מדריך יישומי מחשב ארצי – 1977

מהדורה זו כוללת 460 ישומים (לעומת כ-330 במהדורה הקודמת, גידול ב 39%) בהשתתפות 59 גופים וארגונים (לעומת 41 במהדורה הקודמת, גידול ב-31%). כמו כן תמצא במדריך זה רשימת כתובות בענף עיבוד נתונים בארץ אשר תהיה לעזר לכל אלה אשר עיסוקים או התענינותם בכך. יו"ר הועדה: כתריאל צימט. חברי הועדה: ראובן אלגד, דר' משה גולדברג, דן גרנות, אברהם טמיר, שאול לביא, יהודה פריעד, מרדכי קיקיון, דר', מאיר שניידר

OCR (הסבר)
איגוד ישראלי לעיבוד אינפורמציה. 5 : . 2% דש ו החדה, . = , 5 מ א. | : שו ל ו 5 0 6 .. ./ ה | 0 5 0 0 ה / 7 -. . : -- ברב ₪77 2 קה ת - - 59 0 7 0 . 0 - 0 ₪2 9 0-ה 2 - ו - 0 ל ן 0 7 - -. 0 - 7 - 0 5" = 2 7 / . : 0 - 0 ו - ה . 0 . 2 / : -- ה 7 , ) . . ברהכ ה יישומי מחשכ ארצי . = איגוד 'ישראלי לעיבוד אינפורמצ מימ"א ‏ ) מזויך יישומי מחשב אוצי| , ב 57 0" לוד [דדדו 999 0 ו 6 וחד לדולר 9% מ ת מַ א / 8 ומ י א" זל , 4 [ - ּ לור 7 ספ מ 0 5 . | תמממ "מ מממ 47 74 ו 10 ו 9 | תממת מ המש 'ג א:" 3 * הץך זז 99% : / | דזוו זזוו 9 מממ מ לצ ממם מ . זוזדז 9% 1 מממ .ה יי | ן ז 00 מ 5 י ב מ מ 1 " ודודו ן 9 ן מ כי ו ד ד 2 מ מ י מ ית ארא ד ד 9 1 הת - 5 . 0 .רז . ₪ מ מ מ * ה א |) % ז ו מ ₪ / ז ג מממך כ ת מממם-- 5 . . ז 7 109 1 ממממ ‏ 54 ו - ב נוי %"ק 5 ₪ 7% ל הדודו הפי - 5% גניד יי 5 דד דד 99 מ תּ שש % מ א .א* % . 5 ו - % . ב . א אהת ' 4 3 מ מ א הא %0 ,6% א א 40 1 1 ן - מתמת מ א א 1 ז 9 1 מתמם ‏ מ מתמת מ א א ד ד 9 י .+ זוזזז 2 מִמַת מ כייי ממ מ א |* וודק 999 . מממ 5 כי | קז | : 5 > [זזזון 3 | ב תת > 8 | ות 0 / 1 מ | את , < יל / 9 1 מההה ת מתמת כמ א 7 א 0% ד 9 1 מממ ם ו - / >< - % מ א זוז זז 2 | מת % בד - /, 0 % זיז ד 19 ו - י (ם 0" , /. 0 | ו ּ ה" 4 ה 1 1009 א .| א 4 ₪ ₪ 4 ממממ ימ מממ כמ 78 א / ד 9 1 אתמ ת מממ מ( א 7 * 70 הל 5990 | יווקק וזווד 0/9998 | ממה כמ ייי מממ תא א ז זזזלד 9990 מממ : | / מ וב א מ מ מ א .*. ד " ו 9 9 | מ מ במ ₪ | יש 9 קרי יר / ל ן מ מ . : / ה 9 0% / 9 מממ מ מהמם תה א" .ו ד 9 1 ממממ ית התת כ כמ כ ייי מממ מא תושווד זוזדד 99% 0ן מממ מ רייר מממ 5 א א וזזו לדזוז 0 99ב םמ מ 3 5 . ד 9 ון ת י מ 5 א% א ד -. כ ף "1 , ו לי | * 2 הג ח - 98%מי * *( הא | ממממ מ מתממ מ ה . ו + 9 1 ממממ ‏ מ צטממ מ א . * 4 ז 9 זודדו וזודד 99% הממח מ ייר מחהמ מ 5 א שודדן זדזדל 39% ממת מ ד 9 מ מ כי 83 מ | ,א ו ך 99 מ ממ כת> | ח ', ג 1 0 2 2 1 ב שה "ו 1 ו ד 7 1 "יצ ₪ ד ז 9 1 מממם% מ תמממ מ א . 4 7 ד 9 ממממ ‏ מ ל / "א ב" - 5 -% ודד 0 0% / -" 7 שו 4 - 4 ", זלוזי ד 9 1 מ םכמ א אא ות 1 מ רת יממ *את /. ז 9 מ מ מ . " 3% 4 1 מ מ ת מ " ." ר 9 | ממממ ‏ ת ממממ ‏ מ ת ₪ זז 1 00% 1 ממממ ‏ מ תממד ‏ מ ת* . .רז ז , ד 9 ל = מדריר יישוכוי מחשכ ארצי: 17 ₪ יקי התור משק המחשבים הישראלי גדל בצורה ניכרת. במרוצת הזמן הורגש הצורך להכין קטלוג תכניות מחשב שפותחו ויושמו במדינת ישראל. קבוצת חברי איל!'א בעלי יוזמה הכינה מהדורה נטיונית של מדריך יישומי מחשב ארצי (מימ"א) בכנס הארצי ה-8 של אילייא בשנת 1972. אף על פי שמספר התכניות שהוצגו במהדורה הנסיונית היה קטן, וגם צורת ההֶצגה לא היתה עדיין מושלמת, וכתה המהדורה הנסיונית לתגובות ערות ביותר ולהדיס חיוביים. מעודדים על.ידי ההדים התיובייס נגשו חברי הקבוצה לעדרה, מאומצת. וריכזר באמצעות שאלונים מפורטים כ-350 תכניות ויישומים. אוהי מהדורה ראשונה של .מדריך יישומי מחשב ארצי (מימ"א) ולאחריה יופיעו -מדי שנה מהדורות עדכון או אף מהדורה מחודשת לחלוטין. אין זה אלא חלק מן המחשבה בתחום המחשבים בישראל, ותקוותנו כי במהדורות הבאות תלך התמונה ותקיף את כל המתקנים ותכלול את כל היישומיסם שיש לפרסמס. 1 המדריך ערוך גם בשפה האנגלית, וזאת במגמה לאפשר למתענינים בחוייל בנעשה במשק המחשבים בארפצ, י'להציצ'י פנימה ולקבל תמונה על הנעשה כאן. המדריך יפיצ לא רק מידע מוסמך על היישומים המבוצעים בארצ, הוא גם עשוי להוות מכשיר יעיל לפיתוחם והידוקם של קשרים בין אנשי חוי'ל ובין משק המחשבים. הישראלי. הערכתנו נתונה לקבוצת העבודה שעל חבריה נמנו : 1. צימט כתריאל, אל-על, *ושב ראש 2. אלגד ראובן, עירית תל--אביב 3. דר' משה גולדברג, מרכז למחקר תעשיית י 4. דן גרנות, רפאל 5. אברהם, טמיר, המרכז למיכון משרדי 6. שאול לביא, משרד הבטחון 7. יהודה פריעד, משרד הבטחון . | . 8. מרדכי קיקיון, משרד הבטחון 9. דר' מאיר שניידר, אוניברס יטת בר- אילן. אנו מודים למרכז לאינפורמציה מדעית וטכנולוגית עבור תמיכתם ומברכים על כוונתס להשתתף במהדורות הבאות. כמו כן אנו מודים לכל המוסדות ולכל מתקני המחשב ששיתפו פעולה בהוצאתה של מהדורה זו. , : תקוותנו כי המדריך ימלא את התפקידים שיועדו לו. . ד. חביון יולי 1974 : יוייר ההנהלה 6% : תמוז 5734 ב . 0 ₪ ְ 5 :*"" ₪ קורא יקר, " מימ"א הוא קטלוג ראשון מסוגו בארץ הכולל יישומים ותוכניות מחשב אשר פותחו ונמצאים בשימוש במתקני עבוד נתונים בישראל. מדריך זה הוא תולדה של רעיון דומה ליצירת קטלוג של תוכניות עבוד נתוניס בַחְבְרות תעופה בעולם, שיום הח"מ בועידת יאט"א (הארגון הבין--לאומי של חברות התעופה) בשנת 1970. לאור הצלחתו של הקטלוג התעופת י, אשר מופיע כעת במהדורה רביעית, התקבלה ההצעה בכנס אילי''א ליצור קטלוג לישומיס ישראליים והוקמת קבוצת עבודה לטיפול בנוש א: 5 ב מטרת הקטלוג היא : . א. להמציא מידע מהימן בכל הנוגע למערכות מחשב בישראל, היקפם, דרך הפעלתם, סוג הציוד ונתוניס אחרים. ב. לשמש אמצעי קשר בין מוסדות עבוד נתונים לצורך החלפת מידע על מערכות חדשות, וכן לאפשר שימוש חלקי או מלא בחבילות תוכנה שכבר פותחו. =" עשינו מאמא להגיש את המידע בדיוק כפי שקבלנו אותו, אך טעויות במהדורה הראשונה הן בלתי נמנעות, ועם הקוראים הסליחה. הקורא ימצא מפתח נושאים :כללי בדפים הראשונים של המדריך כשאחריהם היישומים המפורטים. כמו כן כללנו בסוף הכרך דוגמת השאלון, אינדקס מילות מפתהוגם מפתח לפי החברות והמוסדות המופיעות במדריך. תודתנו נתונה לאלה שעודדו אותנו בעזרה ובעצה ולאלה שתרמו רעיונות חדשיס למהדורות הבאות. אנו מקוויסם שהקטלוג יהווה מכשיר מועיל לק הילת עבוד הנתונים בישראל. , כתויאל צימט ' מנהל מרכז עבוד נתונים אל-על, נתיבי אויר לישראל יולי 1974 תמנזי 5234 מבוא למהדורה השניה קורא לקר, מהדורה זו כוללת 460 ישומים (לעומת כ-330 במהדורה הקודמת, גלדול ב-59%) בהטתתפות 59 גופים וארגונ?ם (לעומת 41 במהדורה הקודמת, גלדול ב-31%). כמו כן תמצא מדריך זה רשלמת כתובות בענף עיבוד נתונים בארץ אשר תהלה לעזר לכל אלה אשר עיסוקם או התעב?נותם בכך. רשימה זו וודא? רחוקה מלהלות מלאה ואנו מצפלם שכל הגורמלם ימצאו ענין להשל ימהּ. , אנו תקווה שמדריך זה לשמש את הענף. , כתרלאל צימט מנהל מרכז עלבוד נתונים (מע"ן) אל-על יו"ר קבוצת העבודה ספטמבר 1977 תטרל 08| ' ו + מספר 13 כתוגת תיאור היישו 54 0060 7 64 ₪046| 9 ] 5 הסןצזסץ נ7 סג ענו ב ----------;א לא לגתו1 בהשנצות רל מדריך יישומי ‏ מחשב ארצי סימול ג שס המפעל / המוסד / האוגון בד ** המחלקה ]1 | ₪ + ע. 2-4 ג 4 ב , ,4 .4 ] ₪0 שם איש הקשר 43 מטוה. קלט פלט, תמצית מהלכים. כמויות. תדירויות. תקשורת וכו" .06 1/2 2-0 5:0 .|046/ זש!טקוה60 | 860/66 הסז0:טף/הס6 10760070 ב 03 ₪ 6קץז 30 " הו אטף 66 אסא מו 4 | בש ב % ג ] 000 ]0 , '" |₪666 3% והסטהםק !0.0 שקסז )0 .סא 3 ץזסות6)))] 30 ל |066 27 5 ל 066% צוזס 6 כ₪ - 042 ₪1 4 זפווס|ק זשותוזק ₪ זפקסק 0-0 זתוס )קבד 500/70 | 1 ץקגום 600006 | | | | | /- | :|הוה:4ז 3 06% % 57 /008| 6 9 00608 6 ובו [9] יי ו 1 בי 1[ חפנו . ווטזוזס] 600 5 . | +הסזפסזק ).סא | | 6966 )0 .40 ב : 4 6 ו | ידי ] ו 0 . וש הוחסא 4 הבא ב , | , . / 9 | ההשופץ5 פָהן!9:0ק 0 ול שוחסא ‏ 52 ה היטה היה אילא - קנוצת עבורה לקטלוג יישומי מחשב הודפס לי המוכון העירוני לח'כון - עירית ‏ ה א-יכ זו הוראות למילוי השאלון ו . 0 0 ' 1. נא לרשוס במשבצוח אח הפרסים הנדרשים ולא לעבור מעבר לשדות המוקצבים. ניתן למלא כרטיסים 7-0 בעברית או באנגלית, אך לא במעורב. כרטיסים 9-8 באנגלית בלבד. כל פרט, הנראה לך חשוב ולא יכול למצוא ביטוי במשבצות, נא לציינו בחיאור היישוס. כוונה השאלון לחת חמונה כללית של היישוס, לעורר ענין, ולאפשר החקשרוח ישירה בין המעונינים. 2. תיאור היישוס דוגמאות; א, הכנית מעקב מלאי מחסנים הקלט: תעודוח כגיסה ויציאה של פריטי מחסן. | מהלך ראשון? , בדיקח תקינות של הקלט , , מהלך שני: מעקב אחר אסמכתאות ודווה.אסמכתאות שנתקבלו ואסמכתאוח הסרוה (ע"פ מס' רמיף). מהלך שלישי: פדכון רב קובץ מלאי והוצאת דוחו"ת. מהלך רביעין מיון רב הקובץ על פי ה-א-ב. . הפלט: דו"ה מצאי, דו"ה היוב סעיפים תקציבייס, דו"ח פריטים שהיגיעו לנקודת מינימום, דו"ח פר*טים שמחירם עלה ביוחר מ-15%.. - " מילוה מפתח: מעקב, אפסנאות, מלאי, רמה מלאי, חיוב סעיפים תקציביים. ב. הדפסח פרסומים המטרה: הדפסח פרסומים באנגלית, בעברית או בשתיהן, חוך מחן אפשרות לספרור עמודים, כריכה נאה, . תוכן ענינים, סטטיסטיקות שונות, הדפסת קטעי פרסום במספר בלתי מוגבל של העחקים. קלט: כרטיסים בעברית, אנגלית, "סינית", ועברית פונטית. כמות קלס: בלתי מוגבל, פלס: הדפסת הפרסום בצורה נאה, במספר בלתי מוגכל של העחקים. גודל: 0 כרסיסי בקור. זמן אופייני לריצה (ללא הדפסה) 2 דקוח ל-20000 נחונים. מילות מפתח; תעוד, הדפסות, עריכת הדפסות, פרסומים, עריכח פרסומים. ג. תכניה למציאה לוח זמנים בשיטת פ.א,ר.ט. קלס: רשימת פעילויות עד 4000 פלס: דו"ח קלט פ.א.ר.ט. זמן. דו"ה ממויין לפי מרווה, דו"ח גאנט. מהלך: 7 בדיקת קלס, נחוח זמן של הרשת, תכניות הדפסת דוחו"ה. גודל: 0 כרטיסי מקור חדירות: לפי הזמנה מילות מפתח; פ.א.ר.ט, גאנט, לוה גאנט, פ,א,ר.ט. זמן. ד. יישום מדעפי באנגלית 06 5מזת כ אוספ צתאחישונם1ט א וחדזא ,5 ]8ה!תגץ א אס דאמפאפקמם אסדד)אטם א חס אסודג<ואואוא פצודגאסה אגא צפ8 אסהע:50 פגאזוקס 705 5046₪85תלא טאודטסת םוד .צואס 8 א ג םקצד מווך פסודדפא פ'ו:ספוטאם צ8 פמד6טסא0ס6 5!| 554804 מך .סא דאוסק אמצוס 4 471 6אודהגד5 פהטפפססה? -(5155/ הסט שווד 45) פסודדפוא דאטוע 6 :ודאסטנאסס מו הָס .או אספ וויתג :פ'ודד אז דאוס? פ:והופמם צא ד אסהגט1ג שת 08: מאדדטסת 4 צ?קט5 סד ₪345 תספש מווד .5 ג? פדן סטסאודד 5ו פאודטסא :ור אס יוסאדאסס שווד .אסוד2ואת?ס : סאחסש צטא כ. פאהאפאגה במתאוא!הכוונה לציוד המינימלי הדרוש לביצוע היישום ולא כל הציוד הנמצא ברשות המפעל. כמו כן לגבי גודל הזכרון. 4. 5אגאדךו50 לגבי שפוח הכוונה לשפות העיקריות ביישום כאשר לצורך קבלת תמונה כללית אפשר לדווח על כל סוגי הקובול או הפורסרן במסגרת אחת. ציון האחוזים אחרי השפוה יאפשר לקבל המונה של הרכב השפות ביישום. מספר כרסיסי מקור משוער ייהן בטוי, אמנם גס, לגודל היישוס. ו א י נ ד.ק ס 0. <ביסוף פמור 1. ביטוח חיים 1 2. סיכונים. 177 3. ביסוהי שרות למכשירי 5 4. ביסוח מנהלים 1 5. ביסוה רכב 29 6. ביסוהים טונים 30 ך. ביסוה אלםנטרי 2 5. בריאות 1 אבחנה 2. סימולציה 35. רשומות רפואיות 38 0 הנדסה . אוירונאוטיקה 44 .2‏ אזרהות - 55 3. בנין 2 4. | השמל ואלקטרוניקה 5. כימיה 6. מכונור 49 ך. מסאורולגיה 50 5. יחינוך 1 בחינות וּציוניס 55 - הדרכה מתוכנתת. 59 5. לימודי מחסב 4. .מילגות 5 יתחזיות תלמידים 60 - וו ₪-. . -ף. 5 .0 הקלאום 1 . הידרולוגיה 2. היכנון חקלאי - טיפול בסירע 1 א*איהזור מירל 2 ניהול ספריות 35. מאגרי נהרנים מיוהרים. -4. קסלוגיס 5. בסיסי מידע 6. ניתוב הודעות כלכלה וכספים ( ראה גה סרותים מיוחדים) 1. בנקאות והלוואוח 35 חיסכון, ?. הנהלה חסבונות 5 היסכון 8. עיסקות מסבע 5. הסחיר 6. חקציב 1 ניהוה סיכוני השקלות ס. אעטראי לוגיססיקה 1 | פלאי 2. ההכורה והובלה 3. ההזוקה ואהזקה 4. הזפנות מרקי יהודות 1. | בלשטנות עברית 2. תנ"ך 14 5 מרעים ו ץפור 1 5 מרעי החברת ה - 2. מרעי הסבע 5 3. מרקי כלכלת ו == 4.. מרע*" המחשב. ‏ . - 5. מרעי הרוה 00. מחשב 1. אהזקה ;ונעת, גיבוי 6 2. איסוף נחוגנים 187 3. הכילות הכנה / 131 4. | ניהול סרכזי מחשכים ( ראה גם ניהופ) | 245 5. ספות תיכנות . 24 6. תיכנות עזר 259 .7 שרסוסיפ 201 5. מתמסיקה והקר ביצועלים 1 אלגברה 205 2. א*נליזה פונקציונלית | ' --( ' 3. גיאופטריה = 4. לוגיקה . =-=- 5. תורת מספריס או 6. תכנון לינארי 1 ][. -תורה ההוריס - ו 8. בעית ההבורה 25 9 סימולציה *' 276 170 תיכנון רינםי 0% 1 . אופטימיוציה 208 12 א<;נליזה נומרית 21 5 .0 ניהול .1 .2 .37 .4 .5 .6 ..1 8 9 10 11 12 כוח אדס מערכות מידע ניהוליות ניהול מרכזי מחטסשבים נוכהות בסעות עבודה סכר ומשכורת חקניס חכנון ופעקב פרויקסים "-רווהיוה פרויקטים מעקב תעסוקה שיווץ ההזיוה טיוו ניהוח פינגסי מססרה.-ומספטים .1 .? זיהוי פלילי העבורה סטסיסטיקה .1 .+ .3 .4 .5. .6 .1 הסתברות מספרים אקראיים ניהוה ססטיססי ססטיסטיקה לא פרמטרית היזוי טכנולוגי | ההזיות סקרים שרותים ציבוריים ( ראה גם כלכלה וכספיםס) 1 40 35 4 .5 הסמל מים מיפי0 מכס" רווחה וסער -2ך2 275% בזימז'י'א ( מוריך יישומי מחשב ארצי] -- וכ<אור: = : אסודקומס65ם מערכה נמוכנה בנועא כמוה ריים המסייגת בנושאי נהול תיק וטות היים. סולת ההראות על עינזויים הקטווים לתאריר,הישוב רארבות ובטוה מטשנה, דוחות המפקה צל הבנקים. המערכה פועלה על מחהחטב י.כ.מ. וניתז קהסב אותה למתיבים שונית. . הערות: = = :פדאשווותסס נזילות ממביתרו: יַ : 8 הסוץא ביטוה ‏ ביטו)-זיים רצרבוה ביטוחה-ממונה : 5 ה השוסח בה תובכנה: : םה מצוד-50 המחשב: 42 סואג 5 6600 דגת שם התכנית: > : כונני סרטים: = זכרון דרוש: אי שגרות: ‏ 6 כונני תקליטים: -" - כמות כרטיסי מקור לתכנית: 00 מכלוליס הקשורים בתכנית: סוגי מסופים: מערכת ההפעלה: צג גרפי: . אמצעי קלט/ פלט נוספים: שפות התכנות: קוראת/ מנקבת כרטיסים: מדפסת: סרט--ניר: תווין : קורא אופטי: המוסד: הח רח שלוה מחלקה: / טלפון: ‏ 65י03298 כתובת: פ ינסקר 2 ת'א ב אי א. הר-טוב בוב -ודי התכנית שוחררה: 712 + תנאיס: * -ךרו ו 2 - עודכן בטם: | 03/10/75 מימז"א ( מוריך יישומי מחשג ארצין -7 תאור: : אסודקו568סס ריובוה היים: קביצחה גתודות וסכום רסיכוז בתוכניות רַיטוה היים. י כלנ:טנלא|ו/ העריפים,קבוצוה רצובה,בסיטסים,סובץ אק טוארי,כובץ מוליסות. עבוד:סגנירות,בקורה אפה,ביכקורת מאה,היעוב עטהודה וסכום בסיכוז. פלט: דוהוחה רארבה.דותוה סיכוז ודוהות רצרבה למבטחי מחנה. העגרות: : : 5 דאם 6 נזילות מתפתת: | : 8 סא ביטוה רצררוזה עהודה ‏ פוליסה סיכונים : םה השוסחגהה וכובנה: : ו ד- 50 המחשב: ‏ .א.8.] מוג 366 דגם 20 שם התכנית: הטם-ק 6ס כונני סרטים: 4 זכרון דרוש: אאו שגרות: ‏ מ כונני תקליטיס: - כמות כרטיסי מקור לתכנית: = ספספו ' . מכלוליס הקשורים בתכנית: סוגי מסופים: מערכת ההפעלה: 3ו 6סך צג גרפי: . - : אמצעי קלט/ פלט נוספים: שפות התכנות: ב :55 002 א4תדתסץ 1 קוראת / מנקבת כרטיסים: מדפסת: סרט-ניר: תווין: קורא אופטי: , 5 כ5סם המוסד: הסנה חב רטות מחלקה: טלפון: 03623251 כתובת: ו0' אקלנבי 5[| ת"+* איש הקשו: ‏ ח. גיל התבנית שוחררה: סדקוו תנאים: 7א השלוח מס. היישום: 274 ו עודכן ביוס: . 03/10/76 י ה מוויך יישומי מחשב ארצי וג<אור: : אסודקומ56סס ביטוה ענהלים:ויהול ביטוה מנ הלים",עצרכ י פדי וז ומסולכק,רוותי הצודה ההעיב וז ות מפע ימ מ בוטהים-כ ובט חולי כות ,טבלאוה העריף. עיבוד:תסינותה, עדכוז,היטובי פרמיה.ררכי צזזיוז ועררי מנדולפ. פקט:העבונות מנהליס.אמורי מס הבנסה,ערכי פדיוז למאצני מפעריח, רווהי צמדה לזוליסות. תדירוה הודשית. הפגרות: מזידלות מפיתת: ביטוה הטרי* מנהלים-בִיטשוה ציוד: : 5 שוכ חהה המחשב: סוא 260 כונני סרטים: 2% כונני תקליטים: - סוגי מסופים: צג גרפי: אמצעי קלט/ פלט נוספים: קוראת/ מנקבת כרטיסים: מדפסת: סרט--ניר : תווין: קורא אופטי: המוסד: הסנה 6ב בטוקה מחלקה: כתובת: וח' אלנבי 5[| ת"צאצ התכנית שוחררה: | 1/73 תנאים: טֶס. היישוס: 275 : דא ואס : 05 סעצם א תובנה: : 50-35 שם התכנית: אז|הא יא זכרון דרוש: אשו שגרות: ‏ 19% כמות כרטיסי מקור לתכנית: הסחרו מכלוליס הקשוריס בתכנית: , מערכת ההפעלה: בו 6פ שפות התכנות: :55 00 אגאדתסץ ג 03623271 :ןופלט‎ איש הקשו;: ‏ ח. גיל עודכן ביום: 0/75ו/גס -י] תאור: : אסודקוח06פסס - כולכטיבים היים:ניהול פודיסות כולקפיביות,ותהטבנ וה,רצרבות סכום בסיכוז. כלט פרפי מפעלים.,פרטי מבונהים,טבלאות העריפים,סובץ מרומהים. עיבוד:קליץת נפעלים ומבוטהית הדשים ושינוייס,עדכ וז היטובי פרמי!ותח, גגיעת וצרבות וסכום בסיכוז. פלט:דוהות היובים למפעלים,מצב ראררות ו וב הז יז לה ולקטי נים, זוה קלביטוה מענה בהוט דארץ, דוה סמטיסטי. הב נזילות מפיתת: ביטוה ביטו]-כולכקטיבי רארבוה חומיות : ₪ ה שוכ חהה המתשבי ‏ ,%,8.ן חוג 360 כונני סרטים: 3 כונני תקליטים: - סוגי מסופים: צג גרפי: - אמצעי קלט/ פלט נוספים: קוראת / מנקבת כרטיסים: מדפסת: טסרט--ניר: תווין: קורא אופטי: , המוסדי הסזה חב בטות כתובתי רהז אלנני 15ו ת"א התכנית שוחררה: | [1/7 תנאים: מס. היישום: 276 2 : 5 דש 60 : 25ח סעצ: א תובנה: :םד 0 שס התכנית: זכרון דרוש: אשו כמות כרטיטסי מקור לתכנית: מכלולים הקשוריס בתכנית: מערכת ההפעלה: בו צזז6סום) שגרות: 6 000 שפות התכנות: :55 0007 אואדתסט 1 טלפון: 03623251 איש הקשרי ‏ ה. גיל קלא תשלום עודכן ביום: 6 | 3 > תאור: | : אסודקוה50טס ביטוה היים-חיוב.גביה:ניה ו- מערכת היובים, גביה ומעקב פוליסוה ביטוה היים. כסקט:מסמכי הז סה ושינוייס צי פוליס וח,מבוטהים, מפעלים, סוכנים הברוה, בנסים.טרלאות. עיגור: הכינ ות, רפוקה ותמל ומים,עדכוז, חישוב עמל וה,הביטה ריוביה מעסב רובוה ותופתה. , -זנלט: דוהות היוב,העלום,ביט ול, מעכב,צמל וחה. הדירוה: יומי-הודשי. / הערות: | : ואס מזילות מנתת: ( : ו ביטוה פוליסה ‏ הפוקה מנכקב ‏ ביט!ה-היים . : 6ה תוסחה תובנה:.י / : = /צד-50 - המחשב: .1% סוא 260 דגם ר2 שם התכנית: הז 6 גה כונני סרטיים: 4 ו זכרון דרוש: א6ן שנדזתם ‏ 35 כונני תקליטים: -. - כמות כרטיסי מקור לתכנית: 2000 מכלוליס הקשורים בתכנית: קְ סוגי מסופים: מערכת ההפעלה: בו סז צג גרפי: אמצעי קלט/ בלס נוספיס: קוראת / מנקבת כרטיס יס: מדפסת: : סרט-נִיר: תווין : קורא אופטי: המוסד: הסנה חב בטוה ‏ || מתלקה: ( | - > סלפון:? ן[0362325 כתובת: וה' אלנבי 5ון ה"א איש הקטו: ה, גיל התכנית שוחררה; ": 9/70 . קלא תשלוח תנאיס: | מס. היישום: 273 | = עודכן בשם: 6 רגר כ = 776 = מוריך יישופי בהשד ארצי תאור: -. | :אסודקוהספפם מצרכה גביה לפולי0ות הייז - פתיחה. רכלש: כ וב ץ פּ 7י0וה ביטוה היים. הפלט:כפבוקת חיים לגניה,טרכים עבור פוליס וה היים לופכקדה, דוהות נלוים. מהלב ים:שליפת סרטים ברתאם- 3107 גביה. י- תדירות:הודשית. יְ : הענרות: : 5דא6ו 60 בזילוות בלבירברד: %/-/ : 5א סא -גביה ביטוה פוליסה ביט וח-ריים . : =ההשסחבתו תובכנהת: : םד 0 המחשב: ססוג 3260 --.דגם 20 |שם התכנית: כונני סרטיים: 6 זכרון דרוש: אשו כונני תקליט ים: ₪ ס .| כמות כרטיסי מקור לתכנית: מכלוליס הקשוריס בתכנית: סוני מסופים: " מערכת ההפעלה: צג גרפי: | אמצעי קלט/ פלט נוספים: שפות התכנות: קוראת / מנקבת כרטיסים: מדפסת: סרט--72: תווין: קורא אופטי: המוסד; מגדל.בניז .‏ " מחלקה: | טלפון: כתובת: ‏ וה' קרליבך 32 ת"א | > איש הקשו;: ר, בלומנפלד התכנית שותררה: 0 0 תנאים: לצ דוורו | מס. היישום: 12% עודכן ביזס: | 03/10/76 7% - 5 - תאור: : אסודקוה65ס חזיאוב רצרבות לפוליסות זיים. 72 פמ !וליסותה בישות א*יים. 1 חישוב רצרבו], עהרביס:שליפה סרטים לפי תעויפים,הישוב רצובוה והדפסה דוה!וה. זוירות:שנתית. הגרות: : 5זא ואס מילות מפתת;: : 5 פד )א תובנהת: : 5ב וח ספ ניץוה רצונוה ‏ פולי+ה ‏ ניטוה-תהיים ציוד: : 46 באוסחת 4 המתחשב: .8% ססוג 366 דאם 20 טשם התכנית: כונצני סרטים: 6 זכרון דרדש: *6ן שגרות. כונגני ת קליס ים: - כמות כרס*סי מקור לתכנית: : מכלוליס הקשוריס בתכנית: סוגי מסופים: - - - מערכת ההפעלה: צג נרפי; אמצעי קלט/ פלט נוספים: שפדת התכנות: .8 ]בג 1) )+ = אגתזאטו ות קוראת / מנקבת כרטסיטים: או סופסת: הרי סרט-נזר: == תו"מן- - == קווא אופטי; א המוסד: ‏ %אגר7-בנין / . סלפון: כתובת: ‏ רה' קרליבך. איש הקסד; ר. בלורורקו התכנית שוחוררה: תנאיס.: לא זווהו 'מס. היישום: 165 עידכן ב"ם: הקקטעו'ו 7 תאור: : אסוד?והס5פס - עווה איכים-הפףכדה עיקישם בעמו ער ומבונר בבנק,קלויטוה אלמנטרי. כקט:ר וליסות.שיכים עשהותצרו מהבנה, שת זייםס,העלומים בק ומה. והלו ן:1הלו יומי בדיכוה אנינוה. מררר<:טדכוןז קוא מגונפהים הצצה כובץ דוהוה | מהלר הודחי מרלרו:וזרמחה כוגץ זוכוה. רלט :עיכים להפכנדה בגנל והודעוה למבוטהיח. הערות: | :605 מילות מפתתח: : 05 וא יטור רי'וןו]-הררר(/ררי מיוית תוכנה: ו המחשב: 7% ז[יו*% 300 דגף (% שם התכנית: כונני סרטים: . זכרון דרוש; א רס כונני תקליטים; 'י רוג א4וג? כמות כרטיטי מקור לתכנית: מכלוליס הקשוריס בתכנית: סוגי מסופים: מערכת ההפעלה: צג גרפי אמצעי קלט/ פלט נוספים: שפות התכנות: כויאת/מנקבת כרטיסים: מדפסת: סדט-ניר: הויו: קורא אופסי: המוסד: 3וזל-11י!1 - מחלקה: מהשב כתובת: ‏ נרקלי רַךְ 32 ה"צ התכנית שוחררה: / תנאיס: -רצ דווה!ו מס. הישום: 23[ = עודכן בלם: 5 ג . - 9% - וכתאור: : אסודקואספמס הדפסתח פוליסוה לבטוה היים - מערכת ומרשנה אה הפרמיה *גכרי הבטוחים העונזים. בנבטוה מנהלים מפרידה בי]ז הלס הצובד והמעביד וכודל* את הבטוהים הנוספים ?בטוח היסודי. ההישובים נ שים מפרטי יסוד של הפוליסה כגוז גיל ומצר ו 8 ביאוהי. אוצי הפרמיות הלגרות: י לילוות מניתרד: פוליסה פרמיות ביטוה כיטוה-היים : םההשוסח מה המחשב: % סוא 260 כונני סרטים: 2 כונני תקליטיס: - סוגי מסופים: צג גרפי: ' - אמצעי קלט/ פלט נוספים: קוראת / מנקבת כרטיס ים: מדפסת: סרט--ניר: תווין: , קורא אופטי: המוסד: מחלקה: אדי לוי וע"מ כתובת: עַ' רוטצשילד 42 ת 'א התכנית שוחררה; 6712 תנאים: מס. היישום: 450 נלח מטבלאות היצונזיות א!ו נצרשם בפרטי היסוד. , : 5ידות= 60 תוכנת: שס התכנית: זכרון דרוש: - כמות כרטיטי מקור לתכנית: מכלוליסם הקשורים בתכנית: מערכת ההפעלה: ש פות התכנות: טלפון: . 036227292 איש הקשר;: ד. טאטר לשכת שורות | עודכן ביוס: 76 ו 03 בזיבדיא ( מדריך יישומי מחשך ארצי תאור: | : אסודקו6508ס בטוה הייט.מגרכת היוב וגכיה, רעובי פרמיות,הודעות תשלום,דו!היח על חיוב לוי מכ 984 גריה.רדהאמה הופות,מצך העבוז למבופה ההראות והודעות מיוהדות, ‏ דווחים על מצב גריה.גל וכוי עצמלות,פת וי/היוב בטוה משנה. הול הון פתוה !הככו ?ים,דווהים למאצז,הכנה איטורים למס הרנחה. העגרות: : 5 דא5 וס מילות מפתת: : 005/צ= א ריכוה-ויים, גניר ריוב : 5השוסההה תוכנה: : 3 ד 50 המהשב: ‏ .9.ג3.ן]ן הוג 370 דגם 25! שם התכנית: 8 זס , 0 06 זכרון דרוש: | 609% וה שגרות: ?5 0 כונני תקליטים: כמות כרטיסי מקור לתכנית: : מכלולים הקשוריסם בתכנית: סוגי מסופים: * | מערכת ההפעלה: 9רפ 05 צג גרפי; : אמצעי קלט/ פלט נוספים: שפות התכנות: - קוראת / מנקבת כרטיסים: : :55 מדפסת: 00 סרט-ניר: אופדתסץ תווין: ר 1 קורא אופטי:, : 06 המוסד:דס1ה חב נגטוה טלפון: !0362729 כתובת: רח אלנבי 5ון תא איש הקשר: יוה" >ומהף התכנית שוחררה: / תנאים: לא דווהו מס. היישוס:478 ' = עודכן ביום: | 03/10/76 - 2[ - 9% תאור: ְ -: אסודפומ50סס בטוה מענה עבור בטוה היים -מצורכתה מבוססת על כלש המביל פצרטים על הפוליחה ועל ההלוכה למרטהי המענה. רמעוכת מהעבת פרמיות ועמלוה ומפיקה דווריח עוזים רעימת עסכטים הדשים.רו דרו קהררות,רטימת הבפוליס. 3 רמו כז אנטרויות לריכ ציםח וההמלגויוה.המערכת מאפערת הישוב סרוה רסירוז 7פי מרושח ושייר התברה המלבוסמ צל העת ודה הנשמרת ע"הת ב ודלי סה. ‏ הגבגרות: : 5דא> 6 מילוות מניתוו: : ₪0808ץ6א ביטור-משנה,ניטוה-היים : םה השוכחהה ותורבכנה: : 50-35 המחשב: ‏ .<*.ה.] טוג 70ב דגמ 5וָוָ |שם התכנית: כונני סרטים: 2 זכרון דרוש: ארפוה שגרות: ‏ 004 כונני תקליטים: כמות כרטיסי מקור לתכנית: 0-0 מכלולים הקשוריס בתכנית: סוגי מסופים: מערכת ההפעלה: צג גרפי: 005 אמצעי קלט/ פלט נוספים: שפות התכנות: קוראת/ מנקבת כרטיסים: , :55 מדפסת: 2 0002 סרט-ניר 8 , אאדסץ תווין: / 1 קורא אופטי: המוסד: אדי לוי גומ מחלקה:חיי ח [ טלפון: 036772707 כתובת: עד רוטשי לד %2 הא איש הקשר: מרימ צלצמן 2% התכנית שוחררה: תנאיס: קלא דווהו מס. היישום: 503 עודכן בייסי 03/10/76 ירד" תודיך יישנמי מחשב ארצין תאור: : אסדדקו50₪פס בטוה חייכב גביה ומעכב -מבו כמסה על כלימת פרטי ריסוד של הפוליסה. רראוב פומיה לפי קוד הצמזה ורמדד.הפכה דוהוה גביה קלפי פוקליסה ולסובז. הודעוה תע2לום,פרוה עכים.במעקב אחר הגביה וכליטעת השרומים.ביטול תעלומים "חור השרלום. / - /, הפכה דוהות מצב הטבוז לסוכז, נפרעים, פגורים,רכוצים וותפרגויוה. הכרות: י : פדאפווס6 בזיד'וות בזבירברד: 0 : 0₪5ס5א , ביטוה-היים.גביה.מנפב : 6ההווסחגת תוכנה: : םה הצוד-50 המחשב: ‏ .8.9.] 0 וג 76ב דגם 5ון |טם התכנית: כונני סרטיים: ₪ ְ %כרון דרוש: 07056 שגרות: 030 06 כונני תקליטים: יס 4סןו 40וג כמות כרטיסי מקור לתכנית: ססר , מכלולים הקשורים בתכנית: / סיוגי מסופים: , מערכת ההפעלה: 05 צג גרפי: . אמצעי קלט/ פלט נוספים: שפות התכנות: % קדראת / מנקבת כרט יס ים: המוסד: אדי לוי עמ | מחלקה:היי ם טלפון: 036227292 כתובת: עד ר!טשי?לך ?> הא איש הקשר: ‏ מריח אלצמן ו / תנאים: לא ד'ו וחו מס. היישום: 509 7 - עודכן בטם: ‏ 03/10/76 = 712 - | 76 .. ינ מזדיך יישומי מחשב ארצי תכ<אור: : אסוזקומ56סם הצעוה ?כטוהח היים .מעררה מבוססה על שאלוניח רמודפטים ע"י המחשטב ובו פרטים רנאפעוים חיאוב ההצעה המובה ביוחר ל-בטוה היים לאדם מופאם למצבו הכלרלי ורמשפרהי של רמבופה וכז ברההעב בגי?ו ועכרו ורטוחים נוספים הפימים וכ!'. הנבגרות: : פדותם ואוס6 מזילות מפיתת: : זעי ביט וה-היים : 3 הלוכ חמה תובכנהת: : 35 עד 50 המחשב: ‏ .3.9.] סוג 270 שס התכנית: , כונני סרטים: 2 זכרון דרוש: א99ה שגרות: 0095 כונני תקליטים: - כמות כרטיטי מקור לתכנית: 6)חהספו מכלולים הקשורים בתכנית: סוגי מסופים: מערכת ההפעלה: 5 צג גרפי: 5 " אמצעי קלט/ פלט נוטפים: שפות התכנות: קוראת/ מנקבת כרטיסיס: מדפסת: סרט--ניר: תווין : קורא אופטי: המוסד:אדי לוי בעמ מחלקהחיים טלפון: ?%?03622 כתובת:עשד רוטעילד 42 תא איש הקשר: "רים אלצמז התכנית שוחררה: תנאיס: לא דווהו מס. היישום:!1 5 עודכן בפם:" 93/19/76 ; - גן - 2 וו תאור: : אסודקו סי צהודום לחוליסות.נטות היים-לבוסס על פרטי פוליסה ראשוניים. המגצררח מחשבת רלפודוה עד לרודש ררצוי לפי נוג בטוה,סוג הצמדה ולפי שנה פרודוכסציה. העתודוה נהנות ברפף להיו] או ביתידת מדד רצויה,מת"ב, הנחת צילמר.כנספה ותז לכול תאוז לפי עסכ הדע ויעז,דוהוה למפכקה,דוזות סטטיסטייס,ר!!חי הצמ דה ההכרוות: מילות מפתת: 1הודר.ה ררוה,תאף%].בינווה ריים : 6ה הצוסח גת | סוגי מסופים: | צג גרפית אמצעי קלט/ פלט נוספים: קוראת/ מנקבת כרטיסים: מדפסת: ₪ סרט-ניר: תווין: קדדראנ אדמכניי. המועד:. ‏ אדי לזי גַעת מחלקה: החיים כתובת: עדי רוטשיל7 2>% הא התכנית שוחררה: . / תנאים: ?א דווהו מס. היישום: ‏ 512 תובכנה;:: שם התכנית: זכרון דרוש: אההוח כמות כרטיסי מקור לתכנית: מכלוליס הקשוריס בת כנטד;: מערכת ההפעלה: שפות התכנות: טלפון: איצ* הקשר: : 5 דא = ואואכסס : פכוה את : = ב וצדד-+0ם שגרוונ: | 3 00 000 065 2 מריח %אלצמז ערדכן בידכנ: 076 3.5 ה רת אור-+ םפפ0הוקדוסא‎ : הדפסה פוליסות בטוח חיים.ומצוכת מחשבה את תעריפי הפרמיה לגרי הבטוחים / כולל רגטוהים הנוספים לבטוה ריסודי. בבטוה מנהלים מפרידה ביז הלכ העוגד והמעביד:ההעובי"ם נעצשים מפוטי היסוד של הפוקליסה כגוּז גיל,מצב בריאות, תוכנ יה הבטוה.הכופה הגטוה וכ!'. ההנגרות: 6 מזיז'וות נזניתרז: פוליסה,ביט)ה -הייס המהטבי ‏ .%.8.] סוג 370 דגם 5וּן | טס התכנית: כונני סרטים: 03 זכרון דרוש: * כוכני ת קליס ים: *. כמות כרטיטי מקור לתכנית: מכלולים הקשורים בתכנית: סוגי מיסזפים: מעוכת ההפעלה: צג גרפ 9 , אמצעי קלט/ פלט נוספים: שפות התכנות: קדראת / מנקבת כדטיסייםם מדפס: טרט-ניר: תויין: קורא אופטי: : 5 דא ווואוסס - שגרות: 005 /% 5 המוסד:אד י לוי בעמ טלפון: 83677282 כתובת: שך ר וטשילו 42 תא איש הקטר: מרים התכנית שוחררה: / תנאים: קלא דווהו מס. היישדס:517 | עודכן בידם: צלצמז 6 06-> בב+זרר: : אסוד?וה56סס ונוח ריים-מערכת הבוסנה ע? ג?יוז לסדור פוליסה המהוה כקלט והכולל פרטית בטיפייש ןר המרוטשה,הכניות הב3וה,הכופת הבטוה וכו'.מהפבים אה הפומיה והצנדיה אז 7-7 הגגיה הטוצהה.ףעקב אחר ‏ ו.ההבולים, טרות טקים לבנכים, דוהוה רובנים ורוי.כבנוסר בנוה משנד,נגהודות ודוהות סטטיסטיים, בטוה מנהלים. ביל אפצרות להדפפת 5 וקיסות. / 5 | הקבוררוב: : 5דאשואו 0 > במיויוות בקבירברד: : 05 סצו5א ב'ג:|)+-ןו*ים : םההאוסחהת תובנהת: : 5 וד 50 המחשב. .י.9.] הוג 5708 דגח פי!ו שם התכנית: כוננד סירט יס בר צכרון דרוש; | *9100 שגרות :55 9 > כדנני תקוליכריםז: וס סוכ 3340 כמות כרטיסי מקור לת כנית: 60 מכלולים הקשטוריס בתכנית: 0 3 מערכת ההפעלה: 5 צג גרפית אמצעי קלט/ פלט נוספים: שפות התכנות: - קוראת / מנקבת כרטיסיים: מידפסת: | שסרס-1790 תנודיך: | עורא אופטדי: המוסד%די 17י בעמ : מחלקותיי 0 טלפוו:0362??92 כתזבת2 ר!6 שי לד 52 הא איש הקשו. רימ צלצמז ! ההתכנית שוחררה: / | אכה לצ דווחו פסי. היישום%* 5 עודכן בשס: ‏ 03/10/76 ) והבאור:. > . . : אסודקוה56פס :> בטוה א?מנטוי.הדפסת פוליסוה ותוספות.הישובי פרמיה,דווחים ער הביעוה ודווחים סטפיסטיים של פרמיות. וכוי חיוב החברות בטוה בפרמיות ובהביעות. הקלט-פהיהוה ועדכונים לפוליס וה,הביעוה וסוכנים.קלימת ההחומר לתור מאגר נהונים הדפטה פוליסות יולי. , הגנרות: : 5דא= ואואסס נוסאגצט אסזזהקלזאה6חה 6|ז" 5 4-55 זגה * . . ה נזילוות מניתרד: . ביטוה-אלמנטרי ציוד: : ה ה וכח תה תובנת: | : המחשב: ‏ .9.ה.ז סוג 370 דגם 125 שם התכנית: ' הזא6צפ|ם כונני סרטים: 06 זכרון דרוש: אכפפו0 שגרות: כונני תקליטיס: - כמות כרטיסי מקור לתכנית: , . מכלולים הקשורים בתכנית: . סוגי מסופים: מערכת ההפעלה: ּ 05 צג גרפי: - אמצעי קלט/ פלט נוטפים: : שפות התכנות: קוראת/ מנקבת כרטיסיס: מדפסת: סרט-ניר: תווין: קורא אופטי: המוסד: הסנה חב בטוח : טלפון: [5 036232 כתובת: רח אלנבי %ו!. איש הקשר: שלומיה הנמז התכנית שוחררה: / תנאים: רא דווהו מס. היישוס: 85 4 . לופר הומת 3/1778 - רזיןז"א 277 מוריך יישומי תחשב ארצי = תאורד: : י : אסודפוה556ם מעוה >1, אל:וז פוליסות ורודטות הידוע בטוה.. מטרת המערר היא לזטק מידט על פוליסוה בטוח לפי סוגי הבטוהח. הפלט למערכת, כרטיסי נהונים על פרמי הפולי- .. הצלט: דוה אלפוז פוליפות, הודעות הידוט למבוטפים, דוה לס וכנים ודוהות ‏ אלכפ|| עונים. הערות: | 8 דאשווסס * מידוות מניתוו; . : 5סשהסץצ=א ביטור-רודטו] היד ע, ויטור-א?פונים, הודעות הדוש ביטוה אלפוז : ה /ווסחגת תובנה: : םח שוד-50 . המחשב: ‏ .%.3.] פוג 0 דגס 40 | |שם התכנית: כונני סרטים: ב . זכרון דרוש: 608 כונני תקליטים: ? מס|ן; 4ו!2 כמות כרטיסי מקור לתכנית: מכלוליס הקשורים בתכנית: סוגי מסופים: ו - מערכת ההפעלה: 25 צג גרפי: אמצעי קלט/ פלט נוספים: שפות התכנות: קוראת / מנקבת כרטיסים: :55 מדפסת: 00009 סרט-ניר: ַ אגתזהסת תווין: עס קורא אופסי: המוסדני.1.מ. מחלקהל.שרוח | טלפון: 11'י03295.. - כתובת:0ה"7 20210 ה"א : . איש הקשו: מנהל הקוכה. התכנית שוחררה;: | 63 /4 תנאים: . קקשוכה שרות מס. היישוםא4 4 : עודכן ביוס: ‏ 03/10/76 7.6 : = 8 7 * מוריך יישוםי מחשנב ארצין - - תבאור: בש 7 : = : אסודקומ56פם" פוליסוה וכב. הכנה והדפסת פוליסות רדשות,הידושים,הצודות ביטוה,הודעוה קהידוע,יציות נהוני קלט לקבצים אחרים. הסלט :הצעות לפוליסות החדשות וענויים. קובץ פ ליטות וגץ סוכנים וחברות. עיבודים:קליטה,עדכוז, הישוב פרמיוח, הוספוה יהנהות ,₪ ביעת כיסוי סיכוז. הפלט:הרשומה.בפוליסה, תעודוה,הודעוה, דוחות טטפיסטיים.זוהוה תד ועה לש"מוע במערכוה אהרות. תדירות:שבועיה. העגרות: . : . . : 5דאםואואסס בזלילוות נזניותברד: : 5סהסצוו:א פוליסה פרמיוה סוכנים בורדר! רכב ביטוח-רכב : םה ה צוסחהת תוכנה: , : = 50 המחשב: .1 ס !וג 360 דגם 20 שם התכנית: כונני סרטים: 4 זכרון דרוש: או כונני תקליטים: - 7 - - כמות כרטיטי מקור לתכנית: מכלולים הקשורים בתכנית: סוגי מסופים: מערכת ההפעלה: כו צג גרפי: - אמצעי קלט/ פלט נוספים: שפות התכנות: קוראת/ מנקבת כרטיסיס: מדפסת: סרט--ניר: תווין: קורא אופטי: המוסד: הסנה חב בטות, מחלקה: טלפון: ‏ [0362325 כתובת: ה ' אלנבי 15! ת" א . איש הקשר: ח. גיל התכנית שוחררה: 7 תנאיס: : . קלא השלום ' מס. היישום: ,270 ' | עודכן ביוס: 75 03 03.7% - 19 - 1 תאור: בזיבד השב צררי] מדריך יישוטי ם : אסודפו568סס הבוכה (אלח1טרי). רישום וניהול התפוכקה גכל ענפי הביטוח ובקליים,ניתוה תפוכגה 70 ווגנכי ואפ וקה-פוליסות ,הידושים הוספות,שינויים-כובץ פוליסוה,פובץ הורנים והברות.טב?אות. עירוד ים:תסינות,שיעורי הסוכז,עמל ת ופרתיות,עדכוןז אוצי ,ריצו1ב עמלוה,הלוכה יפי הסכמים הוציים ופסולקטטיביים. פלט: ב!רדר!. ריוב יש ביר ול ים,רפימו ה,ד הוה+ניתוחים, הדירות: יומית וחודשית., הקבר ן מזילות מתפתת: ויטות כ פוריפה המחטגי ".%.] טוג כוכני סרטיים: כונני תקליטיים: סוגי מסופים: צג גרפי: 5 - אמצעי קלט/ פלט נוספים: קוראת / מנקבת כרטיס ים: מדפסת: סרט-נלר: 7 תווין: קורא אופטי: המוסד:ה0ס1ה חב בטוה כתובת: רה צלנוי וו ת"א התכנית טשוחררה: תנאיס: מס. היישום: [27 ו ו פרמיות הוצאים עמלות ‏ פכולטשטיבי : 6 וכסח גת 9% - תובנה: שם התכנית: . זכרון דרוש: אפו : 5דאשואוסס > : 05 0סשצםא סג ד |ם שגרדו: ‏ 29 כמות כרטיסי מקור לתכנית: . 00 מכלוליס הקשורים בת כניות: מערכת ההפעלה: שפות הת ככיהת: בן | פפז.: טלפון: ו0362325 איש הקשר: רקא השלוסםס ח.גיל עודכן בים: | 03/10/75 2006 יבייא 2 * מדריך יישוםי מחשב ארצי האור: : אסודקו650₪ם. הביעוה:ניהול תביעות נצכים בכל ענפי הביטוה:מעסב התפתהות:תשלומים והוצאות ניתוה ה ביעות:ר!ווהיוה:פיצול להברות ביטוה ולהוצים בהוץ לארט. קלט: פהיהת הביעה,טינויים, העשלומי נצק והוצאות:פבצי תביעות סוכנים והברות. עיבוד:ת ידות:עדכ וז:הישוב הלק החברות,מצב הענפים ופוליסות. . פלט: מצג1 תכיעות הופצי הכרו ה,תלויות,דוחי סוכז;פוליסה,מבטה מ*שנה.תדירותח חהחודשית ההעבנרות: מזילוות מניתוו: ביטוה הביעות מעסב רווהיות נוסים : םח הסחמה . המחשב: .;.8.] טוג 360 דגח 20 כונני סרטיםס: כונגי תקליטיס: סזגז מסזפים: צג גרפים אמצעי קלט/ פלט נוספים: קוראת/ מנקבת כרטיסיס: מדפסת: סרט--ניר: תווין: קורא אופטי: המוסד: הסנה חב נגטח מחלקה: כתובת: ורחה' אלנבי 115 ת"א התכנית שוחררה: 0 ו תנאים: " מס. היישום: 272 : 5 דוו " : 5כוהסעוצםא. תובנת: '‏ : אוד 50 שם התכנית: זכרון דרוש: א6ן כמות כרטיסי מקור לתכנית: מכלוליס הקשורים בתכנית: | מערכת ההפעלה: כגצו שפות התכנות: טלפון: | 03623251 איש הקשו: יח. גיל 7קא תשלוםס עודכן ביום: 756 3 ו תאור: : אסודקו5568 רייו ברפוה אלרה[טרי-פר%1י דיסוד 0 המהוריוזת על כל ענפי רוטוה 77* רד%ונ וומח לצורךר המהשר. מנהונים אלו ולטרבלאות היצוניוס ו.|ו0 רַ" הפוליפוה ובודפסות צ"ג טופס מטנדוטי עם מרסמים מותא%פים לכל ינ 1נח. ברוקליהור מודפפור גב העודות בפוה. הלערכת מאשרת הדפ סח ומוה רל רטנפיה. . הגרות: : 5דאשואווסס. מזילות מכיתת: : 805 0צוצםא ויטור ‏ >ורימר ‏ ריטוה-אלת זטרי , : 36 הצוכ הג תובנה: : 0-5 . המחשב: .א 2 שם התכנית: כונני סרטים: זכרון דרוש: אהבן שגרות: ?1 . כונני תקליטים: : כמות כרטיסי מקור לתכנית: 400 מכלולים הקשורים בתכנית: סזגי מסופים: . מערכת ההפעלה: 0% צג גרפ אמצעי קלט/ פלט נוספים: שפות התכנות: קוראת / מנקבת כרטיט ים: מדפסת: סרט-ניר: תווין: קורא אופטי: רמוסד: * לוי בטימ מחלקה: . טלפון: ‏ 03622252 כתובת: רוטטילד 42 תיא איש הקשר: ד. טאטי בדן, התכנית שוחררת: תנאים: קשכת ער ות 4 356 : מס. היישום: %6' עודכן בטם: 3 03/10/76 , = 9% = 6,בה ימ" . מזריך יישומי מחשב ארצי תאור: : : אסודפומספיס. גטוח אלמנטוי: כולל ביצון החיובים לסוכנים ולמגנוטהים ישירים לאחר חישוב והרפטה הפולי סות. מתטסרליס הדוהות הבאים: ספר פוליסות,ספר הביעוה,דות פרורוקציה לס וכןז.וורדרו ל הוה משנה ומשותר בארץ ובהול,קותול נרגיח לררב ו7בהים,תביעות,.הודגותה הידוש בורדרו,ת ביצות. 4 . זילות מבפתו: | : פסהסאותשא. ביטוה-אלמנטרי ביטוה הכיעות : פההאסאהגה | כובכנה: המחתשב: ‏ .3%.ה.] סוג שם התכנית: כונני סרטים: 8 זכרון דרוש: וו שגרות: 52 כונני תקליטים: ; , כמות כרטיטי מקור לתכנית: ססר . מכלוליס הקשורים בתכנית: / סוגי מסופיס: מערכת ההפעלה: 5 צג גרפי: [אמצעי קלט/ פלט נוספים: שפות התכנות: קוראת /.מנקבת כרטיסים: מדפסת: סרט--ניר : תווין: קורא אופטי: המוסד:אדי לוי בצעמ מחלקה: טלפון: ?6 2 422 3 0 כתובת:עד ' רוטפטילך ?4 ת "א איש הקשר: ך7., טאטי התכנית שוחררה; | 1/7353 תנאיס: קא דווה!ו מס. היישום:04 3 עודכן ביים: ‏ 03/10/76 ריך יישומי מחשב ארי תאוד:י 0 . : אסודקו550₪ס : ווובוה היים.החשור גחודות בטוה,סכוס הסיכוז,פרמיות ברוטו וסכומי בטוה לטנת מאצז ע71 המצוז הבא. דינה דוורים ןל הפוכה,בטוליס,תיק בוה של ההנרה,תיק בטוה לסוכז. ל" 5 5% ג ובנהק דוורים למככה על ה שוה. 0 הערות: ו :7 מילות ‏ מפתח: ' / פסה סו ופא רכוביב מסמניים, עחודר המתשטב: ‏ .*,3.] מוג 270 דגם 25ו :|שם התכנית: זדא 2 כונני סרטיים: "שר 6% א,. זכרון דרוט: | א60 01 שגרות: ‏ 26 0, כונני תקליטים: - | | כמות כרטיסי מקור לתכנית: 2 0 , = | מכלולים הקשורים בתכנית: + סוגי מזקיופים: - מערכת ההפעלה: 5 צג ברפת 9 אמצעי קלט/ פלט נוספים: שפות התכנות: קוראת / מנקבת כרטיסים: מדפסת: סרט-ניר: תווין: קורא אופסי: המוסד:הס1ה ב ב8!8 ' 0 סלפון: [0362325.. כתובת: וה אלנבי פו1 תא הקשר: יוסף צומפף התכנית טוחררה: | 12/75 תנאים: , קצ דוורו מס. היישום:526 / עודכן ביום: | 03/10/76 ו צי ש / -.- 756 במזינז"א ( מוויך יישותי מהשב ארצי ת<אורת . : אסודקוספפם. מצרר 1%, בטוהי שרות: נהול גבית דמי שרות עבור בטות מכשירים.. נתוני הפלט: הודע וח תשלום. דווה ע? מכשירים החדשים, עדכונים שונים. נתוני הפקט הם: דוחות גביה, רשום מכשירים חדשטים ל7פי קכקוהוה, הודעות השלום, תצכורות. כתבי טרבו ה ודוהות סטטיסטיים. הערות: | : דאואווסס בנידוות כוביוגרד: -.. :פסאסשצוא .טוחי ערוה קמכשיוים,. גביה : 0 2 / : פההוסאאה | תוכנה: . המחשב: ‏ .%ף.ה.]ז סוג ) 37 דגם :16 שס התכנית: כונני סרסים: 4 זכרון דרוש: | 180% כונני ת קליס ים: 64 מטוא 2314 כמות כרטיסי מקור לתכנית: : . מכלוליס הקשורים בתכנית: טוג מסזטים; - - : מערכת ההפעלה: 25 צג גרפי: אמצעי קלט/ פלט נוספיס: , שפות התכנות: קוראת / מנקבת כרטיסים: מדפסת: טרט-ניר: תווין: קורא אופטי: המוסד: י, ב. מ. מתלקה:ל. שרות ו טלפון; ‏ ו1ו3295 0 , כתובת: ה"ך 20210 ת"א איש הקשו: | מזהל הקעוכה התכנית שוחררה: 72 1 ו תנאים: . . קשכת שרות מס. היישוס: 4.40 עודכן ביום: 76 0 ------ ו בדיבדי"את 6 מודיך יישוםי מחשב או צי / תאור: : אסודקו5568ס מורכה ירטה" קבשוהי שרות מטפלת בנהול גבית .דמי שרות ערור רטוח מכשירים. כקט המערכת הוא דווה על מכשיוים חדשים ועדכ!וז פרטי המבוטחים ותשלומיהם. כיים 1074 ישיר עם ת רד"ה. המורבה מפי קה הודעוה ורדוש נטוה,דווהי גביה לפי חהחתכים שונים ,תצכורות ודווהיג סטניסטייט.המערכת מתאימה לסוגים שונים של מכשירים /תצריפים. הערות: מילות מפתת: בכוהי ערותפ למכשירים, גביה,מז ויים : =ה ה ווסחגתה המחשב:015/:ה31031 סוג 26- 0001 דגם כונני סרכיים: - כונני תקליכיס: 4 לוכי מתדופים: צג גרפית אמצעי קלט/ פלט נוספים: קוראת ] מנקבת כרטיס ים: מדפסת: ₪ סרט--ניר: תווין: קורא אופטי: |: פדאפואוסס. : 805 סצוצםא תובנה: : מ וד ספ | שם התכנית: אצזצ6 זכרון דרוש: %*0064 שגרות: כמות כרטיסי מקור לתכנית: מכלוליס הקשורים בת כנית: ]6-גזגם. מערכת ההפעלה: 5.0 60 5 שפות התכנות: המוסד: דטה מיבוז מחלקה: 7 שרות ' טלפון: ‏ ?0326715 כתובת: המסגר 60 התא התכנית שוחררה: איש הקשר: אפי אפרת תנאים: , י לעכת שרות,שכ ירות ומכירה מס. היישום: 696 - 25 - עודכן ביים: | 03/10/76 "0" 76 בינ" מוויך יישומי מחשב ארצי ת<אוה? | א* ו ו = : אסודקוהספפם. טוח מנהלים-מערכח מבוססת צל פרטי העובדים במפעל.מהשנת ומפיכה דוהוהת גביה רבואצים לפי עובד ולשי מדעל,כולל שינויי אינדסס |ופרשי וצמדה. קושבה ומדווהת על ערכי פריוז לכקרצאה מאצני המפעקים,מהחשבה ומסיפה הצעות פולי ה החד פעמיוה ועוטפוה בטכבות העלאת שכר העובד. : יתז להפיק רוהחות לסונדים ,סוכנויזת, מפעלים וחנרות בטוה. העברות: : 5דאםוואסס מייליות מלבשתוו: : 5והסארו=א יטוה-היים.,מאצז. ביטוה-מנ הלים : ה וכ הגהה ותוכנה: 8 : : 505 המחשב: .%.83.ז סוג 370 דגם פון שם התכנית: כונני סרטים: 03 זכרון דרוש: | 010079 שגרות:7 00 כונגי תקליטים: ו0 מס וג 33640 כמות כרטיסי מקור לתכנית: [עניזי גי מכלוליס הקשורים בתכנית: שגד משופילם: מערכת ההפעלה: 05 צג גדפיק אמצעי קלט/ פלט נוספים: שפות התכנות: קוראת / מנקבת כרטיסים: מדפסת: , סרט-ניר: תווין: קורא אופטי: המוסדאדי לזי ועמ מחלקוהיי ם | טלפון:29"9 ?0%6?2 כתובת:וד רואשי לד 62 הא : .‏ איש הקשו;: מרים צלצמן התכנית שוחררה: ‏ - / תנאים: ו לא דווהו מס. היישום00 5 עודכן כום: 03/10/76 - - ז2 - 7 רו ו 4 תאור: | : אסודקו5508ם בנוה מוהלים.ניהול בטוח מ1הלים לפי מסחרי פוליסה,עובד ומטביד.השוב פרמיות . 05170 קפרמיות קלפי צובד ומעביד.תווב ערר פדיוןז ומסורק לפי טבלאות מהאמות של כל תצריף בטוה הנקלים. ירנה הורצוה למפעלים ומבופהים. הרנה ורונים לפי האריר מאצז הברות ומשהתפות -בח15 ית בטוה מנהלים. הערות: | :פדאפוואסס ‏ מילות מפמתת: . : 5והסעוצא ביטוה-מהלים,ביטוה : 6 /ווסחגת תובנה: :505 . המחשב: ‏ .*.%.ז] טוג 370 דגח 125 |שם התכנמית: כונני סרטים: 06 זכרון דרוש: 60 כונני תקליטים: כמות כרטיסי מקור לתכנית: מכלולים הקשורים בתכנית: פוגי מסופים: מערכת ההפעלה: 00 אמצעי קלט/ פלט נוספים: שפות התכנות: קוראת / מנקבת כרטיס ים: מדפסת: סרט-ניר: תווין: קורא אופטי: המוסד; הטנה "ב בטוח מחלקה: טלפון: 03623251 כתובת: ו אל1בי 5ן1 הא איש הקשר: ‏ יוסף צומפף התכנית שוחררה; | 2/7 ! תנאים: , א דוורו מס. היישום: 77 * . עודכן בייס: | 03/10/76 65 שיד 10.76 והאור: / | : אסודקוהקפסום וליסוה וכבב.ניהול,הישוב והדפסת פוליסות רכב. וקלט-הצעוו בטוה רכב.עדכונים וטבלוה. שש יסות,הצודות נטוה,ה דעות הידוש דוהות,כובץ סטטיסטיקה. ודיר ות שבועית. ההגרות: : י : 5 0089 נזידוות בלכתה: : וריא ביטוה-רכ ב.פ וליסה.רכב -- המחשב: % סוג 370 שם התכנית: צי)פה כונני סרטים: 06 ו +כרון דרוש: אוה שגרות: ‏ ?01 כונני תקליטים: ‏ " 1 וסוג כמות כרטיסי מקור לתכנית: 0מחלו / . מכלוליטס הקשוריס בתכנית: סוגי מסופים: ו מערכת ההפעלה: הבסה 5 צג גרפי; 2 אמצעי קלט/ פלט נוספים: שפות התכנגות: , קוראת / מנקבת כרטיסים: מדפסת: סרט-ניר: תווין;. קורא אופטי: המוסד: ה10ה, 0ב בשוח טלפון: | 03623251 . כתובת: ‏ רזח אלדבי וו הא "יר איש הקשו? | רוזאל בר דוד התכנית שותררה: וו . תנאיס: רא דוור! מס, היישום: 498 0 1 | עודכך ב"ס: | 03/10/75 . : = כֶּרָ - אק דד קלא 3 4 , , 4 > | מדיך יישומי מחשב ארצי דש אסדדק! מ 0פ6ס וו ו --- תאור: גבוה :1/-ניתור העבונ ות פוקיסות צבר,רישור רוהים לפי שבלטוה התאמוה. רכג? זוורים טל רוהים עבור מכוטחים והבוה. ויבוד או" בִידָד. 5 הערות; מילות מתפתה: ביטוָה-עבת,. :תיה : =ההאסחגו צג גרפית אמצעי קלט/ פלט נוספיס: קדראת / מנקבת כרטיסים: מדפסת: שרט--נ9: תווין: קורא אופטי: רמוכ הסנה הב באוה רה אלנני פון התא ד : טוחררה: 6 לא דווה! 6 = 37 = תובנה: ישים הת כניחב:- | זכדדך דרדשי: 8 כנותהת כרקייסי מקור לת כנית : מכלוליס הקשורים בתכנית: מערכת ההפעלה: כ 00 שפות התכנות: עודכן ביוס: : דא אואסס : 05 0שוץ6א :םד 50 שגרות: | 007/ | + 05 5 -א5 5581 05 אגתזה0ץ 1 026 מהלכים שבוגי ים.הודעיי ים,] צי-ענהיים ושנתיים. ביא 7 בזדיך יישומי מהשךב אדצי ובאוה: ‏ -: = : אסודקוהספפס מערכת מידע ממוכנה קלהוגרה ביטוה לנזיהול היסי פוליסות על ביטוהים אכטייה בוק גגייו פרמיוה התהשבנ ות עם סוכנים וגובים,וביצוע הישובים אקטואריית. הכלט:253? סוגי שפסים, דווחים מינהליים וכספיים ונבהלכסם-רק הריגים]. הפלטש: דיווהים נירוליים,אמצטי גניה וריכוצים. בוצע ומופק ע"י לונההל וכולל 1% הכרות: : 5 דאםואואסס בויל"ות נכביתוו: : 25 טאווא * ביטוה.ביטוה .היים.ביטוה-ת אונה,גביה,עמלות, ביטוה-מטונה,רצרבוה והו"+ סוכנים :םוסה תו :50486 ָ - המחשב: .1 סואג דגם שס התכנית: כונני סרטטים: 01 זכרון דרוש: א0קום שגרות: | 320 כונני תקליטים: - כמות כרטיסי מקור לתכנית: 0 , מכלולים הקשורים בתכנית: סוגי מסופים: מערכת ההפעלה: 2006 ג-56006 צג גרפי: 2 אמצעי קלט/ פלט נוטפים: שפות התכנות: קוראת/ מנקבת כרטיסים: מדפסת: טרט-ניר: תוי ; ' קורא אופטי: המוסד: 7%וח בצמ מחלקה: טלפון; 5 03230 כתובת: פי1סכקר 2 הא 51040 > איש הקשו: | א הרפוב התכנית שוחררה: 7% תנאים: | 7 דווהו מס, היישום: 601 = עכןבטם: | 03/10/75 מודיך ייעומי מהשב ארצי]. תאור: : אסודץוה65ס וויגור-ר1ווכה כורטה כחיחה הביגות מספר התביעות והשצרומים פוטפיה צ"ה בוי%וו ומריכה דוהוה צוטפית צל מלצך התביעות לפי ענפים,מידע על הביעות לפי גכני2.1/ל ההריןוה ההלוי ₪ ונכומים ששולמו טיית הכיונות הלוי!וה.זהול הפרוז טפיוה הביעוה,הוצים ובטוהיםס משותפים. הערות: + :5 דא 60 מתילות מתפתת: : 05ה0סא המחשב. ‏ .0-.9.] תזג 9077 0 דגם פיו שטשם התכנית: כוננז סירטוים? יףַ זכרון דרוש: אפסו שגרות: 025 כונני ב קליטיים: וט הַחוג הכב כמות כרטיטי מקור לתכגית: 200 מכלוליט הקשורים בתכנלת: סוגי מקופים: . מערכת ההפעלה: צג גרפש אמצעי קלט/ פלס נוספים: שפות התכנות: קוראת / מנקבת כרטיט ים: מדפסת: ד סרס-ניר: תהין; * קודא אופסי: המוסד: צדי 17" [טמ - מחלקה:א למ[טרי סלפון: ‏ ?0135279207 כתובת: וז רוטמילך 27 הא , איש הקשו: ‏ מרים א>לצמז התכנית שוחררה: תנאיס: : לא ך||הן מס. היישום: 5132 עודכן ביוס: | 76 /הנוֶ;רה "א" מזריך יישומי מחשב ארצי תכאור: : | : אסודקוה0פפם. בטוח אקמנטוי -פרודוקצית פוליסות לסוכנויות.המערכת מבוססת על פרטי הפו-יסה נהול הוישומים לסוכניח והלוכוה להברוה. מהקבל דוה בזהכים שונים לפי מנבע,ענף,שנת והום.דווהים מגוונים לסוכנים ולחבר ות.כנס%ה למערכת מפיכים אלפונים,דוהוה סטטיסטיים וכו'. הענרות: ! : 5 דא !וס כזילוות לביתרד: | : כו סארא ביטו ח-אלמנטרי ציוד: ‏ . יּ : פההאסחג | תוכנהת: 000 > המחשב: ‏ .%.8.] סוג 370 דגם 115 | שס התכנית: % כונני סרטים: 3 זכרון דרוש: א*פסיפ שגרות: כוף כונני תקליטים: וס מסוג 3340 כמות כרטיסי מקור לתכנית : 0 מכלולים הקשוריס בתכנית: סוגי מסופים: מערכת ההפעלה: 5 צג גרפי: - . אאמציע* קלטי] פלטי נוספים: . || שפות התכנות: קזדראו / מנק.בת כרט יסיים: מדפשוד סרס--מד: תווין: קורא אופטי: המוסד:אדי לוי בעמ" מחלקה:אקלמ1 טרי טלפון: 03672252 כתובת: עד רוטשילד 42 הא ' איש הקשר: מרים אלצמז התכנית שוחררה: / תנאיס: קא דווה!ו מש. היישום: 01 5 : עודכן ביים: | 03/10/76 (20-07 % - 33 - חזח מזיבן"א -- הזריך יישומי חחשב ארצי תאור: : אסודקומ550ס מווכה רקה" לבטוה מטילת גכל ונפי הבכוה האלמנטרי ומשלרה יהך את מערכות פוו [כציוה. הביעצור והוה". קסרט-העהכי הפוליסות %! הצעות נשות ירן] רהיוה הידי הביעוה וזנלוהים. המטרכח מברינר בורדר|,חרודוכציה לפי? עוסיב.זורוה להוכניה ויכוייה למבטחי מעוזה רארץ ובהול,חידושים,אלפונ יח, * ההמילטיבקוח והנהלה השרונוה. וו הגרות: : 5דא= ואווס6 מילות מניתוד: | : 0808ץםא == ביטור +לריזטשריר.,תריץוה,סטחטיסץ יכה הנ הלח" הרו זתי. : פההאסהגה | תובכנה: :וד 50 המחתשב:5י0)ות.+7ה מוג ‏ 7202 ו07ר דגת שם התכנית: 64גטזז5 כונני סרטים: 5 , %כרון דרוש: 06% שגרות: כונני תקליטים: כמות כרטיסי מקור לתכנית: ש מכלוליס הקשוריס בתכנית: פ>אן-אזגם סוגי מסופים: מערכת ההפעלה: 0 60א צג גרפי: שפות התכנות: אמצעי קלט/ פלט נוספים: קוראת / מנקבת כרכייס ים: :55 מדפסת: ַ ו ל סרט-ניר: . אוגדפסץ תווין: . וע קורא אופטי: המוסד: ‏ דטר מיכ!ז .מחלקה: ל שרוה טלפון: | ?0326715 כתובת: ‏ המפגר 60 הא איש הקשר: אפמפי אפרת התכנית שוחררה: , תנאים: קעכח צרוח,טכירוה מס. היישום: ‏ 97 עודכן בייס: 26 בוש 6רי.4ה כ" >שהלשב << לי לאש "ירק ₪ למ טכ "7 << 7 / | הוללקי יי יק ריקיייקרי-תייקר- קקרנרוייו ור" מינז'יא ( מזריך יישומי מחשב ארצי וה<אור: 6 1 : אסודקו פס פוליסות ברפור אלמוטרי-מרטי היטוד מתהכבלים מההצעות המקוריוה על כל ענפי השוח קלא רישוע נוסף לצוור דמהטר. מנהונים אלה וטרלאות היצוניות מהושבוה כל הפוליסות ומודנסות ע"א טופס סטנדרטי עם טקסמים מותהאהים לכל -ענח., המעצרכת מאתפשרת הדטטת הוטטפ וה. הלזכרות: : 5דא= וואסס בזידוות נלביתרו: : 5וא סשהוא ר יטוה.פוקיסה, ביט וח-א למנט רי : םה הצוסחגהה המחשב: 8% חוג 270 דגם פ5וּו | שס התכנית: כונני סרטים: גף זכרון דרוש: אאאוה שגרות: כונני תקליטים: ו0ס וסוג 4:40 כמות כרטיסי מקור לתכנית: מכלולים הקשוריס בתכנית: סוגי מסופים: מערכת ההפעלה: 05 צג גרפי: : אמצעי קלט/ פלט נוספים: שפות התכנות: קזראת/ מנקבת כרטיסים: מדפסת: טס רט-ניר : תווין: קורא אופטי: המוסד: אדי לוי ועמ מחלקה: א למנטרי טלפון: ‏ ?0362229 כתובת: וד רוטשי לד ?5 הא איש הקשר: מריח ף%לצמן התכנית שוחררה: 84/73 תנאים: מס. היישום: 513 עודכן ביוס: -=7/סןו/3 ד . - 9 .+ ה 2 ה ו תאור: : אסודקוה556ס 1 בטזה א11408+ו" צרודוקצית הק פוליפות-מערכת המב:וססת עד פרטי הפ וליסות,מהשבת 00ה -0718- פוה -לדדר ופ-הוצים, פכולטטיבי ,רטוה משותתח. בפיקה ז;חוה שונים לפי מטבע,ענר,סוכז,פיצול להברות, אלפ ונים,הידושים וכו'. ןהכרות: : פדאשואואסס * נזיל"ות מביתוז: ' : 5 מ סצווםא ביטות-אלמנזטרי.פוליסה 1 : 6 הווסחגו תוכנה: : 35 מצד 50 . המחשב: ‏ .8.%5.] ססוג 370 דגם 5וֶןָ |שם התכנית: כונני סרטיס: 03 זכרון דרוש: 00% שגרות: 024 כונני תקליטים: יס םס וג 3140 כמות כרטיסי מקור לתכנית: 2000 מכלוליסם הקשוריס בתכנית: סוגי מסופים: מערכת ההפעלה: 5 צג גרפי: . 5 ָ אמצעי קלט/ פלט נוספים: שפות התכנות: קוראת / מנקבת כרטיסים: מדפסת: סרט--ניר: תווין: קורא אופטי: המוסד: אדי לוי בטמ מחלקה:א למנט ריר טלפון: 622292 ה03 כתובת: עד רוטשי לד 62 הא ' 6 איש הקשר: מרים דלצמז התכנית שוחררה: / תנאים: , : קלא דווחו מט. היישום: 10 5 שי בטם: 26 - 36 - | 03.10.76 707 דדירָדיי מדריך יישוהי מהשב ארצי] * תנאור: ו : אסודקות0פ-ם. בטוח א?מנטיי להחברוות הבטו ה.מעוכת הכוללה הדפסה פוליסות ,פרודוכציה,ניהול הביעות והנה"ר.המערכת מאפ ערת הפסת דוהוהת רבים לסוכנים,סוכנויוה,הברות- הוצים,בשוהים משו הפים ו פק ולטנ יב ה ודוהות שונים להנהלה. הנרות: :5 בויד'ורת בלביוברד: ביטוה-אלמננר י. בינוה,פולי סה, הביעות. הנהלח החשבונות ציוד: : 36 ה שוסח בה ותוכנה: | : 505 המחשב: .א.8.] סוג 370 דגם 5וֶןָ |שם התכנית: כונני סרטים: 03 זכרון דרוש: ו שגרות: . 070 כונגי תקליטיס: |0 מסוג 3340 כמות כרטיסי מקור לתכנית: 0 500 מכלולים הקשורים בתכנית: מערכת ההפעלה: 05 סוגי מסופים: - - - צג גרפי: , . אמצעי קלט/ פלט נוספים: שפות התכנות: קוראונ / מנקבת כרטיסים: מדפסו: בז ש רט--ניד : ונודיך: קורא אופטי: המוסד: אדי לוי וַעמ מחלקה: א למנטרי טלפון: ‏ 03622292 כתובת: ע7 רוטששילד 42 תא : ' איש הקשר: מרים אלצמז התכנית שוחררה: / תנאים: / לא דווהו [ מס. הישום: 515 , עודכן ביום: 6 /03 מזריך יישומי מחשב או צי תאור: : אסוד?וח50שס רוךד הוצרוה בדיכזה א.כ.ג. %. התוכניח מסבלת כללט ממצאי בדיקות ו.ק.ג.נפיקרך דוה איטי לנבדכק. עולפה אוכלוסיוה נבדקים לפי ההכים שונים. הגרות: | : 5דאשואואסס. 6 > נזיל"ות מניתרו: * : : ₪5 הסוא א'כ'ג '.רכואה.בדיכות- רפוא יות,עליפה, דוה-רפואי,סהכים 6 ציוד: : 6 ה תוסחה ותובנוה: : 0-3 . המחשב: ‏ .6.9%.% סוג 0060100 דגם שם תהתכנית;: 1.6 כונני סרטיים: 03 זכרון דרוש: 030% שגרות: כונני תקליטים: - : כמות כרטיסי מקור לתכנית: מכלוליס הקשוריס בתכנית: סוגי מסופים: מערכת ההפעלה: צג גרפי; - אמצעי קלט/ פלט נוספים: שפות התכנות: קוראת / מנקבת כרטיסים: = מדפסת: - סרט--ניר: 1% תווין: = קורא אופסי: המוסד: כו 1תהל בצמ טלפון: 6 2241[5 כתובת: רהי גורדו ז 83 הא הקטר: ‏ 7 מוציכנט התכנית שוחררה: | 2/75 תנאיםס: . קא דווחו מס. היישום: 596 שזכן גיט 4/10778 3 .6 - 38 - בדיבד'י מדדיך יישומי מתשב מרצי ותאור: : אסודקוחספם. רמערכת מסיפה את כלל 5! בהי רהולים הממשלהיים בארט.מטרות המערכת הז:מעטסב צר הנועת ההולימםוסבלר,שחרור,מעבר ביז המהלסות),הפכקת דרוהות סטטיסטיים, וכז הצנת מערר האבהנוה ע"י הפקת הובץ חסר אבהנות .מידי הודטיים נעשה עבוד במחשב כשסוגיר הסלס הם נטופס כניסה,טופס יציאה,.וטופס וינזויים. בסוף השנה נעשה עגוד מרוכצ.כמות החנ ועות במערכת היא 0 לשנה. תידוות גזביותברד: אבחנ וה רפ|אה,בתי-הולים | צביוד: , : 6 וכסח הו ותובנה: | : עד 50 המחשב: ‏ .א.4.] סוג דגם 370 שם התכנית: כונני סרטים: 02 זכרון דרוש: 200% שגרות: 25 0 כונני תקליטים: 7 1 מסוג 3330 כמות כרטיטי מקור לתכנית: 200 מכלולים הקשוריס בתכנית: סוגי מסופים: מערכת ההפעלה: 2 05/%65 צג גרפי: . אמצע+* קלט/ פלס נוספים: שפות התכנות: קזודראת / מצקצבת כרט יס יש: מדדפסחד; סרט--ניד: - תווין: קורא אופסי: המוסד:משרד הבר יאות מחלקה:א וט ו מציה טלפון: 51073 כתובת: מגדל שלום הל אביב , . - . איש הקשר: יצוקס התכנית שוחררה: | 4/63 תנאים: | לא דווהו מס. היישום:68 5 עודכן בזם: ‏ 03/10/76 . פדריך יישומי מחשך : אסוד?ו5568 תאור: נברכָה אבהנהיה המעמטת לרכ!+ נהונ ים רפואיים. תמציתיים על המאועפ+צים בבחי ררולים הממשלחיים לשם הפפכה כוטסת אנהנתית והתכים סטטיסטיים שונים.הפקת .וטסה עעיה שנהיה ו /א!ו לפי בכשה |(על מיקר ופיש). הפקת דווהים סטטיסטיים ז.גפויה 7פי בהעה. ההעגנרות: : 5 דא ואס מילות מבתת: : 5 סצו/ו=א צנהנוה רפואה.בתי-הולים,רשומות רפואיות,סטטיסטיקה ציוד: : םה הצוסחהת תובכנה: : 50-35 המחשב: --3.9.ז סוג 6 37 דגם 145 7 שם התכנית: כונני סרים: גל זכרון דרוש: * שגרות: ‏ 015 כונני תקליטים: 2 כמות כרטיסי מקור לתכנית: סחסחסו מכלוליס הקשוריס בתכנית: םפש ז 5 מערכת ההפעלה: ו וי5צ/05/05ס. סוגי מסופים: צג גרפית ₪ אמצעי קלט/ פלט נוספים: שפות התכנות: קוראת / מנקבת כרטיסים: מדפסת: סרט-ניר: תווין: קורא אופטי: המוסד: מששורד הבריאות מחלקה: א 1ט ומצ יה טלפון: ב7סן5 כתובת: מגדל שלום כומה 23 איש הקשר?: בז נתז אלי התכנית שוחררה: 17% תנאים: . | לא דווהו מס. היישום: 67 5 עודכן בים: | 03/10/76 ("> י"א ) מזריך יישומי מחשג ארצי ובאור: : אסודקו חספ מועאוה חוט. מטרה: השנונות מפולית צמבולטורים,סטטיסטיסות וניצול שרותים בניה"ר. כקלט:כרטיסים מנוסגים. פלט:השבונות טפולים אמבולטורים למוסד!פ, הנועת רולים במרפצות.וכנסר כספית לפי מרפאוה ולפי מוסדוה,דוה ניצול צוותים,ריכוו בדיקותה, פעיל ות רמרפאות,תנועה הולים ממוסדות ראטחיים,התפלגות | רמבכקרים לפי נפות מגורים, הלוקה לפי גיל ומיז. הנזברות: : 5 בונידלוות נזביוברו: : 5כוגוכאו/= א טנטיסטיקה נהול חשבונות מופאות תוכנה ל המחשב: % חוג 276 דגם א5פו שס התכנית: כונני סרטים: זכרון דרוש: אלסןו כונני תקליטים: , מסוג 330 כמות כרטיסי מקור לתכנית: מכלולים הקשורים בתכנית: סוגי מסופים: מערכת ההפעלה: ; צג גרפי; אמצעי קלט/ פלט נוס פיים: שפות התכנות: קודאת/ מנקבת כרטיסים: מדפסת: סרט-נד: תווין: קורא אופטי: המוסד: משוד הבריאות מתחלקה:אוותצ יה טלפון: בר87ה0ו3-5ה כתובת: מגזל שלום ה"א איש הקשורי ‏ רות כדץ התכנית שוחררה: 8/ תנאיס: קא דווהו | מס. היישום: 01 3 עודכן ביוס:| 5 7/|/ 53 ו 8‏ - האורה: -כז9-]ז5ק 6]6ז]ה)צפק 7 55אא גז2.02 65גאגא המאג = זב ם5) הז 4 זפ צ5 ג 2 | 92425 ]8.0 65 זר 505 089085" 568% ]0]זס) 5מט5ז900 חמז5צ 5‏ שבך 80 ז29) 79 %6פהם ןו0]כש 6(מפ6קוא 50 |א 155 ם הפחד ב 5טד ד5 אז 632865 7% |בט-ווז:ה ז05 ה מע 5,666 9תא60 3 2)50 5] סשפפהז .זגה זאג 5516 |ג בא4תץ תב | ז]69ר₪ מזגז5 ריהןא306 זג 650יסהקק אתד5צ5 מטד .5% ז5צ5 הערות: ו נזידוות מניתוו: : 5 ס/צ= א צפז.]ק)צפ הצשזפזסם9ף ‏ >זא : 35 ה לוסחגה תובנה: : 50-35 המחשב: .-.5.ז ןג 3790 שם התכנית: 5 כונני סרסוים: ד זכרון דרוש: 320% .- שגרות: ‏ 120 כונני ת קליט יס: כמות כרטיסי מקור לתכנית: : מכלולים הקשורים בתכנית: 8 סוגי מסופים: . מערכת ההפעלה: גר צג גרפי?: אמצעי קלט/ פלט נוספים: שפות התכנות: קורְאת / מנקבת כרטיסים: מדפסת: סרט-ניר: תווין : קורא אופטי: המוסד: :ורד הבר יצ וח מחלקה: א וט ומציה : טלפון: ‏ גדפי03-5 כתובת: מגדל "לוה ה"צ איש הקשו: ‏ מנרל היהידה התכנית שוחררה: - %?/1 תנאיס: , רא דוורו מס. היישום: 00 5 שש מו - 2 : אסוד9ו56₪פס . ביבא ( - מדריך יישומי מחשנ ארצי נ:אוה: ו : אסוזקוה65ם וד תהוצאוה ברילסוה רכואיות וופקת דורות סטטיסטים.התוכנית מסבלה ככקלט צאוה בדי"כוה רפואיוה עעת ערכ! לאוכלוסיה נהונה,ומפיסה דוה רפואי על כל דק עם ציוז ממצאים יוצאי דופז רז מופכפים דוחות סטטיסטיית של התפלגות וכלוסיה לחי ממצאים שונים ומהושבת הכסורלציה ביז נהחוצים שונים (רפואייס יישיים . הלברות: : 5 דא=ואווסס חילות נלניתרו: : 5וגוסארר)א . ייק וה-רפ,|איות,רפוחאה,סטט יסט יפה : ₪ וכח מה המחשבי ' ,6.0.6 סוג 0005400 דגח ב כונני סרטים: כח זכרון דרוש: אהדחה שגרות: כונני תקליטים: / כמות כרטיסי מקור לתכנית: מכלולים הקשורים בתכנית: סוגי מסופים: 5 מערכת ההפעלה: צג גרפי: - ק אמצעי קלט/ פלט נוספים: שפות התכנות: קוראת / מנקבת כרטיסיס: - - מדפסת: 6 סרס-ניר: , - - תווזן : < - קורא אופטי: המוסז: הְוְנַההל רטת מחלקה: טלפון: ‏ ; 5 וַו4ר2 כתובת: רק ג ורדוז 83 הא איש הקשו: ‏ 7 מואציקנו התכנית שוחררה: 73 3 והפאיםי לא דוורו . היישום: 1 עודכן בים: | מד/תי/גן, ==. ₪ ---- רו .יי | ששמ בזינזי"א מוריך יישותי חחשב ארצי תאור: : אסודקומ656ס בןזסםא] 65 זאפ%ה* מא צזזצגחס שה קתזא65,זה 6 זסט 05 פאמז זג 64169 8 %6זו חות הדב מ 6 זכ ק צהבגאזפס אס 82558 .66 |0א4555 4-7 2]960--) מז 76% ]מגה 4-ז]ה4 551גאגא ם|ז= כסספזאשןקה = פנוזס(יטד5 ז6מסגס 1 25 06 %:ז8ַז35 60585 0655 סאא הערות: :פדאשואסס מחילות מפיתת: : 06 0סוץ6 א 8זזת;מן צזןטא 60‏ צזןט54 06-6-פםזא 65 : =ההאסחגת תובכנה: : 0-5 . המחשב: 7 0% דגם | שם התכנית: כונני סרטים: : זכרון דרוש: אחד כונני תקליטיס: : כמות כרטיסי מקור לתכנית: מכלולים הקשורים בתכנית: סוגי מסופים: מערכת ההפעלה: 3,ב צג גרפית אמצעי קלט/ פלט נוסיפים: שפות התכנות: קוראת / מנקבת כרטיסים: מדפסת: סרט--ניר: תווין: קורא אופטי: המוסד: העעיה אוירית מחלקה: ד.0ס.מי. טלפון: כתובת: 1מ7 הווחה "וד איש הקטרי | א. דסכל התכנית שוחררה: 52 תנאים: לא דוורו מס. הישום: כַה! עודכן ביום: | 03/10/76 5 =ד,חן .03 0/ פחרץ" זב" השב הכ אור: : אסודיקוהספם. החכבנית לכקליטה נתונים על לצב פיצי:גיאומטרי ותכנוני של" כבישים ומדרכות בטרים. כו77 הכנה הערכדות הנדסיות קלהבאת וכבביש למצב תסין]. כנ"" לגכבי המרורים. הדוהות נותנים את כל הנתונים על קטע כביש במיודים שונים. ההעגרות: 5 בניד'ורת בנבנירכרד: : 5וגכא/ר א כבישים תְמרור מדרכו ח : זה שוכ חגת המחשב: .] מוג 260 כונני סרטיים: - כונני תקליטיס: - סוגי מסופים: צג גרפי: אמ צע+ קלס ] פלט נוספים: וראת / מונק:בת: כדט יס ים: בדד שק הח סרס-מד: תוזין: קורא אופטי: המוסד: מ.ר.1ב. הנדסה מחלקה: כתובת: ‏ יפה 1וף5 כִּבּבִי חיפה התכנית שוחררה: / תנאים: פס. היישום: ‏ 219 לעכת ערות,עב ירות תוכנה: שס התכנית: %כרון דרוש: 6% כמות כרטיסי מקור לתכנית: מכלוליס הקשוריס בתכנית: מערכת ההפעלה: שפות התכנות: טלפון: איש הקשרנ: ,מכירה 06-55 ג. מחר תאור: : אסודקו5568ס <| ]זג כפהק כא אזגכ מס זג 6]; זאפ סז |)1םא 66 |הצ6 זפד:ם 6צזד 95:66 זאג סז 5קגא 8265 אסזז06 45/1 .יפז29.(ור) 5=ורזפפהה 7500 05 פאהזזה6ז; זזא6סז 6אזאזא60 6וזת זטפאו 1 אז (621 א ז060 היגרות: | : פדאש!ואואסס. בזיל"ות ממיתת: : 065 םא 550)050%5| 6 : 85 תוסחה תובנה: : םה השצד-50 . המחשב: 500 דגם | שם התכנית: כונני סרטיים: זכרון דרוש: 27% כונני תקליטים: כמות כרטיסי מקור לתכנית: מכלוליס הקשוריסם בתכנית: סוגי מסופים: - מערכת ההפעלה: ב צג גרפי; / 7 אמצעי קלט/ פלט נוספים: שפות התכנות: קוראת / מנקבת כרטיסים: מדפסת: סרט-ניר: תווין: קורא אופטי: המוסד: מר' גיא!לוגי 7 טלפון: ‏ [ו2ו02786 כתובת: מלכדי ישרצל 30 ים איש הקטר: | ד"ך ך, גיל התכנית שוחררה; | | 5/7% תנאים: מס. היישום: 227 = עדכןב"סי | 03/10/76 % 5 - 76-ו הזינזיי מוריך יישומי מחשג ארצי ונאור: : אסודקומ65ם. מורר פד'. סטורודל * : תכנית לנצוע ועשובים רכסשורים בסביעת ההואצס של מורנים: מסבכים, מסגרות, פלטוה, רעה כורות ואלמנטים מורכבים הדותהוים שמוש רשיפה ראלמנטים הסופיים. התוכניח מבצצגת גס רשונבים וכשוריס בדינמיכה (%"? מבויח בגוז בזיכקת יציבות המונה גרעידת אדמה. הזגרות: : 5דא= ואווסס 8 + 05510 | מיז6סז5 - |ה! ז5 * בזילוות נמניתווז: : וג סאר א מפבנים רעידות-אדמה הוצה מבנים ספטיכה של מבנים ‏ דינמיקה מל מבנים | ציוד: ו : 5 ה צוס הגה ותובנה: המחשב: ‏ .א.ה.ז סוג 0 37 דגם 145 כונני סרטים: - כונני תקליטים: 2 מסוג 2314 שם התכנית: שח זפ זכרון דרוש: ארק שגרות: כמות כרטיסי מקור לתכנית : מכלוליס הקשוריס בתכנית: מערכת ההפעלה: 6. ו2 5 סוגי מסופים: - - "= צג גרפי: אמצעי קלט/ פלט נוספים: שפות התכנות: קוראת / מנקבת כרטיסים: מדפסת: סרט--ניר: תווין: קורא אופסי: המוסד: י, ב, מ. מחלקה:מטשה ש!וס טלפון: ‏ !3606-0% כתובת: ה"ך 202[0 ה"א איש הקשו: מנהק המטה התכנית שוחררה: וד/ תנאיס: ,. לשכת שרות מס. היישוס: 412 עודכן ביים: | 03/10/76 / 97 = -76 .ה תאור: הריך יישומי מהשך ארצי : אסוד55531ס חוך פ5ג', מכסים דרהבי כז זיוה והשבונות. המערכת שולפת ומדפיסה נכחרי כמוי- וה ע7 פי ספריוה סעיפים +טדוטיוח בודקה ומשווה הצעות כבלנים מדפיסה כתב "ווה ונהב נמויוה גם מהירים), מחהשבת כמויות של עבודוה שרוצעו הכלופתית וע- את התשרונוה המזגשיס ע" הערות: נזיל"ות מתבכיתת: גרר%צים קודיה ס"ריות סעיפים י הסרלז (חשבונות הולכיים). אסז 0( זפאס60 א] 6א כתב נמויוה השואה כקבלנים % : 5ד וו זוזהא מאא סאזהסז8 * : כריח סעוצ=< חשבוז הלפי :פמהאסאגה | תובכנהת: : ה אוד כפ המחשב: ‏ .*.ג.] מוג ) 35 כוכני קירט ים: 3 כונני תקליטים: ויסו; 4ו סיוגי מסופים: צג גרפ אמצעי קלט/ פלט נוספים: קוראת / מנקבת כרטיס ים: מדפסת: סרט--ניר: תווין : קורא אופסי: המוסדני. 1. מ. כתובת: היד 272[0 ת"א התכנית שוחררה: | 5/70 תנאים: מס. היישום:ן!> . דגם 40 |שם התכנית: זכרון דרוש: א פכו בכ כמות כרטיסי מקור לתכנית: מכלוליס הקשוריסם בת כנית: מערכת ההפעלה: שפות התכנות: מחלקהמפה שווק ?5 טלפון: 36061 -03, איש הקשהו: מנהל המטה קשכח שר - 43 - עודכן ביוס: 06 79 ינ מדריך יישומי מחשב ארצי| 7 האור: | : אסודקומספטס ‏ מנרה: רהנ רגות הומר אלפוי והה לחט מעתנה. טלט:מיוע על הגיאומטריה ווכונות החומר והעומס כפונקציה של הצמו. מרלר: בנית מטריצת הסשיחות על האבנה ופהרוז מע' המשואת לבויה דינמיה א! סטטית. פש:הדנשת הצוצוה וגומסים בנקודות שונות של המבנה כפונקציה שר הצמז. ההגרות: . : : 5 דאם ואס בזיליות מניתרד: : י : 5כוהה טררא אקסטיוה העיהות להט לשחנה צירד. : 35 השוסחגהת תוכנת: : 50-35 המחשב: ‏ .6.7.6 סוג כ550 דגם שם התכנית: כונני סרטים: 1 > | זכרון דרוש: 2% כונני תקליטים: 1 . 1 כמות כרטיסי מקור לתכנית: . מכלוליםס הקשוריס בתכנית: סוגי מסופים: . מערכת ההפעלה: צג גרפי: - אמצעי קלט/ פלט נוספים: : שפות התכנות: קזראת / מנקבת כרטיסים: מדפסת: סרט-ניד: תווזן: קורא אופטי: ₪ המוסד:ר5 א"7 : מחלקה:מ. הע'ב טלפון: כתובת: ה"ד .2550 חיפה איש הקשו: מנהל התכנית שוחררה: 93 תנאיס: ק+ דוורו מס. היישום:05 2 עודכן ביום: | 03/10/76 רש - ',לברי.רה שושה 1 מימ"א. ‏ מדריך יישוהי החשב ארצי תאור: : אסוד2ו5568 --- - - -‏ רת 65 6 ופמש םא 0 ]אק || 7אמד 6507 5ס 615 צ|אטא הע[ד08160 בשאהת | - י צו רו שש לק 46ד ףְצ556 זנהמז 45 .חש זפא א5595 :79 6אז05 6| כ 65 ' )ןדא זג הזוס 6056%50 ץן64זד זפ הפכצה מצג 895554 זפמזם- בורו אה ופוט פ] םת פזם סת ק?צץוגאג שהז .056]: 66זקה פספם טזח8,אחזד ד . וה-כברות: : 5 דאם!