תערוכת איל"א – 1983 – מדריך התערוכה

כנס ח"י לאיל"א – איגוד ישראלי לעיבוד אינפורמציה. הכנס הארצי ה-18 לעיבוד נתונים. 17-19 באוקטובר 1983

OCR (הסבר)
כנס ח''י לאיל''א איגוד ישראלי לעיבוד אינפורמציה יוגמוורג יו ית 7 באוקטובר 1983 הכנס הארצי ה-18 לעיבוד נתוניס בנייני האומה, ירושלים 8 3 רשימת הספקים (לפי סדר ה א"ב) אבמת סחשבים בעים. אגנטקס בעים. "אוליבטיר אכביט מחשבים בערט. אלמזר. מערכות טיידע בערם. אלבא טסוכים ומדכסות בערמ אסנת טכצוכוניות בעימ. דכה סיכון בעימ. וואנג - דרור מערכות מחשבים בעימ. הוריזון מערו בעיט. יכן משקי תנועת המושבים. ישרארטיל סערכות טילקומוניקציה בע"מ כלל מערכות בע"מ. לרגו מחשבים בעמ. מג"מדיה | בעמ. חב' מאגר התוכנה בע"מ מחטבישי מערכות מחשבים בערמ. מחשבה בעיט. מיקרולנד מחשבים בעימ. מ לל. תעשיות בי סיי.סי. מדעדון המחשב האישי בעימ. סוכית בעימ. טייבייט מחשבים. סיסטרוניקס. סקוט אלקטרוניקס. טי אס אי תכנה בערמ. קוספיוטר סנטר וק.ס.) בעימ. קונתהל סיקרו מחשבים בעים. קרט בעימ. רדט הנדסת אלקטרוניקה בעיס. רסימ. מחשבים בע'מ. רטף בעימ טרן' מערכות מחשביס (1981) בעמ. שקד מערכות מחשבים בעימ. תיס מחשבים ומערכות בעימ. ת - ב - דכתא חברה למסחר בע"מ אי.אף אס בעימ איסטרוניקס בעימ. אי-או.אס. - מערכות משרד אלקטרוניות בעמ. איכות מיקרו מחשבים בע'מ. א. נין נון ושות מחשבים בעימ. בינאר בעימ. בית המחשב מרכז לעיבוד נתונים וסטטיסטייקה בעימ. במברגר רוזנהיים בע"מ. בני יוסף מחשבים. נטר מחשבים אישיים (1000) בע"מ בעס. סידן מחשבים בעימ. מנא"בייט מחשבים בע'מ. מחשבים בע"מ. מירב טכטו ל קוממיוטרל. כות מחשבים = בעימ. המחשב. טלקוד מחשביס בעימ. טכנולוגיות בין לאומיות (מחשבים) בעמ. טכנו ראלקו בעמ. טריפלידי בעמ. יגב מחשבים בעימ. יוניקוס - ות בע"מ. מ.33%. תוכנה ומחשבים בעלמ. מיקרו"מחשבים בעימ. משוב סיקרו מערכות = בע'מ. מערכות משולבות בעלמ. מפעיל בע'מ. ניקוב מחשבים בע'מ. נלקו חב להנדסה בל מ לכלו נ, סומ שירותי הנדסת מערכות מחשבים בעימ. צליל מערכות מידע בע'מ. קי מערכות. קדם מכללה למחשבים ומערכות מידע בעימ. קומפ'וטרללר, 23 לס מחשביס .-ש כזדריך לרעשרוכרג אויל"צו ביבטפר בניי3י האומה ירושלים 7 באוקטובר 1983 מרים מל ארגון תערוכות מקצועיות בע'ימ הנהלת הכנס 5 1 פרופ' אברהם גינזבורג : נשיא איל"א האוניברסיטה הפתוחה פרופ' מיכה חנני יו"ר הנהלת איל"א אוניברסיטת בן-גוריון בנגב פרופ' יעקב שויקה יו"ר ועדת ההכנה אוניברסיטת בר אילן חברי ועדת ההכנה דייר נחמן אורון קונטרול דאטה ישראל בע"מ מר משה גוטליב : אוניברסיטת בר-אילן - פרופ' דוד הראל מכון ויצמן למדע מר יורס זהבי דיגיטל אקויפמנט בע"מ דייר דוד מיטווך נ.סי.ר. - י.א. מיטווך ובניו בע"מ ד''ר רוני עטר ו בד"ל שרותי מחשב בע"מ 4 פרופ' פיליפ עין-דור אוניברסיטת תל-אביב מר חנניה עשבי תעשיה אוירית לישראל בע"מ גב' רות קופרמן מזכירת איל"א מזכירות איל'/'א ת.ד. 13009 ירושלים 91130 טלפון: 521930 --02 מארגני הכנס חברת אינטרנציונל בע"מ שדרות רוטשילד 10 תל-אביב 65121 טל. 654541 -03 מארגני התערוכה מרים מל ארגון תערוכות מקצועיות בע''מ רח' ה' באייר 30, תל-אביב טל. 265598, 03-217053 2 ו בצוע: בת-שבע גרפיק ארט בעיימ . / שדרות רוקת גני התערוכה 61216 4 : ת.ד. 21680 טל. 03-4210480 הפקת קטלוג: סג''מ בע''מ רח' נתן הנביא 6, בני-ברק 51266 -. טל. 03-709352/4, משקל המחעבים שווה. המאזנייס? תקינים לחלומין. החכירה - משנה את התמונה זהו ההבדל הכדאי: כשאתה חוכר מחשב מכלללליסינג, אינך נזקק למימון ודמיההחכידה החודשיים מוכרים כהוצאה. אתה קובע, בעיתוי הנוח לך, איזו מערכת חזמין, מאיזה ספק ובאיזה מחיר. לכל היתר, נדאג אנו תוך תאום משותף אתך. עכשיו במיוחד כדאי לפנות לכלל ליסינג ולנצל את הצעת תעריפי החכירה 7 המיוחדים. חווט או הוחו בו שרות אקספרס/ס.ו.ש ₪ 0 ו "ש" > |לעסקות עד 515,000 | , פּ ב וספקים. יד אפילו לצאת מהמשרד. הששיטה- הכירה , בית כלל, רח' דרויאנוב 5, תלזאביב 63145 ₪?' 05-295222, מלקס 542162. ת.דד 39255 תי אביב 61392 טלכון 03-472040 6זה )50 וה11.057510 56 666תבּטנת 86 6 ]51 ,תס !המת 60 תס 691000016 תג 60765 80106 הסופשפכ 561 ו שתוחזו 1 0 ת6!וסות סכ ס תסווסם פסותססתכ) ם סזס ס6סהסנק ץטו[וסס! 151.0 6חו[- תס מס חס 5 סוחס .סז סתם ספפסססז 081 ם מסוס|גוותוס סוּסֶס.1 ם ת6 תס ץו וס סקס זספטוו[ גו סַת11!05[גוות 05 ב916ץ5 סַמווסזססס 6860ם5- "' א]א זטכ6 סז 5 א6 6|וס ות 0 6ב :זסזזס סָמ]נם!] זס] 403195 זטסץ ס:ץ[ה מה מב6 נוס 6 2090 6! וחזס! ס! 691005 הור ה 6 שתנתו 1 61 0ת606תנ-סגו|סט 6ב 8 ות פופץ1סתס חתותו 0056-)פיזסאו 65 חוסיז 6ותסס זס [סוועסכן מו פעסז6 סמוותו! [66|-סוסס .₪9 5 !]תוס 060 ] 06 1000תו סמ 6 סתופגו מסווס[גומזופ |סטסן- !הסוס 50660-מסות סו ותו תו 11560 00100056 מ0090 506 005 020095501 051 |זסכן- סע זטכ6 עס 1.181 |[ 16 60670168 חס מ0ו60ת6/ וסצן סמו 00910 [ססופצתכן 6תהּוזס]ז0ק 6ש6611)/-6051 6זסות וגו 106 065גוססזכן התסופפק, ]56 / ח] .ו66זסו-6-10זו! חס 6051 סַתוסגוססץ ץ![סוס סז 6|ומשי 5 6סגסס 10 605167 תס 161116 שה חסווסו5 מ26910] ז6 850,000 מסמ! 5 00558 מסס![סופתו |ססוסץ ב 605% ששס 15 ]|1)56 הת6ופץ5 6 , תסווןום -167 סו 6-0 081-0110096 ,660ת0ע0). ,וזס-6ה!-]ס- 51016 ,מסצסזק- 1610 , ו[ 1116 115 ,התס6פעפכ. [תר56 זטסץ 501 100060 הז 65 טסל / ו וס ו 09 תס פסחסת זס מסווסותתסותו ססות זס) 000 פגו סווחץ זס סמסמ טוג ומחונ)] זט סטף!מט 5'נםסונץ: .501 ,ץטף 8 !זל 60601 ץנ סמ 060 6מה מה זס!זסק ,0158111117 .ם!ז0 םוט מס 48 זסוטנס סן [5] עזיכוכהרונינקעו זס סק מגנם 660:86₪ז 5 צעֶשַ010מ 106 5'נם 5022310 ) זצסטס סְ8מו1ומטֶהתז!0 ז00ז0 מב ]0 צפָם]טב1 פָם!זטמ1טָם [מס!!מ0טמס6 3 5 . 6 5 סו[ !חי 0001056 ,זוגוס] סא! טוסץ ( " ב8168ע25 562/1) מ209(0] סוסס.] 1000 -עסוגוסתזס) חס 00160[ 06 5ת2091] .8910805 66י1-זסיזס תסופס גוס 15 6 יס עחס 0)06כ חַפַסַסָוס6 6 ההות זס)ז20 ת6טסזק-71611 8589 תוס תס 6ה1 ,הת0ופש25. 561 מז 060 ס) פמזוו וס 006)ת09ז0כן00זס] מסגוות ב 8 שת 66תוסתס 660נס-זסגוסתזסס זגוס ]תו 99105 ות 60) 0690 60תגוז0גרזו5 מ6ת .061015 סגו ס[סתסת ,[06101 ]ס תס1פ9סזס ספ ,3691 [ססותסזססנת 5 תסגופ מ065(0 16070160תו תס ,010005ותג זס מסווססה![סותופ 5 069 ,בת916ש025. 561 ץכ 60!תס 6זס מסווססו|סע פיז !גכ . תססות ]0 זס סיס חס 05 מסגומת 05 עס 660גוי סתסזכ 6זס עס סז ₪6[0 6 מו 05ז9ץ25]. 561 סתופגו 6 מ065 16 765גו00] הז6ו8ש5. 561 6 .פתסי6 תס 15ה10פז6טס מ00910 68וסתונתוןס וסתו חס זת6]0016 ססות 18 6067תוסת6 126 וסם! 15 ו[ו65ז ות 6 101 5516815 סַהות0691 6[וש סטטוסגוססזכן 6זסרז 8 .6סגוססזכ סו 609167 מס 6[ססו[6? ספסחז - 6[ 01 מסווס מו 60 0 סי 0068 6סתסותתס!יזס סוס זסת וזס-16!-1ס-51016 991060 06 060 6זה)ז113 וזַבּ-16!-/51316-0 77 % 5 סח 05516 561 -0008801ז0 סתסוות )1 -16 ]0 860סמהתסס 26910 5ס1סת2כ) 0860 | פס 050 ]] .פתסווסו5 צ. -[סן)תס6 ז6ופט0 - - 1 זגוס! 0 סגו 86 97[ 2090 60|ת6תס-ז0פגו 1656 [סתסו!סס פטוסותסץ חס פתסנוסו5 .5 תכוס . תופכ ב 6076 פתסוסוס - .> ללהה דר ) עב 01010 0317 זנסע 4650 מ68 נוסץ .מס!1!481גל ו ה5081.057310 ם11א ז1!טט 1 -1ח0 מסתו-20 בס מסוט]650* [סאוכ 800 א 1024 מווש 00 סתסוס מנ-!|וגוס 0 תס 500 ז70516 1610660תו- תסת ל .1 תמסיס 32-11 0705ו!90] !תס שסופט[2) 6מך ,01011006 0008807כן- ססות 66תסותס)תססן - -חסות עס 33 ץזסותסות 50660-מסות 01 ועט 4 סו סט .6 1006 ש8ת507601 מסתו-/ ₪ סמ סשת 15% ז10פ סתו מס תססות תוס [סמסוזן סט 6סט[סתו פמסטוסכ) - צסותותס 100-50660ת ₪ תס וסוס 610005106 4 | 6אוז וסקס אזט , ואפ זפצ5 זס 2 | !381 )0 8% הו6פזו ב 3 אואט * וע ו . 4 םא | 5 |) 5 5 | | םו | | ת | | שו ו | שש 2 0 וי = 7 יור ")ב ₪ | > | |15 1 אסו55םוכסקק אסוזזפאץסש פוטס *= 58 0ז601)=] בוטס6 זסזוסוחס6 5 סז דוו טה6ץ13] זהה:60ו/ 60 6 ו!1072] , 2008 |הוזז5טסחו 8))) .ופך 2,090 פוא 9-17 אסוזמזפט: סק ה להעווות. 0 פווסט0החטם ענוצמה אדירה במחעוב קטן. ₪ אין טעס לערוך השוואות בין 820 של חברת הענק פחפטסזזטם לבין מחשביס של חברות אחרות, פשוט -- אין לאף חברה מחשב כזה. המתחרה היחידי של 820 ... הוא 820. 0 8 הינו מחשב-שולחן בעל עוצמה אדירה, המצטיין בביצועיס של מחשב מקצועי גדול. 0 8 מצטיין בכל: בעוצמת המעבד, בגודל 6 0 ₪8 מתוכנן | לפי מיטב חידושי הארגונומיה (התאמה מירבית של מבנה המחשב לנוחיותו של המפעיל). 0 מהווה הוכחה ניצחת לכך שהחברה הטובה הזכרון, בנפח הנתוניסם, במספר ובתכונות תחנות ביותר, היא לא בהכרח הגדולה ביותר. העבודה, בעיקר -- בארכיטקטורה החדשנית המאפשרת לו לתפקד ברשת מחשביס (תכונה זו חשובה במיוחד למפעליס ולארגוניס גדוליס). המחשב ידידותי מאוד. תוך שעות ספורות ניתן ללמוד את דרכי תפקודו והפעלתו ולנצל את תכונותיו הרבות. כדי שתוכלו להתרשס מביצועי המחשב 20 8 הינכס מוזמניס להדגמת התאמתו לדרישותיכס. לתאוס הדגמה ו/או מכירה, נא התקשרו למחלקת השווק של כלל מערכות, או לאחד מהמפיציס המורשיס. = ה ווכויניו גו13 אם החלטת לרכוש מחשב - לך עם החברה הטובה ביותר במקום עם הגדולה ביותר. כלל מערכות בע''מ רח' כורזין 1, גבעתיים 53583, טל. 03(777061) תכנית הכנס 10.30 - 0 0 -11.00 הפסקת קפה מסלול אי מסלול ב' מסלול גי מסדי נתוניס מערכות סיוע ערכות מידע ויישומים מנהלייס 5מסודםא השח :0/0046 דוד לסר רוג'ר פרנק תדיראן בע"מ י.ב.מ. אירופה יוס שני, 17 באוקטובר 1983 טקס פתיחה: דבר נשיא איל"א. פרופ' א. גינזבורג דבר שר המדע והטכנולוגיה פרופ' י. נאמן חלוקת פרסי איל"א ישיבת מליאה: הרצאת אורח: והט3פ"ח6/;6שו ן .)סוק 8 .וא תוכנה ופיתוחה ייצוא תוכנה - עובדות ותקנות אלי אלרואי 58 מערכות בע"מ על יעילות פעולת הצמוד (חוסנ) בבסיסי גתונים יחסייס יצחק דרורי, אהוד גודס אוניברסיטת בך-גוריון בנגב מערכת 15 51 ליעוץ אלקטרוני יוסף רגב אוניברסיטת בן-גוריון בנגב שיקוליס לבחירת מחולל יישומים טובי אורבך א.א.א. מערכות מידע מתקדמות בע"מ תרשיס מבנה מידע (050) עיקרי והמעבר לסכמת בסיס נתוניס טבלאי ורשתי פרץ שובל קונטרול דאטה (ישראל) בע"מ וביה"ס למינהל עסקים. האוניברסיטה העברית, ירושלים וש א ה מסלול א' כלים לפיתוח תוכנה 4 סז הסה 0סחקסג = ומפואופ ב סג הס א זא זפ סםאג ופה ננסי לינדן יבנה מידע מערכות ותוכנה בע"מ שילוב המורה בבניית לומדה באמצעות עורכיס ידידותיים ובסיס נתוניס מודולרי חיים שלזינגר עירית קרית שמונה טבלאות למערכת רבת-משתמשים איה שורש, מוטי טלמור מל"מ מערכות בע"מ מערכות תומכות-התלטה יישומה של מתודולוגיה לפיתוח מערכות תומכות החלטה יהודית אהרוני, אבל ברוורניק, יאיר ונד, דן רז הטכניון, מ.ט.ל, חיפה פיננסיס וניהול 8% - העברת כספים יונתן רוזן י.ב.מ. ישראל בע"מ אסופפס שח צוד-50 ג -- |פק הסק5 )סד יורס פורטשר, יוסי מימון, יצחק ווטבוד טכ"ס בע"מ מהפ"ך - מערכת פיננסית כוללת ילידת ישראל אריה אורן קונתהל בע"מ ניסוייס במערכות תומכות החלטה - המקרה של מערכות ייעוץ למשתמשים במאגר נתוניס פר שובל קונטרול דאטה (ישראל) בע"מ וביה"ס למינהל עסקים, האוניברסיטה העברית, ירושלים 859 מערכת תומכת החלטה יורס לוין מערכות החלטה בע"מ תכנית הכפנס יום שלישי, 18 באוקטובר 1983 ישיבת מליאה: טלטקסט/ויו-דאטה -- סדנא טלטקסט - מבוא מיקי גור הטלויזיה הלימודית ויו-דאטה - הדור הבא של התקשורת ברי ססלוב חברת וידיולקס רשמיס מכנס ויו-דאטה 83 יעקב לורברבוים 0 -10.30 הטלויזיה הלימודית : מסלול א' מסלול ב' מסלול גי מערכות היוריסטיות הנדסת תוכנה ציוד ומערכות שעודה תה קואסס--ס ווחס הערכת עלות כח אדס בפרוייקט עיבוד מערכת קליטה ודואר אלקטרוני סאואח גו סאג והסוהסם גחפות נתונים לבאי הכנס צמהאסודסופ עפר עציון בנימין יוחננוף, אמיליו כלבי דורון בלומנטל, ירון גניב צה"ל חברת .5.5.! בע"מ הפקולטה לניהול, אוניברסיטת תל-אביב זיהוי מחשבי של תאי סרטן השד גרציאלה ליחובצקי, אייל ברטפלד, גרשס זיצ'ק ביה"ס לרפואה של האוניברסיטה העברית הדסה, ירושלים ניידות תוכנה דוד שי חברת ישראלית לע"נ המחשב הגמיש - הגישה העתידית במיקרו-מחשביס יוסף מנהיים סונריי אלקטרוניקה בע"מ מערכת למיקרוסקופיה ממוחשבת םח צצד-50 וגומזפנסאו אה 58 ועיבוד תמונות מבוססת על מיקרו- סאואוח זסח באומםםאובאם עמוס מגור מחשב 5 טכ"ס בע"מ דורון לנצט יונה צ. לביא (לאב) מכון וייצמן למדע, רחובות תעשיה אוירית לישראל 0 -15.00 ישיבות מקבילות - מושב רביעי מסלול א' מסלול ב' מסלול ג' שפות תיכנות מאגרי מידע מיכון במפעלים ובמוסדות אגחזחס- 4 0 זאפואקסוםצסס מרכז משאבי מידע ציבור חם ווקואסס 5 ₪550 אסודגואהס-תאו) מערכת ממת"ן - חברת החשמל דוד אברבוך, דוד בראון, אברהס דנון, (חםזא65 לישראל צבי טל י.ב.מ (ישראל) בע"מ חיים פיינר, יז'י פלטשר, פסח רוגוביי מוטורולה ישראל בע"מ אולגה טטלבאוס חכרת החשמל, חיפה בניית מאגר מפות על %4% וולודיה וורונל מינהל מקרקעי ישראל. ירושלים ואסזק - תרגוס אסמבלר של 11 שסק לאסמבלר של 68000 6א פסח רוגוביי מוטורולה ישראל בע"מ מיכון עצמאי ברשות מקומית אורי מאיר, אמנון אלבי אלמור מחשבים בע"מ ישיבת מליאה: הרצאת אורח: נצ''מ נורמן פייט משטרת ישראל 16.30- 0 מפגש חברתי - ערב גבינות ויין חלוקת פרסים להרצאות המצטיינות חלוקת פרס הביתן המצטיין מהשובים הם האלדלוטים האלנטלליגנטים בלוהר עלי אדמות. (אי₪ש מחשבים אלמוני) בשאתה בוחר נוריבנ-די אינך יבוב בטטות. גריבב-די הבח'רה החבמה. י זו טריפל-די בע"ימ 1 מחשבים, תוכנה, ציוד היקפי ומערכות תקשורת. ב - / זיצירה 29, רמת-גן, 52521, טלפון 5-6, ,730918 (03). 4 אספסם ]דוו ולמשתמשים רבים מטויט "ו הפיו > מערכות הפעלה 6/7 וחבילות תכגת וסנו גו" דרור שד וכושוסש 1 / מערכות סדוו פושוםדפצם מחובים בעיס נציגת היצרנים: * למערכות המידע המשרדי וסדר צילוס מ צכו קה הד וכ > מערכות קצה לסדר צילום ועיבוד תמונה זסזטר ס) |8ה0ו655+סזק המחשב המקצועי ]וזש\לא )א הזז וקואס) . 