תפוז – מדריך האינטרנט הישראלי

כל המידע לגולש ולגולשת העבריים

OCR (הסבר)
של | - - הואר אלקטהוני בעברית | וי יצ וסוט ב 6 וב סו ירליה | 07000 להי 0% ו ו ו *‏ |הורדת תוכנות ומשחקים מהרשת: ** מכירות פומביות הונאה לאור ₪ ₪ - ₪ = ₪ בע = = ₪3 - בצ . 5 ה כַס . \א) טאגט תפז 00 מדריך האינטרנט הינטראלי כל הזכויות שמורות 9 1999 לאופוס הוצאה לאור ליקטו וערכו: גל מור, שי גיסין השתתפו בעשייה : אביגיל אסתרי, ורד גרוי, ויקי מסטרס, אורית רוס, דנה אולמרט, ארא היימן, שאול בצר, עיצוב וסדר: מיכל חכיס עיצוב כריכה: יפה נוימן נכון להיוס הוצאת מדריך זה, כל כתובות האתריס שבספר עדכניות ונכונות. עס זאת, איננו אחראים לתוכן האתריס ולמהימנות הפרסוס שבהם. כמו כן, בשל אופיו המשתנה של עולס האינטרנט, ייתכן שחלק מהתכניםס והאתריס שבספר לא יהיו זמינים, עדכנייס או שכתובתס תשתנה. אופוס הוצאה לאור בעיימ תייד 65101, תייא 61650 טלי: 03-6814231, פקס : 03-6814230 |ו.)ח. חסופו/8ח56טסס |[.5.60שקס. שש הודפס בישראל דפוס איל נכרך בכריכיית אהרון בעיימ מהדורה ראשונה 2000 4 ***2003-2002-2001 אין להעתיק או לצלס ספר זה או קטעיס ממנו בשוס צורה ואופן ובשוס אמצעי אלקטרוני, אופטי או מכני לכל מטרה שהיא. אין לעשות בספר זה כל שימוש מסחרי, לרבות צילוס והקלטה, ללא אישור בכתב מההוצאה. ותהה הר קורא/ת יקר/ה ספר זה מנוסח בלשון זכר אך מיועד לנשים ולגברים גם יחד! בשם השפה העברית - אנו מתנצלים/ות. ִּּּּּּ תוכן ₪522 הקדמה -)ווו "...א פרק 1- מה אפשר לעשות באינטרנט! מה הרעיון הכללי? ... גלישה ב-58/ פ סכ יל הרמה-ת רקסל הלרב כ וקמ לרולרכה-ילקה והרוציהא לבקר בחברות, מוסדות ממשלתיים, מוזיאוניס, בתי ספר לקרוא חדשות וו ו 2 2 3 לבקר בספריות . וו ו לקרוא ספרים... 0 4 4 5 להוריד תכנות 7-ו יציאה לקניות בבית || צפייה בטלוויזיה והאזנה למוזיקה ולשידורי רדיו.... 7 לשחק משחקים ולבזבז זמן בגלישה בכיף וו | דואר אלקטרונל וש ו דיונים באינטרנט ... 7 ציאטים (חדרי שיחה) וו | | פרק 2 - התאמת המחשב לגלישה ...]| | מחשב מקינטוש לעבודה באינטרנט 0 הדפדפניס הנפוציס : זמסוקאם ]16 [-ז108107/7%8918810מטרתרתס) 6 ץצ 1 7 1080 טותרתס2) 16150806 07-[-////....[].[[ |[ 5 ז6זס1קא 61נחט!ם] 110050 ו רס פרק 3 -- בחירת ספק אינטרנט .-..... 15 מהו חשבון אינטרנטז יי חשבון חיוג 1 חשבון דואר אלקטרוני בלבד .. חשבון נליין ל ספקי השירות בישראל 8 חבילות התחברות ומחיריס התחברות ללא הגבלת זמן תשלוס על-פי שעות 8 אפשרויות חיוב ל התכנות המצורפות ב גישה לקבוצות דיון %%- פרק 4- גלישה 8[ | מעבר ישיר לכתובת רצויה 1 הקלדת כתובות ועריכתן יסודות הגלישה || מציאת קישוריס ושימוש בהס ל לחצנל הניווט : 90% ,6זפשתס ,1106 ,קס שינוי דף הבית של הדפדפן וליל שימוש בשער אינטרנט (פורטל) שרי כ ה ל לשו יצירת קיצורי דרך לדפיס מועדפיס מעקב אחר ההיסטוריה בחירה בכתובות שהוקלדו בעבר רשימה נפתחת ב השלמה אוטומטית ור ו רס פרק 5 - מוזיקה, וידיאו ושידורים ברשת . 7 2 תוספים, א6טו400/ (-18%8 0 חיפוש תוספיס ומסליעים ...+ התקנת תוספים ומסייעיס ושימוש בהס הצגת וידיאו והשמעת צליל הפעלת קובצ וידיאו או צליל שהורד למחשב הירד ?= קליטת שידורי וידיאו/צליל בטכנולוגיית ארימה ל שימוש בסרגלי הכלים המלוחדיס של 5 זסוס!קאט וסוחסוח] ... 7 היכן ניתן למצוא קובצי וידיאו ורדיו בטכנולוגיית זרימה! ב הורדה של קובצ: 3]א והשמעתס .... 22 השגת קובצי 3פוא + סי בר השמעת קובצי 3פוא ו ור פרק 6 - פרטיות ואבטחה באי0370.ווווווווופפופויוייויויוויהה-י 35628 שאלות חשובות בענייני בטיחות ב זיהוי אתריס מאובטחיס רו || טס שימוש באישוריס הוור םב אמצעי אבטחה מובניס בדפדפן אוו וו ור א התאמה אישית של הגדרות האבטחה ב-זס0ו41צ1 1600806 2 התאמה אישית של הגדרות אבטחה ב-זשזס|קאם וסוחטוה1 0 הגדרות האבטחה עבור כל אזור 0 עוגיות ל פרק 7 - חיפוש באינטרנט .... ...141 אפשרויות החיפוש בדפדפו... 0 הלחצן 56108 ב-זסוגקושהצ! 0806פו6צן 2 הלחצן 8618066 81'5ו1/ ב-זסוזהפועהצן 63080 0 הלחצן 5630 וסרגל זשזס!קאם ב-5 זסזסןקא וסוחטות[1 הו ל 44 חיפוש פשוט כ חיפוש פשוט באמצעות אינדקס ו חיפושיס מתקדמיס 0 שימוש בכמה מילות חיפוש ל שימוש באופרטוריס לבקרה על חיפושים.... .4 אתרי חיפוש גדוליס שר שימוש בכמה מנועי חיפוש מתוך מקוס אחד 15 אוסף מנועי חיפוש ב-זסוגפוצגאן 1 44 אוסף מנועי חיפוש ב-זסזס!קאם .... 0-ו חיפוש בתוך אתר 49 פרק 8 -- תכנות וקבצים משך ההורדה ו תנאיס לשימוש בקבציס אתרי תכנות עבודה עס קובצי :7 וירוסיס במחשב... קד ו-1ם616ך הורדת קבציס באמצעות 217 .| כתובות 2דץ ב הורדת קוב פד באמצעות הדפדפן.. 0 ה שימוש בתכנת 12 ייעודית ל כ שיטוט באינטרט באמצעות ז9קס) ה[ שימוש במחשבים מרוחקיס באמצעות 19159 || קביעת הגדרות בתכנת הדואר האלקטרוני ב קביעת הגדרות דואר אלקטרוני וו | || התמצאות בתכנת הדואר אלקטרוני הצגת הודעה חיבור הודעה ושליחתה כתיבת ההודעה שליחת הודעה קבלת הודעות הוור ו כ שליחת תשובה להודעה והעברת ההודעה לאדס נוסף .... שימוש בפנקס כתובות בלב פרק 10 -- הצטרפות לרש*מת תפוצה וקבוצות דיון ב -1:) איתור רשימת תפוצה וו ו מ ) הרשמה לרשימת תפוצה 0 שליחת הודעות לרשימת תפוצה קבוצות דיון קביעת ההגדרות של תכנת קבוצות הדיון .... כ ] הורדת רשימת קבוצות הדיון ו מציאת קבוצות דיון ורישוס אליהן טסט מל -) קריאת הודעות בקבוצת דיון חיבור הודעות ותשובה על הודעות ל 0 קריאת הודעות של קבוצות דיון באמצעות הדפדפן כ 0 כללי הנימוס המקובלים ברשת הוספת ביטוי אישי בהודעות סמיילים קיצוריס פרק 11 -- דואר אלקטרוני ב-69/צ..... עצירת דואר זבל דווחו עליהס ב 7 בלבלו אותס כ יוו || ו אף פעסם אל תענו! 1 7% סננו אותם 2 יצירת מסנניס בתכנת הדואר אלקטרוני שלכס ו המוצא האחרון: החליפו כתובת 7 0 60 איך ה עובד! יו .0-ו מה המגבלות של 160 0 הורדת 100 והתקנתה הכנת 160 לפעולה ל החלון הראשי של 160 הוספת משתמשיס לרשימת הקשר. . שימוש ברשימת הקשר || | | שליחת אירועיס 8 שליחת הודעה || | | | שליחת כתובת ט6/צ הזמנה לצ'אט ב 0 מתקדם למסו מעבר למצב 0066 4098066 7[ ו אפשרולות 1006 08000 מצבי התחברות יי 0 תפריט האירועיס המורחב ב לע לטל כ ב 1-0 שירותיס נוספים 0 פרק 13 - אתרי קניות, מידע בלכלי ונסיעות .... 1 קניות ל שימוש בחשבונות ובעגלת קניות לבס 206000 טבש ב סלב םל בטומ וי ל קנייה ומכירה באתרי מכירות פומביות ה ה ל ו הו רו הלל כיצד מתבצעות מכירות מכירות פומביות באינטרנט ל עצות לקוניס ב אתרי קניות/מכירות פומביות ישראליס נבחרים אתרי נסיעות 0 אתרי נסיעות ישראליס נבחריס של אתרי מידע עסקי/כלכלי השקעות מקוונות ו אתריס נבחריס ב אתרי מידע ועצות בנושאים פיננסיים. . אתרי השקעות ל פרק 14 - עברית באינטרנט.......-..= בסה יווד וטיט הההי 5055-5998 2220.4..52ש103 הקדמה 11 התקן הוויזואלי ב התקן הלוגי ו פתרונות לצפייה עברית באינטרנט 1 צפייה בטקסט עברי עס זסז0קוטגצו] 146150300 או זסז8סטסטתנותס 1 צפייה בעברית עס זסזס!קא> 6וח6וח[ 5-0 10 העתקת עברית מדפי ט6/ו למעבדי תמלילים 106 הדפסת עברית מהדפדפן באמצעות ז0ו9קושג1 116130806 או ז810סותטמזותס) באמצעות זשזסןקאם |6וחטוח1 האינטרנט, רשת-על של רשתות מחשבים, שראשיתה בסוף שנות השישים, חדר למודעות כלל הציבור בשניס האחרונות והשפעתו על חיינו גדלה כל הזמן בקצב מסחרר. האינטרנט נמצא בעין הסערה של מהפכה רחבה יותר שמכונה מהפכת המידע. ‏ יש המתשיביס מהפכה זו מבחינת חשיבותה למהפכה התעשליתית ומכתיריס את המצאת האינטרנט וחלקו המוכר יותר, ה-6חסעצ 166 כחשובה ביותר מאז המצאת הטלפון. דומה כי קשה לקבוע דברים אלו בוודאות אלא במרחק של זמן. עס ואת, כבר היוס, לקראת סוף המילניוס, אפשר כבר לקבוע שהפרשניסם שקבעו שהאינטרנט יעלס או שתרומתו לתהליכיס הכלכליים בעולס תיוותר שולית, התבדו. כיוס, טכנולוגיות מידע הפכו שס מפתח בפריצה הגדולה של ייהכלכלה החדשהיי, שמופצת בעזרת האינטרנט ואשר חלק מחוקיה הגלובליים הס מן הסתם אופנה כלכלית שעשויה לחלוף מן העולס עס המשבר הרציני הראשון, וחלק מהווים שינוי מהותי וחדשני של חוקי היסוד הכלכליים (למרבה הצער, קשה להבדיל בשלב זה בין הקבוצה הראשונה והשנייה). בהקשר זה ניתן להזכיר בוודאות קרובה את צירוף שתי האמרות הבאות, שוודאי יהפכו קלישאות בקרוב (אם עדיין לא הפכו): מידע הוא הכסף של המאה ה-21, שבה כולנו נהיה צרכנים שוויס בשוק הגלובלי. יש לדעת שהשלב הנוכחי מהווה רק התחלה של מהפכת המידע; האינטרנט משמש כיום רק מיעוט של תושבי העולם. עס זאת, השניס הקרובות צפויות להיות שנות האון ליין, והחיבור צפוי להיות מידי, מכל מקום, בכל זמן. במהלך שניס אלה צפוי האינטרנט לחדור לתיינו באמצעות מכשיריס שאינס המחשב האישי כדוגמת הטלוויויה, הטלפון, מחשבי כף יד ואף מכשירי חשמל ביתיים. אס יתממשו הערכות העתידנים, הרי שבעוד כמה שנים יהיה רוב העולס המערבי וחלקיס משמעותייס מהעולם כולו מחובריס לאינטרנט ומאוגדיס בקהילות מקוונות. הכוונה במושג קהילה מקוונת היא לקבוצה של משתמשי אינטרנט שנפגשים באתר או באזור מסוים ברשת כדי לדון בנושא מסויס לאורך ומן ובמהלך זמן וה נוצריס קשריס בין חברי הקבוצה. ספרים שלמים <וחדו לנושא הקהילות המקוונות ובוודאי שלא שניתן למצות אותו במסגרת הקדמה קצרה זו. יחד עס ואת, חשוב לציין שהמחשבה על ההשלכות של הקחילות המקוונות על הקהילות בעולס הלא מקוון ועל הלאומיות היא מרתקת. לא ו ---- כ הקדסה כל ההשלכות ברורות וידועות בשלב זה אך לא סביר להניח שהעובדה שאנשים רביס מבכרים לבלות חלק ניכר מזמנס הפנוי (או הלא פנוס בקבוצות אלו, שמאוגדות סביב תחום עניין מסוים, שאינו בהכרח הלאוס או הסביבה הגיאוגרפית, לא תגרוס לשינוי בדרך בה אנשיס חושבים ומנהלים את חייהס במטגרת מדינת הלאוס. יש לצפות לכך שהאינטרנט יעמעם את חשיבות הגבולות הפיזיים ויסייע במיזוג קבוצות ורעיונות שגבולות גיאוגרפיס חסמו אותס בעבר. כמו כן, האינטרנט העלה את חשיבות ההון האינטלקטואלי; בעבר, כדי שמוצר יצליח כלכלית היה עליו להימכר. כיום, כדי שמוצר יצליח די בכך שקהל בעלי המניות יאהב אותו. לעיתיס לא מדובר כלל בדבר בשל שמוכן לשוק אלא במוצר בוסרי או רעיון בלבד שהצלחתו המעשית עדיין לא הוכחה. דבר זה נשמע אבסורדי אמנם וייתכן שבחודשיס הקרובים ידחה השוק הכלכלי תופעות אלה והן יוותרו מאחור בגדר ביטוי של תקופה של ייבהלה לזהביי שאחזה בשוק. כזכור, לאחר כל תקופה של בהלה לזהב באה תקופת משבר והתפכחות. למרות היותה משתרכת אחרי ארצות הברית, שמובילה את מהפכת המידע, ישראל אינה מנותקת מההשפעה של התהליכים שצוינו לעיל. לאחר תקופה של התעלמות ודשדוש התעורר עולס העסקים הישראלי וגילה את האינטרנט. בעת האחרונה נפתחיס אתריס ישראליס רבים, אשר עוסקים בתחומיסם שוניס. חלקס, מן הסתם יצליחו וחלקם ייסגרו לאחר זמן, אך התופעה מעוררת תקווה שמשתמש האינטרנט חישראלי ייהנה לבסוף מהיצע של אתרי מידע, תוכן ובידור. תפוז - מדריך האינטרנט הישראלי, אינו ספר הדרכה. הוא אינו עוסק בפרטים טכנייס מורכבים בנושא האופן שבו עובד האינטרנט. במובן מסוים, אין צורך לדעת בדיוק איך האינטרנט עובד כדי להשתמש בו, ממש כמו שלא צריך לדעת בדיוק איך עובד מנוע כדי לנהוג במכונית. במקוס זאת, מדריך אה יספק רקע מועיל - ואולי אף יסייע להפריך כמה מיתוסים ותפישות מוטעות בעניין האינטרנט והשימוש בו. מי שמעוניין ללמוד את האינטרנט על בוריו יוכל לרכוש את הספר למד עצמך אינטרנט ב-24 שיעורים, שיצא בהוצאת אופוס. ספר וה שבידך עוסק בצדדים הבידורייס של האינטרנט וסוקר את הפן השימושי של הרשת בעבור המשתמש העברי. חלקו הראשון כולל הסברים מעשייס בנושא הפעולות השימושיות ברשת ומביא סקירה מקיפה וראשונית בנושא האינטרנט בישראל. חלקו השני כולל את האתריס הישראליים הנבחרים של תפוז - שער האינטרנט הישראלי ([140102.00.1. ששאש). ‏ יחד, מהוויס שני החלקים כלי עזר לגלישה מהירה ומהנה, בלי הסתבכויות מיותרות. מחשבה רבה הושקעה בכתיבת הדבריס ובעריכתס בעבור ספר זה. נשמח לקרוא את תגובותיכס בדואר (דואר אלקטרונל) [66.1ת.ת60/1510ת6פטקס. ₪... - שרק ! פה אפשר לעשוה באיקנטרקט? אחד היתרונות של האינטרנט טמון בעובדה שניתן להתחבר אליו כמעט מכל מחשב - ממחשב כף יד ועד למחשב-על, ולעיתיס ניתן להתחבר אליו גס באמצעות הטלוויזיה (מדובר בטלוויזיית הרשת, /ט6/ו, שעוברת תהליך של ייגיוריי בימים אלו וצפויה להיות זמינה בישראל במהלך שנת 2000). יתרון נוסף הוא שהאינטרנט מאפשר שימוש במגוון רחב של דרכי חיבור. השיטות הנפוצות של התחברות לאינטרנט הן באמצעות קו טלפון רגיל, קו נלייץן, שידור לוויין וכבלים (שתי השיטות האחרונות אינן זמינות בישראל בשעת כתיבת הדבריס - התקווה היא שהן יוכנסו לשימוש במהלך שנת 0, ובכך ישחררו את הגולשיס מהאיטיות המרגיזה שבה מתנהלת הגלישה). נה הרעיון הכללי? אצל ספקי האינטרנט רשומיס יימשתמשים רדומיסיי. אלו אנשיס שפתחו חשבון אינטרנט אצל ספק שירות, אך אינס מביניס את עולם האינטרנט. משתמשים אלו סובלים מדיסאוריינטציה מסוימת. ניתן להסביר זאת כך: בגלל הרעש התקשורתי שמלווה את פריצת האינטרנט לחיינו, אנשיס רביס חושביס שהס חייביס להתחבר לאינטרנט, בלי לדעת למה (בדומה לשיגעון הטלפון הסלולרי). או לא הדרך הנכונה לגשת אל האינטרנט. ראשית, על המשתמש החדש לנסות ולהבין במה מדובר, בין אם באמצעות קריאה על הנושא בעיתוניס או בטלווייה או באמצעות ביקור אצל חבר שכבר מחובר ומבין משהו באינטרנט. כדי להבין יותר על האינטרנט ומהותו, ניתן לרכוש את הספר למד עצמך אינטרנט ב-24 שיעורים, שיצא בהוצאת אופוס. הסעיפים הבאיס מפרטים חלק ממגוון הפעילויות שניתן לעשות באינטרנט. אס שוס דבר מהס לא נראה לכס מעניין או חשוב, ייתכן שהרשת אינה די מתקדמת בעבורכס בשלב זה. תנו את הספר הזה למישהו שיכול למצוא בו תועלת ולכו לים או לסרט. בדקו את הרשת בעוד שנה-שנתיים, ואולי היא תציע משהו חדש שיעניין גם אתכס. מ פרק 1 - מה אפשר לעשות באינטרנט? גלישה ב-69/ כאשר מראיס בחדשות ידיעה על האינטרנט, המציגה מסך מלא גרפיקה ואפקטים, סביר להניח שזוהי תמונה מתוך ה-65/ 166/ סע (המכונה בקיצור ה-פס/צ או עש/או). המונח ייטט/יי נשמע לעיתיס קרובות כל-כך בהקשר של האינטרנט, שניתן לטעות ולחשוב שה-60/ט היא האינטרנט. אין זה כך; ה-65/ היא רק חלק מהאינטרנט, שמקבל הרבה תשומת לב מכיוון שהיא נוחה לשימוש, גדלה במהירות, ומתפתחת ללא הרף. רוב כתובות האינטרנט שנראות במודעות כיוס - כגון : ג זסס.8מ1א61ם. שש - הן כתובות שיש להקליד בחלון הכתובת של הדפדפן (הדפדפנים הנפוציס הס 10 10161ם1 ו-ז9/1810צ] 06180806 על מנת לבקר חברות אלו ב-69/. אפשר לגלוש לכל מיני אתריס לצורך מטרות שונות, כמפורט בסעיפיס הבאים : לבקר בחברות, סווסדות נומשלתיים, מווזיאונ;ים ובתי ספר כיום, לארגוניס וחברות רביס יש אתרי פ6/ משלהם. אפילו לחברות קטנות יש לעיתיס קרובות אתריס משלהן. ניתן לבקר באתריס אלו כדי ללמוד על מוצריס, לברר שעות פעילות של משרדים, לעיין בחומר רקע על חברות ועוד. כמו כן, אפשר להיכנס לאתר של הרשות השופטת בישראל (ו800.1.תטס6. אש) ולמצוא שס מאגר פסקי דין, חוקיס ותקנות, רשימת בתי המשפט בישראל, טפסים מוכנים ועוד. או לצפות בתמונות ממוזיאוניס בכל רחבי העולס (לדוגמה בכתובת וחשש/60ח.וח16)ט50.שוש). או לחפש מספר טלפון במדריך המקוון של דפי זהב ([08268.00.1/ש6110/. שיאוט). ו 6 זא 61וה6זה! ה050ז6ו/ - ]הטותג!וזה = [61ה57! 6חד - 665561 6חז 60 6 6160 ) 100 26 שש 36 מ ₪.. 8 (-₪( |( ₪6 96 (6 ₪ ₪ 0 5 מש 7 04-60 ₪ | לספ סוק 50000 | 6חר) תסת קסופ 6 ביוב 6 אאא חח [6 | 010105 |= . 7 .כ / ב + | אתר האינטרנט של הכנסת | 5 תפוז -- סדריר האינטרלט הישראלי לקרוא חדשות לסי אן אן יש אתר ס6/ משלה, וכך גם לניו יורק טיימס, וול סטריט גיורנל, גלובס, האר ומקורות חדשותיים אחרים. ניתן גם למצוא כמה מקורות חדשותיים משובחיס שאין להם גירסה מודפסת או משודרת - הם ייחודיים ל-60/. ניתן למצוא כל סוג של חדשות ב-60/. חלק מהאתריס מכילים גירסה אלקטרונית של גיליון אתמול של עיתון, כמובן. אולס באתריס אחרים אפשר למצוא חדשות שיהיו עדכניות יותר מכל מקור מודפס או משודר, מכיוון שאתר ניתן לעדכון ולעיון בכל שעה של היממה. חלק גדול מהאתרים מציעים את המידע בחינם, יתרון נוסף לעולס האינטרנט. באתרים מסוימים יכול המשתמש להרכיב פרופיל אישי, כך שיוצגו בפניו חדשות בתחומים המענייניס אותו בלבד. ולפעמיס החדשות :שלחו ישירות אליו, אל תיבת הדואר האלקטרוני. ₪ פן) 1005 םת הפע 08 מ ₪ . ₪ -₪-- 6 5 3 5 8. 9 0 ש 7 ₪ א ל 00 נמחסת הפפ | סהמו התעטלאה 50 8% 08 שמתשת סי נ] 3705 ה ה מז ד רהז דה: / המהדווה האלק טר ב הקל ויוי 0 =[ המהדורה האלקטרונית של הארי לבקר בספריות יותר ולותר ספריות הופכות את הקטלוגיס שלהן לזמיניס דרך האינטרנט. כמובן, לגולש הישראלי אין אפשרות להגיע פיזית אל ספריות אלו, אולס רבות מהן ישלחו לך בדואר צילומיס של מאמריס שמצאת בקטלוג הממוחשב. לקרוא ספרים ו רביס מפורסמיס ישירות ב-60/), כולל קלאסיקות (שייקספיר, דיקנס) וספרים חדשים. אתה יכול לקרוא אותם ישירות על המסך, או להדפיס אותס לקריאה במועד מאוחר יותר. ב-60/ התפתת גס סוג ספרות? 3 | פרק !| - סה אפשר לעשות באינטרנט? חדש-ישן, ספרות משותפת, כאשר מבקריס באתר 65/ מקבליס את ההזדמנות לכתוב המשכיסם לסיפור שמוצג באתר. כמו כן, קיימיס כבר בעולס (ובקרוב באר) ספריםס אלקטרונים, שהם התקניס מיוחדיס שמשמשיס לקריאת ספרים ממוחשבים. חנויות ספרים מקוונות החלו כבר למכור גירסאות ממוחשבות של ספרים רגילים שייקראו בהתקניס אלו. מדובר במכשיריס בגודל ספר, אשר ניתן לטעון לתוכס קבציס המכיליס את הספרים. להוריד תכנות מכיוון שתכנות מחשב ניתנות להעברה דרך האינטרנט, תוכלו להשיג תכנות ישירות מה-65/ ולהשתמש בהן במחשב שלכס. חלק מהתכנות מחולקות בחינס, אחרות מחייבות תשלוס. התכנות ניתנות להורדה מהרשת, בלי צורך לצאת מהבית וללא צורך לעמוד בתור. 18 סוק 61 ותו 1167050 - 0.60 סוהחאוס דאס [-/ ב 0 1005 פשתסעת יפיץ ומש שם] ₪ . ₪ 8(-₪ | 6 ₪ 9 0 פּ 8 . 0 מפם 7 ₪ אל | /20)| בושקת תל עמש תששם ‏ מס 8% 9 |[ 3 !כו (₪] 167035 . 2 41 ו ( ו סט | 9 -. בהר 1 בינ | ל ב ו | 0/9 > ד הלה ש טך ‏ + | ג | 0 דש ופ = 0 ג 4108 * * + קט * + הו + [מאטן 1 :תג * 1 ויד שבשוש * 0 ס 0! חוטם 0 8( ₪ רפעסדק לוא שי-! 0620 795/66 לו הב הפשל יל יל ו ו ב לוקו יו ו ל 0 1 0 האשה ו וחס30.6ס!חאוס4. אתר הורדת תכעות פופולרי יציאה לקניות בבית אחת מהפעלילויות שהופכות פופולריות יותר ויותר באינטרנט היא קניות. כיוס ניתן לדפדף בקטלוגיס ממוחשבים, לצפות בתמונות של הסחורה, לבחור במוצריס הרצויים, להקליד את פרטי כרטיס האשראי שלכס וכתובת למשלוח, ולקבל את הסחורה בדואר. אפשר לקנות כמעט כל דבר באינטרנט: אוכל, ספרים, בגדים, תקליטורים, מניות, מה לא. המגמה הלוהטת ביותר בתחוס המסחר האלקטרוני היא מכירות פומביות. ממש כמו בעולס שבחו>, תוכלו לתת הצעות מחיר על מגוון של מוצריס, חדשים ומשומשים, והכל, כזכור, מבלי לעזוב את הבית. 2 תפוז - מדריך האינטרלט הישראלי החשש הגדול של קוניס ברשת הוא מפני גניבת פרטי כרטיס האשראי ופרטים אישייס נוספיס דרך האינטרנט. בד בבד עס שכלול אמצעי האבטחה ברשת, חשש זה צפוי לפחות. ראוי לציין שמחקרים הוכיחו בעבר ששיעור גניבות פרטי כרטיסי אשראי ברשת בטל בשישיס וקטן אף יותר מכמות הגניבות שמתבצעות ברכישה טלפונית. [15[8-] זז סוסא 166 תו 50 0ז6 - עחותטר חס הו בד ו 650 זטסצ - 3683 ]1006 פתסם" צשץ 201 ₪ ₪(. ₪( - 8 :₪8 6 ₪ 6 ₪ 5 שר 6 בי 3 אק ועו | לכגי4! סוסא :56% | עתוא, תש | הכש 6% בב 6007 ותוא ככ [2] 0107655 3/. קוח ו | 0 צח. - 0 ו ייר ד האנקמ "ירי וש =[ אשת ו ד = הרדק היח 5 ביר בי 5 בוט ]טלא זפ ו נן הרו ו הש וס ם 0 9 2 8 מ ו 5 - ד ה יפ ה 0 ביר בי | | +/68. אתר הסכירות הפוטביות הפופולרי ברשת צפייה בטלוויזיה והאז?ה לטווזיקה ולשידורי רדיו דרך האינטרנט ניתן לצפות בשידורי טלוויזיה ישיריס ולהקשיב לתוכניות רדיו. איכות הצליל והתמונה של שידוריס אלו נופלת עדיין מטלוויזיה ורדיו אמיתיים, אולס הרשת מעניקה גישה לתוכניות בארצות מרוחקות. באשר להאזנה למוזיקה, ניתן למצוא באינטרנט קובצי צליל באיכות תקליטור ולהקשיב להס בכל עת, אפילו כשלא מחובריס. לשחק משחקים ולבובז זסון בגלישה בכיף כמות הדבריס שאפשר לעשות דרך האינטרנט היא אין סופית. על קצה המזלג, אפשר להזכיר את אתרי המתכונים, המילוניס הממוחשבים, משחקי הרשת, אתרי הטריוויה, אתרי הספורט, כרטיסי הברכה הממוחשבים ועוד. הרשת מלאה באנשיס טובים, שמציעים תינם-אין-כסף שפע של מידע מכל סוג וצורה. החלק השני של הספר כולל מדריך כתובות 65/ שימושיות מהארץ, שלקוחות מתוך האינדקס של תפוז, שער האינטרנט הישראלי. ניתן להיעזר במדריך הכתובות כדי לאתר אתר ישראלי שעוסק בנושא מסוים. כדי למצוא אתריס מועילים בעברית, יש לגלוש לאתר של תפוז בכתובת : [8002.60.1). אראת. ה פרק ו - מה אפשר לעשות באינטרנט? תפוז. שער האינטרנט הישראלי דואר אלקטרוני משמעות המושג דואר אלקטרוני היא הודעות הנשלחות כקבצים אלקטרונייס ממחשב אחד לאחר. באמצעות תכנת דואר אלקטרוני ניתן להקליד הודעה במחשב האישי ולשלוח אותה לכל אדס אחר, בתנאי שגס לו יש חשבון אינטרנט. לכל משתמש באינטרנט יש כתובת דואר אלקטרוני אישית, שייחודית רק לו. כפי שהוזכר קודס לכן, כדי לשלוח דואר אלקטרוני יש צורך בתכנת דואר אלקטרוני המותקנת על המחשב האישי. תכנה זו מתקשרת עס שרתי הדואר האלקטרוני שמאחסנים ושולתים דואר אלקטרוני בכל רחבי העולס. דואר אלקטרוני הוא כלי מצוין לטיפול בהודעות טקסט פשוטות, והוא הופך משוכלל יותר ויותר עס הזמן. אפשר לצרף קבציס להודעת דואר אלקטרוני ולשלוח אותס לאחרים, לשלוח את אותה ההודעה לשני נמעניס או מאה בו זמנית, ואפילו ליצור הודעות מולטימדיה צבעוניות עס תמונה וצליל. ראוי לציין שניתן לשלוח ולקבל דואר אלקטרוני גס דרך אתרי אינטרנט שמיועדים לכך. למשל, ייתכן ששמעתם על הוטמייל (ומסס.811חזזסת. ששראו), שירות הדואר האלקטרוני הפופולרי ביותר ברשת. בהמשך ספר זה יוסבר על שני סוגיס אלו של דואר אלקטרוני. דיונים באינטרנט באמצעות תכנת הדואר האלקטרוני שלכס, תוכלו להצטרף אל רשימת תמוצה אשר עוסקת בנושא המעניין אתכס. התחברים ברשימת התפוצה מקבלים אל תיבת הדואר האלקטרוני שלהס חדשות ומידע בנושא שבו עוסקת רשימת התפוצה. לעיתיס קרובות שלוחיס החבריס הודעות והערות משלהם אל הרשימה, והודעות אלו מופצות בין כל החברים. שבכו תפוז - מדריך האילטרלט הישראלי אולם, אין ספק שאמצעי הדיון המרכזי באינטרנט הוא מערכת קבוצות הדיון של 1159066, מעין לוח מודעות ציבורי. קיימות עשרות אלפי קבוצות דיון, כאשר כל אחת מהן עוסקת בנושא מסויס כלשהו - ממוזיקה ועד פוליטיקה, מהתמכרות לסמיס ועד תוכניות טלוויזיה. אל קבוצות הדיון של 125626 לא ניתן להתחבר באמצעות הדפדפן אלא באמצעות תכנה מיוחדת, שלעיתיס קרובות היא גס זו שמשמשת לדואר אלקטרוני, כדוגמת 655זקא₪ אסס6ט0. ההודעות הנשלחות לקבוצות הדיון נשמרות במקום ציבורי, כך שאחריס :כולים לעיין בהן ולהגיב אס הס מעונייניס. המשתתף יכול להשיב לכל הודעה שקרא, בין אם הוא רוצה להוסיף מידע, לשאול שאלה או פשוט להתווכת. אוסף זה של הודעות, תשובות, תשובות לתשובות וכן הלאה יוצר מעין דיון פתוח. במקביל, פתחו האתריס הגדוליס אזורי דיון משלהס, שאליהם ניתן לגשת באמצעות דפדפן. אזורי דיון אלו, שנתלקיס לפי נושאים, קרוייס בעברית פורומיס. 15 םל אפ וב שש פבי ו ו הכוס 5% נדי) בצ הגו ויז + 0095 ת:50% | חס הפצצשה | ססס 8% בוב וח 65 ו שאוי כתח [₪] 2001655, סו 4 שת חנויות התקשזרח הנדולה במודיה ‏ ארוס נא שרנטו פה גד ₪ שח ₪ מאמים ) טל 15 פוה ור 5000 ₪ | כורום קפטן אינטרנט של האתר .1016 צ'אטים (חדרי שיחה) החלפת הודעות בדואר אלקטרוני ובקבוצות דיון היא דבר מעניין ומועיל, אבל חסר בה המגע האנושי. לעיתים, תרצו לתקשר עס אנשים בזמן אמת. כאן נכנסיס לסיפור הציאטים. באמצעות תכנה מיוחדת, אנשיס מכל העולם יכוליס להתחבר לשרתי הציאט של 180 0280 6618 66866ח) ולהצטרף לשיחות חיות. כל שיחה מתנהלת במעין ייחדריי נפרד (המכונה גס ייערוציי), המיועד לשיחות בנושא מסויס. השיחה מתנהלת עייי הקלדה; כל משתתף מקליד את מה שיש לו להגיד ומקיש על זסוח5, וכל אחד יכול לראות את מה שהקלידו כל השאר בחדר. אב - .הבאש בר ב פרק ו - ה אפשר לעשות באילנטרלנט? נוסף על שרתי 1806 ניתן לציואטט גס בחדרי ציאט מבוססי ג/אווה (שפת תכנות שמיועדת בעיקר ליישומי אינטרנט), כמעט בכל אתר גדול בארצ ובעולס. הציאטיס הפופולרייס ביותר בארץ הס של וואלה (65/008ח4188.00.1/816/. אראחא), ,1021 (857. 08/1006 /ו6ת/81.101.60.1ם0) רכטיקלטג 81/1015 0/רתסס. שת סת. 3/אראראו), נוסף על ציאט, קיימות דרכיס נוספות לנהל שיחה חיה באינטרנט. ניתן לנהל ועידה קולית ואף ועידת וידיאו דרך האינטרנט, כאשר המשתתפים יכולים לראות ולשמוע אלה את אלה. על כך ניתן לקרוא בהמשך הספר. הפרקים הבאים ייוחדו לכל אותן פעילויות נפוצות שצוינו בדפיס הקודמים. בפרקים אלו יובאו הסבריס קצרים שיפרטו איך לבצע בקלות את הפעולות הנפוצות ברשת, ללא הסברים תיאורטיים ארכניים. כמו כן, יושס דגש מיוחד על הגלישה באתריס הישראלייס ברשת. גלישה נעימה. מיקגדםן ₪ 2-ר ב ₪ : יק תא הוח ה מש - ות אבר הובּו)חושטב כהל על מנת לנצל באופן מלא את האינטרנט של היום, עליכם להצטייד במחשב אישי אשר מכיל את הרכיביס הבאיס לכל הפחות : + מעבד: מעבד חטוופ26 (או מעבד מקביל, כגון 66 כזאג) מומלצ בשל יכולתו לתמוך במערכות ההפעלה החדשות שיתוארו בהמשך. רצוי מעבד 2 וחטוזמ6? במהירות 182 266 או יותר. + מערכת הפעלה: 95 פאוססתו\, 98 פוסשתו/ ו- דצ פאוסשתו/ הן כולן בחירות טובות. 98 5אוס6מו/ל עשויה להיות הבחירה הטובה ביותר בעבור אנשיס רביס, מכיוון שהיא כוללת דפדפן אינטרנט מובנה (6זס|קאם *6וחשות ; ותכנה קלה לשימוש לשס קביעת ההגדרות של חיבור האינטרנט. אולם, ל-98 60₪5חו/ יש גם דרישות לא מעטות מבחינת זיכרון במחשב, יותר מאשר 95 5שסחו/; לא מומלצ לשדרג מחשב אישי שיש בו פחות מאשר 18 24 של זיכרון (₪41, ולא ניתן להוסיף בו זיכרון נוסף. זא פשסשחו/% היא יקרה יותר ומורכבת יותר לשימוש' מאשר שתי הגירסאות האחרות, כך שיש לבחור בה רק כאשר המחשב ישמש גס למשימות נוספות שמתאימות ל-דאא, כגוו עבודה ברשת במשרד. + תצוגה: התצוגה האידיאלית לגלישה ב-60/ מוגדרת לרזולוציה של 0 עס 16,000 צבעים (המכונה גס יירמת צבע גבוההיי של 16 סיביות). רמות צבע גבוהות יותר, כגון 24 סיביות (מיליוני צבעים, המכונה גם מצב ייצבע מלאיי), מתאימות גס הן, אולס בדרך כלל אין בהן צורך והן גוזלות זיכרון רב יותר. רזולוציה של 640480 היא חלופה סבירה לזו של 0 אולס דפי אינטרנט רביס מעוצבים כך שייראו במיטבס ברזולוציה של 600א800. רזולוציות גבוהות יוצר אינו מומלצות, מכיוון שהן גורמות לפריטיס רביס בדפי אינטרנט להיראות קטניס מדי. + %יברון: המינימוס ההכרתי לתמיכה ב-8ס6פץ 95 ובכל אחד מהדפדפניס הגדוליס הוא 18א 16 זיכרון, אולס הניסיון מלמד אותנו שהמינימוס כמעט תמיד אינו מספיק לשם ביצועים סבירים ומהימנות. הזיכרון המינימלי שבאמת מספק, כאשר אתם גולשים ב-69 עם 5 פמוס6תו/0, הוא 18 24. אס מדובר ב-98 5שסשתו/ או דצ 5שס0מוו, המינימוס הוא 8]/ 32. 6-2, פרק 2 - התאמות המחשב לגלישה באינטרנט + דיסק קשיח: דפדפני אינטרנט הפועליס בסביבת 5אס6חו\ זקוקיס להרבה מקוס פנוי בדיסק לשם אחסון נתונים זמניים; אם אין לכסם מספיק מקום פנוי, הביצועים והאמינות יסבלו. כונן תקליטורים (/62-80₪1): כונן תקליטוריס אינו נדרש במסגרת פעילויות האינטרנט. אולם, ייתכן שתזדקקו לו לשם התקנת תכנות אינטרנט שקניתס או שקיבלתס מספק השירות על גבי תקליטור. מהירות כונן התקליטוריס אינה חשובה כלל בעת ההתקנה; כל כונן יתאיס למטרה זו. התקנים נוספים: צליל ומוזיקה קיימיס בשפע באינטרנט. כדי לשמוע אותס, אתס תודקקו לכרטיס קול ולרמקולים (או אוזניות) המותקנים במחשב ומוגדריס עבור פס6חו/. אם אתם מעוניינים לבצע שיחות חוצ דרך האינטרנט או לערוך ועידות קוליות, עליכס לחבר מיקרופון לכרטיס הקול שלך (או להשתמש במיקרופון המובנה של המחשב, אס יש כזה). לשם עריכת ועידות וידיאו, אתס וקוקיס למצלמת וידיאו המחוברת למחשב. כמו כן, אס אתס מתכווניס לבנות דפי אינטרנט מקצועניים, ייתכן שתודקקו לסורק או למצלמה דיגיטלית. מחשב סקינטוש לעבודה באינטרנט על מנת לנצל באופן מלא את האינטרנט של היוס, אתם זקוקיס למחשב מקינטוש אשר מכיל לפחות : + מעבד: מומלץ להשתמש במחשב מקינטוש המבוסט על מעבד 68040 או 0 חס (כגון 180או). אס התקציב דחוק, אפשר להשתמש במערכת המבוססת על מעבד 68030, אולם מחשב שכזה אינו תומך במערכת ההפעלה 058 ועלול להתקשות בעיבוד גּעג1. מערכת הפעלה: מערכת 7 או 058. אס המחשב שלכס תומך ב-088, השימוש במערכת הפעלה זו מומלצ, שכן היא כוללת אפשרויות מועילות רבות: שגרה מובנית וקלה לשימוש לשס הגדרת החיבור לאינטרנט, עיבוד 19 מובנה וערכה מלאה של תכנות אינטרנט. תצוגה: התצוגה האידיאלית לגלישה ב-טס/צ מוגדרת לרזולוציה של 0 עם 16,000 צבעיס (המכונה גס יירמת צבע גבוההיי של 16 סיביות). רמות צבע גבוהות יותר, כגון 24 סיביות (מיליוני צבעים, המכונה גס מצב ייצבע מלאיי), מתאימות גס הן, אולס בדרך כלל אין בהן צורך והן גוזלות זיכרון רב יותר. רזולוציה של 6408480 היא חלופה סבירה לזו של 800%600, אולם דפי אינטרנט רביס מעוצביס כך שייראו במיטבס ברזולוציה של 600א800. רזולוציות גבוהות יוצר אינן מומלצות, מכיוון שהן גורמות לפריטים רבים בדפי אינטרנט להיראות קטניס מדי. תפוז - מדריךר האינטרנט הישראלי + זיכרון: 8וא 24 הוא המינימוס לעבודה ב-65/ל. דיסק קשיח: גדול מספיק כך שייוותר 25% מקוס פנוי לאחר התקנת כל תכנות האינטרנט. + כונן תקליטורים (02-80₪1): כונן תקליטורים אינו נדרש במסגרת פעילויות האינטרנט. אולם, ייתכן שתזדקקו לו לשס התקנת תכנות אינטרנט שקניתס או שקיבלתס מספק השירות על גבי תקליטור. מהירות כונן התקליטוריס אינה חשובה כלל בעת ההתקנה; כל כונן יתאיס למטרה זו. + התקנים נוספים: אס אתה מעוניין לבצע שיחות חוץ דרך האינטרנט או לערוך ועידות קוליות, עליכס לחבר מיקרופון לכרטיס הקול שלכס (או להשתמש במיקרופון המובנה של המחשב, אס יש כזה). לשם עריכת ועידות וידיאו, אתה וקוק למצלמת וידיאו המחוברת למחשב. כמו כן, אס אתס מתכוונים לבנות דפי אינטרנט מקצועניים, ייתכן שתזדקקו לסורק או למצלמה דיגיטלית. הדפדפנים ה/פוצים: זסזסונקא= 66חוזס)וון |- זס+בק1/ב11/ז163+0טווווזס-) 146056326 בשניס האחרונות, שתי הספקיות המרכזיות של תכנות גלישה - מיקרוסופט ו-16150800 -- פיתחו חבילות תכנה המתאימות כמעט לכל הפעילויות ברשת. תכנות אלה כוללות חבילה של תכנות אינטרנט המותקנות ביחד ועובדות בשיתוף. בתוך כל חבילה, ניתן לעבור מתכנה אחת לשניה פשוט עייי לחיצה על לחצן או בחירת פקודה מתפריט; לדוגמה, אפשר לעבור בנוחות מגלישה ב-אינטרנט לבדיקה של תיבת הדואר האלקטרוני שלכם עייי לחיצה פשוטה. שתי החבילות כוללות דפדפן אינטרנט, תכנת דואר אלקטרוני וקורא קבוצות דיון. שתיהן כוללות גם כלי ליצירת דפי אינטרנט. ניתן להוריד שדרוג של תכנות אלה מהאינטרנט (כמובן שלא ניתן להוריד שדרוג אס דפדפן לא מותקן במחשב. במקרה זה יש לבקש מספק הגישה לאינטרנט שישלח עותק תקליטור או תקליטון להתקנה של דפדפן, אס לא עשה זאת). כתובות אתרי ההורדה הן: ץסס1כא 16161ח1 בכתובת [050.001/18726ז10רת. טע ; 1ת15080.00סת. אראתו. לעיתים קרובות כבר מותקן זשזס[קא₪ )6וח6ומ] במחשב. בבחירה בין התכנות, כדאי לשים לב למידת התמיכה שלהן בעברית. לפרטים בנושא זה, יש לעיין בנספח בי שבספר, ייעברית באינטרנטיי. בפרק 14 בספר עס זאת, כבר בשלב זה ניתן לציין שהתמיכה בעברית שמספק זסזס]קא )6וחטוח] עולה לאין של שיעור על זו של זס91סותטטותומ00 50800ו6א1, שלמעשה אינה אלא פתרון ארעי ולא מספק. למרות שחבילות התכנה מכסות את כל הנושאיס שהמשתמש המתתלל עשוי להתעניין בהם, חשוב להבין שניתן להשתמש במקביל או בנוסף בתכנות - פרק 2 - התאות המחשב לגלישה באינטרנט אינטרנט אחרות. למשל, ניתן להשתמש בחבילה של 80826ו6א, ולהתקין בנפרד תכנת צ'אט כלשהי שאינה כלולה בחבילה. או לחלופין, אפשר להתקין את ז6ז10קא₪ )16ת16ם], אולס להשתמש בתכנת דואר אלקטרוני אחרת שאינה כלולה בחבילה. ניתן להתקין ולהשתמש ב-זס1880ע9צ1 146150406 ובוסנת6זח1 -ז1070א₪ במקביל. 7 ז16300הווה וח 6-0 146+56326 חבילת ז10860תטוותותס), שגירסתה האחרונה נכון לכתיבת שורות אלו היא 7, ניתנת להורדה למשתמשי 1א/95/98 8ש40תו/), מערכת מקניטוש 8, גירסאות א1%[1% רבות וכן פקטסזשאזס/ זס1 5או60ם3.1/0/1 פאוס6מנ/ (אם כי גירסה אחרונה זו דורשת מחשב המסוגלת להריצ 95 8אוס6מו/ו, כולל 63 זיכרון). ניתן להוריד את הגירסה העדכנית של ז0ז64ומטותומס-) 16180800 מהכתובת : 1 1080/1066 שש 5/0 תווקת 0 ס0. 615020 אע //: כב החבילה כוללת : + ז00ַהּפ1וגא: דפדפן אינטרנט המשלב ממשק גלישה נוח לשימוש ותמיכה עדכנית בתכונות 65/ מתקדמות כגון כל סוגי המולטימדיה, מסגרות, 8 אבטחה מוגברת ועוד. [%[19-] ב 0 60 אשע ₪28 9 סט ₪ ₪1 2 ₪ 2 3 3 2 2 ה א שה סש שת << = 6156806 18 001006 3 המשא | בהשששדקת | לי ) > דף הבית של 6₪6306צ1, שמווצג דרך ז0ז63וחטוחוחס 6 606306 + 10%50080: רבות מהפעולות שמבוצעות בדואר אלקטרוני ובקבוצות דיון הן והות. בשני המקרים, מחברים, שולתים, קוראיס ומארגנים הודעות. לכן, חבילת ז800סותטנתנתס6 משלבת את הדואר האלקטרוני וקבוצות הדיון בתכנה אתת, ז80ַמ550ס!/1. .המקר 0 תפוז - סדריך האינטרנט הישראלי + 10507 0): כלי המאפשר ליצור דפי אינטרנט משלך, בקלות שכמעט משתווה ליצירת מסמך במעבד תמלילים. 5 זזס1קא= 60ו1ז66וו] +/6050ווי 5 זסזס!קאם ]סנחסוח1, המכונה לעיתים 185, ניתן להורדה בעבור משתמשי 1 פוסם1/\, מערכת מקניטוש 7/058, גירסאות אזא רבות וכןפקטסזטאזס'\ ז0ס1 5ס6תנ/3.1/0 פשסחו/ל (אם כי גירסה אחרונה זו דורשת מחשב המסוגל להפעיל 95 פאס6חו/ו, כולל 18א16 זיכרון). ניתן להוריד את הגירסה העדכנית של זסעס|קאם |6ת6ום] מהאתר של מיקרוסופט ישראל בכתובת [05061.00/18780ז10ח. אראראו//:כ11 - גירסת 5 זסזס!קאם 66מח6וה1 עם תפריטים בעברית זמינה למשתמשי 8 605מו/ בעברית (מערכת ההפעלה שבה הלחצן התחל מוצג בצד ימין של המסך). משתמשי מערכות הפעלה אחרות יכולים להוריד את הגירסה עם התפריטיס האנגליים (אשר תומכת בשימוש בטקסט עברי). החבילה כוללת : + דפדפן זסזס!קא₪ 07806)ה1: דפדפן אינטרנט המשלב ממשק גלישה נוח-לשימוש ותמיכה עדכנית בתכונות 69/ו מתקדמות כגון כל סוגי המולטימדיה, מסגרות, 18%8, אבטחה מוגברת ועוד. [8[אז-| ישן סי ןמפוק ופ זג מ ( ה[ 6 7 - 5 ₪).. 8 2 פס 7 |86 | א | מא 40 אחסם] תחא מלשן ממה פטס - | 6 00 דיחיל כמ (₪] 061983. הלטהה תושנל ט הפרח ]ול תלנטק 2-ו בו א שר וס 1 וש מא 3+ ב 9 | 5 ןמ דף הבית של מיקרוסופט. המוצג בדפדכן ז6זס!קאם ז6וח6זח! + 07058א₪ 020100%): בדומה ל-80806ו6צ, שילבה מיקרוסופט את הדואר האלקטרוני וקבוצות הדיון בתכנה אחת, 65זקא₪ אססווט0 (השם נלקת מתכנת 100% הכלולה בחבילת 01866 של מיקרוסופט. תכנת אססנוטוס מקיפה יותר מאשר 65זקאם אססווטס, וכוללת (מלבד טיפול בדואר אלקטרוני) גס לוח פגישות, ניהול אנשי קשר ועוד). | 3 פרק 2 - התאנות המחשב לגלישה באינטרנט + 0008]/)סא: תכנת ועידות קול/וידיאו המאפשרת לך לנהל שיחה עם אנשיס אחריס באינטרנט המשתמשיסם גם הם ב-8ח160ו6א1. + פפ6זקאע סג )חסות: כלי המאפשר לכם ליצור דפי אינטרנט משלכם, בקלות שכמעט משתווה ליצירת מסמך במעבד תמלילים. ניתן לרכוש גם גירסה מלאה יותר של התכנה, 2886!חסז. + 6(80: תכנת ציאט ייחודית המאפשרת לכס לנהל ציאט בממשק דמוי חוברת קומיקט, כאשר כל משתתף מוצג כדמות מצויירת, וטקסט השיחה מוצג בתוך ייבלוני שיחהיי. החוויה של אדס אשר מבקר באינטרנט באמצעות מחשב ישן ומודס איטי, או שמשתמש בתכנות מיושנות, תהיה שונה לחלוטין מזו של אדס אשר משתמש במחשב חדיש ובתכנות עדכניות. כאשר אתסם בוחרים את החומרה והתכנה שבהן תשתמשו, אתס קובעיסם את איכותה של חוויית האינטרנט שלכם. בוהו כל החברות אשר מעניקות גישה לאינטרנט מתחזקות חיבוריס במהירות גבוהה לאינטרנט, אשר פועליס 24 שעות ביממה. חיבורי אינטרנט אלו מסוגליס לתמוך במאות אלפי משתמשי אינטרנט. המשתמש הפרטי או העסקי משלס לחברות אלה סכוס חודשי קבוע, ובתמורה הס מקבלים את הזכות להתקשר באמצעות המודס שלהס אל שרתי ספק השירות אשר מתבריס אותס לאינטרנט. חשבון אינטרנט? לאחר שהמשתמש נרשס אצל ספק שירות מסוים, פותח לו האחרון חשבון אינטרנט משלו. חשבון זה, אשר כולל בדרך כלל גס כתובת דואר אלקטרוני, מזכה אותו באפשרות להשתמש בשירותי הספק. קיימיס כמה סוגיס שוניס של חשבונות אינטרנט, אשר מתואריס להלן. חשבון חיוג רוב'חשבונות האינטרנט מכוניס חשבונות ייחיוגיי מכיווןון שמשתמשים בהס עייי ייחיוגיי אל ספק שירותי האינטרנט באמצעות מודס וקו טלפון. חשבונות אלו מכונים גס חשבונות יי;1יי מכיווו שהס דורשיס תקשורת 102/12. חשבונות חיוג הס הסוג העיקרי של חשבונות שמציעיס ספקי השירות, והס מאפשריס מגוון של שימושים. קיימיס שני סוגיס של חשבונות חיוג: ?קק ו-51,12 (ולא חשוב מה מייצגיס ראשי תיבות אלו, ממילא כולס משתמשים בקיצוריסם). מבחינתך כמשתמש אין הבדל בין השימוש בחשבון 227 לחשבון ?511, שכן שניהס תומכיס באותן תכנות לקוח, ובכל התכנות הפופולריות : ז6זס|קא> 16061מ1, 146180806 זסוהפואאז וכדומה. חשבון דואר אלקטרו;י בלבד באמצעות חשבון דואר אלקטרוני בלבד, ניתן לקבל גישה מלאה לדואר אלקטרוני בלבד. עס זאת, ניתן להשתתף ברשימות תפוצה (הסבר בהמשך). לחשבון מסוג זה יש יתרונות משמעותייס: הוא זול מאוד, ואפשר להתחבר אליו אפילו ממחשב ישן ודל בחומרה ותכנה. | 5| פרק 3 - בחירת ספק אינטרנט חשבון נליין חשבון נלייץ (נקודה לנקודה) מאפשר חיבור קבוע ומהיר אל ספק השירות. במסגרת שירות זה, אין צורך לתייג על מנת להתחבר, ולמעשה, המחשב האישי מחובר 24 שעות ביממה אל מחשבי ספק השירות. באמצעות חשבון נליין ניתן לבצע כל פעילות אינטרנט, ומהירות העברת הנתונים (כלומר מהירות הגלישה והורדת קבציס) גבוהה בהרבה מאשר בחיבור חיוג. עס זאת, חשבון נלייץ עולה כסף רב, כך שבדרך כלל הוא מתאיס לחברות ולא לאנשיס פרטיים. כאשר חברה מחוברת אל ספק השירות בנליין, כל עובדי החברה יכולים להשתמש באותו החיבור על מנת להתחבר לאינטרנט, כך שהמחיר הגבוה מצדיק את עצמו. מלבד המחיר הגבוה, חשבון נליין כרוך בבעיה נוספת: לא כל ספקי השירות מעניקיס שירות כזה, והתקנתו מחייבת תיאוס עס בזק. ספקי השירות בישראל קיימיס בישראל עשרות ספקי שירות, אשר מציעיס מגוון של חבילות ואפשרויות. הטבלה הבאה מונה אחדיס מספקי השירות המרכזייס באר, כולל מספרי הטלפון שלהם (נכון לכתיבת שורות אלו). נוסף על כך, צירפנו את כתובת ה-טפ/ של כל ספק שירות, לטובת אלו שמחובריס דרך העבודה או שיכוליס להשתמש בחשבון של חבר, ומעונייניס לעיין באתרי החברות השונות ללמוד על מה שיש להן להציע. אחדים מספקי השירות המרכזיים בארץ כתובת 60/ טלפון זו אא //: קר 0" ות 1 אתש//:סזת | 1-800-64-64-00 /61.1ת. 18[ 28. אע //: כ 0 11[ /|1 00. 40160 שאש//:כסת 3 6200.00.11/00260000ם. אראר//:כזת 5 1[ / ות תס11/ס6ת. איאל//: קת 1 1 .60.00 נופ. שרארא//:כךת הספק יבמ ישראל אינטרנט בזק בין לאומי אינטרנט זהב אקטקוס בוקנט נטוויזץ 012 סרפרי טבלה מקיפה של ספקי השירות באר מתפרסמת כל כמה חודשיס במוסף ייקפטן אינטרנטיי (תו101.00.1/0906.אושש) של עיתון הארצ. הטבלה מכילה רשימה מעודכנת של כל הספקים בארצ, כולל תיאור של איכות החיבור, חבילות ההתחברות שהס מציעים, אזורי חיוג שהם מחברים, מבצעים ומספרי טלפון ליצירת קשר. מומלץ מאוד לעיין בטבלה זו כאשר מחפשיס ספק שירות להתחבר אליו. / תפוז - מדריך האילנטרלט הישראלי נוסף על כך, אס אתס סטודנטים, כדאי שתדעו שכל סטודנט בארצ זכאי לחשבון אינטרנט חינס דרך האוניברסיטה שלו. ייתכן שחשבון זה לא יהיה באיכות גבוהה כמו החשבונות המסחריים, אולס אין צורך לשלס בעבורו כסף. חלק מהאוניברסיטאות מציעות גם חשבונות באיכות טובה יותר תמורת תשלוס נמוך יחסית. כיצד בוחרים ספק שירות כעת כשאתם יודעיס כיצד למצוא ספקי שירות, הגיע הזמן לבחור אחד. אבל איך? זו שאלה טובה. אס הייתה דרך אחת מהימנה לבחירת ספק השירות הטוב ביותר, כולס היו מתחבריס לאותו ספק. אולס לאנשיסם שוניס יש צרכיםס שוניס: יש אנשיס המעוניניס במחיר נמוך, ואילו אחריס שמים דגש על מהירות החיבור, לדוגמה. עליכס להחליט מה חשוב עבורכם, ולבדוק מה מציעיס לכס ספקי השירות השוניס מבחינה זו. כמובן, אס יש לכס חבריס שמשתמשים כבר באינטרנט, שאלו אותס למי הס מחובריס והאס הס מרוצים. תמיד כדאי לנסות חיבוריס שוניס אצל חברים, כדי לקבל תחושה של איכות השירות אצל כל הספק. גם כתבות בעיתוניס יכולות לסייע לך לבחור ספק. הסעיפיס הבאיס מתאריס קריטריוניס שוניס שכדאי לשקול כאשר מעריכיס את ספקי השירות השוניס. אס זו הפעס הראשונה שאתס בוחריס ספק שירות, מומלץ להיזהר מעסקאות לטווח ארוך (אלא אס כן מדובר בספק שקיבלתס עליו המלצות ממשתמשים). אס לא תחתמו על עסקה לטווח ארוך, תוכלו להיות רגועים יחסית; במקרה שהספק לא ימצא חן בעיניכם, תוכלו לעבור לספק אחר. החיסרון היחיד במעבר מספק לספק הוא שכתובת הדואר-האלקטרוני שלכם משתנה עס כל מעבר, כך שיהיה עליכס להודיע לכל מי שאתס נמצאים איתו בקשר על החלפת הכתובת. כמו כן, אס תשתמשו בדואר אלקטרוני מבוסס סס/, לא יהיה עליכם לדאוג מבחינה זו, מכיווו שדואר מבוסס פ6/ נשלת לכתובת קבועה, אשר שונה מכתובת הדואר האלקטרוני הרגילה שלכס. חבילות התחברות ונוחירים רוב ספקי השירות מציעים מגוון של חבילות התחברות. חבילות ההתחברות נחלקות בדרך כלל לשני סוגיס (המתוארים מיד): התחברות לא מוגבלת או תשלום על-פי שעות. בכל הנוגע למחירים ועלויות, זיכרו שנוסף על תשלוס לספק השירות אתס משלמיס גס לבזק על השימוש בקו הטלפון. אומנס תשלוס זה זהה בכל מקרה, אולם צריך לקחת אותו בחשבון כאשר בודקיס האס ניתן לעמוד במחיר שדורש ספק מסוים. יו | פרק 3 - בחירת טספק אינטרנט ₪ בדיויוו ו סט 86[ ואטת! חש 8] 16 ופי יה ביכ ב ב כ .א | !00| 550% 0קג) | נסאשה | סש ב "וק | 0/3 6 הפמיל הפיל / חי 5 | 9367%א, חרשי | 2/9 8.60 30 כ 3 5 לחרדש עבר כאו הכולל עד 10 עדמ חיבור גחדדש 1-30 5 עגר כל שעח קיפ איבף דדאר ארסיזני 214. או 5פ-3-// + . רוב ספקי האינטרנט מציעים בגוון של חבילות התחברותת התחברות ללא הגבלת זחן אס אתס בוחרים בחבילה כזו, תמורת תשלוס חודשי קבוע אתס יכוליס להתחבר לאינטרנט ככל שתרצו. אס אתסם מתכווניס להשתמש בחיבור שלכס הרבה, סביר להניח שחבילת התחברות כזו תשתלס בעבורכס; אם אינכס יודעים עדיין כמה זמן יגזול מכס האינטרנט, בחרו בחבילה מוגבלת יותר ועברו לחבילה הבלתי מוגבלת רק אם תיווכחו שאתס זקוקיס לה. חלק מספקי השירות מתניס את החיבור הלא מוגבל בהתניות שונות. תמיד כדאי לקרוא את האותיות הקטנות של החוזה. תשלום על-פי שעות חבילות אלו מחייבות אתכם על-פי מספר השעות שהתחברתס בחודש. בדרך כלל החבילה כוללת מינימוס מסויס של שעות (5, 10 וכדומה) שבעבורו נגבה תשלום קבוע. ספקים מסוימים (כגון ייבזקנטיי) עשוייס להציע לכם חיבור ללא מינימוס, כלומר תשלוס רק על-פי זמן התיבור. חיבור שכזה מתאים בעיקר למי שמתחבר מעט יחסית (או למי שמעוניין להתנסות קצת באינטרנט מבלי להתחייב לתשלום מראש). אם לא עברתס את מספר השעות המינימלי, תשלמו רק את התשלוס הקבוע. אס חרגתם, תשלמו את המינימוס וכן תעריף מסויס עבור כל שעה של חריגה. מכיווו שכל ספק מציע מספר חבילות כאלה, עם כמות שונה של שעות מינימום, עליכם להעריך את מספר השעות שאתם מצפים לבלות באינטרנט בכל חודש. על-פי נתון זה תוכלו לבחור בחבילה הרצויה, ולהשוות בין הספקים השונים. --- | תפוז - מדריך האילנטרלט הישראלי זיכרו שרוב המשתמשיס החדשים מבליס באינטרנט הרבה יותר אמן ממה שציפו. כמו כן, בדרך כלל מספר שעות השימוש באינטרנט הולך ופוחת עס הזמן, כאשר אין בכך כבר חידוש, המשתמש מתחיל להתחבר רק עבור דברים שהוא באמת צריך, והוא עובד ביעילות רבה יותר כך שאינו מבזבז זמן. אחרי מספר חודשי עבודה באינטרנט, תוכלו לבחון מחדש את הרגליכס ואולי לעבור לחבילה אחרת משתלמת יותר (אצל אותו ספק או אצל ספק אחר). אפשרויות חיוב ספקי שירות מציעים אפשרויות תיוב שונות: חיוב בהוראת קבע, חיוב בכרטיס אשראי ואפילו חיוב דרך חשבון הטלפון (אם מדובר בחיבור דרך בוקנט). אס שני ספקיס מציעיס שירותים דומיס, ייתכן שתעדיפו אחד מהס כי אפשרויות החיוב שהוא מציע מתאימות יותר עבורכס. התכנות הממוצורפות על מנת להתחבר לספק שירות, עליכס לקבוע הגדרות שונות במתשב כגון המספר אליו מחייגים. כדי להקל על התהליך, רוב ספקי השירות מספקים תקליטור התחברות, אשר קובע את ההגדרות אוטומטית. כאשר אתס שוקליס להתחבר לספק שירות מסוים, בררו האס אתס מקבלים תקליטור התחברות, אשר יקל מאוד על תהליך ההתחברות. נוסף על כך, חלק מספקי השירות מספקיס חבילות תכנה שונות, כולל תכנות תמיכה והדרכה וכן תכנות לקוח רגילות לשימוש באינטרנט. אינכס חייבים להשתמש בתכנות של הספק, אולס חבילה כזו עשויה לחסוך לכם ומן ומאמציס בהשגת התכנות לבד. השוו בין חבילות התכנה שמציעיס לך הספקיס השונים. גישה לקבוצות דיון קיימות עשרות אלפי קבוצות דיון בנושאיס שוניס, וחלק מספקי השירות אינס מעניקיס גישה אל כולן. חלק מספקי השירות מפעילים צנזורה, ולכן אינס מאפשרים גישה לקבוצות בעלות תוכן מיני בוטה או תכניס שנויים במחלוקת. *יתכן שהדבר מתאים לצרכיכם, בעיקר אם יש לכם ילדים, אולס זכרו שלעיתיס נחסמת גישה גם לקבוצות שאולי הייתס מתענייניס בהן. ספקים אחרים מעניקים גישה רק לקבוצות שהמנוייסם שלהס ביקשו במפורש. אס אתסם מנוייס של ספק שירות כזה, עליכס לבקש במפורש כל קבוצת דיון שאינה כלולה עדיין ברשימה. כמובן שגישה כזו מונעת את החיבור המהיר, הפשוט והאישי שהאינטרנט אמורה לספק. אס אתס מעונייניס בגישה מהירה לכל מגוון קבוצות הדיון, בחרו בספק שירות אשר מאפשר זאת. פו = "המה שה פיה ₪ "ה הא"עשרעש ה-60/ היא הסיבה העיקרית לכך שהעניין באינטרנט גבר כל-כך בחמש השניס האחרונות, והיא מהווה את גורס המשיכה העיקרי של מצטרפים חדשיס למעגל המשתמשיס באינטרנט. בפרק זה יסקרו יסודות השיטוט ב-60/). קל מאוד להשתמש ב-60/ - לכן היא כל-כך פופולרית. אולס הדבר המבלבל ביותר בעבור משתמשים חדשים, הוא שימוש יעיל בכתובות 60/. בדרך כלל, ניתן לראות שני סוגי כתובות : + כתובות דואר אלקטרוני, אשר קל לזהותן מכיוון שהן תמיד מכילות את הסמל (6. + כתובות דפי פ6/ץ, אשר לעולס אינן מכילות את הסמל (6. כתובות דפי סט/ מורכבות מרצף של אותיות ומספריס המופרדים עייי נקודות (.) ולעיתים גס עייי לוכסנים (0. למשל, כך נראית כתובת של דף 60/: 1'1ז15.01ת0016/א06ם1/נמסס.050זסגות. שאו כתובת ס6/ מכונה גם ₪א/. כתובות ט6/ט רבות מתחילות באותיות '"'שאשיי. אולס, לא כל הכתובות מתחילות כך. כתובות .1181 נראות בכל מקוס בימיס אלו: בעיתון, בטלוויזיה, בשלטי חוצות ועוד. כאשר אתס מקלידיס בדפדפן כתובת שמצאתם, אתסם תוכלו להגיע אל הדף שאליו מצביעה הכתובת. עבר ישיר לכתובת רצויה כדי לעבור לכתובת ידועה, עליכס להקליד אותה בדפדפן. לפני שאתס יכוליס לעבור לדף רצוי עייי הקלדת כתובתו, עליכם למצוא היכן להקליד את הכתובת. המונח המתאר אזור זה משתנה מדפדפן לדפדפן, אולס בספר זה הוא יכונה ייתיבת הכתובתיי, שאותה ניתן לראות בתרשיס הבא. מא יר יי פרק 4 - גלישה באינטרנט [=[15-] סוכ הזזה 090ז6נוא - יג | והש 10 6החס6ו6עבב, פס 605[ פסוסםת וסוע ₪61 0 5 8-8 ₪ ₪ > . ההק דח | ובא | /400] בשתסם? ת5086 | הת התחשה | כ 7 הסיסת ]ואלה 2 2 קש ו תיבת הכתובת, ובה כתובת הדף הנוכתי ב | - ברוב הדפדפנים הגרפיים. תיבת הכתובת ממוקמת באזור סרגלי הכלים. בתיבה זו יש להקליד את כתובת הדף שאליו רוצים לעבור אם אינכס מצליחיס למצוא את סרגל הכלים המכיל את תיבת הכתובת, נסו להיעזר בעצות הבאות: + ב-6זס1קא 66וח6ות1, לחצו על תפריט א6ו/, הצבע על 10019888 וודאו שמופיע סימון לצד ז9ם 001055 בתפריט שנפתת. אם לא, לחצו על 87 4001058. אס עדיין אינכס רואיס את תיבת הכתובת, נסו לגרור כל סרגל כליסם לתחתית ערמת הסרגלים, כך שאף סרגל אינו חופף סרגל אחר ומסתיר אותו. + ב-188)0ט8א1 6180800, לחצו על תפריט שסו/, הצבע על שסג5 וודאו שמופיע סימון לצד ז100188 1.008000₪ בתפריט שנפתח. אס לא, לחצו על 10 ת1/008100. אס עדיין אינכס מצליחים למצוא את הסרגל, הוא נמצא שס אך מוסתר. לח על הקצה השמאלי ביותר של כל קו באזור סרגלי הכלים, והסרגל אמור להופיע. הקלדת כתובות ועריכתן ניתן לעבור לדף רצוי עייי הקלדת כתובתו בתיבת הכתובת והקשה על זסוחם. כאשר תיבת הכתובת נמצאת בתוך סרגל כלים, בדרך כלל עליכס ללחוצ בתוך תּיבת הכתובת כדי שתוכלו להתחיל להקליד בתוכה. שימו לב, שכאשר אתם מקלידיס כתובת שאליה אתם רוציס לעבור, אין זה משנה היכן אתם נמצאים כרגע - בדף הבית של הדפדפן או בכל דף אחר. כאשר אתס מקלידים את הכתובת הרצויה, שימו לב לנקודות הבאות: 0. תפוז - מדריך האילנטרלט הישראלי הקלד את הכתובת בדיוק כפי שהיא, ללא רווחיס. זכור - כל שגיאה קטנה תמנע ממך להגיע לדף הרצוי. הקפד על אותיות רישיות וקטנות. חלק משרתי ה-ט6/ מבחיניס בין אותיות רישיות וקטנות, כך שאס תשגה לא יוצג הדף הרצוי. חלק מהכתובות מסתיימות בלוכסן (0, וחלק לא. שרתיס עשויים להיות דקדקניס בענייניס שכאלה, אולס אנשים לא תמיד מודעיס לכך ולכן אתה עלול למצוא כתובות שהושמט מהן הלוכסן (או שנוסף להן לוכסן בטעות). כדי להימנע מבעיות, הקלד את הכתובת שקיבלת בדיוק כפי שהיא. אס זה לא עובד, והכתובת אינה מסתיימת בשס קוב, נסה להסיר את הלוכסן אס הוא קייס או להוסיף לוכסן אם אין כזה. אס אינך משתמש בגירסה עדכנית של זשזס!קאם 66תזסזם] או 80806ו6צן זוגא ייתכן שעליך לכלול את התחילית //:כזות בתחילת כתובת. לדוגמה, כאשר אתה נתקל בכתובת ותסס.ז6ש615600.שאט, ייתכן שעליך להקליד אותה כך: 61860000 . אע //:כך ה יסודות הגלישה פעמים רבות במהלך הגלישה מתבצע המעבר מדף לדף מבלי להקליד כתובות אלא באמצעות קישורים. מוציאת קישורים ושימוש בהם ברוב הדפדפנים, קל מאוד להפעיל קישור: אתס מצביעים על הקישור, לוחצים עליו, והדפדפן לוקח אותכסם למקוס אליו מוביל הקישור. רוב הקישורים מוביליס אל דף ט6/ל אחר, או אל חלק אחר בדף פ6/ ארוך שבו נמצא הקישור. אולס, קישורים יכוליס לעשות הרבה יותר מזה. לדוגמה, לחיצה על קישוריס מסוימיס מתחילה הורדה של קובץ או מפעילה קובצ מולטימדיה. קישורים עשוייס להופיע בדף בכל אחת משלוש הצורות הבאות : + כטקסט. אתה עשוי להבחין בטקסט המעוצב בצורה שונה משאר הטקסט הדף. העיצוב משתנה מדפדפן לדפדפן, אולס הטקסט המשמש כקישור מופיע בדרך כלל עס קו תחתון ובצבע שונה (בדרך כלל כחול) מאשר שאר הטקסט בדף. תמונה. כל תמונה בדף עשויה להיות קישור. לדוגמה, סמל של חברה מסוימת עשוי להיות קישור המוביל אל דף ובו מידע לגבי אותה חברה. 7 פרק 4 - גלישה באינטרנט + מפת תמונה. מפת תמונה היא תמונה אחת המכילה מספר קישורים (ראה התרשיס הבא). לחיצה על חלקיס שוניס בתמונה מפעילה קישוריס שוניס. [157%-] ג 0 005ך פסחסים" אתל וג טש ₪ . ₪ | ₪ ₪ 6 6 טּ 0 5 מ 7 848 | אה | א | 39 בתש? ת590% | הש תפפלסת 6% 09 ככ כחיו (₪] 3461055 יפ ב כל חלק בספת תמונה זו הווה קישור נפרד. יש ללחוץצ על חלקים שולים בתמונה כדי , לבצע פעולות שונות רוב הדפדפניס מספקיס דרך פשוטה לזיהוי קישורים. כאשר מצביע העכבר נח על קישור, צורתו משתנה כדי להעיד על כך שהוא מצביע על קישור (בדרך כלל הוא הופך לכף יד מצביעה). לחצני הניווט: 6%ג, 4זגווס], 6וחסו], 560 רוב הדפדפניס של 60%%תו/ ומקינטוש כוללים ארבעה לחצני ניווט בסיסיים: 880%, 6ז4אתס", 6ות0ס1] ו-ק0ו5. לחצניסם אלו מסייעיס לשוטט בנוחות בין הדפיס שבהס כבר ביקרתס בהפעלה הנוכחית של הדפדפן (38086 ו-810/ת0:), לעצור את טעינת דף חדש אס התחרטתם (5000), ולחזור לדף הבית שמוגדר בדפדפן שלכם (16ח10). שינוי רף הבית של הדפדפן בשיטוטיכס ב-ט6/, בוודאי תגלו דפים רביס שתרצו לשוב ולבקר בהס. ייתכן שאחד מהדפיס הללו ימצא חן בעיניכס במיוחד, ותרצו להתחיל ממנו את הגלישה בכל פעס שאתם מפעילים את הדפדפן. אס תמצא דף כזה, מדוע שלא תהפוכו אותו לדף הבית של הדפדפן, כך שהדפדפן יעבור אליו אוטומטית בכל פעס שהוא מופעל, ובכל פעם שאתס לוחצים על הלחצן 6וח110 (בית)! רוב הדפדפניס אשר פותתים דף קבוע בכל תפוז - מדריך האינטרלט הישראלי הפעלה - כולל 19189101 146150806 ו-ז6תס!קא2 66ג00מ1 - מאפשריס לכס להחליף אותו לדף על-פי בתירתכם. המונח יידף ביתיי משמש לתיאור שני דברים שוניס: באופן כללי, דף בית הוא מעין דף כניסה לאתר, אשר מוצג אוטומטית כאשר אתס מתחבריס לאתר. אולם, המונח משמש גסם לתיאור הדף שנפתח אוטומטית בכל פעס שאתס מפעיליסם את הדפדפן, ועל כך אנו מדבריס בסעיף זה. כדי להבחין בין השניים, נתייחס במהלך הספר אל יידף הבית של האתריי או יידף הבית של הדפדפייי. מכיוון שהדף שמופיע כעת באופן אוטומטי נבחר ככל הנראה עייי החברה שיצרה את הדפדפן או מי שסיפק לך אותו, אין שוס סיבה שלא תחליפו אותו לדף שמתאיס במיוחד בעבורכס. שימוש בשער אינטרנט (פורטל) קיימיס באינטרנט אתריס אשר נבנו כמדריכי גלישה שניתן להגיע מהם בקלות לדפים אחרים, באמצעות האינדקס שלהס או באמצעות מנוע התיפוש. בדרך כלל, אתריס כאלה מכונים שערי רשת (4|8החסכ). שער רשת הוא דף 60\ אשר מציע חדשות, כלי חיפוש וקישוריס מועילים אחרים, כשמטרתו להוות נקודת פתיחה נוחה לשיטוט ב-טפ/. שערי רשת כוללים בדרך כלל מודעות פרסוס רבות, אשר מממנות את אחזקתם. שער הרשת הפופולרי ביותר, !סס1ז8צ, הוא גם כלי החיפוש הפופולרי ביותר באינטרנט, מזה שנים. שש" 777 יה "טר הקן חקו הט אש תן ₪ ש ו ₪ 9- שערי רעשת. כגון תפוז, סמספקים נקודת פתיחה מצוינת לשיטוט ב-60)). בכך שהם משלבים כלי חיפוש. קישורים סועילים ושירותים שועים בסיקום אחד. לכן. כדאי להפור שער כזה לדף בית של הדפדפן. הטבלה הבאה כוללת אחדיס משערי הרשת הפופולרייס ביותר, עברייס ולועזייס. בדקו אותס, וראו אס אחד מהס מוצא חן בעיניכס. פרק 4 - גלישה באינטרנט בוספר שערי רשת פופולריים כתובתו שם השער אאא תפוז טוט ועט וואלה! אווש נענע .או 10 ב 2.60 ח6)1ת. רא נטקינג 900.00 אראו !0 צ 1/605.001. ושע 15 1מ6%6116.00. אראו/ט 6 חלק משערי הרשת ניתניס להתאמה אישית - אתס יכוליס לשנות את האופן שבו מופיע הדף, כך שהוא יציג כלים וקישורים שמענייניס אתכם, או שהפריטים שמענייניס אתכם יופיעו ראשוניס - חדשות, תוצאות ספורט, משחקי אינטרנט ועוד. יצירת קיצורי דרך לדפים המוועדפים רוב הדפדפניס מאפשרים לכם לבנות ולתחזק רשימה של קיצורי דרך אל דפים שאתסם מעונייניס לתזור אליהס בעתיד. לאחר שגיליתס דף שמוצא חן בעיניכס, תוכלו ליצור בעבורו קיצור דרך, כך שבפעס הבאה שתרצו לבקר בו לא יהיה עליך להקליד את כתובתו (או אפילו לזכור אותה). כל שיהיה עליכס לעשות הוא לבחור את שס הדף מתפריט. סיממות. (076ו200) (מועדפים (65ויסע6) הס מונחיס המתארים את קיצור הדרך שאתה יוצר כדי לבקר בקלות בדפיס החביבים עליך. ב-6)50906אן זסז8פוטגצן, הקיצורים מכונים 800/06 ; ב-ז6זס!קאט 6וח6ום], הקיצוריס מכונים מועדפים. מרגע שיצרתם סימניה או מועדף, הס מופיעים כפריט בתפריט 300609168 (סימניות) או 8011005 (מועדפים). על מנת להשתמש בסימניות ובמועדפים, אתס פותתחיס את התפריט ובוחריס בפריט הרצוי מהרשימה. + על מנת להציג את רשימת הסימניות של זסואפושגצ! 80800וסא, לחצו על הלחצן 08188ח₪60% שבסרגל הכלים, או פתחו את תפריט זסו9סותטוותנתסכ) ובחרו בפקודה 8אזגותאסס. + על מנת להציג את רשימת המועדפים של זסזס[קא₪ )סוח6)ת1, פתחו את תפריט 65ווזסש4/ בשורת התפריטים. תפוז - מדריך האינטרנט הישראלי מעקב אחר ההיסטוריה סימניות ומועדפים מהוויס את הדרך הטובה ביותר לחזור למקומות שכבר היית בהס. אבל לפעמיס תרצו לתזור לדף שלא יצרתם בעבורו קיצור דרך, ואינכס יכוליס לזכור את כתובתו. על מנת לאתר דף רצוי בקובץ ההיסטוריה, כדאי לזכור שברשימת הדפים מופיעיס קודם הדפיס שביקרת בהס לאחרונה (מלמעלה למטה). במילים אחרות, ככל שאתס <ורדיס מטה ברשימה, אתם מגיעיס לרשומות ישנות *ותר ויותר. על מנת לפתוח את קוב ההיסטוריה : + ב-5 זסזס!את )1106 לחץ על הלחצן ע0וו11, או בתר שסו/ > זסזסוקא זפ >> 111800 הרשימה נפתחת בסרגל זסזס!קאם, שהוא חלונית בצד השמאלי של החלון. + ב-:80184)0 146180800 בחר 10407תטרח 600 > 10018 >> 111500. בחירה בכתובות שהוקלדו בעבר נוסף על קובץ ההיסטוריה, הדפדפניס שומרים רשימה נפרדת של כל הכתובות אשר הקלדתס בתיבת הכתובת. רשימה זו מקלה על שימוש מחדש בכתובות שהקלדתס בעבר. גם ב-ז118018800 146180806 וגם ב-זשזס!קא₪ )סוחסות], תוכלו לנצל רשימה זו בשתי דרכיס: רשימה נפתחת או השלמה אוטומטית. רשיטוה נפתחת בקצה הימני של תיבת הכתובת בשני הדפדפניס, תמצאו ח הפונה מטה. לחצו על החצ, ורשימת כתובות שהקלדתס תיפתח מטה. על מנת לחזור אל אחת הכתובות, לחצו עליה ברשימה. השלסה אוטווטית ן על מנת להשתמש בתכונת ההשלמה האוטומטית ב-ז0ו184ע8צ1 6)50806צ1 ן וב-ז6זס1קא 6161)ם1, התחילו להקליד את הכתובת בתיבת הכתובת. מה | שיקרה תלוי בדפדפן שבו אתס משתמשים: + ב-189188)0 6180806א1, ברגע שהקלדתם חלק מכתובת שזהה לחלק כתובת שכבר הקלדתס בעבר, הדפדפן ישלים את שארית הכתובת בתיבת הכתובת. לדוגמה, אס הקלדתס בעבר גתסס.8ע6>חסות.ושץ, וכרגע אף כתובת אחרת ברשימה אינה מתתילה ב-סות.ששט, ברגע שתקלידו חלק הפו --.: שא ג פרק 4 - גלישה באינטרנט זה מהכתובת שאר הכתובת יתמלא אוטומטית, ואתס תוכלו להקיש על תשוחת כדי לעבור לשם מיד. + ב-6תס[0אם 606ם], ברגע שהקלדתס חלק מכתובת שכבר הקלדת בעבר, הדפדפן מציג רשימה קצרה של אפשרויות השלמה. אתם יכולים ללחו על אחת הכתובות שברשימה, או להשתמש במקש חץ-מטה עד שהכתובת הרצויה מסומנת ואז להקיש על זסות. | - שאה סל בו" קוה, ["""א] ושיורור"ם בכר שה 4 המחשב האישי אינו דומה עדיין לטלוויזיה, אבל הוא מתקדם בכיוון זה. כבר כיוס ניתן לצפות בקטעי וידיאו חייס או מוקלטיס באמצעות האינטרנט, להאזין לשידורי רדיו חיים ולשמוע מוזיקה מוקלטת באיכות תקליטור. היכולת לבצע פעולות אלו תלויה מאוד בדפדפן. הגירסאות העדכניות של הדפדפנים הפופולרים כוללות את התכונות הנדרשות להפעלת רוב תוכנל המולטימדיה באינטרנט (לעיתים בסיוען של תכנות קטנות בשס תוספים). תוספים, 6%עו60/ ו-ּגן[ הגירסאות העדכניות של זשזס!קא 6ות6זת] ושל ז0ז8158צ1 146150806 מצוידות בכל מה שדרוש על מנת להפעלל יישומים רביס באינטרנט. הצעד החשוב ביותר בעבודה עס מולטימדיה הוא התקנת הגירסה האחרונה של הדפדפן. ניתן לשדרג את זסזס!קאם 61ח0וח1 ואת ז0ז148188 16150800 ולהוסייף להם רכיבים. מלבד זאת, סוגיס מסוימיס של תכנות מסוגלים לתכנת מחדש את שני הדפדפנים, ולהעניק להס יכולות חדשות. הדבר מתבצע בעיקר עייי סוגי התכנות הבאיס : + תוספים (5חג-קט!ם): תוסף הוא תכנה אשר משלבת את עצמה בדפדפן כדי להרחיב את יכולותיו. לאתר התקנת תוסף, היכולות החדשות דומות ליכולות מובנות של הדפדפן, כאילו תמיד היו שם. + מס'יעים (9וח8ז02זק ז0ק161): גם מסייע מרחיב את יכולות הדפדפן, אולס באופן שונה. מדובר בתכנה נפרדת אשר הדפדפן מפעיל אוטומטית על מנת להתמודד עס סוג קובצ מסוים. לדוגמה, כאשר אתס מנסה להציג סרטון וידיאו מתוך 5 זסזס|קא₪ |6וח6וח], בדרך כלל יפעלל וסוחסוח] סקא אוטומטית את תכנת נגן המדיה - תכנה נפרדת בחלון נפרד - כדי להציג בה את הקוב. + *ישומונים (166ספג) וסקריפטלם (0ק1ז50): כגון 1808, 1קח18/350. שנל הדפדפניס יכולים להריצ קוד שנשלח אליהם משרתים. מדובר בתכנות קטנות אשר פועלות פעס אחת ונעלמות. קוד זה - אשר מכונה סקריפט (ב-01ת189/850) או יישומון (ב-8ו18) - הופך פופולרי יותר ויותר באינטרנט, ומשמש להצגת תוכני מולטימדיה מתקדמים ואפשרויות משוכללות אחרות בדפי ס6/. מ - .קאריש פרק 5 - מוזיקה. וידיאו ושידורים ברשת + פקדי אסטו)46: פקד א6טגו40 הוא קובץ אשר מלמד.את הדפדפן כיצד לבצע פעולות חדשות. למעשה, הייתה זו תשובתה של מיקרוסופט לרעיון ה-1898. באופן- כללי, אין צורך לעשות שוס דבר מיוחד כדי ליהנות מהיתרונות של סקריפטים, יישומוניס או 40006%; הס נשלתיס אוטומטית לדפדפן עייי שרתל טפ/. הדבר היחיד שעליכס לעשות הוא להקפיד ולהתקין את הגירסה העדכנית ביותר של זסזסןקא5 1666 או זסז81ק וטא 50806ו6צר. שאר היכולות הנדרשות באינטרנט מושגות עייי התקנה של תוספים (או של מסייעים דמויי תוספים). למרות שבדרך כלל התוספים כבר קיימיס בדפדפן או מותקניס אוטומטית, פעמיסם אחדות עליכס להוריד תוסף מסוים בעצמכם ולהתקינו כדי ליהנות מיכולותיו. חיפוש תוספים ומסייעים בדרך כלל, כאשר אתס נתקליס באתר 65\ או קובץ אשר דורשיס תוסף מסויס או תכנה אחרת, מצורף אליהס קישור המאפשר להשיג תוסף זה. למעשה, בפעס הראשונה שיידרש תוסף או מסייע מסוים, תופיע הודעה שנדרשת תכנה מסוימת בעבורו. פעמיס אחרות, האתר אינו מסייע לכס באיתור התכנה ועליכס למצוא אותה בעצמכם. למרבה המלל, קיימיס כמה אינדקסים מצויניס המוקדשיס לתכנות מסוג זה. הצעד ההגיוני הראשון הוא לפנות לאתר של 1680906 אשר מנהלת רשימה ארוכה של תוספים כולל קישוריס להורדתם. ניתן למצוא את אינדקס התוספים של 6150406צ1 בכתובת : 10.8 התקנת תוספים ונוסייעים ושיספוש בהם מכיוון שיצרני תכנה רביס מוציאיס לשוק תוספים ומסייעים, לא קיימת שיטה אחת קבועה להתקנתם. אולס, בדרך כלל יהיה עליכס להפעיל סוג כלשהו של תכנת התקנה, ולציין את התיקייה שבה מותקן דפדפן ה-ט6/ץ שלך. מכיוון שאופן ההתקנה שונה מתכנה לתכנה, יש לקרוא בעיון את הוראות ההתקנה כאשר אתס מגיעיס לקישור אל תוסף או מסייע הדרושיס לכס (כמעט תמיד יופיע קישור אל הוראות ההתקנה לצד הקישור המשמש להשגת התכנה). לאחר מכן, יש ללחוץ על הקישור לתכנה ולעקוב אחר ההוראות. לאחר התקנת התכנה, היא תופעל אוטומטית בכל פעס שתבצעו פעולה בדפדפן אשר דורשת תוסף או תכנה אחרת. לדוגמה, אס התקנתס תוסף אשר משמיע סוג מסוים של קובץ צליל, בכל פעס שתלחצו על קישור לקובצ צליל מסוג זה, התוסף יופעל אוטומטית כדי להשמיע את הקובצ. בוו .