עלון איגוד המשתמשים בציוד חברת יבמ בישראל. מרץ 1994

OCR (הסבר)
איגוד המשתמשים בציוד חברת יבמ בישראל ]536 חוז ח0ו31ו45506/ 125615 ואו מרס 1994 ב כדצ-ט. 6 ל ל ו לש % א ל ₪ 9 % לצ לי א שש / 2 לאל אל 2 א א % 4 / ל / 2 5/0 ל לעתעשעעיש - % על ₪ 2 2% יע 6 לאל % בשש 22 - 4 2 ל 0 2 ל ,א ////מ/ר/א//י//מ///מ/// 0% על לע % 4 5 % 5 % % 9 ₪ / 9 ל ,/ 4 ליא אחא אאא הארא /2/ אלאל יש אא אאא = 0/0 ד די די ד יד ההא" ל ו יתת תת תת תת תת תתת תת על שלום לכס, עלון חורף 93/94 מונח לפניכם. גם הפעס יש בו מידע ועדכונים מפעילויות המתקיימות במסגרות השונות של אמצ"י. בנוסף תמצאו בעלון מאמריס בתחומי עניין משותפים לעוסקיס בתחום המיחשוב בכלל, והמיחשוב ב"עולם יבמ" בפרט. הוספנו מדור "מוצריס וטכנולוגיות", שבו נתאר מוצריס בתחומי העשייה השוניס שלנו. אני מקווה שתהנו מ"הירוק" החורפי הזה. בברכה, גיורא אולמן עורך ב א אאאאאא הא האאאאאאאחותתתתייחה יר" "4 אדר, תשנ"ד פברואר, 1994 1 51 א| אסודהו45500 5685ט שחו איגוד המעותמעוים בצירר חכרת יבס בישראל ת.ד. 8ה8וסו רמתי:גן ו5200 01 0% זהואהם 10188 8 0 0טל.6ו75166. 03-9371290 .!6ד + אאא מא אאא ₪ אאא א.₪= 99 .מ א ₪ אא אא אא א אא הא םא אא אא א םת ה א א א ₪ ₪ ב * תוכן העניינים 1. באמצ"י - | אמצ"י חוגגת 25 שנות פעילות 46235 44 2 - הודעת ועדת הבחירות לע 3 3 ₪ 5-55 ₪ - פורוסם המנהלים באמצ"י קש כ ל 4 0 - הודעה לחברי האיגוד 0 ל 4-6 5 6 2-ל 2 .םס -- א0]₪ 00 - 6קסזטם 001/10 - כנס שנתי 1994, גרנדה, ספרד 17 - הזמנה להצטרפות לארגון 6קסזטם 600 8 יוק מש 1/0 - | תהליך הגשת דרישות ()חסוח6זוטף6) 02 ו - | דרישות והצעות שהוצגו ליבמ 8 )ה :א 160 - | 26 )סח ז0 0 (דיוניס בכנס חסוחוחס?)) 0:60 20 3 | צפוי באמצ"י - סדנאות ופגישות בארצ 0 00 ו 4. קבוצות התעניינות - 40 לעומת 07/2 000 םש 0-ב בר ב 2 - תקשורת בארגוניס גדולים 9 00 ראה סלב 5 שיא השס כיף םב 5 - קישוריות מרחוק 5 סל השירק סאפ של טק 0 יק שב םיצ ₪ 0 ₪ ₪ ב ליו 28 - תכנות מונחה עצמיס ומערכות 45/400 33 3+ 4 :64.3 - | סדנת מנהלי אמצ"י - אילת 0 5 ₪ 50 כ - האתגר בהבראת חברת 131-160 בישראל .2 - הדרכה והטמעה של מערכות ממוחשבות בהיקף ארצי - ו 5. | אשנב למשתמשים - הדרך לחבר משתמש למחשב אא ]אמ ו - 088)ח26) .10ה1 0או1 חסשעו)20 86 0וזם 8 35 0 4 ל 2 404 - | ניתוח מדדים של ביצועי מחשביס .45 - מסדי עצמים - האס פריצת דרך בטכנולוגיית פיתוח התוכנה? ל 20 ₪5 0-ב 8 - שליטה ובקרה ברשתות מבוזרות ₪ ₪ 0 ב 56 6. מוצרים וטכנולוגיות - מקוס 11 בארגון העתידי (-פחוזססתופחם-20 00655זק 8פסחופט 8-ל שש 6200 - אמסותן 427-ו[ ו - | 09/5ד ₪ אפלג 5555 5 59 יי 5 2 שש - הבהקים על תוכנת פאיסשחו/ של מיקרוסופט 5 7 עריכח בפועל והפקת: יצחק עמיהוד, הוצאת הוד-עמי לספרי מחשבים בע"מ ת.ד. 6108, הרצליה, טל': 09-541207 , 1 א ל / לעי /-// ₪ לש 4% ₪ ל 2 9 ₪ ו א /// ו 2% / 6 ל 2 9 0% 8 ₪ ו ללש יליע / 9 % 2 2 ל ב 2 א ה ל תישע ו 2 2 7 0% שי ל א ///// 0% ג ה ל א 4 / 5 ל שלשל רו שש ו ל 4% של ₪ 3 1 א שש ש ש ////ה/ה/ה/ה / /" 07 0/0/7777 0% יתילע /ל] | > לש אמצ"י חוגגת 25 שנות פעילות היכונו לכנס השנתי, יוני 1994 הנהלת אמצ"י תציין מחצית יובל לפעילותה בכנס חגיגי שיתקיים במחצית השנייה של חודש יןני 4. הכנס יתקיים בשיתוף עם חברת יבמ ישראל. כנס זה יהיה אירוע מרכזי וחגיגי לציון חצי יובל לפעילות אמצ"י. הוא יכלול אירוע פתיחה חגיגי בערב ויום דיוניס מקצועי, שידון על טכנולוגיות העתיד, דיוניס בהס יטלו חלק מרציס מהארץ ומחו"ל. במסגרת הכנס יחולקו תעודות הוקרה לפעילי הארגון שסיימו כהונתס בהנהלה. הדיוניס המקצועייס יתנהלו במספר מסלולים (קבוצות עבודה), כדלקמן: -- מערכות תקשורת ורשתות. ראש קבוצה: לואי פרידמן. -- מערכות גדולות ומרכזי מחשבים. ראש קבוצה: סא"ל בני גורביצ. -- מערכות 45/400 ו-א5/3. ראש קבוצה: מתי רוטר. -- מולטימדיה ומערכות גרפיות. -- מערכות פתוחות ו-א1אט. ההנהלה מינתה את וועדת הכנס, שבה חברים: -- שמשון טלר, מסלולי דיונים למערכות הגדולות. -- יצחק סיון, מסלולי דיוניס למערכות הבסיסיות. -- יצחק מלאך, תיאוס תקציבי. -- שמעון בוקשפן, מזכיר כללי. שאולה הייטנר מחברת יבמ תסייע בתיאוס הפעילות וזימון המרציס מטעס יבמ. יצחק עמיהוד, רכז התכניס באמצ"י, יתאם את המרציס במסגרת התוכנית המקצועית. אנו נשמח לעדכן אתכס בהקדס בתוכנית הכנס, ומקוויס להפוך אותו לאירוע מרכזי בחיי הארגון. א ,שעת לעלעעיעלעת ילע כ"א כסלו תשנ"ד 5 לדצמבר 1993 אל: חברי אמצ"י מאת: ועדת בחירות הנדון: בחירות למוסדות האיגוד (ההודעה נשלחה לחבריס בדואר במועד, והיא ניתנת כאן כתזכורת וכמידע בלבד) 1 בישיבת ועדת הבחירות של האיגוד מיוס 30.11.1993 הוחלט כי הבחירות למוסדות לשניס 5 תהערכנה ביוס שבו תתקייס האטיפה הכללית השנתית של האיגוד. 2 את הצעת המועמדות יש להגיש לועדת הבחירות לא יאוחר מיוס 31.1.1994. 3 בהתאס להחלטת האסיפה הכללית שלא מן המניין, שהתקיימה ביום 23.1.1994 נערכו מספר שינוייסם בתקנון העמותה, וביניהס תיקונים הנוגעיס להנהלת האיגוד / ועד העמותה -- אופן עריכת הבחירות והזכאות להיבחר לועד. הרשו לנו להפנות את תשומת לבכס לשינויים בשיטת הבחירות להנהלת האיגוד: א. להנהלת האיגוד ייבחרו 11 חברים. מביניהס שלושה לפחות יהיו נציגים של המערכות הבסיסיות (ח5)6ץ5 6ְפַחגת-6א), אשר ידועות היוס כמערכות א3 ו-45/400. הודעה על מועמדות והצגתס של החברים למועמדות תיעשה כבעבר, אלא שבצד שמו של המועמד יצוייך אס הוא משתייך לנציגי המערכות הבסיסיות (ספַחג6-5גוע 5וח6ו5ץ5), או אס הוא נציג המערכות המרכזיות (85ח5/5)6 6וחגזי] חוג]א), כפי שתראו בטופס ההודעה על מועמדות. לאחר הבחירות, ועדת הבחירות תערוך רשימה של המועמדיס הנבחרים בסדר יורד, בהתאס למספר הקולות שקיבל כל מועמד. תחילה תבחר ועדת הבחירות מבין המועמדים, את שלושת (3) המועמדיס הראשוניס המופיעים כנציגי המערכות הבסיסיות, וזאת ללא כל התייחסות אס הס מופיעים בין אחד עשרה המועמדיס הראשוניס ברשימת הנבחרים, אס לאו. במידה ואין שלושה מועמדיס מבין נציגי המערכות הבסיסיות ייבחרו תחילה אותס נציגי המערכות הבסיסיות אשר נמצאיס כמועמדים לשמש כחברי ועד. לאחר שנתמלאו שלוש משרות חברי ועד כנציגיס מן המערכות הבסיסיות ו/או אס לא נמצאו לפחות שלושה נציגיס מן המערכות הבסיסיות, באותס נציגי המערכות הבסיסיות שנמצאו ברשימת המועמדיס, ייבחרו שאר חברי הוועד מתוך רשימת המועמדיס בהתאס למספר הקולות שקיבלו. 4 לפי תקנון האיגוד יכוליס להיות מועמדים לבחירה למוסדות האיגוד רק הנציגים המוסמכיסם של המוסדות החברים באיגוד. =- >=3 :: :ליסס 00 5 | מועמד להבחר לפי תקנון האיגוד --- כל מי שהוצע לבחירה על ידי 4 חברי האיגוד לפחות, ונתן הסכמתו להיבחר לתפקיד המוצע ע"י חתימת ידו בהצעה שהוגשה לועדת הבחירות, או מי שהודיע במכתב בחתימת ידו לועדת הבחירות שהוא מציע את עצמו לתפקיד במוסדות האיגוד. 6. | יש לשיס לב, כי בהתאם לשינוי בתקנה 5(12) לתקנון העמותה, חבר עמותה יוכל לכהן בוועד עד שתי תקופות כהונה רצופות. חבר ועד שכיהן שתי תקופות רצופות, לא יהיה רשאי להיות מועמד לוועד, ולא להיבחר לוועד, אלא לאחר שעברה תקופת כהונה אחת לפחות מתוס תקופת הכהונה האחרונה בה שימש כחבר ועד. תיקון זה מתייחס גס לועדת הביקורת ולוועדת הבחירות. 7 מספר החברים בכל אחד ממוסדות האיגוד הינו כדלקמן: הנהלת האיגוד - | 11 חבריסם. ועדת ביקורת - | 3 חברים. ועדת בחירות - | 5 חברים. 8 ניתן להציע מספר כלשהו של מועמדיס לכל אחד ממוסדות האיגוד. 9 את ההצעות יש להפנות: מר ש. בוקשפן מזכ"ל אמצ"י ת.ד. 10188 רמת-גן 52001 0. נודה על הענותכס בהקדס. בכבוד רב ב. קופל יו"ר ועדת הבחירות פורוס המנהלים באמצ"י במהלך החודשיסם האחרוניס התקיימו מספר פגישות של פורוס המנהלים, אשר אחת מהן התקיימה במסגרת סדנת סופשבוע באילת, בתאריכיס 13-15 לינואר. תיאור על מהלך הסדנה והנושאיס שנדונו בה, ראה במדור "קבוצות התעניינות". מפגש בחסות חברת אמנת ניהול ומעוכות בע"מ, התקיים ביוס 27.2.1994, במלון שרתון בתל-אביב. הרצאת אורח: מר גיל ויזר, בנושא האתגר בהבראת חברת 111-1611 בישראל מר איל שחם, מנכ"ל משותף בחברת אמנת: הדרכה והטמעת מערכות ממוחשבות בהיקף אוצי מפגש בחסות חברת ארשת מערוכות בע"מ, התקייס ביוס 18.10.93, במלון דן תל-אביב. מרצה אורח, עו"ד בנימין זיגל, בנושא עבירות הצווארון הלבן בעידן המחשב מר שמעון בוגנים, מנכ"ל ארשת מערכות: אבטחת מידע בסביבה מרובת פלטפורמות מפגש בחסות חברת המימד הרביעיבע"מ, התקייס ביוס 25.1.1994, במרכז "ארץ ישראל יפה" בתל-אביב. הרצאת אורח באדיבות גרטנר-גרופ ישראל: .= 6)וה) אסטו .זוא 6 86001166 ]ח6וח826ח13 /0108חח160 .סוח1 6 1.5 6 -- .א.ק.8 מר איתי בן דוד, המימד הרביעי 6 62000701 156זקז6)ח15 פורוס המנהלים באמצ"י מציע לחברים מפגשים מקצועייס ברמה גבוהה. במפגשיס אלה מוצגות סוגיות תחוס הניהול, המידע והמיחשוב והס משמשיס מסגרת להחלפת דעות, רעיונות ולהעשרה הדדית. פורוס המנהליס באמצ"י מזמין הצעות של גופיס וחברות מתחום המידע והמיחשוב להעניק חסות למפגשי צהריים של פורום המנהליס בדבר פרטיס נבקשכס לפנות לגב' אהובה פיינמסר, סמנכ"ל משרד החינוך והתרבות, טלפון: 02-292551/7. ברכותינו לחבריס החדשים באמצ"י: אלקטרה ישראל ברוך דנר אסותא, בי"ח שוקי טופר בנק לאומי לישראל, קש"ב יצחק מלאך מוסדות מצטרפיס ל- 6קסלטש 10%]א60: איילון חברה לביטוח דב בר-דוד אלקטרה ישראל ברוך דנר בנק לאומי לישראל, קש"ב יבצחק מלאך נטפיס -- מוצרי השקייה דב מדבד מוסדות מצטרפים ל- 6קסזט 105 ): משטרת ישראל שמשון טלר, תנ"צ השירות הבנקאי עדי כהן קול קורא למשתמשי ציוד יבמ-75/6000 ארגון הגג למשתמשי ציוד יבמ -- אמצ"י (ארגון משתמשי ציוד יבמ) -- משמש מסגרת לפעילות של שני ארגוניס נוספים המהווים שלוחה של ארגוניס בינלאומיים מקבילים: .8.כ.6.0.1 למשתמשי פסוחגז-הוג]א של יבמ ו-א60%110 -- למשתמשי 45/400, 5/36, 5/38, 85/6000. שלושת הארגוניס פועלים בתיאוס ובשילוב עס יבמ ברמת המדינה, ברמה האירופית וברמת ההנהלה הכללית של יבמ בארה"ב. אנו פוניס אל משתמשי ציוד יבמ 15/6000 החדשיס בברכה על הצטרפותס לחוג משתמשי ציוד יבמ. בהזדמנות זו ברצוננו להביא לידיעתכס את היתרונות העיקרייס בהצטרפותכס לאיגודיס אמצ"י ו-א10א60, שהס המסגרת הארצית והבינלאומית המתאימה לפעילותכם כמשתמשי ציוד יבמ, ומזמיניס אתכס להצטרף לארגונים אלה. דמי החברות השנתייס הינס 320 ש"ח עבור חברות באמצ"י, דמי החברות השנתיים הינס 400 ש"ח עבור חברות ב-א1/0א60. אנו משוכנעים כי תמצאו ענין בפעילות של אמצ"י בישראל ובפעילות ובחומר המועבר לחבריס מהארגוניס בחו"ל. פנה אל מר שמעון בוקשפן, מזכיר אמצ"י, כדי לקבל את טופסי ההרשמה: שמעון בוקשפן ת.ד. 10188 רמת-גן 52001. טל': 03-9371290 בכבוד רב, דן כרמלי יו"ר ועדת חבריס 0 - ₪ ם----.. ידגבו לחברי האיגוד 1 | רצ"ב לידיעתכם: א. אישור מס הכנסה לפטור מלא מניכוי מס במקור. ב אישור מלכ"ר (מוסד ללא כוונת רוות). ג. = אישור על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות. 2< פרטי חשבון הבנק להעברות בנקאיות שס הבנק: -- בנק לאומי לישראל. כתובת: -- רח' ביאליק 22 רמת-גן מספר הבנק והסניף: -- 010-851 מספר חשבוננו: -- 3076759 בברכה, שמעון בוקשפן מזכ"ל האיגוד נציבית מס הכנסה מדינת ישראל - האוצר המתלקה למוסדות ציבור ומלכ"רים מס הכגסה 9 אוף מ הו אישור לצורך ניכוי מס -אמצ"* .א 7נכ "5 [989 ]| 86 חיק מס הוכנסה. קבוצה השביך סיג תיק 1 9+ שיריח פמח תקוה 27 !. משתמשים בציוך :2 ₪ ת"ד ."תל יי 30457475- - 3 ] תאריך הרפסה 5 תיק גיכוייט על יסוד המסמכים והנתוניס שהומצאו לי הנני מאשר בזה כי מתשלומים בעד ביצוע עבודות המנויות להלן יש לגכות לגמען מס הכנסה בשיעורים הבאים: להתיונפטים. נשופי יקוס ו 8 פסור מלא | נק'י הב : 8 2 1 עגור דיכידנד או ריבית (ריבית מאג"חו להקוסה ו א חן ד שאג"ח חווחוק ע"י תגסען) או הפרעיי הצמדת, ב- פטור מלא % יי שק שו לי כ ל או א ונר 0-מ 1 אישוך זה בתוקף מיום | -.-. | ועד ים | "31.03.96 ' וכולל חיטל לקליטת עלית- טר צאט ל" -:[‏ * | מחשב אגפי המט וו מגכת יקר, בטיפס וה הושקעו מאמצים למגיעת זיוסיםת אם יש השש לזיוף, אגא סגה יהושטע דוד לפקיד השומה לבדיקת תוקף האישור מנהל תחום מוסדות ציבור ומל:"רים 2 ו/שי. נציבות מס הכנסה | ו םהה מדינת ישראל - האוצר המחלקה למוסדות ציבור ומלכ"רים אישור על :יהול פנקסי חשבונות ורשומות לפי חוק עיסקאות גופים ציבוריים (צכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובות מס) התשל"ן-1976 אמצ"י א' משתמשים בציוך | 550002117 989;8 66060 288.92 7 שם ₪ נור המר תי יק וס הכוסה 7 קבוצת" השב לס ת תל חודיה פד יד ד שונוה | ת"ד. 1 פ"ת | || פתת תקוה - 42 כתוגת 0-2 הרפע | 3.. גו "יק ניכויים תאוין הדפסה ו. לאור המסמכים והדיווחים שהמצציזב לי הריני לאשר כדלקכק: למוסד אי תב מס סופי. א שהניע להסדר עם רויחיות המח בקשר לחוב סופי המגיע כוכונו מוסד זה עונה על התנאים הקבועים בסעיף 2א |אי לרוק עיסקאות גופים ציבוריים התשל ז-1976 וא גוניעה לגביו מהיבט המס לענין קכלת ממענקים, תנדכות, ערבויית א העברות מתקציב המדינה. אישור זה בתוקף מיום. [-,--93., 01 01 =] ו יס ן- 26 94 603 3:12 3 הנכם חייבים להתקשר בעיסקאות שלמעלה מ . 10.00! ש'ח רק עם מי שמציג בפניכם אישור עליפי חוק עיסקאות גופים צ'בוריים (אכיפת ניהול השבונות ותשלים חובות מס! התשל ו-1876. הסכוס יעודכן בכוהלך השנה באישור ועדת הכספים של הכנסת. +. אישור זה ניתן בכפוף לתנאים הבאים' א על הכזסד לנהל ספרים עפ"י הזריזת הנציב. ב על הכלסד להמיציא לי ודי שנה דו"חות כספיים וחיתות התאמה הכוללים: מאז, חשבון הכוסות והוצאות. רשימה של כל הנכסים וההחחייכזיות וכן דורח על ההכנכית החדיבוּת בממס עפ יי הוראות פקודוז מס הכנסה וחזק מע"כז כשהם מבוקרים ומאושריס עזי רו-ח. לרבות כל דו'ח ופרטים אהיים שיידרשו. ג על המסד לדווח לשלטונות מערנ: על כל עיסקה החייבת במע-מ. 5. הננו להביא לתשומת לבכם כי האחריוית להגשת הדו חות האמזרים א כל דויח אחר המתחייב עפ י החוק, לרבות אי ניכוי כוס במקור ואי העברת מס שנוכה במקור, :לרבות חובת ניהול ספרים. מזטלת אישית על מנהל המלכ ר . מנהל החשבונות, פקיד אחר מטענוו א בא כוו. 8 אין באישור זה משום קביעה כי המזייד הוא מוסד ציבווי עפ"י סעיף 2(9) לפקודה ולענין סעיף 46 לפקזדת מס הכנסה. 7 נציב מס הכגסה או מעונהל הגזכס ומע" רשאים לבטל אישור זה בכל עת. ב וו 5 - . ד ו =ג ₪ נייו שניץ חס 19| שנה מס :י%ן | בכבוד רב, גונכה יקר, לפנ ,מו 3 בטופס זה הושקייו מאמצים למניעת 1225 ו בושו יהוטע דוד זיופים. אם יש חשש לזיוף, אנא פנה - 01.55 ג 1% 8 . 2 , : ו מנהל תחום מוסדות ציבור לפקיד השונוה לבדיקת תוקף האישור. ‏ 7 א ו | ד 7 4 3 ומלכ"רים מדינת ישראל/ אגו המכס והבלו זנ ישי31 ןאג משתחשי ציוז י ב ת- | |לשרר הביטה|זהכריה + 5000 שם יעוהת ה פמט זוה החהחד ‏ אעגה-----י--- > + = א ישוך ב עוסח נכבד. הנוי להודיעך וי לפ* הפיטים שמסרת בטשוטס וישום רצווי' מס ערך מושף נרשנות מלכב"ו והסני ה שים שלן הוצ רחנר ה טסרציה ורבדי 930657678, אויישית:י פמדשי ו.עיסי נקוי שש חמשי > עליד להודיע שד כן יית קיו השומה, בר 1 + = וי יי %." 1% 7 6 וא ה.אידנבוג;-ת": 2 1-2 "סדס ודה הצפה מנהל המכס והבלו - 10 - 9 ישש 9 0 - ה ורר.... ‏ | כ ור ררה א אאא א/ ה ררעה הער רערע הרערע 0ע00ע0ע077ע7ע7/7900/070ע797/7/ע77/- שק שו.!.. לקלקל לילל שולל / ו | | 551 או אסוז 455004 05635 ואו אוד המשתחשים בצידד תברח יבה בישראל ת.ד.8פוסו רמת-נן ו5200 52001 א6% זואגה 88וסו 508 סל.6ו66ו75. 03-9371290 ופד תו -- 5685 הצדעואכוש ואמו +ס אסה 5506 0/0 לעיל ל 9% יי ל טאמ /א//א/ו/ש/א/ר/א /א/ט/מ/א /א/א/א אצ /צ////א/ /% רמת גן, 13 בדצמבר 1993 ש ש לכבוד 0 חברי אמצ"י ו-6שסזטם 6010 היקרים, ש בחודש מאי-יוני 1994 (29/5-2/6/94) יתקייס הקונגרס השנתי של אוגון משתמשי מחשבי יבמ ש באיוופה. הקונגרס יתקיים הפעם במרכז הקונגרסיס בעיר גונדה, ספוד, מרכז קונגרסיס ש הנחשב למודרני והגדול מסוגו באירופה. ש א / ל תוכנית מקצועית מגוונת, המציגה את הנושאיס העומדיס בקידמת הטכנולוגיה של המידע, ש הוכנה על ידי מארגני הקונגרס. בנוסף לכך, יש גס תוכנית מקצועית ברמה גבוהה, שתועבר ש על ידי "האוניברסיטה של א0/א1א60" הפועלת זו השנה השנייה ומיועדת להעמיק את הידע % וההתנסות המקצועית של אנשי מקצוע בארגוניס המקצועייס עליהס אתס מופקדים. % ספרד, גרנדה, מרכז הקונגרסיס הנהדר, תוכנית מקצועית מגוונת, מרציס מהשורה הראשונה, - ונוסף לזאת גס ארועיס חברתייס המהווים מעטפת לפעילות המקצועית. כל אלה הפכו זה מכבר ש את כנסי 6קסזטם א10/א60 לארועיס בלתי נשכחים. א אנו מצפיס הפעס להשתתפותס של למעלה מ-1000 משתתפים מ-18 מדינות, ויש חשיבות רבה ש להשתתפות משלחת יצוגית רחבה, גס מאמצ"י ו-א0ןא]א60 ישראל. % אני קורא לחברי אמצ"י ו-א10א601 בישראל, להבטיח כבר היוס את השתתפותכס והשתתפות ש עובדיס נבחריס מארגונכס בקונגרס, כדי לא להחמיץ את הארוע. ש 6סזטם א0א]א60 הוא ארגון המשתמשיס במחשביס הגדול והחשוב בעולס, וחשוב לקחת חלק ש בפעולותיו ולתרוס לתהליך קבלת ההחלטות בו. ש בכבוד רב, ש עמירס שור ש יו"ר הנהלת אמצ"י ש ונשיא 6קסזטם אסוא]אס6 ש בדבר פרטיס נוספים הקשוריס בסידורי הטיסה והרישוס לכנס, ש נא לפנות לגב' רמונד מוצ'וטי בחברת מגוון ארועיס תל-אביב. ש טל': 03-5626252, | פקס: 03-5626464 / - 0 קול קורא למאמרים אנו קוראיס למי שמעוניין להגיש מאמר לפגישות אלו להתחיל את עבודתו כבר עתה... אח"כ, בלחשי הזמן, לא תצליח לפנות את הזמן הדרוש להכנה, וחבל שאחריס לא יוכלו לזכות ולשמוע מנסיונך ולא תוכל לשוחח אתס על עבודתך. הנהלת אמצ"י תשקול מימון חנסיעה וחשהות של מי שעבודתו תימצא ראויה ותיבחר להצגה בכנטיס הבינלאומיים סו 3 )50 הצצ סורוס 6 65| סזפ וס אזסצזסצ] סחד החברות =אאםצ=ווס ואיריס מציענות את הפתרון המועולם נגד וירוסים וא וא ו-קתצ לרשתות מגירסאות ג, 3, 4 משווק בלעדי בישראל: חב' איריס, המבוא 6 גבעתיים 53303 טל: 9, פסקס: 03-318731 עדכון נטוםף נגד וירוסים ינטירות מחב' איריס -------------- ב חבר אמצ"י, הנדון: הזמנה להצטרפות ל-6קסיט 6010 לאחר ההישגיט שיש לארגון "סקסזט אאא 60" והחשיבות שאנו מייחסיס להשתתפות אמצ"י בארגון הבינלאומי הזה, מצאנו לנכון לפנות אליך שוב ולהזמינך להצטרף לארגון אסוא]א60 6קסזטם. ברצוני לציין בסיפוק, שלמעלה ממאה חברי אמצ"י הצטרפו כבר לארגון ונהנים משירותיו. למותר לציין שחברות בארגון הבינלאומי 6קסזטת אסןא!א60 מחזקת את מעמדו של איגודנו. היא גס מרחיבה את אפשרויות חילופי המידע והניסיון בין חברי האיגוד עס העולס הגדול, בכל הקשור בניהול יעיל של הטכנולוגיות המתקדמות של חומרה והתוכנה המשווקות על ידי חברת יבמ. וכל אאת, בנוסף לעוצמת החיתר שנקנה לעצמנו במובן הכלכלי והמקצועי ביחסנו עס חברת יבמ. חומר רקע על הארגון נשלח לחברים בדיוור ישיר. לבקשתך נשמח לתת לך הבהרות נוספות בנדון. אס אין בידך שובר התשובה, הרי הוא לפניך. הואל (או הואילי, כמובן) למלא ולהחזיר למזכירות האיגוד. בברכה, ש. בוקשפן מזכיר כללי לכבוד אמצ"י - איגוד המשתמשים בציוד י,ב.מ. ת.ד. 10188 רמת-גן 52001 הנני מאשר את קבלת הזמנתכס להצטרפות כחבר מאוגד ל- קסוע א10אסס, השס הרשמי באנגלית של מוסדנו/מפעלנו וכתובתנו הס כדלקמן: השס: הכתובת: מיקוד: -------. טלפון: -----....... .