NCR – מחשבים ושימושים

כתב עת מקצועי למשתמשים במחשבי נ.סי.אר. עורכת: דליה אבן צור. יוצא לאור על ידי חברת י.א.מיטווך ובניו בע"מ. בשער – צילום של מערכת מחשבי נ.סי.ר. – 315 ר.מ.סי בבנק הפועלים

OCR (הסבר)
ועבת ה . הט ו ו ויו סי א שרח ו מערכת מחשבי נ.סי.ר.-315- רמ.סי. בבנק הפועלים ו יוצא לאור עלידי חברת י א מיטווך ובניו נע" ה|ר5 יקֶר, או( 1פעק ה5/יון הרווטון 6 את6הים |שיאוטיקי, יפ אתה ההקיפות.. ווארת! הפיקרית, 06| כתה-הפת היו סכה 6לות (סף 6 חפרת, [,סי.ר. ][ק/ח/תנה כ אשי האקגוא ההאיסן %'ואה 96/00. הכוו(ה היו /הכיוו (יבישתפו 6 אשי אק4/3 יבצ וופ|בכן (66ף ₪ 3י/3 /6י6/ת. תגסיו, 85| 6סות תיכות, ₪ התקעת. /9! הוועק03 !האתרח0 הארץ |געלופ הכן א[פּי הו/ק8/3. ₪ וועע 6הסרות, יהיה 6/סן יותר |אופי1 י]תר, תח אק רכי הה6און הפע 5 85 אק3|א, 6יהיה אוכן [טְכָר וטיו( ז[6תף. אחריסו 8ה66! |ההתח0)/י/ת!. כרי ]הק/ ₪ הוופוניים /6תף ות ביב/ר 5₪/י הווק3/מ היוןם, יהיו 8|רכי בתה-הפת. וווכיט ‏ 1ת'כ64 אפ האפו("ם חסיי ןיסוח [מה8]וות, הבכריס 3/ הכתה. (6אח ו ו6א[א: 6. וו 6א//ת, האינאוררות. פ'יקפות, החואר הווקקָרסט כון. וכאוהן (6ת3] "]מות. ההישעת. כאי6ק יכותו!. -- הא5רכת. | 1 מתטובים ויווש ים | חדשות וחידועוים בציוד ן | חיבור תווין סיפרתי (788ק00 0ג9ַד0דכ ) למערכת הסנצ'ורד | | | התווין הוא מכשיר היוצר פלט גראפי על-ידי הזזת עט או קרן אור בשני כיוונים מעל למישטח שירטוט לפי הוראות סיפרתיות. תווינים אוטומטיים סיפרתיים , המפיקים פלט גראפי על סמך הוראות מחשב, נועדו לספק את צרכיהן של אפליקציות רבות, החל מהצגה גראפית של נוסחאות מתימטיות וכלה בשירטוט אוטומטי, מיפוי טופוגרפי ותיכנון גזרות לצרכי חייטות. ההצלחה של התווינים הסיפרתיים במספר רב של אפליקציות, אשר לכאורה אינן קשורות אילו באילו, הביאה לפיתוח מספר רב של סוגי תווינים. סוגי התוולנים הסילפרתילם התווינים הניתנים לחיבור למערכת הסנצ"ורי הם תווינים מתוצרת 621.00%82. מנקודת ראות מכאנית ניתן לחלקם לשלושה סוגים:- א. תווינל שולחן , אשר בהם ראש השירטוט נע בשני כיוונים מעל מישטח שירטוט קבוע. בּ. תוויני תוף, | אשר בהם השירטוט נוצר כשילוב של תזוזת ראש השירטוט על ציר ה- 1+ ותזוזת משטח השירטוט דמוי התוף על | ציר ה- %. ג. תוויני מיקרופילם , הבנויים על עקרון שונה לחלוטין: תמונה המוצגת על גבי מסך ‏ 021 מצולמת ונשמרת על מיקרופילם. 5 1 |1[15] מהטבים ושימושים וה -- "חן תוויני שולחן תווין השולחן מורכב ממישטח שירטוט קבוע וממיתקן שירטוט הבנוי מזרוע ועליה עט. מיתקן השירטוט יכול לבצע תנועה בכיוון < או + בצורה המאפשרת לו להגלע ו 1 לכל ערך קואורדינטות על-גבי מישטח השירטוט. התזוזה על ציר ה- < מתבצעת ע"י תזוזת הזרוע, ואילו ההתקדמות על ציר ה- ץצ | מושגת על-ידי תזוזת העט. המיתקן יכול להיות מורם לצורך המיקום הרצוי לשירטוט ולהתקדם | בכיוונים צ או א , כאשר הוא במצב מורם או מורד, המבוטא בהוראות השירטוט על ידי הפרמטר 2 תווין שולחן דגם 718 תווין שולחן דגם 502 תכונות תוויני שולחן מתוצרת | 041,008 ₪ 2 רוחב (ציר ץ ) - "31 או "54 ן = אורך (ציר א ) - "34 או "72 ן - גודל הקטע המותווה - "0.005 - "0.01 ן - מהירות התוואי - 168-300 קטעים לשניה. - התחברות| מא1ע-א0 לסנצ'ורי באמצעות יחידת בקרה 119. - ג 1]]] מתנטבים ועוימווטים תוויני תוף תווין התוף מורכב משני חלקים: מישטח שירטוט הנע בתנועה סיבובית על גבי תוף, ועט שירטוט המותקן על גבי זרוע קבועה ומסוגל לנוע בכיוון אופקי בלבד. השירטוט מושג ן על-ידי שילוב של תזוזת מישטח השירטוט לאורך ציר ה- א ותזוזת העט לאורך ציר ה- + במצב | | מורם או מורד. תוויני תוף נועדו לאפליקציות אשר בהן על האינפורמציה להיות מיוצגת ברשת | קואורדינטות, אשר ציר ה- < שלהן ארוך מאד יחסית לציר ה- צ. | תווין תוף דגם 565 6400008 תווין תוף דגם 563 עם כונן סרטים מגנטים דגם 760 תכונות תוויני תוף מתוצרת ;01,008 - רוחב (ציר צ )"11 או "28,555 ן - אורך (ציר 5 ) - "120 (כל הגליל כ-36 מטר) גודל הקטע המותווה - "125 0.00 - "0.01 מהירות התוואי - 200 - 1687 קטעים לשניה התחברות 21(8₪-א0 לסנצ"ורי - באמצעות יחידת בקרה 119 1- 21] מחוטבים ועוימועוים. 