3 ASP ובניית אתרים ב-VISUAL INTERDEV : סדנת לימוד

עורך ראשי ומקצועי – זהר עמיהוד ; עריכה לשונית ועיצוב – טליה טופז, שרה עמיהוד | 297, 51, 31 עמודים : איורים ; 24 ס"מ + 1 תקליטור. – ISBN 965-361-267-0

OCR (הסבר)
סדנת לימוד כולל צ16706ח! |סט5:/ רונן אלמוג גירסה מלאה ל-90 יום 9 50 3 ובניית אתרים ב- צספ'וסזחןז ובּטפוצ סדנת לימוד מהדורה שנייה עורך ראשי ומקצועי: זהר עמיהוד עריכה לשונית ועיצוב: טליה טופז, שרה עמיהוד עיצוב עטיפה : סטודיו מצגר שמות מסחריים שמות המוצרים והשירותים המוזכריס בספר הינס שמות מסחריים רשומיס של החברות שלהם. הוצאת הוד-עמי עשתה כמיטב יכולתה למסור מידע אודות השמות המסחריים המוזכרים בספר ה ולציין את שמות החברות, המוצריס והשירותים. שמות מסחרייס רשומיס (1780608765 601500760ז) המוזכריס בספר צוינו בהתאמה. הודעה ספר זה מיועד לתת מידע אודות מוצרים שונים. נעשו מאמצים רבים לגרום לכך שהספר יהיה שלם ואמין ככל שניתן, אך אין משתמעת מכך כל אחריות שהיא. המידע ניתן ''כמות שהוא'' ("15 5בּ"). הוצאת הוד-עמי אינה אחראית כלפי יחיד או ארגון עבור כל אובדן או נזק אשר ייגרם, אם ייגרם, מהמידע שבספר זה, או מהתקליטור שמצורף לו. לשם שטף הקריאה כתוב ספר זה בלשון זכר בלבד. ספר זה מיועד לגברים ונשים כאחד ואין בכוונתנו להפלות או לפגוע בציבור המשתמשים/ות. טלפון: 09-9564716 פקס: 09-9571582 דואר אלקטרוני: |ו.ס60.והההּ-00ח 06+חו ם םש םש ₪ אתר באינטרנט: |60.1.ווחהּ-סח.צעשצו/ / :קה 50 3 ובניית אתרים ב- צספ'וסזחןז ובּטפוצ סדנת לימוד מהדורה שנייה רונן אלמוג חזועצ +הסוהכס|ס6עסכ 6זו5 סחבּ 3 55 ,צ60ס%ח1 ובהּטפו ץם פסוחו! הסחה0סא תווחה .2 :זסזוס= )6( כל הזכויות שמורות הוצאת הוד-עמי לספרי מחשבים בע'ימ ת.ד. 6108 הרצליה 46160 טלפון: 09-9564716 פקס: 09-9571582 ||.60. והחה-0סח.צשצשצש אין להעתיק או לשדר בכל אמצעי שהוא ספר זה או קטעים ממנו בשום צורה ובשום אמצעי אלקטרוני או מכני, לרבות צילום והקלטה, אמצעי אחסון והפצת מידע, ללא אישור בכתב מאת ההוצאה, אלא לשם ציטוט קטעים קצרים בציון שם המקור. הודפס בישראל 2001 0 תח || ].‏ זוזה-ספסה 28 ,6108 .0.8.ק 1 ,15 מסת'יב 965-361-267-0 158% תוכן עניינים מקוצר בק 2 מה לה 57 17 פרק 2: התקנת צ06ז10%6 [508|/ +ופפפפפווו115555660655590999999 230 פרק 3: יצירת פרויקט ראשון ב- ע6700:ח1 |155665......./15083 410 פרק 4: קליטת מידע מהמשת030....וווווויייייייי1111566 59 פרק 5: התקשרות למסד' תוי ...,י99ווווווויייי115551556..59 69 פרק 6: חיפוש על פי מילת מפת ...1.1.50 97 פרק 7: זיהוי וספירת המשתמשים...:.....255651..55.5.550.:909 113 פרק 8: מתכון לעוגיות שוקולד ללא אפיה........1.11111555566600 119 פרק 9: זיהוי מבקר ה( :ואופופפווא9י1111515.505595055599999999 123 פרק 10: הצטרפות למועדון הלק(ה(ת.......1115116655566665509990 129 בפלק 11: *צירת סל הקנית :תוי ...182 פרק 12 הל סל הק .1 157 פרק 13: הוספת ניהול כמויות לסל הקניות ......1.115116555666600 162 פרק 14: ביצוע הרכישה בפ(על.....1111161155555565666660099900000 171 פרק 15 משל(ח 87 ו וגוו.. 185 פרק 16: החיים הקלים - |1006] 0[166% פה וסקוזס5 ......11666 191 תוכן העניינים ‏ 5 פרק 17: מה בת05 1 ...211 פרק 18: תפריט למתק7מ2? :וספיט ה.... 219 פרק 19: רכיב? 50]/97 11.5511655555555555509099990900../0!?6 225 פרק 20: סיום: עולים לא((70! יפפופפוופפוו9ו11115155555556050099 235 פרק 21: מערכת הקבצי ...9 י11115.5.55:50:5095 241 פרק 22: לחיות בסטייל - עיצוב אתרים מקצועיים בעזרת סגנונות ותבניות ...... 249 פרק 3: משימת אבטחת הה,ה,ההההההההההההההההההה ה ה םהה[ ההההה| האוא 21 פרק 4 הגנה באמצעות פרוטוקול 8-8 23 פרק 5: עברית באינטרנט הה,ה,ה,הההההההההההההההה ה ההה אה הההה ה ה ההיא 207 פרק 6 איתור 7 7 וק 207 נסיפת*ם (מתחיל בסוף הספר) 3 4). 61676766 %5חה6 60120 חב 00[66%5 157 :4 אוההסקקה 13 51225 10+00706] %כן1ו56 / :₪ או1)הסככןה 6 5 - סדנת לימוד תוכן העניינים הקדכה..,י999,פויו'וו'וויו'יי'וי'וייוו'פווווויוויויויויויויויווווווויויייית 15 מה בתקליטור 00 פרק 1: מת זה ק5 הה,ה,הההההההההההההההההה ה ה ההההה ה הההה ה[ ההההה| םהה הוה 17 משהו השתנה פה! 1 למי מיועד ספר זה! 1 זז 60/צ 1 כיצד פועל שרת אינטרנט: | גרסאות שונות של 50 |[ 50 במערכות שאינן מיקרוסופט 1 פרק 2: התקנת צספ וס:חך והטשפוצ ההההההההההההההההההההההההההההההא:א).. 23 בדיקת תקינות || מה לעשות אס 5/5 לא עובד! || || פרק 3: יצירת פרויקט ראשון ב- צ10:6706 !1508 ...4105566666 חלונות המשנה ב- עססז6שח1 |808ו 7 חלון סייר הפרויקט - זטזסוכאם 666[סזק - 0 חלון תכונות - 65ז6קסזק ה חלון עריכה 0 06 ל ם ם 2 50 מ בעבסום ל שש 1 חףו5סס ל צו6ו/ א6וט) 7 ארגז כליס - אספ|ססד ג 50 רשימת משימות - 1156 85%ד 0 יצירת תרשיס האתר || יצירת קישור בין דפיס 0 תוכן העניינים 7 פרק 4: קליטת מידע מהמשתמש הההה,ה,ההההההההההההההה|הההההה ה ה ה ההיא 99| שיטת ז05 ...)59 שיטת זפסק 0 סיכוס ...07 פרק 5: התקשרות למסדי נתונים ההוהההההההההההההההה|ה|הההה ה ה ההא 9 באיזה מסד נתוניס לבחור! 0 שפת .501 0 בניית מסד הנתוניס ו ססג רפט בש ל סו ה חס - 1 קישור משותף - פחו|ססק חס6600הח0ס6 ב ב בי 1 0 שניות על אובייקטים, פעולות ותכונות ל ביצוע פעולות על ₪66070566 0 ו 0 ל 5 ששב ממ שמ םש ו יצירת קישור למסד נתוניס בב 1 הגדרת 5% 0 יצירת קישור בעזרת א5פ 55 1 5 ב שש 5 בי 865 ביצוע פעולות בעזרת ח6600חח60 7 פתיחת ₪6607056% 0 דוגמה לשימוש ב-ח0ו660חח60 ו-₪6607056% 0 חלוקה לדפיס בל עבודה עס 00 כ ל הוספת שורה לטבלה בעזרת 50ג 7 שינוי פרטי רשומה בעזרת 00סג םש ל הקוב 6חו.5פַעס80ּ דל פרק 6: חיפוש על פי מילת מפהתר:.::::וווווווווווווווויייייייייוו..: 97 פתיחת חלון מתוך רשימה, עס פרמטר 10 בניית דף הספר הבודד 1 עיצוב דף הספר הבודד 1 8 55 - סדנת לימוד פרק 7: זיהוי וספירת המשתמשים הווההה,ההההההההההההההההה ה אה ההא 13 הקוב 003|.358ו0 ...113 יצירת מונה מבקריס 0 שגיאות נפוצות בכתיבת 003|.358ו0 7 פרק 8: מתכון לעוגיות שוקולד ללא אפ ה...י:ויו:ו:יויויוי:..::. 119 עוגיה מורכבת 1 תאריך תפוגה 0 מחיקת עוגיה 1 תרגול 0 1 פרק 9 זיהוי מבקר חוזר הה,ה,ההההההההההההההההההה ה ההה ה[ ההההה| םהה ההא 13 הרעיון הכללי 12 יצירת הטבלה 1 הסבר לתפקידי השדות .125 כתיבת הקוד 12 פרק 10: הצטרפות למועדון 0005555 129 יש כרטיס מועדוו? 5 ו שמ 1 פרק 1: יצירת סל הקניות הה,ה,ה,,ההההההההההההההה ה ההה םהה[ הההה ה ה ה ה הוה 13 הכנות לקראת סל הקניות ילוו וו .142.0 יצירת שאילתת סל הקניות 1 הוספת סל הקניות 149.2 פרק 2 ניהול סל הק(יות.,''י'י'יויפווו'יויוייוייוייויויייויויויי.:ת 157 מבנה כללי של מנגנון ניהול סל הקניות 1 הוספת לחצן - הוסף לסל הקניות 1 הוספת ספר לסל הקניות ל ואלה ...160 מחיקה מסל הקניות 110 פרק 3 הוספת ניהול כמויות לסל הקניות הההההההההההההההההההה:הו, 13 פרק 4 ביצוע הרכישת 83(ע יש 11 דף הזמנה 1 חלק ראשון - קריאת נתוני הלקוח מתוך הטבלה 17 חלק שני - יצירת חזס-] 1 תוכן העניינים ‏ 9 דף קבלת ההצמנה 1 משימה ראשונה - קליטת פרמטרים 1 משימה שנייה - בדיקת ייכשרות" ְ[/|/// ה משימה שלישית - עדכון פרטי הגולש 7 איך בודקיס מספר כרטיס אשראיז 0 משימה רביעית - יצירת הזמנה || משימה חמישית - מציאת מספר ההזמנה 1 משימה שישית - הוספת שורות הזמנה ,ְי.||]-|-]--.- | / /-/- יי פרק 5: משלוח דואר 3 7 ן)ְץְעְְם 1 15 השירות דוו5 1 65 10 האובייקט |ו8]אשוסא 1 משימה שביעית - משלוח דואר אלקטרוני 1 פרק 16: החיים הקלים - |1006! 02[66% פחוסקוזס5 ......11666 191 רקע כללי 1 שלב א - לאפשר את 50% .19 שלב ב - קישור למסד הנתוניס 1 יצירת קישור 5-08 01 ֶ[|[|| 0 הוספת 6ח8חח 60 0 0 א ב 1 רכיבי 6דס 2 שימושיס מתקדמיסם ב-670 2 ביצוע קישור מתוך רכיב 670 209 פרק 17: מת בתפריט! ההה,ההההההההההההההה ה הההההה ה ההה ה הההההה| םהה הוה 21 בניית תפריט פשוט 2 7 507/67 506 5 פרק 8: תפריט למתק 007 209 פרק 9: רכיבי ב 3 1-0 25 ונעבור לפרסומות - ז₪00900 40 2 מאפיינים ושיטות הרכיב 8 קוב התזמון 7 קובצ ההפניה - ₪6 601766000 7 0 255 - סדנת לימוד שימוש ברכיב יוווווווווווויווווווווויויי.. פרק 0: סיום: עולים לאוויר! הההההההההההההההההההההההההההההההההה:ה:: 205 אחסנה חינס 2 העתקת הפרויקט לשרת 2 ומה עס ה- אפס? 2 תחזוקה שוטפת - שימוש ב- %5ח1ו] שסו 2 פרק 1: מערכת הקבצים הה,ה,ההההההההההההההההההה ה ההה ה[ ההההה| םהה ההא 221 דוגמה לשימוש במערכת הקבצים 7 דף ראשון - ספ3.חופס! 8|6 ג דף שני - 666.850ח6 6|₪ 0 דף שלישי - 0ק6.85וחס6|6עש 6ו 1 שימושיס נוספיס לאובייקט ₪6 8 פרק 22: לחיות בסטייל - עיצוב אתרים מקצועיים בעזרת סגנונות ותבניות ...... 249 מהס דפי סגנון? 2 יצירת דף סגנון 0 50 2 חס ל 251.4 3600 252 5 2 טסה | 252 ביבו ל 2 0 ב 5 2 06 251 צוסועסוק ב שש 955 0 ל ב 8 0 ב ובס ששב 0 ב :251 שימוש בדפי סגנון 7[ כתיבת סגנונות בתוך הדף 2 עיצוב נושאי - תימה (66ח7) 0 החלת 6וחסחד (סגנון) על פרויקט קייס 2 תאימות בין דפדפניס | תוכן העניינים ‏ 11 פרק 3: משימת אבטחת הה,ה,ההההההההההההההההההה ה ההה ה הההההה| םהה וא 21 מהן הסכנות! 7 מהן הדרישות ממערכת האבטחה? 02 הגנה על השרת - אבטחה ב- דא יולרקלילריצלולבוורי וליו יו ...267 חשבונות משתמשיס - 660006( 50 2 קבוצות משתמשיס - פ5קטסז 567 יייייוווווווווררייוווווווווווויווווו1111.00שש0... 266 זכויות המשתמש 0 גישה לקבציס 200 הגנה על השרת - אבטחה ב- 115 2 כוונון ביצועים - 66ח8ז0+וסק 2 אבטחת תיקיה - 566000 ץזס6זוס 7 2/7 5סחץ הסח .27 חסו68ו ח6טה 3516 2 הס 68 6 חל 6500756 /06ח6!|הר) 2 מיקוס פיסי של קבצי האתר - ץזס66זוכ סוחס 2 הרשאות גישה - 0670155005 66655 27 5 חספסו|ססה 2 הסח סוחס הססחסווכסה 2 609919 מסה 2 הודעות שגיאה שש 0 3 בש ב בוב בוש שלש 8 בש 55 2 5חססקס מס 7 קיר אש - ||6\8זו₪ ל מבנה כללי של מערכת מוגנת ||6\3זו= 2 פרק 4 הגנה באמצעות פרוטוקול ב 23 שיטות הצפנה ייויוווווווייווויוויוויוויוווווווויייי. הצפנה סימטרית ייוווווווויוווווווווווווווווויייי. הצפנה אסימטרית - 1 חתימה דיגיטלית ייווווויוויוויווווויוווווווווויויייי. 2 585 - סדנת לימוד כיצד להגן על האתר שלכס בעזרת 1551 2 שלב ראשון: הכנת קוב בקשה לרשיון, על ידי זסְהַהּח8!! ץ66 2 שלב שני: קבלת רשיון דיגיטלי 2 שלב שלישי: התקנת רשיון דיגיטלי .2010 שלב רביעי: הגנה על קבציס 2 פרק 5 עברית באינטרנט 4-ו וו נק0₪ָ0ָ0/])'ן]ְם ו 207 שיטת התמונה 2 יתרונות 2 חסרונות נש 0 שב ב לש עטמ ו 2 עברית לוגית 2 יתרונות || חסרונות 2 עברית ויזואלית 0 חסרונות 2 יתרונות לש 30 בש פיב ל 2 שיטות להפיכת העברית 2 קיוטקסט 7 60 ₪85 200-578 שבירת שורות 0 הפיכה דינמית של נתוניס מטבלאות 0 האס השרת שלי תומך בעברית! 0 פונקציות המרה 7[ פרק 6 איתור ל( 207 נספחים 3. 600768066 %5ח6 חסק וה 60 הה3ּ 00[66%5 257 :4 אוחסקקה 0.3 ש2ש2שששש.2. 16+00806] %כן1ז256 / :₪ או)חהסכה 1% תוכן העניינים 13 הקדמה איך ספר 455 נולד! כמו תינוק. טוב, כמעט. בשנתייס האחרונות לימדתי הרבה מאוד אנשיס בקורסים שונים של 06ז6ו60-ם, כ1/, 5ז1₪13500 ט6/, 55, ובניית אתריס. היעדרו של ספר טוב בעברית מאוד הפריע לי - ספר כמו שאני אוהב לקרוא - פשוט, קריא, מלא דוגמאות, לא תיאורטי מדי, קצת משעשע לפעמים, ושיעזור לי לבנות את האתר שלי. אחרי שגמרתי לקטר, התחלתי לכתוב. את כל מערכי השיעור שלי הכנסתי לספר הזה, ועוד קצת. זהו קורס שלם לפיתוח אתרי 455 בעזרת עססז6זה1 |בּטפו/. לפתח אתרי 455 זה כיף. בכלל, לבנות משהו פועל וחי שהוא שלך - זה כיף. אמרתי, כמו תינוק. לפחות האתר שלכס לא יבכה בלילה... הקמתי אתר במיוחד לספר זה, ואתם מוזמניס לבקר בו: !|1.60.1חסז]51./שעעעע. באתר יש כמה פעילויות : א. יש בו דוגמה מלאה ופועלת לחנות הספרים ייספרונייי שבנייתה מודגמת בספר זה. כדאי לראות איך זה צריך להיראות ולתפקד. אתם יכולים להיכנס ויילקנות" ספריס ללא חשש. זו רק דוגמה, לא תחויבו בתשלוס ושוס דבר לא יישלח אליכס בדואר. ב. פורוס תמיכה. בפורוס זה אני מנסה לעזור לכס בשאלות שנוגעות לספר, ולפעמיס גס טיפה מעבר לו. אתס מוזמניס גס לעזור וה לזה. מובן שאין וו האמנה ללימוד 57 בהתכתבות. פנו אלי רק במקריס קשיס שלא הצלחתם לפתור לבד, ולאחר שעיינתס בפרק י'איתור תקלותיי. לפני שליחת שאלה, אנא חפשו מעט בפורום. רוב השאלות כבר נשאלו וקיבלו תשובה. אין טעס לענות שוב ושוב על אותה שאלה. עיינו גס בדף יישאלות נפוצות'יי, בו מרוכזות השאלות הפופולריות ביותר. ג. | וכמובן: קישוריס מענייניס לאתרים שעוסקיס ב-ק45 ובניית אתרים, טיפים ועוד. אין לי ספק שתפיקו תועלת רבה מן הספר הזה, אבל אני מקווה ליותר. אני מקווה שתפיקו ממנו גס הרבה הרבה הנאה. תודה לסיגל על הסבלנות, תודה לשירי (מערכות מידע) ולאורי, תודה לגילי שזחלה בסביבה ועשתה ₪656% למחשב שלי מדי פעם, ותודה לכל התלמידים ששולחים לי שאלות בפורוס ומראים לי את כל האתרים המדהימים שבנו. ה הכל בשבילכם. בהצלחה לכולס! רונן אלמוג הקדמה | 15 מה בתקליטור במהלך הלימוד בספר תמצאו הוראות התקנה והתייחסות לתקליטור המצורף. בנוסף ל- ע06ז06ח1 |1508/ ו- ז6ש567 ס6/ |8חס5זסק, מכיל התקליטור גם את כל פרויקט חנות הספרים ייספרונייי הנבנית במהלך הספר. מומלץ לעבוד לפי ההוראות בספר, ולא להעתיק את קבצי 452 מהתקליטור. כתיבה אמיתית תיתן לכס תחושה אמיתית וניסיון יותר מאשר העתקת קבצים. אס לא עובד לכס קובצ מסוים, אולי יהיה לכס נוח להשוות לקובצ בדוק ועובד. את קבצי התמונות והלחצניס העתיקו בכל מקרה מהתקליטור, כי אין טעס ליצור קבציס חדשים. כך גס תהיה זהות של השמות בין קבצי התמונה לבין המוזכר בתוכניות. מצאו בתקליטור את התיקיה 6ז8006500. בתוכה נמצאיס כל הקבציס המרכיבים את הפרויקט. בתיקיה 6006 6\155ז0ז800%5 נמצאיס קבצי המקור. לאחדים מן הקבציס יש יותר מגירסה אחת, לפי התפתחות הכתיבה בספר. בכל שלב בדיון מוזכר שס הקוב בו תמצאו את קוד המקור נכון לאותו שלב. בתיקיה 800%50076108865 נמצאיס כל הלחצנים, הבאנריסם ושאר האלמנטיס הגרפיים השייכיס לפרויקט. במהלך בניית הפרויקט תעבירו מתיקיה זו קבצים לפי הצורך לתיקיה 18065 בפרויקט. בתיקיה פ5חסאטם800%50076 נמצאיס הלחצנים השייכיסם לתפריט. במהלך בניית התפריט תיצרו תיקיה חדשה עבורס בשס זה - 806005 - בתוך הפרויקט, ותעתיקו אליה את הקבצים. בתיקיה 80065%07628188856 נמצא קובצ יחיד: 6.08זסו9אסספ, מסד הנתונים של הפרויקט. גס כאן, מומלצ לבנות אותו בעצמכס לפי ההוראות שבספר. במקרה שהסתבכתם - קחו את הקובצ מהתקליטור. מיקומו במחשב שלכם אינו חשוב, ניתן לשמור אותו בתיקיית הפרויקט. בתיקיה 50/0816 תמצאו מספר תוכנות עזר: 6 - תוכנה לצפייה וניהול של קבציס גרפיים. חובה. - עורך פשוט ונחמד, בעל יכולות 55. 5 1071651066] - אחד מכלי בניית האתריס הוותיקיס והמוצלחים ביותר. תומך כמובן גס ב-457. אזס\וקו56 - כלי יפה וחזק לבניית אתרים, חינס לגמרי. תומך בשפות רבות: 45, סס, |ואדהוס ועוד. מכיל תבניות מוכנות מראש, נוח מאוד לעיתים. או - שדרוג ל- 2.0 6%ספחו/. דרוש להתקנת 5//ק ב- 95 5אוססחו/. 6 585 - סדנת לימוד פרק 1 מה זה 4507 משהו השתנה פה! מענייו אס רביס מגולשי האינטרנט שמו לב לתופעה, אבל שינוי עצוס מתחולל בעולס האינטרנט בשנה האחרונה: עד ממש לא מזמן, מי שרצה לכתוב אתר אינטרנט כתב אותו ב-1ז₪3. בדרך כלל הוא אפילו השתמש באחד המחוללים שקמו לאלפיהם, ואפילו |אזח הוא לא היה ממש חייב לדעת. כמה תגיס פה, חסטפווחה 61 שם, רקע מגניב, ו..הופ, יש אתר. היו ימים..., כמה התגאינו באתריס שבנינו. לפתע התחיל מבול של אתרים מסוג אחר לגמרי. אתרים פעילים, אינטראקטיביס, חכמים, וגם שימושיים. אתריס שלא מסתפקים בלהיות סתם לוח מודעות, אלא מנהליס דו-שיח עס הגולש, מספקים לו מידע לפי דרישתו, מבצעיס את בקשותיו, מוכריס לו מוצרים, בקיצור: תוכניות מחשב לכל דבר. בתחילת דבריי היה צליל של זלזול ב- וואזו, והקורא העירני יכול לשאול: הייתי באתר ה60. 8207 ח3, אתר ממוחשב ומפותח לכל הדעות, בחרתי בתפריט א6ו/ > 6סזט50, וראיתי כיצד בנוי הדף. זה היה וויזדה, לא 55. שאלה חשובה, וטוב ששאלתס אותה. אנחנו אמנס רוצים לבנות תוכנית מחשב שתמכור ספרים, אבל מה לעשות שקהל הצרכניס שלנו חמוש בדפדפן בלבד, ודפדפן, כידוע לכל, יודע להבין רק |אזה. לכן, ניצור תוכנית שמייצרת |!ואז. לדוגמה, בקשו מאתר חסקאחא את כל הספרים שמכילים את המילה יישוקולדיי. תקבלו רשימה כלשהי. בחרו שסו > 66זטס5 ותראו דף ואד מוכר וחביב, עס טבלה ובה שורה עבור כל ספר. מה זה אומר! שיש להס דף כזה מוכן עס כל הספרים בהם מוזכר שוקולד! התשובה היא: לא. התוכנית בנתה אותו דינמית, במיוחד בשבילכם! התוכנית סרקה את כל הספרים במאגר, דירגה אותס לפי ההתאמה לדרישותיך, בנתה בזמן אמת קוב ]ואדה ושלחה אותו אליכס! לעולס לא תראו את תוכנית ה-ק45 שבנתה את הדף. אתס רואיס רק את תוצאותיה. או מה זה דף 1450 דף 59 הוא קוב טקסט רגיל, בעל סיומת 455, המכיל שילוב של ואד ופקודות תכנות. פרק 1: מה זה קפא | 17 כאשר מבקשיס משרת אינטרנט דף ואדה, הוא פשוט שולח אותו לדרכו. כאשר מבקשים ממנו דף 55, הוא מתנהג אחרת לגמרי. השרת נכנס לקוב ומתחיל לפענח אותו. תגי ₪11 רגיליס נשלחיס לגולש (לדפדפן). פקודות תוכנה מתחילות להתבצע. בהמשך הספר נראה דוגמאות רבות לכך. למי מיועד ספר זה? ספר וה נכתב במיוחד עבור בוני אתרים. אס כבר בניתס אתר סטטי ואתס רעביס ליותר, וה הספר בשבילכם. בספר זה תלמדו לשלב מסדי נתוניס באתר. תמצאו בו אוצר של ידע וטכניקות עבודה, שיקפיצו אֶתכס מדרגה לעבר אתר דינמי, תוסס ומלא פעילות. אתר שלא רק מציג משהו לגולש, אלא מקיים איתו דיאלוג. אתרי מכירות, מכרוים, חדשות, משחקים, הכל נבנה היוס בעזרת טכנולוגיית 857. אתר הדוגמה שנבנה לאורך הספר הוא ייספרונייי - חנות ספרים וירטואלית. תוך כדי הבנייה ולימוד השפה, נדוניס גס שיקוליס רביס, הקשוריס להקמת עסק באינטרנט: בחירת מסד נתוניסם, בניית מסד נתוניס, עבודה מול מסד נתוניסם, יצירה וניהול של סל קניות, קבלת כרטיסי אשראי, אבטחה, טכנולוגיית 551 ועוד. כתיבת אפליקציית אינטרנט ב-452 היא משימה רב תחומית. עליכס לדעת כמובן 55ג, אבל וזה לא מספיק. ככותבי תוכניות המייצרות קבצי |אזה, עליכס כמובן לשלוט היטב ב- |ואז בעצמכסם. לא יודעים !ויז כלל! אל תקנו ספר זה! (אני ממליצ על הספר :4 !וז למפתחי אתרים באינטרנט''י, בהוצאת הוד-עמי). גס מעט 85606 יכול לעזור. שפת 501 היא השפה בה עובדיס מול מסדי נתוניס, ואנו נשתמש בה רבות. לא ממש אלמד 501 בספר זה, ישנס ספריס מצויניס לכך (אני ממליצ על הספר ''בסיסי נתונים טבלאיים ושפת ‏ 501'' בהוצאת הוד-עמל). עליכם להיות מסוגליס לבנות מסד נתוניס ראוי לשמו, ניגע בכך רק במידה ההכרחית. גס מעט גישה לגרפיקה (או לגרפיקאי/ת) נדרשת, כדי לעצב לחצנים, רקעים, באנריס וכן הלאה. לסיכוס: זוהי אמנות משולבת. 10:66 [ב150 הוא היוס כלי הפיתוח הסטנדרטי לכתיבת אתריס מבוססי 55ג. זהחו כלי מדהיס ביכולותיו, אך לא פשוט להפעלה. בצד הסבר מעמיק על השימוש הנכון בכלי, תקבלו גס עשרות טיפים וטכניקות עבודה מתקדמות שיחסכו לכס שעות רבות. ספר זה מיועד לאנשיס הרוצים להכיר את הכלי ולשלוט בו ברמה מקצועית. 8 55 - סדנת לימוד ב וגו :| תרשים: 452 - אמנות משולבת. זסו56 טס/ כאשר כתבנו קבצי ואד פשוטים (או לא), החיים היו קלים: הקשנו לחיצה כפולה על הקוב שיצרנו, והדפדפן מייד הציג אותו. דפדפן, מעצם טבעו, יודע להציג קבצי ואדת. מרגע שעברנו לתכנות 255, אנו זקוקיס לשרת ססצו אמיתי, כזה שיודע לפענת את קבצי 455 ולייצר מהס קבצי ואזח בומן אמת. קיימיס מספר שרתיס כאלה, ונזכיר את שני החשוביס ביותר: 5 של מיקרוסופט, הוא חלק ממערכת ההפעלה זא. ליתר דיוק, חלק מהחבילה הנקראת 2866 חסשסקס זא. והו שרת אינטרנט חזק ביותר, המתאים לארגוניס ולאתריס מסחריים. כאמור, 115 פועל בסביבת דא בלבד. 5 - ]567/60 60/ |8חס5ז6ק, הוא מוצר עזר המיועד ללימוד ולאפליקציות פניס ארגוניות קטנות. מבחינת תכונות הוא דומה מאוד ל-115. הוא מעט פשוט יותר וקל יותר לניהול. יתרונו הגדול, הוא רצ על א9 פוספחו\. קטן, ידידותי, ועושה את מלאכתו. אס אתס צריכיס עוד סיבה לבחור בו, אז הנה: הוא גם מחולק חינס. 5/ק נמצא בתקליטור המצורף לספר זה, ניתן להוריד אותו מאינטרנט, והוא גם נמצא על דיסק ההתקנה של 98 פשוססחו\. בפרק הבא נתקין יחד, בצורה מסודרת, את 5 60/ |החספזסק. אס מערכת ההפעלה שלכם היא 95 פשסצחו/ש, תצטרכו לעדכן קודסם את גרסת %ו/ שברשותכם. את קוב העדכון, 6א0.6ט5256%ש95 תמצאו בתקליטור המצורף לספר זּה, בתיקיה >06פחו/)6ז5008. הריצו אותו תחילה, ורק אחר כך התקינו את פשש. פרק 1: מה זה ק5 | 19 כיצד פועל שרת אינטרנט? באופן בסיסי, תפקידו של שרת האינטרנט פשוט: לקבל בקשות מהגולשיס ולהחציר להם דפים. בניגוד למה שמקובל לחשוב, בעת גלישה באינטרנט אינכס י'מחובריסי לאתר. כל הקשר שלכם איתו הוא דרך בקשות דפים. אחרי בקשה ומשלוח דף אין השרת יכול לדעת אס הגולש עדיין צופה בדף שלו, או עבר לאתר אחר. הוא יכול רק להניח ואת על פי קבוע ומן. התנהגות השרת שונה בין בקשות לקבצי ואדה לבין בקשות לקבצי ?45. כאשר לקוח מבקש קוב בעל סיומת אזח או ו|ואזה, תפקיד השרת פשוט מאוד: לשלות לו את הקובף. כאשר הסיומת היא 459 השרת מתחיל לפענח את הקוב> שורה אחר שורה. 0 [| על עבודת הפיענוח אחראי הקוב ||850.0. הוא עובר על שורות הקובצ: אם זו שורת |אזה, הוא שולת אותה מייד ללקוח. אס זו שורת פקודה, הוא מבצע אותה. מה שמקבל הלקוח במקרה זה, הוא קובצ עם סיומת 155, אך הוא אינו דומה לקובץ בשס זה שיושב בשרת, אלא הוא תוצאת הריצה. נראה זאת בדוגמאות בהמשך. 0 585 - סדנת לימוד גרסאות שונות של 8450 יכולת 8450 נובעת מקובץ יחיד בשס 45:.011, הנמצא בשרת האינטרנט. אתס יכוליס למצוא קוב ה במחשב שלכם, או בשרת. קוב ה הוא שאחראי לפיענוח וביצוע של דפי 57 שנכתוב. הקובץ עבר מספר שינוייס מאז הוצג לראשונה. כל שלב בהתפתחותו מקבל מספר גירסה. הגירסה המעודכנת ביותר בעת כתיבת שורות אלה, היא גירסה 3. אס אתסם משתמשים ב- 4דא פאוספחוו, סביר להניח שיש לכס 455 בגירסה 2. התקינו את חבילת העדכון 786%4 06ו/ז56 ומעלה, שבין היתר גס מעדכנת את גרסת ₪55 ל-3. אס אתס משתמשיסם ב- 2000 פשססחו/ (ז68צז56 או והחסו655?סזק), מותקן במתחשבכס 0 115, שכולל את 5 בגירסה 3. כל הדוגמאות וההסבריס בספר זה נכוניס לשתי הגרסאות: 2 ו-3. 57 במערכות שאינן מיקרוסופט ק5 הוא פיתוח של מיקרוסופט, לכן הסביבה הטבעית לעבודה היא סביבת מיקרוסופט: שרת זא או 2000 פשססחו\, וכלי הפיתוח טססזסזח1 |8טפו/. אך ישנה אפשרות להריצ יישומי 452 גס על מערכות הפעלה אחרות. לדוגמה: 4% >5ה!וו!וח6 מאפשר להריצ יישומי 457 על שרת 56306ז6. פרטים נוספיס : ח0ס.506!!וח6. אוצשאו/ /: קת % 5 500%ח1 של חברת 6ז8וו50 הסץ8!6 מאפשר להריצ ₪55 על מיגוון רחב של שרתים. ביניהס : |ופצסא ,חט5 ,אטח!] ,שח6הסה, ואפילו דא פאוססחו/. פרטים נוספיס : החסס.506חסץעס6וח. אוצצו/ /: קת גס בתחוס כלי הפיתוח יש למיקרוסופט מתחרים, אך ללא ספק אף אחד מהם לא מגיע לעושר הכלים ומיגוון האפשרויות האדיר שמציע טסכז6שח1 |808וש. בין כלי הפיתוח התומכיס ב-455 ניתן למנות את : % 100656 של חברת 6זוגו|ה. פרטים נוספיסם : וחסס6.6זו3||3. אואצ/ /: קת זהו אחד מעורכי ה- ואדה הנותיס והקליס ביותר שנוצרו אי פעס. יתרונו, לעומת שס6סזססחז, בפשטות ההתקנה והעבודה. חסרונו: חלש יותר ואינו מציע את מיגוון האפשרויות האדיר של עססזסזח1 |1508/. את הגירסה האחרונה של 065166 תוכלו למצוא בתקליטור המצורף לספר. פרק 1: מה זה קפא | 21 פרק 2 התקנת צסכ'ו%6ח1 ובּטפו כשתכניסו את התקליטור המצורף לכונן, יופעל אוטומטית הדפדפן שלכם, ויופיע דף צבעוני עס תפריטיס ואפשרויות רבות. כדאי לכס למצוא זמן ולטייל בתפריטיס אלה, ידע ומידע רב מסתתרים מאחוריהם, דוגמאות, מאמרים, וגס לא מעט פרסומות של מיקרוסופט. בשלב זה, סגרו את הדפדפן, והפעילו את סייר החלונות. אנו עומדיס להתקין את סביבת העבודה המשולבת: את כלי הפיתוח טססזסזח1 |1508/, ואת השרת הביתל ז9שז56 60/ |הח50ז6ק. מומלצ להתקין את החבילה ב-98 פווססחו/. אפשר גס להתקין ב-95 פאוס0חו/, אך אז תצטרכו להתקין קודס גירסה מעודכנת של >506חו/. היכנסו לתיקיה |8וש6וע ולחצו על הקוב 66₪00פ. | < | 0 צ626)ח] [ּט8ו/ זס] 0זב3ּ2ו/ש חסוזבּ!|513ח! 0 ץ26ז6!ח! !הפו 6 הווחו וסוסזר!) גופע >|הפ ||ושי הזב זטסזם 5600 6.0 שיש פזפטח| |הגופו/ סח בהוהחוחה זססזכן זגוסע ה5ווקהחסס3 0+ שפח |! גוסץ 5)הפהסקוחס6 חב פתסוזבסווסקם 6פחוברס סז זחבאו גוסע ]| .ה6פז50 [א6ח ה 0 הספססזם סז הסזוגום ואס שחו 056 6 030 עב גוס" .הסזוצום 830% 6ח! אסווס ,ה6פזס5 פגוסועיפזם 3 הו תוטספ .חסזזגופ ]וא = 6 סחו6סווס עם שחזוז חב 1ב הסווב!|5+8חו .6ז6] אסו!ס ,6] 4606 6.0 6 כזפזח| |בגופו/ 6ח) סוי כ 66| טוטוסעו גוסץ ]1 | 636 עסו לחצו 6א6). פרק 2: התקנת טססזסח1 ואטפו 23 |< | 6 06%ז6)ח! [הּט8ו/ זס] ₪זב23ו/ חסוזבּ!ובּ51ח! ]חח 66זזָָ/ 56ח6סו | ז59 4ח= פחסו!סוז89ז חב 5)חטוז 6 וס || הבז5זסבחוו חב 530 ע|6/0ז03 סז פטס 6 זס 1קפססב זסח!וס חב אופועיפז ס) 35660 6פ |ואו גוסל .3 ₪11 6 חו ססטוזס5סב זפ)וקוחסס זגוסץ חס קוו +56 וס |וואי זסוטסזם פוח ד .3 ₪11 הו /ס פחזס) 6ח) וקסססב ,06ת8ז6/6ז פזגוזגו! זגוסע זס= .3 101 ה /ס 5הזזש! שה 00ב גוסע |ווחגו זס טוח גוס .]סגוטסזק 8וח! ]0 6 ).613 6ח! חסזן ב 11 שח ]ס 161 06 והוז עב גוסע. עז3ו50910 ]/ספסזסו4! 6 החו1סה)חסס עס 3 ₪11 פוה!! וס עקסס 3 6/ו606ז 350 עב 66/08 הסוזההזזס!ת| 3165 5 ]ספסזסו ‏ :פפזו זס עזזהווסס זגוסע המוצס .98052-6399 2 /א ‏ בומסחחם146/ עב / ))ס5סזסוו] שתה/ד507 דספסתסווא הסץ זא 3005545 =פא פס | השפט-סאם 6 סו ] 50( -חם ]]ספפזסוו שוח ד :| | וח םתב ספה זוה דה טסוו חב זסזום] גוסץ הספעשזטפ ]תש ר66זטב [803! ב 5 "3 ₪1" ) )הפרח 6זם ב סח זס] מסוובזסקזס-) ]]ספפזסו!! חב [עוזה6 6וחחופ ב זס |בגוטועיוםחו חב 8זבעשז/50 זטזגוקוחס6 65בגו|סחו הסוח , סשיספב 6וווחסטו זסגוססזק 506 זם ‏ שחווחס" בחב ,8305]בוח ספזחוזק , ופוח 3550013160 6בג|סחו בח תד 50 שד "ד םסק =הב/ ד 50") הסווב!)הסותגוססט סוחפזוס6וס = |החופוזס 6!) 0] 5]השות6!סקו5 חב 3165קו עחב 5שבגווסחו 50| זם וחק ...+א6) שזסוח 566 0) ע₪5 |]/ו 35 06 5פסזק 0 - ]30160 6 וקטססה סט | 7+ ו | 6 סמנו את 307667060% 6+ 6060%א [. | < | 0 צ26ז6)ח] [הט8ו/ זס] זה23ו/ש חסוזבּ![5!3ח1 כ! ז56( ב4חב3ּ זספחניא וסטנטסזס זסטוחווח 0] 5')סגוטסזק זגוסע זס)חס 6פב6ו בת 9 ערוה תכיס זווסע ברחב שחחבח זגוסע זס)חס 6פב6ו :הח זגוס ל ו :3 חב קחסס זגוס ור ו 6 | + הקלידו שס כלשהו. אין בורך להקליד מספר סידורי. אס מופיע חלון השואל אס להתקין 6חוח86!א |הטשזו/ האה2, ענו כן, ועברו הלאה. מופיע חלון ההתקנה. בחרו ע06ז6שח1 |1508/ ||518ח1. 4 585 - סדנת לימוד 0 צ626)ח! |הטפו זס] זב3<ו/ש חסוובּ!!הּ!5ח! בחרו תיקיה להתקנה, או השאירו את ברירת המחדל (מומלצ). 0 צ626)ח] [הט5ו/ זס] ₪זה2וש חסוובּ!!3ּ)5ח! עברו הלאה, עד שתגיעו לחלון בו יש לבחור את סוג ההתקנה. בחרו בהתקנה רגילה - |3סומץד. פרק 2: התקנת שססזסח1 וגטפוצ ‏ 25 קטז56 6.0 +06ז6)ח! |ובּטפו/ 8 15 הסחוםט= |8ח0ו1855םזוש ,6.0 זכ זפפח! |טופו/ר רזוח הר 68-0856000 , סוחס תטזמרסס בחוטט טס חה , החוטווטם , 8הוחטו005 ץווס9ז זסו 30008005 60// הפעח856-0 8130 8785 8 5 חסם עו|8 ופ וס 65| 87 סוט 6חַ03 ןפ ה .105 0ח3 08065 | וי ח3 זחפווס הס ח3 ההטטסזתז הַהומ90ז5 זםז פוטס .5011015 800/87-5108 3 הלחו זם1 פוטס ד 28180858 |15008/י ו8חסו5פ6וסזק 6 זנוסץ סזחו 08180856 6ס זס כ = 01 עה החסז 05 הח 30 חהו065 סו 06| 8377-0856 זט סמו 80סח8 חח קטז56 6.0 06ז6)ח! [הט5ו/ ההתקנה מתבצעת. אם מופיע חלון השואל אס ברצונכס להחליף רכיבי 11ס, ענו סא. 26 5 - סדנת לימוד 1 לאחר מכן, כאשר תישאלו האס להשאיר את כל הרכיבים ללא שינוי, ענו 65ץ. 6 כ 5 | שר | אב 6 ] אס מופיעה תיבת דו-שיח ייהתנגשות בין גירסאות'י, בחרו תמיד לשמור את הקובצ הקייס (לחצו על 65ץ). קטז56 6.0 צ6זס)ח! |והּטפו/ סיימתס חלק ראשון. כעת, האם ברצונכם להתקין את 50%8א! בוודאי. ואהו בעצס קובץ העזרה של ש6ז6ח1 |8טו/. השאירו את התיבה א 50 ||5₪ח1 מסומנת ולחצו זאפאז. פרק 2: התקנת שססזסח1 וגטפו ‏ 27 0 צ606)ח! [הטפו/ זס] הזב?ו/ חסוזהּ!ו513ח! ]הז 56ח6סו | עברו לחלון הבא, ולחצו על לחצן התקנה הרגילה, |6וסץד. קט561 חסוזבּ)ח6חוטוסס כ חסוזו = [הוז ד 6.0 צ6 קזס)וח! והטפוצ 8 585 - סדנת לימוד ]<, . .3100 1ח6הוט06 0 חסוווה = [הוז 1 6.0 צ6 0ז6)ח! והטפועצ חלק התקנת היילקותיי עבר. כעת ניגש להתקנות השרת. מוצגות ארבע אפשרויות. יש להתקין את כולן. 0 626)ח] !150 זס] זב2?ו/ חסוזבּ!|513ח1 ]| סב חספ ]4 סו תוא = זסעזס 5 98 6ב )חס 0 חש הסקוחס:) 00655 18ב 5 הסקוחס=) זיז 5 6% 670)ח| |8גופו/ר סמנו את הראשונה, 086% חסטק0 דא, ולחצו על ||5₪ח1. זה יגרוס להתקנת 6שק. לחצו על +א6 להתקנה. במחשביס בהס מותקן 95 פווססחו/, עלולה להופיע הודעת שגיאה זו: 5וח+ חטז 0+ וט 15 2 506%חו/ יש להתקין קודם גרסת 506%חו/ מעודכנת. השאירו את תהליך ההתקנה פעיל, הפעילו סייר, היכנסו לתיקיה א506חו/\6ז50/)8 בתקליטור, והפעילו שס את הקובצ 6 5525600 9). לאחר מכן המשיכו בהתקנה. פרק 2: התקנת שססזסח1 וגטפ ‏ 29 קטו56 זסצז56 60 [3ח50ז6? 050/1ז6ו4 ה מ(ספשא 4 זסצז59 :6/ [0הס5ז6ק | ץ6851 10 גוסץי וו 0 (5ו/לן) פיז 80/ זט שח = ו פופ | לחצו ₪6060%. 0 585 - סדנת לימוד בחרו בהתקנה רגילה (ו9סומץד). קבלו את ברירת המחדל למקוס ההתקנה של השרת. לק :]| שאו פרק 2: התקנת שססזסח1 וגטפצ 31 סז 5 0 [ה50זסכן 401050 | שתו קפה בעת התקנת ז6/ז56 ס6/ |החספזסק. הצלחתם! ₪ שינרי הגדרות מתרכת האס ברצונכס להפעיל מחדשנז כן, איוו שאלה! 2 585 - סדנת לימוד עברו לרכיב הבא. סמנו 5ח0ו5ח₪66 ז507/6 6הַבּקשחסזם, ולחצו |ו518ח1. [< | 0 צ626)ח] |הט5ו/ זס] זב?ו/ חסוזבּ!ו3ּ)5ח! 5096 5 0 הפוא גוס 5610 6ח] +60|ס5 ,אוסופם 9160ו| פ|ססז זפעיזס5 6 זס חס ||48פחו סד 4 4 ,55001 3 85זוגוס8ז ק501₪ [ס0! זפיזס5 שר ]| .הסווגום " [|הופח|" 6 אסווס חב מטז .0306 ]קוא פוה סז מזוופז ||וו גוסע. סקס 5 -ן חס 400656 83 זפ הסקוחס-) זיז 5 יש זפזה| |הגופו/ר | | 5 | 8 קט50 3 5 .חזבזססז סוס 5 6טבל!!חסזד 6 0 הזססוס ור )חס זגוסע חס פהַב]וחסז-] בי | ופ קטו56 זפצז5 צסקזס)ח! [בּטצו/ר לחצו על לחצן 7ז567/8. פרק 2: התקנת שססזסח1 וגטפוצ ‏ 35 0 +626)ח! |הט5ו/ זס] טזב23ו/ש חסוובּ!|513ח! נהדר! צ6ז6ח1 [508ו/, ושרת האינטרנט ז6/ז56 ס6/ |חס5זסק מותקניס במחשבים שלכם. כעת הביטו אל שורת היישומיס במחשב שלכם, ותראו את הסמל של פוש (הימני ביותר, ליד השעון). כאשר הוא כבוי הוא נראה כך: וכאשר הוא מופעל הוא נראה כך: אס הוא כבוי, וברצונכס להפעיל אותו, לחצו פעמיים על הסמל (חסס1), ותקבלו את מסך הניהול של ז6/ז56 60/ |החספזטק. אס הסמל לא מופיע כלל, לחצו על: התחל > תוכניות > זסעז56 60/ |החספזסק 16050 > זססְהחבּוז טפ/ |ההספזסס. 6 585 - סדנת לימוד ₪33 60 א |חס5זסכן 42 1 0 זסק 6000965 ב ו לחצו על לחצן +9ו5 והשרת מופעל. טיפ: 5\ הוא יישום גוזל משאבים! כאשר אינכם עובדים בפיתוח | לאינטרנט, כדאי לסגור אותו ולקבל ביצועי מחשב טובים בהרבה. בדיקת תקינות כעת נוודא שהשרת שלנו אכן פועל. נכתוב דף 455 בסיסי, ונריץ אותו. הפעילו את פנקס הרשימות, חידוע בשמו ְפַק6וסא, וכתבו בו כך: <20><%()0816=%> 15 ץְ008ך <> <%()6ח=%0> 5 סח 16 סח שמרו את הקוב בשס 55850.850ז₪ץ בתיקיה +ססזשצווופטקססחו:6. וו התיקיה בה מצפה 05 למצוא את קבצי 55 שלכם. פרק 2: התקנת שסקזסח1 וגטפוצ - 37 <88><%()₪356-%> 15 טְבּשסד <88><%()8ח1+-%> 15 108 פה שהה וסט עו > = | זס)וקהחס עו 9 [:4] עשקטות 3% 9ב [₪] זוח5 [ם] וזוח5 | ]ו -- ו סחווחם ) (חייש 2 כעת הפעילו את הדפדפן שלכם, ובשורת הכתובת כתבו: ִפ3ּ.5%350ז1ץוח /+05ה!63ס! והקישו זסטחם. אס הכל בסדר, תראו משהו דומה לזה: זסזסוקא = ז וו ו / 35 .8151350ע0ז/051ח10031// :זו | 350 .86350זו]עח/51 סרוה סס!/ / :קזזר! ₪1 | 0 158 688 3 : שמעס 116 6 זה פועל! המילה 05%ח|068! וכן הכתובת 127.0.0.1 הן כתובות שמורות, ומשמעותן: כתובת המחשב הנוכתי. במילים אחרות, היית יכול לכתוב בשורת הכתובת : 755950.850ו//127.0.0.1/0 8 585 - סדנת לימוד ניתן לפתח פרויקטי 85 בשיטה זו של כתיבה ב- 066080ס, אך ווהי שיטה מייגעת ומאוד קשה לתחזוקה. את יתרת הספר נבלה במחיצת טססזסזח1 |508ו/ ספסלסוו!, כלי המיועד לכתיבת פרויקטיס ב-50, שיעשה לנו חייס קליס ויסיר מעלינו דאגות רבות. אך חשוב להבין ולזכור, כי דפי 457 בסופו של דבר הינס דפי טקסט רגילים שכל עורך טקסט פשוט (כדוגמת 0ַ6088סח) יכול ליצור ולערוך. מה לעשות אם 5צשק לא עובד? אס מסיבה כלשהי 0/5 לא עובד, בצעו את הפעולות הבאות : ראשית, בדקו דברים טריוויאלייס: האס המוצר הותקן במלואוז האס המוצר מופעל! ודאו ש- 5/ק אינו כבוי בטעות. שנית, קראו את תיעוד התוכנה. בחרו +53 > פוחפזפסזק > הסחסחסוט6סכ 6סטססזק. כשייפתח המסמך, חפשו את הדף פַחטססח65ופטסזד. הוא מכיל עצות חשובות לפתרון בעיות ב- 5/). במיוחד שימו לב להבדל בין הפעלת 0/5 ברשת מקומית לבין הפעלתו במחשב בודד. פרק 2: התקנת שססזטחז וגשפצ ‏ 39 פרק 3 יצירת פרויקט ראשון ב- עסכ'וסזח1 ובּטפו קוב 455, כאמור, אינו אלא קובצ טקסט רגיל, וניתן לערוך אותו בעזרת כל עורך טקסטים, כגון 50080ס]. אולס, כלי הפיתוח 6 ש06ז6שח1 |8טפו של מיקרוסופט, מקל מאוד על העבודה ומספק סביבת עבודה נוחה ותומכת. רוב הדוגמאות בספר זה יעבדו היטב גס ללא 10 אך מומלצ להתקין אותו וללמוד להשתמש בו. תחילה, נכיר את סביבת העבודה, ונפעיל את ע6כז6זח1 |1508/ בפעם הראשונה. לחצו על לחצן התחל, בחרו תוכניות > 6.0 550010 |הטפו/ 1%ס5סוסוו > 0 ש260ז%6ח1 [הּ150/ 501%סישוו]. [ח0ו865] ]הפהוחסזוצח :] ]ה6הוקס!66 0 )]ס5סזסוון 8 , ְ , , : מו ויוסנחו. וס הטוספ פס ופ 08 6 - | 2 ל יפ 4 | = |ש | , | | וכה | ₪ מ שו | ב || | כ ₪ ₪ ₪ ₪ רז ₪ א חק 0 | 5 | 5 ₪ 5 ₪ ו 5 , | ₪ ₪ ] 5 | . ו פרק 3: יצירת פרויקט ראשון | 41 בחלק העליון - תפריט ראשי וסרגל כלים כמו בכל יישום. בצדדים, ולעיתיס גס בחלק התחתון, מופיעיס חלונות עזר. חלונות אלה ניידים: ניתן להזיזס ממקומם, לשנות את גודלס לפי הצורך, להחליף מקומות ביניהס, להסתיר ולהראות אותס לפי הצורך. אס החלון שלכם נראה מעט שונה - לא נורא. נתחיל מייד בפרויקט שלנו, שיהיה כמובן, חנות ספריס באינטרנט. אס לא עלה חלון פרויקט חדש מעצמו, העלו אותו על ידי בחירת ₪16 > 6[סזק צוסא. סק וקב 5 | זסלחוסק || וקו / | 6זס)5סספ)תזסוה1: -- -- 2 יי [ -- שימו לב לכך, שחלון ‏ ₪066 6 שונה מחלונות יצירה בתוכנות אחרות. יש בו אפשרויות רבות, כמו פתיחת פרויקטים קיימים, פרויקטים אחרונים שטופלו ועוד. תחילה, בתיבה חסטגסס! הקלידו :6, או בחרו בתיקיה בה תרכזו את כל פרויקטי האינטרנט שלכם. הקלידו את שם הפרויקט: 000650016 בתיבה פַחפּא. ודאו שמסומן 650/ עו6א, ולחצו על חססס. 2 585 - סדנת לימוד |< |פ]. | [ח0ו865] )ה6ההתסזוצה = )ת6הזקס!66 0 !/50סזסוון קוס] ‏ אוסטחוא 5!סס1 הטספ ספןסזם אופוע. 06 6ום 1 | אצ ל 4 | 8 ו , |-=-2|₪ ₪ > | ₪ ₪ ש | ב ₪ ₪ 3 ₪ םי ₪ | א חא מ | ₪ 4 ]0 1 560 -- 6זב2וש וספןסז: פס ב 6 חב ]501 3 500 ו 6 566 טס שוס!| סד ,558180חו פהסופת606 50 98הַבקלחסזה] עיבה לפטח זסיוס5 סט סח = .0 115 ההוחחטז 6פ 350 5%טחח 56 טס שר , 5671 506 חס הנס סז זט שוחוד-חטופס. 60 66% / | ו 08| 56 , /]/3 806 הלטוב הסו63!וקקב 6 3560 שחל 13665ק 6ססח 88506 | = מש וב ממה הנ המיב וקש 3655טקנו סאב סם וסץ פעוסו/ם. טחוס | ?56 50 לחפוו וסץ 00 501/67 החל 40 יי 1.36 5008865 56016 הַחופו החפ 7[ ?חו זסו סל >חהצי נוסץי 0 06סחח >בח/עע 8 50ב 6 וס 7 | ₪ [ ₪ ] אמ | שש 2 || אסטוססד | אשף יצירת הפרויקטיס מתחיל לעבוד, והוא בשלב 1. שאלתו היא: מיהו שרת האינטרנט מולו נעבוד? (!56 %0 זח8שו טסץ 00 507/67 +8ח/)) אס השרת שלכם מותקן במחשב בו הינכם עובדים, הקלידו 05%ח|068!, או את הכתובת 127.0.0.1. המשמעות זהה - השרת המותקן במחשב המקומי. אם זהו שרת ארגוני המותקן במחשב נפרד, הקלידו את שמו או את כתובת ה-ק1 שלו. שימו לב לתיבת הסימון 18/81 50666065 506076 הַחופט 661חח0ס6 הקובעת אס להשתמש בפרוטוקול 551. זהו פרוטוקול הצפנה שפותח על ידי 6056806/], ומשמש לאבטחת תעבורת קח משרת האינטרנט. מידע נוסף על !55, בפרק מיוחד לכך. בשלב וה השאירו את התיבה לא מסומנת. החלטה נוספת שעומדת בפנינו היא אופן העבודה: ז8500וח או |63ס!. הסבר קצר: מצב 08| פירושו בידוד בין עבודתכס בתחנה המקומית לבין שרת האינטרנט ה'יחייי. רק כאשר תחליטו שקובצ מסויס מוכן לעלות לאוויר, תעלו אותו. עד אוּ הוא נמצא רק בתחנת העבודה שלכם, ורק אתם יכולים לראות אותו. מצב ז0ז95 הוא מצב של אחידות בין תחנת העבודה שלכס לבין השרת. כל שינוי שתבצעו בקובצ, מופיע מייד באתר. ליתר דיוק, פעולת השמירה גורמת לעדכון האתר. זה נוח ללימוד ולעבודת פיתוח מול שרת מקומי כדוגמת 45ק, אך לא מעשי לעבודה מול שרת חי או בעבודת צוות. יש להבין נקודה מרכזית בעבודה עם ע06ז66ח1 |פּטפו: הפרויקט שלכס קיים פעמיים. הוא פשוט משוכפל. סט קבצים אחד נמצא בתיקיה בו בחרתם להקים את הפרויקט, וסט שני בשרת האינטרנט שלכם. אבל אתס אומרים יישרת האינטרנט שלי הוא 5/ק פרק 3: יצירת פרויקט ראשון | 43 מקומי!יי נכון, ושס בדיוק נמצא העותק השני. לאחר יצירת הפרויקט, הציצו בעזרת הסייר ב- 6ססזצושואו פטכז6חו:6 ושס תראו תיקיה חדשה בשס 6זסטפאססט, שמכילה בדיוק את אותס קבציס ותיקיות שמכיל הפרויקט שלכם! העבודה במצב |06₪3! חשובה מאוד בעת עבודה בצוות. נניח שאתם עובדיס בצוות, והבוס מבקש מכס לעשות שינויים מהפכנייס בדף ההזמנה. שינויים אלה יקחו לכס בערך יוס עבודה. בזמן זה, חבריכס לעבודה עובדים על דפיס אחרים, אך משתמשיס בדף ההומנה כחלק מהתהליך. אינכס רוציס להפריע להם. ומה עס גולשי האינטרנט! האס אתם מוכנים שהס יראו את הדף שלכם בזמן העבודה! אולי נתלה שלט גדול - ייסגור לרגל שיפוציסיי! יהיה לכס נוח ביותר, אס תוכלו לעבוד ללא הפרעה על דף ההזמנה, בעותק מקומי, וכולסם ימשיכו לראות את העותק הישן. כשתהיו מוכנים, עדכנו את השרת בדף החדש שלכם. גםס חבריכס לעבודה וגס גולשי האינטרנט יראו לפתע את הדף החדש. זה בדיוק מה שקורה במצב |8ס6סו. השאירו את הסימון בברירת המחדל - 185007 ולחצו %א6א. שני המסכיס הבאיס עוסקים בעיצוב, סגנון, בחירת רקעים, ושאר ענייני קוסמטיקה. לעת עתה נתעלס מהס. בפרק מיוחד לכך, נעסוק בסגנונות ועיצובים. לחצו חפוח= לסיום. המחשב יעבוד מספר שניות ובסיומן המסך ייראה דומה לזה: [ ד ופ ווח 05 ספ 1 וס אפ 05 6 פס |- ל אל יפ ו |* | ו , |-=-2|₪ ₪ ₪ |₪ ₪ שב )| | ₪ 6 3 ₪ םר | ₪ 8 6 | די | 5 ם 8 > | ! , | 00088 נמ -ם בוו ₪ | שסט0)א6אטא | 3 |.| | אשת 0 3 [ 0 5 זשסחוסק || (0ז0560-)) 006פ/068/005%! (06חבו) 106805 66) זכוז189/856 ו606]8קו50>חטון > וה קותסחטב טסט חב זב שהַנוססכ, וס 6301 | יופי! יצרתס את פרויקט טססזסטח1 |508ו/ הראשון שלכס. הבה נכיר את סוגי הקבציס המרכיביס את הפרויקט. 4 585 - סדנת לימוד מכיון שבחרנו לעבוד במצב 8500!, לא נצטרך לעסוק הרבה בשאלת עדכון השרת. פעולה זו תתבצע אוטומטית. אך חשוב בכל זאת לזכור, שהקבציס שרציסם בפועל, הס אלה שבשרת, ולא אלה שבעותק ה'ימקומייי (מקומי במרכאות, מפני שאצלנו הכל בעצם, מקומי). דוגמה לחשיבות ההבנה של מי באמת רצ: נניח שאתם רוצים להוסיף תמונה כלשהי לאתר. שמרתם את התמונה בדיסק שלכם, בתיקיה 8865חו, כמו שצריך. עשיתם אליה הפניה מתוך הדף, והיא מסרבת להופיע בעקשנות. הסיבה היא שהשרת לא יודע עליה. התמונה החדשה אינה כלולה בפרויקט, ולכן מנגנון העדכון האוטומטי לא דואג להעתיק אותה לשרת. יש לצרף את התמונה לפרויקט ולבקש עדכון שרת. כעת נתבונן בקבציס שנוצרו. תחילה, אתס שואלים, היכן הס נוצרו! ובכן, וה קל מאוד. ראשית נחפש את העותק המקומי, זה שבו נעסוק ואותו נעדכן. הוא נוצר, אס לא ביקשתס אחרת, תחת התיקיה טססזסח1 בדיסק שלכם. לא זוכרים! לחצו לחיצה ימנית על שס הפרויקט ב- זסזסו|קאם 0[6זק (באות עבה כתוב 6ז0ז5א0ספ/5%סח|68ס!) ובחרו 65וסקסזק. שם, תחת 66[סזם, כתבו בדיוק היכן נמצאיס קבצי הפרויקט. עותק השרת נמצא, כמה מפתיע, בשרת. אס אתס עובדיס עס 5/ק, יימצאו הקבציס בדרך כלל ב- 016ז5אססס6ססזשש שאו טכ 6ח/:6. נתבונן בעותק המקומי, בתיקיה 6זס)פאסספ : סוס | סו זובם שו |₪8| | % ב ₪ [+ > ] חו6.5זס)5 ספ 9 0ו51018.5ססם ב סו.6ז5)0אססם 5 קועי.65)016ססם נמ (5]וס6ןפס 5] כאן נמצאיס קבצי ניהול הפרויקט, ובתוך התיקיה |1.0638 6זסזפאססט נמצאיס הקבצים עצמם. 0וש.0085%076 - קוב הפרויקט שזה עתה יצרנו. הקובצ מכיל מידע על שמות ומיקומי הקבציס המשתתפים בפרויקט, מיקוס השרת וכן הלאה. למרות שזהו קוב 45011 רגיל, לעולס אל תערכו אותו ישירות, אלא רק דרך ממשק התוכנה. ח!0065+076.5 - קוב הפתרון (חסטט!50). פתרון הוא צירוף של מספר פרויקטים יחד. לעת עתה אנו עוסקיס בפרויקט בודד, ולכן אין כרגע לקובץ וה חשיבות. פרק 3: יצירת פרויקט ראשון | 45 ניכנס לתוך התיקיה |1.068 6זסזפאססם, ונראה את התמונה הבאה: |<1)- | 0 ] 6ז0ז6005זס)5אסספופחז6)חו:0 אש 6 אופוע וטם פות עזהזסו )קוספ . ]חס 2 בס 6 ו ב יו וע 10 ()וספןפס 7| זו התיקיה שבה יימצאו הקבצים שניצור: קבצי אזה, 455 וכן הלאה. עבור תמונות וגרפיקה נוצרת עבורנו תיקיה מיוחדת - 65פָ8חו, אך מותר לנו בהחלט ליצור תיקיות חדשות עבור לחצנים, קטעי וידאו, וכל מה שנרצה. שימו לב לתיקיה עזפזפו 561106. היא מכילה עשרות קבצי 55 ו-|אד, שישמשו אותנו בעבודתנו ויחסכו לנו הרבה זמן ואנרגיה. הקוב 9!058|.858 הוא קובץ ייחודי בפרויקט, ובו נכתבות התוכניות שרצות בתחילת ובסיוס היישוס, וכן בתחילה ובסיוס של כל ח0ו5655. הסבריס מפורטיס בהמשך. נניח לרגע את הפרויקט שלנו, ונכיר מעט את סביבת העבודה. 6 585 - סדנת לימוד חלונות המשנה ב- ע00ו%6וו1 |בהּטפוצ בתוך מסגרת החלון של טססזסטסח1 |808ו צפים להס מספר חלונות עזר. החלונות ניתניס להזזה, לשינוי גודל ולהצמדה זה לזה (פַחוא6סכ). נסביר את תפקידיהם: חלון סייר הפרויקט - זוסיוס!כקא= 66%[סיוס 1 6ז065)0ספ/+05ח|הס| - זסזסוסא = +ספןסז ו * (60פןסזק 1) '6ז500)סספ' חסטטו50 ₪ 016ז005ם ,1631051 ₪ ב וז = ץוב זט 5 . = 5חסזום [-=) 5 3 3003000%.350 [₪ 350 358% 300600 [₪ 350 35685600 [₪ לשממה ה 5ב 1/ו863))סספ [64/ ₪ ק5ב, 363|!2)ססם ₪ 5 || +) ₪ אחד מהחלונות החשובים ביותר ב- ש06ז6ח1 |508ו/. יש לו שני תפקידים : 1 לייצג את כל הקבציס המשתתפים ביישוס, ולהציג את מצבס כרגע ביחס לעותק המרכזי שבשרת. 2 והו כלי לניהול קבציס בעת עבודה בצוות. כאן תוכלו להוסיף קבציס לפרויקט, למחוק אותס, להביא קבציס מהשרת או לשלוח אליו. שימו לב לסמליס השוניס שיש לקבציס. כל אחד מהס הוא בעל משמעות. אס הסמל אפור- 1589160כ, תצטרכו להביא עותק מהשרת לפני שתוכלו לעבוד עליו (לחיצה ימנית על הקובצ, ולבחור 600 פחואזס/ 66%). כאשר אתם עובדיס על קובצ, אחרים לא יוכלו לעבוד עליו. כדי לשחרר אותו, לחצו לחיצה ימנית ובחרו שְ600 פחואזס/ ₪6!6856. אס יש מנעול ליד הסמל, וה סימן שיש עותק מקומי בלבד של הקוב. עלול להיות הבדל בין העותק המקומי לעותק הראשי, אם ביצעתם שינויים מאז העדכון האחרון, או אם איש פיתוח אחר ביצע שינויים בקובצ הראשי. כאשר עובדיס לבד בשרת מקומי, כל וה לא חשוב. פרק 3: יצירת פרויקט ראשון | 47 חלון תכונות - 65וזו6כסיוק זט ן: זפויוסס] (הח500נ-)) אחו וב בחס"הַא30ם זט חוף'זב1]החס?%סם 2335070 6קו50>חפו|6זוה ]06 = 5607 6כן507 06/3056 זס!ס-ו0ט וספ עזזוסקסזק בדומה לשאר כלי מיקרוסופט, חלון 065ז6קסזק הוא כלי מרכזי ובו, כמה מדהים, קובעיס את תכונות האובייקטיס השוניס. לדוגמה, אס נלחצ על הלחצן שליד התכונה זסו060פ, נקבל חלון בחירת צבעים ונוכל לקבוע את צבע רקע הדף שלנו. חלון עריכה בחלון העריכה נכתוב את דפי הפרויקט. והו עורך חזק ביותר, המורכב משלושה חלונות. ניתן בכל עת לעבור ביניהס. אלו שלוש נקודות מבט על אותו קוב. כל שינוי שנבצע באחד מהם ייראה גס באחרים. |16 35 [ו0613 )ססם <1ס1> <630> 1 בנע 0025625="1162080265 "תסד תמ ס"=מ1]211 ה ששות> <1680/> <צֶסכ> !> סוי סוט | חהופפכ | מצב עריכת טקסט. דומה להרבה מאוד עורכי |ואזה, אבל עס תכונות רבות כח: זיהוי מילים שמורות, קוד צבעוני לקבוצות מיליס - פקודות, קבועים, תגי ו|ואדת וכוי. תכונה חשובה שנקראת 56ח56פוו!06ח1 - העורך י'מכירי' את מבנה האובייקטים של 455 ועוזר לנו לכתוב. אתס כותביס את תחילת המילה - והוא משלים. אתס כותביס אובייקט - ומייד מוצגת בפניכס רשימת תכונות ופעולות שלו. נחמד, יעיל, וחוסך טעויות הקלדה. 8 585 - סדנת לימוד חשו65 מצב עיצוב. במצב וה העורך מנסה להתחפש ל- 6ַסְקשחסזח. ניתן לכתוב בגופנים שונים, לצייר קוויס, לצבוע וכן הלאה - הכל ב- 6צ/5ץ/, דומה מאוד למציאות. אך הו מסך עיצוב בלבד ופקודות תכנות שכתבתם, מכל סוג, לא יבוצעו. צוסו/ אסוט60 מצב "מבט מהירי' דומה מאוד למצב ח690ם, אך בהבדל אחד: הוא מפעיל 5 5106 +ח6ו|6. כלומר, אתס תראו את הדף כפי שהוא ייראה לגולש בדפדפן, כולל תפקוד של תוכניות צד-לקות. לדוגמה, ניקח פקודת 0% פשוטה, המציגה את התאריך של היום. נכתוב אותה במצב 66זטס5 : |< |םן =. קפב. זַפחָבּק 357 >< >₪8525< >200%< >9-70848 53 <8562105ע=2100265 502127> ( ) ₪866 166 קז . סמ שונגוס סט >/80121< >/58< <צפ0סם/> <זדז /> אוסו/ סוס | , חמופס \ זוהי דוגמה לתכנות צד לקות. כלומר, אין צורך בשרת 8ם/ כדי להריצ את הקוד. הדפדפו יודע לעשות זאת בעצמו. נעבור למצב שסו/ א0₪16 כדי לראות את התוצאה: בי ב 70837 1 0 ששו אסוט 8 תופס |( פרק 3: יצירת פרויקט ראשון | 49 הערה: שני המצבים הגרפיים, ח0ו65כ ו- שסו/ א6וטס, אינם יודעים להריץ פקודות ?45. לשם כך דרוש שרת אינטרנט. ככל שהדף מכיל יותר פקודות 5106 ז8/ז56, הולכים מצבים אלה ונעשים פחות שימושיים. אז נלחץ לחיצה ימנית ונבחר ז6פשוסז8 חו שסו). בשלב העיצוב הראשוני, הם מאוד נוחים. ארגז כלים - אס8ם|ססד תי |= | ד ארגז הכלים, כמו אצל כל מוסכניק, הוא המקוס בו מרוכזים סק א כלי העבודה. במקרה שלנו, אלה לא רק כלי עבודה, אלא גס ו אבני בניין. ארג הכליס מחולק למחלקות: |ואד, ז56/6 וש 8% ועוד. לחיצה על כל אחת מהמחלקות מראה את 0 תכולתה. ניתן לגרור רכיביסם מארגז הכלים לחלון העריכה. בסשת מ כדי להכיר את ארגז הכלים, פתחו דף חדש, וגררו אליו כמה 600% | שן מהרכיבים המופיעים במחלקת |אדה. ניתן לגרור אל חלון חסטם סוה 6% העריכה, כשהוא במצב 66זטס5 או במצב חחָופפם. נסו ואת, חויוסנקסז 5= וראו את התוצאה. 150% 18 חססטנום מווחפנו5 [45. / חססום 050% .2 רשימת משימות - 115% א5ה3ּד ₪ שו |זחסקוזסתן | -=| א פחו! תת 8% חִבּזהַבזבק חכ לא במיוחד שימושי בשלב זה. סגרו אותו, וכך יהיה לכם יותר מקוס פנוי על המסך. 6 7 סטב | 2 | | = 00805 561/68 | 60!5ח0= שחוד-חטופסם | 5 או 6978 | טיפ: חלונות המשנה בתוך סביבת טססזסטח1 |8טפוע ניידים. אפשר להעביר אותם ממקום למקום, לסגור אותם ולפתוח כשצריך. אבל אם הפרדתם אותם זה מזה, קצת קשה לעגן אותם חזרה למקומם, פעולה שנקראת פַחואססכ. הנה שני טיפים שיעזרו בכך: 1 לחיצה על מקש |6₪ בזמן הזזת חלון, מונעת פַחואס6ספ. 2 כדי לעגן חלון אחד בתוך חלון שני, תפסו את החלון הראשון בכותרתו וגררו אותו לכיוון החלון השני, כאשר אתם מקרבים את העכבר אל כותרת החלון השני. 0 85 - סדנת לימוד יצירת תרשים האתר שלב ראשון בבנייה של אתר אינטרנט, בעצם בבנייה של כל דבר, הוא תכנון. ככל שתשקיעו יותר מחשבה בתכנון, כך תצטרכו פחות לשנות ולתקן בהמשך. 1066 |03פו/ מספק כלי נפלא לתכנון האתר והרבה יותר מכך. זהו כלי לתחזוקה, להתמצאות ולתיעוד. בחלון זפזסוקא= 6066[סזק לחצו לחיצה ימנית על שס הפרויקט, בחרו 800. ייפתח תפריט נוסף (שימו לב לכל האובייקטים שניתן להוסיף). בחרו ההזסבוכ 06ו5. [הו80] | וע 050ז0וו - 406 00%פ/)3סח!8סס1 אתס מתבקשיסם לתת שס לתרשיס האתר, השם שניתן כברירת מחדל, 1חחהּזחָּום 5166 הוא בסדר. כל שס אחר שתרצו יתקבל. פרק 3: יצירת פרויקט ראשון | 51 זהו התרשיס המתקבל, בו מוכן עבורנו דף ראשון בשס 6חסה. ההצעה מתקבלת בברכה, שכן אנו באמת וקוקיס לדף ראשי שיהיה מעין נקודת וינוק וקישור ליתר הדפיס. שימו לב לסרגל הכליס שהופיע. העבירו את העכבר על הסמלים וראו מה כל אחד עושה. האתר שלנו יהיה חנות ספרים וירטואלית, לכן דרושים לנו בשלב הראשון הדפיס הבאיס: שם הדף קובץ תיאור דף בית |וח%ח.6וחסח | דף פתיחה, נקודת מוצא ליתר הדפים. קפ | דף המאפשר לגולש לחפש ספר על פי מילת מפתח. רשימת ספרים 000.50 | רשימת ספרים. זוהי תוצאת החיפוש. הגולש הקליד מילה לחיפוש והוא מקבל את רשימת כל הספרים ששמם מכיל מילה זו. פרטי ספר ס35ּ.|ו06%3א800 | דף פרטים מלאים על הספר, כולל מחיר, תמונה, חוות דעת גולשים, וכמובן, לחצן קנייה. לדף זה מגיע הגולש מתוך רשימת תוצאות החיפוש. .505 | דף המראה את מצב סל הקניות של הגולש. הוסיפו דפיס לתרשים לפי הטבלה. אל תבצעו שמירה! להוספת דף, לחצו לחיצה ימנית על שטח ריק בתרשים ובחרו 7806 455 שוסא. תנו שמות לדפים לפי הכתוב בטבלה. לאחר הוספת הדפים, הזיזו את הדפיס על פני שטח התרשים ושימו לב מה קורה לקווי הקישור ביניהס. כאשר אתס מקרביס דף לדף אחר, הס מתחבריס בקו. לקוויס אלה אין משמעות מעשית מעבר לתרשים. למרות זאת נציב את הדפיס בצורה שתבטא את ההיררכיה, או את מסלול המעבר של הגולש ביניהם, כמודגם בתרשיס הבא. מהדף הראשל (|חשסח.6חחסה) יכול הגולש לעבור לחלון חיפוש ספר (200%.850ח50876), או לראות את מצב סל הקניות שלו (666.850א845ו0ח5). מדף החיפוש (0006.850ח50876) מגיע הגולש לדף התוצאות (5.850ו|008, רואיס ואת בתרשים), ומדף התוצאות, שהוא רשימה תמציתית, יכול הגולש לפתוח דף פרטים מלא על כל ספר מהרשימה (350. |ו000%06%8). 2 585 - סדנת לימוד צרו תרשיס אתר הדומה לתרשים הבא : |< וםן=. "חובּזְהָ3ו 5116 : חוא. 1חוהּזף3ו 5106 - ו וס חח זסבוכ 5166 בה ו 1 %*> 3 ל לאחר שסיימתס לתכנן את תרשיס האתר, לחצו על סמל השמירה בסרגל הכלים (ציור של דיסקט), ושימו לב מה קורה: שטס6כז6זח1 |508ו/, יוצר למענכס דפי 55 לפי התרשים, ומוסיף אותס לפרויקט. זה כמובן מאוד נוח ושימושי. גו אחת הדרכיס להוסיף דפים לאתר, אך כמובן לא היחידה. תרשיס האתר הוא לא רק כלי מעולה לראייה כוללת של האתר ולהוספת דפים, אלא גם כלי עזר לכתיבה ותחזוקה. רוציס לערוך את |ווזח.6וחסח? לחצו לחיצה כפולה על הסימול שלו בתרשים, והוא ייפתח במצב עריכה. ניתן היה גס לחפש אותו בחלון זסזס|קא= 606[סזק ולהביאו משס, אבל להביא דפיס מתוך התרשים זה מאוד נות ויעיל. לחצו לחיצה כפולה על סימול דף הפתיחה בתרשים |חשח.6וחסח. נפתח חלון העריכה ושימו לב לשלוש הכרטיסיות בחלק התחתון. נחזור על תפקידיהס בקצרה: 6 - מראה לכם את הקוב> כמו שהוא, טקסט. זה המקוס לכתוב קוד. 65100 - נותן מראה כללי של הדף, וגם מרשה לעשות שינויים גרפיים. שסו א0₪16 - מראה את הדף כפי שהוא ייראה לגולש בדפדפן, כולל תפקוד של תוכניות צד-לקוח. בחרו במצב ח8אופסכ. אנו רואיס קוד |אזה פשוט ומוכר. למי שהקוד לא מוכר, מומלצ לקרוא ספר בנושא 11 ולהכין לפחות אתר אינטרנט סטטי אחד לפני הצלילה לנושא פרק 3: יצירת פרויקט ראשון | 53 50. במקוס פנוי כלשהו בחלון ח0ו65כ, לחצו לחיצה ימנית בעכבר ובחרו ₪65ז6כסזס. יופיע חלון תכונות הדף, ובו פרטיס רביס שנדון בהס בהמשך. בחרו בכרטיסיה פחוז9ּ!! 8060 5זסוס6, ובחרו צבע רקע לדף הפתיחה. | ופטחו סד 6 החסה וספ דה הטספ 4 פס פע 38 6 | >[ לפ יפ 4 = 8|א ו |--5|₪ ₪0 /|₪ | > 0 "הזחו 5116 : הוהאי. [חזה זף3ו0 5116 5 *חות. )!61300 ד = סזם 1) '8ז560)סספ' חססטוס5 ד 005 +1005 10 13-47 0 | 909008605 0 וז ב / : 5 50 = טפנט 03026ת6="11₪ם66ת00 "תסדגתטאעס"=פחמגא גדסת> | 6 ץ ד <8<>/1715ד1ד> ב 5 <פגפ/> טחוס % 5 - ./64[ 50030006. 6%31.550ססס 70 <6גו1 9ע5%ע266=עס1 00שמ צפספ> ווח ה 1 ב מ /.//-/-. בי ו - [< | 1 גל 9 1 | 0031808 4 זו תס <צפספ/> 8 855זמסזק ווה <> וי 1 ו / , ₪ 50 0 ה בק 5 ספד [ = שפד זהפ!ססד | . סד 0 6 וטספ 5 6 תא 7 יי וק 5 685 9₪זנססטז50. 5% ובוח הַמ -ן - בו 5|סאום 5 ו ב 3 | :פד 9 | אסטוססד ו וכ == 100 לחיצה על לחצן שלוש הנקודות המסומן בח מביאה חלון בחירת צבעים. מאוד נוח. לאחר הקשת אישור, בדקו שאכן משהו השתנה: לתג נוספה הגדרת צבע. עברו למצב ח!65כ, ותראו שצבע החלון השתנה לצבע שבחרתם. הישארו במצב ח80ופ6ם. שימו את העכבר בראש הדף והקלידו בעברית כותרת לדף הפתיחה: 'יספרוני - חנות הספרים שלי באינטרנטיי. לאחר שכתבתם, סמנו את כל הטקסט והשתמשו בסרגל הכלים כדי למרכז, להגדיל ולצבוע אותו. ניתן כמובן לבחור גופן טחס)) והדגשות (שמן, נטוי, קו תחתון), ממש כמו ב- 6זס/ו. 9% שאלה למחשבה: מדוע גדלי האותיות הניתנים לבחירה הם רק מ-1 0 ש.י עד 7 ולא כמו ב- סזס/? תשובה: מפני ש- ש06ז6שח1 |508ו% מתרגם את פקודות העריכה שלנו ל- |ויזדו, וגדלי אותיות ב- |ואדה, נעים בין 1 ל-7. לאחר העריכה, עברו למצב 66זטס5 וראו את שינויי הקוד שבוצעו אוטומטית. נכון, שוס דבר מדהים. יכולנו לעשות ואת לבד. 4 55 - סדנת לימוד במצב ח4ו659כ תוצאת עבודתכס צריכה להיראות דומה לזו: <ום|. ‏ הזח )!6/3 ₪ סו סוס 1 ) חופסם שמרו את עבודתכם וסגרו את החלון. חזרתם אל תרשיס האתר. חזרו על הפעולות שביצעתם בדף הראשי, עבור כל אחד מהדפיס: קביעת צבע רקע, וכתיבת כותרת בעברית. כתבו: יידף חיפוש ספריסיי, יידף הוספת ספריי, יירשימת ספריסיי וכן הלאה. יצירת קישור בין דפים בסעיף זה נלמד לבצע קישוריס בין דפי האתר. כלומר: מעבר מדף אחד לדף שני. נכון, זהו בדיוק אותו קישור ישן וטוב שאנו מכיריס. רק דרך הביצוע שלו מעט קלה יותר, ופחות חשופה לטעויות. ניגש לעבודה. מתוך תרשיס האתר (נקודת מוצא נוחה תמיד) פתחו את דף הבית, במצב 66זט50. הציבו את הסמן מעט לפני התג <ץ00/>. בתפריט 6!ט3ד בחרו 80/6 105616. תופיע תיבת דו-שיח 39!6ד +56ח1. הקלידו 4 שורות, עמודה אחת, רוחב 200 פיקסל, ממורכז. פרק 3: יצירת פרויקט ראשון | 55 ראו בתרשיס הבא: ב ו לחצו אישור, וודאו, במצב 66זטס5, שבדף הפתיחה שלכס אכן נוצרה טבלה. עברו למצב ח6580כ. רואים את הטבלה שיצרתסם. הציבו את הסמן בשורת הטבלה הראשונה, וכתבו:יי חיפוש ספריי. בשורה שנייה כתבו: יירשימת ספריס'י. בשורה שלישית כתבו: ייסל הקניות שלךיי. מרכזו את השורות, כך שהתוצאה תיראה כך: |< וםן.. הזת )!6/3 יר ףפושטפ 7 | ה ושומתלפהם = | | ו 6 585 - סדנת לימוד כעת נקשר כל אחת מהשורות לאחד מהדפים שבנינו. אה הולך להיות קל מאוד. הישארו במצב ח6988ם, סמנו בעזרת העכבר את השורה יחיפוש ספריי, וכשהיא מסומנת (56!66060), לחצו על סמל הקישור. זהו הסמל הימני ביותר בסרגל הכליס (ציור של שרשרת). אס הוא אפור ולא == פעיל, סימן שלא סימנתס את הטקסט כמו שצריך. אס הכל בסדר, תופיע תיבת דו-שית אחוןזפקץ ובה אתס מתבקשים לכתוב או להצביע להיכן יבוצע הקישור. | אחו!זססץ1] | אס הסוסה ותזוס)חו אחו!זסקעו = | |68ח8 : | ב ד | סוס 35 370000 506/50 סספ]:5ח]3ס!]] :קט ו לחצו על הלחצן 6פושסז8. תופיע תיבת דו-שיח נוספת. פתחו את הפרויקט שלכם, (לחיצה על +) ותראו את כל דפי הפרויקט הקיימים. בחרו בדף 2006.850ח568760, ואשרו את שני החלונות. נוצר קישור למילים ייחיפוש ספריי ואנו יודעיס ואת לפי הקו התחתון מתחת לטקסט הנבחר. הערה: כך ניתן ליצור קישור גם לאתר אחר לגמרי! שמרו את הדף והריצו: לחצו לחיצה ימנית במקוס בדף ובחרו ז56אוסזם חו שוסו/. ייפתח זסזס|קא=ם עס הדף שלכם. לחצו על הקישור ייחיפוש ספריי, ודף חיפוש הספריס יופיע. לחצו 586% בדפדפן וחזרו לדף הבית. עובד? יופי. בדקו את קוד !ואד שנוצר. ודאו שאתם מבינים אותו. שימו לב! במקוס להריץ את הדף באמת, ניתן לעבור ל- שוסו/ אסוגוס, ולראות בדיוק את אותו דבר. פרק 3: יצירת פרויקט ראשון | 57 כעת, באותה דרך, בצעו בעצמכס קישור לשני הדפיס הנותריס. התוצאה צריכה להיראות כך: |< וםן=. חזזת )!6/3 הפס \ פינת הגאון - קישור לדף קיים 1. מסמנים טקסט או אובייקט אחר. 2. לוחציס על סמל הקישור (ימני ביותר, שרשרת), ובוחריס לאן לקשר. טיפ: כיצד משנים שם של דף קיים ב- ש06ז60ח1 |הטפו ? אם תבחרו דף ב- זסזס|קאם 666[סזוק ותלחצו לחיצה ימנית, תראו שיש אפשרות פַוַהּח6ח, אלא שהיא אפורה וחסומה. זה בגלל הקשר שמקיים ש06ז6ח1 בין העותק המקומי לעותק בשרת. כדי לאפשר שינוי שם, יש לנתק זמנית את הקשר הזה. לחצו לחיצה ימנית על שם הקובץ, ובחרו 60 פחואזסש ₪8!6856. אחר כך בחרו באפשרות 6 ושנו את שם הקובץ כרצונכם. לאחר שתאשרו, יופיע חלון דומה לזה: ספ 6667 6086 65!! חו 5אחו| 56 66בבקטו ספ לחפיאו נופץ סם ליב | ש-- חוחזוצו 711 6 ]סח עב 85 8856 הַהטהטקו ו ]ופה 377665 )סח 5000 5הַחב3ח6 56שרם טפ , החפתם הר .1005615 חו 06ח8 זה פ טסה | > האם לעדכן את שינוי השם לכל המקומות בהם הוזכר דף זה? בדרך כלל תהיה התשובה כן. זה שירות יפה שיכול לחסוך הרבה מאוד עבודה, והרבה באגים. 