וכרוונו תלוררם במרכומו הנוכחר של הסמן. -+ ה פ ש הק ד ר מ ה - מצא רצף תוים באוור שאהרר הסמן. =- ה ₪9 ש א ת ו ר ה מצא רצף תו ם באזור שלפנר הסמן )4 )5 6 )7 )2 )3 )4 63 )6 7 -= ה 5 ש ב ד ר ו ם - מצא רצף תוים ‏ זהה לחלוטירן (מתרהס לאנגלרת כשרש ‏ אותרות גדולות . וסטנות) =? ה 9פ ש ו ש א ל - חפש רצף של תורש באזור המבוקש ושאל אש זה הרצף הנכון. ק+ כ ה ר פ ו ש כ ו ל ל ג א הח ר ו ן - חפש ‏ את כל המסומות בהם מוףפירע רצף התורם והעמד את הסמן צל הפעם האחרונה בה מופרע רצף נה. -א כ ה ר 9 רו ש מ מ ו ס פ ר = הפש את רצף התורם לפר מספר ה-א שבאריור החיפוש. - לדוגמא ‏ שלום 3=‏ רמצא את הפעהת. השלרשרת ‏ בה מופרעה ‏ המרלה שלום נרתן לצרף מספר סרמנרם לפסודה. ה כל פ רת ת ‏ ו ר ם ₪ ה הח ל פ ה (05 [קחה) = מחליף ‏ את רצף תורם מסוררם ברף תורם אחר ומברא את הסמן לתו האחרון של הרצף החדש. , - תתבכש להקסיש את רצף התורם שברצונך לההליף ואת המחרוצת שברצוגבך להכנרס במכומו. - חוסר ההחלפה וכירוונה תלוררם במרסומו הבוכחר של הסמן ובטסוג "פכקודת ההחלפה" כמפורט להלן: א או א+ ה ה ל פ ה כ ד ר מ ה - מחלרף את רצף ‏ התוירט ‏ המבוקש ‏ בהופעתו הראשוגנה ‏ באנוה שואהרר הסמ א8- ה הח ל פ ה א ה ור ה מחלרף ‏ את רצף ‏ התורם המבומש בהופעצתו הראשונה באווך שלפבר הש / ה==( ה הח ל פ ה ב ד רק מחלירף את רצ ף התורם הזהה להלוטרן לרצף המבוקע. (בהירתיחס לאותרות גדולות וקטבות הקררמות באבגלית) הל ה ה ל פ ה ל א ה ר ש א ל ה מחלרף מהרו"ת באוור המבוקש ‏ רם₪ לאחר שאלה. ‏ אם ‏ זהד+ הרצף המבוקש וקבלת תשובה חרוברת. +₪* ה הח ל פ ה כ ל ל רת מחלרף ‏ את כל ההופעות של רצף התורם המכוקש (באזור החיפוש) ומעמרד את הסמן על ההחלפה האחרונה. אא ה ח ל פ ה מ מ ו ס פ ר ת מצררן את כמות ההופעות הכאות של רצף התורם שתוהלפנה. ברתן לצרף מספר סרמנים לפקודת ההחלפה או ההרפוש לדוגמא: סשדת*? ‏ עם 2 רחפש אזור שאחרר הסמן את המרלה סשד רשאל אם אתה רוצה להחלרפה ב- 2 . אם ארכךר רוצה רתקדם הסמן לפעם הכאה בה מופרעה המרלה סשך וכך הלאה עד הסוף. שר רו ררה רת ה סכר ג ל לסרגל מספר אפשרורות: ₪ התחלת דף - סוף דף = גודל דף - שולירירם ירמנררם 5 שולררם שמאלרים - טבלאות " מפנה בהכמשה רצופה א 5 ררשור שולרים ₪ מס' תורם בארנש' ₪ רווח בירן השורות - טצן סרגלירם מהקובצ הסרגל מאפשר הגדרת המבנה של הטמססט כולל