ו תפוז - מדריך האינטרנט הישראלי הצגת וידיאו ו השמעת צליל קיימיס סוגים רבים של קובצי וידיאו וצליל. בהכללה, ניתן לחלק אותס לשתי קבוצות: + קבצים להורדה: כשמדובר בסוג זה של קובצי וידיאו וצליל (כולל וידיאו בתבניות ]/4., טסוא. ו-0ק]א. וצליל בתבניות צגשש., ג., פוא. ו-73]א) בדרך כלל, רק לאחר שקבציס אלו ניתניס להפעלה רק לאחר שהורדו למחשב האישי. + קבצים בטכנולוגיית זרימה: קבציס מסוג זה מופעלים בעודס יורדיס למחשב שלכם. אס החיבור אינו מהיר, ההפעלה עלולה להיות מקוטעת, שכן הקוב לא ירד מהר מספיק על מנת להפעילו ברצף. ורימה משמשת לעיתיס קרובות בשידוריס חייס באינטרנט. הפעלת קובץ וידיאו או צליל שהורד למחשב מחשביס שפועליס בסביבת 98 פשסשמו/צ או 058 שלהס גסם גירסה עדכנית של זסזס[קא2 1010061ם1 או זס881וטג9[ 6150800צ1, מסוגלים, בסבירות גבוהה, להפעיל את כל סוגי הקבצים הנפוצים של וידיאו וצליל (לא בטכנולוגיית זרימה) מהאינטרנט. כאשר לוחצים על קישור להורדת קובצ וידיאו או צליל, בדרך כלל מופיעה תיבת דו-שיח אשר שואלת האס ברצונכס לשמור את הקוב בדיסק או לפתוח אותו ברגע שהסתיימה הורדתו. יש לבחור 18% 70 16ג" 1218 586 אס ברצונך להפעיל אותו מאוחר יותר (גס כשאינכס מחוברים). יש לבחור ם0ג!1,009 ]תסיחט6 15 נמס 116 1118 מסקס אם ברצונכס להפעיל את הקוב מיד עס סיוס ההורדה. באופן זה ההפעלה תתבצע אוטומטית, ולא יהיה עליכס להתעסק עס המיקוס לשמירת הקוב. כאשר מפעילים קובץ, המחשב משתמש בתכנה אשר רשומה במערכת כתכנה המפעילה סוג זה של קבצים. קליטת שידורי וידיאו/צליל בטכטנולוגיית זריםה טכנולוגיית זרימה היא אחד מהנושאיס החמים באינטרנט. היא מאפשרת ליהנות מקובצי מולטימדיה שוניס שעוצבו במיוחד בעבור האינטרנט, וכן משידורי טלוויזיה ורדיו מכל רחבי העולס באינטרנט. הגירסה האחרונה של תכנת נגן המדיה של 8ש0ס0מנ/ מאפשרת הפעלה של רוב סוגי הקבציס הפועלים בטכנולוגיית זרימה כיוס, אם כי ייתכן שיהיו משתמשים שיעדיפו להוריד תכניות מתחרות, כמו ז6ג₪69171, שאותה ניתן להשיג בכתובת מ691.001ז. ש/וקט. | פרק 6 - מוזיקה. וידיאו ושידורים ברשת. יי [א]-]-] 9 007 ט06ת66ד :ז6ע₪09113. ששל קפ 5105 270508 =הסטקס 68 6 0 8 ' + ןב [[ > , 1 6 1 ] בצמו || 0 ו 0 ב ו | + ן ----₪6 שי 1 וושו 5 ל וד 45 5 106 פ6/ת1+6 ב 0 4 זט כ ְ 0 מדנווו וכ ורי ]6 מאפשרת הפעלה של קובצי וידיאו וצליל בטכנולוגיית זריסה לאחר התקנת התכנה המתאימה, היא תופעל אוטומטית בכל פעם שיהיה בה צורך. שיסוש בסרגלי הכלים הטויוחדים של 5 זסזס! א +6וזז6)וו] 5 ז0ז10קא₪ 16166ת1 כוללת סרגל כליס חדש - סרגל הכליס 39610 אשר מאפשר השמעת שידורי רדיו ושליטה על עוצמת הקול, באזור סרגלי הכלים. חשוב לשיס לב שהשידורים המוצעיס באמצעות סרגל הכלים ניתניס להשמעה גס באמצעות *06ש86941218. סרגל הכליס אינו מעניק גישה למאפייניס מיוחדים, אלא פשוט הופך את השליטה בשידור קלה יותר. על מנת לפתוח את סרגל הכלים 9610 של זסזסןקא₪ 66וחסום], יש לבחור בתפריט שס16/, לאחר מכן יש לבחור ב-70019818 וב-88610. ניתן ליצור את רשימת התחנות המועדפות עייי מעבר אל התחנות הרצויות, לחיצה על הלחצן 50400005 89610 ובחירה באפשרות 10 מ51800 4006 858 בתחתית התפריט 5הסו5180 8610 מופיע קישור למדריך תחנות הרדיו (2166) מסו5081 18010]). היכן (יתן למצוא קובצי וידיאו ורדיו בטכנולוגיית וריםה? הנה כמה מדריכים טוביס: + 268|020166 (ות64180166.00ז. אואו) -- נקודת מוצא המכילה קישוריס רביס לאתריס משובחים. / תפוז - מדריך האינטרנט הישראלי + נתסס.ם11 (התסס. 118 עוא) -- קטעיס מסרטים ופרסומות לסרטים. + |ת3:080085).00 (0ת0800851.00זם. אחשאו) - קישוריס לשידורי וידיאו ורדיו. + סנפטחחת (111810.000ת6. שאו/ו) -- תכניות מוזיקה חיות (ולא חיות). הורדה של קובצי נקוז והשמעתם למרות שרוב קובצי המוזיקה והווידיאו שניתן למצוא באינטרנט הס קצרים ובאיכות בינונית, ישנה תבנית קובץ אחת אשר מספקת צליל באיכות מעולה: 3. קובצי 173 (שמלווים, באופן טבעי סיומת הקובצ 3א.) הס קבציס הניתניס להורדה, אשר מכיליס מוזיקה באיכות תקליטור. השגת קובצי 3קוץ קיימיס ב-60/ אתרים רביס המכיליס קובצי 23 ותכנות להשמעתס. המקום הטוב ביותר להתתיל ממנו הוא, שלא במפתיע, האתר תס 3קות. ששו . הורדת קובצי 23א דומה להורדת כל סוג אחר של קובץ; בדרך כלל יש ללחו על קישור בדף ט6/ץ ולהמתין עד שתסתייס הורדת הקוב למחשב. לאחר שהקובצ ירד למחשב, ניתן להשמיעו בכל עת (גם כשלא מחוברים). גודלו של קובץ 23]א טיפוסי הוא בערך ₪18א 1 לכל דקת מוזיקה, כך שבתנאיס אידיאלייס הורדת קוב המכיל שיר פופ אינה אורכת זמן רב. עס זאת, תנאי ההורדה באתריס המכילים קובצי 123 אינס תמיד אידיאליים, כך שלעיתיס הורדת הקוב> עשויה להמשך חצי שעה ויותר. העניין הוא לא עצס הורדה של קובצי 123 - אלא איתור שיריס רצוייס מתוך אלפי השיריס הזמיניס ברשת. כדי לסייע בכך, קיימיס מנועי חיפוש מיוחדיס עבור קובצי 93]א, וניתן להשתמש בהם כמו בכל מנוע חיפוש רגיל. אחד ממנועי החיפוש הטובים כיוס הוא ג 3.1/005.00קוז (ראה תרשים). 9 > 2 1 2 :22 ופ | 4שקס שא שעפל פהש? | אה שה 5 % 4פטה₪] |- 7 שחו[ ] שר הו ב2ט.1921ג] | 5+ מעב | 4+ 654 | מופ+ 28-58 | בזכו 1224 יוציפ 201 | 0 )10 שוס/06 790% וס 0086 | |[ 5 ןס ל 0 < -2 פלן ]= 05 500,000 סש 6זם66 בקוא 9 8 - סבה הַה50 0 191 מזסוו מע בוו בסו | 0 1602 בועוע חיפוש 123 של 160 רצ 1 הו הי ןר פרק 5 - מוזיקה. וידיאו ושידורים ברשת השסעת קובצי 3קוץ הגירסה האחרונה של נגן המדיה מאפשרת השמעה של קובצי 3וא. לחלופין, ניתן להוריד ולהתקין תכנת 23]א. הרשימה הבאה כוללת כמה תכנות מומלצות : + 6ט50016, בכתובת וס6.6טף1ת50.עאראו. + סנ גתו/, בכתובת גתסס. קמוהת1/ו. אראו + 0 186/, בכתובת ב וס6.ק808ח. ראאו. + א68|100600, | שניתנת| להורדה מכתובת האינטרנט הבאה: /006008ן011018/1681זק/בת768[.60. שועע. ברוב התכנות המשמשות להשמעת קובצי 23]/ ניתן להשמיע גס קובצי צליל אחרים. למעשה ניתן להשמיע בהן את רוב תבניות הצליל וגם מוזיקה מתקליטוריס מלבד השמעת קובצי 123א במחשב, ניתן להשמיע קבציס אלו מחוץ למחשב באמצעות נגנים ניידים, כמו נגן רייו של חברת דיאמונד ו ס6. תרח סרח הו. אראחא). מדובר במכשיר קטן, שפועל על סוללות, ודומה לרדיו נייד (ראו תרשיס). נגן ריו יכול להכיל כמות גדולה של שירים, שניתניס להעתקה ישירות מהמחשב באמצעות כבל מיוחד. ריו מאפשר לעגן קובצי ₪123 בכל מקום ללא צורך במחשב תסכולה של תעשיית המוזיקה מתבנית 1/3 הגיע לשיא עס יציאתו לשוק של סו8. היכולת לבנות אוספים של קובצי 23/ ולקחת אותם בנגן סו עוררה כמובן דאגה רבה למצב המכירות של התקליטוריס. לאחרונה זכתה חברת דיאמונד בניצחון משפטי חשוב על חברות התקליטים הגדולות שביקשו לאסור את הפצת ריו. עם זאת, תעשיית המוזיקה ממשיכה לנהל מאבק עיקש בתבנית 123/, בינתייס ללא הצלחה. ו .- ---- המשש + 8 3 פרשיות ואבשתה באיעשרנט אנשיס מדבריס על כך שהאינטרנט הוא מקוס מסוכן, ולעיתים הס צודקיס. עם ואת, רוב החששות הס מוגזמיס. אמנם, הסכנות קיימות אך ניתן להימנע מהן בעורת גלישה חכמה וזהירה. שאלות חשובות בענייני בטיחות על מנת ליהנות מה-69/ בצורה מלאה, לא ניתן לשמור על פרטיות מוחלטת בשלב זה; במוקדס או במאוחר סביר להניח שתמלאו טופס כלשהו ובו מידע על עצמכם. אולם לפני מילוי הטופס, שאלו עצמכס את השאלות החשובות הבאות: האם המידע שיש למלא באמת נדרש! חלק מהטפסים אוספים יותר מידע מהדרוש. אין חובה למלא כל תיבה בטופס, לא כל שכן מידע אישי או סודי. אס הטופס מויליב אתכס למלא שדות שאינכם מעוניים למלא, שקלו לוותר על השירות. האם אתם בוטחים בבעלי האתר! האס האתר מנוהל עייי חברה מוכרת, שאתסם בוטחיס בה, או שמדובר בחברה שלא שמעתם עליה מעולם? האס האתר שבו אתס מבקרים מאובטת ! שליחת מידע לאתר מאובטח לא מגנה מפני רמאות מצד בעל האתר, אולס היא כן מגינה מפני שליפת המידע עייי אנשיס אחריס בזמן שליחתו. אתר מאוכטח הוא אתר אשר משתמש במערכת אבטחה מיוחדת המצפינה את המידע ששולת המשתמש בטופס, בדרכו מהמחשב האישי אל השרת. ההצפנה מונעת שליפת המידע עייי אנשים אחרים. אתריס שאינס עושים שימוש במערכת אבטחה מכונים אתרים בלתי מאובטחים. מהי מדיניות הפרטיות של האתר! אתריס רביס מספקיסם קישור המוביל אל דף ובו מדימות הפרטיות של האתר - הכללים המפורטים שהאתר מבטיח למלא בנוגע לשימוש שלו במידע שמוטסריס המשתמשים. עס זאת, כדאי לזכור שאין דרך לוודא האס האתר אכן ממלא אחר הכללים כפי שהוא מבטיח. לעיתיס קרובות אתריס מוכריס את רשימות המשתמשים שלהס לגורמים חיצוניים, אשר משתמשים במידע לשליחת פוו 6 פרק 6 - פרטיות ואבטחה באינטרלט חומר פרסומי. אתר מכובד יכלול הערה בטופס או במסמך מדיניות הפרטיות לגבי מדיניות העברת הפרטים, ובמקרה שהוא נוהג להעביר פרטיס יאפשר למשתמש לקבוע (עייי סימון אפשרות) האס מותר לו לעשות כן לגביו. מומלץ להתייחס בחשדנות לטופס שאין בו כל התייחסות לנושא זה, ולחשוד אס הצעות פרסומיות מתחילות להגיע בדואר אלקטרוני או בדואר רגיל. זיהוי אתרים מאובטחים על מנת להשתמש במערכת האבטחה של אתריס מאובטחים, הדפדפן שלכם חייב להתאים למערכת זו; נכון להיוס, ז6זס[קאם 006ח6מ1 ו-6180806אן מתאימיס למערכות האבטחה של רוב האתריסם. הדפדפן יתייחס לאתר שמאובטת בטכנולוגיה לא מוכרת לו כאל אתר לא מאובטח, ולכן אס הדפדפן מזהה את האתר כמאובטח, סימן שיש התאמה בין הדפדפן לבין מערכת האבטחה של האתר. בעת שליחת מידע לאתר לא מאובטח, גורס שלישי יכול לשיסם את ידו על המידע בדרכו לאתר. אמנס הביטוח של כרטיס האשראי מגן מפני גניבות שכאלה, אולם אין זו חוויה נעימה. שימוש בדפדפן מתאים לשליחת מידע אל אתר מאובטת הופך גניבת מידע כזו לבלתי אפשרית; המידע ייקלט רק עייי בעל האתר שאליו נשלח המידע. כמובן, אם בעל האתר הוא נוכל, או שהוא שומר את המידע בצורה לא מאובטחת אחרי העברתו, עדיין קיימת סכנה. אולם, צרות שכאלה יכולות להתרחש גם בעת קנייה בדואר או בטלפון ואינן ייחודיות לאינטרנט. כל עוד אתס מעביריס מידע לחברות ידועות שיש להן שרת מאובטח, אתס מוגניס יחסית. רוב הדפדפניס מראיס לכס האס הדף שבו אתס צופים שייך לשרת מאובטת: + זסתס!קא₪ |סוחטוח], מגירסה 4 ומעלה, מציג מנעול צהוב סגור בתחתית החלון (בערך באמצעיתו) כאשר אתס מתקשרים עס אתר מאובטח. המנעול אינו מופיע כאשר מדובר באתר לא מאובטח. + ב-188)0ש18 16/5086 (מגירסה 4 ומעלה), מנעול קטן מופיע תמיד בפינה השמאלית-התחתונה של חלון הדפדפן. כאשר המנעול פתוח מדובר באתר לא מאובטח. כאשר המנעול סגור וצהוב, האתר מאובטח. נוסף על סמלי המנעולים, רוב הדפדפנים נוקטים בשיטת הגנה נוספת: הם מציגיס הודעת אזהרה לפני שליחת מידע אל אתר לא מאובטח, שמאפשרת לבטל את המשלוח. כאשר אתסם עומדים לצאת מאתר מאובטח מופיעה הודעת אזהרה נוספת. > | השורי תפוז - סדריך האינטרנט הישראלי שיטוש באישורים אס אתס משתמשים ב-ז0ו8/188צ] 6)50906צ] אן ע6זס1קא3 166ח16ח1 לשיטוטיס ב-65/), מפעס לפעס תיתקלו באישוריסם (6091108)6). אישור 6616006 הוא תיבת דו-שיח אשר מופיעה כאשר אתסם נכנסיס לאתרי 0ס/% מסוימים. מטרת האישור לאשר את זהות האתר ובעליו, והוא מאפשר לכם לוודא עם איזו חברה אתס מתקשרים. האישורים מופיעים בעיקר כאשר האתר שולח קוד כלשהו, כגון 188 או תוסף אל הדפדפן שלכס; האישור מזהה את החברה כך שאתסם :כולים להחליט האם אתם בוטחיס בה מספיק על מנת לאפשר לה להריץ תכנה בדפדפן שלכם. מכיוון שאישוריס מזהיס בוודאות את החברה שבה מדובר, הס מקלים עליכם להחליט האס אתסם סומכים על החברה. כאשר מופיע אישור, הדפדפן מעניק לכס בדרך כלל כמה אפשרויות להגיב עליו: אתם יכוליס לקבל את האישור או לדחות אותו. האפשרויות המדויקות משתנות בהתאס לאישור. אמצעי אבטחה חובנים בדפדפו רוב הדפדפניס מאפשריס לכם להתאים אישית את האופן שבו הס מטפלים בנושאי אבטחה שוניס. בדרך כלל אתם יכוליס לבחור באילו נסיבות יציג הדפדפן אזהרות אבטחה, לבחור אילו אתריסם יכוליס להריץ 1868 וקוד אחר במחשב שלכם וכדומה. התאסה אישית של הגדרות האבטחה ב-ז113/123)0 146056326 על מנת לפתוח את תיבת הדו-שלח של ז0ו188ש19 146150806 לטיפול בהגדרות אבטחה, לחצו על הלחצן ש500000 בסרגל הכלים או לחצו על תפריט ותומ ס), הצביעו על 70018 ובחרו 10מ1 ט560. כאשר תיבת הדו-שיתח נפתחת, היא מציגה מידע אבטחה בנוגע לאתר שבו אתם נמצאים כרגע, כגון האס האתר מאובטת והאס יש לו אישורים. בצד שמאל של תיבת הדו-שיח מופיעה רשימה של פריטיס בעבורס אתס יכולים לשנות הגדרות אבטחה. לתצו על זסואפנטגא ברשימה. בתיבת הדו-שיח שמופיעה, השתמשו בתיבות הסימון וברשימות על מנת לקבוע מתי יופיעו אזהרות אבטתה (לאבטחה מרבית, ודאו שכל תיבות הסימון מסומנות). על מנת ללמוד פרטים נוספים לגבי משמעות ההגדרות ן השונות, לחצו על הלחצן 11610 בתחתית תיבת הדו-שיח. על מנת לשלוט על ן יכולתס של שרתיס להפעיל קוד 18998 אן 187850110 בדפדפן שלכם, פתחו את | תיבת הדו-שיח 005ם6166₪: של זסז8פגטגצצן (לחצו על התפריט 61 ובחרו ו פרק 6 - פרטיות ואבטחה באילנטרלט 858 ) וסמנו את האפשרות 065מ008 ברשימה משמאל. מימין מופיעות אפשרויות מתקדמות שונות. ניתן לסמן או להסיר סימון מתיבות שונות על מנת לאפשר או לא לאפשר הרצת 1888 ו-ק18/850. יותר ויותר אתריס מניחים כיוס שהדפדפן שלכס יכול להריץ 1808 ו/או 0 8/950ד, ואינס מסוגליס להעביר מידע בצורה יעילה אס הדפדפן אינו מריץ קוד זה. לכן, בדרך כלל כדאי לאפשר את הרצת 18/8 ו-18/45000. אולס, אס אתם מבקריסם לעיתיס קרובות באתרים בעייתיים, אשר גורמיס לדפדפן שלכס להציג הודעות שגיאה מטרידות, או אס פעילות מסוימת שאתס מבצעים מחייבת התעלמות מקוד זה, כדאי לדעת היכן מבטליס את קבלת 18/8 (-+18/45010. התאסה אישית של הגדרות אבטחה ב-ז6זס]קא<ש 1166ז6)וון על מנת לפתוח את תיבת הדו-שיח של זסזסןקא )סותשוח1 לטיפול בהגדרות אבטחה, לחצו על התפריט 170018 ובחרו 8מסוזק) 61מח6ות1. לפניכם תיפתת תיבת הדו-שיח 000085 )6מ6וח1, בה לחצו על הלשונית 2 ט560. מערכת האבטחה של סקא 16116מ1 מחלקת את כל האתריס לארבעה אזורי אבטחה: + 6ת20 66םז6)ת1: כל אתרי ה-60/ מהאינטרנט שלא כללתס באזור 6 51)66 8166נת'1 או באזור 2026 51168 1165010166. + 2006 0666ג?)תג [1,068: כל הדפיס באינטראנט המקומית, אם יש לכס כזו. (אינטראנט היא רשת פנימית פרטית, בדרך כלל של חברה, אשר נראית ומתפקדת כמו האינטרנט אולס אינה פתוחה לגורמים חיצונייס. אם המחשב שלכם אינו חלק מרשת, אתם יכוליס להתעלס מהאזור 06 615מ8זזתו [1.008). + 6ם20 516066 17₪5666: כולל אתרי 60/ שבחרתס כאתריס מהימנים, שבעבורס אתס זקוקיס לאבטחה פחות נוקשה. + 6ם20 51)066 18650716060: אתריס שאינכס בוטחיס בהם, שבעבורס אתס מעונייניס ברמת אבטחה גבוהה במיוחד. באמצעות הכרטיסייה ע18ט560, אתם יכולים להוסיף אתרים אל האזוריס 8 11115066 (-51168/ 18656710106, ולבחור הגדרות אבטחה נפרדות בעבור כל אחד מארבעת האזוריס. הגדרות האבטחה עבור כל אזור הגדרות האבטחה בעבור אזור קובעות את מידת הנוקשות שבה מטפלת מערכת האבטחה של ז6זס01א₪ 61נת6)ח1 באתריס באזור זה. קיימות ארבע ב שב תפוז - מדריך האינטרנט הישראלי רמות אבטחה אפשריות, מהנמוכה לגבוהה: שס,1, ששס.1-בתט1/1061, נתטונ0סןן ו-11180. יש לציין שהאפשרות לראות דפיס באתר לעולס לא תיחסם בפניכם, ללא קשר להגדרות האבטחה של האזור אליו משתייך האתר. אולס, אס אתר השייך לאזור שבעבורו נקבעה רמת האבטחה גַ8ו1 ינסה לשלות סקריפט או קוד תכנה אחר שעלול להדביק את המחשב שלכם בוירוס או לגרוס לבעיה אחרת, ז6זס01א2 66וח6זח] תמנע מהקוד להגיע למחשב שלכם. על-פי בררת מחדל, לכל אחד מהאזוריס יש רמת אבטחה מתאימה: וופוצ בעבור האזור 51665 65010160, גפטו60/ בעבור האזוריס 61תגזות] ו-6וח6וח1 (-ש1.0 בעבור 51108 06זפגח. אס נמאס לכס מההודעות המופיעות בכל פעס שדף טפ/ מנסה לשלות קוד ₪8 למחשב שלכם, אתם :כולים לשנות את רמת האבטחה של האזור )מ ל-עש1,0. ולהפך, אס התנסיתס בבעיות רבות בהורדה של סקריפטיס, אתס יכוליס לשנות את רמת האבטחה של כל האזור 6וח6וח1 ל-ת1:8]. או, אס אתס בוטח בעמיתיכס במשרד, אתם יכול לשנות את רמת האבטחה של האזור ]6ת9זזח] ל-אוס,1. עוגיות מלבד סקריפטים, שרתים יכולים להעביר למתשב האישי שלכם סוג נתוניס נוסף ללא ידיעתכם: עוגיות. עוגיה (600₪6) היא יחידת מידע קטנה ששרת מאחסן במחשב שלך, לשס שימוש מאוחר יותר. עוגיות אינן מזיקות בדרך כלל, ולעיתים קרובות יש בהן תועלת רבה. לדוגמה, כאשר אתס משוטטיס בחנות וירטואלית ובוחרים מוצרים, החנות עשויה לשמור רשימה של המוצריס שבחרתס בעוגיה ולהציב אותה במחשב שלכם, כך שבפעס הבאה שתבקרו באתר ותרצו לקנות את אותס מוצרים, האתר יינחשיי אתכם ולא תצטרכו לעבור את כל שלב הבתירה מחדש. אולס, המחשב שלכסם הוא שטת פרטי, וזכותכס להחליט מי יוכל לשמור בו מידע. בשני הדפדפנים הגדוליס ניתן לקבוע האס ייווצרו עוגיות, וכיצד. כדי לקבוע הגדרה בעבור תכונת העוגיות ב-14188101 6180406ן, לחצו על התפריט ₪68 ובחרו 065ח6ז606ו/. ברשימה אשר בצדה השמאלי של תיבת הדו-שיח, לחצו על האפשרות 4/0098006/. + בחרו 6006168 811 466676 כדי שהדפדפן יקבל אוטומטית את כל העוגיות. + בחר ז6טז50 שַח01הת1ק1זס 116 0+ 286% +ת50 +20 01180 6000105 ]0 46006 על מנת לקבל את רוב העוגיות, אולס לדחות את אלו שניתנות לקריאה עייי שרתים שוניס מזה ששלח את העוגיה. באופן זה רק השרת ששלח לכם עוגיה יוכל לקרוא אותה. + בחרו 600816 158016 על מנת לדחות את כל העוגיות. פרק 6 - פרטיות ואבטחה באינטרנט + סמנו את האפשרות 000816 8 פ8חו)קסססה 06/06 סות וחג/ אס אתס מעונייניס לקבל עוגיות, אולס ש-זסו89וע9! 6150806 לציג תיבת דו-שיח לפני שהוא מקבל עוגיה, ויציע לכס לחצניס לקבל או לדחות את העוגיה. כדי לקבוע הגדרה בעבור תכונת העוגיות ב-5 זסזס!קאם 6וח06מ1, לחצו על התפריט 7008 ובתחרו באפשרות 5תס0ק0 666)ם1. בתיבת הדו-שיח 8 )06ות6זמ], לחצו על הכרטיסייה עט56. לחצו על הסמל של האזור זוח6ום] ולאחר מכן על הלחצן 1.6461 וחסופט0. גללו לתחתית הרשימה בתיבת הדו-שיח 5010885 ג560. השתמשו בלחצני הבחירה על מנת לבחור באופן שבו יטפל הדפדפן בעוגיות. האינטרנט משול לטלוויזיה עס מיליארד ערוצים; יש כל-כך הרבה ייזבליי שאפשר ללכת לאיבוד ללא מדריך שיסייע לכם למצוא את התכניות שמתאימות בעבורכם. מנועי החיפוש הס מדריכים אלו. למרות שאופן השימוש דומה בכל מנועי החיפוש, לכל אחד מהס יש שיטות חיפוש ייחודיות. כמו כן, לכל אחד מהס יש אוסף שונה של קבצים - מסד נתומיס - שעליו מבוסס החיפוש. למעשה, אף מנוע חיפוש אינו מחפש מידע באינטרנט לאחר הזנת בקשת חיפוש. במקוס זאת, החיפוש מתבצע במסד נתוניס מוכן מראש. ככל שמסד הנתוניס מורכב ומלא יותר, החיפושיס יפיקו תוצאות מוצלחות יותר. מכיוון שמדובר במסד נתוניס מוכן, החיפוש שאתס יוזמיס אורך כמה שניות בלבד. מסד הנתוניס של אתר חיפוש נוצר באחת משתי דרכים אלו (או שילוב של שתיהן): + באמצעות בני אדם. עובדי האתר סורקיס את ה-60/ ובוחריס אתריס שייכללו במסד הנתונים. + באמצעות כלים אוטומטליים. תכנות אלו, המכונות בשמות שוניס (ז16ש8ת0, ז50160, מחסש) יוצרות קשר אוטומטי במועדיס קצובים עס שרתי 65/ט, סורקות את תוכן השרתיס ומוסיפות מידע לגבי התוכן אל מסד הנתונים. כמה שבועות חולפיס עד שהתכנה מסיימת לערוך סריקה מקיפה כזו של שרתיס בכל רחבי ה-טס/ט. כאשר מסד הנתוניס של האתר נוצר עייי תכנה אוטומטית, הוא מספק בדרך כלל תוצאות מלאות ועדכניות יותר, ואילו מסדי נתוניס שנבנו ידנית נוטיס להכיל תוצאות מצומצמות אך אמינות יותר. אס אינכס מצליחיס למצוא את מה שאתס מתפשים באמצעות שירות חיפוש מסויס, נסו שירות אחר. מכיוון שלכל כלי חיפוש יש מסד נתוניס משלו, וכל אחד משתמש בשיטות שונות לחיפוש במסד הנתוניס שלו, התוצאות שיפיקו שני מנועי חיפוש תמיד יהיו שונות. ו פרק 7- חיפוש באינטרנט אפשרויות החיפוש בדפדפן רוב הדפדפניס הפופולריים כולליסם לחצן חיפוש (תסז569) בסרגלי הכלים שלהם, או אפשרות חיפוש במקוס כלשהו בתפריטים. בדרך כלל, לחצן (0ז569 (או אפשרות מקבילה בתפריט) מעביר אתכס אל אתר חיפוש מסוים; הלחצן אינו ממש מסייע בחיפוש, אלא רק מהווה דרך נוחה למעבר אל אתר חיפוש. הלחצן 68זג56 ב-זס)ג2ו/ג1] 6056306 ב-ז4918910א1 146180800 לתיצה על הלחצן 5690 פותחת את דף החיפוש הכללי של 146150806 בדף זה ניתן לשלוח בקשת חיפוש דרך מנועי חיפוש שונים. הלחצן 61306060 5'יג0/% ב- זס36קוגּ 6056326 החל מגירסה 4.5, נכללה ב-זסופַ181 16050406 אפשרות חיפוש חדשה, הלחצן 8618060 8'זפוו/. במהלך צפייה בדף 65/ כלשהו, ניתן ללחוץ על הלחצן 4618066 5'גווא על מנת לקבל רשימה קצרה של קישורים לדפים נוספיס אשר עשויים להכיל מידע דומה. זו תכונה נחמדה, אך היא אינה יכולה להוות תחליף למנועי חיפוש אמיתליס. הלחצן 68זג56 וסרגל זסזסוקא ב-860ז6)חו 5 זסזס|קא= לחיצה על הלחצן 509170 ב-זסזס1קא3 ו6מוטות1 פותחת את סרגל זסזסוקאט, חלונית בצידו השמאלי של חלון הדפדפן. סרגל זסזסוקאם משמש גם להצגת אתריס מועדפים (אם לחצת על הלחצן 401108 ולהצגת רשימת היסטוריה. בסרגל זסזסוקא מופיעה תיבת חיפוש, וכן לחצני בחירה המאפשרים שימוש בשירות חיפוש ב-פ6/ט או שירות חיפוש אנשים. לאחר ביצוע החיפוש יופיעו התוצאות בסרגל. לחיצה על אחת התוצאות תביא להצגת הדף המקושר אליה בחלון הראשי, מימין לסרגל זשזס!קאם. ניתן להמשיך לחפש מתוך סרגל ץ6זס[קאם או ללחוץ על הלחצן טסגור (א) בפינה הימנית-העליונה של סרגל ץסזסקאם על מנת לסגור אותו. חיפוש ל בכל אחד משירותי החיפוש, וכמעט בכל כלי חיפוש שתיתקלו בו ב-60/ש, יש תיבת טקסט בעלת נוכחות בולטת בדף, בדרך כלל בראשו. בתיבת טקסט זו יש להקליד את מילות החיפוש. לצד התיבה קיים תמיד לחצן שליחה, ששמו בדרך כלל '/ג0ז508'י. תפוז - מדריר האינטרנט הישראלי הקלדת מילת חיפוש בתיבת טקסט ואז לחיצה על לחצן השליחה על מנת לשלוח את המילה לכלי החיפוש מכונה שליחת מללת חיפנש (8 פמוחותנסופ מח6ז 02ת668. חיפושיס כאלו מכונים לעיתים חיפושים על-פי מילות מפתח, מכיוון שמילת החיפוש משמשת מפתח למציאת דפים תואמים. כאשר אתם שולתים מילות חיפוש, שירות החיפוש מחפש במסד הנתונים שלו (המכיל מידע לגבי דפים) ומאתר דפיס אשר מכילים את צירוף התוויס שהקלדת. למרות שמסדי הנתוניס שוניס משירות חיפוש אחד למשנהו, בדרך כלל הרשומה של כל דף מכילה את כתובתו, כותרתו, תיאור קצר שלו וקבוצה של מילות מפתח המתארות את תוכנו. גם במקרה של חיפוש על-פי מילות חיפוש, קיימים מנועי חיפוש לועזיים ועברייס. השתמשו בשפה המתאימה לכל כלי חיפוש כדי להפיק תוצאות מלאות. למעשה, קייס מנוע חיפוש אמיתי אחד בלבד בעברית: הגירסה הישראלית של 11891808, בכתובת /811891518.8118.00.11//:כת. סטנ 1006 פפוחסק= אשע ₪01 ₪ : ג 3 צ 9 2 ב 9 - סי | ו 400 0005ש- 5000 | הסה תפסאשה | קסופ 6% | 66 [- 60 0059 מ כסת [8] 17055. 5 ב 0 ות 0 ).01/0 זואלהו | " במ -ן ב כל המיכים ב גנל גצתרים נימראכ 0 הזג חיפוש בעברית עם 418/68 לאחר ששירות החיפוש מחפש בכל מסד הנתוניס שלו (פעולה שאורכת כמה רגעיס בלבד), הוא מציג רשימה של קישורים אל כל הדפים שהתליט שמתאימים לחיפוש. כל תוצאה ברשימה היא קישור. ניתן לגלול את רשימת התוצאות, ולקרוא את כותרות הדפיס ותיאוריהס על מנת להחליט אילו עשויים להתאים. כאשר מצאתם משהו מעניין, לחצו על הקישור כדי לעבור לדף. אס הדף אינו עונה מה שביקשתס, לחצו על הלחצן 880% על מנת לחזור לרשימת התוצאות ולנסות דף אחר, או לערוך חיפוש חדש עס מילות חיפוש שונות. חלק ממנועי החיפוש מארגניס את הרשימה בדרכיס חכמות, כשהם מנסים להציב את ההתאמות הטובות ביותר בראש הרשימה כך שתראה אותן ראשונות, ואת ההתאמות הפחות טובות במקוס נמוך יותר ברשימה. לדוגמה, נניח שחיפשתם את המללה גודזילה. שירות חיפוש יעיל ישיס בראש הרשימה את כל הדפיס שהמילה *ג806211₪יי מופיעה בכותרת או בכתובת |13 פרק 7- חיפוש באינטרנט שלהם, מכיוון שסביר להניח שדפים אלו עוסקים אך ורק במפלצת היפנית. התאמות למילות מפתח או לתיאור העמוד יופיעו במיקוס נמוך יותר, מכיוון שדפים אלו עשויים להזכיר את 00021188 אולס לא לעסוק אך ורק בה. במיקוס נמוך יותר ברשימה עשויים להופיע קישוריס לדפים שיש בהס התאמה חלקית, כלומר חלק כלשהו ממילות החיפוש מופיע בהם. לדוגמה, עשוייס להופיע עמודיס שיש בהס את המילה 'י0סיי. נוסף על כך, חלק ממנועי החיפוש מציגים ציון צד כל תוצאה. הציון - המוצג בדרך כלל באחוזיס - מצביע על מידת ההתאמה של הדף למילות החיפוש שלך, כאשר 100% משמעותו התאמה מושלמת. חיפוש פשוט ו ברוב המקריס, כל שעליכס לעשות הוא להגיע אל אתר החיפוש, להקליד ביטוי בתיבת הטקסט, ללחוץ על לחצן השליחה ולהמתין כמה רגעים להופעת רשימת הפגיעות. אס הרשימה מכילה קישוריס אשר נראיס מבטיחים, נסו אותם. אם לא, נסו להשתמש במללות חיפוש אחרות. העצות הבאות יסייעו לכס לשפר את תוצאות החיפוש: + השתמשו בצורה הפשוטה ביותר של מילה. המילה כלב תתאים לעמודים שיש בהם ייכלביי וגס ייכלביסיי. המילה כלבים, לעומת ואת, לא תתאיס לאתריס שיש בהס רק את המילה ייכלביי. רוב כלי החיפוש חכמים מספיק כדי לקחת זאת בחשבון, אולס לא כולם. נסו את המילה הפשוטה ביותר אשר מתארת בדיוק רב מספיק את המידע שאתס מחפש. + השתמשו באותיות רישיות בעת הצורך. כאשר אתס מחפש אחר מילים באנגלית, עליכס לקחת בחשבון את האות הרישית שבתחילת מילה. חלק ממנועי החיפוש מתעלמיס מההבחנה בין אותיות רישיות וקטנות, אולס אחרים לא. לכן כדאי להוסיף אות רישית למיליס שמופיעות כך בדרך כלל. + נסו לדייק. אם אתם מעונייניסם למצוא מידע על כלבים דלמטיים, זהו הביטוי שאתס צריכים להזין, ולא ייכלביסיי בלבד, אחרת תקבלו רשימה עצומה של תוצאות, שרובן אינן קשורות לנושא שמעניין אתכם. אס הביטוי המדויק אינו מניב תוצאות, נסו ביטוי כללי יותר. אס לא מצאתסם דבר באמצעות הביטוי כלב דלמטי, נסו כלב; ייתכן שתמצאו עמוד כללי על כלבים ובו מידע על כלבים דלמטיים. אולס תמיד התחילו מהביטוי המדויק ולא הכללי. + נסו חלקי מילה. תמיד התחילו ממילים שלמות; אולס, אס לא מצאתם דבר, נסו חלק של מילה. אם אתס רוציס התאמה למילה 6ושקטס וגם למילה ץמקטם, נסו לחפש את המילה קטם, אשר תואמת את שתי המילים. תפוז - מדריך האינטרנט הישראלי חיפוש פשוט באממצעות אינדקס בימינו, כל מנועי החיפוש הגדוליס מאפשריס חיפוש באמצעות מילות חיפוש. אולם, חלק מהס מציעים גס רשימה של קטגוריות, מעין אינדקס שבו ניתן לדפדף על מנת לאתר קישוריס בנושא מסוים. לדוגמה, אתרי החיפוש !00 צ, 0166א3 ו-10560%ה1 כולליס רשימת קטגוריות. לחיצה על קטגוריות אינה רק דרך יעילה למציאת מידע אלא גס שיטה מצוינת להתוודע ל-65/ו. דפדוף בקטגוריות עשוי להוביל אתכס לנושאיס מענייניס שכלל לא חשבתס לחפש. מעבר בין קטגוריות מהווה דרך חשובה ללימוד האופן שבו פועלת ה-ט9/ והתכניס הכלולים בה. כמו כן, ככל שנושא החיפוש הוא רחב יותר, הקטגוריות הן דרך יעילה יותר לחיפוש. בעזרת קטגוריות, ניתן לצמצס את תוצאות החיפוש בדיוק לנושא הרצוי. חיפושים מתקדטים לעיתים, על מנת לנסת חיפוש מדויק, יש צורך להזין כמה מילים. כאשר אתם משתמשים בכמה מילים, לעיתיס קרובות תודקק לאופרטורים על מנת לשלוט על האופן שבו מתייחס מנוע החיפוש למיליס אלו. שיסווש בכסה טוילות חיפוש ניתן להשתמש במספר לא מוגבל של מילות חיפוש על מנת לחפש אחר מידע מדויק. ככל שמילות החיפוש שלך יהפכו יותר מדויקות, דפים לא רלוונטייס ינופו מרשימת התוצאות. חלק ממנועי החיפוש תומכים באפשרות חיפוש כשפה טבעית (ספַגּגו8ח83] |גזגחאה פסמסטוף). בחיפוש מסוג זה, אתס מנסחים את מילות החיפוש כשאלה רגילה; לדוגמה, אתס עשוייסם להשתמש בשאלה 01 )ת9160יזק ₪750 6+ 5גאו סג ?7, ומנוע החיפוש ישתמש בשיטות מתקדמות על מנת להחליט מה אתם רוציס לחפש. מנוע חיפוש שמשתמש בשפה טבעית הוא ה-אמס)/ 100010, בכתובת /נמסס.> 660000 אראראי//:קום, שמוצג בתרשיס הבא: [[- | ו ספ 10 סוק אש 46 8 7 - 3 עב ב 2 וצ| /300 ₪0009] ה0ש56 | פתש | השלשם | קל [-] שק 9 ב פרק 7 - חיפוש באינטרנט שימוש באופרטורים לשליטה על חיפושים כאשר אתס משתמשים בכמה מילות חיפוש, למעשה אתם משתמשים באופרטורים, גם אס אינכס מודעים לכך. אופרטוריס הס מיליס אותן מוסיפיס בין מילות חיפוש כדי להגדיר במדויק את מה שרוצים לחפש. השימוש באופרטורים באופן וה מכונה לוגיקה בוליאמת או חיפוש בולאמ. קיימיס שלושה אופרטוריס בסיסייס בהס משתמשיסם בחיפושים : + 6ח8: כאשר אתס משתמשים ב-420 בין שתי מילות חיפוש, אתסם מורים למנוע החיפוש להציג רק את הדפים אשר מכילים את שת המילים -- דפיס אשר מכיליס רק אחת מהן לא ייכללו ברשימת הפגיעות. + 0%: כאשר אתס משתמשים ב-ז0 בין שתי מילות חיפוש, אתס מורים למנוע החיפוש להציג את כל הדפים אשר מכילים לפחות אחת. משתי המילים - כל הדפים אשר מכיליס את אחת המיליס או את שתיהן ייכללו ברשימת הפגיעות. + %א: כאשר אתס משתמשים בשסון בין שתי מילות חיפוש, אתס מוריס למנוע החיפוש להציג את כל הדפים אשר מכילים את המילה שלפני וסא אך להסיר מהרשימה את כל הדפיס אשר מכיליס גם את המילה שאחרי וסאן. הטבלה הבאה מדגימה כיצד משפיעות 6ח4, זי ו-+סצן על האופן שבו מחפש מנוע חיפוש אחר מילות חיפוש. דצ ו יי שיגווש באופורטורים וי ו ברו וו ה בוילות החיפוש התוצאה לא 6 שפנה לד ו 8 6חג זסאס רק דפיס אשר מכילים גס 'ישַסכ'יי וגם יז6אסב3י 8 זס 30% כל הדפים אשר מכילים יישסכ'יי, ייזשאסת'י או שניהס 5 06 ז6אס כל הדפיס אשר מכילים 'יזסאס3'י אולם אינס מכילים ''₪ַס0י' (מנוע החיפוש מוצא את כל הדפים המכילים "זסאסמיי ומסנן מהס את כל הדפים המכילים גס '/שס6'י) 6 6חג זסאס דפים אשר מכילים את כל שלוש המילים 6 86 0 008 ז0 ז30%6 = דפיס אשר מכילים לפחות אחת משלוש המילים 6 לפני שאתס משתמשים באופרטורים במנוע חיפוש, בדקו את אזור ההוראות או העזרה של אתר החיפוש. רוב מנועי החיפוש תומכיס ב-6ת8, זס ו-)סח, אולס לחלק מהס יש כלליםס משלהם לגבי האופן שבו אתס משתמשים בהם. לדוגמה, 280166 ו-118//1818 מעדיפיס שתשתמשו בסימן פלוס (+) לפני מילה במקוס 36 רק וי תפוז - מדריר האינטרלט הישראלי דרך נוספת להשתמש במילות חיפוש היא לערוך חיפוש אחר ביטוי מדויק ([810ג 1856 8016א6), אפשרות בה תומכים רוב מנועי החיפוש. על מנת לחפש אחר ביטוי מדויק, הוסיפו מירכאות כפולות לפני המילה הראשונה ואחרי המילה האחרונה בתיפוש. באופן זה, אתם מורים למנוע החיפוש להציג רק דפים אשר מכילים את הביטוי כפי שהוא, כלומר כל מילות החיפוש בזו אחר זו באותו הסדר. כאשר אתס משתמשלס בכמה מילות חיפוש ללא ציון מפורש של אופרטורים, רוב מנועי החיפוש מניחים שאתם מתכווניס לחיפוש של כל המילים (0מ4). חלק מהמנועיס יחפשו ראשית כל באמצעות 856 ולאחר מכן באמצעות זס. הדפים שנמצאו עייי 36 יוצגו ראשוניס ברשימת הפגיעות, ורק אחריהם (עס ציון נמוך לותר) יופיעו הדפיס שנמצאו עי* זס. אתרי חיפוש גדולים קיימיס עשרות מנועל חיפוש באינטרנט, חלקס כלליים וחלקס :יעודיים, הטבלה הבאה מציגה את אתרי התיפוש הגדולים. ניתן לבקר בהם עייי הקלדת כתובתם. ב 0 ו בונועי החיפוש הגדולים כתובתו מועוע החיפוש וסט . 8100 . שיש !אצ בזסס . 680106 . אוש 6 בתסס . 81)8/1518 . שוטעש 4 18 ב0ס. 1/6058 . שש 18 גתסס. [85% . שש/ש 5 6 001 . 200816 . אתא 06 בותסס . 10566%ת1 . שש ו 60 ק8ה5. שחש 0 08/1600 60עו. יע וט יש לשיס לב שחלק מאתרי החיפוש שבטבלה הס גס שערי רשת (פורטלים), דפים אשר מספקים גישה מהירה לחיפוש, חדשות ושירותיס נוספים. פרק ל - חיפוש באינטרנט שימוש בכמה חנועי חיפוש נותוך מקום אחד שערי רשת ואתריס נוספיס מציעיס גישה מרוכזת לכמה מנועי חיפוש. כאשר אתס משתמשים באוסף כזה של מנועי חיפוש, בדרך כלל אינכס יכוליס להשתמש בטווח האפשרויות המלא שמציע כל מנוע חיפוש. אולס, אוסף כזה מאפשר לכם לשלוח את אותן מילות החיפוש לכלי חיפוש שוניס במהירות ובקלות. אוסף םונועי חיפוש ב-זס)גקוטגּא בדף ג0ז568 16 אשר מופיע כאשר לוחצים על הלחצן 569101 ב-6080806אך זסוקוטאא, אתס יכוליס ללחוץ על שס של מנוע חיפוש מתוך רשימה של מנועיס, להקליד את מילות החיפוש בתיבה וללחוץ על הלחצן 50910 כדי להתחלל בחיפוש. אוסף מנועי חיפוש ב-זסזסוקא" ב-5 זסזס[קא= )6וח6ום1, ניתן להתחיל בחיפוש עייי לחיצה על הלחצן ם0ז509, אשר מציג רשימת כלי חיפוש בסרגל ז6זס|קאט. הקלידו מילות חיפוש בתיבה, לחצו על הלחצן ג0ז568 אשר מופיע לצד תיבת הטקסט, ורשימת התוצאות של מנוע החיפוש תופיע בסרגל זסזס|קא₪ מתחת לתיבת הטקסט. לאחר שעברתם על רשימת התוצאות וביקרתס באתריס שעניינו אתכם, לחצו על הלחצן |א6אן שבראש סרגל זשזס!קא על מנת לשלוח את מילות החיפוש למנוע חיפוש אחר. 5 ז0זס1קא 61וח16ה1 מכיל רשימה של מנועי חיפוש אליהס הוא שולח את מילות החיפוש, בסדר קבוע מראש, בכל פעס שאתס לוחצים על )אסצן. + על מנת לבחור את מנוע החיפוש הבא שבו תשתמשו, לחצו על החצ הקטן שבצד הימני של הלחצן !אסא ובחרו בכלי הרצוי מהרשימה שמופיעה. + על מנת לבחור את הסדר של מנועי החיפוש אליהס נשלחים חיפושיס, לחצו על הלחצן 6אומוסופט) בראש סרגל זסזסו|קאם. אוסף של הגדרות שונות להתאמה אישית של אפשרויות החיפוש מופיע לפניכם. ניתן להשתמש במנוע התיפוש -16ש6/408/ ((00.ז6)40180/10ות. אועתש) על מנת לערוך חיפוש בכמה מנועים גדוליס כו זממית. כאשר אתס שולחים חיפוש מתוך ז608027816]א, החיפוש נשלח אל כמה מנועיס גדולים (כולל !00 01)6א5, 4106/1800 ועוד), ורשימת תוצאות מאוחדת מוצגת לפניך. ליד כל תוצאה, מופיע ציון של מנוע החיפוש ממנו היא נלקחה. מומלצ. 77 תפוז - מדריך האינטרלט הישראלי חיפוש בתוך אתר מנועי החיפוש הגדוליס שהוזכרו בשיעור זה ובקודס לו משמשים לאיתור מידע שעשוי לשכון בכל מקוס ב-69/%. מכיוון שמדובר בכמויות מידע עצומות, ברור שלא תמיד הס ימצאו את כל המידע באתר מסוים. אולס, אתרי ט6\ גדולים מספקים לעיתיס קרובות מנועי חיפוש משלהם, לאיתור מידע ששוכן בתוך האתר בלבד. לדוגמה, אתר ה-פס/ של מיקרוסופט הוא עצוס בגודלו, ומכיל אלפי דפים. לכן מספקת מיקרוסופט כלי חיפוש פנימי (אשר נפתח עייי לחיצה על האפשרות 5690 שקיימת ברוב הדפים באתר) המאפשר חיפוש מידע רק בתוך האתר. אפילו אתריס קטנים יותר מציעים אפשרות חיפוש. ומ שו 0 לקבוצה העצומה והמגוונת של משתמשי האינטרנט יש רק דבר אחד במשותף: כולס משתמשיס במחשב. לכן, אין וה מפתיע שתכנות מחשב וקבצים הם הדבר הנפוץ ביותר שניתן למצוא באינטרנט. ניתן למצוא ברשת תכנות אינטרנט, תכנות אחרות, כגון משחקים או מעבדי תמלילים, מסמכים, כגון ספריס ומאמרים, וקבציס שימושיים שוניס כגון כלי שירות ותוספים. הורדה היא הפעולה של העתקת קוב מחשב משרת, דרך האינטרנט, אל המחשב האישי. לאחר הורדת את הקוב ניתן להתקין אותו ולהשתמש בו. על מנת להוריד קוב יש ללתוץ על הקישור אשר מוביל אליו, ולעקוב אחר ההוראות. משך ההורדה ככל שהקובץ גדול יותר, אמן ההורדה שלו מתארך. בדרך כלל, גודל הקובצ מוצג בקרבת הקישור להורדתו. הגודל מוצג בדרך כלל בקילו-בתיס (8א) בעבור קבציס קטנים, או במגה-בתיס (18א) בעבור קבציס גדוליס. מגה-בית אחד שווה 1,024 קילו-בתים. כמה ומן אורכת הורדה של קוב בעל גודל נתון! הדבר תלוי בגורמיס רבים, ובכלל וה מהירות החיבור לאינטרנט שלכס ועד כמה השרת עמוס. אולס ניתן לומר בהכללה, שבחיבור של 28.8 קילו-בתים לשנייה (5קטא), קוב של 1 8א יורד בדרך כלל תוך 10 דקות. אחת הבעיות הנפוצות ביותר בעת הורדת קבציס היא התנתקות באמצע. חיבור האינטרנט עלול להתנתק לעיתיס מסיבות שונות, וזה עלול להיות מאוד מתסכל אם זה קורה לקראת סיוס של הורדת קובץ שגודלו כמה מגה-בתים. קיימות כמה תכנות אשר מסייעות בבעיה זו. הפופולרית שבהן היא 06 (תוכל למצוא אותה באתר וחסס.61120 . שאוש). כאשר תכנה זו פעילה, היא משתלטת אוטומטית על ההורדה כאשר לוחצים על קישור כלשהו. הקוב יורד כרגיל, אולס אס נותקתס באמצע, בדרך כלל תוכלו להתחבר שוב ולהמשיך להוריד את הקובצ מהנקודה שבה נקטעה ההורדה. עס זאת, גס אס אתס משתמשיסם ב-+026)818), חלק מהשרתים באינטרנט אינס מאפשריס המשך הורדה מהנקודה שבה הופסקה ההורדה, אולס ברוב השרתיס של אתרי התכנות אפשרות זו זמינה, ועשויה לחסוך זמן ועצבים. - פרק 8 - הורדת תכשת וקבצצים תנאים לשיטווש בקבצים ו רוב התכנות משתייכות לאחת מקבוצות אלו: + תכנות מסחריות ([001₪167012)): אלה תכנות מסחריות. בדרך כלל יש למלא טופס מקוון על מנת לשלס בעבור התכנה (באמצעות מספר כרטיס אשראי) ואז ניתן להוריד אותה. + תכנות הדגמה (26₪0): תכנות מסחריות אשר חלק מהאפשרויות שבהן אינן זמינות, או שהן מפסיקות לפעול (פג תוקפן - 6וקא6) לאחר מספר ימים. תכנות דוגמה מופצות בחינס באתריס מסתריים וחופשיים, ומספקות הדגמה של התכנות המלאות. + תכנות שיתופיות (6זה/ו0זג:51): תכנות שמותר לכס לנסות בחינס, אולס בסופו של דבר אתם אמוריס לשלס עליהן. לאחר תקופת ניסיון (בדרך כלל 30 יוס), או שאתס משלמיסם או שעליכס להפטיק להשתמש בתכנה. תוקפן של חלק מהתכנות פג אחרי תקופת הניסיון או שמאפיינים מסוימים בהן מפסיקיס לפעול, בדומה לתכנות דוגמה, כדי שלא תוכל להמשיך להשתמש בהן מבלי לשלם. + תכנות חופשיות (0זה/ו7060/): תכנות שאתס יכוליסם להשתמש בהן כמה שתרצו, ללא תשלוס. אחרי תכנות ה-60/ מלאה באתריס להורדת תכנות. לתכנות פופולריות רבות יש אתריס משלהן. כמו כן, ניתן להעזר בדפיס שמכיליס קישורים לתכנות כדוגמת !וצ בכתובת : 1010/5006 10160/50ח1 36 8ז10טק ות 60/00 ססםגע. אוצי אולס, עדיף לגשת בשלב ראשון לאתריס שמתמחים בתכנות, כגון: + |270.007שו5870 -- בת8160/876.00ת8. שאו + 1080.6001ת/ו0כ] -- הזס6. 60/1080 עתעץ. + 1800088 - [5.00.1/טססגם. עואאו. אתריס אלו כוללים כלי חיפוש שונים. רשימת התוצאות שאתריס אלו מספקים כוללים קישורים לקבצים או לאתריס אחריס מהם ניתן להוריד את הקבצים. האתריס המופיעיס מעלה מומלצים בעבורכם אס רצונכס להוריד תכנה לניסיון. אס אתס מעונייניס לקנות תכנה מסחריות בכסף מלא, נסו באתר של חברת כלנית בכתובת 11.60.11ת6818. אתע. תפוז - סדרירךר האינטרנט היעשראלי עבורה עם קובצי קו2 ככל שקובץ גדול יותר, זמן ההורדה שלו מתארך. לכן, רביס מהקבציס להורדה באינטרנט הם דתוסים, כדי לקצר את משך ההורדה. לאחר ההורדה אתם תייביס לפתוח את הדחיסה על מנת להשתמש בקובצ. נוסף על כך, רוב התכנות מופעלות לא עייי קובצ אחד גדול אלא עייי אוסף של קובצי תכנה וקובצי נתוניס. ניתן למצוא באינטרנט תבניות שונות של דחיסה, אולס התבנית הנפוצה ביותר מכונה קו2. לקוב קג2 יש סיומת ס21., ויש לפתוח את הדחיסה שלו (לבצע פעולת קולתט) לאחר ההורדה כדי להשתמש בקוב> או בקבציס שהוא מכיל. התכנה הפופולרית ביותר המשמשת לפתיחת קובצי 21 וליצירתם היא ו2מו/. אס אין לכס תכנה זו, ניתן להורידה מהכתובת וחזסס.ק21תגעו. אתו משתמשי מקינטוש יכוליס להוריד את תכנת +01ו.2 מהכתובת במסס.1ק21סארת. אוו לאחר התקנת התכנה, תוכלו לפתוח דחיטה של כל קובץ 2:0 עייי לחיצה כפולה עליו. בשלב זה יוצג חלון התכנה, ובו צריך לבחור באפשרות 507801 בסרגל הכליס כדי לפתוח את הדחיסה. סוג מיוחד של קובצי 6א6. מכונה 6טזו/סיו אַ0611י1אס-/]56. הו סוג של קובצ דחוס, ממש כמו קוב ק21. בניגוד לקובץ קו2 קוב שכזה אינו וקוק לתכנה חיצונית. במקוס זאת, לחיצה כפולה עליו תביא לפתיחת הדחיסה באופן אוטומטי. רבות מהתכנות הגדולות שמוצבות להורדה באינטרנט, כגון דפדפני ס6/, דחוסות באופן זה. וירוסים במחשב וירוס מחשנ הוא קוד תכנה אשר נוסף או מוצמד בחשאי לקובצ, ויכול לגרוס לנזק כאשר הקוב נפתח. לעיתים קרובות הוירוס מתפשט ומתרבה במחשב שבו הוא נמצא עייי ייהדבקת'' קבצים נוספים, ואף מדביק מחשבים אחריס אס קבצים נגועיס מועבריס אליהס. וירוסים יכוליס לגרוס לסוגים שוניס של נזקים: חלקס כמעט שאינם מזיקים, ורק מציגיס הודעות טיפשיות על המסך שלך; אחריס עלולים לגרוס נזק עצוס, ולפגוע במערכות מחשבים שלמות. לשם ביטחון, רצוי שתורידו קבציס רק מאתריס מסחריים או אתרים אמיניס, שכן ספקיס גדולים סורקים לעיתיס קרובות את האתריס שלהס כדי לאתר וירוסים. נוסף על כך, כדי לנקוט אמצעי זהירות בנוגע להורדת קבצים, יש להתקין תכנת אנטי-וירוס כגון פחוטנותג מסחסוו, אשר יכולה לאתר וירוסיס בקבציס ולהשמיד אותס לפני שיגרמו נזק. הוושו ה פרק 8 - הורדת תכטות וקבצים קך] !-+6ה!6דך אנשיס גלשו באינטרנט זמן רב לפני המצאת ה-60/ט 66ו/ 6[זס/. במהלך שניס אלו, הכליס המרכציים לשימוש באינטרנט - מלבד דואר אלקטרוני וקבוצות דיון - היו 6מ161, 12ת, ובשנים האחרונות לפני ה-60/, זט קס0). כליס אלו אינס קשים יותר לשימוש מאשר הדפדפן או תכנת הדואר האלקטרוני. עס זאת, לא סביר שתשתמשו בהס אלא אם כן אתס מעוניינים לנצל את האינטרנט בצורה מקיפה, מעבר לגבולות ה-ט6/. הורדת קבצים באמצעות קדץז חלק ניכר מהקבצים באינטרנט אינס מאוחסנים בשרתי סס/, אלא כשרת: 17, קיצור של ]סססוסיוק 10/6 6]ות. השם מרמז על המטרה של קד : העברה של קבצים בין מחשביס שוניס. הקבצים המאוחסנים בשרתי קדץ ניתניס להורדה באמצעות לקות 7 (זח6ו61 :'1]), תכנה במחשב האישי אשר מתקשרת עס שרתי 72 דרך האינטרנט. שרתי עד רביס מוגניס עייי סיסמאות (66ו60וסיוק-יוסשופ05ק), כדי שרק למשתמשיס מורשיס תהיה גישה אליהם. בעת ניסיון להתחבר לשרת המוגן עייי סיסמאות, מתבקש המשתמש להזין שס משתמש וסיסמה. אולס, שרתי ?1 רבים אינס דורשיס כלל שם משתמש וסיסמה (הם מכונים שרתי ?7 אנונימיים, או שהס מציגיס הוראות המאפשרות לכס להיכנס כאורח. כתובות ץקדץז כמו בעבודה עס כל סוג אחר של שרת, ניתן להתחבר אל שרת קד עייי הקלדת כתובתו. כתובות של שרתי 275 מורכביס מקטעים המופרדים עייי נקודות, ממש כמו כתובות 60/ץ. לעיתיס קרובות - אך לא תמיד - כתובות אלה מתחילות ב-ק₪. לדוגמה, אלו הן כתובות של שרתי קיך]: ב16705011.601בח. 1 הוזסס. סח כ. קבציס להורדה מאוחסניס בתיקיות בתוך שרת ה-ק1/, ממש כמו שקובצי טס מאוחטניס בתיקיות בתוך שרתי טס/. כתובת ה-72/ עשויה להצביע ישירות אל קוב או תיקייה. לדוגמה, הכתובת: ל 58/רת סס. קסרת. כ . מצביעה ישירות אל קוב ששמו אא006.0, אשר מאוחסן בתיקייה בשסם מ בשרת ותסס.קסוח.כן. תיקייה של עד נראית בדיוק כמו כל תיקייה רגילה במחשב האישי. חלון הדפדפן נראה כמו חלון תיקייה, קבצים מופיעים כסמלים, ותיקיות-משנה מופיעות עס סמל תיקייה. ניתן לפתוח ולסגור תיקיות וקבצים בחלון זה ממש כמו קבצים ותיקיות במחשב האישי. ה תפוז - מדריך האינטרנט הישראלי הורדת קובץ ?1] באמצעות הדפדפן באמצעות הדפדפניס הנפוציס זס81840צ1 116150806 ו-זסזס!קא 1661, ניתן להתחבר לשרתי קד עייי הקלדה של כתובתו בתיבת הכתובת, ממש כפי שמזיניס כתובות של דפי 60/. לעומת כתובת של דף 65/, אשר מתחילה ב-//:160 (גס אס אין חובה להקליד חלק זה ברוב הדפדפנים), כתובת עדת מתחללה ב-//:ק8 ולאחר מכן יש להוסיף את כתובת השרת. לדוגמה, הכתובות: התסס.05011זסורת. ק//:כת התסס. קסגת. ק8//:כת 60/5 כסרת. ק//:קו. ניתן להוריד קובצ עייי הקלדת כתובתו המלאה או עייי הקלדת כתובת שרת ה-12: ודפדוף בתוך התיקיות עד לאיתור הקוב. שיסוש בתכנת קדץ ייעודית בעבור רוב האנשים, יכולות ה-12/ של דפדפן ה-65/ מספקות בהחלט. אולם, עליכס לדעת ש-77/ משמש למטרות מגוונות. באמצעות שדת, ניתן לשלוח (להעלות) קבציס אל שרת 12 כך שאחרים יוכלו להוריד אותם, ולשלוט במידה ניכרת על אופן ההורדה או ההעלאה - למשל להוריד כמה קבציס בו-זמנית. יכולות מתקדמות אלו מחייבות בדרך כלל שימוש בתכנת קד ייעודית במקוס בדפדפו 60/. ל-95/98/%1 שסחו/ל ולמקינטוש יש תכנות 17ע מובנות, אולס מדובר בתכנות מיושנות למדי, המחייבות לימוד של פקודות שונות. כדאי להשתמש בתכנת 17 פשוטה, אשר משלבת את הפשטות של דפדפן טס/\ עס היכולות המלאות של >ק'דץ. ניתן לאתר הוריד תכנות כאלה מהרשת באמצעות עיון בקטגוריות 17777 באתר פששססטד ([5.00.1שוססג. אוועט). אחת מתכנות ה-17: הפופולריות ביותר לשימוש ב-8/שס6תו/ היא קד פ/, אותה ניתן למצוא באתר ותסס.הסוושופקן.ושאו. תכנה אחרת היא תך77 גת ס0), תכנה חופשית שניתנת להורדה מהכתובת גתח.1818/. עועוע. שיטוט באינטרנט באנוצעות סקס 006 היה הניסיון האמיתי הראשון להפוך את האינטרנט לקלה לשימוש, והוא עבד - אך פחות טוב מאשר ה-69/), אשר הופיעה זמן קצר אחריו וכבשה את לבו של ציבור המשתמשים. ב-ז06ק00) הוצג הרעיון שניתן להגיע למידע מקוון עייי שיטוט באינדקט מאורגן של פריטים. ניתן להגיע לכל המידע שמאוחסן בשרתל 020026 בכל העולס (רובס בקולגיים ואוניברסיטאות) עייי לחיצה על תפריטיס וקישוריס ב-20006180806). | 5 פרק 8 - הורדת תכקות וקבצים בדומה לשרתי 17/, כל המידע המקוון שניתן לגשת אליו באמצעות ז6קסנ0) מאורגן כמו תוכן ענייניס או אינדקס. בדרך כלל מתחילים בתיקייה כללית מאוד ברמה העליונה בהיררכיה. כאשר לוחציס על פריט ברשימה, מופיעה רשימה מפורטת יותר של אפשרויות. ממשיכים ללחוץ על תפריטים מפורטיס יותר ויותר עד שאתה מגיע למטרה - בדרך כלל מסמך מסוים. ממש כפי שרוב דפדפני ה-69/ יכוליסם לשמש גס כתכנות ק'1ת, רובס - כולל כל הגירסאות של זסז8188צ] 146050406 ו-זסזס|קא 61ת6)ח1 - יכוליס לשמש גס כתכנות ז6ת0000. לכן, אינכס זקוקיס לתכנה מיוחדת. כפי שניתן לנחש, יש להקליד כתובת :020020 בתיבת הכתובת. כתובת 0 מתחילה בתחללית //:067ק80 ולאחריה כתובת שרת. 006 פותח באוניברסיטת מינסוטה. למעשה, השס 0006 נלקח מהקמיע של אוניברסיטת מינסוטה 007160 הוא מכרסס קטן, ומשמש גסם ככינוי לשליח שעושה בשבילך את העבודה). שרת ז6ק00) של אוניברסיטה זו (המכונה לעיתים בחיבה 0006 זסמזסואניי) הוא נקודת זינוק טובה לחיפוש אחר מסמכי שוניס ב-ז6תק000. > שיספוש במחשבים ורוחקים באנמצעות וד השימוש בשרת ט6/ אחד דומה לשימוש בכל שרת 65/ אחר. הדבר נכון גס לגבי שרתי 17/, שרתי קבוצות דיון ושרתל ז1ק000). 6ת161, לעומת זאת, חורג מכלל זה. באמצעות ‏ 16[86, ניתן להתחבר למחשביס אחריס באינטרנט - המכונים מחשביס מרוחקים (משואועוווסס 0/6ושץ) - ולהשתמש בהס כאילו מדובר במסוף המחובר ישירות לאותו מחשב. יסודות )6וו!6ד בספריות רבות יש מערכת ממוחשבת המכילה את קטלוג הספרייה. מבקריס בספרייה יכוליס להשתמש במערכת זו דרך מסופים או מחשבים אישיים הממוקמים ברחבי הספרייה. אס הספרייה תכננה את המערכת כך שתתמוך בגישה מרחוק באמצעות 16186 ניתן להשתמש בחיבור האינטרנט על מנת לעיין בתוכן מחשב שנמצא בצידו השני של העולס. לכל אחד ממתשביס אלו יש הליכים שונים להתחברות, לשימוש בתפריטיס וכדומה. למעשה, ההתחברות אל מחשב מרוחק באמצעות )6מ161 היא החלק הקל. אישור כניסה למחשב ופענוח אופן התפעול שלו הס החלק המאתגר יותר. כאשר ניגשיס לקישור 1616 מתוך דף 60/, בדרך כלל ניתן למצוא הוראות כניסה לצד הקישור. חלק ממערכות 16186 מודיעות בזמן החיבור מהס שם המשתמש והסיסמה בעבור אורחים. | תפוז - סדריך האינטרנט הישראלי תכנת )6וו!סד כדי להשתמש ב-16[]86, אתס זקוקים לתכנה ייעודית. למרבה המצל, ב-95/98/%71 60/8ם1/ ובמקינטוש יש תכנות שכאלה. כמו כן, הדפדפן יודע כיצד לפתוח תכנות אלו, כתכנות מסייעות, כאשר לוחציס על קישור המוביל אל שרת 6ח[6ד. ו יו ו ₪אט סק מש ק ןי ביטל המקש" ליה בי שב אשי הריק ם - ש ₪ ₪ , ב ן ₪ 0 ה 2% 2 :"ו" .|' גלישה ב-%65 היא הפעילות הפופולרית ביותר באינטרנט, אולס דואר אלקטרוני הוא ככל כנראה הכלי השימושי והנפוץ ביותר. זו שיטה מהירה בהרבה מאשר דואר רגיל, נוחה יותר לשימוש מאשר פקס ולעיתיס פשוט מהנה. כתובות דואר אלקטרוני כאשר מעונייניס לשלוח דואר אלקטרוני למישהו, המידע היחיד שזקוקיס לו הוא כתובתו של אותו אדס. קל לזהות כתובת דואר אלקטרוני: היא תמיד מכילה את הסמל (6) באמצעה. לדוגמה, מבט חטוף יאשר לכם כי בת11500810.00רתרת88. היא כתובת דואר אלקטרוני. ברוב כתובות הדואר האלקטרוני, כל מה שמופיע מימין לסימן (6 הוא כתובת התחוס (שותאת מ81ות40) של חברה, ספק שירות, מוסד אקדמי או ארגון אחר. החלק שמשמאל לסימן (6 הוא שם המשתמש של אדס מסויס אשר מקבל שירותי דואר מארגון זה (בדרך כלל מדובר באותו שס משתמש שבאמצעותו מתחבריס לאינטרנט). לדוגמה, הכתובות : 1ז00.00ת6056ש5811. 1)6600000.601רו. 1ת60.00ת581080080 01 880ח8]/. שייכות לשלושה אנשים שונים אשר עובדיס באותה חברה או לקוחות של אותו ספק שירות (ששמו 0סח06). משמעות הסמל 6 היא ייביי (ו9); כלומר, הכתובת [ח00.00ת5811776086 היא הכתובת של קע5811 ב-00מ26). קביעת הגדרות בתכנת הדואר האלקטרוני קיימות תכנות דואר אלקטרוני רבות ושונות. חבילות תכנה כגון: 61וח6וח1] 381067 (-ז108)0תנוותנמס-) 14609086 כוללות תכנת דואר אלקטרוני - ועליכם לדאוג בעת התקנת החבילה שגס תכנת הדואר תותקן. בחירה באפשרות התקנה מלאה (1ג9) מבטיחה שגס תכנת הדואר האלקטרוני תותקן. ו -- .שש ₪ פרק 9 - שליחה וקבלה של דואר אלקטרוני בחבילות התכנה הגדולות, תכנות הדואר האלקטרוני מכונות : + :80ם10380) ב-10810תטנמנתס<) 50800ו6צן[. ניתן לפתות את 165560867 מתוך הדפדפן זסואפוטגא עייי לחיצה על תפריט ז80סוחטותותס6 ובתירה באפשרות ז80ם1/16550. + 12807058 02₪0600% ב-6תס1קא2 )00116ם1. ניתן לפתות את 655זקא₪ אססווטס מתוך הדפדפן זסעס1קא2 )6נתסזם1 עייי לחיצה על הלחצן !וגא בסרגל הכלים ובחירה באפשרות [1]81א 3688 מתוך התפריט שמופיע. אס אין לכס עדיין תכנת דואר אלקטרוני, תוכלו להוריד תכנה כזו מהאתר פוססג'1, בכתובת [8.00.1/טס6גח. אתאו. מומל להוריד תכנה בשס 0 אחת מתכנות הדואר האלקטרוני הפופולריות ביותר. תכנה זו מוצעת בגירסה חינס בשס ו 08 ובגירסה מסחרית בשס 270 60:8ט5). ניתן לקרוא פרטיס נוספיס באתר 60018.601. אערעו. קביעת הגדרות דואר אלקטרוני לאחר שהתקנתסם את תכנת הדואר האלקטרוני, יש לקבוע הגדרות שונות כדי להשתמש בה. לכל תכנות הדואר האלקטרוני יש תיבת דו-שיח (או סדרה של תיבות כאלה) לצורכי הגדרה. על מנת להגיע לתיבות דו-שית אלו: + ב-ז00ח10580) 16)56900, לחצו על התפריט 26% ובחרו באפשרות 06ח6ז6)סוק על מנת לפתוח את התיבה 6665065עע. ברשימת הקטגוריות משמאל, סמנו את הקטגוריה פקטסזשפשסצ1 6 11א. שימו לב שמתחת לקטגוריה זו, מופיעה רשימה של קטגוריות משנה. סמנו בזו אחר זו את הקטגוריות 16608 ו-11ג]/אן 56% ומלאו את הפרטים מימין בעבור כל אחת מקטגוריות אלו. + ב-685זקא₪ 0₪600%, מלאו את תיבות הדו-שיח המתאימות באשף החיבור לאלנטרנט. אס אתס פותחיס את 9זקא₪ 0%ס!וו0 מבלי שקבעתס את הגדרותיה עדיין, אשף החיבור יופעל אוטומטית ויבקש ממכם את הפרטים הדרושים. ברוב תכנות הדואר האלקטרוני נדרשיס הפרטיס הבאיס (או חלק מהס), שאותס ניתן להשיג אצל ספק השירות : + שמך המלא (נכון, אינך וקוק לספק השירות על מנת למלא פרט זה). + כתובת הדואר האלקטרוני המלאה. לעיתיס תתבקש לציין את שני החלקים של הכתובת בנפרד: 6א0ול6ו: (שס המשתמש המופיע מצד שמאל של הסימן 60) (-6ו00 (שס התחוס המופיע מצד ימין של הסימן (6). + כתובת שרת הדואר היוצא של ספק השירות (שעי56 [זשמז קמוספוווס או קךא5). ו ו 2 תפוז - מדריך האינטרנט הישראלי + כתובות שרת הדואר הנכנס של ספק השירות 56 [ושמז מקומססות או שרת 023)). לעיתיס (אך לא תמיד), כתובת זו זהה לכתובת שרת הדואר היוצא. + הסיסמה לקריאת דואר (בדרך כלל והה לסיסמת ההתחברות). רוב תכנות הדואר האלקטרוני מאפשרות לך להזין את הסיסמה בהגדרות (או לשמור אותה לאחר שהקלדת אותה פעם אחת עס שליפת הדואר הראשונה), כך שלא יהיה עליך להקליד אותה בכל פעס שאתה שולף דואר. התמצאות בתכנת הדואר האלקטרוני 055 146150800 (-1055א5 אסס!וטו מחלקות את ההודעות לכמה תיקיות. בכל תיקייה מופיעה רשימה של הודעות השייכות לסוג מסוים. התיקיות העיקריות הן: + א0פת]: תיבת הדואר הנכנס, שבה מופיעות ההודעות שהתקבלו. + 0₪)00%: תיבת הדואר היוצא (מכונה 16554865 1ה86ח(1 ב-ז₪165509086). בתיקייה זו מופיעות הודעות שתיברתס אך לא שלחתסם עדיין. + 506: בתיקייה זו נשמר עותק מכל הודעה ששלחתם, לשס תיעוד. + 6: (מכונה 1188 ב-ז86ת16550/). בתיקייה זו מופיעות הודעות שמחקת מתיקיות אחרות. 8 א100ט2) (-ז80ת6556)/ 146150426 מטפלות בשתי משימות נפרדות : דואר אלקטרוני וקבוצות דיון. לכן, בכל אחת מהן יש, נוסף על תיקיות הדואר האלקטרוני, גס תיקיות בעבור קבוצות דיון. לפני שאתס מבצעיס פעילות הקשורה לדואר אלקטרוני, ודאו שאתס נמצאים בתיקייה של דואר אלקטרוני ולא בתיקייה של קבוצות דיון. על מנת לעבור בין תיקיות בכל אחת מהתכנות, לחצו על שס התיקייה בחלונית שמשמאל. הצגת הודעה כאשר אתס לוחצים על תיקייה, רשימת ההודעות השמורות בתיקייה זו מופיעה לפניכם. על מנת להציג הודעה מתוך הרשימה, השתמשו באחת מהדרכיס הבאות (שתי הדרכים פועלות גס ב-:1/6550220 14680806 וגם ב-01058א3 0000%ו0): + לחיצה בודדת על ההודעה ברשימה מציגה אותה בחלונית התצוגה המקדימה. + לחיצה כפולה על ההודעה ברשימה מציגה אותה בחלון הודעה נפרד. באופן כללי, חלונית התצוגה המקדימה מתאימה למצב בו אתס סוקריס הודעות בקצרה, ומעונייניס לעבור במהירות מהודעה להודעה. פרק 9 - שליחה וקבלה של דואר אלקטרוני חיבור הודעה ושליחתה ברגע שיש בידיכס את כתובת הדואר האלקטרוני של האדס אליו אתס רוציס לשלוח הודעה, אינכס זקוקיס לדבר נוסף. כתיבת ההודעה ברוב תכנות הדואר האלקטרוני, אתס מחברים הודעה בחלון הדומה מאוד לחלון של תכנת מעבד תמלילים. בראש החלון מופיע טופס למילוי פרטיס שוניס כגון כתובת הנמען ונושא ההודעה (פרטים אלו מרכיבים את כותרת הה(7/ - ז16806 1655886ו6. מתחת לטופס זה יש להקליד את ההודעה עצמה בחלון המרכזי המיועד לכך (חלק זה מכונה גוף הדעה - 000 01055886). שליחת הודעה לאחר שמילאתס את כותרת ההודעה (כתובת הנמען ונושא ההודעה) ואת גוף ההודעה, אתס יכולים לשלוח את ההודעה לדרכה. כדי לבצע זאת ברוב התכנות, יש ללחוץ על הלחצן 60ח56 בסרגל הכלים של חלון חיבור ההודעה. לעיתים, ההודעה נשלחת ישירות לאינטרנט ברגע הלחיצה על 06מ86. אם אינכס מחובריס ברגע הלחיצה, תכנת הדואר האלקטרוני שלכס עשויה להציע לכס להתחבר כעת. בתכנות מסוימות, כאשר אתם לוחציס על 6ח86, מועברת ההודעה לתיקייה אסט)ט0) (או 1/10588865 1ח56ת1)). לאחר שלחצתם על 6ח50, אתס יכוליס ללחוצ על תיקייה זו כדי לבדוק האם יש שס הודעות. אס הודעות שכתבתם ממתינות לשליחה, כך יש לשלות אותן: + ב-655זקא2 6!00%ט0, התחברו לאינטרנט ולחצו על הלחצן ש0/800מ56 (או 6 על מנת לשלוח את כל ההודעות שבתיקייה אסטוטס. + ב-86ח0556]/ 6180806צ1, התחברו לאינטרנט ולחצו על הלחצן 158 06 על מנת לשלוח את כל ההודעות שבתיקליה 1/1554865 +ח56חז. + אם אינכס מתובריס בעת הלתיצה, התכנה תציע לכס להתחבר. קבלת הודעות כאשר מישהו שולח לכם הודעה, ההודעה מגיעה אל שרת הדואר של ספק השירות שלכם, וממתינה שס עד שאתם בוחריס לשלוף אותה (כלומר | להעבירה מהשרת של ספק השירות אל המחשב שלכם). על מנת לשלוף את | ההודעות הממתינות לכם : + ב-007ח10550 6130206א, לחצו על הלחצן 55 06 בסרגל הכלים. ן + ב-01685א₪ 02₪0100%, לחצו על הלחצן צ0/860ת56 בסרגל הכלים. תפוז - מדריךר האינטר;ט הישראלי אם אינכם מחובריס בעת הלחיצה, התכנה תציע לכס להתחבר. תכנת הדואר האלקטרוני יוצרת קשר עס ספק השירות ובודקת האס הגיעו הודעות בעבורכם. אס אין הודעות חדשות, תופיע ההודעה "ש6ם סא 5667 תס 316558868' בשורת המצב בתחתית החלון. אס יש הודעות חדשות, הו יועברו אל המחשב שלכס ויישמרו בתיקייה אסטם], שס תוכלו לקרוא אותן מאוחר יותר (גס לאחר שתתנתקו). ברוב התכנות, הודעות שלא קראתם מופיעות ברשימה כשהן מודגשות. שליחת תשובה להודעה והעברת ההודעה לאדם נוסף רוב תכנות הדואר האלקטרוני מספקות שתי דרכיס נוחות ליצירת הודעות חדשות על בסיס הודעות שהתקבלו: שליחת תשובה (ע/ק6י) והעברת הודעה (6'וםשרוס]). על מנת לשלוח תשובה או להעביר הודעה, עליכס לפתותח את ההודעה המקורית שקיבלתם. בסרגל הכליסם של חלון ההודעה, ניתן ללחוץ על הלחצן או אפשרות התפריט המתאימיס לפעולות הבאות : + ץוס6. יוצר הודעת תשובה לאדס ששלת את ההודעה המקורית. + 41 ץ1ס86. יוצר הודעת תשובה לאדס ששלח את ההודעה המקורית, ולכל אדס נוסף שהופיע ברשימת הנמעניס של ההודעה המקורית. + 6זגות0ע. יוצר הודעה חדשה המכילה את כל הטקסט של ההודעה המקורית, על מנת שתוכלו לשלוח אותו אל אנשיסם נוספים. בכל מקרה יופיע לפניכם חלון הודעה חדש. בגוף ההודעה *ופיע ציטוט מלא של ההודעה המקורית. אס מדובר בהודעת תשובה, בשורה 10 תופיע אוטומטית כתובת הנמען (שהיא כתובת האדס ששלת את ההודעה המקורית). אס בתרתס באפשרות ע1קס [|, יופיעו בשורה 16 גם כתובות הנמעניס הנוספיס. בשורת הנושא יופיע הנושא של ההודעה המקורית, כשלפניו התחילית :86 (כדי להעיד על כך שמדובר בתשובה להודעה מסוימת). לכן, כל שעליכס לעשות הוא למלא את טקסט ההודעה עצמו, לערוך את הציטוטיס על-פי הצורך, וללחוץ על 6ח56. אס מדובר בהודעה שאתס מעבירים לאדס נוסף, השורה 10 ריקה כדי לאפשר לכס להקליד את כתובת הנמען הרצוי (כמו בכל הודעה, אתס יכוליס לשלוח את ההודעה המועברת אל יותר מאדס אחד). בשורת הנושא יופיע הנושא של ההודעה המקורית, כשלפניו התחילית :/ת (קיצור של 6זגאתסי), כדי להעיד על כך שמדובר בהודעה שנשלחה במקור אליכם. כל שעליכס לעשות הוא להקליד את כתובת הנמען, למלא את טקסט ההודעה עצמו, לערוך את הציטוטים על-פי הצורך, וללחוץ על 566. 3 פרק 9 - שליחה וקבלה של דואר אלקטרוני שימוש בפנקס כתובות רוב האנשיס שולחיס דואר לקבוצה קבועה של אנשיס. במקוס לשמור את כתובות אנשיס אלו על פיסות נייר ולהקליד את הכתובות כל פעס מחדש, נוח יותר לשמור את הכתובות בפנקס הכתובות של התכנה, לשס שימוש מהיר וקל בשעת הצורך. לאחר ששמרתס את פרטיו של אדס כלשהו בפנקס הכתובות, אינכס צריכיס להקליד (או אפילו לזכור) את כתובתו. במקוס זאת, תוכלו לבחור את שס האדס מתוך פנקס הכתובות, והתכנה תמלא בעבורכס את הכתובת. אס הגדרתם כינוי לאדס מסויס, מספיק שתקלידו כינוי וה בשורה 10, וההודעה תישלח לאדם זה. | - שרק 19 הצשרפות לרשיפת תפוצת ות דיו קיימיס באינטרנט שני כליס המאפשרים עריכת דיוניס עס קבוצה של אנשים. כל אחד מכלים אלו מנהל את הדיוניסם באמצעות תכנה אחרת. במסגרת הסוג הראשון, רשימת תפוצה 18 פַפו!וגו), המשתתף קורא את הדיון בהודעות דואר אלקטרוני המתקבלות, ובאפשרותו לתרום לדיון עייי שליחת הודעות דואר אלקטרוני משלו. במסגרת הסוג השני, קצוצות 7?ן( (פקגוסזפפ/שסם), שולף המשתמש הודעות שממוקמות בשרת קבוצות דיון, והוא יכול להציב בו את תגובותיו. עריכת דיונים באינטרנט היא דרך מצוינת לאסוף מידע בנושאים שונים, וכן לתקשר (ולהתווכח) עס אנשיס אחריס בעלי תחומי עניין דומיס לשלכס. היתרון ברשימות תפוצה (מלבד העובדה שהן אולי הדרך הטובה ביותר לקבל מידע מעמיק ומוסמך בנושא מסויס) הוא שבעצס מדובר במשלוח דואר אלקטרוני וקבלתו. כדי להשתתף ברשימת תפוצה עליכס ראשית לאתר רשימה מסוימת שבהן אתן מעונייניס להשתתף ולהירשם אליה. כמו כן, רצוי לדעת כיצד לפרוש מרשימת קבוצה אס איבדתם בה עניין. איתור רשימת תפוצה הצעד הראשון בשימוש ברשימת תפוצה הוא איתור רשימה שמעניינת אתכם. כאשר אתס מבקריס בדפי ט6/ שעוסקים בנושא שמעניין אתכם, לעיתים קרובות תמצאו אזכורים של רשימות תפוצה רלוונטיות, וכן את כתובת הדואר האלקטרוני הדרושה לשס רישוס. אתם יכוליס גס לבקר באחד מדפי ה-60/ שנועדו לסייע לאנשים למצוא רשימות תפוצה בנושאיס המענייניס אותם. דף מוצלח שכזה הוא )1,182 (11821.0010. ואראו), אשר כולל כלי חיפוש לאיתור רשימות תפוצה. מלבד )1.152, קיימיס מקומות נוספיס למציאת רשימות תפוצה (כולל הוראות לשימוש בהן), כגון: + רשימת רשימות התפוצה הפתוחות לכל בכתובת /60500%.60ם.