מדריך יישומי מחשב ארצי – 1974

זוהי מהדורה ראשונה של מדריך יישומי מחשב ארצי (מימ"א) ולאחריה יופיעו מדי שנה מהדורות עדכון או אף מהדורה מחודשת לחלוטין. אין זה אלא חלק מן המחשבה בתחום המחשבים בישראל, ותקוותנו כי במהדורות הבאות תלך התמונה ותקיף את כל המתקנים ותכלול את כל הישומים שיש לפרסמם. יו"ר הועדה: כתריאל צימט. חברי הועדה: ראובן אלגד, דר' משה גולדברג, דן גרנות, אברהם טמיר, שאול לביא, יהודה פריעד, מרדכי קיקיון, דר', מאיר שניידר

OCR (הסבר)
₪ איגוד ישראלי לעיבוד אינפורמציה מזימ"א 7 יישומזי מזריך. יישומי מחשב אוצ 0 מודריך מחשכ ארצי 14 איגוד ישראלי לעיבוד אינפורמציה בזיבז''א מזריך יישומי מחשנ אוצי מממ 8 *ל" כחתת מ א א 6 זדזדד 109 1 החת מ כייי ממת ( מ א 1 מ מ מ מ מ ת ‏ א א 4 6 7 9 1 מַ מ מ 5 מ מ מ א א מ מ . 1 מ א א ףא 6% 7 1009 1 מ מ + מ ת א א א מ מ 4 מ א א 6% ] 5 ו תּ ת מ מ א א ממממ ‏ מ ממממ מ א א 4 ז 9 1 ממממ ‏ מ מממם ‏ מ א א 5% זוווו 109 1 מממ מ כ ייי מממ 5 א א % זדדדך 1 2 4% !| 9 19 מ % מ ש מ מ מ א -% 8 ז ז . 70% 1% ו מ תּ 6 מ מ א א א 4% ז 1 י 6 + 9 1 מ מ מ מ א א 6 7 ו / , ן מממב מ ממממ ‏ מ % א 4 7 1 , מת מ ייי מממ מ א א 5% זדזזו 19 ן תמתת ₪ שה ,55 מ א א 3% דדזלך 9 מ מ מ . 4 מ מ א א 6 5 ! ף 9 ן ה מ 2 מ מ מ א" 46 ג מ / . מ א א א 6% ז 1-09 ו מ מ ה מ אכ א א 6 5 ל 0 מ מ / מ אה א 6% 7 9 1 מ מ מ מ אה א 6% 7 9 ממממ ‏ ת מתממ ‏ מ א א ז 9 1 תמממ ‏ ה ממממ ‏ מ א א 4 ד ו 6 זוזוז 9 ג תמח 88 ייר מממ כמ % א 3 זֶודלז 09 1 4% 0% ][ 3% 1 מ 5% מ 2 מ םמ מ א( א 44 ]ז פּ 1 ןז 9 ג מ מ - מ מ א א א 7-48 09 1 6 1 % 1 מ מ מ אה א 6% 7 1 ₪ / 9 1 תמתף מ מממ מ א א 4 1 9-9 1 מממ מ ייי מחמ מ א 6% זדודז 109 1 כיד תתת מ א א מ מ מ 5 ה מ מ א א 4% ז 9 9 ן " ת מ מ א א מ . מ מ א א א 46 ז 1009 1 . מ 3 א א א 0 מ מ א( א 46% ד פ 1 מ מ א א ממממ ‏ מ ממפמ ‏ מ א א % 4 11 ממממ מ א 1 %% וזווז 49 1 תהת ₪ הי" מממ 43 -ח א 6 ו 49 1 4% ] 9 9 1 מ 4ב - מ מ מ א א 0 פֶּ 9 4 0% 1 41 1 מ מ . מ מ = א 4% %% ז 9 1 0% + פִּ 1 מ מ ת מ אהא 8% 7 9 1 1 9 1 מממחב מ ממממ ‏ ת א א % 7 209 1 ממת ₪ יי* המת מ א א .% זדוזז 9% ג מתמ מ ייי מממ מ א א מ מ ₪ ַמַ מ מ א א 6 4 ד 2 1 מ מ מ ה מ מ א -ף מ-כע מ מּ א א א > 12 109 1 מ מ . ₪2 מ א % א מ מ מ מ א א% 6% 1 9 1 ל מ מ מ א -% מממת ‏ מ ממממ ‏ מ א א ₪ 7 9 1 מממה ‏ ת ממממ ‏ מ א א 6 ווזזד 9 ו מתמ מ *"" מממ מ א 4+ 6% ודודד 9 1 %- 6 % 9 1 מ 5 מ 2 ב כמ מ אה א 64 4 ?7 9% 9 ו 7% = 1 מ מ * מ5ַ- ת אא א 8 ז 9+ ג 8 7 9 1 מ מ תּ מ א א 6% ] 9 1 % ז 9 11 מממף מ ממממ ‏ מ א % 4 ז 9 1 חממ מכייי מממ ה א א %% זדזוז 9 1 מממ מ ייי מממ מ א 8 מ מ מ ד מ מ א א 8 4 ז 9 9 ! מ מ מ 5 מ מ מ א מ מ 6 מ מ א א א 7-64 10% 1 מ מ ₪ מ 3 א א תא 08 0 מ הּ מ א א 4% ]1 9 ה .מ מ מ ת א 8 8 | 0 ממממ ‏ מ מתמת מ א א 8% ָ 9 1 מממת מ ממממ ‏ מ א א % זּ מדריך יישומי מחשכ ארצי 4 4 הדפסה; יידף אופסטיי בעיימ משק המחשבים הישראלי גדל בצורה ניכרת. במרוצת הזמן הורגש הצורך להכין קטלוג תכניות מחשב שפותחו ויושמו במדינת ישראל. קבוצת חברי איל"א בעלי יוזמה הכינה מהדורה נסיונית של מדריך יישומי מחשב ארצי (מימ"א) בכנס הארצי ה-8 של אילייא בשנת 1972. אף על פי שמספר התכניות שהוצגו במהדורה הנסיונית היה קטן, וגם צורת ההצגה לא היתה עדיין מושלמת, זכתה המהדורה הנסיונית לתגובות ערות ביותר ולהדים חיוביים. מעודדים על ידי ההדיס התיוביים נגשו חברי הקבוצה לעבודה מאומצת וריכאו באמצעות שאלוניס מפורטים כ-350 תכניות ויישומים. אוהי מהדורה ראשונה של.מדריך יישומי מחשב ארצי (מימ"א) ולאחריה יופיעו מדי שנה מהדורות עדכון או אף מהדורה מחודשת לחלוטין. אי וה אלא חלק מן המחשבה בתחוס המחשבים בישראל, ותקוותנו כי במהדורות הבאות תלך התמונה ותקיף את כל המתקנים ותכלול את כל היישומים שיש לפרסמם. המדריך ערוך גם בשפה האנגלית, וזאת במגמה לאפשר למתענינים בחו'"'ל בנעשה במשק המחשבים בארצ, "לה צצטיי פנימה ולקבל תמונה על הנעשה כאן. המדריך יפיצ לא רק מידע מוסמך על היישומים המבוצעים באר>, הוא גם עשוי להוות מכשיר יעיל לפיתוחס והידוקס של קשרים בין אנשי חוייל ובין משק המחשבים הישראלי. הערכתנו נתונה לקבוצת העבודה שעל חבריה נמנו : צימט כתריאל, אל-על, *יושב ראש אלגד ראובן, עירית תל--אביב דר' משה גולדברג, מרכו למחקר תעשיית י דן גרנות, רפאל אברהם, טמיר, המרכז למיכון משרדי שאול לביא, משרד הבטחון יהודה פריעד, משרד הבטתחון מרדכי קיקיון, משרד הבטחון דר' מאיר שניידר, אוניברס יטת בר--אילן. - 2 0 60004 ס אנו מודיס למרכא לאינפורמ צ יה מדעית וטכנולוגית עבור תמיכתם ומברכים על כוונתסם להשתתף במהדורות הבאות. כמו כן אנו מודיסם לכל המוסדות ולכל מתקני המחשב ששיתפו פעולה בהוצאתה של מהדורה זו. תקוותנו כי המדריך ימלא את התפקידים שיועדו לו. ד. חביון ו 74, יוייר ההנהלה תמוז 5734 : (0 קורא יקר, מימ"א הוא קטלוג ראשון מסוגו באר הכולל יישומים ותוכניות מחשב אשר פותחו ונמצאים בשימוש במתקני עבוד נתונים בישראל. מדריך זה הוא תולדה של רעיון דומה ליצירת קטלוג של תוכניות עבוד נתונים בחברות תעופה בעולם, שיוס הח"מ בועידת יאט"א (הארגון הבין--לאומי של חברות התעופה) בשנת 1970. לאור הצלחתו של הקטלוג התעופתי, אשר מופיע כעת במהדורה רביעית, התקבלה ההצעה בכנס איל"א ליצור קטלוג לישומים ישראליים והוקמה קבוצת עבודה לטיפול בנושא. מטרת הקטלוג היא : א. להמציא מידע מהימן בכל הנוגע למערכות מחשב בישראל, היקפם, דרך הפעלתם, סוג הציוד ונתונים אחרים. ב. לשמש אמצעי קשר בין מוסדות עבוד נתונים לצורך החלפת מידע על מערכות חדשות, וכן לאפשר שימוש חלקי או מלא בחבילות תוכנה שכבר פותחו. עשינו מאמץ להגיש את המידע בדיוק כפי שקבלנו אותו, אך טעויות במהדורה הראשונה הן בלתי נמנעות, ועס הקוראים הסליחה. הקורא ימצא מפתח נושאים כללי בדפים הראשונים של המדריך כשאחריהם היישומים המפורטים. כמו כן כללנו בסוף הכרך דוגמת השאלון, אינדקס מילות מפתח וגם מפתח לפי החברות והמוסדות המופיעות במדריך. תודתנו נתונה לאלה שעודדו אותנו בעזרה ובעצה ולאלה שתרמו רעיונות חדשים למהדורות הבאות. 6 אנו מקווים שהקטלוג יהווה מכשיר מועיל לקהילת עבוד הנתונים בישראל. כתריאל צימט מנהל מרכז עבוד נתונים אל-על, נת יבי אויר לישראל יולי 1974 תמוז 5734 0( 0. בטוח 1. בטות חיים *....... 3 סכולם 8% 5 9>: 9 3 בטוחי שרות למכשירים 5. בריאות 4 אבחנה : 868 0% . 5. סימולציות ...... 3 רשומות רפואיות ‏ .. 0. הנדסת 1. אוירונאוטיקה ‏ .... 2. אזרחית ........ 0 ב ₪ 406 ₪ 2% 4. חשמל ואלקטרוניקה . 5 כלמלה ₪ 6 4 : 6 מפונות. 4*: 254. 7. מטאורולוגיה ..... 5. חנוך 1 בחנרת = 29% 5:4 2. הדרכה מתוכנתת ... 3 למודי מחשב ..... 4. מילגות :: ₪4 1+ 244 5. תחזיות תלמידים ... 0. חקלאות 1. הידרולוגיה ...... .5 2. תכנון חקלאי ..... טפול במידע 1. אחזור מידע...... 2, נהול ספריות ..... 8. אגרי נתונים מיוחדים 4. קטלוגים........ 5. בסיסי מידע ..... אינדק עָּמוד .. 1 .. 11 .. 17 אא - 48 2 ₪ ₪ .. -% .. ₪ .. 56 .4 ם 4 פא ..- 895 .. 96 90 ית ייוו .. 44 9 80 ס נושאים 0. כלכלה וכספים .5 .0 (ראה גם -- שרותים מיוחדים) .1 2. הנהלת תשבונות ‏ .. 8 תסכו[ 54 225 4. עסקות מטבע..... 5 תמת"ר 6 663 ש <> 6 תקציםב 6 484 25 7. נתוחי סכוני השקעות לוגיסטיק ה 4 לאל 8% 9 2 2. תחבורה והובלה ... 3 תחזוקה ואחזקה ... מדעי יהדות 1. בלשנות עברית ... 5 1718 2%%%= אלש מדעיס 1. מדעי החברה..... 2. מדעי הטבע ..... 8 מדעל כלבלה ₪: %. 4. מדעי מחשב ..... 5. מדעל הרות :26% 4% מחשב 1. אתזקה מונעת, גיבוי. 2. אסוף נתונים ..... 3 חבילות תוכנה . ... 4. ניהול מרכזי מחשבים ' (ראה גם ניהול) 5. שפות תכנות ..... 6. תכנות עזר ...... 7. שרטוטים ...... בנקאות והלוואות .. (ראה גם -- חסכון) עּמוד 107 112 5. מתימטיקה וחקר בצועים .9 10 11 12 אלגברה .... אנליזה פונקציונלית . גיאומטריה .. לוגיקה .... תורת מספרים תכנון לינארי תורת התורים . בעית תחבורה סימולציה ... . תכנון דינאמי . . אופטימיזציה . .אנליזה נומרית 0. ניהול 1. כח-אדם 2. מערכות מידע נ 3. 4. 5. 6. ד. 8 .9 .10 .1 .2 .... .... .... .... .... .... יהוליות ..+.5.. .. ..5... 9000000000. ניהול מרכזי מחשבים....... נוכחות בשעות עבודה ...... שכר ומשכורת .......... תקגלם ₪ 8 6 תכנון ומעקב פרוייקטים .... (פרט, לוח זמנים) רווחיות פרוייקטים....... מעקב תעסוקה שיווק -.... תחזיות שיווק נתוח פיננסי ‏ . 5. משטרה ומשפטים .1 2 .. זיהוי פלילי תעבורה 3 3 4-ו 0% עמוד 204 207 (א) 0. סטטיסטיק ה .1 .2 .3 .4 .5 .6 הסתברות 0. מספרים אקראיים ... נתוח סטטיסטי..... סטטיסטיקה לא פרמטרית חיזוי טכנולוגי. .... תחזירת > 5 46 + שרותיס צבורייס (ראה גם כלכלה וכספים) .1 .2 1. 2. 3. 4. 5. 6. ד. 8 9. חשמל מ 6 ₪ 2% מיסים 5 588 רווחה וסעד . רשוי > + + תקשורת ... גב ה 2 הפצה תעשיה ויצור אלקטרוניקה . בל > %₪ 2 בקורת איכות בקורת יצור . פימלה > 2% מכונות .... מדידות ‏ ... אמינות ...... 9. שונות .1 . מבנה המוצר ותכנון דרישות 0. תכנון ייצור ......... הדפסת מדבקות .-...... עמוד 1200 ,יו מימ א יישומי מחשב ארצי מדריך 2 ב - 2 0 | |[ == 8 לא לכתוב במשבצוה או -ן . מספר 1 גו סימול 7 2 שם המפעל / המוסד / הארגון בו 1 כתובת בב +% המחלקה ב ₪6 שם איש הקשר 5 תיאור ה'ישום: מטוה. קלט. פלט תמצית מהלכים, כמויות, תדירויות. תקשורת וכו" 3+ 7 10 4 3+ 7 0 4 3+ 7 0 4 ב ד 0 4 (5 צוווווי קוו ופיו ושי וכ ורוו קוור שרי ב 7 0ו ו , 4 3+ 7 10 4 מילות מפתח בר = - == =)] 10 4 . 0665 1/0 8 5:6 ,|4046/ ז6!שקוהס60 טסה הס0"וסזטף:)הס6 10700765 .]הבג נא - 21 - ₪ 8 6 סקץז ‏ 20 וס וו אטם 56 אסא אפו 2-0 4 ב 1 4 3 ו | 7 040 44 והסשהבה )0 .סא '* |066)) 3% ו07ס4הםק !0ס.סצ] 6קפז )0 .סא ץזסוח6) 30 9 |046 27 5 66655 5 6660595 %צוזם 56 ו שי ה ₪ ז6ווס|ק 6 ז6קבם 64 סמסז ה%ט/₪500 | | ץ!קום !6:0 | | | | | | 5|שחהוה:6ז | 8% |₪060) 64 64 |₪066 9 0 ₪046 37 6 ₪046 322 ]9( 6 ב 1 21 4 1 בש 1 4 יל זפחוס 6 והטזוזס] )6030 5 | | וזש סק )0 .סא ] | 6976 6 טס !0 סצ] וב 59 2 4 | ' | | 6010168 116 | ו | 8 זסשץ | הוהסות נם ו הבא 31 | | וה6ו5ץ5 מַה|ו0ז06 5 חס!5זשש בד ו7 יק איל"א - קבוצת עבודה לקטלוג יישומי מחשב הודפס ‏ לי המרכו העירוני למיכון - עירית ‏ ת א-יפו הוראות למילוי השאלון !, נא לרשום במשבצות את הפרטים הנדרשים ולא לעבור מעבר לשדות המוקצבים. ניחן למלא כרטיסים 7-0 בעבריח או באנגלית, אך לא במקורב, כרסיסים 9-8 באנגלית בלבד. כל פרס, הנראה לך חשוב ולא יכול למצוא ביטוי במשבצות, נא לציינו בתיאור היישום. כוונת השאלון לתת תמונה כלליה של היישום, לעורר ענין, ולאפשר התקשרות ישירה בין המעונינים. 2. תיאור היישום דוגמאות: א. תכנית מעקב מלאי מחסנים הקלט: העודות כניסה ויציאה של פריטי מחסן. מהלך ראשון: בדיקת תקינות של הקלט מהלך שני: מעקב אחר אסמכחאות ודווח אסמכתאות שנתקבלו ואסמכתאות הסרות (ע"פ מס" רמיף). מהלך שלישי: פדכון רב קובץ מלאי והוצאת דוחו"ה. מהלך רביעי: מיון רב הקובץ על פי ה-א-ב. הפלס: דו"ח מצאי, דו"ח חיוב סעיפים תקציביים, דו"ח פריטים שהיגיעו לנקודה מינימום, דו"ח פריטים שמחירם עלה ביוחר מ-15%. מילוח מפהח: מעקב, אפסנאוה, מלאי, רמה מלאי, חיוב סעיפים תקציביים, ב. הדפסה פרסומים המסרה; הדפסת פרסומים באנגלית, בעברית או בשתיהן, חוך מחן אפשרות לספרור עמודים, כריכה נאה, תוכן ענינים, סססיסטיקות שונות, הדפסת קטעי פרסום במספר בלתי מוגבל של העחקים, קלס: כרטיסים בעברית, אנגלית, "סינית", ועברית פונטית. כמוה קלם: בלתי מוגבל. פלס: הדפסת הפרסום בצורה נאה, במספר בלתי מוגבל של העחקים. גודל: 0 כרטיסי בקור. זמן אופייני לריצה (ללא הדפסה) 2 דקות ל-200(0 נתונים. מילות מפתח; תעוד, הדפסות, עריכת הדפסות, פרסומים, עריכת פרסומים. ג. הכנית לפציאת לוח זמנים בשיטה פ.א,ר.ס. קלט: רשימת פעילויוח עד 4000 פלם: דו"ח קלס פ.א.ר.ט, זמן. דו"ה ממויין לפי מרווה, דו"ח גאנס. פהלך: בדיקת קלס, נתוח זמן של הרשת, הכניות הדפסת דוחו"ת. גודל: 0 כרטיסי מקור הדירות: לפי הזמנה מילוח מפתח: פ.א.ר.ט. גאנס, לוח גאנס, פ.א.ר.סט. זמן. ד. יישום מדעי באנגלית 0 בט|האפאטסם צתאדאפואם1ם א וודוא ,48165!תאצ א אס דאפסאטקפס אסוד)אט: 4 :0 אסודג2זאואוא מעטודגתטדו אא צפם אסודע:50 %גאווץס פווד פטוו6אסאקעג טאודטסםה טווד .צואס 8 א א מתצך טווד ו ספסודדתוא 5'אספוטגאם צפ ספד6טסא60 15 558011 טוך .סא דאוסץ אפצוס א זא 6אודתהאד5 מאטספססתץ .(5118:5]א 55 מווד 5ג) טסודהוא דאטוט אא 15א0ט!אס6 טווד הס .א|גאסע 568011 שודד או דאוסי פ:ואופ:וע צאג דג אסודגש ]אצת מס: מאודטסח 4 צ.ןץץט5 סד 5אוו מספט חווד .אגאג 5דו ווסטסאודד 15 6אודטסא מו אס וסאזאסס טאד .אסודג2?ואוזקס : ואתסש צפא כ. םאאמחגו ב עאאעאא!!הכוונה לציוד כמו כן לגבי גודל הזכרון. המינימלי הדרוש לניצוע היישום ולא כל הציוד הנמצא ברשוח המפעל. 4. 85 אדו50 לגבי שפוח הכוונה לשפוח העיקריות ביישום כאשר לצורך קבלת חמונה כלליח אפשר לדווח על כל סוגי הקובול או הפורסרן במסגרת אחת. ציון האחוזים אחרי השפוח יאפשר לקבל חמונה של הרכב השפוח ביישום. מספר כרסיסי מקור משוער ייחן בטוי, אמנם גס, לגודל ריישום. שוגו ור 7 אוצי | תאור: : אסודקו05563 בטוה הייעט-מערנו מגוטטה על גליוז לסדור פוליסה,המהוה קלט והכולל עוטים בסיטיים על המגושו'וַווכנית הגטוה,הכופה הנטוה ונכו'. מכלט צה מהשבים את הפרמיה ומעגויט אה נל הגאביה השוטפת,מעסטסב אור התקבולים,שרוה שיכים ?בנכים, מעקן אחר הטונניע ונ|ו'. באותה מערנכת מהשבים גם אא רעתהודה -וצארנה- ?סוף הש ה והד ווווה לגטווו משנה מכקומי והול ואשורי מט הכנסה למב וטהים. הגרות : 5דאש אס נזילות מפמיתת: : 305 0צ=> גיטוו רצרבוה בישוה-הייש אניה ביטוה-משנה : 5 ה ווכ ח ה תובנה: : 5-5 שם התכנית: זכרון דרוש: =א0קן שגרות: 30 כמות כרטיסי מקור לתכנית: (20000 מכלולים הקשוריסם בתכנית: מערכת ההפעלה: טפס המחשב: .4 טוג 360 כונני סרטיס: % כונני תקליטים: - 0 דגם 50 סוגי מסופים: - - - צגגרפי: אמצעי קלט/ פלט נוספים: שפות התכנות: קוראת/ מנקבת כרטיסים: - :ו מדפסת: כז 10% 00% סרט-ניר: 20% אגאדאסץ - וס תווין: קורא אופטי: המוסד: | אזי לוי בע"מ מחלקה: : טלפון: 22 כתובת: | שד' ווטשילד 42 ה"א איש הקשו: ד. 5פאטי התכנית שוחררה: 0 תעוד: צמיז תנאים: לשכת שרות מס. היישום: | 398 עודכן בטם: 4 | | ן | | | / [ | | | ן [ | | ו ו מס. היישום: א תאור: : אסודקו5508 הישוב רצרגוה לפוליטות היים. כקלט:כקובץ פוליםוה גבינוח היים. פקט:דוהוו ‏ "וישוג רצוגוה. מהלנים:שליפוו סרשיע ?עי תדירות:שצהויו. הערות: מזילות מפמתת: ביטוה רוובוה פוליטו ביטוה-היים : ה שוסה גה המחשב: 7% סוג 360 כונני סרטים: 4 כונני תקליטים: - דגם 20 סוגי מסופים: צג גרפי: אמצעי קלט/ פלט נוספים: קוראת / מנקבת כרטיסים: מדפסת: . סרט-ניר: תווין: קורא אופטי: המוסד: | מג! 11-7י] מחלקה: כתובת: רה' נקרלינגר 32 ת"א התכנית שוחררה: ו לא דווהו לסן תעריפים,הישוב רצרבוה מחשב והדפטה דוהותהת. תובנה: שם התכנית: זכרון דרוש: א16 כמות כרטיסי מקור לתכנית: מכלולים הקשורים בתכנית: מערכת ההפעלה: שפות התכנות: 1% טלפון: איש הקשרנ: ר. תעוד: | "א צמין עודכן ביום: : 5 ד 60 : 05סצ5א : םח צד 90 :55 אגאדאסץ וס בלומנפלד 7% ו תאור: : אסודקומ56סס מערכה גביה לעוליטוא הדיים - פהיהה. הקלט:טובץ עוליעות גיטוה היים. הפלט:קבול, וייטש מהלכיט:שליפתו ערטים גהתאע לסוגי גביה. הדירות:הודשיו. העבגרות: בזידוות ממביתורו: אביה ‏ ביטוו פוליעה ביטוה-היים : ה השוסחהו המחשב: .8 שוג 360 כונני סרטים: 4 כונני תקליטים: 5 דגט 20 סוגי מסופיס: צג גרפי: אמצעי קלט/ פלט נוספים: קוראת/ מנקבת כרטיסים: מדפסת: סרט-ניר: תווין: קורא אופטי: המוסד: | מא%א11-71ין מחלקה: כתובת: רווי כרליבך 32 ת"א התכנית שוחררה: תנאיס: לא דווהו מס. היישום: | 164 לגגיה,שיכקים עבור פוליסוה היים מחטוב להפכקדה,דוהות תובנה: שם התכנית: זכרון דרוש: א6ן כמות כרטיסי מקור לתכנית: מכלוליס הקשוריס בתכנית: מערכת ההפעלה: שפות התכנות: טלפון: איש הקשר: ר. תעוד: לא צמין עודכן ביום: נלוים. : 5 דא= ואוס6 : ₪065 0/צ א : א ב עוד- 50 :5 0001 אגאזאסץ וס ל בלומנפלר 6 תאור: : אסודקומ656ס | שרות שיכיט-99ך0 שיכים בשמו של התבוכפה בגבנק,לביטור אלמנטרי. קקט:פולי*טות,שיקים שהוהצרו מהבנכ,שינויים,השלומים גקופה. מהלון|:מהלן יומי-בדיכוה הקינות. מהלן2:עדנ!ו] כוגץ מנוטהים,הוצאה לובץ דוהוה ( מהלו הוזדשי ). מהלן3:הדפט, קוגץ דוהות. פלט:שיכקים קלהפהקזה בבנק והודעות למגוטרים. העגרות: : 5 דוו 60 | נזילות ממתת: : 5 אצ א ביטוה ביטוה-אלמ1טרי שיכקים צביודד. : שה הסח גת תובנה: : 5 ד- 50 המחשב: .8 שוג 360 דגם 40 | שס התכנית: כונני סרטים: זכרון דרוש: 206 כונני תקליטים: מסוג 23164 כמות כרטיסי מקור לתכנית: מכלוליס הקשורים בתכנית: סוגי מסופים: מערכת ההפעלה: צג גרפי; אמצעי קלט/ פלט נוספים: שפות התכנות: קוראת / מנקבת כרטיסים: :55 מדפסת: 0% 1 סרט-ניר: אגאדאסץ תווין: 1 ו קורא אופטי: 0 | המוסד: מגדל-בני] מחלקה: מחשב טלפון: | כתובת: כקולינן 32 ת"א איש הקשר: מ. מיקהן התכנית שוחררה: תעוד: | לא צמיןז | תנאיס: לא דווחו מס. היישום: ‏ 63 עודכן ביוס: | 3 10/06/76 ו כ אוצי) תאור: : אסוד?וה56סס הדפסה 5וליטוהו לגטוו היים גבטוה מנהליט מעצרידה נגיז הלק העובד לבטוה היטודי. הוישוגים נעשים מפרטי בריאוהי. אוווצ הפרמיות הפבגרות: ממזילות מפשתת: פוליסה ‏ פומיוו בישוו ביטוה-היים : ה ה שצוסחהה המחשב: ש!ג 360 כונני סרטים: 2 כונני תקליטים: - דגם 50 סוגי מסופים: צג גרפינ אמצעי קלט/ פלט נוספים: קוראת / מנקבת כרטיטים: מדפסת: סרט--ניר: תווין: קורא אופטי: המוסד: ‏ אדי לוי גע"מ מחלקה: כתובת: | שד' ר!וששילד 42 ה"א התכנית שוחררה: 2 תנאים: מס. היישוס: ‏ 50ל4 והמעביד יסוד נלקח מטנלאות היצוניוה א| - מעורכה המושבת צה הפומיר לגני של העוליסר כגוז תובכנה: שם התכנית: זכרון דרוש: 96% כמות כרטיסי מקור לתכנית: מכלוליס הקשוריס בתכנית: מערכת ההפעלה: שפות התכנות: טלפון: איש הקשר: תעוד: לשכו שרות עודכן ביוס: ובוללת את הבטוויט נרשח בפרטי הבטוהים ועוניה. הנוטעיע איל !מצן היטוד. : 5דא= ואס : 05ח סעשצ=> 5-5 : שגרות: 3 00 05 :מ 000% אאאדחסץ וע 02 ד. טאטי צמין 76 בזיבד' מוריך יישומי מחשב ארצי ה תאור: : אסודקוה550ספ ביטוה מנהלים:ניהול גביטוה מנהלים,עוכי פזיוז ומסולכ,רווהי הצמזה,העבונות מפעלים,מ1:עווים-כו1ץ פוליסוהת,טבלאות העריף. עיבוד:הקינותה,עדכוז,היעובי פרמיה,ערני פויו]ן וערכי מסול7ס. פלט:חשבוגוּה מנו.לים,אשורי מס הכנטה,ערכי פדיוז למאצני מפעליע, רווווי הצמדה לפוליטוה. הערות: מילות מפשתת: ביטוה העריף מנהליע-ביטוה : ₪6 שוכ ח גת המחשב: .8 ט)וג; 360 כונני סרטים: 4 כונני תקליטים: - דגם 20 סוגי מסופים: צג גרפי: אמצעי קלט/ פלט נוספים: קוראת / מנקבת כרטיסים: מדפסת: סרט-ניר: תווין: קורא אופטי: המוסד: ‏ הט41!. ווג גטוה מחלקה: כתובת: רווי אלנבי פןן ה"א התכנית שוחררה: 13 תנאיםס: נָ'מס. היישום: ‏ 475 הדירוה הודשית. : 5 דא= ואואס6 : 05 0 א תובנה: : 5 צד- 50 שס התכנית: זכרון דרוש: 66ן כמות כרטיסי מקור לתכנית: מכלוליס הקשורים בתכנית: מערכת ההפעלה: 13 א אא שגרות: 18 000 5;ז שפות התכנות: :55 00% אגאדאסץ 1 טלפון: 021( איש הקשר: ח. גיל תעוד: ומין ללא השלום עודכן ביום: 74% ותגאור: : אסודקו05568 קולקטיבים היים:ניהול פצוליסות כולכקטיביוה,רתהתהשבנוה,רורבוה סכוט גסיכו:. הקלט:פרטי מעעליט,ערטי מב!טהיט,טבלאוה העויפים,כובץ מבופהים. עיבוד:כקליטוו מפעליע ומבוטהים הדשים ועשינויית,עדכו:ז הישובי פרמיוה, כקביעת רצרגוו וסכוע גסיכוז. פלט:דוהוה היוגים למפעלים,מצג רצרגות וטכום בסיכו]ז לכולכקטיביטם,דוה לביטוה משנה בהוץ לארץ,דוה טטטיטטי. העגרות: : 5דאשואואס: בייולהות מפיתהה: : 5 0צ= > ביטוה ביטוה-כולקטיבי רצרבוה פרמיות ציוד: : ה השוסח ה תוכנה: : 5 וד 50 דגם 20 |שם התכנית: ץז זז | 00 המחשב: 0סוג 360 כונני סרטים: 3 זכרון דרוש: | שגרות: 6 כונני תקליטים: - כמות כרטיסי מקור לתכנית: כ03ח מכלוליס הקשוריסם בתכנית: סוגי מסופים: - - - מערכת ההפעלה: 13 5אז צג גרפי: אמצעי קלט/ פלט נוספים: שפות התכנות: קוראת / מנקבת כרטיסים: 00%ן :55 מדפסת: כז - 000 סרט-ניר: , 5 - א4גתדהסץ 1 - תווין: קורא אופטי: המוסד:| ה10ו, הג בטוה מחלקה: טלפון: 1" כתובת: | רה' אלנבי 115 ת"א איש הקשר: ח. גיל התכנית שוחררה: וד/ן תעוד: צמין תנאיס: / ללא תשלום מס. היישום: | 276 עודכן ביום: 6 | תאור: : אסודקו5568ס רצרבות היים:קניעה עהוודות גלט: טבלא וג עבוד:טבירוה,נעורה אפט,ביקורת מאה,חישוגב עהודה פלט:דוהוו רורגה,דוהות טיכוז העגרות: נזילות מפמתת: ביטוה רפ%וגוה עתוזה פוליסה ודוהות רצרגה למבנחי סיכונית וסכבום בסיכוז גהוכניוה ביטוה היים. וועריפים,כקבוצוה רצטרבה,בטיסים,קובץ אכטוארי,הובץ פוליסוה. וסכום בסיכוז. מטונר. : 5 דא= 6 : 05 0סצ= > ציוד: : 35 ב וכח גה תובנה: : 50 המחשב: ., ט!