הקברעת שוליררם, וכו' הצרוף של כל הקברעות הנ"ל הוא הכובע איך יראה השמסט שעל המסך ‏ ובארנה מבנה הוא רודפס. ביתן לקבוע 7 סרגלרם. לפבר בעת או אחרר תחרלת. רצרח. הטפסט. תוכל לקרוא לכל אחד מהסרגלים שהבעת "בעררכה" או ב"חלונות". נרתן להכנס ל"סרגל" בכל עת צ"ר להרצה על 5ת. מ ס פ ר ה ס ךר ג ל 1) אפשר להגדרר עד 7 סרגלרם בתוך הטקסט מ- 7-807. 2) מותר להגדרר סרגל לפנר. הוךר כדר או אחרר רצררת הטקסט. 3) כדר לקרוא לסרגל חדש בתוך "המסמך ירש להשתמש בפקודה .| לדוגמא: הקשת .22| בשלולררם הרמנררם (אפשר בכל מסום במסמףר) פסודה וו קראה לטרגל ₪ עבור כל הטקסט שמתהת לנסודה גו עד שהופרע פקודת !| הבאה. כמו כל פסודת נקודה חררב להופרע ‏ הםדאם ל 9 ב ר ו- ‏ א ח ר ר כל פסודת -.1 כ ר ךר ג פ ר ס ם ה בנירתן ‏ לצבור מכיון המשה רמר - | שמאל (צבררת) לכרון ‏ שמאל - רמר 1 (אבגלירת) וההפךר. להדפסת טקסט לועזר -‏ בשולררם הרמנרם מסרשרם פכודת נקודה: .2₪] ו-השזאם המערכת צוברת אוטוטטרה ומוכנה להמפשה משטאל לרמרן. כדר לחוור להכקשה מרמרן בותברם פסודה בשולרירם השמאלרים: .ו ג- אשדאם ₪ ב ר ע רת ש ו ל ר ר ם ₪ למברירעת שולררם רמנררם = למברעת שולררם שמאלררם = נמודת סטת פרסכקה כ טבולטורירם 47 על רדר היזת הסמן בעורת מסשר החרצים לאודך קן הסרגל קובעירם ‏ במסומות רצורירם (א8א .]1 .א8. או 67. למחרכקת טבולטוררם עומדרם עם הסמן צל ה-ך ומסרשרם במפש ה- מק ר ש ו ר ש ו ל ר ר ם אתה רשאר לצררן אם ברצונד שהטקסט הנמצא בתוך סרגל מסוררם ררושר או לא. הטקסט רופיצ מרושר על מסך בימן העריכה. .6 אופצרות נוספות: <> שולררם צלרובררם, תחתונררם ואורך הדף מרושמות בכל הסרגלים אך ירש לפבוצ אותן רם₪ בסרגל מספר 1.- ה ד פִ סט ה בתפררט "הדפסה" מספר אפשרורות: 4 -| הדפס טכסט נוכחר. - קדם לתחירלת גלרון הנריר - הגדרעיירן הסרדוריר הדפסה -| שבה רחרדת פלט - הדפס מספר קבצרם - צפה בפלט לפבר הדפסתוף מהרר, איטר - שלח קובץ להדפסה תוך כדר עבודה להדפסה תפררט נוסף -‏ "תפררט סרדורר הדפסה" ולו האפשרורות: - מספר עותקרם להדפסה : -| הפסמה בסוף כל צעמוד 06 - מספרו של עמוד הראשון 4% -| צמוד ראשון ואחרון להדפסה /. - | אנגלרת באותרות גדולות - מסום עבררת במדפסת לצורך עבודה זו הנקראחאת ‏ הדפסה ‏ מספר ‏ אופצרות ‏ המאפשרות ‏ הדפסה ‏ טקסט באופנרם שוברם. לדוגמא: נרתן להדפרס מספר עותקרם ‏ או עמודרם