שאחאי תק /160ת0)ת1. %5 פרק 10 - הצשרפות לרשימת תפוצה וקבוצות דיון + רשימת הרשימות בכתובת /מ8ועוץ/מוסס.18[08הס. אראתאו//:כג1 [גום. [56810-ק וס זש-+16105ם.. + המדריך של !8200 בכתובת 6חה 8זסוטקוס0/ה8100.00/. וע 5 10166//9111:88ת61/1 ד ס)ח1. הרשסה לרשינות תפוצה על מנת להשתמש ברשימת תפוצה, עליכם לדעת שתי כתובות דואר אלקטרוני שונות: + כתובת האדס או התכנה שמנהליס את הרשימה. כתובת זו משמשת לרישוס או פרישה מרשימה, ומכונה כתובת 'שתסותספהתאותיי (ניהול) או ''הסוזקותספטטפיי (רישוס). + כתובת הרשימה 8061659 0186, שהיא כתובת דואר-אלקטרוני אליה אתה שולח הודעות עבור הרשימה: הערות, שאלות וכדומה, שאתה רוצה להפנות אל שאר החבריס ברשימה. כאשר אתם מעונייניס להירשם, עליכס לשלוח אל כתובת הרישוס הודעת דואר אלקטרוני פשוטה, המכילה את הפקודה הדרושה לשם רישום. לרוע המזל, הפקודה שונה מרשימה לרשימה. רוב ההפניות לרשימות תפוצה - כולל אלו שתמצאו בכתובות שהוצגו לעיל - כוללות הוראות רישוס. הוראות אלו כוללות בדרך כלל את הפקודה שיש לשלוח, והיכן למקס אותה (בשורת הנושא או בגוף ההודעה). רשימות תפוצה עשויות לשלוח עשרות הודעות ביוס, מה שעלול למלא במהירות את תיבת הדואר שלך ולהקשות עליכס למצוא הודעות אחרות. אס תכנת הדואר האלקטרוני שלכס תומכת באפשרות סלמן (שחוושו]), אתס יכוליס לבנות תיקייה נפרדת שס יאוחסנו אוטומטית כל ההודעות מרשימת התפוצה, כך שהתיקייה אסטח] תישאר פנויה להודעות אחרות. שליחת הודעות לרשינות תפוצה אינכם חייביס להשתתף בדיוניס ברשימות התפוצה. אנשיס רביס מסתפקיס בקריאת ההודעות שמגיעות אליהס מהקבוצה, ואינס שולחיס הערות או שאלות. אס אתם מעונייניס להשתתף בדיון, שלחו הודעה לכתובת הרשימה. אס ההודעה שלכם מהווה תגובה להודעה קיימת, השתמשו באפשרות התשובה (ץ1ק46) בתכנת הדואר האלקטרוני על מנת לענות על ההודעה, וכללו בתשובתכס ציטוטיס חשוביס מתוך ההודעה המקורית אס אתסם מתייחסים אליהס. וו תפוז - מדריך האינטרנט הישראלי קבוצות דיון קבוצות דיון עוסקות גס הן במגוון של נושאים. למעשה, לעיתיס קרובות קבוצת דיון ורשימת תפוצה עוסקות באותו נושא; יש ביניהן קשר ישיר, וכל הודעה שנשלחת לאחת מהן מגיעה גם לשנייה. אולם, בניגוד לרשימות תפוצה, קבוצות דיון אינן מגיעות אליכס - אתס צריכים להגיע אליהן. בכל עת שתרצו, אתס יכוליס להתחבר אל קבוצת הדיון באמצעות תכנת קבוצות הדיון שלכם, לגלול ברשימת ההודעות העדכניות ולקרוא רק את ההודעות המעניינות אתכס. הפעולות של קריאת הודעה, חיבור הודעה חדשה ושליחת תשובה להודעה קיימת דומות מאוד בתכנת דואר אלקטרוני ובתכנת קבוצות דיון. ספק שירותי האינטרנט שלכס מתפעל שרת קבוצות דיון, אשר אתס מורשיס להתחבר אליו לשס קריאה של הודעות מקבוצות דיון ושליחת הודעות לקבוצות. ההודעות הנשלחות לשרת קבוצות דיון כלשהו באינטרנט מועתקות אוטומטית - בזמניס קצוביס - אל כל שאר שרתי קבוצות הדיון. עס זאת, יש לציין שחלק מספקי השירות מוחקיס קבוצות מסוימות - לדוגמה, הס מחליטיס להסיר את כל הקבוצות הקשורות במין, כדי לא לפגוע בלקוחותיהם. לעיתיס ספק השירות שומר רק קבוצות דיון שלקוחותיו ביקשו ממנו לשמור, במקוס את כל עשרות אלפי הקבוצות הקיימות. ולעיתיס שרת קבוצות דיון מכיל קבוצות מקומיות מיוחדות, שאינן קיימות בשרתי קבוצות דיון אחריס. אולם, אס אתס מחובריס לאחד מספקי השירות הגדולים, סביר להניח שתהנו ממבחר קבוצות דיון. כשאתס מתחבריס לשרת קבוצות דיון כלשהו, באפשרותכס לפתוח כל קבוצת דיון ולקרוא כל הודעה עדכנית שנשלחה אליה, ואין זה חשוב לאיזה שרת נשלחה ההודעה במקור. לכן שרת קבוצות דיון בניו יורק יכול להכיל הודעות מאנשיס בקנדה, אנגליה, הודו וישראל. לפני שתוכלו לפתוח קבוצות דיון ולהציג את תוכנן, עליכס לקבוע את הגדרות תכנת קבוצות הדיון שלכס כך שהיא תתקשר אל שרת קבוצות הדיון המתאים. לאחר מכן עליכס להוריד את הרשימה המלאה של קבוצות הדיון מהשרת. קביעת ההגדרות של תכנת קבוצות הדיון בדומה לסוגיס האחריס של תכנות אינטרנט, קיימות תכנות שונות לקריאת קבוצות דיון. בשתי חבילות האינטרנט הגדולות, אתס משתמשיס באותה תכנה המשמשת לעבודה עס דואר אלקטרוני: :0קת105850/ 6)50806אן (-088זקא 0201100%). כל שעליכם לעשות הוא לעבור למצב עבודה עס קבוצות דיון. על מנת לעבור למצב עבודה עס קבוצות דיון בכל אחת מתכנות אלו, לחצו על שס שרת קבוצות הדיון בתחתית רשימת התיקיות. שימו לב שבחירה בשרת 2 פרק 10 - הצטרפות לרעשיות תפוצה וקבוצות דיון קבוצות הדיון משנה את סרגלי הכליס ואת אפשרויות התפריט, כך שכעת מוצגות אפשרויות לעבודה עם קבוצות דיון ולא עס דואר אלקטרוני. לכל תכנות קבוצות הדיון יש תהליך הגדרה שבו אתס מזינים הפרטים הדרושיס לתקשורת עס שרת קבוצות הדיון של ספק השירות. פריט המידע שעליכס למלא תמיד הוא כתובת שרת קבוצות הדיון של ספק השירות שלכם. אס תכנת קבוצות הדיון שבה אתס משתמשיס אינה חלק מחבילת תכנות (ולכן אינה יכולה להעתיק מידע מתכנת הדואר האלקטרוני), עליכס לספק גס את כתובת הדואר האלקטרוני שלכס ואת שמכם המלא. על מנת לקבוע את ההגדרות הדרושות : + ב-105502007 6156806א1, לחץ על תפריט )₪61 ובחר 005ם0ז6)0זק על מנת לפתוח את תיבת הדו-שית 66162068זק. ברשימת הקטגוריות, בחר [81א 58 סא 8. לחץ על קטגוריית המשנה 50/68 קטסזפפוסא ומלא את ההגדרות מצד ימין. + ב-066זקא₪ 0(0600%, אתה ממלא את הפרטים באמצעות אשף החיבור לאינטרנט. אס תלחצ על תיקיית קבוצות הדיון ב-655זקא0 אסס!וט0 מבלי שקבעת קודס לכן את הגדרות השרת, אשף החיבור לאינטרנט יופעל אוטומטית ויאפשר לך למלא את הפרטיס הדרושים. : הורדת רשינות קבוצות הדיון לאחר שסיימתס לקבוע את ההגדרות הדרושות, כך שתכנת קבוצות הדיון שלכס מסוגלת להתחבר לשרת, עליכם להוריד את הרשימה המלאה של קבוצות הדיון מהשרת, תהליך שאורך כמה דקות. בתכנות מסוימות (כולל 055607 146150806 (-655זקא אסס!ט0), אס אתס מפעילים את התכנה ולא הורדתס מעולס את רשימת קבוצות הדיון, התכנה מציגה הודעה המציעה לכם לעשות זאת כעת. אס תכנת קבוצות הדיון אינה מציעה לכס מיוזמתה להוריד את הרשימה, בצעו זאת בעצמכס: + ב-ז80ח10550 60%6800א, ודא שאתה נמצא במצב עבודה עס קבוצות דיון עייי לחיצה על שמו של שרת קבוצות הדיון או לתחיצה על תפריט טתות0) ובחירה באפשרות פקטסזפפאטצן. כעת, לח על התפריט 6 ובחר בפקודה 06ספטט5. בתיבת הדו-שיח שמופיעה, הורדת הקבוצות אמורה להתחיל אוטומטית. אס ההורדה אינה מתחילה אוטומטית, לת על הלחצן )1.18 ם61705. + ב-08זקא₪ 0₪600%, לח על שס שרת קבוצות הדיון ולאחר מכן על הלתצן פקטסזפפו6צן. בתיבת הדו-שיח שמופיעה, לת על 1.18 656א1. רום תפוז - סדריך האילנטרנט הישראלי מוציאת קבוצות דיון ורישום אליהן לאחר שרשימת הקבוצות ירדה אל המחשב שלך, אתס יכוליס לאתר קבוצות שמעניינות אתכס ולהירשס אליהן. בעבודה עס קבוצות דיון, לשס הקבוצה יש קשר ישיר לתוכן שבו היא עוסקת. קבוצות דיון מאורגנות במערכת של שמות וקטגוריות. החלק השמאלי ביותר של השס מעיד על הקטגוריה הכללית שאליה משתייכת הקבוצה; ככל שמתקדמים ימינה בשם, מוגדרות קטגוריות מפורטות יותר ויותר. לדוגמה, הקטגוריה הכללית 265 מכילה קבוצות הדנות בפעילויות לשעות הפנאל ([06010411008, מזווית של חובבים ולא מקצועניס. קטגוריה זו יכולה להיות מחולקת לקטגוריות משנה רבות, כגון 8החססף, 81, פסופטסגן וכדומה. לדוגמה, היא עשויה להכיל את הקבוצה ההיפותטית הבאה: הסנתסאו.[[160.80018.088%6108 שס הקבוצה מצביע על כך שהדיון ממוקד במשחקי כדורסל נשיסם. קיימות אלפי קבוצות בקטגוריה 66ז, עס קטגוריות משנה רבות, אולס רק קבוצה אחת בשס מסותסש.][60.5205.085%6/08ז. וזהו הרעיון הכללי של שמות קבוצות דיון. הרשימה הבאה מציגה חלק מהקטגוריות הכלליות בקבוצות דיון: - קבוצות אלטרנטיביות, בנושאים מגווניס ועס מעט מאוד מגבלות. 2 - דיוניס ומודעות בענייני עסקים. קותסס - קבוצות דיון העוסקות בענייני מחשבים. + + + 12א - קבוצות בנושאי חינוך שוניס. + ₪156 - שונות. + 01 - קבוצות העוסקות במדעיס. קריאת הודעות בקבוצת דיון לאחר שהצגתס את רשימת ההודעות בקבוצת דיון רצויה, קריאת ההודעות אינה שונה מקריאת הודעות דואר אלקטרוני בתכנת דואר אלקטרוני. ב-ז80ת1/10550 146150806 אר 685זק 0100%, אתס לוחצים פעס אחת על כותרת הודעה ברשימה על מנת להציג את גוף ההודעה בחלונית התצוגה, או לוחציס לחיצה כפולה על שס ההודעה על מנת להציג את ההודעה כולה בחלון נפרד. החלק המורכב בקריאת הודעות קבוצות דיון הוא ארגון הרשימה באופן המתאיס ביותר בעבורכס. רוב תכנות קבוצות הדיון מאפשרות לכס לארגן את ההודעות במגוון של דרכים : על-פי סדר אלפביתי של הנושא, המחבר, התאריך | פרק 10 - הצטרפות לרשימת תפוצה וקבוצות דיון וכדומה (האפשרויות למיון רשימת ההודעות ב-1%6/50806 1165500901 אסס!וטכ) 8 ורוב תכנות 5ס6מו/ ומקינטוש נמצאות בתפריט שטנ/). הדרך הנותחה ביותר לארגן הודעות היא על-פי ס6יזו!. 4 הוא חוט שיחה אחד, כלומר הודעה אחת מקורית ושרשרת של תשובות שנשלחו בתגובה להודעה זו (כולל התשובות לתשובות וכן הלאה). כאשר אתס ממיינים הודעות על-פי 11696!, תוכלו לעקוב אחרי השיחה באופן מסודר. לחיצה על ההודעה המקורית ולאחר מכן על התשובות להודעה תאפשר לראות כיצד התפתח הדדיון. ברוב תכנות קבוצות הדיון, כאשר ההודעות ממוינות על-פי 680זח), התשובות להודעה אינן מופיעות אוטומטית ברשימה. במקום זאת, סימן פלוס (+) מופיע לצד ההודעה המקורית, ומלמד על כך שיש תשובות להודעה זו. על מנת להציג את התשובות, לחצו על סימן הפלוס. הוא יהפוך לסימן מינוס, והתשובות יופיעו מתחת להודעה המקורית. חיבור הודעות ותשובה על הודעות אתם מחברים הודעות חדשות ומשיבים על הודעות שהתקבלו בדיוק כפי שעשיתס ואת בתכנת הדואר האלקטרוני. ההבדל היתיד הוא כותרת ההודעה, מכיוון שההודעה נשלחת אל קבוצה ולא אל אדס מסויס. הדרך הקלה ביותר לשליחת הוָצעות לקבוצת דיון היא להתחיל לעבוד במקוס הנכון. לדוגמה, אם אתס מעוניינים לחבר הודעה חדשה (לא תשובה) ולשלוח אותה לקבוצת דיון, ראשית כל פתחו את קבוצת הדיון. לאחר מכן, לחצו על הלחצן המשמש לפתיחת הודעה חדשה (ב-ז86ח1/16556 6150806צ1 זהו הלחצן 188 שסצן, ב-658זקא 0100%ט2) זהו הלחצן 2051 אוסצ). כאשר אתס מעונייניס להשיב, פתחו את ההודעה המקורית ולחצו על הלחצן עוס6 (או 6950086) בחלון שבו היא מופיעה. לפניכם נפתח חלון הודעת התשובה, ובו מופיעה כבר הכתובת המתאימה. גם נושא הודעת התשובה כבר מופיע (הנושא מתחיל בקיצור 16 ולאחריו נושא ההודעה המקורית; באופן זהו ידעו חברי הקבוצה שמדובר בתשובה להודעה המקורית). לאחר שסיימתס לחבר את ההודעה החדשה או את הודעת התשובה, שלחו את ההודעה עייי לחיצה על הלחצן או על פקודת התפריט 06מ56 (או 0054). קריאת הודעות של קבוצות דיון באמצעות הדפדפן פוסצ[126[8 (66[8.0080.שושש) הוא מדריך קבוצות דיון שבו ניתן לחפש הודעות מקבוצות דיון דרך ה-69/%. 26[8685 הוא כלי מיוחד ל-69/), אשר כולל את רוב קבוצות הדיון הרגילות וכן מערכת של ייקבוצות שיחהיי | סל | תפוז - מדריך האילנטרנט הישראלי ליחודיות ל-26[81%6%5. לכן, גס אס יש לכם תכנת קבוצות דיון, כאשר אתם פותחים הודעה מתוך 5ש6[8%6, היא תופיע בדפדפן ולא בתכנת קבוצות הדיון. 8א26[8%6 מאפשר לכם גס לשלוח הודעות דרך הדפדפן, עייי הצגת טופס שבו אתה ממלא את ההודעה ושולח אותה. התרשיס הבא מציג את דף הפתיחה של אתר פש6צ88ן6כ : [א[] -] ז6 וקא ז6הח6זח! 05071זסו1 - החס6.ב[6 כ בבן ספ 1005 0009/ק= אפוצ ושם שם שא ו 2 5 מ 0+ 60085=] ה5086 8 ה₪0808 | כו 6% 8 /6070150-01850361658406 06:8 היא קת (₪] 001055 , ₪ 05סזוס 646 א 14004615 17,344 ז 0אודגח אמט כפ7. 400 1 ו -7 3006 / 5 חח וס 0816 40 | :855 חטמ 8 60760 וח . ל ) 60 6 5 0 20 ב | 1 ג | ש וצו תת וד ,1 06 ,0:66 - | | י ות ד > 6חגת6 חפ 9020 זכ! > 05 2%564 1" 6 הו רת וס הש 19 61 25 ב 2 ובו 54 המ טסך 9 20 ב ו 192 5 הט 15 0=50%6// 188 עה קהי60 84 2 הס 0 156% 013 5566 156 קט 13565 6 904 048.0 עו 10 0/0393 "וט סו עמ 8 פופו 4 עחנג =וחתפט ] ₪ הירס ה מדריך קבוצות הדיון 26[3 יט ד 15 3 כללי הנימווס המקובלים ברשת צורת התקשורת בינכס ובין חבריכס הקרוביס בדואר אלקטרוני היא עניינכם. אולס ברגע שאתם מתחיליס לשלוח הודעות לרשימות תפוצה וקבוצות דיון, אתס משתתפיס בפורום ציבורי, ועליכס לנהוג על-פי כללי הנימוס המקובלים. קוד ההתנהגות באינטרנט מכונה נטיקט (686ט%606). להלן מוצגיס הכללים הבסיסיים שלו. אם לא תנהגו על פיהס, אף שוטר אינטרנט לא יעצור אתכס, אולס מנהלי רשימות עשוייס לסלק אתכס מהקבוצה. כמו כן, צפו להודעות עוקצניות עד תוקפניות מצד חבריס אחריס ברשימה או בקבוצת הדיון במקרה שתעברו על כללי הנימוס המקובליס. + אל תצעק. מתחילים רביס נוהגיס לכתוב הודעות שכולן אותיות רישיות, או להשתמש באותיות רישיות לשס הדגשה (411 15 פ6אש דא5₪ 5זצד 68). השימוש באותיות רישיות ברשת מקביל לצעקה. השתמש בשפה לשס הדגשה, ושמור את האותיות הרישיות למקרים נדירים. + אל תגלוש מהנושא. אין דבר מעצבן יותר ברשימת תפוצה מאשר הודעות שאינן קשורות לנושא. אס ההודעה שלך אינה קשורה לחלוטין לנושא הקבוצה, אל תשלח אותה. + עקוב אחרי המתרחש. מצטרפים חדשים לקבוצה, או אנשיס שמבקרים בה רק לעיתיס רתוקות, נוטיס לשאול שאלות שכבר נשאלו וקיבלו ו ב ו 5 ,דר ] פרק 10 - הצטרפות לרששימת תפוצה וקבוצות דיון תשובה עשרות פעמים. גם זה מעצבן מאוד את המתכתבים הקבועים. לפני שאתה מתחיל לשלוח הודעות לקבוצה, הקדש זמן לקרוא הודעות ולהכיר את אופי הקבוצה והמשתתפים בה. קרא את ה-(0= אם קיים כזה. 40 (8מ2065110) 45600 ע11ה6ף16-) הוא קוב המכיל רשימה של שאלות נפוצות ותשובות בעבור רשימת תפוצה, קבוצת דיון או דף 65 מסוימים. עייי קריאה של 40" (מבטאיס ואת פאק), אתה יכול ללמוד במהירות את מידע הרקע שחולקים האנשיס בקבוצה, ולא לשאול שאלות טיפשיות. הימנע מסרקאזם. קשה מאוד להעביר סרקאזס ביעילות בהודעה כתובה. לעיתיס קרובות הכרזות מוגזמות אשר נכתבו בסרקאזס מתפרשות כלשונן, מה שמעורר חוסר-הבנות וויכוחים. הימנע מדיונים אישיים. לפני שאתה שולח הודעה, שאל את עצמך: האם הודעה זו תעניין את כל הקבוצה, או אולי זו הודעה אישית שיש לשלוח לאדס אחד בלבד. אס ההודעה היא אישית, תוכל למצוא את כתובת אותו אדס במידע המופיע בראש כל הודעה מצוטטת ברשימת תפוצה וקבוצת דיון, ולשלוח את ההערה או השאלה ישירות אליו מבלי להטריד את הקבוצה כולה. אל תגזים בציטוטים. כאשר אתה משיב, חשוב לצטט את ההודעה המקורית כדי שאנשים ידעו למה אתה מתייחס. מצד שני, אין צורך לצטט את כל ההודעה; שמור רק את הציטוטיס ההכרחיים. כאשר בסדרה של תשובות אף אחד לא מקצצ בציטוטים, עלולות להתקבל הודעות בנות מספר עמודים שיש בהן רק שורה אחת חדשה. הותר מספיק מידע כך שמישהו שלא בקיא בדיון ידע על מה מדובר, אולס הורד את כל השאר. הקפד על ניסוחים בהירים והימנע משגיאות איות. בשם המהירות והיעילות, אנשים רבים נוטיס להשתמש בקיצורים או לוותר על בדיקת ההודעה לפנ שהס שולחים אותה. התייחס בכבוד להודעות שאתה שולח: כתוב מיליס שלמות ומשפטים שלמים, ותקן שגיאות איות. נכון, כשמדובר בדיונים באנגלית אין זו שפת האס של רובנו בישראל, אולס כל תכנת דואר אלקטרוני שמכבדת את עצמה כוללת בודק איות. השתמש בו. הימנע ממלחמות עולם. הודעה תוקפנית וכעוסה מכונה פליים (ס88₪1); לדיוניס ברשת יש נטייה להתדרדר למלחמות לוהטות שכאלה. לא חשוב כמה הדיון מתלהט, נסה לשמור על שלווה. כאשר אתה מותקף אישית, אל תתפתה להגיב. בסופו של דבר, אף אחד לא מרוויח מדיוניס כאלה. למד להשתלב. לכל רשימת תפוצה וקבוצת דיון יש אופי משלה. אחרי שתקרא הודעות למשך ומן-מה, תלמד להכיר את הקבוצה טוב *ותר: האס מדובר בקבוצה של מקצוענים או מתחילים, מה סגנון הכתיבה, אילו נושאים מענייניס את הקבוצה וכדומה. כמובן, רצוי מאוד שתשמור א תפוז - מדריך האינטרנט הישראלי על ייחודיות - כל קבוצה זקוקה לרעיונות חדשיס ולאנשיס חדשים. אבל כמו בכל מפגש חברתי, נסה להשתלב. הוספת ביטוי אישי בהודעות במהלך השנים, מערכת של סמלים וקיצורים צמחה על מנת לאפשר לאנשיס להביע יותר בהודעותיהס. לעיתים קרובות תיתקלו בסמליסם וקיצוריס אלו בדיוניס ברשת, וכדאי שתלמדו להכירס. ססיילים סמיילים משמשים להעביר את הנימה של הודעה ולהוסיף הדגשות רגשיות (סמיילים מכונים גם פרצופומים). מדובר בציורים קטנים, בדרך כלל פרצופים, אשר בנוייס מתווי טקסט. הסמיילי שלמטה מורכב משלושה תווים - נקודתיים, מקף וסוגר ימני: (=: בדיונים הנערכיס בעברית, הסמיילים הפוכים, כמובן: )- כפי שניתן לראות, הפרצופון מחייך. אנשיס מסיימיס משפט בסמיילי כדי לציין שמדובר בבדיחה, או במשפט קליל. לדוגמה: שיניתי את הצוואה. אתה מקבל הכל:-) קיימים פרצופונים רביס, חלקס מורכביס כל-כך עד שרק מעטיס מביניס אותס. הרשימה הבאה מכילה את הנפוציס ביותר (כולל הסמיילי הבסיסי שתואר קודס לכן): )3 נ<ועצב (4; קריצה 0: הפתעה (-8 | חיוך של משקפופר (או מישהו שישב יותר מדי זמן ליד המסך) בכ כ:-: צחוק יש ויכוח חריף בשאלה האס האף הוא חלק הכרתחי מהפרצוף של הסמליילי. יש אנשיס שמקלידים סמיילים נטולי אף, ויש אנשים שלא מביניס איך אפשר בלעדיו. 0 9 פרק 10 - הצטרפות לרשימת תפוצה וקבוצות דיון ה קיצורים קיצורים משמשיס לתקשורת יעילה, לשס חיסכון במקוס ובהקלדה. חלק מהקיצורים מוכרים גם מחוץ לאינטרנט, כגון 45/7 (70581016 48/ ת500 45) או 1/0 (תסומוק0 עוא ח]) ו-1/110 (תסומוק0 65ה110 עוא מ]). לדוגמה: 0 ,'70 06 01 גת[ 87081051 16 15 "00/0106 שולך קיצורים פופולרייס נוספים כוללים: שד - עו סד עּ 361016 - 4 שו - [הס/ 168 |4מ/ זסע סד - וק ד 366 [ 0 - 6זס/ 67 חז .1-- 1.06 זגוכ) קט 1 (בדרך כלל משמש כהצהרה שמשפט כלשהו מצחיק) 0 - 1806 0067 6תד הכ 0 - 8חוהפטג.1 זסס1 1106 מ 8חו!1 (בדרך כלל משמש כהצהרה שמשפט כלשהו מאוד מצחיק). ב תקפהו שיד תוושה שש םפש = ץ שש שן || מש גד = ₪ בי הכ ה מ [] לח ,5 ע = > | 8 88688 86 שק שיש נוסף על שימוש בתכנת דואר אלקטרוני כגון 658זקאם אסס11כ) או 16190806 7ת655/, ניתן לקבל ולשלוח דואר אלקטרוני גס באמצעות אתרי דואר אלקטרוני ברשת. אתריס אלו מספקיס למשתמשים שלהם כתובת דואר אלקטרוני חדשה. השימוש בדואר אלקטרוני מבוסט-95/ (המכונה לעיתיס דואר-60/) ניתן באמצעות הדפדפן בלבד. על מנת לשלוח הודעה, יש למלא טופס אלקטרונל הכולל תיבות טקסט למילוי כתובת הנמען, נושא ההודעה, גוף ההודעה וכדומה. הודעות שמקבלות מוצגות במסגרת דף 60/ו פרטי שמוגן בסיסמה. מדוע כדאי להשתמש בדואר אלקטרוני מבוסס ט6/! הנה כמה סיבות : + אין צורך לעבור מהדפדפן לתכנת דואר אלקטרוני בכל פעס שרוציס לבדוק דואר. + ניתן ליצור בקלות כתובת חדשה, אשר תשמש אותך בגלישתך ברשת ואשר תמסור אותה לשירותי רשת שמבקשים זאת תמורת שימוש בהםס ושולחיס אליך דואר זבל בלי לבקש רשות. על כך, פרטיס בהמשך. + אתה יכול להשתמש בכתובת הדואר ב-ט6/ ככתובת דואר אלקטרונל לחברים בלבד, בעוד כתובת הדואר האלקטרוני הרגילה שלך תשמש ככתובת עסקית. + אס אתס מבלים זמן רב בנסיעות ומעוניינים בגישה אל הדואר האלקטרוני שלכס מכל מקוס (בלי לסחוב איתכס מחשב נייד), אתס יכוליס לקרוא את הדואר ב-60/ מכל מחשב שיש בו גישה לאינטרנט. קיימיס אתריס רביס המציעים שירותי דואר אלקטרוני מבוססי-ט6/ץ, בדרך כלל בחינם. הדרך הקלה ביותר לפתוח תיבת דואר כזו היא לבקר באחד משערי הרשת, שכן רובם מציעיס בין שירותיהס השוניס גס כתובת דואר אלקטרוני. לאתר כדאי להציע לכס כתובת כזו, שכן היא תגרוס לכך שאתס תבקרו באתר לעיתיס קרובות יותר. על מנת לפתוח חשבון דואר אלקטרוני ב-60/), בקרו באחד האתריס הבאיסם. אתריס אלו תומכים בכתיבה של דואר אלקטרוני בעברית, אם כי עלולה להיווצר בעיה לקרוא עברית במשלוח משירות דואר אלקטרוני עברי ל 00 פרק !וו - דואר אלקטרוני ב-טס/ אחד לשירות מתחרה או כאשר משתמשיס בדפדפן ז0ז188ש14 6150806צ1. בעיה זו לא צפויה להיפתר עד כינון תקן עברי אחיד ברשת. ככלל, מומל לדוברי העברית להשתמש ב-זסזס|קאם )6וח6ות1 ולא ב-זסו189גצן 6150806 בשל התמיכה העברית של הראשון וחוסר התמיכה, למעשה, של השני. + [ן8צוסאן בכתובת 11.60.11 ותאוסם. ארי [61%] -] ז6 זס!קא6 1661 ה! 1 050ז1!6 - וה !6 - דואר אלקטרוני עברי חינם (3/! 1003 09| אצ ₪18 א 4 3 43 (5 4 2 ב 9 = כ ו הס ה5000 | הס תלסלס ₪ % | ₪06 ו 60 8 חזחטם אאחאיה! כסח 8] 181055 ₪. הארי[ יי | | ו : / : ו שירות הדואר |וגוחצו6צן + דוארוואלה בכתובת הבאה באלנטרנט :05/0811ת11/116. 00 8118 /. אראר + דואר נטקינג בכתובת ג0ס.8חואז6ת.|81ותס6ע + ]110081 בכתובת מאסס.מפרו. איאועש שירותי דואר מבוסס-65/ באנגלית ניתן למצוא באתריס הבאים: + ]11001181 בכתובת וחסס.11אתוחסרן. אואוש + ]10081 בכתובת נמסס.811מוף10. שאו [17%-] ז6זס!קא= 61הז6!ה! 67050 - וובוחב6ו ב / סי דט וש וסם מ ף 7 0 2 0 וא 4 0065 50060 | 600] הסשת | וס ב ד ו ו ו 7 קט 4 0 :1 204 דב בר המות קיה ה שה/ הלוד וי, 0)ה-דד: 0 אתר ה-69/ של [|גוח160 פיי "ששמקאטתעההה תפוז - סדריר האינטרנט הישראלי ניתן לכתוב הודעות בעברית גס בשירותי הדואר המבוסט ט6/ הלועזיים, כל עוד הצד השולח והצד המקבל משתמשים ב-5 זסזס1קא3 66נחסוח1, ובאותו שירות דואר אלקטרוני. יש לציין שרוב שירותי הדואר ב-60/ ניתניס בחינס, מכיוון שהס נתמכיס עייי פרסומות שמופיעות בדף. עצירת דואר ובל במהלך הזמן תתקלו בכמות גדלה והולכת של מודעות, הצעות, מכתבי שרשרת, הונאות פירמידה וזבל אחר בתיבת הדואר שלכסם. תכתובת לא רצויה זו מכונה דאר זצ2 (וז8ס6). מבחינת המפרסם, קל וזול לשלוח חומר פרסומי בדואר אלקטרוני לאלפי אנשיס - ואף מיליוני אנשיס - בו זמנית. להודעות מסוג זה יש לעיתיסם קרובות שורת נושא שמטרתה לפתות אתכס לקרוא את ההודעה (55 אע 5) או לרמות אתכס (עאמ1אע 01 אא ]אסא 05 15554א). עס הגידול במספר האנשיס המחובריס לאינטרנט, גדלות גס כמויות דואר הזבל. ככל שכתובת הדואר האלקטרוני שלכס נמצאת בידי גורמים רביס יותר, כך תקבלו יותר דואר זבל. פשוט מאוד. הצעד ההגיוני הראשון בעצירת דואר הזבל הוא שיקול דעת קפדני בנוגע למסירת כתובתכס לאחרים. חשוב למי אתס נותניס את הכתובת שלכם, כיצד והיכן. כאשר אתם שולחיס הודעה לקבוצת דיון, אנשיס יכוליס לגלות באמצעותה את כתובת הדואר האלקטרוני שלכם וגס את התחומים המענייניס אתכם. דווחו עליהם האנשיס אשר מנהליס את השרתיס ברשת מכוניס בדרך כלל מנהלי מערכת (5ח1ות586ע5) או מפעילי מערכת (6758008. הס שונאים דואר זבל לא פחות מכם, מכיוון שהוא מגדיל את התעבורה בשרתים, וגוזל מקוס מתקשורת לגיטימית. אתם יכולים ליצור קשר עס מנהלי מערכת בשני אופנים : + אם אתה מקבל כמויות גדולות של דואר זבל, אתה יכול לנסות ליצור קשר עס ספק האינטרנט שלך. ייתכן שהוא יכול לסייע לך להקטין (אולם לא לחסל לחלוטין) את כמות דואר הזבל המגיע לתיבה שלך. לשם כך, עליך לשלוח הודעת דואר אלקטרוני אל מחלקת הטיפול בספאם. להלן כתובות הדואר האלקטרוני של הספקים הגדוליס שמיועדות לתלונות על שימוש לרעה בדואר אלקטרונל: נטוולזין 66.11ת.805662060015100 אינטרנט זהב [66.1ת.ז10חו(15660ו80 + ניתן לדווח על שולחי דואר זבל לספקי האינטרנט שלהס, אשר עשויים לבטל את החשבון שלהס או לשלוח להס אזהרה. נסו לשלוח את הבקשה ל פרק 11 - דואר אלקשרוני ב-60/ לכתובת של שולת הדואר, אולס החליפו את החלק בכתובת שמשמאל לסימן 60 במיליס ק50ע5 או (מ6ו5/5 או זחספקטפ. לדוגמה, אס קיבלתם דואר זבל מהכתובת ות0ס.6760656%ן, הפנו את הבקשה אל גמסס. 160569 סקקגופ ב 0ס. 5500160560 550608017/.00 דווחו שהמשתמש 16:60 שולח דואר זבל (נמ8ק6. ההצלחה אינה מובטחת, מכיוון שאנשיס ששולחיס דואר זבל נוקטים לעיתיס בשיטות מתוחכמות כדי לא להתגלות. אולס שווה לנסות. בלבלו אותם ניתן להשתמש בשיטת הגנה נוספת, אשר מאפשרת לשלות הודעות לקבוצת דיון מבלי לקבל דואר זבל - 5200/8. 5000/08 (המכונה גס פמופתט) היא שיטה להגנה מפני דואר זבל. בשיטה זו, אתס מערבליס את כתובתכס כאשר אתס שולחיס הודעה לקבוצת דיון, כך שאס מישהו ינסה להשתמש בה כדי לשלוח לכס דואר זבל, ההודעה לא תגיע אליכם. כתובת שכזו אמורה לבלבל את התכנות שאוספות באופן אוטומטי כתובת דואר אלקטרוני לשס שליחת דואר זבל, אולס לאפשר לאנשים אמיתייס בקבוצה לשלות לך הודעות. לדוגמה, נניח שכתובתכס היא: בז5111171661(801.00 אתס יכוליס לשנות את הגדרות תכנת הדואר וקבוצות הדיון, כך שהכתובת שלכם תופיע : נתסס.[16980טס 11118 511101886 אס אתס משתמשיסם בחתימה בתחתית ההודעה כדי לזהות עצמכם, שנו את הכתובת גס שם. אתם יכוליס אפילו להוטיף הערה בחתימה אשר מסבירה כיצד לפענח את הכתובת על מנת לשלוח לך דואר. התכנות שבהס משתמשיס לאיתור כתובות אינן חכמות מספיק על מנת לפענח את הכתובת או לקרוא את ההערה. על מנת לערבל את הכתובת שלכס ב-658זקא₪ אססוט0, לחצו על התפריט 58 ובתרו 18ח600/. בתיבת הדו-שיח שמופיעה, לחצו על הלשונית פאוסצן ולחצו על 168ח6קסז2. בתיבה 007658 [וגוזם, הקלידו את הכתובת המעורבלת. | לא מומלץ לערבל את הכתובת ב-ז0קת6556]/ 146150806 מכיוון שכתובת זו תופיע גס בדואר האלקטרוני, ותקשה על אנשיס לענות למכתביכם. ו 4 תפוז - מדריך האינטרלט הישראלי אף פעם אל תענו! הודעות ובל רבות כוללות הוראות להסרה מהרשימה; בהודעה מבטיחיס לכם שאס תשלחו תשובה עס המללים ₪]א 10/8 או משהו דומה בשורת הכתובת, לא תקבלו הודעות נוספות. במקרים מסוימים, זה באמת עובד. אולס במקרים רבים, והו רק תכסיס שמטרתו לוודא שהכתובת שלכס אכן פעילה. במקרה כזה, אס תענו להוראות ההסרה, דואר הזבל לא יפחת, אלא רק :גכל. יש אנשים שמנסיס לעצור דואר זבל עייי שליחת הודעות נזעמות. גישה זו לעולם אינה עובדת. לעיתיס קרובות, כתובת השולח בדואר ובל מוסתרת, מעורבלת או שגויה, כך שהשולת כלל לא יקבל את התגובה הזועמת. אס התגובה כן תגיע לשולח, לא סביר שהוא יתייחס אליה. (הוא יודע שהוא מטריד אנשים. זה לא ממש מזיט לו. אס הוא חייב לעצבן מיליון אנשיס בשביל למכור מוצר לשנייס מתוכם, למה לא?) טננו אותם אס אינכס מצליחיס לעצור את שטף דואר הזבל, האפשרות הטובה ביותר העומדת בפניכם היא לפטור עצמכס מהצורך לראות אותו. מגוון של תכנות ושיטות מסממת (6ו₪1) את הדואר הנכנס על מנת להסיר הודעות לא רצויות. סימן משמעותו קביעת הגדרות בתכנת הדואר האלקטרוני (או בתכנת עזר מיוחדת), כך שהודעות מסוימות יימחקו אוטומטית. לדוגמה, אם אינכס מעונייניס לקרוא הודעות הנשלחות מכתובת מסוימת, אתסם יכוליס להגדיר מסנן אשר ימחק אוטומטית את כל ההודעות המגיעות מכתובת זו מיד עם קבלתן; ההודעות יגיעו אליכם, אולס ימחקו לפני שתספיקו להבחין בהן. מסננים אינס יכולים לטפל בכל דואר הזבל. על מנת למחוק אוטומטית כל דואר זבל, עליכס לדעת מראש את כל הכתובות מהן מגיעות הודעות כאלה. לא קיימת אף רשימה מלאה של כתובות מהן נשלח דואר בל (כל יוס מצטרפים אנשיס חדשים למעגל המפוקפק של שולתחי דואר זבל, ורביס מהס מחליפים כתובות לעיתיס קרובות), אולס ניתן להשיג רשימות של הגרועים מביניהס, ולייבא אותן או להעתיקן ידנית אל תכנת הדואר שלכס כך שתוכלו ליצור מסנניס שיחסמו הודעות מהם. בקרו בכתובות הבאות על מנת להוריד רשימות של שולחי דואר זבל לשס יצירת מסננים : 58 הס 3861/1811 1116 : בת58/ר 00 60685 ושאר + 6 ותו ]0 0056/ אזסע6 76 : 6%ת.801156. אוצי + קט0זכ) 8חו181%60/] 111116018 : הת 1ס6. 00 גת ראי + 409018088 (סתתס)מ] 01 3180%|5%5 | 6תך:.תתססז8006ס-נתט.ת1פות- שעת ב 29 פרק ו ו - דואר אלקטרוני ב-טס/ץ ו יצירת נוטננים בתכנת הדואר האלקטרוני שלכם רוב תכנות הדואר האלקטרוני המשוכללות מכילות מערכת סינון מובנית באמצעותה ניתן לסנן דואר נכנס, וכך להפחית במידה מסוימת את כמות דואר הזבל. אס אין ברשותכס רשימה של שולחי דואר זבל, או אם אינכס מעונייניס ליצור מסנניסם לרשימות ארוכות, אתם יכוליס ליצור במקוס זאת מסננים לאנשי הקשר האמיתיים שלכס. כך וה עובד: אס אתס מתכתבים עם קבוצה קבועה של אנשים, באפשרותכס ליצור מסנן אשר יאחסן באופן אוטומטי את כל ההודעות מאנשים אלו בתיקייה נפרדת. כאשר אתס מקבלים דואר, כל ההודעות החשובות יאוחסנו אוטומטית בתיקייה זו, בעוד ששאר ההודעות יישארו בתיבת הדואר הנכנס, שס תוכלו להתעלס מהן (מומלצ לסרוק את תיבת הדואר הנכנס מדי פעם כדי לחפש הודעות לגיטימיות מאנשים שלא הוספת לרשימה, ולמחוק את כל השאר). על מנת לבנות מסננים : + ב-ז00ת10550/ 61%6806א, לח על תפריט !₪01 ובחר ₪סו11י1 1/655886. + ב-68זקא₪ א0₪600%, לחץ על התפריט 1008 ובחר 166 655886]/. ב-058זקא 001100%, אתה יכול ללחוץ על תפריט כלים, להצביע על 5 1/]655886 ולבחור בפקודה |וא על מנת לפתוח את תיבת הדו-שית שבה אתה מגדיר כללים שוניס לטיפול בהודעות נכנסות. אולס, אס כל מה שאתה רוצה לעשות הוא למחוק דואר המגיע מכתובות מסוימות, בחר בפקודר180.] 668ת56 8100866 ולא ב-411/ן. כעת, לח על 466 והקלד את הכתובת שאינך מעוניין לקבל ממנה הודעות. המוצא האחרון: החליפו כתובת אס כשלו כל האמצעים, ואתס מקבלים כמויות בלתי נסבלות של דואר זבל, קייס פתרון יעיל נוסף (גם אס זמני): החליפו ספק שירות, או בקשו מספק השירות לשנות את כתובת הדואר האלקטרוני שלכם. כאשר אתם משנים את כתובת הדואר האלקטרוני שלכם, דואר אבל המופנה אל הכתובת הישנה אינו יכול להגיע אליכס (חשוב שתודיעו לכל מי ששולת לכס דואר אלקטרוני על שינוי הכתובת, ותורו לספק השירות שלא להפנות דואר מהכתובת הישנה אל הכתובת החדשה). (יש לבטא זאת טסצ 560% 1 - אני מחפש אותך) היא תכנת אינטרנט מהפכנית של חברת מיראביליס הישראלית, אשר נקנתה עייי חברת ,401. תכנת 1600 מודיעה לך מי מחבריכס או עמיתיכס מחובר לאינטרנט ומאפשרת לכם ליצור איתס קשר. אין צורך לקבוע שיחות מראש או לחפש אחר אנשים ברשת. 160 עושה בשבילכס את כל העבודה, ומודיעה לכס בזמן אמת מתי חבריכס מתתברים. באמצעות (100, אתס יכוליס לשותח, לשלוח מידע (הודעות, קבציס וכתובות 0) ולשחק משחקים. יש המשתמשים ב-160 למטרות חברתיות, כדי להכיר אנשיס חדשים ולשמור על קשר עס חברים, ואילו אחריס מעדיפים להשתמש בה ככלי עסקי לתקשורת מידית עס עמיתים בכל העולם. גמישותה של 160 הופכת אותה לשימושית כמעט בעבור כל אחד. מאפשרת לכס לבחור את צורת התקשורת המועדפת עליכם. 100 משמשת כמרכז תקשורת בעבור כל סוג פעולה שתרצו לבצע - שיחה, ועידה קולית, לוח מודעות, העברת קבציס או משחקי אינטרנט - הכל מועבר בזמן אמת. אתס יכוליס להשתמש בכלים הייחודייס של 160 עצמה, או בתכנות המקושרות אליה; 100 תומכת במגוון של תכנות אינטרנט פופולריות ומשמשת כפלטפורמה אוניברסלית ממנה תוכלו להפעיל תכנות שונות. ניתן להשתמש בה לקשר בין שני אנשים, או לעבור למצב קבוצה לשיחה של כמה אנשיס. התכנה רצה ברקע, כך שהיא גוזלת מעט משאבי זיכרון ואינטרנט. תודיע לכס כאשר אחד מחבריכס או עמיתיכס התחבר לאינטרנט. איך זה עובד? פשוט מאד. כאשר אתס מתקיניס את (100, התכנה מבקשת מכס להירשם לשירות. עס ההרשמה, אתס מקבליס מספר ‏ 100 ייחודי, המכונה-גם אחז (ססהוטצ] 166%מ1 [88זסע1ת?1 -- מספר אינטרנט אוניברסלי). נוסף על כך, אתם יכוליס להקליד מידע אישי המתאר אתכם (אס אתס רוצים בכך). לאחר שנרשמתם, באפשרותכס ליצור לעצמכס רשימה של חברים ועמיתים אשר גס להס מספרים ב-1000. התכנה אינה מופעלת כל עוד אינכס מחובריס לאינטרנט. אולס, בכל פעס שאתס מתחברים לאינטרנט, (160 מבחינה שאתם מחוברים ומופעלת באופן ממשצב - יש פרק 12 - 160 אוטומטי. היא בודקת אילו מהאנשיס ברשימה שלכסם מחוברים, ומציינת זאת בעבורכם (היא תבחין גס באלה שיתחברו מאוחר יותר). כמו כן, היא מודיעה על נוכחותכס ברשת, כך שכל מי שאתם מופיעים ברשימה שלו יודע שהתתברתס. מרגע שאתס מחוברים, בלחיצת עכבר פשוטה אתסם יכולים ליזוס שיחות עם אנשים, לשלות ולקבל הודעות וכתובות, להחליף קבציס או להפעיל תכנות חיצוניות מגוונות. מה הטוגבלות של )6]? כפי שניתן להבין מהסעיף הקודם, 160 פועלת רק כאשר שני הצדדיס מחובריס לאינטרנט. כמו כן, היא מסוגלת לאתר רק אנשיס שגם אצלם פועלת התכנה. אס אחד מחבריכס מתחבר לאינטרנט אך אין לו את 160 (או שהיא אינה פועלת אצלו כרגע), לא תוכלו ליצור איתו קשר. מגבלה נוספת (שהיא גס יתרון), קשורה במצבי ההתקשרות השונים. כדי להגן על פרטיות המשתמשים, 160 מאפשרת לכל אחד להגדיר לעצמו את מצב ההתקשרות הנוכתי - למשל להפוך לבלי זמין או בלתי נראה. במצביס כאלה, גם אס האדס מחובר, לא תוכלו ליצור איתו קשר. מצד שני, אתס יכוליס לשלוח הודעות לכל אחד, גם כאשר הוא לא מחובר כלל (בתנאי שיש לו מספר 160, כמובן). הורדת כ6! והתקנתה ניתן להוריד את 160 מהכתובת 080[מאו00/ומסס.0ס1.עועו//:קזום. | כדי להשתמש בתכנה, יש להתקינה. הכנת 160 לפעולה לאחר שטיימתס את הרישוס, אתם יכוליס להתחיל להשתמש ב-1000. בשל מגבלות מקום, לא נוכל לסקור במדריך זה את שפע האפשרויות שמציעה התכנה. אנו נתרכז באפשרויות השימושיות ביותר על מנת לסייע לך להתחיל את דרכך. באתר של 160 (ומסס.ססנ.ששש//:ק1וו) ניתן למצוא מידע רב ומדריכים מפורטים, ומומלצ שתבקרו בו. ניתן להגיע למדריך המקוון של 0 גם עייי לחיצה על הלחצן 00000058ו5מ1 בחלון הראשי של 100 (כאשר הדפדפן שלכם פתוח). נקודה נוספת שמומלף להתחיל ממנה היא העזרה של 60 (לחצו על תפריט 160 בפינה השמאלית-התחתונה של התלון, הצביעו על כ[16 ובחרו בעזרה הרצויה). כאשר אתס מפעילים את המחשב שלכם, מופיע הסמל של 160 ליד השעון בשורת המשימות של פשסוחו/ו |ן . לעת עתה, 160 נמצאת במצב רדוס - ממתינה שתתתברו לאינטרנט. 1 תפוז - מדריך האינטרלט הישראלי כמה שניות אחרי שאתס מתתבריס לאינטרנט, 160 מבחינה בחיבור ומופעלת אוטומטית. סביר מאוד שיוצגו בפניכסם תיבות דו-שיח שונות, הכוללות מידע, טיפים ושאלות. עס הפעלת (100, הופך הסמל שלה לפרת ירוק 2 זהו סימן ש-100 מחוברת ופעילה. לחצו לחיצה כפולה על סמל הפרח על מנת לפתוח את החלון הראשי של 160. החלון הראשי של [60!ן החלון שנפתח באופן אוטומטי הוא החלון הפשוט (מצב 1006 16קוופ). בהמשך עבודתכם עם 1600 תוכלו לעבור למצב 1066 4.6/8006, אשר מעניק לכס אפשרויות רבות ומורכבות יותר. |<1-] ]1/] ----------מספר 100 שלכס (1008) || אש ]| 688 5 ו 68 364300866 סך עולות 3 031 33600 6חוץ וח 100.00 .אתו | 6חו |600 סו 0 778 אהחפאעט הקן 8 0060-7]| 663 החלון הראשי של 160 החלון הראשי של (160 מחולק לשלושה חלקים: + כותרת החלון: כאן מופיע מספר 160 שלכם. + אזור הפעולות: כאן אתס יכולים לבצע פעולות שונות, כגון התחברות לעמודי 60 ייחודיים אס הדפדפן שלכס פתוח או הוספת אנשים לרשימת הקשר שלכם. במקוס זה תופיע גס רשימת הקשר עצמה, ברגע שתיצרו כזו. + אזור התפריטים: כאן מופיעיסם שלושת התפריטים של 100: 556 ח6]א, נותס1/1 ?100 (-0וח16/! 10126 6/0מו1תכ) (המכונה גס טם16/ 518005). בשש ו תפוז - מדריך האינטרלש הישראלי כמה שניות אחרי שאתס מתתבריס לאינטרנט, 1600 מבחינה בתחיבור ומופעלת אוטומטית. סביר מאוד שיוצגו בפניכס תיבות דו-שיח שונות, הכוללות מידע, טיפים ושאלות. עם הפעלת 100, הופך הסמל שלה לפרח ירוק 6 זהו סימן ש-100 מחוברת ופעילה. לחצו לחיצה כפולה על סמל הפרח על מנת לפתוח את החלון הראשי של 160. החלון הראשי של [6ו החלון שנפתח באופן אוטומטי הוא החלון הפשוט (מצב 1006 16קגחופ). בהמשך עבודתכס עם ()16 תוכלו לעבור למצב 1066 4.698006, אשר מעניק לכס אפשרויות רבות ומורכבות יותר. |<1- | ו *--------מספר 0סן שלכם (100%) | זו ש | ו 8 וח 6 4040066 סד עולות זה 3 003% ו40ה33 4הוץ וח 00 100 .ו | הו ]000 סו || 00668 - - פריטיסם 00 | 66 החלון הראשי של 160 החלון הראשי של 160 מחולק לשלושה חלקים: + כותרת החלון: כאן מופיע מספר 160 שלכס. + אזור הפעולות: כאן אתם יכוליםס לבצע פעולות שונות, כגון התחברות לעמודי 0ט6/ ייחודיים אס הדפדפן שלכם פתוח או הוספת אנשים לרשימת הקשר שלכם. במקוס זה תופיע גס רשימת הקשר עצמה, ברגע שתיצרו כזו. + אזור התפריטים: כאן מופיעים שלושת התפריטים של 100: מ56ץ5 ח6]א, טתס]/ 1002 ר-ות1/16 6ת6/0101מ011 (המכונה גס טם16/ 58005). ו ו פרק 12 - 100 הוספת משתחמשים לרשינות הקשר אין טעס להשתמש ב-100 אס לא תיצרו רשימת קשר של משתמשים. לרשימה זו אתס מוסיפים את כל חבריכס ועמיתיכס שיש גם להס מספר (. על מנת להוסיף משתמשיס לרשימה, לחצו על הלחצן 108688 406 שבחלק התחתון של החלון הראשי של 160 (בעודכס מחובריס לאינטרנט). לפניכם תופיע תיבת הדו-שיח המוצגת בתרשים הבא. 1 1 זשסע 00 005014 ₪66 / חן 3 5 דהה הההההההה--הה----- = 004% 6901268 זע +10 46/0605 208/ 15306 | יי 5זספט 5060106 266 / שחו 3% | 0 וחסת) 864 806 ,8 וטוטה 160 זס סוחפה 0) הַהו866016 ₪ זספט שתוץ *יל-%* ! 1 6086 זטוסע | -------------7----7-7-7777------= שטָה6 26210 /6:166408 162-6100221 -, || | וט | על 5660 | | 1 חפה 184 - ה ו || [ 5648 [ עס זס | -70זו568761 6 00101 ווח סט 6וטסתף סטסטט ₪165 ח) 01 סחס ופפסן ות | | ה וו 7 עט זס = דד וא ה 26 הסוזב?זוטח! ] 5זסחדבק זהח6 וחסטחג 5 | סע סז ה זה סזק 60 סוזז 566 185% חא 64 0 סט סחווחס 00 ת8ז ט שחו 7 == = | וט פסצ 60! ונטס חס 1/5 זטסע 0) זספט 800 חפ 6ח/ 10 איסח חז1.68 6 - 115075 6/300ח1= ל הוספת משתמצששים לרשיטת הקשר אתס יכוליס לחפש משתמשים על-פי: % [1ותי: הקלידו את כתובת הדואר האלקטרוני של המשתמש בשדה זה. + סותהתאסגא, סוחגת 11756, סוחהת 1,856: הקלידו כינוי, שס פרטי או שס משפחה בהתאמה. + זסטוחות 100: אס מספר 160 של המשתמש ידוע לכם, הקלידו אותו כאן. נוסף על כך, אתם יכולים להשתמש באפשרויות שבאזור 6זסוא: למצוא שותף אקראי לשיחה עייי לחיצה על זסחזזגק 01181 המס6תה, או להזמין חבר להצטרף ל-100 (אם אקן לו עדיין את התכנה) עייי לחיצה על 6ז28וש ם0ו1)80שיםז. אס אתם זקוקים לעזרה, לחצו על ₪61 -- 5זספט 180/806/. 106 תחבר אתכם אל דף העורה המתאים ב-0/69. לאחר שמלאתם את פרטי המשתמש, לחצו על הלחצן 509102 לצד השדה שמלאתם. לאחר כמה שניות, יוצגו תוצאות החיפוש בתיבת דו-שיח חדשה. אס אכן נמצא המשתמש שחיפשתם, לחצו לחיצה כפולה על מספרו כדי להוטיף אותו לרשימת הקשר שלכם. אתם יכולים לסגור את תיבת הדו-שיח, או להקליד פרטיס של משתמש נוסף וללחוץ על חוהק 568101 (שימו לב, את הפרטיס החדשיס אתה ממלא בשלוש כרטיסיות נפרדות - [81ח5, 619115כ], 0% ".0 שמשאשמאספשפה טי תפוז - מדריך האינטרנט הישראלי כל משתמש יכול לבחור האם ניתן יהיה להוסיף אותו לרשימות קשר של אחריס ללא אישור, או שיהיה צורך באישורו על מנת להוסיף אותו. ברגע שתנסו להוסיף לרשימה שלכס משתמש שיש צורך באישור שלו, תישלח אללו הודעה אוטומטית המבקשת ממנו אישור. עד שיגיע האישור, הוא יופיע בתחתית הרשימה שלכם, ולא תדע מתי הוא מחובר. שיסוש ברשיות הקשר לאחר שבניתם רשימת קשר, תוכלו לדעת בעזרתה מי מחבריכס מחובר כרגע. משתמשים שאינס מחובריס כרגע מופיעים בצבע אדוס תחת הכותרת 6םו01, ואילו משתמשים שמחוברים כרגע מופיעיס בכחול תחת הכותרת 6ה:1ם0. | אש | 6% ---- 8חו|ח0 = ₪8 ₪ אוה המשתמשים המחוברים כרגע זור המשתמשים שאינס מחובריס כרגע 0601106 -- 7 | הו | 68 40030660 סך || 01 הגה הת זו ו 8 8 | 63 רשימת הקשר בפעולה כאשר משתמש מסויס ברשימת הקשר מתחבר (בזמן כלשהו אחרי שהתתברתס), הוא עובר לרשימת המחוברים. שמו יהבהב ברשימה למספר שניות לפני שיהפוך לכחול רגיל (וגם סמל 100 בשורת המשימות יהבהב כדי להפנות את תשומת לבכם לאירוע). שליחת אירועים כל פעולת תקשורת ב-100 מכונה אירוע. אתס יכוליס להפעיל אירועיס באופן פעיל (לשלוח הודעה, ליזוס ציאט וכדומה) או לקבל אירועיס באופן סביל (לקבל הודעה ממשהו אחר, לקבל הזמנה לציאט וכדומה). | 5 פרק 12 - 100 כאשר אתם מעונייניס לשלוח אירועיס למשתמש כלשהו ברשימת הקשר, לחצו על שס המשתמש. לפניכם יופיע תפריט האירועים, המוצג בתרשים הבא. זהו תפריט האירועיס במצב 1066 6|פנחופ. לפרטיס לגבי אירועיס נוספיס שניתן לשלוח, עיינו בסעיף 1060 40788066 בהמשך. --------- 95600 היה 5 (ח0) 40065 0505 סס/א ₪9 03 ססן סוחו ₪] סוחסה א 6 2% 65 40/0000 ן] תפריט האירועים של ()6! שליחת הודעה אתס יכולים לשלוח הודעות למשתמשים שמחוברים כרגע וגס למשתמשים שאינס מחובריס כרגע. על מנת לשלוח הודעה למשתמש, לחצו לחיצה כפולה על שמו ברשימת הקשר. לחלופין, אתס יכוליס ללחוצ על שמו ברשימת הקשר ולבחור 688886 מתפריט האירועים שנפתח. אס מופיעה תיבת הודעה, קראו את הכתוב וסגרו אותה. כעת מופיע לפניכס חלון שליחת ההודעה, כמוצג בתרשיס הבא. לחצני העיצוב | לחצן הצליל זס)הּ.] 655800 0ח56 :0 וא :00 0161 1659806: 5: 06 | 6וו כ =<3--הלחצן טזסואן שלחו הודעה הקלידו את ההודעה בחלון המרכזי. אס תרצו, תוכלו להשתמש בלחצני העיצוב על מנת לשנות גופניס ולהוסיף צבע. אס נשמעיס צלילי הקלדה של מכונת כתיבה בזמן שאתה מקליד, והס מפריעים לכם, באפשרותכס ללחו על לחצן הצליל כדי להשתיקס. רקוו | שר תפוז - מדריך האינטרנט הישראלי על מנת להגדיר אפשרויות נוספות, לחצו על הלחצן 6זס1א. לפניכם מופיע אזור נוסף של החלון, ובו אפשרויות שונות. לדוגמה, אתס יכוליס ללחו באזור זה על הלחצן פוחסוקוס6 6!קו1טואז, כדי לשלוח את ההודעה ליותר ממשתמש אחד. לאחר שסיימתס לחבר את ההודעה, לחצו על 5606 על מנת לשלוח אותה. שליחת כתובת טפ/ אם הגעתס לדף מעניין ב-ט6/ ואתס רוצים לשלוח את הכתובת למישהו מרשימת הקשר, הותירו את הדפדפן פתוח בדף הרצוי. לחצו על שס המשתמש ברשימת הקשר, ובחרו ((0281 8 286 60/א מרשימת האירועים. 160 תציג את חלון ההודעה שבתרשים הבא. [<זה]-) זס)ה.] 655880 .001 0ה56 47 0 | וי שסוא 7 |:אמשו| ₪ סולפוקס : ההא | וח / 50060 - 60 סטחח.אואחש// :קוו :חסווקוז0650 .01 זסוח 510 וו פוטס 68זף 8 19 פוח1 | 6 | סוסום שלחו כתובת פ9ַ6/ הזסט!ה לציאט בדרך כלל תזמינו לצ'אט (שיחה) רק משתמשיס שמחוברים כרגע (למען האזמת, אפשר לשלוח הזמנה גס למשתמש שאינו מחובר, אולם הוא יקבל את ההזמנה רק כאשר יתחבר, וזה לא מעשי במיוחד). על מנת להצמין משתמש לציאט, לחצו על שמו ברשימת הקשר, ובתרו באפשרות :618 מתפריט האירועים. לפניכם תופיע הודעת הבקשה לציאט. תוכלו להקליד הודעה קצרה כהזמנה לצ'אט, או פשוט ללחוץ על הלחצן )64. אס אתה מנהליס כבר ציאט עס מישהו ומעונייניס להזמין משתתף נוסף, גררו את שמו של המשתתף הנוסף אל כותרת חלון השיחה. תיאור מפורט של השימוש באפשרויות השונות בצ'יאט ניתן למצוא במדריכיס המקווניס שבאתר 160. מלבד האירועיס שתוארו עד כה, בתפריט האירועים של משתמש תוכלו לבחור באפשרויות נוספות, כולל הצגת פרטי משתמש מלאים (0ַח]!), שינול השס של משתמש אשר מוצג ברשימת הקשר (386ח66) ומחיקת משתמש מהרשימה (061600). 17 פרק 12 - 100 6! הסתקדם האפשרויות שתוארו עד כה כלולות במצב 1066 16קחחו5, שהוא מצב בררת המחדל של התכנה עבור משתמש חדש. במצב זה, אתם יכוליס לבצע את כל הפעולות הבסיסיות שתזדקקו להן. אולס, סביר להניח שעם הזמן תהיו מעונייניס להרחיב את אפשרויותיכס, ולשס כך עליכס לעבור למצב 40/8066 6 עבר למוצב 1046 660וו3ע4/ קיימות כמה דרכיס למעבר למצב 1/1066 86/88066. הדרך הפשוטה ביותר היא ללחו על הלחצן 1066 078060 10 בחלון הראשי של (100. במקוס זאת, אתס יכוליס ללחוץ על הלחצן 160 (בפינה השמאלית התחתונה של החלון הראשי) או על טמ16/ גת0ו55 ולבחור באפשרות 16801806 060ת44008. דרך נוספת היא ללחו על אחד משמות המשתמשיס ברשימת הקשר ולבחור 58 0/80066/. כל אחת מהשיטות תביא לפתיחת תיבת הדו-שיח שבתרשים הבא. [<] הסוו56100 006 066ח20+3 / 51016 חן 30ב 006 16קתתו5 חו סתואוסע+ מ66או)סם 56ססחס ס! נוסע 65וטהח6 1 636 |[ 006 40/8060 חו סַהואזס/\ .סוה 060 ה40/3/ חו סחואזסצ 6ג)] 00| ]ס 8+ וטואו 3 3)6זסקס הְח3 300658 ס) סע 6 6!פחחו 5 מו סחו6זטצש ש|ותסזווו) 16 גוס : ] ] 00055 0015 | | 6 400655 .006 '5זסחחו0ספ 10 | .עחס פחסו!וסחו! 60| סופ 5 0 שומח או ן .5חסוסחט 8112 0 800055 6!מהח 0 = 0 .0306 0 חי 0] 6 16010 חס ₪7 אסטחו// 6פסום. | 6 40098] קט5 בועבר אל 1006 666חְגש46/ לחצו על הלחצן 1/1066 40/9006 10 הסוגאו5 על מנת להשלים את המעבר. מיד תוכלו להבתין בשינוי שחל בחלון הראשי של (160 ובאפשרויות הרבות שנוספו לתפריטים. אפשרויות 10046 666וובּע/ תקצר היריעה מלתאר את שפע האפשרויות שמציע מצב מתקדס זה. בסעיף זה נסקור אחדות מהאפשרויות השימושיות יותר, אולס והו רק קצה הקרחון ומומלצ להיעזר בעזרה המקוונת ובאתר 160 לתיאור מקיף יותר. ו תפוז - מדריך האינטרנט הישראלי מצבי התחברות בסביבה הפשוטה שהכרתם עד כה, קיימים רק שני מצבי התחברות, כפי שמוצגיס בתפריט תס 51805 שבפינה הימנית התחתונה של החלון הראשי - מחובר (200060160)) ומנותק (60160מח0ס5וכ). ייתכן שבשלב וה התחלתם להבחין בחסרון של מצב 608860066 - כל האנשיס שאתס מופיעיס ברשימת הקשר שלהם יודעיס שאתס מחובריס, ומטרידיס אתכס בהודעות והזמנות לשיחה. ייתכן שתרגישו צורך להיות מחובריס ל-()6] בלי שאנשיס אחריס יפריעו לכם. לצורך אה ק*יימיס מצבי ההתחברות המיוחדיס שנוספו לתפריט ות 518028 עס המעבר למצב המתקדם. לחצו על התפריט טםס]/ 51815 על מנת לבחון את האפשרויות השונות, וביניהן: + 660תת4+8113010/00: מצב החיבור הרגיל שבו עבדתס עד כה. + זגו : משתמשים יכולים לראות שאתם מחוברים, אולם אינכס נמצאיס כרגע ליד המחשב. מי שמנטסה לשלוח אליכס אירוע מקבל הודעת תשובה אוטומטית שאתס עסוקים כרגע (האירוע נשלח, עס זאת). באפשרותכס לבחור מבין כמה הודעות קבועות מראש או לחבר הודעה משלכסם. + 020000166): דומה ל-ע4ש4, אולס מעניק רמת פרטיות גבוהה יותר. הודעות שהוגדרו יידחופותיי עייי השולת יגיעו כרגיל, ואילו כל שאר ההודעות יגיעו אך לא יהבהבו כדי לא להסיח את דעתכס. + (טזט215 +0ח 20) עאפ: דומה ל-עָ4₪4/ (-160ק0ס00, אולס מעניק רמת פרטיות גבוה יותר. כל ההודעות שיישלחו יופיעו ברשימת הקשר, אך לא יהבהבו. + %181016ח1: הופך אתכס לבלתי נראיס ברשימות הקשר של אחרים. אף אחד לא ידע שאתס מחובריס. באפשרותכס לבחור משתמשים אשר ידעו שאתס מחובריס גס כשאתם בלתי נראיס. הסמלים המופיעים לצד האפשרויות בתפריט הס הסמליס שיופיעו לצד שמכס ברשימות הקשר של אחריסם בכל מצב ומצב. תפריט האירועים המוורחב לאחר שעברתס למצב המתקדם, תפריט האירועיס (אשר מופיע כאשר אתם לוחצים על שס משתמש ברשימת הקשר) מכיל אפשרויות חדשות רבות. בין האפשרויות הנוספות: + 816: באפשרותכס לשלוח קובץ מחשב למשתמש, אם הוא מחובר כרגע. תאפשר לכסם לבחור את הקובצ הרצוי, ותציג לפניכם חלון המתאר את התקדמות שליחת הקובצ. פמ וו ד פרק 12 - 100 + 06870 8ם2760)1): באפשרותכס לשלות כרטיס ברכה מתוך מגוון של כרטיסי ברכה מוכנים. בחירה באפשרות זו פותחת תיבה שבה אתס בוחריס את הכרטיס הרצוי מתוך קטגוריות שונות. לחצו על לחצני ואסאן על מנת לעבור בין השלביס השוניס של הכנת הכרטיס, עד לסוף התהליך בו תינתן לך אפשרות לצפות בתוצר המוגמר. כאשר הכל מוגדר לשביעות רצונכס, לחצו על 6ת56. + ץ:1188)0: מאפשר לכם לעיין בארכיון האירועיס שנשלחו אליכס ומכם, ולנהל רשימות אלו לנוחותכס. שירותים נוספים אחד הרכיביס החדשיס שנוסף לחלון ‏ 100 במצב המתקדס הוא תפריט 85 לחצו על הלחצן 56/1085 על מנת להפעיל שירותים שונים, וביניהס: + 00ם11ח6: מאפשר לכס לתזמן תזכורות שיוצגו לפניכס במועדיס נבחריס. + 00068א: מאפשר לכם לכתוב פתקיס קטנים שיוצבו על שולחן העבודה. + 1020: יצירת רשימת מטלות. בשניס האחרונות ווכה הנושא של עריכת עסקיס דרך האינטרנט (מה שמכונה כיום מסחר אלקטר((ל - סטיוסווווווסס-6) לחשיפה תקשורתית גדולה. למרות שהתחוסם נמצא בתחילת דרכו, ניתן כבר היוס לקנות או למכור דבר דרך האינטרנט. חברות מתחילות להתייחס ל-פ6/ לא רק כמקום מעניין להתנסות בו, אלא כשוק שאסור להחמצצו. קניות חנות וירטואלית (או חנות מקוונת) הוא שם אחר של אתר טסו שבו ניתן לקנות מוצריס. באמצעות מיומנויות הגלישה שכבר צברתם, תוכלו ליהנות מהיתרונות של קנייה מקוונת : + קנייה 24 שעות ביממה, 365 ימים בשנה. מלבד מקריס (שאינס נדירים, למרבה הצער, שבהס השרת של החנות אינו פעיל בשל תקלות או צורכי תחזוקה), חנויות מקוונות תמיד פתוחות. + גישה לתמונות ותיאורים של המוצרים. קטלוג מקוון מציע לעיתיס קרובות קישוריס לתמונות של מוצריס, רשימות אפשרולות, פרטים לגבי המוצר וכדומה. + כלי חיפוש. אתרים המכילים מוצריס רביס מציעיס לעיתיס קרובות כלי חיפוש לאיתור המוצר הרצוי. + הצעות מיוחדות. חנויות וירטואליות מציעות לעיתיס קרובות הנחות ומבצעיס מיוחדיםס אשר זמיניס רק למי שקונה דרך האתר. + התאמה אישית. חלק מהחנויות מאפשרות לכס להזמין בדיוק מה שאתס רוצים, ולבנות מוצר המתאיס לכם. + רשימות תפוצה. חנויות מקוונות רבות מציעות טופס הצטרפות לרשימת תפוצה, אשר תודיע לכס על מוצריס חדשיס ומבצעיס מיוחדים. קנייה מקוונת מחייבת בדרך כלל הקלדת מספר כרטיס האשראי שלכם ופרטיס רגישים אחריס בטופס מקוון. אף פעס אל תעשו זאת אס האתר אינו מאובטח. שוטטו בחנויות וירטואליות, השוו מחיריס והוסיפו מוצריס לסל בו וי פרק 18 - אתרי קעיות. מידע כלכלי ונסיעות הקניות. אולס כאשר אתם מגיעיס לדף שבו אתס אמוריס למלא את פרטיכם לשם ביצוע הקנייה או פתיחת חשבון, ודאו שהדף מאובטח. ברוב הדפדפנים, יעיד על כך סמל של מנעול זהוב סגור או מפתח זהוב שלס בתחתית החלון. אס אתם רואיס מפתח שבור, מנעול פתוח או שאין שוס סמל, קנו במקוס אחר. שיסוש בחשבונות ובעגלות קניות בדרך כלל, אין צורך במיומנות מסוימת לשסם קנייה מקוונת. אולס, בחנויות מקוונות רבות תיתקלו באחד משני האמצעיס הבאיס שמטרתם להקל על הקנייה: + חשבון 0םט8060): כאשר אתס פותחים חשבון בחנות מקוונת, תתבקשו למסור פרטים שונים כגון פרטי המשלותח או פרטי כרטיס האשראי. לאחר שמטרתם פרטים אלו פעס אחת, אתס יכולים לערוך קניות בכל עת שתרצו, מבלי שיהיה עליכס להזין אותם שוב. בדרך כלל אתס מקבליםס שס משתמש וסיסמה, ובאמצעותס מזהה אתכס האתר. דרך אגב, חנויות מסוימות מאפשרות לכס למסור את הפרטים שלא דרך האינטרנט (בפקס או בטלפון), כדי להרגיע את חששותיכס. + סל קנלות (035660 108ק5100): עגלת קניות מאפשרת לכס לבחור כמה מוצריס ולרכוש את כולס יחד, במקוס לקנות כל מוצר לחוד. לעיתיס עגלת הקניות שומרת בעבורכס מוצרים בין ביקור לביקור באתר, כך שאינכם חייביס לבצע את הרכישה מיד. באתרים מסוימים, אתס מקבליס סיכוס של מחירי המוצריס המצטברים בעגלת הקניות עוד לפני ביצוע הקנייה.לעיתיס קרובות, חשבונות ועגלות קניות מחייבים שימוש בעוגיות במחשב שלכם. אס קבעתס את הגדרות המחשב שלך כך שהוא לא מקבל עוגיות, ואתס מנסים לפתוח חשבון או להשתמש בעגלת קניות, אתס עלולים לקבל הודעת שגיאה המודיעה לכס שעליכס לשנות את ההגדרות לפני שתוכלו לערוך קניות. קנייה ואוכירה באתרי מכירות פוסוביות בחודשיס האחרונים גס בתי המכירות הפומביות הצטרפו לשורות האינטרנט, והפכו פופולריים ביותר. אתרי מכירות פומביות הס מקוס מצוין למצוא בו סחורה חדשה ומשומשת, והקנייה עצמה יכולה להיות מהנה מאוד. /628, בכתובת תסס.ץ60998.שא, הוא אתר המכירות הפומביות הפופולרי ביותר כיוס, אולס קיימים גם אתריס אחרים, כולל: + 5ת0000 8000+ : בת800.60/.פחסוסווה + 5ת0110נ1/ הז00.ח1820ת/ במ00.ת1820ת5.8תס1)סנוה + 300766 62 20670616 : בת667116165.00)טס. וארי יק תפוז - מדריך האינטרנט הישראלי + 400008008 : 00 מ10)התתס1!סגוה. שר + 0008ט4/ זסטע0 : ב5.001ת001-8110110/ס. אראו [818]-] זזס!קא₪ 61הז6זה! 167050 - עותטוחוהס6 הזד [ת50ז6 זטסץ - 63 | סנ 05ס1 פפמסים= 0 01 שם 5 3 43 |( גצ 2 ב 9 . 5 4 4 | 00 500 0 ניסושה. ג 4 0% 8 [ 60/0 אאיאיא) קסוז (₪| 10785/. בּ פעת צם | 81 כ | מיצע. ו [ ומוה [ 1 [ חספ [ 50005 [ 56 [ אשטפ] = 0 ! 07 התט ווק את | שר 17 )| א 7 10.1 מו מ חן 1 - וידי בצג!הטנו. טפט תפי שאי 5 ה פמ 2 = צ 0 מאואא , . ו - וי ה - 8 בש "609 הב-צטוטנ2טנכם, אהו חא בפוופו1-צוומם. טק ו 01 5 צומוט בש בוו חסונל צ1זכי ה ב כ בכ ץ63. אתר המכירות הפוסביות הפופולרי ביותר כיום אם מדובר באתר שאינו ישראלי, עליכס לוודא שהוא מאפשר השתתפות של לקוחות בינלאומייס. לדוגמה, חלק מהאתריס כולליס מחלקות מיוחדות לרכישות בינלאומיות, או שהס מצייניס לצד כל מוצר האס המוכר מאפשר משלות בינלאומי. אם אינכס מצליחיס למצוא פרטיס בנושא זה באתר, שלחו דואר אלקטרוני למנהלי האתר. כיצד מתבצעות מכירות פוטוביות באינטרנט למרות שבדרך כלל ניתן לבחון את המוצריס המוצעיס למכירה גס ללא רישוס, ברוב האתריס עליכס להירשס - תהליך מהיר של מילוי טופס מקוון - על מנת למכור או לקנות פריטים. לאחר שנרשמתס, אתם יכולים להשתמש בכלי החיפוש או בקטגוריות באתר כדי לחפש פריטיס שמענייניס אתכם. שימו לב שרוב המכירות נמשכות כמה ימים, ואף שבוע, כך שאין צורך לשבת מול המחשב במשך שעות כדי ליהנות מהעניין. בדרך כלל אין האתר משחק תפקיד בהעברת הכספים בין המוכר והקונה, כך שאין צורך באתר מאובטח. אס תזכה ההצעה שלכסם, האתר ישלת בדרך כלל דואר אלקטרוני לכס ולמוכר כדי להודיע לכם על הזכייה ולקשר ביניכם. לאחר מכן יש לכם ולמוכר זמן קצוב ליצור קשר ביניכס ולארגן תשלוס / ומשלוח. רביס מהמוכריס באתרי מכירות פומביות הס חברות מסחריות ן אשר מקבלות תשלוס בכרטיס אשראי. | ץ6 עושה שימוש בטופס משוב (מחס: 6649060%:). מוכריס וקונים יכוליס לפרסם הערות חיוביות ושליליות זה לגבי זה. לפני שאתם קוניס, אתם | יכוליס לבדוק הערות של אחרים אשר קנו מאותו אדס כדי לוודא שאין מדובר במישהו שלא כדאי לערוך אתו עסקים. ן | פרק 18 - אתרי קעיות. מידע כלכלי ונסיעות על מנת לצמצס את הסיכון כשמדובר במכירות בסכומים גדוליס, חלק מהאתריס מציעיס קישורים לשירותי תיווך מיוחדיס, אשר מסייעים להפוך את העטסקה לבטוחה *ותר בעבור המוכר והקונה גס יחד (תמורת תשלוס כמובן). הקונה משלם לשירות התיווך, לא למוכר. המוכר מצידו אינו שולח דבר עד שהוא יודע ששירות התיווך קיבל את הכסף. כאשר הקונה מודיע לשירות התיווך שהפריט הגיע, שירות התיווך משלס למוכר. עצות לקונים אס אתס מעונייניס לנסות אתרי מכירות פומביות, כדאי שתעיינו ברשימת העצות הבאה: + יש לעיין במשוב בנוגע למוכר מסויס לפני משלוח הצעת מחיר, כדי לוודאי שניתן לסמוך עליו. + לפני הצעת מחיר על פריט, יש לחפש ב-ס6/ או במקורות אחרים כדי לראות את רמת המחיריס שבה הוא נמכר בדרך כלל. + יש לבדוק מהם תנאי התשלוס והמשלוח. אס לא מצויניס תנאים, יש לשלוח דואר אלקטרוני למוכר וברר פרטים. + לא להיסחף. בלהט המכירה, קל להיגרר למלחמת מחיריס ולשלס בסופו של דבר הרבה יותר מהכוונה המקורית. יש להחליט על רף עליון ולא לעבור אותו. תמיד יחיו מכירות אחרות. אתרי קניות/מכירות פומוביות ישראלים נ;בחרים האתריס המפורטיס בהמשך הס אתרי קניות/מכירות פומביות מומלצים. אתרי הקניות בישראל לעיתיס משלביס את שתי שיטות הקנייה, המכירה הפומבית והמכירה הרגילה. לקראת קניית מוצר מסוים, רצוי לחפשו בכל אחד מהאתריס הבאים ולהשוות את מחירו. כאשר מדובר במוצר שמוצע בחלק מהאתרים במכירה פומבית ובאחרים במכירה רגילה, רצוי שתקבעו מה המחיר הנמוך ביותר שאותו אתס מעוניניס לשלס (בגבולות הסביר), ולהציעו במכירה הפומבית, אם מחיר זה נמוך ממחיר המוצר הדומה שמוצע במכירה רגילה. אס הצעתכס לא תתקבל, תמיד תוכלו לנסות לרכוש את המוצר במכירה רגילה. + תפוז קניות ערוץ הקניות של תפוז מציע לקונים מגוון מוצריס בתחומיס שוניס החל ממחשבים ועד מוצריס למטבח. שיטת המכירה היא רגילה. הערוצ מציע גס מכירות פומביות ומכרזיס לקבוצות לקוחות. כתובת הערוף: [9002.00.1). קסם8. ששו ור תפוז - מדריך האינטר?ט הישראלי [אז-] ו ₪ פא 105 םת סש זסם כ וב ב ₪0 ול 01000 פשמסת= תש | ומשו השלשה | פא 6% 9 [ ו סי מז (6] 07033 2 , = [9 - ערוי הקעיות של תפוז + 4586-וואלה קניות ערוץ זה משלב מוצריס במכירה פומבית ובשיטת המכרז. כתובת הערו: |81]8.60.1או. פחוקקסת5. [ז-] 5106 61 ה16ה| 50 0ז6 - 8016 4 הק ק סח 6-ה וגו ך, סל 100 מחסם: ופץ 28 9 7 2 (ם. ג4 2 ב כ .ל /30 4את התשעאס | שחש תשלשת | תש 0% 6% 007050 0 ב כ 0 ל! קז 9] 067085 8. ערו הקעיות של וואלה + המכרז הכפול אתר זה מציע לגולשיס להשתתף בשני מסלולי קנייה - המסלול הרגיל ומסלול התשלומים. ניתן להגיש הצעה אחת אשר תשתתף בשני המסלוליס. כתובת האתר: [2916.00.1.אואואו. [א[19- ] ₪ ספ פעש] 004ש) הצע 61 שם ב 0 גב 2 ב ( 0 7 ופט 100 גשחס] 9490 | %חא)) ועשאוק | סש 6 15 10 אס 60 4ש2 הצא כסז 81| 3001033 הי וה 0.104 נ נים הבאים לאתר הסכרו הככיול. המכרו מס + בינטראר. אתר המכרז הכפול - רוי פרק 13 - אתרי קניות. ידע כלכלי ונסיעות + נטאקשן אתר המכירות הפומביות של נטוויּץ מציע מגוון מוצריס שניתן להגיש הצעות בעבורס. כתובת האתר : 00.11.ת6)80110ת. אראראו. [<[15- ] סק 61 הז16ה! 16050 - הסט 6 ןב 100 פקחטת= א ₪61 טפ " | 2 ב גב 3 [₪ ( 0 שש | ומ | /400 = ת5086 | שחש הסשת | כו א | ₪69 [2. 0 0 זט אוה קשח (8] 247095 . ךּ בי ירת הפומביות של נטוויז'ן 6 לקמ דוו ודעה לגולשים באתר נטאקשן ןת וה הת וא ו 2 הצמרף ענמיו לצ בתפיינום למועדון בםכירות גצוטני ניות מל נמזויזין. | כו מדא וי כקבל מידע שרסף בדואר אלקטר וני ע2 מ רצדים המוצעים לטכידה 'ומבית. ה ₪ |יתן * א לוז כעם אדו הכז דנז בוכר טור 1 -. 1 נשהקהה-ם5% | 27 ו נטאקעשן + המכרז הפומבי באתר זה מוצעיס מכשירי חשמל ביתיים במכירה פומבית מדי יוס. כתובת האתר: ]015916.60.1. אתטעש. נמ קם 1005 05הסת= א ₪0 שם 1 7 2 (= 4 3 ב ₪ > בא | 90 מטשםץ השע | שחש הילשה | סוב 5% 0> 01539 אחיוח*! קת (פ] 401058/. : = 1 המכרז הפוטבי אתרי נסיעות תחוס הנסיעות היה אחד הראשונים לאמצ את האינטרנט ואין להתפלא על כך; האפשרות לאתר דיל טוב בומן אמת דרך האינטרנט ולהשוות בין דיליס באתרים שונים, ולבסוף להזמין את הדיל המושך ביותר עדיפה בהרבה על פני כיתות רגליים בין משרדי נסיעות או דפדוף בעיתונים. נוסף על כך, באתריס רביס המשתמש יכול לתפור דיליס מותאמים אישית, לקבל הצעת מחיר אטרקטיבית ולהזמין מיד. ב | | | | תפוז - מדריך האילטרנט הישראלי אתרי (סיעות ישראלים (בחרים האתריס המופיעים בהמשך הס בגדר המלצה בלבד. ייתכן שתאתרו דרך האינדקסיס העבריים אתריס נוספים, עדיפים בעיניכם. תחום אתרי התיירות בישראל אינו מפותת כמו בארצות הברית אולם חלקם אטרקטיביים ביותר ומציעיס שלל תכונות. + 8%6ז60א אתר הנסיעות של נטוויזץ מציע מגוון הצעות לנופש באר ובעולס. ניתן להזמין דיליס או להזמין סוג שירות מסוים כמו טיסות, השכרת רכב וטיולים מאורגניס. בעזרת ייהסוכן החכסיי שבאתר תוכלו לקבל את ההצעות הרצויות לכס בדואר האלקטרוני מדי יום. נוסף על כך, ניתן לקבל חדשות על מבצעיס מדי שבוע בדואר האלקטרוני. כתובת האתר: 61.00.11ש8ז60ת. ושעש 1 הנכ [>] = ואוו טטרנ) --?() (השפםם הדההק() הלה 00) שפרץן) 9-4( ההרח() פא) וה גרשמו כ ו =4 ₪1 ₪‏ שש [ ו ןש מ ו ₪ .- זא + הדקה ה-90 אתר התיירות של וואלה! מציע למשתמשים להצמין חבילות נופש, טיסות, מלונות בארץ, מלונות בחוייל וטיוליס מאורגניס. ניתן לבחור את היעד הרצוי ולבצע חיפוש לפי תאריכים מבוקשים. בדף הראשי מופיעים הדיליס החמיסם. כתובת האתר: 190 זא = ,001 ?/6חו[מס/9[[8.60.1/ע. תע הדקה ה-90 יו ווה פרק 18 - אתרי קניות. מידע כלכלי ונסיעות + לראות עולמות אתר מקיף זה מציע מידע רב על כמה יעדי נסיעות בעולס, כמו גס אפשרות להזמין טיסות, מלונות, רכב, ביטוח ודילים. כתובת האתר: [18₪101.00.1ס. ששועושש. .1 אמות הכנ ארההירו ורטר( האנה !םלהה > ההדדט() >ע504-ף )(, אה עהל[0 ה-בא(6 הלפהא-י1ט =ונא בצה 04 015-095 ד ₪ ו , 5 4 )למ ם. לראות עולסות + עכבר עולם אתר זה מציע מידע מפורט ביותר על כמה עריס בעולס. מדובר בגירסה המקוונת של מדריכיס בשס זה שצורפו בעבר לשבועון ייהעיריי. כתובת האתר : ב'1ז5.א06תו/10סש/56טסבת/2.101.60.11אעץ. גוו את חב בד ל וטק יה עכבר עולם אתרי ידע עסקי/כלכלי תחוסם אתרי המידע העסקי באר מפותח למדי. המשתמש יכול לבחור בין כמה אתרים שמציעים מידע על שוק ההון, חדשות ואפשרות להתאמה אישית. ה .₪0 תפוז - מדריך האינטרנט הישראלי + אנליסט אתר זה מציע חדשות כלכלה עדכניות, מידע על חברות, ניירות ערך וקרנות. כמו כן, אפשר לקרוא באתר מידע כלכלי עדכני מהבורסה ועל המניות הישראליות בחוייל.. יש להרשם באתר כדי לגשת לחלק מהאזורים בו. כתובת האתר: |8081/51.00.1.עואראו. 8 ב כ = >התמטמומה[) עהמ הרותה( ==( ואיבה( ההה-ט() 005= ₪20 אחפנ נ-עם. המביגשונט וש ולו אנליסטפחוחס תו ₪0 כ ד ב 9 ₪ 3 ו ב ב בי . ו ש 9 פד ף דיה הלוח יט אתר אנליסט + תפוז עסקים ערוץ הכלכה והעסקים של תפוז מכיל כתבות בנושאי שוק ההון, באג אלפיים, חוק ומשפט, מידע יומי מהבורסה, ניתוחים טכניים, מטייח ועוד. כתובת האתר: [2.)8002.60.1וס//:זות ו מ כ--רר-רב ‏ כ כ --- ->-- יי [>] >< 77 99 =) %] א 4. ₪ ₪2 2-2 ₪ 3 ו 155 -- ד 1 שער האתמרנם הדשרא?י | כככרת ועו מ 0 [ ממקמט ו 2 2 5 7 ----7-77 0 רלחל ירת א אתר תפוז עסקים + גלובס הגירסה המקוונת של העיתון הכלכלי היחיד בישראל מתעדכנת מדי ערב ומציע מידע רב וחדשות שמספקים תמונת מצב מעודכנת על המתרחש בזירה העסקית באר> ובעולס. כתובת האתר: א0זפ₪10005.00.1/110. אתוראי. - פרק 13 - אתרי קניות. מידע כלכלי ונסיעות ₪ םש 1-5 אחם! יאט לן שן 1 2 5 1 .3 היה ל ל ל ב ל 2 ל ו ה ו (פק.. ‏ | - ----- 7777770 בשצצמממעצאצטמטש מ|רחשת = ש)טתיטתן) אימוקרותהד() ה( !אא ה() ה<---ח() וס /- בו() הט קת[ 2-מ( הופ-י-() ונש עצה אז לפחות תעטה בק בש בו 4 פיפ העכקינו צאל "עורא" ב ה את זה הדעות הצ ב בצצטה מכ הקר תוחפ והזדררד חכ לוכיס ביתד. : בלל" והז גדצרר. הדיה. בוט גר בב בר מחשן ב אתר גלובס השקעות מקוונות ה-ט6/ היא מקוס מצוין למכירת סחורות לא מוחשיות, כגון מניות. כמובן, השקעות כאלה כרוכות בסיכון רב יותר מאשר קניות וירטואליות אחרות. בדרך כלל מדובר בהעברת סכומי כסף גדולים ובלקיחת סיכוניס. אבל אס אתס מתענייניסם בכך, דעו שמסחר אלקטרוני במניות עשוי להיות זול בהרבה מאשר מסחר מחוץ לרשת, ובמקריס רביס העסקה מתבצעת במהירות - לעיתיס תוך דקות. האופן שבו אתס מבצעיס השקעה מקוונת דומה מאוד לסוגי קניות אתריס ברשת. בדרך כלל, אתס פותחיס חשבון באתר מסוים, ולאחר מכן אתה יכול לקנות ולמכור מניות על-פי רצונך. עס זאת, חשוב לזכור שפתיחת חשבון שכזה מחייבת בדרך כלל מסירת פרטים רביס אודותיכם, יותר מאשר בקנייה רגילה ברשת. אתרים (;בחרים על מנת ללמוד פרטים נוספים לגבי השקעות מקוונות, בקרו באתריס הבאיס. חלק מהאתרים מאפשריס גס למשתמשיס בינלאומיים לקנות ולמכור מניות, כך שהס בהחלט עשויים לקבל לקוח ישראלי. חפש באתר אחר התנאיס ללקוחות בינלאומייס, ובמקרה הצורך בקש ממנהלי האתר פרטים בדואר אלקטרוני. אתרי ידע ועצות בנושאים ביננטיים על מנת ללמוד פרטיסם נוספיס לגבי השקעות מקוונות, לקרוא תיאוריס של חברות שונות ולהסתייע בטיפיס ועצות, בקרו באתריס הבאים: וו תפוז - מדריך האינטר;ט הישראלי ]51000 : בת1.00מ01ק8000%. אראו %סע60צ1 פאו6צ1 [18סמ8ח1 5 צ[צ01 : 60 מ1תתס [ 10 511601 11 : במס0. [פ/ו. ארארא 58 ת810 10 3512658 1065 ששסכ] : במס65.6מ0[/ש18.40ט 0 : ב806/1507.60 6 מסרת. ראי 860 5110065% : 'ז065518082186.60סגו5. רעי 6 !00 : בת16./8100.00סטוף : 85040.00ם. טש + + + + + + + + אתרי השקעות אס אתס חשיס שאתסם מוכניס להתחיל להשקיע, בקרו באתריס הבאים : + 50080 0281105 : בת80.00/ש6500. שאוי + 5008 .1 : בת8600%.00זבת. ארעוע + 11100 50701008 171800181 055זק את מ8סוסר/ : רס א. אאא + 2*11866 : הת60806.00. /ואואי + 108ת216010 517666 811 : בז8115176606.00/ט. ערארוץ. וסן הקדמה כאשר מועצת תכמי האינטרנט ישבה ותכננה כיצד לבנות את העולם המקוון החדש, מדינת ישראל לא הייתה בראש מעייניה. רוב שפות העולם, מה לעשות, לא נכתבות מימין לשמאל, אלא דווקא להפך. רוב עמי העולס אף אינס, כמובן, משתמשיס בגופן עברי במערכת ההפעלה שלהם. אס דפדפן לועזּי נתקל בעמוד ס6\ בעברית, הוא ינסה להציג אותו בעזרת גופניס לועזיים. התוצאה המתקבלת נראית, לדוגמה, כך: 12 1630 6 גם אס נשנה את הגדרת הגופנים בדפדפן לגופניס רגיליס בעברית, כמו 8 אן וחאוזו!