8 55 - סדנת לימוד פרק 4 קליטת מידע מהמשתמש שיטת 651 כדי לקלוט מידע מהמשתמש, יש צורך ליצור ייטופסיי. טופס (חזס)) נוצר על ידי אוסף תגי |אז₪ המיועדיס בדיוק לכך: לתחוס מספר שדות קלט ביחד, ולאפשר את שליחתס לשרת. נבנה יחד דוגמה לכך. צרו דף חדש וקראו לו ק6511.45. ליצירת דף חדש לחצו לחיצה ימנית על שס הפרויקט, ובחרו 400 > 7806 ז50/0 6ע60ה. לתוך הדף שקיבלתס הקלידו את השורות הבאות: <% 500% /=6הָהַַחַח3 | 9%660> <|וחז[> >680< <"6.0 500010 |508ו/ 050%סו]"=+חח0ס6 "0 דה הםאם"==ו\ 668וח> >/680< <ץ000> <0%6 [5/> :6רח8 טס זסזח= 6856|ק <06 ז5> <"1וחזס)"= 6והבּח "1והזס)"=6! "6700="06%ו "ק06%2.35"= הסו6בּ וחיוס1> <0> <6ח8ח]=6רחפח "לא6ת"=6כעט ד(ק1> :סוחפא 6פזו= <> <6ה הח =6רחפח "ל0ס"=6כעס דק)1> :טוחב 85% | <876=705611ח 1=7656%1]| "ז6="4656ט|4ע "ל056ז]"=6כעט דוק[> <1ו50= 6 ₪1 0 5= 0 "לווס ט6="5ט]אע "זורחסט5"=סכעט ד קו> <וו'וס1/ > <ץ000/> <|וחטח/> השורה החשובה ביותר בקטע זה היא השורה המודגשת. בשורה זו אנו מכריוים על הטופס, נותניס לו שם, קובעיס לאיוה דף לעבור לאחר ביצוע דף זה, וקובעיס את שיטת העברת המידע לשרת. הסבר על השיטות יופיע בהמשך. לאחר הכרות הטופס, מופיעים שדות הקלט. בדוגמה שלנו שדות טקסט פשוטים: שם פרטי ושס משפחה. שימו לב לתכונת שדה הקלט 6חאח. רק לפי שם וה נוכל לזהות את פרק 4: קליטת מידע מהמשתמש | 59 השדה בשלב מאוחר יותר! ודאו שאתם כותביס נכון את שס הרכיב, כי תצטרכו לקרוא לו בשס זה מאוחר יותר. לאחר מכן מופיעיס שני לחצנים. האחד מטיפוס 656%ז, שמוחק את כל הנתוניס מהטופס. השני מטיפוס זוחזפט5, ולחיצה עליו תגרוס לשליחת כל נתוני הטופס לשרת. השרת מקבל את הנתונים שהוקלדו, וקורא לדף הבא. מיהו הדף הבא!ז כמובן, וה שביקשנו לקרוא לו בהגדרת הטופס במסגרת התגית <חזס?+> : 6072.457. צרו דף חדש, 6512.457, והקלידו בו את השורות הבאות: <% 6=/0500%הָהַחַח3 | 9%660> < |ד> <סגםר> <"6.0 500010 |508/ 60508ו1"=%ח0ח00 "0 דהה 6"=םו א ה דסו> <סגשה/> <> < ד /> <06 57/> :הסטהוזס+ח1 ז016<)050 [5> <526=5 דאס > <צססם> <88'><%65("סוהב3ּהז" )0 הוו5 סט 60051.0 = 9> <> :סוחבּא זו <88><( "הח )5 וו .065% = 9% > <> :וחב +15 <ץ800/> < |וחד/> הקטעים החשובים מודגשים עבורכם. לאחר המילים פופ זפזו=, מופיע קטע קוד ק5, תחוס בתוך <% ..... %> כמתחייב: <%(" )6/5070 .065% =9%> בתוך האובייקט זפסט60ח, פוניס לאוסף 9ַחו5₪/זפט0 ובתוכו לפריט סומח שהוא, למי שכבר הספיק לשכוח, שס שדה הקלט של שדה השם הפרטי בטופס. נריצץ את הדף .1 0 (לחיצה ימנית על חלון הקוד, ואז זספאוסזם חו אוסו/). נקבל משהו דומה לזה: |< ום|. זפזס!קא = 1חזס)ח] 1]ס5סזסו4 - ק35. 6/0911זס)065ספ/051ת|003ו// :ווח 0 ₪36 1006 פפוסצטב] אשע אטם ‏ 6 | .- ₪ ₪8 ₪ | 4 4% עזסופו] = 65)וסעה = 5081070 שחסו] | 4888 | כס)פ 1 2" חן סל [+ 50ב. 6/611ז5)0סספ /05%ח]3 סיס!/ / :כ [6] 48666 || :נה 1 יזנוס ל 11107 218356 הפחס] מה 1 +פעיך טסו ] :6 1.88% [ זפ || בב ]הזוחו 1.0008 5 ₪] 0 585 - סדנת לימוד הקלידו את שמכס ולחצו על זוחחטט5. זו התוצאה המתקבלת, לאחר לחיצה על הלחצן זווחטטפ : 5= 85001001 != 6 זה ח|א 06 6=]77הבּח]? 35 .6/0612זס00%51פ/051ח!1063// :קוות 3 8 >6 סטב | סו 08ם ‏ 6|] | | של | ו ו ב | |( עז80ו] = 65)ס/ב = 568100 6וחס | 36588 | קסו5 ווק 0% << 5אחו1 ו ₪0 ₪ [+ 085% | = !חס ר]=6 חב 710 35 .0642 6זפז+5סספ/031ח|ב יפו / :קוה ₪ חן 1100 90 תס :136 +פשי שסוז[. :6מז 11 1.85% ]הזוחו 1/0081 ר-| ₪ לא עובד! 1. ודאו שלא שכחתם לכתוב את סימן השוויון לפני ה- ₪90065. 2 ודאו ששם רכיב הקלט בדף 6511, והה לשס אותו אתס קוראיס בדף 6512. לאחר מכן, שימו לב לשורת הכתובת בדפדפן! אתס רואים לא רק את שס וכתובת הדף, כמו בדפי !אד רגילים, אלא גם את מחרוזת ה- קאח, המחביאה בתוכה את הנתוניסם ששלחתם. מתוך כתובת זו ניתן ללמוד כיצד השיטה ז65 עובדת: לאחר כתובת הדף, היא משרשרת את כל הפרמטרים שיש להעביר לדף הבא, עס סימן 6 ביניהס. כמו בדוגמה שלנו: = 1 085 = 6 8 חס = 6 5 3. 6506/0602 ססט/5%סח!ה6סו//: קת שיטה זו נקראת 6006ח₪ ‏ 081, הצפנת הפרמטריס בתוך שורת הכתובת. הפקודה 9ח67/501ט₪60065%.0 מחלצת מתוך שורה זו ערך מסוים. אם נכתוב ("6 8" )טחוס 65 ו.6065% =6רהח+ תחפש הפונקציה בתוך מחרוזת הכתובת את המילה פוחפּח!), ותחזיר לנו את הערך שבא מייד אחריה. במקרה שלנו: חסחסם. זו שיטה לא רעה, וכפי שראינו היא עובדת היטב. אלא שיש לה כמה מגרעות : 1 המשתמש רואה את המחרוזת המופיעה למעלה, ולא תמיד זה רצוי. 2 לא רק המשתמש, אלא גסם כל התחנות בהן עובר המידע בדרך לשרת, יירואות את המידע כמחרוזת פשוטה. לא בריא להעביר כך מספרי כרטיסי אשראי, למשל. פרק 4: קליטת מידע מהמשתמש | 61 3 מחרוזת ק₪ח מוגבלת באורכה ל- 1000 תווים בערך. מכאן שאם יש לנו בטופס שדות רבים ו/או טקסטים ארוכים, אנחנו בצרות. ברור גם שלא נקבל כל הודעת שגיאה, אלא פשוט הטקסט יקוצ בנקודה מסוימת. לכן כדאי לדעת גס על השיטה השנייה לשליחת מידע לשרת, שיטת ש5ס0. שיטת 05%ק גם דוגמה וו תהיה מורכבת משני דפי ק45. האחד להזנת נתונים, והשני לעיבוד המידע המתקבל. הוסיפו לפרויקט שלנו דף 457 חדש: 01.850פס. בדף וה, לאחר התג <ץ000> הוסיפו הגדרת טופס כזו: <"50סק"= 00 = "350 0502ק"=10 1 "1לפ5סכ"=ם וה אמס-> הקישו זפח= מספר פעמים כדי להכין מקוס לתוכן הטופס, וסיימו אותו ב- <חחזסת/>. ננצל את ההזדמנות ונכיר עוד כמה מאפשרויות הקלט הקיימות. ודאו שחלון אסטוססד פתוח (בדרך כלל בצד שמאל של המסך). אס לא, פתחו אותו בעזרת התפריט : סו > אסט!ססד. כעת נגרור מארגז הכליס רכיב אסט)א6ד אל תוך הטופס שלנו. הקפידו להנית אותו בתוך הטופס ולא מחוצה לו. כלומר, בין התג <וחזס"> לתג <וחזס=/>. בדיקה נוספת : עוברים ל-ח065/9 ורואיס אם החיצים הצהובים מקיפים את האובייקט שלנו. כך גורריס אובייקט מארגז הכליס לחלון העריכה: [<]5)- 50 ] 0)ח! [הפג 05074ז0ו - 51016 1810517008 | אוסטחוצ !טס" הטספ טוטם ש6סם סע 05 6 0 | - 7 לק = 8|א | |-- ₪5 ₪ ₪ | ₪ ₪ | שו | ₪ == כ םש = | 0₪ שר | ע 7 ₪ | ₪ 5 | ל כ ₪ ₪ ₪ סור מ א הק | 5 ב | = 35 1ו05 ו נ ו > 1) '8ז550)ססם' חסוט!50. <.זזוד> 0 ו ל 1 <פגחה> וסט % 8 ב 1וס5 [הופבע 08018מ5="1₪2ת56מ00 "תסדגתמאמ6"=תחגחא גדקח> אסםא6ד 9 ץז זו 50 <> שזסאופפבק 5% 5 3 ₪ <8051> 5330 [09/ <"ספסם"=05מ1!87 "עפם. 562סס"=108ד0ג "561סם"=מזוגזן הפס ץ> ו )טסט [269. סז ד ] ספ [6. < 51א66=שפמ 51א18=65 דחקא1> ה לן חזח. 63 [4) 2 הסנו 00ב > 7 א 1 4 חאוסטקסזס. . ו 1% פס /> ך זאו פ] / 7 ₪7 וסוס 656% % <פ90 /> . 8 | 080) < וד /> חסוו₪ [--. אחוובן 6וות |הלחסקוזסו | -=] בחטסזמַ6%. 868% סח א ₪ 0 88% חמה הז חכ |+ טס -י זו !000 בו 8 סוט עלזסקסזם ב | ו ופה ד 1 ה 2 585 - סדנת לימוד הציבו את הסמן לפני תיבת הטקסט וכתבו משהו, כגון: חח זטסץ ז6זח6 6856!ק. אחרי השורה הוסיפו <88> כדי לעבור לשורה הבאה. לעצלניס במיוחד: שימו לב שגס את תג זה ניתן לגרור מארגז הכליס. הוא נקרא 87686 6ח11 והוא נמצא בחלק התחתון. כעת קחו רכיב 468 6ד והניחו אותו בעדינות בהמשך הטופס. עברו למצב ח9ו65ם והגדילו אותו למלוא רוחב החלון. הוסיפו לו גס כותרת כלשהי כדוגמת : ץז50 16| זטסץ 6וח || ד 6856וק כעת, הוסיפו גם רכיב חאוס0קסזס. רכיב וה נקרא לעיתים ייתיבת קומבו''י (א80 סטחוסס), ובקיצור ייקומבויי. הוא שימושי ביותר, והוא נותן למשתמש לבחור בקלות בין כמה אפשרויות, בלי לבובוּ שטח מסך יקר. לאחר שהוספתס אותו, עברו למצב ח0ו65כ, לחצו לחיצה ימנית על הקומבו החדש, ובחרו 65וס6קסזם. יופיע חלון כזה: | < | % ב בוב | | 1 | בו 5ח0ו00ס|56 6!סט]טוחח אוסוום - - ][ 5חו = 0 דר הב 551561 זס] פחסטקס -] :טע שאסד | 15 ופ ופ | 5 | פס הקלידו 'יו|פופ'' בשני השדות 16% ו- ס6טופּצ, ולחצו על הלחצן +ז56ח1. חזרו על הפעולה עבור מוצריסם אחרים, כך שיהיו לכס ברשימה כמה מוצרים. לסיוס, לחצו 0% וחזרו למצב 66זט0ס5 כדי לראות מה נכתב. שפצו מעט את מראה הקוד, שייראה בערך כך: <"א2000 :ה דס1/ ;220% : 1077םה"=50/6 6=50|661חחהּח 0=56!6601) 0 |55> <060>/00110זכ 8 56|665 6856!ק<6=0|ה/ 5666060 סדק > <10דק151>/0 <ו[15 =6טופע סדק > <10 ד > 808 < 808 = 6ט|הע ס1דקס> <אס1דק60>/0א500<ס6אסה6=5טוהצ סדק > <10 ד > 0 רחא < סטות6א = סטופע ס1דקס> <07ם |55/> פרק 4: קליטת מידע מהמשתמש | 63 שימו לב לשורת חסטקס הראשונה שהוספתי ידנית. בגלל המילה 5616060 שורה זו תופיע בקומבו כברירת מחדל. הרכיב ייקומבויי משמש לבחירת ערך אחד מתוך כמה. כך הוא נראה במצב סגור: |- וז 5 ]59 ו וכך הוא נראה, כאשר לוחציסם על סמל הח ופותחיס את הרשימה. ניתן לטייל על פני הרשימה ולבחור ערך. הקשת האות הראשונה מביאה אותנו לערך הראשון המתחיל באות זו. 8 -[ זט 5 58]801 0858| וופום בו האמת היא שהרכיב מסתיר מעט יותר מזה. המשתמש רואה רשימה, אך בעצם יש כאן שתי רשימות מקבילות. האחת לעיני המשתמש, והשנייה, לשימושנו, המתכנתים. כאשר הגולש מסמן ייבמבהיי, מה אתס רוציס לקבל! בדרך כלל תרצו לקבל את הקוד של המוצר, ולא את שמו. הקוד הוא זה שייכנס להזמנה ויישמר במסד הנתונים, ממש כמו שהקופאית בסופרמרקט אינה מקלידה יילחמניה עגולה עס שומשוס למעלה'' אלא רק את הקוד שלה. מכאן קל יותר להבין את המונחים %א6ד ו- 6ט|8/. הטקסט הוא הערך המוצג לגולשים. 6|/ הוא הערך האמיתי, המסתתר מאחורי הטקסט, אותו אנחנו נקבל כשנשאל, בדף הבא, מה בחר הגולש. בדוגמה שלנו, למען הפשטות, ויתרנו על השימוש בקוד, והקלדנו ערך מילולי בשני המקומות. התוצאה: אנחנו נעביר לדף הבא את שמו של המוצר. בדרך כלל, השתדלו להעביר רק קודים. לסיוס, גררו מארגז הכליס את הלחצנים 656% ו-זחפט5. קוד הדף כולו, 0ק205%1.85 : <% 6=/0500%הָהַחַח3 | (9%66> < |ד> <סגשה> <"6.0 500010 |1508/ 0508ז6ו"=חח00 "הס ד = 6"=םו ה דםו]> <סגשה/> <ץצ₪00> <"050ק"= 00 דש "350 5₪סס"=10% 1 "1ל5סכ"=םוהא אמס-> <0ם>:סחחהח זטסץ זסזח= 6פבּסוק <20>< 01א6=%0חחהּח 61א6=6ו דנוקא1> 4 55 - סדנת לימוד 1 הח 681ה)א%=0ו ה דאם ד> <חם>:6ו| וטסץ וס ץז0ל5 606 סרח ||% 56בסוק <הםחה דא ך/> <"א4350 :ה דפ1/ ;500% : דחה16םח"=506 <8ם><ם> <"א2000 :ה דס1/ ;220% : 51077 ה"=50/6 6=50|661חחהּח 0=56!6601) 0 |55> <060>/00110זכ 8 56|665 6856!ק<6=0|ה/ 5666060 סדק > <דק8151>/0 <ו|פ1ם =6טופצ סדק > <10 ד > 808 < 808 =6טן|פע 1ס1דקס> <א10דק60>/0א500<ס6אסה6=5טוהצ סדק > <10 ד >0 רחא < סטות6א = סטופצ ס1דקס> <07ם |55/> <0ם><אם> <001ח66= חסו|ה > <86=705611ח 1=765601! "06="656%|ה/ "ל696ז"=סכעט ד קון> <1 0 50= 6 01 5= 10 "ורס ט6="5ט]אע "זורחסט5"=סכעט ד קו> <ס]> <א0=/> <ץ800/> < |וזדרן/> כשתריצו את הקוד, החלון שלכס צריך להיראות דומה לזה: זפזס!קא = +6חז6!ח! 50)1סז6ו1א - ק35ּ. 6/00511זס)00%5פ/51סה|2!063/:קוות |< 1006 פפוסטפ" ‏ אשוע ‏ 48ם ₪6 | מו ריר ו שור ווק | מ עסו = 801165 = 508100 חס | 3/0858 | קסופ םס מ *< 1065 ו 0 [+ 50ב 51סק/6זט)5 טספ /051ח1םסס1/ / :קת ₪ חן 6 זגוסקי 1556 215856 הו 8 6 זגוסץי 01 520177 6 6בם [61? 215856 2 . פמפשמסטונסש 52268א71₪ 3 ע50 מסנסהעפכפתסתבה 3 15 15מך 4 [- סאסח5] להזכירכם, דוגמה זו נועדה להדגיס העברת נתוניס לחלון הבא בשיטת זפסס. לכן נבנה כעת דף 455 חדש שייקרא 0502.80ק. דף זה ייקרא על ידי 00501 ובו נקלוט את הערכיס שהמשתמש הזין. פרק 4: קליטת מידע מהמשתמש 65 הוסיפו לפרויקט דף 457 חדש בשס 02.850פסם, והקלידו לתוכו את הקוד הבא : <% 500% /=6הָהַחַח3 | (9%66> < |וד> <סגשה> <"6.0 50000 |1508/ 16050" = 60 "אס ד ה 6"=םוא דםון> <סגשה/> <ץ₪00> <007.>28ז0 זוסץ זס) ,<5/> <%1"(%5א6+")וח'וס-].+06065 = 9%5> <0> ,טוסץ אההחד <חם> <0ם>:%15 15 6)ו! זוטסץ + 500 פחוד <0<>8%<>88/> <631"(%0ז%37א66" )וחזס-].05%ן16 =9%> <ם> <%("506166%1" )וח'וס-].0₪65% = 9%5> <2> 5 56166000 וסץ 6שטססזק חוד <0<>8%<>8₪/> <0>.חו3ט3 6וח60 300 ,+זסקקט5 וטסץ זס+ וסץ אההחד <ץ800/> < |וזדרן/> הטקסט המודגש הוא זה שבשבילו טרחנו להגיע עד הנה. או השיטה לקבל מידע מדף קודם בשיטת 5%ס0. <%("1 06058768" )60656.0 =9> שימו לב! לא לשכוח את השווה הקטן לפני המילה פַטַ60ח. בלעדיו - לא עובד. הריצו את 0501.850סק, מלאו פרטים, לחצו +חחפט5 וראו את התוצאות בדף 502.850ס0. אם יש הודעות שגיאה - התמודדו איתן. נסו להבין היכן הטעות. כל קטעי הקוד בספר זה נבדקו ונמצאו יידוברי אמת". זפזט!קא = ]פחזפ!ח! !)ס5סזסו)א - ק6/00512.35זס)00%3ם/+5סה|1003// :קזוח | 0 100 פסוזסטב] | שוש 08 שו | | .7 9 5 ₪ | 8 4 ₪ - ו ז0זפו] | 8פוווסעב] ה0ז568 | שתסר] | ₪58 | כסופ בבוס 0% 5 חן 0 [- 8580 .6/0512זס!65ספ 31056 סיס!// :קוות! ₪ | .עס עגוסקי 507 ,62011910 123010 ,גוס אמהמך :8 15 6 עגוסן +0 507 שמ .קז 60 ב6יז/+03 1 ב 101 0010503010 3 18 פטןך 0 15 56160786 גוסזן ?סגו סעכ שמ" ה 6016 בב ,סקופ זגוסקי 50 נוסקי אמהמך 4 / 361 חן |הסס.1 ר-| 6 585 - סדנת לימוד אם הכל עובד יפה, שימו לב לשורת הכתובת ב- 00502.850. שורת הפרמטריס שהיתה בדוגמה הקודמת - נעלמה. התגברנו על מגרעה של חשיפת הפרמטרים לעיני כל. התגברנו גס על מגבלת 1000 התוויסם, אבל לא ניתן לראות זאת. סיכום ראינו שתי שיטות להעברת פרמטרים בין דף אחד למשנהו. שיטת 651 ושיטת זפסס. הראינו ששיטת 2051 טובה יותר מכמה סיבות, ואינה קשה יותר להפעלה. לכן, בדרך כלל נשתמש בה. פינת הגאון - קבלת נתונים מטופס שיטת ד65: בטופס השולת נתוניס : <"ז0="6סו 11 "0602.850"= 10 07 "1ז6ס"==וזהא ואמס=> קליטת ערכים >/=0₪< קבלת הנתוניס בטופס המקבל: ( ".6010656 = שיטת ד05ק: בטופס השולת נתונים : <"ז05ק"= 0 דש "350 050סק"=10 1 "1ספסק"=םוהא אמס-> קליטת ערכים >/=0₪< קבלת הנתוניס בטופס המקבל: ("6 הח" )רתסה .₪60165%= "/ פרק 4: קליטת מידע מהמשתמש | 67 פרק 5 התקשרות למסדי נתונים עד כה שיחקנו מעט, העברנו נתוניס מטופס (שהוגדר במסגרת דף 50) לדף ק5ג, והיה נחמד. אך צריך להיות ברור, בשלב זה, שעיקר כוחו של יישוס אינטרנט סחזסזח1 חסחפסוומקה), הוא לעבוד מול מסדי נתוניס. מסד הנתוניםס יכול להכיל את פרטי המוצריס שאנו מוכרים, את פרטי המבקריס באתר, את המידע אותו אנו מפרסמיס וכל דבר אחר, שאותו אין טעס או אפשרות לכתוב בדף !ואד רגיל. באיזה מסד נתונים לבחור? בספר זה נעבוד עס מסד הנתונים 97 460655, מפני שהוא ומין, זול ונוח מאוד לעבודה. באתריס בהס יש עומס רב של מבקרים בו-זמנית, או שכמות המידע בהס היא רבה, נבחר מסד נתוניס חזק יותר, כדוגמת ז6/ז56 .501, שמסוגל לעמוד בעומסים גבוהים. אס נבחר ב- ז6/ז56 .501, נהנה גם מיתרונות, כמו: יכולת גידול (שֶווו563|99), תמיכה בריבוי מעבדים, פתרון מקצועי לגיבוי, שרידות גבוהה והתאוששות מנפילות. נסו לחשוב על כך: כיצד בדיוק מגביס מסד נתוניס של אתר מכירות מקוון! אנשיס מבצעים קניות 24 שעות ביממה (ביוס ובלילה). אסור להוריד את השרת. מה ייכנס לגיבוי, ומה לא! האס ייתכן שהזמנת הלקוח תגובה, והתשלוס לא! לכל שאלות אלה ולעוד רבות, נותן 56/67 .501 פתרונות מסודריס. 60655, מה לעשות, לא. עס זאת, חשוב לדעת שהמרת מסד נתוניס של 400655 ל- ז6/ז50 501 היא דבר קל ופשוט, לכן ניתן בהחלט להתחיל את הפיתוח ב-₪66655, ולגדול אחר כך. פרק 5: התקשרות למסדי נתונים | 69 שפת .501 מול מסד הנתוניס שלנו ינדבריי בשפת .501. זו שפה סטנדרטית לעבודה מול מסדי נתוניס, ויש לה שני יתרונות גדולים: 1. פשטות. 501 היא שפה קלה מאוד, דומה לאנגלית. 2 תאימות. כל מסדי הנתוניס המוביליס כיוס עובדיס ב-501. מכאן שהחלפת מסד נתוניס לא צריכה לדרוש כתיבת היישוס מחדש. לשפת ‏ 501 יש גרסאות השונות מעט זו מזו. הבסיס לכולן היא השפה התקנית, הנקראת 501-92 8%51. אלא שמאז הכרזתה של גירסה מחייבת זו, המשיכו החברות לפתח ולשכלל את מוצריהן, ורובן מציעות היוס גרסאות משופרות של השפה. גרסת אורקל, לדוגמה, נקראת ‏ 61-501, ואילו גרסת מיקרוסופט הפועלת ב- ]5646 .501 נקראת ‏ 501 5801ח8זד או בקיצור 501-ד. שתי גרסאות אלה הן הרחבה (58ז6ק50) של 2 656. כלומר, כוללות אותה ויותר מכך. במה כדאי להשתמש! תלוי. אס הקמתס חברת מרפסת שעתידה לא ברור, בניתס מסד נתוניס ב-460655 וצפוי לכס גידול משמעותי בנפח הנתוניס - כדאי לכס להיצמד לתקן, כי מי יודע לאיזה מסד נתוניס תעברו, וכדאי להיות תואמיס לכולסם. אס לעומת ואת השקעתס עשרות אלפי דולריס במסד נתונים מסחרי, ואתס כבר 'מחותנים'י איתו - כדאי לפחות ליהנות מהשיפוריס שהוא מציע. איך ללמוד ‏ 501! מספר כמובן. אני ממליצ על ספרו של רז הייפרמן ''בסיסי נתונים טבלאיים ושפת ‏ 501" בהוצאת הוד-עמי. לא רק 501 תמצאו שם, אלא גם ניתות מערכות, איך לתרגם את צרכי הלקוח למבנה טבלאי, איך ליצור מסד נתונים יעיל וקומפקטי, איך לשפר ביצועיס בקלות, ועוד ועוד. עזרה מיידית בכל שאלת ‏ 501 דחופה שיש לכם, תקבלו ממקור בלתי צפוי: קובצ העזרה של 460655. בקובץ וה, שהוא אחד הטובים בתעשיה כולה, תמצאו תיעוד מפורט של כל פקודות .501 הקיימות, הסבריס באנגלית קלה, והעיקר דוגמאות. ודוגמה, כידוע, טובה מאלף מיליס. הערה: כל ההוראות וההסברים בספר זה מתייחסים ל- 7 66655, אך נכונים לחלוטין גם ל- 2000 60655(. 0 585 - סדנת לימוד בניית מסד הנתונים הפעילו את 460655 וצרו מסד נתוניס חדש, שייקרא 6.000זסספאססם. שמרו אותו במדור 6ז0ז5סספ:6, יחד עס כל קבצי הפרויקט שלנו. נקבל חלון שנראה כך: <1ם) = | 9 5 ))]50סזטוו מ |( | 2 םס | | | ₪ | ם -₪| | ש ₪ >= > | > 3 5|₪ ₪ ם|ן קוסו ‏ אוסטחןעע 5וססך >זספת1 אושוע 6 6ום (<1ם) = 6 : 00%5)0:6: פא 0 סו 4 | מו ל | פסה 5 | פוחזס= = | 065 ₪ | 5 ]פס | פס 0 ב- 2000 4066655 החלון נראה מעט אחרת, אבל ההבדלים קוסמטייס בלבד. ניתן לבצע את הפרויקט גס ב- 2000 406655 ללא שום בעיות. כפי שניתן לראות, שפת הממשק שבחרתי היא אנגלית. אם במחשב שלכם התפריט מכיל את המילים 'יקוב, עריכה, צפייה....", זה סימן שאתס עובדים בממשק עברי. כדאי לעבור לממשק אנגלי, אך לא חובה. בחרו בתפריט כלים > אפשרויות. מופיע חלון עם מספר כרטיסיות. בחרו בכרטיסיה ייעברית'י והחליפו את שפת הממשק לאנגלית. וה כמובן לא אומר שוס דבר על הנתונים, שיאוחסנו במסד הנתוניס. אלה יכולים כמובן להיות בעברית או אנגלית, ללא שוס הבדל. מילה על 4066655 50%סיסו₪1. זהו כלי מופלא. קל לשימוש במידה הגורמת להתמכרות. בדרך כלל יש הפרדה ברורה בין כלי פיתוח, כגון: 8856 |808ו/, וחקוס, זססווטםזסשוסס, לבין מסדי נתוניס כגון: אווחזס)ח1, 0780|6, 567/67 .501 ודומיהס. 860655 שונה בכך שהוא הכל ביחד. הוא גס מסד נתונים, גס כלי מעולה לשאילתות וגם כלי פיתוח קדמי, שניתן לפתח באמצעותו יישום 56 רגיל, עס תוכניות, תפריטים, סרגלי כליס, חלונות וכוי. ריבוי תפקידים גה, משתקף בחלון מסד הנתוניס החדש שיצרנו. החלון מחולק לשש כרטיסיות. אנחנו, כמפתחי אינטרנט, משתמשיס רק בשתי הכרטיסיות השמאליות: טבלאות (130!65) ושאילתות (67165ט0). יתר הכרטיסיות משמשות לפיתותח תוכניות באמצעות 66055, שאינו מתאימות לאינטרנט. פרק 5: התקשרות למסדי נתונים | 71 עס ואת, ייתכן שתעשו שימוש גס בחלקיס אלה. מצד אחד ניגש כל העולס למסד הנתוניס שלכס דרך האינטרנט, אך מצד שני מישהו צריך לנהל את המלאיז מישהו צריך להכין הזמנות לאספקה! מישהו צריך להדפיס רשימת מוצרים להזמנה מהספקים! מישהו צריך להכין קבצי חיוב לחברות האשראי! אני מקווה שהמישהו הזה הוא לא אתם, אך בכל מקרה, את כל המשימות אלו, קל יותר לעשות ביישוס 5 רגיל, ולא דרך האינטרנט. זה מוביל אותנו למבנה הבא : יישום ברשת המקומית מסד הנתוניס משותף, ויינראה'יי על ידי שני הצדדיס: צד האינטרנט, שהוא כמובן יישוס ה-455 שלנו, ומאחוריו רשת האינטרנט כולה. בצד היישוס נמצאת תוכנית 6ק (זו יכולה להיות תוכנית הכתובה ב-8856 |508ו/), העובדת ברשת מקומית או במחשב בודד, ואחראית על פעולות שנוח יותר לבצע בתוכנית רגילה. צד האינטרנט, כאמור, משתמש רק בטבלאות ובשאילתות. את יישוס ה-56 תקימו, אתס או אחריס, בעזרת יתר הכרטיסיות. כעת לעבודה. ניצור טבלה ראשונה: טבלת ספרים. סמנו את הכרטיסיה 189!65 ולחצו על לחצן שוסא. כך יוצריס טבלה חדשה. מופיע חלון אפשרויות, בחרו סו ח8ו65ש. מופיע חלון תכנון הטבלה. בעמודת 6וחפּא 6!0= הקלידו 0 00%פ (זה יהיה קוד הספר). בעמודת 6מץד 0808 בחרו ב- זסטחטאססטה (זה מספור אוטומטי). עבור כל ספר חדש שנוסיף, יווצר מספר חדש, גדול ב-1 מקודמו (זה חוסך טעויות ועושה סדר). בשדה חסטק6501כ אין צורך לכתוב כלוס. 2 585 - סדנת לימוד |< |ם)=. 6 : 008% ₪8 סז וו 6 | 1000 | ןוו זט סוק סטב הפס ו 100 ₪6 הסוסבּבו|ב/ 5 0 טח( 6ח? 85ח0חז₪656 שקץל ₪363 שחד זס] 1= 655 ,6!0ו 806 חן 5:06 ח63 5675 זהתז 6 הסבוה .65קץ? 0863 חס קופת סז וספת (06 65סבּסווסטס) 85/י בת תרשים: בחירת סוגי נתונים השדה הבא: שס הספר. הקלידו בשס השדה ₪08 ובסוג הנתוניס: %א6ד. שימו לב לחלק התחתון של המסך, 65חז6קסזק ₪160, שס ניתן לקבוע תכונות נוספות לשדה. למשל, עבור שדה טקסט ניתן לקבוע את אורכו המקסימלי. ברירת המחדל - 50 תווים - תספיק. השדה הבא: שס המחבר. הקלידו זסוטטגּ בשס השדה, ובחרו גס כאן, בסוג +א6ד. השדות הבאים: מחירים. יהיו לנו שני מחירים: מחיר מחירון, ומחיר יישלנויי. הקלידו בשס השדה 6סוזכ 6פו!. שימו לב לקו התחתון המחבר בין המילים. לעולס לא רווחיס בתוך שס שדה! סוג הנתוניס הוא וסטחטא. ב- 65ווסקסזק 160=, ניתן לקבוע איזה סוג מספר זה יהיה. בחרו בסוג 96ח51. ּגהו מספר עשרוני עם מגבלה של בערך 2 מיליארד שקלים. אנחנו חנות זולה, אין לנו בעיה עס מגבלה כזאת. השדה הבא: פסוזם, גם הוא מסוג מספרי, 6ופַחו5. השדה הבא: כמות במלאי. אנחנו משתדלים לא למכור ספרים שאין לנו, לכן כדאי לשמור על נתון ּה. הקלידו בעמודת שם השדה 50066 ובעמודת סוג הנתונים - זספוחטא. הפעם, בחרו בסוג 1006067 פַחס1, מספר שלס ארוך, כי ספרים יהיו לנו במלאי, יש לקוות, רק ביחידות שלמות. השדה הבא: תמונת הספר. זה יהיה שדה טקסט, בו נכתוב את שס הקוב של התמונה. הקלידו בשס השדה 6זשסוק ובסוג הנתוניס 6א6ד. פרק 5: התקשרות למסדי נתונים | 73 השדה הבא: אסוש6א, תקציר הספר. הקלידו בשס השדה שווטפז, ובסוג הנתוניס הקלידו סוחסוח, והו סוג נתוניס המיועד לטקסטיס ארוכים. בניגוד לשדה טקסט רגיל, המוגבל ל- 255 תווים, יכול שדה סוחפוח להכיל מעל 168. שוני נוסף הוא, שבשדה טקסט אנו קובעיס אורך מסויס, וכמות זו של בתיס נשמרת על גבי הדיסק, בין אס מילאנו אותה במידע ובין אס לאו. סוחפוח, לעומת ואת, שומר רק את האורך הנדרש. השדה האחרון: 586ח0. שדה מטיפוס בוליאני (כן/לא), המסמן אס זהו ספר במבצע או לא. כברירת מחדל סמנו סא. לפני סגירה, הניחו את הסמן על השדה הראשון, 6! 00%פ, ולחצו על לחצן המפתת בסרגל הכלים. זה יהפוך את השדה ליימפתח ראשייי. כלומר: שדה ייחודי, בעל ערכיס שאינס חוזרים על עצמס, המשמש כיימספר זהות'י לאובייקט המתואר בטבלה. במקרה שלנו, 0 000% הוא מספר הזהות של הספר. אמור לי את ה- 0 %סספ ואומר לך מהו שם הספר, מה מחירו וכן הלאה. כמו מספר הברקוד בסופרמרקט, או כמו, להבדיל, מספר תעודת והות. סגרו את הטבלה. 406655 ישאל אם לשמור שינויים. ענו ייכן" ואז תופיע שאלה: באיזה שס. הקלידו 6סספ וזה יהיה שס הטבלה. ליתר ביטחון, להלן שוב שמות השדות וסוגי הנתוניס : 7 (סא :067306) | סא/65צ ניתן להשאיר את 460655 פתוח ולעבוד במקביל גס על טס6סז6ח1 |הטפו. רק דבר אחד אסור לעשות: להשאיר טבלה/ות פתוח/ות במצב ח8פ6כ, כי אז אתסם, הלקוחות שלכם, וכל מי שמנסה לפתוח דף 55 וניגש לטבלה פתוחה, יקבל הודעת שגיאה בנוסת: ...הווחה זס5ש 6+ 0 60א06! 15 '5אססט' 6!ב3+ סוד כשהטבלה מוכנה, יש להקליד לתוכה ערכים. סמנו את הטבלה ולחצו על הלחצן ח6סס, או לחצו פעמייס על שס הטבלה. הקלידו מספר שמות של ספרים. לכל אחד הקלידו את שס הספר, שס המחבר, מחיר, מחיר מחירון וכן הלאה. 4 585 - סדנת לימוד 4 אססם 116 זסו!)וו | 6סוזם +₪]| פסוק| א9)06 וו צ8וע8] | 005818 +ן עליסה בארץ הפלאות לואיס קרול 100 5 10 טַָן 811081 ו והאבפורד. | 1! 2 ציד הסנארק לואים קרול 14 12 וו 8ן[.%ז3ח5 :ל על הדעת'. ש 3 שירים ופזמונות לילדים | ח. נ. ביאליק 123 סוד 10 סוחקוס וחוזוחפ מוד והמקרא. | ₪ 4 גן גורים! רפאל ספורטה 10 8 100 סמן-חזמוף. ח8ף ומד בגן גורים ‏ ] 5 כיפה אדומה א. זאב 149.9 9 120 ןמוא ים בגן שושנה ‏ ₪! 6 מקס ומוריץ = וילהלם בוש 120 9 |1 וח אחז כל גבול וחוק! ‏ |] שימו לב, שאי אפשר להקליד מספר ספר. המספור הוא אוטומטי, כשתקלידו את האות הראשונה בשס הספר, יופיע המספר מעצמו. ססה הקישור למסד הנתונים, נעשה באמצעות האובייקט 00 (00[66₪5 868 260/6%), ומנוע 8כ-015. זהו מודל אובייקטים, המאפשר התחברות למסדי נתוניס שונים. באמצעות השימוש בשכבת יתיווך'י אנו משיגיס שתי מטרות: ראשית, והחשובה ביותר, נחסך מאיתנו העונג המפוקפק לתכנת בשפתו הטבעית של מסד הנתונים. ססג יעשה ואת במקומנו. אנחנו רק נאמר ייפתח לי את טבלת העובדיס" והוא יתרגם ואת לשפתו של מסד הנתוניס. שנית, אס האתר שלנו יהיה הצלחה מסחררת (בטת שיהיה), יבואו אלפי גולשיס ונחליט לעבור למסד נתוניס אחר, כל מה שנצטרך לעשות הוא להחליף יימתאסיי ל-00 למסד הנתוניס החדש. בשפה המקצועית - זסטוזס. כל הפקודות שכתבנו יישארו ללא שינוי, הו מדברות רק עס ססג. התרשיס הבא יבהיר זאת: זסצוזס 0086 קפ 5 ח 0 אסזד 6 |קקה זסצוזס 0086 סק זשצוזס 0586 6 וס היתרון במבנה זה ברור - מכיון שהיישוס שלנו מדבר רק מול 800, החלפת מסד נתוניס תהיה עניין פשוט יחסית. נכיר מספר אובייקטיס נוספיס בעולס 420: 80 60, ₪6607056%, הס0 66 ה ה 60. פרק 5: התקשרות למסדי נתונים | 75 הסוז66 60 קישור למסד נתוניס. אובייקט וה יוצר קשר בין תוכנית 452 שלנו, לבין מנהל ההתקן של מסד הנתונים. בין נתוני הקישור יהיו למשל: סוג מסד הנתונים, מיקומו הפיסי, שס משתמש והסיסמה בהם יינכנסיי למסד הנתוניס ועוד. השס והסיסמה מצריכיס הסבר קצר: כל גישה למסד נתונים (בעיקר למקצועייס שבהסם, אך גס ל-00055ג), מצריכה ח1 108. כלומר, הקלדת שסם וסיסמה. כך מבחין מסד הנתוניס בין משתמשיס שונים, נותן להס זכויות שונות, ומונע אותס מלהפריע זה לזה. 66655, כחלק מהקלות הבלתי נסבלת שלו, אינו דורש שס וסיסמה. הוא מכניס אֶתכם אוטומטית כמשתמש חוחז0, כלומר, מנהל המערכת. רק אס תבקשו במפורש, 06655( יפעיל את חלון 100 חז, וידרוש שס וסיסמה. עבודה כ-חו0ח0ה נוחה מאוד, כשעובדים בבית או במשרד הפרטי, אך יש לזכור: כל גולש אינטרנט מבצע למעשה קישור למסד הנתוניס שלכם, ומתחבר כ- 0591 לכל דבר. לכן, לא יהיה וה נבון לתת לו זכויות של מנהל מערכת. כדאי ליצור עבורו שס משתמש, ז56 במסד הנתונים. משתמש זה יקבל זכויות מאוד מוגבלות, שימנעו ממנו לחולל נזקים. מובן שצריכות להיות לו מספיק הרשאות (זכויות) כדי לבצע את מה שאנחנו רוציס שיעשה. לדוגמה, אס אנחנו עוסקיס בחנות ספרים, לא צריכה להיות לגולש וכות למחוק ספר, לא צריכה להיות לו גישה, גם לא לקריאה בלבד, לטבלת הזמנות, ובוודאי לא לטבלאות ספקיס ותשלומים. 6 שאלה: כיצד יכול הגולש למחוק ספר? הרי מעולם לא בנינו, ולא .5 נבנה דף שמאפשר מחיקת ספר. אם כן, מדוע עלינו להגביל את זכויות המשתמש במסד הנתונים? תשובה: נכון. בדרכים המקובלות, לא יוכל הגולש למחוק ספר, גם לא בטעות. אבל כדי שיבצע פעולות חוקיות, אנו פותחים לגולש דלת אל מסד הנתונים שלנו. בפתח זה יכולים להיכנס גורמים עוינים. הנחת העבודה צריכה להיות תמיד, שהקישור של הגולש נפל בידי האויב. לכן אסור לתת לו לבצע פעולות הרסניות. ₪ 6 585 - סדנת לימוד 6 שאלה: אם נגביל את זכויות המשתמש, האם לא נפגע בכך בעצמנו? 5 לדוגמה, אסרנו על המשתמש למחוק ספר. כיצד נצליח אנחנו, בעת הצורך, למחוק ספר? תשובה: אנחנו, מנהלי המערכת, ניכנס ב-ז56 אחר, עם הרשאה מתאימה לביצוע מחיקה. מסד הנתונים יכול לנהל משתמשים רבים. לכל גולשי האינטרנט, יהיה אותו ז059, עם הרשאות מתאימות ויכולת מוגבלת לעומת ה-ז056 שלנו. שאלה: ואם הם ישכחו את הסיסמה? תשובה: הם לא צריכים לזכור את השם או הסיסמה, ולא צריכים אפילו לדעת על קיומם. עצם הכניסה לדף 45 שנבנה, גורמת לקישור להתבצע. השם והסיסמה כתובים בתוך דף 5ה, כחלק מהגדרת ה- סח 60. קישור משותף - שחו!ססק ה0סו66%וו0ס6 ברוב הדפיס שנכתוב בספר זה, ניצור קישור למסד נתוניס בתחילת הדף, ונסגור אותו בסיוס הדף. במהלך הקישור, מבוצעיס שלבים רביס הגוזלים משאבי מחשב: בדיקת שס וסיסמה, מתן הרשאות וכוי. רעיון טוב הוא ליצור קישור פעס אחת, בתחילת התוכנית, ולהשתמש בו בכל פעס שצריך. במילים אחרות: במקוס ליצור את הקישור ברמת דף בודד, ניצור אותו ברמת ח0ו5655 ואפילו ברמת חסטפסו!סקה. 8ַח|ססק ה6600חח0ס6 אינו תכונה של 452 אלא הוא חלק מ- 86ס0. הרעיון עובד כך: במקוס ליצור קישור עבור כל דף, נשמריס מספר קבוע של קישורים פתוחים למסד הנתוניס. כל דף שמבקש קישור - מקבל את אחד הקישורים הפנויים. תאורטית, בשיטה זו אמור להתקבל שיפור ביצועים גדול, ללא כל מאמצ. בפועל, העניינים מעט יותר מורכבים. ניתן להגדיר כלל אצבע בנושא שיטות הקישור: * אם מספר המשתמשים בו-וּמנית באתר קטן - יש שיפור ביצועיס משמעותי ב- בַחו|00ק ח6600הח60. כלומר, כדאי ליצור את הקישור בתוך הדף 6|008|.858 (הסבריסם על דף זה בפרק מיוחד), ולהשתמש בו בכל מקוס שצריך. * אס מספר המשתמשים בו-ומנית באתר גדול - כדאי יותר ליצור קישור נפרד לכל דף, כמו בדוגמאות בספר וה. פרק 5: התקשרות למסדי נתונים | 77 ו המילה העברית הקרובה ביותר ל-₪6607056 שאני מכיר היא יירשימהיי. כשמה כן היא: אוסף של רשומות. אס נבקש לקבל את כל טבלת התלמידיס בבית הספר, זוהי רשימה. אס נבקש את רשימת התלמידיס ששמס מתתיל באות ג, מסודריס לפי מספרי זהות, גם ווהי רשימה. כלומר: רשימה -‏ ₪660705%, היא אובייקט המסוגל לקבל נתוניס ממסד הנתוניס, שהס תוצאת שליפה. בחלק מסוגי הרשימה ניתן לטייל על פני הרשימה, ללכת קדימה ואחורה, לעדכן את המידע, להוסיף שורות חדשות ועוד. בסוגיס אחרים - לא. אובייקט הרשימה הוא אמצעי עור לשליפת נתוניס ממסד הנתוניס וכתיבתס בדפי ק5. דמיינו את האובייקט ₪66070566 כארון מגירות גדול. בפקודה אחת אנו ממלאים את מגירותיו בערכים, ומרגע זה אנו יכוליס לפתוח כל מגירה שנרצה ולקרוא את תוכנה. לארון יש יימצביעיי - יד קטנה שמצביעה תמיד על אחת המגירות. ניתן להזיו את המצביע קדימה ואחורה לפי רצוננו. פעולות שנבצע יתבצעו תמיד על השורה עליה מורה המצביע. 0 פוית נורית -ן גנית עדית יפית שמואל 0 בנוסף למגירות רגילות יש לארון שלנו עוד שני מיקומיס אפשרייס למצביע. 1. =80, ₪6 +0 פַהוחחו860. זגהו מקוס אחד לפני הרשומה הראשונה. מצב וה יכול לנבוע מכמה סיבות. האחת: הרשימה פשוט ריקה, בארון שלנו אין אף מגירה. לדוגמה, ביקשנו את כל מתכנתי 457 בחברה, ששכרס פחות מ- 10000 שקל, ואין כאלה. אז המצביע עומד על =80. סיבה שנייה: מישהו העביר את הסמן אחורה בלולאה והגיע עד ראש הרשימה. 2 0ם, ₪6 06 0חם. והו מקוס אחד אחרי הרשומה האתרונה. הימצאות ב--50 מעידה כי מישהו העביר את הסמן עד הסוף ועוד אחד, או שהרשימה פשוט ריקה. טיפ: השיטה המהירה ביותר לדעת אם רשימה שקיבלתם היא ריקה: אם 6 = 0 וגם %06=-₪0. 8 585 - סדנת לימוד 0 שניות על אובייקטים, פעולות ותכונות בטכנולוגיית האובייקטים משתמשים במונחיס 6%006 (שיטה) ו-ץזזסטסזס (מאפיין). האובייקט הוא חפא כלשהו בו אנו עוסקיס: חתול, ילד, חשבונית, מכונית, ספר, תלמיד. השיטות הן סך כל הפעולות שהאובייקט יודע לבצע. לדוגמה, האובייקט שנקרא מכונית, יודע לבצע מספר פעולות: לנסוע קדימה, לנסוע אחורה ולצפצף. בשפת האובייקטים נכתוב: החו30א. ז68ערח והתגובה תהיה, כך יש לקוות, נסיעה קדימה. המאפיינים (65זסססזס), לעומת זאת, אינס מבצעיס שוס דבר, הס פשוט קיימים. מאפיינים של מכונית, אס להמשיך בדוגמה הקודמת, הס צבע, דגס ושנת ייצור. את צבע המכונית ניתן לקרוא מתוך האובייקט, להעבירו למשתנה ולהדפיס אותו. לעיתים, אך לא תמיד, ניתן גם לשנות את מאפיין האובייקט בעזרת השמה (קרא משמאל לימין) : מאפיין.אובייקט = ערך שימו לב לנקודה המפרידה בין האובייקט למאפיין. המשמעות היא: קח את התוכן של המאפיין בתוך האובייקט ואחסן אותו במשתנה בשס ערך. דוגמאות מעולס הרכב: .ות = 8 זסוסס. זה6ץרח זחוום וכך צובעים מכונית שלמה ללא מאמ: 0 = זס|סס.ז68ץוח ביצוע פעולות על ₪66010656% עכשיו, אחרי הכשרה מעמיקה בטכנולוגיית האובייקטים, כולנו 60ח6וזס ‏ 66[סס, ומוכניס לקלוט את רשימת המאפייניס והשיטות של האובייקט ₪66070560. פרק 5: התקשרות למסדי נתונים | 79 הוסף רשומה חדשה א סגור 056 חדשה וכעת רשימת המאפיינים: הסבר 0000000000 | סוק 6 ]0 וחס80% המצביע עומד לפני הרשומה הראשונה 0 י ו מחק רשומה שלמה מהטבלה 26 ו 1 | | 6 ז0 חש המצביע עומד אחרי הרשומה האחרונה | | | | | | 605 הוח וווס6 הפקודה 60008880 היא אובייקט נוסף הנמצא מתחת ל-ה6600הה0ס6, במודל האובייקטיס. כלומר - לכל קישור יכולות להיות פקודות רבות. המילה ייפקודהיי מעט מבלבלת: אין שוס קשר לפקודות תכנות. זהו אובייקט המאגד תחתיו מספר הוראות שאנו יכוליס לתת למסד הנתוניס: 1 בצע שאילתת 501. במקרה זה, פקודה דומה מאוד לרשימה. התחביר מעט שונה, אבל הרעיון והה: קח משפט 501, תן מידע. 0 585 - סדנת לימוד 2 הפעל 6זט70660ק 560760. ייפרוצדורה מאוחסנת'' היא תוכנית חיושבת בשרת מסד הנתונים, וניתן להפעיל אותה בכל פעם שצריך. יתרונה העיקרי: מכיון שהיא בשרת, וכבר עברה הידור (קומפילציה) היא רצה מהר מאוד. 4660655 אינו תומך בפרוצדורות מאוחסנות, ז566 .501 - כן. נשתמש בפרוצדורות מאוחסנות, לביצוע מטלות חוזרות על עצמן, הקשורות לנתוניס. 33 הבא טבלה בשלמותה. יצירת קישור למסד נתונים כדי ליצור אובייקט ח086600ח600, נשתמש בפעולה 6768%600[160 של האוביקט ז6/ז56. חחס) הוחו ("הסו 6 0.00 )066 76860 = חח 60 56% לאחר יצירת אובייקט הקישור, יש לחבר אותו בפועל למסד הנתונים. ניתן לבצע ואת בשתי דרכיס: האחת, לציין בתוך הפקודה את כל המידע הדרוש לקישור: מיהו מנהל ההתקן, היכן נמצא בדיוק מסד הנתונים, מהו שס המשתמש והסיסמה הדרושיס לחיבור וכן הלאה. דרך שנייה היא, ליצור 5% (8₪06א 6סזטס5 הַּזא0), האוגר בתוכו את כל המידע הנזכר למעלה. ואז, מתוך התוכנית שלנו, נציין רק את שס ה-58כ והנתוניס יילקחו ממנו. בדרך כלל, נוח להשתמש ב- אפכ. נראה את שתי הדרכים: ראשונה, הדרך המפורשת. המבנה העקרוני הוא: 23550 56 5700 600066000 הס החהס6 דוגמה לחיבור למסד נתונים 00655 : 58 ה ח0ס6 וחוס = 8 "=6סזט50 מז03 ;8.4.0 0500.26.01ז6וו= זט טועסזק" = 8ַחוח5החהס6 ";" 8 ("00ו.6ז500א0ס0" )50/38 וח 60 ה6כ0. החהס6 הסבר קצר על הפקודה חַזַבּקכ56/07./!3. זו פקודה שממפה מיקוס פיסי למיקוס יחסי לשרת. זה משפט קשה, ולכן אחזור עליו במיליס אחרות. אס תנסו לכתוב בתוך שורת הקישור: "ס.076ל06="6:00650076005ז50 הכ תקבלו מייד הודעת שגיאה. מיקוס בסיס הנתוניס לא יכול להיות מסלול פיסי, כמו בדוגמה, אלא מסלול שמתחיל בספריה הווירטואלית של הפרויקט בשרת. אס הספריה הזו היא 6זסזפאססם%ססזצאשופטסספחו:6, אז אס אני נמצא בספריה זו, לאן עלי ללכת מכאן כדי למצוא את מסד הנתונים! המקרה שלנו הוא טריוויאלי, הקוב נמצא בדיוק פרק 5: התקשרות למסדי נתונים | 81 בספריה זו, ולכן התשובה: אל תלך לשוס מקוס, הנה הוא כאן לפניך ושמו 0 6זס5%א0סט. ובעברית : ("ט 506.0 ")56/8 =06זטס50 בזפס ואס הייתי רוצה להיות מסודר ולפתוח ספריה מיוחדת, נאמר בשס 65, שבה יהיה מסד הנתונים! או המסלול הפיסי של הקוב הוא: .005 0 506 00 סס זע ט סח :6 מה יהיו הוראות הגישה למסד הנתוניס במקרה זה! מנקודת המוצא שלך, לך לספריה ס0ט, ובה תמצא קוב בשס 6.00זסספאסספ. הנה כך: ("0ח.6ז5%0א 0000" )רק 13 זז =66זט50 הס זו השיטה בה צריך לעבוד בשרתיס בהס לא ניתן לייצר אפס, ויש רביס כאלה. רוב שרתי החינס לא מאפשרים יצירת א5כ, ולכן כדאי לדעת גס כיצד להסתדר בלעדיו. להלן מספר קודיס להתקשרות למסדי נתונים שונים : קישור ל-406655 תוך שימוש ב-0086: 8 ";00(7ח.*) וסטוז 4266655 116705046 += זסטוזס" ה6קס. ההס6ס 8 ";00. 00 68% וח 0ספ= טכ" 8 ";חהוחחסה=0ו" "; =6אוק" קישור ל-406655 תוך שימוש במנוע 36%: = 8 ";11670501%.76%.01.508.4.0 =זס0ושסזק" הסק0. ההס6 8 ";50076.0000א66=28%82856500ז7ט50 8ז3כ" 6 ";הוהז10=30 507" "; =חְזְסאו55הק" קישור ל- ז567/6 .501 תוך שימוש ב-0086: 8 ;50/07 4501= סוס" ה6ק0. ההס6 8 ;56/6 =507/67" 8 ";1ח70ו0956=5הלכ" = 8 0=58;7ו0" ";=6אוק" קישור ל- ז8ז56 501 תוך שימוש ב- 5-8 01: 8 ";06=5101600ועסזק" ח6ק0. החהס6ס קז =06זט50 8ז3כ" = 8 ";וחסזוו5 =0858!00 |הטוחן" 8 16=58;7 ז50()" "; =חְזסאו55הק" 2 585 - סדנת לימוד הגדרת א5פ קישור ל- 07806 תוך שימוש ב- 8כ-015: 8 ";00=₪15030178וע0זק" ה6ק0. החס6 8 ";0 .078065676 =706ט50 זכ" 8 ";10צ10=08 ז50" ";=חזסטַ55בק" כן, גס |6א₪ יכול לשמש כמקור מידע: = 8 ";8.4.0 50 11670501%.76%.01 =זס0ועסזק" ה6ק0. ההס6 8 ";15א.0615ה6560500!ן=||66אם יז =66זטס5 ההכ" ";"";05ץ=8.0;0₪ 66א05=""5ו61קסזק 000060אם" כעת, לדרך הקלה, וגס המקובלת יותר, של א5. תחילה, נגדיר אפס חדש. עושיס זאת בשרת, מפני שהוא זה שמריץ את תוכניות 55, לכן מיקוס מסד הנתוניס ביחס אליו הוא הקובע. אס אתס מפתחיס במחשב מקומי, השרת הוא המחשב שלכם, ולכן אין זה משנה. בלוח הבקרה (|806ק |סחה60) בחרו 065ז500 ₪808 0086 (אס אתס משתמשים ב-|016551008ז 2000 פשסטחו/צ, בחרו בלוח הבקרה ב- 1005 6ע80ש5וחווח0ה ושס תמצאו את (0086) 665ז50 8ז8). בחלון הבא בחרו 058 ח5/506. אל תשתמשו ב-6|= אפם. ההבדל: ב- א5כ ₪16 נשמר המידע בקובצ טקסט רגיל בדיסק, וב- אפפ 5/5060 המידע נשמר ב- ע57וט6. הגישה לנתוניס דרך א05 5/5086 מהירה לפחות פי שלושה מאשר ב- א5פ 6וו=. פס ז056 יפעל רק עבור המשתמש שיצר אותו, לכן הוא אינו מתאים לנו. פרק 5: התקשרות למסדי נתונים | 83 זס)הז51וחוחו%0: 66זנוס5 0313 8 סם ו [פהח.*] זפיוז] 400655 )ספסזסו] [סטחח."] ]עו 00688 ])ספסזסו] 85 [סטחח.*] זסעוז 300655 ]וספסזסוו = 5ז6פגופם [םהחח."] זפעיוז 3006585 )]ס5סזסו] התשרת (סטח.*] זסעוז 300655 ]וספסזסוו ‏ 5זססותפוח זז 501 5ון [פהח.*] זפעוז כ 00655 )ספסזסו] המוח [פהח.*] זפעיוז] 00655 +ספסזסו] בוו כדי להוסיף 25% ח5/506, לחצו על הלחצן ₪00. 4 55 - סדנת לימוד יתקבל החלון הבא : 6 זט 50 313( 6]! 6ו63ז:) | 8 ]ו / 8 []פם.*] זסעיוז 38356 )ס5סזסוז מ8 [15.*] זסעיוז [שא )]ספפזסוו] 8" [65.] זפעוזם פאס ספסזסו! 27020 6 זס) 0086 ))ספפזסוו! 8 [85-] זפעיוז 300%זב= ))ס5סזסו! 8 [פם.* ;₪1]."] ]סשיו 61 7 )]ספסזסווז 70 "=" זסשוז סזקאס= [הגופו/ +]ספסזסו] 2.3 5 501 זוהי רשימה של כל ה- פופטוזס 086, המותקניס במחשב שלי. אצלכס הרשימה עשויה להיות שונה. מנהלי ההתקן ברשימה המופיעה למעלה, הותקנו על ידי 066, אך הס אופציונלייס. כלומר, בעת התקנת 06606, ניתן להתקינס או לא. אס חסר לכס אחד מהם, היכנסו לתוכנית ההתקנה של 080866, בחרו ב- ₪06055 הּטְהּכ, וסמנו את מנהלי ההתקן החסרים. נבחר במנהל ההתקן של 60655( ונמשיך. ו ו ]₪6 9---- פרק 5: התקשרות למסדי נתונים | 85 בחלון ה יש לבצע שתי פעולות : 1 לתת שסם ל- אפפ. וה קל. בדרך כלל ניתן לו שס זהה לשם מסד הנתונים. כך נחסוך תאי זיכרון במוח. 2 לבחור במסד הנתונים. לחצו על 56!60. ייפתח חלון רגיל של פתיחת קוב>. מצאו את קוב 05 שלכם, ואשרו. כדאי שמסד הנתונים יהיה סגור בעת ביצוע פעולה זו, אחרת עלולה להופיע הודעת שגיאה. הערה: חלון זה הוא ספציפי ל- 60655! עבור מסדי נתונים אחרים, יהיו חלונות אחרים, עם שאלות המתאימות להם. לחצו על 06 וחזרו ל- זס508%וחווח0/ 66זטס50 08%8 86ס0. ודאו שה- אפס החדש שלכס מופיע ברשימת 25 ח506ץ5. הערה: בדוגמה זו, ובמקומות אחרים, שם ה- א₪5 זהה לשם קובץ מסד הנתונים. אין זו חובה. השמות יכולים להיות שונים לגמרי. כדי שיהיה לנו פחות מה לזכור, כדאי לתת את אותו שם. פינת הגאון - יצירת א5ם . לוח בקרה -> 0086 . בחר א5כ ח5/506, ולא שוס דבר אחר! לתצ ₪00. . בחר בסוג מסד הנתוניס הנכון, ולח חפוחו=. . תן שס ל- א5ם החדש, ובחר בלחצן ז56!60 את מסד הנתוניס. יצירת קישור בעזרת 5 כעת, שיש לנו אפס חדש ויפה, ניצור בעזרתו קישור למסד הנתוניס. להלן התחביר: 55/0 56 60006605 הסק0. החס6 מימוש פשוט: "0005076" ה6כ0. החס6 מימוש מורכב יותר: ";=2855//070 ;58= 10 ;6 500 00 = 51 ;506 00 = 5 דכ" הסקס. החס6 6 55 - סדנת לימוד לאחר סיוס העבודה עס האובייקט חס660חחס6, יש לסגור אותו ולשחרר את הזיכרון שתפס: 6 8חותזסא= הח600 56% ביצוע פעולות בעזרת 66%0ווס6 בעזרת האובייקט חס0ס6חחסס, ניתן לבצע פעולות על מסד הנתונים. פעולות כאלו יהיו שאילתות , 5 500766 (שאילתות מאוחסנות בשרת, תכונה שאינה קיימת ב-460655) וכן הלאה. להלן התחביר: 0007707800 66006אם. ההס6 לדוגמה: חס חסס' , 6ח5סרח' 56160 (6הההח| ,6ההח1) 15015 ססחו +השפחו" 66006אם. החס6 והי שאילתת הוספה, המוסיפה רשומה לטבלת 85זספט. כאמור, ספר זה אינו עוסק בשפת 501, אך אל דאגה, השאילתות שנבצע יהיו בדרך כלל פשוטות מאוד. לסיכום נושא 8ה66000חהח60, דוגמה נוספת, והפעס כל הקוד הנדרש, כולל הגדרת הקישור: חח0ס6 וו ("הסו 0.006 )76860066 = חח 60 56% "הפוח" ה6כ00. הס "1/1/2000% + > 15% 35%! שח 615000615 וחסי] 6!606" 660086אם. החס6 6 8חורתסא= הח60 56% הסבר: %> המצאנו אובייקט חדש. > הודענו לו שהוא מעכשיו אובייקט מסוג ח6600חח60. > חיברנו אותו ל- אפס, שידע למי להתקשר, וכיצד. > ביצענו פעולה. מחקנו את כל הלקוחות, שתאריך הביקור האחרון שלהם באתרנו קטן מ... > סגרנו את האובייקט מסוג ח6600חחס6. > פינינו את מרחב הזיכרון שתפס האובייקט. פרק 5: התקשרות למסדי נתונים | 87 פתיחת 26601056% ניתן לחלק את הפעולות המבוצעות מול מסד הנתוניס לשתי קבוצות: 1. שאילתות ביצוע (665ט) חסוס1). תפקידן לבצע פעולה כלשהי: מחיקת רשומה, הוספת רשומה, עדכון רשומה וכדומה. פעולות אלו אינן מחזירות רשומות. 2 שאילתות בחירה (006₪65 56!605). שאילתות שמטרתן לקבל נתוניס ממסד הנתוניס. אלו יכולות להיות פשוטות או מורכבות, אך תמיד יחזירו תוצאה כלשהי במבנה טבלאי. שאילתה לדוגמה: הראה לי את כל העובדיס ממחלקה 3, ממויניס לפי שס משפחה: 6וחהחז ץכ ז06זס 0=3 066% 6זס העש 665ץס|קוח6 וחסז! * 56166 האובייקט המכיל רשומות נקרא 660056%, והוא כלי הקיבול שלתוכו נשפוך את תוצאות השאילתה. עליו גס נבצע פעולות לאחר מכן: נשנה נתוניס, נקרא אותס לתוך טבלה למסך, נסרוק אותס בלולאה וכן הלאה. תחילה, יש ליצור את אובייקט ז₪6607056 : 5 וחום ("+6607056. )708060060 56/6 = 5 50% לאחר מכן יש לפתוח אותו. לפתיחה דרושיס לפחות שני פרמטרים: 1. מה לפתות? זו יכולה להיות שאילתת 501, טבלה שלמה, או 6זט60ססזק 500760. 2 חיבור פועל למסד הנתוניס, ובעברית - ח6600חח60. יתר הפרמטריס אופציונלייס. להלן התחביר לפתיחת 66070566 : 5חסשק0 00706 50106 ,0060 5006 ה06 .66070561 לדוגמה: 1 ,5 ,החסס הוחו ("הסו6 0.00 76860066 5676 = החסס 56% "0800856 = ה05* ה6ק0. ההס6 "150 < 50 |003ם 6זסחעש 5ז006זס רחס * 50|="56|66 ("66017056% .0 76860066 56/6 =5 56% חחסס ,|50 ה5.006ז הסבר: רצינו לקבל את רשימת ההזמנות שסכומן מעל 150 שקלים. יצרנו אובייקט מסוג ח6600חהחס6, קישרנו אותו ל- אפ5כ, שנקרא 08%98856/. לתוך המשתנה ‏ 501 הכנסנו את השאילתה שלנו. יצרנו אובייקט מסוג ₪6607056% ובשורת המחצ, פתחנו אותו עס שני הפרמטרים: שאילתה וקישור. 8 55 - סדנת לימוד חוקי גס התחביר הבא: (5 000 ,237300665 ,600/050/760100/) 66 א 600 = 060070561 56% לדוגמה: ("הסו 0.006 76860060 5676 = החסס 56% "0030856 ץירח" ח06. ההס6 ("150 > ה50 |%008 6זס חצ 0005 רהס * 600)"56|66%אם. ההסס = 5 50% פינת הגאון - יצירת +₪66017056 50 ,5 ,חחס6 וחוס (" 600 0.00 )768060060 56/6 = החסס 56% "0856 ץר = 05" הס החהסס "150 < 50 |009+ 6וסחעט 5ז06זס וחסיז * 50|="561666 ( "6056 ")066 0768060 ]56/6 =5ז 56 חחסס ,501 ח5.076ז כאן תבצע פעולות על 66070561 86 0חח5=]% 56% 6 8חוח%ס]= החסס 56% דוגמה לשימוש ב-66%07 60 ו-66010156% ננצל את הידע שרכשנו לבניית הדף הראשון בפרויקט שלנו, דף רשימת הספריס בשס .וס : <1=ז00700 %980!6> >% 50 ,5ז ,החסס וו ("הסו 0.006 076860060 5676 = החסס 56% "00065%0176= 050" ח6ק0. החהס6 "005 וחסז] * 50|="56!66 56% 5= 56/6 76860066 0. 66017056%"( החסס ,|50 ה5.006ז 0%" סח 6ווחעצו 0 <% <1<>/7:/><%("5)"06]=%> <0?> <> פרק 5: התקשרות למסדי נתונים | 89 %> אס עסו₪.5ז קססן 6 9חור00ה=5 56% 6-6 בחור סה= החס6 56% <% >/+8016< הסבר: יצרנו קישור ופתחנו 16000560 לטבלת הספרים. כעת אנו יוצריס טבלת |חשח, ועבור כל שורה בטבלת הספרים, מוסיפים שורה בטבלת ה-|ושח. שימו לב למעבריסם בין עולס ה-|וחשח לעולס ה-ס85: הגדרת הטבלה (<%90!6>) היתה |חשח טהור. עברנו ל-850 כדי ליצור קישור, ולכן מופיע הסימן %>. באמצע הלולאה נזקקנו לחזור ל-|חשח ולכן סגרנו את הקוד ב- <% וכך הלאה. נסו זאת בעצמכם, והריצו. התוצאה צריכה להיות טבלה ובה שמות כל הספריס שלכם. נסו לשכלל את הטבלה, לצבוע בצבעים שוניס, להוסיף כותרות, ולהוסיף עמודות נוספות לטבלה. כדי לשכלל את הדוגמה ולהפוך אותה למקצועית יותר, נלמד פקודה חדשה. נשתמש באובייקט ₪6500056 כדי לכתוב טקסט רגיל למסמך. יכולת וזו תמנע מאיתנו את הצורך לעבור לעיתיס תכופות בין עולס ה-452 לעולס ה- |אזה. התחביר: 76% ).6500756 כלומר, בדוגמה שלנו, במקוס כל הקטע: <7/><:/><%("5)"006]=%> <1?> <> נכתוב שורה בודדת: "<ש/><%0/>" ₪ ("5)"06ז 8 "<0>> <>" ססו .650056 אין צורך עוד במעבר ל-₪1%1 מפני שהשורה שלנו כולה 455! הפקודה כותבת את הטקסט שנמסר לה כמו שהוא, ישר לדף התוצאה, לדפדפןו של הגולש. במקרה שלנו, זהו טקסט משורשר. כל מה שבמרכאות - מצוטט במדויק. הביטוי ("₪6וש")5ז מכיל שס ספר כלשהו (אחר בכל שורה!) והוא שיישלח לדף התוצאה. 0 585 - סדנת לימוד לסיכום, להלן הקוב 6|!8%.850סספ. הקלידו אותו וודאו שהוא עובד היטב (קוד המקור נמצא בקוב 000%!5%2.850) : <% 500% =6הָהַּחָח3 | 9%660> >% חחסס הוחו ("חסו6 חח 08.60 )066 5/7686 = החס6 56% "20050076 = 05" הסקס. ההסס6 50 ,15 וחום ("6607056ז. 0 )76860066 5/6 =5] 50% "0ן 200% ץכ 07067 65ססט וחסי * 50|="56160% החסס ,|50 ה5.006ז "<שוס|]6 = 20601 2= 0ח00הכ]||06/ 1 = 006 90!6ז> <זס%ח60>" ).50056 5.50 זסח 6!וחצצ 0 "<>" 66ן]// 56ח6500 "<6/>" 8 (("66וכ")5ז) 6 טסה סז 8 "<ח0ה=ח8ףו31 ₪>" 6סן/. 650056 "<%0/>" ₪ ("זסרט5)"3ז ,8 "<000=ח90ו31 >" 166 56חה6500 "<0ס/>" .8 ("5)"006ז 8 "<6ח0ח=ח6ףוו3 ₪>" 6סו/. 650056 "<7/>" 6סן]//. 56ח₪6500 סז סקססן 650056.) "> 660 < >/?80!6<" 6 9חור00ה=5] 56% 6 בחור סה= החס6 56% %< הערות והסברים: פתחנו קישור ורשימת נתוניס (₪66070560 ,ח6600הח0ס6), כפי שנאמר והוסבר. לאחר מכן, פתחנו בלולאת סריקה על פני כל הרשומות. כל עוד לא הגעתס לסוף הרשימה (600) - המשיכו קדימה. עבור כל שורה אנו כותבים <5ד> כדרוש, ועבור כל עמודה <ס1> ואת המידע מתוך הרשימה. שימו לב, בשורה המטפלת במחיר הספר, לפונקציה שסח6זזטס)וחזס=. הפונקציה מסדרת את המספר בפורמט של סכומי כסף, ומצמידה לו את סמל המטבע (איזה!). שימו לב גס לסדר כתיבתס של השדות. סדר השדות יהיה משמאל לימין, גס אס הס עברייס, לכן את השדה השמאלי ביותר כותביס ראשון. פרק 5: התקשרות למסדי נתונים | 91 זו צריכה להיות, פחות או יותר, התוצאה בדפדפן: * זפזס!קא = 61חז6)ח] 1]ס5סזסו₪א - 35 .5%ו!6/000%זסו051/000%5ת[1063//:קוות [2 כ6 | 1008 68| סעב" | ופצ 6-08 | >. 5 .9 ₪5 ₪|9 ₪4 4 |38 9% 1 ווק | עזסופו | 85וזסעיב] ‏ 00ז568 | הסה | 360658 | סופ מס | || | 81.350ו001פ 5016 ספ /+5סמ!הסס1// :קזוח [6] 88468 | מ ]וו 1.008 3- | 6סם [₪ יפה! מי שוקוק להוכחה נוספת, יכול להוסיף ספר לטבלה, או למחוק ספר, להריץ את הדף שוב, ולראות את השינוי מתבטא בדף. טיפ: באקסס 2000 יש פטנט נחמד שכדאי לדעת: יצירה אוטומטית של דף 50 מטבלה או שאילתה. לעיתים אתם צריכים להראות טבלה שלמה, או שאילתה, כמו שהיא, בדף אינטרנט. סמנו את הטבלה או השאילתה, בתפריט קובץ בחרו "יצא..." ונפתח חלון שמירה. בתיבה "שמור כסוג" בחרו ק45. נפתח עוד חלון קטן עם כמה שאלות כמו למשל "שם מקור הנתונים", שזה בעברית א5כ. אשרו, ויש לכם דף 50 מוכן לשימוש. בהרבה מקרים תצטרכו לשפר אותו מעט, בעיקר את הצד העיצובי, אבל זהו ללא ספק חיסכון ניכר בזמן עבודה. 2 585 - סדנת לימוד חלוקה לדפים כל עוד תוצאות החיפוש יניבו עד 10 או 20 ספרים, הדף 0006!!5%.850 יעבוד יפה. אך מה יקרה אס יהיו 400 ספריס שיתאימו לדרישה! יקרו כמה דברים יירעים''י: 1 | הדף יעלה מאוד לאט. 2 הוא יהיה מאוד לא נוח לצפייה. 3 הוא יצרוך הרבה מאוד זיכרון מהשרת. הפתרון: שימוש ב-665חָא8ּק. לפני פתיחת הרשימה, קבעו את גודל הדף: 5.78065260=0] מעתה, כל דף יכיל 20 רשומות, זה גודל סביר. כעת נפתח את הרשימה בשיטה הרגילה, והיא תכיל את הדף הראשון, כלומר את 20 הרשומות הראשונות. נתייחס אליה כאל רשימה רגילה, ונציג את הרשומות בטבלה, או בכל דרך אחרת. כמה דפיס כאלה ישז אנחנו הרי רוציס לכתוב למשתמש: דף 1 מתוך 14. ובכן, את מספר הדפים נקבל בעזרת המתודה זחטַס66סְאָּק. הנה כך: ס5.3066]=א כיצד נקפוצ לדף מסויס! הנה כך: 5.050|0060306=7ז כך נעבור לדף מספר 7. מובן שיש צורך שוב לכתוב לדף את תוצאת השאילתה. עבודה עם ₪50 טכנולוגיית 400 היא אוסף של אובייקטיס המיועדיס לפשט את העבודה מול מסדי נתוניס. בספר זה רוב הדוגמאות יהיו תוך שימוש בשפת ‏ 501, שיש לה יתרונות. אך כדאי להכיר גם את שיטות העבודה של ססג, בעיקר בזכות הקלות המופלאה שלהן. למען האמת, כבר השתמשנו רבות ב-800: האובייקטים 6060000 ו-₪6607056% שייכים למודל ססג. הוספת שורה לטבלה בעזרת ₪00 2 ,2 ,"200850076 = 050" ,"6050065" ה6ק5.0ז 5.0 "[05 "= ("6רהת")5ז "6"(="03-1234567חסתס")5ז "ה חסס. || ו5סץ"= (" ")5 ב פרק 5: התקשרות למסדי נתונים | 93 שינוי פרטי רשומה בעזרת ₪50 "0=17] ₪050 6ז]6 שש 5זס 60500 סז * 50|="56!66 2 , ,"050=200050076" ,|50 ה5.06ז יו "סאוח05]"= ("6רתה ת")5ז "6"(="03-7654321חסתס")5ז רס | 3 | 560 "= ( "ו ")5 0 זה פשוט, וה אינטואיטיבי, וקל מאוד לאתר פה שגיאות. אס חושדיס בשדה מסוים, מוחקיסם או הופכיס לשורת הערה את השורה הבעייתית, ומנסים בלעדיה. מהס המספריס המשוניס שבאיס אחרי פקודת פתיחת הרשימה, 2,3,2! אלה פרמטריס שוניס שמוריס לשרת באיזו שיטה לפתוח את הרשימה. נדון בהס מאוחר יותר בספר. בתקליטור המצורף לספר תמצאו דוגמה פשוטה ביותר לשימוש ב-400. הדף 8001.850 קולט פרטי ספר חדש, ומעביר אותס לדף שני, ק8002.85. דף זה, בעזרת ססג, מכניס את הנתוניס לטבלה. הקובץ סחו.5טעסָב3ּ כאן גסם המקוס להזכיר את הקוב> 6חו.95ע300. והו קוב טקסט פשוט, שמכיל הגדרות. כלומר: תרגוס של שמות למספרים. נציצ לקטע קטן מתוך הקוב: ---- 8|065/ וחטחם6קץ סז ----' 0 = ץ|ח00ז חס 300 605% 1 = 8000060665 605% 2 = 6| ה 8חץ 30006 605% 005% 800006050806 = 3 מוגדריס כאן קבועיס, 6₪ח5%0ח60, ולכל אחד יש ערך. אס נכלול (6006ח1) את הקוב הנייל בדפים שלנו, נוכל לכתוב 0006058906 במקוס 3. זה טוב בעיקר משתי סיבות, האחת: הקוד יהיה יותר קריא וברור. השנייה, כשאתס כותביס פקודת ח6ק0 לרשימה, צ6כזסלח1 |הטפוש עוזר לכס ומציג את רשימת האפשרויות לכל פרמטר. כמו בדוגמה זו: 4 585 - סדנת לימוד בשע מנ4 ( "סע 6א" ) מנמסע . סגו שת =המסזץ 6 מתסש ‏ 41 "030 צסטעסכ=מתסש 366 | "שעססבאססמ=מ5ה" משקס.תתסס וחוכ 310660 5 0606551006 301 5 1 ,5ע מנב ]0058000 301 6 ")0805000 ע6ע5=562ת 866 סמד באססס עסע+ * 501="561600 , 4006553510ה,ממתסש ,541 משק0.בע ([פחסוזקכ] ,[6פע דא106] ,[פקעדוס5'ו6] , הסול6פהחס-66/יו₪65 , 66זטס50) חש "'%" 6 במסחעשא אנחנו מוזמניס לבחור את סוג הפתיחה וסוג הנעילה מתוך הרשימה, אך כשנריצץ את הקוב תתקבל הודעת שגיאה, מפני שמנוע 85 אינו יודע מה וה 50806ח80006. מבחינתו הסוגים הלגיטימיים הס המספריס 0 עד 3. הקוב> 6חו.40005 יוצר עבורנו תרגוס : 5%9%6ח30006 שווה 3. הקוב נמצא בתקליטור המצורף לספר, יחד עס כל קבצי המקור, אך סביר להניח שהוא נמצא כבר במחשב שלכם כחלק מהתקנת שרת האינטרנט. כדי להשתמש בו כתבו בראש הדף את השורה: <--"6חו.8|="/300/05זוש 6006ח1--!> פרק 5: התקשרות למסדי נתונים | 95 פרק 6 חיפוש על פי מילת מפתח כעת, בואו נלך עוד צעד אחד קדימה, ונבנה חלון חיפוש, בו נקיש מילה ונקבל את רשימת כל הספרים המכילים מילה זו. המטרה היא כמובן ליצור דף חיפוש בו נקיש מילת מפתח, להגיע ממנו לרשימת תוצאות, ומהרשימה להגיע לדף פרטי הספר המלא. דף החיפוש שלנו נקרא 0000%.850ח56876. יצרנו אותו בתחילת הספר, ועכשיו הזמן למלא אותו בתוכן (אס לא יצרתם, צרו כעת דף חדש בשס זה), התוכן יהיה דומה מאוד לדף 561.850סק, שכתבנו לפני מספר עמודים, ואפילו פשוט יותר, שכן הוא יכיל רק תיבת טקסט אחת, לחצן אישור טווחפט5) ולחצן ניקוי 76560). דף המטרה שלו (חסוז86) יהיה רשימת הספרים שזה עתה סיימנו לכתוב : 6!!50.850סספ. לנועּיסם: נסו לעשות זאת בעצמכס! בנו קוב בשס 568760200%.850 (קוד המקור נמצא בקוב ק000%1.85ח50876) : <% 6=/0500%הָהַחָח3 | 9%660> < ||אחד> <סגשר> <"6.0 0ו5000 |8טפו/ 050%סו]"=6ח0ח0ס0 "0 דמ הם א 6"=םו א ה דםו!> <סגשה/> <צ00ם> <"ז05כ"= 600 "150.85 "= 3600 "ה56876אססס"=6חחהּח וחזס)> <ז60010> דאס ><"א1750 :הדס1ש ;220% : דחס1םה"=50/6 סזסשוץ6א=6וחבח 1:א6ס=טו דוקא[> [חסיזהח =1806 הקש מילה לחיפוש<₪00 1 5> <5126=5 <אם><קם><קם> ;א240 : 51071 "=50/6 6=765611ר3ח 0=765611! "656% "=6נו|פע "656ז"=סכעט ד קו> ;ק8005; 050 ה < דא / > <016 ד5/> <"א940 :הדפזש פרק 6: חיפוש על פי מילת מפתח | 97 : 107 "=50/6 1 רס 6=5ח 1שורסט5=טו "שסוהזסט6="5טו|פע "זוהסט6="5כעט דנוק[> <"א1000 :ההדס1/ ;240% <%1ח06/> <חחזס)/> <ץ800/> < |וזדרן/> שימו לב לנקודות הבאות : 1 שס תיבת הטקסט הוא 6זסשוץ6א. ניתן לבחור בכל שס, אך יש לו חשיבות. לפי שס זה נקבל את הערך המוחזר בדף הבא. 2 שורת הגדרת הטופס חשובה. במיוחד שימו לב להפניה לדף 06|15%.850סם. 3 המלל העברי נכתב לכס הפוך? לא נורא. בדף !אד הוא ייראה נכון. כשתריצו, הדף צריך לחיראות בערך כך: |<]פן- | זסזס!קא= 1סחזט!ח! ו - ק051/000%51016/563100200%.35ח|03ס[// :ווח 21 | ₪ | וס 00/5[ | 68ומסטב] וסוצ א8ם ‏ 6 | 8 :83| 9% ₪4 9 | ₪ 9---. וחק וא עסו 85)וזסע3 00ז 568‏ | 6הס] | 36698 | ססופ מס 0 הו 0 [+ 350 .310110006 5)016/59>ססט/+5סח|הוס!///:קזור! ₪ חן הקש מילה לחיפוש | | אומטטס | בג 4 || וב לחיצה על לחצן )חחטט5 תביא את דף רשימת הספרים, כל הספרים. למה מגיעים כל הספריס ולא רק אלה המכילים את מילת המפתח! מפני שעוד לא כתבנו את זה. לפני שנפעיל את החיפוש עצמו, נסחט מתוך פרוטוקול קאח את המילה המבוקשת, ונוודא את בדף היעד. 8 585 - סדנת לימוד היכנסו לדף 006!158%.850 (הכי קל - מתוך דיאגרמת האתר), שתלו את הטקסט הבא מייד לאחר התג <ץ000> ולאחר ה- %>. הכוונה היא, שהוא יהיה בתוך עולס ה- 52ג, אך לפני פתיחת הקישור. סש ץ6א וחו (" סע ץ6א" )רחס .665% = 0הסעשוץ6> "<> <5= 0ח800כ]]06 90!6+> < ז60ח66>" סו 650056 "<0/> <3ה/> < ד=/>" 8 סוסא 8 "<60י=זסוס6 דא0=> <60<>₪3>" .650056 "<3<>/00/>" .8 "תוצאות החיפוש עבור המילה" 8 "<₪3> <60>" 56.//66ח₪6500 "<80!6?/> " 6סו//.56ח6500 הסבר: קלטו את המשתנה שנשלת אלינו מהטופס שקרא לנו, והציגו אותו בתוך המשפט. כדי להבטיח שהמשפט ייתוצאות החיפוש...י יהיה אכן בצד ימין, והמילה המבוקשת בצד שמאל, אני בונה טבלה וממקס כל משפט במקומו. כך אני נמנע מהפתעות לא נעימות הקשורות לסוגי דפדפנים וגרסאות שונות. כך נראית התוצאה: זפזט!קא = 61חז6!)ח! +)ס5סזטו/א - 352 .6/0008|051זס00%51פ/)05ת10631//:קוות בּ ספ 1005 68סטב] אשע 6% - 6 | ₪ 7 8 7 ₪ | 8 4 3 זמוזק וו עז0ופו | טעב ה0ז568 6חס | 36658 | קס)5 [ובומק. 0% 2 חן ספל [+ 38 +9ו|00פ/6זס)5סספ/051 !ה סס!/ / :ות ₪ ו תוצאות החיפוש בור המילה. 9ליסה |- / ו 108 ר-=] אם לא עובד לכם, בדקו: 1. שהשיטה שבחרתם היא אכן 005%%. 2 ששם המשתנה אותו אתסם מחפשים, הוא אכן שמה של תיבת הטקסט בחלון החיפוש. 3 שהתגים <חזס+/>, <וחזס+> מקיפיס את כל רכיבי הקלט. פרק 6: חיפוש על פי מילת מפתח | 99 4. שגיאות כתיב. השוו לטקסט בספר. שגיאות אחרות - בדקו בפרק איתור תקלות. הגולש הקליד מילה ואנו רוציס למצוא את כל הספריס ששמותיהס מכילים את המילה המבוקשת. הדרך לבצע ואת היא באמצעות שאילתת ‏ 501. אנו נשתמש באופרטור 66א11. בדף 0008!5%.850 כבר יש לנו שאילתת 501, אלא שהיא מביאה את כל הספרים, ויש לשנות אותה. השאילתה המקורית היתה: "0065 וחסז] * 50|="56!666 אס מילת המפתח היתה חַסטב, לדוגמה, אז שאילתת 501 צריכה להיות : 68060%' 66| ₪06 6זסחצו 5אססס חס * 5060 שימו לב לגרשיס המקיפיס את המחרוזת: גרש, אחוז, המילה המבוקשת, אחוז, גרש. את כל זאת אנו צריכיס לבנות באופן דינמי, ולהכניס לתוך המשתנה |ף5. אנו מצמידיס 3 מחרוזות זו לאו בעזרת הסימן 8, שהוא יידבק מחרוזותיי. הנה שלוש המחרוזות : % % 66| ₪06 6זסחאו 005 חחסז] * 501601 כאשר 6זסווץ6) הוא כמובן המשתנה המכיל את מילת המפתח. הצמידו אותן יחד ותקבלו: " %" ,8 0זסצוץ6 8 "6" 66| ₪06 6זסחצו 5אססס וחסזז * 50|="56166% הקלידו שורה זו במקום השורה המקורית, והקפידו לא לשכוח אף גרש. רווח לפני ואחרי כל 8. שמרו את עבודתכם, עברו לחלון 568767000%.850, הפעילו אותו, הקלידו מילת מפתח, והקישו זוחזפט5. צריכה להיפתח רשימת הספרים, ובה רק ספריס ששמם מכיל את המילה המבוקשת. א | ₪0 00[ 668הסעב] | אסוע ‏ 08 6 | 4 ור וכ רס ובו עו | 85!