| 2009 1 שס מלא של נציג המוסד בעברית באנגלית לואתשא א ו ו שם המפעל/המוסד בעברית תאריך חתימה - 13 - תהליך הגשת דרישות (5)מ6נת6ונון1:6) ה"עסק" תופס תאוצה והאיכות משתפרת במהלך כנס א10א]60% ברוטרדס הוצגו ליבמ 177 דרישות (פותסוח6זוטף6ז), בסגנון חדש למערכת זו. אנו מודיסם לכל המגישים על עבודתס הפעילה, ודורשים מכולס לבוא מוכניס כהלכה לקונגרס בגרנדה בשנת 1994. למרות שהתוכנית להכנסת הדרישות עברה שינוי חד, נוכחנו כי מרבית המוסרים הבינו בבהירות כיצד להציג דרישה טובה. הערות כמו "כיצד פועלת התוכנית", והצעות לשיפור יילקחו בחשבון, להקלת המלאכה בעתיד. מיומו הראשון של הכנס מנהלי הפרוייקטים החלו להעריך את הדרישות שהוגשו, כך שהייתה אפשרות לשוחח עס מגישים, במידה והיו בלתי ברוריסם. כתוצאה מכך התקבלו 177 דרישות ברמה גבוהה עד סוף הכנס. מכיון שהוחלט לא להצביע עוד על דרישות (זה בהחלט לא פעל כמו שצריך), וחברת יבמ אינה מסוגלת לענות על כל דרישה בודדת, נאלצנו להעריך אותן בתהליך שונה. אחד האמצעים לדירוג על ידי המשתתפים היה הרשות להוסיף הערות לדרישה של מישהו אחר. רק מעטים גילו את אפשרות זו. הדירוג בוצע לבסוף בפגישת הערכת דרישות פורה מאוד שנערכה ב-זטתחש6וחו/ (שוויצ) בחודש יוני. כל אנשי ]א52 וכן 58005 5646 ו-6ח6ת650 6))6ה מיבמ נכחו שס. לאחר מספר דיוניס, חלקם סוערים ביותר, בהס נבחנו כל הדרישות בקפידה, סוכמו התוצאות הבאות: -- מכלל 7 הדרישות, 38 אינן מוגשות, מכיון שהן בלתי בהירות, קיימות כבר, או שאינן דרישות אמיתיות (המגיש יקבל פנייה אישית לפני הכנס הבא להבהרה נוספת). -- 84 דרישות מסומנות כהצעות. פירוש הדבר הוא, שיבמ אינה עונה על הדרישה, אך תיישס אותה, אס הקוד הקשור ייפתח מסיבה כלשהי. בכל מקרה, לא ניתנת כל הבטחה ליישוס. -- 52 דרישות סומנו כבעלות עדיפות גבוהה, ושלוש מהן סווגו כקריטיות. יבמ תשיב באופן רשמי כיצד בכוונתה לטפל בדרישות אלו, וגס תיידע את א80א1א60 לגבי מועד היישוס ודרכי הביצוע. מכיון שהדרישות הועברו ליבמ לפני סוף *ולי, צפויות התשובות בסוף 1993, או תחילת 1994. ואז, נשוב עס מידע נוסף לחברים. (חתוס) האנס מטסלר מתאם דרישות של א10א1א60 אירופה. - 14 - אל: חברי קבוצת ההתעניינות מערכות 35/400-5/3% אמצ"י הנדון: הגשת דרישות (5)מ6נות6וט16) לשינוייס ותוספות במוצרי יבמ בהמשך להצגת הנושא בפגישה של הקבוצה בחודש ינואר 1994, מצ"ב תיאור של מבנה דרישה ורשימת הדרישות שהוגשו ליבמ לאחר הכנס האחרון ברוטרדם. את הבקשות יש להפנות אל הח"מ לא יאוחר מ-1 במאי 1994, לפי הכתובת: מתי רוטר לירז מערכות בע"מ רח' הצורף 5 א"ת חולון 58856 אשמח לקבל תגובותיכס על מפגשי הקבוצה והצעות/בקשות לפגישותינו הבאות. למותר לבקש את אלה שיכוליס ורוציס להציג נושא כלשהו בתחוס עיסוקס, להתנדב ולעשות זאת. להתראות בפגישתנו הבאה, מתי רוטר ראש הקבוצה מבנה דרישה לשינויים ותוספות במוצרי יבמ (רצוי להגיש באנגלית, אך אפשר למסור זאת גס בעברית). 1 תיאור תמציתי (כותרת). 2 תיאור מלא של הדרישה/בעיה. 3 | תיאור ההשפעה על היוזס של היענות, או אי-היענות, מצד יבמ. 4. | טווח הזמן הנדרש לפתרון (בין שנה לחמש שניס). 5 הצעת דרכיס לפתרון (אס ידוע, או רלוונטי). 6.| מגיש הדרישה: שס (גס באנגלית), שס הארגון, כתובת, טלפון, פקס. - 15 - אנו מביאים חעתק של דרישות והצעות, כפי שפורסמו על ידי אסזתאס6. 7 חס) 66ז) 3 הו 0 6פט 6 חג6 הסח/ - כאעת -6 2 )0 קחוחתוק6ק 6ת! 41 6027" 6תו ]0 6 061 - קת .6ח!] 6066 6סתט50 ח50601/104110 5 606 - קת טסץ 5שס!31 25 ז66ובחצו זהסקקט5 6טסח5 קת - סקת .16 465600660-ע14[1ה6<16 חג זס) 506010 10 5א 6 |211004א 0] 56051096 זסצזט6 תסטופסק - 5. זא 000 חו 031 2855 ח63 טסץ 5'סט6טף2ו03 תווש - משסמט0ג דכ 6 ז5טח 16 ז6 1106 .ז6/ז56/ח0116 16 ד .126ת28זס6ת 0 6וחו] 506 31 ?ל 6/5 [[8 ,7616356 ששח 2 סז 25/100) פַחו6גזפקט ה6ה/ו - קת 506 תב צוח505/516 181 10 265חבח0 זספט. + 26 05[6015 ז6תו0 "זג אחוס] קַחו[56701" ע6א-הסנוסחט)] 3 66ושסזק - [8ז6ח06) .9 0 זג!וחחו5 .0 32 ]0 666ח ח] - [3ז6ח26) 5 605016 זס]!חסות 655886 6וחנ-691ז 8 666צ - 5600 עזו[ו0ג] 1.002 ד. 118א 6תו זס 5016חס6 = זסק .0 חס [סק 8 שס!!4 .5700001 71) 6ט!4ע וח6ו5ץ5 ח] - זסתוס 5* החסז] 1ת6ז6)/: ₪ 106 4106 57516 4001000081 תג 106שסזק - זסתוס .5 זטס) חווש -סזק 65תגוחוחס6 05 011010850/ כ ג 6תז זסי] - זסתוס הבז סזק ו1א6 תג 6ה6611 0 ץ55101111סק 6ת1 106 ,5חסגוק0 אַח1א60ת6 חסו)]חש-ז56ט זסתהט) זס) .5 זס] 660% 10 .6.8 תתל 1356 4019/4029 1 18 חס וטסטסוהחק 1 - > דחק והגזפסזק 6וח53 06! תזואו חסוזגז6ה26 4-5 - -דדחק 4 165106 806 286% זסוצג - 0ז0510ז/58%6 בחטוחסס 5/1 3 53%6 10 הסוזקס הג 6שו2) - 6ז510סז/58%6 4606 06 0) )תג 6/ .0615(סס 216ח51 85 .13 חס 116] 53%6 8 )0 6005(פס 6|שחוצ 5 ווח 60 5/5 400 - 58%6/0051016 -001ק5 ץ]ו!קוחו5 0 וח3/516 קַהוו4ז6קס 6תו סו 16606 6ח3 קטא36%ס 116 -05ק 6ת] 66וצסזק תבוח וח 60 ₪511.18 זסת - 0ז0ו05ז/58%6 .6100 10 צ57316פ11 ]11510 3 ]5661 סו ע118וס51 וטל 586 סן 1.185 תסוחאי ]50601 ח68 טס .6506 0] ח6וחאי 6 660 ,תובוחו וח 0 6857 016316 - ע1תש500 -6תט] 01 ח0גוותו/60 חס 94560 הח0ו5ע5 עותו360 -5/5 חסו)3ז6קס 6ח! ]0 וזגק [6873וחו 8 .פחסט .6 סו סו פחסווקס ו60תח61500 06 - 560 \אס חב 061106 0! עזו!וסופצסק 6תו ס6וצסזק - עווזט560 צָוו[ו6] חסווב6וחטו 60 עזסצ6 זס) החבּזפסזק .]כ 0חג הסקקט0-5ק זס) סאון 5 6 זו 6 3 "ח603ז6ז01ס4] ו : 31435356 006 4:86! /תַגח/8 ]זסקקט5 סו 815 45/3400 ותסואם ] 60016 8 35 אז4 ]שטק סז 5'-11 45001 הסנו ההס/תו ז0ו61ס 66וטסזק -6065ת 6ת] 561601 10 06ת4ח6 8 5/5165 ]541 .דד 531 6 (20%286/ 50/1416 46666 6ט[5)/4 4 - חסטבתקווא -8זקווח 06] 6616065 ,41.1 אסנקאסש6אנז ,חסוו513[!3חו מס - קחוותג/ש וטסתוושש - 814 חסוז 6 |'חב6 131 הסופז6ט 500561160 8 קַחוצב16 .6 צדומסומק חטוה א10לצ16אטאאסס 65 427 6|קוו[טוח ]0 060תו6וח 8 66וטסזק - אקקה .5 אזסאוז6ח 1ח6ז61/16 תזושש 5 5376 106 6פט 6!וסח5 קד - קד 8 35/400 קַחווח60 860165865 ה6טהסס6 סו 1.5 145 1 .חו 3140856 : [66 1016] 1ב עזַתטס56 - 85אפכ חסווב0 5060 25 8 הו "ג" 6ת!ו ]0 6ת 061 - פס 6 חן ]ס [סשחסס 63801 שס![3 051.05 1/] חותוושי - 1926 .4 ו [1104ק0 חס 0312 סזסחש ח0ו)1063 בו 81001981 סזס)5 ס) 6357 זסת 1115 ץ|והסחט:) .זסז1ג!ק 30601006 8 חס 36 0 חס ++) 166ש0זק - 2) בוח6|טסזק ||טא ,0 חו .5001 5060606 - 6 0% סא הדואו דא ד5 שסו[4 - 60801 0208001 - 606 5 -ח510ת6ח:1-6 8 חו 5החה תוסס חספ סו ע4א 4 - )קת 4 5081 6צט טסץ ח6חעו שבח = 16 - 5 0פ 5 אטואואסס .0 חס 201-0) תו ותש560 - 6קקת .0 תווש חסקקט5 (81א8 - אקקה סו 5חסק6ז זס 0318 חסבּווב סז עוו[1ס3 6תו 66וצסזק - אפס 5 5671065 6טסת .2-11 ץצ () החבזקסזק ז56ת3ו116) סוד - 5סג א5 6 9 וזח 6ת3 561612160 אזסעו .4 6 ככ 4* הסגוקס תזוש 6160660 חב 6 ת!זוש 666ח16א6 06 6!טסת: ידדמאסא5 - 5כגא5 1/6060 1[ * דכ 18א פהסווקס .סא*/55ץצ* זס) פחסגזקס הסגזותו46 6ז3ססץ66א 66/3011 זסזו6ם - קד חס חו קַהווח60 3270 6חג 100-דעש דטא וד .6ח1] 6ות58 136 ]וא6 תה 6חו]46 סו ע1ו!וסופפסק ₪6 6סוטסזק - ק8הקסדך .)ד זס) ותגזקסזק חובוחסכ] 6חס תבה 6זסוה ]0 ה10ווה46/1 6תו סו[ - קחקסדך -[281 הת5516 ז0ח קת 66ושסזק 0 ז6/ו56 6וחבאן .זו !סבה [8ז6ח6) 00 5 6856-10015 שַת(פט וח6וחקס!6ש66 תסטבסו!קק 4 - חסכ) 1 066 .5615 [[5₪08 זס] 6ש51ח6ק א6 .181 וחסז! 045 -]6ח חסו!8וחזס]ה: 181 10 206655 [1ט] פזספט 21%6) - ח06) .%זסש חק 0זט6 הז0ו685 זס] |זסקקט5 40₪ק 6025 - ה06 .5חג] 5565 60חה 655הַבטפַח3ג] [[8 חו חסווק803 6קץו 316 - ח06) 6 סח 15 תסוח שש ,2000 ז63ץ הקטסזתו 6 סז .>6חטטסז ח0ו03[0013 0316 01 14666 .ז63ץ .6 5 6!טסזק אזסשש61ח זס] הסקקט5 זסוז36 - חס0) 6זה זגו .בוח 6צח0 [608 - 8265 -ח60 הסחאי ז0[!6 הס6 5494 )0 עוו!טף 6שסזקוח] - 5894 1ס עוו|וסופוצ ז6₪06ס 6צוק ,45/400 סו 66וס6ח .0 סש6ת) החסז] 66שו16/ 514105 ו 66/1 0 -000₪-ת!1ש-אז0ש" חו 38113016 הסנוקס-ז50גו 1366 - ססש .]אכ חו 6א:! 'פוחסות 5 וחחוק 6ת] 6קַת8ח6 סז עוו|וטופפסק 106 6טוכ) - 6סש .5 תווש 5 טסזק-:03ח68|6 תווצו אזסצו סז ע01111ו55סק סח 6ש01) - 411 -טס1ש015 תווש אזסשש 6ח] 6א11 8 זג]וחזו 8 חז .65 חס |15! חסווטטוש615 6ח3 5ו5ו! חס = 17 > 6זז וזב )התנק הנבזחנב וח 10 ץ635 תג 66וטסתק - [ססק5 ז6חז6קסו קתטזטק ,5תח0ס)141ק 5טסתג8צ זסטס 602 פטסוזגץ 6ת3 קתטתוזק |גוהזסה,<4 ,15 .(0ז6 ,01.4 , 12025) פתסטקס חקטסזת4551ק ז6זחוזק ]ת6וח6!קות1 - [ססק5 וחסז) 566 10 עזו[ופופפסק 6תו 406/ - זה6וח6קַבתב%1 אזס/ -5ץ05ט5 16 סזחו זח6שי 00[ 3 6ט6טף פסן תסותשי .וח6ן סו 6066 הסגוס1קוח60 מס( ה6זבל 466 - זה6וח6קַגה13א אזס/ ]תג 108 טב 6קגק 6ש60551א6 50 - זחסחז6קהתב1א אזס/ ,6 ח6 6 1331 50 ע4או 3 66וצסזק - זה6הז6ק3תג1א אזס/ -04786-) 666ח16א= 6ה! ותגזקסזק 0ח3 ,01 ח60 .1 46 91ח] 5ח10ן3ו5אזסאו 16 ]0 זס]]טום זשו סק טק (815 החס) סק ש6ח) הסגוסתט] ז6)פתב3ש6!ו - 5כי 0 הט ז06חט ח565510-ז10חר 66ת4חתם - 5כי -וחחק 456211 תזואו אזסש הסקקט2-5) תואג - [3ז6ח26) נמ צסותוזק 1א18-חסה זס) הסקקט5 6זסוא - [3ז6ח26) זט 51 / 630 זס] שס00חושו 16בזהק56 8 6916ז0) - 05/2 2 ססקט -514[!8ח1 ח3316 .ק.ק חה 25/400) ,1006א - חסוזג![9ו5ת1 1 ס6ותו6/7ו23 עס הסט על 68566 05זטו63] קתו שסוח6ז : 3665זקקט [66סוא - סד או .6ח6850] [64וחתס6ן 181 !!! ח0מו65שח2181] <<---- 0 זס] 60ותגשש הסקקט5 זסווסט - 6דאוא חסקקט0/5? זס] 60ותג/ו הסקקט5 זסווסט - 6דאוא 1 |0סדך ח0וו68ז0 קטסזק [6ח8ק ז0ו635 זס] [ססו 8 66ושסזק - [673ח26) .(1א1] חותווש) ב 51 || גוח וחסז] .571 הו [א 5 ג ק- 00 66ב1א - קה זשותוזק 6ה) הו קחו!0תבת .חסוזסגרש5חו =1 וגאו 10165] 165011 6ח06/1 עזשטכ) - לז6טכ) 6 0 ]ח6ות16גו5 "1" 6פט סו פט אשסן41 0 חו 16!65] ]16501 (5שצ*),2551 ₪6 תווש 0חגוחס6 צא )אנת -ק6ט -000א6 זס] תסג]סתט] 1נהחלט5 ב ס6ושסזק 6[טסת5 הסנו 15 5 1 1107050 זס] הסקקט5 : [8ז6ת26) 7% חזס] 401106 [4והוטס[ 6ח0 תגת! שוסוא - אצת .דא 30 6 66וצסזק 110)א אצ 6תגוחוחס6 6תו זסץ - אצת .חש [4ותטס]( 6ו)1ס6ק5 ]וס 0 עוו1וסו5פסק 5 00 ץתג תו %67/16!65 ]0 6קַתגה6 6ת: שסו|4 -‏ 00801 6 ,026קט תג שַחו40 6!נתש ,04/49456/116 .0 סז טוסץ 5ששס!|3 ₪72 4 536 צסד6 46 0 הסטקס 6שוטסזק - 00801 43 חס ]0 15640 066 ע6ת! 6זסחעו בשוהחק .6 -118ק הח0?) ,021 6ת3 12 16 חס 6ותבהות56ץ5 וחחק - סק חס 6 6פגו סז 72 הותוואו עו:011ג] 6תו 66וצסזק - סקת .סז 5 30 ,27625 4412 ,1165 זס) 65ותבח 6חזזז , 0316 65קץ1 1616) )0 ע4[11הסטסתט |01) 06ושסזק - סאק - 61 60 ז6ת01 תג ₪62 זס) קוהגז65וחט 6תבּ .תג |019 ץןפטוסןש6זק 1040 סו א8ס311 6!וסת5 .501 6ע0גז6וח1 - .5001 .6 ח6וח 6סזט50 וחסז) 5חסו5655 ,5021 53/66 זז 0 5 ס) 1618166 41065 הח57516 64פַתבח-) - הסטוגזטק חס ) .2 0 466זקקט 05/400 ז3/16 והבזקסזק 6011) 45 צ]א0 דכ 4 שסו41 - פַחופקָטס6כ תג קַהו0רח6טס '6תו!פ' ]ס 51626ח1 .(6|סהתבצ ,0100 הווא 6ש[4צ פַחוו5וא6 קַחנוז5ו63 עג1ק6615זק 6!טסח5 ג צ]אסידדסת .4106 65 הסוחש , 8ַחו665%סזק 501116 סוותבחץ0 ג - שק5כ .קסד 136 סז 116פט5 6תו << וח6ז5ץ5 זאו פמסנוקס 60ת06/1- :סט 166צסז - ח06) .]אכ ]0 חסט6תט) 16 סז זב!ווחו5 405 חזס6 6 6386 30 60696 סז עז05510111ק 136 66ושסתק - ח6) 4 סת! וטסתוואי ]אכ ]0 פ6וטסווה הסו5655 .0% קחוחגו5 )0 .6-61 וח וח 60 66ה4הת6 - ח06) בה באזסצו 6011 455061216 סו 301111 6תו 66וצסזק - (15000א 7 655426 ת!1או 00606 .3 תוא 11 קַח69%1! ח6חאו טס( קטסזק 02/4 8|6הווחז6ך - 0243 .5 0 ץ1ק6ז ז1ט66/3 606 - זסתוכ 3 66וצסזק = צת?)א07 6תגוחוח60 16 זסת - תצא 6 16607065 סח ה6חאו 655386 3016 זס)והסוח .4 חס +" 6ח8 [8164ס!-2)א]* הסטקס6ות - 5/8 .8 תג [028/ .5/4 זס) 60וחבשי +06 תה חס ז3ו!ץ)וזסתוטב 6[קטוטוא - שוזטס56 .5חסגוקס- עק60 6זסוח זו =1 7 6תן ססתבחת> - 5001 עו[ 1-4 חק 6 86 תב ח6 סז אשס[81 1165]-001ק5 זס - 500 .0116665 זס)] = 18 = ]ס ח10זג06/ו5ט[ שס!31 זת! הסטוקס תב 61066ח1 - 001 .46 50601016 2 וחסז] 5ות6וחט06 ]שק הו 65| 560006 זס/0תב 31ז1] עס ח0זב56 - ה06) זסו זו 1 6וחבת 136 6166ז 10 הסטוקס ₪56 10 ץ685 2106) - ח6כ) חות!וש [4ח6וחו 136 ]0 51640ח1 ,1ח6וחט006 9 .0006 קחווחססה1 ה123010ה60/28ז 6ווהוהסזטה 06וצסזק - ה06כ) שחו0קזטס זס/0תב3 ,.דד 54 6חג .דד ד 65ח8וחו 60 ותסזת - ה26) 255 3016 56 6[טסת5 1.0כ.ד 57/1 הסטקס 57 הסטקס 0 חתסז) 87916ק56 [41וח-5 - ח26) [668 0 65 6זסוח ,ז03ח6816 הז 85ת1ו66וח 01 6קץ'ד - ח6כ) .ח0נ]463/ .62 תווש -זנוס 36 21.0 01 ח18110ס 60 ז6ז6ותהזגק איס!41. - ח6כ) -וחס6 א%1.00 0110 36 זס] זסהאוס ]ה6ז שקחוקת3ח6 הז ץ]זו!4הסט6תט)] 6856ז6ח! 0ז תבוח .צז6תשוס 1ת16ח00 .חס 2//400) חס 56160005 1216 !ות שוס!! ג - ח36) הו 05וחקגזק 61066חו סו עוו!ופופפסק 16 660ה 6/ - ח06) .ח6ותנו606 0/1106 /6סותטה 6חהסתק שס!]8 6!|טסת5 זסוטסת סחהץ5א - 5כאק .37316675ק 06 0 6וח8ח וח5/516 020 לת !6010 6 חו,זס.51.181 ץצ 275 6ת4 וח וחס0 ש6ח 8 6916ז2)- כשזא -ותבזגק 3 300 ,כ 4* תווש .51.181 67105 .-7* ]0 11857* אוס!!8 0) זסו6 -וחגז3ק תו 6ט41ץ ]1טג/06 3 45 < ]אכצא* ו1תת30 - פואס - וחק 676816) 1 0-7 ב וח 60 )5120 זסו6 .(₪116 681 תזוא 61515 811620 131 601(ס0 תה קַח1ו68ז6 חשת /ץ - זא -ז472016ה6 136 6016%6ז ,םג [קא* הסנוקס 6 ]0 151626 661[ס0 [החוקחס 6תו 0 15005 . רק 6311 -נ3 06] 050601 6!טסת5 =.1 5 א תה וחוחס>) - כזאל) .ממ 0 6תו וס עו הסתו 6וסזק 01ח 6065 - 0חגוחוחסס תג ד0דצק0 - פוא -חו 116 6ת3 6וחט!0/ 1376 6ש51ח6ח6זקוחסס "51.18" תווש 891196 | 85 חסוובוחזס! - חס "[21100008)/ .5" 6תג "5/4/0081" תג .תות .5 ה אאאא-20) ז0] !הסוח 0! 666צ - ח26) 30010031 חב 261 6!נוסת5 05חג ה 60 661616 411 - ת36) 6 ? .... 001606 10 66)ח8א טסץ) 1655426 .(ז6וח6 655זק -0813 513105- גזק סז 3 66 סזק 85 זקסזק-.21) זס= - ח36) .0 סן זג!ווח51 6זטו6נת31 (188א ד הסטקח6656 ז6 וח6וח 6 תא - 231230856 .0 ]-ז 0 663105 6 6%6תו6ז 10 .0 חו 66ותב חתותב [8הסטו6חס) - עז6טכ) 6 6![טסת5 16665)-131סן הסטק 0650 16!6 - עזסטכ) .66 תס 4 -ז6306 חן 6סותגאי 81151 6!פג תג - עסטכ .65חו]-ז6וסס] סז !סתהק-ק!6 6606 סו 01111 ו55סק 6 66וטסזק - 54 .4 על 0164160 פטות6וח זס) שושוץ וסץ תחאו זס 6 5661 ץ[חס 6 זס] 6066סא - 550 .ח0ו5655 6ח5660 (551 חו 5001 הסנוב!וקוחס6 3 זסס 16 [51 0 הסטקס 6!וקוחסס תג 6ש58 460 - 50 1% שח בז6קס 0355 6ת! חן 10015 וח516ע5 ז16ו6ס 66וצסזק - ח06) -וח6ופע5 -ח6וח6!קוח! 27/17 ד 60616 תה ז6וו6ט 66וטסזק - ח26) .0 זס) חסוזגתטקו)חס6 תג הסנוהו 4תוהוה60 6ת] הזו קטאסגס-וה516ץ5 8 זס] - ה006) 60 [0סק 6ה1ח0 8 הו ל 58 1.5 ה הז .הח11657516] - שוחסת/ 10081 8 6זוטו6ז 56 --2028001)) .00612086)צ0-1/, [ק 1 6קזב!ת/6שסזק וח] - ת56) .(ז116ק חח 00 וק וח 60 136-0301026 - 6קגיד .סט ה066 5גח בת לס( ג /0 /כ.1* 6תו שסח5 - ]אע .108500א א / סו הסטסתט)] ‏ לקסס' 300 - ואו +זסקק ט06-5ק .חסטוסחט)] ז6וחחק דוסקקט2-5) - ח₪06) הסקקט5-?)? ק0ז5 0 25/2) זס) תג וה וחסס ג 166שסזק - 05/2 .30361 ה00ב6ותטח חוסס תב 151620 40168117 סטב זס2ותבקזס--א7 6תז דזבו5 - 5/2 6 18 גח וח 60 120 57 6ת1 ק הרת5)6תגם .=5/ סן 016 כ שאק 5 6 6תג 4228/2451 זסוחוזק ז56! ]31 6>גוא - <רןת .65טו[ופו55סק ?413 [!8 תווצו 6|טנוגקחזסס 1 תונאו אזסש סן 5שס!41 141 הסטוקס תג 406 - ואסק תווצ אזסשש 0ן 6חס 15 6ז6ת] 45 פז6סות6וח 116 .6 וח6וח 116] [גסופעחק :אד( 6תו הו 6163160 116] 8 565גו )ג השח צ - עז6טוכ) השח ח6צ6 866 חסגז56!60 6ת1 שַחו566 איס[31 4 וס 8 16 6תן" /51 וחסז] 401111165ק63 6ת! [!8 תוגאו 7/400ז6ט2) - עז6ט?) .400 1 עזו[תסטו6חט] 6תו סו 400//ז6ט() 6סתגחתם - ע6טכ) ,611 חו 514160 פחסנוסתט) 3060 6תג 6/38ט) .650 65006 .62 - 19 - 6 או לא 26 (על פי חומר של 6קסזטט א10א1א60) 1. מבוא כנס א0/אא60% ברוטרדס בשנת 1993, היה הצלחה גדולה. בעולס שבו הגיע המשבריסם לנקודות שיא, טוב לדעת כי חברות עדיין מעוניינות להשקיע בידע של אנשי המחשוב שלהן. לאלה מכס שלא היו שס: "אס החינוך יקר מדי, נסו את הבורות." החינוך הופך וייהפך ליקר יותר ויותר בעידן זה של טכנולוגיית מידע מתפתחת. נסקור להלן מספר נושאיס שנשמעו, ועליהס שוחחו, במהלך ועידת 1993. 2. סערת המולטימדיה למרות שבדרך כלל תוכל למצוא נושא אופנתי בכל שנה, החמצתי את ההדגשה הגדולה בכל ההרצאות. ייתכן שהדבר נובע מכך שהמגמות אינן נקבעות מתוך עולס ה-וחו]א, אלא מתוך עולס ה-20. כל אחד יודע שהמולטימדיה היא אחד הנושאיס החשוביס בסביבת מחשב האישי של ימינו. אס יש לך מחשב ללא תוכנת חלונות, ללא כרטיס סאונד-בלסטר וללא ]אס8--פס, כבר אין לך 26 היוס, יש לך רק מסוף כמעט טיפש! מובן, שהתייעצות במדריך על 1א50--5ס (עס אופציות החיפוש הרבות) מהיר יותר מאשר קריאת כל החומר מהנייר, אבל צריך להיות הוגניס: מי מעוניין בסרט וידאו על המסך, או בצלילי הצוללת הצהובה ברקע כאשר הוא עובד על דו"ח חשבונאי. 3 קניית ?)ץק הדבר היחיד בו ניתן היה להבחין ברוב הדיוניס היה ה-20. אנו באמת מתקדמים לכיוון של סביבה בה לא יהיה מקוס רב למסופיס טפשים. לפני שנתיים האזנתי למרצה ששואל כמה חנויות ?כ מחזיקות תחת אחריותן מחשבי 26. רק מעטיס הרימו את ידם. בימינו, כמעט לכל חנות 26 יש אחריות ל-206. טוב מאוד שרכישת מחשבי 26 עברה לתחוס אחריותס של מנהלי ענ"א. ייתכן שמנהלים ראו יותר מדי משאביס מבוזבוּיס בהשקעות 26 במחלקותיהם. מכיון שרכישת 26 היא דבר אחד, והשימוש בו -- דבר שונה. לבד מן הדרישות הטכניות, קיימיס עוד מספר דבריס להס צריך להיות מודעיס בעת רכישת 6ק (ותוכנת 26) עבור הארגון. מנסיוני שלי ומשיחות עס אחריס במצב דומה בשעת ארוחת צהרייס, אוכל לתת מספר קוויס מנחים: * ערוך תקנים שיכולים להקל על תהליך ההחלטה. * אילו יצרני 26 תוכל לקחת בחשבון (אל תנסה לקחת בחשבון את כל היצרנים, שכן כך לא תוכל לעולס לקנות). *" שקול באילו תוכנות ישתמשו לעיבוד תמלילים, גליונות אלקטרוניים וכו'. נסה להשתמש בתוכנה אחת למטרה אחת בכל רחבי החברה. הדבר יקל מאוד על התמיכה במשתמשים. - 20 - * כשאתה מתחיל עס מחשבי 6ק, חייב להימצא בחברה לפחות גורו 26 אחד, שמכיר את המחשב ברמה גבוהה ביותר. * לעולם אל תיתן תוכנה למשתמש קצה, לפני שהוא מקבל עליה הדרכה. = אל תפריע לסביבה יציבה של 26 על ידי הצגת גירסה חדשה של תוכנית. למרות שגירסאות חדשות אמורות לשפר את האפשרויות ולהיות טובות מקודמותיהן, אתה עלול לקבל אפקטיס מוזריס מאוד! מנהל כ אחד מרוטרדם, עימו שוחחתי, נוקט במדיניות הגירסה מינוס אחד (הוא לעולס אינו משתמש בגירסה החדשה ביותר של התוכנה). עליך לקחת בחשבון זמן לשס שיפור הניסיון על המחשב האישי, במיוחד כאשר אתה נמצא בסביבה מעורבת (45/400, נובל, מקינטוש...). 