א, הדפדפן יציג את הטקסט משמאל לימין, כי לכך הוא רגיל. התוצאה המתקבלת לא ממש מניחה את הדעת : סירצומ שוכרל וְתינ דציב? לע הלועש רצומ לב (ימזהל ולכות טניויטקאב סייונמ סתא סא וצרתש וְאל ותוא איבי חילשו סכתעד יארשא סיטרכב שומישב דְרוצ ייא ישבו, אס כך, חכמי האינטרנט בישראל גס הס, ומצאו פתרון לבעיה. אבל, כמו כל קבוצת חכמים, אס כבר פתרון, אז למה רק אחד! התקבלו שני פתרונות מרכציים, כדלהלן: התקן הוויזואלי תקן אה משתמש בטריק פשוט אך חכסם: הדפדפן מציג את הטקסט העברי הפוך! אין בעיה! פשוט נהפוך אותו מראש ונרמה את הדפדפן. במקוס לכתוב את הטקסט העברי בצורה נורמלית, מימין לשמאל, נכתוב אותו משמאל | לימין. הדפדפן מציג את הטקסט הפוך, אבל הטקסט נכתב הפוך מראש, ולכן ן הפוך על הפוך שווה ישר. תקן זה נבחר כמעט עייי כל יוצרי הדפים באר, |33 | פרק 14 - עברית באינטרנט כולל אתרי העיתונים היומיים ייגלובסיי וייהארציי, אתרי ייבזקיי, ייעמודי זהביי, יידפי רשת', אתר ייהכנסתיי ועוד. פרטיםס נוספים על תקן זה ניתן לקרוא באתר של סנונית, מערכת חינוך ומידע מקוונת שהמצאת התקן מיוחסת לה, ב-[מחם. 6 2.1160 [א.11תטתם. 1 אואר//:סז. יתרון נוסף של תקן זה הוא שהוא אינו דורש מערכת הפעלה התומכת בעברית או דפדפן התומך בעברית - אתם נדרשים רק להתקין גופן מיוחד, וזהו. לכן, התקן מתאים גס לדוברי עברית בחוייל המעוניניס לקרוא אתרים עבריים. התקן הלוגי ייעד כאן!יי הכריוו תומכי התקן הלוגי, 'ילכתוב משמאל לימין אנחנו לא מוכנים!יי. אס הבעיה בכתיבת והצגת דפי פט/ בעברית נובעת מדפדפנים לועזיים, חשבו לעצמם, פשוט נכתוב דפדפן בעברית. אבל מי מסוגל לכתוב תכנה מורכבת שלא למטרות רווח (כיוס, כמעט כל הדפדפנים מוצעים למשתמשים חינס) בשוק המחשבים הישראלי המצומצסםז מיקרוסופט, כמובן. גירסאות 3, ו-4 של זסזס]קא: 6וחסות] יצאו גס בגירסה עברית (גירסה התומכת בדפי עברית בתקן הלוגי, כשהמשתמשים יכוליס לבחור להוריד גירסה עס תפריטים עבריים או אנגליים). 5 ז6זס!קאם 061ח6זם1 יצא בגירסה בינלאומית שתומכת בדפי 60/ שכתוביס בעברית על-פי התקן הלוגי. גירסת ססות[ 5 סקא עס תפריטים בעברית ניתנת להורדה מהכתובת ות שאו למשתמשי 98 85ש60םו/ בעברית (מערכת ההפעלה שבה הלחצן התחל מוצג בצד ימין של המסך). משתמשי מערכות הפעלה אחרות יכולים להוריד מכתובת זו את הגירסה עס התפריטים האנגלייס. זסזס!קא 66ח06ם1 על גירסאותיו השונות הוא כיוס הדפדפן הפופולרי באר, הרבה בזכות הפתרונות שמיקרוסופט מספקת לגולש העברי. אס אתסם משתמשים ב-6זס1א3 66מתטוח1, תוכלו בעזרת פעולה פשוטה להציג תמיד דפי 0 בעברית.| אם אתס משתמשים ב-סוגקוטגצ1 6₪0806צ1 או 8)0סוחגוותותס2), ייתכן שתיתקלו בקושי לצפות בדפי אינטרנט שנוצרו בשיטה הלוגית בלבד, והעברית בדפיס אלו ייראו לך גייבריש. פתרונות לצפייה עברית באינטרנט 4 התקן הוויזואלי שבו תומכיס ז0ז89וט9צ[ 1161509406 ו-8007סותגוותותס6, על גירסאותיהס השונות, דורש מהקורא להתקין גופן מיוחד, שיודע להציג עברית משמאל לימין במקוס בצורה הרגילה. סביר להניח שגופן כזה (כמו הגופן 01006, לדוגמה) כבר מותקן בדפדפו שלכם. במקרה שלא, פעלו לפי ההוראות שבסעיף הבא. תפוז - מדריך האילנטרנט הישראלי צפייה בטקסט עברי עם זס)23ועגּ)] 146056326 א! 1זס63+0והוו וו 6 אם אינכס מצליחיס לצפות בעברית באמצעות הדפדפן זס)9קו8! 6180806 או ז10800תטמתותס), פעלו על-פי הצעדיס הבאים: 1. התחבר לאינטרנט באמצעות טפק הגישה שלכס. 2 גלוש לאתר הבא: [וו). 6 ת160/ש11/116016. 00. 05 ס1פ. רצוע 3 פעל לפי ההוראות שמופיעות באתר על מנת להוריד את גופן הר שת 5 ולהתקינו. ההוראות שמיועדות בעבור מערכת ההפעלה 5 פשש0ס6תו/ מתאימות גס למערכת ההפעלה 98 פעוס6חוץ. טכנולוגיית הגלישה באינטרנט משתכללת ללא הרף. מומלצ להוריד את הגירסה העדכנית ביותר של ז0ז89וט9] 16150906 או ז0ז41סוחטותותס) מהכתובת : רז 8/1066 10 וס קת 61506.6 :כ צפייה בעברית עם זסזסוקאם 166ז6)וון התקן הלוגי מאפשר לכס לראות עברית עס זסזס!קאא 61וח6זח] ללא בעיה. אס במהלך הגלישה עם זסזסןקא: 6גח6ומ! אתס נתקליס בטקסט עברי המוצג משמאל לימין או בטקסט עברי המוצג באותיות לטיניות, סביר להניח שזאת משוס שהוא נכתב בתקן הוויזואלי. כדי לצפות בטקסט עברי שיוצג כראוי, יש לפעול לפי הצעדיס הבאיס: 1. לח לחיצה-ימנית על שטח ריק בדף ובחר באפשרות שפה (8ח6001ח5), או בחר תצוגה | גופנים (0חג600ת₪ | אשוצ) בשורת התפריטים של א ז6ות66חן. 2 בחר באפשרות (1502 חזותי) אלפבית עברי אס יש לך דפדפן עס תפריטים בעברית או באפשרות ([1808 1502) /ו6ז1160 | 8מ₪₪6001 אס הדפדפן שלך כולל תפריטיס באנגלית בלבד. הטקסט העברי יוצג כעת בכיוון הנכון. אס אתסם גולשים עס 3 זשתס!קאם 6ח6זם1 ואינכס מצליח לצפות בטקסט עברי, התחברו לאינטרנט וגלוש לאתר הבא: ]ב 6 100/ש11/1160176. 065.60 8[0. ואי 3. עקבו אחר ההוראות המופיעות בדף על מנת להתקין את הגופן 2!0065). מומל להוריד את הגירסה המתקדמת ביותר של הדפדפן ז6זס1קאת ]6וחטזה1 (גירסה 5, נכון לשעת כתיבת דברים אלו) מהאתר של מיקרוסופט ישראל בכתובת [0506.000(/18186זסוחת. אווש אתריס ייתכמיסיי יאהו לבד את התקן שבו הדפדפן שלכס משתמש - לוגי או ויזואלי ויציגו את העברית בדפיס כראוי באופן אוטומטי. 5 פרק 14 - עברית באינטרנלט העתקת עברית סודפי טפש למעבדי תסלילים אס תנסו להעתיק טקסט עברי מדפי סס/ שמוצגים באמצעות 16180806 90[ ז800סותטותנתס2) או מדפי סס/ שמוצגיס ב-ז6זס!קא3 66וח6)ת1 ואשר נכתבו בתקן הוויזואלי, אל מעבד תמלילים שמותקן במחשב האישי שלך, תיווכחו לגלות שהטקסט שהועתק אינו אלא אוסף לא ברור של סימני שאלה וכתב גייבריש. הסיבה לכך היא, שוב, בעיית התקן הלא אחיד של העברית ב-69/. אס תנסו להעתיק טקסט עברי מדפי ט6/ שמוצגים באמצעות ז6זס01א> 61וח6זמ] ואשר נכתבו בתקן הלוגי, אל מעבד תמלילים שמותקן במחשב האישי שלך, תראו שהטקסט יוצג כראוי אבל יתווספו אליו סימני קוד שקרוב לוודאי שאין לכס צורך בהס. מה הפתרוןז עד שתיפתרו בעיית התקן לעברית ב-פ6/ץ, מומלצ להשתמש בתכנה 61-00. 0 היא תכנה המאפשרת לגזור ולהדביק מדפי ט6/ בעברית ויזואלית ליישומיס עברייס בסביבת 95/98 8ששסשמו/) (שתומכיס בעברית לוגית), ומיישומיס אלו חזרה לתכנות 65/%. תכנה זו פועלת בשורת המשימות של המחשב שלכם ותופעל בכל פעם שתלחצו לחיצה כפולה על 06-שו. כדי להוריד את 008-06, גלוש לאתר הוזה.ת381ת-00.11/00/00.]תש6. איראש//: קת ולחצו על הקישור עותק לניסיון שמופיע בחלקו העליון של המסך. שימו לב: עותק זה הוא לניסיון בלבד ותוקף השימוש בו הוא לתקופה מוגבלת בלבד. לאחר מכן, תאלצו לרכוש את התכנה אס תרצו להמשיך ולהשתמש בה. לאחר תוס הורדת התכנה, לחצו פעמייס על קובצ התכנה בסייר פשס6מו/ ופעלו לפי ההוראות המוצגות על המסך על מנת להתקינה. כדי להשתמש ב-0₪1-600 פתחו את הדפדפן שלך ויישוס נוסף, שאליו אתס מעונייניס להעתיק טקסט, ובחרו בהתחל | 061-060 | 661-66. בשלב זה התכנה פעילה ברקע וממתינה לפקודת העתקה שלכס. לאחר שמצאתס טקסט עברי שאותו אתס מעונייניס להעתיק, סמנו אותו עס העכבר או עס המקש 5118 והתיציס במקלדת והקשו על 1+6+6ו6. כלומר, הקישו על [6₪ ו-6 ומיד הקישו על 6 פעס נוספת. כעת עברו למקוס המתאים ביישוס שבו אתס מעונייניס להדביק את הטקסט שהעתקתס והקישו על /+6₪1 או עריבה | הדבק. הדפסת עברית מהדפדפן באמצעות זס)3גקועג 6)56326צן או ז63וו וס כיוון שעברית ויוואלית בדפי ט6/ כתובה הפוך, כאשר מנסיס להדפיס דף ס6/ בעברית מתקבל דף מודפס בלתי קריא לחלוטין. תכנה בשס 6א97.6ומחק תפוז - סדריך האינטרנט הישראלי שפותחה עייי חברת בשן, פותרת את בעיה זו. התכנה ניתנת להורדה חינס מהכתובת הבאה : [60.1.ת97.08808שו6תססג//:כם. באנמצעות זסזסוק<ש 1160ז6)ה[ כיוון שמיקרוסופט מספקת פתרונות לגולש העברי, לא צפויות בעיות בהדפסת טקסט עברי מתוך ז6זס1קאש ]6וח6וה]. אס אינכס יכוליס להדפיטס טקסט עברי בדפדפו, ייתכן שעליכס להגדיר מחדש את אפשרויות השפה. אס הטקסט העברי מופיע שלא כשורה גס על המסך, עיינו בסעיף ייצפייה בעברית עס זסתס[קאם 65ות6ומזיי שהופיע במקוס קודס בנספת זה. אם הטקסט העברי מוצג כשורה על המסך אך אינו מודפס כראוי, ייתכן שאתס משתמשיסם בגירסה מיושנת של זסזס!קא (6וחטום]. על מנת להוריד את הגירסה העדכנית של זסזס[קא3 )6מזטוה] גלשו לאתר ה-פפ/ של מיקרוסופט ישראל בכתובת [61050.0001/18:86גבת. אוש לס|ן הלק 9 הדריף האתהרים של הפול ו כלכלה (על 32 .טייו אגודות וארגוניס אירועיס ותערוכות ביגוד ואופנה 7 הוצאה לאור.. היי-טק השקעות ושווקי הון.... חברות-כללי - חדשות עסקיס .. חוק ועריכת דין . חקירות ואבטחה. חשמל ואלקטרוניקה יהלומיס ותכשיטים כרטיטי אשראי לוחות מודעות מאגרי מידע ומדריכים מזון ומשקאות נדליין 0 פרחים וחקלאות.. פרסוס והפקות.... קורסיס והכשרה מקצועית .. קרנות פנסיה ונאמנות 0 ריהוט ואביזריס לבית 0 תעשיה ואנרגיה תקשורת וטלפון תרגוס טלוויזיה.... מדריכים מוסיקה.. מועדוניס ופאביס מסעדות, בתי קפה ואוכל. 2 מפורסמים ל 2.050 עסמל בל לב שובל חונ מש רככ מחשבים (א*נ0170 ...+ אינדקסים ומנועי חיפוש.... .41 אינטרנט וספקיות נוכחות.. 14 אינטרנט וספקיות שירות 14 דואר אלקטרוני.. 4 חברות מחשבים ... 4 מגזיני אינטרנט ומחשבים .. 1 מולטימדיה וגרפיקה משחקים 0 עברית באינטרנט פורומים וציאט... קורסיס והדרכה... שירותיס מקווניס תכנות ובניית אתרים תקשורת מחשביםס פרסוס באינטרנט חדשות ומאגרי מידע ו אינדקסים ומדריכים... חדשות ברשת מאגרי מידע... מגזינים .... מזג אוויר ל עיתונות יומית. מחשביס וחומרה.. מחשביס ותכנה.... מרכזי קניות וקניוניס.. ספרים וכתבי עת ל תיירות.:......12 אתרי תיור וטיוליס.. השכרת רכב חברות תיירות ונסיעות חברות תעופה מדריכים מלונות ובתי הארחה תרמילאים.. חינוך ולימודים ......... אוניברטיסאות ומכללות בתי ספר הוראה היסטוריה ומורשת ישיבות מאגרי מידע ועבודות... מכוני מחקר. מתמטיקה 7 פסיכומטרי ובגרות.... ארגוניס ועמותות דת ויהדות זיכרון והנצחה. ילדים ונוער מוזיאוניס וגלריות תנועות נוער 0 תנועות חברתיות ומחאה חק מ מל 770702 0 חוק ומשפט מוסדות ומשרדי ממשל. .95 %. 7 4 רשויות מקומיות וישוביס... שגרירויות ארגוניס ועמותות בתי חוליס ... חברות בריאות ציוד רפואי קופות חוליס רפואה ו 0 7 ,[ 2 המוזיאון לטסים / תט6פגוו/ 31 . טס . 5סות . שאא/ / : ק66ת /ת. אסחת / אסע ספת מזיאון הסוקר את תולדות התפתחות המסים בארץצ ישראל החל מתקופת העולם הקדום. במויאון. העוכן בבית המכט בירועשלים. תצופת עאעת הקעאחות במסים ובהתפתחותם. באתר בידע על פעילויות מומלצות במקום ומדור המוקדש לרבעון למסים בהוצאת המוזאון דירוג: (6 6 6 לששכת הספטות הישראלית /. שנס ש6ת1גסק1ת58 . אא/ / : קס6ת לשכת הספעת הישראלית היעה עמותה המיצגת את מרמי הספעות הפועלים בישראל. הלעוכה פועלת לקידום האי;טרסים עאל הספטת השראלית בע/פי התובלה. הסחר והתיירות הימית. באתר רשימת חברי הלששכה הודעות לעיתועת מטעמה ופעילויותיה העיקריות. דירוג: ;6 6 6 קרן "ידע" /17 . ב60עת66 . אזוא/ / : 16% אתר קר] ידעי לה;דסאים ולטכלאים משמעו כסקור ידע בתחומים הרלוו;טים לציבור הה;דסאים והטכ/אים בישראל. באתר מידע על מועדון הצרכשת "הולר ווכללתת אתגר. דירוג: ג (6 60 6 אולסי אור;ים /תנתהש 31/0. סס. ענמת . זחחי/ / : קס6ת אלמי אירועים העאכשים בכרממל. באתר מידע על העיחתים במקום. במוכתבי תודה של לקוחות ומפת הפוה למקם. דירוג: () ,6 6 ארגון טלהלי רכעו ולוגיסטיקה בישראל /. 6:ס. 8ת1כג . אזחי/ / : ק6%ת התאגדות עצמאית ללא כועת רווח. הארהן מוקיף מאות מעהלי רכשש ולוגיסטיקה בישראל בכל המגזרים ועוסק בקידום חברי הארגון בהעשרה מקצועית. קיחם מעמד המקצוע ועוד. באתר מידע אודות הארגן ופעיליות. ימי עין. כטסים והצעות עבודה. דירוג: () 6 6 ויטראז /1. סס . 6266 גק. אז/ / : ק116% המקום עם הפאטז. מרכז אירעים ושמתות כשר העוכן בלס ציז;ה. באתר מידע על אפשחיות. האיחעים הפרטיים והעסקיים במקום. שירותי הקייטרינג הכשר ועוד. דירוג: ( 6 5 כלכלה ועסקים חירבת דוראן /]. 00 . ת8מ60-8%כ: גת . אאא/ / : פס6ת גי אירועים העאכים באזזר הפרדטים עאל רחובות. באתר בוידע אודות אפשרויות האירוח וקיום האירועים בג;י התפח. הרימון והאשכולית שבמקום. דירוג: () 6 62 האיגוד הישראלי ליחסי ציבור ודוברות /. עס 5028 . אצא/ / : קס6ת האיפד הישראלי ליחסי ציבור וחברת מאגד את כלל העוסקים בתחום החברוה. היחציעת ותקעארת ההמו;ים בישראל. באתר מידע אודות האיגד ומטחתיו. תקטן. רעימות חברים ועוד. דירוג: ג) 60 62 אשכולות /. 0ס. 010%6א68% . אאא/ / : 66 אשכולות העה החברה לזכוות מבצעים של אמני ישראל. החברה ממויצגת למעלה מאלפיים אומים מבצעים בישראל בתחום המשחק. הזמרה. הריקוד והבידור. באתר מידע אודות עירותי החברה. רשימת אמעים חברים ואפשרות הרעשמה. דיגי 0.0.0 0 התאחדות התעעשיינים בישראל /1. שס. עמ 6פגותג . אא/ / : ק6>ת התאחדות התעעיי;ים מציעה באתרה מידע על שירותיה לחברים. מבעה ההתאחדות. ואפשרות. לאיתור בעלי תפקידים. מידע והזדמטיות עסקות. קישרים לתבחת ישראליות ועוד. דירוג: (0 60 02 65 6 בון טון /תס6תס/ 31 . סס . 01666 . אאא/ / : ק>6ת אולטי איחעים העורכים חתועת. שמחות משפחתיות וכלסים. האולם עשכן ברנות גן. באתר עיתן ללמוד על חבילות האירוח במקום. דירוג: () 6 6 איגוד התעעוייה הקיבוצית בעים /1. 13 . אוו / : 6% האתר מכיל מידע (רחב ומעסיק אודות פעילות האיגד. יבוי עיון. מפעלים. בטסף עיתן לעיין בדותות האיגוד. דירוג: 0 6.0 6/0 בברוק /. 60 . אגו והות . אאש/ / : ק66ת במבחק עיתן להזנו] אתר חתונה לחגות עישאים הכוללל הזסוה רעומית. פרטים על מקום החתונה ובופת דרכים. דירוג: (0 (0 0 6 כלכלה ועסקים (₪ אירועים ותערוכות תים ת610 611-611 . שאזו/ / : פס6ת 1 חברה העוסקת בארפן תערוכת וירידים. באתר מידע אדות החברה והתעחכות היא מארגעת בתחום הריחט. הב;יה והאבזרים לבית. דירוג (6 60 6 6 6 הארון של יעל /תסס. 6168 6001 . זח/ / : פספת /1221/ עהשתנות/ סנותסטתתס גתפהת אחרה של יעל. מעצבת אופנה בוגרת ‏ עועקר. מאפשר הצצה חטופה בחידועי האופעה המזוטעים לע באלף הבא. האתר משלב בתוכו טגון תמועת מעולם האופנה. דירוג: ג 6 6 6 לי קופר /1. 0 16600006 . אא/ / : ק166 באתר יצראית הבימד האופשתי תמצאו את רעימת הסאיפים בארץי,. תמועת דוגמשת ואוירה של המוצרים העאנים ועוד. דירוג: ג6 (6 6 שמלות כלה /00.11/964655. א66ת1. זח/ / : ק6%ת קטלוג שסלות כלה לחגות העומדים להינשא. באתר ידע אודות סלו;י כלות ודגמי שמלות מכל רחבי הארי הסלו;ים המופיעים בממדריך מסווגים על-פי מיקומם בארץי דירוג: () 6 6 ברושטקט /תסס. תפסכ . טאש/ / : ק66ת חברה השוסיקת בייצור חוליפות רורף וקיץי לאופטע/ים. באתר מודע אדות החליפות שמייצרת החברה. חעת מקועת למצרים. עדות עאל אופטען לגבי יעילות החליפה ועוד. דירוג: () () 60 כ לו-יים /069ם/11. 0ס. סותבּת- סת . אחחצ/ / : ק66ת /תפת. צע6ת6 חברה העוסקת בתחום אופלת (עשים וגברים. כולל הנעלה ומוצרי אופ;ה. באתר בידע אודות חעיות הרעות. קטלוג מוצרים הכולל את קולקציית הקיץי והאביב ועוד. דירוג: ג 02 62 ₪ - - ביטוח םרותו 0010507 - .2 .00 פתוג ? 8.7906 5הסטומגתצט - וארו בב שאן 05[ (כוסתף חן וס ₪ 6 ו 0 וו בעיקוק: ת:צ5 | נסון העטש | לי פסקל רוכטנים /1. סם. 1א5בק. אאש/ / : קפסת ממפעל המסייצר את כל סוגי החכסנים ובייחוד לעאק היטי באתר בידע אודות המפעל ואודות המבחר הגדול עאל מזחלות וראע רוכסנים שהזא מצייע. דירוג: ג) ;6 > שכיינר /62ת111.00.11/5001.אאט//:קס6ת שטינר מספק מדרסים מותאמים לעעליים לכל המגזרים. באתר מידע אודות (עלי הגברים |האעשים העמכרים במקום. מידע אודות המדרטים וכן טיפים לרכישת /עליים. דירוג: ג) 6 )6 אופלנת המשביר לצרכן . 00. ת132808-> נמְתְּבּתתבּת(/ / : ק66ת /[תסת. 5661 11/08%8100/08% קטלוג אופעת סתירתורף עאל המעשביר לצרכן. הצגת בגדי הקולקציה. דירוג. ג) 6 60 6 הפניקס /1. 0 . א נתססתכ ן. זחא / / : ק66ת חברת הביטוח הגדולה מציגה ידע על החברה. סוגי בטוחים ופוליסות עאעת ועוד. כמו כן באתר תצוגה עול אוסף האסשת עול יוסי חכטי. דירוג: (6 ;6 ג גבטא גולן /. 60 . מ013ש- בּ3 . אא/ / : ק66ת סוכטת ביטוח ותיקה המציעה באתרה סידע כללי אדות סוגי הביטוח שהיא מספקת וכן אפשרות. לפניה באממצעות טופס מעאב. דירוג: (6 (6) 6% ביטוח ישיר /1. ס.מ 1ב35ץ. אאא/ / : ס66ת ביטוח שיר אי.די.איי מעאוקת מוצרי ביטוח שיחת לצרכ ללא תיור סוכן ביטוח. החברה. בבעלות קבוצת צור שמיר. מציעה פוליסות ביטוח לרכב ולדירה במחירים מחלים. באתר סילון מועחים לביטוח. מידע אדות הסוליסות ואפשרות לקבלת הצעת מחיר ורכיעאה מקועת. דירוג: 6% 6) 6 0% קלי - בית הביטוח הפלסיוני /1. 11א. טאש/ / : קס6ת באתרה של קבוצת קלי - בית הביטוח הפטסיוני עיתן לקבל חידע רב אודות שירותי החברה בתחום הביטוח והפנסיה. דירוג: כ() ) א) א) 0 /. 0 16ב. אא/ / : קספ העציגות הישראלית של אחד מתאגידי הביטוח הגדולים בעולם המעוקת בישראל פוליסות בשיטה ישירה. באתר מידע אודות החברה ופעילותה. פיחט הפוליסות העאאות המוצעות לביטוח הבית והרכב, מדווד מבצעים ואפשחות. לקבלת הצעת מחיר. דירוג: י() 6 62 6 בויקא סוכטות לביטוח /1. 00 . ה%גות. אאא/ / : קס6ת סוכעת ביטוח המתמחה בכל סוגי המחעאב ומציעה באתר בוידע אודות הפוליסות שלה בתחום ביטוח הבריאות. ביטוח קבלעים. ביטוח עסקי. ביטוח דירה ועוד. עיתן לקבל הצעת מחיר באתר. דירוג: () 6 6 המכללה לביטוח /. 13501 . זחו. / / : קס6>ת מוסד להשכלה גבוהה המעעניק תואר ראשן בתחום הבנקאות. ובתחום הביטוח. באתר מידע על מסלול העירותים לסטודט שמספק המוסד וכן אפשרות חיפוש בטאגר הכותרים בספרייה. דירוג: כ) 63 6 י) יוסי כבירי סוכנות לביטוח /1.. 21-15 0301 . זחוש/ / : ק166 סוכשת ביטוח הפועלת באזור חיפה והצפון. ומציעה ביטוחים ופוליסות בתחומי ביטוח הרכב. הדירה והעסק. באתר שיתן לעשלוח בקעאת. להצעות מחיר לפוליסות. דירוג: 0 6 4 קבוצת ביטוח שקל /. סס . גוסמ 6%61ת8 . אוחי/ / : קפסש קבוצת חברחת המציעות עירותים בתתום הביטוח. המימון. המעשכלתאות. הייעוץ הפעסיועי והתכנה. באתר מידע אודות עירותי הקבוצה ובטסף מחעובולים פינעסיים לתחום הביטוח והמיסוי | המסייעים למשתמש וכן אפשחתת ללקוחות לבדוק את תיק הביטוח שלהם באתר. דירוג: (6 :6 ג6 6 ) כלכלה ועסקים (₪ ביטוח גלעד /. 00 . 6סתבמטופת 1136-1 . אאחו/ / : כס6ת חברה לניהול סיכ;ים ומערכי ביטוח המתמקדת בביטוחי חברות היי-טק. באתר מידע על החברה ופירוט תוכעיות הביטוח העאות עשהיא מציעה. דירוג: 40 60 6 ציון חברה לביטוח 5. 00ס. תסב2 . אא/ / : קטסת חברת הביטוח מציגה באתרה מידע אודות תוכעיות הביטוח העאשת עול החברה בתחום ביטוח החיים והביטוח כללי. כמו כן באתר מידע על (כסים שמציעה החברה, בוידע אודות תוכלית ה-טעו ועוד דירוג: 40 00 65 א הכשרת הישוב ביטוח /. 00 מטפ5ת1181 . אאי/ / : קס6ת חברת הביטוח מציגה ידע על החברה. דזחות כספיים. מוצרים. רעשימות סניפים וכן אפשרות לביחר עלוות עול הפוליסות העאות. דירוג: 6% 0 6% 6 שמואל עציון סוכלות לביטוח /1. 0 ת66210//: קספת סוכעת לביטוח המציעה פרטים לגבי הפוליסות השושת שהיא מספקת. עיתן לשלוח שאלות בשעשא ולקבל הצעות מחיר. לפולים דרך האינטר;ט תיעתן העחה. דירוג: ) ) > לשכת סוכני ביטוח בישראל /1. מס שסתהתנופת: . אאש/ / : קססת באתר הלשכה מידע אודות כעולותיה בתחום הביטוח כגון אעש. ב לביטוח. פרסוטי הלשכה. עמותות בתחום הביטוח ועוד. דירוג: () 6 6 כלל חברה לביטוח /. ס. 6181-185 . זחו/ / : ק66ת מידע על החברה וסוגי הביטוח שהיא מספקת וכן רשיבות. סניפים. דירוג: ג) ) ג6) 6 שחם /1. סס . הת . אש/ / : קס6ת טוכנות ביטוח גדולה המשרתת לקוחות בעזרת סעיפיה ברחבי הארץי. באתר בידע אודות הפוליסות עומציעה החברה בתחוטי הביטוח העא;ים כגן ביטוח חיים. ביטוח אלמ;טרי. ביטוח בריאות ועוד. מידע על מעהלי החברה וסניפיה והצעות עבודה דירוג: 6 () 6 *) כלכלה ועסקים (₪ ביטוח - בנקים סימוון את ויזל 0. 6561 1שתסות51 . אח/ / : 66 341 סוכעות ביטוח גדולה המעעיקה שירותים בתחום הביטוח הפטסיו;י. ביטוח מנהלים. קרעות וקופות גמל. תכטן מס ועוד. באתר מדריך לביטוח פנסיועי. אפשרות. לתכשטון פיננסי של ביטוח ע"י הקלדת פרטים אישיים וכן מידע עדכני למבוטחים העיתן לאחר מתן סיסמה. דירוג: כ) 6 3) 3) > בלק הפועלים /1. סס . 1 31 28330 . זחוא/ / : 6% מידע על הבנק. סקירות כלכליות. בנקאות ישירה. אפשרות לשלוח בקששות למידע ועוד דירוג: כ) א) ) א) 6 בנק המזרחי / [ותש בת / 1. . סס . 2:81 גות. אחש/ / : קססת /ות6את . סותסבן אודות הבנק. סידע על תכשעיות ייחודיות ומבצעים. מידע על שוק ההון. מידע לכל סוגי הלקוחות ועוד. דירוג: 6% 6% .6 6) 6 שב"א /. 00 . הטת58 . אוא/ / : 6% חברת שירותי בק אוטומטיים שייכת לחמשת הבנ?קים הגדולים בישראל ומציבה מכשירי כספוסט במקומות עוונים. באתר סידע אודות החברה ותחוטי פעילותה וכן רעימת המסופים שהציבה ברחבי הארץ. דירוג: () ג) 6 בנק ערבי ישראלי . .152861-בטְבּכה-%תבכ. חאא/ / : קט6ת /גג. סס בק ערבי ישראלי. סקבוצת בנק לאוטי. מתרכז בפעילות בנקאית בקרב הסקטור הערבי בישראל. באתר הבנעק מוצגים השירותים השו;ים והמתקדסים ללקוחות. מידע על מבצעים מיוחדים לסטוד;טים. הטבות ללקוחות החוג הייחודי ועוד. דירוג: ג) 6 6 6 בנק מרכעתיל דיסקונט /1. 00 . 61.16 תבסמסות. טאש/ / : ק16% באתר של הבנק (יתן למצוא מידע רב על מעוכלתאות. וקופות גמל כולל טיפים בנושא. כסו-כן עיתן מידע על חשבוקות לצעירים. בנקאות ישירה ואפיקי חיסכון והשקעה. באתר מידע בעברית. אנגלית וערבית. דירוג: י() 6 6 6 וכ 5 11161 0260011 - 0.49 1 אהוס רתופ סים 108 מתשם' הפע = פ 0 ו 6 5 מל 0 0" המאש | טח תה ב ₪ יה ל היותי, כ (6] 8/4019 | 1 דרי לטות ול א-ש ו 2+ וח עבטו / ימון את ו ו טוכטוח לביפוה בפ"מ | ב 1ווובטווו הח" נף יז 32, אל גיב - ו קארד בנעק /1. סס . %תב003:נבּס . זחוי/ / : קס6ת בנק כרטיסי האשראי הראעון בישראל המאפשר לנהל תוכנית חסכון בריבית משופרת בעזרת כרטיס האשראי באתר סידע אודות אפשרויות החיסכון וההשתתפות. דירוג: (6 (6 ג6) א בנק אגוד /. סס . %תהמתס נתט . אא/ / : קס6ת בנק אגוד מציע באתרו מידע אודות מבצעים ללקוחות. טיפים פינלסיים. אפשרות לעיהול תיק השקעות וירטואלי ובדיקת כדאיות השקעה באפיקים שונים לאורך זמן. עוד באתר. סידע עדכני והיסטורי משוק ההון. שערי מטיח. מעוכנתאוח. חישוב עלויות ליסינג ועוד דירוג:ג) 2 62 6 ) בלק אדנים למשכלנתאות /1. סס . ו ת03ב . שאזו/ / : קס6ת בנק אדנים למשכנתאות מעעיק הלוואות ומשכנתאות לסימון בתחום הבעיה בעיקר לזוגות צעירים. באתר מידע פינ;סי אודות הבלק ורששיות סניפים דירוג: 60 ,6 2 בנק איקווסטק כללי /1. סס. 660 65טת . אא/ / : קפסת בעק איעוסטק כללי מעיק עשיחתים בקקאים ללקחות גדולים. מסדיים ופרליים. לבלק מערכת בנקאפת אנטרלכית למסחר סון בטיחת ערך ומצרים פי/סיים ספוים. באתר בידע על בלקאאת פרטית. בלקאות עסקית. עירותי עוק ההן עוד. דירוג: 6% 6% 6 6% 6 בנק לאוטי /1. 0ס. נותנוס [%ת3כ. שוש/ / : קסשת אתר "קליק ישירי של בנק לאוי מספק מידע רחב על שירותי הבנק השועים: משכנתאות. קופות גסל. פיקדונות. הבלק הישיר הראעון ועוד. באתר שירותי בוידע וסקירות בתחומים פיננסיים. כלי חישוב מקוונים ואפשרות גלישה לחעשבון ללקוחות. דירוג: (6 ,6 :6 6 60 כלכלה ועסקים (6 דוגמעות - הוצאה לאור יולי /תסס . 861.5סה13גוץ . וזו / / : קס5ת סוכטת הדוגמנות יולי מויצגת דוגמ/ים ודוגמיות ישראלים ומספקת עירותים עבור חברות הפקה. יחסי. ציבור. צלמים ומעצבי אופנה. באתר מוצגים דוגםעי הסוכטת השא;ים. הוצאת הקיבוצי המאוחד ש /31. סס . 2סגומסו1בת. אאא/ / : קסטת הוצאת הקיבוצ+ המאוחד ממציגה את הספרים השוועים בהוצאתה. ביניהם ספרי סדרת הספרייה החדשה באתר עיתן לעיין בקטלוג ספרי ההוצאה ולרכוש כותרים באופן מקוון. עוד באתר. מדור המלצות ורשימות כותרים חדעוים דירוג: () () 6 63 צ) דירוג: ;6 (6 6 כתר הוצאה לאור הוצאת הספרים הגדולה בישראל מפרסנות כותרים בית השלט בתחומים רבים ומגוועים ביעיהם סיפורת עברית. /. 00. 618516166 61כ. אחחף/ / : סשת חברה העוסקת בהפקה. תכנון. ייצור והתק;ה של כל סוגי השלטים. באתר מידע אודות החברה ומוצרי הששילוט שהיא מספקת. דירוג: (6) 6 העתק חהיר / . סס . .1 בות- 666% . אאזיו/ / : ק66ת חברה להעתקת תוכעיות. צילוםי צבע. הדפסות. כריכה. שירותי פלוטר ועוד. באתר ידע על החברה ושירותיה וכן אפשרות הזםט ה אנציקלוכדיות וסדרות. באתר עיתן לעיין בקטלוג ספרי ההוצאה ולרוכשם. לעיין בסדור ההמלצות וכן ללמוד על האנעציקלופדיות הרבות שהוצאו לאור כבריטניקה לטוער ועוד דירוג: 6% 6 ש 6 6% הוצאת עם עובד /11. סס . סטסוה . אח/ / : קס6ת הוצאת שפרים מהגדולות בישראל אשר הוציאה כותרים רבים וביעיהם מספרי עמוס עוז. מאיר עשלו. סטי סיכאל, אהחון מגד ועוד. באתר עיתן לעיין ולרסש מספרי ההוצאה לרכועו מוי לסדרת ספרייה לעם ועוד. דירוג: 6 > דירוג: א) ) א) א) אופיטר פוקוט /1. 0ס. 0551062 . זוזי / / : קס6ת /1. 600. 50005 . אאש/ / : קטסת חברה העוסקת בשיווק עייר ומעטפות בעבור מדפסות | הוצאת ספרי מחשבים. הצגת הספרים ואפשרות הזרקת דיו. מדפסות לייזר. סטכועות צילום ופקס. באתר קטלוג מוצרים מקוון המאפשר הזסנה. עצות שימושיות לבחירת ייר ועוד דירוג: (6) ג6 6 6 טסידגרף /. סס . ת-08% . אאש/ / : קט6ת / 56000230 בית דפוס המציע את כל סוגי ההפקות. באתר מידע על המקום וקטלוג מוצרים ודוגמאות. בקרוב יתווסף לאתר משחק דפוס אינטראקטיבי. דירוג: 0 60 6 דיגי-לוגו /. 00 . 63.01.1000 . אא/ / : 6% חברה המתמחה ביישוטי דפוס דיגיטליים כגון שילוט פנים. הדפסה צבעו;ית על טכסטיל. ייצור כרטיסי ביקור צבעויים ועוד. באתר סידע אודות כרטיסי הביקור. התלת שלט. והדפסה ע"ג פאזלים ומג;טים. דירוג: ג) 6 6 ) ) הוצאת דעת /1. 0ם . 68%6-ץ. זחחף/ / : סססת דעת מוציאה לאור את טפריו של הסופר והוגה הדעות שלמה קאלו. באתר מוצגים הספרים השועים בסדרת התובנה הבלעדית. דירוג: ג6 6 6 הזמנתם וכן הצטרפות למועדון המשיים. דירוג: :6 (6 6 הוצאת צ'יריקובר /. 00 . 10006 06> . י/ / : ק6שת הוצאת ספרים המתמחה בהוצאה לאור של ספרי עיון וקריאה. ביניהם סדרת -גומא' המציגה ספרי עיון בתחוסים עסקיים. באתר מידע על ההוצאה. מדור הסלצת העורך ואפעורות רכישה מקוונת מספרי ההוצאה דירוג: י(4 6 :6 6 ספרית פועלים /. 00. ת0811כ-5 . אזחי/ / : 6% בית הוצאה לאור מיסודו של הקיבוץצ הארצי השומר הצעיר. באתר עיתן לעיין בקטלוג ספרי ההוצאה ולחכשם וכן ללמוד על הפרטסומים החדעים מטעם ההוצאה. דירוג: (6 6 6 62 הוצאת אסטרולוג /. 0ס. 88620100 . אאש/ / : קס6ת הוצאה לאור המתמחה בפרסום כותרים המיועדים לקהלים מיוחדים. בין הנושאים: סיסטיקה. רפואה אלטרנטיבית. פנטזיה. מדע בדיוני ועוד. באתר עיתן לרכוש את ספרי ההוצאה וכן לעיין במדור ההסלצות וברעשויות הכותרים החדעיים. דירוג: 6 ג6 6 6% כלכלה ועסקים (6 הוצאה לאור - היי-טק אופוטס /. . פגוסס . אאש/ / : ק66 ה מרכז ההזנועת עול הוצאת ספרי המחובים באטר/ט. באתר עיתן לעיין בקטלוג הספרים ולבצע הזטעה. דירוג: ו( (6 6 6 6 זמורה ביתן 42 /. 00. הסח . שאא/ / : קפסת ההוצאה לאור הותיקה בישראל מציגה את קטלוג הכותרים שלה. באתר ;יתן לרכוש סספרי ההוצאה. לעיין ברשיות ההמלצות ובפרסומים החדשים ועוד. דירוג. 6 6 6 9 הוצאח עווקן /1. 60. מ00%6ב50 . אוש/ / : קססת הוצאת שוקן מציעה אפשרות. עיון בקטלוג הספרים המסווג על-פי קטגוריות וכן אפשרות רכישה מקוונת של הספרים דירוג: כ 6 א) 6 אופיר אופטרוליקס /תסס. 06 גפס . אש/ / : ק1%66 חברה המ"צרת מדי לייזר וא;רגיה וכן רכיבים אופטיים עדיעים. באתר מידע אודות המוצרים שסציעה החברה וכן אפשרות להורדת קטלוג המוצרים ותכטות. המסייעות בעימוש במוצרים אלה דירוג: כ 0 60 סובופ /. 0 . עַ60 588 . אזחי/ / : ק66ת חברה העוסקת בפיתוח טכטולוגיות לזיהוי קול וסוכ;ים חכסים אינטראקטיביים לטיפול בתחום. באתר סידע על החברה ועל הטכעולוגיות והמוצרים שהיא מפתחת. דירוג: ג6 > 6 6 יקרוקים /1. 0 . ת1אסנס גו . זואח9/ / : קס6ת חברה העוסקת בפיתוח וייצור מערכות אלחוטיות. מערכות רדיו דיגיטליות. רכיבי מיקרוגל ועוד. באתר בידע אודות החברה. המוצרים ועוד. דירוג: ;6 ;6 6 () 8 8-6 ₪ 5 ך ו פאבא! ו0ל10 | שלחו תקאם כ -|ם!ן 5צם קן) /ותסס . 6צ6כגתס . אאא/ / : 657 חברת היי-טק העוסקת בפיתוח שיטות בקרת איכות מותוחכמות למעגלים מורכבים בכדי לסנעוע בעיות אסיות בעתיד באתר מידע אודות החברה. הטכנולוגיה אותה פיתחה והמוצרים שהיא מספקת דירוג: 6 () *) אפליקום תעשיות תכנה /1. סס . תסס.ב1סקבה . אאש/ / : סטסת חברה מקבוצת פורמולה המספקת שירותים בתחום הפיתוח הארגוני וה-85?. באתר מידע אודות החברה ושירותיה. תצוגת מוצרים. קישור לאתרי חברות בעות ועוד דירוג: 6 6% 6% 6 דאפ טכנולוגיות מידע /. סס . 637 . אאא/ / : סס6ת דאפ טכטולוגיות מידע הינה בית תכלה מקבוצת די.סי.אל טכנולוגיות. החברה עוסקת במתן שירותי עיבוד ;תועים ובפיתוח ויישום | מערכות מידע ממוחשבות. באתר מידע אודות תחוטי ההתמחות של החברה. פרוייקטים אותם ביצעה בעבר, רשיסת לקוחות ומדור דרושים. דירוג: 6 6 6% פרו אקטיביטי /תסס . סת1ע6 .1ט46%1סמכ . אוו / : ק66ת חברת סטארט אפ העוסקת בפיתוח פתרועות תכנה לניהול מידע וביצוע פרוייקטים באתר סידע אודות החברה. הטכנולוגיה אותה היא מפתחת וצוות ההנהלה דירוג: (6 6 6% כלכלה ועסקים 69 היי-טק - השקעות ושווקי הון ראקום /1. סס . תססהּ: . אאזו/ / : קספ חברה העוסקת. בהפצת. ציוד ורכיבים אלקטרו;יים למספר תחוסים תעעייתיים. באתר מידע אודות החברה. רעימות ספקים. חדעאת אודות פעילות התברה ועוד. דירוג: 6 ;6 > רובוקס /תסס . אססמס; . אאח/ / : קספ6ת חברה המתמחה בייצור רכיבי תכה לאוטוסציה בהדפסה - 06% באתר בידע אודות החברה והמוצרים אותם היא מציעה. עיתן להוריד באתר את תכעת רובופרינט המוסיפה הדפסה והצגה מוקדנות לתכנות ויז ואל בייסיק וכן את רובוסייז המתאימה פורמים לגודל ניסך המשתמש דירוג: ג) 6% )> רפסק /. 00. 380 . אווש/ / : ק6%ת חברה הפועלת בתחום ההי-טק והאלקטח;יקה בישראלל באתר מידע אחת החברה על חטיבותיה העאעת. מידע את ממצרים חדעם. רעיממות ספקים. מדור דחעים וכן בידע אוחת תערוכות בהן מציגה החברה דירוג: א תיעוד /ותסס . 638 . אאו/ / : קס6ת חברה ותיקה המציעה עוירותי כתיבה טכנית. הפקות דפוס והשבות כוח אדם לחברות היי-טק. החברה משמשת כעציגתה של חברת 806 בישראל. באתר ידע אודות החברה והצגת סל השירותים שהיא מציעה לבתי תכנה וחברות היי-טק. דירוג. פ) ג6 6 6 זווא /1. 00 . תגוס -3.6חז. וח / / : סססת פורום אסריקאי-ישראלי המספק ייעוצ בהשקעות ובפיתוח טכנולוגיות בתחום ההיי-טק. באתר עצות בתחום. קישורים רלוונטיים ולוח אירועים. דירוג: 6 63 6 0/6 50605 /תסס. 68תגוס תפט- 5668 . אא/ / : ק66ת חברת השקעות העוסקת בתחום מימון חברות סטארט אפ בתחום ההיי-טק. באתר מידע אודות החברה. פרוייקטים בהם השקיעה. מדור דרושים ועוד. דירוג: 6 6 6 6 מרכז החממות ליזמות טכטולוגית /1. ששס. פמססם הּמנוסת: . אאיא/ / : 66 מרכז החסמות ליזמות טכולוגית במשרד התעעייה והמסחר מציג פרוייקטים בהם תומך המרכז בתחוטי התעעייה והמדע השולים. באתר ;יתן לאתר פרוייקטים על-פי תחוסי פיתוח ולקבל מידע לגבי השקעות בהם. דירוג: 6% 6% 6 ורטקס /.ס. 5361 66%1:סט. איחו/ / : סס6ת קרן הון סיכון הפועלת בישראל ומייצגת קרנות הון בוסינגפור ומהולנד בהיקף של למעלה משמולים חיליון דולר. באתר מידע אודות הקרן והחברות בהן היא משקיעה. דירוג: () ג6 6% טופפנבי /תסס . 6ב תהותקס6> . זח/ / : ק66ת אתרה של חברת טופט;ג הממתמחה בפיתוח. עשווק. הדרכה ותמיכה בתכנת טופטועג לה;הלת חשבועת עסקית. באתר פרטים על החברה והמוצר. כמו כן עיתן להוריד גירסה עיסיונית של התכנה דירוג. 6 ;6 6 (6) כור בית השקעות /. טססס6א. ב1א/ / : ק66ת כר בית השקעות היה חברה מבילה בעאק ההון ביעוראל החברה בבטרטה ל;יחת ערך החברה מסכיקת עיחתים בחתחום ניהול עיחת הערך. יע השקעות. הרת מטוח ועוד. באתר יכולים הלקורור לעאלוח הוראור. לביצוע. דירוג: ,0 ,0 *6 0 קנטק את /11. סס . ב660ת6א . שאו / / : קס6ת /בתטת. חברה המתמחה ברעיועות ייחודיים ובעלי פוטנציאל הצלחה בתחום ההיי-טק והטכעולוגיה ומשקיעה בהם לצורר הקנמת חברות סטארט אפ לקידום עסקי של הרעיון. באתר סידע אודות החברה. שיטות עבודתה וחברות בהן השקיעה דירוג: ג6 6 י6 ;6 במותים /1. 60 . 63 בו . אזי/ / : קספת אתר פארק מתים אשר מצא בחיפה ומהווה מרכז טכנולוגי ומדעי. בסקום שוכטות חברות הייטק רבות ובאתר מידע אודות היתרונות שמציע להן הסקום. דירוג: :4 (6 6 כלכלה ועסקים (ָ6 השקעות ושווקי הון - חברות-כללי אופק /. 00 . 056% . אאש/ / : ק66ת סוק = ותו 161050 - 8ה6הם זית! ותב 18₪65ו54% 006% בב אע 2קך הרום! זת) א ₪ באתרה של חברת אופק (יירות ערר ב והשקעות בעים. עיתן לקבל תמונת מצב עדכנית על שוק ההון. כמו כן עיתן לנתח פרופיל השקעות אישי דרך האתר. דירוג: () ;6 6 (6 6 / 0 וחמוי: כסן [ת) 79| הח בכ גכ דה בגש ו בכ כ | = == = | 15| טולוטון (כסים בע"םט /1. 00 . 680 . אאֶ/ / : ק6% חברה המספקת שירותים בתחום ההעוקעות והפיתוח העסקי. באתר ניתן ללמוד על החברה ושירותיה דירוג: ?6 6 6 ₪) קבוצת גיזה /. 00 6128 . אאזו/ / : 66 קבצצת גיזה ממותמרוה בממחן עורותים כיעעסים. באתר מידע. אדות החברה ועצירותיה. הקשות בהן לולה חלק ועוד. אחים עיני /1. 00 . סכנ 03 . אחו/ / : קפסת חברה המספקת שירותי עיקוי ותיקון שטיחים. באתר מחשבון לבירור וחיר ;יקוי השטיח. על-דפי סוג וגודל. מדריך לעיקוי כתמים מן השטיח הכולל אפשרויות בחירה. ידע על תחוסי פעילות החברה ועוד. דירוג: () 6 6 6 בילאון /1. סס. ת160 גת. אאח/ / : קט6ת דירוג: 0 6 0 חברה המתנמחה במתן שירותים מוניציפליים לרשויות בוקוסיות. בין השאר מספקת החברה שירותי גביה. קריאת מדי סוים. מדידת ;כסים ועוד. באתר סידע על קרן בירד החברה ועל מערכת סילנט לקריאת מדי מים מרחוק שהיא מספקתת דירוג: (6 ;6 62 הרכז לאחסנה /. 0 . 8ת58תסב . זחוא / : ק6%ת חברה המציעה עירותי אחסון מסבכים ועיהול ארכיעים. העירות כולל את אספקת חומרי האריזה, איסוף והעברה בומעורד הלקוח ועוד. דירוג: ג) 6 6 בורכז הגניזה /. סס . 350108 . אוזי/ / : קס6ת חברה המספקת שירותי אחסון וגעיזת מסמכים לגופים וחברות. החברה גם מספקת ייעוצ ושירותי הקטיה של ארכיועים וסטגנזות ואחזור מסמכים. באתר סבידע על החברה ושירותיה. דירוג: (6 6 6 פאן /תסס. 3:85 . אאח/ / : ק6%ת קרן למחקר ופיתוח התעעציה בין ישראל וארצות הברית. באתר הק עיתן לקחא על פעילות הקרן וי תחטתיה דירוג: כ) 63 60 6 ה ------------7------------ ו /1. 0ם. עצ 13.68 3חז. זוי / / : סשת חברה המספקת ציוד צבאי מתחוטים שונים. באתר מידע אודות מערכות השק השונות המוצעות למכירה באתר. דירוג: () 6 6% אהרוני שח-קול /. 0ס. %01-581- בתסמבּתה. זי / / : קת חברה לייבוא. ייצור ושיווק עזרי הוראה והמחשה. באתר בידע על האביזרים בתחום האורקולי. הפיסיקה, הכיטיה והביולוגיה. דירוג: ו( 6 () /. ס0 . מסכן. א / / : 6 פאן ציוד משרדי מספקת בגוון רחב של ציוד למשרד במחיר תחרותי. באתר מידע אודות מחלקות החברה וכן אפשרות הזסנה מקווטת של מוצרים נמתוך קטלוג החברה. דירוג: (6) :6 62 |5- , כלכלה ועסקים (₪ חברות-כללי - חקירות ואבטחה פלאגרףח /1.. 6167230ס. אאש/ / : ק66ת מכון צילום והעתקות. הפועל באיזור חיפה והצצפון. באתר סידע אודות עוירותי החברה ואפשרות הזסנה. דירוג: () () 6% אלנליסט 6חווחס /1. 60ב 1תס60פ5צְ1בּתב . אאא/ / : פס6ת רכז פיננסי אלקטרוני המופעל' ע"י אנליסט. באתר מידע רב אודות עאק ההון בישראל כולל סקירת אגיח. חברוה. שערי מצעיות. קרעות (אמעת ועוד. באתר חדעשת עסקים מעודכטת. מאסרים מתוך עיתון הארץ. מודריךר לטעוקיע. אפשרות ליהול תיק השקעות וירטואלי ועוד. דירוג: ג) 6 6 6% א) הון ליין /.ס. 6ת11תסת . צאצש/ / : קטפת מערכת סידע שנבנתה עי חברת קו מנחה. המערכת מספקת מידע עדכעי על שוק החהון בישראל ובחויל והיא כוללת שערי בניות. ;יתוחים. חדשות כלכליות. גרפים. מידע על חברות ועוד העוירות /יתן בתשלום אך כרגע עיתן לקבל סיסטא זסונית חינם למשך שבוע. דירוג:.0) 0 6 6 2) בבזק חדצעשות /א28ט1ת/101.00.11.אחא// :קפסת / [ת6ת. סספות מבזק חדשות של הארץ האתר מקשר לעיתון הארץ. קפטן אינטר;ט. לוח העיר. הלוח הבטוח ולוח הייטק ג'וב דירוג: 62 (6 (6) ארכיון גלובס 1. 1100685 . אאח/ / : ק66ת הגירסה המקוונת של עיתון העסקים של ישראל. ניתן לחפש חמידע במהדורת גלובס המקוונת באמצעות סנעוע החיפוש. יש אפשרות חיפוש גם בארכיון העיתון אחר ידיעות שהופיעו בגיליונות קודטים. דירוג: ;6 6 :6 62 6 אורקום /תסס . תסס-:ס . אאש/ / : ק66ת חברה העוסקת בעויווק והפצה של ציוד אלקטרוני מתקדם לסמטרת חקירות ומעקבים. באתר מידע אודות מוצרי החברה בתחום הציתות. צילום חשאי גילוי וכטרול מכשעשירי ציתות ועוד. דירוג: ג6 6 )> טווס /. 0ס. פטם . אאא/ / : ק%סת חברה המספקת שירותי ניקיון ואחזקה לבניינים ומתקנים. וכן שירותי אבטחה ושסירה לסבנים. אזורי תעשייה ושכונות באתר מידע על עשירותי החברה ורעויבות לקוחות. דירוג: 6 6 6 כספות ענבל י /.. 545685- [המתג . אאא/ / : ק66ת חברה המספקת כספות מסוגים שונים ככספות אלקטרוניות חסיעות אש. כספות קיר ועוד. באתר בידע אודות הכספות השונות. דירוג: 00 2) 2 מוקד אשעש / תסס . 6תסםקס: בס . אזחי/ / : קס6ת חברה המפעילה מוקדי מצוקה ואבטחה בארצ ובעולם. החברה מציעה מכשירי מצוקה ביתיים אשר באמצעותם עיתן להזסין כוחות משטרה והצלה בסידת הצורך באתר מידע אודות החברה ולחצני המצוקה אותם היא מציעה דירוג: ;6 ג6 () בוקסיטום /1. 60 . תגוות 1 בת . שא / / : ק6%ת חברה העוסקות בייצור מערכות אזעקה. מכשירי מעקב וציתות ועוד מוצרים אלקטרוניים בתחום באתר מידע על החברה והמוצרים. דירוג: (6 (6 6% סייףח פלייס / 15861 11. סס . 06ב [5356 . שאזי/ / : כססת מספקת פתרונות לאבטחת מידע ופרטיות לשוק יסין קלטור עושוורצ /תסס . 518₪אץ . טאש/ / : ק66ת משרד עורכי דין גדול המתוחה בתחומים רבים כגון: סחר בין לאומי. דיני הגירה ועוד. באתר מידע מעופטי במספר תחוסים וביניהם מידע בתחום ההגירה לארהיב. דירוג: (6 6 6 () העסקי והפרטי. באתר מידע אודות הכספות המיועדות לבית. לבתי מלון ולעסקים. דירוג: () 6 6 6 כלכלה ועטסקים (₪ חקירות ואבטחה פלג חקירות /. סס. 3כן. אזש/ / : סטש סוכנות חקירות העוסקת בתחום החקירות הכלכליות, | המודיעין | העסקי. | בדיקות מהיסעות ועוד. באתר מידע אודות המשרד ושירותיו ופאזל אינטראקטיבי. דירוג: () 6 6 6 6 בורן תקעוורת וידאו /. 00. תהמסות. אאז/ / : קס6ת חברה הפועלת בתחום היבוא. השיווק וההטטעה של תצוגה באמצעות קירות וידאו. צגי מחשב. מקרנים ועוד. באתר סידע אודות המוצרים והמערכות העוועות אותם ממטפקת החברה. 4 0 6( :גוריד‎ נאה אלקטרוניקה /. ס0ס. 1.0ת0ש6160- בת . זח/ / : פססת חברה סיטונאית לנמתקיני אביזרי רכב וציוד שסע לרכב. באתר מידע אודות המוצרים שמספקת החברה כדוגנות פנלים לכל סוגי מכשירי הרדיודטייפ. מגברים. קופסאות לרמקולים ועוד. דירוג: () (6 6% ליאור /1.. 6160610-:110. שאא/ / : קס6ת ליאור, חעות וירטואלית למוצרי חשנול ביתיים. באתר ניתן לעיין בקטלוג המוצרים המתומחר שמציעה החעות וכן להזמין את המוצרים באופן מקוון. דירוג: () 6 ג(6 6 קבוצת פיילוט /. 1106.00כן. אאש/ / : ק6>ת קבוצת פיילוט עוסקת בעעף מוצרי החשסל והאלקטרו;יקה. באתר החברה פרטים על החברות בקבוצה. מוצריהן וס;יפיהן בארזץי וכן מילון מונחים של תכונות המוצרים. דירוג: () 6 6 6 ג'רל אלקטריק /1. 96// : סס6ת באתר מוצגים מבחר מוצרי החשמל הביתיים של חברת ג;רל אלקטריק בארץ וכן אפשרות לרכוש את המוצרים. דירוג: () 6 62 - יהלוטים ותכעויטים וצ 167041ת! 40/7050 - [במות! סיג'/0.1 > אק אראיאתן: קצות 5 סי 29[ ממם) 46 זכם שם . 9 8.8 586 6 8-8 ים ססות קדיסה. שלך יז איך וה קורהז' הפוסו <לך. או כמלט זרה, (ככד בשוק כהכחיר, רו7ה לזלח סי פו' ף אותךו הוא וראה יבדוק חאם יוק ראיק הסתאים למשרח הרגישה. סי א באכת ]הז ר להר\'ח. אבל הוא ל8. אתה תוסד למיסהו סוכר אוהך. רוצק לגלות סיז טש הא הד 6 על ילט ישי שו | 15| אלקטרה מוצרי צריכה / תס . סוט תסס- 6160628 . אא / / : קסשת חברה המייצרת בגוון רחב של מזגני אויר ומוצרי אלקטרוניקה אחרים. באתר מידע כלכלי על החברה ופעילותה וכן קטלוג מוצרים המסווג לפי מדורים. דירוג: () א ) >) 6 6 סוי /. סס. צַתס5 . אאא/ / : ק66ת האתר של חברת ישפאר. יבואנית מוצרי סוני בארצ באתר פרטים אודות החברה, מבצעים וחלות מקוונת דירוג: 3) א) 63 6% קום סטור /. 0ס. 6 60פתסס . אאח/ / : 66 באתר קום סטור מבחר מכעירי טלפון ופקס מבית היוצר של גדולי היצרע;ים בעולם. את המוצרים ;יתן לרכוש ישירות דרך האתר דירוג: (6 (6) 6 זז /. 00. 15861-- 5תסונב 61 . זחא / / : 6 חברה העוסקת בתחום היהלווים והתכשיטים. באתר מידע על החברה וכן אפשרות חיפוש בטאגר היהלומים ואב;י החן שלה. דירוג: () 6 63 החברה המומעולתית. למדליות ומטבעות /1. 0ס. פת בסס . זחיחצ/ / : ק6%6 חברה ומשלתית העוסקת בייצור והפצה של מדליות ומטבעות הקשורות במורשת העם היהודי ותולדות ארי ישראל. החברה מציעה סדרות שועות של מטבעות. חלקן מוגבלות. באתר קטלוג סקוון של המוצרים העוונים ואפשרות הזנה דירוג: ג) (6 6 6 כלכלה ועסקי יהלוטים /. סס. 5תסותב3 61 . אאש/ / : ק66ת אתר היהלומים משרת. את טוחרי היהלומים והתכששיטים בבורסת. היהלומים. דרך האתר עיתן לעיין במבחר יהלומים למכירה ולרכושם. דירוג: כ) () > סטונאייג: /1. 00 . 56068006 - 333 . אשש/ / : פ66ת יבוא ושיווק אבעי חן גולמיות ומלוטשות. באתר מידע אודות האפשרות להעניק את האבנים כמתנה. כאביזר מיסטיקה בעלל תכוטת ייחודיות וכן הצעות. מיוחדות לאספנים וצורפים. דירוג: 6 (6 (6) בירון יוע צים /תסס. תס גכ. אאזו/ / : ק166ת חברה המפסקת עירותי יעוץ למשקיעים בתחום תעעייית ההיי-טק בישראל. באתר סידע אודות החברה. עצירותיה בתחום הייעוץי והניהול וכן מידע אודות תעעיית ההיי-טק הישראלית. דירוג: כ) ג6 6 דארט /. 0 8:6 . שאש/ / : ק66ת קבוצת יועצים רב תחוסית העוסקת בשיפור ביצועי מוצרים ובייעול תהליכים באתר סידע אודות החברה ושיטתה לקיצור זמן סבב פיתוח. רשינות. לקוחות. קישורים /בחרים ועוד. דירוג: () 6 6 ח.ד. עשרותי בטחון /1. ססם. צס5 . אא/ / : ק66ת החברה מספקת שירותי אבטחה וייעוץ בטיחותי. באתר החברה מפורטים ששירותי ומוצרי החברה. דירוג: 6 6 )6 סומר חייקין /6%ת. שתס . 11 . זחיט/ / : פ66ת משרד סומך חייקין מעומעש כעולוחה הישראלית עול חברת 6 העוסקת במתן עירותי ראיית חשבון. י"עו ועיהול פינעסי באתר מידע אודות החברה עירותיה בארצ ובעולם. רשימת לקוחות. הדעאת. עסקיות. וחוקתיות וכן מדור דחשים. דירוג: ג( (6 65 6% כלכלה והעסקים 11/2 סס. ענגוסב6 . אאש/ / : פס6ת ערו הכלכלה והעסקים של תפוז מכיל כתבות בנושאי שוק ההון. באג אלפיים. חוק ומשפט. בוידע יוטי מהבורסה. עיתוחים טכניים. מטיח ועוד. דירוג: .0.0.0 6 ₪ ם 0 יהלוטים ותכששיטים - כרטיסי אשראי פורום יעוי ופיתוח עסקי /ותסס . סגוסנץ- תג 0> . אאש/ / : 66 קבוצת אוצים ובעקאי העשקעות המתמחים בתחום ההיי-טק. זא בילומי. סיזמים מועאתפים. מיחגים ורכיעאת. באתר מידע על החברה ועיחתיה. צות היועצצים ורעאמת הלקוחות. דירוג: 6% % 0 פלגי סים /צ08106/ 11. סס . 2%ס+מסות. אאש/ / : קס6ת חברה בבעלות המועצות האזוריות עמק יזרעאל ומגידו. החברה עוסקת בייזום פרוייקטים ומתן שירותים ה;דסיים באתר מידע אודות החברה. הפרוייקטים בהם היא עוסקת. צוות המכועים ועוד דירוב* 6% 6 6 דיינ רס קלוב /. 0ס. 6165 . אאא / / : ק66ת אתר הבית של חברת דיינרס קלוב ישראל באתר מידע אודות החברה. סוגי הכרטיסים. מועדונים. בצעים ומתעות דירוג: ג) 6 63 6 ישראכרט /. 00 .15230826 . אאא/ / : ק66ת חברת כרטיסי אשראי של תשלובת ישראכרט באתר מידע על החברה. סוגי כרטיסים. מועדוני לקוחות. מתנות. מבצעים ומסחר ברשת דירוג: (6 6 62 62 6 ויזה-כ.א.ל /. סס. 58081 1ט, אאא/ / : קס6ת אתר חברת כרטיסי אשראי לישראל מספק סידע על סוגי הכרטיסים וההטבות. מועדו;ים. ביטוחים. גלובוס ויזה. ביזנס כ.א.ל וקשר כ.א.ל - שרות. מידע אישי באינטרנט דירוג: ר) 63 6 63 63 אמריקן אקספרס /1. 0 . 0362655 ג:נסחהב . אחו/ / : כס6ת1 חברת כרטיסי האשראי מציגה את שירותיה ללקוח הישראלי. באתר סידע על שירותי הסיוע של החברה ללקוחות ברחבי העולם. ידע לספקים ובתי עסק. מידע על תכעית ההטבות לצוברים עקודות. מבצעים מיוחדים ועוד דירוג: ) () 63 6 שש כלכלה ועסקים ₪9 לוחות מודעות - סאגרי מידע ומדריכים בירטומדיה תפמ .כ . אא / / : קס6ת /. לוח מודעות המאפשר לעיין במודעות בתחוסים שונים וכן לפרסם מודעות. באתר מודעות. מסווגות בתחומי הרכב. הנדל"ן. הדרושים. המחשוב ועוד. דירוג: 0 0 0 6 9 לוח הרשת /. 00 . 1130226526% . אש/ / : קפסת לוח מודעות הכולל מדור הכרויות. מודעות משרות על-כי סיווגים. רכבים. דירות ועוד דירוג: () (6 6 כלבונט /תסס . 66ת0כ1סס . שו / / : קט6ת לוח מודעות אינטראקטיבי הסאפשר פרסום מודעות חינם בבגוון תחוסים. השיטוש בלוח מתאפשר באמצעות תכנעה הניתעת להורדה באתר. מלבד מודעות. כוללת התכנה קישורים לאתרים (בחרים בתחומים עוועים. דירוג: )60 63 6 60 0 /. סס. 2000תסס . זוא/ / : ק66ת באגר סידע בטושאי תקשורת מחשבים ואינטרנט באתר כתבות וסידע מקצועי בתחוטי התקשורת והמחשוב וכן רעושימת חברות בתחום. הפרסום לחברות באתר הינו בתשלום. דירוג: (6 (6 6 6 טכ / סט . 4608265 . אחח9/ / : קפסת אתר המשמש כמאגר מידע ולוח מודעות לאיתור ומכירה של מלאים מיותרים. חלפים ורכיבים תעששייתיים ועוד. באתר ניתן לעיין בקטלוג חינם לאחר רישום ולפרסם מודעת מכירה בתשלום דירוג: () ;6 6 6 > טב אי 777 397 לפירסום מודעות... ררוך בפקך לפירסעדיה, הסתמשזי בתפריט העליק הניט באתר -. בחר/י מדור לפירסום מודעה /1. סס . סא . שא/ / : סס6ת אתר הרכז רשימת חברות וספקי שירותים מישראל המעונייים בהרחבת עסקיהם בעיקר למדיטות ערב במזהית. הספרשי הפרסי וצפון אפריקה. באתר סידע אודות החברות. אפשרויות השקעה ועוד דירוג: ג) (6) () אינפוסדיה /. סס. 206618 ת . א/ / : קפסת באגר סידע וסדריך עסקי לחברות ועסקים ישראלים. המדריך מיועד לאיתור הזדסנויות למסחר בינלאוטי למשקיעים מהארץי ומחויל. עיתן להירשם לשירות תמורת תשלום ולקבל ססידע עסקי שוטף. דירוג: (6 6 6 62 6 אשף הוס /. 0 . 53% . זח/ / : קש6ת אשף המס (בנה ע-י רואה החשבון עופר בן עםי והוא מאפשר לכל גולש להקליד את פרטיו באופן אנו;יטי ולקבל סידע לגבי זכויותיו להחזרי ₪6 דירוג: ג) 6 > הום ט /. 00 . 6 6מ6סב . א/ / : קס6ת אתר העוסק בתחום הבית והקשור בו. האתר מכיל מידע רב בעושא העיצוב והדיור. שוק המשכעתאות. אדריכלים. רהיטים לבית. מאטרי מוסחים. ומעעה לשאלות. גולשים בתחום. לוח מודעות. ועוד. האתר כולל אפשרויות חיפוש על המוצרים השונים. דירוג: ג) (6 6 (6 ג ביזנס פורטל /. 00ס. 12002681 . אאז/ / : פס6ת אתר שער עסקי ישראלי מבית קו מטחה המספק מידע עסקי וכלכלי מקיף. באתר מידע אודות חברות. שערי מניות. הודעות בורסאיות. מגזין כלכלי. מכרזים ועוד. חלק מן המידע באתר עיתן תמורת תשלום. דירוג: () (6 ג6 6 6 כלכלה ועסקים ₪9 סאגרי מידע ומדריכים - מזון ומשקאות ר.ע.י. אינטרנעשיונל /. 0ם.6ת3צסש. אאש/ / : סססת חברה המשמשת כספיצה של בתי הוצאה לאור ופרסוטים בין לאוטיים. החברה מתמחה באיתור ידע וטכירתו. בין היתר מייצגת החברה את האיחוד האירופי. האוים והב;ק העולמי. באתר חידע אודות החברה. מקורות המידע ואפשרות הזמולה מקווטת. דירוג: (6 6 62 מדריר אטלס ישראל /. 0 461885-152861. אוש/ / : ק66ת חברה העוסקת במיפוי. הוצאה לאור עול בופות ומדריכים מודפסים וכן בפיתוח מוצרי ספות ממרעשבות כספות בתחעטת עבודה וספות אינטראקטיביות באינטר;ט. באתר סידע על החברה והמוצרים שהיא ממספקת דירוג: 6 6 )> בירב תעעויות הפקה /. סס . טה סו . זוי / / : סשת ירב ופיקה מדריכי חברות וספקים לענפים הבאים. מחשוב. תעשיה וב;יה. באתר סידע על הקבוצה וכן אפשרות חיפועו מקוון על המדריכים השו;ים דיגי 0 0.0 0 הקו הירוק באינטרנט /., מססת . אאא/ / : פ66ת /תסת תגבת [/0193%/ת 61086- מידע על התעעייה הקיבוצית, קיבוצים בארץי. התשעות הקיבוציות ועוד. דירוג. ;6 6 62 פרדיקטה /תסס. 6010%8במכן . הח / / : קס6ת 1. 260/ מבם-41ס חברה המחזיקה בסאגר עתונים כלכלי גדול ומספקת תונים למערכות חוזוי וניהול על-פי הצורךר דירוג: () () 6 שער המתכת /. 00. 681ס6ות. שאא/ / : קט6ת אתר לקהילת העוסקים בעעף המתכת. באתר אינדקס בוסווג לענף המתכח בישראל. חדשות בתחום. קישורים ממומלצים. מאמרים מקצועיים. קבוצות דיון ועוד. דירוג: () (6 6 6 מחלבות גד /1. 00 . ץ:.38-633ץ. שאאש/ / : ס66ת אתרה של מחלבת גד. באתר סידע על החברה. רשינות מוצרים וכן מתכו;ים להכנת מאכלי גבישות. דירוג: () () 6 ויטה /. 0ס. 68.בט. אזו/ / : קס6ת חברת ויטה סייצרת מוצרי מזון סרביתם טבעיים ללא חור משטור וצבעי מאכל. באתר סידע על מוצרי החברה. מתכולים וחידולים. דירוג: י() 6 6 אביגו /. סס . סץ גוזב . אאש/ / : ק166 חטיבת מוצרי המים באמים מציעה מתקני שתיה. מטהרים וממסענים לבית ולמשרד. באתר בידע. אודות המוצרים העאלים שנוספקת החברה וכן עמוד מבצעים מיוחד לגולעים. דירוג: 62 ;6 6 ארוחות. יר עציון /1. סס. ת6210-:ת. זחו/ / : ק66ת ממופעל הארוחות של ;יר עציון מספק אוכל למוסדות ומפעלים. באתר מוצג תפריט הסטות. השוקשות שמציע המפעל. רעשיות לקוחות ועוד. דירוג: ;6 6 (6) חלות המששקאות /. 00 . 1190025 . זח/ / : קס6ת חעשת. משקאות מקווטת המוכרת משקאות חרפים במסוגים עשו;ים כעונוסניה. וודקה. טקילה ועוד. באתר עיחן לעיין בקטלוג המשקאות ולרכוש את המוקה המתאים. דירוג: ג6 6 63 6 מוע דון הבריאות /1. ס0ס. מגו61ם6 6381ב . אאא/ / : סשת אתר מועדון הבריאות של תמיי מכיל מידע מעסיק בתחום הבריאות והתזונה .עוד באתר. סגוון מתכונים. שעשועי בריאות. יעוצ בענייני תזונה ועוד דירוג: () 6 ;6 6 6 סקונד קאפ /1. סס. 56600607 . אאא/ / : קס6ת רשת בתי קפה עולטית הנופעילה מספר סניפים בישראל. באתר מידע אודות הקפה הייחודי של הרשת, בוידע אודות ההיסטוריה של הקפה וכן מבצע לגולשים דירוג: :6 ;6 6 פרפקט /. 00 606+מ6כ. זחחו/ / : קט6ת חברת ורד הגליל ממציגה באתר את החטיף פרפקט. האתר סבוסס על מסע הפרסום הטלוויזיוני לחטיף ומכיל פאזלים של גיבורי הפרסונות. אפשרות לבחור לדפויות שמות. תחרות נושאת פרסים לכתיבת התסריט הגרוע הבא לפרסונמת. אפשרות למשלוח גלויה וירטואלית ועוד. דירוג: (6 ;6 6 6 6 פרש קאפ /. 00 . 650070 . זחצז/ / : 66 חברה המספקת מכשיר לשטיפה והדחת ספלים וכוסות. באתר מידע אודות פעולת המכשיר. יעילות הניקוי. הסכ;ה שבשטיפה ידנית ועוד דירוג: ג( 6 6 קוקה קולה /. 00ס. 00080018 . א/ / : קס6ת אתר חברת קוקה קולה ישראל מספק מידע על החברה., ההיסטוריה. אתרים בחויל. פרסומות. מבצעים ועוד. | 3 | דירוג: 0.0 .00.0 כלכלה ועסקים (₪ מזון ומשקאות - עדלין בי עדן /. סס . ת660עסו. אא/ / : קס6ת השמפניה של הטבע. באתר מבי עדן החדש תמצאו מידע על הקשר שבין מים ובריאות. תאתרו את המסעדה הרצויה לכם במדריך המסעדות של גוסיו. תמצאו את הטיול העשבועי במדור הטיולים וכסובן תוכלו להשתתף בהגרלת פרסים! דירוג 6% 0 0 0% 6% שטראוס /. 00 . 56281155 . אשא/ / : ק66ת באתר חברת המזון הגדולה תממצאז סידע אודות המוצרים העאנים. פיטת משחקים גדולה הכוללת חידועים לילדים. ידע תזועתי. מ=בצעים ועוד. דירוג: ו( 40 0 6 6 א. דורי /. 600. 0:1 . צאא/ / : ספס6ת א.דורי חברה לעבודות העדטיות בעיםט היא חברת בנייה ישראלית גדולה. החברה עוסקת בייזום וביצוע של פרוייקטים עצמאיים וקבלן בצע בסגזר הציבורי והפרטי. באתר מידע על החברה וגלריית תמונות. דירוג: (4 :6 0 א.א.א /1. 00 . מבּות. זחשאו/ / : קת חברה העוסקת בתחום הייעוץ, העשיווק וה;יהול של נדלין ונכסים. באתר חידע אודות שירותי החברה. רשינות לקוחות. סוכנים. קשרים בינלאוסיים ועוד דירוג: כ ,6 6 איצ. ברלוביצי /. 00 . 62 בשסתבּמ3כ. אח/ / : קט6ת ידע והיסטוריה מצולנות עול חברת הבעייה. פרוייקטים בארץי וחדשות דירוג: (6 6 () אבן קדושה /. סס . 6מ0סם 1-5סת. וזו / / : קס6ת חברה המספקת אבנים לבניה וסיתות. מסוגים ששונים וכן שיש למטרות בעיה. צבות ועוד. באתר תצוגת ביוצרים ואפשרות הזנה דירוג: (6 ;6 6 6 תת 4% זםם ₪ 6 ₪- וכאו | שהב4| מההאטש) תימעל אחוזת ניליי /. סס. 136.ת. שאש/ / : ק65ת פחייקט וילות הלב;ה בזכרון יעקב. באתר בידע על זכרון יעקב והאוכלוסיה המתגוררת בה. ההסטוריה עול אחוזת עיל"י. מידע על הוילות הבעות בפרוייקט ועוד דירוג: 3) א) 6% אפיקי נדלין /1. סם. תב 1בבּת- צ5166ב . וזו / / : קס6ת סוכטות לניהול ושיווק (דלין. באתר סידע אודות החברה וככסים שהיא מוציעה לנמכירה והשכרה. מפתח ערכים בתחום ומחירוני השכרה וסוכירה לכסים באיזור המרכז. דירוג: () 6 63 6% גני יער /. 0 . מהּבּץ- תבש . זז / / : ק66ת פרוייקט בנייה גדול שמבצעת חברת לורם בעיר לוד. באתר תצוגה של השכז/ה. הב/ייעים וסביבת הפרוייקט. דירוג: () () 63 א) אקיר /1.. שאב . ואח/ / : ק6%ת חברה קבלנית המתמחה בבניית מבנים ;יידים וקבועים בבנייה מתקדנות. באתר מידע על החברה ותצוגת עוירותיה השו;ים בתחום הבנייה והתכעון האדריכלי. דירוג: () ;6 () מרינה וילג' הרצליה /%. 600 . חז5:8008 1 . שאוי / / : ק%6%ת פרוייקט יחידות מגורים ונופש הנווקם במרינה בהרצליה. באתר ספרט טכני של הפרוייקט וכן פרטים על יוזטי ומקיטי הפרוייקט. דירוג: () ;6 63 6% כלכלה ועסקים ₪ נדלין - פרחים וחקלאות 0 התאחדות הקבלנים והבונים בישראל /. ס. ססב. א // : 66 התאחדות הקבלים מאגדת את הארגו;ים. התאגידים והגופים האחרים של הקבלנים. באתר מידע אודות מבעה ההתאחדות ותפקידיה. חדשות בתחום. ידע מקצועי לחברים. ידע כלכלי הנוגע לענעף וכן סילון בווטחים רחב. דירוג: (6 60 6 62 6 נדלין און ליין /סת טבם. 1סת. חא/ / : 66 באגר מידע לפרוייקטים בתחום הבניה. האתר סשעוהל עיי 0א5% וכולל אפשרויות חיפושש בפילוחים שונים על גבי מאגר הסידע ומידע מפורט כולל מחירים לגבי כל פרוייקט. כמו כן (יתן להצטרף למועדון באתר ולקבל מידע אודות פרוייקטים חדשים. מעשכלתאות ועוד דירוג: ג) () 6 ג6) %) לורם /1. סס . תהמס1 . שאֶ/ / : 66 חברת בניה ממשלתית הפועלת בעיקר בערים רמלה ולוד. החברה מבצעת פרויקטים שו;ים בתחום הנדל"ן המוצגים באתר. דירוג: 6 6 6 סדה פלור /. 0 . 5100 648. ז/ / : ק%6ת חברה המתמחה ביציקות מדה מתפלסת המהווה תשתית מעולה לכל סוגי הציפויים. באתר מידע על החברה ועל יציקות המדה שהיא מציעה. דירוג: 6 6 )6 עמלן /. סס . מה 1חה . אוו / / : סשת חברה העוסקת בעויווק מוצרי בניה ופיתוח. מוצרי בידוד. איטום וציפוי. וכן וצרי גסר. באתר מוצגים מוצרי החברה. דירוג: 6 6 6 כפינת פלורנטין /תסס. ת61ת10:6+ . או/ / : קס6ת בניין דירות השוכן בשכוטת כלור;טין בת"א. באתר מוצגות הדירות המוצעות למשקיעים ולזוגות צעירים דירוג: 6 6 )6 נדלין 2000 /. סס. 2000תב בת . אזו/ / : סס6ת באגר מידע בתחום הנדלין. באתר קיימות אפשרויות חיפוש מתקדמות ועטחות לאיתור דירות להשכרה ולמכירה. דירוג: (6 (6 (6 6 נדלין באשדוד /סס. 8 -66ע0: . א/ / : קש6 אתר המרכז מידע אודות חברות בנייה ופרויקטים לסגורים ומסחר באשדוד. באתר מידע ספורט לגבי כל פרויקט וכן לוח עדלין לדירות ווילות למכירה. דירוג: () 6 6 6 סרופיט תעעויות בעיה /תסס . 51.0:08165%8%6סמכן. אא / / : ק66ת חברה ציבורית המחזיקה בחברות בעות העוסקות בתחום האחזקה והפיתוח של כסים בארץשי ובחויל. באתר מידע על החברה ועל הפרוייקטים השוולים שהיא מבצעת בתחום העדלין. דירוג: 6 6 6 אפליקט /. 0 . 6גוס .1 [סכב . אאא/ / : קפסת חברה המציעה מערכות. ציוד משלים ותכשירים לסגדלי פרחים. סידע על המוצרים שמציעה החברה והמלצות לטיפול מסווגות לפי פרחים. דירוג: ג) 6 6 6 מועצת הלול /. ששס. כפס6 . אאא/ / : פססת מועצת. הלול עוסקת בתכשן. קידום. פרסום. בקרת איכות וקיום מחקרים בענף הלולים בארץי. באתר מידע ליצראים אודות העעפים העאנים. עדכולים בתחום וכן ידע לצרכנים אודות הסגולות התזולתיות של העופותת דירוג: () 6 6 מצרפלס / תסס . 35 01 626 . וו / / : ק66ת מצרפלס. השכלת בקיבוץצ מצר. סיצרת מערכסת העוקיה וטפטוף. צערת לחקלאות. לתעעייה ולבעיין ועוד. באתר מידע אודות החברה והמוצרים אותם היא מייצרת דירוג: ו( (6) ₪ מעולוחי פרחים /וסס . 2/61:5נ6056:> . ס:נסטי. אח/ / : סס6ת אתר המציע ערותי מעולורו פרחים לכבוד אירועים עאלים. באתר עיתן לבחור את הזר הרצוי למעולוח ולמלא טופס הזנה דירוג: ג 6 6 משתלות בן צור /תסס. עגו2ת6כ . אאש/ / : פ66ת מעשתלות בן צור מתמחות בגידול פקעות צמחים. טיפול והשבחה על רקמות צמחים. מכירת עותילים ועוד. באתר מידע אודות המוצרים המוצעים במקום. מחירון ועוד. דירוג: 40 60 6 משתלת צביאלי /11/תסס. 51:6 61שתב . זחחי/ / : ק66ת / 2 במשתלת צביאלי, השוכלת במושבה כערת, עיתן לרכוש צמחי תסמרים ובעעת המיוצרים בשיטה מיוחדת וכן צמחי נוי מעוצבים. באתר מידע על המעותלה וקטלוג מוצרים. דירוג: () (6 > טוח סרום הגולן /. סם .גוס . טאש/ / : ק16% הטוף היו תוצר טבעי של התפרצויות געשיות ולכן קיימים מרבצים שלו ברמת הגולן. המפעל השוכן בקיבוצי מרום גולן מציע טוף לשימוש כמצע גידול לגידולי פרחים וירקות. באתר מידע אודות סוגי הטוף ושיבוושיו השועים. | 5| דירוג: 6 (6 62 62 כלכלה ועסקים ₪ פרסום והפקות פרסום גל 850 /. סס . 31-56 . שאש/ / : סססת משרד פרסום העוסק בפורום ויעץי עיוקי למגזר החרדי עוים רבות. המשרד השח יסדות לדפוסי עבדה מקצעים בסמגזר החרדי. באתר עיתן להתרשם ממסעות הסרסום עוצר עבר לקתתז. | מדרךר התמצאות לעשלם החרדי הסלל מידע רב על הציבור החרדי. : דירוג: () () 63 6 > איגוד המפרססים בישראל /1. שנס . גו . זחוא / / : ק66ת מידע לחברי העמותה. קארים לאתרי פרסום וחברי האיגוד באינטרנט, מידע על ביהיס לפרסום ועל אותות ועוד. דירוג: 0 40 6 טרה יחסי ציבור /. 0ם. מכן- 31:8> בו . אאח/ / : 1667 סוכטת יחסי ציבור בהעהלת מרגלית טולדטש. באתר סוידע אודות עירותי הסוכטת. לקוחות ופרוייקטים בהם היא עוסקת ועוד דירוג: () ;6 6 בויסד נוסףח / תסס. 136-0532 סו . א/ / : קס6ת חברה העוסקת בתחום הפרסום והמכירות בעזרת קו מוצרים המותאסים לקמפיין הלקוח באתר סידע על אודות החברה. תצוגת המוצרים ויתרוותיהם ועוד. דירוג: () 6 6% תאוצה /. 00 . 6601658 . זואזו/ / : פס6ת סוכנות לפרסום ויחסי ציבור. באתר מידע אודות שירותי הסוכעות. צוות העובדים וכן רשינות לקוחות. האתר ;מצא בבנייה. דירוג: ו( ,6 6 6 6 ה הו א 65 א כ )תע בנג הפקות /1. 0ס. 6שבּתבו . צחוא/ / : קס6ת חברה המתמחה בהפקות. לצורכי קידום מכיחת החברה עוסקת בעיקר בהפקת תערכות. אירועים וירידים לצורכי שיווק. באתר מידע אודות שירותי החברה. הפקות עוקייטה בעבר. מידע אודות ששיווק ישיר בדואר וכן פרטים על תערוכת אינטרמדיה 99 דירוג: י( 60 42 פרסום-דפי זהב /1. סס . 6110₪23065ץ. אח/ / : ק66ת 61ת. 330626 / 38082 מדור הפרטומת של דפי זהב. /יתן לפרסם באתר האינטרנט או לרשום את אתרך חינם באינדקס האתרים הישראליים. כמו כן (יתן לפרסם במדריכים המודפסים. דירוג: ג 6 () קשר ישיר /. 51.00 8ץ-:656א . ע/ / : ק6%ת משרד הפרסום קשר ישיר פד מציג באתרו את ההנהלה המשפחתית. רשינמת הלקוחות. תצוגה של עבודות (בחרות. לוח דרושים של הלקוחות וכן מדור המוקדש לתערוכת האסנים "דגל-לאום-דגל". דירוג: ג) 6 63 ) רפיד 1. סס. 16סבּ: . זחו/ / : ק66ת אחת מחברות שילוט ופרסום החוצות המובילות בישראל. באתר מידע אודות החברה. חבילות הפרסום. אפעורות איתור שלטי חוצות על-פי כתובת או מס שלט בעזרת מפות. כללים לעיצוב שלטים. אפשרות מעולוח כרטיסי ברכה ועוד. דירוג: (6 6 6 6 69 כלכלה ועסקים ₪9 צילום - קרעות פנסיה ונאמשות בויסטר פיקציר /1. סס. סעגוס 0 1-צו. אאש/ / : ק66ת חברה המציעה שירותי גרפיקה ממוחשבת. צילום סטילס מקצועי וצילום וידאו בכל התחומים. באתר מידע על שושירותי החברה. דירוג: י(4 40 6 וידואל /1. סס. 581 נט. טאש/ / : קפסת ספריית הצילוטים והסרטים הגדולה בישראל. באתר מוצעים מבחר צילוטים וקטעי סרטי וידיאו. ניתן להזסין צילוטים או סרטים מן האתר דירוג: כ ,6 :6 6 סוטו ויקטוריה /1. 