ג; 360 כונני סרטים: 4 כונני תקליטיס: - דגח 20 סוגי מסופים: צג גרפינ אמצעי קלט/ פלט נוספים: קוראת/ מנקבת כרטיסים: מדפסת: סרט--ניר: תווין : קורא אופטי: המוסד: הט781 10 גטוה מחלקה: כתובת: רה' אלגגי 115 ה"א התכנית שוחררה: סדוון תנאים: ג מס. היישום: ‏ 27% שם התכנית: זכרון דרוש: א6%ן כמות כרטיסי מקור לתכנית: מכלולים הקשורים בתכנית: מערכת ההפעלה: 3ן 4צ%א6;סג שגרות: 6 סז שפות התכנות: :5 0000 אאתדחסץ 1 6סם טלפון: [0רכ]['"7 איש הקשר: ח. גיל תעוד: | ?א צמין ללא תשלום עודכן ביום: 76[ בזיבד'"או ( מזויך יישומי מחשב ארצי ותכצוור: / : אסודקוה556ם ביטוה הייע-היוג,גאביה; ניהול מערכה היובים,גביה ומעקב פוליסות ביטוה היים. הקלט:מסמכ* הפוכסה שינויים:;קבצי פוליעוה,מב)ופהים,מפעלים,סוכנים,הגרוה,. בנקים,טבלא/וו. עיבוד:הקינוה,הפוקה והשלומים,עדכו],הישוג עמלות,כביעה היובים,מעקג הוגוה |והוקף. פלט:דוהוו (וי)ב.השלועט.ביטול,מעקב,עמלות. הדירות: יומי-הודשי. הזגרות: : 5 דטואוסס מזילות מביתת: : 05ה0עצם א ביטוה פוליטו הפוקה מעקגב ביטוה-היים ציוד: : 5 ה וס חא הו תובנה: : םמ 50 המושם - 1.6.44 2/8 580 דגם 20 שם התכנית: 4 ] א כונני סרטים: 4 %זכרון דרוש: 16 שגרות: | 35 כונני תקליטים: ₪ כמות כרטיסי מקור לתכנית: 20000 מכלוליס הקשורים בתכנית: סוגי מסופים: מערכת ההפעלה: 13 5 קץ צג גרפי: אמצעי קלט/ פלט נוספים: שפות התכנות: :55 - 009 - אגאזהס: 2 עמ 5% 76 קוראת / מנקבת כרטיסים: כז מדפסת: כו סרט-ניר: תווין : קורא אופטי: המוסד: 108ה הג בשוה מחלקה: טלפון: | 03623251 כתובת:| רה' אלנ1בי 115 ה"א איש הקשו: ח. גיל התכנית שוחררה: 2070 תעוד; | 7?% צמין תנאים: קלא השלום מס. היישום: ‏ 273 עודכן ביים: 76 [ "4 אוצי) תאור: : אסודקוה0ספםס מערכה ממ|נ1ה 11ושא גטוה היים המסייעהת בנושאי נהול היכ גטוה היים- קבלה התראוה על שינויים הכשורים לתהאריך,גביה פרמיוה,הישוג רצרגוה ובטוה משוור. המערכה פעלו, על מהשב י.ב.ם. וניהז להסב צוהה למחשגים שוניטם. הערות: מילות מפיתת: ביטוה ביטונו-הייש אביה וצוב)וה ציוד: : 6 ה אוהה תובנה: המחשב: 12 טוג 0 דגם שם התכנית: כונני סטרטים: זכרון דרוש: % כונני תקליטים: כמות כרטיטי מקור לתכנית: מכלוליס הקשוריס בתכנית: סוגי מטופים: מערכת ההפעלה: צג גרפי: אמצעי קלט/ פלט נוספים: שפות התכנות: קוראת / מנקבת כרטיסים: מדפסת: סרט--ניר: תווין: קורא אופטי: המוסד: |וברת שילוה מחלקה: טלפוןל כתובת: | עי1טקר 2 ה"א איש הקשר: א. התכנית שוחררה: 1712 תעוד: | לא ומין לא דווהו 605 : : 5שחהסצ=< 50 : שגרות: 6 :555 00% אגאדאפסץ 1 03- 5 הו-טוב עודכן ביום: 7% בזיבז'יא ( מוויך יישומי מחשג אוצי והתהאור: : אסודקו5568ס הפוסה (אלמנטרי). רישום וניה!ל התפוכקה בכל ענפי הגיטוה הכלליים,ניהוה הפוקה קלט:מסמכי הוהעואה-פ)ו?יסוה.הידושים,הוטפוה,שינויים-ק)ובץ פוליטוה,כוג" סוכנים )וגרוו,טגלא)וו. עיבודים:הכין ות.שיעורי הטונ ].עמלוה ופרמיוה.,ערכ|וז קבצים,הישוגב עמלוה,ה?וקה לפי הסכמים הוצ%ייע ופכקולטטיגיים. פלט:גורזו), היובים,צינוייט,רשימוה,דוהוה,ניהווהים. הזיווה; יומיה והודשית. הכרות: : 5דאש וו 60 בזילוות נלניתרו: : = א הפוקה גיטוו פוליעה פומיות ‏ הוצים עמלוה פכהולטטיבי צביוד: : םהה לוסחא הת תוכנה: : עד 50 המחשב: סואג 360 דגם 20 | שם התכנית: צגאאזאם)ם כונני סרטים: 4 זכרון דרוש: 16% שגרות: 8 כונני תקליטים: - כמות כרטיסי מקור לתכנית: 200000 מכלולים הקשוריס בתכנית: סוגי מסופים: מערכת ההפעלה: 13 5קז צג גרפי: אמצעי קלט/ פלט נוספים: שפות התכנות: קוראת / מנקבת כרטיסים: :55 מדפסת: 0 סרט-ניר: אאדהסץ תווין: 1/ק קורא אופטי: 6קם המוסד:| הסנה הג גשוה מחלקה: טלפון: 2921 כתובת: רה' אלנגי 115 ה"א איש הקשרנ: הח.גיל התכנית שוחררה: 11 תעוד: צמיו תנאיס: : ללא השלום מס. היישום: ‏ 271 עודכן ביוס: בז יי תאור: | : אסוד?ו5568ס הביעוה:1יהו? הגיעוה נצכקים בכל ענפי הבי3וה:;מעקג ההפתהות:השלומים והוצאוה ניהוהח ההגיעוה:רווהיוה:פיצול להחברות ביטוה ולהוצים בהוץ לארץ. קלט:פקיההת הג'עה,שינויים, השלומי 1 |ה!|צאוה;כקנצי הביעוה סוכנים והברות. עיבוד:הכקינוו:עדנו]:הישוב הלכ ההברוה,מצג הענפים ופוליסוה. פלט:מצג וגיעוהו הו"% הברוה,תהלויוה,דוה סוכז,פוליסה,מבטה משנה.הזירוה הודעית הערות: מילות מפתת: ביטוה הגיעוה מעטקג המחשב: 7% טוג 360 כונני סרטים: 4 כונני תקליטים: - סוגי מסופים: צג גרפי: אמצעי קלט/ פלט נוספים: קוראת / מנקבת כרטיסים: מדפסת: סרט-ניר: תווין: קורא אופטי: המוסד: ‏ הש118 )ג נגשוו כתובת: | רה' אל1בי 115 ה"א התכנית שוחררה: 0נקן תנאים: רווהיות ציוד: : ₪ השוכ חב מחלקה: : 5 דאשואואס : 5וה סעוצ= > תובנה: : 5 50 שם התכנית: זכרון דרוש: 16% כמות כרטיסי מקור לתכנית: מכלוליס הקשוריס בתכנית: מערכת ההפעלה: שפות התכנות: :55 ו אאאדחסץ וק טלפון: 21 איש הקשו; ה. גיל תעוד: התין ללא התשלום עודכן ביוס: 7% 6 ת<אור: : אסודקוה556ס פ)ליסות רכב. הכגה והדפסה פוליסוה הדשות.,הידושים,העודוה גיטוה.,הודעות להידושייצירת נהוני כלט לכקבצים אהרים. הסלט:הצעות לפוליסוהת הדשות )שנוזיים, קובץ פוליט!וו.כקובץ סוכנים והברוה. עיבודים:קליטה,עדכ!וז,הישוב פרמיוה, ה וספ !וה,הגהוהו,קביעה כיסוד סיכוז. הפלט:הושומה בפוליסה,העודות.הודעוה, דוהות סטטיעטיים,דוהות הנועה לשימוש במעוכות אהרוה. הדירות:שבועיה. הנרות: : דוו 6 מיייוות מלבתת: : 5הסעוצ6 א פוליסה ‏ פומיוה טוכנים בורדרו רכג גיטוה-רכב ציוד: : ה הסח הו תוכנה: : םג 50 המחשב: 8-2 טוג 360 דאם 20 | שם התכנית: 5+ 6 כונני סרטים: 4 זכרון דרוש: א16 שגרות: 8 כונני תקליטיס: - כמות כרטיטסי מקור לתכנית: 0 מכלולים הקשורים בתכנית: סוגי מסופים: , מערכת ההפעלה: 13 5טז צג גרפי; ְ אמצעי קלט/ פלט נוספים: שפות התכנות: קוראת/ מנקבת כרטיסים: :5 מדפסת: 0 סרט-ניר: אגחדחס" תווין: : וו קורא אופטי: 6קג המוסד:| הטגה 17 ג1טשוו מחלקה: טלפון: 221 כתובת: | רה' אל4בי 115 ה"א איש הקשו;' ‏ ה. גיל התכנית שוחררה: 7 תעוד. | ?א צמין תנאיס: ללא תשלום מס. היישום: | 270 עודכן בוס: 746 - 13 - ו תת<אור: . : אסודקומ6פטס מערר 14, אלפ:ן פוליעוה !הודעוה הידוש בטוה. מטרת המערר היא 7ספק מידע על פוליסוה בטנה לפי סוגי הבטוה. הכפלט למערכת, כרטיסי נתונים על פרטי הפ|ולי- טה. הפלט: ךוה אלפו] פוליסות, הודעוה הידוש למבוטהים, דוה לסוכנים ודורות אלפו] שוגים. הערות: : 5 דאםואואס6 בזילות מניתת: : 5 סעצ= א ביטוה-הודגות הידוש, ביטוה-אלפונים:, הודעוה החדוש ביטוה אלפוז : םה השושסחגת תובנה: : ₪5 וד 50 המחשב: 8 סג1ג 0 דג0 40 |שם התפנית: זכרון דרוש: 60% כמות כרטיסי מקור לתכנית: מכלולים הקשוריס בתכנית: מערכת ההפעלה: 25 כונני סרטים: 3 כונני תקליטיס: 2 מסוג 2314 סוגי מסופים: צג גרפי: אמצעי קלט/ פלט נוספים: שפות התכנות: קוראת / מנקבת כרטיסים: מדפסת: סרט-ניר: תווין: קורא אופטי: | 55: 0000 | אאאדחסץ 1 המוסד: ‏ *.1.מ. מחלקה: טלפון: 201 כתובת: | "7 20210 וא"א איש הקשר: מנה? הלשכה התכנית שותחררה: 08=+ תעוד; | ?לא צמין תנאים: לשכת שרות עודכן ביוס: 76 תאור: מזינז" ו מוריך יישומי מחשב ארצי : אסודקו6568ס בטוה אלמצטרי: והדפסה הפוליסות. פרודוכציה לסוכו,בורדרו לבטוה משנה כולל גיצוע ההיובים לסוכנים מהקבלים הדוחות הבאים: ולמבוטהחים ישירים לאהר היש)ב ספר פוליסוה,ספר הניעוה,דוה ומשוהף בארץ וברול,כומ:ול נהגים לרכב ולבהים,תביע והו,הודעוה הידוש בורדר!+הביעות. הֶגרות: בזידוות מניתרו: ביטוה-אלמנטרי גיטוה המחשב: סואג 360 כונני סרטיס: 4 כונני תקליטים: - סוגי מסופים: צג גרפי: אמצעי קלט/ פלט נוספים: קוראת / מנקבת כרטיסים: מדפסת: סרט-ניר: תווין : קורא אופטי: המוסד: ‏ אזי 7|ו* בע"מ כתובת: שד' רוששילד 42 ה"א התכנית שוחררה: 13 תנאים: מס. היישום:| 394 הביעות : ה הסח בה דגם 50 מחלקה: לא דווהו : 5 דא א₪אס6 : 805 0צ= א תוכנה: : 0-5 שם התכנית: זכרון דרוש: 4 כמות כרטיסי מקור לתכנית: מכלוליס הקשוריס בתכנית: מערכת ההפעלה: שפות התכנות: :55 000% אגאדתס; 1וק טלפון: 22"( טאטי איש הקשרנ: ד. תעוד: צמין עודכן ביום: 464 0% תאור: : אסודקוה50ס פוליסוה גגטוה אלמנטרי-פרטי היסוד מהקבלים מההצעות המכוריות ש? כל טנפי הבטוח ללא רישום נגוטף לצורר המחשב. מנתונים אלו ומטבלאוה היצוניות מהושבות ? הפוליטוה ומודפסוה ע"ג טופס סטנזרטי עם טכסטים מותאמים ?כל ענף בטוה. בפוליטות מודפסוה גם העודוה בטוה. המערכה מאפשרה הדפטת תוספוה לנל הענפים. הזגרות: :5 דוס נזיל"ות מניתוו: : 0₪5סעע/צ= א גיטוה פוליטה גיטוה-אלמנטרי צביוד: : 5 ה ה וס חגת תובנה: :0-3 המחשב: 0)ג 360 דגם 50 |שם התכנית: כונני סרטים: 4 140 זכרון דרוש: כונני תקליטיס: - כמות כרטיטי מקור לתכנית: מכלוליס הקשורים בתכנית: סוגי מסופים: מערכת ההפעלה: צג גרפי: אמצעי קלט/ פלט נוספים: שפות התכנות: קוראת / מנקבת כרטיסים: מדפטת: סורט-ניר: תווון: קורא אופטי: :55 000 אאאזתס; 1 המוסז; | אזי לו* בע"מ מחלקה: טלפון; | 03622292 כתובת: שז'י רוטשילד 42 ה"א איש הקשר: ד. 3אטי התכנית שוחררה: 3+ תעוד: צמיז תנאים: לשנה שרות מס. היישום: | 3%6 עודכן ביום: 74% 7 א וגאור: : אסודקומ556ס מערר 18, גטווד* שרוה: הודעות השלוע, דווו על מכשירים הדשים, עדכונים שונים. דווווה גביה, רשוט מכשיוריע חדשים לפי ערבוה ודוווו₪ עטשטשיסטיים. הָבגרות: נזילות מיתהת: בט)וווי שרוּו 7מכשיריט. המחשב: .4 שוג כונני סרטיס: 4 כונני תקליטים: סוגי מסופים: צג גרפי; אמצעי קלט/ פלט נוספים: קוראת/ מנקבת כרטיסים: מדפסת: סרט-ניר: תווין : קורא אופטי: המוסד: י.ג.מ. כתובת: התכנית שוחררה: 12 תנאים: מס. היישום: | 440 570 הת"ד 20210 ת"א נהול גביה דמי גביה : = ה וכח בה מסוג 2314 מחלקה: 17 - שרותה עבור בטור מכשירים. נתוני הטלט: לקוהוה, הודעוה תהשלום, תוכנה: דגם 145|שס התכנית: זכרון דרוש: אס כמות כרטיסי מקור לתכנית: מכלוליס הקשוריס בתכנית: מערכת ההפעלה: 25 שפות התכנות: שרות איש הקשר: טלפון: נהוני ו0פ27 רם: תהוכורות. כאבי : 5דאם ואס : ₪5 ס/שצ= א : ₪5 הצוד-50 שגרות: 6 200000 0% :55 00% אגאדתס: ות 0221 מנה? הלעכה תעוד: לא צמי] לשכת שרות עודכן ביוס: [1 76% | ת<אור: מזויך יישומי מחשב ארצי מזימז"א , : אסודקומ6פטס מרפאות הח!) ץ. מטרוה;: השבונוה טפולים אמב:ו בביה"ה. כלט:כרטיסים מנוקבים. פלט:השב! לוים,סטטיסטיס וה וניצול שוותים נות טפולים אמבולטורים למוסדות, הנועה הולים גמרפאוה,הכנסה כספית לפי מרפאות ולפי מוסדוה,דוה ניצול המבקרים 7 הערות: פי 1 מגורים,הלוכקה לפי גיל מחילות מפשתת: סטטיסטיכר המחשב: כונני סרטיםס נהול השגבונות מרפאות : ה בשוסחהת 4. כונני תקליטיס: סוגי מסופים צג'גרפי: .4 ס!ג; 360 דגם 40 6 6 מסוג 2314 אמצעי קלט/ פלט נוספים: קוראת / מנקבת כרטיסים: מדפסת: טרט-ניר: תווין: קורא אופטי: המוסד: משרד הנריאוה מחלקה: אוטומציה כתובת: | מלגד7 שלוש "א התכנית שוחררה: תנאיס: מס. היישום: 201 לא דווהו - 18 - שרוהים,ריכו% בדיכקוה,פעילוהת המרפאות,הנועה הולים ממוסדות ראשיים,ההפלגוה ומיז. : 5 דא=ואואס6 50 05 : תובנה: : 0-35 שם התכגית: זכרון דרוש: א כמות כרטיסי מקור לתכנית: מכלולים הקשוריס בתכנית: מערכת ההפעלה: שפות התכנות: :55 002 אגאדתסת 1 טלפון: | 03-51073 איש הקשו: רותה נץ תעוד; | לא צמין עודכן ביוס: 746 7 אוצי | והאור: : אסודקוה556ס זא 1016 צפק 065 8456 גזגם 4 66האגה3 סאג 6ז5א: סז א4שז5צ5 ב סאה 0066 5510%,0156]א0 08= 0545= | אג56 )64]זק0 46615%55 אפזפצ5 באז 6 ב0= 0445= )36016 5ש80םאטא 150 55 5ה6הז .פטזגז5 א] 56אג03 +|אצש1אז זַ08ק:ג 51%6א6ה6008;85 ג 4)50 15 5השםהז .הזגסם זאגצ6|5א || באגו0צ-א6א, |אזז ₪050 5 זהז5 סאג |א406 זג 2000660ק א6ז5צ5 מהז .א5ז5צ5 הערות: : 5דוא= ואס נזילות ממיתת: : 05 הצא צהז הצפק |גצ6]אזטה ‏ -5]א תובגה ו המחשב: סוג 360 דגם 50 שם התכנית: 5 51א כונני סרטים: זכרון דרוש: 8%קן שגרות: 20ן כונני תקליטים: כמות כרטיטי מקור לתכנית: מכלולים הקשורים בתכנית: 8 סוגי מסופים: מערוכת ההפעלה: גת צג גרפי: אמצעי קלט/ פלט נוספים: שפות התכנות: קוראת / מנקבת כרטיסים: :5 מדפסת: 0% סרט-ניר : אתדסץ תווין: 1/עוץ קורא אופטי: 5% המוסד: משרד הבריאוה מחלקה: א!)ט)מציה טלפון: | 03-51073 כתובת:| מגדל שלוע ה"א איש הקשר: ד. לדבר התכנית שוחררה: 17% תעוד: צמין תנאיס: לא דווהו מס. היישום: ‏ 300 עודכן בוס: 7% ם 4צ 0 זא46סא סאג צז 68 :0 הםזא65,ז6]63א תס 5 4 שא1בט טעטאג גזג0 5זאגק צהבגא]הק צס 8550 65] |648 55 ]ג =0 58 הז 0864812065 160הא אם6בהאגא 6/]= 0שזא=זהס שאטז:טהז5 ז 6ש0ססה5 1 5 5 הע6]הז6א 064:0245 כאה והערות: : 5 דח=ואואס מילות מפשתת: : 805 ₪0 = ג]זאםא] צז|634% צז]צ.ה6-:8-0שז65% ציוד: : ₪6 וכח בה תובנה: : 50 המחשב: 2 שוג 00 שם התכנית: כונני סרטים: - זכרון דרוש: אסד כונני תקליטים: - כמות כרטיסי מקור לתכנית: מכלולים הקשוריס בתכנית: סוגי מסופים: מערכת ההפעלה: 2.3 צג גרפי: - אמצעי קלט/ פלט נוספים: שפות התכנות: קוראת / מנקבת כרטיסים: מדפסת: סרט--ניר: תווין: קורא אופטי: :55 00 אאאדחסי ןוק המוסד: |ו!עשיה אויריה מחלקה: ‏ 0.7.סי. טלפון: כתובת: | 1מל העופה לוד איש הקשר: א. וטסל. התכנית שוחררה: 2 תעוד; | ?א %מין תנאיס: 7א דווהו עודכן ביום: 7% - 20 - | תכ אור: : אסוד?וה556ס וכנוו כבישים. ועלוה ו)עבודות עפר. הישוב שטהים ונפהים של הפירה ומ7וי ?ה וך קרקע נהונה וההך אופיני רצוי בההכים עוקבים. :לט: שטה ההעירה לנל התר:שטה המל)י, הפרש נפה מצטבר. צרטוט ההתכיט לאורך ולרוהב ועכקום הנפחים. הנבגרות: : דאפואוסס 5 8088006305 סאג 188.606 אז]א 8|5ג1ז6044* מתילות מנתה: : 05 = א זכנווז-ה)ואי עבודות-עפר העלות כבישים ציוד: -: 85 האוסחהה תוכנה: : 50 המחשב: .. שוג שם התכנית: כונני סרטים: - זכרון דרוש: % כונני תקליטים: - כמות כרטיסי מקור לתכנית: מכלולים הקשוריס בתכנית: סוגי מסופיס: מערכת ההפעלה: צג גרפי: אמצעי קלט/ פלט נוספים: שפות התכנות: קוראת / מנקבת כרטיסים: :55 מדפסת: 01 סרט--ניר : אגתדא0ס? 1 תווין: קורא אופטי: המוסד: כ)1תהל בע"מ מחלקה: טלפון: 2203 כתובת: אגז] גבירול 5>4,ה"א איש הקשר: ד"ר מ.ג)טרמ]ן התכנית שוחררה: תעוד: | 7א צמי] תנאיס: 7 דווהו מס. היישום: 247 עודכן ביוס; 1/6 = 21 = מוריך יישומי מחשגב ארצי בזיבדי"א ( תאור: : אסו7קו556₪ס תם אט1זגהגקטג; סאג גזגם אסזזה1=16זאפם] !)םא 0 |הטשזאזםה מע]ז-ם)55 %+א)אג 0ז 5קגא 856 אם]ז06| ))5א% 2 808680585 7500 06 5א0]ַז16]ַזא105] 8א]זגזא60 )61 זטקאז העגרות: מחזילות מפמתת;: : םה האוסח הת המחשב: 2 00)ג כונני סרטים: 2 כונני תקליטים: - 0 דגם סוגי מסופים: צג גרפי: אמצעי קלט/ פלט נוספים: קוראת / מנקבת כרטיסים: מדפסת: סרט--ניר: תווין: קורא אופטי: המוסד: | מכ' גיאולוגי מחלקה: ‏ ע"1 כתובת: | מ375כי ישראל 30 ים התכנית שוחררה: 3 תנאיס: לא דווהו - 22 - .1 אן] (0ג16א 6 ז 060 : 6 דא₪ ואואס6 : 6 סאצ=> 660006 % 5 תובנה: : 50-35 שס התכנית: זכרון דרוש: אד כמות כרטיסי מקור לתכנית: מכלוליס הקשורים בתכנית: מערכת ההפעלה: 2.3 שפות התכנות: - :5 אגפזחסץ 1 1% טלפון: | 02286121 איש הקשר: ד"ר ד. גיל תעה. לא דמין עודכן ביוס: 74% תאור: : אסודקו5568ס הכגיה לכקליטת נהונים על מצב פיצי,גיאומטרי והכנוני של כבישים ומדרכות בערים, כולל הכנה הערכות הנדסיות להבאה רכביש למצב הכפי]ז. כנ"ל לגבי המרורים. הדוהחוה נוהנים אה נל הנהונים על קטע כביש גמיונים שונים. הפבגרות: : 5 דא₪ ואו 60 בזיל"ות מזביתרז: : 5הסצ= א כבישים וומרור מדרכוה ציוד: : םה בס בו תוכנת: : ד 50 המחשב: 8% שוג 360 דגם 50 | שם התכנית: כונני סרטים: זכרון דרוש: א6% כונני תקליטים: כמות כרטיסי מקור לתכנית: מכלולים הקשוריס בתכנית: סוגי מסופים: מערכת ההפעלה: צג גרפי: אמצעי קלט/ פלט נוספים: שפות התכנות: קוראת / מנקבת כרטיסים: :55 מדפסת: 0 סרט-ניר: אגתדתסץ תווין: ות קורא אופטי: המוסד: מ.ר.ב. הנדטה מחלקה: טלפון: 04-15 כתובת: דרך היע 5, היפה איש הקשר: א. מסר התכנית שוחררה: תעוד: צדמין תנאים: לשכת שרוהת,שכירות .במכירה מס. היישום: | 219 עודכן ביוס: 764 זְ תאור: ו : אסודקומס6טס מערך 5ד', סטרודל * : מסבכים. האלמנטים הטופיים. נגוז נבדיכקו יציבות הערות: מילות מפמיתהת; מבנים המחשב: .8%.] כונני סרטים: כונני תקליטיס: סוגי מסופים: צג גרפי: רעידוו-אדמה ההוכבניה מבצעת גם השובים הכפשורים בדינמיכה המבנה : ה ה ווסחגת סוג 2 מסוגאג 2314 210 אמצעי קלט/ פלט נוספים: קוראת / מנקבת כרטיסים: מדפסת: סרט-ניר: תווין: קורא אופטי: המוסד: ‏ '.ב.מ. כתובת:| ה"7 20210 התכנית שוחררה: תנאיס: מס. היישום: ‏ 412 ה"א גד 26 - הווכק מבנים דגם 145 תכנית לבצוע השובים רקשורים גקביעת ההוצק של מבנים: מטגרוה, פלטוה, רשה כקורות ואלמנטים מורכבים הדורשים שמוש בשיטת ברעידת אדמה. של מגבנים : 5דא=ואו0ס6 5 א א065]6 |אהטזטהז5 - שהסטגז5 * : 25 0סשצ6 א סטטיסה של מגנים ‏ דינמיכקה של מבנים תובנה: : 35 ה שוד- 50 שס התכנית: זכרון דרוש: 2008 כמות כרטיסי מקור לתכנית: מכלוליס הקשורים בתכנית: מעוכת ההפעלה: 2.6 ייוו שגרות: שפות התכנות: :55 009 אאתזאסץ 1 מטה שווס טלפון: | 03-36061 איש הקשר: מנהל המטה תעוד: | לא וצמין לשכת שרות עודכן ביוס: 746 ה תאור: : אסודקוה556ס מערך 5ג': מכרפצים כהבי כמויוה |!השבונות. המערכת שולפת ומדפיסה כהבי כמוי- וה על פי טפריוה טעיפים סטנדרטיוה בודקה ומשווה הצעוה כקבלנים מדפיסה כהב חוצה (כתב נמויוה עם מהירים ), מהשבה כמויוהת של עבודות שבוצע)ו הכופהית וע- ורכת את ההשב)נ)וה המוגשים ע"י הכקבלז (השב)נ/ה הלקיים). * הגנרורנ: : 5 דנם ואותס אס: ז6טהז5א60 א] 6א811|1 סאג סא)]ססז8 * מילות מביתז: : 005ץ₪א מכראים לגניה טפרי!ה סעיפים כהב כמ!ויוה השואה כקבלנים חשבוז הלקי | ציוד: : םה שוסח בה תובכנה: : 0-3 המחשב: 8% ס)!ג 200 דגם 40 |שסם התכנית: כונני סרטיס: זכרון דרוש: אק כונני תקליטיס: מסוג 2314 כמות כרטיסי מקור לתכנית: מכלוליס הקשוריס בתכנית: סוגי מסופים: מערכת ההפעלה: צג גרפי: אמצעי קלט/ פלט נוספים: שפות התכנות: קוראת / מנקבת כרטיסים: :5 מדפסת: 0% סרס-35 ; אגתזאסץ תווין: ומ קורא אופטי: המוסד: י.1ג.מ. מחלקה: מטה שוזוק טלפון: 9-1"( כתובת: ה*ד 20210 ה"א איש הקשר: מנה? המטה התכנית שוחררה; 20 , תעוד: | ?א צמין תנאים: לשכת שרות מס. היישום: | 411 עודכן ביוס: 5% ד 7 א תאור: : אסודקוה556כ! מטרה:התנהגוה הומר אלסטי החת להץ משתנה. הקלט:מידע על הגיאומטריה ותכונוה החומר והעומס כפונכקציה של הצמ]. מהלר:בניו מטריצה הכשיחוה של המבנה ופתרוז מע' המשואוה לבעיה דינמיה או סטטית. ו תצוצוה ועומסים בנקודות שונוה של המגנה כפונכקציה של הצמן. ורות: : 5דאםואואס מילות מפש=תת: : 5ו ס/צ= > אלסטיות כשיהוה להץ משהנה ציוד: : םה השוס חב תובנה: : 50 המחשב: שוג 0 דגם שם התכנית: כונני סרטים: - זכרון דרוש: 208 כונני תקליטים: - כמות כרטיטי מקור לתכנית: מכלולים הקשורים בתכנית: סוגי מסופים: מערכת ההפעלה: צג גרפי: - אמצעי קלט/ פלט נוספים: שפות התכנות: קוראת / מנקבת כרטיסים: מדפסת: סרט-ניר: תווין: קורא אופטי: :555 00% אגתדחסץ וס המוסד: רפא"ל7 מחלקה: מחשב טלפון: כתובת:| (ו"ך7 7063 ה"א איש הקשר: התכנית שוחררה: 42 תעוד: | לא צמי] תנאים: לא דווהו מס. היישום: | 206 עודכן ביוס: 76 תאור: : אסודקוה556ס 5 מ86550%4₪א< 005]הה? זה צז061|ם5 סאזא 05 5]5צווגאג. 6צ1ז0856-אגאג ע12%] צז061|פעט סאזא 05₪316ז6505 שהז:זטקא] .ססהזשהא אג5553ה6 6אז95 שםזאטקםה זג צזן06מץ סא]א סאג 5)0]= ז36163 60קצגאג אסה; סשט]ה6ס .1 60בצ1ט אס 1₪|0א= 260צ|גאה הז 15 זעקזטס .1|6= 156ם אס הזס5,8אסוז;ז5 הננרות: : 5דאם ואס חזילות מלבתהת: : 5 סצ= א 5 צ )גצ 6צ1 ז00,08066ה ז6א אגא685554,צז061ס|סץ טא1א, צ6ס )0340 ז6א : = ה צוס ה ה תובנה: : ₪5 ווד- 50 המחשב: .- א0אםא טוג 4 דגאם 5 שם התכנית: כונני סרטים: - זכרון דרוש: אג1 כונני תקליטים: 1 מסוג 204ד כמות כרטיסי מקור לתכנית: מכלולים הקשורים בתכנית: סוגי מסופים: מערכת ההפעלה: 2 צג גרפי: אמצעי קלט/ פלט נוספים: שפות התכנות: :55 00 אגתזתסץ ול קוראת / מנקבת כרטיסים: מדפסת: סרט-ניר: תווין: קורא אופטי: המוסד: ש.