4. עבודת צוות נכחתי בדיוניס רביס שעסקו בהטמעת 26 בסביבת 45/400. עיבוד שוויוני ו/או עיבוד שרת-לקותח הוא אחד הנושאיס החמים במהלך שלוש השניס האחרונות. אס אתה מאמין לכל הדובריסם, איש אינו משתמש בהתקנה של מחשב אישי ללא "מעטפת" ראויה. נראה שכולם משתמשיס ביישומי חלונות המוציאיס דרישת ,501 למערכת המארחת, או יישוס 6 שמשוחח עס אחיו הגדול ה-וחו]א' דרך 4276. בחברה שאני עובד בה התחלנו את השימוש ב-20 ב-1984 (מחובריס ל-5/36). ב-1985 פיתחנו את מערכת 26 מארחת ראשונה (אינני מעז לומר יישוס שרת-לקוח). מרגע זה והילך התחלנו להשתמש ביותר ויותר מחשבים אישייס (הארכיטקטורת יבמ ומחשבי מקינטוש). מן ההתחלה הבחנו במספר הבדלים עצומים בין פיתוח יישוס 45/400 בלבד לבין יישומי שרת-לקוח. כאשר מפתחים יישומי שרת-לקוח, עליך באמת לדעת את הטוב בשני העולמות, מכיון שזהו בסיס הדברים: שילוב הדבריס הטוביס ממספר פלטפורמות לתוך חבילה משולבת. אס היא באמת משולבת, משתמש הקצה לא יראה כיצד והיכן רצה תוכניתו. ואולס: מתן הדרכה יותר מבסיסית למשתמש הקצה עשויה להוכיח את עצמה כמועילה ביותר כאשר דבריס אינס עובדיס כשורה. היו גם הרבה דיוניס בנוגע לשילוב סביבות אחרות בזו של 45/400: 6ז8ש6א |!6טסצז, מקינטוש ועוד. נראה כי יבמ מקדמת את 45/400 לתפקיד "שרת" המערכת. מספר מחקריס מסכימים עס דעתה של יבמ: האמינות והעלות של החזקת 45/400 קטנה בהרבה מזו של כל שרת אחר שבשוק. 5. עצמים מכל הכיוונים בוועידה של שנה זו (בדיוק כמו בוועידה באנטוורפן) דיברו רביס על פיתוח מוכוון-עצמיס (ח120518 160ח6וזכ) 00[66). גם בשנתיים האחרונות כולס דיברו על 00, 0025 ו-002. אס אתה מפתח מערכות ויש לך מתודולוגיית פיתוח ששמה אינו נפתח באות 0, אתה לא באופנה! כך לפחות לדברי משווקי כלי הפיתוח לשיטות 00. 221] ואולס: הרבה כליס, תוכניות, ספריס וכו' רק מתהדרים בשס חדש, מכיון שכותרת הכוללת את המילה "עצמים" מוכרת טוב יותר, וסמינריס בנושא 00 עשוייס לעלות קצת יותר מכל סמינר אחר. וקיימיסם גס מספר היבטיס אחריס: כל אחד מקדס את כליו כטוביס ביותר לפיתוח מערכות. אנו מעומתיס עס ,401, כלי 0455, 0065ח6פזס/ וסביבות 00 מספר פעמיס בשבוע. יש רס דבר אחד שמספר אנשים שוכחים כאן: אין שוס טעס לקנות כליס כאשר סביבת פיתוח המערכת השלמה אינה משתפרת. קניית כליס אינה קשה ביותר, אך שינוי סביבת פיתוח המערכת השלמה קשה הרבה יותר. ואולם, בשנה זו התקיימו מספר דיונים שעסקו בשינוי מחזור המערכת ולא בכלים. 6. מידרוג נכו[ -- 8תו5)תפוות תפישה אחת חדשה שצצה השנה ובה דובר רבות לאחרונה היא 8חו2ופוחקות. הכלכלה נופלת, וכך גס יקרה כנראה לתקציבינו להשקעות בטכנולוגיות מידע. בימיס המוקדמים יכולנו להשיג אישור לרכישת מערכת חדשה רק משוס שזמן התגובה השתפר, בעוד כיוס אנו יכוליס להרשות לעצמנו לקנות רק את המכונה המתאימה במקום הנכון (וכך צריך להיות!). וכן -- אל תשכח שמנהלים נוטיס להבין את סביבת המחשוב טוב יותר בימיסם אלה. העצה הטובה ביותר שאוכל לתת לך: הימנע משיחות טכנולוגיות עס מנהלים, דבר על אפשרויות ביצוע, חזרה להשקעות, תמיכה במשתמשי קצה, חינוך ועוד, אך אל תיגע בטכנולוגיה עד לכינוס הבא בגרנדה. אנו נפגוש אתגרים חדשיס ומשמעותיים יותר בשנים הקרובות, ואסיפה שנתית היא מקוס פגישה מתאים לאנשי ענ"א מקצועיים כדי לראות כיצד להגיב להתפתחויות השוק ולפתרון בעיות. = 22 = אאא אא אא אא אא אאא אא א א א אא אא א א אא אא א אל אא אל א אא א א אאא א אאא אא א א א א א אא אל א אל הלל הלל לילל ל ל ל ל ל תעל תת תת יתרת קת קת קת ת תת תת תת תת קת קת קתע קתע רתע לער רערע לעתע לעלעתעלעקע רתע לקת קת תעל קלע תעה תע לע לעתע תעת אע תת תת תת תת תיק אתא את קת תת תת תת את תת ת תת תת תת אי ע/קל/ק/ל/ק אלא יא אי אאא א אאא א א/ אא א אא א אא אא א לא הא ה א 7/7 הלעתל רערעתְְעַַַַעַעַעתַערְעתַערע רְעְעתַרְְתַעעַַרַערְעתרעתרעתערעת עת תלעת תת לתל תעק/תת/ק קת תע תת קתע תעל קע/. שלששט שש ללקל ל לטל תלעתתתעתתתתעתלעלעעעעעעעעעתעתתע תת תתתתתעתעתתתתתתתתתפתתפתתתתתעתעפפתתתתעעעכככתתתעעתתתפעתעתתפתפעתתעכתתתתעפתת תעכ תעפתת תת עתפ ציון לשבח! יישר כח לראש חהקבוצת! יישר כח! מספר פגישות בתקופה שחלפה. יוע תקשורת, היתה חפעילח מבין קבוצות התתעניינות וקיימה פרטים על מועדי הפגישות ומקומן. קבוצת ההתעניינות לרשתות תקשורת, בראשותו של לואי פרידמן, רצוי לפנות לאיויס או לכוכבה בחברת "מגוון אירועים" (טל' 03/5626251-4) כדי לקבל לואי גס טורח להכין את סיכומי הפגישות. טכניים מורכבים ונושא על שכמו את הצגתו לחברים. 93 ביבמ. הלל טורח למען הקבוצה, מכיו חומר חדש אודות נושאיס הודעות תשלחנה לחברי הקבוצות. חבריס נוספים מוזמנים!! ראוי לציין לשבח את חבר הקבוצה, הלל אורגד, מהנדס מערכות סדנאות ופגישות באר הפגישות של קבוצות ההתעניינות מתקיימות בדרך כלל בכפר המכביה ומתחילות בשעה 14:30. אס רצונך להשתתף באחת מקבוצות ההתעניינות, או לתרוס להן כמרצה, הואל נא למלא את הטופס המצורף לעלון ושלח אלינו בהקדם. תוכל גם לשלוח אלינו הצעות לנושאיס ומרצים. קבוצת ושתות תקשוות נושא הפגישת: אץקאג לעומת 6/1 הפגישה התקיימה ביוס שני, 1 בנובמבר 1993, בבית יבמ. ראש הקבוצה: לואי פרידמן, יועץ תקשורת. השתתפו 40 חברים. לפי בקשה מיוחדת של הקבוצה, התכנסנו לשמוע הרצאה של מומחה 20% שהגיע ארצה להעברת ימי עיון ללקוחות יבמ. אילנה קרידי נענתה לבקשתי לארגן פורוס מיוחד עבור חברי קבוצת ההתעניינות לתקשורת ורשתות של אמצ"י, כדי שנוכל ללמוד מחד, ומאידך, להציג את הבעיות שמציקות לנו. בחירת הנושא היתה לפי בקשתי. ההרצאה ניתנה על ידי ם10760. 50606, איש חביב ובעל כושר הצגה מצוין, אשר מנהל את קבוצת התמיכה הטכנית של 4226 במטה בארה"ב. ותפקידו, כפי שהוא מגדיר אותו: "לדאוג להצלחת אקק /6פק". ההרצאה שניתנה התבססה על שקפים וחומר מחקר שהוכנו על ידי יועץ עצמאי (לא במימון של חברת יבמ) בשס )804 >גוחסמ1', אשר המסמך שהכין מקיף כ-400 עמודים (ניתן לרכוש אותה בארה"ב). המרצה הציג את עיקרי התוצאות לפורוסם של 51485 בארה"ב באוגוסט השנה. בהסכמתו, תוכלו לקרוא את עיקר דבריו בעלון אמצ"י הנוכחי, במדור "מוצריס וטכנולוגיות". 5006 ניסה לתת הצגה מאוזנת של הנושא וערך השוואה אובייקטיבית, עד כמה שניתן לצפות מאיש יבמ, של שני קבוצות הפרוטוקוליס על היתרונות והחסרונות שלהם. המסר החשוב שלו היה טמון בהקדמה להרצאה. הוא הציג את ההיסטוריה ולמעשה, איך פותחו והוגדרו פרוטוקוליס אלה. פרוטוקול 167/12 התפתח כפתרון לבעיות הקישוריות בין רשתות שונות, תוך מטרה להציג פתרון פשוט ויעיל. פרוטוקול 472% לעומתו, בא מקבוצת הפיתוח של 4א5 1א18ז, כדי לתת יכולת תקשורת בין מערכות הטרוגניות שונות בסביבה מסחרית, שהדגש בהן הוא על ביצועי הרשת. המרצה הציג את העובדה שעולס 1702/15 פשוט יותר וקייס בשטח במספר רב של פלטפורמות שונות. לעומתו, א472 הוא בתהליך פיתוח בחלק מהפלטפורמות וחלק מהפונקציות כמו חקו (פחו1טס 6סהגוחזס]ז6ק ה1118) נמצאות עדיין בשלבי תכנון. ההרצאה המעניינת שזכינו בה מדגישה את חשיבות משפחת הפרוטוקול ברשתות תקשורת. אנו ממתיניס לכך שמשתתפי הקבוצה הנועזים שיישמו ורכשו ניסיון בתחוס הזה יציגו לחבריהם מנסיונס בתחוס קבוצות הפרוטוקוליס השונים. התחלה כבר ראינו מעמיתנו שמציגיסם את עבודותס ב-102/12, אך האחרים טרס עשו זאת, וחבל. - 24 - תודה לחברת על האירוח והארגון של ערב מוצלח בהתראה קצרה. ושוב אני מטיף מוסר לכל אלה שנרשמיס ולא מגיעים, על חוסר הנימוס הכל-כך אופייני שלנו בארצנו הקדושה. רשס: לואי פרידמן נושא הפגישה: תקשורת בארגונים גדוליס הפגישה התקיימה ביוס שני, 29 בנובמבר 1993, בכפר המכביה. ראש הקבוצה: | לואי פרידמן, יועצ תקשורת. השתתפו 39 חברים. הנושא המרכזי בפגישה זו הוא תקשורת במערכות גדולות. החבריס שהתכנסו רצו ללמוד על הבעיות הכרוכות בכך, ועל הדרכיס שבהן הארגוניס הגדוליס מטפלים בבעיות תכנון והתקנה. את ההרצאה הראשונה נשא קותי שוורץ מחברת תדיראן-תקשורת, אשר עלה לפני כשנה מארה"ב. לפני עלותו ארצה הוא הועסק בחברת זסשחזג/ 6וחו1'. הוא היה אחראי לפתרונות תקשורת בחברה זו ועל כן, הוא בר-סמכא להציג את מערכות התקשורת של חברה זו. חברת זסתזג/ 6וחו1 היא בין חברות המדיה הגדולות בעולס, שמוציאה לאור עיתוניס כמו 5 2666ז1!!]05 פ5חסק5. היא גם נמצאת בעסקי סרטיס, טלויזיה בכבליס ועוד. החברה מפעילה רשת 5% בינלאומית, עשרות רשתות מקומיות, רשתות מיוחדות לדפוס אשר כוללות מחשבי 6ג1א וכמובן, שילוב של כל המערכות. הצורך להפיק את העתונים בזמן, מחייב קישוריות וזמינות של כל סוגי הציוד, כמו גס תיאוס, אבטחה, שרידות ואמינות. החברה ראתה בטכנולוגיות הטלקומוניקציה כלי אסטרטגי לקידוס עסקיס, יתר תחרותיות ויישוס שיטות 101 בארגון. כאמור, התפקיד של קותי היה לספק פתרונות תקשורת, אשר דרושיסם כדי להוציא את העיתוניסם השונים בזמן, וגם לנצל הטכנולוגיה בצורה יותר טובה מהמתחריס. ב-ם]אזד כמו אצל כולנו לפני 10 שניס, כל היישומיס הופעלו במתקן יבמ קלסי -- מחשב מרכנזי. היוס מביניס שחייביס להעמיד לרשות המשתמשיס את הציוד המתאיס ביותר לעיסוקס, ופחות להתחשב בנושא הקישוריות. זאת אומרת, שהיוס קיימיס בחברה אמצעי מחשוב מגווניס ביותר, החל ממחשב יבמ מרכזי, מחשבי 26 הקשורים ביניהס ברשתות |!|סטסאא, עמדות אנאשט של א(5 ואחרות, מחשבי מקינטוש, תחנות א56166, מחשבי 416% יחודיים לעיתונות ועוד. וכל אלה חייביס לתקשר זה עס זה. בבניין המרכזי של זסחזג/ שוחו מרוכזיס כ-3500 עמדות שונות ב-46 קומות, וזה רק אתר אחד מתוך רביסם. עולס המו"לות והוצאה לאור (פַחותו!פטע) אינו שונה משאר השוק, והדרישות של המשתמשים בו הס לקבל לידס כלים ידידותיים, עס אפשרות לגרפיקה איכותית, מערכות מיחשוב אישיים לדרג המינהלי וכמובן -- פַחופותפָו -- שמשמעותו: בטור וקישוריות. קישוריות היתה למעשה התפקיד של קותי. לפניו עמד מגדל בבל של פרוטוקוליס שונים: 4א5, פַחות-ח0%6ד עס 295 = דד ןד שחוזטסת 6סזטס5, א611|קק 30/4 וא, אק]/||וסא, 051-174, 107/15. הדרישה היתה לבנות ביניהם מסלולי גישה. וכפי שידוע לנו, אס לא ניגשיס לבעיה עכשיו מחר היא נעשית מורכבת יותר. בתוך הבנין של זסחזג/ 6וחוד בניו-יורק התקינו 6ח0ט330% של פחות-ח10%6 במהירות 1618 ושתי רשתות |6אז₪6 על בסיס של כבלי נחושת (הנחת כבלי סיב אופטי בעלות של 1א81 הינה יקרה מדי) עס קבוצות משתמשים (פקטסזקאזס)) של עד כ-70 תחנות בכל קומה. כבסיס לקישוריות נתנו לכולס להיכנס למחשב המרכנזי באמצעות אמולטוריס ובקרי תקשורת ל-5סק, ל-146א ולתחנות אחרות. קותי הציג מספר פתרונות קישור שיושמו ומספר פרויקטיס מיוחדים שליווה: * הקמת משרד מקומי באוסטרליה להדפסת העיתון 1110514066 8וזסק5. חלק מהצוות נמצא באוסטרליה וחלקו האחר -- בארה"ב. שתי הקבוצות עסקו במקביל בהוצאת אותו עיתון והיו קשורות שזו לזו ברשת מקומית וירטואלית אחת משותפת. הקישור והזמינות דרשו חיפוש פרוטוקולי תקשורת שיוכלו לפעול במהירות מתאימה על קווי לווין. התברר שרק 6 יוכל לתת פתרון הולס במקרה זה. * סיקור האולימפיאדה בברצלונה. משמעות הדבר מבחינה לוגיסטית הינה להעביר את שירותי העתונאות לאירופה למשך 3 שבועות, על כל מה שכרוך בכך, ושימוש בתקשורת כאמצעי להעברת מידע. * הקמת פרויקט דואר אלקטרוני לכלל החברה העולמית, בין מערכות שונות, וגם לאפשר לכל עיתונאי להעביר המידע שלו מכל פינה בעולם. לצורך הפתרון יושמו 631685 פוא בפלטפורמות שונות ויושם הקשר בין המערכות באמצעות ]1811 וחוזס5. התפיסה של בחירת פתרון המיחשוב הטוב ביותר למשימה ואספקת פתרונות תקשורת בהתאם, הינה צד אחד של המטבע. צידו השני הוא תפיסת ניצול הטכנולוגיה ככלי אסטרטגי לקידוס עסקים. תרומתו של קותי שוורץ לתחוס התקשורת בארץ תהיה רבה, כמו גס תרומתס של אחרים שהתנסו ברשתות תקשורת חובקות עולס. הס יוכלו לתת לנו צוהר אל מערכות תקשורת שאינן עניין של יומיוס במקומותינו. אנו מודיס לו ומאחליס לו הצלחה בארצ. ההרצאה השנייה ניתנה על ידי חברנו ירס הר-לב, שבמסגרת תפקידו בחברת החשמל הוא עוסק בבעיות תקשורת של חברה גדולה. פריסת התקשורת של חברת החשמל הינה גדולה ומקיפה גם במימדים בינלאומיים, ויש לה צורכי קישוריות של מיגוון מערכות והתקני מיחשוב. כך למדנו על הפעילות של אנשי התקשורת בחברת החשמל למסד סטנדרטיס אחידיס לתקשורת לכל הארגון: 10,000 עובדיס; 15 אתרים גדוליס ולמעלה מ-150 אתריס קטנים. חברת החשמל מפעילה מחשבי יבמ ורשת 4א5 גדולה, כמו גס רשתות מקומיות ומרחביות שבהן אלפי יחידות מסוג מיני מחשבים, מחשבים, ואמצעי קצה מגוונים. צורכי הקישוריות העתידיים של החברה חייבו לערוך תוכנית אב עס התייחסות להכנת תשתית מתקדמת ופתוחה שכוללת חיווט, חומרה ותוכנה. יורס הר-לב היה שותף לבניית תוכנית האב למערך התקשורת והוא מלווה את תהליך היישום. מערכות המחשוב ותחנות עבודה מסוגים מגווניס שמופעלות בחברת החשמל כוללות: = 2 מחשבים מרכזים של 1א18. = כ-3000 מסופי 3270. 6 כ-300 מערכות מני (רובס תוצרת 6מכ). כ-1500 מחשבי ס0ס. כ-300 מסופים 445011. כ-1000 מדפסות. מערכות התוכנה מפותחות על ידי 300 אנשי תוכנה בתפיסה של מערכות פתוחות. צוות של כ-80 אנשיס עוסק בתחזוקה והתקנה. החברה רואה את נושא התקשורת כדבר חשוב ביותר ומדגישה שהנתוניס הס רכוש אסטרטגי של החברה. אבל עס זאת, המשתמש אינו צריך להשתעבד לטיפול בהס. הוא חייב להקדיש את זמנו לעבודתו ולא לנושאיס הטכניים ועל כן, יש לספק כלי עבודה מתאימיס ולתת לו שירותים לטיפול במידע. בתכנון התשתית המודרנית לאספקת שירותי תקשורת, היה ברור שהחברה לא יכולה להרוס את הקייס וצריכה לבנות בהדרגה תשתית חדשה אחידה (אס אפשר), שתענה על צורכי הקישוריות של המערכות השונות. הכלליס שהוגדרו לצורך זה: -- כל אמצעי מיחשוב בחברה יהיו קשוריס לרשת. -- ארכיטקטורת הרשת תהיה מסוף-עמדה קשור לשרת, וקישור השרתיס ביניהס. -- יישוס של תשתית פיסית אחידה של 6זו/ 4 16!654ח5, עס מחברי ₪145 מהעמדה עד לארון התקשורת. בין ארונות/קומות/ מבניס -- קישור על בסיס אופטי. -- יישוס טכנולוגית 5סט11 לריכוז הסגמנטיס הפיסייס. -- בחירת 67%6) כפרוטוקול סטנדרטי לרשת מקומית. -- פרוטוקול תעבורה (החסספתגז'ך) אחיד לרשת על פי תקן תז/קסד. -- שליטה מרכזית על פי תקני עואאפ5. כל רכיב תקשורת שנקנה חייב לכלול ההגדרות 12אא5 והמאגר המתאיס. על התפתחות תהליכי יישוס של תקניס אחידיס לתקשורת ניתן להרצות במשך מספר שעות, אך יורס התרכז בנושא של הקישור למחשבי יבמ בלבד. הוא הציג מספר פתרונות שונים לקישור של המסופיס ותחנות עבודה הפזוריס בחברה אל המחשביס המרכטיים, והדגיש את היתרונות והחסרונות בכל גישה. בין הגישות האפשריות יורס הזכיר : -- קישור של המשתמשיס באמצעות תקשורת 5% לבקר 3745 שיוגדל לצורך זה, ושמירה על ביזור בקרי המסופיס 3174/3274 בשטח. בין היתר נמצא, שההגדלה הדרושה יקרה מאוד ולא נמצא פתרון מתאיס. -- ריכוז של בקרי המסופים 3174/3274 למיניהס באתריס המרכטיים, ולחסוך במשאביס תקשורת בין האתריס באמצעות מרבבים. -- תכנון מעבר לפרוטוקולי 102/15 ובניית תשתית הרשת כולה על פרוטוקוליס פתוחים. הכיווו הזה יאפשר הכנת תשתית תקשורת מתאימה ליישומיס נוספיס ויתאיס למדיניות התקשורת של חברת החשמל. המוצר ?162/1 נבחר עבור המערכת של חברת החשמל והוא יושס באמצעות תשתית תקשורת של מרבביס סטטיסטייס חכמיס של חברת אכ 00. שולבו כניסות למחשב יבמ עס בקרי מסופיס למסופי 4א5, וכניסה של תחנות חכמות באמצעות 64068 102/12 של חברת יבמ שמיושס על 85/6000 ותוכנות תקשורת של 162/12 על מחשב מרכטי. חברת החשמל נמצאת כעת בשלביס מתקדמים של יישוס 109/12 בפלטפורמות שונות. הפתרון כולל כמובן, אפשרות עבודה בשפה העברית. תקשורת למחשב יבמ באמצעות 3270 1616860 מציגה זמן תגובה באותה רמה של קישור ה-5%4, ותשתית התקשורת מוכיחה את עצמה כטובה גמישה. 2.97 - החברה מתקדמת ליישוס פתרונות התקשורת. היא עושה זאת לאט כדי שתוכל להגיע לפתרונות הטוביס ביותר. מתוך הניסיון שנרכש ברור לכל, שאי אפשר להשיג בבת אחת כל מה שרוצים, אבל המהפך בעיצומו והתשתית הגמישה הולכת ומתרחבת ומאפשרת פלטפורמות חזקות ופתוחות לעתיד. מתוך הלקחים של המעבר, יורס הדגיש שהאחריות לפתרון בעיות תקשורת נמצאת בידי המשתמש בחברת החשמל, כי אין בחברת יבמ או בחברה אחרת מישהו שיכול לפתור אותן עבורו. יורס הציג לנו מבט מעניין ביותר לאתגרי הקישוריות של חברה גדולה במשק שלנו, והסביר את הפתרונות המעשיים שכבר מיושמיס בשטח. זהו ללא ספק חומר למחשבה לחבריס שמתלבטיס עס בעיות ואתגרים דומים. אנו מודיס ליורס שהקדיש מזמנו להכין ולהציג לנו את הלבטיס שהיו ועודס ואת הפתרונות שנבחרו. תוכן ההרצאה של יורס מובא במדור "אשנב למשתמשים". רשם: לואי פרידמן נושא הפגישה: קישוריות מרחוק צ1//%1 60 460655/ תנ-[הגכ[ 8235 הפגישה התקיימה ביוס שלישי, 1 בפברואר 1994, בבית יבמ. ראש הקבוצה: | לואי פרידמן, יועץ תקשורת. השתתפו 45 חברים. בפגישה זו של הקבוצה הרצה ידידנו הלל אוורגד על טכנולוגיה חדשה לגישה מרחוק ועל המוצר 8235 שהוכרז לאחרונה על ידי יבמ. בפגישה זו גס ניתנה הדגמה מורחבת ומרשימה של המוצר והטכנולוגיה שעומדת מאחוריו. הלל פתח את הרצאתו בתיאור של תהליך התפתחות רשתות התקשורת המקומיות. הוא רואה בהתפתחות זו שלושה שלבים: .אזסע)6] 4168 ]1068 -- אא .1 .פחואזס)16 זסוה] ה13 -- אז] ‏ .2 .פחואזסאוו6א זסוטס 1% -- אס .3 אנו נמצאיס כעת בשלב השלישי, עס מוצרי גישה מרחוק. הפתרון המקובל בשוק הוא להעמיד תחנת 26 לניהול התקשורת של תחנה בודדת מרוחקת (מסוג שסהאוץח ‏ 26, או עֶק00 חססזג0). פתרון זה מוגבל ואינו עונה על הדרישות של הלקוחות המחפשים פתרון למספר גדול יותר של תחנות. גס יש לכלול בשירות זה פונקציות של אבטחה אינטגרטיבית ואחזקה. הצורך בפתרון פונקציונלי ויעיל יותר הוליד סדרת - 28 - מוצריס על ידי חברות שונות ובתוכן יבמ. יבמ פיתחה את המוצר 8235 בשיתוף עס חברת הצוח5, בארה"ב, המובילה בתחוס זה. המוצר 8235 מאפשר גישה בפלטפורמות 025/2), פשסטחוץ), 005כ. ניתן לרכוש גירסת תוכנה ודיסקט עבור כל סוג של תחנה מרוחקת. פרוטוקולי הגישה שיש בהם תמיכה הס: אקת, ;ז, 5 ו-1,1.0 אשר מכסיס את רוב דרישות הלקוחות. בין הפונקציות של המוצר נמצא: -- קט)56 ותחזוקה נוחה באמצעות חלונות. -- יכולת ניהול מרכזי ב-ק]אא5. -- תמיכה בתקשורת מקומית: 6א6ח1ם, 8תות-ח6א0ך. -- תמיכה בתקשורת מרוחקת בקצב העברה עד 5ק57.6%0, עס הגדרות לכ-120 סוגי מודמיס. -- פקודות נוחות להגדרת משתמשים וכניסות ושילוב של כלי אבטחה מתקדמים. לאחר סקירת המוצר ערך הלל הדגמה מרשימה של הגדרת סביבת העבודה הפונקציונלית והדגמה של גישה מרחוק וכניסה במודס ליישומי הרשת. אחר כך הוצג מוצר משלים, א1.4 05/2 %6, המיועד להיות "האח הקטן" של 8235, עס אפשרות הגדרה של שתי כניסות בלבדאל הרשת ורשימת פונקציות דומות לאלו של 8235. הלל והצוות שלו השקיעו עבודה רבה בהכנת המצגת וההדגמה, ואנו מודיס לכולס על כך. פגישת הקבוצה התקיימה בחסות יבמ, וללא תשלוס. ולסיוס, הרשו לי לומר את אשר על ליבי. ההרשמה לפגישה זו וההופעה של החבריס היו הרבה מעל הצפוי. בתחילה הועמד לרשותנו חדר הרצאות אשר לא יכול היה להכיל את כל הנרשמיס ועל כן דחינו כמה מהס. לאחר מאמציס הצלחנו לקבל ביבמ חדר גדול יותר, כדי לקלוט את כל אלה שנרשמו והיו צפוייס להגיע, אך לצערנו לא הצלחנו להודיע ברגע האחרון לכל אלה שדחינו בתחילה, שאנו יכוליס לקלוט אותס כעת. עס זאת, הופתענו לראות, שכמו בכל פעסם, רביס נרשמיס ומבטיחיס לעצמס "מקוס", אך לא מגיעים, וחבל. אלה גרמו לדחייה של חבריהם ולטיפול בהשגת חדר יותר גדול, שלבסוף התברר שאין בו צורך. רשס: לואי פרידמן - 29 - קבוצת מערכות 45/400 - 5/3% נושא הפגישת: תכנות מונחה עצמים ומערכות 5/400. הפגישה התקיימה ביום שלישי, 18 בינואר 1994. ראש הקבוצה: מתי רוטר, לירז מערכות. השתתפו 60 חבריס. הנושא המרכזי של הפגישה זימן לקורת גג אחת את חברי אמצ"י המשתתפיס בקבוצת ההתעניינות וחבריםס ממועדון 0 אשר הוזמנו להשתתף בפגישה. את הפגישה פתחה הרצאתו של ד"ר רונן פלדמן מאוניברסיטת בר-אילן, המתמחה בטכנולוגיה של מערכות מומחה. הרצאתו בנושא תכנות מונחה עצמיס כללה סקירה טכנית של המטודולוגיה, והצגת היתרונות הגדוליס של שיטה זו על פני שיטות מקובלות להגדרה ופיתוח מערכות. הוא גם הציג דוגמאות ליישוס בעזרת כליס קיימים: שפת ++6 ושפת | ד]3ת. אלי אשכנזי, מהנדס מערכות מיבמ, השליס את ההרצאה התיאורטית בתיאור של כלי הפיתוח המוכרזים כיוס בתחוס פיתוח מונחה עצמים, וכוונות יבמ להמשיך ולתת כלים ושירותיס חדשיס לתחוס זה בעתיד. מדבריו התברר, שיבמ מתכוונת להשתמש בטכנולוגיה זו לא רק בכדי לשפר את סביבת הפיתוח, אלא לחולל מהפיכה של ממש בתחוס התוכנה. מהפיכה זו תושג על ידי ייצור של "חלקים" מוכנים של יישומים ש"יורכבו" יחד ויותאמו חיצונית למערכת שלמה אחת על פי דרישות הלקוח. את הפגישה סיים מתי רוטו, ראש הקבוצה, בהצגה של תהליך הגשת הבקשות/דרישות לשינויים, עדכוניס ותוספות בחומרה ותוכנה של יבמ -- 8)חשוחסזוטף6ת. דרישות אלו נמסרות ליבמ בכנס השנתי של איגוד א10א]60%. מבנה הדרישה ורשימת דרישות שהועברה ליבמ בכנס הקודס ברוטרדס תישלח לחברי הקבוצה. חבר אמצ"י אשר רוצה להציג דרישה ליבמ (וחסוח6זוטף5%6) מוזמן לעשות זאת. את הפנייה יש להעביר לפי כתובת זו, ולא יאוחר מ-1 במאי 1994: מתי רוטו, לירז מערכות בע"מ הצורף 5, א.