0ס. 06018 נטס6סתק . אאש/ / : קס6ת חברה המתמחה בהפקת אירועים. סרטי תדסית לחברות. צילוטי דוגסעות. צילוטי וידאו קליפים וצילוטי אירועים באתר מידע אודות שירותי החברה. דוגטאות עבודה והעחה המווצעת למזמי;ים דרך האתר. דירוג: 6 6 6% היחידה ללימודי חוץי - אועיברסיטת חיסה /1. הְ5ת. 686-56₪0165/ / : סס6ת היחידה ללימודי חוץי על אועיברסיטת חיפה ממציעה קורסים בספון רחב ששל תחומים כםטנהל עסקים. תיירות ולו אות, עאוק ופרסום. עולטון נוקוטי ועוד. באתר מידע על היחידה. העלוחות ברחבי הארץי והקורסים המוצעים ללומדים. דירוג: (6 6 6% ברליץ /. 0 611.62 זחש/ / : ק66ת באתר ברליץי ישראל תמצאו מידע על תוכניות לימוד השפה המוצעות בסקום. קורסי אקספרס. ועוד. באתר מידע אודות עיטת הלימוד הייחודית של ברליץי. לוח קורסים צפוי ומדור מיוחד העוסק בתרבויות העולם ומכיל עשאלוני טריויה למספר בדיטת. דירוג: ג6 6 63 (6 6% לה /6.11ה.טה8ת13.ששש//:סספת המרכז ללימודי הכשרה בנעיהול סיסודה על אועיברסיטת תיא. סידע מפורט אודות מחלקות הלימוד והקורטים המוצעים. אפשרות הרעשמה וקבלת מידע באתר דירוג: 6 6% 6% 6% ] קבוצת סלע /1. 56018 . טאש/ / : קפסת קבטצת סלע מתמחה ביהל רשתות. יע בתתם המחעאב והדרכה באמצעות נוכן סלע. הנוכן מציע לימודי התמחות בתחום המחעבים ובאתר מידע אודות תוכליות הלימוד והתאמתן לעאק הע בודה בתחוטוי ההי-טק דירוגי 6 6% 6% אילטות דיסקונט /. סס. 0%ת118 . אאש/ / : קס6ת אילנות דיסקונט הינה הזרוע המעהלת את קראות הנאסשות של קבוצת אילעות-בטוחה. באתר מידע על הקבוצה. סילון מונחים. סקירה חודשית של שוק ההון וסקירת הקרקות דירוג: ג) 6 6 6 קרות (אחנות. מקבוצת בלק הפועלים /1. סס. 15 81סכ . אש/ / : פ66ת עוער הכניסה עול בנק הפועלים לאתרי קרעת הלאמעת עולו: להק ופקן. באתר מידע אודות הקרשת. שערים מעודכנים. אפשרות לביצוע סימולציות | של חישבי השקעות ותעאאה ועוד דרוג )0 0 )6 פיק /. 60 . מאכן. זואא/ / : קס%ת חברה לעיהול קרעות (אמעות מקבוצת בק הפועלים החברה פועלת עשרות שעים בתחום ובאתרה מידע אודות הקר;ות. פיזור ההשקעות. בהן. שעריהן. מילון בו חים בתחום. אפשרות לחישוב תשואות בקרות ועוד. דירוג 6 6% 6% 6 6% כלכלה ועסקים (₪ קרעות פלסיה ונאמנות - ריהוט ואביזרים לבית להק /1. סס. 138% . חחי/ / : קס6ת חברה לעיהול קרות (אסנות סקבוצת בק הפועלים. החברה מנהלת 12 קרעות (אחנות. באתר מידע. אודות פעילות הקרעות. סימולציות השקעות. נתונים פיננסיים. סילון מונחים והגדרות לתחום השקעות ההון. קישורים ועוד. דירוג: 62 6 6 6 6 אס.די. סוכטויות /. ס0ם. 568 . טאא/ / : קס6ת יבוא ושיווק כלי בית וסתעות. באתר שקירה של המוצרים השועים שמספקת החברה כמוצרי עצץ. קרמסיקה. פלסטיק. סורצלן ועוד דירוג: (0 0 6 בביוחףח קרמיקה /1. 0 0 068 . אשא/ / : 667 חברה העוסקת בתחום אריחי הקרסיקה לריצוף וחיפוי קירות. גר;יט פורצלן. שיש. כלים סניטריים. מערכות עיסוי,. מקלחו;ים ואביזרי אסבטיה. באתר סידע על החברה ותצוגת מוצרים. דירוג: ג) 6 6 ברבי דניאל /. 60. 603מ6כ. ז/ / : סס6ת יצרן מיטות ורהיטים. באתר מידע אודות המוצרים השו;ים. כיינת מבצעים. מחירון. פרסונות מערוי 2 ועוד דירוג: () 69 > הארגז /. סס . שגומ . אאח/ / : ק6% בח;ות הוירטואלית של תשלובת תעשיות הארגז עיתן לעיין בקטלוג מוצרי האחסון. הריהוט המשרדי והריהוט הביתי ולבצע הזסט;ה למזמינים דררך האתר מובטחת העחה גדולה דירוג: 6 6% 6% 6 6% דירן /. 0ס. תה 61 . אאש/ / : פס6ת דירן. הרעשת לרהיטים ומטבחים מעוצבים מתמחה בעושיווק רהיטים טועוצבים בסגעון קלאסי-מודרני. באתר החברה סידע על מוצרי החברה וס;יפיה בארץ. דירוג: () 6 6 > הזה הספסז0 - ואת ו כב |" וג 9] 9 (₪ בי וו כ ל ניהול קרנות נאמנות (פזלים-אפריקאי יטראלי) בע'ם. מקגוצת בנק הפועלים פרס כספי עד 1000 ש"ח הדי חודש זכוכית בידודית /. ססם. 3.4061.6. אאש/ / : ק66ת חברה הפועלת בתחום הזככית לב/יה. זכוכית בידודית היא זכוכית המורכבת נעותי זכוכיות שבי;יהן מרוח אוויר באתר מידע אודות מוצרי התברה. הסופיצים ביעשוראל ועוד, דירוג: ג) א) א) חפצים /תסס . 23621 בת . אאא/ / : ק66ת חברה המשווקת אביזרים לבית. באתר ניתן לעיין בתמונות המוצרים המעוצבים של החברה מכלים לאמבטיה ועד שטיחים ומחצלותת דירוג: כ) ) ) א) > '. טזרחי / 1/1281 . סס . 66תץ6 01 . א/ / : סססת חברה העוסקת בייצור ושיווק ריהוט משרדי למשרדים ומוסדות. באתר תצוגה של המוצרים העוועים ככיסאות למנהלים ואורחים. שולחשות מסוגים עשולים. ארוות ועוד דירוג: 6 6 69 יוסף סלךר השטיחים /. ס0ס. 7600 . אוא/ / : ק66ת חאות השטיחים הגדולה בישראל. באתר תסמונות דגסי השטיחים השועים סומוינים לפי מחלקות החנות. על כל שטיח פירוט חירו ותכונותיו. דירוג 6% 6% ] % לקסטאר / תסס. 1605682 . ששח/ / : ק66ת מפעל לייצור ורות מסוגים עא;ים. באתר פירוט המוצרים, בוחירון ו טופס הזםונה. דירוג: 6 6 :6 6 /. 00 . 03:45816 . או / / : ק66ת האתר מעומע כלוח מודעות מוקוון לכל המעוין לרכוש או למכור רכב. הרכבים מסווגים לפי חברות. פעוט ועח לשימושש. דירוג: ;6 6 > כלכלה ועטסקים ₪ ריהוט ואביזרים לבית - רכב ותחבורה מרצציסות רחובות 0ס. 506-6006 28סו . אשאי/ / 0 1 בופעל המייצר מרצפות מקוריות ועוסק בכל הקשור לריצוף. שיש. קרמיקה. כלים סעיטריים ומדרגות. באתר דוגסאות ריצזף שומציעה החברה. דירוג: כ 6 ) סטייל סעשרדי /1. 00ס. 0951065616 . זחש/ / : קססת חברה המספקת ציוד מעורדי וריהוט. באתר תצוגת בווצרים ‏ שמציעה החברה כשולחקות. כסאות משרדיים. ארוטת ועוד. עיתן לבצע הזםנה באתר דירוג: 0 (6 6 עשה זאת בעצמר /1. סס. 152861ץ63 . שא/ / : ס66ת אתר המרכז מידע אודות חברות ומשצרי עשה זאת בעצמך בישראל. באתר קישורים וטידע אודות תערוכות ואירועי עשה זאת בעצנוך ברחבי העולם וכן פורום עסקי בתחום. דירוג: ג) ה) 6 פרקט סלנטר /. 00 . ע66מ66-06ו: בכ . אא/ / : סס6ת חברה המתמחה בעוווק והתקנה של רצפות פרקטים. באתר מידע אודות החברה ושירותיה ללקוחות עסקיים ופרטיים וכן קטלוג מוצרים. דירוג: ג) ג) א) קסטרו רחובות /11/085%20. סס . 6%תכנו1ס . אח9/ / : קספ עסק משפחתי המייצר ומשווק רהיטים למגזר הפרטי והעסקי. האתר כולל את קטלוג המוצרים שמציעה החברה. לאחר מילוי טופס פרטים עיתן לקבל מחירון מוצרים דירוג: (6 6 6 שועשני את. וינעוטיין . ת56612ת61א- 3ת5058 . שא// : סשת 00-.11 חברה העוסקת בתחום הגריסה ואספקת מוזאיקה ומינרלים לתעשייה בארץי ובחול. המיערלים שמספקת החברה משמעים לרצסות ומשטחי ביטון. םצעי סישן למים. אבעים דקורטיביות לגיטון ועוד. באתר מידע על החברה והמוצרים. דירוג: ג) 6 6% ארכיפנלקו /1. 0ס. סאתס6סן1םס:ב . אאא/ / : ק66ת באתר של ארכיפנקו. חעות רהיטים בפלורנטין. ;יתן לקרוא על הרהיטים והעיצובים השועים המוצעים בחנות בצירוף תמועות. דירוג. () 6 63 > אוטוריטה /. 00 . 68 1 ססגוה . או/ / : קס6ת אוטוריטה. הלשכה הישראלית לצרכטות | רכב. מציעה סגוון רחב של סידע הקשור לצרכעות הרכב ולהחזקתו. עוד באתר. אולם תצוגה וירטואלי מסווג לפי שמות חברות המציג דגטי רכב רבים. דירוג 6 6 6 0 6% אלבר /. 0ם. ע1108ב . אאש/ / : קס6ת חברה בבעלות השקעות דיסקונט המציעה שירותי ליסינג, תוכניות מיסון. שכירות חוזית ארוכת טווח של ציי רכב ועוד. החברה מספקת שירותים ללקוחות פרטיים ועסקיים. באתר מידע אודות תוכניות הסיפון והליסינג השוטות. מחעובון לבדיקת החזרים ועוד. דירוג: כ) ') א) 3) א) אליאנס /. סס . 06ת1118 . אח/ / : קפסת יצרעית הצמיגים הגדולה מציגה באתרה את קטלוג המוצרים עולה: צמיגים לשטח. לתעעייה. לחקלאות ועוד. דירוג: 6 6 6% הונדה /1. סס . ה6תסג . אז/ / : ק66ת יבואעית רכבי הוטדה בישראל מציגה את סגוון הרכבים. האופשעים והציוד ה(מכר בישראל. עוד באתר. מידע על נקודות המכירה והשירות בארצי. אפשרות לתיאום נסיעת מבחן וכן לוח מודעות לקנייה ומכירה של רכבי הוטדה מעחמעוים. דירוג: 6% 6% 6% 6 אסביל /. ס0ס. 11כותב . אחי/ / : קס6ת יבואעית של אופנועי ים. סירות. יאכטות. סנעועים יסיים. ציוד יסי ועוד. באתר סידע על כלי השיט המוצעים למכירה. סידע על ליטודים יסיים ועוד. דירוג: () ;6 > כל המכוניות, כל השרותים, כל המבצעים... לשרותך. -- ו 40 שש כלכלה ועסקים (₪ רכב ותחבורה אגד /. סם . 61766 . אוש/ / : ק%66ת באתר קואופרטיב התחבורה הציבורית ₪ הגדול בישראל תוכלו ללמוד על ההיסטוריה של החברה בארץ, לבצע חיפוש לגבי הקווים הרצויים לכם ולברר את שעות ה;סיעה וכן לשחק משחקים עם משפחת אגד. עוד באתר. חידה עשאת פרסים וכן מחירון (סיעה. דירוג: (() ג 6 3) >> גרוזנברג - הפנסיון לרכב /1. ס. מס 1פתסכ-ש בס . זחוו/ / : קס6ת פנסיון לרכב המציע שירותי אחסעה לטווח ארוך וטיפול ברכב. באתר מחירון שירותים. דירוג: י() (6 (6 דינומטר /. סס . סותהּתץ8 . שאש/ / : סספת רשת מכועי בדיקה לכל סוגי הרכב. סידע על הבכון והבדיקות המתבצעות בו וסחירון מכועיות. בנוסף ;יתן להשאיר מודעה בשוק המכוניות שבאתר. דירוג: :6 6 (6) וולבו / סט01ש/11. 00. 6סת. אח/ / : ק65ת יבואעית וולבו בישראל מציגה את הרכבים. המושאיות והאוטובוסים שהיא משווקת בישראל. עוד באתר. מידע על נקודות התמיכה והשירות ברחבי הארשי וכן אפשרות לתיאום עסיעת מבחן. דירוג: ג) ג6) 62 () מוועיות ישראל /1. 16-11.00תסת. חאאא// : ק66ת חברת מועיות ירושלטית המספקת שירותי הסעה ציבורית לפי קריאה או באופן מאורגן. באתר סידע על החברה ועל שירותיה. דירוג: () ;6 6 טיאט /. 00 . 5686 . אאש/ / : ק66ת יבואעית סיאט בישראל. צ'מפיון מוטורס. מציגה את דגטי הרכבים הנמכרים בישראל, רשינות. סוכנים מורשים. אפשרות להזטועת עסיעת מבחן, מדור מבצעים ועוד. דירוג: 6 6 6 (6) נט-קאר /. 0ם. ע6608ת . אאש/ / : קפסת מדריך הרכב של רוני אהרועוביץצ . מדרירך לרכישת מכוניות חדשות כולל סנגטון חיפוש. כתבות. מידע וסילון מונחים לרכב. ספורט מוטורי ועוד. דירוג: () (6 6 6 ג 20 7 סוכ ותו 090 - כ 10 הסט ב סוט 16 20| יל 8 מש ₪ 5 ות .9 כ ב ו הלוא | קוצף - כ 623 חאו ששו בל] 210633 | יו(יברסל מעשאיות ישראל /. סס. גו4 61גו. אא/ / : ק66ת החברה מייבאת ומספקת עוירות תחזוקה למשאיות איסוזו ו-0%6 בישראל. באתר מידע אודות דגסי הרכבים השועים שמשווקת החברה כדוגנות האיסוזו סוםו. סבצעים ועוד דירוג: 6% 6% 6% 0% באיר חברה למכוניות ומעשאיות /. סס . ססות . אזו/ / : ק66ת יבואעית רכבי וולבו והונדה בישראל. באתר אפשרות להורדת קבצי מחירועים וחלפים וכן תצוגה של רכבי וולבו והולדה המיובאים לישראל. עוד באתר. מידע על רכבים משומשים ומבצעי הטרייד אין של החברה דירוג: ג) () 6 א) ליסאן /. 0ם. ם1.553ת. זיחי/ / : קס6ת באתר מכוניות עיסאן בישראל. המיובאות ע""י חברת כסיפיק יבואני רכב. תמצאו ידע על הדגמים העא;ים הנמכרים עיי החברה. עוד באתר. קישורים לאתרי ;יסאן בעולם. דירוג: 6 6 () סקודה /1. סס. 56068 . אאש/ / : ק6%ת יצרעית הרכב סקודה. שרכביה מיובאים לישראל ע" ס.כו. קאר. מציגה מידע על הדגמים העא;ים המשווקים לישראל. מידע על ממעועי הדיזל של החברה. מורשת הספורט המוטורי שלה וכן רכבים למכירה מטעם מחלקת הטריד אין. דירוג: ג) () 6 > פולקסווגן ישראל /. 60 . זו. זחוא / / : 6% באתר הרשמסי עול יבואנית פולקטסווגן בישראל. תברת צ'בוכייון מוטורס. תמצאו מידע ולא על כל דגטי התברה המיובאים לישראל. מחירים. חדעאת. מבצעים. דירוג: (6 (6 65 6 כלכלה ועסקים ₪9 רכב ותחבורה - תעששיה ואטרגיה קבוצת מכעוירי תנועה /. סס . סגוסעש- 61 . אאש/ / : קס6ת קבוצת מכעירי תעעה מייצגת בישראל מספר יצר;י רכב ומייבאת את דגמי המפניות שלהם לישראל. עוד בקבוצה חברות ליסי;ג והשכרה. בין השאר בייבאת החברה את דגמי קרייזלר. יגואר. סוזוקי, גיפ. פורעשה ועוד. דירוג: 6 כ 6 6 רעו /. 00 . 16גוהתס6: . אשש/ / : קס6ת הסכועיות של חברת רשו הצרפתית מיובאות לישראל עיי חברת בני משה קרסו. באתר מידע על דגסי רגו ה;מכרים בישראל כמו הקליאו. הסגאן. הטווינגו ועוד עוד באתר. קישורים לאתרי רעו שו;ים בעולם. דירוג: ג() ;6 ג) תשתית /. ס0ם. +63 . אא/ / : 66 חברת תשתית מהווה חלק מקבוצת תעטרה ועוטקת ביבוא מועשאיות ואוטובוסים מתוצרת חברת דאף. באתר בוידע אודות החברה והדגמים אותם היא מעאוקת בישראל. דירוג: ;6 ;6 ג הארגון הארצי עשל מורי ה;היגה בעשוראל / 1360 / תסס . 662%01ת . אחשי/ / : סשת ארגון מורי העהיגה מציע באתרו ידע על בחיטת הרישי בישראל. מאגר שאלות מבחיעת התיאוריה. מאמרים בשטשא ה;היגה בישראל, רשינות מורים לנהיגה בישראל על-פי סוג רכב ואיזור גיאוגרסי ועוד. דירוג: יָ) 60 6 דייהו ישראל /. 0ס. 43000-152861 . אא/ / : קס6ת אתרה של חברת דייהו בישראל. באתר מידע על סוכנויות וס;יפי החברה בארץ. מבצעים וביטוחים. עוד באתר. אולם תצוגה וירטואלי הכולל את כל דגסי דייהו וסחיריהם דירוג: כ כ ג6 6 בוולרו בולטי זעזועים /. 0 . סס:נתסו. או/ / : ק66ת בוונרו היא ספק עולמי של ציוד מקורי ליצרני מכועיות ומעשאיות. מוצרי החברה מופצים בישראל ע-י סוכעויות אפק בעיםט. באתר מידע על אביזרי הרכב השועים של החברה. כללים לבדיקת בטיחותו הטכנית של הרכב ועוד. דירוג: (ָ) (6 6 ), 3 / 8 660 / הס . מ בוה טסת . את / / : קסשת עירות. ששיווקי לחברות אינטרנט והיי-טק הכולל יעוצ בתחום התקשורת העייווקית. הפצת הודעות לעתוקות ועוד. באתר סידע על החבילות והצירותים המוצעים ע"י החברה. דירוג: 0 62 6 5 ד ך /. 036.00 . אא/ / : קפסת החברה. הממוקמת בגדרה. עוסקת בייצור מערכות חימום וקיחר. מערכפת דלק ועוד מוצרים תעעשיתיים. באתר מידע אודות החברה והמוצרים אותם היא מספקת דירוג: (6 ;6 א) פז /. 0 . שהכ. זואח+/ / : קסשת חברת האערגיה הגדולה בישראל. באתר מחירון דלק עדכני, רשיטת התחנות בארץי וחברות הבת של פז. דירוג: כ 6 א) 6 אביגדור תעעויות /. 00 . ע160ט3 . אזוש/ / : קת חברה העוסקת בזיווד אלקטרוני. חיתוך לייזר. עיבוד שבבי. הרכבות סכניות. מבלטים ומוצרים לתעשייה ועוד. באתר מידע אודות שירותי החברה ומוצריה. דירוג: (6 6 6 אריזים /. 60 . 21 1ב . אש/ / : קס6ת בפעל השכן בקיבוץ' מעוז חיים ועוסק בתכטן וצור אריחת מסוגים עא;ים. באתר מידע על אריחת הקרטון, האריזות המעאלבות והאריזות העוקופות עומייצר הנופעל. דירוג. () 6 )6 ג''=ג'' ירום /. 0ס. 18. אא/ / : סס6טת ג'-ג' ציוד תעעצטיתי וירום מיסוב ועיעע מציעות נוגזן של מוצרי עשיטוע., העעה והעברת כוחות נומיטב יצר;י העולם באתר מידע אודות המוצרים העא;ים עשמצציעות החברות. דירוג. ג 6 א אייל טיקרוגל /תסס. בוס- 81ע6 . שזש/ / : ק66ת מפעל לייצור רכיבי מיקרוגל למספר תחוטי תעעייה ובייחוד לתחום התקשורת. באתר מידע אודות המפעל והמוצרים השועים. דירוג: () <6 () הדייקן /. 00ס. ת13881%8 . או / / : קס6ת חברה המייצרת חלקים וחלפים לרכבים מטחריים. פרטיים, צבאיים וחקלאיים. באתר קטלוג מוצרים ואפשרות הזטועה. דירוג: (6 :6 6 זיוודרום /1. סס. 28 . אחו/ / : סשת חברה תעשייתית המספקת פתרושת בתחום זיווד אלקטרועי ועבודות מתכת. ייצור כבלים והרכבה אלקטרו מכנית. באתר סידע אודות החברה. מוצריה ושירותים שהיא מספקת. דיחג: (6 6 6 ו כלכלה ועסקים ₪9 תעשיה ואערגיה בתי זקוק לנפט /. זו / : סטש חברת בזן פועלת בתחום זיקוק הנפט עוד בטרם הוקסה המדי;ה. החברה מפעילה בתי זיקוק בחיפה ובאעודוד וגיספקת נפט לצורך ייצור מוצריו. באתר מידע אודות הנפט. תהליך הזיקוק. מוצרי הנפט. פעולות החברה למען איכות הסביבה וסיור מודרך במפעלים. דירוג: כ) (6 א6) ג) 6 חברת החשסל /. 0ס. 6160%1:1:0- 52861 . אא/ / : כקססת מידע על החברה. חדעאת. ענה לתעאבות לקוחות. פיחט זכיות הלקוח . חידון עירותי החשמל. דור וכרד החברה. טיפים לעמועו יעיל ובטוח בחשמל מדור דרושים ועוד. דירוג: () 6 ;6 6 ג לית /. 00 . 11386 . אש : / / ק66ת חברה בבעלות קיבוצ גבעת חיים מאוחד אשר עוסקת בליטוש אלקטרו כיסי של מתכות. טיפולי פסיבציה למתכות שוות וריטוש פלים של מיכלים סגורים לתעשייה הכיסית. באתר סידע על החברה. שירותיה ומוצריה ועוד. דירוג: ג) 6 () טרפלקס רעופים /. 00. 28216%ש66 . זואזו/ / : ק66ת מפעל השוכן בקיבוץי רשפים ועוסק בייצור קוספאונדרים של פי%ף.סי, ציערות מחוזקים גסישים. ציורות גינה וציוד רפואי. באתר מידע על המפעל. הה;הלה והמוצרים העועים. דירוג: ג6 6 6% יוניפלקס /. סס. 516% גת . זחש/ / : פ66ת חברה הסייצרת מוצרי 2/6 לתחומי התעעייה. החשמל. האיוורור ועוד. באתר תצוגה של מוצרי החברה הסאופיינים בגטישות והתאנה. דירוג: (6 (6 ) יעיל נוע סוכטויות /. 0ס. הסת-1.1בע. שאחל/ / : ק16% חברה המספקת מוצרי תעופה. תעשיה ואריזה. באתר בוידע אודות וצרי החברה לאריזה ולמב;אות מטוסים. דירוג: 6 (6 62 ₪ שא 196 20000 אע 0מם 0 ₪(|( ₪ 9פ 0.6 4 פטחאם] תוצק ) שה תשלפם ‏ ספל + [ ו /. 60 . 113 . זאחש/ / : קס6ת חברה העוסקת בכל תחומי ההידראוליקה ומספקת עירותי תכשון והרכבה של מערכות הידראוליות וכן ירות עבור חברות העוסקות בתחום העפר והתשתיתת דירוג: ג) ;6 ג) לשם ניתוב /. סס . 1656 . שאז/ / : קט6ת אתרה של חברת לשם נעיתוב מהנ;דסים בעים. באתר מידע אודות החברה ושרותיה. דירוג: () 6 6% בדיד סכעוירי בקרה תעעויתיים /. סם . 61.4בו. זחאו/ / : 66 חברה העוסקת ביצור מכשירים לבקרה תעשייתית המשמשים למדידת לחות. טמפרטורה. גילוי חומרים ועוד. באתר סידע אודות המכעוירים שמייצרת החברה. דירוג: () 6 () סיפן - קיבוץ סעד /. סס. ת5458 . אאח/ / : ק66ת חברה המסייצרת סרטי איטום והדבקה לתעשייה. באתר מידע אודות מוצרי החברה השועים וספיצים. דירוג: () (6 6 ענביד /. סס . 6 טבּתב . אאי/ / : קס6ת חברה השוכעת בקרית ענבים ומתמחה בבידוד תרמי. באתר מידע אודות החברה ומוצריה. דירוג: כ) (6) () עשת אילון /. 0ם. 6566 . זה : / / ספת חברה המתמחה בייצור ציוד עבור בתי אריזה בתחום הפירות. הירקות והדגים. באתר מידע על החברה ועל במערכות המיון השוקות עשהיא מייצרת. דירוג: 6 62 62 כלכלה ועסקים 69 תעשיה ואנרגיה - תקשורת וטלפון כוליזיו /. 00 . 21ץ1סכן. אאש/ / : 6% חברה העוסקת בתכנון. ייצור ושיווק מוצרי פלסטיקה. באתר מידע אודות המוצרים שמייצרת החברה. דירוג: כ) ג6 א) פזגז /1. 600. 2635כן. ואש/ / : ק66ת באתר חברת הגז הגדולה בישראל תמצאו מידע על בווצרי גז לשוק הביתי והעסקי כתעורי חימום. מבערים ועוד. באתר כללי בטיחות לשיטוש בגז. סידע על פעילות פזגז למען השסירה על איכות הסביבה וכן רשימת הסוכנים ברחבי הארי דירוג: 6 6 *6 6 ציסויי חעיותהה / ה סס. 5800861205 תב . אז/ / : קססת חברה הסייצרת סרטי פוליאסטר לעטיפות ממתקים. חוסרים לבידוד. שקיות אנטי סטאטיות לחלקי מחשב. סרטים סולאריים ועוד. באתר מידע על החברה ותצוגה של המוצרים השועים ושיטושם. דירוג: ג) 6 6% ) קבוצת אלתם / תסס . ת6163 . אחחי/ / : קס6ת קבוצת אלתם כוללת את החברות: תעוולכ. רמה - מכון להכשרה מקצועית. אלתם - אלקטרו;יקה לתעעייה ונוחקר וסייברסרב - שירותי מחעאב. באתר מידע אודות חברות הקבוצה. דירוג: ה) 6 ) קורם /. סס . ותהסא . אאש/ / : ק66ת חברה העוסקת בתכנון והקמה של סבני תעשייה בעלי שלד פלדה. באתר סידע אודות המחלקות השונות במפעל ותפקידיהן דירוגי 6% ) 6 רב בריח /. 00 . 6-100%- 1גווז. אאש/ / : ק6%ת חברה העוסקת בייצור אמצעי אבטחה ששועים לסב;ים ורכב כמנעולים דלתות וחלוקות ביטחון ועוד. באתר מידע אודות המוצרים השו;ים עשמייצרת החברה ואודות טכטלוגיית האבטחה בה לעשה עמוש דירוג: 6 6 6 ) רואס /תסס. 065: . אחו/ / : ק66ת חברה המנייבאת. ומעוווקת סרטי קשירה מפלדה ופוליאסטר לשימושים יד;יים ואוטוסטיים. באתר מידע אודות מכוטת הקעירה והסרטים אותם מעזוקת החברה דירוג. (6 6 6% עשבירו רחנוים /. 600 . סמ 1ט5 . אש / / : קת חברה המבצעת פרוייקטים ועבודות זכוכית. מפעל החברה מבצצע חיתוך. הדבקות ועיבודים מדויקים. באתר ידע על החברה. מוצריה. מבצעים ופרוייקטים שהיא מבצעת. דירוג: () (6 63 אלבד / תס . 3112880 . או / / : ק66ת חברה העוסקת בייצור מטליות לחות לשיטושים שונים. באתר סידע אודות החברה השוכלת במשואות יצחק ואודות המוצרים שהיא מעוווקת לכל העולם. דירוג: ג6 6 63 אסא תעעויות /תסס . 6ת558-1ב . א / / : קס6ת חברה המייצרת מערכות ח;ייה אוטומטיות. באתר מידע. על המערכות שמפתחת. החברה. בידע על סניפי העויווק ברחבי העולם ועוד. דירוג: 6 6 6 דפנה הנדסה /. 00 . 8ת+84 . אזחי/ / : קס6ת חברה המתמחה בתכטן הנדסי ובשירותי הנדסה תעעיייה. באתר בידע אודות החברה ושירותיה. רענת. לקוחות. מידע טכני ועוד. דירוג: 3) ה) א) ץצ /תסס . פותפ- עַחַ6010ת . אא/ / : קטשת חברת תקשורת הנמפתחת מערכות >לוות לרשתות תקשורת סלולריות כדוגנות מערכת משלוח הודעות לסנויים ועוד. באתר סידע אודות החברה ומוצריה דירוג: כ 6 6 6 אורנג' (פרטנר) /. 60 . 6שַתב:ס. ואו/ / : קת הטלפו;ים הסלולריים של אור;ג' פועלים בשיטת 05. אתר מידע אודות יתרוטת הרעות ועירותיה ה/א;ים. מידע אוחת. חברת פרטנר המפעילה את הרשת. בישראל. מידע אודות המכעירים המוצעים ללקוחות וחבילות המטי הקיימות דירוג: 6% 0% 6 6 מתזב 1. 00 . 63 בּת. אזחי/ / : קס6ת אתר חברת שידורי הכבלים מתיב מספק סידע אודות פעילות החברה. מידע עסקי אודות סנעיותיה. לוח השידורים ושרות ללקוחות החברה. דירוג: כ) 3) 6 ) 6 טלמטריקטס 1 661 . אוי/ / : ק6%ת תסס. חברה לששיווק טלפונים, פלאפונים ומחשבים. החברה משמשת כמעוווק ומתקין מורשה של חברת פלאפון וחברת יורוקום. באתר סידע אודות המוצרים העווע;ים שמשווקת החברה. דירוג: 60 6 6 23 כלכלה ועסקים (6 תקשורת וטלפון פקט חוזר 30262 . אאש/ / : ק6% /. חברה המציעה עשירותי הפפצת ואיסוף ידע בפקס. באתר מידע אודות ערותי החברה בתחום הפקס החוזר ללקוחות. שירות פקס וירטואלי ועוד. כמו כן עיתן לשלוח כפקס חינם דרך האתר דירוג: ג) () 63 א) א) טלפלא /. 0ס. 66160616 . אזש/ / : ק66ת טלפלא מרכז בתוכו את תעריפי החיוג המעודכנים לחול של שלושת חברות התקשורת: בזק בינלאוטי, ברק וקווי זהב באתר עיתן לבצע העוואות לגבי יעדים עאחלים בעולם. דירוג: 6 ג6 6% 6 יורופון /. סס . סתסבססטנוס . אוש/ / : ק6%ת חברה העוסקת בתחום התקעשורת הקווית והמחשוב באתר סידע אודות המוצרים שטעאוקת החברה כמרכזיות טלפון. מכעוירי פקס. נוגרסות. מחשבים ועוד דירוג: 40 6 6 קווי זהב /.. 018611685 . אזוו/ / : קס6ת חברה הסספקת שירותי תקשורת וטלפון בינלאוטיים באתר מידע אודות החברה ושירותיה. תעריפי החיוג ליעדים השונים. מבצעים מיוחדים וכן אפשרות ללקוחות החברה לבדוק את חשבונם ישירות באתר. דרוג .0 0/0/00 בזק /1. 00 . 6266 . זחצש/ / : קס6ת החברה הישראלית לתקשורת. מידע על החברה, עוירותים. מבצעים. מוצרים ומדריך טלפון. דירוג: ג 6 09 6 סלאפון /1. סס . 6מסםק616כן. זחו/ / : ק66ת ידע אודות החברה. השירות. המוצרים. חדשות והפתעות. וסדור מורות פנויות. כמו כן ניתן לשלוח הודעות למצעויי החברה עיי שירות פלא טקסט. דירוג: () (6 6 6 א) 1 8/1 - ותו 1050 < הג וחוכ ה צג*) 6 חס" א" ,801 כו צב" 0065 ג מ ונוא - זפ 40 צג" ב. סיט הלק סנחים | פע זבם מ 6( :₪ 06 שפ. 8 8( ם + של 9 פלטת> השס פתרונות הכנזים בפקס קוואלקום /1. סס . תותס0 31 . אא%/ / : ק66ת חברת היי-טק המציעה פתרוקות בתחום התקשורת. הדיגיטלית האלחוטית. באתר חידע אודות החברה ופרוייקטים בהם היא עוסקת וכן מדור סיוחד לגיוס עובדים הססציג את השרות הפנויות לאיוש. דירוג: () (6 6 ₪ סלקום /. ס0ס. 661100 . חוא/ / : 66 חברת התקשורת הסלולארית מציגה ידע על הרשת., המוצרים והשרותים השועים שמספקת החברה. סידע על מועדון לקוחות סלקום. קודות מכירה ושירות בארץ. מבצעים מיוחדים. טיפים לעוימוש בטלפון הסלולארי ואפשרות רכישה מקוונת של ממוצרים דירוג: 6 6% 6 ) 0% ביפר /. 0 . 266062 . אאש/ / : ק6%ת חברת שירותי העברת המידע והודעות באלחוט הגדולה בישראל. באתר בידע אודות השירותים העסקיים שמספקת החברה ויתרולותיהם וכן ידע אודות עוירות וונוחפ המאפשר לעולוח הודעות לסעויים ישירות מן המחשב האיעוי ללא צורך בחיוג למוקד דירוג: 2) 6 6 ג) טלהדטה /. 00 . 661608%8 . זה / / : ק66ת חברה הסייצרת מערכות קישור חוטיות ואלחוטיות לסרכזיות טלפו;ים ורשתות תקשורת. באתר סידע על החברה ומוצריה. לוח אירועים ותערוכות. צפויות בתחום. מדור דרושים ועוד. דירוגי 6 63 6 6% מוטורולה ישראל - החטיבה הסלולרית 013-06110182:ס6סות. חאזי/ / : קפסת 141.. חטיבת התשתית הסלולרית במוטורולה ישראל עוסקת בייצור ואחזקה עול ציוד למערכות סלולריות. באתר מידע על ובעה החברה. מדור דרושים. קטלוג מוצרים. הידיעון ללתקשורת סלולרית - סלולר ועוד. דירוג: ג 6 62 6% כלכלה ועסקים (₪ תרגום /1. סס . תסותהּס . שטאש/ / : קפסת עמוד הבית של המתרגם חברה המתמחה בעיצוב ועריכה גרפית. תיעוד טכני /תסס. 060016168 . שאש/ / : ק6% | פיתוח אתרי אינטר;ט ותרגומים. /ץ78116ת911100 דירוג; ה ') 63 עמוד הבית של יוסי רוזקנן הכולל את עלו;י האקדמיה ללשון העברית. רשינות מתרגסים. הצעות תרגום. לוח קשת בודעות ועוד. דירוג: () 6 () /. 00 83586 . א/ / : 66 חברה המציעה עיירותי תרגום וכתיבה טכנית לבגוון שפות. (וסף על כך מספקת החברה שירותי הפקה והוצאה לאור של מסמכים טכניים ופרוספקטים בשפות השוקות דירוג: ג ;6 6 יום תסס . וזה 2ב . אאזו/ / : קססת האתר מציע מקום ספגש ליזטים ולבעלי הון. באתר סמאספרים. מדריכים מקוונים. תשובות לשאלות נפוצות. פורוטים לדיונים וכן אפשרות הרעומה לרעוימות תסוצה בתחוסים הרלוונטיים. אתר מצוין למשקיעים ויזטים. דירוג: 6 6 0 0 99 ות סע 2 078 תשק 0 הצ 94/10 בח התש וממ )0 5/2 08/2 מו נא חואו / יקנו בה" סי 108 מוסת! ישן 18 מ] ו צא 0 06ע 5900 | םותסשה פספ 6 0.7040 .ת1:ח 0001514 0/.0 הס רצב אא-יי// 10 | מממ ו ו 6ב ₪ בו ]זוא אבו ב רקט!זבוא קָהוצוסָ נה ל ליל הו 1553 )סלכת סלו זסלוסמס! הב !650 01 507005 0060ט-0ט/3ש הור "חק 86 | 6 וטסחפ" < 0 וד 1 2 5 חס .50211620 ) !)וכו ו עב ער 0 רן 1 5 זס) 0065 |" 995 עב 8 5 51300 3 8060 1 הו 6005113086 3 ,6 0 ]6/8 80635 15 5 16 בח טאו 5 0% [> כלכלה ועסקים (6 | כלכלה ועסקים /. 0 2גו63 . 32ם/ / : קס6ת ערו כלכלה עסקים שוק ההון כסף פיננסים ערוצי הכלכלה והעסקים של תפוז מכיל כתבות בשטשאי שוק ההון. באג אלפיים. חוק ומעופט. סידע יוגיי מהבורסה. עיתוחים טכניים. מט-ח ועוד. דירוג: () 6 א6 א6 > לוק 1 ממסת] של ש] 5ם 4 בי :9 5 תעשת 55 וכח ₪ 2 4 היו הגנו גמ מ + שור החך 36% ו 4 0% 5 4 103 1 4 ות רודה 7% 4 בידור ופנאי אגודת חי /.. בבּבתס . אאט/ / : 6% אגודת חי הינה אגודה ללא מטרת רווח העוסקת ביחס כלפי בעלי חיים בישראל. באתר מידע אודות עקרוטות האגודה ופעילויותיה לעוטוירת זכויות החיות. דירוג: 6 6 6% הטסתדרות הרופאים הוטרינרית בישראל / שנס . הט 15 . זאו / / : קס6ת הסתדרות הרופאים הוטרי;רים בישראל מציגה באתרה ידע אודות העמותה והמב;ה עולה. חדעאת בתחום. הודעות לחברים וגירסה מקווטת עשל עיחון האגודה. דירוג: ;6 6 6 מועדון כלבי הרועים הפוללים /תסס. 760016168 . אאש/ / : 66 /9576/%:6/28ת363:618 אתר מועדון כלבי הרועים הפולעים והאג'ליטי של דחם ישראל. האתר מציע מידע על גזעי כלבים אלו וכן קיעורים לאתרים שטספים בתחום דירוג*) > 6% סוסים - חוות עולע /. סס . 565:סב . אאזו/ / : ק66ת חוות עולש. המרכז לרכיבה בסגשן בוקרים. מציעה ביהיס לרכיבה. טיולי רכיבה. אילוף טוסים. קליה ונטכירת סוסים. סוסי הרבעה וכן חשת הרוכב לציוד רכיבה. באתר סידע אודות החווה והחשת. דירוג: 6 6 6 עולם הכלבים של אורי בקמן /. 00 . מ8ה23%6מגו. אאח9/ / : קס6ת עירותי אילוף. חעת לנממכר מוצרים לכלבים וכן פססיון לטיפול בכלבים. דירוג: () 6 6% פטלנט 1.ס. 666 . אזוש/ / : ק66ת אתר פט;ט וספק לבעלי ואוהבי חזת מחמד מידע רתב ועירותים רבים בכל הקעאר לחיות מחמד. טיפוחן וסיוע בגידולן כגן וטריערים. עמתות. פנסיזעים. מאלכים ועוד. דירוג: 6 6 65 6 6 פרשה / 0/03258ם . סתסם/ / : ק66ת באתר הסוסים הישראלי מידע רב אודות גזעי סוסים בעולם. קיעורים לאתרים בועוא בעולם. תרגוטי מאסרים. ואפשרות לפרסום מודעות מוכירה לציוד סוסים. דירוג: ג6 63 6 קופולק /. 0 %05501% . זחי9/ / : קס6 חברה העוסקת בייצוזר ועיווק של תרכיזי ויטמי;ים ותוספי בוון לבעיח. באתר מידע אודות החברה. המוצרים עשהיא מספקת לבעיח עאאנים. מידע אודות ערותי המעבדה עולה ועוד דירוג: () 6 63 6 שאלו את הוטרינרית /ותסס. 760016168 . אאש/ / : פססת /66 תק הוטרינרית דיר ורד מורד פייעצת בתחוטי הרפואה והטיפול בבעלי החיים. עיתן לשלוח אליה עשאלות עאשת בתחום. כמו כן באתר מידע אודות. חיסוי כלבים וחתולים. עיקור. סירוס. תזלה נכונה ועוד דירוג: י(6 6 6 6 /. 00ס. 136 . שא/ / : קס6ת אתר המרכז קיעארים לערזצי הרדיו והטלוויזיה בישראל עוד באתר. אפשתת לצפייה בתמועת עדכקות המעאדחת. מומספר מקומות ברחבי הארצ. דירוג: ג( (6) אברהם ויעקב /, מס151ט66ת. צָב/ / : ק6סת תוכנלית האירוח בהנחייתם של אברי גלעד וקובי מידן המשודרת בערוץצ 2. באתר מוצג הדיאלוג בין המעחים. פינתו של גיל קופטש. תמושת וכן אפשרות לדרג את פיטות התוכנית. דירוג: .0.0.00 0 שר - /1, מסגפנטס6ת.568+1//:סססת ת3890/ 620% נטה- אתר המוקדע לסדרת הטלוויזיה המשודרת בעחי שלוש בכבלים - דוטון קריק - הנחל ששל דוסון. באתר עיתן להתוודע לגיבורי הסדרה. דוסון. גזאי. פייסי וג]. לצפות בגלריית תמוטת. לשמוע את יר הטעוא ועוד. דירוג: 6 6 6% באפי -- ציידת הערפדים /151%6.00.11/005%7ט//:סססת אתר הסדרה "באפי ציידת הערפדים'. באתר תמצאו עדסים על הסדרה. תסמוות. קבצי קול וקבוצת דין בשטעוא הסדרה. דירוג: 6 63 א) בידור ופנאי 69 טלוויזיה - מדריכים טסטגדם . סס . ע₪ -686%א . אי/ / : פס6ת /ות31/503033 תוכ;ית הבוקר לילדים של שידורי קשת באתר מידע אודות מעחי התוכעית ותצוגת פלאש של תכעים שונים. כמו כן עיתן להשתתף בפורום הדיונים של התוכנית. דירוג: 0 6% 6 0 6 הביגבגים /תסס. 60016165 . זאש/ / : קספ / 3518 / 6360₪/ 66090:65%תהתסתע אתר המוקדש לתוכעית הביגבגים מערוצי הילדים באתר סקירה עול הדמויות. תמועת ועוד דירוג: (6 63 6 הדרדטים /ק1ל/6%6.00.11ת608ב. שחאש// : ספת תהתהעטה אתר המוקדש לסדרת הטלויזיה המצוירת הדרדסים. באתר ציזרים לצביעה. קוויקס דרדסים. מערכת עשעות להדפסה ועוד. דירוג: 6 6 6 זוסביט /. מ 510 1ט66ת. 6 1מח20/ / : ק66ת תוכנית המחשבים של הטלוויזיה החינוכית. סידע על התוכנית. והצוות. אפשרות להורדת קבצים. פרסים והפתעות. וכן מידע מעניין בנושא אינטרנט. דירוג: ה) 6 6 6% א) רכז הסידע הארצי לתקשורתת קהילתית. /. ששס. טטתסס . אאח/ / : ק6%6 העידור הקהילתי בישראל מתבצע ע* קבוצות מקוסיות ברחבי הארי העוסקות בהפקת תכנים לעידור. באתר מידע אודות הפפים האחראים על העידורים הקהילתים ביעראל, מאמרים ומקורות ידע בתתום. פרטים טכעלוגיים ועוד. דירוג: ;6 6 6 ג( כסף קטלני /%. 0 . סחת . אחז / / : קט6ת / [ות1% . 366 באתר הבית הרשמי של התוכעית תוכלו למצוא מידע על הדמויות ועל האעעשים שמאחורי הקלעים. את תרחש הסדרה הכללי ולהוריד קטעי וידיאו. דירוג: ג) 6 (6 6 ערו 8 /. סס. 6 6ת3גו3 . אא/ / : קפסת /8תתהתס האתר הש של ער התרבות המדע והטבע של הכבלים פירוט לוח המעשדרים. ניידע רחב על התוכעיות. ואפשרות הצטרפות למועדון חברים. דירוג. (.) 6 )66% קישקשתא /תסס . 6165 6001 . אאח/ / : ק66ת /[תשת. ת15א/ 8887/ צ08116ת511100 העצזמה למען החזרת התוכנית קועוקעותא למרקע. באתר עיתן להצטרף לעצומה וגם לראות את סילות העיר הנפורסם דירוג: () ג6 () קרוסייד /תסס. 760016168 . אזזו/ / : קס6ת /0 8 / צ016ת1.510ט61.6 סידרת הטלוויזיה המהוה המשך לסדרת הדע הבדיוני בבילון 6. באתר מידע על עלילת הסדרה הצפויה, הדמויות והשחקנים. סקיצות עול הספיטת עיופיעו בסדרה וכן עצומה למען שידור הסדרה בישראל. דירוג: () 6 > אזור הבילויים /]. ס0ם,. 36285 . ואו / / : קס6ת אתר הבילויים מציע סידע אודות מקומות בילוי כפאבים. מועדועים. מסעדות ועוד. כמו כן באתר משע חיפוש לאירועים כמסיבות. הופעות והצגות. באתר דיווחי בליעים אודות אירועים וכן אפעורות לפרסום אירועים חיעם. דירוג: () 6 6 > ואוו /1. סס. זוסזו, זחאח/ / : סס6ת מדורי מידע עאנים כמו: קולעע. רכילות. אופנה. גזן טיולים ופינת מתכונים עם הוראות הכ;ה מדויקות. דירוג: כ 6 () אילדקס מסעדות ובילוי /35360%/ 11. סס . א36ת . אחש/ / : 66 מדריך למסעדות. טייק אווי ובארים בישראלל בהוצאתת איטדקס כרסומים. באתר סידע אודות מקומות הבילוי בסוג על-פי קטגריות ואזורים בארץצ. דירוג: ג 6 6 בידור-ט /. 00 . 6%ת-:ט כ . זחוש/ / : קס6ת אתר המעשמוע כאיטדקס לתחום החתועת נהבידור. האתר בוכיל חידע לגבי עיחתים לחגת העומדים להישששא. מקומות בילוי ועוד. הסידע ממסווג לפי קטגוריות. דירוג. י) ג6 6% מדריך האוכל הישראלי /1. 0ס. 85004סס). אאז/ / : ק66ת האתר כולל איעדקס מסעדות ארצי. המלצות למשת מיוחדות. במסעדות. ידע בטעשאי יין ומשקאות ומתכונים עאעים. בעתיד יתווסף סור מבצעים והלחות. דירוג: 0 0 02 6 ממטרופוליס /1. סס. 135סססמ6סת. זוש/ / : סקס6ת בוטרופוליס היע עצירות קעיות עואיתן לקבל באמצעותו מידע מחכז. מעודכן ומקיף לגבי הבילויים עאשיתן להזמין באמצעות האי;טר/ט. האתר סולל מדור המלצות. דירוג: 6 6 6% 6% 6% ורכז הפנאי והבידור /1. 00 . 66 תססתט+ . איוחי/ / : ק6%ת מרכז הפנאי והבידור מכיל ניידע על הצגת ילדים. מחול. מוסיקה מופעי סטנד-אפ ועוד עיתן להזמין כרטיסים דרר האתר דירוג: 6 ג6 6 () עכבר העיר /6פגוסו/ 11 . סס . 301 . זחו/ / : 667 דור הקולטע של עכבר העיר הכולל את רימת הסרטים ובתי הקולעע בכל הארשי וכן ביקורות. דירוג: (6 62 62 קולינריס /. 00ס. 15מִהת11טס . אאש/ / : פס6ת במדריך קוליטריס למסעדות מוגש מידע עדכל על ממסעדות בארץי. רשינות המסעדות מסווגת לפי ערים וסוגי מסעדות. באתר קיים גם מידע על בתי קפה ופאבים הסגיעים אתחחות. דירוג: 60 ג6 6 אתר המסעדות הישראלי /. . שא/ / : ק66ת מדרץ ממסעדות עשראלי הבוכיל בידעו. ביקורוה והבוליצות טלעים על מאות מסעדת בשראל שחן להשתמש בבעעו החיפוש באתר לצורך איתור מסעדה רצות דירוג: () (6 ;6 6 6 בידור ופלא' 69 מדריכים- מוסיקה אריק איינעוטיין /מסס . 6סכ .שש . פנסמחתסות/ / : ספת /תסגת. 2/321% 13עבא- אתר לא רשמי המוקדש לזמר אריק איינשטין. באתר מידע על אלבומיו הרבים של הזמר. תמועת עולו. סילים מעיריו ועוד. דירוג 6% 6% 0 ביוב /תסס. 8 . אאא/ / : קס6ת /2 50610 / סע 5669תנגופ באתר עול להקת בייב תמצאו תמועת עול חברי הלהקה. הודעות על הופעות צכויות. מילות העירים ועוד דירוג. ג(6 6 ) בן ארי / 22623ת0/26ם . ת13566// : ק66ת אתר המווקדש לזמר בן ארצי. באתר תמוקות רבות. קטעי עיתועות. קטעי וידיאו מהופעותיו בטלוויזיה. קבצי קול וסילות העוירים טאלבומו "חיים משל עצמי" ועוד דירוג. ') 6 6 6% היי כייב /88. ךצץ51// : סס6ת אתר עוסף המוקדעו ללהקת הבנים מטעם מעריצותיהן באתר מידע על הלהקה. תמושת. חדשות. הצעה לפרסם מודעות הקשרות ללהקה ועוד דירוג: () 6 6 טיפקס /תסס. 663280%5 . אאש/ / : ק66ת באתר סקירה על אלבומה החדש של להקת טיפקס "דיסקו מנייאקי וכן מילים מעירים בחרים. דירוג: () (6 א) בתי כספי /8501ס-%0/08%%1.ת11866//:קספת אתרו של הזמר מתי כספי. באתר ביוגרפיה. רשימת אלבומים. קטעי קול. מילות עירים שהלחין ועוד. דירוג: () ג6 6 6 יזהר אשדות /1. סס. 35606 . א/ / : ק66ת אתר הבית עול הזמר חובב האינטר;ט. באתר אפשחת לבקר בסטודיו של הזמר. לשמוע קטעים מהופעתו. להזמין את תקליטו החדש ולראות את הקיעארים המעניינים אותו. דירוג: ג) 6 () א6) סובו /. 0ס. 800 . זוא / / : סשת אתרה של להקת הבלוז האלקטח/י סובו. באתר /יחן למצוא פרטים על הלהקה וחבריה. קבצי שירים להורדה גלריית תמוטת של חברי הלהקה ועוד. דירוג: ג 6 :6 בידור ופנאי 6 מוסיקה - מסעדות. בתי קפה ואוכל שבקייס /6שת. צאנסס . אאא/ / : קספ / אבּמַה8ת5 באתר גיתן למצוא מידע על חברי הלהקה. | את מילות | השירים ומילון | 3 שבקניקי. בטסף (יתן למצוא באתר [ פרטים על הרכב הלהקה. תקליטיה. לוח הופעות. גירסאות ;דירות של שירים. קטעי עיתוטות. היסטוריה. תמוקות ועוד דירוג: ) () 63 6 א) סוליד /התהּס 0/50118ט. ת11560. אאש/ / : קססת אתרה של להקת סוליד. האתר מכיל פרטים על הלהקה. תמועות של חברי הלהקה. קטעי קול. לוח הופעות ועוד דירוג: ג) ;6 6 6 עופרה חזה /תסס. 05282828 . אזו/ / : ק66ת באתר של עופרה חזה (יתן לקרוא את הביוגרפיה של הזמרת. לקבל חידע על אלבוטים ופסי קול שהוציאה ולעיין בגלריית מולטיודיה של הזרת דירוג: כ 6 6 6 6 רולית שחר / 6 תס /חסס. תססא. פמסכוסות/ / : קששת אתר המוקדש לזמרת רועית שחר. באתר תמוקות. ידע על הזמרת. חילות העוירים מתוך אלבוסה "שלום לתמימות". אקורדים. צ'אט ועוד. דירוג: כ ג6 6 רוקפור / 300%4/ תסס . תססא . 5 סמוחפת/ / : קס6ת האתר הלא רשסי של להקת רוקפור כולל מידע אודות הרכבה. תקליטיה. תמועות בחרות ועוד. דירוג: 6 6 6% קסלוט /ותסס . כגו1ס-0% 1סתתהּ6 . זואש/ / : ק66ת מועדון ההופעות קמלוט מציע באתרו מידע עדכני על לוח ההופעות המתוכ?עות במקום. מידע על גזין קסלוט. שיווק אוםנים. קורס בארמ;ים המוצע במקום ועוד. דירוג: ג) 63 6 סוק 81 ר16ת! 0-00 א, אמח 3 %9) מאך 299 5 ₪ 0.8. 5 02: ₪. ₪ ו וצטם? שת הלו תי > - ו מועדון סקסים מגו1ס/תסס . 651006 . פנספתסות/ / : קססת ותגאבת, מועדון מקסים. השוכן בת"א, מציע ערבי ריקודי סלסה "חודיים. בהעחיית תקליטני הבית. באתר מידע אודות המועדון. התקליטנים. להיטי הריקודים המושנמעים ביותר ועוד. דירוג: ג6 6 6% אתר השלשה הישראלי /ותסס . 536 531 . וו / / : 66 / 152861 / 1665גו 0 1 רונן בירן מגיש מדריך ולא לריקוד הסלסה הלטיני באתר סידע מפורט אודות כל מועדועי הסלסה בת-א ובשאר חלקי הארץי. סידע אודות אירועים מיוחדים. כתבות בעושא והמלצות לבילוי דירוג: (0 ,6 62 62 מר-סאן /. 00 . תגופ-מות. שאש/ / : קט>ת אתרה של חברת מר-סאן מעמיד לפני הגולעו בגוון רחב של שירותים לארגון מסיבות לכל הגילים בהצלחה. עוד באתר. רעיועות למתנות והפתעות. דרך האתר ;יתן להזמין ערכות כיבוד. מפעילים ועוד דירוג: ג6 69 6% דים-סאם / 11 . סס . תטופ -631 . א / / : סשת אתר הבית של מסעדת דים סאם השוכעת בת"א. באתר מידע אודות מקורו של המאכל הסיני והקשר שלו למנהג שתיית התה. באתר מוצג תפריט הממסעדה ונפת אזורי המעולוח. דירוג: ;6 6 > בידור ופנא' 69 מסעדות. בתי קפה ואוכל - משחקים ססגטים /. סס . ות50366%1 . אאש/ / : ק66ת רשת הממסעדות "ספגטים' מציגה באתרה את תפריט המסעדה וסעות מומלצות. פרטי הגעה למסעדה ועוד דירוג: ג6 ג6 ) כחול /06ו31/01. 600. 6ת6611ת. ח/ / : קס6ת מסעדה השוכטת על חוף ימה של ת-א. באתר מפה המכוונת את הבאים למסעדה. ידע על התפריט והארוחה העסקית וכן מתכון. דירוג: ג6 (6 6 6 במסעדת אלהסברה / 8:זסו3ת31 / תסס . >גוס-0ך . אאש/ / : קספ ממסעדה צרפתית כשרה למהדרין השוכעת ביפו. באתר תמצאו ידע על התפריט המוצע במקום וכן פרטים על שירותי הקייטרינג ועריכת האירועים במסעדה דירוגי 6 6% 0% קייטרינג אל גאוצין /. ץצ אאא/ / : 660 130 רשת מסעדות אל גאוציו מציעה שירותי קייטרינג של בשר צלוי בסגנון דרום אמריקאי. באתר מידע על המות ותמועות מאירועים. דירוג: ג ג6 6 תמול שלעשום /. סס. זסם5 511 - [סת6 . אש/ / : קס6ת בית קפה וחעות ספרים השוכן בליבה של ירושלים במקום תפריט חלבי. לוח אירועים הכולל ערבי קריאה ומפגשים עם סופרים ומשוררים ואף תחנת אינטרנטט דירוג: ג) () > האתר הלא רעשסי של טל ברמן ק1ט/1:. 66.00תב01ב . אאש/ / : קס6ת /6-מהמת1 אתר המוקדש לשדרן הרדיו ומע<חה הטלוויזיה טל ברמן. באתר חידע אודות הכוכב. ראיועות עמו. תמוטות מתוכניתו פרפר לילה. אפשרות להצטרף למועדון המעריצים ועוד דירוג: ;6 6 () עדי טויםן / הת צסא 0 2/ סש . סותסס / / : ק6%ת האתר הרשסי של הדוגסנית הצעירה עדי עויםן. באתר חידע אישי עליה. תמועות (בחרות. קישורים לאתרים שונים ועוד. דירוג: () ;6 י) אחלה קזיעע /תסס. 0 6353- 3 1תסב . זחחל/ / : קפסת קזיטו וירטואלי עברי המציע השתתפות בהימורים בעשרים וחסישה סוגי משחקים כגון רולטה. מכונות מזל ועוד. באתר ניתן להוריד ‏ את התכנה המאפשרת להשתתף בהימורים. דירוג: ג) 6 6 ג) ג6 אתר הברידג' של מיכה עמית /תסס. 760016165 . אאא/ / : קספ 7 אתר הברידג' כולל סידע אודות סניף הקריות של ההתאגדות. הישראלית לברידג . רשימת האירועים לוח תוצאות. רשיות קישורים בתחום ועוד דירוג: 6 6% 0% התאחדות הדארטטש בישראל /. סס. 6865 . אאא/ / : קס6ת באתר התאחדות הדארטס בישראל חידע אודות חוקי המשחק. הליגות בארצ. המלצות לגבי סקונוות משחק. קבוצות דיון וכן חעות וירטואלית שדרכה גיתן לרכוש את המשחק בהנחה דירוג: 6% 6% 6% 6 ישראקזיט /תסס. 52808530 . טאחל/ / : קפסת קזיטו וירטואלי הציע משחקי היורים בכסף או לצורך השעשוע. באתר ניתן להוריד את תוכעת הקזינו, לבצע רישום ולהתחיל לשחק. דירוג: ג( 6 6 ג קזיטו ישראל /תסס. 03512011 . זח/ / : קס6ת אתר הימורי ספורט וקזינו המאפשר הימורים על אירועי ספורט בכל העולם וכן הימורים בעזרת תכנה באתר קזיטו עיו-יורק. באתר יכול המשתתף להפקיד כספים ולהשתמש בהם בעת בצוע ההימורים. בכדי להשתתף יש להוריד תכנה ולמלא טופס הצטרפות באתר. דירוג: ,6 ,0 :0 62 ₪ קזינו המלךר שלסה /תסס . פתסות75010ת1א . אאא / : 66 אסעססת קזיטו וירטואלי המאפשר להשתתף בהימורים תמורת תשלום ע-"י רכישת קופונים במשחקים השונים. בכדי להשתתף יש להוריד תכנה באתר. ניתן גם להשתתחף כשחקן אורח ללא תשלום. דירוג: (0 00 60 6 6 סלב ובניו /1. 0ס. 51301688 . אאש/ / : ס66ת חברה המייצרת ציוד למשחק שח-סט. כלים. לוחות. וכדוטה. באתר החברה פרטים על מוצריה כולל תמועות ואפשרות לרכישה מקוונת. דירוג: ;6 ג 62 62 8| בידור ופנאי 69 משחקים - ספורט טורניר פיפייא הישראלי /1. 0ם. 51538 . אטאי/ / : קס6ת אתר המאפעור לגולעוים להירשם לתחרותת בעלת מספר עולבים של משחק המחשב פיפיא. באתר מידע אודות ההשתתפות בטורעיר. תמועת מצב עדכעית. טלאים להורדה למשחק הכדורגל הממוחשב. חידון בטוששא ועוד. דירוג: ג) 62 6 6 ) == פא / המת- אש:מבּם/ סם . 1 . אאא/ / : ק66 אתר עברי העוסק בליגת הכדורסל הטובה בעולם - א8א. באתר סקירות המשחקים האחרונים. חדשות. כתבות וביקורות. סטטיסטיקות ועוד דירוג. ג 6 6 אילן קובלסקי //%ת0/113ם. סוסס/ / : סס6ת מאמן הכדורסל אילן קובלסקי מציג באתרו ידע אודות תרגילי הגה והתקפה בכדורסל. ציוני דרך בקריירת האימון שלו. הרצאותיו בתחום. קישורים לאתרי כדורסל ועוד. דירוג: ג) 6 א) איטון כדורסל בישראל / 2000301/ 60 . פותסם/ / : סס6>ת אתר המציג תרגילים ותוכעיות משחק של קבוצות הליגה הלאויית בכדורסל. באתר תיאור תלת ממד של מהלכים בצירוף הסברים מקצועיים. עוד באתר. טור שאלות ותשובות של מאמן קבוצת הגליל העליון דיוויד בלאט וכן מאסמרים שבועיים אודות עושיטות התקפה והגנה שווקות. דירוג: () 6 6 () גולף - קיסריה /. 00 . 65868-1015בס . אאש/ / : קפסת באתר סידע על מועדון הגולחףח בקיסריה. קורסים והדרכות במועדון וחברות במועדון דירוג: () (6 6 אקסטרים /. 00 . 686266 . וא/ / : ק66ת חנות לאביזרי סנובורד וגלישה. באתר מידע אודות המוצרים הנעמכרים בחאות. תמושת /בחרות. סידע אודות מועדון הסקובורד ועוד דירוג: () 60 62 א יז א % 6 ₪ 9 פ) 9 ₪ ו פת 45 ה 5 4 המחס* הצ ה-א -ד רשו ו | 5 אתר הסקי הישראלי /:11/5%. 00. 0110%-:66מס. אאא/ / : פססת מידע עדכני על העעעגה בסקי בארשי ובעולם באמצעות קעארים לאתרים אחרים. מידע על מלושת. חבילות טפשש. ציוד ועוד. דירוג: 6 (6 6 6 אתר סירוצי המכוליות 2 מתס3ץ/סס. תססא . פמסמוחפה/ / : ק6%ת /ת%ת. 818001/ אתר העוסק בספורט מוטורי בישראל. בעיקר מירוצי הקארטינג וכן בספורט מוטורי עולטי כדוגות מירוצי הפורמולה 1 דירוג: כ) 63 6 בני הרצליה /. לס 6:261178- 61תכ. אא/ / : ספת עמותת בעי הרצליה. ששה לה למטרה לטפח את הפעילות הספורטיבית בהרצליה. באתר ;יתן לקרא על העמותה פעולותיה ונציגיה דירוג: ג 6 6 א) גול /. סס. 6081 . א/ / : ק6%ת אתר כדורגל ערחב המספק מידע על הכדורגל הישראלי בגל ישראלי" ועל הכחרגל העולסי ביגול עולמי". באתר חדעאת ועדכו;י תוצאות מן הליפת העאשת. מידע על הקבוצות. סטטיסטיקות עדכעיות ועוד דירוג: 40 60 6 :6 62 הכח מכבי רמות-גן /1. ססם . סְהּסאבּת . אאש/ / : קס6ת אתר קבוצת הכדורגל. הכח מכבי רסת-גן. מכיל מידע סגוון על הכח ועל מועדון הכח. אפשרות להשתתח בחידון אודות המועדון. לצפות בקטעי וידאו נבחרים של הכח ועוד. דירוג: () (6 65 62 6 גולנט /6%א6031/סם . סוז₪6100/ / : 66 גלנט אוקליין היע שירות חדשות ותוצאות כדורגל ישראלי. באתר מידע על משחקי הליגה. הרכבי הקבוצות. פרעשטת. סטטיסטיקה ועוד. דירוג: (6 6 62 ג() הפועל גליל עליון /תסס. ו . שאא/ / : ס66ת /3 001055 באתר הקבוצה עיתן לקבל מדע על הקבוצה. סטטיסטיקות משחקים. ראיועת עם מס שחקני הקבוצה ועוד הפתעות. דירוג: ג6 6 6 הרכז הישראלי לטאי-ציי /תסס. מהטוםס- 63101 . אזחי/ / : קס6ת באתר המרכז הישראלי לטאי-צ' מידע אודות אוסלות התנועה הסי;ית העתיקה. סידע אודות המסטרים של הטאי-צי. מידע אודות פעילויות המרכז בישראל. תמושת ועוד. דירוג: 40 0 69 ₪ הפועל חולון /. 00 . מ10סת- [פסכבג . אחי/ / : קס6ת אתרה של קבוצת הכדורסל הפועל חולון. באתר ידע על שחקני הקבוצה. סגל הקבוצה. לוח משחקים. סטטיסטיקות ועוד. דירוג: י(4 4 60 62 הפועל ירושלים /. 00ס. 1פססּת . אאש/ / : קס6ת מידע רב על הקבוצה. השחק;ים. סטטיסטיקה ותוצאות. חדעאה. קטעי וידיאו. חידון. חדר עיחות לאוהדים ועוד. דירוג: (6 6 6 6 6 ירושלים בשביל אופניים /?1. 6א1/ / : פטס דף מידע על העמותה המעסה לקדם את ששא הרכיבה על אופניים בירושלים ובעיית תשתית ;וחה ובטוחה לרוכבים. דירוג: ;6 6 0 בוגהסספורט /1. 00 . 350026ש6ת. אאש/ / : ק6%ת חברה הסמפעילה את שתי רשתות. ציוד הספורט הגדולות בישראל: מגה ספורט וספורטמארט. באתר מידע על הרשתות. רשימת סעיפים. מדור מבצעים וכן חעות וירטואלית בה עיתן לקבל מידע על מוצרי הכושר. המח/אות. ההעעלה וההלבשה ה;טוכרים ברשת. דירוג: 0 ,6 62 60 6 בכבי חיפה און-ליין /. 00 . 8+ בבתות. ויח / / : 6% אתר הקבוצה מכיל בגוון רב של מידע על הקבוצה ומשחקיה. כולל עדכון יוסי. עוד באתר. גלריית תמושת של שחקני הקבוצה. פורום וצ'אט. דירוג: () () 6 60 ג בידור ופנאי 6 ספורט בוועדון העוייטים ת-א /נסְבּעְבּתִבב3ת/11. סס . 010 . אאש/ / : סס6ת מועדון העיייטים היע מועדון חתירה השאכן בת-א ומאגד למעלה מאה חברים. המועדון מארגן כעילויות ותחרויות בתתום החתירה וכן מעניק הדרכה בתחום. באתר מידע על ספורט החתירה. המועדון. תמוטות מהווי המקום וסידע על הירקון. דירוג: () 63 א) עמותת תיא בשביל אופניים /. לס 6א21// : קספ אודות העמותה ולוח פעילויותיה. מידע בטושאי אופניים. סידע מחויל ואפשרות הצטרפות. דירוג: () 6 )6 בכבי ויזה תזא / בְמְבססבּ/ החסס . דַת 6% 6ת. עזי / / : סקס האתר הרשמי של קבוצת הכדורגל מכבי ויזה תזא. באתר מידע אודות סגל השחקנים. משחקי הקבוצה העועה ובעונה שעברה. גלריית תמושת. ידע אודות תוכעית הסטיים. אפשרות הצטרפות למועדון האוהדים ועוד דירוג: ג() () 6 63 בוכבי (תניה 1. 01 . 5ססוחסת/ / : קש6ת /העְתבּסהת אתרה של קבוצת הכדורגל נכבי (תניה. באתר מידע עדכני על הקבוצה והסגל. מחירון מוצרים העעואים את שם הקבוצה עליהם ופינת אוהדים עם שירי הקבוצה להורדה. דירוג: ג) 6 6 ג) מכבי עלית ת-א /. 00 . 3מבססבּת. ז/ / : קס6ת האתר של קבוצת הכדורטסל המצליחה ביותר בישראל. סטטיסטיקה. ידע על סגל הקבוצה וכן פרששות על המעוחקים דירוג: 0 0 6 6 ₪ ביכבי פתח תקווה /תסס. 760016165 . אז/ / : סשת /תסת. 6ח/ 1618/1194 /ט0010550 האתר הרשסי של הקבוצה. ידע על השחקנים והקבוצה. סטטיסטיקה של משחקיה ועוד מידע לאוהדים. דירוג: 6 (6) ;6 צהבת /תסס. 621208 . פ:נסמתסות/ / : ק66ת 26 באתר צהבת. המוקדעש לקבוצת הכדורגל מכבי תיא פרטים על הקבוצה והסגל. כמו כן מצורפים לאתר קטעי משלטימודיה וקישורים לאתרים שספים. המעו:יעים להביע את דעתם יכולים להשתתף בטקר על הקבוצה. דירוג: ג) 6 65 6 בידור ופנאי (6 ספורט - קולנוע ותיאטרון תפוז ספורט /. 0 . 2גוכן63 . אשש/ / : סס6ת 6מספ ערוצ הספורט של תפוזז מכיל סקירות ומסאסרים אודות ענפי הספורט השו;ים בישראל. עוד באתר. מועדוני אוהדים וירטואליים לקבוצות הכדורגל המובילות וטורים בלעדיים של ספורטאים ומאסנים. זירוג. כ) <) א) 6 > = צהוב כחול / פעות- / ותסס . 6320 . פמסמתסת/ / : סשת האתר של קבוצת הכדורגל מכבי תיא. באתר מידע. בוגוון אודות הקבוצה ושחקניה. לוח משחקים. סמאחורי הקלעים ומשחק שוק-וויב דירוג: (0 40 60 6 צהוב עולה /0ס. 660016165 . אאזי/ / : ספת ]77 :ו50 60105 אתר המוקדש לקבוצת הכדורגל מכבי ת'א. באתר מידע על הקבוצה. חדשות טרום העוטה. משחקי העונה הצפויה ועוד. דירוג: () )6 א) ב ו /1. סם . 6%מ80018 . אוצי / / : כס6ת /₪ צעגוס קרב מגן ישראלי. רשת בתי ספר להג;ה עצמית באתר מידע על בית הספר וסניפיו. מבחר תרגילים לכל הרמות ודוגמאות בווידיאו. דירוג: 6 3) 6 ו קארטינג ישראל /. 00 .א . זו / / : סשת אתר המוקדש לספורט המוטורי בישראל. באתר בוידע אודות המסלולים והמירוצים המתקייסים בארץץי. מידע כללי על הענף וקישורים לאתרים עוספים בתחום. דירוג: 6 6 69 6 דן קציר - יצאתי לחפש אהבה. תיכף אשוב /תסס . 4621208 . אאזו/ / : ק66ת אתר המוקדע לטרטו התיעודי של הבסאי דן קציר. באתר ידע אודות הסרט, ביקורות שהופיעו בעיתוטות. רעמות פרסים בהם זכה הסרט בארץץי ובעולם ועוד, דירוג: () (6 6 69 כ םי -- 5 שן הגיגים והגיגיות /תסס. 060016185 . אאש/ / : ק66ת / 5%266%/9232תסמ:נגוסםת אתר המציע ביקורות על סרטים. דיסקים וספרים. הגולעים יכולים לשלוח את הביקורות שלהם למערכת האתר. באתר תיאור ודירוג גיגיות לכל פריט והוא מסווג על-פי טושאים דירוג: () 6 6 > הקאסרי של ת-א /. 00 . בסבּס . זואזו/ / : קס6ת באתר התיאטרון הקאטרי מידע על ההצגות המועלות בתיאטרון. חבילות המשיים ומחירי הכרטיסים ועוד דירוג: ג) 6 6% חשיפה - בית הספר לקולטווגע ומולטימדיה ]1/3518 . 80 . ומסק . אוא/ / : ק66ת בית הספר לקולנוע ומולטיסדיה עול האועיברסיטה הפתוחה מציע מוסלולי לימוד בתחום הבימוי. העריכה. הצילום, התטריטאות וליודי המולטינודיה. באתר סידע. אודות מסלולי הלימוד. תיאור הקורסים והצגת. (הלי ההרשםוה דירוג: יט 0 0 4 סטודיו למשחק ניסן עתיב /1ב . 00. טנסהּת-ת558.ת. ח/ / : ק66ת באתר הסטודיו למשחק בהנהלת עיסן עתיב סידע אודות ההיסטוריה של בית הספר. מסלול הלימודים. החעיבות שבלימודי המשחק. /הלי ההרשטה. סדעאות ופרויקטים המתקיימים במקום ועוד. דירוג: (6 (6 6 קולנוע ישראלי עצסאי /1. 610ת1 . וא / / : 6% בוידע על תעעיית הפקות הקולוע והטלוויזיה בישראל. לוח מודעות. מידע על מלגות. סוגיות משפטיות וכן קישורים לאתרים וספים. דירוג: 0) 6 ;6 6 בידור ופנא' (6 קולטע ותיאטרון - קוטיקס והומור יעל מבקרת בקולטוע /. 15:361. 1.65טסו/ / : ק66ת באתרה של יעל. סטודנטית בת 23. עיתן לקרוא ביקורות שלה ושל חבריה על סרטים. כמו כן לכל סרט המבוקר באתר מצורפות תמועת ולחלקם גם קטעי קול. דירוג: (0 0 6 6 קולנוע לב /. 0ס. ט16 . אאא/ / : קס6ת באתר רשת בתי הקולעוע לב ניתן למצוא את רשימת הסרטים המוצגים כעת בקולנוע. באתר מידע ותיאור לגבי כל סרט וכן סידע על שעות ההקרנה דירוג: () 6 6 אתר הטאטירה וההוטור א66ת1/3:. 00 601-תסס . צאש/ / : ק66ת / נתסת. האתר של אדי סלומון כולל מדור סאטירה שבועי סטיקרים. קישורים לאתרים שועים וכן שירותי קופירייטיב. עיתן להזמין סטיקרים דרך האתר ולקחא ססמאות מצחיקות דירוג: ) 63 6 6 =[ 0 7" ₪ אתה יכוז לטנווד הצבע סאי /. 0 . צבוזסם סט/ / : ספססת אתר המציג את מופלגת האינטר;ט הישראלית. בראעאתה על בואי. באתר מצג מצעה ההזוי בנוקצת ששל הנופלגה ובבסיסו זכותם עול כל בעי האדם להת!נהג באופן מוזר ושועה. עוד באתר. רעימת המועמדים ותיאור תולדותיה עול הנופלגה. דירוג: ר) ה) 6 6 עולם הגיסויקים /. 0 . 0% .ות 11 . אואאו/ / : קטשת חעות וירטואלית למוצרים משעעועים. גיטיקים ועזרים לביצוע טריקים שונים. באתר סידע אודות המוצרים השונים. סדור מבצעים וכן אפשרות הזסועה. דירוג: ג6 6 6 6% עולם הקויקש /. 00 . 216סא-05 1תסס . אאש/ / : קס6ת חברה הסמפיצה חוברות. קומיקס בדיוור ישיר במחירים מוזלים. באתר מידע על החברה. טופס הזם/ה לחוברות. גלריית. דנויות קומיקס. רשימת סס!ו חחברות. הקוטסיקס הטובות ביותר, אפשרות הזסועת גיליועת קודמים ועוד. דירוג > 6% 6 צחוק /%1ָָ. א/ / : ק66ת אתר הומור שמטרתו לשעשע את הגולשים בעזרת בדיחות מתחוטים שולים. קטעי הומור ועוד. האתר אף מאפשר ללוח בדיחות משלכם דירוג. ) ) 6% טרט 1. 68012 . 5626%/ / : סס6ת אתר הסרטים הישראלי הכולל אר לוח ההצגות המעודכן ביותר. כל מה שרציתם לדעת על הסרטים הטובים. הסרטים הגרועים. בתי קולנוע ברחבי הארי וסרטים חדשים. ניתן לצפות בסרטונים קצרים ולשלוח דירוג לסרטים. דירוג: 9 6 6 6 6 בידור ופנא' 69 קוסיקט והומור - רדיו צביקה /1. 0סם. <גוכ63 . אאש/ / : פססת טפס הקוסיקס היוסי של תפוז סאת אלית אבני 6 /תסס. 5:361306- . אחחש/ / : ק6%ת אתר המציע שירותי עידורי רדיו ישירים באינטרנ;ט של תוכניות סישראל. באתר מוצעות תוכליות חדשות. אקטואליה וספורט. השירות מוצע תמורת תשלום ובאתר מידע אודות חבילות המוי המוצעות דירוג: 40 60 6 ופ את /6130%2.00.11/28610.אח// נקטפת רדיו לב המדינה המשדר בתדר 1% 91 פונה לתושבי אזור מישור החוף והשפלה הדרומית - אשדוד. רחובות. ראעולליצי. מודיעין ועוד. באתר סידע על התחנה ולוח המעשדרים. דירוג: 6% 6 6 אינטרבית /7., תס 1ט66ת . אאש/ / : סס6ת 6+ הוכעית הרדיו של קול ישראל העוסקת באינטר;ט. באתר ידע על התוכנית ויוצריה. קישורים לאתרים שהוזכרו בתוכעית ועוד. יתן לשמוע את התוכלית באתרו דירוג: () 6 6 ג6 גלי צה"ל /0%62-/612.00.11. חאאא/ / : שספת חס . 6% / שס: 1160 ידע על התחעה הצבאית ומחלקותיה. חדשות ודיווחי תנועה מגלגליצ. אירועים מיוחדים ועוד. דירוג: 6 6 6 * 6 רדיוס /. 0 . ת1005 . זה / / : 66 באתר תחקת הרדיו אז ססו מידע על הספרסבים. לוח עידורים. שדר;ים ומבצעים שנים. עיתן לשמוע את עידורי התחנה בעידור חי. דירוג: יי) ג6) 6 6 6 | צשרוץ הסרטים של א גוקים בראש /1, מס1פנטס6ת.ת1אטך// : קפ6ת תוכעית המחשבים והאינטרקט של גל יצ ומפעילות הכבלים תבל וגוונים. באתר קישורים לאתרים שהוצגז בתוכעית ואפשרות לראות את התוכית בעת הקלטתה בהנעחיית גידי אורשר ואבנר פרנק. דירוג: י(6 (6 6 המצעדים של גלי צהיל /תסס. שת65%1ת. 41260020// : קפסת באתר המצעדים עיתן להשתתף בדיחוג העירים במצעד העברי ובמצעד הלועזי של גלצ. כמו כ גיתן לעין בארכיון המצעדים הקודסים. דירוג: 6 6% 6% ערוצ 7 /ששס. 47. אצח/ / : קספ באתר ערו 7 עיתן להאזין בשידור חי למשדרי התחנה. לקרוא חדשות. יוטיות בעברית. להתעדכן במידע לגבי לוח המעודרים והתוכליות העא;עות ועוד. דירוג: ) ג6 ר6 6 רדיו אמצע הדרךר /. סס. ת+90 . חצ / / : ק%6ת תחעת הרדיו ₪ 90 מהשרן עד הכרמל. לוח העידרים. הסגישים. מבצעים ואירועים מיוחדים. כמו כן (יתן להאזין באתר לתוכעית האיעטר;ט גולשים ברעות עול ארטן כץ. דירוג: 0 6% 0% 0% 6% רשת בי ₪.266// : ס66ת באתר רשת ב' תוכלו להאזין לשיחרי התח;ה בשידור חי. דירוג: כ 60 *6 6 רדיו אקטיבי /1. 00 . ת6600ב. 23610/ / : סס6ת אתר תוכעית הרדיו של השדר ארז פורת. התוכנית משודרת ברדיו צפון ובסקביל גם באינטרנ;ט. באתר מידע אודות הפיקת העוושות בתוכנית. דירוג. ;6 6 *6> אוסףח הטלכרטים הגדול /תסס. 60016165 . אצש/ / : ספס6ת /0 בש בבש2 / 08ת463:618 באתר עמותת אספני הטלכרט בישראל עיתן למצוא בידור ופ?א' 6 תחביבים ואספנות האתר הישראלי לאספנות ואסלות , /. סס. טגו. שאש/ / : פ56ת אתר ישראלי לאספנים הסכיל חידע אודות פריטי אספטת. עוד באתר. טיפים ותששובות לשאלות בשגע לאספנות בתחומים שעים. לוח תעהכות וירידים בתחום האספטת ואפעורות להצטרף למועדון חברים. מידע רב אודות טלכרטים ה/מכרים בישראל מטעם | דירוג: ג) א) א) כל חברות התקשורת. עוד באתר. כתבות בטושא. לוח מודעות לקנייה וסכירה של טלכרטים וכן מחירון טלכרטים תמונה / 0 ו 31. ס6נעגוסס כ . אאא / / : דירוג: ג6 6 6% פּ פ אתר בה;הלת חברת דיפו המספק עירות לבניית אלבום משפחתי מקוון. כל שעליכם לעעשות הוא לעולוח את התמושעת לכתובת המופיעה באתר והחברה תבה בעבורכם את האלבום. השירות חי;ם. דירוג: י) 63 6 בידור ופנאי מגו+/ 31. סס . 2גוב> . אזחי/ / : סס6ת ערוצי הפנאי והבידור של תפוז כולל את לוח האירועים המעודכן ביותר ברעשת. ביקורות קולועוע שבועיות. מדור אוכל מיוחד בעריכת העשפית איילת לטוביי. ביקורת חיי לילה ועוד. דירוג: 9 6 6 6 6 וכע 61| 4420300 > מט] נטוכג ד 3 / פא 08[ הו2! ושץ 6] ש] 4( % 9 3 ב כ ‏ :7095מ] הסצ55 ו ב 9 00 60 בטכצ ויאי=?/ כיון [] 2003033 במחעבים כמו בקרב זמ א האינטרנט הושראלי פנח'י | / |[ | | ותנלם: 2 עני זמ ובידור ו = סעגרלושא + שער תמ + משי נגיחור כרטיסים חינם תפוו ובית ציוני אפריקה מעניק לכס כרטיסים להופעה בחינס היכנסו והסתתפו במבצע! + הדרו חזורה, + מוובול + ו םיו ילת + מוסיקם אתריס נתתוס. + ויודקס | הרד הנעי ותגידוב. נורומיס. + נורזס הנונ + נמפ חי הויו + נורום רגר + נובוס התנציקם > מוף עלקווב נמ [יויל-) ו לוח הפנאי והבידור כל המופעיט, כל ההצגות, וכל הארתעיס החמיס בעולס הפנאי והבידור, הכנסו והתעדכנר אוכל מדור אוכל- חדש בתפוז עורכת הסדור, איילת לטוביץ' מגיסה לכס מדי טבוע ביקורת סטעדות, ‏ ואלה לרויויל. החרוווה וארו אוה לה שלוח. בידור ופנא'י ₪ ספורט באינטרנט ספורט באינטרנט הספורט הוא אחד התחומיס הנפוצים ביותר ברשת, והאמת היא שיש בכך היגיון רב. האינטרנט הוא כלי אידיאלי לאוהד ספורט ויש לכך כמה סיבות עיקריות : . מידע זמין ומעודכן - מאפשר לדעת תוצאות, מיקומים של מגרשיס, תחרויות, שידורי טלוויזיה, מכירת כרטיסים, ביוגרפיות של דמויות רלוונטיות ושל מועדוניסם וקבוצות ועוד. ניתוח ופרשנויות - האינטרנט, ככלי דמוקרטי, מגוון ובלתי מצונזר, מאפשר לכולס להביע דעה על כל נושא שבעולם. ואין כמו ספורט כדי להביע דעה ולהתנגד לאחרת, לסנגר ולקטרג, להכריז הכרזות, להתלהם, להכתיר מלכים ולערוף ראשים. הטריבונה עוברת לסרבר. זו :כולה להיות פובליציסטיקה טהורה, ניתוח אקדמי או סתם דברי נאצה. ₪ ארכיון - היכולות הארכיוניות של האינטרנט הס בבחינת נושא שהספורט עוד יצטרך להסתגל אליו. כי אס התרגלנו שאת התבוסה של היוס יעטפו הדגיס מחר - אה כבר חושב אחרת. האינטרנט ככלי ענייני ומפוכח מכניס אלמנטים הרבה יותר רציונלייסם בכל מה שקשור לאהדת ספורט. פתאוס יש היסטוריה בלחיצת עכבר ופרספקטיבה שלא מתחילה הלוס ונגמרת בעוד 90 דקות. . בידור - כמו כל נושא באינטרנט גס לספורט יש שוליים רחבים ביותר העוסקים בצדדיס הבידורייס של התחום: סאטירה, בדיחות, רכילות והרבה מאוד שמחה לאיד. . גלובליות - הספורט חוצה גבולות ויבשות. כל אוהד מחזיק קבוצות אהובות כמעט בכל נמל. האנטרנט מנטרל את בעיות הגיאוגרפיה והשפה, לסטנדרט פחות או יותר זהה. כך אתה יכול לדעת מה קורה במרחק אלפי מייל ממך בכל שנייה, וגס לתקשר עס אנשיס שנגועיס באותה מחלה (נתקלתי במועדון חבריס בתתוס של צניחה חופשית מעצי אקליפטוס תנייכיים). לאוהד ספורט קל יחסית להתמצא באינטרנט, זאת משוס שיש באמתחתו מספר מילות מפתת שיסייעו לו להתמצא בתוככי הרשת. הבעיה, אס כן, היא איכותית ולא כמותית. איך להגיע לאתריס האיכותייס והממוקדיס ביותר מבחינת הטעס והצרכיס של הגולש. נכון להיוס, אוהי משימה לא פשוטה. 68| בידור ופאי ₪ ספורט באינטרנט ההמלצה שלי היא לתפוס אתר אחד טוב מכל אחת מהקטגוריות הבאות ולהשתמש בו כפלטפורמה להמשך השוטטות: פורטל -- הכולל מנוע חיפוש ומתמחה בספורט בכלל ובתחוס המעניין אתכם בפרט. פורטל הספורט של יאהו מ15./8[000.001סס5. עיתון ספורט -- רצוי עיתון בעל מוניטין בתחוס הרלוונטי עס מנוע חיפוש, לינקיס טובים ומידע אמין ומעודכן. לדוגמה: האתר של העיתון האנגלי = יגראדייןיי שמתמתה | בכדורגל | אנגלי 8ט.1160.00בח1[חט00108[1]. ארראו. אתר רשמי של קבוצה גדולה - גם אס היא לא הקבוצה האהודה עליכסם תוכלו לנצל אותה לטובתכס. לדוגמה: האתר הרשמי של קבוצת אי.סי.מילאן מהליגה האיטלקית בכדורגל 11.ח1]8רונסג. אראו האתר הרשמי ‏ של בית"ר ירושלים מהליגה הישראלית 6118-6586 . עעע. אתר רשמי של ליגה בכירה בתחוס הרלוונטי - שישמש בעיקר כגשר לאתריס של הקבוצות ולארכיון מסודר. לדוגמה: האתר הרשמי של ליגת הפוטבול האמריקאל נתסס.ח.שאטאו. ו 7-כ ו בידור |ופנאי ₪ לסטייל ותסס . 18668761/ / : קס6ת למטייל ברשת מכיל מידע רב וחיועי על מדיעות בעולם. ציגויות אל-על. קונסוליות ישראליות. מדור לתרמילאים.מזג אויר בכל העולם. חעות למטייל (חקות המטיילים). דילים.חברות חילם במועדון הגולשים ועוד טיפים ועצות שיסועויים ליוצאים לחויל.מומלשיוו! דירוג: ?4 ?6 () 6 > וק 1 ות| 0ב < וס ה ב 5[ ששת! סל 4] 5 םיש סיו מאפת כ 995 הגס ףרצ חיח//כיוז [5)] 0355 1 מדיה/עיר ! [ ו כפפרח הפר ב ₪ כצהיג" החדש של איסדוט ית תור ודרש לאתרועה. א השיגו ליחוח היחסיס 2 ריני ישראל. | תומיד ברש 0 8 האוץ 9 היום באתר. הרשתובות דלח נאס"טת תחפ ו 7 > כינץ החסים דקללימטי"ם בץ תפראל לגי פנאורכויה = 1 2 וו פה ובו גדיתה מ השטות > למצטדנייס לכעיז לכצעדון הידיד7ם, השאו מול. ץ 9 בדוטות. | נהגולוו רפדולה, 42 טרטיס וכח המטעטר, שה ₪ 2 ולכטיט | המל לויט מתרוקסותוה נמטט ושיו | מההתוסמת דא התפודר קו דט :וודטם 4 ורות ה ו : שי = יחי ו 8 5 ויהי ב טי"לים. | ראס הס, האס קר?. [ פוש יפו וצרי | אית נגד'ט לערס במוזודה?. נבוטיון לבטרל. ו ] דילים ל. כורנפים ו 060060 היחחים על האמוה. מה - הוא אתר "לבוטייל ברשת" אתר מקצועי לעולם הטיולים - מהגדולים בעולם. אתר ידידותי ומהיר המרכז בתוכו מבחר ענק לתכון (סיעה מוצלחת ומה;ה ותשובות למרבית חתכי השאלות הנדרשות ע"י הגולשים בשלבי ההכה ומהלך הנסיעה עצמה. אתר בשפת אם - הכל בעבריתו אתר הרכז קהילה אקטיבית בעלת דרישות ייחודיות ומעורבות רבה. אתר המכיל אחרי משנה פנימיים וסקיפים. אתר אינטראקטיבי שמתעדכן כל העת עיי מומחים. גולשים ובאמצעות שיתופי פעולה אסטרטגיים. שער כניסה מקצועי לאינטרנט המרכז בתוכו את כל המידע הקיים מטעם ספקי התיירות המקוטיים -- וגיש אותו לגולש בצורה מסודרת ובחתכים שונים. מ מחשבים ואינטרנט גוגו /1. 