משאורולוגי מחלקה: מחשב טלפון: 00"( כתובת: ה"ד 25 ביה-דגז איש הקשר: י. שפירא התכנית שוחררה: 9 תעוד: | לא צמין תנאיס: לא דווה:ו מס. היישום: ‏ 279 עודכן ביוס: 7464 - 27 - תאור: | : אסודקוהספ5ס 88 85טש0]אגץ זג 5/0]] שהטזגה2קאשז 06 515צוגאה םצ:ַז8060ם -זוגאג ז5א]]-: בצוגאג 5ע0]ןצשהק 6האז-זטקא ] 2-1 ז/%68655%% אס 88560 6/6)5) ,זז )ג608010616ז5א זג הזהס 60א09366 צן||6] זה ז5סהסצה 0א4 -55 כ60 + 0156 א0 זטקזעש0 15 1₪)0= 60קצ|גא. שהז .51165 0156 א הערות: מילות מפשתת: המחשב: אנאםא ס|וג כונני סרטים: כונני תקליטים: סוגי מסופיס: צג גרפי: 1 אמצעי קלט/ פלט נוספיס: קוראת / מנקבת כרטיסים: מדפסת: - סרט-ניר: תווין: קורא אופטי: המוסד: כתובת: ש.מטאורול!וגי : ה וס הג ]5 דגם 5 מסוג 7204 מחלקה: מחשב וו"ד 5ל2 ביה-דגז התכנית שוחררה: תנאיס: מס. היישום: 200 109 לא ד|ווה)ו - 28 - תוכנה: שם התכנית: זכרון דרוש: 0 אז80 60 5 : : 405 50 5|בצ|גצה םצ]ז00,08060הזשא אגא15:0,64655: =הטזהה6קאשז צ6סו0הסשז3%6 : םא וד 50 און כמות כרטיסי מקור לתכנית: מכלוליס הקשורים בתכנית: מערכת ההפעלה: שפות התכנות: איש הקשרי תעוד: 02 55: טלפון: 221 י. שפירא לא וצמין עודכן ביוס: 000% אאתדהס; 1 33 76 | דנצוור: : אסוד?ו556₪ס 6 )56| .48 500 08= אס ז6016הק 68וז6א +16]הבאטא-ג0]0סהז8 6 |84 05 אט:ז50|0 :5זמגק 3 :0 5ז515א60 אהה6נגק שהז .ופסא 016 זסהא8 אס0ז45א66-60א4וג8 =הז -0 א5]0הםצשה סאג אס זגעטםם צזז6]זהסט,אסוזהטם5 אסג) .48 500 05 61₪|0 260צ)גאג :זעקא1 -ז5]67₪8ה₪ סז אסםזז6אט" אגםהז5 -0 . ב₪008 72 סז 12 זאשא 608 8א 500 06 1₪|05: סם ז0]16הק :זעקזנם .0156 הנברות: : 5 דא וו 60 , ביידוות בזביתרז: : ₪5אסעשץ= > (:251644מטא) א0ס]ז016ס6הק< ה6הזה6א,צ06 ו6080 זא ,ז08665= 16 אס זס הג ציוד: ": = הווסח גה תובכנהת: : 0-5 המחשב: אסאשא טוג 4 דגם 5 שם התכנית: זז כונני סרטים: - זכרון דרוש: אדן שגרות: כונני תקליטים: 1 מסוג 7204 כמות כרטיסי מקור לתכנית: מכלולים הקשורים בתכנית: סוגי מסופים: - מערכת ההפעלה: 2 צג גרפי: אמצעי קלט/ פלט נוספים: שפות התכנות: קוראת/ מנקבת כרטיסים: :55 מדפסת: יי סרט-ניר: אגתדתסץ תווין : , 1/1 קורא אופטי: המוסד: | ש.מטאור)לוגד מחלקה: טלפון: 21 כתובת: ו"ד 25 גיה-דגז איש הקשו: *. שפירא התכנית שוחררה: תעוד; | 7א %מי] תנאים: לא דווה! מס. היישום: | 281 עודכן ביום: 7% 1[ / - 29 - בזיבד" ( מוריך יישומי מחשג ארצי תאור: : אסודקוה₪0556 6 410058 05 6167 )ג1]זא6ז66000 06 5]5צ|גאא 6צזז-:0806 -4 | א ו 5 5 שחז 55ש568 זעקא1 5 .ס0הז6א אגא68655 6א051 5)5ע5 000616 זפא זג גזגם 60א68566 צן|ן|ג6]זהז0805ץ₪ פאה -60555 ז5ג]:=- אש זעקזעם 15 61510 260צ|האה שהז .155 0156 א0ג= הזם5,8אס:ז:.ז5 העגרות: : 5ד₪ ואס מילות מפשתת: : 5 ₪0 > עטהזשא אגה68555 5]5צ|באג 5צ]ז08460 וגזזאפז6600 | 00.06% זסא ציוד: : םה ה2/וסחגת תוכנה: : םמ וד 50 המחשב: אטהטשא סוג 4 דגם 5 שם התכנית: כונני סרטים: = זכרון דרוש: 168 כונני תקליטים: 1] מסוג 7204 כמות כרטיסי מקור לתכנית: מכלולים הקשורים בתכנית: מערכת ההפעלה: 002 סוגי מסופים: - צג גרפי: אמצעי קלט/ פלט נוספים: שפות התכנות: קוראת / מנקבת כרטיסים: מדפסת: סרט-ניר: תווין: קורא אופטסי: :55 ו אגמדתסץ 1 המוסד: ש.מטשאנו!ר|ולוגי מחלקה: מחשב טלפון: | 03625231 כתובת: וו"ד 25 ביה-דגז איש הקשר: י. שפירא התכנית שוחררה: ‏ | 69 /8 תעוד: צמין תנאיס: לא ד!)ה) מס. היישום: ‏ 278 עודכן ביוס: 1% - 20 - | 7 דכ אור: ו : אסודקוה556ס צ8 50ז82;08 גזגם 6סא050]זפסגה פאז 693565 זגגז אגה6סהק 4 -א460462 5 א 00885678 150 ז1 05518.5; =1 -אסזזהז5 +080�6163 זסא 6 שטוו שאז 05 055 65אגא 4ג068ק שהז.גזהם 6א1551א 08 סשהסגה6 צם 45661660 ( זקגק %קאש=ז* זה0סקאה +06164)+6080ז5א שהז:זט<א] -אס]זהעם6 אם זטקזעם 15 ז08ק6ה מ60א66א6 שאז .5116 0156 4 אם 0סשהסז5 סאג סג הננרווגת: : 5דאםואואס מילות מתפיתו: : 5/0805 א אסזז4ע0= 6זזגזפ5סהסצוה צ+06ן|080שז6א 5סא50טוכגא | ציוד: - : םאה2.וסחגה תוכנה: : 35 וד 0 המחשב: א80םא סוג 4 דגם 5 שסם התכנית: 16% כונני סרטים: - זכרון דרוש: א11 שגרות: כונני תקליטיס: 1 מס)וג 7204 כמות כרטיסי מקור לתכנית: מכלוליס הקשוריס בתכנית : סוגי מסופים: - מערכת ההפעלה: 22 צג גרפי: אמצעי קלט/ פלט נוספים: שפות התכנות: קוראת / מנקבת כרטיסים: :ו מדפסת: 0% סרט-ניר;: א4תדתסץ תווין: זע קורא אופטי: המוסד: ש.משא!ר)7|גי מחלקה: מחשב טלפון: | 03625231 כתובת: ‏ ה"ד 25 גיה-דגז איש הקשר: *. שפירא התכנית שוחררה: 109 תעוד: צמין תנאים: לא ד!וה! מס. היישום: ‏ 277 0 עודכן ביים: 1% - 31 - ד דודה תאור: בזיבז"א ( מזריך יישומי מחשב ארצי : אסודקומ56סס הדפסה )בדיכקה בהינוה. ההוכניה מדפיסה שאלוז שונה לכל ננהז-אוה: השאלות בסדר אהחר- החהוכניה מדפיטה מידע סטטיסטי על כל שאלה בנפרד הערות: נזילות מניתוה: בחינוה בדיכה הדפטה : שה הווס חמ המחשב: 8% טוג 360 כונני סרטים: = כונני תקליטים: 1 מס)וג סוגי מסופים: צג גרפי: אפצעי קלט/ פלט נוספים: קוראת / מנקבת כרטיסים: מדפסת: סרט--ניר : תווין : קורא אופטי: המוסד: אונ. בר-איל] כתובת: רמוו אן התכנית שוחררה: תנאיס: מס. היישום: | 213 וגודכקה גבהינה הערוכה בשיטה דגע 50 2014 מחלקה: מחשב לא דווהו - 32 - אמריקאיה. ועל כל רכהה. :‏ דאש ואס : 805 0צ= א תובנה: : 0-5 שם התכנית: זכרון דרוש; אסד כמות כרטיסי מקור לתכנית: מכלוליס הקשורים בתכנית: מערכת ההפעלה: 20.6 שפות התכנות: :ו 0% אגאזסץ 1 טלפון: כו ברלי: איש הקשרו!: מ. תעוד: צמין עודכן ביוס: 1746 בזיבד''א ( מזויך יישומי מחשב ארצי ות<אור: : אסודקומ56סס נהוה שיט)ה.הכנוז ע"י קורא אועט". שלושה סוגי ישומים: מהחשב מראש,טצטים ממולאים ידנית שממולאים ע"י הנגהנים. הזגרות: מזילות מביתרזו; קליטה קווא-אופטי בהינות ציוד: : 5 שוכ ההגה המחשב: .8 סואג 370 דגם 165 כונני סרטים: כונני תקליטים: מסוג 3330 מסוא 2314 סוגי מסופים: = צג גרפי: - אמצעי קלט/ פלט נוספים: קוראת / מנקבת כרטיסים: מדפסת: טרט-ניר: תווין: קורא אופטי: מל"ם המוסד: מחלקה: כתובת: רוממה התכנית שוחררה: תנאיס: מס. היישום: 328 - 33 - טפסים ה)וצרים נת.שיטות וטופסי התשוגוה למגווז אמריקאי תוכנה: שם התכנית: +כרון דרוש: 6 כמות כרטיסי מקור לתכנית: מכלולים הקשורים בתכנית: מערכת ההפעלה: 2.6 שפות התכנות: טלפון: איש הקשר: תעוד: קשכח שרות עודכן בוס: לאחר הדפסה ארי צמין וגצוע עבודות ומערכות רקשורוה לקליטה אינפורמציה עצ*י : 5דאםואווס6 : 5וה 0סשץצ5> 50-35 : שגרות: 0ן צן] אהגא 5 :55 את 1 אחגת 921 ניומן 7% / 7 ת<אור: : אסודקו6508ס הישוב ציוז טופי מאור ציונים הלכיים.ההכניה מההחשבת גם במצב היהסי של הנבה)] לגבי כקבוצה הגבהנים כולה וגם בדרישות הבוהז שאינז הלויוה בידיעוה הנבהז או בידיעוה הכקגוצה.המרכיבים:לכל היותר שתי הערכות אישיוה.,לכל היוהר ציונים הלכיים ה ההוצאוה לפי א"ב בזידוות נזביתוו: ציוז בהיגנות המחשב: .8 צטוג; 360 כונני סרטים: - כונני תקליטים: דגס 50 סוגי מסופים: צג גרפי: - אמצעי קלט/ פלט נוספים: קוראת / מנקבת כרטיסים: מדפסת: סרט-ניר: תווזן : קורא אופטי: המוסד: אוג. בר-אילן מחלקה: מחשב כתובת: רמת גן התכנית שוחררה: תנאים: לא ד)!והו מס. היישום: 2|8 = 38 = ולפי וציוז מפהה אהד.ההוצאוה על טכלה עד 100;מינימ)ום מעגר מספר הלמיד. : דא םואואס6 > 6/0305 : תובנה: :0-5 שם התכנית: זכרון דרוש: 60% כמות כרטיסי מקור לתכנית: מכלולים הקשורים בתכנית: מערכת ההפעלה: 20.6 שפות התכנות: :55 01 אגאזהס: 1 טלפון: 0.3" איש הקשו: ד"ר ישורוז תעוד: | לא ומין עודכן ביים: 76 ביב7"אא ( מדריך יישומי מחשב ארצי תאור: : אסודקו50₪סס, מערר 7, מעגקב מלגוה: בתהילת שגה הלימודים נכקבע לכל סטוזנט הצכאי לכר סנוס מלגה ה!דשי. מידי הודש מצוכה הסטודנט באופז אוטומטי בסכום המגיע 7!. המעור כולל: בדיקות סבירות תכקינוה נהוני ה0ל₪7:. דוה אצכוי הסטודנטים. דוהותהת להנהלת השבוצוה )+לגזבר!ה, דוחוה סטטיסטיים לפד* ההתהפלגויוה שונות. היזבגרות: : 5דאשוותסס בזיייות מפיתוו: : 5סהסעאצ=א מלגוה לסשודנטים - נהול *: ה הסח ה תובנה: : 50-36 המחשב: %]) 0סוג . 360 דגם 40 |שסם התכנית: כונני סרטיס: 4 זכרון דרוש: 8% כונני תקליטים: 2 מסוג 2314 כמות כרטיסי מקור לתכנית: מכלוליםס הקשוריס בתכנית: סוגי מסופים: מערכת ההפעלה: 25 צג גרפי: אמצעי קלט/ פלט נוספים: שפות התכנות: קוראת/ מנקבת כרטיסים: :55 מדפסת: 000 סרט-ניה; אאפזהסץ תווין : ל קורא אופטי: המוסד: י.1ב.מ. מחלקה: ‏ 7. שרות טלפון: 1" כתובת: ה"ד 20210 ה*א איש הקשר;: מנהל הלעכה התכנית שוחררה; 8הת=מ18 תעוד: לא ומין תגאים: לשכה שרות מס. היישום: | 413 . עודכן בום: 74% - 35 - מס. היישוס: ימיא מזויך יישומי מהשג ארצ ת<אור: : אסודקומ56פס תהצית הלמידים. אוכלוטיה הקובץ: מטרה: קלט:כרטיס* פרמטרים סטטיסטיים. וטבלאוה. כמויות: 4000 >- הלבגרות: כזילות מביתוו: ההחציה הלמידים הינור : םה הוסחגת המחשב: 1 !ג 360 כונני סרטים: 4 כונני תקליטים: של דגט 30 סוגי מסופים: צג גרפי: 2 אמצעי קלט/ פלט נוספים: קוראת / מנקבת כרטיסים: מדפסת: סרט--ניר: תווין: קורא אופטי: המוסד: עיריהא הא-יפף| מחלקה: כתובת: ככר מלכי *שראל הא התכנית שוחררה: 12 תנאים: לא דווה: 22 - 36 - משוערת- תלמידי בי"ס יטודי היווי מספר ההלמידים לשני*ם השל"ג עד השל"ה. תובנה: שם התכנית: זכרון דרוש: 6%% כמות כרטיסי מקור לתכנית: מכלולים הקשורים בת כנית: מערכת ההפעלה: 26 שפות התכנות: טלפון: איש הקשר: ש. תעוד: עודכן ביוס: צמין והטיגה בינים- 785 מחושב לפי נוסהאוה סטטיסטיות : 5 דא ואו 60 : 05 0עעצם > 0-5 : :5 000% אאחדתסץ 1 201 סומר 17% / | וכ<אור: : : אסודקוהספפס ההציה מטער הלמידיע לפי כיהוהת באצורים שונים של העיר לפי הנועות דמוגרפיוו ורשויי בניה ועל פי* נוסהאוה סטטיסטיוה שונות. כקלט:נהונים על האוכלוטיה הכיימת לפי גאילים,ריש:ויים והתחהחלות בניה. פלט:תהציה מטפר התלמידים בכיהוה שונוה בכל אצור. ההענרות: : 5 דאשווס6 זיל"ות מלפמתה: : 5ה0סצ א ההחציה הכגו: ‏ ויגור סטטיסטיקה בהי-ספר -: ה השוסח גה תובגה: : 90 המחשב: :8% ט)וג 360 דאגם 30 שם התכנית: כונני סרטים: / זכרון דרוש: 968 שגרות: 5 כונני תקליטיס: מסוג 2314 כמות כרטיסי מקור לתכנית: 20000 מכלולים הקשורים בתכנית: סוגי מסופים: מערכת ההפעלה: צג גרפי; אמצעי קלט/ פלט נוספים: שפות התכנות: קוראת/ מנקבת כרטיסים: :55 מדפסת: 0% סרט-ניר: אואתדתסץ תווין: 1/וק קורא אופטי: המוסד: | עיריה ה"א מחלקה: מיכוז טלפון: כתובת: ‏ (נכר מלכי י*שראל ה"א איש הקשר: ש. סומך התכנית שוחררה: תעוד: | לא צמין תנאים: לא דווהו מס. היישום: ‏ 178 עודכן ביים: | 10/06/76 נמ או תאור: : אסודקו8מ556ס .4 מזגס אסזזהאאע-א] גט זא אע 60 8 זגא,באםזשא האג 01061641הסצה -אטזזגאהם-א] הם:5אהאז סז 0שפ5ט 85 צגב6 בטט]אהעצ ט| -.6ז₪ 60)081]1065 +'826848606 ,042466ק ,|)ג-א]ג ,5 |6%5) =זהגאזוא צסעטז5 סז 0ש5ט 86 צגא .5 |ם00א4 אס:זה ועא51 זא5א668גאגא מם-זַטםג .פזגאסאט080 05 אטנזט 201 הערות: , : דוס 895 85ְ80480008 סאג 88,606] הז]א 6|פג]זהקרם:% נזיל"ות מביתוו: : 5שמסשץצ6< 66 קאטק, [אם4 טהאגה 68-]400,)|ה-א ,5 ןםל6 | הש זגא, דצ06 סא ץצ ,66 זה אסאעס6₪ : 5 סח גת תובנה: : 0-5 המחשב: 5הטטש0אא80 טוג שם התכנית: כונני סרטים: - זכרון דרוש: 4 כונני תקליטים: - כמות כרטיסי מקור לתכנית: מכלולים הקשורים בתכנית: סוגי מסופים: מערכת ההפעלה: צג גרפינ אמצעי קלט/ פלט נוספים: שפות התכנות: קוראת / מנקבת כרטיסים: :55 מדפסת: 0 סרט--ניר : ו אד תווין: 1 קורא אופטי: המוסד: | :7.1 בצ"מ מחלקה: טלפון: 2203 יכתובת: | אב] גביר!ול 54,ה"א איש הקשר: ז"ר מ.גוטרמז התכנית שוחררה: תעוד: | לא צמי] | תנאים: לא דווחו מס. היישום: | 6648 עודכן ביוס: 6% - 38 - בזיבזי"יא ( מוריך יישומי מחשג ארצי רת אורה: : אסודקו568סס משרד ההכקלאוה- הג41ו] הכפלאי- מטרה המערבכה היא לצעה על ההקלאים לגבי הגידולים השונים שיש לגדלם. כלט- כ-1000 הוגרוו שונות שאוהז ממלאים הכקיבוצים,המושבים,הבפריים לגבי הפעילויות השונות. ההענרות: : 5 דא=ואואסס בזילות מפמיתת: : 5הסעשץצ=< הכלאוה ‏ הכווז ווכלאי הפוקה ציוד: : ה ה וכח ה תובכנה: : 50 המחשב: .8% טוא 370 דגם 165 |שס התכנית: כונני סרטים: זכרון דרוש: 4 כונני תקליטיס: כמות כרטיסי מקור לתכנית: מכלולים הקשורים בתכנית: סוגי מסופים: מערכת ההפעלה: צג גרפי;: אמצעי קלט/ פלט נוספים: שפות התכנות: קוראת / מנקבת כרטיסים: מדפסת: סרט-ניר: תווין: קורא אופטי: המוסד:' לל"מ מחלקה: כתובת:| י*הודה הימיו 33,ה"א התכנית שוחררה: תנאיס: מס. היישום: 344 39 - :55 000% אגאדתסץ 1 טלפון: 1 איש הקשו: תעוד: | 7א צמיץ לשכת שרות עודכן ביים: 74% ו ...וו ור -- אמצעי קלט/ פלט נוספים: קוראת/ מנקבת כרטיסים: מדפסת: סרט-ניר: תווין : קורא אופטי: שפות התכנות: :ו 001 אגתדאסץ 1 | . . קופס | הת<אור: אסוד . |גצם] אז6א טאג 08466ז5 א0] זג084ס-א1 .64-025ז5צ5 6א5551-:40ק זא6הט:סס .6 8% סשזק0סג 466א246 א0]ז64]|קק 2 6)5% 8% []אשםז 46₪ש] 04 5ז46ז85 08/80 גזגס 818|)100682316 טא]04ז5 65 |8גא6 1%ָ א800)68% 6א051 0068165 ץצ8 0%5]זהס0ק 60ז561₪6 6אוצ6]אז6ג4 כאג הלבגרות: : 5דא= ואס | מזילות מלפיתת: : 5ה0צ א | אצ6]אז5אה אנ]זגזאפאט6סס : ה שוס חתמו תובנה: : 50-35 המחשב: טוא 370 דגם 165 שם התכנית: כונני סרטים: - זכרון דרוש: 9508 כונני תקליטים: - כמות כרטיסי מקור לתכנית: מכלוליס הקשורים בתכנית: סוגי מסופים: מערכת ההפעלה: צג גרפי: מחלקה: המוסד: | מל"מ כתובת: | יה!דה |יימיה 33,ה"א התכנית שוחררה: תנאיס: ו חכנוןז לא ד!והו - 40 - טלפון: 2.1 איש הקשו: וילבראלד תעוד: צמין עודכן ביום: 7% 7 אוצי | ותנאור: : אסודקומ556ס דליה סלקטיביו של מידע,תכניות להיפוש על הומר ביבליוגרפי המורכב מכותרות מאמרים,שמוה מהברים,הכצירים,מילות מפהה וכו. התכנית שולפת מידע ללקוח לפי רשימת מילוה מפתה. החיפוש נגעגשה גדרר הסכוניה וניהז לבצע מאוה היפושים בצאמז קצר. אפורויות תנאים גוליאניים. ונכרות: : 5 דא6ואווסס בזילות נכיתתה: : 5 סצ= א איחוור מיזע דליה סלקטיבית גביבליאוגרפיה - דליה סלכטיבית ספריה ציוד: : ה השוכ חהה תובנה: : = 0-3 המחשב: .8 ס!וג; 360 שם התכנית: 1 כונני סרטים: 2 זכרון דרוש: 100% שגרות: כונני תקליטים: - כמות כרטיסי מקור לתכנית: " מכלוליס הקשוריס בתכנית: סוגי מסופים: מערכת ההפעלה: .צג גרפי: אמצעי קלט/ פלט נוטפים: שפות התכנות: קוראת / מנקבת כרטיסים: :55 מדפסת: 02 סרט- יר : : א4אד0ת תווין: 1/1 קורא אופטי: המוסד: | מרכצ למידע מחלקה: פיהוה מע טלפון: 3" כתובת: ההשמונאים 84 ה"א איש הקשר: פ. וולמן התכנית שוחררה: 170 תעוד: צמין תנאים: לשכת שרות,מכירה מס. היישום: ‏ 291 עודכן ביס: 78 - 41 - תגאור: : אסודקו₪מ6506ס מיבוז כתגי העת בספריה, כולל רכש, השבונאוה, בכרה והפצה. ההעגרות: : 5 דא 60 בזידוות מניתוו: : 5םה0סעשץ=< מינוז-ספריה ספריה כהתבי-עת : םה השוסח גת תובנה: : ₪5 צוד-50 המחשב: 2 סוג 0 דאם שם התכנית: כונני סרטים: 1 זכרון דרוש: 96% כונני תקליטים: - כמות כרטיסי מקור לתכנית: מכלולים הקשוריס בתכנית: סוגי מסופים: מערכת ההפעלה: 2.3 צג גרפי: אמצעי קלט/ פלט נוספים: שפות התכנות: קוראת/ מנקבת כרטיסים: :ו מדפסת: 0 סרט--ניר: אאד סק תווין: 1 קורא אופטי: המוסד: | מערד הבשהו: מחלקה: ‏ ה' ומידע טלפון: 06" כתובת: | ה"7 962 היפה איש הקשר: גזליה כקדמון התכנית שוחררה: גד תעוד: צמיןז תנאים: לא דווה!ו מס. היישום: | 302 עודכן ביוס: 1746 = 49 = ות אור: 1 אוצי | : אסודקוה556ס הכמת מאגר 1אוא)נים געל אופי מהברים,מ וטדוה,נושאים וכו. ביבליוגופי והכנח מפההחוה שונים:מילות מפתה. הרפסת מדויכיע על ההומר הנ" דרדור סרט מגנטי באמצעוה תכניוה של סדר דפוט באמצעוה מהשג דור הפוטוז המצוי בדפוס כתר בירושלים. הזברות: בזילות נזביתוו: מאגר ‏ מילות-מפהתה גיבליאוגרפיה : = ה ה שוס חב המחשב: ב טוג 360 כונני סרטים: 2 כונני תקליטיס: - סוגי מסופיס: צג גרפי: - אמצעי קלט/ פלט נוספים: קוראת/ מנקבת כרטיסים: מדפסת: סרט-ניר: תווין : קורא אופטי: המוסד: מרכ% למידע כתובת: | ההשמונאים 84 ה"א התכנית שוחררה: 3+ : 5 דאםואוס6 3 אק א0] ז051קאט 6סזכווס : 50805 > תובכנה: : 5 ווד- 50 שס התכנית: זכרון דרוש: 12508 כמות כרטיסי מקור לתכנית: מכלוליס הקשורים בתכנית: מערכת ההפעלה: שפות התכנות: :55 009 אגתדתסץ 1 פיתוח מע טלפון: דג איש הקשרו: פ. וולמן תעוד: יומין תנאים: לשכת שרות,שכירות ,מכירה מס. היישום: ‏ 292 עודכן ביוס: 764 1 מימ"א ( מזריך יישותי מחשג ארצי תכ<אור: : אסודקומ556ס יצירת בסיפ מידע אהיד ומהחייב למינהל האוכלוסיז לצורך מתז שירותים לפרט באמצעות מסועים. קל של שינויים ועלט של כל רהעודוה ע"י מסוף. איהור נה ו1* הושב י*עעשה לפי* שמוה המבוכש או לפי מספר צהוה!. מהלכים: העגה ההיכקים האישיים לכ!ובץ המיועד לעבודת הכקשורת. תדירות: עזכון יוּמי. מספר הפניוה ?יום הוא כ3כ- 300 . ההעגרות: בזילות לבשתוד: מרשם-חושביע מינהל אוכלוסין צביוד: : םה השוסחגת תובנה: המחשב: 2 שוג 370 דגם 165 |שם התכנית;: כונני סרטים: 2 זכרון דרוש: 200% כונני תקליטים: = 2 מסוא 2314 כמות כרטיסי מקור לתכנית: 6 מסוגא 3330 מכלולים הקשוריס בתכנית: סוגי מסופים: 27%0 - מערכת ההפעלה: צג גרפי: - אמצעי קלט/ פלט נוספים: שפות התכנות: קוראת / מנקבת כרטיסים: מדפסת: סרט-ניר: תווין: קורא אופטי: : 5דאשוואסס : 05 0סע וצ א 0 : :555 000% אגאזאהסץ עס אא וא המוסד:| מל"מ מחלקה: 1הוה טלפון: כתובת: | הכיריה רוממה ים איש הקשר: פ. רוצז התכנית שוחררה: תעוד; | לא +מין תנאים: לא דווהןו מס. היישום: 1*8 עודכן ביום: 76 - 464 - וכ<אור: : אסודקו5563ס תכניהח להטגלת ג)גצי אוכלוסיה צהוי לפיהם נעשיה ההכבלה הם: מס. העודת סמל ישוב דיוכק ההכבלה הלוי גבמטספר פרטי הזבגרות: נזילות מניתה: מרשצם-הושגים שליפה עפ"י* משקלות : 36 הצוכ חהה המחשב: .8 טוג 370 כונני סרטים: 3 כונני תקליטים: דגם 165 סוגי מסופים: צג גרפי: אמצעי קלט/ פלט נוספים: קוראת / מנקבת כרטיסים: מדפסת: סרט-ניר: תווין: קורא אופטי: המוסד: ‏ מל"מ מחלקה: הכ1|ז כתובת: ‏ יהודה הימיה 33,ת"א התכנית שוחררה: תנאיס: לא דווה! מס. היישום: ‏ 339 5 עם כובץט מרעם ההושבים. צהוי בסכלט שליפה נתונים ופרטי היהוח,שם משפחה,פרטי,אב,שנה לידה. ומספר גית.התכניה פועלה לפי שיטת המשכלוה לכל פרט צהוי. ואיכותם. : 5דא= ואואס6 : 305 סצצם א תובנה: : מצד 50 שס התכנית: זכרון דרוש: 9508 כמות כרטיסי מקור לתכנית: מכלולים הקשוריס בתכנית: מערכת ההפעלה: שגרות : שפות התכנות: :ו 00001 אגאדגסץ 1 טלפון: 01" איש הקשר: צילבראגלד תעוד: | לא צמי] עודכן בום: 7% ו תאור: : אסודקו50₪סס משרד ההיירוה. כקובץ גסיסי שמכיל אה כל הנהונים החשובים לגבי בתי- מלוון מומלצים. הכלט מהכבל משאלונים שנשלהו לבהי המלוז. הפלט בולל דוח מטכם לגבי כל ביהת מלוז ודוהות סטטיסטיים על הענף. גמסגרת העגבוזה מודפסים גם מהירונים לכל ההחזרים בבהי המלוז. הפעברות: : 6 דוו 60 נזילות מניתוה: : 5 הצא קובץ מהיריע בהי-מלוז היירות : םה הסח גה תובנה: : 5 שד 50 המחשב: 1 סטסוג 370 כונני סרטים: - כונני תקליטים: - דגם 65| |שם התכנית: %כרון דרוש: 6 שגרות: כמות כרטיסי מקור לתכנית: מכלוליס הקשורים בתכנית: מערכת ההפעלה: צ] אהגה סוגי מסופים: צג גרפי: אמצעי קלט/ פלט נוספים: שפות התכנות: קוראת/ מנקבת כרטיסים: מדפסת: סרט--ניר: תווין: קורא אופטי: המוסד: מל"מ כתובת: | רוממה ירושלים התכנית שוחררה: תנאים: מס. היישום: ‏ 329 מחלקה: נת.שיטות לא דווהו - 46 - איש הקשר: תעוד: לא וצמין עודכן ביום: טלפון: 55 00 אגתז 0 1 אגא 221 ארז 76 הגאור: 6 : אסודקומ56סס רשם החברוה- מאגר נהונים הנהונים 1כקלטיע גאמצעוהת מטופים. המאגר באמצעות מעופים. התהחיבויות החברוה לרשם. הזגרות: נזידוות מניתוו: הון מניוה וערות : ה וכח בה המחשב: .4 טוא 370 כונני סרטים: - כונני תקליטיס: 2 סוגי מסופים: צג גרפי; אמצעי קלט/ פלט נוספים: קוראת / מנקבת כרטיסים: מדפסת: סרט-ניר: תווין : קורא אופטי: המוסד: מ7"מ כתובת: רוממה ז*רושלים התכנית שוחררה: תנאיס: מס. היישום: 326 שמכיל את מירב האינפורמציה מסוג 2314 רשסם החברות תוכנה: שס התכנית: זכרון דרוש: % כמות כרטיסי מקור לתכנית: מכלוליס הקשוריס בתכנית: מערכת ההפעלה: דגם 165 שפות התכנות: מחלקה: איש הקשר: תעוד: לא דווה! עודכן ביום: טלפון: לא צמין על הברוה. ניהז לשאוב נתונים על הברוהת מהור שאילהוה המערךר מאפשרות עריכת מעקב אחר מיל7וי : 5 דא6 ואס : 305 וצ > 50-35 : :ו 000% א4תדתסץ 1 016 2 1 כקלדרון 76 ה תאור: : אסודקוה550ם מערר הוכוים גמינהל מכרכעי ישראל. ניהול כובץ הוכוים ונכסיהם החכורים. ניהול מעכ1ג תשלומים לכל הוכו. עריכת דו!