וזס/ב = 568108 ב ספל [+ 00181.55פ/0051016ם/051ח81 סיס1// :סזותת ₪ מ סוחס | 38/858 | קסופ בזםוזם-] 0% תוצאות החיפוש בור המילה. 9ליסה וו 1008 כ 0 585 - סדנת לימוד חזרו לדף החיפוש, הקלידו מילה אחרת, ובצעו חיפוש. ודאו שהתוכנית שלכס עובדת כמו שצריך. אני מקווה שאתס נהניס מהתוצאות. פתיחת חלון מתוך רשימה, עם פרמטר רשימת הספרים שפתחנו נחמדה מאוד, אבל כעת רוצה הגולש להיכנס לחלון הפרטים של ספר אחד מסוים. לראות את פרטי הספר, את מחירו, את התמונה שלו, ואולי אף להזמין אותו. ברור שלא נבנה חלון לכל ספר, אלא חלון אחד שמקבל פרמטר. מה יהיה הפרמטר! כמובן, קוד הספר, 0! 00%פ. את חלון פרטי הספר נבנה בהמשך. בינתייס נוסיף לחלון הרשימה את האפשרות להגיע לדף זה עס קוד הספר הדרוש. פתחו את הדף 0ק85.ו|200 מתוך הדיאגרמה, כרגיל, או מתוך ה- זפזס|קאם 66[סזס. אנו מוסיפים כעת עמודה לטבלה. אס אתס רוציס שהעמודה ייפרטים נוספים'י תהיה השמאלית ביותר (הגיוני עבור עברית), הוסיפו את העמודה החדשה ראשונה, מייד לאחר התג <ש>. ואת מכיון שהטבלה נכתבת בפועל משמאל לימין, גם אס תוכנה עברי. אלה שורות הקסם שיש להוסיף לדף בתוך לולאת 6ווח/ סם לאחר המשפט "<%7>" 6ו]/. 6ח₪6500 (קוד המקור כולו נמצא ב- 0006|15%1.850) : "<%ח0ח=חסו|ה 100= הס0וצו ?>" ססוז ).650056 "<" 8 ("0ן 6ססם")5ז 8 "=0)ן 6ססס?350.|ו06%39אסס" 8 "=-םאר] >" ססוז/). 650056 "<1<>/%0/>" .8 "פרטים נוספים" ₪6500756.//166 למען הסר ספק, שורות אלו מייצרות שורה בטבלה, ולכן צריכות לחיכתב מייד לאחר: ]0 לס 6!וחצצ 0 "<>" 6סן]/. 650056 פרק 6: חיפוש על פי מילת מפתה | 101 הריצו את החלון, והתוצאה תיראה בערך כך: זפזס!קא = ]6חז6)ח! !]ס5סזסו)א - ק31.35ו!6/200%זסז00%5פ/51סת|1063// :קזוח [|< כו 008[ פפווסטב] | אוש כ מזםם 6 | ₪ . 2.8 ₪ 8 9 4 3/8" וא | עזסופו | 8פווסטב: ה0זה56 6חסו] | 558/] | כס50 זב 0% 0 [+ 350 .51ו|6/000זפ+5סספ/)5סה|ה סס!//:קטור! ₪ חן תוצאות החיפוש בור המילה. 3ליסה 4 / בזוחו |סס.1 55 3105/00 1// :קזוח 65! שימו לב לכך, שהסמן משנה את צורתו לייידיי המצביעה על קישור. כאשר העכבר נמצא מעל השדה החדש. העבירו את העכבר לאורך הטבלה, בעמודת פרטים נוספים, וראו כיצד משתנה הכיתוב בשורה התחתונה, שורת הסטטוס של הדפדפן. בכל שורה הפרמטר הנשלח, הוא קוד הספר הנוכתי. בניית דף הספר הבודד כעת נבנה את דף פרטי הספר. והו הדף הסופי בשרשרת החיפוש. בדף זה ימצא הגולש את כל הפרטיס על הספר: את תמונתו, מחירו, תקציר וכן הלאה. כאן יהיה הלחצן החשוב ייהוסף לסל הקניות'י, ואנו רוציס שילחצו עליו ככל האפשר יותר. הדף ס00%06831!.45 כבר קיים. ואם לא - אז ניצור אותו. קוד המקור לשלב זה נמצא ב- 068941.850סספ. תחילה, יש לקלוט את הפרמטר שנשלח אלינו. אנחנו יודעיס לקלוט פרמטר, ואפילו בשתי שיטות: ז65₪ ו- זפסס. השאלה: באיזו שיטה נשלח אלינו הפרמטר! לכאורה בעיה. הרי לא בנינו טופס בכלל, וממילא לא כתבנו שיטה מסוימת. רמז גדול נקבל אס נתבונן בשורת הכתובת של הדף 00003.0 כשהוא נקרא. 2 55 - סדנת לימוד זה נראה כך: )ושוא - 03; 350?800% 016/00006188ו100310051/000%5// :קזוח 2 3 1008 פפוס/בת ‏ אשע א6ם 6 | 0 . > . 9 וב" 568107 פחס | 48/888 - 00ס!5 בבוש %סבם 3=ו 00%פ? 350 [ו06+8 ספ 3106 ספ 05% ]ב סיפ[ :ק')ר] ₪1 8 | הפרמטר משורשר בתוך מחרוזת הכתובת. וזהו, כזכור לכס, סימן ההיכר של שיטת דס. לכן, כדי לקבל את הפרמטר בתוך הקוד שלנו, נכתוב שורות דומות מאוד לדוגמה .2 : >% 0 אססס ו ("0ן א0סספ")0חו 65 10=60650.0 א>ססם "<3ח/>" 8 0 אססט 8 " :10 006פ<3ח>" 6ה//.56ח6500 <% נריצ ונבדוק. שימו לב, אי אפשר סתס להריץ את 00%0683|!.850! ההרצה כאן אינה פשוטה, כי יש לשלוח פרמטר! נשמור את עבודתנו, נעבור לדף 2006568/60.850 ושס נלחץ לחיצה ימנית ונבחר זספאוסזט חו וסו/. נבצע חיפוש לספר כלשהו, נקבל רשימה, נבחר ספר ונלחץ פרטים. נצפה כמובן לראות משהו הדומה לזה: ד הידי וע ב ות ו הדי כו ב מ ב 1 3 כ 1008 65ס89] | אשע ‏ 88 16 | 6 . 2 . ₪6 8 ₪ | 4 זעב 56808 שחסת | 8658 | קס50 מס 0% 4=5ו 00%פ? 350 |ו16/000%0018פ)5)סספ/+5סח|ב ספ!// :קוזת! ₪ 5 | 30085 10: 5 כעת, כשאנו בטוחים שהפרמטר שנקלט הוא הנכון, אפשר להשתמש בו. אנו רוציס להביא את כל הפרטים על הספר, כשנתון לנו קוד הספר. ובשפת 501 (לא להקליד): 0=5 200% 6זסחצ 65ססם החסז] * 56|66% הבעיה שלא תמיד יהיה קוד הספר 5, לכן במקוס לכתוב ישירות את המספר, נשרשר למחרוזת את המשתנה שקלטנו. השאילתה תיראה כך (עדיין לא להקליד): 0 אססט 8 "=0ן >ססס 6זסחצו 5אססט וחסז] * 56!66"=|ף5 פרק 6: חיפוש על פי מילת מפתח | 103 כמו בכל הבאת מידע ממסד הנתונים, אנו וקוקים לקישור ורשימה. נבצע ואת בדיוק כפי שראינו בדוגמאות הקודמות. הקלידו את השורות הבאות : חחסס הוחו ("חסו6 08.60 )5/6866 = החס6 56% "2005%076= 50" הסקס. החהסס 50 ,15 וחום ("6007056%. 00 )76806006 ז6 7 5=50 56% 0 אססט 8 "= >ססס 6זסחצו 5אססט וחסז] * 56!66"=|ף5 חחסס ,|50 ה5.076ז בדרך כלל, בשלב זה הינו מתחיליס לסרוק את 7660/0560 בלולאה. אלא שכאן, אין צורך. ביקשנו שורה בודדת, וקיבלנו. 5 מכילה שורה אחת בלבד של הספר המבוקש. לכן ניתן לכתוב בפשטות כך (הקלידו בהמשך לקוד הקודס): "<3ח/>" .8 ("5)"006ז 8 " :06וד<3ח>" 6סוז//).56הסס5ס "<3ח/>" .8("זסרט5)"3ז 8 " :זסחסט <3ה>" 6סוז/.56הסס65 "<3ה/>" 6"(8סחזק 5%ו|")5 8 " :ססחק זו [<3ה>" 6סוז/).56חהס50ס נריץ ונבדוק אם אכן מגיעיס כל פרטי הספר. אני מזכיר שוב: לא להריצ ישירות את דף הפרטים (תבוא הודעת שגיאה על חוסר בפרמטר), אלא את דף התיפוש (ק ,)5687600000%.85‏ ממנו | להגיע | לרשימה (0006|5.850), | ובה ללחוץ ‏ על ייפרטים נוספים'י. הדף ייראה בערך כך: [<זהן .8 6 | 008[ 668סב] | אפוע 08 6ום | | 0 2 55 ₪ 2 | 90 = 85סעה = ה0זה56 סו | 390858 | קסופ בובז 6% ו 0 [+ 4=5ו 006פ? 350.ו00060618ט/6זס)5>סספ/051ח!הסס!// :קוותן [6] 8806 | 008% 10: 5 כיפה אדומה :116 א. זאב :4111101 1 18+ 11160: 0 | ה 4 55 - סדנת לימוד אני מסכים שמבחינה ויוואלית הו דף מכוער ביותר, אבל מבחינת שליפת המידע, הוא מדויק. בעוד כמה דקות נעשה לדף הפרטים 'ימתיחת פנים'י והוא ייראה קצת יותר מושך. בינתיים, עוד קצת מידע על הספר. מקובל באתרי מכירות להציג את המחיר הרגיל (מחיר מופקע, בדרך כלל), המחיר שלנו (הנמוך יותר, מיותר לומר), ולהראות כמה אתה חוסך בקנייתך אצלנו. גם לנו יש מחיר (6סוזם) ומחיר מחירון (6סוזס 85%!). את ההפרש נמצא (כן, זה מדהיס) על ידי חיסור. מחקו את שורת המחיר הקיימת והקלידו בבקשה: "<3ח/>" 8 ("6ס 5%ו|")5ז 8 " :ססחק 56 |<3ח>" 6סוז//. 650056 "<3/>" 8 ("ססחו0") 5ז 8 " :ססוזק זטוס<3ח>" .650056 "<3ח/>" 6 ("66ו5)"0ז - ("6סוזכ 5%ו|") 5ז 8 " :586 טסץצ<3ח>" 6שח//.56ח6500 אתגר לאמיציס - חשבו והציגו גס את החיסכון באחוזים. הדף שלכס צריך להיראות כך: זסזס!קא = בע | ו = ו ידי ב ו ב ו מו כ | כו 100 | 668סעב] | אסוע% ‏ 8בם 6 ו | 8 9 | 3 8/0650 ה50810 חס | 36/8688 | קסופ ווק 0% חן ב [+ 36 00%פ? 380 [ו00%6+8פ/6ז0ז5>סספ/+5סח1ה סס!/ / :קוה ₪ חן 13005 119: 6 מקס ומוריף :71686 וילהלם בוש :יזסו1ונוה. 0 :11100 1.15% 0 :1166 יננוכ % 20.10 :536 נוסצר זו 03 ] 55 | | כעת לתמונה. ניתן לשמור תמונות בכמה דרכים. דרך אחת היא לשמור את התמונה בתוך מסד הנתונים. זה אפשרי גם ב-06055, וסוג הנתונים המיועד לכך הוא ם=01. אך יש גם דרך אחרת, פשוטה וחסכונית יותר. לפתוח תיקיה רגילה בשרת, ששמה יהיה, למשל, פשזושסום, ובה יאוחסנו כל התמונות. אנו נשמור בטבלה רק שדה טקסט ובו שם התמונה. במקרים של הרבה תמונות, נרצה אולי לפצל את מאגר התמונות לתיקיות שונות, ואז נשמור לא רק את שס התמונה, אלא גס את כל המסלול (חזהם) אליה. פרק 6: חיפוש על פי מילת מפתה | 105 לשיטה הראשונה, שמירת תמונות בתוך מסד הנתונים, יש יתרונות מסוימים: 1 קל לשלוף את התמונה, היא חלק מהנתוניס. 2 גיבוי מסד הנתונים כולל גם את התמונות. 3 מעבר לשרת אחר, החלפת דיסק, או צרות חומרה אחרות - לא משפיעות. אך יש לה גם חסרון כבד: התמונות תופסות נפח רב, והן תגדלנה באופן בלתי סביר את מסד הנתוניס. כאשר מסד הנתוניס יהיה גדול מאוד - ומן הגישה למידע יתארך אף הוא. לכן אנו מעדיפיס בדרך כלל את השיטה השנייה. שומרים את התמונות כקבציס פשוטיס במערכת ההפעלה, ובמסד הנתוניס שומריס רק מחרוזת המכילה את שמם. נעשה ואת כך. בטבלת 50065 נוסיף, אם לא קייס כבר, שדה בשס פזטשסוס שיהיה מסוג טקסט. בשדה זה נקליד את שמות תמונות הספרים. אס אין לכס תמונות כאלה, אתס יכולים | להוריד | מהאינטרנט (מאתרי ספרים,| למשל מאתר הוד-עמי [[.60. והח06-8ח.צטצש), או להעתיק מהתקליטור המצורף לספר גה, כמה תמונות לצורך הלימוד, בתיקיה 65ז6₪וק56076)ססם. פתחו תיקיה בדיסק שלכם, וקראו לה 6שזטשסוק. העבירו לתיקיה זו את תמונות הספריס שלכם. התיקיה חייבת להיות מתחת לפרויקט, וחייבת להיות י'מוכרת"י על ידי הפרויקט כדי שהקבצים יועתקו לשרת. מסלול התיקיה: 5 6 650 00 ושעו פטס חו:6 0 שאלה: האם נשמור רק את שם הספר, או את כל המסלול? יק תשובה: תלוי. בעיקרון ניתן לשמור רק את שם הספר, ולציין את המסלול פעם אחת בתוכנית. כך נעשה בתוכנית שלנו. באפליקציות אמיתיות עשויות להיות אלפי תמונות, ואז נרצה אולי לחלק אותן לתיקיות שונות: תיקיה לספרים, תיקיה לדיסקים, תיקיה לצעצועים וכו'. במקרים אלה נשמור גם את שם התיקיה, אבל לעולם לא מסלול מלא, מפני שלגולש שלנו אין תיקיה כזו. מסלול התמונות יהיה תמיד יחסי לפרויקט. 5 כך תיראה הטבלה שלכם, לאחר שהקלדתס את שמות הספרים: 4 עליסה בארץ הפלאות לואים קרול 100 5 100 הָמן. 811061 2 ציד הסנארק לואיס קרול 14 12 1000 51%.[8 3 שירים ופזמונות לילדים! | ח.נ. ביאליק 123 10 10 8ן.+סחסרח2וקט החוזות 5 4 גן גורים רפאל ספורטה 10 8 100 פסן. וחוזט ח3ף 5 כיפה אדומה א. זגב 149.9 9 120 ה[ סו 6 מקס ומוריץ. = וילהלם בוש 120 9 1 טמ[ סרח וח 7 עליפה בארץ המראה לואים קרול. 200 10 22 טסן. זסזזורח 8סו| 8 הרפתקאות עליסה/ | א. ב. יהושוע 80 00 0 82.[0סו|8 9 מאה שנים של בדידות :ל גרסיה מרקס 45 40 0 הן.החוח3ח5 88וח 10 מרד הנפילים ג'ון גאלט 70 49 0 זו 0880זח 11355 כאן חשוב לדייק! אס שס הספר בטבלה אינו והה בדיוק לשס הקוב>, לא תראו את התמונה! 6 255 - סדנת לימוד סגרו את הטבלה וחזרו לדף 8000609!.850. הוסיפו לו, לאחר השורות האחרונות שכתבנו (מחירים), את השורה הבאת: ר₪ שי" 8 ("6זנ6וכ")5ז 8 "5ז6ו =586 >" .650056 7 | השורה מורכבת מ-3 חלקים (מוכר, אהה): החלק הראשון כולל את תחילתה של התגית <פַחחו> ועס הנתיב של המאפיין 6ו5. שס התמונה הוא משתנה וזה יהיה החלק השני של המשפט, שכל תפקידו להביא את שס התמונה מהאובייקט 5ז. החלק השלישי מכיל רק את הסימן גרש (') והסימן <. הגרש סוגר את התוכן של המאפיין 516 והסימן < סוגר את התגית <0ח1>. מובן שאס בחרתס תיקיה אחרת לתמונות, כתבו אותה במקוס 68ז₪₪שוק. מה תהיה התוצאה! פקודת 16 רגילה של וואז. כשתריצו, תראו את התמונה של הספר הנבחר. הציצו בקוד המקור (אסו/ > 6סזטס5) ותראו: < 100-זסזזוחח 1106 65זנססו =586 > שימו לב לגרשים שמקיפיס את המסלול ושם התמונה. ודאו שכתבתסם אותס בקוד המקור. כך צריך להיראות הדף לאחר הוספת התמונה: |<וםן.. זסזס!קא = ]6חז6!ח! 1)ס5סזסוא - ק5בּ. 1/ו6/200%6613זס51אסספ/)05ח|1063ו// :קזוח [2 6 | 10086 55סטב] | אפוצ א6ם ‏ 6] | > .- .9 5 ₪ 4% 3 - ו תוזת | עזסזפו = 9/0165 5681000 חס | 39/88 | קס0פ םס סב 2 חן סל [+ 50 1[ו6%8 0006 /6זסז5 טספ /+05ח|3ספ!/ / :קוו ₪ ו 300% 7 כליסה בארף המראה :016 לואיס קרול :)וו ה. 1.18% 11106: 0 0 :1/1106 יצנוכ) % 40.00 :586 נוס צר לווס קרול פרק 6: חיפוש על פי מילת מפתח | 107 עיצוב דף הספר הבודד יפה. כל הפרטיס נמצאים על הדף. הבעיה היחידה היא, שהס לא מסודרים כפי שאנו רוצים. סידור הפרטים על פני המסך, הוא כמובן עניין של טעם אישי. לפני שמתחילים לעבוד, ננסה לצייר תרשים קטן: שם הספר שם המחבר תמונת הספר מחיר רגיל מחיר אצלנו החסכון שלך תקציר הספר הדרך הקלה ביותר להשגת תוצאת עימוד כזאת, היא באמצעות טבלאות |וואזוּ. כרגיל בטבלאות, יש ללכת מהגדול לקטן: ראשית לבנות את הטבלה התיצונית, טבלה בת שתי שורות. השורה התחתונה היא תקציר הספר. השורה העליונה תחולק לשתי עמודות (%0). בשמאלית תהיה התמונה, ובימנית תהיה טבלה נוספת בת 5 שורות: שס הספר, המחבר, מחיר וכן הלאה. למדנו לכתוב פקודות ₪11 מתוך 450, אבל בואו נודה: וה הרבה יותר קל ב- שואדו. לכן נעשה דבר פשוט: בחלק הראשון, נקרא את כל הנתוניס הדרושיס לנו מתוך מסד הנתוניס לתוך משתנים. נסייס לקרוא, נסגור את הקישור, ונעבור ל- |אזה. כאן נבנה את הטבלאות בקלות רבה. ובתוך הטבלאות נשתול את המשתניס האוגריס את נתוני הספר. ולעבודה: בדף 850.!ו00606₪פ, מחקו את כל מה שהקלדנו עד כה בין <ץ200> ל- <ץ000/>, והקלידו לתוכו מייד לאחר התג <ץ900>, כך (קוד המקור מופיע ב- 06%81|2.8570א0ס00) : >% 6 א%ססם חן ("0ן א0סספ")0חו10=6065%.06/5 א>ססס 8 585 - סדנת לימוד חחס6 הוחו ("חסו6 08.60 )5/6866 = החס6 56% "2005%0176= 5" הסקס. החהסס 50 ,15 וחום ("6607056ז. 0 76860066 5/6 =5] 50% 0 אססט 8 "=0ן >ססס 6זסחצו 5אססט וחסז] * 56!66"=|ף5 החסס ,|50 ה5.006ז 6זס סוכ ,58/6 טסץ ,שסועס ,שסחכ 50| ,6סחזכ ,הסתסטב ,6 חום ₪06 = ]5)"006"( ("זסוזטה")5ז =זסוסטהּ (2, ("06וס")5ז)ץ6ח6 הרס = 6סוזם (66"(,2וזכן 15)"|!56)ץ ה ווססה רוס = 6סוחזכן %פו| 8 (2 ,("6סהזכ 56וו")5ז / (("06ו")5ז-("6סזכן 56וו")15))ה06זסק6הותזס-=] = 58/6 גוסץ (06"((,2ו5)"01ז - ("ססוזק 5%ו50"1ז)) חש טסה הזוס .8 " קפסח.8 ק5סח6" ("צו6ו/5)"76] = עשסו/סז] ("6זנס6ו5)"0ז = 6זנססוק 6 9חור00ה=5 56% 66 בחור סה= החס6 56% <% הסבר: בשתי השורות הראשונות קולטיס פרמטר. דף זה אמור להציג ספר בודד. חובה לתת לו את מספר הספר, אחרת הוא לא יידע את מי להציג (שאלה: באיזו שיטה נשלתח הפרמטר, 05%ק או 06% !). לאחר מכן, פתיחה רגילה של קישור ורשימה. שימו לב לשאילתה: תן לי את כל פרטי הספר שהקוד שלו שווה לערך הפרמטר. . 07 6 שאלה: כמה רשומות יוחזרו? % / %ב\, תשובה: רק אחת, כי רק ספר אחד יכול להיות בעל קוד מסוים. לאחר מכן, מתחילה קריאה סדרתית של נתוניס מתוך הרשומה שהתקבלה. שימו לב לפונקציה /6ח6זוט8)0וחזס", שמסדרת את הספרות במבנה המוכר של סכומים, ולפונקציה זח66ז8)?6וחזס=, שמציגה מספר בפורמט של אחוזים. פרק 6: חיפוש על פי מילת מפתה | 109 6 שאלה: כיצד אתה מעז להשתמש בפונקציות +קוז856/? אולי לגולשים שש שלי יש דפדפן 6156806ח, שאינו מכיר את שפת 85606 7 תשובה: 1. מה זה 16%560806?! 2. הקוד שאנו כותבים ירוץ בשרת, לא במחשב הלקוח. השרת הוא שלנו ואנו קובעים באיזו שפה לכתוב. מה שיגיע לדפדפן הלקוח, יהיה !דח טהור. בדוק זאת. פונקציות אלו יבצעו את עבודתן רק בשרת. נמשיך בעבודה, ונעבור לחלק השני. כעת, ניצור טבלה ב- |ואזו. ניתן לעשות זאת ידנית, ויש גס דרך אוטומטית. הציבו את העכבר במקוס בו אתס רוציס ליצור את הטבלה (לאחר סיוס הקוד הקודם). בתפריט 6|ט3ד |א 6 ץ ]חן 3 2 :חוחו וס - 2 ו וטוה !בד -ן בחרו 780!6 56%ה1. מופיע =[‏ - ח] מתסחתםום [=- 65:] = 80פ] :תשאצ חלון | - [+ ן הז קבעו את נתוני הטבלה: 8----.]-----. רוחב: 550 פיקסלים. 3 וז :5030 | | | | | וסוס מירכוז אופקי. 4 1 | :בבק 61 3 1 טס 2 שורות. טסוה 681 -ן 2 עמודות. [*-- | סוה ₪ [=- 7 ] 600%חעס8087ם עובי גבול 1. 6% סבו שן [.= -00] טוש ₪86 לחצו על 06 והנה זה פלא, | נוצרה טבלה מקסימה. הציבו את הסמן בשורה הראשונה, בעמודה השנייה, בין התגיס <סד> ל <פד/>, וצרו באותה דרך טבלה נוספת, עס הנתוניס הבאיס : רוחב: 330 פיקסלים. עובי קו:1. 2 עמודות. 6 שורות (בחמש מהן נשתמש בפרק זה, אחת נשאיר לעתיד). אשרו את החלון ובדקו את התוצאה. מדוע היינו צריכים בטבלה הפנימית שתי עמודות! אחת לכותרת ואחת לערך. לדוגמה, מחיר: 48 שייח. כעת יש להקליד בתוך תאי הטבלאות את הערכיס הנכוניס. לא נשכח שאנחנו כעת בתוך ה- |אזה, וכל אזכור של משתנה 455 צריך להיות בצורה <%ז3/ץ1)=%>. לדוגמה, את תמונת הספר, נשב בתא השמאלי ביותר (הראשון) של השורה הראשונה. בין התגיס <5ד> ל- <פד/> נכתוב כך: <"< 0160176 = > 765 160ק6ז0ל5א00ם:576="6 סוח|> 0 585 - סדנת לימוד ו שאלה: מדוע ביקשתי עובי קו 1, הרי אנחנו לא רוצים להראות לגולש . יק את קווי הגבול בין השדות? תשובה: רק לנוחיות העבודה, כדי שנראה את התאים שלנו. אחרי שהכל יעבוד לשביעות רצוננו, נשנה את העובי לאפס, והקווים ייעלמו. 6 להלן קוד החלק השני. המשיכו להקליד בדף 060683||.850ספ : <> <"16="1ס סק 051 "186="1ק5 6511 "1"= םס 0 "550"=רדפ1/ 6וסג?> <> <"קסם"=ח90ו|8ע "זסזה06"=חףו!ה %0> <%1/> <"< 0160176 = % > 160765 6ז0ל5א576="6:00 סוח|> <"390"=חשסו\ "קס6"=תפוופע "שחטוז"=חטווה %> <"6="1זססהק | 6 "6="1 50 | 6 "1"= םס 0 "330"=רודס1/ 6וספּ%> <> <1)/> <507000/ > < 16%= 9% > < 0ח500> < "שח "= חטוובּ "2"= חה0פ!סס %0> <ח/> <> <%0/> <%זסו = %> < "שח "= הווה "230"= וזסושש %0> <%0/> מחבר<"ח0"=חפווה %0> <ח/> <> <0<>/%0ח5070/> < 266% 15%|= %> <8ח500> <"לתטח"=חפווה %0> <%0/>מחיר רגיל<"71000"=ח10 %0> <ח/> <")> <106%זק= %> <"6ט1ס"= זס|60 +חס?> < 0ח500> <"סחשז"=חםו1ה %0> <0?/> < החסז5/> <%ח0?/> <%0/>המחיר שלנו<"71006"=ח10 ?> <ח/> <> <58/6% ט0/ץ=%> <"60ז"=זס|00 %חס1> < חחס50> < "שחש וז"=חחו!ה %0> <0/> < החסז5/> <%ח0?/> <0)/>הרווח שלך<"71006"=ח0ו! ?> <ח/> <%80!6/> <0)/> <ח/> <₪/><1)/> < 00 50/> תקציר הספר<8ח500> <"זתףח"= חפו|ה "2"=ח60508 %0> <ז> <0)/ > < %/70/16= %> <"2"= ח0!508ס6 "שחש ו"=חטווהּ %> <> פרק 6: חיפוש על פי מילת מפתה | 111 הדף צריך להיראות בסוף כך: כיפה אדומה מחבר מחיר רגיל המחיר שלנו הרוות שלך תקציר הספר 4 5 | <90|6?/> <%1ח66/> <ץ000/> <|וחט/> זסזס!קא = 61חז6!ח! !/ס5סז6ו4 - 352 [ו00%0613פ/6ז00%510פ/051ח2!0631/ :קוות | . 6 | 1005 65סטב] | אפוצ ‏ ₪6 6 | ו סופ = 80185 = 00זה56 45/6586 | כסו5 בום וס סב << 65חו1 [ ₪0 ₪ [+ 350 .|ו00606+8פ/6ז510 טספ /05%ח!ספ!// :קוו ₪ ב א. ואב 0 ₪ 0 ו ₪ 0 אס לא עובד לכם, בדקו: 1% / 2% סאגה קורעת לב הנקראת בנשימה עצורה מתחילתה ועד סופה. סאטירה מבריקה ואלגוריה שנונה השמה ללעג ולקלס את מנהגי התקופה. ספר כאוטי ומורבידי כאחד. הסימבוליקה המטאפיסית שבין הוזאב הרשע לכיפה אדומה , יחד עם הסימביוזה של שומר היער עם הסבתא, העניקו ליצירת מופת פרטיקולרית זו חיי נצח על מדף הספרים בגן שושנה 7 2 מ ה ו ו 1. שקראתם את המשתנים נכון. תמיד תוכלו לבדוק ואת בעורת הדפסה ישירה למסך, כמו בגירסה הקודמת. 2 שלא שכחתס לכתוב שווה לפני <%זְה8//ו9%0=1>. בעת שיבוצ ב- |אזח. דוגמה: 3 וכרו, הדף לא יכול לעבוד בפני עצמו. יש לקרוא לו מתוך רשימת תוצאות התיפוש. אם לא מופיעה התמונה, בדקו את שס התמונה ואת המסלול המדויק. השוו בין שס התמונה בפועל לגה הכתוב בטבלה. נסו להדפיס את השס והמסלול יחד, וראו אס אין קו אלכסוני (/) מיותר או חסר. האס לא שכחתם את סיומת הקובצ! האס לא הפכתם בין 306 ל- =61 ז אם כן עובד לכס, זה הומן ליהנות מפרי עמלכם, לנוח מעט, ולחשוב על כל ספרי 'יכיפה אדומהיי שתמכרו באינטרנט. 2 585 - סדנת לימוד פרק 7 זיהוי וספירת המשתמשים הקובץ הּ5בּ.010031 עד עתה התקדמנו יפה ביישוס האינטרנט שלנו. יש לנו כבר דפי 455 עובדים, אנו מבצעיס שאילתות, מקבליס תשובות והכל טוב. אך חסר לנו 'יהמימד האנושייי. אנחנו לא מזהיס את המשתמש הבודד ולא מסוגליס לטפל בו אישית. כאשר בנינו את דף חיפוש הספרים ודף הרשימה עס הספרים המבוקשים, חשבנו על משתמש, שנניח מחפש ספרי בישול. מקליד מילה ומקבל רשימת ספרים. משתמש אחד, לא מאה משתמשים. אך מה יקרה לתוכנית שלנו, כאשר עשרה אנשים ייכנסו לדף החיפוש, וכל אחד יקיש מילה אחרת! כיצד יחליט השרת לאיזה מהס לענות! ומה יקבלו האחרים! תחילה, נכיר בעובדות. ריבוי משתמשיס הוא עובדת חייס ביישומי אינטרנט. ביישוס חנות הספרים שלנו, עשוייס להיות עשרה (או עשרת אלפים) אנשיס בו-ומנית, שמחפשים ספרים, שניים שמזמינים כעת ומטפלים בייעגלת הקניות'י שלהם, חמישה שמזיניס את פרטי כרטיס האשראי שלהם, ועוד חמישה-עשר שמעייניס במבצעים המיוחדיס שלנו. שרת 115 בנוי לכך ומטפל בכל משתמש כאילו הוא בן יחיד. עבור כל משתמש נפתתח אובייקט הנקרא 565510₪, שנפתח ברגע שהמשתמש נכנס לדף 455 כלשהו ששייך ליישוס, ונסגר ברגע שהוא עוזב את היישוס (עובר לאתר אחר, או סתס סוגר את הדפדפן). ה-5655108, הוא האמצעי העיקרי בידי המתכנת ללוות את המשתמש ולשמור את מצבו: מה מספרו: באיוו שעה נכנס! איזה פריטיס הוא כבר הזמין בעבר! האס שילס! מה יש בסל הקניות שלו כרגע! את כל התשובות לשאלות אלו, נאחסן במשתניס הנקראיס 880!65/ ח0ו5655. מה שמייחד משתניס אלה הוא, שהם שייכיס ל- 565510 מסוים, ולכן לגולש מסוים. הס תמיד זמיניס לגולש לו הס שייכים, אך בלתי נגישיס לכל גולש אחר. פרק 7: זיהוי וספירת המשתמשים | 113 אובייקט נוסף נקרא חסוַזַ63ו1שט, והוא מרכז את כל המידע הנוגע ליישוס כולו, ולא למשתמש בודד. בקובצ מיוחד לכך, מרוכו הטיפול באובייקטיס אלה. הקובצ נקרא 610231.353, והוא נוצר אוטומטית כחלק מכל פרויקט טססזסשח1 |הטפו. חפשו אותו בפרויקט שלכסם, ותמצאו אותו. הקובצ מטפל בארבעה אירועים. בינתייס נעסוק רק בשנייס מהס: +05 ה0ו5655 חח 0 ה0ו5655 כלומר: התחלת וסוף ה56559|0. אנחנו נכתוב בקוב 9!088|.858 שתי שגרות (פרוצדורות). האחת תרוץ עס תחילת ה- ח56550, כלומר כשהגולש התחבר אלינו, והשנייה עס סיום ה- ח0ו5655, כשהוא נוטש אותנו. שגרה, היא בסך הכל חלק של תוכנית מחשב, שאפשר לקרוא לה כשרוצים, כלומר לגרוס למחשב לבצע אותה. במקרה שלנו, המילה יכשרוצים" אינה מדויקת: השרת מפעיל שגרות אלו בדיוק כשצריך: האחת בתחילת ה- ח0ו5655, והשנייה - בסופו. המבנה העקרוני נראה כך: +05 הס5655 טט5 ביצוע פעולות ספ 6ח= בתוך השגרה נכתוב פקודות שאנו רוציס שיתבצעו מייד עס הופעתו של הגולש החדש. מה נרצה! למשל הייתי רוצה לסמן את הגולש במספר מסוים. הייתי רוצה ליצור שורה בבסיס הנתונים ובה מצוינת העובדה שאדס נכנס לאתר, באיוה תאריך ובאיוו שעה. כשהוא ייצא, ארשוס גם את שעת היציאה, וכך אוכל לדעת כמה גולשים היו אצלי, כמה ומן שהו בממוצע וכן הלאה. כיצד יוצריס 38065 חסו15655 הנה, וה מאוד פשוט: 6| = ( "הז ")50550 דוגמה: "056 "= ("6 הח ז50ו")ח0סו5055 אס קלטתי מהמשתמש את שמו, יהיה ה חכס מצדי לשמור אותו במשתנה חסן5655, ואז בכל פעם שארצה אוכל לשלוף אותו ולהשתמש בו. כאשר אנו שומרים מידע באובייקט חסו5655, הגולש מקבל אוטומטית מספר זיהוי ייחודי הנקרא 12ח0ו5655. מספר זה מוקצה על ידי השרת והוא לקריאה בלבד, איננו יכוליס לשנות אותו. מספר זה ילווה את הגולש בביקורו באתרנו. הוא שמור במשתנה ח565500, ואנו יכוליס לקרוא אותו בכל עת, כך: 5655010 ח0ו510=5655 לחילופין, ניתן גס ליצור עבור כל מבקר שורה בטבלה בה המפתח הראשי הוא מסוג זסםותטחססטה, מתקדס אוטומטית, ולהשתמש במספר זה כמספר מזהה לגולש. 4 55 - סדנת לימוד דוגמה נוספת : ניצור משתנה, שישמור את תאריך ושעת הכניסה למערכת : ]= ( "ו ד = ")56550 כאמור, האובייקט 80168000 מרכז את היישוס, ונותן לנו אפשרות טיפול בשלושה נושאים: 1 מה לעשות עס תחילת היישוס! ובעברית : השגרה +05 חסחפּסווקסה. 2 מה לעשות עס סיוס היישוס! ובעברית: השגרה סחשח0. חסטפסו|ססה. 3 ניהול משתני יישוס. כאלה שאורך חייהס כאורך חיי היישוס, והס נגישיס לכולם. אך ראשית יש להגדיר מהו היישוס! מתי תחילתו, ומתי סופוז היישוס הוא, כמובן, אוסף כל הדפיס שכתבנו. 'יחייויי של היישוס מתחיליס ברגע שראשון הגולשיס ביקש דף 5 מסויס השייך לו (רק דף 55ג, דף 1אז₪ שכמובן יכול להיות לנו באתר, לא יגרוס לאובייקט ח800סו|סק8 להיווצר!). גולשים נכנסים ויוצאיס, והיישוס ממשיך. היישוס יסתייס רק כאשר הוא יסגר באופן יזוס על ידי השרת. השגרה 057% חסספסוופקה תתרחש ברגע תחילת קיוס היישוס, והיא מקוס טוב לאתחל בו משתנים מסוג ח00פסו|מקה. בניגוד למשתני חסו5655, שהם מיוחדים לגולש ספציפי, משתני יישוס משותפים לכולם. יצירת משתנה חסוטפּסו|ססת : 6טן3/= ("סרחבּזז3/")הסספסווסקא יצירת מונה מבקרים מונה מבקריס הוא דוגמה קלאסית למשתנה יישוס. בתוך +05 חסטפסווססא ניצור אותו, כך: +פח הסטפסווסקה טט5 5"(0ז5/00וע")ח סו 68ו!סקת 50 0חם הקלידו את הקוד הנזכר למעלה לתוך הקוב 6!008|.858 בפרויקט שלכס. בכל פעס שגולש חדש מגיע לאתר - אנו רוציס לקדם את המונה באחד. מהו המקוס המתאים ביותר לכך! כמובן, השגרה +/05₪ ח0ו5655. בתוכה נשתול שורה כזאת : + ח0סו5655 500 1+ ("5ז15100/" )חס הסו|מק = ("5זססופוש")הסספסווסקא 50 06ח= פרק 7: זיהוי וספירת המשתמשים | 115 בעברית: קדם את מונה המבקרים באחד. הקלידו גם שגרה זו לקוב 6|098|.858 שלכם. כל מבקר נוסף שייכנס לאתרנו, יקדס באחד את המונה שלנו. מונה מסוג אחר שניתן לחשוב עליו, הוא מונה מבקריס בו-ומנית. לא כמה מבקריס היו אצלי מאז הקמת האתר, אלא כמה גולשים פעילים יש כרגע. אתחול המשתנה והה לדוגמה הקודמת, וגס אותו יש לקדס עבור כל גולש חדש. השוני היחיד הוא שמשתנה זה יש גס להפחית באחד, בכל פעם שמישהו עוזב אותנו. להלן דוגמאות הקוד: שלב 1, אתחול המשתנה: +פח הסטפסווסקה טט5 15|6075"(=0/ 6עוס4")חסספסווסקא 50 0חם שלב 2, קידוס ב- 1 עבור כל גולש שמצטרף: +05 ח0סו5655 5 1 "1510075 3606" )הסח הסו|סק ה =("5זססופוע 6ע6בּ")הסספסווססא ספ סחם שלב 3, הפחתה ב- 1 עבור כל גולש נוטש: חח ח0סו5655 5 1-("5ז00ו15 30/6" )חס הסווקק ה =("8זססופו/ 6עוסב")חסספסווססה ספ סחם מה נעשה במשתנה זה? וה כבר תלוי בנו. אנו יכוליס להראות אותו באתר לכל גולש, (אס יש לנו מה להראות...) ואנו יכוליס לשמור אותו לעצמנו, למסכי אדמיניסטרציה בלבד. חשוב לדעת בכל פעס מה העומס על השרת. במקרים של נפילות או ירידה בביצועים, מעניין לדעת כמה גולשים היו, והיכן המגבלות שלנו. את השורות המטפלות במשתנה ה-565908 הנקרא >זססופוט 360/6, כפי שנראה בדוגמה, יש לשתול, כל אחת בתוך השגרה המתאימה לה. לסיכום, כך צריך להיראות הקוב שלכס כשהוא כולל טיפול בשני המשתנים: מונה מבקרים כללי, ומונה מבקריס פעילים : +פח הסטפסווסקה טט5 5"(0ז0םופוע")חסספסו!סס א 1516075"(=0/ 6עוסב")חסספסו|ססא סטש 0חם גח חסו5055 500 1+ ("5ז15100/")חסוהסו|מק = ("6זססופוע")חסספסווסקא 1 "1510075 3606" )חס הסו|סק ה =("5זססופוע 6עסבּ")הסספסווססה 50 סחם 00 ח0סו5655 ס5 1-("5ז00ו15 30/6" )חס הסווקק ה =("פזסשופו/ 6עוסבּ")חהסספסווסקה 50 סחם 6 *25 - סדנת לימוד ו שאלה: מדוע טיפלנו במשתנה פזסטופוצ רק בפתיחת ה- חסן5655 ולא . יק בסיומו? תשובה: מפני שאנו רוצים לדעת את מספר הגולשים המצטבר, לכן עלינו רק לקדם אותו עבור כל גולש חדש. עבור גולש שנוטש אותנו, אין לנו מה לעשות. 6 כעת אנו רוציס לראות את תוצאות עבודתנו. תחילה, הריצו את היישוס כמו שהוא, רק כדי לוודא שאין הודעות שגיאה. אס הכל בסדר - נמשיך. הערה: את הקובץ 9!088|.358 אי אפשר להריץ, ואין לו שום חלק ויזואלי! כדי לבדוק שהקובץ תקין, הריצו כל דף אחר. אם יש לכם שגיאה כלשהי ב- 9!058|.358, אתם כבר תשמעו על כך. שגיאות נפוצות בכתיבת בּ0!0031.35 1. ודאו שכל השגרות שלכס נמצאות בין <דק5601> ל- <דק50₪1/>. 2 ודאו שאין לכס שתי שגרות באותו שס. 3 ודאו שכל שגרה מסתיימת ב- 600 פט5. כדאי לשמור מרחק קטן בין השגרות כדי לראות טוב יותר. 4. בדרך כלל בכתיבת 45 אין חשיבות לאותיות קטנות או גדולות. באופן חריג, שמות השגרות צריכיס להיות כתוביס בדיוק כמו בספר, עם הקפדה על אותיות קטנות וגדולות! צרו דף 857 חדש, לבדיקה בלבד, שייקרא למשל, 165%.850. בדף זה כתבו: "<זם>" .8 ("5זססופועט")חסבסו|סכ 6 " :זססוחטח זססופוצ 6זבּ טסץ" סוז/).56חה6500 "<זם>" .8 ("5ז0סו15/ 6ע360")חסטפּסו|קקה 8 " :סח 5675 2606" סו 56חה0ס650 הריצו את הדף (לחיצה ימנית, זספווסזפ חו צוסוט). סביר שתראו שאתס מבקר מספר אחד, וכרגע יש מבקר אחד פעיל. זה הגיוני. סגרו את הדפדפן, ובצעו שנית. כעת תראו שאתס מבקר מספר שניים, ויש כרגע שני מבקריס. רגע, כיצד וה ייתכן! הרי ה'ימבקריי הקודס כבר יצא! כנראה שהאירוע 6חח0 חסו5655 לא התבצע! חשוב לדעת: ח0ו5655 מסתיים 20 דקות לאחר בקשתו האחרונה של המשתמש! פרק 7: זיהוי וספירת המשתמשים | 117 ה-5655100 של המשתמש הראשון, טרס הסתיים. חכו 20 דקות, הריצו שוב, ותראו שמספר המבקריס הפעילים ירד. השרת ראה שעברו 20 דקות ואין בקשה מהמשתמש הקודם, הפעיל עליו את 6חפח0 ח0סו5055, וכך ירד מספר המבקרים הפעילים. ועוד חשוב לדעת: האובייקט ח10ו5655 נתמך רק על ידי דפדפנים התומכים ב-6006165. ב-6006!65 נטפל בפרק הבא. בשלב זה יש לזכור שמנגנון ה-חסו5655 לא יפעל בדפדפניס ישניס מאוד, ולהביא זאת בחשבון. 8 55 - סדנת לימוד פרק 8 מתכון לעוגיות שוקולד ללא אפיה רוציס עוגיה! אני אוהב עוגיות חמאה עס שוקולד צייפס. העוגיות שנדבר עליהן הפעם, יהיו טעימות פחות, אך שימושיות יותר. עוגיות - 600%165, הן קבצי טקסט קטנטנים, הנשלחיס משרת האינטרנט למחשב הלקוח, ומתיישביס אצלו בדיסק הקשיח. אתס יכולים לעיין בדיסק שלכם, בעזרת סייר החלונות, בתיקיה 6006/65פאוסבחואו:ס, ולראות עוגיות שנשלחו אליכס מאתריס שביקרתס בהס. למה משמשות העוגיות! העוגיות משמשות בעיקר ככלי יהוי בידינו, המתכנתים. לכל מבקר באתר שלנו אנו שולחיס עוגיה משלנו, ובה פרטיס מזהיס אודותיו. כשייכנס אלינו שוב, נקרא ממנו את העוגיה, ונדע מיהו. העוגיה משמשת לאחסון מידע במחשב הלקות, וזו גם דרך מצוינת לשמור מידע ששייך ללקוח, או מאפיין אותו. לדוגמה, בפורטליס רבים יש לגולש אפשרות לאפיין לעצמו את חלון הכניסה. אילו נושאיס מענייניס אותו, מה הסדר החביב עליו, באיזה צבע הוא רוצה את הרקע וכן הלאה. מידע זה יכול להיות מאוחסן בעוגיה (אחת או יותר), ועבור כל גולש שנכנס לאתר, תחילה, מחפשיס את העוגיה. אס ישנה - קוראים ממנה את הנתוניס ומציגיס לגולש את מה שביקש. אם לא - והו כנראה גולש חדש, ומראיס לו את ברירת המחדל. כיצד כותבים עוגיה למחשב הלקוח! והו התחביר: 86 /= ("006165)"000016-.56ח6500 דוגמה: "ה חס "= ( "חח ז00!65)"050-.56ח6500 וכיצד קוראיס עוגיה ממחשב הלקותח אלינוז ("0065%.0006165)"0006|6 = דוגמה: (" הח ז60065%.000165)"0056 =6רחהח ספ פרק 8: מתכון לעוגיות (600665) 119 עוגיה מורכבת ניתן לשלוח עוגיה המורכבת מכמה יחידות מידע. להלן התחביר: 6 = "6 ) "006" )65 65056.0 דוגמה: "ה חס "= ( "רה ח)") "סח 561" )65ו56.00ח6500 "| "= ("6 רה ח!") "סז 65)"56א56.600ח₪6500 "7114892"=("ז 2060 ")("0)ח ‏ 006165)"561-.56ח6500 הקריאה של עוגיה כזו דומה מאוד לקריאת עוגיה רגילה: ("ץ6א")("60065%.0006165)"000616 = זה דוגמה: ("6החהח)")("0)חו 00650.00065)"0567 = סוחהח+ ("6 רהה ח!")("0)ח ז₪60650.60006165)"056 = סוחהח|ן ("+ח 060 ")("0סח! 0561" )60650.00165 = זהטסססהּ טיפ: בכל כתיבה של עוגיה למחשב הלקוח, התסריט המבצע את הכתיבה חייב להיות קוד 357 הראשון, המבצע שליחה כלשהי למחשב הלקוח, הוא חייב להיות לפני קוד !ודו כלשהו! . במילים אחרות לפני התגית <|חשח>. ראו הסבר נוסף בפרק אודות איתור תקלות. תאריך תפוגה ידוע שעוגיות טעימות בעיקר כשהן טריות, וגם לעוגיות שלנו יש תאריך תפוגה. זהו מנגנון הגנה על המשתמש, המיועד לנקות את המחשב שלו מעוגיות ישנות. אס לא ניתן תאריך תפוגה לעוגיה ששלחנו, היא תימחק ממחשב הלקוח מייד עס עזיבתו את האתר! אס ברצוננו לשמור את העוגיה לביקור הבא של המשתמש, חובה לקבוע לה תאריך תפוגה רחוק יותר. לדוגמה: "0 "= ("6 חח ז56.60005)"050ח6500 "01/04/2003" = 65זוקאם. ("6 חח ז56.0065)"56ח6500 ובעברית : קבע את תאריך התפוגה של העוגיה לתאריך קבוע וידוע מראש. בתאריך זה, תימחק העוגיה אוטומטית ממחשב הלקוח. 0 55 - סדנת לימוד דוגמה נוספת: 0 + ()סא=65זוקאם. ("6 הח ז56.006165)"050ח6500 בדוגמה זו, קבענו את תאריך התפוגה לא לתאריך קבוע, אלא למאה ימים מיוס המשלוח. יש לשיטה זו יתרון קטן על פני קביעת תאריך קבוע: אין צורך לתחזק את התוכנית ולעדכן את תאריכי התפוגה. עשו לכם הרגל: מייד לאחר כל כתיבת עוגיה למחשב הלקוח, כתבו שורת תפוגה. כך תמנעו מעצמכס תקלות ואי הבנות. מחיקת עוגיה לעיתיסם רוציס למחוק עוגיה מסוימת ממחשב הלקוח. מעניין שאין לכך פקודה מיוחדת, אלא יש לבצע זאת בדרך עקיפה. אנו מנצלים את העובדה, שעוגיה נשארת בחיים רק אס תאריך התפוגה שלה מאוחר מהיוס. כותבים תאריך תפוגה ישן, וזה הכל. מחשב הלקוח כבר יעשה את העבודה וימחק את העוגיה. דוגמה: ""= "86 ז56.6006165)"050ח6500 "01/01/1980" = 65זוקאם. ("6 הח ז006!65)"050-.56ח6500 והעוגיה נמחקה. תרגול צרו דף חדש, שייקרא, למשל, 6006!65]656.850. מחקו ממנו את כל מה שרשוס, והקלידו את שורות הדוגמה שלנו: >% "ה חס "= ( "חח ז65)"050ו00-.56ח6500 0 + ()שוס = 65זוקאם. ("6 חח ז65)"050ו006-.56ח6500 %< כמובן שתוכלו לכתוב את שמכס במקוס 'יחסחספ'י. הריצו. אס לא קיבלתם הודעות שגיאה כלשהן, והגיע דף ריק (הרי לא כתבנו כלוס לחלון) אז כנראה הכל בסדר, ונוצרה עוגיה. בואו נחפש אותה. הפעילו את סייר החלונות, ובהנחה שאתס עובדיס ב- א9 פווסחו/, חפשו בתיקיה 600665פאוססחוצצ:ס. תזהו את העוגיה שלכס לפי התאריך והשעה בה נוצרה (סדרו לפי תאריך, ויהיה לכס קל יותר), וגם כמובן לפי שס השרת (במקרה שלנו שס השרת הוא 6זסזפאססם). העוגיה היא, כאמור, קובצ טקסט. אתם יכוליס לצפות בקובץ ולראות את תכולתו. פרק 8: מתכון לעוגיות )600665(‏ 121 טיפ: מן הסתם זו לא העוגיה היחידה במחשב שלכם. רוב האתרים הרציניים כיום שולחים עוגיות, וקשה יהיה לכם לאתר את העוגיה ששלחתם. כדי להקל על החיפוש, היכנסו בסייר החלונות לתפריט שסוצ (צפייה) ובחרו 061916 (פרטים) כלומר: לראות שורה מפורטת עבור כל קובץ. כעת לחצו על הכותרת 061860. הקבצים יסתדרו לפי תאריך יצירתם, והעוגיה שלכם תהיה ראשונה למעלה. אתס יכולים לפתוח את קוב העוגיה בעזרת 80ק6זסא ולראות את תכולתה. כעת, כשווידאנו שאכן עוגיה נכתבה לדיסק שלנו, ננסה לקרוא אותה מתוך דף 455. תחילה, הפכו את השורות שכתבנו להערה. עושיס ואת על ידי גרש (') לפני השורה. אס השורה הופכת לירוקה - הצלחתם. אס אינכס מצליחים, פשוט מחקו את השורות הקודמות. הקלידו את השורה הבאה: (" 6החהח ז6651.000665)"050 8 " :15 סחחבא ץז" ססוז/).56חה0ס650 שמרו והריצו את הדף. אתס אמוריס לראות משהו מעין זה: ח6ח0ב :15 סחבּצז עו אס הצלחתס לראות את השס ששלחתם בעוגיה - השגנו את מטרתנו. כתבנו מידע למחשב הלקוח, ושמרנו אותו בעוגיה. קראנו אותו כשרצינו בו. מצוידיס ביכולת חשובה זו, נמשיך לשלב הבא. פינת הגאון שליחת עוגיה : "הח "= "חח 50 ")50056.6 0 + ()שוס] = 65זוקאם. ("6 חח ז05)"50|א56.00ח6500 קריאת עוגיה: (" הח ז600650.6000165)"056 = שבח זפ 2 55 - סדנת לימוד פרק 9 זיהוי מבקר חוזר הרעיון הכללי כמו כל בעל מכולת ממוצע, גס אנו רוציס להכיר את לקוחותינו. אנו רוציס להיות מסוגליס לזהות לקוח ותיק, לשמור את נתוניו, כך שלא ייאלצץ להקלידס שוב ושוב. מצד אחד, אנו רוצים לנהל עבורו סל קניות שיוכל להישאר עבורו גס אס יצא מהאתר וחזר אחרי שבועיים. מצד שני, יש לנו מה להציע גס ללקוח חדש: הצעות להצטרף למועדון, מבצעי פיתוי מיוחדיס שיגרמו לו להישאר ועוד. באחד הפרקיס הקודמים, הוכרתי את המשתנה 0010ו5655. והו מספר הניתן על ידי השרת לכל גולש המבקר באתר. לכאורה, טוב ויפה, בדיוק מה שאנחנו צריכים. מספר זהות לגולש. אלא שיש בעיה - בכל פעס שהגולש מגיע לאתרנו, הוא מקבל מספר חדש, לכן מספר זה יכול לשמש אותנו רק כל עוד האיש נמצא אצלנו. מרגע שעזב את האתר, אין עוד תועלת במספר זה. לכן, הטכניקה שננקוט תהיה שונה במקצת, אס כי גס אנו נשתמש במשתנה 10חסו5655. אנו ניצור טבלת לקוחות, ובה כל השדות הרגיליס שצריכיס להיות ללקות: מספר לקוח, שם, |וּוח-5, כתובת, מספר כרטיס אשראי, הכל. כאשר ייכנס גולש חדש, נוסיף אותו לרשימה. מספר המבקר שלו יהיה ה- 565500010 שלו, וזה יהיה מספרו הקבוע. כדי שיהיה באמת קבוע, נשלח לו אותו בעוגיה. כעת, כאשר מגיע גולש לאתרנו, נבדוק: אס יש לו עוגיה שלנו עס מספר מבקר - זהו גולש ותיק, נשתמש במספר שלו. אם אין לו - והו כנראה גולש חדש. נקצה לו מספר ונשלח לו עוגיה! פרק 9: זיהוי מבקר חוזר | 123 הגיע גולש חדש! הוסף אותו לטבלת קרא מהעוגיה את מבקרים מספר המבקר שלח לו עוגיה עם קרא נתוני מבקר מספר מבקר לפי מספרו הראה לו חלון הראה לו חלון מבקרים חדשים מבקרים ותיקים יצי רת הטבלה נתחיל בעבודה. למסד הנתוניס שלנו (ט0וח.6זסספאססט), נוסיף טבלה חדשה - טבלת פזסטופוט. להלן שמות השדות וסוגי הנתוניס הדרושיס: 4 55 - סדנת לימוד ס6מץד בבס 36 !6 0 )סד זז פַח10 זסטוחטא 0 6870 676006 0 )אסך וחטח 6870 676016 6וחו ד/%6הכ 6 אס 6870 676086 הערות: 1 מפתח ראשי: 6 זססופוצ. 2. ערך ברירת המחדל (טואּצט |06/90) של שעת הכניסה יהיה ()שוסח. הסבר לתפקידי השדות 8 וספופוצ - מספר מבקר. גה יהיה מספר הזיהוי של המבקריס באתרנו. אהו המפתתח הראשי של הטבלה, אסור שיהיו בו כפילויות. 6וחוז ץְז%ח6 - תאריך ושעת כניסה. ננצל את תכונת ברירת המחדל, ונקבל רישוס אוטומטי, ללא כל מאמצ מצידנו, של תאריך ושעת הכניסה. כל מה שצריך לעשות הוא לכתוב בתכונה 0680 : ()אוסח. 6חוז 615 - תאריך ושעת נטישה. כאן לא יעזרו פטנטים, נאלצ לכתוב זאת בעצמנו. והוח-5 - כתובת דואר אלקטרוני של הגולש, כדי שנוכל לשלוח לו דואר. 0 ,6חסת ,3007655 - כתובת, מספר טלפון, מספר והות. 63706 %/6766 - סוג כרטיס אשראי. תהיה לנו טבלה קטנה עס סוגי הכרטיסים. וחטח 63:06 %ו6760 - מספר כרטיס אשראי. בחרתי בסוג טקסט ולא מספר, מפני שיש מספרי כרטיס ארוכים מאוד שלא ייכנסו ל- ז06סטחו פחסו. 6 א 6876 676015 - תוקף כרטיס אשראי. חובה לציין אותו בעת מסירת דיוות לחברות האשראי. השימוש בשדה תאריך נעשה כאן רק לשס הדוגמה. בדרך כלל, חברות האשראי מסתפקות במחרוזת בת 4 תווים - ץץוחוח. לדוגמה, 0402 פירושו חודש רביעי בשנת 2002. פרק 9: זיהוי מבקר חוזר | 125 כתיבת הקוד כעת עלינו לכתוב את האלגוריתם שהצגנו בחלק א', אך היכן: היכן נגלה שהגיע גולש חדש! היכן נחליט אם הוא חדש או ותיק! המקוס הטבעי לכתוב את כל זאת, הוא כמובן הקוב 61098!.858, בתוך השגרה 05086 ח0ו5655. כזכור לכם, פונקציה זו מופעלת פעסם אחת עבור כל גולש, ברגע כניסתו. לא משנה לאיוה דף הוא נכנס. לפני שהוא מקבל את הדף הראשון, הוא חייב לעבור דרך השגרה +5%98ח0. 0ח0סו5655. היכנסו לקוב 8 וכתבו בו, אחרי כל שורות ההסבר המופיעות בצבע ירוק, כך: +05 ח0סו5655 5 א !סק 1+ ("5ז5100ו/")חסוזהסו|מק = ("5זססופוש")הסספסווססא 1 "1510075 360/6" )הסח הסו|סק ה =("5זססופוע 6עססבּ")הסספסווססה 6% |חנ. הסספסווסקא ("0ן ז]0סו5וש")60650.0008165 = 10"(‏ זסזופו/")חסו5055 ארבע השורות הראשונות מוכרות לכס. הן אלה שמקדמות את מונה המבקריס ומונה המבקריס הפעילים. לפניהן ניתן לראות את השורה 066!.חסט8סו|סְק3 ואחריהן אססוחט. חסטהסוומְקגּ. "יש לזכור שהאובייקט חסספסו|סקה משותף לכל הגולשים. אנו רוצים למנוע מצב בו שני גולשים מעדכניס בו-ומנית את משתני האובייקט. לכן יינועליסיי אותס לשבריר שנייה, מבצעיס את הפעולה, ומשחרריס את הנעילה. השורה הבאה קוראת עוגיה ממחשב הלקות, ומכניסה אותה למשתנה ("0! זסזופוע")חסו5655. על סמך משתנה זה נחליט אם זהו גולש חדש או ותיק. המשיכו להקליד: חחסס הוחו 50 ,5 וחום ("חסו6 08.60 )066 5/7686 = החס6 56% "20050076 = 05" הסכס. ההס6 זוהי פתיחת קישור סטנדרטית ביותר. נמשיך להקליד: חסרש ""=("0| זססופוש")חסו5655 זו "(",8 10חסו5655.ח0ו5655 8 ")5סט|בע (0 זססופוצ) 5זספופו/ ססחו +56חו" 60006אם. ההס6 0זחסו5655. 5655100 ]0"(=‏ זסזופו/")חסו5055 5655010 565500 =("0 זססופו/")65ו56.006ח6500 5 + ()שסח = 65זוקא0"(.6) זססופוש")56.006!65ח6500 6 *5 - סדנת לימוד הסבר: אס המשתנה ("8! זסטופוץ")ח0ו5655 ריק, זה אומר שלא הצלחנו לקרוא עוגיה מהלקות. כלומר: ואהו לקוח חדש. לכן אנחנו מכניסיס שורה חדשה לטבלת פוסטופוץ, בעזרת פקודת +6פחו. כמספר מבקר אנחנו מכניסיסם את 12ח0ו565510.5655, אותו מספר ייחודי | הניתן | על ידי השרת. אנו ‏ גס שומרים | אותו במשתנה ("16 ז60ו15ַע")ח565510, שילווה אותנו לכל אורך הדרך. לסיום, אנו דואגיס לעתיד: שומריס את מספר המבקר בעוגיה במחשבו של הגולש. כותבים עוגיה, ולא שוכחיס לציין את זמן התפוגה שלה: שנה מהיוס. המשיכו להקליד (מה, התעייפתם1): 6 ("6607056%ז. 0 )768060066 56/6 =5 56% ("0ן זסשופו/")00ו5655 .8 "=0) זססופו/ שזסחצו 5זססופוע החסז) * 50|="56!66 חחסס ,|50 ה5.006ז ("6 חח זסופוע")5ז= ("6רחח זססופוש")חסו5655 ("|ו5)"68ז= ("]והח6")חסו5655 ("75)"3007655= ("30017655")ח565510 ("6 הסחק")5ז= ("6 חהסתס")חסו5655 6 9חור00ה=5 56% + 0חם אס המחרוזת שהגיעה מהעוגיה אינה ריקה, מה המשמעות: שזהו גולש ותיק ומוכר! בפעולת קריאת העוגיה, כבר מילאנו את המשתנה ("6! זסזופוע")חסו5655 בערך הנכון! כל מה שיש לעשות כעת הוא רק לקרוא את פרטי הגולש מתוך מסד הנתוניס שלנו, ולהכניסס לתוך משתני ח0סו5655, כדי שנוכל להשתמש בהס בשעת הצורך. זה בדיוק מה שמתבצע בשורות המופיעות למעלה. לסיוס, לא נשכח לסגור ולמחוק מהזיכרון את אובייקטי הקישור והרשימה בהס השתמשנו. 6 בחור סה= החס6 56% 50 6ח= זהו. זה כל הטריק הגדול. אחזור עליו בקצרה: קראנו עוגיה ממחשב הלקוח. אס לא מצאנו עוגיה - הסקנו שהאיש פשוט מעולס לא היה אצלנו, וביצענו לו הליך קליטה. הוספנו עבורו שורה בטבלת המבקריס. בתור מספר מבקר הוא קיבל מספר חדש: את הערך של 10ח0ו5655. ח0ו5655. פרק 9: זיהוי מבקר חוזר | 127 את המספר הזה שלחנו בתוך עוגיה, למחשבו של הלקוח. בפעס הבאה שיבקר אותנו, כבר לא יהיה חדש. אס מצאנו עוגיה, סימן שהאיש כבר היה אצלנו בעבר. אין צורך להוסיף אותו לטבלת המבקרים. קראנו מתוך העוגיה את מספר המבקר, ולפי מספר וה קראנו גס פרטים נוספיס על הלקוח. 6 שאלה: כל מה שאנחנו יודעים על המבקר בשלב זה, הוא מספר %/ יק המבקר, מספר שקיבלנו מהשרת. כיצד אתה קורא את הטלפון, כתובת ושם? הרי מעולם לא הכנסְתָּ אותם למסד הנתונים? תשובה: נכון. הנתונים שאקרא בשלב זה, יהיו ריקים. אבל אם יש לי מספר מבקר, אני יכול להציג לפני המבקר חלון הזנת פרטים, ולשמור אותם בשורה שלו בטבלה. אנו נעשה זאת בשלב ההזמנה (וגם בדף הצטרפות למועדון). כאשר האיש יאשר את ההזמנה ויבקש לשלם - זה יהיה הזמן לדרוש ממנו פרטים אישיים. כלומר, אם המבקר הוותיק קנה אצלנו פעם משהו, או הצטרף למועדון - אז הפרטים שלו קיימים אצלנו. אם הוא רק טייל באתר ולא קנה כלום - אלה יהיו שדות ריקים. א טיפ: הגנה פשוטה על דפים לעיתים יש באתר דפים שהגישה אליהם מוגבלת. אנו רוצים להרשות גישה אליהם רק למי שעבר תהליך זיהוי כלשהו. התהליך שהודגם בפרק זה הוא אפשרות, אך ישנן גם אפשרויות אחרות. למשל, זיהוי על פי סיסמה, או מענה לשאלון כתנאי לכניסה לדף וכן הלאה. בדף אחד נקלוט את הסיסמה, בדף שני נבדוק אותה, ונחליט האם להפנות את הגולש לדף המידע, או לא. אבל, אם הגולש המתוחכם יודע את כתובת דף המידע שלכם, מי מונע ממנו להקליד ישירות את כתובת הדף ולהיכנס אליו? אנחנו נמנע ממנו. בתהליך הרישום נעדכן עבור הגולש משתנה ח0ו5655 כלשהו. לדוגמה: ("6ח8חז56ט")ח0סו5655. כעת, בכניסה לכל דף ניתן לבדוק: האם יש ערך במשתנה זה? כלומר: האם הוא עבר תהליך קליטה נכון, או שזה אורח חסר זכויות? %> הסח ""=("6חה ח567ט")חסו5655 +[ 0חם .65007056 0חם ("6ח8 567 ")565510 .8 " ,חַהוחזסוי 0000" 6שחעש.56ח₪6500 %< 8 5% - סדנת לימוד פרק 10 הצטרפות למועדון הלקוחות בפרק הקודס השגנו הישג חשוב - זיהינו את הגולש ונתנו לו מספר מזהה. כעת, כשיש בידינו כלי לזיהוי הגולש, ניתן לקלוט ממנו פרטיס אישייס ולשמור אותס במאגר המידע. מועדון לקוחות, מועדון חבריס, תחרות נושאת פרסים, הגרלה, משחק... כל אלה הם שמות יפים למטרה האמיתית: אנחנו רוצים את הפרטים שלך! למרות שהחוק מגביל את השימוש במאגר המידע, רוציס רוב מנהלי האתריס להגדיל ככל האפשר את יירשימת הלקוחות'י שלהם, אפילו אם הס לא קנו דבר. בדף שניצור כעת, נקלוט את פרטי הגולש, ונרשוס אותס בטבלה. באיזו שורה נרשוס אותס! לכל גולש באתר שלנו, לאחר שעבר בשלוס את השגרה 05091 ח565500, יש מספר מבקר, ויש שורה קיימת בטבלת פזסטופו. את השורה הזו נעדכן בפרטיס שנקלוט ממנו. כעת, לעבודה - צרו דף חדש וקראו לו ספ3ּ.סטוסחוסן. הציבו את הסמן מייד לאחר התג <צ6800, ובחרו בתפריט ואד > חזזס=. קיבלתם שלד של חחסת ועליכס למלא את החסר. בתוך המרכאות של חסֶ6ה כתבו 2.350טטוסחוסן. כלומר, דף המטרה שלנו, הדף שאליו נשלח את הפרטיס המוקלדים, יהיה 2.850פט|סחוסן. פתחו הרבה מקום לפני סיום הטופס <וחזס)/>, ובמקום ה כתבו את קלט הנתוניס. כדי שהדף יהיה מסודר ויפה, ניצור טבלה. בתפריט 89/6ד בחרו 90!6ד 566ח1. יופיע חלון פרטי הטבלה. סמנו: 7 שורות, 2 עמודות, רוחב 300 פיקסל ומירכוז אופקי. בעמודה הימנית תהיה כותרת השדה, ובעמודה השמאלית - השדה עצמו. בשורה הראשונה, לתוך העמודה השמאלית גררו רכיב א6000ז, ושנו את שמו ל- 6וחגּח זססופוט. בעמודה הימנית כתבו יישס מלאיי. הנה כך: <ה]> <כד/><6וחפח זסלופוט=6וחבח 61א6ת=טו ד( וקא1> <%חפה=חפווה סד> <כסד/>שם מלא<כפ]> <חד/> המשיכו כך עבור השדות: |והחחס, 655ז3400, 0ו, 6חסחס. פרק 10: הצטרפות למועדון הלקוחות | 129 השדה הבא יהיה סוג הספריס שמענייניס את הגולש. אנו רוציסם להציג בפניו תיבת בחירה. בעבר השתמשנו בתיבת בחירה, קומבו (אסט ספחסס), אלא שאז הזנו את הנתוניס ידנית. כעת נציג תיבת קומבו, שטוענת את ערכיה מתוך טבלה. לכאורה, לא בדיוק צריך את זה, כי קטגוריות הספריס אינן משתנות כל שבוע. אך מצד שני, כשהן משתנות, איננו רוציסם לגעת בקוד. אנו רוציס שמנהל התפעול יוכל לשנות בעצמו קטגוריות, והוא ממש לא יודע ק5. כעת, נעבור ל-460655, נפתח את מסד הנתוניס שלנו, ונבצע בו שני שינוייס: 1. נוסיף לו טבלה בשס 6806007165, יהיו בה רק שני שדות: 686001 - שדה מסוג מספר - קוד הקטגוריה (מפתח ראשי). 686001 - שדה מסוג טקסט - שם הקטגוריה. נמלא בטבלה מספר ערכים, בדומה לתרשים: |<וםן ו 00 ספרי מחשבים ספרי בישול ספרות יפה ספרי ילדים 2 נוסיף שדה לטבלת המבקרים שלנו - פ>זסופוצ, שבו נשמור את הקטגוריה המועדפת על הגולש. כדאי ונוח לתת לשדה את אותו שס, בדיוק כמו בטבלה אליו הוא מקושר - 0 /690600. השדה יהיה כמובן מספרי, 100600 פַחס. נסגור את הטבלה ונחזור לדף שלנו. כולנו יודעיס כיצד כותביס תיבת קומבו ב- וואדו. ולמי ששכח, הנה תזכורת : <0ן /6=680000וחהח 0=56!6001! 01 |55> <110ק0/>מחשבים<1 =6ט|פע סדק 0> <110ק0/>ספרי בישול<2=ס6טופּע סדק 0> <110%ק0/>ספרות יפה<6=3ובצ סדק 0> <07110/>ספרי ילדים<6=4טובּצ סדק 0> <07ם |55/> (זו רק תזכורת כיצד צריך להיראות הקוד בסופו של דבר, לא להקליד!) אם כך, נתרגם ואת ל- ק45: את השורות הראשונה והאחרונה נכתוב כלשונן, מילה במילה. ואת כל שורות האמצע, אלה עס ה- א0סזדפס, נבנה דינמית מתוך נתוני הטבלה. 0 55 - סדנת לימוד הקלידו בקוב 850.פט|וסחוסן, אחרי השורה החמישית בטבלה, אחרי התגית <מד>, את הקוד הבא : 0 /6=6806001רחהח 0=56!6001 [ם |55> <6חפח=חפווה סד><חזך> <"א1500 :ה דס1/ ;220% : ד10םה"=50/6 >% 5 ,501 ,חחסס הוחו ("הסו6 08.60 )066 5/7686 = החס6 56% "20050076 = 05" הסקס. ההס6 ("6607056ז. 0 76860066 5/6 =5] 50% "סן 680000 עס 630000765 רחס * 50|="56|66 החסס ,|50 ה5.006ז "<אסזדק0/>" .8 "בחר תחום" 8 "<6=0טופע 10%דק0>" 6סוז/ש.56הסס65ח "5.50 )סח 6ווחצו 8 "<" 8 ("0! 5)"6300007ז 8 "=ס6טוע ס1דקכ)>" ןז /).56ח0ק5סת "<אס דק0/>" 8 ("ץז5)"680600ז ]5.0 חס 6 0חוה0%ה=5 56% 6 8חוהזסחה= החסס 56% <% <סד/>< 0ם |55/> <חד/><כ ד/>תחום עניין<כ > הסבר: 1 את השורה הראשונה, הגדרת הקומבו, כתבנו עדיין ב- |אז. שימו לב להגדרות גודל התא. 2 עברנו ל-ק5, פתחנו קישור ורשימה. השאילתה מביאה את כל טבלת 68%600165. 3 שורה אחת נכתבת עצמאית: קוד 0, והערך המוצג הוא יבחר תחוסיי. ואת כדי, שהגולש יידע מה עליו לעשות. בדרך כלל משתמשיס בטכניקה זו כאשר אין כותרת מלווה לקומבו. 4 עובריס בלולאה על כל הטבלה, ועבור כל שורה - כותביס שורת חסטסס לקומבו. הערך הוא ("0! ץ9)"686001ז, והמלל המוצג הוא ("ץ5)"6806001ז. ‏ יש להבין שתיבת קומבו מכילה רשימה כפולה. רשימה של זוגות ערכים. ערך אחד לעיני המשתמש, וערך אחד לנו, המתכנתיס. כאשר המשתמש רואה ייספרי בישוליי, אנו רואיס 2. זהו הקוד של ייספרי בישוליי, והוא ה שיעבור הלאה לדף הקולט. 5 מחוצ ל- 55ג, סוגריס את הגדרת הקומבו (80% סטוחס0ס) וכותביס כותרת בעברית. פרק 10: הצטרפות למועדון הלקוחות | 131 ניתן להריץ את הדף, ולוודא שהקומבו שלכם עובד יפה. לא, עוד לא סיימנו. אני רוצה לדעת גס את המצב המשפחתי של הגולש. לשס כך נשתמש בלחצני רדיו. אלה נקראיס כך כנראה לזכר אותס מכשירי רדיו ישנים, בדרך כלל במכוניות, שבהס לחיצה על לחצן אחד גרמה לשאר הלחצניס לקפוץ החוצה. כלומר, אי אפשר ללחוץ על שנייס ביחד. זאת להבדיל מתיבות סימון (אסם 66%ח6), שבהן ניתן לסמן כמה שרוצים. דוגמה לשני הסוגים : - מצב משפחתי -- - מצב כללי בצד ימין 5ח00טפ 0ו0ב₪ "7 רווק 7 הוק בצד שמאל 65א80 666% 6 נשרי 7 נשוי 7 גרוש ₪ גרוש 7 אלמן ₪ אלמן להביא את לחצני הרדיו לדף שלכם, זו משימה קלה ביותר, יש לגרור אותס מארגז הכליס לדף שלכם. רק ודאו שאתס אכן גורריס מארגז הכלים של ₪ ולא של 5 6חוך ת0ופ6כ. גס שס יש לחצנים ותיבות סימון (עס חבית צהובה קטנה), אבל אלה 'חיות' אחרות לגמרי. גררו ארבעה לחצני רדיו מארגז הכלים, לשורה השישית והאחרונה בטבלה שלכס. הריצו את הדף, ותגלו שהלחצניס שלכס אינס מכיריס זה את זה. ניתן ללחוץ על כל אחד מהם, ואת השאר זה לא בדיוק מעניין. כדי לשפר את הגיבוש ביניהם, תנו להס שס אחיד. כתבו לכולס, למשל: 6=780101חִַ8ּח. הריצו את הדף ובדקו, שאכן לחיצה על אחד משחררת את השאר. כדי ליישר את הלחצנים ימינה, כמקובל בעברית, הוסיפו להגדרת העמודה את הקוד %חףוז= חפווגּ. להלן הקוד המלא לארבעת הלחצנים : <ה]> <חסח=חפווה פך> <> <6060660 1 =6ט|8/ 80101]ז=6וחבח "סו0ס3ז"=6כע/ דוק\!]> מחשבים וטכנולוגיה <80>< 6=2ט]8/ 6=]80101וחפח "סו30ז"=6כע דוקא1> חקלאות <6=3<>8₪ט|8/ 80101]ז=6וחבּח "סו0ס8ז"=6כ/ דוק![> מסחר ושרותים <חם><6=4ט|ה/ 6=]30101וחפח "סו0הז"=6ק/0 ד(ק1> עובד מדינה <סד/> <כז/>תחום עיסוק<קסם=חטוופע כ ד> <חד/> שימו לב, לתוספת בלחצן הראשון, 66%60ח6, הגורמת לו להיות מסומן כברירת מחדל. 2 55 - סדנת לימוד זה כבר ממש הסוף. כעת נותר רק להוסיף לחצן אוופט5. ניתן לגרור לחצן כזה מארגז הכליס ולהסתפק בכך. אבל ניתן גס ליצור לחצן גרפי. בתיקיה 50016108065)ססט בתקליטור תמצאו לחצן בשס 4ס[.פט!וס. הוסיפו אותו לתיקיה 18965 בפרויקט, והוסיפו אותו לפרויקט. כעת הוסיפו שורה אחרונה לדף שלכם, לפני סוף ה- וחזסת : "1זורח0="5 ")הט 6="5ט|הע "סקס |8065/0וח!ו"=5 "6שההו"=6כע 6+טוסחו> <"45"= 11677 "190"=דפ1/ "61וחטט6="5וחהח הריצו את הדף שלכם, הוא צריך להיראות דומה לזה: זפזס!קא = 61חז6!זח! +/50סזסו - ק5ב. 8]1ה50ז0ק/6זס051/000%51ח0031!// :קוות בּ 9 1008 >שהסטבת ‏ אשע 08ם ₪6 | בד : 7 8 | ₪ ₪ 9 | ₪ 9 . - . > עסו = 085 ה0זה50 6חסר] | 90088 | קס)5 בס סב << 65חו1 ו מ [+ ק38. | 80זסק/6זס51 ספ /+05ה]הסס!// :סזור ₪ חן כתובת מסי זהות מסי טלפון תחוס עניין |= בחר תחום] תחוס עיסוק 6 מחשבים וטכנולוגיה 6 חקלאות 6 מסחר ושרותיס ₪ עובד מדינה כרגיל, קווי הטבלה הושארו רק לצורך ההדגמה. כאשר אתס מרוציס מהעיצוב, הסירו את הקוויס על ידי בחירת 0=ז06זסט בטבלה. יפה! כעת ניתן לבנות את הדף 2.850פטוסחוסן. זה הדף שיקבל את הפרטיס שהוקלדו, ויכניס אותס למסד הנתונים. פרק 10: הצטרפות למועדון הלקוחות | 133 צרו דף חדש שייקרא 2.850פטו!סחוסן. מחקו את הכל, וכתבו כך: >% 0 6870 060 ,6הסחכן ,3007655 ,רחש ,6רחפח זססופוע וחום 50 ,0 / 6306007 הוחו ("6 הח זסשו5ו/" )רחס .60065% = שרח זסופו ("| החש" )רתס-.65% 60 = || רחס ("80017655")וחזס- .60651 =₪007655 ("0ו")החז0ס- .6065 = 10 ("6חסחכ")וחזס- .6=60065%חסחוק 63000 0= 60651.0) "6800001 !0"( ("01ו80ז")וחזס- .60651 = 80101 אלמנטרי, זכריה! המצאנו משתניס, וקלטנו אותס בגה אחר זה. תזכורת: הקליטה היא באמצעות וזזס".600650א, מפני שהשיטה ב- וחזסז הקורא היתה 6פסק! טיפ: השתדלו ככל האפשר לקרוא למשתנים בשמות הזהים לשמות השדות המתאימים בטבלה. אם שם הרכיב בטופס, שם המשתנה ושם השדה בטבלה יהיו זהים - הסיכויים שלכם לטעות קטנים בהרבה. קלטנו את המשתנים, וכעת יש לבדוק אותס. בדוגמה זו, אנו בודקיס רק אס השדות אינס ריקיס. ניתן כמובן לבצע גס בדיקות אחרות, מורכבות יותר. כמו למשל: האס המידע אינו סותר! האס הוא חוקיז הקלידו: חס |וח=6הסחכ זס [וה=3007655 זס |וח=!ורח6 זס |וח = 6וחפח זססופוע זו "<2ח> <07תה66> " .650056 "חלק מהפרטים שהקשת חסרים או שגויים" 06ו//.56ח₪6500 "<ז600%0/> <2ח/>" .650056 "<2ח> <ז660%0>" 6סוז/) 650056 "" ,8 "חזור לדף הקודם, תקן, ובצע שנית" 56.//866ח₪6500 "<ז600%0/> <2ח/ >" .650056 6 הסבר: בדוק אס אחד המשתנים ריק (ווח). אם כן - כתוב הודעת שגיאה, המסבירה למשתמש את טעותו. אפשרות נוספת: בדוק כל שדה בנפרד, ואו תוכל לכתוב הודעה מדויקת יותר, כמו: יישכחת להקליד שס משפחה. אנא חזור והקלדיי. שימו לב למשפט התנאי: אס יש שדה לא חוקי - תן הודעה. אס לא (6158), המשך הלאה. חובה לסגור ב- + 0ח6 עס סיוס הדף. 4 55 - סדנת לימוד נמשיך להקליד: חחסס הוחו ("הסו6 08.60 )5/6866 = החס6 56% "2005%0176= 50" הסקס. החהסס שוח זס6פו 8" =6וחבּח ספוש 51 5זסטופוצ = ד סקנ"=|50 68 8 " =!ו8ח6 ,'" 8 |50|=50 50|=50| 8. "', 300055 "₪ 5 0 "=6ו,'" 8 |50|=50 6סחס 8 "'=6חסחק ,'" 8 ו50|=50 60 ץ 6300 8 "=0! 036000 ,'" 8 ו50|=50 ("0ן זס5ו/")565500 8 "=0! זססופוצ חצ =" 8 |50|=50 50 6606אם. החסס 6-6 בחור סה= החסס6 56% <% הערה: לפני המילה 6זסחשצ יש רווח. אם לא יהיה רווח תוצמד המילה 6זסח/שו למספר שלפניה וזו תהיה שגיאת תחביר ב-501. שלב ראשון: קישור. לאחר מכן, בוניס שאילתת עדכון. מדוע עדכון ולא הוספה! מפני שלכל גולש חדש, נוצרת שורה ברגע כניסתו לאתר. כל מה שצריך לעשות, הוא רק לעדכן את השדות הריקיס בשורה זו. השאילתה נבנית בשלביםס. כך קל יותר לכתוב שאילתות ארוכות, ובעת הצורך גס למצוא בהן את השגיאה. השאילתה הסופית צריכה להיראות כך: 8% 77 |26ז6ח'=2007655 ,'1ן.60. הו ה5 0 = !6 , וח6='08וחבּח זססופוצ [55 5זסטופוע 08%6כ 1 =6ן 690600 ,'6='052-005522חסחכ ,'11='44556677 ,'וחפצ 6 ו" ססו15/ 6זסח/\ טיפ: עבור שדה המוגדר כ-פַחו5₪ יש להקיף את הערך בגרשיים. עבור ערך מספרי - לא. חשוב להדגיש: מה שקובע אם שדה הוא מחרוזת או לא איננו דעתכם על אופי השדה, אלא הגדרתו בבסיס הנתונים! לא תוכלו למצוא את השורה הזו בשוס מקוס. היא נוצרת ומתבצעת בשרת. במהלך הבנייה, משולב שס השדה במקוס בו צריך להיות הערך. שימו לב לגרשיים! כל ערך שדה המוגדר במסד הנתוניס כטקסט חייב להיות מוקף בגרשיים! עס סיוס הכנת השאילתה, מפעילים אותה בשורה |50 66016אם.חחס6. לא שוכחיס לסגור את הקישור ולמחוק אותו מהזיכרון. פרק 10: הצטרפות למועדון הלקוחות | 135 שימו לב, השאילתה מורכבת ובכתיבתה עשויות ליפול שגיאות כתיב. עצתי היא: הדפיסו את השאילתה. בין השורות הבונות את השאילתה, לבין ו המפעילה אותה, דחפו |50 156/ש.6500056ז. הקוד שלכם ייראה כך: ("0ן זססופוש")ח0ו5655 .8 "= זססופוש 6זסחצו =" 8 |50|=50 50 166ז/ש.6520056ז] 50 06006 החהס6 ובמיליס אחרות: טרחתס רבות לבנות שאילתת 501. שנייה לפני שאתס מפעילים אותה, בואו נסתכל עליה. אולי חסר גרש לאחד המשתנים! אולי חסר רווח ואחת המיליס השמורות צמודה למספר כלשהוז אולי חשבתס שאתס מקבליס פרמטר מדף קודס, אבל בעצם הוא לא הגיע, ויצא לכס =0ו זססופוצ 6זפחצו בלי שוס דבר מצידו השני של השוויון! אס תעשו כך, רוב הסיכוייס שתמצאו לבד את השגיאות. לסיום, נודה לגולש על שהקדיש לנו מזמנו: "<3ח> <07תה66>" .650056 "תודה על שהצטרפת למועדון" 66וז/.56ח6500 "<007ח60/ > <3ח/>" 66 650056 ולא נשכח לסגור את ה- )1: ] חס <% רעיון נוסף לשיפור: אס הרישוס למועדון הוא תנאי כניסה למסכים נוספים, כאן הוא המקוס להפנות אליהס את הגולש. אס לדוגמה, רק חברי המועדון רשאיס לראות את דף המבצעים, נוסיף כאן שורה: "58!65.850" 56.460/706%ח6500, שתקפיץ אותו מייד לדף זה. את עדכון הרשומה ניתן לבצע גם בשיטת ספם. מבחינת ביצועים כנראה שאין הבדל, וזו שיטה קלה יותר לכתיבה. פלוס גדול בעיני רביס הוא שאין התעסקות עם גרשיים. הנה הקוד לעדכון הרשומה, גרסת 0 : ("0] זסזופוט")ח0ו5655 .8 "=0) זססופוצ 6זסחעו 5זספופוע רחס * 50|="56|66 ("6607056%. 