5ד) וססחץ ץחוחס) אסזסא ב * קורא אופטי אוניברסלי לקריאה של סדר דפוס למחשב. כתובתנו: רח' נפחא 3 תל-אביב טלפונים: 294147, 288652, 03-286550 | הדרך הנבונה לרכישת מחשב עסקי, היא לבחור מחשב שיוכל לשרת את עסקך גם בשנת 1990 ! \א.06 אחד הגורמיס העיקרייס שנלקח בחשבון בעת פיתוח משפחת מחשביס עסקייס 3000 סא, היא עובדת קיומן של חברות עסקיות שלהן ראיה לטווח ארוך, הווה אומר לא שנה או שנתייס קדימה, אלא עשור שניס קדימה. לאור עובדה זו יישמה יולט פקרד את עקרון הראיה העתידית בכל מוצריה ובכלל זה במשפחת המחשבים 3000 6א, התוצאה מכך: תוכנה שנכתבה עבור 0 ₪ לפני עשור שנים, מורצת היוס בקלות על מחשבי הדור האחרון, ובהבדל חיובי אחד-- היא תרוצ יותר מהר!! משוס כך אנו ב-38 משפרים באופן שוטף את החומרה כדי לתת מקסימוס ביצועיס בפחות עלות. משפחת מחשביס עסקיים 3000 סה הנמצאת בתהליך התפתחות שוטף, עוזרת לך למעשה בהתפתחות עסקך. דגמי המחשביס החזקים של 45 הס בעלי ביצועים של מחשב מרכזי. עס 5סווש 1, זכרון ראשי מקסימלי של 8וש8, ו-9.6 גיגבתיס של אכסון בתקליטיס, ה-3000 ₪45 יכוליס לשרת עד 400 משתמשיס. בתחוס התחתון של קשת המחשביסם, בידינו להציע לך מערכת מחשב קומפקטית עס 5סווא 0.45 המסוגלת לשרת עד 2 משתמשיס וכל זאת במחיר של 5526 בלבד. ואס אתה מעונין במחשב מתחוס הבינייס, נוכל להציע לך, גס מערכת המסוגלת לשרת עד 152 משתמשיס כל דגמי 3000 45 הס בעלי יכולת הרצת תכניות במכלול(6₪ז8) עס התרחבות עסקיך תעמודנה לפניך שלוש אפשרויות להגדלת המערכת : תוכל להגדיל בהדרגה את המערכת שלך, או תוכל לגדול לאחד מדגמי 3000 סא הגדוליס יותר ללא הפסד השקעתך הראשונית, או תוכל ליצור רשת של מחשביס. תוכל גס לבצע את כל שלושת האפשרויות. דבר נוסף העושה את ההתרחבות לענין פשוט וגמיש, הוא קיוס קשת רחבה של ציוד היקפי שאנו מציעים, וזאת החל מכונני תקליטים ומסופיס ועד תוויניס גרפייס, מדפסות, כולל מדפסת לייזר מהירה. עס יכולת התקשורת שאנו מציעיס, באפשרותך לשרת מספר מחשביס רב באמצעות אותו ציוד היקפי וגם להתקשר עס מחשב מרכזי של יבמ ברור אס כן, ששינוי או הרחבת המערכת הינו עניין פשוט וקל לביצוע חסכון בזמן הוא חסכון בכסף כפי שבודאי ידוע לך, עלות התוכנה יכולה להיות גורס כספי מכריע בהפעלת מחשב. לכן, בנוסף לבנית מערכות תאימות, נקטנו במספר צעדיס על מנת להוריד את העלות. ראשית, יצרנג מבחר גדול של תוכניות יישוס, למשרד, ל-סס6, לתקשורת נתוניס ולייצור. ומעתה כל מערכת 3000 45 יכולה גס לבצע : עיבוד תמלילים, גרפיקה, ניהול פיננסי, דווח, בקרת מלאי ועוד. בנוסף לתוכנות המוכנות הללו, המערכת מאפשרת לך לפתח בקלות תוכנה ספציפית בהתאס לדרישתך. כלי התיכנות 0/3000ו₪4 נותניס יתרון יצרני דרמטי, עייי מתן אפשרות לשימוש אופטימלי בקוד במקריס מסוימיס תוכל לכתוב 0 שורות במקוס 500 שורות שרות גמיש ומותאס במיוחד עבורך כפי שלא קיימיס שני עסקיס זהיס, כך גס אין שרות שהוא זהה לשני עסקים, לכן אינך צריך להתפשר עס שירות המתאיס לעסק הקטן משלך בכדי מחצית. אנו, ביולט פקרד, נתאיס לך תוכנית שרות מיוחדת לעסקך מתוך מגווו האפשרויות שלנו. כפי שאתה רואה, לקחנו הכל בחשבון, אז מדוע שלא תרכוש היוס מחשב שיתאיס לעסקך ככפפה גס בעוד עשר שניס. שלח אלינו את פרטיך, ותקבל בחוזר חומר נרחב בנושא משפחת מחשבי 0 סא, ותוכל לראות כמה קל הוא להמשיך ולצמוח. דדש שר סםה>:)בס שיווק ושירות: מוטורולה יעוראול בעית רח' קרמינצקי 16 ת''א טל: 8 מחלקת מחשבים ---- 8 ה שב = ב = << כ || 2 = 1 צסאמטססאת הכוכ)0 להצלחה התקשורת- מערכת שליטה ובקרה 0 )או 91 ץ 71 * 1 ] שק 7 ין ד מערכת השליטה והבקרה על רשת התקשורת להעברת נתוניס, הינה מרכיב בעל חשיבות מדרגה ראשונה עד כי אינך יכול יותר להרשות לעצמך לשלוט על הרשת בלעדיה. מערכת ה-65200אכ הינה היחידה המאפשרת לך לוהות תופעות קריטיות כגון: 11115 א6/41, 5 .תק ]אן, 5א41 אדםא, פ5דנזסקסאפ, ו-א15103110כ א גפאז1אסא. המערכת גס מאפשרת לך לבצע בדיקות, לחזות תקלות ולהגיב מיידית בפעולות התיקון הדרושות. המערכת מפקחת במשך 24 שעות ביממה על כל קו תקשורת או מודס ברשת. כל שינוי ולו גס הקל ביותר במצב הקו או המודס ברשת, יאותר ויזוהה לפני שתגרס הפסקה בשרות. מערכת ה-65-200אכ מיושמת ברשתות תקשורת קטנות עד בינוניות הכוללות עד 16 קווי תקשורת כשכל אחד מהס יכול לתמוך ב-198 יחידות ובסהייכ ביותר מ-3000 מודמיס!!! כל זה ועוד..... במחיר החל ב-815,000!!! לפרטים נוספיס הינך מוזמן לפנות אל: מוטורולה ישראל בעיימ האגף לתקשורת נתוניס רחי קרמנצקי 16 תייא 67899 טלפו|: . 03-388207 0% .)אוו ה/.וכיצוכיידכאוא 2 555 אסז אאא \.א-06 ישרא-טל מציעה קו מוצריס חדש משלים לקו המוצריס הנוכתי. [ ו - וו ]וו ]וו וו ₪ ויו ב ₪ 1 ש = = = מגוון של מדפסות במהירויות הדפסה שונות המתחברות באופן ישיר לבקריס 3274 .וש.8.| ,3276 .ש.ם ו 6 45 מהירות הדפסה .וש.ק. | 300 86 2000 ...ג מהירות הדפסה .5 .6 340 חזט850ז 0 180 05 מהירות הדפסה .6.6.5 180 ץ8ם 50 10-= מהירות הדפסה.8.ם.6 40 שיטת ההדפסה היא אוזוגצו/ זכ או אות מלאה. עס אפשרות למתקן הזנה, נייר אוטומטי ומשכך רעש. החיבור הינו ישיר ל-א608 של .וש.ם | מערכות תחליפיות ל-.ו₪א.8.| המיוצגות עייי ישרא-טל עובדות ! בבנק המזרחי! בתעשיה אוירית! כור! ואחרים. 41 . 1 = ם ב - ב 5 3] "[[ תל-אביב, רח' אבן גבירול 39, תייד 21222 מיקוד 61211, טלפון 252414, 261665, טלקס : 342407 עצור את הויכוח על איכות הקו או ז איכות הקוים לא צריכה להיות מקור להאשמות בלתי מבוססות. וש דרך יעילה לקביעה כמותית חד-משמעית. 0 ₪ מערכת בדיקת קוי תקשורת. קומפקטית, קלה לניוד בשדה, אמינה - ולא יקרה. מערכת 3700 | מודדת רעשים, רמות.אהת, תגובתותדיה, ויחס אות לרעש בתחום 15800 +5ב+ עזפ 445 04ק9 6מ68427 הד | התצוגה האלפא נומרית על פנל ההפעלה תתן לך תשובה ברורה וחד"-משמעית על איכות הקו ועל 72 4100 --40. בתאימות להגדרות הדרוש להעשות כדי שר ו דדדט< רטת אירחנורוויחה גנ ₪0 התרוה גנוה רוכ 54 הח הנרו נולורתט המחור מסיו למכנטור ורכיבי אלמטרוניחה בקרת מיקרומחשב עושה את הפעלת דגם 00 לקלה ביותר. הטכנאי שלך ישתלט על הטכניקה במהירות, ובעזרת תקשורת 2 -85 אר 488--566! הוא יוכל להפעיל את המערכת מרחוק. המבנה הקומפקטי והקשיח מקל על ניוד המכשיר בשדה ומאפשר איתור תקלות בכל חלקי הרשת. 0 וו הוא חלק ממכלול ציוד הבדיקה האנלוגי לקוי תקשורת שאנו מציעים לך. יש לנו פתרון מלא לכל הבעיות בתקשורת נתונים - פנה אלינו עוד היום ונשמח לפגשך. מדור תקשורת נתונים ברדט, טל: 05-483211. דח זאו הוציאה את הפניקה) מניהול רשתות תקשורת. גם אם עליך לנהל רשת תקשורת | באיכות הקוים: ובאמצעות מערכ 1 נתונים הפרוסה על כל הארץ ולודא הניהול 6ו5 תקבל דיוות" = = פעולה תקינה, 24 שעות ביממה, | ניהולי"סטטיסטי שיאפשר לך- ‏ > 5 ימים בשנה, אינך צריך לקום כל לתכנן את פעילות התחזוקה< > בוקר בתחושת הרדה ליום עבודה ותוכניות הפיתוח על סמך מעצבן, עמוס ב''כיבוי שריפותיי מדוייקים שהמערכת צוברת. והשתלטות על מצבי פניקה ינ ג ו ג לנהל דשת תקשורת יכול ל אתה יכול להעזר במערכת בקרת | מדע מדוייק ולא פניקה יום-יוב רשתות 5-1/=. כלמה שאתה צריך זה זה מערכת בקרת הרשת של ו=דחש או 6₪5-1. 2% מפקחת ברציפות על פעולת חרשתי לפרטים ויעוץ טכני בתקשורת בשעות שהעומט יורד ומדווחת לך - ו ברציפות על מצב הרשת והשינויים מחשבי זכתה להימנות על חמשת החברות המנוהלות בצורה הטובה ביותר בסקר ש=וצח= פיאטשפ, ונמנית על 500 החברות הגדולות ביותר ברשימת ה- =אעזחס.. בשנת 1982 ביצעה חב' פרקין אלמר מכירות בהיקף של כ-1.3 מיליארד דולר. ברחבי העולם פועלות כיום כ*ס00ס7 מערכות זו328 של פרקין אלמר. (י ו משפחת מחשבי דו328 של פרקין אלמר כוללת 5 סוגי מחשבים בביצועים שונים ובמגוון עצום של ציוד הקפי, הכולל דיסקים עד =דצם 6 1.2 ליחידה, כונני סרטים 0)0,, דיסקטים, מדפסות וכו'. המחשבים כוללים מערכות טובר-מיני סובר-תוננה סובר-ביצועים חברת שו 51 אוא ח5ק | ו צםא אמטד לעיבוד אותות, לתיב"ם ועוד. מחשבי פרקין אלמר נמצאים בשימוש במכשירי הדמיה לאימונים צבאיים, מו"פ מדעי ותעשייתי, מערכות ייצור ותכנון, מעבדי מידע, תעשיות נשק וחלל ומערכות מסחריות לשימושי בנקאות, מלאי, ביטוח, הנה"ח ועוד. (י די לי יב לפרקין אלמר יש מגוון מערכות הפעלה המתאימות לכל סביבות העבודה האפשריות במחשבים: 2 - מערכת הפעלה =ואוד 541 אואע - מערכת הפעלה ל- 6ומ ב 5 =וווד * שפות תוכנה רבות: 7 א חזחהס- עם = קוואוזקס המשוכלל ביותר בשוק, 50116 אצ5 ₪ = סוזאסזואסא =6אהאחס-הםס. ושפות נוספות: 60801, ]5 , ₪516 וז * תוכנות יישומיות רבות מאיכות מעולה: דסאאפח - מערכת תקשורת מודרנית ל-25-< ולרשת תקשורת מקומית. =6אהווםא - מערכת בסיס נתונים (41אסודה ו5א). תוכנות יישומיות לתמיכה במערכות מסחריות ומדעיות. יש יי למחשבי פרקין אלמר מגוון רחב ביותר של מהירויות ביצוע: * מ-5קווא 0.5 עד 21 5סווא (המהיר ביותר הקיים בשוק). + ואפ עד 40 8/5 6 / ומק =6אהאחס-חה:ק ללא מתחרים. קבוצת דטה מיכון, המשווקת הבלעדית של פרקין אלמר בארץ, נמנית על עילית החברות בענף המחשבים, ומעסיקה כ- 0 עובדים, מיטב אנשי המקצוע, בכל רחבי הארץ. "אבא" כזה מבטיח תוכנה מתקדמת לכל ענף, שרות יעיל ומהיר, יעוץ מקצועי ואמינות. +* חדש מפרקין אלמר - 0 וםססא דטה מציגה לראשונה 0 וםשססוא - מיקרו מחשב רב-עוצמה ("סופר" מיקרו מחשב) ליישומים מדעיים ומנהליים, התומך בתוכנת אואש. מחעובי שו = או>והשק. עם עולול' לטובר ביצועים. דטה מיכון מערכות מחשבים בע"מ, נציגים בלעדיים של מחשבי פרקין אלמר בישראל. ביני לי ו קיו 7 בק וי זו קיד אא אזאם הישגנים 5 דוע ו פאז 6 א ד שפחת 515 5/57 55ו5 ₪ תצורות סטנדרטיות מערכת/ות הפעלה 0אס 0אם 5אם ואס 5 סואס 5אם ואס / 5ם ואס . 5 ואס 5אם ואס 5אם ואס 5אס ואס 5אם סואס 5 אס ואס 5 אס ואס 5אם ואס * אמצעי גיבוי 0 -- דיסקט 6 -- מחסנית סרט *+ כאשר הגיבוי נעשה על דיסק יש לצרף את נפח הדיסק המוצע ונפח דיסק הגיבוי לקבלת סהייכ *אמצעי גיבוי 1.28 "0 סז 1.28 146 146 סת 1.28 5 13.38 5 פו13.3 146 6 14 5 ם 63.51 0 זוש 5 פו13.3 146 5 8ו63.5 0 זוש 5 פו238.3 0 זושא זוא -- כונן סרט 55 ניתן להגדלה **נפח עד: דיסק מוצע 1728 728 28 728 08 108 108 1008 108 1008 1008 בלתי מוגבל בלתי מוגבל בלתי מוגבל בלתי מוגבל בלתי מוגבל בלתי מוגבל - דיסק נפח אחסון חיצוני סאו] אס בי תל אביב רח' קרדיבך 14 טל. 7221-9ו2, 03-257657 מערכת זיכרון מקסימלי זיכרון מינימלי 1 8 1 8 28 2 8 20 8 5660 | 8 1 208 20%|(8 11 2228 208 5672 | 8 20 08 20 8 2 %8 08 5872 | 868 43.0 08 5880 | 8 8 5882 | 8 8 5884 | 8 23.38 238.3|8 %08>|כ2- 2 מערכות מחעובים בע"םס יט *ן תצוגת אינבייא מחשביס בּתינוך מרכז קידוסם מחשביס בתינוך רח' המלך דוד 33, נווה דוד חיפה טלפון: 04-524310 מנהל החברה: שמואל ארנון למידה בעזרת מחשב, קידום טעוני טפוח בעזרת מחשב. רשימת א.ב. בית מסחר לספרים רח' אלנבי 71, תל-אביב טלפון: 03-298058 ספרות מקצועית אבמת מחשבים בע'ימ רח' נחלת יצחק 58, תל-אביב 67449 טלפון: 217957, 03-252418 מנהל החברה: אבי נוביק מפתתים, מייצרים ומשווקים מערכות מיקווד מחשב ומדפסות לסדר דפוס וישומים נוספים אומניטק -- מערכות חומרה ותוכנה רח' האורניס 1, מרכז מסחרי גבעת שמואל, רמת אילן 51905 טלפון: 712918, 9, 88| מנהל החברה: יגאל ירון מייצגים בארץ את החברות: סהופאחד זה סואם | םצותפסם דסטססחק הדהפ 2סך 68 אורדע פרינט רח' עליית הנוער 37, גבעתייס 53401 טלפון: 314933, 03-315447 מנהל החברה: אלי גרבר מייצגיס בארץ את החברות: אה] ו|סס סדס אורדע קרד רח' אבן גבירול 40, תל-אביב טלפון: 252336, 03-261854 מנהל החברה: אלי גרבר מייצגיס בארץ את החברות: זאו 680 הזאפ אוריון טכנולוגיות בע'יימ רח' כורזין 1, גבעתיים 53583 טלפון: 037772031 טלקס: !| קואס.01 361500 מנהל החברה: ד"ר יגאל כוכבי מייצגיס באוץ את החברות: ס\וססג 6 10ב 6וק הדסק א םס אי. או. אס. מערכות משוד אלקטרוניקה בעי'מ רח' בן-יהודה 191/א, תל-אביב 63473 טלפון: 8% פלקס: 0.5.=. דדג ואצושם 20077 מייצגים באר את החברות: מחשביס ומדפסים 8.//6 רובוטיקה שרנוע אלקטרוניקה (1960) בע'ימ רח' הסיביס 37, פתח-תקוה 49517 טלפון: 03-9224125 טלקס. 1! סאס 341863 מנהל החברה: עמיהוד רובין בקרה ספרתית ממוחשבת, רובוטיס תעשייתיים ובקרות מציגים לרובוטים, מכונות עיבוד ‏ שבבי ממוחשבות איכות מיקרו מחשבים בע'ימ רח' קיבוץ גלויות 47, תל-אביב 66550 טלפון: 838224/5, 03-837507 מנהל החברה: שלומי לוטן מייצגים בארץ את החברות: 4% וא.ם.! אינפוט-אוטפוט בע'ימ רח' החשמונאיס 39, תל אביב 64251 טלפון: 289872, 03-285688 מנהל החברה: דורון הרשקוביצ מייצגיס בארץ את החברות: ואוד4פח= 0% אען 1 דש ואווטאשת אינפומדיה (1983) בע'ימ רח' כורזין 1, גבעתיים 53583 טלפון: 037772031 קו 307/308 טלקס: 32188 מנהל החברה: מתי יקירה מייצגיסם באורץ את החברות: זחמהטס-או איסטרוניקס בע'ימ רח' רוזאניס 11, תלזברוך ת"א 61392 טלפון: 03-475151 טלקס: 33638, 342610 מייצגיס בארץ את החברות: דאו אואסמזאפד 5 ו ]04 5 ד צ5 דאוסק באוזג סו- 0 םאסך 500 אאם אלביט מחשבים בעי'מ -- שיווק ישראל רח' המרד 29, בית התעשיה תל-אביב 68125 טלפון: 03-662803, 03-660301/2 טלקס: 342191 מנהל החברה: שלמה הררי מייצגים בארץ את החברות: ואפסאאד םאצסאחאק 05 אההאפחהס- זו סד פ5מם דטקווסס זום ום אל-דה פיתוחים אלקטרואופטיים בעיימ מרכז ספירדי, ירושליס 91162 ת.ד. 16266 טלפון: 02-520388/9 טלקס: 58.|= 26263 מנהל החברה: אברהס בלונדר מייצגים בארץ את החברות: בקרת כניסה למסופי מחשב וחדרי מחשב בעזרת זיהוי טביעת אצבע ופיתוח ישראלי יחיד בעולס אלפא מסופים ומדפסות בעי'ימ דרך הרצליה 30, תל-אביב 61091 ת.ד. 4191 טלפון: 03-491695, 037493987 טלקס: 341667 אחק ]ג ]ו ואצואחה מנהל החברה: אהרון פרדס מייצגים בארץ את החברות: אאגוססהא ה צן וגד זומקפם שאוד |26ג סשדצם אסומשקצת .0037 0א5% .0087 שיוא מדפסות לכל מחשב, הדפסת איכות, צץגפון צדעטם מטופים למחשטב מסך אלפא נומרי, גרפי, צבעוני מיקרו מחשב נייד תואם ל-6.ק 8% מיקרו מחשב ₪.ק.6 ,א.ק. א עבודה ברשת כונני קסטות דיגיטלי לטימוש צבאי ואזרחי אל-ש5 החברה למנהל תעשיה ומיכון (מחשבים) בעיימ רח' הרוגי מלכות 7, שכון דן, תל-אביב 96714 טילפון: 4%, 0374831255 טלקס: 35770/1 קפ- |ג- דד מנהל החברה: אלכס שפייזר מייצגיס בארץ את החברות: 5 דה סט (סדק) אסא וסד ,8 דנק 00 אסודס פא ד-6 וסד אלתא תעשיות אלקטרוניקה בעיימ חברת בת של התעשיה האוירית לישראל בעיימ אשדוד 77102 ת.ד. 330 טלפון: 3 טלקס: 31807 מנהל החברה: ד"ר נינו לוי מייצגים באוץ את החברות: 0.5.8 ,9סואסחזא55 אנשיס ומחשבים בעיימ ת.ד. 33325 תל-אביב 61232 טלפון: 244391, 03-244380/9 מנהל החברה: ישראל פלד מייצגיס בארץ את החברות: .0.5.8 הסוח ופוס אס.סי.אט. יועצים בעיימ רח' ה' באייר 68, תל-אביב 62198 טלפון: 453265, 9, 03-4553104 מנהל החברה: ג'ימי שוורצקוף מייצגיס בארץ את החברות: (058) סה 50 5 זו שק (צא ואה 6) הפוא הסגפד א.ש.ד. מהנדסים ויועצים בעיימ רח' הארזים 1 מרכז מסחרי רמת אילן 51905 טלפון: 340860/1/2, 3 פלפלקס: 361131 מנהל החברה: אבי דגן ביטקוס סוכנויות בעיימ רח' הנחושת 8, רמת החייל 61131 ת"א טלפון: 03-494511 מנהל החברה: יהודה זיסאפל מייצגיס בארץ את החברות: ואצ |הסאה .וא סגה זםאואצד ו ב א 0ם-א0 | 8 אססווא זא אצס .