ת. חולון, 58856 פרטיס נוספים, ראה במדור א10א1א60 בעלון זה. רשס: מתי רוטר - 30 - פורוס מנהלים סדנת מנהלי אמצ"י - אילת 5 בינואר, 1994 בסדנא השנתית של מנהלי אמצ"י לקחו השנה חלק עשרות מנהלי מרכזי מיחשוב בארצ ומנהליס בכיריס מחברת יב"מ. את הסדנא פתחה אהובה פיינמסר, מרכזת פורוס המנהלים באמצ"י, סמנכ"ל ומנהלת אגף במשרד החינוך. תוכנית הערב התרבותית כללה שירים בצוותא וסיפוריס עס האמן דני כץ, ונערכה בחסות חברת יבמ, ונתנה הזדמנות טובה למשתתפי הסדנא לזמר להנאתס שעות ארוכות אל תוך הלילה. לכבוד הערב, הוכנה עוגה ענקית, עליה נכתבו האותיות [%א18, כחול על גבי לבן. דני גלבוע, סמנכ"ל יבמ, התכבד בחיתוך העוגה המקצועית והפליג באימרות וחידודיס, ברוח הרפורמות השורה ביבמ.: הסדנא הוקדשה לנושא הגנת נתוניס, ואמנס, הדובריס הציגו נושא זה מהיבטים שוניס. פשיעה באמצעות מחשב אף היא עמדה במוקד הדיוניס. עו"ד גדי אופנהיימר, דיבר על "ההיבטים המשפטיים במיחשוב - אבטחת מידע והתקשרויות חוזיות". בדבריו הוא עמד על כך שהחקיקה בתחוס התוכנה והמידע קשה, מכיון שהיא עוסקת בתחוס המוצריס הבלתי מוחשייס. רוב החקיקה הקיימת היוס מתייחסת לזכויות הפרט ולמידע אישי, ולא למידע עיסקי. נושא זכויות היוצריס על התוכנה הינו מורכב ביותר. החוק מקנה זכות קניין ערטילאית במשמעות התוכנה כ-"יצירה ספרותית". החוק לא מתייחס עדין באופן מפורש ל"גניבת תוכנה", . מכיון ש"גניבה" המוגדרת בחוק כ"טילטול דבר מהנגזל לגוזל" והיא אינה רלוונטית לעניין. התביעות בנושא זה מוגשות תחת עבירות אחרות כגון: מירמה, הפרת אמוניס וכיו"ב. לעומת זאת, חוק החוזיס הכללי ותרופותיו מכסיס באופן טוב גס את תחוס החוזיס וההתקשרויות בתחומי המיחשוב. פה מציע עו"ד אופנהיימר להקפיד על הגדרת תחוס ומהות הפרויקט, קביעת אחריות לנזקיס, קביעת מנגנון תשלומיס שיבטיח סיוס הפרויקט (מומלץ להשאיר 30% לתשלוס אחרי מספר חודשיס בהס המערכת פועלת) וקביעת זכויות היוצריס וזכויות השימוש. רו"ח גד פניני דן בנושא "עביוות מחשב מנקודת ואותו של היו"ח ומשמעות הבקוה החשבונאית". רו"ח פניני המליץ להיות ערים מאוד להתנהגות חריגה של עובדיסם מחשש לביצוע פשיעה. "האמונה העיוורת" במסמך המודפס על ידי מחשב, גורמת לעיתיס קרובות לחוסר עירנות מספקת לבקרה על הנתוניס המקוריים ועל דרכי עיבודס. רק בשיטת ההצלבה, בה מתבצע עיבוד מקביל בחתכים שונים, ובדיקה קפדנית של חריגיס ניתן לזהות עקבות של רמאויות או טעויות במחשב. רואי החשבון מסתייגיס בדרך כלל מבקרת מערכות חשבונאות ממוחשבת, בהיעדר חקיקה וכליס מתאימיס. - 31 - העיתונאי דודי גולדמן מ"ידיעות אחרונות" הציג את "עבודת העיתונאי בחיפוש אחר מקורות מידע וההיבט של אבטחת מידע". דודי תאר את הפרדוקס ההפוך של המידע התקשורתי: שפע רב מחד, ודיאינפורמציה מאידך, והשפעתס הרעה על עבודת העיתונאי. עבודת העיתונאי "מצונזרת" על ידי העורך ה"מייצג את הקורא", וקובע אס תיכנס ובאיזו צורה. קייס מתח בלתי פוסק בין ה"מעניין" ל"חשוב", כאשר הראשון נושא אופי מסחרי יותר והשני אופי מקצועי יותר. הכל בהתאס לאפיון הקוראים שהם קהל המטרה. שיח המנהליס הקדיש את דיוניו ל"התאוששות מאסון". מר בן-ציון בר-לב מ"ציס" הביא מנסיונו בנושא זה בהרצאתו "התאוששות מאסון - התורה והמעשה". המרצה הציג את ההיערכות חסרת התקדיס של החברה להתאוששות מאסון הפיגוע בבנין "התאומים", שבו היה ממוקס מרכז המחשוב ששולט על סניפי "ציס" ביבשת אמריקה כולה. שיתוקו של המרכז לאורך זמן עלול היה לפגוע קשות בתפקוד החברה ולגרוס לה נזקיס רביס. תוך מספר ימים הצליחה החברה להתארגן באתר חלופי ולהביא את המערכת לפעילות מחודשת. לקחי הפרשה מעוררים שאלות חשובות, ומעמידיס במבחן המציאות מספר מוסכמות המקובלות בתחוס הגיבוי ובהיערכות למצבי חירוס. בין השאר, הובהר כי הפגיעה הגדולה ביותר נבעה מעשן ומקצריס שנגרמו במערכת החשמלית שגרמו נזקיס לציוד ולמדיה המגנטית. דווקא מתקניס שהיו מוגניס על ידי מערכת אל-פסק סבלו את הפגיעה הגדולה ביותר(!). הנתיב הקריטי של תהליך ההתאוששות היה במציאת מיקוס אלטרנטיבי לעמדות העבודה, בתנאיס שיאפשרו תפקוד מינימלי סביר והיערכות לחזרה לעבודה תקינה במהירות המירבית. הגיבוי הפורמלי שהוכן מבעוד מועד לא ענה בנסיבות המקרה. גסם בתיאור מקרה זה, בדומה לתיאוריס שזרמו בשבועות האחרוניס על רעידת האדמה בלוס-אנג'לס בלט לקח חשוב: בתכנון תהליך ההתאוששות מאסון יש לקחת בחשבון את הסיכון שממדי האסון יהיו גדולים והפגיעה עלולה לשתק מאות מתקניס בסביבה. מצב זה גורס למחסור חמור באמצעיס אלטרנטיביים פשוטים, כגון מקוס עבודה ואמצעי תקשורת. בארועיס כאלו יוצאיס מכלל פעולה מבני ענק, וגס מתקניס מוגניסם אינס נגישיס, ולא ניתן לפנותס לאתריס אחרים. רשמה: אהובה פיינמסר. - 32 = האתגר בהבראת החברת ג11-166 בישראל מר גיל ויזר נשיא פיברוניקס מר גיל ויזר, נשיא פיברוניקס, השתתף כמרצה אורח במפגש פורוס המנהלים של אמצ"י, שהתקייס בחסות אמנת, ניהול ומערכות בע"מ, ב-23.2.1994. מר גיל ויזר, מי שהיה עד לפני כשנה מנכ"ל דיגיטל ישראל, הרצה על האתגר שבהבראת חברת ה160-:11, תוך שהוא מתייחס לנסיונו בפיברוניקס. הוא העלה תחילה את דרכו מניהול של דיגיטל ישראל, כאשר החברה היתה לאחר תקופת הבראה והוכיחה שיפור ברווחיס. הוא עזב לחפש אתגר חדש ולבנות "סיבוב קריירה" נוסף, ובחר בחברת פיברוניקס. חברת פיברוניקס צברה הפסדיס רצופיס במהלך שניסם אחדות, מאז שנת 1988. לא היו לה מוצריס טוביס והוצאות התפעול שלה, במיוחד הוצאות הנהלה, היו גבוהות מאוד. על רקע התחרות הגוברת והורדת מחיריס כדי להישרד בשוק התעוררו קשייס רביס. החברה גס עקבה אחרי המתרחש בשוק והגיבה, ולא הובילה בו כבעבר. גס בנושא מו"פ איבדה את מעמדה הבכיר. מבחינת ניהול היתה החברה במצב קשה. החברה הינה אמריקאית ולכן, הנהלתה נמצאה בארה"ב. המו"פ והייצור הינס באר וגם "זרוע" של ההנהלה. מצב זה גרס לקשיי תקשורת בין ההנהלה האמריקאית והישראלית וכתוצאה - לתפקוד לקוי של הארגון. החברה סבלה גם מהעדר כיוון ברור ואסטרטגיה, ניהול לא מתואם, כפילויות, מורל ותקשורת. פיברוניקס פועלת בשוק התקשורת. זהו שוק טוב ומתפתח, שכדאי להיות בו. זהו שוק התקשורת מתפתח בצעדי ענק וטרס הגיע למיצוי הפוטנציאל שלו. החברה הינה בקבוצת אלרון (אחרי אלביט ואלסינט), ומחויבות אלרון כלפיה הינה עצומה (42% מהמניות; השאר הן בידי הציבור). פיברוניקס הצליחה מאוד בשנים 86-83 ופיתחה לעצמה נוכחות רבה בשוק של הלקוחות הגדולים, ובעיקר בארה"ב, גרמניה ויפן. לחברה תשתית קיימת אשר מהווה עבורה יתרון. בקרת האיכות של המוצרים טובה, המו"פ והייצור מתואמים. בשנת 1992 הועברה הנהלת החברה לחיפה, כדי להשיג מטרות אלו: -- יצירת חברה שכיף לעבוד בה. -- ארגון חברה בינלאומית חזקה ומובילה בשוק ובטכנולוגיה. -- חברה ריווחית ויציבה. -- איכות כוללת. כדי להשיג את המטרה צריך היה להוציא לשוק מוצריס חדשיס, אשר מתאימיס לדרישות השוק, ולא להתרכז במוצריס שאינס תומכיס בכך. מוצרי החברה הס מודס פיבר-אופטי (1978), מרבב פייבר-אופטי (1983), מערכת זמסץ (1987. מערכת טרס זמנה!), מרכזת ממותגת (סטת פתוחסווש5, 1991), מרבב משולב עס מרכזת 2788 = (1992). כפי שניתן לראות, כאשר מוצר מקדים מדי את השוק ואין מי שיקלוט אותו, אפשר להפסיד מנהיגות טכנולוגית בגלל ההסתבכות בהשקעות. החלטה האסטרטגית ב-1993 היתה לרכז את הפיתוח סביב המרכזת הענקית -- סטז גּפַו. דרך נוספת לשיפור מעמדה של החברה היתה על ידי צמצוס עלויות של הייצור, שיפור זמני אספקה ומשלוח ושמירה על איכות (תקן 150-9000). דרך נוספת להשגת המטרה הנכספת היתה על ידי שינוי ארגוני: פישוט המבנה וארגון מחדש של הצוות הניהולי. כל הנהלת החברה, שצומצמה מאוד, מתרכזת בחיפה וכפופים לה שלושה מנהליס לשיווק בינלאומי. גס בוטלו תפקידיס מקבילים. צוותי העבודה הינס צוותיס קטניס ויעילים. כל הפעולות האלו חסכו כ-30% ממצבת כח-אדס וכיוס מונה החברה כ-400 איש. אחד הלקחים של ארגון השיווק הבינלאומי הוא בכך שאי אפשר לשווק באר זרה ורחוקה באמצעות עובדיס ישראלים. תפיסת השוק, מנטליות הצרכניס, כמו גס שוני בשפה מחייביסם עבודה עס משווקיס מקומייס או משלבי מערכות מקומייס. ובמקרה של פיברוניקס חיפשו ספקיס אשר משלבים את מוצרי פיברוניקס בפתרונות המוצעיס ללקוחות וגס מכיריס היטב את השוק ואת המוצרים. בתקופה הקשה לחברה בלטו מאוד מספר מאפיינים: -- מתמקדיס ב"מה לא" לעשות, לעומת "מה כן". -- הפניית אצבע מאשימה. -- ראש קטן והתחמקות מקבלת אחריות. -- מיקוד בטעויותת לעומת הזדמנויות. -- תסכול לעומת עידוד. חברת פיברוניקס טרס עלתה על מסלול הרווחיות. אך כבר אפשר לראות את הניצניס לכך, כי יש כיוון אחד לחברה, מטפליס במוצרים תחרותיים, שופרו ערוצי השיווק הבינלאומי. עס זאת נעשיס מאמצים לגשר על פני הריחוק מהלקוחות העיקריים. זאת ועוד, יש מגמה להתבסס על השוק המקומי, כי כר פעולה ותשתית טובה בארצ יכוליס להיות כר ניסוייס טוב, משוב מהלקוחות והכוונה ברורה יותר של כיווני הפיתוח והייצור. 34 הדרכה והטמעה של מערכות ממוחשבות מורכבות בהיקף אוצי אילן שחם, מנכ"ל משותף בחברת אמנת תקציר הרצאה שניתנה במסגרת פורוס המנהליס ב-23.2.1994 הדרכה, הנחייה לתפעול מערכות, ובמיוחד מערכות מורכבות, הינן פעולות שאין חולקים עליהן היוס. צריך לתת למשתמש ספר הדרכה מתאים שממנו יוכל לשאוב את המידע הדרוש לו לצורך הפעלת התוכנה וניצור האפשרויות הבנויות בה. כך הדבר בתוכנה נרכשת, שאז ברור ומוסכס שצריך לקבל ספר הדרכה, כחלק מהעיסקה. בתוכנה הנכתבת בארגון עמצו אין מודעות מספקת לכך. לעתים קרובות (מדי) מפקידיס משימה חשובה זו בידיו של המתכנת, אשר ברוב המקרים אינו כשיר למשימה ייחודית זו והוא גס רואה בה נטל והפרעה בעבודתו המעניינת, הפיתוח. חוסר במסמכי הפעלה וחוסר בהדרכה למשתמשים גורמיס לכך שדרוש סיוע מתמשך, המשתמשיס אינס שבעי רצון מהמערכת שנמסרה להם, הס רושמיס לעצמס הנחיות שנמסרות להם על פה, הס מאלתרים בהפעלה, ובסופו של דבר - אינס מנצליס כראוי את הכלים (המערכות) שהופקדו בידיהם. לנוחות הקוראיס ניתניס כאן השקפיס העיקרייס שהוצגו בהרצאה. חנטיבות הדרכה ור זמעה 1] * ולב הכרחי המהווה נקודת מפנה להצלחת מערכת והעותלבותה בתהליבי העבודה בארגון. - הכעשרת המעשתמעוים בעבודתם עם המערכת באופן מלא ומווכל. 2 עויכוך "רעשים" (חעושות, אי ודאות, ציפיות וכד') בארגון ויצירת אוירה חיובית טל עויתוף פעולה מצד המעותמעוים בקליטת המערכת. - אמצעי טווקי לקידום וייזום פרוייקטים נוספים בארגון היעד ואחרים. 5 מתודולוגיה לביצוע הדרכה והממעה 7-2[ - | תננון מערכי הדרכה מותאמים פונקציונלית לבעלי תפקידים עיקריים בארגון. - ביצוע הדרכות המשלבות הצגה פרונטלית של המערכת באמצעות שקפים, ברקו וכד' ותרגול מעשי של המשתמטים בארועים ה"מדמים" מצבים ננוונים מסביבת עבודתם השוטפת. - תכנון, ליווי והטמעה הכוללים מערכי ריענון והבעורה. - ביצוע ליווי והטממעה באתר הלקוח תוך מעקב צמוד אחר רמת המיומנות נטל המשתמנים. - פיתוח נהלים וכלים למעקב ובקרה אחר התקדמות שלב ההדרכה והטמעה של מערכות בארגונים גדולים ומבוזרים גאוגרפית. מדדים להצלחת הדרכה והממעה [ רו ]| * מבחינת הלקוח - הכגטרת כל העובדים הרלוונטים בארגון ברמות העוונות לפי מידת הנטימונט שלהם במערכת. - הקנית מיומנות גבוהה (שימוש מלא ומושכל) במערכת למעותמעוים בכל הדרגים (תפעולי, ניהולי). - ננמידה בלוח זמנים שנקבע לקליטת המערכת והפעלתה בסביבת התפעול. * מבחינת הגוף מבצע ההדרכה - ננמידה במסגרת תקציבית שתוכננה לעולב ההדרכה וההטמעה. - 36 - / 00ב אל 8 א 0/00/0700 [ 1 9 007070 0202ע0/0270/027/0/070020270/007ע7207ע070 רערע עועלעיעתע ותולע עועלעתעועתעלעועיעעלעיעיעיעיעיעיע לעי לעללעלעלעלעתעלעלעעלעיעלעיעיעיעיע יע הדוך לחבר משתמש ל-]זא זאמז יורס הר-לב, אגף מערכות מידע, חברת החשמל לישראל / / ראש א ליעלש הרצאה ניתנה במסגרת פגישת קבוצת ההתעניינות לתקשורת ליל א 9 / שא /// ע מטרות % אא יש השיקוליס שהביאו אותי להצבת המטרות האלו ומשמעותן, הס נושא להרצאה אחרת. כדאי רק לציין, שהשיקוליס לקחו בחשבון את שלושת הגורמים המעורביס במערכת המחשוב בחברת החשמל: הנחלת הארגון: עבורה מחשוב הוא כלי לשליטה וניהול, שמאפשר קידוס מטרות הארגון ככלל. ההנהלה חותרת ליעילות ואפקטיביות. משתמשים: לאלה, המחשוב הוא חלק מכלי העבודה המאפשריס להס לעבוד ביעילות ובנוחות רבה יותר. אגף מערכות מידע: אנשיס אלה צריכיס לתחזק ולפתח את המערכות, וחותריס לתחזוקה פשוטה ומרכזית. האינטרסיס של שלוש הקבוצות האלו אינס חופפים, ולפעמיס אפילו נוגדיס. במקוס של ניגוד אינטרסיס, העדיפות ניתנה לפי הסדר שמפורט למעלה. רא אאא אאא תליע ההאמי ו א תכנון המימוש התעשיות של גרמניה ויפן שגשגו לאחר מלחמת העולס השנייה לא במעט בגלל ההרס המוחלט של התשתית התעשייתית הישנה, שהיה תמריץ לבנות תשתית תעשייתית מודרנית בלי צורך להתחשב באילוצי הקיים. גס הטבע פועל כך לפעמיס - שריפת יער נחשבת לתופעה חיובית, ואף יערניס מודרניס משתמשיס בה באופן מבוקר. השריפה מאפשרת התחדשות של יער מזדקן, שבו העציס הצעיריס נחנקיס על ידי עציס חזקיס וותיקים. 7 / א בחברת החשמל בישראל (חח"י), כמו בארגוניס גדוליס רביס אחריס, שלטו, ועדיין שולטות מערכות מחשבי יבמ גדוליס-מרכזיים -- 85 חוג]א. כמו אותס עציס עתיקיס ואדיריס הס גרמו לאפלוליות מחשבה ביער המחשוב. הדרך של שריפה ביער לא הייתה מעשית בחח"י. שומרי היער הגנו ועדיין מגיניס בחירוף נפש על כל עץ שרשוס עליו 8א18, בכחול. הס משוכנעים, שטובת היער מחייבת טיפוח עצי עד אלה, שהיו ויהיו כאן תמיד. הוויכוח בין שומרי היער הוותיקיס לבין אלה שצידדו בהמראה לשמיים הפתוחים, הוכרע למעשה בניצחון אנשי הרשת הפתוחה, שמאפשרת להמריא ולבחור את הטרף המתאיס והטעים ביותר. אך לפני 5 שנים, כשכל השיקוליס האלה נעשו, לא היה לכוהני יבמ הרהור כפירה אחד. ורק לי, זר שבא מבחוץ, היה ברור שהמלך עירום. פתרון של שריפת הקיים לא בא בחשבון. אלל אלל לט ללשל אלל אלל אל אלל אלאל אלל אל לסל לטלטל ללכל אאא אאא אאא אאא אא אאא / צ/ה//א/מ/א/א/ר/א/מ ח/צ מא אצ מ /א/צ/מ האמ האמ יא /ף/א/א/ף וא/ו ,7/4 /-/א/// לא 2.37 - ל פ / יע א א / אאא 9 6% לט ₪ ו וו ה וריו ש היה צורך ללכת בעיקרון של שמירת הקיים ושילובו בתשתית המאפשרת לממש את המטרות שהוגדרו. במהלך המעבר ההדרגתי ממערכות קיימות לרשת הפתוחה היה גם שיפור של המערכות הקיימות עצמן. למה כדאי לשנות את צורת הגישה אל המחשבים המרכזיים של יבמ? = היערכות לעבודה ברשת הכוללת מחשביס שוניסם שלמשתמש יש גישה לכולס מאותה יחידת קצה. = שבירת הצורך להגדלה שנתית של המחשב המרכזי. גישה מהירה יותר למחשב המרכזי, ללא מגבלות המחשב הקדמי (שמת). שימוש ביחידות קצה משוכללות, תוך שיפור השירות למשתמש. אפשרות להשתמש בשירותי רשת, כמו העברת קבציס יעילה למחשב המרכסי. = ייעול השימוש במשאבי המחשב המרכזי על ידי (חסווחסוחסס). * הפחתה של עלות הגישה למחשב המרכזי על ידי חיסכון במחשב קדמי. * שימוש במערכת שליטה ידידותית ואחידה לכל הרשת. קיבוץ כל הבקרים שבאתר למקוס מרכזי אחד יתרונות = ניצול יעיל יותר של הבקריס: -- בממוצע רק חצי בקר לא מנוצל, בהשוואה לחצי של כל מספר הבקרים. -- אין צורך שכל הבקרים ייענו לדרישות מסופים גרפיים. -- גמישות רבה יותר בהוספת משתמשים (שינוי ייעוד, הזמנות). -- אפשרות שימוש בבקרים גדולים ויעיליס יותר (64 כניסות מרובבות). -- מאפשר קידרוג (6גזפַקט) קל של הבקרים. * העברה מרוכזת ויעילה של הנתונים והמיידי אל המחשב הקדמי (5םת). (נסביר כאשר נדון בחיבור בקרים ל-קםת). = תחזוקה קלה יותר. -- ריצה למקוס אחד בלבד בקמפוסים גדוליס (למשל לעשות ,11א1). -- הגנה על הבקריס -- מסודריס בארונות בחדר תקשורת. -- טיפול נוח עס מכשור בחדר תקשורת (וגס מקוס לרזרבה). חסרונות *= דרושיס מרבבי 3270 שעלותס גבוהה, ויש לקזז את העלות והתחזוקה לעומת הבקרים. = מתוספת השהייה של המרבבים. תשתית תקשורת בין האתרים אפשר להתקין מחשב קדמי בכל אתר לצורך ניתוב, אך בחח"י החלטנו להשתמש במרבבים סטטיסטיים לצורך זה. יתרונות היתרונות של דרך זו ברורים, מה עוד שמחירס נמוך מאוד למחיר םת. חיבור הבקריס ל-קמע דרך מרבביס סטטיסטיים מציג מספר דרכי פעולה. - 38 - = ניצול יעיל של קווי התקשורת תוך חיסכון: -- אין צורך בקו נפרד עבור כל בקר. -- אפשרות שימוש בקווים איטייס קיימיס להעברה במהירויות גבוהות יותר. -- שימוש בקווי תקשורת מהיריס. -- אפשרות חיבור אתרים שאין ביניהס קו פיסי ישיר (למשל חיבור אתרים לאתריס קרוביס במקוס לחבר כל אתר למרכז). מעבר מהיר לבקריס מהירים יותר, ללא שינוי במפת קווי התקשורת. = הגדלת מהירות על ידי: -- שימוש בדחיסה (למעשה דחיסה בכמה מנגנונים). -- ניתוב כל מנת נתוניס (290%6) בדרך המהירה. -- שידור דו-סיטרי (אס!קטכ ![וטי). -- יכולת ריבוב סטטיסטי (העברת נתוניס ברווחיסם). בקרה ושליטה על קווי התקשורת. גיבוי דינמי של הקוויס (ללא ניתוק השיחה, ח0ו56559, במקרה של נפילת קו). = יכולת שינוי יעד בצורה קלה (שימושי בגיבוי מחשביס). = *כולת שילוב נתוניס של מחשביס אחרים על אותס קוויס. חסרונות * מחיר מרבבים. * השהיות הנגרמות על ידי הריבוב. * פתרון זמני עד העברת כל התקשורת דרך נתבים. צד המשתמש ממצב של חיבור קלאסי של משתמשיס רק למחשב בו הס עובדיס, עובריס בהדרגתיות לחיבור המחשביס והמשתמשים ישירות לרשת. יתרונות * אין צורך לתת למשתמש אמצעי קצה שונה עבור כל מחשב איתו הוא עובד. * אין צורך בתשתית פיסית נוספת עבור כל סוג של מחשב. *" התחזוקה קלה יותר. * יש אפשרות שליטה מרחוק. מגיעים לביצועים טוביס יותר. תוספות משתמשיס ומחשביס קלות ומהירות לביצוע. התשתית מתאימה למערכות מחשוב מתקדמות כמו שרת-לקות (0/5). השתחררות מהתקשורת כובלת לספקים. אפשרות לתת למשתמש אמצעי קצה משופר. חסרונות * שינוי בדרך העבודה המחייב חינוך והתארגנות. * צורך להתגבר על התנגדות ספקיס להשתחררות מהס. * צורך לקבל אחריות מלאה לתחזוקה (כמובן שאפשר גס כאן לקחת ספק אך זה לא מומלצ). * בעיות תאימות הנובעות מהקשר ההדוק בין היישוס לעמדת קצה הנדרש ביישומיס קודמיס. יישומיס חדשים אפשר לתכנן לפעולה בפרוטוקוליס אחידיס ברשת. - 39 - גישה למחשב יבמ מרכזי באמצעות רשת קחו1-ת70%6 כל השיפוריס שנדונו עד עכשיו מניחים שהגישה למחשב המרכזי היא כניסה קלאסית דרך מחשב קדמי. אך האס זו הכניסה הטובה ביותר? מחשב קדמי משמש כשרת בקרים. הוא דוגס כל בקר בנפרד דרך קווי ואת הנתוניס הוא שולח למחשב המרכזי. חברת יבמ עצמה מספקת דרכיס חליפיות לגישה למחשב. אחת הדרכים היא שימוש ברשת אַחות-ח10%6. כאן משתמשיס בבקר מקומי, שמכניסים לתוכו כרטיסי 0416 קחול-ח10%6. אפשר להשתמש גם ביחידה 3745 תע לצורך זה, אך אין שוס יתרון בכך, מה עוד שבחח"י יש רק מודלים ישניס של קמע שלא מאפשריס זאת. יתרונות * אפשרות שימוש בנתביס להעברת הנתוניס מהבקריס המרוחקים. * הורדת הגבלת מהירויות כפי שקיימות ב-ק6ת (בייחוד בדגמים הישנים). * אין צורך ב-קשת ולכן חיסכון גדול במחיר. חסרונות * יש צורך בשינוי כל הבקרים לבקרי פַחוַ8-ח10%6. המשמעות היא, שיש להחליף את הבקרים הקיימים, ולהוסיף כרטיסי 7/8 לחדשים יותר. *= הפעלת 1/8 ברשת חייב להיות ברמת גשר (ולא נתב) ולהשתמש ב-פחו!