30000" )0768%600[60. ז5=56/0] 50% 3,תחס0,ו50 ה5.06ז 6חהח ופוט = ("6רחהח זססופוש")5ז = ("]ה ")5 5" ("5)"80017055] 0=("ו")5ז 6חסח =(" הסתס")פז 5)" 0"(=63000 0 6 6 9חור00ה=5] 56% 6 *5 - סדנת לימוד פינת הגאון: מילוי תיבת קומבו מתוך טבלה שלב ראשון: בניית הרכיב (ניתן לגרור מארגז הכלים). 0 /6=680000חהח 0=56!6001! 501 |5₪> <"א1500 :4 דס1 ;220% : דח16םח"=50/6 שלב שני: הכנת ה- ₪6607056%. יובריס קישור ורשימה, בוניס שאילתת 501, ופותחיס את הרשימה עס השאילתה. חשוב מאד שהשאילתה תכיל שני שדות (לפחות): אחד לקוד והשני לערך המוצג. >% 5 ,|50 ,חחס6 וחוס (" 660 חח 0.60 76860066 = החסס 560 "200850076 = 050" הססס. החסס ("ז6007056 ")0768060066 ז/5=56 56 "0 6800001 ץכ 0067 6860007165 וחסי] * 50|="561666 חחסס ,501 ח5.06ז שלב שלישי: סריקת הרשימה וכתיבת שורות חסטקס. "5.50 +סח 6ווח/צ 8 "<" 8 ("0| 5)"60806007 8 "=סטופע סדק >" 65056.6 "<אסז דק0/>" 8 ("ץ ")זז ]אס .5 חס שלב רביעי: סיוס. סגירת הרשימה והקישור, וסגירת רכיב הקלט. 6 0 ח0%ה=5 56% 6 9חוח%סחה= החסס 56% <% <1)ם |55/> ₪0 הערה: הגדרת רכיב הקלט וסגירתו נעשו ב-וויזו]. יצירת השורות נעשתה ב- ק5. פרק 10: הצטרפות למועדון הלקוחות | 137 יש כרטיס מועדון? צירוף הפרק האחרון ופרק וה הביא אותנו לתוצאה מצוינת: מייד עס כניסת הלקות לאתר - אנו מזהיס אותו במספר לקוח. אס הוא נרשס במועדון (או קנה משהו) - יש לנו גס את שמו ופרטים נוספים. אבל, מה קורה אס הוא עובר מחשב! אס הוא הולך לעבודה ונכנס לאתר שלנו ממקוס העבודה! מה קורה אס הוא הולך לבקר את חמתוז (וגם זה דבר שקורה) - במחשביס אלה אין שוס עוגיה שלנו. אנו נזהה אותו כלקוח חדש, ונשלח לו עוגיה חדשה. כל הפרטיס שהוא טרח להקליד - הלכו לאיבוד. באתרים מסוימיס זו לא בעיה רצינית, אך באתריס אחרים, בהס יש משמעות לייתיקיי הלקוח, אנו רוציס לאפשר לו להיכנס כלקוח ספציפי במחשב חדש, ולהמשיך את רצף הפעילות כאילו הוא במחשב המקורי שבו עבד לראשונה. חשבו למשל על אתר בו ניתן לנהל תיק ניירות ערך, או אתר לחיפוש מקומות עבודה. אלה אתריס בהס הגולש משקיע זמן נכבד בהכנסת פרטיס רביס, וכניסה לאתר כלקוח חדש עלולה לגרוס לו תסכול רב. לכן אני מעונייו לתת בידי הגולש אפשרות להזדהות בכניסה לאתר. מאוד פשוט: בדף הכניסה לאתר נשאל על שדה או שנייס ונשווה את הנתוניס לטבלת המבקריס שלנו. בדרך כלל נהוג לשאול שס וסיסמה. לנו אין סיסמה, ולכן נשאל שס וכתובת |ו3ח6. צרו דף חדש, שייקרא 850.א6טחו. וה יכול להיות הדף הראשון באתר. העתיקו אליו את כל תוכנו של 5687600006.850. זו תהיה בעצס גירסה משופרת של א00%פח56876 הוותיק שלנו. אני מזכיר לכס (דף או שניים אחורה) שבקוב> 9!098|.858, אס גילינו שהמבקר ותיק, קראנו את פרטיו והכנסנו אותס למשתני חסו5655. הגיע הזגמן להשתמש במידע וה. נכתוב את שס המבקר בדף הראשון, וכך הוא יידע אם זיהינו אותו או לא. אס אין שס כזה, נציע לו באדיבות להצטרף למועדוננו החביב. לעבודה. <700%=ח0ו31 צ> %> חש ""< >("6רחהח זספוע")ח0ו5655 זו זט | ("6חחהח זססופוע")ח0ו5655 ,8 " שלום" 6סוז/).56ח6500 6 זנ אסא ' %< שלום אורח, כדאי לך להירשם <"50ה. סט|סחוסנ"=-=ח] > לאתרנו <זם> 8 55 - סדנת לימוד >% 600 %< עד כאן, די פשוט. אס יש לנו את שס המבקר, הצג אותו ואמור לו: יישלום חיים כהןי. אם לא, אמור לו: "שלוס אורח, כדאי לך להירשם לאתרנו." לחיצה על המילה 'ילהירשסיי תוביל אותו לדף 850.טט!סחוסן שכתבנו לא מזמן. כעת, וחשוב להדגיש שזה קורה בכל אחד מהמקרים הנייל, אנו מציעיס לו להקליד שס וכתובת ||68, ולגרוס לזיהויו במערכת. כלומר, גסם אס באתי לבקר חבר, וגם הוא גולש באתר זה, ובמחשב שלו כתוב "שלוס אבנר לוייי, אני עדיין יכול להקליד את פרטיי ולעבור לייתיק'י שלי. נמשיך להקליד: <1ו6=)0וחהח 1 וזס?=0 [05ק=6000ר "0855.850א60ה6"= חסו36 מ0-> 0 דפסזצ = ופה ךד> <6=1א1ססק | |ם6 461%6=1ק5 | 65 055=0 80 = | <מז[> <"לח0וז"=ח0וו 2=חהספ!ס6 סך> <0ז/>משתמשים רשומים - הקישו שם ומייל לכניסה <חך/> <מז[> <"זחפח"=חפווהּ סד> <סד/><"ן"=ו "שרח זסופוט"=6רחהח 2)א6ם=0ו "לאס"=6כעט דוקא[> <סז/>שם<ס]ז> <חך/> <ז[> <"זחפח"=חפווהּ סד> <סך/><"|ן9וח6="6רחהח 03א6==ו "לא6ס"=6כעט דוקא[> <סד/>!ווחם<כ ך> <חך/> <מז[> <07ח60= 00| 2= ח03פ!סס > <3 0 6=5חהח ₪3 רח50= ו "זורתסט6="5ט|פע "זוהחסט6="5כעט דקאז> <סד/> <חך/> <= |פה/דך/> <אס=/> <צו0/> הסבר: והו דף קליטת פרטים פשוט, בדיוק מהסוג שתרגלנו בתחילת הספר. יש בו שתי תיבות טקסט, ולתצן אותפטפ. שימו לב לתכונה חסו8₪ שמפנה את הפרטיס המוקלדיס לדף אחר, 6066%0855.850. פרק 10: הצטרפות למועדון הלקוחות | 139 הדף ייראה בערך כך בומן ריצה: זפזס!קא = 81חז6)ח! 1]ס5סזסו)א - ק5ב3ּ- א6חו?00%פ/)05ח0631!// :קזוח בּ כ 1008 668סעב] | אפו ‏ 08ם | 6ו] | ו | זחוזק ₪ ₪8)סעב- 508108 סו | 38/588] | קסופ בזם זט ב 4 ו | ב [+ 350 .א6בחו/ ספ /05%ח]ה סס!/ / :קוור ₪ ו שלום אורח, כדאי לך להרשם לאתרנו משתמשים רשומים - הקישו שם ומייל לכניסה הקש מילה להיפוש שם 000000 0] ₪ ו 00 ררה | והזמטט | = | בג ]הזוחו וסט 1 | ונעבור לדף הבדיקה. צרו דף חדש, וקראו לו 60806%0855.850. בדף זה נבדוק אס השס וכתובת ||68 שהקליד הגולש מופיע ברשימותינו. באותה קלות בדיוק אתם יכוליס לבדוק סיסמאות. הנה קוד הדף במלואו. הסבריס אחריו. <% 500% /=6הָהַחַח3 ]| (9%66> %> |והרחש ,שוחה זססופוע וו ("6 הח זססופוע" )רחס .00065% = 6רחבח פופו ("| החש" )רתזס-.65% 60 = || רחס חס ""< >!67181 300 ""< >6חחפּח זסטופוע זו חחס6 וחוס (" 660 חח 0.60 70860060 56/6 = החסס 56% "50076א200= 050" הסקס. ההסס |50 ,5 החום ("6607056% )0768060060 ז/5=56 56 =6חחהח סופ 6זסחעט 5זססופוש החסי] * 50|="56166% "" 8 |[ה6 ₪ "=!והחח6 חה "7 ₪ |50|=50 חחסס ,501 ה5.076ז חסר 5.50 )1 .0 ,6חסת 0866 60 .9000 סא ' ₪ סופת ז00ופו .8 0 55 - סדנת לימוד הסברים: 41 .2 "0ק35.א06ח1" 6017666 650056 56 .חו החוח 6%! ,0% ' ("0 זסזפו/")5ז= ("0| זססופוש")חסו5055 ("6חהח זססופוע")5ז= ("6רחהח זססופוע")חסו5655 6 6 חס ("0ן זססופוט")ח0ו0"(=5655)| זסשופוע")56.6006|65ח6500 0 + ()אוסח = 65זוקא0"(.6) זסשופוע")56.6006|65ח6500 "16.35" 40017606 56ח6500 זז 60 6 0חוח0%ה=5/ 56% 6 פחוהסה= החסס 56% 6 .א סח" 6017600 650056 ] חס %< ראשית - קלוט את שני הפרמטרים מהדף הקודם. אם לא נשלח כלום - חזור לדף הפתיחה. (ניתן לשכלל ולתת הודעות שגיאה, אני משאיר את זה לכם...) פתח קישור ורשימה, כמקובל, וצור שאילתה: שלוף את כל הלקוחות ששמסם א וכתובת האינטרנט שלהס צ (שימו לב לגרשייסם המקיפים את ערכי הטקסט!). אס אין כאלה - חזור לדף הפתיחה. אס יש כאלה (כמה יכולים להיות!) יש לעשות מספר פעולות : א. קרא את שס המבקר ומספרו מתוך הטבלה, והכנס אותס למשתני ח0סן5655. ב. שלח ללקות עוגיה עס מספר המבקר הנייל. ג. חזור לדף הפתיחה. פרק 10: הצטרפות למועדון הלקוחות | 141 כעת נקליד את הפרטים בחלון, זסזס!קא = 61חז6)ח] 50/1סזסוא - ק35.א6חו/051/000%ח10631//:קוות ב | ק35.אסבחו/ אסספ/)5סח!הסס!// :קוו ושן שלום אורח, כדאי לך להרשט לאתרנר משתמשים רשומים - הקישו שם ומייל לכניסה הקש מילה לחיפוש שם רונן ן 0000 רו מ | ]ופה חסו8ו/ח6הפחסז והתוצאה תהיה יהוי של המשתמש. חזרנו לדף הראשי, אך הפעם יופיע שס המשתמש בראש הדף, וכך הוא יודע שהזיהוי הצליח. זסזס!קא= ופחזפ)ח! 1]ס5סזסו - ק35.א06חו/00%ם/051ת71]0631/:קוות 3 שלוס רונן משתמשים רשומים - הקישו שם ומייל לכניסה הקש מילה לחיפוש שפן רת למרות שהזיהוי הצליח, תמיד יכול הגולש להקליד שס וכתובת אינטרנט אחריס, ולהיכנס כמשתמש אחר. רעיון להמשך הפיתוח: בנו קישור נוסף: יישכחת את הסיסמה!יי מי שילחץ על קישור צזה, יוכל להקליד את כתובת האינטרנט שלו, ולקבל את סיסמתו בדואר אלקטרוני. 2 5% - סדנת לימוד פרק 11 יצירת סל הקניות הכנות לקראת סל הקניות כל המאמציס שהשקענו בפרק הקודם, מכווניס למטרה אחת: לדעת עס מי אנחנו מדברים, או במיליס אחרות, לקבל את המשתנה ("6! זספופוט")5655100. כעת, כשמטרה זו הושגה, ניתן להשתמש בה. שימוש טיפוסי לזיהוי משתמש, הוא סל קניות. ניתן לממש סל קניות רק בסביבה בה המשתמש מזוהה בוודאות. אחרת, יהיה ערבוב בין קניותיהס של לקוחות שוניס. הבסיס לסל קניות הוא טבלה פשוטה, נקרא לה ז6א5ּם, והיא תכיל את רשימת הקניות. במקומות אחריס תפגשו שמות כגון : 691 פַחוקְקסח5, עגלת קניות וכדומה. לאלה מכם שאינס מנהלי מסדי נתוניס בעשר השנים האחרונות, הנה הסבר נוסף: סל הקניות של מר לוי סל הקניות של גב' זליבנסקי סל הקניות של גב' מועלם יש לנהל טבלת קניות עבור כל גולש. אבל אין לנו כוח, ומן או חשק ליצור טבלה אמיתית לכל אחד. לכן ניצור טבלה אחת לכולם, כמו בטבלה למעלה. מר לוי, סימן שני ספרים: את מספר 403, ואת 539. לכן רשמנו בטבלה שתי שורות עבורו. לצורך זיהוי, נכתוב בכל אחת מהן את מספר המבקר של מר לוי, ואת מספר הספר. כשנרצה להראות למר לוי את תכולת סל הקניות שלו, נבצע סינון. נראה לו רק את השורות השייכות לו, אלה שמספר המבקר בהן הוא 17. בשפת 501 זה נשמע הרבה יותר טוב: 7 = 6 זסזופו 6זסח/ו 6%א085 וחסז) * 506|66 פרק 11: יצירת סל הקניות | 143 שימו לב לכך, שספר 403 מופיע ביותר מסל קניות אחד. הוא מופיע גם אצל מר לוי, וגס אצל גברת מועלם. אין בכך כמובן שוס בעיה, וה כנראה ספר רב מכר ורביס רוציס בו. יש להקפיד בעת מחיקה מסל הקניות, למחוק את העותק הנכון: את וה ששייך למבקר שביקש את המחיקה. וכעת לעבודה, במסד הנתוניס שהקמנו (6.09זסז5)ססט), הוסיפו טבלה חדשה בשם %, עם השדות הבאים: 0 566% זסם טסט | מפתח ראשי. חסר חשיבות כשלעצמו. 0 זסשופוש | ז0600ח1 חַח0/ ,זסמוחטא | מספר מבקר שמרו את הטבלה בשס 88560%ם. אל תשכחו לסמן את ברירת המחדל של התאריך בפונקציה ()אוסא, שפירושה תאריך של היוס והשעה הנוכחית. בשדה כמות - ציינו את ברירת המחדל: 1. ווהי הכמות, אם לא ביקשו אחרת. הסבר קצר על שדות הטבלה: ₪ 6%א845 - והו המפתח הראשי, אך אין לו כל שימוש כמספר. כדאי מאוד שיהיה מפתח ראשי, גס אס לא משתמשיסם בו ישירות. ₪ זספופוצ - זהו מספר המבקר. כאשר נרשוס ספר בסל הקניות, נכתוב בעמודה זו את מספר המבקר הנוכתי. כאשר נבקש לקרוא את סל הקניות, נבקש רק שורות בהן 0 זסזופוצ זהה למספר המבקר שלנו. ₪ 200% - מספר הספר המבוקש. אין צורך לרשוס את שס הספר, נביא אותו בשאילתה. ץזו+חהטף - וו הכמות המבוקשת. כאמור, ברירת המחדל היא 1. 6 - תאריך הרישוסם (נמנעתי מלתת לשדה את השס 6866 כי זו מילה שמורה, שימוש בה גורס צרות מאוחר יותר!). על סמך תאריך זה, ניתן יהיה לנקות את הטבלה מנודניקיס, שסימנו ספריס ולא קנו אותס במשך שנתיים. ₪ 558505 - סטטוס השורה. חשבו לרגע: האיש סימן ספרים, והס נאספו בסל הקניות. הוא שילם. סל הקניות התרוקן. אך מה קרה לשורות שלו, האס הן נמחקוז חס וחלילה. אנחנו רוציס לעקוב אחר קניותיו של האיש, לעודד אותו לקנות עוד מסוג גה וכן הלאה. לכן ניתן סטטוס לשורה, ונחליט על ערכי סטטוס אפשריים. 4 55 - סדנת לימוד לדוגמה: 0- שורה חדשה, לא נקנה עדיין. 1 - נקנה, בטיפול מחלקת משלותים. 2 - סופק. על סמך נתון זה ניתן יהיה להפיק דוחות מעניינים, כמו: * | דוח מכירות חודשי. + רשימת ספרים בטיפול. + רשימת הספרים שהוזמנו ושולמו לפני 72 שעות, וטרס סופקו. * גרף מכירות לאורך שעות היממה, לאורך החודש, או לאורך השנה. האמיציס שביניכם מוזמניס לנסות לייצר דוחות אלה. הזינו לטבלה שתיים או שלוש שורות לבדיקה. הזינו רק את השדות 06| זססופוצ ו- 0( אסספ והימנעו מלהצין נתוניס לשאר השדות. בהנחה שיש לכס ספריס בעלי מספרים 1,2,3 : | 6 ספוט | 6 0006 = - 0 יצירת שאילתת סל הקניות את הטבלה שזה עתה יצרנו, היינו רוצים מאוד להציג בדף 450 שיראה את כל מה שאסף הגולש עד כה. || 5 08 | מ )₪ ספ יק ג ג ₪ ₪ םן אך יש בעיה. הטבלה ו ד רש ו אינה מכילה את שס הספר, אלא רק את הקוד שלו. מי יתן לי את שס הספר! מי יכפיל | עבורי | את הכמות במחירז 65ססטן שאילתה כמובן. לק נעבור | לכרטיסיית השאילתות (665ט0) ב-4660655, נלחצ על לחצן שו6א, | ובחלון האפשרויות נבחר סו חףו5סס. פרק 11: יצירת סל הקניות | 145 קיבלנו חלון 061 ז56!66. אנו בוחריס שתי טבלאות: טבלת ז8566פ (אין צורך להסביר למה), ואת טבלת 20068, כדי לשלוף מתוכה את פרטי הספר: שסם הספר, מחיר וכדומה. הוסיפו את שתי הטבלאות המופיעות למעלה בעזרת הלחצן 06ג, וסגרו את חלון הטבלאות. תמיד ניתן לקרוא לו שוב על ידי הסמל 6!סד אוסח5. החלון צריך להיראות דומה לזה: ץז 561601 : 2עזסט)) שג שימו לב לקישור ש-860655 ביצע אוטומטית בין הטבלאות. הניחוש שלו הוא בהחלט נכון: אנו רוציס לשלוף נתוניס מטבלת 20065 על פי מספר הספר - 06| 006. אם לא מופיע אצלכם הקישור, בדקו ששמות השדות אצלכם נכוניס, ושסוג הנתונים נכון. כעת נתחיל לגרור שדות מתוך הטבלאות לייגרידי'י. מטבלת )88566 נגרור את : ץסחהטטף, 6 אססם, 6 זססופוט, 06| 8566%. מטבלת 00068 נגרור את 6סוזק, ₪06. |< |ם]=. : : עזסט[) 561601 - ₪51 035%61 כ שב ] זיג וד בי יו ויו מס 6 5% - סדנת לימוד לאחר שגררנו את השדות, ניתן לצפות בתוצאת השאילתה. לחצו על הסמל השמאלי ביותר בסרגל הכלים - א6ו/ 08185660 (או לחיצה ימנית על כותרת השאילתה...), ותקבלו חלון דומה לזה: ו עוסטום : 6192 עליסה בארץ 00% -.- עליפה בארץ הפלאות. 45 עליסה בארץ הפלאות. 45 ציד הסנארק 12 ציד הסנארק 12 כיפה אדומה 39.9 מאה שנים של בדידות 40 מאה שנים של בדידות 40 ברנשים וחתיכות 18 1 1 1 2 2 5 9 9 1 כ | | כמ || לה | לד] ל | - 9 זם |++| ו | + 1 ]|| 0 מצוין! עבור כל ספר מסל הקניות (טבלת 85%60), קיבלנו את שמו ומחירו. חסר רק עוד דבר קטן אחד: מכפלת המחיר בכמות. ניתן לבצע זאת גס בדף 55, אבל חשוב להכיר את שתי הדרכים. בעמודה חדשה נקליד : ץאושחבּט) * 66וכ :0+ והמשמעות: צור שדה מחושב, ששמו |0₪ף, ושערכו יהיה מחיר כפול כמות. הניב בד ב בו ד טנטס במ כנמחרפוכלכ כ1 סי בגיי מבטבפ כ כב | מחבטם]*[6סוזם] :ופספ| - - - | שסתהטם| : פרק 11: יצירת סל הקניות | 147 צפו בתוצאה: וו 0 56]601 : 01| 3561 עליפה בארץ הפלאות 45 עליפה בארץ הפלאות. 45 עליפה בארץ הפלאות. 45 ציד הסנארק 12 ציד הסנארק 12 כניפה אדומה 51 מאה שנים של בדידות 40 מאה שנים של בדידות: 40 ברנשים וחתיכות 18 9 |++| וין + 1 ]|| 0 3 ב-] ]כ | ב- .0 |ב-1יב-ן.צ-- -|>-|-)א|א/ו5/60/0|+- 2 ודאו שאכן תוצאת השדה |0₪ט, היא המחיר כפול הכמות. ניתן לכתוב על תוצאת השאילתה. שנו את עמודת הכמות וראו כיצד משתנה הסכוס. שמרו את השאילתה בשם 8%!| 85%6%ם. תזכורת: מותר להשאיר את 860655 פתוח ולעבוד במקביל, רק לא להשאיר את השאילתה במצב ח4ו065, מפני שאז היא נעולה ואי אפשר לעבוד איתה. תוספת אחרונה: מה קורה עס ספריסם שכבר נקנו! האס אנו רוצים להראות למשתמש בסל הקניות שלו ספרים, שהוא כבר קנה בעבר! מובן שלא. לכן יש להוסיף לשאילתה התניה: הראה רק ספרים שהסטטוס שלהס אפס. בזמן רכישה, נשנה את סטטוס הספר הנקנה ל-1, וכך יישאר סל הקניות שלנו מעודכן. נגרור מטבלת 285%6% את השדה 6! 5080₪05, ובשורת הקריטריון נכתוב 0, כמו במסך שלפנינו : עזסט) 56]60 - )5ו| 335%64ם וע ד | ₪ 55| /מחבטף]"[66זק] :50581 : || ששפאם| | ] | | | >אפבם| | | >אסטם| | | >אססם| | >פאצמס| | 66פמט]| 1 1-7 ); = מו מממ המושה ו 3 ₪ ץק ₪ |[ ₪ | ₪ | ₪ | ₪ | ₪ | ₪ |: כעת, שהשאילתה מוכנה, ניתן לחזור ל- ע06ז6שח1 |1508/, ולהכין את דף סל הקניות. 8 5% - סדנת לימוד הוספת סל הקניות הוסיפו דף 450 חדש לפרויקט שלנו (שכחתם כיצד! לחיצה ימנית על שס הפרויקט, 0 > 2806 ז567/6 6ע160), תנו לו שס : 66.850א85פוסח5. בדף שנוצר עבורכס ישנס תגי ]ואדה - מחקו את כולס. מדוע למחוק! מפני שאנחנו עומדיס להשתמש בפקודה 7-0 וזוהי פקודה מאוד מפונקת, שאינה סובלת פקודות ]1 לפניה. לאחר שמחקתס הכל, הקלידו (קוד המקור לדף זה נמצא בקוב 2.850ז8506טו0ח5) : >% חחסס הוחו ("חסו6 08.60 )66 5/6860 = החס6 56% "200850076 = 05" הסכס. החהס6 50 ,15 וחום ("6607056ז. 0 )768060066 5/6 =5] 50% ("0ן זסזופוט")ח0ו5655 .8 "=0ן זססופו/ שזסחצו 156| 5%6%ה0 וחס] * 50|="56!66 3 ,חחסס ,50 ה5.006ז את שלוש השורות הראשונות, אין צורך להסביר, זוהי יצירת קישור סטנדרטית. בפתיחת הרשימה שימו לב לבניית השאילתה ולהצמדת המשתנה ("6 זסזופוע")חסו5655, כלומר: טבלת סל הקניות מכילה בעצם אלפי ייסלים'י של גולשיסם שונים, ואנו מציגיס לגולש האחד שלנו רק את השורות שלו. דבר נוסף שמחייב הסבר, הוא הספרה 3 שבסוף השורה האחרונה. לשיטה ח6ק0 ישנס עוד כמה פרמטרים, ולא רק |5 ו- ח6600ח60, שהשתמשנו בהס. כאשר לא מצייניס את ערכי פרמטרים אלה, נלקחיס ערכי ברירת המחדל. הפרמטר השלישי הוא שיטת פתיחת הרשימה. ישנן כמה שיטות, וההבדלים ביניהן טמונים ביחס החליפין (0 07806), שבין צריכת משאבים לבין יכולות. לדוגמה: השיטה בה נפתחת הרשימה בברירת המחדל, היא שיטה הנקראת /וח0ס0זפוחס-חסקס. זוהי שיטה חסכונית מאוד במשאבי השרת. כלומר, גולשיס רביס יכוליס לקבל דפים כאלה בלי להעמיס את השרת. בתמורה, כצפוי, אנו מוגבליס בפעולות שניתן לבצע על רשימה כזו. למשל: ניתן יילרוציי על פני הרשימה קדימה בלבד. אין אפשרות לחזור אחורה. אין אפשרות לקבל את מספר הרשומות שחזרו בעזרת התכונה ₪0ט6607060ז. אין אפשרות לעדכן את נתוני הרשימה. מגבלות כבדות. השיטה שבה אנו משתמשים בדף זה היא 55806ח6ק0. שיטה שייעולה'י יותר במונחי משאביס, אך מאפשרת ריצה קדימה ואחורה, ועל ידי כך מאפשרת קבלת מספר הרשומות - 660706000%ז. פרק 11: יצירת סל הקניות | 149 להלן טבלת השיטות לפתיחת 866070560 : הסבר ץ הזוס ברירת המחדל. חסכונית ביותר במשאבים. אינה מאפשרת תנועה אחורה ברשימה (פ5טסוע6זק6ץשס!!.5ז). אינה מתעדכנת בשינויים שביצעו משתמשים אחרים לאחר פתיחתה. אינה מאפשרת עדכונים. 1 רשימה ניתנת לעדכון, המאפשרת תנועה בשני הכיוונים, קדימה ואחורה, אך איננה מתעדכנת בשינויי משתמשים אחרים. 6ווחהחץכ | 2 מאפשרת תנועה על פני הרשימה בשני הכיוונים. מאפשרת עדכון הרשומות. משקפת שינויים שבוצעו על ידי משתמשים אחרים לאחר הפתיחה. זוהי שיטת הפתיחה הבזבזנית ביותר במשאבים. אינה נתמכת על ידי 60655. 6 | 3 מספקת עותק בלתי ניתן לעדכון של המידע. מאפשרת תנועה על פני הרשומות בשני הכיוונים. אינה משקפת שינויי משתמשים אחרים. שימושית בעיקר לשליפת מידע. במקרה זה, כאמור, בחרנו בשיטה 3 - 50906. נמשיך להקליד: בחטסז 0%סם סח ' הס 006=-5.20 סחג ס6טט= 5.50 זו "ספהּ. 2856656100" 6017666 650056 0 הסבר: 6 01 6חם - =0ם, היא תכונה המסמלת את סוף הרשימה. נתקלנו כבר ב- 505 כשיצרנו טבלה. לאחר כל שורה בדקנו אס כבר הגענו ל- 50 או לא. 80 הוא הקצה השני - ₪6 +0 פַחוחו69. קיומס של שני אלה יחד, מעיד שזוהי רשימה ריקה! השורה שהקלדנו...ח6ח? "5.80 0חה 6ט0ש="5.0ז 1, היא שיטה מהירה וטובה לאבחן אס הרשימה ריקה. ואס הרשימה אכן ריקה, מה זה אומר, ומה עלינו לעשות! רשימה ריקה, במקרה שלנו, פירושה סל קניות ריק. הגולש הנוכחי פשוט לא הזמין עדיין כלוס. במקרה כזה נפנה אותו לדף מיוחד לכך. בדף וה ניתן לכתוב למשל: ייסל הקניות שלך ריק....'י, להציג לו אפשרויות לחפש ספר על פי מילה, לגשת לדף המבצעים המיוחדים, או כל מה שאתם רוצים. את הדף 0%/.850ו6056א285 תכתבו בעצמכס, בומנכס הפנוי. גם הפקודה ₪6500056.8601/608 שווה הסבר מיוחד. לכאורה פקודה פשוטה ביותר, השולחת את הגולש לדף אחר. הבעיה היא שהשליחה מתבצעת בעזרת חלק הכותרת - - של פרוטוקול קאח. וכותרת כזו יש, מה לעשות, רק אחת לכל דף. אס נשלחה 0 55 - סדנת לימוד כבר הכותרת - הפעולה תיכשל. הזכרתי כבר, בפרק הפתיחה, את אופן הטיפול של שרת האינטרנט בדף 55 : אס הוא נתקל בתגי !ודה - שולח אותס מייד (עס ז6806ח, אי אפשר בלי!). אס הוא נתקל בפקודות 55ג, הוא מתחיל לבצע אותן בזו אחר זו. ווהי הסיבה שביקשתי למחוק את תגי |אזח הראשוניס מדף זה. הס היו גורמיס לשליחת ובכך מונעיסם את פקודת 7% מלפעול! (ראה הסבר נוסף בפרק ייאיתור תקלות'"). נמשיך להקליד: 6000 = לח ס6אססם " " 8 "בסל הקניות שלך" 8 "<03> <660%07>" ).650056 "<3ח/>" 8 "ספרים" 8 " " .8 +הטס6אססס 6סוז/).56חה6500 "<ח66/ >" 06 .650056 בשורה הראשונה אנו מברריס כמה רשומות קיימות ב- 5ז, את התוצאה שומרים במשתנה )חטס66)סספ. אז ניתן לכתוב את הכותרת: יבסל הקניות שלך 3 ספרים'". במקוס מספר הספרים יוצב כמובן המשתנה +חטס6אסספ, שבמקרה הכנו מראש. נמשיך להקליד: "<שוס|]6 = 20601 2= 0ח00הכ][|06/ 1 = 0 סט 06ב+> <זס%ח66>" סו 50056 "<>" 6סן]/. 650056 "<0)/> מחיקה <50= וצו ה ה=ח9ו|ה ?>" ססוז ).650056 "<)/> סך הכל<80= וצו %ח0ה=ח8ו|3 %>" ססוז/. 56הס50ס "<0)/ > כמות <50= סוט = חתפו|ב %0>" 65056.6 "<0/ > מחיר<70= וצו 5 ה=ח8ווה ?>" סלו 650056 "<%/>שם הספר<150 = שטוצו ה ה=ח98ו|ב ?>" .650056 "" 6סן]/. 650056 בשורות אלו יצרנו טבלה, וכתבנו את שורת הכותרות. לא סגרנו ב- <%906/>, מפני שיש לנו עוד שורות לכתוב. בסיומן נסגור את הטבלה. נמשיך: 5.0 זסח 6!וחצצ 0 "<>" 66ן]// 56ח6500 "<700%0=ח3!0 ₪4>" 166 //. 650056 "<" 8 ("0| 006ס")5 8 "=0] 61.350?0006א5הס !06" 8 "=-םר] >" סו 650056 "<2<>/%1/>" ,8 "מחק" 6שוז/).₪6500056 "<60/>" .8 (("]5)"60%9])/ טסה סז 8 "<6ח8ה=ח8ו!ב >" 6סו//. 650056 "<60/>" ₪ (" ץחה ")5 8 "<6ח0=ח80ו31 >" 166 650056 "<0ף/>" 8 (("06וכ")5ז) 6 טסה סז 8 "<חה=ח8וו3 >" 6סוז/. 650056 "=0ן 350?0006.|ו06%9א00" 8 "== > <000=ח90ו31 ₪4>" 66 650056 "<" 8 ("0! אססט")5ז 6שו]//.56ח₪6500 "<2<>]/60/>" .8 ("5)"006ז 6סוז//. 56ח6500 "" 6סן]/. 56ח6500 .5 סקססן פרק 11: יצירת סל הקניות | 151 הסבר: כרגיל, בצע בלולאה עד סוף הרשימה: צור עמודת מחיקה בסל הקניות. והו קישור לדף מחיקה שנקרא 8566).850פוחס:/06 (אותו נבנה בהמשך). אנו כמובן קוראים לו עס פרמטר, שיידע איוה ספר למחוק. הפרמטר הוא, כמה מפתיע, ("0! 0%סט")5ז. הכיתוב הוא, בפשטות, ''מחקיי. המהדרין ישימו תמונה קטנה של איקס אדום, או של עיפרון עס מחק... 6 שאלה: מדוע אינני שולח את מספר המבקר? הרי אולי עוד אנשים .5 הזמינו את אותו ספר? מה, נמחק אותו לכולם? תשובה: חלילה. אין צורך לשלוח את מספר המבקר, כי הוא קיים תמיד במשתנה ("6! זסזופוע")ח0ו5655. בדף המחיקה (ק85%61.85סוחסז/!06), נמחק את כל השורות בהן מספר הספר שווה ל- 60| %סספ, ומספר המבקר שווה ל- ("6! זסזופוץ")ח0ו5655. עם זאת, שימו לב לנקודה מעניינת: אם המבקר סימן פעמיים את אותו ספר (דבר שאנו מרשים, אך ביישום האמת שלכם, אתם תחליטו), וביקש למחוק אחד מהם, שניהם יימחקו! מפני ששניהם עונים לקריטריון: מספר הספר, ומספר המבקר. העמודה הבאה היא של הסכוס הכולל. שימו לב, אנו מתייחסים אליו כאל שדה רגיל לחלוטין, למרות שהוא, כזכור לנו, שדה מחושב. שימו לב, גס לפונקציה שעוטפת את מקור המידע: ששח6זוטס6וחזס". היא עושה שני דבריס: האחד, היא מסדרת את הספרות בצורה המקובלת בענייני כספיס. לא סתס 1234, אלא 1,234.00. דבר שני, היא מדביקה את סמל המטבע ליד הסכום, וגס זה שירות יפה לאנושות. בהמשך מודפסות עמודת הכמות ועמודת המחיר. גם את המחיר כדאי להציג בפורמט יימטבעייי. העמודה הבאה היא עמודת שס הספר, גם כאן אנו יוצרים קישור. אני מקווה שאתס חושבים עכשיו: היכן ראינו כבר קישור כוה בדיוק: נכון, ברשימת הספרים, תוצאת החיפוש. גם כאן, אנו רוציס להרשות לגולש להגיע לדף המפורט של הספר. לכן אנו יוצריס קישור לדף 1.850ו00606₪פ עם פרמטר: 6 06ס. נסגור את השורה ב- <ש/>, נעבור לשורה הבאה וכך הלאה עד לסיוס הרשימה. לסקרנים: מהיכן נלקח סמל המטבעז אולי אני לא רוצה שקלים, אלא דולרים! בלוח הבקרה, הגדרות אזוריות, ניתן לקבוע מה יהיה הסמל! ומי קובע את סמל המטבע, לוח בקרה של השרת או של הלקוח! השרת כמובן. אחרת כל לקוח יראה מטבע אחר, והשמחה תהיה רבה. 2 55 - סדנת לימוד סיימנו להציג את כל הספריס בסל הקניות, כעת הגיע הזמן להראות את הסיכוס. הקלידו כך, בדף סל הקניות (00/985660.850ח5), מייד לאחר השורה קסס!: 6 8 "=0] זססופוע 6זסחצו 56| 05861 הס |0%3ס 5 35 (|%0%9)רח5 50|="56|66% ("0ו זס5ו/")ח0ו5055 החסס ,|50 ה006.פז "<>" 6סן]/). 650056 (("[ז0זר0ו5)"5ז) ץח ורס ,8 "<> <ז0ח66= חטו|ה 5= ח08פ!60 60>" סוז/. 50056 "<0<>/00/>" ₪ " סך הכל" 8 " : " 56.//6ח₪6500 "" 56.//06ח₪6500 "<80|6)/ > <0ח60/ >" 66 650056 שימו לב, בשורה הראשונה לסגירת הרשימה! פתחנו את הרשימה עס שאילתה מסוימת, כעת אנו רוציס להשתמש בה שוב לשאילתה אחרת, שאילתת הסיכום. לפני פתיחה - חייבים לסגור! בשאילתה אנו משתמשים בפונקציה וחט5, שמסכמת עבורנו את הסכומיס. הבסיס לשאילתה הוא שאילתה אחרת - 55| 58560 שאותה בנינו קודס. כן, מותר לכתוב שאילתה בתוך שאילתה. עשינו ואת, כדי לנצל את חישוב מכפלת המחיר בכמות שמבוצע עבור כל ספר ב- 18| 28566%. כל מה שנותר לנו, הוא לסכס את הסיכומיס ולקבל את הייסך הכל לתשלוס". עוד נקודה מעניינת בשאילתה, היא מתן שס הכינוי (4|185) לתוצאת הסיכוס : | 285666 סז |50150%3 35 (|%0%9)ח 5/1 50|66 כך נותניס שס לתוצאת החישוב. השס |09זוחט5 הוא חסר חשיבות, ויכול היה להיות כל מילה אחרת. פותחיס את הרשימה עס השאילתה החדשה, כעת יש בידינו הסכוס לתשלום. נותר רק לכתוב אותו, ולידו תווית: ייסך הכליי. וזהו, סוגריס את הטבלה. לא נשכח את סגירת הרשימה והקישור. הקלידו: 6 9חור00ה=5 56% 6-6 בחור סה= החס6 56% <% חשוב מאוד לסגור את 766070560 ואת 600066000 שיצרנו, אחרת לא נצליח לפתוח אותס שוב! סיימנו להציג את רשימת הספרים וסך הכל לתשלום. כעת אנו רוציס לשלוח את הלקוח לקופה. יש צורך בלתצן, גרפי אס אפשר, שלחיצה עליו תגרוס למעבר לדף ההומנה. פרק 11: יצירת סל הקניות | 153 בתיקיה 80065%076!8065 בתקליטור המצורף תמצאו את התמונה 68950.0 : תחילה, נצרף את התמונה לפרויקט שלנו. אחרת היא לא תועתק לשרת! 1. העתיקו את התמונה (למשל, בעזרת הסייר), לתיקיית התמונות שלכם. 2 ב- זסזס!כאם 66[סזק הציבו את הסמן על התיקיה 8065חו, לחצו לחיצה ימנית, ובחרו וח6ו1 800. עברו לכרטיסיה 8ח₪650 והגיעו לתיקיה הנכונה. אם אינכס רואים את הקוב שלכם, שנו את התיבה 6סץד )0 65!ו₪ ל- ₪165 ||4. כעת אתם רואיס את הקוב>. סמנו אותו ואשרו. הקובץ נוסף לתיקיית התמונות שלכם. כעת ניצור קישור מהתמונה החדשה לדף ההזמנה 850.ז06זס. שימו לב לכך, שסגרנו את קטע ק5ג, ומעתה אנו ב- |דת. <]660%0> "120"= דכ1/ 0=ז06זספ "זו576="178065/6850.0 סוחן> <"067.350זס"=-םח > <80"<>]2"= ₪167 <ז660%0]/> בומן ריצה, הדף צריך להיראות כך: זסזס!קא = 61חז6!ח] !/050ז0ו - 350 .6 35% /6/500ז00%510פ/ו05ח|1063//:פוות | ו | 1005 68סטב] | אסוע ‏ 20% 06 | 7 | )ווק | עסו 68וזס8 ה0ז568 | תס | 36688 | קסופ וק 0 * 6 | | ₪86 [ד 50 0085%61ו1016/5 0ספ//5סח51 100 קורו [65] 55 | בסל הקניות שלך 4 ספרים ₪ / ו 1008 ר-| 4 55 - סדנת לימוד לחיצה על שס הספר - צריכה להביא אותנו אל דף הספר המלא (ס5.|ו%0619סססם). לחיצה על "מחקי' - גורמת בשלב זה לשגיאה, מפני שהדף אליו פונים, 08561.850וחסז/061, עדיין לא כתוב. תרגול : מה עם כמויות? חשבו על אפשרויות שונות לתת לגולש אפשרות לשנות את הכמות המוזמנת של כל ספר. פרק 11: יצירת סל הקניות | 155 פרק 12 ניהול סל הקניות מבנה כללי של מנגנון ניהול סל הקניות לפני ההסבר, הבהרה: סל הקניות המודגם בספר זה אינו תורה מסיני. יש דרכים רבות לממש סל קניות, וחנות מקוונת בכלל. זוהי רק דוגמה לצורך לימוד. העקרונות, אני מאמין, נכוניס תמיד, אבל אתס בהחלט מוזמנים לממש אותם מעט אחרת. התרשים שלפנינו, מיועד לעשות מעט סדר בשלל הדפים, שלוקחים חלק בסל הקניות. הראשון שבנינו, ובוודאי החשוב ביותר, הוא 9855%60.850/ו500. תפקידו פשוט: להציג את אותו חלק בטבלת 085%6%, שכידוע משותפת לאלפי גולשים, השייך לגולש היחיד בו אנו עוסקים. ובאותה הזדמנות גס לחשב, בעזרת שאילתה, את סכומי החיוב. התהליך מתחיל בדף פרטי הספר 850.!ו069אסס0פ. שס החליט הגולש להוסיף ספר מסויס לסל שלו. הוא לוחצ על לחצן, ובעצס, כפי שניתן לראות בתרשים, מפעיל את דף ההוספה - 40000085%6%.850. לדף זה אין שוס חלק ויזואלי. הגולש לא יראה אותו לעולס! הדף מבצע הוספה, ומייד קורא לדף הצגת הסל. התוצאה: הגולש לחץ על ייהוסף לסל הקניות'י, ולאחר ההוספה, קיבל מייד את הסל שלו. מכאן הוא יכול לתחזור לחיפוש, או למחוק ספר. מחיקת ספר מתבצעת רק מתוך סל הקניות. לכל שורה בסל יש לחצן מחיקה. אס נלתצ על לחצן זה, יופעל דף המחיקה 06]00008566%.850 (שוב, דף ללא כל חלק ויזואלי, כמו רואה ואינו נראהי), ומייד בסיומו, נשלח שוב ק6.85א35/וסח5. התוצאה: הגולש לח על לחצן המחיקה, ומייד קיבל את הסל המעודכן, ללא הספר שמחק. פרק 12: ניהול סל הקניות | 157 50 |ו6%9 00 .35 ד ב ו .וסוכ בפרק זה, נבנה דפים וקישורים אלה. בסופו יהיה לנו סל קניות עובד, שנוכל להוסיף אליו ולמחוק ממנו ספריס. הוספת לחצן - הוסף לסל הקניות הוספת ספר לסל הקניות מתבצעת, באופן טבעי, מתוך מסך הספר הבודד, 50 ||069אססם. הגולש ראה את תמונת הספר, את מחירו, והחליט לרכוש אותו. זה המקוס לשיס את הלחצן הידוע ייהוסף לסל הקניות'י. הוסף לסל 2 עברו לדף 0683|!.850א00פ, והחליטו בעצמכס היכן אתס רוציס את הלחצן. דוגמה ללחצן כזה נמצאת בתקליטור המצורף לספר, בתיקיה 618065זסז5)ססט (קובצ בשס ). אתם מוזמנים להשתמש בו, או לעצב משהו יותר מוצלח בעצמכם. בחרו את הלחצן הרצוי, וצרפו אותו לפרויקט: 1. העבירו אותו פיסית, בעזרת הסייר, לתיקיה 18865 בפרויקט שלכס. 2 ב- זסזס!קא= 0[60%זק סמנו את התיקיה ולחצו לחיצה ימנית, בחרו וח6ש1 00, עברו לכרטיסיה פַח0פואם, מצאו את התמונה ואשרו. אס אינכס רואים את התמונה שלכם בתיקיה, שנו את סוג התיבה 06 +0 ₪165 ל- ₪165 |ןם. מדוע כל כך חשוב שהפרויקט יייכיריי בתמונה שלכס! כי אחרת הוא לא יעתיק אותה לשרת, התמונה לא תופיע בדף, ואתם תטיחו את ראשיכס במסך בנסיונות להבין מדוע. היכן ימוקס הלחצן בדף פרטי הספרז על כך תחליטו בעצמכם. אני מזכיר לכם שמכיון שוהו דף מורכב מבחינת המבנה הפיסי, בנינו אותו בשני שלביסם: בשלב ראשון, עבדנו 8 58% - סדנת לימוד בסביבת 450, שלפנו את נתוני הספר והכנסנו אותס למשתנים. שלב שני, היה עבודת טבלאות רגילה בה בנינו את הדף תוך שימוש בטבלאות |1אז, ושילבנו, במקומות הנכוניס, את הנתוניס שהכנו מראש. הלחצן שלנו צריך להיות ממוקס בחלק השני, באחד מחלקי הטבלה. לכן, הפקודות שנכתוב כעת הן בעצם ואד רגיל. הניחו את הסמן במקוס בו אתם מעונייניס ליצור את הלחצן, וכעת נבנה קישור פשוט. טוב, לא ממש פשוט, רק עס התחכמות קטנה - שליחת פרמטר. הקלידו: <<0%! 0=>9%6=200%] 800%0085%6%.8502000%6=-=ון > <0<>/23=ז6סס "6ו65/634.0ְהַותו"=5₪ 6[> הסבר: כאשר העברנו נתוניס מדף לדף בשיטת ז65, נראתה שורת הכתובת כך: = 851 0 = 08 = 6 ?5 3. 650/62 סס /ז05ח[63ס1//: ססת מייד לאחר שס הקוב בא סימן שאלה, ואחריו זוגות של פרמטרים. כל שס פרמטר והערך שלו. מותר לנו גס לבנות בעצמנו קריאה כזו. וזה בדיוק מה שאנו עושים. רק שבמקוס קוד הספר, אנו כותבים את ערך המשתנה 6 אסספ. המשתנה מכיל את קוד הספר הנכון, דאגנו לכך בתחילת הדף. שימו לב לתוספת: 060:=0זספ. הנתחיה זו תגרוס להיעלמות המסגרת הכחולה, המאפיינת קישוריס. חשוב לכתוב ואת, מפני שבמקריס רביס המסגרת עלולה לקלקל לכם את העיצוב אס לא התכוונתס שהיא תהיה שם. דף פרטי הספר - 2000%060|!.850, יכול להיראות כך, לאחר הוספת הלחצן: [<1ר - | זפזס!קא = 61חז6)ח] )])ס5סזסו - 6=5ו 00%פ?350ּ ![ו62/200%0613ז510א00פ/)05ח|1063// :קזוח [< 1006 65הסובת ‏ אסע 08ם ‏ ₪6 | | 8 95 4 4 |88. 9 חוזק | מ סופ = 65)וסה = 9681070 חס | 38/8858 | קסופ זב וס 6% 0 [+ 45 %סספ? 350 .50066181 /62זס51א ספ /51ס]הסס1// :קוור ₪ חן כיפה אדומה מחבר א. ואב מחיר רגיל 0 ₪ המחיר שלנו ‏ |129.90 ₪ הרווח שלך |₪20.00- 1334% הוסף לסל תקציר הספר סאגה קורעת לב הנקראת בנשימה עצורה מת חילתה ועד סופה. סאטירה מבריקה ואלגוריה שנונה השמה ללעג ולקלס את מנהגי התקופה. ספר כאוטי ומורבידי כאחד. הסימבוליקה המטאפיסית שבין הזאב הרשע לכיפה אדומה , יחד עם הסימביוזה של שומר היער עם הסבתא, העניקו ליצירת מופת פרטיקולרית זו חיי נצח על מדף הספרים בגן שושנה ?| / ו |8 100 ]| | פרק 12: ניהול סל הקניות | 159 בכוונה השארתי את מסגרות הטבלאות, כדי שתוכלו לראות את המבנה. לאחר סיוס העבודה על הדף, כמובן שבכל הטבלאות נכתוב 0=ז06ז00, כדי להעליס את הקוויס. כשתריצו את הדף (אי אפשר ישירות, צריך לקרוא לדף החיפוש, ולעבור את כל התהליך), הציבו את הסמן על הלחצן. בשורת הסטטוס, למטה, תראו את מסלול הקישור. ודאו שמופיע בו קוד הספר, כך: 01 6%.350?0006א6/80000085ז0ס5%אססט /05%סח!68סו//: קת אם לא מופיע המספר - יש לכם טעות כלשהי. טעות נפוצה היא לשכוח את השווה הקטן לפני המשתנה 6! 0%ספ. בדקו והשוו לספר, עד שיעבוד לכס. הוספת ספר לסל הקניות כעת יש לבנות את הדף 40060285661.850. תפקידו פשוט מאוד: לקבל מספר ספר, להוסיף אותו לסל הקניות של הגולש הנוכחי, ולהציג את סל הקניות. הוסיפו דף חדש לפרויקט 8000008566%.850. מחקו את כל מה ש- ש6כז6שח1 |508ו כתב עבורכס (מדוע! כדי לא להפריע לפקודה :₪6500756.₪601760 6, והקלידו: %> 0 אסספ וו ("0ן א0ספ")0חו65%.06/5ו10=60 >ססם חחסס הוחו (" הו חח 0.60 76860066 5 = החסס 56% "00065%016= 050" ח06. החהס6 8 "," 8 0 אססס 8 " 56160 (0 זסזופוע ,0 אססם) 035666 דא דהשפא1" סטססאם. החהסס ("0ו זס5ו/")ח0ו5055 6-6 8חוה)סחה= החסס 56% "ק6%.85א0/085ח5" 60760 56חה6500 <% הסבר: שתי השורות הראשונות: קליטת הפרמטר 6! 00%. שימו לב לכך שהקליטה היא בשיטת ז65! כיצד יודעים! לפי שכתוב 8ח₪6065%.0067/5₪1, ולא הת זסת.₪00065%. שלוש השורות הבאות הן יצירת ח6600חח0ס6 סטנדרטי ביותר. 0 585 - סדנת לימוד לאחר מכן, מגיעה השורה החשובה ביותר בדף: הוספת שורה לטבלת 85866%ם. אנו מפעילים כאן פקודת .501 ישירות על ח6600חח0ס6, ללא יצירה מפורשת של ₪66070560. אנו מוסיפיס (6פחו) - שורה לטבלת )85%6פ. שתי העמודות החשובות ביותר בטבלה זו הן מספר הספר, ומספר המבקר. בתור מספר הספר נכניס כמובן את המספר שקיבלנו, 0 200%. מספר המבקר הוא משתנה ה- ח565500, שהולך איתנו לאורך כל הדרך, ("0ו זסזופוע")00ו5655. למי ששכת: הו "מספר הוהותיי של הגולש הנוכחי, והוא האמצעי היחיד להבדיל בינו לבין אלפי גולשיסם אחרים. מספר זה הוקצה לגולש עס כניסתו לאתר. הפקודה, שמופיעה בספר בשתי שורות מחוסר מקום, צריכה אצלכס להיות בשורה אחת. אנו לא שוכחיס לסגור את הקישור. לסיום, אנו קוראים לפקודה המוכרת והחביבה 7 כדי לגרוסם לסל הקניות המעודכן לקפו אל עיני הגולש. שימו לב לכך, שלדף שכתבנו אין בעצס שוס חלק ויזואלי! הוא מבצע את מלאכתו בשקט, וקורא לדף אחר להציג את התוצאה. שמרו את עבודתכם וסגרו את הדף. כדי לבדוק אם הדף עובד, חפשו ספר, קבלו רשימת ספריס מתאימים לחיפוש, היכנסו לספר מסוים, ולחצו על הלחצן 'יהוסף לסל קניות". אתם אמורים לראות את סל הקניות עס הספר שסימנתם. מחיקה מסל הקניות כעת נכתוב דף 55ה, שמוחק ספר מתוך סל הקניות. כזכור לכס, כשבנינו את דף סל הקניות, אחת העמודות בטבלה היתה יימחקיי. זה בעצם קישור לדף המחיקה, שאותו נבנה עכשיו. הוסיפו לפרויקט דף 457 חדש, וקראו לו 885660.850וחס:!06. כרגיל בדפי הפניה, מחקו כל זכר ל- |ואזה, והקלידו: >% 6 %6ססם חן ("0ן א0סספ")0חו10=₪6065%.6/5 א>ססם חחסס הוחו ("הסו6 חח 08.60 )066 5/7686 = החס6 56% "20050076 = 05" הסקס. ההס6 = 8 0ו 000% 8 "=16 >ססס =4םרו/ 856% סא = דם |ם" 06 660אם. החס6 ("0ו זסזופוע")ח0ו5655 8 "=0! זססופוצ חב " 66 8חוהזסח= החסס 56% "6%.850א0//085ח5" 607606 56חה6500 %< פרק 12: ניהול סל הקניות | 161 כצפוי, דף וה דומה מאוד לדף ההוספה, ההבדליס הס קליס בלבד. גס כאן קליטת הפרמטר היא בשיטת ז65 (כי הגענו לכאן בעזרת קישור), לכן הפקודה היא 65.5 6. פקודת 501 היא כצפוי פקודת 6/666כ, וגסם כאן יש להקפיד למחוק רק את הספרים של המבקר הנוכחי, ולא את כל הספרים במאגר ההזמנות, שהקוד שלהם והה ל- 0! 200%. שורת המחיקה רשומה בספר בשתי שורות, מחוסר מקום. אצלכס בדף, רשמו אותה בשורה אחת. שמרו את עבודתכס ובדקו. לחיצה על הקישור יימחקיי בסל הקניות צריכה לגרוס למחיקת השורה, ולהצגה מחדש של סל הקניות עס הספריס שנותרו. 6 שאלה למחשבה: .. = ב נניח שרוצים ליצור לחצן שימחק את כל סל הקניות. כיצד תעשו זאת? 2 55 - סדנת לימוד פרק 13 הוספת ניהול כמויות לסל הקניות סל הקניות שלנו כבר עובד יפה. ניתן להזמין ספריס ולהוסיף אותס לסל, ניתן למחוק ספרים, והסל גם מחשב עבורנו את הסך לתשלום. מה שחסר כעת, הוא מנגנון שבעזרתו יוכל המשתמש לשנות את כמות הספרים המוזמנת. ישנן דרכיס רבות לעשות זאת. נראה דרך אחת, פשוטה ויעילה, אך אתס בהחלט מוזמניס לפתח שיטות אחרות. הרעיון הכללי: את הכמות בדף סל הקניות, נכתוב לא בכתיבה ישירה, כפי שעשינו עד כה, אלא לתוך רכיב 680%ד. כך יוכל הגולש יילדרוך'' על המספר ולשנותו. יש כאן בעיה קטנה: מה יהיה שמו של הרכיב! הרי יש רבים כאלה (כמספר השורות בסל), ואנחנו לא יודעיס כמה יהיו. בעיה נוספת היא, שכתיבה על המסך עדיין לא שינתה את הנתוניס בטבלה. גרוע מכך, לא גרמה לחישוב מחדש של מכפלת המחיר בכמות. לכן, מה שנעשה יהיה חס" שקורא לעצמו. כל סל הקניות יהיה בתוך מסגרת של חזס=, ויהיה לו לחצן ייחשב מחדשיי. לאחר שינוי כמויות, ילח המשתמש על לחצן זה, והדף יקרא לעצמו. בקריאה זו לעצמו, ישלח הטופס לעצמו כפרמטרים את כל נתוני הכמויות, בין אס עברו שינוי ובין אס לא. בכניסה לדף יש להחליט: האס זוהי בקשה לחישוב מחדש, או סתס הצגת סל קניות! אם זו בקשה לחישוב, יש לעדכן את הכמויות החדשות. את ההכפלה כמות * מחיר, תעשה השאילתה בעצמה. כעת לעבודה. לפניכס קטע מתוך דף ספ6.865א85ּטאו0ח5 עס מספר תוספות. התוספות מודגשות, ויש להוסיף אותן לדף הקייסם שלכס (קוד המקור נמצא ב- 08563.5 0ח5). ראשית, המצאנו משתנה בשס זסלחטסס6. שנית, בתוך לולאת הכתיבה של נתוני סל הקניות, החלפנו את השורה שהציגה את השדה שְחאט0 בשורות חדשות, המציגות את אותו שדה בתוך תיבת טקסט. כעת שימו לב לטריק: מכיון שאין לנו מושג כמה שורות עומדות להיות בסל הקניות, קשה לנו לתת שמות לתיבות הטקסט. לכן ניצור להן שמות באופן דינמי. שמה של כל תיבה יהיה 0 (לזכר שטחט0), ועוד מספר המונה זספחטס6, שמתקדס כל שורה באחד. כך התיבה בשורה הראשונה תהיה 01, בשנייה 02 וכן הלאה. פרק 13: הוספת ניהול כמויות לסל הקניות | 163 1 60 "5.50 זסח 6ווחצו 0 "<>" 6סןז/).56ח6500 "<%ח0=חםו|ה %0>" 6שו]/.56ח6500 "<" 8 ("0ן 6ססט")5ז 8 "=0] 5660.850?000%הטחסז!06" .8 "=-םחר >" 65056.6 ספ 2<>/0<"8/>" 8 "מחק" 56.//6ח0ק65 וטע 0<"8/>," .8 (("|בזס5)"6ז)ץ6 תסווה 10 8 "<80%ח= תסווה ?>" 65056.6 ₪ "=6ט!הּץ " 8 זזה 00 8 ")=ס6וחבּח %א56= 0/6 +טטחו> <+ה0וז= חשז!בּ 0+>" 66וז//.56ה0ק₪65 ("ו ההּטךף")5ז ]זספע 0<"8/ ><" א"""אכ30 :ה דסא ;220% : דו16שה""=6ש55 " ווז//.0756ק₪65 ]סע 0<"8ל/>" 8 (("06ק")5ז)ץח6זווססהו סז 8 "<6ח8ח=חסווה %0>" סו 65056 "=0! 0603|!.850?000%אססם" .8 "= > <חפה=חפוובּ %0+>" סו ).650056 "<" .8 ("0ן 6ססט")5ז וז/).56ח6500 ]סע 0<"8ף/><2/>" ₪ ("6 ")5 ססוז/.56ח6500 "" ס6סו]/).₪6500056 1 = 00 סז מססן הצגנו את ערכי הכמות בתוך תיבות טקסט, וזהו צעד יפה לכיווו המטרה. כעת נבנה החזס" סביב תיבות טקסט אלו. ממש מעל הגדרת המונה זסזחטסס, ניצור חחזסת : 2ז0]= ו ]005 = 60000 "856.85 /וסח5""=ח3600 >" ססו//.56הס50ס "<012+=6וחהח נכון, וה טופס משונה, שקורא לעצמו. לא נשכח לסגור את הטופס, ובחלק התחתון, לאחר סגירת הלולאה, נכתוב <וחזסת/>. כעת כל מה שנחוץ, הוא לחצן ז+חפט5. ניתן לגרור לחצן כזה מארגז הכלים, אבל אנחנו כבר יותר מתוחכמים, ורוציס לחצן משלנו. לכן נצרף לפרויקט את הלחצן )/668!6.0ז, למדור התמונות 65חָ8חו, ונוסיף לפני סגירת הטופס את השורה: "1 ורס 0="5 "זור ט6="5ט!ע "זו6686.0 65/7 חו"=5 "ה וו"=6ק/ס +טסחן> <> <זח60/> <"35"= דו₪16 "140 "= דפ1ע "1וותט6="5רחהח 4 55 - סדנת לימוד כעת הדף שלנו ייראה בערך כך: סופא 1 חז6)ח! 070501 - ק00%51016/580035%061.35ם/051ח1בסס1// :קוו בּ. 46 10065 הטב" השע 6% - 6 / | ₪ ₪ ₪ 8. וי )חק | עז ]= 807165 | 5010 סו 60658 | קסופ מבומס הסט | 8 | 50ס 1016/5086 ספ / פס ססו// כו [5)] 655צםה | 5 בסל הקניות שלך 3 ספרים לקופה וח 1008 ר-| || כעת עלינו לדאוג לכך, שהלחצן אכן יגרוס לחישוב מחדש של המחיריס ושל הסך הכל. תחילה, יש להודיע לדף המקבל (הדף שלנו...) כמה שורות יש לנו. כלומר: כמה ערכי כמות עליו לקלוט. לכן נוסיף לטופס, ממש לפני סגירתו, את השורה הבאה: <"<0000507%= %>"=6|ע "סח 60" = 6רחהח "חה06סוח"=6כ/ס 6טסחו> זהו משתנה חבוי (ח01006), המכיל את ערך המונה (מספר השורות שכתבנו). כעת נעבור לתחילת הדף. כאשר דף זה עולה עליו להחליט: האס אני מוצג באופן רגיל, כסל קניות, או שזהו חישוב מחדש של כמויות! את ואת הוא יידע לפי הפרמטר זססחטס6. אס הוא אפס או ריק - סימן שזו קריאה רגילה. אס יש בו ערך מספרי - זהו חישוב מחדש. נוסיף את השורות הבאות בתחילת הדף: (" םח ס6" )וח 60651.0 = ז חס 0 ו ה1800ט008|0ז ' | הסֶ) ""<>זססחטסס + 21 5.50 זסח 6!וחצו סט חר "0"= (2ז ה ס6)רזס-] .665% זס ((2זססחוס6 )רחסה .65% )סרה חפ אסח +1 ("0| 5)"285%6% 8 "=0! 085666 6זסח/ש 085861 חס 06!606" 006ו60אם. ההסס חר (2זסחוס60)רח סה .065% < > (" סו ההטף")5ז ]61561 8 (2ז0ז ).665% .8 "= סו ההטוף 56% ז035%6 0866קט" 66טססאם. ההסס ("0ן 5)"08566%] 8 "=0] 085666 6זסח/ " חס פרק 13: הוספת ניהול כמויות לסל הקניות | 165 021 5.6% קססן 6 | 35 0808 ,חוב30 5ז 6חז ה6קן0 ' החסס ,|50 ה6ק5.0ז 0 הסבר: 1 קלוט את הפרמטר זסזחטס6 מהדף שקרא לך. 2 רק אס הוא שונה ממחרוזת ריקה... (כלומר, זהו חישוב כמויות מחדש). 3 אס הכמות החדשה היא אפס או שאינה מספרית כלל (מחרוזת ריקה או כל 'יזבליי אחר), מחק את השורה. הגולש כנראה רוצה לבטל שורה זו. 4 אם הכמות החדשה שונה מהכמות הישנה, עדכן את הכמות לכמות החדשה. 5. סגור את ₪6607065% ופתח אותו מחדש. זה יגרוס לייריענון" של הרשימה. יש צורך בכך, מפני שהנתוניס השתנו. כך אנו קוראיס מהשאילתה את הנתוניס המעודכנים, גס לגבי הכמויות שהשתנו, וגם לגבי עמודת ייסך הכליי. שימו לב, בשוס מקוס לא חישבנו את הסך הכל החדש! השאילתה תעשה זאת עבורנו. כך ייראה סל הקניות שלכם, לאחר לחיצה על הלחצן ייחשב מחדש !יי זסזס!קא = 1פחז6)ח] 1)ס5סזטוא - 52ב .61 035%/ש6/50ז051/000%510ת10631// :קזוח |2 | 1006 0065ב] אשע 08 6 | 2-9 8 54 48 3 -%- 8% )חח ו סופ = 65ו0/יה = 568100 חס | 39858 | 500 ₪ / בוח |8סס.1 וב 0 35075006 013 3101/00 טספ /1ס|סס1//:פוותו 5)/ מה פירוש (2ז6פחטס6)חז0-.₪600656! האס זה לא נראה לכס קצת מוזר! האס לא חסרות כאן מרכאות? 6 *5ג - סדנת לימוד התשובה היא לא. חזס".₪60065 הוא אוסף (חסט66ו|60), וככזה, מותר לפנות אל איבריו בשמס הפרטי, לדוגמה ("סוחּח)")וחזס=.60651ח, אך מותר לפנות אליהס גס לפי מספרם. לדוגמה : (2)וחזס=.₪60065% נותן את הפרמטר השני. 2זס)חטס6 רצ מ- 1 עד מספר השורות בסל, ובעזרתו אנו שולפיס את הכמויות שהוזנו. כזכור לכס, תיבות הטקסט המכילות את הכמויות נשלחות אלינו כפרמטריס. שמותיהן ידועים לנו: 01, 2 וכן הלאה. אבל למען הנוחות בחרתי הפעס להשתמש בשיטה זו. לשיקול דעתכס: כעת, כשיש לנו ניהול כמויות משוכלל, ניתן לוותר על העמודה יימחקיי. הגולש יכול לכתוב כמות אפס, לחשב מחדש, והשורה תיעלם. לסיכום, קוד הדף כולו (0ק985%6%3.85ַע570) : >% חחסס הוחו ("חסו6 08.60 )066 5/7686 = החס6 56% "20050076 = 05" הסקס. ההס6 50 ,15 וחום ("6607056ז. 0 )76860066 5/6 =5] 50% ("0 זסופו")ח0ו5655 ,8 "=0) זספוע 6וסחצו 16| 566%ה0 רחס * 50|="56166 .650/05 6+ זהו0ס חה6 6/ 50 ,50006 ' 3 ,החסס ,50 הס 5.0ז (" סח ס6" )60651.0 = חס 0 5 הסה]0ש!08 ' הסור ""<>זססהטסס זו 621 "5.50 זסח 6!וחצצ 0 חסרש "2(="0זחהטוס6)וס- .665% זס ((2זססחוס6 )רסה .65% )סרה חפ %סח ז1 ("0! 6%א5)"285] 8 "=0| 285861 6זסחצו 61א25 וחס 061606" 66נוססאם. ההסס הס (2 60 )רחס .60065 < > (" סט ההטף")5ז 56| 8 (2ז6זחס60)זס-.6065% .8 "= סו ההטוף 56% ז035%6 0866קט" 66ססאם. ההסס ("0| 5)"085%6%] .8 "=0]! 03566% 6זסחעע " 60 00 21 ]66 עס. 5 קססן 6 !0 35 0868 ,303 5ז 6חז ה6ק ' החסס ,|50 ה6ק5.0ז + 60 פרק 13: הוספת ניהול כמויות לסל הקניות | 167 660700 5"=+חטס6)ססט סחטסז %ססם סח ' חס 0006=-5.20 סחהּ 6טרס= 5.50 זו "00.35 2858601560" 607606 56ה6500 ] חס ח6000ו60ז (005510!6) 31007 ץ|חס הסוח אוסחס ' .18 6036 ח! ץוחס פטחסרח ה686ז |['ס/' 30| החסר הזטס6 ,5סחו! 2 6656 זטס +חסוחוחס6 ח68 טסצ' <0"(=2%ן גוחסוח")חסו5055 <-- "ספה הסוח" = 6 6006ח1 --!> >% " " 8 "בסל הקניות שלך" 8 "<03> <660%07>" 65005666 "<3ח/>" 8 "ספרים" 8 " " .8 +הטס6אססס 6סוז/).56חה6500 "<07ח60/ >" .650056 " 2זס)=ו 0251 =000 60 "856.35 /וסח5""=ח3600 >" ססוז/).56הסס5ס זוז 2<"8ו6=10רחהח " 6סוז/).56חה6500 "<שוס||6 = 20601 2= 0ח800כ]||06 1 = 06 סט 906ז> <זס%ח60>" ססןז/ 650056 "<>" 6סן]/. 650056 זו .0<"8/ > מחיקה <50= וצו ה ה=ח98ווב ?>" ססוז ).650056 טע .8" סך הכל<80= טוצו %חה=ח8ווב %2>" סו 650056 סע 0<"8/ > כמות<50= וצו %ה8ה=ח8פווב %0>" ססוז ).650056 ]סע .0<"8/ > מחיר<70= וצו ה ה=ח8ו|3 ?>" סו 50056 סט %0<"8/>שם הספר<150 = וצו חפ ה=ח8ווב ?>" 6סוז//. 50056 "<]/>" 6שן]/. 650056 1 חס 5.50 זסח 6!וחצצ 0 "<>" 6סן]/, 56ח6500 "<700%=ח0! ₪4>" 166 650056 "<" 8 ("0| 006ס")15 8 "=0] 61.350?0006א5הסוחס|06" .8 "=-םר] >" סו 650056 סע 2<>/0<"8/>" .8 "מחק" 6וז//).56ח6500 סע 60<"8/>" .8 (("]5)"60%3ז) ץח טסה סז 8 "<6ח0ה=ח8ו!3 ₪4>" 6סו//. 650056 "()=6וחהח ]א%=6ק/ זטסחו> <%ח= חסוובּ >" ששו ).650056 (" טס חהטף")5ז 8 "=6ט|ע " .86 זססחוס6 106 650056 סע 0<"8/><" 8"""א30 :ההדס1/ ;220% : דה16םה""=50/6 " 65056.6 ]טע 00<"8/>" .8 (("6סוק")5ז)ח6 טסה סז 8 "<6ח8ה=ח8ו!ה >" 6סוז//. 650056 "=0ן 350?0006.|ו06%9א0ס" 8 "== > <000=ח90ו31 ₪4>" 66 650056 "<" 8 ("0! אססט")5ז 66ו]//. 56ח6500 סט %0<"8/>" ₪ ("5)"06ז 66 56ח6500 8 585 - סדנת לימוד 650056.) ">/<" 0 1 ]6 עסו. 5 סקססן 86 8 "= זססופוש 6זסחצ 56| 085866 הס |0%9ס 5 35 (60%91)רח5 50|="56!66% ("0ו זס5ו/")ח0ו50655 החסס ,|50 ה5.006ז "<>" ססן]/. 650056 8 "<> <660007= חחו|ה 5=ח60!508 %0>" סו 650056 "<0<>/%1/>" 8 " סך הכל" 8 " :"₪ (("|ז0רהט5)"5ז) ץח סז "" 56.//06ח₪6500 "<80|6)/ > <00חה60/ >" 66 650056 6 9חור00ה=5 56% 6-6 בחור סה= החס6 56% <% <זכ> <"< 007%ח600= %> "= 816 "סח 0ס6="6רחבח "חה06סוח"=6כ/ס זטסחו> "ורס 5"= 06| "ז65/7608|6.01חַהוחו"=50 "6חהוו"=6כ/ס זוסחן> <> <0ח60/> <"35"= ד1₪107] "4="140 דס1// "1טורתסט6="5וחהח "1אותפט0="5ו <וחוס)/> <ז66010> "120"=הדכ1/ "0"=ז6 ספ "זו 0065/6850 הו"=56 וח|> <"ס45. זס0זס"=-=ח 8> <80"<>/8"= 167שו <%ח06/> טיפ: קפיצה לשורה לעיתיס אתס רוציס לקפוץ לשורה מסוימת בדף. למשל, כאשר יש שגיאה בשורה מסוימת. בשורת הסטטוס, בתחתית המסך, כתוב מיקוס הסמן כרגע. לדוגמה: 14 !60 23 ח]. לחיצה כפולה על מספר השורה תפתח את החלון הבא : |<. בו ייה :זט 16 38 ]+ 4 הקישו את מספר השורה אליה רוצים להגיע, ואשרו. הסמן יקפוצ אל השורה המבוקשת. לאותו חלון ניתן להגיע גס בלתיצה על 601+6. פרק 13: הוספת ניהול כמויות לסל הקניות | 169 פרק 14 ביצוע הרכישה בפועל דף הזמנה הגענו לרגע האמת. הגולש חיפש ספרים, ראה תמונות, השווה מחירים, הוסיף לסל הקניות, הוריד מסל הקניות, והנה הוא כאן, נחוש בדעתו לבצע רכישה. לדף שניצור בפרק וה מגיע הגולש כתוצאה מלחיצה על הלחצן יילקופהיי בסל הקניות. בעצס זהו דף קלט פשוט, שיש לו כמה מטרות : 1. לקלוט פרטיס מלאים על הלקוח, כולל כתובת למשלוח. 2 לקלוט פרטי כרטיס אשראי לחיוב, כולל תוקף. 3 להציג בפניו שוב את הסכוס לתשלום, לבדיקה סופית. כבר כתבנו דפי קלט, ואף יותר משיטה אחת. בדף זה נלמד טכניקה נוספת: דף קלט המוצמד לנתוניס. כלומר: אס נתון כלשהו, מהנתוניס אותס נשאל את הגולש שלנו, כבר ידועים לנו, נמלא אותס בעצמנו. לדוגמה, אס הוא הצטרף למועדון, ומילא את פרטיו, אז שמו וכתובתו כבר ידועיס לנו. נכתוב אותס בשדות המתאימים ונקל עליו את מלאכת הקנייה. רק לגבי כרטיס האשראי ננהג זהירות: אולי לא הוא יושב מול המחשב, אלא בן משפחה או עובד אחר באותו משרד! לכן גס אס אנחנו יודעיסם את מספר הכרטיס, ניתן לו להקליד אותו שוב, כאמצעי אבטחה. פרק 14: ביצוע הרכישה בפועל | 171 החלון צריך להיראות כך: |<ום]. ‏ סופ 6 הזס)ה! 4:0105016 - 35 -6/07001ז051/0006510ח0031ו//:פווח ב, | סו 1006 5סהסשםת ‏ אשע 68ם 6 | . 4 3 9 4 9 ₪ זחווק 80168 = | 56810 6וחס | 36/658] | קסופ ז וס 0% פא || ור .1018/0161 10081031/000// :קוו שמ | פרטי התשלום שם מלא דוד כהן הפ וס 810690000 כתובת הרצל 17 נתניה מסי זהות יי מסי טלפון 7 כרטיס אשראי | * 8 מספר כרטיל, 0 458-2820-1 1 לול חודש [=. | 3] שנה [₪ 2002 לתשלוםן 205.00 ₪ אין ספק שזהו אחד הדפיס חסרי החן שנראו כאן לאחרונה. הטבלה קיבלה עובי גבול 1 רק כדי שתראו את המבנה, רצוי להעלים אותה. אתס מוזמניס לשפר את העיצוב ולצבוע בצבעים עליזיס. ולעניין. בטבלה אנו רואיס את כל פרטי הלקות, בתוספת פרטים הנדרשים על ידי חברות האשראי: סוג כרטיס, מס' כרטיס תוקף (חודש ושנה) ומספר זהות. בשורה התחתונה ניתן לראות גס את הסכוס לחיוב, לאישור סופי. לחיצה על ייהמשדיי תגרוס לביצוע הפעולה. הוסיפו לפרויקט שלנו דף חדש : 067.850ז0, ונתחיל לעבוד. <% 500% /=6הָהַחַח3 ]| (9%06> < |וד> <סגשר> <"6.0 500010 [508ו/ 050%סו]"=%חח60 "אס דה הס 6"=שוה ה דםו!> <סגשה/> <ץ₪00> <ז6000/ > <016 51/>פרטי התשלום<₪01%6 [5> <000%07> %> חחס6 הוחו (" הס חח ס8.6 ")70860066 56 = החסס 56% "50076א200=ח5" הסמס. החסס 50 ,5 חחום ("6007056%. 00 )076806006 ז5=506 56% ("0ן זסזפוט")00ו5655 .0="8) 15160 6זס חש ספוש רחסי! * 50|="561666 החסס ,|50 ה5.006ז 12 58% - סדנת לימוד 0 6870 060 ,6הסחכן ,3007655 ,רחש ,6וחפח זססופוע וחום 6 6 680 760% ,ווח 680 6760 וחוט ("6 הח זסופו/")5ז=6רחפח זסזופו ("|ו8רח5)"6ז= ||הרחס ₪007655=15)"4007655"( ("0ו")5]ז=10 ("6חסחס")5ז=6חהסחס ("0 6870 6ו0=75)"0760) 6870 660 ("החטח 6370 5)"67601%ז= ווח 6370 676016 (("0806 60 6370 5)"676086) חס = רחסו קא6 6370 676016 (("0806 62 6870 5)"076016)ז ה ו= ה אס 6370 670016 6 %< חלק ראשון - קריאת נתוני הלקוח מתוך הטבלה ניתן לראות בקוד יצירת קישור רגיל ופתיחת רשימה. השאילתה פשוטה מאוד: תן לי את כל פרטי הלקות, שהקוד שלו שווה ל- ("6! זסטופו/")ח0ו5655. כלומר, הלקות הנוכתי. לאחר מכן, מתחילה קריאה של כל המידע מהטבלה לתוך משתנים. אלה ישמשו אותנו בחלק הבא. שימו לב להתחכמות קלה: תאריך התוקף נשמר כשדה תאריך. לכן, אס רוציס לחלצ ממנו את החודש או השנה, ניתן להשתמש בפונקציות ז638ץ, חזחסוח, שתוצאתן מספר פשוט. פרק 14: ביצוע הרכישה בפועל | 173 חלק שני - יצירת וח'יוס-] חלק זה תעשו בעצמכס: יצירת חח זס", עס כל שדות הקלט בתוכו. תחילה, הכריזו כרגיל על טופס : <1וז36=)0ח 1וזס+=0 [05ק= 600 "06.850כזסזס"= 3600 ו]מס-> אחר כך צרו טבלה (עובי 1, כדי שתראו מה אתם עושים): <0₪058=1ם 350=רודכ1ש = 51 ד> <זסזח60> כל שורה בטבלה תכיל שתי עמודות: הימנית היא כותרת, והשמאלית שדה קלט. סוחפח זססופוט=6וחבּח 61א0=66ו ךקא1> <6תפה=חפווה פךד><חזך> <סד/><"|"=זו0 "<6%חחפּה זססופוצ= %>"=6טןפ/ <חד/><כד/>שם מלא<פ]> שימו לב להתתכמות: "<6%וחפח 0ו5וט=%>"=6נט|אץ. הערך שאנו מכניסים לשדה הוא אותו ערך, שקראנו בחלק הראשון מתוך הטבלה. וה בדיוק מה שיגרוס לאפקט הרצוי - שדה קלט ממולא אוטומטית. חזרו על טכניקה זו עבור כל השדות. הביטוי "8ז"=זו0 יגרוס לסמן להתייצב בצד ימין של תיבת הטקסט, כמקובל בעברית. כדאי להתעכב על השדה בו הלקוח בוחר כרטיס אשראי. זו הזדמנות להתאמן בטריק שלמדנו בפרק הקודם: כיצד למלא תיבת קומבו (אסם ספוח600) מתוך טבלה. תחילה, כדאי שתהיה לנו טבלה. צרו במסד הנתוניס שלכם טבלת כרטיסי אשראי. יהיו בה קוד | | 68686 | פוחפח 686 | ד כרטיס ושם כרטיס. הכניסו מספר רשומות. 4 לדוגמה: 1 - ויזה, 2 - ישראכרט, 3 - אמריקן ה וו אקספרס וכדומה. פזפחום | 1 + | |*+| ₪) 4 כעת נתחיל לכתוב. בשורה הראשונה אנו יוצריס את רכיב הקלט (זה קלי!). בשורה השנייה אנו עובריס ל-450, ופותחים רשימה (קישור יצרנו בתחילת הדף). השאילתה פשוטה מאוד: קרא את כל טבלת כרטיסי האשראי. מתחיליס בסריקה של כל שורות הרשימה, וכל עוד לא הגענו לסוף... עבור כל שורה ברשימה (בעצם, סוג כרטיס אשראי) - כתוב לדף, בעזרת 6500056./7166ח, שורת <אסז1דק0>. כעת, שימו לב להתחכמות: אס הערך הנקרא והה למשתנה, שקראנו בחלק א (במיליס אחרות: אס זה כרטיס האשראי, שידוע לנו ששייך לגולש!), אז הוסף לקוד את המילה 60. מיללה קטנה זו תגרוס לערך זה להיות יינבחריי בתיבת הקומבו. ביו אס נבחר ובין אס לא, הוסף את פרטי הכרטיס, כדי לסיים את השורה <א0זדק0>. 4 55 - סדנת לימוד הקוד הוא: . <"|"= ו 0 6870 6=6760/6רחהח 0=56!6081 [0ם |מ5> <6חפח=חפווה פד><חזך> %> "0 6870 ץכ 0007 68705 וחסז * 50|="56!66 החסס ,|50 ה5.006ז 5.50 זסח 6!וחצו "סדק >" 6סוז/. 56ח6500 חס 0 6870 0"(=6760/6 5)"6370ז זו " 5666060 " 166ז//. 6500056 60 + 8 ("6הח 5)"6370ז 8 "<" 8 ("0 70ה5)"0ז 8 "=ס6טן/" 6פו]/).56ח6500 +מססע 8 "<אסנדקס/>" ]66 עסו 5 סחסצו 6 %< <סד/>< ז0ם |55/> <חד/><כד/>כרטיס אשראי<כ]> הערה: הקפידו על רווח לפני ואחרי המילה 56!66%60, אחרת היא תיצמד למילים הסמוכות לה. הביטוי "₪ז"=זו₪ גורס לקומבו להיות מיושר לימין, כאשר החצ שלו בצד שמאל, כמקובל בעברית. עכשיו, כשכל הסודות בידיכם, צרו גס טבלת שניס וטבלת חודשים, וקלטו מהלקות את תאריך תוקף כרטיס האשראי שלו. צריכות להיות שתי תיבות קומבו (5א80 00000): אחת לשניס והשנייה עבור החודשים. נעבור לחלק הבא: הצגת הסכום לתשלום. גם זה די פשוט: כל מה שנדרש כאן, זו שאילתת סיכוס על סל הקניות. ההגבלה היא כמובן לפי מספר הלקות - 6 זסטופו/. %> |060%8ח8 זט הוחו ("0ן זסזופוט")ח0ו5655 .8 "=0ן זססופו/ שזסחצו 156| 5%6%ה0 וחסי] * 50|="56!66 החסס ,|50 ה5.006ז הו 006=-5.20 סחה 6טט= "5.50 זו 8000 6 6 8 "= ]ןפוש סז חש 16| 035666 סז 00% ההז 35 (|009+)וח5 50|="56!66 ("0 זסזופו/")חסו5055 החסס ,|50 ח5.006ז ("|5)"73000%3ז=|00ח3 ו חס <% פרק 14: ביצוע הרכישה בפועל | 175 גס בהצגת הסכוס, ישנה התחכמות קטנה שראויה להסבר. את הסכום לתשלום לא נציג בתיבת קלט, מפני שלא נרצה שהגולש ישנה את הסכוס, אלא סתם נדפיס אותו לדף. אבל, אנחנו צריכיס רכיב קלט, כדי להעביר את הנתון לדף הבא! לכן, נשתמש ברכיב נסתר - ח606וח, ולתוכו נכניס את אותו סכוס. הנה כך: <"|6="01780010%8ההח <%/0800%058= 9% > =6ט]8/ ה006וח=6כעס +טמחו> <%חפח=חפווה פד> <כך/><%(6 2 008 )6 סהותזס9%=1> <סז/>לתשלום<כ ]> לסיוס, לאחר סגירת הטבלה, נציג לחצן גרפי שישלח אותנו לדף הבא : "1 רחס ט1="5 "א הטט6="5ט|פע "זו . 3065/00 הו"=5₪ "6ַההו"=6כ/ס 6טסחו> < "1)והס 6="5וחהח כתבו זאת, ונעבור לדף הבא. דף קבלת ההזמנה קחו הרבה אוויר, וה הולך להיות אחד הדפים המורכבים בפרויקט כולו. צרו דף חדש, בשס 06.850זקז06זס. והו השס שכתוב ב- חס36₪ של דף ההזמנה, לכן נגיע לכאן, כאשר הגולש יאשר את ההזמנה. מחקו את שלד ה- |וד₪ שיצר עבורכס טססזסח1 |1808/. אין בו צורך. משימה ראשונה - קליטת פרמטרים לקלוט את כל הפרמטרים, שנשלחו לנו על ידי הדף הקודס. הקלידו: 0 6870 060 ,6הסחכ ,3007655 ,רחש ,6רחהח זססופוע וחום |00%8ח3 0 ,0806 אס 630 6760 ,טח 680 67608 וחום 50 ו ("6 הח זססופו/" )רחס .665% = שבח זסשופו/ ("| החש" )רת ס-.65% 60 = || רחס ("80017655")וחז0- .60651 =₪007655ּ ("0ו")וחז0ס- .6065 = 10 ("6חסחק")רחזס- .665% =6הסחק ("0ן 6870 676016")רתזס-.₪60065%= 0 6870 660 ("החטח 6870 %ו6760")ותזס-. 665% = וטוה 6370 676016 ("ח סו א 6370 67606")רס .6650 = רחסו קא6 6370 676016 ("זה6ץ אס 6370 07606") 60650.0 = 6 קאס 6370 670016 ("]80%3 ")רחס .665% =|00%חה ו 6 5% - סדנת לימוד הסבר: המצאנו מספר משתנים, וקלטנו לתוכם ערכים. הערכיס נשלחו בשיטת ז05ם, ולכן כתבנו חחזס".