נבהרים של קובצ מסורים. ברתן להדפרס קובץ כלשהו בומן שאתה צורך או רוצר טקסט כסובל אהחר. תפרירט ההדפסה מחולק לע ר הלקרם כשלכל הלק רש מסך מרוחד ואופצרות שובות להדפטה. (תפררש הדפסה, ותפררט סרדורר הדפסה) ו לתפריט הדפסה נכנסרם צם מקש 7- )1 )2 בתפרירט הדפסה: הדפסת טקסט בוכתרי- לחירצה ‏ על אהשזאם מבצע פלט של טקפסט בוכחר בהתאם לסרגל ולטרדורר ההדפסה שנמנעו לו. אתה רכול להדפרס טקסט רעשררות מנגכרון המחהשב אךר וודא ששמרת ‏ אותו לפבר הדפסתו. ) כשתבחר באפשרות יו תראה על המסךר "הדפסהגערון בטקסט" והטמסט רופרע צל המסך בבד בבד עם הדפסתו. כקדם בריר לחרלת הגלרון לקרדום גלרון הנררר שבמדפסת לתהירלתו לפנר או לאחר הדפטת המסמך. הגדרציין בסרדורר הדפסה מציג מסך נוסף בשם "סירדוריר הדפסה" בו ניתן לקבוע את מס' הצעותקים הרצור וכו' צפ"ר התפררט. שרנור רחרדת פלט שלרטה על הטקום אלרו נשלהח הפלט המודפס. למודם תמשורת. או דואר או דואר אלקטרונר אם ‏ לא משנרם ‏ רהרדת ‏ פלט ‏ הטקסט ‏ רודפס ‏ במדפסת אוטומטרת. ה ד 5 סרת3 מ ס פיך עב צ כ ם-- להדפטסת רצף של קנצרם בוה אחר זה באופן אוטומטר. לבירצוצע משרמה ז+ר: 1 )2 )3 לגשת למסך צררכה 1- לרצור קוב חדש הנסרא ך5ם |1= | כמרלה ראשונה כשאהריה פסירק או שורה חדשה . הדפסת שמות הקבצרם שאותם רוצרט להדפרס ברצף. מפררדרם בפסרם בין השמות או כל שט בשורה חדשה. לדוגמא: אם רוצרב להדפרס את "המסמכרם גרלה 1. גרלהשע. גרלה 3. כבך תנתן הפסודה: משמאל לרמין 4 גרלה3,גרלה2,גרלה 1,דשפם |ך- להקובצ חדש זה תתן שם שרנכרר לך את סט הקבצרם שהדפסת רחד. (כל מסמך רודפס על דף נפרד) רצור לשכור את סדרת הקבצרם 7שפם₪|1; צל דרסכקש ‏ כדדר שאפשר רהרה ‏ בנוחות להשתמש אח"כ. כררמות אופצרות בוספות להפרדה או לצרוף סדרת המבצרם. )1 שפוובש (הפסהה) נרהן להשתמש במרלה הלועורת כדר לרצור להפסקת ההדפטה ברן הקבצרט למטרות הכנסת נררר וכו'. לדוגמא: ג רלה3 , 0!05 , ג רלהש , ג רלה1 . דםפם )1 אהרר ההפסקה בלחרצה על אשזאם הוא ממשיר. 2) + צרון פלוס לפני שם הקובצ יגרום להשמך מספור העמודירם בסדר שוטף של רתר הקבצרם. לדוגמא: גרלה3+,גרלה2,גרלה1, דשסם.