מודעות בעיתונות משנות התשעים

OCR (הסבר)
לטבל במיליני משלחים א\יריים בלי לשו בים של מסמנים" שורש להר, מנכ"ל ממ יכות מערכות המידע. רוגמ מובהסת לכך היא ממן, מסופי מסען וניסול. הרך מסוף המסענים של ממן בנמל התעופה ברגוריון עוברות כל הסחורות המיובאות לישראל המיוצאות ממנה בדרר האוויר. מסוף וה, שהוא הגרול ביותר באר ומהמשוכללים והגדולים באזירופה, משנע כ-200 אזלף טון סחורות בשנה. המפתח להצלחת ממן הואז סיום מערכת מירע בה הכל משתלב. המערכת מספלתי בהיסף אדיר של ורימות מידע: שסרי מטוען והוראזות סייפול במסע, ביטוחים, מכסים, תשלומים, אישורים ומידע שוסף ללסוחת. ברועב- זם די(ו0ל מאפשת לו - טי מערכת המחשב חייבת לפעול בומן אזמיתי, בשילוב מושלם בכל ימו השנה, 28 שעותד ביממה, ואינה יכולה להרשות לעצמה "נפילה" כלשחי. זה מה שררשנו - ווה מה שמערכת המחשב המשולבו טל דיגיטל, הכוללת ? מחשבי אא מרכאיים, עושה עבורנר. ו גם.אחת הסיבות החשובות לכד שכיום ממן היא חברה מצליחה, נושאות רווחים, ונהניתז ממוניסיין בינלאומי טוב הנובע מביצוע שוטף, חלקי ואמי". ממיר כהן (יעקבסון) - ב "המיחשוב של ריגיסיל מסיייע לגו ללמחיש 9 טצות' ח\ויה יהודית בבית הלתפצתי" אוליעגר שמואלי, מנכ"ל בית התפוצות. "אזופיו של מוויאון כיוס שונה תכלית שינוי ממה שחיה נהוג בעבר. בעירן החרש של המווּיאונים, מוגיא\ פירושו מרכו שוסס, המפעילאות המבסר, מאפשר לוגישה למזגרי מירע אודירים ומציג לנגד עיניו ות הנושאים באמצעי המחשה חדשניים. כבר בראשית שנות ה-70, בעת תכנונו של בית התפוצות, הוחלט להשתמש במחשבים במוגיזוו, כרי לאפשר למבקר מפגש מוחשי עס 2500 שנוו הססוריה וחוויה יהודית. בית התפוצות פיונח תוכניות מחשב מתוחכמות לתצוגתי הסבע שלו, לארכי התצלומים ולספריות הוידא והאודיו. באמצעות המערכת הריגיטלית כל המירע משתלב: טמות סהילות סיימות וסחילות שחרבו ומידע עליה, מסורם של שמות משפחה יהודיים, עצי משפחה ועור. ה [כ] פִ פ םַּ סַ 3 רן ב כ בעורת תוכניווז מחשב מיוחדות, ניתנת למבסר במוויאון האפשרות לשלב. או המידע על משפחוגו במזגר הממוחשב של "עצי משפחה" יהוריים, ולחפש מירע נוסף על דורוו סורמים במשפחת (דוגמא ל"עצ משפחה", ראה בצילום). ההחלסה שנפלה לפני למעלה מעשר שנים לבחור במחשבי ריגיטל הוכיחה א עצמה. המערכת הריגיטולית משתלבוי חיטב בכל,זגפי המוויאור ומאפשרו לנו הנפתחות מתמדת ושיתוף פעולה מבורר עם מוויאונים ממוחשביט בעולם. לא בכרי נחשב בי התפוצות לאחר המוויאוניס החדטניים בעולם ודיגיטל תורמ לכד תרומה חשובה". זה רוצה להפי משבחת וסזא ופ אצ של ריגיסל מציעה לך תחנו עבורה מגוונותת שה נוחות לשימו נותנות לך תפוסה גבוהה נתמכו ע"י טולם החב של יישומי ה-א אס הצונד להססין את הוצאות הפיתוח של להאיצ ות השיווס של מוצריר ולהגדיל את התצוסה - תמצז אוד מבוסטר בריניטל. ריגיטל מציעה לראזת כל היתרוצות של חברה