2 תווינל מלקרופללם תווין המיקרופילם כולל יחידת 01 המחוברת למחשב או לסרט מגנטי ומצלמה המצלמת את התמונה הנוצרת על גבי מסך ה- 0207 ומעבירה אותה למיקרופילם. תווין זה מהיר לאין ערוך מהתווינים הרגילים.מהירותו מגעת עד 1400 אינץ" לשניה (תווין העט מתווה עד אינץ* בשניה) . התווין מסוגל גם להעביר למיקרופילם אינפורמציה אלפא.-- נומרית במהירות של עד 1000 שורות בדקה. גם תווין זה מתחבר לסנצ"ורי דרך יחידת הבקרה 119. ן שיטות תוראר בתווינים מתוצרת ‏ 04002 נהוגות שתי שיטות תוואי: א. שיטת פס תסו , ,.אשר בה כלי השרטוט נע על גבי ן מישטח השירטוט בצעדים קטנים ורצופים. הכיוון של כל צעד ניתן בהוראת השירטוט . ר: שיטת 1025 218. , בה כל הוראה לשירטוט צעד מצוידת בעוד פראמטר , האומר מה מספר הצעדים אשר יש להתוות באותו כיוון. | = 5 = 1 ][] מהעובים ועוימועוים --7 ו 8 בשיטה זו כיוון תנועת העט על הנייר נקבע ע"י וקטור בן 8 כיוונים, או ע"י וקטור בן 16 כיוונים ו-2 צורות אורך - אורך מלא וחצי אורך. חצי האורך אפשרי רק לגבי | 8 מתוך 16 הכיוונים, כלומר, ס"ה (16 + 8) 24 הוראות תזוזה לעט. בשירטוט שנוצר בשיטת וקטור בן 8 כיוונים יש לקווים ולעקומות המשורטטים נטיה להוראות מדורגים. ניתן לשפר את הגראף אם מקטינים את גודל הקטע המותווה , או אם עוברים לוקטור - 24. 00 00000 00 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 00 0 00 0 0 06 ווקטור - 8 שפסן 2ך2 שיטה זו היא וריאציה של השיטה הקודמת. כל הוראה לתווין כוללת גם אחת מהצורות של וקטור-24 וגם מהירות. כלומר: מספר הקטעים שיש להתוות באותו כיוון. שיטה זו חוסכפת מספר רב של הוראות, בעיקר באפליקציות בהן רב מספר השירטוטים של צורות ליניאריות. 5 1 ]][)] מתטבים וושימועוים שיטות חיבור התוולן לסנצ" ורנ שירטוט מאד-תעס מערכת הסנצ"ורי והתווין הן שתי מערכות נפרדות, אשר האחת מעבירה נתונים לשניה באמצעות סרט מגנטי. מערכת הסנצ"ורי יוצרת סרט מגנטי הכולל את ההוראות לתווין. יחידת 62120085 תקרא סרט זה ותתרגם את ההוראות הרשומות בו לתווי גראפי. הסרט המגנטי, המשמש לקריאת נתונים ע"י התווי, צריך להיות ממוגנט בשיטת 2עא .הוא יכול להכיל 7 או 9 ערוצים, בצפיפות 200, 556, או 800 סיביות לאינץ* . הכונן שיש לחבר לסנציורי הוא מדגם 633. שירטוט מז11-א0 - > התווין מחובר ישירות למערכת הסנצ'ורי, באמצעות יחידת בקרה 119. התכנית המטפלת בתווין נמצאת בזכרון, מקבלת נתונים גולמיים , ומכינה עבור התווין הוראות. ההוראות עוברות ליחידת הבקרה ומשם ישירות לתווין. יתרון שיטה זו על קודמתה הוא בכך שהאינפורמציה טנצ'ורי מותווית ישירות על התווין ומחיר הציוד נמוך יחסית. פלט תווין גראםי ספרתי = = 1)[]]1] מהעובים ועוימושים לחידת הבקרה 119 יחידת הבקרה 119 0400082 מתחברת לסנציורי ככל יחידה חיצונית אחרת. תפקידה כפול: מצד אחד מאפשרת היא התחברות בין התווין לבין המחשב ומצד שני מבקרת היא את האינפורמציה המועברת מהמחשב לתווין.לפי דרישה יכולה יחידת הבקרה להכיל זכרון עזר בן 2% או 4%. קצב העברת הנתונים ביחידה בעלת זכרון העזר הוא עד 12088. | ליחידת בקרה אחת ניתן לחבר תווין אחד או שנים. אם מחברים שני תווינים על ו שניהם לעבוד באותה שיטת תוואי (וקטור-8, וקטור-24). ליחידה 6 מתגים חיצוניים הניתנים להפעלה ידנית. דבר זה מאפשר התערבות המפעיל (החלפת נייר וכד*). | היחידה עובדת לפי הסטנדרטים הרגילים של 68]:- - הבחירה נעשית ע"י הפקודה %ש0סא1 והכתובת בשדה חגק. 5 2 המךסתהחס 0% מכיל לאחר מתן הפקודה את מצב היחידה. - אם הבחירה מוצלחת מתחילה יחידת הבקרה בביצוע אחת מ-4 הפונקציות האפשריות; ספיטס - חמ סמ - | ו = | סוס מפאע5 כגתת | - ן - לאחר סיום ביצוע הפונקציה שולחת יחידת הבקרה 3 | , המציין את מצ, הסיום של הפקודה ויכול להכיל קוד המתאר את אחד המצבים הבאים:- 0 א0סדבתמקס | - ו - תע המעעטת | - תסתתם צ[דתגת העות | - | תסתתת א10 את | - הגס עס דד | - 010 פצס | - תעעגע עס שזא1ע | - | 2 י ]ף3]ן] מהעובים ושימושים ‏ ---- - | - 2 באינץ* . מערכת חדשה לקריאת כרטיסים מנוקבים, 680/201, פותחה באחרונה והוצאה לשוק. תכונות קורא הכרטיסים החדש הן:- קורא חדש לכרטיסים מנוקבים 1. שתל צפיפויות במרפסת סנציורי -100. קיימת אפשרות להדפיס 6 שורות באינץ' במקום 8 שורות ההחלטה נעשית חיצונית על-ידי המפעיל.