ו1- אפשר לכתוב את הפסמודה בשורות נפרדות לדוגמא: דשסם וז ג רלה1 ג רלהש ג רלה3+ 3) = צרון = לפנר שם הקובץ רדפרס את הכסובץ מרד לאחר הסודם כהמשךר ללא תחירלת ‏ דף חדש . כמו כן הוא רודפס עפ"ר הסרגלרם של קודמטו כולל כותרות. שרמוש ב= בהדפסה רצף קבצרם שרמושר בעיקר כשאת רוצה לחבר רצף של מטערם מהבצרם שונרם למסמך אחד. 4) נרתן לערבב את סר-מנבר סדרת ההבצרם לדוגמא: זשפם ו גרלה1 ג רלה2+ ג רלהנ:= טע ר ב ת כ ס מ ךר מ ה ד ר 0 ק ט א ל ה מ ס ךר 1) כדר להעלות מסמך מסוררש שנמצא בדרסמטש אל המסך.,רש צורך לנצצ / פכודת "טערבה" 2) לחצר צל לת כדר להגרע למסך "נרהול קבצירם". כ שרמר לב שהסמן כבר נמצא צל הפמודה: טען קובץ מהדרסכט ₪7 4) לחצר על אשזאם 3) צל תחתרת המסך הופרע ההוראה: הקש את שם הסובצ שברצונךר להטצין 6 הקרשר., ארפוא את שם המסמך הרצור לך ולהחצר על השזאם 7 בתהתית המסך תופיצ ההודצה: פעולת טערבת מובץ הצלירחה 8) אם ברצונר לבצע פעולות עריכהותיהונרם כל שהם צל ‏ גבר המסמךר שהטענת, עברר לפסודת "צררכה" ע"ר לתרצה על 1". ש םמ ר ר ת ה מ ס מ ךר ב ד ר ס ם ט צ ב ו ד ה 1) לאחר ‏ הכנת המסמר רש לשמור אותו בדרסכט עבודה צל מנת שנרתן רהרה לחזור אלרו בכל נ:ת. 3 פעולת השטררה מהררהסת למוכצ ולכן רש להכנס לפסודה "נרהול הבצים" )3 )4 9 שת - - - - ע"ר לחרצה על ל". לשמררת המסמך הקרשר על אות (5075₪) 5 ולחצר על אפזא 5‏ או הביאר את הסמן לפקודה דצו ולחצר על השדאם. רהוקרעשר צווח העוט הרצור לך - מהקסרמום עד 8 תורם. ולהצר על אטדום (אפשר להאדרך את ש₪ם המסמך ע"ר הוספת נקהודה אההרי התו האהחרון של השם, והקשת שלושה חתורם נוספרם. לדוגטמא: המוכירות או המוכירות.3ש1 המע רכת מאפעשרת לך להוסיף לשם שקבעת. הערה כל שהרא על פנת שבשלב מאוחר רותר הוכלר לאתר את המסמך ברתר קהלות% הקרשר את ההצרה שהמתארמה ולחצר על אהשזאם קלאחר שהמערכת הכצע את השמירה. ת ופרע הודעה צל המסךר: פעולת שמררת קוב הצלירחה בראש המסמךר, תחת הכותרת: ברהול מבצרם (כצד שמאל בחלון העלרון) רופרצע סרמון הכובן שעצעלרו את צובדת ושם המסמר. כדר קלחהזור ולבצע פעולות על המסטך השטור (תרתונרם) רש לחנלור למצב עררכה צ"ר לחרצה צל 1ח. כאשר מבצערם תרמונרם על מסמךר שמור. מופרעה הצרה כבראש המסךר., כבצד שמאל צל-רד שם מסמך: (עם שרנוררם). במכרה זה רש להחיור ולשמור ‏ את המסמך פעם נוספת צל מגבת שכל התירכונירם ירופרע. גם צל הדרסקט. ו יצרא "-ר/ ל יב "-ר/ לבף] *-/ ל-/ "-רן לכה רד "-ף/ לשא יר יה לבח "-ך) "כ "-ר2 ת/ '-/ הר ל-ר/ וכ ל-ף/ ר/ יר זרת '-ר/ דרח וער ית *-ר; "-ף/ "ררע זרד/ ל-ר/ "-י/ זר ",ה "רר/ "ירא רת דרר/ ל *-ר/ ל-ר ".