והים לגגי מצב החשבונוהת ודווהים סנטיסטיים שונים. הערות: : וס נזילות מלבותבו: : 05 סא מכרכקעי-ישראל הונריע מינהל קרכקלעות : 6 השס גת 8% טוג 370 תובכנה: המחשב: כונני סרטים: כונני תקליטים: דגם 165 |שם התכנית: זכרון דרוש: % כמות כרטיסי מקור לתכנית: מכלולים הקשורים בתכנית: מעוכת ההפעלה: 2.6 מסוג 2314 סוגי מסופים: - צג גרפי; אמצעי קלט/ פלט נוספים: שפות התכנות: קוראת/ מנקבת כרטיסים: מדפסת: סרט-ניר: תווין : קורא אופטי: המוסד: | מל"מ מחלקה: טלפון: כתובת: | ר!וממה יר!)שלים איש הקשר: התכנית שוחררה: 13 תעוד: תנאום: לא דווהו מס. היישום: 350 - 48 - צמין עודכן ביוםס: : א 50 שגרות: 10 000 צ] גא 5 :55 000 אגאדאסץ וס אאוה (01 א. מרגליה 10/06/76 - ובנאוהר: : אסודקו508שס מערר מרשש הושגי המדיגנה. עדכוז כובץ הואושבי המזינה. קלט ברטיסים מצַוקגיע וסרטים. עיב)וד הודשי. בדיקות סגירוהת,שיבוץ.עדכוז:,הדפסה אהוהוז ואלפוז. הלגרות: : 5 דאשואווסס נזיל"ות מלמיתת: : 5 ₪ ץצ א מרשם-תושגים אלפון | ציוד: ה ה וס ה המחשב: .8% שוג 370 כונני סרטים: 4 כונני תקליטיס: סוגי מסופים: צג גרפינ: אמצעי קלט/ פלט נוספים: קוראת / מנקבת כרטיסים: מדפסת: סרט--ניר: תווין: קורא אופטי: המוסד: | מל"מ כתובת: רוממה ירושלים התכנית שוחררה: 0 תנאיס: מס. היישום: | 349 2 מסוג 2314 צהוווז ‏ מינהל אוכלוסין תובכנה: : םוד 50 דגם 165 |שם התכנית: זכרון דרוש: 908 כמות כרטיסי מקור לתכנית: מכלולים הקשורים בתכנית: מערכת ההפעלה: 6 שפות התכנות: :5 00 אגאדתסץ 1 מחלקתה: הכנוז טלפון: 1(" איש הקשר: כלב תעוד: לא דווה! עודכן בים: 46 |[ - 49 - 7 אוצי | תאור: : אסודקו568ס קטלוג הסערים הנללי 1973 כולל 15000 ספרים המודפסים בארבעה ההכים שונים: לפי שם הטספר,שם המחגר,נושא הספר ושם ההוצאה. לכל ספּר מודפסים הפרטים הבאים:שפוו העפר,הטבר פ;צר,שם המהרגם,מספר הנרכים,מספר העמודים,מהיר הספו. הקטלוג יעוזנ]ז מזי שנה. הפטלוג הופץ גם נהול והוא מודפס גמהשב. ההגרות: : 5 דאשואואס6 סזילות מכיתת: : 5/0305 כטלוג-ספריע קטלוג המחשב: טוג 360 דגם 30 |שם התכננית: כונני סרטים: זכרון דרוש: %% כונני תקליטים: כמות כרטיסי מקור לתכנית: מכלולים הקשורים בתכנית: סוגי מסופים: מערכת ההפעלה: צג גרפי: אמצעי קלט/ פלט נוספים: שפות התכנות: קוראת/ מנקבת כרטיסים: :ו מדפסת: 0% סרט-ניר: אאחדחסץ תווין : מ קורא אופטי: המוסד: ‏ אדי לוי בע"מ מחלקה: : טלפון: | 03622292 כתובת: | שד' רוטשילד 42 ה"א איש הקשר: ד. טאטי התכנית שוחררה: 3 תעוד: צמין תנאיס: לשכת שרות מס. היישום: ‏ 395 עודכן ביים: | | 10/06/74 - 50 - ₪6 ות<אוה: : אסודקוה556ס -6864 0ז 0550 15 א58ז5%5 220655508 |ג1ה6זהא 07 )8116 שהז :29-8042 א 6ז5צ5 א]העז)ג-/אהא ג 08- אקז5צ5 אסזזגאהס0-א] |גהזא66 ג 66555 סאג,א]גזא]אא, םז +.טז6ג שה] 05 שאטז6טהז5 שהז 5ש6ז |51980 856 שזגם שהז .א210ג2]א6גם 6- זא 66 ז60, )טא זאס60 אס0זז6ט400ק,6א 568א61א5 608 0550 15 סאג (5)ז0000גק< * .םאטז6טהז5 ז6טמססאק :זעשקא] .0820555ק 6א]ז08565: סאג 6א]- הגגרות: : 5 דא וס זעכא ו אמסא,םהטז6ט0הז5 ז6טססהק השז5גא זהגק 255גאג% קרם30 * ממזילות מלמיתת : 5 סצ= א זאט6 אטןז6טטס0אק,6א1 זעטה6,8א1 ה65א61א5, 856 הזגהס,6א ]גט ז6א הטאה ,סוס 5 ציוד: : ה הצוס חבת תובנה: : 35 וד- 50 המחשב: ש)ג 2000 דגם 40 | שסם התכנית: 2 כונני סרטים: זכרון דרוש: 6 32 שגרות: כונני תקליטים: מסוא 2314 כמות כרטיסי מקור לתכנית: מכלולים הקשורים בתכנית: סוגי מסופים: מערכת ההפעלה: 25 צג גרפי: אמצעי קלט/ פלט נוספים: שפות התכנות: קוראת / מנקבת כרטיסים: :55 מדפסת: 0% סרט-ניר: אאדא 0 תווין: ווק קורא אופטי: המוסד: ‏ *.1.מ. מחלקה: טלפון: 1( כתובת: ה"ד 20410 ה"א איש הקשר: מנה? הלעכה התכנית שוחררה: תעוד: צמין תנאים: לשכת שרות מס. היישום: | 446 עודכן ביוס: 7464 ב תאור: : אסודקוה56סס מערר 15 ג, 1הול הלוואות: קלט: הנועוה כספיות, הלוואות הדשות. פלט: מצב השבוז (כרטיע אישי), דוהוהת שונים, פנקסי השלומים, הצכורוה ללווים ולערבים. הענרות: : 5 דא 60 מזילות מכיתת: : 5 מ סשץ=< הלואות- צהו7. ציוד: : הסח גת תובנה: :50 המחשב: 8% שנ4ג 200 דגם 40 |שם התכנית: כונני סרטים: 3 זכרון דרוש: א 90 כונני תקליטים: 2 מסוג 2314 כמות כרטיסי מקור לתכנית: ַ מכלוליס הקשורים בתכנית: סוגי מסופים: מערכת ההפעלה: 25 צג גרפי;: אמצעי קלט/ פלט נוספים: שפות התכנות: קוראת/ מנקבת כרטיסים: ‏ :55 מדפסת: 0% סרט--ניר: אגאדתסץ תווין: 1ס קורא אופטי: המוסד: י*.1.מ. מחלקה: ‏ ל. שרוה טלפון: 2921 כתובת: | "ד 20210 ו"א איש הקשר: מנהל הלשכה התכנית שוחררה: 72 תעוד; | 7א צמין] תנאים: ‏ - לשכת עשרוה מס. היישום: | ]43 עודכן ביוס: 7% - 52 - 7 אוצי | תאור: : אסודקו656₪ס מערר 15 ד, הישוב והזפסה של לוהוה סילוקין להלוואות עפ"י נהוני ההלוואות. הדפסה דוהוגא גביה לפי האריר פרעוז המחושב בלוה הסילוכקיז. הפזברות: : 5דאשואוס6 נוזיל"ות מניתוו: : 5 הצ א לוהוה-סילוקין הלואות- לוהות סילוכיו 7 תובגה 0 המחשב: 1 שוג 270 דגם 145|שסם התכנית: כונני סרטים: זכרון דרוש: 6 90 שגרות: 3 כונני תקליטים: מסוג 3330 כמות כרטיסי מקור לתכנית: 2000 מכלולים הקשורים בתכנית: סוגי מסופים: מערכת ההפעלה: 2.6 5 צג גרפי: אמצעי קלט/ פלט נוספים: שפות התכנות: קוראת / מנקבת כרטיסים: :55 מדפסת: 0% סרט-ניר: א4אדתסץ תווין : 1 קורא אופטי: המוסד: י.ג.מ. מחלקתה: טלפון: 901" כתובת: וו"ד 20210 ה"א איש הקשר: מנהל הלשנה התכנית שוחררה: 3 תעוד: | 7א צמין תנאים: קשכת שרות מס. הישום: | 438 עודכן ביוס: 7% - וי תאור: : אסודקו550₪ס מערךר ‏ 15 ב, נהול ומעקב הלוואוה בקופ וח גמל כולל השובי רבית. הקלט: כוטי- סי פהיהת רלוואוה, בצועי השלומים, דרישה לדוהוה. הפלט: שגויים., דוה הל!!- אוה,דוה יתורוא שליליוה, רשימה הלוואוו העומדות להסתיים, תשלומים לא טסזיר- ים, רכוזדים לעי מוסד ורכווצ השלומים שנתי. הזגרות: : 6 דש ואוס6 נזיל"ות מניובת: . : סע = א הלואות- ניהול. פופוה גמל7. : םה הווסחגת תובנה: : םמ שד-50 המחשב: ססוג 200 דגם 40 שם התכנית: כונני סרטים: זכרון דרוש: -10% כונני תקליטים: מסוג 2314 כמות כרטיסי מקור לתכנית: מכלוליס הקשורים בתכנית: סוגי מסופים: מערכת ההפעלה: 55 צג גרפי: אמצעי קלט/ פלט נוספים: שפות התכנות: קוראת / מנקבת כרטיסים: :55 מדפסת: 0% סרט-ניר : אאתדתסה תווין: םס קורא אופטי: המוסד: ‏ '.1.1. מחלקה: 7. שרות טלפון: | 03286111 כתובת: |!" 20210 ה"א איש הקשר: מנהל הלעכה התכנית שוחררה: 407 תעוד; | לא צמין תנאים: לשכת שרות מס. היישום: ‏ 436 עודכן ביוס: -<‏ 10/06/74 - 564 - נזיבזי"א ( מזריך יישומי מחשב ארצי תאור: : אסודקומ556ס מערר 15א, מעכג הלוואוה. המערו מטפל במעכקב אהר תשלום משכנהאות ה)ך הש!ובי ריביתה והצמדה. ריביה פגורים וכד'. המערך מפיק דוהוה מצב השבוז הדעייט וב] אצורים שצתהייע. הפגבגרות: : 5 דאשואואס6 נזילות מלבתבה: : 805 ץצ א הלואותה- נהול משכנהאוהת- מעקב תשלום המחתחשב: .4 טוג 200 שם התכנית: כונני סרטים: 4 זכרון דרוש: % 128 כונני תקליטיס: 1 מסוג 2314 כמות כרטיסי מקור לתכנית: מכלולים הקשורים בתכנית: סוגי מסופים: מערכת ההפעלה: 25 צג גרפי: - אמצעי קלט/ פלט נוספים: שפות התכנות: קוראת / מנקבת כרטיסים: 4 :55 מדפסת: 0 סרט-ניר: אאאדתס; תווין: וס קורא אופטי: המוסד: ‏ '*.4.מ. מחלקה: טלפון: 01(" כתובת: | ה"ך 20210 איש הקשר: מנהל הלעכה התכנית שותחררה: 19 תעוד: | לא צמין תנאים: לשכת שרות מס. היישום: ‏ 435 עודכן ביוס: 76 1[ 41 | תאור: : אסודקו656₪ס מערכת אשראי. הישוב נהוגני הלואוה ויצירת הנועוה עדכוז. הישוב פיגורים והצמזות ודווה על נצילוה. הערות: : 5דאםואואסס מלילות מפיתת: : 5הס/צ= א אשראי הלואוה ריביה 1צילות : ה שוסחגה תובנה: : 5 א שד 50 המחשב: ...א טוג 546 דגם 315|שם התכנית: כונני סרטים: זכרון דרוש: 408 כונני תקליטים: מסוג 3531 כמות כרטיסי מקור לתכנית: מכלוליס הקשוריס בתכנית: סוגי מסופים: מעוכת ההפעלה: 8 8 .66א5 68.2% צג גרפי: אמצעי קלט/ פלט נוספים: שפות התכנות: קוראת / מנקבת כרטיסים: :5 מדפסת: 0% סרט-ניר: . א4תדתסץ תווין: עמ קורא אופטי: זג 6א המוסד: | 014 !עוצליע מחלקה: מחשב , טלפון: כתובת: | רה' אל1גי 115 ה"א איש הקשר: א. עמ1וא7לי התכנית שוחררה: 012 אעו זא ומין .0-0 לא דווהו מס. היישום; | 156 עודכן ביום: 76 - 56 - בזיבזי"א , מזויך יישומי מחשב ארצי תאוהר: : אסודקוה556כ מערכת מנ הליו לעדכוז כובץ לכפוהות. היגרות: נזילות מלמיתהת: בנכקאות נרשטה-לקוהות ציוד: : 35 ב ₪ המחשב: ס)וג 6אג2 כונני סרטים: 5 כונני תקליטים: = דגם 315 סוגי מסופים: צג גרפי: אמצעי קלט/ פלט נוספים: קוראת/ מנקבת כרטיסים: מדפסת: סרט-ניר: תווין: קורא אופטי: המוסד: ‏ ₪214 הפ!ועלים מחלקה: מחשב כתובת: ‏ רה' אלנגי 115 וא"א התכנית שוחררה: 102 תנאים: לא דווהו מס. היישום: ‏ 155 - 57 - : 5 דוו 6 : 05ם3סשצ5< תוכנהת: : 5 ץוד- 50 שם התכנית: זכרון דרוש: 40% כמות כרטיסי מקור לתכנית: מכלולים הקשוריס בתכנית: מערכת ההפעלה:. שגרות: 6 שפות התכנות: :55 אגאזהס? 1 זא 6א טלפון: איש הקשר;: א. עמ1וא7י תעוד: | ?א צמין עודכן ביום: 76 ו ה ו תאור: : אסודקומ656ס נהול הלוואות: ההצקת מרשם הלוואוה,מעקב השלומים,לורוה סילוכקין וסטטיסטיכה הפעילויוו: הוועוה הובה-%כוה ושנויי פרטים אישיים. מספר מירגי: 20000 פעולוה להודש. המערכה כוללָ בדיכקנה,עדכו] המרשם,שליפת דווהים ועריכה. הדווחים: דוח מעכב,ההרא!ה,לוהוה טילוכקיז ודוהוה סטטיסטיים. הערות: : 5 דוו 60 מזילות מפיתהת: 008 הלואות לוחוה-טילוכי] הלואוה- לוהוה סילוכין ל : 6 הבשוסחהה תובנה: : םה צוד- 50 המחשב: ..6.א ס!וג 68-315א דגם 8%6 | שסם התכנית: כונני סרטים: 5 זכרון דרוש: 40% שגרות: כונני תקליטיס: 5 כמות כרטיסי מקור לתכנית: מכלוליס הקשורים בתכנית: סוגי מסופים: מערכת ההפעלה: .א 604 צג גרפי: אמצעי קלט/ פלט נוספים: שפות התכנות: קוראת / מנקבת כרטיסים: :5 מדפסת: 0% סרט-ניר: א4אדסץ תווין : ומס קורא אופטי: זג סא המוסד: ‏ י*. א. מישווך מחלקה: לשכ.שרות טלפון: 2001 כתובת: דרויאנוג 5,הל-אביב איש הקשר: א. דה-האז התכנית שוחררה: תעוד: | לא צמין תנאים: לשכה שרוה מס. היישום: | 472 עודכן ביוס: 7464 ב האור: : אסודקומספפס מערכת ממ13ה להנה"וו,לניהול השבונאי שוטף ולהפכת דווהי מינהלה כמאצנים, דוהוה השוואהיים,נהוה הכקציבי. המערכה נ%ונה ממסמכי הנהלת השבונות השוטפים גארג)וז. ניה:ז לכקבל דווהים בכל הדיווה נדרשה, ביז שבועיה לרודשית,. וכמות של 3000 פעולוה לעיבוד מעובדת הוךר 72 שעוה, כולל הניקוב והאימות, המערכת מופעלאה %! השנה הרביעית בהצלהחה מרובה. ההגרות: : 6דאשוא וס מזילות מפיתת: : 05 וצ א הנהלת השגונוהת מאפף] הכציב ניהוח הטציבי : ה וכח בה תובנה: : םא ה ווד- 50 המחשב: 8084006785 טוא 3500 8 דגם שם התכנית: כונני סרטים: 1 זכרון דרוש: 06 שגרות: 5 כונני תקליטים: - כמות כרטיסי מקור לתכנית: מכלולים הקשורים בתכנית: 6 ]א סוגי מסופים: מערכת ההפעלה: 6 צג גרפי: אמצעי קלט/ פלט נוספים: שפות התכנות: קוראת/ מנקבת כרטיסים: :ו מדפסת: 0 סרט-ניר: אאדתס: תווין: ומ קורא אופטי: המוסד: | 1י2ק!1 בע"מ מחלקה: מינהל טלפון: 9-22" כתובת: גז אביגדור 8 ה"א איש הקשר: ש. דיטכובטקי התכנית שוחררה: 9+ תעוד: צמין תנאיס: לשכת שרוה מס. היישום:| 390 עודכן בייס: 4% 1[ | 7 תאור: : אסודקו68פ5טס הנהלה השבונות ו1ה/7 הקציב: נהול השבונוה ראוניברסיטה ומעקב אהר נצול יעיל של ורתכצי1. פכודוה יומ) מנוכגוהו מעדננוה כובץ הנה"ה. מהלכים: לוגיות. מאצ] בוה:,,האמוו בנכ.דוהוה למס הכנסה. הערות: מילות מפמתת: מאו] תכקציג הנהלה השבונוה השגבונאות : 5ההוסחגת המחשב: .8% טוג 360 כונני סרטים: כונני תקליטים: זגם 50 מסוג 2314 סוגי מסופים: צג גרפי: אמצעי קלט/ פלט נוספים: קוראת/ מנקבת כרטיסים: מדפסת: סרט--ניר: תווין: קורא אופטי: המוסד: ‏ א!1. 1ר-איל] מחלקה: מחשב כתובת:| רמו]ן ג] התכנית שוחררה; 012 לא דווחו מס. היישום; ‏ 209 - 60 - דווחים: רכוצ כספי,הדפסה שיכים,כרניס מעכקב,הקציב,הריגי הכינות,שלמוהת אוניברסיטה תובנה: . שם התכנית: זכרון דרוש: 90% כמות כרטיסי מקור לתכנית: מכלולים הקשוריס בתכנית: מערכת ההפעלה: 20.6 שפות התכנות: טלפון: ש.שמע איש הקשר: תעוד: צמיןז עודכן ביוס: ובדיכוה הקציב. : 5 דאם ואס : 5 סא 0-35 : :55 0% אאתדתסץ 1/עמ 14 7% 7 אוצי | וג<אור: : אסודקוה556ס הנה"ח-מערכת מבועטסה על סקליטה פכודות יומן רגילות ומאפשרה בנוסר לפכודוה 7 את הנהוגיט ממסמכי מקור כגוז שילים,כבלוה,העודוה,משלוה השבונוה. כמו כז כייט גיהול מערכת להשבונוה עצר המאפשרת ניהול מלאי כנסעח להנה"ה מהכגלים הדוהות הבאים: דוה רווה והפעטד,ניהוה יתרוה וכו'. העגנרות: נזילות מפתה: הנהלה השבוצוה מאפצז יומן פכודוה,כרטיסי והמהיר מדויס. הנה"ה,מאצטז בוהז, : דאם ואואס6 : 05 0וצ= א ציוד: ": 86 הצוסחבה תובנהת: : 0-5 המחשב: ., טוג 360 כונני סרטים: 4 כונני תקליטים: - דגם 50 סוגי מסופים: צג גרפי: אמצעי קלט/ פלט נוספים: קוראת/ מנקבת כרטיסים: מדפסת: סרט--ניר: תווין: קורא אופטי: המוסד: | אזי לוי בע"מ מחלקה: כתובת: שז' רוטשילד 42 ה"א התכנית שוחררה: 43 תנאים: מס. היישום: | 393 שם התכנית: %זכרון דרוש: 66 כמות כרטיסי מקור לתכנית: מכלולים הקשוריס בתכנית: מערכת ההפעלה: שפות התכנות: טלפון: איש הקשרנ: תעוד: לשכת שרות עודכן ביוס: שגרות: 23 2000 005 :555 0001 אאאדתסץ 1/ו 22 טאטי 746 7 אוצי] ת<אור: : אסודקו5508ס מערך 2א, הנהלה השבונוה-מערך הבילה % , כקולט הנועות בכל הצורות (כרטיסים. סרטי ניר, סרטדם מגנטידם, ישירוה ממערכים אהרים וכו') ומדפיס השבונותה, ס- פר ראשי,יומן],מאצ] רוה והפסד ועוד עשרות דורות מגוונים לפי דרישה. משרה בפווצל מעל ש1(/ כל סוגי* לקוהוה. המערך קשור גצורה אינטגרטיבית עם מעור הב- יקלה מאבורה ועם מערכים אהרים כגוז שווק. הלזגרות: : דא =ואוהסס 36 א-.;< * מילות ממתת: : 5 ץצ א הנהלה השבונות : 35 ה ווסח ה תובנה: : םמ ד- 0 המחשב: סטסוג 0 דאם 840 |שם התכנית: כונני סרטים: זכרון דרוש: ₪ כונני תקליטים: מסוג 23164 כמות כרטיסי מקור לתכנית: - מכלולים הקשורים בתכנית: סוגי מסופים: . מערכת ההפעלה: צג גרפי;: אמצעי קלט/ פלט נוספים: שפות התכנות: קוראת/ מנקבת כרטיסים: :55 מדפסת: 0% סרט-ניר: אאאדתסץ תווין: ווק קורא אופטי: המוסד: ‏ *.1ב.מ.- מחלקה: 7. שרות טלפון: | 03286111 כתובת:| ה"ר 20210 ה"א איש הקשו: | מ1ה? הלעכה התכנית שוחררה: 12 תעוד; | לא וצמין] 1 תנאים: לשכת שרות מס. היישום: 406 ְּ עודכן ביום: 7% ן[ - 62 - כ הג<אור: כליטת צי(ויים. מטרה: מעכקג אהרי התקבולים של הצרכנים. קלט: כקבלוה מגנקים וקופות. פלט: קכובץ הכגולים יומי ודוהוה. מהלכים: קליטה, איצוז, עדכוז, דווה. הענרות: נזיייות מניתוו: התשלומים מעטב ציכוי ציוד: -: ה הווסח התה המחשב: ססוג 360 דגם 30 כונני סרטים: כונני תקליטים: מסוג 2314 סוגי מסופים: צג גרפי; אמצעי קלט/ פלט נוספים: קוראת / מנקבת כרטיסים: מדפסת: סרט-ניר: תווין : קורא אופטי: המוסד: ‏ עיריא₪ הא-יצען מחלקה: כבר מלכי התכנית שוחררה: כתובת: ישראל ת"א תנאיס: מס. היישום: ‏ 253 - 63 - כמויוח: : אסודקוה56סס 0 תהנועות. : 5 דאשואואסס : 05 אצ א תובנה: . : 0-5 שם התכנית: זכרון דרוש: 408 כמות כרטיסי מקור לתכנית: מכלוליסם הקשוריס בתכנית: מערכת ההפעלה;: 26 5 שגרות: 5 20000 שפות התכנות: 55 : 0 אגאדפס? 1 טלפון: 211 איש הקשר: י. ושדי תעוד: צימין ללא השלום עודכן ביום: 76 ש] תאור: : אסודקו5508ס הנהלת השגוגוה מרכציה. אוכלוסית הכוב": הנועוה כספים בעת"א. מטרה: רשום הנה"ה, הגועוה הנה"הח, בכקורת הכציביה. גקלט: תעוזוהו יומז . פלט: דוהות. מהלנים: כליטה,עדכון, פצול עדכו]. כמויות: 600000 הנועותהת לשנה. הערות: : 5 דא וס נזילות ממעתת: : 5םמס/=א הנהלה השבונוה הכצין ניקורת הכציבית 6 :‏ ווס ה ה תובכנה: : 5 ווד- 50 המחשב: .8% ט!ג; 360 דגם 30 |שם התכנית: כונני סרטים: %כרון דרוש: 6 כונני תקליטים: מסוג 2314 כמות כרטיסי מקור לתכנית: מכלוליס הקשורים בתכנית: סוגי מסופים: מערכת ההפעלה: צג גרפי: אמצעי קלט/ פלט נוספים: שפות התכנות: קוראת / מנקבת כרטיסים: :ו מדפסת: 00001 סרט--ניר: אאפדפסץ תווין : 1 קורא אופטי: המוסד: | יריה תהא-ינצו מחלקה: טלפון: 211 כתובת: ככר מלכי ישראל ה"א איש הקשר: ר. אולהובטקי התכנית שוחררה: 9 תעוד: צמין תנאיס: ללא השלום , מס. היישום: | 258 עודכן ביום: 74% - 6 - אי תאור: : אסודקומ56טס דוח מצב השג!ון. מטרה: מעגנג אוור השלומד*ם ומשלוה הצכורות. הקלט: יומני היוגים,נכויים יומיים. פלט: הוב)וה גלהאי גפרעים ויצירתה הצכורותה. ויוה: 0 ווצכורוה 0 הנ ועות. ב לבר'ודב% 0 : דאשואואסס בזידוות מניתורו: : 5הסשצ א הצכוווה היוג השג!ן-דווה מצג מצב השבוז תשלומים ציוד: : 35 הסח ה תובכנהת: : 5 ווד- 50 המחשב: :8% ט!ג; 360 דגם 30 |שם התכנית: כונני סרטים: זכרון דרוש: 55% שגרות: ד כונני תקליטים: מסוג 2314 כמות כרטיסי מקור לתכנית: 400 מכלוליס הקשוריסם בתכנית: סוגי מסופים: מערכת ההפעלה: 26 5 צג גרפי: - אמצעי קלט/ פלט נוספים: שפות התכנות: קוראת / מנקבת כרטיסים: :55 מדפסת: 00 סרט-ניר: אאתדתסת תווין : וע קורא אופטי: המוסד: | עיריה הא-*9) מחלקה: טלפון: 2221 כתובת: ככר מלכי ישראל ה"א איש הקשר: . |!שדי התכנית שוחררה: ת עוד: תנאיס: 7א השלום מס. היישום: | 257 . עודכן בוס: 4 - 65 7 הו לוו ורוו וו ו רו וו ורוו יוור יי תאור: מזריך יישומי מחשב ארצי מינז"א ( : אסודוה556ס מטרה:עציבוד גהוני הנהלה השבונוה ללכוהות שונים ומגוונים. הסלט: [. יומן,כולל גדיקות איצוז ורציפות. 2. כרטיסי השבוז. 3. דוה הנועה ויתרוה. 4. דוה כספי הכולל מאצז בוהז בהוספה השואה תקציביה או הנועה מצטגרתה או הנועה הודשית או הכפלה ל- 13 החודש. והעגנרות: מחילות מפיתת: הנהלה השטגונוו המחשב: כונני סרטים: כונני תקליטים: 8% ס!ג; 360 | סוגי מסופים: צג גרפי: אמצעי קלט/ פלט נוספים: קוראת/ מנקבת כרטיסים: מדפסת: סרט-ניר: תווין: קורא אופטי: המוסד:| ברויזא יועצ. כתובת: התכנית שוחררה: תנאיס: מס. היישום: | 152 מונטעיורי 39 ה"א דוהווו כספיים ציוד: : 5 וכח ג דגם 30 מסוג 2311 מחלקה: ‏ נה|ו7 לא דווהו - 66 - במחיר/העריף. כובץ האב צובר יהרות בשימוש 4 שנים עבור לקוהות שונים מכל האר". : 5 דוס : 805 0צ= < תובנה: : םוד 50 שם התכנית: זכרון דרוש: א6% שגרות: 8 כמות כרטיסי מקור לתכנית: 00 מכלוליס הקשורים בתכנית: מערכת ההפעלה: 20.1 5 שפות התכנות: 10% :55 - 00 - א3אתדתסץ - 1/וק טלפון: איש הקשר!: מ. הקלבורט תעוד: לא צמין עודכן ביוס: 64 /10 בזינדי"א / מזריך יישומי מחשב ארצי ת<אור: : אסודקומ56סס מערכת השגוצוה כלליוה. קלט: פכודוא יומן מטוכמוה ומאוצנות של המשרד הראשי,נציגויוה(30) ונציגויוה משגנה. מדפיס כרטסה השבונות,רשימוה יתרות,מאצני בוהז,מאצז רווח/הפסד כלל וברווי. היתרות משמשוה גם להשואה הקציבית. ההעבנרות: נזילות מניתתה; התכציב הנהלא השבונוה מאצפצז מאצז-בוחז : 5 ה וס ח ה תובכנה: המחשב: .8 "ססוג 360 כונני סרטיס: כונני תקליטיס: דגם 30 |שסם התכננית: זכרון דרוש: 628 כמות כרטיסי מקור לתכנית: מכלולים הקשוריס בתכנית: מערכת ההפעלה: מסוג 2314 סוגי מסופים: צג גרפי: אמצעי קלט/ פלט נוספים: שפות התכנות: קוראת / מנקבת כרטיסיס: מדפסת: סרט-ניר: תווין: קורא אופטי: המוסד:, א7-ע7 כתובת: גמל העופה לור איש הקשר: התכנית שוחררה: טד/% תעוד: תנאיס: לא ד|ווהו מס. היישום: | 153 - 67 - מחלקה: מע"ז טלפון: לא וצמין עודכן ביוס: : 5 דאש וס : 05אסצ5< : ₪ המצוד- 50 שגרות: 120 20000 5 :55 אאדתסץ וס 6 צימט 75% =: תאור: : אסודקוה556ם נהול הנה"ח תכציביה עירונית על כ- 15000 השבונות. הכלט:הנועוה כספיות שונוה ופכודוה יומז. הפקט:השב(!1וה הו"צ )דוה יהרוה הקציביותהת. הדירוה:ה:ודשית. הערות: : 5 דא= וס מילות ממתת: : 5הסוצ= א הנהלה השבונוה ה|"צ ציוד: : 5 בשסח ה תובנה: : 6 3 ה צוד- 50 המחשב: 8% שוג 360 דגם 30 |שם התכנית: | כונני סרטים: 4 זכרון דרוש: 6% שגרות: | 30 | כונני תקליטים: 3 מסוג 2314 כמות כרטיסי מקור לתכנית: 10 מכלוליסם הקשורים בתכנית: סוגי מסופים: - - - מערכת ההפעלה: צג גרפי: - אמצעי קלט/ פלט נוספים: שפות התכנות: קוראת/ מנקבת כרטיסים: אש מדפסת: -- סרט-ניר: תווין: ₪ קורא אופטי: - :5 1% 00 - אגפדתסץ - 1 המוסד: עירית |ו"א מחלקה: מיכון טלפון: כתובת:| (כר מלכי ישראל ה"א איש הקשר: ר. אולהוגסקי התפנות שוחררה: תעוד: | 7א צמין תנאיס: לא דווהו מס. היישום: ‏ 151 - : עודכן ביום: 7% -= 8. - | התאור: : אסודקוה656 מערכה הנהלו השבונוה כללית. הטסלט:פליפו הווומר,בדיכקהו ואיצונו. דווה למהלקת ביכקורת על מצב ההומר. דווה:דוהות ללכוהוה על מצב ההשבונוה,הדפסה דווהים לסניפים ולהנהלה על מצג המאצ]. הערות: : דשואואס: מזידלות מפסיתת: |: 605 הנהלה השצונוה מאפצז ריבית ציוד: : 5 הצוחה ותוכנה: : 0-5 המחשב: .6 ט!