בינלאומית גדולה, יחרעם המעלות של חברה בה מכירים אופר זישית, מורעים ומחוייבים לצרכיר וביחר אית עונים עליהם. בממחשבה שניה... ו גם רייסל יטראול שתגה בסניגה על מעורבותה בחיטגיה של שרגל האוג 80 הניל טמיר כהן (יעקבסון) > ט 5 0 היא נוננה כלים בידי התעשיה, : החקלאוות, משררי הממשלה, חברת ריגיטל באר הבוטה = הצבא והשרוונים לעמור : 0 ו להיות מערבי באתגרים הטכנולוגיים של תסופתנו. בכל תחמי העטיה בישראל. < 7 =] לכן אופשר למצוא אזת מחשבי ריגיסיל בישראל בכל מסום שבו העשיה מתהחשתי בו הטכנולוגיה מתקרמת. ריגיטל מציעה את כל היתרונות שלחברה בינלאזומית גרולה חר עם המעלות של חברה בה מכירים את הלסוח באופן אישי, מורעים ומחייבים לצרכיו וביחראית עונים עליהם. .-- במחשבה שני... ₪ פה (ם . (|וסםשח.] | ,שח עניר המחטבים סמן בתסשור. היום ברור כי מערכות המחשבים המרושתות עפ"י שיסת התסשורת של ריגיטל חן המתסרמות ביותר בעולם. יור מ0007 8 ארגונים בעולס משתמשים ברשתות תפסשורת של דיגיסיל, ללא יווד מרכצי, כאשר המחשבים (גס אס אזינם מאוגו יצרן) משוחחים ביניהם בזופן חופשי. היגיסול מציעה לך או כל חיתרונות של חברה בין- לאומית גדולה יחרעם המעלות של חברה בה מכירים אזותנך.אזישית, מודעים ומחויבים לצרכיך וביחר ויד עונים עליהם. במחשבה שניה... ה מ שש יי ם 0 הרד החשיבה חופש תסששורת עוויר המחשבים טמוו בתסשורת. יותר מ-000,% ארגונים בעולם משתמשים כבר ברשתות תמשור של ריגיסול ללא תיווד מרכי, כאשר המחשבים (גם אזם אזינם מא תו יצון) משוחחים ביניהם באופ חופשי. סופש שליכוה מערכות המחשבים של ריגיטל מאפשרות לד לסבל ורימה של אינפורמציה מושלמת בחת- כי אורר ורוחב של פעילות המפעל. התיאום, התכנוו, ההחלטות והשינויים - הכל בשליטותך באמצעוות המסוף שעל שולחנר. חפש בחירה בוכווד הנסשורת בין מחשבים מערכות, מאפשרת המחשבה הריגיסילית חופש בחירה, תוזימות גבוהה, מורולריות וגמישות גבוהחה בין מחשבים ותוכנו של ריגיטל, לבין תו- כנוו ומחשבים אחרים. חפש צמיחה במחשבה הריגיטלית העסס שלר יכול לגדול לכל כיוון, להוטיף מחשבים, לסלוט תוכניות חרשות, יישומים חרשים - מבלי לפגוע במערכות הסיימותת. נוכל, לצמוח ולגדול" על בסיס הציור הסיים. זופש תוכנה המחשבה הריגיטלית מאפשרו לך כבר חיום לרבר בשפות העתיר. הגירסה החרשנית של ריגיטל לשפה המרוברת ביותר בעולס 3 אצ עולה בביצועיה על כל שפו ה-64 והי מופעלת כיום על מחשבי פאצ אצ מערכת ההפעלה פואצ של ריגיטל פועל על כל סררת מחשבי אאצ ולכו כל מוצר שפרכוש מתוך ולפי התוכנות הסיימות יוכל לפעול על כל מחשב מסירר ה-אאצ. חופש השסעה מערכות' ריגיטל בנויותד מראש לכל טינוי ולשבלול עונירי. כל השסעה שלך חיום בציור של ריגיטל היא בסיס מצוייו לכל התוספווז שתרכוש בעוניר. חברה בינלאומית גרולה ומבוססת כמו ריגי- טל, מבסיחה לך את הציור והשרוים חסי- בים של היום - גם מחר. 7-0 0 