אפשרות ההדפסה של 8 שורות באינץ"* משפיעה רק על התקדמות הניר במדפסת ואינה משפיעה על סוג האותיות המדפסות וגדלן. מהירות קריאה: 1200 כרטיסים בני 80 טור בדקה, לקורא הכרטיסים יש - אמפעסת עטסעא1 המכיל 4000 כרטיסים היחידה מכירה בפקודה יטסד את הפונקציות הבאות: "יו 10 כרטיסים בני 51 טור בדקה. שסעעסס המכיל גם הוא 4000 כרטיסים ספת המכיל 240 כרטיסים. קריאה; | קריאה בינארית ; קריאה עם הפרדת השגויים ל- תסיפ סנכת + קריאה בינארית עם הפרדת השגויים ה אס סמנסת. 2 * - 1 מהנטבים ועוימווטוים באחרונה 4 מחשבי 808 סנציורי-300. בנק סומלטימר ביפן המפעיל את מערכת ה- עאדע- אס הגדולה בעולם בשטח הבנקאות רכש הבנק היפאנל יתקין שני מחשבי סנציורי בשני מרכזיו הקשורים ביניהם. מרכז אחד נמצא בטוקיו והשני באוסאקה, מרחק 640 קילומטר. המערכת, אשר הופעלה בהקף מלא בדצבמר 1969, ב-150,000 תנועות בשעה התנועות מוזרמות למספר מחשבי טרמינלים מסוגים שונים. פורסמה חוברת הדרכה. מחלקת ההדרכה של 068 לאחר שנתיים של עבודה חלקית, מטפלת 5 05א על ידי 4000 א בישראל הפיצה בימים אלה חוברת הכוללת רשימה מגוונת של קורסים, סמינרים וימי-עיון, שיאורגנו על-ידי המחלקה בתקופה ספטמבר 1 פברואר 72. המחלקה מתכננת גם מספר סדנאות (28 אס . להלן חלק מן הקורסים שייערכו בתקופה הקרובה:- מבוא לעקרונות התוכנה 3/ עגפ לימוד עצמי 0 00020 תע 13 13 תכניות שרות תכניות שרות מערכות 0-21 (סמינר) אירגון וניהול מרכזי חישוב (סמינר) מערכות 25 קלט/פלט והעברת נתונלם (יום עיון) 1ד. וד. 1. וד. 1. 1. וד. וד. וד. וד. וד. = 0 = 7.1 22.11 2011 5.12 20.2 1 21. 22-11 271 הר כ ופ ו. 1. וד. וד. 2. וד. 0 וד. וד. וד. 1. .1 11 22 2 2 .1 11 20.1 22.1 20.11 11 112 22 11 1 ] מחהובים ושימושים 0) בהן יידונו יישומים או תל-אביב תל-אביב ירוש לים תל-אביב תל-אביב ירושלים תל-אביב ירושלים תל-אביב תל-אביב תל-אביב חיפה | מהמתרחש בהתקנות | ר [ / | | בעתיד הקרוב עומד בנק הפועלים להתקין יחידת המחשב של הבנק הוקמה בשנת 1967, | מחשב שני מדגם 3460 -102-315, בנוסף בהנהלת מר שלמה רון. בתחילת 1969 עלה | | למחשב מדגם זה שהוא מפעיל זה מספר שנים. למחשב הסניף הראשון של בנק הפועלים | עם התקנת המחשב החדש תהיה היחידה של וכיום מקיפה המערכת 159 סניפים של בנק | בנק הפועלים בעלת ההתקנה הגדולה בארץ של הפועלים ועוד 48 סניפים של בנק יפת ובנק מחשבי 68א. הלואה וחסכון. צוות יחידת המחשב כולל | 4 בוחני שיטות, 14 תכניתנים, 12 מפעילים, | 0 נקבניות ו-15 אנשי ביקורת. עבודה בפקוח משולב - מאת: אלי עמנואלר / תכניתן ראשי בנק הפועלים קיימות במחשבי 803-315 שתי מערכות פיקוח:- ות -מסגל | א פב 0 ד - קפ כאשר העבודה מתבצעת תחת פיקוח ה- 8192 קיימת אפשרות להכניס לכל תכנית פיפ קת | אם רוצים לטפל גם בסרטים מגנטיים. תוך כדי עבודה התעורר הצורך לעבוד תחת פיקוח ה- 9282 וזאת מהסיבות הבאות: א, התעורר צורך לחסוך בזמן מחשב ולהריץ בו זמנית בזכרון תכניות מיון על סרטים מגנטיים (אשר אינן יכולות לרוץ בפיקוח ה- 2108 ) עם תכנית הדפסה מקראמים תוך נצול ה- מתש הפ דקשתתמקווד פאגועת של המדפסת. ב צורת הביצוע של ה- <אסכע משספחם ב- 5702 מאפשרת גבוי של מספר נקודות הצלה ולא נקודה אחרונה בלבד. ו 5 11 | ------- -1]4:1] מחעובים ועוימוושים - היות וכך נתקבלה ההחלטה לאחד את ה- 2108 ואת ה- 878985 וליצור בזכרון מערכת פיקוח משולבת. ביצענו את המשימה בשלבים הבאים:- א. לפי הזמנה מיוחדת נתקבל התדפיס של 78 601888 .