ואוס6 נזילות מפתת: : 5 סא הוהדס9 09598954 פזפצץצ הצג =ץן ז 080156‏ |א]זאש6ז)פסה:6 ץצ ופ שד וו : פהגאסאהגה | תכובכנבת: :וד 50 המחשב: %ו-4 תוג 50638 דג" 5 שס התכנית: כונני סרטים: פ זכרון דרוש: איו כונני תקליטים: י ‏ מסוג 7974 כמות כרטיסי מקור לתכנית: ו מכלולים הקשוריס בתכנית: סוגי מלדופים: : מערכת ההפעלה: 602 צג גרפי: אמצעי קלט/ פלט נוספים: שפות התכנות: קוראת / מנקבת כרטיסים: מדפסת: סרט--ניר: תווין: קורא אופטי: המוסד: % במטצוך ולוגי מחלקה: מחעוב " טלפון: ‏ ו03525723 כתובת: ה"ד 75 ביה.ךרגן 7 ברו איש הקשר: כ י, שפירא התכנית שותחררה;: | "8/5 תנאיס: קלא דווהו מס. היישום: 278 5 עודכו בידםי | 03/10/76 מא מזריך יישומי מחשב ארצי / רנאוה: סס508וקדוסא‎ : 5 ]166 %6ו55 מס 005 בגעט זה צזז6ה61ץ כאזא 05 5זפצוגאא 5עצזז090-6- |גרג הןתן; צזז6סן:ט תאזא 5090[6ז5 650 =חז:דטפאז .קההזםת" 68₪55%8% %6 25 כ=והה5פ5ה זא צז]6רםץ סאזא סאג ם|5]= ז6ז%5 ם5;קצץ|גאא אספק מ:ט[55ם .1 0[5>6 אס 0-70 ?צן|אצה 5הז 5[ זטקזטס .5116 56ז₪ מאה הדסה,5אהזותז5 הלזברות: נזידות מלביתרוו; : 5 דאפואוהסס : פסאהכ)ןא 5 צ אה 6 ץז 60 (08, סה ז6 אגא 60555 לבז 0 וסט הא ]+ צ06 50 קז פא ציוד: : ה וכ ח ה המחשב: אנם.א סוג כונני סרטים: - כונני תקליטים: ו דגם 5 מסוג 7?048 סוגי מסופים: 4 צג גרפי: / אמצעי קלט] פלטו נוספים: קוראת / מנקבת כרטיסים: מדפסת : ס רט --נלד : תוזין: קורא אופטי: המוסד: ₪.מטאור ולואי מחלקה: מחעשב כתובת: ה"ד 25 בית-רגז התכנית שוחררה:" כָ8/8 תנאים: א דווהו מס. ההישום: 279 תוכנה: ו שגרות: שסם התכנית: זכרון דרוש: | 11 כמות כרטיסי מקור לתכנית: מכלוליס הקשורים בתכנית: מערכת ההפעלה: 4 שפות התכנות: טלפון. | י'036?5?3 . איש הקשו: י. עפירצא עודכן ביום: 76 03 י , 06 בזיבדי"א [ מוריך יישום'י מחשב ארצי 7( תאור: : אסוד?ומ556ס 5 וה ]תאצ דה מ|5ן: =קוזגמםקהקז 05 6:5 צ*|גאג 6עז ז8156ם -זואאה ז 4[ק %ז5ץ|ב.ב 5 זע 3 6הז-זנקא] -.00הזם א אג65555% אה 0560 6 קט 5ן וז ז> 05%ן6ה|הפר;ז :₪ ד דגה כ₪366%6 צן|ן|ג6]זהז5ספפצה מאג -01%55 .הן]5 56], פאר זט :דש %5]ז כ בזת 50 <2צ|האג מהז .565וז5 56זס *80= רדה הנזגרות: : 5דא=ואואסס. נוזיל"ות מקמתוו: : 5סחסעצ=< :םההאסחהה | ותובכנה: : 50-35 . המחשב: י%62 חוג 50 דגה 5 שס התכנית: זוגא כונני סרטייס:: %כרון דרוש: איז שגרות: כונני תקליטים: 1 כמות כרטיסי מקור לתכנית: . מכלוליס הקשוריס בתכנית: 1 סוגי מסופים: : . | מערכת ההפעלה: 62 ). צג גרפי: אמצעי קלט/ פלט נוספים: : ו שפות התכנות: קוראת / מנקבת כרטיס ים: מדפסת: סרט-ניר: תווין: קורא אופסי: המוסד:ע. מצאאורו לוגי מחלקה: רש ב טלפון: י036752-2 כתובת: הייד 5? ביח-ך גז איש הקשת כ י. שפירא התכנית שוחררה: ב8/8 תנאים: , רא דווה! מס. היישוס:80 2 עודכן ביום: | 03/10/76 ה ד ןורח וום! = ימיא = מדריך יישומי מחשב ארצי תאור: 8 = : אסודקוהספם. 6 ועפן .א 500 הם; אם]ד6016הס השהדגשא |16 4 אטא- 0508 זג 05 אםז זט ו50 :5 זה ? 3 תם 5ז515א60 אגתססהק שאז .606%" 6ז09פד0הגה אס 5 טא 6- 66אא 81 מה 05 אס ₪668 סאג אסזזהטס> צזז6זזהסע,אסזזהטס6 .8 500 05 0 זק סםקצוגאא :זטקאז -זא6ז6א סז אסזזסאט" אהשהז5 05 2 .000886 72 סד 12 ד אסא 508 88 500 05 צםן5:8 ס=ד6ז0שה5 :זטסדטם .56 זס הערות: 5 כו ננילוות מביתרז: : כו הא ( 161 ה46טא) אסזז זס)הק הפהזה:א,צ00 0801 םדתט ,ד5625הס= 6 לסמדםהגה תוכנה 7 המחשב: א%08שא סוג א וז 5 דגם 5 : שם התכנית: ד כונני סרטייס: - זכרון דרוש: אדו שגרות: כונגי תקליטים:י 7 ו מסוג 72064 . | כמות כרטיסי מקור לתכנית: / מכלולים הקשורים בתכנית: סוגי מסופים: מערכת ההפעלה: 2 = צג גרפ - אמ צע* קלסי/ בלס נוספים: 8 5 שפות התכנות: קזראת / מנקבת כרטיסים:י + מהדפשוה: סירט--ניד : תווין: קורא אופטי: המוסד: ש. נשאו רוילוגי מחלקה: מ תו ב . טלפון: ‏ !0367572 כתובת: ת"ד 25 ביה-ד גז . > ; .7 איש הקשו: י-י. שפירא התכנית שוחררה; / תנאים: ו קלא דווהו מס. היישום: 81 2 / <- עודכן ביים: 76 03 - 53 - 6-ו( 7 תאור: נדיבַזַ"אן ( מוריך יישומי תחשב ארצי : אסודקו5508 . צה 50 ז09? 6 2 זגם ‏ 840105080 שגד 5א6066 דגד 8ג5ססהק 2 ->6866ה > זה גה 5ז601960 3150 זז 705518|6 15 .5א0זזהד5 :6080:06:62ד₪6 6 ז5 ספצה =אד 05 055 5 שאהא הגה6סהק שרד גזגה 6א557זא 04 6880850 צג 1060 ג זוגק 'כקטשזי' זמהק6קה |62 ז0:06ת0= דסא ד :זטפאז .אס זד 500 .5% א) זטקזטה 15 זת0 כם 636050 סאד .5166 56ז0 8 אם 500 סאג 405 -. הגנרות: 2 בייל"ות מניתוו: : 5הסצוי= א אסזד 0 ד גז5 םס צצו צ6ס וס םש ז=₪ א 05 401 / : : פההאסאגה | תובנה: :וד 50 המתשב: צפ;א סמוג כונני סירטיים: - כונני תקליט ים: ו סיוגי מסופים: . ₪ צג גרפית אמצעי קלט/ פלט נוספים: קוראת / מנקבת כרטיסיים: מדפסת: סרט-72ר: תווין: קורא אופסי: המוסד. 9.מטאור!לוגי כתובו. "ד 25 ב'41-0] התכנית שוחררה: 3 תנאים: מס. היישום: 277 4 דגם 5 נסוג 7204 . את שגרות: |שם התכנית: זכרון דרוש: אוו כמות כרטיסי מקור לתכנית: מכלוליס הקשורים בתכנית: מערכת ההפעלה: 02 שפות התכנות: מחלקה: מחו ב טלפון: !?0362577 איש הקשר; ‏ י. שפירא רא דווהו עודכן ביום: 76 76 558 נזניבנ"א | מוריך יישומי מחשב ארצי ה<אור: | : אסודקוהספפם. השווב ציוז סופי מתור ציונים הלסיים התכנית מתחשבת גם רמצר היחסי של הנבחן לגבי כבוצה הנבבתים כולה וגם בדרישות הבוהז שאינז תלויות בּידיעות הנבהחז] או בידיעות הכבוצה. רמרכיבים:לכל היוהתר שתי הערכות אישיוה,לרל היותר שלעה ציונים הלכקיים וציוז מפהה אחד.ההוצאות עַ7 סקלה עד 00ו:מידיתות מעבר לפי ברירה.רדפסת ותוצאות קפי א"ב ולפי מספר הלמיד. הזברות: : 5דא וס מזילוות מיתוו: 09% ְּ : סומ סטחתוא , ציוצים בהחינות ציוד: פהגאסאגה | תוכנה: '‏ :> המחשב: .% ססוג 370 דגם 68[ |שם התכנית: כונני סרטים: - זכרון דרוש: 6 שגרות: ‏ 1 כונגי תקליטים: -" - כמות כרטיסי מקור לתכנית: 200 : מכלולים הקשורים בתכנית: סוגי מסופיס: מערכת ההפעלה: 7 ו 460 יצ צג גרפ . . ' אמ צעי קלט/ פלט נוספים: שפות התכנות: קוראת/ מנקבת כרטיסיס: מדפסת: סרט--ניר: תווין: קורא אופטי: המוסד: א!1. רר-אילן מחלקה: יהח. מחשב טלפון: וויפו037 כתובת: רמה גז : . איש הקשר: | ד"ר ישור:וז התכנית שוחררה: תנאים: לא דוורו מס. היישום: 218 עודכן ביים: 9( 03/10/76 1 / תאור: ו : : אסודקו650₪ם וודפסה ובדיכה בהינוה. התוכניה מדפיסה שאלוז שונה לכל ננהז-אותז השאלוה בסדר אהר- ובודכה בהי זה הערו כה בשיפה אמריכאיה. -- , רהוכנ יה מדפיסה מידע מטטי סטי על כל שאלה בנפרד ועל כל הכתה. העדרות: |: דאשואווסס מלילות מפתתת: * : 5 עו א בהינוה בדיכה הדפס: : 36 /ווסחגת תובנה: : 5 וד 50 המחשב: ..] סוג 470 דגם 68ן|"ס התכנית: כונני סרטיים: - זכרון דרוש: אסד שגרות: 2 כונני קליס ים: ו מסוג 3330 כמות כרטיסי מקור לתכנית: 4560 מכלוליס הקשורים בתכנית: 6 סוגי מסופים: 2 מערכת ההפעלה: 7. ו ב /?2צ צג גרפי; - -- אמצעי קלט/ פלט נוספים: שפות התכנות: קוראת / מנקבת כרטיסים: מדפסת: סרט--ניד : :ןוות‎ קורא אופטי: המוסד: ‏ א!1. בר-אילז מחלקה: טלפון: 037187254 | כתובת: רמת גז ל הקשר: מ. ברליז התכנית שוחררה: תנאיס: , קלא דווהו מס. היישום: ‏ 213 : ' עדדק ם 76 033 > לפ = 6כ.0ו-2 תאור: = : אסודקוה0פסם. הוה עיטות,הכנוז ובצוע צגודות ומערכבכות הסשורות לכלינה אינפורמציה ע"י כורא אפפ טי. עשלושר סוגי ישומים: טפסים הוצרים לאהר הדפסה ע"י מועשוב מראט.פפסים ממולאים ידניה וטופסי העובוה למבחז אמריפאי עממולאים צ"י הנבחנים. הנבגרות: : 5 דאשוו הס מזיזליות מניתוז: : 6סהסאחהוא כליטה קורא-אופטי בהינוהת : םהבוסח הת תוכנה: | המחשב: .א.ה.] סוג 370 דגם 65 ן | שס התכנית: כונני סרטים: 1 . זכרון דרוש: א שגרות: חו כונני תקליטיס: מס וג 320 כמות כרטיסי מקור לתכנית: מסוג 4ו23 מכלולים הקשורים בת כנית: צןז א:ל סוגי מסופים: - מערכת ההפעלה: ול 6.ו? 5 צג גרפי: אמצעי קלט/ פלט נוספים: שפות התכנות: קדראת / מנקבת כרטיסים: מדפסת: סרט-ניר: תווין: קורא אופטי: המוסד: מלימ מחלקה: נת. יפות טלפון: | וון02525 כובת רוממר יר איש הקשר: ארי ניומז התכנית שותררה: תנאים: 2 לעיכת עירות 76 , מס. היישום: 328 . עודכן ביום: ימא מדריך יישותי מחשב ארעי : אסודק!55068כ תאור: שב בי הבשנש טיבוד [הונים ממורעב למוזדות הנ ור.הלערכה עוסכה בעבודי ציוניש ואסוף 4יונ ים ררותם לפי כתור ומכלו?ים,העובים סשטיסטיים,הדפסת תעודות שליש,סוף אנה,וגמר למודיט,רטכך השלנשה ציונ יס ] מעסב ות תרמידים,תשלומי שכר-?מוד .>.רנרה צווה ואלפונים לפי ותכי מיוז שוניםס (אגב מספר תלמיד כחהה,רשימות 7ל"ה). ניתז לכבל די ווהיב בכל הדירות נדרטת. ההגכרות: ו : 5דאשואואסס * נזידוות מניתרז: : 5 סוצםא ציוו יו מטלך נוכהות.שנר לימוד,מערכה טעות, אלפוז : 86 הווסחהת תובנה: : 35 שד- 50 המתשב-5379!8-]!3 הוג 3500 ב דגם שם התכנית: כונני סירטיים: יפ זכרון דרוש: 6058 שגרות: ?י0 כונני תקליטים: - כמות כרטיסי מקור לתכנית: 0000 מכלולים הקשוריס בתכנית: סוגי מסופים: מערכת ההפעלה: 1 ס ₪6 צג גרפי; . אמצעי קלט/ פלט נוספים: שפות התכנות: קוראת / מנקבת כרטיסים: מדפסת: סרט--ניר: תווין: קורא אופטי: המוסד: ת גר יועצים טלפון: 03724096 כתובת: ה ד 40%0 רמת גז איש הקשר: ישראל פרנס התכנית שוחררה: ו . ש" תנאים: קלשכת שר תת מס. היישום: 76 5 עודכן בום: | 03/10/76 וה 07% י"א מזריך יישומי מחשב ארצי תאור: : אסודקומספפס. גז 0 תר 6אזזןת4 ם זגזז וז6א;: זגהז פא0]זזסאט= 5א זג זא 0 6:א550 ם|םז ]גא םא 8]ה6גפד סחז. 5₪5א5אג 641ןהםאטא הזזא צוזההאזאס 5 ]0 א= מספס]א 6 כהק צאג אםצא דכא 5505א זאפסטז5 סהז =|זחט,וקא 05 55066 טכאא 545 1. הזגרות: : פדאשואווסס מילות מנתת; -. : : 5סמסעה)א אסמזדשואדפאן ס=סזג %ם ניקאה641,6 : 35 הלוכ גת תוכנהת: : 45 וד | המחשב: ‏ .%.ה.ז סוב שס התכנית: א 550 ₪.] סא כונני סרטים: וס זכרון דרוש: א0%6 שגרות: כונני תקליטים: - כמות כרטיסי מקור לתכנית: מכלולים הקשוריס בתכנית: צ%צ6|ס1 טוגי מסופים: 271 מערכת ההפעלה: זצ%,ל%5 צג גרפי: - אמצעי קלט/ פלט נוספים: שפות התכנות: קוראת / מנקבת כדטיסים: מדדפטוחד: ס רט--ניד : תווין: קורא אופטי: המוסד: טכניוז מחלקה:מ מחשבים טלפון: ‏ '22511 כתובת: קריה הטכניוז חיפה . . איש הקשר: סאל אלעצר התכנית שוחררה: / תנאים: | ללא תשלום מס. היישום: 64 5 עודכן ביים: | 03/10/76 "76 - 59-= זינז''א ( מוויך יישותי חחשנ ארצי תאור: : אסודקוה650ס , ש הודית נסכר תלמידים לני -יהות באצורים עונים של הציר לי הנועות דמוגופיוה ורעויי גניר וע? פי נוסחאוה סטטיסטיות שונות. ₪ - . -?: ן1הוניה צל האוכלוחיה הכיימת לפי גילים,ריטצויים והזהחלות בזיה. 37 הרויח מספר ההלמיזים נכיהות עונות בכל אא%וו. 7 , הערות: | | : 5דאפואואסס מזיל"ות ממפתת: . : 5כהסאוצםא ההףיה הכנון הינוך סטט פטירה בתי-ספר : 5ה הצוסחגת תובנהת: : 0-5 המחשב: % סוג 366 דגח 30 | שס התכנית: רנרט הטוי 6 זכרון דרוש: 95% שגרות: | 5 כונני תקליטיס: המוג 6ו21 כמות כרטיסי מקור לתכנית: 0 מכלוליס הקשוריס בת כנית: סוגי מסופים: : מערכת ההפעלה: צג גרפי; אמצעי קלט/ פלט נוספים: שפות התכנות: קוראת ] מנקבת כרטיסים: מדפסת: סרט-ניר; תווין: קורא אופטי: המוסד: יריה ת"א מחלקה: מ וז טלפון: כתובת: כַרָר מלכי ישר אל ת וא : איש הקשר: ש. סומר התכנית שוחררה: / תנאים: דא דווהו מס. היישום: 78ן . | עודכן בלם: 36 -‏ 60 - 6י.רה מזדיך יישוםי תחשב ארציין 7 כאוד: ‏ - = : אסודקומספסט. ההצריה הלמידים. אוכלוסיה הסובט:ימש וערה- תלמידי בי"ס יסודי והטיבה בינים- מנרה: היצוי מספר התקמידים קענים תשל"ג עד תשל"ה. פלט:כרטי סי פרמטרים סטטיסטיים. . פלט:סרט מהוחב לדפי נוסהאות סטטיסטיות ופבל אות. כמויוה: 4000 . % הברות: / : 5דא=ואואסס מילוות נלביותברד: : 5כוגוסשו/ר] א החציה תלמידים חינור המחשב: 1% סואג 360 דגם 30 |שס התכנת: כונני סרטים: 4 זכרון דרוש: 6% כונגי תקליטים: ‏ ' - כמות כרטיסי מקור לתכנית: מכלולים הקשורים בתכנית: סוגי מסופים: מערכת ההפעלה: צג ברפי; אמ צעי קלטי] פלט נוספים: = | שפות התכנות: קזראת/ מנקבת כרטיסים: מדפסת: סרדט--ניר: תוזין: קורא אופטי: המוסד: עיוי ה תא -יפו מחלקה: טלפון: 23311 כתובת: ‏ נככור מלכי ישראל ‏ תא . איש הקשר: ש. סומר התכנית שותררה: גו תנאים: : לא דווהו מס, היישום: ‏ 252 עודכן ביום: 3/6 = 61 - 76-כ מ תּאור: : אסודקוה556ס זכה *הז אז א66ק5ך]א זה 5דא6%6טהה 6טז 6אז זה ןטא]5 %ת65ה9פ ק0:6592|;ק ]א א ] וק, שגוזד 5ב: כצפז תה ממזדסאים 45 אסזזטו|זס פ=זהאפאט690 כא4 ב ,םדק הב | 50 א זפ( זאא וס,אסז זג זפ5א הפ ז)ק טס אה 0 ההז זוא ]ל הטאז 5מר]ז6ה95 קאב זאת;אם /מא פז[א, 5א6זזה)ן|פקה מפטאג.ץ; מאג הערות: : 5דאםשואוסס - מידות מתפיתת; . : 05 0סשוצםא 5 את פ זנייי, א ז[ד 4 כ 201 ], אס זט וספ ;ד גאח א(יח65, = ס(יאג א,פם ל7זז זחהם: ציוד: : םההאוסחגה | ותכרבנות: : םה צוד- 50 המחשב: ‏ ,%.9.] טוג זגם 370 | שסם התכנית: כונני סרטיים: - זכרון דרוש: - | 70224% כונני תת קליטים: : כמות כרטיסי מקור לתכנית : מכלוליס הקשורים בתכנית: סדני מסוופים: ? מערכת ההפעלה: צג גרפי; אמצעי קלט/ פלט נוספים: שפות התכנות: קוראת / מנקבת כרטיסים: מדפסת: סרט-ניד: תווין: קורא אופטי: המוסד: טכני!] מחלקה:מ מושבים ‏ טלפון: ‏ 225111 כתובת: כרית הטכניון היפה . ו איש הקשר: סג" אלעצדר התכנית שותררה: , תנאים: / קקא השלקלום מס. היישום: 560 . עודכן ביום: 5 |[ 861 - 62 | : 78-ו ת<אור: מזימזייא. 7 | מזריך יישומי מחשב ארצי : אסודקומספ5סם. מערר ההכללאות- תכנוז הכלאי. מטרת הנגרכה היא לעצכת על ההסקסלאים לגבי הגידולים העטונים שיש לגדלם. גהלט- כ-000ן הוברותה שונות שא והז ממלאים הפיבוצים,המושכים,הכפריים לגבי הפעילויוח השונות.. העגרות: בזידוות נזנביתרד: הכלאוה הכנוז הכקלאי תפו נה : 6 ה וכח הו המחשב: .א.הא.] סוגא 60 7ב כונני סרטים: - כונני תקליטים? - " - סוגי מטופים: צג גרפ - אמצעי קלט/ פלט נוספים: קודאת / מנקבת כרטיסים: מדפסת: סוט--ניר: תווין: קורא אופטי: המוסד: | מַרל'מ כתובת: יהודה הימיה 33 ,ה "א התכנית שוחררה: 8 תנאיס: מס. היישום: ‏ 2344 : 5ד= ואווסס : 5כוג!כסורו:]א תוכנה: דגם 65 ן| שם התכנית: זכרון דרוש: % כמות כרטיטי מקור לתכנית: מכלולים הקשוריס בתכנית: מערכת ההפעלה: שפות התכנות: טלפון: ופו0928 איש הקשר: קכת שרות עודכן ביום: 6 ו|ו)/ גח א6ד,סובבף 7 מדריך יישומי מחשג ארצי תאור: : אסודקוה65ס מערכה לניתוה טסטיסטי וכדכדי של ענף גידול הורדים.המטרכת צוברת נהודים. גולמייב עונים ומאפשרה הפכה דוהות סטטיסטיים בהתכים שונזים לפי דרישה. הערות: | פדא6ואואסס מזיל"ות מתפתת; : 25ו₪ סאוצם א הננוז הקלאי,ניתוה כלנלי, סטט יסטיכה תוכנה ו . המהטב: .6.0.6 מוג 00 דגם אמ וו כונני סרטים: וס זכרון דרוש: 8 כונני תקליטים: - כמות כרטיטי מקור לתכנית: 1 מכלולים הקשורים בתכנית : סוני מסופים: / מערכת ההפעלה: צג גרפ ןי אמצעי קלט/ פלט נוספים: שפות התכנות: קוראת / מנקבת כרטיסים: מדפסת: סרט--ניד: תווין: קורא אופטי: לק בונתהל בצמ מחלקה: טלפון: 6 5ןו228 כתובת: גוודוז ג8 ו הקשר: - מוציכנט התכנית שוחררה: / | תנאיה:, לא דווחו מס. היישום: | 593 = עודכן ביוס: 3/6 76 - 5% בזיבדייא מדריך יישומי מחשך אדצי ונאור: | : אסודקו8ספפס מועצוה י צור.מורכה "דנה" ?מו!עצות יצור הכקלאיוהת מנהלתח אח פרוט לטלותי- י המגדליט והמטצווקים לשוק או קמוכבצ ומנגד ₪ המשקוהית ורמרירות ללכוהות או ?העשיה. 872 המגרכחה ה:א תעודוה משלוה.דווהי המערכת הם העכוויות למגדליח וקמשוונים וללכקוהות. העברת רנזנתונים יעשירוה למערכת "דטה" קהנהיה וכז דווחים סטמיסמיים. הלגרות: : 5 ד שואואסס נזילוות מניתרו: . : 5וג סוצ= א מועצ' ות ייצ ור הקלאיוה +הטיב ונוה למגד לים,העבונוהת ללקותות : ה ה ווסח תו ותובכנה: : ₪ וד 50 המחשב:645(י4+10/(ו1ה סוג 726 !000 דגח שם התכנית: זס7זאפש כונני סרטים: - זכרון דרוש: 9058 שגרות: כונני תקליטים: - כמות כרטיסי מקור לתכנית: , . מכלוליס הקשורים בתכנית: זףפס-אד הי סוגי מסופים: מערכת ההפעלה: ה. 5 יי צג גרפי; אמצעי קלט/ פלט נוספים: *: שפות התכנות: קוראת/ מנקבת כרטיסים: מדפסת: י סרט-ניר: תווין;": קורא אופטי: המוסד: דטה מיכ)ז מחלקה: ל שרוקי טלפון: | 037967152 כתובת: המסגר'60 הא איש הקשר: אפי אפרת התכנית שוחררה: / תנאים: . לעכת עשרות.שכירות ומכירו, מס. היישום: 496 עודכן בשם: 0-76 זומוו בדינדייא מזריך יישומי מחשב ארצי תאור: : אמסדדקוה56סס .355 40 0% ב0ז5 אס זג505אז .95ם-אם ד5צ5 6 ז0<76555 זא>טט-טפ .9% צב כפזפהפג 06א26ק< ארכן ז64ז ופקג 2 04455 אגן זא<ד |ות 08 5ז6גהז5ה2 כאג/ה0 גזגם 6[הסגה6הז|8זק 5 ]פהז5 6448155 5% 800 51%6! 65]ַ9תו0 צם פאםזדאסק משז6ם|55 6אזשם הד5ה סאג הערות: מילות מפתת: : 35צוסח הו המחשב: ‏ ,ל.ג,] ה|ג 76ב כונני סירטים: - כונני תקליש ים: - סוגי מסופים: צג גרפי: - אמצעי קלט/ פלט נוספים: קוראת / מנקבת כרטיס ים: מדפסת: סרט--ניר: תווין: קורא אופטי: המוסד: מל ייל מחלקה:תכנ וז כתיכת: יהודה הימית 33,ה "א התכנית שוחררה: / 4 | תכאנים: מש היישום: 38 3 = 6 = !]אצ זפקדס6ת תובנה: שם התכנית: " +כרון דרוש: אףס כמות כרטיסי מקור לתכנית: מיכלולים הקשורים בתכנית : מערכת ההפעלה: שפות התכנות: 5דאםשואואסס סוסא אחז זו את 06 : וד 50 טלפון: ןֶ5 035291 איש הקשו: ‏ איקברגקלד עודכן בים: 03 76 - בזיבך'"א ( מזריך יישומי מחשב ארצי תהאור: : אסודקומ56שס מגאזתה5 05 | שזק זפה כאג 26המהד5 מהת א6דצ5 אסזזהטהפ"אז אג:מז )תאז ה 06גס 6 508 5 אזסם אמטדפס טוא א דפצ5 6 ד.א זדג זא פייט 6ם צג ס0שההזא" 0058755 זז = 0% ₪56 אז. פאסז זס6טת ז5אז 5265 סטג אהזזפז 05569 -צןפצזזשא5-זטאז 3% הכ:זגב זוזאזז. הפ4זם 08 =אגא, ז66 50 שהד סד השתקת צגט 58[58(₪ פרז הערות: | / : ואס בזילוות בזביוברד: : 5ו עו א אסזזזאםט6הם "20 אד- 50 ,אחז זג זא=6 (:סטת : םההשוסחתוז ותובכנה: : 3 תשוד- 50 - המחשב: .א.ה.] סוג שם התכנית: מפן )ו ז כונני סרטטים: וס זכרון דרוש: 4 : שגרות: | 305% כונני תקליט ים: . * | כמות כרטיסי מקור לתכנית: חמחפה מכלולים הקשורים בתכנית: א זזפסו|פ סוגי מסופים: 27-11 מד32 מערכת ההפעלה: צג גרפי: - אמצעי קלט/ פלט נוספים: ' ' שפות התכנות: קוראת/ מנקבת כרטיסים: מדפסת: סרט--ניָר: תווין :7 קורא אופט?: המוסד: טכניוז מחלקה: מ ל חשב. טלפון: | ון!06225 . כתובת: הירפה ' ו איש הקשר?: מ איצטסוביץ התכנית שוחררה: 5% ו תנאיס: ו לא דוורו מס. היישום: 670 עודבן ביום: 276 = 67 = בדיבדי"א מדריך יישומי תחשג ארצד , תאור: | : אסודקו₪ס55ס הייה מדע וינטראכטיביה פוגרחה תה >. הוכנר ש= ותהה במל"מ בשילוב ** שהי1! הוי:] הוכָוָה 7₪ י. ן.מ.),המהפט טוקר מידע בע צרה מילות מפתה פלופ אופרטורחר ווליאניים ומטמריית.מפנהלת עטיהה עפ הלהטב בצגא מטיפסוס ה327 א| בצרמי71 משי5ו: 1. מתאת הן לפממקחטים עבריים והז לאנגריים. הערות: 5 . : 5 דא וס ?8 אהזזנפמפספאז ת;טזז)ג :דא ז*>5%,5ה*>,50ז* מזילות מפתה:; . : 5 סא ז];יה-מיד9,איהציור מידע, אא ילת וה מכפ טים, היפ | אינטראכטיבי צירד: : 36 מוכה תו תובנה: : םה 50 הרמחשב- | .%.ה.] ססוג 376 1606 דגם שים התכנית: זא ז5 םס כדנני קדרטיים: = . 5 זכרון דרוש: א שגרות: כרנני תנקלייקולם: וס מםוג- 2314 כנות כרטיסי מקור לתכנית: מזכלוליים הקשורים בתכנית: 5 מעדכת ההפעלה: 6.ום 0-0 סוגי מסופים: 70 1 27 - צג גרפי; 5 אמצעי קלט/ פלט נוספים: קהאוז/ מנקבת כרטיס ים: מדפסה:" כ סרט--ניר: 5 תון: -- קורא אופטי: | המוסד: מל מ מחלקה: 1 שיטוה טלפון: ‏ !'ו025?5 כתיבת: הכוי ₪ ר! ממה | איש הקשר: ‏ ע ורהפטיג התכנית טוחררה: / תנאים: ִּ קא-ד|והו מס.. הּיישום: 59 5 : עודכן ביים: | 03/10/78 - 3 צדיבז'"א מזריך יישומי מחשב ארצי ות<אור: | | : אסודקו808פם ‏ דליה ס?כטיבית של מידע,תכניות -קחיפוש על רומר ביבליוגרסי המורכב מכותרות מאמריםגשמות מחבריט,תקצירים,מילוה מפהה וכ!. התכנזית מולפ] מידע ללכקוה לפי רעי מה מי לוה מפתח. ההיפוע נעשה בדרר הסכונית וניתז לבצע מאות היפושיס בצמז קלצר. צפשרוי וה החנאים רוליאניים. : 7 הלבהות: |: 5דאם ואווסס נזילות נלפתוו: ו : : 5 0/ו=א איחוור מידע ‏ דליו סלקטיבית ביב?יאוגרפיה - דליה סללטיריה מפריה : = ההשוסחגהה וכוכנו;: : 5035 המחשב: סואג 2370 שם התכנית: , כונני סרטים: ו +כרון דרוש: . 120% כונני תקליטיס: 7-0 כמות כרטיטי מקור לתכנית: " | מכלולים הקשורים בתכנית: סוגי מסופים: מערכת ההפעלה: צג גרפי: אמצעי קלט/ פלט נוספים: , שפות התכנות: קוראת / מנקבת כרטיס ים: מדפסת: ‏ - סרט-ניר: תווין: קורא אופט'י: . המוסד: מרנד למידע ‏ | מחלקה:פית 1ח מע טלפון: 03298543 כתובת: ההעמונאים 88 . איש הקשר: 9. וולמז התכנית שותררה: | 70/ תנאים: לשכת שר וח ,מכ ירה מס. היישום: 291 עודכן בצס: | 03/10/76 0006 - 63- בידא / | מדדיך יישומי מחשב ארצי תאור: : אסודקוה56פס מיבון נתבי הנהת בספריר, כולל וכש, השבונאות, בסרה והפצה. הערות: : וס 6 מילות מפתת:; . ַ : 805 0/+ץ>א תובנהת: : ה ווד-50 שם התכנית: מיבו]-טפריה ספריה כהבי-גת ציוד: : 6 בווסח הת המחשב: ‏ .6.0.0 סוג 90 דגֶאם | כונני סירטוים: ָּ זכרון דרוש: 6 + כונני וקליסיים: כמות כרטיסי מקור לתכנית: 0 ו מכלוליס הקשוריס בתכנית: כדוגי מקיופים: - - מערכת ההפעלה: 2.3 = צג גרפי; אמצעי קלט/ פלט נוספים: שפות התכנות: קוראת / מנקבת כרטיסים: כן 0 מדפסת: ו סרט-ניר: תווין: קורא אופטי: המוסד: רפא "7 טלפון: 064718936 כתובת: ה" 552 היפק איש הקשו: מנהל ת. מידע התכנית טותחררה: | !71/ תנאים: מס. היישום:02 3 / : עודכן ביוס:| 03/10/76 הד 0-76 2 לצ לי ב'י 3 0 מוריך *=< ימי מחשב ארצי תאור: : אסודקומספטס ‏ הנמג מאגר נתוניס בגל אופסי ביבל יוגרפי והכנת מפתהות שונים:מילוה מפתה,.. מחהבר ים 5 וסדות:נועשאים וכ!. הדפסה מדרריכים על החומר הנ"ד דרר סרט מגנטי באמצעות הכניות שר סדר דפוס באמצע ות מחשב דרר ופוטוז המצוי בדפוס כהר בירועשרדים. הנגרות: : 5דא וס ְ 3-אסזסה? אמזזז5009%905 וטויק מזיל"ות מנביתרד: , ה : 5כוהסו/ו:א מאגר מיקוה-מפתה ‏ ביבליא וגרפיה : 35 הווחה תובנה: | המחשב: ‏ .א.₪.] סוג 370 שם התכנית: כונני סרטים: 2 זכרון דרוש: -0%ס כונני תקליטים: - כמות כרטיסי מקור לתכנית: מכלוליס הקשוריס בתכנית: סוגי מסופים: מערכת ההפעלה: צג גרפי: : 1 אמ צעי קלט/ פלט נוספים: שפות התכנות: קודאת / מנקבת כרטיטים: מדפסית: סרט--ניר: תווין: קורא אופטי: המוסד: מרכצ למיזע : מחלקה: פיהוה מע טלפון: | 03763077 כתובת: ההשמו1נאים 84 : איש הקשו: ‏ פ. וולמןז התכנית שותחררה: 3 /4 תנאים: / שבח שר ות,שכ יר ות ומכירה מס. היישום: 292 | עודכן בשם: | 03/10/76 0 76 - 7| - שוז: מימ"א ( מזריך יישותי מחשב ארצי תאור: מ.יך הויירות. קוו" בחיסי שצכיד ₪ כל הנתונים התטורים לגרי בתי- בלון פוטים. הצקט מתכבל משאלונ ים עשנשלהו לבתי המל|וז. 3 כולל דוה מסנם לגבי כל ביא מלוז ודוחות סטשטיסטיים על הטוח..: גרטגוה הורודה מודפסיח גם: מהיָרונים דכל ההחדריס בבתי רללוז. הערות: מידלות מתמיתת: קורט ‏ בהירים בהי-מ7|ז ‏ הייוות : שה סח הת המחשב: %ן] חוג 370 דגם 5ש6י כונני סשרטיים: כונני תקליטים: סוגי מסופים: צג גרפי; אמצעי קלט/ פלט נוספים: קוראת ] מנקבת כרטיס יס: מדפסת: סרט--ניר: תווין: קורא אופסי: המוסד: מל "מ כתובת: רן ממה ירווולי ם התכנית שוחררה: / תנאים: 7 דווהו מס. היישום: 379 = 72 = מחלקה: נה. עיטות שס התכנית: :כרון דרוש: 8% כמות כרטיסי מקור לתכנית: מכלוליס הקשורים בתכנית: מערורכת ההפעלה: שפות התכנות: איש הקשר: עודכן בטם: : אסודקו5568כ : 5דאם!ואואסס + : 805 0/צ5א : םח שוד- 50 טלפון: | יוו02525 6ך 2 6 בינז'י'יא ( מזריך יישוםי מחשב ארצי ה אדר?.. י/ = : אסודקוהספסם. רשם הרב ות- מאגר נהונים עמכיל אה מירב האינפוומציה על חררות. הנהונים נסלטים באמצצבות לסופים. ניתז לשאוב נתונים על הברוה מתור רמאגר נאמצ עות מסופים: שא ילתוה המערר מאפשרות עריכת מעטב אהר מילוי הוחיבויוה החברות קרשם. הנברות: , : 5דאם ואואסס בזילוות מביתרו: : 5כוה סור א הוז מניוה חברות רעס החהכדוה . המחשב: 2 סואג 370 דגם 165 | שס התכנית: כונני סרטים: > - זכרון דרוש: .| % כונני תקליטים: -' 2 מסוג 2314 כמות כרטיסי מקור לתכנית: % מכלוליס הקשוריס בתכנית: סוגי מטופים: 2070 מערכת ההפעלה: צג גרפי: - > אמ צעי קלט/ פלט נוספיס: י שפות התכנות: קודאת / מנקבת כרטיסים: מדפטת: . סרט--מד: תווין: קורא אופטי: המוסד: "מל ימ : טלפון: ‏ 02525111 כתובת: רוממה ירושלים :+ : - > איש הקשו: ‏ ר. כלדרוז . התכנית שוחררה: .‏ . / תנאיס: 5% לא דווהו. מס. היישוס: 26 3+ . עודכן ביוס: 6 /03 = , 7% הר הממו הו ו בזיב1"א ( מזריך יישותי מחשב ארצי תאור: : אסוד?וה56סם הרניה לקכרלה כורצי אוכלוסיק עם כורץ מרשם התושבים. שליפת נתונדים ופרטי ורוי ?גירק ועטיה רהכולה רפף: מס, תעודה הצהות,שם משפהה,פרטי,אב,שנת לידה, כמל יטון ומטסר ריף.קהרָניר ף ועלה לבי עימת המשקדות לכל פרט צהוי. כיו ההכבלה הלוי |משוד פרטי צהוי [075 ואיכ ותם. הערות: : 6 דאשואווסס מידלות מפתת: : 05 0צוו=א 5ו.ב-בוכבריב ‏ פלינה גב"י מעכל|]ן : םה ווסחגת תובכנהת: : 0-3 המחשב: | .7 1 מוג הַלב רגף 185 | שם התכנית: כונני ססרכוים: זכרון דרוש: א רפ כונני תקליטיים: כמות כרטיסי מקור לתכנית: מכלולים הקשוריס בתכנית: סיוגי מסופים: מערכת ההפעלה: צג גרפ אמצעי קלט/ פלכי נוסבים: שפות התכנות: .--)+ קוראת / מנקבת כרטיסים: מדפסת: סרט-ניר: תווין: קורא אופטי: המוסד: ל "7 מחלקה: 129 | ז | סלפון: ‏ !0382919 כתובת: יהודה הימית 3,ת "א איש הקשר; | צילברגלד התכנית שוחררה: . / תנאים: -4 דוורו מס. היישום: 339 עודכן ביום: 35 - 74 - 78-ה פנוק לט -7--/ 33 חזריך יישומי מחשב ארצין * תאור: : אסודקוהספסם ‏ מערר מושם חושרֶי המדינה. עדכוז כוב" תושבי המדרינה. כלט כברפיסיס מנוסנים וסרטים. טיבוד הודעי. בדיכוה סביוות,שיבוט, עדכוז, הדפסת צהותוז ואלפוז. הערות: | :וסט נזילות מניתרד: , מרשם-הושבים אלפוז >%הותהוז מינהל אוכלוסיז : = הב שוכ 3ב ותנובנוד:3 המחשב: .א.מ.] סוג 0 7ב דגם 65| | שס התכנית: כונני סְרטים: זכרון דרוש: | | > 00 כונני תקליטים: מסוג' 42ו23 כמות כרטיסי מקור לתכנית: מכלולים הקשורים בתכנית: סוגי מסופים: מערכת ההפעלה: 2.6 צג גרפי: : אמצעי קלט/ פלט נוספים: שפות התכנות: קזראת / מנקבת כרטיס ים: מדפסת: סרט--ניר: תווין: קורא אופטי: המוסד: מ7"מ מחלקה: חכנ וז / טלפון: | 02525111 כתובת: ‏ רוממה י רושלי ם איש הקשר: ". בלב התכנית שוחררה: ‏ | 10/7 תנאים: לא דווהו מס. הישום: 349 עודכן ביים: | 03/10/76 0-5 יי בזיבזי"א ( מזריך יישומי מחשב ארצי תאור: : : אסודקוה650ם שנ --נב תו מערו רכוים נגהמינול מכרכעי יעואל. ניה, 7 נובץ זוכרים וננסיהם הוכורים. ניהו7 רגכב העלומים לכל זוכר. .ויכה זווהיםס לגגי מצו ההעבונות ודווהים סטטיסטיים טונים. הערות: : 5דאשואווס6 מידלות מפתת; ' ּ ו : 05 0שו=א מכרכסעי-יעראל הוכריש מיורל כרכקעוה : םה תוסחה תובנה: : ה ה שוד-50 . המהשב: .1 טוג 370 דגם 65| |שם התכנית: כונני קירטים: זכרון דרוש: 6 כונני תקליטים: מס וג 23164 כמות כרטיסי מקור לתכנית: - מכלולים הקשורים בת כנית: כיוגי מיסוופים: מערכת ההפעלה: 2.6 צג ברפית : 2 אמצעי קלט/ פלט נוספים: שפות התכנות: קוראת / מנקבת כרטיס ים: מדפסת: סרט--ניר: תווין: קורא אופטי; י המוסד: מל"מ מחלקה: סלפון: | וו0252511 כתובת: רוממה ירועלית איש הקשר: א. מרגלית התכנית שוחררה: גד/אַ תנאיס: ?א דווה! מס. היישום: 3456 עודכן ביים: . 03/10/76 | 5 70 = 75 - בניבז"א מדריך יישומי פחשב ארצי ונאור: : אסודקוהספטם. יצירת גס יס מידע אחיד ו!מחייב למינה? האוכלוסין לצוור מתן שירוזים לפרפ באמצצוה מסופים. כקלט אע שינ) ייס ופלט של כל ותעודות ע'י מסופ. איתור 20 וני הזשב יעשה לפי שמות המַבופש או לפי מספר אהוח!. . מהלכים: הטבח התיקים האישייסז לק!ובץ המיועד לעבודת תסשורת. תדירוה: טדכוז יומי. מספר הפניות ליום הוא כ- 300 . הזנרות: : 5דא=ואואסס זילוות מלבפתוו: 5 - |: 5סמסשרתוא : םה וכסח הח תוכנה: | המחשב: ... ז חוג 370 דגם 65 !1 |שס התכית: כונני סרטים: 2 זכרון דרוש: .| 207% ו שגרות: ‏ 2ב כונני תקליטים: - ' 2 מסוג 2314 כמות כרטיטסי מקור לתכנית: 0 16 מסוג 3330 מכלוליס הקשורים בתכנית: 5 סוגי מסופים: 270 - מעֶרכת ההפעלה: 12 20.61 צג גרפי: 2 : , מושם-הושבים מינהל אוכלוסיז אמ צעי קלס פלטי נוספים: שפות התכנות: קדראת / מצקבת כדט יס ים: מדדפקוחד; ס רט--ניד : תווין: קורא אופטסי: המוסד: מל יימ מחלקה: הוה כתובת: הפיריה רוממה התכנית שוחררה: / תנאים: : ?א דווהו מס. היישום: 48 1 : | עודכן בלם: 03/10/76 03.10.76 | - 77 - : נמ | תאור: : אסודקומספסם הכנ יה כליטר ועדכיוז כללית. רגו יה ₪ ₪3 וכנצי אנ באמצצות פרמפרים. . רגדוה על בדיכות הכינות דפלש באמצעות פרמטרים. צוגוז גכוגץ ג סדרתי או אינכם סדרתי. ה מענוי כלינה ועדכוז נפרדים. סו מידלות מפמפתת: - : 5הסווהוא1 כקישה.ידכוז, מאגרי נהונים ציוד: : םהווסחגת תובנה: המחהשב: .3%.93.] סוג 376 שם התכנית: כוכני סירטייס: ו זכרון דרוש: א 3 0 כונני ות קליט ים: - כמות כרטיסי מקור לתכנית: מכלולים הקשוריס בתכנית: סיוגי מוסופים: מערכת ההפעלה: צג גרפי; ו אמצעי קלט/ פלט נוספים: שפות התכנות: קוראת / מנקבת כרטיס ים: מדפסת: סרט-ניד: תווץ: קורא אופטי: המוסד: "" י ת ב ועמ מחלקה: טלפון: | 04232016 כתובת: ה ך 090ו היפה , איש הקשר: יצחס .בוסל התכנית שוחררה; . | 68/75 תנאים: עכירות ,מכי רה מס. היישום: 549 .| שדכן ב"ם: ‏ 03/10/76 מזריך יישותי גהונ שובי | : תאור: = : אסוזקוהפפם ‏ רסיש * היא מערכה ליטירת כט?וגים עבור ספריותה בארץ. הסללט הוא סרטים גנטיים המופצים בהוץ +* אעשר וספריות השותפוה קמערכת שולפות מתוכם רשומות קשורוה לאוספיהז. רשומות אל! מעודכנות ע"י הספריות ומהז מודפסים כטלוגים דרישהח הספויות. לכל ספריה נ וצר קובט ומהכקבצים נוצר לטקלוג מאוחד. הברורת: -. : : 5ד = ואווסס ו 5ז 06.**+,5 ז56הא% בניזיוות מביתרד: : 5כוגו סארא כ וא-פרים ציוד: : פההאסההו | וכובנת: ' המחשב: ‏ .6.0.6 ססוג 500 0005 דגם ' שם התכנית: ₪615 כונני סרטים: וס זכרון דרוש: | 0100% שגרות: 0?0 כונני תקליטים: 0 מסוג [034 כמות כרטיסי מקור לתכנית: מכלולים הקשוריסם בתכנית: סזגי מסופים: | 0713 מערכת ההפעלה: 06 > צג גרפ - אנמדוצע+ קלסי/ פלט נוספים: שפות התכנות::. קדראת / ממנקבת כרט יסיים: קורא אופטי: + המוסד:ר5 א7 מחלקה:1מ טלפון: כתובת: ה ד 962 היפה איש הקשו: מנהל תומ התכנית שוחררה:< | 6/75 תנאיס: לשכת שרת מס. היישום: 57 6 0 עודכן ביום: | 03/10/76 3 בזיבד"א | מוויך יישותי מחשב ארצי תאור: : אסודקומ650ס ?וג ופפרים הבללי הכולל 15968 ספריס המודפסים בארבטה החכים %ונית. < הכנו, פס המחבר,ר1!שא,.צב הרוצאה. 7 טטר מוד:פיט הפרטים קבאית:שפת הספר,הסבר קצר,שם רמהרגח,מח%ר כרכית, . יר צמודיש ותחיר. | שליג מהנדבז מדי פנה. +ברות: : 8דאפואואסס 7 מילות מפתת: ּ : 05 הווא בלוג-ספויט, כקפרוג : 86 הווסחהת תובנה: : םה ד- 50 המסשב: ‏ .*.ה.] מוג הַ7ב דגם 115 שם התכנית: כונני סרטיים: - זכרון דרוש: 66% 00 שגרות: 005 כונני תקליטים: - כמות כרטיסי מקור לתכנית: 0000 מכלוליס הקשורים בתכנית: | סוני מסופים: - - - מערכת ההפעלה: 5 0 צג גרפ שפות התכנות: | אמצעי קלט/ פלט נוספים: קוראת/ מנקבת כרטיסים: . כו מ+פסת:י ז סרט-ניר: תווין: קורא אופטי: ממצייךן המוסד: אדי לוי ועת מחלקה: . טלפון: ‏ ?0362229 י| כתובת: עד ווששי?ד 92 תא הקשו: ‏ מרים %לצמז התכנית שוחררה: / :| תנאים: לא דווהו מס. היישום: 508 - עודכן בשם: | 3/6 % 9 76 - 93 מזריך יישומי מהשב = תאור: ּ : אסוזקומספפס ‏ טלוג נועאים לספריה. שי פה + תוכנה ליצירת סטלוזג נושאים מוחשב עבור ספריו. בש לב ר אשו ז לי מערכת נושאים בציר ור כודים מהאימים. עלב עני מסווג כל ספר לפי ז ושאיו. תוצאה שני ו מוצדנת למחשב ו לאחר ורת עיבודים ,מסופק הכשלוג ע"י המחשב ע"ג מולטיליט.. הפיטה פוהחחה במל"מ. .- הוכנה פותחה בעיכוה במל"מ(+ הכצדה *). . ההערות: | 2 5 , : .%. ]+ בזיד'ורת כזבירברד: ּ : ורא טקוא-1! שאים,ספריה,מ יכ וז -ספריה : ה וס הג תובכנה: המחשב: .".8.] סוג 370 /360 דגם שס התכנית: " 06 כונני סרטים: וס זכרון דרוש: . 0096% שגרות: : כונני תקליטים: ‏ " = ו . כמות כרטיסי מקור לתכנית: / מכלוליס הקשוריס בתכנית + סוגי מסופיס: מערכת ההפעלה: צג גרפי: אמצעי קלט/ פלט נוספים: ו שפות התכנות: קודאת / מנקבת כרטיס ים: מדפסת? ט רט--ניד : תווין: קורא אופטי: המוסדי:מ7 מ מחלקה טויטוה טלפון: יוו02529 כתובת:הקוי הח רו ממה ים איש הקשר: 9 ורהרטיג התכנית שוחררה: | *8/7 לא דווהו מס. 0 צום:97 5 עודכן בצם: ‏ 03/19/75 ויו א : ומספסכם תאוור: ו % אינדכס < איננראכניבי.שיטר והוכנה ?אוגוז אינדכטס * כר שניתז יהיה לאחהסנ! : גמ,יב.,וד2לוז* ממנו מידע כ אלצעות טרמינלים.הש יטה והזוכנה %ותהו במל"מ. ויצירה פורנש ה-+ מבוטסה על הוכנת י.ב.מ.). הערות: . : 5 דא=ואואסכס) : 6 ]+ מילות ממתת: . : 005 צ+תעוכ ש, שליפוה ,דליה-מי זע היפוע אינטואסטיבי : 6 הסח גת תובנהת: : 5 הווד-50 הסתטב ...| טוג 360/70 דגם ו כונני סרטיים: - זכרון דרוש: % כונני תקליטיים: ו מסוג 4וב2 כמות כרטיסי מקור לת כנית: מכלולים הקשורים בתכנית: סוגי מסופים: 27 מערכות ההפעלה: ; ה 9 6 5ז05/%52% 7 1 אמצעי קלט/ פלט נוספים: שפות התכנות: קוראת ] מנקבת כרטיסים: מדפסת: סרט--נלר: תווין: קורא אופטו: המוסז:מַל מ מחלקה:ךן שיטוה טלפון: ווו09575 ובת: כתובת: הכרי ה רו תמה ים איש הקשר: ‏ ע ורהפטי ג התכנית שוחררה: | 8/75% 7 דווחו עודכן ביוס: 6 0ן/03 בזיבדךי - מזריך יישופי פהשד אדצי התכאור: : אסודקו מספפט ‏ יצירה צינדכס יס בנפורמט > או >*>-בעבריה מבוסס על תוכנית י.ב.מ. אר הכנסנ| בו שינויים מעמגוחתיים :( ווטיפול בטסכססטיס עבריים(2)כיצ וט אותיוחה לא שורשיוה בואעש מילה(3)כניעצה/גריענה הופשת של מילות מפתה לפי בהירת ה?לקוח|4)הקלט מורדן לנהעב בכרטיסים או %%%. הערות: | :ואסכ א :3:3 4% אס ראז 60 אא סם צר ק א] >> + =אז-א) >%% 6 *> ט*+ מילות מפיתת "א אינדכקס ים ,מ יל ות- מפתה, קטלו ג : םה הצוכ הת ותוכנה: המחשב: | .8א.8.] סוג 370 /360 דגם שם התכנית: 6% רא כונני סרטים: וס זכרון דרוש: 00968 שגרות: כונני תקליטים: - כמות כרטיסי מקור לתכנית: מכלולים הקשורים בתכנית: סוגי מסופים: מערכת ההפעלה: צג גרפי; אמ צעי קלט/ פלס נוספים: שפות התכנות: קודאת / מנקבת כרט יס ים: מדפסת: ס רט--נזד : תווין: קורא אופטי: המוסד: מל מ מחלקה:1 שיטוה טלפון: ‏ ויוו02525 כתובת: הקוי ה רוממה יס איש הקשוי ‏ ץע ורהפטיג התכנית שוחררה: - 9/73 תנאים: לא דווחו מס. היישום: 56 5 שופ במ 076" ו תאור: ו או דהפ גוד 7005,המעור מפיכק ספר טלפונים.לכל עובד שני מספרים מספר טלפוז פנימי = 5פרה)ומספר 5?פוז היצוני.גוד? הדף המודְפס מהאים לכריכה מיוחדה. רכרט קמגור: כובץ פמוה עובדים וכקובץ מספרי טלפוז.במערר יש גם תוכנית ביכר גצלונים לבל עוכד ענוסף בכובץ העובדים,וכז שאלונים לעדב וז תכקופתי.. ןףהכרות: : 6 ד ואוהכמכ) מידלות מפתת: .+ : 5וה ס/רוי=1< הפר נלבונים,1נלפון : םה הווסחהת תובנה: : 0-5 המתשב. ‏ .0.6 דגם 073 שם התכנית: כונני סירטיים: זכרון דרוש: כונני תקליטים: רטי ור לת כנית: 1 ווה >%ום ו - כית : - 38 040% סוגי מסופים: מערכת ההפעלה: צג גרפי; אמצעי קלט/ פלט נוספים: שפות התכנות: קוראת / מנקבת כרטיסים: מדפסת: סרט-ניר: תווין: קורא אופטי: המוסד-ר* אל מטד נייט ' מהלקה:מר חיע!ב טלפון: כתובת: ס ך 250? היפה הק פניות ברתב. 72 התכנית שוחררה: תנאים: 0 2 אא 4 ד / הח 4 0 מס. הישום:ל5 5 עודכן בטם: | 179/75/ א תאור: . = : אסוזקוהספסם ‏ -864-: סז 60פט 5| א;ז5צ5 8כ806655ק |גזאם זהא 05 ם|זם הז :29-50909 9 שז5צ5 א ]0 -(א.א ג 08- לש 5%5 סז דא יה 0 אז זהמזא") 3 66655 א.א זג זא זה א, סד 6 סז =ר שה(ז6טאז5 שהז 5 זג וז 5 56 שזגאסםס וו .א0068174710 6- זא 560 60 כ זא 60 אכ ל 0 8 0560 %ז ראה (5)דשססהס + םג ז6ט ז5 ד006 650 : זטקאז " ₪5 8005( 6אזזם)),חהם סאג כא]- "הערות: . : 5:ד= ואס .ד טח סאג, 65 זא 66 אהסא, שה ט זט ד5 זפ 8 אס 5 00865 * . בנילוות מבנתרוז: : 5כוצוסער/ר=] א טכ זז א 60 אסז זס6נום רמפ, ס6אןז זנסם יז ,5 ה זהס ,6א ז חנוד 6 =)א גו קו 8 : תוסחה המחשב: ...ןז ס)ג ) 35 דגם 40 שם התכנית: כונני סרטיס: זכרון דרוש: .‏ > 42 כונני תקליטיט: מסוג 23184 כמות כרטיסי מקור לתכנית: מכלולים הקשורים בתכנית: סוגי מסופים: מערכת ההפעלה: 25 צג גרפי: - אמצעי קלט/ פלט נוספים: שפות התכנות: קוראת / מנקבת כרטיסים: מדפסת: סרט--ניר: תווין: קורא אופטי: המוסד: י, ב.מ. מחלקה:ל, שרות טלפון: ‏ כווו03286 כתובת: ת"ך 0ו202 ה"א איש הקשוי ‏ מנהל הלשכה התכנית שוחררה: / תנאים: לשכת שרות מס. היישום: 446 עודכן ק'ום: | 03/10/76 11 4 4% . | ת<אור: : אסודקו568שס מטגר* 1קודזית.מורכת "דשה" לנרול מאגרי נחונים מטפלת נכבצי אוכלוסיה רברי- יכמ-רי71 כמ?-1] רשומוה. ומווכה כולטת עדכונים ופתיהות,הודעוה על תצלומים ש /הכבורים "ודיס ו/או הגורות אהרות.דווהי המעוכח כוללים מכתרי חהניה. בבוווה.אלפוני. וויבודיץ שונים וכז פטטיסטיכקות שודו9 ומגוונות לגבי רהפלגור הגובוה רצוכלוסיה. הגרות: : 5דא₪ואואס6 מילות מפתת:; . : 05 0או=א מיגרי 1וונים : ה ווסח הח תובנה: - : 35 צד-50 המחשב:510(7915(נ1ב הןוג 7-5 י000 דגת .שם התכנית: א זא ז* כונני סרסיים: - זכרון דרוש: 068 שגרות: כונני תקליטים: - | כמות כרטיסי מקור לתכנית: מכלולים הקשורים בתכנית: ואא-גזגס סוגי מסופום: מערכת ההפעלה: 090 65 צג גרפ אמצעי קלט/ פלט נוספים: שפות התכנות: קוראת / מנקבת כרטיסים: מדפסת; סרט-ניר: תווין: קורא אופטי: המוסד: ז%ר מיכ!ז מחלקה: 7 שרות טלפון: | ?0426715 כתובת: המטגר 60 הא איש הקשו: | אפי אפרת התכנית שוחררה: / תנאים: לכו שרו!וה.שכ ירות מס. היישום: ‏ 291 : עדדכן ביום: 03/76 מו | וג<אור: : אסוד?ומ656סם אגו0סאס כאג הטאגא 5 =זוכה סאה ₪055 5,00זז5,50זק 6:666א זז ה6ז ]5 5566 שא ו :80 60% 65 ו|8אא65.5זז5 ההז5 6]ת-גד :ז(פז5.00 555466 א ם סצדם |ם ז ס= זה5א06 6 0063₪ז. אצ [הזםה 02 4255655 0665).אקסאז-א |אאזפפאד מסזא זכס הזזצ זסתא 5ז זס גזאם6 5ם זאם וחסא אמסאז:א |מצש|-64ז3 הזןז5 סז סס6דח5 אאם6 .את צסזז 0556804 560ז8 זטקאם) שאק =זז5 שא זופזג צאג זפקאג הענרות; מזידוות נמלביתרז: ציוד: : ה ה וכ חגה המחשב: ‏ .3.9%.] סוג 270 כונני סרטים: 6 כונני תקליטים: 0ן מסוג 3330 דגם 45! סוגי מסופים: הד צג גרפי?: - 2020 אמ צעי קלט/ פלט נוספים: קזראת / מניבת כרטיסים: מדפסודב: ט רט --ניד : תווין : קורא אופטו: המוסד: אל-על כתובת: נמ תעופה ב"ג התכנית שוחררה; | 1/7686 תנאיס: לא דוור! מס. היישום:710 מחלקה:מט" ןז " : 5דאשואואסס : 5כוזוססורו) א 6א זז זא 55465 שא תוכנת: שם התכנית: זכרון דרוש: | 386% כמות כרטיטי מקור לתכנית: מכלולים הקשורים בתכנית: מערכת ההפעלה: ו.ם שגרות: 24% 0 3800 שפות התכנות: טלפון: 03977973 איש הקשר: מנהל מע"ז ; עודכן בטם: | 03/10/75 פזדיך יישומי מחשב ארצי תאור: : אסודקו05508 מפוור 5וא, מנגקר הלוואות. ומערר מנפל במעקב אהחר תשלום משכנהאוה הור חשובי ריביאה והצמדה. ריביה נגורים וכד'. המערר מפיקס דוהות מצב העשבוז הדצשיים יר] אעורים שנחיים. הערות: : דש ואואס 5/0806 : תוכנה: : 0-35 שם התכנית: זכרון דרוש: א פכלו שגרות: ‏ = , ית: כמות כרטיסי מקור לתכנית: 2200 מכלוליס הקשורים בתכנית: מערכת ההפעלה: 4 , 55 5 מידיות מניתוו: [.7|א!ה- 1הו7 מערזהא וה- מעכך תשלום - צביוד: : = ההאוסחגהת הם חשב: .. ]| סוג ) 35 דגם ‏ - 4 7 סדרטוים: 6 2 כבי ונקליטיים: ור הסוג 4ו23 אמצעי קלט/ פלט נוספים: שפות התכנות: קוראת / מנקבת כרטיסים: מדפסת: 0 סרט--ניר: תווין: קורא אופטי: המוסד: י.ב. 3- מחלקה:ל, שרות טלפון: [ו[93296 כתובת: ה" 03י202 . איש הקשרי מִנַה הרשכה התכנית שוחררה: | 2/6590 ו תנאיס: לשכת שרוח 2 עודכן בטס: | 03/10/78 מס. היישום: 35 6 תאור: = : אסודקוחפפום. גב 5 ב, נהול ומצכב הלווצות בסלופוה גמל כולל ושובי רבית. הסלט: כרטי- פהיה! הלוואות. בצ ועי השלומים, דרישה לדוהות. הפלט: שגויים, דוח הל!!.- ת.דורי יחרות שליליוה, רעימה הלוואוה העומדוה להסתיים, תשלומים לא סדיר- . ררוצים 7פי מוסד ורכוצ תשלומים שנתי. . 4 מיו (ת מניתרז: א . : אהא יואוה- נהול. כוּכּות גמל. ציוד: : פההאסחהה | תוכנת: . המחשב: ‏ .%.8.] ס!וג ) 35 דגם 40 שם התכנית: כונני סרטים: 2 זכרון דרוש: .| 100% כונגי תקליטים: ‏ " מסוג 2314 כמות כרטיסי מקור לתכנית: מכלולים הקשורים בתכנית: סיוגי מסופים: מערכת ההפעלה: 25 צג גרפית אמוצעי קלט/ פלטי נוספים: קדראת / מנקבת כרטיסיס: פוהדפסות: קרט--ניר : תווין: קורא אופטי: שרות | המוסד:י.ב. מ- ו מחלקה:ל. טלפון: !0378611 גתובת: ה"ד 20210 ה". . . איש הקשו: מנהל הלשכה התכנית שותררה: | 4/67 תנאים: / 9 לשכת שרות קסו, היישום: 36 4 = עודכן בים: | 03/10/76 7 תאתאור: : אסוד?ומספ5טס נהור הלווצות: כל1: זנוצות כמפיות. ;ורד 5! ג. דוהוה שטונים, פנכסי הפלומים, הצרורות לרווים ולטרבים. ובו (כרוייםח אימי). היברות: : 5 דאשואואסס מחידלות מיתוו: : 5וה 0סעוצ=א רלו4וה- ורוד. צירד: : פההוסחגה | תובכנה: : גוד 50 שם התכנית: זכרון דרוש: כמות כרטיסי מקור לתכנית: מכלולים הקשורים בתכנית: מערכת ההפעלה: 25 המחשב: ‏ .י,9.] מוג )פד כונני סרטיים: כונני תקליטים: א 66 שגרות: % ו 0% סוגי מסופיס: צג גרפית אמצעי קלט/ פלטי נוספיס: שפות התכנות: קוראת/ מנקבת כרטיסים: מדפסת: סרט-ניר: ] תווזן: קורא אופטי: המוסד:י.. 5- מחלקה> . שר וח . טלפון: יו!03288 כתובת: ה"ר 7208210 ת"א איש הקשר: מנהל הלטכה התכנית שוחררה: | 77 /* ל ב תנאים: לשכת עשרות' 0 | 758 מס. היישום: 67 2 : ו הרווחאות הרשוה. פלט: מצב 4 תאור: : ו : אסודקו הסט . ורר פן ד, היטוג והדסה על לוהות סילוכין קלהלוזאות עתפ"י:זהוני ההלו!אוה. פסה דוהוה גביה לפי האריר פרעוז הלהושב בלוה הסילוכיז. הְזגרות: : 5דאםואוהסס " מזילוות מניתוו: / : 5כוגוכאאו/ה]א הות-טר לוגין הלואות- לוהות סילוכין ל : 36 השוסחגו תוכנת: המחשבי ,א,ג. ] טוג )זר | דגם 145 | שס התכנית: כונני סרטים: ו זכרון דרוש: | < 00 כונני תקליטים: מסוג 33360 כמות כרטיטי מקור לתכנית: מכלוליס הקשורים בתכנית: סוגי מסופים: מערכת ההפעלה: 6.ו? צג גרפי: - . אמצעי קלט/ פלט נוספים: שפות התכנות: קוראת / מנקבת כרטיס ים: מדפסת: סרט-ניד : תווין: . -2 קורא אופטז: : המוסד: י, ב. מ. מחלקהק ,. שרות טלפון: ו[[03296 כתובת: הייד כו202 ה"א איש הקשו: מנהל ה*עיכה התכנית שוחררה;, > 6/73 תנאים: לכה שרות פס. היישוס:439 עודכן ביום: | 03/10/75 5 - 080 - 9% תאור: : אסודקוה650 ניהו7 4ג ר הלואוח ומעקב אחר הניכויים. וכיוו רו7"? כלישת הלואות הדשוה,יציות נתונים על ניכויים דרושים למשכורה. גבלה דיד:ז חוצר מהמשכורת צל הניכויים שבוצע!. כוז הצע המצנירים והזפמה דוהוה בהתכים שונים. ההכקברות: : 5 דש ואואסס נזיל"ות מביתרו: : 5סמסצו:א תובנהת: : 50-36 ר;ואור.ר[קאוהר ציוד: : םהבוסחגמת המחטב: ‏ .%.3.] 0|ג 2760 דגם 45! שם התכנית: כונני סרטים: 2ף זכרון דרוש: יי שגרות: ‏ 026 :ונני תקליטים: יה וסוג 3330 כמות כרטיסי מקור לתכנית: 00 מכלוליס הקשוריס בתכנית: דוגי מסופים: / - - מערכת ההפעלה: 5 | צג גרפת 'ה- אמצעי קלט] פלט נוספים: שפות התכנות: קוראת ] מנקבת כרטיס ים: כז מדפסת: / סרט-ניר: תווין :. קורא אופטי: המוסד: רעיה צבאית מחלקה: .| סטלפון: 03764111 מתומנ: ₪ ד 1095 תש איש הקשר: דר ג הלזי התכנות שוחררה: | 6%/* תנאיס: קא דווהו עודכן בצם: | 03/10/76 מס. הישום: 528 תאור: : אסודוהספום . עורות ללס בנכק,סניף ומספר ההעשבוז של המבוטת. התה דווהים לפי גנקים, כולל רכוצים העדות: נזיליות מניתהו: ורוה ללק!וח,בנכלים : ה הסח גו % סוג 370 048 - המחשב: דגם 25 1 כונני סְרטיים: כונני תקליטים: סוגי מסופיס: צג נרפי: א<מצעי קלט/ פלט נוספים: קוראות / מנקיבת כרטיס יס: מדפסו- סוט--13 תוויץ: קורא אופטי: המוסד:הסנה חב בטוח מחלקה: כתובת: ה] אלנבי, 115 תא. התכנית שוחררה: | !11/7 תנאים: לא דווהו =שס. היישום:23 5 - 3 ושקים. וח.ניהול חשב ונות היוב והשלום דרר הבנקים.הכנת הודעוה לפי השבוז ותוכנהת: 8 ! : 505 שס התכנקת: זכרון דרוש: . אאאם -0ו0 שגרות: 015 כמות כרטיסי מקור לתכנית: מכלוליס הקשורים בתכנית: מערכת ההפעלה: 5 020 שפות התכנות: טלפון: 03623251 ' איש הקשר: יוסח צומפף עודכן ביום: 768 נמ 9 ן וד תוד: : אסודקוה556ס | נהוי ה? ואוה: ההצקה מרש: הלוואות,מצכג השלומימ,לוהות סילוקין |וסטטיסמיכנה רפעילויות: זנועות הווה-דכות ושנויי פרטים אישיים. מספר מירבי: 20000 פצולות ל]ודש. רמעובה בוללת בדיכפות,נדכוז המועם ,שליפת דווהש ועריכה. הדווהים: דוה מגכב.התרצות.,לווות סירוקיז !דוהות סטטיסטיים. הלברות: : 'דאפואואס ; נלילוות בזביוברד: : 08ה0צוצםא | רלואוה קןו]וה-סיקלוכקיןז ורוצאת- לוהות סילוכיז ל , ן : ה ה ווסחג תוכנהת: שס התכנית: המחשב- .0 וג 5ו60-3א דגם אם כונני סירכדים1: 5 זכרון דרוש: א כונני ונקליט ים: = כמות כרטיטי מקור לתכנית: מכלולים הקשורים בתכנית: מערכת ההפעלה: .1 את סיוגי מיסרפים: 5 - - > צג גרפי אמצעי קלט] פלט נוספים: שפות התכנות: קוראת / מנקבת כרטיס ים: בו | מדפסת: יִ כו 1 סרס--ניר: בו | תווין: קודא אופטי: המוסד; (י. %. מי3וור מחַלקה: לעב. שרות טלפון: | 51 [ו0329 יה כתוכת: דרויאדוב 5,תל7-אכ יב איש הקשר:. א. דה-רא ז . / התכנית שוחררה: ,/ תנאיס: קלשכת שר ת עודכן בייס: | 03/10/76 | תאור: י : אסודקוהספסם ‏ ציבודי 1הונים-ישומי בנכאות הגרות: ְ : 5ו 0 זילוות מניתרו: : : פכוהכרוה א עיבוד נהחונים ציוד: : 5 השוסחהה המתחשב: .8.98.]ז סוג דגם 135 כונני סרטים: 064 כונני תקליטים: 6 נמסוג 33230 תובנה: : 505 שם התכנית: זכרון דרוש: 06 שגרות: | 400 כמות כרטיסי מקור לתכנית: מכלולים הקשורים בתכנית: מערכת ההפעלה: 001 5 סוגי מסופים: 77 - 2 צג גרפי: .. אמצעי קלט/ פלט נוספים: שפות התכנות: "קוראת/ מנקבת כרטיס ים: כז מדפסת: בו סרט--7: . רז תווין: הי קורא אופטי: =*המוסד: הב1ק הבינלא! מחלקה: טלפון: | ?67331 ==תובת: ליןַק ולז 18 תל אביב איש הקשר;: | אכ !]וינט --התכנית שוחררת: 205 , מממצנאים: 7 ד:ווהו . היישום: 575 : עודכן בזם: 6 7 וכנאור: : אסודקוה50=ס נערכה ‏ וראי. הישוב נהוני הלואות ויצירה הנועות עדכוז. ‏ ., / 0 הישוב פיגורים והטמדוה ודווה עד נצילות. . | | ּ;ברוות: :וס | : 5 סעצ= א נליד"וותב בזביוברד: אעראי ‏ הלואות ר יב יח נוידות ציוד:. : םההוסחהו המיתשב- ...א סוג 6 דגם 5ןו3 כונמי קירקויםו: ל כונני ליק ים: יי מסוג ו3:53 תוכנה: : םמ צוד-50 שם התכנית: . זכרון דרוש: 4% שגרות: כמות כרטיסי מקור לתכנית: מכלוליס הקשורים בתכנית: מערכת ההפעלה: 8 8 .660א5 אאגת 6 סוגי מסופים: צג גרפיק 4 שפות התכנות: : אמצעי קלט] פלט נוספים: קוראת / מנקבת כרטיס ים: מדפסת: סרט--ניר: ]| תווין: קורא אופסי: ו בב כ רפועלים , מחלקה: מחשב טלפון: א. עמנואלי המוסד: כתוצתו ‏ וה * הלבבי 115 ה"א איש הקשר: שו התכנית טוחררה: 2 תנאים: קא דווהו 0 76 6 | ו עודכן בשם: א איש מס. הייטום: - 95 - ₪: = נאור:. : אסוזקוהספפם. רכה נמננהלית לעדכוז קובץ לסוהות. ונברות: : 165 :סכ נילות מניתת: : ןא לאות כרטסה-לקוהות : 25 צוס הגמ המחשב: ‏ .4.6.6 ססוג 6אק דגם 315 | שם התכנס: כונני סרטים: 5 זכרון דרוש: 40% שגרות: 4 כונני תקליטים: - ' - כמות כרטיסי מקור לתכנית: . מכלולים הקשורים בתכנית: סוגי מסופים: 2 - 5 מערכת ההפעלה: 55 צג גרפ?: - . מ צעי קלט/ פלט נוספים: שפות התכנות: וראת / מצקובת כרט יסיים: שמוסד: בס ופ !ועלים. מחלקה: מחשב טלפון: שמבת: וה א17בי פוו ה"א : איש הקשר: י-א. עמנואלי שמכנית שוחררה: | ?7 /8 = קלא דוורו =ייטום: 55 1. %" עודכן ביזס::. 10/76/ 03 - 97 - א מוריך יישומי מחשנ ארצי תאור: " 0 , . - |: אסודקו6568 מערנה הנהלה השבונות לניקול הצעבונות ומלאי , באמצ גצות ברטיס הצותי. מסמכי מק ור-הטרודות,צ קים הכ7ות ,פקודוה יומז. לכל מסמר מספר השבוז, מספר אסמכהא תאריר,סכום.כמותה,להיר. המערןו כולל י א] כליטר ואי" :,עדנדוז, ודוהות-מאצאן בוהז ותצכורות. 4 9% / .. רדוחוה ממוינים לפי קרוצות והה קבוצות עם סיכומי ביניים. : בללברווב: ו : 5 דא סיס נלילוות בזבירברד: * ו | : 5סה 6/0 או הנהלה השכונוה מאצףצז כופיס-רצותי : םההוסחהגת תוכנתהת: : 0-5 . - 4 גפ = 0 שם התכנית: 0 חשב-9 אל א כרכרים: זכרון דרוש: - שגרות: כונני סירטיים: גי כונני תקליטים: 7 - כמות כרטיסי מקור לתכנית: מכלולים הקשורים בתכנית: סוגי מסוופים: - מערכת ההפעלה: ו 67 צג גרפי; 7 . 9 אמצעי קלט/ פלט נוספים: / שפות התכנות: 2 - + :55 001 אאאדתסת קוראת ] מנקבת כרטיסים: מדפסת: סרט--נ7ר: תווין: קורא אופסי: דטה מיכו ץז ְ טלפון: 72 9 המסגר 60 ה"א : אפי אפות איש הקשרנ: שוחררה: / לנכת שרות,שכ יר ות | : 7 | מס. היישום: ל . עודכן בשם: 76 ו - 9% - . חן וכאור: : אסודקוהספפם. מערכה השכונות שרותי הגופה רע'מ. הכנת רשבונות צבור ללסוחות טרוהי תעופה. קלט קוג-אב-לכלוהוה,תנועות שוטפות. פלט:הדפסה ושבונות לל; והות. מהלכים:עזככ וז האר,נדיכה הטעויות בתנועות השופטפות,חישובים והדפסח ההעשבונוהו וזירוח הודשית. הגרות: נמידוות במביותברד: זעבונוה, עמלות.איכוי, עשרשרה-ד ואדית : 36 שוסחהת המחשב: ‏ .%.ה.]ן סוג 0 37 כונני סרטים: 33| כונני תקליטים: - סוגי מסופים: צג גרפת אמצעי קלט/ פלט נוספים: קוראת/ מנקבת כרטיסים: מדפסת: סרט--ניר: תווין: קורא אופטי: המוסד: טי חזברת מחלקה:נ מערכת כתובת: וח הגפןז התכנית שוחררה: תנאים: מס. היישום:572 ותוכנהת: שס התכנית: זכרון דרוש: 0 כמות כרטיסי מקור לת כנית : מכלולים הקשוריס בתכנית: מערכת ההפעלה: שפות התכנות: טלפון: 271 איש הקשו: א יפה :וס : 5אהס/וו= א 50-45 : שגרות: 006 - 5 24% עודכן ביים:| 03/10/76 6: . ותנאור: : אס דקוהספסכז ניהול שוות ופכים,מעכב אחר העורות והשקים מרגע כבלחם בחברה עד לפרעונם ./או ורדותם לצורר ניוול רגניה הו |וקהתציוה גביה. כש-הודגות קבלה, נַּרע! זו הזורה,ביטול ותיפונים. 9 וש שנתהכבל! לפי השבוז נגדי לפי תאוריך פרעוז. הערות: : 5דאשווווסכס מילות ‏ מפתת: : 5‏ סאוץ5א עטר,שיכים.,ומז-פרגוז, ההצרה המהאה,השבוז נגדי,הנהלת חשבונות | 0-5 : : 6 הווסחגת תובנת: שם התכנית: וכרון דרוש: | * המחשב:- ‏ .%.ה.] ססוג 376 דגם 25ו!ו כוכמבי קורסוייםו: - כדכבי הנקולייכו ים: וס מסוג 3300 לוכי מוסופים: צג גרפית אמצעי קלט/לט נוספים: קוראת / מנקבת כרטיס ים: מדפסת: סרט--ניר: תווין: קורא אופטי: המוסז: רס1ה הב גטוה כתובת: רה אלנבי 5[ן1 התכנית שוחררה; | 7/75 תנאים: קלא דווהו מס. היישום: 479 - 100 - כמות כרטיסי מקור לתכנית: מכלוליס הקשוריס בתכנית: מערכת ההפעלה: 000 - שפות התכנות: טלפון: איש הקשר? עודכן ביום: 05 (21 יוסוף צומפף ‏ 2066 | תאור: : : אסודקוהספסם ‏ פתיהת רודש.ניהול מערכת החיובים,כול? הישוב פומיות לפי הצמדה למדד א! דולר. וכנת דווהים על היוב והודעות השלזם קפי יהידוה גביה כגוז בנכיס,סוכנים ומפעלים. הערות: : 5דאשואווסס נזילוות מניתרז: : ו : פכוהסוורו א פהיחה הודש,ביטוה .חיים, הנ הלת השבונות תוכנה: ו המחשב: | .9%.א.ן סוג 370 דגם 125 | שס התכנית: הגדק כונני סרטיס: 06 זכרון דרוש: . אכסשוה שגרות: לו5 כונני תקליטייס: - כמות כרטיסי מקור לתכנית: מכלולים הקשורים בתכנית: סוגי מסופים: מערכת ההפעלה: | חַב003 05 צג גרפי: - + אמצעי קלט/ פלט נוספים: - | שפות התכנות: קוראת / מנקבת כרטיס ים: מדפסת: סרט--ניר: תווין: קורא אופסי: המוסד: רסנה חב נטוה מחלקה: טלפון: | ו03573795 כתובת: וה אלנבי פו!ו תא איש הקשר: ‏ יו0ף צומפף התכנית שוחררה: ודקוו תנאים: לא דווהו מס. היושוס: 483 ו -‏ עודכן ב"ס: | 3/10/76 - 101 - ינ 2 ך ת<אור: : אסודקוהספפכם כגדרף הודמח.ניהול מערנכה גביה כולל איצון כקופוה,מצב השבוז ולמבוטה, הוב 5 רהרצות והרודצוה מיוהזוה.דוהות על מצב גביה לפי יחידוה גביה,דוותים . לטונניב ן7 דכויים,צמלוה ודאי גכיה, היוב/צכוי הברות בפוה משנה.הכנת וכוצים צר ההכרוריח להי יריד ה גניה סוכנים וסניפים.ניהול כקורץ הור פתוה וכקובט הק רוליםת מצפרר לצנחי קצוור הכנה אישורים ללס רבנסה ומאצז חהברה. 6 הקברות: | : 5 דאםואואסכס מזילוות מנביתרו: : 805 0ו=:א נגדירה הןוד0 .ריטוה-היי ח,הן רלחף העשבודות ציוד: : 6 סא גה תובנה: : וד 50 המחשב: ‏ .%*.5.] מןג 276 שם התכנית: 0080 כונני סרטיים: - זכרון דרוש: | 60%וה0 שגרות: 40 0 כונני תקליט ים: כמות כרטיסי מקור לתכנית: . מכלוליס הקשורים בת כנית: סוגי מסופים: מערכת ההפעלה: צג גרפי; אמצעי קלט/ פלט נוספים: : שפות התכנות: קוראת ] מנקבת כרטיטים: מדפסת: סרט--ניר: תווין: קורא אופסי: המוסד:רס1רה 10ב נטוהח מחלקה: טלפון: 51?%?016 כתובת: רז א 17ב* פוו הא יוספ צומפף איש הקשר?: התכנית טוחררה: | '1/7 1 תנאים: לא דווהו מס. היישום:82 8 עודכן בסם: 03/10/76 ?מ > / ו תאור: : אסודקוהספפם ‏ הנהיחה-שרכה מבוססת על סקדיטה פסלודות יומז רגילות זמאפשרת רנוסר לפכודות 7 את הנתונים ממסמכי מסוו כגוז שיסטסים,קסבלות,תעודות,משלוה העבונות. כמו כז כיים ניהול מערכת קהשבונותהת עצר המאפערה ניהול מלאי ותמתיר אדויס. כנספה קהנה"ז מתקבלים הדוהוה הבאים: יומז פכודות,כרטיסי הנה"ה,מאצז בוהז, דוח רוח והפסד,ניתוה יתרות וכו'. / הערות: = |: פדאפואואסס מזילות מכיתת: : 5כוגוסצו/ר א הנהלה השבונוה מאצןז : ה השס חהה ותובנת: | המחשב: .א.ה.] סוג 260 שסם התכנית: כונני סרטים: 6 זכרון דרוש: 5% כונני תקליטים: - כמות כרטיטי מקור לתכנית: - | מכלולים הקשורים בתכנית: סוגי מסופים: , מערכת ההפעלה: צג גרפי: - . אמצעי קלט/ פלט נוספים: - | שפות התכנות: קזראת / מנקבת כרטיס ים: מדפסת: סרט-ניר: תויין: קורא אופטי: המוסד: אדי לוי בע"מ טלפון: ‏ 036422262 כתובת: טד ! רוטשילר 472 איש הקשו: ‏ ד. מאטי התכנית שוחררת: 4273 תנאים: לשכת פר ות מס, היישום: .3.93 . , עודכן בצם: | 03/10/76 ה ונזרר: . : אסודקו5568ם מורדר ?א,הנהרת העבונוה וניהול פיננס" מערר חגילק.סולט תנועות מכרטיסימ, ווכקקיבונים.סרטי נייר וסרש ים ומדפיס העבונות.ספר ראשי יומז,מאצז,רו"ה ועוד עצערוה דוהוה לפי דרישה.מטרת למצלה מ-00ן לק!והות מענזצי מש> מגוונים. !ימצרך כשור נ צורר את נגרטיביה עם מטרכי הבילה אהוים כג!ז משכורת,שווס. ומלאי. הלברות: : 5דאשואואסס 5 א/255 2205 .8% א) 50| : 8 זן ו 5 בדיד"וות בלביותברד: : של . הנה7ה הגכבונות.נהול פתנזי ציוד: : שה ווסחגת תוכנה: : םה שד 50 ג | 5פה סצצ=א סוג 0ד7ב3 דג ₪5 | התצגת: 06 %כרון דרוש: 00% שגרות: מס וג 3430 5 כמות כרטיסי מקור לתכנית: 2 ושוג א8ו23 מכלולים הקשורים בתכנית: > מערכת ההפעלה: ‏ . י5צ/05 צג גרפי; אמצעי קלט/ פלט נוספים: " שפות התכנות: 5518 | 00 אאתדהס? וול קוראת/ מנקבת כרטיסים: מדפסת: סרט-נלר: תווין: קורא אופסי: המוסד: י ב מ ישואל. מחלקה: ל שר וה טלפון: ‏ וןו[03286 כתוכת: הד 20210 הא איש הקשי: מִזַהל הלשכה התכנית שוחררה: ‏ 8/72 תנאים: לעיכה ערות מס. היישוס: %096 עודכן בטם: י 10/76ן/03. - 104 - ו 4 ₪ תאוה: : %--/ | : אסוזקוהספפם. מערכת ושבונות יוצאים הבר ות צרות *. כקלט הטסת נוסעים הברות ארות.. בנית קוב הצריפים>*לקטעים לפי הסבמי יאטא. בנית קוב" כתובות הברות דרוה והשתיכות ] *%*הההעכנוה ודווה מפורט עבור כל נוסע והיובים להברות הצרוה. "דווחים מסוכמים והכוצפם. | | ההחשגנות ממו כנח עם מהלכת אינטרלייז. הערות: ‏ :0 אס וא +++6:ה *>6א ז )811 זס6דטהם + מילות מניתרו: י : : 5סהסצותוא ותובנה: | : םוד שם התכנית: זכרון דרוש: ו שגרות: 35 כמות כרטיסי מקור לתכנית: ; מכלוליס הקשוריס בתכנית: מערכת ההפעלה: 5 הנהלת ושטבונות טיסה כרצטיסי-טיסה ציוד: : םה ה וס ח ה המחשבי ‏ ,4.8.ן סוג 570 דגס 165 כונני סרטים: 6 כונני תקליטים: 6 מסוג 3330 סוגי מסופים: - - - צג גרפי? אמצעי קלט/ פלט נוספים: שפות התכנות: קוראת / מנקבת כרטיסים: : מדפסת: כו סרט--ניר : אי תווין: קורא אופטי: המוסד: אל-צל מחלקה:מעי ז טלפון: 783972873 כתובתי נָמל הבופר כ"ג ₪ : 6 איש הקשו: ימנהל מע"ז התכנית שוחררת: / תנאיס: רא דווהו מס. היישום: דֶסַ עודכן ביזם: | 03/10/76 ותנאור: : אסודקוהמ556ס מורכה השבונות למערד ואשי הקלט-פקודותה.יומז ידני וממוכז. הרפסת כרטסת העבוז ודווה יתרוה,מעקב יתרות זעבונות אישיים. מאצני בוהז ור!וה/הפסד כלל הברהי בנטבגוה עונים. דווה נשבונות הוצאות כבועות ומעתנות. יהרת הוצאוה לקשואה הכציכית והצגת מצב פיננסי בלירות ובדולרים. הכנברוות: נזידוות נזביתרד: מציז-בוהו הנהלתה הצבודות : 5ה השוסחגת המחשב: % ססוג 470 דגם 185 כונני סירסיים: 6 כונני תקליט ים: 6 מסוג 3330 סוגי מסופים: צג גרפ אמצעי קלט/ פלט נוספים: קוראת/ סנקבת כרטיס ים: מדפסת: סרט-ניר: תווין: קורא אופטי: המוסד: א71-7 מחלקה: מעיי ז כתוכת: 1מ7 העטופה ב"ג התכנית שוחררה: / תנאים: מס. היישום: 706 - 106 - תובנה: שם התכנית: זכרון דרוש: א56? : 5 דא=!אואסס * : 5 סצשוצםא 50 : שגרות: כמות כרטיסי מקור לתכנית: מכלוליס הקשוריס בתכנית: מערכת ההפעלה: = שפות התכנות: טלפון: 03972873 איש הקשונ מנהל מע"[ עודכן בטם: . 03/10/76 > 03.1 0-6 ו ת<אור: : אסודקוה5ס ערכת הנהלח השבונות הקציבית ומסהרית ומערכת תשדומים. וסף 7רנ"ה הרגילור המטרכרז מבצעת חיסוה הקציבי בצד אומרני הוצאות והתפלגו הפעי?ויות באתרים שונים. סלט: פכודות יומז, שיקים, הוראות השלוס. 7: ימן. דוה תנועה ויתרות דוה יחרוה, דוחוה הכציבים.המערכת פותהה אוטו 2. טיה השבונות לשנה החדשה ולפי הראה סוגרת את השפנה הקודמת ההעכרות: נלילוות מניתרו: נהלה החשנכונו ת,תשלומים,הת ומות,בנכ ים,תקציב המחשב: | .%.8.ז ס!ג 0 דאם 168 |שם התכנת: כונני סרטים: 3 זכרון דרוש: | 12%% כונני תקליטים: ו תסוג 3330 כמות כרטיסי מקור לתכנית: מכלוליס הקשורים בתכנית: סוגי מסופים: מערכת ההפעלה: צג גרפי: . - אמצעי קלט/ פלט נוספים: : שפות התכנות: קוראת / מנקבת כרטיסיס: מדפסת: סרט--ניד: תווין: קורא אופטי: המוסד; פמ . = טלפון: |: פדאשואווסס 1 ן8 0382 כתובת:; יה!דה הימית 3 . גרר גלסברג .איש הקטר: / התכנית שוחררה: תנאיס: : 7קא דווהו מס. היישום; 726 עודכן ביום: | 03/10/76 0 [ תאור: / . : אסוד9ו5508ס נהו? הנה"ז תכקציביח בירונית על כ- 5000ו השבונות. הכלט: הנו גות כספיותה שונות ופקודות יומד. . רפמלש:העבונ|ו, הו"> וד|ח יהרות תכציביות. וודיר וחה:ה!דשיה. הנכרות: : 5דאפואואסס + מתידוות מניתרו: * : 5םהסשוצ5א הנהלה חהחשבונוה ה|"צ : ה שוסחגת תובנהת: : = ה הצוד- 50 . המחשב: %.9.] סוג 260 דגח 20 שם התכנית: כונני סרטיים: 5 זכרון דרוש: 8 כונני תקליטים: 3 מסוג 6ו21 כמות כרטיסי מקור לתכנית: מכלולים הקשורים בתכנית: סוגי מסופים: מערכת ההפעלה: צג גרפי;: ו אמצעי קלט/ פלט נוספים: שפות התכנות: קוראת/ מנקבת כרטיסים: מדפסת+ סרט--ניר: תווין: קורא אופטי: המוסד: טי וי ה ת"א מחלקה:מ יב וז טלפון: כתובת: ככו מלכי ישראל = "א ' איש הקשו: ‏ ר. אולהובסקי התכנית שוחררה: / 8 לא דווהו מס. היישום:. 51 1 : עודכן בטם: ‏ 03/10/75 4% בזיבדי 2 ָ םוריך יישוםי מחשב ערצין - תאור: . : אסודקומ50פם. מערכת הנהלתו השבונות כללית. הכקלט: כי טה ההחומר.בריכתו ואיצונו. דווה למהלכת ביסורת על מצב ההומר. דווח:דותות ללסוהות על מצב ההעבונוהת,הדפסה דווהים קסניפ ים ולהנהלה על מצב המאצז. הזברות; : : 5דא= ואויסס מילות ממתרו: : 6סהסאחהוא הנהלת ושבונות מצוטז ריבית : ם 2 ליה חב תוכנת: המחשב: ‏ .8.6.8 סוג ₪46 דגם 5פו3 שם התכנית: כונני סרטיים: זכרון דרוש: | 40% כונני תקליטים: - 7 מסוג י3:3 כמות כרטיסי מקור לתכנית: מכלוליס הקשורים בתכנית: סזגי מסופים: מערכת ההפעלה: צג גרפית , אמצעי קלט/ פלט נוטפים: שפות התכנות: קוראת / מנקבת כרטיסים: מדפסת: סרט-ניר: תווין: קורא אופטי: המוסד:בנק הפועלים מחלקה:מ רש ב טלפון: כתובת: רה ' אלקנבי 115 ת"א : אש הקשו: ‏ א. עמנואלי התכנית שוחררה; | ?8/7 תנאים: קא דווהו מס. היישום: 50 1ש.. > עודכן בים; | 03/10/76 - 108 - מיגד"יא ( מדדיך יישומי מחשב ארצי תנאור: : אסודקומ566ס קליכבה ציכויים. ושוה: מגהנ אהרי התכב וליז של רצרכנ = . נלה: בגל|ות מבנקית וב תוה. צלש: כוב; הקבוליה יומי |דוהות. הורכיה: רליטה. איטון, צרנוו, דווה. | כתויות: 2000 תנוצות. הזבגרות: | ו נחלידלוות מניתרוד; הנלומים מגכב ‏ %יכרוי : שה הווסחגת תובנה: המחשב: .*י..] ססוג 260 שם התכנית: כונני ירט ים: 4 זכרון דרוש: א כונני תקליטיים: תס וג 4וג2? כמות כרטיסי מקור לתכנית: מכלולים הקשורים בתכנית: סוגי מסופים: מערכת ההפעלה: 26 צג גרפי: א אמצעי קלט/ פלט נוספים: שפות התכנות: קוראת / מנקבת כרטיטסים: מדפסת: סרט--ניר: תווין: קורא אופטי: המוסד: עי וי ה תא -יפ! מחלקה: טלפון: כתוכת: ככר מלכי ישראל ] "א איש הקשר: ,י התכנית שוחררה: 2 תנאיםס: | ללא תשלום : 6 דאשוואס6 : 35 סשצ6 > 0: 5 :תורגש‎ 20009 20% - ה :5 000 אאזתסץ 1 וו433ל . וטדי מס. היישום: 253 עודכן ביום: | 03/10/76 - ה|ו1‎ - בזיבך'"א הוויך יישומי מחשנ ארצי תת אור: : אסודקוהספפם . והלה השגונוה מררצאית. אורלוטה רסוכבט: תנוצות בספים כעתה"א. נרה: רשומ הנה"ה. תנועות הנר"ח. בקוות לט: הטורוה יומז. פלו: רוחהות. ולכ ימ: קליטר,עדכוז, פצ ? עדנוו. ננויו: 600000 הנועוה לשנה. - * הגרות: בלילוום גזלביותנרד: נהלח השרונות הכקציב ביכטורה תכציבית :םוסח אה המחשב: ] סואג 360 דגחף 3% כונני סרטים: 4 כונני תקליטים: ג מסוג 4ו23 סוגי מסופים: - ₪ - צג גרפי: ₪ אמצעי קלט/ פלט נוספים: קוראת / מנקבת כרטיסים: מדפסת: סרט-ניר: תווין: קורא אופטי: . המוסד: עירית תא-ים | מחלקה: כתובת: רכור מלכד* ישראל ת 'א 9 התכנית שוחררה: תנאיס: |מס. היישום: 58 2 = 11! = הכציביה. : 5דאשוו אס : 5כסאהסצוושא 50-36 : שם התכנית: זכרון דרוש: כמות כרטיסי מקור לתכנית: מכלוליס הקשוריס בתכנית: מערכת ההפעלה: 26 %+= ר= שפות התכנות: אואזאסץ ל טלפון: 3 ר. א)|:הובסהי איש הקשר: קלא אשלוםס עודכן ביוס: 768 03 מזינז"א- -7 מוריך יישומי מחשב ארצי תאור:י : אסודקוהספסס : דוח מצב חשבוז. . 2 ב לש שרה: נגכב אחר העלומים ו משלוה תהצכורות. 85 כלט: ימני היובים,נכויים יוניים. פלש: הובות בלאי נפרעים ויציות תצכורות. כמויות: 50000 תצכורוה , 0 הנוצות. הפברוות: ַ זילות" מניתרז: הערוז-דווה מצב מצב ושבוז תשלומים הוכוווה חיוב ציוד: : פה ווסחבת דגם 30 תורכנהה: שס התכנית: זכרון דרוש: 55% כמות כרטיטי מקור לתכנית: מכלוליס הקשוריסם בתכנית: מערכת ההפעלה: 26 הרמחשב- ‏ .*.8.] סוג 360 כוכנד כירטיים: כונכי תנקוליט יס: מסוג 4ו23? לדוגי מיסיופים: צג גרפי; אמצעי קלט/ פלט נוספים: שפות התכנות: . קוראת/ מנקבת כרטיסים: מדפסת: סֶרט--ניר: תווין: קורא אופטי: המוסד: גי רי ח תא-יף!ו מחלקתה: טלפון: כתובת: ככר מלכי ישר אל תיא איש הקשר;:' התכנית טוחררה: / תנאיס: קלא השלום ו - - צו ו ₪ . 7/7 : 5 דאשואואסס + : 05וה סצוצם א 1ו2433 ושדי עודכן ביוס: 03 6 דזיבד'י 2 ( מודיך יישומי מחשב ארצי תאור: : אסודקוח6פסםפ העלומים אוטומטיים לספסיס ומ ונכבים.מערכת %| 0ו₪7ה את נתוני המוטבים נמערכה הנה" ועל סמר תנאי התעלומ עס וכמ!ו והיתרות ומעודכנות מכינה העלומים אוטומטיים.התעלומ יסם מבוצעים באמצעות שסים ו/או הודעוח ציבנוי ותוברה ישירה לבנקים, יפי זריעה הספק. . המגרכה יוצות תנועות הו"צ בהחאם למערכת "דטהי קהנהיה. הזגרות: -נמחילות בלביתרד: העלומים,ספקים, שיכים, ת הלה חשבונות ציוד: :סג המחשב:0(0:!5 ₪088 סוג 001726 דגם כונני סרטים: - + כגנני תקליטיס: - סוגי מסופיס: צג גרפית: אמצעי קלט/ פלט נוספים: קוראת/ מנקבת כרטיסים: * מדפסת: סרט-ניר: תווין: קורא אופטי: המוסד: דטה מיכוז כתובת: המסגר 60 הא ' התכנית שוחררה: / תנאים: בל הישום: 489 - 113 - מחלקה: ל שרוה לעכח שרות,שכ ירות : 5דאם ואואסס : 5כוהכור) א תוכנה: : 50-45 שם התכנית: זכרון דרוש: 066% כמות כרטיסי מקור לתכנית : מכלוליס הקשורים בתכנית: מערכת ההפעלה: 02 ין אג'סג 5 שגרות: אק5-אדאס 6 שפות התכנות: טלפו!: | 52 [03267 הלטו: | אפי אפרת (מכירה דריי 6ד/3/10 92271 נזי1ץ"א 07 מזריך יישומי מחשב ארצי וכאור: : אסודק|550₪ס מורכה הנהקלה העבוזות וככרה תכציבית. כנקנ-מ0מכי מקור ופ וך ות.הנערר כ'7? כוטיסים הצותיים,מאצז בוהןז,נהול מלאי. ניה] להפיב נהול הטרבונוה ותורם ללקהורות,נהול עומק הובות ואובליגו טטרו:. קופכקכ יש דוהה נצול תהקציב, יר הכציב, החהיבויות ועור. ניהן קו%גדל7 אה התמווכה גץז הרלברוותב: של מחשבי י.ב.מ. : 6 דםואואסס > נזילוות ממניתוו: : 6005 ה071 השבוזוה.