₪60065%. טיפ: אתם יכולים להמציא שמות משתנים לפי רצונכם, אבל כדאי מאוד לתת להם בדיוק את אותם שמות כמו לשדות הטבלה. כך יהיה לכם פחות לזכור, ותטעו פחות!!! משימה שנייה - בדיקת "כשרות" קיבלנו שדות, ואנו עומדיס להכניס אותס למסד הנתונים. כדאי מאוד לערוך לפני כן בדיקה קטנה. האס הנתוניס הוקלדו במלואס! האס הס חוקיים! כל שדה יכול להיבדק בנפרד, והבדיקות יכולות להיות שונות לגמרי זו מזו. בדוגמה שלנו, נבדוק רק שלא נשכחו פרטים. בחנות אמיתית אולי נבדוק את מספר כרטיס האשראי כנגד ''קובצ חסומים'י (יש חיה כזו, וניתן לקבל אותה מחברות האשראי), נבדוק ספרת ביקורת וכך הלאה. הקלידו: זס |וח=0ן 6370 676006 זס [וח=6חסחכ זס |וח=0ו זס |וח=|ו8ח6 זס |וח = 6וחפּח זססופוע זו חס |וח=חחח 6870 676016 "<2ח> <07תה66> " סו 650056 "חלק מהפרטים שהקלדת חסרים או שגויים" 06וז/.56ח₪6500 "<600%07/> <2/>" סז 650056 "<2ח> <07תה66> " סו 650056 "" ,8 "חזור לדף הקודם, תקן, ובצע שנית" 06ו//.56ח₪6500 "<600%07/> <2ח/>" סו 650056 56 בשורה הראשונה, כל הבדיקה צריכה להיות בשורה אחת. הסבר: בדקנו ב-א אחד ארוך, אס אחד השדות ריק (ווח). אס כן, כתוב הודעה מתאימה לגולש. אס לא... המשך הלאה. זכרו כי חסר ]ו 0ח6 לסגירת המעגל. זו דוגמה לבדיקת תקינות פשוטה. מומלצ לבדוק כל שדה בנפרד ולהציג הודעה מתאימה למשתמש אם יש בעיה בקלט של אותו שדה. באופן שכזה, ידע המשתמש מה לא בסדר וכיצד עליו לנהוג. פרק 14: ביצוע הרכישה בפועל | 177 משימה שלישית - עדכון פרטי הגולש אנו רוציס לשמור את פרטי הגולש אצלנו, לצורך שימושים עתידיים. לכן, נבנה שאילתת עדכון, המעדכנת את רשומת הגולש בטבלה פזטופוצ. וו אינה שאילתת הוספה, מפני שלגולש שלנו כבר נוצרה שורה בטבלה. כל מה שצריך הוא, רק עדכון פרטים. הקלידו: חחס6 הוחו ("חסו6 08.60 )066 5/7686 = החס6 56% "20050076 = 05" הסקס. ההס6 סופת ז00ופו 8 "הח זססופו 51 פזסטופוצ = ד סקנ"=|50 |[8ח6 .8 " =|8ח6 '" 8 |50|=50 50!=50| 8 "', 8007055= " ₪ 5 50!=50| 8 "=" 60 סחסחוס 8 "=6חסחס . 8 |50|=50 0 630 6700 8 '"=0 680 670016 8 |ו50|=50 הט 6310 676011 8 " =וחטח 6370 676016 "" 8 |50|=50 רחסו 6 6370 67608 ₪ "806% 60 6870 6606 2 8 |ו50|=50 "א" 8 697 אס 6870 %/6760 8 "/01/" 8 |50=ו50 ("0ן זססופו/")ח0ו5655 .8 "=1] זסזופו/ 6וסחצ " 8 |50|=50 50 06006 החהס6 הסבר: בשורות הראשונות אנו יובריס קישור רגיל. משפט 08%6כ! בשפת 501 בנוי כך: ... ,062]/= 16!02 ,8]061ש=₪6101 551 <%90!6> ם דהסק כלומר, רשימה ארוכה של זוגות: שס שדה - והערך המתאים לו, שס שדה - ערך וכך הלאה. כדי לא לכתוב שורה אחת באורך קילומטר, נהוג לבנות את משתנה המחרוזת בצורה הדרגתית. שס המשתנה, אגב, לא חייב להיות |50. וה סתס הרגל ישן. השורה: 0 "=" 8 |50|=50 פירושה: לתוך המשתנה |50, הכנס את ערכו הנוכחי של |50 ועוד משהו. כלומר, הוסף את המשהו למשתנה ו50. כך הולך המשתנה וף5, ונבנה משורה לשורה. 8 55 - סדנת לימוד טיפ חשוב: עבור שדה המוגדר פַחו5₪, יש להקיף את הערך בגרשים. עבור ערך מספרי - לא. לדוגמה: 02 6870 676016 , ה0506%.60ז16ר6₪ו!וט' =|ו8וח6 בנושא זה לא קובעת מהות השדה, אלא כיצד השדה מוגדר בטבלה! לדוגמה, שדה 6ו מוגדר אצלנו כטקסט (אתה יכול לחשוב, בטעות, ששדה שו הוא מספר, אבל מה שקובעת זו הגדרת השדה בטבלה), לכן הוא מקבל גרש לפניו וגרש אחריו. אחרת - לא עובד! לאחר בניית השאילתה, היא מופעלת כנגד הקישור שבנינו. אס אין שגיאה, היא עובדת. איך בודקים מספר כרטיס אשראי? האלגוריתס לבדיקת מספרי כרטיסי אשראי נקרא 10 06 או 8|טוחזס= אחש, והוא פתוח לכל. כעת תדעו אותו גס אתס ותוכלו לבדוק בעזרתו את נכונות הכרטיסיס באתר שלכם. מספרי הכרטיסים הס בדרך כלל בעלי 13 עד 16 ספרות. במהלך הבדיקה אנו מתעלמים מרווחים, מקפים ושאר תוספות. נתחיל בתיאור שלבי הבדיקה, ונסיים בדוגמה. 1 ראשית, כתוב את כל הספרות על דף. לצורך החישוב חידני ניעוּר בטבלה. 2 מתחת לכל ספרה רשוס תוצאת מכפלה: החל מהספרה הימנית ביותר, ספרה שמקומה אי זוגי - הכפל ב- 1, כלומר רשוס את הספרה עצמה. אס המקוס זוגי - הכפל ב- 2. 3 אס תוצאת המכפלה גדולה מ- 9 - סכס את סכוס הספרות. לדוגמה, אס התוצאה 4, רשום 5, מפני ש- 1+4=5. 4. סכס את המספריס שהתקבלו. אס התוצאה מתחלקת ב- 10 (ספרה אחרונה 0) - המספר כשר. אס לא - המספר שגוי. דוגמה לבדיקת כרטיס ויוה: 1 1 1 ג 1 1 1 ג 1 1 1 1 1 1 1 1 משמטה ‏ | | | | | | | | | | ג | | | | || בוא |1 | | || ||4 || | ג |ג | || || |פטמסטת ‏ | ג | | | | | | | | + | | |ג | 0 |ז | || |פמפמשגר ‏ | | ₪ | ה | | | ₪ | 5 | | א | א | | | א | || | הסכוס שהתקבל הוא 70, הוא מתחלק ב- 10, ולכן המסקנה שהמספר תקין. פרק 14: ביצוע הרכישה בפועל | 179 מובן שהעובדה שמספר הכרטיס עובר את הבדיקה, אינה אומרת שהכרטיס בתוקף, שאינו גנוב, וכן הלאה. גו בדיקה פשוטה שחוסמת מתחזים ברמה נמוכה ומונעת טעויות הקלדה. ידועים עוד מספר מאפייניס על סוגי הכרטיסיס השונים : ויזֶה: אורך המספר הוא 13 או 16 ספרות (בארץ רק 16). המספר תמיד יתחיל ב- 4. דיינרס: אורך 14 ספרות, מתחיל ב- 30, 36, או 38. אמריקן אקספרס: אורך 15 ספרות, מתחיל ב- 34 או 37. מאסטר-כרד: אורך 16 ספרות. מתחיל ב- 51 עד 55. ישראכרט: אורך 8 ספרות, ובכמה מקריס שבדקתי - לא עובר את הבדיקה הנייל. בעזרת מידע וּה, אתס יכולים לא רק לבדוק את תקינות המספר, אלא גם 'ילנחשיי לפי המספר את סוג הכרטיס. משימה רביעית - יצירת הזמנה הגיע הומן לדון במבנה ההזמנה. כאשר רצינו לשמור במסד הנתונים אובייקטיס שוניס, יצרנו עבורס טבלה: טבלת מבקרים, טבלת ספריס וכך הלאה. אך הזמנה (גס חשבונית מס, תעודת משלוח, קבלה ועוד) אינה אובייקט פשוט, שניתן לייצגו בטבלה אחת. דרושות כאן שתי טבלאות: טבלה ראשית ומשנית. בשפת מנהלי מסד נתונים : טבלת אב וטבלת בניס. נתבונן בהאמנה טיפוסית: ספרוני - מסחר אלקטרוני בע"מ רח' מנדלי מוכר ספרים 77 תל אביב הזמנה מס' 12345 לכבוד: תאריך: 2.7.2000 מוישה זוכמיר לבונטין 44 תל אביב שם הספר מחיר כמות סך הכל עליסה בארץ המראה 0 2 100 ציד הסנארק 00 1 00 סך הכל: 10 מע"מ 17%: 2020 לתשלום: 1.220 0 55 - סדנת לימוד כיצד נשמור ייחיהיי כזאת בטבלה! הבעיה העיקרית היא השורות. אין לנו שוס מושג כמה שורות עשויות להיות בהזמנה. לכן, נפריד בין שדות קבועיס שיהיו ללא ספק בהזמנה, לבין שדות השייכיס לשורות. שדות ההזמנה יהיו למשל: מספר הזמנה, תאריך, שס (או קוד) הלקוח, סך הכל, סכוס המעיימ וסך הכל לתשלוס. אם אתס גוביס תשלוס עבור משלוח, וה המקוס לציין אותו, ומובן שהייסך הכל לתשלוסיי צריך לכלול אותו. עד כאן שדות ההזמנה. בטבלה נפרדת, ננהל את שורות ההזמנה. אילו שדות יהיו בטבלת שורות ההזמנה! תחילה, מספר ההזמנה. זו השורה החשובה ביותר, בלעדיה לא נדע לאיזו הזמנה שייכת כל שורה! לאחר מכן, נכתוב שדות המתאריס את השורה: קוד הספר, מחירו, כמות וסך הכל. 6 שאלה: למה לכתוב מחיר? הרי תמיד אני יכול להביא אותו בשאילתה / .ל מטבלת הספרים! תשובה: המחיר בטבלה, כמו בכל חנות, עשוי להשתנות. מרגע שלקוח ביצע הזמנה - אין לגעת בסכומים! בין אם עלה המחיר ובין אם ירד, הלקוח כבר קנה, והעניין סגור. מסיבה זו, נעתיק לפרטי ההזמנה גם את שמו, כתובתו ופרטי כרטיס האשראי של המזמין. איננו סומכיס על טבלת פוזסטופו/, מדוע! מפני שהגולש יכול לשנות בה את הנתוניס! אל ההזמנה לא תהיה לו גישה לעולסם. היחסיס בין שתי הטבלאות החדשות, יהיו כך: עבור כל שורה בטבלת הזמנות, יכול להיות מספר בלתי מוגבל של שורות בטבלת שורות הומנה. |< וםן. 5קותחטו)9|3 5 = 4 8זב6 6015 חחטו ₪37 6016 6 6 זב₪ 8016 | בכל שורה כזאת יש מספר הזמנה. בעזרתו ניתן למצוא בקלות את כל השורות השייכות להומנה מסוימת. פרק 14: ביצוע הרכישה בפועל | 181 בנו את טבלת הזמנות (0659זס), ואת טבלת שורות הזמנה (65חו| ז06זס), לפי הטבלאות הבאות: טבלת הזמנות - 00015 בי 0 הווווווווה...ה האנהה ו טבלת שורות הזמנה - 65ח!! ‏ 0668 8 : פפחו] זסשזס ₪8 || || חססםפשם | | | 8סץזהם | | || >ההאטשת -- | | | ונטס 0 שחו זסטזס | | חנו | זסטוחט ד טוח זסטוחנו | שו 00| ור הרומכה | 65 סוט ס4]) 65 2 55 - סדנת לימוד כעת, כשהטבלאות בהמשך: מוכנות, ניתן לחזור לעבודה. חזרו לדף 6.350סזקז06זס, והקלידו "0 זסזופו/ ,₪806 ז006זס ) פזססזס סדא1 דהםפא1"=וף5 " ,6חסחכן ,30017655 ,|והרח6 ,6רחבּח זססופוצ ".8 |50|=50 " ,החטח 6870 67606 ,0 6970 67606 " 8 |50|=50 50|=50| 8 " 660 6870 62 0866, 6003 (" ",1זקא= 45 ()אוס ₪01 551 " 8 |50|=50 " ,2זסא= 45 " 8 ("0 זססופוצ")חסו5655 8 |50|=50 '" ,3זקא= 5 '" 8 6חחהח זססופוט 8 |50|=50 '" ,4זקא= 45 '" 8 |ו8ח6 8 |50|=50 '" ,5זקא= 5 '" 8 8001055 8 |50|=50 " ,6זקא= 5( '" 8 6חסחכ 86 |50!=50 50|=50| 8 6700/6 6370 0 8 " 5 ₪110, " " ,9זמאם 45 " 8 והטח 6370 676016 8 |50|=50 "/01/" 8 הסוח 6 6870 67606 ₪ "א" 8 |50|=50 " ,8זקאם 5 " 8 "א" 8 זה אס 6370 67606 8 |50|=50 "לזקאם 5( " .8 |00063ח913 8 |50|=50 50 06006 החס6 הסבר: בנינו לתוך טבלת 065זס פקודת 6פח! פשוטה. הערכים שהכנסנו לטבלה מוכריס מאוד, אלה בדיוק אותם ערכים שהכנסנו לטבלת פוזסטופוט, אך בהבדל אחד קטן: כאן יש גס סכוס לתשלום. שוב אותה טכניקה של בניית שאילתה ארוכה בשורות רבות. ה מקל על הבנייה וגם על איתור תקלות. בסיוס הבנייה, כרגיל, הרצת השאילתה כנגד הקישור הפתוח כעת. משימה חמישית - מציאת מספר ההזמנה כעת היינו רוציס להתחיל לבנות את שורות ההזמנה, אך יש בעיה קטנה. הנתון החשוב ביותר בכל שורת הזמנה, הוא מספר ההזמנה. אותו מספר מקשר, שבלעדיו אין לשורה משמעות. המספר נוצר אוטומטית בעת הכנסת השורה לטבלה, ואנו חייביס למצוא אותו, לפני שנוכל להכניס שורות הזמנה. נעשה זאת בעזרת שאילתה. הקלידו: 0 ]סוס וחום 8 ("0ן זססופוץ")ח0ו5655 .86 "= ספוש 6זסחצ סיס הס ₪ זס0זס 1 קסז 56|66"=|ף5 "0656 0 זס0זס ץכ ז06זס " ("+6607056. 0 76860066 5/6 =5] 50% החסס ,|50 ה5.006ז ("0! ז06זס")0=75) ז06זס 6 הסבר: המצאנו משתנה חדש 6] ז06זס, שיקבל את המספר המבוקש. פרק 14: ביצוע הרכישה בפועל | 183 כתבנו שאילתה, המוצאת את מספר ההזמנה הגדול ביותר שיש לגולש זה. זו חייבת להיות ההזמנה האחרונה. פתחנו את הרשימה עס השאילתה המופיעה למעלה, וקיבלנו את מספר ההזמנה. סגרנו את הרשימה. הערה: הפקודה קסד אינה חלק מהתקן 92 501 851. היא קיימת ב-66655/ וב- ז6צז56 501. במסדי נתונים אחרים, אולי תידרשו לשיטות אחרות למציאת ההזמנה האחרונה, למשל, ...05 הס (0 07061)א8ו 506|66% משימה שישית - הוספת שורות הזמנה כעת, כשמספר ההזמנה בידנו, ניתן להוסיף שורות להזמנה. יש לעבור על כל רשימת הספריס בסל הקניות, ועבור כל אחד מהס להוסיף שורה להזמנה: ("0ן זססופוש")ח5655!0 .8 "=11 זסופו/ 6וסחצו 56| 05%6% וס * 50|="56|66 חחסס ,|50 ה5.006ז "5.50 זסח 6ווח/ע "(|הזס+ ,שסחהטף ,6סחכ ,06 ,0 אססס ,0 זס0זס) 65חו| זססזס ססחו הספחו"=|ס5 ",ה 35 " 8 0 ז6 וס 8 " 5660 " 86 |50|=50 '" ,₪ 35 " 8 ("0 006פ")5 8 |501=50 " ,₪ 85 '" 8 ("5)"006] 8 |50|=50 ",0 85 " 8 ("6סהס")5ז 8 |50|=50 ",6 35 " 8 ("םההטף")5ז 8 |ו50|=50 "351 " 6 ("|ב3ז5)"?0] 8 |50|=50 50 0600006 החסס .5 סע הסבר: יצרנו שאילתה, המביאה את כל סל הקניות של הגולש הנוכחי. שימו לב לכך שמותר לכתוב: !| 85660 וס * -56!606, למרות ש- 5%!]| 085%6% אינה טבלה אלא שאילתה. עבור כל שורה ברשימה שהתקבלה, יוצריס שאילתת הוספה - +56ח1. השאילתה מוסיפה שורה לטבלת שורות הזמנה - 65ח| ז06זס. כל שורה מקבלת את מספר ההזמנה, ואת כל פרטי הספר כפי שהסם רשומיסם בסל הקניות. מפעילים את שאילתת ההוספה ועובריס לספר הבא, עד שמגיעים לספר האחרון. 4 55 - סדנת לימוד פרק 15 משלוח דואר טיפול בדואר אלקטרוני הוא חלק חשוב מפעילותו של כל אתר פעיל. בחנות הספריס שלנו אנו רוציסם להודות לגולש היקר על שקנה אצלנו, ולתת לו אישור על קנייתו. במקריס אחרים, השימושים יהיו שונים. למשל: משלוח דואר עקב מילוי פרטים או הורדת תוכנה, משלוח לרשימת תפוצה באופן קבוע וכן הלאה. הסיבות שונות, אבל הצורך הוא ודאי: על האתר שלנו להיות מסוגל לשלוח (ולקבל!) דואר אלקטרוני בעצמו, באופן אוטומטי. בכך נטפל בפרק וּה. נשתמש בתיקיה 5דאססס, וזה אומר, שפרק זה רלוונטי רק למשתמשלי זא. למשתמשי 5\ם, כל האמור כאן הוא בגדר השכלה כללית, ולא יעבוד אצלכם. השירות ץ 51 [0000זק ז5)6הבּוד |[ו₪13 6!כוחו5, הוא שירות (06ו/567), במערכת הפעלה זא. התקנתו היא אחת האפשרויות בעת התקנת 15. יש לסמן את האפשרות 56 קד51. כיצד נבדוק אס בשרת שלנו מותקן זוא5! נקרא לו, ונראה אס יענה. לחצו 51871 > חטף, והקלידו בחלון: 5 <567/67806> 66ח!סל |א|?. חטח ]זו זס ,)תשותווסס ,זסטופ] ,הזה זססזם 3 01 שבח 6 שש ד .גוסץ זם] ו הססס ואו פעוסטחו/ חב , 06זוו950ז | - 5 זפיזם 1105 ]הז :חס 3 08[ | 086... | את 56/6786 יש כמובן להחליף בשס השרת שלכסם. 5 - הוא מספר ה-זזסס לו מאזין שק דוא5. פרק 15: משלוח דואר | 185 אס יש עס מי לדבר, ייפתח חלון 6%ח!6ד, ותקבלו תשובה דומה לזו: ץ680ז ‏ |[מוא ק ד51 167050 56/6 ץו-220 49 חהסופזס/ 0500 - 10:12:21 2000 עְב1! 21 ,חט5 6 ח6אססף ק דואזפצ 220 אם לא - כנראה לא מותקן קדו5% בשרת שלכם. כדי להתקינו, יש להריץ את תוכנית ההתקנה של 286% חסטקס דא, ולסמן את האפשרות המתאימה. 6 5 הספריה 60015 - ז567%0 זא זס+ 00[666 2868 חסטפזסטגו!וס6, המגיעה גס היא כחלק מהחבילה 2866 חסטק0 דא פאוססחו/, מספקת אובייקטיס נוחיסם מאוד למשלות וקבלת מסרים ב-ק5%7. כדאי לדעת שישנה עוד ספריה כזו, שנקראת 1.2 ססס, והיא עשירה הרבה יותר, ומכילה יותר אפשרויות (יומניס משותפים, פגישות, לוח שנה...). ספריה זו מגיעה יחד עם 567/87 6חַחַהַח6א= 050%6ז6וו₪. לעומתה, הספריה 5דאזספ6 פשוטה יותר, וקלה יותר לתכנות. במספר פקודות מזערי ניתן לשלוח ווג!. האובייקט וובּו]עוסוא הספריה 5ד650₪ מכילה מספר אובייקטים, אך אנו נתרכו רק באובייקט הפשוט ביותר: ||3אש6א. הוא מיועד למשלוח פשוט ומהיר של דואר אלקטרוני לכתובת ידועה. להלן רשימת המאפייניסם של האובייקט |ו8!אוסא : מאפיין - ע6חספסזק כתובת נוספת למשלוח (ץ600 חסס687 סחזום) 6 פורמט ההודעה: 0 -|אדח - 1 - טקסט רגיל מסלול יחסי (לבסיס) לקבצים הנזכרים בהודעה 6 5% - סדנת לימוד הסבר מאפיין - ץזוסטסיוק כותרת נוספת להודעה 6ט|8 גרסת 60015 הסבר על כתובות הנמענים - ישנו שלוש אפשרויות להוסיף כתובת נמען: 1. סד - הפשוטה ביותר, זו כתובת הנמען הראשי. 2 66 - נמען נוסף (ע600 חסטזפ6), הנמען רואה למי עוד נשלחה ההודעה. 3 806 - נמען נוסף ייעיווריי (ץְ60 חספז68 6חוו8), הנמען אינו רואה את יתר הכתובות. ההודעה תיראה לו כאילו נשלחה לו בלבד. להלן רשימת השיטות של האובייקט |ופואצוסא : הסבר שיטה - 16%000/ הצמד קובץ להודעה 366 הצמד כתובת אינטרנט להודעה 3 שלח! 0 קבע 806 6006 להודעה 5 | דוגמה למשלוח הודעה: %> ("|ו3 ]סא 5 דא" )066 0768060 זס507= |וה שוח 56% "הח62501601508.60!!וט"= ס ך. וה רת "5100 שוסח ער טהטפסס שפונ ,ווום ורז"= ץ500. ווהוץוח "|ו.60.וחסזו5וחסז"= החסז=. הרת "650 ד 560="1,2,3. ]וברח 6=1החזוס- 00 |וה רת 0ח56. |וה ]רת 9פחותזסה= |וה ]ץר 56% <% הסבר: ראשית, יצרנו את |וג3ץח, שהוא אובייקט |ו13שוסא. שנית, מילאנו כמה מהמאפייניס שלו בערכים: כתובת השולח, כתובת המקבל, תוכן ההודעה, הנושא וכך הלאה. אין חובה למלא את כל הפרטים האפשריים. מובן שאס לא תמלאו את כתובת הנמען, הודעתכס לא תגיע רחוק (בעצם, לא תגיע כלל). לאחר מילוי הפרטיסם, בפקודה אחת פשוטה, אנו שולחיס את ההודעה. לסיוס, כדי להשאיר שטח נקי, מוחקיס את האובייקט. פרק 15: משלוח דואר | 187 משימה שביעית - משלוח דואר אלקטרוני (המשך המשימות מהפרק הקודם, דף קבלת ההזמנה 06.850ז0ז06זס) נחזור לחנות הספרים שלנו, ולמטרה שהגדרנו בתחילת הפרק: אנו רוציס לשלוח דואר אלקטרוני לגולש שקנה ספר (או ספרים). להודעה זו מספר תפקידים: 1 לתת לקונה הרגשה טובה - מישהו ענה לו, יש עם מי לדבר, וזו לא סתס מכונה אטומה. המשוב לפעולתו נותן לגולש הרגשת ביטחון. הנה, הם ענו לי! 2 להודות לקונה על כך שקנה אצלנו. כל בעל מכולת עושה זאת, גס אנחנו יכוליס. 3 לתת לקונה מידע על הומנתו. מספר הזמנה יכול לעזור, תאריך צפוי להגעת המשלוח, דרך המשלוח שנבחרה וכן הלאה. בדרך כלל תכלול ההודעה גס את סיכוס פרטי ההזמנה. והו שלב נוסף בבדיקות נכונות ההזמנה. אס נפלה טעות, אולי יגלה אותה הקונה כבר עכשיו, ולא כשהמקרר יגיע אליו הביתה. האס תרצו לשלוח הודעת טקסט פשוטה, או דף אז₪! הברירה בידיכס. האס תרצו לשלוח הודעה בעברית או באנגלית! גס כאן תצטרכו להחליט. להודעה בעברית יתרונות ברוריס, אך לא כל תוכנית דואר יודעת לקרוא הודעות עבריות, ולא כל גולש יודע מה לעשות עס הודעה באותיות עבריות, רק הפוכות - משמאל לימין. בדוגמה שלנו, למען הפשטות, נשלח הודעת טקסט אנגלית. היכן הוא המקוס המתאיס ביותר לממש את משלות ההודעה? נכון, בדף .קז יוס. והו הדף המקבל את פרטי ההזמנה, ופועל בהתאם. בסוף הדף, ממש לפני סגירת הקישור, נוסיף את השורות הבאות : חס ""< >!והרח6 + |והץרח וחו (" ]5.6 ד" )066 76860 ז/ו50= |וה ץר 56% "[ן.ס6. וחסזזו₪5וחסז"= החסזת. הפורת [והחח6= סך. |וה רת זז 8 ".00506 וחסזו5 8% פהוקסח5 זס+ טסץ אחהח ך"= 8 "סרחה סז 30 5ז13500] 60/ זסז 6זסספאססס 065% סחד" .8 פ=ם ]טע 8 0 זס00זס 8 " :15 זסטותטח ז06ז0 זטסץ" 8 פ=ם סע 8 ".15 " 8 |הזס)סחהזם ₪ " :15 ז06זס וססד זטסץ" 8 פ=ם זו 8 " 60 ז600ז 6856ו ,הסוס ור 608700 פוחסוססזכ עְחה" 8 5= סע ₪ "ון.60.וחסזוו06605ו/507" 8 ס=ם ס=ץ00. |וה ץורח 0 0 זס 8 " .סא ז06ז0 וחסזו60="5נטט5. !וברח 560 |והו רת פחותזסה= |וה !]רת 56% ] חס 8 55 - סדנת לימוד הסבר: תחילה, יצרנו אובייקט |ו3אצש6. לאחר יצירת האובייקט, אנו ממלאים את תכונותיו. ממי נשלחת ההודעה! מאיתנו. כדאי לתת כתובת |ּח-5, שיוכלו לחזור אליה, ושאליה יחזור הדואר במקרה של בעיה. אל מי נשלחת ההודעה! זה ברור, אל הלקותח. מה תהיה ההודעה! זה נתון לשיקול דעתכם. כדאי, כמו בדוגמה זו, להודיע ללקוח על מספר ההזמנה, לצורך בירורים, על סכוס החיוב, על שיטת המשלוח שנבחרה ועל מועד האספקה הצפוי. אחרי כל משפט קצר כדאי להוסיף +!זספע שפירושו: עבור שורה. נושא ההודעה: יכול להיות שס האתר שלנו ומספר ההזמנה, כדי שיהיה בולט לעין. לסיוס, השורה החשובה ביותר: 0ח56.!ו!]ץח, גורמת לשליחת ההודעה בפועל. אחרי המשלוח יש למחוק את האובייקט בעזרת שחוחזסח= הווח 56%. תוכורת לסיכוס - כל זה יעבוד רק בשרת 115. בשרת 545, הספריה 5זא60% לא קיימת, וממילא התוכנית לא תעבוד. תרגול: שכללו את משלוח הדואר. הוסיפו את פירוט הספרים שנרכשו, כמויות ומחירים. פרק 15: משלוח דואר | 189 פרק 16 החיים הקלים - ו1006] 00[66%) שהווזכו561 רקע כללי ו006 00[66% פחטקו56, או בקיצור 50%, הוא סביבת עבודה המיועדת להקל על חיינו, ומצליחה בכך באופן מפתיע. עיקר השיפור באיכות החיים נוגע לעבודה מול מסדי נתונים, והוא מתבטא ברכיביס מוכניס המכוניסם 6דכ - 5|סשחס6 שחוד תפופסס. עד עתה ראינו, שאפשר להקים יישומיס לתפארת, גס ללא 50%1. בפרק וה נלמד לנצל חלק מהיתרונות של הרכיבים המוכניס לטובתנו. כשהקמנו פרויקט חדש, חדי העין שבכס שמו לב לכך, שנוצרו כל מיני תיקיות מוזרות תחת תיקיית הפרויקט, ועד היוס לא השתמשנו בהן. תיקיות אלו מכילות קטעי קוד מוכנים, המהווים יירכיביםיי. השימוש ברכיביס פשוט מאוד: גורריס אותס מארגז הכליס, קובעיס להם כמה מאפיינים, ובדרך כלל, הס פועלים. נשמע נפלא. היתרונות ברוריס: קלות, מהירות, מראה מקצועי ללא מאמצ. אך כצפוי, ישנס גס חסרונות. חסרון קל הוא נושא הביצועים. מנגנון 50 צורך משאביס רבים, ולעיתים ללא צורך. החיסרון הכבד יותר הוא בכך, שאין לנו מושג מה באמת קורה מאחורי הקלעים. אז, כשמגיעה הודעת שגיאה על שורה 3724 בפונקציה שלא אנחנו כתבנו, ה עלול להעיב על שמחתנו. רכיבי 6דס הס אחד היתרונות הגדוליס של פיתוח ב- ש06ז%6ח1 |508ו/, וחובה להכיר אותם. עס זאת, כדאי ורצוי גס לדעת להשיג את אותן מטרות בקוד טהור, מעשה ידינו. כפי שראיתם, את רוב הפרויקט שלנו ביצענו בקוד 850 טהור, ללא שימוש ברכיבי 6דס. כעת ניצור דף חדש - דף המבצעים, בעזרת רכיבים אלה. פרק 16: |006ו/ 66(ט0 פַח0קו56 = 191 שלב א - לאפשר את 501 צרו דף חדש לפרויקט בשס 586.85 (לחיצה ימנית על שס הפרויקט ב- זסזס|קאם 60%[סזק > 400 > 2806 ז567/6 60/6). לפני תחילת עבודה עס 50%8, יש לאפשר אותו. כלומר, להודיע לדף 455 שכעת אנו משתמשיס במודל 50%. לחיצה ימנית ובחירת ₪65זסקסזם, והחלון הבא יופיע: | 5ו0זב 4 חב זסוסם) | ג 5-0000] :6 סַחָב | ספשוסזם בו חס זחַ₪830% [] וסחפסז'ס!וחַה‎ 30 חב הַחולקוז56 06306 -] [+ פו050] 2 [+ (00וז850) פו350מכ] :לחפו| חזזס הו הַחוסקוז56 שזדם 55 5 -] (50ה) זס/יז56 6 353005 6וסבחם | ( דח 4.0 15) זה 7+ | 60 | שססם | | נסמן את תיבת הבחירה |006 60[פס 8ח0ק 50 6מבּחם ונאשר. נוספו כמה שורות די מפחידות לדף, אך לנו אין שוס צורך או יכולת לגעת בהן. אס כבר הגענו לחלון זה, שימו לב לתיבות הבחירה של שפת ברירת המחדל. יש הפרדה בין השפה, שבה כתובות תוכניות השרת, לבין אלו שרצות במחשב הלקוח. אס שפת ברירת המחדל לשרת היא 5% /, כמו במסך, ישתול ע06ז6שח1 |8טפו בכל דף 57 חדש את השורה: <% ז6=/856110הַבּטַפַחבּ| 9668> ואס השפה היא זְמִספהּהנ, ייכתב: <% לספה /ְה6=0הָה4₪ח3| 9%660> 2 55 - סדנת לימוד שלב ב - קישור למסד הנתונים הקדשנו ומן ואנרגיה לשיטת התקשרות מסוימת למסדי נתוניס. כעת נלמד שיטה אחרת. בחלון הפרויקט זפזסוקאם 606[סזק מצאו את הקוב 6|008|.858, לחצו עליו לחיצה ימנית, ובחרו ח6600חח60 2858 200. יופיע חלון דומה לזה: |א. 8 פס אחו | ₪313 55% [ = | | 30088 | חס | ווק :0 ]סטחתסס 10 ]חב גוסע 03/3 6ח! 90| 5 [5]זסטושיסזק 08 015 זסטועיסזק 0 015 3.51 +16 ))ספסזסוות זט סויסק ₪ ₪ 01 4.0 16% ז)ספסזסוו! סשיו - 00 זס! זסטועסזק 0 ₪ 01 זוספסזסווז 6 זס! זסטועיסזק 08 015 )ספפזסו! זפיז5 .5041 זס! זסטואיסזק 08 015 אספפוסוות זסטושיסזק 6|קוחו5 8 01.5 )ופוסו וט 145 36ב 0 5 וז 5 עזסוספזוק )]ספפזסוו! זם] זסטועיסזק 8 = 1 | << 16% | קופו | 081 הערה: חלון זה מגיע רק אם מותקנת במחשבכם חבילת העדכון 6% 567/06 של טססזסשח1 |טפו מגירסה 3 ומעלה. אם לא - החלון נראה מעט אחרת. כדאי מאוד להתקין את חבילת העדכון, היא ניתנת להורדה חינם מאתר מיקרוסופט. גרסת ההדגמה של עססזססח1 |8טפו שבתקליטור המצורף לספר, אינה כוללת את חבילת העדכון. 06/5 / ור 1670501%.60רח. הס5ח/ /: מה פרק 16: |1006! 00[66 פַח0קוש5 | 193 החלון מחולק לארבע כרטיסיות, ובהן ניתן לקבוע את מאפייני הקישור. הכרטיסיה הראשונה שנבתר - זפסוטסזק. זהו מונח השייך לטכנולוגיית 8ם-015, ופירושו - מתאס למסד נתונים (יידרייבריי בעולס 0086). כדי שמערכת 8כ-015 תדע לדבר עס מסד נתוניס מסויס - חייב להיות לה מתאם - זססוטסזק אליו. כך תראו בחלון מתאמיס ל-00786|6, ז567/6 501 ואחרים. כדי לבלבל אותנו עוד יותר, נוסף גס המתאס המשונה 0086 זס זססוטסזק מס-015 5זפטוזס. מה גה יכול להיות! הרי בכנס מיקרוסופט אמרו לנו, ששיטת 8ס-015 מחליפה את 0086, וטובה ממנה בהרבה, ובכן, זה נכון, אבל יש מסדי נתוניס שיש להם דרייבר 6, ואין להם עדיין מתאס 015-08. התקשרות 8כ-5 01 אפשרית אל מסדי נתוניס אלה דרך מתאם זה. לדוגמה, בפרויקט שלנו, יצרנו אפס למסד הנתוניס שלנו - 6זסופאסספ. זהו כמובן קישור 0086. נוכל יילדבריי עם ה-א05 שלנו באמצעות 0086 זס" זססוטסזק 8ס-5 01 זסוזס. בחרו בו כמסומן במסך, ולחצו זא6. יופיע חלון כזה: << סז אח: ! ₪313 8% [ |א | 333088 | הטוספ חס | זסטועיסוק :₪38 0086 ₪ וספהחסס 0 בהואוסוופ] 6 ע]וסטס 5 :1 )| שסזווס5 6 560 .1 שבח 6סזגוספ 0313 56! | 6 ב - סט בחוזו5 מסווסהתפס 056 7+ ו מס מס | בוו זט 5 6 0? חס הַס| פ! הסוובזס/חו זסוח= .2 ] :36 זט | א לק חב סו ]| הזסשופפבק >חבום -] :96 0) ח63/3|0 |בוווחן 6ר) זסוח= .3 =[ | הסוסה 00 68% והשאלות הן פשוטות. אמרת 0086 ובכן, תן לי אפ5פ! בתיבת הבחירה ניתן לראות את כל ה-א05 במערכת, ולבחור. נבחר כמובן ב- 6ז800%5%0. סיימנו, אך לפני שנעזוב את החלון, כדאי לשיס לב ליתר האפשרויות, שלא השתמשנו בהן הפעם. 4 55 - סדנת לימוד אנו בחרנו אפס מוכן, מפני שיש לנו אחד. אילו לא היה לנו אחד מוכן, ניתן היה לבחור באפשרות השנייה, פַח5₪1 ח6600חח60 056ו, ולבנות מכאן את הקישור למסד הנתונים. שס משתמש וסיסמה - כפי שכבר אמרתי, גולש האינטרנט שלנו נחשב למשתמש (056) במסד הנתונים. מסדי נתונים יודעיס להבחין בין משתמשים שונים, ולתת זכויות שונות למשתמשים שונים. רעיון טוב הוא, ליצור שס משתמש מיוחד לגולשים, ולשלול ממנו וכויות שונות. החוכמה היא למנוע ממנו כל אפשרות למעשים מרושעים, אך לא לפגוע בו כלל בפעילות לגיטימית. לאחר שיצרנו משתמש כזה, כאן הוא המקוס לציין את שמו וסיסמתו. והו שער הכניסה של הגולש למסד הנתונים. מה יקרה אם לא ציינו שס! 4066655, במידה ולא נקבע אחרת, מתייחס לשס ריק וסיסמה ריקה בתור המשתמש חוהח0, משתמש כל יכול שהכל מותר לו. זה נוח וקל למתכנתים, אך יש כאן ללא ספק פירצת אבטחה. והבחירה האחרונה: ₪56 0 6803|00 |הטוחו 6+ זססחם. כאשר בחרנו בקוב 66655, הגדרנו חד משמעית את מסד הנתונים מולו רוציס לעבוד. אך כאשר מתקשריס לשרת, למשל, ז8/ז567 .501, יכוליס להיות בו מסדי נתוניס רביס. השאלה היא כמובן, מול מי אתה רוצה לעבוד. כאשר תצרו קשר עס שרת כזה, תיבת הבחירה תתמלא בשמות מסדי הנתוניס המאוחסנים בו, ותוכלו לבחור. לחצו 06, ותקבלו אישור: אחו 1 0313 50)1סז6ו! ₪ / תהו)ספתתסס 65% ך 3 יפה! יצרתם קישור. אשרו את חלון הבדיקה, והחלון הבא יופיע. פרק 16: |91006 00166 פח0ס56 = 195 א כ וחזם 2 ב 4 6 ן 1 ==0]ח] עזווס 5 ]פו5זס; 1. 1 0/5 5=זפטושיסזק במקוס השס הכללי - 660001חח600, כתבו 0086 חחסס, שנזכור שזהו קישור בעזרת ה- ז06וטסזק של 0086. אבל אתם אומרים ייקישור 0086 כבר היה לנו קודם, אנחנו רוצים קישור 01-08 אמיתי!יי רוציס - תקבלו. 6 >5ג - סדנת לימוד יצירת קישור 8פ-015 לחצו לחיצה ימנית על הקוב 6!008|.858, ובחרו ח6600חחס6 8%8 00. מופיע החלון המוכר של בחירת זס0ועסזק. 58 זפ אחו 1 )03 8% זסטועיסזק 08 ₪ 01 3.51 61 זוספפזסוות זסטועיםז 08 = 01 4.0 166 זוס5סזסווז פזפשוזם 0086 זם! זפטועיפזם 8 01.5 זוספפזסוות 01306 זם) זפטועיסזם 8 ₪ 01 זוספפזסווז זיז 5 .501 זם! זסטועיסזק 8 01.5 זוספפזסווז זס סז 6|קחזו5 28 01.5 זוספפזסוות 145 6 6ב 5בזב כ 185 פשועז 5 עזס!ספזום 1וס5סזסו%4 זס! זסטוקיפזק פם = 1 הפעס נבחר ב- זססוטסזק 8 015 4.0 266 50סיסו1א, שהוא הממשק הישיר של 8ס-015 ל-466655, ונלתץ על לחצן 6א. מופיע חלון דומה מעט לחלון שהיה בדוגמה הקודמת, אך שונה. חשוב להדגיש: כל סק מותאס למסד נתוניס מסוים, ולכן הוא יישואל שאלות'י, שמתאימות לאותו מסד נתוניס. פרק 16: |1006] 00(665 פַח0ק56 = 197 לדוגמה, חלון הממשק ל-460655 שואל היכן נמצא הקובצ. נלחצ על הלחצן הקטן (...) ונבחר במסד הנתוניס שלנו. וס סז אחו 1 033 5% 6 ח.6ז0ז5 ספ 6%ז5+0 טספ :0 9 | 4 = -] ב ₪ . := 0] ז4.021156. ₪08 1.161.01)ס5פזסווא=זסטויסזק 8 55 - סדנת לימוד נשנה הפעס את השס ל- 01508 החס6. החלון זּהה לחלון שקיבלנו בקישור הקודסם, אלא שכאן שס ה-זוססוטסזק שונה. אשרו את החלון. יצרנו שני קישוריס (5ח6600חח60) למסד הנתונים, ואת שניהס אנו רואיס בחלון הפרויקט. אנו רואיס גס ייצוריי חדש : +חסותחסזוצחם מּזְבּ, ומתחתיו בהיררכיה את שני הקישוריס שיצרנו. ₪ 3 סוט [64/ +השוחטזויח 3-35 = 6 חס 95 8 חחס- 995 350 טחשוח [4/ %חסוהחסזושח= 8%8 (סביבת המידע) - הוא אובייקט המייצג את כל הקשר של הפרויקט למסדי נתוניס, בצורה היררכית: קישור ומתחתיו טבלאות, שאילתות וכוי. מתחת לכל טבלה/שאילתה - שדות. את כולס ניתן לראות בחלון +חסוחחסזוטחם הַּזהּכ, ובעת הצורך גם לגרור אותס לדף 55(. 6 שאלה: באיזה קישור להשתמש? שש 5 תשובה: חד משמעית, השתמשו בקישור 01-08 בכל מקום שאפשר. יש לקישור זה שני יתרונות בולטים: 1 מהירות - שיפור ביצועים עצום מושג על ידי שימוש בקישור 8. 2. תפקוד חכם ויעיל יותר - ש06ז00ח1 ו8טפו מאפשר לבצע פעולות רבות על מסדי הנתונים: כתיבת שאילתות, הוספת טבלאות, 5ו/ ועוד. כל אלו אפשריים רק דרך ממשק 5-8 01. הערה: שימו לב לכך, שהקובץ 6!083|.858 השתנה עקב יצירת אובייקט הקישור. למעשה, נוצר בו האובייקט בשגרה 00508 חסטפסווסקה. הוספת 6וובּווווחס6 לפני הוספת 6חפּחוחס6, הבה ניזכר מה אנחנו עושים כאן: בוניס את דף המבצעים המיוחדים. ישנס ספרים במבצע ומחירם, כך אנו טוענים, וול במיוחד. כדי שניתן יהיה להבחין בינס לבין ספריס רגיליס, יש להוסיף שדה לטבלת 65ססט. עשו זאת. פתחו את מסד הנתוניס 076.0069ז5א0סם, בכרטיסיה 190165 בחרו את טבלת 65אססם, ובחרו ח9ו65. בשורה חדשה הוסיפו שדה בשס 5|6ח0. שדה זה יסמן אס הספר במבצע או לא. פרק 16: |1006! 00166 פח0ק56 = 199 סוג המידע: ס/65+ץ, ברירת המחדל: סא. שמרו את הטבלה. פתחו את הטבלה ועדכנו מספר ספרים, שיהיו במבצע. כך: טָמָן. 81סו!3/ ון והאבסורד. 8סן-81%ח5 :ל על הדעת'. ו מוד והמקרא., ]|.וחחטט הט ומד בגן גוריםן פָטן פוא ים בגן שושנה, סרחה 3 כל גבול וחוק!. .זסזזוחח 6סו|8/ רבים אחרים. .811062 רבים אחרים. חוח3ח5 88 תו של היחיד. וס סב!1ב'/ % תווולר רולו ₪ ₪ ₪ 8 ₪ םם םב כעת אפשר ליצור 6חוחח60. אך תחילה, מה וה 6חההחוס6! זהו אובייקט השייך למסד נתוניס. הקישור מביא אותנו למסד הנתונים, אבל כאן יש אפשרויות רבות. מה ברצונך להציג! טבלה! שאילתה! שגרה! כל אחד מאלה הוא חחח 0ס6, ומקומו בהיררכיית המידע, מתחת לקישור, שכן, הוא שייך לקישור מסוים. לדוגמה, אני יכול להתקשר לשני מסדי נתונים (כן, בו-1מנית!), באחד מהס אני משתמש בשתי טבלאות, ובשני אני משתמש בשלוש טבלאות ושאילתה אחת. ּ ו 0 | 8 | חס 6 0 55 - סדנת לימוד כעת לעבודה. את הקישור בשיטת 0086 אתס יכוליס למחוק, לא נשתמש בו. מעתה, כשנדבר על קישור, הכוונה היא לקישור שיצרנו בשס 01508 חחסס. לחצו על שס הקישור לחיצה ימנית, ובחרו 6ח8 חח 60 28%8 00. בשדה השס הקלידו 800650758!6. במקור המידע נבדוק את האפשרויות: אס נבחר אובייקט מסד נתונים, נוכל לבחור בין טבלה, שאילתה, שגרה וכוי. אס נבחר טבלה - נוכל לבחור מבין הטבלאות הקיימות. אס נבחר שאילתה - יצוצו כל השאילתות ממסד הנתוניס וכן הלאה. לשם גיוון, נבחר הפעס באופציה אחרת - שאילתת 501. נסמן את הבחירה ואז מוצג לנו חלון ריק בו אנו מוזמניס לנסות את כוחנו ב- 501, אבל - יש קיצור דרך. לחצו על הלחצן ז06וו0ו8 501 - בנאי השאילתות - ויופיע החלון הבא : [ח0ו865] 6% 0ז6)ח! ]הפו !]50זסו4 - 6זסו%5ס0ספ/)03ח!1003 וס אוסטחושצ 10015 שפנו בַטספם ופ חס הפע 05 6ום 8 | , |->-9|₪ ₪ ₪ |₪ ₪ ₪| 53| *00310051/000%5)016! זס] 316 0008505 - זסטווטום עזסנו 856885 פחחסז/36. ךין 35 6 הז ח6. יי 55 1 ₪ 8[ שוח ס 68 ם 8 חח60 68 = 800507058 חפ ספה נוחסוח [209. 8 1טחסוח [268. קפ סז חחח [545 350, זססופו/יואושח יי 850 1510072/י/ס ה ₪ 2 ב ה ה , + 5 סו )ה - סז שפו| | 6 | דפ באססם חסתץ ופי ₪ 6 0 0 סו 363 3 וכ יכ למי שמכיר את זפצז56 .501 - זוהי הפתעה נעימה. חלון כזה בדיוק יש ב- ז9/ז 56‏ 501. למי שלא - לא להיבהל, הכל כאן קל מאוד. החלון החדש מחולק לארבעה חלונות אופקיים. נסביר כל אחד מהם: החלון הראשון - (מלמעלה) זהו חלון הטבלאות, אליו מביאיס טבלאות. הדבר הקל ביותר הוא לפתוח את חלון שפו פז8כ, ולגרור משס את הטבלאות הדרושות. בואו נעשה זאת. גררו אל חלון הטבלאות את טבלת 068סם. החלון השני - הו חלון פרטי השדות. כל שדה שנבחר יקבל כאן שורה, וניתן לקבוע לו פרטים שונים, כגון: שם כינוי (85ו81), מיון וכו'. פרק 16: !1006 00[606 פַח0ק56 = 201 החלון השלישי - זהו חלון 501. כל פעולה שנבצע ביתר החלונות, מתורגמת כאן מייד לשאילתת 501 מדויקת. זוהי, אגב, דרך מעולה ללמוד 501. החלון הרביעי - והו חלון התוצאה. כאשר נסיים את הגדרת השאילתה, כאן נראה את תוצאתה - הספרים שנבחרו. כעת יש לבחור שדות. בחלון הטבלה, ליד כל שדה ישנה תיבת בחירה. סמנו את תיבות הבחירה בשדות שמענייניס אותנו: 6|ה5חס, 66כ, 6סחזכ >%פו|, 6סם, זסוסטהּ, 0! אססס. אנו מעונייניס רק בספריס שבמבצע, לכן בעמודת הקריטריון, בשדה 6ף5חס, נכתוב 1- (מינוס אחד). אהו הערך המספרי של סטזד. את הספרים הייתי רוצה לסדר לפי מחיר, מהזול ליקר. לכן, בסוג המיון של השדה 6שוזם, נסמן 8חו0ח566 - סדר עולה. ראו כמה יפה תרגם טססז6שח1 |1508 את הלחיצות שלנו לשאילתת ‏ 501! כעת בואו נראה אס זה גס עובד. בחלון הטבלאות לחצו לחיצה ימנית ובחרו חטף, כמו במסך. החלון הרביעי מתמלא בערכים. בדקו שהספרים נכוניסם, שאלה הס הספרים שבמבצע, ושהסדר שלהס הוא אכן מהצזול ליקר. *063]0051/000%51018]! זס] 316 05 00650( : זסטווטם עזסנום (פחחחט|ס= ||מ) * זסת סנב 1 אססם 6שוזם 56ו! 6 8 סטסזם =)] * | 6סץץ פַהַחהת שחב> 6ב 5 סקז בַחו0ח566 ₪ 8 ,3816ם0 ,106עע 1186 ,615186 ,עסמתסגוה ,18 אססם 0₪07ע₪ באססם חסתץ (1 - = 5316₪ם0) אתטאאח שסבעע צת תפעתס 4 8 1 10 גן גורים | רפאל ספורטה 12 1 4 ציד הסנארק לואיס קרול 2 5 1 0 סה באר הפלאות לואיס קרול 1 = 9 1 120 מקס ומוריץ וילהלם בוש 6 2 55 - סדנת לימוד שמרו את השאילתה, וסגרו את החלון. כעת השאילתה החדשה צריכה להופיע בחלון הפרויקט, מתחת לקישור 01508 חח60, הנמצא מתחת ל- 6!008|.858. פתחו את הדף שיצרנו - 58!65.950, והביאו אליו את השאילתה החדשה. עושיס זאת על ידי גרירה, כמו בתרשים שלעיל. [<]ש]-. | 1 כ|פ4] אוסטחו/% 5ססד טספ 84 ש6סזם אופוץ 36 5 | ו , |-5-5|₪ ₪ ₪ | ₪ ₪ ₪ | כי| ישן 6% : שו 6 <--"830.ע/ע282מ021ע1עס5 "=2116 5בט1סמ81--!> 45 6ב זפ חס 9 <% ()במם.56מסק65ת משמך ()הַמְנכבס0עק5כ8ת20825 1% %> 5ב 1 ₪ <2055ש=1187302 מע6=511570במ חתסץ> ו[ <חדצן> 28536 פא -5 <פגפ> ו סש 13-68 <"6.0 800810 1הטפבע 6+ס5סעס1חא"=5מ65מ60 "תסךגתפאפ0"=פתגא גדפח> 800506 ופ <178<58165>/7175> <פגמ/> <09%> - 8 חח ₪ 00| :שחמו 0060 |= | 5בההחחחס6 שה ₪ (00ז. 0050016 16ס5:]סספ:= ד ₪ פזסטופוי רה 5 ₪ <50;>/5ממ6<ק> לק הּ ּ 8-ב 5 אוסו/ל אשונו 06 חהַופפ אושוש 568 | ו ינ 5או] אהד 1 פס 7 ן ל האובייקט שנוצר, הוא רכיב ₪16 שנקרא ₪6607056%. ותפקידו, בדיוק כמו ה- ₪6607056%, שהכרנו בכתיבה רגילה - להכיל רשומות ממסד הנתוניס. תוצאת שאילתה, או טבלה שלמה. דרך אחרת להשתמש בו היא לגרור אותו מארגז הכליס, ולבחור עבורו את המאפייניס הדרושים. הערה: ₪0 הרכיב ז₪6607056 הוא רואה ואינו נראה, אין לו חלק ויזואלי. כלומר, הגולש לא יראה אותו. בזמן תכנון אנו רואים אותו, כדי שנוכל לשנות את מאפייניו. פרק 16: !1006 001606 פַח0ק56 | 203 רכיבי 6דם רכיבי 6דס, הם רכיבי 6%ש860, המאפשריס לנו לשנות את - ה | מאפייניהסם בזמן התכנון,| מתוך סביבת העבודה של 0 ש06ז0ח1 |8טפוץ. מכאן שמס - ₪0|5ח60 6וחוד ת8ַפ6כ. ניתן גם ‏ | > 96 חפט לחוסק לשנות את מאפייניהם בזמן ריצה, על ידי פקודות תכנות 8 | ב- 856 או ב- אמְ18/956. ו אספואסד ₪ כדי לראות את רכיבי 6זכ, לחצו בארגז הכלים על הלחצן אספו | 45] המסומן במיליס ₪0!5ח60 פחוד ח06514, כמו בציור. א סנוט זםחטוטקס 3 עיקר כוחם של רכיבים אלה - בפעילות מול מסדי נתוניס. חסצוום 45 הסמלים, שנקבעו עבור רכיבים אלה, דומיס מאוד לרכיביס ₪ ד יוחוס חק 2 פפחו|פוחוך. = 5חסוופחה דה טק 185 | 5 או | ו המקביליס להס ב-1אז. המבדיל ביניהם הוא סמל החבית הצהובה, סימון מקובל למסדי נתונים. תפקוד רכיבים אלה, מורכב ועשיר בהרבה מרכיבי ואדה רגיליס. כעת אנו רוציס גס להציג את תוצאות השאילתה לדף. לצורך כך, נפתח את ארגז הכלים, ונבחר במחלקת 600015 שוחוד הופ6ס. משס נגרור אל הדף שלנו את הרכיב 6. הנה כך: 5061 [665 | <> | סוחס פחוד-חטופפ טחוס % 0 23 8 אסםזא6ד ₪ סט 93 1 00 טופס 53 חססטנום 45 ₪ עה 000500 3 סחוי זט ימוק = חווד = פחסםופחב הק 1 <8<58165>/7175דדד> <פגפז /> <זפסם:| ן 4 8 חח וי 0 טנס |" 5 שסן 00 0630356 ו 0 66וטספ חחופפ .א | + | שחש 66% | 1 הו ן ב 4 55 - סדנת לימוד כעת לחצו לחיצה ימנית על ה-10ז6 החדש שהבאתם, ובחרו ב- 65זס6קסזס. סז ווזבו זהו חלון רב אפשרויות, כולן חשובות, ונסביר כל אחת מהן בפירוט. ]660189 - הכרטיסיה הראשונה היא כללית. פה תקבעו מה יהיה שמו של ה-6₪0 החדש, מה רוחבו ובאיזו יחידת מידה. האס אתם רוציס כותרת ל-6706: כאן תוכלו לבחור סגנון עיצובי אחד מתוך כמה סגנונות, חלקס נחמדים. בחרו סגנון ונמשיך הלאה. פרק 16: |1006 09166 פַחקו56 = 205 3 - זוהי הכרטיסיה החשובה ביותר. כאן נקבע מה יוצג וכיצד. | וופטטז וזב | 3080096 | )8חזס = | ₪098 | חסטי וא | 8 |ח6 :15 6וס3וב א בי ₪ אססט | - ;0 | זסר!ווה | ו [= סוס %פו! וש | החחוווס) תוגוספח !| 00 :וסט ₪6 זא 11/5 מחבר זסווה | + 6 6 סז 8%ו| סז %פו| | + ססוזם ססוזם פחחחו|סס 01 :הסופפ6זקא6/ וטו סוב | י- ו | ו ₪ מחבר | סו | | 6 תחילה, בחרו 6607056%. וה קל, כי יש לנו רק אחד. כשבחרתסם, התמלאה רשימת השדות, ואתם יכוליס לבחור את מי מהס להציג. בחרו זסושטה, 6ם, 6סוזס 5%ו! או 6וזם. בחלון האמצעי, בעזרת החיצים שבצד ימין, ניתן לקבוע את סדר העמודות. זכרו שהעמודות נכתבות משמאל לימין, לכן הסדר צריך להיות : 6שסוזס, אחר כך 6שסחזק 6פוו, אחריו זסחזטהּ ולבסוף ₪6ם. במסגרת פחוחט!60 508, ניתן לקבוע את כותרות העמודות. מסמנים עמודה בחלון האמצעי, כותבים את הכותרת הרצויה בתא ז416806 ולוחציס 6ז008. ניתן לכתוב גס בעברית! מומלצ לתת כותרות בעברית לכל השדות. טיפ: בחלון 65ז6קסזק 610 יש באג קטן: חובה ללחוץ על עוסְטֶה, לפני שעוברים לכרטיסיה אחרת. אחרת השינויים לא נשמרים!!! 6 5% - סדנת לימוד חסוסהַּועְבּא - ניווט. כאן תקבעו כמה שורות מקסימוסם יוצגו בדף אחד, ומה יהיו הסימוניס של לחצני המעבר בין דפים. הבנתס נכון. אס למשל, השאילתה החזירה 100 ספרים, יוצגו רק 10 הראשונים, ובעזרת לחצני ניווט יוכל הגולש לעבור לדף הבא, לחזור חזרה ולשוטט כרצונו. כך נימנע מזמני הורדה בלתי סבירים. כל המנגנון הזה אוטומטי לחלוטין, ועדיין לא כתבנו שורת קוד אחת בדף הזה. אני מציע לשנות את הערך ₪660705/9806 ל- 10, ובכל היתר לא לגעת. לחצו על שוסְקְא, לא לשכוח. %וזוס= ,8070615 - עיצוביס וגבולות. כרטיסיות אלו עוסקות בענייני קוסמטיקה, ואשאיר אותן לכס לחקור לבד. רק אחזור על הטיפ: ב- 6חזס] יש 3 מחלקות: שסז ז16806] המטפלת בעיצוב שורת הכותרות, פאוסז |ו8ז66 || המטפלת בעיצוב שורות הגריד, ו- חוחט!|ס60 66ו5060 הנותנת בידכס אפשרות לעצב עמודה בודדת. לאחר כל טיפול באחת מהן, לחצו על שְוְמְק. אחרת - הכל נמחק. 46 - מתקדם. כרטיסיה זו מאפשרת לנו לשתול תגי וז משלנו, להשגת שליטה מירבית בתוצאה. אנו לא שוכחיס לרגע, שבסופו של דבר, הגולש יראה טבלת אד רגילה, רק שלא אנחנו כתבנו אותה. בעזרת כרטיסיה זו - אנו יכוליס לעזור לה להיות מדויקת יותר. בשלב זה אין לנו מה לתרוס כאן. אשרו את החלון וסגרו אותו. אני מקווה, שקיבלתס, משהו דומה לזה: ,ל לי בי ו מחבר מחירון מח'ר/ [3, 0] אא [2, ₪] אאא [1, 0] אא 0 [3, 1] אא [2, 1] אא [1, 1] אאא ₪ ו [3, 2] אא [2, 2] אאא [1, 2] 0% [20] [3, 3] אא [2, 3] אא [1, 3] אאא [3.0] אא ל [4,3] 3% [4,2] אא [4,1] אא [ 4 2 [3, 5] אא [2, 5] אא [1, 5] אאא [0, 5] אאא / [3, 6] 30% [2, 6] אא [1, 6] אא 0 2 1 34 וש כעת אתס יכוליס לשחק עס גודל ה-676 כולו, ועס רוחבי העמודות. קבעו את רוחב ה-670 למשהו סביר, ושנו את רוחב העמודות. התחילו משמאל ועברו לימין. הציבו את העכבר בין עמודת יימחירוןיי ל-יימחיריי, וגררו את הגבול ימינה. עצבו לפי טעמכם. חזרו למאפייני ה-60 (לחיצה ימנית, 65וו6קסזק), ובצעו את השינוייס הבאים: 1. יישור כותרות למרכז, נתוניס ימינה. 2 מחיר - בצבע אדום, בולט (80!0). פרק 16: !1006 00[60 פַחה0ק56 | 207 התוצאה צריכה להיראות דומה לזהת: |<ום). זסזט!קא = ]6חז6)ח! ])ס5טזסו4 - 583)6% בּ | 6 1005 65הץב] | השע 08 06 | 3 יו יב זחווק ו ספ = 85וזסעה = ה0זה56 חס | (38]88] | קסופ ומק 0% 2 ו | סל [+ 6/58|65.350ז510 ספ /05%ח|הסם!/ / :קזותן ופ חן גי ביג ממחבר מחירון מחיר 10 8 גן גורים רפאל ספורטה ציד הסנארק לואיס קרול 12 עליפה בארץ הפלאות | | לואיס קרול 55 מקס ומוריץ וילהלם בוש שירים ופזמונות לילדים |ח. נ. ביאליק 110 כיפה אדומה א. זאב 9 << .מו מו חוו ]זוחו 1008 5 |[ | אני מקווה שאתס מביניס את העוצמה האדירה, את החסכון בזמן, את הגמישות והאפשרויות הבלתי מוגבלות שנותן לנו הרכיב 10ס. שימושים מתקדמים ב-6116 כפי שראינו בדוגמה האחרונה, רכיב ה-60 הוא פשוט המצאה גאונית. השימוש בו קל ביותר, התוצאה מרשימה ומתקבלת בזמן קצר. הבעיה היא, שלא תמיד אנו מסתפקיס בתצוגה, יפה ככל שתהיה, של הנתוניס. לעיתיס קרובות אנו רוציס לבצע פעולות שונות על הנתונים מתוך ה-0ו67. פעולות אלה אינן טריוויאליות, וכדאי להסביר אותן. ה-60 הוא רכיב ספריה. הוא לא צמח יש מאין. מישהו במיקרוסופט כתב אותו. הקוד, אגב, פתוח לרשותכסם. תמצאו אותו בתיקיה ץזפּזפו 56106 | בפרויקט שלכם, תחת השס שַוִספּזה. אס תעיינו בקוד, תראו, בין היתר, שהוא בשפת ז18/85610, שפה שפותחה על ידי 56806ז6א, ולא ב- 8560%/, שפותחה על ידי מיקרוסופט. לעובדה זו יש השפעות מעשיות מאוד על השימוש ב-6ו67. בחלון מאפייני ה-60 בכרטיסיה 808 יש שדה המאפשר לכס לשנות את חסו655זקא6!0/5ו=. ניתן לכתוב בו שס של שדה פשוט, וניתן לכתוב בו גםס ביטוי. זהו הפתח, דרכו אתס יכוליס לחדור לעולמו של ה-0ם, ולהכתיב לו התנהגות שונה מברירת המחדל. יש כמה כלליס שעליהס תצטרכו לשמור: 1. לכתוב ב- זַחְחִ18/856, לא ב- 85606/. זאת מהסיבה האמורה, שכל ה-676 כתוב ב- זמְ56ה/13. 2 שמות שדות חייבים להיות מוקפיס בסוגריים מרובעים, כך : [6וחהּאספזו=]. 3 הצמדת מחרוזות תיעשה בעזרת + ולא 6. 4. לא לשכוח את סימן השוויון = בתחילת הביטוי. 8 5% - סדנת לימוד 5 כל קוד |ואז, שברצונכס לכלול, חייב להיות בתוך מרכאות, כך: "<1/>". 6. הביטוי כולו חייב להיות מחרוזת כמו בדוגמה זו: "<8<>/1/>" + [6סוד] + "<]><ם>"= ביצוע קישור מתוך רכיב 610 בדוגמה הבאה נקשר את שס הספר לדף הספר הבודד - 200%069!.850. בדיוק כמו שמתוך רשימת תוצאות החיפוש ניתן היה לקפוצ לספר בודד, אנו רוציס שגס מתוך רשימת הספרים במבצע, יוכל הגולש להגיע לפרטי ספר, לעיין בו ואס אפשר גס לקנות אותו. לחצו לחיצה ימנית על רכיב ה-6₪6, ובחרו 65שזפקסזק. בחלון המאפייניס בחרו בכרטיסיה פּז8ס. בטבלה המרכזית סמנו את השדה יישס הספריי. בחלק התחתון של החלון, בשדה חסו655זקאם /6!0= בו כתוב כעת 06, כתבו במקוס ואת כך: |א. 5פז וזב [ 580086 | הזז 1 | 801086 [ ח50טוימ ו | 3 |₪6088 :65 |סבווב א יי אססם [- 0 שוווו [= ססוזם 86| |/י | מוחו!ס-) במגוספח !| 08 וס 4 חסופ89זכא 60/5 מחיר ססוזם מחירון 6וזם 9%ו! מחבר זסוווב שם הספר ...ו83אסספ= ]שר "= | סופת | ממ | |308 "<ה/>" + [006] + "<" + [0! 6ססס] + "=0|! 06ס850?0.ו0609א00ס= -םאר] ה>"= ובעברית: צור קישור לדף 90060609|.850 עס פרמטר 6! 00%, שהוא קוד הספר הנוכתי. שימו לב שהקפדתי לעבוד לפי הכללים: שווה בתחילת הביטוי, שדות בתוך סוגריים מרובעים, הצמדה בעזרת + וכל השאר. פרק 16: !1006 00[606 פַח0ק56 | 209 לחצו על לחצן 6ז008, ואחר כך על 06 לסגירת החלון. הריצו את הדף ותקבלו דף דומה לוה: זסזס!קא = 61חז6)ח! )ס5סזסוא - 53165 בּ | סו 1006 פפהמטם] ‏ אפ א 6 | = 3 4 9 ו 5% אוו וו סופ | 68]וזסץב = 568100 6חסו] | 360658 | קסו5 בס סב 0 | 0/58195.390זס)9סספו/פסה סיס1// :קוו . 65| בי בי ביג מחבר מחירון מחיר ם 10 8 גן גורי רפאל ספורטה * פא | | ציד הסנארק לואים קרול 14 12 ל'סם-באעץ הפלאות ‏ | לואיס קרול 100 45 וילהלם בוש 120 109 שיועם ופזמצ/ת לילדים |ח. ב. ביאליק 3 110 ביפה אדומה א. זאב 9 19 ₪ ₪ 0 ₪ / | פסה ססו//:פזות 65| שימו לב שהסמן שצורתו יד, מעיד על קישור לדף אחר, וכן לשורת הסטטוס המראה לאן הקישור: לדף הספר עס פרמטר קוד הספר. בצורה דומה תוכלו לשב תמונה קטנה בתוך ה-66, לחצן, או רכיב קלט כדוגמת תיבת סימון. מידע נוסף על רכיב ה-670 והשימוש בו תוכלו למצוא ב- אספוו. 0 55 - סדנת לימוד פרק 17 מה בתפריט? בניית תפריט פשוט תפריטיס הס חלק בלתי נפרד מכל אתר אינטרנט. בפרק זה אסקור כמה מהאפשרויות העומדות בפנינו בנושא זה. תפריט, כמשמעותו באתרי אינטרנט, הוא בדרך כלל, אוסף של קישורים (5אחו)) לדפי האתר. קישורים אלה יכוליס להיות טקסט פשוט, אך בדרך כלל, הס יוצגו על ידי לחצנים. אלה קבצי תמונה קטנים, המשתלביס בעיצוב הכללי של האתר, ונותניס לגולש סביבה ידידותית ונוחה יותר לעבודה. באתריס מתוחכמים הלחצנים יהיו בעלי ייהתנהגות תלת-מימדית'י. כלומר: כאשר לוחצים על הלחצן, מתחלפת התמונה לתמונה של לחצן לחוצ. כך מתקבלת אשליה של לחיצה אמיתית על חפצ תלת-מימדי. ובאתריס עוד יותר מתותכמים, כבר הצגת העכבר מעל הלחצן (זפצס 6פסחח) משנה אותו, וגורמת תחושת דינמיות. גס באתר שלנו יהיה תפריט, ולא סתס תפריט, אלא תפריט בסגנון עדות ה-455. נבנה אותו בשני שלביס: מתחילים ומתקדמים. כל שלב יכול לעמוד בפני עצמו. בסיוס הפרק תכירו את שתי השיטות, שאינן היחידות, ותוכלו לבחור איזו מהן מתאימה לאתר שלכסם. הרעיון פשוט, וכמו כל דבר ב-452, הוא מבוסס על טבלה. תהיה לנו טבלה, בה כל שורה היא אחת מאפשרויות התפריט. כל שורה היא, אס תרצו, לחצן. כשנרצה להציג תפריט, נסרוק את הטבלה בשיטות שלמדנו, ונדפיס למסך כל שורה בתורה. במשתנה שנקצה במיוחד לכך, נשמור את מספר הלחצן הפעיל (איזה משתנה זה יהיהז נכון, משתנה ח565500, שהוא פרטי לכל לקות!). במהלך הסריקה, נבדוק לאיזה מספר בטבלה הגענו. אס הוא זהה למשתנה שלנו, סימן שזהו הלחצן הנבחר, ויש להציג אותו בהדגשה. אם לא - זהו לחצן רגיל, וכך יש להציגו. כעת לעבודה. פרק 17: מה בתפריט? | 211 פתחו את מסד הנתוניס שלנו - 6.08וסזפאססם, והוסיפו לו טבלה חדשה בשס טחסח. שדות הטבלה יהיו: 0 טחסוו סחס! ,זססוחטא | קוד שורה. מספר שלם פשוט. זהו המפתח הראשי. 6% טחס!! אד | טקסט התפריט. זהו הטקסט שיוצג למשתמש, אם עובדים בשיטה של קישורים פשוטים. כשנעבוד עם לחצנים גרפיים - נשאיר אותו לצורך התמצאות שלנו ((המתכנתים) בטבלה, אך לא נשתמש בו. חס ד | פעולת התפריט - לאן ללכת כשהמשתמש לוחץ על לחצן זה? בדרך כלל זו תהיה הפניה לדף כלשהו. יופי, יש טבלה. כעת אנו צריכיס להחליט מה יהיו אפשרויות התפריט שלנו. הרעיון הוא רק להדגים כיצד עושים תפריט, לכן בחירת הלחצנים לא ממש חשובה. אני מציע סדר לחצניס אופקי, בראש המסך, משהו דומה לזה: חיפוש סל קניות הצטרף למועדון! | מבצעים אודות ספרוני לחיצה על לחצן ייחיפושיי תוביל אותנו לדף ק000%.85ח56876, לחיצה על ייסל הקניות'י תוביל אותנו לדף ק985566%.85ַעו500 וכן הלאה. בואו נמלא את הטבלה שיצרנו: |< וטו ו חיפוש 58300000%.357 סל הקניות שלך קפסת 9 הצטרף למועדון 3 פט!סחוסן מבצעים 585.0 אודות ספרוני .סטב 5 + |++| וי + 1 ]| |4ו ו 2 55 - סדנת לימוד מצויןו. עכשיו אפשר להתחיל לבנות את דף התפריט. הוסיפו דף חדש לפרויקט שלנו, שייקרא - 0.850ח6ח. בדף זה הקלידו את הקוד הבא (קוד המקור נמצא ב- ק חן >% 2חחסס הוחו (" 60 חח 0.60 76860066 6 56= 2 החס6 506% "00065%0176=ח05" ח2.006החס6 2 ,52 הוחו ("ז6607056 .00 )708060066 ז52=507/6 50% "0056 1 הסח ע זז וחסוח וחסיז * 50|2="56|66 2חחסס ,50|2 ח06כ52.0ז "<5= 0ח00הכ]|06 07067=3 90!6+> <ז%0ח66>" סו 650056 "<>" 6סן]/). 650056 "52.50 +סח 6!וחצצ 0 "<600%07= !3 100 = תווצו > " 66 650056 "<" ,8 ("ח600ה")752 8 "== >" 6פו//.56ח6500 "<0ס]>" 8 (")א טחהסוח")52ז 166 56ח6500 52.6 סססן "<]/>" 6סן]/. 650056 650056. "> 600 < >/?80!6<" 6 8 והז0ה=52 56% 0-6 8 וחה0%ה=2החס6 56% %< הסבר: את 7 השורות הראשונות אני מקווה שאין צורך להסביר, למי שהגיע עד כאן. פתיחת קישור ורשימה סטנדרטיים לחלוטין. כדאי לשיס לב לשאילתת ‏ 501. המילים 6656 60| טחפח עפ ז06ז0 פירושן: סדר את הטבלה לפי השדה 0! טחסוח בסדר יורד. וזאת למה! הטבלה, כזכור, נכתבת משמאל לימין. ואני רוצה דווקא את הלחצן הראשון בצד ימין. כדי להשיג זאת אני פשוט קורא את הטבלה בסדר הפוך. מותר לכם להוריד את הסיומת 0656 מהשאילתה, ולראות כיצד מתנהג התפריט (רמז: הוא יהיה הפוך, ייחיפושיי בצד שמאל). פתחתי את הרשימה ומייד אני מתחיל בכתיבת טבלה. שימו לב לכך שהפעם, שלא כתמיד, התגיסם <56ך>, <חך/> נכתבים מחוצ ללולאה של קריאת הטבלה. למה! (תחשבו לבד!). פרק 17: מה בתפריט? | 213 מפני שזו טבלה עס שורה אחת בלבד! עבור כל יילחצויי אנו יוצריס עמודה בלבד, כלומר <פך>. בטריק של הצגת קישור המבוסס על נתוני טבלה, כבר השתמשנו בעבר (היכן), ואין בו חידוש עקרוני. המעניין כאן הוא, שהפעם שני הפרמטריס של הקישור - ההפניה והכיתוב - שניהס באיס מנתוני הטבלה! עבור כל שורה בטבלת טחפח אנו יוצריס קישור. הכתובת אליה מצביע הקישור הוא נתון מהטבלה, השדה חסוס8. ואילו הכיתוב של הקישור, גם הוא נתון מהטבלה, זהו השדה 6% וחסוח. זה כל הפטנט. והערה אחרונה: לכל המשתניס המוכריס שלנו הוספתי את הספרה 2. דף וה עומד להיות יימשורשריי לדפי 457 הקודמים שבנינו. אסור להגדיר אותו שס משתנה פעמייס באותו דף, לכן שיניתי מעט את שמות המשתנים, כדי למנוע כפילות והודעות שגיאה. הריצו את הדף. הוא צריך להיראות בדומה לזת: זסזט!קא = 61חז6!ח] !/ס5סז6ו4 - 350 .0ח6/6זסז00%5ם/)05ת|1063//:קוות | קפ 100 | פשוסעב= | פוש 08 6 | | 7 םד . ₪ 9 -₪ וי זחוזק ובו עז0ופו | 88וזסעה = ה0זה56 סוחס | 388 | קסופ ומק 6 5 ו סל [+ 35 .5106/06 אסספ/ 01| ספ|// :זו ₪ חן חיפוש | סל הקניות שלך | הצטרף למועדון | מבצעים | אודות לפרוני ]וו 1008 ר-| |[ נחמד. ראינו כבר תפריטים מיוחדיס יותר, אבל זה שלנו וזה עובד. לחצו על הלחצן ייחיפושיי ותגיעו מייד לדף החיפוש. אס כתבתסם נכון, תגיעו לדף החיפוש. ומה קרה! התפריט נעלם! ברור שהוא נעלס. הוא היה דף 455 עצמאי, ואנו עברנו לדף אחר! יש למצוא דרך לשלב את התפריט החדש שלנו בכל אחד מהדפים שכתבנו. ובעברית : 065ט|6ח1 5106 ז507/6. 4 55 - סדנת לימוד 50/01 5066 5 65 566 ז6/ז56, היא שיטה להכללת דף אחד בתוך דף אחר. בדיוק כמו במקרה שלנו. אנו רוציס לשתול את דף התפריט בכל אחד מהדפים שכתבנו. יכולנו להעתיק את קוד כתיבת התפריט לכל אחד מהדפים שלנו, בחלקו העליון, וכך היה תפריט לכולס. אבל: 1. אנחנו עצלניס. 2 אנחנו רוצים לשפר את התפריט שלנו. בשיטת ההעתקות, נצטרך עבור כל שינוי לעדכן אותו בכל הדפים, וזו בעיה (ראה סעיף 1). היכנסו לדף 0000%.850ח56876, והקלידו לתוכו, מייד לאחר התג <ץ000>, את השורה הבאתה: <-- "ספה הסוח" = 6|₪ 61006ח1 --!> אס התחביר נראה לכם מוכר, אתם צודקים, כך כותביס הערה ב- 1אז₪4! שימו לב לכך, שהשורה חייבת להיות ב- !א ולא ב-ק5! בדף וה לא היתה לנו כל בעיה, מפני שרובו |אדה, אבל בדפים אחרים יש לזכור לכתוב את שורת ה-66ט6ח1 מחוצ ל- <%.....%>. במקרה של תפריט, פשוט כותבים את שורת ה-06ט|6ח1 לפני ה- %> הראשון וכך פותריס את הבעיה. מבחינת ואדה ווהי הערה לכל דבר. היא גס נכתבת בצבע אפור דהוי. אבל שרת האינטרנט יידע לפענח אותה, ולהביא במקומה את דף התפריט שלנו. הריצו את הדף 0ק568760000%.85 לאחר התוספת. הוא צריך להיראות כך: |< ום] = . זפזס!קא = )6חז6זח! 1)ס5סזסוא - ק5ב3ּ. 000% ת6/56316ז00%510ספ/)03ח!1063//:קוות ב | = ]| 49 1006 065טב ‏ אש אטם 6 | . ₪ % -3|02 4 8 | ₪ 9. - . > יב זחווק | עזסופו3 | 65וזס/ב = 568108 6חס | 38/658 | 500 בבוס 0% << %5חו1 [ ב |+ 3580 .000% 0ז16/568ז5)0 טספ /+05ח|ה סס!// :קוו ₪ 0 חיפוש | סל הקניות שלך | הצטרף למועדון | מבצעים אודות ספרוני | הקש מילה להיפוש | )הטנוס | ב ]וו 1008 ר-| = פרק 17: מה בתפריט? | 215 כעת התפריט הוא חלק בלתי נפרד מהדף, ואס תקישו על הלחצן ייחיפושיי - תקבלו שוב את אותו דף, עס התפריט. אם עובד לכס יפה, העתיקו את שורת 06טו6ח! לכל הדפים בעלי החלק הוויוואלי. אני מזכיר: השורה חייבת להיות ב- |ואדת! רוב הדפים יעבדו היטב, אך דף 5.850ו/000% לא יעבוד. חפשו ספר שלא קייס ברשימה, ותקבלו את הודעת השגיאה המוכרת: ז6פ/טסזס %ח6ו|6 606 0ם הססטוזש ץ630ז|3 6זה 08005 ק דד סחד 00% 06הכ חצ 606 306 26 56 016805 68067 ק דד חא ובכן, וו הודעה מוכרת ולא חביבה כלל, הנגרמת עקב הפעלת הפקודה לאחר פעולת שליחה כלשהי (ראו נספח שגיאות בסוף הספר). התפריט שלנו נשלח כמובן ללקוח, ולכן אי אפשר להפעיל אחריו את 76%ו₪60. מה עושיס! שותליס את התפריט אחרי הבדיקה. בדף 0006|158%.850 בודקים, כוכור לכם, שני דבריס - בדיקה אחת: אס הרשימה ריקה או לא, אס ריקה - קוראיס לדף אחר. בדיקה שנייה: מה כמות הספרים ברשימה! אם הכמות היא 1, קוראים ישירות לדף פרטי הספר הבודד. אין טעס להראות רשימה של שורה אחת. לבדיקות אין שוס חלק ויזואלי, והן יכולות להתבצע לפני שליחת התפריט! אס עובריס לדף אחר, ממילא אין טעס להציג את התפריט של הדף הנוכחי. בקיצור, שתלו את שורת 6006ח1 לאחר הבדיקות. אני מזכיר בפעם השלישית, השורה חייבת להיות ב-|אז₪3. ובמקרה זה, אנחנו באמצע קטע 55. מה עושים! קוטעים אותו ב- <%, כותביס שורת 06טוסחו, וממשיכיסם אותו ב- %>. לדוגמת: <% <-- "350 הסוח" = ₪6 6006ח1 --!|> %> גס בדף ִ45.ז6א500/8955 קיימת אותה בעיה. הפעם, התמודדו איתה לבד. עוד שיפור אחרון לתפריט שלנו: הייתי רוצה להראות לגולש באיזה דף הוא נמצא, ובאותה הודמנות לתת לו תחושה אמיתית ככל שניתן, של לחצן. לחצת - ומשהו השתנה. נעשה זאת בעזרת שינוי צבע הרקע של עמודת הטבלה הנבחרת. ראשית נגדיר משתנה שישמור את מספר אפשרות התפריט שנבחרה. איוה סוג משתנה זה יהיה! כמובן, משתנה ח0ו5655, מפני שלכל גולש יש אחד כזה, וכל אחד יכול להיות בדף לגמרי אחר. את המשתנה הזה, נוּין בערך מספרי לפני הקריאה לדף התפריט. בדף התפריט נבדוק כל שורה אס היא היינכונהיי. אס כן, נצבע בוורוד כהה, אס לא - נצבע בוורוד בהיר. אפשרי גס צבעיס אחריס. התוצאה הרצויה - כל התפריט ורוד בהיר, והעמודה הנבחרת - בוורוד כהה. בהודמנות זו גס נדגיש את האותיות בעזרת <8>. 6 5% - סדנת לימוד להלן השינוי הנדרש בדף 850.טחסוח : "52.50 זסח 6!וחצצ 0 " ז0ה66=ח90וו3 100 = חחוש >" ).650056 הסחץ ("10 טחסוח")ח0ו0"(=5655! טהסוח")52 זו "<אחוק 660 ==וס!0960" 166ז//.056ק₪65 6 "<אחוק = !0060" 186ו/.0₪56ק₪65 ו חס "<" ,8 ("ח600ה")752 8 "== >" 6שה//.56ח6500 "<00/> <0<>]3/>" 8 ("0א6?+ טחסוח")52ז 8 "<ם>" 6שו//.56ח6500 סו 2 קססן הערה: בשורה השנייה, בין המילה ז%0ח66 לבין המרכאות יש רווח, לא לשכוח אותו! כעת, בכל דף בו מופיעה שורת ה- 6ט|סחו, יש להוסיף מייד לפניה שורה הקובעת איזו אפשרות תפריט תידלק כאשר מוצג דף זה. קביעת השמה שכזאת היא פקודת 55ג, ולכן היא חייבת להיות ייעטופהיי בחיציס ואחוזיס כמקובל. משהו כזה: <10"(=1% גוחסוח")ח0ו965655> <-- "850 הסוח" = 16 06ט|סח1 --!> בדפיס |[0619>סספ, 0006|5%, 568760000%, קבעו את הערך ל-1 (חיפוש). בדפיס /0וח88566115, 885661ו0ח5, קבעו את הערך ל-2 (סל קניות) וכן הלאה. פרק 17: מה בתפריט? | 217 כעת כאשר הגולש עובר דף, הוא מקבל על כך משוב מיידי, והוא גם יודע היכן הוא נמצא. כך בערך זה צריך להיראות: זפזט!קא = )פחז6!ח! ה - 350 000 10081051// :קוו ב | 2% ווק 4 הקש מילה לחיפוש ן עד כאן תפריט למתחילים. תודו שהיה קל להפליא, לא עלה הרבה כסף ושיפר בהרבה את תפקוד האתר שלנו. רוצו לספר לחברה, ולהתראות בפרק הבא - תפריט למתקדמים. 8 5% - סדנת לימוד פרק 18 תפריט למתקדמים בפרק זה נעסוק בבניית תפריט המורכב מלחצנים. כל לחצן יהיה תמונה נפרדת. ליתר דיוק, כל לחצן יהיה שתי תמונות. האחת (נקרא לה סש), היא הלחצן במצבו הלא לחו, והשנייה היא הלחצן כשהוא לחוצ (נקרא לה אפ). הכנתי מספר לחצנים, שלכל אחד שתי גרסאות: כחול ואדוס. הכחול יהיה הלחצן הבלתי לחוצ, והאדוס יהיה הלחוצ. התפריט, בסופו של דבר ייראה כך: כך משמש התפריט גם כאמצעי ניווט, וגם כמראה מקום, המסייע לגולש להתמצא, לדעת היכן הוא נמצא. כל הלחצנים נמצאים בתקליטור המצורף לספר זה בתיקיה 5חסטם6ז0ז65סס. נמצאיס גס כמה לחצניס ללא כיתוב, כדי שתוכלו להכין תפריטיס חדשיס משלכס ללא מאמ. כדי לראות את כל הלחצניס יחד, כדאי להשתמש בתוכנה נפלאה שנקראת 6 (שנמצאת בתקליטור), זו לא תוכנה לעיבוד תמונה, אלא רק להצגה. אבל היא יודעת להציג מיגוון רחב של פורמטים, מהירה מאוד, ועובדת כמו זסזסוקאם. אתה מטייל בדיסק הקשיח ורואה את כל התמונות שנמצאות בתיקיה הנוכחית. חובה לכל בונה אתרים. תחילה, נשכלל את הטבלה שלנו, ונוסיף לה שני שדות: א חסשטס ,סט חסאטט. שדות אלה יכילו את שמות קבצי התמונה של הלחצנים, ממש כמו שדה התמונה בטבלת הספרים. פרק 18: תפריט למתקדמים | 219 הזינו לטבלה את שמות הלחצניס הבאים: [=%1] 3016 ד : נוחסחו. חיפוש 350. 50870000 קט 08ז508 ח ה0ז508 סל הקניות שלך 501.35 פס 5 קט 85081 ה 35001 הצטרף למועדון 35 פט!סחופן קט פט|ס מבצעים ק98|89.35 קש 58|85 אודות ספרוני 3 ]סטב סט ]ספב 5 + |+<| ו*| + 1 ]+ 0 שימו לב לכך, שלא כתבנו את סיומת הקובצ. מכיון שכל הסיומות זהות - נכתוב אותן פעם אחת בתוכנית. כעת מופיעים שמות הלחצנים בטבלה. יהיה נחמד אס הם גם יופיעו פיסית בדיסק שלכם. בעזרת סייר החלונות צרו תיקיה חדשה בתוך הפרויקט שלכס בשס פחסאטפ. התיקיה צריכה להיות בתוך התיקיה |1068 6ז0ספסספ, אבל לא ממש חייב. העתיקו את כל הלחצניס מהתיקיה פ5חסטפ בתקליטור אל התיקיה שיצרתס. אך ה לא מספיק. העובדה שהקבציס נמצאיס פיסית בתיקיה מתחת לפרויקט, לא אומר שהפרויקט מכיר בתיקיה זו. בתוך צס6סזססח1 |הטפו הביטו ב- זסזס|קאם ‏ 6סנסזס, אין וכר לתיקיית הלחצניס. יש בכך שני דבריס שליליים: 1. התוכנית לא תעבוד, היא פשוט לא תמצא את הלחצניס בתיקיה פחסשטסם, שמבחינתה לא קיים. 2 גרוע מזה, הלחצניס לא יועתקו לשרת. מנגנון העקיבה אחרי שינוייס פועל רק על קבציס המשויכים לפרויקט. לכן, חובה לצרף את תיקיית הלחצנים, על תכולתה, לפרויקט. לחצו לחיצה ימנית על שם הפרויקט (בשורה השנייה, באות עבה, ב- זסזס|קאם 606[סזק), ובחרו 800 > וח6ז1 800. בחלון שנפתח, בחרו בכרטיסיה פַח0פואם. טיילו בדיסק ומצאו את התיקיה שיצרתם. 