וח זשוא ₪5 | בינאר בעיימ רח' ה' באייר 44, ת"א 62150, רח' יפו 47, חיפה 31007 טלפון: 03-217256-8, 04-539287 מנהל החברה: אבי גולן, אפרים פייגנבאוס מייצגים באוץ את החברות: . אש זטקואס6 פהסססואואס6 במברגר -- רוזנהיים בע'ימ רח' בן-יהודה 72, תל-אביב 63433 טלפון: 231164, 225520, 235452, 03-223688 טלקס: 361220 מנהל החברה: אלחנן רוזנהייס מייצגיסם בארץ את החברות: סאו,6דטססחק פםאופטם מפואו גמאטרוניקס תעשיות אלקטרוניות בע'ימ הקריה לתעשיות עתירות מדע, ירושלים 91073 ת.ד. 7369 טלפון: 817791, 027818377 טלקס: 7431 מנהל החברה: יוסף גורן דגש תוכנה ומחשבים בעיימ רח' הלפרין 1, תל-אביב 63404 טלפון: 242229, 30-244460 טלקס: א|00 341177 5 זא שו מנהל החברה: שמואל פייס מייצגים בארץ את החברות: 5 555א|805 -- 5500! ד אסופוסשס -- דסג פואו -- סאו הססשא ואםזפצ5 דהסקקעטס דובק מערכות טכנולוגיות בע'ימ רח' מהר"ל 11, תל-אביב 62481 טלפון: 03-247288/9 טלקס: 341238 מנהל החברה: ד"ר דוד טיבר מייצגים בארץ את החברות: ססא א54%צהס ז סו מיקרו מחשבים דיסקטיס תוכנה דטה מיכון מערכות מחשבים (1976) בע'ימ רח' המסגר 60, תל-אביב 67214 טלפון: 6, 3387864, 03-338077 טלקס: )| זסהס 342169 מנהל החברה: עזרא אפרת מייצגים בארץ את החברות: הפוא ום-אואמסק דטה מיכון תעשיות תוכנה (1978) בע'ימ רח' תושיה 6, תל-אביב 67218 טלפון: 335049 335303 03-335157 טלקס: 842169 | 4זסחס מנהל החברה: דניאל פרבר מייצגים באוץ את החברות: סאו סוק הסזססצ יידרורי' מערכות מחשבים בעיימ רח' נפחא 3, תל-אביב 65231 טלפון: 291712 טלקס: 342449 מנהל החברה: עמוס יעקבי מייצגים בארץ את החברות: באגאצ סהמס-850 ו צו2ח א הוריזון מחשבים בעיימ רח' יד המעביר 9, תל-אביב 69510 טלפון: 03-490877 מנהל החברה: יצחק גרוס ייצור מקומי -- חומרה ותוכנה טכנולוגיות בינלאומיות (מחשבים) בעיימ מלון רמת-אביב תל-אביב 61480 ת.ד. 48155 ת"א טלפון: 03-413181/621 טלקס: 33746 מייצגים בארץ את החברות: כ ג-1 9 וססססא טכנו רצף בע'ימ רח' מסילת חשמונאיס 14, ת"א 67017 טלפון:03-3383771 טלקס: 25ז 35770 מנהל החברה: דן בירן, אריה סגל מייצגים באורץ את החברות: צ ןה דו ,אואו: אםסםציפ ,וצופ טלמוסיקה בעיימ רח' כורזין 1, גבעתייס 53583 טלפון: 76507 -03 טלקס: 32330 מנהל החברה: אליהו רושגולד מייצגים בארץ את החברות: א ,סד ו סואסהאסה דסם ו= טלקוד מחשבים בע'ימ רח' תוצרת האר 10, תל-אביב 61360 טלפון. 03-254162 טלקס. 32336 מנהל החברה: ת. סוקולובסקי מייצגים בארץ את החברות: ו 6ם וח דאו )צסח דאס אספאגאד אפס ואם דפצ5 גזהס סםזה2הסקהסס6או אסוזג4הסקהס אסוז4הסקה 60 מסזטקוטס6 טנסור מערכות בע'יימ רח' משיכת פינת מדינת חיהודים, אזור התעשיה הרצליה 46766 טלפון: 03-556110 טלקס: 342551 מנהל החברה: יגינל ינאי מייצגים באורץ את החברות: 5 אס דסם |ם שסוא= 5.4 צחהפ טריפל די מפיצים בע'ימ רח' היצירה 29, רמת-גן 52521 טלפון: 03-719195/6 טלקס: ססס 342427 מנהל החברה: אלדד זיו מייצגים באו את החברות: סשסוצם ושד אספסם י.א. מיטווך ובניו בע'י'מ בית נ.ס.ר. רח' דרויאנוב 5, תל-אביב 63143 טלפון: 03-281151 טלקס: 32160 מנהל החברה: יעקב ולודויג מיטווך מייצגים באוץ את החברות: אסדצגפ סז אסואהמסקהסס .ה.6.א 4 י.ב. מ ישראל בעיימ בית י.ב.מ, רח' ויצמן 2, תל-אביב 61336 טלפון: 03-618111 מנהל החברה: דוד כהן מייצגים בארץ את החברות: ואםו ידע מחשבים ותכנה (ישראל 82) בעיימ רח' גיבורי ישראל 127, תל-אביב 67443 טלפון: 03-254227 טלקס: )!| או 342611 מנהל החברה: ד"ר יורס פרידמן מייצגים בארץ את החברות: .6או פחם דטקוסס 6 וקסת ילן -- משקי תנועת המושבים רח' החרושת 6, תל-אביב 61368 ת.ד. 36864 טלפון: 338959, 338068, 338064, 338015, 334328, 3 339026 -03 טלקס: 341730 מנהל החברה: ראובן קושניר מייצגים בארץ את החברות: =דצםאאצס דסחו 0-5 סחמקסחסוא ססוד5ם/ש 5 = סש יעני'יא מחשבים (1973) בעיימ דרך פתח-תקוה 98, תל-אביב 67012 טלפון: 330862, 03-336340 מנהל החברה: שבתאי אפריסם י. פי.אי. בעיימ רח' אבא הילל 17 א' ר"ג, 52522 טלפון: 03-730385, 03-724073 טלקס: 342272 ישראדאטה ר.י.ק. בע'יימ רח' שביל החלב 11, תל-אביב 61203 ת.ד. 20433 טלפון: 03-262934 טלקס: 342230 מנהל החברה: יעקב רייזר מייצגיס בארץ את החברות: 5 ד צ5 ג דהפ חזוא25 קהסס זוא דגשפת ישרא-טל מערכות טלקומוניקציה בעיימ. רח' אבן-גבירול 39, תל-אביב 61211 <% טלפון: 03-252414 טלקס: 342407 מנהל החברה: אברהס מרדור מייצגיסם בארץ את החברות: ד/דה .00 פקצדם !סד פ5דסטססחק ו-4 דא ס-אופואע ]60 הזעטס4-5 דהס .6אם 5שאח8 . סא! 80 556ה-ז5ה .6או .0₪ם ז-6₪455 ]הד כלל-בק בע'ימ רח' כורזין 1, גבעתייס 53583 טלפון: 03-768467 טלקס: !! צ01].5 32188 מנהל החברה. דב בורשטיין מייצגיס בארץ את החברות: סאג וטא ,56056 פואם זפ צ5 850 כלל מחשבים וטכנולוגיה בע'ימ רח' כורזין 1, גבעתייס 53583 טלפון: 03-772031 טלקס: | שוא010 361500 מנהל החברה: שמעון שליש חברת השקעות בתחום המחשוב כלל מערכות (1969) בעיי'מ רח' כורזין 1, גבעתייס 53583 טלפון: 03-777061 טלקס.: !| צ01].5 32188 מנהל החברה: אלכס בלוק מייצגיס בארץ את החברות: .00 5ה6עסהחהעם כלל ציוד היקפי למחשבים בע'ימ רח' יד המעביר 9. הדר-יוסף, תל-אביב 69510 טלפון: 03-479843 מנהל החברה: יעקב ריבלין ליגד מידע טכני בע'יימ רח' אלימלך 3. רמת-גן 52415 טלפון: 728326. 03-7274984 טלקס: 640 ) 'דזה 6וא65 342184 מנהל החברה: דורון עומר, גדעון דוד מייצגים באוץ את החברות: .6או צ06 וסאחה 6שד והעטפוצ 5 דצ דא₪ 6 וטש דאו .6א! קה סססוא הז הס שאו 5ם6ועשס חם דוקו 60 מהואם=החם לרגו אבילר רח' שוקן 12. ת"א 66063 טלפון: 037835252 מנהל החברה: יצחק רם מייצגים בארץ את החברות: וא -- 6אום זא ווק 6. ד.א מאסטר שווק ויעוץ בעיימ רח' אהרונוביץ (השומר)16, בני-ברק 51101 טלפון: 709603, 037788049 טלקס: 8500| 6 מנהל החברה: אילון שמעי מייצגיס בארץ את החברות: 6אוםגוא - מיפניג - פינלנד כורך עס בסיס של דבק חס 0% - אופרקס - אנגליה מגרסות נייר מ.ל.ל - תעשיות תוכנה ומחשבים בעיימ רח' קרליבך 12, תל-אביב 64730 ת.ד. 20168 טלפון: 03-217221 טלקס: |וצדאם 34118 מנהל החברה: עמירס שור, אריה שמש מיקרו מחשביס עיסקייס ולהוראה מחשביס משרדייס מחשביס עיסקיים, מיקרו מחשביס ומדפסות מיני מחשביס מערכות חומרה לניהול רשתות של מיקרו מחשבים מייצגים בארץ את החברות: צסאג ד א40ח5-סוסגם 5 ד5צ5 ג דה פקן ווק 5דאשואעח דפאו 5גאסד אסוזשסזטא ואמ6א5 003/05 55 מ.מ. מערכות מידע בעיימ רח' הירדן 29, רמת-גן טלפון: 037775111 טלקס: 342205 מייצגים בארץ את החברות: דאוסקג זהס הש |6ו5 םג ו ואוטק 0 הסזספצ מוטורולה ישראל בעיימ רח' קרמניצקי 16, תל-אביב 67899 טלפון: 037388388 טלקס: 341674, 33569 מנהל החברה: אלישע שחמון מייצגיס בארץ את החברות: סאק דדם ואש 000% מור אלקטרוניקה (מחשבים וציוד הקפי) בעיימ רח' ארלוזורוב 28, ר"ג 52481 טלפון: 735790, 03-730938 טלקס: 02)א :דאם , ₪--צג וםח 341390 מנהל החברה: דני קרט מייצגים בארץ את החברות: אב ,5.5 .א סאג וה25דוצצ5 ,הם סאוסצש מידן מחשבים בע'יימ רח' אפעל 3, קרית אריה, פתח-תקוה 49130 ת.ד. 3005 טלפון: 03-9229541 טלקס: 341950 מנהל החברה: דב גלינקא מייצגים באוץ את החברות: פ5ואם צ5צ5 אסודג/אהס-או ו וסשצפאסת מיניקס מחשבים ומערכות בע'ימ בית מרכזיס רח' משכית, הרצליה 46733 טלפון: 0527552444 טלקס: 342594 מנהל החברה: גלייכר יצחק מייצגים בארץ את החברות: 4, צסםאא=א הח זא ס 85 4 4 א וצואם 4 דס סקא דאס 4 5 )שה קוהםק אהם זפסצ חח .[ַ- || מיקרו דטה מחשבים בע'ימ ת.ד. 9222 חיפה 31092 טלפון: 2, 03-728643, 722357, 047740190 טלקס: 8894 46400 מנהל החברה: שניר מיכאל מייצגיס בארץ את החברות: כספות חסינות אש תוצרת שודיה >אהסגת מידייה מגנטית 4זגס וס זאסס מדפסות ההזפ מדפסות קטנות 5 0א|95 מחשביס אישיים 6 0ו045 מיקרו מחשבים (י- ם) בע'יימ רח' מטודלה 26, רחביה ירושליס טלפון: 02-634314 מנהל החברה: ד"ר יהושע פרידמן מייצגיס באוץ את החברות: מחשבי ₪8! מדפסות 4זסזוס מחשבי סו חק .וה חברת ₪ 5 דפ/]ג סמסו₪ ואוהדפטסצו--5שו מירב הוצאה לאור בעיימ רח' תושיה 6, תל-אביב 627218טלפון: 03-332647 ספרות מקצועית מירב טכנולוגיות בע'ימ רח' קהילת סלוניקי 7, הדר יוסף, תל-אביב 69513 טלפון: 03-490099 טלקס: ₪! ווא005 342184 מנהל החברה: יוחנן רון מייצגים בארץ את החברות: ססואפואסחס םזג ז אסזוופה ד 0 םוא .55 וק וג זוסוס 4 מערכות משולבות בעיימ רח' ה' באייר 30, תל-אביב 62998 טלפון: 037256963 טלקס: (0/51) 26485 מנהל החברה: לאונרד דרייר מייצגיס בארץ את החברות: .008 58א5ז55 סאעטזחהס- .ו.8.א .סאו זסשחופ .6% .קחהסס ג זגס סוחס משוב מחשבים בע'ימ רח' ירמיהו 4, תל-אביב 63507 טלפון: 03-453202/5 טלקס: 361192 מנהל החברה: דוד אסיא מייצגיס באוץ את החברות: אסקוחסת 5 זא צסה סחק+צה< ה זו זחהסא ד זה סא 5 ד 5 הגש או| אסא מחשב לרב משתמשים מחשב 8/16 ביט מחשב נ.ד. מתן בע'ימ רח' ירמיהו 4, תל-אביב 63507טלפון: 03-2977648 מנהל החברה: ישראל מדברי מייצגים באוץ את החברות: 5 זא עס זשאהזחסא הזר זה סא נציגים בע'ימ רח' ריב"ל 18, תל-אביב 67778 טלפון: 03-335424/6 טלקס: 1 או₪זא 35314 מנהל החברה: שלמה פינק מייצגיסם בארץ את החברות: ש'דאו 2.8.5 אה .5.ד.ו אגסג .ד.וא.ם .4.6 גוקואצ וס צאגאחה5 ,מצשסם 5 ,אהםא 5 סודהואסזקוחהס6 ניקוב מחשבים ועיבוד נתונים (1971) בע'יימ רח' 'ריינס 6, תל-אביב טלפון: 03-232236 מנהל החברה: שמעון דישקוביץ מייצגים בארץ את החברות: ג דווס צדדשצווס ניקוב מערכות (1979) בע'יימ דרך העצמאות 118, חיפה 33411 טלפון: 04-520437 מנהל החברה: אריה גונן מייצגים בארץ את החברות: פס ומפ ניקוב מערכות (1982) בע'ימ דרך העצמאות 118, חיפה רח' ריינס 6, תל-אביב טלפון: 04-520437, 03-232236 מנהל החברה: אריה גונן מייצגים בארץ את החברות: .6א! 06|565 וסאחסםז הסזסוצ סיסמל שיטות וציוד לעיבוד נתונים בע''מ רח' קרליבך 14, תל-אביב 64730 טלפון: 03-266292/6 טלקס: 5962-)|-צז85 34118 מנהל החברה: שמואל סטשבסקי . מייצגיס בארץ את החברות: 0 ד-- צסאגד , א40%ח5-סופאה .6.ס--.א.8.! 5 דצקואסס-- פקן ווק סינטל מערכות בעיימ קריית הטכניון, נווה שאנן, חיפה 31092 ת.ד. 9209 טלפון: 04-292210, 04-230476/8 טלקס: ‏ )זאו5 700 46 מנהל החברה: מיכאל קסוביץ מייצגיס בארץ את החברות: ...דג 10081 54 ,604585 סיסטמטיקס בעיימ בית אליהו. רח' אבן גבירול 2, תל-אביב 64077 טלפון: 03-258464 מנהל החברה: יואב לבנטר מייצגיס בארץ את החברות: שאוםק זסס סיסטרוניקס בעיימ רח' רוזאניס 11. תלז-ברוך ת"א 61392 ת.ד. 39255 טלפון: 03-3475151 טלקס.: 332610. 33638 מייצגיס בארץ את החברות: הסדטפוה דפוס וג דו6וס ס=2ומסבדטה ס5דסטססחק השדטקואסססמסוש חא 3 פווגצ 040 פיקו-מחשבים, שיטות ושרותים בע'ימ ת.ד. 16361, תל-אביב 61163 טלפון: 03-653746 טלקס: 6432 .)|| צדאם 341118 מנהל החברה: דב הדר מייצגיס בארץ את החברות: י.ב.מ. יצרני מערכות איסוף והעברת נתונים 'יכחול-לבן'י מחשב סדרה/1 ציוד מערכות מחשב ח. קליין בעיימ דרך השלוס 7, תל-אביב טלפון: 253361/2, 03-253358/9 טלקס: ופם אוסס 341167 מנהל החברה: חיים קליין מייצגיס באוץ את החברות: שאו ו=ם דוחצש פ5חסטסהחטם 1 ]םאה שא וםפטשוא ו4דפ צההטאהג הסטחג א4פצס |אחצק 5פך סזוא אסס ואודהםחסצ 8 אםח סטש א אסצזופ וא 006 5 א ואר תפ 'יקומיי שרותי תוכנה בע'ימ דרך הרצליה 41, תל-אביב 69512 טלפון: 476179, 03-449588 טלקס: קוסמיק 3421884 5 ג 50 :דד מנהל החברה: דורון הרציקוביץ וניב בלייך מייצגים בארץ את החברות: .סאוו 5ואם זפ צ5 מש דטקואס0 50830 קרט בע'ימ רח' מונטפיורי 10, תל-אביב 65252 טלפון. 03-655244 טלקס: 35549 מנהל החברה: צ. יגרמן מייצגיס באורץ את החברות: סצאסד.6או אסאגס קופימט בע'ימ רח' בצלאל 6, רמת-גן 52521 טלפון: 03-736144 טלקס 341730 (קופימט) מנהל החברה: ולטר נוימן מייצגיס באוץ את החברות: 6300 64 ,50 4555 ד5ה 0 סאג ומ=2זו/שפס .ג באוסאחד דצה קונתהל בע''מ רח' כורזין 1 גבעתייס 53583 טלפון: 03-749711 טלקס: 033654 מנהל החברה: נחמיה למלבאוס ש.י.ת.ב. תוכנה בע'ימ ת.ד. 6074 חיפה, 31060 טלפון: 04-256195 טלקס: (!| 4החאם) 8430 .דאם 46400 מנהל החברה: ד"ר יצחק בוסל מייצגיס בארץ את החברות: .6א! 5ם ד5צ5 אספאחסנ .6א! 5וא= ז5צ5 0והק50אג .סז פה וז 50 פהס-אס .6 59 .6א! 5ואם ז5ד5 זא 65 א הגו 265 5דסטססתק םהגצוד-50 קפא .6א! סאוזחהסקשח זטסזעטס אטח שמר מחשבים בע'ימ שבי שומרון 90925 ולפון: 37709. 053737700 רח' הזיתים 12. רמת-גן טלפון: 037738406 1 טלקס: 1174 דאם 08 עדא 041118 מנהל החברה: ראובן שפירא מייצגיס באו את החברות: ואס6זסא ששה וננ( ד 0 ודא ...5 אוו5וחח6 4 .6030 |באוואמשד 05541 הווא .0.> רדט -- הנדסת אלקטרוניקה בע''ימ רח' סוקולוב 46, רמת-השרון 47235 טלפון: 03-483211/5 טלקס: 32143 מנהל החברה: ישראל אדיר מייצגים בארץ את החברות: אסא אדא 5ואסאטא דח דאו אסמס;או 550 סוזאג ודה שסוזאסהק דהא ההגזפ 58 ן צפואס 505 או ומד 5 הגד (63) סקא ואססאצפ םס א באסצהס רובומטיקס בע''מ רח' ביאליק 155. ר"ג 52117 טלפון: 03-737168 מנהל החברה: עוזי גרנות מייצגים בארץ את החברות: אוטומציה תעשייתית גמישה תוכנה לרובוטים מערכות ראווה אסודאאואט סוא זספסהסוא באן וסאהה .5.1 טא וה תיס מחשבים ומערכות בע'ימ מרכז מסחרי גבעת שמואל, רמת-אילן 51905 טלפון: 712779, 712618, 037712918 מנהל החברה: יגאל ירון, מאיר ליפשס, תומס גרנות מייצגים בארץ את החברות: .0.5.8 ,אסוז4הסק603 והה5א65 הזהספ בית המחשב רח' שנקין 80. ת"א טלפון: 613994. 03-611134 מנהל החברה: אבי בן-זקן מייצגים באר את החברות: זוצום 045|0 פיתוח תכנה מנהלית ופיננסית בתחומים מסחריים די-קל בע'ימ רח' שנקין 60, ת"א 65233 טלפון: 613212, 613095, 03-612298 מנהל החברה: דן ריינר, יעקב קליג מייצגיס באר את החברות: אג הנ ,| וםצואט אה ,והפ5סא סו %א4ג,4אס4חפד תכנות מערכות בהתאס לדרישות הלקוח ''כספים'' -- השבועון הכלכלי של ישראל רח' גבורי ישראל 127, תל-אביב טלפון: 03-253211 מנהל החברה: חייסם בראון מוניטין עתונות בע''מ, מוציאים לאור של כספים, מוניטין, קו-מנחה לבורסה ו"שפרים'י שאו או סע ום שחו !8 7500 .6אוס )80 8.6 א 6 5 .אשד אס ₪057 77 .)סד 3 -אאם )סך 2דהחדסק .6 סוחטה | 6אוזםא הגש . זאו פ5דסטססחק םההעוז-50 כ דק)/כ |/צזכופקק 6 סט 6 אג/ל טזץס 6 64 8056 ₪ זט ]0 הוטוחואסו ם כז 60705 6וץס > 256 חן |וזח6!סס 6וץס א 1 פחויי 06 וח [70!ח66 6502 + .ץזסוח6וח אכ)א 6וץ0 16 9 6 [ה6 60 500 ₪ .]טם!טס ספטוץ /'/8 5:15סםהוכי % וי זס|60 8 זס 186 , | זסז זסוסז6ה6ף סזססס |סהסווכי > 5 מפהדס סצה מחשב ביתי מקצועי ואג 64% מערכת הפעלה ₪/05+69ס שפות: בייסיק, אסמבלר, פסקל, קובול, פורטרן ועוד... תואס תוכנות רבות בעברית ובאנגלית. משתתף בתוכנית ליסינג ''תנופה'"'י של בנק דיסקונט קופימט בע""מ בצלאל 6רמת גן טל. 03-736144 ז תל אביב רח' קרליבך 14 טל 7221-9ו2, 03-2576597 2 / 8 0 ל ו סּ *זו 4 157 6 י , ו לכ ג 9 <כ ג :כ / < 4 4 7 - כ גג / 2 ( לב "פאר . : 2 ₪ ו ו וצ לצ * הס ל *‏ .