(78 אסדפתמ פתודטסאם |וגת0). בּ. התדפיס נוקב ועבר תהליך של 007806שפפ לאימות הניקוב. ב נקבע תרשים הזכרון המכיל את שתי מערכות הפיקוח גם יחד:- תרשים זכרון אש כתובת בזכרון | 5 | לשימוש ן התכניתן 09 *37700 - 0 = 2 - ב -39426 | 9 | ד. נקבעו מספר פראמטרים אשר על התכניתן להכניסם לתכנית | המיועדת לרוץ תחת פיקוח משולב של שתי המערכות. | את הפראמטרים הללו ניתן לחלק על פי קשירותם לפונקציות השונות המתבצעות בפיקוח ה- 2108 . ב הגדרת ₪602705 אמדסצס. טעינת אינדכס רג'יסטרים הקשורים עסגת והחזרתם. יצירה וטיפול ב- 2890 722700 מחדק. התאמת ה- 1110808 השונים לפעולה תחת פקוח ה- 2408 א ש > הנייד. * למעשה ה- 2108 הוא נילד וניתן להציבו בכל כתובת בזכרון המסתיימת ב-700. = 0 = ------ -- 101]]]] מחעובים וושימוושים הנהגת שיטת העבודה המתוארת לעיל הקטינה את צוואר הבקבוק בעבודת הלילה של הבנק בזמן ניכר מאחר ו:- א. כל המיונים על סרטים המגנטיים יכולים להתבצע עתה זמנית עם הדפסה מהקראמים. בם מלבד המיונים קיימת אפשרות לתימרון ולחסבון בזמן מחשב גם ביתר התכניות. ב הטיפול בשיחזורים הפך להיות יעיל ומהיר יותר. דוגמא לחסכון בזמן מחשב תכנית עידכון מרכזית תכנית הדפסה מדפסת : | מהלך העידכון מורכב מתכנית מרכזית המבצעת את העידכון היומי של הקבצים המגנטיים ומתכנית משנית, אשר תפקידה להדפיס חומר אשר נוצר בזמן העידכון עצמו. הביצוע עובר מהתכנית המרכזית לתכנית ההדפסה על-ידי ה- מתטי המע דקטתתתתזוב כפאגווזטת תעונדתת, דהיינו בכל פעם שהמדפסת פנויה מתבצעת קפיצה לתכנית ההדפסה המכינה שורה נוספת | למדפסת ומחזירה את הביצוע לתכנית המרכזית. העברת האינפורמציה להדפסה בין התכנית המרכזית לתכנית ההדפסה נעשית בעזרת שתי יחידות הקשראם בצורה הבאה: בזמן שהעידכון רושם 81108 להדפסה על יחידה אחת של הקראם , עסוקה המדפסת בהדפסת ה- 81102 הקודם ביחידה השניה של הקראם. ברגע שתכנית ההדפסה מסיימת הדפסת - 80108 , התכנית נועלת את עצמה, מעבירה אינדיקציה לתכנית המרכזית לגמור את ה- 32108 הנוכחי ולעבור ליחידת הקראם השניה,ברגע שהתכנית המרכזית סיימה לבצע זאת, היא מפעילה מחדש את תכנית ההדפסה. היות וההדפסה היתה מסתיימת בכל לילה כ-40 דקות לאחר גמר העידכון, איפשרה הנהגת השיטה המשולבת, אשר תוארה לעיל, להכניס כתכנית מרכזית תכנית מיון לאחר גמר העידכון. 40 הדקות נוצלו לביצוע מיון בו-זמנית עַם ההדפסה. 2 | ---- [:]5]]]] מחפטבים ווימוושים ₪ תכניות שרות בהתקנות תכניות השרות הבאות נכתבו ביחידת המחשב של בנק הפועלים. כל המעונין בפרטים נוספים, או בתכניות עצמן יתקשר נא עם אלי עמנואלי וייענה ברצון. 41 תכנית העתקת סרט מגנטי התכנית מבצעת:- א. העתקה. | ב. תיקון בלוק ו | ההעתקה מתבצעת בלוק בלוק. אפשר להעתיק יותר מ- 5801108 אחד. | אפשר להוציא סרט גיבוי. מתבצעת הדפסה על מכונת הכתיבה של מספרי הסרטים הנקראים והנכתבים. 2 העתקת מחסנית קראם לסרט מגנטי ולהפך התכנית, מצלמת מחסנית קראם שלמה כולל | 5שדת00מתדס .מלבד זאת מתבצע ביטול של 58128 מיותרים (מחוץ לגבולות הקבצים הנמצאים ב- צפססתדת ). 3 הדפסת סרט 95 . בהתקנת בנק הפועלים קיימת יחידת 125 המעתיקה סרטי-נייר לסרט מגנטי. תכנית זו מדפיסה מסרט מגנטי במיבנה זהה להדפסת תכנית-השרות אצת יעע מפסעתטק תפ . 4. השוואת סרטים מגנטיים התכנית מאפשרת פעולה בשני אופנים:- א. השוואת רשומה רשומה לפי מפתח באורך של 8 סלבס. אם המפתח שווה כן נעשית השוואה של כל הרשומה. אם המפתח שונה - נדפסות הרשומות שאין להן מקביל וכן מספר הבלוק בו הן מופיעות. | ב השוואת בלוק שלם והדפסת ההבדלים עם מס" הבלוק. 