ר2 *-8/ *-ו/ ",8 "כף) "-רן א/ ל-ר/ "-ר/ "יר לצורך שמררה חוצרת ארן צורר לבצע את פעולת השמררה הרגרלה -7 מתחרלתה. נרתן להשתמש בפסודת "שמררה מהררה" 5" בזמן צערירכת "7 החומר. צל המסך תופרע ההודצעה: פעולת שטררת קסובץ הצליחה 6 - רע רק ירן רו "ה '-חן זר חן זר ",רע יא .חן ,רש 'שרן יר/ "חן חן מז "שח יכה ".הו "-ףן אק ,חן רו "שה יי ה-א ".ףר "רע "-ח/ "ףח "חן "חר .חן ".רו רק .חן "ח/ א "חן ".רק "-רן "רן אע לו "א 8 רו / הא "ןחיר "1 כבאעור אח. עובדגא על מסמך ארור, במשך זמן רב. המערכת "תוכרה" לךר מרדר החצר שעה לבצע שמריררה מהררה. ₪ פצולת השמררה בפעם הרעשונה חררבת להעשות במלואה דרך ‏ ₪9 "נרהול קבצרם". , ה אע ר ה ח ש י ב ה - לאחר ‏ ברצוע ‏ שמררה. ‏ תופרע ‏ שורה ברחש המסך בצד עמאל. וכה מצוררן הכובנן שעלרו את עובדת :8 ושם המסמך שהקשת. % אם למעשל שמרת מטמךר מסוררם תחת השם: כלנרת השורה עבראש ‏ המסר בחלון העלרון מעשמאל תראה כך: כלבנרת:פ נ:מכור הטכסט ₪ אולם. ‏ אםב בצעת תרקון כל שהוא במסך לאחר ששמרת אותו השורה הצלרונה תראה כך: (עם שרנוררם) כלנרת:ע :מסור הטכסט ל בממרה +ה. עלרך לחיור ולשמור ‏ את המסמך ‏ פעם נוספת ‏ פם התיקוברם החדשרםט. כדר שבתוך הדרסקט תשאר הגירסה המתוקנת. לא לשכות ₪ כברתן לשמור גם מתוך מסר העררכה! ! מ ח ר ם ת כ ס ך ל ת ה ר ל ת מ ס ם ךר ח ד ש 1) כל דמן שמררם בוכרון הזמנר של המסךר מסמך כל שהוא, לא נרמן להתחרל מסמך חהדש. 2) לפנר התחלת מסמר חדש. ודאר שהמסמךר שנבנמצא כצת צל סמךר. ‏ כבהר שמור בדרסקט (!בהתאם להוראות השמררה המוכרות) 3) ודאר שאת ‏ במצאת ‏ במצב ‏ של "נרהול קבצרם" אם לא להצר על 9- כדר להרכנס לנרהול קבצרים. = 4) בדר להתחרל מסמך חדש. ירש למחוס תהרלה את הטמסט המררם מהמסך (ולא מהדרסקט) 3) לחצר על האות ₪ כדר להצרב את הסמן על פסודת "מחם טקסט מהמסךד 9 ה" ולחצר על המפזאם ‏ או הבראיר את הסמן בעזרת ההרצרם לפקודהת 5% ולחצר על אשזאם 6) בתהתר. המסךר תופרע שאלה: האם אפשר למחוס את הטכסט מהמסךר (כגל)? עבר בהתאם. ‏ עם כקבלת מסךר מחוםק להצר על ;! להתחלת מסמך הדש.. גנ א:נן: ]: ץ: א אנ ץ: עץ: :: :₪ מנץ::: :1 נן: :ן: נן: נן: ).4 ₪ :]: ם: ₪ אנ א ן: :]: : א: :א ז: נן: ]: 4: :: ג אנ : זן: :ןז ץז +: ג: ג :ן: ₪: ןז מז :וז ₪ :]: :5 :: :: נן: ץ: איג :מ :מ נן: :5 ₪ :ן: נף :]: 36