ה כ נלביניבםו בלרועוביטו! 2 רו מ'וצפמהחעצם 65 . 5 וו לירן ?ל: רוג וב אהוצ הפס גה זהטאז ופאהפוא * מיקרו מחשבים עסקיים 16+8 ביט. | * זכרון 64% עד 1000%. מוצרי תוכנה רבים בנושאים * מערכות הפעלה 043515 אואש * מיני דיסקטים. מגוונים: מערכות פיננסיות, ניהול ואסו ווסס * דיסקטים "8. מלאי, ניהול ייצור, ניהול שיווק, + שפות תיכנות מגוונות * דיסקים 518-9618. בנין, גביה, עיבוד תמלילים, תקשורת + אפשרויות גידול גמישות בשטח. * סרט מגנטי (0065ו₪ז₪ 63 5קהד). | בין מחשבים (קטנים וגדולים), מחוללי יישומים ועוד. ילן- רח' החרושת 6 תל-אביב, ת.ד. 36864 מיקוד 61368 טל. 338959, 338068, 338064, 03(338015). נודפסות 5דא= אהטהדפאו 45 אפד כאשר האמינות חשובה לך!!! אפשרויות ואביזרים נלווים 10 120 250 100 * 8 א | קתנתה +36קות1 56604 ז6כ 6137361615 ,526605 +תח] 5 00 200 זחוז'] 660ת8ח זחוז] 646זק וחס?) %)||% | -< זחוז] 64טחגקאם (.תג) ח101// ז1?326 ותטוותנכה]/ : | |[ 5 6תו5/1תותט]20) [ | +0 72 8 5תקהכ) קת01ט61תו 165ק0<) .<ג]/1 | + . + . > -+ / ! 6זת. זטס) * או5* 5 [8ת630) 5 הו קוו 5 ך- -- ----- -- אא 6 תשג/)|סטתכ ומהסו| 4 וו - | ץז[ ו5/ ז6ז46ז4ה<) 1.351 ז | < "‏ אוו | > | ו 8 - .ו || | 5 ֶר--77-- אוו *- | - 5‏ + ןוו | >- -- | ו ךר + - 2 וו + | זז א 4 הר ות | + | 66ת] [3[!6ז] א ך | <> .ות -- > | סו הזד 8908 9600 * ֶ א + | 5 6020313616 [3ח0/ז33ז6זה1 א ך -ןָ!3. ות ]| < | ]3/3 3265ז|ס/ [התסוז3וח6זח1 .5ח0סוז3זטק!)ח60 6פַ6%3בק חו 66חול 60 6זב פחסוזקס זב|טקסק 1106 .0061 636 )0 הסוזבזטקו/ה60 5356 חו 066ט!6תו 6ז3 51300376 35 3006 11564 65זטז3 6ודך -- א חסוזקכ) -- 6 זוז קה 00) -- + [1006 666] חסוזסוז'] חס |3חסוזקכ) --- 11 ב מערכות מרחעבים בעי"םס תל אביב רח" קרליבך 14 טל 217221-9, 03-257657 .1 )1 116 50 קט ורוה + 7 5 ו ה ב | 0א.11-ק0:0/70/ היד .6 10 כןגו 5036 חה6 סיזסגרת [ם] ,ימי גי ה גי 4 ת.ד. 39155 תי" אביב 61392 טלפון 03-471040 ילק :10 של = | | 066 58105 12181181 8 סטהו[ 010856 [-] | ן .שוח 61ה)ת0 ו ה 7 הות, סי יקמע או תטו)השו[קקה עוא ן ה . שד | ו ---- ל 7 צחהיןוחטי> [ - 0 - )זו = ! הגו 6וסן/ | -- .00וח 4 --- י ואשי ו [3)גאוכ] > 6 -18טורת ,561ט-8[גורת עס 8 ְ 1 טסץ פסטוק 00-0/72-117/ 13502 6 0 660 טסץי ז0) טכ רת 107060רת 6 6נק 8 4 .5הת6[טסזק ת110300קק3 זטסץ 6 תח 6תסח3 1056 [6ששסקן 8 15 1/00/1211 שח ₪ 0 ה[קטסח6 [81רת5 1805 160 6% תנ 88118016 165 .6זסתערתה )נוסטה ₪ שתטסות עססו!! )תטסות .סוס 0 8016] חצ || ןב 668ט6תו ת/ | | |םם 650 הג "51/4 סז 10 || | ]פס ,כן11-86% 0 א 800 | - 13 0 התג || | 5 תג 6-20 ,1/0 זס! | | 06 || סו פ)טק )תו וטע | | | == | ]0 )תס חג 670//00-11ו₪ | 5 15 001015 116 |[ | .6 6תות6 .5086 6עס]/1 2,000 זסשכ) 3/1306 816 05 ה6ו[קקה 86)005] ,0168!הזסטג] עס! הג .65505ת151ו0 01167 0חה ,0/0665 -סזכן 8166) 12-11 01 5 ההפטסון! 006 השע 116 10 1080 5 רתוח בק קוו סכ 0 60166 וע / ,5-1 קתוסט|סה] .55 ,561 /סץשס סדשו/ ,1-11א5 ,11-ך **. א[א1 ההא 5 56 65 הטקחג] ]0 ץו6ההע / 7,001 סק 3/2 בהה. 561 ₪ עמןצוד דכ 6 .1801 -130] [8ז תכןהושכן ]0 5 0ה8פגוסך ( ו וקול 01 וסקק50 6ח) סח/ 5% 18,000 זסטס ]0 רתה6] 106/ו0[זסעצ 0 ע0ה0] .815ה05510)סוכן 5017100 חה ץווה טט[50 זכ) . תסטפסטף עחה זסששפחה התש[טטזקן 227 ב/1-וכהם/ון חברת טח6גאא מתנחה בייצור דיסקים הדיסקטים באיכות טובה יותר או השווה לדיסקים מקוריים של חברות המייצרות מחשבים. החברה מספקת דיסקים וא.6.6 לחברות המחשבים בארצות הברית ובעולם. א מדורגת בין 500 החברות הגדולות לפי כתב העת =אט דחס=. במחסנינו מלאי מגוון של דיסקים לאספקה מידית וביני הם: שי פצעומס סא הטהפגא ףצומ | סא העהפבא 6 ח6א 441 5 ס6אח 66ם 12 4 8.0 גוס 2 [ 4047 .)א 65 ג דגס וסוח 66ס 51 2 סט ו8אופ 16 2 )8 66 2 | 9350/52 דאוססהדהס 4 6 0 66 98[ 5121/22 660א/ 7 606 4 | אוא05/ם-9448 606 20 2 66 0 6אא/ש ד ענ" הפבפט חברת 4845₪4ש מייצרת סרטים מגנטייס ודיסקטיס מתאימים לשימוש בכל הכונניסם והסרטיס בטיב של ...8 6250 ובכל האורכיס המקובליס וארוטיס עס קרטרידג' לטעינה אוטומטי, חבק רייט-ליין או במיכל, כל סרט נבדק להבטיח שהוא חופשי מטעויות. שרי דיו חברת א=שסח מייצרת סרטי דיו במגוון רחב של סוגי ניילון וסוגי דיו המתאימים כל אחד לסוג המדפסת שלו. הסרטים מסופקים על סלילים או בתוך קסטה לפי | הדרישות של יצרן המדפסת. הותתלור שו לוקו חן הל וו וה י ווה ]4 שוחו | פי.די.סי. שרותים (1973) בעיימ רח העבודה, אשדוד 77600 | המספר החזק של עולם המחשבים חדש: יבמ/36 מחשב יבמ/36 החדש הוא פתרון מעולה לעסקיס המתחילים את דרכס בעיבוד נתוניס עס ציפיות להתרחבות הוא מתאיסם לחברות שברשותן מחשב וזקוקות עתה לגידול תואס, וכן לאירגוניס המפעיליס מערך עיבוד נתוניס מבוזר הפועל בתקשורת עס מחשב גדול. ליבמ/36 עוצמת עיבוד מרשימה, יכולת להפעיל תחנות עבודה רבות וגמישות העונה על מגוון רחב של צרכיס ודרישות של הארגון או העסק בהווה וגס בעתיד. - 2 9% ב] ב א ב הפעלה קלה ביותר יבמ/36 הוא כה קל לשימוש עד שאינך צריך להיות מומחה במחשבים כדי להפיק ממנו את מלוא התועלת בעבודתך. הפעלתו אינה דורשת הכשרה רבה. אתה ועובדיך תוכלו להפעילו במהירות, ביעילות ולמשימות רבות בעת ובעונה אחת, וכל זאת תוך זמן קצר לאחר התקנתו. סיוע מיידי - תזדקק לעזרה במהלך עבודתך, אין שוס עיה. בעזרת קליד יזו] תוכל לבקש סיוע מהמחשב והוא ידריך אותך הלאה בביצוע המשימות. רנגובס סי ברידור התוכנה המסופקת עס המחשב מציעה לך הוראות קלות להבנה שיכוונו אותך בכל שלב צעד אחר צעד ביצועיס רביס בעת ובעונה אחת יבמ/36 תוכנן כך שיוכל לשרת בעת ובעונה אחת משתמשיס רביס באמצעות תחנות עבודה הפזורות במשרדיך. בסניפיס ובאתריס מרוחקיס. תוכל לחכר אליו עד 30 תחנות מקומיות ועד 4 תחנות מרוחקות וכך לאפשר למשתמשיסם רביס להנות משרותי מחשב בכל מקוס בו מתבצעת עבודתס. אנשיך יוכלו לבצע את עבודתס באופן עצמאי ולטפל במספר משימות בעת ובעונה אחת. עומס העבודה מאוזן אוטומטית וכך מכווניס כל מרכיבי המערכת לניצול יעיל ביותר של משאביה. חידושיס טכנולוגייסם טכנולוגיה עדכנית וארכיטקטורה חדישה שיושמו ביבמ/36 מבטיחיס לך ביצועיס משופריס, אמינות ברמה גבוהה ביותר ועלויות אחזקה מינימליות אחד ממאפייניו הבולטיס של יבמ/36 הוא ריבוי המעבדיס הפנימייס השולטיס בפעילות רכיבים כגון: מסופיס, מערכת התקשורת וכונני התקליטיס. הודות לכך מובטחיס מהירות, יעילות ושיפור רמת הביצועיס. המשכיות ותואמות יבמ/36 מבוסס על הנסיון הרב שנצבר במחשבי יבמ/34, הלהיט הגדול שלנו, והוא מצטיין בתואמות רבה למחשב זה. הודות לכך נפתחות אפשרויות גידול לאלה שברשותם מחשב יבמ/34 תוך ניצול מערכות תוכנה קיימות. תוכנה מגוונת מיד עס ההכרזה על יבמ/36 - לרשותך תוכנה לישומיס בתחומיס רכים ומגווניס, כגון פיננסיס. תעשיה, בניה, שיווק, ביטוח וכוי, אשר פותחה ליבמ/34 ע-י יבמ ובתי תוכנה רביס רכישת יבמ/36 היא צעד הגיוני בדרך להצלחה בעיבוד נתוניס כמו גס במישור העסקי. רצונך לדעת יותרי התקשר למזכירות החטיבה למערכות מידע כלליות 1" או שלח את התלוש לכבוד יבמ ישראל ת ד 33666 תל-אביב 61336 אני מעוניין לבחון כיצד יכול מחשב יבמ/36 לסייע לעסק שלי. + שילחו חומר הסכברה. י- התקשרו עימי לקביעת פגישה. י: הזמינו אותי להדגמה שס = תפקיד ו - ו ו ו ו ו ו ו ו ו ו ו ו ו ו ו ו ו ו ו ו ו ו ו 5 מערכת פיתוח לוגי 64000-סת הינה : הדרך היחידה לעבודה אינטראקטיבית בין נתחי תוכנה, חומרה ואמולטורים בתוך מערכת אחת. הדרך היחידה בה אתה הוא הקובע כיצד לבנות את מערך הפיתוח הלוגי שלך בתוך מערכת אחת הדרך היחידה להאיץ את הפיתוח הלוגי של כל שלביו בעזרת מערכת אחת. * מערכת פיתוח לוגי 40-64000 מאפשרת כיום כושר רב יותר של איתור תקלות במערכות סיפרתיות ופיתוח מהיר ויעיל במערכות משובצות מיקרו מחשבים. 0 הינה מערכת המורכבת ממספר תת-מערכות הפועלות ללא תלות אחת בשניה. תת-מערכות אלה כוללות נתחי תוכנה עד סגו ערוצים, נתחי תיזמון בקצב דגימה של 400 מג"ה, אמולטורים בזמן אמיתי למיקרו מחשבים 8 ו-16 סביות וחבילות תוכנה אונברסליות ויעודיות. לתת מערכות אלה אפשרות דודשיח בינהן (אינטרקציה) כתוצאה מכך נפתח לפני המשתמש עולם חדש של אפשרויות מדידה וניתוח לוגי. דדם ששרן סמג<6הס ייעוץ שיווק ושירות: מזועוורולה יעוראל בעימ רח' קרמניצקי 16 ח"א, 67899. טל: ‏ 388355 נתח תוכנה המסוגל לטפל בתוכנה המסובכת של העתוד נתח התוכנה של חבי 45 נותן לך את האפשרות של מבט כולל, העוזר לך לאתר במהירות צווארי בקבוק וצופנים (6005) בלתי יעילים בתוכנה. לאחר האיתור לנתח יש אפשריות עקיבה (1846) מתוחכמות המקנות לו עוצמת חדירה לתוך תוכנה של התוכנה ויכולת להיתרכז בחלון תוכה בעייתי בתוך כל אותן תוכניות ותת תוכניות (5םא1ז(508-300 מסובכות ומורכבות. יכולת חדשה בניתוח חומרה נתח חומרה של חבי 4 כולל אופני מדידה חדשים. הנתה מאפשר לך לבצע מדידות פרמטריות לזהות מצבי תיזמון ורמות אותות קריטיים, לגלות תקלות ולהתניע (66.5₪!₪ 1)את אמצעי הגילוי ע"י אותן תקלות. אמצעי עיבוד הנתונים מוסיף עוצמת חישוב לניתוח התיזמון, לצורך השוואה, קביעת פורמט והכרת כתובות לעקיבה. באשר 4.5 תיכנן את מערכת ₪45-64000 הוא חשב על הרווח שלך...! סררת הנתחים של ₪35 מאיצה את הבריקות, איתור התקלות ואת האופטימיזציה | של התוכנית באופן משמעותי. האצה זו מאפשרת לך להקדים בהוצאת המוצר שלך לשוק. אם יתווספו חודשי שיווק לתחילת מחזור החיים של מיצרך, הרי הרווחת רווח נוסף! עבור פרטים נוספים התקשר למהנדסי המערכות שלנו ונשמח להציג לפניך מוצר מהפכני זה טל. 53) לכולם ובכל העולם. קונטרול דאטה (ינטראל) בע"מז מודל 1221 למחשב 02א₪ וגדוסוס ,3741 ושחו', צסאהד מודל 1225 למחשב |584א65 הזה ס- 4צסא מודל 1225 למחשב ושאפו, ו4א50אםסק וד מודל 1242 למחשב וו = וקקה, 6קושפו, 055905 וההזה מודל 1242-10 למחשב 28 זפחזהסא מודל 1244 למחשב או5884קט5 ,60ואשו 00 ,6קושפו ,0ו65 , )4א0-555!0סאק 56 מודל 447 למחשב דםשק שהסססואואסס קונטרול דאטה מציעה סידרת דיסקטים מעולים המתאימים למירב המחשבים ומגוון הישומים. דיסקטים המעוצבים על פי דרישות האיכות הגבוהות של קונטרול דאטה להשגת שמוש נוח, ביצוע מושלם ואורך זמן. לכל מחשב בכל מקום ובזמינות מיידית ניתן להשיג . את הדיסקטים של קונטרול דאטה קונטרול דאטה: ברודצקי 45 רמודאביב טל' 05-4223511 מיקרודאטה: מרכז: ז'בוטינסקי 48 רמת גן, טל' 728645, 05-725062 צפוףה בית סאניו, שד' ההסתדרות חיפה, טל' 740190, 04-722557 ובחנויות עערי מחשב. ה זמ וכאזאסס (םב) שסידוס ) יי ל ה ו ג 2-ו א דרך הרצליה 18--16, תד' 39844 ת"א טל' 476225, 485192 ו מערכת ההפעלה ₪19-86 ניתנת להתאמה למגוון רחב של יישומים, וצרכים עבור משפחת ה-8086. מערכת ההפעלה 86-או₪ מורכבת מש משכבות הבנויות אחת מעל השניה. ניתן לבחור מערכת מינימלית של 6 ולהרחיבה עד למערכת מקסימלית של 8זץפ1506. המאפיינים העיקריים של מערכת ההפעלה, הן: * ארכיטקטורה המתאימה למערכות זמן אמיתי סח ד |368 חַחוא35 ד ז!טוא תמיכה במספר משתמשים בו זמנית ז6פטוז!טו תמיכה במספר יישומים הפועלים במקביל פַחווח8זףָסזס :וטוא ח ₪ תמיכה במספר מחשבים הפועלים במקביל 5ז66550סזש-טוטוא ניתנת להתאמה בצורה פשוטה לחומרת המשתמש או פ'ף || לכרטיסי טפ ז!טו סטנדרטיים. | מערכת ההפעלה כבר מיושמת ב: א %א % * * מתקניבדיקה * מערכות הדמיה. + מערכת ‏ 60/6 | + מערכות לעיבוד * בקרי תקשורת נתונים. * מערכות נשק * מערכות בקרה * מערכות מוטסות. תעשיתי. אינונורונ"כ עד רחוב רחאניס וז. תל-אביב טלכיון 03-478161 אינטל סמיקונדקטורס בע"מ - מת"ם ת.ד. 4 חיפה 31024 טל. 04-5124161 חזושש 85 סס פוח! 8/1 זס', -3!008 +0 3773 זח6%08|!6 חב -6001 107 פחסוזסח סוז6וחנוח 0חו0699סזס סזסאש חב סַחו" 0 00510060 .5ז1ח6 וח6זוט6? 1 .518003705 3.64א ופא 48 85סוחכ3ז) 6חז חוחזועש 358 חו 50801180 08 ח68 8 10181860 0ח3 51265 6וסר טח חס!3 0ח8 6וחספזם -685 10 8675 זו זכ 65חב!ם שפח ץחב 65וחהס3ז ססב עו ץססס סז ח3 זא6ז סח: חוחזו/ 35 0חב 5סוהסבזם ץווהטסועוסחו זס זפחוסטסז 5 4170 א6ד פחד -00 ח3 .+ח 8ח66551סזק 1 6060160 06 סז חסס5 חסוז 5 4170 שח .6/בחווחזפ: ווה ששסח 8זשזטז פח) זסז חהוס וסץ -0ח518 300 טסץ סחוחפ! עצם סח סחוזטסוחסס פחסוהּ 0 פשוסוב )! .ז! 666ח טסץ |8חור67ז 05 - 500 -6ז] 800 החבזססזס 10 5675 8חוו-01 008655ז0051-0 זס -08 300 סוחוז סַחוצ53 פשחז ץפח] 6!וחצי ,זפסח פחז סַחוסְבּסו 6 וס וז0פזחו פחז חובזחוהוח 6 ₪ְ08 אוחסז]זאסד 2 רח' רוזאניט וו. ת.ד 39300.תל-אביב 61390. טל 03-475151 5 065ט|6חו 300 ,065/00 זס 015%/יס(. 6שו]8שסחחו -|ה3 /24!50‏ טסחו פסוחס 8זם 7 30 4105 פחז זסז 80/6 ץ3ו50ו0 5180/6טן80 חב 5 -66 ,81ע/ש5 ,זוז חזו/י 51800 /זו|ו63080 6סוו 0ח3 816 -06 7800105 ז5סרח 6א!ו!ח ְחושסוע 1188-ז6אסוו! זס! ה85זו ססווו ץואסוטם פזה פחסטס/וסס 0חו80ח5 זסוס6 ,5זסוססש חזוש שה 5זסוס6 סח ,5חז6וזו8כ זס ,א חסו)סחט) 8וצ 680060 0חוחרח8זססזס סח חזוש זוז 8 ]|158ו 00876 שץ6א פחדך זטסחסטסזח1 זחה6זהּקק ג -ח30/8 6ח1 6זה 507165 6ח1 3 35 105ח3ז) 01 13065 |החווחז16 1ס הסו)03חהטס1 חה 35 1סח-- ע0!08חח160 -8חכ!3 סז +הבטסחזס11ב 8 05וח30זב) .5סוזסוחהטח 5 38% 35 פו וטקשתשטסוחז וסט ההחס!3 החסזז עו 6וסזס-6! , 80ח06186 ב 0 5% .65ו0!00חח80] 458 והחורחז8ז ק065%10 5 4:3 063 חב 6זטז108 5 הח 0וז8ז 352001 3 סָח9/0 חסוזש|7850 זס 0 5 סח 18000815 6זה 5צְב!ספוכ .סטהּססווא 19.2 -6ז 87]3660זחו-חסח 2 60 | רצלכהיד קה ג :ו הש החרח 483 8 6370785 .4109 א6ד סחד 5 זסוזקט5 זסו ח56766 (חסחו-19) 6 ז0ח6כ 6ח1 |!3 פטוס .ץזוזהוס 7 5086-ז578|!8 6ח1 זס 5180064 687 | 1973 05 1 2 | ז8-00|0 ץוווהשס-חוח ה 46958 סד .זטס)טס סונו סוס |8חסוזסחט]! נמ פַחוסטססזס זס, חסווטס 3 וס הפטכ 6ח1 8טסוחוזכן סוזסהטחה8 הכוה 0008 20 ₪542 זס!60 4695 א6ד 6חדך 600016 65וח80זג) 0 06-חס 965 4695 6חדך סח שססוסחח 60 ז6ן-אחו 0 |8סוחפע ה0חו/00 120 -סזס ס] הסוזט|850ז |8וחס2וזסת וטוט עו|8חסו0001א6 08 68 .5ז60חוחח= שחו |ווצ 5זסוהחזהזססזס סח חסוו8זטנ)וחס6 56765 4100 8 8 זס! 501160 ע|ו068ו פו זח1 ]והז וס הסווזסססזס 6חזבּ! סרח ההחכן!8 שחה סוהכבזם 6זסרח שֶחוז!ורחזס 6] זס 56 סַחוזבו 50 8 סח פוב חורח זז כ ,> סרח 8 וכ 2-0 18 חזו) 0 דך0 ₪1 א6 ד ,806!זסוחו -0ז קט סח ,1זסססטפ 5 א6ד חווע ץזוווסו1 קוח ס6 0 6סחה הזסזז6ס-חטוחה 0 שח .8|5חורחז16 667165 ץ635 5!וחזסכ 561165 0865100 סח חסוו8ז60זחו רח8ז5ץ5 : חסופח8ק א6 8165זווו130 ]החשש ס] סח זסטסחסח/ש זוז 060760 6ח! ,חסו!סטטסזוחו 1 6 665ש!6ח! 50165 1 8!5ח!וחז6! 