4 = ]4 ][)] מחובים ושימועוים שג כרטיס לסרט מגנטי התכנית בונה קובץ בשם 02225 רשומות באורך 40 סלבס כל אחת. (כל רשומה 80 טור). בכל בלוק 1200 סלבס. 6. סרט נייר לסרט מגנטי | ו התכנית מחקה את צורת פעולתה של יחידה ה -18- | בונה סרט מגנטי מסרטי | נייר. 7 הדפסה מסרט ערוך להדפסה ב- פפזו בהתקנת בנק-הפועלים קיימת מדפסת 25 מהירה. תכנית זו מדפיסה בשיטת שאזתעפ (בו זמנית עם תכנית אחרת בזכרון)סרט ערוך להדפסה במדפסת ה- ₪ 8. הדפסה מסרט מגנטי לתכנית שתי אפשרויות:- א. הדפסה לפי מפתחות. | בּ. העלאה על סרט מגנטי במבנה מתאים להדפסה במדפסת 125 או בתכנית 7 אשר תוארה לעיל. - 15 - | מדור הטכנאי | האחראים להפעלה של מערכות סנצ'ורי בישראל קיבלו לפני מספר חודשים חוברת הכוללת הוראות טכניות לגבי האחזקה השוטפת של המערכות ונוהלים טכניים שונים. החוברת הוכנה על ידי מר ראובן דונגי, ראש צוות הנדסת מחשבים 315/615. אנו מביאים בזה כתזכורת שני פרקים מתוך החוברת , הדנים בדרכי הטיפול ביחידת הסרטים המגנטיים 633 ובסרטים מגנטיים בכלל. הפעלת יחידת סרטים מגנטיים 633 | לפני הפעלת היחידה, עליך לבצע כמה פעולות ניקוי כדי לאפשר פעולה תקינה של הכונן. פעולות האחזקה היומית צריכות לארוך בדקה אחת לכל יחידה. להלן צעדים שיש לעקוב אחריהם:- הנמך את החלון הקידמי, הסר את גליל הסרט במידה והוא טעון בכונן. 2. הספג מטלית ניר ( פעזנא )עם אספתע ונגב בעדינות את ראש | הקריאה/ כתיבה ואת הזכוכית המכסה את מנורות ה- 307/207. 5 הרם את החלון הקדמי למצבו הגבוה. הסר את המכסה הקדמי כך ששני תאי הוואקום יהיו גלויים. 4. בדוק ע"י הסתכלות אם חתיכות סרט או גופים זרים אחרים נמצאים בתאי הוואקום. | אם נמצא גוף זר כלשהו - שחרר את ששת התפסנים המחזיקים את זכוכית | הכיסוי מעל תא הוואקום. הזכוכית תלויה על צירים בצידה האחד, וששת / התפסנים מחוברים לכיסוי הזכוכית, שלושה מכל צד. סובב את הזכוכית על צירה וסלק את הגופים הזרים ( חתיכות סרט, אבק | או כל גוף אחר). | סגור את כיסוי הזכוכית והדק את ששת התפסנים. | החזר את המיכסה הקידמי למקומו. / 5. הכונן המגנטי מוכן עכשיו להפעלה. | ב 1[]1] מהעובים ועוימועוים א. .1 סיבות לתקלות להלן הסיבות לתקלות בעבודה בסרטים מגנטיים ושיטות למניעתן. א. מהירות הגילגול הגבוהה של הסרט גורמת לאוויר להידחס בין שכבות הסרטים וללפוף בלתי אחיד של הסרט. תופעה זו גורמת לקפיצת קצוות הסרט מתוך שכבות הסרט המגולגל וניתן לראות זאת דרך ה"חלונות" שבגליל הסרט. תופעה זו אינה מפריעה לפעולה התקינה של הסרט אלא דורשת טיפול זהיר ביותר: 1. המנע מלחץ מיותר על דפנות הגליל. הרכב את הסרטים על-ידי לחיצה בחלק המרכזי של הגליל בלבד. זכור | אל תגע בסרט דרך "חלונות" הגליל. חלקו המרכזי של הגליל עלול להתכווץ בתנאי טמפרטורה שונים - דבר ן המקשה על הרכבת הגליל. אל תרכיב את הסרט על-ידי לחיצה בחלק החיצוני של דפנות הגליל. הפעל רק את מידת הלחץ הנחוצה, וזאת במרכז הגליל (החלק היציב). בצד הסרט עלולים להיווצר "גלים". דהיינו, צד אחד של הסרט נמתח יותר | מהשני והסרט לא יצור פס שטוח לכשיונח על משטח ישר. | תופעה זו נגרמת על ידי הרכבה בלתי נכונה, מנגנון הזנת הסרט לא מכוון כראוי או גליל פגום. | נזק לסרט המתבטא בצורת "| א3229100% " יכול היווצר על-ידי הרכבת או הורדת הסרט כשהוא נמצא מעבר ל -207 (מאתגן עעג 02 סואד ). אל תרכיב או תוריד סרט כשהוא מעבר ל- 07ע. יחידות 08 מצוידות במנגנוני ניקוי לסרטים אשר מנקים את הסרט מאבק ומחומרים זרים בזמן תנועת הסרט. לא מומלץ להשתמש בשיטות אחרות לניקוי הסרט ביד אלא במקרים שיש צורך | מפורש בהוצאת נתונים מהסרט וזו האפשרות היחידה. במקרים אלו יכול הטכנאי לנקות את הסרט באמצעות החומר הכימי מיכלי הגלילים חייבים להיות סגורים בכל עת על מנת למנוע צבירת אבק שיועבר בסופו לסרט עצמו. סגור תמיד את המיכלים ובמקרה הצורך נקה אותם במטלית נקיה טבולה בספירט. = 7] = 1 ][ג] מחובים ווימועוים הי הוראות עשה ואל תעשה בסרטים מגנטיים אסור חייבים = לתת לסרט לבוא במגע עם הרצפה . לשמור על נקיון הגלילים והמיכלים. = להניח את הסרט במקום מלוכלך בעת * להקפיד בזמן הדבקת ה- 907 ו- ₪807. הדבקת ה- 207 ו- 7כת. כך שהראשון יודבק לא פחות מ-3 מטר | מתחילת הסרט והשני 10 מטר מקצהו האחר. = לאפשר לסרט להתקפל או לבלוט = להנית את הסרט באופן ישר על הגליל | | מה"חלון" בעת גלגול התחלתי על המקבל. | ן הגליל המקבל. = ללחוץ על דפנות הגליל בעת הטיפול. = להעביר ולטפל בגליל ע"י תפיסה