ג 6 דגם 315|שם התכנית: כונני סרטים: זכרון דרוש: 408% שגרות: 5 כונני תקליטים: מסוג 3531 כמות כרטיסי מקור לתכנית: ; מכלולים הקשוריס בתכנית: סוגי מסופים: מערכת ההפעלה: קז צג גרפי: אמצעי קלט/ פלט נוספים: שפות התכנות: קוראת/ מנקבת כרטיסים: - :5 מדפסת: 7 - 0009 סרט-ניר;: - אאתדתסץ תווין : : - וק קורא אופטי: 0% זג סא , המוסד: 4 הפועליט מחלקה: מחשב טלפון: כתובת: רהי אלגגי 115 ה"א איש הקשר: א. עמ1!א7י התכנית שוחררה: 112 תעוד: | לא צמין תנאיס: קלא ד)וה) מס. היישום: | 150 עודכן ביוס: 06% - 69/,- . | תאור: : אסודקו5508 מערכת הנהלת השבונוה לניהול השבונות ומלאי,באמצעוה כרטיס האותי. מסמכי מכור-העבונוה,צ'קים,כסבלות ,פכודות יומז. לכל מסמך מספר השבוז.,מספר אסמכתא,תאריך,טכום,כמוה,מחיר. המערר כולל יומן כליטה ואיצוז,עדכוז, ודוהוה-מאצז בוהז והצורותה. הדוחות ממוינים להי קבוצוה ותה כבוצות עם סיכומי ביניים. הערות: : 5 ד = וס מילות ממיתת: : 85 סע א הנהלה השבונות מאצ] כרטיס-הא:ָהי : 5 ה שוחב תובנה: : 0-5 המחשב: 6845ש440ע8 טוג 0 דגאטם שס התכנית: כונני סרטים: 3 זכרון דרוש: 2206 כונני תקליטים: 5 כמות כרטיסי מקור לתכנית: מכלוליס הקשורים בתכנית: סוגי מסופים: מערכת ההפעלה: 5.1 צג גרפי: אמצעי קלט/ פלט נוספים: שפות התכנות: קוראת] מנקבת כרטיסים: מדפסת: סרט-ניר: תווין: קורא אופטי: 55: אאאזאסץ וע המוסד:| דטה מינון טלפון: 22022 כתובת: המסגר 60 ה"א איש הקשר: אפי אפרה התכנית שוחררה: תעוד: צמין תנאים: לשכה שרות,שכירות ומכירה מס. היישום: | 290 עודכן ביוס: 7% - 710 - ת<אור: ו אצי : אסודקו550₪ס מערכתה הנהלת השגונות כללית למשרד ראשי וסניפים. כלט:פקודוה יומז. עלט:דפי השבוז,רשימות יתרוה,מאצני בוהז,מאצנים והשבוז רווה והפסד. כנ- 80000 רשומות כקלט להודש. הזגרות: : 5ד=ואואסס נזילות מניתוו: : 5סאסעצ>< הנהלה השבונוה מאצן המחשב: ססוג 360 כונני סרטים: 4 כונני תקליטים: > מסוג סוגי מסופים: צג גרפי: - אמצעי קלט/ פלט נגוספים: קוראת/ מנקבת כרטיסים: מדפסת: סרט-ניר: תווין: קורא אופטי: המוסד: אל-ע7 כתובת: גמל העופה לוד התכנית שוחררה: 6+ תנאיס: מס. היישום: | 317 מאזז-בוהז ציוד: : 5 שוכ ח בה תובנהת: 0-5 : שם התכנית: זכרון דרוש: 646 כמות כרטיסי מקור לתכנית: מכלוליס הקשוריס בתכנית : מערכת ההפעלה: דגם 30 שגרות: 10 204 200000 05 07 שפות התכנות: :ו 00 אאתדתסץ ןוק 6 מחלקה: ‏ מע"ן טלפון: 23" איש הקשר;: בכ. צימט תעוד: צמין לא דווהו עודכן ביום: 17% :0-ו | 4 א תאור: : אסודקוה556ס מערר 2ב', הנהלה חשבונוה למושבים. הקלט: כרטיסים המנוכקגים ממסמבי מכקור ה- כוללים בין היתר פכודוה יומז, השבונוה אספכקה ממהסז, שובלי צ'קים/שטרות וכו'. הפ5ל0: טפר הנרלת השבונות/מאצז בוהז, השבוז להגר על בסיס אנליטי, ד- וח מכסוה, זוה ה7ווא!ת והשבונוה להבר, דוה יהרות הגרים, דוה בקורה אפס (יומז) דוה גצברי. ודירות העבודים בההאם לזרישות הלקוה. הערות: :דוס מחילות ממפתת: : 5/0805 הנהלה השגוצוה מאו:-בוהן המחשב: 8% טוג 200 דגם 40 | שס התכנית: כונני סרטים: % זכרון דרוש: א 120 שגרות: 6 | כונני תקליטים: 2 מסוג 2314 כמות כרטיסי מקור לתכנית: ססטןן מכלוליס הקשורים בתכנית: סוגי מסופים: - - - מערכת ההפעלה: 25 צג גרפי: - אמצעי קלט/ פלט נוספים: שפות התכנות: קוראת / מנקבת כרטיסים: כז מדפסת: סרט-ניר: תווין: קורא אופטי: :55 % 70 00005 - אגאד 0 ןוס המוסד; י.1.מ מחלקה: טלפון: 21 כתובת: | 7.08. 20210 היא איש הקשר: מנה? הלעשכה התכנית שוחררה: 17 תעוד: | לא צמין תנאים: | לשכה שרוה 'מס. היישוס: | 407 עודכן ביוס: 746 ל 2 2ך - = תאור: : אסודקו5568ס מערר 13א, נהול השבונוה פרדסנים לפי בתי אריצה:מידי שבוע מהכבל דוה של א- עודות משלוה פרי של הפרדסנים לבתי האריצה. לפי אה מכבל הפרדס]ז מפרעה. גט- וף העונה נעור ושבוז סופי לפרדסז וכ!ולל ערכים כמוהיים וכספיים על כ? המע- לוחים צ7|) במשרך העוגה. הדוה כולל הוצאוה משלוה, הוצאוה אריאה והוצאות אב- יה כטפים ההגרות: : ד שואואסס בזילות מניתווה: : 5סחסשצ=א פרדסנים וועבונוה השבונוה לפרדסנים : 5 וכח גה תובנה: : 36 ה צוד- 50 המחשב: 8% ס )!וג 0 דגם 40 שס התכנית: כונני סרטים: זכרון דרוש: 6 128 שגרות: 8 כונני תקליטים: מסוג 2314 כמות כרטיסי מקור לתכנית: 000000 מכלוליס הקשוריסם בתכנית: סוגי מסופים: צג גרפי: אמצעי קלט/ פלט נוספים: קוראת/ מנקבת כרטיסים: מדפסת: סרט-ניר: תווין: קורא אופטי: המוסד: ‏ י.1.מ. מחלקה: 7. כתובת: ה"7 20210 התכנית שוחררה: 8 תנאיס: מס. היישום: ‏ 432 - 73 - מערכת ההפעלה: 25 05 שפות התכנות: :]5558 אאאדאסץ גמ טלפון: 2021" איש הקשו: מנהל הלשכה תעוד: | לא צמין לשכת שרות עודכן ביום: 746 מ או) תאור: . אסודקו5508ס נהול השבונוגו הוטנים נ-"גהלה"-הסכו] לתהיכוז ולהשכלה גבוהה. נהול חשבון החוטסו הור הישוב ריביה והצמדה למדד שכר הלימוד. הדפסה השגונוה לתשלוט נגנכקים וכקליטה ההלושים ששולמו. המצאח דוהוה יתוה ותנועה וכז ציבודים שנהיים לגומרי הסכוז וצכאים להשלום. הערות: : דא 60 מילות מפתת: : 5/0805 א ריבית הטכון גולוו שכו-לימוז ניהול השבונוה הוסכים ציוד: : ה הווס ה הו תוכנה: : גד 50 המחשב: טוג 360 דגם 30 |שס התכנית: כונני סרטים: 4 זכרון דרוש: 68 כונני תקליטיס: 3 מס!וג 23164 כמות כרטיסי מקור לתכנית: מכלולים הקשוריסם בתכנית: סוגי מסופים: מערכת ההפעלה: צג גרפי: אמצעי קלט/ פלט נוספים: שפות התכנות: קוראת/ מנקבת כרטיסים: :ו מדפסת: 001 סרט-ניר: אגתדך0ץ תווין: מ קורא אופטי: המוסד: | עיר*ו ה"א מחלקה: מיכוז טלפון: 'כתובת: | כנר מלנכי ישראל ה"א איש הקשר: ר. אולהובסקי התכנית שוחררה: תעוד: | לא צמיןז תנאיס: לא דווהו / מס. היישום: | 166 עודכן ביוס: 7% - 76 - נאור: : אסודקוהמ550ס היצוא ממדיגצתה ישראל. המטרה- הפקת דוהות סטטיסטיים. קלט: רשימוני יצ)וא של המכס. פלקלט: דווהוהת עטטשיסטייע. כמויות: כ- 100000 רשומות לשנה. עיבוד הודעי. | הלברות: : דאשואואסס נזיל"ות מתשתתה: : 05 מ סעשי= א יצוא מכט : םה סח בה 8.1 טוג 370 רשימון תובנה: המחשב: כונני סרטיס: כונני תקליטיס: דגם 65ן | שס התכנית: זכרון דרוש: 0 כמות כרטיסי מקור לתכנית: מכלוליס הקשורים בתכנית: מערכת ההפעלה: 21.6 מסוג 2314 סוגי מסופים: צג גרפי: אמצעי קלט/ פלט נוספים: שפות התכנות: קוראת/ מנקבת כרטיסים: מדפסת: סרט-ניר: תווין: קורא אופטי: המוסד:| מל"מ מחלקתה: טלפון: כתובת: רוממה ירושלים איש הקשר: . התכנית שוחררה: 19 תעוד: | ?א צמי תנאים: לשכת שרות מס. היישום: | 350 5 עודכן ביום: 50-35 : שגרות: 20 20000 צן א>:ג.ף 055 :55 00 אגאזהס? וע גה 1 29(2((2 אזלר 74% ן[ן ו תאור: . אסוזקוה0590 - מערר 1,4הול נירות ערר ישראלים וצרים. המערכת כקולטת פרטי נירוה ולקוהוה, וכז את התגועה היומיח השוטפה של פעולות בווסה ומפיכקה הודעוה ללכוהות על גצוע הפעולוה הנ"ל. נז מספכת המערכת לבנק דוהוה יתרוה, מאצנים,דוווה הנ!- עה,אלפונים ועוד. בימי השלום של רביה,דבידנד,מ1יוה הטגה,צכויוה ופדיו:,ע!- לחה המעצרנו ו.ודעוא מהאימות אוטומטית לכל ה%כאים מביז לכוהות הבנס. הערות: : 5דאשואואס6 מילות מפמתת: : 60805 א נירוה ערן גורטה גנכקים בנכקאות ציוד: : 36 הסח גת תובנה: : 35 וצד- 50 המחשב: 8 ססוג 260 דגם 40 |שם התכנת: כונני סרטים: 8 זכרון דרוש: 168 כונני תקליטיס: 2 מסוג 2314 כמות כרטיסי מקור לתכנית: מכלולים הקשורים בתכנית: סוגי מסופים: מערכת ההפעלה: צג גרפי; אמצעי קלט/ פלט נוספים: שפות התכנות: קוראת] מנקבת כרטיסים: מדפסת: סרט-ניר: :)555 0% אאאדתסת תווין: ווק קורא אופטי: המוסד: ‏ י.1ב.3/. מחלקה: ל.שרוה טלפון: 1" כתובת: ה"ך 20210 ה"א איש הקשר: מנהל הלשכה התכנית שוחררה: 2 תעוד: צמין תנאיס: לשכת שרות מס. היישום: | 467 עודכן ביוס: 7% - 76 - 0 7 ארצי | תנאור: : אסודקומ556ס מערך תשלומים-שיכים- מטרה:הדפסה אוטומטיה של עשיכים ויצירת סרט מגנטי לביצוע הוואמוו ב1. , כלט:כרטיסים מנ!וכעביע או סרט מגאנטי הכולל אה שם המוטב,כהובת).סכום התשלום. פלט:רשימוה שיכיט שהוצא!וושיקים להצגה לפרע!]ז וסרט מגנטי לביצוע התאמה גנס על ידי האוצו. הזבגרות: : 5 דאפואוס נזילות מניתה: : 5אסעצ= א השלומים ‏ שיטקים : שה השוסח ה תובכנה: : םמ עד- 50 המחשב: .א טוג צהטזא65 דגם 00ן |שס התכנית: כונני סרטים: 2 זכרון דרוש: 220 כונני תקליטים: 2 מס!וג 655 כמות כרטיסי מקור לתכנית: מכלוליס הקשוריס בתכנית: סוגי מסופים: מערכת ההפעלה: צג גרפי: אמצעי קלט/ פלט נוספים: שפות התכנות: קוראת / מנקבת כרטיסים: :55 מדפסת: 0029 סרט-- נר: אאאדתסץ תווין: 1/וס קורא אופטי: זא מא המוסד: מערד האוצר מחלקה: חשב כללי טלפון: 2-1 כתובת: ‏ רופיז בנין איש הקשר: ד. בלוגרונד התכנית שוחררה: , תעוד: | ?א %מין תנאים: לא ד!וה!| מס. היישום: ‏ 305 עודכן בבמם: 54 ן[| - 77 - 7 אוני) תאור: : אסודקומ550ס מערכה נירות ערך. קלט:קליטת המטמכים ובדיקהם,דווה והקוז הנועות שגויוהת,יצירה הנועות עדכוז. עדכוז רב כקובץ לפי סוגי ניר והשבונות לכקוהוה. דווה לסניפים ולהנהלה. דווה: הרפסה רוחות שונים הכופתיים ויומיים לסניפים !ולהנהלה. הערות: : 5 דש וסט מזילות מכיתת: : 5 ץצ א בנקאות ‏ נירות ערר ציוד: : ה הווסחגת תובנה: : 50 המחשב: .%.6.א וג 846 דגם 315 |שם התכנית: כונני סרטים: זכרון דרוש: 408 שגרות: | 4 כונני תקליטים: מסוג [353 כמות כרטיסי מקור לתכנית: מכלולים הקשורים בתכנית: סוגי מסופים: מערכת ההפעלה: 8 1] א6 8.8 צג גרפי: אמצעי קלט/ פלט נוספים: שפות התכנות: קוראת / מנקבת כרטיסים: :ו מדפסת: 000 סרט-ניר: אאדס: תווין: , 11 קורא אופטי: זג שא המוסד: ב1ק₪ק הפועלים . מחלקה: מחשב טלפון: כתובת: | רה' אל1בי 115 ה"א איש הקשר: א. עמנוא7י התכנית שוחררה: 12 תעוד:? לא צמין תנאיס: לא דווהו מס. היישום: ‏ 154 עודכן ביוס: 7% - 78 - 74 וי וגאור: : אסודקוה56סס 0 | זא65 08= 4560805 66אגאם זא]גא סאג וסגזא60 ז605 זא=6הא<זעם= . .צזן1)ן6; זא806;ןע50 ז65ז הלגרות: : 5דא= ואווסס מחידלות מנביתרו: : 5 ה סעשצ= א ז 60%‏ 66אהאשז]גא |0סקזא60 ז605 זאשאץ;ן0נ60 ": = הסח הח תובנה: : 50-35 המחשרי ט)ג 1130 שס התכנית: כונני סרטים: 2 זכרון דרוש: 6 שגרות: כונני ת קליטים: = כמות כרטיסי מקור לתכנית: מכלולים הקשוריס בתכנית: סוגי מסופים: מערכת ההפעלה: צג גרפי: אמצעי קלט/ פלט נוספים: שפות התכנות: קוראת / מנקבת כרטיסים: - :ו מדפסת: 0% סרט--נזר: 1% אאתדתסץ תווין: / 1 קורא אופטי: המוסד:;| אלהא מחלקה: ‏ 9332 טלפון: | 05531155 כתובת: אשדוו איש הקשר: אלמו נורמז התכנית שוחררה: תעוד; | לא צמין תנאיס: קשכת שרות מס. היישום: 269 עודכן בום: 74 1.76 = 9 בו מדריך יישומי מחשב ארצי בזימז'י"א ( תאור: : אסודפוה56פס מערךר 1ב: נהול תמהיר כה אזם ומלאי: יש פכקוה אהיז על הוצאות יצור, של עלוה כוה אדם ורי גלם. ההמחיו כולל העמסוה עלות יצור על רמהלקוה השונותה. וני שעות למערכה שכר העבוזה. הערות: נזילות ממיתת: המהיר כוה אדם מלאי : 5 השוסח בה המחשב: .8% טוג 200 כונני סרטים: כונני תקליטים: דגם 40 מסוג 2314 סוגי מסופים: צג גרפי: אמצעי קלט/ פלט נוספים: קוראת / מנקבת כרטיסים: מדפסת: סרט-ניר: תווין : קורא אופטי: המוסד: ‏ *.ב.1 מחלקה: ל. כתובת: ה.7. 20210 ה"א התכנית שוחררה: 4100 תנאיס: מס. היישום: ‏ 401 - 80 - שרות תוכנה: שם התכנית: זכרון דרוש: 8% כמות כרטיטי מקור לתכנית: מכלולים הקשורים בתכנית: מעוכת ההפעלה: 25 שפות התכנות: טלפון: איש הקשרן: תעוד: | לא אצמין לשכת שרות עודכן ביוס: ופסוה על המלאי נהול המהחיר לפי הצמנוה (גובים),. כאשר ונצול חומ- המערך מספס נת- : דוו ס6 : 0805 א 0: שגרות: ד 100 5 :555 00% אגאדאסץ 1/וק (01 מנהל הלשכה 1% ינ ת<אור: : אסודקו556₪ס השבונאוה הממשלה והמשרדים. מטרה: נהול השבונוה הכקציביים מהכנה התכקציב השנתי, ביצוע ההוכציב, השבונוה עסכוה כספיות והפקה דוהות הכופתיים. קלט: תכקציב-כק)בץ ממוכז- פכודות יומן, סרט נייר מנוכב. פלט: דוהות כלט ובדיקוה סבירוה,דוהוה שבועיים,הודשיים וכרטסת מעברים. הענרות: : 65 דוו ממזילות מלפיתת; : 06הסעשצ= א השבונאות הכציב -: םוסחה תובנה: : 5 ד המחשב: טוג צהטזא65 דגם 100 |שם התכנית: כונני סרטים: זכרון דרוש: 20 שגרות: כונני תקליטיס: מסוג 655 כמות כרטיסי מקור לתכנית: מכלוליס הקשורים בתכנית: סוגי מסופים: מערכת ההפעלה: צג גרפי: אמצעי קלט/ פלט נוספים: שפות התכנות: קוראת / מנקבת כרטיסים: :55 מדפסת: 0002 טסרט--ניר: אגתזתסץ תווין: ווק קורא אופטי: זג סא המוסד: משרד האוצר מחלקה: חשב כללי טלפון: | 02-63111 כתובת: | ר!פי],בניז 1 ים איש הקשר: ד. בלוגרונד התכנית שוחררה: י תעוד: | לא צמין תנאיסם: לא דווה!ו מס. היישום: ‏ 304 עודכן בים: 6% וו - 81 - ובוזותזד ןתזש))חווחה זקד בו נמ אוצי | תאור: : אסודקו6508ס השואה תקציביה-הישוב עלוה הדשה עקב שינוי בגורמי השכר. מהלךרן|:כקליה 72 הסעיפים ההכקציביים ממערכה השכר לרבות העברוה ידניוה. מהלן2:כליט, שינוייע להכציב בכסף או במשכלות וולוקה שונה של ההכציג להודע מהלר3:הש ואוו וכציב מעודכז לביצוע,מציאה הפושים והדפסה כל החומו. מהלן>:ניוווה ההשואה לפי סעיפים תכציביים מרלקהית ואגפיה. הערות: : דא ואו 60 מילות מפתתח: : 5/0805 א תכציב מצגה טעיף-הקציני : 6 ה ה וכח גת תובנה: : 35 וד 50 המחשב: שטש)!ג 360 דגם 25 שם התכנית: כונני סרטים: זכרון דרוש: -242 שגרות: 5 כונני תקליטיס: כמות כרטיסי מקור לתכנית: 20000 מכלוליס הקשורים בתכנית: סוגי מסופים: מערכת ההפעלה: 25 05 צג גרפי: אמצעי קלט/ פלט נוספים: שפות התכנות: קוראת / מנקבת כרטיסים: :55 מדפסת: 00 סרטי- ור אאחדה0: תווין: וס קורא אופטי: 66 המוסד: אל7-ע7 מחלקה: מע"ן טלפון: 2203 כתובת:| 4מל (ועופה לוד איש הקשר;: כ. צימט התכנית שוחררה: 52 תעוד: | לא ומין תנאיםס: לא דווהו מס. היישום: ‏ 162 עודכן ביום: 17% - 12 - ₪6 תאורהר: : אסודקו568סס הכנח ספר הכציב שנתהי לפי הכפציב כודם,הוצאה בפועל בשנה 1)וכהית |והוצאה משוערא לשנה הגאה. כנ-15000 טעיעים הכקציביים מדווהים קמהלכוה רמגישוה את הצעוּת ההכקציב. בעקבוה דריוגיט מעודננים התכקציבים המאושרים וספר ההקציב המאושר מודפס. ו כ מ!עגר דיווה לאישווו של משוד הפנים. ההעגרות: : 6דאשואואס נזילות מניתת: : 5הסו/צי= א תכציב דווה : ₪5 השוסחהה תוכנה: : 5-5 המחשב: ש)ג; 360 דגם 30 שם התכנית: כונני סרטים: זכרון דרוש: 6 שגרות: 5 כונני תקליטים: מסוג 2314 כמות כרטיסי מקור לתכנית: 0 מכלולים הקשורים בתכנית: סוגי מסופים: מערכת ההפעלה: צג גרפ > - אמצעי קלט/ פלט נוספים: שפות התכנות: קוראת / מנקבת כרטיסים: יְּ :55 מדפסת: 02 סרט-ניר : אאתדתס, תווין: 1 1 קורא אופטי: המוסד: ‏ עירית ה"א מחלקה: מיכוז טלפון: כתובת: | (ר מלכי י*שראל ת"א איש הקשר: ר. אולהובסקי התכנית שוחררה: תעוד: | לא צמי] תנאיס: לא דווה!ו מס. היישום: ‏ 161 עודכן ביום: 6 | - 83 - -- בו | תאור: : אסודקומ656ס יציורה אומדן הכקציב שנבר לפי תכז צפוי. 70: ספר הכז סופי לשנת הקציב קרובה ומצבה הג ובדים הכוללה שכרם. מהלך1:האצה המצבה בשנה לשם יצירת תוטפת ותק על כל השפעוהיה. מהקךר2: הישוב מהחיר לדרגה בהטיבה,מהלקה,טסיווג שעות עבודה מסוימים. מהלך3: הישוב תהתכקציב למהלכה לפי ההכז והמצבה בהתחשב בקידום הצפוי לפי עכ;]. פיצול הוצאוה לפי סעיף הקציבי,ריכוצים שונים,שעוה נוספוה. העגרות: : 5 דא6ואואס6 נזילות מניתרו: : 5הסעשץ= א הכציב תכ עלוה מצבה : םה הסחמ תובכנה: : ד - 0 המחשב: 8% "0ס1ג 360 דגם 25 |שם התכית: כונני סרטים: זכרון דרוש: 220 שגרות: 20 כונני תקליטים: מסוג 2311 כמות כרטיסי מקור לתכנית: 000 מכלולים הקשורים בתכנית: סוגי מסופים: מערכת ההפעלה: 25 5 צג גרפי: אמצעי קלט/ פלט נוספיס: שפות התכנות: קוראת / מנקבת כרטיסים: :55 מדפסת: . 0% סרט--ניר: אאףדפסק תווין: ל קורא אופטי: 6קם המוסד: אל-על . מחלקה: מע"ז טלפון: 2203 כתובת: 1מל העופה לוד איש הקשר: כ. צימט התכנית שוחררה: 12 תעוד: | לא צמין תנאים: לא דווהו מס. היישום: 160 עודכן ביום: 4% - 864 - ת<אור: : אסודקוהספסס מערכת מעכקב אהרי הכציב רכישות. שנשלפות ממצרכת נהול מלאי. וסוג הפריט. אצורותה על הבדלי מהירים,מעכב אחרי סופיות וההציה תשלומים ראשונית וסופית לפי הודש וארץ התשל אוהרות ב הערות מזילות מניתת: תכציב מעטב רכש רכש המחשב: כונני סרטים: 4 כונני תקליטים: סוגי מסופים: צג גרפי: אמצעי קלט/ פלט נוספים: קוראת/ מנקבת כרטיסים: מדפסת: סרט--ניר: תווין: קורא אופטי: המוסד: | אל-ע7 כתובת: התכנית שוחררה: תנאיס: מס. היישום: 324 : 6 שוכ חב .] 0 !ג 360 4 מסוג 2314 מחלקה: גמל תעופה לור 3 אֶשר הטכוט המנוצל מתקרב א) עובר אהת ההכצבה. תובנה: שם התכנית: זכרון דרוש: 6% כמות כרטיטי מקור לתכנית: מכלוליסם הקשורים בתכנית: מערכת ההפעלה: דגם 30 שפות התכנות: מע"ז איש הקשר: לא + תעוד: לא דווהו עודכן ביוס: - 85 - טלפון: עיבוד הנ ועות הכקשורות עם רכש וכבלה קביעה אוטומטית של הסעיף התכפציבי לפי אופי הההיבויוה ראשוניוה, ום. : פד = ואואסס : 05 0צוצם א 0-5 : שגרות: 20 000 ד 005 :55 00009 אאאדתסץ ג/וץ "79 כ. צימט מין 7% בו ו | ו כ תאור: : אסודקוה650ס מערר 1 גוווו סכוז בהשכקעות. + תכנית המצתהת השפעוה בפרויכקטים מבהינת הסכ- וז ע"י* השוב ההסהברואק לרמוה שונוה של רווה, צרם מאצומנים, צמ] עד החצר הש- כעה ושיעור השואה פנימי. הערות: : 5 דש 60 זאםאז65ט/א] 608" %]5ץ)האה 8156 * מידלות מפמתת: : 305 וצ א השכעות, סיכונים, רווה, צרם מצומנים, שיעור השואה פנימי, ערר נוכחי. ציוד: : פההאסהג | תוכנה: :וד 50 המחשב: .8 סוג 2000 דגם 145 |שם התכנית: כונני סרטים: - זכרון דרוש: 508% כונני תקליטים: - כמות כרטיסי מקור לתכנית: מכלוליס הקשורים בתכנית: סוגי מסופים: מערכת ההפעלה: 21.6 צג גרפיז . אמצעי קלט/ פלט נוספים: שפות התכנות: קוראת / מנקבת כרטיסים: | :555 מדפסת: 000% סרט-ניר : אאאדתסץ תווין: 1 קורא אופטי: המוסד: ‏ י.ב.מ. מחלקה: מטשה ש:!וס טלפון: | 03-36061 כתובת: | ה"ד 20210 ת"א איש הקשו: | מנהל המפה התכנית שוחררה: גד תעוד: | ?א צמין תנאיס: 2 לשכת שרוּת מס. היישום: ‏ 425 עודכן ביום: 74% - 86 - בזינדיי'א ( מוויך יישומי מחשג ארצי תאור: : אסודקומ 556 מערך 26: ונוו] הצמנות הומרי גלם לפי מרכינים של מוצריט ותה מוצרים. המע- רכת כסולטה תוכניה יצור ומפרקת להומר* גלם על פי הכנים כקבועים מראש הור ה- החשבות בכיום אעשרי* של תה מרכיבים. קימה אופציה להתהחשב במלאי קיים של ה!ו- מרי גלפם. כקלט: פובץ הכקני מוצרים, הכנוז 7. פלקט: דוו תכנוז הצמנוה הומרד* גלם. הערות: מזילות מניתוו: א!ופציה:כקובץ יתרוה הומרי ג- : 5 דאםואואס6 : 05הסצ/צ= > הכניה יצור ‏ וכנוז הפ%מנוה הומרי גלם הומרי גלם המחשב: 8% טוג 200 כונני סרטים: 2 כונני תקליטיס: 2 מסוג 2311 50-35 : דגם 25 |שס התכנית: זכרון דרוש: % - 32 שגרות: 4 כמות כרטיסי מקור לתכנית: 10 : מכלולים הקשורים בתכנית: סוגי מסופים: מערכת ההפעלה: 26 5 צג גרפי: אמצעי קלטי/ פלט נוספים: שפות התכנות: קוראת / מנקבת כרטיסים: מדפסת: סרט-ניר: תווין: קורא אופטי: המוסד: *.1.מ. מחלקה: ל.שרות כתובת: | ת"ד 2110 גאר שבע התכנית שוחררה: 173 תנאיס: מס. היישום: | 449 :55 יי אאאז0? 1 2 טלפון: 0-5"( איש הקשר: מנהל הלעכה תעוד: | ?א צמין לשכת שרות עודכן ביוס: 7% ןן ברו 7 ת<אור: : אסודקומ56סס מערר 1|1|ג' - 1ה!ול מלאי ופכוה על היצור. המטרה נהול מלאי מהסנים, מעכפב אה- רי ה%מנוע והכפאות, פכוה המהירי על הייצור, והשוב המהיר לעבודוהת. המערך בולל עדכ!ו]ז עגצי אב ע"* הנועוה והדפסתה ד והוה: שגויים, הצמנוה, הכקפאוה, ה- החראה על הוטו גההאם לנכודה הצמנה, הנועה ומלאי, מלאי מה, מלאי יתר, קט?ל- וג, ספיורה מלאי, המהירי עבודוה בההליר ועבודוה גמורות. הערות: : 5דאשואואסס מילות מפשתת: : 05 האוצ א מלאי ופכוה על היצור מלאי ניהול מלאי ציוד: : ה השוסח גה תובנה: : וו ד- 50 המחשב: 8% שוג 20 דגם 145 | שם התכנית: כונני סרטים: זכרון דרוש: 90.8 שגרות: | 40 כונני תקליטים: = מסוג 2314 כמות כרטיסי מקור לתכנית: 10000 מכלולים הקשוריס בתכנית: סוגי מסופים: מערכת ההפעלה: 2.6 05| צג גרפי: אמצעי קלט/ פלט נוספים: שפות התכנות: קוראת / מנקבת כרטיסים: :55 מדפסת: 000% סרט-מיר; אאאדא 0 תווין: ול קורא אופטי: . המוסד: ‏ י*.1.מ. מחלקה: ל. שרוה טלפון: | 03286111 כתובת:| ה"ד 20210 ה"א איש הקשר: מנהל הלשכה התכנית שוחררה: 1712 תעוד; | ?לא צמין תנאים: קשכת שרות מס. היישום: 420 עודכן ביום: 75% ת<אור: : אסודקוח56- מערך 1וןד': וול ורשום מלאי, מעסב אחרי כניסות !ויציאוה. השוב ערר לפי מאה- יר ממוצע או מהיר הקני,פסוה על סטיוהת במתירי כקניה, נתינת התראה בירידה ת- החה לנקוזה הצמנ),. כלט: פהיהות,נניסוה, יציאות וכרטיסי ספירת מלאי. פלט: דוה בקוררו, זוה עדכ!