0 55 - סדנת לימוד 00 |) .<[ ב ₪ |₪ [=---- -06]66)סספ צ=] :חן 100% קב 1 1 80 בס טספ [7: . חסווגום וסט | | זט ₪ 3 גוחסוח ₪ 380 .1פו|ססם ₪ . ג | 2 זפ ₪ ספ3. [גוחסוח ₪ 380 801ו|%ססם ₪ 8ב 3003000% ₪ עזזםו ופוס 5 | ספזפ ₪ 380 ססזק שבח ג זזה.זוו 01 ו 0ק30010035%6].3%. ₪ חס 6 | 1 ₪ 35 .זטזופויששוס חח ₪ 350 .3566 פותפז/|6 ₪ 350 .ע001ח96ו/ 35% ₪ בס %ל.. ["ש 2 ₪ 2.3580ז10פו/יוסח ₪ 86.38 חז6ות6 ב" 350 |ו0618ססם בי וס 6[ :חב שו :6 זט שו סמנו את התיקיה, כמו בתמונה, ולחצו על לחצן ז0!06= 84006. התיקיה והלחצניס שבתוכו יתווספו לעצ הפרויקט. כעת אפשר לכתוב את הקוד. היכנסו לדף ספּ.טחפוח. אתם יכוליס לשמור אותו בשס אחר, למשמרת, כי אנחנו עומדים לעשות בו שינויים משמעותיים. הקפידו להמשיך בעבודה בדף 850.טח6ח ולא בדף ששמרתם, מפני שבכל הדפים שלנו מוזכר השס 850 טחסח. הרעיון, בגדול, לא השתנה. סורקיס את טבלת טחסח, ומשוויס את הערך התורן של 6 חח למשתנה ה- ח0ו5655 שלנו ("8! טח6וח")ח0ו5655. אס שונה, מראיס לחצן כחול. אס זהה - מראיס לחצן אדוס. הקוד ייתפריט למתקדמיס'י מופיע להלן. מספר הסברים לקוד: 1. האובייקטים נקראים 50!2, 82ז, 2חחסס, כדי למנוע הודעות שגיאה על הכרזה כפולה של משתנים. לא לשכוח, קוד זה י'יישתליי כחלק מכל אחד מהדפים שלנו! 2 הסימן ‏ 8 משמש לשבירת שורה. פירושו: המשך המחרוות בשורה הבאה. אצלכם זו יכולה להיות שורה אחת, ואז מספיק רק 8. 3 שימו לב לשורה המודגשת. אנו סורקיס את טבלת טחפוח, והשורה בודקת: האס כבר הגענו ללחצן של הדף הנוכתי? אס לא - להציג לחצן כחול, היושב אצלנו בטבלה בשדה קט חסשטסם. אס כן - יש להציג לחצן אדוס, בטבלה: א חסשטס. 4. בין אם הלחצן כחול או אדוס, אנו בוניס קישור (שחון). הקישור הוא אל שס הדף המופיע בטבלה, בשדה חסוס8. פרק 18: תפריט למתקדמים | 221 5. האובייקט המוצג בקישור הוא מטיפוס 86ַחו ותמונתו נלקחת, איך לא, מהטבלה. המשפט הבא: 8 ("ח חסאטט")52 8 "פחס6טט =556 196>" 56./06ח6500 "<%0/> <2/> <067=0זס ‏ 300" מניח שקיים בפרויקט שלכם תיקיה פחסשטם. אס אין, מסיבה כלשהי, תנו את המסלול המלא לקבצים. לדוגמה: 8 ("ח חס טפ")52 8 " הסט 6זס00656פ:6 =566 196>" 56,/06ח6500 "<%0/> <2/> <067=0זס ‏ 300" אחרת לא תראו את הלחצנים. 6. שימו לב לתוספת 90706:=0 בתוך הקישור. היא תגרוס לכך שלא יהיו מסגרות כחולות או סגולות סביב הלחצניס. צבעיס אלה, המסמנים קישור, שימושיים בקישוריס רגילים, אך בלחצניס ובקישוריס גרפייס אחריס - הס מקלקליםס את האשליה. הקוד המלא לתפריט '"מתקדמיסם", הקובף 0.855ח6ח (קוד המקור נמצא ב- קפ ח): >% 2חחסס הוחו (" 60 חח 0.60 76860066 ז5/6= 2החס6 56% "5%016א000=ח05" ח2.006החס6 2 ,52 הוחו ("660170560 .00 )708060066 ז52=567/6] 50% "0056 1 הסח ע ז0זס וחסוח וחסי * 50|2="56|66 2תחסס ,50|2 ח06כ52.0ז "<80|6+> <%07ה66>" 06 650056 "<>" 6סן]/. 650056 "52.50 זסח 6!וחצצ 0 הסח ("10 טח6וח")ח0ו0"(=5655! טהסוח")52 זו "<" ,8 ("ה52)"3600ז 8 "=-₪ 0<>3?>" 65056.6 8 ("ח. הסאטט")52 8 "/5חהססטט'=566 196>" 06 /.56ח6500 "<60]> <2/> <0=ז06זסם ‏ סכ[." 6 "<" ,8 ("ה52)"3600ז 8 "=-םר] ה><60>" 6 //.56ח6500 8 ("קוו חסטט")52ז 8 "/5חהסטס'=5₪ !>" ססוז/).56חהסס65 "<%0]> <0=ז00זסט הטקנ" ] חס .2 קססן "<]/>" 6סן]/. 650056 2 55 - סדנת לימוד 6500056.// 10 "> 6600] < > /+8016<" 86 8חוה00ה=52 56% 0-26 08 ה=2החס0 566 %< כאשר תריצו אותו לבדו, תראו רק את הלחצניס הכחולים (מדוע!). כאשר תריצו כל אחד מהדפים האחריס של הפרויקט, תראו את התפריט שלכס משולב יפה בראש הדף, כאשר הלחצן הנכון מופיע בצבע אדוס. תראו משהו כזה: שירים ופזמונות לילדים |ח. נ. ב'אליק יי ו מ מ מ לחיצה על כל לחצן תביא אֶתכס לדף הנכון, וגס תצבע אותו באדום. אס עובד לכם, זה אולי הזמן לגייס משקיעים, או לפחות להראות לאמא. פרק 18: תפריט למתקדמים | 223 פרק 19 רכיב' וסוס5 6צוז₪6 רכיבי ז6/ז56 86006 הס רכיבי תוכנה מוכנים, המיועדים לבצע מטלה מוגדרת. הס דומיסם מאוד לרכיבי 6%שו860, בהבדל אחד חשוב: הס מותקניס ופועלים בצד השרת ולא בצד הלקוח. מכיון שרכיביסם אלה עברו הידור (קומפילציה), הס מהיריס בהרבה מתוכניות 55 רגילות. למען האמת, כבר השתמשנו שימוש נרחב באחד מרכיביס אלה, הרכיב ספג. בזכותו הפכו משימות מורכבות כמו קישור למסד נתונים, לעניין של שורה בודדת. אבל היכן משיגיס רכיביס מופלאים שכאלה! ובכן, כמה מהס כבר מותקניס בשרת שלכם, כחלק מההתקנה. אחרים ניתניס להורדה חינס מהאינטרנט, ואחריס נמכריס תמורת תשלוס. לאחר שתלמדו להשתמש באחד מהם, לא תהיה לכס בעיה להשתמש ברביס אחריס. ניתן כמובן גס ליצור רכיביס בעצמכם, בעזרת כלי תכנות כמו 6 |1808/, או ++6 |08פו, אך לא נדון בכך בספר זה (תוכל למצוא על נושאיס אלה בספריס "'סדנת לימוד 6 83516 |בּ150/'י ו'"סדנת לימוד 6 ++6 |בּטפוציי, שניהס בהוצאת הוד-עמי). 1 רכיבים מותקניס כחלק מ-55ג, והם : גישה למסדי נתונים. יצירת קישור, פתיחת רשימה ססג (₪66070560), ביצוע פעולות על רשימה ועוד. אחראי על ביצוע סבב אקראי או קבוע מראש של תמונות זז 0 הפרסומת המופיעות באתר. נותן מידע מפורט על הדפדפן הנמצא אצל הלקוח. יצרן, 5 וס גירסה, מערכת הפעלה ועוד. לפי מידע זה ניתן לעצב את הדף נכון יותר. מאפשר ליצור דפי תוכן בקלות רבה, ומאפשר ניווט קל בין וח | +ה%6ח60 דפי האתר, בעזרת לחצני קדימה/אחורה. מחליף אוטומטית את תוכן הדף לפי תבנית שנקבעת מראש. ז 0 ה 60 סופר אוטומטית את כמות המבקרים בכל דף, ושומר את מס 306 התוצאה בקובץ 5011. בודק הרשאות. קובע אם לגולש מותרת גישה לקובץ. הסו5פווחוסק פרק 19: רכיבי זח56 ₪606 | 225 תיאור שם הרכיב כפי ששמו מעיד, מיועד ליצירת מונים. לא רק מוני מבקרים 65 למיניהם, אלא כל מונה אחר. מונה ספרים שנרכשו, מונה הזמנות, מונה הפניות לאתר אחר ועוד. תוכניות שירות שונות, לדוגמה: 1565א65!ו=, וחססחהּח ועוד. ונעבור לפרסומות - זוסז₪0%3 ₪0 נושא הפרסומות באתרי אינטרנט הופך לעניין מרכזי, מפני שלעיתים קרובות הוא זה שמאפשר, כלכלית, את קיוס האתר. מובן שהבעיה העיקרית היא, למצוא מי שיהיה מוכן לשלס עבור פרסומת באתר שלכסם, אבל גםס לאחר שמצאתם, אתס בבעיה. חתמתס הסכם עס 15 חברות לפרסם אותן באתרכם. אתם רוצים ליצור סבב פרסומות קבוע. כאשר גולש כלשהו מבקש את דף הבית - צריך להופיע בראש הבית הבאנר (ז6חח88) הראשון ברשימה. הגולש השני, יקבל את הבאנר השני וכן הלאה. כשהרשימה מסתיימת - חוזריס להתחלה. ניתן לכתוב ואת ב-ק5, וה לא קשה במיוחד, אבל לעיתיס נוח להשתמש ברכיב מוכן. הרכיב נותן ביצועיס גבוהים מאוד, וגם כמה אפשרויות מתקדמות. לדוגמה: ספירת לחיצות על כל באנר (כך נדע בכמה לחייב את הלקוח), סבב אקראי או קבוע בין הבאנרים, מתן משקל יחסי (עדיפות) שונה לכל באנר ועוד. לצורך הדוגמה שלנו, במקרה הכינותי מראש שני באנריס נחמדים: מבצע בספרוני ! קנה ספר - קבל מחשב ! קניתיו, אך טרם טפרו הספיקותי לעיין בו. שמות | הקבצים: ז5/1.7, | 5/2.0%. | תמצאו אותםס בתיקיית| התמונות (6|8065ז5%0א0ספ), בתקליטור המצורף לספר. העתיקו אותס לתיקיה 8065חו בפרויקט שלכם, וצרפו אותס לפרויקט: ב- זסזס|וקאם 660[סזס לחיצה ימנית על התיקיה 5חו, בחרו וח6ז1 00, והוסיפו את התמונות. 6 585 - סדנת לימוד אצלנו הפרסומת תהיה עצמית. את הגולשיס שילחצו על הבאנר הראשון - נפנה ישירות לדף המבצעיס שלנו - 58|65.850. ואת אלה שילחצו על הבאנר השני - נפנה לדף חיפוש הספרים - ק0006.85ח56876. נכין כעת דף פשוט, שבו יופיעו הבאנריס שלנו. הוסיפו לפרויקט דף חדש בשס - 70. בדף זה תהיה תמונה אחת בלבד - 8ס[.6ספ3, הנמצאת בתיקיית התמונות בתקליטור (00%5%01618065ט). הוסיפו אותה לפרויקט, והוסיפו אותה לדף שיצרתס. כעת הוסיפו שורת 66ט|ס6ח1 בדף ק85.%טסטה שתגרוס לביצוע הקוד שבדף 850.טח6וח (במקרה שלנו, יוצג התפריט). התוצאה: בדף שלנו יהיו תפריט ותמונה. הקוד צריך להיראות כך: <% 00406=/8560%ח3 ] (9%660> <|חוט> >70680< <"6.0 500010 |508ו/ 1670508"=+ח6+ח60 "0 דה הא 6"== וא 668 > <₪680/> <ץ000> <0"(=5%! טחסוח")00ו9%05655> <-- "350 טחסוח" = 16 1061006 --!> <ז%0ח66/> < ".8065/3000 ו"= 586 8וח|ן> <ז%0ח66> <ץ000/> <|ח%ה/> השורה 8"(=5! גוחפוח")0ח0ו5655, תגרוס לתפריט להצביע על 'אודות'י. נריצץ את הדף ונקבל: סוק הזז ח| 4101050 - 3010/35 00%פ/05ח]הסס1// :קוו ב סו 1005 >סאסובץ ‏ אש 06ם 6 | 3 5% ו | ו וסטוה 65סעה8] ה0ז568 | שחס] | 4650 | קסופ וק מ 80.85 /8ז06510ם/05ח]8סט1/ :קוו . [ 65) 400655 3/ החנות שלך לספרי מחשב = משלוח חיןם בכל הארצו = מכבדים כרטיסי אשראיו = אתר מאובטח, לק(יה רגועהו וו.60. |חסיו]/3 . ששש מ וסט מא | | 81.09 502/085%/ 10/0101 סס1//-סוות 65 ההכנות הסתיימו, ונוכל לשוב לרכיב זסז₪019 0. פרק 19: רכיבי זח56 66 = 227 מאפיינים ושיטות הרכיב לרכיב ₪0%9%01 40 יש שיטה (61000) אחת בלבד : +ח0/67115606ז66, ותפקידה פשוט: להביא את התמונה הבאה בתור, ולהציג אותה כ:- |ואדח. לרכיב שלושה מאפיינים : 807067 - האס יהיה גבול לאובייקט הפרסומת! 0=לא, 1=כן. 6 - האם האובייקט מהווה קישור? 6וח הזד - שס המסגרת בה יש להציג את האובייקט. אס עובדיס במסגרות - יש לכתוב את שם המסגרת אליה יופנה הבאנר. אס לא - המאפיין תומך בכל האפשרויות הרגילות : ]ו56 , זחסזהק ., קסז , אחג|פ . האפשרות הפשוטה ביותר היא ]ו58 , העבר לדף הנוכתי. קובץ התזמון לפני שמתחילים לעבוד עס הרכיב ז0ז₪009 6, יש להכין עבורו קוב תזמון. הו קובצ טקסט רגיל, המכיל מידע על קבצי התמונה, הגודל בו יש להציגם, וכמה ומן יש להציג כל אחד מהם. הקוב מורכב משני חלקים, מופרדיס בכוכבית ביניהס. החלק הראשון אינו חובה, ובו נקבע את מאפייני ברירת המחדל של התמונות. ניצור קוב חדש בשס %, ונכתוב בו כך: 300.50 ד6=אזס=₪ 8 ה דס1/ש 0 ד16ש 80055 0 % השורה הראשונה חשובה מאוד: והו הקובצ אליו תיווצר ההפניה, והוא שיבצע הפניה בפועל. כך תינתן לנו הודמנות לבצע פעולות שונות לפני ההפניה עצמה, בעיקר פעולות של רישוס בקובצ פָס! או בטבלה כלשהי. ניתן לוותר על שורה זו, ואז תתבצע הפניה ישירה, ללא רישוס. בדרך כלל חבל לוותר על אפשרות זו. החלק השני, לאחר הכוכבית, הוא חלק חובה, והוא בעצס רשימת התמונות שיש להחליף. כל אחת עס שמה ומיקומה המדויק, וכמות הזמן היחסית שיש להציג אותה. עבור כל תמונה צריכות להיות ארבע שורות : 1. שם ומיקוס התמונה. 2 כתובת שאפשר לעבור אליה, במקרה ומישהו לחצ על התמונה (כתבו מקף - אס אין קישור). 3 טקסט להצגה, אס הדפדפן אינו תומך בתמונות. 8 5פ, - סדנת לימוד 4. זמן יחסי להצגת התמונה. חשוב: זהו לא זמן ממש, אלא חלק יחסי של הגולשים, שיקבלו תמונה זו. בדוגמה שלנו, ניתן לשתי התמונות את המספר 10. לכן תהיה החלוקה ביניהן שווה. אס נקבע את המספרים 10, 20, שליש מהגולשים יקבלו תמונה אחת, ושני שליש יקבלו את התמונה השנייה. הוסיפו לקובצ 80116.5 (לאחר הכוכבית): כו 565.80 5 זס קר 60 הו 1 זסטוהטח ,והסזו5 10 ב כו ו 65 זסטקרחס6 הז 1 זסטוחטח ,והסזזו5 10 שמרו את הקוב וצרפו אותו לפרויקט, אחרת השרת לא יראה אותו וכל העסק לא יעבוד!!! קובץ ההפניה - 16 ה0סוז66יוו₪460 חשוב להדגיש: אין חובה להשתמש בקוב> הפניה. כתבנו בקובץ התזמון את היעד להפניה, וזה מספיק. אם לא נכתוב שורת ז₪5018560 בקובצ התזמון, הוא יפעל ללא שימוש בקוב> הפניה. קובצ ההפניה הוא דף 455 רגיל, הנותן לנו אפשרות לבצע פעולות שונות לפני ההפניה או בנוסף אליה. פעולות שנרצה לבצע, יהיו בדרך כלל, קשורות לרישוס בקבצי 100 שונים, או ספירה. השורה החשובה ביותר בקוב ההפניה היא זו: (("!זט ")500 יז ).+65 )01166 .652056 כלומר: קלוט את המשתנה וזט, והפנה את הגולש לכתובת, הנמצאת באותו משתנה. בעת קריאה לשיטה 666006711560060%, מחליט הרכיב ז0ז₪0%9 40 תורו של איזה באנר להיות מוצג. עבור באנר זה נוצר קישור לקובצ ההפניה עס פרמטר שנקרא וזט, המכיל את הכתובת אליה יש להפנות את הגולש. קובצ ההפניה מקבל את הפרמטר וט, ויכול לעשות איתו דבריס שוניס, אך בסופו של דבר הוא חייב לבצע אליו הפניה. פרק 19: רכיב' זח56 606 | 229 דוגמה לקוב> הפניה, 0%.850ז80 : %> זט חום ("ט")חו50/הסטכ).6065% = זט הסח ("58!65",חט)פחו זו 6 ץז 50 566 סע 0+ בסו ' + 60 הסח ("אסססח6זה56", חט)חפחו זו 6 ץ סח %ה6רח56ו0/6 סש בשח ' ] חס ([ט)66%ו60. 650056 <% הסבר: דף וה הוא רק שלד לקובצ הפניה, ובעצם מבצע רק הפניה פשוטה. תחילה, קולטים את הפרמטר וזט שנשלח אלינו. לכתובת זו עלינו להפנות את הגולש בסופו של דבר. לפני ביצוע ההפניה בודקים: אס בתוך הכתובת מופיעה המילה 58!65, אז וו כנראה הפניה לדף המבצעים. הפונקציה שפחו מחפשת מחרוזת אחת בתוך מחרוזת שנייה. אם התשובה חיובית - ניתן לרשוס ואת בטבלה או בקוב> 109 כלשהו. כך עובריסם ובודקיס את הכתובת, עבור כל אחת מההפניות האפשריות. בסוף הדף מבצעיס הפניה. ההפניה נעשית בעזרת שתי השורות הבאות: (" ")67500 ₪6065%.0 = חט (זט)601766%. 6520756 יכולנו גס לכתוב: ((" ")650.5 )6066 56ח6500 ווה היה בדיוק אותו דבר. אל תשכחו לשמור את דף ההפניה בתיקיית קבצי הפרויקט, ולשייך אותו לפרויקט, כדי שיועתק לשרת! 0 55פ, - סדנת לימוד שימוש ברכיב כעת, כאשר כל קבצי העזר מוכנים, ניכנס לדף סִפ4.%טספא, ונכתוב בראש הדף. ליצירת מופע (68ח5%8ח1) של האובייקט נשתמש בשיטה המוכרת ‏ 07680600(66.ז6/ז50. %> 0% וו (" 0080 .15/6 )768160060 56/0 = 00% 56% יברנו את האובייקט, כעת נקבע את תכונותיו: 0.00 סז ך=6!טהא6ו!0%.0ס "ז|56 "=06ַ8ז060ז3 ד.00% ה כעת נשתמש בשיטה היחידה של האובייקט, ונקבל את הקוד להצגת התמונה: (". 36" )50 ).300% = שרח .8 "<ז00חה66/>" .6 ח5ץוח .8 "<זס%ח60>" סו 650056 <% לסיכום, דף 850.)וסט8 במלואו (קוד המקור נמצא בקוב 80001.850) : <% 6=/0500%הָהַחַח3 | 9%660> <|ווזו]> >680< <"6.0 500000 [1508/ 050%ז16ו"=%חלח0ס0 "אס ד = ס"==ו ה 8ז6ר> <680/> <ץ000> >% 0% וו 56% 00% =50 7/6 0860060) 156.00 "( 0.000 6 =6וסא6ו00%.01 "ז|56 "=סִַהּז-60חזב .00% ("זס. 0|6 ")56 00.60 = פשוח זוע 8 "<ז00ה06/>>" 8 שפעוח 8 "<%607ח60>" 6505616 <10"(=5% טחסוח")ח0סו5655 <-- "850 טחסוח" = 16 6|006ח1 --!> <ז 06 > < "8065/30 וו"=-5 0וח|> <%07ח60> <ץ000/> <|וחטח/> פרק 19: רכיבי זח56 606 = 231 שמרו והריצו. התוצאה המתקבלת, צריכה להיראות בערך כך: וקא 4 חזס)ח! 40105074 - 3100/3009 אססט/)5סת!הססו/ :קוו 3 ₪ ו 1006 הסופת אשע אם שם | .₪ - 2 ן 9% % 9 5 26 2 ב םי ספה ה0מס5 | שחו העפשה | קשפ -‏ מהעוטץ 7 שה | ₪66[ 00.89 /01/000%51016ר1סס1// :קוו | 5065 | ₪. קניתיו, אך טרם " הספיקותי לעיין בו תי שר 2 4 ספרוני 4 החנות. שלך לספרי מחשב = משלוח חינם בכל הארצו = מכבדים כרטיסי אשראיו = אתר מאובטח, לקניה רגועהו |ו.60. וחסיו3/1. שש ₪ | הבאנר מופיע בראש הדף. הציבו את הסמן על הבאנר, וראו את ההפניה בשורת הסטטוס של הדפדפן. ההפניה היא, כצפוי, לדף 8070%.850, עם פרמטר וזט. כעת לחצו מספר פעמים על הלחצן ₪607650 בדפדפן. לאחר זמן מה צריך להופיע הבאנר השני. ודאו שאכן תמונות הפרסומת יימתגלגלות'י נכון. לחצו על אחד הבאנריס. אחד מהס צריך לשלוח אֶתכם לדף המבצעים, והשני לדף חיפוש הספרים. בחרו בתפריט הדפדפן שוסו/ > 06זוס5, וראו את הקוד שנוצר. לסיכום, | הכרנו | את רכיב | ז0ם%סא 0, | אחד | מהרכיבים | הנקראיס 5 60 ז567/6 60/6ג. שיחקנו מעט בפרסומות, באנריס ולחצניס. כדאי לנסות ולהשתמש גס ביתר הרכיביס ולהכיר את יכולותיהסם. לעיתיס הס חוסכיס עבודה רבה. טיפ: 1 כדאי להעביר את כל הקוד המטפל בבאנרים וברכיב ז0סז9זס₪ 40 לדף התפריט - סִפּ.חסוח. כך יופיעו הבאנרים בכל אחד מדפי הפרויקט ללא מאמץ. 2. רוב הבאנרים שתראו באינטרנט, מציגים אנימציה, כיתובים מתחלפים, או פעילות כלשהי. זו שיטה שנקראת חסטהחוחה 01. קובץ מסוג זוףָ יחיד (או ליתר דיוק 61:898), יכול להכיל תמונות רבות, עם "תוכנית עבודה" קטנה: קודם הצג תמונה זו, חכה שנייה, הצג תמונה אחרת וכך הלאה. החלפת התמונות יוצרת תחושת תנועה ודינמיות. ישנן תוכנות רבות ליצירה של 61 חסטהחוח. בדרך כלל אלה לא יהיו תוכנות ציור (כאלה יש מספיק), אלא תוכנות שמקבלות ציורים מוכנים ו"אורזות" אותם יחד לקובץ +ףָ אחד. אחת הראשונות בתחום זה, ועדיין אחת החזקות ביותר, היא 56% ה5600ח 60‏ /6. התוכנה נמצאת בתקליטור המצורף לספר זה, וכדאי מאוד להתנסות בשימוש בה. 2 פ, - סדנת לימוד טיפ: בואו נהפוך לרגע את התפקידים. נניח שאתם שותלים באנרים באתרים אחרים, כדי להגדיל את מספר הכניסות לאתר שלכם. התשלום לכל אחד מבעלי אותם אתרים מתבצע לפי מספר הכניסות, שהגיעו לאתר שלכם מהאתר שלו. עבור כל לחיצה, שגולש ביצע באתר המפרסם, על הבאנר שלכם - מגיעות לו כך וכך אגורות. אבל כיצד סופרים? כיצד נדע איזה גולש הגיע מאיזה אתר? בעיקר כאשר מפרסמים במספר גדול של אתרים. הנה הפטנט: שלב 1: לכל אתר מפרסם ניתן קוד. למשל, נקרא לו 6 46ּ, קוד מפרסם. שלב 2: בכל אחד מהבאנרים, אנו מודיעים למפרסם לאן להפנות את הגולש. לדוגמה, אם אנו רוצים להפנות לדף המבצעים שלנו, נכתוב: 58165.850/!. 60. וחסז510. אוצששצ. כעת, נוסיף שכלול קטן: מפרסם מספר 3 יפנה את גולשיו לכתובת: 03| 60.]/58!65.350?80.וחסז51. אוצששו. כלומר, שולחים את הכתובת וגם פרמטר, שאומר מהיכן הגענו. ברור שבכל אתר מפרסם יהיה 6! 30 שונה. ניתן לשכלל את השיטה ולתת לכל דף באתר המפרסם - קוד אחר. שלב 3: בדף שאליו מגיעים - 58!65.850 בדוגמה שלנו, נקלוט את הפרמטר, כך: >% 0 30 חוםט ("0 80") 6/5 0=6065.0ו 80 חסו] ""<>0]| 6ב זו הוסף שורה לטבלת כניסות מאתרי מפרסמים... 60 <% נבדוק מאיזה אתר הגענו, ונוסיף שורה לטבלה מיוחדת לכך. שדות טבלה כזו יכולים להיות: * תאריך ושעת הגעה (ברירת מחדל: ()שסח). % קוד מפרסם. + 6ן זסטופו/ - בעזרתו נוכל לדעת אם התבצעה רכישה, ונדע את יעילות הפרסום, ולא רק כמה "וח" היו. כל חודש נספור (בעזרת שאילתה) את מספר השורות בטבלה לכל מפרסם, ונדע כמה מגיע לו. פרק 19: רכיבי זח56 ₪606 = 233 6 שאלה: ואם הגולש לא הגיע דרך באנר באתר אחר, אלא גלש אלינו שש ביוזמתו, מה יקרה? תשובה: שום דבר. המשתנה 0! 36 יהיה ריק, והוספה לטבלה לא תתבצע. 4 865 - סדנת לימוד פרק 20 סיום: עולים לאוויר! בשעה טובה ומוצלחת סיימנו את הפרויקט, והחנות הווירטואלית שלנו מוכנה לעלות לאוויר. שנייה לפני בקבוקי השמפניה, יש לטפל במספר נושאים משעממים, כמו: חיכן יאוחסן האתר! כיצד נעביר לשס את הקבצים! כיצד נתחזק את האתרי והיכן יהיה מסד הנתונים! לגבי אחסנת האתר, ישנן שתי אפשרויות עיקריות: 1 אחסון האתר בשרת מארח. משלמים סכום חודשי קבוע, ומישהו אחר דואג לתקשורת, לאבטחה, לגיבוי ולכל השאר. 2 להקיס שרת אינטרנט משלנו. מובן שאז יש לשכור קו תקשורת קבוע ויציב לספק אינטרנט כלשהו. השיטה הכדאית, בדרך כלל, היא השיטה השנייה, הקמת אתר עצמאי. קו תקשורת כזה עולה לא מעט, ויש לקוות שהמחירים יירדו עס הזמן. בשיטה זו יש לכס שליטה מירבית על הנעשה באתר. עס זאת, כדאי לדעת שמדובר בהוצאה כבדה. שרתים, רשת תקשורת, רשיונות, תוכנת ||6)3זו=, זס)טסח (נתב), יחידת אל-פסק, התקן גיבוי ועוד - לא מעט כסף. ישנן גס עלויות קבועות של קו התקשורת ושל ספק הקישור לאינטרנט. נושא שיש לתת עליו את הדעת, הוא רוחב הפס. איכות השירות שמקבלים גולשי האינטרנט, היא פונקציה של רוחב הפס בו מחובר האתר שלכם לאינטרנט. הדבר דומה לצינור מיס. כשאתס שותים מים מהברז הביתי שלכם, הזרימה חזקה ואינכס מרגישים בבעיה, אך מה יקרה אס תפתחו בו-זמנית את כל הברזים אצלכם בבית! כל אחד יקבל ורימה חלשה יותר. זה בדיוק מה שקורה לאלפי גולשים, שמנסיס להתחבר בו-זמנית לאתר בעל רוחב פס צר: זמני התגובה נעשיס ארוכיס. ה לא בגלל השרת, כי ה'צינורי גודלו קבוע. כשאתה משתמש בודד - כל הצינור שלך, כשיש שני משתמשים - לכל אחד יש חצי וכך הלאה. חוות שרתיס רוכשות בדרך כלל חיבור מהיר ויקר יותר לשדרת האינטרנט (פַחסט0866), ובהס הבעיה פחותה. כדאי לעקוב באופן קבוע אחר ביצועי האתר ומספר המבקרים ביממה. יתרון חשוב שיש להקמת שרת האינטרנט בתוך משרדי החברה, הוא גישה ישירה, שלא באמצעות האינטרנט, למסד הנתונים. כל המחלקות בחברה: הנהלה, שיווק, מחסן, משלוחים - כולן צריכות גישה מהירה ויעילה למסד הנתוניס. פרק 20: סיום: עולים לאוויר! 235 אחסנה חינם ישנס אתריס רביס, המאפשריס אחסון אתר משלכם בחינם, או כמעט חינסם. ברור שמדובר באתר לא מסחרי. אל תנסו להקים חנות פעילה באתר חינם (וחססא, 06061065 וכדומה). ברובם יהיה האתר שלכם מלווה בפרסומות המממנות את תחזוקת האתר. יש לשים לב בבחירת אתר האיחסון אס הוא תומך ב-ק45 מי שאינו תומך ב-50 - פסול. ככל שעולה הפופולריות של 55, כך יש יותר אתריס (ואתרי חינס) שתומכיס בו. אתר מעניין הוא וחס6.ו556)חזזט. עשעצעש/ / :קפ (לשעבר הסס.שו0ס6/ו6. שושוו). יש לו מספר יתרונות: הוא תומך ב-452, הוא חינס לחלוטין ואין בו פרסומות. מקוס מצוין ללימוד ולהתנסות ב-455, מעבר לשימוש בשרת הביתי. אתריס נוספים בהס ניתן לאחסן אתר 45 ללא תשלוס: סח אססלסספ. ה 50סח ס6או/ /: קת ר60. סרח הששו אוצצו/ / : קת ר60. א|0חוה רחסם. אוצצ/ / : כקת החסס. 6ר5סח ס6צו. אוצצו/ /: קת העתקת הפרויקט לשרת במקרה בו שרת האינטרנט האמיתי אינו השרת מולו התבצע הפיתוח, נצטרך להעביר את הפרויקט כולו. למרבה המזל, ש06ז6ח1 |1508/ תומך בכך בצורה מלאה. בחרו בתפריט הראשי: 5 66[סזק > 6סנסזק 60) > חסספסו|קקה ספ/צ ץק60, או פשוט לחצו על הסמל חסספסו|סק טפ/ 600 בחלון זפזסוכאם 606[סזק, ותקבלו את חלון העתקת 660%[סזק ץ600. 0 ו א 7 ] ] * [סזם 1) 6'זס:5אססם' חסוסטוסכ שש 'ז005%0ם/ 310051 1 9 3 סוק 3 עזה וטו קוש 3 פחסשאטפ 3 +) שאלה ראשונה: מהיכן אתס רוציס להעתיק, מהעותק המקומי, או מעותק השרת הנוכחי! במצב ז18500 בו אנו עובדיס, אין הבדל, כי הרי כל שמירה מעדכנת את השרת. במצב |1008, נבחר בדרך כלל להעתיק מהשרת, בו נמצאת הגירסה המעודכנת ביותר. 6 5% - סדנת לימוד שאלה שנייה: להיכן להעתיק! כאן אתס נדרשיס להקליד את כתובת ה-ק1 של שרת היעד, או את שמו, לדוגמה: |ו.60.וחסז51. שאואו. לאחר שבחרתס כתובת להעתקה, בחרו שס לפרויקט בשרת היעד. שימו לב לאופציה המעניינת ץ|חס ₪65 6ַסְפַח8ח6 ץ600. זו אפשרות שימושית ביותר לתחזוקה. כאשר האתר כבר הועתק ופועל, וברצוננו לעדכן את הקבציס שעברו שינוי מאו העתקתם לשרת, סמנו אפשרות זו. על פי השוואת תאריכים, יועתקו רק קבצים, שהשתנו מאז ההעתקה האחרונה. | ב 56 90/ 5066 -] ]56078א00פ]55סח|ה ספ!]] :+ כנטת 50 סו וסו5בה] 6 17 ]068| 60 50 6500%5:0[6ז5:0א00פ:)‎ ].068] 50 סטש הסוב וספ -ן 165 | :קת | :פב זסעזס 6זסל5)ססם )0 שקס6 | :60[סזם ספ זעה | 5066505 5608 החופט זספהחס |[ ץוחס 65וו 0הַחב6 פס 1 סז ספ הַח50א6 חב ספ בה שן ב ]שמ ו 7. אן חפ חס סוחס 50 ]פוטסה -] | | א חשוב לדעת, כי העתקת הפרויקט לשרת בשיטה זו תעבוד רק אס בשרת שלכם הותקן 5 א 206 זחסז. אס לא - יהיה עליכס להעתיק ידנית את קבצי הפרויקט שלכס לשרת היעד, לתיקיה : +ססזשוששצו פטכספחו:6. ומה עם ה- ₪פ5םפם? כוכור לכס, 5% מכיל מידע הן על סוג מסד הנתונים והן על מיקומו הפיסי. בשרת, המיקוס הפיסי כמעט בהכרח משתנה. לכן, כאשר אתס מעביריס את הפרויקט לשרת, יש ליצור בשרת א05 חדש. ומה עס דפי ה-855! האס יש צורך לשנות אותס! התשובה היא לא. בדיוק מאותה סיבה, שמקוס הימצאו של מסד הנתוניס טמון ב-א5כ, אין צורך לשנות שוס דבר בדפיס שכתבנו. מובן שה-א5 החדש חייב להיות באותו שם, מפני שהוא מוזכר בכל אחד מהדפים שלנו. פרק 20: סיום: עולים לאוויר! | 237 תחזוקה שוטפת - שימוש ב- 5אחו.! שסו דיאגרמת הקישורים היא כלי מצוין לבדיקת תקינות של האתר. באופן בסיסי תפקידה פשוט ביותר: להראות דף (₪1%1 או ק5ה) עס כל הקישורים שלו. אלה יכוליס להיות קישוריס לדפיס אחריס, לאתריס מרוחקים, לקבצי מולטימדיה, ואפילו לתמונות ורקעיס מהסם מורכב הדף. עבור כל קישור ניתן לראות מה מצבו: תקין או לא. הדרך לפתוח דיאגרמת קישוריס: ב- זפזסוקאם 0[66זק לחצו לחיצה ימנית על שס הקובצ, ובחרו 5אחו1 שסו/ש. ל 350 ססזקז6טזס השפ 7 | קפב, סזפק ..‏ חפו/' הפק 850 61פסם ו" ו 350 62פ5סק פה 58|05 זספאוסזם חו אופו/צ ₪ 50ב 4 58|65 .הזו ₪056 ספה 58/6 חחסת. ח58376 6 5:3 ₪5 581 0000%.350ח5886 כ - ס35ּ. 50356851 זש. 1 הזבו 6:ו5 חסו5ז6/ 35651 .| סב ב - ₪ סש סו ו 600 הַתוָאזס/* 6356וס ייפתח חלון שסו/ אחז ובו דיאגרמת הקישוריס לדף זה. במרכז החלון אנו רואיס את הדף המבוקש, ומסביבו את כל הקבציס הקשורים אליו. בדוגמה זו אנו רואיס את הדף 8566%.850טא0ח5 המכיל שני לחצנים. לחצניס אלה מופיעים בדיאגרמה כקבציס קשוריס. אס אחד הקבציס יהיה חסר, נראה אותו כסמל יישבוריי. מדף זה יש קישור לדף ההזמנה 850.ז06וס. רואיס יפה את הקישור. אס הדף לא היה קייס או לא היה ומין מסיבה כלשהי, היינו רואיס סמל יישבוריי. שימו לב, לסימן + ליד הסמל של דף ההזמנה. ניתן ללחו עליו ולפתוח ייעציי נוסף של דף זה. 8 55 - סדנת לימוד (000%51016) פוש אחו.] : 30 35661 00 000651016/5/ 81051 100// :קוו - = .)668 9 ל מ , 3% . -- 4 ט .זו 0065607606 +. הו זף . 5ב זס5הפ וספ 9 מ ייב בר לגע לעיתים נוח יותר לראות את הדיאגרמה בצורה מעגלית. כלומר: הדף הנבחר במרכז, ויתר הקבציס מסודריס סביבו במעגל. השתמשו בסרגל הכליס ששו אחו1 כדי לבחור את צורת ההצגה הברורה ביותר. |< וםן= . [000%5)016] שו אחו.] - ק35 ]6/500%035%6זס)051/000%5ח10631// :קוות | אש יו 4 מ *ך, | 50ב 0/85661ת5 5 .635 0 50ב זוסטזס. = 9 פרק 20: סיום: עולים לאוויר! ‏ 239 כדאי לבדוק מדי פעס את מפת הקישוריסם, ולוודא שכל ההפניות תקינות. נזכיר בהקשר וה גס את דוח הקישוריס השבורים - + ₪600 >חו] חסאסזם. תפקידו דומה, רק צורת ההגשה אחרת. בתפריט צוסוע בחרו +זסק₪6 אחו! הסאסזם, ותקבלו בחלון 11% 85%ד רשימה מפורטת של כל הקישוריס הבעייתייס באתר שלכם. כדאי לבדוק אותס אחד לאחד. 0 55 - סדנת לימוד פרק 21 מערכת הקבצים תוכניתן 457 לא נזקק, בדרך כלל, למערכת הקבצים. כל הרעיון הוא, שכל מידע שיש לשמור - שומריס במסד הנתונים, ואין צורך להתעסק עס קבצי מערכת ההפעלה. אבל... לעיתיס אין ברירה. יש להכין קבצי חיוב לחברות האשראי, יש להעביר חומר למערכות אחרות, יש לקלוט חומר ממערכות ישנות (ע6086!) ועוד. למרבה המזל, קייס בשרת אובייקט המיועדד במיוחד לטיפול במערכת הקבצים ‏ - האובייקט 5 ץ65ו=, שייך לתיקיה פַחטקוז56, המותקנת בשרת, והוא מטפל בקלות רבה ביצירת קבצים, כתיבה אליהם, קריאה מהם ועוד. את כל הפעולות השימושיות נבצע בעזרת האובייקט 6!ו₪, אך כדי ליצור אותו, יש ליצור קודס את האובייקט ‏ 5%6000[60ץ65וו=. כך : ("+1!655%6010020[66-]. שולק 561" )01661 663060 = 116575 [0 56% כשוה קיים, ניתן ליצור אובייקט ₪6 על ידי יצירת קובץ או פתיחת קובצ קיים. התחביר ליצירת קוב: (6ססות/) ‏ 116זעוסש )0‏ 316ת0/// )6|ו-]+א6 603% עליכם לספק את שס ומיקוס הקוב ליצירה, האס "לדרוך'' עליו אס כבר קייס (ברירת המחדל: לא), והאס להשתמש בשיטת 066ססוחט לכתיבת הקוב (ברירת המחדל: לא). דוגמה: ("5.!00ז50 :6" )1!6-]א6 655.6763%67!ו- [טס= 6!ו- ץוח 56% כאמור, ניתן כמובן לפתוח גס קוב קיים. להלן התחביר לפתיחת קוב: (31 הזוס 070316 100006 סַנזכּת0/ )!ואס דהסקס 6ו3 0 - שם ומיקוס הקוב. 8 - צורת הפתיחה: 1- לקריאה, 2- לכתיבה, 8- להוספה. 8 - אם אין קוב כזה, האס ליצור חדש? ;0 - שיטת הפתיחה: 0 (ברירת מחדל)- 45011. 1- 06ססוחט. פרק 21: מערכת הקבצים | 241 דוגמה: (5075.!00",1,0 :6" )6]ו-+א6 7ה655.0726!ו- [טס= 6!ו- ץוח 56% כעת, כשיש לנו אובייקט 16ו=, נכתוב לתוכו טקסטים. תחביר הכתיבה: ]:א76 %6וז//.60[60%!ו-] דוגמה: 6 א " :ו צְב3ּהסד" 6וו/.6!ו ץוח ניתן להשתמש גם ב- 6חו |סטוז/\, שכותבת את הטקסט, ומוסיפה מעבר לשורה חדשה בסופו. כשיודעים לכתוב, רצוי גם לדעת לקרוא. כך קוראיס טקסט מתוך קוב: 6חו 6.6801 ץורח = דש הטקסט בשורה עליה עמד הסמן בקוב, עובר לתוך המשתנה 66 דץוז. דוגמה לשימוש במערכת הקבצים נבנה מערכת, הכוללת שלושה דפיםס. הדף הראשון יהיה דף כניסה (חופָסו) למערכת. בדף וה יקליד המשתמש שס וסיסמה. אס השס או הסיסמה שגויים - יש לרשוס אותס בקוב>, עס תאריך ושעה, ולא לאפשר כניסה. אס הם נכונים, יש לכתוב בקוב רק ייכניסה נכונה'י ותאריך, ולהעביר את המשתמש למסך היישוס. במסך זה נבצע קריאה מהקובצ ונראה את כל השורות הכתובות בו. דף ראשון - טְפ3ּ.חופס! ₪16 <% 6=/0500%הָהַחַח3 | 9%060> < |ד> <סגשםר> <"6.0 500010 |508/ 60508ו1"= 000% "0 דה השא 6"=םו א ה דסו> <סגשה/> <ץ00> <1 ו ס)=6רחּח 1 וחזס)= 0 05%= 6700 "66%.850ח6 6"= ח600ב |ומס-> <זס>.0ז0/ש55כן חב סוחבּח זוטסץ ז%6ח6 6856|ק<> <זס> <זם>.'1234" 58| ס'סשש355ק 6 ה ,'וחב0' 5| 6ההבּח 6 שחורן <> < סוה חה=6וחהבח 1א6ת=טו ד( וקא1> :6חחבא <28%>< 6=2855חחהּח 2א0=6ו ד(ק1]4> : סצו355ק <₪ם><5]> 2 5% - סדנת לימוד : 1077 "=50/6 86=765601ח 0=765601! "6="6560|בּע "ז656ז"=6כ0 ד(וקט]> ;805 ; 050 ח8; 050 ח8; ק5טת8; ס5סח.8<"אק98 :רה דס1\ ;240% 1 = 6 הח 061 5= 0 "זורחסט6="5ט|פ/ "אארתטט6="5כ דנקצן> <חם><"אק106 :ההדפ1ש ;240% : 167םה"=56 <ח0=/> <ץ800/> < |ואדר]/> כך הוא ייראה בדפדפן: |<וםן= זפזסוקא = 61חז6)ח! 1)ס5סז6ו/א - ק35.חוטס! 6ו//051/000%510:6ת10631//:קוות | קפ 008[ 8פסטב] | אפוע% ‏ 08 6ום | - ..- ₪ ₪ ₪ | 9 4 (4% עז0ופו] = 89/0658 = 508100 חס | 8/₪88 | קסופ םס 0% * || ₪00 [- 590 זו( 1016/86 00פ/)סה1בסס!// :קוו 6 ] 88655 | [תה סחזבת זנוסץ 6+01 8356[ .'1234' 15 355016 6[) 6ב ,131 15 סחזבת 16[ :+תוזך 1 :זב ד 4 0 | סגו 1 4 / | אחאאס|שא | | 00000000 פאס ןש אני מניח שדף זה אינו צריך הסבר. קולטיס שס וסיסמה, ומעביריס אותס לדף הבא. פרק 21: מערכת הקבצים | 243 דף שני' - 666.35 ₪6 הסבר: <% 6=/0500%הָהַחַח3 | 9%660> %> 5 ,חפה הוחו ("6 רה ח")וחזס-. 665% = שפח ("60165%.=0700)"0855 =855 ("ז0[60 0 ח566/ו65!ו=. 567 )066 65/5=6768%60ו(טס 56% הסח ("00ן.5ז6:50" )וא סו .5 שו טס %סח זו ("6)"6:5015.100]|ן-0א6 ] 076866 655ון 0 6=0!וח ץר 56% 6 (6)"6:5615.00",8|ן- אש חס 5.0ץ65ון ( ס=6!וח ץר 56% ] חס חס "55="1234הכ סחה "וחהס"=6וחפּה זו סח 8 " :סוד " 8 0806 ₪ " :שבכ .ץחחס סו|בּ/" שחו וססח/ סו ץוח 6 סון רת "66006.5 6" 607666 56ה6500 6 סוט 8 " :סוד " 8 ₪036 8 " :06הכ .ץטחס סווהעח1" ששח סו ץוח 5 ₪ " :0סצ2355 " .8 שבח .8 " :שוחב " שחו וססח/ סון- ץורח 6 סוןערת "<זם> .6סא55הכן זס 6החבּח סו[העח1" 166 650056 ".חוה30 חור 0ח 3‏ 866כ' 55סזק" 6סו]ז/).56חה0ס50ס ] חס %< 1 קולטים את הפרמטריכס : 6וחח, 0855. 2 בודקים אם קיים קוב הנתונים. אם קיים - פותחים אותו לכתיבה נוספת. אם לא קיים - יוצריס אותו. 3 אם השס והסיסמה נכונים - כותביס שורה חדשה ובה המילים: צשחם 6וו3 והתאריך. מפניס את הגולש לדף 6.350וחסס6|6ו 6!. 4 אס השס והסיסמה לא נכוניס - כותביס שורה ובה השס והסיסמה שנמסרו, ותאריך ההקלדה. כותביס הודעה למסך: הנתוניסם אינס נכוניס, אנא חזור ותקן. 4 5% - סדנת לימוד דף שלישי - טְ5בּ.6וחסס6!|סשט ₪6 לדף וה מגיע הגולש רק אס הקליד שם וסיסמה נכונים. כאן נקרא את הנתונים מתוך הקוב, ונציג אותס על המסך. <% 6=/0500%הָהַחַח3 | (9%66> < ||אחד> <סגשר> <"6.0 0ו5000 |8טפו/ 50ססו]"=6ח0ח0ס "0 דמ תם א 6"=םוז א ה דםו!> <סגשח/> <6ט|0ץא06605= זס|60פט צ800> 5266 "5] 5805 1806="0-006 08 > <ז00ח66=חסוןה > ץוח 0ף 6והסס|6/< 0010 [5> <צוסו|וס6ץ=זסוס6 <ק]>< דך0=/> <0 ד57/> [הסספסווסקהּ >% ("ז0[60 5/5660 6!. 567 )066 65/5=6768%60ו(טס 56% חסרש ("5.!0ז6פ:6")פואםסוות. 5ץשסוו ןטס זו (6)"6:)5675.00",1,0|ן-א6 דח6ק5.0ץ65וו (ס ס=6!וח ץר 56% ה68 01507 0ח=).6!וה ץר +סח 6ווחעצ 6חו 6801 סו ץר = ארח "<זם>" ,6 6%ס/וח 166 56ח6500 0חסצו 6 "?60760 0507 סח 06ץ18 . סהטס1 סח 5.!08ז56ו:6 ₪16 סד" 65056.6 זו 66 %< <ץ800/> < |וזדרן/> הסבר: 1. בדוק אס הקוב קיים. אס לא קיים - תן הודעה מתאימה. 2 אם קיים, פתח אותו לקריאה. 33 עבור על כל הקוב>, וכל עוד לא הגעת לסופו... 4 קרא שורה וכתוב אותה כפי שהיא למסך. פרק 21: מערכת הקבצים | 245 בומן ריצה, החלון ייראה בערך כך: זפזס!קא = 61תז6!ח! ])ס5סזסוא - ק35ּ.06ו6!60א 6ו6/1ז0ס051/200%51ת|10603// :קזוח ב 3 ווק 38 .שהתסס|פואו ‏ 8!6/ 5076 >סספ/031ח|ב ספ!/ / :קזזו! צ שימושים נוספים לאובייקט 16 האובייקט ₪6, משמש גס לטיפול בקבציס ברמת מערכת ההפעלה. כלומר: לא קריאה וכתיבה של נתונים כפי שעשינו עד כה, אלא מידע על גודל הקובצ, מיקומו בדיסק וכדומה. ופעולות מערכת הפעלה כמו העתקה, מחיקה וכדומה. כדי לקבל גישה אל האובייקט 6ו=, נשתמש בפונקציה 16ו660, כך: ("+020[66רח506 1165 . וק 56 )066 0768060 ז15=56/6 50% ("6:\5075.|00")ס||-26). 15= 1!6 ץר ואז נוכל לקרוא את המאפייניס (₪65ז6קסזק) ולהשתמש בשיטות (₪600005) של האובייקט. 6 5% - סדנת לימוד רשימת המאפייניס של האובייקט סוןת : הסבר תכונות הקובץ. יכול להיות חיבור של התכונות הבאות: 0- רגיל 1- קריאה בלבד 2 - חבוי 4 - קובץ מערכת מאפיין - ץזוסטסיוק 5 2-0 0 |36 0 | סשוזס 6וחה3 חק ההק סוה זסח5 הסח 6 6מץד רשימת השיטות של האובייקט סוןת : הסבר שיטה - ₪16+700 העתק את הקובץ ממקום אחד לשני מחק את הקובץ 6 העבר את הקובץ ממקום אחד לשני 65768 5 ח6ק 0 פתח את הקובץ והחזר אובייקט ה5068)א6ד, אליו ניתן לכתוב ולקרוא. דוגמה: ("ז65/50600[66!=. וק 50 )060 6768660 = 655 [טס 56% ("6)"6:\8615.]00!ן-60). 1655 (טס=6! ווח 56% "<זם>" 66ו/.56ח₪6500 "<זם>" .8 ס6הההח.6!הץרח 8 " :6חחבּא] 6" 6ס .65056 "<זם>" ,8 6.5026!/ 8 " :526 116" 16 //. 650056 "<זם>" ,8 6.08000768000!ו ץר .8 " :0806 676866 6!ן-]" סו 650056 פרק 21: מערכת הקבצים | 247 פרק 22 לחיות בסטייל - עיצוב אתרים מקצועיים בעזרת סגנונות ותבניות 'יעקביות היא סימן ההחיכר של המקצועויי, אמר פעס מישהו, וידע על מה הוא מדבר. קל מאוד להבחין בין אתר שבנה בעל מקצוע, לבין אתרי חובבים. אצל המקצועניס תהיה, בדרך כלל, אחידות מראֶה בין הדפים. הרקע יהיה והה בכל הדפים, הכותרת תהיה באותו גודל, גופן וצבע בכל הדפיס. הסמלים (16005), יחיו בעלי עיצוב דומה וקו משותף. ואילו אצל החובבים - בדרך כלל יהיה בלגן, כל דף בצבע אחר, כותרות בכל צבעי הקשת, ושפע של קישורים, שאינס מוביליס לשוס מקוס. בפרק וה נעסוק בדפי סגנון - 50666 516 0חו685680, ובקיצור 655. אהו אמצעי טכני פשוט, שנועד לעזור לנו להשיג את המטרה - אתר בעל מראה עקבי. הכוונה אינה דווקא לאתר משעמם וסולידי, המתאים לבנק או לסוכנות ביטוח. עקביות תהיה תכונה מבורכת גם באתר קופצני ועליז. תפקיד חשוב לא פחות של דפי הסגנון, הוא בקרה משופרת על עיצוב הדף. |אזה, אם לא שמתם לב, הוא כלי עיצוב מוגבל ביותר. דפי הסגנון משלימים אותו, ונותניס בידי המעצב שליטה ברמת פירוט גבוהה הרבה יותר. מהם דפי סגנון? דף סגנון, בהגדרתו, הוא קוב המכיל הגדרות של תגי ואזה. לדוגמה, ניתן להגדיר מחדש את התג <01>. אנו רוציס שהמשמעות של תג זה תהיה: גודל אותיות 20 נקודות, גופן ייטוופ'י, צבע אדוס וקו תחתון. ווהי הגדרה הרבה יותר מפורטת מזו שמאפשר ואד רגיל. פרק 22: עיצוב אתרים מקצועיים | 249 הנה קטע מתוך 655, המבצע הגדרה זו: <ם |+]5> 1 / :600 ;סועהכ :ץ זומת - דאס 26 :5725- דוס סחוזוזסוסח :סז זה 60סס- דאסד <ם |51/> מרגע שהגדרנו סגנון וּה, בכל מקוס בו נשתמש בתג <01>, תהיה השפעתו והה להגדרה החדשה. נגדיר מספר סוגי כתב, ונקפיד שכל טקסט באתר שלנו יהיה שייך לאחת ההגדרות. לדוגמה: טקסט רגיל, כותרת משנה, כותרת ראשית. כך יצרנו מקוס מרכזי, בו ניתן לשלוט על חזותו של כל האתר! רוציס להחליף את צבע הכותרות: שנו אותו בדף הסגנון, הוא יתחלף מייד בכל הדפים! רוצים לשנות את צבע או תמונת הרקע של כל 50 הדפיס באתר! החליפו את הרקע בדף הסגנון, וראו כיצד כל האתר שלכם מחליף רקע! (מידע נוסף בספר 'י4 !א דו] למפתחי אתרים באינטרנט'י בהוצאת הוד-עמי). יצירת דף סגנון לחצו לחיצה ימנית על שס הפרויקט, ובחרו 400 > 50660 5/6 0חו685680. תקבלו דף דומה לזה: |< |ם]=. | וז | 6 | ו | ₪65 | שסץה| |[ 80005 | נחשסם)סבם חס זסטוונום 66ח6זט]זק +חס: :5 חס] 56166060 :5חס] 558!50ח1 | 1 | > | -. זבה | / | % 63| = 3601 ו :63 58 ה 8 8 שו ]| 58 6 שחסא. -][ 2 ן וס 7 שחו!זס טח 7[ 2 | 67 חטטסזחוש5 -] שחוזסעיס . 7[ [= | ן ו ו[ 77 שתפושעצן - |- | ב 2 ] 6ט|ספטם 7+ 0 5% - סדנת לימוד 50716 561 .% 5% 6וע55 = 5 1-6 מש 9 ב 5 טטטוח [-) בחלק השמאלי, ניתן לראות את המבנה ההיררכי של הדף. בחלק הימני, מופיע דף המאפייניסם של האלמנט הנבחר. בדוגמה שלנו, הסמן הוצב על התג <+800> (בצד שמאל), לכן דף המאפייניס מראה את כל המאפייניס החדשים של תג זה. לחצו לחיצה ימנית על התיקיה 5פַ8ד |אדה, ובחרו באפשרות: ...פד 1 ד +6פח1. תקבלו חלון פד ]1 ש6 +ז56ח1, פתחו את תיבת הגלילה ובחרו בתג 41. | הד | 11 6א )זס5ח! :ב ית > :ו | סופת | |368 6 כעת נוסף ₪1 לרשימת תגי ו|אדה, ואתס מוומניס לשנות את מאפייניו בחלון המאפיינים, בצד ימין. חלון המאפיינים בנוי ממספר כרטיסיות. בואו נטייל על פניהם, ונסביר את תפקיד כל אחת מהן. +חס- כאן נקבעים מאפייני הגופן. בוחרים גופן, צבע, גודל, אפקטים (מודגש, נטוי, קו תחתון וכדומה) ועוד. בחרו עבור הדוגמה שלנו באפשרויות שהוזכרו למעלה: גודל אותיות 20 נקודות, גופן ייסוצהס'י, צבע אדוס וקו תחתון. אך מה קורה, אס אתס רוציס להציג את הכותרות שלכם בגופן 'יסוצאפ'י, אך במחשב הלקוח, לא מותקן גופן זה! יש אפשרות לתת רשימת גופניס. דף הסגנון ינסה לטעון תחילה את הגופן הראשון ברשימה, אס לא מצא - יעבור הלאה לגופן הבא בתור וכך הלאה. השתמשו בחיצים בצד ימין כדי לקבוע את סדר העדיפות של הגופנים. פרק 22: עיצוב אתרים מקצועיים | 251 |< |ם] =. 5 506 5 זו 654 ) | ויז | 6 | | צססט % | 5 | 1 | 5 | טחטסזמאס₪ | חס 1 9 זטט!ונוס 66ח6ז6/6ז וחס: 5 :חס" 56/0600 :חס 558/!50ח1 5 סז זט 163 60| וו :635 ||8וחפ סוס 775 000 א > 5 6 שחסוא -ן [ ] וס 7 שחווז6טח. ] ב ] פסה 67 5000 -[ שחוזסעיס. 7[ |- ₪] מק 5 = :וקו :וקה חטוס' |+ | |+ | וס 6 1 | ה 7 כאן תוכלו לקבוע את צבע הרקע, תמונת הרקע ואת המיקום, בו תוצב תמונת הרקע על החלון. הערה: ניתן להגדיר לכל תג תמונת רקע משלו, אבל זוהי לא הכוונה, בדרך כלל. לרוב, מקומה של תמונת הרקע הוא בתג צסס8. 5זס )וסט קביעות הנוגעות לגבולות הטקסט: סוג הגבול (יחיד, כפול, וכדומה), צבע הגבול, גודל שוליים (מרחק הגבול מהטקסט) וכן הלאה. +גוסצבּ | קביעות הנוגעות לעריכת הטקסט ומיקומו על פני הדף. 2 55 - סדנת לימוד בוני אתריס בעברית: שימו לב לאפשרות החשובה ז+חסוחח8ףו|ג. אס תבחרו זחִפָו₪, כמו במסך, ייושר הטקסט שסימנתם באופן אוטומטי לימין. וה חוסך הרבה מאוד עבודה. |<ום]. = 5. 51 50716 5 ד 6 ויז | 56 | ב צססם % 6 [ 1506 80685 | 3000 | | חסת 1 9 %טסץ8| זאד 6 5 5 5 6טטוח | - זאמו ] חוחחווה. | - ן ז :סו |- | | :חח [+ ן | ויו חששוו6פ הַחוסב 5 | | / ] | [+ | | 2 | | | | :ו זפ פַחָב, [+ | בי :| [*+ | הי | 0 | :]5 פחו| אשד | 6 | סז שימו לב גס לאפשרות 5/6 זספזט6 (למטה). כאן ניתן לקבוע את צורת הסמן, כאשר עומדיס על הטקסט המסומן. מעניין, אך עלול לבלבל! | 5 מטפל בעיצוב רשימות. מאפשר לקבוע, בין היתר, את תמונת ה- 80|!6%. ווהי אותה תמונה קטנטונת, המקדימה את סעיפי הרשימה. זוהי עוד דוגמה מצוינת לטענתי בדבר העקביות: אתר שבו כל הרשימות מופיעות עם אותו סמל, מעניק לגולש אווירת ביטחון, אמינות וסדר. גס כאן נרגיש ביתרון האדיר של 655: החלפת 6%!|ט8 בכל האתר, היא עניין של שניות, כי מחליפיס רק במקום אחד. ההשו קביעות מתקדמות. כברירת מחדל, מוצגים האובייקטים בדף לפי סדר הופעתם בדף אדו. ניתן לעקוף קביעה זו, על ידי מתן קואורדינטות מדויקות לכל אובייקט. שימו לב לאפשרות המעניינת ז06ז0 2. הכוונה היא לסדר האובייקטיס בציר המאונך למסך. כלומר: מי מסתיר את מי!: אובייקט בעל ז096זס 2 נמוך יוסתר על ידי אובייקט בעל זז 2 גבוה. באנלוגיה גו ישנס שלושה צירים: א, צ המוכרים, הס אורך ורוחב, ואילו ציר 2 יוצא מהמסך לכיוון המתבונן... פרק 22: עיצוב אתרים מקצועיים | 253 6 כאן ניתן לראות את הקוד, שהתקבל מהקביעות בכרטיסיות השונות. חשוב לזכור, שבעצס מדובר בקוב> טקסט רגיל. כל החלונות היפיס אינס אלא ממשק משתמש נוח. התוצאה הסופית היא מה שכתוב בחלון זה. אי אפשר לשנות את הקוד בחלון זה! שימו לב לכך, שכאשר אתם מסמנים תג מסויס בעצ המבנה, החלק המתאים לו בחלון הקוד, נכתב באות מודגשת. ששוסוצסיוק כרטיסיה חשובה ביותר, המראה לכם בזמן אמת, כיצד נראית תוצאת עבודתכם. שחקו עם תיבת הסימון 0סוומֶקה 66%ח5 6ו/56, כדי לראות כיצד נראה התג לפני השינוי שלכם, ואחריו. הדף המוצג הוא דף סטנדרטי המכיל תגי |אז רבים, ובדרך כלל תקבלו אינדיקציה טובה למדי לגבי התוצאה באתר הפרטי שלכם. אבל יש כאן אפשרות מדהימה נוספת: לקבוע דף צפייה מקדימה משלכם! לחצו על לחצן שלוש הנקודות, ובחרו דף כלשהו שלכם. דף זה ישמש לבדיקה מהירה של שינויי הסגנון שביצעתם. זה יכול להיות דף אמיתי מתוך הפרויקט, או דף ניסיון, המיועד לכך. וו 5 ויד 6 [ ₪95 [ ששפן | 5 | ₪30 | +חס %סספ % אוסושיסזק 6 | ו 1 9 :הזוע 50601 6!ע55 שח עששויפזק 50 חב ווידות 2 % | 50 116500800ות5 ]ות פס ומססן | טוה | 1 | 6 061806 1056 5 יו וחטש בפו|סקב 5066 6וע56. ]1 ו כותרת ראשית טקסט רניל: פרא שה לעכבר שפגש בשדה בר: בוא נלך למעופט בו אתה הנשפט, בו אני התובע ואתה הטובע [כותרת משנה - |כותרת נוסלפת 4 55 - סדנת לימוד שימוש בדפי סגנון לאחר שיצרנו את דף (או דפי) הסגנון, אנו רוציס להשתמש בהם. כלומר, להחיל אותס על דפים קיימיםס. הנה הדרך הקלה ביותר: 1 .2 פתחו את הדף עליו אתס רוציס להחלל סגנון. פתחו מעט מקוס בין התגים <450> ו- <גפה/>. גררו את דף הסגנון מה- זסזסוטאם 66[סזק ישירות לתוך הדף שלכם, בדיוק בין התגים הנזכריס למעלה. כך: |< |5)-. [00ו063] 6106%)ח! 15031 ]]ס5סזסו - זות51/5סח!ה6ס| קפ נוחסוח [264. .סז [269. חחח 55376 [8) 8 ספה זוח5 [264 1 הש 00 60 111"= 60666 "פסדג תפס 6"=מוגזן בדעו> 6 הזוח [769. קקלל 505,350 יי <81/>כותרת ראשית<81> קסט רגיל: פרא שח לעכבר שפגש בשדה בר: בוא נלך למשפט ‏ <43> <83/> בו אני התובע ואתה הטובע <מס> הח ךר 6ו קוק 55 ות] <₪82/>כותרת משנה<82> <₪82/>כותרת נוספת<82> <08% /> <ד /> 1 6526 ו הפחד תס 1 3 ן 6 ו יפו סו וס 7 קפ אוסטחועצ 05סד הטספ טוט חפוס אפצ 36 ₪6 | | - ל ל 4 | = 8 |-5- ₪ ₪ | ₪ ₪ 3 | 60% 91 ופמט 5% וס 6 ו הזה שד ו 600% חספ סוה > חאוססקטזס 10500 חססטנם מוחזטנ5 2. חססונום )פסה 2. הסט | ₪6 |בלחסקוזסה 1 788% פחו] אפ 898% ההז חכ א 8 | = | 00505 56106 חס שחו ד- הפש | ו ו ה שימו לב, חובה לגרור את הדף אל בין התגיס <סגפח> ו- <סגפחה/>. אחרת - לא עובד! היכן בין שני התגים! ה כבר לא משנה. תופיע שורה דומה לזו: ניתן כמובן גס לכתוב אותה ידנית, ולערוך אותה במקרה של שינויים. <"655. 506641 6)="50/|6זת "6="%60%/655כ/ "ז6|="50/!65066ז א)ז |> הריצו את הדף שלכם, וראו את התוצאות. פרק 22: עיצוב אתרים מקצועיים | 255 ו 1 כתיבת סגנונות בתוך הדף עד עכשיו ראינו כיצד לכתוב דפי סגנון עצמאיים. כלומר: דף שלס וסגור שתפקידו להיות דף סגנון, ודפיס אחרים, רגילים, המכיליס הפניה לאותו דף סגנון. כך מקובל ורצוי לעבוד. אבל וו לא הדרך היחידה. ניתן לכתוב פקודות סגנון גס בתוך דף רגיל. לדוגמה, ניתן לכתוב כך: <ם |+51> 1 7 2400 :5125-דאס= + <ם |51/> אין בכך שוס ייחוד, כבר כתבנו דברים כאלה. השאלה המעניינת היא: מה קורה להגדרה כוו בדף המקושר לדף סגנון, כמו שבנינו בעמודים הקודמים, המכיל כבר הגדרת סגנון עבור <41]>ז התשובה היא, שההגדרה המקומית מתגברת (66וז6ע0) על ההגדרה הכללית, אך בכל מקוס בו לא נגעה ההגדרה המקומית - נשארת ההגדרה הכללית. לדוגמה: ההגדרה הכללית עבור <41> היתה גודל אותיות 20 נקודות, גופן 'יסוטפ'י, צבע אדוס וקו תחתון. ההגדרה המקומית אומרת רק גודל 24 נקודות. ומה עס השארז יישאר לפי ההגדרה הכללית. זו הסיבה לשס 4ח6850801 - ההגדרה מתגלגלת מדף לדף. טיפ: עורך דפי הסגנון עובד רק בדפי סגנון עצמאיים, ואינו יודע לטפל בסגנונות המוטמעים בתוך דפים רגילים. טריק פשוט לעקוף מגבלה זו, הוא ליצור דף סגנון עצמאי, וליצור בו את הסגנונות שרוצים. בחלון 506 מעתיקים את הקוד (ץְ600), עוברים לדף בו רוצים לכתוב את הסגנון, ומדביקים (285%6) את הקוד. פשוט, לא? עיצוב נושאי - תימה (סוחסחד) תימה, לפי הגדרתה במילון, הוא שיר נושא, מוטיב החוזר על עצמו. בהשאלה לענייננו, סחסחד הוא אוסף מתואס של דפי סגנון, המהוויס מערכת של רקעים, תמונות, גופניס ושאר אלמנטים ויוואלייס, המרכיביס ביחד את עיצובו הכללי של האתר, ושהוגדרו מראש. נפגשנו בעבר עס 885חד בשלב יצירת הפרויקט, אלא שאז דילגנו עליהס בדרך לדברים חשובים יותר. כעת ניוכר בשלב 4 של יצירת הפרויקט בו ניתנה לנו האפשרות לבחור 6וח6חד מתוך אפשרויות רבות. 6 5*%5 - סדנת לימוד 4 )טס 4 ק516 -- ₪זבקוש וססןסז פס שוחסח? 3 עוקקה 30| ח63 וס , 5סַחָבק סש זנוסץ זס] סאחב זבסקקב |3ו/י ח506ו5חס6 3 שסואיסזק 5פהחטחד ןז פ6/א זס פפַחָבק פש/\ וס חס 5ושר שיסוחטז זס שהַחב6 ?7 פס לבט נוסץץ 0 סוחשרם הסותעע 0 לשו[ 160% בס | 2 זו 1630 זו | 8 הנל = וסוום = | זו 80]6/פ0 650076 -. 1 2 | < 6 | 6% > | | -6) בדוגמה זו בחרתי ב-6₪6ד בשס 605106ח8. טיילו על פני רשימת ה-65חפחד והתבוננו בחלון הדוגמה. לאחר אישור הדוגמה ויצירת הפרויקט, שימו לב לחלון זסזסוקא= 66[סז : נוצרה תיקיה מיוחדת בפרויקט עבור ה-6וחפחד, ובה קבצים רביס המרכיבים אותו. כאשר ניצור דף כלשהו, נקבל את הדף כשהוא כבר מכיל אלמנטיס רביס של עיצוב. בין התגיס <סגפח3> ל- <פגפה/> נראה לא פחות מ-4 שורות של קישור לדפי סגנון! נעבור למצב ח0פ6כ, ונוסיף כותרת <31>, כותרת משנה <702>, ורשימה (59 1 1!6060ט). כותבים את השורה ישירות לחלון חַופ6כ, מסמנים את הטקסט, ובוחרים, בתיבת הסגנונות הנגללת הנמצאת בסרגל הכלים, את הסגנון הרצוי. התוצאה נראית כך: קה .6חוסת 6זסז 00% וחסז]ו5 5 0 6/ 10 ₪005 זהווסספום :א שוח ד 53!6 וס 457 0ז 66ווש) 616|קוחס) 6חד < 0 56776 .5001 6 ל שוס סש ל פרק 22: עיצוב אתרים מקצועיים | 257 כל מתכנת 1 יסכיס שזו תוצאה מדהימה, ביחס לכמות הזמן שהושקעה בעיצוב (אפס)!). הוסיפו לכך את העובדה, שכל דפי האתר עומדיס להיראות כך, וקיבלתס עסקת חבילה משתלמת ביותר: עיצוב נקי, מסודר ועקבי לאורך כל האתר. כדאי. החלת סוחפחד (סגנון) על פרויקט קיים ראינו שקביעת ה-6וחפחד התבצעה בעת יצירת הפרויקט. אבל מה לעשות אס נזכרתי מאוחר והפרויקט כבר קייס! ומה לעשות במקרה שהלקוח לא משתגע על ה-6חפחך שבחרתי, ורוצה משהו אחר? ניתן להחיל סוחפחד גס על פרויקט קיים. לחצו לחיצה ימנית על שס הפרויקט, ובחרו +טסץ3 | 0ח3 סוחד שוסְקְא. יתקבל חלון סוחפחד שוסְכָה +סץ3] סחה : )אוסעב.! 3 סחזסת 1 עוקקוה. | 1 | פוחפחד 6 הנס סז 17 :פסה ץקה 6 1 6300 2 638 ו ו ד 2 :זו 5 הסח 26/98 ה1/ 510 | פו/ 05066 1 5!= זה זסזק: > 6 סו 6/8006 ₪656076 בחרו ב-6וחפחד הרצוי ואשרו. ה-6וח6חד יופעל על כל דפי הפרויקט. המשימה שתישאר לכם היא רק לעבור על הדפים, ולקבוע עבור כל פיסקה או משפט - לאיזה סגנון הס שייכים. תאימות בין דפדפנים אי אפשר לסכס פרק העוסק בדפי סגנון, ללא מילה של אזהרה. 655 הוא נושא חדש יחסית, ולא כל הדפדפנים תומכיסם בו. גרוע מכך, דפדפניס שוניס מטפלים ב-655 באופן שונה! בעיה ראשונה, שיש להתייחס אליה, היא קהל המשתמש בדפדפנים ישנים, שאינס תומכים ב-655 כלל. 1.0 655 נתמך על ידי זפזסוקאם 11600504 מגירסה 3.0 ומעלה, ועל ידי ז6800וחוחזוחס0) 6156806 מגירסה 4.0 ומעלה. גרסאות קודמות לכך אינן תומכות ב-655, והדפים שהכנתם עלוליס להיראות בהס רע מאוד. הדילמה היא: האס לכתוב אתר מרשים, מסוגנן ועקבי, עבור רוב הגולשים, או אתר פשוט יותר לכולס. 8 5% - סדנת לימוד גישה אחת להתמודדות עס הבעיה, היא להגביל את השימוש ב-655 לתגי |ואדח סטנדרטייס בלבד, כמו: 8, ₪, ... ₪2, ₪3 וכדומה. גס אס לא יעבוד הסגנון שבנינו, עדיין יוצג משהו קריא. לא בגופן שבחרנו, לא בצבע שרצינו, אבל האתר ימשיך לעבוד. כך, גולשיס בעלי דפדפנים מודרניים, ייהנו מחווית גלישה עשירה ומהנה, ואלה שלא - לא יינזקו. גישה אחרת, היא להחזיק שתי גרסאות של כל דף: האחת גרסת 655, והשנייה גירסה פשוטה יותר. עליכם לבדוק איזה דפדפן יש לגולש (כיצד!), ולשלות לו את הדף המתאים. מובן שיש כאן בעיית תחווקה קשה: כל שינוי בדף צריך לבצע פעמיים. בעיה מסוג אחר, היא דפדפנים שכן תומכים ב-655, אבל קצת אחרת. ישנס הבדליס קליס לא רק בין המתחרים הקבועיס 6056806 ו-זפזסו|קאם 66חזסשח1, אלא גס בין גרסאות שונות של אותו מוצר! עיקר ההבדליסם הס בנושאיס של מיקוס מדויק, מרווחים בין שורות, גבולות ושולייס. אין ברירה, יש לבדוק את האתר בדפדפניס אחדים, חדשים וישנים, ולוודא שהעיצוב המדהיס שלכס אכן יגיע ליעדו בשלוס. מומלצ להציב הערה בדף הפתיחה של האתר ולציין בה באיוה דפדפן ובאיוו גירסה מומלצ להשתמש. לדוגמה: יימומלצ לצפייה בדפדפן זסזס|קא= 60חז6סח1 מגירסה 5 ומעלה'י. פרק 22: עיצוב אתרים מקצועיים | 259 פרק 23 משימת אבטחה מהן הסכנות? מכל המשימות המוטלות עליכס במסגרת בניית יישוס אינטרנט, אבטחת האתר היא המורכבת והקשה ביותר לביצוע. טעות נפוצה היא לדחות את הטיפול בבעיה עד לסיוס העבודה על האתר, "'קודס שיעבוד, אחר כך נדאג לאבטחהיי. ישנס גורמי אבטחה רביס ופשוטים, שכדאי שיעבדו כבר מהיום הראשון, ואין הכוונה כאן ל-9|!5\ 6זו= (קירות אש) או למפתחות אסימטריים. בהשאלה ניתן לומר כך: לפני שאתסם שוכריסם את סיירת מטכייל לשמור על ביתכם, מוטב שפשוט תסגרו את הדלת... הסכנות האורבות לאתרכם הצעיר הן רבות. גם בכך חלק מהקושי, בעיקר אם מדובר באתר מסחרי, בו יש תנועת כספים וסחורות. כדאי לערוך רשימה של הסכנות, כדי שנדע מאיוה כיוון להתגונן. ניתן לסווג את הסכנות לאתר ל- 4 גורמיס והם: .1 מרגלים - הכוונה לא דווקא לפגיעה פיסית באתר, אלא רק לקבלת מידע הנמצא בו: כמות מכירות, אילו מוצריס נמכרים, פרטיס על לקוחות ועוד. חשוב מאוד למנוע ממרגלים כאלה גישה לאתר. מזּיקים - אלה יכולים להיות מתחריס עסקיים, שליחיהם, או סתם כאלה שנהניס לגרוס נזק. אלה ישמחו למחוק לכס את טבלת המוצרים, או לכתוב את שמס על דף הבית שלכס. גנבים - מטרתס של אלה פשוטה: להרוויח כמה לירות ללא מאמצ. בקטגוריה זו נמצאיס: מעתיקי כרטיסי האשראי, מזמיני סחורה בכרטיס לא שלהם וכדומה. סכנות מהבית - כפי שיודע כל קצין בטחון, עובדי החברה הס סיכון ממשי: יש להס גישה פיסית (למשל, מפתחות המשרד), הס מביניס בנושא האתר, יש להס גישה למחשב, והס רק בני אדם. אין צורך לפתח פרנויה, אבל יש צורך לפתתח מערכת הרשאות מסודרת בחברה. פרק 23: משימת אבטחה | 261 מהן הדרישות ממערכת האבטחה? 1 חסימת כניסה ללא מורשים - אנשיס שאינס מורשים, מתוך החברה או מחוצה לה, לא יוכלו לבצע פעולות מסוימות. 2 אבטחת מידע - המידע הרגיש שמאוחסן בשרת לא ידלוף החוצה. 3 אבטחת התקשורת - הגנה על המידע המועבר בתקשורת בין שרתים מפני קריאה של אנשיס לא מורשיס. 4 אבטחת הגולשים - אבטחת פרטיותס של לקוחותינו. מספר כרטיס האשראי הוא הדוגמה הבולטת ביותר, אבל גס על פרטיס אחרים, פחות חשובים, עלינו להגן. 5 %יהוי הגולשים בוודאות - מניעת ''מתחציסיי מלקבל שירותים מהאתר. 6. שרידות - חסינות מפני התקפות וניסיונות נזק מבחוצ. במקריס רבים, נפילת שרת האינטרנט פירושה השבתת החברה כולה, נזק כספי גדול ופגיעה במוניטין. לכן, ננסה בכל האמצעיס העומדיס לרשותנו למנוע נפילה כזו. מצד שני נדאג גס למנגנוני התאוששות וגיבוי למקריס של השבתה כוללת. הגנה על השרת - אבטחה ב- דא שלב ראשון בבניית מערך ההגנה שלנו, צריך להיות הגנה ברמת מערכת ההפעלה. כאשר השרת שלנו מחובר לרשת האינטרנט, הוא חלק מרשת עולמית מבוססת ק1/קסד. תהיה זו הנחה אופטימית מדי להניח, שכל מי שירצה להתחבר למערכת שלנו, יעשה זאת דרך הממשקים שאנתנו בנינו. ישנן המון דרכיס אחרות, וחובתנו לחסוס אותן. זא מספקת רמה גבוהה מאוד של אבטחה, אך גס מספר מדהים של פרצות. אס תשתמשו בה בתבונה תהיו מוגניס ברמה טובה מאוד. אלו התכונות העיקריות ההופכות את דא פ5אוספחו/ לבטוחה : 1. ויהוי משתמשים. 2 קבוצות משתמשים. 3 מעקב אחר פעילות (פחשוסטה). 4. מערכת קבצים מאובטחת - 5 דא. בפרק ה תמצאו טיפים רביס בנושא אבטחת זא בכלל, ואבטחת 115 בפרט. רוב הטיפים מיועדיס למשתמשי זא מנוסיס. אס אינכס כאלה, עבדו בוהירות או היעזרו במומחים. נושא האבטחה הוא רחב ומורכב ודי בו כדי למלא ספרים. גם אם אינכס 05 וח506ץ5 מדופלמים, תקבלו כיוון ומושג כללי ממה יש להיזהר. 2 55 - סדנת לימוד טיפ: לפני שניגשים להפעיל את מנגנוני ההגנה של דא, ודאו שבשרת שלכם מותקנת הגירסה המעודכנת ביותר, כולל 286% 6סוע567 האחרון |- 65א1= 0% האחרונים. אלה כוללים במקרים רבים תיקון פרצות אבטחה שהתגלו. תוכלו להוריד אותם מהכתובת: 56 050.60 ז6ור. אוצצאו/ / : כ חשבונות משתמשים - 55ש660 "וס5נו כל משתמש מחשב ברשת, מכיר את חלון הכניסה לרשת. עליו להקליד שס וסיסמה, ורק אס אלה נכוניס - הוא מצליח להתתבר. עבור כל משתמש מתחזיק השרת ייחשבוןיי, מעין כרטיס ובו פרטי המשתמש: שם, סיסמה, שם מלא ועוד פרטים, כפי שניתן לראות בחלון ז056 שסו. מנהל הרשת יכול להוסיף משתמשים, למחוק אותם, ולקבוע את תכונותיהס בעזרת מנהל המשתמשיסם - פחוחחסכ זסז זסִחְהח3ּ₪1 זספש. 05 - זסטַבּח3 זס: : פחסוום 0 065ט | אוסועצ 199 6 חז50 51 : זו הווא 5 2 גומןחזסכו 108 10 00858 881גוף זם! זהגוסססם חוטוווום המוה ברק 8 רסחה זט/5 זה חזטוה| | 400001 טב זסחזטוחו בם/יםפפוטור5 חפשו 6 וזח הסו1סססס4 פע זם/5 זפחזפוה| זט ת6/ הס6פסוומס3 ספ/ | םם/יב 5וטוחם בא ₪ 506 508 4000 518 מס 005<80 ה זפ/ת0ם 01 פא תח 0 פא חפט 50 9 זם/ 50 זם הח החוור [הוופו/ הז זה מו וה ו זם/חפה ב | םער ₪ובו5 מס 5 190806 | | | פס 7777777770 מַ ]0/80‏ שחממוגה | בב | זט 05 )הגוסססה זו בי אפפ 10 05 8060 וו הוה חס 8 חופחזסם 6 08706 חב זפ 6 ופ 5 וס 5 0 פמק =[ 0 )הגוססס ה -] תרשים 22.1: תמונת זְ6סְהַח18! ז050 חשוב לדעת, כי שמות המשתמשים מיועדיס לנוחיות השימוש בלבד. לכל משתמש יש גס קוד סודי - 15 566071 או בקיצור 515. מספר זה אינו נראה לעין, גם לא לעיני מנהל המערכת. מספר חדש מוקצה לכל משתמש חדש. לכן, אס נמחק משתמש וניצור פרק 23: משימת אבטחה 263 אותו מחדש, גסם אס באותו שס ואותה סיסמה, זה יהיה משתמש חדש. לא ניתן יהיה לשחזר את המשתמש שנמחק. כאשר תקימו שרת אינטרנט בעזרת 115, כדאי להתקין את השרת בתצורת 06| 0ח5%0. כלומר, וה לא יהיה השרת אליו ניגשיס המשתמשיםס לאישור סיסמאותיהסם. הדבר נעשה ראשית כדי לשפר את רמת האבטחה, ושנית כדי להוריד את העומס על השרת. את רוב המשתמשים יוצר מנהל המערכת. אך יש גם יוצאיס מכלל זה. מספר יישומים יובצריס לעצמס משתמשיסם לצורך פעולתס. גם אלה משתמשיסם לכל דבר, ויש לפקח על ההרשאות שלהם. דוגמה לכך היא המשתמש 0)6/8706קוח60 וזגות, שנוצר על ידי 5. את המילה 167/8706קוח60 מחליף שס השרת בו הוא נוצר. גס 56/67 501 יוצר לעצמו משתמשים, וחשוב מאוד לבדוק את הרשאותיהס. טיפ: המשתמשים ז0ז1508חו0 ו-606% הם יעדים ראשונים להתקפת פורצים. נבצע מספר פעולות שיקשו עליהם את החיים: 1 שנו את שמות החשבונות הללו לשמות אחרים, הידועים רק לכם. 2 למשתמש בעל הרשאות חווח0 תנו סיסמה קשה לפיצוח. בבקשה לא 1234 ! 6 ספרות ו/או אותיות לפחות. 3 צרו 2 חשבונות חדשים: ז0ז508וחווח0 !- 651ט6. נעלו את החשבונות הללו (סמנו את התיבה 21580!60 זחט0ס406). אלה הם פיתיונות לפורצים מתחילים... קבוצות משתמשים - 5קשסיו6 56 כשמספר המשתמשים עולה לעשרות או מאות, נעשית המשימה של תחזוקת הזכויות וההרשאות של כל אחד מהס למתישה. כלי עזאר חשוב למשימה זו הן קבוצות המשתמשים. מנהל המערכת מגדיר מספר קבוצות תפקוד בארגון: מנהלה, שיווק, פיתוח, מחסן וכדומה. לכל קבוצה הוא נותן זכויות גישה ושימוש במשאבי המערכת, ואז הטיפול במשתמש הבודד, הופך לפשוט הרבה יותר - יש רק לשייך אותו לקבוצה המתאימה. השיוך לקבוצות נעשה דרך לחצן פקטסז6 בחלון המשתמש. ישנו מספר קבוצות מוגדרות מראש: תפקיד קבוצה מנהלי המערכת - בעלי גישה מלאה לכל משאבי המערכת. 55 משתמשים - מותר להם לבצע פעילות רק לפי ההרשאות 5 שלהם. אורחים - משתמשים ללא חשבון קבוע. זהו חשבון מסוכן 5 שיש להגביל אותו ככל האפשר. 4 5*5 - סדנת לימוד תפקיד קבוצה בעלי זכות לנהל את משאבי השרת. 5 בעלי זכות לניהול חשבונות: הוספת משתמשים וכדומה. 