טסז 6סזטס5 במקוס 6 זח6זגק5תגז! העדיף. * 6%6הום הוא הפרוטוקול שנבחר לרשתות המקומיות של חח"י, ולא 8חום-ח6סד'. חיבור מחשב יבמ מרכזי באמצעות 387ש03)6 5% הקיים בשוק יתרונות - * אין צורך בשינוי במחשב. * אפשר לחבר את המשתמשיס ברשת תקנית בחח"י (6א67חות). * עבודה בפרוטוקול תקני בחח"י /102 בצד הרשת. = אפשרות פתרון בעיות עברית. *" התקנה קלה ומיידית. חסרונות * בעיות תאימות הנובעות מעצס טבעו של שער גישור (ץ88)0₪8). * תלות ביצרן אחד. * בעיית ביצועים הנובעת מהדרישה לתרגומיס רבים. חיבור מחשב יבמ מרכזי לרשת התקנית בפרוטוקול ע1/ע6יךד זה הפתרון המועדף בחח"י. זה גס הפתרון שנתמך על ידי יבמ שאימצה את פרוטוקול 62/72 כשווה ערך ל-4א5 (הכרזה שמשמעותה שפתרון 1025 עדיף כי 4א5 הוא פתרון שחברת יבמ חייבת לתמוך בו). יתרונות = גישה ישירה למחשב המרכזי על ידי המשתמשים מכל מקום, תוך שימוש ברשת תקנית, קלה לתחזוקה ועס מנגנון גיבוי. - 40 - = גישה למחשב מכל יחידת קצה שעל שולחן המשתמש. = שימוש בשירותי רשת מעל לחיבור מסוף משתמש ליישוס במחשב. = הפעלה ארכיטקטורה גמישה. חסרונות = שינוי בדרך העבודה, המחייב חינוך והתארגנות. * צורך להתגבר על התנגדות ספקיס להשתחררות מהם. * צורך לקבל אחריות מלאה לתחזוקה (כמובן שאפשר גס כאן לקחת ספק אך זה לא מומלץ). = בעיות תאימות הנובעות מהקשר ההדוק בין היישוס לעמדת קצה, הנדרש ביישומיס ישניס. יישומיס חדשיס אפשר לתכנן, כדי שיפעלו בפרוטוקוליס אחידיס ברשת. | סטטוס תקשורת בחח"י תשתית תקנית הותקנה ברוב האתריס המרכזייס ובחלק משאר האתריס. מחשבי יבמ מרכזיים, כמו גס רוב המחשביס האחרים, למעט מחשבים אישייס, חוברו לרשת. מסופים ומדפסות בכמות של מספר מאות כבר מחובריס לרשת. יש ניצני יישומיס המשתמשיס בשירותי רשת להשגת שירות איכותי יותר למשתמש. רשת חח"י היא הרשת המסחרית הראשונה שחוברה בישראל לעולס ברשת 61אז6וח1. יש מחויבות ברורה של כל הגורמיס באגף מערכות מידע בחח"י לרשת התקנית הפתוחה. מגמות בעתיד הדבר הקבוע ביותר בנושא מחשבים הוא השינוי המתמיד והמהיר. התאמה לשינוי היא הדבר הנכון לעשותו היוס. התאמה זו מושגת על ידי בניית תשתית פיסית ולוגית, המאפשרת גמישות של שינוי, הן בתשתית עצמה והן ביישומים ה"רצים" עליה, בכיוון של "יותר": יותר מהירות, יותר נתוניס מועבריס ויותר סוגי נתונים. ויש גם כיוון של "אחר": שיטות תקשורת: אחרות, שיטות יישומיס אחרות, אמצעי קצה ומחשביס אחרים. מעבר לצורך להיערך לשינוי בטכנולוגיה, היערכות המושגת על ידי גמישות במערכת, יש צורך להיערך מנטלית וארגונית לשינוייס. דבר זה מושג על ידי יצירת מנגנוניס המתקנים עצמס באופן שוטף, ועל ידי הדרכה בלתי פוסקת באספקטיס השוניס של המחשוב. יצירת מערכת של רשת פתוחה היא צעד ראשון בכיוון הרצוי. העתיה שייך לא לארגון שברגע מסויס הוא המתקדס ביותר, אלא לארגון שהשכיל לבנות את המנגנוניס המאפשריס שינוי מתמיד. בחח"י נתתי דעתי ליצירת מנגנוניס אלה בחלק מתחומי המחשוב, בתחוס התקשורת. חלק זה אומנס חשוב ועיקרי, אך לדעתי חשוב יותר הוא החינוך של אנשי המחשבים לגמישות ושינויים. זהו אתגר גדול למי שמופקד על הנושא בכל ארגון. במיוחד חשוב "לחנך" את אנשי המחשוב שרגיליס לעבוד עס אחת מהחברות הגדולות כמו יבמ, או דיגיטל. אלה חייבים "לשנות את הראש". מעבודה עס ספק יחיד בעל יציבות בשיטות וציוד מוכר, אשר נותן תמיכה כוללת, יש לעבור לשיטת "ראש" אחרת, של קבלת אחריות אישית לתמיכה ברשת שבה מגוון רחב של ספקיס ומוצרים, כל אחד בגישה שונה. במקוס האח הגדול המתרץ כל קושיה, חייביס לעבוד עס כליס מתותכמיסם המאפשרים שליטה ובקרה בג'ונגל הפראי של חומרה ותוכנה המתשנה בהתמדה וברציפות לנגד עינינו. - 41 - 6 3 28 ז0)נוקת0?) [8מ20750 / 6 ) ב3)10 :1101 0עו'1 600661 המאמר שלהלן הוצג בכנס 60128 בחודש נובמבר 92 על ידי ירון אופנחיים, ומסיבות שונות לא פורסם באוגדן הכנס. מפאת חשיבותו הוא פורסס רק עתה בעלון 60108. מצאנו לנכון להביאו לפני הקוראיס ככתבו וכלשונו. הו6הה6קק0 הסזגץ חסו₪6 |88ז5! 1 12017 200055 7 בדו ,"דש זגו" 6111944 50 , !הדוו 3270 וזס 00566 15 261 מסוו2ומ4קזס זג מז .עס לוגד דוד 126 "זכ בונבוד 120 הדשסעתס 007 ₪ 60565 עְתִד4ו500 0 00601159 01מ) 0050/ג מ :11995 חזש!ססוזקן ₪ ,0עוס411 וסוד 15 הסוום2ומ0קזס 26ז 46ווגוס טוזנוז60 זסווג ה דזס/מז1 זסקוס 47/40 ?סע 126 1וזגוסזם 5סווז0קוחזס6 ע דל(/0 15 1201 וזסהממדזס/ז1 400035 בזס5וו 0|0ג/זס סז עוסצן" תג 15 6 ת6גת/ תזוא ]ת6נתתסתנטת6 תג תג ז56ט .ת5066 3270 6ת] ץ|6מגת 6|ק[טגת ,54:66 קַתוסם 15 ]ת6נמקוטך6 גתזא6 76 513115161 26 [סתזת 60 .201060 226 6515נוספת זת62תג50ת 6ג תסו01!60 412 שפד5צ5 550סקסהק פך + 1 שנועו 566 216256 מסנזגתחסות: 606 16 תש6/ת6כ 6ק6תס 6תז 5 26 שחדך 5 3270 116 ת6ות 0ז) ז5סת [1064 16 6ת4 6ות6ס .(6660תת0ס 6ב תג תקטסתתז שקנ ס6 10% סז 6160תתס6 ו 26 6 ת66את6ל ת6010תתסס 40165ת6 ת5116 76 .השפ 2 4 6 6ת] ת07.06066 16ם=0 תסנזגבהס/ת: 6תז 6תג 26 6תז 0ז 60160תתסס 06 20 6ת] ז6! זסת 6065 זטס ז5סת 6תז תב .16ז 54216 6ת] 21 משתז ]0 תזסס 5 6תז 26 6 6תז ת6/66 תסםגסותטוננתסס 6 1 עס 60זת6מ=!קמו 5 ז] ,הסמגסנתטונתותסס 3270 תס [ת0פת6כ 6616216 סז 15 תסמזט[50 תסומוהסס 2 סז 660תתסס וסת 216 6זטקות 60 1056 .שת זגתז סז 4 הווש 66קקוטף6 3:6 6תג 6וגגז]תנגגת 6ג: 5 זג (ם30061 3 1186) 6460166 ת0ס1זגס1תנונתותסס תטס [68ת] 66וטס תסםגמחס)ת1 466655 ס]: מת6ת: .4 116 6תטסזג 6תג תסגוגענתגקזס 60577ת 6ת] 6תג ‏ 20 2 5תג6גם תסטט[50 פנתך 66 ת00ג06! ח6ג6 21 ,זחסותקוט6 תסנזגסנתטותנתסס 5 תסנגתתסת: 6תז 1 בסתוגעו 6 גוג 5ז6פנו שת זגת: פתגשת 80!ג :1 סק 16 תו תג ז6זטוק ות 60 [4ת90ז6כ 4 שתנוגז6קס (5)ת06 מסנוגחסות! 61016 6 קת4066551 ]וס 5 605552תתנו 1021 6מזו255 תג 6 ,6סתה6תחטק 6 זס) 45% זתקוגת 5615 ש:סרת זס סא 45 ,6גרת 06 [11/י תסנוג2ותגקזס 116 005 |!1א 1666 .תסנוגבתס/ת: 5316 ץ6תסות ג6217 6הזס5 ג 2865 קתואס!!0] 6תז תו 160ת656זכן 5516 שודך .165 סתכ 11056 10 35619 6 665 תג ץ[תס 6 6תס 565גו בת5506 0566קסזק 6הדך - 42 - |008] שוח הּז)ח הו 1 (5צוא) חפ חסוזהחזזסזח! 8 ח5!6ץ5 560סקסזק 6חד :1 6זטףו- בח60ק זס ₪16 3 קתו630 1186 ,6ותנז זגתז ז3 66התסו6ק .ת0סו5655 3270 :016 41 תסנוגת6קס עתג 1 ,0 ,38516 ותסז) 166ת6ו6!קותו 6 תגס [קג. זז .45560161 תג [ג2450 פדצ5 פד זס אסוזקוה650כש .ת540110ת13ז 115 תב קתו5ג על 6065 גת 5זש1ת6 זספטו 6 6 ז316 6תס ,60166 4:6 פתתגוקסזק ₪6 ,26 6תז גת .קסס] 61655ת6 תג תנ ,זסתוס 5 ,105 סז תסקס! פוותס61ק (115111) 6תס זת 6 6תז תו 116 8 תס 11 65וחש 6ת2 1600651 6תז ?וקג .1 5ו דגה/ש 4 4016ת6 :112 65תמטסז ]ס ת6016600 2 5 [ק 1111 קתנזו5 תספז6ק 2 1גת] פתסונשתות התסושק 0 מזגזקסזק .610 תג ,60040א 2 0ת3 ת50166 3270 2 סז זא6ת .ץ6א 2 4 זס ז16ת6 655זקכן ,קָתוו5 4 6ק/ם ,6!קתתנגא6 זסץ סז זת6ות60 15 קָתוטסות כ 6ת60 15 ת50166 16 קתוג6ת קתתז5 2 זס] קתנת56216 0ת3 נתגזקספק 16 5166ת1 ז6]/נו ג .תס 50 תג ,11 תג 6ז 60]|ג6 6ת:] 1451 16 1626 4150 תג6 נעגזקסזק 6ודד 556 36 6ת1] ,(4164/ תסטגמתס/ת1 זסזגז6ק2)) "1כ)" .201105 66060ת 12%6 6ם2 ,תו 15 [בתומה6: 6ת] וגתז ]גוז תסנוגז6קס 3270 2 קתנגות 5 ממגתקסזק 6תז תשתשי 6 תג חסטגזשקס ז6ת]סת2 ,6מגז 506 286 זתקנתת - 43 - 6 6ח1 ח! 8וחגזףָסזק 01 אוסו] 8 פעו3808 '5ו! חחסזו 18 10 הס!681|הטוחה סס 4זסש 015146 זסאופח8 16 חזטזפה 5ן ס+ 5ח8זסזק 01 סו :2 6זטסו- 6 ]2 ת54010תגתז 15א1 53116 16] 41) ת6ת] ,561ט שד 5 10 ז6פ5ת2 116 זג קַתו566 ,(ז65טששת צות זת56 6גת 4 26 ז56תג 6םז 6אסעת! תגס ,קתוזוג 15 ז5שטססת [ג6ס] ג 15 מ6ז5/5 16 ,אשגע ]0 זתוסכן 5675 6ז תסו 6 65זטתוגת 2-5 2061 תג 651טףכת 2 5605 116 .516 6ב 5061/65 סננ ס)ת! סאת 0666 86ַ0תכ ג 5 6 16 פתופט ‏ תשנתתסתנשת6 ז11:2נת2) 2 ת! 5תוגותשת 961 16 ,5סומת6ס 56 6( תג 54/60 ת66כ 5גם זתשנתקוט6 ]0 וס[ 3 מ 5גת גתש!טסזק 6 נתסת] 2 116 615606615 , (50/11011) 6תס זאשת שרד .%זסאס6ת 116 0] 11 אַת6תתס6 6!ות/ זפסת 1[ .646066 5 בתגזקסתק 10009 126 ,46215 ,066 תסנזגממסות! 6זסנת 116 0ז 665 6 5665 .6 6 ת! ₪16 4 תס 11 65זת אי תג 5₪61ת2 116 16061765 - תוגג 60מתסו6ק 5 "5011671" מנגנקסתק 6ת) ,זאשאן 1 615 תסס תג 6001%ת 16 נתסת] 6 16 6015תת 11560 6 סז ,5 סז תסקס! 2 5מחס6ק (1158111) נתגזקסנתכן 1351 שח 5מפתגן תג 6 6ת] תס ₪16 4 הוסת] ז6א5ת2 6] 1265 .65 סז 1 ניתוח מדדים של ביצועי מחשביס סרן עידו ליפשיץ, ממר"ס מבוא כאשר זכה לינפורט קריסטי מבריטניה באולימפיידת מדריד במרוצ 100 מטר, נעדרו מקו הזינוק מספר משתתפים חשובים. הכוונה היא כמובן לחברות המחשביס המקיימות מרוץ יומיומי בתחוס השרתיס ותחנות העבודה בסביבת מערכות פתוחות. תחוס זה מאופיין בגידול מואץ של עוצמות עיבוד ובשיפו ר בביצועיס שלא היה מבייש שוס שחקן אולימפי. בניגוד למרוץ האולימפי בו משמש שעון העצר אמצעי אחד, יחיד ומוסכס על כולס למדידת תוצאות המרוץ, הרי שבתחוס המחשביס הנושא מסובך הרבה יותר. בתחוס זה קיימיס מספר רב של מדדיס להערכת ביצועי המחשביס ומאיתנו נדרשת יכולת השיפוט לקבוע מהו המדד המתאיס עבור התחרות שאנו מנהליס בחצרנו הפרטית. תיאור המדדים בכדי להתמודד עס המספר הרב של מדדי הביצועים יש להבין את המשמעות של העיקריים שבהס ולהיות מסוגליס לנפות את אלו שאין בהס תועלת. קיימת היוס הסכמה שמדדי הביצועיס החשוביס ביותר הינס 11א, 720 ו-5250 ואילו מדדיס כגון 125וא ו-11.075א הינס חסרי משמעות. בהמשך נסקור את המדדים השונים, נשווה ביניהס ונציין כיצד יש להשתמש בהס באופן מושכל. 366 זס]ץ6 ]זז מדדי 41/8 נוצרו בשנת 1986 על ידי חברת צד שלישי בלתי תלויה ביצרניות המחשביס בשס עפס|סתח166 11 מדדיס אלה מבצעיס אמולציה לסביבת חישוב רבת משתמשים, תוך כדי מדידת עוצמות המעבד, הזיכרון, הדיסקים ויעילות מערכת ההפעלה. המבחניס השוניס מריציס מספר רב של תהליכיסם אשר כל אחד מהס מבצע משימה כלשהי מתוך רשימת משימות. הביצועיס נמדדיס לפי משך הזמן שדרוש לבצע את כל המשימות במספר תהליכים. בקבוצת מדדיס זו מוגדריס מספר מדדיס אשר נועדו להעריך את ביצועי מערכת המחשב לצרכים שוניסם: * אַתו)3 66ח08]ז6ק ]זא מדד זה מתאר את שיא היכולת (694%ק) של המעבד בתנאים אופטימלייס של שימוש במרכיבי המחשב (מעבד, זיכרון, דיסקים, זיכרון מטמון וכו') ומתאיס במיוחד ליישומיס מוגבלי-יע"מ (6חטסט טסס). יחידת 411 אחת במדד זה מוגדרת כעוצמת החישוב של מחשב 0 א * 1030 1569 נתטממואג] מדד אה משקף את מספר המשתמשים המירבי שיכוליס להיות פעיליס במחשב ולייצר עומס עבודה מסוייס תחת זמני תגובה סביריס. זמן תגובה סביר הינו זה, שהיינו מצפיס ממחשב 0 אא כאשר עובד עימו משתמש בודד. השאלה המתבקשת היא, מה בין העומס המוגדר על ידי המדד לבין העומס האמיתי שמייצר משתמש המפעיל יישוס שכתבה גברת - 45 - כהן מחדרה. ובכן, היישום של גברת כהן יכול לייצר עומס של מספר יחידות ( וזאת על פי החישוב הבא: מחלקיס את מדד 1026 50 של מחשב כלשהו במספר המשתמשים המקסימלי שיוכלו להפעיל בו את היישוס בעת ובעונה אחת, ומקבליס את מספר יחידות העומס שמייצר כל משתמש. בכדי לדעת מה מספר המשתמשים שיוכלו לעבוד במחשב אחר, כל שנותר לנו לעשות הוא לחלק את מדד 10806 ז1(50 המוגדר עבורו במספר יחידות העומט שמייצר המשתמש ביישום, כפי שחישבנו קודס. * א66ת1 0111665 מטרת מדד זה היא לבחון את מהירות הביצוע של תוכניות שירות (1111₪65ט) ביוניקס. המדד חשוב עבור יישומים הנעזריס בתוכניות שירות במידה רבה, כגון יישומי פיתוח תוכנה ועיבוד טקסט. "עד ועדת 1720 (]וסחטס) 66ה8זס]ז6 8הו00655ז2 ה0ו!590ה1:8) הוקמה בשנת 1988 על ידי שמונה חברות מחשביסם במטרה להגדיר מבדק אמין ליישומי עיבוד נתונים. המבדקיס שהיו קיימיסם עד לאותה תקופה לא היו מוגדריס בצורה מדוייקת, ולא היוו מדד טוב להשוואה בין המחשביס השוניס. הוועדה הגדירה עד כה את המדד 126-4, 106-8 ולאחרונה -- את 6-6קד. * 6-8קך מדד זה בודק את ביצועי המחשב בסביבת עבודה שבה מתרחשים עדכוניס רביס בבסיס הנתונים, כנהוג ביישומי עיבוד נתוניס. יחידות המדד מציינות קצב תעבורה (-05)) ומחושבות מתוך הפעלת יישוס בנקאי היפוטטי המבצע סימולציה לתנועות בין סניפים, אשנביס וחשבונות לקוחות. הערכת הביצועים נעשית תוך כדי התייחסות לסביבת עבודה רגילה הכוללת מחשב, מסופים, בסיס נתונים ומערכת תקשורת. * 6-5קך מדד זה בוחן את עוצמת עיבוד התנועות שמספק המחשב ובסיס הנתוניסם שמותקן בו. יחידות המדד הן מספר התנועות לשנייה (5-8ק)) תחת מגבלות של זמן תגובה ומחיר כולל של המערכת. בדומה למדד הקודם, גס מדד זה מבוסט על יישוס בנקאי היפוטטי. ההבדל העיקרי בין שני מדדיס אלה הוא בכך ש-126-4 מבצע סימולציה למשתמשיס העובדיס עס מסופים לצורך מדידת ביצועיס בסביבה רבת משתמשים (וחסוחחסזוטת6 זספטו!!טוח), בעוד שמבחן 7120-8 משתמש בתוכנית אצווה לצורך מדידת ביצועיסם בסביבה רבת תהליכים (]ה6וההסזושטה6 8ַת118581ז!טו). 6 קבוצת מדדים זו ([וסתטס6 חסוזגט31/ 6סחגוחזס)ז6 וח6ו5ץ5) נוסדה בשנת 1989 על ידי ארבע יצרניות של מחשביס המבוססים על מעבדי 8156. המדד נועד להעריך את עוצמת המעבד והוא מחושב כממוצע גיאומטרי של מהירות ביצוע של מספר יישומיס. במקור כללו יישומיס אלה חישובים בשלמיס ובמספרים ממשיים, בכדי לענות לצורכי השוק שדרש ערך אחד בלבד להערכת עוצמת המעבד. עד מהרה התברר, כי התוצאה המתקבלת משילוב זה היא חסרת משמעות ועל כן יצרו שתי קבוצות יישומיס נפרדות: * 92)ת570)21 מבחן זה מורכב משישה יישומים בשלמים ונועד להעריך את עוצמת המעבד בחישובים במספרים שלמים. - 46 - 50092 * מבחן זה מורכב מארבעה עשר יישומיס במספריס ממשיים, שנועד להעריך את עוצמת המעבד בחישוביס במספריס ממשייס. עד כה תארנו את המדדים המקובלים והמוסכמים בתעשייה. לדאבוננו עדיין משתמשיס במדדיס אחדיס הידועיס כבלתי אמינים. פא מטרת מבחן זה היא למדוד את מספר הפעולות שמבצע המעבד בשנייה. יחידה אחת מוגדרת כמליון פעולות בשנייה (6ח5600 :16 פתסנסנת)פה1 תסו!!!ו]א). | מדד זה אינו אמין, מכיון שלמחשביס הנגבדקים יש ארכיטקטורה ואוסף פקודות שונה. לפיכך, יתכן מצב שבו שתי פקודות של מחשב אחד מבצעות את אשר מבצעת פקודה אחת במחשב אחר. דוגמה זו ממחישה שאין משמעות למספר הפקודות שמבצע המחשב, אלא למהות שלהן, ולזאת אין המדד מתייחס. ברור עתה מדוע זכה מדד זה לכינוי 5816 6וסותסזק חסווגותזס!ח151]א. 07 היחא מדד 240%ח1 הינו מבדק למדידת ביצועי המעבד בחישוביס של מספריס ממשיים. המבדק מודד את הזמן הדרוש לפתרון מערכת משוואות לינאריות והוא מספק תוצאה ביחידות הנקראות 1.025:/א. מבדק זה אינו אמין, מכיון שיש לו מספר רב של גירסאות הנבדלות בדיוק החישובים ובמספר המשוואות. לכן קשה להשתמש בו כמדד להשוואה. השוואה בין המדדים לאחר שתיארנו את המדדים השונים, מתעוררת השאלה האס יש צורך בכולס, והאס אכן כל אחד מהס משקף היבט שונה של ביצועי המחשב. תשובה חלקית לשאלה זו ניתן לקבל בתרשימים 1 ו-2 המציגים רגרסיה לינארית בין תוצאות 52500 לבין 6סתגוחזס)ז6ק ]1 למחשבי החברות 112 ו-1א13 בהתאמה. מדדיס אלה בוחנים את עוצמת החישוב של המעבד. בכל תרשים ניתן לראות כי קיימת התאמה כמעט מושלמת בין המדדיס האלה, אולס התאמה זו שונה בשני התרשימים וניתן לראות זאת משתי משוואות הרגרסיה השונות. משמעות הדבר היא, כי קייס יחס ישר בין מדדיס אלה, אך הוא שוגה בכל אחד מקו המוצריס. מכאן, שלא קייס יחס קבוע בין המדדיס שייתקייס עבור כל מחשב. מכאן המסקנה שהס בודקיס היבטים שוניס בביצועי המחשב. תושים 1: )טק ח1ב-ק50 11 + 0.83192 - =ץ 6 = ₪2 א0.63296 6ת הח 610 וחו/ 100 40 50 00 70 10 08 ( 247 = תרשים 2: 6תהה הו וטק ותנב-ק!00ם 50 ואמ + 5.0127 = ץ 0451498 00 2 = 9 06 הזו 120 40 00 00 10 12 14 7 בתרשימים 3 ו-4 מופיעות רגרסיות לינאריות בין מדד 1חו5250 לבין מדד 52500 של קבוצת מחשבי א51 ו-56 בהתאמה. ניתן לראות התאמה מצויינת בין מדדיסם אלה בכל קו מוצריס, אך הוא שונה בין שתי קבוצות המוצרים. המסקנה שהתקבלה בשני התרשימיס הקודמיס מקבלת חיזוק פעם נוספת. תרשים 3: 8 - זהו5?50 50 + 9.6811 - = ץ 8 >= ₪2 א1.3976 06 1 10 20 0 40 0 60 50 - 48 - תרשיס 4: 5 - ותוי50 .1 סנס + 0.27712 = ץ 9 = ₪92 א1.0934 1תו0 5 נסייס בהשוואה של תוצאות המדדיס |חו5750, 5250/2, 06ח8חזס!ז6ק 1א1 בין מחשביס של מספר יצרניס. מטרת השוואה זו לבחון אס למחשב בעל ייתרון באחד המדדיס יהיה ייתרון גס בשאר המדדיסם. תוצאות ההשוואה המופיעות בתרשיס 5 מלמדות, כי מחשב יכול להצטיין בתוצאות מדד אחד ולקבל תוצאות נמוכות במדד אחר בהשוואה למחשב אחר (6240/א/ לעומת 856000/53011). גם כאן המסקנה היא שמדדיס שוניס בוחניס תכונות שונות של המחשב. תרשים 5: ת150ה קת )| 66ת8ע0]ע6ק 1 5 502 ב | 100 2 ₪ 5 ָ 0 00 120 20 5 8 5. 8. 25 5 : מסקנות ההשוואה בין תוצאות המדדים מלמדת, כי המדדיס מודדיס היבטיס שוניס של ביצועי המחשב וכי למחשביס מסוימיס ייתרון בעיבוד נתוניס, בעוד שלמחשביס אחריס ייתרון בחישוביס במספריס ממשיים. תוצאות אלו נובעות ממספר סיבות: * מעבדי 8150 הקיימיס במירב תחנות העבודה והשרתיס הינס בארכיטקטורת ז563!3 זסקט5 או 6חווסקוע. לראשון ייתרון בסביבה של עיבוד נתוניס ולשני ייתרון ביישומים עס חישובי מעבד רבים. * מהירות זיכרון, דיסקיס וקצב העברת נתוניס משפיעים בעיקר על יישומי עיבוד נתוניס. - 49 - סיכום בעת הערכת ביצועי מחשב יש לקבוע מהו סוג העבודה הנדרש בו, ולבחור במדדי ביצועיס שיתנו הערכה טובה למידת יכולתו לבצע משימות אלו. בחירת המדדים צריכה להיעשות בקפידה ובצורה מושכלת, תוך כדי הבגנה של כל אחד מהם. ככלל, ניתן לסווג את מדדי הביצועיס לשלש קטגוריות עיקריות: א. מדדיס ליישומיס מוגבלי יע"מ (0חטסט 1ז0): * :500 למדידת עוצמת המעבד בחישובי מספרים שלמיס. * 5000 למדידת עוצמת המעבד בחישובי מספרים ממשיים. מדדים ליישומים מוגבלי קלט/פלט (6חטסס 1/0): * בסביבה רבת משתמשים יש להשתמש במדדים 120-84 וב- :1256 וחטוחואג]א ]א 4 המתייחסים לזמני תגובה. * בסביבה רבת תהליכים (מסוג אצווה) יש להשתמש במדד 120-8 המתייחס למספר התנועות המבוצעות, ללא חשיבות בסדר שבו הן מתבצעות. בישומיסם המשלבים שימוש רב, הן בפעולות קלט/פלט והן בחישובים אריטמטיים, יש להשתמש במדד 2416 6סתגוחזס!