65:07 1 66ַחבּז 3 זסששפח8 .זו ט6ז 05ותכבזט -חסח ?4 60 .4105 א6ד 6חד 3 30 665 0 וזו 330 --- 050 (חסחו-13) ח ל 6חו 6ורחוזכס !שח פח! זס חסוזטו650ז סחהּ 5 סז וסאוס 200 480 ו חהס 5 | 6סחס ]8 פזסוס5 סחה סוחסאזם 6ח 5 כ שפוחה חכ וג 0 ₪9 ין צדן |הטס- וח = ופהפהס--ה .55 60 סח ,5 וגאואחם ד הס 601 חס- צדו ןופק 6 שאו---ס פאה שסדח6א5 פאג אפפ צמם/₪= 065410 שפח 'אוחסזזאפד 6זסוח 6טחו1ח60 6%68טססזק -וחסס 76% 01 6375 15 ההּח1 -ז6300! 65וחקְ3ז) זסזטק ]הסרה קס!6ש66 זופחד .קוח ץזווהטף חףוח 5פחוזס בזבח זס!ס6 6ח3 65וחספּזם 1 630ז ץ635 חוחזוצש צְכְסס |008!ו1655סזק ץז6ש6 85 60סוז 0ח3 8910080 16 .5!ססז 0654100 |הטסושוסת 5 50868595 4100 אפך -וחזסוז6 65ור הספזף זס|סס ץח 01 ו8ח! סחהסץ8ס זב1 6סחבּ לח זס וסוס |8חס5זסס וזס-ץ! 30 זהק וחס6 זסחוס ובחורח ז16 ו ו וצ ו 96000 פד ב ב-בצ1. שא א :ב 0 4 > ו ו ץ8ו50ו0 פששס!|3 4107 פחד חו 5זסוסס 16 10 סט זס 6ח8וס פסוח3זט פחז 85 חו פזסוסס 8 80 6 8/שו8ח6)א= 8 ו -00 4096 2096 ב זו אזח 0150187 0 רעוימת מציגים לפי אביזרי מיכון אינפוט -- אוטפוט דיקל בעיימ טכנו -- רצף בע'"מ טנסור מערכות בע'ימ י. א. מיטווך ובניו בעיימ ישראדאטה ר.י.ק. בע'ימ כלל מחשבים וטכנולוגיה בעיימ מוטורולה ישראל בע''ימ מור אלקטרוניקה (מחשבים וציוד היקפי) בעיימ מיקרו דטה מחשבים בעי'מ מיקרומחשבים (י--ם) בע""מ מ.ל.ל -- תעשיות תוכנה ומחשבים בע''מ ניקוב מחשבים ועיבוד נתונים (1971) בע''מ נציגים בע'"מ קרט בע'ימ ישומים להנהלת חשבונות אבמת מחשבים בע"מ אי.או.אס מערכות משרד אלקטרונית בע'"'מ איכות מיקרומחשבים בע"מ אס.סי.אס יועצים בע'ימ בינאר בע''מ דגש תוכנה ומחשבים בע'ימ דובק מערכות טכנולוגיות בע'"'מ דטה מיכון מערכות מחשבים (1976) בע''מ דטה מיכון תעשיות תוכנה (1978) בע''מ די קל בע"מ טריפל די בע'"מ טכנולוגיות בינלאומיות (מחשבים) בע''מ י.א. מיטווך ובניו בע''מ י.ב. מ. ישראל בעי'ימ ידע מחשבים ותכנה (ישראל 82) בעיימ ילן -- משקי תנועת המושבים יענ"א מחשבים (1973) בע''מ ישראדאטה ר.י.ק בע''מ ישרא-טל מערכות טלקומוניקציה בע"מ כלל מחשבים וטכנולוגיה בע''מ כלל מערכות (969ו) בע''מ מוטורולה ישראל בע"מ מור אלקטרוניקה (מחשבים וציוד היקפי) בע''מ מידן מפשבים בע"מ מיקרומחשבים (י--ם) בע''מ מ.ל.ל -- תעשיות תוכנה ומחשבים בע"מ מ.מ. מערכות מידע בע''מ משוב מחשבים בע"מ ניקוב מחשבים ועיבוד נתונים (ודפו) בע"מ ניקוב מערכות (979ו) בע"מ ניקוב מערכות (98:2ו) בע"מ סיסטמטיקס בע''מ פיקו מחשבים, שיטות ושרותים בע"מ "קומ" שרותי תכנה בע"מ קופימט בע'"מ קרט בע"מ שמר מחשבים ישומים לניהול אל-שפ החברה למנהל תעשיה ומיכון (מחשבים) בע''מ אלביט מחשבים בע"מ - שיווק ישראל אס.סי.אס יועצים בע''מ בינאר בע"מ דגש תוכנה ומחשבים בע"מ דובק מערכות טכנולוגיות בע"מ דטה מיכון תעשיות תוכנה (1978) בע'"מ די קל בע"מ טריפל די בע'"'מ י.א. מיטווך ובניו בע"מ עיסוקיהם י.ב.מ. ישראל בע'ימ ידע מחשבים ותכנה (ישראל 1982) בע''מ ילן - משקי תנועת המושבים יענ''א מחשבים (1973) בע''מ ישראדאטה ר.י.ק בע''מ ישרא-טל מערכות טלקומוניקציה בע''ימ כלל מחשבים וטכנולוגיה בע'"'מ כלל מערכות (1969) בע''מ מוטורולה ישראל בע'ימ מור אלקטרוניקה (מחשבים וציוד היקפי) בע'יימ מידן מחשבים בע''מ מיכון מערכות מחשבים (76פו) בע"מ מיקרומחשבים (י--ם) בע''מ מירב טכנולוגיות בע''מ מ.מ. מערכות מידע בע''מ משוב מחשבים בע''מ ניקוב מחשבים ועיבוד נתוניס (ו7פו) בע''מ ניקוב מערכות (1979) בע''מ גיקוב מערכות (982ו1) בע''מ נציגים בע''מ סינטל בע''מ סיסטמטיקס בע'ימ פיקו מחשבים, שיטות ושרותים בע'מ "קומי' שרותי תכנה בע"'מ קופימט בע''מ קרט בע''מ שמר מחשבים בע''מ ישומים לניהול ייצור איכות מיקרומחשבים בע''מ אלביט מחשבים בע''מ -- שיווק ישראל אס.סי.אס. יועצים בע''מ טריפל די בע'"'מ י.א. מיטווך ובניו בע''מ י.ב.מ. ישראל בע''מ ידע מחשבים ותכנה (ישראל) בע'יימ ילן -- משקי תנועת המושבים יענ"א מחשבים (1973) בע''מ ישרא-טל מערכות טלקומוניקציה בע''מ כלל מחשבים וטכנולוגיה בע''מ כלל מערכות (969ו1) בע''מ מוטורולה ישראל בעיימ מור אלקטרוניקה (מחשבים וציוד היקפי) בע'ימ מידן מחשבים בע''מ מיקרומחשבים (י- סם) בעי''מ מירב טכנולוגיות בע''מ מ.ל.ל -- תעשיות תוכנה ומחשבים בע''מ משוב מחשבים בע''מ ניקוב מחשבים ועיבוד נתונים (ודפו) בע''מ ניקוב מערכות (1979) בע''מ ניקוב מערכות (1982) בע''מ סינטל"מערכות בע''מ סיסטמטיקס בע''מ פיקו מחשבים, שיטות ושרותים בע''מ קרט בע'מ מדפסות אבמת מחשבים בע''מ אורדע פרינט אי.או.אס מערכות משרד אלקטרונית בע'ימ אלביט מחשבים בע"מ - שיווק ישראל אלפא מסופים ומדפסות בע''מ אל-שפ החברה למנהל תעשיה ומיכון (מחשבים) בעיימ בינאר בע''מ דובק מערכות טכנולוגיות בע''מ דטה מיכון תעשיות תוכנה (1978) בעיימ די קל בע''מ י.א. מיטווך ובניו בעי'מ י.ב.מ. ישראל בע'ימ ילן - משקי תנועת המושבים ישראדאטה ר.י.ק בע''מ ישרא-טל מערכות טלקומוניקציה בע'מ כלל מחשבים וטכנולוגיה בע"מ ליגד מידע טכני בע'"'מ לרגו אבילר מוטורולה ישראל בע"מ מור אלקטרוניקה (מחשבים וציוד היקפי) בע''מ מידן מחשבים בע''מ מיקרו דטה מחשבים בע"מ מיקרו מחשבים (י--ם) בע''מ מ.ל.ל * תעשיות תוכנה ומחשבים בע"מ מ.מ. מערכות מידע בע'"מ ניקוב מחשבים ועובוד נתונים (ודפו) בע''מ ניקוב מערכות (982ו) בע''מ נציגים בע"'מ פיקו מחשבים, שיטות ושרותים בע"מ ''קומ'' שרותי תכנה בע''מ קופיומט בע''מ קרט בע'ימ רדט - הנדסת אלקטרוניקה בע''מ מחשב ביתי אלפא מסופים ומדפסות בע"מ בינאר בע''מ די קל בע''מ י.א. מיטווך ובניו בע''מ ידע מחשביס ותכנה (ישראל 82) בע''מ ישראדאטה ר.י.ק בע''מ כלל מחשבים וטכנולוגיה בע'"'מ מוטורולה ישראל בע''מ מור אלקטרוניקה (מחשבים וציוד היקפי) בע''מ מיניקס מחשבים ומערכות בע''מ מיקורו דטה מחשבים בע'מ מ.ל.ל -- תעשיות תוכנה ומחשבים בע"מ משוב מחשבים בע''מ ניקוב מחשבים ועיבוד נתונים (וזפו) בע'"'מ ניקוב מערכות (1982) בע''מ קופימט בע''מ מחשבים יעודיים אבמת מחשבים בע''מ אלביט מחשבים בע"מ - שיווק ישראל אלפא מסופים ומדפסות בע"מ בינאר בע'ימ דטה מיכון מערכות מחשביסם (1976) בע"מ דטה מיכון תעשיות תוכנה (978ו1) בע''מ די קל בע"מ ''"דרור'' מערכות מחשבים בע"מ הוריזון מחשבים בע"מ טכנולוגיות בינלאומיות (מחשבים) בע"מ י.א. מיטווך ובניו בע''מ ישראדאטה ר.י.ק. בע''מ כלל מחשבים וטכנולוגיה בע"'מ מוטורולה ישראל בע"מ מור אלקטרוניקה מחשבים (ציוד היקפי) בע"מ מיניקס מחשבים מערכות בע"מ מיקרומחשבים (י-ם) בע'"'מ מ.ל.ל -- תעשיות תוכנה ומחשבים בע"מ מ.מ, מערכות מידע בע"מ ניקוב מחשבים ועיבוד נתונים (ודפו) בע"מ ניקוב מערכות (1979) בע"מ ניקוב מערכות (ג8ַפו) בע"'מ פיקו -- מחשבים, שיטות ושרותים בע"מ קרט בעיימ שמר מחשבים מיקרומחשבים לשימוש אישי. אלפא מסופים ומדפסות בע"'מ אס.סי.אס יועצים בע"מ בינאר בע'ימ דגש תוכנה ומחשבים בע"מ דיקל בע"'מ "דרור'' מערכות מחשבים בע'מ טכנולוגיות בינלאומיות (מחשבים) בע"מ טריפל די בע"מ י.א. מיטווך ובניו בע''מ י.ב.מ. ישראל בע''ימ ידע מחשביס ותכנה (ישראל 82) בע'ימ ישראדאטה ר.י.ק. בע"מ כלל מחשבים וטכנולוגיה בע'"מ כלל מערכות (969ו) בע'"'מ ליגד מידע טכני בע'"מ מוטורולה ישראל בע''מ מור אלקטרוניקה (מחשבים וציוד היקפי) בע''מ מיקרו דטה מחשבים בע"מ מירב טכנולוגיות בע''מ מ.ל.ל -- תעשיות תוכנה ומחשבים בע"מ משוב מחשבים בע'מ ניקוב מחשבים ועיבוד נתונים (ו7פו) בע"'מ ניקוב מערכות (82פו) בע"מ '"קומ'' שרותי תכנה בע''מ קופימט בע''מ קרט בע''ימ מיקרומתחשבים לשימוש עסקי אבמת מחשבים בע"מ אי.או.אס מערכות משרד אלקטרוניות בע''מ אלביט מחשבים בע"מ -- שיווק ישראל אלפא מסופים ומדפסות בע"מ אל-שפ החברה למנהל תעשיה ומיכון (מחשבים) בע''ימ אס.סי.אס יועצים בע''מ בינאר בע'"מ דגש תוכנה ומחשבים בע"מ דטה מיכון תעשיות תוכנה (978ו) בע''מ דטה מיכון מערכות מחשבים (1976) בע''מ דובק מערכות טכנולוגיות בע''מ די קל בע"מ טכנולוגיות בינלאומיות (מחשבים) בע"מ טריפל די בע''מ י.א. מיטווך ובניו בע''מ י.ב.מ. ישראל בע'"'מ ידע מחשבים ותכנה (ישראל 82) בע''מ ילן -- משקי תנועת המושבים ישראדאטה ר.י.ק. בע''ימ ישרא-טל מערכות טלקומוניקציה בע''מ כלל מחשבים וטכנולוגיה בע''מ כלל מערכות (1969) בע''מ מוטורולה ישראל בע'ימ מור אלקטרוניקה (מחשבים וציוד היקפי) בע''מ מיניקס מחשבים ומערכות בע''מ מיקרו דטה מחשבים בע"'מ מיקרומחשבים (י- ם) בע''מ מירב טכנולוגיות בע''מ מ.ל.ל -- תעשיות תוכנה ומחשבים בע"מ מ.מ. מערכות מידע בע"מ משוב מחשבים בע''מ ניקוב מחשביס ועיבוד נתונים (וזפו) בע"מ ניקוב מערכות (1982) בע'ימ נציגים בע''מ סיסטרוניקס בע'"ימ פיקו מחשבים, שיטות ושרותים בע"'מ "קומ'' שרותי תכנה בע''מ קופימט בע''מ קרט בע''מ שמר מחשבים תיסם מחשבים ומערכות בע'מ 5% .. זט-וז!טוחז מחשב? ₪900 טמון בשבב בן 52 0 טרנזיסטורים. האס שאלת את עצמך, מה הופך את מחשבי משפחת 9000א₪, ליותר גמישיס, ולבעלי עוצמה השווה לזו של מחשביס היקריס מהס פי ארבענ!... אין ספק, שבב המחשב שב-459000 בן 32 סיביות הכולל 450,000 טרנזיסטוריס על שטח של רבע אינטש מרובע, איפשר זווד מחשב רב עוצמה ביחידה קומפקטית ביותר. ככל שתבחר, אס זה מחשב כתחנת עבודה שולחנית, או מחשב המותקן במסד או במינימסד, בכל מקרה תקבל מערכת השווה בעוצמתה למחשב מרכזי. יתר על כן, בכל אחת מהתצורות הנ"ל באפשרותך לכלול יחידת עבוד מרכזית אחת, שתייסם או שלוש, ובכך להכפיל ולשלש את כח העיבוד מבלי לשנות דבר בגודל הזיווד או התוכנה. 2 סיביות לישומים רבי עוצמה למשפחת 459000 מסלולי נתוניס (8ח)8ק הּו8ס) פנימייס וחיצונייס של 32 סיביות, מתמטיקה של 32 ו-64 סיביות (פורמט וחוסט חַחוופסו= -- 5סשו) וכושר מעינת זכרון (פח/601889) בפועל של עד 8 אין ספק המערכת מהירה ביותר, ביכולתה לטפל במליון פקודות לשניה ועס שעון של 18 מה"ץ אפשר לבצע מיקרו פקודה של 55 ננושניות; גס קצב הקלט/פלט מגיע ל- פוא6 לשניה לכל יציאת קלט/פלט וזמן מחזור הזכרון המהיר כברק הוא 110 ננושניות. לכל מערכת נפח זכרון רב של 2.588 זכרון ראשי, כונן אופציונאלי של 1088 מסוג וינצ'סטר וכן כונן תקליטיס גמיש, המורכביס אינטגרלית בתחנת העבודה. כדי לאפשר פעולה רציפה, בכל כרטיס זכרון, קייס שבב בקרת זכרון המבטית איתור ותיקון תקלות, מיפוי זכרון, "וריפוי" התופעה. יעילות המיקרו מעבד הוגברה ע"י כך שרביס מתפקידיו הרגיליס הוטלו על בקרי הקלט/פלט, וכדי להגביר עוד יותר את מהירותו ניתן לכל דגס מדגמי 0 רוחב סרט של 3688 לשניה + המאפשר לתמוך בשלוש יחידות עיבוד מרכזיות ובשלושה בקרי קלט/פלט. לתכונות אלו השפעה עצומה על כח החישוב של ₪59000. מבחו מערכות הפעלה על שלושת דגמי משפחת ₪9000 ניתן להריץ את מערכת ההפעלה אט-₪5 שהיא גירסה משופרת של מערכת ההפעלה הפופולארית *אואעט. המערכת תומכת בשפות , ו4804ק סה 7 אאא זה ס; ושפת 0, ומאפשרת לך לנצל תוכניות ואמצעיס רביס שכבר נמצאיס בשוק. בנוסף לכך ניתן לבצע תחת מערכת הפעלה אט-פו גרפיקה תלת ממדית, טיפול בזכרון וירטואלי, נהול בסיסי נתוניס 65אואו, ועבודה ברשתות תקשורת נתוניס. כדי להפחית משמעותית את הוצאות פיתוח התוכנה שלך, הרכבנו עבורך ספרית תוכנות מיצורס של בתי תוכנה עצמאייס וכך פיתחנו חבילות תוכנה מיוחדות לתיכנון הנדסי. תחנת העבודה המשולבת 459000 תומכת גס בשפת 84816 של סה המאפשרת בין השאר גרפיקה תלת ריצת התוכנית נותנת את כל היתרונות והנוחיות של זפופזסזפוחו עס מהירות של מהדר (ז8!וסוחסס). קלות שילוב ברשת גס דגמי 499000 הפועליס כיחידה עצמאית (6חסוג-0ח518) ניתניס לשלוב ברשת תחנות עבודה, ויכוליס לתמוך במספר אופציות לחיבור ברשת תקשורת נתוניס כולל *זדפאחפהוזם. בסוף שנת 3 תתמוך המערכת גס ברשתות המבוססות על תקן תעשיתי 5-802םו. להגברת היעילות ניתן לשלב את, מערכות 479000 במערך אחוא של חברת יולט פקרד, אשר מאפשר השתלבות עס מגוון רחב של מחשבים וציוד היקפי. התאמה לצרכים הטכניים והשיווקיים עס מבחר המחשבים, הציוד ההקפי והמכשיריס מתוצרת יולט-פקרד, לא תתקשה לבנות את המערכת הספציפית שלה אתה זקוק ולא רק זאת, ברגע שהמערכת תיפעל, היא תמשיך ותפעל ללא שוס בעיות ואס תיתקל אי פעס בבעיה, אנחנו ביולט פקרד נדאג לך באופן אישי, לא פלא היא שנבחרנו בשנתייס האחרונות לטוביםס ביותר בטיב השרות. כדאי להיווכח במהפכניות שבמחשב 2 הסיביות החדש שלנז התקשר למשרד יולט פקרד בחברת מוטורולה ישראל, ומומחי המחשבים שלנו ישמחו להדגיס אותו בפניך. אואע -- הוא סמל מסחר' של6שוזסוגזסטג | וו86 ממדית. יכולת ההידור (פַחווופוחסס) בזמן דפאמפהדם -- הוא סמל מסחרל של חסוופזסקזס0 05ז5 ייעוץ שירות ושיווק: א מוטורולה יעודאול בעז משרד ראשי רח' קרמינצקי 6ו, תליאביב דדם.ש16: 1 . כסמה=6תס מסופים אומניטק -- מערכות חומרה ותוכנה אי.או.אס מערכות משרד אלקטרונית בע'"'מ איסטרוניקס בע'"מ אלביט מחשבים בע"מ -- שיווק ישראל אלפא מסופים ומדפסות בע"מ דטה מיכון מערכות מחשביס (976ו1) בע"מ טכנולוגיות בינלאומיות (מחשבים) בע'"'מ י.א. מיטווך ובניו בע''מ י.ב.מ. ישראל בע'ימ ילן -- משקי תנועת המושבים ישראדאטה ר.י.ק. בע'"מ ישרא-טל מערכות טלקומוניקציה בע"מ כלל מחשבים וטכנולוגיה בע"מ כלל מערכות (1969) בע'ימ ליגד מידע טכני בע'"מ מוטורולה ישראל בע''מ מיקרו דטה מחשבים בע"מ מיקרומחשבים (י-ם) בע"מ מ.ל.ל -- תעשיות תוכנה ומחשבים בע"מ מ.מ. מערכות מידע בע"מ ניקוב מחשבים ועיבוד נתונים (וזפו) בע"מ ניקוב מערכות (82פו) בע"מ נציגים בע'"מ סינטל מערכות בע''מ סיסטמטיקס בע"מ סיסטרוניקס בע'"מ פיקו-מחשבים, שיטות ושרותים בע"מ קרט בע''מ רדט - הנדסת אלקטרוניקה בע"מ מערכות הוראה באמצעות מחשב אלפא מסופים ומדפסות בע"מ בינאר בעיימ ידע מחשבים ותכנה (ישראל 32) בע''מ ישראדאטה ר.י.ק. בע'"מ כלל מחשבים וטכנולוגיה בע''מ מוטורולה ישראל בע''מ מור אלקטרוניקה (מחשבים וציוד היקפי) בע''מ מ.ל.ל -- תעשיות תוכנה ומחשבים בע"מ ניקוב מחשבים ועיבוד נתונים (ו7פו) בע'"מ ניקוב מערכות (1982) בע"מ פיקו מחשבים, שיטות ושרותים בע"מ קרט בע'"'מ שמר מחשבים מערכות מרכזיות מורכבות אלביט מחשבים בע"מ -- שיווק ישראל דגש תוכנה ומחשבים בע"מ דטה מיכון תעשיות תוכנה (78פו) בע"מ די קל בע''מ דטה מיכון מערכות מחשבים (1976) בע''מ י.א. מיטווך ובניו בע''מ ישראדאטה ר.י.ק. בע''מ כלל מערכות (969ו) בע'"מ מוטורולה ישראל בע"מ מור אלקטרוניקה (מחשבים וציוד היקפי) בע"מ מידן מחשבים בע"מ מיניקס מחשבים ומערכות בע''מ מיקרומחשבים (י-ם) בע''מ מ.ל.ל -- תעשיות תוכנה ומחשבים בע"מ מ.מ. מערכות מידע בע''ימ משוב מחשבים בע''מ ניקוב מחשבים ועיבוד נתוניס (ולפו) בע"מ ניקוב מערכות (1982) בע'"מ סיסטמטיקס בע"מ פיקו מחשבים, שיטות ושרותים בע"מ תים מחשבים ומערכות בע"מ קרט בע'ימ משחקי מחשב ישראדאטה ר.י.ק. בע''מ כלל מחשבים וטכנולוגיה בע"'מ מור אלקטרוניקה (מחשבים וציוד היקפי) בע'"מ מ.