internet WORLD ישראל – גיליון מספר 15

נסרק על ידי Yaniv

OCR (הסבר)
חחום ער מצע האינטרנט = מבצע בחירות 35 רקידום האינטרנט בישראר להריד סט מהאומרום = לטרא ביפה ונחוט ו חר דשוח בצבחן דעות אחרות. פ 2 הפתחרי חבט הארי שר בוריפ האחרים הכי טוכים ברו שו ניהול, שיזוק ומכירות רק בחברח הקשורה ב'זלאמית אחת צחה כבר חזחן הקכל אח חשבוך, באופרום, שכעון תי המחחרות שולו, "חקו ותו וספרו לך כפה הן בר / האש ו ו /- ב גוריון 10 רות ג 5-ה בוחוי: איופרוט -- דד או הגס ַ ה מ כדא לת מה אם עך היום חשבת, שלחבר לאינטרנט : את כל המחשבים במשרד, זה עסק יקר.. יו אנחנו נפתיע אותך הווינותי | הזוחו )- צלצל נש מתאנטנת נרספי 4 [9 ד ₪ 1% - . ' 0% אקטיווימו לא מתה היא ירדה לארה"ב. ו ₪ ו ]ו ו 8 ו + ב בכרכ 0 ---[ אומץ דוח גרוטגו חגיגה למותמששי האינטרנט. ]200 ] האהר השמאר ל החדש האזטרט הא הכלי האיראלי לבצע, סרורים מבלי לצאח מהבחו או להתיבש. דקח אהכח על קו הטלפ זה בראי לוו הערה כי וה המך להף כסה ווה כדאי נה ד 5 כי ה הסך - לו ומ עצבי למי עוה בדקו אם אפער לעלם אחוזה. לבחוק 5ב חטבו העמל. או להזוו וז באחרם על חי הערוחםם הודולם במדזה, ‏ והחאכובו לגל שאן בהם כפעט אף ער שומוני: עברה שוה, האזטרו בשראל התקדם ללא הכר, והוע, הו לוב לאחרם עו" וח הטרתים ולבדוק אם משהו החחדע: וש שאכן חלה החקרמחו לא מעטה. כה וחז' שרחים אכן מספקם. שרוח לא רע ברשת, אבל לרובם יש עוד דרך ארוכה לעו ]ו. 3.00 ]הטע גם בדואר האלקטרווי לא מטפלים ב יר בוכר הזיל ובר ותנול ץז תרות /9 ארמל חברת ד0 טס וו רכ סור חודה (מ ישחומ הצלוח האופר רוד פיחות ומ קלנשפין שפיט לו שח ושוג בול צוסדים (שוותבם במעה לאתגרי הסחר האלקטר: אהא = - 2 60( הרפיאור עתר הרי 'נספרסו" של "נסטלה" האספרסו הטוב בעולם. | "' יוקרה, מצויינות ותענוג ספל אחר ספל. האתר החדש של אנשיס % ומחשביס ורים בנושאד אונטרנט ומחשבים, + סבוה מתוך הגיליתות = תלושי הנחת לת(רוכת אונטרל של מגויך וורלד, חתימת מנוי בטרת מאובטה, אונטרנט וורלד ישראל = = עדכנט לשבועיים חס ועוד הפתעות: 8 אאא 5 ו עו גצ עווובטא שוח... ו ה שטננ ו מן אערש וולד המרקי בקגו ומבקרי האחרם עה לבחר את האחרט ערם הבי אהבם לא הגלו להם עם מגבלח - הזע האטר. לבחר באחר עה א החגרה ערום בו א שש להם בו עו מעטי הרשה שקבלו מכילה אח האחר הבי אזטרי שאמער לחעוב 74 = וא. אחר המחר הכי פופטלרי ברטת. א כל זאחרת הדירחז למשתמש. חשפת הלב לפרגום ולחויח הוישה, ‏ החמקדות בשעושות של היפש עשעריג בול בד בו את הותרם הגברים ערעם. לקו ור הכמתו צברגו ופ ונים. ב אורק וס הו התרוב ארמ זהב. זה וה בקתו בת ₪49 ₪ ומוס מתקדמם. להחאזה אשח, פע ואד תכוס שר מפש. האר 7-7 - . חבילות המחר - |הולגמלות עומאחוריהן וא ,ופא ,אא [ פה קרא אי וסקים? ן אח עבועון אנעוים ומחשבים ]וחוור עבשו חדעות ההי"טק לנהלי עסקים ולמכולוגיה ךר קשוה סחטכים ם ל נהולמחקדם. אר אושים מחובים מ מנוים מק דם050מטיבם טר 83888נט- צנ ה 'כי ור רו מו ות ו ובו אק תבט ג 5 | |. ּ >: 5 5 5 שת ו ה ו 1 ּ: ב :1 8 | 0 1700 ו ו ר] בב וט והל הגור ותו הקט וי ו לראעונה בישראל! מבפגש בינלאומי 99 מערכת הפעלה היא מהפיכה ון כפר"המכביה, רמת"גן ו ד שי ג טאו הו סרכ הטע קר ככ עמק לפוא יו ב חי של הב על הל ה ידע לחר באל - ה ענ ד ו יי לטומה לפוק הפקו ו רל לור ו ורתי לקש למ הוה כ | אלו אוטים הטיס -סרו ריוס לכדס כקס 8401 טל 968 או מטוץה חשה == להותוף כסאן במסהנלאטי 10 ו תוכנית יי א עבק ונוה כ | ונכ"רים, מנהל מעואבי אנוו/ הדרכה, מנהלי מערכות מידו מוזתניםו לימוד מרחוקיפ הנוי הנמנסניס הנל השעוים הדעמיס מווק הועס מונוס המזמסט. ל המשאב הפושר כ דוי חרש הדנל הטרס ולגי האעטתט הטרה טעת בחגה פונות נחל פיהל מעיך החונה טי |ענדים) חי לתו ברה לה ווה תרבעה האחרנה ה חרט טלויה גת לעו פערך החרטה נסננה האקטהני חנוה אע ומשכ ובו גי בר חוכה רמס אד הסמער הטקפועי הט ואלמי את הגס המאת עס לזיזה סרחוק רת האעטהט. 17 >עי חיר הלחו וחק המדנו הגרה ו גרדל הרופה ו וו - אלו אניס וחטביס = מרכו ריוס לכנסיס קט 0-408007, טל 08505 לופ גי לחת חסות ‏ ' לחלם חר . ב להחץ בסטער למד פוחק זל --- [חזויו הפנ;י | ממ הז ומתקדם עימדור א בצועו הסנקם ופי יוו| הדואר ב הראשוון בישראל ובוברית אם אתה חושב על העתיד הנה שרת שחושב כנווך ה ממהאסאט א