05 6000% אי בעלי זכות להפעיל גיבויים ושחזורים. 5 8660 זכויות המשתמש לכל משתמש ניתן לקבוע זכויות נפרדות. אל חלון הזכויות מגיעיס מ- 80806 זס5ש. |< ום])=. [הוו5א! 0 - זסטבּחגא ז56 46 פחסווק >פוסוס | פוש 11901 חסוזקוז0 65 36 ווט₪ 6 הז56 זט 51וחוחחוםג + וטס 18 סז 00895 +85ט₪ זס! זהגוסססם חוש!וגום 6 058 וח חר טע 5 זפ חזטזה! | 4000006 +5פגוב) זהחזטוח בשה ספומוח5 חפטו 9 6 50 הסוס ספ זפ 5 זפ חזטזח| ה הפו הסווססוומטג מפ/ | םם/יב ם5ובוח5 )אגא 8 (08ופ % 0-ה" חפנה 50 1 5 = ם/ום פוהוח5 מפטצ ף והו5א|אספ :מוהחזסי | 8 [- )סח החסז] זטוגוקהזסס ותו ג] שחפות | בי ה 6הסעוסעי מז | 5 ()הגוססס ג 395% )סחזסותו) ה פ/ים 51156 מפטו סה | 8 56 זפְַ3 430 הסוזהסווקק סש/א] ם ספעית ₪ פ!חו5 םש טוט 5 וו זטס וטו זוז מ50%₪ם 8 וז מוסחזסי 056 חבשב וס ]‏ 6החכם | טוב הוסחוסם החסה || 5 וסוס תרשים 22.2: שו|0ק ₪400 זס5 בחלון ה תוכלו לקבוע עבור כל אפשרות את המשתמשים הזכאים לה. מדובר כאן על הרשאות רשת, ולא על זכויות גישה לקבציס בודדים. גם כאן כדאי לשיס לב למשתמש האינטרנט - 6072016806 055₪, ולהגביל אותו כך שלא יפריע לגולשיס תמימים, אך לא ייתן סיכוי לפורא. ודאו שלמשתמש האינטרנט שלכם יש זכויות גישה (גס ₪680 וגס שווזו) לקובצ מסד הנתוניס שלכם, אחרת תקבלו את ההודעה המוכרת והלא חביבה: סט 868066 קט חב 56 ז5טורח הססהזסקס טיפ: הסירו את הקבוצה 6חסץזסש₪ מרשימת הזכאים ל: %זסז6ח 10 זס)טקו 60 1015 ₪66655. בתרשים שלמעלה, סמנו את 6הסץז6עם ואז לחצו על 0/6וח₪6. פרק 23: משימת אבטחה | 265 גישה לקבצים מערכת דא פצוס0חו/\ יכולה לעבוד בכל אחד משני סוגים של מערכת קבצים : דג= - השיטה הישנה שבה פועלות גם 05כ וגם א9 פאוסטחו/. פשוטה לתפעול, חסרת מנגנוני אבטחה לחלוטין. יתרון קטן: בעת תקלה ניתן להעלות את המחשב מדיסקט 0% רגיל. וח506ץ5 6 דא - 5=דא - מערכת הקבציס של זא. מערכת חוזקה בהרבה, מאובטחת ברמה גבוהה. ניתן לשלוט על רמת הגישה של משתמשים עד רמת קוב בודד. כדי לקבל אבטחה מקסימלית, כדאי לאתחל את כל הדיסקיס בשרת בשיטת 5=דא. מנהלי רשת רביסם נוהגיס ליצור מחיצה (חסטטז?) קטנה יחסית המפורמטת ב-דה=, עליה יושבת מערכת ההפעלה. את המחיצה השנייה מכיניס ב-5=דא, ועליה מותקנות שאר התוכנות, כדוגמת 115. היתרון הוא, שבעת תקלה ניתן להפעיל את המחשב מדיסקט. רעיון החלוקה למחיצות הוא רעיון מצוין. גס אס הצליח הפורצ להשתלט על מחיצת ה-115, ייתכן שלא יצליח לעבור למחיצת 5/506, ולגרוס נזקיס חמוריס יותר. אך העבודה עס 1ב" היא שיטה פסולה מבחינת אבטחה. מחיצת זג היא פרצת אבטחה, וכדאי מאוד להימנע ממנה. עבור מקריס של תקלות, כדאי להשתמש במנגנוני גיבוי מסודרים, ובנושא וה אסור לחסוך. לסיכוס: כדאי לבנות שתי מחיצות או יותר, כולן 5=דא. טיפ: מערכת 5 זא מסוגלת, לצורך תאימות אחורה, לייצר קבצים בפורמט 3. מכיון שתכונה זו פוגעת באבטחה, יש "לכבות" אותה. נתון זה נמצא ב-ץ₪6915 ולכן הדרך לעשות זאת, היא דרך העורך +/8060ז. אם מעולם לא הפעלתם עורך זה, עבדו בזהירות או בקשו עזרה. לחצו +7וז5 > חטם, והקלידו ז84601ז. הנתונים לשינוי הם: אם דפ צ5₪אז6או 0681 | צסאח :ו 605 65506 | ה 0 056 60 5 :א 6050 הסו6-68ר בא 168003 53ו פס :הא סהסצוס ₪56 :ץד 1 :3 סא לאחר שווידאנו שכל הדיסקיס שלנו עובדיס ב-5"זא, ניתן לגשת למתן הרשאות גישה למשתמשים. על כל קובץ או תיקיה שעליהם נלח לחיצה ימנית, ונבחר 65וז6כסזס, נקבל את חלון מאפייני התיקיה או הקובצ. נבחר בכרטיסיה שֶוזט566 (אס לא מופיעה לכם כרטיסיה צו, כנראה מערכת הקבצים של דיסק זה אינה 5 דא )6. 6 55 - סדנת לימוד בכרטיסיה זו מרוכויס שלושה היבטים של אבטחה: 5 - כאן נקבע למי יהיו הרשאות גישה לקבציס השונים. חווט - מעקב אחר פעילות. מי ניגש לקוב ומתי. על אילו קבצים ליצור מעקב! זז ה/וס - בעלות על קבציסם. [<]? | וחסז/ו5 [ 5 55008 | 55008 פפ/ו [ [30018 וז -ן 6 חס הסו!ההזזס/חו מסופפוחחזסק 56% זס אוסו/ר 2 516 408 פחווטום -] 6 חס סוה חזטוו התוזוטגוב 561 זם וסור 32 חס 5601 480 ופטחו -] 6ח! ]םס קותפזטחיוס 1866 זס עוסו/ר 4 ה וו ות נלחץ על 670!55005ק ונקבל את הלון 5ח5500וזפק ץזסשס6זום. אנו רואיסם את המשתמשים או הקבוצות, ולכל אחד מהס יכולות להיות זכויות שונות. ניתן כמובן להוסיף משתמשים. בחלון ההוספה נקבע מה יהיו זכויותיו של המשתמש החדש לגבי משאב זה. | < | 5חסו55וחוז6?] עזס)66זום ואסם;ופי:ם :עזסספזום )וחב :זסחצום. 5 חס 8ח0ו98!וחז] 1306 -] 8 וא חס 8הסופפוחחזסל] 31306 שן " [31) וסחסכ) וג ווה) 81 וסשחסק וו [ווב) 31 וסוס וז ו 0 ה 1 : הווח ב ₪0] סתסעזפשי= בו כב [=------ 8602065%5] וס סמש | מ | 6 | .86 | 06 תרשים 22.3: חלון 5חסו55!וחזו6ק ץז0ס66זוס לסיוס נושא האבטחה ב-דא פווספחו//, הנה עוד כמה טיפיס חשוביס. פרק 23: משימת אבטחה | 267 טיפ: ישנן ב-ז מספר תוכניות ניהול. הגישה אליהן מקילה את הפריצה לשרת, ולכן נחסום גישה אליהן. אתרו את קבצי התוכניות הללו, והעבירו אותם למדור נפרד. למדור זה תנו הרשאות גישה רק למנהלי המערכת, קבוצת 80075 5!וחוחחס. התוכניות הן: 6 ,66א507100.6/ ,6א6%.6ח|6+ ,6א0.6ח6 ,0א60.6ח ,6א6.כ טיפ: מנעו גישת פטסוחץחסחה לשרת שלכם. גם שינוי זה מתבצע דרך ה-ץ₪60150. מובן שאותם כללי זהירות שהוזכרו קודם, חלים גם כאן. ץשפוף ] זחא 1061 צסאה :ו 60150 5 ]|סז ה ס56% 60 556 :א 6050 655 ו | סחהסצוס ₪56 :ץד 1 :3 סא טיפ: הסירו את שירותי הרשת שאינם דרושים לכם. כמה מהם עלולים להוות פרצות אבטחה: ו 5 אסססקוו6 סז זס קוח 60 וס ק6חחס ב 6 60105 ח0ףס 6 0 6 5 0/1 ד 6|קוחו5 50 זה 68105 קז/ק6ד (ק1/ק6ד) %חסו!6 פחו/ 6 ה500א'וס/ 8 5% - סדנת לימוד טיפ: הסירו את שם המשתמש האחרון מתיבת ה חס 108. בדרך כלל שם המשתמש האחרון מופיע בתיבה זו, וכל מה שנותר לנחש הוא הסיסמה. אם גם שם המשתמש לא יהיה ידוע, קשה יותר יהיה לפרוץ לשרת שלכם. אזר ]1ה106 צשאח :סעור 6050 חס ס!הועע הסוס +ח6הוס ד עס הו 6050 50 :66 60150 86 567% 350 |עץה|ס5וס>הסס ו | 2 ₪56 :ץד 1 :6ט|3/ שסא טיפ: הסירו את הלחצן חספ 5% מתיבת ח0 108. משמעותו של לחצן זה היא שניתן לכבות את השרת גם מבלי לדעת את השם והסיסמה. אנו כמובן רוצים למנוע זאת. אזר 10631 צשאח :סעוח 60150 חס ס!הועע הסופזסע +ח6ווס ד עס הו 050 50 :66 6050 חסס סח הס טח :3 2 ₪50 :ד 0 :6ט|3/ שסא פרק 23: משימת אבטחה | 269 הגנה על השרת - אבטחה ב- 5זז הכלי המרכזי לניהול 115, הוא 808961 567/66 6%חזספח1. כפי שנראה בתרשים, יכול השרת להכיל אתרים רבים, ולכל אחד מהם ניתן לקבוע את תכונותיו בנפרד. [5118 6 ]6/3941 זסצזס5וזות5 *זסצז 5 הסוזהחזס]ח! זפחז6זה! 001 5016ח0] - ₪5 וה" |=|פן- | ₪ | ₪ ₪ ם | רפוו פוקוסתו:ם הבוו 151 חו2% 3 הזע 5 ד 14[ בי 5זןוזספפוקוסה\:ם וז 1 חו2% 3 רזע 5 ד 44[ 5500 65| הוסחתרחס 85| ] הזב זטסז%: וב ו(פצוקזסחו:ם 350 6/8011 ף' 4 טיפ: | סח | פמט 1 ₪8 = ו ₪ ו 85| 9 9 * | > > || אצ ₪ | 0806 זז 5 הסוזותזפז | +6חזס)חו! ב 6 קז )ווב/פם ₪ קז וחוחפ מ [6 56 מס וה * 29 - + והזוח . 9 ₪ חפ 9 וחסז!ו5 8-89 56 ק 5611 6/3 953 5 ב 0₪ו530ח3 1 ])ספסזסו! [)- 5 הסירו את כל אתרי הדוגמה המותקנים על ידי תוכנית ההתקנה של 5. להלן שמותיהם ומיקומם, אם לא שיניתם את ברירות המחדל. 5 5וו פכז6חו:6 5 65% ה55ו כז6חו:6 15 5 0 סטכ6חו:6 | 56265 הווחה 5865 555 165 סור 00 165 ותהוססזס:6 5 הלה טיפ: הסירו את התיקיה הווירטואלית (ץז660זו |8טטזוצ) סששקוווס 15. תיקיה זו מאפשרת איפוס סיסמאות, והיא מהווה פרצת אבטחה. לחצו לחיצה ימנית על אחד האתריס המאוחסניס בשרת, ובחרו 65ז6כסזס. 0 55 - סדנת לימוד כאן ניתן לקבוע את שס האתר (שס פנימי בלבד, ה אינו בהכרח השם בו יופיע האתר באינטרנטי), ולבחור את כתובת ק1 שלו מתוך הכתובות שהוקצו לשרת. | פזסז ם החסופוום) | זז | עוזוס 5 עזסוספזום | וטס | עזס)ספזו ₪ שחחסרן | פזשוות וקה5 | 6סתהחזם]זסק | ססקט | 56 מס הסוזהסווהט | 5116 סטש -] חסוו] :הפוז קוטס | 06 [- 5 8 | 9 50 שוסק קסד וס חס -ן ווח | 46 0-ו 0 ח וו 7 בי 0 וספתו 1 סוסשחתס בחוטפס.] סוסב > | :]ב זט הס! שצווס ב | ...611168 קז [- ]זט = 16 הס | 360ת16א = 6 | קוו וס | |08ח האס לאפשר רישוס ב-100! בדרך כלל לא. הרישוס גוזל זמן ומשאבי שרת. הסרת הרישוס תשפר את ביצועי השרת. טיפ: בחבילה 286% חסטקס דא, כלול מוצר חמוד שנקרא זפצז56 5106 5. זו תוכנה למעקב סטטיסטי אחר האתר. תוכלו לקבל מתוכנה זו דוחות מפורטים על כמות המבקרים באתר, כפונקציה של שעות היום, של היום בשבוע וכן הלאה. התוכנה מפיקה גרפים יפהפיים, ויש לה אפשרויות רבות ומגוונות. את הדוחות המעודכנים ניתן לראות דרך האינטרנט, מפני שהם בעצם דפי |אדה. כלומר, אתם או הלקוח שלכם יכולים לראות דוחות מעודכנים גם מהבית או מכל מקום אחר. למה אני מזכיר את 655זקא= ז6/ז50 5106 דווקא כאן? מפני שהוא מקבל את הנתונים לפעולתו מקובץ 108. כלומר, אם אתם משתמשים ב- 655זכאם ז6שז56 66ו5, סמנו את התיבה פַחוףַחַ0] 6!טהּח= ובחרו בפורמט 36). אם לא - בטלו את הסימון, חבל על הזמן. פרק 23: משימת אבטחה | 271 טיפ: כיצד מאחסנים אתרים רבים על אותה כתובת 12? אם בניתם אתרים אחדים, לעצמכם או ללקוחותיכם, ונגמרו לכם הכתובות, כדאי לדעת שאפשר לאחסן אתרים רבים על אותה כתובת. צרו את האתרים כרגיל ב-115 ותנו לכולם את אותה כתובת. ליד הכתובת יש לחצן בשם 0חאט. לחצו עליו, ויתקבל החלון הבא: |<|?. וז (5100060) וחסזוף 6 6 פוח! זס] פשוזוזהשבו סוכוזוגווא -ן [ א 00 50 [ו.סם.וחסז)ו5.צשצשצ .00 וחסזוו | יב | 6 | 8 ה0ו63וו1ה106 516 פא הצ 1360 כ 8 ספ שופס קסד .טסוו י] :חב 163067 ופסרן | ₪6 | = פסצם בחלון זה עליכם להקליד את השיוך בין שם האתר לבין הכתובת. הקלידו כמו בדוגמה את הפרטים בכל האתרים, ואשרו. זה עובד! כוונון ביצועים - 6סההּוח'וס1וסק בכרטיסיה זו ניתן לכוון את ביצועי השרת באופן אופטימלי, לפי מספר המבקריםס הצפוי. בומן פיתוח יש לכוון את הגררה (06ו|5) לכמות הנמוכה ביותר של המשתמשים, זה ייתן ביצועים מירבייס. לאחר מכן, עקבו אחר כמות הגולשיס היומית, וכוונו בהתאס. 12 5% - סדנת לימוד [<]?/ 58 וחסזו5 | פזסזז = הת0ז05ו) | 5 סק זזת ן עזו560 עזסוס6זום | וסט | עוסוספזם סו = | = פזסוות 53 | ב פוטס | | 585 פס הוחו 7 6ההותזס!ז = זסם 66060 8וו ]0 זספוחווח 06 חס 53560 6סהבהזזס!זסק 6זו5 סש זגופע פהגוד. 0 חב זט ] חב זו חב זסו6] 100 ד וו סז 1 הווחב ₪ ופה ]7 6 פסםןזםעם טסווב פומ 5 םע פומ סז סוסב ובעים ומב > משטסתווחו | ו ו ו הטסו 5 24 [ ספ םסח טחושה ו הסוזהזגוסו]הס-) הסוזספה סש -ן ופהח = 65עו|-ק66 קד זר שן האפשרות פחו|טסזח ד 010%0ח28 6וטַח= מיועדת להגביל את רוחב הפס הניתן לאתר. אתס שואלים: מדוע שנרצה להגביל! נסביר ואת בעזרת דוגמה. לעיתים, יושביס בשרת שלכם מספר אתריס של לקוחות שונים. כל לקוח משלס לכס סכוס קבוע עבור אחסנת האתר, נניח 5100 לחודש. רוב האתרים מתנהגים יפה, אבל אחד מהס מציע לגולשים להוריד סרטי וידאו כבדים, או לשמוע מוסיקה בזמן אמת, או כל פעילות אחרת, שגוזלת רוחב פס רב. מה קורה במקרה זה! אתר זה גוזל את רוב רוחב הפס שרכשתם, והאחרים מקבלים ביצועיס נחותים בגללו, והס מתלוננים. מה שצריך לעשות, הוא להגביל את רוחב הפס המוקצה לאתר הסורר, כך שלא יפריע לשכניו. מכאן נובע, שכאשר אתסם מאחסנים את אתרכם בחוות שרתים כלשהי, אל תסתפקו בפרטיס כלליים כמו מחיר לחודש ונפח האחסון המוקצה לכסם, אלא שאלו מהו רוחב הפס המובטח לכם. אס התשובה תהיה 'אנחנו מקושריס לאינטרנט ב- 1108/5, פסלו ואת על הסף. לא מעניין אֶתכס מה רוחב הפס הכללי שרכשה החברה, אלא איזו פרוסה מתוכו מובטחת לכם! פרק 23: משימת אבטחה | 273 אבטחת תיקיה - 5660119 ?ץוסם66וום |<]? | רפפ וחסזוופ | זו סוחסר] | פזטוו 15 | ב | סק | 56 פס | סח חסופום = | = 468696 דד | 5 עז0וספזום וסט [סזזחס-) הסוובסו)חפרווב, חב 400055 5גוסהזעהוסחב -ן 6 ]60 חב 300055 48וסחעהסחב 6ופהח= .85006 וח זס] 61005 הסו)3טווחפר]וגוב. % 8ו1 סותות תח ס-) 6016 5 =ן 6 318115 פוה 1 .460631 ובסו 3 6ו63זס ! זסטבּחב 1 ע6א 56 .890106 פוח) זס] 0610010306 .551 3 הַהוצו800ז |ס 5פססזם 9 | .הח ₪6 פחסו!סוז651] 36 הוהרחס 0 חב 3007655 קן -ן ]תזש)ח] זס 00765565 ]| סהופגו 6זוס9פז פוהז סז 300685 עחס0 זס חבז 6 .5ב הוה חס | 3 | ופ | עוססם | | -₪] | א בכרטיסיה זו ניתן לשנות את קביעות האבטחה של התיקיה. היא מחולקת לשלושה חלקים, כן כמו כל דבר: 1. ||0ז600% ה10ו%163%ה6ה+2 [)חהבּ 266655 פטסוהץחסחות אופן זיחוי הגולש. על כך בהמשך. 2 6300705!הטוהוח 60 500076 אבטחת התקשורת. מפתחות, שיטות הצפנה, ועוד. הרחבה על כך בפרק הבא - אבטחה באמצעות 551. 3.| ₪65%/!6075 ס6וחב3ּ הוהּוחהס0 חב 06007655 קך הגבלת גישה לפי כתובות ק1 ו-65וחה8ּא חוהוחסס. בחלק הראשון, 460655 פ5טסוהץחסחה, נלתצ על ₪0 ונקבל את חלון הזיהוי. התהליך של קביעת זהותו של הגולש נקרא זיהוי, חסספ6טחסושנוה. בחלון שיטות הזיהוי קיימות 3 שיטות זיהוי. תיבות הסימון אינן תלויות זו בזו, ניתן לסמן יותר משיטה אחת. 4 5% - סדנת לימוד ב וסוס סוחס = [ סו 151 = | = פסחמחזסווסם | | | פוסוזסקם ‏ | 506 פס/ ו [ 63485 דד = | = 59% עוסוספוום 0 פס ב ל וס חחזסזח| + חזסוה! [-0)- 1 שו סוחס סו81 ו1חפה 2ב 00655 פוסוחעוסח | * 8-כ ב 60/6 חב 300855 פגוסותעהסחב 3016ח= ד 080 2 | 0 .590106 9וח] זס] 5סח!סח חסוזה סוותפרןווה. זז |₪וחפ )וס ₪ ה וי 9 ₪ ו חס 56 - | ו 6 51 6 7 46000051 סוסו!וזס-) 3 016816 0 זסַסַ3 חב עס 6 1056 חס 9 ה 18000 01 055סזם. 0 5% 06/3 58 06זו90ז 015 זס] 1610005 סו ס)|חסה/ו0וב, זסוח זס ומס 510% -| ו | 43006 הובהחס כ הח 3001655 קןן -ן | 5% > ה : -- 6 עח6 זס וחפזם (8 1 0531 חן 567 65 355010 ] הסווה סווחסרוגום סופהם. ]1 88 1 וב החס כ :הש וגוז זט 355 חב פב ! 1150 015306 58| פגוסותעהסחזב, אוס|| א * 5 |סזוחס-) 300855 5 47! החופגו 189170190 פו 00685 * | ו !3 350 זס] מובחחסם ]6/8001 0366/6906 47 פאוסטחוע. ]1 השוו 160150 5070ב ?| חב 6חב !1050 015306 | פצוסותעהסחוב אוס|| א * 5 | [0]וחס) 300658 5 47 הנפו 189110160 5 00688 * | שא || שש ב 5טסווהץווסרוה כדי שניתן יהיה להפעיל על גולש האינטרנט את מנגנוןו האבטחה התחזק של דא פשוספחו/), חייב הגולש להיות מזוהה עס חשבון משתמש כלשהו. לשס כך הומצא חשבון מיוחד לגולשים, ושמו 5/608706 1058, כאשר את מקוס המילה 5/508706 תופס שס השרת. אס תעברו מספר דפים אחורה, אל תמונת ז806ח18 ז050, תוכלו לראות את חשבון משתמש האינטרנט 5/608708 1005₪) בשרת שלי. אין צורך ליצור אותו, הוא נוצר אוטומטית בעת ההתקנה של 115, וניתנת לו סיסמה אקראית. בהיותו משתמש רגיל, ניתן לערוך את זכויותיו של 5/508776 1058, ולהגביל אותו במקומות הנכוניס. אס סומנה התיבה פטסווץחסחה - תורשה כניסתו של הגולש האנונימי. הסוזְ63ו ה6ה+ט 83516 אס ביקש הגולש 5/678706 1058 משאב שהגישה אליו אסורה לו, נשלחת הודעה 401 (שפירושה: אין גישה) לדפדפן הגולש. אפשרות זו סומנה, ואס הדפדפן תומך בכך, תוצג בפני הגולש תיבת שיחה המבקשת שסם וסיסמת גישה למשאב. הגולש מקליד שס וסיסמה, ואלה נבדקיס בשרת. אס אכן יש משתמש כזה, הופך הגולש להיות משתמש זה, ולא עוד גולש אנונימי. פרק 23: משימת אבטחה | 275 ה0וז163ז6ח 652056 / סַחַהסווב63 שיטת זיהוי זו דומה מאוד לשיטה הקודמת, בהבדל קטן: בעוד שבשיטת הזיהוי הבסיסי נשלחיס השס והסיסמה כמו שהם, כאן הס עוברים הצפנה. כרגע רק וסזס|קא= 66חזססח1 תומך בשיטת יהוי צו. מיקום פיסי של קבצי האתר - ץוס+6סווכ סווסו] |<]? | 5 וחסזוו3 | = סז וחסופגוכו | זז | וס 5 עזסוספזום | 5 חפוחטוסס סז חס 15 | | 6סחפ סוחס | | | וטק 0 | | 586 מס :החסז) שחזסס ו 850 פו) 0 הַהוזסשהחסס תסהן/ זסווסחסס זפו!וסחב חס 60ו003| וח ה 7+ 3 ס) הסווספזו0 א 7+ | ...0086 וואסהזו:ס] :זב |008 1 [סזזחס) ]השוחס) ]חס הס = 5תסופפווחזס?] 00685 ספוט וח אטח | -] 5 15 שן שן פמַב !חס ]= בפאוסו!3 הופאיסזם עוסוספזום. =[ שועצ = 5 5 הסוזבסוופק ה -] | ספת הסוובסווקק ה 6 6 | ה <וחפז]ופ> שחוס? חַחוזה51 [0855סזכ 80|8066!) 50306 עזסוחטוח 813!6ק59 חו חטה | -] | הסח :508 סחסא 17 קז 6 )50 ההוטט!סתו] 86006 17 בכרטיסיה זו תוכלו לקבוע מספר פרמטרים חשובים, הקשורים למיקומס הפיסי של קבצי האתר. החלטה ראשונה: מהיכן יבוא תוכן האתר? * מתיקיה במחשב זה (זו בדרך כלל האפשרות הנבחרת). % מתיקיה משותפת במחשב אחר ברשת המקומית. * הפניה לכתובת אינטרנט אחרת. אס תבחרו באפשרות זו - תתבקשו לציין את הכתובת. הזאק |1068: זוהי התיקיה בדיסק בו נמצאים קבצי האתר. ביחס אליו, תוכלו לפתוח תיקיות נוספות כמו 18065 ואחרים. לחצן 6פאוסזט מקל על העבודה. 6 5% - סדנת לימוד הרשאות גישה - 5הסו155וח"ו6? 466655 האפשרות ₪630 מאפשרת קריאת קבצים, ולכן הכרתית. האפשרות 6פוו/ש מאפשרת כתיבה לתיקיה זו. ההחלטה על סימון תיבה זו צריכה להיעשות לפי פעילות האתר. האס המשתמשיס אמוריס לשלוח אלינו קבצים, או לשנות קבציס כלשהם! אם כן - סמנו. אם לא - כדאי לא לסמן, ולמנוע בכך אפשרות של נזק בזדון. 5 106% - רישום פעילות הגולש בקוב 108. גם כאן, הרישוס גוזל משאבים, לכן לא נבקש אותו, אס לא משתמשים במידע. סו פחהופשסום ץ7ז6650זוזס. האס יוכל המשתמש לראות את מבנה התיקיות של האתרי בדרך פלק, התשובה היא חד-משמעית לא. עס זאת, כדי לאפשר ניפוי שגיאות (09ו6099) יעיל, יש לסמן אפשרות זו. לא לשכוח למחוק אפשרות זו כאשר האתר הופך פעיל. 5 החסולבּסו|כןכןה כאן נקבעת רמת האבטחה הבסיסית של התיקיה המסומנת. שלוש רמות אפשריות : 6 - שוס קובצ הנמצא בתיקיה וו לא יכול להיות מופעל. זו רמת האבטחה הגבוהה ביותר, אך בדרך כלל לא נשתמש בה, מפני שהיא מונעת את דפי 55 שלנו מלפעול. 1% - רק דפי קוד, כדוגמת 455, יכולים להיות מופעלים בתיקיה זו. זו רמת האבטחה המקובלת באתריס מסחריים. 86 - כל תוכנית או יישוס (קבצי 850) הנמצאים בתיקיה זו יכולים לפעול. זו רמת האבטחה הנמוכה ביותר. נבחר בה רק אס חייבות להיות תוכניות הפעלה כלשהן בתיקיה. בדרך כלל נעדיף להעביר אותן לתיקיה אחרת ורק בה להרשות הפעלה. בתיקיה בה נמצאים קבצי היישום שלנו, לא נסמן אפשרות זו. לחיצה על הלחצן חסחפזטףוחס6 תביא חלון נוסף וחשוב למפתחי 55ה. חלון חסטפּסו|סקה ח800זגוח60 מאפשר לנו לקבוע כמה תכונות חשובות של המערכת. הסוסהּוטשו)הס6) הסוסבּסווכןכןה לחיצה על לחצן חסט8זטטח60 מביאה אותנו אל חלון חסטפזטטוחס6 שבו 3 כרטיסיות, בהן ניתן לקבוע מספר אפשרויות לגבי היישוס. נסקור את החשובות שבהן. 9הופסטפס6ס קקה האס ברצונכס לאפשר פַחוַפַסַטט6סם! בדרך כלל, במהלך הפיתוח, תהיה התשובה חיובית. סמנו את שתי תיבות הסימון ואפשרו פַחוּפָסָטט6ס הן בצד הלקותח והן בצד השרת. אל תשכחו לבטל תיבות אלה כאשר האתר נפתח לקהל. פרק 23: משימת אבטחה | 277 חסוזב זטףו)חס:) חסוזהּסווקקת הודעות שגיאה מה יקרה כאשר מתגלה שגיאה בדף 455! יש שתי אפשרויות: האחת, הודעת שגיאה מפורטת נשלחת ללקוח. ו האפשרות הנכונה לכל שלבי הפיתוח, אחרת לא נדע מה השגיאה, וקשה מאוד יהיה לתקן אותה. אבל כאשר האתר נפתח לקהל הרחב, אולי לא תרצו שהגולש בבית יקבל מידע מדויק על מהות התקלה. זה לא נראה טוב, ויש בכך גם סיכון. במקרה וה סמנו את האפשרות השנייה - שלח הודעה קבועה. כתבו במקוס המיועד לכך את הודעתכם. 8 255 - סדנת לימוד 5הסוץ0 קה כאן ניתן לכוון מספר אפשרויות הקשורות | טחוםטגוסס 0 פסה | וו קב פמחוסקה 4 פסה לאפליקציות ק5ג. חסו)הזגוסו/חס-) הסוזהסוופק ה -] לדוגמה, קבוע הזמן של : ה-ח0ו5655, הזכור לנו ווח סל !5099108 מהפרק בו בנינו מוני בחוזש!וום סוסבח= - | 5 השזבם 6וסבח= שן מבקרים. לאחר זמן וה 000000 א₪5)] :6חב4וחחב| :45 ]6/3 ללא תגובה מהמשתמש - מסתיים ה-ח0ו50959. 05 50 :)וסשחן) זקוזס5 5 08 | קיר אש - ו|!ב3ּ]6זוו:] קיר אש הוא מוצר המיועד להגנה על הרשת הפנימית בארגון מפני חדירות עוינות מהאינטרנט. בדרך כלל מדובר במוצר תוכנה. כלומר: מחשב רגיל המוקדש למטרה זו, ועליו מותקנת תוכנת ||8\פזו=. יש לו שני כרטיסי רשת (ולעיתים יותר) - האחד מחובר לאינטרנט, והשני לרשת הארגונית. במקריס אחריס מגיע המוצר כמכשיר סגור: קופסה מוכנה עס שקעי תקשורת: האחד לאינטרנט, והשני לרשת. בשני המקריס תפקיד המערכת והה: להיות שוטר תנועה ופקת גבולות של התקשורת העוברת בין החברה לעולס האינטרנט. יחידת התקשורת הבסיסית בפרוטוקול 67/12 היא ה-ז6א86, מנה/חבילה. ממש כמו חבילה בדואר, גס על חבילת ק<1/ק6ז רשוס למי היא מיועדת, וממי נשלחה. כל התקשורת ברשת האינטרנט מורכבת ממנות קטנות כאלה. כל דפי האינטרנט שאתס מורידים, כל התמונות, כל הדואר האלקטרוני, הכל מורכב ממנות. בדרך כלל לא תספיק מנה אחת להכיל את כל הקוב שברצונכס להעביר, ולכן מתבצעת ההעברה בעזרת מנות רבות וממוספרות. רק כשהגיעו כולן ליעדן בשלוס - נבנה הקוב הסופי פרק 23: משימת אבטחה | 279 ומוצג לפניכס. בנוסף לכתובת השולח והנמען, יש למנה גם נתון נוסף הנקרא +וסס. ה-0%ש הוא מספר המסמן את סוג השירות. לכל סוג שירות יש מספר קבוע. דוגמאות : שירות מויוו ₪ | שש שפד אס השמן)- לדומה | 00000000 >אאאעפ- זו ק דד 566076 - 5 דד כך ניתן להבחין בין מנות השייכות לשירותיס השוניס. מבנה כללי של מערכת מוגנת ו!בּ]6וו: זססו וס שרת . ו איבטרבטו ₪ מא | = פשם -- 2 הבה ₪7 ". .₪ --) מחשבי לקוח למערכת ||6\3זו] שני צדדים: חיצוני, הפונה לעולס, ופנימי הפונה לרשת הארגונית. המערכת בודקת כל חבילה שעוברת בין שני הצדדיס ומחליטה אס להעביר אותה או לא. הנחת העבודה הבסיסית היא שהכל אסור. רק מה שהחלטתם במפורש להעביר - יעבור. עליכס לקבוע כללים, 65|ט₪. כלל אומר: מנה שתגיע מכתובת ג לכתובת 8, ב-6 +ספ - יש לבצע עליה פעולה פ . דוגמה: מנה המגיעה מכל כתובות הרשת הפנימית לכתובתו של ספק האינטרנט שלנו, ב-80 סק - העבר אותה. המשמעות של כלל וה: הרשה לעובדי החברה לגלוש באינטרנט. 0 55 - סדנת לימוד באמצעות שליטה מדויקת בחוקי התעבורה של הרשת, ניתן להשיג רמה גבוהה מאוד של אבטחה, וכמה יתרונות נוספים : %זסעשז6 6זהּטוזק |בּטשזו? - אפצ - נניח שיש לחברה שלנו סניפים ברחבי העולס. באמצעות הגדרה מתוחכמת של ||6\8זו= ניתן ליצור רשת פרטית משותפת ומאובטחת שכל הסניפים מחובריס אליה, על גבי רשת האינטרנט. כדי להשיג קישוריות כזו עד כה היתה החברה צריכה לרכוש קווי נליין יקריס ביותר. שימוש בכתובות מזויפות - כתובות ;1 הן כידוע מצרך מבוקש מאוד. הכתובות פשוט הולכות ונגמרות, וצרכני הכתובות - גולשי אינטרנט ואתרי אינטרנט - הולכיס ומתרבים. עד לא מזמן קיבלה כל חברה שרצתה להתחבר לאינטרנט, כתובת אמיתית לכל עובד. כעת, בעזרת טריק שנקרא חס5!80ח8]ד 4007655 אזסטססא - זהא - תרגוס כתובות רשת, יכולה חברה גדולה לחבר מאות עובדיס לרשת האינטרנט בעזרת כתובת קז בודדת. תוכנת ||6\3זו= שומרת לעצמה טבלת המרה בין כתובות ק1 יימזויפות'י לבין שמות המחשבים ברשת הפנימית. אין צורך להיבהל מהמילה 'ימזויפות", אין כאן שוס פשע. אלה פשוט כתובות שלא הוקצו לכס על ידי ארגון האינטרנט העולמי, ולכן אסור לכם יילצאת'י איתן לעולס, אלא רק לעשות בהן שימוש פנימי. מתן כתובת מזויפת לשרת האינטרנט שלכס הוא טכניקה מצוינת לאבטחת השרת. כך מציג עצמו השרת שלכם בעולס בכתובת החוקית, אך נמצא למעשה בכתובת אחרת. וו6\)8זו מבצע כל הזמן תרגוס (מבוקר!) בין הכתובות. מי שינסה לתקוף את השרת שלכם, יפנה את מאמציו לכיוון הכתובת הידועה, החוקית, אך לא ימצא שס דבר מלבד ה-!|6%8זו] שהוא מטבעו מכונה מוגנת מאוד. שימוש ב-!|68זו= עולה בביצועים. המרת הכתובות ובדיקת המנות העוברות בין צידי ה-!|6\38זות לוקחות זמן, ולכן יש בכך פגיעה מסוימת בביצועים. הירידה בביצועים, עס זאת, אינה גדולה. השיפור באבטחה לעומת ואת הוא עצוס, ולכן כדאי בכל מקרה שאפשר, להשתמש בתוכנת ||6\8זוז כלשהי. פרק 23: משימת אבטחה | 281 פרק 24 הגנה באמצעות פרוטוקול .+55 שיטות הצפנה מהי הצפנה! הצפנה היא תהליך, בו משניס מידע כלשהו באמצעות הפעלת תהליך ידוע על המידע, לצורך הסתרתו מגורמים עוינים. מי שיודע את התהליך שהופעל, יכול להפעיל תהליך הפוך ולקבל את המידע בקלות. לכל השאר, פיענוח המידע הוא קשה, גוזל ּמן רב, ולמעשה בלתי אפשרי. ברוב שיטות ההצפנה, התהליך עצמו ידוע ומפורסס, אך הוא משלב נתון מסויסם, מספרי, או טקסטואלי, הנקרא יימפתחיי. המפתח משולב בתהליך ההצפנה, והכרתי לתהליך הפיענוח. ממש כמו מפתחות הבתיס שלנו: כולס בנוייס באותה תבנית, אך יש מספר, קוד, צופן, שמאפיין כל אחד מהם, ורק בעזרת הקוד הנכון, ניתן לפתוח את הדלת. בתחוס אבטחת המידע, ממלאיסם אלגוריתמיס מתמטיים את תפקיד מנעולי הפלדה. פונקציה מתמטית מופעלת על המידע, ומערבלת אותו, כך שקשה יהיה לפענח אותו. מאחר ופונקציות הערבול ידועות, נותר למפצחיס רק לנחש את מספר המפתח. בעידן המחשב יש לכך פתרון: ניתן למחשב לנסות את כל האפשרויות! המחשבים כידוע, הולכיס ונעשיס רבי עוצמה, ובדרך כלל, זו משימה פתירה. כאן נכנס למשחק אורך המפתח. והנה לכם תחוס, שבו האורך בהחלט קובע. עד כה היה מקובל להשתמש במפתחות בני 8/6 40. ייצוא מארהייב של טכנולוגיות הצפנה עס מפתחות ארוכים יותר - נאסר! אך כיוס הסתבר, שמחשב פנטיום מהסוג שנמצא בכל בית, מסוגל לפצח קוד 8% 40 בכמה שעות, פשוט על ידי בדיקת כל האפשרויות הקיימות. כל 8% נוסף, מכפיל ב-2 את כמות האפשרויות. לכן התקבל התקן חדש, הגורס מפתחות בני 8% 128. והו מפתח המספק מספר עצום של אפשרויות, והוא המקובל כיוס באבטחת העברות כספים וסחר אלקטרוני. פרק 24: הגנה באמצעות פרוטוקול )55 | 283 הצפנה סימטרית בשיטת הצפנה סימטרית משתמשיס שני הצדדיס באותו מפתח. המפתת שהצפין - הוא בדיוק ה שיפענח. מובן שה צריך להיות מספר סודי, שרק שני הצדדיס יודעיס אותו. "לפעמים טיילה "פ345ךל5]הּ "לפעמים טיילה הספינה (45וךלקמנב הספינה במהופך..." במהופך..." מסר מקורי המסר העובר בתקשורת המסר לאחר פיענות זוהי שיטה פשוטה ויעילה להעברת מידע מוצפן בין שתי נקודות. היא מצוינת לשימוש ביו שני אנשיס או גופים, שמסכמים ביניהס על מפתח, ורק הס יודעים אותו. ברשת האינטרנט זוהי שיטה בעייתית. אנו רוציס ליצור עס הגולשיס תקשורת מאובטחת, כיצד נודיע להס מהו המפתח! חייבים להעביר אותו בתקשורת בלתי מוצפנת, כי עוד לא הקמנו קשר מוצפן! ואז יכול כל אחד יילעלות'י על המפתח. מעבר לכך: כיצד נבדיל בין גולש תמיס לבין האקר, שינצל את ידיעת המפתח לפיענוח הודעות של אחרים!: ובכלל, כיצד אפשר לסמוך על גולש אינטרנט, שלא יעביר את הקוד הסודי לאחרים! אכן מגבלות קשות, ויש לפתור אותן. אך יש גס צד חיובי: הצפנה סימטרית דורשת מעט משאבי מחשב, יחסית, והיא פשוטה למימוש. כלומר, היא תאט את המחשב פחות משיטות אחרות. הצפנה אסימטרית בשיטת ההצפנה האסימטרית, יש לכל צד שני מפתחות: אחד נקרא יימפתח פרטייי, שלעולס אסור לגלות אותו, השני נקרא יימפתח ציבורייי, שמותר לגלות אותו לכל המעוניין. וזהו הטריק: מסר שהוצפן במפתח אחד, יכול להיות מפוענח רק בעזרת המפתח השני! כל צד שומר בקפידה על המפתח הפרטי שלו, ומוכן לגלות לצד השני רק את המפתתח הציבורי. כאשר צד א' רוצה לקבל מידע סודי מצד בי, הוא שולח לו את המפתח הציבורי שלו, ומבקש את המידע. צד בי מכין את המידע הדרוש, מצפין אותו בעזרת המפתח הציבורי של א' אותו קיבל, ושולח לצד אי. כל הפעולות הללו נעשות בערו לא מוגן, אך רק צד אי, שבידו המפתח הפרטי, ייבן הזוגיי של המפתח בו הוצפן המידע, יוכל לפענח את ההודעה. 4 5*5 - סדנת לימוד נדגיס את בתרשיס הבא: הבעלים של מפתח פרטי 9 ומפתח ציבורי ₪ , מסור את ₪ --) המפתח הציבורי --] המשתמש שולח הודעה המשתמש פיענוח ההצפנה במפתח ציבורי 5 בעזרת להצפנת הקובץ קובץ מוצפן המפתח הפרטי מועבר בדואר אלקטרוני 2 '. טסו 6 וס 0 הצפנה ופיעוח בעזרת מפתח פרטי ומפתח ציבורי למחשב השמאלי יש מפתח פרטי ומפתח ציבורי. את המפתח הציבורי הוא שולת למחשב הימני (שלב 1). בעזרת המפתח הציבורי, מצפין המחשב הימני את המסר (שלב 2) ושולח אותו למחשב השמאלי (שלב 3). רק המחשב השמאלי יכול לפענח את המסר שהוצפן בעזרת המפתח הציבורי שלו וזאת על ידי שימוש במפתח הפרטי שברשותו (שלב 4). חתימה דיגיטלית חלק חשוב מאבטחת התקשורת, היא בדיקת המקוריות של המסר. כלומר: מה שהגיע אלינו הוא בדיוק מה שנשלח, ולא עבר שינוייסם ותוספות בדרך. כשמדובר במפתחות אסימטריים, הבעיה אינה קיימת, מפני שלא ניתן יהיה לפענח הודעה, שעברה טיפול כלשהו. המפתחות מתוכננים כך, ששינוי כלשהו במסר המוצפן, יגרוס לכך שהמקבל לא יוכל לפענח את המסר כלל. אבל לעיתים, רוציס לפרסס מסמך שאינו מוגן, אך רוצים בכל זאת לתת בידי המקבל כלי לבדיקה ואישור, שזהו אכן המסמך המקורי, ללא תוספות וללא השמטות. לשס כך, פותחו החתימות הדיגיטליות. ווהי בעצס פונקציה מתמטית, הפועלת על המסמך, ותוצאתה קצרה בהרבה מן המסמך. אי אפשר לפענח את המסמך המקורי מתוך החתימה. החתימה הדיגיטלית היא ייטביעת האצבעיי של המסמך המקורי, והיא אופיינית רק לו. פונקציות חישוב החתימה, הנקראות לעיתים ₪5ח8ו407| ח85, מתוכננות כך, שיהיה זה קשה מאוד, ומעשית בלתי אפשרי, לשנות את המסמך כך שיהיה שונה, אך ייתן את אותה חתימה דיגיטלית. פרק 24: הגנה באמצעות פרוטוקול )55 | 285 יצירת חתימה דיגיטלית אינה משנה את המסמך. החתימה הדיגיטלית היא קובצ נפרד. בעת קבלת המסמך והחתימה, המקבל מפעיל על המסמך את אותו אלגוריתס, ואו הוא יכול להשוות את תוצאת החישוב עס החתימה שקיבל. אם יש והות - המסמך המקורי. רשויות רישוי ראינו כי על פי החתימה הדיגיטלית, יכול אדס לוודא, שהאדס העומד מולו הוא אכן מי שהוא טוען שהוא. אבל מי יכול למנוע מכל אדם לייצר חתימות דיגיטליות ומפתחות פרטיים וציבוריים, ולהפיצם באינטרנט! לשס כך, יש רשויות רישוי - 5 6071/868%6, ובקיצור 64. אלה הן חברות, שהוסמכו לכך, ורק להן מותר להנפיק מפתחות. דוגמאות לחברות כאלה: החסס. חף]15זס/. )וצצ חף ופוס / 5.60 חה6. עו | 00165|סחח66ך זפטסחם ה 60 שה ת6. א\צ 6 התד החסס. 6305100 צעצעט חףופסזטהם הח60.+667א. וצצש + מומלצ לבקר באתריס של חברות אלה, יש בהן מידע רב על אבטחה בכלל ועל צורת העבודה מולן בפרט. לאתרים מסחריים נמכרים המפתחות בתשלום. בחלק מה-64 ניתן להוריד גס ''מפתח דמו'י, לניסיון למספר שבועות. כאשר תבקשו לרכוש לעצמכס מפתח, תשאל אֶתכס רשות הרישוי שאלות רבות, ואמיתות התשובות תיבדק. לאחר שתעמדו בכל הדרישות - תקבלו יירשיון דיגיטלייי. מהו רשיון דיגיטלי? רשיון דיגיטלי הוא רשומה ייחודית, המכילה מידע הן על בעל הרשיון (חברה, גוף, או אדסם), והן על רשות הרישוי - ה-64 שהפיקה אותה. התקן הנפוצ כיוס לרשיונות דיגיטלייס הוא 509א. לפי תקן 509א, חייב הרשיון להכיל את המידע הבא : * גרסת הרשיון. מספר סידורי של הרשיון. סוג האלגוריתס, ששימש לחתימת הרשיון. שס רשות הרישוי, שהפיקה את הרשיון. % % 0% % תאריך תחילת תוקף ותאריך סיוס תוקף הרשיון. 6 5% - סדנת לימוד % שם בעל הרשיון. * המפתת הציבורי של בעל הרשיון. % החתימה הדיגיטלית של רשות הרישוי, שהפיקה את הרשיון. בדרך כלל, הרשיון יכיל גם פרטיס נוספים, כגון: כתובת דואר של בעל הרשיון, מדינה, כתובת |והחח-5, תחוס עיסוק וכן הלאה. שני פרטיס חשוביס ביותר ברשיון, הס שס ה-6, וחתימתו הדיגיטלית. על פי שני אלה, יכול מקבל ההודעה לוודא, בעזרת רשות הרישוי (08), ששולח ההודעה הוא אכן מי שהוא טוען שהוא. הו חלק חשוב בתפקידו של ה-60, להיות חיינוטריון'י של עולס האינטרנט. פרוטוקול !55 ]| 5066665 5600760, הוא כנראה הפרוטוקול הנפוצ ביותר כיוס להעברת נתוניס מאובטחת ברשת האינטרנט, שפותח על ידי 56306ז46] במיוחד למטרה זו. 551 הוא פרוטוקול עצמאי, שאינו תלוי ביישוס, ומכאן שהוא יכול לעבוד תחת כטח, ₪0 ואפילו + קל מאוד לדעת אס אתס באתר מאובטח ב-551, לפי התחילית פקטח, במקוס טח כרגיל. 1 משתמש בהצפנה, באמצעות מפתחות ציבוריים (עְחסְפּזפָסזסץז0 /6א 6וופטס), כדי לוודא את והות השרת, עוד לפני העברת המידע ברמת היישוס. כיצד עובד פרוטוקול .551? תקשורת בין שני גופיס בפרוטוקול 551, מתחילה בשלב ראשון, שנקרא 0508%6ח38 - לחיצת יד. בשלב גה מחליפים השרת והלקוח מפתחות ביניהס, וכל אחד מוודא שהצד השני הוא אכן מי שהוא טוען שהוא. שלב וה חייב להיות מבוצע בהצפנה אסימטרית, מפני שאי אפשר להעביר מפתח סודי בערו בלתי מוגן. בסיוס שלב 6אַ0508ח8ה, מייצר הלקוח קוד סודי, ומוסר אותו לשרת. מאותו רגע יש לשני הצדדיס קוד סודי, הידוע רק לשניהסם, ואז הס עובריס להצפנה סימטרית, שהיא כזכור קלה הרבה יותר למימוש, ומעמיסה פחות על ה-6. בהצפנה סימטרית, מבוצעת כל הפעילות העסקית, שלכבודה היתה כל הטרחה. הקוד הסודי תקף רק להתקשרות זו. כלומר, איו צורך לסמוך על הלקוח שישמור סוד. הקוד הסודי אינו שווה דבר עס סיוס ההתקשרות. פרק 24: הגנה באמצעות פרוטוקול )55 | 287 כיצד להגן על האתר שלכם בעזרת .551 שלב ראשון: הכנת קובץ בקשה לרשיון, על ידי וסְטַבּהבּו/! ץ66 כדי להתקין רשיון דיגיטלי, יש להפעיל את מנהל המפתחות. תחילה, יש להיכנס ל-115, לבחור 665קסזק > עו 5600 ץזסס66זום > זסהַהחבו₪ ש6א. אפשרות נוספת : ללחוץ על הסמל זְ6ְהַבח8ו ץ6א בסרגל הכלים. |<1) ב | ו 46 66 ₪08 | פוקס |₪]ה]| < || וסוס 0008 1 כ | שוחב 8ב 5 סוי 0 אוסועי סז 6! חן עס ב 56/60 :518009 .]סז םוז בופופ -ץ פוום וז ןח ו הט וםקוחבםז ו וו חסת לו 1/1105 6 1051ו60ז ע6א סח 3 016816 בחלון וה, סמנו את השירות הרצוי, ובחרו בתפריט /66 > ץ6א 6] 6768%6. בפעולה זו יופיעו מספר חלונות, בהס תתבקשו להקליד פרטיס אודות החברה, אותה אתס מבקשיס לרשום. כמה מהפרטים דורשיס הסבר: 6 ₪6065% - שם הקוב>, שיווצר על ידי זסחַח8! ש6א, ובו יהיה המידע, שישלח ל-6. 6וחה3ּ צְ6א - שס המפתח. יכול להיות כשס החברה שלכם, או כל שס אחר. 0 - סיסמת הגנה על המפתח הפרטי. נא לא להקליד 1234!!! 5 - אורך המפתח המבוקש ב-16ו8. הקלידו 512. ס6וחהּ הסוחוחס6 - שס האתר שלכם, כפי שהגולשים יקלידו אותו. לדוגמה: |ו.ס6. וחסזו5. שואעצ. יתר הפרטים פשוטים: שס, כתובת, טלפוניס וכדומה. 8 55 - סדנת לימוד לאחר שסיימתם להקליד את כל הפרטים, בחרו בתפריט 65טקוח 00‏ > סא 5סַפַָחְהח0 אה וח60, ותקבלו קוב בשס שביקשתם. ז806ח8 עְ6א, יצר זוג מפתחות (פרטי וציבורי), וכעת יש לשלוח אותס ל-64 כלשהו, כדי להפוך את הבקשה לרשיון בר תוקף. להלן דוגמה לקובצ המתקבל: |ו.1.60חסזו95)חס :8500 רתס 8 נינ:סחסחק 0 חסופזם/ 115 זס? ז06החבו שא 050% :5 .60 וחסז511 :6החהח-הסרה וס וחסזזו5 שוח( הס הטיס .0 חר 60-= [הסזו5 :הסו28וחהטזס 3 :068 | 5000: 15786[ ו 5 וקש דכנא 65/0 ה םזו3פ6סאפדדו 14 ת1!6 /טטאז 85 9רת6רח|2( אן ח= 84/1 = דצ הווע םס אצ 28 ץצ טא הטטכה2מצאכ וז חן אא ותסעטנה2סצ1 ד5 םאפס א |416וו2- 79 ת-א 5000 1 [-+5065 101.64 /כטמ- ןסה ואה סה טסופ עס 3-60 טוא 596-8205204 או+/7קא1 ה/581906108(003[ץ8.8> +270908 6 55360 0-0 1 2+ טר 096023 אסת6+ את הקוב שהתקבל נעביר, בדיסקט או דרך הרשת, למחשב הפיתות. שלב שני: קבלת רשיון דיגיטלי יצרנו קובצ בקשה, וכעת עלינו לשלוח את הבקשה לאחת הרשויות המוסמכות. היכנסו לאתר של אחת מהחברות הרשומות למעלה (או אחרות), שלחו אליה את קובצ הבקשה, ורכשו רשיון דיגיטלי. לצרכי לימוד, ניתן בחלק מהחברות לקבל רשיון הדגמה (דמו), ללא תשלוס, לתקופה של מספר שבועות. בדוגמה שלפנינו, נקבל רשיון הדגמה מחברת 6שאואחד. ניכנס לאתר החברה: חסס.6זאוהח?. צושצו, נחפש את האפשרות לקבל רשיון הדגמה, ונגיע לדף מילוי הפרטים. הקפידו בשדה 6וח8ּא 05 זסעז56, להקליד את שס האתר שלכם בדיוק, כפי שיקלידו אותו המשתמשים. לדוגמה: |ו.1.60ח510.ששצו. ‏ יתר הפרטיס חשוביס בעיקר, אס אתס מזמיניס רשיון אמיתי. במקרה כזה, הפרטים אכן ייבדקו. שימו לב! אחד הפרטיס שתידרשו לתת הוא סיסמה. רשמו לפניכסם את הסיסמה שהקלדתם, כי רק בעזרתה תוכלו להתקין את הרשיון שתקבלו! פרק 24: הגנה באמצעות פרוטוקול )55 | 289 זסזסוקא = ו6חז6)ח! 050]1ז0ו4 - שח נהוטחב 1 ויח ד כ | פס 1006 פפמסוםת ‏ אש 06ם 6 | - ₪ 4 ₪ 9 ו וי ₪ ₪ ₪ טב 56800 | חס 36658 | קסופ וקו 6% ב 145-0975055 פ/ .5 ו // קוו 5[ 055י3ה | נמ 55 .53011 פדת. 0 רת .21 3.800 ך 56 33075 3 5100 57 67 סיפ. .512 10תסע :עשספהתמס ה 8 :+ 0 מסבפמשט 115 208 מ806מ18 עשא 28ספסמשגח : 1. 512201 : שונפם -מסוונס6, 01ע+51 :15מש ב128510ם632מס)| 6טשעש 2-00 1מ0ש+51 :מ128510ם032מס)| ב 8 :120681100 1 :6סףס5ן תד :עָעסמגוסם) --.--דפמטס0עת 6827116278 חפא אדס6סם ל = פצג זז 1104 טק 61165 1 06 זפ פד טק סליפ 61105160 פפג פד 3 6פזופד דזז וצ (681 06 0ל קגו) 616 קסו3[1קי 16 ספמבהמס בבס גוס 1 .0375 31 01 קקו3[0ק [גו0619 3 18076 000808065 5651 זגוכ) 1] :(885 מו 78060 4 6 ד 2 בו ו ו דף הונת הבקשה לרשיון באתר החסס.6)אוהחד. נפתח את קוב הבקשה בעזרת 86ק6זסא, או כל עורך טקסטים אחר, ונעביר אותו ללוח. סמנו את כל הקוב (ו|4 56!6₪), ובתפריט העריכה בחרו שְ600. נעבור לדפדפן, שכבר פתוח על הדף הנכון באתר, נציב את הסמן בתיבת הטקסט, ונלחץ / + |ושס, או נבחר בתפריט העריכה ס6ַ085. נאשר את הפרטים, ונקבל דף ובו נתוני רשיון ההדגמה. |-]| זזס!קא = 61חז)ח! ])50סזסו1 - 306 בהונטחב 1 6ואהחד |< | פ 1005 פפוסום" אפע 0 שם | | ₪ +0 |" 7 ₪ עסו | 65וזסעב = 56100 6וחסו | 46658 | קס)פ בבוס 6% זזש זז 631105 דז1 ג טג פפמסכ 153 5065 0606 זזמ6תט 612 65218 200 זז דוד זז 1 311856 ד511 סידפנעית דפמכטעטס6אדטת1טעתתך5פאת622פט1 66 1גפדס קתפ רדייס 1 שת 1 פיד פ קספ שי 2 עא4 2מכת א ר201 קתמ516ז 1ת כהמס זג 7 טא ר011 פז1קש זז ג ד 4 זז 90 2 מ5 05פ 20 600 3 ע130ם פססטיפצטס 0 כ 10 2 1 א פדטת פ ;תס זנ 2 קאז 5 זמ פמט 1 6 ₪11 כ שזדסטיס אד בזזסם פזנעיט פד זז 11גוס1136 25 ךר 20 16 2מכ 1 ₪ טאטנמי0מ2 ע11 עד סג זז 26 12 אמו2 כ 50 ןא פט21 1 אצי זז 5117 1 1.11 כ 5 2 וקו זז 2 ב זו סוכ קי ערת עה עית11 כ 5 2 מקו2 הזז זסיסטיפ סכ 2304640 5 א55בשת+ץ בקעמ פסם+46 זב 21.2 8 7 זז זז 5 כ ג 0 מס זזסקית 1 תע רקד זז 110 3111 ג קד ת קד 5 מ / 1 טומ סז כנס ע'א0ות כ 1118 6+ זז 2 6 50 מז / דפ תש 6 06 ג סכ פ זז 69 1ב זז פב זדד ג ₪ / סג דכות שיפ זג פזז םזג זנזכ ספ יד ד זי דג ב 1 ע0ש0665514812/7+25+ 5/1143 1882 רמ0סת38051ע345101200ק 787 7176 5+800[8 0 2 70/0660 2062 0517 50 6555א5ם תפז 93 רטע 6סספגוס ==+7 47 סבז20 260 פוטזדע 602 6 5 ד פקזז ₪ פ פע טס סופ | | 0 55 - סדנת לימוד הערה: במקרה של רשיון אמית', קבלת הרשיון עשויה לקחת מספר ימים, עקב אימות הנתונים שמתבצע! נסמן את כל הקטע בדפדפן, מהמילים ---=1-1641ד650 א561ם--- (כולל!!), ועד למיליס ---=[1-164ז6501 | פאם--- ונעתיק אותו ללות. נפתת מסמך טקסט חדש ב- 056280, ונדביק לתוכו את תכולת הלוח, כלומר את כל הקטע, שהגיע מהדפדפן. ניתן שס למסמך ונשמור אותו בדיסק. כך: > |ם]=. - |[א).ע6 א6)אחו ₪ 60 56800 208 ש6ן] 503 805513 פפ מז 206065 זו וזח 510 דוו 05 ד חווטה דפ 50 זא .הד זה ז951א קוו 10 וו 1 זם חווטה הט דט 10 טח 1 2000085 זא 2 סקא ץך בח 2 ההש נא= ז במ בנתחסט שו דא טא 8 פופו ד א 299 5 3000000205 זב טא פס טפ לטם 2 דט 8 2 אש וח 10 חוו ו= ך סשסטם<ז ךופ פוועספוו שו 25ך!.א510021+2חף)הפט ה2קו1 ז סט 0 1 א :וח לק 50 זווא טדה 1 לש פשש 511 ךח וטוזח 32251 2 דש= סח טפ לח זשלחווק25פטלב דנשם וחְחַטפלףפ טאו 0 86 טעקב503א :5+ בטם ה080ה+36 ]21+טש 55881 םחו סטת 1 לש 111 111 3 0 ו )וש לח / + ווחש "ו 0 א ₪0 סחוי ב6+ש626טא>חוום / ד5ם חח ט600> 900 בשו פה 0 ד טפ לו פה לט 1 ל ףשח 2 |חחא-ו6ט0+25/ 03012 ₪0655+3ח שא / הח 2 קט ך חס 51 3351610001 +00 5-105%2662.06/80060020 65 +-ו7ח0צו33 -וך ט 861 ספטףת ==ך+406 64005 21-1051000 1566 9 עו :0 ת55עָ09 פאם שלב שלישי: התקנת רשיון דיגיטלי כשקובצ זה בידנו, נעבור לשרת. נעביר את קוב הרשיון לתיקיה כלשהי, ונפתח את 3 ץ6סא. המפתח שיצרנו מופיע, אך יש עליו פס אדום. כלומר: ווהי רק בקשה למפתח, ולא מפתח אמיתי. כעת נתקין על הבקשה את המפתח שקיבלנו. לחצו לחיצה ימנית על סמל המפתח, ובחרו 06711686 66 ||5%8ח1. פרק 24: הגנה באמצעות פרוטוקול 551 | 291 [<1ם); | זסההּחב3ּ )| ע66 ; ןס ע66 ₪01 פז)גוקחסם. |=|]|א |8|5 זטזוקהחס-) 008 1 שב וו קזוופ 54 או | .6)םסו0610 ב 65וגו6 510 )בה! ע6א אוסת 3 5 ו :5180008 ב עס ובו 1 .חס מוב)פס 0! 6!!] +465ו80ז שוב סו!וזס60 06) 156 8 + ||18פחזו 0] "6)בסו!וזס-) עסא |ב+פח[" ספגו הסח עס בו ...66 וס 0168)6 בב וט סולו כן שו םל וחבט מ | מוהקומכםזו ו סוחס לומו ימ במ בו עו הסט | וז |הוסו]/ס החו!]8ופחו עם עפ 6ו6וקחס=) ייפתח חלון חיפוש, ותתבקשו למצוא את קובצ הרשיון. מצאו אותו ואשרו. יופיע חלון סיסמה. זו אותה סיסמה, שבחרתם בעת יצירת הבקשה. הקלידו אותה. כעת תתבצע בדיקת השוואה בין הנתוניס שביקשתם, לבין אלה החבוייס בקוב. כלומר: קובצ יכול להיות מותקן רק על הבקשה, שיצרה אותו! כעת יופיע חלון, בו תוכלו להצמיד את הרשיון לכתובת 15 מסוימת. הצמידו את הרשיון לכתובת ?1 של השרת שלכם. הערה חשובה: כתובות ;1 רבות, יכולות להיות מוצמדות לרשיון אחד, אך לא יותר מרשיון אחד יכול להיות מוצמד לכתובת! 2 55 - סדנת לימוד אם הכל עובר בשלום, יותקן המפתח, ובחלון הפרטיס בצד ימין, תוכלו לראות את פרטי בעל הרשיון: [<]1ם) = | בדו ו או | כוס ע66 ₪81 פפוגוקוחסם. |₪ |פפ| 0% |8|5 ווק = |008 1 ם וד :6 קז 534 אא |9ן .53066 חב 6!6!קוחסס 8ו ע6א 16 :פטומוס ו יס 3 2000 ,20 עו ,ע503זגוח 1 :הזסז= וב /ר 3 2000 ,20 |פווסוה ,עבחו5 ]וזח!! טו|ב/ר הסוזההחזס!ח! טחופוגוםחוופום -ן 12 5 וחסזוופ :והז וחסזוו5 = 6וח!! |ההסווהקוחבפזם .זאו :6ב סוחס ו 0 [136 :5106/06 ו :וס 1 לסיוס, יש לבחור ב- שסא 6080965 )וח 60 מתפריט פזסזטקוח60, כדי לשמור את השינויים. שלב רביעי: הגנה על קבצים יפה, התקנתס מפתח 551 בשרת! כעת נותרה רק משימה קלה אחת : להשתמש בו. יש להחליט על אילו דפיס ברצונכס להגן. תאמרו בוודאי: מה הבעיה! נגן על כולס! אלא שהדברים אינס כה פשוטים. עבודה ב-551 מטילה על השרת עומס חישובי עצום, בהשוואה לדף רגיל. לכן נכניס למטריית ההגנה רק את הדפים עליהס חובה להגן. כמו במקרה שלנו, דף ביצוע ההזמנה. על דפי חיפוש הספרים שלנו אין צורך להגן. כל מי שרוצה מוזמן לעיין בספרים. שלב ראשון הוא לאפשר את 443 סק (זהו ה-+וסק המשוייך לפרוטוקול +55). היכנסו ב-115 למאפייני השרת, וקבעו את מספר ה-זססק לו צריך להאזין (כאמור, 443). בדקו עס רשות הרישוי שלכםס את מספר ה-זוזסק. פרק 24: הגנה באמצעות פרוטוקול )55 | 293 טפט וזוח5 ]זט = שו הס | 60ח6וא= 3 נחליט על אילו דפים אנו רוציס להגן, ועבור כל אחד מהם, נבצע את התהליך הבא : נפתח את מנהל ה-115, ונבחר קוב עליו אנו רוציס להגן. בדוגמה שלנו, בחרתי להגן על דף הומנה. זו בחירה סבירה, מפני שבדף וה, מקליד הלקוח את פרטי כרטיס האשראי שלו. ניתן כמובן להגן על יותר מדף אחד. נמצא את הקוב, נלחץ עליו לחיצה ימנית ונבחר 65ז6קסזק. בחלון זה נבחר ש1זט506 6וו=. הנה כך: זו .זז 4 55 - סדנת לימוד נלחץ על ₪0 בתיקיה 5ח680וחטותוחס0 56676, והחלון הבא יופיע: ווח טותוחזס;) 06 5 ב נסמן את תיבת הסימון ...ו6ח08ח6 5006 6זוטס₪6 ונאשר. זה הכל. דבר נוסף שיש לזכור: בגלל החלפת הפרוטוקולים, אי אפשר לקרוא לדף מוגן .551 מתוך דף שאינו מוגן, בקריאה יחסית, כמו <850.ז00זס=-1₪5] ה>, אלא צריכים לציין את המסלול המלא: <4]> |אוס! ז00זכ< 350 זס0זס/וו. ס6. וחסיוו5. שאו /:5קת=-= חר > כאשר קוראים לדף מוגן מתוך דף מוגן אחר, אין החלפת פרוטוקולים, ואו מותרת הפניה יחסיית. בדף 085%60.850ו0ח5, הקורא לדף ההזמנה 06.850זס, נשנה את הקישור, כך שיראה את המסלול המלא והאמיתי של הדף. ניכנס לאתר, נזמין ספרים, ונלחצ על הלחצן 'ילקופהיי. נקבל הודעה : ו פרק 24: הגנה באמצעות פרוטוקול 55 295 אוהי הודעה סטנדרטית לפני כניסה לדף מוגן 551. לפי הודעה זו, הלקוח יכול לדעת אם אכן האתר מאובטח, ובאיזו רמה. הוא יכול גס לבקש את פרטי הרשיון, ולראות מי הוציא אותו! נאשר את ההודעה, ונקבל את דף ההזמנה : 0 ז00510פ/ו. סס .וח 5.צואא/ / :קוו 0 ו 1005 65ווסטבת | אסועצ 68 | - .98 ₪3 ₪ 94 24 4- 6 עסו 890168 508100 חס 36658 | קסופ 2 6% יב ווק 06:81 חס 1ב 5 5 =] + שימו לב לשני השינוייס שחלו בדף: 1. הכתובת מתחילה ב- //:5קח. 2 בתחתית הדפדפן מופיע מנעול, המסמל עבודה במצב מאובטח. 0 שאלה: ומה אם לא הבנתי כלום מהפרק הזה, ובכל זאת אני רוצה ל להגן על השרת שלי? תשובה: יש חברות, שתמורת סכום סמלי, תשמחנה לאבטח את השרת שלך. בדרך כלל, הרעיון הוא, שהדפים המוגנים יישבו בשרת של החברה המארחת, וכך אתה נהנה מ"מטריית" האבטחה שלה. ו חברה כזו לדוגמה: ה55!567/1665.00₪. שוצצאו/ /:כסח. 6 5 - סדנת לימוד פרק 25 עברית באינטרנט עברית היא שפה קשה, ועוד יותר מכך קשה באינטרנט. שתי בעיות עיקריות מפריעות לכתיבת עברית בדפי אינטרנט. הראשונה: צורת האותיות, הגופניס. הבעיה השנייח: כיוון הכתיבה, מימין לשמאל. קיימות כמה שיטות להתמודדות עס נושא העברית. בפרק וה נלמד את שיטות הפתרון הקיימות, וכמובן נשיס דגש על צורת היישוס של פתרונות אלה בעבודה עס ט6כז6פח1 |08פו/. שיטת התמונה בשיטה זו, כותביס את הטקסט בתוכנה גרפית כלשהי, ושומריס אותו כקובצ תמונה רגיל, כמו 266, =61 או אחרים. את התמונה משלבים בדף ככל תמונה אחרת : <"6קנ.זא6 ד/ון"=506 116> יתרונות * הטקסט ייראה בדיוק כפי שכתבנו אותו. לא תהיה שוס אי ודאות לגבי צורת האותיות או שבירת השורות. * אין צורך להתקין גופניס. % אין צורך בתמיכה עברית בדפדפן. גם בשבדיה יוכלו לקרוא את הדף שלנו, אם וה מעניין אותס. חסרונות * 4 זמן ההורדה של הטקסט יהיה ארוך, מכיון שזו תמונה. יימשקלהיי של תמונה גדול, בדרך כלל, פּי כמה ממשקלו של הטקסט הכתוב בה. % אי אפשר יהיה להעתיק (עקס6) את הטקסט מהאתר, ולהעבירו ליישוס אחר. * מבתינתנו, כמתכנתי 55ה, השיטה פסולה לחלוטין, מפני שהמידע שלנו אינו סטטי, אלא מגיע ממסד נתונים. לכן, יצירת תמונה מכל טקסט אינה מעשית. פרק 25: עברית באינטרנט | 297 עברית לוגית שיטה זו נקראת לעיתים גס השיטה המשתמעת - שסו|קוח1. בשיטה זו, נכתבות האותיות בסדר חיינכון'י שלהן. כלומר, בסדר בו הן מקבלות משמעות. למשל, המשפט יישמי ח6'י, ייכתב כך: ש, אחר כך: מ, אחר כך: י, אחר כך: רווח, אחר כך: 4, אחר כך: 8, אחר כך: ח. מערכת ההפעלה המציגה את הטקסט, צריכה לדעת באות 4, שעברנו לאנגלית, וכעת צריך להפוך כיוון. שיטה זו, אומצה על ידי 6-0504סו1, והיא נתמכת באופן מושלס ב- 5.0 ז6זס|קאם 66חזסשחז. יתרונות * וו שיטה קלה מאוד לעבודה. אס תבחרו בשיטה הלוגית, תוכלו להקליד טקסטיס עבריים ישירות לתוך חלונות העריכה של- ט6כז6שח1 |1508/. % ניתן לערוך בקלות את הטקסט, להעתיק (285%6 ,ץְקְ00) קטעים מהאתר ואליו, ולהדפיס ללא בעיות. אס קיבלתס מסמך שזסו מלקוח, ועליכס לשלב אותו בדף [ודו, זו משימה של מספר דקות. חסרונות % יש רק חיסרון אחד: השיטה הלוגית נתמכת רק על ידי זסזסו|קאם 66חזסח1 של מיקרוסופט. זה אמנם, רוב השוק, נכון לרגע כתיבת שורות אלה, אבל בהחלט לא כולו. עברית ויזואלית בשיטה הוויוואלית (החזותית), נכתבות אותיות הטקסט באותו סדר שבו הן צריכות להיות מוצגות על מסך המחשב. למשל, המשפט יישמי חפ6יי ייכתב כך: 6, אחר כך: 8, אחר כך: ח, אחר כך: רווח, אחר כך: יי, אחר כך: מי, אחר כך: ש'. ממש באותו סדר, שהיינו עושיס ואת במכונת כתיבה, הפועלת משמאל לימין. חסרונות + שיטה זו מצריכה כתיבה הפוכה בעת עריכת דף ודה או ק5. % אי אפשר לכתוב עברית שוטפת לתוך חלונות העריכה של טססזסשח1 |הטפוצ, כמו שעשינו במהלך הדוגמאות של ספר זה. % אי אפשר להעתיק טקסט מתוך אתר, שנבנה בעברית ויוואלית ולהדביקו ליישוס אחר. הוא יועתק הפוך. % יש בעיות קשות בהדפסת דפיס מאתר כזה. 8 55 - סדנת לימוד יתרונות * שני הדפדפניס הנפוצים ביותר, 6156806א ו- זסזסוקאם, תומכים בשיטה זו. לכן, זו בדרך כלל, השיטה המועדפת. %* אין צורך במערכת הפעלה עברית. גם משתמשים בחוייל, יכולים לראות נכון אתריס בעברית, על ידי התקנת גופן בלבד. בדפדפניס של חברת 86056806 אין תמיכה בעברית. כדי לאפשר עבודה בעברית, נכתבו גופניס מיוחדיס למטרה זו בלבד. לדוגמה: 60/ 6!0065, ש6ז60 סג ואחרים. גופניס אלה יעזרו לדפדפן 46056806], רק אס הדף נכתב בעברית ויזואלית. כדי לגרוס לדפדפן לוהות מייד, שמדובר בעברית ויוואלית, יש להוסיף את השורה הבאה בתוך כותרת הדף: <"608756%=150-8859-8 ;הסח /+6"= ד דא60 "6כע-זח ח60"= /וסם-ק דד ג דםו]> מהסיבה האמורה, של תאימות לשני הדפדפנים המובילים, ותוך השלמה עס המגרעות, התקבלה שיטת העברית הוויוואלית, כתקן דה-פאקטו לאתרים בעברית. יש להודות, שהשיטה של מיקרוסופט טובה יותר, נכונה יותר ועושה חייס קליס יותר לבוני האתריס בכל הרמות, גס הדפדפן שלהס מוצלח יותר, וזו החברה היחידה שדאגה להתאיס את מוצריה לעברית! לכן, אס אתס כותבים יישוס אינטראנט, בו יש לכם שליטה על הדפדפן בו משתמשיס העובדים, כדאי לעבוד בשיטה זו. אס לא, וכל עוד לא סיימה מיקרוסופט לחלוטין את השתלטותה על העולסם, כדאי להתחשב גס במשתמשי 6156806, ולהשתמש בעברית ויזואלית. שיטות להפיכת העברית החלטנו לעבוד בעברית ויוואלית, וזה אומר שיש להפוך כל טקסט לפני כתיבתו בדף. ישנס כליס רביס לכך, חלקם ניתניסם ללא תשלום, וחלקס בתשלום. להלן סקירה קצרה של העיקרייס שבהס. קיוטקסט מעבד תמלילים נפלא. לדעת רבים - הטוב ביותר שקיים בעברית. בין יתר תכונותיו המופלאות, יודע קיוטקסט לייצר דפי ]אדח. כולל קישורים, רקעיס, תמונות וכל השאר. בנושא זה, לקיוטקסט יש שני יתרונות גדולים על פני זס\: הראשון - קובצ ה-|אדה, שנוצר הוא פשוט יחסית, וניתן לטיפול ידני. ב-0זסו, נוצר קוב שקשה מאוד לתחזוקה. היתרון השני חשוב יותר - קיוטקסט יודע לייצא קובץ בעברית לוגית או ויזואלית, לפי בחירתכם! טזס/), כמובן תומך רק בשיטת מיקרוסופט, כלומר עברית לוגית. קיוטקסט הוא מוצר מסחרי, וניתן לקבל עליו פרטיס באתר החברה וח60.%א6סף. עצשעצע. פרק 25: עברית באינטרנט | 299 0 צְ5ב3= ווהי תוכנה קטנה ונחמדה, הניתנת ללא תשלום, וכל תפקידה הוא להפוך קטעי טקסט. ניתן להוריד אותה מאתר האינטרנט |ו.66ח. חסופ60/1ח.50וטסו//:קטח. לאחר התקנת התוכנה, צריך להקליד לתוכנה את הטקסט (או להעתיק אותו ממסמך סזסוו), וללחוץ על לחצן ההפיכה: |<ום)- 6 דוו חב *= !שת קו6זס: זס! וזסקקט5 שח - ם ]רעפה עזרה עריכה תכונות |0 ₪ 4 מ ; ע ₪ ₪ 9 00000 ]8 פרא שח לעכבר שפגש בשדה בר: בוא נלך למשפט בו אתה הנשפט לחיצה על לחצן ההפיכה מכניסה את כל הטקסט, כשהוא הפוך ומוכן, לתוך הלות (011080870). התוכנה יורדת לשורת המשימות, ומחכה לשימוש נוסף. כעת עובריס לדף ודה או ק5ה שלנו, ובתפריט העריכה בוחריס 6ַז85ק. ניתן גס להקיש /+|6. כך נראה חלון העריכה של ש06ז6פח1 |508ו/, לאחר הדבקת הטקסט: ה שזסק <זזד> <פגמה> <"365=130-8859-8ע₪182 ;2001 /5א0087887="66 "6קְע5-5ם662ם602"=עדטסם-קדדא גדחח> <"6.0 410גוס5 81ו718 5="1102080258מ562ת00 "תסדגתתתאת6"=מחגא גדט> <פגח/> >808%< טפשנה התא וב טפשמל ךלנ אוב :רב הדשב שגפש רבכעל חש ארפ <צ0 /> <זזדה /> 0 66ושספ הפס הטקסט הפוך, קשה לקריאה וקשה מאוד לעריכה. במקרה של שורות רבות, כדאי לכתוב <88> בסוף כל שורה. 0 55 - סדנת לימוד כאשר נריץ את הדף, יוהה הדפדפן שמדובר בעברית ויוואלית (בוכות שורת גדסוו), ויציג את הטקסט נכון: |<ום). זפזס!קא = 1פחז6!ח! ]]ס5סזטוא - ק016.35ק/6ז051/000%510ה2710631:קוות [|₪ 6 0085[ 668סטב] | אשוע ‏ 268 6] | ב ₪ 4 | 4 5 כ = | יב אק 02 | עזופו וט 568108 חס | 46658 | קסופ םומ מב | 0 60/ פה וס ₪654 45 חן ספלק [+ 616.35 /6זס51.סספ/051ח!ספ!/ / :קזוח ₪ | פרא שח לעכבר שפגש בשזה בר: בוא נלך למשפט בו אתה הנשפט כליס נוספים להפיכת שורות לעברית ויזואלית: * עברית 97 של בשן. ניתן להורדה מהכתובת : |60.1. 08508 97א6זס6ח. עעצצוו. * זיקית. ניתן להורדה מהכתובת : |ו.2166.60. ץצצצש. * תוסף ל-0זס/, שנקרא 52. ניתן להורדה מהכתובת : |00.1.ש6/71. אואואו. שבירת שורות נקודה חשובה שיש להתחשב בה, היא שבירת שורות. כזכור, בשיטה הוויזואלית נכתבות האותיות לפי סדר הצגתן, משמאל לימין. לכן כאשר נגמרת השורה, עוברות לשורה הבאה המילים הימניות ביותר בשורת המקור, שהן המילים הראשונות. זה כמובן יוצר תוצאה, שאינה קריאה. לדוגמה, ננסה לכתוב את המשפט הבא : אני מסוגל לבאר את כל השירים שהומצאו אי פעם, וגם רבים מאלה שעדיין לא הומצאו. נהפוך אותו בעזרת 460 /85ם, ונקבל: ואצמוה אל [יידעש הלאמ םיבר םגו ,םעפ יא ואצמוהש סירישה לכ תא ראבל לגוסמ ינא. אס בדף יהיה מקוס רק לחלק מהשורה, תיראה התוצאה כך: השירים שהומצאו אי פעם, וגם רבים מאלה שעדיין לא הומצאו. אני מסוגל לבאר את כל פרק 25: עברית באינטרנט | 301 תוצאה וו שגויה לחלוטין, כמובן, למרות שהמילים נראות בסדר. כדי לחימנע מכך, עלינו לשבור את השורות בעצמנו, תוך התחשבות באורך השורה העומד לרשותנו. אס נכתוב בקוד המקור כך: <8₪8>םעפ יא ואצמוהש סירישה לכ תא ראבל לגוסמ ינא <88>ואצמוה אל [יידעש הלאמ סיבר סגו התוצאה תהיה טובה יותר: אני מסוגל לבאר את כל השירים שהומצאו אי פעם וגם רבים מאלה שעדיין לא הומצאו מכאן שיש למצוא את אורך השורה העומדת לרשותנו, ולשבור את השורות באורך הקטן מזה במעט. כדאי להביא בחשבון גופניס מעט שוניס במחשב הלקוח. בגופנים אלה אולי יהיו האותיות רחבות מעט יותר. לכן כדאי לקחת מקדס בטחון נוסף, של בערך 10%. הפיכה דינמית של נתונים מטבלאות כל עוד היה הטקסט קבוע ויציב, היה מצבנו טוב יחסית. הפעלנו את 60 שְ85ם, או כלי אחר, הפכנו, ושתלנו את התוצאה בדף שלנו. בדקנו את התוצאה, ואס היה צורך, ביצענו תיקון. המצב מסתבך מעט, כאשר מדובר בנתונים, שמגיעיס מתוך טבלה. היוכרו בדף 850.|ו0689א800. נתוני הספר נלקחו ממסד הנתונים, ונשפכו לתוך הדף. יש צורך בתוכנית, שתבצע הפיכה בזמן אמת של טקסט רגיל, לטקסט בעברית ויזואלית. תוכנית כזו יכולה להיות פונקציה הכתובה ב- 85676/, ונמצאת בדף 455 רגיל, שאנו מכילים בעזרת הפקודה 1061006 בכל אחד מהדפיס שלנו. אפשרות אחרת, טובה ומקצועית יותר, היא להכין רכיב 60%, שיבצע את העבודה. רכיבי א60 מהיריס הרבה יותר מדפי 55, וכדאי להעביר אליהם משימות מוגדרות עתירות חישובים, בדיוק כמו במקרה זה. האם השרת שלי תומך בעברית? שרתי אינטרנט אינס תומכיס בשפות, הס תומכים בסיביות (וו8). אין להס מושג מה מכילים דפי האינטרנט המאוחסניס בהם, ומסדי הנתוניס המקושרים אליהם. זו בשורה טובה, שמשמעותה: כן, השרת שלך תומך בעברית. רק כתוב את הנתונים נכון, וקרא אותם נכון. טיפים לעבודה עס עברית : 1. בראש כל דף כתוב כך (בשורה הראשונה!!)): <% 00060806=1255 500% /=6הָהּחַָח3 | 9%660> 2 55 - סדנת לימוד 2 החלט באילו משיטות העברית ברצונך לעבוד, וגרוס לדפדפן לעבוד בצורה שהחלטת. מקומה של שורת ‏ ד=ם! הוא בין התג <680ח> לתג <680ח/>. לעברית לוגית : <"5-1255א חוץש=566זהח6 ;|חסח "= 60 "סכ ד-%ח6סחהס"= /תנוסם-ץ דד ג דםו]> לעברית ויזואלית : <"560%=|50-8859-8ז8ח60 ;|החח /+א6"= חח 60 "סכ ד-ח ה "= /תנוסם-ץ דד ג דם ]> 3 אם אתה עובד ב- 56/6 501, העדף את סוגי הנתוניס ששמותיהס מתחילים ב-ח. חח במקוס ז608, זהח6זהטח במקוס זפּחסזפצ, וכן הלאה. המשמעות היא שימוש ב- 006ס6וח/. 6 היא שיטת ייצוג אותיות בה שומריס כל תו בשני בתים במקוס אחד ב-45611 (כן, זה אומר תצרוכת דיסק כפולה לאותם שדות!). הבית הראשון שומר את קוד האות כרגיל, והשני את קוד היידףיי. כלומר: לפי איוו מפה לפרש את קוד האות! לכל מדינה או אזור יש מפה, 60060806 משלו. הדף העברי, לדוגמה, מספרו 1255. 4.| תוכנת 460655 לדורותיה תומכת בעברית ללא קושי. אס אינך מצליח לראות עברית בדף 55ג, והנתוניס הס בעברית, מן הסתס התקלה היא בדף ה-55ג. זהו. השרת שלך תומך בעברית! פונקציות המרה יש פונקציות המרה רבות, חלקן ניתן להורדה חינס מהאינטרנט. במקרה הכינותי מראש פונקציה פשוטה יחסית, שכתב אלעד רוזנברג מ-ו.56001.60/ח.אואוצו. אהו מקוס טוב להתחיל בו את חיפושיכם בנושא זה. הרעיון של הפונקציה די פשוט: סורקים את הטקסט אות אות, ובוניס מחרוזת חדשה. עבור כל אות בודקיס: אס זו אות עברית, משרשריס אותה מצד שמאל לטקסט שכבר קייס. אס זו אות אנגלית, משרשרים לצד ימין. >% +וסו|וכא6 חסטקס (60650)/ש6/656760706ז הסס6חט= חש הו 50 657600 הוחו סח טס6' חסטופסכ חחו 58 06 וס 60| 6חס' 600 |וסחכ) וחו 50 6/6756 סחס' בַהוטפער הוחו פרק 25: עברית באינטרנט | 303 אורך המחרוזת' (0650)ח6! = הז0ח6 [חפסח 0 = חסטופסק ריצה על המחרוזת מהסוף להתחלה' 1- 5060 1 סד 60% 6501 = הסטופסק וס בכל ריצה על המחרוזת אנו מזהים תו אחד' עד שמגיעים לסוף המחרוזת' (1 ,חסטופסק ,0)0650ו] = ז600 וסחס בדיקה לגבי כל אות האם היא אנגלית' כל תו מסומן על ידי מספר אסקי' אלו המספרים של האותיות הלטיניות - קטנות וגדולות' ((667 61ח10%)/56)02-) 0856 56|66% ,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78 6856 ,0,,, 8687 85, 79,80,81,82,83,84 ,109,110 0,ץָ,, 17 2 ץ ,11 אם מדובר באנגלית תחזיר את המחרוזת בסדר הרגיל ולא ההפוך' 8חו5ץ1 .8 607 61ח = הפוח 6 0856 במקרה ומדובר בעברית תשרשר את המחרוזת בהיפוך' |6חכ) .8 הפשו = פחוחפץו ו ]סח הפונקציה מחזירה מחרוזת הפוכה (או לא אם מדובר באנגלית)' ווח = 05616076 הססחו חס <% את הפונקציה הזו תמצאו בתקליטור המצורף בקובף בשס 350./ו6/675676076. כעת נכתוב דף פשוט לבדיקת הפונקציה. הוסיפו דף בשס 850.