ו] הנועת מלאי ויהרווו מלאי מוו, התראות הערשי טעפיוה. הערות: : 5דאם וכ מילות מניתהו: : 085 מלאי מחטניט מוויר ממוצע : 86 שוכ אהת תובנה: : 50 שס התכנית: זכרון דרוש: 220 שגרות: 9 כמות כרטיסי מקור לתכנית: ל00 מכלולים הקשוריס בתכנית: מערכת ההפעלה: 24 5 המחשב: .8 טוג 200 דגם 25 כונני סרטים: 1 כונני תקליטים: מסוג 2311 סוגי מסופים: - - - צג גרפי; אמצעי קלט/ פלט נוספים: שפות התכנות: קוראת / מנקבת כרטיסים: - :55 מדפסת: רז 0% ו סרט-ניר: - אד תווין : - 1/1 קורא אופטי: 2) ןז המוסד; י.1.. מחלקה: ‏ 7. טלפון: 5" כתובת: ת"ד 2110 גאר שגנע איש הקשר: מונהל הלשנה התכנית שוחררה: 171 תעוד: | לא צמין] תנאים: לשכת עשרות מס. היישוס: 421 , עודכן ביוס: 6 // | נ אוצי | ת<:אור: : אסודקו5568ס מערך ווַה', הוול מלאי הוצרת גמורה ומכירות - הסלט: נהונים כקטלוגיים של פ- ריטים, נהונים על לכוהות, תנועותהת מלאי (כניסוה,יציאוהת,העברות), העודוה מש- לו לקלכקוהווא. הפלט: השבונוה ללכוהוה דוה רכוצ מכירות ללכוה, דוה יצור מצ- טבר לפר*8 גהוך מפעל, דוה הנועה ומלאי במהסנים ודוה מכירות מצטבר לפריט. המערכה ינכולה לטפל גלא יותר מ-3 מפעלים |ו-4 מהסנים העגרות: : 5 דוו 60 מילדות ממיתת: : 85 = א מלאי תוצרת גמורה, השגונוה. מכירות. ציוד: : 6 ה צוסחהת תובנה: : 35 צוד- 50 ! המחשב: :8 !ג 360 | דגם 25 |שם התכנית: כונני סרטים: 2 %כרון דרוש: 220 שגרות: נו ' כונני תקליטים: 2 מסוג 2311 כמות כרטיסי מקור לתכנית: 200 מכלולים הקשורים בתכנית: סוגי מסופים: - - - מערכת ההפעלה: 26 5 צג גרפי: - אמצעי קלט/ פלט נוספים: שפות התכנות: | קוראת/ מנקבת כרטיסים: כן מדפסת: כן סרט-ניר: תווין: קורא אופטי: :55 0% 002 - אאאדס - מ 02 המוסד: ‏ *.1.מ. מחלקה: ל. שרות טלפון: | 057-2765 כתובת: | ו"ז 2110 באר שבע איש הקשו: מנהל הלשכה התכנית שוחררה: 3 תעוד: | 7א צמיץ תנאיס: לשכת שרות מס. ההישום: ‏ 422 עודכן ביום: 74 - 90 - -- ו אוצי תאור: : אסודקו656כ מערך וןו': המערכה מטפלת במלאי הומרי* גלם במפעל יצרני המיצר 7מלאי |/א) לפי ה%מנוו, תוך הההשבות בהקפאות לעבודוה מתוכננוה. שיטת החיש!וג של ערר המלאי והגפוכקים היא לפי מהיר ממוצע נע. הדוהות המופקים מהמערכה: דוהות ק- ליטה, דוהוה עדכון. דוהוה שגויים מעדכוז ודוהוה השבונאים. הדוהוה ההשבונ- איים מהולכים לדוהוה על כניסוה, יציאות, המרות וספירת מלאי. ו הערות: : 5 דאםואואס: מילות ממסיתהת: : 0805 > מלאי הומוי גלם הומוי גלם ציוד: : 5 הווסחגת תוכנה: :5-5 המחשב: סוג 200 דגם 25 | שס התכנית: כונני סרטים: 2 זכרון דרוש: 8% , שגרות: 36 כונני תקליטים: 3 מסוג ן[231 כמות כרטיסי מקור לתכנית: 0 מכלולים הקשורים בתכנית: סוגי מסופים: מערכת ההפעלה: 26 5 צג גרפי: - אמצעי קלט/ פלט נוספים: שפות התכנות: קוראת / מנקבת כרטיסים: :55 מדפסת: 0 סרט--ניר : אגתדתסץ תווין : 0 קורא אופטי: 72 המוסד: ‏ י.ב.מ. מחלקה: 7. שרות טלפון: 5" כתובת: וו"ד 2110 באר שבע איש הקשר: מנהל הלשכה התכנית שוחררה: 2 תעוד: | לא צמין תנאיס: לשכת שרוּת מס, היישום: ‏ 423 עודכן בייס: |76 בו | תאור: : אסודקומ556ס מערו ,'1+111‏ ניהול מלאי נוצלים בתיכלים גדולים. הנ"ל7, הוך התהשגוה בתהנועה ההומוים בצנורוה. מיכליות וכו'. המלאי והנועהו מהושבים כפונקציה עול גובה הנוול במינל, צפיפותו! והטמפרטורה שלו. כל הארועים נשמרים בקובץ הסטורי. הפלט: דוו מלאי, דוווה תנועצה ,העודוה משלוה/ כקבלה- ללקוהוה/ ספכים ,דוהוה מסכמים לפי מיונים עונים. המערכה פועלהו בתדירוה יותית. הערות: : 5דאשואוס6 מילות ממתת: : 5סמהסץ א מלאי נוצליע גמינלים גדולים ,הנועה בצנורות. : 86 שופ הת תובנה: :5-5 המחשב: 8 ט!ג 200 דגם 40 | שם התכנית: כונני סרטים: %כרון דרוש: 6 | כונני תקליטים: מסוג 2314 כמות כרטיסי מקור לתכנית: . מכלולים הקשורים בתכנית: סוגי מסופים: מערכת ההפעלה: 26 צג גרפי; אמצעי קלט/ פלט נוספים: שפות התכנות: קוראת/ מנקבת כרטיסים: :55 מדפסת: 0% סרט-ניר: אגאדחסץ תווין: א קורא אופטי: 0072 המוסד: ‏ '*.1.מ. מחלקה: ל.שרות טלפון: 1 0659 כתובת: | א"ד 3058 היעה איש הקשר: מנהל הלשכה התכנית שוחררה: 3 תעוד:; | לא צמי] תנאיס: לשכת שרות מס. היישום: | 42% עודכן ביוס: 76 ןו - 2 - תאור: 7 אצ : אסודקומ556ס מערו 11ב'., 71/01 מלאי מהסנים ושווק תוצרה הכללאיה: נהול כובץ אגב לכוהות. פריטים ומלאי והזפטת השבונוה ביניים והשבונות רכוצ הודשי. נוטף להשגונוה מודעטים דוהוה מכירה הענרות: מזילות מנכיתוו: מלאי מהטניט שווכק תוצרת הכקלאית : = השוסחבה המחשב: .8% ש!ג 200 כונני סרטים: 4 1] מסוג 2314 כונני תקליטים: סוגי מסופים: "= ₪ צג גרפי: אמצעי קלט/ פלט נוספים: קוראת/ מנקבת כרטיסים: מדפסת: סרט-ניר: תווין : קורא אופטי: המוסד: י.ב.מ. מחלקה: כתובת: | ה"ד7 20210 ה"א התכנית שוחררה: 9+ תנאים:- מס. היישום: ‏ 419 93 - והובלה. : 5 דאש ואס : 05א סע צ= < חכקלאות שם התכנית: זכרון דרוש: א 128 שגרות: 8 כמות כרטיסי מקור לתכנית: 0 מכלוליס הקשורים בתכנית: מערכת ההפעלה: 25 5 שפות התכנות: :55 אגאדתסת 1% שרות טלפון: 1ש29"2(.0 איש הקשר: מנהל הלשכה תעוד: | לא צמין קלשכת שרות עודכן בייס: 77% ן רד בו נמ - תאור: : אסודקו5508כ מעררך 11א': פקוה על מלאי הומרי גלם. מעכקב אחר שמוש בהומרי גלסם ליצור, הש- וב עלות ממשיה והפרשים לעומת הקן. כקלט: כניסוה מספכים, ה%מנות, העגרה ה|ו- מר ממחסנים למהחלכקות וכניסות הוצרה גמורה ממחלק)ה מיצרוה למהסני תוצרת אמ- ורה. פלש₪: כטלוגים,דוה הנועה ומלאי, השוב שמוש בהומרים בפועל לעומה הכן ומעכב אחר הצמנוה- הגגרות: :ו זידלות מניתת: : 05ה0סץ=א מלאי ניהול מלאי : 36 וס הגו תובנה: : םד המחשב: 8% טוג 2000 שם התכנית: כונני סרטים: זכרון דרוש: א 128 כונני תקליטים: מסוג 2314 כמות כרטיסי מקור לתכנית: מכלולים הקשוריס בתמנית: סוגי מסופים: מערכת ההפעלה: צג גרפי: אמצעי קלט/ פלט נוספים: שפות התכנות: קוראת / מנקבת כרטיסים: , :ו מדפסת: 000 סרט-ניר: אגתדתסץ תווין: 1 קורא אופטי: המוסד: ‏ *.1.מ. 7. טלפון: | 03286111 כתובת: | |!"7 20210 |ו"א איש הקשר: מנהל הלשכה התכנית שוחררה; טד תעוד; | לא צמין תנאים: לשכה שרות מס. היישום: | %18 עודכן ביוס: 7746 - 94 - תאור: 7 מ : אסודקוה556ס מערכת 1ה:!ל מלאי. ההלטוה,אצהרוה נומידע על הידוש מלאי לפי תכסופהיים. קפי הענרות: מילות מפתח: מלאי פיכקוו ניהול מלאי ציוד: -: 86 הצוסה בה המחשב: טוג 360 כונני סרטים: 4 כונני תקליטים: מסוג סוגי מסופים: ! צג גרפי: אמצעי קלט/ פלט נוספים: קוראת / מנקבת כרטיסיס: מדפסת: סרט-ניר: תווין : קורא אופטי: המוסד: אל-ע7 כתובת: גנמל תעופה לוד התכנית שוחררה: 9+ תנאיס: מס. היישום: | 323 סוגים שונים ועצרי ספירת מלאי. והגדלת מלאי. דוהות ערו כקנלוגים.,אינדקסים ודוהוה הנועה היש)גי מהיריע ממוצעים ודוהוה השבונאיים. הצמנוה מרוכצות תהחויה צריכה. מעקב אחהרי פסודוה עבודה פהוהות להיקוז אביצרים. : 5דאםשואוהסס : 05 60 א תוכנה: : 5 וד 50 דגם 30 | שס התכנית: ; זכרון דרוש: א6% כמות כרטיסי מקור לתכנית: מכלולים הקשוריס בתכנית: מערכת ההפעלה: 206 שפות התכנות: :55 000% אאדתס ווק 6 ג מחלקה: מע"ז טלפון: 3"( איש הקשו: ב. צימט תעוד: | ?א צמין לא דווה! עודכן ביום. 74% 1[ - 95 - |! - 7 תאור: אסודקומ556ס מערכת נהול מלאי במשודי הממשלה. המערכת מכימו נהול פריטים ביהידוה הממשלהיוה לפי רמות. פיהוה,יצור,רגש,צריכה,אהצקה,אהסנה,היקוז,בלאי.השאלוה,מכירה והעגרות: נזילות נזביתוו: - מלאי ‏ נירול מלאי ונש : ₪ הכ הגה המחשב: 8-1 טוג 370 דגם 165 כונני סרטים: 2 כונני תקליטיס: 2 מסוג 3330 סוגי מסופים: צג גרפי: אמצעי קלט/ פלט נוספים: קוראת/ מנקבת כרטיסים: מדפטסת: סרט-ניר: תווין: קורא אופטי: המוסד:| מל"מ מחלקה: כתובת: | יהודה הימיה 33,ה"א התכנית שוחררה: 3 תנאיס: לא דווהו מס. היישום: | 347 - 96 - תוכנה: שם התכנית: וכו'. : 5 דאש ואס : 05 סש א 50 5 : %כרון דרוש: 108 שגרות: 5 כמות כרטיסי מקור לתכנית: מכלולים הקשורים בתכנית: מערכת ההפעלה: 21.6 שפות התכנות: 05 :ו 00 א4תדתסץ 1/עמ אהגא טלפון: 0.1(" איש הקשר: תעוד: עודכן ביוס: 76 שופושותתקמתתתווקהטוההעהווקר,והוופררר.ה."., ₪- 7 תאור: : אסודקו8ה556ס נהול מלאי פלט:כרטיטי הא למהסנים,כרטיסי גמהסנים.בדיקוה הקינות להנ ועות,עדכוז כובץ אב,יצירה דוה שגויים תמהיר,כרטיסי אישור הצמנות,כרטיסי תעודות משלוה. פלט הודש* ושנתי:דוהות הנועוהת במילונים שוניס,רשימוה לספירת מלאי, יהרות שליליוה.סכום ערר המלאי הצימנוה,רשימה היוב,עקודוה עבודה הערות: מילות ממיתהת; מלאי המוויר מעטב ‏ ניהול מלאי ציוד: : = ה שוסחבה המחשב: דגם 30 כונני סרטים: כונני תקליטים: 8 ט!ג 360 מסוג 2311 סוגי מסופים: צג גרפי; אמצעי קלט/ פלט נוספים: . קוראת/ מנקבת כרטיטסים: מדפסת: | סרט-ניר: תווין: קורא אופטי: המוסד: אל-ע7 מחלקה: מע"ן כתובת: ‏ 1מל האעופה התכנית שוחררה: תנאיס: קא דווהו מס. היישום: 172 ומעקב אהר פקודות עבודה. שסם התכנית: זכרון דרוש: 42% כמות כרטיסי מקור לתכנית: מכלוליסם הקשוריס בתכנית: מערכת ההפעלה: שפות התכנות: טלפון: איש הקשר: צ.ברלי עודכן ביוס: שגרות: וערר פסילותהת,רשימוה להצמנות מרוכאצות,קטלוג. : 5 דא וו 6 : 805 0סשצ=> תובנה: : וד 50 150 646 0 5 :5 000 אגאדתסץ 1/ת 6 76 4ו ו ת<אור: : אסודקומ556ס מערכה מלא* עגור לקוהוה מיוחדים. קלט:הג ועוא פהיהת פריט ושינויים לוגיסטיים,קבלוהת,נפוקים,ספירוה והכינות. פלט:דוהוו כקליטה,עדכוז שגויים ומעכקב שוברים. המערכח מופעלת ממטופים. הענדות: : 5 דא=ואוס6 מחילות מפיתת: : 65 הצ א ניהול מלאי מלאי המחשב: 6 שוג 0 דאם כונני סרטים: - כונני תקליטים: - שם התכנית: זכרון דרוש: אסון כמות כרטיסי מקור לתכנית: מכלולים הקשורים בתכנית: סוגי מסופים: 200 מערכת ההפעלה: 2.3 צג גרפי: - אמצעי קלט/ פלט נוספים: שפות התכנות: קוראת/ מנקבת כרטיסים: :55 מדפסת: 0% סרט-ניר: : אאתדאסץ תווין: 1 קורא אופטי: המוסד: העשיה אויויהו מחלקה: ממ"1 טלפון: כתובת: | 1מל וועופה לוד איש הקשר: מ. בונוב התכנית שוחררה: 2+ תעוד: | לא %מין תנאים: ' לא דווה: מס. היישום: ‏ 171 עודכן ביוס: 76 - 98 - נזינז''א תאור: : אסודקומ56שס בדיקת קלש הנועות מלאי במסוףר. ביצוע פיכוה טדרוהו,בדיקה הכינות הנועוה מלאי,הצרמה הנועוה מלאי תקינות לעדכוז רב-קוגץ מלאי. כמות התג ועותהת: 1500 הנועוה ליום מכל מסוף. הערות: : 6דאפואואסס מילות מפיתהת: : 5 ה סצוצ= א מלאי הנועוה מלאי : ה וס חהה תובכנהת: : 0-5 המחשב: 2 60)וג 0 דאם שס התכנית: כונני סרטים: / זכרון דרוש: 08 כונני תקליטים: - כמות כרטיסי מקור לתכנית: מכלולים הקשורים בתכנית: סוגי מסופים: 200 מערכת ההפעלה: 2.3 צג גרפי: - אמצעי קלט/ פלט נוספים: שפות התכנות: קוראת / מנקבת כרטיסים: :אע. 55581 מדפסת: 0% סטב ור א 09 תווין: ומ קורא אופטי: המוסד: |ועשיה אויריוהו מחלקה: ממ"4 טלפון: כתובת: | 1מ7 העופה לוד איש הקשו: מ. ברנוב התכנית שוחררה: 2 תעוד; | לא אצמי תנאים: לא דווהו מס. היישום: ‏ 170 עודכן ביים: 10/06/76 - 99 - .-" רד תאור: יט : אסוד?ומ56פס מערכה ניהול מלאי גבתי חולים. מעקב אהרי מלאי,מעקב אהר הצמנות מספקים. מעכקב תקציגישע והמלצוה להצמנה ציוד. קלט: כרטיס מנוקב. פלט: דוה *ורוה מלאי,זוה המלצה להצמנה,דוה הפצמנוה פהנהות,דוה מלאזי עוזר. דוח הצטברותא צרינוא לפי מהלקוה בבהי הולים,דוה מעכב הכקציבי. מענוים: כלי*טה,עדכו] ודוהות. הדירות הודשית הערות: מילות מפתת: מלאי מ10% וצמנוה הכציב תובנה: ...א !ג צהטזא65 דגם 200 |שם התכנית: המחשב: כונני סרטים: כונני תקליטיםס: סוגי מסופים: צג גרפי: אמצעי קלט/ פלט נוספיס: קוראת/ מנקבת כרטיסים: מדפסת; סרט-ניר: תווין: קורא אופטי: המוסד: משרך הבריאוה כתובת: מגדל שלום ה"א התכנית שוחררה: 3+ תנאים: מס. היישום: 392 : 5 דא=ואואס6 : 805 0/צ5א הומנות ניהול מלאי בהי-הולים : 5 ה ווד-50 זכרון דרוש: 6%% שגרות: | 30 כמות כרטיסי מקור לתכנית: 20000 מכלולים הקשורים בתכנית: מערכת ההפעלה: שפות התכנות: :55 00 אגאדתס; מ מחלקה: אוטומציה טלפון: | 03-51073 איש הקשר: ר. הימן תעוד: צמין לשכה שרות עודכן ביוס; 4% 1[ - 100 - ו או תאור: : אסודקו8ה0556 ניהול קוגץ נכסים בנציגויות ישראל בהול. מה] אישוריע הוכקציגיים לרכישוה או להיסוני ציוד. ניהול מעגב הכציבי לוכישוה,מכירוה והיכונים. עריכה רווהי מצאי ודווה תקציבי. ההעגרות: : 5 דא=ואוס6 מילות מזביתרו: : 5 ה סעע/י א אינונטר נכסים נציגויות : ה ה ווסחהח תובכנה: : 0-5 המחשב: 8% טוג 370 דגם 165 |שס התכנית: הגזאפצאן / כונני סרטים: 4 זכרון דרוש: 8% שגרות: 1 כונני תקליטים: - כמות כרטיסי מקור לתכנית: 00 מכלוליס הקשורים בתכנית: צ] אהגח סוגי מסופים: מערכת ההפעלת: 21.6 5 צג גרפי; : אמצעי קלט/ פלט נוספים: שפות התכנות: קוראת / מנקבת כרטיסים: . 55 מדפסת: 00% טלט- 3 אד 0 תווין: מס קורא אופטי: אגגף המוסד:| מ7"מ מחלקה: טלפון: . 91 כתובת: | ר)ממה יר)שלים איש הקשר: א. מרגליה התכנית שוחררה: 3 תעוד: צמי] תנאיס: קא דווהו מס. היישום: ‏ 357 עודכן ביום: 6 1 - 101 - וש ג ות<אור: : אסודקו5568ס כשיהים: עיהוזד צריכה הומרים והלסים סטנדרטיים, ומעקב אחרי צריכה בפ!וע7. קלט:הואנ וה מוצרים, הנועותה מהסז. פלט: דוה מצב קשיהים ומערך הצמנוהת. המהלר כולל7 פרועא הצמנוה לדרדישה כשיהים בהחאם למסטר מבנה מוצר,ובדיקת הדרישה כנגד מלאי במהסז ומערר הצמגוה. צמן] אופיני לריצה לאקלף הנועוה כהמע דכות. הערות: : 5 דשואוהסס נזיל"ות מפיתת: : 6045 מעכב הומרי גלם מלא* ניהנול מלאי הצמנות תובנה: ו המחשב: .8% ססוג 360 דגם 50 | שס התכנית: כונני סרטים: 2 זכרון דרוש: 66% כונני תקליטיס: - כמות כרטיטי מקור לתכנית: מכלולים הקשורים בתכנית: סוגי מסופיס: מערכת ההפעלה: צג גרפי: אמצעי קלט/ פלט נוספים: שפות התכנות: קוראת / מנקבת כרטיסים: :ו מדפסת: 00% טסרט--ניר: אגאזאסץ תווין: ומ קורא אופטי: המוסד: | ועשיה צ1איה מחלקה: ‏ י. ע. 1. טלפון: 201 כתובת: רחוב ב 22 הכריה איש הקשר: ג. ה7:י התכנית שותחררה: תעוד: צמין תנאיס: לא דווהו מס. היישום: | 287 עודכן ביים: 7% - 102 - תאור: 7 אפ : אסודקומ56םס רישום מלאי מהטנים. נעשה לפי שיטה מהזיר מנוהל רישום מלאי והנועוה. הישוב עורך המלאי ממוצע.עיקר המלאי הוא מלאי אהצכקה והלכי הילוף. פלט:דוה הנועה,דוה יורות.דוה המהיר,מצב הפףמנוה,דוהוה ביכורה,דוה ריכוצ+ נהוני הנועה ומלאי. הדיוות:הודשיה. המעוך מנוהל על כרטיסים מנוכבים.הכובץ-42000 פריט. העגרות: מילות מפמיתת: מלאי ניהול מלאי המהיר : ה ה צוסחהה תנועוה מלאי : 5 דאם ואס : 5םאסשצ= א [צווד: האוא | תוכנה; ו המחשב: .8% ס)אג 360 כונני סרטים: כונני תקליטים: סוגי מסופים: צג גרפי; אמצעי קלט/ פלט נוספים: קוראת / מנקבת כרטיסים: מדפסת: סרט-ניר: תווין: קורא אופטי: המוסד: וומצע כתובת: ד. 1. אילוה התכנית שוחררה: תנאים: מס. היישום: | 263 שס התכנית: זכרון דרוש: 6% כמות כרטיסי מקור לתכנית: מכלולים הקשוריס בתכנית: מערכת ההפעלה: שפות התכנות: כלכלי טלפון: איש הקשר: שגרות: :55 א3אתדתסץ 1/מ "1 א. לגנוז תעוד: צמין שכירות עודכן ביום: 7% 1[ 7 אוצי | תאור: : אסודקו550₪ס נהול מלאי גמהסנים: התההשבנוה עם ספכים ולכקוהוה,פיכקוה הכקציבי,מעכקב אחר מלאי הסר או עודף וגכורת הצמנוה. קלט: הנועוה כגיטה ויציאה,השלומים והצמנות. פל: דווחים קלהפ%מנוה שבוצעו,פריטים להצמנה,הצמנות פתהתוהוה,כניטוה מספפים, השבונוה לטפכקים ולכקוהוהת,מצב מלאי,הנועה ואיתור מלאי עודפ. העגרות: : 5 דא ואס נזילות מפיתת: : 805 0ץ5א מלאי מעגג1 ה%מנותא לכוהוה ספכקים הצמנוה ניהול מלאי : ₪6 וס ח גה תובנה: : םד 50 המחשב: .8 טוג 68-315א דגם 846 | שם התכנית: כונני סרטים: זכרון דרוש: 40% כונני תקליטים: כמות כרטיסי מקור לתכנית: מכלולים הקשורים בתכנית: סוגי מסופים: מערכת ההפעלה: .5 גג צג גרפי: אמצעי קלט/ פלט נוספים: שפות התכנות: קוראת / מנקבת כרטיסים: :55 מדפסת: 000 סרט-ניר: אגאדאס: תווין: 1 קורא אופטי: זג סא המוסד: ‏ '*. א. מיטוור מחלקה: לשכ.שרות טלפון: 1(" כתובת: | זר!ויא1!1 5,הל-אביב איש הקשר: א. דה-האז התכנית שוחררה: תעוד; | לא צ+מין תנאים: לשכת שרות מס. היישום: ‏ 471 = | עודכן ביום: 7% - 1064 - תאור: : אסודקוןה556ס מערכה נהול מלאי-א!ט!מטיה "יממאק". מאפערת נהול מלאי נוהיות בנהול היצור. או הה-מוצר. המעונה מחשבת מהירים וכמויוה,בודכקה מצב המלאי* הלכים ופריטים. למערכה מוגדר "עץ" של מרכיבים הבונים מוצר מוגמר ומעדכנת בו-וצימניה עטש היצור. כשאיז מספיק מלאי דואגה המערכה להוצאה הצמנה. הערות: מילות מניתרו: מלאי בקוה נהול-יצור ניהול מלאי : םה וכסח הו המחשב: כונני סרטיס: כונני תקליטיס: ..6.א סוג צהטזא65 דגם 100 סוגי מסופים: צג גרפי: אמצעי קלט/ פלט נוספים: קוראת / מנקבת כרטיסים: מדפטסת: סרט-גיר: תווין: קורָא אופטי: המוסד: *. א. מיטווך מחלקה: כתובת: זרויאנו1 5:הל7-אביב התכנית שוחררה: 1 תנאים: מס. היישום: | 475 - 105 - מע.אלקטר לשכה שר!וה,שכירותהת תוכנהת: שם התכנית: זכרון דרוש: 220 כמות כרטיטי מקור לתכנית: מכלוליס הקשורים בתכנית: מעוכת ההפעלה: שפות התכנות: טלפון: איש הקשר: תעוד: במכירה עודכן ביוס: : 5 דאשואואס6 16 : 05ה סצצם א 0-5 : :55 000 אגהזהסץ 1/ות זג 6א 1 א. טפיר-הץ צמין [7% ו בזיבז''א ( מזריך יישומי מחשן ארצי תאור: : אסוד?וה6פסס מלאי- המעונוו מאפשרה כליטה כניסוה מספכים ויציאוה מהמהסן או מההנויות מהוךר העודותה משלוה או השבונוה, לבכר ולנהל הנועות ויתרוה המלאי. ניהול המלאי מהוך העודות משלוה נ!והז השבונוהת וריכוציהז,ניהול מלאי הנצשה מהשג וצות, עיקוה על תהליר היצור במפעל. הענרות: : 5 דא₪שואואס0 מילות מתכשיתה: : 5סהסץצ=א מלאי ‏ יצוור ויהול מלאי : שה תוסח הת תוכנה: : 0 המחשב: :8 טוג 360 שם התכנית: כונני סרטים: 3 זכרון דרוש: 64% כונני תקליטים: - כמות כרטיסי מקור לתכנית: מכלוליס הקשוריס בתכנית: סוגי מסופים: מערכת ההפעלה: צג גרפי: אמצעי קלט/ פלט נוספים: שפות התכנות: קוראת/ מנקבת כרטיסים: :55 מדפסת: 0 סרט-ניר; אאאדתסץ תווין: ות קורא אופטי: | המוסד: ‏ אדי לוי נ1ע"מ מחלקה: טלפון: 22" כתובת: | שד' רוטשילד 42 ה"א : איש הקשר: ד. טאטי התכנית שוחררה: 12 תעוד: צמין תנאים: קשכח שרות מס. היישום: ‏ %51 עודכן ביוס: 76 - 106 - ₪ תאור: : אסוד?וה 550 פכוה אביצרים. רשום ומעקב אחר אביצרי מטוסים. שרוה האביצרים מוגבל לעהים בשעות טיטה או תקופהית. רשום היסטורי* של הקלוה,הוודות,הכקונים ושפוצים. ומשלוה לווול. בעטיט לסטטיסטיקה על אמינוה. ההעגרות: : 5 דאםואואס: מילות מפסיתת: : 60805 שעוה-טיסה ‏ פציקוה אביצרים שיפוץ מטוסים 505 : תוכנה: : = הצוכח הח המחשב: 0ס!ג 360 דגם 30 שס התכנית: כונני סרטיס: 4 זכרון דרוש: א שגרות: 10 כונני תקליטים: 4 מס!וג 2314 כמות כרטיסי מקור לתכנית: 2000 מכלוליס הקשוריס בתכנית: סוגי מסופים: - - - מערכת ההפעלה: .27 5 צג גרפי; אמצעי קלט/ פלט נוספים: שפות התכנות: קוראת / מנקבת כרטיסים: 25% :5591 מדפסת: בן 5% 00 סרט-ניר: של - אאתדתסת תווין : - וע קורא אופטי: 7 4% 6 המוסד: | אל-ע7 מחלקה: מע"ןז טלפון: | 33 0397287 כתובת: גמל תעופה לוד איש הקשר: כ. צימט התכנית שוחררה: 1+ תעוד: | לא +מין תנאיס: לא דווהו מס. היישום: ‏ 320 עודכן בום: 7% | - 7- ₪ | תאור: , : אסוד?ו508פס מערכה מכירוח של כרטיסי טיסה. הסלט על טופס המוצמד לכרטיסי הטיטה !כולל סכומים,ס !ג 1וסע,עם ההנה,מספר סוכז. דוהוה ביכורת יומיים לגבי בדיכות לוגיוה 74 הכלט. ד!והים:דוהות הודשיים הנראים ס*ה מכירוה לההנה והה ההנה. פכפודוה יומ1,ס"ה מכירוה הודשי ומצטבר לפי ההנוהת )סוג* נ!סעים,רשימוה לפי מספר רץ,השגונוה לסוכנים. כ- 40000 כרניסים להודש. והערות: : ₪5 ואוא60 נזילות ממביתת: : 5 0ץצ6א כרטיטי-טיסו: :םה הכח הת תוכנה: :ה הצוד- 90 המחשב: .א טוג 360 דגם 30 |שם התכנית: כונני טרטים: זכרון דרוש: 6% כונני תקליטים: מסוג 2314 כמות כרטיסי מקור לתכנית: מכלולים הקשורים בתכנית: סוגי מסופים: מעוכת ההפעלה: צג גרפינ אמצעי קלט/ פלט נוספים: שפות התכנות: קוראת / מנקבת כרטיסים: :55 מדפסת: 0 סרט-נזר: א4אדאסץ תווין: 1 קורא אופטי: 6 המוסד: | אל-ע7 . מחלקה: מע"ן טלפון: 3" כתובת: גמל וועופה לוד איש הקשר: בכ. צימט התכנית שוחררה: 57 תעוד: -זמין תנאים: לא דווהו | מס. היישום: | 319 עודכן ביום: 76 - 108 - מזינזייא ( מוויך יישותי מחשנ אוצי תאור: : אסוד?וה556ס עיבוד ובדיכוו הוויוביט המתקבלים מהברוה צרות שהוביל:ו נוסעים של אל-ע7. המערכת בודה כל חיוב ומוציאה היוב הוצר-ערעור- במטרה הצורר. המערכה מוציאה ניהוהים של ההיובים האלה לפי ההגרוה הצרוה,טוג רווסעים וקטעים שה!טט!. המערנת מספקת נהונים-פכק!דוה יומז-למערכוה אהרוה כגון הנהלת. הש !4!ה,השואה לדוחות המכירה וכ!'