ביכירת תטצ ירית,אלצי, הכציב תובנה: : םמ ווד- 50 : שה השוסחגה שס התכנית: וא 4% זכרון דרוש: 6%%רח שגרות: כמות כרטיסי מקור לתכנית: מכלולים 9% בתכנית: אאףט-.זגה מערכת ההפעלה: 0 א המתשב:.!ף!יר ככנום 0 וג 725 0960 דגחה כונני סירט ים: כונני תקליט ים: סוגי מסופים: צג גרפי;: אמצעי קלט/ פלט נוספים: שפות התכנות: קוראת/ מנקבת כרטיסים: מדפסת: סרט--ניר: תווין : קורא אופסי: המוסד: דטה מיכוןז מחלקה: 7 שרות כתובת: המטגר 609 הא התכנית שוחררה: / תנאים: לעכת עשרות,עשכירות מס. היישום: 499 עודכן בטס: 6 0 = 416 = ביב'יאא ( מוריך יישותי מחשב ארצי דנבאור: : אסודקומ50טם. מערכה ממוכנה להנה"ה.לניהול העבונאי שוטף ולהפסת בדווהי מינהלר רמאאנית,. דוחוה השוואתיים.נתוהת תקציבי וגיול הובות.ומערכת נאונה ממסמכי הנה"ה העוטפים בארגוז. ניתן לככל רווחהים בבל הדירות נררא",. ביז שבועית להודפטיה, ונמוה על 3000 טג לות דצי נוד מעוגדה תור 72 עעות, כולל הניקטובר והאימוה, רמערכח מ פעלת משנת 165586 הצ ל?ההימרובה. הנהלת השבונות הנרות: נזידיות מניתוו: מאצז תסטציב : םה ליכ הב המחש01 0 ₪1(53 זוג כונני סרטים: ו כונני תקליטים: " סוגי מסופיס: צג נרפי?: אמצעי קלט/ פלט נוספים: קוראת / מנקצת כרטיסים: מדפסת: טרט--ניר: תווין: קורא אופטו: המוסו:1יכוב בע 'מ מחלקהמ ינ רל כתובת: 11 א ביגדד ור 6+ התכנית שותררה; | 69 /9 תנאים: מס. היישזם:90 3 - 115 = ניתוח תסלסציבי : 5דאשוא וס : וסרוא תוכנה: : ם םוד 50 שס התכנית: זכרון דרוש: | 60% שגרות: 5 כמות כרטיטי מקור לתכנית: מכלוליסם הקשוריט בתכנית: מערכת ההפעלה: ץ 6 ססצטוא זא 6 שפות התכנות: סלפון: 752 !03-31 איש הקשו: ש. דיטקהו בסקי עוכת שרות עודכן ביום: | 03/10/76 = - ַזִינַזָ'"'א‎ מוריך יישומי מחשב אחי] : אסוזקומ50סס תאור: , : .א כ וו הוור וי ה 2-0 הנהלה השבונוה-כליטת פכלורות יומז ונת וני מסמכי מכור-שכים,קבלות,העודותה משל וה,וטבוניות.רמערכה מ יקה נהו? מלאי ותמהיר באותה שורה. ננסכפה 717" מתכבל:יומז פכודות,כרפיס רנה"ה,כרטיס כפית,מאצז בוהז,דוה רו"ה, נווה יתרוה, העשלומים/הקב ולים,גיול הובות ,רתפלגות הוצאות ועוד. ההברות: : 6דאשואואסס מתילות מפיתת: : 5 ה סשוצםא הנהלה חשבונו ה.מאצז-ככ והז : ה הצוסחגת תובנה: : 5 וד 50 . המחשב: | ,8,9.] סוג 370 דג 5ון |שם התכנית: כונמי סירטויס: 5 זכרון דרוש: יי שגרות: ‏ = כוכבי תנקוליטיים: / כמות כרטיסי מק לונ כנית: 0 וב מכלולים הקשורים בתכנית: 1 סוכ מסופים: מערכת ההפעלה: 5 צג גרפית - שפות התכנות: אמצעי קלט/ פלט נוספים: . קוראת/ מנקבת כרטיסים: מדפסת: סרט--ניר: תווין: קורא אופטי: המוסד: ד+ : אדי לוי געמ שלפ <ףלקלמרם כתובת: עד רוטשי לד 62 הא *ץ הלליי מרים צלצמז התכנית שוחררה: / תנאיס: . קלא דווהחו מס. היישום: דס5פ : בטם: , 6 /03 - 115 - 1 הזיבז'יא מוויך יישוםי מחשב ארצי תצאור: : אסודקוהספטס ‏ מערכה נרהול ספכסים. המצרכה מנהלת השבונות הספסים וַאח מערכה ריוב הפרויפטים.המעוכת קולטה גם הנועות השלום וקיימת האפשרות להפיק עיכים כנגד העבונות או כנגד יתרות ספק .הלט:ושבונות ותשלומיס לסרק. 59 כ ופיס ספק ודוהות רכוזציינב בההכים עונים. 1000 העשרודות לחדש . *יהלכים שבועי,חהודעי וענתי וגבוי. הערות: : ₪5 וס נזידלוות מניתוו: : םסוא יהול ספנים,העבונות, השלומים,שיכים, מהלר גיבוי,הנהלת השבונות : ה בשוס ג ה שם התכנית: המחשבף 50 080א סוג 6-6 104 5 דגם ‏ 605 !| וס %כרון דרוש: .| 90364% שגרות:| 00% כונני סרטים: כונני תקליטים: - כמות כרטיסי מקור לתכנית: 0 מכלולים הקשוריס בתכנית: סוגי מסופים: - - . - מערכת ההפעלה: צג גרפי: - . אמצעי קלט/ פלט נוספים: שפות התכנות: קזראת / מנקבת כרטיסים: כו מדפסת: כו סרט--ניר: ה תווין: - קורא אופטי: המוסד: ט!1ת רל בטמ מחלקה: טלפון: 6 224!15 כתובת: וה גאורדוז 83 הא איש הקשר: 7 מוציסנט התכנית שוחררה;: ‏ | 3/75 תנאים: / לא דווהו וס. היישום: 595 . | עודכן ביזס: 76 /0 -.18 - ננכ+זור: | : %סודקו5508ס מערכת רפכת חעבונירוה והנה לח הערונות מצ ומצמת עבור הברה צרצית לפ תוה וודפסת סרטי צילום.המ טרכת "מכי?ה כובץ לכוהוה.קובץ טבלאות וקכובט הנועות יומי מאובר.עבור בל לוה ל ופקס הטב ו יומי - ועשבוז הודשי הכוללים השובי רנהות.בז מ פכים דוהוה יוניינ על מצב ונלכוהות לפי אדורים ודוחוג יומיים | והדשייב הננהלהת העטבונוה. בה<כקברוותב: : וס > נזילוות מניתרד: * : 5סהסצ6א הנהלה השבונו ה.ההובוניות,ג ביה,לכורות הוור - : שה ה לוסחג תובכנה: : וד 50 המחשב: 1 ססוג 5 ו דגם שם התכנית: | כרכבי קדרטיים: 02 זכרון דרוש: %"009 שגרות: ‏ ?007 כדכבי תקליט ים: - כמות כרטיסי מקור לתכנית: 0 | מכלוליס הקשורים בתכנית: | כמהכל מוסרפלם: מערכת ההפעלה: צג גרפית אמצעי קלט/ פלט נוספים: שפות התכנות: קוראת/ מנקבת כרטיסים: . :55 מדפסת: ו 0% סרט--ניר: אאתדתסץ תווין: וק קורא אופטי: , המוסד: כו1ההל ב עצמ ' מחלקה: טלפון: ‏ 6 228115 כתובת: וה גורדוז 3 איש הקשו: ‏ 7 מוציסנט התכנית סוחררה: | 4/7% תנאים: . קא דווהו מס. היישום: 6 עודכן בצם: | 65 .. = 118 - ב תיא ( מוריך יישוםי מחשב ארצי ורכאור: : אסודקוה0פטם ‏ הנהלה חהשבונות ונהול הקציב: נהול השבונות האוניברסיטר ומעהב אחר" נצול יעיל של רדוקציב. פכודוה יומז מנוכבות מעדכנות כסובט רנר"ה. מהלכים: תסינוה,שרמוה ורדירוחף לואגיות. דווהים: רכוצ כסד י,הדפסת עיכים,כרטיס מעצהב, הקציב, הריגי הקציב. מאצן בוהז בהתאמת בנכ,דוהו ה למס הרנסה. / הערות: | : 5דאשואווסס נזידוות מניתרו: : : : פכוהסשחוא מאד] הפציב הנהלה החובונות השכונאות אונ יברס ירפה : 5 ה וס הג תובכנה: המחשב: ‏ .".3.ז סוג 370 דגם 68! שם התכנית: כונני סרטים: . : זכרון דרוש: | 979% שגרות: 75 כונני תקליטים: 2 מסוג 3330 כמות כרטיסי מקור לתכנית: סספספן . מכלוליס הקשוריס בתכנית : סוגי מסופים: מערכת ההפעלה: 7.ו 45 4/ 67 צג גרפיק : : אמצעי קלט/ פלט נוספים: שפות התכנות: קוראת / מנקבת כרטיסים: מדפסת: סרט--ניר: תווין: :וא אופטי: המוסד%!1. בר-אילן מתלקהצח. מושב טלפון: 56 92 ו47 6 כתובת. "35 גז איש הקשר: מ, אצירָל 7;ג התכנית שוחררה: 5/2 תנאים: קצ דוורו מס. היישום:209 עודכן ביום: 03/10/75 1 ,ו -' "- 1 ככ 6 9876 ד< 87098 275 ףכ יי א-ש ?. 0 . הכנ תמקד- סנה הטלקהב שקומ רהפורלטיטה המוה הטחיותייט הלחה החד הטלחהה הררה היזרה הוה הקחדה וח החד -- 0 . - 0 *== ==- ₪ ב.ג-., -- ו תאור: | : אסודקוה550ס מפורכגה השבונות כללית רנציגוי התה. נלט:פכוךדו יור] ידני וממזכז ודווה פכודות יומז שבועי מצטבר. הופסת נרפמה הצטכוזות הלאק-פו שורוה-דווה לפורט על מצב כייח >*. מאצני בוחז. ווו] /הנסד.דוותס מכדורש ומוכב יתרוה עבור משרד ראשי. 10 הנככוזיוה סוווי מכירות ודווה על גיול היובים. | הנ;ברוותב: : דוס ז)ס 5ק פשז9ג ז5 + בזילותת: בזביותברד: : 5סמסצוצ= א רנהלה רש בונותה מצד ז- והז : ה הסח הו תובנה: : םה אוד 50 המחשב: .*.ה.] טוג כַ7ר דגה 145 |שם התכנית: כרוככי סירקוים: " 5 זכרון דרוש: 255 שגרות: | 60 כרנני ונק ליטים: נסוג 3330 כמות כרטיסי מקור לתכנית: מכלוליס הקשוריס בתכנית: סוגי מסופים: : מערכת ההפעלה: | צג גרפי: . .אמצעי קלט/ פלט נוספים: "ל 75 .| שפות התכנות: קוראת/ מנקבת כרטיטים? , | מדפסת: סרט-- ניר: | תווין : 'קורא אופטי: המוסד: ל -ע7 מחלקה: מע" ז טלפון: | 03972973 כתובת: ‏ 1מל העטופה ב"ג איש הקשר;: | תנהל מע"ז התכנית שוחררה: / | תנאים: (. לצ דווהוּ מס. היישום:; 706 עודכן בטם: 2-6 בניז'יא ( מוריך יישומי מחשב ארצי ת<אור: : אסודקוה50פם. מערךר 3(א, נהול הערונות פודסנס לפי בהי אריצה:מירי שבוע מהכבר דוה על ת- עודות משלוה פרי של הפרדסנים ?בהי האריצה. תי צה מכנל רפרדסז מפרעה. ב0- וף העונה נצרר השבוז סופי לפרדסן ורכוקלר גרכים כמותיים וכספיים ל כל המע- לוחים של! גמשר העטונה. הרוה כוקלל הוצאות לעלוה, הוצא ריצה ורהוצאותח גב- יה כספים. הֶגרות: נזילוות מביותרו: פודסנ ים העטבונות השבונות לפודסנים : םההשוסחהה המחשב; | .%.1.8 סוג 09 דגם 80 כונני סרטים: 6 כונני תקליטים:; ‏ 8 ?2 הםוג 2314 טוגי מסופים: צג גרפי: . אמצעי קלט/ פלט נוספים: קוראת / מנקבת כרטיסים: מדפסת: - סרט--ניר: תווין: "' קורא אופטי: : 5דא=ואואסס : פסאהס/רו א : ₪ 3 צוד- 50 שס התכנית: זכרון דרוש: | א 128 כמות כרטיסי מקור לתכנית: . | מכלולים הקשורים בתכנית: | מערכת ההפעלה: שפות התכנות: המוסד; י.ב. מ- : מחלקה:7. שרות טלפון: !ו'032861 כתובת: ה"ד .20219 התכנית שוחררה: 8 תנאים: מס. הישום: %32 .> - 1 - עודכן בצמס: 5ד/מן/03 י תאור: 6 : אסוד9ומ556ס אווגה השבונוה בללית רנציגוי ה. 7 ודו יורן ידני וממוכז ודווה פכודות יומז שבועי מצטבר. ₪ נרפסת כרנפפה השכוזות רלאק-פו עורוה-דווה לפורט על מצב כייח >. מאצני נוהז. ורוו /הנסד.דו|ותס רורט ומופב יתר וה עבור משרד ראשי. 1 הכבכוניוה סונוזי מכירות ודווה על גיול החיובים. הנברות: נזילוות ממביתוד: רנהלה רש בונוה צצדז- ווהןז ציוד: : 6 ווח תו .*.ה.]ז טוג כַ37 המודשב: כרככי סדרקוים: " 5 כרכני תנקוליסוים: 6 מס|ג כדוכי מסופים: צג גרפו; . אמצעי קלט/ פלט נוספים: . קוראת/ מנקבת כרטיסים: , מדפסת: סרט- גי: ; תווין : 'קורא אופסיו: -- המוסד: ‏ 4 -ע7 כתובת: 1מל העופה ב"ג התכנית שוחררה: / תנאים: מס. היישום: 706 דגה 45ו 2220 : 5 דוו זם)ס ףא 6טז.ז5 * תוכנה: שם התכנית: זכרון דרוש: א255 כמות כרטיסי מקור לתכנית: מכלוליס הקשוריס בתכנית: : 05 0/וצ5א : 5 הצוד- 90 מערכת ההפעלה: .| שפות התכנות: מחלקה: מע"ז איש הקשר: לצ ד!והו טלפון: דףכָדַפִבּה תונהל מט"ז עודכן בטם: 6ד-| מ מוויך יישומי מחשב ארצי תאור: | : אסודקומספפם ‏ מערר 3[א, נהול הערונות פודסנס לפי בהי אריצה:מירי שבוע מהכבל דוה על ת- עודות משלוה פרי על הפרדסנים ?בתי האריצה. לתי צה מכנל רפרדסז מפרעצה. ב0- וף העונה נערר השבוז סופי רפרדסז ורכולר" גרכים כמותיים וכספיית טל בל המע- קוחים על! גמשר העטונה. הרוה כולל הוצאות לעלוה, הוצאז אריאצר והוצאותח גב- יה כספים. העגרות: : 5דאפואואסס נזילוות מביתוו: - 0 : פסאסשחוא פודסנ ים השבונות השבונות לפודסנים : ה השוסחגמה . : 505 המהשם) .%.1.8 סוב 8 ד 50 | קמ התקבטקק כונני סרטים: - זכרון דרוש: א 28ו כונני תקליטיס: 2 תסוג 2314 כמות כרטיסי מקור לתכנית: . | מכלולים הקשורים בתכנית: סוגי מסופים: . | מערכת ההפעלה: 2 צג גרפי: אמצעי קלט/ פלט נוספים: . , ₪ שפות התכנות: קוראת/ מנקבת כרטיסים: מדפסת: > סרט--ניר: תווין: קורא אופטי: המוסד: י.1. מ- . מחלקה:ל. שרות טלפון: ‏ !!'032961 היד ,חַ38021י ‏ .. איש הקשו; | מ1הל הלשכה התכנית שוחררה: | 076% 1 תנאים: / .| קשכת שרות מס. היישום: 8 - : עודכן בטם: | 03/10/7% - 12% - בזיבד'י'א / תאוהר: | : אסודקו5508ס השרוז ג2.3.ניהול המבונוז הטכוז עבור עובד ומעביד.חשוב יתרות חסכוז עבור כל עוגד ומענביר הכולל כרז ,רכיה והצמדה. דווהים גגור מוביד וגוכד על מצב ררהשבוז נכל הודש. הקכרות: : 8דאפואוסט מילות מיתת: * : 5 סצוצ א ויסכו]ז.נהול חעכונוה הסכוז : ₪6 ה ווסחבהו תובכנה: : םה וד- 50 המחשב: ‏ ,4.ה8.] סוג 76ב דגם 25! שם התכנית: 5 זה כונני סרטים: 04 זכרון דרוש: אמפוח שגרות: 007 כונני תקליט ים: - כמות כרטיסי מקור לתכנית: מכלולים הקשורים בתכנית: סוגי מסופים: : מערכת ההפעלה: 90 5 005 צג נרפי; = אמצעי קלט/ פלט נוספים: : שפות התכנות: קוראת / מנקבת כרטיס ים: מדפסת: סרט-ניר: תווין: קורא אופסי: המוסד: הסנק חב בטו] טלפון: !0362325 כתוכת: רִ אעתבי 5ו1נ תא* : איש הקטשו?: יוסף צומפף התכנית שוחררה: | 4/76 תנאיס: / א דוורו מס. היישום: 522 ו = שדכןבטס: ‏ 03/10/76 ל , בזיבז''א מדריך יישומי מחשב ארצי תאור: : אסודקומספפס ‏ נירות ערר לקופוה גמל מערכת רמבומסת על כלי>ה פרטי היסוד של ני"ע והיחרוה רהההלהיות על ני"ע בפופות הג4ל.ניהול כרטיס תנועפת לפי סופה. המערכה מפיגה כרטיס ני"ע, דוה יתרות ועשערור הנולל את עעור התשואה,ההאציה ‏ גביר,מאצז שנתי וכ!'. הבגרות: : 5דאש ואס נחזילוות מנביתוו: ְּ : 5סאסצרתוא נירוה ערר.בנכאוה.הופותה ג מל : 6 הווס הח הח תובנה: המחשב: .א ] סואג 270 דגח 5ו|ן |שס התכנית: כונני סרטים: 03 %זכרון דרוש: אססוח שגרות: ‏ 70170 כונני תקליטים: - כמות כרטיסי מקור לתכנית : 000 מכלוליס הקשוריס בתכנית : סוגי מסופים: : מערכת ההפעלה: 5צ /05ס צג גרפי: - . אמצעי קלט/ פלט נוספים: . ] שפות התכנות: קוראת / מנקבת כרטיס ים: מדפסת: סרט--ניר: תווין: קורא אופסי: המוסד: אדי לוי בצמ ְ טלפון: ‏ 036222%2 כתובת: שד ר וטשי לד 42 התא . איש הקטר: | מרים צלצמז התכנית שוחררה: / - תנאיס: מט. היישום: 6 5 = עודכן במס: 76 הימי מזויך יישומי מחשג ארצי ת<אור: : אסוד9וה0556 נרול רעבונוז הופכים [-"גהלה"-הסכוז ?היכוז ולהשבלה גבורה. נהו7 הטבוז קהופר הור זישוב ריכית והצמדה למדד שכר הלימוד. רזפטה ובכבונות לת"לום ררנכקים וקליטה ההלועים עשעו למו. רנוצאח זוהוה יחוה ותנפעה וכז עירודדם שנתיים לגומרי הסכוז וצכאים לתש?וט. הזבנדות: : 5דאםואואסס + מילות מפמתת: : 08הסצםא ויביה ]סכוז גח?ה נכר לילוד ניהול השבונות הוסכים : 36 הסח גת ותוכנהת: : וד 50 המתשב: .%.] 0וג 386 דגם 30 שס התכנית: כונני סרטים: - כונני תקליטים: משסוג 2314 %זכרון דרוש: 66% שגרות: ‏ 30 כמות כרטיסי מקור לתכנית: 00 מכלולים הקשורים בתכנית: סוגי מסופים: מערכת ההפעלה: צג גרפי; - אמצעי קלט/ פלט נוספים: שפות התכנות: % קוראת/ מנקבת כרטיסים: מדפסת: סרט-- נזר: תווין: קורא אופטי: :55 אאאזאסץ 1 המוסד: ציי רי ה ה"א מחלקה:מ יב וז טלפון: כתובת: בכר מלכי ישראל הא איש הקשורי: ‏ ר. אוקלהובסקי התכנית שוחררה: / תנאים: לא דוורו מס. היישום: 66 1 עודכן ביום: . . א מזויך יישומי מחשב ארצי תאור: : אסודקומספ5םם ‏ מיעצרךר העלומים-שיפים- מטרה :הדפהחה צופומפית של שיפים ויצירת סרפ מגגמי לביצ וע התאמ] ב1ס. הקט: כוטיטים מנוסביח צו סרט מגנטי בול ₪ שח המוטב,כתובהו,פכוה ההעלום. עלט:רש אמח שיסים ויהוצאו,שיהי כ להצגה לפרעוז וסרט מגנטי לביצוע החאמת בנק על ידי האוצר. הלזבגרות: : 605 בזידות נזביתרד: ו : פסהסצוו= א השלומיב שיכים ציוד: : םה השוחת המחשב: .ב טוג צאןזא 6 רגפ ססנ! כונני סרטים: 2 כונני תקליטים: 2 מסוג 655 ותובכנה: : 35 שוד- 50 שם התכנית: . זכרון דרוש: 22% שגרות: כמות כרטיסי מקור לתכנית: מכלולים הקשורים בתכנית : מערכת ההפעלה: סוגי מסופים: . - - צג גרפי: - אמצעי קלט/ פלט נוספים: שפות התכנות: קוראת/ מנקבת כרטיטיס: מדפסת: סרט-ניר: תווין: קורא אופטי: המוסד: משוד האו צר מחלקה: חווב כבללי טלון וווךב,-02 ובת: ר! פי " ד : כתובת: ו פי] בניז | ים אש הקל ך, ב לוגרונד התכנית שותררה: תנאיס: "רצ דוורו מס. היישום: 65 3 8 ודכן ביוס: : "ל יחי 08/0/76 - 125 - 9 , 256 תאור: : אסודפוה היצוא נמדינה ישרצל. ומטרו- רפכת דוהות סטטיסטיים. כלט: וטרמוני יצוא על המכס. פלש: ךו7ו7 סטטיסמיים. כמויות: כ- 100000 רשומות לשנה. עיבוד חודשי. בברות: : דוו 60 מילות ממתת: : 5םחסעוצםא יצוא מכס ‏ רעימוז : ה צוסחגת ותוכנה: : 3 /וד-50 .%.3.] מוג 76ב דגם 155 שסם התכנית: 2 זכרון דרוש: ?2 נסוג 2314 כמות כרטיסי מקול לת כנית: 7 מכלולים הקשורים בתכנית: מערכת ההפעלה: המחשב: כונני סרט ים: כונני תקליט ים: סוגי מסופים: - ו? צג גרפית - ו 6. ו אמצעי קלט/ פלט נוספים: שפות התכנות: קוראת/ מנקבת כרטיסים: מדפסת: סרט-ניר: תווין: קורא אופטי: 0 ל [ןוו02525. איש הקשרנ: כתובת: רו ממה י רועלי ם י. אדלר התכנית שוחררה: 3 תנאים: מפ. הישוט 3 5 6 0 - 126 - 1 בי מזריך יישומי מחשב ארצי תנאור: : אסוד556ם. מעסב ר מנות בגארט.מע 1 הצאנפננוה הומרים אצל ספסים בארץ לפי שלבים רחל בהוצאה ההצמנה במפצגל, רטפול של להלכקה רכקניות ועד קהספקת הסחורה למהסז. הקלט-הצמנת הנמסעל ודווה מעורכז של מהלקת הכניות. כבלת דווהיט בההכים שוניס בצמנים כבועים ולפי דרישה. , הגרות: יְ : 5דא=ואווס6 מילות מביתוז: : 5הסשחוא הצמנוף : םה וס חגאת תובנהת: : 5 ווד-50 המחשב: | .%.ה.] טוג 6 37 דגם 145 | שם התכנית: כונני סרטים: 072 , זכרון דרוש: אכפח5 שגרות: 209 כונני תקליטים: ג0ס מסוגה 4ו3? כמות כרטיסי מקור לתכנית: המפרםףם מכלוליס הקשורים בתכנית : סוגי מסופים: : | מערכת ההפעלה: 0%6 צג גרפי; אמצעי קלט/ פכט נוספים: שפות התכנות: קוראת/ מנקבת כרטיסים: מדפסת: טרט--ניר: תווין: קורא אופטי: המוסד: העשיה צבאית מחלקה: סלפון: ‏ 03264111 כתובת: ת ד 7055 הא איש הקשו: ‏ דר ג הלוי התכנית שוחררה: / תנאים: %-/ לא דווהו מס. היישום: 5 , עודכן בים: | 03/10/75 . = 127 = בינ" ( מוריך יישותי מחשב ארצי תאור: : אסודפוה56סס מערכורה זי רוה ורד. 70 י5 ברמכ"ביף כ"כיט ובזיכהנ,דווה ותקוז הנועוה עגויות,יצירת הנזז%עוה עדכון. בוו רב חדורץ לרי מוגי ניר והשבונ|וז לקוהות. דווה למניזיח וקהנהלה. דווה: ררנפת דותוה עווים הרונתייס ויומיית רסניצים ולקהנהלה. העדות: : 05 נזילות מכיתרו: : ₪5םהסצ5א : ה וס גת ונובנו:: : 0-5 שם התכנית: זכרון דרוש: ארשי כמות כרטיסי מקור לתכנית: מכלולים הקשורים בתכנית: מערכת ההפעלה: 76 זז ₪ 62% אמצעי קלט/ פלט נוספים: שפות התכנות: - 4555: קוראת | מנקבת כרטיס ים:‎ 009 מדפסת:‎ סרט--ניר: אאאדאסץ‎ 1 זגםצ‎ תווין: קורא אופטי: המוסד: ב1כ ררוולים מחלקה:מרש ךר טלפון. * כתובת: ר0' צ117י 115 ה"א איש הקשר: ‏ %*. טמזואלי התכנית שותררה; ‏ | ?7/% תנאיס: רצ דוורו מס. היישום: 5% 1 עודכן בטם: ‏ 76 1/ 33 . - 128 - ב תאור: = : אסודקוהספפם ‏ -₪0 ?] ןא בזאם 5 08- ₪660%5 6 60א.אם זא גא חאה וספףזאה ז6ה6. זא5וק] [50 .צזז|ז0א; זא:%קז00: ד5 שז הערות: - | פדאשואואסס זילוות מנכתוו: : פסהסוותוא 0 זאס 6 ז605 66צגא5זאזאץ זא ז 6 דאסיק זט כם ציוד: : 35 ה וס אהת תובכיהת: המחשב: .%.ח.ן סוג 6ו |[ 0 - | שם התכנית: כונני סרטים: 2 . זכרון דרוש: | *15 כונני תקליטים: * כמות כרטיסי מקור לתכנית: : מכלולים הקשוריס בתכנית: סוגי מסופיס: -' | מערכת ההפעלה: צג גרפי;: . אמצעי קלט/ פלט נוספיס: שפות התכנות: קוראת/ מנקבת כרטיסים: מדפסת: סרט--ניר: תווין: קורא אופטי: המוסד: אלח א : מחלקהף 390 טלפון; 55 יו5% 05 כתובת: א שיד ו ד אש הקשטו. גלמז נורמז התכנית שוחררה: . . תנאיס: / לעשכת שר 1 מס. היישום:69 ? עודכן ביים:| 76 /10 /03% במינזייא ) : מוריך יישותי תחשב ארצי תאור: : אסודקו5508ם 5 29904656 8/0067 45 555א5 640 בא[הטז26 תטאה דיק וטא ] 05 0% [09949-, ז) תפזזן5084 ז:6כתוה ב מז 4550קאה6 60 6אזדאנו))ג סווז א5007 א האגז :בת פנג >9פז] 0%55ק6 סאג 6 זו זו .49 חצ 6 ₪ מא [אא 8551 שרד רמו ץןגתזבויב צא3 פ*אב) ראק =ק ז.ם |הגז אסז95:טא60 ב 05 056 ארד סוד .2 59% 10657 מפזמחסבק אהז מפם)אם 565א6קא6 אן 55020ן 355 65אן צחה ו העגרות: : דאש!אסס ' מחילות מפתת: : 0805/=א 4ואזא60 זם שה( , זםטת(יה אר5 [49ק*ח 6 , |40זאר6 55א5 קאצ*ם. זי 655 6 אם ציוד: : ה תוסח גת תובכנה: : וד 50 המחשב: | .%9.ב3.] 0וג כָדָב דגם 145 |שם התכנית: ' כרני יט רטים: 0 אכרון דרוש: אפכף | כונני תקליטים: ית מזוג 6וג? כמות כרטיסי מקור לתכנית: ( | מכלולים הקשוריס בתכנית: סוני מסופים: : מערכת ההפעלה: 00% צג גרפי;: אמצעי קלט/ פלט נוספים: שפות התכנות: קוראת / מנקבת כרטיסים: מדפסת: סרט--ניר: תווין: קורא אופטי: המוסד: "עעיך צ רצית מחלקה: טלפון: | ווו034288 כתובת: ‏ ו ד 7055 הא אש הקשר; | דר ג הלוי 8 התכנית שוחררח: 7% תנאיס: רא רווחו מס. היישום: 523 עודכן בטם: 3/7756 . - 13% - בזינזייא ( מזויך יישומי מחשב ארצי תאור: : אסודקו508םם. ניהו7 נעהך העהעה צעוח צכודה במוסר ורישוס רוצאות הומריח מהמחמן לצוור בניצוע וק וויס.מבונט ט? דווה עעות עבודה של המוסר והנפכה חסומרים מה*הסז. הערות: : וסט זילות מביתרו: : הסוא ו(שיר : םה הצוס חגת : 50-36 המחשב: | .%.ה.] סוג 470 דגם 145 | שם התכנית: כונני סרטים: 02 זכרון דרוש: אפסיר שגרות: 205 כונני תקליטיס: ג מסוא 10ב כמות כרטיסי מקור לתכנית: הפחו מכלולים הקשוריס בתכנית: סוגי מסופים: | מערכת ההפעלה: 126) > חם צג גרפ . אמצעי קלט/ פלט נוספים: . שפות התכנות: קוראת / מנקבת כרטיסים: מדפסת: סרט-ניר: תווין: קורא אופטי: המוסז: ועעיה צבאית מחלקה: טלפון: ‏ ווו03?%4 כתובת: ה 7 7055 ַא איש הקשות דך ג הדוי התכנית שוחררה: / תנאיס: , קצ דוור! מס. היישום: 31 5 עודכן בייס: | מד7/הן/ 0% - ובו - 6 . תאור: . אסודקומ650ס הניר גובדים יומיים להיצוב עלותה רדיצור. -נהוניב נהלטים מדו|; עצו ה צבודה. הווכניג מהתבינת ערר 5עולות ריצור. . העדות: : דוס חזילות מפיתת: : 5 סא : ה ה /וס הח הת המחטב: ‏ ,%,ב.ן טוג 70ב כונני סרט ים: כח כונני תקליט ים: יה מס וג 431230 דג3 145 סוגי מסופים: צג גרפי: אמצעי קלט/ פלט נוספים: קוראת / מנקבת כרטיסים: מדפסת: סרט-ניר: תווין: קורא אופטי: המוסד: העש יר צ נבצית מחלקה: כתורת: ה ך 7055 רא התכנית שוחררה: / תנאים: לא רווחו מס. היישום: 36 5 4 192. ₪ תובנה: : פ 50 שם התכנית: זכרון דרוש: אססוס כמות כרטיסי מקור לתכנית: מכלולים הקשורים בתכנית: מערכת ההפעלה: 5 שגרות: 100 020 שפות התכנות: של :זו 00 אאאתזסז ית 05ב טלפון: ‏ ו![י03256 איש הקשות דר ג הלוי עודכן ביום: 02/76 בזיבזייא ( מזויך יישומי מחשב ארצי תאור: 550הוקדוסא‎ : כובץ מח רי זומרים,אסור לרירים להצמנותח 107 יה בארץ ובחול.השטובי מהיריף קפי מפר והוצאות מרס רובלר וכדו'. לשמוש בעבודות נ1ה!ל מלאי,האזיר ופקוה על היצור. הכלט-מערכת ה%מנוחת כארץ ובהול מעוב-נווני הנזגרות: הכנסת הפריטים למהסניים. מזידוות מניתוו: : 5דאםואואסס : 5וה סצוו א נ4הירים,מספר לטלוגי,מספר רצמנה,כוד מ פבע,תמהיר ציוד: : 85 שוסח הו דגם 45! המחשב: .8% ססוג 60 37 כונני סרטים: 02 כונני תקליטיס: ג וסוג 23|[64 8 סוגי מסופים: צג גרפי: אמצעי קלט/ פלט נוספים: קוראת / מנקבת כרטיסים: מדפסת: סרט-ניר : תווין : קורא אופטי: המוסד: העשיר צ בצית מחלקה: כתובת: ה ד 7055 הא התכנית שוחררה: / תנאים: קא רווהו מס. הייטום: 539 = 132 > ותוכנה: | שם התכנית: זכרון דרוש: -0% כמות כרטיסי מקור לתכנית: מכלוליס הקשורים בתכנית: מערכת ההפעלה: 026 שגרות: | 209 00 5 שפות התכנות: טלפון: | 'ייו034266 איש הקשר;: דר גא הרוי עודכן במם: 76 /03 "ו תאור: : אסוזקו650₪ס נטרר ו1: נהול המהיר כז אדם ומלאי: נהול התהיר לפי הצמנות (גובים), כאער י% פכוה אהיד על הוצאות יצור, של עלות כוה אדם ופקוה על המלאי ונצור ה!מ- וי גלם. הומחיר רו77 רעמסוה עלוהת יצור ע7 המהלכות השונות. המערר מספס נת- וני עעוה למעוכה צכר העכודה. הערות: : 6דאםואואסס * מזידוות מביתרד: * : 05 הסצוצםא הנחיר כוח אדם מלאי ציוד: : פההוסחגה | תוכנה: : וד 50 המחשב: י.8.] מוג 6 36 דגם 40 שם התכנית: כונני שרטיים: זכרון דרוש: | 129% כונני תקליט יס: : ושוג 4ורכל ו כמות כרטיסי מקור לתכנית: מכלולים הקשורים בת כנית: סוגי מסופיס: 8 מערכת ההפעלה: 5 צג גרפ אמצעי קלט/ פלט נוספים: שפות התכנות: קוראת / מנקבת כרטיט ים: מדפסת: סרט-ניר: תווין: קורא אופטי: המוסד: י.ב. מ מחלפח:ל . שר וה טלפון: וי ו03286 כתורת: ת .ד. 20210 ה "א איש הקטה: מנוד הרשכה התכנית שוחררה: | 70 /4 תנאים: לשכת מורות מס. היישום: 401 עודכן בטם: | 03/10/76 - 136 - בזיבדי ה * מוויך יישומי מחשב ארצי וכ<אור: םפ5סהוקדוסא‎ : פיכוה הכציבי. הכנה אומדנים ,הכנה אינרשס למספריס התכקציביים,ובנ? תכנית מהצב להפכת דוהוה הנכנוז מגרכת כולל כקלט,פלט וטפטים. הפעלת ומ רכ" ניחוה דווהים להנהלה ומעטב. העגרות: בזילוות נזניתרו: פיקוה הכציבי : םוכחת המחשב:? ..ה.ז סוג 370 כונני סרטיס: - כונני תקליטים: - סוגי מסופים: צג גרפי;: | אמצעי קלט/ פלט נוספים: קורוזיצ;מנקבת כרטיסים: מדפסת: סרט--ניר: תווין: קורא אופטי: המוסד:! חכה הב טידום מחלקה: כתובת: וכשרת היעטור ו היפה התכנית שוחררה: / תנאים: ?א דווה! מס. היישום: 544 - 135 = : 5דאםואואסס 5צ6] |גן58באאגא 6אזןזההשפס זא 5זהרק5ם (סהזאס6 806 . : 5אסצוום א תוכנה: שס התכנית: זכרון דרוש: . % כמות כרטיסי מקור לתכנית: מכלולים הקשוריס בתכנית : מערכת ההפעלה: שפות התכנות: 04246979 :ןופלט‎ איש הקשו: ‏ רודי בז ציוז עודכן ביזס: | 03/10/76 7 תאור:.. . 4 : אסודקוה556ם 4צרכת 7ב תקצי[נגי. הוה על התחיבויוח והוצאוה על . 5 - ו ויגשיה במסגרת הקצירית ענת ית או רב שנתפית.קלט:השבונוה והמנות פרטי. נרויכנט וקצאות הכצינים, בלט:דוהוה בעלש רמות:ריכוצ-לת הלה,ומפורט- לגי הוונות ותקציב.%00 תנוטוה בעבוע.מה?כים:שבועי,הודשי ושנהי.מערכת גיבוי נלוה. הערות: , :‏ דאשואווס6 מילות מפתת; . | : 05ה0שוצ=א רוכב .סרציבי,ה צאוה,קוהיי ויוה,גיבוי, בסיס נת וניס,זכקציב : 36 הווסה ה תובכנה: : םח ווד-50 המתשב: 5(> *[58א סוג 4-6 04 :3 דגם 6 )|שם התכית: כוכני שרטיים: ופ זכרון דרוש: אגברר שגרות: 007 כוכני תקליטים: : כמות כרטיסי מקור לתכנית: 0 חמ מכלולים הקשורים בתכנית: %5 סוגי מסופים: : מערכת ההפעלה: 5 -69 צג גרפית אמצעי קלט/ פלט נוס פים: שפות התכנות: קוראת / מנקבת כרטיסים: מדפסת: סרט--ניר: תווץ: קורא אופטי: המוסז: ‏ כ!1/רל רטמ טלפון: 5 5ןו224 כתובת: | גוודוז דם איש הקשו:. ל מוציכנט. התכנית שוחררה: 75 תנאים: מס. היישום: | 5 ו ביס: 76 /7 3 | ו תאור: : אסודקוהספפם ‏ +'כציב הסטולי למער ראשי ונציגויות. כלט אומדנים לפי שנה תכציבית סודמת. יצגוו חנציב מעודרז בדולרי הבהפושוה הלקי תכציב לרצרבה והדפסה מפר הכצירים. ולוכת הקציב לרבצונים לפיר אַחואי מפתה הוצאוס שנה כודמת.שהרור תכקציב מרצאצוגבות והקו פה ובצעונית,דווה מפורט רמודכסות ונציגויות. השואה תכציביח כנגאד הוצאות. רווחי ננכב ואצהרות על הו צאוה מצל למ והר. : ההכרות: : 5ד6 וס נזיל"ות מנכיתוו: : פוא סצו א וכציב אומדז הסציב השואה תכנציבית ציוד: : םה השס התה ותוכנת: המחשב: ‏ .₪.8.]ז סוג 370 דגם 45 ו | שם התכנית: כונני סרטים: זכרון דרוש: 55% שגרות: כונני תקליטים: | ושוג 0רגב כמות כרטיסי מקור לתכנית: מכלוליס הקשורים בתכנית: סוגי מסופים: מערכת ההפעלה: צג גרפ אמצעי קלס/ פלט נוספים: שפות התכנות: קוראת/ מנקבת כרטיסיס: מדפסת: סרט--ניר: תווין: קורא אופטי: המוסד: אל-טל מחלקה: מעיי ז טלפון: ב כתובת: נמל תעופה ר"ג איש הקשו: ‏ מנהל מע'ז התכנית שוחררה: / תנאיס: קצ דוורו מס. היישום: 02 7 . עודכן ביים: | 00/76 |/ 0% - הו - מ יח"א / . מוריך יישומי מחשג ארצי תאור: : אסודקוהס5פס ‏ מעוכה מגך אהרד תהכציב רכישוה. ציבוד תנועות וסשורות עם ררש וקב:ה 0 ור ממערכה נהול מלאי . קביעצה אוטוממית של הסעיף ואתקלציבי לפי אופיי וטוג הנריט. אצררות גר הבזלי מירים, מעקב אחרי הההיבויות ראשוניוה, פשיות ותזוית השלומי מ רא עונ יה וסופית לפי הודש וארץ החשל!|ם. אצהווה כאצר הסכום המנוצד מתכקוב או עובר את הושצ בה. הכרות: 2 :וס מילות מפתת: : 5 א סצוו=א הנציךב מצכב רכש ררש : ₪ ה שוד-]50 : ה הוסחגת תוכנה: המהשב: כונני סרטיים: - .. 8 כונני תקליטים: סוגי מסופים: צג גרפי; אמצעי קלט/ פלט נוספים: קוראת / מנקבת כרטיסים: מדפסת: . סרט-נִיר: - תווין: : קורא אופטי: המוסד: אל-ע 7‏ . כתובת: התכנית שוחררה; תנאיס: מס. היישום: 326 .%..] סוג 370 45 דגף 1645 מס וג 1330 מחלקה: מע"ז נמל העופה לוד 3 לא דווהו - 135 = שם התכנית: זכרון דרוש: 68 כמות כרטיסי מקור לתכנית: מכלוליס הקשוריס בתכנית: מערכת ההפעלה: 27 שפות התכנות: שגרות: ‏ ?2 0 יו 03972873 :ןופלט‎ איש הקשר: עודכן בטם: -ב. צימט -, 7% יתיא ( מוויך יישוםי מהשכ ארצי תאור: םפ5סהוקדוסא‎ : הננה טכר תכקציב שנתי לפי תקציב כודם, הוצאה בפועל בשנה נוכחית והוצאה משוערת לשנה הבאה. כ-15000 סעיפים תלציך יים מדוורים למהלסכסות המגישות אה הצעות התכציב. בעסבוה דיונים מעודכנים ה הקציבים המאושרים וספר ואזכפקציב ומאושר מודפס. כמו כז מועבר דיווה לאישורו שלימשרד ופנים. העצנרות; : 5דאם ואואסס נזידוות נזביתרד: : פוא סצררא הכציב רווה | ציוד: : 36 ה וסחההה המחשב: .א.ה.] סחוג 360 כונני סרטים: - כונני תקליטים: 3 מסוג 64ו23 דגם 30 סוגי מסופים: - - צג גנרפי אמצעי קלט/ פלט נוספים: קוראת/ מנקבת כרטיסים: מדפסת: ו טרט-ניר: תווין: קורא אופטי: המוסד: עירי ה ה"א מחלקה: מ יד וז כתובת: ככר מלכי ישראל ה "א , התכנית שוחררה: / 'תנאיס: 7 דווהו מס. היישום: 161 -+ 139 = תוכנה: | שם התכנית: זכרון דרוש: . 6% | כמות כרטיטי מקור לתכנית: מכלוליס הקשורים בתכנית: מערכת ההפעלה: 5 :תורגש‎ 000 שפות התכנות: סלפון: ר. אוקהובססטי איש הקשרנ: עודכן ביזס: | 03/10/76 "ןו תאור: : אסודץו50₪פס וויר תכצינית- יוב קלות הדעה עקב טינוי בגורמי השכר. מהלרו:וליחה בַר הםגיפ ש ההפע יריית ממ גרכת ושכר לרבות הוגרות ידניות.. צר ?ריכה פינויית להקציך וכסה או במעקלוה והלוקה חונה של ה:וכפציב להודע | מרלרי:רצואת הקציב מצורכז לכיצוד,לציאת הפרשים והדפסת כל החומר.. הוקר+:ורהוה ההשואה לפי +זעיפיךף תכציביים מרלקתית |אגיה. ו - העגרות: : 5דא5 וס מילות ממפתת: : 005/וו=א הוצין ‏ מורה ‏ 6גיה-הקציבי : ₪6 ה ווסח הת תובכנה: : ה וד 50 המחשב: 7 ףוג 156 ָ שס התכנית: כוכני סרטיים: ₪ זכרון דרוש: ארב שגרות: ‏ 5% כוכני ת קליטים: כמות כרטיסי מקור לתכנית: 500 מכלוליס הקשורים בתכנית: סוגי מסופים: . מערכת ההפעלה: 25 צג גרפית 5 אמצעי קלט/ פלט נוספים: - | שפות התכנות: קוראת] מנקבת כרטיסים: מדפסת: סרט-ניר: תווין: קורא אופטי: המוסד; א*--71 : מחלקה: מע"ז טלפון: רִּדְפכָדֶס כתובת: 711 הצורה לוד הקשי ‏ כ. צימט התכנית שוחררה: "?5/7 תנאים: לצ דווהו מס. היישום: 1+2 7 עודכן בים: ‏ 03/10/76 רקפרדךת 7 ארצי] תאור: םספסהוקדוסא‎ : יצירת אצומדז תסציו שכר לפי הכז צפוי. הקלף: ספר תסז סופי לשנת תכהציב כסרובר ומצבת העורזים רכול?תה עכרם. מהלרן :האצה המצבה בשנה לשם יצירת תוספהת ותק על כל ושפטותיה. מהלר2: הישוב נהיר לדוגה בהטיבה,מהלסר, סיווג שעוה עבודה מסוימים. רצפיוי לפי פיצול הוצאוה קר הנברות: תקן. בזי'וות במביותרו: תכקציב הכז עלוה מצנה : ה ה צוס הג המחשב: .א.8.] חוג 270 דגם 45ו כונני סרטים: כונני תקליטים: מסוג 3320 סוגי מסופים: צג גרפי: אמצעי קלט/ פלט נוספים: קוראת/ מנקבת כרטיסים: מדפסת: טסרט-ניר: תווין: קורא אופטי: המוסד: אל-ע71 מחלקה: מ פ"ז כתובת: נמ7 התע ופו לוד התכנית שוחררה: 4/2 תנאים: לא דווה! מס. היישוס: 60 1 141 - מולר3: חי עוב הקציב למחהלקקה לפי התכז וומצבה בראחשב בכידום סעיף הכציבי,ריכוצים שונים,עשעוה נוספות. : 5דאשווסס : 35 סעוו א תוכנה: | שם התכנית: זכרון דרוש: 568 כמות כרטיטסי מקור לתכנית: מכלוליס הקשורים בתכנית: מערכת ההפעלה: 25 שפות התכנות: טלפון: רִּדְהִכָדֶפ איש הקשר: ר. צימט עודכן ביוס: 2-6 | נפ) תאור: : אסודקו550₪ם הנונאת רממפלר ורמשרדים, מפוה: נהו?7 העברונות תכציביים מהכנה התקציב כנזי.וירוע דזקאין, תיגנונורף טססלות כספיות והפקת דוהות ה; ופתיים. 2 טנציך.כובץ ממוכז- פכודות יומז, סרט נייר מנוסב. טלש ד קלש ונדיכקוה זנירוה,דוהות שבועיים, הודטייה וכרטפח מערגרים. הערות: :דוס זילות מפמתת;: : 85 סצוצ=א וה'גרונאוה הסציב : םה שוכ הג תובנה: : = שוד- 50 המחשב: ‏ .+.60.ף שוג צקנוזאם 6 דגח הכהו שם התכנית: כונני סרטיים:. 6 אכב3 זכרון דרוש: כונני תקליטים: יפוג 555 כמות כרטיסי מקור לתכנית: מכלוליס הקשורים בתכנית: סוגי מסופים: מערכת ההפעלה: צג גרפי אמצעי קלט/ פלט נוספים: שפות התכנות: קוראת/ מנקבת כרטיסים: מדפסת: סרט-ניר: תווין: קורא אופטינ המוסד: המוד ואוצר מחלקה:החעב כַללי טלפון: ‏ יו02-63'1 כתובת: ר!פי ז.בניןז איש הקשו: ד. בַרוגרונד התכנית שוחררה: תנאים: לא דווהו מס. היישום: 36% עודכן ביים: | 03/19/76 - 14' - 1 בניב1י"א מוריך יישומי מחשנ ארצי וכ<אור: םפ508וקדוסא‎ : הכאיב הכנוז מפטלי*. הערכה להכנת הכציב הפעולי והכנוז היננסי שזחי לממעל העצשי חי מהולק להודשים בול תכנוז יצור,תכנוז מחירי העברה |ועלוי וח,הכצצת רוצאוה ,בניר חצריס מאומנים צפ!י פרופורמה. הנבגרות: נזיל"ות מניתרז: והערכה מאצני 6 זפצ5 6אזאצג וק ומפצל ודוחות רו"ה הודשיים- : 5דאם ואס 5 6א]ַ 80066 5ז6-0097000984ק-% : 05 0סשוצ א הכציב.וכנוז פיננני.תרנוז ייצור, עלות,הרוים מצומנים,מאצז,רווה,הפסד : םההלוסא הת המחשבן | .6.0.6 םוא 000606 דגמ כונני סרטיס: 02 כונני תקליטים: / סוגי מסופיס: צג גרפי; אמצעי קלט/ פלט נוספים: קוראת/ מנקבת כרטיסים: מדפסת: סרט-ניר: תווין: קורא אופטי: המוסד. יצ!ט !מידע מחלקה: כתובת. ‏ ה117%ים % רלה גז 5 ו התכנית שוחררה: "תנאים: מס. היישום: 57 6 - 163 - וכובכנת: : םח צוד- 50 שם התכנית: זכרון דרוש: אספיפ כמות כרטיסי מקור לתכנית: מכלולים הקשורים בתכנית: מערכת ההפעלה: מו 4 680% שגרות: 5 יי( סַחַח6ח 6 = שפות התכנות: , 55 00 אותזאס? 1 טלפון: | 037272906 איש הקשר: * לוין לשרַת שרות עודכן ביוס: 75 1 גן) מימ"א. | מדויך יישומי מחשב ארצי] תאור: : אסודקומ56סם בדיכה נדאיוה.מגרכה לודיקה הכדאיות הכלכלית וההשלכות הפיננסיות על השפעות ו מעוכר נונה חדרים המצומנים הצפוי של הפרויכט ולהטבת קריטריוזים כלכליים נמו גוו ווכהי נכי,שגור זעואר פנימי, נסודה איצוז עפ"י צמז פורר מוסף ומתיר דולר.כלוה ונוי ו" קבהיוה אלטונטיבוה ועריכה מברני רגיט ס. | היפוב נעריוים קרועצים ו/או במרירים ש ופפים .בחנאי משס מטתנים." הערות: : 5 דאם!ואואס6 יי 4 ואס ד הו ונצ= ז80056ק% מזידרות ממעתת: : 50805 א בדיכה דאיוה,תצרים ל%ו"נים, עור [נוכהי,ש יעור השואה פנימפי,נרודת איצףצון . : ה וס הת תובנה: : םה וד 90 המתשטב: ‏ ,6.0.0 מוג 0000506 דגם שם התכנית: כונני ם רקדיתם: - זכרון דרוש: אכרוס כונני תקליטיים: . כמות כרטיסי מקור לתכנית: | מכלולים הקשורים בתכנית: סוגי מסופים: / מערכת ההפעלה: ב צג גרפי; אמצעי קלט/ פלט נוספים: שפות התכנות: קורְאת/ מנקבת כרטיסים: מדפסת: סרט-ניר: תווין: קורא אופטי: המוסד: יע ון ומידע מחלקה: טלפון: | 0%72?005 כתובת: הא לו נים איש הקשו: ‏ י לויז התכנית שוחררה: תנאים: לשכת שרות,שכבד מס. היישום: 490 עודכן בטם: 03/76 - 144 - נמ וו ותנאור: : אסודקומ50פם ‏ מטרר ![2. נהוה סכוז בהשפטנות. > תכנית המנתות הטצצות פרויסטים מבחינה הסב- וז ג"י העוב רהסהורות לדרל ₪ שונוה של רווה, צארם מצטומנים, צאמז עד החצר הש- כקעה ושיצור זשואה פני מי. הגנרות; : 5ד=ואוס6 זאם*ז65צטאך 67)] 5ז5צגא *5]ב > בזי'וות בזביתרז: י : 5כוכואיוי= העכעוה, סיכונים. רווה, צום מצומנים, שיעור השואה פנימי, ערר נוכחי. == > ציוד: ו : = שוכ הת : הת ודד 50 המחשב: ‏ .*.ג.ז מ|ג ) 37 דגמ 145 שם התכנית: כונני סרטים: זכרון דרוש: 50% כונני תקליטיס: כמות כרטיסי מקור לתכנית : מכלולים הקשורים בתכנית: סוגי מסופיס: מערכת ההפעלה: 2.6 צג גרפי: . אמצעי קלט/ פלט נוספים: שפות התכנות: קוראת/ מנקבת כרטיסים: מדפסת: סרט--ניר: תווין: קורא אופטי: המוסד: י.ב.מ. מחלקה: מטה טלפון: 03-36061 כתובת: ה"ד 202[10 ת"א איש הקשו: מַנהל המטה התכנית שוחררה: | !7/ תנאיס: , לשכת שרות מס. היישום:475 , עודכן בטם: | 03/10/76 - 145 - מימ"א ( מוויך יישותי מחשב ארצי תאוד:י יי : אסודקו5508ס מעצוכת אעשואי-פסוה ול הטלומים ויזרות לקוהוה:צמידה בתהנאי תשלום,העוב ניגוריב.179:כו₪ יהרות לטוה וה,קובץ מכירוה לתקופה של סו ימים. פה:ראימות אשראי רוק פירוט מכיוות,דוה אוראי הודשי,המציח] דור מרכרירות,דות לכוחוה ב3מלי פיגוורים הריגים. הערות: : 5ד6ואו 60 מזילות מפיתת: : 805 0 צםא. ךרס] אערצי,גיור רונוף פסיגור : םה הצוסחהת תובנה: : םה ווד-50 המחטב: ‏ .*.9.] הָוג הדב דגף 35יוי שם התכנית: כוכני שרטיים: 06 זכרון דרוש: 07 שגרות: ‏ 977 כונני תקליט ים: 3 מסוג 4ו21? כמות כרטיסי מקור לתכנית: 000 מכלוליס הקשוריס בתכנית: סוגי מסופים: : מערכת ההפעלה: 6 כ צג גרפ אמצעי קלט/ פלט נוספים: שפות התכנות: " קוראת / מנקבת כרטיסים: :55 מדפסת: 000 סרט-ניר: אאזתסץ תווין: ול קורא אופטי: 06 המוסד: 3+ חנרת [ל6 מחלקה: ע 1 א טלפון: ‏ 'י??06526 ב ה כ איש הקשו: | אדם נרור התכנית שוחררה: / תנאים: קטוכת שרות מס. היישום: 553. עודכן בטם: | 03/10/76: - 165 - == | בדיבזיי) ו מזויך יישותי מחשב ארצי תאור: : אסוד?וה0פפם. מערכת נהול מלאי. . המצרכח מכימת נהור רכו,נה |ל מרדאי במהסנים בהול אנוונטר ניהול טחסים. רמערכח מפיסה קלשלוג פריטים, דוותי מצקב רכש, דוח תנ ווה חר ות, דוה צויכה לפ יחידוה, מוימוה סגיפים תקצי ביים. דוה היוכ וצכוי ספכים. 0 הענרות: ואס מילות מבתת: | : פסהסצהתוא. וכש,מ?אי ,ספכקים,אינונפר : 6 השוסח גת ותוכנה: המחשב: ‏ .8.9.] סוג שו 37 דגם שם התכנית: כונני סרטים: - זכרון דרוש: כונני תקליטים: ‏ - כמות כרטיסי מקור לתכנית: מכלוליס הקשורים בתכנית: סוגי מטופים: , מערכת ההפעלה: צג גרפי? = . אמצעי קלט/ פלט נוספים: שפות התכנות: קוראת/ מנקבת כרטיסים: מדפסת: סרט-ניר: תווין: קורא אופטי: המוסד: מלמ מחלקה: | טלפו? ופן93628 כתובת: יהורה הימיה גב : איש הקשר: 2 מסל התכנית שוחררה: / | | | תנאים: * לטוכת שר ות מס. היישום:727 , 7 76 " = 148 = בזיבזד'"'א ( / מזויך יישומי מחשך ארצי תאור: . אסודקומ556ס פגרר ווב'. נהול מלאי מהזנים וצווק תוצרת רכקלאית: נהול סובץ אב לכוהוחה, פריטים ומלאי והדפטף ושגונות ביניים והטבונוה רכוצ הודטי. 1 להקבונום מודיסים דורות נכירה ורובלה. הערות: 0 מילות מפמתת; . : 0805אוץ6א מלאי ך4וסוים טווכ תוצרה הכקאיה הקלאות ציוד: :=ההאסאגה | תכורכנה: :םוד 50 ו . המתשב: .".ר.] םוג ) 37 דגמ 1645 .צם התנניתנ כונני סרטיים: 84 | זכרון דרוש: א פכקו שגרות: ‏ ף5 כונני תקליטים: 1 וסוג 8ו23 כמות כרטיסי מקור לתכנית: 00 מכלוליס הקשוריס בתכנית: סוגי מסופים: - - : - מערכת ההפעלה: 25 206% צג גרפ אמצעי קלט/ פלט נוספים: שפות התכנות: קוראת/ מנקבת כרטיסים: מדפסת: כו סרט-ניר: שש תווין: קורא אופטי:. המוסד: *.1.מ5. מחלקה:ל, שרות סלפון: ו[[03286 כתובת: ת"ד 20210 ת"א איש הקשו: ‏ מנול הלשכה התכנית שוחררה; | 69 /4 תנאים: לשכת שרות מס. היישום: 19> עודכן ב'יס: | 0/76ן/03 - 148 - | תית . ( מוויך יישומי מחשב ארצי תאור: : אסודקומספפם ‏ מוגרור ו1ג' - נהול מלאי ופכקוה על דיצור. רמפרה נהול מלאי מהסנים, מעהב אר- רי הומנוה ודהפאוה, 5פכוה המחיוי על הייצור, וח"וב תמריר לעצערודוה. המערר בולל צדכו!ז כבצי אר צ"י תנועוה ורדפסתהת דורות: שגויים, הציתנוה, הכקפצוה, ה- הראה על רוסר ררתצם לנכקודה האצמנה, הנועה ומלאי, מקאי מת, מלאי יתר, קטל- וג, טפירח מלאי, המהירי צבודות בההליר ועבודות גמורות. העגרות: : 5דא₪ וס מזילות מפתת: : : ה ס/רו א ואי ונכוה גל היצור ללאי ניהול מלאי : םה ה שוסחהח תוכנה: המחשב: ‏ .*.8.] םוג 270 דגה 145 | שס התכנית: כונני סרטים: 4 %כרון דרוש: ו שגרות: ר0 כונני תקליטים: מסוג 4וג2? כמות כרטיסי מקור לתכנית: -‏ 5070 מכלוליס הקשורים בתכנית: סוגי מסופים: מערכת ההפעלה: ). ור 656 צג גרפי: . אמצעי קלט/ פלט נוספים: שפות התכנות: קוראת / מנקבת כרטיסים: מדפסת: סרט-ניר: תווין: קורא אופטי: המוסד: י.ב. מ. מחלקהי:ל,. שרות טלפון: יוו032958 כתובת: ה" כו202 ה"א איש הקשר: מזהל הלעלכה התכנית שותררה; | ?1/7 תנאיס: לוווכף שר וה מס. היישום; 420 . עודכן ביוס: 5% ו רף 5% תאור: : : אסודקומ550ס מורר ווו-המגורת מטפלה בללאי רומרי גר"ם גמר":? יצרני רמיצר למלאי ו/צו לפי הומנור.תור ה הזעבות בהקפא ות לעבודות מהוכננות. עישו ריבור ערר רמלאי והנרוסים היא לפי מחיר ממו צע נע. הדוחוה המופקים .דוהות כקליטקה-דוה עדכוז,דוהות שגויים,דוהות השבונאייפף שמכיליה דור כל כניסוה,יצ יאווה וספיות מַלאי. 7 בערות: : : 5דא6ואואסס > מזילות ממיתת: : ה סצוצםא מלאי.רמרי גלח : 86 תוסח הת תוכנה: :םמ וד 50 המתשב: ,3,9.] חוג 270 שם התכנית: כונכי סרטיים: 09 זכרון דרוש: 008 כונגי תקליטים: י0 מסוג כמות כרטיסי מקור לתכנית: מכלוליס הקשורים בתכנית: סוגי מסופים: , מערכת ההפעלה: ו%5/ ב צג נרפי: - אמצעי קלט/ פלט נוספים: שפות התכנות: קוראת / מנקבת כרטיסים: מדפסת: ו סרט--ניר: תווין: קורא אופטי: המוסד: י ב מ ישואל מחלקה: ל שר וח ו טלפון: ‏ ו0328611 כתובת: הד 60 |707 הא , איש הקשו: ‏ מנרל הלשרה ו התכנית שוחררה:; ?4/7 ₪ תנאיס: לשכה שרות מס. היישום: 43 . עודכן ביים: | 03/10/76 - 150 - מ 5 [ מוריך יישוםי מחשנ ארצי םטפ0הוקדוסא‎ : . :רואכו‎ מערר ווף', ‏ ניהול מלאי נווקלים במיכליס גדולים. רנ"ל,. הור רתההחטבות בהנועה החומריה בצנורות, מיכליות וכ!ו'. המקאי ותנ ועה | מהוחביםס כ+ונכציה של גובה הנוול נמיכל. צפיפוה!ו ווטנפרנורה ע?ו. כל האוועים נשמרים בכורץ הסמורי. .הפלט: זוה מלא*, דוהוה הנועה ,תעודות משלוה/ סנרדה- 7ל;ק והוה/ וחתכים ,דוהוה 'מסכמים לפי מיונים שונים. המעוכת פוצלת בתדיר|ת יומיח. הֶגרות: : 5 דוו 6 מילות מפתה; 0. : 8 אהא מלאי נורלים במיכ?ים גרולים ,הנועה בצנורות. / 2 : םה 2 צוס הת תוכנהת: המחשב: ‏ .א.ג. ] סוג 270 שם התכנית: כונני סרטים: זכרון דרוש: | 66% כונני תקליטיס: 2 מסוג 48ו23 כמות כרטיסי מקור לתכנית: מכלוליס הקשורים בתכנית: סוגי מסופים: מערכת ההפעלה: 26 צג גרפי;: . אמצעי קלט/ פלט נוספים: שפות התכנות: קוראת ] מנקבת כרטיסים: מדפסת: סרט-ניר: תווין: קורא אופטי: המוסד: *.1.מ. מחלקה:ל, שרוח טלפון: ‏ [04573'7 כתובת: ה"ךד 3058 היפה 9 איש הקשטו: מנהל הלשכה התכנית שוחררה; | 5/73 תנאיס: מט. היישום: 24 6 עודכן ביים: | 03/10/76 = 398 ת< תאור: : אסודקוה550ס מורר ופא 2 רכוה |ר קראי רוקרי גלם. מעכב אהר מחמוש בהומרי גרח ליצור, הש- וב צלוה מלשית ורפרעיה לטומת הכז. 870: רניסור פסהכים, ה%מזוה, הוברחף ה|- הר במוטניס רהרלרוה ווניםוה רוצרה גמווה ממהקהוהת ניצרוח למהמוי הוצרת.גמ5- וה. ₪3: כשלוגיה,דות הנ וגה |ללצי, ושוך שמוש בהומרים וצל לצומת הכן יתוג הזר ודמנות. . : הלכרות: : 5 דא= ואס מזילות מיתת: = : 05 הסוא בכי ד רדו7 מלאי תוכנה 0 המחשב: -. מ שם התכנית: כונני סרטויס: : זכרון דרוש: אק פכו שגרות: 3 4 כונני תקליט ים: בסן,; אוב2? כמות כרטיסי מקור לתכנית: 2000 מכלולים הקשוריס בתכנית: סוגי מסופים: , מערכת ההפעלה: 25 6% צג גרפי; 2 אמצעי קלט/ פלט נוספים: שפות התכנות: קוראת / מנקבת כרטיסים: . :אמ זפ 55 מדפסת: ה אוגדהסץ 1-ל סרט-ניר: תווין: קורא אופטי: המוסד. *.7.1. מחלקה: ‏ 7. ערוה , טלפון: ייו03235 כתובת: | ר"ד 9%ו2%92 הת"צ איש הקשר: מנרר רשובה התכנית שוחררה: 0 ; תנאים: לשכת שר 8 מס. הישום; ‏ 3!%> -. = עודכן בטס: 5 0 | . | - ?15 - | == * מזריך יישומי מחשב ארצי ימיא . תנאור: םפפ0מוקדוסא‎ : נהול מ;אי הלכים.פיקוה צל הנ ועת הלסים מ ורים מהיצור והוצאתם להוכנבח מוצרים.דווה צמור לפסות צל היצור ונהונים לעם וכנת דריש ₪ בסער עם הורניוה * של המו צרים. המערר נעובד ביום במעוכת תקשורת בצמז אמיתי ובלילה בעבוד נוסף מל כרטיסים. הגרות: מזילות מלבתהז; ולכי מ צר,ריוב מוצר, הכנוז ייצור ‏ : םה וס חמ המחשב: ‏ .א.ה.] סוג 3709 דגם 15 כונני סרטים: 02 כונני תקליטים: 6 מס וג 2316 סוגי מסופים: 2740 צג גרפ - אמצעי קלט/ פלט נוספים: קוראת/ מנקבת כרטיסים: מדפסת: טרט-ניר: תווין: קורא אופטי: המוסד: העשיר צ בצית כתובת: ה ד 7055 הא התכנית שוחררה: / תנאים: / קלא רווהו מט. היישום: 8 5 - 153 - תוכנה: שם התכנית: זכרון דרוש: ארסום כמות כרטיסי מקור לתכנית : מכלולים הקשוריס בתכנית: מערכת ההפעלה: 005 שפות התכנות: טלפון: : 5דא= ואס סש ספ : כו סארא שגרות: 07% 5 וווי03266 איש הקשר: דר ג הלוי עודכן ביים: | 93/10/76 בזיבד'יא ( מוריך יישומי מחשב אוצי תאור: : אסודקו|5568כ מצרכר זרדרול מראי בבתי חולים. מצהך אהרי מלאי,מעקו אור רצתנור ממרהכקסים, שפב הכצירין ורמלצות להי נגת ציוד. הלט: כוטשיס מנוכקר,הקליטוז. נלכ: ‏ זוה יתר וזה מרצי,זוה רמלצר להצננה,דוה הומנות פהוהוה, דוה מלאי עודח. דוח הצטבווה צרירוה לפטי *הקלכוה כַבתי הוליפם,דוה לעקב תקציבי. 0 מוברים: הלישה,נדכוז ודוהות. החדירות רודשית הערות: : : 5דא5 וס נזילות מיתת: : 05הסעשץםא אד מבתר הצחפנ|וה ‏ תההציר ה פמנות ‏ נירהול מלאי בת י-הולים ציוד: : ה שוסח גה וכנובכנה: : םח שד 50 שם התכנית: ץצ וןפס!ו5 %כרון דרוש: 4% שגרות: ‏ רב כמות כרטיסי מקור לתכנית: ספב מכלוליס הקשוריס בתכנית: מערכת ההפעלה: המחטב: ססוג צמטעזא): דגב 3008 כונני סרטיים: . כונני תקליט ים: | סוגי מסופים: יא - - צג גרפי? אמצעי קלט/ פלט נוספים: שפות התכנות: קוראת / מנקבת כרטיסים: כז - :55 מדפסת: כןז לכי 0 : - - - אאאדתסץ סרט-ניר: תווין: 8 קורא אופטי: - וק המוסד: מצורד רגר יאות מחלקה: א וט ומציה טלפון: ‏ 073ו03-5 כתובת: מגדל לוה ת"א איש הקשו: ‏ מ. היהידה התכנית שותררה: | 7 /4 תנאיס: קא דווהו מס. היישום: 62 3 עודכן בטם: 75% 3 מינזיי | מזריך יישומי מחשב ארצי ת<אור: עשיהים: גיתוד צריכת הומרים והיקים ספנדרטיים, ומעסר אסחרי צריכה בפועל. לט ר%מנות מוצריח, תוועו ה מהסז. פלט: דוה מצב כשיהים ומערר הצאצמנות. להקלר כולל פ5רוק וומנות לזרי עה קעיהים בהחאם למס טר מבנה מ וצר, ובדיקת רויעה כנגד מלאי במחסז ומעצרר הצמנ ת. מז אוירני לוי צה לאלר תנוצטות כחמש דלות. העגרות: : 6דא= ואס מזילוות מתבהתו: : פוה סשרו=א עלסב החומרי אלש מלאי נ הול ללאי האפמנות : ה שוכ הג תובכנה: המחשב: ‏ .*.ה.] סוג 60ב שם התכנית: כונני סרטים: 2 זכרון דרוש: | 6%% כונני תקליטים: - כמות כרטיסי מקור לתכנית: מכלוליס הקשורים בתכנית: סוגי מסופים: מערכת ההפעלה: צג גרפי: אמצעי קלט/ פלט נוספים: שפות התכנות: קוראת/ מנקבת כרטיסים: מדפסת: סרט--ניר: תווין: קורא אופטי: המוסד.: העעיה צראית מחלקה:י. ע. 1. טלפון: וי'3?2+6ה כתובת: וחור ר ?? הכריה אש הקשו: %. ה7!י התכנית שוחררה: תנאים: , קצ דוור|! מס. היישום:87 2 עודכן בום: | 43/10/76 - 155 - : אסודקוה90פס. 7 אוצי תאור: : אסודקומ650ס ויעום מלאי מהסניה. רמעצור אה מנוהל רישום מלאי ותנזועות. חישור ערר המ?אי זטעה די עיטה מהיר.ממוצו.עיכר המלאי הוא מלאי אה%כה והלסי הילור. פלט:דור הנוגר דור יתוות, דוה המאחיר,מצב ה%צמנוה,דוהוה ביקורת,דוה ריכ!צ נגתוני הנועה ומלאי. הדי רו ה:]זודעית.המגררד מנוהל צל סר3נ מגנפי. וה ונט-42000 פריט.. העגכרות: נמלידוות מניתרו: מאי ניהו7 מראי המהיךר תנועות מלאי : םה ה /וסח התה המתשב: .".ה.] סוג 150 דגם 20 כונני סרטים: ו כונני תקליטיס: - סוגי מסופים: צג גרפת אמצעי קלט/ פלט נוספים: קוראת/ מנקבת כרטיסים: מדפסת: סרט-ניר: תווין: קורא אופטי: המוסד: תמ1ע כתובת: ד. 1. אי קוה התכנית שוחררה: / תנאים: מס. היישום: 263 - 156 - | : 6דאםואואסס : 35 וצ א תוכנה: : שד 50 שם התכנית: זכרון דרוש: %אכן שגרות: כמות כרטיסי מקור לתכנית: מכלולים הקשורים בתכנית: מערכת ההפעלה: | שפות התכנות: מחלקה: ח, כַלְכַלי שב יר ות עודכן בטס: 6 /03 אא מחשב 9 תאור: | : אסודקומספפם ‏ וערכת נהול מלאי-אוט!נמשית "יממאס". ל אפשרת נהו7 מלאי הלסים ופריטים, וחיוה בנהול היצור. למערכה מוגדר "עץ" של מרכיבים הבונים מוצר מוגמר וו הת-נמוצר. המערכח מחשבת מהירים וכלויות, בודכת מצב ומלאי ומעדכנת יו-ומנית עם ריצור. כטאיז מספיס נ4ַקאי דואגת המערכח להוצאה הצמנה. הערות: : 5דאשואואסס : : 6צצן נזילוות מניתרו: : 5כוהסוררא 'קאי בקוה ‏ נה!ול-יצור ניהול מלאי : םוסחמ תובנה: 8 המחשב: ‏ .6.8.א סוג צמו זאם 6 דגם 100 שס התכנית: 6 ז כונני סרטים: זכרון דרוש: | %?3 שגרות: 30 כונני תקליטים: כמות כרטיסי מקור לתכנית: מכלוליס הקשורים בתכנית: סוגי מסופים: מערכת ההפעלה: ברףם וב צג גרפי: . אמצעי קלט/ פלט נוספים: שפות התכנות: קוראת/ מנקבת כרטיסים: מדפסת: סרט-ניר: תווין: קורא אופטי: המוסד: י. א. מי5:ור מחלקה:מט, א לקו ר טלפון: ‏ ו0329'1 כתובת: דרויאנור 5,התל-אכ יב איש הקשר: ג. ספיר-הז התכנית שוחררה: 71 ן תגנאים: , לצכת שרוה,שכירות ,ומכירה מס. היישוס: 875 : עודכן בשטם: | 03/10/76 ל מימ"א -+ מזריך יישומי מחשג ארצי ותאור: : אסודקו550₪כ מלאי- ותערכה מאפערה כסליטה כניסוה מספסים ויציאות מרמחסז או מההזויות מוור הצודוה משלור או השבונוה, לנקר ו?נהל הנועות ויתרוח המלאי. ניהול ומלאי אוד העודוה מעלוה נופז השכונות ורי וציהן,ניהול מלאי הנועה מועפרונוה. כיכקוח גד ההעגרות: נזילות מביתרד: 4אי יצור ניהןו? מלא" : 5 ה השוסח הת המחשב: כונני סרטיים: כונני תקליטים: 0 .%] סוג 3656 1 סוגי מסופים: צג גרפי: אמצעי קלט/ פלט נוספים: קוראת / מנקבת כרטיסים: מדפסת: סרט--ניר: תווין: קורא אופטי: המוסד: ‏ די לוי בע "מ מחלקה: כתובת:| עד' רוטמטילדך 42 ה "א התכנית שוחררה: לו תנאים: מס. היישום: ‏ 51 6 - 15% - תהליךד ריצורי במפ צל. תובכנה: שם התכנית: זכרון דרוש: %% כמות כרטיסי מקור לתכנית: מכלולים הקשורים בתכנית: מערכת ההפעלה: שפות התכנות: טלפון: איש הקשר: לשכת שר ות . עודכן ביום: : 5 דואשוואסס : 05 סשצם< : ה שד 50 שגרות: סי ההסחו בי .ג :55 אאאזאסץ וז 92 ד. טאטי 3 768 מ , / - מזויך יישומי מחשב ארצי ותצוור: : אסודקו568סס נרול מלאי רסר א | עוזח ובקורת הצמנות.. כפלש: הנוגוה כניסה ויציאה,תשרלומים פלט: מלאי במרסנים: ההחשבנות טם כפכים ולכקוהוה,פיקוה תקציוי מעכב אהחר והצמנות. דווחיע להצמנותה עכוצעו.פריטים להף%מנה, הצ%מנות פת והות,כניסות מספקסים, .חשבונות לספכסים | קלכוחות ,מ צב מלאי,תנועה ואיתור מלאי עודף. הנרות: תילוות כזביותרו: : 5דאם 60 : 5כוג וצ א מלאי נענקב הצמנוה לנוהוה ספסים הף%מנות ‏ ניהול מלאי : םה השוסחגת המהשב: .%-6.% סוג 5ן65.3א דגח 6אג | ינר ש יטומ 6 גי ת קליטים: - סוגי מסופים: צגגרפית אמצעי קלט/ פלט נוספים: קוראת/ מנקבת כרטיסים: * מדפסת: סרט--ניר: תווין: קורא אופטי: המוסד: י. א. מיטוור כתובת: זד ויאנוב 5 ות -אביב התכנית שוחררה: / תנאיס: - מס. היישום: 471 - 159 - מחלקה: לעכ ,ור ות תוכנה: שם התכנית: זכרון דרוש: . 9% כמות כרטיסי מקור לתכנית: מכלוליס הקשורים בתכנית: מערכת ההפעלה: שפות התכנות: טלפון: ‏ ו5וו03?8 איש הקשו: ‏ א. דה-האז קלשכחת שרות עודכן בייום: | 03/10/76 בזיבז'"א [ מזריך יישומי פחשב ארצי תאור: : אסודקוה556ס מערכה מלאי עגור לכוה ה מיוהזים. גקש: הנוגוה פהיהת פרי5 וש !ו יש רוגיסניים,כנלות,נפ וכים,ספירוה והכינות. טלט: דורוה כקימה.,עזכוז שגוייב ומעקב עצוברים. ' המערנכת מוזןרלה ממסופים. העדות: : פוטס > מילות ממתת: . | : פא סופא ]יו מלצי מלאי : םה הוסחהו תוכנה: : 0-3 המחשב: 7 זִוזג שם התכנית: כונני סרטים: .= זכרון דרוש: אחוו כונני תקליטים: כמות כרטיסי מקור לתכנית: מכלולים הקשוריס בתכנית: סוגי מסופים: מערכת ההפעלה: ב,ך צג גרפ אמצעי קלט/ פלט נוספים: שפות התכנות: קוראת / מנקבת כרטיסים: מדפסת: סרט--ניר: תויין: קורא אופטי: המוסז. ו1עיה א!יויח מחלקה:ממ"1 טלפון: כתובת: 751 תצופה לוד איש הקשו: ‏ מ. התכנית שוחררה: | ?4/7 תנאיס: 7 דווחהו מס. היישום: 171 ג עודכן ביזם:י ‏ 03/12/76" - 1680 - | - מזינזייא- א מזריך יישומי מחשב ארצי תאור: 0 : אסודקוהספפם ‏ נרול מלאי גמרסנים.בדיקות הקינות להנועוה,עדכוז קובץ אב,יצירת דוה שגויים פש:כוטיסי תא למהסנים,כרניס י תלריר,כרטיסי אישור האצמנות,כרטיסי תעודוח. משל וה. פלט הודשי ושנתי:ד והוה הנועות במיונים פיונ ים, רש ימ וח לספירחת מלאי, יתר ות של יל יות.סכ ום עור ה נלאי וצוך פסילוה,רפימות להצמנות מרוכצות,כטלוג, הצמנוה,רעימת היוב,פקודות עבודה ומעסב אור פכודות עבודה. . היזגרות: / : 5 דאשואווסס בזילוות מניוכברד: % : וסור א מלאי ומחיר מצקב ניהוד מדאי : םה השוסחגת וכנובנה: המחשב: .8% סוא 370 דגם 45| |שם התכנית: כונני סרטים: 6 זכרון דרוש: . 478 כונני תקליטים: 1 מסוג 3330 כמות כרטיסי מקור לתכנית : מכלוליסם הקשורים בתכנית : סוגי מסופים: מערכת ההפעלה: צג גרפי: ; אמצעי קלט/ פלט נוספים: שפות התכנות: קוראת/ מנקבת כרטיסים: מדפסת: סרט-ניר: תווין:. קורא אופטי: המוסד: ‏ אד-צ7 מחלקה: מע" ז טלפון: כתובת: נמל תעופה לוד , ₪ יש הקשר | צ.נרלי התכנית שוחררה: / תנאים: לא דווהו מס. היישום: 172 = עודכן ביס: 06 > תאור: : אסודקו568סס רזיכת כ37 הנ וטוה מלאי במנוף. ביצון: ני כוה סררוה,רד יקת הסינות תנ ועות מקאי,רצרמת הנועוח מלאי הכינוה קעדכבוז רב-כוממת מלאי. כמוה התוגות: 1:00 הנועוה ליום מכל מסוף. והערות: : 5דאםשואואסס 7 מילות מפיתחה; . : 05 סא 41אי הנ !עוה מלאי המחשטב: ‏ .60.0.80 מוג 556 דגם שם התכנית: כונני סרטיים: - זכרון דרוש: 50% כונני תקליטים: - כמות כרטיסי מקור לתכנית: מכלולים הקשוריס בתכנית: רן? מערכת ההפעלה: ב סוגי מסופים: צג גרפי - אמצעי קלט/ פלט נוספים: שפות התכנות: קוראת / מנקבת כרטיסים: מדפסת: סרט--ניר: תווין: קורא אופטי: המוסד: העעיה אוירית מחלקה:ממ"1 טלפון: כתובת: 1מל תעופה לוד איש הקשו: ‏ מ. התכנית שוחררה: כַד/ תנאים: קא דווהו מס. היישום: 170 עודכן ביים: | 03/10/76 . = 162 = ₪ תאור: : : אסודקוהספפס. מערכת נהול מלאי. רהלנות, אצהוות ומידע ע? הידוש והגדלת מלאי. דוהות ערר אי לנר סוגים שונים ועצרי ספירת מלאי. כטלוגים,אינדכססים ודוחוח הנוה הטסופה יש. רישובי מהירים ממו צטים ודוהוה העבונאיים. רצמנות מרוכצוה לי ההפ%ית צריכה. מוסב אחרי פכודות ערודר פתוהות להיכסוז אביצרים. הגרות: : 5דאם ואווסס מזיליות מניתוו: : : 5וגוסשוה]א 3אי יפגוה ‏ ניהול מלאי כיייון ו המחשב: ססוג 4376 דגם 145[ |שם התכנית: כונני סרטים: 6 זכרון דרוש: אפקו שגרות: ‏ 200 כונני תקליטים: 64 מסוג 3330 כמות כרטיטי מקור לתכנית : 0 מכלולים הקשורים בתכנית: - סוגי מסופים: מערכת ההפעלה: 27 00 צג גרפי: . אמצעי קלט/ פלט נוספים: שפות התכנות: קוראת/ מנקבת כרטיט ים: מדפסת: סרט--ניר: תווין: ' קורא אופטי: המוסד: אל-ע7 מחלקה: מע'י ז טלפון: ‏ 03972973 כתובת: 1מל העופה לוד 2 איש הקשו: ‏ כ. צימ8 התכנית שוחררה. ‏ | ?4/5 תנאים: / ?7 דווהו מס. היישום: 23 3 עודכן בים: | 03/10/76 - 163 - | תאור: : אסודקוה56שס מערךר 26(9-מערר ירול מלאי קהכקש. פהיהה.עינוי, ביטול חוריפים, הצמנוף. כניסוה וניפוכים.הפלט-דוהות מגוונים,ההל בכקטלוג פריטים,דוה איכוז,וכלה בזדוה מםשו רימנות.רמערכה צוכוח סטטיספיכה ביוס ל%מני אספסה, ומאפשרח ברננוז נמוה מלאי.האור הפר יט- דו לשוני הלברות: מזילות מכיתהתה: נלאי,נמצכב ה%מנות : 5ה סח הת דגס 073 המחשב: ססוג 68 ₪ כונני סרטים: - כונני תקליטים: ו0 חסוג 01646 סוגי מסופים: צג גרפי: אמצעי קלט/ פלט נוספים: קוראת / מנקבת כרטיסים: מדפסת: סרט--ניר: תווין: קורא אופטי: המוסד: ופ מעהב'ט מחלקה: כתובת: ח ד 0 חיפה התכנית טוחררה: 6% תנאיס: ?א דווהו מס. היישום: ‏ 597 - 166 - מר חישוב תוכנה: . שס התכנית: זכרון דרוש: אכפפר כמות כרטיסי מקור לתכנית: מכלולים הקשורים בתכנית: מערכת ההפעלה: 02.08 שפות התכנות: טלפון: איש הקשו: עודכן בים: : 5 דש וס : 5וח סצוצם א : םמ צוד-50 שגרות: | 008 000 5 ז50% פניות 06 7 תאור: י = : אסודקומספפם ‏ ניהול מלאי של עד 9 מחסני ב בוכבי?. בדיקות טבירות ותסלינדות ההנוצוח.היגויוב מהחיוי עלוה ומרירה במנכצ מכומי.ניהול מחיר ממוצע לכל פריט צתוד מלאי לפי נוסחה גמיעה. רשימות לספירות מלאי,ודווה הפרשי.ספ ירת מלאי.הדפס: השבונוה 7וה הפצה דוה מרוכצא דונהלה ובו ניהות פרופיל המלאי מהירויות מחצור וויכוצד ניתונים אהרים שאי לתוה ודוהות לפי דר ישה.הדפסת מהירונים בל"י. הגרות: : 5ד ואואסס מזילות מניתרו: - : פשאסצחת:א 4אי,ניהול מרלאי : םהבוסחגהחה תוכנה: המחשב80540!075 פוג אט זס6י דגפף שם התכנית: כונני סרטים: ג0 זכרון דרוש: וי שגרות: ‏ וכ כונני תקליטים: 2 כמות כרטיטי מקור לתכנית: מכלוליס הקשורים בתכנית : .זא סטאז סוגי מסופים: מערכת ההפעלה: צג גרפי: . אמצעי קלט/ פלט נוספים: שפות התכנות: קוראת / מנקבת כרטיסים: מדפסת: סרט--ניר: תווין: קורא אופטי: המוסד: ני קהוב בעמ מחלקה: טלפון: ‏ 292ו3 03 כתובת: בז אביגדור 8 תא איש הקשו: אהוז פרבר התכנית שוחררה: || 5/73 תנאיס: לעכת שר ות,שכ יר ות ,מכירה מס. היישום: 5 +43 עודכן ביוס; 375% 7 תאור: : אסודקומספפכ מקאי-המווכהת מאפשוף כליות כניסות מספסים ויציאות מהמהמז או מההנויוה מתור <וודות מפרקרזה או הנרו זו ח, ?בכ ר וקנהל הנועוה ויחהרות רמלאי. נהור המלאי מחוך תגודות טור נ|הז השנונות ורכוציהז,נהול מלאי הנעשה נובבונָון 5פקוך על רהליך היטוו במפע7. הענרות: : : דא שואואס נזידוות מביתרד: : 5וה סצוצ=א מלאי,ניה 2קלצי,ישור : םההוסחבת תובנה: : ם 3 צוד- 50 . המחשב: ‏ .9.ה.] ווג הזר שם התכנית: כונני סרטיים: יף זכרון דרוש: א6>רה שגרות: 3210 כונני תקליטים: . כמות כרטיטי מקור לתכנית: סרחפו מכלולים הקשורים בתכנית: סוני מסופים: מערכת ההפעלה: 5 רכ צג גרפי: אמצעי קלט/ פלט נוספים: שפות התכנות: קוראת ] מנקבת כרטיסים: מדפסת: סרט-ניר: תווין: קורא אופטי: המוסדנ:צדי לוי גטת טלפון: 036???29?2 כתובת: ד רו"שי לך %2 איש הקשר: מריח אלצמץזך התכנית שוחררה: / תנאים: מס. היישום: לי5 עודכן ביום: ‏ 03/10/76 יבד" 1 - מוריך יישזמי מחשנ ארצי תאור: םפפסהוקדוסא‎ : נהול בי. מע רכ ח "דטה " לא לאי במחעב. מנהלת רש ום,פסוה ובכרה ער המלאי. כקט:המעטרכת כולטה מסמכי כניפה למוסן ושוברי ניפ ₪ עם צו ב?י מהיר פריט.דווהחי המע רכח כוללים מלרד כרטסת בעלאי ודוה יהרות גם דווהים נהוליים כמ! דור מלאי מח , המלצ וה להצמנוה,הטלוגים ומהירונים.נירול גמהחירים נמוצע*ם א: מעהנים תמהיר ועור. העגרות: : 5:דם ואואס) נזילות מניתוו: : 5כהסצעוו א מלאי,רתמנוה.,כהטלו,מהירונים שם התכנית: ץג וצ זכרון דרוש: א6)סה שגרות: כמות כרטיסי מקור לתכנית: מכלולים הקשורים בתכנית: 4 |*-.זגח מערכת ההפעלה: מ.פח 69 המתשב:81(430!(645 סוג 726 0001 דגס כונני טרטיס: " כונני תקליטים: 2 סוגי מסופיםס: צג גרפי; אמצעי קלט/ פלט נוספים: שפות התכנות: קוראת/ מנקבת כרטיסים: מדפסת: סרט--ניר : תווין : קורא אופטי: המוסד: דטשר מיכ!ז מחלקה: ל שווה טלפון: ‏ 012871572 כתובת: המסגר 60 חא איש הקשר: | הפי אפךח התכנית שוחררה: / תנאים: לעכף טרות,ועכ ירות מט. היישוס: 493 עודכן בעס: 76 /ר = 3567 = 1 :- ו מזויך יישומי מחשג ארצי תאור: : אסודקוה550ם ניהו? פובץ נכסים בנציגויות יעראל בהול. מז איעצורים הקציויים לרכיעשוהב או 7היכקונזי צרוד. ( ניהו7 נמגרב הכציבי קרכיעו ה מכירוה ותיכסונצים. עוינה זו:רי מצאי ודוה הכצינגי. הערות: : 5דאשווס6 מזיל"ות מניתרד: . : 05 סש צפא | אינונטו נכסיסם נציגויות: פהגשסאגה | תוכנת: :90:46 המחטב:; ‏ .".ה.] טוג 370 דגח 165 |שם התכנת: 5 זצם צאז כונני סרטיים: 5 זכרון דרוש: א ו שגרות: ו כונני תקליטים: 5 כמות כרטיסי מקור לתכנית: 0 ו מכלוליס הקשוריס בתכנית: צן פאה סוגי מסופים: 5 מערכת ההפעלה: 2.5 05 צג גרפי: . אמצעי קלט/ פלט נוספים: שפות התכנות: :55 000 אד 1 קוראת / מנקבת כרטיסים: מדפסת: סרט-ניר: תווין: קורא אופטי: אדג המוסד: מל תי טלפון: ווו02525 כתובת: ר וממר יר עלי ףח איש הקשו: ‏ א. מרגרית התכנית טוחררה: | 3/734 תנאים: 7 דווהו מס. היישום: 357 - עודכן ביים: | 93/10/76 ---76 - 18% - ו / מודריך יישומי מחשב ארצי תאור: | י : אסודקוהספפם . צג 5ז6וססבבק ‏ הפטז|0) ז08א ם טץז זז 5א5 6 05 זא6אק ן53 צןז םס = אס'זדא? זוי זד סם 5566 צו|ואא זזקם כאג 5שאגןק 05 865חטא שהד 6אדא]טהםזקה::6הקה(ס.הןג א 519965 5אגףד ,6 בז אר5:6 זאז תז5אס6. 65ן, סא 5תאג|ת סד 5זד:נסאק הז | |אטס- 4 +ז חק 05 6 סו ה א .זז 5 פא זז אוט::ט / 6 זא אצ כָאג ההגרות: : 5דאשואווסס מילות ממיתורו: : : : 5והסשוו=וא 6 החפ 6ן אגא /0ס,6 הט ז60] 6₪ג, זא6אק ]53 י6א זאג ופ ואזז? זח זד סקס : םה הזוס תג תובנה: המחשב: ‏ .6.0.6 ס!וג שם התכנית: כונני סרטים;: - . זכרון דרוש: א שגרות: כונני תקליטיס: -' -₪ כמות כרטיטסי מקור לתכנית : מכלולים הקשורים בתכנית: סוגי מסופים: - מערכת ההפעלה: צג גרפ - . אמצעי קלט/ פלט נוספים: שפות התכנות: קוראת/ מנקבת כרטיסים: מדפסת: סרט--ניר: תווין: קורא אופטי: המוסד:כו נחהל בעמ טלפון: 6 274115 כתובת:ר/ גורדו ז 83 , . איש הקשו: 7 מוציכקנט התכנית שוחררה: / תנאים: מס, היישוטיר 59 : , עודכן ביזם: ‏ 2/76ן/03 - 169 - בזינז''א ( מזריך יישופי מחשב ארצי תאור: : אסודקו650₪ס 1 צ585 סז 5 .א |(0 6685 זאם:אפ ]54 0% 2 5 ;5 5015, 5ז6 ה4זאה6 ה ד א 6אז] ]068 א ז5צ5 6א [9006555ק הזגאכ .| ו 5 ףםז 05 סאג 55->6]ק סהז םס %פוזע|ר5 |44 זק 508 ₪ |19 645ת א 65ס0סא]ז; ח63זחהט ו זא אא 516 / .2 זו 64 56% כא(30 כאג 85486 6א[5 םש ומסח מא 5660 הערות: ְ : 5דאשאווסס מחילות מלמתו: : 05 סווצםא אסז זג זק ה אהפז, וז ס, זא קז 5 : שהתווסחמה תוכנה: : םח וד 50 המתטשב: סמוג שס התכנית: כוכני פירטיים: 5 זכרון דרוש: % שגרות: כרככי ת קול יט יס: 5 כמות כרטיסי מקור לתכנית: / מכלוליס הקשוריס בתכנית: סיוגי מסופים: : מערכת ההפעלה; צג גרפ . אמצעי קלט/ פלט נוספיס: שפות התכנות: קוראת / מנקבת כרטיסיס: מדפסת: סרט-גיר; תווין: קורא אופטי: המוסד: כסונחול בטצמ טלפון: 6 פווא2 14 . | כתובת: גוורון 83 תא איש הקשו; 7 מוציהנט חתכנית שוחררח; / - | תנאיס: לא דווהו מס. חיישום: 3 .- עודכן בטס: 6 7 /7 3 רדו - שם נזינמ"א -/ מדריך יישוי מחשב ארצי תאור: : אסודקוהספסם. מכירוה כושיסי טיסה *. נהול מכירות כרטיסי טיסה כנגד כרטיסיח של חברוח צרוה 9 יזני. מעקב ופכוה על רהלפה כוטיסים ופיצול לקשעים. דווה מעווט בההאם למסמכי המסור. > קשור קמערכב א הכננה וושגבונות. העברה נהונים לההזעבנות עם הברוה צרות. הערות: מילות מפיתת: נוטיסי-שיסה טיסה תעופה-הברות : םה וס אהת המחשב: | .1.8.89 סוג 370 דגם 145 כונני סרטים: 6 9 כונני תקליטים: מס וג 33120 סוגי מסופים: צג גרפו; " אמצעי קלט/ פלט נוספים: קוראת] מנקבת כרטשיסים:* מדפסת; סרט--גיר: תווין: קורא אופטי: המוסז: אל-71 מחלקה: מע" ז כתובת: 1מ7 תעופר ב"ג התכנית שוהררת: / וננאים: : לא דווהו מט. היישום: 05 7 ז - 171 - : 5דא6ואואסס : 5וא סערו]א תובנה: 8 שם התכנית: זכרון דרוש: אףפקו כמות כרטיסי מקור לתכנית: מכלולים הקשורים בתכנית: מערכת ההפעלה: שפות התכנות: טלפון: 03972873 איש הקשר: ‏ מנרל מו"ז . עודכן בייס: | 03/10/75 ו תאור: : אסודקוה556 ציבוד ובדיכנה ההיזבים המזכבלים מרברותי%רות שהוביל! נוסעים של אקל-על. . והמצרכה נודכסה כל היוב ומו ציאה החיוב הוצר-ערעור- במכרר וצורר. רמגרבה כ וציאר ניהוהינ של ההיובים ראלה לפי החברות האצרות,סוג הנוסצים ונשגיבר ערוטסו. המטוכה מז פקכקת נתונים-פקודות יומז --מערכות אהרות כגוז רנרלה הת רוזות. דש וצה לדוהוח המכיוה וכדו'. הערות: : 5 דאפואואסס ' מילות ממעתת: . : 05 0וץ5א היוב כרטיסי-טיסה פיכ וח : : 36 השוסח ה תוכנה: : םודס המתשב: ‏ .*.9.] הוג 370 דגם 45ו שס התכנית: כונני סרטים: 5 זכרון דרוש: 6% שגרות: 15[ כונני תת קליס ים: > מסוג הרוב כמות כרטיסי מקור לתכנית: 0ב מכלוליס הקשוריס בתכנית: סוגי מסופים: - מערכת ההפעלה: 27 6 צג גרפי?: אמצעי קלט/ פלט נוספים: שפות התכנות: קוראת] מנקבת כרטיסים: מדפסת: סרט--ניר: תווין: קורא אופטי: המוסד: אל-ע7 מחלקה: מע" ז טלפון: ‏ 03972973 כתובת: 1מ7 תטופֶה לוד איש הקשו: ‏ כב. צימט התכנית שוחררה: | 64/67 תנאים: 7 דווחו מס. היישום: 13 3 עודכן בטם: | 03/19/76 .וו , =. 0-1 5-4 ו ...ל בזינבז'") מודיך יישומי מחשב ארצי תאור: : : אסודקוהספפם. עכסוה צני%רים. רעמום !| נעקר אהר אב יצרי מטוסים. שרות האביף%רים מיוגבל לעחים בעעצוח טיסה או תקופתיה. רשוס היספורי של תכללות ,הורדוה,הסונים ומפוצים, ומשל!ור לרול. בסיס לסנטיסטיכה על אמינוה. הערות: : ₪15 ואוסס מילות מפתת: : 5כוהסאחרא שעות-טיסה ‏ פיסוה אביצרים שיפוץ מטוסים ציוד: : ₪ השוכחגת תובנה: : ה וד 50 המחשב: ‏ ,%.ה.] סוג 376 דגם 145 שם התכנית: כונני סרטים: 8 זכרון דרוש: 6% שגרות: 0(0פם כונני תקליטים: כמות כרטיסי מקור לתכנית: 20ב מכלולים הקשוריס בתכנית: מערכת ההפעלה: 27 מסוג 3330 סוגי מסופים: - - - צג גרפי: = 5 אמצעי קלט/ פלט נוספים: שפות התכנות: קוראת/ מנקבת כרטיס ים: מדפסת: טרט-ניר: תווזן: קורא אופטסי: המוסד: אל-ע7 מחלקה:מטיי ז טלפון: 039709373 כתובת: 1מ7 הג ופר לוד : איש הקשו: ךָ, צימט התכנית שוחררה: 41 תנאיס: . לא דווחו מס. היישום:23 3 : = עודכן בייס: 53/10/76 - 173 - 1 תאור: : אסוד?ו655₪ס מ+רכח נכיוות של כרטיפי טיסה. הפלט צל טופס ומוצמד לכרטיסי הטיסה וכולל טכומים.ם וג 1 ומע,עם תרנה, פספר סוכז. דוהות ביכורה יומיים לגבי רדיכסות לוגיות של הכפלש., דוו-ים:רוהוה הודשיים המראים ס"ה מכיר ות לתהזה והת ההנה, פכסודוה יומ].ס"ה מכירות זודשי |מצטבר לפי ההנזת וסוגי ננ וסעימ,רוימות 7י מסנר רץ,החבונות לסוכנים. כ- 69000 כרטיסיח להוהם. - הגרות: : 5דאם וס מזילוות מיתת: . | : פכומסצתא בוטיסי שיסה ציוד: : 5 שוסחהת תוכנה: : 0-35 שם התכנית: זכרון דרוש: 68 : שגרות: 30 כמות כרטיסי מקור לתכנית: 0ו מכלוליס הקשורים בתכנית: מערכת ההפעלה: 27 המתשב: ‏ .