ל.ל -- תעשיות תוכנה ומחשבים בע"מ ניקוב מערכות (82פו) בע"'מ קופימט בע'ימ קרט בע''מ עיבוד תמלילים אבמת מחשבים בע"מ אי.או. אס מערכות משרד אלקטרונית בע"מ אלביט מחשבים בע"מ -- שיווק ישראל אלפא מסופים ומדפסות בע"מ אס.די.אס יועצים בע''מ בינאר בע''מ במברגר-רוזנהיים בע''מ דובק מערכות טכנולוגיות בע'"'מ דטה מיכון תעשיות תוכנה (978ו) בע''מ דטה מיכון מערכות מחשבים (76פו) בע"'מ "דרוו'' מערכות מחשבים בע'מ טכנולוגיות בינלאומיות (מחשבים) בע"מ טריפל די בע"מ י.ב.מ. ישראל בע'ימ ידע מחשבים ותכנה (ישראל 82) בע''מ ילן -- משקי תנועת המושבים ישראדאטה ר.י.ק. בע''ימ ישרא-טל מערכות טלקומוניקציה בע''מ מוטורולה ישראל בע'"מ מור אלקטרוניקה (מחשבים וציוד היקפי) בע'יימ מידן מחשבים בע''מ מ.מ. מערכות מידע בע'"'מ משוב מחשבים בע''מ ניקוב מחשבים ועיבוד נתונים (וזפו) בע'"'מ ניקוב מערכות (1979) בע''מ ניקוב מערכות (1982) בע''מ נציגים בע'"מ סיסטמטיקס בע''מ "קומ'' שרותי תכנה בע'ימ קופימט בע''מ קרט בע''מ צגים גרפיים אומניטק -- מערכות חומרה ותוכנה אוריון טכנולוגיות בע''מ אי.או.אס מערכות משרד אלקטרוניות בע''מ איסטרוניקס בע"מ אלפא מסופים ומדפסות בע''מ בינאר בע''מ דטה מיכון תעשיות תוכנה (78פו) בע''מ ישראדאטה ר.י.ק בע''מ כלל מחשבים וטכנולוגיה בע''מ כלל מערכות (969ו) בע'"מ ליגד מידע טכני בע''מ מוטורולה ישראל בע''מ מור אלקטרוניקה (מחשבים וציוד היקפי) בע'ימ מיקוו דטה מחשבים בע"'מ מיקרומחשבים (י-ם) בע''מ מירב טכנולוגיות בע''מ מ.ל.ל -- תעשיות תוכנה ומחשבים בע''מ מ.מ. מערכות מידע בע''מ ניקוב מחשבים ועיבוד נתונים (ו7פו) בע''מ ניקוב מערכות (982ו) בע'"מ סיסטרוניקס בע''מ קרט בע''מ רדט - הנדסת אלקטרוניקה בע"מ ציוד היקפי מגנטי אורדע קורד בינאר בע'"'מ י.א. מיטווך ובניו בע''מ י.ב.מ. ישראל בע''מ כלל מחשבים וטכנולוגיה בע"'מ מוטורולה ישראל בע''מ מור אלקטרוניקה (מחשבים וציוד היקפי) בע''מ מידן מחשבים בע"מ מיניקס מחשבים ומערכות בע"מ מיקרו דטה מחשבים בע"מ מ.ל.ל -- תעשיות תוכנה ומחשבים בע"מ ניקוב מערכות (82פו) בע"מ ניקוב מחשבים ועיבוד נתונים (ודפו) בע"מ נציגים בע"מ סיסטרוניקס בע"מ פיקו"-מחשבים, שיטות ושרותים בע"מ ציוד מערכות מחשב ח.קליין בע"מ קרט בע"מ רדט - הנדסת אלקטרוניקה בע"'מ רובוטיקה ישראדאטה ר.י.ק בע"'מ כלל מחשבים וטכנולוגיה בע"מ מור אלקטרוניקה (מחשבים וציוד היקפי) בע'"מ מ.ל.ל -- תעשיות תוכנה ומחשבים בע"מ פיקו מחשבים, שיטות ושרותים בע"מ שרנוע אלקטרוניקה (960ו) בע''מ תיכון ייצור בעזרת מחשבים (תיב''מ) אומניטק -- מערכות חומרה ותוכנה אוריון טכנולוגיות בע''מ אי.או.אס מערכות משרד אלקטרוניות בע''מ איסטרוניקס בע"'מ דטה מיכון מערכות מחשבים (76פו) בע"מ י.ב.מ. ישראל בע"מ ישראדאטה ר.י.ק בע''מ ישרא-טל מערכות טלקומוניקציה בע"מ כלל מחשבים וטכנולוגיה בע"מ כלל מערכות (69פו) בע"מ ליגד מידע טכני בע"מ מידן מחשבים בע"מ מוטורולה ישראל בע"מ מ.ל.ל -- תעשיות תוכנה ומחשבים בע"מ ניקוב מחשבים ועיבוד נתונים (וזפו) בע'"מ ניקוב מערכות (פִדפו) בע'מ ניקוב מערכות (82פ9ו) בע"'מ סינטל מערכות בע"מ סיסטמטיקס בע'מ פיקו מחשבים, שיטות ושרותים בע"מ קרט בע'מ תקשורת אורדע קרד אלביט מחשביס בע"מ -- שיווק ישראל אינפומדיה (נפפו) בע''מ אלישפ החברה למנהל תעשיה ומיכון מחשבים בע"מ בינאר בע'"מ דטה מיכון מערכות מחשבים (76פו) בע'"מ דטה מיכון תעשיות תוכנה (78פ9ו) בע''מ טכנולוגיות בינלאומיות (מחשבים) בע''מ י.א. מיטווך ובניו בע''מ י.ב.מ ישראל בע''מ ילן -- משקי תנועת המושבים ישראדאטה ר.י.ק. בע''מ כלל מחשבים וטכנולוגיה בע''מ מור-אלקטרוניקה (מחשבים וציוד היקפי) בעי'מ מיקרומחשבים (י--ם) בע''מ מ.ל.ל -- תעשיות תוכנה ומחשבים בע"מ מ.מ. מערכות מידע בע"'מ ניקוב מחשביס ועיבוד נתוניס (ולפו) בע''מ ניקוב מערכות (982ו) בע'ימ סינטל מערכות בע''מ סיסטמטיקס בע''מ פיקו מחשבים, שיטות ושרותים בעי'מ "קומי' שרותי תכנה בע''מ קרט בע''מ אחרים בקרת כניסה למסופי מחשב וחדרי מחשב בעזרת זיהוי טביעת אצבע (פיתוח ישראלי יחיד בעולם) אל-דה פיתוחים אלקטרואופטיים בע''מ הדפסה ממוחשבת ‏ של מסמכים פיננסייס אורדע פרינט הסבת מערכות ידניות לממוחשבות, הפעלת התוכנה, הרצה, הדרכת עובדים והפעלת המערכת. א.ש.ד. מהנדסים יועצים בע'ימ וידאוטקס אינפומדיה (983ו) בע''מ חברת השקעות בתחוס המתחשב כלל מחשבים וטכנולוגיה בע'"'מ מוצריס בתחוםס פאוארו-אלקטרוניקס כולל ספקי כוח גמאטרוניקס, תעשיות אלקטרוניות בע''מ מחשבים ומערכות לעיבוד נתונים י.ב. מ. ישראל בע'ימ מיכון ומיחשוב נקודות המכירה בכל מגזרי המשק דיקל בע''מ מכירה שרות ותיקונים למכונות הפרדה תלישה וחיתוך טכנו רצף מכירת ניר רציף טכנו רצף מערכות איסוף והעברת נתוניםס פיקו מחשבים, שיטות ושרותים בע''מ מערכות אל-פסק (5.ק.ע) מיוצבי מתח רשת גמאטרוניקס, תעשיות אלקטרוניות בע''מ מערכות בקרה משובצות מחשב הוריזן מחשבים בע''מ מערכות פיקוד ובקרה ממוחשבות מוטורולה ישראל בע'ימ הגדרת צרכי מידע, גיבוש פתרונות המשלביס חומרה ותוכנה ובחירת הפתרון המתאים. א.ש.ד. מהנדסים יועצים בע''מ פרסוס בענף המחשבים סג''מ בע''מ הפקה והוצאה לאור תוכנה גרפית דגש תוכנה ומחשבים בע'"מ תוכנה יישומית. תיווך נכסים, בסיס נתוניס ומחולל ישומיס 80 ₪5 מיקרו מחשבים (י-ם) בע'ימ וגיו 3:4 מ רו 4 מגוון רב של יישומים : ריבוז הזמנות, הדפסת תעודות משלוח, ניהול מכירות כולל הדפסת חשבוניות, ניהול תנועות מחסן, ספירת מלאי, תכנון ופיקוח מלאי, תכנון קטיף ר/או אריזות ומעקב אחר ביצועו, ותכניות נוספות לפי דרישהי * 8 ִ צ ב : רו ₪ 5 חברה למינהל תעשיה ומיכון (מחשבים) בע"מז רחוב הרוגי מלכות 7, שכון דן, תל"אביב 69714 מל. 493124, 037485125 =ווכ) המפועטא סו טסץ 5ווח ז6ס הסוחצצש עְחסוסהח66) ג % -651שחו זטסץ 1601סזס סח 6וסטססזס זטסש פטסזסוחו 5 זס עזוווסוו3קח 60 סזהשצסט 6ח! סז 5אחפח1 ,הסוח .50116 300 |8ו816 ,6זט601ווחסזה .65 וח6 6801655! הוועש 5126 חב וחסוסעצ חזטרחוחווש > 5זסעוו06 5חסוזט|50 חו % אינטל סמיקונדקטורס בע"מ - מת"מ, ת.ד. 2404 חיפה 24סו טל. ו04-51426 .5 !ו החץצ 5>ססו וו -זו/ 6ח1 81ח] סחופוזסזט5 ץ|סזבח זו ,חסוז8ושה ח68סשסזט= חו 6חס זססוחטח ,פטס 68 85ו6טססזכ 0ח8 עְסַסוסחח160 6ח1 565 -6!66 |5 !/ 51800870 עזחוו!וחז חו 6חס זססוהטח .5ח6חסס חסס סוחסזז -:חס )חט60 8150 ח08 טסץ ,5טסזוג 6ח1 6או. | סזפ- וא סו ,)ה חססרחסס |5 ו וס 6מְח9ז 651סושש 6חד> ,685 סוס ,8086 :0 01855 ,883 .5 חס עזסוח6וח 8.3 ושמסחלק= עס 1660ח8ז8ף ,0.1% ]וס 0031 8 חוושש עוווהטף 851חסור > .רח8זססזס עווווספוו6ז 5'ו16חו 58 "10 ה8ח! 8זסרח וס 25)ו/ זס 08ח818ו85ז הסו31ו390 * .300681005 18011081 וס ץ!וזסן8ח 6ח1 פַחוז6עס6 אינונורוניק צו רח' רוזאניט וו ת.ד 39300,תל-אביב 61390. טל ו03-47515 מה אומרים על 50 41ש15 ל זו ספוא קוא0ס6 =אנודא חסוה ג סזפאס זס שס ג ואס פסאג₪ ₪5>טואטא : 1983 , ה6ז3א 05ה05516ז6וא והסז) 3615זזא 0-0 + שוטר גַּזהשכ 0 ץ6א חו קַחוא36! /סוז3!טקח3 הובדו60 3 הזוצו ,5160 ץ|סטוו6בזזו3... מריייקן .זז 6ח+ ץווגּטךָ) ס6סוש ג 50660 זס) זס| 6ח1 )0 0651 16 זו 60זסע וסט זט סוס חא 6זטםזווא 6חז ::!הטף |הטפוע זס+ )!1156 צְס 6355 3 חו 5 50 | פוש סחד א זס) 501030110 ]| ,0660ח] ..כְז3ח5 30 ח6!63 ץ||ט5טחט 561 63736107 35-08 16 )0 6310 6חז ה36סזסקג סז 5חוק6ט 66ז) 1051ח|3 15 060וץ 6756ש₪6 .5זסז6בּזבּח6 3270 ואפו 6זסע ]1 חקטסח1 35 ,ז3516ז .6חסזח36/ |811 עס ,3!5חוחזז6 ד שְג3!ק65כ 1060 סש לוגד מידע טכני בע"מ נמנית עם קבוצת אפוספד רח' אלימלך 3 ור'ג טל. -727494, 03-728326 ת.ד. 215%6 תל-אביב 041 להצלחה =[<[ג גג (גןג1יגישו = צזתוגנ-) [:1'17/1:ב ‏ דנ ?ג'כל- (בז<נ'(ה= ?= =[ת[ת1זר זי סוס 7 7 1 1 ד [ =( ל חברת א6005 הכריזה לאחרונה על המודס הסינכרוני החדש מסדרת |8 ה-₪96//29 |8 1 להעברת נתוניס בקצב 0 סל"ש. השמוש בטכנולוגיה המקובלת בסדרת ה-ו8! של אםסס6 מעניק למודס זה ביצועיס מעוליס ואמינות בתקשורת, למרות היותו חסכוני במחיר. המודס מכיל מרבב 5 אפיקים פנימי ועונה להמלצות דזוס6 תקניס 29./, 54./, 52./. מודס זה הינו בעל יכולת של עבודה ב-א411.840= למהירויות של 7200 סל"ש ו-48007 סל"ש. הוא מצוייד באמצעיס לאבחון מקומי ומרוחק של תקלות, פועל על קוי שמע בעלי איכות ירודה ונעזר לשס כך ב-=טוזססג 25 50041 סיפרתי אוטומטי רב עוצמה. בנוסף לתכונות שצויינו לעיל, ניתן לבחור בין שני מצבי 6אואוגחז; מצב 6אואוגחד אםססס או מצב 29.צ אואהז-- ז5ג: לשימושיס בהס נדרש זמן הסתנכרנות קצר במיוחד לפרטיס נוספים הינך מוזמן לפנות אל: מוטורולה ישראל בעיימ האגף לתקשורת נתוניס רחי קרמנצקי 16 ת'יא 67899 0% טלפו: 03-288207 .<>אוו ג.וכסבוכיידכיוה תא 5 אסזך4שתסץא1 אגנטקס בחזית טכנולוגית המחשבים הוסשווכןכן וו .6 מערכות תיב''ם למעגלים מודפסים, למעגלים משולבים, פוחפצח ;תכנון, ניתוח וייצור מערכות מכניות תלת-ממדיות [פ3]רשתות, ארכיטקטורה ושימושים נוספים. .5 ( מערכות תקשורת ממוחשבות 0 לנוהלי 54/5010 לתקשורת באמצעות מסופים ומדפסות ב-856 =דסואפח +06 וזו 6 והה 65 5.3 מגוון מדפסות תקשורת 6או ,או דהוא במהירויות שונות. מסופים ניידים הניתנים להחזקה בכף יד עם ובלי מדפסות. מערכות מידע למעבדות ובתי חולים. תכנות מדעי למחשבי שולחן. -106] אק חברת הענק קאנון פתחה מערכת מחשב עסק, הכובשת את השווקים הבינלאומיים. באמצעות המחשב החדש 5100 חסח63 אתה מקבל תמונת מצב מהימנה ומדוייקת של עסקייך, אתה יודע הכל -- ומיד! החל ממצב חשבונות הבנק, רשימת לקוחות חייבים, עדכון מלאי ועד לימי ההולדת של לקוחותיך! חסוך מעצמך אי-סדר...י ובוא אל הנוחות והמהירות של קאנון. * מיקרופרוססור 16 ביט * זכרון פנימי עד *512 *>= מגוון תוכניות מוכנות: * מערכת הפעלה * זכרון חצוני עד 10₪8 נהול עסק, מלאי, הנה''ח, 58 עבוד תמלילים ועוד... 6 >= אפשרות רכישה, מכירה ו ליסינג ט שכר- מכר בעמ * אספקה ממלאי סוכנים ומפיצים בלעדיים באר>: רח' מונטפיורי 10 ת"א טל. 03-655244 לשו ו 2 7 // . / 7 0 שש. . 7% 0 0 /0 שי %. - 0 0 עבודות דפוס אמנותיות - טפסים רציפים למחעובים- "תלעו-פז" - סוצרי אריזה ופרסום צבעוניים קפוד תפסות ובר מו לשרותכם בהדפסת 4 צבעי אופסט + מספור לכל | עבודות המחשב. מקור + העתקים, טפסים למחשב, טפסי ''תלש-פז/ וכל עבודות הדפוס האומנותיות: קטלוגים, פרוספקטים וכו'. "פז" - הדפסות בע"מ- רח' המרכבה 25, אזור התעשיה, חולון- ת.ד. 4, ת"א 51091 > טלפונים 41 36 05-80 -- 56.05 03-26 5 6 03 -- 41 03-80-36 :שצ0ס1זק -61091 עושג- ופד ,9184 :0.80%.ם + אס.וסה =20%.סאו .ד5 עאתשוגה 25 .םס .89 0 .ו שד8% 341118 :%ם. ופד ו תוכנה תפורה דגש לשרותך בייעוץ, אפיון, בחירה, ניתוח מערכות, תיכנות, פיתוח ויישום בהתאם לצרכי הלקוח. שש תוכנה גרפית הינה תוכנה המאפשרת הצגה חזותית של הנתונים היבשים ע'"י הפיכתם לגרפים מורכבים, דו מימדיים ותלת מימדיים, ועל-ידי כך מאפשרת לימוד מהיר וקל של נתונים, עובדות ומספרים יבשים לפני קבלת החלטה. דוקתג. מערכת תומכת החלטות הינה מערכת מתקדמת לבניית מודלים כלכליים, דוייחות פיננסיים וניתוחים עסקיים סטטיסטיים. המערכת מהווה כלי עזר חיוני למנהלי חברות ולאנשי הכספים והתיכנון, ומציעה לקהילה העיסקית מכשיר התמודדות נוח, בעל מגוון רחב של שימושים ויישומים. בצצם מחשב אישי צ-וא.פ המחשב שמאפשר לך שימוש במגוון עצום של תוכניות מדף, שפותחו בארץ ובעולם (בשפות המחשב 84516 , 564 , ו6080). למחשב שתי יחידות עיבוד מרכזיות, מאגר זיכדון פנימי רחב ביותר, שני כונני דיסקטים ויכולת התרחבות לדיסק קשיח םוש 10. וא תוכנה ומחשבים בע"מ. הלפרין 1 ת"א טֶל. 244460, 03-242229. נציגות לחיפה והצפון: 4 ג.ג. מערכות מחשבים בע"ימ. 4% פינסקר 75, נווה שאנן, חיפה. טל: 04-224861.. 4 4 .* > 2 . גר קול המפרסם כ ו אלפא מסופים ומדפסות געי; הספק הגדול בישראל לצווד היקפי 0 מבכירי היצרנים בעולם גאים כרי - סדרת מוצרים חדישים 0 מדפסת .6.7.8 400 צדטס צצ353 הסטטומן הדפסת איכות 40א18 + 7א9 חיש .ו סאדדס ?1105 כ 0 ב ב 1 הזו 6[ רתס רז רל - ודו תצוגה לשינוי תכונות. 1 וש?ןץ 0 מדפסת .6.7.5 160 לכל סוגי ניר 6 | 0 6[ גוס "5% סוד רז לוק ומוי 1 זספטו 256% רז גליל, רציף, דף בודר 5 655,360 !זושו 65ע1 -.. ה 8 הדפסת איכות 8 שפות, 8 צפיפויות 637 508006 וס קתותןזת 60 0 84 8ת26801 +0 0 אמיקט8 א 2, תפריט לשינוי תכונות 6 [8גו 800 6[קתופ "500 6 [אמ1 זז צאוץ 5 :ז018] מ50766 16ז6נתטותהחק1ה כ פלוטר גרפי 3 צבעים, ניר 44 86 פ5) 6181801015 80 01 1:65 סו 1ם.1.1 2320/45 ₪5 6זהק-חסת "7 ב (65קַק עג1ק5ו זוזקפם 0 0/0 את םאד 1[ם.2ג/ ‏ מסוף ארגונמי"?1 דוח ןמ עו/5 מקשי פונקציות + שורה 25 אודא וא דסס 14א9 5 - 5שד181ידך 6 02 - 07 אנוא מיקרו מחשב 64% + או דיסקטים אופציה ל-.א.1.8 3287 3251 מסך "15 מערכת הפעלה .וא 2 6 יחס מחור/טיב בוצועום ללא מתחרים שווק, שרות ויעוץ דרך הרצליה 30 ת.ד. 9141 תל-אביב מיקוד 61091 טל' 03-493987 03-491695 אסודט 85501 אוא 0.1 א 200 זז - ד9341ם מסוף "12 + מקשי פונקציות שורה 25 + 4 מסכי זכרון. אופציה לגרפיקה/מסך צבעוני 0 סמסועם ופד פמדג. וטוא | - .₪ = הכש רות 3 מרצפות בלבד. זה כל השטח שיתפוס במשרדך המחשב החדיש הםששסד 68א, ולא רק אצלך. חברת .6א! 5ד וא 60 555א|₪05 אחם זפם/ בארהייב רכשה זה עתה בעסקה אחת אלפי מחשבי >ששסד 6₪א בסכוס של 0 דולר. מומחיה הבינו כי אין כיוס מתחריס למחשב החדיש של 68א שייבלעיי אולם שלס עמוס ציוד מחשבים. 32 =ח= צשכשד מסתבר שהעולם עדיין מתפעל מחידושיס טכנולוגייס ומיתרונות : כלכליים בתחוס המחשבים. יא מיטודד ובניו בע"מז ומה אתך! טל 0-1 6 (]4/1 945 6211/0017 7 "1 51 16 כ[ 1124" 17 1 5 וע זי א 5 זנכ3ח5 6חג ,)טקהשטסזת! ,קט-ת6ק ]שו ע460051168[1 וט 51 .5 6חב 6וחו] זפ טק ותס6-ופסת ץוח 0ח8 פתסווסרח תצצ60-ת6ק הו 566 ח68 וסץ 6ח3 קט [[ ]: 406 | ת6ק-0)-ח6ק 16ת0ז6|60 600₪5ח4!ח8ו5ח1 6 6 שתו56/1 [5111 816 10165 ק רתס)|8-) זט 6 0) 60זהקות60--שתו6ואפ וו סז 0ח3 /0ח6]₪06 זס] = סוק 136 ]0 5166 6 סו 5זנוסו66 506 זס|60 זס !וצצ 6חו[ 06] 6וחו! 686 15 5 ז8)0ז6ק 0 66ז]-זס 6 ,951 -ח8ו[0ח= ,680 10 685 חס 8560 6 ]0 51686ח1 5וקרתסזכ ₪6הטשחג| 2 |/() | 8 .5 |68ת6רחנות אסופוצוס ואסודהאחם זאו 360 005ו61נת!5ח! 678166ח6-ז6וטק וס י ) 6006 1ח6]016 ,600861 ב חו 03)8 סח=קצה5 . -608786 ץ]ו|3וף-שחוו/0139 65סושטסזק 5 ,65ח!| 0857066 806 ,3705 ,5ז0! 2 שאיצו עהרונינם | | רח' רוזאניט וו.ת ר 39300 תל-אביב 61390. טל ופו03-475 :הובג ]1 6006 0385 קות 6810 -)נוס 081! 5ז101)6קך 611066 ]50661-ו) סק זס)ו0וק ז6ה!0 66 החסוזסק .5 6סוזק 115 חו ?7 נוסץ |טסעצ )חצ וטם ז6)נוקרת 60 66וחסטתו ע!