60 . סשסך. א/ / : קספת אידקס אתרים ישראלי המכיל מפון אפשריות חיפוש דירוג: ג() ג6 63 6 דפי רשת .ג /. 60 ב . אצש/ / : קפסת אתר המרכז קישורים מרכזיים בתחומים שו;ים וכן אפשורויות | חיפוש במשעי החיפוש והאיטדקסים המובילים בארץי ובעולם. הקישורים באתר מסווגים לפי קטגוריות /. 00 6566; . 3306 / / : קס6ת ירוג: ר) ') ) ג מדריךר האתרים הישראליים של דפי רעות. קישרים ל 6 6 6 6 לאתרים רבים כולל תיאורם ומיולם לקטפריות העאשת. אגוז0ן דירוג. () 6 () > > /תסת. 720600 /סס . 18תסך . אאזי/ / : 66 אינדקס גדול וופורט של אתרים ישראליים יהודיים. מיון ותיאור לאתרים ואפעורות לחיכוש. דירוג: () ;6 ;6 6 )6 6 המדריך (הכמעט) שלם לכתובות אינטרנט בישראל 6. תס תב 660 . תבו . אש / / : סקס6ת / [נתסת . א66ת1ת/ 152861/ תצת-/11. המודריך של ;דב הראל מאות קישארים לאתרים השוראליים ברעות. מודריר נוקוטלג היטב. דירוג: () 6 6 6 6 זאפ /1. סס. 66 :גו . אאא/ / : ק66ת אינדקס אתרים חדעים באינטר;ט הישראלי. אפפשרויות חיפוש לפי קטגוריות ולפי שמות אתרים בעברית או אנגלית. באתר מידע ערחב אודות שמוח דוביין באינטתט בישראל. /1. סס. 28 . זוא / / : 66 דירוג: כ) ₪) 3) 3) מטע חיפושו עברי ומע עיתן להגיע לסגון אתרים. תוצאות החיפוש מופקות ע"י חבוט. באתר תיאור על ההבדל בין 8 מטע חיפועש ואי דקס. דירוג: (6 6 63 62 62 זהוזה /1. 00 . תסטבונ. אי / : ק66 אינדקס של כ-2600 אתרים הקעארים בישראל וביהדות. וכן תיאור קצר לכל אתר. דירוג: () (6 69 6 קסת/ /. 00 . 26126 . זחו/ / : סשת אידקס אתרי איעטר;ט יעשראלי המכיל גם פוחמים. לוחות. חדעאת ועוד. דירוג: (6 ג6 ג6 6 זולו /1. סס. קסגפץי. אשח/ / : ק66 האתר משמעו כמדריך לצרכקות מקווטת. באתר איעדקס לאתרי מסחר אלקטרוני והוא מצינע מידע לגבי אפשרויות הרכישה ברעשות. דירוג: () (6 א) אתחלתא /. סס. 200100 . אוש/ / : סשת אינדקס אתרים ישראלי. פלל גם עדכן תחזית. מגאזן אנטרלט וכן אינדקס בערבית. דירוג: כ) 6 60 6 /1:. 866 . אזוח/ / :26% | עסקיעג אינדקס עסקים לציבור הדתי. העסקים המוצגים באתר בוסווגים לארבע קטטגוריות ראעיות: אירחעים. צרכעת, חיירות ומסעדות /תסס . ַת65%1ת . איוי/ / : קת שער כניסה לאינטר;ט בעברית הכולל מעוע חיפוש. בוגזין אינטרנט פופולרי ואפשרות להתאסה איעוית. דירוג: () ;6 6 עוד באתר. צ'אט. פורומים בטושאים שונים. המלצות אינטרנט ואפשרות הצטרפות למועדון חברים. תחת בננה בום נטקינג יושבים אתרי חברות טלוויזיה ובידור כירשת". ערוץ 3. ערוץ 4 ועוד. דירוג: () (6 63 62 6 /1. סס . ותססכ . אז/ / : ק66ת בודרירך אתרים ישראלי לילדים. האתר כולל קישורים רבים המסווגים לפי עשאים. דירוג: (6 6 6 מחעשבים ואינטרנט ₪9 אינדקסים וסעועי חיפוש - אינטר;ט וספקיות נוכחות תפוז /. ס0ם. 2גוכן3> . או/ / : קס6ת שער האינטרנט הישראלי. מציע למלעים אינדקס אתרים. ישראלים ומסגון | תכלים מקוריים ויחודיים הנכתבים והנאספים ‏ ע" אנע* מקצוע ועיתונאים הנמתמחים בתחונם. כפורטל ישראלי מוביל. מציע תפוז ערצי תוכן בתחוטי הכלכלה והעסקים. הבריאות. המשפחה. אקטואליה. מחשבים. ספורט. כנאי ובידור. תרבות ומשחקים. דירוג. י(4 0 4240 0 טופ סו /. סס. 60010 . צאש/ / : ק6%ת האתר כלל אח האתרים הישראליים הטובים ביותר בעשת. איעדקס מציין לבי שמעועין להגיע לאתרים הטובים והבוענייעים ביותר ומהרו דירוג: ג) 6 א) א) א) נודליק /1. סם. 611%ת. אש/ / : 66 אינדקס אתרי אינטר;ט מהארץי ומהעולם. האתרים מסווגים על-פי מספר קטטגריות כלליות ועיתן לבצע חיפוש על מאגר האתרים. דירוג: ג) 6 א) נווט /. טש 1תגותפ . הּטְּת(/ / : ק66ת הנווט החיעוכי של סטנית מקטלג אתרי אינטר;ט על-פי תחוסי ידע ועל-פי התאנותם לתכנים הסאושרים ע" משרד החיעוך. האתר מסווג אתרים על-פי התחוטים השונים וממאפשר חיפושש. דירוג: כ) א) 6 9) 6 סטארט /. 0ס. 56326 . אאש/ / : ק66ת אתר המעומעו לגולעש כשער פתיחה לגלישה באינטר;ט. מסך הפתיחה מכיל עילוב של אתרי חיפוש בינלאוסיים סופולריים ומאפור גישה מהירה לאתרים ברעות. דירוג: כ) 62 63 %) 6 חינטלט /6סת. תהתגגת . אאש/ / : סס6ת חינט;ט מהווה איעדקט (רחב לאתרים הנצציעים עירותים בחים כגון קבצי מוסיקה. דואר אלקטחוני. תוכטת. ואפילו אתרים הציעים כסף תמורת גלישה. קריאת דואר; פרסום ועוד. דירוג: () () 6 63 <> | ישן מק מע 8 = שבר האנסלנט הדשראדי [ טקאת רשפ | אתתרט לוט ] סיבוב /. 0ם. טג 51 . אאא/ / : פס6ת בוע החיפוש עול ונטורה המאפשר לרשם את עשא החיפוש בעברית. המשע מתרגם אותו לאנגלית ומחפש בעזרת מספר משועים אחרים. דירוג: 6 6% 6 נענעע /1.ס. התבת. אא/ / : קספ פורטל חדע סבית ;טוויז] המציע אינדקס אתרים מסוג. רובוט חיפוש. חדעאת. ומאמרים בתחונטים עאנים. פורוסים. צאט. אפעורות ליצירר דף אישי ועוד דירוג. ג) () 6 6 א) וואלה /. 0ס6. 4118א. אאא/ / : ספ66ת אינדקס עברי לאתרים בארץי ובעולם. קישרים רבים. אפשרויות חיפוש. דואר אלקטחני. פוחמים. צאט עבר מדורי סרטים. רפואה מעשלימה ועוד דירוג: () 63 63 6 > ו /]. 0ס. 66תקב . אאא/ / : קפ6ת ספקית נוכחות אינטר;ט. מידע על החברה ושירותי האינטר;ט שהיא מציעה. דירוג: (6 6 6 2-60 /. סס. ת65צ. זחח/ / : ס66ת חברה העוסקת בעיצוב ובניית אתרי אינטר;ט. החברה מציעה עירותי בעיית בסיסי עתועים מתותכמים ועוד באתר מידע אודות שירותי החברה ודוגטאות עבודה. דירוג: () 62 6 (6) תו /1. 00 . 0866 66ת: . שא/ / : קס6ת באתר מדריך מסווג לעסקים בישראל וכן הסגזין האלקטרוני מוג;ט. ידע על אפעורויות הפרסום ורכישת מודעות באתר. דירוג: י( 60 60 9 מחעובים ואינטרעט (6 איטטרנט וספקיות נוכחות אינטרספייס טלטל /. 16650806 . אוש/ / : פ66ת חברה המספקת שירותי אירוח לאתרי אינטרנט. באתר ידע על חבילות השרתים השונות שמציעה החברה וקישורים לאתרי הלקוחות. דירוג: (6 6 6 אשנב לאינטרנט /1. 0ס. טה8 םב 65 . זחש/ / : ק65 החברה שהקימה את תפוז. אשנב מציעה שירותי עיצוב ובעיית אתרים יעילים. תכנות אפליקציות מתוחכמות. עשירותי ייעוץ+ בתחום העויווק ברשת ועוד. החברה ממתמחה בבנייה וליהול של אתרי תוכן מרכזיים כדוגמת תפוז. תורה ט ועוד אעחעו לא מדרגים את עצסנו. תשפטו בעצמכםו /. 6616061/ / : קס6ת חברה העוסקת בהקנמת אתרים ותכטת כלי אינטר;ט. באתר סידע על החברה והפחייקטים שלה - בייהם וואלה. וכן קישארים רבים. דירוג: 60 ,0 *6 62 6 כיכר /. 0 2 ה1%א . אאזו/ / : ק66 חברה המספקת עיחתי הקמה |ואיחח לאתרים ומתמקדת בתחום אולמות. האיחעים. הבילוי והטפשש באתר מידע על החברה ורעשימת לקוחות. דירוג: 6 6 6 לעצב את הרעות /. סס. מ56 . אאזי/ / : קס6ת חברה המספקת עירותי עיצוב ובשית אתרי אילטר;ט. אתר החברה עמוס באנעימצציות עאקוויב מרהיבות דירוג: ג) 6 6 6 62 מקסנט /1. 0 . 6 סתאפו . שא/ / : 667 ביית אתרים ומכירת מחעובים. קועארים בארץי ובעולם. דירוג' כ) 63 63 3 סיטינט /1. ס0ס. 66תץ6 נס . אאא/ / : 667 חברה העוסקת בהקמה ועיצוב של אתרי אינטתט. באתר מידע אודות עשירותי החברה ורעימות לקוחות. דירוג: ו( 6 () עינת ב.ק. קשרי ידע / תסס . 50ת1א. אח/ / : ק66ת חברת מולטיודיה המספקת עירותי הקסה ועיצוב של אתרים דינמיים באינטר/ט. החברה עוסקת גם בפיתוח תוכשת יעודיות למגזר המוניציפאלי וכן בהדרכות בתחום המחעאב והאינטר;ט. באתר מידע על עיחתי החברה ודוגמאות עבודה דירוג: (6 6 %) 6 בוקס אינטראקטיב /. 0 . אסכ . ח/ / : ק6%ת חברה המספקת עירותי בשית אתרי אינטר;ט וששוק אלקטרוני. באתר החברה מידע על עירותיה ועובדיה וכן דוגסאות לאתרים שב תה ללקוחותיה. דירוג: 6 6 6 63 ) ג'קום /. ס0ס. ת76 . אחי/ / : קש6ת חברה המספקת עירותי הקמת ועיצוב אתרי אינטר.ט. באתר מידע על החברה ושירותיה. רעינות לקוחות וכן רעימות פרויקטים שהחברה מבצציעת ברעות. דירוג: () 6 6 () דוטקום /1. סס . 060 . שאא/ / : קס6ת חברה המספקת שירותי הקמה ועיצוב של אתרי אינטרנט. באתר סידע על שירותי החברה בתחוסי הבנייה והעויווק של אתרים ברשח. רשינות לקוחות. הצעות לתוספות ביוחדות לאתרים ועוד. דירוג: כ() 6 6 6% דופייגי / 40306/ סש . ותססא . 5נסמתסו/ / : 66 חברה המספקת שירותי בניית אתרים ותכנות ישוסי אינטרנט. באתר סידע אודות שירותי החברה ומחירון. דירוג: ;6 6 6 וובסטייל /1. סס. 618 605זי. אאא/ / : קס6ת וובסטייל מספקת עירותי עיצוב. הקמה ואיחח לאתרי אינטרנט עסקיים. באתר מידע אודות עירותי החברה. רשימות לקותות ועוד. דירוג: () :6 (6 6 /. סס. 66ת3 . אא/ / : ק66ת הקמות אתרים ופרטום ועיווק באילטרט על החברה והפחוייקטים שהיא מבצעת. דירוג: כ 6 () 6 סייברסרב /. 0 . סע 50מ6כעס . אאא/ / : ק66ת חברת סייברסרב מקבוצת אלתם מציעה עיחתי פיתוח אפליקציות ובעיית אתרי אינטר;ט. באתר מידע אוחת עירותי החברה ולקוחותיה. דירוג: () (6 () סייט אפקט 1 5166-6006 . אזח/ / : סשת חברה לבציית אתרי אינטרנט. אתר החברה משלב דוגמאות שחלקן סללות קטעי קול |ואפליקציות אינטראקטיביות. דירוג: 6 6 6 (6 סייט פארק /סס. 2% 0903 31 . אאש/ / : ק166 חברה המספקת עירותי בשיה ועיצוב לאתרים וכן ופיקה בוצגות מולטימדיה. באתר מידע על החברה ועירותיה. דירוג: () (6 6 | 246 מחשבים ואיטרנט 69 אינטר;ט וספקיות שוכחות - אינטרנט וספקיות שירות אשנב לאינטרנט /. 00 . טהמ65 . זי / / : קססת החברה שהקימה את תפוז. אש;ב | 396 מציעה שירותי עיצוב ובעיית אתרים ‏ 3 המי יעילים. תכנות אפליקציות מתוחכמות. 2 ו עוירותי ייעוץי בתחום הששיווק ברשת ועוד. החברה מתמחה בבנייה ועיהול של אתרי תוכן טרכזיים כדוגות תכוז. תורה נט ועוד. אנחעו לא מדרגים את עצבנו. תשפטו בעצמכםו 15 רא סחן 15 =] ור - שה שה - ה א ?]אש אינטרנט זהב /.,. שת . אא/ / : קט6ת שער הרשת של טפקית האינטרנט מהגדולות בישראל. באתר אינדקס אתרים מסווג. חדשות כור טייט /. 45166.0 . אאש/ / : סשת חברה המספקת שירותי עיצוב ובניית אתרים. באתר ידע על שירותי החברה ותפיסתה בששא הקמת אתרים. וידיעות בטגוון תחומים. פורומים. צ'אט. מדור דירוג: () 0) 63 אסטרולוגיה ועוד. כמו כן עיתן להתעדכן לגבי חבילות. החיבור שמציעה החברה ולקבל תמיכה סיו לי טכנית. /. סס. 6מ611ת1> . אוש/ / : קס6ת דירוג: 0 0 0 ₪0 חברה העוטקת. בעיצוב גרפי כללי. עיצוב ממשקים. | יבם ישראל עיצוב ובניית אתרי אינטרנ;ט ועוד. באתר סידע אודות שירותי החברה ודוגסאות עבודה. דירוג: () ;6 (6 65 60 קורקינט . 62ת/ שסת/66ת. צַָא%נסס/ / : סס6ת / [וחשת . א66ת3 חברה העוסקת בהקמות אתרים. רשתות. מולטיסדיה ופתרועת תכנה. אתר חדש המציע סקירה ;רחבת על הפרויקטים. הלקוחות והערותים שמציעה החברה. דירוג: ג 6 6 65 6 קוצ /. 66ת. תכ . ואחל/ / : קת מידע על שירותי מחלקת האינטרנ;ט של יבם ישראל. ספר כתובות דואר אלקטרוני. רימת דומייעים ישראליים וכן קישורים לאתרים בישראל. דירוג: ;0 6 ג6 6 ישראקום /. 0 . ה0סה:5: . או / / : סשת באתר מידע על השרות והמחירים. אתרים נבחרים ודפים לילדים. דירוג. 6 6 62 כנרת תקשורת /. סס. 666תת > . זחו/ / : ק66ת ספקית עירות אינטרנט בצפון הארץ. מידע על החברה והמחירים. ספריית תוכות ומשחקים רחבה. בחירת אתר השבוע. מדור טיפים ורעוינמות אתרים /. 66ת. 1ט. אזחי/ / : קססת ספקית ירות אינטרנט המציעה חבילת חיבור דרך שירות 86! של בזק. החברה מציעה מספר שעות גלישה חיעם בחודש במסגרת חבילות לםנ;ויים מומלצים. דירוג: () 62 62 דירוג: () 63 62 > אדםנט נטווידן /. 510 1ט66ת. זחחי/ / : 16% אתר הבית של ספקית השירות הגדולה בארץ. ממחלקת התסיכה של החברה ועלועי סידע שהיא ממופרטנות. מדור דרושים וטיפים לגולשים וכן רשימת האתרים ודפי הבית שנמצאים על שרת החברה. דירוג: 00 60 60 62 / 31 . סש . 6%תת38ה . זחו/ / : סשת חברה המספקת עירותי חיבור לאיטרלט ללקוחות עסקיים ופרטיים. עוד מספקת החברה עצירותי בעיית אתרים ואירוחם. באתר מידע על חבילות החיבור שהיא מציעה למשיים. לוח בוודעות. חוספעי. וכן אזור משחקים. דירוג: () ,6 62 62 מחשבים ואינטרלט 60 אינטר;ט וספקיות שירות - דואר אלקטרוני לקינט ישראל /. סס. 66תץ>סגו1 . זחא / / : קס6ת ספקית שירותי אינטרנט. באתר מידע על תעריפי ושירותי החברה ואוסף קישורים לאתרים שוועים. דירוג: () 6 6 סרפרי /. 00. 5260ענו5 . אאש/ / : ק16% חברת אינטר;ט המציעה חיבור חינם לרשת לחנטייה. הגולשים המשתמשים בשירות צופים בפרטומות על חלק מהמסך בעת השימוש. באתר מידע על השירות ואפשרות משלוח טופס הצטרפות לשירות. דירוג: כ) ) ₪) קלאסנט /. 60 61855266 . זחחו/ / : ק66ת ספקית שירותי חיבור לאינטרנט באתר החברה מידע אודות ממסלולי החיבור המוצעים לגולשים וכן קישורים לסנועי חיפוש בשפות עווטות דירוג. ג) 6 () קו מנחה 1.. ס6ת11תסת . אי/ / : פס6ת חברת התקששב הגדולה בישראל. על שירותי החברה כולל מחירון התחברות לרשת. חדשות. תחיכה וקישורים לאתרים טוספים. דירוג: 40 60 4 דואר טק /., מ . 6601-:803/ / : קש שירות משותף של רשות הדואר וחברת אי;טר;ט זהב. במסגרת העירות (יתן לשלוח ממכתב בדואר אלקטרוני עו עבר לנמען כמכתב רגיל. עיתן לשלוח מכתבי אקספרס. ממוכתבים רעומים ועוד. העשירות עיתן תמורת תעולום. דירוג: כ) ג6 6 6 6 חינמנט /6%ת. בת גת . אאחצ/ / : ק%6ת חינמלט מהווה אינדקס ;רחב לאתרים המציעים שירותים בחינם כגון | קבצי מוסיקה. דואר אלקטרוני. תוכעות. ואפילו אתרים המציעים כסף תמורת גלישה. קריאת דואר. פרסום ועוד. דירוג: 0) (6 63 6 א) ד 0 /.. מ 0056 . אא/ / : קס6ת חברת סטארט-אפ ישראלית המציגה באתרה טכנולוגיה שפותחה על ידה לקבלת מידע על דואר אלקטרו;י גם כאשר המחשב כבוי. באתר פרטים על שרות זה ואפשרות להירשם לשרות דירוג: () 3) 6 ) דוארנט 6 שב0ף. אחו/ / : סשת עירות דואר אלקטרועי מבוסט רשת בעברית המאפשר לקרוא ולשלוח הודעות דואר בעזרת הדסדפן בלבד. באתר עיתן ליצור חעובון דואר אישי חינם בעזרת הליך רישום קצר. דירוג. 0 0) 0 )2 נטסנב /1. 00 . 366 מהּתססת . אוח/ / : 66 חברת סייברסרב מקבוצת אלתם מציעה שירותי פיתוח אפליקציות ובניית אתרי אינטרנט באתר מידע אודות עוירותי החברה ולקוחותיה. דירוג: ג() ג) 6% לינגוטייל /וסס. 11707811 . אא : / / קפסת תוכלת דואר אלקטרו;י רב לעא;ית המאפשרת שיגור | מסרים בכ-30 שפות שושעת. התכנה באפשרת קריאת דואר בעברית בכל סביבת הפעלה והיא כוללת גם מקלדת וירטואלית מובעית. באתר ניתן להורידך את התכה לניסיון ולקבל הדרכה בהפעלתה דירוג: י() 6 :6 6 עברית /.. ם:ט6//:קטסת תכעה המאפשרת לשלוח דואר אלקטחו;י בעברית היישר מתוך מעבד התמלילים 4שאו. עיתן לראות דוגמאות באתר ולהוריד את התכ;ה לעימוש אע. מומלץי למעועיים לכתוב דואר בעברית. דירוג: 0% 6 6 0% 0% 2 = ₪ [ ו ₪ ב תס הרמא דאר לד האוב גניס לייט בורב אתר פמ כשנל) פמבע במוצץ. | | ₪ - 25 במחעשבים ואינטרנט ₪9 דואר אלקטרועי - חברות מחשבים ניו ייל /1. 60. 11 המוסת . אל/ / : ק66ת שירות דואר אלקטרוני מבוסס רשת המאפשר משלוח וקריאת | הודעות בעברית. באתר מידע אודות השירות. אפשרות ליצירת חשבון אישי. אפשרות לקריאת דואר ?0? דרך הדפדפן ועוד דירוג: 6% 6% 6% 6 6 /. 0ס. סא . אחי/ / : ק66ת חברה העוסקת ביבוא ושיווק חוטרה. יבוא;ית בלעדית עול חברת הממדפסות זט5. ואספקת. שירות' קוטס וטס לרשתות מחעובים. באתר מידע על החברה ושירותיה. דירוג' ג6 6 6% קבוצת משוב מחעשבים /תסס . טסב בּ. וזח : / / 1166 קבוצת משוב מאגדת בתוכה מספר חברות תכנה. חוסרה. עייווק וכדוטה. באתר תמצאו פרטים על הקבוצה וחברותיה, עתועים סינ סים ותרשים ארגוני. דירוג: () 6 ג) 6 6 /1.. 50500 . אאש/ / : ק66ת חברה הנוספקת שרות בתחום המחשבים והציוד ההיקפי. רשחות תקעארת ועוד. באחר סידע אודות עירותי החברה וסניפיה, הצעה לטכעאי מחעובים להפוך לזכייני החברה ברחבי הארץץי ופינת משחקי חעיבה. דירוג: ג) (6 6 א) לוגי-קלי טכטולוגיות מידע /תסס. 1071-6813 . שחש/ / : סס6ת בית תכלה המציע תכנה למילוי טפסים באופן קל יותר באינטרנ;ט. עוד מציעה החברה תכלה למעקב אחר שקותיו הראשושות של הילד. באתר מידע אודות החברה והמוצרים ואפשרות הורדה. דירוג: (6 (6 (> החברה למחעובים ניידים /. 0ם. ססו. שאש/ / : ק16% האתר הישראלי הראאן למחשבים עיידים של 60 באתר קטלוג המחשבים וכן פורום בשושא. כמו כן ניתן לפרט את התכועות הדרושות לך או לעסק שלך ולקבל הצעה ספורטת למחשב ;ייד בדואר אלקטרוי. דירוג: כ) 63 6 62 ניקוב מחעשבים /1.. טגוא גת . זח/ / : סספסת חברה ציבורית מקבוצת פורמולה העוסקת בתפירת חבילה ממוחשבת לחברות פינעסיות ולוגיסטיות. בין מוצריה של החברה תוכנת תפנית 2000 ותפנית 2001 באתר מידע אודות החברה ופעילותה. דירוג: (0 60 62 קבוצת טלדור /. 00 . 631802 . אש/ / : ק66ת מקבוצות התכה הגדולות בישראל. בין תחוסי הספעילות של הקבוצה. תכנה. (יהול מערכות מידע. שיווק חוסרה ועוד. לקבוצה מספר חברות בעות הפועלות בתחוסי המחשב והתכנה וניתן ללמוד עליהן באתר. עוד באתר. רשינות לקוחות הקבוצה וכן סדור דרושים דירוג: 6 :6 6 6 5 . 66 ת6סגוקותסס- פס . אאא/ / : ק%66 4 חברה העוסקת בהפצת מוצרים וחומרה מתחום תעעיית טכטלוגיות הסידע. באתר סידע אדות המוצרים שהיא מעאוקת. היצר;ים אותם היא מייצגת. קבצים להורדה ועוד. דירוג: ג() 6% ) א) 6 די.אם.או /. 00 . סח . אא / / : ק6%ת חברה המציעה פתרונות לחיסכון בשימוש בראשי דיו למדפסות. כמו כן מציעה החברה טונרים למדפסות לייזר. עייר וכן לשכת שעשירות להפקות ממוחשבות. דירוג: ג 6 6 טלקוד /. 0 . 66160066 . או / : קס6ת חברה הממתנמחה בפתרוות חורה ותקשורת ומבצעת פרויקטים בנגזר החינוכי. החברה סייבאת ומעאוקת מהעובים וחומרה מתוצרת 2000 693ג0. באתר מידע על החברה. מדור מבצעים ועוד. דירוג: 6 <6 ₪ מחעשבים ואילטרלט 69 חברות מחשבים - מולטימדיה וגרפיקה ידע מחעובים ותכנה /1. סס . 668 . שאש/ / : קסטת ידע מחשבים ותכ;ה. (ציגת חברת אפל בישראל. בוספקת מידע מפורט אודות מערכות המקילנטוש שהיא מעוווקת. תוכעות ואביזרי חומרה. קישורים לאתרי אפל בעולם. חדשות ומאמרים בתחום. עיתון הפקס של החברה -- ידעפקס ועוד. דירוג: ג6) ג6 ג6 69 יזמקו /. 00 . ססו1ה32ץ . אאש/ / : ק66ת אתרה עול חברת יזסקו. העוסקת ביבוא. שיווק ותו שירות לסיכון משרדי. האתר מכיל מדריך לבחירת מדפסת. מעהלי התקנים ועוד הפתעות דיגי כ) 6 )6 ים סאן /. 00 . תהפתבץ . טא/ / : סקס6ת חברה המייבאת מחשבים עיידים ורכיבים אחרים באתר מידע על המוצרים שמשווקת החברה. אפעורות להורדת קבצים הסיועדים למחשבים עיידים ועוד. דירוג" 6 6 6) קומודור /64. סנס סת . זחא / / : קט6ת עולם הקומודור 84. אתר עסטלגי למחצעוב הותיק הסצציג קישזרים רלוונטיים. קבצי מוסיקה. אמולטורים ותכות דמו בחרים דירוג: כ 6 62 דויח אסין / מ6ם/ת גוזב / 3.1 . סס . 6566 . אאו/ / : סססת טורו האיש של עיח אמין המופיע בעיתון "קפטו אינטרנט". הסדור עוסק בסוגיות אינטר;ט עחעות. מזווית אינ טליגנטית ומשעשעת. דירוג: ג ג) 6 א) א) האקר /. 0ם. 30% . אח/ / : פס6ת אתר חידע בששאי מחשבים ואינטרנ;ט. באתר חדשות. טיפים ומאטרים בתחום וכן קישורים לאתרים רלב;טיים. האתר הוקם ע-י מתן גילאון ואיתמר לוין. דירוג: 6% 6% 6% 6% הסכור לאינטרנט 1 שאז/ / : קפסת דני גולדנר מציג טור בטשאי אינטרנט הכולל כתבות. ראיועת. קישורים לאתרים שועים. בדיחות. עצות למכורים לרשת ועוד. כל טור חדעש מהווה את שער הכניסה לאתר. חלק מן התכנים פורסמו גם בעיתון *מעריב לנוער". דירוג: () ') (6 6% בוגנט צהת/66:0806.00.11ת1.טשטא//:סס6ת / [ת6ת. א66ת6%/1ת מגזין ישראלי ברשת הכולל מדורים רבים בשושאים שולים כגון: מוזיקה. אסעות. מחשבים. מולטיסדיה וכן ראיון עם אישיות החודש. הסגזין איעו מתעדכן עוד. באתר עיתן לעיין בגיליונות מן העבר דירוג: י() 60 6 6 מחשבים ₪ אינטרנט /. 00 . 61 . שאח9/ / : ק66ת בוגזין המחשבים הממצורף לעיתון ידיעות אחרועת. באתר תקצירי כתבות מן הסגזין המודפס. הכתבה הפותחת. חדעחת. מידע על קיית מחשבים וחומרה ועוד. דירוג: 6 6 6 6 אי זו בו יאד ב אביב קורדיצי /1. 0ס. התנוס5 . חש/ / : ק66ת מוסיקאי ואיש פעלולי קול למוצרי מולטיסדיה שונים. באתר מידע על עבודתו ודוגמאות. לפרויקטים שאותם ביצע בתחום המשחקים וכותרי המולטידיה. דירוג 6 6% 6% ליברוס סיכאל /תסס . 132118 . אאא/ / : ססטת אתרו של סיכאל ליברוס. מעצב תעשייתי המציג באתרו צילוטים ודוגמאות של עבודותיו וביניהם שולחעות מעוצבים למחשב. מצגות באוירות. ועיצובי מווצרי בית חעשסליים. דירוג: ] 6 6 6% טבולה /תסס . סש3 11ו3> . אאח/ / : קס6ת חברה העוסקת בעיצוב תקששורת חזותית. באתר דוגסאות עבודה מתחום המצגות וכותרי המולטיססדיה. עיצוב גרפי. פרסומות לטלוויזיה. משחקים ועוד. דירוג: 6% 6% :6 ] 6% בונכסטר מולטיסדיה /. 60 . 66 פתסות. זוזי / / : ק66ת חברה העוסקת בכל האספקטים של פיתוח משחקים אינטראקטיביים. יצירת מצגות עסקיות ובניית אתרים. באתר סידע אודות החברה ודוגמאות למשחקים ושורי מסך שיצרה. דירוג. 6 60% 6 6% דנה גורדון /3ת51500.00.1/33. שחט//:קס6ת דנה גורדון מציעה שירותי עיצוב גרפי והקמת אתרי אינטרנט. באתר מידע אודותיה ודוגטאות עבודה. דירוג: 0 6% 6 6% מחשבים ואינטרנטט 69 מולטימדיה וגרפיקה - משחקים חברים בטבע /. 00 . 3 601ות-0 . אא/ / : כססת אתרה על חברת סידימדיה. המיצרת ₪ תקליטורי מלטימדיה בעברית. באתר פרטים על "חברים בטבע". סדרת תקליטורים חדשה. מבצעים ועוד. דירוג: כ) 6 ) ר) )6 יגאל באום /. סס . תגוב3- 1781 . שאא/ / : ספס6ת יגאל באום. בוגר המחלקה לעיצוב גרפי ב'בצלאלי. באתר דוגסאות לעיצובים. ציורי קומיקוס. איורים ואתרי אי טרנט שעיצב דירוג. 6 > 6% 6 6 סטודיו בן-עםי 1. 0 . 580858/ / : קססת סטודיו לעיצוב גרפי. צילום ועיצוב של דפי אי;טרנט. דוגטאות גרפיקה. הופעה תלת מיסדית. וקישורים שועים. דירוג: 6 6 6 ) סי.די. בנק /1. 00 . 048% . אאש/ / : קט6ת חברת טי.די. בעק מוכרת אגרי תמועטת ואיורים דיגיטליים על גבי תקליטורים למשרדי פרסום. גרפיקאים. מעצבי מולטימדיה ועוד. באתר מידע על החברה והתוכקות העאעת שהיא בועאוקת. דירוג: כ 6 62 פיירעשסיין קאולי - סטודיו ללתקשורת חזותית /. 00 . 60610 56-5 . אחפש/ / : קס6ת סטודיו לתקשורת חזותית ועיצזב גרפי. באתר מידע אודות. יכולות הסטודיו בכל תחוטי העיצוב החזותי לחברות. דוגבואות עבודה ועוד. דירוג: :6 ;6 :6 6 קו מעוצב / 628גוסות- 11/0 . סס . 601 . איח9/ / : כססת סטודיו לעיצוב גרפי השייר לקיבוץי יגור וסספק שירותים שונים בתחום העיצוב ככרטיסי ביקור. ודעות ועוד. דירוג: ;6 (6 () 4 שש 7 6 ₪- ₪ שכל+| מהלעום 1 ששל ₪ 3 צה גל תח קש נש 0953 0 בכזכיע מפאיע [עתר מסכ'ע 960ע ' הי 79 08 3 ששו 9 2 ורש > :)ה | 3 ) צעדי ענק /תסס . 5605 65תץ . זוא / / : ק6%ת חברת מולטימדיה העוסקת בפיתוח משחקים ותוכנות ובייעוץ בפיתוח כלים בתחום. באתר חידע אודות החברה. דוגמאות למוצרים שפיתחה וכן אפשרות לעולוח כרטיט ברכה אלקטרוני דירוג: (6 (6 6 6 רדיוס מולטימדיה / 15ו61ב/ תסס . תססא . פמסמוחסות/ / : קס6ת חברח מולטיודיה העוסקת בעיצוב גרפי מתוחכם תור שימוש בטכעולוגיות מתקדמות כ-וואזהפ, וואאע ועוד. באתר עיתן למצוא דוגטאות עבודה של החברה דירוג: 0 (6 :6 62 שניאור מעצבים /תסס . ת600651.7תת50 . אאאו/ / : ק66ת סטודיו לעיצוב תעשייתי והדמיה ממוחשבת המתמחה בעיצוב מוצרי אלקטרו;יקה מתוחכחסים ומוצרי צריכה חשמסליים. החברה מציעה שירות הכולל ליווי סקצועי מעשולב הרעיון ועד לייצור. דירוג: 6 6 6 6% ורכז הטעוחקים /. 00 . 66 מפסס6תבּד . אחו/ / : 66 בוגזין המוקדש למשחקי מחשב. באתר כתבות על המשחקים המלהיבים ביותר. תמועות. אפשרות להורדת קבצי דמו ותיקון ועוד. בקרוב יתווספו לאתר פינת טיפים ופתרוות למשחקים ומדור מיוחד לחברים עיכלול תוספות ומבצעים מיוחדים. דירוג: 6 6 6 (% 6% משחקים /. סס. צ18כן . שאש/ / : ק6%ת האתר מהווה מקור למשחקי גאווה וגאווה סקריפט באתר מוצגים משחקים רבים ומהעים בהם ;יתן לשחק באופן מקוון. דירוג: 6 6 ,6 6 מחעובים ואינטרנט (6 עברית באינטר;ט - פורומים וצ'אט הפוך על הפוךר / 6 6ת/ 11. סס. 613082 . שאש/ / : קספ התכעה הכפוך על הפוך הופכת. אותיות מא;גלית לעברית במקרה שהוקלד מעופט בטעות מבלי לעבור למצב עברית לפני כן. התכנה עיתעת להורדה באתר. דירוג: י40 02 6 גלובס-פונטים עבריים /. סס. 10065 . אאא/ / : קס6ת / ותש . את 6ב / טס 160 הוראות התקנה לפונט העברי של גלובס. הוראות התקנה למערכות ההפעלה השוקות. דירוג: ג ג6 6 עברית באילנטרנט /.. 6 תטת5 . אאא/ / : סטסת / 1ח6ת. שסת מפסת חלק מן האתר עול סטונית. כאן תוכלו למצוא הוראות התקנעה לפונטים בעברית. מידע על כתיבת :חא בעילוב עברית. ועוד מידע חשוב למעונינים באפשרויות העימוש בעברית ברשתת דירוג: ;6 ר) 6 6 הפורוטים של 10 / פות גו 0+/ 11 . 60 . 01 . שאחי/ / : קס6ת אתר הפורומים של :סו באתר קבוצות. דיון רבות בשעשאים שאנים וכן קבוצות דיון בהעחיית מומחים. קהילת. פורוים מן הנופותחות בארץצ דירוג: 0 0 י6 65 62 וואלה פורוטים /1. סס. 118ב. פתגונ 0ס+עת/ / : ק65ת באחר הפוחמים על ואלה מצעות קבוצות דיון בתרומים מפים וביעיהן פורומים מקצועיים על סין בתרוטי המחשבים אשר בהם עיתן לעואול שאלות בשעואים טכנ'ים. דירוג" 0 6 ) 0% 9 וו אלה צ'אט /05ת216+/113.00.11ב3. אחא// : סס6ת /סהתס באתר הצ'אט של וואלה עיתן להתחבר לחדרי צ'אט בעברית בעושאי אקטואליה. סטודנטים. בידור ועוד רבים אחרים כמו כן עיתן להשתמש בחדרים פרטיים. דירוג: ג) 6 () סיראביליס /תסס. 31135: ו . אח9/ / : ק66ת התכ;ה הישראלית שכבשה את העולם - 60ו. התכ;ה. המאפשרת לכל משתמש לשוחח עם חברים. לברר טי בהם חובר לרעות ועוד. (יתת להורדה חינם באתר עוד באתר. סידע. תוספות ודפי משתמשים. דירוג: ר) ) א) ) א) מערכת השיחות המקווטת של סנונית ...5 86ת0// :קפפת בצאט של סטנית תוכלו לנהל שיחות בעברית ב;ושאים שועים דירוג: ;6 (6 *) צאטקינג /תסס. הֶַת1א66ת . 3אאא/ / : פ66ת /[חסת. א06ת6/1בת0 שַתנאססת זהו אתר חדרי הצאט עול נטקיג. אין צורך בתכנה מויחדת כדי להשתתף בשיחות. כמו כן מוצעים מספר חדרים בעעואים עא;ים. דירוג: ;) 6 6 מרכז המשחקים 1.. ש 66 ת6ססות3ד . אאא/ / : 66 מאגזין המוקדש למשחקי מחשב. באתר כתבות על המשחקים המלהיבים ביותר. תמועות. אפשרות להורדת קבצי דמו ותיקון ועוד. בקרוב יתווספו לאתר פינת טיפים ופתרועות למשחקים ומדור מיוחד לחברים שיכלול תוספות וסבצעים מיוחדים. דירוג: 6% 6% 6 6% %] ב ל ירי יז [מד + צנובום טב מחחשבים ואינטרט ₪ פורומים וצ'אט - קורסים והדרכה דיבורים /. 00 . וננוכ 61 . אא / / : סשת באתר דיבורים תמצאו מבחר גדול של קבוצות. דיון בעשאים סגווטים. מקצועיים וחברתיים. קייסת אפשרות להוספת פורום אישו דירוג: )6 6 6 ) אחד לאחד /1. 1601 . זחח/ / : קס6ת בתי ספר ללימודי מחשב בתיא ובירושלים. הקורסים נערכים במתכועת ייחודית שבה התלמיד קובע לעצמו את מועדי הלימוד לפי קצב ההתקדמות המתאים לו במקום /ערכים קורסים בתחוטי הכרת המחשב. עימש בתוכטת. גרפיקה. אינטר;ט ועוד. דירוג: 6 0% ש 6 ג'ון ברייס הדרכה /1. סס . 6סעמסתבס כ . אאש/ / : פס6ת / [ת6ג . אשת 3 />פך חברה העויכת לקבוצת גון ברייס ומציעה עירותי יעוץ והדרכה מקצועית בכל השגע למחעזב והקמות מערכות. מידע ישומיות. באתר רשימת קורסים עדכעית וביעיהם קורסים בבעיית אתרים. תכטת. טיפול במסדי (תולם כ-6ס ועוד. דירוג: 40 (6 6 ויז /. 0ם. 12. טאש/ / : קס6ת אתר המספק הדרכה בתחום המחשבים והאינטרנ;ט באתר תשובות לשאלות שכיחות בתחוטוים שועים הקשורים בגלישה. הקנות אתרים. תוכעות ועוד. דירוג: (6 ,6 "6 א לוחסי הסמידע /. 60 . ₪2 . זחחל/ / : קססת אתר המכיל מידע בתחומי החוורה והתכ;ה. באתר ניתן לבשות מערכת חוסרה רצויה על-פי סאפיינים מוגדרים ועוד. חלקים מן האתר עדיין בבנייה. דירוג: 6 (6 6% עתיד מאליג /1. 60 . 613.4ת. ₪3/ / : קספ מוכון להדרכה ותסיכה בנעושאי אינטר;ט. על המכון והקורסים המוצעים. דירוג: () ג6 6 סס 6 ₪6 (₪: 400 כ) תוששט רכז הדרכה לישוטי מחשב - מכללת צפסת /.. סם בַבּתבּת/ / : קפסת באתר ורכז ההדרכה הצפתי המיועד למורים ותלמידים מן האזור (יתן למצוא את רשימת ההעותלמויות המוצעות. במקום בתחום המחשבים. רעינמות פחיקטים הנערכים באזור. רשימת אתרים מוסלצים. רשימת בתי הספר באזור ועוד. דירוג: י(6 ,6 0 (עויא טכטלוגיות /1. 0ס. 51בּת. איח/ / : קסשת סדעה מקצועית לעובדי מחשב הסדאאות מתנהלות בעיעורים איעיים המותאמים לרצון התלסויד. באתר מידע. על תוכניות ההדרכה המוצעות בתחונוים העא;ים ומחירן. דירוג: 6 6 6% סקטס פמסטפטסתסס- 5600658 . זח/ / : 6% 1. אתר הטיפים הישראלי למחשבים יידים מבית סקסס קומפיוטרס. בטוסף על טיפים. מציעה החברה שירותי הדרכה בתחום המחשבים לאעששי עסקים והדרכות ניידות דירוג: () 63 63 א) פיסילנד /תסס. 660016168 . אאש/ / : ס66ת / 3 /08116ת511100 חוגי העשרה לכל הגילאים למחשבים. מידע על החוגים השוונים וכן קישורים בתחומים שונים. דירוג: 6 6% 6% תרגילי אקסל 5 /תסס. 660016168 שאש/ / : ק66ת /744 ע20306/ תסת6ת אתר המכיל תרגילים באקסל שכתבו ע" מורה לביולוגיה. עשתן לתרגל. לפתור בעיות ולשלוח תרגילים חדעים לאתר. דירוג: ג) 6 :6 מחחשבים ישראל און-ליין /. 101.00 . שח ש/ / : ק66ת הרשת כוללת את הגירסה המקווטת-של הארץי. לוח עכבר העיר. מבזקי חדשות. אינדקס הקפטן פורוטים בנושאים רבים. צ'אט. קעיון מקווו. לוח העיר ועוד. דירוג: ג) ג) 6 6 א) קישורים /. 12א. ות 3מגום5 3א . אא/ / : ק66ת קישורים - רשת התקשוב של מערכת החישך מופעלת ע"י תדיראן. אינטר;ט זהב ובינת. מטרת הרשת הנה לספק סידע ושירותים ייחודיים לתלמידים. מורים. מנהלי בתי ספר ורשויות מקוטיות. באתר סידע אודות שירותי הרשת. עלויות התחברות. יעדים ועוד. דירוג: י(0 0 6 6 ]ואד /1. 16.12תגות5 . 1אאש/ / : פס6ת / 1ות%ת . גותסת [חש םת / 30%806 במדריר לתכנעות שפת ואזאּ. פירוט סבנה השפה ותחבירה וכן דוגטאות שונות. דירוגי 6 6 6% נטבאסט ובאק אוריפיס /תסס. 50016165 . זש/ / : קס6ת 11 הש0ת511160 האתר מציג את התוכשות טשפשא |-066 86%. תוכשות אלה מאפשרות השתלטות על מחשבים דרך האי;טר;ט וע"י כך לבצע פעילויות מזיקות. באתר סידע אודות פעולת התוכות. דרכי החדרתן למחשב. בדיקת קיונן ופתרונות להסרחן. דירוג: י() 6 6 קורא הודעות בעברית / א6עסת/ ו סס. %+6150 . זה : / / קפסת / ות . וס בשמ 16 תכנעה המאפשרת לצפות באופן תקין בקובצי טקסט בעברית על מסך הדפדפן. עיתן להוריד את התכעה באתר. דירוג: 6 6 6 קליק 2 /. 011062 . זחוו/ / : קס6ת עירות המאפצשר לםטנהלי אתרים בעלי כתובת אינטרט ארוכה ליצור הפיה לאתרים מכתובת קצרה יותר. קבלת הכתובת החדשה מתבצעת עיי מילוי טופס באתר. השירות עיתן חי;ם. דירוג. (6 6 6 אסופו; 601 /. 0ס. ת1510ו00165ם . קוח / / : 66 מערכת פיתוח ליישומי אינטרנט. באתר מידע על אפשרויות השימוש והפיתוח של המערכת. מידע על שרת היישומים. סביבת הפיתוח טטודיו. מידע טכני על המערכת וכן הדגמות לשימוש במערכת. דירוג: ג) ג6 6 ואינטרלט ₪9 שירותים מקוונים - תכנה יונ זיב /תסס . 56 650 60ב . אא/ / : סס6ת באתר זה תמצאו מבחר תוכנות להורדה ולרכישה וכולן בעברית. אם יש בידכם תכה עברית עוב;יתם תוכלו להוסיפה באתר. דירוג. (;) ג) 6 6 [ו-אטחו1 /1. תס אנות11. אאי/ / : קסטת האתר מהווה ממדריך למשתמעים ותיקים וחדעים על מערכת ההפעלה לישקס. כאן עתן למצוא תעבות לעשאלות בטגע להתקעת התכ;ה. קבצים. תקלות ועוד דירוג: ג) 6 6 ) 8 וס0חו/ /תסס . 56 0050 גו . אאזו/ / : קססת / 598א60ת1א/ 352801 חלועת 98. מערכת ההפעלה החדעוה סבית נויקחסופט. באתר מידע על התכ;ה החדשה. היתרועת. האפשרוות והעשיפורים עשהוכסו בה. וכן (אומו של ביל גייטס אודותיה. דירוג: 6 6 6% כ ה הוצ /1. סס. 61מת זו . אא/ / : ק66ת חברה המתמחה בהדרכה והטמעה עול תוכשת בנוגזר העסקי. פיתוח תכנקה. אינטר;ט והקמה ומתן תסיכה ברשתות. דירוג. ג) 6 6 62 ססצ /. 06.00 . זאש/ / : ק66ת אתרה של חברת המולטיסדיה פ6צ+ המתעסקת בפיתוח תוכטות מוסיקה ואודיו. באתר מוצגת תוכנת העגן הדיגיטלי שפותחה ע-י החברה. דירוג: ג ג6 6 6 ב /הסס . 65ת56:1ספ2 . אזוש/ / : ס66ת האתר מציג טכנולוגיה לשימוש וח יותר בסטאגר נתונים מקוון בשילוב 254 שפותח עיי זי פלוס פלוס. דירוג: ;6 6 6 6 אלירו /ותסס. 00ש.13ב . א / / : 6 חברה המספקת פתרונות תכלה לאבטחת חידע אלקטרוני. באתר מידע אודות מוצרי החברה. דירוג: י(6 63 () אאוטלוק /1. 0ס. 6100%נוס . זו / / : 66 אאוטלוק מערכות מציעה עשירותי פיתוח תכנה בתחום השרת/לקוח. אינטרא;ט ועוד. באתר סידע אודות מוצרי התכנה שפיתחה החברה. |5 דירוג: ג) :6 > מחעשבים ואינטרלט 60 תכות סיקרוטופט 6 רת אאש/ / : 667 /15286[1/תסס. האתר עול מיקחסופט ישראל. באתר פירט מוצרי התכעה של החברה. מדור תמיכה לתכטת. רשימת הספקים המרעים ומיד כללי על החברה. דירוג: ;0 6 00 6 6 אי-ווי טכולוגיות /. סס . 18 . א/ / : כ66ת אי-ווי טכנולוגיות מציגה את זמזוסילה. תכלה לקהילות דוברות עברית. התכנה מכילה אפשרות לשיחות בין משתמשיים. תיבות דואר ולוחות מודעות. את הגירסה העדכנעית של התכה ;יתן להוריד באתר דירוג: (6 6 ;6 6 אינטגרטיקס /תסס. 6602861תב . או9/ / : ק6%ת חברת אי;גראטיקס מציגה את תוכלת פיילמנטור שיצרה. התכנה מאפשרת לשמור דפי אינטר;ט כולל טקסטים. תמוקות, אניסציות ועוד. התכלה גם מסייעת בניהול המידע במחשב האישי. באתר מידע אודות התכנה ואפשרות הורדה. דירוג: () 6 6 6 אל-מר /. 0 . 618 . אחז / / : 6% חברת תכ;ה. באתר מידע על דרכי הצגת עברית ברשת. דירוג: ;6 (6 6 אלעד מע רכות /. 00 . 613806 . זחחט/ / : קפסת חברת אלעד מערכות. המתעסקת בתחום עיבוד נתועים אוטומטי. מציגה באתרה את אופי החברה. מוצריה ולקוחותיה. דירוג: (6 6 65 6 כלנית /.. 0 1ת313א// : ק66ת המרכז לתוכטת 6. מחירון מוצרים. מבצעים ולוח מודעות. דירוג: () (6 6 )6 אקוםן /ותסס . 5% 50 תסותנוס 3 . אא/ / : ק66ת חברת תכנה למוצרים מהפכיים לקריאת טפסים לתוך מאגרי מידע. עיתן להוריד דמו של התכ;ה באתר דירוג: י() ;6 6 60 מע סוכ 9[ פצחדים, יס זג את בבילון /. סס . תס1 עסב3כ. אאש/ / : קספ הוכטת תרפם המאפשרת תרגם מילים וביטויים טאנגלית לעברית. התרגום מתבצע בעזרת הצבעה על המילה או הביטוי המבוקש. באתר ;יתן להוריד את המתורגמן. דירוג: (6 6 (6 6 ג ברנליסופט /תסס . 3%83תסכ . זוא / / : קת חברת בראיסופט משווקת את תוכעת הגרפיקה וחצ? סז כסח5. באתר מידע אודות יכולות התכ;ה. הצעה לרכישת ספר הדרכה בעברית לעימוש בה. אפשרות להורדת. גירסת עיסיון של התכ;ה. קישרים לאתרי גרפיקה ברשת ועוד דירוג: 6 ג6 6 () בון בריס /. סס . 06עממתתסך . אאא/ / : ק66ת קבוצת חברות העוסקות בתחום התכקה והמחששב. באתר סידע על מוצרי חברת התכנה. הקורסים והסמי;רים שהיא מעבירה, ידע על פרויקטים שבוצעו בארץי בעזרת אוראקל ועוד. דירוג: יכ) () 6 ג דיירקט סולועון /תסס. ת61:60%6-50100%630 . אאא/ / : קס>ת חברה העוסקת בתחום (יהול התצורה וניהול תצורת. התכנה. באתר ידע אודות שירותי החברה בתחום הטמעת המתודולוגיה של ;יהול התצורה ובתפירת פתרונות ארגו;יים. עוד באתר. ידע לגבי שותפים עסקיים של החברה. חור תיאורטי בתחום ועוד. דירוג: 4 (6 6 6 ווקלטק / סט . 31660 ססט. זו / / : ק66ת חברת התכה עייצרה את תוכלת ה אינטרנט פון - התכ;ה שמאפשרת שיחה טלפועית, דרך האינטר;ט. פרופיל החברה ומוצריה. אגף התמיכה וכן אפשרות להורדת התכה והזנולת מוצרים באתר דירוג: () (6 6 (6 בר ברוררר, כל הור מול-שרולהעאלונדל לאשוה חל .7 מחעובים ואינטרלט (6 תכטות - תקשורת מחשבים וידאולייב /%. סט . אחח/ / : קפסת חברת תכה ישראליתת המעאוקת. מוצרי וידיאו בזמן אמיתי וטלפון דרך האינטר;ט. מידע על החברה ומוצריה. דירוג: (6 (6 6 )6 מונפורט הלנדסת תכנה /. 0ם. 0:6ס+מסו . שאטש/ / : קפסת חברה המתמחה באספקת פתרושות תכלה לחברות על-פי צורכיהן. באתר בידע אודות החברה ושירותיה בתחום התכה והקמות אתרי האינטרנט. דירוג: (6 62 6 מחשוב מערכות מידע /1. ססם . שנוב 1.15 . זווא / / : סשת בית תכלה המציע את המוצרים עידן פיננסי ועידן לוגיסטי. המיועדים ל;יהול עסקי של ארגונים ומפעלים בגדלים שא;ים. באתר מידע אודות החברה. מוצרי התכ;ה שהיא מפתחת ורעיבות לקוחות דירוג: ;6 6 6 בוימין לשסאל /תסס.26150%%6//:קס6ת חברת תכלה המפתחת תוכטת. בשפות. ייטין לשטאל ובולמעלה למטה. באתר פירוט מוצרי התכה ואפשרות. להוריד דוגמאות. דירוג:.0.0 :9-0 נש אקספרס /1. סס. 6668ב . אאח/ / : קס6ת חברת ;ט-אקטפרט בבעלות קבוצת *הארץ" מציגה באתר תכנה לגלישה מהירה בעברית באינטר;ט. ניתן להוריד את קובצ ההתקנה של התכנה באתר דירוג: () 6 ;6 63 6 כי.אףח. ו מערכות /. ססם. 51כן. אאש/ / : פס6ת חברת תכעה העוסקת בפיתוח תוכשות. יתפורת" ללקוחות. פיתוח פתרועות מחעוב כוללים לעסקים וכן עוווק מוצרי תכעה של חברות. בינלאומיות גדולות. האתר כולל מידע על החברה ומוצרי התכה עשלה. ביידע ללקוחות ודילרים ועוד. דירוג: 6 (6 6 שעון מעורר /31/0100%. 00 0110%2 . אח/ / : ספס6ת תכנה המוצעת להורדה חינם באתר ופועלת כשעון מעורר על-פי קובצי הקול שהגדיר המעות מעש. דירוג: (6 6 62 פרופייל תכנה ומערכות /תסס.05116850+6שק. אזו/ / : קס6ת חברת תכקה העוסקת בפיתוח מוצרים שועים כדוגמת סמרט צ'רט ליצירת גרפים. באתר מידע אודות החברה והמוצרים ששהיא פיייצרת וכן אפשרות להוריד ממספר תוכות. דירוג: ו( 6 6 צ'יינ ג'ר / ִסִחֶתה0/ 11. סס. 0110%2 . אאא/ / : קססת תכנה המבצעת החלפת. רקעים באופן אוטוטי ל-95 שוחו על-כי פרקי זמן שנקבעו ע" המשתסוש. התכנה עיתנת להורדה באתר דירוג: ָ6 6 ג תוכקות חילם להורדה /. סס. 611.0%2 . אאש/ / : קש6ת תוכעות בעברית המוצעות חי;ם להורדה ע-י עודד יחזקאל. בין התוכעות: מחליף רקעים אוטומטי. סיר סידות. שעון מעורר ועוד. דירוג: ג6 (6 6 תיק-תק /. ססם. 68%א1%> . אאח/ / : ק6%ת תוכנת תיק-תק הינה מונהל מסמכים עברי לסביבת חלועות. התכנה פותחה עיי פוזיטיב מערכות סידע. באתר מידע אודות התכנה. דירוג: () 6 6 תגוס /תסס . 66תב 11 . אא/ / : קס6ת חברה המספקת ומפתחת וירותים לספלי אינטרנט בעולם. באתר פרטים על שירותי החברה והמוצרים המוצעים על ידה. דירוג: () (6 6 )6 אאך /. ס0ס. מתם . זוא / / : ק1%%6 מזם מעאתף עול תדיראן תקשורת וחברת. אוטשא הקנדית. החברה נמוספקת ממערכות תקעארת !תולים רחבות סרט בטכטלוגיות מתקדמות. החברה מתמחה בתחום ה-אא/ ומפתרת מוצרי תקשארת /תולים. באתר מידע על התברה ושתפיה העטקים. מאמרים על בווצרים., חדעאת ועוד. דירוג: י() ;6 6 >> י.א. סיטוור /. 00 . בססש66 גו . אאח/ / : ק66ת החברה עוסקת בתכו והתקנה על פתרחשת מחעאב ותקעארה. כיתוח תכעה למערכות הפיעלה. שחתי הדרכה ותמיכה ועוד. באתר מידע על החברה. והפחיקלים עשוה במבצעח. דירוג: ו() 62 () ליביט /תסס. 11536 . אחחל/ / : קס6ת ליביט סיגנ;ל פרוססינג עוסקת בפיתוח וייצור פתרונות תקשורת מסיליקון לתחוטי הגישה המהירה לאילטרנט. טלפועיה וטלוויזיה דיגיטלית. באתר מידע אודות מוצרי החברה והטכנולוגיות החדישות שהיא ממפתחת. חדשושות. בתחום. סניפים בעולם וכן מדור דרושים. דירוג: 60 ;6 :6 62 6 מחעובים ואילשרלט ₪ תקשורת מחשבים - פרסום באינטרלט זו סדיה . 0 . 3 1סות26 . אאז/ / : ק66ת 1ב חברה הפועלת. בתחום השיווק והפרסום באינטר?ט. החברה מציעה עוירותי בנייה ואירוח לאתרים. ייעוץצ שיווקי באינטרנט ועוד. באתר מפורטים שירותי החברה. רשינות. הלקוחות וכן פרוייקטים שהיא מפעילה כגון אי המטטוון של חסיצר דירוג: 6 6 6 62 6 ההייפרבנר הישראלי /. שפתתהּכסקעת. 152861/ / : קס6ת פרסום חינם באתרי אילטר?ט ישראליים רבים. רעיון מוצוין וכך גם היישום. מצוין לכל אתר המעועין לשפר את הרייטינג. דירוג: ר) 6 א6 6% 6 קומדע /. סס . ב₪תסס . זחש/ / : ק66ת חברה למערכות תקעארת ומידע. על החברה ו המוצרים. דירוג: () (6 6 הפורום הישראלי לסחר אלקטרוני /. ש 06 . תוחס00ס6/ / : קס6ת באתר מידע לימודי וייעוץ בנושאי הסחר האלקטרוני והשיווק באינטר;ט. עוד באתר טיפים ייחודיים לשיווק באינטר;ט. ארכיון מאמרים ואפשרות פרסום הצעות. ומודעות עסקיות בסנטועי חיפוש דירוג: 6 (6 6 6 מחשבים סוסס/ 31 . סס . 632 . אאש/ / : קס6ת ערו המחעובים והאינטר;ט של תפוז בכיל כתבות וטאמרים בנושאי התרבות הדיגיטלית. אתרים בחרים ברשת. אמקות בומוחשבת. פורומים מקצועיים לתמיכה ועוד. דירוג: ג) ג) א6 ;6 6 ו 2 ] % |19] חר ופ 6 ל | 77 משאהמטתעת. מחעשבים ואילנטרעט ₪ָ₪ רובוטים ברשת רובוטיס ברשת הפעס הראשונה שנעשה שימוש במונח רובוט היה במחזה ייהרובוטיס האוניברסליים של רוסוסיי, שנכתב ב-1920 על ידי קארל ציאפק העלילה הייתה פשוטה: אדם בונה רובוט ואצ הרובוט הורג אותו. כיוסם, לאחר שניס רבות שפותת אותו רעיון קטנוני בסרטיס ובספרים, אנו יודעים שרובוטיס לא רוצים להרוג אותנו, אלא בעיקר לנצח במשחק שחמט. מכל ההבטחות שטמונות בפלאי הטכנולוגיה תמיד העדפתי לשמוע על החידושיס האחרוניס בתחוס הרובוטיקה. המכונות המשונות שנוצרו במשך השניס במטרה לחקות את אופן תפקודס של בני אדס או חיות, בדרגות שונות של כישרון, היו תמיד מפגן מרשיס של יצירתיות ודמיון. לכן, אני מאחל הצלחה לחזון של טושיטדה דואי, סגן הנשיא של חברת סוני, שמנבא התחלה של מגמה חדשה, ולדבריו, ‏ "עשר השניס האחרונות נשלטו בידי מחשביס אישים ואינטרנט בעשר השניסם הבאות אנחנו בטוחים שרובוטיס, עס מנגנוניס עצמאים, יהיו הדבר הבאיי. במטרה להשתלב בשוק התחיות הוירטואליות המשגשג, מאז ההצלחה הכלל עולמית של טמגוציי, הוציאה סוני את אחד הרובוטיס הכי מתקדמים ומתותכמיס שפותחו באופן מסחרי - כלב-רובוט שעשועיס בשס ייאיבויי. [וו. א06ה0001/1ז/ווסס. עהס5. הסט ששצש//:קזה ‏ יש לו 18 חלקיס שיודעיס להפיק 250 סוגי תנועות, כושר הבעה מפותח וזיכרון שהוא לומד פקודות ומפתח דפוסי התנהגות בעזרתו. אבל, לרובוטי העתיד יש שאיפות הרבה :ותר גדולות מאשר להשתלב רק בשוק | התיות | הולרטואלי.ינאנוטכנולגיהיי 6 02/80 6518[01זס]. שועשצ//:זו הוא מדע חדש השואף ליצור רובוטיס זעירים, הבנויים מיחידות בגודל של מולקולות, ויודעיס לבנות מוצריס, להלחס במחלות, לתקן את עצמס ולהתרבות. על-אף ההתקדמות העצומה בשטח הרובוטיקה בעשור האחרון, החלוס על רובוטים שמשתלבים בחיי היומיום, עדיין רחוק. בהווה, נעשה שימוש ברובוטיס בעיקר במפעלים גדולים או בעבודות מסוכנות כמו נטרול פצצות או ניקוי פסולת רעילה. באתר הרובוטיס של 'ילאחריי: יירובוהףי (כתובת: ב8.00מ10610501ז18110. ותססססו[0טסע//:כ11ו), אפשר לקרוא ולהתעדכן על כל החידושיס האחרוניס מתחוס הרובוטיקה. מחקריס חדשים, מחעשבים ואינשרנט ₪ רובוטים ברשת [‏ מגמות שונות, פרויקטים עתידים וקישוריס לעשרות אתריס הקשורים לתתוס הרובוטיקה באופן ישיר ועקיף אפשר למצוא שם אתריס של רובוטים מלגו, רובוט הליקופטר, רובוט צוללת, רובוט מזמר ועוד. אחד האתריס המפורסמים בנושא הוא האתר שמסקר את אליפות הכדורגל של הרובוטים. כתובת: 5>זס.קטססססז.טואוש//:כות. בהיסטוריה של הרובוטיקה והאינטליגנציה המלאכותית, שנת 1997 תיוכר כנקודת מפנה - כחול עמוק של 181 הביס את אלוף העולס - בשח. פורוםים חש ג. פתזגוע 0+ / 1 . סס . 6312 . שאא/ / : ק66ת תפוז מציע לכם שורה ארוכה של פורומים נושאיים המתמקדים בתחוסי עעיין מוגוולים ומוחים ע-י בעלי סקצוע. דירוג: () () 6 62 א) ןי ו 4[ מת' סע 16 18 3 3 סש ששה תוציצ! וסט56 | קה הסאה פא = הש בה/ 2/0 מס וט ויח / כ? [] 05% הנעת העברי הראשון יי [ 2 שה 2+ וו הוור דורו ה 220 ט"ח. ]ג ראת נם הושראלי ( שער א ( ו בי | דד ו ה + עקרתמי ממנים שוק ההון מרינז רת אחא מירדם אוידט. בשילוף לש הועד למלתסמ באיידט. בריב אבר טלס , בריב א ורש סק גלריכת לאון סדוירי מכפ רפ כלבלה ועסקים 0 ב גורדם עחודב ואישנם. בלו ה תריבל שת סי מחכו סי מכום נשגצ. מוכנס הטלדנערם. הנ תפלבץ, מס מיסיל תחנ אוו רמ ו בריאות בקריכף ר1"ח ירב אלדאב. הרז"ח שרון סיטון עדיס. מרום גיע1 בעריכל קור ציטרי 01 1.0 0. מרום ניתזל ובדוניה. תריס ממ ביבאל מכ חמ "רתס מס חדשות ונטואגרי ידע ו 0 -10)) רורא רהרוררר. קה אינדקסים ומדריכים | בה אינדקס הלוחות הישראלים /ס . ססות 3 . אש / / : קת אתר המרכז קיעארים ללוחות. ישראליים ברעות בעעשאים העאנים. עיתן לבחור באתר עעשאים כמו /דלין. כלי רכב, דחשים וכו ולצפות ברעימת הלוחות. המציעים מודעות בסיווג זה. דירוג: ג) 6 ) 6 אינדקס ספות / כזה86מ:1// 1 . סס . א66מ1 . אוא/ / : טס באתר של אישדקס פרסומים תמצאו מופות שטת של אזורי הארץי מסווגות על-פי מיקום. דירוג: (6 (6 6 מדרירך העסקים של דפי זהב /. סס . 665בכ0 611 . שאו / / : פס6ת מדריך העסקים המסווג של ישראל. עיתן לחפשש לפי סיווג העסק. שם. מיקום ואזור חיוג. עיתן לשלוח פקס לעסק המבוקע ישירות מן האתר. דירוג: ג) 63 6 ) 6% 1 ביידעיר /. 0ס. א66ת1ע6 01 . אאש/ / : ק66ת שער הרעאות המקוסיזת בישראל. באתר באגר נידע אדות כלל הערים והרעאות המקומיות בישראל. יתן לבצע חיפוש לגבי עיר או רעאת מסוימת ולקבל מידע אודות ההיסטוריה על המקום. מידעו כלכלי. תרבותי וחיעכי ועוד. דירוג: א) 6 ג6 65 6 ספר טלפונים /1. 00 . 611092665 . אאש/ / : קפסת ספר הטלפו;ים המקוון של דפי זהב. אפשרויות חיפוע לפי ששם, יעאב ואזור חיוג. יעיל מאודו דירוג: ג) 6 ;6 *6) 6 עברינט / סט תגוס: כ / ותסס . פסתב:+ -.1 . אאח9/ / : כס6ת אתר המוקדש לשפה העברית וניועד לדוברי צרפתית. באתר בידע. קיעורים לאתרים עברים ועוד. דירוג: () (6 () רשת תקשורת יהודית /ותסס . 18ת6ך . אזח/ / : ק66ת מידע. רב וסגון בטעואי יהדות. ויהודים בעולם. חדעות. תרבות. סקרים בטשאים רלוונטיים. קיעארים לאתרי יהדות וקבוצות/ דיון בעועא. דירוג: ג6 6 6 6 6 6 136 /ותסס . 6 536181 . אאא/ / : ק66ת ערות. החדעאת על ירושלים הוירטואלית. באתר כותרות החדששות מישראל במספר תחומים. וכן הרחבה להבהרת. האירועים גם לקוראים עואי;ם יעשראלים. דירוג: ;6 6) 6 6% 6 ארטיפיעשיה /תסס. 3:6151018 . אאא/ / : קס6ת חברה המקימה אתרים עתירי גרפיקה. באתר קישורים לאתרים עאנים. כמודכ]. עיתן להאזזין לחדעאת. מקול ישראלל בעברית ולתוכליות טספות כפופוליטיקה. יומן השבוע ועוד. יעיל לדוברי עברית בחול המעונייעים במידע בעברית דירוג: ג) 6 א6 6 > גלגליצ /2ע0%6-/11. 12.00ף. אחש// : סס6ת / בת1%. 41012 / 65א/ אס 1160 דיווחי תנועה היישר מאולפן גלגל"צ. דירוג: ג6 (6 6 חדשות יוטיות /1. 12א.16תגותפ . 6אאש/ / : ק6%ת פשטפם א6ממפם 1מסתבת/פחפת טסעססת 7 חדשות. יומיות בעברית מן האתר של סנועית בשיתוףח משרד החוץצ. דירוג: ג6 (6 () 0 במבזק חדשות /1028%ת/101.00.11.שט//:סספת / [ת6ת .‏ ששמות מבזק חדעאת יומי של .101 דירוגי ג6 (6 )6 0-0 בה חדשש /. סס . אשת . אזח/ / : ק66ת עיתון וירטואלי ישראלי המספק כותרות וידיעות חדעאתיות בתחוסים עא/עים כגון כלכלה. פנאי ומחששבים. עוד באתר. מדורים בשעואי מוסיקה וטלוויזיה ואפשרות חיפושש ידיעות לפי עשא. דירוג: יג6 (6 :6 6 עדכנט /. 3603 . טשש/ / : קט6ת יומון דואר אלקטרוני עברי העשלח בדואר אלקטרוי וכולל חדעות. בישראל ומן העולם. עדכו/ים עסקיים. סקירת אתרים חדעים ועוד. באתר כמה גיליוטת לדוגמה ואפשרות הרעשמה כמעי. לערשמים באתר מוצע עדכנט לשבועיים חים. 7 דירוג: ;6 (6 6 6 חדעשות ומאגרי ידע 69 חדשות ברשת - סגזינים ערוץ 2 - חברת החדשות . 5236126082 . א // : 6 0.1 חברת החדעאת עול העחי השאי מציגה באחרה עדכן שוטף עול הדעאת היום סלל קל ידע לצכייה במהחחת. באתר מתעדכטת כל מהדורת החדעאת במעוך הינמה סלל "חמש עם גדי סוקיקי. המהדורה המרכזית. התחזית עם דעי רדפ ועוד. דירוג: () א 6 6 )6 צברקט /. 5302 . זחש/ / : ק66ת האתר סוקר את. הפעילויות בארץי בתחוטוי רבים כגון כוליטיקה. תחעות. רדיו. זג אוויר ועוד דירוג: כ () 6 ג) שירות חדשות /. 00 . 6₪5ת5ת58 . אאח/ / : ק6טת חדשות מעודכעות על ישראלל באנגלית דירוג: (6 602 49 באג 2000 /0. סס. תב:10 . שאו / / : סשת אתר המציג את תמושת המצב בעעשא באג 2000 בישראל ובעולם וכן מאמרים. כתבות. וקיעארים לאתרים וחבחת העוסקות בטעשא ההכשת. לשעת. אלפיים בישראל. עוד באתר. שעון ספירה לאחור עד שעת 2000 דירוג: ג) 6 6 6 המרכז למיפוי ישראל ו 1 הס זוא - מא א - פיאירמו 2 הטנוס כ %%ן 109 מפחאק! פארץ :כ שת 2 ם 5 מו תעש 0 ירושלים הוירטואלית /]. 0ס. 81נוס: נט. אאח/ / : קס6ת קהילה וירטואלית גלובלית הכוללת חידע בגוון ורחב על ישראל וירושלים. חדשות. עסקים. תיירות ומה לא. בנוסף עיתן לשלוח פתק לכותלו דירוג: ג) ) א) 6 א) קליק ישראלי /תסס. 10110% . טאש/ / : קפסת חדעשות. מידע מישראל ומן העולם. מדורי תרבות. חיטר ופנאי עאעים וסדריך טיולים לנעיו-יורק. מרכז קות וכן קבוצות דיון בטעואים רלוונטיים. דירוג: (6 ג6 6 6 אינטרנטו - סקוסולים בעשרון /. 00 . סס 6מש 66 . אחש/ / : ק66ת תיירות. עסקים. עדלין. תרבות ולוח מודעות עול שלושת המקומו;ים בשרון דירוג: (6 :6 6 /1. טסץ. בסוז. שזח/ / : ספסטת מפיי היעה רעשות מומלכתית האחראית לכל הקעאר במיפוי ישראל. באתר מידע אודות. מוצרי היפוי שמציעה בופ"י למכירה. פעילויות מחקר המתבצעות במקום וכן קיעארים לאתרי סיפוי בעולם דירוג: יי 6 ) יפעת / תסס . 1586 . זהחל/ / : ק1%6ת תאגיד הסידע הגדול בישראל. באתר עירותי מידע בשעאאי העוקעות. בקרת פרסום. וכרזים. כותרחת חדעאת ועוד. דירוג: ;6 6 6 () אנעוים באינטרנט / ו 3813 תה / 60 . סותסס 61ש/ / : סט6ת אתר הבית של השבועון אנעים. באתר פרסומות המציעות למכירה מוצרים במספר תחומים וכן פרסומות להמלצה על מסעדות. צימרים ועוד. דירוג: ג) 6% 6% אקסיוטה /. 00 . בותס באב . אאא/ / : ק66ת בוגזין רעות ישראלי העוסק בתרבות ואמטת. באתר חדעאת. כתבות. מאמרים והמלצות בתחוסים סגועים כגן: תיאטרון. טלוויזיה, מוסיקה, מחול. קולטע. אמטת פלסטית ועוד. עורכי האתר הם עמשטאל בר-קדמא ותמי זילברג. מומליו דירוג: ג) 6 6 6 > בו אריגה /. סס. 378-ב . אש/ / : פס6ת בוגזין אלקטרוני העוסק בטעשאי חדעאת. ושלום. מידע כלכלי וחברתי בהיבטים הקעארים לתהליך העשלום וכן מדורים שספים כמו מוסיקה. אוכל וסיפור בהמעוכים. דירוג: ג) ָ6 ג6 6% 6% ארשת /. סס. 65266:ב . אצש/ / : קס6ת יומן עברי מקון על עטני היזם. הסגזין. בעריכת העיתונאי עולום רוזנפלד כולל סקירות על העיתו;ים היומי"ם וכז טורים ומדורים בשעואים שעל סדר היום בנגון תחזמים. דירוג: () () א) 6 ) במחנה / סְתבּתְסְבּתב3/ 11. 15 . ב3א3/ / : ק66ת העיתון של חיילי צהל מציג באתרו את תוכן הגיליון המרכזי כולל כתבה מרכזית במלואה ומספר ידעות חדעאתיות. עוד באתר. ארכיון לגיליועת קודמים ואפשחת חיפושש. דירוגי ג) 63 ג6 ) בסקום /. סס . תססות גכ . אא / / : 116% בסקום יש הסגאזן האלטר;טיבי בטשאי חברה. אקטואליה ותרבות. העיתון מציע זווית ראיה שעה על המציאות וכולל מאמרים וטורים עאל עיתואים עאנים. דירוג: 6 ;6 6 6 6 בעיין ודיור /. 0ם. תבצתכ. אאש/ / : סס6ת בוגזין לעיצוב הבית והסביבה. באתר בידע אודות תכני הגיליון האחרון כולל מספר טורים ותקצירי כתבות. ארכיון לגיליוות קודטים ואפשרות להזםולת סונוי. דירוג: ג) 6 69 6 הליקון - כתב עת לשירה ע כעוווית /.. טש 1תטתפ . 1אאש/ / : סשת / [ותשת. 06%5/ 0668 מאגר יצירות בהוצאת ביתן והליקון מתוך סדרה א;/חולוגית לעירה עכעאית . כל גיליון עוסק בעשא ספציפי וקיימת אפשרות חיכועש לגבי שירים ויוצרים. דירוג: (6 ;6 6 הקבינט של דיר קאליגרי /. 0 . 1803166 . אאש/ / : פ66ת מוגזין רשרו יעוראלי העוסק בקולשע וטלויזיה. באתר כתבות וטורים עאעים כדוגמות נדור ביקורתת הטלויזיה "בטטות". דור ביקורת קולטע הכולל אפשחת לקבל עדסעים בהאר אלקטחוני ועוד. לרגל טקס האוסקר ופרסם הסגזין מוסף ביוחד ומוטלץד. דירוג: ;) (6 6 6 6 חדשות ומאגרי מידע ₪ מגזילים זורז /1. 0ס. סנס< . אחח/ / : קפסת מהדורת. פיילוט של עיתון רשת עברי העוסק בטלויזיה. מוסיקה וספורט. באתר ראיועת עם מאור כהן. שרון קלטור ועוד. כטו כן באתר כתבות וטורים אלים כדגמת פינת המעודדתת התורעית על מוכבי תיא דירוג: ג(6 6 ג6 א מעריב לנוער /מהסת00.11/13.טנ1מההת. 1עא5// :קספ הגירסה המקוועת של השבועון הפופולרי לטער מבית מעריב באתר תקצירי כתבות מן המגזן. סקר לשער. צ'אט. לוחות הודעות ועוד דירוג: ג6 6 6 () סלסנדרה /. 6 :תנות5 . 01:3ת3ת5318/ / : קס6ת עיתון העכתב עלז-ידי בשי שער ומועד להם. בגירסה המקועת החדשה עאל המגזן תמצאו כתבות בעעשאים עאליםבו ומפז/ים, פיעת בעעואי מחעובים. קולועו. באסיקה ועוד. דירוג: ג) 6 ג6 ;6 6 עולם הבידור /1. סס. עגו4 נמְהּת-ת18ס . אאא/ / : קס6ת בוגזין מקצועי לאמטיות. הבמה ועסקי הבידור. באתר ידע אודות רכיעשות סעי לסגזין וכן מודעות. מסווגות מן הלוח המודפס של העיתון דירוג: י() 6 6 עידן הדלי /1. ססם. 613בּ2- ם33- . אאא/ / : קס6ת טגזין וירטואלי בעברית העוסק בטבע. אעעים. כחר הארי והעידן החדש. הסגזין מיכיל כתבות בתחום המיסטיקה. אסטרולוגיה. ריפוי טבעי. אומטיות לחימה ועוד דירוג: ג) 6 6 6 69 ראש | /. ס0ם. 051 . זחצ/ / : ק6%ת אתר שבועון השטער מקבוצת ידיעות אחחטת. באתר תמצאו את חחגון מדורי העיתון העוסקים בין השאר באהבה. סגשן. אסטחלוגיה ועוד. כמו כן באתר כתבות. סיפורים קצרים. לוח וירטואלי למטרות פרסום מודעות ומסרים עאעים. פורומים. צ'אט, מדור מבצעים ועוד. דירוג: ג) 6 69 6 א) תוריסט גייד /. 0 . 56011106 3מגוס> . אזוא/ / : קס6ת עיתון התיירות והנסיעות על ישראל. באתר מידע על העיתון והתיירות בארץי ואפשרות להזמונת מודעות. דירוג: (6 (6 6 חדשות ומאגרי ידע ₪ סגזילים - עיתונות יומית סע אחר /. 00 . 58בּת. או/ / : קס6ת הירחון בששאי תיירות. אקולוגיה. גיאוגרפיה. והעולם בכלל. באתר כתבות מן הגלין האחרון. אינדקס של כל הכתבות בגיליוטת קודטים. פינת אקולוגיה וחידה. כמו כן עיתן להוריד מן האתר כרטיסי ביקור של סדיעות הכוללים מידע חאב למטילים. מוסלץו דירוג: () () א) ג6) 6 ריתםו /. 00 . סוס 3 . א / / : ק66ת בוגזין רעות עכעוווי למוסיקה ותרבות בעריכת סיכאל רורברגר. באתר מאספרים. כתבות. ביקורת וחדשות בעעשאי מוסיקה. קולטע. טלויחה. אמעת. וחיי לילה בישראל ובעולם. דירוג: ר) 63 63 63 6 התחזית - ערוץצ 2 /. 00 . 6852ת5:861: . אאאי/ / : סססת / 66 63 תחזית. מזג אוויר באר ובעולם. תמונות. לווין. ספות מטאורולוגיות. קישורים והבהרת מועחים בעושא. השלנוה מוצלחת לטלוויזיה. דירוג: ג (6 6 ג6) א) ישרקם /. 00 . 15808 . שזוז/ / : 66 חברת ישרקם מספקת באתרה תמוות עדכניות מחופי ישראל. פרט לתסונות בשידור חי תמצאו באתר ידע על נתוני הים והרוחות. קישורים לאתרי זג אוויר. ידע בנושא הספורט היסי על ענפיו השועים. דסי אינדקס לעסקים בתחום הימי ועוד דירוג: כ) 6 () 63 ₪) תחזית מזג האוויר /11. 00 . 6 68צו. אזוזי/ / : 65 אתר התחזת מספק תחזיות לערים המרכזיות בישראל ולמספר ערים בעולם. באתר תשקיף תחזית. לימים הקרובים. (תועים לגבי רמת הקרינה על-סי עשעות. נתועים לגולעוים ועוד. דירוג: (6 ;6 א6 6 ₪ וכ ‏ חע1ת) 050 זא - :5 1 שבד רוכ רה 31298 סו ומוס ואובב סאן 188 ואי" סטש ומש פם -₪ ₪6 5 וס ו םל | 4200' (קכסם) ששל תפ 40 + גלובס / 3606 / 31. סס . פסמסט. זואא/ / : פטס מהדורת האינטרנט המלאה של העיתון הכלכלי גלובס. כל חלקי העיתון המודפס בצירוף כלי חיפוש ממתקדם לפי מילים בטקטסט דירוג: () 6 6 6 62 ג'רוזלם פוסט /. 00ס. 2056( . אזוזו/ / : 66 המהדורה הוירטואלית של העיתון הוותיק. חדשות יומיות מעודכנות. מאטרי מערכת. טורי ביקורת. מזג אוויר. קוסיקס. ומוספים מיוחדים בעושאים רבים. (יתן גם לרכוש סנוי לעיתוו דירוג: ק) 6 א) 63 62 קפטן אינטרנט /ת101.00.11/080%81. חאא// : סט6ת ביוסף האינטרנט והמחשבים של הארש וישראל און-ליין. כתבות. טאסרים. מדורים קבועים. ביקורת אתרים. ועוד מידע רב וסגוון בנושאים רלב;טיים. דירוג: כ (6 6 6 6 מעריב /. 00ס. טגמבּבת// : קס6ת אתר עיתון מעריב באיקטרנט. מציג את גיליוות העיתון מדי יום ומדורים קבועים כגון מוסף השבת. סוף שבוע. תרבות. ספרות. עסקים. מדע. מחשבים. סגגון. בועריב לעוער ומעריב לילדים. דירוג: ;6 6 6 ;6 6 הארצ /1. סס. ק66במְהּבּת. זוא / / : סשת מהדורת האינטר;ט עול עיתון הארץ. עיתן לקרוא את כל כתבות העיתון בכל יום כולל מאסרים. מדורים קבועים. הקריקטורה היוטית ותחזית מזג האוויר. (יתן לבצע חיפוש לפי ושא על תוכן העיתון באותו יום. דירוג: (6 6 (6 63 6 ג'וש הפקות / 5010 /תסס. 60016168 . אצש/ / : קספ 1 ו אסף בקר וובל משולם הם צלמים מקצועיים שחברו יחדיו והקימו את גוש הפקות. באתר מידע על הצלמים. תיק עבודות ומידע אודות סוגי הצילום בהם הם עוסקים. דירוג: ג6 (6 6 התאחדות הצלטמים הסמקצועיים בישראל /1. 0 . 6ם.3373 . זוא / / : קט6ת עמותה ללא כוונת רווח שמטרתה לקדם את הצילום והעוסקים בצילום בישראל. באתר מידע. אודות סעילויות ההתאחדות. מידע אודות החברים. הודעות המזכירות. בחירת צלטי השנה וכן פורום דיועים. דירוג: 6 6 () התחמוקות של אבי /500/תסס. 60016168 . אאא/ / : ק66ת / נתשת. ס6סתכן/ 341 4 / תגוס גו אבי גזית. צלם טבע. מציג באתרו מבחר מעבודותיו. עוד באתר סידע לצלם המתחיל. טיפים לצלמים וכן סקירת פעילותו של אבי לשסירה על איכות הסביבה. דירוג: 6 6 6 חדשות ובאגרי ידע (6 צלסים פאפארצי סטילס /ותסס . ותססא . 5 6ססונ/ / : קפסת 1תסבהּ:הּסבּס סוכעות לצילום וידיאו וסטילס השוכנת בחיפה. באתר מידע אודות שירותי החברה. רשינות. אולמות עימם היא עובדת וכן דוגטה לאלבום חתועה. דירוג: ג) (6 6 ריקוד הנוכונה %389, 06 . 85 . אאא/ / : קססת . 1 1/ 268 160/ 16061 / 56206/ / נמסת אמיר מודן. הצלם הראשי של בטאון חיל האוויר. מציג פרויקט מיוחד המבוסס על שיתוף פעולה בין חיל האוויר לאנסובל בת שבע. מטרת התערוכה היא להציג את הקשר שבין המטוס לבין הטף והאדם. באתר מוצגות היצירות הסרהיבות לצד תצלומי מטוסי חיל האוויר. דירוג: (() ;6 *6 6 6 ומוי מה רה חדעוות ומאגרי מידע ₪ צ'אטים 1. גוסה . 85ת0/ / : ספש6ת הציאט של תפוז. הצ'אט של כולם. כאן תוכלו לשוחח על כל בה שתרצו, עם סי שתרצו. היכנסו עכשיו. דירוג: ג) 6 63 6% 6% ] פון ₪] שסת! הץ 9] ₪ .= 3 ₪ 2 8 28 ב 9 מק 4 ןל 34 כ נשסא] וצל פה תמשה פע 3 בשומו |ב יי 1 3 76 + אעטתט שח ה 8 ו ה שמר האונמרגט הושראלי מממ [. טעוקתאה] 0 4 עקר תמו 4 צאט צ'אט (/01) - חרי שיתה. הלאטים של מז יוריים קנזרכס א מקוס המפגש המדשלט גרשה. בתדרי השיחה השחזים וכו לפמש חברים ישניס ולהכיר הדעדס, לעדחת באגולית א נקבר"ת לס אנשלס טרח הקדלט ולתחו חחיוח אער רק הא'(טרוט מא פשר אוה| ה'מסו כל ללזני של חדרי השיהה על ידי לתלבה קל הכפוור למטה. אמא כוז כל הולישה בהדרי העלחח. אמשרי רק קט דפדמן גרסה 3 וסעלה. כניסה לצאט. משתמשיס חדשים. ראשית יש להקֶליך. שם משודמש גשזז השיתה. לאתר. ההתחנרוזת יוניעז נחלק השמשלי של המסך שמוז הודויס, החדר גז אס (מצאיס תמוח הטכחזיס הקיעז שזג נשזרת הש'חה צז הססר שלכס ולחצד 2ל מקע השחם שו יודאיקה-2ט /66.00.41מ88108טך . חאש// : קס6ת אתר המשווק חפצי אוטעות הקשורים ליהדות ומאגד בתוכו מידע על מוצרים מאתרים רבים אחרים באותו תחום. סגוון אפשריות חיפוש עוחות משרתות את הגולש באתר. דירוג: ג) 6 6 ) ישרא-סטור /1. 0ס. 5:356026: . שאא/ / : קס6ת ישרא-סטור. חעות. וירטואלית המציעה למכירה מוצרים הקשורים לדת. ויהדות כגון מזוזות. תליולים בעברית. חי ועוד דירוג: 4 ,6 6 פור סייל / 11 . 00. 45816 . אאחי/ / : קס6ת אתר קניות ומכרזים המציע להשתתף בטכרזים על מוצרים בקטגוריות שועות כמחשבים וחוטרה. מוצרי אלקטרוניקה ועוד. באתר עיתן להציע הצעות גם במכרז פוסבי או לבדוק את פינת ההפתעות במכרז המעותולל. דירוג; ג) 6 *) 6 > המכרז הכפול /. ס0ס. 2216 . אאא/ / : ק66ת אתר המכרז הכפול מציע שירות מכרזים ומכירות פוסביות. באתר עיתן לבדוק את ממספרי ההצעות הזוכות. להגיש הצעה לרכישת מוצר ;בחר ועוד בעתיד עיתן יהיה להשתתף במנמכרז דרך האתר. דירוג: 00 0 0 ₪ המכרז הסוטבי /. 0ס. 015816 . אאא/ / : ק66ת שירות. מכרזים ומכירות פוטביות של מוצרי חשסל ואלקטרועיקה מותוצרת חברות. ידועות. המכרז יתקיים מדי יום החל מחודעש יואר ויאפשר לערשמים להציע הצעות ולצפות בהצעות המשת מעישים האחרים. דירוג: ;6 6 6 6 נט אקעון /]. ססם. ת6680610ת . אוח/ / : ק66ת אתר הסכרזים והמכירות הפוטביות של ;טויזן. באתר סגוון מוצרים הסוצעים למכירה. הגולשים יכולים להציע הצעות ואף לצפות בהצעות הזוכות לפי תמונת המצב הנוכחית. דירוג: () 6 60 63 63 אש 6 קנ ת וחז0ז53]65 /. ס0ם. ו 0ם 53165 . שאא/ / : פס6ת מערכת. למכירה פומבית ברעות. יש אפשרות הן למסר והן לקטת באופן איעי ומקון. האתר כולל מערכת דירג המאפעשרת למעותמצע קוה לדרג מעותמעו מוכר ולהפר דירוג: 6% 6 6% 6 ) הטוכרז של המדינה /. ס0ס. בת 1שסות- <בּ:תס גת . שאש/ / : קס6ת אתר המכרז של המדינה. עיתן לבדוק דרכו לפי מספר הצעה. אם זכיתם במכרז דירוג: ג6 6 6 א קופון /1. סס. תססטסס . אאש/ / : קס%6ת באתר הקופועים הישראלי תממצאו עשברי הלחה בתחונוים עאעים. את. העאברים עיתו להדפיס ולקבל את ההע;תה במעמד הקנייה בחעת. שברי ההנחה באתר מסווגים על-פי קטגריות כציוד מחלאות. מחעאב ואיטר;ט וכו. דירוג: ;6 6 () כ וסצש פצפ /. ס0ם . 60:16 . אאש/ / : ק66ת עולם ה-פשפ מציע חעות מקווטת לסרטים ומוצרי אלקטרוניקה הקשורים בתחום. באתר מעל ל-00ס10 סרטים המוצעים למכירה וכן מידע טכני בנושא דירוג: 006-000 דוקו מדיה /תסס . 