%.8.] ססוג 3706 דגם 145 כוכני שרקוים: 6 כונני ונקליט ים: ושוג 3330 סוגי מסופים: = - - צג גרפי? 2 שפות התכנות: אמצעי קלט] פלט נוספים: קוראת/ מנקבת כרטיסים: כן מדפסת: רז סרט--ניר: תווין: קורא אופטי: המוסד: אל-ע7 מחלקה: מנמ" ז טלפון: 03972873 כתובת: מל תעופה לוד איש הקשו: ‏ 3כ. צימט התכנית שוחררה: זפ/ו תנאים: 7 דווהו מס. היישום: 319 שודכן בשם: .03/10/78 - 17% - 7 מהשב את-] תאור:. | ו : אסודקוהספטם . הכש ףםז5צ5 ג 55 60 א6גק :א ז563:001 אסזזגזההספ5אגחז 6 וַה0פ-.ק.5. ז.ס אצ גאזאזא :אחז צם 5 כ הז 05 ז5! + אה65-0ק סז ₪5 ו6זהפט 06 א6 זזא106|ג אזגזגא ]6אהז6/8]5אזז 5קזה ז צזקא5 ₪ 5 05 זפז| סהז 66ב א זה 5 510% ע = 65אזזאז:ק 458068 8כ/₪ ה5ז:6אם זאד 0 סדץד ס0:א 5ן808פ 05 26 ]5 קְ . 805 4060 5 508 575565 .508985 6אזסטו6אז גזהס 6וח 05 6 ₪5 55 ההגרות: :5 0 5 .1000 05 ז5]ן| 08₪-> כזיד'וות בלבותרו: יְ : 5סאסט]א א אזהא 5ק זחד צזפאם,אסזז 064||ו4 והאזאז, קז ז,6אז ו3570 560 המחשב: ‏ .0.0.6 ס!ג 00606600 דגם שם התכנית: כונני סרטים: ‏ > = זכרון דרוש: | א0150% שגרות: 015 כונני תקליטים? -- - כמות כרטיסי מקור לתכנית: 000 מכלולים הקשורים בתכנית: סוגי מסופים: . מערכת ההפעלה: 6 = 6 צג גרפ - . אמצעי קלט/ פלט נוספים: שפות התכנות: קוראת / מנקבת כרטיס ים: מדפסת: סרט--ניר: תווין: קורא אופטי: המוסד:מכוז] ליעצ|ץ טלפון: 03722906 כתובת: ראקלונים 4 רמה , איש הקשו: ₪ ביה אהרוז התכנית שוחררה: | 8/75 | | תנאים: -ע₪ שר: ה, עכירות מס. היישום:88 6 . = עודכן בטם: ‏ 03/10/76 - 175 - תאור: . : אסוד9ו6508₪ס :-אג 31 הצג זה5]6א אז 0050 ₪ 6א6 2455 .זשאט" 2 95 85508ק וסמזא60 =הטדהג<פם 5 0/6 אהז ואו סקז 25) זן; תהז זאפאמא פאז א6ק= 55גק ג ו זט 0564%5 .5 8₪/א 66 5 0650א5% זאפססס סגם! 1/6 וגדסז זגהז 59855א₪ .0:5 דזזה אצ]| 6]אבאצכ פאזגזאזגא.5זאפאנססס 1020 :2% 0₪(655ת,; ,ז/8 5אטם 5 6 " . 5אסז זה 680 ₪55 הערות: : 8דאפואואסס > מילות מפתה: * : 5 הצ א )ג כאא זה6זתט ‏ |0זא 60-ם מטדה קפס תובנה: 0 המחשב: ‏ .*.3.] סוג 276 דגם 145 | שם התכנית: כונני סרטיים: 6 | זכרון דרוש: 44% שגרות: ‏ 900 כונני ת קליטיים: 0 וסשוג סבב כמות כרטיסי מקור לתכנית: 000 מכלולים הקשורים בתכנית: סוגי מסופים: 8 2006 מערכת ההפעלה: ווה 60 צג גרפי: ₪ 2 אמצעי קלט/ פלט נוספים: שפות התכנות: קוראת / מנקבת כרטיס ים: מדפסת: סרט- ניר: > תווין: קורא אופטי: המוסד: 7%-ע7 מחלקה:מע"ז טלפון: ‏ 03572873 כתובת: 1ח7 תעופה ב"ג . איש הקשו: מנרל ממ"ז התכנית שוחררה; | 1/75 תנאים: מס. היישום: 09 7 = עודכן בטם: | 03/10/76 בזיבץי מזויך יישומי מחשב ארצי תאור: / = : אסודקוהספפם. סאג 82041905 6ז5,801609 ]ןח =ן|הגןהטג 85ם=תה,ד/5 אטח א ז5צ5 אכז זה צחם 555 3 אכ 50456 05 וההזא0) 5 -48א6 . פז 3 4 אם 55485 05 55 זפסזאפט ]‏ 555:א 6.66 א ז )חס 6 עם -5א0 זדגנ זז5 ).א0זזק605א6 5ז0ה6] 3:64 צ|1640 זנ אסןדזרצאם- 16% 5.854 זג ₪ .הזאפה 8ג6, 85 6665 זסאה ז800א 6-א] 9800055 .כדם . (33%00 כא3ג |5846] א508] 5|גא1א5תד טפחז םמ] 266556 הערות: : 5דאםואואס מילות מיתוו: : , : 5כוהסצוו א 0 5066 6אצז 800 ףסן זג צפם פא כו ו המחשב: ‏ .%.8.] סוג 370 דגם 145 | שם התכנית: : כונני סרטים: 6 זכרון דרוש: 36% שגרות: ‏ 500 כונני תקליטיס: 7 כו מס וג 3330 כמות כרטיסי מקור לתכנית: 25000 מכלוליס הקשורים בתכנית: מערכת ההפעלה: ו. 8 460 סוגי מסופים: אהז|ם 0 20 - צג גרפי: 2 . אמצעי קלט/ פלט נוספים: שפות התכנות: קוראת / מנקבת כרטיסים: מדפסת: בז סרט-ניר: תווין: קורא אופטי:. המוסד: אל-71 מחלקה:ממ עי" ז טלפון: 03972873 כתובת: 1מ7 תעופ ר ב"ג איש הקשר: ‏ מנהל מע"ז התכנית שותחררה: | 1/76 תנאים: קצ דוור!ו מס. היישום: 711 עודכן בייס: | 03/10/76 וזורד"עג- / 7 אתצי] תאור: : : אסוד?והפסס הטפוה נוכגנים. הקקפ-כוטיס י טיפה מכודדית. ופלט כו77 דווהחים עכועיים שוטפים והו-ניישס מצשטברים על נמויוהת וסוגי נוסעיס,וכנס|ת ,ר|ורים לפי האריכים,מספרי טיעה,כטגי טיסה והפכלי אי ג!ום עם חברות אהרות. כדמו דנז דוהות ממוצעים שבועיים ויורטיים להקאצית הכנסות. החוגוכה מכינ; חיובים לחברות צרות. הערות: *" / וטס זיליות מכיתת: : פסהסארת)א קוביח י-כיסחר ‏ סכטיסטיכסה רכנפות : ה הסחמה תובנה: : םה צוד-ו 50 המחשב: ...זז ססוג 370 שם התכנית: כונני ירטיים: 6 זכרון דרוש: 256% שגרות: כונני תקליט ים: - כמות כרטיסי מקור לתכנית: מכלולים הקשורים בתכנית: סוגי מסופים: / מערכת ההפעלה: וצ צג גרפי: אמצעי קלט/ פלט נוספים: שפות התכנות: קוראת / מנקבת כרטיסים: מדפסת: סרט--ניר: תווין: קורא אופטי: המוסד: א"-71 מחלקה: מצ"ז טלפון:| 03972873 כתובת: ‏ [1. ]ז. בז גוריו ז > איש הקשר: מנהל מעיז התכנית טוחררה: / תנאים: קלא דווהו עודכן ביום: מס. היישוםס: 5ו7 3-76 - אד[ = תאור: ו : אסודקומ:פסס ניהו" מלאי כוטיסי טיסה. רק07 בא מדוה מדפיס הכרטיסים,מהנועוה הכּוטיסים ביז ותחנ ות ורמשרדים רשונים. נפלט נוצר מאגר מסמכי הטיסה שרשימוט. טל סמר קובץ מודפסים דוחות רכוצ מלאי לפי סניפים וסוגי כרטיסים. 4ב אחר מצב המלאי במכוצות השונים. ביסורת על מכירות הכרטיסיתה |וניצולם. הנכנף נהנים בסיסיים ללצסב על הדסף המכירות.י הערות: מילות מבנתו: מי-כוטיסים | פטיכה המחשב: כונני סרטים: כונני תקליטים: - סוגי מסופים: צג גרפי: אמצעי קלט/ פלט נוספים: קוראת / מנקבת כרטיסים: מדפסת: סרט--ניר: תוזין: קורא אופטי: .המוסד: אל-ע7 כתובת: 1. ת. התכנית שוחררה: / תנאים: מס. היישום:718 .8% סוא 470 כרטי ני- פיסה : םה לכאת מחלקה: מע" ז בז גוריוז קלא דווהו - 173 - רגם 145 : 5דא₪ ואס : 5כו סרו]א תוכנה: שס התכנית: +כרון דרוש: | + כמות כרטיסי מקור לתכנית: מכלוליס הקשורים בתכנית: מערכת ההפעלה: 01 שפות התכנות: 03972873 :ןופלט‎ איש הקשר: מנהל מע"ז עודכן ביום: 758 !)/ רס 9 תאור: : אסודקומ6פטס מצרר פי.ערוהים במוםכ 9 . וכבל3: השקע] שעת עבודה ליי כלי רכב, מחירים 7- פיי פוגי ערודר ותררכוה,הנ חות ללכוחות ותביעוה. המערר כול7 עדכוז כקבצי חב- דגו ה וונב ומ וכב צוורי ערוה שנ יז לדרי ררכב. דוהותה: פדיון יומיר בהחאם למ- רלו מ ופד, פרמיוה לעוברזיח. הביעוה והתצרי הריעוה, הש וירות לבלי.הר- כב וורול ההנחוה "בי דגמיםה ושנוות יצור. העדות: : דא=ואואסס * נזיל"ות מפיתת: : 0₪5סצ6א עווהים נמופכי ררב מ סכי רכ ב-ארות ש ‏ רכב תההבורה : ה /ווסח הת תובכנה: : םה הווד-50 המחשב: .%.ה.ן סוג 370 דגם 45! |שם התכנית: כונני סרטיים: 3 זכרון דרוש: א ₪ כונני תקליט ים: וס וג הבגב כמות כרטיסי מקור לתכנית: מכלולים הקשורים בתכנית: סוגי מסופים: | מערכת ההפעלה: 2.8 צג גרפי: 2 אמצעי קלט/ פלט נוספים: שפות התכנות: קוראת / מנקבת כרטיסים: מדפסת: סרט- ניר: תווין: קורא אופטי: המוסד: י.1.1. מחלקה: 7. שרות טלפון:| ווו0975%6 כתובת: ה"ד 702'0 ה"א איש הקשר: מנרל הלשטכה התכנית שוחררה: 4/3 7. לשכת שרות תנאים: מס. היישום; 439 > עודכן בטם: | 03/10/76 יבד , מזריך יישומי מחשב ארצי . תאור: : אסודקוהספפם. מגרכח נקוה אבדרימ. צובר עעו ת'טיסה לכל ה?ק,? פכקח על החלפה ב%מז של אביצרים במטוס בהתאם להגגלה טיסה > והכקופה מדף**. מסוגל קלהואות מצב של אביצ ר עס ציוז כמויות במוסנ ימ ותיכוז תור הציר שטה מעה . רבכשה. מדפיס תכופתית רשי פה אביצרים ומיכקומם על המשוס. הערות: : 75 ואס : == =ומה5 *% אשדז 60 |ההזא60 פאזז * מילות מנכיתרו: 7 . : םסוא צצוה-טיסה אהצקת ציוד - : פההוסחגהת המחשב: ‏ .8.9.] סוג 370 דגם 145 כונני סרטיס: 4 כונני תקליטים: -' 2 מס וא 330 סוגי מסופים: צג גרפ אמצעי קלט/ פלט נוספים: קוראת / מנקבת כרטיסים: מדפסת: סרט-ניר: תווין: קורא אופטי: המוסד: אל-צ71 מחלקה:מע"ז כתובת: 1מל תעופה ב"ג התכנית שוחררה: | 10/7% תנאים: קצ ד!והו מס. היישום: 08 7 ותובנה: - שם התכנית: זכרון דרוש: א%קו 53% :תורגש‎ כמות כרטיטי מקור לתכנית: מכלוליס הקשורים בתכנית: מערכת ההפעלה: 5 שפות התכנות: ג03572873 טלפון: איש הקשו: | מ1הל מע"ז . 3 76 עודכן ביוס: תנאור: : אסודקוה50טס מכב ה4ווה ב7ןל .מ )קר אהר בצוןג רצמנוחא הומריה בהול פי מרלניח,ההל" רהוצאת רוואגר במיטל,רוצורה רכגאה ?רצ עה,הוצצה הצמנה עד להכנסה רסהורה דמהחזית. 2 ך!וה שרוני ור אלך דר הף%הנה,מטב רפ%מנוה לפי ספסיח וארצות. הבידוה עד וז הבוטים. הננדות: : דאשואואסס זילות מפיתת: : 05וה 0צוצ6א +הרש-מ 501, ר%תן |תע : 6 הסח גת תובנה: : םמ וד- 50 המחשב: ביבפבן תוג 76ב דגם 45! |שם התכנית: כונני סרטיים: לי זכרון דרוש: אמפמףַ כונני תקליטיס: ור רחס|ג א4ו21? כמות כרטיסי מקור לתכנית: : מכלולים הקשוריס בתכנית: סוגי מסופים: דל מערכת ההפעלה: 36 צג גרפי: - > אמצעי קלט/ פלט נוספים: שפות התכנות: קוראת ] מנקבת כרטיסים: מדפסת: סרט--ניר: תווין: קורא אופטי: המוסד: לערה צבאית מחלקה: טלפון: ‏ '!032641 כתובת: 0 7 7695 הא איש הקשו: ‏ דר ג הלו 7 התכנית שוחררה: / תנאים: לצ דווהו מס. היישום: 5209 | = עודכן ביום: ‏ 03/10/75 - 191 - בזיבז'יא. ‏ ? מוריך יישומי פחשב ארצי תאור: םפ508וקדוסא‎ : מווכה ?מצכב אחר הצמנז ות .המערכח ע וקבת אררי שלגי הגצוע של ההף חנזת לפרויוטיט השונים.המצוכה יוצאצמתג התראוה אוטומפיות למערכהח שלני החראה שהלקוח הגד יר.כקלט:פרטי הה%מור וש7בי הההראה לה%צמנה.פלטש:דוסוה ל*עקב והחרצה למנהל ומולסה,ליצמים ולושטלי ה בהאצמנה. כמות:90 הצמנות הו"ל, פמ" תכומיוף. תזיר ות המהלר שבוטי.ומז ריצה:0? דקות הערות: מילות ממיתרו: מוסב הומנוה, שלבי-ההראה,ההראות אוטומפיות, בסיס נתונים : 5ההאסחגהה המחשב:5 50 א (59%א סוג 2-6 10% % דגם 605 כונני סטרטיס: וס כונני תקליטים: 5 סוגי מסופים: צג גרפי: אמצעי קלט/ פלט נוספים: קוראת / מנקבת כרטיסים:, מדפסת: סרט--ניר: תווין: קורא אופטי: המוסד: ‏ נו1ההל רומ מחלקה: כתובת: ‏ ר0 גורד ןז ב6 התכנית שוחררה: 2075 תנאים: קא ד!והו מס. היישום: ‏ 49 5 - בפו - ותובנה: שם התכנית: %זכרון דרוש: 306% כמות כרטיסי מקור לתכנית: מכלוליס הקשורים בתכנית: מערכת ההפעלה: שפות התכנות: טלפון: איש הקשר: : 5דא₪ ואו 60 : 05 סצוצא : םה ווד50 שגרות: 09 0 רחא ח 56 65 5 6 5וי222 ר הוציקנזה עודכן ביום: % רו/03 . בזיבז''א / מוויך יישותי מחשב אוצין |" תאור: : אסודקו5568ס עגרת הרגוזת עגר יה ילער נדוו: ועוגוה מהוגמה הוים אלקפא-1ומריים מעורית לערבית. לצורר ודפפה עכריה ועובית כקיימה ערערה הדצסה דואלית עבר ית-ערוית רשרטרת הנ"? מנילה ב מהצורים ₪ הווים צבריים !ו-2 ערביים. הלברות: : 6 דא וס מילוות מניתוד: * : 805 0סעשצ=א גהוגוס5.רוים א לפא-וומריים,ורפסה רואלית,עבר ית,טרבי ,בלטנ|! : ה סח תת תובנה: : םג ווד- 50 המחשב: ‏ .3.9.] 0|ג שם התכנית: כרכני סירלויםז: 5 זכרון דרוש: א שגרות: 001 כונני תקליטיים: - כמות כרטיסי מקור לתכנית: מכלוליס הקשורים בתכנית: סוגי מסופים: מערכת ההפעלה: צג גרפי;: ו אמצעי קלט/ פלט נוספים: שפות התכנות: - בר :ו ו אואזאסץ 1 קוראת / מנקבת כרטיס ים: מדפסת: סרט-מיר: תווץ; - קורא אופטי: המוסד: ממ טלפון: !9 י8729 כתובת: י5 . יהודה הינמ!יה 33 הקשר: עמירם בילס התכנית שוחררה: / תנאים: 7 דווּחוּ - עודכן בטם: 76 9 מס. היישוס: 578 נזינ"א ‏ ץ תאור: : אסוזקוהספפם ‏ מערכת והוי גיאוגופי קטיפ ול נמוכז בנהונים גיאוגופיים. רלערכת כוללה: |צי רסיס גיאוגרפיים> על 62 יעוגים עירוניים רישראל. 2 חיזת לצהוי וסימול גיאוגרפיולפי מעז א! כקואורדינטוה). 3ו יו לאהדור מידע על בס יס מארהבי.4.הוכניות מיפוי ממוהשב. הערות: זילות מניתוו: , : 5 אוא וס 65 52048%6 - שדטקאם %5 : פסהסורהוא גיאוגרפי-ציהוי וסימו?,גי או גופי-איהצור מידע,מיפוי ממוהשבר,תכנוז עיר!וי : ה הצוסחגהה המחשב: ‏ .8.9%.] ססוג 370 דגם 165 כונני סרטים: 5 כונני תקליטים: - סוגי מסופים;: צג גרפי; אמצעי קלט/ פלט נוספים: קוראת/ מנקבת כרטיסים: מדפסת: סרט--ניר: תווין: קורא אופטי: המוסד:מכ וז לההוןורה כתובת: אחד העם 6ו תא התכנית שוחררה; | !6/7 תנאים: מס. היישוס: 573 - 185 - תובנה: | שם התכנית: שגרות: זכרון דרוש: כמות כרטיטי מקור לתכנית: מכלוליס הקשוריס בתכנית: מערכת ההפעלה: שפות התכנות: לשכת שר עודכן בים; 76 /03/10 תאור: | : אסודקו56₪ס יורר 7נודיכקה סרירזה - כיוס,תה ופ צרכיות,נ ולריות/אלפנב. נוהיפוש,הרגאום. ורצל בה שדוה מול נרלה,הארניוה,רציפות וכד -. ה אופציות נוסזות: הדתפסה צר 5 דוהות שגו!יים,כ!בץ סטטיסטי על שגיאות, נויאר/כזיבר של כקש/: ש:קער עם הוכניוה אהחרות כול7 מיוז *. ישים ומשולב עם תוכָנִיות אטמבלר או כמערר עצמאי לכידוד ע"י כודו. - הערות: ו : 6 דאטשואווסס קש דהה * מידוות מניתרד: ' : 05ה םא בדיכה-נקט בדיקוה סבירות-מצרר ‏ מבירות-מערר לבדילות עיכבוד -ראטוני : 86 וכסח גת תובנה: : 0-5 המהשטב: ‏ .*.9.] וג 468 שסם התכנית: 5 כונני סירטיים: . זכרון דרוש: א שגרות: כונני תקליטוים: - כמות כרטיסי מקור לתכנית: מכלוליס הקשוריס בתכנית: סכמ טופים: > | מערכת ההפעלה: 6. 20 צג גרפי; .0 אמצעי קלט/ פלט נוספים: שפות התכנות: קוראת / מנקבת כרטיסים: מדפסת: סרט-ניר: תווין: קורא אופטי: המוסד: מלר "מ מחלקה: סלפון: כתובת: הויהכָיש | הכיריה ת "א איש הקשטהר: פזיוה בכתב התכנית שוחררה: דש תנאים: מס. היישום:6> '. | עודכן ב'ום: | 03/10/76 2 - 186 - תאור: : : אסודקוח:פם הוכניחת לעריכה ו!הדפסה של סוב" הבנוי בשיה רגישה * , לפי מיצדים יבשדה ומיצדים שנכרפיס רניצ וע ** . הערות: : פדאשואואסס . 5 ל 4 )א ** אגחזל4 > מילות מניתרוו? . . : 05 סצרו= א עריכר כ ובץ ‏ שיפה-גיעה ציוד: : ה השוסח ו תובנה: : ודו 50 - המחשב: 8% סוג 360 דגם 40 | שם התכנית: סאנוסד 342 כונני סרטיים: - זכרון דרוש: א8.ב שגרות: כונני תקליטים: 7 - כמות כרטיסי מקור לתכנית: 500 מכלולים הקשורים בתכנית: טוגי מסופים: -. - מערכת ההפעלה: 2.6 צג גרפי; אמצעי קלט/ פלט נוספיט: שפות התכנות:. קוראת/ מנקבת כרטיסים: מדפסת: , -- סרט-גיר: , % 8 -- יי תווין: -- קורא אופטי: -- המוסד: ממר"מ . מחלקה: טלפון: כתובת: | משהביש| הקיריה תיא . . - איש הקשר: פניוה בכהב התכנית שותררה: 0 תנאיס: קלא דווהוּ מס. היושום: ‏ 3 - | עדכובלס: - 0/75ן/גםס - 7 מ קפהו תאור: ּ : אסודקוהספפסי" מורכח סיברדאפטה לוסוח והכנת נתונים. כ ו77:מו₪ב 28 עד 64 אי מלים -1 דספם ים כ"א 93.8 מליוז תו"ם,4-ו טיפים,1-63 %חרמינלים בעלי הצוגה של 2 א| 0 הוים,ש שיפ או טרמינל בצעל צ*סר של 10 פוים.ציוד נוסי:9ווא ברטיסים (300]).מדפסת( 1200,300),צי וד קודיאה אונטי.ההכנטרות למ בי י.ר.מ.,הבור של כבוצת נרמינלים מרותכה.מצוכת הפצלה מ אפשרת עב'זדה במכסביל,בדיכות תספות . ההעגרות: : 5 דוש ואווסס 5 ו צז אמ ז ₪25 ז0 0 ₪1 0 (אג 32,480 6% ז5צ5 015% -הד-צש א ג זג 0מ85 6 בדיד'ררב בדביוברד: - : 05א0עצ6א סיברדאנה,אסו ף-1הונים.להשב- יצ יר, אל בי3,תקש ורה ,מס וי 5 בב 2 4 תובנהת: : 3 ה שוד- 50 שם התכנית: זכרון דרוש: אפ שגרות: כמות כרטיסי מקור לתכנית: מכלולים הקשוריס בתכנית: נזעדכת ההפעלה: 0.2 5 6 ציוד: .: ה הסח הו הטחשב: 6-2 סוג .1- 178% דגם כונני סרטוים: וס כונני קל ים: . 01 נסוג 27?%פ שאי והאי 12 00| 1900 צג גרפ 7 שפות התכנות: אמצעי קלט/ פלט נוספים: קוראת ] מנקבת כרטיסים: מדפסת: כז סרט--נלר: כן תווין: 5 קורא אופטי: המוסד. אלביש מח ערים מהלקה: ש|!0 מסת טלפון: | |וו065222 כתובת: | ה 1 53902 היפה מת מ איש הקשר: א ולודבר התכנית שוחררה: 9% תנאיס: , קא דוורו מס. היישום: = 571 עודכן בים: | 03/10/76 - 1838 - תאור: | המיא ( מוריך יישוםי מחשב ארצי : אסודקומס5פס .צה)ק5]ה הא7 יק צהוק גזס זא: *5ז0 סז צ5א,5508ם6רקס 0 א זהרן | צ .- פרסהאז א5/אה , 5וגא][אק; ד זז 20 .4 גזן 106-016 , וט ז 60 06555 אט זז 600/ אםן ז0שז הרפתת ,א>|פטם ||0,א5%|קטם =₪2% ,6א ]וז ]59 5566 בה הערות: מילות מפיתת: המחשב: ‏ .6.8.6 סוג כונני סרטים: > כונני תקליטיס: סוגי מסופים: | צג גרפו: , אמצעי קלט/ פלט נוספים: קוראת/ מנקבת כרטיסים: מדפסת: סרט--ניר: תווין: קורא אופטי: המוסד: אדביט מחעבים כתובת: התכנית שותררה: תנאים: מס. היישום: 38% : 5דאואוס : 05 0צווםא ה 600זאז]א ם%זז-|א85 זןק ,|‏ ה זוה ]|ג צ : 36 ה ווסחגה תובנה: . 4 דגס שם התכנית: זכרון דרוש: 6 כמות כרטיסי מקור לתכנית: מכלוליס הקשוריס בתכנית: מערכת ההפעלה: שגרות: שפות התכנות: מחלקה:ש ן וכ -מ צר טלפון: וו45290ה איש הקטרי כע, קלבנטטייז 7 ד|ותן . : עודכן ביוס: +ה/רו/83 - 187 - בזיבדייא ( מוויך יישותי מחשב ארצי תאור: : אסודקו550₪כ .2000 205 0די 655]/₪ לחז ז60 ₪ ןה6 ג זוס 05 זאםאה6אזזה 09= 05578 שאאז:50 - 840005- 50 ד 2<)- 4650 צזצק-:ז >טוסץ אם! 05186 65 |הגאם 5מגאז505 5זהז טכזז0קןה) ז2ס 6א 105 בפאג מ6רקס אסן זה 6ז וקקה 68ש6פוז צגא =|סא ]5 ג אן 383 סז זק(את -זא] זסא 0065 צ)גטשז6ג חס ד א 5חז אז 5 .5 אס 640 |גאזא זא ו הזברות: 5 דאשואואסס מזילות מתמיתוו: : 5 סצוצםא אמזד)תן|0 6-אזגםס :פההשסאגאה | תובנה: :5 אוד 50 . המהחשב: ‏ .%.ה.6 ססוג 500 שם התכנית: כוכני סירטיים: > - זכרון דרוש: אהו כונני תקליטיים: . כמות כרטיטי מקור לתכנית: מכלוליסם הקשורים בת כנית: סוגי מסופים: 3 מערכת ההפעלה: , 4.0 צג גרפת - אמצעי קלט/ פלט נוספים: שפות התכנות: קוראת / מנקבת כרטיסים: מדפסת: סרט--ניר: תווין: ' קורא אופטי: המוסד:76 "0 טלפון: כתובת: ר7' חמטם 5 ה'א איש הקשו: כי. רוצנפ לד ג ' התכנית שוחררה: | 70 /4 : תנאים: לצ דוורו עודכן ביום: 076 1.. 0 מס. היישום:02 2 1980 > בזיבד'"א ( מזויך יישומי מחשב ארצי תאור: םפפסהוקדוסא‎ : מ 065% 5 א 6₪66-ד קאז צאה 08ם 6 ימ חא 68 א - זם א ז5 ,05 ]- ,םפצז םא זחם 5ז05 סז פט4% טכ סצ 34 )סע הא!(60, אאגו 3 חה 6זבפרעטא,ו 56| 12.4 |גאז ה 0מ א ;: 5 |ס או א= הערות: מילות מכיתוו: : םה ה צוסחהת המחשב: ‏ .א.8.] סוג 370 כונני סרטים: וס כונני תקליטים: - ' - סוגי מסופים: צג גרפי: - אמצעי קלט/ פלט נוספים: קוראת/ מנקבת כרטיס ים: מדפסת: טרט-ניר: . תווין: קורא אופטי: , המוסד:מיל!אות ועמ מחלקה:מיקועד .כתובת: דא ר נע אערת היפ;ק התכנית שוחררה: | 1/75 תנאיס: מס. היישום:3 57 .5 : 5דאשואווס6 : 05וא0סצווא דא[ -95 6856 6%66%5-זטקא [ תובנה: | שס התכנית: זכרון דרוש: זה |א שגרות: 0038 כמות כרטיסי מקור לתכנית: מכלולים הקשוריס בתכנית: מערכת ההפעלה: 2 5 כ שפות התכנות: טלפון: 3?258?2ו0607 איש הקשו: איתהז שטייף עודכן ביים: , 83/10/76 תאור: : אסוד9ו556₪ס 7 שרה הפטב. > בלינה ומריל פ"י נטפפיב קעורים או מנוהכים מהמחשב. בנונים ב"י מסופית כשורי] למרטב ועטריכר אוטומ טי > וירכה בנכונוה כסדוו צלום >> או ב*סופף עס ראש כדורי. ההערות: : 6 דא=ואוסס > - ' = זה 66 5 / זהזרק %% א6]זקא]556 סאג מא ודד 5 ספצך > מילות מכיתת: : 05םהסצםא רז2 ר.05 ו : 5 תוסח הת תובנה: : םה צוד-50 י.ב.] חוג 276 דגם 125% שם התכנית: ו זכרון דרוש: * כמות כרטיטי מקור לתכנית: מכלוליס הקשורים בתכנית: מערכת ההפעלה: 27 המחשב: . כונני סרטיים: כונני תקליטים: סוגי מסופים: צג גרפי: אמצעי קלט/ פלט נוספים: שפות התכנות: קוראת / מנקבת כרטיסים: מדפסת: סרט-ניר: תווין: קורא אופטי: טלפון: כ וון025?25 מחלקה:1 שיטות המוסד: כתובת: הכריה דרוטרים איש הקשו: ‏ גרי ניומן התכנית שוחררה: | 5/7% תנאים: מס. היישום. ?57 עודכן ביוס: 58 03 - 102 - בניבזייא ( מוויך יישומי מחשב ארצי תאור: : : אסוזקוה50פס. ₪ 50 06 ןג ש1פזםה סאג 08466ז5 08= = זפצ5 א זזג*פםז] אג:]|-או אבה 6האק 85 5/6708 5)]גזסם אהטדש6ה ודא א*ם ז5צ5 6חז .אס זז זא =>ינו-0כ 6 צגא 6 הא 0150166 סז = 3565 אז.6זם אמזזסטתזפאן -5165!ו ,אס דפ 569פת זז =חז כז מםתסם צגא פס 020% 8 6 זה צה תה צומטזז6גהשזאז 60 5זאס 0 ב'גאז506 0 זצגו" =רז 05 5שזטפןאדדא הפהדם 05 "6 טא | = הגו העגרות: : 5 דש ואס .8 וזק60% 60קן]אזזקה ו|7 0555 %ג03068 שרד מילות מפתת: . : 05םאהסאופשא ץג הז | 6 5 הזה 55.0 ז 06,059 ג זה 6 -=פגאד-50 ₪5 = דפצ5 -אס ז[דגאואםתצז : = ה וכסח הו תובנהת: 8 המחשב: ‏ .%.8.ז סוג שם התכנית: | 7 8 אז כוגגי סרטיום: וס זכרון דרוש: | א שגרות: 005 כונני תקליטים: - כמות כרטיסי מקור לתכנית: 0 מכלולים הקשורים בתכנית: ואזססןק סוגי מסופים: 1 ז2 מערכת ההפעלה: 72 צג גרפ = אמצעי קלט/ פלט נוספים: שפות התכנות: קוראת ] מנקבת כרטיס ים: מדפסת: סרט--ניר: תווין: קורא אופטי: המוסד:טכ1ני!וז מחלקה:מ מורשבים טלפון: [11[1ו7225 כתובת: כרית הטכניוז היפה . . איש הקשר: ‏ מ איצטוביץ התכנית שוחררה: | 0/75 1 : תנאים: לא דוורו מס. היישום: 65 5 עודכן בייס: ‏ 03/10/76 - 163 - בצ סשב: עב %שם-ע20 מ עבצא א סנכה א 2% > בסנ 00 ת--09980 2/22/0525 ו 6582 8 פנא--טל = ג 2.0 2 בזיבד'"א | מוריך יישוםי מחשב ארצי תאור: : אסודקוח6פסס הוכָנִיח להקדררה כפלוג הורניות ‏ -תימ"א- הש: דיווחיב צל חהוכניוח מחחב. מפהרו: בדיהה וכיזוה, ערינר,פי!ז,עימוד והועאת אינרכס. פש: מו לסנזיר. : 05 0צוצ6א מילות מפתת: מפית"צ ורויזה אְהחטב : ה הווסח גה המחשב: .".ך.] מוג 750 דגת 55 כונני סרטיים: - כונני תקליט ים: ו ממןג אובכ סוגני מסופים: צג גרפת אמצעי קלט/ פלט נוספים: קוראת / מנקבת כרטיסים: מדפסת: סרט--ניר: תווין: קורא אופטי: מחלקה: ממפר"ת המוסד: כתובת: רלהךר"ּ הניריה ה"א התכנית שוחררה: | ?"0/7 ו תנאים: קלא דוורו!ו מס. היישום: 79 [ תובכנה: שם התכנית: זכרון דרוש: אחפו כמות כרטיסי מקור לתכנית: מכלולים הקשוריס בתכנית: מערכת ההפעלה: ו2 אא ]י שפות התכנות: טלפון: איש הקשר: עודכן בוס: : אה צוד-50 שגרות: ! 20 0 בי 5 פזיוה בכתב . 6 בח מזויך יישומי מחשב ארצי : אסודקוהספפם. תאור: צגוה לעזרוו, החצנה או ביוול |*) צבודות מתור עבודוה של קאסר %% | ן הערות: מילות מפיתה; עדכוז] האספ : 35 הווסחה המחשב: כונני סרטים: כונני תקליטים: .%..] סואג 360 - סוגי מסופים: צג גרפי: אמצעי קלט/ פלט נוספים: קוראת / מנקבת כרטיס ים: מדפסת: סרט--ניר: תווין: 'קורא אופטו: המוסד: ממר יימ מחלקה: כתובת: מווהב "טש הכיהיה חא התכנית שוחררה: 62 תנאיס: קצ דוורןו מס. היישום: ו[ ו 42 9 וג [ : 5 אם !וס ל" ל 068 תוכנה: שסם התכנית: 66%0החרת שגרות: ‏ ןְ 200 זכרון דרוש: 6.ה כמות כרטיסי מקור לתכנית: מכלוליס הקשורים בתכנית: מערכת ההפעלה: 20 .6 שפות התכנות: עודכן ביוס: 7% ב בזיבד''או [ מזויך יישותי מחשב ארצי תאור: : אסודקומ56שס מערכה כליטה נהונזים ב מצצגות מסופים. דרר מבני-מסר המתאימים לייחומים עטונים יובנסינ הנהונים עצ"י כליד נית ווהם משודרים למ החב. מא בצע" בדיסח פבירות עם ציו] ה גיאה. כהיבת ייצום רמהאים 57ופס כל7מ₪ מפורט% באמצעות מכקרוס מהאימים. ריישומש מכוכלגים בסרריה,הנרונים נרענים על תכליט עם אפטרות רפדוף והיקוז. אנָּשרוה להקעורת רי] המפעיל לכלידנית ורת גבר.ות על תסקות. ו הערות: ו : 5 דאשואואסס + מזילות מביתבת: * |:: 5סהסשצפא צגוריש ס-והונים.כליטו, הק ?ידיתה ציוד: | :םההשסאאה | תובנוה: :וד 50 המחשב: ‏ .א.ה.]ז מוג 70ב דגפם 35! שם התכנית: איג זם= ך כונני סירטיים: 2 זכרון דרוש: בו שגרות: 3 כונני תקליט ים: י 4סוג סבוך כמות כרטיסי מקור לתכנית: 09 מכלולים הקשורים בתכנית: סוגי מסופים: 22070 מערכת ההפעלה: 312 5 כ צג גרפ - ' אמצעי קלט/ פלט נוספים: שפות התכנות: קוראת/ מנקבת כרטיסים: . מדפסת: ‏ / סָרט--ניר: פווּץ: " : קורא אופטי: המוסד: ב1 90 טצחו ח טלפון: 02727331 כתובת: הלני המלנה 9,. איש הקשר: אגרונכיץט/הלפר התכנית שוחררה: | 1/75 ₪ תנאים: : שכירות טס. היישום:719. | 2 עודכו:ב"ס: ‏ 03/10/76 - 1968 - מ ב תאור: ן / : אסודקומספסם. מרולל זוהות. הגרוה ערות נאמצגות פרלטרים רמת אר ים אה ורק-"0.צרמטרים א"ו כוללים ברירות מחהזל לטריכה והדפטה. , נהסהמר על ברירות מהדל אלו 1 יהז להפיק דותות בכלות ובמהירות. הערות: . / : 5דאשואווסס מילות מפיתת: : 05 ה סחתא טי כה ,וד פסה ציוד: : םוסחה וכתוכבנה: - : 5 צוד 50 המחשב: .*.ה.] סוג 6 37 שם התכנית: כונני סרטים: וס זכרון דרוש: א030ם שגרות: ‏ 015 כונני תקליטים: -י - כמות כרטיסי מקור לתכנית: טחָלי 0 מכלולים הקשורים בתכנית: סוגי מסופים: . מערכת ההפעלה: 5 צ/005 צג גרפי: - אמצעי קלט/ פלט נוספים: ; שפות התכנות: קוראת / מנקבת כרטיסים: מדפסת: סרט-נזיר: תווין: קורא אופטי: המוסד: ש י ה ב בעמ מחלקה: טלפון: 25" כתובת: הד 1080 היפה ּ/ איש הקטו; | יצהס בוסל התכנית שוחררה: 5 תנאס: שב ירות מכירה מס. היישום: 548 עודכן ביים: 5/6 ת<אור: : אסודיוהספסס <נ/כא% ה6זהאה רז 165זז -6גת אס סא קאם /אס 607905551 הזגח 5 05 זצְהמק אא [648 + . 05 06 שא 1 )-אם ‏ 5 05: פאת ז 5צ5 6אזזגתםקה פ'*א] מפמאט 5סדט1%560 דדיט הערות: מזיל"ות ממיתת: המתשבם ‏ .9'.ה.] ססוג 276 /360 דגם כונני סדרקוים: : - כרכני תנקליטיים: - סוגי מסופים: צג גרפי?: - אמצעי קלט/ פלט נוספים: קוראת / מנקבת כרטיסים: מדפסת: סרט-ניר: תווין: קורא אופטי: המוסד: הךי רא ז כתובת: התכנית שוחררה: תנאיס: מס. היישום: 47 5 - בסן ציוד: : 5 סח גת מחלקה:מ א השב ים : 5 ד אש ואואוסס > : 5כאסצחות א ז60909555 גדגס תובנה: : 35 צוד- 90 שס התכנית: אא זס 5 זכרון דרוש: 41 שגרות: כמות כרטיסי מקור לתכנית: מכלוליס הקשורים בתכניה: מערכת ההפעלה: 5 0% שפות התכנות: טלפון: |5 032851 איש הקשר: עשניאורסוז שכ יר ות > 6 - : עודכן בטם: | 0/76 03/1 נזיבד") מוריך יישומי מחשב ארצי תאור: | : אסודקוהספ6ם. צגוה להגברת רשומות צוכז לקובץ ש"! ע"ג יהידהא גישה ישירה. מפעל ע"י פק ודה מהאי מה מז הצג ש? אחראיה משמרת כאשר התערכה איור בפעילוה הערות: : יב מילות מפתת: : אהא תובכנה: 8 : 90 שס התכנית: סז ו זכרון דרוש: | 1.1% שגרות: 3 כמות כרטיסי מקור לתכנית: 00 מכלוליס הקשוריס בתכנית: מערכת ההפעלה: 20.6 5 רעומה כובץ ציוד: : 6 ה צוס ההוז המחשב: ‏ .%.8.] םוג 260 דגם 40 כונני סרטיים: - כונני תקליטים: -' - סוגי מסופיםס: - - - צג גרפי: - אמצעי קלט/ פלט נוספים: שפות התכנות: קוראת/ מנקבת כרטיסים: מדפסת: ל סרט-ניר: : -- תווין: 5 קורא אופטי: המוסד: ממר יימ מחלקה: . טלפון: כתובת: מעהב"ש . הכיריה ת "א | איש הקשו: ‏ פניוה התכנית שוחררה: | 72 /6 תנאים: ו קא דווהו מס. היישום: 18 עודכן ביום: | 03/!0/76 - 193 - ינ ארצי | תאור: : אסודקומ6פ5סס שגרוה ?שי1!י הוכז רשולצלות הבר בספריו רברים *,בדומה להוכנית >*+ של יב"מ. -כי כיצוים הניתנים מצג 8? הנפעיקה. הערות: נזילות נזביתרד: מפריף-רנברים ציוד: : ה ווסח גת המחהשבם ‏ -2.9.] וג 260 צג גרפי; אמצעי קלט/ פלט נוספים: קוראת / מנקבת כרטיסים: מדפסת: סרט-ניר: תווין: | קורא אופטי: המוסד: ומ ריימ מחלקה: כתובת: מלהב"ש הפיריה התכנית שוחררה; | ?4/7 תנאים: לקו דוורו מס. היישום: 20 : 5 דאשואואסס * 5058740 %> ססאם זז זזדםגאק % : 5כומסשוצ= א תובנה: : 35 וד שם התכנית: זכרון דרוש: 4 כמות כרטיסי מקור לת כנית: מכלוליס הקשורים בתכנית: מערכת ההפעלה: 20.6 סג 067 ?8 שגרות: 5 שפות התכנות: טלפון: איש הקשו: פניות בכהב עודכן ביים: | 03/10/76 מינזייא- - = מוויך יישוםי מחשב ארצי תאור: : אסוקו הפפ מוגרכה ארוחה צצמאיוה להצכרת רשומ ות צרכז לקובץ לפי מיצדים המחופסים דור ינכונה הכהיבה של המחשב. הערות: בת : 5דאפואואסס. מילות מפיתת: י : סטרא ועומה כובץ ; . ציוד: : פההוסאגה | תוכנה: וד 0 המחשבי: ‏ .ק,8.] סוג 60ב דגם 40 שם התכנית: וקו ו 4 זכרון דרוש: ‏ | 3% שגרות: ! ונר ו קריסים: 4 כמות כרטיסי מקור לתכנית: 0 / מכלוליס הקשורים בתכנית: סוגי מסופים: 5 - - מערכת ההפעלה: 5 20 568 . צגגרפת .+ - אמצעי קלט/ פלט נוספים: שפות התכנות: קוראת / מנקבת כדטיס ים: - - מדפסת: -- סרט-נזר: , -- תווין; 5 קורא אופטי: המוסד: ממריימ . מחלקה: טלפון: כתובת: מעדב יש > ההיריה ת "א איש הקשר; ףניו0 התכנית שותחררה: ו7/קו ו 47 דוור! מס. היישום: דְוָּ - עודכן בטם: | 0%/10/75 תאור: ב : אסודקו6558ס עגרה ?מויקה סובץ ן'ג יהחיזה גישה ישירר לפי מיצדים הניהניח מצג במצרר רונ"י. האגוהק מופעלה ע"י פכודה להאילה מהצג העגרות: ניידלות מפתת: כובץ ‏ צג ‏ ריעום-נהונים המחשב: סוג 260 כוכני סירטוים:: - כונני תקליט יםס: - סוגי מסופים: צג גרפי?: אמצעי קלט/ פלט נוספים: קוראת / מנקבת כרטיסים: מדפסת: |, סרט--ניר: תווין: קורא אופטי: המוסד: מ0 רימ כתובת: מ)הב ₪ הקיריה ת "וי שוחררה: | 6/72 התכנית תנאים: מס. היישום: 22 :וו מחלקה: קא דווהו ומבונלת מהצכר וז וחום פעולתה.". : 5 דאשוואוסס * |: 5מסאוצתא תובנה: : מה ווד- 50 שס התכנית: זכרון דרוש: אפר כמות כרטיסי מקור לתכנית: מכלוליסם הקשורים בתכנית: מערכת ההפעלה: 20.5 8 ?2 שגרות: ו 0ו שפות התכנות: סלפון: איש הקשוי: ‏ פניות רכחב עודכן ביוס: 376 . תאור: : : אסודקוהס9פם ‏ צגוה לטנה צבודוה מז הצג של מצרר ורנ"י לתור הענודות ש%7 . העגוה [שעדצת ע"י נקודה מתאילה מהצג ומבוטלת ע"י פסודר מהאימה מאוה! צג. הערות: דוס + מילוות מפתוז: : הסורא צג הור ריצום-נהונים האספ ציוד? ‏ ' : פההאסאההה | תובנה: ‏ | :וד 50 המחשב: ‏ .8.89.] סוג 260 שסם התכנית: ב כונני סרטים: - זכרון דרוש: | 0.6% שגרות: ? כונגי תקליטים: 7 | כמות כרטיסי מקור לתכנית: 200 י מכלוליס הקשורים בתכנית: סוגי מסופיס: | מערכת ההפעלה: . 20.6 צג גרפ אמצעי קלט/ פלט נוספים: שפות התכנות: קוראת ] מנקבת כרטיס ים: מדפסת: סרט-ניר: תווין: קורא אופטי: המוסד:ממר יימ מחלקה: : טלפון: " כתובת: משהב יש | הקי ריה ח יא 4 אש הקטו; 5ני!9 בכהב התכנית שוחררה: | 8/72 תנאים: י לצ דווהו מט. היישוס:26 עודכן בים: 03/10/75 בזינז"א מוריך יישוםי פחש1 ארצי תאור: : אסודקו56₪ססם מונה הוכניות ללימור צצדי 8" לפעילות מצרר ורנ"י |ורהצוה. הלגדות: : 5דאפואואסס מילות מפיתת: - > : פסאסוופא צג ודעות-נחונים | לימוד-פצמי ציוד: : ה הווסחג תובנהת: : םמ הצוד- 50 המחטב: .%*.3.] טוג 67ב שם התכנית: - א50 320 כונני סרטיים: - זכרון דרוש: אא,ה שגרות: 2 כונני תקליטיים: - כמות כרטיסי מקור לתכנית: 50 | מכלוליס הקשורים בתכנית: סיוגי מסופים: 270 0 32 מערכת ההפעלה: 5. 209 צג גרפי: 7 אמצעי קלט] פלט נוספים: | שפות התכנות: קוראת / מנקבת כרטיסים: מדפסת: ש סרט-ניר: תווין: קורא אופטי: המוסד: מאר"מ מחלקה: . סלפון: כתובת: מור.ך "ץ ח "א איש הקשות פניוה התכנית שוחררה: תנאים: קא דוורו מס, היישום:; וד 9 / עודכן ביום: 5 )| 33 תאור: 8 : אסודקוהמ56סס צגוה לעהילה מידע' בתהור הפסטוד ות של ראספ +* . הערות: : 5 אש!וואסס : / > מילות מפתת: : - |: 5סאסוהוא צג ויעום-נתונים האספ כונני סרטים: כונני תקליט ים: סוגי מסופיס: צג גרפי: מדפסת: סוט-ניד: תווין: קורא אופטי: המוסד: ממר "מ כתובת: משהב וש התכנית שוחררה: תנאים: מס. היישום: 35 ציוד: : םה הצוסחהה תובנת: 8 המחשב: ‏ .".8.] סוג 360 דגם 40 0 22 פלף. 7 - אמצעי קלט/ פלט נוספים:י קזראת / מנקבת כרס יס ים: 8 שם התכנית: 0 זכרון דרוש: אג.ף שגרות: 27 כמות כרטיסי מקור לתכנית: סו מכלוליס הקשורים בתכנית: מערכת ההפעלה: 20.5 / 5. שפות התכנות: מחלקה: טלפון: הקיריה ת "א איש הקשו: ‏ פניוח ?ו ו קא.ד|והו עודכן בייס: | 03/10/76 - 206 - 2 תאור: : . : אסודץוהמס5ס העגוה הראעצית 7ט-5ו7 וקלט וקניהול ושיהה עם מפעילות הצגים במערר הרנ"י. העגרה מכערת ביז כ7 תת-המערכים (כגוז סרגל, שגרת בדיקוה וצרכֶז, רשגרות לזיהול כווץ רצגים וכ! ). העכרות: . : פדאשוואסס ‏ -. מידלות מפיתת: * : 05וה וצ א תוכנה: : 505 . צג ריצום-נהונים ציוד: :ה סאה המיחשב: .7% סוג 380 דגם 69 שם התכנית: זח)=06לה כונני סורכרים: ד זכרון דרוש: או שגרות: | 1 כונני תנקולייק ים? ו כמות כרטיסי מקור לתכנית: 2000 מכלולים הקשוריס בתכנשנ: סוני מסופים: 53 2220 - מערכת ההפעלה: 6. 20 55 צג נרפי; - שפות התכנות: אמצעי קלט] פלט נוספים: קוראת / מנקבת כרטיס ים: 7 מדפסת: סרט--ניר: תוזין: קורא אופטי: המוסד: ממו"מ מחלקה: טלפון: כתובת: מעהך ₪ הכיריה ה "א איש הקשו: ‏ פזניוה בכהב התכנית טוחררה; 0 ו תנאים: א דווהו מס. היישום: 39 .> / - שדכןב"ם: | 03/10/76 תאור: בזיבדי מדריך יישומי מהשב ארצי : אסודקוה5ס וגוה לעפעול מערר הרנ "י. א. בניה טבלאות הבלטוה של ומעור. ג. פהית כובץ וצ גים. ג. טעינת הלכ מז השגרות הקבועות הערות: מילות מפיתת: וישום-נהונים שפעול המחשב:, .83.9%.] סוג כונני סרטים: - כונני תקליטים: - 360 סוגי מסופים: צג גרפי; 220 2200 אמצעי קלש פלט נוספים: קוראת / מנק-ב: כדשייסיים: תווין: קורא אופטי: המוסד: ממ ריימ כתובת: נוהב יש התכנית שותרדה: תנאים: מס. היישום:46 בזכרוז. שם התכנית: זכרון דרוש: .‏ א !1.1 כמות כרטיסי מקור לתכנית: מכלולים הקשורים בתכנית: מערכת ההפעלה: 20 .6 שפות התכנות: טלפון: איש הקשו: פניות לא דווהו עודכן בים: : 5דאשואואסס : 5ואסאוווא ז זא 81ד₪2 שגרות: ו 20 5 376 ב ת<אור:.. : : אסודקוה66םס עגוה ?השלמת שפ1ול מצור הת "י. א. פהיהת כובץ הג'י של מצד הת"י. ג. טעינה העגוות לניהול כקובץ הג"י. ג. העבוה פיכ!] קעגרוח לשנעול מעור הסרגל. ד. בניח רש ומ ות בקרה ט'ג רקו נוץ. ההגכרות: ו 2 דאוא וס מזילות מפתת: - : 5 סצוצ=א ריבוש₪-71 ונים שפ עול ציוד: : 5 הסחמ המחשב: .8% ססוג 260 דגם 40 כונני כדרטיים: - כוכני ת קליט ים: - תובכנהת: :0-5 שם התכנית: זזא ז5סכת זכרון דרוטש: אד.ה שגרות: ‏ ו כמות כרטיסי מקור לתכנית: 225 מכלולים הקשורים בתכנית: מערכת ההפעלה: 6 . 20 5 סוגי מסופים: 22000 2270 - צג גרפי; - שפות התכנות: אמצעי קלט/ פלט נוספיס: קוראת / מנקבת כרטיסים: מדפסת: סרט--ניר: תווין : קורא אופטי: המוסד; ממר"מ מחלקה: סלפון: כתובת: מטהךריש | הכיריה תה "א איש הקשר: פניות התכנית שוחררה; 72 תנאיס: לק+ דוורן מס. היישום: 7> עודכן בחם: | 03/10/76 | - םפפסהוקדוסא‎ : . :רואת‎ וגרה ?מציאה הכליט מגנטי מורכב המכיל שטח עבודה מספיס, לצי מיצדים. הערות: : 5דאש ו ווסס מילות מפתח: 0 : פכהסאוה:א ונח-עבודה הכליט מגנטי מצרכת הפעלה המחשבי ‏ .₪ .] סוג 0 36 דגם 65 שם התכנית: 5האזהז?3 כונני סרטיםס: . . - זכרון דרוש: או.ו שגרות: 8 כונני תקליטים: - כמות כרטיסי מקור לתכנית: 200 מכלוליס הקשורים בתכנית: ג חד סוגי מסופים: " | מערכת ההפעלה: 5. 20 05 צג גרפ - . . אמצעי קלט/ פלט נוספים: שפות התכנות: . / / קוראת / מנקבת כרטיסים: מדפסת: סרט--ניר: תווין: קורא אופטי: המוסד: ממר יימ מחלקה: סלפון: כתוב-: משהב "טש הטיריה ה "א איש הקשטו: פני!ח התכנית שוחררת; | ?7 /2 תנאים: | 7 דווהו מס. היישום: 6 עודכן ביוס: | 03/10/75 א מדריך יישומי מחשב ארצי תגאור: : אסוד?וח:65ס עגרה ו מציה לשיהרור/נביטול מתור רעבודות ביז אם שר +++ או של +*+, לפי מעשדים דררד אזה רמיצדים בכנרטיס * . ו : דאשואווסס . 66אם + 5 %*% ס6גר +%% מזיד'וות מביתרו: | לי 4 ור מררת ועשעלה הא : שההאסאגה | תוכנהת: : םה ה צוד? ספ |. המחשב: .3.9.] תוג 260 דגם 65 שם התכנית: א זז ?3 כרנני קירטייםם: 5 ; זכרון דרושט: %פ,ה שגרות: ‏ ו כונני קליס ים: - / כמות כרטיסי מקור לתכנית: 20 / מכלולים הקשורים בת כנית: סוגי מסופים: : מערכת ההפעלה: 20.85 צג גרפי; אמצעי קלט/ פלט נוספים: שפות התכנות: קוראת / מנקבת כרטיסים: מדפסת: סרט--ניר: תווין: קורא אופסי: המוסד: חמר"ת ִ טלפון: כתובת: מעהנ"ש הכיריה ת "א איש הקשו;: ‏ פזִיות התכנית שוחררה: כד /5 תנאיס: קצ דווהו מס. היישום:- 2 עודכן בטם: | 10/76/ 03. - 210 - דזי1ז'יא מזריך יישומי מחשב ארצי] 7 תאור: : אסוד קופס צגוה ?עדנוז ההודגות > ע- גבי הוצץ העצבודות של האנס *%+ הערות: : וסט | יפגא +5*‏ 5 א-זהה > מילות מפתת: : 5 הסאחא הודעצוה מעוכה הפטלה האס פ תובנה: ו המחשב: .%.ן סוג 60ב דגס 60 שם התכנית: 56 צזנטלה כונני סרטים: - זכרון דרוש: אי שגרות: ‏ !י כונני תקליטים: ₪ כמות כרטיסי מקור לתכנית: 200 מכלולים הקשורים בתכנית: סוגי מסופים: מערכת ההפעלה: 6 70 צג גרפ אמצעי קלט/ פלט נוספים: שפות התכנות: קוראת / טנקבת כדט יס ים: : :55 מדפסת: ; . 00% טרט-ניר: 0 אאאזס? תווץ: - 7 גת קורא אופטי: המוסד: ממר"מ מחלקה: כתובת: תווהב יש | הכפיריה ת "א התכנית שוחררה; 202 .| תנאים: לא דווהו מס, היישום: ם ו . עודכן ביום: 56% 0% ="מטצרמי קיעיי + ]- ת<אור: : אסודקוה56סס רניטה בווכנית מיזז רגילה לנפוי רשו לות בפולות. ונמיה רטואה על 42 בתים ראצונים. הוירוו: הודחיה. ההבכרות: מילות מניתרד: רעותר מיון : 5ה/ווסחהת המחשב: ..%.] סוג 260 כונני סרטים: 9 כונני תקליט ים: - סוגי מסופים: צג גרפי: אמצעי קלט/ פלט נוספים: קוראת / מנקבת כרטיסים: מדפסת: סרט--ניר: תווין: קורא אופטי: המוסד: ממר"מ מחלקה: הכיריה ה "א כתובת: ממיהב יש התכנית שוחררה: 000 תנאים: קצ דוורו מס. היישום: 2יָן ו שו -. שו , : 5 דא6ואואסס 6 >% : 05 0סצוצםא תובנה: : 50-35 . שס התכנית: 65.55% זכרון דרוש: 2 שגרות: כמות כרטיסי מקור לתכנית: 20 מכלוליס הקשוריס בתכנית: מערכת ההפעלה: 5 או שפות התכנות: טלפון: איש הקשר: ‏ פוזיוה עודכן ביוס: 75| ל מחשב 2 תאור: : אסודקוה56סס ספריה סרטים מגנטיים. טרה: נמנקב אחר העמוש בסרטים מגנטיים. מש מממכי מסור. | 5 דוהות. מהלכים:ק ליטה ,הקינות,מיוז והדפסה לפי התכים. כתויות: 250 תנועות לשבוע. הערות:. מילוות מפיתת: ספריר ‏ סרט-מגנ טי : םה הצוסחגת המחשב: .א.8.] סוג 360 כונני סרטים: - כונני תקליטים: '‏ 3 דגם 30 מס וג 2314 סזגי מסופים: צג גרפ - אמצעי קלט/ פלט נוספים: קוראת/ מנקבת כרטיסים: מדפסת: סרט--ניר: תוזין:. קורא אופטי: המוסד:עירר ית תא-יפ| מחלקה:מיכוז כתובת: כַרַ ר מלכי ישראל התכנית שוחררה: | 70 / תנאים: מסט. היישום:49 2 - 213 - : 5ד= ואס : 5סהסוו=א מעכב שימוע סרטים סגנטיים תוכנת: | שם התכנשטת: זכרון דרוש:. . 20% כמות כרטיטי מקור לתכנית: מכלולים הקשוריס בתכנית: מערכת ההפעלה: 26 שפות התכנות: טלפון: 222211 איש הקשו: א. ישראלי עודכן ביום: | 03/10/76 תאור: > : אסוד?ומ56סס 6 א5זפצ. ₪ וז -50 4 - א5ז5צ5 6אזזיס0במט59 םטז ד46גם זאז 6זה קהגס =חז 56ט הז 55 0% צגגזהה; 104 סז ,אסזזהפט6ז-אם) 0סז69 6009 55 .)]גא]ההמד ]69 8 אה 65200165 םא ז0ם; זאן פגהנהצ 6 א < דוס | גז צ ז(קאז 6 שז666ת %ב68)מק א זדהיזוקקג:דטפון בגא ]סז 5842116 46ז אס כ6צג)50 זס:זטפזטס .> אמזדשא!ית סאג העכרות: בזי"וות הזביוברד: המחשב: ‏ .6.7.6 0 וג כוכני לדרקויםו? = כונני תקליט ים: - סוני מסופים: צג גרפי; אמצעי קלט/ פלט נוספים: קוראת / מנקבת כרטיסים: מדפסת: סרט--ניר: תווין: קורא אופטי: המוסד: ררא"7 כתובת: ה"ז 2550 חים ר התכנית שוחררה; | ?5/7 תנאים: מס. היישום:59 2 : 5 דאם !ואס : 05 סצווםא 6 םחשזז6 2 םזא] | %65ז403 67 +15 : םההווסח הו תוכנה: : שד 50 0 דגאם שם התכנית: זכרון דרוט: 5 כמות כרטיסי מקור לתכנית: מכלוליס הקשורים בתכנית: מערכת ההפעלה: - שפות התכנות: מחלקה:מ. ‏ ושוב טלפון: איש הקשר: מנרלך המרככ> עודכן בטם: 76 | 03 ו 0/0 | תאור: : אסודקומס5פם" ₪ אחז א אכ זז אש זא ז =0 55155 4 סז 0ס5ד56אא60 806ק מאזז ]56 4 -קהקג. 5 66003 58 5 65 4 6164% )6080 זא 55 6676ק זן 04 זוא ההטספוּח 5 פאן1 8ם;;/ה אםןשז מ4ז שאזז 64: דא 5] 000 .0156 0% %שמז 65 /ה5 סאה אפמז סאג = זם אם 0 זז ם 6 יס 5 ה6זגה סהז ב.זקטאקתשזא] 6א ]0 666זמז צא ||ת פ>ן . זפ יס [(י0 א0 זזה 6זאטאים : סשדא5זהם-השד )65 זז אם קמג משזמג 50 טאז זאס6 הערות: : 76 וו מזילות מפתת: | י | : 08 הסוא . אם=ן|שץ מאזז-|854 צ06 |050 שז-:א ותובנה: | : 50 שם התכנית: זכרון דרוש: | 9% שגרות: כמות כרטיסי מקור לתכנית: מכלולים הקשורים בתכנית: מערכת ההפעלה: 2) אמח ציוד: . : 6 ה ה שוסחגת המחשב: | *680א חוג 0%4ז5 דגם 5 כונני סרטיס: ₪ כונני תקליטים: יר מס וג 7206 סזגי מסופים: - , - .- צג גרפ אמצע+ קלט/ פלט נוספים: שפות התכנות: קוראת / מנקבת כדטיסים: מדפסת: סרט-ניר: 2 תווין: א קורא אופטי: המוסד:ש.מטאור ולוגי מחלקה:מחעיב טלפון: 03625231 כתובת: ה"ד 25 ביה-דגז . איש הקשר: י. מפירא התכנית שוחררה: 1,003 תנאיס: מס היישום:293 | עודכן ביוס: ‏ 03/10/76 תאור: 1 : אסודקומ650ס 6צ אצ זא60 61805 3-0 -0 4864]%6 אג 5 5-53 אגחז דַהז .806ק ג -6 שזה6גה ההעכרות: מילות מפיתת: המחשב: אכ5%+א סוג כונני סרטיים: 2 כונני תקליט ים: - סוגי מסופים: צג נרפי: - אמצעי קלט/ פלט נוספים: קוראת / מנקבת כרטיסים: מדפסת: סרט-ניר: תווין: קורא אופטי: המוסד:2(. מטאו רו לוגי כתובת: ת"ד 25 בית דגז התכנית שוחררה: 173 תנאים: מס. היישום:82 2 .גז 616 סז אס זזה אפס ] 4% 05010616 שד - ₪ : ה הווסחגת 8 דגם 5 מחלקהמ וש ב קלא דווהו ) שו . יש ו : 5 דאשואואס6 + : ₪05 וצ א צ0ן080שז5ט 6עז63סג תוכנה: . שם התכנית: זכרון דרוט: אפו : 5 צוד-50 זוה שגרות: כמות כרטיסי מקור לתכנית: 0ו מכלולים הקשוריס בת כנית: מערכת ההפעלה: 2 שפות התכנות: 00 טלפון: 036257231 איש הקשר: י. שפירא עודכן ביום: | 03/10/76 ב תאור: : אסודקוה650ם. הוכניה לכיכורת לוגית . כלט: כל מדיום קלש עהו א. כלט:ה ופיס שגיאות סרט מגנני וכרטיסי ניסוב. החוכנית נודכקה ניקובים אס ורים,יהחסים ביז שדותה,ערכיט ביז גרולת, נומויו ה בריקת סדר גולה ויורד ועלמות, / ההגרות: : 5דאםואואסס מזילות נזניתרז: : / : 5הסצוא בדי כה-נלש בדיכוח סכירות-מצור סביר ות-מערר לנדיקוח בהי-ספר : םה שוסחגת תובנהת: המחשב: ,%.8.] סוג 370 דגם 165 שם התכנית: ז |א] |5- כונני סרטיים: 2 זכרון דרוש: | 90 שגרות: ! כונני תקליטיס: - כמות כרטיסי מקור לתכנית: 0 מכלוליםס הקשורים בתכנית: סוגי מסופים: - מערכת ההפעלה: צג גרפת אמצעי קלט/ פלט נוספים: שפות התכנות: קוראת/ מנקבת כרטיסים: מדפסת: סרט-ניר: תווין: קורא אופטי: המוסד:קמ0"7 טלפון; '5 'י%?025 כתובת: הכפיריה רוממה ים איש הקשו: כ י. הרעקןביץ התכנית שוחררה: / תנאיס: מס. היישום: 288 . עודכן בשם: 73/19/76 =, = 7 תאור: . : אסודקוה656ס הוכניה הדפסה. קלט: בל מדיום כל3 שהוא. פלש: הדפיס עם אפטרות לעריכה. הענרות: : 5 דאשואואסס + מיז'וות בלבירברך: . : וא %ויכה הדפסה הונדנית עוינה הוכנית הדפסה ציוד: : 6ה תוסחה תובנה: : 50-35 . המהשב- ‏ .%.ג.] ס!ג 0 37 דגם 165 שם התכנית: דפ ז|א גא כרכני. קורק ים: 1 +כרון דרוש: 95060 שגרות: ‏ ! כרכני תת קליטיים: - כמות כרטיסי מקור לתכנית: 100 י מכלוליס הקשורים בתנ כנית: סיוגי מסופים: . = מערכת ההפעלה: 5 צג נרפת - שפות התכנות: אמצעי קלט/ פלט נוספים: קוראת] מנקבת כרטיסים: בז מדפסת: כו סרט-ניר: א תווין: = קורא אופטי: המוסד: ?מ0"7 מחלקה: טלפון: 61 025261 כתובת: הפיריה איש הקשו: ‏ '. הרשכוביץ התכנית שוחררה: תנאים: מס. היישום: 289 = עודכן בטם: ‏ 03/10/76 - 218.- רת מחשב צת-] תאור: / ". : אסודקוהספפם. שגרה לדכנת עמ גינרי מתזו רעומוה בע לוה מפחהה -לצווד היפוש- והדפסה! בסדו עולה או יווד בצורה מהירה במיוחד * האלגוויהמוס מובא בספר של ++ . נדיתז להפציל ₪ התוכנית הז כמקרו בתור הוכניה אסמ בלר ורז כשגרה ופ ורנר ז או קובול. הצכרוז הנדרש: 5.1 מילים לכל ועתומה בנוסר לש3ח את ופסה התוכנית. הערות: . . : 5דא וס 7 2 .698 3067ק .6082 06 זסה פהז מוז(אא+< וגזפסז)גת-א-03| + נזילוות מביותרד: . : 5 סארא חיפוש-בי"נרי ‏ מיון עץ בינארי : =ההוסחגו תובכנה: | : וד 50 המחשב: % סואג 260 דגם 65 שס התכנית: זז 46 כונני סרטיים: / זכרון דרוש: א שגרות: ‏ ? כונני תקליטים: ‏ ' 2 כמות כרטיסי מקור לתכנית: 0 מכלולים הקשורים בתכנית: . סוגי מסופים: : מערכת ההפעלה: 20.5 צג גרפי: יפר אמצעי קלט/ פלט נוספים: שפות התכנות: קוראת / מנקבת כרטיס יס: מדפסת: סרט-כיר: תווין: קורא אופטי: המוסד: ‏ ממר"מ ֶּ סלפון: כתובת: מעהביש הגיריה. ת"א : איש הקשר: פניות בכהב התכנית שוחררה: 3 תנאים: , קלא דווהו מס. היישום: 293 > עודכן בטם: | 03/10/76: - 219 - בזיבד" / מזריך יישומי מחשן ארצי תאור: : אסודץומ56טס ובצים מסרטיה לגנטי ה הררר יפיר ות צ"ג מופסה נכ>" שרעצרה קדרפמה. רד"פו במכריל על מפפר כברצים,כל אהד על מדפסת נפרדת לפי סכודה המפעטיל. בקק:רנודות תרויר דור לכונה וכבתירוה: סל ו ובץט מוזדס 71 ה מפסה. הקברות: נזידוות בזביוברד: 2 כרי'-מגזשי רג צים-רדפחה של : ה הסחמ המחשב: כוכני סירכוים: כרכני תנקקלייטי ים: סוגי מסיופים: צג גרפיק אמצעי קלט/ פלט נוספים: קוראת / מנקבת כרטיסים: מדפסת: סרט--ניר: תווין : קורא אופטי: המוסד: ממ ריד כתובת: מתהביט הניריה תה"צ התכנית שוחררה; | 71 /1 תנאים: רצ דוורו מס. היישום; 88 ! - 220 - הבצים להדפסה רמרנה רשומות כלשה!. : 5דאשואואסס > : 05 ה0עוצם א תובנה: : םמ צוד-50 שם התכנית: זכרון דרוש: אפו כמות כרטיסי מקור לתכנית: מכלולים הקשורים בתכנית: מערכת ההפעלה: ה ו שפות התכנות: טלפון: פניוה בכהר הקשר: עודכן ביום: | 03/10/76 תכגאור: כ. ( מוריך יישומי מהשב ערצי : אסודץקוה6פפס הוכניח ו>! מיוצדה לבצע הצלאת כרטיסים לסרט מגנטי נאופז ישיר. ההוכניה אינה מבצעת ההלפת כרכים ולכז כאשר כמות וכרטיסים היא מגל סו5 אחד יש לנצלה לשתי העטלאוה נפרדוה. ההגכרות: נזילוות מזניתרו: בטיפים סהש-מג נטי המחשב: ‏ .4א.8.] סוג 0 36 כונני סרטים: כונני תקליטים: סוגי מסופים: צג גרפי: - ו - אמצעי קלט/ פלט נוטפים: קוראת / מנקבת כרטייס ים: מדפסת: סרט--ניר: תווין: קורא אופטי: המוסד: ממ רימ כתובת: משהב יש התכנית שוחררה: תנאים: מס. היישוס: 89 1 הטיויה 19 ת"א : םההוסחמו דגס 50 קא דווה!ו : 5דם ואואס6 595 * : 5כהסצוצם א תובכנה: שס התכנט: :כרון דרוש: .| או כמות כרטיסי מקור לתכנית: מכלוליס הקשוריס בתכנית: מערכת ההפעלה: 18 שפות התכנות: סלפון: איש הקשי מזיות בכתב עודכן ביוס: 6 |03 בזיבד"א / מוריך יישוםי מחשג ארצי תאור: : אסודו656₪ס רוכניר לעהוור אראורים בַלת י שמ שיח ענוצרו כתוצאה מהח"לפת חרריס בכורץ רנוי +. הכובץ עבו מט פל ים צינו מוצ% ממכקומ| ות ופש,עם סיות רעטרודה צוהו ענה שתרע כוזם כררן. וכגלה רהוכניה דוורה מיצר המאגדיר את גודל הצכרוז ופנ:י. הנברות: : 5 דאםשואואסס > זז 5 ג זהם ס5א0 זז זדם גק + מחידוות מניתוו: , : 5 0סצו/י:א הנקי מגוטי רווש ספרית-חווים : פההאסחגה | תובנה: :אוד ספ המחשב: ססוג 220 דגם 50 שם התכנית: כונני סרטיים: - זכרון דרוש: או כונני תקליטים: 2 וסוג; 4ו21 כמות כרטיטי מקור לתכנית: מכלולים הקשורים בתכנית: סוני מסופים: : מערכת ההפעלה: 6 ו צג גרפת אמצעי קלט/ פלט נוספים: שפות התכנות: קוראת ] מנקבת כרטיס ים: מדפסת: סרט-ניר: תווין: קורא אופטי: המוסד: ממר"מ מחלקה: טלפון: כתובת: מעהביש הכיריה ה"א איש הקשרנ: פניות התכנית שוחררה: 8 תנאים: קצ ד%ווהו מס. היישום: 160 עודכן בטם: 76 3 - 777 - - בזיבד" מוריך יישומי מחשב וגרצי תאור: : אסודקוהספפם. ‏ מחיכה סלקטיבית של כבצים מעל ‏ מצעי גישר ישירד. לש: הוראוה מפעי?. פלט: הכבציפם השייכים לקבוה ענבהרה-נמהק|. הגכרות: : 5דאשוואסס מידוות נזביותברד: -. | : 5 האוא קובץע מחיקסה סלקטיבית תסליט מגנטי ומצעי גישה יחירה : 85 השוסחה תוכנת: | : 50-35 המחשב: ...] חוג 3260 דגם 50 שם התכנית: כונכ?י סרסיט: - זכרון דרוש: .? כונגי תקליטים: 1 וסוג 4ו23 - | כמות כרטיסי מקור לתכנית: מכלולים הקשוריס בתכנית: סוגי מסופים: , מערכת ההפעלה: הן צג גרפ = / אמ צעי קלס/ פלט נוספים: שפות התכנות: קורואת / מנקבת כרטיס ים: מדפסת: סרט-ניר: תווין: קורא אופסי: המוסד: ממר"מ מחלקה: טלפון: כתובת: מעשהב'ש הכיריה ח"א איש הקשו: . פני!הח התכנית שוחררה: 2070 תנאים: קא דווהו מס. היישום: ו ובו = עודכן ביום: 76 : 1 מציאה סילות פגומוה 2 תכלינ,כק |בקָז ןק קלט: כוטיסי פיכקוה עבור ;הקליטים. פלט: וכה כתובת המסילות הלחל טגלה מסיקה פגומק;, אִֶיכְףָ. + - 5 עס הו המתשב: -.ג.] סוג 260 כוכני סרְכוים: - כוכני תליש 9 בו ו 0 | סןו2%וגללהז | נה אוה סוגי מסיופים: 2 -5 צג גרפי; אמצעי קלט/ פלט נוספים: סוְרְאת] מנקבת כרטיס גמ זב המוסד: ממר"מ מטהביט הנגיריה תה"א 68 0:7 נהשות 72 כתובת: התכנית שוחררה: וו לצ דוורו .וו 2 כ+ 9 וסם ]₪0 3 קד ה ה קד רה הד ה ה ה הקיקחה ההק החדה החדה "לחה היחא הההחרהשה אהמן אם מ" "ום לליק הקלח -==. עודכן ביוס; : אסודוְחפס טק הקאההקקהטקטההקה ה כ סִיקנתָ 07902000יהי5'צ9 0% תש *תס > יקס ה |אקוזה :ס '50500ם-00)וט רע (ש6> ם')'ישת "לפמ :ששם ב זע = צנ 5 66/0 1% 77777778 ופַההאֶקספ הלד החחה- + ה=+ "ה <> | רוקחל החד הדחה הלררדד הדו חד | ודד >לל 917 :ידרה הי, שף, הִתָבְנִיֶת: %זכרון דרוש: 4 כמות כרטיסן מִקָוּר, תְבָנִית:, מכלוליס הקשורים בתכנית: * מערכת ההפעלה: או 5 016 ].5.*. :עצה ; 7 שגרותק יט 0 00% 0 1: - :1" 6 ₪ ₪4 נפטום ₪6 שפות התכנות: > ל *צש 0א, 0% :1 טצתם ד בי ל :ו לאח ההקר טטר 7+ חחח" הקדה = = ההזי הדל והי דד-ין לחקל החלחההה=. טלפון: :ד א79אא :חס)שה [ פניות ברתב 97% 2 6ק ו 0 | א תק :םלוס פסס :וזש 80001 | | 6: ו 01 0 י "' 3 הי | ננ / את'] תגאור: : ; : אסודקומ6פסס האור מבנה הקבצים וסידוום על הכקליט בצורת טבלה הממוינת לפי בהובה והוחלה של השטהים הוציפים ע"ג התפליט. כקש: כויסי פיכקוח עבור ה הסליטים. פלט: רזפסת הלוכת רתס ליטי נ בצורת טבלה וסיכומים שונים. הערות: : ואס זיליות מניתוו: * : 5הסאחוא הכליט מגנטי , כובט יודיו המחשב: ‏ .א.ה.] סוג 0 דגאם 50 שם התכנית: כונני סרטיס: - זכרון דרוש: אל כונני תקליטים: -' ו נסוג 23!4 כמות כרטיטי מקור לתכנית: . : מכלולים הקשורים בתכנית: סוני מסופים: - 2 מערכת ההפעלה: 18 צג גרפי; - - 50 אמצעי קלט/ פלט נוספים: : שפות התכנות: קזראת / מנקבת כרטיס ים: מודפסות: סרט--ניר: תווין:- קורא אופטי: המוסד: ממ ריימַ סולפון: כתובת: מעהביש הגנירדה ת"א איש הקשו: פניוה בכתב התכנית שוחררה: | 8/71 תנאים: 7 דווהו = מס. היישום:93 1 עודכן בום: ‏ 03/10/76 בזיבז''א ( : מזריך יישותי מחשב ארצי תאור: : אסודקו55068ס ביצו. כנוקלוה על המיל|ון ור ספרית הנרים > . רפעולוהת ו. הוספה טם נרר ף להבר >* : 2. ההלפת ₪ם הבר: מהיכה כניסה מהמי ק?וז: 4. ההלפהישמות פני חבר יט ה בצר. סלט: כרשימי פיקות. 79: מילוז המפריה מעודכז ודוה על פגילות ות .וכנ3ית. הערות: 5 : 5 דאשווואסס > םק >> ד55-גזאם-מטאהזזודסגק % מידות מפיתת: * : וח סצוצם א כפרי ה-הבריט מיקלוןז : םההווסח הת תובנה: : 35 /צד- 50 המחשב: | .1'.ה.] סוג 2360 דגם 50 שס התכנית: כונני סרטים: - - זכרון דרוש: 28 כונני תקליטים: ו נסוג 2318 כמות כרטיסי מקור לתכנית: מכלוליס הקשורים בתכנית: סוגי מסופיס: מערכת ההפעלה: 8ו צג גרפ אמצעי קלט/ פלט נוספים: שפות התכנות: קוראת ] מנקבת כרטיסים: מדפסת: סרט--ניר: תווין: קורא אופטזי: המוסד: ממ ר"מ מחלקה: טלפון: כתובת: מעהביט הכיריר הח"א איש הקשוי ‏ פזיוה בכהב התכנית שוחררה: ודו קא דוורו מס. היישום: 54 1 | שזררווסו הז/0./ם 8 ת<אוהר: : אסודקוהמ656ס 5 זןפא 508 הַ68גא זא5סצ6פ פסא זז 25765 .5% 05 5ה6זאן 6.98םק ז 0% 065 6א!(י 57 זאן גק .5 90 |6קזאה) 0555 מוטכס* הזגרות: : 5דאשואואסס בזלידלוות בזביותברז: : : 05 0סעוצ= א 6ז 001 5 : םה ה שוסח הת תוכנה: : 35 וד 50 המחשב: ‏ .".8.] ססוג 360 דגם 30 שם התכנית: כונני סרטים: 0 זכרון דרוש: 3% כונני תקליטיס: 2 מסוג וו3? כמות כרטיסי מקור לתכנית: ]| מכלולים הקשורים בתכנית: סוגי מסופים: : מערכת ההפעלה: 25 צג גרפ : . אמצעי קלט/ פלט נוספים: קוראת / מנקבת כרטיסים: מדפסת: סרט--ניר: תווין: קורא אופטי: המוסד: אל-ע7 מחלקה:מניי ז טלפון: 077973 כתובת: 1מל תעופה לוד איש הקשו: כ. צימט התכנית שוחררה: 3 , תנאיס: , ?א ךווהו מס. היישום:5 19 [ עודכן ביוס: ‏ 03/10/76 6 7 תאור: : אסודקוה0פטס רפיכת ההריר טררי ילתאויר ?ועדי או הפיכח תארד ד7|ועצי לת א יר יעברי. הכלט: הצגוה מכבלה את כתו בת דתאר יר באוגר מספר [. רפקט: השגרה מחצירה אה התאריר בשטח המסופס. ההעכדות: : 5 דאשואווסס נמזילות מניתת: ' : 5הסצוצם א וואריר-ענרי האריד-לועדי" לוה-ענה : פההאסהגה | תובכנה: המחשב: ‏ .3%.9%.] ססוג 260 שם התכנית: כרונני סירטיים: - זכרון דרוש: א? שגרות: 2 כונני תקליט ים: - : כמות כרטיסי מקור לתכנית: 560 מכלולים הקשוריס בתכנית: סוגי מסופים: מערכת ההפעלה: 20.6 5 צג גרפ . אמצעי קלט/ פלט נוספים: שפות התכנות: קוראת / מנקבת כרטיסים: מדפסת: סרט--ניר: תווין: קורא אופטי: המוסד: ממ ריימ מחלקה: 6 טלפון: כתובת: מעהב יש הניריה איש הקשו: פניות בכחב התכנית שוחררה: / תנאיסם: קא דווהו מס. היישום:96 1 שודכן ביזם: | 03/10/76 כאור: : אסודקוספם. עויכה נספרים שבווים להדפסה. השטוה:הסבה מספרים משיטת נכודה צפה לשיטה עשרוניה ומ וכנר קהופסה. קלט:מספר בשיטת נקודה צפ; ,רג יל או כפול. פלט:מספר עשרוני כולל נכקו דה וסימז ותוכז קהדפסה. הנכרות: : 5דשוא וס זאז0י -6 זזאם= | זא זהפ-|ג"ז-6כ בזיד'ורכ בדבניוכרו: : 5ו 0סווו=א נכודה-צפה ‏ נכודה-עשרוניה הדנסת מספרים טשבורים : םה ה לצוסח הת תובכנה: : 5 וד 50 המחשב: ‏ .א.3ה.]ז סוג 260 דאגם 50 שם התכנית: כונני סרטים: - זכרון דרוש: או כונני תקליטים: - 7 - כמות כרטיסי מקור לתכנית: מכלוליס הקשורים בתכנית: סוגי מפופים: ; מערכת ההפעלה: 8ו צג גרפי: - 8 אמצעי קלט/ פלס נוספים: שפות התכנות: קוראת / מנקבת כרטיס ים: מדפסת: סרט-ניד: תווין: קורא אופטי: המוסד: ממ ר"מ מחלקה: טלפון: כתובת: משרביש רכיריה ה"א / איש הקשו: ‏ פניות בכהב . התכנית שוחררה: | 69 /1 תנאיס: | לא דווה!ו מס היישזם: 97 1 . עודכן ביים: | 03/!9/75 - 22% - ו תאור: : אסודקומס6פסם עגוה המי וודה לככלה ה%מן והת צריר ערוכים קהדפסה. 'קש: הוגר ן מכיל רחוגת שבלה על טתי מלים.כפול ת עו בוס. הכרות: מילות מניתוו: הרין צמז. שעוז-מרשו : 6ה וס גת המהשטב: ‏ .%.3.] ס!וג 6 36 כונני סרטיים: כונני תקליטים: סוגי מסופים: צג גרפ אמצעי קלט/ פלט נוספים: קוראת / מנקבת כרטיסים: מדפסת: סרט-ניר : תווין: קורא אופטי: המוסד: ₪4 ריית מחלקה: כתובת: מ%הביש הכסיריה ת"א התכנית שוחררה: | 0/70 תנאים: קא דוורו מס. היישום: 68 1 .- 230 - תובנה: שס התכנית: זכרון דרוש: או כמות כרטיסי מקור לתכנית: מכלולים הקשורים בתכנית: מערכת ההפעלה: 17 שפות התכנות: טלפון: : 5 דש וס 6005 : : ה ד-50 :55 יי אאתזתסץ ד איש הקשו;: פניוה בכתב עודכן ביוס: 37% תאור: : אסודקוה656 ַ4טוה:הדעסה פיוסומים בעצבר ית צו בשפה מעורבת. רת וכנ ית מאפשרת ספרור עמודים,הוכז ענינים, אינ דכס, הדפטת כותרוה ועותהתכים. בקט: כוטיסים או ספרית כרט סים. פלט:הדפסת הפירס! ה במספר עותנים. הלכרות: : יאוס מזילות מפתת: | : 5הסצררא העוד ערירה הדפסה פיוס ומים-הד פסה של : 5 ה לוסחבהת : 50-35 המחשב: .%.ג.ז סוג 350 שס התכנית: כונני סטרטים: = זכרון דרוש: 23% כונני תקליטיס: = כמות כרטיסי מקור לתכנית: : מכלוליס הקשורים בתכנית: סוגי מסופים: מערכת ההפעלה: 18 צג נרפי: . אמצעי קלט/ פלט נוספים: שפות התכנות: קוראת/ מנקבת כרטיטים: מדפסת: טרט--ניר: תווין: קורא אופטי: המוסד: ממ רימ טלפון: כתובת: ממוהנ יש הניריה ת"א אש הקשו; פניותה וכהב התכנית שוחררה: | ?1/7 תנאים: לא ךְווהו מס. היישום:%9 1 עודכן בטים:;| 03/10/76 - 23[- - + - : מזדיך יישומי מחשך צצי] תאוור: : אסודקו 6 0950 0א2? אפוא-ץ כ ,0 ג5-7א0ןד 09554 )הא 056 55ז(י₪6 ₪ .= | 640ג 5ז 734% ז5ן סא 5 צסז זן 905 6אאז6סם 2 הזזא 50א5|05,926ז₪ 5מזצ3 4 5]| .0 ]זז05ק ]44 056 דא הזז א 6 5סםז)הם 3 ]6694 סצ א זא- 0 0ה, סאג הש קט זפן אןז 0 זא ז 5ז ז)650 שרד 31 זה : 3=7.85 ,4-55 אסמא ‏ 404.8 םק ג : וקאהאם .%5סזז] 05ק הָזנרות: : 5 דא= וס נדילות מביוברד: . ּ : 5 אהא אסזזגפשסקהם |גא9ז]056 | 0א6גתא : 36 בויסח הו תובנה: : םם 50 . המחטב: ‏ .%.ג.] ססוג 360 דגם 25 שם התכנית: כונני סרטיים: - זכרון דרוש: אשו כונני תקליטים: - כמות כרטיסי מקור לונכנית: מכלוליס הקשורים בתכנית: סוגי מסופים: מערכת ההפעלת: 25 צג גרפ - , אמצעי קלט/ פלט נוספיס: 2 שפות התכנות: קוראת / מנקבת כרטיסים: מזדפסת: סרט-ניר: תווין: קורא אופטי: המוסד: אל-ע7 מחלקה:מעצ"ז סלפון: בּדְפִכָדַס כתובת: 1מ7 תצופה לוד איש הקטוי ‏ ב. צימט התכנית שוחררה: - 42/53 תנאים: 7 דווהוּ מס. היישום: 200 עודכן ב"ם: 03/10/76 - 235 - ית / גת תאור: : אסודקומספ6ם. 5 ָ 0 ג זהםס 854705 .550505 08: ם 600% זאםסא6ס פא זז ₪5)ע 55 צמזזס6גו5ר] סהפה מ-גם אםהא4 4555 ארסא 5טפ]אאט מכ :אס הזאז 6505 08 .צז דנכסה =)]:-תם-סא6 זאפת?ץ%זם 65 מאה הז ₪ םתסה צגת העגרות: : 5דא6ואווסס מזילליות מניתרו: | . : 5 סאחהוא 6אז 500% : 6השוסחתו תובכנה: המחשב: .%.8.] ססוג 360 שם התכנית: ‏ קל כונני סרטים: /₪ זכרון דרוש: 30 כונני תקליטיס: . ווגל מסוג נו כמות כרטיסי מקור לתכנית: מכלולים הקשורים בתכנית:ך סזגי מסופים: מערכת ההפעלה: 0 צג גרפי אמצעי קלט/ פלס נוספים: שפות התכנות: קזראת / מנקבת כרטיסים: מדפסת: סרס-ניר: תווין : קורא אופטי;: ' המוסד: אל-ע7 מחלקה: 1%" ז טלפון: 20073 רד. צימט כתובת: 1חל תעופה לוד איש הקשר: התכנית שותררה; | 5/53 : ; תנאים: 7 דווהו ס. היישום: 201 / עודכן בטם. | 33/10/76 - 244 - בזיבדי"א מזריך יישומי מחשג ארצי ת<אור: 1 : אסודקוה56שס גרה %ו האתפטרת לנזכז כאפן דינמי טר?אוה*בס הריק הברים ולטעוז אופז וצוה באווה ריצה תור שימוע במכלולש₪ם %%. בורה הנבה בפפריה החורים נצעית במבנה התכקני של מודולים המועליח "י רמנשר >=%. הנכרות: : 5דאשואואסס ארזן)ם 466אא]| *** מ6זהה *> ז55-גדגם-ם:אמזדזזההס > נזידוות מביתרו; * ּ : 5 חסשוצ> א ודכו] פררית-הברים : 36 הווסחגת תובנה: : 5 3 שוד- 50 המחשב: ‏ .9.%5.] ססוג 66ב דגח 57% שם התכנית: כונני סרטים: - זכרון דרוש: או כונני תקליטים: ו ושוג 8ו1 כמות כרטיטי מקור לתכנית: מכלולים הקשורים בתכנית: סוגי מסופים: . מערכת ההפעלה: אן צג גרפי: 0 אמצעי קלט/ פלט נוספים: שפות התכנות: קוראת / מנקבת כרטיסים: מדפסת: סרט-ניר: תווין: קורא אופטי: המוסז: ור"מ מחלקה: סלפון: כתובת: ומיהב יש הניריה ה"א איש הקשוי: פניוה ברַתבַ התכנית שוחררה: | !7 /3 תנאיס: רא דווהו מס. היישום:97 1 8 עודכו בפסי | 0/75ן/;גס מי מא ( מוריך יישומי מחשכ ארצי ונאור: : אסודקוהספפם ‏ מיפוי מזיצה מבוכקעה והדפזה הלוכתה למ ודולים,פבלות נסרה שונות ועיטהים רפלים. כש:המחי ה או התהתוכניה הלבופעת. נלט:הלוקה המחיצה רצו רת טבלה וסיכומים שוניס., הערות: : 5 דא 6 נליליות מניתוו: : כו סארא מחיצה ‏ מיפוי מהיאה ציוד: : 85 הצוסחגת תובכנה: המחשב: .%] ס)!וג; 0 36 דגם 50 שם התכנית: כונני סרטים: = זכרון דרוש: 56 כונני תקליטים: . כמות כרטיסי מקור לתכנית: מכלוליס הקשורים בתכנית: סוגי מסופים: מערכת ההפעלה: או צג גרפי: אמצעי קלט/ פלס נוספים: שפות התכנות: קוראת / מנקבת כרטסיסים: מדפסת: סרט-ניר: תווין: קורא אופטי: המוסד: ממ ריימ . טלפון: כתובת: משהבש הסיריה ה"א איש הקשו;: ‏ פני!וה ברתב התכנית שוחררה; | 77 /7 תנאים: 47 דוורו מס. היישום::03 2 עודכן בטם: | 21/19/76 - ו 9-9. וכ<אור: : אסודץו56₪סס ברק ויננוה וניהול מגוכו] ףפידע. מאפשרת שליפה סלכטיביה,גיעטר ר"כהבצים גבינ צידכקפים ווטיתד אק ראי ה. הופר רַוַללה פקודוה מיוהד תח רמהורגמוח 7, המער ונַכַרלוה בהכניה מטהמש. מערכה דואת רגידוי אוטוממפי רצה י4ירת וכבצים ובעה הגבוד. גירוי אה לאפחעשר שיהצור מריר נמידת דצורר. 7 רה טכניקה מיוהד] בהיפוש ובצדבוז רשומות. בכקברורב: : דא = ואווסס 5! יג = מחידוות מניתוו: : 5ומ וא אורבה-פיז. ‏ [הול-הוצם . 5 : 6ה ווסה גת תובנה: : 5 ד 50 המהשטב: ‏ .6.7.א ססוג צסט זא15 דגב ה15ו |שם התכנית: 5ירַא= כוכני סירטיים: ו זכרון דרוש: 4% שגרות: כונני תקליטים: - כמות כרטיסי מקור לתכנית: מכלולים הקשוריס בתכנית: סיוגי מסופים: מערכת ההפעלה: צג גרפי: ו אמצעי קלט/ פלט נוספים: שפות התכנות: קוראת / מנקבת כרטיס ים: מדפסת: סרט-ניר: תווין: קורא אופטי: המוסד: '> %. איו%ווּר מחלקה:מע, א קכט ר טלפון: ו5וו0329 כתובת: דר!י%נז!3 5.תה7-אך יב . איש הקשר: ‏ ג. חפיר-הז התכנית שוחררה; | 1/53 תנאים: מס. היישום:%74 . עודכן ביום: 276 = 794 = 7 תאור: : אסודקומספפם ‏ ריפ וש וטבלה תוכז רתסליט *+* התוכניה כלוראה אה טבלה התוכז של עד 4 הכליטים ובורכלה אם תאויר ושימ ש ראה זז של רה נצ ימ קשני ההאריר הנתוז ואם כז שם הפובץ נכתב לכו בט עממינים ומדפ יס יח .- 7 ק?3 ן עד 4 תקלינפנים. פלט+ כובץ למיוז. הֶגרות: : 5דאשואווסס ו 6זץ %% נזילוות מניתרז: . : ו סחרא הכליט נאנטי טבלת-הוכז תוכנה המחשב: ‏ -.%.ה.ז סוג 6 37 דגח 163 | שם התכנטת: מסדץ כונני סרטייס: -= זכרון דרוש: %ֶ שגרות: !1 כונני תקליטים: '‏ ו מסוג 33306 כמות כרטיסי מקור לתכנית: חאו מכלוליס הקשוריס בתכנית: סוגני מסופים: : מערכת ההפעלה: ד.ו רצ צג גרפי; . - > אמצעי קלט/ פלט נוספים: שפות התכנות: קוראת / מנקבת כרטיסים: מדפסת: סרט--ניר: תווין : קורא אופטי: המוסד:א!נ. בר- איקלן מחלקה:יה, מושב , טלפון: 03718254 כתובת: רמת גז . איש הקשר: ‏ ט. רשטיס התכנית שוחררה: תנאיס: , 7 דווהו מס. היישום: 208 עודכן בום: 03/10/76 מימז"א ( מוויך יישוםי םחשך 4רצי תאור: : : אסוד?וה556ס 4ות. ונר יות בוזכות כרטיסי זתוניגנ למוה ולעצגיט. 6₪רני. רדרטים: י 2 ארוי רנרדקס, פ-הי מספר כרטיס הננזכס, וי-76 הוהרוניפ, ]- - הר וררניפם ברבררכתה. ברחה : 5דאשואווסס מילות מפיתהת: : 05 0צוצ א רי דיו מרירוץ-מורר ‏ חגבירות -מורר ררדיכות : שה הווסחמת תובנה: :0-5 המחשב: ‏ .*.".] לוג 470 דגר 53! |שם התכנית: כונני סירטוים: . זכרון דרוש: < - 46% שגרות: ‏ 7 כונני תק ליט יס: 7 מס וג רכוב כמות כרטיסי מקור לתכנית: סרהי מכלוליס הקשוריס בתכנית: א% שה0ם סוגי מסופים: - מערכת ההפעלה: 7 4 לצ צג גרפו: אמצעי קלט/ פלט נוספים: שפות התכנות: קוראת / מנקבת כרטיסים: , מדפסת: סרט--ניר: תווין: קורא אופטי: המוסד: *!1. בר צירןז מחלקה: יך. מרשב טלפון: 9254י337 כתובת: רמה גן איש הקשרי ‏ מ5. בררין התכנית שוחררה; | 11/77 תנאים: ?9 דו!הו מס. היישום: >1 2 עודכן בסם: ‏ 17/76/ו תאור: : אסודקו656₪ס 1-2 זגב מהחז צן] אפחצז ז55 גזהם ארן זג 55א65 א] 66ז]9 את 05 6%א*א א ]דצ גר צז 66 הזצם א(וואגד -ה ם כ:גּ9(וא זא 60%55 מחהז זבמפ6ס 62% 684%רפ5פ רזה ז פרז פהצגת) צו) זןז .אתהאז ם-ז 6אן ז48ק65 אפמא 50ז-])550 6ג4 *-הא] 0.3595 .בב:ן:אג%גק %54!() נז 66080146 :א זז6ההזתי5 אה 6אזכהג -השרטקצ 15][50 2960 והענרות: נמנילות מניתרו: 5ז55 גזגםס 05 5( זג 6 המחשב: .9.9.] מוג 76ב כונני סרטים: - כונני תקליטים:" - סוגי מסופים: צג גרפי: אמצעי קלט/ פלט נוספים: קוראת/ מנקבת כרטיסים: מדפסת: . סרט-ניר: תווין: קורא אופטי: המוסד:מי7 וש כתובת; יהודרד 1" כבָ"ה %ד ,ה 'א התכנית שותררה: / תנאים: מס. היישום+ ר ג זז 4-5 זאם אן א6מא ז : 5 וס הגו דגח 155 מחלקה: דח ך וורו אסזזאפ- 55 שם התכנית: זכרון דרוש: כמות כרטיסי מקור לתכנית: מכלולים הקשורים בתכנית: מערכת ההפעלה: 8.ו? אקו שפות התכנות: טלפון: איש הקשר; י. י!הד עודכן בייוס: : 5דאשואואסס : 5 סצוו= א זי -ודות תוכנה: ים וסכפבר 76 רו ונ 5 מ תאור: : אסודקוה56סס 248246763 455,1385|5גא |ן11 05 6 85-5858606 6055 18ב 2 65 +61 .אסז זן]א]-6ם 44630 057 5זא6א90א60 מתחטזם מאג 5סאגמ סקס .|אאסזדסה 15 7%6" אמסא >5זם : 5 דא ווואסס * הזגרות: מיל"ות מניתהה; ' / : וו א 7 7 א 655 69055-‏ 630.% תוכנה האחחט . המחשב: ‏ ,%,3.] סוג 360 דגם 49 שם התכנית: כו כונני סרטייס: - זכרון דרוש: אפד שגרות: ו כונני תקליטים: 1 נסוג 6ן21 כמות כרטיסי מקור לתכנית: 60 מכלולים הקשורים בתכנית: סוגי מסופים: מערכת ההפעלה: צג גרפית - -. אמצעי קלט/ פלט נוספים: שפות התכנות: קוראת / מנקבת כרטיסים: מדפסת: סרט- מיר: תווין: קורא אופטי: המוסד:ךָן כ לאומי מחלקה ל יך וז טלפוו: [03-5192 כתובת: קל יקינבלום 5 החא איש הקטוי 1. גבפולי התכנית שוחררה: | 22/72[ תנאים: קא דווה!ו עודכן בוס: מס. היישום:37 ? 76 03 תאור: : אסודקו הפפ = 6 זקה% הש אז - 350, [1640 בסוה סחא 5 מאזאמסזםה,ם|]- -פגז 65 7צ)תאג 8% 5560000 סאז: סז זז 5א56% .פאסז זט זפאז 58ק 5ם צ|ס6א [ה6669ג זן >קאטב ב.זא8%060%6 צפט6]1 אגהז 4164:8 0% 5004% פאס סצז; סז מה ףה6 550 הזת :1 סש6שקאז 360 0כסא8 [00ו 55 זא 5005ב <כברות: = : 5דאשווואסס מילות מפיתת: : 0% : 05 סרא 5צ אאא א 562‏ פחטם ‏ 5קגד : םה הלוס הג תובכנה: : = ווד50 המחשב: ‏ .א.ה.] סוג 260 שם התכנית: אםס.ך כונני סרטים: ו. זכרון דרוש: א%ן שגרות: י כונני תקליטים: - כמות כרטיסי מקור לת כנית : 60ו מכלולים הקשורים בתכנית: סוגי מסופים: : מערכת ההפעלה: צג גרפי: - . אמצעי קלט/ פלט נוספים: שפות התכנות: קוראת / מנקבת כרטיסים: מדפסת: סרט--ניר: תווין: קורא אופטי: המוסד: בנ כ לאומי מחלקה:מ יכ וז טלפון: ו9?7ו03-5 כתובת: לילינבלום 8 ה"א איש הקשר; ‏ 1[. גרע ולי התכנית שוחררה; | 1/6% תנאים: , לא דווה! מס. היישום::238 עודכן ביים: | 01/10/75 ו צו 5 - ו ב תאור: : אסוד?ו656₪ס שךז פרטשה-םסגז 36%4₪ ,אסה8זק שא ,פפזאן9ת ב40י 0555 ה כדות: . : 5 דאשואווסס מזידוות מניתרו: ' : 5 סורצ= א פפטם-וז ק"טה 6ן||1זַ54ל : 6ההוסחבת תוכנה: / : 0-5 המהשב: ‏ .3.