ז26 11 המתייחס לשני תחומים אלה. ועתה, כאשר יש בידנו האמצעים למדידת ביצועי המחשבים, נוכל לחזור ולצפות במירוץ תוך הבנה רבה יותר, ומי יודע, אולי אף ניפגש באולימפיאדת אטלנטה... = 50 - מסדי עצמים האם פריצת דוך בטכנולוגיית פיתוח התוכנה? סרן שי בן-יהודה, ממר"ם, צה"ל כללי רבות מפריצות הדרך בתחוס הטכנולוגיה והמדע מושגות באמצעות שילוב של מספר רעיונות קודמיס. עיקר תרומתו של הממציא/יוצר הינה בהבנת הרעיונות הקיימיס לעומקסם, ב"הברקה" על אפשרות שילובס וביצירת עולס מושגיס חדש המשלב בין התפיסות. הטכנולוגיה המשמעותית ביותר בתחוס פיתוח התוכנה הנבנית בעשור זה הינה הטכנולוגיה מונחית העצמים (ע8ס!סמו[766 48 )020[606)), אשר מכנים אותנה לעיתים: גישת פיתוח מונחית עצמים. תרומתה העיקרית של טכנולוגיה זו היא ביצירת עולס מושגיס משותף ויציב למנתח, למעצב ולתוכניתן. דבר המביא ליצירת תוכנה יציבה יותר מחד, ופותח אפשרויות לפיתוח תוכנה לפתרון בעיות בעלות רמת סיבוך גבוהה יותר עס עושר סמנטי וקשריס מורכבים בין המושגים מאידך. יציבות התוכנה מאפשרת לתת תשובה נאותה לתוספות ושיפוריס הבאיס בתדירות גבוהה בזמן תחזוקת המערכת. במקביל ממשיכה להתפתח טכנולוגיה בוגרת יחסית של מסדי נתונים, שכבר כבשה לעצמה חלק ניכר משוק התוכנה. טכנולוגיית מסדי העצמים מהווה מיזוג של שתי הטכנולוגיות. כלומר, פיתוח באורינטציה מונחית עצמיס תוך שימוש בכליס ובמושגיס של מסדי נתונים. מאמר זה מנסה לבחון האס שילובן של שתי טכנולוגיות מבטיחות אלו, יביא לדור חדש של כלי פיתוח שיביא לפריצת דרך בפיתוח תוכנה בתחומיסם בהסם לא ניתן לתת פתרונות המניחיס את הדעת כיוס. מקובל להשתמש במושגים "מסדי נתונים מכווני עצמים" או 00₪118. מסדי העצמים (15א0 -- וח5)6ש5 |חגוקהה13/ן 00[66) מהוויס הרחבה של 15א0028 מכיון שהס כולליס גם אפשרות הגדרה של מודלים וניהול של התנהגות העצמים. במהלך המאמר נסקור שתי טכנולוגיות הבסיס, נתאר טכנולוגית מסדי העצמיס ולבסוף -- נסקור מגמות עתידיות. מסדי נתוניס תרומתס של מסדי הנתוניס מתבטאת בעיקר בתחומים הבאים: 1. באמצעות שפות דור רביעי המשולבות במסד הנתוניס ניתן לפתח במהירות ובמינימוס שגיאות, דבר המפחית משמעותית את עלות הפיתוח והתחזוקה. 2 | מסד הנתוניס דואג לשלמות ולעקביות (קונסיסטנטיות) של בסיס הנתוניס על ידי תמיכה בתנועות ובנעילות. 3 | מסד הנתוניס מאפשר לבזר את בסיס הנתוניס באופן יעיל ברשת מחשביס. מסד הנתוניס מבצע אופטימיסשציה בפעולות השונות באמצעיס שוניס. 5 מסד הנתונים דואג לבטחון המידע. כל משתמש רשאי לגשת רק למידע שהוא מורשה לו. ₪ -:51.- פיתוח מונחה עצמים בפרק זה נסקור בקצרה את הרעיונות המרכזייס והמושגיס בגישה מונחית העצמים. העולס (או המודל) אותו רואיס מנתח המערכת, המעצב והתוכניתן על פי גישה זו, מורכב מעצמים (60[סס). לעצמים אלה יש תכונות (6וטפוזווג) שערכיהס קובעים את מצב (ש5)46) העצס. לדוגמא: כוס הקפה שעל השולחן הינה עצם, שתכונותיה הינס צבע, טמפ' וכד'. הכוס נמצאת במצב א, אס הטמפרטורה שלה 60 מעלות. כל עצס הינו יחידה עצמאית. הממשק היחיד של העצם אל העולס החיצון הוא באמצעות מסרים (6554865וח). לכל עצס ניתן לשלוח מסריס והוא מגיב עליהס על ידי שינוי מצבו, או/ו משלוח מסריס לעצמים אחרים. יש הרואיס מסרים אלה כבקשה לשירות מסויס מהעצסם. לדוגמא, ניתן לשלוח אל הכוס את המסר "מילאו אותך בנוזל" והכוס תשנה את מידת החוס שלה (מצבה) על פי טמפרטורת הנוזל. העצמיס קשורים זה לזה בקשרים מסוגיס שונים: קשר הכלה (בלעדי, או חלש), קשר הכרה, קשר שימוש (ישיר או עקיף) ועוד. מנתחי המערכות העוסקים בגישה זו מנסים למדל (מלשון "מודל") את העולס על ידי תיאור העצמיס שבו. תיאור זה כולל הגדרת מצבי העצס ותיאור הפעולות הנעשות בעקבות משלוח המסריס. מכיון שישנס ברוב המודלים עצמיס רביס ומגווניס, אין זה הגיוני להגדיר כל עצס בנפרד. לפיכך, ניתן להשתמש במושג המופשט מחלקח (0185). מחלקה הינה כלי להגדרת קבוצת עצמיס בעלי תכונות והתנהגות זהה. לדוגמא, ניתן להגדיר את מחלקת הכוסות בעלות תכונות צבע וטמפרטורה. באמצעות מושג המחלקה נוכל לטפל בכל המקרים של עצמים בעלי תכונות והתנהגות זהה. אולס, במקרה שאנו רוציס לתאר אובייקט השונה מאובייקט קיים רק במעט, אנו חייביס להגדיר מחלקה נוספת. כדי להגדיר בפשטות מחלקה חדשה זו, ניתן להגדירה כתת-מחלקה היורשת את תכונותיה של מחלקת האב, תוך אפשרות להוסיף, לשנות ולגרוע כרצוננו. על ידי שימוש נבון באפשרות הירושה (65ת3)חסחחו) ניתן לפשט את ההגדרות של המחלקות. עיקר עוצמתה של הגישה מונחית העצמיס היא בטבעיותה. התפיסה של הבנת העולם כמורכב מעצמיס ומחלקות היתה מקובלת בקרב הפילוסופיס מתקופת הפילוסופיס היווניס דרך קאנט ועד לפילוסופים של ימינו. ניתן גס לראות את השימוש במחלקות ותת מחלקות בכל תחומי המדע מביולוגיה ועד לפיסיקה. הגדרת העולס במושגי עצמים ומחלקות פותחת אפשרויות לתאר מודליס מורכבים בעלי עושר סמנטי, שלא קל היה להגדירס בשיטות אחרות. בנוסף לכך, העצמיס יציביס הרבה יותר מהתהליכים בזמן תחזוקת התוכנה, דבר המביא לכך ששינוי בדרישות בהגדרת תהליך מסוים לא משפיע מהותית על מבנה התוכנה. יתרון נוסף הוא באפשרות הנוחה לעשות שימוש חוזר בקוד קייס בשל רמת המודולריות שהתוספה בהגדרת המחלקות והירושה. נמחיש את יתרונה של גישה זו באמצעות דוגמא. נניח שאנו רוצים למכן בנק הכולל טיפול בלקוחות. נוכל להגדיר מחלקה 'לקוח' שבה יהיו נתוני הלקוח והתנהגותו. כדי לתאר לקוח מחו"ל נוכל להגדיר מחלקה חדשה בשם 'לקוח-חוץ' כתת מחלקה של 'לקוח', וכך לרשת את כל תכונות הלקוח הרגיל ולהוסיף נתונים כרצוננו (לדוגמא, אזרחות). שינוי עתידי בהגדרת 'לקותי יתבטא אוטומטית גם כשינוי ב'לקותח-חוץ'. צורת פיתוח זו חוסכת קוד, קלה יותר להבנה ונוחה יותר לתחזוקה. סיכוס והרחבת המושגים: 5% = 3 0 ₪ 5 ₪ ₪ עצם (אובייקט, 64[פס): ישות סגורה בעלת מצבים פנימייס שהממשק שלה לעולם החיצון הינו דרך מסריס. לכל עצס זהות יחידה וקבועה. פעולה (0ס!6ות): הפעולה המתבצעת באובייקט בעקבות שליחת מסר לעצם. התנהגות עצם: אוסף הפעולות של עצס מסויס. מחלקה (61255): מושג מופשט המתאר קבוצת עצמיס שלהס יש תכונות והתנהגויות זהות. סוג (סקְץ)) - מושג מופשט המתאר קבוצת עצמיס בעלי ממשק זהה. *רושח (6סחגזוזסחחו): קשר "סוג של" בין מחלקות. הירושה מאפשרת להגדיר תת-מחלקות. רב-צורתיות (וחפותכהסוחץ!סק): אפשרות למימוש ביצוע פעולה שונה בעקבות מסר זהה שנשלח לאוביקטיס שוניס. מסדי עצמים אס כך, מה עלינו לצפות מכלי המשלב מסד נתוניס מוכר עס גישה מונחית עצמים? מסד העצמיס מהווה עבורנו אוסף של כליס שבעזרתס נוכל לשלוח מסריס כרצוננו לעצמים הקשוריס לרשת, נוכל ליצור עצמיס חדשים ונוכל ליצור מחלקות חדשות ולהגדיר את התנהגותן. בנוסף לכך, המסד יאפשר לנו לנהל את העצמים והגדרת המחלקות שבתוכו בנוחות. נסקור בתמצית את התכונות והיכולות המצופות ממסד-העצמים: תמיכה במודל מונחה עצמים %והי דרישה בסיסית ממסד העצמיס. אולס עדיין יתכנו רמות שונות של תמיכה במודל מונחה העצמיס. לדוגמא: תמיכה בירושה מרובה. מנגנוניס לאחזור אובייקטיס עיקר פעולתס של מסדי הנתונים הוא בשליפה. מנגנוני שליפה אלה יוכלו לשמש גס במסדי העצמים. יש לציין שהגישה המקובלת במסדי עצמיס תהיה לרוב דרך 'ניווט' בין העצמים, ולא בטכניקות חיפוש מקובלות. ממשק משתמש משוכלל בגלל הסיבוכיות הרבה במסד קיימת חשיבות רבה לממשק למשתמש. נקודות חשובות בנושא הן הצגה חלקית של העצמיס באמצעות מסנניס (68ו₪1) שוניס, ותצוגות גרפיות מגוונות של מצב העצמים, הקשריס בין העצמיס והמסריס שמותר לשלוח אליהס. תמיכה בעיבוד תנועות ובמנגונני התאוששות כל פעולה על בסיס העצמיס אשר משאירה אותו במצב עיקבי נקראת תנועה. כדי לשמור על עיקביות בסיס הנתוניס, על המסד לבצע פעולת לאחור, אס התנועה נכשלה מסיבה כלשהיא (הפסקת חשמל, למשל במהלך העדכון). תמיכה בפתרון מצבי נעילה כדי לאפשר פעולה של מספר תהליכיס בו-זמנית במסד העצמיס יש לספק תמיכה מובנית ויעילה בנעילות. אבטחת מידע בסיס העצמיס מיועד למשתמשיסם רבים, אשר חייביס להיות מוגבליס בחתכים שוניס בגישה לעצמיס ובמסריס שמותר לשלוח אליהס. = 53 = 7 תמיכה בביזור המסד קיימת חשיבות מכרעת ליכולת הבטור של מסד העצמים. בטור זה פותח אפשרות להעלאת עוצמת המחשוב הכוללת בצורה משמעותית. 8 שינוי דינמי של סכימת מסד העצמים תכונה זו מאפשרת להוסיף ולתקן את מבנה המחלקות בזמן קיומס של אובייקטים המהוויס מופעים של מחלקות אלו. קיים קושי בטיפול בעצס המהווה מופע של מחלקה מסוימת, בזמן שבו משניס את המחלקה. א. על המסד לתמוך בניהול גרסאות אוטומטי של מצב המחלקות. ב. | על המסד לאפשר תמונה שונה של המחלקות למשתמשים שוניס. 9 תמיכה בסטנדרטים באופן עקרוני, ההצמדות לסטנדרטים חשובה ביותר למפתח/צרכן. עבודה בתחוס הסטנדרט מאפשרת למפתח לעבור בין יצרניס שוניס בעלות הסבה מינימלית. אפשרות זו למעבר, או שילוב, בין יצרגיס שוניס מגדילה את מרחב הפונקציונליות ומורידה את מחיר המוצר. עס זאת, הסטנדרט מהווה לעיתיס מכנה משותף נמוך מדי ולא מספק. להלן מספר סטנדרטיס שהתפתחו בתחוס: א. | 60884 (160₪6ח410/ זסאסזם 2600651 00[60) הסותו0ס0) - סטנדרט לשיתוף יישומיס ברשת בגישה מונחית עצמיס שגובש על ידי 010 (קטסז) )חסוח6קַבח8]/ 00[60)) ואומץ ע"י ח6ק0/א, "05, 45516 וזש. ב. 1066 09160 6]אכ0 - סטנדרטיס שפותחו ע"י איגוד החברות המובילות בתחום פיתוח מסדי העצמים. תחת הסטנדרט 00-93 נמצאים: . אס -- 1006 66ן06. *" ,021 -- 6פַט8ה12 הסווח68כ ס6[ט0. *‏ ,]]אכ) -- 6קַבטפח1 חסו1ג|טקותג1/ )60[ס00. * ,000 -- 6קַט8ה13 זסט2) 6[ט0. ג. | .0501 - שפת שאילתות מונחית עצמיס המהווה הרחבה של ,501 שגובשה בעקבות פרויקט 1815 של חברת ש11. ד. | פרט לגופים אלה, קיימיס ארגוני תקינה ענפייס שלעיתים מתייחסים גם לנושא זה. כדוגמת 111141165 אזס/סוחגז 6412 הפועל בתחום כ 68. ה. לעיתיס קורה שמוצר מסוים הופך כה פופולרי עד שהוא מכתיב למעשה את התקן. יתכן שנהיה עדיס להתפתחות כזו גם בשוק זה. היתרון המשמעותי של מסד העצמיס הוא בקיצוץ המשמעותי בעלויות הפיתוח והתחזוקה של יישומיס מורכביס ודינמייס. החיסרון המרכזי הוא בחוסר הבשלות של המערכות המסחריות והשוק, הבאיס לידי ביטוי במחסור בסטנדרטים, בעלות גבוהה יחסית של המוצריס ובקושי למצוא אנשי מקצוע טוביס ומנוסיס בתחוס. מקובל להשתמש במושגים "מסדי נתונים מכווני עצמים", או 0028%15, כדי לתאר מוצרים המנהלים את הנתוניס הפנימיים של העצמים. מסדי העצמים מהוויס הרחבה של 18אפססס, מכיון שהס עורכים מודל של התנהגות העצמים. כיוס קיימיס בשוק כעשרה מוצרי 008%15, אשר מופעליס באמצעות שפות מקובלות בתחום, כמו ++6 ו-1]11%ח5 ובתוספת כלי 65₪. חלק ממוצרים אלה מתאיס מאוד וניתן להשתמש בהס ללא חשש. - 54 - כיווני התפתחות עתידיים האס טכנולוגיה זו היא סיסמה חולפת, או טכנולוגיה שתעצב דור של מפתחים? כבר כעת ניתן לומר בביטחון, שגישת הפיתוח מונחית העצמים הינה, ותמשיך להיות דומיננטית בשנות ה-90. יחד עס זאת, בסיס ההתקנות המצליח והמתרחב של מסדי נתוניס מצביע בבירור על כך שתחום זה ימשיך להתפתח. לפיכך, מומחיס רביס בתחוס מעריכיס שמסדי העצמים ימצאו מקוס של כבוד לצידס של מסדי הנתוניסם הקיימיסם כיוס, ולא כתחליף להס. אין חילוקי דעות שכרי התפתחות אופטימליים למערכות אלו יהיו התחוס ההנדסי, תחום הבינה המלאכותית, המערכות למנהליס ותחומיס נוספים שבהס רביס הסיבוכיות, העושר הסמנטי והדינמיות בדרישות מהמערכת. בהערכה זהירה ניתן לקבוע שהטכנולוגיה מבטיחה מספיק, ותשלוט על חלק ניכר מהשווקיס המצוייניס לעיל (ראה תרשים). יש גם המעריכיס שטכנולוגיה זו תביא לפריצת דרך בתחומים שלא מוכנו עד עתה, בעיקר בתחוס הבינה המלאכותית. יתכן שכליס אלה יביאו לכך שניתן יהיה למכן חלק מהידע של מומחיס אנושיים במערכת המחשוב של הארגון. התפתחות זו עשויה לטרוף את הקלפיס למעשה ולהביא לכך שמסדי העצמים ישלטו גס בענפי השוק שבהס שולטים כיוס מסדי הנתוניס המקובליס. במקרה זה, מובילה אותנו טכנולוגיה זו בצעד די גדול לכיוון של שימוש במחשב כיועץ מקצועי, ולא כספרן. 556% 1 וג 514% 1006 13 12 11 (הערכה) (הערכה) תרשים: נתיב עליה מתון של מכירות של מסדי עצמים ברחבי העולס מקור: .0 24/8 [גחסווגחז6וח] (119ק ,1993 ,22 צסא עש6). - 55 - שליטה ובקוה ברשתות מבוזרות מזל חליפי, סגן (מיל.) ממר"ס מאמר זה הינו קטע של עבודה מקיפה שנעשתה בנושא זה בממר"סם רקע המעבר לעבודה ברשתות מקומיות ובמערכות מבוזרות הרחיב את המושג שליטה ובקרת (שו"ב). תהליך פחו?ופחשס - בטור מערכות שהיו מבוססות על מחשב מרכזי - הוסיף נדבך חדש לניהול (ניהול שרתים, מערכות הפעלה, יישומיס וכו'), מעל נדבך ניהול הרשת הקיים (מודמים, נתבים, גשרים, רכזות וכו'). בעבר, ניהול אתר קצה ברשתות של מחשב מרכזי הסתכסם בניהול של מספר מסופים המקושרים באמצעות ציוד תקשורת (בקרים, מודמים ומרבביס). היוס, לעומת זה, ניהול אתר קצה כולל ניהול ציוד תקשורת, מחשבים, תוכנות, מסדי נתונים, מערכות הפעלה ותשתית המיישמים ביחד מערכת מחשב עצמאית. ניהול כזה הולך ומסתבך כאשר הרשתות, ציוד הקישור ביניהן ומערכות המחשב המיושמות בקצוות שוניס זה מזה, ודרושה שליטה על רשת הטרוגנית מרובת-ספקים. בהמשך נפרט את מהות השו"ב במערכות הטרוגניות מבוזרות. תכולת שו"ב עבור כל אתר שבו מיושמת רשת מקומית נדרש ניהול בשלושה מישורים: א. בקות ושת בקרה על זרימת הנתוניס ברשת ועל ציוד התקשורת (כרטיסי רשת, רכזות, גשרים, נתבים, קווי תקשורת, מודמיס ומרבביס). בקרה זו מתמקדת בציוד חומרה: החל בכרטיס רשת במחשב וכלה בנתב המאפשר קישור של הרשת לרשתות אחרות (אגאו ו-אג.1). ב. | ניהול ציוד המחשב, מערכות הפעלה ותוכנות תשתית ניהול זה מתמקד במערכות המחשב בקצה וכולל ניהול היע"מ, הזיכרון, אמצעי קלט/פלט, מערכות הפעלה, תוכניות שירות, מסדי נתוניס וקבציס במחשבי הקצה. ג. ניהול יישומים ניהול מגוון יישומיס הפועלים על מערכות הפעלה שונות. לדוגמא: בעולס 26 - יישומים כדוגמת 1/0008, בעולס א1%א1 - יישומיס כמו 8066ז0. בכל אחד מן המישורים יש לספק חמש פונקציות ניהול, כפי שהוגדרו על ידי 150 (ארגון תקינה בינלאומי): א. ניהול תקלות. ב. | ניהול תצורה. =86 = ג. ניהול ביצועיס. ד. | ניהול ביטחון מערכות מידע (במ"ס). ה. | ניהול חשבונאות. כל אחת מפונקציות אלו צריכה לספק שו"ב בשתי רמות: ברמה תפעולית וברמה ניהולית. א. ומת תפעול: ביצוע פקודות קבלה ודיווח בזמן אמת על הפעילות ברשת ובמערכות המחשביס (ניתן ליישם על ידי ש6ו%ז6א, למשל). ב. רמת ניחול: מעקב ובקרה על ניהול הרשת וביצוע השינויים (ניתן ליישס על ידי סוא, למשל). ניתן להמחיש את מהות השליטה והבקרה על ידי הצגתן בשלושה מימדים באמצעות הקוביה: וג 2 ('ה/ו5 אארכות ות וכו ות תפתית כב ניהול הו מקרת רסת תקלות תצורה ביצועיס השבונאות במ"ס להבהרה נוספת מצורפת טבלת דוגמאות: ב כל שי-) בקרת רשת ניהול מ"ה ותשתיות |ניהול אפליקציות ניהול תפעול|דיוות על תקלה |קנלת התראה שדיסק |קנלת התראה על תקלות ב-ממצטסת בזמן |עומד "להתפוצץ". תעופה התרחשות. באפליקציה. |ניהול| |ניהול |מעקב אחר הטיפול בתקלה, הענרת תקלות בין גורמים . בדיקת זמן תגובה של אפליקציות בזמן אמיתי. תפעול|אפשרות להסתכל |בדיקת עומס טפס של על מס' יתידות |מתשב. המידע שמועברות ברשת. יהול| יהול | הפקת דותו"ת ביצועיס ע"פ רכיבים. ניהול תפעול|הגבלת גישה הגבלת גישה למשאבי |תסימת שליפה של במ"ס לרשת. המחשב. מידע מסווג. |3יהול| |ניהול |קבלת דותו"ת על פגיעות במ"ם. ניהול תפעול|קבלת תמונה של |הורדת רכיביס במ"ה ואפליקציות תצורה טופולוגית והעלאתם. הרשת, העלאת רכיבים והורדה. |ניהול| | יהול |מצאי ברשת במ"ה ובאפליקציות, תמונת הרשת וכו' תפעול|הפעלת פונקציות / אלגוריתמים לחיוב משתמשים. ניהול|הפקת דוח"ות הפקת דוח"ות חשכונאות לתיוב. 5 0 0 | | הפקת דוח"ות חשכונאות לתיוב. 5 0 0 | | ניהול חשבונאות = פשטות יישום לכאורה במבט ראשון נראה כי יישום שו"ב כפי שפורט לעיל אינו מסובך. שכן, עבור כל רכיב שנרצה לנהל ברמת התפעול כל שנדרש הוא: א. | תוכנה שתיישס את פונקציות הניהול (סוכן) - +ח486. ב. | תוכנה שתפעיל את פונקציות הניהול (מנהל) - זְספַגחג]/א. בפועל, כל רכיב המשווק היוס כולל בתוכו %ח886, ומסופק עס -386ח1]3 מתאים. ברמת הניהול, כל שנדרש הוא מערכת עיבוד נתוניס המאפשרת ביצוע של שינוייס ברשת ומעקב אחר פעילויות ותקלות ברשת מבוזרת. סיבוכיות ביישום בפועל במציאות, יישוס שו"ב אינו כה פשוט. נציג את הבעיות העיקריות הניצבות בפני ארגון המתכוון ליישס שו"ב ברשת מבוזרת: הטרוגניות רוב רשתות התקשורת בעולס הן הטרוגניות, מרובות ספקים, ולרוב מתבססות על מספר ארכיטקטורות (4א5, /162, ||שוסא, 56 ועוד). מגוון הארכיטקטורות והציוד שלכל אחת מהס יש מוצר ניהול ייעודי, מסבך את ניהול כלל הרשת והופך אותו לכמעט בלתי אפשרי. ביזור במערכות ריכוזיות ניהול מרכזי היה מחוייב המציאות. ביזור המערכות העלה את שאלת אופן הניהול. קיימות שלוש גישות לניהול: א. ניהול מרוכז - מבוסס על נקודת שליטה מרכזית אחת החולשת על כל אתרי הקצה. ב. ניהול מבוזר - לכל אתר קצה נקבעת נקודת שליטה ייעודית, ללא נקודת שליטה מרכזית שאליה מדווחיס ארועים מכלל הרשת. כל אירוע ידווח רק לנקודת השליטה באותו אתר. ג. | ניהול מבוזר ריכוזי - גישה המשלבת ניהול מבוזר וניהול מרוכז. לכל אתר יש מנהל ייעודי, וכל המנהליס כפופים לנקודת שליטה מרכזית אחת שממנה ניתן לנהל את כל הרשת. נראה טבעי שלמערכת מבוזרת מתאים ניהול מבוזר. עס זאת, במקרים רביס נדרש ניהול מרכזי, או שיש צורך בתמונת-על של הרשת כולה. במקריס אלה מתבקש אימוץ של הגישה שלישית, המשלבת את יתרונות שתי קודמותיה. מחד גיסא ציוד הניהול נמצא במקומו הטבעי ואין צורך בהעמסה של נקודת שליטה אחת, ומאידך גיסא ניתן לקבל מבט מקיף של הרשת. אימוץ גישה זו טומן בחובו בעיות, כמו הדרך לחלק סמכויות בין המנהלים (באתרי הקצה ובמרכז), הטיפול של נקודת שליטה אחת בכמות רבה של מנהלים שיש לפקח עליהם וכד'. - 58 - הבעיה הולכת ומסתבכת אס מתחשביס בבעיה הראשונה - בעית ההטרוגניות. שהרי ייתכן מצב שבאתריס שוניס תהיינה מערכות ניהול שונות, ויהיה צורך לקשר ביניהן לבין מערכת הניהול המרכזית. פתרונות הטרוגניות מובן שבעיית ההטרוגניות תיפתר כאשר יצרני הציוד יפתחו מוצרים על פי תקניס אחידים. בשניס האחרונות נקבעו סטנדרטים עבור פרוטוקוליס לשו"ב (;1וא0, 12אא6). פרוטוקוליס אלה הגדירו: א. אופן העברת המידע ודו-שיח שמתנהל בין ]חס8/ ל-זספַבת8]/ן. ב. יחידת מידע לניהול, הנשמרת עבור כל ציוד או אובייקט ברשת (וחסח6פַה14 - מזוא 6 חסגותזס+ח1). יצרני הציוד אימצו את פרוטוקולי הניהול והחלו לספק ציוד המלווה בתוכנה התומכת בפרוטוקול. האחידות בתוכנות 1ח486 בציוד איפשרה פיתוח של פלטפורמות לניהול כל ציוד התומך בסטנדרטיס. הפלטפורמות מספקות ממשקי תוכנה לפיתוח יישומי ניהול ייעודיים לציוד. יצרן שרצה להציג מידע על הציוד שלו באופן גרפי, או לספק אופציות נוספות לאופציות שסיפקה הפלטפורמה, פיתח יישוס מעל תוכנת הניהול. פלטפורמות אלו, המהוות מטריה לניהול ציוד מרובה יצרנים, מבטלות את הצורך במוצר ניהול ייעודי לכל סוג ציוד, ומאפשרות למנהל הרשת לשלוט על מכלול סוגי הציוד תוך שימוש במערכת אחידה. ביזור בניגוד לבעיית ההטרוגניות, קשה להצביע היוס על פתרון (תקן או מוצר) עבור בעיית הניהול המבוזר תוך ריכוז. אמנס קיימים היוס בעולם ארגונים כמו 05% (ארגון תקינה למערכות אזאט), שמגבש עקרונות לניהול מבוזר, או כמו חברת |!