6 6מ0א00 . אשח/ / : קפ6ת חברה המציעה קלטות מוסיקה ווידיאו. ספרים ומוצרים נוספים הקעארים בארזי ישראל. סיפורי התניך. פולקלור. מלחמות ישראל ועוד. באתר עיתן לעיין בקטלוג המוצרים ולבצע רכישה דירוג: ;6 6 6 צליל /. סס. 211 תח / : 66 רשת חטיות מוסיקה המציעה באתרה אפשרות רכישה במקוולת של תקליטורים ישראליים ובי;לאומיים. באתר המלצות מיוחדות. מבצעים. מצעד מכירות מעודכן. פורום דיועים. אפשרות חיפוש וכן אפשרות לשמוע קטעים קצרים מן האלבומים המוצעים למכירה. דירוג: () 63 6 6 6 טאואר רקורדש 1. 6066002085 . אאש/ / : ק66ת האתר של טאואר רקורדס מאפשר עיון בקטלוג במוצרי המוסיקה. הוידיאו. הספרים ומולטימדיה. כמו כן ניתן לבצע רכישה מקוונת. דירוג: (6 6 6 6 6 קניות. 69 מחשבים וחוסרה רדיקט טכנולוגיות /. 0 . 61ב . זחא / / : סש רדיקס טכטלוגות מרכיבה וסעאוקת מחעשבים ומוצרי חוטרה וכן מתמחה ברשתות מחשעאב. התברה היה סוכעת של חבחת מבילות כדיגיטל. באתר מחירן מפורט על מצרי החמרה העא;ים וכן אפשחת הזס2ה כמ שק באתר מדור למבצצעים מיזרדים. דירוג-0) 0.006 ) אום /. 0 . :61 . אאא/ / : פטס חברת המחשבים האיעשיים הגדולה בישראל. החברה עוסקת בעיווק מחשבים. תוכטות וציוד היקפי וכן במכירת מכשירי אלקטרוניקה. באתר מידע אודות מוצרי המחשוב הששונים כדוגנות סחשבי עיורון ועוד. דירוג: ג) 63 63 69 קפא /1. סס. כן5א . אאש/ / : ק66ת חנות למחשבים ורכיבי חוורה המציעה באתרה את קטלוג המוצרים הנמכרים בחעות ומחירון עדכני. ניתן לדפדף בין קטגוריות המוצרים כמסכים. כונעים. מודמים ועוד אך לא ;יתן לבצע רכישה ישירות באתר דירוג: () () > אלודה /0.1. 106 . א/ / : קסת חברה המספקת פתרונות חוורה לענפי הגרפיקה. המולטידיה. קדם דפוס וארכיב. החברה מייבאת ומשווקת דיסקים אופטיים ושליפים. סורקים. מצלטוות דיגיטליות. צורבים ועוד. באתר מידע אודות הציוד שבעוווקת החברה וכן אפשרות רכישה מאובטחת. דירוג: )60 6 ) אלוףח מחעשבים /. סס. 31115 . או/ / : 66 החשת הוירטואלית. של אלוף מחשבים מציעה בגוון של ציוד היקפי למחשבים עם אפשרות להזסולת מוצרים דרך האתר. דירוג: (6 (6 6 62 אקסלטרקט /. סס. 81:66%ת1א6 . אאא/ / : שס6ת קטלוג מעודכן של כל מוצרי החוורה והמחעאוב שמוכרת. אקסלנט כלל מחירון מעודכן. קיית אפשרות להזבין מוצרים באתר. דירוג: ;6 6 > א הס - .6.16 תת 66 ד אוגה 0 6מוס6%איו בב | א 08[ סש מא ג שש 8 חר הלס | 0 ב 5 של כסי נ6] 0953 . :₪( ₪6 6 ו 03| ההארט, התוי אלירן מחעשבים /. 00 . 85ו. אזח/ / : קס6ת חברת אם.די.אס אלירן מחשבים נמספקת שירות ומכירה למחשבים. ציוד היקפי ורשתות תקשורת. באחר מחירון מוצרים ואפשרות להזס/ה סקווטת של מחשבים ורכיבי חומרה דירוג. 6 (6 62 ג.א.י. שחשבים /תסס . סותסס ענו . אא*/ / : ק%66 בחעת התירטואלית של גאי. מחשבים עיתן לעיין בקטלוג המוצרים ולרכוש ממבחר מוצרי החומרה כמחשבים. מדפטות ועוד. מלבד רכישה חקווטת עיתן לעין במחר ההצעות המיוחדות וכן עיתן להשתתף בהגרלת מדפסתת ע"י ילוי שאלון פעאט. דירוג: ג) () 6 () גולד מחעשבים /1. סס . 016607 . אא/ / : ק66ת חברה המספקת ציוד מחשבים ושיחתי מעבדה. באתר חות. וירטואלית בה עיתן לעיין בקטלוג המוצרים המוצע למכירה ולבצע הזה דירוג: י() 0 6 דור לדורּ /. ס0ס. מ0סף . אאש/ / : ק%66ת בחאות הוירטואלית של דור לדור עיתן לעיין בקטלוג מוצרי המחשזב העאעים ולבצע רכישה מקווטת. החברה מציעה מערכות מחעובים וחומרה עול מספר יצר;ים ידועים. דירוג: 60 6 6% טריידליין /1. 0ס. 16 061בכ> . חוו/ / : 66 חברת טריידליין מתמחה ביבוא. עוווק. מכירה ומתן עירות לציוד הקפי במחשבים. באתר עיתן לעיין במחירון מוצרים. מבצעים והנחות. דירוג: () <6 () קניות 0 ממוחשבים וחוטרה - מחשבים ותכנה בוותג מחעשבים /. סס . שהּ>ססו. אא/ / : קס6ת חשטת מחשבים המספקת מחשבים. רכיבי חוטרה. ציוד היקפי. תוכנות, משחקים ועוד. בטוסף למידע על החנות והמוצרים ה;מכרים בה תמצאו באתר מידע על דילים מיוחדים. חדשות ומאנטורים העוסקים בסוצרים חדששים וכן רשימת קישורים בנושאים שונים. דירוג: () 6 6 6 סיקרולנד /. 0ם. 6ת0:018ו. אזחי/ / : קס6ת "מיקרולנדי הינה ח;ות וירטואלית בתחום המחשבים והמולטימדיה. החעות הוקסה עיי חברת האינטרנט גרפונט בע"ם. באתר דיל שבועי וחודשי. דירוג: ג) 6 63 63 סייבוקס /. ס0ס. אסכ1ס . אוש/ / : ק66ת חברת סיבוקס נ"צרת ופיצה מחשבים וחלקי מחשבים בכל אירופה. באתר מבחר הצעות ומבצעים לקניית מחששבים וציוד הקפי. דירוג: ;6 6 6 עטסיל מחשבים /. 00 . 665נוכמחסס- 1 חס . אאש/ / : סשת חשות מחשבים השוכת בירושלים וסציעה מעולוחים לכל רחבי הארץצ. הח;ות מציעה מערכות מחשב. ממוסכים. גודפסות. התקנת רשתות ועוד. דירוג: ") ג6) ג פי.סי. אונליין סטור /. 00 . 606 5סכן. זחו/ / : 6% חברת המרכז למחשבים מפעילה קניון אלקטרוני למוצרי חורה ומערכות מחשב. באתר יתן לעיין במדורי המוצרים הש;ים ולהזמין באופן מקוון. לרוכשים דרך האתר מוצעות ממתעות והלחות עאשטת. דירוג: () ג) 6% פי.סי. עניה /סס . 3 1תבּת-סכן . זחוי/ / : קס6ת חשת ירושלטית למחשבים וציוד חוורה המציעה אפשרות קניה מקווטת של מוצרי מחשב שועים. עיתן לעיין בקטלוג המוצרים המסווג ולבצע הזמנה של בוסכים. ודפסות. מודסים ועוד. דירוג: י() (6 0 קוספאק /. 00 . דָהּקותסס . זוי / / : סשת באתר קומפאק ישראל תמצאו מידע על המחשבים ומוצרי החוטרה השוועים שהיא סייצרת. חדשות בתחום פעילות החברה. רשימת משוווקים מורשים בישראל, רויות ספקי שירות. ההסטוריה של החברה ועוד. דירוג: (4 60 :6 6 רם מחשבים ותקצשרות בעיםט /. 00 . קתססוה: . אאא/ / : ק66ת חברה הסספקת ציוד מחשבים ושירותי תסויכה ורשת. באתר סידע על החברה ושירותיה וכן מוצג קטלוג מוצרים. דירוג: ;6 6 6 קורלטק /. 00 . 60231660 . אאו/ / : קפסת קעיון מחשבים ותטורה שנופעילה תברת. המהעובים והמולטינודיה קורלטק. באתר קטגריות אביזרים כמסכים. כננים. מודמים ועוד. עיתן לבצע רכיעשה מקועת באתר. דירוג: () 6 6 ג קרט /. 00 .386> . אא/ / : ק66ת חברה העוסקת ביבוא ועיווק מוצרי חמרה ותכעה למרעובים. ציוד משרדי אלקטרוני כפקסיטיליות ומסעתת צילום. מצלמות. מעוקפות ועוד. באתר מידע על המוצרים עומעאוקת החברה מבית קטן. מיטלטה. פנטקס ועוד. הגולעים באתר יכלים להשתתף בהגרלת. פרטים יקרי ערך. דירוג: ג 6 63 6 רשת קשר /. 00 עס6ס6תתסס . אא/ / : קפסת חברה העוסקת בתחום העייזק. התחחקה ומתן פתחעשת מחעאב בתחומים (רחבים. באתר מידע אדות המוצרים אותם מפיצה החברה והיצר/ים אותם היא מייצגת. סידע על שירותי החברה וכן מחירון למעאוקים. דירוג: ג() 6 6% )6 6 פצפ /. 00 . 6026 6785 . וזו / : ק%6ת חלות לתקליטורי פצפ המאפשרת לרכוש את המוצרים באופן מקוון. באתר מספר קטגוריות של תקליטורים כמו קומדיה. פעולה וסדע בדיוני דירוג: () 6 62 באג /. טמטססת. חָטפ// : ק66ת אתר האינטרנט של רשת חנויות באג מאפשר לעיין בקטלוג המוצרים המקוון וכן לבצע רכישה. עוד באתר. סדור מבצעים מיוחדים והטבות לרוכשים דירוג: (6 6 62 6 קניות. 6 מחשבים ותכנה - מרכזי קניות וקניונים ביג דיל /. 00 . 68631 1כ. אזוי/ / : סשת אתר למכירות פומביות מקוועת המציע סגון של מוצרים מתרוטי המחעאב. החשמל והאלקטרו;יקה. תכעיטים. צעצועים. אבזרי כסשר ועוד. באתר יתן להירשם כמוכר ולהציע מוצרים וכן להירשם כקו;ה ולהציע הצעות מחיר לרכישה. דירוג' כ) 0 ;6 66 קוויקסופט / תסס. 611065056 . אאל/ / : 166 האתר מציע למכירה את תכשטת הגרפיקה הממוחשבתת של חברת מאקרומדיה כולל תסיכה וטיפים לתוכטות ניחן לקבל הצעת חיר מלאה לחבילה דרך האתר דירוג: :6 6 6 גרלד קניון /11הת מ6ת/00.11.תסצםת08// :קפסת קניון וירטואלי של חברת זפא אפ5! שמציעה מוצרים עא/ים בתחוטי המוסיקה. הווידיאו. ספרים. כותרי מולטיסדיה. תכנה. מוצרי חוורה ועוד. האתר מציע אפשרות רכישה מאובטחת בתקן 5 או ז55. באתר עיתן להצטרף למועדון חברים וליהשות ממבצעים וה;חות. דירוג: () 6 א) 6 > דיזי גוח סנטר /ותסס. 662 ת6-06 . זחוחו/ / : קטפת באתר מרכז העסקים והקניות השוכן בלב תיא תמצאו סידע אודות בגוון בתי העסק והאירועים הנמותקייטים בקניון. ספות התמצאות במקום. אפשרות. הצטרפות למועדון חברים. ידע חיו;י למבקרים ועוד. דירוג: ג() 6 6 6 המעוביר לצרכן ת1328:08-: בס תפ התבג . זזוי/ / : ק6%ת 1. ידע על רעות הטועשביר וס;יפיה. קטטלוג אופעת סתיו-חורף. מועדון המתשת של המשביר וכן מבצעים בכלבו. דירוג: () ג6 6 6 ג6 סופרמול /. 0ס. 11ב סקנפ . אח9/ / : ק6%ת סופרמול משמש כאינדקס לח;ויות וירטואליות ברשת. אתרי הח;ויות מקוטלגים לפי ושאים דירוג: י() 6 6 ותו סז - ביג דיל- 608 5/0081 סט 990[ תפסם* יש4 עם ₪ 0 ב > | 5 0% 0 הלע היי קסי נא 4088 65 5 פי | לטאיס ה פע )הט ר--! נטו אש ששמ ט--= = שש ו 18| הקניון הישיר הראשון /. 60 03-5222222 . אא/ / : קססת קניון וירטואלי העוסק במכירת מוצרים ישירות לצרכן באמצעות הטלפון. באתר מוצגים מבחר מן המוצרים המוצעים למכירה בקניון ככלי רכב. מוצרי חשסל. משכתאות. חבילות נופש וטיסות. בשמים. ייעות ועוד. דירוג: ג6 6 63 6 רכז עזריאלי /1. 00 216130666 . אא/ / : קס6ת פחיקט השלום בתיא כולל מספר מגדלי משרדים וכז מרכז קעיות גדול. באתר מידע אודות הפחיקט ותוכליות הבנייה. דירוג: ָ6 (6 6 מרכז רוטשילד . ע662ת625021.16-06ס; . אא/ / : 66 0.1 בידע על מרכז הקניות בראעוליצצ ועל החאויות בקום. בופת המקום ומבצעי החודשי דירוג: ג (6) 6 6 סופטסל /. סס. 50165611 . א/ / : ק66ת חנות מקוונת. בעלת סגוון רחב של מוצרים כגון: ציוד למחשב. תוכעות. ספרים. תקליטורי מוסיקה ועוד. דירוג: () (6) () טופר קארד 66 : //500620826 00 ./ אתרו של מועדוןו הלקוחות סופר קארד. באתר פירוט אפשרויות העוימוש בכרטיס לחברי המועדון ודרכי הצטרפות למועדון. דירוג: () ;6 6 6 קניון איילון /]. סס. ת310צ3 . אאח/ / : ק6%ת רעשינות. חטיות מקוטלגת במרכז הקעיות והבילוי. מפת חשיות מפורטת ומבצעים בקניון. דירוג: (6 6 6 62 קעיות (6 מרכזי קעיות. וקניוים - ספרים וכתבי עת סטייל /. ססם. 5616 . אאא/ / : ק66ת באתר מועדון הלקוחות סטייל מידע אודות המועדון ודרכי ההצטרפותת אליו. עוד באתר. מידע עימוע ושירותים לחברי המועדון. דירוג: ) ) 63 > סייטעוופינב /11. סס. שת 8366501 . אאש/ / : פ66ת אתר לפרסום וקניות שמטרתו לשמש סקום מפגשש בין משווקים וקולים. באתר מרוכזים קישורים לאתרי קניות ישראלים ובינלאומיים. הקישורים מסווגים על-פי קטגוריות מוצרים שועות דירוג: ג) 6 6 > כאואר קארד / 11 . סס . 6 ב0מ6שסכן. אאש/ / : ק66ת אתר המציג את. שימושיו של כרטיס הפאוארקארד. באתר מידע לחברי המועדון אודות מבצעים והנחות ברשתות החברות במועדון זה. דירוג: ג) 63 ) 0 פרייסנט /1.. 0666 מכ . אשא/ / : פ66ת אתר הקניון הוירטואלי של פרייסנט נמציג סגוון רחב של מוצרים אותם עיתן לרכוש בקניון בצורה מקוונת. ניתן להצטרף למועדון החברים של הקניון דירוג: 40 0 0 62 קבוצת סקאל /1... 53%31 . שאא/ / : קס6ת קבוצת סקאל. מפעילת הדיוטי פרי. מציעה למכירה חגון רחב של מוצרים מיובאים מחבחת מובילות בארהיב. אירופה ויכן. באתר קטלוג מוצרים כולל אפשרות לקניה יעירות מהאתר. מבצעים. שוברי הלחה ועוד. דירוג: 6 )6 א6)6) קטלוג ישראל 98 /תסס . :531-5333 . אאש/ / : קססת חנות. מקוולת המציעה סגוון ספרים. תקליטי מוסיקה. תוכנות לימודיות. וקלטות וידיאו. דרך האתר ניחן להזמין קטלוג מוצרים ולהשתתף בהגרלות. דירוגי 6 6 6 קניון חיפה /11. סס. 3153 ב תסעתבס . אא/ / : קס6ת באתר של קניון חיפה מידע. בגוון על בתי העסק והפעילויות המתקיימות בקניון. בעוסף עיתן למצוא ידע על מבצעים מיוחדים ודרכי הגעה למקום. דירוג: א() ) א) > שופרסל נט-סל /. 501מס6סנו5 . שזש/ / : ק66ת באתר רשת. הסופרמרקטים מידע אודות הרשתות השוטת בקבוצה כגון שופרסל. יוניברס קלאב. היפרכל. היפר עטו והגל הירוק. באתר עיתן להזמין באופן מקוון מוצרים בעזרת שירות עט-סל. השירות עיתן תמורת דםי מעולוח ובאתר מפורט תהליך ההצטרפות אלין דירוג: ג) 6 6 6% > | ספרםכתב ה ביתוט /1. סס. 605 גו. אאא/ / : קססת חעות ספרים וירטואלית המציעה למכירה ספרים תקליטורים. משחקי מחשב. קלטות וידיאו ועוד באתר מע חיפוש לאיתור המוצרים השו;ים ואפשרות רכישה באובטחת דירוג: ג) ;6 6 62 א) סטימצקי / 3.1 . סס . צ56618%2% . אח/ / : קט6םת החנות הוירטואלית של רשת חעויות הספרים הגדולה בישראל. באתר ניתן לעיין בקטלוג הספרים ולבצע רכישה מאובטחת. אבטחת הרכישה באתר מתבססת על ירות קומרס.2ט דירוג: כ) ₪ 0 6 6 סטימצקי ל 2) קניות ₪ קניון 1. עגוסב6 . פסם5/ / : 66 קניון תפוז. קעיון המבצעים והמכרזים של תפוז. מיטב המוצרים בסגוון עצום של קטגוריות ובטחירים הזולים בארץ. דירוג: 6% () 6% 6 6% פומ | בא 56 נוקו דב ] מחסת! ) 4] ₪ ו | מוצמת! 599 | אשא תמאה כטפ 5 מ בק פוט כו [8] 205 זז 6 היו ו המנתיח 6 הל חלהןלהטרתי 8 4 לא זע סקלדת אלתוכימ. תבט ?דוס ל הטכיה מבסף כהזר. וי אישי רירטלי. קינה הדוכוגת ער בלל טס אולטל 18000004 רומבף בלגרד אי האהים תד מחירטוק: פב | תחירשוק: מששו, | סתירטוק: לי וז פִָים | מחירתפוה עאושיה ו יה יוג נוטף וכ ו בת טלטוהמ 5" | תע (0ך | ממלתתזאר ןשס 7 " תעלוסים - | 5 סנה מל (500 שד == | , 1 ( 7 שר 0 7-ו תיירות דבורת התבור 0ם. 4813166-:טסס . אאי/ / : קס6ת / 1ות ב . 5 סת3:+ / 31/66 . בורכז מבקרים כפרי העאכן במושב עודמות דבורה לורגלות הר תבור. במקום בתי גידול של פרפרי סעי ודבורים. פיעת חי וחעת. למוצרי הטע" והדבש. בסקום נערכים סיורים בודרכים בהם עיתן לצפות בתהליכי ההפקה עול המוע* והדבע. באתר מבצע יוחד לגולעים דירוג: ;6 62 6 6% האון - כפר נופעו וחוות יעעים /. 00 . תסבּת. אא / / : 66 אתר תיירות השוכן ליד קיבוצ האון לחופה המזרחי של הכנרת. במקום כפר ;ופעו. סעדה וחוות יעעים, דירוג: י(6 6 6 חינרל - חוף ים סדברי /. 00. 6688-508. אזי/ / : קט6ת חוף טבעי בסצפה עולם שעל שפת ים המלח. במקום בריכות גופרית. בריכת בוץי שחור ועוד מתקני בריאות באתר מידע אודות החוף והפעילויות התיירותיות המוצעות. בו דירוג: () 6 6% ו בסע גלישת גלים באיים הסלדיביים /1. סס . 15808 . זחי/ / : 66 /11765הת אתר זה מוקדש לנסיעתה של משלחת ראשעה מישראל לגלישת גלים באיים הסלדיביים. האתר כולל פרטים על חברי המשלחת. קטעי וידיאו. רקע וטיפים. דירוג: כ) 6 א) א) א) וו בורכז ציפורי /בב - מס במססס2 . אאז/ / : ק66ת מרכז לחיעוך קהילתי. מוקד לימוד. מחקר ומפגש לעוסקים בחיטוך. באתר סידע על תחוטי הפעילות של רכז ציפורי. כנסים והשתלמויות ועוד. דירוג: 6 6 4 תיירות הר הנגב עגוסש / 31 - 00. 600ת->הּחבש / / : קספ / [ות6 ג . 5 במנוסם/ האתר עוסק בנושא תיירות בהר הנגב. ובערבה התיכונה. באתר סידע על מסלולי טיול סקומות לינה. מסעדות ועוד דירוג: () ) 6 ופ /. 0ס.6א53 . אאא/ / : 66 חברה להשכרת רכב. באתר פרטים על החברה וסניפיה. וחירון החברה והצעות מיוחדות. דירוג: 6 6 *> אוויס ישראל /. 00. טב . אא : / / פטס סניף ישראל של חברת השכרת הרכב העולטית אוויס מציג באתר חידע אודות צי הרכב והסגיפים בארץ. אפשרות ביצוע הזסנה באופן סקוון וסעקב אחר הסטטוס עולה. סחירון עדכני ועוד. דירוג. ג) 6 6 6 רו אלדן /. 0 . מ61.68. זוזוזו/ / : 56 חברה להשכרת רכב המציגה באתרה את. מחירון ההשכרה לדגי הרכבים האאעים וכן אפשרות הזמ;ה מקוות. דירוג: 6 3) 63 )6 וי גלי טורש /. 0 . 6313606 . חש/ / : קס6ת חברה להשכרת רכב. באתר סידע אודות צי הרכבים של החברה ומחירון השכרה. עיתן לבצע הזמ;ה באתר. דירוג: 6 6% 6% רו תוהש 40 יי טריפטי /תסס - 152801- ע56 6:1 . אי/ / : ק66ת חברת העוכרת רכב המציעה אפשרות הזטונה מקוועת והק;חה מייוחדת למזמינים ברשת. באתר ניתן ללמוד על צי הסכועיות על החברה. לקרוא את תנאי הסכם ההשכרה ולקבל הצעת וחיר מעודכנת. דירוג: ג) (6 62 6 0000 שו 4% 58 טע גל /1 . 00. 588-081 . אזוש/ / : סשת חברת השכרת רכב המציגה באתרה סידע על בוכוניות שהיא מציעה להשכרה ולמכירה. עוד באתר. ידע על סניפי החברה וטופס הזסנה. דירוג: 6% 6% 6 6% תיירות (6₪ השכרת רכב - חברות תיירות וטסיעות אופרן הולידיי אוטו /תסס. ת8:+ס . זחי/ / : קססת אתרה עול חברת אפרן הוליד" אוטו העוסקת. בהעוכרת רכבים בחול. באתר עיתן לבצע הזמעת רכבים דרך האחתר. לקבל מידע עדכני אודות סוכטות (סיעות. סיפים למטיל ידע על מבצעים לססטיילים בתול. דירוג. ג א6) 69 ) גד דג ך /. 0ס. 6[1טבמס -646 . אאח/ / : קס6ת סוכנות /סיעות המציעה באתרה דילים ליעדים שולים. חבילות ;ופש מוזלות וכן הצעות של הרגע האחרון. דירוג: ג ) 6 6 אגד טללים /1. 0ס. 6606661813 . זי/ / : סס6ת חברת תיירות המספקת שירותי תיירות שועים כגון ארגון טיולים לתיירים. השכרת רכב. שירותי לינה ועוד. באתר סידע על החברה ועל שירותי התיור שלה. כמו כן באתר סידע על חבילות תיור מיוחדות. דירוג: (4 (4 40 בארותיים תיירות /1. 0ס. 260206873 אאז/ / : קססת חברת תיירות המציעה טיולי הרפתקאות בנגב וברחבי הארצ. באתר חידע על שירותי החברה - טיולי גיפים. רכיבת חמורים ועוד. כמו כן תמצאו גלריית תמוות. קישורי תיירות וטופס הזסט;ה. דירוג: 60 ,6 4 דרך צדיקים /:66/62861%ת. הסט . אש / : קס6ת האגודה לעיקום ואיתור קברי צדיקים ברחבי העולם. האגודה גם מארגעת !סיעות לקברי הצדיקים בעולם. ניתן להזמין סקום דרך האתר. דירוג: ג) 6 6 (6) הדע /. ססם. הבה . אזש/ / : ק66ת סוכנות (סיעות המציעה טיולי סקי באתרי קלאב סד באירופה. באתר מידע אודות אתרי הסקי השוו;ים והפעילויות המוצעות בהם. דירוג: 6 6 65 ג 0 סק הת 0 ₪100 - הגוס 3 בס מא 5 45צק: הקד חפוס עפסווסת 005 8ח880! 5'!זסצ 0+ ע00טסה זטסץ דומוב. הששטיח המעופףה /. סס. 51386 . אאחצ/ / : קס6ת חברת התיירות השטיח המעופף מאפעשרת לבצצע באתרה הזמעות טיסות ועפעש למבחר יעדים. באתר מידע אודות הטיסות וחבילות. העפש העאשת וכן מבצעים עול הרגע האחרון. דירוגי ה) א) 63 א) כלל תיירות /. 0ס. תפ במגוסם- 01381 . זחח/ / : 66 כלל תיירות מקבוצת כלל מציעה חבילות תיירות בולאות הכוללות אירוח בסלוותיה. סיורים ואירוח בארשץי ועוד. באתר מידע על מבנה החברה. חבילות התיירות שהיא מציעה ועוד דירוג: ) (.) 6% בוונה טורס /1. סס. פ8מגוס6 בתסות. ז/ / : קס6ת באתרה של חברת מונה טורס. סוכטויות סיעות. מידע עדכנלי על מבצעים וופשולים אטרקטיביים שמציעה החברה. כמו כן עיתן להירשם כחנוי למבצעי החברה באתר. דירוג: () 6 62 <> נהרות /1. 0ם. 6סמהתשת. זח/ / : קס6ת חברת ;הרות המתמחה בטיולי רפטינג בעולם מציגה מידע על טיולי הרות בעולם ועל צוות המדריכים בחברה. כמו כן מוצע סידע על מסלולי טיולים עם אפשרות הרשמה דרך האתר. דירוג: 60 62 ₪ 6 סופר דיל /. 0ס. 64681כנו5 . אאא/ / : ק6%ת אתר תיירות המספק מידע על חבילות נ;ופש. דילים. טיולים סאורגעים. מלועות. מבצעים ביוחדים ועוד. באתר נ;יתן לבצע הזס;ה עיי סילוי טופס. דירוג: י) 6 63 ג6 6 תיירות 6 חברות תיירות ונסיעות -- מדריכים כולריס /בב . 0ס. 1815סכן. שאש/ / : ק66ת אתרה של חברח פולריס המספקת שירותי תעופה ותיירות. באתר פרטים על החברה ושירותיה בתחום תיירות החוץי והפעים. דירוג: כ) 6 63 6 פורום-נט /. 00. 861 -תנו ס+ ו / / : כב אתרה על חברת פורום-/ט. המספקת שירותי תיירות. ונופש באר ובעולם כולל סידע רב אודות פעילויות. החברה בתחום התיירות. דירוג. ;6 ) )6 ה פרדייס ובסה 8 מתסות- 2338156 . זז / / : סקס 6ת תסס. חברת טפש ומלון השכעת במומבסה שבק;יה באתר מידע על חברת חבילות הטפש המפעילה את המלון, מידע על מיקום הסלון ושחתיו וכן פירוט. הטולים והאטרקצציות המוצעות בנוקום לצזרך חקירת הססארי האפריקאי. דירוג: 6% 6 6 קורמורן טיולי ג'יפים /תסס. 1006ת6 . 5 6כתסו , שאזו/ / : קס6ת / ות . 0א66תב / 50 01ב 1 חברת קורמרן מציעה טיולי גיסים הכוללים נמדריך. באתר החברה מוצג מחירון, מוסלולים אטרקטיביים לטיולי גיפים בארץי וכן "מסלול החודער המומלץי ע"י צוזות קורמור]. דירוג: א) ג6 )6 ה קלי טורס /31 00. פמגוסם -.613א . אאו/ / : 6% חברה המציעה עירותי תיירות ונופש בישראל ובאזור המזהית. החברה מציעה טיולים מאורג;ים גם לקבוצות הזקוקות לסידורים מיוחדים. דירוג: יי) 6 63 <>>>-----7 0 תלסה / וס . 68108 . זחוח+/ / : טג טוכטת. (סיעות ותיירות המציעה באתרה אפשרות הזס;ה אונליין של טיסות. מלועת ורכבים להשכרה. באתר חידע אודות חבילותת התיור ליעדים האעא;ים אותם בציעה החברה. דירוג: ג() 6 ר) א) יי הלויו תור סנטר בע"ם /בב 00. 66 תססמנוסם . אא/ / : ק66ת אתר תיירות ופנאי המספק מידע על מלוטות, טיסות, סקי. | נופשונים. תערוכות. אטרקציות. | כרטיסים למופעים ועוד. דירוגי 6 6 6 כלנפי ירושלים /בב - 00 . 703.65 . אאא/ / : קפסש אתרה של חברת התעופה "כנפי ירושלים: מכיל מידע על החברה. טיסות ותמועות בשטסף לפרופיל החברה כולל האתר תמושת עוף מעוסי הארי דירוג: ג 6 ) ה הברות תעומה ‏ | לופטהנזה /בב - 0 . 115608258 . אזזי/ / : קס6ת אתר לופטהנזה ישראל מספק סידע על טיסות החברה. הצעות. במיוחדות. הזםונת כרטיסים מקווטת. מוועדון לקוחות. תערוכות וירידים בעולם ועוד דירוג: ג) 6 6 ל תעופה ב]ן גוריון . 026 81-תס1עגוף-ת6ע את / / : סטש 0 .1 רשות שדות התעופה מציגה מידע נרחב אודות עמל התעופה בן גוריון. באתר מידע אודות שירותי טרום טיסה. הסדרי ח;יה ותחבורה במקום. לוח טיסות בותוכענות וכן לוח נחיתות והטראות עדכני דירוג: ג( 65 כ )6 > ו סוויסאיר ישראל /בב - 00 . .5015581 . אזוז/ / : קס6ת הסניף הישראלי של חברת התעופה השוויצרית מציג באתרו סידע אודות צוות הסניף ושירותיו. שירות טרום הטיסה ללקוחות החברה. מבצעים מיוחדים. לוח טיסות וכן מידע לחברי מועדון העוסע הנמתטיד דירוג: 6 6% 6 6% בנע ה-א א ₪ ק.א.ל /1. 00 681. זי / / : 6 קווי אוויר למטען ממספקת שירותי תובלה אוויריים לסטענים. באתר בוידע אודות עשירותי התובלה והשילוח של החברה וכן אפשרות ללקוחות לבדוק את מצב המששלוח עולהם דירוג: (0 6 6 אילטורנט /1 . 00 . 66תמנגוססת . אחו/ / : 66 בוגאזין תיירות הסציג בוידע רב וסגוון בעושא התיירות על בגוון תחוסיה ערי תיירות. ערי נמל. סוכטויות נסיעות וסידע על אתרי קניות תיירותים באריץצ. דירוג: כ) )6 63 6 ו 5 אירוח ונופש /. 0ס. 6ת6666ז. שא/ / : סשת בודריך תיירות לתכטן חופשה בישראל ובסיעי. באתר בוידע אודות ציורים. מלוטת, במסעדות ואתרי עפש ברחבי הארץי. המידע באתר מסווג על-פי אזורים בארץץ. דירוג: 0 6 0 6 תיירות (₪ מדריכים - מלוטת ובתי הארחה נטייל /. 00. 68בת. 1.1-6%ת/ / : סשת נטייל. סאגר מידע של מסע אחר בעושא נסיעות וטיולים באר ובעולם. מספק מידע על אתרים ומדינות. מקומות אקזוטיים. ספורט אתגרי. בתי מלון. איים. הכנות לטיולים וטיולים באר דירוג: () 6 6 6 6 ו וח160536 /תסס . ע6 603 .1531ו:0 7 . זוז / / : קט6ת בודריך לעיר ירושלים באתר מידע אודות אתרי תיירות ובילוי בעיר. מפות. ספר טלפונים. שירותים. לוחות מודעות בעדכון עצטי. מידע אודות עסקים הפועלים בסשך כל הינומה. עיתון שבועי ועוד. דירוג. () ג6 6 6% סא דוס /. 00. שַת61גוס . אש/ / : ק66ת מרכז מידע למטיילים בארץי ובעולם. האתר מרכז קישורים המסווגים לקטגוריות עשועות כגון: אתרי תיור. חברות תעופה. תחזיות מזג אוויר ועוד. כמו כן עיתן למצוא באתר כתבות וחוויות מטיולים ברחבי העולם ובישראל. דירוג: () 6 6 6 6 ]שג / תסס. 18מ618טה:> . 152861/ / : ק66ת מרכז הזמשות מקוון לתיירות בישראל. באתר בידע כללי אודות תיירות בארצ. אפשרות לחיפוש והזמלת סלונות. רכב שכור. טיולים וחבילות תיור. טיסות מקוטיות ועוד דירוג: 000 00 0 אינדקס תיירות וקייט / 3 /31. סס . 66% . אש / / : סס6ת אינדקס סבית אינדקס פרסומים הסכיל סידע רב אודות שירותי תיירות ונופש בישראל. באתר כתובות ומידע מסווג על-פי קטגוריות ואזורים בארץצ של נותני השירותים העוונים. דירוג: 6 6 62 נדריך התיירות לגליל המערבי .1/‏ מגסם- 313166 . שש/ / : קש6ת האתר הרעומי של עמותת התיירות גליל מערבי. באתר מדריך מקיף לתכנון טיול בגליל. סידע אודות מסעדות. אפשרויות ליעה. אתרי תיירות. מקומות. בילוי. חעויות מפעל וסידע המסווג על-פי ישובי הגליל. דירוג: 0 ;0 65 62 6 כ 9 6 פחפן תס סש * ה כ [ש] 00853 ₪ | ₪00 ] האצתם וה קט 0 = == ב-, ו | 12 ביקור בישראל /. 153%.00ט1578061. אחט// :סספת האתר מיועד למבקרים בישראל ומכיל מידע עויטושו ומוגוון בנושאי תיירות. אומ;ות. פוליטיקה. מוסיקה, יודאיקה ועוד דירוג: ג( 6 6 6 נקודת מפגעש /תסס . 06כ1:> . פמעסמתפת/ / : ק66ת /ת . :סכ / 6 סותה אתר המיועד למטיילים וכולל חדרי צ'אט ולוח מודעות. המסייעים למטייל לשמור על קשר עם הבית. דירוג: ג) ).62 עכבר עולם /86גוסז/.11. 301.00 . 2אח// : קס6ת / סט האתר משמש כסדריך ערים בעולם. הססידע באתר מקוטלג לפי אלף-בית וכולל מידע אודות מסעדות. חנויות. הופעות. פסטיבלים ואירועים בערים בעולם. דירוג: 0 <6 6 65 ₪ צוסית 66 : 7 צזפית הי;ה הוצאה לאור של מדריכי תיירות בישראל. באתר תמצאו מדריך לספרים וממדריכי טיולים מעודכנים. המלצות על מסעדות. ספות מפורטות וססגועיות ועוד. דירוג: כ :6 (6 א) גרין וילה /תסס. 6108 . פמשמתפה/ / : קש6ת /במהּהתתה- חדרי עופש בוילה בקצרין. באתר מידע על יחידות העופע, האטרקציות באזור. טיולי הגיפים של גרין וילה וכן מבצע מיוחד לגולשים. דירוג: () 6 60 תיירות. 69 מלוטת ובתי הארחה - תרמילאים וה סז /%. 2106 56- התססם; . שאש/ / : פס6ת אתר הסאפשר לבצע הזסעות חדרים בבתי מלון שונים ברחבי העולם. באתר ;יתן לבצע חיפוש לגבי חבילות נופש על-פי העיר המתאיוה. דירוג: 6 ;6 6 63 60 בין העחלים - קיבוץי אילון / 62ש11/21. 0ס. תסובּס . אח/ / : קס6ת אתר אירוח וטפש העאכן בגליל המערבי. באתר מידע אודות חבילות השטפעי והליעה המוצעות בסקום. טיולי אופניים, סד;אות/ יצירה ועוד. הכל באווירה ירוקה בין חל כזיב ונחל בצת. דירוג: () 6 ) גרלד עירוונה /. 00 . בתבּטק גת . אאא/ / : קססת בלון ספא ומרכז כנסים ונופש השוכן בים המלח. באתר מידע אודות אפפצשרויות האירוח והנופש בסלון. מוועדון הבריאות והספא ועוד. דירוג: ג() 6 > ישרוטל /. 0 1520661 . אאש/ / : ק66ת רשת בתי הסלון הישראלית מציגה ניידע אודות מלועתיה ברחבי הארץי ובעיקר באילת: מלון המלך שלמה. חיאל ביצ. ספורט ועוד. באתר מפורטות. הפעילויות המצעות בכל מלון ומוחירון האיחח. דירוג: ג 6 ג6) 6 מלון אריאל /. 0ס. ה 321.61 . אוחף/ / : קס6ת מלון ירושלטי המציע ;וח לעיר העתיקה וקירבה לכותל. הסלון מבטיח אוכל כשר לאורחים ואפשרות לערוך בר מצווה ואירועים אחרים במקום. דירוג: י(6 ;6 6 סלון ווה אילן /. 0ס. ת3.18- סטסת . אא/ / : סקס6ת מלון הומוקם בהרי יהודה במרחק קצר סירושלים ובשדה התעופה. באתר סידע על החדרים והמתקנים במלון. אפשרויות אירוח וקיום אירועים במקום וכן מידע על פסטיבל האידיש הנערך הסלון סדי שנה. דירוג: 60 (6 6 מלון צל הרים /. סס. תנמהּת- 65611 . זוא / / : קס6ת הסלון השוכן לחופי ים המלח מציג את החדרים. המסעדה. הפעילויות והקניות שניתן לבצע במקום. דירוג: () 63 6 לון קרלטון תז"א /. 0ס. ת60 031 . א/ / : ק66ת מלון קרלטון צופה לחוף ימה של תיא. המלון מציע ערותי אירוח לתיירים ולאנשי עסקים. באתר מידע אודות עשירותי המלון. מחירון עדכ;י ואפשרות הזסנה. דירוג: כ() 6 6 מלונות דן /. ס0ס. 83206615 . זא/ / : קפסת האתר של רשות מלוקות דן בישראל. פירוט הסלועות ברשת כולל סוגי חדרים ומחירים בכל מלון. אפשרות בדיקה לגבי חדרים פנויים והזםנה דרך האתר. באתר גם קישורים לאתרי תיירות שונים דירוג: 0 02 66 00 6 עין גד תור /. סס . 686-ב 61 . אאח/ / : קס6ת חברה המספקת שירותי תיירות ברה גבוהה למגזר העסקי והפרטי. באתר מידע על החברה ושירותיה וכן אפשרות להירשם למועדון הלקוחות. החברה היה /ציגת א₪8 הסצעוווקת חדרי מלועות באינטרנט. ניתן לבצע הזמלנת חדר בסלועות ברחבי העולם ולקבל אישור תוך מספר שניות. דירוג: ג() ג(6) כ6) 6 א) רמדה קונטיננטל תיא /11. סס. בּהַבִּ3: . שאחו/ / : סקס6ת מלון רמדה קו;נטיננטל ממוקם בלב תיא ומציע שירותי לינה ונופש לתיירים ואנעשי עסקים. באתר ידע אודות שירותי האירוח בסלון ולוח תעריפים. דירוג: ג ;6 6 רשת. מלולות הקיבוצים בישראל /. סס. 62גומכ.1א . שא/ / : פס6ת רות מלועות ובתי הארחה בקיבוצים ברחבי הארצ. באתר סידע אודות אתרי ההארחה ברחבי הארץ, סוגים שונים של חבילות עופש ואפשרות הזסו;ה. דירוג: 6 (6 6 רדיסון מוריה בה נמסו- ת381550: . ששש/ / : ק66ת ..1 רשת המלועות רדיסון מוריה מציגה באתר מידע אודות מלועותיה בישראל. אפעורויות האירוח והשופש השועת. במחירון עדכעי וכן אפשרות לביצוע הזמות. עוד באתר. בידע אודות תוכעית האורח המתסיד הנועניקה הטבות עחעות. דירוג: ג 6 6 )6 דרום אסריקה /1. 00 . צעמ . טאש/ / : פ%6%ת / 1.08 סתתהּ- ת50116 באתר דרום אסריקה של טבע הדברים מידע חיולי לכל המעוניין לטייל או להרחיב את אופקיו על דרום אטריקה. האתר כולל תמונות וקטעי וידיאו וכן מצע למכירה תקליטור ב;ושא. דירוג: י() 6 6 6 טריפ /. 00ם. כן6:1 . חאש/ / : קס6ת אתר מידע לסטיילים ותרמילאים הסוקר את דרום אמריקה. באתר סידע ורקע כללי אודות מדיעות דרום אמריקה. כתבות. וחוויות מטיולים באזור. המלצות. תמוות ועוד. דירוג: ;6 (6 :6 () תיירות. 69 תרמילאים החברה להגנת הטבע /ס. בתסף . זוא / / : סשת / 0 קד אתר החברה להגעת הטבע כסלל טקרה ₪.. ₪ ₪8 0 מ כ ו ו . ה ב ות 5 החירות. רוגי הסיור. שמירת הטבע ועוד. באתר - דד מידע על ללים ביעוראל. פפורחם שמירת טבע | 7 . ובוידע על אכעורחת ההצטרפות. רולק ממחרי האתר ( מצאים עדין בב?יה. דירוג: () 6 6 א ) 6 1 0-> בפלסקוב בע"םט /11. 00. 135008 זחחו/ / : 66 סוכנות נסיעות החברה בהתאחדות סוכנלי הנסיעות בישראל ובארגון חברות התעופה הבינלאוטי. החברה ביספקת גם שירותי עושילוח ועטילות מכס וכן מעולוחים בויוחדים. באתר מבצעים. שרות הזסנות ומידע לנוסעים. דירוג: 0 0 ₪ 6 6 [ ו 8 אוד | 0 = פד 99 סו 108 הטע! יח4 8: אץ 2% 2 5 2 2 כ ו ₪] א 95 עה אאטת! טל מש תמשה 0 5% "וש 260 |- ו היה // סיו [₪] 29 1/0 ,6 520700.א 13 חינוך ולינוודים אוניברסיטת בן גוריון /. 30 . גושכן. זח/ / : קס6ת מידע על האועיברסיטה והמחלקות האקדמיות שבה. פרויקט המחשוב במקום. הספרייה וכן חיפוש סטודנטים ואנעוי סגל. דירוג: ג) ג6 69 6 אוניברסיטת בר אילן /. סה. גו3כ. אש/ / : סס6ת ידע על פקולטות האועיברסיטה. חדשות ואירועים. הספריות. מחקר וכן סיור בקמפוס. דירוג: (4 (6 6 :6 אוניברסיטת חיפה /. סה. בּ5 בת . ששא/ / : קס>ת ידע על האוליברסיטה ומחלקותיה. מרכז המחשב. שירותים לסטודנט ועוד. דירוג: י() 6 6 אוניברסיטת תיא /... 6 . אאח/ / : ק6%ת מידע על הפקולטות והמחלקות השועות ותכ;יות הליסודים בהן. ספריות ומסדי (תונים באוניברסיטה ועוד. דירוג: ג6 6 6% ג6 6% אפשרות אוניברסיטת תיא - הפקולטה למדעי החברה /, גופס .50121%// : פס6ת באתר הפקולטה למדעי החברה של אוניברסיטת תיא עיתן. למצוא מידע. אודות החוגים והמכועים בפקולטה. מידע אודות הרישום ותהליך הלימוד וכן מידע לסטוד/טים דירוג. ג( ג6) ג6 6 החוג לסוציולוגיה ואטתרופולוגיה - אוניברסיטת תיא /. סב בש . 50123%/ / : סס6ת האתר של החוג | לסוציולוגיה = ואנתרופולוגיה באוניברסיטת תיא. באתר מידע על החוג וסגל ההוראה. תוכעיות הלימודים לתארים השו;ים. רשימת הקורסים מן הידיעון השעתי. פרסומים מטעם החוג וסדור שיוקדש לסטודנטים. דירוג: (6 () 6 > בצלאל /. 0ה. 2628161 אשש/ / : קט6ת באתר מידע על אקדמיית בצלאל לאוסנעות ועיצוב. הכולל פירוט המחלקות בביהיס. ידע לסטודנטים וכן תצלומים מתערוכות הסותקיימות בביהיס. דירוג: (6 ;6 69 6 > הסעגל /. 0 6 . 21% 501/ / : קפסת / 61 . 65 ת86גו6 5 / 65 66 8 בקומם הוירטואלי של תלמידי החוג. לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה באועיברסיטת תיא. באתר לוח זמלים לשנת הלימודים. לוח מועדי מבח;נים. סקר רמת ההוראה בחוג ועוד. דירוג: ג) ג6) א ) 6 אתר הסטודלטים / %5ת11/56066. סס . טטכ . אאש/ / : קפ6ת באתר הסטוד;טים של בי.טיוי סידע אודות לימודים אקדטאיים בישראל. באתר מידע ועצות למתלבטים בבחירת. מוסדות לימוד. מכיעת אקדמיות. | הכנה לפסיכוסטרי. מדור לסיוע בלימודים במספר קורסים. קישורים לאתרים בתחום וכן מדריך בילויים לסטוד?טים. דירוג: () ג6 (6 ג6 6 האוניברסיטה העברית ירושלים /אסתט/36.11. 1רטת. אאח/ / : קס6ת / ג . תג התג / אס כפסת מערכת. המידע הממוחשבת של האוניברסיטה. באגרי מידע בעושאים רבים. מידע לסטודנטים ושילוב עם מערכת סנונית. דירוג: () 6 6 6 האולניברסיטה העברית - הרשפה /טפתט/1.80.11רטת.ח//:קספת / 1ות1 . ות3 :מ ה ממגופת/ אס מס ידע עלל האוניברסיטה וסגמותיה. פירוט רחב של הליך ההרשמה ועוד פרטים לסטודנטים חדשים מדור יוחד באתר לסיוע בבחירת. תחום הלימודים. דירוג: () () 6 () האוניברסיטה העברית - החוג ליחסים ביללאוסיים /. ס0סספ. ע8682/ / : ק66ת 3/0606 / באתר החוג. ליחסים בי;לאומיים שבאועיברסיטה העברית בירושלים מידע אודות תוכניות הלימודים לתארים השונים הנלמדים בחוג. שנתון הקורסים. תנאי הקבלה. מידע אודות הסגל ועוד. דירוג: כ) ) 6 > המחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה - האוליברסיטה העברית /. בבָות. עַָ5003010/ / : סס6ת באתר המחלקה. לסוציולוגיה ‏ ואעתרופולגיה | של האו;יברסיטה העברית עיתן למצוא מידע אודות תוכניות הלימודים בחוג. רשימת הקורסים בשאתון. מידע אודות חברי הסגל ועוד. 5 דירוג: 6 6 63 חילוך וליודים (₪ אוטיברסיטאות וסכללות סטודנטנט /. סס . 6ת86גו5 . זחחל/ / : סס6ת אתר המזעד לסטודעטים וסכיל מידע ושירותים מיוחדים בעבורם. בין השאר תבצצע באתר מידע אדות מלפת. ההלוואות ללימודים. טאגר מידע אודות דירות להעוכרה ומעועת. לוח מדעות לסטוד;טים. טיפים להכלת עבודות אקדמוזת. מאגר ממשרת. פטיות ועוד דירוג. יג 6 60 6 6 סען 19 ואסתה מ וג שם 8-68 0 5 > ₪ כ כ ב 1 )ו א | )!בע / וא" | שדחה הסשת | סנפ ב ב נ | 3 יי 2 | איסותא 5518 צברות / 7 5 ו הסכללה הטכטולוגית באר-שבע /. סה סש . אאח/ / : קפסת באתר המכללה חידע על מכיעת. העותלמויות. הכשרות מקצועיות. ממסלול להנ;דסאים. מסלול לתואר ומידע לסטודנטים דירוג: (6 62 6% 6 המכללה הטכטולוגית ירושלים /. ששס. 706 . זח/ / : קס6ת מכללה טכולוגית אקדמית| חדשה השוכנת בירושלים. סטרתה לחזק את הבסיס הטכנולוגי של התעעויות המתקדטות בארץ. המכללה תפתח את שעריה בשעת הלימודים תשיס ותעניק לבוגריה תואר אקדטי ראאששון בשיתוף האוניברסיטה העברית. דירוג: () 6 6 6 המכללה למעופטים רבות-גן /7. א1-188ע . אאא/ / : קס6ת המכללה למשפטים ברמת-גן מציגה מידע על המוסד. תוכנית הלימודים לתואר. סגל ההוראה במקום וכן את תנאי הרישום והקבלה דירוג: כ) ג6) 6 הרשת האקדסית של ישראל /. סב . אאש/ / : סס6ת אתר הרעות האקדסית עשל ישראל מעשומע כאינדקס של האוניברסיטאות והנוכללות בישראל וטכיל קישורים לאתריהם. דירוג: כ6 63 6 סוכים 98 /1. סב . 0398ב . זאו / / : סססת הסמכללה להכשרת מורים של משרד החיעוך והתרבות. יעדי ומטרות האגף להכשרת עובדי הוראה וסכון הסחקר והפיתוח בטשא. כמו כן באתר מידע על המוכללות בישראל. דירוג: () (6 (6 6 האוניברסיטה הפסתוחה /. 6ב . נותססס . זאחל/ / : פס6ת באתר האו;יברסיטה סידע מקיף על המוסד ושיטת הלימוד מורחוק הע;הוגה בו. רשימה מפורטת של כל תוכניות הלימוד והקורסים המוצעים. הסבר על תהליךר ואפשרויות ההרשמה. מידע על פעילות הספרייה וחעות הספרים למדא ועוד. דירוג: ג( (6 63 63 6 חלם - האוניברסיטה הפתוחה /. א טתססס. ת6616/ / : ק66ת פרויקט תקשוב ללימוד טורחוק של האוניברסיטה הפתוחה המציע לסטודנטים אפעורויות לימוד וסיוע בלימודים בעזרת המחשב. באתר מידע לסטוד;טים אודות הקורסים המוצעים במסגרת הפרויקט וכן שירותים שעושועים כגון פורום דיונים קורסי ועוד דירוג: כ) *) ר6 6 6% האקדמיה לריקוד ומוסיקה בירושלים /. סג . סך . אאא/ / : ק66ת אתר האקדטמיה מציג את פעילות האקדמיה. פרטים על הקונסרבטוריום באקדסיה ועל ביהיס התיכון דירוג: כ6 6 63 6 הטכניון /. תס תם0ססם . אחי/ / : קס6ת ידע על פקולטות המוסד והקורסים המוצעים בהן מידע על מחקרים הנערכים במקום. אפשרות לאתר אנשי סגל וכן קישורים לאתרי המוסד. דירוג: (6 :6 60 6 6 הטכטניון - תוכנית למצטיילים /. 0ב . ת0ת660 . זחפ/ / : ק66ת /06ת06116א6 תוכעית ייחודית לטכטן המאפשרת לסטוד:טים מוכשרים לקבל הטבות כספיות ואקדמיות במהלך הלימדים לתואר ראעון. באתר מידע אודות התוכעית. דרכי ההצטרפות וההטבות הא/יתעות לסטוד.טים המתקבלים דירוג: () 6 65 חיעוך וליטוודים ₪9 אוניברסיטאות וטכללות - בתי ספר בוכון ויצמן לסדע /. 0ב . תתבח? 1ס6ז. צזו/ / : קס6ת באתר מכון ויצמן מידע רב על מחלקות הסכון והמחקרים העערכים בהן. סידע אודות ההכשרה לאנשי מדע במקום. אפשרות לאיתור אעעוי סגל ועוד. דירוג: () ג6 6 (6 במוכללת לוינסקי לחיטוךר /1.. צ%א160125 . או/ / : ק1%66 מוסד אקדטי להכשרת מורים. באתר סידע אודות תוכניות הליווד במקום. תנאי הקבלה ותהליך ההרשמה. הספרייה וטאגרי הסידע. חדשות. מידע אודות עוירותי אגודת הסטוד;טים ועוד. דירוג: () (6 6 6 בכללת רופין /. 0 . ם נססגות . אטח/ / : קטס6ת המרכז להשכלה גבוהה על שם ארתור רופין מתמחה במקצועות היהול ובליניודים טכטלוגיים מתקדמים. באתר ספורטות. תוכיות לימודי התואר והתעודה בתחונוי ההעדסה. המלולאות והתיירות. הטכטלוגיה ועוד דירוג: () ג6 )6 בוכללת תל חי /1. סה. 66183 . זחיט/ / : קט6ת האקדמיה של הצפון. סכללת תל חי מעניקה תארים ראשועים בביוטכשלוגיה. מדעי המחשב. תארי הנדסאי בסגמות שוטות ועוד. באתר מידע על תהליך ההרעומה. יחידות הלימוד במקום ושירותים לסטודנטים. נוסףח על כך. באתר סיפורם של תל חי ויוסף טרוופלדור וכן תערוכות ממוזיאון הצילום. דירוג: ג) ;6 6 ג) בנזה /. 00 . ב2תסו. אאא/ / : ק66ת אתר המיועד לסטודנטים בישראל. באתר אינדקס אתרים מסווג. מידע לסטודנטים בתחומים ששנעים. כתבות. סיקור מאבק הסטודנטים להורדת עוכר הלימוד. לוח מודעות. דרוששים והיכרויות ועוד. דירוג: ) 6 ג) 6 נתיב ההעשוכלה /. סס . 8 35%81 . חח / / : ק66ת הספר /תיב ההשכלה 98 כולל סידש בגוון וסקיחף על אפשרויות הלימוד השועות בישראל. האתר כולל חלק מן הסידע הכלול בספר ועיתן לבצע בו חיפוש על-פי מקצועות ותחוסי לימוד. דירוג: (6 6 6 (6) לטם / שצ06806081.16/ 11 . סב . 066 . אוי/ / : ססשת לימודי טבע משולבים בעמק השלום. ביטות להרי סעשה מצא הרכז ללימודי שדה של עמותת לטם. הטרכז מקיים טיולים. פעילויות והרצאות בתחוםטי הגיאולוגיה, ארכיאולוגיה. גיאוגרפיה והיסטוריה של ארץ ישראל. באתר סידע אודות פעילויות המרכז. דירוג: י0 ,0 *6 6 אורט ביאליק /1... א1311כ/ / : קס6ת ביהיס אורט קרית ביאליק ממוציג באתרו מידע אודות סדרי ההרשמה. דסי עבודה לתלסטידים. דפים אישיים. מדור העצחה לעופלים ועוד דירוג: ג6 6 6% אורט ישראל /. שנס 6מס. אאא/ / : ק66ת ידע והיסטוריה של רשת אורט, ספרייה וירטואלית. השתלמויות. פרויקטים של תלסידים. חדשות ועוד. דירוג: (6 65 6 אורט סינגלובסקי /. טס 1א5ט310שת51//:סססת אתר ביהיס אורט מכיל מידע כללי על ביהיס ושירותים לתלפידי ביהיס. קישורים. פורוטים לדיולים. בוידע חיטוכי ועוד. דירוג: כ) 6 63 63 63 אשל הנעויא /1.. ט60ש6ת. 6561 . או/ / : קס6ת בורכז הלסידה של אשל העשיא ברשת כולל קורס לכתיבת !ושח ומידע על המקום ופעילויותיו כולל קטעי קול של רדיו ביהיס. דירוג: ;) 6 6 ביהיס לטבע /1. ת0ס151ט66ת. אאש/ / : קס6ת / ות . באסת / 6 86 6078 ביהיס לטבע. סביבה וחברה בתיא. על ביהיס. חדשעוות. שת העשור למקום וחידה. דירוג: (6 (6 6 ביהיס המקיףח בגילה /17.. תְך.7110.אאא//:קס6ת בידע כללי על ביהיס ועל פרויקט האינטרנט הנערךר בו. בעוסף הסבר על חיוך סתוור מחשב בבית הספר. דירוג: ג( 6 62 תיכון הולי /60/20162. צ51/ / : פס6ת ביהיס התיכון והכללה הטכנולוגית הולצ של חיל האוויר ורשת עול מציג באתרו את סוגמות הלימוד המוצעות במקצועות התעופה השולנים המוצעות לשוחרים. עוד באתר. מידע על הפעילות החברתית. האווירה במקום וכו. דירוג: :6 6 6 תיכון זינמן דיטונה /. מ6ת-6656:6 . אש/ / : קס6ת תהתת800015/21 באתר התיכון המקיף עישש זינמן השוכן בדיטונה מידע אודות ביהיס והפעילויות | בו. | עבודות תלסידים בתחוסים שועים. מידע אודות העיר דימונה והסביבה ועוד. דירוג: (6 6 ;6 62 חיעוך ולימודים (6 הוראה הסינהל לנוחקר פיתוח והכשרה - אורט ישראל . טס >מס. ססו. אא/ / : פס6ת ה אתר חיטכי המיועד לתלמידים. מורים וא;עי חיעוך. האתר כולל קבוצות דיון לתלמידים. מידע לגבי מוצרים חיוכיים המפותחים במרכז למופ, פעילות שטח בבתי הספר וכן קורסים ללסידה ממרחוק במסגרת ביהיס הוירטואלי אורט-סנו;ית אביב. דירוג-כ)2) ).02 <) משרד החינוך - אגף הטורכזים הפדגוגיים /1. טסף. ת03610:גו₪3 . צאי/ / : פס6ת ותה סנ הת מערכת החיעוך מפעילה כ-80 מרכזים פדגוגיים להדרכה והשתלמות של עובדי הוראה ולפיתוח אמצעי הוראה. באתר מידע אודות המרכזים ברחבי הארץי ופעולותיהם. דירוג: () 60 6 5 פד /. 00 . 6%365מנגוס+ . שאא/ / : ק66ת רשת בינלאוטית של מרכזי לסידה למחשבים המסייעת. לתלמידים ולמורים לשלוט ברזי הוחשב באתר מידע אודות תוכנית הלימודים של הרשת ופעילותה בישראל בבתי הספר ובותיסים. דירוג: ג) ;6 6 אדיוסיטטמס /1. 0 . 505 5 63115 . שא/ / : פס6ת חברה המתמחה בתחום טכולוגיות הסידע בחיוך. החברה מפתחת פרויקטים המשלבים יישוטוים כדגוגיים משולבי מחשב ותקשורת מחשבים. באתר סידע אודות תוכניות. השתלמות. וסדנאות למורים בתחום. מאטרים מקצועיים ועוד. דירוג: ג6 6% 6% הסדריך לשותלם /. טסץ. 3ת6:6א . סססת. אז/ / : קט6ת קרן ההשתלמות למורים העל יסודיים מספקת מידע רב באתרה על אפשרויות ומוסדות ההשתלמות למורים באתר מידע לגבי הליכי ההרשמה להשחלמויות ולגבי לימודי החובה וההשלמה. דירוג: ג) (6 א) 6 הערוצ האקדסםי /1., כסמסק. טס : / / פס6ת באתר ניתן לקבל פרטים על פרויקט הערוצ האקדמי של אוניברסיטאות חיפה ובר אילן. הערוצ משדר תכנים אקדבאיים לקהילה. דירוג: :6 63 ג ספם ה%? %4+אק התחש זום 9ם 0 .8-.6 4 55ה6בץ ל542% = פחקהה תוטתוק | הט 7 6 אלא הסתדרות המורים בישראל / 0.1 אא// : סססת באתר הסתדרות המורים עיתן ללמוד על סבה הארגון ופעולותיו למען הסורים בישראל. באתר מוצגות ההטבות וההשתלטויות השועות המוצעות למורים. עיתן מידע על זכויות המורים וכן יתת אפשרות לעיין בלוח חדשות הארגון. דירוג: ;6 6 6 6 הששפה המופלאה של הטבע /06ת066.80.11/5016.אחא//:סס6ת תססתנתה3 תוכנית לימודים לחטיבות הבי;יים העוסקת בנושא התקשורת בטבע. באתר הצעות למעוימות חקר לתלסידים. קישורים לאתרי אינטר;ט עולסטיים בתחום וכן פינת שאלות למומחה דירוג 6% 6 6% 6 חינוך טכנולוגיה וה שביניהם .5 1הת50מ6ק. א/ / : קס6ת /681118 אתר שמטרתו לספק סידע לתלבידים וא;שי חינור לגבי שילוב המחשבים והאינטרנט בחינוך. האתר כולל מצגות מולטימדיה לתיאור תהליכים חיוכיים ששונים והוא מספק כלים מושכלים לאעעשי חיורך ברשת דירוג: כ) 6 6 מט"ח - המרכז לטכטולוגיה חינוכית /. 066.30 . אזו/ / : סק66ת תיאור הפרויקטים השועים של מטיח כולל הצגה אינטראקטיבית. מידע על ממטיח ומחלקותיו. דירוג: () 6 6 6 > במשרד החיעוך - חוז ירושלים /. טסץ. ת6308610 . צאש/ / : 66 /ת4525316 באתר מחוז ירעולים של משרד החינוך - מחוז של זהב, מידע אודות הפעילויות והשירותים. מידע סטטיסטי אודות מוסדות החינוך במחוז. אלפון טלפונים ועוד. דירוג: ;6 6 () ללמוד בקליק /תסס. = . שאא/ / : סשת /ות6ת . סתסב/ 88 77/ 0:8016/ פתסת6ת אתר העוסק בחישעך בעזרת מעימות לימודיות בומוחששבות. ואינ טראקטיביות. באתר דוגסאות. למעויטות בממוחשבות שאוצרו עיי מעבד תמלילים. המעוימות. המוצעות מתרכזות בעיקר בתחום ארגון הסידע. דירוג: י() 6 6 מדערום /. דעס . תס הבו . זט / / : קס6ת המפעל החי;וכי מודערום משותף למשרד החינוך וקרן רשיי לקידום החי;ורך למדע וטכנולוגיה בדרום. באתר סידע אודות מטרות הסופעל יוזמות חינוכיות שהוא מקדם ועוד דירוג; ג6 63 6% מעשרד החינוך - אגף כוח אדם בהוראה /. טסץ. מס 6800861 . טא/ / : סספת 0030-8031 באתר של אגף כוח אדם בהוראה במשרד החיטך מידע לעובדי הוראה אודות גמולי השתלמות. תמריצים. גמלאות וכן אפשרות להורדת טפסים שימושיים כדוגנמת. טופס בקעה לחופשה. דירוג: (6 ג6) 6 6% שרד החינוך - האגחף לחינוך יסודי /1. טסף. ת03610ג630 . זחו/ / : קס6ת 1צץ האגף לחישטך יסודי במנהל הפדגוגי של משרד החיוך מציע באתרו סידע אודות החיקוך היסודי בנושאים עאים כגון: מיוסויות יסוד. מחשוב בהוראה ועוד. עוד באתר. קבוצות דיון. פעילויות בתחום והמלצות על אתרים בותאינטים. דירוג: 6% 6% 6% 6% בעורד החינוך - האגף לתרבות תורנית /. טסץ. מ0863.0:גו64 . אזחי/ / : ק66ת %גתהעסס באתר האגף לתרבות תורעית שבמשרד החינוך מידעע אודות רכזי הפעילות התור;ית. ברשויות ובסתניסים. ליקוטים. אמרות וציטטות על חגים ומועדים. מידע לבות אודות שירותי לאומי ושירות כמורות. חיילות במסגרת האגף ועוד דירוג: (6 6 6 >) 6 שרד החינוך - מחוז חיפה /11. טסף. ת610 63008 . וזו / / : פס6ת /ה1הת באתר מחוז חיפה של משרד החיעוך והתרבות מידע אודות יחידותיו העא;ות. דבר הםנ;הל. מידעון תקופתי. חדעאת מערכת החיטך. קיעארים לאתרים מומלצים ועוד. דירוג: () )6 6% )6 בעורד החיקוך - מחוז ורכז /1. טסש. ת0ס6 60103 . אשש/ / : פ66ת 2 מ סות מחוז הרכז של משרד החיעוך והתרבות מציע מידע אודות הפעילויות החינוכיות באזור. חדשות למורים ועובדי הוראה, טפסים שיטושיים. לוח מודעות ועוד. דירוג: 6 (6 > חיעוך ולימודים 6 הוראה משרד החינוך - מחוז צפון /11. טסף. ת64003%10. חחאש// : ק66ת /תס:סת מחוז הצפון של משרד החיעוך והתרבות חולש על מערכת החיעוך בגליל. בעמק הירדן. ברנסות הגולן. בעסק יזרעאל. בסגידו ובעק בית שאן. באתר מידע אודות יוזמות ופרויקטים בטחוז. אלפון ועוד. דירוג: () 6 6 סנונית /.. 6 1תגותפ . 1אאא/ / : ספססת /ףנתטתפ רכז הסידע החינוכי הטוב בארצי. באתר עיתן למצוא בווזיאון וירטואלי הכולל תערוכות. אועליין. שרתי סידע חיעוכיים. טאגרי סידע אלקטרוניים. חדר מורים וירטואלי המהווה קהילה למורים. מרכז תקשורת ועוד דירוג 6% א ג ] 6% 6% טשחלב /.2. 60 תנות5 . תע168/ / : קפסת סביבה חינוכית ללטידה ברשת שפותחה ע-י סנועית. הפרויקט משמש כמעטפת ללמידה מתוקשבת חדשנית בעברית. באתר מידע אודות המערכת תהליכי הפיתוח. שימושים אפשריים ועוד דירוג' > 6% 6% 6 עלוני לסד לשונך 6 . 660016169 . חו/ / : סקס6ת / בותשת . 1366/ 1602 / 28% / 116 הטתס עלוני למד לשונך של האקדמיה ללשון העברית הכוללים חידושים ומידע הקשור בשפה העברית דירוג: ;6 6 6 קרן תליי /, 12 6 +מגות8 . 83.508/ / : קס6ת קרן חינוכית המאגדת מספר בתי ספר בחי;וך הממלכתי ומעניקה לתלמידיה תגבור לימודי היהדות ברוח טובלנית ופלורליסטית. באתר מידע אודות הקרן ובתי הספר המשותתפים. מידע אודות פעילויות לא פורמליות. דפי פרשת השבוע ועוד. דירוג: () 3) א) > בטיר - מדע וטכטולוגיה ברשת /. 80 . 6 4ח. זוז / / : קת אתר מטיר הוקם במטרה לשרת את העוסקים בהוראה ולטידה של מקצועות המדע והטכעולוגיה בביהיס היסודי באתר יכולים העוסקים בתחום להחליף דעות בין חברי הקהילה ולעיין בסידע עדכני בשושאים הרלבנ;טיים. דירוג: 0 6 :6 69 6 חיטוך וליטודים (₪ היסטוריה ומורשת גלגל ההיסטוריה /. 0ב 066 . אאא/ / : קפסת / 431081/ צע0ס156ת אתר היסטורי של המרכז לטכנולוגיה חינוכית העוסק בכל שאה בשטשא היסטורי מסוים. השענה עוסק האתר בתולדות בית וני ומכיל ארבעה מדורים לכל גיליון-- המלצה לטיול בארי הקשור בעושא. כתב חידה. אתרים ומקורות מוסלצצים בתחום וארכיון גיליוות קודטים דירוג .) 6 6% א6)י6 הארכיון המרכזי לתולדות העם היהודי /11/82001065. סה 3רטם. 008 51// : סס6ת באתר הארכיון המרכזי לתולדות העם היהודי. עיתן למצוא סידע לגבי המסמכים והחומר השמור במקום. מבעה הארכיועים ופעילויותיהם העאעות. מבחר פרטומים ומסמכים ועוד. דירוג: 6 63 6 היסטוטאניה /.. 18ת215%6003/ / : קסשת קהילה לשוחרי ההיסטוריה. אתר הכולל מידע רב לתלמידים ולמורים בתחום ההיסטוריה והוראתה. עוד באתר. חדר דיועים שבו ייערכו שיחות עם מומחים בעועואים הסטוריים. לוח מודעות. רשימת מומחי האתר ועוד. מספר חלקים באתר עדיין אים פעילים. דירוג. 6% 0 6% 6% 6% המאבק על הדרך לירושלים /ץע15%60ת/066.30.11.אח;//:קס6ת / 353 אתר. אינטראקטיבי העוסק במצור על ירושלים ובפריצת. הדרך אליה. באתר מוצגת השתלשלות האירועים במהלך הטאבק. מסמכים הקשורים לשושא. בופות. תמועות. קבוצות דיון ועוד. דירוג: (6 69 49 המוזאיקה הירושלמית /20מ1.36.11/76רגום. 1אא/ / : קס6ת סיור וירטואלי ביחשלים מימי בית ראשון ועד ימיש. מידע מגון הכולל אפשרות לבקר באתרים הקעארים בכל תקופה וכן מידע על דמויות מרכזיות בהיסטוריה הארוכה של העיר דירוג: יג) (6 6 ) תערוכת תמוקות איי בשנות ה-30 /. 2. טטטתפ. טאש/ / : ק66ת / 1 8כן / תגוס 5 נוחזטי האתר מכיל את תערוכת התמוטות של הצלם אדווארד פישר בעושא ארץי ישראל. דירוג: 0 :6 65 62 | 80 5 ₪ 6 ₪- 4 נשם! 59 המרכז למורשת בן-גוריון / תס נעטוס- ת26/ 11 . 30 . גוס . אא%/ / : ק66ת /ת6 . 06662 כתב חידה מעניין בעברית בתוך האתר של המרכז למורשת בן-גוריון - אתר מעניין שרובו באנגלית דירוג: 6 6 6 העדה הדרוזית / 2גומ6/ 3.1 . %12. 6 נמגות5 . 6אש/ / : קס6ת מסבט על העדה הדרזית | לשכת. העיתונות הממשלתית. וסנועית חברו ליצירת אתר המציג צילוטים מחיי ואירועי הדרוזים בישראל דירוג: ג) 6 ) 6 6 העולים ההולנגרים 505 /תסס . 60016165 . זחוש/ / : קט6>ת 1 טפט הס אתר המוקדעש לעליית יהודי הונגריה לישראל באתר מידע על ההיסטוריה של העלייה ההונגרית. פירוט זכויות העולה, קישורים לאתרים שימושיים. אפשרויות לימודי העברית בארץי ובבודפשט ועוד. דירוג: ג) 6 א) חסישים על חסישים / 8ז11/3%52. 6מס. 61 . שאא/ / : ק66ת /תשת. 50ת500/ 981 קרן קיימת לישראל ניציגה את תערוכת 60 על 60 המציגה חסישים צילומים בחרים מחסישים שטות המדינה. התמונות. ממוינות על-פי שעות המדינה ולגבי כל אחת מצוין שמה ושם הצלם. דירוג: ג) 6 6% 6 6% נעודידן / תב נְבּת/ 11. סס. 0110%2 . שאש/ / : סשת קהילת עשדידן -- יוצאי אורמיה בישראל. אעשי הקהילה עלו לישראל סאזור אורמיה שבצפון מערב אזרבייגן. באתר סידע אודות העדה. מוזיקה וטאכלים בסורתיים. תמוקות מאזור אורמיה ועוד. דירוג: (6 6 6 חינור ולימודים (6 היסטוריה ומורשת - סאגרי מידע ועבודות בודריר ההיסטוריה /. 00 . צ31560 . אאש/ / : ס66 אתר המהווה אינדקס לאתרים העושקים בתקופות שועות. בהיסטוריה. האתרים מסווגים על-פי תקופה ועל-פי תוכנם: תמוקות. טקסט. משחקים ועוד. דירוג: () 6 () במלחמת העולם הראעוונה בנגב /. 2. 6180ש6ת. שאש/ / : ספססת 1 18 נסות-ות מאגר מידע הסוקר את ההיסטוריה של מלחנות העולם הראשא/ה בנגב. באתר סקירות עשל האירועים החשזבים שקרו באזר במהלך התקופה. תיאור כיבוש ה;גב ע"י הבריטים מידי התורכים וכן סדור מיוחד המוקדש לחיילים האוסטרלים עשטלו חלק חשוב בקרבות. דירוג: ג) ) א) 6 ראול וללברג /ותסס . 6 0כת6 1 31א- 1גוסהּ: . שא/ / : סססת /געטב אתר המוקדעש לראול ולעברג. מגדולי חסידי אומות העולם וגיבור מלחנות העולם הששאעייה. האתר מגולל את. סיפורו של האיש שהציל אלפי יהודים בהונגריה בזמן השואה. עוד באתר. מידע על הכיבודים להם זכה ול ברג. אגודות להנצחתו בעולם. וקישורים רלב;טיים. דירוב; 6% 0 6 6% 6 ישיבת הבבא סאלי /ס. ב בַבּ5בּמְבּכ. אש/ / : סססת באתר סיפור משפחתו של הבבא סאלי. סיפורי ניסים. דף שבועי. ואפשרות לתרום לארגון. דירוג: (6 6 6 () ישיבתת. הר עציון /ששס. ב0:8ס>-תפט. אזוש/ / : 66 בית מדרעו אלקטרוני הכולל עושיעורים בנושאי פרשות השבוע. הלכה ועוד. דירוג: () 6 () עלון הבוגרים של ישיבת. הר עציון /ת31/310. 6מס. ת66210. אחש/ / : פ66ת / 1ות6ג . א86ת3 אפשרות חיפוש לפי גיליון או לפי טושאים בעלון. סידע על שאי דת שועים וטושאים המענייעים את בוגרי הישיבה דירוג: (6 (6 א) אולניברסיטה סושודרת /1.., ת510 נט66ת . אא/ / : קש6ת 13% האתר של ההרצאות המשודרות בגלי צהיל כבר מספר שנים. מידע על ההרצאות והספרים שיצאו בעקבותיהם. כמו-כן אפשרות לשמוע הרצאות. דירוג: ג) 63 6 6% דיונות חול תטספגוותט/ 1 . 12 . 6 נתנות5 . אאא // : 66 6מטף/ תערוכה וירטואלית העוסקת בדיועת החול. בתערוכה הסברים אודות לידתה של החלית. | המערכת האקולוגית עולה וכו . עוד באתר. קטלוג תמועת של דיוות חול בארץי ובעולם וכן קישורים שוספים בנושא. דירוג: () ג 6 65 6 העיר המעתיקה /1. .5000181068 . אאא/ / : קפסת באגר עבודות של תלסידים בבתי ספר ואו;יברסיטאות. עיתן להוריד עבודות מן האתר וגם לעולוח עבודות מעולך. דירוג' ג) ג) 6 התפתחות טכטולוגיית ותעעייית המזון בישראל החנ ססעת. 15286150// : קס6ת אתר שנבנה עיי תלסידי כיתה ט בביהיס אורט רונסון אעוקלון. האתר (בנה לכבוד שעת היובל לישראל ועוסק בנושאי התפתחות הטכשנולוגיה ליצור המזון. האתר מציג שלוש חברות עיקריות: תעובה. עלית וקרלסברג דירוג: (6 6 6% חסישים שטות טכטולוגיה בישראל /ס בססתהּט6בה. צ110:82// : סס6ת /2006 עבודת| מחקר ‏ של סטדנטים המציגה| את ההתפתחות והקידמה הטכעולוגית שהושגה בישראל בשות קיומה בתחוסי הטכעולוגיה הצבאית. הרפואית. החקלאית ועוד. האתר מסווג על-פי תחומים ותקופות זמן וכולל קישורים. מילון מונחים ועוד. דירוג: 6 ג6 6% כיסיה אולליין /. 00 . 662681 . אאא/ / : ק66ת אתר הסהווה טאגר סידע למורים ותלמידים בתחום הכיסיה. באתר עיתן להזסין את מגזין הכימיה העברי האלקטרוני וכן לשלוח שאלות בכיסיה לצוות האתר. דירוג: ג() 6 6 א) לניצנה ולגבול המערבי /.. 666180ת. טאא/ / : ק6%ת 6מת/ 103 6ות-ות באגר מידע העוסק באזור מיצעה-בארותיים. האתר סלל התייחסות רב תחומית. לאזור: היסטוריה. ארכיאולוגיה. מסלולי טיול ועוד. המאגר מסווג על-פי עשאים ומעניק סקירה ערחבח וסגוונת על האחר. דירוג: ;) ג) (6 > במותקשרים / ו 1/1635 . סה . 066 . אחא/ / : כס6ת אתר המציע ידע רב לגבי ארבעה ערוצי תקשורת: רדיו, טלוויזיה. טלפון ומחשב. באתר בילועי מונחים לכל תחום. קישורים מתאימים. מששימות, משחקים ועוד. דירוג: 6 6 6 62 6% | חינור וליטודים 69 סאגרי מידע ועבודות - מתמטיקה גלים /1. שנס . 131.3 . זי / / : סשת אתר חישכי הפנעה לתלמידי ביהס הסודי. למרים ולהורי התלמידים. האתר (בעה מותוך ראה הוליסטית על החישך בעידן התקעאב והסעבר לעימש בטכטלוגיות מתקדמות. באתר פעילוות יצירה לתלמידים. קבוצות דץן להורים וילדהם. משחקים ועוד. דירוג 6 6 )63 6 סטונית /. 612 6 1תגות5 . 1אחש/ / : ק66ת מערכת סידע לחינוך והוראה הכוללת בין השאר ספרייה וירטואלית. חדר מורים. שרתי ידע חינוכיים ואפעורויות חיפוש. ידע רב וסגוון סמאוד דירוג: כ) 6 6 ג6 6 עבודות /. 00 . 6 ססטה . א/ / : ק66ת אתר המרכז עבודות וסיכוסים לתלסידי בית הספר. האתר כולל עבודות בסקצועות הלימוד השונים כגון. היסטוריה. ספרות. ביולוגיה ועוד דירוג: ג6 6 69 קוגיטו מערכות סידע /1. 0ס. 061.60 . זו/ / : סשת חברה המספקת שירותי אספקת מידע אקדםי ועריכתו. באתר קטלוג מאסרים בתחונטוים אקדטיים שו;ים אותם עיתן להזסין תמורת תשלום. כמו כן עיתן להזפין עבודות מקוריות מלאות. דירוג: (6 6 )6 הסכון הישראלי לדטוקרטיה /. שס. 63 . שא / / :ספת מוכון מחקר עצמאי בלתי מפלגתי שמטרתו שמירה וחיזוקה של הדמוקרטיה הישראלית. המכון עוסק בחקר מדיניות וקידום רפורמות. מבעיות. פוליטיות וכלכליות והוא טיע לגופי ממשל שועים בתחום. באתר מידע אודות המכון. המחקרים העערכים בו ופרסוטים מטעטםו דירוג: () 6 6% א6) 1 סמוסם, אע :ג אש המכון לסורשת בן גוריון / 31/65 . סב. גוסכ . או / / : 6 הרכז למורעות בן גריון היעו יחידה אקדסית גפרדת באו;יברסיטת בן גוריון העוסק בחקר מורשתו של בן גוריון ותקומת ישראלל באתר סידע על תוכעיות ההדרכה המוצעות במקום. חומרי עזר לתלבידים העוסקים בתחום. מדריך למורים בעושא הסדרה "תקומה" ועוד דירוג 0 (6 66% בוחקר בין תחוטי /1. ברָגות. 532 . א16סוזסס/ / : ספ66ת 2020 תה אתר הסציג את בעיית המחקר הסולטי דיסציפלינרי או הבין תחוסי בעולם האקדסי. באתר מידע אודות היוזסה לגיבוש מדיניות במחקר הרב תחוסי. רעיוטות סיוע לחוקרים צעירים. אפשרות הצטרפות לרשיות תפוצה העוטקת בעושא ורששיות אירועים דירוג: 0 (4 4 רכז מעבדות עוער בלסונטה / סט תסות061/ 1 . 80 . גת . 53588 / / : 66 מרכז מעבדות השער עיש בלמוטטה ממוקם באו;יברסיטה העברית וכולל מעבדות. משוכללות לביולוגיה. כימיה. פיסיקה ומחשבים. סטרת המעבדות הינה לסייע לתלמידי החטיבה העליועה בהבעת חור הלימוד עזי התעסות מעעשית. דירוג: יכ ,6 62 > בליש - בעיות לא שגרתיות. במתמטיקה / 6/8185 גו/ 31 80 . 66ס . זחן/ / : סס6ת אתר המכיל בעיות וחידות מתסטיות לתלסידים. לכל בעיה סמוצג פתרון הכולל הסבר. עוד באתר. פורום למורים לצורך החלפת דעות ועדכונים לגבי תוכנית הליטוד במתמטיקה דירוג: 6 6 א) ו ב בויג"ל /1. 60 . 681 גו זחו/ / : ק66ת בוכון מדעי למחקר ופיתוח ישוי ורכז להכשרה דעית וטכנולוגית הפועל בצפון הארץצ. באתר סידע. על המכון. המחקרים שהוא עורךר בתחוסים השועים ומידע סביבתי נוסף. דירוג: ג 6 6% 6 2 חיטור וליטודים 69 סתמטיקה - פסיכומטרי ובגרות המרכז להוראת. המת מטיקה /בב .ה 6:1מם 61כ. שאש/ / : פ66ת / םת אתר הרכז למתמטיקה במכללת בית ברל מיועד לפרחי הוראה. גננות. ומורים בכל הרמות. האתר בציע רעיוטות | לפעילות בכיתה בעת הוראת המתמטיקה. תקצירי מאמרים בתחום. קבוצות דיון. קישורים לאתרי מתמטיקה ועוד. דירוג: () 6 63 > המשפט האחרון של פרמה / תסס. 16001.6165 . זשש/ / : קט6ת /ת. 6 הדנ 0+ / 4661 / 0306038681 האתר עוסק במשפט הלא פתור של פרמה. סקירה היסטורית ופתרושות אפשריים. למתעניינים במתמטיקה. דירוג: ג 6 3 ) לראות מתמטיקה / 6 בות- 81גופ.בט/ 31 . 30 . 06% . זתח9/ / : סשת כראות. מתמטיקה היא תוכשית לימודית משולבת מחשב להוראת. מתמטיקה בכיתות. ז-י"ב. התוכ;ית מובוססת על האפשרות. לחקור ולהסביר מושגים ותהליכים באלגברה. אעליזה וגאוסטריה. באתר מידע. אודות. התוכנית. מאסרים ואפשרות. למורים להצטרף לרשינות תפוצה דירוג: ג) 6 63 6 בותמטיקה לביה"ט יסודי /1.. 66181 . צשתסס / / : סס6ת ספת מטך אתר הפרויקט לקידום המתמטיקה בביהיס היסודי מציע מידע על ההיסטוריה של המתמטיקה. פעילויות חקר מועחות. מאגר שאלות ותשובות לתלמידים. מערכי שיעור למורים ועוד. דירוג: ג6 6 6 | פסיכוטר בכרהש אסיסטרי /1. 0 ע:51/66 ה . זחוא / / : ק66ת אתר הסיועד ללודים לקראת הבחיעה הפסיכומטרית. באתר ידע אודות. הבחינה. טיפים ועצות. ללימוד נכון. נועאים. דוגטאות ועוד עיתן להוריד באתר מבחן לדוגמה חים לצורך התרגול ובדיקת הידע. דירוג: 63 6 6% 6% %) לוגי - הכנה למבחן הפסיכומטרי /67216.00.11/1061.אשט//:סספת סיוע בהכנה למבחן הפסיכומטרי. שאלות ומבח;ים לדוגסה. טיפים ועקרועות מ;חים להכ;ה ועוד דירוג: ג6 6 6 6% מערכת השלוחות. לנבחלים אקסטרנים /0.11ס.1תע662א6.חחט//:סס6ת אתר המרכז מידע רב לנבחנים החיצוניים בבחילות הבגרות. באתר מופיעים תאריכי המבחנים. פרטי השלוחות ברחבי הארשי. מידע לטעוניינים בפתיחת תיק בחן ועוד דירוג: ר) 6 6 6 ווה קידום /1. סס. וגוט 3א . ששא/ / : ק6%ת קידום פסיכוסטרי היעה חברת הבת הגדולה בקבוצת קידום. החברה מציעה קורסי הכנה לבחינה בפסיכומטרית בסעיפיה ברחבי הארצ. באתר מידע אודות מבעה הקורסים של החברה וכן שאלות לדוגמה ואפשרות לקיום מבחן באתר הכולל את שלושת חלקי הבחינה האסיתית. דירוג: ג) 6 6 6 6 תורה ;טש %סת. בהשסם . אטא/ / : ק66ת אתר אינטרלט על טוהרת הקודשש. סידע רב. עוימועוי ומגוון בנושאי יהדות וכן קבוצות דיון בעעייעי יהדות ומענה על שאלות הלכתיות. האתר גם ארח אתרים של חברות וארגולים שולים בשושאי יהדות. מוסטלציו דירוג: ג)) 6 6 6% > חברה ותרבות פרויקט חושבים /%מ1ם31/6. סס. בס אס. אאיש/ / : סשת פרויקט חושבים הוא מעין גלריית אינטר;ט. בכל חודש מציג האתר נושא חדעו והגולשים מוזמלים לשלות יצירות הקשורות. בטושא בתחום השירה. הפחוזה. התמו;ה. העיצוב וכדוסה. היצירות הטובות. ביותר נכנסות לפרויקט ומוצגות באתר. דירוג: ג) 6 6 ;6 > צבעי ירושלים /מסס . .1 010:50+011153ס . אח9/ / : קס6ת גלריה ירושלטית המציעה מזכרות מישראל. כלי כסף וחפצי יודאיקה. פוסטרים ועוד. באתר ;יתן לשוטט בין המוצרים השונים וכן לרכוש אותם באופן מקוון. דירוג: ג6 6 (6 62 אל סם /1.,. מת6601510א. 2אא/ / : קס6ת 3153 מידע על הארגן. מטרותיו ופעילותו. דבר היור. על חעיבות ההסברה בשעוא. העזקים ש;גרמים עקב עישאן סמים ועוד. דירוג: ג) 6 63 6 0 אסלסטי אינטרנעויונל - סניחף ישראל /. שנס . ע656תוב . זאש/ / : קס%6ת אסנסטי איטטרעשיוטל הוא ארגון בינלאומי הפועל למען שסירה על זכויות האדם ברחבי העולם. באתר הסניף הישראלי מידע על מטרות הארגון ופעולותיו. הצעות לפעולות. חינוכיות בנושא זכויות האדם ואפשרות חתימה על ההכרזה האוניברסלית של זכויות האדם דירוג: ;6 6 () ה.ל.ל 0 שוסוע דזב /1. 00 . 4603682000 . זוא / / : סשת גלריה וירטואלית של אחד-עעור ציירים ופסלים ישראליים באתר מוציגים הציירים: עייקה קליינמן. מוני. לייבוביצ . אפרים מודזלביץי. מורי דותן. אהרון אפריל ועאלמית ויימן. וכן מצציגים הפסלים: משה סנדובסקי. העיה לוי. יעל ברקת. טניה כירמינגר ודבי סילבר דירוג:() 63 60 2) 2) אילנה רביב / תסס . 6 הּט1ט3; . אאש/ / : ק6%ת אילנה רביב היא אומעית המציירת בשיטת הריאליזם הסיעתטי. באתר גלריית יצירות שלה. סידע אודות תעהכות בהם הציגה. ביקורות אמטת על עבודתה וראיון עימה. דירוג: (4 40 62 אינטרארט ישראל /. 