%9.] 0!ג 366 דגס 60 שס התכנית: =ו|ן|זאתמ כוכני סדרטיים: ו זכרון דרוש: אלו כונני תקליטים: ש כמות כרטיסי מקור לתכנית: מכלוליםס הקשוריס בתכנית: סוגי מסופים: מערכת ההפעלת: צג גרפ אמצעי קלט/ פלט נוספים: שפות התכנות: קוראת/ מנקבת כרטיסים: מדפסת: ו סרט-ניר: | תווין: 5 יו קורא אופטי: ו ן ן המוסד: בכ לא!מי מחלקה:מ יכ וז טלפון; ‏ '?03-519 כתובת: לילי1ב0!7 8 ה"א איש הקשו: ‏ 1. גבעולי התכנית שוחררה: ד1/5 תנאים: קצ דוורו מס. היישום: 36 2 עודכן בוס: 76| ו תאור: םפפסהוקזוסא‎ : 5 אס םזם גזדגם ד6-:₪0₪% סד הט שוח = וההא= 96 4ההססקק 4 -אןת הענרות: 'בתילוות כזביתרד: המחשב: ‏ .8.8 ] סוג 570 כונני סרטטיס: 02 כונני תקליטים: - סוגי מסופים: צג גרפי: - אמצעי קלט/ פלט נוטפים: קזראת / מנקבת כרטיסים: מדפסת: סרט--ניר: תווין: קורא אופטי: המוסד:מי לו אוה בעמ כתובת: זאר נ1נע אשרת ריפה התכנית שוחררה; | 9/75 תנאים: מס. הישום:75 5 0 צאג א) אסא 66א 606 55 6 ]5 ב וי בי = 5 5 ץד 0 צגחהז מההא 85 ם מפהז : 5דאשוואסס : 35 סווצ= א 0] 5-00 65 : 3 2שוסחגהת תובכנת: : 0-5 שם התכנית: א זג סא ז: זכרון דרוש: -*0 שגרות: כמות כרטיסי מקור לתכנית: 0 520 מכלולים הקשורים בתכנית: מערכת ההפעלה: ‏ כַבּע0 5 מחלקהמ יל ועד טלפון: ?0471378 איש הקשר: איהז שטייף 7 דווהו עודכן בייס: ‏ 75/רן/03 - 243 - | תאור: : אסודקוה50סס 5 א67066 0ז 055% שהז = |םגאם 604 זא 0690%מק-ד5 שד םק גד זוו- טז 65056 זגאףא סאג, 85 06 6ספצז כאג פזאזסק מהז 6]0%55 80660%ק =חהז עד :1%ו0ר0679- ב-ז2ג| 06 65 ₪55 4 זז 6 זאסאס6טטא ז5| זרא זז ז 0 0פזאזאק .1 *מז צאג ַ0= 60300 הערות: : דוש ואואסס מייולות מניתרו: ' :םא ז5ספז-ם קגז | ציוד: : פההאסאהה | תוכנה: : וד 50 המהשב: ‏ .%.39.] 0וג 376 שם התכנית: זז שד 6 א כונני סרטיים: יס זכרון דרוש: 258 שגרות: כונני תקליטים: - כמות כרטיסי מקור לתכנית: 0700 מכלולים הקשורים בתכנית: סוגי מסופים: : מערכת ההפעלה: 2 צ0ס 5 צ/ 005 צג גרפ - אמצעי קלט/ פלט נוספים: שפות התכנות: קוראת / מנקבת כרטיסים: מדפסת: סרט-ניר: תווין: קורא אופטי: המוסד: מילואוה רצעמ מחלקה:מ יי ועד | א טלפון: ‏ 04713282 כתובת: דאר 1ע אשרת ריפה איש הקשו: | איתחז שטייף התכנית שוחררה: 75 תנאים: מס. היישום: 576 עודכן ביום: 76 0 ביבא מזריך יישוםי מחשב ארצי תאור: : אסודקואספסס -33כתקתתר------------------ רודו ות 6סצז צאג 01% 5ז₪ סז זטס מז 56%ש שהז 6 |8גא6 ה6זרט אגפס6םהץ 2 >צא הזאטהא סד טנצ ז5) |ז4 ףג 68כפק מ45+ז .פזזםא5זס 0% א*65,015קגז ,64005 50%ת גזהם ₪05 א516- 5501/5466 מסג .זא סצאג, זז זאג א (סצ 66א55006 64זה9 אז 15 . 660805 הערות: :‏ דאשואואסס נזילוות מגיתוז: : 5 ה סאוו א 0006 95609055 מזאם צפה5-א15כ תובנה: : םה א 50 ציוד: : 35 ה ווסחגתה - - המחשב: .% סוג 370 שם התכנית: צא זאטס כונני סרטים: וס זכרון דרוש: א4? . שגרות: | 05% כונני תקליטים: - כמות כרטיסי מקור לתכנית: 0 מכלוליס הקשוריס בתכנית: סוגי מסופים: 5 - - | מזערכת ההפעלה: 2 0 5 05 צג גרפי: 2 אמצעי קלט/ פלט נוספים: קדראת / מנכקבת כדטייס ים: -- מדפסת: ו -" סרט-- נ?ר : = ירי תווין: -- קורא אופטי: - המוסד: מילואות בטת מחלקה: מילוע7, | טלפון: | 3282ו067. כתובת: דאר נע אערת היפק איש הקשו; | איחז עטייף התכנית שוחררה: ' 5 תנאים: ו לא דווחו מס. היישום: ‏ 574 עודכך ביום: 6 /03 03.10.76 - 2845 - מזימ"א, | ת<אור: : אסודקוהמ56סס צזןארדאק סא2 6אז16 51 שאזז 6זאגאצס.ש6א ז6א ואה אס דד זדפהס 5צ%/005 אס ז]זהגק 1%5ד6ג ה 66 .05 0 5 08 זאחא. 65ג"מפזא] 508ז50562% א ז )55450 7 ד ]א1. ) אא זס 6608 2 אסזז56|;0 5%גד כ 5 90016165 פא" .00 זה אסזדאפ דדב 5 סם 7 0פוגאן];הפז/סם סד|ג מ560]ה6ק50 0+ פאם:זד164<זסט% בא הערות: ְ י : פדאפואווסס נזידוות מקפיתוז: : : 5כומ סצוא : אנז זא קכף זש (6) 6אז ז זא סא 6 *סז5צ5 6אזזג א=5סט.: : .: םהוסחג תובנהת: : 0-5 המחשב: .1 סוג שם התכנית: כונני סרטיים: - זכרון דרוש: % שגרות: כונני תקליטים: - 5 : כמות כרטיטי מקור לתכנית: מכלוליס הקשורים בתכנית: סוגי מסופים: מערכת ההפעלה: 002 5 רככ צג גרפי: אמצעלי קלט/ פלט נוספים: שפות התכנות: קוראת/ מנקבת כרטיסים: מדפסת: . סרט--ניר: תווין: קורא אופטי: המוסד:| תנובה מחשרים מחלקה: מחשב 2 טלפון: 1 |�382. כתובת: | אבולעפיה 6 הא . איש הקשר;: א עשר התכנית שוחררה: 5% תנאים: עכיירות מס. היישום: | 661 עודכן בשם: 16| 03.10.76 - 246 - | מודיך יישוםי מהשב ארצי וכאור: : אסוזקו650₪ם ‏ מערכה רמאפשרת שמוש במתזעכ צציר כמסוף סי.די.סי. 200 לצ זרר הצנת עבודות מוהו כ > או בגגודר איננראכסטיבית ההה אינטרקום.המעוכת מאפשרת נצול בו-צ%מז י על המהעב האעיר לבצוע עבודות אחרות כמו עבודה ב%מז אמיהי או הרצח תכניוה. רמערכה הומכת בצג ארפי תו|יז ובמספר מסופי טקשיי5ף. הנברות: : ₪15 ואואסס 5 ב בזידוות מניתרד: : 5 ס/צצ א מהשב-אצצ ר.מסוף תובגה 7 המחשב)06 סוג גצ)א שם התכנט?: צנוזם כונני סרטים: 5 . זכרון דרוש: אלב שגרות: 5י7 כונני תקליטיס: . כמות כרטיסי מקור לתכנית: 95000 ו ל מכלולים הקשוריס בתכנית: / סזני מסופים: מערכת ההפעלה: 006 5חא/ הזה צג גרפי: . אמצעי קלט/ פלט נוספים: . | שפות התכנוו: קוראת/ מנקבת כרטיסים: מדפסת: סרט--ניר: תווין: קורא אופטי: המוסד: רפאל מחלקה:מרכב רשב! טלפון: כתובת: תד 2550 ריפה איש הקשו: מח תרכצ השוב התכנית שוחררה: | 0/75 1 תנאיס: ?7 דווהו מס. היישום: 54 6 עודכן ביום: | 0/76ן/3ר נזינדיא ( מוריך יישוםי מחשב ארצי תאור: : אסודקו56₪סס ויוב ללקורות על ותייוע עובזות במהעב. איסוף נףונים פיציים על שלבים, גוצי כףאה-כהיבה, שימועש ביהחידות עיבוד והשיבה. רישוב רכים כספייה מנתונים אקו,איסוף והיטוב נתונים כספיים <להיוב דותחוה יומיים והודשיים לפי לכוהות. הערות: : פדאשואואסס נמלילוות במבירברד: : 5כחסצוצםא העבונאוה חיוב צבירד: : 6 הווסחגת תוכנה: : 0-5 המחשב. ‏ ,צ,בר.ז מוג 3706 דגם 165 |שם התכנית: כוננ? כדרכדיםם: 2 זכרון דרוש: 0 כוכנד תנקלייסו ים: ו סוגי2314 כמות כרטיטי מקור לתכנית: י .וסוג 3330 מכלוליס הקשוריס בתכנית: וכל מוקוופיים: - מערכת ההפעלה: 2.6 צג גרפי: אמצעי קלט] פלטי נוספים: 7 שפות התכנות: קוראת / מנקבת כרטיסים: מדפסת: סרט-ניר: תווין: קורא אופטי: המוסד: מל ישי . טלפון: ‏ !0252511 כתובת: רן ממה ירושלים איש הקשו: ‏ עצי אלמן מתכנית שוחררה: כד/ן ח תנאיס: 7א דווה!ו עודכן בטס: 06 מט. היישום: 556 ב 5 - 298 - בזיבןי"< מזריך יישותי מחשג ארצי תאור: : אסודקו6568פ או 006ז30 מאנזטהט פקז ב9םז5צ5 זא/36)0 595 צפ 055 505 פתזדטסה5 דוכ: רצא .5 290 5 05 55607 "5% אחס- אה זזגיפם:א] 6אזאזגזצה6 מחן הקספ 4.6088 :וז מכ הלזזוגה 5568 95ק(5 פא זהה תיז .ז50 3 זאה 695 פאז סד זז ו זוז:ה:א] צהןזגצןפבפז 003 כאג אמזזגאזאתפז סשז5 זג .5 פצג 4 95608905 598 ב הפ%] אפהדר סאג 0650 שגהך.א95, זאנס) ם/ז.5>זז 690 נזטה5צ6 אה ףד [4ה הלגברות: : 5 דאשואואסס בזידוות מניותברו: : 5סהסעשץפ א . 5-5 רצ זזותוג ןי : םה הסח גת ותובכנה: :וד 50 - שם התכנית: זְזֶחה.התן המתשב: (.9.9ב.ן מוג 276 רגח 5+[ כונני סרטים: - זכרון דרוש: | > שגרות: י כונני ת קליטים: ו מסוג 5230 כמות כרטיסי מקור לתכנית: ס רש מכלוליס הקשורים בתכנית: סוגי מסופים: ל . - מערכת ההפעלה;: 7 ה פפי4/ 2 צ צג גרפי; אמצעי קלט/ פלט נוספים: שפות התכנות: קוראת/ מנקבת כרטיסים: גחרו :551 מדפסת: . לז - 0% סרט-ניר: " בב - א4אזתסץ - שק תווין : קורא אופטי: המוסד:1!45. ור-צילן . מחלקהיה, מַהארי טלפון:/:>5 ?5 [י93%7 כתובת: רמ/] א ז איש הקשר; ‏ 0. ר"ףרם התכנית שותחררה; | ?2/7 [ תנאיס: 7 ךד||הו מס. היישום:27 2 עודכן בלם: ‏ +7+רי/-ר - 783 - בדיבד'"או מדריך יישומי מחשג ארצי : אסודקוה6פסס ותנאור: ידוהוה טבודה. <.וה: בלה איךדן התילז ןר הכ פת|וף .7: כרשיטית,. מה עי מחור. %: 0)7/ת. נהלכים: הליטה.תכינות מיונים הקבכרות: בלילות מפיתווד: ויוב ‏ 7כוחוו והדפפו9. : םם ב ליטה בת המחשב: .י.ט.] הוג 350 כוכני טירטיים: 4 כונני ת קליט ים: - סוגי מסופים: צצג גרפי: אמצעי קלט/ פלט נוספים: קוראת / מנקבת כרטיס ים: מדפסת: סרט--ניר: תווין : קורא אופטי: המוסד: | מיירית תא-י8| מחל כתובת: | נככר מלכי ישרצל הת "א התכנית שוחררה: 9 . תנאים: מפ. היישום: ‏ 50? קה: מיכוז בצטיוד לצורר היוך רסוהות. בצלויות: 1?00 להודט.* תובנה: שם התכנית: זכרון דרוש: 5% כמות כרטיסי מקור לתכנית: מכלולים הקשורים בתכנית: מערכת ההפעלה: שפות התכנות: טלפון: איש הקשרנ: קקא העשלום עודכן בוםס: : 5דאשואואס6 : 5 וצ א 0-5 : :55 אגאזסת 1 יור3ר4כ דעשראלי 3/8 תאור: : אסודקוה56סס דוה מחיצוה איכרוז יומי דשילוש הרנודר. רנלט: ושומוה *> כבאורר 67 בתיה. רפלש: פרוט ובודוה ממויז לפי מהיצות. סיכום לכל צרכז ברל מחיצה 1 במחור, הדירוה: יו!מית בכ? תחצכד. הֶבגרות: נוזילות מכיתה: העבונאות המחשב: ‏ .%.%.] טוג 60ב כונני סרטים: - כונני תקליטים: - סוגי מסופים: צג גרפי: אמצעי קלט/ פלט נוספים: קוראת/ מנקבת כרטיסים: מדפסת: סרט--ניר: תווין:. קורא אופטי: המוסד: 05 ריימ כתובת: משהב 'ש התכנית שוחררה; | 70 /2 תנאיס: מס. היישום:"0 1 הכיריה ח'א : 5 דא= וס מסא]ת.5חג > : 05 סעצם > : ה וס הגו תובכנה: : 50-35 - שס התכנית: דפס 0 ןו זכרון דרוש: א%סי שגרות: כמות כרטיסי מקור לתכנית: 29 מכלולים הקשוריס בתכנית: מערכת ההפעלה: או שפות התכנות: :55 000% אגאדתסת 1 מחלקה: טלפון: איש הקשו: זיזה ורהר לצ דוורן עודִּכִּן בִּידם: | 03/78 ו/רט . : ו טז תי = בזיבזייא - 7 פדריך יישומי מחשב ארצי - תאור: : אסודקומספסס יוה סשנבדיסטאי לקוַנבלגוה העל וש₪ רגודל %כרוז. 2 ושומוה * באווך 57 בהיפ. רפדט: דוה סטטיסטי. ורירות: הודשיץ. | הלברות: : פדא=ואואסס , הפאז .-ח. > נלידלות קלפיתת: ' : 5םאסש = א וכלגור הפמוע; בציכנרוז : םה 4לו0 ה תובנה: : םגד 50 המ חשב: . .-.] מוג 256 דגךר ך67 .3 ות כני: בך ז56 4 | כונני סרט ים: ו וכרון דרוש: 58 שגרות: ‏ ו כונני תקליט יםק - כסות כרטיסי מקור לת כנית: 26 מזכליליס הקשוריס בתכנית: סוגי מסופים: - - - | מערכת ההפעלה: 6 1 | צ: גרפ ) אמצעי קלט/ פלט נוספים: שפות התכנות: קוראת / מנקבת כרטיס ים: ככ מדפסת: "= סרט-ניר: תווין: קורא אופטי: המוסד: התר"מ . מחלקה: טלפון: כתובת: מהנ5ש | הסיריה ת 'א איש הקשר: פניוח גַרתב התכנית שוחררה: ‏ | 2/5% 1 תנאים: מס. היישום: 67 1 עודכן ביים: 3-5 - 252 - ו תאור: : אסודקוהספפס דוה סטטיסטי להתפלגות השימוט בכונני סרטים. הכלט: ושומות * באורר 67 בתים. רפלט: דוה סטטיסטי. תדיר!וה: החודשית. העגרות: : 5דאם ואס 0:אזת--:6. % בזלילוות בזנביתרד: : 5 סוי א ההפלגוה השמוע רבְבונז ו : םה הווסחהת תובנה: : 50-35 - המחשב: .] סואג 360 דגם 50 שם התכנית: 6דגז5פ6לת כונני סרטיים: 1 זכדון דרוש: 8 שגרות: כונני תקליטים: - ' - כמות כרטיסי מקור לתכנית: 00 | מכלולים הקשורים בתכנית: סוגי מסופים: . | מערכת ההפעלה: 6 ו צג גרפי: : אמצעי קלט/ פלט נוספים: קודאת / מנקבת כרטיסים: המוסד: ממר"מ מחלקה: סלפון: כתובת: | משהביש ‏ הסיריה ת'א | איש הקטו;. פִנִיוה התכנית שוחררה: ' סנ תנאים: קצ דוורו מס. היישום: 108 י עודכן בטם: 56" ב תאור: , : אסודקוה556ס דוה מטטיסטי והתפקגות השימוש בכונני הכליטים. רכלט: ושומוה * באורר 67 בחים. הפלט: דוה סטטיסטי. תדירות: הודשית. הערות: : פדאשוואסס. %0) *> מילות מלכיתהת: : 5הסשצ=א ההופלגוה העמו ע בהכליט : םההווסהגה תוכנה: : ם םה ווד- 50 המחשב: סוג; 3260 .רגח 50 שם התכנית: דז ז65לת כונני סרטיים: 1 זכרון דרוש: 508 שגרות: ו כונני תקליטים: - 5 כמות כרטיסי מקור לתכנית: 300 . מכלולים הקשורים בתכנית: סוגי מסופים: מערכת ההפעלה: 16 צג גרפי; אמצעי קלט/ פלט נוספים: שפות התכנות: קוראת/ מנקבת כרטיסים: מדפסת: סרט-ניר: תווין: קורא אופטי: המוסד: ממר"מ מחלקה: טלפון: כתובת:| משהב₪ ותכיריה ה"'א איש הקשר: פניוה בכתב התכנית שוחררה: 770. תנאיס: קלא דווה) מס. היישום: 129 7 6 03 צחידז'יא. -- מדדיך ייטומי מחשב ארצי ת<אור: : אסודקומספפס 5 6 0 . אס ןז ₪6 א 5 א זמ טכ א ה ה05סהק 65.05 ?צ)האג א םאסק |6080 אסזזג2זאג6וס אֶַמ06סגק 6 צזצסהסאז סאג 6אזא עא צם 05" זה6ק:ה |ג 6זד5 זדאז5 ב | | .6א5ז6ז-55 שאוזגמפקם סצג 55 א אההססהק 500865 6ז 555אג.4: סא הערות: : 5דאשואואסס נזילות מפתהז: : 05 0צווא 1 + א ₪ 46 אמף = מ6ק : 5 שוכ אתו תובנה: : 50-35 המחשב: .% סוג | שש התכנית: כונני סרטיים: - : א . כונני תקליטים: - "7 5 | כמזת כרטיסי מקור לתכנית: | מכלזלים הקשורים בתכנית: טוגי מסופים: : מעדכת ההפעלה: 2200 5 צג גרפי: אמצעי קלט/ פלט נוספים: | שפחת התכנות: קוראת / מנקבת כרטיסיס: מדפסית : סרט--נר: א" 4 תווין: קורא אופסי: . המוסד: ה1 ובה מחשגים מחלקה: סלפון: 0321751 כתובת: | אבולעפיה 6 תא 0 אש הקשר: > א עשר התכנית שוחררה; > | 6/75 תנאיס: = שש יר ות ומכירה מס. היישום: ‏ 662 | . | עודכן בטם: | 03/10/76 ו שו תו תש ו מדריך ייעומי מחשב ארצי תאור: : אסודקוה656ם 05ז אגיאם ר4468 6 צזזה 65 5 ץ8 זטקזנם ס6זאזהק 52'5ן555%8 >זז60 .אגמסהתק הז :0 ז₪5םג מהז אסג; . 015% סז 0050 [255 ז5] |5צ5 הזזא צ|59₪ 355 צתפגא ]660 קפז;ה 0560 85 סד .זז זן 05 2 זגגק 5 ם%ה6 5אסז5אגק אם 0 5גא הענרות: ברס : 5דאם !ואס מילות מכיתת: | : 5סמסעש/א 3אזזדזזתם %מזזס6= זטקזניה זאזסס. | 55 : 5ההוסחגה תובנה: : םמ צוד- 50 המחשבי .א.א.ז טוג 360 דגם 40 |טס התכנית: כונני סרטים: - זכרון דרוש: 5% כונני תקליטים: י ו מסוג או1? כמות כרטיסי מקור לתכנית: מכלוליס הקשורים בתכנית: סוגי מסופים: . מערכת ההפעלה: צג גרפי: - אמצעי קלט/ פלט נוספים: :55 הדי מדפסת: סרט--ניר: א3אזתס? 1 תווין: , קורא אופטי: קוראת / מנקבת כרטיסים: המוסד: וַזַהָ לאומי - מחלקה: מִיכוז סלפון: | [03-5192 כתובת: | לי לי נבלום 8 ה"א ו איש הקשר: נ. גבעולי התכנית שוחררה: 0. תנאים: קלא דווהו מס. היישוס: | 23 עודכן בטשס: 76 /03 ?ל בדיַד"א - מוויך יישוםי מחשב ארצי תאוהר: 8ו. 4 = : אסוז?והספ6ם ב אשאפזהז5 500866 66 בג צג | 6 | אם 55ב ס0אז 6006 ז08.56 36 65ד0 אא גז העגרות: : 5 דא=ואוס בזידוות מניתוו: : 5והסצוצ= א 6 ז 081660‏ קם|ח555א ‏ 5מסס6סס : ה ה ווסח גו ותוכנה: : 5 50 . ְ - המחשב: .%.ח.] סוג 360 דגם 40 |שם התכנית: כונני סרטים: - | זכדון דרוש: ארי כונני תקליטים: כמות כרטיטי מקור לתכנית: ] מכלזלים הקשוריס בתכנית: סוגי מסופים: מעדכת ההפעלה: צג גרפי: - אמצעי קלט/ פלט נוספים: | שפות התכנות: . קוראת / מנקבת כרטיסים: מדפסת: / סרט--נר: 5 תווין : קורא אופטי: המוסד: בַנָכ לאומי מחלקה: מִידוז. ‏ טלפון: | 93-51921 כתובת: | לי לינכבלום 8 ת"א י איש הקטשו;: 8 1. גבעולי התכנית שוחררה: 19 תנאיס: קציד ו ודזי מס. היישום: | 235 עודכן בשם: 56 3 - 7257 - 7 א"ךביזנ‎ מוריך יישומי תהשוכ ארי תאור: : אסודקוה650ס זז 081 כק:ז50 א7+5 -|ג; 5 !!!360.01 אגז מחהז ‏ חה] 5ם )₪18 55 6] 525 .4 > צס אז )ה.זז 6זט)פאם א6ה", 6086 אן ח; כסהק 555 א 6צז זזס= אצז + סא .303% 0 (₪ 0 זג 6 600.6 א=. סאג 64 זה פ, 63 זסת 6+ 0560 150.86 א.6 . כ זא 5 5 זג ז5 | 4 707 אחמז צסהאזקאה 6659:5 הערות: . : : 5דאשואואסס זידוות מניתוו: : 6 0סוצ א המחשב: .8% .ןז כונני סרטיםס: כונני תקליטים: סוגי מסופים: צג גרפי: - אמצעי קלט/ פלט נוספים: קוראת ] מנקבת כרטיסים: מדפסת: סרט--ניר: תווין: קורא אופסי: המוסדנ בנס לאומי. כתובת: 7ילינבלום 8 ה"א התכנית שוחררה: וד תנאיס: מס. הישום: | 232 האדגס 6זק: ‏ 68 |א= 55 : =ההוסחבהה : 6 שד 50 דג%ף 45 ו!|טם התכית: זכרון דרוש: 2% כמות כרטיסי מקור לתכנית: מכלולים הקשוריט בתכנית: מערכת ההפעלה: שפות התכנות: מחלקה: טלפון: 26 איש הקשר: נ. גבעולי קא דוורו עודכן ביום: 6 !03 י"א 6 מזריך יישומי מחשב ארצי תאור: = : אסודקומספפס |מיטוה:הואברות על בעיות של שהצור עבודות גדול.ות במכקרה ש? הכללת 75ט/פלט על אהד הכבצים שאיתם שברים. עם כל כתיבה קובץ דוכת ותוכנית מבדכ המכיל נהונים על הרשומה האחרונה שנכהבה בכלובץ. מבדק * מהצר ** צה מאפשר שהצור העבודה ע"י העמדה הכפובץ כמכום שבו הופסטה הטבודה. תהדירות לקיוה המבדס היא 7פי בכעת החונניתז. רעומה המבדכ יכולה קלהמצא על וקוממ₪ המועבר. הזגכרות: : דש ואס ּ זהגז5תה +> זא ז0ק-א2456 א נזילות מפתת: ₪ : 0306ווץא נבדק נחאצר שיהצור קפובץ ציוד: : פה הווסחגו ותובכנה: : 35 הצה-50 0 - המחשב: .% סוג 0 36 דגם 50 ;שש התכנית: כונני סרטים: 9 | אכדדן דרוש: 6% כונני תקליטים: -" | כמות כרטיסי מקור לתכנות: סוגי מסופים: צג גרפי: אמצעי קלט/ פלט נוספים: קוראת/ מנקבת כרטיסים: מדפסת: טרט--ניר: 5 תווין: קורא אופטי: המוסד: ממר"מ : מחלקה: טלפון:: כתובת: משהבש הכיריה ת"א : איש הקשר? -פניות התכנית שוחררה: 1 ּ תנאים: , 7+ דוזרו!ו מס. היישום: 6 2 / = עודכן במם: 0076 031 = 293 = תאור: 6 : אסודקוה556ס 2 05 5265( צם זא 15 זעאז . סהדאם6 ץחה ַ8] | 65 קז 6 זם אגא .אזאםז]) 0ם:אן:06ת5הק סז 6אז66000 666ז 6 [גד6ם %סז5צפ אז 5 ז = ? .א-57 ]₪52 5 מקגז 5י'א10]ז64ז |פק4.י :5זההק65ה צ):זאס 0 46| 86 הד 5-ק 0-4 שא 66094 4,98--בז5] )-צמס זא:עא] צכגהה ז|-.3 .ץ8.הה8]| היגרות: מוילות מניתרו: המחשב: .0% סוג 460 כונני סרטים: - כונני תקליטים: ‏ 7 ו נש וג סוגי מסופים: צג גרפי: אמצעי קלט/ פלט נוספים: קוראת / מנקבת כרטיסים: מדפסת: טרט--ניר: תווין: קורא אופטי: המוסד: צל-71 כתובת: נַמל תעופה לוד 72 התכנית שוחררה: תנאים: ה מס, ההיישום: ‏ 205 .ה 6זססז65ק ג6זז5ז זה ז5. .4 זה שזן69 א6קש 6אזהא5 60 : 5 דאם ואואס6 י : 05 סצ=א צההההזן| |המז%60 צההאפהן ן--פ ז םקגז : 5הת /וס חמ תובנה: | : םה שוד 90 שם התכנית: זכרון דרוש: 22% כמות כרטיסי מקור לתכנית: מכלוליס הקשורים בתכנית: מערכת ההפעלה: 5 ר שגרות: | 10 00 - שפות התכנות: :55 7 אאתזאס? 1 03ב מחלקה: מט"ז סלפון: 873 97 איש הקשר: ב. צימט ?א דווהו עודכן ביוס: 06 - 260 - ממממקו 1 . הימת"א . מוויך יישומי מחשב ארצי וגאור: = : אסוד?ומ56:ס ₪ ס- דפוס נגעצרת מועב:--- . הליטה המליד ע"י מסופים כשורים א) מנותקיט מהמזשב.תכונים ע"י מסופים פוורים למתוב עריכה אוטומטיתוכולל סדור שור ות" ועמודים)*.ופקה במכונת סדוו צילום**>|(כמו פוטוז)א!ו במסור י.ב.מ. ו278 רמצ' ויז בכל רגש כזורי של נכו נה כהיבה "סלפסטריסי. הגרות:. <> : דאשואואסס : זז פצז זסווק *% אסזזאאז6גס סאה סאזדד56 קצד* בזידוות ממביותוו: 5 : ו" : 5כוג סצוצ:א טיבוד ומלי 7,סידוו דפוס,הדנפס ה,עריכה : םה הצוחה : = 50 המחשב: | .%.8.] סוג : שם התכנית: . כונני סרטים: וס זכרון דרוש: 008 | שגרות: כונני תקליטים: ‏ ' - כמות כרטיסי מקור לתכנית: | מכלולים הקשוריס בתכנית: טזגז מסופים: 270 מערכת ההפעלה: ו 2 צג גרפ - ג= אמצעי קלט/ פלט נוספים: ו שפות התכנות: קוראת / מנקבת כרטיסים: מדפסת: ' סרט--ניר: תווין: קורא אופטי: המוסד: מל מ ' מחלקה: 1 שיטוח טלפון: ‏ ו1ו525 כתובת: הקויה רואמה ים | איש הקטו: ‏ .ארי ני!מ] התכנית שוחררה: 5 תנאים: | לא דווהו מס. היישום: 577 . עודכן בטם: | 93/10/76 ממזינזייא מזריך יישומי מחשב ארצי תאור: : : אסודקוה506סס 5א0זד6א0: =קז שדאזהק 6/ז צם פאס ז0א(ת 68 זשא5 זהחז אגתססהק אזג%: 5656 צ55.א) זז ודכא אפז 08= 08 אםזד גדסא 1/|ק אן גזגס 5 א-צז0 מ5אג מזזא שא 9%3ם) שמ 68% צ50(5%א זוטצז5 | סש6זזסוק 86 צ.9 5אסםזז סאטת 1/|ק הערות: . : 5דאשואואסס : ב 5אסז זא 4 זם 5% | בלילווב בזביוברד: ' - : 5 הסצרצטא| 5אחזז6צט= פדס|מפזדאןגק : שה וכח הת תובנה: : םמ הווד- 50 המחטב: ‏ ,9%.ה.] סוג שם התכנית: כונני סרטייס: - - זכרון דרוש: | 0125%% שגרות: כונני תקליטים: - כמות כרטיסי מקור לתכנית: > 020000 . - מכלולים הקשורים בתכנית: > זדפסו | סוגי מסופים: . מערכת ההפעלה: 2, זא צג נרפית - אמצעי קלט/ פלט נוספים: : שפות התכנות: קוראת ] מנקבת כרטיסים: מדפסת: סרט--ניר: תווין: קורא אופטי: המוסד:3!כ1ני|וז 2 : מחלקה:מ מהחעבים . טלפון: י! ו225 מ איצסוביץ .כתובת: כרית הטכני|וז היפה איש הקשו: התכנית שוחררה: / תנאים: ד לאדווהו מס. היישום: 562 עודכן בטם; | 76 /03/10 ו | בזיבדיא ( = מזריך יישומי מחשב ארצי וה<אורה: / : אסודקומ56ם מוז צ] ג6זזאםמן תהשזאזהק שאז| פהז אם 5 ןקזא זמס 5 800%%6ק :9% ז5 זם ג 6 שהז 3 סאגא*60 =אג5 שחז חזזא אפזזזאא 5זס ₪ 0ז 54405 כא 5 ]5 .]500 הסזזסק ההכרות: : ₪5 ואואסס בזילות נבזיתוו: : 5כוהסצררוא זאזחק,ק זא זקק 6א ]1 ,5 416 6 , ה ז 0 וס : 35 לוכ הת תוכנה: : 6 קמ צוד-50 המחשב: % סואג . שם התכנית: זז וס כונני סרטים: שח זכרון דרוש: א*א0068 שגרות: כונני תקליטים: - כמות כרטיסי מקור לתכנית: 0 מכלוליס הקשורים בתכנית: ץ זזקם וו סוגי מסופים: מערכת ההפעלה: זצטא 52+ צג גרפ - אמצעי קלט/ פלט נוספים: שפות התכנות: קוראת/ מנקבת כרטיסיס: מדפסת: טרט--ניר: תווין: קורא אופטי: המוסד: פכניוז מחלקה:מ מחעב טלפון: ‏ ו[1י06225 כתובת: חיפה 6 איש הקשר: מ איצכוביץ התכנית שוחררה: תנציין מס. היישוס: 671 41 עודכן ביוס:| 03/10/76 - 263 - ב בינד'י א | מזריך יישומי מחשב ארצי תאור: : א16דקו656₪ס שגרה לעיצוך > כונט ע"ג ירידה גיעה יעיוה ביהידות של מטילות >> שלמות. העדות: נזילוות מניתרו: : 5דא= ואואסס >6גפז >> זה%מה] % : 05ה0סע/צ=א כובץ-יצוב של מסילה הסליט מגנפ3פי עיצוב ייידת גיעה ישירה 7 : 36 הווסחגת דגם 40 המתשב: .8% טוג 360 כונני סרטיים: ₪ כונני תקליטים: 5 סוגי מסופים: צג גרפי?: אמצעי קלט/ פלטי נוספים: 7 קוראת / מנקבת כרטיסים: מדפסת: סרט--ניר: תווין: קורא אופטי: מחלקה: המוסד: ממר"מ . .כתובת: מטהריש> ‏ הכיריה ה אא התכנית שוחררה: 2 תנאים: רקא דוור!ו מס. היישום: 7.: : םוד תוכנה: שם התכנית: זאאהאקלת זכרון דרוש: .ו שגרות: ‏ !ו כמות כרטיסי מקור לתכנית: 00 מכלוליסם הקשוריס בתכנית: מערכת ההפעלה: 5 20 שפות התכנות: . גר :55 005 אאאד 0 ל טלפון: איש הקשו: ‏ פניות עודכן ביום: | 0/75ן/03 -*1 והאוהר: בזיבדי""א ( מזריך יישומי מחשב ארצי : אסודקוה656ס מתזאז .אבא 05 כאא ז)א ז5 05 5ז55 6אזט500 = 6אץן ז!(יה5!י5. |54תא5ם 5 [טז =]ז דטם.ם-פט 6 606 א567 ז אספהסהם-אסזטפא .6א6 זדב509 6ז6559|ג "א ]ץש )4 0ק ז5" ההגרות: בוזידוות מניתוו: 5 צנ זפ טס: דח זט ג כ6אסטאז 15 זז זא60%0]5 ה 0%].= 46 ג 08 [66 אהםזת 05 66:ז6080 0]%6 65זמדצם באז .אפז6ז;;: אסזזגמפזז 6אזטספפ*] אה" 006 ז649:ד : 5 דא₪שואואס6 : 5וא סצוצם א ₪פצן ו-אסא | פצס זה עס זז אספן; ‏ א56הפגם-אהזתאקא זא"1ז 0400 : םמ הוסחגת ותובכנה: - המחשב: ‏ ,%א.8.ן ססוג 370 דגם 18% שם התכנית: :כרון דרוש: 4 כמות כרטיסי מקור לתכנית: סו מכלוליס הקשוריס בתכנית: כונני סרטיס: כונני תקליטים: סוגי מסופיס: צג גרפי: אמצעי קלט/ פלט נוספים: קוראת/ מנקבת כרטיסים: מדפסת: סרט--ניר: תווין: קורא אופטי: המוסד: מל יית מערכת ההפעלה: שפות התכנות: מחלקה:מה. עימַע. כתובת: הי רי הח הטכני! ז הי נה התכנית שוחררה: תנאיס: מס. היישום: 29 2 7 - 265 - : 5 אוד 50 = וצ שגרות: ו ד.ו %658)) :55 00% אאתדאסץ 1 טלפון: ‏ י0422517 איש הקשר: - ללא תוילום זסים יית ב עודכן בצם: | 03/17/76 2 " * הודיך יישומי מחשב אי| ת<אור: : אס דיו ה65 שא-ו1 מערר הכנר לתשוביט טי נבו לייב ואקלגבראייח מסונכים על פ ונכציות ווצדו1ליוה בגלות משתניס רבים עם מכזאים רציונקליים. - ביןז העצאר גא%יוה ואינטגרצי ה. המעשחמש כַ וחרב פוכנית פורנרז רכס ורצוף למערר. העגרות: : 5 ד שואואסס בנידיוות בקבירברד: > : 5/0805 א צקגבוד ‏ היצוב סיפבולי : סח מו ותנוכבנר+: : 0-35 המתשב: סוג 7 דגם שם התכנית: ו-6%0 : כונבי סירט ים: - 2 ור +כרון דרוּש: ארקו שגרות: 1 כונגי תקכיט ים: - כמות כרטיסי מקור לתנכנית: ּ מכלולים הקשורים בתכנית: סוגי מסופים: מערכת ההפעלה: צג גרפיץ אמצעי קלט/ פלט נוספים: שפו: התכנות: קוראת / מנקבת כרטיס ים: :555 מדפסת: / 0% סרט--ניר : אאחזתסץ תווין: 4 סורא אופטי: : 14 6 כף המוסד: ר5 א"ל | מחלקה: מ. חצור טלפון: כתובת: ה"ך (255 הרי פה איש הקשרנ כגרר רחרכ% הזנכנית שוחררה: 73 | תנאים: : א דוורוּ מס. היישום: 387 4 ור 8 = 88 = = מדדיך יישומי מחשב - דנכאאור: : אסודקומ6פסס > + צאהצאאן א הזז פאס ז5008 אגםאז| 6ן[6505ן4 א 75 95 זפ צ5 1.65 55 צ500 .א0] זג א: וקפ מקצם סט ]59 5165 צב זאפזפז5ב6 חא% 4 ]זה :5500 4זןא 255ן[5ז.א 505 5055ת טצאה) 0506585 פ4ז 5 סחהבם >בד 75 צח[דד גה 8665 06 הסז)א; אהן זג אא ושם5 מתסטם =חהד ה ופכָו |]6קם, |באםווסו ₪ כזוופאס 6, 4985-.ג. ₪ 05 סרחזםה שהד צ8 םת זג !9.0 6 הנבנרות: בלידוות מניתרו: : 5 ה הוסחהה המחשב: ‏ .6.7.0 סוג כונני סרטים: - כונני תקליטיס: - כ0 דגם סוגי מסופים: צג גרפי: אמצעי קלט/ פלט נוספים: קוראת / מנקבת כרטיסים: מדפסת: סרט--ניר: תווין: קורא אופטי: המוסד:ר% צ"ל כתובת: ה" 7550 היפה התכנית שוחררה: ו7 6 --- לצ דוורו מס. היישום:>5 [ - 287 - מחלקה:מ, העוכי, 5 דאטס; -5ג5אז| תובנה: <- שסם התכנית: זכרון דרוש: ארי כמות כרטיסי מקור לתכנית: מכלוליס הקשוריס בתכנית: מערכת ההפעלה: שפות התכנות: איש הקשר: עודכן בים: טלפון: מנרל : 5דא6ואואס6 / : 5כו סצרצם א צפזזאא)4 | 5-ב צר 50: שגרות: ? 50 פסה 3 :5 00 אגאזאסץ גמ התרכצ 76 1 רס / בזי"ךי? , הדריך יישומי ההש - ת<אור: : אסודקוה550ס ביעוש נו1הקציוה בוליאניו" בולה מספר משהנים גדול רעיטהח כוויז-מהקלרסכקי. 3ק: מסנר המטיהזים ומספר הפו כציותהת. צלש:הבישוי המכקורי |הניטוי המצולצם,אם ניתזן לץ לצוםס. העדות: : 6 דאשוו 60 בליללוו: בלבירברד: : 5/0805 א 4 לגב וה-נוליאניהת צימצוז פונכציות בולאניות ‏ כוויז-מהררסכי : םה לוסח הת תובנה: : םה צוד- 50 המחשבי 6% סמסוג 07 דגב שם התכנית: כונמי טהשו 1 ₪ %+כרזן דרוש: ארחו כונני ונ קל יט ים: 8 ּ, כמות כרטיסי מקור לתכנית: . מכלולים הקשוריס בתכנית: סוגי מסופים: מערכת ההפעלה: צג גרפית ₪ אמצעי קלט/ פלט נוספים: שפות התכנות: :אם.ן8 4555 07 אאאדאסץ 1 ספב קוראת / מנקבת כרטיסים: מדפסת: סרט--נזר: תווין: קורא אופטי: המוסד: ‏ ר5 צ"7 מחלקה: טלפון: , כתובת:| ה"ד 755 היפה הקשונ מנרל רמרכדכאצ התכנית שוחררה: 7. תנאיס: מדפ. היישום; ‏ 85 1 ו 6 3 ' הכאור: ינ . , - = : אסודקוהספפם מינימיצצ ית של פד נהציונל על" תהום -נתוד של (₪ יונציה' וציצה בר ווה "סופי. יצוג הפו נקציוה במועב קוא בטבלה ערכיס העיטה היא גודינט או גרדינט צמוד, ואלו גנעורת ה וניה ניהד לפחור את' הבע יה של עם דיו רצוי 25 שיטות. איטרטיביה / בקרה א ופטימל ית עס מטהני מצב הקט ריט לְבַכּרָה ע"י מצו אות דיפרנצ יאליות. ]+ 1-2 דר ו בזבירכרד;? ‏ *: וופטימיורציה בכרר גרדינ5 המחשב: 22 סואג 2 דגם. כונני סרטים: - כונני תקליטיס: סזגי מסופים: צג גרפק * אמ צעי קלט/ פלס נוספיס: קוראת/ מנקבת כרטיסיס: מדפסת: . סרט--ניר+ .. תווין: -- קורא אופטי: המוסד: 7+ א"ל" מחלקה:מ: כתובת: ה"ד 25503 היפה התכנית שוחררה: * כד /. תנאים: לא דווףו מס. הייטום; 1-83 | *. משוואות דיפרנציָאליות מינימיצציה שם התכנטת: ,= -| זכרון דרוש: אוו כמות כרטיסי מקור לתכנית: מכלוליס הקשוריס בתכנית: מערכת ההפעלה: , .2 שפות התכנות: % טלפוול. . איש הקשו: מנרל רמרכבף%י ז .5 שדכן בטם: 03/10/76 ו תאור: 7 : אסודקוה656ס ו ו - 4 ו : . 40|5 09005 5,050 -6]ק ]גל 65הג| 098: 45 המק 6אזטא קס)הס ;ג -אז] 501055 ב > 6085 5 | בו 09 646660 זסא 065 68זו₪ 65 6%א6 310685 סזאז: רזן1.003 אנזז] 05604205 6 ז 186 05 סאטה" %5ז אהזזטוס5 \א זזקה מצד 29 8ב שא :שא זי ה 6 ה ה / הג אסאז5 :55 46:585%6 הערות: מתיל"ות מניתרוד: זז חר |ג - : םהה אוסחה המחטבי ‏ ,4,9,ן רוג 260 כוכני טירליים: כוכני ת קליטיים: סוגי מסופים: צג גרפי: - אמצעי קלט/ פלט נוספים: קוראת / מנקבת כרטיסים: מדפסת: | סרט-ניר: תווין: קורא אופסי: המוסד: מח ריית . כתובת: משהך'ש הביריה ה"א התכנית שוחררה:. | !7/ + תנאים: מס. היישום: [0 + עמשי .... ...| | : 5דאשוואסס : 06 סצחיםא. אה זז 06600 95 ז54949מַה6פ-1%648) תובכנה: :ו 0 שם התכנית: זכרון דרוש: אספו כמות כרטיסי מקור לתכנית: מתלוליס הקשורים בתכנית: מערכת ההפעלה: פו קצם%=. שגרזת: 1 0 10 שפות התכנות: <- טלפון: איש הקשר? . חניוחי עודכן ביוס: | 03/10/76 ה = מזדיך יישוםי ארצי וכאור? | הדטא | ההשה | 7 : סוק הספפם /ואי + ו . ל 1 1 *ץ ע . מינימיוצוציה של פונסציר לינצרית כאשר משחניה מוגבלירם ע'י אילוצים לי אריים ציטוו הנתרוז היא סימפקהס ומג יעים לפתרוז האופפימלי במספר מותי של איטרציוף וז ההגרות: . 0 בלי'וות בלבירכרד: אופטימיצציה הכנות לית ארי ס לפלקס : פההווסחהה | תוכנה: המחשב: ‏ .6.0.6 סוג 0 דגם שם התכנית: כונני סרטים: ‏ . - = .| זכרון דרוש: ? אכו כונני תקליטים: - כמות כרטיסי מקור לתכנית: : 0 / מכלולים הקשוריס בתכנית: טוגי מסופים: ' מעוכת ההפעלה: צג גרפי: - . . - אמצעי קלט/ פלט נוספים: 6 שפות התכנות: קוראת / מנקבת כרסיט ים: קורא אופטי: המוסד: רפא "7 | י .| מחלקה:מ. השוב = טלפון: ב 0 יפה | : ₪ | איש הקשה: מנדל רמרכ+ ואש שוחררה: " 3 [ שי 0% : * ו וו לצ דוורו י אוש ל 1 . . . "עודכן בטם: 6 יי רהב1 "ה 5 וכנאור: : אסודקוה556סם הכנו ה-137 אגי; מצוכה הכניות לצופפי . ופונכציו הנשה ענה צויכים לבצג מכסימיצציה.. אילוצי,- גו 153 + הערות: מידלוות מביותרד: * צפפימיסלציר הכז א לינארי המהשטב: ‏ .6.8.%א סוג כדכבי סירטים: - כונני ונ קליט ים: - סוגי מסופים: צג גרפי: - אמצעי קלט/ פלט נוספים: קוראת/ מנקבת כרטיסים: מדפסת: סרט-ניר: . תווין: קורא אופטי: המוסד:י. א. מיטווךר. צ זאם מחלקה:מע . אלה פד כתובת: דרויאנ וב 5,תל- אכ יב התכנית שוחררה: תנאיס: . מס. היישום: 473 0 ו . : פההשסחגתו 6 רגם 100 2/7 - 2 תוכנת: שם התכנית: זכרון דרוש: ו כמות כרטיסי מקור לתכנית: מכלולים הקשוריס בתכנית: מערכת ההפעלה: 7 שפות התכנות: איש הקשר: -.* קלא תמלום . חרז גם ועיה דו* ?ית ומרפיסה מחירי צ. ונזוח רגיוויוה. % 4 מי%ציה של משתנים ראעיר נהונים אילוצים משהני:- .צד .1000 1 אררים במטריצה שונים מאפז- עד 6150. : 5 דוו 0 : סה סצווטאג : וד 50 שגרות: טלפון: ו% 32911 0 ג. סתיר-הז עודכן בצס: 76 /03/10 מדריך יישומי מחשב אדצי וכאור: . : אסודקוה50=ס 5ז)טס כ .ההעזן((ר זק0ג 6צזזז5א55 05 זאתלתז53 צזהם תה אהד א7ז*וזגר צןן|ג4אזזקי הכאה 55אא|פ 05 אא מז 6אאןא5=זספה :55רקסוים +צ4 סאג 5 | 6ז 5ז06ח50ם מא זו ]5 ג באז ז 60 57 5א2 , 5 0% ז )6 זא%5ס53]1 פאגחז,פז)אקזא60 :פזאז הפז6מ )6 הק ב[אגאדם סאג פחז] 605 28( -|האזסס 95 65 נר 4 -9 הענרות: / : 5 דא₪ואואס6 5 בז פטם 6 8!2%00005 סאק 6ם),טקז מדזא = |הגזזפה0-" נזיל"ות מנביתרווד: ָ : 5כהסעשצ=< ]אאא ק06פפ 6[]אבאצ כ בגו |4081-0 דאת%פז]חה5 | 6אזטאה ןס אהזדזא לזצ זזפהט : 5 לוכ חהו תובכנה: : 35 50 המחש:: 5 900000)₪ הוג זְּ שס התכנית: כונני סרטים: . .| זכרון דרוש: % כונני תקליטים: - כמות כרטיסי מקור לתכנית : מכלוליס הקשורים בתכנית : סוגי מסופים: מערכת ההפעלה: צג גרפיק .אמצעי קלט/ פלט נוספים: שפות התכנות: קוראת / מנקבת כרטיסים: 0 . . :55 מדפסת: - 0 טרט-ניר: : אאתדאסז תווין: גועת קורא אופטי: , המוסד:. הק ונקדרל רעט"מ מחלקה: טלפון: כתובת: , ג| ורוז ג% ה" איש הקשר: ל. ףיוצייר[!". התכנית שוחררה: / תנאיס: דא מס. היישום: | 239 . עודכן בטם: ‏ " 275 ,גו נ ו ד תאור: : אסודקוה6פסס צגצרר >2. מצרכת הכנות מהלכפי] מוררבתה. מנצעת תכנות ליניארי כאשר פונטצייה רמטרה והאילוצים הף פידים. רמשחמש מציין באמצע ות שפר עיליה את ראופציוה בהז הוא מטוניז. מסכדר האירלוציס המכסימלי - 16,000, מספר המשחנים הוא בלהי מוגבל. א סצית ה'גוב' מצצערת פהרוז יעיל של בָעיות טרזספורפצ יה.- הערות: . , : 5דאשואואסס זיל"ות מיתו: 23 : 05וא סאווםא וכנור רי1אוי. אוהמימ יצציה, חכנ ות בשלמים ,תכנות פריד,ורנסס ורטציה : ה הסה גת תוכנה: : ה אוד- 50 המיחשב: סוג )0דו דגם 45| |שם התכנית: כונני סירסיים: = זכרון דרוש: א 8לו כונני תקליטים: רם שמוג %ו23? כמות כרטיסי מקור לתכנית: מכלולים הקשורים בתכנית: סוגי מסופים: , מערכת ההפעלה: 6.ו2 צג גרפי: אמצעי קלט/ פלט נוספים: שפות התכנות: קוראת / מנקבת כרטיסים: מדפסת: סרט--ניר: תווין: קורא אופטי: המוסד: ‏ '.8.1. - מחלקה: מפה ש!וס טלפון: | 3-36061הַ כתובת: ‏ 9"ד 20210 ת"צ, איש הקשר: | מנהל ומטה התכנית שוחררה:י , 70/ תנאים: לשכה שרות עודכן ביום: 75 הס מס. היישום: ‏ 462 = 27% 4 ת אור: = : אסודקומספפס :1 ז 985 .5 סאז 210055אז ‏ .6צ1 תום5ה56 זאסאפ]53 +זס ,]5 06 ההזאנ6 ק זז א 6א] |גפס אםז5צ5 6א ]6555ספק הדגכ .ו . 1855 0% 5 סאג 055-א6%זק 0 שמז מ אסוזט |ן50 ז דפ 5082 5 608 ב סז זט = וטא זא 6אא 45516 .2 ב זסא 64 54 5 לאח חא4ג 64א834 6אז5ט 08 6אן 5 הלבגרות: : 5 דא=וואווסס : 65 פז וח 6 45 סא 606,אאז זז א = |הגז זה5 :)+ מידוות מניתוו: : 5כוה סרון א 0 "075 זאםאפזה5 אס זזא?זל זזסס א [9:450!1 : : 6ה הסאה תובנה: - המחשב: 5 58400008 חוג שס התכנית: כונני סרטים: - . .| זכרון דרוש: 4 כונני תקליטים: 5 כמות כרטיסי מקור לתכנית: : , מכלולים הקשורים בתכנית: סזגי מסופים: מערכת ההפעלה: צג גרפק 7 - אמצעי קלט/ פלט נוספים: ' שפות התכנות: קוראת / מנקבת כרטיסים: קורא אופטי: המוסד:.| כונתההל ב; . מחלקה: טלפון: 5וו03994 כתובת: , גורדוז | איש הקשר;: 7. מוציכנט. התכנית שוחררה: תנאיס: 7א דווהו מס. היישום: / 20 . עודכן ביים: 6 022 - 75 בדינד"א ( מדויך יישומי מחשב ארצי תאור: : אסודקומספפס בגני. שת לקציה בעלת *,. המהצנבה רמת תצסולה שר כלי שיט וצוותי קטירה על 34 : [5ט.ה-ורוית רווצה צרור רבוף 3 ת וצ צות רס ימולציר טוףמ"| ליג וכני לצדוד וכוה ארתף. הערות: : 5דאםואואסס מחילות מלניתת: ב ולצא 'ו.,קכן,מיר?יות ,הטפ וכה בקי עציט : =ההווסח גחה המיחשב: כוכני סירטיים: כונני תנקליט ים: 711 רןג סוגי מסופים: צג גרפת אמצעי קלט/ פלט נוספים: קוראת / מנקבת כרטיסים: מדפסת: סרט--ניר: תווין: קורא אופטי: המוסד: 2 !]+דל ך60ף - מחלקה: כתובת: ךר גורדו] :5 הא התכנית שוחררה;. | 1/73 תנאים: מס. היישום: ב -- תוכנה: שם התכנית: זכרון דרוש: 7% כמות כרטיסי מקור לתכנית: מכלולים הקשורים בתכנית: מערכת ההפעלה: שפות התכנות: 6 :וופלט‎ איש הקשר: תמוציהוןט עודכן ב'סמם: קז | > : 05 סצווםא 80 ; :ו אאזאסץ 1 1%%5 5ו) 03/ 6 ותאוד: ו | : אסודי?והספפט הוכניה סימולציה בשפת + קלהישוב צמן תגובה של מערכת שאילהות העונדת, בשיהוף %מנ ים. התוכניה הורצה עבור החגרת אלביט. העגרות: : לווס , זז ]5 בזיז'יורב בלביוברד: ו : 5 סא סימ ולצ יה ,ואי לת ות כ,שית ור-צ מני ם,תכעורת ציוד:. : תוסח מה תוכנה: : 50 המחשב: 4 סואג 0006000 דגם שס התכנית: כונני סרטים: 5 . | זכרון דרוש: 00% כונני תקליטים: 7 ' וס0 מסוג ן[082 כמות כרטיסי מקור לתכנית: / מכלולים הקשורים בתכנית: סוגי מסופים: מערכת ההפעלה: צג גרפוק 7 - . אמצעי קלט/ פלט נוספים: | יפות התכנות: קוראת / מנקבת כרטיסים: מדפטת: סרט-ניר+ - * תוין: השקי קורא אופטי: המוסד: כו נתהל בעמ 1 טלפון: 6 224115 כתובת: ו גורדוז 8 תא / איש הקשר: 7 מוראיכנט התכנית שוחררה: | 11/7% תנאים: + דוורו מס. היישוס: ‏ 592 עודכן בטח: | 03/10/76 ₪ 7 תאור: : אסוד?וה656ס ווגיקה עכרוות למינימיאצציה על כריטרי"ז רבועיף מינימליים עם וברי אלוצים. רהוכניו מרילה 6 ציטוה או נשימיצציה. ההכנכרות: . -: 5דאפואואסס > מיזיותת מניתרו: ' 0% / : 08 וא צופכימיוציר ‏ מינימיצציה תכִנ1!ה-מחנשי 7 וה ו :וד 90 הסתשב: ,6.0.6 מוג 3 דגם שם התכנית: כונני סירטיים: - זכרון דרוש: 0% כונני תקליטים: - כמות כרטיסי מקור לתכנית: 0 מכלולים הקשורים בתכנית: סוגי מסופים: | | מערכת ההפעלה: צג גרפי: = 2 7 אמצעי קלט/ פלט נוספים: קוראת / מנקבת כרטיסיםָ: מדפסת: סרט-ניר: תווין: קורא אופטי: המוסד: רפ א"ל מחלקה: מ, העוב סלפון: כתובת:| היך 2550 חיפה : : איש הקשר: - מזהל המרנדצ התכנית שוחררה: / -- | תנאים: . א דווה! / מס. היישום: בַמַב3 | עודכןב"ם: | 03/10/76/ - 273 - וכ<אור: = : אסודקוחספסס 5 : זא :6090 אס 8550 צזז |ז8גז. 30 =ה אסז זה לזא זקט הכנרות: : 5דאשואווסס נזילוות מניתוד: | , : 5כוג טאווא זז זאמאסקאה6 צזזו|זהאז|6ה אסז זה ?זא זזקס ציוד:. : םמהאוסחגה תובנה: המחשב: ] סואג 30וו שס התכנית: כונני סרטייםס: 2 . .| זכרון דרוש: א6ןו כונני תקליטיים: - 6 כמות כרטיסי מקור לתכנית: , מכלוליס הקשורים בתכנית: סוגי מסופים?, ‏ . : מערכת ההפעלה: צגגרפת 7 - : אמצעי קלט/ פלט נוספים: שפות התכנות: קוראת/ מנקבת כרטיסים: מדפסת: טרט-ניר! תון: הש קורא אופטי: המוסד;, אלחא 7 מחלקה: 3905 טלפון: ‏ 55 055311 כתובת: אעודוד 9 איש הקשר: גלמז נורמז התכנית שוחררה: תנאים: , לשכת שר 3 מס. היישום: 266 = עודכן ב:זם: 76 /107 /|0% מוריך יישוםי מחשב אהוי] : אסודוה656סט וד אור: צזז | 8 ]טא זהגק א(אן א זג הז 50678 5זקגק %865ק5 = אס דד גל זר[דקס ב אניאזאז 05= קסא זג זבס 5ז הענרות: : פדא>וואססט : 5ו ה כא- בזיזלוורת נזביוברד: 5זקגק 59206 צ65זא5טא ] אס דדג? זל זז לס : ה האוסחגת תוכנה: : 35 ה ווד50 | המיחשב; .%] המוג 0בוי שם התכנית: כונבד טירטיים: 3 זכרון דרוש: אפי כרנבי תנקולייכו ים: . : כמות כרטיסי מקור לת כנית: מכלולים הקשורים בת כנית: סוגי משופים: מערכת ההפעלה: צג גרפית - שפות התכנות: אמצעי קלט/ פלט נוספים: קוראת / מנקבת כרטיסים: מדפסת: סרט--ניר: תווין: קורא אופסי: המוסד: א 7 הא מחלקה: 3905 טלפון: 55 [531 05 כתובת: אשדוד. איש הקשו: גקמז נורמז התכנית שוחררה: תנאים: לשכת שרות מס. היישום: 65 2 עודכן ביום: | 03/10/76 - 2807 - בזיבדי"א מזויך יישומי מחשב ארצ* ותנצוור: | : אסודקוהס5מס אומנימב * הוכנ ית המאפטרות גישה נוהחר ומהירה לתרשב עכור רעי:ח נומריוה יומיוח בגוז חצטולוּת מומטי ות כמו הבור וכפל מפריצ |7,פ |ונכציות ויודות. אנליצה נומויה.סטפיסט יכה וכב!ו!. | / משרה- אישה לפשב ללא ידיעות מוקדמות בהכנות. פכודוה התוכניה נכהבות באנגל יח פשוטה לפי מילוז. הזגרות: : פדאשואואסס הזזצ*ם * נזיליות מניתרו: |: 0805סצ6א טטטיסטיכקה ‏ אנליצה-נומרי] : 6 ה השוסח ה וכתובכנה: : 5-35 המחשב: 2 חוג 550 דגפ שם התכנית: ג זזאייה כונני סרטים: י זכרון דרוש: אר5 כונני תקליטים: כמות כרטיסי מקור לתכנית: מכלוליס הקשורים בתכנית: סוגי מסופים: מערכת ההפעלה: צג גרפי: שגרות: אמצעי קלט/ פלט נוספים: שפות התכנות: קוראת/ מנקבת כרטיס ים: :א 455 מדפסת: . 00 סרט-ניר: 2 א.אאדהטץ תווין:. , ווק קורא אופטי: המוסד; | ר5 א"ל מחלקה: ‏ מ. ‏ ת1צ טלפון: כתובת: | הח" 7552 היפה מזרל איש הקשר: 7 ו התכנית שוחררה;: 202 תנאים: ‏ רצ דוור! מס. היישוס: כפמב עודכן במם: 6 ו גף תאור: : אסודקו0פ6ס 4 זזואם;זק 0 4שזגזמ5 םד מב4פדאן הד צהזז46(ם |ס4 אג:66א ]₪ זאס: ב 5 שפט ז456 סז זאקאדפ5טנש2 56 ז5 6זז4הזטא הז ]9 אם שד 5014 ב 9 = צם אמזזז%א אהן]דאח]ת5950.1 העגרות: : 5 דוו 60 בדידרבו3 נקביוברד: : 805 0שו6א 5 צ .באה |ג) ]2 4[א, פאז זב!0ת )א זא5::65זר,א ד5%5 זדנוא 6 ואנ צבירד: : 5ה בצוכ חב תובנה: : 0-5 שם התכנית: %כרון דרוש: 8 שגרות: כמות כרטיסי מקור לתכנית: מכלולים הקשורים בת כנית: %צ5|ס מערכת ההפעלה: זצ% %52 המחשב: 4 חוג כוננר סורקויםז: - כונכני תקליטיים: - סוגי מסופים: - % - צג גרפית שפות התכנות: אמצעי קלט/ פלט נוספים: קוראת/מנקבת כרטיסים: . 0 :55 מדפסת: = - יי סרט-ניר: לשו - אגאדפסץ - 1 ו תווזן: קורא אופטי: טכניוז מחלקה: מ א הריב ים טלפון: ‏ 'ייו2725 כריה הטכנזיוז היפה הקשרן: סגל ארטשטצר שוחררה: 4/ . קקא תשרום עודכן בים: 5 ו 03 בדיבד'יא ( מזריך יישותי מחשב ארצי וכ<אור: = : אסודקו568סס )א זאמפם-:]|ק =5] 0 3גאפ |גןזפגס 5-זה6%תדאך דהקד םצן ז("0ב(5.:? ,רס קט [אגזפאםת 5 |6 )מ דסא העשם | פרזז-3 זז6ן )סא המז כ%]5ש 5אס זז 50 ה צט צ זז]08) ו5א0 זה 6ז;ז 5050 ץצ 60 05595 שהך מז >א זספרמ6א קםז5 (צאפ כ 6 הלכרות: > : 5דאשואואסס בזילוות מנביתברו: : 5הסץצ:א 5 פצ|הצג 68 קסויעא | שאהזזג(₪ = אזזמ55:-זה |.ון +ת : ה וס חב וכורבנההת: :‏ 5-3 - המחשב: ‏ .%.8.] סוג שם התכנית: 2?,ו הספ כונני סרטים: = זכרון דרוש: * שגרות: כונני ת קליטים: - כמות כרטיסי מקור לתכנית: ההוהח / מכלוליסם הקשורים בתכנית: צזזק ו וס סוגי מסופים: מערכת ההפעלה: זצ%צ,צ צג גרפינ - אמצעי קלט/ פלט נוספים: שפות התכנות: קוראת / מנקבת כרטיסים: . :55 מדפטסת: . - 0 סרט-ניר: , א3אאדתסת תווין: 1 קורא אופטי: המוסד: 16 וז מחלקה:מ רכ > מקעי טלפון: ‏ יןְו295. כתובת: הריתח השכויוז חימר איש הקשר: ‏ חג? אלעצטר התכנית שוחררה: / תנאים: ק4 דוורו מס. היישוס: 86 5 עודכן במם: | 01/19/75 06 - תאור: : אסודקו הספסס ניהול כ"א בבתי הולים משרד הבריאות. רישום נוכהות.הו פעות,רעדרויו ה,ושעוה נוספות טל העורדים רבתי רה!ולדים. - בדיקוה תקי1ור,צדכ"ז כבצים, הכח קבצים עבור מעורך השכו. הכרות: : פדאשואווסס בלינ"ררת נזביוברד: ' : : 5כמסצםא כו צדם בריאות בהי-זוקים נוכהות : פההאסח הו : 50 המיחשבב .0% טוג 370 דגם 65 ן |שס התכנית: כוכבי סירקריםות 1 , %כרון דרוש: כ כונני קליס ים: ; כמות כרטיסי מקור לתכנית : מכלולים הקשוריס בתכנית: סוגי מסופיס: מערכת ההפעלה: צג גרפי: - אמצעי קלט/ פלס נוספים: שפות התכנות: קוראת / מנקבת כרטיס ים: :55 002 מדפסת: 2 3 סרט-ניר: אאתדס? תווין: . 1 קורא אופטו: המוסד: | ל"מ מחלקה: טלפון: | ו5ו3529ה כתובת: יהודה הימיה ב3,ת "א איש הקשר: התכנית שוחררה: / תכאנים: . קא דווהו מס. היישום: ‏ 337 עהדקןך ובס 76 03 - 286 0 - בזיבדייא ( מוויך יישומי מחשנ ארצין -י הכ<אור: : אסוד?קוה56סס אקקו- פומיות: הישוב רווהי הפומיה. אספכקה נתונים לצורר תעלום עכור עבודה בשינפת נורמעות ופרמיות. אספכה נהונים צל השסקנגה באעות ובודה לצורר תמהיר. העבודה טל בסיס הודשי. כ- ר00? הנועוה בהודש עבור 6090 טובדימ. צרמיות הנגנרות: בזיז'ורת בלבניוברד: תמחיר : םה וכסח הת המחשב: ‏ .8.9.] סוג דגם 165 כונני סרטים: 3 כונני תקליטים: - 270 סוגי מסופים: צג גרפק - אמצעי קלט/ פלט נוספים: קוראת/ מנקבת כרטיסים: מדפסת: טרט--ניר: תוון: -כ- קורא אופטי: המוסד:, מל יימ מחלקה: כתובת: יהודה הימיה 33 ,ת'א התכנית שוחררה: / תנאיס: רא דוותהו מס. היישום: 36 3 - 285 - . | זכרון דרוש: % : 5דשואוס : 5סמסעע/ו₪א תובנה: 1 שם התכנית: שגרות: ‏ 20 כמות כרטיסי מקור לתכנית: 0 מכלולים הקשוריס בתכנית: מעוכת ההפעלה: 0 שפות התכנות: טלפון: ‏ ו9 [03%529 איש הקשרנ: עודכן ביום: | 01/10/76 מודיך יישומ'י מחשךב א תאור: : אסודקוה655ס .וונכה כגילויות צווהת צויר. רהרויף מדווחה 7 ביצוצ טיסות מהטבת הטלומ-י אול ,וע וח נומ וה ,צכויי חופת. וודוווו דיוורים צישים ומהקלכתייב,הודעיים והיסטוריים. נתונים על על!וא עלטור טיסהק, דווה ביצועי מטוסים. ג- רכרזי רג'תו] נלט להודט. ו ההעגרות: , : 5 דאם ואויסס נזידוות בזביוברד: : 5כוא סצוותא צווה-צויר ‏ עגוו-פיסה : ה השוסה גה תובנה: : םמ וספ שם התכנית: זכרון דרוש: 6% שגרות: רב כמות כרטיסי מקור לתכנית: 20000 מכלולים הקשורים בתכנית: מערכת ההפעלה: 27? 25 כונני סרטיים: כונני תקליט ים: 5 מס וג הבגך המחשב: '..ז חוג ס70ב3 דגב 645!. 2 סוגי מסופים: צג גרפי: אמצעי קלט/ פלט נוספים: שפות התכנות: קוראת / מנקבת כרטיס ים: מדפסת: סרט-ניר: תווין: קורא אופטי: המוסד:%? -וָול מחלקה:מעייז טלפון: 03672873 כתובת: 1+ הגופה לוד איש הקשו: כד. צימט התכנית שוחררה:י ‏ 4/67> תנאים: . 7 דווהו מס. היישום:315 עודכן בשם: | 03/10/76 | בדיבז"א מזריך יישומי מחשב ארצי וכ<אור: : אסוד?ופפס מורכת נירול יקופה הגמ וקים לעובדי החבוה. ניהול העבוד !7 הברי וקופה, ההו ].ההלואות.נכקודוה ואמדד,היעשוב רווהי החהברים והוספתם ליתרות. כקלט:רשומות ממעצרכה השכדר !| הורצות ידניותהת. פלט:רשימת יתרות הודרשיותהת,דף הנועות הודשיוה,רעש ת+ץ+ ה ואות שסולקו|ו והודעוה שנתיות צ7 רוחים. הגרות: : 5 דא ווסס בזידוות זביתרד: : 5כוה סצווא רוז הלואוה רווה תגמולים : ה ה צוכ חת המחשב: . .8.9%.] סוג 370 דגם 145 כונני סרטים: כונני תקליטים: מסוג 3310 סוגי מסופיס: צג גנרפהק אמצעי קלט/ פלט נוספים: קוראת / מנקבת כרטיסים: מדפסת: סרט--ניר: + תווין : קורא אופטי: המוסד: 7%-ע7 מחלקה: מע"ן כתובת: ‏ 1מ7 תעופה לוד התכנית שוחררה; כד/ן תנאיס: 7 ךד!והו מס. היישום: ‏ 316 - 287 - .| זכרון דרוש: תובכנה: שס התכנית: 68 כמות כרטיסי מקור לתכנית: מכלולים הקשורים בתכנית: מערכת ההפעלה: ד? שגרות: | 0+ 2000 005 שפות התכנות: טלפון; | 03677973 צימט איש הקשו: ר. עודכן בשם: 33/76 : ו 0 תאור: : אסודקומ56סס מערדוו 7 ירול כהיצדט. מה?ר טדכו ז נעדכז אה בסיס הנתונית בנתוני הגצוברים והרחברה הנ סלט ים <צר ועיט הוכניות דווה מפיסוה מבסיסט הנתונים שלל דוהות כגוז קעוואת תפז ומצבה,הדפם יס אישי,משר שרייה בדרגה. . המצרכה מודולוית וצאינה מוגבלה בגודלה הערות: : 5דא=ואואסס מזילות מלכיתה: : 6וג טאווא נוח צדר : םה הסגה תוכנה: : םה ה ווד- 90 המחשב: מוג 370 ז ּ שם התכנית: כונני סרטים: ו זכרון דרוש: אפקוה שגרות: ‏ 7235 כונני תקליטים: - . כמות כרטיסי מקור לתכנית: 0 יי מכלולים הקשורים בתכנית: סוגי מסופים: מערכת ההפעלה: 6 צג גרפי: אמצעי קלט/ פלט נוספים: , שפות התכנות: קוראת / מנקבת כרטיסים: מדפסת: סרט--ניר: תווין: קורא אופטי: המוסד: מ צ א מחלקה: : טלפון: ‏ ו6|363 כתובת: 3י וממי ] 5 הא איש הקשר: דוד שי התכנית שוחררה: 7% .- תנאים: מס. היישום: >53 עודכן ביזם: | 53/[0/75 - 283 - בזיבדייא ( מזויך יישוםי פחשב ארצי ונאור: : אסודקוהספפס מערר תשלומים אהצכר ונוכחות ע? הניכים אכנב ים,צוורים וחוקים כרוניית במצונוה | במשפחות אומנות. וכוי המגונוה בתשלומי ציוד והחצסה וחיוב הרשויפת המכקומיות מוטורד הסעד, עצויכה זווהים תסציביים וספמי נטיי ח קגבי ההעלומים והנוכתות. הזברות: ינזידלוות מניתרז: מעונוה סעד השלומים : םה וכסח הת המחשב: ...זז סואג 0 37 דגם 165 כונני סרטים: כונני תקליטים: וסוג 23[164 סוגי מסופים: 77 ₪ צג גרפית אמצעי קלט/ פלט נוספים: קוראת/ מנקבת כרטיסים: מדפסת: סרט-ניר: תווין: קורא אופטי: המוסד: מל'ימ כתובת: רוממה ירושלים התכנית שוחררה: 1712 תנאים: ?א דווהו מס. היישום: 355 - 289 - .| זכרון דרוש: : 5דאםואואס : 5כסצוצם א תובכנה: שם התכנית: .0 כמות כרטיסי מקור לתכנית: מכלוליס הקשוריס בתכנית: מערכת ההפעלה: 2.6 שפות התכנות: 02525!1' :ןופלט‎ אש הקשף ‏ א- מרגליה 0 77% עודכן ביוס: המיא מוריך יישותי מחשב ארצי תהאור: : אסודקו56₪טס 1 ריפסה ה ודו --רהדח' לת ועיבי השפחיח. / בש- כובץ מרששם תושבי השטוים, וכרטסי כתוגת. פלט- הטעודות %הות, אלפוני ב,כהובונים וצהותוניס. :מוה- 82000 רשומות. ההערות: : 5דאםואואסס נזיל"ות מפשתח: ' 0 : 05ה0סעוצ>א צרשט-הושבים אלפוז ‏ צהוחוץ העצודות צהות : = תוסח הת תובנ ה: : םוד 50 המהשב: ‏ .%.8.] 0וג 376 דגם 155 שם התכנית: כונני סרטיים: 7 זכרון דרוש: = כונני תקליט ים: יי ממוג 5ו23 כמות כרטיטי מקור לתכנית: מכלולים הקשוריס בתכנית: סוגי מסופים: 5 : מערכת ההפעלה: 2.6 צג גרפי: : אמצעי קלט/ פלס נוספים: שפות התכנות: :5 יי אאתזתסז ל קוראת/ מנקבת כרטיסים: מדפסת: סרט- ניר: תווין: * קורא אופטי: המוסד:מ? "ת . מחלקה: טלפון: ו1ו03525 כתובת: ר1 ממה י רו ולי ם ו .| אש הקשו: מ. שטייז התכנית שוחררה: | ?7/7 * תנאיס: 7 ?א דווהו מס. היישום:351 עודכן ביוס: ‏ 03/10/76 - 20 - <>פרקה > טזריך יישומי מחשב ארצי רנבאור: : אסוד9ומ56שס ראומ ות איש יות. יצירה ועדנוז על קוב" אר טובדים רמכיל פרטים אישיים ומהוה בסיס ?הלו ם משכוות מעודכנת. , | הפלט: נרטיסים המבילית שינוייט בכסונט האישי הפלט: מורכדר מדוהוח שוטפיס ובמהלר רכיצ וע ורינוצ ררטי הטווד רסיום המהלר המהוה ררטסת עובדיחה רמנגנוז. במהקבי? מועברים הטינויים ?גדרול נסיסי המשכורת. העדרוניס הם מבועיים. הלכרות: : 5 דא= וס בלילות נזביתרד: : 5הס/וצ= א נהול משכורת מצבה-גובדים : םה לוס חהת ונוכנות: המחשב: בא.ה.] חוג 370 דגם 45ן |שס התכנית: כונני סרטים: 5 / .| זכרון דרוש: 66% שגרות: ‏ 5 כונני תקליטים: - :; מס וג 21408 כמות כרטיטי מקור לתכנית: 2200 מכלוליס הקשוריס בתכנית: סוגי מסופים: - מעוכת ההפעלה: 2% 5 כ צג גרפי: . אמצעי קלט/ פלט נוספים: שפות התכנות: קוראת/ מנקבת כרטיסים: מדפסת: סרט--ניר: תווין: קורא אופטי: המוסד: אל.על > | מחלקה: מט"ן טלפון: 972873 כתובת: 1מל תגנופה לוד איש הקשר: בכב.צימט התכנית שוחררה: 3 תנאיס: לא רווהו 'מס. היישום: 147 עודכן ביים: | 03/10/76 בזיבד'"א מוויך יישומי מחשב ארצי ותנאור:. ו : אסוד2ו6508כ +רגוז מידט על כ"צ בשרוה רמדיהה. עדכוז רב-בהובץ עובדיס ובדיכקה מהימדוה, ר!צאר זוהוה עגויים ודכרים הריגים. דכבלוק כווט העצובדים לנתוני מעווה בהקז. הלבכרות: -. . : 6 דוא ואו 60 נזילוות מניתווז: ו : 05 0אופא בוח אדב מטטיפ%טיה זהול תפז ציוד: . :פההאסהגה | תכוכנה: וד 50 שם התכנית: זכרון דרוש: 0% . כמות כרטיסי מקור לתכנית: מכלוליס הקשורים בתכנית: מערכת ההפעלה: המיחשב: :".4.] 1/0 5706 דגם 165 כונני סירטיים: 3 כונני תקליט ים: מס|וג. 4ו23 סוגי מסופים: - - - צג גרפית - אמצעי קלט/ פלט נוספים: ש פות התכנות: קוראת] מנקבת כרטיסים: = מדפסת: ל סרט-ניר: יש תווין: קורא אופטי: המוסד: ל"מ / טלפון: כתובת: וכסיריה ,ר וממק איש הקשר: התכנית שוחררה: / תנאים: מס. היישום: 140 כ ב"ם: | 03/10/76 - 292 - תאור: ₪ 7 : אסודקוה556ס מעוכה כ"א. כלט: כפוישירם אישיית של צובדיח. פלט: דוה₪ פרט וזוהוה סטטיסטיים על מערכה כ"א.י . מהלכיםח: קליטשה ההומר ובדיכתו,בדיכות הקינות,עזכוז כו נ"א ודוה שגויית. הזיר וו: שבועית. הזנרות: בלילוות בלביותברד: נוח אדם נהול המחשב: כונני סרטיס: > - 6 כונני תקליטים: - סוגי מסופים: 200 צג גרפי: - אמצעי קלט/ פלט נוספים: קוראת/ מנקבת כרטיסים: מדפסת: סרט--ניר: תווין: קורא אופטי: המוסד: ח 49% כתובת: 1מ7 תטופה לוז התכנית שוחררה: | 54/ תנאים: מס, היישום: 33 1 . ספטים סשיםה | 2 סואג : םוסחה כ550 דגם מחלקה:ממי" 1 לצ דווה! ב - תובנה: שם התכנית: .| אכרון דרוש: 608% כמות כרטיסי מקור לתכנית: מכלוליס הקשורים בתכנית : מערכת ההפעלה: 2, ב שפות התכנות: טלפון: איש הקשו;: ‏ י : 5דאשואואסס : 5םהסצוום א 50-35 : "2 57 :תורגש‎ ב 41 8 עודכן ביוס: ‏ 20/17/75 מדריך יישומי מחשב א תאור: ו : אסודקוה690ס אערךר כוה אדם.ההצכו מאגר נידט על הפרטים האיעָייס של כל עובד.פתיהה עם נניסה הגובד.עדכוז ושנויים ב:מז עבודת!.. קשר עט אערך דמשר ורת. 2/7 דוותיב סטטשיסטיים ומגכבים" על נושצים שונים לפי דרישה. הזכברות: -. : דא= !ואס ממזידוות בזביוברד: * : 5 טאווא : םה השוסחגת תובנה: המיחשב: 74% סואג 70ב דגם 45ו |שם התכנית: כוכני קירטיים: 77 2 זכרון דרוש: 080% שגרות: | 5י0 כונני תקליטים: גס0 מסוג 4ו21 כמות כרטיסי מקור לתכנית: - 04000 מכלולים הקשורים בתכנית: סוגי מסופים: מערכת ההפעלה: 26 . 5 צג גרפ זדוגה, הנכיד,כוה אדם . אמצעי קלט/ פלט נוספים: שפות התכנות: קוראת/ מנקבת כרטיסים: מדפסת: סרט--ניר : תווין : קורא אופטי: המוסד: פחטשיר צ בציה. טלפון: ווו032698 כתובת: 9 ד 7055 הא -, . איש הקשו;: | דר ג הלוי התכנית שוחררה:" , / תנאים: לא דווהו מס. היישום: ‏ 5?8 ' = עודכן ביים: 76 -‏ 908 - תאור: . : אסודקו חפט . טפר פטירות. רירפצום פטירות ארצי,הוצאח ספרי נפטרים,עזכוז מרשם החועשבים. כדט לעיבודים סטטיסטיים. כקש₪: הודעות פטיוה מבתי הולים. פלט: ספר נפטרים,כסוממ חודעי ?נרשם הועבים, כובץ הודמי למטמיסטיסלה, ברטיסים למוסדות שונים. תעולות: קליטה רודשיה,תת בלה לוגה עם מרשם רת ועבי והדיסת + נכס נפטר,ים ענתי. | הנברות: : 5 דא:ואשוסס בזידוות מביותברד: : 5כוגוסשרו: א נרשם-הועבים ספר-נשוים סטטיסטיסה ציוד: : ה שוכ הגה תוכנה: המחשב: .א.8.ן סוג 260 דגם 65 שם התכנית: . כונני סרטיים: . .| זכרון דרוש: אחף שגרות! 5 כונני תקליטים: וסוג הָבכב כמות כרטיסי מקור לתכנית: 0 רכ מכלולים הקשורים בתכנית: סוגי מסופיס: : מערכת ההפעלה: ו צג גרפי? אמצעי קלט/ פלט נוספים: שפות התכנות: קוראת / מנקבת כרטיסים: מדפסת: סרט--ניר: תווין: י - קורא אופטו; / המוסד: משרד ופניח * כ מחלקה:המרוז טלפון: ופוךר5-יה כתובת: הכיריה רופיז ים איש הקשר: שָו. עירוןז התכנית שוחררה: 73ו תנאים: מס. היישום:43 !ו עודכן בום: | 9/76ו/גו ו כ [) ת- 1 בזיבז"א ( מוויך יישומי מחשב ארצי ותאור: : אסודקוה56סס ברול סור 1 ולרדים ורנפכרת תה עודור לידה. הכלט: הודע ות דידר מוהי הוליה. רפד ₪ ודוק קידר,ינכס 1 ולדיר,סרופי קלידות (לפי נהוה) הודטיים ושוזתיים, גורץ ‏ נירות למרכה רדת ושגי נ,כובץ נולדים טנחי והודשי. בללשף ו דגוה ונדיכוז .הדפמת התעודות לידה והלוקה להושויה,ודרוז כלובט תרטטש- החזבנים. ‏ בת וריוה: 35360 קלצנר. הנגרות: . : 5 דש !וס מזילות מניתו: : 05 0ווו=א נועט-410ביט ‏ תגודות-רידק ‏ ספר-1 ולדים : 35 וס תה תובנ ה: : 5 50 המחשב: ‏ ,*,5.] מוג 350 דגה 65 שס התכנית: כונני סירטוים: 5 זכרון דרוש: א 6 כונני ת קליטייס: 6 מסוג 33:37 כמות כרטיסי מקור לתכנית: מכלולים הקשורים בתכנית: סוגי מסופים: מערכת ההפעלה: ול צג גרפי;: אמצעי קלט/ פלט נוספים: שפות התכנות: 55: 005 מדפסת: סרט--ניר : ּ אאאזא0? - 1 תווין: / קורא אופטי: +זזט קוראת / מנקבת כרטיסים: המוסד: מצוד הנים ‏ + מחלקה:המרוז טלפון: ו5 י02-60 כתובת: רכריוריה רותהי] איש הקשרת %ף. עירוןז התכנית שוחררה; | .6/7 תנאים: / קצ רווהו מס. היישום: 44 ! 4 עודכך באם; ‏ 3/3027 תאור: | | : אסודקוהספפס הדפסה ושיונוה לכ?י רדר ויה, הדתסה רעיימות א"ב לנפ ,הדפסת רשימותח א1שים עא הידשו את רעיונותיהם. הסלט: כרוסת כלי יריה. ופלט: כנ"?ל וסטטיסטיכוה. מהלכים:העלאה הכרטסת על ס השט,מיוז,הדפסת רשיונות והוצאת ותראות. 4 הערות: : דאואווסס | 7 ז%אפ66%אג% פטהג ‏ 61% נזילוות מבתרו: -/ = : סאוו א נהו? נלי-יריה כרטסת רשיונות כלי יריה : םוסחה תובנה: 2 : ה ה צודו50 המחשב: ‏ .;א.3ה.] הוג 360 דגפם 65 שם התכנית: : כונני סרטים: .| זכרון דרוש: א שגרות: כונני תקליטים: כמות כרטיסי מקור לתכנית: ּ: מכלוליס הקשורים בתכנית: סוגי מסופים: , : מערכת ההפעלה: צג גרפי; אמצעי קלט/ פלט נוספים: . שפות התכנות: קוראת/ מנקבת כרטיסים: מדפסת: סרט-ניר: תוולן: 5 - קורא אופטי: המוסד: מְשַרד הפנים | מתלקה: המכוז טלפון: ‏ ו5'י02-60 כתובת: הכיריה י וושלים ‏ . , איש הקשו: ‏ 1. אליוסף התכנית שותררה; | | 1/73 | 7 . תנאיס: קצא דווה! מס. היישום: 42 1/ עודכן ביום: 1-6 03/1 = 207 - מודיך יישומי מחשב - תאור: : אסוד?וה650ס בצרכר ניזן ובערה [הולדה. הכלטפ:הצמנ ות,כבלות,הוצ אות מויעוה אדם/מרונה, , רעבון וה, ההציבים, הלרא ת,מציומנים. כגיור:כליטה.נריקוהת הכינוח ,מעכב מסמכ ים,ע דכ וז רב סכסובל. דוהות:ונועה.התהיר.כקשט תנאום: לצ דוורו 5 . עודכן בטם; | 0/10/76 75 הו בה . . בזיבדי"א - מוריך יישומי מחשך ארצי ת<אור: : אסודקוחספפס סכר מונאות גירוניות. 4 אוכלוסית הנובץט: מעשפזות לכבלי טיפול במרפאות עיר וניותח. מפרה: רפקח דוהות סטטיסטיים. קלט: מסמכי מקור. פלט: רוהות סטטיסטיים ורשילות. - פולכ ים: כליטר. עזכוז ודוחות.. נמויות: 15000 . הגרות: . : 5דאשואואסס מילוות מניתתה: : 5סשהסשץ5א מרפאוה סטטיסטיכה ציוד: : םה / ויסחתת המחשב: 0ְוג 260 דרגסם 30 כונני סרטים: 4 כונני תקליטים: סוגי מסופים: צג גרפי: אמצעי קלט/ פלט נוספים: קוראת / מנקבת כרטיסים: מדפסת: סרט--ניָר: נוי תווין: קורא אופטי: המוסד: עי רי ה הא -יפו מחלקה: כתובת: כרכר מלכי ישראל ת "א התכנית שוחררה: 6 תנאיסם: מס. היישום: 6 2 תובכנהת: - טשם התכנית: זכרון דרוש: 8 : ה וד '50 כמות כרטיסי מקור לתכנית: מכלוליס הקשוריס בתכנית: מערכת ההפעלה: סלפון: איש הקשר: קלא המלום 6 ש. סומר עודכן בשם: וןג243 5 03 76 וי תאור: : אסודקוהספפס : ניהו7 ארמיניסטרטיבי על לערדי קבלהת הולים וגתי ההולימ. הקרט: פרמים ציב יים- והל+אר: יים בכ ני סח החו;ה א! רייבים ס30כפיסניקר על הנוער הרוליח. בעהוורו. הפל0: מורך דוזות טנהיים ברכל ביח הוקי ‏ ורהתר- מ הקכתי. דוחות ה ומה, שהייה. הב' גיל ומקומות יעוב.: הערות: מזילות מביתת: אהשיטשיכה לכב בתי-הול ₪ : ה ווסח גה הוג 0ז3 - 2 המחשב: .*.א.] כונני סרטים: כונני תקליטים: מס וג הרג3 סוגי מסופים: צג גרפי: אמצעי קלט/ פלט נוספים: קוראת ] מנקבת כרטיסים: מדפסת: סרט--ניר: תווין : קורא אופטי: מל יז . מחלקה: המוסד: כתובת: | יהודרה הימיה 33,ת "א | ,4% התכנית שוחררה: תנאים: לצ דוור! מס. היישום: ‏ 359 2 - -ה40 - תוכנה: דגף 55 י| שם התכנית: זכרון דרוש: אופן כמות כרטיסי מקור לתכנית: מכלוליס הקשוריס בתכנית: מערכת ההפעלה: 5. שפות התכנות: טלפון: איש הקשר: עודכן במם: חהייב ונות אישפוצא ומעחב : 5דאשואווססי : 305 0 םאו : 5 ווד 50 רב 0סצ שגרות: וכ ו8יו038?8% י. דריר 76 ג מיר??כר בזיבנ'י"א מזויך יישומי מחשנ ארצי ה<אור: . : אסודקו₪מ56סס .ותז:צ5 אהקזזאטאגה-י] ז6596%אצה" ‏ .זפ צ5 מהז6צבא]: ב וז ויח ז-9,90006 535 6 6אג וא ה :פצק] ז)אנ(ת האזא0|%₪: חחאז 6א זתכתון|-:א ן .0 5,650 +54 פזא!66א מא ע ז 6 5זויטט <-- , בזא -אצ.5 כא4 5,050585 54 |5995 05 =" 5זם ופיים6 ב .םת 65] ם>זהחהזט8 האא< ַטא.* 4זהג ההעגרות: . : 5דאם ואו סס , 5 זם) 64₪5 נספאעם סא2 606,>פז הזזא =|בגזדלטה -> נזיליות מניתוו: = :: 5סאסשצ א 5+ 6א% זא )600‏ פקתן |ק 509‏ א6)0 -608א6 | ₪095 מא ]5 : םה הצוכהגת תובנה: : םעד 50 - המחשב: %ר.] חוג שם התכנית: כונני סרטים: - זכרון דרוש: א כונני תקליטים: - כמות כרטיסי מקור לתכנית: מכלוליס הקשוריס בתכנית: סוגי מסופים: - מערכת ההפעלה: צג גרפינ אמצעי קלט/ פלט נוספים: שפות התכנות: קוראת/ מנקבת כרטיסים: :55 מדפסת: . 0009 סרט-ניר: . ב אותדתס, תווין: ו גו קוא אופטי: המוסד: הן ] חהני מתלקה: טלפון: פ5יי6032?4 כתובת: גורדון איש הקשו: ‏ 7. מודציכק 31 התכנית שוחררה; תנאים: קצ דוורו מס, היישום: 51 2 עודכן בצם: | 03/10/75 9727 -- בי / מדריך יישותי מהשב ארצי| תאור: : אסודקוה550ס (י.ברכה 81%70 דרגי הניהול והררצוג ואידן נרולי מעורדכז,הותאמת במיוחד ל/ונ ד מהכקר וסיתון. הפגרנה הוצמה דופדות רגודר ר דוי |ב וללת נ !רקיס להיכצ ון זמערג על הוצטוה. הערות: :605 מילות מפתת: : 5 סצוץםא הו נבכך אהצפיך מהקר-ויהול לוסדוה פל7. נזיהוד ףפוסדוס מהכר : םה הצוסחתת : םה 50 | המחשב. 5 .3.] סןג 270 דגח 5/ו |שם התכנית: מחופט כונני סרט ים: - זכרון דרוש: עפקו שגרות: ‏ "ו כונגי תקליס ים: 1 וחןגן רברב כמות כרטיסי מקור לתכנית: 0רפו מכלוליס הקשוריס בתכנית: סוגי מסופים: - - מערכת ההפעלה: ד,ו 6כ צג גרפו; אמצעי קלט/ פלט נוספים: שפות התכנות: קוראת; מנקבת כרטיסים: בו :ו מדבסת: ב 1 - 0% שרט-ניר: ו *<ַחחו אגאזהסץ תנוין : = בל קורא אופטו: טלפון: ‏ יד '7942025 המוסד: נל "1 . מחלקה: מִה, כתוכת: ויוי ה הפרניו ז חי נה איש הקשר: | ד"ר גוקדברג התכנית שוחררה; | 7/7% קצכו עשר ,מרירו תנאיס: עודכן ביום: 0/75|/ג0 מס. היישום: !23 בזיבןי"א ( מזריך יישומי מחשב ארצי וכ<אור: : = : אסודקו50₪שס עיבוד סטטיעטי הודשי על שרות הוצסוכה. כליטה כי עומים על דורעדי צבורה בלטכה משר ההוחש. עזכוז נובץ יסוד מצטטבר והזפסהר לוהות סטטיסטיים. הלגרות: : 5 דאש 60 נזיוליות מביתוו: - : ומ ס/וצ=א סטטיטטיקה תצסוכקה דורשי צבודה ‏ אבטלה : םה השוסחהה תוכנהת: : םג הצוד-50 - המחשב: ‏ .9בה.] ססוג 476 דגח 165 שם התכנית: כונני סרטים: זכרון דרוש: ארס שגרות: ם כונני תקליטים: ום|ג 23'4 כמות כרטיטי מקור לתכנית: מכלולים הקשוריס בתכנית: סוגי מסופים: , מערכת ההפעלה: צג גרפי: אמצעי קלט/ פלט נוספיס: *: שפות התכנות: קוראת/ מנקבת כרטיסים: ַ . , :5 מדפסת: . 0 סרט-ניר: . אאףדתס? תווין: ‏ . 1ק קורא אופטי: המושד:מל יל מחלקה: טלפון: ו2 ו03828 כתובת: ירודר רימית 3% ,ה 'א . איש הקשר: התכנית שוחררה: / תנאים: / רא דוורו מט. היישום: 41 3 עודכן בים: ‏ 03/10/76 נזינ[י"יא ‏ -/ מדריך יישותי מחשב ארצ >< תאור: | | : אסודקו650₪ס רניכ ים- ממרד הענודה. ויבוד חודעי של רישום ההות יכים בלפעלים ונבתי החצר. היצוב הוצאו; כהינוה והוצצאה העודות גמר. הערות: : פדו= ואס נזילות מביתרד: * : 05 סצוצ6א בהינוה הניכים צביוד: : פההשטסחהת | התכורבברד: : םוד 50 המחשב; מוג 370 דגם 65י שים הונ כנית:: כוכני קרט לם: 3 זכרון דרוש: א שגרות: | 9" כונני תקליטים: 2 כמות כרטיסי מקור לתכנית: ‏ , 20 מכלולים הקשורים בתכנית: סוגי מסופים: - - - מערכת ההפעלה: צג גרפי; אמצעי קלט/ פלט נוספים: שפות התכנות: קוראת / מנקבת כרטיסים: מדפסת: כן סרט-ניר: תווין: קורא אופטי: . המופה 78 1 מחלקה: טלפון. | י9'י04899 כתובת: ‏ יהורה הימיה 3ז,ה "א איש הקשר: שוחררה: / לצ דוורו מס. היישום: ‏ 362 עדדכן ביוס: 76 0 וי . תאור: : אסודקוה656ס ינה" הרכב- ונוז: מצגת הרבכב רממש-תי. וצאה דווזים לפי מספר רישום, ת וצרת, ה אריד ואיצר. רכב רישום הערות: נמזילות בלפתוו: מינה? רכב : םה הווסההת המחשב: 2 כונני סרטיםמ% 1 סוג 70 כונני תקליטים: דגס 165 סוגי מסופים: צג גרפי; אמצעי קלט/ פלט נוספים: קוראת/ מנקבת כרטיסים: מדפסת: סרט--נזר: ₪ תווין: קורא אופטי: המוסד: מחלקה:ת כ3 וז בימ לפ'נת' רהורה הימרה 33,ה יא התכנית שוחררה: לק4+ דוורו מס. היישום: תובנהת: 4 שם התכנית: זכרון דרוש: - א כמות כרטיסי מקור לתכנית: מכלוליס הקשורים בתכנית: מערכת ההפעלה: שפות התכנות: : 5 דאםואואס6 : 25 סשצ= א : 5 צוד- 50 שגרות: 4 0 250 ספת טבפון 91 338081 איש הקטשָב: עודכן ביוס: 03 7568 ה תאור: : אסוד? !הס פכר רודר וסטטיסטיכה ו גנף רצאז. צדבו) ננהד שר כבנו העדר והטטיסטיכה טול נהונזי וכבשות ,חק ופוח החלינבה והחלב מבהןז צאצאם. הוגרות: : פדא6ואואסס נזיל"ות מביתת: * : 5הסצוו:א כלהשי לשיכר גדר צא ] קדב ה הקאו תח ציוד: : 6הגלוסחמת תובכנה: : 50-36 | המחשב: ‏ .43.9.] שוג 76ב דגח 55| וטס התכניה-ך ו סדרסיים- ב +כרון דרושי: *ארם שגרות: חי כרכני תק ליט ים: 2 וג '4ו3? כממות כרטיטי מקור לתכנית: מכלולים הקשורים בתכנית: סוגי מסופים: - - - מערכת ההפעלה: צג גרפית - אמצעי קלט/ פלט נוספיםס: שפות התכנות: . - :558 ץסרו 00 * אותזהסז 1 קיראת / מגקבת ברטיסים: מדפסת: רז סרט-192 תווין: קורא אופטי: המוסד: מ5ל"מ5 טלפון: ו8יב302 7 כתובת: יהרהודר הימית ב3 ,ה "א צ הקשר;: התכנית שותררה: תנאים: 4 דורו מס. היישום: 360 עודכן בצם: | 0/75ן/גה " ג - בזיבז'"א , מדריך יישותי מחשב ארצי תאור: = : אסודקומספפס מערכה והוצאה לפוגל. הפעלח הליכים בהו אה לפוצל ומסןף לויאילתות. כובט רצב בנוי לגיעה ישי רה עם רטומוה באורר מעחנה. הזגרות: " : דא שוואסס בזילוות נזניתרו: : 5סאסצ=א הוצאה-?פועל ציוד : םה שוכ חתות תובכנה: :רד 50 - המתשב: .%.5.] סוג 3706 דגם 65[ |שם התכנית: כונני סרטים: זכרון דרוש: ארפו כונני תקליטיים: 2 וסוג אוו כמות כרטיסי מקור לתכנית: מכלולים הקשוריס בתכנית: סוגי מסופים: מערכת ההפעלה: 2.6 צג גרפי: אמצעי קלט/ פלט נוספים: ‏ : שפות התכנות: קוראת / מנקבת כרטיסים: :55 מדפסת: . . 0% סוט-ניר: אותזתסץ תווין:. ול קורא אופטי: 4 צ המוטד: מל" מחלקה: טלפון: | י03929'8 כתובת: יהודה הימית 33,ת "א איש הקשר: התכנית שוחררה: 73 תנאים: לצ דוורו מס, היישוס: 348 עדדכן בלוסב 5% יו/ רנ תאור: | : אסודקוהספפם" ‏ מגרכה ההוכניוה המפפלה בנושאד מכירגּת למשתכנים בזברה רניה גדולה. מנהלח רהכצרויות בנהה"צ על משהכנים זמעכב על תמקומ ירח.מנהלת מלאי דיר ות למכירר. גוהנה נלים אפסטיביים קלמוכר. לאשי ובספים, נלמוהרי החברה.. הזיר וה ₪ בועית. העדות: ּ 9 | :וסט . צאה 0 6-60אז ם .ו 8 65 | 5 בליו"ורת בזבירברד: ' | : וה טוא נכי רות,]ברה-בניה : ₪6 וסחהו תובנו:: : 5צוד- 50 שם התכנית: זכרזון דרוש: 32% שגרות: כמות כרטיסי מקור לתכנית: מכלולים הקשורים בתכנית: מערכת ההפעלה: המחשבב ‏ .6.0.6 0!ג ‏ : 5002 דגם | כונכמי סודטויסם 2 2 כונבר ונק ליטוינד ור נמסוג. 8%4 . כדוגי מסופים: - - צג גרפיק .8 שפות התכנות: אמצעי קלט/ פלט נוספים: קוראת / מנקבת כרטיס ים: מדפסת: סרט--ניר: תווין: קורא אופסי: המוסז-? !ג/דל בצמ -, מחלקה: טלפון: 6 224115 כתובת: רו גוורו: 83 חא איש הקשר; 7 מוציכנט 27% התכנית שוחרדה: תנאים: לא דווחו מס. היישום. 599 - שדנןבפט: 5ד09/107 = 0% --. לש ת<אוה: % : אסודקומ6פסס מערכה נשעז- הרכרה אוטומטית על מסלול כל שפר מנמנז- חישטונ המהיר וח* שוור ררלכס ריהסי המגיע לכל הגרר שר!בי?ה אוהו עטר משעז- חיור אוטומטי להברות רפ וה םב ורת על דוהחות המכירוה,הגוביי נא,בדיכקה אוטומטיה חל השבונות שמהכבלים מהברות ארות בקהשר למנעגנז- הוצאת דוהות סטטיסטיים ומסררייס -. . - ש הכו פתיים ומצטררים. הרצוץ יו"יות,שבוציות והודשיות. העברות: : 5 דאם ואס מתיל'וות נבנביוגברו: - : 5כו הסוא מטע ז ש ר- מטעז הובלד-או ירית המחשב: ‏ .