|[הטחוע קרחס)[8) 6 60066018 קוח68[00 ,1801 ח] .65ותקגזק וס לז6ש6 ץ[|הטחוצ ]0 68 6הו וב 00 חק הזש -ז10 וק רת 60 65 ט36]נח גרח 5 67]866)ח1 ק068|000 16 6ת/ .שחו .66668 6כץ-ז10116כן זס] 51300810 16 5 |1006/ שוסח-11 6ת7" 6 .חסוו3)טק6ז 115 תס 6הט >זסווסוק ,ח6טסזק 5קות08[0-0 01 65ז68)00] 051 5 960 [1006 51300876-/510ו0חו -]51816-0 [!וע ‏ 8666 ת6 66 6טגת ה ,6וח0זו6|66 ,1681ת3 66 1זה-6! תת [170ת60-ז066550זק0סז6ורת ח6ק 6ע6051-6]]6611 3051ח 106 166ו00זק 10 6 זסטס זס!וסוק שטווסט6סזק זסו קהטוסוק -)10ק 6ח8 ,שחו!)סוק זס] שחושבק 6ז'טסצ [1006 עז6ע6 הווא ₪6 טסץ והתצ 15 קחוו . ת6)וסוק 945/965 (ק4 10 קט) 5ת0ו/8ז4666[6 0661-1186 * 5 קתותסו!ופסק-ח6כ [החסקגו0 6ח8 רחבת0/1077ת5660 ז6ק 65ת6תו 42 סו קט ]0 -וח60 חגת] ז8516] 79%--560000 זסק ץ|[63וקץ1 .6ז0)!6ס1ק 666חכ ץוט8זגק סו 50 6א8) ח03 5ז0!!6!ק 6ע61111ק 60 + | תסעוש 8 6011616 10 6התו! 6זסרח 75% 6צו] 0) קט 015!ק ]0 265 806 ח3) .וסוק זסקתסן 65רחו! חוגק3 חג6 ]ב0] 506605 קַתועו8ז6-0חו.1 ה!וצ--1011615ן 6ע6110ק רת 60 466קוטס 60101 66זס] ת6כ-ותוסק![8 6ו!והותסוטה -חקוו ,1ח51516ת60 תוהּ!תוגות ס! .65תז] ע]1!טוף אינדקסס חבוות זוות המיוצגות בתערוכה תרק .4 ,ו ס שא דט קוא 60 אנשים ומחשבים בעצ"מ .0.5 ,00558 קונתהל בע"מ 5 דצףפ 008/05 מ.ל.ל - תעשיות תוכנה ומחשבים בע"מ דפס סיסטמטיקס בע"מ ס6זדס אורדע פרינט 0 וו מירב טכנולוגיות בע"מ .5 ,דפאו 001 קונתהל בע"מ צפואם רד"ט - הנדסת אלקטרוניקה בע"מ .0.5.4 ,צ₪אס טנסור מערכות בע"מ .דאו סהג6 דגס אורדע קרד .א.5.ע ,סוד א 0קה 60 +ה5א605 הזגאסם תים מחשבים ומערכות בע"מ .0.5.4 , דסטססהק הגזאסם אומניטק, מערכות חומרה ותוכנה מיניקס מחשבים ומערכות בע"מ דאוסקג דאס מ.מ. מערכות מידע בע"מ הזטס5-- גדגם ישרא-טל מערכות טלקומוניקציה בע"מ .0.5.4 ,ואה דאס מיניקס מחשבים ומערכות בע"מ אגפצגס דובק מערכות טכנולוגיות בע"מ 6אסצגם רד"ט - הנדסת אלקטרוניקה בע"מ + דוסוס ניקוב מחשבים ועיבוד נתונים (1971) בע"מ אגא |אפ אורדע פרינט .5 6 חח ןג זוסום מירב טכנולוגיות בע"מ אספא5 רדט - הנדסת אלקטרוניקה בע"מ .א.0.5 ,80%-א8]6 ביטקום סוכנויות בע"מ או |הדפטג ,8.0.5 קונתהל אתה - ד.א.ם נציגים בע"מ צאג 0 ,6ואו 0ש זוא ד5צ5 5ש80 נציגים בעצ"מ .608 685טסמאע כלל מערכות (1969) בע"מ ציוד מערכות מחשב ח. קליין בע'"מ 3 סינטל מערכות בע"מ יו סיסטרוניקס בע"מ 5 איסטרוניקס בע"מ אגפג ,סצאסד.סאו אסא קרט בע"מ 06 אלביט מחשבים בע"מ - שיווק ישראל .6 64510 מיקרו דטה מחשבים בע"מ 000 ציוד מערכות מחשב ח.קליין בע"מ 60 ניקוב מערכות (1979) בע"מ 1 דשא וא5ה6 אינפוט - אוטפוט בע"מ או ]08/5 שמר מחשבים בצע"מ ואס שמר מחשבים בע"מ 005% מוטורולה ישראל בע"מ 5דסטססא ג זג ס--4ו8אש ]60 ישרא-טל מערכות טלקומוניקציה בעצ"מ טק 60 5 0 סא א0ס6 בינאר בע"מ א דגס וס זא 60 מיקרו דטה מחשבים בע"מ .4 מיניקס מחשבים ומערכות בע"מ .5.4 'דא! 4.8.5 נציגים בעצ"מ .6 מערכות משולבות בע"מ ד/דא ישרא-טל מערכות טלקומוניקציה בע"מ .שאו 5אש ד5צ5 דא וא 6 אגא 465 ש.י.ת.ב. תוכנה בעצ"מ .5.4 -- -45 נציגים בצ"מ 00 אוריון טכנולוגיות בע"מ .שאו 5משדטקואסס ם ופסג ידע מחשבים ותכנה (ישראל 82) בע'"'מ הסאחג ציוד מערכות מחשב ח.קליין בע"מ שדגד אסדוופ א מירב טכנולוגיות בע"מ 5 ציוד מערכות מחשב ח.קליין בצ"מ .או 55580 -- דפא ישרא-טל מערכות טלקומוניקציה בע"מ סה שה סוזאג. ודה רד"ט - הנדסת אלקטרוניקה בע"מ ד/דא ישרא-טל מערכות טלקומוניקציה בע"מ הסדעפוה דפוס וא זו6וס פש2ומסחמדטה סיסטרוניקס בע"מ .6אם פשאהגם ישרא-טל מערכות טלקומוניקציה בע"מ צאג וח :5 נציגים בע"מ ציוד מערכות מחשב ח.קליין בצ"מ .1.6 אומניטק - מערכות חומרה ותוכנה סאג ואש ,55סוצ558 55 ד5צ5 850 כלל-בק בע"מ סחס:ספט "דרור" מערכות מחשבים בע'"'מ שצואפפט אומניטק - מערכות חומרה ותוכנה .5.4.ש ,צספאא = א מיניקס מחשבים ומערכות בע"מ סג ה25דו/צ5 ,דטקדטס הפדטפו 60 א53א נציגים בע"מ וגו .0.< שמר מחשבים בע'"ימ א דט סאק 555א/805 מפואג. במברגר - רוזנהיים בע"מ ₪ 556 הגש מ.מ. מערכות מידע בצ"מ .4. הדשו 5 ביטקום סוכנויות בע"מ דה סואם אומניטק, מערכות חומרה ותוכנה דאספם;ון דובק מערכות טכנולוגיות בע"מ ילן - משקי תנועת המושבים .א.5.ט ,גדא 0641 סינטל מערכות בע"מ ד שמר מחשבים בע"מ אעם אינפוט - אוטפוט בע"מ סאא ואו ,6אוקג א מאסטר שיווק ויעוץ בע"מ דה א רד"ט - הנדסת אלקטרוניקה בע"מ אא ציוד מערכות מחשב ח.קליין בע"מ אסו5ו50ס דסא קאו -- 6או ה6פא דגש תוכנה ומחשבים בע"מ אש דא רד"ט - הנדסת אלקטרוניקה בעצ"מ א דג 50 א מירב טכנולוגיות בע"מ אפהסאפא ציוד מערכות מחשב ח.קליין בע"מ .00 5:א אלפא מסופים ומדפסות בע"מ .ו וא ביטקום סוכנויות בע"מ 5דסטססחק הפדטקוא 00 סאסוא סיסטרוניקס בע"מ סחקסהסוא ילן - משקי תנועת המושבים .0.5.4 ,6 דסא סוא קונתהל בע"מ 607 +|גאואהפד וגה5א65 שמר מחשבים בעצ"מ אסודגאסדטג |4א5פא65 מ.ל.ל - תעשיות תוכנה ומחשבים בע"מ סמנ אוריון טכנולוגיות בע"מ אא סיסטרוניקס בע"מ ואס ציוד מערכות מחשב ח.קליין בעצ"מ אאסגת מיקרודטה מחשבים בע"מ דוהק5ם פאוד !3425 .603 דואווזדא פת ישראדאטה ר.י.ק. בע"מ סאג אק דדם ושפוז מוטורולה ישראל בע"מ:י 5ואם דפ צ5 אסודג אהס-או ווםשצםאסה מידן מחשבים בע"מ 6 דצ אסומפקצה אלפא מסופים ומדפסות בע"מ ...ו איכות מיקרו מחשבים בע"מ .5 רד"ט - הנדסת אלקטרוניקה בע"מ דהה אסתאו אינפומדיה (1983 בע"מ אסאס:או רד"ט - הנדסת אלקטרוניקה בע"מ שו 50 :או רד"ט - הנדסת אלקטרוניקה בע"מ + דאו איסטרוניקס בע"מ +ם דח דאו רד"ט - הנדסת אלקטרוניקה בע"מ ופו אורדע קרד 5 558585א!805 -- 15560 דגש תוכנה ומחשבים בע"מ א ג ,5 דו נציגים בע"מ .6א! 605 ז5צ5 אס5אווסנ ש.י.ת.ב תוכנה בע"מ 0 א אינפוט - אוטפוט בע"מ ןח ,וח אסצדום ציוד מערכות מחשב ח.קליין בע"מ א=שם 5 ,וצופ טכנו רצף בע"מ סואם אורדע קרד אפם ציוד מערכות מחשב ח.קליין בע"מ )7 מיניקס מחשבים ומערכות בע"מ א564 םס אוריון טכנולוגיות בע"מ .5.4 ,4 0ם דא צסם ביטקום סוכנויות בע"מ =זדצהפגאצס ילן - משקי תנועת המושבים אגפצם ציוד מערכות מחשב ח.קליין בע"מ 0 אא איסטרוניקס בע"מ .5.4 ,אם.]צאם מיניקס מחשבים ומערכות בע"מ .םדו 55 דטקו 00 דום.ו5 אלביט מחשבים בע"מ - שיווק ישראל אספסם טריפל די מפיצים בע"מ 5 דוש םסוא5 טנסור מערכות בע"מ .00 0סא5 אלפא מסופים ומדפסות בע"מ צוג דו ,או טכנו רצף בע"מ .60 ה דגס הפוחס.ות מערכות משולבות בע"מ 5 ד צ5 דאוסץ 6אודגס: איסטרוניקס בע"מ אהגאפהס: אלביט מחשבים בע"מ - שיווק ישראל .00 5 5ד5צ5 פאטזחס? מערכות משולבות בע"מ 6 שמר מחשבים בצימ 5 סיסטרוניקס בע"מ וו דפ ציוד מערכות מחשב ח.קליין בע"מ הגדפ מיקרו דטה מחשבים בע"מ רד"ט - הנדסת אלקטרוניקה בע"מ ואםד5צ5 דמסקקט5 דגש תוכנה ומחשבים בע"מ אס6אצפ רד"ט - הנדסת אלקטרוניקה בע"מ .א דצ ביטקום סוכניויות בע"מ 8 רד"ט - הנדסת אלקטרוניקה בע"מ .6או סד -- 68455 וד ישרא-טל מערכות טלקומוניקציה בע"מ אאגאפפטאגו ןוגד אלפא מסופים ומדפסות בע"מ ואפסאגד אלביט מחשבים בע"מ בע"מ - שיווק ישראל 5 ציוד מערכות מחשב ח.קליין בע"מ צא א ,האס ה6גפד אס.סי.אס. יועצים בע"מ 6 ופאפד איסטרוניקס בע"מ אואסהדאפד איסטרוניקס בע"מ 4 5 דטקוא 60 אסוד56א ג ד-ם ופד אל-שפ החברה למנהל תעשיה ומיכון (מחשבים) בע"מ .60 פקצדם ופד ישרא-טל מערכות טלקומוניקציה בע"מ סםסוצם ופד טריפל די מפיצים בע"מ 5 8 דהסס (6דק) אסא ופד אל-שפ החברה למנהל תעשיה ומיכון (מחשבים) בע"מ .5.4 ,דאפואטהדפאו אשד מ.ל.ל תעשיות תוכנה 2 אומניטק, מערכות חומרה ותוכנה 6גופאחד אומניטק, מערכות חומרה ותוכנה 6 וד רד"ט - הנדסת אלקטרוניקה בע"מ 4% ,ד אא צד ביטקום סוכנויות בע"מ 0000-ו הההשהששטש שסודאפאק רד'"ט - הנדסת אלקטרוניקה בע'"מ םאוחק סיסטמטיקס בע"מ ואועטק מ.מ. מערכות מידע בע"מ )אצק ציוד מערכות מחשב ח.קליין בע"מ .5.8.ש ,60.וא + 6 ה ביטקום סוכניות בע"מ .5.4.ש ,6!סגץ 1 6ה ביטקום סוכניות בע"מ " צסאגד א 6 -- סופגה מ.ל.ל - תעשיות תוכנה ומחשבים בע"מ אפםאפה שמר מחשבים בע"מ 6א!וא -- 6אום לרגו אבילר דובק מערכות טכנולוגיות בע"מ 6ודג ואס דקוח 50 נציגים בע"מ 08 ציוד מערכות מחשב ח.קליין בע"מ 4 מירב טכנולוגיות בע"מ או מיקרו דטה מחשבים בע"מ , דא אלתא, תעשיות אלקטרוניקה בע"מ חברת בת של התעשיה האוירית לישראל בע"מ 5 שמר מחשבים בע"מ זפ אלביט מחשבים בע"מ - שיווק ישראל .6א! אא ש.י.ת.ב תוכנה בע"מ שח אוד 50 דגש תוכנה ומחשבים בע"מ ילן - משקי תנועת המושבים .6א! 5 אפ דפ צ5 הפ זטקוא60 5085 "קומ" שרותי תוכנה בע"מ 6 דפ אוריון טכנולוגיות בע"מ אעהד0םק9פ ש.י.ת.ב תוכנה בע"מ ופפ ניקוב מערכות (1979) בע"מ .5.4.ש , מס6ססא טכנולוגיות בינלאומיות (מחשבים) בע"מ פ5דסטססחק םח שד 50 קפא ש.י.ת.ב תוכנה בצ"מ ₪6 )63( רד"ט - הנדסת אלקטרוניקה בפ" ו.ק. א רד"ט - הנדסת אלקטרוניקה בעצ"מ 0. ד.א לרגו אבילר ציוד מערכות מחשב ח.קליין בע"מ ד.א שמר מחשבים בע"מ .א מערכות משולבות בע"מ .5.4.ש ,010 ,פד אסודג ה סק 60 ה6.5.א י.א. מיטווך ובניו בע"מ א .א מור אלקטרוניקה (מחשבים וציוד היקפי) בע"מ ואס6זפא שמר מחשבים בע"מ 5 סועא רד"ט - הנדסת אלקטרוניקה בצ"מ פאג)פא5,אפה-0 מאסטר שווק ויעוץ בע"מ צדדשצווס ניקוב מחשבים ועיבוד נתונים (1971) בצ"מ צא ה ,6 םא הצ ה וקאצוס נציגים בעצ"מ 3-3 טכנולוגיות בינלאומיות (מחשבים) בע"מ סא 6אודמסקפה דטקדטס ש.י.ת.ב תוכנה בע"מ .סד פא /וז-50 פמסתאס ש.י.ת.ב תוכנה בע"מ ואססגאאגק אורדע קרד .שאו 5ואם דפ צ5 6ופס5אגק ש.י.ת.ב תוכנה בע"מ פאצסאאאק אלביט מחשבים בע"מ - שיווק ישראל פד 50 פפחדוו 6 שק אסי.סי.אס יועצים בע"מ הפו -- אואחפק דטה מיכון מערכות מחשבים (1976) בע"מ 5 דפצ5 ג דגס 6פו.ווחק מ.ל.ל - תעשיות תוכנה ומחשבים בע"מ 0 < אוו עמ דוו / ג כ מ ב ב ב .פיזסו!זס !₪1 05016105 זסת! ז10510 הוהוס> !1 שסה סחחזד 0 שצשםועהח = זאו הוא שלושה כל סוגי הפרוטוקולים כולל 5% מקליט סלקטיבית על פי תוכנית תקשורת מכשירים באחד. אמולטור לתקשורת, | 25711 א. המוניטור מציג גרפית את במהירות עד 5סס> 72 על קסטה נוטר זסזוחסרה) ורשם סרט מגנטי מהיר. | פעולת הרשת, תזמון התקשורת והוא המכילהטו1. המטמיע (זסז8|טחז6) יכול להחליף כל מציג על המסך את התקלות בצורה לפרטים והדגמה פנה למדור ציוד היקפי אחד ממקורות התקעשורת ולהטמיע את | המקילה על איתורן המהיר. הרשם ברדט, טל: 03-483211. רדט הגדטת + קליב, כיכ: ן *לקטרוניקה, מדור תקשורת [02-4632. 35 >)ורווררוררו ) . . ו ררוכןווטן):] וו ם] סו אססו ץ371!ט3116ם .1חש וח ק/60 6311078!הטוח 16166071 ח; קוה5ז6406! 15/ פ6טחו!חס6 חא.] 91 33 ה6131:0ק0 107 ,51311005 ה6371 5ה641/0/הטוהוחס6 5310116 זס! .ץע ח6:ח עוקקט5 סז 40/17 5 ץח3קוח60 6ח ד .5ה1/631:0קק3 76/4160 36 ץז13/ וח 30 !67613והוהס6 ה01ם זס!] 6ז3אישזבח 6-371ה)-1ס-51316 80/8666 3 63764 035 ז6הת3וח 6051-6116616 6ה2 ץ!6וח/! 3 חן 301630005 .ה0ו181ק6ז %13016ח6 ת3 הדחה אסודמדפ דאשאקונויסם -ז6ו1/כְה3 חא זוא ,68ש6061ז] -וחטוחוח 60 ז6ה!0 86 ]הוה קוט6 5ח081/0 זסשס ח! 6הטס) 06 ח68 וו4 513/!41:005ח/ 1000 -0ש!6ח! 6!זסעש 6ח! זסצס [608וחוח סש טח קר [19 ור ב ה גו 6 עאזה)ו!ווח חב בש ב רז תו ו 5% 1ז5/8703 .פחסוו 5ז6ו3600 1655300 :161006 )ב 5אסודב6ואטוואס6 4 213 :11 2 זסו 000 במ מ ה ו הז ב ו -16018ח! 610065חו פוח ד .1ה6והקוט6 6חזסם זסן3נחו 10ח) 15ה6הסקוחס6 ץ6א 01 חסו! = הד מו ו ב כ ה ע640606ז] ,5ז0:!)!קוח3 זסאסכ 0ח3 156סח [ ו 63 0313 שַחוא736ד סח זס] ( ב :191 | כ כו ב וחד -ז6513// 03660 ה מו 5'הא.] חן 6)!66160ז סַחוסס ח0סו5131 63710 16113016 וסוס - 8 הוחו קוה שפוסא שס: כ 8 רו מ ו ותו 60 5816116 6ח! ]וס 5130070 -510081-10 6763560ח! וס הסו81 וטו 60 6שו6/1601 6 :וח 5ו6טטסזק .06ווט סצ ץו וה טוח 60 1 5666100 106 -- ,)63030 6חח3ח6 סחה 58וסח ,ץ00100ח166 4 1.8 01 6006 8חו680! שחו ,64-33 .312 42 0) 681005ו!סקהּ 60חגצ זס! 5 א הַחהם-א-- ,2 314 (681וכץ)) 6 305 8ז6שו|06 ו| :6 זט סץ 01 08131005 106 זס] 5906 0 ]חפוחקוטףם הסו518 הזזה | ₪ וח 56וס וס כ | 3 508660791) 5005516005 6זט ₪706 165ו3011= םק | | | ן . | | | | / רהדת אקנויקה בנגה = אתו אד וצח ות ככ > טכ -- | מש ₪ | ול 67 טס 380 = סטוה פטסזהו₪ 180 וני טיקה ו ו 8-ו 7777 ס6וד5ם/ש .6א! 01.06155אה םד הסדסוצ פוואצ ילן - משקי תנועת המושבים ניקוב מערכות (1982) בע"מ סיסטרוניקס בע"מ 5 = סא סאג ואודגפהפצ ילן - משקי תנועת המושבים "דרור" מערכות מחשבים בע"מ אינפוט - אוטפוט בע"מ ציוד מערכות מחשב ח.קליין בע"מ שאו דועש סאג וחה=2דועו5 ,ה65אופש ציוד מערכות מחשב ח.קליין בע'"מ מור אלקטרוניקה (מחשבים וציוד היקפי) בע"מ הפע אוריון טכנולוגיות בע"מ 5 דצ ג דהפ אדואם? .0.5.4 ,1.5 =וקוה=ק אחם ד5ש עו ישראדאטה ר.י.ק בע"מ מיניקס מחשבים ומערכות בע"מ .6או 684710 הסדספע דטה מיכון תעשיות תוכנה (1978) בע"מ מ.מ. מערכות מידע בע"מ 5וווססזכן 6|טוזהקררוס6 3270 ופו- וו אלפי התקנות בארץ ובעולם מדפסות 687 65| בקרי 674 5! מסופי 687 15 6 תאימות מלאה 3287 תאימות מלאה 3276/3274 6 תאימות מלאה 3278 6 עברית/אנגלית תקשורת סינכרונית (חיבור א 60) (כולל 6006 שסא ) עד 5מט 9600 דגמים 2, 3, 4 (24, 352, 43 שורות) 6 מהירות 200605 2 תחנות (פו1או ושפו) אנגלית, עברית/אנגלית יחודי- 687 5! מסך !וםצוץ5 8 דווד חבור מדפסת 232 85 0ז סא 6!וסזק שוס.1 א | : 0 .סד] 5א5 ד5צ5 אסוד2 ואאס-או זאו וו דאו אי איאס. קרית הטכניון, ת.ה 1640 חיפה 31015. טל:04-293020,226170 יוו - ( , - 0" 1, ₪ ט א 5 וו ה |. [=]21]ך-]נ=] עיפת מהתערוכה? יש לכך סיבה.. כעת לאחר שתנוח ותעכל כל שראית תבין מדוע לא היה סקס . שסגם מפני ש>סקטס לא צויך להיות בתערוכה, לצורך כך יתפנה אחד מ-14 הסוכנים וסוכנות שלנו, סק סי צריך להיות וכי ‏ אפשר לסרב לראות: * את התוכנות של ייואססיי בפעולה? אצלך בבית או בעסק... * את מחשבי"סח590 היפנים בעבודה? * ואת מחשבי אפו האמריקאים בתצוגה? * הנהלת חשבונות * נהול עסק * נהול מלאי * עבוד תמלילים * בקרת רכש מספקים * סקות שווק ללקוחות * תוכנה למתווכים * תוכנה לניהול משרד רו''ת * תוכנה לצלמי חתונות * כרטסות * תוכנה לניהול פרויקטים (דמפס) * ועוד היד נטויה.. == 1-2 "דדיה . 