בקצוות החיצוניים של הגליל. = לכופף או לגרום לנזק אחר דרך חלונות = להימנע מלנגוע בסרט דרך "חלונות" | הגלללי. הגלללי. = לטפל בסרטים ברשלנות. = לבדוק את סרט הגליל היטב במקרה שנפל. = לפרק את הגליל כשהסרט לא מגולגל עד | = להרכיב את הגליל כאופן ישר על מנגנון ן הסוף. הכונן. = להרכיב את הגליל באופן עקום. = לשמור על נקיון היחידה , במיוחד - הראש ומנגנון ההזנה. = להשאיר את הסרט ללא מיכל כשהוא לא = להחזיק את הסרט במיכל כשהוא לא בפעולה . בעבודה. | = לעשן בחדר המחשב. = לשמור על נקיון חדר המחשב בכל עת. = לאכול בחדר המחשב. = לנקות את חדר המחשב במטלית לחה או בשואב אבק. | = להרשות תנועת בני אדם מיותרת בחדר המחשב. = זיהום כלשהו בחדר המחשב. = לטאטא או לנקות את חדר המחשב בצורה יבשה. ן ב. איחסון סרטים מגנטללם סרטים ממוגנטים חייבים להימצא בתנאי טמפרטורה ולחות הזהים לאלה השוררים בחדר המחשב. אם יש שינוי בתנאים אלה נוצרים לחצים פנימיים בתוך שכבות הסרט המגולגל . יש להחזיק את הסרט בתנאי חדר המחשב, זמן השווה לזה שהסרט הוחזק ללא תנאים אלו ולכל הפחות 24 שעות לפני השימוש בסרט זה. רצוי לאחסן סרטים מגנטיים הרחק מכל חומר דליק ובמידת האפשר יש להקים את איצטבות האיחסון הרחק מקירות המצופים חומר דליק. / יש לאחסן תמיד את הסרטים באצטבות המאפשרות העמדת כל מיכל בנפרד. על הגלילים להמצא בתוך מיכל אשר תומך בגליל במרכזו. ב תופעות שונות בסרטים וסיבות אפשריות 1 קצוות הסרט מקומטים או פגומים - הגליל הוחזק בדפנות החיצוניים בעת הרכבה או הורדה. דפנות נלחצו ופגעו בשולי הסרט. - הכנסת האצבעות אל תוך "חלון" הגליל. - גליל מפותל. ו - גליל נפל. | - טיפול בסרט שלא היה מגולגל עד הסוף. - גליל לא הורכב ישר על כן הגליל. = יחידה לא כוונה כהלכה. 2. סרט מקומט או טביעות בפני הסרט - עס או 202% מקומט. - קצה הסרט לא הורכב ישר במרכז הגליל. - סרט בא מבגע עם הרצפה בעת הטיפול. | - ליכלוך על כן הגליל. 29 = מהעטבים ועוימועוים 5. חומר זר על פני הסרט. - מנגנון הכונן לא נוקה כהלכה. - סרט לא הוחזק בתוך מיכל סגור. - אבק או לכלוך במיכל. | 2 טביעת אצבעות על גבי הסרט. - עישון או כילה בחדר המחשב. | - המצאות אנשים מיותרת בחדר המחשב. - ניקוי בלתי מספיק או לא נכון של חדר המחשב. 4. סרט מקבל צורה "גלית" בקצוות. - כן הגליל לא מכוון היטב. - מעצורי המנגנון לא מכוונים. - גליל לא מורכב כהלכה. - גליל מפותל. - טיפול לא נכון בזמן ההרכבה או ההורדה. 5. איבוד נתונים רשומים. - צבירת לכלוך על פני הסרטים. - סרט מקומט או פגום. - קצוות מקומטים. - קצוות גליים או מתוחים. - | מחיקה מקרית. - מגע אצבעות מעבר ל- 807 - אפר נמצא בין שכבות הסרט. = 20 = ]1 ] מהעוצים ושימושים -- | דפי תיכנות 3 פפסאגזוסג. צפטת'אנס 1 ₪ 4 = אזור בזכרון באורך עד 512 בתים מטפוס <. המאקרו רושם את האזור על סקטור קבוע על הדיסק המשמש כ- "תתתתט0 2 | ]פאס ל 6 אזור בזכרון באורך עד 512 בתים מטפוס <. המאקרו קורא סקטור בדיסק אשר נכתב קודם לכן על ידי המקרו | 620787 - זוג הפקודות נועד לבצע העברת אינפורמציה בזמן ביצוע תכנית או בין תכנית אחת לתכנית הבאה מיד אחריה. אותו סקטור המשמש לשמירת האזור על הדיסק נמצא באזור התוכנה ומשתמשים בו ה- פ,דקון00, יט ,500 , תקספ | - כל פקודת 52081 מקלקלת את תוכנו הקודם של הסקטור. 5 שתי הפקודות יכולות להופיע מפפר פעמים בתכנית, אך בזמן ביצוע תמיד יישמר הסקטור אשר נכתב לאחרונה על-ידי 7ַ5209, - מומלץ לשים סימן זיהוי בתחילת האינפורמציה כדי לוודא לאחר הקריאה שאמנם האינפורמציה שנקראה היא הנכונה. | 5 בזמן החלפת הדיסק המשמש 0022801 הסקטור מועתק אוטומטית . ל- 6090887 החדש. - זוג הפקודות מיועד לכל סנצ"*ורל. = | = 3]ו] מחטבים ושימושים 3 שיגמו פפסונגזפשת דפסה הס 3 פקדמק ו אזור בזכרון מכל סוג עד 256 בתים. יכול להיות ליטרל. ₪9 = אזור בזכרון מכל סוג קטן פי 8 משדה 4 המאקרו מתרגם שורת בתים לשורת סיביות. כך בית המכיל 30 גאחמפת . מתורגם לסיבית 0. כל בית המכיל תוכן שונה מתורגם לסיבית 1. 