א.8.] סוג 370 דגם 145 |שס התכנית: כונני סרטים: 6 .| זכרון דרוש: 66% שגרות: ‏ ר10 כונני תקליטים: מסוג 3330 כמות כרטיסי מקור לתכנית: 000 מכלולים הקשורים בתכנית: טוגי מסופים: > . מעוכת ההפעלה: דכ ג גרפ . אמצעי קלט/ פלט נוספים: , שפות התכנות: קוראת/ מנקבת כרטיסיט: מדפסת: סרט--ניר: תווין: סיך קורא אופטי: המוסד:, אל-על. , מחלקה: מע" ז סלפון: ‏ 03972873 כתובת: נמל העופה לוד איש הקשו: ‏ כ. צימט. התכנית שוחררה: 2:70 תנאיס: 7.דווהו מס. היישום: 14 3 עדכן ב"ט: | 03/10/76 .- 305 - ינדא + מזריך יישומי מחשב ארצי תאוד: > י ' דר : אסודקוה650ס. בצילו, ו דכ 1טה. זיהול מש ן אחר העאיקהות שנטָאלו ובדיכסה באיא!ו מידה ווניב שרים גל ה%איקהות בצלז. הפק5 כו77 דוהות קמצכירות הכננת והשוים ת ובאייתוהת שלהז נענ! וכז לופכ דוה לכל הבר כנסת על השטאילהות עששאל. ההעברות: . . : פדואואווסס נזילות מפיתת? ' ו : 5ו וא ירטו כנשה תמוקב ניהזל פרדמנטרי ממטשלה וכנסת : פההאסחגה | תוכנה: המחשב: ן74! הוג 270 דגם 165 שם התכנית: כונני סרטים: . זכרון דרוש: % שגרות: כונני תקליטיס: ₪ 1 כמות כרטיסי מקור לתכנית: מכלולים הקשורים בתכנית: צז אמט סוגי מסופים: מערכת ההפעלה: צג גרפי: . אמצעי קלט/ פלט נוספים: שפוח התכנות: קוראת/ מנקבת כרטיסים: מדפטת: סרט--ניר: תווין : קורא אופטי: המוסד: מל יימ מחלקה: תש יטוח - סלפון: [וו025?251 כתובת: הכיריה : איש הקשר: מ. ארז התכנית שוחררה: / 2% תנאים: : ?א דווחו מס. היישום:25 3 = שהקן בצם 76<ףך/פהָ - רו3 - 0..5% בזיבךי"א / מזריך יישומי מחשב ארצי תאור: : | : אסודקו508טכ משרד רפא ת, המהלקה לרבנוה. אלפוז על נשואיז וגרושיז. אינדכס באמצעותו ניהז לאתר תעצודוהת נשואיז וגרושטיז. רעציב!ד לפי הוגמנר. הנברות: : 5דאםואואסס נמזילות מנפיתוו: . : 5 סא אלפוז ררנוה ‏ ניעואיז וגרושיןך אר !4 יז ונישואיז תובנה: ציוד: : ם ההשוסחגת .. שס התכנית: זכרון דרוש: 4 שגרות: כמות כרטיסי מקור לתכנית: 500 מכלוליס הקשוריס בתכנית: . מערכת ההפעלה: ה 450 המחשב: .א.ה.] סוא 370 דגם 165 כונני סרטים: 2 כונני תקליטיס: - סוגי מסופים: - - - צג גרפי: אמצעי קלט/ פלט נוספים: שפות התכנות: קוראת/ מנקבת כרטיסים: כז - :55 מדפסת: בו %*פכו 7 סרט-ניר: --% ד - אגתדתסץ תוויך ' ₪ - קורא אופטי: המוסד: מל "מ מחלקה: טלפון: יהוי039?8 2/7 כתובת: יהודה הימיה 33,ה "א איש הקשר: ' | התכנית שותררה: / תנאים: קציד|ור!ו מס, הישום: ‏ 333 עודכן בטם: | 03/10/76 , , - ון3‎ - בדיבדי"א ( מזריך יישומי מחשג ארצי תאור: : אסודקו56ס הנניוה גבודה למשח הוקלאות. מטרר: הזפסת תכניות העבודה לפי פציקלויות א ורדפסת דוהות סטטיסטיים. פעי?וה מאופינה ע"י יהידת משנה ומספר סדורי. הנהלר נו77 כליטה ותקינות,ערכוז ותערכי הדפסה. הדירוה: צחה שנר. צמז אפיני 7 צה ל- 3000 פַּטָילויות הוא 5 דכלות יצ"מ. הערות: נלילוות נקביתרד: הכנו] הכלאי ‏ = קלאום המחשב: .7% 0וג 4376 :ונני סרטים: 2 : |נני תקליטים: 1[ מסוג 4ו23 ₪ מסופים: ג גרפי: אמצעי קלט/ פלט נוספים: קוראת / מנקבת כרטיסים: מדפסת: סרט--ניר: תווין : - קורא אופטי: מל יימ . מחלקה: יהורה הימיה 33,ת "א שוחררה: /, מס. היישום: 332 - כ - -דגס 65 ונשם התכנית: +כרון דרוש: 8 כמות כרטיסי מקור לתכנית: מכלולים הקשורים בתכנית: מערכת ההפעלה: 2.6 שפות התכנות: טלפון: איש הקשר: -.* לשכת שרות עודכן ביים: | : 5 דוו 00 5/0 405 : 0-5 : :55 אאאדתסץ ל 1 ו0339?8 03 | 6 צצדץ יקש ההש ת<אור: : אסודקוהספסס פעי לוה ספו שיביח - מוכבצ ופועל. . רישום פעילוירוה ספווטיכיוה רסניפי הפועל לפי ענפי ספ ורט ומספר ממחתפים. ‏ בדי קוה תכינוה,עדכוז ודווה תקציבי לסניח. העגרות: מילות מכיתוו: טפורט רישום 9 :מההמסהגא המחשב: % סוג 370 כונני סרטים: 3 כונגי תקליטים: -' - דגם 165 טוגי מסופים: צג גרפי: - אמצעי קלט/ פלט נוספים: קוראת/ מנקבת כרטיסים: מדפסת: סוט--ניר: + תויין: קורא אופטי; המוסד: מל יימ מחלקה: כתובת! יהודה הימיחה ג3,ה "א התכנית שוחררה: תנאים: 7צ דווהו מש. היישום: - 313 - וסנצים, דווהים על פעילות לפי חתר של ענפי ספורש ‏ : 5דאם ווואסס : 5הסצווםא תוכנה: :50 <- שם התכנית: זכרון דרוש: אסד כמות כרטיסי מקור לתכנית: מכלולים הקשוריס בתכנית: מערכת ההפעלה: שפות התכנות: טלפון: וְפןו8מ32 3 איש הקשר: עודכן בים: 6 תאור: נירוד נא כ] של ספרית סרטי הכרות: צנילות מביותברד: שריה פרכי מדציב הּוג 370 02 - + מדריך יישומי החשב ארצד 2 : אכוד הפמ הנחשר. : 5 דא ואס : ₪05 0יא - הכה ו תובנה: : 90-35 דגהף 45י |שסם התכנית: זכרון דרוש: אחפהת | כדנני תקלייטיים: [ס0 :שוג 2:30 כמות כרטיסי מקור לתכנית: סוגי מסופים: צג גרפי: אמצעי קלט/ פלט נוספים: קוראת ] מנקבת כרטיסים: מדפסת: סרט--ניר: תווין: קורא אופסי: המוסד: לעשיך צ בצית. כתובת: ‏ ה 71 7055 הא התכנית שוחררה: 72. תנאים: מס. היישום: 530 מכלולים הקשורים בתכנית: מערכת ההפעלה: שפות התכנות: מחלקה: טילפון: יוי03?54 איש הקשר: דר א הלוי לא ךדווהו עודכן ביום: 03/10/76 6 תאור: : אסודקומ50ספ מער וז'- נהול הגודרויות מכבדים: מטוה ומערר לספק מידט קמנהלי המחלקות ולהנולת רמפעל על רעדרויוה הטובדים. זהוני הפקט נשארים מ גצי ופסלט של פעט- ור המעצכווה ומודפסים דוהוה במיוז לפי מהלכות. הדוחות מכילים זתוני העדרו- ית בבפוי במותי וכסצי כגוז: הופעה, מהל?ה, מלואים. הברות: : 5 דא או נזידווב מזניתרד: : 5הסאוו=א העדרויות טובדיט - בהול : םההוסחתתת תובכנה: : 505 - המחשב: ‏ .%.8.]ז סוג ) 35% דגם 40 שם התכנית: כונני סרטים: | זכרון דרוש: 6% כונני תקליטים: ו מסוג 6ו21 . כמות כרטיטי מקור לתכנית: מכלולים הקשורים בתכנית: סוגי מסופים: : מערכת ההפעלה: 25 צג גרפי: אמצעי קלט/ פלט נוספים: שפות התכנות: קוראת/ מנקבת כרטיסים: מדפסת: סרט--ניר: תווין: קורא אופטי: המוסד: י.ב. מ מחלקה:ל , שר ו טלפון: ‏ י7037?84'1 כתובת: 7 .ד. 0210? ת'א : | איש הקשו: מנדל רלשכה ד התכנית שוחררה: 1 תנאים: מס, היישום: 6067 עודכן בגנ : | 75/ 0 1/ 3( מזריך =עמצי מפשל ל תאור: : 0 דץו 6 מהלר דווה עגוה עבודה לצרודות שונות. ט 8 ₪ 4 המהלר מאפשר הוצאה דווחים מרב-כובץ שעות עב)דה דפי מיונ פונטרים עונים הנכתבירם ע"י המטחמש במסוף. הככרות: : 5 דאשואוס6 בליז'ווב בקבירברד: > : ה טאווא כוה אדב נהול ד!|וח שעו ה-עבודה .: הסח גו תובנהת: : םמ שוד- 90 המחשב: 5 סוג 0 דגם שם התכנית: כונמי שרטיים: - צכרון דרוש: 53% כיכבי תקליט ים: - . 0 כמות כרטיסי מקור לתכנית: : מכלולים הקשורים בתכנית: סוגי מסופים: 2000 מעדכת ההפעלה: 2.3 צג גרפיק 0 , אמצעי קלט/ פלט נוספים: שפות התכנות: קוראת / מנקבת כרטיסים: מדפסת: סרט--ניר: תווין: קורא אופסי: המוסד: הצ'א מחלקה: מַמ"1 טלפון: מצנבת: | דמל הצופה לוד איש הקטיי . מ. ברנזוב התכנית שוחררה: 72 - תנאים: 7א דווהו ְ עודכן ביום: | 3/10/76 מס. היישוס: ‏ 36[ - 5ו3 - 2 א-] תאור: : = : אסודקוה50שס מערכת שע ₪ עבודה. גש: כשיסי עבודה של העצובדים. כמות הודשיה: 500000 כרטיסים. פלט: פירוטש שעות ?כל עובר לצוור העלוס מש ורת ודווהים צעטונים. תדירוה כקליטת ההומר: יומיה. ז הגרות: : 5 דא₪ואוס6 מילות מניתו; . : 5מסעצ א מעסב | דו1ו79 עגות-עצבודה משככורת : ה ה צוסהגת תובנה: : 0-3 -. המחשב: סוג 2 דגם שם התכנית: כונני סרטטים: ד זכרון דרוש: 100% שגרות: 60 כונני תקליסים: - כמות כרטיסי מקור לתכנית: , . מכלוליס הקשוריס בתכנית: סוגי מסופים: 200 " מערכת ההפעלה: 4.3 5 צג גרפי: - אמצעי קלט/ פלט נוספים: שפות התכנות: קוראת / מנקבת כרסיס ים: מדפסת: סרט--ניד: ו תוויף: קורא אופטי: המוסד: | תצ"א" מחלקה: | ממ"1. 7 כתובת: נמל העופה לוד התכנית שוחררה: * 3 תנאיס: 7 דווהוּ מס. היישום: | 137 5 עודכן בצם: ‏ . 03/10/76 = 317 = 0 2 ארצי | ת<אור: : אסוד?קוה556ס נכבהוה. יצידר ועזכוז של כו בץ אב נוכהוה המכיל פרוט שעות עבודת עובד ורכו% מאדנים שנתי. כקט: כטיסים המכילים רכוז שעות עבודה הודשי ועדכ|ז לאצני הופשה,מחלה. כילו אים הצונ וה וכב!ו. | פלט: הוראוה תשלום עגות נוכחוה וגמולים שונים. הפלט ושנתהי-צ+והוה סטטיסטים הזגרות: . : 5 דאםואואס מילות מפתת: : 6/0808 תובנה: : 50-35 שם התכנית: זכרון דרוש: 347% שגרות: כמות כרטיסי מקור לתכנית: 00 מכלוליס הקשורים בתכנית: מערכת ההפעלה: 25 25 -והו נוה אדם מעכורה א<צטןז ציוד: : ה הצוח המחשב: .% סוג 370 .דג 145 כונני סרטים: 6 כונגי תקליטים: 6 וסוג 3130 סוגי מסופיס: - - צג גרפי: - אמצעי קלט/ פלט נוספים: שפות התכנות: קוראת ] מנקבת כרטיסים: מדפסת: כז סרט-ניר: תווין: קורא אופטי: המוסד: | אל-צ71 . מחלקה: מע"ןז טלפון: כתונבת: | נַמל תעופה לוד : . איש הקשר: כ. צימט התכנית שוחררה: וד/4 . 7א דווהו מס. היישום: 138 ו" עודכן ביום: 6 - ףו3 - בזי1ד"א תזריך יישומי מחשן ארצי תאור: = : אסודקוה56פס מערכת דווה שעות. קש: כובץ שגות, דווהי שג ת. מהלכים: שליפה, מיוז ודווה. הערות: : 5 דאשואוס6 מילות מניתו: | : 5005 נוול כוח ארם ד%וות שצו -צבודה תובנה: ו - המחשב: 4 ססוג 0 ראם .> שם התכנית: כונני סרטים: 3 ּ %זכרון דרוש: 508 כונני תקליטיים: - ; כמות כרטיסי מקור לתכנית: : מכלוליס הקשורים בתכניתן 3 סוגי מסופיס: 200 , מערכת ההפעלה: 9 צג גרפי: - אמצעי קלט/ פלט נוספים: שפות התכנות: קוראת / מנקבת כרטיס ים: מדפסת: י סרט--ניָר: ל תוויך: קורא אופטי: המוסד: | הע'א מחלקה: ממ"ך1 כתובת: נמל תעופה לוד התכנית שוחררה: 3 מטאים: לא דווהו מס. היישוס: | 135 . עודכן ביום: 76 0 . - 319 - | ב 2 תאור: : אסודקומ556ס מערכת תצלום שכר עבודר ונהול הלואוה והתהיבויוה עובדים. כש: כהיפסי צרכוז מרכיבי שכו,כר3יסי עדכוז ותהיבויוה,דווה נוכהות. פלט: תלושי צכר,דוהות למופבינב,נהול העבוז אישי. , הגרות: | : 5 דאפואואסס ננילוות נזביותברד: : 5 הצא משכוות הלואות : ה ווסחתת תוכנה: : 3 שד 90 המחשב: סוג 0 דגס | שים התכנית: כונני סרטים: 8 | מכדדן דרוש: 5% שגרות: | 75 כונני תקליסיים: - , : כמדת כרטיטי מקור לתכנית: 0. מזכלוליים הקשורים בתכנית: זפ ו40ו סוגי מסופים: מעדכתת ההפעלה: 1 צג גרפי: אמצעי קלט/ פלט נוספים: התכנות: סוראת / מנקבת כרטיסים: מדפסת: קרט--נר: תוזין: קורא אופטי: המוסז: ו "א . מחלקה: טלפון: כתובת: ‏ 7531 העופה לוד : י. נוה התכנית שוחררה: ו תנאיס: קא דווחו מס. היישום: ‏ 1.32 = עודכן ב"ם: | 03/10/76 - 320 - ב תאור: : אסודקומ50פם הוכניה היטוב השכו בשוות המדינה. החוכנ יח מושבת שכר רטר ואסלטיבי לטנתייח. כלט: כובץ אב משרורת רמכי? אר הנהונים האיעיים על הטובד ופרטי מטרק!ו, רז שופס שינויים אישיים בקויאה אופטית. מהלכים: כליטת השינויים כבכקורצ אופטי,צדכוז רב-כוגץ משכורת והפול בטגויים. פלט: הלוש לעונד. ציכוי כַ נוכינב, 5ליוז תעלום ודוה תכציב. ההערות: : דא =ואואס6 בדילוות נלביוברד: ' י : 5כוהסצוצ א כורא-אופטי מוכוות כוה צדם : פההוסהגה | תוכנה: :ודו 50 המחשב: .8% ססוג 370 דגח 165 שם התכנית: כונגי סרטים: . | אכרון דרוש: 68ב כונני ת קליטים: 2 מס וג 21164 כמות כרטיסי מקור לתכנית: מכלולים הקשוריס בתכנית: סדני מסופים: , ו מערכת ההפעלה: 5 20 צג גרפי; > שי * | אמ צעי קלט/ פלס נוספים: . שפות התכנות: קוראת / מנקבת כרטיסים: . מדפסת: סרט--ניר+ תווין: - קורא אופטי: המוסד:.מל ימ 7 = | מתלקה: טלפון: כתובת: הכיריה , איש הקשו: ‏ *. שר)ן התכנית טוחררה: תנאים: : ?7 דווחו מס, היייום: 133 ! עודכן ביזם: | 03/10/76 בדיבל*א מדריך יישומי מחשג ארצי תאור: : אסוד?ו6568ס העלום מצכורת לעועדים כב עים ושובדים את יי באמצעות בנקים. כש: דווה צל כ"א וסמלי נ כויץת. 0 מלש:תקוטי מטכורה רשימות צטיכוי בנקים,רש ימ ות ניכויים כולל הלואות וותפלגויות זמ/יריות ‏ שי סעיפי תקציב. . נמויוה: כ- כלהר3! הרוש ₪ שנוצרסם מכובץ-אב עם ב:50000 תנועוח הודשיוה. ההעגרות: . ו : דא=ואואסס נזילוות בִדַביגכַבַאָּןָּ ' : 05 סצחיפא בוה אדנ מעכווח ניכויים ₪ המחשב: ‏ .9.9.] ססוג 60ב דגם 30 שם התכנית: כונני סרטים: 6 ו זכרון דרוש: 4 שגרות: כונגי תקליטים: 3 מס וג-א6י23 כמות כרטיסי מקור לת כנית: 200000 מכלולים הקשוריס בתכנית: סוגי מסופים: מערכת ההפעלה: צג גרפי: - 7 אמצעי קלט/ פלט נוספים: שפות התכנות: , קוראת ] מנקבת כרטיסים: מדפסת: סרט--ניר: תווין: קורא אופטי: המוסד: עי וי ח ה"א מחלקה: - | . סלפון: כתובת: ככר מלכי ישראל ה'א , איש הקשר: ‏ ש. סומר התכנית שוחררה: / תנאים: : : קלא דווהו מס. היישום: 36 1 : - שדכןב"ס: 03/10/76 "0-6 - 322 - תאור: 30 ופפ מערכה להפקת משכוות למשרת י כבע וגמלאות, יש: נהני כ'א בסיסיים כמו דירוג ודרגה +פרשים על תהשל%מים *זיכויים ידומים ע"ג טופס המופס ע"* המערכה. | מהלכים: בדיקות הנינו ה,טבירות,עדכוז, הישוב שכר,שליפה,דוהות וופקה מצטברו. מלט: תלושי משכורה, דורות ?בנקים,דוהוה למוטבים ולהנהלת חשבונות. הלכרות: : פדאשואווסס מילות נלפתוו: : 5 וו א ' מעכוורה הנהלה חהשבונוה כוה צזם ג ימ לא ות ציוד: : ה ה שוסחמו תוכנה: : 5-5 . - המחשב: .8% ססוג 360 דגם 65 |טס התכנית: כונני סרטים: 2 %כרון דרוש: 6% ו שגרות: | 15 כונני תקליטים: - 7 2 מסוג 23164 כמות כרטיסי מקור לתכנית: 0 וו מכלולים הקשוריס בתכנית: סוגי מסופים: מערכת ההפעלה: 6. 29 05 צג גרפי: - אמצעי קלט/ פלט נוספים: שפות: התכנות: קודאת / מנקבת כרטיסים: 5 מדפסח: : -- סרט--ד: -- הייו תווין: , = קורא אופסי: -- המוסד: ממר'מ' . מחלקה: טלפון: כתובת: | מעהביש | הקיריה ת "א איש הקשר: פניות התכנית שוחררה: * 7/2 תנאיס6 קא דווהו מס. חיישום: | 130 . עודכןב"ם: - 03/10/76 - 323 - תאור: בזירד''יא. מזריך יישומי מהשג ארצי : אסודקו5568ס מעכווה. הישוב משכוות ל-00ו1 עובדים יומיים והודשייח לפי תוכנית הישוב ועיבוד ספנזרטית של הגרה יב"נ בהוספת מעבר מקדים לובנת יט סטנדרטי. פש: בהואם לה צע,ו יב"מ כהצגה מערר ע יך וד המשכ ורת ... רציבוד אהה להודע בלשכת שוות י.ב.מ. בתל-אביב. העגרות: נחזידוות מזנביתרד: נ4עכורה המחשב: .% ססוג 370 כונני סרטים: כונני תקליטיס: סוגי מסופים: צג גרפ אמצעי קלט/ פלס נוספים: קוראת / מנקבת כרטיסים: מדפסת: סרט--ניר: תווין: קורא אופטי: המוסד: | המ1ע . כתובת: ד. נ. אילות התכנית שוחררה: תנאים: " פש. היישום: | 262 : םה 2 ווסח הו : 5דאםואואסס : 805 0עוצםא ותוכנו:: . : פה הווד-50 דגם 45 ו[|שם התכנית: +כרון דרוש: 90% שגרות: כממות כרטיטי מקור לת כנית : מכלולים הקשוריס בתכנית: מיעדכת ההפעלה: 2 טפות התכנות: ס מחלקה: ‏ ת. כלכלי טלפון: 1 -05%. איש הקשו: א. לרנוז שכירות עודכן ביום: 6+ 03. 7 ו ] : תאור: : | : אסוד?והס5פם מערר ו!'- ניהול כופת הגל ולים של מוסד א! מפעל ומעסגב צכ+יות וחובות הע!ב- דים לקופה. נהוני הפלט הס נכ!יים מהע'ובדיס וושתתפות רמעסיס לכופה"ג וכז נהונים על הלוואוה ותעלומים ע"ה הקלוואות. הנתונים יכ וקים קרתכבל ממערר ה- מעכורה א 7 מדווה ידני. מודפם דוה הודשי ומכיל שורה לכל עובד ובו מצב ההע- בוז ע?ו בסקופר. בפוף שנה כספי6 מודפס דוה ובו הלוקת ווהחים שהצטבר! בשוה. העגרות: : 5דאשואואסס מילוות ממליתרד: ו : 05 וא פופ וה גמל ‏ ניכויים הלואות : םה ה ווסחתת תנוכנה: : מ צוד- 50 המחשב: .8% סואג 376 דגם 35 | | שס התכנית: כונני סרטים: זכרון דרוש: 900 כונני תקליטים: נסוג 2314 כמות כרטיסי מקור לתכנית: , מכלוליס הקשוריס בתכנית: סוגי מסופים: . : מערכת ההפעלה: צג גרפי: - אמצעי קלט/ פלט נוספים: . שפות התכנות: קוראת / מנקבת כרטיסים: מדפסת: סרט--ניר: תוין?" * קורא אופטי: המוסד: /י:1.מ. מחלקה: ל. שר,ות טלפון: | !0328611 .. כתובת:| ה.ד. 20210 היא . איש הקשר: מנהל הלשכה התכנית שוחררה: 3 תנאים: | . לשכת שר ות | מס. היישום: 404 > <> | עודכן בצם: 76 03 - 325 * תאור: . : אסודקוהס6פס מערר וד,הכנה אוטומטית שד פְק ודות מטכ ורת. ומערכת מנזח*ץ אה נהוני המעכו וה,סובעת מספרי רעשבוז, בהתאם קל שבלאוה הרגום ומכינה פנודוה הנהלה ושבונות. הכלט-1הונים ממעוך משרורתה סטנדרטי רפלט-זוה בקורת וקונט קקש למטרך ו.נהלה העבונוה. . -העגרות: : 5 דש ואס נזיליות מניתוו: : 5כוה סצרותא מעב ורת ,הנהל/ השבונות 0 : 85 ווסחמת תובנה: : 0-5 המחשב: 8% ססוג 370 דגם 45ן|טסם התכנית: כונני סרטים: יפ 2 זכרון דרוש: ספ שגרות: כונני תקליטים: 1 נסוג 3330 כמות כרטיסי מקור לתכנית: מכלוליס הקשורים בתכנית: סוגי מסופים: מערכת ההפעלה: ופצ/5כ צג גרפי: - אמצעי קלט/ פלט נוספים: שפות התכנות: 55 0% אס 1 קוראת/ מנקבת כרטיסים: מדפסת: סרט--ניר: תווין: קורא אופטי: המוסד: ‏ י ב מ יראל מחלקה: | טלפון: ‏ !0328611 כתובת: | הד 20210 הא ; איש הקשו: | מנהל הלשכה התכנית שוחררה: .75 תנאיס: יִּ : לשכת טרות מס. היישום: ‏ 405 ' 0/0 | > עדברבאםי 03/10/76 - 326 - ו א - תאור: . = : אסוזקו8מ50פס' מערך ‏ וה ניהול הלא אה ו נכוייס על ועד עובדים. ומערר כולל: בדיסות תכי1!- ות. עזכוז קוגט אג, הזפטה תלועיי נכויים, בולי מס אהיד ודוהות. הדיזוחים ה כוטיסי אב לעובדים, כוטיסי נכויים לעובד ודוה מרכא שלימצב הלופה. ומערר יוצר סרט מגנטי המשפמש כקלט למערר המשכ ורת.. ההגרות: , 9 | : 5דאשאואסס מילות מפתו; 6 : 05 אא ועד עוגדים נכוייס לועד עובדים הלואוח ועד עובדים ציוד: : פההאסחגו | וכוכנה: :וד 50 - המחשב: .% סוג 0 37 רגם 145 |שס התכנית: כונני סְרטִים: - זכרון דרוש: 00 שגרות: ‏ 4 כונני תקליטיס: 2 מסוג 3330 כמות כרטיסי מקור לתכנית: 0 מכלוליס הקשוריס בתכנית: 6 . 2 סוגי מסופים: מערכת ההפעלה: צג גרפי: אמצעי קלט/ פלט נוספים: שפות התכנות: קוראת/ מנקבת כרטיסים: בו מדפסת: / בו סרט--ניר: ".0 6 תוויף+* 7-ה קורא אופטסי: . המוסד: י.ב.מ " / טלפון: ‏ 03286111 צתונתו %‏ ה ו . , | איש הקשו:| מנהל הלשכה התכנית שוחררה: 43 תנאים: , לשכת שרות מס. היישום: 403 ו ב - .| עודכן בץם: | 03/10/76 - 7 מוריך יישומי מהשן ארצי תאור: ְ ְ . - : אסודקוה56סס / מצרכת (א.עבוד נהוני עכר, תלהיר וכוה אדם.בנויה וצורה גמישה וכרמטרית ומאפשרת מז שרות למ סרות וענפי משק שונים,ללא השסלעז תכנות.המוורכת מאפֶרה הטלומים על כסיסם יומי או הודעי.המערכה מפ יקסה תלושי שרר וד חוה הודשיים ‏ וענתיים,בו7ל דוהוה הת+כרנום > | רשוו מכגל ומוסר נת!זים ?מעוכים אחרים ומערת מאוה מסודות ומפנליםס. העגרות: : 5דא=וואס6 5 א256 370/135 אהך ם 4050 3.6 זה שא % נזילות מביתרו: : 05 0וצםא מעצכו רה,תמהיר,כוה אדם ציוד: : 46 הווסחמו תובנה: : 6 ווד-50 המחשב: .8% סוג 370 דגם 465 ו | טם התכנית: כונני סרטיים: זכרון דרוש: א שגרות: כונני תקליטים: ₪ וג 33130 כמות כרטיסי מקור לת כנית: 2 מסוג 2316 מכלוליס הקשורים בתכנית: סוגי מסופים: - - מערכת ההפעלה: ו05/%5 צג גרפ אמצעי קלט/ פלט נוספים: שפות התכנות: קוראת ] מנקבת כרטיסים: 2 :55 מדפסת: ו סרט--ניר: אאאזאס? 1 תודין: קורא אופטי: המוסד: י ב מ ישאאל מחלקה: ל שרות טלפון: | 03296111 כתובת: הד 20210 הא ו איש הקשר: מנהל הלשכה התכנית שוחררה: 70. תנאים: לשכת שרות מס. היישום: 400 עודכן ביום: 6 03 ב תאור: = : אסודקומספפסם ונר - מגוכח המאפשרת חישוב שכר לפי שכר ברוטו,שכר יסוד והועפת יוקר,טכר. לפי דרגות, וכ וללה את כל הדוחוה הנלוים-רשימת השלומים רשימה למס אחיך, ווימה לקופת הגמולים, טופס 126,11601020101 וכוי. כמו כז מאפשרת המערכח קליטת שעות נוספוה מא ושרוה ופרמיות. היעוב השכר נעצשה לעובדים כנועים ויומיים המגרכת מאושרה ע"י שלטונוה מס-הכנסה. הערות: : 5דו= ואס מזילות מניתרו: יְ : ו וצ א מטכו רת , : םה הלוסחגהת : 50-35 ו ₪ המחשב:, .8% סוג 369 | שם התכנית: כונני סרטים: 4 זכדזן דרוש: 96% כונני תקליטים: - כמות כרטיסי מקור לתכנית: ] מבלולים הקשוריס בתכנית: סוגי מסופים: / מעדכת ההפעלה: צג גרפי: אמצעי קלט/ פלט נוספים: קזראת / מנקבת כרטיסים: מדפסת: טרט--ניר : תוזן-- "9 קורא אופטי: 4 המוסד: | אדי לוי גע"מ מחלקה: טלפון: 02"( כתובת: | שד' רוטשילד 42 ה"א ו איש הקטו: " ד. טאטי התכנית שוחררה: 1000 תנאים: לעובת שרות מס. היישום: ‏ 399 . עודכן בשם: 5 א תאור: נורמות ופרמיות. לממרת הישוב פרמיות לתשלום לעובדי : אסודקומ656ס יצ ור. בדווח יו מד מכבליט %מז בי מע של פעולה,ראטר נורמה ליחידה מנוכבה מראש וההוכנית מהחשבה שעות רוות וכ ופלת בשכר שעה של העוגד. הערות: מזידוות מגיתרוד: נורמו ה,פומיו ח : 85 השוסחה גו המחשב: .א.ח.] סוג 76ב כונני סרטים: 02 כונני תקליטים: 3 מסוג 3336 סוגי מסופים: צג גרפי: אמצעי קלט/ פלט נוספים: קוראת / מנקבת כרטיס ים: מדפסת: סרט--ניר: תווין: קורא אופטי: העשיר צבאיפם ת ד 7055 הא שוחררה: לא דוותו 2 מס. היישום: . = עודכן בשם: : 5דא=ואואסס : 805 0סוצ6א :םג הווד- 90 דגח 65 ו| שם התכנית: זכדדן דרוש: וי כמות כרטיסי מקור לתכנית: מכלדלים הקשורים בתכנית: מעדכת ההפעלה: 026 שפות התכנות: טלפון: וון032664 איש הקשרנ דר ג הלוי 3 76 בד 2 *. מזזיך יישיפי מחשב ארצי התהאור: : אסוזקוה56סס החישוג מכר עבודה ומשכורה והשלומים שזנים לע|ובד מתור נהוני דוותח עעוה טבודה ונהוני כוה אדם. ההגרות: : פדאשואווסס מילות מניתה;: : 805 סצוצ= א משכ ורח : 3 הסח הת תובנה: : 35 אוד- 50 - המחשב: % סוא 270 דגח 45ו!| שם התכנית: כונני סרטים: , 03 זכדזן דרוש: אמסיח כונני תקליט יס: 3 מסוג 3390 כמזת כרטיסי מקור לתכנית: מכלזליס הקשורים בתכנית: סוגי מסופים: / מעדכת ההפעלה: 26 צג גרפי: אמצעי קלט/ פלט נוספים: קוראת/ טנקבת כוטיסים: מדפסת: סרט-ניר: תווין צ ו קורא אופטי: המוסד: ה עיה צבאית מחלקתה: ווו03266 כתובת: הח ד 7055 הא דר ג הלוי התכנית שוחררה: תנאיס: , לצ דוורו מס. היישום: 7? 5 עודכן ביוס: 76 מזרין יישופי מהשכ ארצי תאור: . : אסודפומ6פס העלום והצרים לשוגדים. ינירה דיסטוריה 78 משכווה לשלוש מדים ,ועדכונה בשינויי שכר ער" ורסיסם טינויים גנגנוניים.ההפרש ביז מצב קודם להדש מהוה החצר קעובד. כלט-אסם האוה מנגנוניות צל-0רפ-מאנפי. בלפ-רע מו תשלום אישיוה. : . העגרות: : 5 דש ואואסס מזילות מפיתת: : 08 הווא . ררצרים משכורת רספוריה ציוד: : 5 / סה ג תובנה: : ₪ צוד-50 שם התכנית: זכרון דרוש: 28 כמות כרטיטסי מקוי לתכנית: מכלולים הקשוריס בת כנית: מערכת ההפעלה: ופצ/25 המחשב: הוג 270 - דגם 1%5 כונני סרטים: 5 כונני תקליטים: מסמוג 0ב סוגי מסופים: - - - צג גרפי?: - אמצעי קלט/ פלט נוספים: שפות התכנות: לב :55 - ני ה אאאדתסץ 1 805 - קוראת / מנקבת כרטיסים: מדפסת: בז סרט-ניר: -- תווין: קורא אופסי: המוסד: ‏ אל-ע7 מחלקה: מע"ז טלפון: | 03972873 כתובת: ‏ 1. ת. בז גורי! איש הקשור: מנהל מע"ז - התכנית שוחררה: / תנאים: קא ד:וורו מס. היישום: ‏ 714 צר בע 56 | 03 - 332 - תאור: | : אסודקוספפם העלום שכר לעונדית. חישובי שרר לעובדים על במסיס רכואצ נתונים איויים ומעמדיים מהונז אב צובדים ודי%ווה שצוה קלהשקלוסם מכורץ נוכהוה. הערות: ‏ | : דאפואואסס מילות מהמיתוה;: : : 5כהסצוויא מעכורה ‏ ולוצים ציוד: : םה ה שוכ חהה תובנה: . : 505 - 4 . המחשב: : ְ שם התכנית: כונני טרטים: : %כרון דרוש: איום שגרות: ‏ 0%! כונני תקליטייס: כמות כרטיסי מקור לתכנית : 25090 מכלולים הקשוריס בתכנית: טוגי מסופים: מערכת ההפעלה: 7 %טכ צג גרפי: אמצעי קלט/ פלט נוספים: שפות התכנות: קוראת / מנקבת כרטיטיס: 2 :551 מדפסת: , 000 סרט--ניר: אאתזאסץ תווין: גת קורא אופטי: : 45 המוסד: 72-73 מחלקה: מלצ"ז טלפון: ‏ 03972973 ו כתובת: 791 הצוחה לוד איש הקשו: ‏ 3ד. צימט התכנית שוחררה: 7 ?א דווהו בונ 42 עודכן בִיס: 6ד/ֶן/53 מס,. היישוס: - 331 - תאור: : אסודקוה6פטס משבורת: רישו נידוייה ממסכווה העוגבדים. קלט-סרטי אלבי9: פרט: זירויי5 ודיוורה<=-הרטים מגזחיים וַנַדְרנר, כקיטה נהוניה בסיסיים לריצ:וב ועיבודייתח, עגדכוז] כ בץ-אר: הישוב ניּכב ויים בטיפו מצפורת : דיווהיה תכופהיים ויפי דריצער. טינוד הודפי ‏ [- 40026 טובדינ, צת) ריעוב ב- פי -/ צמן כרו7ר נעצה ורצי. העכרות: : פיד = ואואס6 בזילורת בדבידברד: : 5כהס/=א צלבי5 מנככורה ‏ נתת<תוית ציוד: : ה אוסה ג המחשטב: 708% וג ו זגה 5ז3 כונני סרטיים: 5 כונגי תקליטים: - תוכנה: : שח אוד-50 טם התכנית: +כרזן דרוש: 40% שגרות: כמות בדטיסי מקור לתכנית: הרחבי מכלולים הקשוריס בתכנית: מערכת ההפעלה: רד טזני מסופים: - - - צג גרפית אמצעי קלט/ פלט נוספיס: שפות התכנות: קודאת / מנקבת כרסיסים: מדפסת: סרט--נזר: תוו"ן: קורא אופטיז: בונק הפועייס מחלקה: לוב -. טלפון: 1 וארה ר אלנבי 5ז| 8"8 .ב הבכרוה ב איש הקשר ‏ 4- ג18ב-צרי שותררה; | | 647%7. רדא דוור: עודבן בים: פזקפן; וה ו עי כ 4 ו תאוד: = : אסוזקוחספסס מערר מעכורה:מצררה הודנה ומאסחרת רי וב משכורת ודווחי שכר טונים ?קכלוהוה. בלט: זהוזים פרמטריים קמפעליה המוניס.כרטיסי עובדים,הזד וטוה הודעיות. טלט: הלוש" מטרורה,ד)וחים 7מ0ס הכנסה ולמוטבים השודים. רמטרר כולל לקליטה ,רדי הוה קוגיות,צדכונזים שודיס.ר-אירגוז !הפלח הדו!והים. הנגרות: : 5דא ₪ ואס בזיד'ורת ב7בנירברד: : 85 וצ א מעכרווה כרשיפי-פטעוז כרשפה-ריכוה [צתד )הקסוא | תוכנה: = ו המחשב: ...א סוג צאוזאה- דגס 200 שם התכנית: כונני סרטים: 5 זכרון דרוש: 2% כונני תקליטים: - כמות כרטיסי מקור לתצנית: מכלולים הקשורים בתכנית: סוגי מסופים: מערכת ההפעלה: צג גרפי: - אמצעי קלט/ פלט נוספים: שפות התכנות: קווראת/ מנקבת כרטיסים: מדפסת: סרט-ניר: תווין; ' קורא אופטי: המוסד: . מיפוור מחלקה: קעה.נרות טלפן: | יפן[ו03?29 כתובת: . דר|יאדו4 70.5-מריךרי איש הקשר: . א..דה-האז התכנית שותחררה: יו | פכף ער א מפ. חיישום: ‏ 473 9 עדכוב"ס: - 83/10/76 ה תאוד: : אס ד?ו 653 פורכת עכר עבודה. הפכה הלושי עכר לעובריפ,דפקה דוהוה למהעל ראונים. ְ - וקמוטבים רמעוררה בוללה בדינוה סכירותה על" הכל57 ההוחוי. צזבוז רב-קכובץ והפכה דווהים. העגרות; בזיזד'וות ממביוברד: מלכ ורה ‏ המריר : 36 הלוסח הו המתשב: ר64וָ"ִבהָּה רוג ב5% 4 דגם כונני סירקוים: ד כוכני ת ליט ים: - סוגי מסופים: צג גרפית אמצעי קלט/ פלט נוספים: קוראת/ מנקבת כרטיסים: מדפסת: סרט- ניר: תווין : קורא אופסי: המוסד: ניכור בציא. יז אביגדוו < החא טוחררה: 2 מס. היישום: 'ו39 ותרבכנההת: שם התכנית: זכרון דרוש: 8 כמות כרטיסי מקור לתכנית: מכלולים הקשוריס בתכנית: מערכת ההפעלה: שפות התכנות: טלפון: איש הקשרנ לקצויכת עודכן ביוס: : 5דא= ואו 60 : 06 סוצםא : 3 ב צוד-50 שגרות: | חו 6 וכצט> זצ בו :55 א3אתזחסץ 1 9 ש. דיטחטרוגבסני 08 בזיבדי"א צדריך יישומי ממשד אדציי תאור: : אסודקוה:5:ס עצבר-מעוכת הישוב שכר ?פ* שכר גרו59)ו,. שכר יסוד ותוספה יוכר,עיכר דפי דרגות וכוקלה את כל הדוהות רנ לו יח- ורעימה הטל!מים.רשימה קמס אהיד,רשימה לכופף הגמו7ים.טופס וכ וכו!. כמויכז מאפערת המטרכת כקלינת פעוח נוספות ופרמיות. חישוב השכר לעובדים קוועים ויומיים. רמגרכת מאושרת עח"י שלטונוה המס. העגדות: : פדא6ואווסס מידלות מבפתווה: : 5 סא מעכורה : םהה צוסאחגהת תובכנה: : 35 צוד- 50 המחשב. .".8.ז טוג 370 15 ושם ההש כונני סרטים: 03 זכרון דרוש: א שגרות: | 379 כוננל ות קליטים: וף מטוג 3360 כמות כרטיסי מקור לתכנית: ו . מכלולים הקשורים בתכנית: סוגי מסופים: מערכת ההפעלה: 5רכ צג גרפי: , אמצעי קלט/ פלט נוספים: * שפות התכנות: קוראת/ מנקבת כרטיסים: מדפסת: סרט-ניר: תווין: קורא אופטי: המוסד; ‏ 7%י 77 וטל טלפון. | ?0%6?7??9 פתובת: ‏ 'ד רוטשרקד ! הקשה | חרים פלעחן התכנית שוחררה: תנאיס: מש. היישום: ‏ 57% עודכן ביים: 76 הדריך יישומי מחשב תאוד: : אסודץוה6פסס מנכורה וובדי ממפל בירוד; ושומרוז,עצה וצפוז סיני. ריצ!גני בכר לפי הוכי ירדז ומצרים קעובדי הממעל הצראי. כקט בוט סים. עירוד ת:דטי. בדיסות,. עזכוז והדפסת הלושים. 7 . הערות: : 0078 בציצ'רו בקביוברד: : 5035א מכ ורם תובנה: המחשב: % ססוג 270 דגס 65ו ףשם התכנ":: | כדנני סירקו*םו: זכדדן דרוש: אחף | כונבי תק ליט ים: מסוג 3320 כנווזת כרטוסי מקור לנכנית: מכלדלים הקטורים בתכנית: שוגי ששופים: .מוערכזת תת פעלה: 2.6 צנ גרפי: אמצעי קלט/ פלט נוספים: שפוח התכנות: קוראת / מנקבת כרטיט ים: :58581.5 מדנסת: 002 שרס-ניר: אאאדפס? תזוין: יש קורא אונטי: מל "₪ : טלפ ווו02525 רוממה ירושלים איש הקשר: צילברשטרום שוחררה: 72. ?א דווהו מס היישדם: ‏ 348 2 שדטו ביטי | 10776/רס - 338 - פוריך יישומי מהשב וגרציי תאור: : אסוד?והפ6ס פנסיוה לנכי מלהמר וקנכי ודיפות הנאצים. העלומי פנסיוח הודשיוהת. עדכוז ?כ- 20000 איש. . פלט: ימז נטסורה. יומז הגמולים. כרטיסי כקבלה לבנטים. . הערות: מידות מניתוו: כפוסיה תעלומים נבים : פה הסחמ המחשב: .צ.ה.ז סוג 370 דגם 65 כונני סרטים: 2 1 מסוג 2314 כונני תקליטים: טשוגי מסופים: - - צג גרפי: אמצעי קלט/ פלט נוספיש: קוראת/ מנקבת כרטיסים: מדפסת: סרט-ניר: תווין;"" קורא אופטי: המוסד: מל יימ מחלקה: כתובת: רוממה ירושלירם התכנית שוחררה: 3 ו תנאיס: 7 דווהו מס. היישוס: 23 = 339 = תבג וז" ותוכנה: : 50-35 - שם תתכנית: זכרון דרוש: 7% כמות כרטיטי מקור לתכנית : מכלוליס הקשורים בתכנית: מערכת ההפעלה: 2.6 שגרות: 6ו. 00 שפות התכנות: טלפון: 1ו525 02 איש הקשר: מ. טחטייז עודכן בשטמנ 6 תגאור: : אסודץוה56סס רזכסת הל שי פכפי 0503 הכנ ) ויצירר כובץ קבפוה לאומי. כ27: סרטי מוכורח וכרטיסי התצלומים. צבירה פרחי מעכזרת, רוסבף ן9|4|; 21 וערכוז נמחפרי צהוחף. רמות: [(3120 רצטותות. נקהק 78ו1 כאי וכונט טוה לצמי. הנברוותב: : 5דאשואוסס מידווב בלביוברד: : 05ה0סצוצםא : 5ה2ווסח בו נתוב-נוה: : ₪ צוד-50 המחשב: 53 סְוג 76ב שם התכנית: כונני סרטיס: רו זכדדן דרודש: ארס שגרות: 3 כונני ת קליט ים: ו מפוג 42ו1 כמוח כרטיסי מקור לתכנית: החר2 מכלולים הקשוריס בתכנית: סוגי מסופים: מעדכת ההפעלה: 6. ו? 6% צג גרפיק אמצעי קלט/ פלט נוספים: טוראת / מנקבת כרסיטייס: :55 מדפסה: 0% סרט-ניר: אגתדחסץ תוזין: ל קורא אופסי: גר יימ מחלקה: תכנוז טלפון: | וווםכפכרה רומיה יררוטלרם שו סקול %- אקיין שוחדרה: הדוא קא דווחו מק. היישום: ‏ 352 עדדכץ בזדם: 96 - 387 - מימי 6 מוריך יישומי מחשכ ארצי תאור: : אסודקומ556ס וישוב כ"א רדרוש נהחנה לוד כפונקציה על לוה צמנים נתוז ורמת עירות נדרחת. כקט: ₪7 טיסוה שבועי ב-1.ה.ל. טלטון: דוה הנועת מפוסים שכוטיה עם פירוט מטפרי טיסה,צמנים ומספר דוסעימ. פלט2:מפפר דלפקלים להתיצכוה למיסה. | פלט3:בא הדרוש בההנה לפי הפ ונקציות השונות בָכַל 20 דכוה לכל יוסם גשב)ע. הנגרות: : 5 דא=ואואסס6 מילוות מפיתוו: - : 08 א הור כוח אדם לוה צמנים 5יסה : םה ה צוסחגמת תוכנה: : 50-35 - המחשב: .א.ח. סוא 370 דגה 145 | שס התכנית: כונני סרטים: זכרון דרוש: -8? כונני תקליטיס: : מסוג 330 קְ כמות כרטיסי מקור לתכנית: מכלוליס הקשורים בתכנית: סוגי מסופים: מערכת ההפעלה: 25 צג גרפי: - אמצעי קלט/ פלט נוספים: שפות התכנות: קוראת / מנקבת כרטיס ים: מדפסת: סרט--ניר: אוו ' תווין: קורא אופטי: המוסד: 7-78 מחלקה: מע"ז 7 טלפון: 72873 . כתובת: 1מל תוופה לוד ' יש הקשו;: | 3. צימט התכנית שוחררה: * לדקן תנאים: "0 ?א דווהו מס. היישום: 6חן עודכן ביוס: 2-6 - 341 - תאור: פרטּ מלתים. כריעת לוה צמויה ?מצכב פוויקטים. : אס!דקוח656ס הנהלר כו77 כלט,בדיכוה,דוה שגויימ,בנ ית רשת,מציאת ?"ולאוח וכפילויוה, ריגצ!ב רגת.רדפסת גאנט ונהיב כקריטי עם רגישויות. שד 200200 פפילויוה. - העגרות: -מילות מפשתת: ' פרב : =ההבאסהגו המחשב: בונני סרטים: - כונני תקליט יס: - סוגי מסופים: צג גרפי;: - אמצעי קלט/ פלט נוספים: קוראת / מנקבת כרטיסים: מדפסת: סרט--ניר: תווין: קורא אופסי: המוסד: ‏ י. א. מיטווּר כתובת: דר ויאנוב 5,ה ק-אביב התכנית שותחררה: סדקן תנאים: מס. היישום: | 4716 מחלקה: - 2 תוכנה: סוג צאשזא66 דגם 00ן|שם התכנית: %ארון דרוט: כמלח: כרטיסי מקור לתכנית: מזכלדליים הקשורים בת כנית: מעדכשת ההפעלה: שפמזת התכנות: מע. אלט פר לצכח טרות - עודכן בשצם: : פדאשוואסס. ד58ק : א סצוצא 50 6 : סו 83 ?8 ום :550918 הי א דדפס? 1ץ 6 תאור: ו = : אסודקומספפס פרטי מרכת ניהול |מעקב אהר פרויקטים.עדכוז אוטומטי של נהוני צלוף. ו סטנרוטי:?וה גאנט.דוה פר5 כול? צהיב קריטי,ומיוז לפי רמות שונות. דוה על ₪ המסכם אה צהוני העלוה,ומציג אה נהוה העלוה בעזרת אפסטרפ ולציה ההגרות: << פדאפואואסס מילות מפתוו: : : 05 או א פּש-%מ], לוה-גאנט,נתיב קריטי ציוד: : םה השוסחגוו המחשב: 2 סטֶוג דגם כונני סרטיים: 7 , כונני תקליטים: - ונובכנה: . : 5 ודו 50 - שם התכנית: זכרון דרוש: 4 . שגרות: כמות כרטיסי מקור לתכנית: מכלולים הקשורים בתכנית: מערכת ההפעלה: טוגי מסופים: ₪ % ₪ צג גרפי: אמצעי קלט/ פלט נוספים: שפות התכנות: קוראת/ מנקבת כרטיסים: יה מדפסת: טוט--ניר: תווין+- 7 קורא אופטי: המוסד: | 1!9תול במ מחלקה: טלפון: 6 229115 כתובת: | וה גווד ז 83 תא ל מוציקנט איש הקטר: התכנית שוחררה: תנאים: | לא דווהו מס. הישום: | 552 | 0 עודכן בשם: 6 /03 ששב שש שר = 1 נמ ארצי | תאור: | . : אסודקוהמ50טס פוש. שוכה נהול ומעשע אהר פרויכטים, טדכוז אוטומטי של הרשת המסורית וחשוב א טומפי של נתוזי צלות. טסקט ספנררשטי: לוה גאנט, דוה פרט כולל נתיב הרימי ומיוז לדי רמוח שונוה. דוה צלוו המטכם אה נתוני רעלוה ומציג נהוה עלות בעצרת אקסטרט!לציה. הגגכרות: 1 : 5דא=ואואסס 5 פזטק609% 808800095 סאה 89,606ז הדזא 6)הזדגפוי%00 מילות מפתת: : 5סהס/צ5א כרש-%מ] ל|וז-גאנמ נחיב כריני ציוד: : םה צוסחגת תובכנה: : 50 המחשצ | :690.8 קוב כונני סרטיים: כונני תקליטים: ₪ שגרות: בן כמות כרטיסי מקור לתכנית: מכלולים הקשוריס בתכנית: סוגי מסופים: מעדכת ההפעלה: צג גרפי: אמצעי קלט/ פלט נוספים: שפות התכנות: קוראת/ מנקבת כרטיסים: מדפסת: סרט--ניר: תווין : קורא אופסי: סונתרל בע"ס מחלקה: טלפון: 5 גוודוז 8% ה"א | . אש הקשו: 7. מ!ציקנט ת שוחררה: קא דווהו מס. הישום: ‏ 2%% 5 עודכן ביום: 76| ית אור:. . ּ : 4 << : אסודקוהספפפ ו ו על פרויקטים ונדסייס הרול מהוצאת מכרץ ועד לסיום החשבונות.- הסופיים- 0 - - ההכניח כוללת הישוב כמויוה,ע בודה,השבונות הלקיים וסופיים של הכקבלו ים, רורא ות שינוי % מציפים ו ריג ים: רְוח הריצוה ודוחוה אהחרים דדר ושי למעסב אחר פרויכקטש הנדסי. צ הכרות: 7 בניז"ררב מביתתרד: "/ | .0 :פסהסאמשא הוצים מעכפב פרויכטים פר|יסט תובנת: המחהשב: ‏ .9א.8.]ז סוג 370 דגם ‏ שםי התכנית: כונני סרייס: זכרון דרוש: 66 כונני תקליטים: - 7 מס וגא 6ו23 כמות כרטיסי מקור לתכנית: ג מכלוליס הקשוריס בתכנית: סיוג מופים: : מערכת ההפעלה: צג גרפ > - אמצעי קלס/ פלס נוספים: קוראת / מנקבת, כרטיט ים: מדפסת: סרט-1 תווץ: ילש ' קורא אופטי: המוסד: מְ.ר.נ. רנדסה | מחלקה; סלפון: 04-86%65 כתובת: יפה 1!1ף 93כ' חיפה איש הקשן: ‏ ג. מסר , התכנית שוחררה: / תנאים: לא חונל ום ,לווכה וורות,עכ ירוף ,מפכירה מס. היישום: 20 2 . עודכן בום: | 03/10/76 - תאוד: וי -- : אסוד?והספ6ם מערכה נעכקב אהר עלויות המהוה יחידה מ ודולריף של תוכניוה קלצורך עדכוז ודווה אהר סמנים,עלוי ₪ ו ור עמוש המבוססת על עטה הרשתות.תתז מידט על כל יח עלות * בההאם לכקלים מכקובלים בהוצים,בפקוה עלויות ונהשבונאות ‏ 7777 ההכניה מספכה מערכה דוהות העלתאימה לכל רמת נהול.נתז לחבר מ ערכח %ו ה 7עכת נפרש צמ]: -י . 1 | ּ השרומה *ן 7ב >" . ו : 8דואווס הקוור0007 7-0 צא16%6ם-ד60% % ממזילוות בזביוברד: . . : 05 0 רועה מעקג עלוה מכו רות - : םה הווסחההת המחשב: .% ססוג 370 דגם * שם התכנית: כונני סרטיים: ש זכרון דרוש: 0 כונגי תקליטים: ‏ - יי מסוג- 3330 , כמות כרטיסי מקור לתכנית: : מכלולים הקשורים בתכנית: סוגי מסופים: מערכת ההפעלה: : צג גרפי?: 5 . 5 אמצעי קלט/ פלט נוספים: שפות התכננת: קוראת / מנקבת כרטיסים: מדפסת: סרט-ניר: תווין: קורא אופסי: המוסד: פתות תעשיוה. " מתלקה: "א > טלון: .02-66710 כתובת: שופז 4 ירושלים . / 2 איש הקטר:. א. פרנכקוט התכנית שוחררה: ‏ | /73‏ * תנאיס: קעכת שרוה,שכ יר וח ,מכיוה , מוריך יישומי מחשב א זז אתור:7 > 0% [ | :אסוד;והספפם הכנית פרט צמז לנהול. ותכנ וז פרויסטים בשפת וצמתים *%שעיקרה גמישוח,דיוס וטוה בוב ₪4 .בנה וה התוצאה וגנעדכוז הרשת. המהלר כו77 בדיסטות תסינ ות,לולאות,כפולים,עדכוז השוטס,ותוב נהיב כריטי .+ ובנית ורשת. הלט בולל מערנח דווחים לכל רמה מבוקשת. ונכל התר דרוש. צמז ויה משוער ל- 0 פעילויח הוא כזקה.. 8-5 > ו הערות: 7 . | ו מס . -- - אזס -61זדזחש % 9250506866 בדיד'ררת בלבנרכרד: : . - 0 : וסרוא פוט ?והח-גאנט, מעקב נהל , : תוכנה: > 0 המחשב: .0% סואג 70 דגם שם התכנית: 0.0-ו 8 כונני סרטים: - זכרון דרוש: א שגרות: ‏ 4 כונגי תקליטים: ו מסוג 3330 כמות כרטיסי מקור לתכנית: הפוי ; : מכלולים הקשורים בתכנית:, טידג? מוסז פיםו: : מערכת ההפעלה: צג גרפ אמהצנע+ קלסי/ בלש נוספים: שפות התכנות: קוראת / מנקבת כרטיטים: סדפסת: סרט--ניר: תווין: ודוד קורא אופטי: המוסד: 70/85 הצעטיוה 0-0 : טלפון:: 02-664710 כתובת: שו פז 8 ירושלפם ‏ 5 איש הקטו; ‏ ע. מרדר התכנית שוחררה: 70 תנאים: לעכת חרות,שכ יר ות | מס. היישום: 223 וז שש שדכןבטם: ‏ 03/10/76 שש | גדריך יישופי המשו ארצי - תאור: . > : אסודקותסניכיט = א מערכת יכב לנהול פרויקטים, צוהי מעדרכת מש [לגה במאגר נהונים אחד של 8 הה-מער-וה: מעכב הכקציבי,מעקב אחר הדמנוה,מעוכת ספקים ומערכת לוה צמנים. רמערכ.! מאפשרה איהור הריכים בהפציב,בלות הצמנים ובהגפת הצמנות.נבנתה ‏ ' ?מפצקי נייו חדרה להקמת לכונ ות הקרטוז.מאגר הנתונים מנוהל בעצרת תכנָה לויהו? מסדי נחונים+ ו ו . היגרות: . 9% : : סט %5 ד צ5 66₪הא גא ודגס 60סא=זא46 : פכהס/ררם)ן מערכה (שולגת.בסיס נתוני0 ,ניר-הדרה, הקציב,ספק יס הצמנות ,לוה צמנים י | כליז'וות נמביותברד: *. כונני סרטים: זכרון דרוש: 08% ' שגרות: | 030 כונני תקליטים: כמות כרטיסי מקור לתכנית: 0. מכלולים הקשוריס בתכנית: 5 סוגי מסופים: מערכת ההפעלה: 5 צג גרפי; : אמצעי קלט/ פלט נוספים: קוראת / מנקבת כרט יס ים: מדפסת: : טרט-ניד: תווין: קורא אופסי: המוסד: כ |1חרל7 בעמ. מחלקה: טלפון: 6 5ןוו2260 כתובת: | וח גורדוז 83 הא - איש הקשו; 7 מואציהנט התכנית שוחררה: 755 תנאים: * . | לצ דווחו מס. היישום: ‏ 6706 עודכן בם: 3/6 8 ת<אוהר: מוויך יישופי מחשב אוצי] . : אסוז?ומ656ס מערכת ?וה צמנים-פרט. מערכתה קהכנוז ומעסב אהר הקמת פרויסט.רשימת רבמעיליוה ורסשרים מארסניטע גמאגר נתונים.המהלר כולל פתרוז הרשת ותעשוכי האצמנים,טדרוז מידי ודרשואה הנתיב המהקבל קצומה הכודם. איז הגבלה למספר תפעילויות וכטרים. דְוחוהי שרטוטי אאנט בכל הההכים האפעריים.סובץט מהופר על קורץ הסטרים נ|תז 7 פעילוחת אה כל הקודמים לה.* הלגרות: בזיל'ורב בזדביורברד: פוט : 5 דאםואואסס : 05ה0/וצא : שה וכסח בת תובכנה: : םד 50 המהשב: 505 אך%68 סוג 3.5 זז 5 דגה 55)|שס התכנית: כונני סרטים: ים כונני תקליטים: סוגי מסופים: צג גרפי: אמצעי קלט/ פלט נוספיט: קוראת/ מנקבת כרטיסים: מדפסת: ו סרט--ניר: תווין: קורא אופטי: המוסד: | כ!ונההל בעמ כתובת: רח גורדוז 83 תא התכנית שוחררת: 755 תנאים: מס. היישום: 22 זכרון דרוש: אפקוס שגרות: ןי כמות כרטיסי מקור לתכנית: ה דרה" מכלולים הקשורים בתכנית: 65 מערכת ההפעלה: 609-5 שפות התכנות: מחלקה: טלפון: 6 27408|5 איש הקשר: 7 מוציכקנף קאצ דוורו עודכן ביום: 5 0 - 349 - נמ אפי] וכאור: : אסודקו550ס בהרוז וגה והריכים-לוה צלנים-?מגכב קלוכמת פרויכסטים רבי מיחדית ועילוב מספר , / 2 , : פרוירנים. דוהו..זוו לפי מטפר סידורי,לפי הההלה ראשונה,לפי גורם אהריות,הכנת האריכי משיימוו: וגאבט. הנברות: ּניד'ורב בדביוברד: עקר חרויתה ער2-%מז ל ה- גאנט : םה תוסחה המחשב: )0% כונני סרטיים: . כונני תקליטים: ₪ סוגי מסופים: צג גרפי?: אמצעי קלט/ פלט נוספים: קוראת / מנקבת כרטיסים: מדפסת: סרט-ניר: תווין: קורא אופטי: המוסד: איופוומ"ית מחלקה: כתובת: קירטיז וו ת"א התכנית שוחררה: תנאים: מס. היישום: ‏ "?70 - 57ב - תוכנה: שם התכנית: זכרון דרוש: : 8 ד ואו 0 , : פוא טציא 0-5 : 4 כמות כרטיסי מקור לתכנית: מכלולים הקשורים בתכנית: מעוכת ההפעלה: שפות התכנות: איש לשכת :55 00 אותזתסת ל טלפון; 03265907 ' הקשר;: שרות עודכן ביום: 276 בזיבנייא ( מזויך יישותי מחשב ארצי תאור: 3 : אסודקומ50פס הכנית קהכנוז רתי הולים ממבט כלכלי, הצטידותה,צורכי כוה,תרטימם מיותהים..- הכקש-מ )+ ליצור ושימ וח ספנדרטיות יל מהלכסות הדרים,ציוד,יצרניחה וכו'. מורלר ו-התאמת הרטימות הסטנדרפיות קהכנית של ביח חוליח מסוים. --מָהַלר ?-גדכון הרשימות חור התכקדמות בתהכנוז רמרורט ומשר הנצ|ע. 4 רלר 3דכוד הימנות,מטקב וכו'." דווהיס-רשימות תכולה,אומדז עלות. הנלברות: : 5 דאםואוס6 בזילוות נקפיתוו: . = : 5הסצוושא כהטלוגים סטנדושיים.הכולה רדרים,.בהי-הוליםמ, כמויות ציוד,מעכב רצמנוף : םה הצוכחהת ותובכנהה: : 0-5 המחשב: 1% 0וגא 3970 . דגס 55ו שם התכנית: כונני סרטים: וס זכרון דרוש: *%ים שגרות: ‏ 050 כונני תקליטים: 5 כמות כרטיסי מקור לתכנית: 0 ררחר , מכלולים הקשוריס בתכנית: סוגי מטופים: מערכת ההפעלה: צג גרפי; אמצעי קלט/ פלט נוספים: שפות התכנות: קוראת / מנקבת כרטיסים: מדפסת: סרט-ניר: תווין: קורא אופטי: המוסד: גי למ₪11 בעמ טלפון: כתובת: רה צ1קרוז 5 תצ , . איש הקשו: גפרי התכנית שוחררה: 5 וו תנאיס: קא דוורו מס. היישום: 56 5 עודכן ביוס: | 03/10/75 ג - 358 - וכאור: . : אסודק/556₪ס מורךר כ?דמת מיכ+ .ןל התכדללות פרויככיס / . ג השוה-איסוף מידע הפקה דוהות ברמות פרוטש שונות. כלש-נוטיפים- פרטים מתכננים,כבלנים וארועים. ' פלט-דור כפלט,כטל)וג מתבנני ם,סבלנים,ספקים. דוהוה-התכטרויות,מידג מפווט, דוהות רבספיים.המ,+לר מעדרז כבצי אגב. ההעברות: : דאפואואסס , =* נזילוות מביתרד: ' .--/ - : 05ו₪ וא פרויכנ,ההקער וח ,התהיב ויות,הקצנה, עור הוצה,השבוז, תשלומים,<צסב : םוסח גת תובנה: : םה ד- 50 המתשב: 0% ס0סוג 376 דגם 65! |שם התכנית: כונני סרסיים: 2 זכרון דרוש: אףלרחף כוני תקליטים: וס מסו3 3300 כמות כרטיסי מקור לתכנית: מכלולים הקשורים בתכנית: סוגי מסופים: מערכת ההפעלה: צג גרפי: אמצעי קלט/ פלט נוספים: שפות התכנות: קוראת/ מנקבת כרטיסים: מדפסת: טרט--ניר: תווין: קורא אופטי: המוסד: ‏ מ ו ב הנדסה מחלקה: סלפון: כתובת: | יפה 1נ%1 כב איש הקשר: אדעוז מסר התכנית שוחררה: / תנאים: . 7הא ד!ו!והו מס. היישום: 555 , עודכן ביוס: 786 בזיבוי"א ( מוויך יישותי מחשב ארצי ת<אור: : אסודקומ56סס פ.ר.ט. צאמן רכנת לוהות 5 עילויות-רכנה רשהות פעילויות.מתז אומדז משכים, הרצה ורפסכף דוה נהוה דווהים ומתז המלצות להנהלה לגבי פעולוה ונכסיטת צעדים רקידום.עבודה צו מת בצעה במתמסגרה יהידת מטה קניהול פרוילטים. הגכרות: : 5דאשואואסס הדהק |68זז]598-65 סא4 |68זז]08-תז ז=:ק בזיל'וות בזביותרד: : 05 וצ פש, ?וה צאמנים.נהונים קר יטיים,נהונים תת קריטיים,סדרי פריפויוה : 36 2 שוסחהה תובנה: : 5 וד- 50 > שסם התכנית: %כרון דרוש: %ֶ שגרות: כמות כרטיסי מקור לתכנית: מכלוליס הקשורים בתכנית: מערכת ההפעלה: המחשב: ‏ .60.0.06 סוג 370 כונני סרטים: - כונני תקליטים: - סוגי מסופים: - - - צג גרפית - אמצעי קלט/ פלט נוספים: שפות התכנות: קוראת / מנקבת כרטיטים: - 55 מדפסת: == - 0 סרט-ניר: 6 -- . אאודחי תווץ: - - -- קורא אופטי: המוסד:חקה חב קידום .. מחלקה: טלפון: 0472469769 כתובת: הכעצרת היעוב ן חי נה איש הקשר: רודי בז ציון התכנית שוחררה: / תנאים: שכירות מס. היישום:565 עודכן ביים: ‏ 0/76ר3/1ה יד בזיבד"א -- ) מודיך יישומי מחשג ארצי תאור: . : אסוד?ו6508ס מרך מין | לגהוב אחר התפשרויוה עם לקוהות צוטנציאליים. רזדוהור -:וללים שלני פעילוה בההליר הה חקווהו ת זהמלצות על תגורות רצויות עול ררברה.נוהאם למצב רעסה,ה. המעוון !ףוט ואול להפגה. הערות: . -: 5דאשואואסס מידלות מבפשתת; ' : 5והס/וא נרו?.מטכב.מוסדות מחק ר, מכ*רת" הוצאוה מהלסר .: ה הווסחגת תוכנה: : 5 ידד 50 . המחשב: 1 ססוג 370 דגם 169 |שם התכנית: 60 כונני סרטיים: - זכרון דרוש: א%קוס . שגרזת: | !00 כונני תקליטים: ו מסוג-3330 כמות כרטיסי מקור לת כנית: 0 0 ; מכלולים הקשוריס בתכנית: סוגי מסופים: ; מערכת ההפעלה: דיו 05 צג גרפית אמצעי קלט/ פלט נוספים: שפות התכנות: קוראת/ מנקבת כרטיסים: מדפסת: סרט-ניר: תווין: קורא אופטי: המוסד: מל . מחלקה: מת ש מ טלפון: ‏ 064225171 כתובת: כרית הטכניוז חיפר / איש הקשו: ‏ נסים יטסטסב התכנית שוחררה; | 2/7% , " תנאים: : קשכח שרות,מכיוה מס. היישום: 541 - שדכן בחם: | 03/10/76 2 7 ארצי | תאור: . : אסודקוה656ס הכנוז נטלוה ומעכסב אחר בצועז. גנציבוה תלונות הצ בור רטפו? בהלונות. הלכרות: : 5דאםואואסס הזילוות מניתוז: : 5 מסורו=א מעסב בצוע ציוד: י : םה הוסחהה תוכנה: : 5 ה צוד-ו 50 המחשב: %] סוג 370 שם התכנית: כונני סרטים: 06 זכרון דרוש: א כונגי תקליטים: 52 כמות כרטיסי מקור לתכנית: . מכלוליס הקשוריס בתכנית: סוגי מסופים: , מערכת ההפעלה: צג גרפ 5 אמוצע+ קלס/ פלס נוטפים: שפות התכנות: קוראות / מנקבת כרטיטים: מדפסת: סרטס--ניר: תווין: -י- קורא אופטי: המוסד: מנקר המדינה מחלקה: בלרת עצנא טלפון: ‏ 03766276 כתובת: הסריה תא איש הקשו; . צרה שקט התכנית שוחררה: | 4/67 תנאיט: *" < לא דווהו מס. היישום: 553 : שודכן בפם: | 01/19/76 . . . .. " ג - 395 = בזיבד" ( מוריך יישוסי השב ארצי תאור: : אסודקו50₪שס .5 ".5 ז6 015 :זו 556 זא60 סאג 6אזאאהג ₪ ז 00גק ] באזגמ שזג האג צןק4ף :זטק פטס .צזןךזההזהץ: סא: 5זאאם מ 5 5 6 >הא0:%4% 6055 )50 96, 5ז08 567 מזגהקט, 5ז6320-זזאה0,צזזטזד6 63 ףה; צזזוז48|]ג )ג ב 60וב5/ז]ץ]ז6א 4000 הז סט 5.6168אקסאז6א 05 משהצטף צאג צזז61940. הברות: . ן : 5דא=ואוסס מילות ממפתת; * ו : 8 האוא 5 65%5מ550ה אמהאזפא זזאה6 | זג6ק | ז0ת%04ק תובכנה: וד 90 שם התכנית: זכרון דרוש: | אהבן שגרות:0? כמות כרטיסי מקור לתכנית: 0 מכלולים הקשורים בתכנית: מערכת ההפעלה: 3 6חה6 בירד: 6 : ה הוסחהת המחשב: .6.0.6 מוג 000 דגם | :ענ סירקוים: . | כונני תקליטים: - סוגי מסופים: - - - צג גרפי: - אמצעי קלט/ פלט נוספים: שפות התכנות: קוראת / מנקבת כרטיסים: כז מדפסת: בן. סרט-ניר: תווין: קורא אופטי: המוסדפב יימ . טלפון: 97 6 03482 כתובת:עך ' סמטס 8 ה'א / איש הקשרי: י,. צעירא התכנית שוחררה: ‏ 2/71 . . תנאים: עכ יר ות ,מכירה מס. היישום86 ?2 עודכן ביים: 03/10/78 - 5 וגהאור: = : אסודקומספפסס מערר 22. פי.סי.אס > : מעצוכת לניהול מעב אחר ביצוע פרויסטים באמצעות שי- כת הנהיב הקריטי ופרט ). תכניה ריאל המופעלת על בסיס הרשת שהוקמה באמצטוה פי.סי.אס. מפצה מעאבים הע ומד ים קלרשות בצוע פרויסט צה ואהרים. הכצאת המשא- בים מההשבה בכריטריונ ים של עדיפויותח. הערות: :/ " : : דש ואווסס , אכזז )ןג 8050086 - (54ה אשז5צ5 סהזא60 ד8060פ - 265 % מזילות מניתוד+ 2.4 . : סארא פי סי אס פרט מעקב בצוע הפצאה משאבים לוה צמנים נזתיב כקריטי ד" > ית : פההאסהגוה | כוכנה: ּ :וד 50 - המחשב: .8 סוג 260 דגם 40 |שם התכנית: 1 65 כונני סרטים: - זכרון דרוש: ,| 66% שגרות: כונני תקליטים: ‏ " 2 מסוג 64ו23 כמות כרטיסי מקור לתכנית: . מכלולים הקשוריס בתכנית: סוגי מסופים: יק - מערכת ההפעלה: 25 5 צג גרפי: אמצעי קלט/ פלט נוספים: 7 שפות התכנות: קוראת / מנקבת כרטיסיים: מדפסת: סרט--ניר: א תווין: קורא אופטי: וטו -* 1 מחלקה: מטה ש4וק טלפון: | 03-36061‏ כתובת; | ה"ד 202%0:ת"א איש -קשו: | מנהל המטה התכנית שוחררה: 9 תנאיס: מס. היישום: ‏ !43 : .| עודכן בףם: | 03/10/76 - 357 - ת<אוד: מצביך *עפני ממעער צרצי : אסודקוח6פ6ס 0 720( 005 [9ק,כםטז96.6 080585 אם 8560 ת ה6המפ 055ן/זך-סגץ א הז]א 780655 76זק0ת260 2% ת6ההק סקז .צקםצז|מה 05 מחזז זג 5ז5ה60 |גאפמדאן .תזן 2558 ז60 4:0 צז1זהגטם צם 65]זפשטך:5הק 54766 אקזז םסק . 0651850 78064.15 מא4 08635 ז605,זא4 וק ז6טסהפפ צם ס=זא ז8ק 4956 6זפסקשה הענרות: מתידיוותב בלביוברד: .א סע 06% אז פצגוסס -- א סד *בה6החפ ג 5ז >מפהד :‏ דאםואואסס : 05 0עוםא 5 צ 6,515 ד 5 66 ,זא 500106 ,5 6068 055 /1/ זז 6 המתשב: .1 ססוג כונכי סורסיינן: - כרכני ת קנלייקו יםה - סוגי מסופים: צג גרפי: - אמצעי קלט/ פלט נוספים: קוראת / מנקבת כרטיסים: מדפסת: סרט-ניר: תווין: קורא אופסי: המוסד: ‏ תעשיר צוצית כתובת: | ה ד 7055 הא התכנית שוחררה: 76% תנאיס: מס. היישטום: 5640 : שה השוסחגח תובנה: דגם 465 ו|שטם התכנית: מחלקה: קא דווהו - 358% - זכרזן דרוש: 1 כנמות כרטיטסי מקור לתכנית: מכלולים הקשורים בתכנית: מעדכת ההפעלה: 6 09 שת התכנות: טלפון: : ₪5 שד 90 שגרות: 00 22000 יוו03266 איש הקשר: דר ג הלוי עודכץ בסם: 3768 בלינד"א. - ). מדדיך יישומי מהשר אדצין' ונאור: | : אסודיוהספפס. זז 6 6 מק גזמזפטסאן 05 צזז הגזז=ספ5ק שמאד 05 אס זגו וה צס . סאג אמטזםסה 05 ₪ זגה האגםזאז,ם )סרגאם חם-,םחג ז940066 6 ז6ונ מכַת כאג, זט פאן זאשז ₪ ץא 60 סשסן צס5ס כו 5 דוט 06-05 אע ז 356 .1 7נהאן "א זאזגה6" 6אזפט כאמס-65ק 5ז 5ז5צגאג צדזזטזדז5א55 55 2 326 5צסדז4ןהגט 50 708 690 566 10- שאזד אטם 1 זקצד הגרות: |: פדאפואווסס בזילוות בזציותרד: , : 05 0צוו א 5 ג הדפטהא] אכזזג0ג ש6-%זאסא >60‏ פטגט-זא9655ק צזן|זגגזז;סםק ציוד: ו : פהגוסהגה | תוכנת: : ודי 50 - , המחשב: 8% סואג 370 דגם 48ו :| טס התכנית: א 6 כונני סרטים: - זכרון דרוש: אקון שגרות: ‏ !ו כונני תקליטים: - כמות כרטיסי מקור לתכנית: מכלולים הקשורים בתכנית: מערכת ההפעלוק: 17 סוגי מסופים: - - - צג גרפי: - ל גה /? 5 צ אמצעי קלט/ פלס נוספים: שפות התכנות: קוראת / מנקבת כרטיס ים: מדפסת: . 2 סרט--ניר: % מ תוויך- ז -- קורא אופטי: המוסד: מל מחלקה: מה. צימ. טלפון: | י0622517 . כתובת: קירי ה הטרניו ]ז חי פה , - איש הקשר; נסים יעלסב התכנית שותחררה: ו7ד/גו תנאיס: , לשכה שרוה,מכריוהי מש, היישוס: ‏ 228 / : *- | עדכובטם: | 03/10/76 -= 399 > מיריך ייפישי תהפד ערגי וגבאוד: : | : אסודוה550ם דוח תעטוכה של הדר ניכפו1. מערר גוטף אחר כמות העבודר הנעטית ע"י כל נקבנית רשימ ט,: רכקדט מ רכב מארבעה סו גי כושיטים. הפלש ינריר?ל ארבעה סוגד דוח ות. ההוכניה מורצה אהה ל+:₪7. משר ריצה ב- 16 שניוח יש"ה. הערות: : | =:8דאשואסס. בזיד'ררב בקבירברד: ו : 05 סא העסוכקר כור אדם ‏ ייס|ב צידד: | :ו ₪ המחשב: 6% סו 2 דגם". כונני סרטיס: ₪ כונני תקליטים: -- תוכנה: : םג עד 90 שם התנכנית: 0 +כרון דרוש: יא שגרות: ן כמות כרטיסי מקור לתכנית: מכלולים הקשורים בתכנית: מערכת ההפעלה: סוגי מסופים: 7- - - - צג גרפי; - אמצעי קלט/ פלט נוספים: שפות התכנות: קוראת/ מנקבת כרטלסים: מדפסת: . בו סרט--ניר: : ב ד תווין: 1 = קורא אופסי: המוסד: רפ א"7 ל מחלקה: מ. העוב טלפון: כתובת: ה"ד 2550 היפה . איש הקשיי | מדול המרכ% התכנית שוחררה: תנאים: | לא דווהו מס. היישום: 386 עודכן ביזםי | 03/10/76 - 360 - גדריך יישומי מהשב ארצי כ<אור: = : אסודקומספסס כלישה יומית של נהונים על פעילות הדר הניקוב-אימותם,הדפסת דוה *וח,רי וצבירה הנתונים. עיבוד רוזש י-הישוג ופומיה 7ר7 נסקבניה על סמר פעילותה והנורמה שלה וכז מספר העגיאות שביצעה. רדפסת דוהות הודשיים נהתכים עונזיח על פעילות החדר הניכוב. הערות: | : וסט ממזילוות בזנביתוו: : 5 סעושצ= א פרמיות ניטסוב ציוד: : ה ה ווסח הו תוכנה: : 0-5 - המחשב: % סוא 370 דגם 45! |שם התכנית: כונני סרטים: 02 זכרון דרוש: א50הה שגרות: | 7375 כונני תקליטים: וס מסוג 3330 כמות כרטיסי מקור לתכנית: 0 מכלוליס הקשורים בתכנית: סוגי מסופים: מעוכת ההפעלה: צג גרפי: אמצעי קלט/ פלט נוספים: ‏ ' שפות התכנות:. קוראת/ מנקבת כרטיסיס: מדפסת: סרט--ניד: תווין:"7 קורא אופטי: המוסד: העשירה צבאיה טלפון: | 03256111 כתובת: ‏ ת 1 7055 הא איש הקשו: ‏ דו ג הלזי התכנית שותררה; 472 תנאים: 4 מש. הישום: 513 עודכן בטם: 376 = 38% = מזדדיך יישומזימהואב א תאור: - אסודקו פס איסוף עעוה צבודה בתסשורת מצור צה מבצע החישוב שעות עבודה והישוב אהוצי יעילוה יומי לעובד.המערר נבוסס צל שידורי כניסה למפפל,יציאה מהמפעל,תהילת - צגודה.המערר נצעזר בכוגמ הנורמות.. . הענרות: : 6דאשואואסס מילות מנצתרז: * - : 5כוהסושפא נדורים שעה שדור,כמויות,נורמוה,כוה אדם : שה השוסחהת תרבכנו+: : 503 המחשב: .%.א.] סוג 370 דגם ‏ 45 || שש ההכנטת: כונני סרטים: 02 זכדדן דרוש: 0 כונני תקליטים: 3 מסזג 4ו23 כמוחה: כרטייסי מקור לתכנית: , מזככיליים הקשורים בתכנית: סוגי מסופים: סנו כו מעדכת ההפעלה: 6 צג גרפי;: - אמצעי קלט/ פלט נוספים: שפות התכנות: קוראת/ מנקבת כרטיסים: . מדפסת: סרט--ניר: תווין: קורא אופטי: המוסד: | העשיך צגצית מתלקה: מלפוף ח ד 7055 תא שבוג ע שוחררה: וד/1 לא דווהו מש היישום: ‏ 537 ו ידכ ביםי | 03/10/76 - 32 - תאור: ּ; = : אסודקוח:פ-ים מטרר 0006,המערכת אוספה דווהים של טעובדים על עבודות במרכצים המהחיריים לפי עעות עובד מכונה או נהונים כספיים ישירים.המידע נצבר בחתד של בצוע כספי למצמיז בהודש,ו נתוני העס כה של עובדים לפי סוגי שעות|(ישירות נכיפוה, מילואים. וכו). המעררךר מאפער לבקה דוהות למצמינים לפי ההכים שונים,דוהות . 4 העסוקה עובדים,דוהות סטטיסטיים שוניםס,דוהות ההציה בצוע לעצומת בצוע בפועל. ‏ הנגרות: : 5דאשואואסס נזידוות מניתרו: : 0805//וא אסוף עעות,דוהוה היוב,דוהוה העסוסה תובנה: המחשב: 2-2 סוג דגח 073|שם התכנית: כונני סרטים: - זכרון דרוש: או שגרות: 00 כונני ת קליטים: ו0 מס וג 058464 כמות כרטיסי מקור לתכנית: 000 מכלולים הקשורים בתכנית: 5 זפ דֶַר5 סוגי מסופים: מערכת ההפעלה: 4. 03 יי צג גרפי: אמצעי קלט/ פלט נוספים: *: שפות התכנות: קוראת / מנקבת כרטיסים: מדפסת: סרט--ניר: 5 תווין: קורא אופטי: המוסד: | רפאל משהב"ט מחלקה: מר חיטוב טלפון: כתובת: | ה ד 2250 היפה איש הקשר: פניוהת התכנית שוחררה: וד/ תנאים: 7א דווהו מס. ה"שום: | 589 עודכן בטם: | 03/10/76 - 3 ו א[ תאור: ופט מערדר 2/'. מערכה השבונות מכירה עד 500 מזצרים בעשרות אריצות לאלפי לכפוה- וה. המטרכת מטפלח במוצרים, אר יצות, סוכָנים, לכקוחות ואאורים גאוגרפיים. הישוב הסרה רובלר ואורות, מהירים והנהות ללקוהות שוניףָ, עמלות לסוכנס. רדווהים. חשבונוה ורכודים סטטיפטיים והשרונאיים, סליתת הז ועצוה בספיות וש- ילובז הכנה יתרוה ומצב ח-ן קלקוה. ו חִ - 5ד וס מילות מניתתו: , ּ : 05 0שוו5א רעבונוה ללכוחוה סוכנים השנונאות מסתחר : 35 הווסחהו תובכנה: המהשב: ‏ > -.%.8.] טוג ) 35 טם התכנית: כונני טרס ים: 6 זכרון דרוש: 6% כוכני קל יש ים: 0 : כמות כרטיסי מקור לתכנית: מכלולים הקשורים בתכנית: סוגי מסופים: מערכת ההפעלה: 26 צג נרפת . . אמצעי קלט/ פלט נוספים: שפוח התכנות: קוראת / מנקבת כרטיס ים: מדפסת: סרט--ניר: תווין: קורא אופסי: המוסד: ".ב.ת. - מחלקה: 7, שרות טלפון: ודן3ר0%5 : ה.ד. 3058 הי . כ 9 מו אש הקטוי | מַזֶהל הלשבה התכנית שוחררה; ‏ | 1/67 + תנאיס: לשכת שרות . 30 : מס. היישום: 830 שו כ 2-6 תאור: ן : אסודקומספטם. .. מערר 13 ב, חשבונות לטאדקלים המאוגדים במ ועצת שווכק, כולל הטבונוה הפרשים. במידה וקיו שינויים בכמוירוהת ו/ או במהחירים. המערר מאפשר מעסב אחרי המגדל- ים ומעטף אה סטית המשלוח לעומת התכנוז בפועל. כמ: כז אפשר ל בל" דוהות סט- ניסטיים וטבלאות טל פי דר דיה. הערות: : פדאשואוהסס נלילות מבמשתוו? : ושוא | מועצה עזזלק חהחשבונות ?מגדלים , ציוד: : םה השסחגת ותובכנה: : גוד 50 המחשב: .8% סוא 370 דגם 45ו|שם התכנית: כונני שרטים: 4 זכרון דרוש: אפקו כונני תקליטים: "7 2 נסוג 2314 כמות כרטיסי מקור לתכנית: מכלוליס הקשורים בתכנית: סוגי מסופים: . . מערכת ההפעלה: צג גרפי: אמצעי קלט/ פלט נוספים: * שפות התכנות: קוראת/ מנקבת כרטיסים: 7 מדפסת: סרט--ניר: תווון;'" קורא אופטי: המוסד; ‏ '.1.מ. מחלקה: 7. שר,וף טלפון: | ן0329%611. כתובת: | ה.ד. 232105 תה "א איש הקשר: מנהל הלשכה התכנית שוחררה; ןד ו תנאים: לקעוכח ישר ות מס. היישום: ‏ 433 | | עודכן בטם: | 03/10/76 תאור: : אסודקו66₪סס מגרר 2א: חשבונוה לסוכנ ם, כולל רכוצ מכירות לסוכנים וסטטיסטיסותה. בדט:. העודות משלוה מוצוים לסוכז, העודות ההצרת אריצות מהסוכז, העודות צכוי/ היוב/ ועשלום. פלט: חשב ביז מכי- וה של מוצרים, דוה העואה וסטטיסטיכוה. הערות: נזידוות מניותגרו: סוכנים הטבונות לפוכנים מכ ירות-ניה:ל של ונוה לסוכנים, דוה יתרות, דוה מכירות,. דוה השואהי ביז מדירותה של סוכנים, דוה הנועה אריצה : 5 דאשואווסס : 05 סאו/וםא .: םוסחה המחשב: .8% ססוג 350 כונני סרטים: 2 כונני תקליטים: ו דגח 40 שוג 4ו3? -* סוגי מסופים: - צג גרפי: - אמצעי קלט/ פלט נוספים: קוראת ] מנקבת כרטיטים: מדפסת: סרט--ניר: תוזין: קורא אופסי: המוסד: ‏ י,ב.מ. מחלקה: כתובת: ה"ךד 0ו202? ה"א התכנית שוחררה: 8. תנאים: מס. היישום: ‏ 426 - 365 - 7. שרזת תובנה: שם התכנית: זכרון דרוש: אמקו כמות כרטיסי מקור לתכנית: מכלולים הקשוריס בתכנית: מערכת ההפעלה: שפות התכנות: טלפון: ונו93296 איש הקשר?: מנהל הלשכה קווכת שרות עודכן ביום: 0-76 ותגאור: = : אסודקוחמספסס מערר 12ב, נהול שווס באמצעוה סוכנים |ו/א!ו שווק ישיר ללקוקהוה. הכלט: ת.לש- לוה, קגנלות, ת.צכוי והיוב, העבונוה מכיוה. הפלט: השרודות מכירה,מצר הטרוז גיול הובות, עמידר בתנאי אשראי,(מעטב פועוז שטרות ושסים), מיהו מכירוף, נתוהח מכירות תור השווצת הפעטוקלות בהכופות שונות של ושנה וביז צנה או להנה פודמה. כל הרוהוה הנ"? נוהנים צרוט לפי לפוה ורכוצ לפי פוכז. הנגרות: : דאשואותס6 מילות ‏ מלפיתוו? / י : 5/0085 עווס, השבונות מכירה, מעכסב מכירה, מטסב טוכזים. ציוד: . : 35 וכסח תו תובנה: : 50-35 - המחשב: ...זז סוג ) 35 דגם 40 |שם התכנית: כונני סרטים: ₪ זכרון דרוש: אפקו כונני תקליטים: 2 מסוג 4ו23 כמות כרטיטסי מקור לתכנית: מכלוליס הקשורים בתכנית: סוגי מסופים: מערכת ההפעלה: 25 צג גרפ אמצעי קלט/ פלט נוספים: : שפות התכנות:. קוראת / מנקבת כרטיסים: . :וכ מדפסת: 9 5% סרט--ניר: 1 א4אאדסץ תווין ו : 1/ות קורא אופטי: המוסד: ‏ י-.ב.מ. מחלקה: ל. שרוח טלפון: 903295111;4 כתובת;| ת"ד 20210 ת"א ' . איש הקשו; | מנזה? הלשכה התכנית שוחררה: 8 תנאים: לויכוו שר ות מס. הישום: 427 , עודכן ביום: 6 ג תאור: . י : אסודקומספפם: פורר 2,מערד שווק הכולל :דוור על תנ ועת המלאי במהטנים ובסניפים,דוהוה ס- נניסטיש של התנועהולעומח שנה קודמה, להודש מסוים או מצטגר)והול הח-ז חל , טניפים וטוכנים לפי לכוהותיהם,טפול בתע:ד:ת משלוה,צה/ל .פמל ות הסוכנים, נ- הול הנחות של לכקוהות,דותזה השוואתיים של יצור במפעל. המערר רנוי על אי טג וציה עם מערכים אחרים כג! ]ז:המחיר והנה"ה המער מחאים לשווק בקנה מדה ארצי הלבררת: . : 5 דאשואווסס. בליד"רוד בהוירד: * 0 שו : 5כוג טאווא עווכ מלאי המהיור הנהלת השרו ות ציוד: . : ה צוסח הו תובכנה: : 5 צוד-ו 50 המחשב:: סוג 370 = דגם 45!|שם התכנית: כונני סרטיםם: 3 זכרון דרוש: א%קן שגרות: - 5 כרכבי תקלזט יטב 2 !שוג 2314 כמות כרטיסי מקור לתכנית: -10 מכלוליס הקשוריס בתכנית: מערכת ההפעלה: 11 סוני מ קוופים: ב 1 0 *. צג גרפ אמצעי קלס/ פלט נוספים: שפות התכנות: קדראת / מנקבת כרטיס ים: מדפסת: סרש-ניר: תזויך: קזרא אופסי: המדסד. ‏ *.ב. מ- מחלקה: ל. שרוה טלפון: | 03296111 כתובת: | ה" 0ו202 ה"א איש הקשו: מנהל הלשנה התכנית שותררה: 73. | תנאים: ן לשכת שרות מס. היישום: ‏ 428 | צוהבו בזס: | 03/10/76 - 3689 - נאור: | :אסודקוהספפס מערר 82, החצית מבירות *בוטססה ער נתוה מכירות הודשיות בפועל במשד שנתיים. מביעת רמת מלאי במהסנים לכל מוצר ואריצה להקופה של 3 הוזשים כדימה. נהוני המכירוה מתכבלים כמוצר לואי למערכת השבונות לסוהות. הערות: :ואס נזילות נזביתרו: , : וה סשוהא מכירוחה תהחצית מלאי במהסנים מלאי ציוד: : םהה צוסההטם תובנה: : 0 - המחשב: 0% ס!ג 0 36 דגם שם התכנית: כונני סרטים: 4 זכרון דרוש: 8 שגרות: | ו כונני תקליטים: כמות כרטיסי מקור לתכנית: 2000 מכלוליס הקשורים בתכנית: : סוגי מסופים: מערכת ההפעלה: 26 צג גרפי: - אמצעי קלט/ פלט נוספים: > שפות התכנות: קוראת / מנקבת כרטיסים: מדפסת: סרט--ניר: 2 * תווין: קורא אופטי: המוסד: י.ב.מ. מחלקה: ל, שר ות טלפון: ‏ [0853317 כתובת: ת"ד 3058 חיפה , איש הקשר: מנהל רלטכה התכנית שוחררה: 1 תנאים: לשכת שרות מס. הישום: 429 ו עודכן בשס: 06 031 - 369 - בצדיך יישומי השוב רצי |. התאוד: : אסודקוהספיס מוורך כ33.מצוכה קלגניהול פיננסי בלשרדי ממחקה. כקש-פכורוה יומן המהאווה קיר ביז תכציב וביז הוצה לה" "זד. %למ-דוהוה הליטה.מראי1 בו":,רכוה על ניצו,ל תקציב ודוהות על הריגים. המ<רכה כַ וללה נירול הנה" רבסיסית 7 י1.ההאנמוה בנכקים הברדת: נצידיווב ב2בנרברד: נהו7 פי11:י.הכציו,הנהקלה תיב וזות : 5 אכה סוג 76ב 2 יס ממוג הַבגב צג גרפי אמצעי קלט/ פלט נוספים: קוראת / מנקבת כרטיסים: מדפסת: טרט-ניר: תווין: קורא אופסי: י ב מ ישואל ה ד כו202 הא . ,3 שוחררה: - 370 - וכז ניהול העבונות לספכים ,השלוטיםס ודוהות ?מס הכנמה. : פדא= ואס : 5סה0שצםא תוכנהה: : שג ה אוד 50 דגה 45 ו|טמ התכנ"ת: זכרדן דרוש: %*ארסחהף כמיות כדטיסי מקור לתכנית: מכלילים ה קשוריס בתכנית: מועדכת: ההפעלה: שפות התכנות: טלפון: | [[ו03296 איש הקשר: מנהל הלשכה קשכת מטרות שזכב"טי - 03/10/75 דגאור: : אסודקו58שס הכנוז ניננסי.מצרכת להיאצוי רב תכקופהי-עד 12 הסופות-של מאצני החברה; דוה רויאה שלה ונהוהים בלכ?ייב ופיננסיים. המערכה כוקלה מוד? כלנקלי מתמטי של משואוה סימולטניות המבצע סימולציה, דטרתיניסטיה צל העצולוה הלערכה הפיציה |ווסיננסיה.כקלקות ונוחיות רבצוע מבחני רגיעוה ובדיכת אלטרנטיבות.צורנות מיוהדת קבעיוה אינפלציה ומהירים מטהניט. הנברות: : 5 א זפצ5 6מזאאג4|פ 4% ז:אגצ ]6-5 .> חזידות בל3יתרו: : 3065 וא ווכבנוז רב-תכופת י,ָאצז,רווה והפסד,סימוקלציה,מבהני רגישות,אינפלציה : פההשסחהת תוכנה: : 0-5 - המחשב: .13 חוא 0006600 דגם שם התכנית: 13 56%=> כונני סרטים: זכרון דרוש: אהחבוה שגרות: ייכ כונני תקליטיים: כמות כרטיסי מקור לתכנית: 00 מכלולים הקשורים בתכנית: טוגי מסופים: מערכת ההפעלה: 4 565 צג גרפי: אמצעי קלט/ פלט נוספים: ‏ ' שפות התכנות: קוראת / מנקבת כרטסיסים: מדפסת: סרט-ניר: תווין :7" קורא אופטי: המוסד: ‏ יעו" ומידצ טלפון: | 0377729068 . כתובת: האלונים 5 רמה גז איש הקשו: י לוין התכנית שוחררח: 76 תגלים: לעכת שרות,שכ יר ות (מבירה מס. הישזם: ‏ 481 עודכן בשם: 76 0 . , - 37% - ה מזדיך יישומי מחשב ארצי" תאור: - : אסודקוה56פ אווצים פקיליים -פ"א-. עבודים סטטיסטיים.., הגכלט: סרט מוהכס וכרטיסים. רפלט: קונק ארועים פליקיי ם ודוהות סטטיסטיים שו יח- על-ענרזה-הקיקיזה. - עדכו!: אהת לשבוע. דוהות סטטיסטיים הודשיים או לפי דרישה. כמזיוה:3000 ארועים קעוצ וכמספר הצאה עדכונים.. הערות: 7 : 5 דאטואוהסס > 44ז רא בזי'וות בקביותברד: . : 5הסש/א אוועים פליקיים מעטרה ציוד: ע .: 85 הצוסחגת תוכנה: : 5 ב ווד- 50 המחשב: .%.ג.] סוג 3506 דגס 40 |טסש התכנית: כונני סרטיים: 6 +אדון דרוש: *54 שגרות: כונני תקליס ים: 1 מסוג 4ו23 כממות כרטיסי מקור לתכנית: . מכלולים הקשורים בתכנית: מערכת ההפעלה: 26 5 סוגי מסופים: - 2 ₪ צג גרפי: - שפות התכנות: אמצעי קלט/ פלט נוספים: קוראת / מנקבת כרטיטים: מדפסת: סרט--נלד: תווין: קורא אופטי: המוסד: מש3פדרה ישראל. מחלקה: , טלפון: וווד0?8 כתובת: רמנה הארצי ירושלים איש הקשר: צדיס חיים התכנית שותררה: לקן. תנאים: 7א דווהו מס. היישום; 179 7 עודכן ביום: | 03/10/76 ותכ<אור: = : אסודקומקפסס פלילי. כסלי8 פרטי נאעם,פוטי העברה,גאר? דיד וזעדיפת העבר הפלילי,' מהז מידג ליחידות לפי דריעשה. - הכפלט:נ שיסים וסרטי מוהק. הפלט: הרשעות קודמות ופרטים על עברינים. מהלכים: בדיכקת אינפורמציה ראשוניה,דסיוז לצהוי לפי מספר ה"צ,טביעת אצבע ופרטים אישיים. עדכוז הסכצים בהומר הדש או נוסף. עיבוד יומי. הענרות: : 5 דוס בזיולות נלביתרז; 2 : 5כוא תוא סאונדכס ‏ צאציהוי מעטרה תובנה: - המחשב: .%.8.] סוג 360 דגם הַ4 |שם התכנית: כונני סרטים: 4 זכרון דרוש: א66 כונני תקליטים: .7 5 מסוג 2316 כמות כרטיסי מקור לתכנית: . מכלוליס הקשוריס בתכנית: סוגי מסופים: 1כו מערכת ההפעלה: צג גרפי: - . / אמצעי קלט/ פלט נוספים: * שפות התכנות: קוראת / מנקבת כרטיטים: מדפסת: סרס--ניר: תווין:?