|ששסא. עס זאת, אין עדיין תקן שנותן מענה כולל לבעית הביטור. תקנים, גישות ופלטפורמות קיימיס מספר תקניס מקובליס ונפוצים לשליטה ובקרה. = תקני [05 תקני 051 לניהול תקניס, שהוגדרו על ידי 150, מבוססים על מודל מכוון-אובייקטיס (09[600 6 0). שימוש במודל זה לניהול נחשב לטוב ביותר, משוס שהוא מחלק את הרשת לאובייקטיס ומגדיר את הניהול בנפרד עבור כל אובייקט במקוס עבור הרשת כולה. יישוס גישה זו הופך את הניהול לגמיש ומודולרי. - 59 - למרות שתקני 051 מספקים פתרון אחיד ומקובל לניהול רשת הטרוגנית, הס נפוצים פחות. ביחס ל-פ]אא5. הסיבה לכך נעוצה בעובדה שיישוס התקניס עתיר משאביס במונחי זיכרון וכוח עיבוד. = <אא5 תקן שעוצב על ידי ארגון 148, גוף ציבורי שמאגד משתמשי 102/15. ]אא תוכנן במקור כפתרון לשו"ב ברשתות <107/1, אך בזכות קלות היישוס שלו, הוא אומץ בהתלהבות על ידי חברות המשווקות מוצרי תקשורת, וכיוס הפך לתקן דה-פקטו לניהול ציוד תקשורת, בעיקר בסביבת רת"מ. בניגוד לתקני 051, צורך יישוס התקן משאביס מעטים והוא פשוט ליישוס. עס זאת, בשל פשטותו הוא פרימיטיבי ומבוסס על שיטת פַחו|!0ע הגורמת לתקורת נתוניס. פרוטוקול זה הורחב והוגדר כפרוטוקול 22]אא5, שמיועד לענות על חסרונותיו של 2]אאפ. 05 ||= 057 (ה64/10ח0ג 6ז3ש508 ה6ק0) הינו תאגיד של חברות תוכנה ומחשבים שתפקידו לעודד פיתוח מערכות פתוחות ובלתי תלויות בחברת המחשב, בהתבסס על מערכת הפעלה אעאנז. ארגון 051 הגדיר ערכת מוצריס לעיבוד מבוזר -- 205 (וחסוחחסזוטחם פחווטקוחס2) 6סוטסוזופוכש). במקביל להגדרת 65כ, הארגון עוסק בהגדרת תקן משלים לניהול מערכות מבטרות - מאכ (]ח6ותתסזוטת> [ת6וח6ק4ת13 6שוטסת)וכ). תקן ]אכ הוא סדרה של שירותיס והגדרות לניהול אחיד של מערכות, רשתות ויישומיס בסביבת מחשוב הטרוגנית מבוזרת, המיישמת את תקן מס6כ. תקני מסכ ו-שזאכ נועדו בראשיתס למערכות אא בלבד, אבל היוס הס יכוליס להתאיס לכל מערכת מבוזרת. בנוסף לתקניס אלה הוכרזו כבר ב-1990 גישת לניהול כגון גישת ]א13 - שסו/ ח56ץ5 או גישת זס)ח0!06ע של |אוואוע. מטרת התוכניות הייתה לאפשר פיתוח של קו מוצריס אחיד לניהול. הארכיטקטורות שהוכרו מגדירות קוויס מנחיס לפיתוח שירותי ניהול על פלטפורמות שונות בעולמות ]א ו-[גוופוס. בהתבסס על הסטנדרטים שתוארו פותחו פלטפורמות שליטה ובקרה פתוחות שמתיימרות לתת מענה לכל תכולת השו"ב כפי שהוסבר בתחילת מאמר זה. השחקניס הראשייס במגרש זה הסם: (ז6קַהת3וח )6ח תט5) אז5, (אס-ק1) קז, (6000/צא) 1א13. בנוסף להס קיימות גם מערכות כמו 5אא של |[[6טסאז, וחגת60ק5 או חסזו!ק63. פלטפורמות אלו מספקות היוס: ממשק אחיד למשתמש לניהול כלל הרשת. פונקציות ניהול אחידות. שליטה על כל ציוד תומך פ!אאפ. 5 לכתיבת יישומי ניהול על ידי חברות צד שלישי. שליטה על ציוד שאינו תומך ?]אא5, באמצעות וחספ עאסזק (תרגוס ?]1אא5 לפרוטוקול פרטי של ציוד). זיהוי אוטומטי של ציוד 1 ברשת. שירותיס לניהול אירועיס ותקלות. שירותיס לניהול ביצועים. שירותים לניהול מידע. ל טש ש 34 ב ל 6 - 60 - בנוסף לפלטפורמות שו"ב הפתוחות, פותחו מוצריסם פונקציונלייס כמו זספגחג]א אזסשוסא אן1.4 אסא ואחרים, שמספקים בקרה או מוצריס לניהול מערכות הפעלה, כגון זסוחססותנ04-1) למערכות א1א1, ש4161/16 למערכות נובל, וכד'. ועדיין... בעיות פתוחות עד עתה ציירנו תמונה ורודה למדי לניהול רשתות ומערכות מבוזרות, שהרי מערכות כמו צס-ק1 ו-זסקַגח13/ 61אחט5 פותרות את בעיית ההטרוגניות ומספקות פלטפורמה אחידה לניהול סביבה מרובת יצרניס. התקן הרשמי של ]אכ אמור לפתור את בעיית הניהול המבוזר וישים קץ למערכות ניהול ייעודיות. לדאבוננו, לנושא שו"ב ברשתות יש עדיין דרך ארוכה לעבור עד שיעוצב סופית ויהיה בשל להתמודדות עס רשתות בארגון. קיימות עדיין מספר בעיות, שחלקן קריטיות ביישוס שו"ב ברשתות פתוחות. נפרט את העיקריות שבהן: תקורת מידע שו"ב - בעיה קריטית העברת נתוני הבקרה נעשית לרוב באמצעות פרוטוקול <]אא5 שהוא פרוטוקול תשאול (פַח!!סק), כלומר תוכנת הניהול מתשאלת כל רכיב על מנת לקבל ממנו מידע לגבי המצב שלו. ככל שפרק הזמן בין תשאול אחד למשנהו (41ת6וחו) יהיה קצר יותר, כך המידע שיוצג בפני מנהל הרשת יהיה מעודכן יותר ויאפשר לאתר בעיות לפני התרחשותן. המידע שמוחזרת כתוצאה מתהליך התשאול יכול להיות רב מאוד ולהעמיס את תווך התקשורת. תקורה זו אינה משמעותית ברשתות מקומיות, אך ברשתות רחבות המקושרות באמצעות קווי תקשורת איטייס, העמסה זו עלולה להפוך את העבודה ברשת לבלתי אפשרית. לדוגמא, נניח כי תחנת ניהול אחת שולטת על 1000 תחנות. לכל תחנה נשלחת פקודת |1סק בכל 10 שניות; מחישוב מהיר נסיק כי תחנת הבקרה תבצע 100 פקודות |!סק בשנייה לניהול הרשת בלבד. האפשרויות לפתרון בעיה זו: א. להגדיל את מרווח הזמן ([64וחו) בין תשאול אחד למשנהו. פעולה זו תקטין את הסיכוי לקבל מידע בזמן אמת ולאתר בעיות לפני התרחשותן. ב. בטור הניהול, כלומר התקנת מנהל בכל אתר וקישורו למרכז באמצעות 122אא5. הבעיה בפתרון זה היא שכיוס אין קוויס מנחיסם לבניית מערכת ניהול מבוזרת תוך ריכוז. ג. שילוב רכיביס המיישמיס 8זוא א10אא ברשת, שיעקבו אחר הפעילויות ברשתות מרוחקות וישלחו שדר מידע אחד עבור כל הסוכניס באתר. כך יחסך הצורך בביצוע תשאול נפרד לכל סוכן. רכיביס אלה מספקיס מידע רק לגבי בקרת רשת. =81 - הצגת תצורה - בעיה קריטית החברות המשווקות מערכות ניהול טוענות, כי המערכת מסוגלת לבנות באופן אוטומטי מפה ליצירת מבנה הרשת. טענה זו מטעה משתי סיבות : א. בניית המפות מוגבלת לציוד 167/12 בלבד. ב. מנגנון ציור המפות אינו מאפשר בדרך כלל הצגה לוגית ופיסית של הרשת. אמנסם קיימות מספר מרכזות (פסטם) הבונות את טופולוגית הרשת, אך גס אלו אינן מציגות את מבנה הרשת באופן מדויק. בעיות בניהול המבוזר א. כדי שניהול מבוזר יראה כמערכת אחת, כל מוצרי הניהול חייביסם להשתמש באותה טכנולוגית תקשורת. לדוגמא, קריאה לרוטינות במחשבים אחריס (820) צריכה להיות אחידה. כיוס אין תקניס תעשייתיים, וה-05כ אמור להשלים מחסור זה. ב. לא ברור אס מערכת שו"ב של חברה א יכולה לנהל בצורה טובה מחשביס של חברה צ. ג. | בסיס נתוניס. האתגר הגדול ביותר בניהול הוא עיבוד בסיס נתוניס מבוזר. מעטיס מבין בסיסי הנתוניס הקיימים היוס ניתניס לביזור. ניתן לשיס מספר בסיסי נתונים על מספר שרתי ניהול, אך הס אינס יכולים לעדכן זה את זה בשינוייס עצמס, אלא לשלוח את כל הנתוניס זה לזה. ניהול בסיסי הנתוניס מהווה היוס את עקב אכילס בניהול מבוזר, מכיון שכל המידע צריך להשמר בשרת אחד, דבר שהופך אותו לצוואר בקבוק. בעית ביטחון מערכות מידע טרס הוגדרו כללים מקיפיס לאבטחת מידע ברשתות מבוזרות. שו"ב, מעצס מהותה, יוצרת פירצת בביטחון המערכות, שהרי "פורצים" יכוליס להתחזות לתחנת שו"ב ולפגוע ברשת, או לשאוב ממנה מידע רגיש (כמו תשדורות, למשל). - 62 - 2 ל < נוומריש ושכנו?ל(וג?:%1 ₪ ל ועועיע שלוע לעה, ממ וצ רִ , ס וט כ 3 , ללה 2 ה 2 עועותעתעועעעועועתעועועיעתע יותיע לעתתעיעיעיעיעתעיעיעעלעיעי ל ל שש תעל 5 תולעל א] יוליעל מקוס 11 באוגון העתידי (- קת1ז66תוקת0//-1:6 700655 13512055 גל 0/0000 שש אא אהא אאא אא //, ווחש 6%טת 6 60016א2 --- ]חסות6פַבתג]א .1.7 חברת גרטנר-גרופ :א /ר/ר//! 2 יתת תיעע ליעי ללקש לטל טטקט לטלטל לטל לט 3/8 /) א מתוך תדרוך שניתן במסגרת מועדון המנהליס של אמצ"י 25.1.94. כבתעשיות אחרות (המהפכה התעשיתית, תעשיית הרכב וכד') גס תעשיית האינפורמציה נכנסת לעידן השני שלה. העידן הראשון התאפיין בתקופות מחשבי 360, 370 ו-390 (במושגי יבמ). לאחר עקומת לימוד בעיתית של העשור הראשון, היו שני עשוריס יציביס, עד אשר הגיע העידן למצב "התיישנות". גם חדירת המחשב האישי לעבודה אישית (שלא ברשת), שייך לעידן הראשון של מיחשוב מרוכז. "עידן" מאופיין על ידי צורכי שוק, השתנות הסביבה, התרבות החברתית/עסקית והטכנולוגיה. לטל אאא אאא אהא אא אאא אה /א// 9 א מה היה לנו בשנות השישים? היה לנו (ועדיין יש) מבנה היררכי תלול, שבו המרחק מהמנכ"ל עד העובד הפשוט היה עצוס, ההנחה: "מנהל תכס" ומסופים "לא חכמיס" למשתמש הפשוט, תואם את תפיסת העולס הניהולי. המבנים הארגונייסם ההיררכיס היו יעילים כל עוד רצוי להשיג יתרון לגודל. כך, מפעליס וארגוניס גדוליס יכלו לרכז מאות ואלפי עובדיס במסגרת של ארבעה עד חמישה אגפים. אולס חברות גדולות הפכו למסורבלות, ולא יכלו להתחרות יותר בחברות הקטנות יותר (אשר גס היו מאופיינות במבנה הירכי, אך שטוח יותר שבו פחות דרגי בינייס). בחברות אלו, המנכ"ל ידע מה נעשה בקצוות ויותר אחריות הועברה לעובד הזוטר. גם שינוי המבנה לשטוח, לא שינה את התפישה של מחשב מארח, אלא שכאן כבר נכנסו כלים קטניס יותר והחלה חדירה של מיחשוב אישי לקצוות. עדיין המבנה הארגוני הינו בפרישה היררכית, במבנה קשיח ומוגדר מראש. אס נחזור לעניין המבנה ההיררכי, מה פסול בו? זה היה מבנה שבו העובד עבד למען ומול הבוס, ואילו המדד של השגת המשימות היה: "כמה הבוס מרוצה ממך". באותה עת הלקוח, או מקבל השרותים, נשאר חסר אוניס בצד. עליו היה להכיר את מבנה הארגון אשר ממולו הוא ניצב ולהיטלטל בין המחלקות השונות לטיפול בענייניו. כלומר, לשלס בזמנגו וברגליו את "מחיר הארגון", אשר מלכתחילה לא נועד לשרות. בר באר בבר קטטטטטטטל לט טטט טק קט לטלטל אא שא א מ א א שא מא אאא אדא אא /ה א /ה ה /ף טראהרא /ר/ר//! / / ניתן לדמיין את השינוי הנכסף על ידי הגדרת קבוצות "אד הוק" (נניח אחד מכל אגף) אשר יעמדו מול הלקוח כתחנת עבודה אחת -- אַחוקקסו5 ק0ו5 6ה0. לדוגמא, כל ענייני האזרח עס המימסד יכוליס להיות מוסדריס בביקור אחד בכל משרד ממשלתי ובכל מקוס! ניתן אף לחזות צעד נוסף קדימה, ובמקוס הצוות (עס נציג מכל מחלקה) נכשיר את העובד להיות אוניברסלי ולא "בורג" למלוי משימה מוגבלת באופן מכני, האס לא יהיה זה אידיאלי? א / 9 /% /./ / א / א 0% ו א ששל / / ג א הר //! א / 6% 4 א 4% א / ./ %/ לש א - - 63 - התשובה לשאלה זו היא: כן! רק בעזרת הטכנולוגיה ניתן לתת לעובד אחד את הכלים, המידע והידע הנדרשים כדי לתפקד כ"כולבויניק", הטכנולוגיה היא של "מערכות המידע". כאן אנו חוזרים לעקומת 8, המייצגת את ההטמעה והניצול של הטכנולוגיה בעידניס האלה. במקרה שלפנינו, העידן החדש מיוצג על ידי טכנולוגיית שרת/לקוח -- זסטזס5/)חסו!2). כלומר, תשתיות של מיחשוב אישי (ברמת שרת/לקוח), תשתיות רשתות מקומיות (המקשרות את כל עובדי הארגון וקשורות גם למערכת המידע המרכזית). ניתן לאפשר קיוס מפעל/ארגון, שבו התפקידים או המשימות הינן אד-הוק, בהקצאה דינמית המתאימה למשימות של אותו הרגע. ארגון שיגיע לבגרות כזו, יוכל לתפקד כארגון וירטואלי, עחגקוח) |גאטחוצ, ולספק מוצריס/שרותיס התפורים לפי דרישה משתנה של כל לקוח ולקוח. עד כאן עסקנו רק בהיבט של ניצול הטכנולוגיה, אולס הבעיה היא של כלל הארגון אשר צריך להסכים להשתנות ל"ארגון רוחבי". בארגון זה הלקוח הוא ה"בוס" והעובד הפשוט חייב ליטול על עצמו אחריות שונה בתכלית ממה שהיה רגיל. כדי לעבור בהצלחה את הטלטלה הזו, חייב הדרג הגבוה ביותר בארגון להיות מעורב באופן פעיל בתהליך הקרול 27000055 658ח351 פחוחססה/קַה6-6, או בקצרה -- תַ8ק. זהו שסם לא קולע כל כך מאחר ולא נהוג בעולס המושגיס הנפוץ "להנדס" עסקים. תהליך 828 יכול לגרוס לשינוי למבנה רוחבי מול לקוחות/משתמשים, או לשינוי התהליכיס הפנימיים, כך שניתן יהיה ליישס לשס כך את הטכנולוגיות החדישות כגון: שרת/לקוח, פחופַגוח], מולטימדיה, מיחשוב ותקשורת אישיים ניידים וכד'. למעשה התהליך בלתי אפשרי ללא התשתית (11), הקצאה דינמית של משאבי הארגון, פרישה גיאוגרפית משתנה וכד'. בבדיקה בין לקוחות גרטנר (שהס מרבית המשתמשיםס העולמים הגדולים) נמצא, כי 60% מתהליכי 228 לא שיפרו את המצב בארגוניס. ברוב המקרים הסיבות היו: אי מחויבות ההנהלה, בחירה של יועצ לא מתאים, חוסר תקצוב למשאביס שנדרשו, אי נכונות להגדלת התקציב השוטף ל-11, אי התחשבות בתרבות המקומית, התנגדויות וכד'. מספר דוגמאות מלקוחות גרטנר מלמדיס על הצלחות שהיו ברמה של "קפיצת מדרגה" (הכפלה או שילוש הביצועיס), ולא רק שיפור עקב ייעול של תהליך קיים. דוגמא: מערכת התשלומים של פזסוס]א 6זסת, אשר התבססה על 500 איש ותהליך תשלומיס ארוך. הנהלת החברה נדהמה כאשר ראו שהמתחרה 2068ג]א מבצעת (בהיקף קטן יותר) את הפעולה עס פחות מ-10 אנשים. לאחר שינוי צמצוס מספר תחנות העבודה לטיפול בלקוח/ספק, הכנסת כלי 11 לביצוע, הפעלת 6 ו-1 לשימוש, ניתן היה לשלס תוך שבוע/שבועייס מיוס האספקה. מה השיגו פורד מ-878? העבודה מבוצעת על ידי 100 איש במקוס 500 והספק מקבל את כספו מיד. כאן נשאל, הרי זה הפסד ריבית! התשובה היא שהחברה (עקב האספקה המהירה) יכולה להקטין מלאיס לרמת אספקה ולפעול במתכונת אספקה מיידית (111), בדיוק כמו היפנים. גרטנר ניתחה סיפורי הצלחה רבים המוצגיס למשתמשים לפי המקרה, ולא נפרט כאן. התהליך עצמו מורכב מתת-תהליכים אשר גרטנר מציעה לבצעס עס יותר מחברת ייעוץ אחת, כל אחת על פי תחוס התמחותה בתת התהליך. ניהול הפרויקט צריך להיות תמיד בידי עובד בכיר בארגון, ורצוי מהיחידות העסקיות (ז1ח(1 פפסחוּפטם), ולא מאנשי הטכנולוגיה. הסיבה לכך -- סיבות פוליטיות והכרה טובה יותר של הארגון. גרטנר גרופ הציגה רשימות בדיקה 11818 6860%) של האלמנטים המרכיבים את הפרויקט, את בחירת היועצים, שלבי הביצוע וכד'. לאחר שינוייס אלה, עובר התקציב אל יחידות הקצה, הרוכשות שרותים מארגון 11, אשר משנה את מבנהו למרכז של ידע, תכנון הדרכה, רכש, פיתוח וכד' ויש בו פחות תפעול, חדרי מחשב וחומרה. למידע נוסף: קומסט בע"מ, נציגות גרטנר גרופ למזה"ת. טל: 03-5745088. - 64 - איריס תוכנה אמכ היא תוכנה לאיחזור טקסטואלי, שמשמעותו: חיפוש מהיר בתוך מאגר מידע. קובצי טקסט רביס מאוחסניס במחשב על הדיסק הקשיח, או על דיסקטים. בעזרת אמפזאן ניתן למצוא באופן מיידי כל מסמך לפי מילה או קבוצת מיליס בתוך הטקסט, לצפות בו ולהדפיסו. איחזור טקסט מלא ל-אמכ1א1 שני מצבי עבודה: א. | איחזור על-פי תוכן הטקסט המלא ללא צורך במיפתוח מיוחד. אמכ1א1 בונה אינדקס המכיל כל מילה ומילה המופיעה במסמכיס והאיחזור על-פיו מהיר ויעיל. ב. | איחזור על-פי רשימת מילות מפתח. תוכנת אמסזַא1 מאפשרת למשתמש לבנות רשימת מיליסם שעל-פיה ייבנה האינדקס ויתבצע האיחזור. ניתן לאחזר גס על ידי שילוב של חיפוש לפי מילות מפתח וטקסט חופשי. התאמה למערכות חומרה ותוכנה תוכנת אמכ1%1 מותאמת ל-18 מערכות שונות. ביניהן: 5, 05/2, 4//%15, חטפ, אסזזג, אותסא, אוטוש, 500, אזג ומערכות אא אחרות. תוכנת 115% נבחנה גס תחת . תוכנות להרחבת זיכרון (ז66ח6וא₪ 205) במערכת ההפעלה 05 ומותאמת הן ל-1א05/16 והן ל-סג [/זח. תוכנת אמכ1י1 מאחזרת מסמכים אשר נוצרו בעזרת רוב היישומים המקובליס כיוס: 2 60ז06זס/, ‏ 1/0105-123, 6 ספסזס1]1/, 4161-261/, 6א2)6), תקע1כ), |1]אזסצ, זז /תו516תו ו-ז6519זס/. התוכנה יכולה לאחזר טקסט המופיע בצורת קוב 458011 נקי. את תוכנת אמפ181 ניתן להתקין על מחשבי 81/20/25/41 1א18 ותואמיהס ועל מודלים מתקדמיס יותר. המחשב צריך להיות בעל דיסק קשיח ולהכיל 640% זיכרון בסיסי. כדי לשפר את מהירות העבודה רצוי לעבוד עס זיכרון מורחב מעל 18א2 (במקרה זה, יש להגדירו כ-1א3 %). עבור התוכנה דרוש 18א1 על הדיסק. שפת שאילתות וממשקי משתמש כדי לחפש מסמך המכיל את המילה "משרד", יש להקיש "משרד" ומייד מתקבל המסמך המבוקש על המסך. זוהי צורת השאילתא הבסיסית ביותר. עליה תוכל להוסיף כל חתך העולה על דעתך על-ידי פעולות לוגיות, שימוש בדימיון צלילי האותיות (א66ַחט50), מילים נרדפות, תווי הכללה (1!468:065ש), חיפוש לפי צורה(*1אד *) ועוד. - 65 - תוכנת האיחזור 115% משווקת בארבעה ממשקיס שונים: א. ממשק המבוסס על מסכיס המפרטים את האופציות השונות של המערכת ואת המקשים הפונקציונליים המותאמים להפעלה פשוטה וברורה. ממשק זה הוא הנפוץ ביותר, ידידותי ומיועד למשתמש הרגיל. ב. | ממשק תכנות, המכיל את ה"מנוע" של %מכ181 ומאפשר לתוכניתן לשלב אותו במוצריס שונים. ג. ממשק המבוסס על פקודות מתוך מערכת ההפעלה (167/2406ח1 6ח1.1 6תגותוחס)). ממשק זה מאפשר להפעיל גס תוכניות שרות בעלות עוצמה רבה מלבד האופציות הרגילות, פחות ידידותי ומיועד למשתמש המנוסה. ד ממשק בין 1% ל-5שסטחו/), נמצא כעת בפיתוח ומתוכנניס גס ממשקיס בין אמסזאז לבין 100%ח6ק0 ו-)טוסוא. שיטות איחזור ותשובה לשאילתות תוך כדי סריקת אוסף המסמכים נבנה אינדקס. זהו אוסף של קבציס המכילים מידע על מיקוס כל מילה שנמצאה בזמן סריקת המסמכים. הוא אינו מכיל את המסמכיס עצמסם, אלא רק את המידע ההכרחי לאיתורס, כגון: שמות המסמכיס בהס נמצאת המילה, כתובתס על הדיסק הקשיח (שס הדיסק והספריה בה הס נמצאיס), פרטי המסמכים כפי שדווח בעת יצירתם, רשימת מילים נרדפות ועוד. ניתן ליצור מספר אינדקסים, בהתאס לסוגי המסמכים השוניס הקיימים בארגון. לדוגמה: יצירת אינדקס המבוסס על הדואר היוצא ואינדקס נוסף המבוסס על חוזיס של המשרד. מכיון שהאינדקס אינו מכיל את המסמכים עצמם, הוא אינו תופס מקוס רב על הדיסק. עבור אינדקס ריק דרושים כ-18א2 על הדיסק. מסמכיס המתוספים לאינדקס, מוסיפים לו כ-50% מגודלס. אבל ככל שמוסיפים מסמכים, יקטן שיעור גידולו של האינדקס. מסמכיס שיתוספו לאינדקס המכיל כבר 18א5 לדוגמה, יגדילו את האינדקס בשיעור של בין 20-30% מגודלס. הסיבה לכך היא שככל שמתוספים יותר מסמכים, יותר מיליס חוזרות על עצמן, ואין צורך לאזכרן שוב באינדקס. אינדקס זה הוא חסכוני במיוחד מבחינת גודלו (בהשוואה לאינדקסיס של תוכנות אחרות הנבניס בשיטה שונה). האינדקס ועדכונו הס אוטומטייס לחלוטין. א5כ181 מזהה את סוג המסמכים ומוסיפה אותם לאינדקס. התוכנה יודעת אילו מסמכיס הס חדשיס או מעודכניס ומתעלמת ממסמכים אשר לא נעשה בהס כל שינוי. המשתמש יכול להחליט אילו סימניס הס חלק מהטקסט ואילו סימנים הס סימני פיסוק. לדוגמא: בעת סריקה של ספר טלפונים, יוגדרו אותיות וספרות כטקסט, רווחיסם ופסיקיס כסימני פיסוק. ניתן להגדיר מקף כחלק מהטקסט, כדי למצוא את צירוף המיליס "בית-ספר" או "צו-מניעה" כמילה אחת. לכל מילה נפתח תיק. בתיק כלולה מפת סיביות ובה הצבעות על המסמכים המכילים את המילה. כאשר מוצגת שאילתא המכילה מילה שמבקשים למצוא, פונה אמפזפ] ל"תיק" של המילה + באופן ישיר (על-ידי שימוש בטכנולוגיית (86) חפגו), קוראת את מפת הסיביות שבו, ומסוגלת להשיב באופן מיידי על השאלה "בכמה מסמכים מופיעה המילה המבוקשת". - 66 - המשתמש יכול לבקש הצגה של מסמך מסוים על המסך. התוכנה תפנה שוב לאינדקס ולפי כתובות המסמכים המופיעות בו, תאתר באופן מיידי את כתובת המסמך המבוקש, תקרא את המסמך ותציג אותו על המסך. בעת הצגת המסמך יודגשו בו המיליס הרלוונטיות לשאילתא שהוצגה. בתהליך יצירת האינדקס נוצרות גס כמה מפות סיביות מיוחדות.