. רות: העב : 5דא=ואואס6 מילות מניתרו: : 5 ץצ א היוב נוטיעי-טיטה פיכקוה -: =ההוסהגוו | תוכנה: : וד 50 המחשב: .4 שוג 360 דגם 30 |שס התכנית: כונני סרטיס: % זכרון דרוש: 6% כונני תקליטים: 4 מסוג 2314 כמות כרטיסי מקור לתכנית: מכלולים הקשורים בתכנית: סוגי מסופים: מערכת ההפעלה: צג גרפי: אמצעי קלט/ פלט נוספים: שפות התכנות: :ו וי אאתדתס- 1 קוראת / מנקבת כרטיסים: מדפסת: סרט-ניר: תווין : קורא אופטי: 6 המוסד;: אל-ע7 מחלקה: מע"ז טלפון: 3 "7 כתובת: מל תהעופה לוד איש הקשו: כ. צימט התכנית שותחררה; 7+ תעוד: צמין תנאים: לא דווהו מס, היישום: | 313 עודכן ביוס: 74% ן - 109 - מזינז'ייא ( מוריך יישומי מחשב ארצי התהאור: : אסודקו568ס .5 אס[ זה אג0-א] זא5א 465. אגא 05 ם)|עטססא ג .4 טז5צ5 646115 '5ם)16ה5ץ שהז 05 )סאזא60 :5אסזז6אט= 6אזאס|ס= שהז 055 |6אז זן 68 51)5צ)גאג ז605 ,א10ד6םנסאק סאג 555א6צ1ז56-"5 ז605 ,אסוזגז|וסן;א6 .אט1זגאאס;א] )ג0616ז315 +661510%5ם 8]ַק85 5ט5גםץ 465|קם הערות: : 5דשואואסס 53 8082800607 סאג 88,606] הז]א 6 |8ג)]זהקאם:% מזילות מפתת: : 05הסעץ=א %61]:06- 415" "5 : םה ה שוכ חמ תובנה: : ₪ 50 המחשב: 8084006785 ס|וג שם התכנית: כונני סרטים: - זכרון דרוש: % כונני תקליטים: - כמות כרטיסי מקור לתכנית: מכלולים הקשוריס בתכנית: סוגי מסופים: מערכת ההפעלה: צג גרפי: אפצעי קלט/ פלט נוספים: שפות התכנות: קוראת / מנקבת כרטיסים: :55 מדפסת: 000% סרט-ניר: : אאאדחסץ תווין: ו קורא אופטי: המוסד: | כ!נ1נההל בע"מ . מחלקה: טלפון: 2223 כתובת: אג!] גביר)ול 54,ה"א איש הקשר: דייר מ.גוטרמז התכנית שוחררה: תעוד: | 7 %מין תנאיס: לא דווהו מס. היישום: | 242 עודכן ביום: 7% - 110 - ₪ תאור: : אסודקו55068ס מערר 16,שרוהיטע במ)סנים. הכקלט: השקעת שעוה עבודה לפי כלי* רכב, מהיוים 7- פי סוגי עבודה ו!מהלקוה.הנהות ללקוהוה והביעות. המעור כולל עדכוז קגצי אב- יעוה ורכב ומעכב אחרי שרות שניהז לכלי הוכג. דוהות: פדיוז יומי בההאס למ- הלכקוה במנסר, פרמיוה לעובדים, הביעוה וההצרי תביעות, כרטיס שרות לכלי הר- כךן ורכו%צ ההנהוה לפי דגמים ושנוה יצור. העגרות: : 5 דאםואואס6 מילות מפיתת: : ₪5 סשצ= א שרוהים במוטני רכב מוסכי רכב-שרותים וכב ההגורה : ה ה צוסחגה תוכנה: : םוד 50 המחשב: 8 ספוג 270 דגם 145 |שם התכנית: כונני סרטים: זכרון דרוש: -908 שגרות: 5 כונני תקליטים: מסוג 3330 כמות כרטיסי מקור לתכנית: , 1000 מכלוליס הקשוריס בתכנית: סוגי מסופים: מערכת ההפעלה: 2.6 5 צג גרפי: - אמצעי קלט/ פלט נוספים: שפות התכנות: קוראת/ מנקבת כרטיסים: :55 מדפסת: 0% אאתדאסץ ול סרט-ניר: תווין : קורא אופטי: המוסד: ‏ *.1ב.מ. מחלקה: טלפון: 0.1(" כתובת: | ה"7 20210 ה"א איש הקשר;: מנהל הלשכה התכנית שוחררה: 43 תעוד: | לא צמי] תנאים: לשכת שרות מס. היישום: | 439 עודכן בייס: 76 > 111 = ו תת אור: : אסודץומ650ס מערןך 27, על:וה אהצקה ציוד. כלט: נהתוני הכציב לפי סעיפי תכקציב לכל ציוד. טופסי ה%מנואה עבוזה, טרט נהוני יציאוה ממהפסז המתכבל ממעררךר מהסנים. הפלט: פרוט העלות של והאוהצעה לפי* השקעתה הומרים, הלפים ועגודה של כקבלני הוץ, לפי סעיפי אהצגה שונים (אהצקה מונעה וכ!ו').הדוהוה מופקים לפי סעיף תהכציג ולפי יהידות ציוד. הכעבגרות: : 5 דא= ואואס6 מחילות מפתה: : 5הסצ 6 א אווצכקה ציוד עלוה : 4 ה ווסח גת המחשב: כונני סרטיס: כונני תקליטים: 8% שוג 200 סוגי מסופים: צג גרפי: אפמצעי קלט/ פלט נוספים: קוראת/ מנקבת כרטיסים: מדפסת: סרט--ניר: תווין: קורא אופטי: י.1.מ. המוסד: כתובת: וו"ד 2110 גאר שבע התכנית שוחררה; 42 תנאים: מס. היישום: | 4644 מסוג 2311 מחלקה: נווה תפציני תובנה: : םא 50 דגם 25 |שם התכנית: %כרון דרוש: א32 כמות כרטיטי מקור לתכנית: מכלולים הקשוריס בתכנית: מערכת ההפעלה;: שפות התכנות: :5 0% א4אדאסי 1 2 ל ל.שרות טלפון; 5- 0 איש הקשר: מנהל הלשכה תעוד: 7א צמיז לשכת שרות עודכן ביוס: 74 1[ - 2 7 או תאור: : אסודקו5563ס מערר לבדיקח סעסבירוה -כקיום,ההוס,ערכיוה,נ ומריות/אלפ1.,היפוש,תרגום והצלבת שדוג מול טבלה,תארכיות,רציפוה וכד'-. אופציות גוספוה: הדפטת עד 5 דוהוה שגויים,כקוב"ט סטטיסטי על שגיאוה, קריאה/כתיגה של קלט/פלט; קשר עם הוכניות אהרוה כולל מיוז *. ישים במש ולג עטש הוכניות אסמבלר או כמערר עצמאי לכידוד ע"י כודן. העגרות: : 5 דוו 60 66 ז 5 + מילות מפיתת: : 603805 א גדיקת-קלט ‏ גדיכותה סבירוה-מערר סבירוה-מעוך לבדיקות עיגוד-ראשוני : ה הסג בת תוכנה: : 5 וד סי המחשב: 8% צט !א 360 דגם 65 | שסם התכנית: כונני סרטים: %כרון דרוש: 9 כונני תקליטים: כמות כרטיסי מקור לתכנית: : מכלוליס הקשורים בתכנית : סוגי מסופים: מערכת ההפעלה: 20.6 צג גרפי: אמצעי קלט/ פלט נוספים: שפות התכנות: :55 000% אגאדחסת 1/וס קוראת / מנקבת כרטיסים: מדפסת: סרט-ניר; תווין: קורא אופטי: המוסד:| ממר"מ מחלקה: טלפון: כתובת: משהג"ט ‏ הכיריה ה"א איש הקשר: פניוה בכחב התכנית שוחררה: 103 תעוד: ומיז תנאיס: 7קא ד!והנ מס. היישום: | 166 עודכן ביים: 746 - 113 - א ת<אור: : אסודקומ556ס תוכניה לעריכה והדפסה של כובץ הבנ:וי בשיטה הגישה * , לפי מיצדים בעדה המיצדים שבכרטיס הביצוע ** . הערות: : 5דאשוואסס >*> 6 .‏ אגםז2?ה * נזילות ממסיתת: : 5 סשצם א עריכה ‏ כק!1ץ שיטת-גישה ציוד.: : ₪5 שוכ חב תובנה: : 5 ד- 50 המחשב: 2 טוג 360 דגם 40 |שם התכנית: קאטפז2ה כונני סרטים: - זכרון דרוש: 2.08 שגרות: כונני תקליטיס: - כמות כרטיסי מקור לתכנית: 00 מכלולים הקשוריס בתכנית: סוגי מסופים: מערכת ההפעלה: 20.6 צג גרפי: אמצעי קלט/ פלט נוספים: שפות התכנות: קוראת/ מנקבת כרטיסים: :55 מדפסת: 0 סרט-ניר: אאתזאסץ תווין: 1 קורא אופטי: המוסד:| ממר"מ מחלקה: טלפון: כתובת: משהג1"ט הכפיריה ת"א איש הקשר: פניוף בכהב התכנית שוחררה: 0 תעוד: | לא צמי1 תנאים: לא דווה|ו מס. היישום: ‏ 3 עודכן ביוס: 74 - 114 - תאור: 4 : אסודקוה506ס וצא|ק15הם הא7?ה|ק, צה |ק5]ם זה6 א*15ס סז צ5א,0655508ק< 0םגגה5 גזגכה] )גצ אטז ז 0 00 /א10 ז66 זסס 808₪בש הערות: מילות ממפיתוו: : םה ה ווסח ה המחשב: סגוג כונני סרטיס: 4 כונני תקליטים: - סוגי מסופים: צזו צג גרפי;: - אמצעי קלט/ פלט נוספים: קוראת / מנקבת כרטיסים: מדפסת: סרט-ניר: תווין: קורא אופטי: המוסד: אלגיט מוהחשבים כתובת: התכנית שוחררה: תנאיס: מס. היישום: | 389 ב %א5/אה ,5 וגא אהשז 6 ז0אםה,אם זה6]א(א4ס0ם הזו 6 זא ]א תוכנה: : םהה ווד- 50 4 דאם מחלקה: 7 דווה! -= 115 = שווס-מער |8 ז06-0161 וגא וס4זאס6 6555הַקק ,א |קעס ||0=,א6)|קטס =|גה ,6א1ה-ז1א5 355565 : 5דאש וא ואס : 305 וצ < 86 זז81)|ם גזגכ]ג% שם התכנית: זכרון דרוש: א% כמות כרטיסי מקור לתכנית: מכלוליס הקשוריסם בתכנית: מערכת ההפעלה: שפות התכנות: :55 00 א,אזתס? ות הזגג טלפון: 1[[נ"" איש הקשר: ע. לבנשטיין תעוד: לא ומין עודכן ביים: 776 תאור: : אסודקוה56סס 2 6006 טז 05%1665 אס ז60ם )601 הזגם 06 זאסאה6הזזה 08 סספט םאגאז-50 - ₪400% 50 שז קש- 15גא]אהשז שאש)סצ אס0)! 6א]05 8:65א5 6הגאז-50 5 זהז א0ן 61 60|1 ג[גע 6א051 .85ג₪008ק א0] זגב6ז וקקג ה6טסההז צגהא 5|קא51 ג אן א ז0ק604 שאז זקטההפזא] זסא 0085 צוגטז6ג ססהז6א %ן1הז אן 65%]צ6ם .1 א0 00ג0) |גא]א]א 565טג- כאג הערות: : 5 דוו 60 מילות ממיתת: : 5005 אס]ז6 |)60-גזגס : 36ב וס חב תובנה: : 50-35 המחשב: טוג 0 דאם שם התכנית: כונני סרטים: - זכרון דרוש: 10 כונני תקליטיס: - כמות כרטיסי מקור לתכנית : מכלוליס הקשורים בתכנית: סוגי מסופים: מערכת ההפעלה: 3.0 צג גרפו; אמצעי קלט/ פלט נוספים: שפות התכנות: קוראת / מנקבת כרטיסים: מדפסת: סרט-ניר: :55 0% אאתדת 0 תווין: 1 קורא אופטי: המוסד: | ש3"₪ טלפון: כתובת: רוו+ טמשט 8 ה"א איש הקשר: י. רוצנפלד התכנית שוחררה: 40 תעוד: | לא צמין תנאים: לא דווהו מס. היישום: | 002 עודכן ביוס: 77464 - 116 - = ת<אור: : אסודקומ6פ5סס הוכגיו להרפסה כקטלוג תוכניוה ‏ -מימ"א- קלט: ריווהים על הוכניות מהחשב. מהלךר: גדיקת הלינוה,עריכה,מיוז,עימוד והוצאה אינדכקס. 5: מונצח לפגין. הערות: : 5 דאם ואס מידות מיתה: : 5הסעצצ א תובנה: : 5 צוד- 50 שם התכנית: זכרון דרוש: =10 שגרות: 1 כמות כרטיסי מקור לתכנית: 2000 מכלוליס הקשורים בתכנית: 5 מערכת ההפעלה: הטלוג-הוכניוה מהחשב ציוד: : ה השוכ חב המחשב: 8% 0)ג 360 דגם 65 כונני סרטים: - כונני תקליטים: 1 מסוג 2314 סוגי מסופים: - - - צג גרפי; אמצעי קלט/ פלט נוספים: שפות התכנות: :55 - 00 - אגגדפסץ 1% ול קוראת / מנקבת כרטיסים: - מדפסת: כר סרט-ניר: תווין : קורא אופטי: המוסד: ממר יימ מחלקה: טלפון: כתובת: משהביט הקיריה ה"א איש הקשו: פניוה בכהב התכנית שוחררה: 2 תעוד: | לא צמין תנאים: לא דווהןו מס. היישום: | 179 עודכן ביום: 746 - 117 - נ או תאור: הערות: : אסודקומ656ס שגרה לשחרור, ההצקה או ביטול (*) עבודות מהור עבודוה של האטפ ++* : 5 דאשואואסס * 3010 >* 7 : סא ממזילות ממיתת: ערכוז האעצע המחשב: .8 ש)ג; 360 כונני סרטים: - כונני תקליטים: - דגם 65 סוגי מסופים: צג גרפי: אמצעי קלט/ פלט נוספים: קוראת/ מנקבת כרטיסים: מדפסת: סרט--ניר: תווין: קורא אופטי: המוסד: ממר"מ מחלקה: כתובת: | משהג"ט הכקיריה ה"א התכנית שוחררה: 2 תנאים: לא דווהו מס. היישום: ‏ 11 - 118 - תובכנה: שם התכנית: זכרון דרוש; 0.6% כמות כרטיסי מקור לתכנית: מכלוליס הקשוריסם בתכנית: מערכת ההפעלה: 20.6 יו שפות התכנות: טלפון: איש הקשר: תעוד: | ?לא צמין עודכן ביום: 0-3 = : שגרות: 1 2000 :ו 00 א3אאדתסץ 1 פניוה בכהב 17% א תאור: : אסודקומ650ס מערכה הוכניוו ללימוד עצמי של מפעילוה מערר הרנ"י ולהצוגה. הערות: : 5 דאשוואסס מילות מפסיתת: : 5סחסש = א צג רישום-1ה)ונים המחשב: כונני סרטיס: - כונני תקליטיס: - סוגי מסופים: 22000 צג גרפי: - אמצעי קלט/ פלט נוספים: קוראת / מנקבת כרטיסים: מדפסת: סרט--ניר: תווין: קורא אופטי: המוסד:| ממר"מ כתובת: | משהג"0 הפיריה התכנית שוחררה: 172 תנאים: מס. היישום: ‏ 31 -: ה השוסחבה .8 10ג; 360 לימוד-עצמי דגע 40 מחלקה: לא דווהו - 119 - תוכנה: : ₪5 ווד- 50 שם התכנית: %זכרון דרוש: 2-6 כמות כרטיסי מקור לתכנית: מכלולים הקשוריס בתכנית: מערכת ההפעלה: 20.6 אס )6 קה שגרות: 2 00 שפות התכנות: :55 000 אאתדאסץ גוו 1% טלפון: איש הקשר: פניוה בכהב תעוד: לא זמי] עודכן ביוס: 7% ן מינ, 5 -₪ ו ת<אור: : אסודקו508סס שגרה לשתילוו מידע בהור הפכקודות של האספ + הערות: ו : 6דאשואואסס 45 + מחילות מפסיתת: : 0805סצ5א צג ריפום-1הוניט האטפ ציוד: : ₪6 הצוחה תובנה: : םג צוד- 50 המחשב: טוג 360 דגם 40 |שם התכנית: 20 כונני סרטים: - זכרון דרוש: 0-56 שגרות: 2 כונני תקליטים: - כמות כרטיסי מקור לתכנית: 100 מכלולים הקשורים בתכנית: סוגי מסופים: 202000 2270 מערכת ההפעלה: 20.6 5 צג גרפי: - אפמצעי קלט/ פלט נוספים: שפות התכנות: קוראת / מנקבת כרטיסים: 1% :5 מדפסת: - ו סרט-ניר: - אגאדסץ תווין: / - 1 קורא אופטי: המוסד: | ממר"מ מחלקה: טלפון: כתובת: משהב ייט הכיריה ה"א איש הקשר: פניוה בכהב התכנית שוחררה: 2ד/ג1 תעוד:; | לא צמין תנאים: לא דווהו מס. היישום: | 35 עודכן ביום: | 74 - 120 - הימי : | מדריך יישומי מחשב ארצי | ן תאור: . : אסודקוהמ56סס השגוה הראשית לטיפול בקלט ולניהול השיחה עם מפעילות הצגים במעוך הרנ"י. | | | 1 | | ן השגוה מקשרה בי כל הת-המערכים (כגוז סרגל, שגרה בדיקות הצרכ:, העגווה | לניהול כק)גץ הצגים וכו ). | ן הערות: : 5 דאםואואס6 מילות מנבירבת: : 0805סצ=א צג ‏ רישום-4הונים המחשב: :8% טוג 360 דגם 40 |שם התכננית: ז|-205א כונני סרטים: = זכרון דרוש: אן1 שגרות: כונני תקליטים: 5 כמות כרטיסי מקור לתכנית: 200 מכלוליס הקשוריס בתכנית: סוגי מסופים: 2200 220 מערכת ההפעלה: 20.6 צג גרפי; - אמצעי קלט/ פלט נוספים: שפות התכנות: 0% :55 - 00 - אואדתס? - 1/מ קוראת / מנקבת כרטיסים: מדפסת: סרט-ניר: תווין: קורא אופטי: המוסד:; ממר"מ . מחלקה: טלפון: כתובת: | משהג"ט הקיריה ת"א איש הקשר: פניוה בכחב התכנית שוחררה: 11070 תעוד: צמי] תנאים: לא דווה! מס. היישוס: ‏ 39 עודכן בשים: 76 = 121 = תאור: בזיבזי"א ( מוריך יישומי מחשג ארצי : אסודקוה50סם שגרה לשפע!ול מערך הרנ"י. א. בנית טבלאוה הגקוה של המערך. ב. פהיהה כוגץ הצגים. ג. טעינה הלכ מ] השגרוה הכקבועות בצכרוז. הענרות: מחזילות ממיתת: רישום-נ1הונים שפעול המחשב: .8 ססוג כונני סרטים: 2 כונני תקליטים: - סוגי מסופים: 22000 צג גרפי: - אמצעי קלט/ פלט נוספים: קוראת/ מנקבת כרטיסים: מדפסת: סרט--ניר: תווין : קורא אופטי: המוסד:| ממר"מ כתובת: משויב"ט התכנית שוחררה: 2 תנאים: מס. היישום: | 46 הקיויה : 36 ב וס ח גת 40 םגד‎ 2400 2270 מחלקה: ה"א לא דווהו = 122 = : 5 דוו 60 : 805 0עוץ5א תובנהת: : 50-35 שם התכנית: זזאןהזקה זכרון דרוש: א וב שגרות: 1 כמות כרטיסי מקור לתכנית: 240 מכלוליס הקשורים בתכנית: מערכת ההפעלה: 20.6 שפות התכנות: :55 0% אאאזאס? מ טלפון: איש הקשונ: פניוה בכהב תעוד: צמין עודכן ביום: 74 תאור: : אסודקומ656ס שגרה להשלמה שפעול מערר הרנ"י. א. פהיחה קוגנץ הג"י של מעור הרנ"י. ב. טעינת השגרוה לניהול כובץ הג"י. ג. העברה פי*כוה לשגרות לשפעול מעור הסרגל. ד. גנית רְשומות בקרה ע"ג הקובץ. הערות: : 6דאםואואס6 מילות ‏ לפכיתהת: : 5 הסצ6 א ריש!ם-1ה!נים שפעול ציוד: ": םה שוכ הבה תובנהת: : 50-35 המחשב: :8% ט !ג 360 דגם 40 |שם התכנת: ז]אן 2 כונני סרטים: - זכרון דרוש: א77 שגרות: 1 כונני תקליטים: - כמות כרטיסי מקור לתכנית: 225 מכלוליס הקשורים בתכנית: סוגי מסופים: 2200 220 מערכת ההפעלה: 20.6 צג גרפי: - אמצעי קלט/ פלט נוספים: שפות התכנות: קוראת / מנקבת כרטיסים: 5% :5 מדפסת: - 0 הוה - אאד 0 ו - 1 קורא אופטי: המוסד: ממר"מ מחלקה: טלפון: כתובת: | משהג"ט הקיריה ת"א איש הקשר: פניוה בנהחב התכנית שוחררה: 2 תעוד: צמין תנאיס: לא דווהו מס. היישום: ‏ 47 עודכן בטם: 7% - 123 - = תאור: : אסוד?קו6568ס שגרה לה%צגה עג!דוה מן הצג של מערר הרנ"י* להור העבודות של * - השגרה 61ע1ה ע"י* פקודה מתאימה מהצג ומבו3קה ע"י פכודה מהאימה מא!ה) צג. העגרות: : 5דאשואואסס 5 % מחילות מפמתת: : 0805סצ>א צג ‏ התור רישום-1ה)ונים האספ ציוד: : םוסחה תוכנה: : 0-5 המחשב: 8 0 !וג 360 שם התכנית: 6 כונני סרטים: 5 זכרון דרוש: וי שגרות: | 2 כונני תקליטים: - כמות כרטיסי מקור לתכנית: 200 מכלוליס הקשורים בתכנית: סוגי מסופים: מערכת ההפעלה: 20.6 55 צג גרפי: אמצעי קלט/ פלט נוספים: שפות התכנות: קוראת/ מנקבת כרטיסים: :55 מדפסת: 00 סרט-ניר: אאאזה0ס? תווין: 1 קורא אופטי: : המוסד: ממר"מ מחלקה: טלפון: כתובת: | משהב"ט הקיויה ה"א איש הקשר: פניוה התכנית שוחררה: 202 תעוד: | לא צמיז תנאיס: לא דווהו מס. היישום: ‏ 2% עודכן ביים: | 10/06/7% - 12% - תאור: : אסודקוה656ס שגרה למהיקון כובץ ע"ג יהידה גישה ישירה לפי מיצדים הניהנים מצג במעור הרנ"י. השגרה מועעלה ע"י פכודה מהאימה מהצג ומגוטלה מהצכר)וז בהום פעו?הה. הערות: : 5 דאשואואס מילות מניתוו: : 5מסצ=א פובץ צג ‏ רישום-נה:וגים -: = השוסחבהה תובכנהת: : 50-35 המחשב: .8% ס0)!ג; 360 דגם 40 שם התכנית: 2 כונני סרטיס: זכרון דרוש: תי שגרות: כונני תקליטיס: כמות כרטיסי מקור לתכנית: 10 מכלוליס הקשורים בתכנית: סוגי מסופים: מערכת ההפעלה: 20.6 צג גרפון אמצעי קלט/ פלט נוספים: שפות התכנות: קוראת / מנקבת כרטיסים: 1% :55 מדפסת: - 0 - א3אדחסץ - עס סרט-ניר; תווין: קורא אופטי: המוסד:| ממר"מ מחלקה: טלפון: כתובת: משהב"ט הכיריה ה"א איש הקשר: פניוה בכהב התכנית שוחררה: 2 תעוד; | לא %מי] תנאים: , לא דווה!ו מס. היישום: ‏ 22 עודכן ביוס: 76 - 125 - -5 א תאור: : אסוד?וה556ם שגרה למציאה הכליט מגנטי מורכב המכיל שטח עגודה מספיכס, לפי מיצדים. העגרות: : 5דאפואואסס מיל"ות מבטיתת: : 0805 +צ>א שטח-עבודה הגליט מגנטי מעוכח הפעלה המחשב: .8 !וג 360 דגם 65 שם התכנית: 5 ז2א כונני סרטים: - 116 זכרון דרוש: כונני תקליטים: - כמות כרטיסי מקור לתכנית: מכלוליס הקשורים בתכנית: סוגי מסופים: מערכת ההפעלה: 20.6 צג גרפי: אמצעי קלט/ פלט נוספים: שפות התכנות: קוראת/ מנקבת כרטיסים: :5 מדפסת: 0% סרט--ניר: אגחדחס: תווין: 1 קורא אופטי: המוסוד: ממור"מ מחלקה: טלפון: כתובת:| משהג"ש ‏ העיריה ה"א איש הקשר: פגיוה בכהב התכנית שוחררה: 212 תעוד: | לא צמין תנאים: לא דווהו מס. היישום: ‏ % עודכן ביוס: 6% | בזיבדייא 8 | מזריך יישומי מחשב ארצי 1 תאור: : אסודקוה650ם | 50 שגרה לעדכון וההודעוה * על גבי הוצץ העבודוה של האטפ ** / 1 0% 0 זא | : זט ;א | הערות: : פדאשואואסס = כא | ואס 7 +** פא6א-ז0א > | מידלות מכיתת: : 5הסצוצם)א | | סץצ> הודעוה מערנוו הפעלה האספ ן 18 : א ה לוסא התה תובכנה: : 0-5 המחשב: .8 טוג 360 דגם 40 |שסם התכנית: ז 2 .' כונני סרטים: %כרון דרוש: 1 שגרות: 1 כונני תקליטים: כמות כרטיסי מקור לתכנית: 2000 מכלוליס הקשורים בתכנית : סוגי מסופים: מערכת ההפעלה: 20.6 צג גרפי; אמצעי קלט/ פלט נוספים: שפות התכנות: 1% :5 = 00% - אאאדח0סץ - 1 קוראת / מנקבת כרטיסים: מדפסת: סרט--ניר :ו תווין : קורא אופטי; המוסד:| ממר"מ מחלקה: טלפון: כתובת: | משה1*ש הכקיריה ה"א איש הקשו: פניוה בכחב התכנית שוחררה: 12 תעוד: צמין תנאיס: 7א דווה: מס. היישום: ‏ 9 עודכן ביים: 786% -- - 127 - ב תאור: : אסודקו5568ם שגרה עצמאית לשיהרור/ביטול מהור העבודוה ביז אם של %+* או של +*+, לפי ו מיצדים רוך שדה המיצדים בכרטיס * . הערות: : 5 דאשווואס6 6 % 05-00 +% 66% מזילות מפמתת: : 5ו3ס%צ5 א תובנה: : ג ה צוד- 50 שם התכנית: א זכרון דרוש: 0-9 שגרות: | 1 כמות כרטיסי מקור לתכנית: 200 מכלולים הקשורים בתכנית : מערכת ההפעלה: 20.6 חור מצרכת הפעלה האטפ ציוד: : 85 השוסחהת המחשב: טוג 360 דגם 65 כונני סרטים: = כונני תקליטים: - סוגי מסופים: - צג גרפי: - 5 אמצעי קלט/ פלט נוספים: שפות התכנות: קוראת / מנקבת כרטיסים: = .| 55: מדפסת: א 000 סרט-ניר: - אגאדתסץ תווין: וננ - 1 קורא אופטי: המוסד: ממר"מ מחלקה: טלפון: כתובת: | משהב"ט הקיריה ה"א איש הקשר: פניוח בכחב התכנית שוחררה; 102 תעוד: צמיןז תנאים: לא דווהו מס. היישום: ‏ 2 עודכן ביום: 7% - 128 - ו מזריך יישומי מחשב ארצי | || תאור: : אסודקוה650ס !05508 מערכה שגווה עצמאיוה להעברה רשומוה צרכז לקוגץ לפי מיצדים המסופכים דוך ו מכונה הככויבה של המחשב. 0 202 44 זאן : זט לא 1 | = כא הערות: :וס 05 מילות מפתת: : הצא | סא ושומה כק:ב1ץ 1 : ה השצוסחה תוכנה: : 5-35 המחשב: 8 ט!אג 360 דגם 40 | שם התכנית: 8 כונני סרטים: זכרון דרוש: .3 שגרות: 1 כונני תקליטיס: כמות כרטיסי מקור לתכנית: 00 מכלולים הקשורים בתכנית: סוגי מסופים: מערכת ההפעלה: 20.6 צג גרפי: אמצעי קלט/ פלט נוספים: שפות התכנות: | 555% 00801 / אדתסת 1/1 קוראת / מנקבת כרטיסים: 0% :ו מדפסת: - 0% סרט-ניר;: - אגאדה0ס: תווין: - וס קורא אופטי: המוסד: | ממר"מ מחלקה: טלפון: כתובת: | משהג"ט הכיריה ה"א איש הקשר: פניוה גנהב התכנית שוחררה: | 7 12/11 תעוד: לא צמיז תנאים: לא דווה! מס. היישום: ‏ 17 06 עודכן ביוס: 6% ו = 129 - ל תאור: : אסוד?ו568סם שגרה להעבות רשומוה צרכ] לכקונץ שלו ע"ג יהידה גישה ישירה. מופעל ע"י* פגודה מתאימה ת] הצג ש? אהראיה משמרה כאשר המערכה אינה גפעילוה הערות: : 6 דוו 60 מחילות מפשתת: : 6/0805 א רשומה כ|נגץ ציוד: : םה ה שוס חאה תובנה: : 35 וד 50 המחשב: .8% טשטש)וג 360 דגם 40 |שם התכנית: קז 2 כונני סרטים: זכרון דרוש: 116 שגרות: 3 כונני תקליטים: כמות כרטיסי מקור לתכנית: 1200 מכלוליס הקשורים בתכנית : סוגי מסופים: מערכת ההפעלה: 20.6 צג גרפי;: אמצעי קלט/ פלט נוספים: שפות התכנות: קוראת / מנקבת כרטיסים: 10% :ו מדפסת: 5 04 סרט-ניר: = אד 0 תווין: - וס קורא אופטי: המוסד: ממרימ מחלקה: טלפון: כתובת: משוינ"ש ‏ ,איריה ה"א איש הקשר: פניוה בכחהב התכנית שוחררה: 2 תעוד: צמין תנאיס: לא דווהו מס. היישום: | 18 עודכן ביוס: 7% - 130 - שש | | תאור: : אסודקוה550ם | 05568 הקַס שגרות לשינוי הוכז רשומות חבר בספריה הבריה *,בדומה קהוכניה %** של יב"מ, , לפי מיצדים העיהניט מצג של המפעילה. 1 60 זא זט;אן = כאג הערות: : פדשוא וס | !60 0 *+ סשאטןז)/זאג; > מילות מפתת: : 20808 | 5 א צג רצומר טפריו-וברים ו ! ציוד: : 6 השוסחהה תובנה: : 5035 המחשב: ססוג 360 דגם 40 | שס התכנית: סג 2067 כונני סרטים: - זכרון דרוש: 2% שגרות: 5 כונני תקליטים: כמות כרטיסי מקור לתכנית: 00( מכלולים הקשוריס בתכנית: סוגי מסופים: מערכת ההפעלה: 20.6 צג גרפי: = אמצעי קלט/ פלט נוספים: שפות התכנות: קוראת / מנקבת כרטיסים: 00%ן ו מדפסת: = 0% סרט-ניר: - אגפדפס: תווין : - ות קורא אופטי; המוסד: ממר"מ מחלקה: טלפון: כתובת: משהג"ש ‏ הקיריה ה"א איש הקשר: פניוה גנכחב התכנית שוחררה: 2+ תעוד; | לא צתין תנאיס: 7א דו!ה4+ מס. היישום: | 20 עודכן ביום: 7%[ = 134 = %- תאור: : אסוד?