* קורא אופטי: המוסד: משמרת ישראל מחלקה: מר"מ 5% טלפון: ‏ [ו02871. כתובת: המטה הארצי י רושלים , איש הקשו; | צדים היים התכנית שוחררה: ו3/7 תנאים: ?7 דווה! מס. היישום: ‏ 120 ּ '- | עחכוב"ם: | 03/10/76. * 373 - תאור: אסודקו ה0פפס הסבה מטרכת ריט:ם אסי ים ידניח. הקלט- תהנזעות על סרטים. הפלט- כרטיסי אסיר. רודע ₪ קצה"ל. הדפיפ אטירים הדעים,דוהוה שונים,תדפיס אסירית משוהררים. מהקכים- בדיכוה קלוגיוה ש- התנועות,ציהוי,עדכוז בסורץט אסירים פצילים, רדפכת כרטיס אסיר ודוהוה טדכוז אלפוז,עדכוז פובץ אסידים משוהררים. עבר ודו3: 1 : דש וס נקיזלדח בקבירברד: ' | > | : אסא ציהוי מענ:רה עדכוז - 5 הווסח ג וכרככנההת:: : 50 ה:מהצ ב 8% ו0וג 1260 דגם כדכמיי סדרקויםות 6 ב . צכדון דרוש: 6% שגרות: כדנבי ונקליט יק 1 מסוג 4ן23 כמיות כרטיסי מקור לתכנית: מצכלוליים הקשורים בתכנית: סוגי מסופים: מעוכת ההפעלה: צג גרפי; אמצעי קלט/ פלט נוספים: שפות התכנות: קוראת / מנקבת כרטיסים: מדפסת: סרט--ניר: תווין: קודא אופטי: משנרה ישראל מחלקה: מר"מ טלפון: ווו0?87 המטה הארצי ירושלים איש הקשר: צדיב היים הונכבית שוהררה: 7א ד:וחו מקו, ה"שום: 8ו1 - שדק בטם: 756 0 דג אור: 2% : אסודקומספסם התעבורר. עיבוד דורוה רמוגחים על עבוות העבורה,רישוסם הרשעות תעבורה והמצאווע לרהי משפ5,סטנפיסט יכה על האונות דרכים. הכלט-כרטיסי דוהות תעבורה וכרטיסי הנועוה. הפלט-כחכי אישום.הרשעוה קודמות, הודעות לאנשיה, דוהוה טונים. מהלכים-בדיקות תכינוה,עדכ וז לגצים,רדפסות. 30060 כרטיסי הלש לטבוע ההעגרות: :5 וו נזילות מביתרו: : 0805 העבורה הרעעוה טבירות הנועה מטטוה בתי-משפט תאוזוה דרכים צביוד: : ה הכחמו תוכנה: : 3 50 - המחשב: .% סוג 360 דאם 4090 |שם התכנית: כונני סרטים: - זכרון דרוש: 6% שגרות: כונני תקליטים: וה מסוג 4ו21 כמות כרטיסי מקור לתכנית: מכלוליס הקשוריסם בתכנית: סוגי מסופים: 1וון - מערכת ההפעלה: צג גרפי: אמצעי קלט/ פלט נוספים: שפות התכנות: קוראת/ מנקבת כרטיס ים: מדפסת: סרט--ניר: תווין:7 קורא אופטי: המוסד; | מעורה ישואל מחלקה: מר"מ טלפון: וון297ףַ כתובת:| המטה הארצי ירושלים 7 איש הקשו: צדיס היים 4 התכנית שותררה: 5 תנאים: 7 ך!והו -ו מס. הישום: ‏ !?2 עודכן בטם: 76" - 375 - תאור: : אס!ודקוהספסס ותפלגזויוה רב-ממדיוח: טבלאוה עד 7 מימדים ?מטדות מחקר סטטיסטי ראשוני. כלט: קובץ 1חונים מדרחי | כרטיסי פמטרים ועד 1900 כרטיחים) המגדירדם טרבי והמשפנים ומבנה טבסיות העצ?וב. ניהז לעבור טל קובץ הנתונים מסחר פטמים במהצורי עיבוד שונים ומודוכיס על ידי כרטשיר ‏ פרמטריםס. פקלט: טבלאות עיצל!1 ואחודים. : .> אהז זג יק ה50, = |] וזאם 0556 5אסזז 5א6רזם 7 סז סט זז 8 ד-680%5 בציו"ווב בקבירברד: : 5כמסצווםא סטטי סטיעה מהכר ‏ נליצלוב התפלגויוה רב ממדיות :שהוסהג | תדבנה: :וד 50 שם התכנית: צט ?54 זכרון דרזש: אספו שגרות: ‏ פו כמות כדטיסי מקור לתכנית: חחח מכליליס הקשורים בתכנית: מוערכת ההפעלה: 20.6 אמצעי קלט/ פלט נוספים: שפוח התכנות: קוראת / מנקבת כרטיטים: מדפסת: סרט-ניר: תווין: קורא אופסיב המוסד: מתר"ל מחלקה: סלפון: כתובת: מעהביש יהכיריה ת"א איש הקשר: פניוח בכתב התכנית שוחררה: 73 תנאים: קא דוורו מט. היישום: ‏ 21 5 0 76 - 375 - ו וכ אור: = : אסודקוהספטס 4 זג אא060א :70 6₪;: 65א ג זמאצץ -0 5 צ+ וגא צגא א(גיס= סז שאם' ₪ גַ6סאק ה=האטא 5086%255 |גאח זזססת0הם =חז 6אזמ |ס6צן אזהזזא כאג א6 =וז 85 5 זא5ז-:]-606 אסזדג |60885 אז זוסם צו> זטקזנם .זפשז.0 66א8 %6|ק זזוטה כאג 5זאסודז ג6 בד 1 זז 6₪ 634805 580 זטסאז הערוות: : ידו ואווסס בזילוות בזביותרד: : 5ו טאו א 5דפשז-66צגה- > |קן זווא אס זב |םההס6 | 5ז5צגאא 6-אג]מגט ‏ 65זז5זדגז5 תובנה: ו המחשב: 7% חוא 370 דגח 55| [שטס התכנית: אגץ)אג כונני סרטים: 2 זכרון דרוש: 306 שגרות: 5ו כונני תקליט יס: - כמות כרטיסי מקור לתכנית: הפו מכלוליס הקשוריס בתכנית: סוגי מסופים: מערכ הה פעלה: 7 ו? זץצא 0 צג גרפי: - אמצעי קלט/ פלט נוספים: קוראת / מנקבת כרטיסים: מדפסת: סרט-ניר: 8 תווין: קורא אופטי: המוסד: מרכ% !|לכני מחלקה: סטטיס הה טלפון: | 0%940?10. + כתובת: ביה דגז ה"ר 5 איש הקשה ד"ר א. גזיצי התכנית שוחררה: 3 תנאים: | קרא השקום מס. היישום: ‏ 15| עודכן בשם: 0776 031 תאור: : אסודקו5568ס ההפלגויות ותאורי קשרים כ זז מעתנים. הכלט-סדרת תצפיות רב-משתנ יות הפלט-רתפ5 לג וי ות של משתנים בודדים, | התפלגויות מעשוקבות של צוגות משתנים. האורים גרפיים של כשרים כ יז משתנ ים . הזכרות: . : 5דאםשואואסס . "ירות בלביוברד: * 000000 | : 05 0וווםא שמטיסטיכקה,ההפלגותה.רג רסיה ,תאור גופי : שה שוסחהו תובכנה: : 0-5 המחשב: .א.א8.] סוג 376 דגם 65| |שם התכנית: 5זפזפו60 | כזקמי סרטיים: - אכרון דרוש: 4 שגרות: כונבי תק ליט ים: כמיוה: כרטיטי מקור לתכנית: מכלולים הקשורים בתכניו: סוגי מסופים: נצערכת ההפעלה: צג גרפו: - אמצעי קלט/ פלס נוספים: קוראת / מנקבת כרטיס ים: מדפסת: סרט--ניר: תווין: - קורא אופטי: המוסד: מרכצ וודכני. מחלקה: סנטיסנכקה טלפון: | 03960217 כתובת: בִית דגז החד 6 איש הקשו: | דר י פוטר הגזכנית שוחררה: סד/ : | וכבאים: . ללא השלום מק. היישום: 116 עודכן בדע: | 03/10/76 - פַ37 * תגאור: ְּ : אסודקומספ6ס טבוד נהונים מופדם לפני נתוה סטטיסטי רקלט-נהוני נסוי-כמה נפולים נכמה הצרוח. הפלט-7ווי נהונים.ממו צע,טווהים ופרמטרים נוסתפים בצורה המאפשרה התרעמוה ביהס לרומוגניות ופיצ ור,אתור יוצאי דופז וקירוב ראשוני לנתוה סמטיסטי. הפגבנרות: : : 5 דא= וואסס נזילות בזביתרד: ו . : : 5שהסוצ6א סטטיסטיקה,עי בוד נחונים א וקד ם,השואוה טיפולים תובנה: ו המחשב. | .%.8.] סוג 370 דתם 09 |אום המ א סחפן 69 כונני סרטים: ₪ זכרון דרוש: ו שגרות: כונני תקליטים: כמות כרטיסי מקור לתכנית: מכלולים הקשורים בתכנית: סוגי מסופים: . מערכת ההפעלה: צג גרפי: אמצעי קלט/ פלט נוספים: * . | שפות התכנות: קוראת / מנקבת כרטיסים: מדפסת: סרט-ניר: תווין?* 7 קורא אופטי: מחלקה. סטטיסטקה -- 0-77 גיה דגז הד 6 דור * וטר כתובת? / ש - איש הקשרן: . מרכצ ווללני המוסד: התכנית שוחררה: פד פוט ל* תולום ב 7+ מס. היישום: עודכן ביים: / 7 = 378 - זכאור: : אס דקוה550ס -------7----------- 7 ----------------------0000-0-/---0--------------" מערר 6: נזתוה נסויים. ביצ וע נדיסוה סבירות ועלמוה על נתוני הוחוי ועריכת [הוהית מטטיסטיים עונזית צל התהוצאות. הפלט כולל: טבקלא:ף טל חרומים. העובי מהאמים >= .נהוה עונוה 6%% ונהוה פכקטוריאלי - כל אקלה בההכי מיוז שונית. הניתוחים הסטטיסטיים נצרכים ע"י עלוב רוטינות של מערכת > במטרר צה. הערות: 7 * 5[פ5צ|4אג םא ז]ק/ 5% מילוות מניתרד: נבטיסטפיבה נחהות בטטיסטי של נסויים המחשב: .4 סוג דגם 40 כונני סרטיים: - כונני תקליט ים: 2 25 ) מסוג *ו21 טוני מסופים: צג גרפי?: - אמצעי קלט/ פלט נוטפים: קוראת / מנקבת כרטיס ים: מדפסת: סרט--ניר: תווין: קורא אופטי: המוסד: י.ב.מ. כתובת: היד 0ו202 ה"א התכנית שוחררה: 19 תנאים: מס. היישום: 415 : 5 דאםואואסס 6% זזדאן:פהה) 6% : 05 0סעוצםא 50 : שם התכנית: צכרון דרוש: לו כמות כרטיסי מקור לתכנית: מכלוליס הקשורים בתכנית: מערכת ההפעלה: 25 שפות התכנות: סלפון: יוו6פ?רה איש הקשר: מנהר הלשרה רשבח שרות עודכן בטם: 76 | תהאור: : אסודקומ56שס ההפלְגויות רב-מימדיות :טבלאות עד 4 מימדים(עצד.32 סרלסציוה)?למטרות מהתכר טפטיסטי.כקט:סובץט נתווזים טדרהי מבנה סטנדרטי עד 99 שדות ברשומה וכרטיסי טרמטרים לאפיוז מותני ם,פו נכציוה וכוהרוה.הלט:טבלאות העדות::' - ₪ : ד ואווסס בזילוות מביתרד: : פכו סאוה:א כלאוה סנטיסטיות וסטט יסטי כה : םה הצוכ חמ תובכנה: : וד 50 המחשב: .א.ה.] סוג 370 שס התכנית: כונני סרטים: וס זכרון דרוש: אשדוח שגרות: כונני תקליטים: - כמות כרטיסי מקור לתכנית: : מכלולים הקשוריסם בתכנית : סוגי מסופים: מערכת ההפעלה: צג גרפ - אמצעי קלט/ פלט נוספים: : שפות התכנות: קזראת/ מנקבת כרטיסים: מדפסת: . סרט-ניר: תווין: קורא אופטי: המוסד:. מַדַמ 2% מחלקה: חכנ וז טלפון: ו ו3229 0 כתובת: ‏ יכ! יהודה הימיה 33 איש הקשר: בנדרלי התכנית שוחררה: / תנאים: 7 דוורו מס. היישום: 76% עודכן בטם: 5 | יט / : ופב - תאור: ה : אסודקוה656ס 30)55!ב% 068 סשזאז 6 הסאטא 05 אסזזטהן]פז5וס אאתק 65ז3|ו6 :6 -מגה6צגם 61%65 .6560905 ה זסאם | ס;אןז" 75 %6ז: 466*] 600 ג אן זה -6 מצג 50% זצ866שק משזג וטאט66,זאש 6קםק, צ6א5י550= ספדה ןא 4660 והעגרות: מידוות מניתרו: המחשב: כונני סרטים: - כונני תקליטים: -- סוגי מסופים: צג גרפי אמצעי קלט/ פלט נוספים: קוראת / מנקבת כרטיס ים: מדפסת: סרט--ניר: תווין: קורא אופטי: המוסד: יעוץ? ומידע כתובת: התכנית שוחררה: 3/ תנאים: מס. היישום: ףּמָבּ .8 סוג . "וי .6 560 צהסץ 5] 00888הק 5]הז תס אמזזט56 >מך : 35 ה ווסחגו 500 דגם ביאדיכ 55 רמה גז לא דווהו - 382 - : 5 דא= ואס : 5וה סורא 5 זז אחז זויפז ה זפ זס תוכנה: רד 90 . שם התכנית: זכרון דרוש: ק4הסצהס שגרות: ‏ [ 70 או כמות כרטיסי מקור לתכנית: מכלולים הקשוריס בתכנית: מערכת ההפעלה: ב 1 שפות התכנות: טלפון: ‏ ו[ו03735 איש הקשר: ד. כריסטל עודכן ב"חס: | 03/10/76 אש וכ<אור: : אסודקוה6פ6ס 0ד סז סט גה" צסזז5 הס %+זן ה זזא אסזזא |66995 -890030 5 זה - ה03ז0ם זא מקם: א אז זעס כ6ו סאק 5: א1אזגא אסזז|ם6045 םףז זזה | 28|5%5 ]קגצ . 68% 0אק 5 -אאזז00 1 - ן|55 אס 6 מז ]5 הגרות: : דא :ואואסס הזילות מניתוז: : 5כוהסאחה:]א המחשב: סוג 0 רגם ‏ שם התכנית: פבסזטס כונני סרטים: - זכרון דרוש: % שגרות: ‏ 1 כונגי תקליט ים: - כמות כרטיסי מקור לתכנית: 40 מכלוליס הקשורים בתכנית: סוגי מטופיםה - מערכת ההפעלה: 0006 צג גרפי; - אמצעי קלט/ פלט נוטפים: שפות הונכנות: קוראת/ מנקבת כרטיסים: מדפסת: טרט-ניר: תווין: קורא אופטי: המוסד: יע!" |מידע | מחלקה: טלפון: | ווו03735 כתובת: ביאליקס 95 רמח גז איש הקשו: | ד. כריסטל התכנית שוחררה: 3 תנאיס: 7קא דווהו מס. היישוס; כו 3 עודכן ביוס: 03/76 - 383 - -<- | בהורת רלג. וכוןה ה9ל17 ואהוצ רשזמז : אסודקוהספטס רנסר לצורר העבחת גצע הוכר ע"י הגדלה +וכפךר היצור וצחו%א העומז טנהל1ג. סקלויכברטיפים. חלט-קגבצים ודוהוה. וברו נוחל טור וז.הכינוה, מנהני לאצאים ודוהוה סטמטיסטייתח. הדולוה מהחלכיט קדוחוה הו דעיים הערות: | לילות ממתת: 1/7 וילב : םה הווסחגת המחשב: 3 הוג 276 כונני סרטים: 5 כונני תקליט ים: = סוגי מסופים: צג גרפי: | אמצעי קלט/ פלט נוספים: : יי קוראת ( מנקבת כרטיסים: מדפסת:. 7 רו סרט-ניד: תווין: קורא אופטי: המוסד: ‏ "ל"ת כתובת: ‏ יהודה הימיה גר,ה "א התכנית שוחררה: / תנאים: מס. היישום; ‏ 3431 פומז. בי הורה הלך מחלקה: ועטנתייס. הנלאות זכרון דרוש: אפקו כמות כרטיטי מקור לתכנית: מכלולים הקשורים בתכנית: מערכת ההפעלה: 6. ו שפות התכנות: טלפון: | ואי איש הקשר: . לויכה שר ות עודכן ביום: : 6 דוא=ואווסס + : 5מסצוצםא תובנה: : 35 בוד 90 דגחה 55ו |שם התכנית: %8 03/[ 76 תאור: : אסודקוהס65ס מהי רוח גדילה של עגליח. לנרה: הבהנח מהירות גדירלה של עגלים שגודל, לבשר. רמהלדר רולל לליטה.בדיקוה הסלינות,עדכוז.יצירה קבצים ודוהות. '9ש: דוח למשטיט ומבהחני צאצאים. . "הדירוה: כַל 5 חודשים. תשיטה מבוססת על השואה של בנים קצגלים בזי אצמנפ ווודר יהט-ו!מצאו מחאמים משמעותיים ריז מצר גדילה של בנים לביז תכונות פרים. העבגרות: . ו : 5דא=ואואסס בזילות מביותרו: | ?: 6כוהסצווםא סטטיסטיכקה עגלים הקלאות : םה השוסחמת תוכנה: המחשב: .% טוג 70ב : שם התכנית: כונני סרטים: 2 זכרון דרוש: א כונני תקליטים: 2 מסוג 4ו23 כמות כרטיסי מקור לתכנית: מכלוליס הקשוריס בתכנית: סוגי מסופיס: מערכת ההפעלה: 5.ו? צג גרפי; אמצעי קלט/ פלט נוספים: שפות התכנות: קוראת / מנקבת כרטיסים: מדפסת: סרט--ניר: תווין: קורא אופטי: המוסד: ‏ מל"מ מחלקה: סלפון: | י5ו070798798 כתובת: ‏ יהודה הימיה +3,"א : איש הקשר: התכנית שוחררה: / תנאיס: מס. היישום: ‏ 3430 עודכן ביוס: פ5ד/כו/031 תאור: : אסוד?ומ56פס . ₪5]ההזבהרה | 5אמ1קת|קד 861 06 66הא6גק 56 + אחז 5אשמזס זז ז)|(א א06550ז- 6-55788אטסץ -וגאפטלא צ+8 א=דזופא . |9564 מא 5 שא ק0א, ז כצא, )+ אז 5 סאד 5ז ג זא 60 5 א 5זווד העבגרות: מזידוות מביתרד: המחשב: כונני סרטים: כונני תקליטים: 7% ושוג 270 סוגי מסופים: צג גרפי: אמצעי קלט/ פלט נוספים: קוראת / מנקבת כרטיסים: מדפסת: סרט--ניר: תווין: קורא אופטי: הפוסד: ‏ %א!1 בר איל+ כתובת: רומח גז התכנית שוחררה: תנאים: מס. היישום: 655 וס מס|ו; 3330 : פה השוסח הו דגם 168 כמות מכלוליס הקשוריס בתכנית: מערכת ההפעלה: ש פות מחלקה: מחשב לא דווה!ו - 986 - שם התכנית: זכרון דרוש: : 5 דאשואואסס : 05 אופא 66 זזאזב תוכנה: שגרות: | 006 1000 6 05 בב שר | ארפום כרטיסי מקור לתכנית: 007 התכנות: טלפון: | 03718256 איש הקשר: דר שניידר עודכן בטם: 2-6 תאור: = : אסודקומ6פ5פס אנח" סםצזגזהה אג068קק %סה;: ם5זקססה .א569555[6ק 65| זזוטא 66גז5 האד ]מז זא 55| [חהט 50ד6ז 550 .5 ש|9 ן]ןהג% 50 סז כל -אס%א זז .אה א 63סד 46ז סאח565 זה 65| גזמגט מהז6זתשתק 86 צג; 466 ז5 זפפן סחז 4 הא5 א50 זג א- א][88/₪ 6צ4ז סאג 6510045 מ 66 זפ זז ד5 ]סט %זאזקק / !| זא 60 ההנרות: : 5 דא=ואואס נזילות מלבכתה;: : 5 סצוו=א א ]0 ד ןז ז5 : םההוסחגמת תובכנה: המחשב: .7% ססוג 3760 שם התכנית: 2 כונני סרטיס: - זכרון דרוש: 09% שגרות: | 001 כונני תקליטיס: - כמות כרטיסי מקור לתכנית: 0 חח : מכלולים הקשורים בתכנית: סוגי מסופים: מערכת ההפעלה: ד וח 5/7 צ צג גרפי: - אמצעי קלט/ פלט נוספים: שפות התכנות: קוראת/ מנקבת כרטיסים: מדפסת: סרט--ניר: תווין: קורא אופטי: המוסד:, א!1 בר אילז .. מחלקה: מ חשב טלפון: | 92584ו037 כתובת: רמה גז איש הקשר;: דר ₪ "יד ר התכנית שוחררה: 33| תנאים: קלא תשלום מס. היישום: 5 עודכן בטם: 76" - 387 - תאור: 7 ארצי | : אסודקוהספטק 1 -4 השז50:2ק הך]4 ₪ )א [פאט 06 פז[פצ )גאה במג> 5סשפחז 69 השז,סאם .הט דאפ5קצ; 05 ןתש צם 5 ותה 01 5 6מבי% מצג = |8גז 65ת]%20 056 6זפצ|גאה מז;|ס*שש6 שזאזבט ההעגכרות: מחילות מפשיתהת: המחשב: כונני סרסיים: כצנני תקליטים: סוגי מסופים: צג גרפי: אמצעי קלט/ פלט נוספים: קוראת / מנקבת כרטיסים: מדפסת: סרט-ניר : תווין: קורא אופטי: המוסד: כתובת: התכנית תנָאים: : 5דאם ואס : 25 ס/רצם א 6 זא ][פצ|וא.א שאיג זפוצ תוכנה: :וד 90 שם התכנית: קפך> סף זכרון דרוש: א שגרות: | ו09 כמות כרטיסי מקור לתכנית: מכלולים הקשורים בתכנית: מערכת ההפעלה: 7.ו9 5/5 % שפות התכנות: מחלקה: מרד טלפון: | 564רפִי077 איש הקשו;: ‏ דר מויידר רא דווהו!ו עודכן ביים: 76 באר3 - / מזויך יישוםי מחשב א] | תאור: : אסודקוהספפס כז אכזזזמסה אך. זג ]הט 6 שאם הזזא .שאב הגט600 תם 5זפצוגאה צגא שאס %5*זא]ת 50 ₪ ז], 55 )8 ז 65א ]זמ 60% סאג 65א זסגט 05 5 זפצ|גאג זטסהזזטא סאג אזזא, קקניחה 63 55 אז 5םאז| א550865510 זטסאה אסז זגאהס:אן . א5284||6115 ת0? פזפפז 3:50 .א5]||גמגק = 6% זדפח !)55 ג הלזברות: , : 5 דאםואואסס נזילות מיתת; : 5 צר א 6 ,605 ]ז5זזגז5 המחשב: .1% סוג 370 דגם 68 ו|שם התכנית: כונני סרטים: - זכרון דרוש: אא שגרות: ורס כונני תקליטים: כמות כרטיסי מקור לתכנית: %0 : = | מכלולים הקשוריס בתכנית: סוגי מסופים: , מערכת ההפעלה: 7 ו0 / 52 צ צג גרפת 7 - אמצעי קלט/ פלט נוספים: שפות התכנות: קוראת/ מנקבת כרטיסים: מדפסת: סרט-ניר: תווין: > קורא אופטי: המוסד; | א!1 בר אילז | מחלקה: טלפון: | 03718256 כתובת: רמה גז . איש הקשר: דר שניידר התכנית שוחררה: 6 ת נאיםד: ללא תשקום מס. הישום. 2 עודכן ביוס: 6 /03 מזריך יישומי מחשב ארצי תאור: : אסודקוהספטס , כביצת מכדמר דגרס יה לינאריה בשיטת צעד אחר צעד עד למכקסימום של 9% משהנים. נימה אנעווה ביצוע טרנזפתצית קשחנים המוויים ע"י כידוד מתאים. רפלט מָבִי 7 הרנפח נמוצעים, עונויות,מפדמי מיתאם,מקדמי רגרסיה,ניתוה שונות ונו'.רמו כז ניסוג מכפדמי רגרטיה, הצפיוה מהוּעבָות וכו'. הפכרות: . מילות מניתוו: ר. : דוש ווווסס רק 56 מא6א- 006 שמז חס א685]0ש.א.1-8 מאז 5] א גת6סמפ > זוי : ו .| : 5ה סאחוא מטטיסטיסה,רגרסיה לינארית .: ה הסח הו דגם 165 המחשב: כונני סרטים: כונני תקליטים: סוג 370 ו0 מסוג- 3330 סוגי מסופים: 0 צג גרפק אמצעי קלט/ פלט נוספים: קוראת / מנקבת כרטיסים: מדפסת: סרט--ניר: תווין: קורא אופטי: המוסד: מרנצ זו7קני. כתובת: ביה דגז ה ד 6 התכנית טשוחררה: תנאים: לא דווהו מס. היישום: 650 מחלקה: 0 05 יס טיםי תוכנה: - שם התכנית: זכרון דרוש: אוה כמות כרטיסי מקור לתכנית: מכלולים הקשוריס בת כנית: מערכת ההפעלה;: 6 א שוכורהחבב וס 220000 זצטא/ ם.י סלטן: 039402164 איש הקשו: -.> יעסב ציב עודכן בשם: 76 אש ת<אור: י = : אסודקוא56שס 5 צו|וגאג אג 265?זוזדנ.אסזזהאם? גזגם 4 זזא56005 05- א*ג99069 צן אהזאה: גזזקח אה כזאז 5ז55 4 זגה ה5ה5סגהם אמזזזזהאת סז 6הסתקקה 66אגזם ל קם 0%5; אזוח ]א דגמז 5064 5זא556686 005(שזזא60 =0 השהפאטא ה5:-]565660ל ג 08 - .0 ?]אב > 15 66אגזהגץ 6א0? אשפאז85 סאג סש ק?זאזאזא 1:5 66צב זהגצ 60085 אה ד 1 ז 5 6 פעי5ם= זטפזטס 6ז6%4743 ההגרות: : 5 בזיד'ורת בזבירנרד: / 5 טוא טא >:אגזהגץ 65זז5זז.ז5 ציוד: : ה השוסח הו תוכנה: :50 המחשב: | .6.0.6 סוג 0 דגם 25 כונני סרטיים: - כונני ת קללט ים: - שם התכנית: , . 500 זכרון דרוש: | > שגיקט ו כמות כרטיסי מקור לתכנית: 8 מכלולים הקשורים בתכנית: מערכת ההפעלה: 3,ב 06 סוגי מסופיס: - 2 של צג גרפי: - אמצעי קלט/ פלט נוס פים: קוראונ/ מנקבת כרטיסים: מדפסת: סרט-ניר: תווין : קורא אופטי: המוסד; מכ' ג*א! לוגי. מחלקה: ע"1 . ו2ו09286 > ק טלפון: כתובת: מלכי ישראל 30 ים 2% איש הקטו: ד"ר ד. גיל התכנית שוחררה: 570 תנאים: קלא דווהו ומס. היישום: 26 2 שדטוימשנ ‏ 077 971 = 30| > מוריך יישומי מחשג ארצי ינכאור: : אסודקוה50ס , זו 9 זז]4,צתצז הוס .| .500 צ8 05510850 צז]16אהדבאהא 05 זאספז6זת-600 .24 =6חז 506 אם 6405 א[ 0 6מגם 55 0 ם=ן|קקא 65ת שזטזזזפאז 6צז .צזז5תםט זאט אגז-848 זג *םן =הז 08%= סממזסאקג ושזטזזזפא] =הז זג 4זגה ]21??לט ד6הז%60,אה] 5תסץ 606 =חז אס אהזז08*.4ס-4ן אנ .6805406% ,. ז5',אסזס6אזה5הא פו הערות: . וס מחזילות מכיתת; .' : 5 ה סצווםא זא ז6ז-ת600-צז]0]אסזטא0א א450855516 65זז5זזגזד5 : ה הווסחמת תובכנה: : םמ שד 50 המחטב: .1% סוג 370 . דגם 68| |שם התכנת: סס6צסוי כונני סרטיים: - +כרון דרוש: 86 שגרות: ‏ 1 כונני תקליטים: יי מסוג 3330 כמות כרטיטסי מקור לתכנית: 5 ו . מכלולים הקשורים בתכנית: סוגני מסופים: לש - מערכת ההפעלה: 1 450 לפ צג גרפי; - אמצעי קלט/ פלט נוספים: שפות התכנות: קוראת / מנקבת כרטיס ים: מדפסת: יְּ סרט-ניר: תווין: קורא אופטי: המוסד: או1. בר-אילץ מחלקה: יהח. מחשב טלפון: | 03718254 כתובת: רמה גן . איש הקשר: דייר ויניידר התכנית שוחררה: 772. תנאים: ו קלא דווהו מס. היישום: 2!8 עודכן ביום: 76 0 ינדא ( מוריך יישומי מהשנ ארצ תאור: : אסודקוה56שס א ודזס ב 05ק ץצ 60א05516 5ז5צ41אג. יג 561068 ובאס 5א=אז סז זיא רש |פקג 508 סזעזזזפ צז מהד צ8 606 פאז מס- 50 זסהסג,6665אז:| צא אסדז]זאא . צג|8-1ג8 סאג ג גיגא צ8 אם] מצד הה; סאג אם |ג15405 אן]ן ה6הה5556 | :506 שזווז!ז5אן =הז דג אזגה ז7?קט ז6 זא60,אס1 פאפצ 56 ש6חז אס אסזזגיפס-אז 0%8= ההברות: ממזיז'ורת נקביוברד: : םההוסחהת המחשב: .1 ס וג 370 כונני סרטיים: - כונני תקליטים: ון מסוג 3330 דגם 168 סוגי מסופים: , - צג גרפית - אםוצע* קלקו/ פלטי נוקפיםת קוראת / מנקבת כרסיסים: מדפסת: סרט-ניר: תוולן: וד > קורא אופטי: המוסד: 1!8. בר-אילז מחלקה: יח. כתובת: רמת גז התכנית שוחררה: תנאים: קלא דווהו מש. היישגם: 217 - 393 - מושטב .= ]05 ,. ז5 אסזס6אזה 5גט פן : 5דאשואווסס : 5אהסוווא צחסשאז ז₪ 26" 65זז5זזגז5 - ₪5 תוכנה: שם התכנית: זכרון דרוש: א5ו כמות כרטיסי מקור לתכנית: מכלוליס הקשוריס בתכנית: מערכת ההפעלה: ד.ו 1 שגרות: ‏ ן 2/5 שפות התכנות: טלפון: 037182564 איש הקשו: ‏ ד"ךר שניידר עודכן ביים: | 03/10/76 עו ארצי | תנאור: . : אסודקו6808ס + ב צה א=זז1קא, אב אדדט60 .200 צה 50א6ז065 .5ז5צ/4א1 5265 ז5=)|ג5% צן 55540060 גז 506 סשז |קקג 608 6 דשזזדפאז שהז צ8 606 שו מס= ס6דקגסג בצזז5 בסץז א אגוז הג צה אםז מהז 08= סאג א15₪054%5 ,םזותזזצן =אז זג אן ג 1 ז6 זא60 ,אס 1 חס 6 6הד אס אסזזהאמס-א] הס . | -050050%6%,.ז5 אקז0א]53גא פן הערות: . | : : 5 דאשוואסס מילות מביתת: *+ . : : ₪25 סאחות א מצמספהז ז68ג= ‏ 65זז5זדגז 5‏ 554 : 5ה ה ווסחהת תובנה: : םא השוד-50 המתשב: חאוג 370 דגם 68ו |טם התכנית: ו ז כונני סרטיים: - +כרון דרוש: אדוו שגרות: | 1 כונני תקליטים: ו מסוג 3330 כמות כרטיסי מקור לתכנית: סו . מכלולים הקשורים בתכנית: סוגי מסופים: 2 - | | מערכת ההפעלה: 7.ן 2/5 צג גרפי; - ן - : אמצעי קלט/ פלט נוספים: . / פורת התכננת: קוראת / מנקבת כרטיס ים: ו - מדפסת: 3 סרט--ניר: תווין: קורא אופטי: המוסד: א!1. בר-אילץ מחלקה: יה. טלפון: | 03718?54 כתובת: | ומה ג] : איש הקשו: | ד"ר שניידר התכנית שוחררה: כדקן. תנאים: : קא דווהו מס. היישום: 215 ב עודכן ביום: 6>ד|[2 - 396 - | תאור: : 006 0 ניתוה פריטים. יחר הפויטים מוויך יישוסי מהשב צרצי : אסודקומ656ס ההוכניה מחשבה כורלציות ביז כל פריט בסבוצה-או הסכום של בקבואה. הקורלציה יכוקה קלהיות לפי דרוגים * או לחי מעשהניםס דיכוטומיים ‏ **. אפשר לואדירר אה הגבוצות כבאופנים שונים. הענרות: : 5 דאשואואסס אסז 0 1 - | ]0 815-זא]0ק %++ אס זה 60 -אא גפ -א גא א 605 * זילוות מניתרוד ספטיס שה קסורלצ יות נתוה !|| ציוד: :םה סה גה המחשב: %] סוג 370 דגם 16% כונני סרטים: - כונני תקליטים: - סוגי מסופים: צג גרפי: אמצעי קלס / פלס נוספים: קוראת / מנקבת כרטיסים: קורא אופטי: המוסד:. א11. בר-איל] , מחלקה: יה. כתובת: ‏ רמה גז ?דד התכנית שוחררה: תנאים: קא דווה!ו מס. היישום: 212 - 395 - מועשב : 5 סצוו א שם התכנית: זכרון דרוש: אסקו כמות כרטיסי מקור לתכנית: מכלולים הקשורים בתכנית: מערכת ההפעלה: ד.ו צזזזסס שגרות: י סו %57/ 55 שפות התכנות: טלפון: | 03718756 - איש הקשר?: דייר שניידר עודכן בטם: 76" תאור: ְ : אסודקו0₪פפ . בני בוכ- הוצאת הודצוה תשלום מים ומיסים לאצרהי בי גרק,כולל מעסב גביה. מפרת רמערכת ריא להייג את אצוהי בני ברק בתשלומי המסים לעיריה ולהייבם בהשלוט אגרות המים אותה צת! הצרכניש,כ ו77 מעסב גביה ער המפגריםף בתשלוט. וללש הוא כלינגנה איכו הית-עדכוז- כדיטה צריכזת המים. ההעגרות: . : פדאשואווסס מחילות מפיתת: ' : 5הסאחרוא (שומים ‏ גביר מכב מיסים צרינדח מים עיריה : ה סה מ תוכנה: המחשב: .8% טוג 370 דגם 165 |שם התכנית: כונני סרטים: 5 +כרון דרוש: א כונני תקליטים: 6 כמות כרטיסי מקור לתכנית: מכלולים הקשורים בתכנית: סוגי מסופים: מערכת ההפעלה: צג גרפי; אמצעי קלט/ פלט נוספים: שפות התכנות: קוראת / מנקבת כרטיסים: מדפסת: סרט--ניר: תווין: קורא אופסטי: המוסד: מ"מ טלפון: ו8 ו03828 כתובת: יהודה הימית 0 . איש הקשר: התכנית שוחררה: / תנאים: ", לשכת שרות מס. היישום: 3245 עשי דט = 395 = ).הר מזיבז'"א וכ<אור: : אסודקוה50פס סטטיסטיכקה לא פרמטרית ב- *. כמעט כל רמבהנים הסטטיסטיים המופיעים רספר!. של ויג? בנוסף לעוד מבהנים לא פרמטריים.עבור כל מבהן יש פונכקציה טשמהארת אה השמוש במבחז. כאשר כמוה הנתונים לטנזה- הנתוח המתאים הוא לא פרמטרי. .. +5 - ההכרות: כזידלורת בדבירכרד: סטטיסטיכסה מבסחז לא-5 רמטרי : ה השוכא הת המחשב: % סוג; 4370 רגם 68!ו כונני סרטים: - כונני תקליטיט: 1 מסוג 339090 סוגי מסופים: , 2-1 10 צג גרפק * - אמ צע+ קלט/ פלט נוספים: קוראת/ מנקבת כרטיטיט: מדפסת: טרט--ניר: תוטן: הכש קורא אופטי: המוסד: | א%ו1. בר- אילז, מחלקה: כונובת: רמת גז התכנית שוחררה: תנאים: . . 7 דווהו מס. היישום: ונ - 397 - תוכנה: : 505 שם התכנית: זכרון דרוש: 200 כמות כרטיסי מקור לתכנית: מכלולים הקשורים בתכנית: ] מערכת ההפעלה: 1.7 7 52/4 ץצ ספות התכנות: טלפון: 6 12 -ו איש הקשר: ד"ר שניידר עודכן ביוס: 2-6 7 ו תאור: : : אסודקוה0פפס : 8 06 זצ6 זז 5,4ז פצ )ואג |0106164הקקסא 08 |05650 אמ6סהק ג | צבןזגצ]ה%מ6 5ממ1 056 201 5ז:שז צן)א זזאםטס:5 זז .6אזד5 ג086= ןוה6ז6ה מאה6שז 1 מ ףא ג כזאז ס6אז60%8 6 צגא 64 זחא 5א6זז מ655 זזאט :0 .:6₪!() שטז צג צם כ ץצן56= 5א0 ]ז9]א0556 ו 0 5 חקנסאן | .אזגס 25 זטקא) 2150 495 65וטפ אס:זגא זז )6 נקבד בכ . "/ : !וטס בנילוות נדלביוברד: * ו : 5 ורצ א 5 צסז זגזטאפםק | 5]65ץ3%2 9089₪0106162 >אזז046645, : ה תוסחה תוכנה: . : 50-35 המחשב: .% סוג 3270 דגס 68! |טם התכנית: דאס 6ס כונני סרטים: 2 זכרון דרוש: אפסו שגרות: ‏ ' כונני תקליטים: - 9 כמות כרטיסי מקור לתכנית: 50ב מכלוליס הקשורים בתכנית: סוגי מסופים: מערכת ההפעלה: 7יו 5 צג גרפ : , % אמצעי קלט/ פלט נוספים: ו שפות התכנות: <- קוראת / מנקבת כרטיס ים: מדפסת: סרט-ניר: תויין: קורא אופסי: המוסד: מל"ח . מחלקה: מת. שימ. טלטן: ‏ 04225171 כתובת: קירה הטכני) ז הי מה . איש הקשו: | ד"ר גולדברג התכנית שוחררה: הד/ד. ‏ תנאים: . קשכת שרות ,מכירה מס. היישום: 233 | עודכן בטם: | 03/10/76 , - 398 7 בזינז'"'א / מוויך יישומי מחשב ארצי ת<אור: : אסודקומ56פס מוכניה אשר אוספה נהונים מקלפיות ב%מז הכחיר וח,מנתהת אוהם ומשוה "תוצאות כודמות ומנצעה תהצ%יה של ה הוצאות הסופיות. הכנברוות: . : פדוווסס בתנידוהג בלביוברד: : 5כמסוחהוא ההציה בהירות : פההאסהגה | תכובבה: 0000 . המחשב: 3 סוא 0 5 דגאם שם התכנית: כונני סרטים: - זכרון דרוש: 4 כונגי תק ליט ים: - כמות כרטיסי מקור לתכנית: מכלולים הקשוריס בתכנית: סיוגי משזפיםסם מערכת ההפעלה: צג גרפיק - . דומעי קילט / פלטי נוספים: שפות התכנות: קוראת / מנקבת כרטיטים: מדפסת: סרט-ניר: תווץ: - ד קורא אופטי: המוסד:, טכ "מ 7 4 מחלקה: טלפון: ‏ 03442697 כתובת: עד ' סמטס 8 תיא איש הקשר: י. רוצנפלד התכנית שוחררה: | 1/69 תנאים: : שכ יר ות ומכירה מס. הישום: 286 עודכן בשס: 76 3 - 399 - . ₪ 1 - תאור: : אסודקו550₪ס שכר נוסגים וניתוה שאלוני נוסגצים הנפסים במטוסי החברה. הפקר נערר מידי פעם בעונות שונוה. הסקלט מטפסים על סמך הטאלונים. הפלט כו7ל גשרות לווחים קמנתהים אה. השאקונים. הערות: . <: 5דאפוואסס מילות ממפתת: . : סה 0אוו6א פכר-וזועטנים עאלונים סטטיסט יכה : םההוסא הו תוכנה: : א וד 50 המחשב: .%.ג.] הוג 276 דגם 145 |טם התכנית: כונני סרטים: ו +כרון דרוש: 4 כונני תקליטיס: 4 וסוג 430 כמות כרטיטי מקור לתכנית: מכלולים הקשורים בתכנית:: סוגי מסופים: מערכת ההפעלה: צג גרפי; אמצעי קלט/ פלט נוספים: ש פות , קוראת / מנקבת כרטיסים: מדפסת: סרט-נזר: תווין: קורא אופטי: המוסד: אל-צע7 . מחלקה: מע"ז טלפון: | 03977873 כתובת: ‏ 1. ת. בז אוריוז 6 איש הקשו;: מנה" מע"ןז התכנית שוחררה: תנאיס: , קלא דווהו מס. היישום: 7[7 עודכן ב"טם: | 03/10/76 - 800 - בזיבז'יא והנאור: אגביוו אגרות מים לפי מדידה או מהלכים:הדפסת השרונות קכקריאה אופטיתה,תצככורות,ותראות וצוי ניהוה. נרול חשב!וז החייב והמצאה דווהים על יתרות והזפלגויות שונות להביעת המדיניות לגכית פיגוריס כתהשל ום. כמויוה: כ-60000! השבונות דו-הודשיים. | הערות: זילות מפיתוז: גביה המחשב: .% מוא 360 כונני סרטים: ₪ כונני תקליטים: דגם 30 מס וג 2314 סוגי מסופיםת - צג ברפק אמצע+ קלט ] פלט נוספים: קוראת / מנקבת כרטיסים: מדפסת: סרט-ניר: תווין: - קורא אופטי: המוסד:. עי רי הח ת"א מחלקה: מ יק וז כתובת: ככר מלכי ישראל ת "א התכנית שוחררה: / תנאים: -- מט. היישום: קלא דווהו 5ן לפי צורות הישוב אחרות. כו רא-אופטי היוב .מדידה ושבונוה צריכת מים עיריה : 5 השוסחהו שם התכנית: זכרון דרוש: 4 כמות כרטיסי מקור לתכנית: מכלולים הקשורים בתכנית: מערכת ההפעלה: שפות התכנות: עודכן ביום: שגרות: : אסודקוה56סס : 5דאםווסס : ₪5 סצוו א תובכנה: : 5035 100 0ו 356 בינ" ( מדריך יישומי מחשב ארצי תאור: .> : אסודקוה650ס גביה אתו1]ה זמס ופסים לפי פרמטרים אוריקטיביית-שט",שוַת רניה,אצור וכד' ולפי %א|ות. מהלרימ: יצירה החיוב שנתי עם/בלי הנהחה לתפלום מראש₪ ומשלוה רטבונוה דוו ד ודשיים לאלה עלא עלתו מראש. החבונוז,תיכורות והתראוה לקריאה אופטיה. והול חשבוז ההייב והמצאת דווהים על יתרוה וההפלגויות. כמויוה: ב- 35000י הטבונוה מגורים !- 640000 תובונדות עסהים. | : הערות: . : 5 דא6וואסס מילות מפמתת: : וה סצווםא אגניה העלומים אונונה כורא-אופפי מיסים עיריה : 5 השסה גו תוכנה: : וד 50 המחשב: .*.ה.] סוג 360 דגם 30 שם התכנית: כונני סרטיים: 2 +כרון דרוש: 68 כונגי תקליטים: מסוג 4ו23 כמות כרטיטסי מקור לתכנית: מכלולים הקשוריס בתכנית: סוגי מסופים: 0 מערכת ההפעלה: צג גרפי?: אמצעי קלט/ פלט נוספים: שפות התכנות: קוראת / מנקבת כרטיסים: מדפסת: סרט--ניר: תווין: קורא אופסי: המוסד: עירית ת"%* . מחלקה: מיכוז כתובת: ככר מלכי ישראל ה "א התכנית טוחררה: תנאיס: קא דווהו : 1 מס. היישום: ‏ 176 = עודכן בום: 76 3 ]| 9 " . בזיבד''א ( מוויך יישומי תחשב ארצי ות<אור: : אסודקומ56טס עם היעוע: נכטים. אוכלוטית הסובט: נבעלי דירוה בעכוניס טברעלוח עירוניה -עצרא ונאר|ז- מטרה: מטלוה תלושי הש?ום. ההענרות: : : 5דאם וס נזילוות נזניתרו: . : 5כומסשחה)א הלושים אוכלוסיז מיסים. ציריה המחשב: 8% ססוג 250 שם התכנית: כונני סרטיים: 6 זכרון דרוש: 266 כונני תקליטים: - : כמות כרטיסי מקור לתכנית: 6 מכלוליס הקשוריס בתכנית: טוגי מסופים: ַ מערכת ההפעלה: 26 צג גרפ אמצעי קלט/ פלט נוספים: שפות התכנות: קזראת/ מנקבת כרטיסים: מדפסת: סרט-ניר: תווין: קורא אופטי: המוסד:. עי רית הא-יפו | מתלקה: סלפון: 211 כתובת: ככר מלכי ישראל ת "א איש הקשו: ‏ י. כהז התכנית שוחררה: ‏ | 42/73 . . תנאים: ללא תשלום מס. היישום: 256 - עדכן ב'ים: | 03/10/76 ג 10% תאור: : אסודקוה556כם שים. מטוה: גביה מסי שלטים. צוכלוסיה הק ובט: חייבי מס שלרטים בת"א. כלט: רעלי שלטים, סוגי שלטים, הקלבולים. פלט: ו יוות לשלטים, התראות, תצכורזת. מודביב: כפליטה תקבולים, הוצאח רשיונות. הערות: בנילוות בזביותרד: רישוי עשים מיסים רשיונות : ה תוסחה דגם 30 המחשב: טוג 56ב כונני סרטים: - כונני תקליטים: - סוגי מסופים: צג נרפי: אמצעי קלט/ פלט נוספים: קוראת / מנקבת כרטיסים: מדפסת: סרט-ניר: תווין: קורא אופסי: המוסד: עירי ה תא-יפג מחלקה: כתובת: ככבו מרבי ישר אל =" "חא התכנית שוחררה: 73. תנאיס: מס. הישום: 255 כמויות: 20000 . %- : 5 דאשואואסס : 25 רצ א מכלוליס הקשוריס בת כנית: מערכת ההפעלה: 26 .-* שפות התכנות: טלפון: 0326433[1 איש הקטר: י*. כה + קלא תשלום שם התכנית: +זכרון דרוש: 0% כמות כרטיסי מקור לתכנית: 6[ [ 1 עודכן בום: ימי מדריך יישומי מחשר ארציי ות<אור: , = : אסודקומספפס מערר גביה ונהול מס צוך <וסף. המערר צובר נהונים. על חייבי מס צררימ (|סח:. נתונים כלליים של שם,כהובה.סוג עסס וכו. הצהרות על הייבות במס, הודעות על תשלום המס בבנקים, וכז דווהים שונים ממשרדי המס בדגנר בסרוחת חיובים מיוהדים.הסזרי תשלום וכד'י. המערכה מפיפסה שוברים שונים להייבי המס, טפסי הצהוה,הסדרי השלום,כנסות ודוחות להנהלת המס ולמשרדים . נכעכרווב: ו : 5דאשואואסס כניצירוב בלביוברו: : י : 5כוהסוררוא אביה חשבו נאות מיי סים גביה ערר-מוסף : ה השוסחגת תובנה: המחשב: .%: סוג 370 דגם 155 שם התכנית: . כנמ סרטים: - י ‏ 4 זכרון דרוש: | 180% כונמיתקליטים: | 1 מסוג 2314 כמות כרטיסי מקור לתכנית: . מכלולים הקשוריס בתכנית: שדכי מוסידפים - - מערכת ההפעלה: ג ברפיק 0 אפמדובע+ קיכ'טו | פג'טו נוס פים: קוראת / מנקבת כדטיסים: , מדפסת: סרט--ניר? - תוטן: חיש קורא אופטי: המוסד2%"מ בצ"מ 0 טלפון: | 442697 כתובת:וה ' סמטס 8 ת'א איש הקטו; י. ע1ברי התכניות שוחררה: / 2 : - תנאים: , קא דווהו מס. היישום:21 2 ענדכן בטם: 03/10/75 - 80 - תאוד: : אסודקו50סן < ניס צרד מוסו: לשרה האערכת המצלת ההו,מוכב אור דוות מעכב אור טשגויים. הגרות: מזיל"ות מביתוו: צור-4וסף ‏ מיסים : םה 2 לוסח גת המתשב: .(7%] ססוג כונני סרטיים: - כונני תקליטים: - סוגי מסופים: צג גרפי: אמצעי קלט/ פלט נוספים: קוראת / מנקבת כרטיסים: מדפסת: סרט--ניר: תווין: קורא אופטי: המוסד: משורד האוצר . מחלקה: ש עם כתובת: ו ומלה יר ושלי ם התכנית שוחררה: / תנאים: רא דווהו מס. היישום: 361 . - 406 - וגביה.. : 5דאשואואססט ואו תוכנה: שם התכנית: זכרון דרוש: 4 כמות כרטיסי מקור לתכנית: מכלולים הקשוריסם בתכנית: 20.6 שגרות: חו 00| מערכת ההפעלה: שפות התכנות: טלפון: ‏ וו י02535 איש הקטו: וו. רונז עודכן בייס: | 03/10/76 בזיבד'יא - מזויך יישומי מחשב ארצין * והאור: 7 : 0 אסודקומ6פס מס רכוש. עזבוז כגצי נכסי ם ובעלים במס רכזש בתהנועות רמת יה וה להרחבת הושת להיקוני שווי למכר לתשלומים, ותנועות אחרות. קביצוע הנה"ה. הענרות: בזיל'ות מלביתרד: מס-רכוע ‏ מיסים המחשב: .א.8.ז סוג דג'ח כונני סרטים: 2 כונגי תקליטים: 2 מס !ג 23164 9 סוגי מטשופים: . - צג גרפית - אמצעז* קלט/ פלט נוספים: * קוראת/ מנקבת כרטיסים: מדפסת: סרט--ניר:" תווין: - קורא אופטי: המוסד:, משרד האו צר מחלקה: עועט כתובת: רוממה ירושלים התכנית שוחררה: / ת נאים: מס. היישום: 360 . - 40 - שם התכנית: זכרון דרוש: כמות כרטיסי מקור לתכנית: ו שגרות: ‏ 0? = :| מכלולים הקשוריס בתכנית: | מערכת ההפעלה: 21.6 <> | שפות התכנות: טלפון: ‏ ון0?5251 איש הקשו: | יעקב הוגה לשכת שר ות עודכן בזם: | 03/10/76 תאור: : אסודקוה6פסס בדי קה חי שוב המכס,מירע ל וסד וה הממשלתיים העוסכקים בארגוז ווסות סהודות רוט. ש:ועומוז יבוא. 59 ויים סכום הגביה,סכומים יומיים,סה"כ יבוא מצטבר. נמויוה: 770 רשומונים ליום בכל כיח מכס. | עבודה דרר מסופים: העברות: ‏ .> ו : 5 ד = 084 בזיז"וורת בזביוברד: ' : 5כוג סאורי א .: 35 הווסחתו תובכנה: : םה ורדס ן + מבס מהר-הוץ יבוא המחשב: .א.א.] סוג 370 דגם 65| |טם התכנת: כונני סרטיים: ו ; : זכרזן דרוש: 666 כונני תקליטים: יי מסוג- 3330 כמות כרטיטי מקור לתכנית: מכלולים הקשורים בתכנית: סוגי מסופים: 200 2220 / מערכת ההפעלה: 5. 20 צג גרפי; -= ו אמצעי קלט/ פלט נוספים: קוראת / מנקבת כרטיס ים: מדפסת: סרט--ניר: תווין: קודא אופטי: המוסד: מ"מ מחלקה: נהותח כתובת: הכיריה ים התכנית שוחררה: תנאים: לא דווהו מס. היישום: 58! עודכן ביום: 26 - 6408 - תכאור: : אסודוחספס פכוה על תמורות היצוא.לפי תסנות אגף מטבע הונץ הייב כל יצואז להביא את הנשט"ח הור 6 הודשים מהאריר היצוא וצבכאי 107ל החצר מס עסיפי]. בלט: רעימוני יצוא מהמכס,ד ווחי תמורות וההצרים מהבנכים העוספים במטייה. פלט: דור פרר וט התנועה של יצוא המוווה וההצרים,דוה הריגים ליצואנים שלא . מילא! אחר התקסנות. 0 : הזנרות: : 5דאםואוס מזילדוות מניתרוו: : : : 5מ0ס/א ועימוז ‏ יצ|א תחמורות יצ א ההצריס מטבע חוץ מכס ציוד: : = הצוסחמת תוכנה: המחשב: > .%א.ה.] סוג 3760 דגם 65 !|שם התכנית: פוננל פרסייס: - : | זכרון דרוש: 08 כונני תקליטים: 2 מסוג 4ו23 כמות כרטיסי מקור לתכנית: , מכלוליס הקשורים בתכנית: סוגי מסופים: . מערכת ההפעלה: 20.6 צג גרפי: אמצעי קלט/ פלט נוספים: ' שפות התכנות: קוראת/ מנקבת כרטיסים: ימדפסת: סרט--ניר: > תווין: קורא אופטז: המוסד: | מל'מ טלפון: כתובת: | הכיריה רוממתה ו .7 אש הקשר: התכנית שוחררה: 2 תנאים: לא דווה! מס ה"ישדם: | ו . עודכן בשם: 6 - 609 - תאור: : : אסודיו 65 יגח המכס ורבלו- עבריני מנס. מטרת המגבוים הז דותוה סטניספיים שונים על עבריני המכס בתהנוה המכס. הדוהות הסטטיסטיים הם אלפוז עבריני *כס וכז דוהות סטטיסטיים לפי סמל עברי ז.סמ? מהות עבירה.םמ. פעילות,פרטי מכס ומס סטסניה. רפסלט במטרכת רוא זוהוה גילוי עביוה. כ- 500ו ברטיסים להודט: הערות: : 5 דאם ואואסכ) בזיד'וות ננביותברד: : 5 סותא נעצכס עמדינים סטמיסשטיכה אקדוןז ציוד: - : שה ווסח ה תובנה: : 35 הצוד- 90 | המחשב: .0%] סוג 370 דגם 65ן |שם התכנית: כונני סרטים: : , +כרון דרוש: א כונני תקליט יס: . 2 כמות כרטיסי מקור לתכנית: מכלוליס הקשורים בתכנית: סוגי מסופים: , . מוערכת ההפעלה: צג גרפי; : אמצעי קלט/ פלט נוספים: שפות התכנות: קוראת / מנקבת כרטיסים: מדפסת: סרט--ניר: תווין: קורא אופסי: המוסד; מל"מ - מחלקה: טלפון: | [ַ5 [03929 כתובת: יהודה הימיה 3,ה "א איש הקשר: *- התכנית שוחררה: תנאים: " קשכת שרות מס. הייטוס: 336 : עודכן ביים: 6 זו 03 - 410 - בזיבדי"א - מוויך יישומי מחשב ארצ וכאור: - : : אסודקומספטס מכם. כ?יטת ובדיכה נתוני: ,אישור הישובים,ניהוק כסופות,יצירה, בסיסינתוני יבוא.רתשסת רשימוני יווא.פיתוה עיבוד נתונים קשור בצמז אמיתי כחלס ממערכה מינהלית. כלט:נתונים על יבוצ מתהור רשימוני יבוא וטפסי מכס. לרדב ים:קליטה,ודיסה,ה ורעש ףח שגיאה,הוצאתה איעוריס ורשימווים מ|דפסים. -מויוה: 1500 טפסים ביום מתהנות' מכס ומשרדי עמילים. הערות: : פ'דאטואואסס בזי'וות מביתרז: : ': ₪5סאוץ א ינס רעימון ציוד: : םה הווסחתו תוכנהת: : 5 צוד- 50 - המחשב: .ב סוג 370 דגם 65! |שם התכנית: כונני סרטים: . - זכרון דרוש: אכפו כונני תקליטיס: ו שוג 3330 כמות כרטיסי מקור לתכנית: מכלוליס הקשוריס בתכנית: סוגי מסופים: 2040 מערכת ההפעלה: 6 י'2 צג גרפינ - אמצעי קלט/ פלט נוספים: שפות התכנות: קוראת/ מנקבת כרטיסים: מדפסת: סרט--נד: ל * תווין: קורא אופטי: המוסד: מַל ימ י מחלקה: כתובת: רוממה ירושלים התכנית שוחררה: 3 ו תנאיס: קלא דווהו מס. היישום: 327 5 עודכן בצם: | 03/10/76 וו - ניתד"א - + מדדיך יישומי מחשב ארצי] : אסודקוה650פ ו תאור: בנכ הדנ.המערכח מנהלת קוכ; תוומי דם ארצי,כולל רשוח פרטיהם האיציים , והוצא!וה רדיכ ₪ רנעבדר על הדנ. המערכחה מצמנת תורמי דם להרומות הוורוה בהחאם לנהוניהם האישיים והפפלגות סוגי הָדם רשונית נאוכלוסיה. וצרכר. הזם בא שר הכופה.ונוסת מנהלת המערכה ומדפ"סהה העודותה-כטזה דה.סטטיסטיקות טל התותמים.,סוגי הדם, ומערר שאילתות. הענרות: מילות מניתרד: בנכק הדם,.צימונים;צאילחות המחשב> הסנו0אקוה סוג כונני סרטים: - כונגי תקליטים: - סוגי מסופים: צג גרפי;: - אמצעי קלט/ פלט נוספיס: קוראת / מנקבת כרטיס ים: מדפסת: סרט-ניר: תווין: קורא אופסי: המוסד: דטה מיבוז כעובת: המטגר 60 תת התכנית שוחררה: תנאים: מס. היישום: 895 : 5 דאשואואס : 5הסעוצםא :אוד 50 שם. הַתכנית: *4ה-אאה זכרון דרוש: 0066 שגרות: כמות כרטיסי מקור לתכנית: מזכלולים הקשוריס בתכנית: טא*-גזגס מערכת ההפעלה: ו קפא שפות התכנות: :5 ב אס ו מחלקה: ל שרות סלפון: ‏ 03267152 הקטרי אפי אפרת עדוה טכירות עודכוגיסי | 03/10/76 ,ּ'.רף.' בזיבז"אא . == מזויך יישוםי מחשג ארצי תאור: : אסודקומספטס שוה: דווחים סטטיסטיים גל אוכלוסית סעד, הדפסה רשימות ללשכוה, , זפסת ספר. ש: מסמכי מכור מהלשכות, כרפסי עזכב|ז. ולכים: הקמה ,עדכוז,הדפסת דוהות והדףפסה ספר. כמויות: 12000 . , . הערות: . | "| :פדאפואוסס , מילות מנפיתחו: : : 5 סאוץצ6)א . עד אוכלוסיז סטטיסטיפה ציוד: : הכחמו תובנה: :פה וספ |. - י המחשב: .% ססוג 366 . דגם 30 שם התכנית: כונני סרטים: - זכרון דרוש: 5% שגרות. | 1% כונני תקליטים: - כמות כרטיסי מקור לתכנית: 9 א מכלוליס הקשוריס בתכנית: סוגי מסופים: - - /- ו מערכת ההפעלה: 26 5 צג גרפי: - אמצעי קלט/ פלט נוספים: שפות התכנות: קוראת / מנקבת כרטיסים:. > בו מדפסת: 7 בז סרט--ניָר: א % 77 תווזן+- * פאק קורא אופטי: המוסד: עי וי ת חא -י9! מחלקה: טלפון: 1 כתובת: ככר מלכי ישראל = "א / אש הקשר | ש. סומר התכנית שוחררה: וד/ תנאים: 0 קרא תשלום מס. היישוםס: . 1 2 . עודכן בטם: 36 6-5 תאור: : אסודקומ56פס | מגרר 5א. מגקב אהחוי אכלוםח דירו], מנגרת המצרר היא מעסב אחרי שלבי האכלוס טל דיר%ת?-מה+ מידצג על מצב הדירוה הפנויות וותובטהוה ואינפורמציה על התק- דמות האכלוט (מגכב על הדיוה מגמר בניתה !עד סיום אכלוסה). מטרר אה לשחמשי בהבציע 7₪ מערר התכרמות הנציה. המעררך מכיל יבדיקזת "סביר ות לקלפ, העדכוז, ע- . : קיפה ודו!ו/]. ניהז לקצרור דוהוהת גם בומצעות % - כס הערות: - == | : 5 ד 60 6 % זידיות ממביתרד: : 0805סצ=א אנלוט דירות מצקר כְּרויקט ם ‏ בניה מעקב דירות : 6\אוסחתת תוכנה: : 5 צוד-50 המחשב: .1 פסוג 0 דגם 40 שם התכנית: כונני סרטיים: זכדון דרוש: א%קן שגרות: ‏ 5 כונני תקליטים: ססוג 4ו1? כמות כרטיסי מקור לתכנית : 200 מכלוליס הקשוריס בתכנית: סוגי מסופיס: ן מעדכת ההפעלה: 25 005 צג גרפי; אמצעי קלט/ פלט נוספים: שפות התכנות: קוראת / מנקבת כרטיסים: מדפסת: סרט-ניר: תווין: קורא אופסי: י. ב. מ מחלקה: ל. שרות טלפון: | !0329511 הת.ד. 0ו22 ה "א איש הקשר: מנהל הלשכה ה*נכנית שוחררה: 0. לשכח שרות מס. היישום: 409 ו 7 . שדכר ב"ם: 6 | 03 / 2 -, - ו וצנאור: | יַ = : אסודקוהספסט הוצאת שיונות קעסקים שוב יח כאשר האישורךָ מ והנה ברשויות שונוה ודדזה בגוו מש וה ,כב !וי -אש, חברו אה, מטרד. הבר יאות וכ!. גש:דיווה ושויות על אישורז/אי אישורז אה הצסק. פלט:רשיונות עסקירם קעססים מא וגרים,ראימם פיט לכל רשות שעליה 7אשי, רשימוה עם יתרות של אגרת חויוו ו שיש לשלם. | | ו ו הערות:. י : דוס בזידיות מלפתת: ו . : סארא רישוי רטרונות עסקים עסכים-ושיונות ל עיריה מיסים . : פההאסהגוו | תוכנה: המחשב: .8% סוג 360 דגם 30 |טס התכנית: כונני סרטיים: 4 זכרון דרוש: 66% שגרות: 0 כונגי תקליטים: - . נסוג 4ןו23 כמות כרטיסי מקור לתכנית: 000 מכלולים הקשורים בתכנית: סוגי מסופים: מערכת ההפעלה: צג גרפי: - ,2 אמצעי קלט/ פלט נוספים: > שפות התכנות: קוראת / מנקבת כרטיסים: טדפסת: רטנה : תווז'1 קורא אופטי: המוסד:| עירי ה ת"א מתלקה: מיב ו טלפון: כתובת: בבר מלבי י*שראל ה "א , איש הקשר: התכנית שוחררה: / תנאיס: , קא דווהו מט. היישום: | 177 5 75| עודכובטם: ‏ 03/10/76 - 415 - מוויך ישוי מוווב תאור: | ו : אסודקוהספסום היובים צבור דואר-אויו. % שש כקט: הטוד ות מסירה של בתי דואר בארץ ובהול. שבלאות תעריפים,נתיבים וההלשוה מעבר ;?ש,חיקוז שגויים,הדפסת היובים ורכוצים למשרדי דואךישל ממשקות עונוה. דרוהוה סטטיסטיים !מסהריים. הנכרות: : פדאשואווסס . בזיד'ות: בזביונרד: 0/9 יו :פסהסאותנא דואר-אוי"ר הטתשב: .1 סו 376 - דגח 45<ן|שם התכנית: כונני סרטים: 6 . +אדון דרוש: "ו כונני תקליט ים: - 6 מסוג 3330 : כמות כרטיסי מקור לתכנית: , . מכלולים הקשורים בתכנית: סוני מסופים: - - מערכת ההפעלה: .ג 5 אמצעי קלט/ פלס נוספים: . שמות התכנות: צג גרפי: - קוראת / מנקבת כרטיסיים: מדפסת: סרט--ניר: תווין: קורא אופטי: המוסד: אל-צ7 / מחלקה: מ"ז טלפון: 972873 כתובת: 1מל העופה לוד איש הקטרי < ב. צימט <יי התכנית שוחררה: 0. . תנאים: עודכן ביוס: > מס. היישום: ‏ 159 . 756.. - 6 -- ומומו הו וח 8 ת<אור: : : : אסודקו56פס | מערכ וה מהוג הודעות.טפול ב4) מנויים.לכל מנזי ?7 טלפרינטרים. המערכה:כו קלת. 2 מחשבים הפועלים במכביל, בכ"א,דיסק, ומתאם כוים.הציוד המשותף טלפרינטר, יהידת גרוי זסלות ומרכצית הירום. | העבור בשיוה הצי-דופלכקס.מברקים רברך מנויים 4 דרגות דהיפות. הערות: ‏ ' : פדאשואואסס מילוות בלביוברד: 7 .2% : פכוהסשחהא מהוג הודעות,אקביט,רשתה טלפרי נטר ים,תמש ורת., ציוד: : ה השוחתה תוכנה: ‏ . : 5 ודו 50 שס התכנית: המחשב: ‏ .6.0.6 סוג % דגם . . כונני סרטיס: - זכרון דרוש: % שגרות: כונני תקליטים: - כמות כרטיסי מקור לתכנית: מכלולים הקשוריס בתכנית: מערכת ההפעלה: סוגי מסופים: 9 ב . צג גרפ 2 אבהובוניי קלט] פלסו נוס פים שפות התכנות: קוראת / מנקבת כרטיס ים: > = בדרפקות: -- שרט-ניר: . דד תוזין: קורא אופסי: המוסד: אלביט₪ מהעבים מחלקה:ש ווכ מסח 8 סלפן: [ן?04522 כתובת: ת ד 5390 היפר מת מ : איש הקשו: ‏ א ול!ודנר התכנית שוחררה: / תנאים: לא דווחו מס-. היישום: 570 ₪ . - עודכן בטס: | 76;פִו;03 - 417 - 6 | תאור: : אסודקוה50סס וליכה (ן וטות 4 מטרך רעוה החידור ועיבוץ שם ישוב לסמל יווב ט"י ריצה מול <ובט יעוביט ה:מצ> ול דיפה וגישה אכראיה תור כדי בדיקות ל!וגיוסח אהחרוה על הכנוגוו הנגר3ו!. ההעברות: : 5 דאשואוסס זילות ממקמיתת; : 5סהסשוצ6א הַזוווה..דרוט.בריווה לוגי וח, רצות השידור תוכנת: ו הוג כ7ב דגם 158 | שם התכנית: - 3 זכרון דרוש: | 0'2%% שגרות: 02250 המתשב: ‏ .1.5.8 כונני סרט ים: כונני תקליטיס: יה "ססוג הבור כמות כרטיסי מקור לתכנית: מכלוליס הקשורים בתכנית: סוגי מסופים: מערכת ההפעלה: 5 צג גרפי?: אמצעי קלט/ פלט נוספים: שפות התכנות: קוראת / מנקבת כרטיסים: מדפסת: סרט--ניר: תווין : סורא אופטי: מחלקהחכ1 ון / טלפון: ו5 036291 המוסז:7% % כתובת: יה!רה הי"יה הקשו: הרימוקורַס5ִי התכנית שוחררה: 0 יט לטוכח שרות מס. היישום:90 5 עודכן בטם: | 01/10/76 - 4% - בזיבך"א ( מזריך יישוםי מחשב ארצי תאור: . : אסוד?ומ556ס * אגניה ומגכקב.תצרכה ירטה" דנהול גביה. משחעית כיוס את מרבית ההו חר ו ת הוולונטרייח בי שראל.המורכה מנהלה קבצי אוכלוסיה רבי היכלף,דואגת לוטלוף מכבהבי נע יה ותצכורוה וכז. תיבונוה ערור לרותים שונים ומנהלח. מטסר מהמיד. איר מפגרים ועומק ההחוב.הלערכה כוללה אפשרות לחהיוב ררית פגוריח ודווהיח לוו "ד ני הז לשלבה במגוכת 'דמה" להנר"ה. קְ הערות: : 5דא=ואווסס נזידלות זניתרז: : 5כוההסא א אגריה,מוקב. רבו ות ציוד: : ה השוסחגה המחש860|(/60?8)ה הוג 2001726 דגם כונני סרטים: *= כונני תקליטיס: - תובנה: : 5 ודו 50 שם התכנית: זכרון דרוש: 0% שגרות: כמות כרטיסי מקור לתכנית: מכלולים הקשורים בתכנית: מערכת ההפעלה: 09 םא סוגי מסופים: - - - צג גרפק אמצעי קלט/ פלט נוספים: שפות התכנות: קדראת / מנקבת כרטיסים: מדפסת: רן סרט-ניר: תווין: קורא אופטי: המוסד:דֶה מיכוז מחלקה:ק שרוח טלפון: 52 י03257 כתובת: התטגר 50 וא איש הקשו: אפי אפרף התכנית שותררה: / תנאים: , לעדף שרות,עכ: ירות 4 ירר מס. היישום:490 עודכן ביים: ‏ 03/13/78 - 219 - תאור: : אסודקומ655ס גביה ושכלב כלליים-מא חשרת יצירה היוביס והדפסת הודעטעוה תהטלום או פנכסי העלומים.מוכב אהר רפגורי]ץ] וההערומים בצ ורח דוח. , הז לקבל תהך על הפגווים לפי עוצכק הפגוריס ודוה תשלומים. נהז 7כב7 דוח גם לפי מכור תעלום ותצכורות קלמאהרירם בתשלום בנוסה שונה לפי עצומק הפגור,דות לטו"ד קגכני לקוהוה שכבל! תצכור]זת. הערות: :וס מילות ממתת: : 05 האוא גוריה.מם; ב / ציוד: : ה ווסה גת תובנה: : 35 וד 50 7% 0וג 370 דגם 5ו1 03 שם התכנית: זכרון דרוש: אד שגרות: 009 כמות כרטיסי מקור לתכנית: מכלולים הקשוריס בתכנית: מערכת ההפעלת: 5 -המחטב: כונני סרטים: כונני תקליטיס: סוגי מסופים: צג גרפי: . אמצעי קלט/ פלט נוספים: שפות התכנות: קוראת/ מנקבת כרטיסים: מדפסת: סרט-נזר: תווין: קורא אופסי: המוסו; ארי 7!י בת , מתלקה:היי0 סלפון: ?0362??9 בתוב. ער רומשילד %2 הא אש הקטר טר'ם צללעמז / התכנית טוחררה: קא דווהו תנאיס: מט. אאשו 50% . / : עודכן במם: | 03/10/76 7 820 - 7 קר ו קה ד ורר-., רצוויי ריוור וו דרויו יר וירריוה.ה ו 8 > = ₪ -- 7 5870777070 5-7 א תאור: ' : אסודקוהמספפס >* ?/עצרר כוא': מערר הפצה של עהונים. הדפסת מדנסקות למשלוה עתונים לודגה מכד- . ירה ומינוייס בארץ ובהו"ל,. עריכת חשב ונ ות למפיצים ולמינזויים עם אינטגוציה יספית ‏ מטרכת הנהלה העכונ וה וה + של י.ב.מ.)כליטת ההצרות ועריכת דוחוה ה- ינהחים אה המעלותים ורדההצרוה בההכים שונים. בצוע הדפסת מדבכקות בהדירות י- מית ה 7 עד וז יומי של כובטץ הממפייצים והמנויים.חדירות יתר הדוהוה הודשית. :גרות: : פדאשוואסס 05 * מילות מפיתת: : 5כוסאחהו א יפש עתונים עהונים- הפצה צצירדד: : פההאסחגה | תוכנה: :וד 50 שם התכנית: המחשב: ,₪א.8.] סוג 370 דגם 1645 . כונני סרטים: 2 %כרון דרוש: | 23%ן שגרות: 5 1 כונגי תקליטים: 2 מסוג 64ו23 כמות כרטיסי מקור לתכנית: 000 מכלולים הקשורים בתכנית: מערכת ההפעלה: וי05/%5 סוגי מסופים: = - 2 צג גרצית אפנדובעי קלט/ פלטו נוספים: שפות התכנות: קוראת / מנקבת כרטיסים: מדפסת: כזן סרט--ניר : . תווין: א קורא אופטי: המוסד:י ךָ.מ. - מחלקה:ל, צרוה סלפון: [וו03296 כתובת: הח ייד 0 ה'"א איש הקשו: מנהל הלשכה התכנית שוחררה: | 10/73 תנאיס: לשכת שרות מס. ה"ישוס:6 [41 ל עודכן ביים:| 03/10/76 - 421 - ו מודיך יישומי מחשג ארצי תאור: . : אסודקוה0פ6כם מוצור 10ב', הפצת צהונים -מנוית : רסלט: פרטי המנוי. הפרט: הדפסי עטיפ- וח ק7מש7וה עקונים. הדפסי ‏ פטכורוה והודעות תשלום למנויים, הדפחי עדכונזיס מנשבוים ער פרטי מנויים לצףצ רפכת הצלפוז האהרוז. ואלפוז מנוייס מלא מופפ קלפי זרישה ודכוה). ההוססוח הז באנגקיה. הערות: : 5 דוס מילות מפתת: 005 נהונים- הרצה הפצה והונים רדפסה טטיפות עיהתונירם : ₪ הסח גת תובכנה: המחשב: ‏ ,*,8.ז סוג כַ7ב דגם 145 |שם התכנת: כונני סרטים: 3 זכרון דרוש: אפקו כונני תקליט ים: ?7 מס |ג י64וג21? . כמות כרטיסי מקור לתכנית: מכלולים הקשורים בתכנית: סוגי מסופים: מערכת ההפעלה: צג גרפי: . אמצעי קלט/ פלט נוספים: שפות התכנות: קוראת / מנקבת כרטיסים: מדפסת: סרט-נזר: תווין: קורא אופטי: המוסד: י.1. מ. י סלפון: ווו03296 כתובת: ה"ך 0ו202 ה"א איש הקשו: | מנהל הלשכה ‏ התכנית שוחררה: וד/ תנאים: לשכה שרות מס. היישום: 417 2 = שדכן ב"ם: | 03/10/76 | ד 7 תאור: , : אסודקוה50םס * הננת רעימות בוחריסם קלכנסת ולושויות המס ומיות.שליפת כלובץ בעלי אכוה רהירה יכקובץ מרעח התושבים.הכנת ושימות כלפי,אלפונים אהותונים על ניר מולטיליט לורר עכפול בבית דפוס.הדנסת הודטוה לבוהחר והכנת סיכומים סטטיזטיים.טיפ ול בעררים של האאצרח וערכון לובץ הכבוחהחרים ללרא*ת וצג" פנכסס הבוחרים. רשינויים גלים ניתנת המערכה להפעלה לבהירוה על גופים אחרים עם אונכלוסיה כל שהיא. הערות: : 5דא6ואואסס מתילות מניתוו: : פכוהסשחהוא רשימ ות בוהרים,שליפה כקבצים : פההאסחגה | תובכנה: : ודו 50 המחשב: ‏ .א.8.] מוג 270 דגם 168 שם התכנית: כונני סרטים: 06 %כרון דרוש: | 0128% כונני תקליטים: - כמות כרטיסי מקור לתכנית: מכלוליסם הקשורים בתכנית: סוגי מסופים: מעוכת ההפעלה: צג גרפי; אמדויע* קלטי / פלט נוספים: . | שפות התכנות: קוראת / מנקבת כרטיסים: מדפסת: סרט--ניר: תווין: קורא אופטי: המוסד: מל מ . מחלקה:תכנ וז טלפון: 861 81 52 3 0 כתובת: יהודה הימית 33 ה א 2 איש הקשו: כקרימולובססקי התכנית שוחררה: / תנאיס: לשכח שרות מס. היישום: 1 5 . עודכן ביוס; 6 0301 - 423 - 4 מדריך יישומי השב ארצי תאור: . : אסודקוהמ50פס .זז סשזא]הק המצהן-זזוטא 05 זניסצג 6ז זהיס דנה א 840 ז5]) 5זהגק,זז )65 ג 06 5035986 6זא6פז)6ם|5:זטקאן צר ז]ע0ת]; 50 א זקפ 5ףסצ | מט0; 0% 41 4 =0 560546 6ז6ם וססח ז: זטק זנס .מפזאזסס 8)-הא8 מ>דזס | . הערות: : דא שואואסס מזילות מפתת: י! : 305 0אוצ=א מפצגן-זזטא | זז569ז6-ת=זא זמק : 6ההשסח הת תובכנה: : 5 ה צוד- 50 המחשב: ‏ .6.70.06 טוג 00 דגם שם התכנית: " כונני סרטים: - זכרון דרוש: ארפ כונני תקליטים: 5 : כמות כרטיסי מקור לתכנית: מכלולים הקשוריס בתגנית: סוגי מסופיס: מערכת ההפעלה: צג גרפ : אמצעי קלט/ פלט נוספים: שפות התכנות: קוראת/ מנקבת כרטיס ים: מדפסת: סרט--ניר: תווין: קורא אופטי: המוסד: 23 "ם . טלפון: כתובת: רח' סמטם 8 ת"א י איש הקשר; ‏ %. ב!רשטיז. התכנית שוחררה: | ?12/7, , תנאים: לא דווהוּ מס. היישום: 67 1 עמכן בפם: 03/10/76 - 426 - , | | 5 תאור: : אסודקומ656ס מצרך 0605.המ גרר מחשב כקצב כשלונות שר רכיבים אלסטרוניים המוגרריםי קפי חכז בינלאומי.הסלט מווכב מינתו ניס הרכיבס ,תנאי חביבה,טמפרטורה ומאמט.הףפלט: הטוזברוה סצב כשלונות של רכיבים במעגל,של מעגלים במערכת,מנרכות רמבלול, ומכלול ש בפרויסט.נכל שורה בכרל דוה מופיע אהוצ פצבי וכשלונות צר הפרט בכבוצה לצגומת סה"כ הסבוצה. : הפגרות: : 5דאםואואס6 מילהות מניתוו: : 85 0סאוצ= א רכיבים אלקפר וניח.כצב כח%לונוה, אלכטר!וניטה : ה ה וכח גת תובנה: : 3 ווד50 . - המחשב: 2 סו פתהצ6 דגם 073 שם התכנית: כונני סרטים: - כונני תקליטים: יס מפוו 08984 סוגי מסופים: צג גרפי: אמצעי קלט/ פלט נוספים: קוראת / מנקבת כרטיסים: מדפסת: סרט-ניר: תווין: " קורא אופטי: המוסד: 5 אל משהג"ט כתובת: ה 7 2250 חיפה התכנית שותררה: 75 תנאיס: מסי. הישזם: 588 זכרון דרוש: אח2רה9 כ-נות כרטיסי מקור לתכנית: מכלולים הקשוריס בתכנית: מערכת ההפעלה: 6.רה שפות התכנות: מחכקה: מר חי עצב טלפוןד+ שגרות: דרחתה סהפיף 6 זה 5 :55 00 אגאדתס? ג פינום איש הקשר: חניוח עודכן בסם: | 03/10/76 תאור: : אסודקו6₪פסס זנו619 משזצזהק אסצגון זתוא ג 06 פאס ז50אא60 =ח 6מזזטההם סוד 05%6- ספ =ך ז0 |ק.66אז6גק 5 5 אזו סאאה =|3₪0 פא ז5א-*זם 80250 מהז א-שטז6 ההגנה א דקר 55 005 6.6 צכז ז66 609 1 סצג 80190 6אז אס 665גא45 אג6 זוקזטס.גזגס זטפאז א] :55800 508 פז5ש6ז.5א]זפ מ08ד6סאא60 05 זא%456א0 ]4551 . .5 6 403% = צ] 6גא פ>הזםס 08 8 זזד)וס ק%ם6ו6 =הזוום פה הערות: נזילוות ממביותברד: צירד: - 5ההווסח הו אמצעי קלט/ פלט נוספים: קוראת / מנקבת כרטיס ים: מדפסת: סרט--ניר: תווין: קורא אופטי: המוסד: ‏ ר5 אל . . כתובת: | ה ד 2550 היפה התכנית שותררה: 375 תנאים: מס. היישום: ‏ 653 : 5 דא₪ 60 : 5 שא צפזזט6פז),65]אהפד 060 | תובנה: : 50-35 שם התכנית: 5זס.ז7 +זכרזן דרוש: א7דח שגרות: ורס כמות כרטיסי מקור לתכנית: סהפפח מכלולים הקשורים בתכנית: מערכת ההפעלה: 64 ₪ 60 שפות התכנות: מרב חצשוב טלפון: איש הקשר: חנ מררא לטכת שרוהת,מכי רה עודכן ביום: 6 2 תאור: בביפר > מ 4 1% מדריך יישתד מחשב ארצד : אסודקוה:פסס מערר 15, מע ב אהרי ההפדמ ניה ש7 דירות. המערר עופכ ות הבניה. מטרת המערך היא מעקר אחרי ההקדץוה רב- אחרי הףכלדצאות הבזיה ש-7 הדירה עד סמר דווה הזדמי פוגע התחלת בניתה ועד סיומה. נשמרים נתונים רבים על רדירה והמטרר מאפטר ?בל דוהוה מוגדהית גל פי לערור דוחהחוה גם באמצצות + הערות: מזילוות בלביתרד:: דריעה וכז טבלאוהת סמפטיסטיות על פי דרישה. ניהז :5 ואס 6 * : 5כוחסצוו=א בניה דירות ההכדמות רהתקדמות בניה של דירות דירות : פההוסאההה | תוכנה: המחשב: 8% ססוג 370 כונני סרטיס: 4 כונני תקליטים:? -" 272 מס וג סוגי מסופים: צג גרפי: אמצעי קלט/ פלט נוספים: קוראת / מנקבת כרטיסים: מדפסת: סרט--ניר: תווין :7" קורא אופטז: המוסד: י, ב.ת כתובת+ ה.ד. "20210 ת "א התכנית שוחררה: 6% תנאים: מט. היישום: | 410 דגח 45 ו|שם התכנית: זכרון דרוש: א8קו שגרות: 5 226 כמות כרטיסי מקור לתכנית: 9 מכלוליס הקשוריס בתכנית: מערכת ההפעלת: ופ/0% שפות התכנות: מחלקה: ‏ 7. עהות טלפון: ווו034?96 איש הקשר: מנהל הלשכה לווובת שרות עודכן ביום: 5% ו 3 - 427 - מזריך יישומי מחשב ארצי תאור: , : אסודקוה56סס ביצוע מ.לכי בהרה ספרתיתה עטרור ל-ונות בסרה ספרתית. הפנלה ה ורכת ממסופים. הערות: :60 מילות מפתת: 05 > : 5ה0צוצ6 א בכרה סיכלוריץ פית:תה-יצור ותורב1ו4: : םוד 50 : | שים: הונכבית: כדכבר פירפיים / ְ . וכדדך דרוש: 6 כונכי תקליסיים; . ככזוח: כרטיסי מקור לת כנית: מיכלולליים הקשורים בתכנית: סוגי מסופים: 6 מערכת ההפעלה: 3 צג גרפי: אמצעי קלט/ פלט נוספים: שפות התכנות: קוראת / מנקבת כרסיסיט; סדפסת: סרט-ניר: תווזן: קורא אופטי: במוטד: סעעשיר אוירית מחלקה: | ממ"1 טלפון: נמל תעופה לוד איש הקשר?: שוחררה: 5% ?א דווחו מי. היישום: 7 169 א 76 - 4728 - ו תאור: : . = : אסודקומספטס * זףפט 5]א-3 צס 6 0 6א0) 6אזאזה6גא 508 5 "6%הקז שא זוי פ ס6ס | .זו 6א 6 אא ק5 . ַ6פאז זקג =0 זטה זצזאק 7 5 זג 608 סאג 5|0055 צ ז4ז5ס:ו אעף - אכ זזא]65ס 6[אזד 660% צמג:|ןאטג 08= שאם אטה 05 %ז(שתה 2:056 לאט -- ב. 001 ז 6|סא ]זק 5 )1641 ז סצ ₪ יטג 08: 5אסזזז 05 + ז 6צ]506555 אזגז 08 הערות: | : פדאפואווסס נזילוות נזביתרד: /-- זא 6-6[מםאעטא ‏ ז 70| סא ציוד: : פההשסחגה | תובכנה: :וד 50 המחשב: .6.0.6 טוג 0 דגם שם התכנית: : כונני סרטים: - זכרון דרוש: | *96" שגהֶָ כונני תקליטים: - כמות כרטיסי מקור לתכנית: מכלוליס הקשוריס בתכנית: 0 סוגי מסופים: - /2 מערכת ההפעלה: צג גרפ - אמדצעי קלט/ פלט נוספים: שפות התכנות: קוראת / מנקבת כרטיס ים: מדפסת: סרט-ניר: / תווין: קורא אופטי: המוסד: רפא"ל ‏ - מחלקה: כתובת: ה"ד 7063 ת"א. התכנית שוחררה: / תנאים: קלא דווהו מט. היישום:68 1 : עודכן בטס: - 429 - - 1 תאור: / : אסודקוה5סס > פז5צ5 |קמזא66 צ]455598 האג אה ז6ניסםגס 46 נך |ג 42:54 324 ת₪ג 6 :תשקה ז)(ההסק =הז 05 מפטז060ז5 צותח555.:זעטקאן ,זא 5ז24 2, 5א לרא זבא, 56 ]) 55503 ו4א68זאן !אאא סז זא55 . 6 . / " .מש הפקה 76 4 ז ז8א6/530א0| אס אגוק סאג פט"*0ס.וה=:זט פזטס הערות: : 6דא=ואווססי נזילות ממיתת: ו : 05וה סופא 6אזאאאג 5|‏ 80% זא66 צסהזאתטא] סאז| צ|ג' 4556 צבירד: : םה השוסחגת תוכנה: : וד שם התכנית: 0 זכרון דרוש: | 140% שגרות: 3 כמות כרטיסי מקור לתכנית: 50 מכלוליס הקשורים בתכנית: , מערכת ההפעלה: 505 המחשב: .6.7.0 חוג 0 דגם כונני סרטים: 2 כונני תקליטים: . סוגי מסופים: , .ה צג גרפי; ב - שפות התכנות: אמצעי קלט/ פלט נוספים: קוראת / מנקבת כרטיסים: מדפסת: . 7 סרט-ניר: תווין: קורא אופטי: המוסד: גר ") . מחלקה: כתובת: ורה' סמטם % ה'א התכנית שוחררה: | 72 /% * תנאים: קלא דווהו מס. היישום: 76 ! ל . עודכן ביוס: 76 - -ר43 - ימא מזויך יישוםי מחשב ארצי תאור: : אסודקומ56סס סז טא]ח 60 5םן| 3" 55ב = ד מו סט אק אםן|ק*ם) 06 ז605 =ה אםזצג :6109 01 560טד0;6אג4 צם6שם 06 מט|ץ 0050 65 פפש4 סאג אאחסאהאפפה ךש ס0+ס זאסאסה]0כ6א =מטז ₪60 ז5 ז6נססאק . .ז08טטק ז5%5 ה25ןַ2 .אטל5 .2 הפגרות: מזידוות מביתרז: . זוי אחסיה6 60 64% 455 2 .סא זקגה צם שןז= ז605 .1 :זווקפן בזההסקה ז5ה6 0]?זטפזז .ןו :זיק זעו :ו : 5םהסצשצ= א =אז | צ|8ים 465 | זףטססמק >ט|גצ-540060ז%59ר9*לה6 | זפה) : םה ההג המחשב: ‏ .6.0.6 ססוג 0 דגם כונני טרטים: 2 כונני תקליטיס: 2 סוגי מסופים: צג גרפי; - אמצעי קלט/ פלט נוספים: קוראת / מנקבת כרטיס ים: מדפסת: סרט-ניר: תווין : קורא אופטי; המוסד: העעי ה אוירית מחלקה:ך , כסי. כתובת: נָמַל תוופַה לוד התכנית שוחררה: 4:0 תנאים: קא דווהו מס. היישום: 73 1 - 411 - תובנה: : 0-35 שם התכנית: זכרון דרוש: אהד שגרות: 65 כמות כרטיסי מקור לתכנית: ה מכלולים הקשוריס בתכנית: =חג 56 מערכת ההפעלה: ,5 555 שפות התכנות: טלפון: איש הקשר;: ‏ א, דסקל עודכן בים: | 03/10/76 מוריך יישומי מהשך 0 תאור: : אסודקו556₪ס מערכה ?הכנוז ופכוּה ל יצור מוצרים <*ורכבים. כקט: מונה המוצר,ה%מנוה לי צרניה מלאי במהסז ,הוכרוהת משנה,כמויות דרוצות. מלט:וכנוז ומעקב לטוה כצר ולטות צרור,נהול מלאי נהחוט והומנות,לוה ימנים. הנגרות: : 5 דאםואואסס ז66 צץמ" 555 מילות מתמתוו: ו : 05 הסוא קלאי הכנון ודיכ וה ע? ייצור הצמנות הכנוז לוח אצמניח ציוד: : 85 הווסחתת תובכנה: / : 5 ה ווד- 90 שם התכנית: . זכרון דרוש: אסאו שגרות: ‏ 5 כמות כרטיסי מקור לתכנית: 00 מכלוליס הקשוריס בתכנית: מערכת ההפעלה: 3 1:1 המחשב: 32 סוג 0 דגם כונני סרטים: . כונני תקליטים: - סוגי מסופים: 4 . = צג גרפית שפות התכנות: אמצעי קלט/ פלט נוספים: קוראת / מנקבת כרטיסים: מדפסת: כו סרט--ניר: 8 = תווין: קורא אופטי: המוסד: טכ יז טלפון: ‏ 03442657 כתובת: עד' סמטס 4 ה א | איש הקשו: ‏ י. צעירא התכנית טוחררה: | ?4/7 * תנאיס: שוכ יר ות ,מכירה 5 / עודכן בטס: 76ג0כ| | מס. היישום: 285 - 632 - תאור: 2 : אסוד?ומספסס + וצזז תת זא |ק |ןבא5 מהזזא 5הסז]אסא 1634אא א ה6סחפ וסה דצ 6 אס ד6ניסם מס אז ג 5 שז 568 א 66 ,זז (ום = סז אסא.5ז5ז) זזא, פזחגס 75 08005 א 5700 45 6356 .א אאג ₪ >אזז 08: הנגרות: -- : 5דא:וווסס מידוות מביתרו: 2 : סכוהוכאוהר1א זעטם | א= א06ז5 6אזהססמםס זאג |כ 2‏ )פזאס6 א]"זזתשפםסגק ציוד: : ה וכסח תובנה: : גת ודוס שם התכנית: / זכרון דרוש: א שגרות: כמות כרטיסי מקור לתכנית: מכלולים הקשוריסם בתכנית: מעוכת ההפעלה: המחשב: ‏ .א.8.] סוג 30וו דגם כונני סרטים: 2 כונני תקליטים: - 7 - סיוני מסופים: ₪ 7 - - צג ברפיק אמהצעיי קלטי/ פלטי נוס פים: שפות התכנות: קדראת / מנקבת כרטיס ים: בו מדפסת: בו סרט-ניר: תווין: קורא אופטי: המוסד: א להא מחלקה:9332 / טלפון: 05531155 כתובת: אשדוד . איש הקשו: גקלמז נורומז התכנית שוחררה: תנאים: מס. היישום:64 2 - עודכן בשם: | 03/10/76 - 633 - 4 תאור: : אסודקוהספ6ס פורג ה [תהוה יצור |התהיר לרצאנות. כוקלטתה דוה עובי מהההנוה -ט"ע,ה"ג-. נרבטה מג[טי] הצאוהיה להצמנות -000?-, לההנות -50-. עדכון מהפקור ומכפביל 7 והוביה, פרעו- דוה יצידוה צ* יומי לתנרל. פלט?- דוח רו"ה רחי הצמנוה קנוהי. 5לאי- נהוה תנמחירי מפורט קהצמנה. 4079- נהוה יעילות ע' הודטי בוחנו₪ העואה ְ / הערות: : 5 דא= ואואסס מילות מפיתת; . : 5כום סצרותא ,ו.יה-ו> והי חמהיר יעיל וח משג-צ%עיר : ה ווסאהת תובנה: : 36 ה :0 המחשב: =06ה0?]א טוג 0 רגם 15 שם התכנית: כונני סרטיס: זכרון דרוש: א ן כונני תקליטים: כמות כרטיסי מקור לתכנית: מכלולים הקשוריס בתכנית: סוגי מסופים: מערכת ההפעלה: צג גרפי: אמצעי קלט/ פלט נוספים: שפות התכנות: קוראת / מנקבת כרטיסיס: מדפסת: סרט-ניר: תווין: קורא אופסי: המוסד: צן יה טלפון: 7 כתובת: דרר השלום 60ן ה"א איש הקשו: ‏ יצחקס גילוני התכנית שוחררה: / תנאים: קלא השלום מס. היישום: ?2 1 " . עודכן ב"ם: | 03/10/76 - 836 - תאור: נזינז"אי -ץ מזויך יישומי מחשב ארצ : אסודקוהמ656ס וכניתח ניכוה יצור המשלילצה לצוכחה הכניוה לפיסוה יצור בממעל מלט נשר,הרטוב. מושב צעיר מבצע אופטימיצציה על צריכת הומרי-גלת ליצור המלט. פיק וה-יצור , יצור מל0 הערות: מילות מניתוו; : 5 דא=ואוסס 069 55 505065 : 5כההסארו א המחשב: 1גז01091 סוג כונני סרטיס: - כונני תקליט ים: - סוגי מסופיס: צג גרפה אמוציע* קלס / פלט נוספים: קוראת / מנקבת כרטיסים: מדפסת: סרט-ניר: תווין: קורא אופטי: המוסד:ה נהה7 ב עמ כתובת: ר0 ג ורדוז 83 תא התכנית שוחררה; | 8/75 תנאים: מֶס. היישום:00 6 + -06 5 דגס שס התכנית: זכרון דרוש: | 8 . כמות כרטיטי מקור לתכנית: מכלולים הקשורים בתכנית: מערכת ההפעלה: שפות התכנות: טלפון: 6 26115? איש הקשו: 7 מ!ציכהנ ט "א דווהו עודכן ביוס: 03/10/76 - 835 - מזריך יישומי מחשב ארצי תאור: . : אסודקו55₪ס -.גזגס צחז ]069 65 זגא 6א8066551ק גה; אגמס6רקק צן אגה זהס; 5 + 16 צסן 05 5אסז זג זעק60%, 5א0 ז5ה:5ש%ת66 ה דגס 5א%תם קה 6ק .05 זג הדה5 סאה 585 זסא.מגק ת6גזם 50061168 7105 ּ .א 100 58ק בא זא 1 זט430 הערות: : פדאפואואסס מיזיות ממתוז: : 05 סופא צפז]69ה. א60%4 ]0 63 |ן|56906 צתז5ז6064 5 זגא צפד5 זא 066 065 הפצה : ה ושפחת תוכנה: > 1 : וד 90 המחטב: ,6.0.60 סוג 0 דגם שם התכנית: כונני סרטיס: ב זכרון דרוש: אד כונני תקליטים: - 5 כמות כרטיסי מקור לתכנית: מכלוליס הקשורים בתכנית: סוגי מסופים: מערכת ההפעלה: 2.3 צג גרפי: = אמצעי קלט/ פלט נוספים: שפות התכנות: קוראת / מנקבת כרטיסים: מדפסת: סרט--ניר: תווין: קורא אופטי: המוסד: מר' גיאו ?וגי. | מתלקה:ע"ך טלון: [0228612 כתובת: מלכי ישראל 30 ים איש הקשו: ‏ ד"ךר ד. גיל התכנית שוחררה: | 64/74 * % תנאיס: קלא תשלום מס. היישום: 225 : | עודכן ב"ס: | 03/10/76 - 635 - בז'בו א מוויך יישומי מהשנ ארצי תאור: י : אסודקוה650ס * 4 ןאג 568060591641ק5 08= 8ג068פק /. אגפ זהס; קאה 5056 6 צ] אפ כ = אה זס םח זפאס6, אחז זא קה זןג6 א ז5וטחם 05%6 5642 י .אאסאאא 05 אחן דגא אהת דם זא; זאס60 זצם א5 ₪ .1 5ה0אגז5 .אאה]זא] 05 055,א0]זגההן|ג6 ק5ז5 5:2-3הזדסט הערות: : : 5 דאשואוסס מזילוות ממניתרו: . > |: 5סמסווא א ו | צחז5 זוישה ₪06 ז60 0 5 | 5ז5צ)האה -60%[א6 506 ז5950 | צפז5 ]ה 0535 55 ציוד: : פההוסחגה | תובנה: | : םוד 90 שם התכנית: 6% זכרון דרוש: 40 - שגרות: ב כמות כרטיסי מקור לתכנית: 0 מכלוליס הקשוריס בתכנית: מערכת ההפעלה: 3,ב המחשב: .1 חוג כונני סרטים: 1 כונני תקליטים: / 0 רגם סוגי מסופים:" - . " צג גרפ = אמצעז קלט/ פלט נוספים: שפות התכנות: קזראת / מנקבת כרטיס ים: מדפסת: ‏ "7 סרט--ניר: / -- תווין: כז קורא אופטי: המוסד: מַרַ ! גיאוןלוגי מחלקה: צייןך טלפון: ו2 '2729%6ה כתובת: מלכי ישראל 306 ית איש הקשו: ‏ ר"ר ד. גיל התכנית שוחררה: | 7/73 תנאים: קלא תשלוס ו עודכן בים: | 03/10/76 = 2%7 - ת<אור: : אסוד?וה556ס מוונת נינוה ןר" הרקיָכי ייצור עמנים במכצלים.העוב עלוה ופכקוה טר רלפת מלאי קלש נהוניתס דותייח מהממצד על נלויוה יצור וצריכץ] הומרי גדם. 7-2 בג ייך.דור סרדרום היסקד ייצור, דוה צמוש בהומרי גלם, דוה ייצור לפי מוצרים דוח עלות עצתים. הגרות: ו : 5 דאפואואסס מילות מפיתת: | : 5אסוצא תובנה: : םמ שוד-50 שם התכנית: . .רנור -מנים,פיקוו-יצ ור ציוד: : 5א/ ווסחגתת המחשב: ב ברב] תוג 377 דגח 35ו כונני סרטיס: 42 זכרון דרוש: אה007 טגרות: 5הַףָ "7 כונני תקליטים: יף רשוכ אורק כמות כרטיסי מקור לתכנית: 0 הַהה מכלולים הקשוריס בתכנית: סוגי מסופיס: . 