30 | 30 | 31 | 38 | 37 | 30 | 6 0 0 1 1 1 0 1 אם 2 נרשם כליטרל 1:;: 5 יכיל את 4 עצמו. | 4. ,2, פהדעעט 4 - אזור בזכרון מכל סוג באורך עד 32 בתים. 9 - אזור בזכרון מכל סוג גדול פי 8 משדה 4 . המאקרו מתרגם כל סיבית 0 לבית המכיל 0 אמק . | וכל סיבית 1 לבית המכיל 31 אמח . - פקודות 23 ו-4 מיועדות לש מוש בכל מחשב סנצ"ורי בעל | ה- פתטי מע כאגן00 10010 כ 1 מתעובים ווימועוים הר זההיהרית ב הממור ,ג פִּחַדַתּמס - אזור בזכרון מכל סוג באורך עד 256 בתים. 2 - אזור בינרי בן בית אחד או ליטרל המכיל את מספר הפוזיציות להזזה (עד 7). המאקרו מזיז את השדה 4 שמאלה במספר סיביות הרשום בשדה 5 הסיביות הגולשות שמאלה נשמטות. - כדי להזיז ימינה ב- 1 פוזיציות (7 = זן ) יש להזיז את השדה שמאלה ב-(א -8) ולהגדירו מחדש עם בית אחד שמאלה. - המאקרו מיועד לשמוש בכל מחשב סנפ ורי. | וס 1 ( ] לפני בצוע הפקודה 0" לאחר בצוע הפקודה שר 1]]ו] מהעובים ועוימווים 3 פפסזגזוג צפחד (22)23,', 21 מסס 3 פפסונגשכג צפס אס (22)23, סא < ,01 21 - שדה מכל סוג עד 256 בתים. 2 ד שדה מכל סוג עד 256 בתים. | ₪ - א. שם סימבולי של שדה אשר ארבעת הסיביות הימניות שלו מציינות את התנאי הלוגי לבצוע הפקודה. ב. אחת מהמילים השמורות הבאות אשר כל אחת מהן מתאימה לקונפיגורציה מסוימת של 4 סביות. ן (0111) כפגא < (1110) 03< (1000) פאג < (0000) סא < (0001) תסזן < (0110) 08א < | 3 כ - שדה מכל סוג עד 256 בתים. המאקרו מבצע השוואה של שדה 21 מול 2 2 .ההשוואה מתבצעת סיבית | סיבית. כל זוג סיביות נותן סבית מסוימת בשדה התוצאה. זוג הסיביות ן המושוות יכול ליצור 4 מצבים. תוכן סיבית התוצאה מותנה בשדה ₪ - אם 3 2 לא נרשם התוצאה נמצאת ב-2 כ . | - ?% לא יכול להיות ליטרל. | - אם 7 הוא 07< על הפקודה להרשם במבנה ב" ולא א". כל סיבית בשדה ₪ מתייחסת בהתאמה למצב שתי הסיביות המושוות | כרשום בטבלה להלן. ן - שורה ראשונה בדוגמא מראה בית בשדה 51 - שורה שניה מראה בית בשדה 92 - שורה רביעית מראה בית בשדה 23 בתנאי ש- 7 היה 1110 ( 098< ) ב ב מחשבים ושימושים > | | - שורה שלישית מראה בית בשדה 23 בתנאי ש 1' היה 1000 ( פאא< ) | | | יג פמסוובטג צתחזתס קבוצת הפקודות הבאה מאפשרת למשתמש לקרוא או לכתוב קבצי סרטים מגנטיים במבנה שונה מהסטנדרטי ומהלא סטנדרטי המוכר לצורך עבודה 028 תמצע - אסא הפקודות הן | כםשאמ1ת0 30008 ואין אפשרות לערבן בשמוש עם 698 ,חשק בנגוד לעבודה בשיטת 0 פד - | אסא קבוצת פקודות זו מאפשרת בלוק שלם, להתקדם בתוך הבלוק,ולהעביר את הבלוק כולו לאחר הקריאה לאזור | | , עבודה סימולטנית. הפקודות מאפשרות לפתוח קובץ , לסגור קובץ , לקרוא ולכתוב 0 | | עבודה בזכרון. 7. תע ,זתוותס | שמת - פמכג מזדת של קובץ על סרט מגנטי. הקובץ יכול להיות 009 ,( א0ס1דהנדפעע ,2108 צ60דק. הפקודה בונה את ה- 20₪גע 000 אך איננה קוראת דבר. על המשתמש לקרואולטפל ב- | 129008 אם ישנם. - אין להשתמש בפקודות עעס , טק לאותו קובץ. - מיועד לשימוש בסנציורי-200 בלבד. 8. שמתצע ,010097 עמתדע - עמת מספגע פתזעת של קובץ על סרט מגנטי. הפקודה לא תכתוב | דבר על הסרט המגנטי, תבצע עאזחפת אם נדרש ותחזיר את | 000 למצב ראשוני. | - אין להשתמש ב- , קסע לאותו קובץ. ן = מיועד לשימוש בסנצ"ורי-200 בלבד. | 9. שצאם , 07 ,(תמתעע אפפגפת שמתדע -- | מסאתתמתפת מזסג מתדת של קובץ על סרט מגנטי. ן 1 - 3 או 9 בתים המכילים ‏ - 5 2 אורך בלוק 8 1 1 6 מספור בלוקים (רצוני). - 25 - 1[]1] מהעובים ושימועוים 3/וא פפסגטכב פטס זוס 7 - שם של רוטינה לביצוע במקרה של קריאת | אתגח פסגח או שגיאה. הפקודה קוראת לזכרון בלוק מקובץ שהוגדר 500808 או 940% 21007 . | אם נלקחת יציאה ל- | זאמ , 61 מכיל בשדה 872708 את סיבת היציאה: 1 כאשר נקרא | אתגותסגה כאשר הקובץ לא פתוח. - אין להשתמש בפקודות 60808 , 20% לאותו קובץ. - לא מתבצע תרגום בהתאם לרשום ב- 0028 תגמותסע גסגס - מיועד לשימוש בסנצ"ורי 200 בלבד. | - במקרה של תסתתם פגמת מתבצעת קפיצה ל- 00 לביצוע קריאת חוזרת. 