2-ו | 1 1--. | ו( ה הכל = משתלב. אהגוו מצליח בשנות ה-90 מנאפייו ביכולתו לענות על צרכים עססיים משתנים. כלומה, ביוור סטמכויות, יחר עם שמירה על בקרהה מרכאית מתמדת. אמסטרטגית המיחשוב של האהגור צריכה להיענותז לאתגר וח על ידי שילוב בין היחידות השונות לביר עצמו, וביניהן לבין הנחלת הארגו. מערכות המחשב של דיגיסיל משתלבות בכל לחידות הארגו, וח משרתות גם את הארגוו כולה. יוצר מוה, בכל שלב של מיחשוב בו הארגון שלך נמצא - דיגיסל יכולה להשתלב. המערכות של ריגיטול יכולות לצמוח עם הארגו ולהתמודר עם הסביבה המשתנה בהווה ובעתיד. מילת המפתח - הרמוניה המערכת הדיגיטולית מבוססת על טכנולוגית מידע מתקדמת ופתוחה. פירוש הדבר כושר התאזמה מירבל לכל מבנה ארגוני ומיחשובי סיים, ולמגוון הציוד החיספי. בתוד המערכת הדיגיסולית שוררת הרמוניה מלאה בין כל המרכיבים, עוברה המאפשרת לארגוו לתפסד ביעילות המירבית. מכל וה מובו שהמערכו הדיגיטלית גמישה ומסוגלת להתאים את עצמה לשינויים בארגוו, בסביבה, בטכנולוגיה ולכל התפתחות עתירית. ו נ-ו- )וש 2>. "המיחטוב טל ריגיטל מסייע למו"פ שלנו להפחרות בהצלחה עם ענסי ההדמיה האלסטרונית בעולם" ו ברנע, מנכ"ל אזינדיגו ([וםםשח.) | ).סח בביושנכ- ]6 "חברת אינדיגו, ‏ המפתחת מערכות הרמיה ורפוס אלסטרוניות, עומרת בתפחרות עם השמות הגדולים בעולם בתחום ה: אירוסס, י.ב-.מ., סוראס גאחרים. סאשר מספרים לגו שחר מלקותוינו (חברה אמריסאוית) מכר מכונות צילום במאווז מיליוני חולרים, מתחרה בהצלחה עם חברתי ירוסס בעגרת הסכנולוגיה שפיתחה עבורו אזינריגו- ישלנ סיבה סובה להיות גאים. אזינריגו, עם 180 עוברים, היא חברה עתלרת"ירע ומו"פ שהשכילה להפוך את המומחיות, היוצמה והפיתוח העצמי למצרר מבוסש בעולם. מערך המלחשוב באינדיגי מבוסס על ציוד של ריגיסיל. ה"אא), שהוא המחשב המרכוי בחברה, שולס על המערך כולו (10 תחנות תיב"מ מבוססותי מיסהרווסס, שתי תחנו עבורה, מחשבים ומסופים אזישיים) ומאופשר למידע חרב להשתלב בי כל הצרכנים. טילובו של מחשב הלא באינדיגו ויפשר לחברה לעבור ממבעל המבוסט על עבודה ירנית למפעל ממוחשב. התיכנון, השרסוטטים, חייצור, האנליוות והחישובים נעשים כולס באמצעות המחשב. השילוב של מאזגר כח אדם מעולה עם מיחשוב מתקדם הו שנתן לאינדיגו החיפה גרולה סרימה. לכן, יו פלאו שאינדיגו תופסת כיוס מסום נכבר בתחום המידע האלסטרוני, והפכה לחברה מובילה בעולם בפיתוח מערכותי הרמיה, ותהליכי דפוסי אולסטרוניים". ג דולים גם בקטנים דיגיטל 6ק אתה מוזמן להצטרף לסיפור ההצלחה של דיגיטל. נכנסנו בגדול למרוץ ה-56 ובתוך שנתיים הפכנו למובילים בתחום, בעולם ובישראל. עם עובדות קשה להתווכח: מחשבי דיגיטל הם המתקדמים מסוגם, מ-486 עד פנטיום ואלפא 6ק. כולם מיוצרים על פי מיטב מסורת המצויינות של דיגיטל: פיתוח חדשני, סטנדרטים גבוהים וחזית הטכנולוגיה. כך בונים סיפור הצלחה, ובגדול. עובדה. הגב