5 - מערכת ההפעלה: 5% צג גרפי: אמצעי קלט/ פלט נוספים: שפות התכנות: קוראת / מנקבת כרטיסים: מדפסת: כן סרט--ניר: תווין: קורא אופטי: המוסד; "9% %ור₪2 ₪91 . מחלקה:ע 1 א טלפון: ‏ ו0452627 כתובת: ר7 הגפן 5 הי ה איש הקשו: אדם ברור התכנית שוחררה: , / תנאיס: % קוויכת טור מס. היישום: 52 5 . עודכן ביוס: | 03/10/76 - 698 - בזיבזן"א ( מזריך יישומי מחשג ארצי תאור: . : אסוזקוהספטס + צינ ונ פר מכ ונ ות. והצכקה גובץ המכונות הנלצאות במפגליח לשם ניהול ערכיהז והישובי הפחה צר כל אר מה נגלה מידע מרוכ גל מצבת ומכונות,מסומותיהז וערכז הפנססני. הערות: " : 5דאשואווסס מזיל'ות מניתרו: : 5הסווו א קובץ הם כקה,מידג.מכונוה,ללאי מכונות,פנקסנות ציוד: : פההאסחגה | תוכנה: : אוד 50 שם התכנית: זכרון דרוש: אספחפ - שגרות: דוט כמות כרטיסי מקור לתכנית: מכלולים הקשוריס בתכנית: מעוכת ההפעלה: 6 המחשב: .%.מ.] טוג 376 כונני סרטים: 02 כונגי תקליטים: 3 מסוג 6י23 דגם 145 סוגי מסופים: - - - צג גרכי; - אמצעי קלט/ פלס נוטספים: שפות התכנות: קוראת / מנקבת כרטיסים: מדפסת: רכז סרט--ניר: - תווין : קורא אופטי: המוסד: העשה צוראית מחלקה: טלפון: וןוו03764 - כתובת: ה 7 7055 הא איש הקשו;: ‏ דר ג הרוי התכנית שוחררה: / תנאיס: רא דוורו מס. היישום: 59 6 = עודכן בים: | 03/10/75 - 833 - | 9 7 תאוה: | : אסודקוה550ס הטוב כמויוה ורדר נ[כיטה הרגםת. כקש-1הודי נכודוה ררכקץ וזרורוה תכנוז.הנקודות יכולוף דהיות מפוצירות בארן אכוראי בעטה ולא היריח לת" 3-7 נכקודה גם נחוני הרקע וגח ותוני תרנוז. וו7ו גה השט לאלתנמיש מטולעים ו/או מרובעים.. הקט-העוךר אוו!ממי ל לו הוהקלפוה הפירה במילוי.אשור 91 הפירה ומלוי. הערות: : 5דאםואוסס מילות מפתת: = : פסהסאווא עגורוה-גמר,רש7 אקראיה : שה הצוסחתתה תובכנה: : 90-36 המחשב: .8.9.] טוג 276 שם התכנית: . כונני סרטים: . , זכרון דרוש: אהפום שגרות: כונני תקליטים: . : כמות כרטיסי מקור לתכנית: פוב מכלוליס הקשוריס בתכנית: סוגי מסופים: מערכת ההפעלה: צג גרפי: אמצעי קלט/ פלט נוספים: שפות התכנות: קוראת / מנקבת כרטיסים: מדפסת: סרט-ניר: תווין: . קורא אופטי: המוסד: 2 ה ב בעמ. ₪ טלפון: ‏ 04232016 כתובת: ה דר 090י היפה איש הקשו: ‏ יצחק :סל כך התכנית שוחררה: 7 | - תנאיט: לכ ער ות ,שכ יר וח מס. אשומ 57% | עודכן ביים: | 03/10/76 - 660 - בזיבדי א מודיך יישומי מחשב ארצי תאור: : = : אסודקוה50פס + העוב כמויוה עפר בשיטה ההתכי ררוהב. העוב נכודוה דיכוור עטחהים ונפהחים של חפירה יומלוי מתור כרכסע נהונה והפחר מחוכנז/אפיני.שרטופ9 ההכיסם . כלט.נהוני נכודוה כרקע נכתוני נכסודות תכנוז או נהוני נכודות ציר המחיחסות 7 מִנמה ואכים אפיניים אפשויים בד תב; ו : דא ואווסס מילות מפיתורו: : 5כוגסשההוא יענודות-עתר.*עלוה.כבישים : ₪5 ה ווסחהת תובכנה: : 505 המחשב: .%, שוג שסם התכנית: כונני סרטים: 5 זכרון דרוש: אספוס כונני תקליטים: - כמות כרטיסי מקור לתכנית: מכלולים הקשוריס בתכנית: סוני מסופים: מערכת ההפעלה: צג גרפ אמצעי קלט/ פלט נוספים: | שפות התכנות: קזראת / מנקבת כרטיסים: מדפסת: סרט-ניר; תווין: קורא אופסי: יהמוסד: 1 י ת ב בעמ מחלקה: טלפון: 04232016 כתובת: תח ד 0פסו היפה איש הקשוי: ‏ יצחק ב761 התכנית שותררה: | 6/72 תנאיס: / לשכחה שרות ,שכירות מס היישום: [5 5 עודכן בטם: | 03/[0/76 - 660! - נזיבז"א.- 77 מוריך יישומי מחשג ארצי תאור: : אסוד?ומ656ס היטוו נמויוה גיאורלוגיוה והנ דסיות שר סה" אבןז הול ועופרה,מיפוי גיאולוגי וריטביט גיאולוגייה. . , . / . 2 נקשט:נחתוני כנידותים. רהוירוד ר"פי דרישה ברטשכה השרות שר תהה'ל. הערות: וי : 5 דאפואואסס מילות מפתת: <> .: 0808/וםא הידוה חייוך רמזיוף ‏ גיאולוגיה סהף ‏ מיפוי גיאולוגי : פההוסהגה | וכוכנה: : ה ?50 |. המחשב: ‏ .8.0.] מוג סרוו שם התכנית: כונני סרטיים: . זכרון דרוש: | 32% כונני תקליטיס: . . כמות כרטיסי מקור לתכנית: מכלוליס הקשורים בתכנית: סוגי מסופים: . מערכת ההפעלה: צג גרפו: אמצעי קלט/ פלט נוספים: שפות התכנות: קוראת / מנקבת כרטיסים: מדפסת: סרט-ניר: תווין: ' קורא אופטי: . המוסד: הלוע מחלקה:ה. כלכקי// טלפון: ‏ ן[?ו059-2 כתובת: ד. 1. אי ל|0 הקשר: א. לב1|ז התכנית שוחררה: / תנאים: 5 עודכן ביום: | 83/[0/7% מס. היישום: 251 ב וכ<אור:. 4 י . : אסודקו08פפם * מדידה נפהים וכמויות טל עפר ?פי נהוני מדידות י-פנכס מודד- הדי רו ה: לפי דרישה. העגרותת ' : 5 דאשואווסס מזילות מזניתרו: : : 5ומהסשווו=א מוידה מדידז-רמיות : םה שוסחגת תובנה: : 505 המחשב: חוג; 260 : שס התכנית: כונני סרטים: - . "| זכרון דרוש: א כונני תקליטים: ₪ * כמות כרטיסי מקור לתכנית: . מכלוליס הקשורים בתכנית: סוגי מסופים: ּ מערכת ההפעלה: צג גרפ - אמצעי קלט/ פלט נוספים: שפות התכנות: קדראת / מנקבת כרטיסים: מדפסת: סרט-ניר; תווין: קורא אופטי: המוסד: חמ ע 4 . מחלקה:ה, בַלכַלי טלפון: 050-7121 כתובת: ךָ,. 1. אי לות איש הקשר: ‏ א, רבנון ‏ התכנית שוחררה: / תנאים: מס. היישום: 78 8000 0 - עודכן ביס: ‏ 03/10/76 / - 267 - 7 אצ תאור: - : אסודקוה555ס ניורכה מהחשטב במנהרה רור: אסוף נהונים בלצב מכסימלי 50,900 הרץ, מיצוע - | רנת ונים.עבודם,אהסונםה והרפסתם.כקליטה הנהונים ממנורת ורוה באמצתעות סנסורים הנמצאיט בפורל הנמדד וכמנ הרת ררוה. המערכת מיועדה קלנויים בהצבי דגימה גבוהים ונרוכיםמ. משך הניסוי מגיצ ‏ ליממה שלמה.עיבוד הנרוזים חור שימוי רסכפרית הוכניות סננ דרטיות. / העגרות: : 5דאשואואסס מילות ממתתח: ו : פסה סאוו6א מנהרה רור.ניסויים,עי בוד כשור ה : פההאסהגה | תוכנה: :וד 0 . המחשב: זזגן) סוג ‏ ₪317 : שם התכנית: כונני סרטים: וס זכרון דרוש: 3% כונגי תקליטים: - 5 כמות כרטיסי מקור לתכנית: מכלולים הקשורים בתכנית: סוגי מסופים: צזז מערכת ההפעלה: א צג כרפלי 8 6 570% אמצעי קלט/ פלט נוספים: שפות התכנות: קוראת / מנקבת כרטיסים: מדפסת: סרט-ניר: תווין: קורא אופטי: המוסד: אלביט מהעבים מחלקה: טלפון: ‏ [42ן45 0 כתובת: מ הגנשיות מדג היפה איש הקשו: ‏ בן ציוז רונו התכנית שוחררה: 75 תנאיס: קא דווהו מס. היישום: 569 : שדכך גפ 03/0776 ו תאור:. : אסודקו590₪טס * פאז צכ 84560 %שזגת םה41|0= זא=א0פ4ה60 6זאסמז5|60 05 אסז זז ז5ם | ב5זא66 זצשאקר צם ה :08ב פאז אז אפצז6 גזגס כאג | . 800% זחא זו )| זז פזם מז קט ז05* שור 5]ז 5 ]גד הערות: : : דאשואואסס לילוות מננתוו: 5 00. "7 : פסהסאותוא 5זאסא0קו60 יַ6ז05ם םס צזז|זהגןן95 א)זזגפזזד5> 036]ן51 --- | : פה הגופהה | תובנה: רד 50 המחשב: ‏ .א.2.] סוג 1130 דגם שם התכנית: כונני סרטים: , 2 י זכרון דרוש: | 5%ן כונני תקליטים: 2% - | כמות כרטיסי מקור לתכנית: ִ . / מכלוליס הקשורים בתכנית: סוגי מסופים: מערכת ההפעלה: צג גרפי: - אמצע? קלט/ פלט נוספים: . . | שפות התכנות: - קדראת / מנקבת למסו מדפסת: : סרט--ניח: תווין: + קורא 'אופטי: המוסד: אל תא ּ מחלקה:905 3 2 טלפון: 55 ן 531 05 כתובת: אש דוד 0 איש הקשר גקלמז נורמז : התכנית שוחררה: | תנאים: א | לעכת שרות מס. הישום:268 עודכן ביצם: ‏ 03/10/76 - 465 - ןי 9-5 ], תאור: : אסוד?ו₪ 650 ן5|);45 6%] :9 ג גַר5 צזך ] |18] 65 אסה א46 | / אפד5צ65 75 אק זזוא ןז 5 5 ב ךז זפ הערות: : 5דא=ואואסס מזילות ממיתת: : 06 0סצוצםא אצ |64זהך6=, צדז]3 ]|05 : םה הששסחהת תובצנה: : םג וד 50 המתשב: ‏ .!.3.] [וג הבוו דגח שם התכנית: כונני סרטיים: 4 +כרון דרוש: | 165% כונגי תקליטים: . כמות כרטיסי מקור לתכנית: מכלוליס הקשורים בתכנית: סוני מסופים: מערכת ההפעלה: צג גרפו: אמצעי קלט/ פלט נוספים: שפות התכנות: קוראת/ מנקבת כרטיסים: מדפסת: סרט--ניר: תווין : קורא אופטי: המוסד; אלה א , מחלקהף 390 7 טלפון: 55 5311 05 כתובת: א וד! דר איש הקשו: גלחז נורמן התכנית שוחררה: תנאיס: . קשכת שר|% מס. היישום:267 עודכן ביום: ‏ 03/10/76 - 428 - תאור: )"-א"'דניזב‎ מוריך יישוםי מחשב ארצי : אסודקומספ5סס * מעורר ה:הכנוז דריעות ליצוו, שמטרה! חישוב רבכמ ות הנ דרעית בח | דעי הקרוד, ש? ה|ו. -מרים פויפישם במוור ריררכי ע7 מוצר סופי,עפ"י נתונים של מלאי כקודס,הנועת המלאי בזודש כורם,הוראוה יצור פתוהות ודרישות ש"7 יצור מוצריפם סופייח בחדש קרוב. רפלט מציג את הכמות הנדרשת מכל הומר ופריט והתאריר הראעוז בו ודרשת רמוה צו, וכז כטלוגים של המרכיבים,מבנה העץ |והוראות יצור. הגנרות: מילות מניתוו; יצור וכנוז דרימוה ליצור המחשב: ‏ .8.ה.] סוג כונני סרטים: 3 כונני תקליטיס: סוגי מסופים: צג גרפ אמציעי קלט/ פלט נוספיס: קוראת / מנקבת כרטיסים: מדפטסת: סרט-ניר: תווין: קורא אופטי: המוסד: י.ב.מ. כתובת: היד 20210 ה"א התכנית שוחררה: | 1/69 תנאים: מס, הייטום: 41% מסוג 4ו23 : 5 דא= וס : 5וא סצחוא - מלאי תחצית ייצור 0 שם התכנית: 0-5 : זכרון דרוש: א כו כמות כרטיסי מקור לתכנית: מכלוליס הקשורים בתכנית: מערכת ההפעלה: 25 שפות התכנות: מחלקה:ל. ערוה טלפון: [034298'1 איש הקשר: מנרל הלצשכה 7 ער ות עודכן ביום: | 01/19/75 בי ב -------------.-.--.- --- יא תאור: 2 אסודקו656ם גהצרכוי וכנוז דרישוּה ‏ >. המגרכת מהכננה דרישות להצמנות רכש והצמנוה יצור לקי דרישות |ו/או הציות מכירה. התכנית מתקשרת לקבצי מלאי, ה%מנוח רכש והומנות יצוו כדי לחעב את החסר או המיותר ולפיו -קכר!וע אף מדינְיות הרכש. רהבָניה בזויה סביב מהולל הכניות המאפשר לבנות תכניות שזנות לכל לכלוה. ירקי לובזז מרדש את המער-ה. רפלט לפי דרישה אך חש דוות לדוגמא. הערות: : פד אפואווסס : . 2 5% * מזילות מפיתת: י, : 5 סופא בונה-.המ!צר רימנ וח רבש : םה ווסחמת : :וד 50 המחשב; ‏ .6.0.6 טוג 7 דאם . שם התכ כונני סרטיים: ו זכרון דרו 6 כונני תקליטים: ק כמות כרטיק- = ור לתכנית: , מכלוליס הקשוריס בתכנית: סוגי מסופים: מערכת ההפעלה: )ןג צג גרפי: אמצעי קלט/ פלט נוספים: שפות התכנות: קוראת/ מנקבת כרטיסיס: מדפסת: סרט-ניר: תווין: קורא אופטי: המוסד:כ !1טר!ל זאשה. | טלפון: !6 '03619 כתובת: ברודצכי 6% ת "א ו איש הקשו: א. בחר בד / התכנית שוחררה: 6 תנאים: דעבת ערות,שב יר ות ומכירה עודכן בשם: | 0/76 1 מס. היישום:653 - 468 - אש רכאזורר:-. : . : אסודפוה0פפס מצרנת לנהול מבנה המוצר + . רמערכת מ הלת כסנצים נמבנה עז. הסלט הפא רשומות פריטים וושומות קלשר ביז פריטים. הפלט כולל7 דווחים צל מנבנה הל וצר, הרכ בות הומרי גלם וכל דות אהר לפי דרישה. המהלכים כ!וללים תכנית בניה,תכנית עדכוז ותכניות דווה כלליוה כולל הכניות לעאילחות תמטופים. איז הגנלה לגוזל הכוט. הזבגרות: : 5דא₪ ואס אא0ק + נזילות מפיתוו: : 05וה0וו א הוכבה ‏ צט מבנה-המוצר תוכנה ו שס התכנית: המחשב: 4 וג כ500 דגם , כונני סרטים: ו זכרון דרוש: א 69 שגרות: ‏ א כונני תקליטיס: - כמות כרטיטי מקור לתכנית: 00 מכלולים הקשוריס בתכנית: מערכת ההפעלה: הח סוגי מסופים: הפק <> - - צג גרפי: - אמצעי קלט/ פלט נוספים: שפות התכנות: קוראת/ מנקבת כרטיסים: מדפסת: כז סרט-ניר: . השא תווין: קורא אופטי: המוסד: קו 1ש רו ל דאטה טלון: [0341814 כתובת: נר ודצק י 43 ת "א איש הקשר: א. בחר התכנית שוחררה: 72 תנאים: לעכת שרות,שכ ירות | ,מכירה מס. היישוס: 52 6 ו עודכן בים: ‏ 03/10/76 - 469 - ו מוויך יישומי מחשג אוצי תאור: : אסודקוה550פ א מגרך וזסר,מגונת לבניית לוח צמנים של פצולות ייצור ברתאם להצפנוה (סדריו ייכור). רעמסת מרונות נעצית לטי קריטריונים של מוטדי אספהה. רתורד0נ 1ו-ה רכווי ייצור רא מורכגניה רפלט מורכור מלוהות צמנימ, הצמסת מבונ וז רו"ר הלכלים |עוד. הערות: 9 : 8דא=ואואסס מילות מפתת: | : 05 הסוא אננוז יי טור.רוה ףמניב,הוחסת מכווות : 35 /ווסח ו תובנה: המחשב: ‏ .6.0.6 טוג = שמצ- דגם 7 שם התכנית: כונני טרטים: - זכרון דרוש: ארפ כונני תקליטיס: יי מס וג -5644 כמות כרטיסי מקור לתכנית: מכלוליס הקשורים בתכנית: סוגי מסופים: מערכת ההפעלה: 45 0% צג גרפי;: . אמצעי קלט/ פלט נוספים: שפות' התכנות: :55 009 אגאזאסץ 1 קוראת/ מנקבת כרטיסים: מדפסת: סרט-נזר: תווין: קורא אופטי: המוסדנ ר: 74 משרו"ש . מחלקה:מר חיע!1 טלפון: כתיבת: ר ד 250? חיפה איש הקשרו: פזי!9 בכתב. התכנית שוחרוה! | 75/ תנאיס: קא דווהו עודכן ביום: | 03/10/76 מס. היישום: 30 5 ות<אור: . : : אסודקוה56טס .+ מטרר 23, מערכת לונייה לוה צאצפמנים של פעולות ייצור במפטל בהחאח להצמנ|פי ונושר ייצור הסרויה "קלאסח" % . המערכח לוכות בהטבוז ותהייבויוה למועדי אספקה. מעצאבים של הנפמל ודרישות של המוצרים השוניס למטאביפ אלה ומעבדהח בהתאם לכר הכנית ייצוו מפורמת. המערכת עובדה גסם ב- +%+% . העגרות: : פדאשואואסס 6 *% ,54 ז5צ5 6א]|563600 סאא 6א זק*ה| צז ]01906 < בזלידלוות בזלביותרד: : 05 הסוא הכנו] יי צור, לו צאמנים, הוגמסה.:לכונות. : : פההוסאגה | תוכנה: המחשב: ‏ .%.ה.] סוג ) 35 דגם 40 שם התכנית: | כונני סרטים: ו זכרון דרוש: אל3 שגרות: ‏ 20 כונני-תקליטים: << מסוג %[23 כמות כרטיסי מקור לתכנית: מכלוליס הקשורים בתכנית: טוגי מסופים: - מערכת ההפעלה: 25 06 צג גרפי: - אמצעי קלט/ פלט נוספים: : שפות התכנות: קוראת / מנקבת כרטיסים: מדפסת: סרט-ניר: תווין: קורא אופטי: המוסד: י.ב.מ. מחלקה:מ3ה ש !לס טלפון: ‏ י+340-רה כתובת: ת<"ך 0ו7202 ה"א איש הקשו: מנ הל הלטה התכנית שוחררה: | 58 / תנאים: לשכת שרות מט. היישום: 4364 עודכן בום: | 03/10/76 4 - 451 - בזינז"א- 7ץ. מוריך יישומי מחשג ארצי ת אוה | ₪ : אסודקוהספשס 5ז 4 ז6צ5 6א561500.1 א6 זגהפפם סאג 6אאק צז]460ק6 :055ק 28-60 5% ז5צ5 זמור 5=]ז]טזז6א 05 השה4(/א 566| אפפא סת55ע תססז 66תזא66 א9:זמטהסקס ג - טב=וט4 336 05945 )4)]קצז .005008065 ץד 6 הפזזיזן 6ז 60ז06|| 6מ ב-א )9 ז56ו רבק ראג, 56ז בזפטמאז 6 זא=ז סאג 5 6 זה 4556, 0 זהטז = 55:56 564200 :זפ זט .56זז60607 צז |461=,גדהאם השסהס :%זטקאן ההענהות: : 5דאםואואסס , ב אז 9086) 69 ז5צ5 8(פןא260,56ז*0ז5.605א0|זק) הסט צאגט + נזילות מבותת: :> : פ5סחסצוצםא י זא60 10% דא כ80ק,6אן מוד26 245 א, 6אז 560501 סאזאא4וק,055קג : 85 תוס הג תוכנה: : וד 50 המחשב: .*.%.] טוג - 256 דגם 40 שס התכנית: כונני סרטים: 2 זכרון דרוש: אפקו כונני תקליטים: דסוג. 4ו23 כמות כרטיסי מקור לתכנית: , מכלולים הקשוריס בתכנית: סוגי מסופים: ; . מעוכת ההפעלה: 6.ו2 צג גרפינ אמצעי קלט/ פלט נוספים: שפות התכנות: קוראת / מנקבת כרטיסים: מדפסת: סרט-ניר: תווין : קורא אופטי: המוסד; י.1ב.5- . מחלקה: ? . שר וח טלפון: ‏ !03286111 בתובת: ת.ד. 20210 ת "א איש הקשו: מנהל הלשכה" התכנית שוחררה: / 9" תנאים: קלצכת שרות שכירות מס. היישוס: 545 : עודכן בטים: 76 33| - 652 - 0% ת<אור: , . : אסוזקוהספפס * מצרכח (אוז הומרים הדוושים להכמז פרו:כ8 וניהול מלאי הסמה. וכנת פטלוג לפריט מלאי ההעמה.הכנ וז מערכה מאצז ומלאי פלש פלט.טופס ניהול והפגלה המגוכה ונחהוה דווהם. . | המערכה כולטת רשימוה חומרים על שרטוט ושל הצמנה ומבצע; מאצז. המגרכה פ ₪ טפסי הכוסה והוצאה ממהסז ההכמה ומנהלת את המלאי. העגרות ש : 5 דא=וואסס בזחנ6ם 080-866 5זמ6קפם 5 זא6א ₪5 זט 0 ₪6 8 אסז זס ה = |ה5 |הז0ם זהת חזידוות מניתוו: : 5 0/וו א מאצ+ז הומוים,מלאי הגמה, הפא שוברי ניפוס,רשימות הצמנות ציוד: : םה הווסחגת תוכנה: : 5 אוד-50 המחשב: ‏ .א.ה.] ססוג 376 שם התכנית: כונני סטרטיס: - זכרון דרוש: אי כונני תקליטיס: - כמות כרטיטי מקור לתכנית: מכלולים הקשוריס בתכנית : סוני מסופים: מערכת ההפעלה: צג גרפי: % אנמוובעי ק לכו / פלסי נוספים: : שפות התכנות: קדראת / מנקבת כרטיסים: מדפסת: סרט-ניר: תווין: קורא אופסי: המוסד: וכה הב.כ ידום מחלקה: סלפון: 06245979 כתובת: הכערה היעוב ו היפה . . איש הקש: רודי בז ציוז התכנית שוחררה: / תנאים: ‏ : לא דווהו מס. היישום: 566 > 2 עודכן בשס: | 6ד/9ן/013 ; , מדריך יישומי מחשב אצ תאור: : אסודקוהספסם כקביעה נשוים בי] סררוה יצור. רסקט-ה צ אות הישון מאצז ח?קי3 ומצב האצמנות יצור כימוה. צפ"י הוצאוה החישוב מיוצריס כעפרים הדשים במכום הלסימים ומדוהים קלמערר פקוה יצור מתצאי טימשיד לההנהל וַקפַכה עפ"י הכשרים הַחדשים. הָגרות: : פדאםואואסס מילות מביתוד: : 05 סאחוא בער.סדוה יצור הרכוה רגרר פה.וה מרכצי,מעסב : 85 השוסחגת תובנה: המחשב: ‏ .9.בה.] 0 וג 76ב דגם 165 שם התכנית: . כונני סרטיס: - זכרון דרוש: 070% . שגרות: כונני תקליטים: ?7 מס|ג -4ו231 כמות כרטיסי מקור לתכנית: 2000 מכלוליס הקשורים בתכנית: סוגי מסופים: . מערכת ההפעלה: 05 צג גרפו; אמצעי קלט/ פלט נוספים: שפות התכנות: קוראת / מנקבת כרטיסים: מדפסת: סרט--ניר: תווין: קורא אופטי: המוסד:חצשיה צבאיח - מחלקה: טלפון: [032641!1 כתובת: 9 דר 7055 הא איש הקשר: דר ג הלוי התכנית שוחררה: | *6/7% תנאים: ?א דווהו מס. היישום:3ג 5 , < שדכןבלם: 03/10/75 - 65% - תאור: . . : אסודקוה656ס עהווור פגולות יומי. מערר מכי ז הכנוז עבורה יומי למנהלי מהלקות יצור וכסובע אילו פעולות - מעוהחררוה ליצור ומה!ו סדר העדיפוה קביצועז. ההחכנוז מבוסס על ההלכסים כ פכוה הנמצאים בטווה פכנוז עבודה. העדות: : 5דא= ואואסס מלילות מפתת: : הסורא יצור.הכנוז ייצור הכנוז צבורה =האוסחהה | תובנה: המחשב: .%] סוג 270 רגם 145 שס התכנית: כונני סרטים: 02 זכרון דרוש: אססוה כונני תקליטים: 3 מסוג 4ו23 כמות כרטיסי מקור לתכנית: מכלוליס הקשוריס בתכנית: סוגי מסופים: מערכת ההפעלה: 006 צג גרפ אמ צעי קלט/ פלט נוספים: שפות התכנות: קוראת / מנקבת כרטיסיםס: מדפסת: סרט--ניר: תווין : קורא אופסי: המוסד: העעי ה צבאית מחלקה: טלון: ווו03266 כתובת: ה ד 7055 תא -" איש הקשו: דר ג הלוי התכנית שוחררה: ,/ תנאים: לא דווהו מס. היישום: 35 5 : עודכן בזם: | 01/10/76 - 655 - 1 ארצי | תאור: : אסודקו556₪ס מורכה ואהאוה גומס מְכַונות צפוי צל הבוצוה מכונוה או מכונות רודדוה עפ"י הוכניה גבודה ודרעתה. רמערכה מנוטסתה על הכנוז לוה ארור ומסתיעת במעטרכת תוכניות*וניתז לכפב7 ומט מנווט 737 מכונה וגכודוהיה רמתוכננות לכל תכופה. רסל ט-ועל ינח מטרר פקור יצור נצנוכצי. הערות: : 5דאשוואס6 : 8 %61865 מזילות מניתבת: : 05ה0סצ6א בוה צוור.הכנוז טומס מפווט, הכנוז ייצור ‏ ציורד:. : : שה הווסחהתה תוכנה: : 0-35 המחשב. ‏ .*.3.] סוג 377 דגס 65! | שם התכנית: " 2 כונני סרטים: 7 זכרון דרוש: * 00 שגרות: ‏ 010 כונני תקליטים: כ 60 |ג. 6 28 כמות כרטיסי מקור לתכנית: - 03000 מכלולים הקשורים בתכנית: 5 סוגי מסופים: מערכת ההפעלה: 5 צג גרפי: ַ אמצעי קלט/ פלט נוספים: שפות התכנות: קוראת] מנקבת כרטיסים: מדפסת: סרט-ניר: תווין: קורא אופסי: המוסד. העע"ה צבאית , טלפון: י0326411 כתובת: ה 7 7055 ה% איש הקשו: ‏ דר ג הלוי התכנית שוחררה; | ?1/7 תנאים: קצ דוורו!ו מָס. היישום: 536 ₪ . עודכן בטם: | 03/10/76 - 655 - ותכ<אוה: : אסוזקומ6פשס הימנת המוי גלם מספהים לפי הרצי] יצור שנזתית. ההציה יס צור ניהנה במוצרים מ וגמרים 0 המ!צרים מפורכסים להומרי גלם והה הונבוה גד 5 רמוח.הומרי הגלם נאספים לפי מפוטים טכניים ומרוכציח לפי ספטים.נמו כז מודכדסות האצמנות כקניה בשפה המתאילמה קארץ ההף%מנה. הכלט-מרציה יצור ענתיה. וה7כההאמנוה קלספקים,הומר לחי מוצרים. העגרות: : פדא6ואואסס : נזילוות מניותרו: : םסוא רותרי גלדם,ס5קים, ההציה ייצור ציוד: : םה השוסחמו תובכנה: : 50 - המחשב: סואג 270 שם התכנית: כונני סרטים: 02 זכרון דרוש: חח כונני תקליטים: 3 וסוג 8ו23 כמות כרטיסי מקור לתכנית: מכלוליס הקשוריס בתכנית: סוגי מסופים: מערכת ההפעלה: צג גרפי;: אמצעי קלט/ פלט נוטפים: * שפות התכנות: קוראת / מנקבת כרטיסים: מדפסת: סרט--ניר: תוווך+: ' קורא אופטי: המוסד;: העשרה צראדת טלפון: ווו54?בה כתובת: ה ד 7055 תא דן ג הלוי איש הקשר: התכנית שוחררה: תנאים: קצ דוורו מש. היישום: 518 . עודכן בטם: 8 | - 457 - מדריך יישומי'מחשב אריצי תאור: : אסודץ! השס צורד 3. הוכניה סננדרטית להדפסת מדב וה למפרות שונדוה. כלש: סרט מגנטי הפ- יש גמלרכז כל שריא. פלט: מדנסוה עד אובע עורות, עד 0? סימדיםח להורה. מר- "יכה סלכטינית של כונקץ הסלט עפ"י מפהה הפתב מעד 3 שד תה נפרדים. מליפה לה- דפסה או הטנשה מהדפסה עפ"י המפתה הנ"ל. הטקלט באורר טלבוע אז מטתהתנה. הדפסה בטבויה או אנגלית. בעבריה אפטריה הפיכת שדות מסוימים לפ דריטת המטחמט. הברות: ו % : 5דאםשואואסס בלילבוב נקביוברד: > : 5הסצווםא מדבגכו0-הדחסה וול צבירד: - האווסה מו רכרכבנו:: : םמ שוד- 50 המחשב: .%.א.] הוג 376 דגמ 145 | שם התכנית: כדנני סוטולה זכדדן דרוש: או שגרות: כונכי תק ל"סייםם: 2 מסוג 2314 כמיות כרטיסי מקור לתכנית: ססרלו מכלדלים הקשורים בתכנית: סוגי מסופים: מזעזיכו ההפעלה: יפ5צ/5ס צג גרפו: אמצעי קלט/ פלט נוספים: , שמוח התכנות: קוראת / מנקבת כרטיטים: . :55 מדפסת: . 6 0 סרט--ניר: אגאזחס? תווין : 1 קורא אופסי: המוסד: ‏ י.ב. ת . מחלקה: 7. שרות טלפון: ווופכְבס כתובת: | ה.ר. 23210 ה "א איש הקשר: מנהל הלשכה הוככנית שוחררה: 2ד/ד. תזאיים: לטוכת עשרות מס. הישדם: | 403 עודכן ביום: 75 3 - 853 - פדויך יישומי מחשד ארצי תאוד: = : אסוזקוחקפמם מדבסו ה.המונוכת מווכבת לתורניות קהדפסת מדבכקות ואלפונים ?מטרוה שונוה. המערכחת 5 ולטה מפרמטרים היצונדיים ומשתנים את מבנה חרט הכקלמ. הפלש מודפס ע"ג מדבכסות, 4 בשורה ומספר השורות למדבכה ניחז לשינוי. 8 האלפונים מודפסים לפיר דריעה וזיתז קהכניס מחתה מיוז נוספ,רדוגמא סניף. 7די מפתח השם. הנברות: : 5 דוס מזילות מלכתרה : 05 הסוא מדבכוה-הזפסה של, צלפוז : ה שוסחהת תובנה: : 5 וד 50 המחשב:8080000735 סוג 726 5008 דגם זסםאם אחא כונני סרטים: - זכרו, ייוש. 64% 00 . שגרות: כוננל ות קליטים: - כמות כרטיטי מקור לתכנית: מכלולים הקשורים בתכנית: סי -גד הח סוגי מסופים: מערכת ההפעלה: 0 05 כ צג גרפו: - אמצעי קלט/ פלט נוספים: *‏ י שפות התכנות: קוראת/ מנקבת כרטיסים: מדפסת: סרט--ניר: תוויך>* קורא אופטי: המוסד: ‏ דשה מיכו ז מחלקה: ל שרוףי טלפון: | ?5וַד כתובת: המסגר 60 הא , : איש הקשר: אפי התכנית שוחררה: תנאים: לעכתח שרוה,עכירותה מס. היישום: ‏ 492 2 עודכן בחם: | 03/10/76 ) . - 1 - 458 - בליבד"" מדריך יישזפי החש חרי ו ארר: : אסודקו הפפ" רבילת הכויו! המנצלות מעחגנים בהממייה כדי ליצור מוטיגבציה אצל החלמידיח כלפי הנוטאיב השונים כגוז חורח ה<ספרים,סדר וה,אקגוריתתים ]זעוז. ע"י בבל דתוצאוה פהמושב רמנוצל הז לבילנע השורוה והז רסבלה ההלטות. 1הנת להקמידים האכשרות להכירה עצמיה ברמות שונות. רתכניוה נוס! ב וע7 עם יקלזדתה. גג . הקברוונ: ; . : פ דאם ואס 5 |)זז"=וךד.ט נזיז'וות ממזנביתרו: : 05מסצווםא משחת< ים מת ייה צדמז- אמיתי : הג אוסח גו תורבכנו: : 0-6 המחשב: 52 שוג שם התכנית: כונני סרסיים: - +כרון דרוש: א כונני תקליס ים: - . כמוח כרטיטי מקור לתכנית: מכלולים הקשורים בתכנית: סוגי מסופים: :. מעורכת ההפעלה: > צג גרפק אמצעי קלט/ פלט נוספים: קוראת / מנקבת כרטיס ים: מדפסת: סרט--ניר: תווין: קורא אופטי: המוסד:| ביה"ם לחינ 4ך מחלקה: טלפון: ויופיאבס כתובת: אוניברסיטה תה "א : איש הקשר: התכנית טוחררה: תנאים: | לא דזוהו זסד / עודכן בטם: . 6 מס. היישום: - 0 מ ילו הבהל ב צתודיס: 666 וסב זג ברכ אהז )| 5+ א +ץז)פע 8 55) 8 ,257 =אז) צ|חא 2455 ורש זפ 065 = 016 זה ₪48 מאםה קאחג ]זא 8 זא ור זאה) ז65סש₪ 1 ) . 5 00 65-04 5 -ז04 05 64106 צזן א 58-05-68 זא66 זטקא] -5 650% ץצ זז ץצ זז 60 הויו ז80065 50%ןק9א)6 7% - 65|- - גמילות נפהת: : 54005 ותודיח: . ז5 60 זא5א0ק60 0 = !א צ-0 3006 5 זא=א0ק 69 אס זז5א] 41960 קםז(ופא60 זא .| 1 ,430 אמז זג ון6 6 : 3 - 5 | 3 ס0זא60 ז605 60 אחז זה 2ז.ז זט 690. סוד 6 אג55% ₪86 7 72 5 0-6 6 גזאגם 1 ב זהם אסז ז6= ו 4-01 זג ס זח 4-5 זג ס אסזז קה ג6618ם 6 0 . אס 51 660 05 ץג פם 0 זא 6-60 זג ק6ס 605 |גזדא6 המו סזאס צ600-א015 15-05 ץצ זט - אסזזטהזמזפוס + 76 - 662 - מילות מפהה: . : 05סאצ= א צמודית: אסזד גדא סוניס הפ ,86 קיטס 2 ,241 כ ו 006 שז גאצס 3 ,69ן א זו וש -6 6600 359 6אזזזס, . 256 זזמ|ם רּפו 5 זנק 6 5 585 616181644 6 5 זו 56 א זהדא 5קזגד צדסא; 5ן אס ז5 )> 37 6אזףאזסא: 5 5 זגו ₪ 0265 זא 100 ו אס זגאזז5> 5 זא 6 פא קא> . 0די 5 56 אש 6% : 0 וז 60 ,393 ב 5 זט || : 3 178 זז6; 2 6זם: 208 זז . 25 6 א 301 6ז זה . 9 ,358 2-6 - 663 - כהח: : 005 אצ א זזאהס אס] זו ק6א:6 ץקז5 ]ו 0505 ץצ 65 + זאתז0סה]6 אפ 6 צזן%6 צוזזוי|והק א= זה 4+ צ(690 ץצ סז זו-4 0 65 פסצת 4רן די נ50 6 זא זפהפסצו 6 כ ז 5 -גזהם אן אפסאן 6זש ]חק ); ז[ק זפנוחא ] הזז ה;אן *ם זפצ5-מהזז אהת ן 5 -זנופ. ] בוז[טסה םצזזההםתזא ןז צח זא5 צא ז אזז6 פחן צסבהם] | הסזאןפק סא | 6אח] זג (600 -5ג-אז| 6 זי בסה קק-הא-א] ) ז6| טמודיה: 6 3 ופי 2164 280, 0 2 0 ,3פו 23 207 270 76."ו( מילוה מפחה: :05 0 וצ א 66אאאפזאזהא - 1 שמטאגא 6 זזא5 9655466 609801006 זא אש זקא0ס6זאזא אס זז68||ג |גאזאזא 5 6ז זז זאסא זאז 5:6 60-צזז6זאה זסאסא 5 זפצן|גאג 06161 0823401סא 64 ₪ צג ן|-זז וטא 5 זפם ז-4805 6-0 ןק ז )טי 6א אסאזפא אס 6קג - אס זו א 05 זז גני0ם 48פא]-אסא זאס6-6 ז שא טא 5 א )64 הפאטא 5זא>זאוטא 086066 6 5 אג 16015 08 וס *אתזפצ5 סאז]זגאשקהם - 465 - 56 ו 29 85. 2 2 7 50, 51. + 215, 6 19 15 42, 301, 5% 282% 3 72 27 50, 5 2 170%, 5 206 2.76 מילוה גבפוח: : 05 שצ6 % והוצים: --75--- ה ה תתחדחדחה- 00 ה שלדדרר אס]זאק;זאזזפה 2578 ,79" ,975 ,2779 , פשו 33 6 2560 5 הסזז0> זטסזטס 256 אסזד א ג |6ה-הסטם 207 5אמודגט ש 68601)60:קז | זזקגק 23 סדק 208 5צ ואג 65אבאאס)60ק 205 5 ד 684ק 08 זפ 36 אק 7 ,430 273% ,169 זאג וק ו 33 23 8 6 ט- ז550תקס 109 זאזמס 3 ,256 זש-8ז6-מאזא]אס 6 5 ז6א(וק | 75 וק זא זחק 22 ז 8005 31 סז 0 00 3 6 סז סק 2 ,85 5 58 צזז)זפאזז"ספק 29 0 56 ץז זו צפס 42 13 65 +6 - 865 - מילוה מותו1 וצ אי צמודיט: =מאט 0ז סג 4 הסהגתת 223 =אזז-55 5 ,ו 25 0 א0ז 860698655 2 ,387 צזון]הגךוסה 6 868% ,279 5זאם אא טסה 48 אסזזגטא"855 דדו בי 56 אפ דסא 6 ,42 6אז ז 0 5 אפזפצ5 גזזטא 66א)8 22 6( 206 41 56% 175, 246, 275, 2 6 א הז 88 5006 6 6 25 זאש קז 5 ,27% ,170 ,69! כ 209 אס זג דא א 06 86 אז 50 ; 7 503 13 60 57466 דדן 5זאגק 5786 200 5 א - 6 8064691 66 5 417 צ 0 47 02-76 867 = מיקות תכפת): : 005 אצ א צמודיס: "0 |(6 554 1 65 5 5 סז קוטס -6 2 ד ₪ זאס) צהגהפןז|-ק ז זז ז.06 ד אשופד 0 6הטזגמפקא;ד אס זז וז 5008 א חד פזתז זז )אצ 5 65א זפנץ צ0ד6515 הפזגת ( א אא) אסז ז6ז60הק הפטזגפא 85 סאג זה6זפה 5 צזז06ופ) סאזא א'ק'ג' | אבחנ ות אנהנוה רפואה - 8% 377, 392, 383, 356, 7 388, 349, 3081, 3092 3 סדו 15 9 ו36 ,388 ,377 6 3 176 46 1 8 39 10 0 76 יוו ., מילוה מפתה: אש לה אוכלוסיץז אמדז הסציב אוניבוסיטה א!ופטימיא> ציה . .ארצקה ציוד איחצוו מידע את דסס ₪ש אינונטר אינפלצ יה אנכלוס דירות אקביט אלגברר יאקגבוה-בוליאניה אלסטיוה צלפון אלכט וניסה אמצעי גיפה ישירה אנקיצה-נומיי ה אסוף שעות אסוף-נהנים אוועים פליליים ארג ונ ר א וץ-מו א אעראי 469 - הדהחחקר-- 3 271, 272, 274, 8 9 3 1=8 זו ,334 וו ,290 ,75 ,58 9 2"7"% ה ול שת ואי תארי ו טייו | קט לשו רהדחר + מילות נפתחי: בדיכקה ברדיכ ות לוגיות בדיכוה סבירות-מעור בדיכ וה-רפ ואיות בדיקה נדאיות בדיכה-כלט בורדו | בהינות גריר וח נשוחי עווח למרטירים וירליצוגו5 יה ניבליאוגופיה - דליה סקקט יביח ריעוה גיעוה-ארמזנוי גישוה-אלווניף ביטוה-הודעוה חידו9 וישוו-ויים גיטוה-ע הלים גיטוה-נשנה ביטוה-נ לבטיבי ביטוה-וכָב ביטוה-שבח - 870 - : 609065 106 5 2 9-0 ו ,289 12 ,23 7 + 36 9 .ד 6 ,13 וסו. ו3 עמודים: 8 217% 3 8 ,217 ,7 הש 26 2 ,2 .8 .ד 2 22 17 ,27 ,לו 25% .34 .6 .5 2 .ו1 .7 16% 28 ור ,וו 289 2-6 כ ביטוה-אונה ביקורה הלב בלורה תקציביח בלשנוה בניה בניה די ות ההק דמ וח בנס הדם בנקאוה בנ ים בסיס נהונים בכרה בכרה סיפורהית בקרה אעראי בריאוה בהי-הוים בחי-מלון בהי-מ4ש בה י-ספר גביה גולת גיאוגוצ -איהצור מאידעצע גיאוגרצ -ויהוי )סטימו 7 גיאולוגיה גיבוי וד - 5 ו א 8 284 00 6 ,25 2 ,ו80 20 צמודיותס: 97 009, 2 ,10 ,אוו *605 (06 6ו מילוח מפתת: ‏ גיו7 חודה בפיגוו גימלאו0ם גרדינ 5 גוו שי ז ונישואין דואו-אויר דוות דוה-רפ ואי דוהות חי וב דוהחות יתהעסוכה דורשי בורה * דינמיכר על מבנים דיד ות דלדה סלכטיגית דליה-מידט דרגה האסב רדפסה רופפה זואלת וידפסה נסררים שבווים הדפסה ‏ שיפוה עיהונים | הודע וה הודצו ה חדוש ביטוה הוז רוצאה-ק ועל הוצאות : 0005 וצ א צמודים: 146 3 265 וו 16 9 ,317 ,316 ,139 8 416, 7 2% 2 2 2 203, 205, 210, 1 0 ,8ו2 ,97ו ,192 56% 1 ,231 1% 229 | 2 211 18 3% 27 507 6 9076 מילוה מעפה]: ה%צמנות ההצרים ההצרת ומהאה הכנסות הלואוח הלואוה וד עובדים הלואוה- לוהוה סילוכקין 7 הלואות- נהול הנהלה החשבונות הסשוויה הרויות עובדים ‏ נהול רעמסת מב ונ.ות הפסד הפצת עהונים הפקח שוברי ני |₪ הקצאה מנשאבים הקצבה הרוכבה הושעו ת העואה הקצי בי ת הש וא ות טיפ ול ים העואת עבלנים :05 אא צמודים: 15840 15% 7 940% 56% 287, 0 1 100 .98 ,37 6 ,106 ,103 3 ,וו 109 ,108 דוו ,שיו ,וו 6 ,323 ,2993 ,120 ו 22 46 6>ש-0 יח 7 העכצות התימות רתחיבויוה ההפלגויות וכ ממדיות ההפלגוה הופקגוה האמוש בצכדוז ההפלגוה השמוש בכונז ההפלג וה העמו ש בהטליט רהכדק וה בניה של זירות ההכשרו הח ההראוה א וט ומטיות ועד עונדים צהו וז ציהוי ציכוי צימונים ומז צמז-אמיהי %מז-פרעוז צום מצומנים חברות הנדת-בניה הו"ד הו" סוכנים הוצים -% : 05 0אצ א צמודים: 165 סו 2 ,136 116 118 272 23 206 27 2 13 427 0 ,75 64 ,373 0 ,99 12 20 00 100 15 3 48 ו 31 20% 5 276 מילווה געתה: : 0805 א 6א עמודים: הודק מבנים ד רוכרים 70 הומרי אלם 7 155% ,150 היוב. 0 288% ודו ,10 41 חיוב מוצר 13 הינ ור . : 1 +60 היפוש אינטואפטיבי = 82 +68 היפ וש-בינרי 219 חישוב טימבולי 206 החישוב-נמויות 2 השובים מתמטיים 26 הלב יִ 6% :306 ולקי מ צר 13 הניכים 204 חטכוז 48 +122 חקל א וה 6 ,312 ,305 ,188 ,63 5 העבוז 52 תובוז לסי 88 העבוז נגדי ו העבוז-דזוה מצב 112 תובוגא ה % ,251 ,24% ,142 ,119 55 העבונות 9 401 ,117 9% ,41 ושבונות ללקוהות 6 ,65 העבונות למגדלים 5 +65 0.6 - 475 - ו הו ו ור ורי וי -4.י. ₪1 ציקלוה ופה:. העבוגוה לסוכנים העבו1וה לפרדסנים רשב וג וח מכ יד ה' הובוניות חהכים שבלאוה ספטיסטיות טבלת-הוכז טשווה אווו פסה טלפוז מכסטיח בונסף ורטצ'יה יבוף יהידֶה גי עה י שיוה ייל וה יצוא יצור יצוו חש כריציח בוש כו אדם כלי-יויה במויוה כמויות ציוד - 6 : 005 אצ א עמודים: 6 1 107 1188 38 2531 207 456 ( 171, 79, 1 15 6 8 4 >.-=08 > 266" 436 ' 9 166, 8407, 5 41 3 ,262% ,288 ,284. ו ,פו3 ,318 ,316 0 ,341 ,328 ,323 6ך|-20 "4 114 5 4% . 2 %%י, 24% .7% 32 7 . 2 21 מילות מפתסה: כנסת כוטיס-ת !הי נוטשיסי-טיסה בוטיסי-שעון כושיסים כרטסת כשסה-לכקותוה כרטסת-פיכסוה נכהב כמויות כחבי-עה לוח ומנים 7 וה-גאנט 7וה-שנה קלוהוה-סי קוק ן לחהו משהנה לימוד-עצמי לכקוהות מ אגר מאגרי נתונים מאציז מאצטו המרים מאצ ז-בוהז מגבז, מבחז לא-פרמטרי דד - :905 א צמודים: 171, 172, 178. 8 2 + 357 .3 ה ו65 3266, 347, 0 4 159 9 6 9 ,103 ,93 ,27 71 ,8ו3 ,143 ,119 0 וו 2-6 0ב3 1% ו 15 221 207 7 5 98 70 ,341 מי 2% 208 +11 9 2089 .14 וד + 1% 15% 3 16% 3 207 ורוו וו . 1 - - " ות 43 ל 477-ה ה-ר7 ו ₪ הכילוה 1 .': מבחהני וגי "ות מבנה-המו צר מעתיס מדבקו ה-הדפסה של מדרידה מדידרה-נמויות מדרכוח מולור גיבוי מוסרוה מהכסר מוסכי ‏ כב-שרותים מועצו₪ה ייצ ור הכקקאיות מונצה עווכ מחצר מריצה מחיכה סלפטיביתה מהירונים מויר ים מהסנים מהכר מתכר-ניהל מוסדוה של מחשב->% עי ר מ:ובע ר₪ נשוסים מטען מ ידע - 8 : 005 אצ א עטמודים: 6% 9 463 3 267, 68 "76 ודב 1 7 + 401 . 43 5 זגו 5% 5% 5 29 25 23 17 ₪ 18 2176 1022 ו 9 3ּדן 209 9 מילו ה מפהה: מיוז מיכוז-ספויה מיכליות מירלוז מילוה-מפהה מ י"א מינהל אוכלוסיז מינהל הרכפעות מינה? התכב מינימיצציה מסים מיפוי גיאולוגי מיפוי מויצה מיפוי מלוהשב ‏ מכונ וה מכי רו ח מכירוח תהצית מכיר וה-נ יהול של מכי רה הו צאות מהסר מבס מכרצזים לגניה מלאי - 479 - :0805אצ;א צמודים: 3 דד 278 402, 403, 400, 5 10+ 1 148, 9 155, 6 160. 1 165, 6 369, 2 407, 5 40 8% 1% 7 ,134 התע 1 ,158 6% ,63| 1 ,298 0.76 .2 0% 276 206 וד 1%6 ,5 76 205 .200 26+ 46+ 42 205 15 39 108 2099 256 266 2% 88 1 10 17+ 1% 17, 417 מילוה מפהה+ מלאי במוסנים יי הנמה מלאי ופק וח על היצור מאי מכונות אי נודלים במיכלים גרולים מלאי-כרטיסים ממשלה וכנסת מנהלים-ביטו" מנהרה ווה מנויים מניוה מט הכגסה מס-וכוצ מטוף מטרךר מסי לה מסילה לגומר מספר ה%מ1; מספר פטלוגי מעונות מעסב מצגב בצ 1 מעכב רתמנות מעכב מניוה 7-0 . - צמודים: 5 אצת א 3 300 דס% 188, 192 7 6 224, 6 .% 3 13 209 5 ו ,פוז +21 ,12 5% דו3 ,0ו3 ,302 ,300 ,161 6 ,357% ,350 ,347 +346 6 420 ,419 ,414 ,396 7. *355 -ן35 ,83! ,166 ,59| ,154 207 ּ>ש20 ו וקו | מילות מפתה: מעקב נוכחוהת מטקב סוכניס מעסב פרוילטים מעכקב ונש מעקב עימוש סושטים סגנטיים מעקב-חקצ יבי מערר פה מרכצי מערכה הפעלה מערכת מ ול גת מערכה עצות מערכה-מי דע מצב השבוז מצבה מצבת -ע ובדים מקו רו ח מקרקע י-ישר אל מופאו ה מרשם -ה ₪ בים מעוואות דיפרנציאליות משחכק ים מתמטיים מש רה משכ ורת ' משכנת א - מעסב תשלום - 1 290 + 5 5 320 , 1 326: 87 333, 6% 328, 0 416 210: 1 וו 373 7% 37, 3723, 4% 33! , 4% 336) 7% 6ש0 0% מילו ה מפוח: מהוג הורצות נהוד7 נהו7 הטצבונות ססבון נרו7 ףינ1סי נהול-ימור נהול-כבצים נוכהות נורמוח נויילות נצכים ניהול השבונוה תו סכים ניהול מוהדוא מוכר ניהול מלאי ניהול פכיף ויהול נולמנטוי ניבויינ נסויי ניקוב גיד-רזרה נירוה ערר ניצואיז !וגרושיז ניתוח נלכלי ניחוה הפציבי - 682 - > : 0005 אצ > צמודים: 7 +293 ,252 ,291 7 ,פן3 ,318 ,316 2570 2 6 ,155 ,54! ,52ו 1 ן , 160 ,159 ,158 6 *165 32% 6 8 276 זוא .41 .202 16 12 .10% דפו 266 206 430 656 211 64 242 .19 .17 13% דון 2510 ,222 6 360 2.08 3% וגב 6 5 מילות נפתת: : 005 וו = א עמודים: נכויים לועד עובדים 227 נבים 429 נסים 18 נציגויות 8ו נקודה-שרונית 229 נקודה-צפה י 229 נכודת איאצוז | 16 נתוה 255 נהוה סנשיסטי של נסויים 200 נהונים קריטיי. 3 נתונים תת קריטיים 33 נהיב קריש" . 7 ,346 ,343 סצונדכס 3 סבי רו ה-מערר לבדיכות 8 ,717 ,186 סגירה רודש 12 סדרי עדי פויות ְ 3 סזרה יצור 6% סוכנים ' 6 :364 ,19 סוי . 12 סהר-הוץ 48 סלטיסט קה 0 ,43 4|,‏ ,60 ,34 3 ,2927 , 8 ,76| ,64 6 ,303 ,300 ,299 ,295 1 , 380 ,379 ,378 ,376 7 395% ,390 ,385 ,384 3 ,410 400% טטטיגה של מבנים 47 סיברדאפה 18 2.76 7 483 - מילות ופתח: סידור דפוס שכונים טימ לצי; ס ילפלכט שעד > סעיף-הטצ יבי ספ רט ספכים ספר טלפונים ספר-1ודים טפר-1פט ים טפריה טחריוח סעיפים ספריה טרטי מחשב ספריה-הברי ט טכר-1 וסע ים סש-מגנטי עבודוו-עפר עצבי רום תנועה עברינים עגריח. עגלים | עדכוז עדר ציבוד נתונים - 48% - 21 5 ,2 1 ,277 176% 21 11 ברב 7 .348 ,159 ,147 ,113 / 6 206 255 213 1 0% ,69 48 64 6 +226 ",222 ,200 00 ו?? ,220 ,213 1 ,640 5 385 = 78, 195 2348 7% 206 55 [6 מילו ה מפהה: ציבר בתונים מוכדם עיבוד גשור ציבוד המליל עיבוד-אשוני עיצוב | עידיה עלות עמל ות עסקים-ושיונות ל, עץ עץ בינורי עובול עמנים עובית עריכה עור חוצה ערר נונהי ערר -מ 01 ; עהודה עתונים- ופצה פוליסה פיסי ₪ פיקוח פילוף אביצרים פיקוה הסציבי - 5 : 0605 אצ א צמודים: רדב 21 6 24 + +01 ,396 6 ו ,ןו 9 ,31 ,20 5 ו ,ו23? ,8!? ,197 ,187 5 ,אא4ו 6 605% 2. 1 28 172 +63ו 2->6 || | ן 1 מיקלוה מפתס: פיכקוה-יצור פידסומ ש-הדפטה של " פנסיה פנכסנוה פכוקטניבי פדסנים חשבונות פוויקט פרט פש-+מז פרמיות מתיתחה רודט צאז צג 4ווה-אויר ציונים צימצוב פונכציוה בולאניר צויבה וים נבצים-רדפסר של כובץ כובץ ה סו כובץ-עיצ!וב של בוד מפ5פע כבוויז-מכקרססי כופוה גמל -: 0005 אצ > צמודים: 5% 350% 2 2% 3647, 389, 353, 7 3, 344, 0 6. 9, 19, 20% 5 36% 200, 202, 203+ 6 72, 187, 199, 201, 2 23, 225% 9 39 6 3 |08 89, 123% 5% - 486 - : =ד-"79 '"מילות נפתח: קורא-א ופטי בהרלצית פשלו ג כנקוג-נושאים כטלוג-ספוים ככנל וג-הוכניוה מחשב שלואגים סטנדוטיים קידוח. פליטה -פקצב כעלונות קעיהוה קשר | = רבנו ת רגרסיה רארסיה קינ א ית רווח רווה ותסד ירווחיות רווחים רדבות ריבית רשוי ורישום ריש ום-נת ונ יס 487 - :5סה0אצ;א עמודים: 57, 321, 40!+ 72 80%. 5939, 7 חא -,9ד 57, 78, 5 7 או ,43ן ₪ ,ו 31 68 ,7 .5% י 6 109% ,95 5 ,606 גן3 ,305 196%, 202, 203, 206%, 5 206, 207, 8 076 מילות מפהה: רכב רכיבים אלקפר ונים רכש רעידוה-אדמה רפואה רש ומה רעומה רפואיות רעות הערדור רשיו וח ועיונוה כלי יריה רעיונוה עסכים רשימ וז רעימוה בוחרים רפימוח הצמנוח ו₪ם הרות רעח רעת אכאיה רש טלפר יננרים עאילהוה שלונים גדורים שווכ שווק ח צרז הקלאיה עומז עטח-עבודה 8 - : 0805אצ6א עמודים: 5 100% 2% ,19 פל% 8 ,147 ,138 17 38, 39 3 199, 200, 201, 2 297 15 1 ,409 ,126 3 3 3 6 40 דו% 2 ,310 ,277 68% 400 - 362 8 ,367 48ן ' 386 209 296 מילוח מפתח: עטר שפר-מ טעז עיבוץ עיהצדור שינת-גשה שיעור תשואה פנימי ש יפ וץ שיצלו ב שיקים שפתופ-תנים עבר לימור שלב י- רחר אה > עישים צליפה שליפה ע "י משכלוה עליפוה שליפה קבצים - עעו ז-מחשב שעו ת-טיסה שעות-עגודה . שעת שדור צשפעול שרות ללץוח, . שווהים במוסכי רכב פושרת-דואלית - 489 - : 0905אצ6א עמודים: 17 5 ,188 3ּדו 6 5 ,17| ,113 ,100 ,8 דד? 68 ,58 -13 06 8 76 2 20 173, 266 316, 317, 9 22 207, 8 3 100 9 7-6 25 7:5 מילוה פהת: האזנוה דרכים חצור גרזי האריר האריר-?ועצי תא יד -עבר י חבי 1 ה הגמ ול ים הובלה-אוירית החוים אז?פא-נומריים הכניה הדיסה ויוכניה גויכה הור ח = ור וה שוים סומנים דגורה והציהו וחזדיה יי צור ייר וח הכולה הדרים הננוז הכ וז זר יש ליצ ור הכנוז ופיסוה על ייצור הכנוז הכלאי ווכנוז ייצור חבנו] עבודה : 0905אץצ >< עמודים: החחחהד-ה-- -7---ה-- 75 8 200 208 228 214 22 22, 34, 7 207 09 84 218 2|8 ן30 ,210 :203 2 6% ,43ן 100 60, 6! 9 4607, 7 72 1 60. 2 4017 2 63% 64+ 12 1643, 153, 650, 55 456 | 5 29.6 מהלות ג הכנוז עומס מפורש תכנוז עירוני הכנוז פרננסי הכנוז וב-תקו פהי הכנ ות גשלמים הכנוה לינאוי תכנות פריד הכנ ו ה-מחמטי הקלושים הלמידים המו רותה י צוא המחיר המר ור הנועה בצנורות הנועוה הנועוה מלאי ףעבו רה העוד תעודוה צהות" העודוה-לידה העופה-הברות העל ות חעסו קה תעסוקה כלי איט - 69| - 5 40005 : 134, 6 עמודים: 6 272 ,ו27 333, 3 1 +2רו ,ן13 |61, 79895, 708, 32%, 6 368, 66 156: 2 303, 0 276 20>6 מילוה נפתהח: הצרי ף הפוקה החפסיך הכלידיח הסליט נגנטי , הכן % | הכקציב תכצורה הוגום וצלומים : ₪05 0אצ= = צמודים: 3 .20 222%, 223, 228% 5 26 2766 2 פון ,5וו ,אוו ,ווו 20 ,39| ,8?ו ,137 8 ,+ 156 ,143 ,142 0 :348 דןו6 ,277 דון ,3ו! ,112 ,110 6 352% ,339 ,289 6 - 4%. אדי לוי בע'מ אונ יבסיטה תל-אביג: בי ר"ס ;הינור אוניבררי ₪ בר-אילז אינפורונשיק כע"מ אל-ע7 אלביט מחשבים אלח א אניה בע"מ בנס הפועלים בע"מ בנס טפרוח בעצ"מ בנס לא מי בע"מ וב?"ל) גילמו31 בע "מ דפה מיכוז המכוז ?ירעוץ ולמידע בט"מ המכזז לההבווה הסנה.חברה לביטוח 493 - 264( 2 19- 1 33( ופּן ייש ומים) יישומ"ם) .8 ייש ומ ים ) ייש ומים) ייש ומים ) יישומים) ייט ומיס) יישומים) יישומים ) ייש ומים) יישומים) יישומים) יישומים ) ייש ומים ) ייש ומים) ייש ומ ים ) 164 7 17 18 208 9 207 7 3 6ו 207 207 13 5 26 207 �8 9 10 28 100 13% 23. 6% 3 420 237 220% 40, .ו16 1% , ו8ו 2% . 37 , 6 433. המו 269 86 . 4 5. 21, (3 17 יוו 2% .16 25% 242 ,103 7% ,329 56, 386. 7% 393, ,105 ,ו ,180 די ,172 9% ,178 + +232 ,309 6 .400 .189, 7. 279, 97, 281, 34+ 5% 114, 7, 5דן ו4 "= ,19 20% 20. 102, 2 6-כ 9. 15. 22, 10. 166, 2007 5% 20% 200. 2000 .7 וא וודו ודדון .22 201 .21 ו מו 6 46 ו 1%6 20% 28 21 2% 14 49 1 5 2, 17, 204 ,ו10 > :.מוסדוו וימעההפים: הכ"ת - חברה כקידום וב ייש ומים) 3 ,352 טננולוגיה מהפדמת בצ"מ וטבימ) וד יישומים) ‏ 6426 ,605 .3%9 ,356 12 טכניוז - מכון טרוולוגי לישראל ופ יישומים) 262 ,93! ,+67 ,62 | ו 3 262% י. א. מימוור וד יישומים) ‏ 272 ,226 59ו ,57ו 12 י.ב.מ. (ישואל) בציל 642(‏ יישומים) 85 ,48 ,47 ,25 6 ,61 תיבו א 9 ,48| ,145 ,1364 464 50| ,152 ,151 8 , 327 ,325 ,325 7 3666 ,365 364% ,369, 370, 380 , 6 622% 427, 447, 1 8 יוץ ומידצ (6 ייש ומים) 3 ,382 ,371 לשכה מרכצית לסטטיסטיקה - 2 יישומים) 218 מר.ב. ור יישומים ) 2 ,345 מגקר רמדינר ₪ ייש ומים ) מגדל-גני ז בע"מ ַ ₪ יישומים ) -8 ה מילואוה בע"ל 9 יישומים) 285 ,244 ,243 ,191 מכוז גא ולוגי לישראל (4 ייש ומ ים ) 7 636% ,391 מערכ וה : ינז וי יישומים) מרכ% ולקני קחקר וחק לאות ₪ יישומים) 0 ,379 ,378 מרכצ למהקר תעשיתי - (מק"ת) ‏ (5 - יישומים) 398 ,459 ,354 ,302 מרכ% למי דע טשכנולוגי -|2 ייש ומ ים ) , וד מרכצ למיכוז משרדי (מ?"מ) 5[(‏ יישומים) ‏ 72 ,68% 66% ,63 ד +76 +75 ,74 6 107% ,83 ,12 9 ,188 ,168 י 761, 284, 755% 9 292, 300, 303, 6 306, 307, 310: 1 7-56 - 496 - המוסדוה המשתהפים: מוכצ מהחשבים ורשום ממוכז (מלר" ) משוה ישואל משרד האוצר משרד הרהדיאות משרד רפנ ים גיסוב תג"מ עירית הל-אגי ב יפו (ע היא + פו - חברת נפט בע 'מ פהוה תעשויות טסונטר ול דאטה ו(סי.די. סי. | כ ונת הל ורשות פתוהח אמצעי לחימה (רפ צייל ) -ג.י.ה.ב בציל של:)ו בע"מ - 495 - ונא 20( 20( 4( 2 יישומים + ייש ומים) יישומים) ייש ומים ) יישומיס ) יישומים) ייש ומים) ייש ומים) ייעומים) יישומים ) יישומים ) ייש ומים ) ייש ומים) יישומים) 2039 206 8 1999 2068 209 220 205 221 23 133 1% ונו 200 3 18 23 2508 5 [6 208 200 0- , 338 5% .וו8 כ | ,20 208 29% .22 22000 ,22 .20 5 7 5. 10% .34 2% ודוו 13 ,ו30 , 349 3 267 , 2014 429 , ו80 ו,ו?3 ,3ן3 ,381 0% ,609% 4% ,187 1 +201 .7 :206 27 וו1? ,+2272 4 278 ,.|25 ,235 + 259% 373, 142, 6% וו 800% 7 ,296 6 ,+65ו 7 ,68 ,124 ,322 5 ,013א 8 ,146 247 5 66 63+ 165* 276+ 74% 366% 4 70 1% ו+247 ,271 + :425% 197, 0% 1.6 22% .20 הי 3 ו .200 .205 .20 הב 220% 2% ,25% 76 220 5% = ,205 15 0% 2 .200 04 מ 661 וצ 20% ןו ,2% 24430 24% ,21% .200 2034 + 1, >. - המוסדוה המשהחפים: צוות מטא רולוגי התדיראז בע"מ המנוי הנווה ג"ל א<עבי, צוירית הוצשיה עתבאית (תעיש )+ ייש ומים) יישומים) ייש ומים ) ייש ומ ים ) יישומים ) ייש ומים] 443 293 , 6 428, 1 2דן ,151 187 , 6 258, 1 055 , 6 האש .י5 ו2 324, 2 246, 5 160, 4% 319, 243 127, 153, 5 ,י3:2 ,330 039% 0, 2% |08 1 1 יה ל 1 13 21% הגד 7 רשלמה ענְפית של עיבוד נתונים -; של חברי איל"א בלבד + ניסינו להרכיב רשימה זו לפי מיטב ידלעותינו במבצע ראשון מסוגו אולם קשה להמנע מא? דיוקים וחוסר *דע. 7 אנו תקוה שבמהדורות הבאות;הדבר יבוא על תיקונו והסליחה עם הקורא. מל חברות ביטוח | הסנה בע"מ רחוב אלנבי 115 תל-אביב הפניקס הישראלי בע"מ רחוב לבונטין 30 תל-אב?ב מגדל בנין בע"מ שדרות רוטשילד 53 תל-אביב סהר בע"מ ת.ד. 26222 תל-אבלב ציון חב' לבטוח רח' אלנבי 120 תל-אביב ' , > !ו א "ּ לועצילם ברוידא - שרותי ביהול רח' מונטיפיורי? 1 תל-אבלב אדיבי ראובן אדמן תכנון וביצוע בע"מ אביבים 14 ר"ג 03-790152 אורטרק בע"מ שכון דן תל-אביב אורן מחשבים בע"מ סיני 25 רמת השרון טל: 03-479886 אחיטוב גיב רחוב כלסופים 24 תל-אביב טל: 05-476312 אינפורמטיק בע''מ רהוב ליסין 11 תל-אביב, טל: 03-265903 אתגר לועצים לנלהול . ת.ד. 4080 ר"ג סל: ‏ 03-724096 גרגורי בורש שלמה המלך 72 תל-אבלב, טל: ‏ 03-224611 דוד. סרנה האצ"ל 9 רמת-גן, טל:05-768490 דגש ?לעוץ ועיבוד נתוגים בע"מ, סוקולוב 17 רמת-גן המכון הישראלי לתכנון : ימחקר תחבורה אחד העם 14 תל-אביב, טל: 03-53631 הזכון לייעוץ ולמידע בע"מ האלונים 4, רמת-גן, טל: 03-722906 הנרי דוד : הגלילל 10/22 קרית ביאליק, טל: ‏ 04-721601 חכ' לפתות תעשיות בע"מ. רחוב שופן 4 ירושליס, טל | 02-36902 חב' לפתוה תעשלות בע"מ . שררות מוריה 58 חיפה, טל: ‏ 04-244411 חש'ית , הב' לשרות התעשיה בע"מ, הפגינים 35 חלפה, 04-5358259 | ליהל מינהל ואוטומציה, המשנה 5 תל-אכיב, טל: 05-446008 מינהל המחקר החקלאל ת.ד. 6 בית דגן, סל: 03-940214 מ.צ.א. בע"מ טיומקלן 5 תל-אביב, טל: ‏ 05-613631 מנחים לועצים למזינהל לחהשבוגאות ולעב"א מרכז למחקר תעשייתל ת.ד. 3511 חלפה, טל: ‏ 04-225171 מ.ר.ב. הנדסה בע"מ יפה בוף 89 א' הזדתה, טל 04-86845-6 מנ"א | מערכות גלהול וארגונומיה ת.ד. 7269 ר"ג טל: 264547 מ.כ. דותן מחשטבים ארגון ומלכון בע"מ, טזומקלן 13 תל-אביב סולומון משה רבנו בח"ס 2 בני-ברק טל: 05-788861 סקר-מינהל ומחשבים וללצמן 71 תל-אביב, טל: ‏ 05-4535231 : עוזי חללם *- , המכון למחקר חברת?, וושלגגסון 19 ?רושלים, 231421 ד"ר פנחס שמואל ו רחוב שילר 12 ירושלים, ט9. 02=522633 צהר אברהם החלוץ 21 חולון, טל: 05-847433 קימלמן רמל לאון בלום 8 חיפה, טל: 04-89475 , קסלמן שרותי נהול בע"מ בחמב?ל 17 א' תל-אבלב, טל: 7-5 קונתה"ל בע"מ ‏ 80 . גורדון 85 אל-אביב, טל: ‏ 03-224115 שית"כ בע"מ | . ת.ד. 1090 חיפה, טל: 04-2532016 תריראן דרך השלום 5 ול-אבלב, 0ל: ‏ 03-293357 מורם משרד? ממשלה [ה7900) )את 9 החטב הכללי, משרד האוצר הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה המוסד לביטוח לאומ? המכון להכשרה טכנולוגית השרות המטאורולוג? מינהל המחקר החקלאל מינהל מקרקעי ישראל מ.ע.צ. -מרכז למיכון משרדל משרד הבריאות משרד הבטחון מטרד החוץ - מהקר משרד החנוך והתרבות משרד המשפטלם מטרד הסעד משרד הפנים מסרד הריטןל משרד השטכון משרד התקשורת משרד מבקר המדל נה רשות הנמלים שע"מ-טרות עיבודים ממוכנים הקריה ירושלים הקריה, רוממה ירושללם ‏ שררות וייצמן 13 ירושלים הקריה תל-אב?ב בית דגן ו מרכז וולקנל, בי?ת דגן רחוב שמאי 6 ירושלים רחוב ל?נקולן 3 תל-אביב הקריה רוממה ירושלים, טל: 5525111- בנין מגדל שלום תל-אביב ת.ד. 1 קרית מוצקין הקרלה רוממה ירושלים, רח' שבטי ישראל 54 ירושלים * והחוב סאלח-א-דין ירושלים רחוב המלך דוד 8 ירושלים הקריה לרושלים ת.ד, 270 חולון רחוב הלל 23 ירושלים שביל המרץ 6 קרית המלאכה תל-אביב: רחוב רש'"י 6 לרושלים דרך פ'"'ת 4 תל-אביב הקריה רוממה ?רושלים טל: ‏ 525111-- אדי לוי - חב' לתכנון אלרד בע"מ אינפורמטיק בע"מ דטה מיכון היחידה לע"נ של משקל תנועת המושכבים ח.מ.מ. בע"מ טכ""ם בע''מ לענ"א מחשבים בע"מ י.ב.מ. (ישראל) בְע"מ כור מחשבים בע"מ לשכת המס המרכז?ת מרכז לחישוב אלקטרונל מ.י.ל.ן. 1 מרכז למחקר תעשייתל מ.ל.ל. מ.ת.ת. מחשבים בע"מ מבטחים מחשבים בע"מ מרכז למיכון משרדל מרכז למיכון משרד? מ.צ.א. ניקוב עמידר בע"מ קונתה"ל בע"מ קונטרול דטה בע"מ ראם שע''מ תלם מחשבים בע"מ , לצחק שדה 34 תל-אביב, טל: לשכווו שרות שדרות רוטשי?לד 42 תל-אב?לב ת.ד. 29195 תל-אביב רח' ליסין 11 תל-אביב, טל: 03-265903 המסגר 60 תל-אביב, טל: ‏ 03-3530531 בן-אביגדור 8 תל-אביב, טל: 03-31239 עיבוד נתונלם ונלתוח שלטות בע''מ, קרליבך 12 ת"א שדרות סמאטס 8 תל-אביב דרך פ"ת 98 תל-אביב, טל: 03-30862 ת.ד. 20210 תל-אביב, טל: 03-56061 לצחק שדה 28 תל-אביב, טל: 03-3535712 ארלוזורוב 93 תל-אביב החשמונאים 99 תל-אביב, טל: 03-257649מ.? : מכון ישראלי לע"נ, בן-אביגדור 8 תל-אביב 03-3532206 ת.ד. 311 חיפה, טל: ‏ 04-225171 מכון לסטטיסטיקה ומלכון משרד? קרליבך 12 ת"א רח' הרוג? המלכות תל-אביב ארלוזורוב 150 תל-אביב הקריה רוממה ל?רושל לם, טל: ‏ 02-525111 להודה הלמית 33 ?פו טל: ‏ 03-828181 רחוב טלומקין 5 תל-אביב בן-אביגדור 8 תל-אבלב, טל: 03-31282 שדרות שאול המלך 35 תל-אביב גורדון 835 תל-אביב, טל:, 05"( שק"ד ברודצק? 43 תל-אביב, טל: | 03-418141 חב' לרישום אוטומציה ומ?כון, בן-אביגדור 20 ת"א 1(" "5 הקרלה, רוממה לרושלים, טל: , ו 7 7 א ררה מרכז? חלשוב/מלנהל/ מדע/ תעשלה/ תחבורה אוניברסיטת בן-גוריון אוניברסיטת בן-גוריון אונלברסיטת בר-א?לן אוני?ברסיטת חיפה . אוניברסיטת תל-אביב אלנו אלרד בע"מ : ביה"ח הדסה בי"ח שערל צדק בתי זיקוק לנפט המכון הישראלי לתכנון : ומחקר תחבורה המכון למחקרי נפט וגאופיזיקה המרכז העירוני למיכון הטרות המטאורולוגי חב' אל-על חברת החשמל טכניון כור מחשבלם בע"מ | כרמית - חב' לע"ב מידאר אוטומציה ובקרה מכון וייצמן מרכז קופת-חולים מרכז למידע טכנולוגי משטרת ישראל משרד הבטחון - ממר"מ מרכז למ?כון משרדל משרד הבטחון (רפא"ל) מץ (ישראל) בע"מ הנדסת מכונות ת.ד. 8053 באר-שבע טל: 057-71241 מרכז חישובים ת.ד. 2053 באר-שבע טל: 057-64443 מרכז החישובים, רמת-גן טל: 03-718254 הר הכרמל, חיפה טל: 04-254411 מרכז חישובים רמת-אביב טל: 03-4135531 חרושת אלקטרונית בע"מ, ז'בוטינסקי 23 ר"ג 03-727131 ת.ד. 03-29195 תל-אביב עין-כרם ירושלים טל: 02-411111 רחוב יפו, ירושלים מפרץ חלפה, טל: 04-7253221 אחד-העם 14 תל-אביב, טל: 05-53631 רחוב המשביר 1 חולון, טל: 05-845112 עירית ת"א ככד מלכ? ישראל תל-אביב טל: 03-329584 בית דגן . במל תעופה בן-גוריון לוד, טל: 03-972873 ת.ד. 10 חיפה קרית הטכנלְון חיפה, טל: 04-2532154 יצחק שדה 28 תל-אביב דרך ז'בוטינסקי 76 רמת-גן ת.ד. 998 חיפה - פיזיקה גרעינית, רחובות טל: 03-956944 ארלוזורוב 101 תל-אביב חשמונאים 84 תל-אבלב שיך ג'ראח המטה הארצ? לרושלים הקריה ת"א הקריה רוממה ירושלים, טל: 1, ת.ד. 1 קרית מוצקין רח' מודיעין 19 בניל-ברק, טל: 03-799114 משק? תנועת המושבלם מ?לועד סונול (ישראל) בע"מ סולת''ם בע''מ עירית פתה-תקוה פז - חב' בפס רפא''ל רשות הנמלים שרות עיבודים ממוכנים תעשיה צבאית תנובה מחשבים בע"מ בית המרכז התחקלאל תל-אביב ד.נ. אשרת, טל: 04-713282 הבנקים 8 חלפה טל: 04-526241 ת.ד. 1371 היפה, טל: .04-9953151 ת.ד. 1 פתה-תקוה, טל: 03-9153121 ת.ד. 434 חיפה, טל: ‏ 04-524221 | משרד הבטחון ת.ד. 2250 חיפה, טל: 04-734760 / דרך פתת-תקזה 74, תל-אבלב ' - 7 ו הקריה רוממה ירושלים, טל: ‏ 02-525111 הקריה תל-אבלב ‏ : אבולעפיה 6 תל-אביב, טל: 05-822166 ו כ ו ריוור ח"==- ‏ -80:לסוווההה ו -/-/-/ | | ניתוח מערכות אילת'"ם בע"מ רח' ירמיהו 78 ירושלים, טל: 02-531220. י.ב.מ. (?שראל) בע"מ ת.ד. 20210 תל-אביב, טל: 035-356061 מרכז למ?כון משרד? , הקריה רוממה לרושלים, טל: ‏ 02-525111 | משרד הבטחון - ממר"מ הקריה תל-אביב משרד הבטחון רפאי"ל = ת.ד. 1 קרלת מוצקין צים בע''מ ‏ . דרך העצמאות 7 חיפה רשות הנמלים דרך פ"ת 74 תל-אבלב * ספק? ציוד מחשבים/צילוד הלקפי/מסופים ₪ אלב לט מחשב לם בע"'מ : איסטרוניקס בע"מ אלתא - תעשיות אלקטרונלות אי.פי.אי. בע"מ אלקטרה (ישראל) בע"מ - אינטרדקו בע"מ אי.טי.טל.אל. דקסיס מחשבים בע"מ דלתה חב' למסחר ‏ , חיל - חב' לאוטומציה ל.ב.מ. (ישראל) בע"מ כלל מערכות בע"מ % מוטורולה (ישראל) בע"מ מיקרו דף נין נון- בע"מ אנ.סי.אר.-?.א. מלטווך ובניו ניקום מחשבים בע"מ סי.די.סי. מחשבים בע"מ סל.טל.ג'ל. פל.די.סי. בע''מ פיקו מחשבים בע"מ קדם אלקטרוניקה קונטרול דטה (ישראל) שק"ד תדיראך בע"מ בחלת בנימין 52 תל-אביב, טל: 05-53459 רח' הגבורים 88 חיפה, טל: ‏ 04-514211 רח' רוזלאנד 11 תל-אביב, .טל: 03-475151 ת.ד. 330 אשדוד, טל: 055-31155 אבא הלל 17 א' רמת גן, טל: 03-724073 אזור התעשיה ראשון לציון, טל: 03-948958 דרך הים 14 חיפה, טל: 05-262944 רה' נהחלת יצחק 58 תל-אביב, טל: 1. רח' חבקוק 7 תל-אב לב, טל: | 03-4407635 לינקולן 19 תַל-אביב, טל: 03-451951 ת.ד. 33077 תל-אביב, טל: 05-265259 ת.ד. 20210 תל-אביב, טל: 03-36061 > / | בורלא 9 תל-אביב, טל: 05-417483, קרימנצקי 16 תל-אביב, טל: 03-3897353 דרך פ"ת 94 תל-אבלב, טל: 035-30862 דרך העצמאות 61 חיפה, טל: 04-527356 רחוב דרויאנוב 5 תל-אביב, טל: 03-281151 רחוב עמישב 45 גבעתיים, טל: 03-763121 ת.ד. 3 תל-אביב, טל: 03-929541 רחוב העבודה אזור התעשיה אשדוד, טל: 055-2235302 ארלוזורוב 35 תל-אביב, טל: 035-2357235 רחוב טשרניחובסקי 21 תל-אביב, טל: 03-58232 זּ ברודצקי 43 רמת-אביב, טל: 03-418141 ' | דרך השלום 3 תל-אביב, טל: 03-285151 8.: עיריות/מועצות מקומיות עירלת בת-?ם בת ים / עירית חולון : רחוב וייצמן, חולון עירית ירושלים רחוב יפו 22, ירושלים עירית פתח-תקוה ת.ד: 1, פתה-תקוה עירית תל-אביב ככר מלכי ישראל, תל-אביב הוצאת עתון "הארץ" "מערלב" בע''מ + עתונות רח' שוקן 21, תל-אביב רח' קרליבך 2, תל-אביב. ציוד נליר אניה - מוצרל נליר - . דרך השלום 10 תל-אביב המשביר - נייר רציף רח' שמגר 4 ירושלים חב' וולף נליר רצלף ‏ - 7 רח' מסד 3 תל-אביב מוצרי נייר ?רושלים - אופק רחוב המסגר 60 תל-אבלב שרות?ל נבלקוב ורלשום נתונילם - דטה מיכון בע"מ רחוב המסגר 60 תל-אביב, טל: ‏ 03-30531 החברה היש אלית לע"ב רחוב הרוגי המלכות 7, תל-אביב , מ.ל.ל. - מ?כון וסטטיסטיקה בע"מ רהוב קרליבך 12, תל-אביב מ.ת.ת. מחשבים בע'"מ י רחוב הרוגי המלכות, תל-אביב ניקוב - חב' למיכון ואוטומציה | בן-אביגדור 8 תל-אביב, טל: 03-31282 שירותי תוכנה אילת"ם בע"מ רת' לרמיהו 78 ל-ם טל:.- 02-5531290 גרינברג מהנדסי?ם רח' בורליו 22 ת"א טל: 03-415136 דטה מיכון המסגר 60 תל-אביב, טל: ‏ 03-30531 דג'"ש לעוץ ועיבוד נתונים, רח' סוקולוב 17 ר"ג 902837 . דיגטרוניקס בע"מ המכון הישראל? לתכנון ומחקר תחבורה חש'ית חלמלש חברה ישראלית לשלטות זלציוד ע"ג בע''מ לעד מחשבלם בע''מ כור מתשבים בע"מ מרכז למ?כון משרדל מ.צ.א. בע"מ מ.ל.ל. בע''מ משרד הבטחון - ממר"מ סקר"מ?נהל ומחשבלם" עידן מחשבים בע"מ עפרה תכנון בע"ם | - קומטק בע'"מ קונטרול דטה (ישראל) קימלמן רמל שית"ב בע"מ תדיראן רת' האוניברסיטה 94 תל-אביב אחד העם 14 תל-אביב, טל: ‏ 03-535631 חב' לשרות בתעשיה בע"מ, המגלנים 35 חיפה חב' לשקום רח' ירושלים 45 תל-אביב קרליבך 14 תל-אביב, טל: 03-261659‏ - מחשב ?עד ד.נ. בקעת בית הכרם כרמלאל 04-912825 לצחק שדה 28 תָל-אביב הקריה רוממה ירושלים, טל: ‏ 02-525111 טיומקין 5 תל-אביב, טל: ‏ 03-6135631 רח' קרללבך 2 תל-אביב, טל: 03-257354-9 הקריה תל-אביב וייצמן 71 תל-אביב, טל: ‏ 03-453231 , יצחק שדה 34 תל-אביב 2% ת.ד. 52 בית-אל ת.ד. 8197 רמת-גן . שק"ד ברודצקי 43 רמת-אביב, טל: ‏ 03-418141 לאון בלום 8, היפה | ּ ת.ד. 1090 חיפה| טל: 04-232016 לצחק שדה 28 תל-אביב | אגד בע"מ דו תחבורה דרך פתחה-תקוה 142, תל-אביב שד' דוד המלך 39, תל-אביב תעשלה אוסם בע"מ רחוב החשמל 3 תל-אביב אליאנס בע"מ אזור תעשיה, חדרה א לקו - חרושת אלקטרו בע"מ ‏ רחוב ז'בוטינסקי 23 רמת-גן דלק בע"מ | : אחוזת בית 6 תל-אביב חרות בע"מ ו ת.ד. 1969 תל-אביב מכתטים בע"מ : ת.ד. 60 באר-שבע מפעלי ים המלח ו ת.ד. 75 באר-שבע 3 פולגת בע"מ | אזור התעשיה קרית-גת קואופרטיב ירושלים . רחוב הלל 8 ירוטלים רהיטל לז-ם ‏ . : ת.ד. 3405 ירושלים שלמה אנג'ל בע"מ ת.ד. 201 ירושלים שק"ם בע"מ ‏ - - שדרות ירושלים 8, יפו . תנובה מחשבים בע"מ רח' אבולעפיה 6 תל-אביב, טל: ‏ 03-821251 - 6 8 27 58 |20 56 39 5 7 |08 600 1 6 3 אס0|ד₪0000ץ 5 צ+הדפטפאו 5 חס":6[66 הסו6%ט"55ה60 [סז%הס6 ץ%וובּט0 [סז%הס6 ה0ו:6ט6סזק ץ557 [60ת6 ץזסח ו ה6בון 5 5 63 ץ>ו|וסהו|ו6 פַהוההב3ּ|? 5:ה6ה6"וט₪60 5 הבו065 6%8ט0סזק בַהוהה3ו< הסו6%ט0סז:ק 1565 5 4הוזהוז? - 68א6ו5% .1 2. 3:70608%|68[ 5 5אספאו (ה5ווַפַה5) 00:65 +66 (766פ36) 0:65 66 5הסו%טףו5%ה| פַהו3%קו6וםזבּק ₪ שש ת< 93 0 00004 פ ש .00000 .000 00 - (5. 4. 208 255 28 215 2200 221 22 8 200 208 209 200 22 אס דד |א ואסת [6הה6750ק 0353-5565 %ה6ה6ףבּחבו 065 507 0% :ה6ה6ף בּחבון ו 606 5 86 ץח"58[3 :ת6הת55585|15 קט-אס[[0] 5 פהוהרב3[? 66%(סזק ץזו|ו%395ו+0ס:? 66%[סזק <- א ש 2 5 4 קט-אס[[0ס] =הש6הץס!קהם .9 ַהוז6א: 343‏ .10 5 פַחה66:1ז₪3 .11 5 [6]3הההו] ‏ .12 צאן| 6 01|66ק 5 הו" +0 ה0סו163%+|[%ַה46| .1 6 זז .2 5 דד ץ!|ופהּפס:ץ .1 5זספהטא הס6ההה ‏ .2 3. 558115516 5 65 3806%0----- 5- 0. 5. 86 אע 6 צפס|סז4ץ - .1 פהוהת3ּ[? [3זטף[ט6וזףָה - .2 שו סאגו הזתפ [6%8ו::6 28%8 | . ַהשה6פָהה3 ץזחפו! ‏ . 6 מְ08%-[6618ק5 > 03%8[09065 . 08%8 88505 ' = םש ₪ .% פַחו||6ה8ה6 655306 -. (550/!655 !5256 3[50 566) 65אהא|] 5 560804165 (%ו0"60 ,5פַהוצ58 - 8150 566) 5ה08] 5 הואהה8 .1 פהו%הט 4660‏ .2 3-5 5 ל סח6זזט6 .8 5. 005ו8‎ 6. % 65 שה6ה:65שה| +0 5ו5ץ[תה .7 :וז .8 5 ץזס?ה6צה| ‏ .1 הסןתה:זסק5הב3ּ:] ‏ .2 הַהו:|צ"56 6 66ההה66הו₪3 - .3 5 856ת6חטק - .₪ 1 [. 676% 5 2. 6 וד 20. 35- 0. 5. 0. 5 דא ד 60 א או 6חהזטפה| 6+ו] ‏ .ן 2. 6 86| פַהו6וצ"56 6 >הסחהקוטףם - .3 6 '65ע1:ש66א2 - .23 6 6[65ו%60 .5 5 ...6 6טפה] ץ"%8ה1!606ם ‏ .7 הד |הפת 1. םֶוָפסש5‎ פ5הסו:3|טהו5 .2 3. 4660|68[ 45 וח 6 868א10ד60 !)סק 6ך0ק60 6 | א [68ו80%ה0ז 6‏ .ן ה חסהופַהם |וצו06 .2 הסו6%שז"+5ה60. .3 5 8 ץ%ו6ו"66%ן₪ .8 [60168ה0 .5 [68ו0ה₪6678] .6 ץ0|089ז ₪6560‏ .7 אס דה6טסם [. םאהחפ‎ ₪ 5 4הוהוה": 066ה3ז"פס"? .2 6865 ח 6פטשקהס0 6 .3 56035 .8 1%)]!] מףהסשה!!סחהם .5 10. 20. 25. | : השס 2555 המישי וט הש בנ ו הדחה ההחחדה, יז 1 וה | תע ד 4 ו ו | וי ן | אס|דוס5 0א5560 שהד סד אסודס6טססאדאו (ז46800 "268 5 ש6ח: הו 330 5%ה3931) 5ה0ו:63![קקה 360 5ה%81ה60 ה0ו%/661 פוהך 7%) 930|28:10095ז0 5% עפ 66:ש5ו":ה60 (39% 0% 6"6856ה! ה8 ,ה0ו:ו64 . (31% +0 676856ה! ח8 ,ה0ו:/66 פטסוט6זק 6ה: הו [₪8 38 6ח; חן 6ש86:1 5ה28:|0וה8זס 0% ץ6!766:07 3 6הו+ 3150 |[|וא טסצ ץְהבּה "0+ 66ה355|5%8 0% 56 6[טסת5 ה6והא [5"86| הו %16[6 פהו6655סח"ק . 565סכזטק 65 שת [[8 %78:6ה66ה60 0: %ק85160 75%ו+ 8 ץ[הס 15 ץז66%0:ו4 פוהך 5 68ב7ץ65266:1" 6ה: פָהה: 66קסת 15 15 פטפ 656[קהסשהו ץ[פהפסזק הב .ח0ו:ו60 ;א6ה 6ת: "0+ 5: פָהופ68קט ה] 56"65560הו 6פ |ווש [|וא 06ף63%8[0 5ה0ו:68!|קק "6:טקה60 6ה% 0% ה0סו:ו60 %ות: פה: 56טשז: ₪6 .ץז והטוחהס6 8הו7"06655 08%8 6ה: 60 [ש56%ש 6טסחק ,ו [6ו::5א "66056 ףַהו7706655 08%3 , ְ6פַבּה3] 5 [5:36| | |₪ קטס0 פַהוא"סא 6ה+ 0% הבּהזובה6 , 06%0067,, 7 ומר ,680067 ז68ש 0 85זחסז זס)טקו סס 01 0819/08 6שו5ה6ה6זקוהס0 5%זו1 6ת1 צו 60/40 .1 חוז 0096!0266 פחסוזהסו!קסהּ (75ח6ז5ץ5 ₪025 +0 6818!08 3חו!זו/) 055 6חז ז0ז)3 006|60ס 85 :| 6ד) 7 )0 501065ש3 טח+ זפשחט 60ח7ופזסחט 6תז עס 6סזהחוףוזס ,0 6סח51 (15500181/005/ 1זסקפה8זד זוג/ |ההסוזהחז9+ה| . ץצפ 80062160 5שו |5786! זס? 0818|08 ז8|ווהו5 8 6ז0:68 סז |8פ5סקסזק פחד בח זסעט 3 800 ,|80ז5! 01 חה0וז8ו45500/ פַָחופ665סז? הסוזפוהזס)ה! 6ח+ ,ג קן .חס 85עש כקטסזף :0 5 0918100 6+ 0% 6זטק. 6חד 5 00 פוה ו06ה0ס6 הסוז4תזס+חו 01 66זטס5 6!/80!6ז 8 6סוטסזק |" .4 ]01706 300 560ט זח6והכוטף6 ,006 חסוז8זסקס ,560726 זוסחז ,861ז5! חז זז 60 ה66/ששז06 601801 6301 01 1ה06ח5ו651801 6חז 6ז301!118=] -0ז !60 1081 005/ז518]18ח! 10056 0ח3 5516005 עשסח קט פַח/ז501 061675 .5 1660 60 10 607006215 57516705 |678ח6ף חוחסז1 ,8551518006 סו 5 06ועסזק הסוזנוהזס+הו הז 66ט8סזק סז 806 פפט זקוהסזוה ה ,ו 6זה 60/7000 105% 8 ה| 518665 זטפ ,5515!6ס 85 ץ!|ט)חזו13 56 !]ו פַה(0ה6]518סהט 680075] פח+ סח8 6 חז 066ט!0ח1 500[6015 1 א06ח! |68ה6 8 6הו ||ואו ]76800 פחד קפ 8 ,8050808 ה00ו080|קק8 ₪614!64 עפ שששס!!10 ,פספָהק 15% חדוק || +0 א66ח!ו פחס 806 זסצוץ6א עפ א6חו 6חס ,6זוהההסוזפסטם . .הז 806 281!005וח8חזס כופח זופחז עס ₪5 8066זט60ה6 סחצו ||8 10 2765560קא6 6ז8 5אהאחז זטכ) 5 6עזסטזז5ה60 66זטסזזהס6 סט 56סהז 0+ 8|!50 6ח8 806006 86 .חס 10 80/1075 6זטזט) זס+ .ץזוחטוחח 6 8ַח!00655ז 2818 |5780] 6הז 50706 מַס|זהס פוחז צגוא 2% |6ו]31>] זז חַוו068551ז 2818 , זְפהַהח18 !זו |86ז5!| 1 ]1 6 4 ענט1 אסודסטפס דצו .5 6ח1 זסטס /]606790ו5ה60 העטסזף 385 |5:86] חן פזסזטקוהסס )0 זפסוחטה 6תהך 4 609610060 805זחָסזק זסזטקוהס6 )0 ַ0818|0 8 6זהק6זק סז %|6) 85 006ה 6הך חן 166ח6חוס!קוה: 6ז 006 (ק]) |80ז5| 01 ה810ו5500/ פָהו055ססז?] הסוזגוהזס]ה] סהז +0 5זספוהסו 88 הסוהש ]0 580216 165% 8 ,0818!08 3 הסט5 6ז8ק6ז סז 6עז8/הו .2 חו ] )0 8הוז86 הז8 6ה1 ו 30 ||509 85 הסוזו60 |4זה6הוז6קא6 6תז הו פו8זפָסזק 01 זססוהטה 6ח1 תפָטסתז!ה .6 85 ה0ז630] ||8זסטס 6ה] ,260|הה:) ו6ץ )סה זטסץ3! 6ח+ 46 350 ]3 60160166 קטסזף חַהואזסצט 6ה1 ,650056] 5חז עְט 8408ז0000חה=] 1 סז 63508 000 15 676 .5ח0וז03ו!ק 3‏ 806 פההגזחְסזכ זטססה 65זוה החהסוזפסטף .צחסוז/60 פַָחושוס!!10 6ח1 הו 6856זסה/ !!!וע זססותטה 6ח] זפת+ 65 חז6ז טוה 00" 6 7 .!5786] הו וא 15 ]0 5%זו) שחז 15 /! ]0 זס6[סזק וחד ץו6ז6 60 8 85 זס ,5ו0ט0ה3006 תזעץ זסתזו6 ץ!ז68ץ 66הס זה6קקה |!!וצ "06| .5חסוז3סו!סטכ ששח 5 זפסזק 80001 3025178615 1ה656זכ 10 הסוז560 חִ5ופָח= 6חז 6ה28א6 |!ושצ 5ח60/1:0 6זטזט-] [חוח6תחַה6ז51 0ח3 בַהוקס|6ע00 זס) |0סז 8 85 6צז56 6ה8 ,|86ז5! הו פהסוו03|קקה 0ה8 .6 חו 28%5ז16הט00 זוסה] 830 086ז80 055/078!5]סז ה66ששז6 65 :קטסזף בַהואזסצצ 6ח] 01 5זהסההפוה 6ח] סז 65566ז0א6 58| ה60/8100זקק8 זט [51-4 ,הגחזו3ו) ,21 |6וז31>] .1 ץזוו3קוסוחטוא טוט/-!6ד הפטטסם .2 6 01 ץזזפוח:וא 1] ק68טחה6צ .34 16563700 |8וז51ט0ח] זס) ז6זה06 | ,8ז0!006 שחבסו .זס .4 6 )0 עזז5חזואת ,8% חה8ע | .5 6 +0 ץזזהוו! | ,הסץ68וא ובה666זסוא .6 6 01 ץזזפוח:ו ,ו ] |8ח5 .7 ץזופ ופטוח( ח3|| זםם | ,ז000שח5 |!!6ח6;וא .זס .8 ה0ו23וה8ת60 00006 , זוזג ד הההח8זט/ .% זוז זס) הסוז3והזס)ה] |8סוהַס!סהה766 6₪ה8 1/06ה6ו50 )0 6זה6 6הז אההתז 6/ .5הסוזו60 שזטזט] שח] תו שזבקוסוזזגק %0 1665%הו זופה1 6והסס|פצף שהב חסוזטסוזזחס0 | פהסוז513!]3 ה ז6ז קוח 60 חב 65וחבקוחסס טחז || 0+ הסוז8ו60זקקה זטס 655זקא6 3|:0 0/6 5חסוז63!!ככ// ז6זטקוח 60 8 זז 6קסח 800 ,601[סזכ וו חו הסו)הקוסוזזהק זופתו זס+ 4 חססם פגת ]| הסוהעט זס? 6פסקזטקן 16 !011 | !וצצ "שסוזס הסץצסה .םש הג חזו3 6 |586] 01 ה155001810/ הַחה006551ז? הסוזפוחזס)ה! 5 4 עוט1 1 =0 אסוד !5500 ₪06555!/86ק צסודהאמס-או מימז"א חוויך יישותי מחשב אוצי ד 9 ג 6 ודדוד זָדיַד7 א 1 6% א > - ד 299 % שו 6 ד 7 9 7 ג.ג;,ג... 6 9-9 7 7 6 . 6 . 66 דְדלד1 דוד 9 | . / 9-3 ָ . . ד 7 1-9 . .גג\ו 6 ז ךַ 6% ג ג 6666 ד 7 9899 ן 6% זו ודדזו ג 6% . 7 ז פּ 9 ָ . ד 7 99 א" . ז פּ ) גגג.)..גג 6% 4 ד 39 1 6 66 א 6 דדז -9%% ב אק | שד ודיי הילפה ,)גוג + 1 ח 6 6 66 7 ד .יי . 6 999 7ד7זו‎ , 6 ₪ זוזי ה - ן 66 . ,. , ז + , 7 9 ו .גג.ג), 6 , / 4 ן 66 66 . 06=( זוווו ודד 4 | 6 0% ג זד 1 9 ) גגגג;וגו 6 1 7 ן 6% ג ג 6666 ז ד 9 זזויה ודדול | 999 6 . 66 [ ו 4% ו[ 66 2% ז ד 9 ג ג / 7 9 ..ווגג. 66 ז ר7 9 1 66 . 6% " 0% ווווו דזדזי 99% ד . + "6 ּ/ ג 1 6 אאגגג % / ד . 6 ( + 6666 ו ד 5+ זוווה לודדו 9% , . 6% זָ ד 3% 6 0 / ד 9-9 ג . 6 7 ד . )‏ גגגגגו 6 ד / 9 1 6% א %6 ודדוו [דדדד ד + ז 4 6 זד , 6 . 6 ָ ו 4 א הג ).וג 6 ,ג ג 6606 6 זודדו דדלזו ד 6 , ד 6 0 ז 6 6 , 06 | ]| 6 .אה.. 6 א 6666 616 ווווו ודרדד 6 , ד + ז ד 6 , ז 66 . 06( א( . . .4 ) ,גגגגוג %6% א 6660 66 וזו דול ד 'ז ד , ד 6% 0 7 6% . 6 5% ג + 1 + .4א.וגג 6 ( 66 6 -ז וזה דד 7 0 6 7 7 6 ד , ה דקו/<) ג))|1ז6) 65| וקסגא 7 1 7% 5 7 8 ) א;גגוג 9 6 לד דד 49% ד ר 9 ד 1 ד ₪ 9 4% 6, 0 6% ז א.וו4וגו 9 1 06 דודל ודד 999 7 9 7 חק + 4 ד +29 , - | 6 4 | 6% : .גגגגן, 9 1 6 . זזדד 999 ודו / 4% | ד 4 299 , ד 43999 | 9 6 . 5% |[ 6% 09 מ ן ָ ג , | וגווג 99 1 6 . . דזדזד 999 7 9 / ד בג ּ, ד %|- . . 3% 6 / 9 ג , 9 ) ,;גגגהו 06 1 9 ו 0₪%ו45500121 80ו855 ₪46 אשוזג וגוט טו וזדוו זזדדד לדו זדדדד 545 י י ₪0 וידזוה וזווו 1 / זוזוי וזודו 0 / זווזו ו / , יוו 0 1 , 1 מימ"א מזריך יישומי מהשן איא 6 זוז 999 = 6660 6+ %, . [הדוו [ז )| / 4 4 0 0 ב 7 4)ג,ג..ג 6 2 (- ה 6 6 0 0 / 9 | 6 . דלזו 7 3% ו 66 לת 6% [ דד 3 > | טַ 7 9 / ה .אה ₪ 0 ד 0 ן1 6% . א 6606 1 0 7% " 6 זווזו זזלזו 9 1 6% / . 1 1 9 0 3 . . ד / 9 ) | גג;ג.).הג.. , 1 1 0 5 6% 9 . 6% 0 ו 9 1 66 ודו כ 6 . 6 זדול 999 ן 0 7 1% 6+ דודל ךְ י 2 99 [ 4 0 ד 0 ) אאגגג % 0 0 0 20 4% 8 א 6666 2 ו 6 וזודז 99 6% 8% 0 9 5 6 | 5% 0 / 4 5 0 ז 09 1 6 6% 6 0 1 9 [ 66 6 . 6 זודד 8 7 גגואוגג 7 6 ל 6 6 א 66600 0 0 6% . 6 זיווה ודוזד | 99% [ 0 3 06 , / , 0 | 8 ה 6 1 0 0 - 6% 5 6666 0 0 כ 66 שש 7 66 . 8 0 / 7 0 | . 4 . 6 ב ו : 1 * גג 6 : ג ו 4 66660 כ , 4 9% : . 0 . : 6 9 6 0 1 0 - 66 ) גגאגגו 1 / 9 % 6% ( ו 0 9 6 ו ג)0 ]647 סצוסוזה6ו ושסה 17