0. את ,01 עמתחע אעפדתח | מתיית - ו ענצע של קובץ על סרט מגנטי. דא - 1 3 או 9 בתים המכילים ‏ - 22 - אורך בלוק 5 = 0 6 - מיספור בלוקים (רצוני). | - שם של רוטינה לביצוע במקרה של אתון מקג או שגיאה. אם נלקחת יציאה ל- עזאע השדה 5142108 ב- 01 מכיל את סיבת | היציאה: 01 - סוף הסרט 2 - קובץ לא פתוח 3 - גדל בלוק גדול מדי - אין להשתמש בפקודות 7 ,קסע לאותו קובץ. - לא מתבצע תרגום, אין התיחסות לרישום ב- 0028 גאתסע גפגכ. | 5 מיועד לשימוש בסנצ"ורי-200 בלבד. | | ו | / | | | 1 | | | - 26 - : | 1 ]ן] מחעובים ושימושים - ----- | 11 לדנם, ,0 - 4 תידא - דגא פמסונבטסג. צפטידותס א. שם שדה מטיפוס א באורך מקסימלי ‏ 32 בתים. ב. התפיפת פס הת פדדק אשר על ה- תההקעחחם שלו מתבצעת הפעולה. א. שם שדה מטפוס א באורך מקסימלי | 32 בתים. 0 יתת ףוס בי דד אשר על ה- ת0עע20 | שלו מתבצעת הפעולה. א. שדה בינארי, אשר שני הבתים הימניים שלו מבטאים את אורך השדות 34 ו- 3 עליהם תתבצע הפעולה. בו 5< אורך השדה נלקח מאורך 209988 אם 4 מוגדר באפשרות ב". ב 2< אורך השדה נלקח מאורך תפעע 20‏ 23 אם 9 מוגדר באפשרות ב". יציאה כאשר הפקודה איננה יכולה להתבצע. הפקודה מעבירה אזור אחד בזכרון לאזור שני, כאשר אחד מהאזורים או שניהם יכולים להיות תמעקטע קטתנטס/פטקו . אם האורך 2 גדול מאורך ה- תמתע20 של 3 מתבצעת יציאה ל- שדאת. 0 9010 יבצע .7242 כאשר תתבצע קפיצה ל-- שדא₪ בסנצ'ורי-100 קיימת אפשרות להגדיר את 1,2,2 רק באפשרויות א". = ]| ן] מהובים ושימווים י 0 | 3 פפסזנג זה צפח ומס 2. .070 ,(2) ,ח ,תעע עזמע . תע - ת שת פמ גי ףנ דד של קובץ כלשהו. 4 - א. ?תדע < - ב זאפא < ץצ - אזור בזכרון מטפוס א. שזאע - יציאה במקרה של סוף בלוק. המקרו מוצא רשומה ראשונה בבלוק אם לַפַתז9< ,ומתקדם לרשומה הבאה אם [אמא < .אם מצוין אזור | הוא יכיל לאחר בצוע את הרשומה. בסוף בלוק מתבצעת קפיצה ל- 8ַדַא₪ . - תפקידו של המאקרו להתקדם בתוך בלוק בזכרון. הוא לעולם לא יקרא בלוק חדש. - יציאה ל- 8ָא תתבצע כאשר תינתן פקודה לקרוא את הרשומה הבאה אחרי האחרונה בבלוק. - 91017 יבצע 19542 אם תתבצע היציאה ל- 8ָאם. = מיועד לשימוש בסנצ"*ורי 200 בלבד. - 28 - - 1]5[:1+] מחונטבים ושימועוים - ,ל 3/ וד פפסזנגטכ ג לוזה תש כו. .1אם 2 ,(ח) ,תצע הכמדסס תע 0 ונת ענת פב פדדק של קובץ כלשהו. צִ שדה בינרי בן 2 בתים. 4 שדה מטפוס א. ודא - כתובת של רוטינה לביצוע במקרה של סוף בלוק. המאקרו מעביר רשומה משדה 1 ל- המעעטם שספחטס . - תפקידו של המאקרו להתקדם בתוך בלוק בזכרון. הוא לעולם לא יקרא בלוק חדש. יציאה ל- דא תתבצע כאשר תינתן פקודה לרשום רשומה שאיננה נכנסת לבלוק. 0 7 יבצע גת" אם תתבצע יציאה ל- 017 . מיועד לשימוש בסנצ? ורי-200 בלבד. ההעובה בלי מחושוצב ב 7- גזור והרכב משלושת התמונות המופיעות נתונים מאזניים (להבדיל ממשקל רגיל) וארבע גזור והרכב משקלות , בעזרתם ניתן לשקול כל משקל בין | 1 קילו ל-40 קילו (שלמים בקבה בעמוד זה תמונה אחת המראה שני סוסים מה משקל כל אחד מ-4 המשקלות? דוהרים ועל-גב כל אחד מהם פרש. מותר להניח תמונה אחת על גבי השניה , באיזו נקודה עליך לעמוד כדי שאם תפנה דרומה, אך אסור לקפל או לחתוך. תלך > ק"מ, תפנה מזרחה ותלך < ק"מ, תפנה צפונה ותלך * ק"מ - תגיע לנקודה ממנה יצאת? הערה: התשובה איננה הקנטב הצפוני. ישנם 10 שקים, בכל שק 10 מטבעות. 9 מבין השקים מכילים מטבעות השוקלות כל אחת 2 גרם. שק אחד מכיל מטבעות מזויפות השוקלות כל אחת [גרם. כיצד גיתן בשקילה אחת (על משקל רגיל) לגלות איזהו השק המכיל מטבעות מזויפות ? תרגם לאנגלית ו ְדָירָה ואת על ידי הַחַלָצַה המשגוח יוזמן לזכרון. הוראות בַּקְרֶת המשגוח יזמנו את התכנית המִהָדִירָה וט 8, התכנית המחולְלֶת. אחר כך יבוצעו נפויים. לאחר כל נפוי יש לשפוך זכרון על ידי הסטת מָסו 2% 9 במקרה של חַסם נא לקרוא לטכנאי. במקרה של תקלה אחרת (דבר שאיננו צפוי מאחר והזמ אצלנו גדול מאד ולעומתו הזת"מ קצר ביותר), תוכל להשתמש מִמְחְזֶר. = 939 = 1 ][)] מהעובים ושימושים