מפות אלו נועדו לתת תשובה לשאילתות מורכבות יותר. לדוגמה, יש תמיכה בשאילתות על-פי דימיון צליל (א66חט50). התוכנה מאתרת מסמכים המכילים מילים בעלות צליל דומה לצליל המילה המבוקשת. בזמן יצירת האינדקס, נוצרת מפת סיביות המכילה את כל ערכי ה-א66חט50 האפשרייס. בעת סריקת המסמכים, נעשית השוואה של כל מילה המופיעה בהס למפת ה-א66חטס5 ונוצרות מפות סיביות המכילות קבוצות של מילים על-פי הדימיון הצלילי ביניהן. כך, כדי לענות על שאילתא המבקשת לאחזר את כל המסמכיס שבהס מופיעות מילים בעלות צליל מסוים, תיגש התוכנה למפת הסיביות של ה-א606חט0ס5 ותאחד את כל מפות הסיביות של המיליס המופיעות תחת ערך ה-א66חטס5 המבוקש. בצורה דומה, ניתנת תשובה לשאילתות המכילות תווי הכללה. דוגמא לחיפוש כזה נראה בהמשך. יש מיליס רבות אשר אין צורך לאחזר מסמכיס על-פיהן. אלו הן מיליס אשר מופיעות כמעט בכל מסמך, או מיליסם אשר אין להן משמעות עיניינית. לדוגמה, מילות היחס למיניהן: על, ליד, עם, בתוך ועוד. הסבירות שמשתמש יהיה מעונין לאחזר מסמכים על-פי אחת המילים האלו היא נמוכה מאד. מילים אלו אינן מופיעות באינדקס ואינן תופסות מקוס על הדיסק. המשתמש יכול להגדיר לעצמו רשימת "מילות עצר". גם רשימה זו מופיעה באינדקס ובעת הוספת מסמכים לאינדקס, תתעלס מהן התוכנה. לרשימה כזו מספר יתרונות: חיסכון במקוס על הדיסק, חיסכון בזמן עדכון האינדקס ואיחזור מסמכיס במהירות גבוהה יותר. המשתמש :כול לבחור כיצד יוצגו המסמכיס שאוחזרו על המסך. ניתן להציג טקסט מן המסמכים ברמות פירוט שונות, ניתן להציג פרטים שוגניס של המסמכיס ועוד. כאשר בוחרים באחת מאפשרויות הצפיה המציגות טקסט מתוך המסמך, המילים המבוקשות בשאילתא תופענה מוארות על המסך. אפשרויות איחזור מסמכים היחידה הבסיסית לאיחזור ב-א18105 היא "מסמך". תוצאת שאילתא היא מספר המסמכים מתוך האינדקס העוניס על השאילתא. אין הגבלה לגודל של מסמך יחיד, או לכמות המסמכים שניתן להכניס באינדקס אחד. עס זאת, מומלץ שלכל מסמך יהיה נושא אחד על-מנת לייעל את איחזור המסמכים. מכיון שלפעמיס מספר מסמכיס מאוחדיס בקוב אחד, התוכנה מאפשרת תמיכה בתת-מסמכים. המשתמש מסמן סימני חלוקה לתת-מסמכים על הטקסט עצמו בעזרת כל מעבד תמלילים שהוא. בעת הכנסת המסמך לאינדקס, מזהה התוכנה את הסימנים המופיעים בטקסט ומתייחסת לכל יחידה שסומנה על הטקסט כאל מסמך נפרד. ניתן להכניס לאינדקס גס מסמכיס המגובים על אמצעי אחסנה שונים (דיסקטים, דיסקיס נתיקים וכיו"ב). לכל אמצעי כזה קובע המשתמש שס כרך (טוחט!סט) ומכניס גם את המידע הזה בעת יצירת האינדקס. כאשר יהיה צורך להציג מסמך כלשהו, אשר נמצא בדיסקט לדוגמה, תפנה התוכנה לאינדקס, תבדוק באיזה כרך הוא נמצא המסמך ותציג על המסך הודעה המבקשת מהמשתמש להכניס את אמצעי האחסון לכונן, כדי שאפשר יהיה לקלוט ממנו את המסמך המבוקש. 27 - שאילתות אפשריות ניתן להשתמש במאפיינים רביס ושוניס להרכבת שאילתות: -- שאילתא המכילה מילה בודדת: לאחר הקשת "משרד" יאוחזרו כל המסמכים אשר המילה המבוקשת מופיעה בהם. --- שאילתא המכילה תווי הכללה: לאחר הקשת "*משרד*" יאוחזרו כל המסמכיס המכילים את המילה על כל צורותיה: עס ה' הידיעה, תוספות הריבוי וכיו"ב. -- שאילתא על פי דימיון צלילים בין מיליס (5%פא8500): לאחר הקשת "כמו משרד" יאוחזרו כל המסמכיס המכילים את המילה המבוקשת או מילים הדומות לה בצלילן. -- שאילתא על פי מיליסם נרדפות: לאחר הקשת "משמע משרד" יאוחזרו כל המסמכים המכילים את המילה המבוקשת או מיליס שהוגדרו כנרדפות לה. הגדרת מיליסם נרדפות מתבצעת על ידי המשתמש. המשתמש יכול להעזר באופציה זו להגדרת "קבוצות שליפה". לדוגמה: להגדיר את שמות הלקוחות שלו כמיליס נרדפות למילה "לקוח". כך יוכל לאחזר בבת-אחת את כל המסמכיס העוסקים בלקוחותיו השוניסם. -- שאילתות לוגיות. על ידי שימוש במאפיינים שוניס כמו: וגם, או, לא, א-או וכו', ניתן לבצע שאילתות המורכבות מתנאיס רביס, להגדיר חתכיס לשליפה ועוד. -- שאילתות על פי דרישה מינימלית: "כל 2 מתוך (משרד, ממוחשב, תוכנה)" יאוחזרו כל המסמכיס המכיליס לפחות שתיים מתוך רשימת המיליס שבסוגריים. -- מסמכיס שנשלפו בשאילתא קודמת. דוגמאות: הקשת "אחרון" מתייחסת למסמכים שאוחזרו בתשובה לשאילתא האחרונה. הקשת "תשובה 3" מתייחסת למסמכים שאוחזרו בתשובה לשאילתא 3. -- הגבלת מספר מסמכיס לאיחזור: הקשת "קח 10 מתוך משרד" תגרוס לאיחזור של עשרת המסמכיס הראשוניס המכילים את המילה המבוקשת. -- שאילתא על-פי שדות. ניתן לאחזר מסמכיס לפי הערכים המוזניס בתווית פרטי המסמך שלהס. המשתמש יכול להגדיר לעצמו שדות נוספיס לפי צרכיו ואופי הטקסטיס איתס הוא עובד. "רקע בתוך כותרת" -- יאוחזרו כל המסמכיס אשר בכותרת שלהס מופיעה המילה "רקע". -- על שדות מספריים ניתן לבצע פעולות השוואה למיניהן. לדוגמה: השוואת גודלי מסמכים, הצבת תחומיס מספרייס לשליפה וכיו"ב. -- ניתן להשוות שדות תאריך ולהתנות תחוס תאריכים. תוכנת 18105% מאפשרת לשמור כל סדרת שאילתות שנוצרו במהלך העבודה, לקרוא לה בשס ולטעון אותה שוב בעת הצורך. עס טעינת סדרת שאילתות שכזו, קוראת התוכנה במהירות את השאילתות ומעדכנת את התשובות בהתאס לאינדקס המעודכן. תוכל להשתמש בשאילתות - 68 - שכבר יצרת במקוס להקישן מחדש, גם אס מאז שביצעת את השאילתות הללו הוספת מסמכים לאינדקס. אפשרויות לצפיה במסמכים לאחר שבוצעה שאילתא, המשתמש יכול לצפות בתוצאות בצורות צפייה מגוונות. האופציות מתחלקות לשני סוגים עיקריים: הצגת טקסט מתוך המסמך, או הצגת פרטיס מסוימיס מתוך המסמכיס שאוחזרו. כאשר מציגיס טקסט מתוך מסמך, ניתן להציג את המסמך במלואו, או את השורות הרלוונטיות לשאילתא בלבד. בשני המקרים, מופיעות המיליס המבוקשות על המסך כשהן מוארות. המשתמש יכול לקבוע פרמטריס שוניס לנוחותו, כגון: כמה שורות ברצונו לראות, האס ברצונו לראות את תכונותיו המקוריות של המסמך, האס ברצונו לראות את המילים המבוקשות כשהן מוארות ועוד. כאשר מציגיס פרטיסם מתוך המסמכים ניתן להציג את תווית פרטי המסמך, את כותרות המסמכים שאוחזרו או את שמותיהס, את פרטי מיקוס המסמך, ניתן להגדיר דו"ח המכיל פרטיס שבחר המשתמש מתוך המסמכים שאוחזרו ועוד. תוכנת אמכ1א1 מאפשרת לקשר מידע אל המסמכים. המידע יכול להופיע בכל צורה: קטעי טקסט, שרטוטים ציוריים וכו'. כאשר אוחזר מסמך אשר קישרת אליו מידע נוסף, תוכל להציג על המסך גס את המידע המקושר אליו. א. | איחזור על פי תוכן הטקסט המלא, ללא צורך במיפתוח מיוחד. התוכנה בונה אינדקס המכיל כל מילה ומילה המופיעה במסמכיס והאיחזור על פיו מהיר ויעיל. ב. | איחזור על פי רשימת מילות מפתח. תוכנת 19105% מאפשרת למשתמש לבנות רשימת מיליס שעל פיה ייבנה האינדקס ויתבצע האיחזור. - 69 - שז/ק:)ך 8% אק 1066 5+6/6 מנהל קבוצת התמיכה הטכנית של 47006 ביבמ בארח"ב לנוחות הקוראיס חברי אמצ"י, אנו מביאיס כאן תוכן ההרצאה, אשר הוגשה על פי השקפים של וטס .1.1. ההרצאה ניתנה במסגרת קבוצת ההתעניינות לתקשורת. קן/ק6ד 8 אקפה ,הסו81ז160ח! ,178515ה0) ,5ח150זהכוחס6 5זסטוז הסו5ו60 0ח8 ץם 160ח56ז %אטסת . 5הההסחדך חסוזפזסקזס6 אס6הפסצ 3 חזסוחוחש5 535 9 ח0סו56559 3 טש .6 חסזשחוח35/צ 00 1993 ל 5 תה ,5631166 ,46 סטחסצת 4131 9825 7 (205) ]527-3434 [206) וז קן/6ד 8 אקסה = [חס6גסשץע 5מסוזק וה 55 8 308|5) |החסהזוספּוד קן/פסד ו והז עס 6 זט 355660 חהסוז66החסס [5103עח עזסטו]66 6זט5ח6 515סת ;6!פב3ּ:!6וחט אזסעו!ס6א 6ווחה העש ,6וטסז 65ה:וז0616 אזסצ:סא 6 ס צעפַה3= ]חס והסְסְבּחרבּוח זס] 51516ה6520ז 5116 36 5 הז שחב , עז3ּ1ו]|ווח ,65:ו5זסטוהחש 6 85צ66!3 נצְזסצו!66 0551216סכ 35%651] ]ח6והוקס!6צ₪6 חוהּוחס6 ס6ו!טטקש 6: ז16טקוהססוחווה 10 ז16טקוהס6:ח:ון צַהסזבז6וו סוסטב ,הסוזב3ּזה6וזס ז606ק 6 [0 3 עזסוהה6וח 0160%:/ פפחוזס]והסוה-]!56 ;6655ס6ב |[ה53זסטוחט 5זסש%סה והּהסווה2והה3טזס-זסזה! 5אזסשש61ח |והּוח5 ע הבו זוחו!חט 46ַ53ש ;60655ב3 זס1 סִפַזִ03 -2- קן/קסץך 8 אקסגה הק 0 000 1993 סא - 70 - הא 6 צ60311וחוח 0 6 וט 355 הסוז60ההסס [5103עח צזסצו!66 65זט5ה6 8 ס!טב3ּ:!!6ז אזסש)ס6א וז ,ס%טסז 65ה:וז₪616 חוטוזס א6!קוחסס זט זח6וסו)) 3466 הבו 5הטוחסס ססחבּזטפה: חב 5אהבּ 6 סז 661013016זכן ,עֶזסע;!₪6 151:6ח:הזז610ס 1חה6והקס!6צ66 עז3ּ61וזקסזק 6ָ 31-36 :וז ד הסוז3 ה6וזס [03ווסזהּזס:ון 6 שחחוז! 1ה6וס:]/ 5 65170% |007501005-ע/560071 5 סע עחהקוהסס-416ה51 5אזסשו)סח 6ףזבּ! עזסט :503|316 *ו זס] !0711103 פַהווהטסססהּ 53806 )6( ה /וס0סהסמע | ןו 6501766 ]0 5 ץו380) 5חוהזז5הס0 חַחוזקוסו1ח3 3007655 קן -* 5 אק קב 6או! ,50! סז וחזסזחסס צ|סבּססזם וווצ - [טז/צה ]סח זטכ %חסוהסטהס6חו 06 וווש זסטס6שההת0 - 6וזו 0 זס עץ|סחסוז 85 זסח צץו[הטפט פסוחבח אקטג | * הסוז8זז5ח ווח 5 אק סחהּ קן/ק6ד זס) 655ח6טסוחט ססושטוזסש -* זסשז50 10 665סח ם!/ק0ד ]0 הסוז8ז51ו60ז והטחבון -* הסוזהחו זסס6 6/8007655חבּח הזועצ זסטזס50 6605ח קן/קסדך -* חהסוז וחספ 5 טפ פּו קהק6ך ‏ * חסו131ח6ו560 אקק ‏ * 5זסעז טח הסוז80ההס 00‏ - 006 10 006 זסטזסם ‏ - קן/ק6ך 8% אקסה -3 ב-א 01 0 0 1993 ל והס6בגס:ץ 36500766 0 68 (60טח1חס6) צְזסַט560ו - ₪ 5 אחו! 0818 אא 65זוטך6ז אם אקקג -* 0 החוכ 15 וססס!סזס עץזסטסספוס - 5 זטספסה | ₪ 6 עזסוח6וח חב (01 חס ץז/וזחז 15 קן/קסד -* 6 אחו! הזוע ץזוהחז פו אקקג -* 6טהוהעה ]ו ,הח516ץ5 ]0 6זסחו 56 ח63 אקק) - קן/ס6ך 8% אקקה -4 7 הס וס 0% ז/ 1992 כ ווססהס:ץ - 71 - טחוזטסח אקקג חב קו/קסד אזסשש)סח |החז6)אם 6 60316וחז6זח! =א! 6סצ אזסעשוסא :אקקת חה הזוע זסזטוסת :קו/קסד צְ3 910 זסוזס)חו ק6)!) וסססוסזם (...פוח ,05 6 חוהּוהסכ-ז6זח!=אזספ! 6 זססזסם :אקס חזוש זסזטסח :קו/קסד 3103 זסוזס)א6 חהּ (30ם) וסססזסזס קז 060% 1993 סן/ס6ד 8 אקסה שה ווססגס5ץע 5 סו6הוזווסם הסוז63!0013 סוטסז סוזהוחסוט שחוזטסז חסוזַהחו0651 - קן/קמסד -* טחוקקהּצופ 36| - חפו אקקה -* פחוטסז 6סזטספ - חק -* חו0ח03!3 30ס! חה חכ [סו[הזבק 065 ]וס ,03001 עס 280861 031306 "ח68" קן/פסד -* 51 ה0ו5655 1 פסַסחהּוהם אק | * 5 אחו!וז!טוח 55 68זהכטפ סטבּח זסח 0065 אק - הסוזט!650 ו הסוזט!650ז 0-9007655)-6וחה ו] הס זכ 5 זס/ז50 סוחהא הוהוחסכ פו/ססד - 5 3766 פסוחהּח אק כ - חסוזט!650ז 3007655 |5163עחכ-3007655-10 >א'זסעוזסו קחה חב קחג פה קו/פסד- 5 100 אא 6ח3 6וחבּח 62 הצוס עוסחא 0+ 6605ח אקק) - הסוט!650ז אחו|-00655-10// חסו81חו₪651 6307 10 קסח !א6ח 630765 זסזטסז קו/ק6ד ה80ם - ששו עֶסס|סקסן הסט א36כ 8 פחוהּוחוהוח אא אקק ה חסבם - קן/ם6ד 8 אקקג - | 67- | >תשאאפי ווססרגסץ - 72 - 5 שהוזטסת (60טחוזחס6) 5 זפ 0316 09180850 עְטסוסקסד קוח קן/ק0ד :זסזססט 6סחגופום - * =ק05 קן/קסד ,קה ,חמפו/אקק :51910-אהון ‏ -* ץזסצ660ז 6זט!ו3) 6ססחה/אחו! סווהוחסוטה - ₪ :הוסקחס והסז) 65זט!131 5%וח +סח 0065 הפ!ן אקסג -* 6זט!ו8) סחטסזה סוטסז-6ז ץ!1ח6זהקפחהּז1 חקו] סח קהסד -* צזוזסוזק 0ח3 106שז0!355-01-50 - ₪ 565505 || זס 0005 665וטסזס אקקג - * חס פ5זסטחסעט +פ5סוח זטפ ,56ט ח68 057 חה קו/קסד -* 1 000!5זסזכן הו0618 5600 10 501 06 ח03 פזסוטסת - 1 615א6בכ זסוזסח5 זס סטג סק 0 0-0 1/ 1993 6 קן/קסד 8 אקטפה -1- [וססבהס=ץ 5 +ס0פחּודך סח 6011001655 60 30 הסוסה הס (קכ 0ח3 ק0ד) חוסט 5ז010 קן/ק6ד הזז 160ח6וזס-חסו601החס6 ץוחס פגּח אקק א אחו| 0818 60ח6וזס-ח0ו601 החס6 35 361 ח63 חקו -* הסו55ווה5ח8ז61ז 30 15חה6ר 0 60|שסחאסת 5 60]ש0חה306 6זוטף6ז אקקה בחהּ קסד -* ]ווהפחהּזוסז 01הח63 הפו/אקקה -* 6010 ח0ו0651 הס6/עוסו-] 6 סז ,מסח-עט-קסת 18 פַחוסבק הפו/אקקה -* 6צוחסטסזכן ,0ח0-10-6ח6 15 שחוסבק חקו -* 6 ,60-10-6006 15 סחוסבכ קו/קסד -* 5שססח וש חַחו5!/0 56ט חזסט קו/ק6ד 6ַח3 אקקה -* - 60 |ווש קן/ק0 ד סזטוט! סחהּ חקו - קן/פסד 8 אפקג ‏ 67- | >ששמ 50400 - 73 - ששמאששמקרנ] | 0 > ששסוצזסצשכ) 506615 6םן אואנו +זססקקט5 סז 66קסו6צ6כו ₪ סק 300 3007655 ק] +5סח 1ס הסוזהּח:כוה0ס) ₪ 5 ז6צז1-50ח0!!6 5אחו] 500615 0ַסזבּ|6ז זס זוב ₪ 68 הו ר51:6037 ₪ (קן/ק16) הה68זז5 סוצכ 85 1ח50 בוה * חסוז5זסשטחסס6 אסוקטט [|10 פזזסקקטפ * חסוז60החסס6 זסק 8!!068160 605זטוספסת * ץז זס +60זזס6 סזחו 660הּ|כן 0918 ||ה * 5 פטסזסרחטת 0|6ח3ת ץ!|9ז 6 זסהח3ס זסטזסס * 68 הו הז3ז₪3180 ₪ (קן/קכ!)) 615א46כ |הטחוטוח! 85 160זסקפחבּזד * 48 650070608 סא * טחוס זס 0818 6001/60 זס) 6|טו5הסכ65ז זסצו4660 * לעי קסד 8 אקק - -9- ו השש 30 0/80%8005// 5004615 5 וכ 5 6 זו סקן א|א(! |הפזסטוחט עווהסא [006 זסעז0!601-56 15זססט5 הסוז58זסטח60 א6!קטט |101 15זסססט5 5 הס ץז660/8ז סוז8וחסזטהּ ק6ד ,|סזזהסס הסוז865ָחהס6 * 5 וחהּזחְבּּהּס 65 655!חסו601 ה חס זס) /6!|-5₪/160‏ * 5 ו 95 חסו1081ו01ח זסזזס |3ז6זחו סא ₪ 65 16001060סזזכן 1ס הסו281והסזה6הץ5 סא ₪ 1ססקטפ 60זחסווס-60%[טס זח6זוט6 סא ₪ שםט (ר ור ןד 8 אססה - 0/ - גוס 000 + 1992 לש זוהס6ה3ס:ץ - 74 - צֶזב3 הטספ |סססזסזס 60זוטזסטזו 5‏ ₪ וחהזססזזסזחו 6טחהח0א6 1.6.2 טח פקך * 5 והוז ,0818 ,5ז610חהּ זבּק ,681 - 5 ה06שז06 פחסוז58זסטחסס 15וסקקטפ ‏ ₪ 58 "* 5 וו -* פ5חסוז63ו!קכ3 הסוז9ז5>זס/ * 5זסזחוזק 1ח6ף!!!6זה! ‏ * סן/קסד 8 אקקג ‏ | -44 = >אשאסאמ 460₪ס=ץ 0ח 065הזחהע 6-|ק6 5 וס 5 ה חהסקסחו-חהסוזה6ו!קקב וסחזז3ק 6חהחזס]ז6כ אזסשז6ח זס1 260וההוזקס טס 0הו6655סזכ 16זטסווז015 5זסחזו3ק 5הסוז58ז6עחסס 6!כ1!חח חו 600306 ח63 קך 65 6016+סזכן זס1 זהוסקחהסהץפ 66 ח6כ06חו ההז'זס311!כ 6ההוזחטה הז סו ח6 ה6ק0/א 5 סד 50! / 106.2 הסוהוחס6 5178160 הסוח 55 1 סק טפ 60זחסוזס-ז60[סס זח6זוט6 סא ₪ 1וססקטפ הפם-6זכ 51סח סא ₪ הק 0 00 כו סא קן/קסד א אקסהא - -2|- וססגס=ץ = 75 = 66חהּהוס1ו6ק ששסו 01 5זחוסק ק]ן/ק6ד חב אקקג [68וכץז0ס6זסזפ הסוז065חה60 300 66חה ה זס1זסק 0חו 603 סן/פסד %ג 5 זסח)0 435 1ח13זסקוחו 35 )סא ]חהוזסקוחו צְזס וחס)קוחץ5 3 15 ה0ו)065ח60 וח6!טסזכן 8 15 הסו8951ח00 ח0ו0651 60 6חהוח6ס וח6!טסזק 6ש501 חס!8951חסס 6צ!50 שוכ ז000וס 8 056 הווש חב ]0 56 26!ווחואבו₪ (6!טז 80/20) 1ח6ו0ו61חו 15 95% 31 פַחוובזסקס [החחו!קס 15 95% )4 חַחוו4זסקס 86 6ז03ז9ח 3 15 6 50/1/8760 8 1/5 זו 8ח/)61 ק666א |!וש הוושטְחג 6חסכאס 15 ה101ש870 זטססס ע6ח) הסח פוח6!פסזק 50/6 5ח6!ססזק טוסצג/ 6065537ח הסהצו )פט[0 ץווחף!! הסו651פחסס6 וסזוחסס 037 15 הסוחעש ,0ח6 ס) 0ח6 וסזוחהס6 6 שזסטס )3 [סזוחס6 חסוט!50 6351651 6ח] 0חו] "שו 6ח! |!4' וח6!טסזס 8ח1 5016 ץוא6!וחס6 6קווחוחזוא [סז!חסס 26ווחואבו 6 8 ה0ו!0607303 6וחס50 8 85 ה0ו000198031 עֶח 6 חסו191ח6וה6!כוח! ח3 5')! 86 |3זט11601ח0ז3 חה 15 חסו!קס ח3 35 ]! 6סושסזק 6 08510 6ח) ח! )!| 6סושסזק חו!|ו! 1.655 1 351605ך קן/קסד א אקסג | -3!- ו אססגסחע ץז והוהטפ ז516חהזוד 6וו-] קן/קסד 8 אקסה וו דו-זד -ו-זד פַחוז2 סשך בי 8 וז וז קן/סד 8 אפקה | -%!- 8 וס6ג4סםץע - 76 - 4 צֶזהּוהוהטס הסוז586חה וד ץוחו (61א80ק/6וההז- 16) קן/ק6ד 8 אקסה א5 --₪-- 1 ןז --נ+- | | דו.ז" דו-זד הַחוו2 סשך וי ןווס וב [וסוווסו וו וז 5חחוז חס 166ה!טחו5 "חסוז5חח60 1-1 0%" ,פחָחוז חס חסו651חָה60 0% הסט וטק וס 00% :/ 1933 לא קן/פסד 8 אקסג | -57/- /וססאספע כו 0 6 הַהה8!/ והסונץ5 3 כ קש בל נררפמש המת 7 ,י.מ 0 ג. ב!, אמתה-מ- = .-- וש צהסווה6!!קק בד=שיצ.-ז ]) אביאבורי ו = וט | | = | ּ נ 5 וווווווווס)-60ה!זס1וו! 2 סקז ווחש 1ה6:ח10 = 62 1 : שופ זופוסם סו סוחס ב סו001וווססזסזנו! 3וויסו3ץ5 ווסעס = |05 5 שַהוסטפט0 6זט0660וץ] וופס הַהו06035ז7 וסו!6ט5ההזד = | קך ]ה סזטו!וס6סזץ סזסהושה = 6קמ .םס חסוזה!וחווס ] סזהח/50 הסק0 = ז05 |, ץוסו6 פונס ]ווסוהווסזוטה= סזכששו/50 שסזטם:זופום = 656ם |" ית ה 1סזח] [ַה;סווסוום 6הַה+05ו₪ = וסות ו ₪ 055 זס!5חתזד פו:ז = ואהדז 1חוחסחָה ה הו !סז זו התד וווז = קדץ סזווזססו!ו!6ז אזסשח6/ בהסונץ5 = הא5 ז-10-ז00? !058660 = אק וסשת סא /|1060סז !סזוווס6 ווס:53!הופההזד =קהקסד [060וסזי] וסהז6וה1 5% בג 0-ו |64ו5ץוו] קשההשהאחאו סו ההמהממומה דט | שש -רסאם :ב ריטפחם. אמט דה :5 0-2 .. אם.-<.צהמשתה = אש,. ש, קן/ק6ד 8 אקקג | -6/- ו 60₪גסמץ -77 - הבהקים על תוכנת 5/וסכאצ/ץ של מיקרוסופט מערכת ההפעלה פ5/וסכאזאו גירסה 3.1 כבר פועלת בשוק די זמן, כדי שניתן יהיה להעריך אותה. מיקרוסופט הציגה את התשובה שלה לחולייו של ה-0 ועל כן היא פיתחה מערכת, אשר כוללת מישק משתמש גרפי, אוסף חביב וגם שימושי של יישומיס וגם מכניזס עבור ריבוי משימות, המאפשר להפוך את המחשב האישי למכשיר ידידותי כמו המקינטוש. עבור אלה המעדיפיס את 05/2, אך נרתעיס מדרישות הזיכרון הכבדות של המערכת הזו, מציעה 5וספאז/ש מישק משתמש דומה. חסידיה של 05/2 יוכלו לראות את פ/שספא1או כמדרגה שהונחה בזהירות, כדי לגשר בין הגירסאות הקודמות של 05 לבין הטכנולוגיות המתקדמות. איש לא יוכל להתווכח עס העובדה שתוכנת 5/שספאן1/ו נמכרת היטב. נמכרו כמויות העולות על התחזיות הפרועות ביותר. גס יישומיס המבוססיס על מערכת הפעלה זו נמכרו בכמות רבה יותר מזו שנמכרו מקביליהס מבוססי 05כ. באותה עת, גברו מכירותיהס של 5/שססצתצו ושל 5 בבמכמעט שליש, בעוד מכירת מקינטוש גדלו באחוזים בודדיס בלבד. הקפיצה במכירת תוכנות מבוססות "חלונות" היתה פי 2 ויותר לאחר השנה הראשונה, והיא ממשיכה לעלות גם כעת. מספר מומחי תעשייה טוענים כי פ5שספא]ש תהיה מערכת ההפעלה השלטת של שנות התשעיס. בתי התוכנה הבודדים, אשר לא הקדישו תשומת לב מספיקה למערכת ההפעלה הסו, ממהרים כעת לתקן את המצב ולשלוח לשוק את גירסות התוכנה שלהם, התואמות פוספאז/ש. תמוה למדי שמפתחי מעבדי תמלילים מקומיים עדיין לא הוציאו לשוק את גירסות התוכנה הפועלות בסביבי חלונות, להוציא את תוכנת "דגש" שתוכננה מראש לפעול בחלונות. ולמרות זאת, עדיין קיימיס מספר קטן של מתנגדים, אשר מצביעיס על העובדה, שלא כל עותק של תוכנת חלונות שהופץ, הוא בהכרח גס עותק בשימוש. ישנס הרואים את תוכנת ה"חלונות" כקישוט נאה וחביב למשתמשיס רביס. הס רואיס גם את ההוצאות הנוספות הנדרשות לרכישת חומרה ולרכישת מוצרי תוכנה עבור מערכת ההפעלה החדשה, שאינם אלא גירסאות לתוכנות שכבר נרכשו בגירסת 05 שלהס. יש הטוענים, ובצדק, שמערכת חלונות פועלת טוב מאוד על מחשבים מבוססי 386, ו-486, אך היא אינה כל כך טובה במחשבי 286, או מחשבי א3865 הנפוצים. ובנוסף, דרישות הזיכרון האמיתיות הן גבוהות, וגבול 4 מגה הוא רק הסף התחתון. יתרה מזאת, קיימת מידה מסוימת של אכזבה בקרב מנהלי מערכות מחשבים, החשים כי הגדלת הפריון אינה בהיקף שציפו לו. הס מרגישיס כי הס נתוניס בצבת בין לקוחותיהם, שיש להם קשיי הסתגלות למערכת והפריון נותר למעשה ברמתו הקודמת, לבין שכבת המנהלים הבכירה השואפת להוכיח כי ההתרחבות לעבר השימוש במערכת חלונות הצדיקה את עצמה. קשה להתווכח עס ההצלחה. אס כן, כיצד ייתכן שישנס גס תומכיס וגס מתנגדים? התשובה הברורה היא, ששניהס גם יחד קנו את חבילת התוכנה. למרות דעתס על המערכת, שניהם ביצעו רכישה. חלק ניכר מהמכירות בשלבים המוקדמים של ההפצה נוצרו, ללא ספק, עקב ההמולה שנוצרה. במחיר של כ-5150 לעותק, תוכנת חלונות (לכשעצמה) היא עיסקה שאינה יקרה במיוחד, וכל מי שמתעניין במחשבים, התפתה מאד לנסות את החידוש. - 78 - תוכנת החלונות נמכרה בהיקפים עצומיס. היא ידידותית יותר מ-2005, המישק הגרפי שלה מגיע לרמת הסגנון של המקינטוש, אך הוא אינו סובל מבעיות תאימות. ובנוסף, למרות שהדבר מתבצע באיטיות, ניתן להריץ את יישומי 205 הקיימיס בתוך "חלון", וכל זאת, ללא צורך בשינוי התוכנה. התמיכה בתוכנה עומדת ללא ספק להיות מובטחת גס בעתיד. העלייה בפריון באמצעות חלונות לא התממשה במלואה, אך היא הולכת ומשתפרת עס הזמן, והצלחת המוצר בעינה עומדת. התופעה בה אנו חוזים היא, ללא ספק, המעבר לסביבת עבודה גרפית והמשמעות של מעבר זה עבור המשתמש. תוכנת החלונות היא צעד חשוב בכיוון זה. משתמשי 26 מעוניינים בתמונות גרפיקה וצלמיות, ולא בפקודות טקסט שיש לשנן. הס רוציס לשלב תוצרים של תוכנות שונות לפלט אחד, וזאת אפשר לעשות באמצעות חלונות: לבנות למשל מסמך שב יהיו טקסט של מעבד התמלילים, טבלה שנלקחה מתוכנת הגיליון האלקטרוני, גרף שנלקח מתוכנית ניהול פרויקטיס ושרטוט כלשהו. ויותר מזה, המשתמש רוצה לעדכן את הרכיב ששלף, בהיותו "בתוך" מעבד התמליליס במהלך העריכה של המסמך. אפשר לומר כמעט בוודאות, שלמרות שתוכנת חלונות אינה תרופת פלא לכל בעיות ה-0ק, היא מהווה אופציה נוספת ודרך שונה לבצע דבריס. ואופציות נוספות, מתקבלות תמיד בברכה. > 79 -