החזק של דיגיטל בשיתוף רשת המפיצים שבחרנו בקפידה, מבטיחים שגם הפתהון שלך היה סיפור הצלחה. ל 69 פו6וה 5 רק 5 2 2 2 0 5 [|18ו0ו0 מפיצים מורשים: טי. פי. אמ. 03-5337655, מיקרוליין 04-721125, משובית 07-278755, קומפיוביית 02-242238, דיגיטל 09-593428 ו )תפס - לפתוח את כל האפשרויות על 1 , , , , ₪ מול כל אופנות המחשבים שבאות והולכות, עומדת מערכת סָ סָ סָ | ש שו יציבה אחת, שממשיכה להתפתח באופן עצמאי באמת. בזכות שניס של ניסיון ופיתוח, מציעה לך 5//ח206) של דיגיטל מגוון עצוס של אפליקציות, קישור נוח למערכות מחשבים מכל סוג, והעיקר - זוהי המערכת האמינה ביותר הקיימת היום בשוק. מעל 10 מליון משתמשים מרוצים בכל רחבי העולם ואלפי שנות אדם עומדים מאחורי 065 - ספינת הדגל של דיגיטל. השירות המעולה והגב החזק של דיגיטל באים כבר כדבר מובן מאליו. על הבסיס הרחב של 65 נפתחות לפניך כל האפשרויות לספק את הצרכים הנוכחיים והעתידיים שלך, תוך שימוש צכל הטכנולוגיות הקיימות. 5 עם הגב החוק של דיגיטל. בסיס רחב. עתיד פתות. דיגיטל. הולכים על פתוח. את הפתרונות השגרתיים אתה כבר מכיר בוא -[ הי - לפתרונות תוכנה יוצאי דופן או לקישור מורכב בין מערכות חומרה ותוכנה שונות, תמיד תמצא בדיגיטל את המקצועיות, הגמישות והניסיון, שיובילו לפתרון ה א ו 0 שי ו ב המיחשוב של אגדן המשביר המרכוי, ישקר, תנובה, מכתשים - מפעלים כימיים, משרדי ממשלה שונים ועוד. | דטגיטל. הולכים על פתוח: ו - ב | 17 5 ל + 7 עוכשיו אנחנו יכולים להשיג את המתחרים שלנו שים כותרות הפריסה הפירסומית מתמקדת בעיקר בעיתונות העיסקית: הארץ, מעריב, ידיעות אחרונות, גלובס וטלגרף, וכן בעיתונות המיקצועית: אנשים ומחשבים, טכנולוגיות, רשת, מגזין 00 ועוד. פרסום לקוח/ שרת יקבל גיבוי גם בתשדירי הרדיו. ור אומרים רָ לקו ו ב / א 0 ₪3 מדברים סט 7 ו חא ה- או 5 7 5ו6ותפט 4% בלל 42 6 גדולים גם בקטנים דיגיטל 06 אתה מוזמן להצטרף לסיפור ההצלחה של דיגיטל. נכנסנו בגדול למרוץ ה-66 ובתוך שנתיים הפכנו למובּילים בתחום, בעולם ובישראל. עם עובדות קשה להתווכח: מחשבי דיגיטל הם המתקדמים מסוגם, מ-486 עד פנטיום ואלפא 00. כולם מיוצרים על פי מיטב מסורת המצויינות של דיגיטל: ל מפיצים מורשים: טי. פי. אמ. 03-5337655, מיקרוליין 04-721126, משובית 07-278755, קומפיוביית 02-242233, דיגיטל 09-593428 כשמדברים סטנדרט, 01 056 הוא ה- אואע. אתה זקוק למערכת אואט מושלמת. היא חייבת להיות סטנדרטית, כי סטנדרטים זה שם המשחק. אבל מדוע להסתפק ב-/ 5/5000 ב-850 א! ב-057? 1 0םס מערכת ה-אואט הבשלה, העשירה והסטנדרטית ביותר- מציעה היום את שלושתן, והרבה מעבר לכך: מושלמת ליישומי עיבוד נתונים. מושלמת לזמן אמת. השילוב של 05/1 056 עם עוצמת וופ-64 של מעבדי סאג בחסוג מבטיח לך פתהונות תוכנה מושלמים ביחס עלות /ביצוע חסר פשרות. 091 0סס. מעולם לא היתה אווש חזקה יותר. 5 ח5)08ץ5 א]א(! 