שו65170076ד. ראשית, זהו דף בעברית ויוואלית, ולכן נוסיף לו שורת 1688 : <"150-8859-8= ]0755 ;הסח :"= ד דצ60 "שכץ ד-זח6הס6"= /וסם-ק דד 6%8וח> כדי שנוכל להשתמש בפונקציה, נעשה 61₪606חו לקובצ. <-- "450 צו76/075676070" = 6| 6[006ח1 --!> לאחר מכן, בתוך תגית ץ800, נכתוב שורה בעברית, ונמיר אותה בעזרת הפונקציה. ("קוווחס שמי פיליפ, ובאנגלית זה")א6/675676016 66וע. 6500056 הכוונה היא לכתוב שורה ובה עברית ואנגלית מעורבביס יחד, כדי לבדוק את הפונקציה. היא כמובן תעבוד היטב גס עס עברית בלבד. 4 55 - סדנת לימוד הנה הקוד של כל הדף יחד: <% ז6=/25610ְהַ004ח3 | 9%660> <-- "450 צ6/675670070ז" = 6|₪ 61006ח1 --!> < |אד> <סגשר> <"150-8859-8= 07185 ;ההזה /זא%"= דא= 0 "6קץ דח ח1/="60וסם-ק דד בזסרח> <"6.0 500010 |508ו/ 0508זסו1]"=%ח60% "0 ד םא 6"=םוהא הדפו> <סגשה/> <צ00ם> %> ("כו!וחכן שמי פיליפ, ובאנגלית זה")/ש6/675676076 6ש ץע 050056 %< <ץ00/> < |וזדרן/> זטזס!קא = 1פחזפוח! 050/1ז6ו1 - 35 .076% 6ת71631/ 051/000%ח[1063// :קוות |2 סו 1005 68הטב] | שפוצ ‏ 08 6|] | " י₪| ₪ 4 8 | ₪ ₪ .67 ו ז0פו] = 85]סעב = ה0זה56 חס | 39/₪5% | קסופ בבוס 6% " חן ססלק [+ 35 .8זפ 165170 טספ /31105% סו / :כזורן [6] 8866 | שמי פיליפ, ובאנגלית זה קוק 4 | ₪חא0ו4א || | ₪00 לבדיקה, לחצו לחיצה ימנית על הדפדפן, בחרו פַחו0ססחם, וודאו שהדפדפן אכן עבר לעברית ויזואלית. פרק 25: עברית באינטרנט | 305 פרק 26 איתור תקלות פעמיס רבות בעת עבודתכס בפיתוח דפי 55, תיתקלו בהודעות שגיאה. קראו אותן. לעיתיס קרובות יש בהודעה רמז, אם לא אמירה מפורשת, בדבר סיבת התקלה. למרות זאת, ריכזתי עבורכם את הודעות השגיאה הנפוצות ביותר, עס הסבר לכל אחת, ועס הצעות לפתרון. .1 5 : 0156 50ב זסזוס 00[66%ס 6500756 זסזם 68067רן 8 6חו!| ,601/0806705%.350[סזכ/06!3005% 1 קד דר ץחב .זספאוסזכ %ח6ו!6 6 סז הסאחצ ץ680ז|ה 6זה 680015ח ק דד פחוד חח 00 0806 חטשו 061016 806 06 ז5ח 5הסו ה6וסרח הסבר בפרוטוקול פדז₪3, שבו אנו עובדים, יש לכל תשדורת כותרת - ז₪36806. כאשר אתס שולחיס תג !ואד כלשהו, או אפילו טקסט רגיל, נשלחת לפניו, אוטומטית, כותרת. פקודות 855 מסוימות, משתמשות באותה כותרת, ויכולות להתבצע רק תוך כדי שליחת כותרת. לכן הן לא תוכלנה להתבצע אס כותרת כבר נשלחה. הפקודות הן: 1 כל הפקודות שקשורות ל- 56.6006!65ח₪6500. .₪6500756.460|/606 2 פתרון הבנת מקור הבעיה, במקרה זה, מקרבת אותנו מאוד לפתרון. פשוט, בצעו פקודות רגישות אלו ראשונות. יש לכס עוגיה לשלוח! שלחו אותה מייד בתחילת הדף, ורק אחר כך, ציירו טבלאות, כתבו כותרות וכל היתר. שימו לב! כאשר אתס יוצריס דף 455 חדש, נוצר אוטומטית יישלדיי |אזה. ואתס בדרך כלל, כותביס בתוך מסגרת ה- צס0ס8. שלד וה לבדו גורס לשליחת כותרות. פרק 26: איתור תקלות | 307 לעיתים, אינכס צריכים את השלד כלל. לדוגמה, בדף 80060085%66.850, אין צורך ב- !וד כלל. לכן יש למחוק את כל השלד ולכתוב רק את מה שצריך. אס בכל ואת יש צורך בקוד |ואזח, בצעו את הפקודות הרגישות ראשונות, לפני ה- |וחדת. 2. '80004005' זסזז6 פזסצוזם 86ס0 זסן זססוטסזק 8 = 01 +ספססווו זט עס 60א6ס! ץו6עו0!5א6 5 'פזספופוצ' 6|ס ד [וסעוזכ 266655 אספסיסוו 086][ספסזסוו] .0 הווהה חס הורחסג' 8 ס6חו! ,0ק76/070670706.85ז0ס5אססם/ הסבר הטבלה פתוחה במצב עיצוב, ולכן נעולה לכל המשתמשיס. פתרון עברו לאקסט, וסגרו את הטבלה. .3 '80004005' זסזז6 פזסצוזם 086 זסן זססוטסזק 8 = 01 +>ספססווו 8 06 630% 1516015.8007655/" 6|0ו= [ סעוכ 266655 אספסלסוו 56 0][ספסזסוו] .8חו50 ה0%ח6|-2070 8 ס6חו! ,0ק50076/070670706.85אססם/ הסבר ניסיתס להכניס לשדה בטבלה ערך ריק, ושדה זה מוגדר כרגע ככזה, שאסור להכניט לו ערכים ריקיס. פתרון תחילה, אס הגעתס להודעה זו, סימן שלא ביצעתס בדיקת שגיאות כמו שצריך. הייתס צריכים יילתפוסיי את העובדה, שהשדה ריק ולא לחכות, שמסד הנתונים ייצעקי"י. אפשרות אחת היא כאמור, ללכוד את השגיאה ולהודיע בנימוס: יישכחת להקליד שם, אנא הקלד..." אפשרות שנייה, היא להחליט שזהו שדה אופציונלי. לא רוצה! לא צריך! נעבור ל-406055 ונשנה את הגדרת השדה לכזה, שמוכן לקבל גם ערכיס ריקיס. 8 55 - סדנת לימוד סמנו את הטבלה, לחצו על ח4ו65כ : 6 : פזס)ופוצ פא סנ זססופוי | ש | בוו כ בו %אפך %אפד %אפך %אפך אשד ב | | ץוחנ זב 601 | | ד מה סז בוטו | סנס 1 | חב 10 6 )ןפ יו 35% לנוקת1 חסוסקב שוב מוטב]6 6ונו חסו30בו|ה/י ד ח0ו330ו|ה/י וח חו 05חו50 חַזהַח6|-2670 סו ?7 סו תְהַח6 | 2670 סוה בחלק העליון סמנו את השדה הרצוי, ואו בחלק התחתון שנו את ההגדרה הזח ]| 0ז26 צוסו| ל-65ץ. שמרו את הטבלה. .4 :80040614" זסזזס פזסצוזם 056 זסן זססוטסזק 8 = 01 +ספססוו! סט חו (וסס8זסקס 8ַחו55וח) זסזיוס אהזהץ5 [וסעווכ 66655 אספסיסוו] 086][ספסזסוו] .4" 6065500 7 סחו! ,06.850ז0670וס/6זס5%אססט/ הסבר שגיאה בשאילתת 501. פתרון דרך טובה להתמודדות עס תקלה זו, היא להדפיס את השאילתה לפני הפעלתה. כלומר: מייד עס סיוס הבנייה של השאילתה, כתבו: [50 166 650056 (בהנחה, ששס המשתנה שלכם הוא |50). כתיבה זו תהיה כמובן, רק לצורך איתור השגיאה. לאחר התיקון - העלימו את השורה. או. קיי. כתבנו, והנה אנו רואיס את השאילתה. היכן השגיאה: פרק 26: איתור תקלות | 309 בדרך כלל, תהיה השגיאה בולטת לעין גס אס אינכס אלופי 501. 1. בדקו שמות שדות. האס השמות בשאילתה מתאימים לשמות בטבלה! 2 וכרו: ערך המוכנס לשדה מחרוות (פַח5₪1), חייב להיות מוקף גרשייס. לערך מספרי אסור להיות מוקף גרשיים. ככה זה. 33 השוו לשאילתה בספר. 4. צלצלו לחבר טלפוני... פתרון נוסף תקלה נפוצה, שגורמת לאותה הודעת שגיאה, היא גרש בתוך המחרוזת המוקלדת. כזכור לכם, אנו משתמשים בגרשיים לפני ואחרי כל שדה מחרוזת. אם המשתמש הקליד משהו כמו דרי סלומון, או מקדונלדיס ובניו, הגרש מתפרש כסוף המחרוזת, ומה שנשאר גורס לשגיאה. מה עושיס! למרבה המלל, 501 יימביןיי 2 גרשים כגרש אחד. 2 גרשים לעומת זאת אינס מסמניס סוף מחרוות. כך נפתרת הבעיה. כל מה שצריך הוא, לפני פעולת +ו6פחו להחליף כל גרש ב-2 גרשיס. עושים את כך: 2 0% ("6 ")60651.1 )06| = ס6וההחז כעת ניתן להכניס את המחרוזת סח לטבלה ללא חשש. .5 '80040610' זסזז6 פזפעוזס 086 זס+ זססוטסזק כ = 01 ספסזסווו .1 266060 .6%075רח3 הכ צ16 סס ד [זסעוזכ 266655 אספסיסוו 86 0][ספסזסוו] 5 סחו! ,0ק5008/2.85ז6ק/76ז500אססם/ הסבר יש לכס טעות בשס שדה. בתוך שאילתת 501 נתקל אקסס בשס שדה, שאינו מוכר לו. הוא חושב שה שס של פרמטר, ומתלונן על שלא סיפקתם את ערך הפרמטר. פתרון בדקו את השאילתה שלכם, ודאו שכל שדה שכתבתם אכן מופיע בדיוק כך בטבלה. במיוחד היזהרו ברווחים (אסור בכללי!), קוויס תחתוניס וכן הלאה. הימנעו משמות שדות המכילים מקף, כמו 6-זספט. מסד הנתוניס ינסה לבצע פעולת חיסור בין זספט לבין . בדרך כלל, לא יהיו שדות כאלה, ותקבלו הודעת שגיאה על שס שדה. אס קיימיס שדות כאלה, תקבלו את תוצאת החיסור. והו באג שקשה מאוד לזהות את מקורו. 0 55 - סדנת לימוד .6 '80004005' זסזז6 פזסצוזם 086 זסן זססוטסזק 8 = 01 +ספססווו .ץזסטף 080680|6ק ח8 56 זפטוח חסטה סק [וסעוזכ 66655 אספסלסוו 086ס][ספסזסוו] 3 סחו! ,350.א06ח65/1ץסטוסו/ הסבר ישנן כמה סיבות להודעה זו. הנפוצה ביותר היא הרשאות גישה לא נכונות למשתמש האינטרנט. מדובר בהרשאות גישה ברמת מערכת ההפעלה, והתקלה מתרחשת בעיקר בשרתי דא העובדים ב- ₪5דא. פתרון בדקו את הרשאות הקוב, ותנו למסד הנתוניס הרשאות קריאה וגס כתיבה (//5). '8008061' זסזוס 05|ו=. 8סססא חס זס 6 חח 6 60 הו 60650 ה60!!6600 6 חו +66[סס 6 0ח₪ %סח סוטס6 ססה חסחהסו|סה 606 ץכ 6065060 01076006 הסבר בדרך כלל, הודעה וו מופיעה עקב טעות בשס שדה בקריאה או כתיבה ל- ₪6607056. פתרון בדקו את הקוד שלכם בשורה המדוברת, ובדקו כל שדה שנמצא בתוך (".....")5ז. שס, קרוב לוודאי תמצאו את התשובה. פרק 26: איתור תקלות | 311 נספחים ואינדקס לפניך שני נספחיס ואינדקס לספר כולו, כולס באנגלית. שיס לב, הנספח הראשון מתחיל בעמוד 3 שנמצא בסוף הספר (לפני הקטלוג המצורף) ומתקדס פנימה אל תוך הספר. לאחר הנספחיסם תוכל למצוא את האינדקס. הפניות האינדקס הן שתיים: אחת לפי מספרי העמודיס של הפרקים בעברית - הס יסומנו במספרים, והשנייה לפי המיקוס - או0חססקה (נספת א') או 8 אוסחססקה (נספת בי). 3 6 65 ה סקוה 60 ההּ 000[66%5 57 :ה אוהחסקקת 13 1066 +כוז056 / :8 אוהחסקקת 33| אססחך |33 5 או סכה 3 6 %5ח6 סקוה 60 חב 00[66%5 257 :ה אוחסקקת 13 6 )₪ +12ו256/ :8 אוחסקקת 33| אסחך 1 55 - סדנת לימוד או0חסקקה 2 ה אוחסככקה 0חהּ 20[66%5) 50 106 615 הוסכוח 6 או)חסקכה פוחד חז 5 ו17-+!ו80 57 0 5 ה 600 6!ַב3ּ!!ב5%הז 57 0 3 50 - סדנת לימוד 0 00[660 306 [567/6 6ע60/ 06 זס] 61076066 166 8 5ססוטסזק אוסחסקקה פוחד זס .6ש51ח6 חקו 60 06 60 060ח6סחו 0% 15 61676006 וחד .%6ה6הסקר 60 6וסב!|5%חו 6חו|חס 16705066 606 60506 ,%ה6חהסק 60 חב 01665 ה686 חס הסטהוסזחו 6וסוח 5 רו 567/06 3 חס כ|6ח115/ז/7ז68156ס1//:קח 3% 6וס3!והצה) הסו8ח6 ו 06 . (5%8|!60ח1 5 וחה:ז-!וט5 57 +טסרוא 66%5[סס0 חו-6!ום 28065 ז5067/0 60/6 פחוצוסווס] %06 01 שְחה 56 ח68 טסצ .505 2806 ז567/6 60/6 זטסץ חו ההסחל 8ַחו066!3 ץסוס!וקאס 6% הסוצבּסו!ככקג 6חד 6 ח68 8%ח+ הסוסה ז0זח! 607166 0ח3 076ז5 60 560 06 ח68 666[סס הסספסווקקה 6חד חס ו68ו!ק3 חה 01 5615 ||3 צְם 53760 605 % 56006 הססה6ו!קק3 השוא 660[ט0 0ח3 08%8 5חוה%חס6 (ע6א)%5ח%6ח60 0 <00[600> 6+ שוצ 060|8760 6חץ הזו 066|3760 56026 הסספסו!קק3 חואו 66%5[טס 5חו%8חס6 (ץ6א)5%8%1600[6005 0 <00[660> 5 חס ו פסו|קכ 6 0חהו366655 וחסז? 5675 זסהז0 %6חה6עסזק %| חס ול60|!66 ח60|!6600 הס ה6ו|סק 06 860655 60 15675 זסח0% 65|סְהח= ו 5 סע 6 8חוץו 00 ,57/6 60 6 בַהו55000 עט 60ז0פטוזד 0חם הס הסו8סו!קק3 66 פחובסוחט זס ,₪6 358. !הטסו 6 חו 0306 8/0/60 זס] 60065%ז זז 06 עס 60ז0פטוד 0 חסו8סו!קקבּ 6% ₪%%א6 00[66%600) סחד .58005 306 567/67 606 |ס זט חה60 60 ₪560 15 66%[סס 06%%ח00[660-0 סחד או0חסקקה 4 5 3586000 8 פצוססב ץסוסווקאם + 60 +00 56% 6 סש 68|!5 עחה 065סעס 6 5 סע ה0ו5860ח3 60+וסטה ע 60זפחד וד הס ח0ו7805860 6060!ח60 עץ 60ז6טחד 580 ד הס + % ₪665 סחד 0 ]סז 3 וחסז] 600651 8 חו %ח56 הסוסהו סח || %65ח607656 66(פס 600656 סחד 5 זטסץ 6065 6-ו החסז 8|065/ 5ח%91ח0) (ץ6א )670168%6-%ח6|!6) 65 050% 10 65ט|א/ 5חוה%חס6 (ץ6א)6006165 5 ?+ 1 דר וחסי? 8|65/ 5חו%9ח60 וח'וס- 500 / וסטף חס 65ט|8/ 5חו%3חס) ו סו | חר חהסז 6 300 680075ח חס 65ט|8/ 5חו%3חס) 5/5 5 סח+סו הזסז 1 דר 01 606% 8 6016/65 (9חט680)60/ החום ץזוסקסיוק "סז 06 חן 2665 +0 זסטוחטח 6חדך 5 6520565 סחד 8 0 5070067 זטסץ החסזז %ח56 15 הז הסוה וזח ||3 %5ה656ז62ז 66[פס 6500756 סחדך פשסזם ח0ו60]!66 סז 8 60 60066 3 300 %0 טסץ 65ומְבּח= (ץ6א)600165 5 סז 3 0+ 68006 צוסח 005 6 ,ו 0068067 6 8ס! 115 6 סז ץזח6 חה ₪005 9 5 155 - סדנת לימוד 5 6 6 חן הסוסה זסזחו 8הו50-הסה 65סוז 8 ס6סןז// וה חום 6 110760טכ 06 6|6875 זז 0% 8 +0 8חו6655סז 05ח₪ 0חם זט 6 ]0 606% || 05ח56 חפטו= 6 שוח 8 60 ז56אז2 8 60176665 1 601766 סז 8 60 פַחו507 8 56005 %חהּוזבּע ססוז/ 5 סוק 6 "56/6 6ע200 חב 5זס)טם זט 55 ץאסזכ 0 8חהוח636 0|5סיחס6 666600 6 זט חס 56 0ש 56% 68786001 (3756%08706-))ז56 ה 6 6+ 01 26 %ח06ח60 6+ 506618165 606 6חוז 6ע0ה|6 חחו5 5ז50אוסזס ץם 8חהוח636 5|סיחס6 5 זוקאם 6 !3050 0ח5 5ז56אוסזס 0 8חהוח636 5!|סיחס6 65056 זוקאם 0 חס |50 15 ז56אוסזם 3 זסחה6%חצו 65ל68וסחך 0-- 150 6 ב סל בַח80 105ק 3 ₪005 ( 1651./851ק)65זק 5 ץכ 660 6חו| 558005 06 5066/1165 5 6% זוסעוס5 סחד 57/6 06 חס פהסס6חט1 וט 5טסוז/ 01 ₪56 6+ 65|סהח6 66%[סס ז567/6 סחדך 5 6% חמה 01 1508066 ח8 6768165 (0010זק)6768%60[66% 5 ד |8ו5060 56 60 8חו507 8 5+ו6/חס6 (0הו7ז6006)50חם | דר ההק |63ו5ץחכ 3 60 הזה |הטסזוץ 8 65ו6/חס) (הז03 )חק כ 13 וחזס? 60060ח₪1-6(! 60 8חו507 8 5+ו6עחס6 (60חו6006)507חם | ץזוסקסזק חטז 0+ 60צוס!|8 15 560% 8 5660005 +0 זסטוחטח 6חדך וו 5 0+ הַחוסם 61076 או0חסקקה 6 % וחהס!5655 סחד .ח0ו5655 ₪567 ז3|טסוזהק 8 + טסה הססהו סח 6+ %5ה656ז62ז 66%[סס חה0ו5655 6חך 605 0 5600066 ח0ן5655 הזוע 00(66%05 30 08%8 5חו%8ח60 (ץ6א)%60%5ח 60 0 <00[60> 6ח% חחופט +טסחסוע 6+ חחופ 0060/8760 560006 חסו5655 ח%ואו 00[66%5 5חו%8ח60 (ץ6א)5+8%16020[6005 0 <00[6005> סח+סו 0 ו 2806 %ה6ז6 6+ 8067 ה0ו5655 567 8 505 ח00ח3סה 5 0-6 50661865 06 567/67 60006 6 זו הס 06| 6חז 50661865 סז | חסו5655 56 06 זס? זט ח06ו סטסוחט ג 5550 5 ה0ן5655 8 26)076 5ססטחווח חו סוחס סחך סווך 5 סע 6 חר זט חס!| 806 3 66500 +סח זספט 6 עפ 60ז0פטוזד 0חםחהס 0 זטססחו ד ח0ו5655 66 ץכ 886 כ6/ 8 זסז 065% 5%זו 6ש עפ 60ז0פטוזד 0 5 סכ וה 60 6!טְַב3ּ!!15%3 50 6 ]5/0 60/6 זטסץ חן 5 חס חסקוחסס 6סב!|הס5חו פחוצוסווס1 606 01 צחה חחופט 61076 36 ג .ה חהסקו 60 6 01 15666 חב 6ז066|3 ץחוסו|קא6 ז5ח וסץ ,56015 סק 60 ה686 ז0ס] ס6סוטסזק 15 הססהז066|3 סקוה 60 וס+0%3 0 סחד הזו 3056665 זז החה צ150!3 60 טוסץ 80|!65ח6 +ח6 הסקוחסס 3050 ₪0 סחד 6 קוח 60 ₪090 40 06 ]0 66ה5%8ח! חה 6708%6 0 ד .160066165 %ח6ז170 <% ("ז0ס00%8%/. 15/6" )66 [7680600). זס 56 = ה ץן] 56% %> סו 6 3 חס 156060%ז30/67 חה 5ץהוספוס ו (6|= 5606006 זס0%8%) 7 55 - סדנת לימוד 3 חזו +ח6 30/6756 66 סהטסזהּ זס0זסס 3 5ץבוקפוס 5או ח! 5126 אחוזסקץח 8 15 +ח6ח30/671156 חה זסחזסח/ט 50661865 6 5000 60%וח30/67156 6+ 6זסחצט שוחב | ד פחד יי 5 סל %ח56 6ז'טסץ ,%חה6 30/6756 חה 6166 טסץ הסח/ 6 6 01 65וו6קסזק 06 5%5!| 8% 6!ו +א6ך 05 5 סוק 007007)5126( (ח6|16>3016)000!68 (6)17806תה- 306% ד 5 606600 6 6 600|6ח56 זסזה+סה חס סקוה 60 פ5סוסווְַהּכְ63 וס5שוסיום סחד 0 3 01 16800765 6 06%66% 0ל טסץ 6080165 +חה6חסקוס6 065ו|ו68080 זספאוסזם 6חדך 6 חס 600 065ו!ו080ק3) זס5שוסז 6+ 01 06חםל5חו חה 676806 0ך .זספושסזם <% ("6סץ דז56אוסזם. 15/6 ")76860066 זס 56 = שוסזםץ] 56% %> 5 סז 800% הסוזהוזס?ח! 5חו%3ח60 זהח+ 6| +א6ד 6 וחו.ק568שוסזם חח סקוה 60 ףַהואחו! %ה%6ה0ס6 סחד 6 זחסחסקוחסס 8חואחו ] +ה6לחהס 6+ +0 06ח8ל5חו חה 6708%6 סד <% ("אח! 0א6א.5/6" )066 0768060 56/0 =>חו ]ץוח 56% %> חס 06 חן 08065 +0 זסטוחטח |%0%8 5חזנסס 6 1155 סַחואחו | 6 חן 0306 %ח6זט6 6ח+ +0 הסטופסק 6 פהזנסס 6 1156 פחהואח | +ה%6חס6 6 חן 0806 6%%ח 6ל 01 הססק 0656 6 פחזנסס 6 1155 חַחהואחו | +ה%6חס6 6 חו 0306 %אסח 6ח 01 ₪1( 6 פהזנססח 6 1155 חַחואחו | +ה%6חס6 6 טסוו 6ח03 6+ +0 הססק 0656 6 תנסא 6ות 115% פחואחו] %ה56ח60 06 חן אססחו 5 )367[ 50-00 (16= 115% חואחו 1 )51 |26) (6!= 115% סַחואחו 1 הסוסק006567א266) (6!ו= 115% סחואחו | +ה%6חהס6) 9חואחו ] +ה%6חס-)) ]₪ 660 (6|= 15% הסוס 65671 ה26%%) ,6 115% פחואחו] %ה06ח600) (068ח1 או0חסקקה 8 חו א06חו 6 חזוצו 2806 6ח) 01 ₪1( 6ח% פתזנססה 6 115% פחואח1] %ה%6חה0ס6 66 חו 806ק 5טסועסזס 6+ 01 הססקו0656 6 פחזנססא 6 115% פחואחו] +ה6לחהס6 6 6+ חן 0806 פטסוטסזכ 6חש 01 ₪1( 6ז פהזנססח 6 1156 פחהואחו | +ה%6חס6 5 0 55| 8 הַהוחו%9ח60 6! +א6דך 5 ת 6 ,6 115% פחואחו] %ח06ח600) (068ח1 הסו 6605065670 (6= 115% פחואחו] %ה600056) 05 (6!|= 115% טחהואחו] +ה%6חהס6) 6וו= 6 115% פַחואחו | +ה%6ח0ס6 סקוה 60 זס+0%3 %ה%6ה60 סחד הזו הטסו 595 ויד 15013 60 טוסץ 65|ה8ח6 זה חסקוחסס ז0ז0 זה חס סחך 6 600 זס%+0%8 %ה%6ה00 6 01 508006 חב 676866 סד .10606165 <% ("ז00%8%0 16.06 11558" )066% 6768%60. זס506/0=+ח6+חס)ץוח 56% 9%> חס חס 6 והסז? פהו50 ואד ח3 פתזנססה 6 56060016 חס חס 06 והסז? 85חהו5 ודה || תנסא 6 566006 5 ]דר )0 5%ו|! 8 5חהובזח60 %החז 6וו +אסד 5 005 (6|ן= 600|6ח56 ה חהס)) חח ס-)||36%) (6|ן= 600|6ח56 סו ₪6 600|6ח56 %ח%6ח60 קוה 60 60675 סחד א 0 600075 6 סח זס 6ח0 676806 60 וס 680/65 +ח6 ה סק 60 5זססהטס סחדך 15080066 חה 676876 סד .506 סס/ 3 סל ופו/ ]0 זסטוטח 6+ 35 ה506 הסטהחוסזחו :1 0!008|.358 6 חן 6006 וד פהוצוסו|ס1 6ח+ 6006 חח סק 60 8זס6הטס6 שח זסס הט ס6ץרה=1 הסהסו|סק =5ק560 55₪/5₪= דהא ז50נ089> < ד08150/> <"5ז6)הוס6. 5//6!א"= ס061אק זט 60 8 +0 6טו/ 6 5חז6ח 60 8 01 06| 6 0ס% חס ₪005 60 8 60/65 6 6וזס ו טח הו66+3 3 |ה0ף6 סש זס%חוס60 5665 9 55 - סדנת לימוד 5 (26%)6000%67) ( 60 )הרזח (ז%6חטס0/6)6 6 טח ,606 56% 6וו= 605 |הטסועוסחו 6חז || 5חוה%חס6 16 +אם+ פוחד 6% סק וח 60 6!פבּד קטאסס !1 סחד + ז00[60 חה חן הס הו זסזחו 68006 0ס וסץ 80!65ח6 +חה6 חהסקו 60 6|סב3ד קטאסס סחד 150006 חב 6768%6 0 ך .50006 הססהסו|קקה זס ,חסו5655 ,2806 הזו 6768560 06 חהס פחוצוס||0] %6 56 56006 6פַה0 וצו זהסהסקוחס6 6!ס3 ד קטאסס | 6 <%( "30!6 00007 115580!6.1" )567/67.67680600[66 = קטאסס ץוח ז55 %> 0 50006 חהסספסו!3 הוצו +ח6 חסקו 60 3!6 ד קטאסס | 6ח+ +01 06חה5%8חו חה 68%6ז6 סד :1 0081.858|כ) 6+ סז 6006 פחוצוסו|ס1 6 קטאסס |ץוח=1 הסוסהסו|סס =5ק 560 ₪ם/55₪= דהאט ז50נ089> < 08501/> <"30!6 דק טאסס 115530!6.1"= פ061אק 5 חן 615% 8%ח% 5זוהק 6ט|הע/ץ6א +0 זססוהטח 6 פחזנסס יי .06 קטאסס ]| 6 .6 8 סז +ה6הסקר 60 66 ססחו 5זוהק 6ט|ה//ץ6א 10805 | 8% החס1 ,ה8065!608%/ 0 | .10 07] 065]אע 06ז 566 החסזז ה סקר 60 6חל ססחו 5זובס 6ט|ה//ץ6א 10805 ,608%!א= 65 080/30 1 זז 065]ע 6 566 .08515 6ו00וז6כ 3 חס 6ו₪/בּ סז .5 חן 50661060 15 0600 זסז 6ט|פע סד .6הוזסז 5 ץ6א 5060106 8 זס] 6ט|8ע %06 פחזסס (ץ6א)סטוה/קטאסס | .חסחו05סק א06חו 6+ 3% 60ז068! 66 6 5הזט6% (068ח1ו)ץ6 קט 00 ] 06 חן 681505 ץ6א 5066160 6 זו שד פחזנססם (ץ6א)1505א 66 .ד 0 06%ח(630 6 |סחט 6|ס3 ד קטאסס 6 10685 ו .0 5 .6801066 חחו||68 ץם 6768060 06%]| 3 ₪6!08565 ו או 6 3% 068060! 66 6 01 שטו!פע 6 5הזט6% (068חו)6ט|8 . חסםופסק 4 אוסחסקקה 10 6וו= ח86ם .5זו3ק 6ט|ה8//ץ6א 06 560765 8%ז 6!ו +אסד 6 6וס3ד קטאסס | 6 0 .608 3 שכ 560878660 15 זובק 6טוהע/ץ66 8 85 6חו! 8 01 0ח6 6חש 8% ₪56 ,65טופע שחווט!טוח 63 הסה טח חס6 +הוחיוס-] .5 58 0חה 665 8חהו50 0 שלחו 30 5ץ6א 508 1 .5 508 30 665 %6007ח1 2 5 לח 300 865 ז%6006ח1 3 . (6/5א 00116806 6זסח0ו) 65ט!הע חַחהו50 סחה 5ץ6א 8חהו50 10 6 06ח]) 65| ז600לחו סחה 5ץ6א 8חהו50 11 . (6/5א 6 6סח)) 8!065/ חו507 30 665 ז%600חז 12 . (5ץ6א 6 06ח0ו) 1065 ז600לחו 0ח3 865 ז%600חך 13 . (6/5א 7% וובּועצס סחד "50 60/6 חב הוחס] | ברחש 0ח56 0+ טסץ 65|סהח6 666[סס |ובאצוסא סחד 6 00160 |ו שו 6+ 01 06ח5%8ח1 חב 6768%6 <%("|והותאוס].5 ד00" )066 56/7686 = |והוץו [9%655> 5 6 |והרח6 חב 0 6| 8 86065 (ח%הק 6)0|6!ו 86 חה ואו 655306 |(החח6 חב 0 6| 8 65ה86 (1 0 ,03 6!) ₪1 (ה86ה 1 3550018000 6 |ו8רח6 חה 56005 560 65 סוק חססזה6 חסחוום 8 8חו0ח56 זס1 ₪560 3007655 |והוחס סחדך 66 6 68 66 ]0 ץק60 6" ווחש 66 01 %א%6 סחך ץ00ס ד 6085 655806 |031ח6 6+ זסח6%ח/ע 5066/1165 +אוחזס-]ץ00 + חוהוק זס 1 55( - סדנת לימוד % 600 הסטז63 3 8חו0ח56 זס1 ₪560 3007655 |והוחס סחדך 6 68 6+ [ו8הח6 %06 חו 060טו6חו 5 | |ו3 זס1 |ח₪]( 0856 6חז 56605 6 5 | זס] ה08% 63/6 זס 6ז3050|0 חה 5665 6 |והרח6 6ח הו 060טו6חו |[08ח6 16 ]0 56000 6+ ]0 3007655 |ו8ח6 שחד 6 6 |והח6 6ח? +0 עטוזסוזק 6חד 6 ]חח 66 01 08%+ 0חהו600ח6 6חך 6 |ו8ח6 6ח+ +0 6חז! 66%[סט5 6חך |(ההח6 6 01 +ה6וו66ז 6 01 3007655 |והוח6 סחדך 6 5ז סוק 6 66 ח0ו068 |%ח%6ח60 החסז- 6 סק והז +הרחזסת!ו3 יו סך סקוה 60 ז6+ה 60 סִחַבּק סחד 6] 3 18% 65ול ]0 סה טח 6 86% סל טסץ 680165 חש חהסק 60 סח 60 סאק סחדך וקו 60 ז חס 006ק 6+ ]0 06ח508ח! חה 670866 0 ד .60065660 ח6ס0 85 <%("ז 28600 11558016" 660[ 6768%60. זס/ז50= ךשוח 56% %> ח066 895ח 6חְהכ 38 65 +0 זססוהטח 6 פחהזגס6 0 5 806 %ח6ו6 6 65חו 01 זסטותטח 6 03065 0 חס ח66 35 86הכ 3 65 ]0 טסו טח 06 2670 60 5ז₪656 0 + 606505 01 זסטהטוח 06 500765 8% 6|ו זאד 0 85 806 6807 5 ([חז8ק חק 60//] )סו (וחְַטָבק ([ח8%ק 6חָהק ₪656%)]/60 6וו= ₪6 2868 +הט60 4 4 אוסחסקקה 12 5 אוהסכןה 66חסו10 %כו556 אווחסקכה פוחד הז 535 0 05 וסחט-] 0 5וסזהּיוסןס 0 5 0 60 605 3 5 - סדנת לימוד ,סול ,%5ח500066 256% / שר || ]0 6707606 >סוטף 8 5חו%8ח60 אוסחסקסב פוחד 600 6 566 .005% 156 5הסוססחט? 560% / שו 01 עְח3 .665[טס 0ח3ב ,5זסזהוסקס .600509065 656 01 56| 3 זס1 אוסהססקה פוחז חס 00 6חווחס +56 / 60507 66 זו טפחס6 ,8560 / חס הסטהוחסזחו 6זסרח זס= +50 פשססחו/ 50ססו] 6רל 6ופוע וס 866 הסטקס דא פשססחו/ 606 וטואו 060טוסחו 56 6050.60ור. 50 /:כקח 3% 5106 סש 65וססוסהת6ד 55 וו63 [870007600051 ] 806 [ו8] 3 0חו!|68 הסח ||68 חחו5( .6חסטסזסט5 זס הסטסחטז 3 סז וס חסס 5ז500חה %ה6ר5000 פוחוד 0 8 זסץשץ6א ||63 [ההסטקס 06 + ,זסעסעטסר] . |החסטסס פ5עְהּאו81 15 6הסטסזטט5 זס הסטסחות 5-ה חן 0|0560ח6 06 5 057 )=-25 6 6|855 [15ח5016006 ] 5) סחם .5 30 ,65וסקסזכן ,65!ה בע ,שוח 3 0ח1וח35510 ,6855 8 65ח6 0% 07ו055קא0070510078776=6 5%ח0 [סספערוק | 6וופטק] 8 חורו 6055 6!ק| טורח 060876 68 טס .%ח503 חס 8 060376 0ם 560 15 +הסרת06ל5 פוחדך .ו 60 3 השוא הר 3551 605% ה686 הַחה37ק56 עס שחו! 816ַחו5 וחום . . . [[ ([5025077065 ] ) החוטש , ][([0507015 50 ]) הש וחוס .6 5507306 3!!068005 300 180|6זה/ שוח 3 6768005 %ח0 5% פוחדך קסס ]...סם :1 א8סחץ5 [ח0/00ח00 +|סח | 6והעצ+] סס [5016006015 ] [סכ +אם] [15ח5016006 ] מסס | אלח/5 8 אוחסקקה 14 סס ] 5016006015[ [סס זזואם] [15ח516006 ] [ח0/00חס0 |וסח | 6וה/צץ] קססו1 זא סח זס םוד 5| מס0 60 6!וחאו 5120076015 668% +ה560066 006 ז0 פהוסז הטסם .₪( ך 6000065 6 ₪356 3773/ 600/60 30 5ץההּ 26ו60-5א11 01 65 חס רחשו סחו2ו|החוחוסז 8/72% 678565 +הסרת006ל5 פוחך .הזזה 6|הההחץ0 ]0 50806 5007806 6 50607601 660%6א 0 5000655 6!כ ]וח הוח 60 68 %ה0066ל5 6חד .סותחז 8% %ה5%80606 3 600065א5 .5חס!60 צם +ואם ספ זוא 55300 כסס ]...0 3 616 +ה6ו5006 פוחדך זסת זוא .קסס! 6)]...ח86= זס זס +א6]...זס=] 3 165 %ח5090%06 וחד חססס6חט- זוא= .חס סח 8 61065 60%ח000ל5 פוחד 0טם +א= .סז 5 8 665 50000604 פוחד +אסא...זס] [5/60 5000] 600 0 570/11 = ושתשס0 זס= [5016006015 ] [זסת זואם] [15ח5016006 ] וכו קסס! 6 0 0651003060 סח )0 זססוהטח 6 5/0700760/5 01 קוסזם 3 6365ק6ז סססו פוחד 00 5 85% - סדנת לימוד +אסא... הסה וס קשסס ח6/6706011 ₪80 זס= [15ח5916006 ] [זסת זואם] [15ח5016006 ] [ח6/6006 ] )או 5770765 0 סז 6 הכז קסס! פוחש , הסם0!!66ס זס שבדובּ 6רז חן +הסוחס!ס ה686 זס= הסום6הט- [870/58)] 8706 חסס6חטת [6ספטוזק | 6ווסטק] [15ח5016006 ] [חסו655א6 = 6וחהח] [חסטסחט- זואם] [15ח516006 ] [6%0055/08 = 6החפח ] חסססחט= 0חם .6 ה ,רזה ,הח 3 0הוח3551 , הסס6חט-] 3 06065 %חה6רת006ל5 פוחך .6‏ הסד... ד :1 א8סחץ5 [6/5651016006715 56|= ] 15ה5/000006 הסח ד תסםוסחסס זז : א8סח/ץ5 הסח ד מסטוסתס6 +[ 5 חס ד ה-0000/000 5616!₪] - [[6/56//51016006015] 6 ] 6/5051016776015[[ + 0חם .5580065 +0 05 סז 66006א6 עו[ חסוווסחסס %ה6ר5%0060 006 0% פהחוסז הטסם זסזיו= ₪ה0 6% ₪656 זסזזם חס 6 סחוצוס!|0? 6000 רו %ה5%3066 6 60000005 %חה50006006 פוחל ,5זוססס וסוס חה הסחצ 6086 רת %ה6רת5%000 06 600065א6 וס ,סיס שרוחו 6 680560 8% 50300 + 56 וסזום הכ 6 פהוהובזחהס6 6 ו660סזכן 6 01 )וס ||63 %ח606ז זפסרח 606 סהועוסווס+ .0 60%0 זסזזם חכ) 56 ,5זסזוס 01 פחחוסקסז 6 30|6ח6-6 סד .ה6 50300 8 אוחסקקה 16 +וסו!קאם הססטקס זוסו|קאם הסטקס ,שטק ,וחוכ 6 ₪ חופ 65!טה הפע ||3 ]ס הס00 060373 זו6ו|קא6 6ז 107065 +ה6רת500%0 פוחד חן הח 60 זס %ה5590006 טלס עחה3 6זסז6 זבסקכה ז5ח 16 .6ה5005006 ווה זס ,שווסגוק .6 0/6 סח 6זהּוזוק . . [[([505077065 ] ) השש , ][([5002507015 | ) חכ ססבערוק הסוחשט חן +50710 ₪6 60 ץ|חס 30|6וה/3 65!טההה/) 65|סה הבע 66העוזכ 6768005 +הסרת066ל5 פוחדך .5066 5507806 3]!068%65 300 (066|3760 שזסצו שסחז 6% ץזוסטסיוק [(8/0//58)] 8776 6% ץהסקסזק [6ספטוזק | טוטבסכ] 6ווסטק] [15ח5016006 ] ]]560[ 8006 = 6%07055/07[ [זסססזק 6ואם] [15ח5916006 ] ]]56%[ 8006 = 6%0/655/0[ /וסקסזק סחם .5 8 10 לו6קסזכ 8 01 6ט|פ/ 6 5חזנס סז 8% 6זוסס6סזס /וסקסזס 3 65חסס + ץוסטסיוק (6ט3/ [ 3/0/50 ]) 8776 6% | /שוסקסזק [סספטוזק | סווטטק] [15ח5016006 ] [וסססזק 6ואם] [15ח5016006 ] /וסקסזק סחם .5 38 0 זכ 3 ]0 6ו|/ 06 5605 +08 6זט660סזכ הוסקסזס 8 65חחסכ 6% ץזוסטסיוק (0/00006 80/50 | )0806 56% /סוסקסזק [סספטוזק | סווטטק] [15ח6ו50160 ] [זסססזק 6ואם] [15ח5016006 ] /וסקסזק סחם .5 8 10 00[600 ח3 60 61076006 3 5065 %8% 6זו0ס6סזס /וסקסזס 3 65חסס 7 5 - סדנת לימוד 6ווטטק . . [[([5/25077075 | ) חחוש , ]| ([500507015 ] ) 86 תשש 6ווטגוק 65 ||3 חן 65זו660סזכ || סף 6!סבווה/3 65!הה/) 65|סה הבע 6ו|ס ו 6768065 +ה6 50006 פוחדך .50 5007806 8!!063065 30 (6605[סזס וו חו 36 06 ] 26ווהססחה .806 5660 סח 38 ]סח ססות טח-ר סח 5 הס6חטז ₪0 6 פסעו +ה6רח006ל5 פוחדך 6 סז 560 15 זסוחוז הה5/506 6 ,זססוהגוח 3 הַהוץ!סכ5 +וסרחוצו +ח6רח55306 5וח% 6 נוסץ 56 06 , הסטסחו () א 06 בחופט 606 26וההססחםג 56 +סח 00 טסץ ]1 .86 50060 .ו פו ()א₪ סח סע 06678060 56 |וו 5זסטו טוח 01 500606 והו65א . . . [(5005011065 )08076 ,] (500507065 )2/6006 [6567/6זק | והוססח 6 סז .הזוה 6 ההוהחץ0 3 0חו2ו65 זס 52100 ,50507005 הסופתסרחו0 6/1565 %ה6רח50000 פוחוד .ץה זזה 6015000 006 חן ה08% 66605סזק ודו :1 א8סחץ5 +6006 וח : אמח חח 60 ' ז 0 פוסו!10 הח6ג 11 .560זהכן חחוסס וחסז 6065 866 %ח5006006 5ור +0 פוחזס) הזסט .חס|60 8 ץכ 500878060 06 5%טח 6 ,6חו! 8 חס %6ה06ח503%0 566006 6 0516005507 60856 50|606 ה-6%0/055/07/1 6856] . . [[ח-51016006015 ] 6%0/055/07/56-0 56| 856] [|ח-6/5051016076015 ] סחם 5 8% 60/0550 עְח3 הו 60 זוה 65ה553066 600000005 זחהסרח 50006 פוחך 0 500065 6 6%0/055/00/55 3 ה6 ה % 0065 057605507 11 . הסו655זקאס05%+ .0 סה 56| 0856 וטו 8 אוחסקקה 8 5% וס | הס/055ק001006%+ = 02/00/07 56% חוחזס .ץ+וסקסזכן 66 זס 6וטהה/ 6 זס] 66חה076ז6 66[טס 6 5615 +ה6ר006ל5 פוחדך .00[6 506616 עחה וחסז /0/607/9 1550619665 טפט [(3/0/651 )] 8006 סגו5 [6ספטוזק | 6ווסטק] [5016006015 ] [00פ זואם] ] 516006015[ טט5 0ח₪ .6 ה ,הרזה ,חח 3 88חהוחק355 ,6חט סז ט5 3 06065 5590607606 פוחדך 0ח6...)6!וח/ חס 60000 6ווח\ [15ח5016006 ] 0ח6/ םד 15 ה0000/00 35 פחס| 85 572/0776015 01 567165 %06 6060006 0ף 65טחסחס6 קססו פוחד הזוע עס הטו\ [15ח5010006 ] הסו\ 0חם ץ ואש זטסרטוצ 66%[ 16חו5 3 חואו %5חה6רח0 530 01 567165 3 וחזסדוסכ 60 טסץ 65!ס3ח6 וטו 55806 6/6 חן 00[60% 06 0 חח06ז 5הסו הט (ז6 וחנוה )5 .6ט|פ/ 3050006 חה פחזוססז הסססחטף פוחד (370/751)ץבּזיוה .ץהזוה חה 6708665 הסח פוחד 56) 57779( 57770 חן זס60! זו 6 זס1 6006 51 6חל פה"זוססז הסססחט? פוחד 9 5 - סדנת לימוד 566) 50779( .50770 חו 06 156 6חל פהזוססז הסססחט פוחד 506\]) 51770( .50770 חן 6006 78600[7ה8ח6 06ססוח( זז 6 פחנססז הסססחט? פוחד (ז6 וחנוה )ח+ת הזה 06 פה"וס6ז הסססחט? פוחד ([ז1655/0קא6 )!600 .0068 5000/26 )0 +חהוזהע 0ל 5צוסעחס6 הסטסחנ1 פוחד (21055/01₪ק6% )%6ץ6 .86 5000/06 01 38% 0ף 5דוס/ח0ס6 הסססחט? פוחד (655/01₪א6 )661 .חוכ 500/06 ?0 +חהוזה/ 0ף 5זוס/חס6 הסססחטף פוחד 603%6) 016( .6 5000/06 01 %ח18ז8/ 0ף 5זו6/חס6 הסססחט? פוחד (וז601055/0 )!6 .סכ 5000/06 +0 +ח18זה/ 0ף 5זו6/חס6 הסססחטז פוחד (0/3170008 )זו 0 הו 65 60 6 60 6006 637360 1451 06 5דסעחס6 הסטסחג פוחוד 6 68) 0/370000( .6 ס6ופָחו5 3 0+ 6006 6386001 6ז 5זוס/ח0ס6 הסטססחט? פוחד (0/23170008 )]'ו6 זא הו הסוס 6 סף 6006 686007 6006וח(1 6+ 5+וסעחס6 הסטסחג פוחוד ו 8 אוחסקקה 20 (ז655/0קא6 )610% 6 0ח1 5000/06 ]0 +ח18זה/ 60 5זו6/ח60 הסטססחט פוחד (ה7655/0קא6 )טח 61 .00 ] 5000/06 +0 +ח18זה/ 60 5זו6/ח60 הסססחטף פוחד (ז וו )605 .6056 6 5חזטס6ז חסטסחט1 פוחד (031706ק/ן50//0/773716.1 )0[66% 763%60ו6 6 156 ,306 507/07 00/6 חב חורטו .66%(סס הססהוחססטה חב 6708665 הסססחט פוחד .חח 5וחז 0 50680חו 60[סס 567/67 6 + 6600 68%600(666) ([ז7055/0ק6 )650 .6חו5 5000/06 01 +חהוזה/ 60 5זו6/ח60 הסטסחטף פוחד (וז01055/0א6 )ז+05) .58 5000/06 +0 +ח18זה/ 60 5זו6/ח60 הסססחטף פוחד 6 .הח5/506 6 60 8חהו306070 0306 6ול פהזוססז הסססחט? פוחד (2061,0310והעוח /הּעזס?ת/ )זב 9 וששס!|10 6 3600205 %הסהחטחָזבּ | /זס6חו סח .0806 60 |ב/וססחו שחו 6ח% 3005 הסטססחטף פוחד 21 ק5 - סדנת לימוד :וט הסוסכוז656 וז וו ץעצעץץ זו 0 הזחסוז חח זס זס צעְבס ץ צְהּס 0 ץ0608/\ ו זה ז0 66% וו זוס ח סטחוו ח 500 5 ,[03161,03162,/העזס?ו )11וסזבּס ([ [ז66/01/88/ע51ז, [/6טעע/ס/ 75103 ח5660 30| 6 566 .08005 סע הס6שס 8|5/ובסחו ]0 זססהרהטח 6+ פהזטססז הסטסחט פוחד ד 75//660//68 חב 75/0006 01 65| זסז "ח5חס סוחד חב 6סבס" :ל פחושוסו|סז 6 חן השצסח5 65| 6 0%5ק3060 +חהסרוסזה /העוסות/ הססקוז656 וז זה ץעעץץ וו 0 רחסו חח זה זס עס ץ צְהּס 0 ץ6608/ ו ז סש ז0 06% שו זטס ח ססטחוו! ח 500 5 , [0/06/ן775103, ]0310,]הּעז20ה/ )יוּקְסאבּס ([[/6607/88/ע51ז7 סח 2806" ה566000 30| 06 566 .0306 6 0 +והכן 0651008560 6 פהזוססז הסססחטף פוחד וטוה /9/ 0 סח ך -757/66%07/08 סה 5706/0066 )0 65ט|פע זס+ "65ח56חס6 סחזוד :ל חחוששסו|ס? 6 חו האוסח5 65ט|ה/ 6 5סס6סהּ הסחסקוז656 וז ז ץעצץץ וו 0 וסחסוז חח זה זס עס ץ צְהּס 0 ץ8 000 ו ז סש ז0 06% צצצ זטס ח ססטחוו! ח 0 5 8 אוחהסקקה 2 (/[637,101/0,03/ )!הּווסַ65זבּס .6 5000/06 01 %ח18ז8/ 0ף 5זו6/חס6 הסססחט? פוחד (210/ )סוּ/6זבּ .6 5000/06 01 %ח18ז/ 0ף 5זו6/ח0ס6 הסטססחט? פוחד (0310 )צְבּס 6 0 3060108 רחסו 6 01 08 6 ה ה656זססז זססוהטה 3 פהזוססז הסססחט? פוחד חסרטוהּ (זוחזוח )קא= -06 ]0 זסאוסק 6 60 6 81565 הסססחטף פוחד ([ז621055/0 )ובש 650 6 הזז 30 חהסו655זא6 6 8|8005ש6 הסססחטף פוחד , ]176/00 , ]3/0 151771705וק10 )זסשוו= ([[60128166 ח56000 30| 6 566 .ה הססוס טסו 6 60 פחו0זס6סה שהזזהּ ושח 8 6708665 הסססחטף פוחד -06 8 06 5 1700507005 .60772876 +0 65| זסז "הלהס הספוהקוחס6" 0 56870 0ף 0ח50 ₪6 15 6ט|ה/ .05ח5071 01 שבדובּ |ההסופחסוחוט (ז6ק וזו )או 6 5סחהטסז הסוססחט? 5ור ,זססרחטח 06 608ח ב זס)) טח סף 5זו6/חס6 הסטססחט פוחד (קט זסטוהטח -ז544190וסוכ זו , [ה055/0ק= )ץ6חסיווט6+הּוחיוס-] והונו)/סשו1הס0/זס-51חסיובקו050, [ְההסְזְפַתו061030ש/6ח1, [!הוחוססע ([[[[5זסוקנוסז6, ]2675 6 ד" ה56600 30| 6ח+ 566 .שחו 85 הסו655זקא6 חה הווס1 הסססחט? פוחד סח 0065 סטס-/5 50 /סו00ה100/006/.630 +0 5סט|פע זסז "6055 6/0005 3 5 - סדנת לימוד ( (11181ז3601-0)/ , ]2370 )שוחו דִסַזבּכ+בּ וחיוס-] "0055 +הוזס- 305" ה56600 ז0ז8] 6+ 566 .65וחו) חב 08065 6והחוס+ הסטסחט1 פוחד 8 )+ 8]065 -ז715/00סכווח/ו/ , [ה655/0זק<= )זסטוהטהּוחיוס-] והוו)/טש ו1הס0/זס-51חסיובקו50/ , [הסָזפַתו6/0001030ח1, [!הוחוססע ([[[[5זפוקשוסו6, ]2675 + 8065 ]0 "הלהס 5006 ד" ה56600 30| 6+ 566 .5זססוחטח 66החזוס+ הסטסחט פוחד 67005 סח 5563/65 .וס -ז15/196סכ וזו , []ה655/0= )%ה66וסק+הּוחיוס-] והוו)/סש ו1הס0/זס-51חסיוהקו50/ , [הסזופַתו6/0001.030ח1, [!/הוחוססע ([[[5זשוקעוסז6, ]20975 5 "00500005 150006 ד" ה566000 30| 6ח+ 566 .%8065ח06זסכ 6הוזס? הסססחט? פוחד 605 סח 90/65 ססס- 55 0/0/0300 זס | 6 .6 ששח 8 0חו560 +טסחסואו (ז600חו +ו32-0 8 85) 063!6| %הסו6 6 פהזוססז הסססחג פוחד .5 80 65ו6ח6 וט +0 סחו ה זס? 6 65חר06067 068|6| סחדך ([6/855, ] [ס6וזו3ח!//3ק ] )+6+0[66 .16 5060160 606 סז 66%(סס הססהוחססטה 5066/60 6 פהזוססז הסססחט פוחד (ז726/ו )%סו] -076 01 8|6/ |8ו060הא6ח 6 פהזטססז הסטסחט פוחד (7776 )זטוסו] הרזה 76 6 60 הו זס6סה זוסה 6ול פה"זוססז הסססחטף פוחד 06 ] [פסקץ , ] [פסקאת, ][1/ו/06, | [116, [זקוחוסיוק )אספ+טקחז ([%1א01016 !8065 507/06 260/6 חואו וח 56 ז'חסכ .זטסחו 56 פחזנססז 0ח3 פזקוהסזס הסטסחט? פוחד 8 אוחסקקה 24 ( [זקוחוסס, [51717770.1,51177702 | ,51371 ] )ו5%ח1 ח56000 30| 6חל 566 .1סָח5077 הוחזוצו 5077002 01 6סחהזהסקקה 156 6חל פהזוססז הסססחטף פוחד .0077086 01 65ט|8/ זסז "חמז5חס הספוהקוחס6" ([ז8וחזסס, ]2 5117179 ,51771791 [ 51274 ] )15% .1 חוחואו 507702 01 6סחהזהסקקהב 56 6ר% זס הסטופסכ סש 6חז פהזנססז הסססחט פוחד 0077086 01 65| ]סז "605035 הספוזהקוהס)" ה56600 30| 6+ 506 ([ [18ק7ו60, ]513/1 [517770.1,5117710.2 )15% 60 6 החסי 0חוו563 507701 הוהסוו 507702 01 66חבּזהסקקה זפז 6 פהזנססז הסססחטז פוחד .0077086 01 81065 ]סז "055 חספה קרס" הסו566 3607 06 566 .0ח50 סז 0 (זוחזוח )+חך ( חס זסטוהח 6 5 הטסז םסוח 60306 8 זס?) זס00ססחו חב פהזוססז הסססחט? פוחד (16ז8ו1/כ/ש )ץְבּ'זיוה/15 . זזה חב 15 6|טההע 6 סה 65חוח06607 הסטסחנף פוחד ((655/01א6 )1503%6 10 0856 0 6160 00 06 הס 6055/00 הלח 65 חורח060 הסססחט? פוחד (₪ז21055/0ק6 )ץלכןוה 15 0 ה06כ 5ח 8180!6/ 06ז והזח 65חווח06%7 חסטס6חט פוחד (ה655/0א6 )!וטא5ז || טח 55| 6055/00 הזח 65חור06067 הסססחט? פוחד (655/07א6 )6ווסוהא15 טח 8 15 6055/00 הח 65 חורת 066 הסססחטף פוחד (21655/01₪א6 )0[66% 150 0 סו הס חה 15 6055/00 החש 65 חורת 066 הסססחטף פוחד 5 5%( - סדנת לימוד (([77/061ז00/7, ]51 )חוסנ ץם 10168060 07ז36 ה ח6 6 כ 660הזהק50 שהזזה חב חו 05חהו50טט5 פחוסן הסססחט? פוחד .חסססחטז 6ו|כק5 6 01 סופסקקס 6+ 15 00/77/06 ([0ז05/0 וז , ]3/73/36 )ו הסט ו רסו 2670 פתזנסז 5ץבצו|ה 1% . הסופחסוחוס ץבדוה שר 01 שווחו| זסעוס| 6 פחהזוססז הסססחט? פוחד 856 / 01 הסופזסע הסוס סז | 6356) 57770(( 6 וס סל 8חו50 3 5+ז6/ח60 הסססחט? פוחד | 61+) 507770, /6007( .60| 0651003060 06 01 הסזוסס 8חו50 60| 6חל פהזוססז הסססחטף פוחד (105/ן₪ ,517770 )610 | .5 0 זסטוווח 0651008060 06 01 הסטזוסס 8חו50 60| 6חל פה"זוססז הסססחט פוחד (6והודוכש | 507779 )חס | .הש 6 01 526 ס6ץ0 6 זס 0ח50 6 01 ה%ח6| 6 פהזוססז הסססחט פוחד (517770 )חס | .50 6 %ה656זקסז] 60 0560 065 01 זסטוהוחה 6 פה"זוססז הסססחט? פוחד (003716ז/611/ק )סז סוקְבּס | 00 6זנסוכן 8 0805! הסססחט? פוחד (ז₪וחזות )ףס | ז חח ₪6 01 ורסוה טסו |הזנספח 6 פה"זוססז הסססחט? פוחד ((517770 )וחוו ד ! .5 00ח680! 6778 60/65 הסס6חנף פוחוד ([00070/, [0,51371ה5077 )וו .60| 0651008060 66 +ס הסולצוסק 8חו50 3 פחהזונססז הסססחט? פוחד 8 אוחסקקה 26 ([105/ן2, [51371,סַה5177 )8 וו .5 0 זסטו וח 0651008060 06 זס הסוצוסק 5008 3 פחהזוססז הסססחטף פוחד (7776 )6)חווא הרזה 6 6 60 8חהו0זס6סה ססטחווח 6 פהזוססז הסססחט פוחד (0370 )ה+חסוא טח 6 ץכ %60ח656קסז הסחסוח 6חל פהזוססז הסססחטף פוחד ([806/ע0ז3000, ]ו1תסו )והובו הסוא .הח 06 ץכ 6560%60ק6ז הסחסוח 6ול פה"זוססז הסססחט פוחד 06 ] [717/6, ] [105וש , [1קדסיזק )אס 150 ([%1א000?6 זו 6 הסאטס הסוחצו 0168005חו חב הסא טס 8 600056 0 זספגו ₪6 פזקוהסזכן הסטסחט1 פוחד 5 וז 360 2000 זז "הלהס 80% 150" ה56600 זס6ה| 6חז 566 . הספסח6 85 061 ז507/0 60/6( חב חו פוה ספ ז'חסס צוסאא .הה506ש5 6 60 8הו0 36607 שוחו 0ח3 0806 %הסו6 6 פהזוססז הסססחט פוחד (זוחעות )06% :01/0/06 שט]הע |0668 6 פהזטססז חסטסחט1 פוחד , ]וחווסס, ]51371 ]300//0/ק0ו 0ח17,ה055/0קא6 )66בו6 ([[ [18קוחוס60 6 0/3000 0חו50 5 66 הסוא סק 0ח5050 0651003660 6 60|3605ז הסססחט? פוחד 865 0+ "055 הספוה קרס" ה56000 זסס3| 6חז 566 .סח 01 טטר 05360 6006 (600%/7/,סַה577 )+ו .60| 0651008060 66 01 הסווסק 8חו50 %חטח 6 פהזוססז הסססחטף פוחד 7 5 - סדנת לימוד (105/ן2 ,517770 )ו .5 0 זסטו וח 0651008060 6ש זס הסוצוסק 8חו50 %חט 6 פהזוססז הסססחט פוחד ([(61 וזו ] )חא רוח וס סחהז-56000כ 8 078%65ח06 הסססחט? פוחד ( [8/0/3065וח/6וחצוח , ]זט ומעו )הטוס :0/0706 פסהטסז החסטס6חט1 פוחד 50770 )וחו ד 5 6078 65/סוח6ז הסססחט? פוחד ו +50 .6 חו 806 30| סהסקו50 66 01 שוחהח 6 פחזנססז הסטסחט1 פוחד הסו5זס !טחושה +56 .6 חו 6חו0ח6 500% 6 01 6וחבח 6 פהזוססז הסססחטף פוחד הסופוס /'וס[בּס חהושהם+קוו56 .6 חו 6חוח6 500% 6 + זססוחטח הסופזסע זס(הוח 6 פהזוססז הסססחטף פוחד 506001) 716( החרז 7726 6 60 6 חו0 3600 6סטוחורת 606 01 560000 6 פה"זוססז הסססחט? פוחד 56+1 063!6) /60/0( .00 ץכ 5066/60 068|6| צוסח 6 5615 סחה 063!6| %הסו6 6ל פהזוססז הסססחט? פוחד .06| 6 סל 306008 107360 שה 08005 סחה 65ו6ח6 וטס 56% 15 68|6ס| סח (זוחעוח )50 6 0% חףו5 6 פה'זוסס6ז הסססחט? פוחד (ז6וחעוח )חו5 :0/0006 01 6חו5 6+ פהזטסשז חסטס6חט1 פוחד 8 אוחסקקה 28 (177061ו )566 .5 0 זסטוחווח 5060160 6 הסוצו פַחו50 8 6768665 הסססחט? פוחד ]חהנוסס, ]0/0/7770 , ]ה655/0קא6 )זו1כן5 ([[[318קוו00 חוס? 6 01 06ו5סקקס 006 165 .בוה חב ססחו ₪ 5ההסעחס6 סחהב 8חו50 8 6ווק5 הסססחט? פוחד .00771086 01 65| 0+ "55 חס הספווהקרהס6" ה56600 זס3ּ| 6ח% 566 . הסטסחו (ז8₪וח/וח )50 זט חח 50601860 6 01 00% 500876 6 פהזנססז הסססחטת פוחד ([6ו28וזסש, [2 517779 ,5077701 )560 חספה קרס" הסו5660 3%07| 6ח+ 566 . הפקוה ס6 8חו50 8 פוחזס+וסק הסססחט? פוחד 0077086 ?0 65| סז "6055 (51/7770.1 )0156 0ו+5 .59 8 01 6037860075 606 6/67565ז הסססחט? פוחד (ז313010 0 ,הווח )ףהוו5% .ול 0 זט טח 5066160 6 626860 החש השועש ַח50 8 6768665 הסססחטף פוחד (ז₪וחווח )בד 6 01 %ה806+ 6 פה'זוססז הסססחט+ פוחד סוחוד .הח5/5006 06 0 0הו306070 שוח %ה6נו6 6 פהזוססז הסססחט פוחד ([5600170 ,126וזוח זוס/ )ו650'3וחוד .38 / 2806 5חזטז6ז חסטסחט פוחד (2/776 )סו!הּ/סוחוד .חח 8חהוהוהזחסס %חפוזה/ 2806 פ5הזוססז הסססחט? פוחד 9 5 - סדנת לימוד 507779 )וחויו ד 0ח3 6 8% 508665 608 65/סוחסז הסססחט פוחד (2/7731706/ש )6וחבּ קד "0505 שק דזה/" ה56600 30| 16 566 .סהחבח ץכ 5/00/06 6 פהזוססז הסססחט פוחד .5 חזוססז זסז ([05/017 1 , ]2773/31 )טסט 5 חהסופחסרחו סח 11 . הסופחסוחו0 שְבדובּ סול +ס סהטסס זסקקט ₪6 פחהזנססז הסססחט? פוחד .3550 15 הסופחסרחו0 5% 606 ,50601860 16356) 511779 .סק 0ף 0חו50 6ז 5+זסעח60 הסססחט? פוחד (6וווהוד/אש )ס6קץדובּ זס "0506 6סץ דזה/" ה56600 30| 6רז 566 .6ט|פע 0 500/06 6 פהזוססז הסססחט פוחד .5 הזוס סז ([664/ע/0/ן 775103 | 0216 ) צְב3ּ)60// סחה 2806" ה56600 30| 6חז 566 .זססוהטח ץכ 666 6חש 01 03 6חל פהזוססז הסססחט פוחד 5706/0666 ]0 65ט|/ זס+ "%05ח5%8חס6 סחזוד 6 סע )סוהובּ צְבּכ 666// (660עע/0/ן5103ז7 6חו ד 30 2806" ה56600 30| 6 566 .סרחפח ץכ 666 6חל 01 ץ03 6 פה"זוססז הסססחט? פוחד 5700/06 0% 65| סז "6055 (310/ )זה הסרחטזהּ 6 סל 8חו06070ה זה6ץ 6 פה"זוססז הסססחט? פוחד 8 אוחהסקקה 20 5זסזהּיוסכס זסזהּוסקס + 6055002 + 60055001 = 050 .וס 3 655| 15 8 + ח0 80ח6806ח60 500 זס? 560 06 50| ח68 זססהזסקס פוחד .וחטפ זס+3וסן0 חה 60055002 סח 6005501 = 050 1 ו הוחז סז , הספוה קרח 60 6פווט 5וחוסדוסכן 3150 ]סקס פוחחד . הסט6הטןחס6 |ה6ופס1 .1 0108 8/6 5חסו655זקא6 וטספ 6וסחצ ץוחס זסזהּוסנן0ס 8 2 8 6%0/055/001 = 0506 סו 600 8חו5 זסזהּזוסקס / 2ו6פוחשח ]1ו06חות = 050 רוח +הוסק- חס 3 הזוס סחה 5זסטהוח סע 65סועו0 זסזה וסקס פוחד זס3%ו6ק0 עף₪= 60/5502 ₪ 60055001 = 050 1 וטו פַהוחז סז ,הספוז קר 60 6פווט 5 זס1וסכ 3150 זססה סקס פוחך .6סח8!6עוטף6 |ב6וס | 1060068 876 5ח0ו655זקא6 סטם 06 חו וט שוסחצ ץוחס ]סוס * תס חח = 0506 חח 60 01 זס/שסכן 06 60 זסטההטחה 8 91565 זסזה וסקס פוחדך זוסזבּ'וסכן0 קוח 62 חן 1ה6%0/055/0 = 050 6טבל חחוששסו!ס1 6חד . הספוזהקר 60 6פווס 5וחזס1וסכ 3150 זססה סקס פוחחד . הסטפסווקוחו |הח6סבו :חס פסו!קוחו |0163ס! 3065 ספטווו 1 5 - סדנת לימוד ו 5מחד 55 = וטא =מד =מחד ד ד טא וטא 2 5מד | 55 טא ד 55 |ג= וטא =מד | 55 וטא 1ח0ו55ס'וקאס ד ד אד 55 |ג= = 55 55 |ג= וא וא א :090 1 66 הסוצו 3550018060 חספווהקוחסס 6פוטסום 6 65ס3ספוו!ו 80!6+ פהוצוסווס1 סחד וז 1 1 0 1 2 א 0 1 0 1 1ח0ו55ס'וקאס = 2-5 זס+3וסק0 2זרטח 1 זרת = 650% חן ח3 הזוס סחה 5זסטהוח סע 65סועו0 זסזהזסקס פוחד זס3+0ו0ן0 15 050 = 0/6011 15 0002 5 ד הזז 30 0066 586 6 60 זז 65וס הבע סע זסר העט 606685 זססה וסקס פוחד .55 ]= וס זס+3 וס טסו שו6פוחח הס 06-1 ות = 050 ז וה סז 6 !חס סז סחה 5זסטוהטחה סע 65סועוס זססהזסקס פוחד ז3%0ו0כ0 * 2וש הח *1-/06. = 050 .חסספסווסטוטו 8 אוחסקקה 2 זסזּוסקס - שוסס חח -061 חח = 050/6 .חסו80 500 ססות טח- ז6סוחטח +0 חףו5 זסז3ו6כן0 +סאז 60/55/00 %ס! = 050/7 .סו 603ח 6פוטחום 5הוסדוסק 350 זסזה סקס >וחד . הס הטסח |3סוטס | זסזּוסכן0 0 2 זכ 1ה0ו6%0055 = 050 6 655005 זקא6 הס זס ₪( ד 15 הסופ5סזקא6 הסוס ₪ םומ ד 050/615/ . הסס6תטן5ו0 [63וס | 6זסחצו ץוחס 0 1076 פהוחזס סז , הספוה קר 60 6פוצסוס פוהזס1וסכ 50| זססבזסקס זס פחד .םוד .0 15 1 0011 6 6 השש56|ם .0 0006 6ח+ 8/6 5חהסו655זקא6 הססם זסז3ּוסכן0 וס 2 זא 60055001 = 0506 זסא שד .םוד 15 הסו55סזקא6 6חס ץ|חס חב 6חס זו ו ד 050/515/ . הסופטן6א6 |ב6וטס | 30 6חס 6זסחצו ץ|חס 1 01% ₪6 חהותזוס 6 הספוהקוחסס 6פוצטום פוחוסדוסק 3150 זסזהוסקס .סז 15 0 06 6 זה 56 .1 סו ₪6 85 הסו5פסזקא6 6חס ץוחס ))85 +עוהּהסול6וס 6חד ץז הסוכ 66 56 סד .5זוהק 6|// 66 6ז0ס5 0 ₪560 06 חה6 60[טס / הההסטסוס סחד :ו 6או| 00[66 66 01 66ה3ל5ח1 חב 060376 5%טרח טוסץ 560 06ב 507/07 606 חב חו <%( "ץזהחהסוסוס. חק 56" 769%600[66%. 5/0 = 6סוסץוח 56 %> 5 00 0 100 .00166 ה חהסולסוכ 3 סז 2677 3550613000 30 6 3005 הסרשסוח פוחד 3 5 - סדנת לימוד (/(0א )15%5א= 30 60[טס / זה חסססוכ 06 חו 61565 הסוב 6 5266160 6ל זה60 העט 606685 הסרססח פוחד .55 ]= זס ₪( ד 616067 פחזנססז 15 ץ זזה חה 35 00[60% /ההסטסוכ 6 הו 6005 || 5הזנססז 0סרזסו פוחוד 5 .זזה חה 35 00[60% ץז הסוכ 06ש חו 6/5 חה5!א6 || פחהוססז ססרסח פוחד ([8א )6עסוה6 .00 /החהסוססוכ 6 חס וח0ו 3550018060 165 חב /6א 5ס/סוחסז הטרס פוחד |ה6עסוח6 00 ה הסוכ 6+ וחסז? 5וח6ש| 3550618%60 זוסחז סחה 66/5 || 5סעסוח6ז ססרשסוח פוחד 5וסטסיוק ןו 60 | 6ח+ 566 .60ז קר 60 06 ס|טוסח5 /וההסוססוכ 66 חו פוח6שו אוסח 50601065 עוסקסזס פוחד .65| 20551016 10 "055 הספוזה קרס" הסו5060 6 . (ץחס-7680) 6₪[טס /הההססוכ 6 חו פוחססו סהטוסס /וסקסזס פוחד (/[6א )1661 הסוכ 6 הו 6 0651008060 66 הסוצ 4550018560 סגו 6חז פחזנססז /+וסקסזס פוחד . ץ6א 6חל השועו 06| שוח 8 4550018065 זס 665[טס ((8/)ץ66 ה הסוכ 6 חן ע6 50601860 6 5605 עשוסקסזס פוחד זו החד 500 816 60 נוסץ 80!65ח6 סחה 5זסזזס שהתטחטז זווססהּ הסטהווסזחו 5הוב%חסס 60[טס זום סחד .500 זטסץ חן ₪ ₪56 סז 60[ס0 פוז 01 06חה5חו חב 076306 סל 660 זסח 0 טס .פזסוס 5 זז .56005 עוסקסזק || ]0 66[פס זו 6 665 ץחוסו|קא6 ססושסוח פוחד 8 אוחסקקה 4 (1אש?)חססקט! ,00/6 הסווקז 0050‏ 6סתעס5 6ק וה )356 5זס וס 8560%/ .זסוס ]0 06 6 065 ח06ו זסטוחטה .וסוס סוהחסחטז 3 פהזטססז ססחססוח פוחד 8% הס פסו!קקה זס 00[66 %06 0168065ח! 500/06 .0-65535 06ח8ז 606 חו ס6זסטוחטח סזהּ סוס 6רז 613060ח06 ץווהחוטווס 5וס סיו הסולקוו656 סז ח3 + הסוק0650 ז6זס 8 5665 זס פהזטססז /שוסקסזס פוחד + !סו 5 6 ]6 6 הוחסואו וקל 8 זסז 0600 6 5חזנססז זס 5605 /לוסקסזס פוחד .0060 זזם 06 זס? 6זההזקסזוקכהּ 6!וכוסו זט ס6זההמסזככקה 365 ₪16 כו6ר] 6 60 ההכ ה6הווהטף עווט 6 פהזנססז זס 5605 וסקסזק פוחד 0 זום 6חז זסטוהטא ,0 15 6707700726 + ,זס זסזוס 6 פחוץ 06 זסטוהטח 3 פהזנססז וסקסזק פוחד .06| וסוס 560 חה זס זססוחטח זסזוס +856/ 3 זסושוס הפוצו זסיזס 06 55008065 6 6 סז זס 6וחהח 6355 עס ץו|הטפ ,זסזוס 6 01 5006 66 65 טחססו לוסקסזס פוחד סוס 6 06013160 08% הססבסו|קקה 6 זס ז66(סס 06 ז0 סז ה6ז13!] סחד 6 חחו!|68 רהס 650165 +68 ה66הרח 3 01 65ודוסקסזכ 6 65ה656זק6ז 6₪[טס ח60בו₪ סחד 6 01 06ח558ח! חהּ 676806 ץוסו|קא6 זסעסח טסץ .66[טס מא ₪60 6 01 הלסוח 66006א 006 11306 5וס סוק אחז זו 0 5560הכן 50100 6 חן פ'וטוססס ה06הח 756 06 סזסחעצט הסטופסכ 606 פהזוססז /שוסקסזס פוחד 0 קא5 ₪60 6 ]0 6600 66006אם סח חח | הח 06 01 ה80ח6! 606 פהזנססז /לוסקסזס פוחד סטובּ הח 6 ]0 86 |36008 6ל פתזנססז /וסקסזס פוחד 5 5 - סדנת לימוד הסוז60!!66 65ַח6ז13] סחד 66 6 חחו!|68 עס 60חזו סז 6005[טס 11306 06 | 5הוב%חס6 ה60|!6600 65ח₪1806 סחדך 0 0א605 66 + 6000וח 5וסטסיוק 6 .ח60|!6000 1806065] 6 חו 6605[ס ה18%0 01 זסטההוה 6חז פהזטססז שוסקסזס פוחד (/6א )1661 א ץכ 50661160 66%(סס 1316 6 הנס שוסקסזס פוחד 6% כןאם ₪6 סחד 6 סד .פַחוה66הח הזסהק הסו655זקא6 זב|טט6ז הזסדוסק 0ל וסץ 30|65ח6 6[טס 6580 החד :ו 66| | ]0 55806 חב 060376 זפטורח טוסץ ,2806 זס/507 606 חב חו ז66(סס קאם 60 סח <% ( "0א85670.605/" 768%600[66. 56/67 = (6משוח 56 9%> 65 ((5177700. )6601%6א= 6 השוא 56% ההכ 06 8חופו 50770 66 5%ה3031 8חוחה60הח ההכ פוחוסדוסכ ססרשסוח פוחד . ץזוסקסזק הסְהְבּק ₪6!366) 51770.1, 5117702( ההק 6 0 הו 3600 507702 חו 6+ סל הטוצ 7ס50770 חו 6% 6 65סה|כסז ססחססוח פוחד . ץ+וסקסז ההק שר וזסוו 56% 5%) 5117700(( ץסקסזס הז3? 6 רשו +56 ההק 6 65ה6הר ש570 | =( ד פוטס הטרס פוחד 5וסטסיוק ו83ס!₪6 6 ץ|חס ,2067156 . 60חזו סז 15 הסלהרח עס ,₪( ד סטופ/ 6חל 3558060 15 וסקסזס פווט זז סז 5| הבר ספות 6-ו 5 86 ההכ 0/6ו5ח50חו-6856 3 חסר ,=( ד 6טופ/ 6+ 3550060 15 וסקסזס פווט זז סוס 8 אוחסקקה 6 חוסזזבק הסח 560 15 הז הסה הסו655זקא6 זב|60ז 06 הזוססז זס 56 60 560 15 שוסקסזס פוחד חן 637860015 הסו655זקא6 זה|טוססז 6 01 עחב3 הובח60 חה6 הסאה שד .65חה6הרח טהווהזסדוסס הסחסקוז656 (ח) ז378600ח6 6חו|צסח 6 85 56 636005 |506013 806065 (\) ז60878600 חסו655זקא6 זה!ו60 6563065 זס סח 01 חהוחחו060 66 806065 טסחו ]0 600 66 65ח11800 סק 16 ]| | 666065זכן 6030 הוחו 8% 638607 66 0065 5 6זסוח 07 2670 סק ו ]| 600065זכן 6080 רחרח! 8% 638007 66 80065 5 6זסוח זס 6חס סכה 16 ]| | 606065זכן 6030 רחרחן 8% 638607 66 10065 וח 6חס זס 65וח 2070 6 6חו[אוסח 6 606% ז800ז3ח6 6|ַחו5 עְח3 06065 6 5ז תרח 30 06565 ח6זהכ 06 חן ההכ 66 0665ב 60|!6600 65ח1366] 006 חו ה66הוח ץז זס א 63860 61000 0065 סכה ו ]! | 666065זכן 6030 הוחו 08% 63807 66 800065 חול 0 6800 סק 6 ]| | 666065זכן ץ|30 60 רתרו 8% 638607 66 00065 5 7 05% 3% 300 65רח 0 685% ₪6 5 6 חן 5ז0ז86הח6 שר 01 6חס עְח3 66065 5 סח חן 0%ח 637600 עְח3 806065 5 01 806 66 חן 6396007 עב 65ח0ב 65 01 06ח3ז 6 חן סח 686007 עְח3 506065 ץז הטוס זסעע 8 65ח800ו1 ץז הסט 0 זסצוהסה 3 1130065 |זס רוח 8 806065 6 6הסרהטח-חסח עה 1806065 1180065 10 1660 60 63 שחו|ששסח 65ַח66הו1 7 5 - סדנת לימוד :| סחושסו!ס? 6+ 633 (חזסאהק) ץ|א (ח++ ?וח,ח++ [?/א] [2/אי/] [8-2] [98-2] 5 ס ח הססקוז656 33 הזוס סז 687806 806065 ז 5 8065 6 6 6050806וח הסח 800065 5 זה 6 3+ 3 11806065 6 580 |68ו611/ 3 11866065 צ 6 זס 6000 סזסצ עחה 806065 צו 6 זסאוהסה עֶח3 800065 /ש חול 0077 5זהסככה זו ]| ההכ 60 סטוה 66 ץופגוסוטסז 80665 (וחטח) 65 5611 3 05ה656זכ 7 ) 3860 ה6 5611 806065 ח (8|06/ 65086 |0083 חב 8 95 60878600 45611 30 65ה656זכן0 7 ) ז3786%0ה6 5611 800065 חא (9|6/ 656826 |08ו8066א6ח 65 6 חן 560 06 ח68 (90|6+ 686 +0 ההט|סס 6%!) 65הז5ח60 6 ,566005 פהוצוסווסז 6+ חך (חרחט!ס6 660%07 606 חו) 65| 606 0 5 60 זס|60 הססקוז656 6טובּ 60% 6% 0 06% 0 זחתא8 שפצ הח 0-ו הז שוסו|סצ =חת תתא אוס!|6 טע סו 0-ו סופטצ ב 3 8-00 הזחסחָבויזט חהץ6) 0-ו ח8ץ6טע סאות/ =תת תת ססוח/טצ 5 ההס5ווהּכןוח 60 הסוסקוז 656‏ 6ט!ב3 60% חספוזה קר 60 /והחום 0 6ז רסוחו טע ההקר 60 |8סא ד 1 זר סא דט 6 סח חן הסטהוהזסזחו חס 08560 הספוזהקוהס6 2 6 הסט 8 אוחסקקה 8 5 600 סוחוד וחב סב הסוקוז56ס סט!בּ 0 ץח 1 ץח חס 2 ץְהסחסוזט ץד 3 6508 דט 6050 4 ץ6508ח60 סע וחד 5 ץ50זטח דט ץ סח 6 ץה סט 508 7 ו 5 (0ו0690) 1 חב זס א06/ 1 81 ספזוחפצ 085 8% זה6ץ 6 01 666צו %פזו= 2 5הס טסוט 5 זטס1 685%] 6 01 א66צו ]0 %פזו= 3 טסוט 6 ז0 108% 0806 6חש 56 0 הח565506(סצ 5 [ההסוס6ז 5'זססוק ס6 א 6 01 ץ038 5% 6ח% 56( 0 50 ץ505 וט 5 5500 6 60 בחו0זס6סבּ 5 60 זה וח'וס- זב הסוסקוז656 סח זס/0ח3 08%6 606 שְהוקפוס 5 5/5060 6 60 בחו0זס6סהּ 10 0306 הַחס! חו 0306 06 שְבוקפוס הס 0806 +זסח5 חן 0306 06 שְבוקפוס 10% סוט פחס! חו סח 66 שְהוקפוס 0+ שוחו +וסח5 חן שוח סוט שְבוקפוס סטוה 0 ₪003 ייבתי) ה חס וט 6 סה סו דפחס וט שוחו דד וסהפטע 150 80% 055 5 ה פחהסאטפ /ו5060 60 הסטסחו א00 150 06 הסוצו 1560 סה 05חה508ח60 656חדך .חססו +/06]900 6 060 0+ סחה אס 055806 שחל הו 60ש8ו150 הסוסכוז656 .הסט 026 6 ץ|חס צוסח5 .5חס טכ |66ח8 סחה 026 צוסח5 .5חסאטם 6ז0ח10 חב ,ץח ספה צשסח5 .5חסם |66ח68 סחהב ,סא ,65 צוסח5 9 5 - סדנת לימוד 6טובּ 0 ₪0 9 60 ץוחסאספצ חא ססצ 6+ סס הס |65068066ץצסצ הסוסקוז656 .5חס טס סא 0חה 65 צוסח5 .חוכ |8066 סחה 0 צוסח5 .חסס! 1655806] |1068 צוסח5 .חססו זט הוחזה/ אוסח5 .חססן 1655806 סהוחזה/ אוסח5 .חסס! 1655806 הסטהוזסזח1 אוסח5 .06190 06 15 הסאטם 196 סחד .0690 6 15 חסאטס 560000 סחדך 0690 06 15 הסטפ סזוחץ סחד .)06090 ₪6 5! הסטפ האוטסז סחדך סט!בּ 60 4 650 טע 5 6866 16 |6068/ 22 חסחפסטססצ 308 חסוהרחה|סאם טע 4 הס הו זס?חזט 0 1חססחטסוטהוססטצ 206 2חסחטט)וטהוססט 12 3חס טסט 08 4חסח טסט :וס 5060 016 פהוצוסווסז 6 הו %5ה50ח60 סחדך הסוסקוז656 סח 6טחטחסס ז'הסעט הסספסווקק3 +הסזזו6 סחדך .00% 655806 ₪6 %0 05ה6500 507 סז 66 [סחט 6טחהטחסס |ווש פהסטהסווקסב3ּ סו .00% 655806 06 60 65200705 סטובּ יהזיבוי) 0 |1003]חססהסו!קקהטצ 1006 550008 :ו 6 35 הסאטס הסוח 060 6ו0בל טהוצשסו|סז 66 חו 05הל5ח60 סחדך הססקוז656 חסטטט 06 חססטכ |66ח8) חסטפ +וסטה חססטם חס חסאטם 6זסחז חסאטם פס חסחטס סא הססקוז656ס הזז 6806 0 ס6חו! סה הזס סז 6חַ18ה6 הסההוטרחס6 0 והזס= 0 סח | 60 יו |66ח68/ +סס הט וי סטוה 6זס חס 5 סטצ 4 ₪ 0-00 ₪00 5 0 [חוו5% סטוה 60 (13)זח6 זע (10)זח6 8 (13)זח6 0 (12)זח6 וסט (10)זח6 ופצ 8 אוחסקקה 20 הסוסכוז656 6טובּ 60% זסז 6ז8וזקסזקקה ז875600ח6 6חווצוסו (10)זח-13(8)זח-) סח |צוס)זט והזסטהוק (10) זח6 זס 0 6|פע ]0 63786607 (0)זח6 זהת6ווטצטצ 508 |וט פוצהח 8חו50 8חוח5!וטצפצ 0 06| טמ |בזחסלוזסר]ן (9)זח6 סה טע 0 |63ו0/ (11)זח) 0 דו63ו0/ס/ 5 5%3%6ווד הסוסקוז656ס 6טובּ 60% סוד 1 6 וד 6 0 6-ו 5600 061306 6 56( 2 וד 6055 6קץ דדוב הסוסקוז656 6טובּ ייב וי 0ו0וב061) 260ו|הטוחוחנ 0 קוספ 8 סו|/ סח 5הוזחס6 1 טטצ 50/6 16007 2 ו 6 טפ פחס | 3 טס וטש 6/ס טפ 6ופַחו5 4 6ופט 5006 6וטטסס 5 6טטססטצ 50006 עשחסוחט) 6 וסט 6 סזהכ 7 הסט 56 8חוז5 8 ופט 0 9 00 6 זסזום 10 זסזום טש 56 ה0|68ס₪ 11 ח68|סספ טע (פחהזהט 01 5ץהזזהּ זס? 560 ץ|חס) +ההוזב 12 +חאחה/ט 1 5 - סדנת לימוד הסטכוז656 3000558 8% 5/6 |החחוססכ 6 טפט ססץם ץהזזוה 6טובּ 3 14 17 2 60 0 |הוחוססספע בי ןי ץפזוהסצ 8 אוחסקקה 22 3 55 - סדנת לימוד אסווז 0 %> 0 <% 8נ=|-1, 11 4 0 6665597/20000// 2 אחוו 5 סט 5 סקס 56/6 6ע60 00 566 זס₪0%3% ₪0 00 566 ססא 5 665םו!680801 ז50/ו0ז₪ 5 >חואח!] %ה%6ח60 5 ז₪0%800 %ה0%6ה60 6 60000075 6 ססחך ץז 5 ח% 60006 סַחָבק 5 606666 הסו55!וחזסק 6 568%6:5 6 0058ך 0 566 000160 28%8 א6ע6 1, ,225-226 :₪0%0%0 ₪0 5 1 ,228 %ה00/6705006) 5 8 807/06 8 6]66806₪ 8 787₪-8706%ך 18 ,007655 5 000א 3 6חו| 800 4 08% 608006 4 ₪6 6חו.800/005ּ 0 501-92 51 4 3 00[606%5 חסספסו|סקה 5 6 >06| 6 >06/ת() ק5 4 או0חסקק 761676006 %5חה6חהסקו 60 7 6ח60כ 9 || 2 חסססטסססח1 4 או0ח6קקה 60676866 6665[ 1 ח50פזסש 4 חססקץז0ח6 60716 רה ץ5 5 5 פסםו!0801ק68 ז50/וסזם 6 5 566 566% 50/6 0ח6856801 6 ₪65 הסתט2 60706866 60|!665 2 000668 7 הוחסת 7 89ח5ץזס טס 3 ]86 החזס? ,א0ם סטוחס6 0 ,76 00[665 0ח8 וח 60 3 668000 6 חהסטסס6טססטח1 או0ח6קכ | 257 ,61076006 5ח חקו 60 60 1 668000 6 חסססטססח 6-5 7 8חו5ס|6 1 פחוחסקס 7 פחו|ססס 5 >חו6חו] 606 5 ח"₪0%8%60 0%60%ח60 8 ,119-122 6006665 8 0060 ח5695|0 6 600060758 9 >66ח60 ,6870 676016 9 6555 6 סוהסחך 5 >חופש אינדקס | 44 5 155 - סדנת לימוד פ 6 9 6665597 1 266055 60 הס 66 הח 60 1 66655( ח]ו/ 676866 67 5% 0 8א>אחו1 ,ההבזסהוס 5 5%:5>6 ,וחבזסהוס 5 500806 וססופוס 0 950 ,|0 5 0080 סעוזס אפס 7 08%80856%6 60 66%הח60 3 5% 5/5060 6768000 0 60דכ 0 חס 5 0 60 ץ₪85 9 שאססחוצו 01% 9 115 הטוש |וְהוח-= 1 6558065 זסזזם 3 | 6 גת 7 00[606>₪60 6!= 5 7 6055ש0חה 7 %00768%0600ה 7 45%66005560 861 7 256001/60₪ |ב6הכ 7 ס6עטטס 7 6חה) 7 -0!00ת6ח6זהק 7 הַסהק 7 6חה%8+וסח5 7 86ק+וסח5 7 526 7 6סץך 5 7 600% 7 666% 7 ס6טסו 7 ח%50087%א56 חק 0 6 ,241-247 \ַ5/506 ₪6 1 6556670000600₪!ו= 9 ,61 ||בּ/)6זו= 4 ווזס= 5 3 ,59-62 06% 7 05% 5 וחס 3 אסס 6000 3 חססססזם 9 00 5 000₪₪א0%? 9 חסססחט ע6ח6זטהותזס= 9 חסססחט1 %ה666זקה וס 6 1058008 66י= 6 020%, 66700 59-62, 3 3 ,126 ,113 ,46 16 0081.358|ס0 7 677075 4 5 שסזססתן 0 ססםח ₪85 8 |68ו08] 8 |1508/ 6 08ח050] 9 ואדה 7 5כח אחו] 566 אחו|זסקערן 1 0 155 וו5%8ח1 0 צש/60כ06ח1 |1508/ 9 566 567/67 הססהוזס+ח1 6%חז66חך 0 1308060 567/106 ז6חזס%חך % 4 הסססקץזסח6 ,ץ66 4 חססקץז0ח6 6016 וה ץ5 4 סו!טנוק 4 סַהּ/עוזק אינדקס | 46 7 55 - סדנת לימוד 0זסצוץ6 7 ה568]0 1 7 >חון 0 חחתהזסהוס 4 006 ,]1068 8 05%ח|068| ו 4 006 ,185%67] 6 566 סח 5 2 605) 7 05% סו 4 |0608] 4 ח5%66ה!] 6 סלח1 עו א 2 60[סזק ששס)] |ןה עס 5 7 ₪ 086 7 | 086 9 הח56 7 0686125 ]560 5 ₪06 6 6 ₪00 6 >הוז0ס-ץ800 6 606 6 600%60%0856 6 ח0680 60% 6 ֶס 6 10866 6 >הותזסת!וה1! 6 500[60% 6 סך 7 96 7 ח0פז/ 134, 7 וו 6 5חדא 0 4 או0חסקכ 52( ,61676006 6005[ 5 ,75 זסעווס 0086 4 ,7 8ִס-010 7 סש אחו! 8 6768000 כ 5 6000%06% סְחָבק 5 066660 חסו5פווחזסק 5\ 566 ז567/0 60/ |החס8זסק 7 וסח6%ח ,05%ק 4 הסססץסח6 ,ץ6א 6סהעוזוק 7 שוססחוצו זסזס|קאם 66[סזק 8 (טססחואו 65וזזסקסזק 4 חסוזקץוסחם6 ,שְסא 6וופגוק 9 65/ק [|5%9ח1 ,צ6כז%6ח1 566 ||5%3ח1 ₪ 8 ,76 00[6605 ₪6607056% 5 0 א 0 0|]0565 0 6|6006 0 6טס|₪ 0 5%זו6עס|] 0 85% |סטס!] 0 ,80 9%א6)]סץטסו 0 פטסועסזקסטס|! 8 ח6ק0 0 סוותהחץסח6ק0ס 0 ץ!ח00זהאס חסקס 0 %6/56%ח006 0 00605006 0 ץצ 00 0008%% 5 "80 566 6 07 פַחוחו₪60 8( 80 0 >זה 00% 00 001006 0 566 ₪6 01 סחם 1 =0ם 0 סו אינדקס | 48 9 155 - סדנת לימוד 0 6כץ0667| 0 466070 אה 9 6607060075 0 5007066 0 5%8%66 0 5%8005 9 ₪ ה₪60176600 0 00160 ₪60₪65% 6066005 2 0006685 4 ,165 ,99 ,67 ,66 וחזס= 2 ,08 ,67 ,60 8חו50עזסט 6500056 6066005 9 0006655 5 8 6חם 0 ]₪6 6017606 2 ,90 6סוז/ 5 0 פסזוסאם 5 50% 566 |8006 0[166% פחטק 56 7 סזסצוץ6א ,50870 1 506 18/67 506%6% 5600760 1 5600 0 15 3 10600055 ז50 4 פקש070) 507! 3 00[606% 5655100 9 ,8 6006655 5 3 ,114 כ1הח0ו5655 ו 1 001605 ח6600חח60 8 6768008 5 9 0768%600[606₪ 1 חלבקק3! 8 1860065 5106 5067/61 1 567/67.1320806 3 ,21 866ק 567/06 קןי]5 566 [06060זק זס51חבּוד |והוא 6וסוחו5 1-55 הוחהזחַהוסכ 5186 55 5 0 50% 3 28%80856₪%5 %0 8ח0660ח60 0 דכ 00% 0 2 פחו|סהח= 501 1800806 0 501 567/68 69, 2 6 55 7 8057866 7 5כח 508005 6 4 חססקץ 66 66 ווח ץ5 5/5 25 566 5 ך 9 ₪60 חס 6אסד 5 ₪60 החזס1 ,68+אסד 6 655 ,שוחסחך 0 שוססחוצו אספוססד 6 00!8ך 1 566 501 586ח8ודך 1 566 501-ך ט 1 6006₪חם ]אש צ 8 או0חסקק 61676006 856% חסופזס/ 1 55 8 /60כז6ח1 |הטפו 0 !]10500 1 00078%6% 5 חוכ 5106 0 פטססחו/ 0 0 7 זסזס|קאם 66[סזק 8 065ז6קסזק 0 א80!ססך אינדקס 50 1 155 - סדנת לימוד צו 9 ,19 66א5256000.6/ש95%/ | 0 ח6ו|6 5 6| 6 /60 56/6" 0 15 9 9 65\ק 1 2000 פשססחו/ש דא 5אוססחו/ 1 >866ק 567/06 9 >506חו/ 9 655806 זסזזם