6:826.00סת1 . אאא/ / : קס6ת גלריה וירטואלית הכוללת מידע על אסנים ויצירותיהם. מידע על כל אומן וביקורת על יצירתו. וכן קישורים לאתרי אמות אחרים ברשת. דירוג: ג ג6 6 ר) המדריךר הישראלי לאסלות /. סס. 31-6011166 51:86 . ששש/ / : קפסת המדריך הישראלי לאמנות כולל בתוכו רשימה ארוכה של אמעים ישראלים. ודף הבית של חלקם כולל פרטים ויצירות של האומן. כמו כן קיית אופציה לבצע חיפוש אודות היוצרים. דירוג: ג) 6 א) 6 6 המיניאטורות של רחל / 1ג. סס. 65מנגו ב 1תגות. א/ / : ק66ת האסעית רחל עריון וצרת כרטיסי ברכה וגלויות אומטתיות. באתר מידע אודותיה וכן קטלוג מקוון של היצירות המאפשר רכישה. דירוג: (6 6 63 6 זיו שחףח / 2 -- / ותסס . 60016168 . אאש/ / : סס6ת גלריה וירטואלית של מבחר מעבודותיו של האומן זיו שחף העוסק ביצור עבודות מתכת מעוצבות כמעקות. עוערים, שולחטת. מראות. פרזולים ועוד. /1. 1161 . שזו/ / : 6% עמותה התנדבותית המסייעת לעוזבים את החברה החרדית. באתר מידע על פעילויות הארגון. מקורות הסימון שלו. ואפשרויות הסיוע. דירוג: 6 (6 6 /. שס. 61106 . אאא/ / : ק66ת דירוג: () 0 ההתאחדות הישראלית לצלילה היעה עמותה הפועלת לקידום הצלילה בישראל. באתר מידע על מבעה עידו אסין העמותה ופעילותה. המסלול ללימוד צלילה. לוח מודעות למציאת שתפים לצלילה ולציוד מעאמש. מדריך צלילה הכולל מידע על ארגונים ביעלאוטיים. אתרי צלילה. מועדונים ועוד. דירוג: ג6 6 >6 6 ג6) / תה / ותסס . 6 6516 . א/ / : ק66ת באתר כרזות. קוטיקס. הרפתקאות. תערוכת שטיחים. קטעים מזיכרולות האומן, בחירת אתר השבוע ועוד. דירוגי.0 .0.0.0 ₪ חברה ותרבות (6 ארגונים ועטותות ;יצו חיפה 1. 00 . ת00ס306 . אאש/ / : 66 /תה62גת/ אגחדת חורים ומתנדבים הפועלת לטיפול בילדים, בעי עער ובוגרים בעלי ליקויי לטידה. השתגלות. ותפקוד. באתר מידע אודות העמותה והפעילויות העאשות שהיא מבצעת כיעוץי וטיפול סוציאלי ועוד. כמו כן באתר וילון מועחים וקישארים לאתרים שספים. דירוג: () 6 6% 66% ב- הוועד הלאומי הישראלי לאונסקו /. טסץ. ם640103610 . שא/ / : ק66ת סספט ארגון אוטסקו הוא אחד מסוכנויות | ארגון האוטות המאוחדות. הארגון עוסק בחיוך. מדע. תרבות ותקשורת. באתר מידע אודות הארגון ויחסו לישראל. מאסרים הנוגעים לארגון ופעולתו. מידע אודות פעילות והרכב הוועד הישראלי ופרויקטים יחודיים לו. דירוג 6% 6 6 6 המועצה לישראל יפה .1/‏ ב85ץ- 155861 . זח/ / : ק6%ת המועצה לישראל יפה. הפועלת להקניית ערכים של מודעות סביבתית. מציגה באתרה סידע על פעילותה הארצית והבינלאוסית. על מעורבותה בתחום החינוך ועוד דירוג: ;6 (6 63 העמותה לוען החתול בישראל /, 6שס. 0868 . אחחו/ / : קס6ת העמותה למען החתול בישראל פועלת לשסירה. הג;ה וטיפוח החתולים בארץ. באתר סידע אודות מטרות העמותה ופעולותיה, אפשרות. אימוץי החתול ועוד. דירוג: ג) 6 א) מועדולי הליונש ישראל /בב . 00. 155ו01- 5ת110 . אאח/ / : ק66ת באתר מידע על כפעילות מועדועי הליוטס בישראל. מועדונים הפועלים לקידום ממשל תקין וסיוע לנזקקים. דירוג: 6 (6 6 6 בוועדון האופטועים הישראלי /. 06 . 616ע6שסססו. זוז/ / : ק66ת מועדון האופעועים הישראלי קיים כעשר שנים ומציע פעילויות שושות לחברים כטיולים. מבצעי הנחות שונים ועוד. באתר חידע על הפעלויות. דרכי ההצטרפות. ידיעון המועדון. חדששות ועוד. דירוג: 6 6 6 ה שת ד 1061090 - חפ ]ועו 060 85 אא ות כ ס6ם ססש[ לטחום*! 4%/ תב סו 2 8 0 > פלטו תאלוט ‏ כ"ב <פט רו 9 הי עס 02| 2/2593 ב סיוע ללא גבולות /צס. 523061 6ע6. זו/ / : סס6ת באתר של ארגון יסיוע ללא גבולות: עיתן לקבל מידע אודות דרך העבודה של העמותה ופעולותיה. דירוג: ו() 6 62 6 קהילת הזן הוירטואלית /. 6שס. ת6א . זו / : קס6ת אתר קהילת הזן הישראלית. מציג מידע בושא מדיטציה כולל הדרכה. מילון מושגים לתחום. סידע אודות הקהילה בישראל. מאפרים ועוד 9 דירוג: ג6 6 63 6 קרן היסוד /. ששס. 13גו- םא . אא / / : ק66ת קרן היסוד פועלת כסגבית המאוחדת לישראל ומטרכזת תרומות מיהודי העולם לטובת מטרות ציוליות ויהודיות. הארגון פועל ברוח המשפט יכל ישראל ערבים זה לזהי. באתר סידע אודות מטרות ופעילויות הארגון כגון תמיכה בעלייה וכן. ידיעון חדשותי בנושאים אלה. דירוג: (4 6 6 רוטרי ישראל /. ששס. צע068ם . א/ / : קס6ת באתר הסעיף הישראלי של ארגון רוטרי סמידע על הארגון ומטרותיו. רשימת המועדונים בישראל. דבר הנגיד. ספר כתובות ארגוני ועוד דירוג: 6 :6 6% שופר ₪ ו כי מ 2 21-25 22900 על מדבכם |פו /. 5058 . א / / : ק6%ת ארגון שופר. שייסד הרב אסנון יצחק. עוסק בהפצת קלטות ובארגון הרצאות על יהדות. באתר הארגון ניתן לצפות בקטעי וידיאו ולשמוע קטעי קול מן ההרצאות. לשלוח שאלות לפורום דיונים. ללמוד על פעילויות הארגון ולרכוש קלטות טייפ ווידיאו. דירוג: 0 6 6 ג6 6 חברה ותרבות (₪ ארגוטת ועמותות - דת. ויהדות עשרעוים / תסס . 550351 . אש / / : קס6ת עמותה העוסקת בהפקה ויזום של אירועי תרבות בעעואי יהדות ומדע. באתר מידע על הסמיערים וימי העיון שמארגעת העמותה. אפשרויות ההרשמה והעלות. עוד באתר. מידע על סיורי העמותה בארץי ובעולם. דירוג: 0 6 60 6 הסגזר החרדי בישראל 86. סס. 31-56 . אאא/ / : קס6ת /תסת. משרד הפרסום גל 855 מוציג מדריךר התמצאות קצר לסגזר החרדי בישראל. המדריך כולל מידע אודות הציבור החרדי. קבוצות השתייכות. הרגלי. קנייה. פרופיל שיווקי ותקשורתי ועוד. דירוג: א') 6 א) 6 6 המכון למצוות התלויות בארצי /0%ט62 1ות/ 3.1 . סס . סה 5כסטו . אזאח9/ / : ססות מכון המסייע בהדרכה לגבי מעשר ומצוות התלויות בארץ. באתר מידע על פרסומי המכן ואפשרות להזמיעם. מידע על סד;אות בתחום ועל בית המעשר דירוג' :6 6% 6 0 חג שמת /. סס . 133 . אזח/ / : קס6ת האתר כולל טיפים לאירוח בחג. מתכונים למאכלי חג והצעות למסלולי טיול באורצי. תכעי האתר מתחלסים בהתאם למועדי העונה. דירוג: 6 6 63 6 חכמות הקבלה /. ססא- 313 מ83/ / : סספת עמותת בני ברוך מציגה אתר מקיף העוסק בחכמת הקבלה. באתר מאמרים בעושא. שיעורים. שאלות ותשובות בתחום ועוד. דירוג; 6 6% 6 .6 חוכה הוירטואלית /ותסס. 98ב אגותב תס . או / / : קס6ת אתר המוקדש לחג החנוכה. האתר מכיל ידע רב אודות החג. משחקים מקוולים. סיפורים ועוד הפתעות. כסו כן באתר צילוסטי טקסי הדלקת חנוכיה מכל חסידות ברסלב באינטרנט /. ש6שס. 6510 . אאש/ / : קספ האתר העברי של חסידות ברסלב. באתר סידע על החסידות. בצירוף תמועות ומידע על שיעורי מורשתו של הרבי. בעתיד יתווספו לאתר מאמרים דירוג: 0 ,6 69 כשרות - מאגר המידע השלם /. 0ס. 2ע056א . אחו/ / : 66 באגר סידע של אלפי מפעלים כשרים ועשרות אלפי מוצרים. באתר ;יתן לבצע חיפוש בעברית ובאנגלית על הסאגר וכן לעיין ברשימות של מסעדות כשרות בוובחרות. סיקוואות ועוד. דירוג: 6 (6 א6 6% פסטח וירטואלי /תסס . 5ץ1188סב רט. אאש/ / : סשת ת5580סס אתר מיוחד לפסח של ירושלים הוירטואלית. באתר ידע רב אודות טונהגי החג ומאכליו. משמעות החג ביהדות. הסברים להגדה ועוד. דירוג 6% 6 6% 6% 6 צעירי חביד ישראל %א66ת11/1. 6:ס הבּמהתס . אאא/ / : סס6ת /תפסת. באתר מידע על תועת חביד ובית חביד. חדר עיון הכולל סאסרים רבים. חדר חדשות וחדר ילדים הכולל סיפורי מולטימדיה רבים. רעיון וביצוע מוצלחים! דירוג: ג) 6 6 6 6 פסח /. :ס. ת6311. זחיוי/ / : קס6ת / 161 . 506 5ב סותה:+ אתר הפסח של גלים וסטועית. באתר. המיועד לתלסמידי ביהיס היסודיים. מידע רב אודות חג הפסח ומנהגיו. שעשועולים לחג. סיפורים מן המורשת היהודית. תערוכת ציורים בשטושא האביב ועוד. כמו כן מציע האתר קישורים לאתרי חגים עוספים. דירוג: 6 %] 6% 6) 6% רוח ארצ הקודעש /ת0ס.6501216ת13ע1סם. זיוח/ / : קס6ת חעות. מקוועת לאביזרי יודאיקה ויהדות. באתר ניתו העולם. לרכוש מוצרים שונים לבר מצווה. חתונה. קידוש ועוד. דירוג: 6 6 6 ר6) 6 דירוג: 6 6 63 6 חקוכה רשת שמע ישראל /. 00 . 52861 בעַבו56 . זחיחד/ / : 6% אתר בשושאי דת שונים וקישורים לאתרים נוספים הקשורים לעושא כגון מוסדות תורעיים. בתי כנסת ועוד. דירוג: ג) 6 6 ) שופרות ציון /]. 0ס. 80582 . זחיחי/ / : 6% אתרה של חברת שפרות ציון המתמחה ביצור שופרות באר ובחוול. באתר עיתן לעיין בקטלוג החברה ולהקשיב לצלילי השופר המוצצג. דירוג: ג6 6 6 /תסס . 5ע1308סב רט. וח / : ק66ת ירושלים הוירטואלית מציגה אתר המוקדש לחג החעוכה ומ;הגיו. באתר ידע רב לגבי החג והמסורות הקשורות בו וכן משחקים אינטראקטיביים. דירוג: () 6 6 6 6 מזוזה %א66ת/31. סס. ה2גו2סוז. זהחצ/ / : ק66ת /תסת. ידע רב בנושא מצוות המזוזה בדת היהודית. סיפורי חכמים. הלכות וט;הגים ועוד. דירוג: ;6 (6 6 ג( חברה ותרבות. 69 דת ויהדות - זיכרון שבענט . 5500866 . אא / : קס6ת 001 מגזין אלקטרו;י ליהדות אקטואלית. האתר כולל עשרות מאמרים לקריאה והדפסה בענייעים שועים. אתר סגוון ועשיר מאוד במידע ועצובו הגרפי יפה ומוקפד. מומלץי בחום לכל המתענייעים בשילוב שבין דת ואקטואליה. דירוג: () 6 <) 6 א) שלסמות אוניברסלית ב6:581062560010ט1תגו. צצא/ / : קספת ./ אתר העוסק ביהדות ובהגעת המשיח. האתר מציג את משנתו של הרבי מלובביץי ושל תעועת חב"ד. עוד באתר. קישורים לאתרים בתחום. הפנייה לספרים בנושא העית/ים לקריאה ברשת או לקנייה מקווטת ועוד. דירוג: 6 6 6% 6% תורה ?ט /6%ת. בה:ססם . זחזי/ / : קס6ת אתר אינטרנט על טהרת הקודש. באתר סידע רב. שיבווששי וביגוון בנושאי יהדות. וכן קבוצת דיון בענייני יהדות וטע?ה לשאלות הלכתיות. האתר גם ארח אתרים של חברות וארגונים שונים בעושאי יהדות. מומליו דירוג: () 6 () 6 6 6חז|אז /ותסס . 6ת11א%:ב . אזוו/ / : כססת שירות הכרויות בינלאוטי ליהודים. השרות עוסד לזיכרו עול אריק פרנקנטל. באתר טאגר מידע ששל ערשמים -- רווקים ורווקות בצירוף תמושות ופרטים. דירוג: () (6 6 6 == ב טלקליק | /1. סס. 6616014.0% . אאו/ / : 66 לוח מודעות חכם הפועל בטכנולוגיית טלבורד וסטרתו לאפשר יצירת קשרים והכרויות בין אעשים. ניתן לפרסם מודעה חינם באתר וסוכ;ים וירטואלים חכסים יאתרו עבורכם סודעה המתאימה לסאפיינים שהצבתם. דירוג: (6 6 6 ג6 63 | וה2;צחה סי 29[ מם! הפע 2% 9 0 7% 5 געט -- י, כס | 4 ₪- וטל | [0ק4! עלכהאש] התשפתף שבענוופ ב ו רזכא" + 9 ות הפע זה גליון 15 ילנה /. 00. 8ת616ץ. זאחצא/ / : פססת סוכטשת הכרויות הספגישה בין (שים מאוקראינה לבין גברים מישראל למטרות חתו;ה והקנות מעופחה. באתר בידע על הסוכשות ותמוקות של הבחורות הרעאמות. דירוג: () 6 )6 קופידון /. 00. 18.98118קט0//:סספת קופידון. אתר ההכרויות הישראלי המועדון מהווה מפגש הזדסנויות פרטי למציאת בת/בן זוג בעברית או באנגלית. דירוג: 0 ;0 :6 ₪ שידוך ממוחשב /תסס - 6ת68%1- מ 60נוקוהסס . אאא/ / : קס>ת חברה המציעה שירותי הכרויות באסצעות מחשב על המועמד למלא שאלון והמחשב יאתר עבורו בני זוג פוטנציאליים דירוג: ו( 60 0 אלי כהן /תסס . מ6ת611.00 . אחז / / : ק66ת אתר המציג את סיפורו של האיש שלנו בדמשק - אלי כהן. באתר (יתן לעקוב אחר סע הריגול של כהן בטוריה בעזרת סיפור אינטראקטיבי. סיפור חייו של כהן ומשפחתו ועוד. באתר עיתן לחתום על עצומות הקוראות לנלשיא סוריה להעלות ‏ את עצמותיו של אלי כהן לישראל ולכיטון חג לאוםי לזיכרו. אתר ההעצחה לדוד איזן זדל /ת6126-/11 .שת ע66ת . חי / / : קס6ת ביצפור דוד איזן הייד הוקם בפארק הכרמל עיי אביו, המקום הוקם לזכרם של סגן דוד איזן זיל וחבריו שנלחמו וכפלו במלחנות ההתשה. באתר מידע אודות אתר ההעצחה. דוד איזן ומלחמת ההתשה. באתר תסונות אותנטיות שצולמו ע"י הלוחמים במהלך המלחטה. חברה ותרבות. ₪9 זיכרון וה2צחה - ילדים וטוער אתר העצחה לזיכרו של פרופסור בשה שור 65 /תסס . 760016165 . ז/ / : קש6ת /תסת. 386%/ 5089 / העסףת / אתר שנבנה לזיכרו של פרופסור משה שור שהיה רבה הראשי של פולין וחבר בסנאט הפולני לפני כיבועש פולין עיי ה;אצים. באתר קטעים סנאוסיו בפני הסנאט. סקירת גורלו המסתורי במלחמה וסידע אודות הפעולות להעצחתו. אתר העצחה ליוצאי סאוריציוס /תסס . ותססא . 5 6סותסות/ / : קספש / 615 1:גוהות אתר המספר את סיפורם של העולים שהוגלו ע"י הבריטים ב-1941 לאי השדים - מאוריציוס. באתר בידע וצילומים בנושא. בית העלפין הוירטואלי הירושלסי /תסס. ססטך . אוי/ / : סטשת אתר המאפשר לפתוח דף לזכר קרובים וחברים שנפטרו. באתר ;יתן לבצע חיפוש כדי למצוא דפי זיכרון ולהירשם לצורך העלאת עמוד חדש השירות ניתן בתשלום יוחלן הילברג זזל /תסס . 8 במהוז1> 1גות . שא / / : קש6ת /תהתהתססץ אתר שהוקם לזיכרו של לוחם השייטת יוחען הילברג זזל שנהרג בלבטשן באסון השייטת. האתר מציג את הספר ש;כתב לזיכרו העז והענוה:. הספר הינו אסופה של שירים. מכתבים. מחשבות ורגשות של בעי המשפיחה והחברים. לזכר זבולון המר זדל /1. 00 . תבט גו . ווח / / : 6% /חשת. 65 623ותסם / פסתסג / סַדַהס0 בשות דף הסמוקדש לזיכרו של זבולון המר דל - סגן ראש הממשלה ושר החינוך התרבות והספורט לזיכרו של תאיל ארז גרעוטיין דל / 11/6062 . סם . 05 מ06גוס 45 . זחו/ / : קס6ת תאיל ארז גרשטיין זיל. מפקד היקיל וקצין צהיל הבכיר ביותר בלבנון. (הרג בפיצוץצ מטען צד בלבנון. בפיגוע, (הרגו גם רסים עיטאד אבו-ריש וסט'יר עור אלקבשי זיל וכתב קול ישראל. אילן רועה זזל. באתר קטעי עיתונות על ארז ומורעשת! סססן 1.. פססס1 . אאש/ / : ספ6ת אתר הילדים של אסם. האתר סיועד לילדים בכל הגילים. כאן תמצאו מדריך אתרים. פינת צחוק. בוגזין משחקים. שעעוועו;ים ומשחקים ועוד. דירוג: ג) 6 6% 6 6 בוטה גור /. סס. בּססו. אחא/ / : קשסת העמותה להעחלת. מורשתו של מוטה גור. דל. רמטכ-ל ושר בממשלות ישראל. כולל ביוגרפיה שלו. מכתבים. קטעי עיתועות. ציוני דרך בחייו ועוד. עשייטת הצוללות /. 01 . 63%32 . אאא/ / : ק66 האתר מכיל את סיפור הצוללת דקר. רשימת העופלים ותעחומים. עוד באתר. סידע על צוללות בעולם ותיאור הווי שייטת הצוללות של חיל הים. שלוש שנים לרצח יצחק רבין זדל / 33 / 60 . סותסס 61/ / : קססת אתר זיכרון לראש הסמשלה המאנוח. יצחק רבין דל. במלאת שלוש שנים להירצחו. באתר מוצגים ההסתה שלפני הרצח. הכאב והאבל. מרכז יצחק רבין לחקר ישראל /. שס. 6 תפסת 1פבּ; . א/ / : סשת בורכז יצחק רבין לחקר ישראל הוקם בעקבות חקיקת חוק בעושא עיי הכנסת על מעת. להצעציח את זיכרו של ראש הממשלה הסםנוח ואת פועלו בזירה הצבאית. והמדינית. באתר ביוגרפיה. אלבום תמונות ונאוטים של יצחק רבין זזל, מידע אודות הרצח. ההסתה שקדמה לו ועוד כלנסת צעירה /סנוסץ/ 11. טס . 6556%תא . אחחי/ / : סס6ת אתר שמפעיל המרכז לטכנולוגיה חיעוכית - מטיח. האתר מציע סידע ופעילויות בנושא אקטואליה לבני נוער באתר פורום לדיון בעושא אקטואליה שבועי. חידה שבועית וכן תמולה שליתן להציע לה כותרת. דירוג: () 6 69 א) באור הסורה / ה סתסותתץ/ 1 . שס. רות . זוא / / : ק66ת תערוכה וירטואלית תלת ססדית. המוצגת עיי מוזיאון ישראל. התערוכה מתרכזת בססל הסנעורה. דירוג: 0 .0 0 00 4 נוער לנוער /תסס. 60016168 . אאש/ / : כ66 /9 תת מאגזין וירטואלי לעוער ישראלי ויהודי הכולל מאטרים בטושא עליה ומושאים ישראליים אחרים. מדור צילום ואמעות. טיפים לבגרות ועוד דירוג: ג6 6 6% חברה ותרבות ₪ ילדים וטער - מוסיקה ילדי העולם מציירים תנייר /תסס . 162000כ:3כ. אא/ / : סססת תחרות. ביעלאומית לילדים מכל רחבי העולם. הילדים המשתתפים שולחים ציורים בעשא התניך. סיום התחרות שבו יוכרז הזוכה יערך בסוף שעת 1999. באתר סידע על התחרות. אופין ההשתתפות בה. גלריה עול ציורי ילדים (בחרים ועוד. דירוג: 6% 6 6% 6 6% מוזיאון ארי ישראל /1. ס0ס . תגוס5גוות 63 . טאש/ / : ק%%ת "מזיאן הארי מחאן ארי עוראל בת"א. מוציג באתר מידע אדות התעחכות והאסכים העא;ים המוצגים בו בתחטי ההיסטוריה. האמעח. הארכיאלוגיה ועוד. כטו כן באתר מידעע את הפל/טרום. הפעילות במקם. חעת המא וד דירוג: י() 6 60 מוזיאון ישראל ירושלים /. שמס. כב . זחוט/ / : קס6ת באתר מידע אודות התערוכות החדשות וה משכות קולנוע. קונצרטים. פעילויות ותצוגות באגף הטוער הדרכות במקום ועוד דירוג: ר) 6 ר) 6 האופרה הישראלית החדשה /1. 00 הע6קס-15:861. אזוש/ / : סס6ת מידע על מוסד האופרה בישראל. פירוט הצגות העונה ואפשרות להזמעת כרטיסים למופעים דירוג: ג) 6 6% 6 אתר הרגאיי הישראלי /15861/תסס. ת1216110 . שש/ / : קס6ת באתר בוסיקת הרגאיי הישראלי מידע אודות מועדועי רגאיי בישראל. תקליטורים נמונטלצים. דף המוקדש לזטר בוב ארלי, קישורים בתחום וכן סילון עברי ג'נו"קני. דירוג: ר) 6 6 התזמורת הפילהרמולית הישראלית /1. סס. סכ . אחש/ / : ק66ת באתר סידע על התזמורת וחבריה. המעהל המוסיקלי. אגודת הידידים. מידע על הופעות ורכישת כרטיסים וקונצרטים מיוחדים דירוג: ג) 6 6 א) | 90 שי 19 ם) ץ זכם 0 7 שמא השיזט!וחס סש בילון הגיטרה הישראלי /תסס. 0 . אחא / / : 6 /תסג. 7/6568/020268ק5655621ת50 באתר רשימת שירים בעברית כולל מילות השיר והאקורדים שלו. עיתן לשלוח דואר לעורך הדף בקשות לצירוף שירים עוספים לרשימה דירוג. (6 *) 6 עןב הפע /6%ת306.00.11/002.חחט;//:660ת /תסת. 166% חומרה ותכנה מוסיקלית. באתר קטלוג מפורט של המוצרים שמשווקת החברה. חדעאת בעשא מוסיקה ומחשבים. פינת זיכרון ליצחק רבין. וכן אפשרות להוריד תוכנות מן האתר דירוג: 6 6 6% 66% קשת אילון /1. :6526663א . זח/ / : ק66ת קורס לנגני כינור מוכשרים המתקיים בקיבוץ אילון בהדרכת אוסנים מוכשרים וידועים. באתר סידע אודות המקום. הקורס. התנסויות הנגלים הצעירים באינוני חי וקשת ועוד דירוג: 0 ,6 40 הורים מחוברים /. 00 . 3 601וַת26 . זחוש/ / : קס>ת /ות6סת . תגסה / 1ס6% אתר מדור האי;טר;ט הורים מחוברים המתפרסם במוסף להיות הורים של המגזין את. במדור מפרסמות העיתונאית. עורית פרקול המלצות על אתרים להורים ומעשפחות. עוד במדור אגף ציטוטף המוכיל חוכמות עול ילדים. דירוג: 62 ג6 (6) חברה ותרבות. ₪9 ספרות - תנועות נוער בימה אחרת /%ת. עץאמסס. 6ת415+626// : פס6ת בימה אחרת לספרות ואסאות ישראלית. האתר מכיל סיפורים קצרים. שירה וקומיקס פרי יצירתם של יוצרים שולים. יוצרים יכולים לשלוח את החוור למערכת האתר והוא יפורסם לאחר עריכה . מומלצו דירוג: ג) 6 ') 6 6 האיש והאגדה - אתר טולקין בעברית /6%6ת. עַאמסס . א510ת1/ / : פ66ת /ת1נ6א01סס אתר המוקדש לסופר ג רר טולקין ויצירתו באתר ידע על ספריו. העולם שברא בהם. אילעות יוחסין של הדמויות. גלריית תסושת ועוד. כמו כן באתר מדור בפות בעברית של עולמו הבדיו;י של טולקיו. דירוג'י %] % 6 % נוסילור - אגדת ההוביט משכת / 4565 / תסס. 860016165/ / : פס6ת /5 0 אתר המוקדש לטרילוגיה של ג ירר טולקין - שר הטבעות. באתר תמצאו ביוגרפיה של טולקין. רשימת ספריו ואף ביקורת על אלו שתורגמו לעברית. מידע על ארי טמיטר וסקירת הגזעים השו;ים שמופיעים בספר דירוג. 6 63 6 ה ליטרטורה /. 00 . הגוס 8: 11.66 . שאש/ / : קסטת הוצאה לאור באינטרנט המציעה לכל יוצר לפרסם את כתביו באתר. באתר מפתח יוצרים ויצירות לאיתור מהיר של החוור המתפרסם בו דירוג: 60 (6 62 ספריית ארטסקרול /תסס. 6502011עבה . זואש/ / : ק166 באתר ארטסקרול עיתן לעיין בקטלוג הספרים המוצעים למכירה וכן לרכוש ספרים דרך האתר. הספרייה מכילה ספרות. בנושאי יהדות. כגון תניך. מש2ה. תלמוד ועוד רבים אחרים. דירוג: ;6 63 6 קסנדר חליש - סיפורים קצרים ואיורים / בוא / 3.1 . סס . 6%6-5006ת/ / : פס6ת אתר המציג סיפורים ואיורים שהופיעו לראשונה על עמודי טלפון. מכבסות ופיצריות בעיר עיו-יורק. דירוג: () ג6 א) רסיסים את אושיאוה /[3. 00.ת65151: שא;//:קס6ת סיפורים קצרים מאת אושיאמה שהביא אותם מהצד המקרי של הכלום. דירוג: ג) 6 () שירשת /12.31א.16תגות5 . א/ / : סס6ת / 51:65 אתר ענייעי שירה ויצירה שהוקם ע"י סטנית. והליקון באתר מאגר מידע גחל של משוררים המקריאים משיריהם ובו גם פרטים ביוגרפיים ורשינות יצירות. סדה ליצירה עצסית. טאמרים בטשאי העיגון שבדיבור. שוט לחיפוש אתרי שירה. חדשות בתחום ועוד. דירוג: ר) 6 6 6 > בה חדשה /31. סס. 56306 . אאח/ / : קס6ת בסה ליוצרים ויצירה ישראלית ברשת. האתר מכיל יצירות בסגוון תחומים מאה יוצרים שועים. האתר מבוסס בחלקו על האתר הותיק בימה אחרת אך הוא מקיף תחונמי יצירה רבים יותר וטאגר יצירות רחב דירוג: ג ) 6 6 א) תטועת עזרא סניף גיגי /6101- 60/6228 . 6ת₪6160/ / : קס6ת סניף גבעת מרדכי של תעועת העוער החרדי לאוטי במציג באתרו ידע אודות המדריכים והחליכים בסניף כסעילויות. ידיעון הסניף ועוד. דירוג: ג) 6 )> (- 7 עמותת בוגרי ואוהבי תעועת הצופים /. 0ס. 500065-2000 . אאא/ / : פס6ת באתר מידע על פעולות העמותה. התועה והפרויקטים בהם היא מעורבת. דירוג: ג) (6 6 עתיד /6ס. .3618 . אאא/ / : סס%ת עאתפות בינלאומית עול תטעות שער ציועיות פלורליסטיות. באתר מידע אחת מטחת הארפן. שלוש התנועות החברות בו. לוח מודעות ועוד. דירוג: (6 6 6 ו" יי וקא חברה ותרבות 69 תטעות עוער - תשועות חברתיות ומחאה בוכבי צעיר ראשלייצ 8 . שאו / / : ק16% / 668 הנ / ת0ב3> תסכן/ וסם . / 61. א66ת9002/1 הסניף הראעול"צי שלל תשעת העער מכבי צעיר מציג מידע אודות התטעה. הפעילות בסניף, ערכים. אירועים מיוחדים כגון מירוצ הלפיד ועוד. דירוג. ג6 6 > רון ארד /. ש:ס. 8280-תסק . א/ / : 667 האתר למען שחרורו של רון ארד. באתר סרט וידיאו על רון. השיר שכתב עליו בועז שרעבי. סיפורו של רון גם בשפות הערבית והפרטית. ופירוט הפעולות הרבות הנעעושות למען שחרורו. ו = וה6נתן 610508 - (התנת א48ה5/00024% וכ הס הזה לוס + .06% >0ף. אמצ 3 | שאן מ5] והם! הדע זנם 0% 5 6 0 כו = 2 5 ושח תפות ששל פס לתל 56 אע הסשית כסי | פס ברונים הבאים לחר גאל. שה * ]| שש ג זי הבש = ניה%9משול גא שיל ריא ו ידף ה ששל צח :"יק צל > השרץ) ובשש חא +--+ 4 | | שלום אמח - ישראל בסכנה /שמס. 68006ס6נו> . אאזו/ / : קס6ת אתר היוצא כ;גד החזרת השטחים ומצציג דעות. וקורות וסידע לגבי תהליך העולום ויעילותו. עוד באתר. קישורים לאתרים אחרים הקשורים לצד היסעי של המפה הפוליטית וכן קבצי קול בטשא בופי הרבי מלובביצ. דירוג: () 6 6 חברה ות רבות. ₪9 אמות פרועה אמנות פרועה רוב אתרי האמנות ברשת, בנוייס באופן מסורתי ומכובד: עמוד השער שלהם כולל הפנייה לקטגוריות שונות, ובדרך כלל, ניתן למצוא בהס תערוכות וירטואליות וארכיון המאפשר לגלוש לתערוכות קודמות שהוצגו באתר בימיס עברו. כאלה הס האתריס של רוב המוזיאוניס הגדוליס בעולס, למשל אתר יהמוזיאון לאמנות. מודרניתי בניו-יורק, (פזס. פוווסוהו-אואחא//:קו), ‏ אתר ימוזיאון גוגנהליםי, (שזס. נחו6מסשפום. אואוע//: 110 ואתר המוזיאון לאמנות עכשווית של אורגוואי (42/8שטחו/הווסס.815ק[טסתפו0.ארגר//:כףות). אלו אתרים הבנויים היטב, ומסביס עונג רב לחובבי אמנות הנכנטים אליהם. חלקס משתמשיס בתוכנות המאפשרות ניווט אינטראקטיבי בתוך המוזיאון הוירטואלי, המחקה בצורתו מבנה של מוזיאון ממשי, והמאפשר לגולש להתקרב או להתרחק מן התמונות (למשל, אתר מוזיאון אוסף פריק [שזס.810%.אואשו//:נ!] ומהמוזיאון מאורוגוואי המוזכר לעיל). בצד הז'אנר המסורתי הזה, שהאתריס בו מתייחסים לאינטרנט כאל מדיוס תקשורת נוסף, המאפשר להגיע אל צרכני אמנות, מתפתח גם ז'אנר נוסף -- המתייחס לטכנולוגיה ולאינטרנט, כאל עולס של אפשרויות חדשות. האתריס הנמניס על הז'אנר הזה, משתמשיס בכלים שמעמידה לרשותס הטכנולוגיה החדשה, כדי להפוך את האתר עצמו ליצירת אמנות. בלי כל הכנה מוקדמת, ובלי הסברים מיותרים, מתחיל האתר יילעבודיי על הנכנסים אליו, להפעיל אותס ולהמם אותס בצבעיס ובצלילים. אפקט ההפתעה שנוצר בכניסה לאתריס אלה, קשור במידה רבה להתגרותס בציפיות המקובלות המתלוות לכניסה לאתר בלתי מוכר; תזכורת לכך שגס באינטרנט, אנו מצייתיס רוב הזמן לחוקיס ויוצריס הרגלים, וכאשר הס מופרים או שאינס מניביס את התוצאה הצפויה, אנו נאלציסם לבחון מחדש את המנגנוניס האוטומטייס שהורגלנו להסם. האתר 608786, (1ם01.הו08ה/60811/ט60.סטנט.חג שש//:כזום) | המוקדש לאמנות אלקטרונית, הוא דוגמה מתונה לסוג זה של אתרים. הוא עושה שימוש בטכנולוגיות של ישוק ווייבי ופלאש, וכולל הסבריס טקסטואליים שמרככים את אפקט ההפתעה. למרות זאת, הוא מגרה את הדמיון ומצליח לעורר מחשבה. כדאי מאוד להתעכב על התערוכות מן הארכיון. אתר נוסף, פחות מרשיס אבל ללא ספק יותר משונה הוא 19605000 (ההז60. ק18665[10. שיאש//:כם). ‏ אולי התשובה לתהיות שהוא מעורר מצויה בשמו. 3|> חברה ותרבות ₪ אמות פרועה המעניין והיימאייסיי מבין אתרי האמנות האלקטרונית שנתקלתי בהס הוא (6ת.ע661800ו.אתתש//:ק1. מומלצ לא לנסות להלחס בו אלא לתת לו לפעול את פעולתו ולהוביל אתכס בצלילה מהירה אל חוויה ויזואלית מהממת, שממחישה באופן משכנע את תחושת יהגולס שקס על יוצרוי. בונו 1. 0ס. סתסכ . צאזו/ / : קטסת אתר ילדים שבו תוכלו לשאול ולעטות על שאלות בכל עושא. האתר מספק שרותי דואר וספר טלפון אישי. דירוג: 6 6 6 0% 6 ו שה ו] 5540 ממכת תמקה פמט - 60 נרסס +=אח// כו 28 ב ה - חכשו את הפתרון בגליון השבוע של ווה לגושם ) ככר (רשחתי ו אוניברסיטת חיפה - הפקולטה למשפטים /1.. 58 ת. ם2656820/ / : פס6ת 3 באתר הפקולטה עיתן למצוא סידע על הקורסים וחוכנית הלימודים. ספרייה חוקתית ממוחשבת וסידע בטששאי חוק בישראל דירוג. () () 6 6 דיני מחעובים 062-180 טק 11/00 . סס. 18 . אאחי/ / : סטש /תג . ת נבוז/ עורך הדין חיים רביה מציג מידע אודות דיעי המחשבים בישראל. באתר חידושים בתחום בישראל. פסקי דין. חקיקה בשושא. מאמרים העוסקים במעופט באינטרנט. קישורים מתאיסטים ועוד דירוג: א) ר) 63 כ) ) הרשות השופטת /. טסץ. 6ענוסס . אאח/ / : קס6ת באתר הרשות השופטת של מדינת ישראל תמצאו ידע רב על ההיסטוריה של הרשות. סבנה מערכת בתי המשפט בישראל. סדור מיוחד לשירות האזרח הכולל חוברות הסבר וטפסים משפטיים. סיור בבית המשפט העליון. אפשרות חיפוש מתוחכם על מאגר פסקי הדין ועוד דירוג: () ר) 6 63 א) לשכת עורכי הדין /1. מס 15801082 א / / :סשת אתר לשכת עורכי הדין מכיל מידע רב אודות הלשכה ומוסדותיה. מידע למתמחים. ספר עורכי הדין. לוח מודעות. ועוד. דירוג; 6 6 66 ;6 מקורות משפט וחוק באינטרנט זו / 11 . 0ב . 83.58ת. כ13-אחי/ / : קט6ת / [תףת . 18 / 18 / רַמנופ / צוות ספריית או;יברסיטת חיפה מציע ריכוז של קישורים ומקורות מששפט ברשת. תיאור המאגרים המשפטיים הקייסים בספרייה. הערכת תקליטורים משפטיים ועוד דירוג: ;6 6 () בועשסט נט בת5ת. אאש/ / : 66 מדריך לאתרים משפטיים ברשת הכולל הפניות בוסווגות לאתרים ומסמכים רבים. באתר מדריך לעורכי דין ישראלים ואפשרות הרשה לרעוימת תפוצה, דירוג: ג) 6 63 3) חוק, סמשל ופוליטיקה סקירה טעשפטית /. 00 . זוב 1 6סת. . אאוא/ / : קס6ת תלת שבועון למשפטט;ים הסוקר ומתמצת את הפרטוטים המשפטיים בארשץי ובעולם. באתר חידע אודות מוצרי החברה וכן גישה למטיים למאגר סידע משפטי. עוד באתר. סידע על כפסקי בית המעופט העליון. חידושי חקיקה. לוח מודעות. פורום למשפטנים ועוד. דירוג: 6 6) 6 6 6 אגף הטוכט ומס ערך מוסףח / 05605 / 31 . טסף . סח . אי / / : ק6%ת באתר אגף המכס והמעים סידע על היחידות השושות ותפקידיהן. סדריכים בעושאי מכס כדוגות זכויות לתושבים חוזרים. מידע בעושאי ועים. אפשרות למסור סידע בקו האדום ליחידת המודיעין הארצית וליחידת הסמים ועוד דירוג: () 0 0 0 ) אוח - אינטרנט וסידע חינוכי /. טסף. ת03610גו60 . זחזו/ / : סקס מערכת מידע של משרד החינוך והתרבות. סידע על בחיעות הבגרות. מערכת החינוך. לוח מודעות. אלפון יחידות המשרד. פורויים חי;וכיים ועוד. ידע למורים. הורים ותלסידים. דירוג: 6% .6 6 6 0 בנק ישראל /1. טסף. 5861 %1תבכ. זחחו/ / : קס6ת באתר מידע על מבנלה הבנק ומחלקותיו. קטלוג שטרות ומטבעות. רשימת. סניפי הבעק. שערי החליפין הסעודכנים. תולדות הבנק ופרסומיו ועוד. דירוג: () () י6 63 6 המשרד לקליטת העלייה /1. טסף. 3 1סת. אאזו/ / : סטש המשרד הממשלתי האחראי על הטיפול בעולים החדשים ובתושבים החוזרים. באתר מדע על המשרד ותפקידיו. השירותים המוצעים לעולים. אלפון המשרד. סטטיסטיקה ומחקרים בתחום ועוד סידע. דירוג: י0 62 49 40 משרד החוץצ /1. טסף. 53. אזו/ / : ק66ת באתר משרד החוץי הישראלי מידע רב על ישראל ומוסדותיה. עדכועים שוטפים. חדשות. מידע כלכלי ומדי;י מידע היסטורי אודות ישראל והאזור ועוד. דירוג: 6 65 :6 ג6 ג חוק. ומשל ופוליטיקה (₪ ממוסדות ומשרדי ומשל - מפלגות ופוליטיקה המשרד לאיכות הסביבה . שתסותתס: נטתס6 . אאש/ / : קס6ת . 1. טס המשרד לאיכות הסביבה מציג באתרו מידע אודות יחידות | המשרד השושת ופעולותיהן למען השטירה על הסביבה בישראל. באתר מאגר טיפים לשטירה על איכות הסביבה. מידע על החוקים להגנה על איכות הסביבה. מידע על הרשות לשטירת הטבע והג;ים הלאוסיים ועוד. דירוג: ג) 6 3) ר) ) הווהה ..... משרד האוצר - אגף ביס הכנסה ומיסוי מקרקעין /66 1/3 . טסף . +סות. אאש/ / : ק66ת אגף מס ההכצסה ומיסוי וקרקעין במשרד האוצר מציע באתרו מידע אודות שעת המס הטכחית ושעת המס הקודממת. מדריך למילוי טפטי מס הכקסה ומס רכושש. דוחות הוצאות והכנסות. הדרכה למלכירים ועוד. דירוג: ג) ג6 6 6 משרד האוצר - מינהל הכלסות המדינה /5המבסבת/11. טס. +סות. שא%/ / : קס6ת באתר מינהל הכעסות המדי;ה סקירה מקרו כלכלית של ישראל וגורמים עולמיים משפיעים. תחזית התקציב הלאומי עד שעת ו200. גירסתו הלאה של הדוח השעת הקודם. תחזית האיעפלציה והריבית לעוע;ה הבאה ועוד דירוג: 0.0 .9/0 משרד הביוי והעשיכון /1. טס . מססות. אאש/ / : ק66ת באתר משרד הביעי והעיכון של מדיעת ישראל סידע אודות המשרד ויעדיו. אפשרות איתור פחיקטים לדיור של המשרד ברחבי הארץי. מידע אודות סיוע דיור לזכאים. אכפשרות חיפוש בפנקס רשם הקבלנים. איתור מכרזים עאל הממשרד ועוד. דירוג: כ ג6 6 6 69 נציבות עשירות המדינה /. טסך. 567106- 11טנס . שחש/ / : ק66ת באתר ;ציבות שירות המדינה ;יתן לקבל מידע כללי ומידע ופורט אותו מספקת העציבות האתר כולל גם מילון מושגים וטפסים כגון טופס מועמדות דירוג: ג) 6 6 6 6 חי סומ 8 167061 0 0ת506 - מדינת ישראל - המשרר לאוכות הסביבה ב., חן 5א] הצחק: ספל 29 ₪] םּ 9 + תאהטה | סשף דוע 6 יחי כמ 72 0093 20. לו ]תאצ | ראטק רשו ההגבלים העסקיים /. טסף. 6פ5גונ6 ג)תב . אחש/ / : קס66ת /ק35. א66ת1 גוח ממשלתי משפטי הנהנה ממעמד עצסאי ומטרתו לפקח על הגבלים עסקיים כמונופולים. מיזוגים וקרטלים. באתר מידע אודות קביעות הממונה על ההגבלים. מידע עדכעי בדיני הגבלים עסקיים. באסרים בתחום. אלפון עובדים. טפסים שונים. קבוצת דיון ועוד דירוג: 6 6 6% 6% 6 תטיא 35 - ארצ /]1. 335ב> . אזוא/ / : קס6ת תכעית מתאר ארצית משולבת ומסנמך עקרוטות לבנייה ופיתוח. האתר מכיל את תכני התוכנית כולל דיחות שהופקו במהלך הכלתה עיתן לעיין בתכנים באתר. להוריד קבצי קריאה. וללמוד על דמותה של המדינה בשעת 2020. דירוג: ג) 6 6% 6 6 תקציב הסדינה העשלתי סתה:+ 4ט11/0. טסץ . +סות. א/ / : פס6ת - /תסת.ת, אגף התקציבים במשרד האוצר מציג את תקציב המדינה המתוכ;ן לשעת 1999. באתר מופיעים מסמכי התקציב וסקירה כללית שלו. מידע אודות מרכיביו השונים כדוגמת הכעסות המדי;ה ממסים מערכת שאילתות מקוונת | הכוללת | השוואה לתקציבים קודמים ואפשרות תגובה על התקציב. דירג: 0.0 0.0 ישראל אחת /1. 55261 61תס. אשש/ / : ק66ת אתרה עול נופלגת ישראל אחת המאגדת תחתיה את סיעות העבודה. גשר ומממד. באתר מידע אודות הממפלגה ופעולותיה. מצעה. ג'יעגל הבחירות. סטיקרים. קטעי וידיאו, סקרים. ידע אודות ראע המושלה אהוד ברק ועוד. דירוג: ;6 (6 (6 6 00 7 0 "לדה רל ל קה "קב חשם,, ריר יש:. חוק. ממעשל ופוליטיקה (₪ מפלגות ופוליטיקה - צבא וביטחון סמד /. סס . 6בת1סחז. אא / / : סשת תטעה פוליטית שמיוצגת בכנסת בממסגרת ישראל אחת. התעעה קוראת לעילוב ערכים יהודיים ודמוקרטיים במדיעה וחיחש הציועת הדתית. באתר בידע אודת. התטעה. עקחשתיה. מנהיגיה. פעולותיה ועוד. דירוג. () () 6 () בופלגת הרכז /. 6מס. המוחב . שאא/ / : ק66ת אתרה של נופלגת המרכז בראעאחו של יצחק מרדכי. באתר מידע אודות התשעה וסטרותיה. מצעה לכנסת. הקספיין במערכת הבחירות. מידע אודות המועמד לראעחת הממשלה וכן אודות ראשי התשעה: מרידור מילוא ושחק דירוגי ) 3) 6 ) מפלגת העבודה /1. סס . ב6סטבב . חח / : קפסת באתר מפלגת העבודה עיתן למצוא את רשיות חברי הכעסת של הספלגה. מוסדות הממשלה והכנסת. קישורים לאתרי ממשל דירוג 1% 6 6% בב /., 602 עסו . אוא/ / : סשת מידע על פעילות המפלגה וכן אפשרות הצטרפות חדשות בתחום פעילות המפלגה. הדמוקרטיה וזכויות האדם בישראל. מצע המפלגה. קישורים לאתרים רלבנטיים ועוד דירוג ר) ) 6 6 נוער מרצ [8ת11/660. שעס. 662נסות. אאא/ / : סקס6ת / [ותשת. 16628086 6/6266 באתר העוער של מפלגת מרצ תמצאו סידע לגבי הפעילות הנערכת עיי החניכים. הקוד הערכי לאורו הם פועלים וכן חדשות עדכניות דירוג 6% 0% 6% המשמר האזרחי /1. שנס . שהוםת5.גות. זוא / / : ק66ת באתר המשמר האזרחי מידע רב על מבנה הארגון. תפקידיו ופעולותיו. באתר ניתן לצפות במצגת על הארגון. לקרוא את דוח הפעילות העונתי. להשתמש בספר הטלפונים הארגוני וכן לשלוח טופס התגדבות ולהצטרף לארגון. דירוג: ג) א) 6 6 הענק הישן /תסס . 760016168 . עחחי/ / : קססת /3 7 מס אתר המציג את איום הטרור הביולוגי והכיםי כנגד ישראל. באתר מידע אודות הסכעות שבטרור אטוטי, ביולוגי וכימי. טידע אודות הטרוריסט אוסאמה בן לאדן. קישורים לאתרים בתחום. פורום דיונים וחדשות בתחום. דירוג: ;6 () 6 התעשייה הצבאית לישראל - חטיבת בערכות. טילים /1. 00 .11-56 . זוחזו/ / : 66 חטיבת מערכות. הטילים בתעיש עוסקת. בתכטן. פיתוח וייצור של מערכות שק וטילים. באתר מידע אודות החברה. התחומים בהם היא פועלת ומידע אודות מוצרים שהיא מעורבת בפיתוחם כגון מערכת טיל החץי דירוג: ג6 6 6 ) יד לשריון /. שמס. תגוע186-ס:ב . אאא / / : ק66ת אתר האינטר;ט של עמותת. השריון המפעילה את אתר הגבורה וההנצחה לחללי השריון ומוזיאון העשריון בלטרון. באתר מפות ותצלוסי אוויר של האתר. סיורים במתקנים השועים. מידע אודות המוזיאון ורכז המידע במקום. הפעילויות המוצעות למבקרים. חידון ועוד משמסר הגבול /תסס . 2084 שש . 5 6מותפת/ / : קס6ת 2 טהַשהםת- משמור הגבול היש חיל הפועל לשמירה על ביטחון הפעים. החיל כפוף למעוטרת ישראל ופועל בעותוף פעולה עם צהל. באתר מידע אודות תכקידי החיל. ההיסטוריה עול מוסלול העירות הסדיר בו. רששימת חללי החיל ועוד. דירוג: (6 6 6 שעת תיש /. 00. 5833685 . א / / : קססת אתר שמטרתו לסייע לחיילים ולהוריהם בהתמודדות עם השרות הצבאי. באתר שאלות ותשובות בנוגע לזכויות החייל. טיפים ועצות ועוד דירוג: ג) 6 6 צהיל - אגף כח אדם /. 65. ב3א8// : קספת צבא ההגה לישראל מציג באתר מידע למתגייס על התהליך הגיוס והשיבוץי. היחידות אליהן עיתן להגיע ועוד. לחיילי המילואים מוצע מידע חיועי בששאים העא;ים הקשורים בשירות המילואים. עיתן לבצע חיפוש על עעשא מבוקש בדפי האתר דירוג: (0 :0 י6 6 רפא"ל /. 00. 285861 . זחחי/ / : קש6ת הרשות לפיתוח אמצעי לחימה פועלת בתחום הפיתות והייצור של מערכות שק ואלקטרועיקה מתקדמות. טילים ועוד. רפאל ממוספקת מוצרים למערכת הביטחון וצהיל וכן ללקוחות ברחבי העולם. באתר מידע על החברה והחטיבות השושת בה, המוצרים. אפשרויות העסקה ועוד. דירוג: ג) 6 6 6 חוק. ממסשל ופוליטיקה ₪9 צבא וביטחון - רשויות מקומיות וישובים אתר חיל האוויר הישראלי כולל מידע מקיף על ההיסטוריה של החיל. במלחמות ובמבצעים השועים. מאגר מידע על כלי הטיס ים העמצאים בשירות. מדור מיוחד לנתגייסים המציג את אפשרויות העארות. בחייל בהתאם לפרופיל המתגייס. צאט. קבוצות דיון וכן מדור משחקים מקוולים. דירוג ו)))66) רשות הדואר / תסס. 5611סכ. אשט/ / : 667 המביל הלאומי של דואר. חפצים וכספים בארץי ובעולם באתר מידע מקיף לגבי עירותיה העא/ים של הרעאת לכל הסגזרים בושק אפשרות רכישת מוצרי דואר עא;ים. ספר מיקוד סקון בירור מצבם של משלוחים. מחשבון תעריפי מעולזח. שירות דואר טק ועוד דירוג' > א)ו6 6 6) | ושוות מ קומית ינשש אור;ית /ותסס . 5266/6110 . אאת9/ / : קססת / 0 / 55 ספות אתר הישוב אורעית | מכיל פרטים אוחת הישאב והאוכלוסייה שבה וכן פרטים הששימועיים לתושבי המקום כגון מידע על סעילות המועצה. טלפועים חיולים ולוח מודעות דירוג. 6 6 6% 0 אשקלון /בב . במטות. מ352%610 . אצש/ / : ק66ת העיר אשקלון השער לים התיכון באתר העיר עיתן להוריד סרט וידיאו הסוקר את האתרים התיירותיים בעיר. לקבל מידע על האטרקציות במקום. המרינה החדששה. אירועי היכל התרבות החדש וכן סקירה של חויות. עסקים וקעיוים בעיר. דירוג: 6 6 6 גבעת שמואל / 11 . טסף. 61גותם5ץ . אאא/ / : קספ באתר המועצה המקומית גבעת שמואל מידע אודות המועצה. המתנ"ס. הספרייה. ספורט. ערים תאומות. גלריית תמונות ועוד דירוג: 6 6 6 זכרון-יעקב /1. 00 טססה3ץ- ת0מת210 ו / / : כס 16 באתרה של הממשבה זכרון-יעקב סידע רב על היסטוריית. המושבה בתי עסק. מקומות בילוי. ארועי חברה ותרבות ואתרי טיולים למטיילים במושבה. דירוג; ) 6 6 ) 6 0 0 יבעה /1... 6 6תטבץ. אאא// :660 האתר מציע מידע רב על העיר ותושביה בתחוםי החינוך. הפנאי והשירותים. באתר סיור וירטואלי ברגל. במסוק ותוך שימוש במפה. דירוג: א) 6 )6 שש == חיפה /1. טסף. 53 3הּת. אאיש/ / : סשת באתר העיר חיפה. בירת הצפון. סידע אודות העיר התיירות. החיעור. העסקים. אירועים מיוחדים ודבר ראש העיר דירוג: 6 6 6 6 ה כפר סבא / 31 . 3מטות. 588 -531א . אאש/ / : סקס שת באתר האינטרנט העירוני של כפר סבא מידע רב על העיר. העירייה ואגפיה השונים. הנדסה ובנייה בעיר. ומערכת מידע גיאוגרפי סקוונת המאפשרת לקבל מידע מסייע לתכנון ועוד. דירוג: ,> ) (6 % מועצה אזורית חוף הכרנול ת610:- 11861 5-13%3סת . חאו / / : כ%%ת 1. בתנות. באתר המועצה מידע אודות. איזור חוף הכרמל. סבה המועצצה ופעולותיה. ייעחבים ואתרי תיירות באזור. לוח מודעות. חדשות מקומיות ועוד. דירוג: 0 0 69 חוק. ומשל ופוליטיקה (6 רשויות מקומיות. וישובים - שגרירויות מועצה אזורית גזר /. 492060 . שא / / : 16% /נתסת. 2 דף סידע על המועצה האזורית. דבר ראש המועצה. חברי הסליאה ומפת האזור. דירוג: ג) 6 () מועצה אזורית ת נגב /41.שס 60007ת-6בתה: . הא / / : סס תת / הת . ת ב בת מידע רב על המועצה האזורית והסעילויות באזור וכן על מוסדות החיטור המשתתפים בפרויקט ה-ז של המועצה. דירוג: ר) ג) 6 () מועשב מירון /מסס. 165 . ו / / : 6 /6 2 05 :סיטת עמיר מירועי מציג מידע אודות מושב מירון והחיים בו. עגפי הגידול והחקלאות השולים כדוגנמת הלולים. מידע אודות הצימרים המוצעים למבקרים. סיפורים ממורשת המושב ועוד. דירוג: () ;6 > מעלות תרשיחא /ר 31 . יאוז / / : 66 באתר עניריית מעלות תרשיחא דבר ראש העיר. מידע על מחלקות. העירייה. חיטוך. | פרוייקטים כלכליים. חדשות ותקשוב הגליל. דירוג: ר) ר) 6 6 מרכז השלטון המקופי /1. טסף. 13600 . שא / / : סקס6ת מידע על מרכז השלטון המקוסי בישראל. החברה לאוטומציה. אירועי ה ק. החברה למשק וכלכלה, בנק אוצר השלטון. ערים בישראל ובעולם ועוד. דירוג: ג) ) 6 > קיבוץ גבעת ברנר / . מממ . א / / : קת קיבוצ+ גבעת ברער סד ב- 8 ע"י חלוצים שהגיע! מרוסיה ומזררו אירופה. באתר מידע אודות. הישוב העוכן דרוסית לרחובות. מפעלים במקום. חברי הקיבוץצ. ספר טלפולים פנימי ועוד. דירוג: ג6 63 6 קיבוי זיקים /. .אנת . אשש/ / : כ166 קיבוץ זיקים שוכן מדרום לאשקלון. באתר הקיבוץ מיד אודות הע/פים. ספר טלפונים שאל הקיבוץי והחברים. דפי בית אישיים של החברים ועוד. דירוג: ) () () קיבוצ+ חפציבה /0 6521ב. א / / : סשת קיבוצי העאכן למרגלות הרי הגלבוע. באתר בידע היסטורי על הקיבוץצ. אטרקציות לתיירים באזר וקישור למפעל פלגל דירוג: 6 6 > 000 רענעה /ב דסס. בתבּתבּב: . אא/ / : 507 באתר העיר רעננה מידע על העיר. החיטור. התרבות והפנאי. איכות הסביבה ועוד דירוג: 6 ג () עיריית ח-א יפו /31. טסף. טנטה-661 . אחאואו/ / : ק6 15 השטפש. מדור מיוחד בעזרת מצלמות. מרכז הו את מצב הפקקים במספר אמת. דירוג: 6 6) ) (6 6) המיר קה שברירות. ישראל בלוצדון ס. ע58במח6- 15861 . חי / סל /ת60ת10/א אתרה של שגרירות. ישראלי בלוטחן מכיל. מידע על פעילות השגרירות. ועל' אירועים חשובים. עוד באתר. מידע על יחסי ברי .. ישראל. תהליך הששלום. מידע כלכלי ועוד. דירוג: ג) 63 6 () עוגרירות אוסטרליה בישראל דַס . 300858 56:811גו . אהו / / 1 ה 1. באתר שגרירות אוסטרליה בישראל מידע אודות קבלת אשרות. לביקור מידע לאוסטרלים המבקרים בישראל. מידע בטועשאי כלכלה. תרבות וחברה באוסטרליה. לות אירועים וכן קישורים לאתרים אוסטרליים שועים. דירוג: 6 (6 6 ) שגרירות אל - סלוודור בישראל /0 ,61-5310360 . אא/ / : טס המדעה ומרכז אמריקה. וכלכלי למבקרים ולאעש עסקם. אמורילקוה ואכעורוות הסיע ל סגעים. דירוג: ג( () > שגרירות ארה"ב בישראל / . 1815-1586 . אא / / : כסס תת ים חאאבים וש הקעאחת בארהב. דירוג: ג) 6 ;6 () שגרירות בריטליה בישראל / .חס 6 כ . אא / / : תס6ת בשוראל. מידע אדות עיחתי והליכי קבלת וחת ואעוחת. דירוג: ;6 ;6 (6 > חוק. מסשל ופוליטיקה (6 שגרירויות שגרירות פינלנד בישראל /1. שנס . כוזת 53 . אאש/ / : פטס באתר השגרירות הפיעית בישראל מידע אודות סידורי ויזה ואשרות הגירה לפינלנד. יחסי ישראל ופינלנד. יחסי הסחר. בין הארצות. קישורים לאתרים בטעוא ועוד. דירוג: () ג 6 ר) 6 עשגרירות גרס;יה בישראל /. 6 . פוזסמהו 6 . אשח/ / : קססת אתר שגרירות גרסמ;יה בישראל השוכ;ת בת א. באתר בידע אודות השגרירות. ופעילויות המחלקות השוקעות בה. עדכונים וחדשות הנוגעים לשגרירות ולגרט;יה. ברכת השגריר לגולששים וכן מידע אודות יחסי ישראל וגרססניה. דירוג: ו( 4 6 שגרירות צרפת בישראל /. 00 . 568 . אאח/ / : קפסת אתר הסידע הצרפתי בישראל כולל סידע אודות השירותים הקונסולריים של שגרירות צרפת בישראל. קשרי תרבות. מדע ומסחר בין ישראל לצרפת. סידע על הסמכון הצרפתי בישראל. לשכת המסחר ישראל-צרפת. סידע על ליסוד השפה הצרפתית ועוד. מסרבית התוכן באתר מוגש בצרפתית. דירוג: ג) 6 6 ססו ג ו צפפהפוחם פהך ₪ וו זס לפנל צוצא וד ה צר הדור טור עשגרירות הולעד בישראל צגט618ם-ְ555בּכת6-ב66ת . אאץן/ / : קספת 14 באתר שגרירות הולנד בישראל. השוכנת בתיא. סידע אודות הולעד. השגרירות ואנששי הצוות. מידע פוליטי. כלכלי ותיירותי העוגע ליחסי ישראל והולנד. בידע קונסולארי ועוד דירוג: () 0 6 הכנסת 1תסת. א06ת1/ 11. טסש. 6586%ם= // :קספ באתר של כנסת ישראל מידע רב על מערכות ומוסדות השלטון בישראל. באתר אפערויות חיפוש סגוועות ויעילות על בסיס לתונים רחב של דברי הכנסת וחוקי היסוד. עיתן לשלוח דואר אלקטרוני לחברי הכנסת ולהשתתף בקבוצות דיון בעברית. אתר מוסלץו דירוג: ג) 6 6 6 א) סדע ובריאות ארגון בעלי סטוה בישראל / 508 /תסס . שה8ת65/ / : קס6ת מידע על ארגון בעלי הסטומה בישראל. סידע על מחלת הסרטן. הקונגרס הבינלאוטי הקרב ויום הסטומה הביעלאומי באתר גם קישורים לאתרי סטונוה אחרים. דירוג: () (6 60 6 האגודה הישראלית לטרשת (פוצה /. 6ס. צ50016%פו. אאש/ / : קססת אתר האגודה מהווה מרכז סידע אודות מחלת הטרשות העסוצה ומכיל מידע חיועי לטבוגרים וילדים החולים במחלה. דירוג: () ,0 02 600 2 הסתדרות מדיצינית הדסה /1. ךס ב2483558. אוזו/ / : קש ארגון מיסודו של ארגון הדסה אמריקה. הארגון ופעיל את בתי החולים הדסה עין כרם והדסה הר הצופים בירושלים וכן מרכז בריאות קהילתי ומרפאות. חוץצ. באתר מידע על מחלקות. הארגון ופעולתן. בית הספר לרפואה. פעילות (שות הדסה. המחקר הרפואי בסקום ועוד דירוג: () (6 62 60 חיים /1. שס. תגצַבּת. א/ / : קפסת עמותה כלל ארצית למטן ילדים חולי סרטן בישראל הפועלת על בסיס הת;דבותי. משרדי העמותה שוכ;ים במרכז עויידר לרפואת ילדים. העמותה פועלת לקידום הטיפול והשירות הרפואי בתחום. טיפוח רווחת. הילדים וקידום חקיקה למען הילדים ומשפחותיהם. דיג 0.0.00 ₪ בכון דעונה שס. 1.0166 5ת. -6תסת03 . זוז : רק 41 באתר מידע רחב ומגוון על תזונה ובריאות לכל גיל. האתר משלב בתוכו משחק טריוויה. טיפים בעושא תזונה. מידע קלורי ועוד. דירוג: () 6 (6 60 6 המכון למחלות ריאה /1. 00 . סו - שתגו1 . זח/ / : ק66ת באתר מידע אודות המכון. מחקרים ופרסוסים. מידע על מחלות ריאה ותפקודה. דירוג: 6 6 6 6 המרכז הרפואי ת-א /. שנס . 0ת35> . אאז/ / : סשת המרכז הרפואי עיש טורסקי בביההיח איכילוב בת-א מציע עורותי בריאות ורפואה עאנים. באתר ססידע אודות ממוחלקות הרכז העאות. מפה ודרכי תחבורה למקום. בידע אודות אגודת הידידים ועוד. דירוג: () 6 6 בורכז עועיידר לרסואת ילדים בישראל /1. 5001 . זו / / : סשת בורכז רפואי יחיד מסוגו בישראל הנועניק טיפול לילדים ומתבגרים. באתר מידע אודות הרכז והצוות. השירותים הרכואיים העית/ים במקום. המחקר הרפואי. חדשות ואירועים וכן פורום מיוחד למשלוח ממוכתבים לילדי בית החולים. דירוג: (6 ;6 62 6 הרכז הרפואי הלל יפה /. טסף. בת616ת. עַת/ / : פס אתר הרכז הרפואי הלל יפה בחדרה. באתר סידע רב אודות הרכז ומחלקותיו השועות. אפשרות לשלות שאלות למוטמחים רפואיים. משחקים אי;טראקטיביים. אפשרות מעולוח גלויות. מידע עימועי אודות בית החולים ועוד. דירוג: () 6 א6 63 6 5 ה6פד-ות /תסס. 66010826 1ת . או / : פס6ת חברה המתמחה בפעילות טפורט. עופש ופנאי באתר סידע על שירותי החברה וטיפים לפעילות גופנית נכונה לעובדים טול המחשב דירוג: 40 6 62 דר' פישר /. 00 . 68061 . אזי/ / : ק6%ת אתרה של חברת "דר פישרי. באתר מידע מפורט על החברה ומוצריה וכן מידע כללי בתחום הרפואה סביתת "דר פישרי. האתר מיועד לאפשר לגולשים לרכוש את. מווצרי "דר פישרי בצורה מקווטת. דירוג: () 6 6 ג כפר רפאל /. 00. 45861> . זחחד/ / : ק66ת מוסד כפרי העוכן במבואות באר שבע וסיועד לחוסים הסובלים ממגבלות פיזיות. ונפעיזת. בכפר מתגוררים חוסים ומשפחות אומשות המסייעות להם בעיהול חייהם ובביצוע עבודות בתחום מלאכת היד והחקלאות. דירוג: (6 (6 6 בודע ובריאות 6 חברות בריאות - מדע נובו נורדיסק /1. 0 . סטסת . זחי/ / : פססת החברה המובילה בעולם בטיפול בסוכרת מוציגה את אתר הסוכרת הישראלי הכולל מידע על הטיפול במחלה בישראל. עצות והדרכה לחולי טוכרת. מאות תשבות לשאלות בתחום. פורום דיונים בטושא ועוד כמו כן באתר מדור המיזעד לרופאים וכולל מאמרים. מידע על אירועים בתחום ועוד. דירוג: ;6 6 6 6 () לייזר טק 2000 /. סס. 66022000מ1356 . אאש/ / : ק66ת מכון המציע שירותי הסרת שיער בעזרת מכשיר לייזר חדשני. באתר מידע על צסיחת השיער בגופנו ותהליך הטיפול בוכשיר הלייזר. דירוג. () 6 > שחזיל /1. סס. 5881 . אזי/ / : ק66ת באתר חברת עשחיל. חברה הנמספקת ערותים רפואיים. מובא חידע ספורט ומעסיק על ששירותי החברה ופעילותה בארץי ובעולם. דירוג: () 60 6 6 אקולוגיה /12.11/600ת.16תגות5 . 6אש/ / : קס6ת מאגר מאסרים בטעטשא אקולוגיה ומעורבות האדם בטבע. בסאסטרים משולבים גרפים. תמושת ואנימציות והם עוסקים במספר היבטים בתחום מדעי. טכטלוגי. סביבתי וחברתי דירוג: 6 ג) 63 6 היועצ המדעי לראש הממשלה /בב .0. 06ת8016/ / : קססת היועצ המדעי לראש הממעשלה אחראי לייעץי בקושא מדיעיות המדע הלאומית של ישראל ובתחומי המדע והטכעולוגיה בעת קבלת ההחלטות. באתר מידע על היועץ ה;וכחי. מידע על מטרות. מדימיות המדע הלאומית. אירועים בתחום ועוד דירוג: () 6 6 ביוםו תתבתק 1סא. 05בהּ02+ת101/ / : פ6ס6ת /0סאס1מ/80.11. סיור וירטואלי מרתק במכון ויצמן המשולב בסידע והסברים ביולוגיים. דירוג: 62 62 69 ג) | 2 ₪ 6 | ₪- שאה 450 פצשעף 5 > לור ושיאא: כ 00 58 236% | ל נובו נורדיסת | ףה ארק כ בפטוק לוחרץת השרה בו יר או וגתנדח הרכועי ונת הכיח =תר הפתות הציבעי (לקהל לדת). יפ 0 חלונות אל גוח האדם /06ת066.30.11/5016. אאא// : ספת / עס המרכז לטכעלוגיה חיעכית פיתח אתר זה כחלק מתוכעית. הלימוד בששא גוף האדם ובריאותו. באתר חדעאת בתחום המחקר הביולוגי המדעי. שאלות ותעאבות. מידע אודות חוקרים ומחקרים בתרום. חיחת ומשחקים לפלשים ועוד. דירוג 6% 6 6% 6% (% משרד החינוך - המדענית הראשית /. טס . תס.נ1036ו64 . אא/ / : קס6ת 5""%/ באתר המדע/ית הראשית של משרד החיץוך קולות קוראים לחוקרים באו;יברסיטאות ובמכללות. לגבי מחקרים שהמשרד מזמין. עהלים לעריכת מחקרים בבתי הספר. פרסום מחקרים ועוד. דירוג: (6 60 62 62 עיניים /1, 12א.6נתגות5 . אאא/ / : ק6%ת 6 / ונופ גוחנעי תערוכת "לראות עי/יים" צולמה ע"י איציק מרום באתר התערוכה מידע אודות סוגי העי;יים העוולים. מידע אודות פעילות העין וכן תמועות מרהיבות. דירוג: 0.0 9.0.0 פרחי מדע /. סה . מ66מ3ץ. אאש/ / : ק66ת /ת6ת. 08ת10580 מרכז לחיעך מדעי באינטר;ט. באתר מידע רב וסגון מאוד על אסטרושמיה. מצפי סכבים ועוד. בטסף מופיע ביהש לאסטחעמיה באינטרתט הכולל עיעורים אינטראקטיביים וכן חידון טריוויה. פרויקט יפה ווענין. סלו דירוג: כ) () 6 ₪) 63 קוטטווס פת-אל טרידינג /. 00 . 60505 . אט/ / : סס116 המרכז לאסטרווטיה בישראל. החברה מספקת מוצרי אסטרוטמיה וייעוץי מקצועי בתחום. באתר מידע אודות כוכבי מערכת השמעו. מילון תופעות אסטרוטמיות. קטלוג מוצרים. קישורים רלב;טיים ועוד. דירוג: () ג6 6 ) דוקטור גב /1. 00 . ט8ש-מ1 . עא/ / : ק66 המרכז הבריאותי - דוקטור גב. באתר עיתן לקבל טיפים ועצות לישיבה ועסידה ;כונה. עוד באתר. קטלוג מוצרי החברה. רשינות סניפים ומבצעים. דירוג: () 6 62 62 מדיסרפא /. סס . סכ 3ת633נ. זו / / : סשת חברת עייווק ושירותים לממוסדות רפואיים המספקת פתרושת. אחסון ושינוע של נווצרים רכואיים בבתי חולים ובורפאות. באתר מידע אודות וצרי החברה ולקוחותיה. דירוג: (6 (6 6 קופת-חולים כללית /. 18136.00א. זואחל/ / : ק56ת אפשרות חיפועש במאגרי הסוידע עאל הקופה, דפים לשער. ביטוח כללית משלים. מידע לחברים ודף הצטרפות. דירוג: () 6 6 63 א) קופת חולים מכבי /. 00 . 6 681- 0082ב . זוי / / : סשת מכבי סגישה סידע לציבור על פעולותיה וסניפיה. אפשרות. לחיפוש רופאים של הקופה וקבלת פרטיהם. דירוג: ג 6 6 6 אינטרסד /11/תסס. 6151:6שתב3 . קאח/ / : קס6ת ות אתר רפואי עצמאי אשר נבנה עיי דיר קובי שדה. באתר סידע וחדשות מתחום הרפואה. קישורים לאתרי רפואה כולל תיאור ;רחב בעברית ועוד דירוג: () (6 () בדע ובריאות ₪ מדע - רפואה אמבולנס אלקנה / תב [גוכוותה - 8ת61%3/ סס . סתסס/ / : סספת צוות החובשים המת/דבים של האמבולנס המופעל באלק;ה מציגים באתר מידע על הפעילים. הפעלתת האמבולנס. ידע על האזור. סטטיסטיקה על הפעילות וההז;קות. אירועים שבהם טלו חלק וכן רשימות כונות. דירוג: ו( 6 6 פרוייקט איידס ירושלים /. שנס . 685ת135ב . אאא/ / : סססת מידע על פרוייקט איידס ירושלים. עדכונים ומידע על המחלה ושאלות ותשובות בעושא דירוגי 6 6% 6 פרופורציה /. 00. 6218:סססמס. טאש/ / : ק6%ת מרכז ארצי לעיתוחים פלסטיים. האתר מציג את סוגי העיתוחים השו;ים המתבצעים במקום כעיתוחי אף. שאיבת שומן. ותיחת פ;ים ועוד. כמו כן באתר עדויות של מעותחות דירוג: 60 0 4 רסואה משליפה /. סס. 301 . 2אאש/ / : ק6%ת באתר ‏ רפואה משלימה של רשת וסו. מידע רב מתחום הרפואה וכן פורומים עם מוסחים ויועצים בתחום הרפואה בהם עיתן לשאול עשואלות בתחומים רבים. דירוג: 0% 6 6% 6 6 שיטת פלדנקרייז /. 00. %2815ת56166 . א/ / : ק66ת עי זילברבוש מציג את שיטת פלדלקרייז שמטרתה לפתח מודל תשעתי מא יותר לגף המתבטס על המערכת הסילוגנטית. באתר מידע אודות העשיטה ומממצציאה -- סעוה כלד;קריז. וכן מידע על הטיפול בעשים החות. תיעקות וילדים ושיעור לדוגמא דירוג 0 0% 0% 6 תסבולת העייפות הכרולית /5. 00 8682 . זוא/ / : ק66ת אתר העוסק בתסמונת העייפות הכרונית הידועה גם בשם מחלת היאפים. באתר מידע אודות ההיבטים העפשיים של המחלה. רופאים המטפלים במחלה בארץי. קישורים רלב;טיים. סיפורים אישיים של חולים ומשפחותיהם ועוד דירוג: ג6) 63 ) אוויר ללששיסה / בתת31/35%. 60 01 . 2אח9/ / : ק66ת אתר רפואי העוסק באסתמה ובמחלות הששינמה. האתר מספק מידע אודות מחלת האסתמה. דרכי ההתמודדות. עמה. תעאבות לשאלות שכיחות בתחום. פיה לילדים ובה א;ימציות הסבר על פעולת הריאות וקליטת החמצן. פורום לשאלות בתחום וכן מדור סגור לרופאים. דירוג: () ;6 6 63 6 |33 בדע ובריאות (6 שור טבציניק 0ס. 6026 311658 . אאא/ / בספסת | ב ספ) 100% משהא2! החש 6 שש יב ₪08 0-6 | , 0 , 9 80 הכ הלה קשב לוה הנתה אב אתר רשת בתי המרקחת שור טבצייק הכולל מידע על בית המרקחת. מידע על תרופות חדשות וקיימות. מבצעים. מועדון לקוחות ועוד. דירוג: () () 6 ג6 ג מסצת של זוז נהנעוץ לת לחודוטף הטת: ארגון בעלי סטוה בישראל 8 658 . אאח/ / : קס6ת מידע על ארגון בעלי הסטוסה בישראל. מידע על מחלת הסרטן. הקונגרס הבינלאומי הקרב ויום הסטוסה הבינלאוסי. באתר גם קישורים לאתרי סטוה אחרים. דירוג: ;6 6 69 6 60 בי ססם ‏ 105 באשק! יפש 19 ₪] ל מוטים] ה2ש55 | מש הפלמת | סיפ 5 ₪1 "וש 060 |- סי / כיז [ ₪ | 22293 בעלי 45001910 צות05)0 61בז1 א צ 01.0 - 6008655 ודדפ מזר 6 צנ צז0510% ס,זתסצ [ב!חת+11 1118 טיע ות[ 1116 חס 1.1% צהה1סו03. ב |04 ללמוד תכנות עם אופוס למד עצמך המדריך למשתמש המקצועי המדריך למשתמש המקצועי 6 38510 [1508/ ב-24 שיעורים | 6 38510 [1808/ תכנות מעשי | 6 ++6 [1808/ תכנות מעשי מחיר 129 ש"ח מחיר: 129 ש"ח מחיר 129 ש"ח היסור 4 למד עצמך ++6 מהיסוד ++6 קורס ידידותי למתחילים 2 188 ב-24 שיעורים מחיר 149 ש"ח מחיר 99 ש"ח מחיר 99 ש"ח המדריך המלא יו = פיטר נורטון (ג(- 11 ו -ש 7 2% 2 4-ב המדריך המלא של פיטר נורטון למד עצמך לתכנות ב-97 406088/ 0 00058%// ב-24 שיעורים מחיר 129 ש"ח מחיר 99 ש"ח ספרי אינטרנט של אופוס למד עצמך %ח6)ח] ב-24 שיעורים מחיר 99 ש"ח סטבן סביוהאור. רוברט אקשטיין הנה נםימוני ב" ה 8 5 *צווופח'ס בקרוב מידע שימושי ל - ד ]אמט | ו ו בת למד עצמך 5 0ז0100א5 )6וח6ות1 ב-24 שיעורים מחיר 99 ש"ח תפוז מדריך האינטרנט הישראלי מחיר 59 ש"ח 00ח1965/ופוסטיטסןןן ‏ חן םא שאו1 אאאיססח5*כס-ון :0 םוא 0 זשחוש 9 א 10159 :םס ז שו 6 ו ספ 0פ ו לשס 6:1 ו וש וסוס 5000 - 20/0 ו ו 66 | 0 ו ן שועו סו | סו - 86 99,‏ | ור ל 8 00 0 7 67 0 4 66 :6 0 | ו | ]00600 ₪ סו ו 5 לוד - 09 0 שאו יוו ו 5 וו 0 . (- ו רו ל | 9 85 לס 66 :0 ו וס םוא )טול ןז1אוך וא | ₪ ו 1 = 66 ₪ 0זזואס ןו 8 סח /\ המדריך המקיף 7 עמודים מחיר: 129 ש"ח 0 המדריך המקיף ארבום רון פרסון 8 פששסח!/\ מיטוב ופתרון בעיות 0 עמודים ,, מחיר: 129 ש"ח לאנשים עסוקים 2 עמודים 8 5עצס0חו/ | מחיר: 99 ש"ח לכי 4 760 2/8045 8 סח קורס ידידותי למתחילים 0 עמודים,, מחיר: 99 ש''ח חח חח ח ףח חח אס יש ספר של אופוס שלא מצאת בחנות הספרים הסמוכה למקוס מגוריך, תוכל לרכוש אותו ישירות מבית ההוצאה. שלח אלינו את טופס ההזמנה, והספר יישלח לביתך בדואר. לחלופין, תוכל להזמין את הספר בחנות שלנו באינטרנט: ניתן להשיג את ספרי הוצאת אופוס ככל חנויות הספרים |ו. 5.60נסס. צש/צ לכבוד אופוס הוצאה לאור בעיימ תייד 65101 ת''א 61650 טלפון לבירוריס 03-6814231 נא לשלוח לי את הספר שס מצייב שיק על סך שס משפחה רחוב מיקוד טלפון שלערערערערעררררערער ההעשקעה האופטימלית בביטוח בנסיוני = ויר שש" יותהר מתוכנית בנקיה הפנסיה עדיפה על ביטוח מנהלים יתרון תכנית הפנסיה המקיפה החדשה על פני ביטוח המנהלים מתבסס על עובדות פיננסיות וביטוחיות וקונה אחיזה בקרב הציבור הרחב ואף בקרב מנהלים בעלי ביטוח מנהלים. היתרון הפיננסי של תכנית הפנסיה נובע משני גורמים עיקריים: א. עדיפות בהשקעה: 70% מכספי החיסכון בתוכנית הפנסיה מושקעים באג"ח מיוחדות המעניקות הצמדה וריבית ריאלית של כ-5%. בביטוחי מנהלים לעומת זאת כל החסכון מושקע בשוק ההון (הנתון לתנודות). היתרונות הנובעים מכך הם: השוואת הטבות גיל פרישה (65) בין מבטחים יותר לביטוח מנהלים (לגבר בשכר קבוע ריאלי של - 5,000 ש"ח) ולמעסיק נגיע למסקנה הברורה כי תכנית הפנסיה המקיפה החדשה מעניקה למבוטח הרבה יותר מאשר ביטוח מנהלים ולמעסיק עולה לא יותר ולעיתים פחות מאשר בביטוח מנהלים. 2. הבחירה "מבטחים יותר" עדיפה ל"מבטחים" מספר יתרונות אשר מעניקים ללקוחותיה ביטחון, שרות ויציבות לאורך זמן. א. יתרון לגודל - "מבטחים" הינה הקבוצה הגדולה בישראל לביטוח פנסיוני וגם הקרן החדשה הינה הגדולה ביותר (כ-56% משוק הפנסיה). יתרון זה מבטיח: ד) פיזור סיכוניס טוב יותר ) חסכון בעלויות ביטוח משנה ד) ניהול יציב ד) שרות ברמה נאותה לאורך זמן ב. פריסה - "מבטחים" מעניקה שרותיה בפריסה גאוגרפית וארגונית על ידי פנסיה/גימלה ערך פדיון מגיל 65 בגיל 65 ) כ-35 משרדי שרות ללקוחות, ממוחשבים .2/1) למתן שרות לכל מבוטח בכל סניף מבטחים ביטות מבטחים ביטוח מנהלים מנהלים ד) אנשי קשר מפעיליים הנותנים יעוץ ושרות | 0 | גפ | ב הישות יהבטריםל תלבקל הדע הרב : - זינה זידע ה 35 10| 2,033 0 | 7800 = ה | רה 7 | 0 2 . והמיומנות הפנסיונית הרבה ביותר בישראל ואלה : : : ב משמשים אותה ביעוץ ובשרות למבוטחיה. הנחות והבהרות: מבטחים יותר: 17.5% לפנסיה מקיפה חדשה +2.33% לקופ"ג לפיצויים (חסכון ב-3%) הפנסיות וערכי הפדיון צמודים למדד. ביטוח מנהלים: 18.33% לעדיף יסודי (בתשואה לחברה 4.2%, למבוטח 3%) בתוספת 1.5%-2.5% לאובדן כשר עבודה. הגימלה משתנה מדי חודש עפ"י התשואה בשוק ההון. ד. ניסיון - ל"מבטחים" ותק וניסיון של כ-50 שנה. ה. יציבות וניהול סולידי לטווח ארוך - הגודל הבטוחי והפננסי מאפשר למבטחים ניהול סולידי ויציב לאורך זמן. לחץ על קרנות אחרות להשגת מספר מבוטחים שיאפשר תפעול נאות, גורם לעיתים להבטחת ההווה על חשבון העתיד. ו. תוצאות עסקיות ללקוח - ל"מבטחים" החדשה יש את המאזן האקטוארי הטוב ביותר מבחינת ד) בטחון בתשואה ואפשרות להצ הכספי 8 ב גודל, היקף פיננסי ועודף אקטוארי הבאים לדי 3 תשואה ראלית גבוהה יחסית (4.6% היאלית) ביטוי בתוצאות העסקיות למבוטח כפי שמודגם לפנסיה. ב. שעור הוצאות נמוך יותר: שעור הוצאות ניהול נמוך של 8% מהפרמיה בתכנית הפנסיה מול שעור הוצאות המגיע עד 30% מהפרמיה בביטות מנהלים מותיר סכום גבוה יותר לחסכון בתוכנית הפנסיה. התוצאה הסופית באה לידי ביטוי בטבלת השוואות הטבות גיל פרישה. בנוסף ליתרון הפיננסי הגדול שיש לתכנית הפנסיה יש לפנסיה יתרון ביטוחי בכך שהיא נותנת כיסוי לכל שלושת המצבים: פרישה, אבדן כשר עבודה ומוות. אם נוסיף לכך את גמישות התכנית למבוטח בטבלה: לקט ממאזני 1998-קרנות פנסיה חדשות* מבטחים קג"מ עתודות החדשה החדשה | החדשה (מבטחים יותר) נכסים במליוני ש"ת עודף ב-% מההתחייבות *מפרסומים בעיתונות. //02/יס] [ח1| המהפכה הפנסיונית של מבטחים כתובתנו באינטרנט: [60.1.בת1ת1186רת ששל [60.1. רתנת36)טנרת. 3116707811 רת טלפון: 03-6925851, 03-6925915 המלחעוב הבית' הובר לינ הרי 0% ומר - האינטרנט מביא לביתך את הבילוי העולמי, את חוויות הקזינו של לאס וגאס ומלונות תורכיה. 1850105 אתר ידידותי למחפש הרפתקאה וריגושים, אך כחויה סולידית ושקט נפשי. ]60171101 נכנסים לאתר מורידים את המשחק, נרשמים ומשחקים. בקזינו מבחר משחקים: הולטה" בלק | ג'ק, פוקר, בקרה, סלוטס ,קנו, משחקי גירוד וגם הלהוט 181 חיבור און =לוון לבתי קזינו נוספים ויצירת קופה מצטברת עם אפשרויות זכיה מפתות! % זביוה. ₪ למעלה מ-50 מליון דולר כבר חולקו 8 למעלה מ-20,000 גולשים משתתפים בקביעות בחווית הקזינו הוירטואלי ברולטה הוירטואלית קיים "0" יחיד לעומת פעמיים אפס שיש ברולטות אחרות. ו וזח ה 5.60 סרח ס|ספםסח א. צע\ ל ל בטלפון-חינם 1-800-945-7252 או באון-ליין (לא בעברית) בדואר אלקטרוני 1ת105.00ח85010 תו סק 5 חן הקזינו פועל ברשיון של ממשלת קורסאו. מצויד בהגנת 5814 של חברת מיקרוסופט בסינכרון 128 סיביות (בנקים מסתפקים ב-64 סיביות בלבד). האבטחה כוללת 18411.8 ו-צאס,1. מערכת הכספים והתשלומים מנוהלת ע"י 671 מהידועות בעולם בבנקאות הוירטואלית. 0 הקזינו מאפשר לך לרכוש מיומנות ולשחק כשחקן אורח בהתחלה. הקזינו יעניק לך %20 מתנה עם כל רכישה ראשונה של זי'טונים בסכום של 520 ומעלה. ויו וו יקי לבוק = לק רויצ וי ו נוסעים לחו"ל? טוסו לאינטרנטו באתר נתב"ג באינטרנט תמצאו את 2 - - ל -ק מה שכדאי לדעת לקואת הטיסה לו ו ₪ שרותי טרום-טיסה ש זמני המראות ונחיתות ₪ לוח טיסות חודשי מפורט, ועוד זו וו.1-60וסכן ווה - סו וו ש- הס .שעט/ש "אב רשות שדות התעופה בישראל אוטוסטרדה יוות כל המידע הנחון, מחכה ל באתר הביטוח הלאומי באונטוע האתר החדשני, המקיף, הידידותי והפעיל של הביטוח הלאומי משלב בתוכו טכנולוגיה מתוחכמת כדי שהכל יהיה לך פשוט יותר. באתר תוכלו: ₪ לקבל מידע עדכני, אמין ומקיף על זכויותיכם בביטוח הלאומי: ביטוח אמהות, ביטוח ילדים, תגמולי מילואים, חוק המזונות, ביטוח אבטלה, ביטוח נפגעי תאונות ועוד... ₪ לקבל מידע עדכני על תשלום דמי ביטוח לעצמאים, מעסיקים, שכירים ואלה שאינס עובדים. ₪ לקבל מידע עדכני על שעורי הגמלאות המגיעות לכם. 8 להוריד טפסים ישירות אל המחשב שלכם, להדפיס את הטפסים במדפסת הביתית ולשלוח אותס לביטוח הלאומי. ₪ לקבל מידע סטטיסטי נרחב ומעודכן על כל יישוב באר. פעילותו החברתית של הביטוח הלאומי חובקת את כלל האוכלוסיה על כל רבדיה ומלווה את האזרח מלידה עד וקנה. לכן גם לכם מגיע וכמה שיותר מהר, גשו, הקליקו, ותקבלו את המגיע לכם. לביטוה של כל הדכויות שמורות כ אתר האינטרנט של הביטוח הלאומי [1.צ80. [1ם. ועו זזס!קא = 61חז6!ח! 6₪זט16] חסווהזסקזס:) ו - 60.1 6חסתק6!6 אאא 1 .| ורוו וריו ו 2 ו | ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ 86 ₪ 8 4( | ה וק | :6הסעם] 56800 006 הפח6ה | סס0ופ אם₪ ‏ ו סט 9 ] ו ו 5/0 01 63 ו " / == לדנר צם פלא-פון, 2ם באינטרנע באתר פלא -פון באינטרנט תוכלו בלחיצת כפתור למצוא מידע רב על שירותי החברה ומוצריה, ולהיעור בשיריתיח הוורוולוווח. רואתר 8 פלא- טקסט, שירות ההודעות הכתובות של פלא-פון מאפשר לכב בעברית ובאנגלית, הייש 8 שירות פלא-נט יספק לכם, באמצעות קוד אישי, מידע מקוון על (וםזשח.) 1 1 כמו כן, תוכלו לקבל מידע על הטכנולוגיות המתקדמות שלנו מרכז מידע לנוסעים לחוייל הכולל שירות פלא -חוייל עולמי, משרות פנויות ועוד. דאנאקוד 1214 -348 ור