01 אז8וח406זד 601516700 3 5ו אואט 2 . בו 5 מחשבי"קא גחסן. עכשיו אתה יכול להשיג את המתחרים שלך. קא החקוא. מעבד ה-64 ביט החזק בעולם, המעניק למחשב האישי שלך, לתחנת העבודה או לשרת עוצמה של מחשבי על. המחשב המהיר ביותר בעולם מעניק לך גם את החופש לבחור בין שלוש מערכות ההפעלה החזקות ביותר: אואט ,5/חסקס או דא 5שסטחוצ. מאות לקוחות בארץ עברו כבר לאלפא - היום הם נהנים מיחס עלות /ביצוע ללא תקדים, על המחשבים המתקדמים בעולם. עם מחשבי יאג החקוה תוכל גם אתה להשיג את המתחרים. 6 0 הס כו ןן מבצע וה תאימות ופתרונות: החלפת מערכות מהדור הקודם מתוצרת כל היצרנים: א50 ,פקוז ,80 וחָוֶם | במערכות שאה חכוה תמצא את מגוון היישומים המתקדמים הדרושים לך: שח ,180 ,0010 במערכות המתקדמות בעולם: שא גחסוה. ניהול פיננסי, רכש, מלאי, שירות, הפצה, שיווק, מערכות ניהול כלליות, כח-אדם, עבור המערכת הישנה שלך תקבל זיכוי בגובה של עד עשרות אחוזים ממחיר ארכיב, השכרת רכב, תיב"ם, רצפת ייצור, אחזקה, סימולציה ועוד. המערכת החדשה. הטכנולוגיה המתקדמת ביותר שותפות עסקית: הטכנולוגיה החדשנית של ל) גחסן מבטיחה לך את פתרונות המיחשוב המתקדמים = מבצע ₪284 הוא פרי השותפות העסקית של דיגיטל ובתי התוכנה ביותר לאורך שנים. :אה סוה -המעבד החזק בעולם, ?הוח 200, יחס עלות/ביצוע המובילים בארץ. שותפות עטקית זו מבטיחה לך, הלקוח, שילוב מושלם: = הטוב ביותר, מאפשר לך את חופש הבחירה בין שלוש סביבות החומרה המתקדמת ביותר-יחד עם היישומים, השירות והליווי הצמודים אליך. תוכנה: או ,15 חסקס ,ד פאוסטתזו\, הליווי הצמוד כולל הרצה מקבילה של המערכות החדשות והישנות אצלך, ארכיטקטורת וופ 64 תעניק למחשב האישי שלך, לתחנת העבודה או לשרת, עוצמה של מחשבי-על. על מנת לאפשר את ההתאמות הדרושות מבלי לפגוע במהלך התקין של העבודה. / התקשר עוד היום לגילי כהן, אגף השיווק, דיג'יטל, טל. 09-593365; פרט את דרישותיך ונציג בית התוכנה יגיע אליך. | עוברים לעידן חדש .סאג 8ח0ו ₪ עם כל ה ₪ מ תחרים, | מחשבי ב -. 7-5 עמצט יאק הדוהש דה מק -- | 9 ל 6% ו % ל כ ל 8 1 0-ב ב נא ם 4 ית חנו 4 ו ןור - 5 ל ו 4 ו 0 + + ו . פא 2 % : 0 ' 0 6 ל א : ל 6 - : 7 2 עם עובדות אי אפשר + להתווכח. כניסתם ו של מחשבי 1 של דיגיטל 4 ביט, טכנולוגיית 261 כסטנדרט, 7,000 יישומים זמינים על 3 מערכות פי 200 ביצועים בעשירית המחיר ממחשבי על, 3 שנות אחריות והשירות המקיף 0 ל -ת- ה 1 1 וו שאתה תלוי בטכנולוגיה שעבר זמנה וכוה של דיגיטל. מקדימים את כולם 7 7-7 5 7-7 ל ]ו ח 0 ה עבודה, -+ | שרתים | -*. | מהשבי ו הפעלה א%[]אנ ו 8 א 8ס6מו, עד 3,000 תנועות - והייחודי של דיגיטל. אז או שיש לך מחשב 4124 של דיגיטל, או שאתה תלוי... 5 קחורקה רשו'וח לקול'וח נבר בחרוו 8 למעלה מ-80 רשויות מקומיות בישראל כבר נהנות מפתרונות מיחשוב מתקדמים של