0 טנ מו מחלקה מיוחדת ל''תפירת'' תוכנה ולהתאמות. סקט מחשבים בע"םו נ-) 0 וטק 60 /06/ 8 רח' פינסקר 42, תל-אביב 63143, טלפונים: 03-290777, 03-296349 ₪ || = |קקג : יותר ם |קקג מ-= |סקה זה שניס נעשים נסיונות לבנות מחשב שיהיה יותר טוב מ-וו 5 |ססג הקלאסי. סוף סוף הצלחנו לבנות מחשב כזה, וטבעי הדבר שרק חברת = |9קג הצליחה לעשות זאת. לממשיך דרכו של וו ₪ ופסא קוראים ₪ וו 5 וםפקא. עד היוס נמכרו כ- 0 מחשבים ברחבי העולסם. הוא רב גוני בשימושיו לעסקים, חינוך, בית, תעשיה ומדע. יש לו זיכרון גדול יותר מקודמו,וניתן אף להרחבה נוספת. הוא עוצב מחדש תוך הקטנת מספר הרכיבים לאמינות גדולה יותר. שלב ראשון באבולוציה. וקספוה , חברת המיקרו-מחשבים הגדולה בעולו (-. רשימת סוכני ''אפליי תל אביב ידע - מרכז ת ריינס 40, טל. 222950 ראשלייצ סברא , רוטשילד 34, טל. 03-99679%6 עולם המחשב - אוסישקין 33, טל. 03-3480713 * מחשב = 05 פותח על מנת ליצור שיתוף פעולה מוצלח בין האדס והמכונה. בעמוד זה אתה רואה את 2 תוצרי השרשרת האבולוציונית של 5 51 : שניהס היוס משוכלליס יותר -- ויחד עס זאת אמיניס ופשוטיס יותר להפעלה מקודמיהס. |ו! ם |קק - יותר עוצמה למשתמש המקצועי ווו ם ושקה הינו מחשב רב עוצמה שנועד לספק פתרונות מקצועייס למשתמש ומותאס באופן מושלס לצרכיהס של אירגונייס, מפעליס ועסקיס קטנים, בנושאיס כגון: הנהלת חשבונות, מלאי, ניהול, ייצור, עיבוד אינפורמציה וכדי. מעבד הנתוניס המרכזי של ווו = ופסג יכול לטפל ב-256,000 סימנים, דהיינו טיפול בטקסט בן למעלה מ-100 עמודים, או כמודל פיננסי של 63 עמודות על פני 255 שורות וכל אגאת בפעולה אחת בלבד. יחד עס הדיסק הקשית = וו₪סאס המכיל 0 ספסימניס ויחד עס מדפסת מעולה של =₪ |ספג (= וא.פ) המבוקריס ומנוהליס ישירות עייי מערכת הפעלה מתוחכמת (5.0.5) הופך ווו 5 |פקג לתחנת עבודה רב תכליתית מושלמת, נוחה מאוד לשימוש וניתנת להרחבה ללא גבול. עוד שלב באבולוציה. / 6|קק חברת המיקרו*מחשנים הגדולה בעולו פּ צוגה ומכירות, לב דיזנגוף, טל. 285869 טג - כיכר מסריק 19, טל. 244931 סיבית - בימאל - אלנבי 100, טל. 624095 לירו מערכות - דרך השלום 7, טל. 252384 * = רעננה עולס המחשב - רח' אחוזה, מרכז גולן > רמת השרון הרצליה מחשוב 2001 - רח' משכית, אזור התעשיה הרצליה פיתוח ש-9ּ- הליהתה בשלב מסוייס באבולוציה של המחשביס התחוללה מהפכה. בעמוד זה אתה רואה את התוצר שלה: 154!. עס ייליסהיי אתה יכול לשכוח את כל מה שידעת על מחשביס עד היוס. 64: הגאונות היא בפשטות עס ''ליסה'' אינך חייב ללמוד דבר על מחשביס. אינך חייב להתאיס את עצמך למחשב. 'יליסהיי התאימה את עצמה אליך. היא עובדת בדיוק כפי שאתה עובד. היא פשוטה עד כדי כך שאתה יודע להשתמש בה אינסטינקטיבית אף מבלי להכירה. זאת מהפכה. מהפכה המקרבת את האדס למערכות מידע ומביאה את שניהס לידי הרמוניה מושלמת. אתה מבין את י'ליסהיי מיד כי אתס דובריס שפה משותפת. בדרך הטבעית ביותר בעולס, ייליסהיי מציגה על המסך את החפציס המוכריס לך מעבודתך היוס- יומית: החל מן התיקיס וכלה במכונת החישוב (מבלי לקפח את סל הניירות). בפשטות, אתה בוחר אותס באמצעות מכשיר מתוחכס המוחזק בכף ידך ונקרא קעכברר, / סוקקח חברת המיקרו-מחשבים הגדולה בעולם (] חיפה מחט - רח'י מוריה 62 אי, טל. 7 תפוז - שדי הנשיא 46 א', טל. 04-333950 ב.א. תקשוב מערכות , רח' אידר 49 א', טל. 04-244861 רפי חיון - העי הנביאיס 20, טל. 04-674365 > נהריה ארדיטי - הירקון 16, טל. 04-927001‏ אולס 310, רח' יפו 79, טל. 02-249652 = נוה אילן ד.נ. הרי יהודה 90850 טל. סמדר - רמביים 13, טל. 1 אתגר - הרצל 76, טל. 057-34054 צמאות 57, טל. 645522-0₪ תומי - אתה מזיז את הייעכבריי על שולחנך -- ועל המסך מופיע סורק הנע לפקודתך. עתה, בעזרת העכבר ההופך במהירות לחלק בלתי נפרד מזרועך, בחר פעולה מתוך רשימה המופיעה על המסך. זה הכל! אתה יודע להשתמש ב''יליסהיי! חלק מהמהפכה של ייליסהיי היא 6 תוכניות עסקיות המהוות חלק אינטגרלי מהמערכת. אתה יכול להשתמש בהן בכל שילוב שתרצה. אתה יכול ליצור ולשלב מיליס, מספרים, גרפיס ותמונות כדי ליצור ולהגיע בדיוק למה שאתה רוצה. אתה יכול לעבוד בתקשורת עס מחשביס אחריס. עס ''ליסהיי אין לך מגבלות. אתה משתלט עליה תוך 20 דקות בלבד. אתה חי את המהפכה הטכנולוגית בתוך משרדך. ירושליס יוזמה - מרכז כלל. 174 5 * באר שבע ספלס א אולם חדש 208 - 0 220- 2 | 00-04 | 7 טלפון, מעלית שרותים, מסעדה ן | 7|-₪5] אולם הרצאו 8[ ₪ ] . = הנהלת מזכירות -| | | | | התעהכה - אולם - ₪ | / | =-- = סו ו ]| כניסה ראשית וו 3וון4 ו | ו ודה שם החברה א.ב. בימ"ס לספריס אבמת מחשביס בע"מ אומניטק מורדע פרינט אורדע קרד אי. או אס אי אס אס.אל. אינק איכות מיקרו מחשביס בע"מ אינפוט אוטפוט אינפומדיה איסטרוניקס בע"מ אלביט מחשביס בע"מ אל דה פיתוחיס אלקטרואופטייס אלפא מסופיס ומדפסות בע"מ אל-שפ בע"מ אלתא תעשיות אלקטרוניות בע"מ אנשיס ומחשביס אס.סי.אס. יועציס בע"מ א.ש.ד. מהנדסיס יועציס בע"מ ביטקוס סוכנויות (1975) בע"מ בית המחשב שיווק מערכות מיקרו ותוכנה בינאר בע"מ במברגר רוזנהייס בע"מ (לניר) גמאטרוניק תעשיות אלקטרוניוח בע"מ דגש ייעוץ ועיבוד נתוניס בע"מ דובק מערכות טכנולוגיות בע"מ די-קל בע"מ דרור מערכות מחשביס בע"מ הוריזון מחשביס טכנולוגיות בינלאומיות (מחשביס) בע"מ טכנו רצף בע"מ טלמוסיקה בע"מ טלקוד מחשביס בע"מ טנסור מערכות בע"מ טריפל די בע"מ י. ב. מ. ישראל בע"מ ידע מחשביס ותוכנה (ישראל 1982) בע"מ י. פי. אי. בע"מ ילן משקי תנועת המושביםס בע"מ יענ"א מחשביס בע"מ ישראדטה ר.י.ק. בע"מ ישראטל מערכות טלקומניקציה בע"מ ו מגרסות נייר מס' התא ספרות מקצועית 5 107 כ 9 -28 116-117 9 135- 7 256 15- 2 3 16- 17 20- 1 20 138 12 9 18-39 139 6 3 10 215- 6 22 25 108- 110 3 11 7-11 7 6 57 116 7 256 216 מה הבעיה, פלט? שם החברה כלל מחשבים וטכנולוגיות כלל מערכות כלל ציוד הקפי כספים ליגד מידע טכני בע"מ לרגו אבילר בע"מ מ.ל.ל. תעשיות תוכנה ומחשביםס בע"מ מאסטר שווק וייעוצ בע"מ מוטורולה ישראל בע"מ מס' התא 8 -139 139- 8 8 -139 ספרות מקצועית 6 217- 0 246 - 6 5 208-- 110 220 2 מור אלקטרוניקה(מחשבים וציוד הקפי)83בע"מ 247 מידן מחשביס בע"מ -- מקבוצת דנות מיניקס מחשביס ומערכות בע"מ מיקרו דטה מחשביס בע"מ מיקרו מחשביס (ירושליס) 1982 בע"מ מירב הוצאה לאור בע"מ מירב טכנולוגיות בע"מ מ.מ. מערכות מידע בע"מ מערכות משולבות בע"מ מרכז קידוס מחשביס משוב מיקרו מערכות (1980) בע"מ מתן בע"מ ניקוב שרותי מחשב (1976) בע"מ נס.ר י א. מיטווך ובניו בע"מ נציגיס בע"מ סינטל מערכות בע"מ סיסטמטיקס בע"מ סיסטרוניקס סיסמל שיטות וציוד לעבוד נתוניס בע"מ פיקו מחשביס. שיטות ושרותיס בע"מ צמ.מ. - ציוד מערכות מחשב בע"מ קבוצת דטה קוס שרותי תוכנה בע"מ קונתהל מיקרו מחשביס בע"מ קופימט בע"מ קרט בע"מ רדט הנדסת אלקטרוניקה בע"מ רובומטיקס בע"מ ש.י.ת.ב. בע"מ שמר מחשביס בע"מ שרנוע תיס מחשביס ומערכות בע"מ אס החלטת לשמור על הפלט או אס החלטת להשמידו" אנחנו לרשותך במיטב הציוד הקיים לטיפול בפלט מחשבים. + ציוד לכריכת הפלט מ-5 מיימ ועד 120 מ'ימ עובי תוך 10 שניות! * מגרסות נייר הטובות, האמינות והמשוכללות ביותר בעולם (14 דגמים) מאסטר שווק וייעוץ בע"מ .סדו 5דאדוע5 60 ₪ 6ודם א בוא חש ד5בוא רחוב אהרונוביצ (השומר) 16 בני ברק טלפון: 788049, 03-709603 3 -212 3 -241 5 -102 23 ספרות מקצועית 8 -139 8 -139 4 תצוגת איל"א 11 22 100 12- 3 139- 8 122 1 14- 3 134 244-- 6 144 3 א 4 -202 201 20 2048 13 205-- 7 255 114 214 תצוגת איל"א 11 סחום:35- ציוד לכריכה ב !0 כצפטמ3 שא נחאכנוסאף ו 39 שככסהחאגואפ אסא 5במאוכב סא ב שכסכסווסטצווסאו / "קש 538 חמשא /כסכאוטור 8 2 5 ל ו א | 1 חאואפור. / : - = = בן - : / ו ה] של 2 0 7 ₪ 0 0 0 / . . חאוואבּרר" 0 7 יח 7 (0/,'660619:6|6619)60 / ב כו1א רבספבט 9 ו -א-/1 1/1109 ו ,| בהמאאייה : 5ח193 טספססחאגואפ 3 חאווארר . / =4- 0 , , [ מבפבט/צו וסצז : ובר םוח סשואס קוו )] / 0 / 5 כ 0 חאו\/ברר ו 8-ו 5 = - | | ₪ ווסחו סו סח = ]וחוסס 2+ )בב-ונשר א | כ 7 שכ-ופצש סט רוצב . חאואאברר 3 | וו וסחאפ3 / 4מוצ31 טמ רוכ פשא <> זסובר ואבסטאועוסא 155בחופ ואכי !וו) םוק 51 והוטווזו) ו וחוז מורסים מחיפים נב-68000 של מוטודונלה מוטורולה תקייס סדרה של 2 קורסים מקיפים בנושא ה-68000 6וו. תופנית הקורס: הקורוס יהווה גרסה מורחבת של קורס מגביל הנערך בארה'.ב. דיון מקיף במיקרופרוססור 668000וא:מבנה, תוכנה, פקודות וכו'. הצגת הדור הבא - מיקרופרוססוריס 32 סיביות (68020 0וא). סקירה על מערכת ההפעלה 54005הם/ (6חחוד |₪68 65 סָחו)3ז00) סקירה על מערכות הפיתוח של מוטורולה. תרגול מעבדתי: לרשות המשתתפים יעמדו מערכות בהס יוכלו לתרגל עבודה מעשית. ספרות: למשתתפים תחולק ספוות מלאה הכוללת: ספר הקורס: ספר המכיל את כל החומר שיועבר בקורס. ספרות מלאה אודות ה- 668000 והרכיביס הפריפרלים. ספר מיקרופרוססוריס של מוטורולה. ספרות אודות מערכות הפיתוח של מוטורולה. ספרות המתארת את מערכת ההפעלה 58 המעונייניס יוכלו לקבל ספרות נוספת לפי תחומי התענינותס. 6 מק 6 ו = א ב > ו ץז מחיר הקורט: 8480 ללא סעקו (לפי השער היציג ביוס התשלוס). ארו: המחיר כולל ארוחת צהרייס מלאה (-2 הפסקות, בבוקר ואחה"צ בהס יוגש כיבוד קל. ל*3ה: למעוניניס, קיימת אפשרות שהייה ולינה במלון -- למשך הקורס, במחיר מיוחד. מרצ*ם: המרציס בקורס הס ממערך ההדרכה של מוטורולה בארה"ב. לוח זמנים: יתקיימו 2 מחזורים עוקביס בני 5 ימיס כל אחד. מחזור א': מיוס א' 27.11.83 עד יוס ה'1.12.83. מחזור ב': מיוס א' 4.12.83 עד יוס ה' 8.12.83. משך הקורס: משעה 8.30 בבוקר עד 5 אחה"צ. מספר המשתתפים מוגבל -- נא הקדימו והבטיחו השתתפותכם. לפרטיס נא לפנות למוטורולה טל. 03-388202 לטליה אילת. אחד המוצריס העיקריים מתוצרת חברת ''יולט- פקרד'' זי ו ה צב''ד ומערכות הוא: ז20עו3ח |סססוסז 49554-קו שהינו מוצר על במשפחת המוצרים העונה על כל הדרישות של תקשורת נתונים. מב ולג לב ג * 5טח6! 00:060 ע50%0 -- הפעלה ידידותית למשתמש. כ * מהירות א6!קטס !₪ 5סטא 72-- לכיסוי צרכים עתידיים. + תיכנות בשפה עילית -- (845916) -- מאפשרת שימושים מיוחדים ועבוד נתונים. * תצוגה רב צורתית -- 3, 2, 1 6401 091 -- סטנדרטית ונתנת להרחבה (ע"י ה- 34516 לכל תצוגה שהיא. | * זכרון ( עזסוח6וו זסווטם) גדול ואינטלגנטי -- 65זסו 6 128רק עבור נתונים כולל תזמון. מהנדסי המכירות של חברת מוטורולה ישמחו למסור לכם פרטים נוספים -- אנא פנו למחלקת צב'יד ומערכות, טל. 288316, 03-388274 גל לבל גיל ה הכ | ? ו ו בג = ל גי רב כ החדשנית בנושא: 7 ב שמיושמת במכשירים 16300, בוני > 7 למידע נוסף סמן 931 ב ב 1 777 שי 7 יו 7 ק | רח קרמינצקי 6ו. תל אביב מכירות מכשור ומערכות בדיקה 6זט]160וח0ז 50705 5-5000ק- : שחוז31!068 עס וטוקתפטסזת! ה 5 0 080] [החסוז8!טוקות 60 6חז | (66ח8זס!זסק- תפות ]0 )56 3 ן -9חו0081 ,1ח06ת6ק66ח1 6 1858ת6ת6|6 שחו6655סזק !חוסק 8 .06655015ז2 00 6ו61רתת!)וזג/ תרח ע6051ח1]3טרת51 15 אוסף ]ה ח6ק6תו 01 תסוזתוסותס6 3 עט [178ה60 06] 6ח8 5ז66550סזק 1/0 זז [0ז)חס 6 .0668%07%זק הזזה ה! ז6806! 16זס.י 6חד 7 בסה 0 6ודך ברזסיו1 51165 ]תוס ערוזה סז 75001152 1 טלפון 03-4758181 ₪ 0 5 ת.ד. 38300 תל-אביב 61392 0 6% 0 90737 אה 0 יקי % 1 ץוב עשסח 8 , עוסצן ]תוסץ פַחו1031] התס 5ו6טו0סזכן -הת60 0768560ח1 5שתוזס 5/5165 תח 0ח3 זסעשסק עחווטק 6] 0) 66ח8 ותזס!ז6ק /66וזק .זו פַתו6655סזק 5190/1886 6 1165 6 10 3 זו 638 עזסרת6רת 116 65חוז 4 6ח3 6 ,15סט0סזק 75 פטסוטסזק ]וס ]רת 60 665וטסזק 561165 05-5000ת 6 ]8 5תסו63ו!קקבג זס! שחו .630801[1 5751635 1ה656זק זו6תז 0116785 567165 705-5000 6חיך זס] שחוזטקרתס6 0681016 ,3007816 ,6ת1]-[68ז 9ת01ח8-ת66 51סרת 16 -תסו)6ט0סזק 06ת8 ,86/1%6ז16תו-ז56נ .5ת0ו1681[קק3 60וחסוזס 85 !6ט0סזכ 08516 זטס" 1 205-5000 שסת 6ת] קט 6א8ות .0 ש6חג 5300 ,5200 ,5100 16 6 ותסז] 86ח8ז 665ח8ותזס!ז6ק 68% וסקס זהוסק-9ת:8031 הסו!!גרת 2 ס , (1.07"))) 6ת5660 זסק סו 0.5 ]0 עזסותסות אוה קט קוא הזו פתס[3 16מְַ41[3ש3 6זב 05זסשצי |[ .5 328 ס) עזסרת6רח בת8זפסזק טטפוזו5ו0 8 פתותוטות 60 8 6 ת]ועו 1ק66ת60 6זט166ותסזב3 6] ,ע9ס!סחת66) [15/ 181651 -ח5]8 סח 8 5618 561168 075-5000 ,פחו)טקות 60 6ש6051-666]1 זס] 810 *07]א זסק 82,000 6ה! פַתוא68זט 5 15] 6רת1!] ]5ז 6ם1---זסוזזהס -9חו)08 3 תו 86016060 ח66פ .ר5/516 שחוזטקותס6 וחוסק 65 סו651וח20 .5.() חס 834560 * אֶת[06688זק 180100160 6 ה 5 56165 705-5000" 6תך פַח|06658זק 160טפ1ו015 8 5ות )וארת ]8ת] ה5/516 מערכת פתוח -- מו המתקדמת ור 0 = אצ בזהסם 60 - ו | .חל - . | ]ו -] "+ = 7 וק ּ ג ואפ חזו/ש | 300 מ אצא 5 0 2 | 0 שאטצא = = 2 וטס ₪ ₪ 0 אצ והשם 0/ וסווזבק ₪81 16 :ו ה ו גב 5 וו | - תכונות: / 0 פסוגחג * מבוסְסת על המיקרופרוססור 16/32 ביט 4 ,4/0 המתוחכס ביותר 68010 סוא-8ח:ח80וא/ץזסהו6וא ו8טוזוצ | | *= יחידת ניהול זכרון ווח זהרף8 חאו ץזסוח סו ו * %כרון ואג 384% - ניתן להרחבה *= ניתן להוסיף לוחות מכל המגוון של לוחות ה-=שצ (לוחות זכרון, מחשב חד לותח' וכו'). * ניתן להוסיף לוחות 0/ (9ז6וזפצחס6 ס/א, לוחות ס/ו טור' ומקבילי וכו'). ייערן שיווק ושירות: 4 זוטורולה יעודאל בעימ מיקוופרוססורים ומערכות. [ וו\ שב -- בקר תעשייתי (מישה ביותר! ב ו גו בו ו - [ ו 5 2 ב א * א8%ו0 עסקסו= בגודל 816 א8160(655זס!חנש 16ץ₪ וא1 ) *= דיסק ז60)פפחסחו/צ בגודל פע 5% או ₪6 וא 15 * מסך "15 עס אופציה גרפית (|9או₪ 600א800) * מבוססת על מערכת הפעלה 58₪5/705/ - ומתוכננת לעבוד עס מערכת הפעלה נגזרת אואע הח6ו5ץ5 - המתקדמת ביותר * תומכת במיקרופרוססוריס 16/32 ביט (ממשפחת 0) וכן 8 ביט (6800, 6801, 6805, 146805, 6809) * מחיר הכרות 9995 8 בלבד! רד ראשי. רחוב קרמינצקי 6ו תל-אביב טל 03-388315 ] ן וי ]- ]ו דרח | | | = | - 4 | "= 1 "-. ובוא הדשכ 6קהך -=== ₪ 6 135 = שאצא ן | 00ז0/)0 ָ סוזחחהּו) אסהזד 9 ן 0 סכגד',.. אפום ז6516 חחוש 9% אס 1 וש ₪68 50 סחו/ ו ₪ 0 7 00 אפוסם 0זגסם =]/ 65וחה3קוח0ס6 זסה01 ן ץזסוח6!) 6!|פפט8 -- 5 200655108 660ו -- ₪000!65 עְ50!3ו 6וח3ז6 6 ו 1 סו קש -- 65וטסס₪ עזסוחסוא ...6 0/] [3||6ז3ק ,|56113 איך תוכל להיות מעודכן בתחום כל כך דינאמי ומתפתח תקשורת הנתונים ??? ןשה השש ו קרא עוד היום את עתון "חדשות תקשורת נתונים" של חברת ביטקום. כי חברת "ביטקום סוכנויות | בע"מ" הינה החכרה החלוצה והמובילה בתחום תקשורת הנתונים בארץ. ביטקום נותנת פתרון שלם לרשת הנתונים שלך והוא הפתרון המתקדם ביותר בעולם כי כיטקום מייצגת יותר מ-15(!) מיצרני ציוד התקשורת הטובים ביותר בעולם ל: : מודמים, מרכבים, ציוד מתוג ונתוב, ציוד שליטה ובקרה, ציוד מדידה, ממירי פרוטוקולים ורשתות מקומיות. לכן שלח השובר המצ"ב עוד היום ואנו נשמח לצרף אותך לרשימת המנויים ‏ של עתון "כיטקום סוכנויות" -- חינם אין כסף. לכבוד ביטקום סוכנויות בע"מ %כ%ל, 1 פקובגויות .0 רמת החי"ל רח'הנחועשת 8, תד ופובו ת'א ו3ו61, טל 1ו03-4945 המגוון הרחב ביותר של -- 1 ופ = ו 5 | 16 = כו ן 6[ . 6ועט!זסעט [6161160זכן 6ח/! שד לבחירתן: > סוזסזסו!ו * סוזסזסקטפ * 0 -- 0 70 5 פ] * 5 אא * 6ששווחה וחוחט5 * 0 ו רק / ל 7 אינסטרומטר קס 1 חי בצלאל 21.ר גןל/00-56970/263567 - ל ל ל לשא )לט | ררל 90 ל ה ג כ 3 1 ₪ ל 2-22 1