דיגיטל ויישומי החברה לאוטומציה. ההצלחה מדברת בעד עצמה, ועובדה זו מעידה על איכות הפתרונות שדיגיטל מציעה וחשיבותם לרשות המקומית. אם אתם רוצים להתקדם במיחשוב - הפתרונות של דיגיטל ניתנים ליישום ביעילות ובמהירות גם ברשות שלכם. לפוטים נוספים התקשרו לאפרים יוד בדיגיטל, טל. 09-593261 מ וו + / 1 יכות דגם ו110 6מדפסת הזורקת דיו 8 מהירות הדפסה - 3 דפים בדקה הזנת נייר בדיד (תכולת מגש 70 דף) 6 אופציה - צבע ולוו ן [ מחשבים | | מקבוצת 5 1 שאפש דגם 5001 שמדפסת הזרקת ד'ו 6 מהירות הדפסה - 5 דפים בדקה ₪ תקשורת מקבילית זפווטם - 128% 8 אופציה - צבע ראש' למדפסות כ , =" המדפסות של דיגיטל- = / לראות בו , ייר | / מדפסת לייזר 1800 (11א)) 6 דפים לדקה 6 מעבד 32 ביט 29200 ם!ו1 ₪50 ₪ רזולוציה 300300 6 זיכרון 1 מ"ב ₪ אמולציה 5 001 סו 4 8₪!, 850-א] א50קם ₪ נייר בדיד 4 8 תקשורת טורית / מקבילית מיתוג אוטומטי לפרטים: רח' המסגר 5 ת"א טל. 03-382-372 0 0-5 ₪ אכ | ו כ | 6 25 ק % כת << (5 בב א ל *סת מא אלפי לקוחות מרוצים יודעים את זה כבר שנים, עכשיו מכו| התקנים מוכיח שהם צודקים. איכות מערך השירות של דיגיטל ידועה כבר שנים קנים = = תיכון והספקת שירותי התקנה, תחזוקת לאלפי לקוחות מרוצים. עכשיו זה רשמ'י. | 2 -- מערכות מחשב, רשתות ותוכנה. בכל אלה מכון התקנים הישראלי הסמיך את מערך 4 הוכיח מערך השירות של דיגיטל כי הוא השירות של דיגיטל לתקן 180-9001 - 201 ראוי לאישור תקן מחמיר זה, המוענק לארגונים התקן המקיף והמחמיר בתקני האיכות | = איכותיים בארץ ובעולם. מבחינתך זוהי הבינלאומיים. הבדיקות הקפדניות . הוכחה נוספת- אתה מקבל את השירות הטוב של מהנדסי מכון התקנים הקיפו את תחומי ביותר, ברמה הגבוהה ביותר, ללא פשרות. ו ְ מחשבים רבים, יצרנים שונים, רשתות תקשורת מורכבות, מערכות הפעלה מגוונות ושירות מעזלה אתד. השרות הרב יצרני של דיגיטל ייחודי ויוצא דופן בהיצע ובאיכות. אם דרוש לך פיתרון, ייעוץ או תמיכה, בדיגיטל תמצא מגוון מוצרי שירות 8 ךר / אשר יתאימו לצרכיך גס אם אירגונך אינו מבוסס על מחשבי דיגיטל. ( , ת ₪ רק תפנה אלינו והשירות כבר בדרך - עם כל הפתרונות. רק תגיד. דיגיטל. דיגיטל מספקת שירותי חומרה ותוכנה, הקמת רשתות תקשורת וניהולן, שילוב *ישומים והטמעתם, הקמת אתרי מחשב והפעלתם (8ת1500101ו), הדרכה ייעוץ בכל נושא בתחום המיחשוב. אגף השירות של דיגיטל ישראל זכה זו השנה הרביעית ברציפות במקוס הראשון בסקר שביעות רצון, שנערך בין לקוחות דיגיטל באירופה. שירות! רק תגיד. דיגיטל. חייג עכשיו 959-3460 [09) הכל אפשרי .65וזותט60 ז0106 תב 518165 6ווח17 שת תו אזבוח6פזו 162156168 ₪ 45 10118 קזס-) ותסוחקנטף: [בזופ וכו 0 ישן 107% 16 ו 0 ה 6 בר זו 01 45גום806ז) 168806766 זס 85זבוה806]| 6זב 65ותגם ז6מום 1 0 חח 11205 ₪ 15 דא 1 0 ב 0 קטסזו / 8 66 668566[ = 2/5 - = 2 ₪ ם = ב ב