ו508פס נניסה בהוגנניתו מיון רגילה לנפוי רשומוה כפולוה. נצשית הש:אה של 42 גתהים ראשונים. הדירוה: וודשיו. הערות: : 5 דאואוסס 5 * מילות מפשתת: : 0805ס%צ>א רשומה ‏ מין!] : 86 2שוסחהת תובנה: : ג וד 50 המחשב: .4 טוג 360 דגם 50 |שם התכנית: א 356 4266 כונני סרטים: - זכרון דרוש: *20 שגרות: כונני תקליטים: - כמות כרטיסי מקור לתכנית: 20 מכלוליס הקשוריס בתכנית : סוגי מסופים: מעורכת ההפעלה: 6 צג גרפי: אמצעי קלט/ פלט נוספים: שפות התכנות: קוראת / מנקבת כרטיסים: מדפסת: :555 00% סרט-ניר: אגאדחס: תווין: השמ קורא אופטי: המוסד: ממון"מ מחלקה: טלפון: כתובת: משו/נ"ט הגיויה ה"א איש הקשר: פניוה בכחב התכנית שוחררה; 20 תעוד: | לא צמי] תנאיס: לא דווהו / מס. היישום: ‏ 112 עודכן ביוס: 76 | | | | ן | - 132 - 7 אוני) תאור: : אסודקו508סם | | ו6508ס 8 006085 -פשא68 אם 8660805 אזסאשן| ספאן< 05 105" א 5000875 ןק גא <ט 8=ההשא 6אז פזאטס5,6ה 64 ;0 ה>סאם סאג ה86אטא ז608866 הט= 66080 | יי . קגא 4 שא1ץ61 8655אטא 466080 05 66א55005 6אז 5א0₪66 סאג 5 26:00 . ]יי 2 ₪=> 0הא ₪ =קגז א6א ג 65=ז]גא +צ|והאטזזקס : : זט ?א1 הענררת:: : פדאפואווסס | = כאג | וס מילות מיתוו: : 5סהסצטא | | 6עצא 08055 165ז5)]זגז 5‏ 6ן]ת | תוי -: = הוצוסחגהה תובנה: : םא שד 50 המחשב: 12 טוג 0 דאם שס התכנית: יו כונני סרטים: 1 זכרון דרוש: 408% שגרות: כונני תקליטים: - כמות כרטיסי מקור לתכנית: מכלולים הקשורים בתכנית: סוגי מסופים: מערכת ההפעלה: צג גרפי: - אמצעי קלט/ פלט נוספים: שפות התכנות: קוראת / מנקבת כרטיטים: :ו מדפטסת: 0% סרט-ניר: אאגאזאסץ תווין: וק קורא אופטי: המוסד; | יע!ץ ומידע מחלקה: טלפון: 21 כתובת: גיאליק 95 רמת גז איש הקשר: ד. קריסטל התכנית שוחררה: 8 תעוד. | לא צמיז תנאים: לא דווה|ו מס. היישום: | 306 עודכן ביים: 75% ן יי = 132 = אי ת<אור: : אסודקו5568ם שגרה להרכבה עץ בינרי מהור רשומוה בעלוה מפתה -לצורר היפוש- והדפסהו בסדר עולר א:ו יורד גצורה מהיוה במיוחדך + האלגוריהמוע מובא בספר של ** . ניהז להפעיל את ההוכניה הן הוכנית אטמבלר והז נכשגרה גפורטרז או כובול. כמכרן בהור היכרוז הנדרש: 5.1 מילים לכל רשומה בנוסף לשטה שהופסת התוכנית. הערות: 2 .406.,670ק .6087 05 זמה שהז :4זטאא++ נזילות מפמסתת: חיפוש-בינוי מיו] עץ גינארי : 36 ה וס חב המחשב: .8% טוג 360 כונני סרטים: כונני תקליטים: דגם 65 סוגי מסופים: צג גרפי: אמצעי קלט/ פלט נוספים: קוראת / מנקבת כרטיסים: מדפסת: טרט--ניר: תווין: קורא אופטי: המוסד: | ממר"מ מחלקה: כתובת: משהב"ט הכפיריה ה"א התכנית שוחררה: 3 תנאיס: לא דווהן! מס. היישום: ‏ 293 - 134 - תובכנה: שם התכנית: זכרון דרוש: א0.4 כמות כרטיסי מקור לתכנית: מכלולים הקשורים בתכנית: מערכת ההפעלה: שפות התכנות: טלפון: איש הקשר: : 5 דאשואו60 ז-א-06) % : 05 סצוצ5א : 35 וד 50 זו שגרות: 2 150 20.6 1% :55 - יי - אאאזס? - 1 פניוה בכחב תעוד: צמין עודכן ביום: 74 | 0--.-וות .הרו הו ;כ .ו - 6 תאור: : אסודקו8ה656ס | 7ו6508ס הוכנית הדפסה. / 01 קלט: כל מדיום קלש שהוא. | 60 002 פלט: תדפיס עם אפשרוו לעריכה. | % ב4שזאן : זנ א ] הערות: : פדאשואואסס | ₪= כאג | שואואסס מילות מפתת: : 8שהסוץצם א | | סשץ=א עריכה הזפסה תוכנית עריכה הוכנית הדפסה וי : ה וס הגה תובנה: : 0-35 המחשב: סואג 370 דגם 165 |שם התכנית: ז5] |אגא כונני סרטים: 1 זכרון דרוש: 95080 שגרות: 1 כונני תקליטים: - כמות כרטיסי מקור לתכנית: 100 מכלוליס הקשוריס בתכנית: סוגי מסופים: מערכת ההפעלה: 5 צג גרפי; אמצעי קלט/ פלט נוספים: שפות התכנות: קוראת / מנקבת כרטיסים: :55 מדפסת: 02% סרט-ניר;: / א3אאדתסץ ה תווין: קורא אופטי: המוסד: | למל"ם מחלקה: טלפון: 79221 כתובת: | הקיריה רוממה ים איש הקשר: י. הרשכוביץ .התכנית שוחררה: 12 תעוד: צמין תנאים: מכירה מס. היישום: 28% עודכן ביוס: 7% 1[ - 135 - בזיבזייא מוריך יישומי מחשב אוצי תאור: : אסודקו5568ס הוכניה לביקורה לוגית. כלט:כַָל מזיושם כקלט שהוא. פלט:הדפיט שגיאוה סרט מג1נטי וכרטיסי ניכוב. ההוכנית בודכו ניכוגים אפורים,יהסים ביז שדוה,ערכים בי] גבולוה. נומריות,גדיכת טור עולה ויורד ושלמוה. הערות: : 5 דטואואסס מילות מפתת: : 0805/ץ6א בדיקה-077 גזיעוה טגירות-מערר סבירוה-מערר לגדיקות בתי-טפר : 85 שוס הגה תובנה: : םד 50 המחשב: 8% סוג 370 דגם 165 |שם התכנית: ז5 )א )|ם; | כונני סרטים: 2 זכרון דרוש: *0פ שגרות: | 1 כונני תקליטים: = כמות כרטיסי מקור לתכנית: 00 מכלולים הקשורים בתכנית: סוגי מסופים: מערכת ההפעלה: צג גרפי: = אמצעי קלט/ פלט נוספים: שפות התכנות: קוראת / מנקבת כרטיסים: :55 מדפסת: 0 סרט-ניר: אאאזתסץ תווון: | . 1 קורא אופטי: המוסד: | למל"0 מחלקה: טלפון: | 02526161 כתובת: | הכיריה רוממה ים איש הקשו: י. הרשכוביץ התכנית שוחררה: תעוד: צמין תנאים: מכירה מס. היישום: | 288 עודכן ביום: 75% - 136 - תאור: : אסודקוהמספפס |:5568ס אש |שז )גאט זגאאהפזא] 05 553155 8 סז 0שז6םאא60 806ק םא]ז 56ג ג -<סג [ה6840 5 ₪516080�6164 85616065 ז1] 168הא ה64ט400אז פ6אז 502-660 80668 א=פז שהז מאזז 6800 80 הפזא= 15 קסג .01506 א0 אשהז 54065 סאג >שהז | )4שזא: | סאג 156 אט 60זא001א6056 15 ה6זג8 שהז .זקטההשזא] 0א166681גז צ8 |שט* 15 | :זט<או 5001 א10 זג16אטאא60 60זא16הס-א=ז6ההג4ש ז1א6 קםג השז:ג כפטאוזאס | 5% כאג ‏ הערות: : דואואס6 | פואואסס מילות מפיתת; : 8שהס%צ6א | סשצםא א6ןשז 6א]ז-ן864 צ06סאט60זשא | 0150|/ -: =ההווסחגהה תובנה: : 50-35 ו המחשב: אטאםא עוג כונני סרטיס: - כונני תקליטים: 1 סוגי מסופים: צג גרפי: אמצעי קלט/ פלט נוספים: קוראת / מנקבת כרטיסים: מדפסת: סרט-ניר: , תווין : קורא אופטי: המוסד: ש.מטאורולוגי כתובת: ה"ד 25 גיה-דג] התכנית שוחררה: 109 תנאיס: מס. היישום: | 283 ]5 דגם 5 מסוג 7204 שם התכנית: זכרון דרוש: 9% כמות כרטיסי מקור לתכנית: מכלוליס הקשורים בתכנית: - מערכת ההפעלה: 2 שפות התכנות: :55 1וא4555 0 00001 - אגאדתס: וי - נעמ| 5 | ג/ת 1% מחלקה: מחשב 29001 טלפון: איש הקשר: י. שפירא תעוד: זמין קלא דווה!ו עודכן ביום: 76% - 137 - דד - | תאור: : אסוד?וה56סס 6 זאט6 64805 80ה6אטק 05 ₪ 8601 א3 5=685אההז זההז .058006 ג -6צ]4:הג 1 ז 6]ז5א6א סז אם0זזאהאאס=א] +ג0616 וטאסם זסא והערות: : 5דאשואואסס מוילות מפיתת: : 0805סץ>א ץצ 00 זשא 6+]ה63אג ציוד: : ה וס הגה תובכנה: :0-6 המחשב: אע8םא סוג .5]69% דגאם 5 שס התכנית: 5צ]:ג. כונני סרטים: 2 זכרון דרוש: א0ן שגרות: כונני תקליטים: - כמות כרטיסי מקור לתכנית: 10 מכלוליס הקשורים בתכנית: סוגי מסופים: מערכת ההפעלה: 2 8% צג גרפי: אמצעי קלט/ פלט נוספים: שפות התכנות: קוראת/ מנקבת כרטיסים: 0% :55 מדפסת: 000 סרט-ניר: אאאדחסץ תווין : עס קורא אופטי: המוסד: ש.מטאורולוגי מחלקה: מחשב טלפון: 001(" כתובת: | |/"1 25 ב1יו וגז איש הקשר: י. שפירא התכנית שוחררה: 173 תעוד: צמין תנאים: קלא דווה!ו מס. היישום: ‏ 282 עודכן ביוס: 746 - 138 - %6. 1 | הוור ורוו ב תאור: : אסודקוהמ556ס ו50שס מיפוי מהיצה מבוקשה והדפסה הלוקהה למודולים,טגלוה בכרה שונוה ושטהים | :6449 ויקים- > :00 קלט:המהיצה א) ההוכניה המבוכשתה. | 4שזאן 79 המהמחיצה בצורת טבלה וסינומים שונים. | זט?א: | = כאג הערות: : ואס || 60 מילות מפתת: : 08 סע א מחיצה ‏ מיפ!י מהיצה צביוד: : 6 וכסח הת :0 המחשב: 5 ט)ג 360 דגם 50 שם התכנית: כונני סרטים: - זכרון דרוש: 4% כונני תקליטיס: - כמות כרטיסי מקור לתכנית: מכלולים הקשורים בתכנית: סוגי מסופים: מערכת ההפעלה: צג גרפי: - אמצעי קלט/ פלט נוספים: שפות התכנות: קוראת / מנקבת כרטיסים: :5 מדפסת: 0 סרט-ניר: אאאדאסץ תווין : 1ול קורא אופטי: [א4555 00800 אדהסת 1/1 המוסד: ממר"מ מחלקה: טלפון: כתובת: משהג"ט הכפיריה ת"א איש הקשו: פניוה בכחב התכנית שוחררה: 12 תעוד: | ?לא צמי] תנאיםס: לא דווהו מס. היישום: ‏ 203 עודכן ביום: 7% /-87ן - 139 - 746 ו | תאור: : אסודקומספפס הקלט/פלט 7- 6% ההובנית מאפשרהת הכנטה ערכים מכרטיסים למשהנים בשטה עבודה של +** .וכז הדפסה/ניטוב ערנגיע של משהנים בשטה עבודה של ++* . הערות: :דוס 5% מילות מפשתת: : 805 6/0 א א 5 7 -- שפ ווו ווכגות : 6 אוסח גו .8% טוג 360 המחשב: כונני סרטיס: 1 כונני תקליטיס: 1 סוגי מסופים: 201 צג גרפי: - אמצעי קלט/ פלט נוספים: קוראת/ מנקבת כרטיטים: מדפסת: סרט-ניר: תווין: קורא אופטי: המוסד: אוג. נגר-אילן כתובת: רמו ג] התכנית שותחררה: 3 תנאים: מס. היישום: | 210 קומפיילר דגם 50 מסוג 2314 100 מחלקה: מחשב לא דווהו תובנה: : 3 ווד- 50 שם התכנית: זכרון דרוש; 20% כמות כרטיסי מקור לתכנית: מכלוליס הקשורים בתכנית: מערכת ההפעלה: 20.6 5 )ג שגרות: 1 10 05 שפות התכנות: :55 00 אא,תדחסי 1 טלפון: 94 איש הקשר: ד. לסר תעוד: צמין עודכן ביוס: 76 | | וטוט קץ זקץ הדודר קחדה זה תאור: בזיבז'י'א | מזריך יישומי מחשב ארצי | : אסודקומ656ס חיפוש בטבלת וווכ]: ההכליט +* הקליטים ובודקע אם הארירךר השימוש האחר ואם כז שע הכקובץ נכהג לקובץ שממינים כפלט: 1[ עד 4 הקליטים. 5: קכובץ למיון. הערות: מילות מלפמיתת: הקליט מגצטי טבלת-הוכו : םח הצוסחבה המחשב: .8 שוג 360 דגם 50 כונני סרטים: מ כונני תקליטים: 1 מסוג 2314 סוגי מסופים: צג גרפי: אמצעי קלט/ פלט נוספים: קוראת / מנקבת כרטיסים: מדפסת: סרט-ניר : תווין: קורא אופטי; המוסד: ‏ א/1. בר-אילן מחלקה: יה. כתובת: רמח גן התכנית שוחררה: 12 תנאים: לא דווה: מס. היישום: ‏ 208 - 141 - הח וכנ ית כ וראח אה טבלה התוכז של עד 6 וז של הכקבצים לפני התאריר הנהוז ומדפיסים. | ססאואושאדפ‎ : 72 *א : ₪05 0סעצ= א שם התכנית: זכרון דרוש: % כמות כרטיסי מקור לתכנית: מכלוליס הקשוריס בתכנית: מערכת ההפעלה: הז שגרות: 160 שפות התכנות: :55 000% אגתדתס; בוק מחשב טלפון: | 03752116 איש הקשר: ה. לוין תעוד: צמין עודכן ביוס: 7% ןן ו568סס 01 0-6 זאן] :זט;אן = כאג ]ואס )שצ > 5 ןו 7 אי תאור: : אסודקו50סס בודק. ההכניוה בודכוה כרטיסי נהונים לשלמוה ולשגיאות. מבנה וברפיס: 1 פהוי הנבדק, 10-9 מספר כרטיס הנבדק, 76-11 הנהונים, 7 מטפר הכרטיס גכרטטת. הזגברות: : 5דאםווס6 מזילות מפמיתת: : 0805סצ=א בדיקה-כלש ‏ גדיאות סבירותה-מערך סבירות-מערר קבדיכוה : םה השוסחגת תובנה: : םג 50 המחשב: :4 0 וג 360 דגם 50 שם התכנית: כונני סרטים: 5 זכרון דרוש: 4% כונני תקליטים: 2 מסוג 2314 כמות כרטיסי מקור לתכנית: מכלוליםס הקשוריס בתכנית: סוגי מסופים: מערכת ההפעלה: 20.6 צג גרפי: 7 , אמצעי קלט/ פלט נוטספים: שפות התכנות: קוראת/מנקבת כרטיסים: :55588 מדפסת: 000 סרט-ניר: אאהדח0סץ תווין: 1 קורא אופטי: המוסד; א!1. בר-איל] מחלקה: מחשב טלפון: | 03752116 כתובת:| רמה ג] איש הקשר: מ. ברליז התכנית שוחררה: טד/וו תעוד: צמין תנאים: לא דווהו מס. היישום: ‏ 21% עודכן ביום: 78 - 142 - תאור: : אסודקוהמ556ס שגרה צו מאפשרה לעדנן באופז דינמי טבלאוה*בספריה וברים ולטעוז אוהז הצרה באוהה ריצה הוך שימוש במיכלולים *+ בנית הטבלה בטפריה ההברים 1עשיה במבנה ההקני של מודולים המועלים ע"י המכשר %*%%. הגנרות: : 5דא=ואואסס אסזםם 65גאא]1) *+** השזהה +** ז56-גזגם0-0שאט:ז]זאגק >* מילות מניתוו; : 05וה סעצם א עדכו! ספוריה-הגוים תוכנה: ו המחשב: .8% 0)ג; 360 דגם 50 שס התכנית: כונני סרטים: - זכרון דרוש: *1 שגרות: כונני תקליטיס: 1 מסוג 2314 כמות כרטיסי מקור לתכנית: מכלוליס הקשורים בתכנית: סוגי מסופים: מערכת ההפעלה: צג גרפי: אמצעי קלט/ פלט נוספים: שפות התכנות: קוראת / מנקבת כרטיסים: :55 מדפסת: 0% סהט-- מ אואזתס? תווין: ות קורא אופטי: המוסד: ממר"מ מחלקה: טלפון: כתובת:| משה1"ט הכקיריה ת"א איש הקשו: פניוה בכחב התכנית שוחררה: 271 תעוד: | לא צמין תנאים: לא דווהו מס. היישום: ‏ 187 עודכן ביוס: 746 - 143 - 0י ב תאור: : אסודקוהספסס הדפסת כבצים מסרטיט מגנטיים ישירות ע"ג מדפסת בכל שרשרת הדפסה. הדפסה במטכביל של מספר קבצים,כל אהד על מזפטה נפרדת לפי פכודת המפעי?. קלט:פקודותג מעעיל דוך מכונת הכתיגה; כבצים להדפסה במבנה רשומוה כלשה)ו. פלט:הכובץ מודפט על המדפסת. הערות: : 8דאשוו 60 מחילות מפיתת: : 5ו סא הדפסה טרט-מג1שי כקבצים-הרפסה של : ה השוסחגת תובנה: המחשב: 8% צשט!ג; 360 דגם 50 |שם התכננית: כונני סרטים: 1 זכרון דרוש: 6 שגרות: | 25 כונני תקליטיס: - כמות כרטיסי מקור לתכנית: 2000 מכלולים הקשורים בתכנית: סוגי מסופים: מערכת ההפעלה: 5 צג גרפי: אמצעי קלט/ פלט נוספים: שפות התכנות: קוראת/ מנקבת כרטיטים: :55 מדפסת: 00 טסרט-ניר: אגאדתסץ תווין : 1 קורא אופטי: המוסד: ממר"מ מחלקה: טלפון: כתובת: | משהב"ט הכיריה ת"א איש הקשר: פניוה בכהב התכנית שוחררה: גד/ן ְ תעוד: | לא צמין תנאים: לא דווהו מס. היישום: 188 , עודכן ביום: 7% - 146 - הזינזייא ( מזויך יישומי מחשג ארצי תאור: : אסודקוה56פס תוכנית %*! מיועדה לבצע העלאת כרטיטים לסרט מגנטי באופז ישיר. התוכניה איגה מגצעת החלפה כרכים ולכז כאשר כמוה הכרטיסים היא מעל סרש אהחד יש לפצלה לשתי העלאות נפרדות. הערות: : 5דואםוואסס +*>* נזילות מניתה; : 5סהסשץצ=א כרטיסים טרט-מגנטי* -: =ההווסחגה תובנה: : 505 המחשב: .8% 0 !ג 360 דאגם 50 שם התכנית: כונני סרטים: 1 זכרון דרוש: א1 כונני תקליטים: - כמות כרטיסי מקור לתכנית: מכלולים הקשורים בתכנית: סוגי מסופים: מערכת ההפעלה: 18 צג גרפו: אמצעי קלט/ פלט נוספים: שפות התכנות: קוראת / מנקבת כרטיסים: :555 מדפסת: ו סרט-ניר: אגאדתסץ תווין: 1/מ קורא אופטי: המוסד: ממר"מ מחלקה: טלפון: כתובת: | משהב"ט הפיויה ה"א איש הקשו: פניותח התכנית שוחררה: 19 / תעוד: צמיז תנאים: 7קא ד|ווה|ו מס. היישום: 189 עודכן ביים: 77746 - 145 - | זי וו ו תאור: : אסודקומ656ס הוכניה לשהרור אצורים בלהי* שמישים שנוצר!ו כהוצאה מההחלפתה החברים בכובץ הגברים %. הכונץ שבו מטפלים אינו מוצצ ממכקומו והופש,עם סיום העבודה אותו אטה שתפש כודם לכז. הפעלה ההוכנית דורשו מיצד המגדיר את גודל רצכרון הפנוי. הגרות: : 5 דא=וו 6 ז56 אזגם סםאס:ז!ז0גק+ מחילות מניתרו: : 5מהסצ= א הכליט מגנטי כווץ ספריה-הברים ציוד: : םה תוסחב תובכנה: : = צוד-50 המחשב: 4-2 ס)וג 360 דגם 50 |שם התכנית: כונני סרטים: - %זכרון דרוש: 18 כונני תקליטים: 2 מסואג 2314 כמות כרטיסי מקור לתכנית: מכלוליס הקשורים בתכנית: סוגי מסופים: מערכת ההפעלה: 16 צג גרפי: אמצעי קלט/ פלט נוספים: שפות התכנות: קוראת/ מנקבת כרטיסים: :55 מדפסת: 01 סרט-ניר: אד תווין: 1 קורא אופטי: המוסד:| ממר"מ מחלקה: טלפון: כתובת: | משה1"ע והכיריה ה"א איש הקשר: פניוה בכחב התכנית שוחררה: 08| תעוד; | 7א ומי] תנאים: לא דווה!ו מס. היישום: | טל1 עודכן ביוס: 7 - 146 - ת<אור: : אסודקוה56סס מחיכקה סלכטיגיהו של כגצים מעל אמצעי גישה ישירה. קלט: הוראוה מפעיל. פלט: הכבציע השייכים לקבוצה שנבהרה-1מהכ!. הערות: : דא ו 60 מידוות מניתוה;: : 6005 א קוב מהיכקה סלקטיביה תסליט מגנטי אמצעי גישה ישירה ציוד: -: ה השוסחגה תובכנה: המחשב: ט)וג; 360 דגם 50 |שם התכנת: כונני סרטים: - זכרון דרוש: 2% כונני תקליטיס: 1 מסוא 2314 כמות כרטיסי מקור לתכנית: מכלולים הקשוריס בתכנית: סוגי מסופים: . מעוכת ההפעלה: צג גרפי; אמצעי קלט/ פלט נוספים: שפות התכנות: קוראת / מנקבת כרטיסים: :5 מדפסת: . 0 סרט-ניר: א4אדאסץ תווין: 1 קורא אופטי: המוסד: ממר"מ מחלקה: טלפון: כתובת: | משהב"ט העיריה ת"א איש הקשו: פניוה בכחב התכנית שוחררה: 0 תעוד: | לא צמי: תנאים: קלא דווה| מס. היישום: ‏ 191 עודכן בייס: 6 /]10 - 147 - ₪ הקגהס 8 602 זא זט ?א ו = כאג ואואסס אצ ותבתי 1% ו תאור: : אסודקוה56סס מציאה מסילוו פגומוה על הקליט,כהובתז וכהוגה המסילותה המחליפות. כלט: כרטיטי פיכוה עבור התהכקפליטים. פלט: טבלה !וגה נהוגתו המסילוה המחליפות. העגנרות: : 5 דאשואו 60 זילות מפתת: : 5005 הכסליט מגנטי מסילה פגומה מסילה ציוד: : 3 הווחה תובנה: : שד 50 המחשב: .8% ססוג 360 דגם 50 שס התכנית: כונני סרטים: - זכרון דרוש: 26 כונני תקליטים: 1 מסוג 2314 כמות כרטיסי מקור לתכנית: 5 מכלולים הקשורים בתכנית: סוגי מסופים: - מערכת ההפעלה: 18 צג גרפי: אמצעי קלט/ פלטי נוספים: שפות התכנות: קוראת / מנקבת כרטיסים: :55 מדפסת: 0000 סרט-ניר: אאאדתסת תווין: 1 קורא אופטי: המוסד: ממר"מ .- מחלקה: טלפון: כתובת: | משהג1"ט הכקיריה ה"א איש הקשר: פניות התכנית שוחררה: 02 תעוד: | ?א צמי] תנאיס: לא דווהו מס. היישום: ‏ 192 עודכן ביום: 76 - 148 - 7 אי תאור: : אסודקוה556ס ומ56שס האור מבנה הקגצים וסידורם על הכליט בצורה נבלה הממ)ינה לפי | 08.41 כנחובת הההחלה של השטחים הרציפים ע"ג התכקליט. 6 602 קלט: כרטיסיד פיכקוּוו עבור ההכקליטים. )4 זאן פלט: הדפטה הלוקה ההוכקליטים בצורה טבלה וסיכומים שונים. | זט;אן | ו|ו₪ כאג הערות: : 5דאשוואסס | זאואסס מזילות מיתת: 5 : 0806סצ=א | הצא תקליט מגנטי , קובץ 015 : 5 השוכחבה תוכנה: : םמ ווד- 50 המחשב: שוג 0 דגם 50 |שם התכנית: כונני סרטים: ₪ זכרון דרוש: 2% כונני תקליטים: 1 מסוג 2314 כמות כרטיסי מקור לתכנית: מכלולים הקשוריס בתכנית: סוגי מסופים: מערכת ההפעלה: צג גרפי: אמצעי קלט/ פלט נוספים: שפות התכנות: | קוראת / מנקבת כרטיסים: :55 מדפסת: 0% | סרט--ניר: אאאזאסץ | תווין: 1 קורא אופטי: המוסד: | ממר"מ מחלקה: טלפון: כתובת: | משהב"ש העיריה הת"א איש הקשר: פניוה בכהב התכנית שוחררה: 2071 תעוד; | לא צמין תנאים: לא דווה! מס. היישוס: ‏ 193 עודכן בוס: 76 | .10 - 149 - תאור: : אסוד?וה50פס ביצוע פעולוה על והמילוז של ספריה הברים * . הפצולות: 1. הוספת שטע נרדף להבר +** ; 2. ההלפה שם חהבר: מהחיכפה בניטה מהמילון: 4. ההלפת שמות שני הגריע אה בפה. כקדט: כרטיסי עיכגוה. 7 לט: מיל!ו] הטפריה מעודכז ודוה ע7 פעילוה רהוכנית. הערות: : 5דא8ואואסס 6464 %* ז6 -גזגס-60א0ס]ז|ז4)4ק * חזילות ממיתת: : 5א סא ספרית-חבוים מילון : 6 ה ווסחהה תובנה: : 0-5 המחשב: ט !וג 360 דגם 50 |שם התכנית: כונני סרטים: - זכרון דרוש: 28 כונני תקליטים: 1 מסוג 2314 כמות כרטיסי מקור לתכנית: מכלוליס הקשוריס בתכנית: סוגי מסופים: מערכת ההפעלה: צג גרפי: אמצעי קלט/ פלט נוספים: שפות התכנות: קוראת / מנקבת כרטיסים: :55 מדפסת: 0 סרט-ניר: אאאדתסץ תווין: ומ קורא אופטי: המוסד:| ממר"מ מחלקה: טלפון: כתובת: | משה1"ט הכיריה ה"א איש הקשר: פניוה גכחהב התכנית שוחררה: |דן תעוד: | לא צמי] תנאיס: לא דווה! מס. היישום: | 19% עודכן ביוס: 4 - 150 - לטות וכאור: : אסודקוה50פם | �550 5 608 680גא זא6סא0576א] 26]ש25 | :648% 0₪ פהשזא]85,08קגז אם 6865א5/70זאןאק 5 :60 שו סאזא50 ₪555 6וטכסא ‏ ישזא1 | קאז ו כאג הערות: : פדאפואואס6 | 60% מזילות מכיתת: : 08הס₪ץ5א | הצפא 06 וק5] | -: 5 השוסחבה תוכנה: : 50 המחשב: ש !ג 360 דגם 30 שם התכנית: כונני סרטים: - זכרון דרוש: 22606 כונני תקליטים: 2 מסוג 2311 כמות כרטיסי מקור לתכנית: מכלוליס הקשוריס בתכנית: סוגי מסופים: - מערכת ההפעלה: צג גרפי: - אמצעי קלט/ פלט נוספים: שפות התכנות: קוראת/ מנקבת כרטיסים: :55 מדפסת: 0% סרט-ניר: א4אדאסץ תווין: ות קורא אופטי: : המוסד: | א7-ע7 מחלקה: מע"ן טלפון: 3 22 כתובת: 1מל העופה לוד איש הקשר;: כ. צימט התכנית שוחררה: 9 תעוד; | לא צמין תנאים: 7א דווהנ מס. היישום: | 195 עודכן ביים: 7% וו 0ןו - 151 - ית תאור: : אסודפו650₪ס הפינח האויך עגרי להאריר לועצי או הפיכת האריך לועצי לתאריך עברי. הכלט: השגרה מקבלה אה כהתובת ההאריר באוגאר מספר [. הפלט: השגרה מה%ירה אהו ההאריךר בשטה המסופס. הערות: : 5 דאשואוסס מילות ממתת: 05 6/0 א האריךר-ענרי ‏ ואריך-לועצי לוה-שנה : םה השוסח גת תובנה: : 90 המחשב: שוג 360 דגם 50 שם התכנית: כונני סרטים: ₪ זכרון דרוש: 206 כונני תקליטים: == כמות כרטיסי מקור לתכנית : מכלולים הקשורים בתכנית: סוגי מסופים: מערכת ההפעלה: 20.6 צג גרפי: אמצעי קלט/ פלט נוספים: שפות התכנות: קוראת/ מנקבת כרטיסים: :555 מדפסת: 000% סרט-ניר: אד תווין: 1 קורא אופטי: המוסד: ממר"/ מחלקה: טלפון: כתובת: | משו/ב"ש ה"א איש הקשר: פניוה בכהב התכנית שוחהֶרה: תעוד: | 7א צמין תנאים: לא דווהו מס. היישום: ‏ 1%6 עודכן ביום: 7% | תאור: : אסודקו568סס עריכת מספרי*ם שבורים להדפסה. המטרה:הסבת מספרים משיטה נקודה צפה לשיטה עשרונית המוכנה להדפסה. קלט:מספר בשיטת נקוזה צפה,רגיל או כפול. פלט:מספר עשרונ* כולל נכקודה וסימז המוכז להדפסה. ההגרות: : 5 דאשואואס6 זא:סק-6אוזזאם|] זאוזסץק-|א619סס מידות מפתת: : 5סהסשצ:א נקודה-צפה נכקודה-עשורונית הדפסה מספרים צבורים ציוד: : = שוכ הגה תובכנה: : 5 /וד- 50 המחשב: סוג; 360 דגם 50 |שם התכנית: כונני סרטים: - זכרון דרוש: 1% כונני תקליטים: - כמות כרטיסי מקור לתכנית: מכלוליס הקשורים בתכנית: סוגי מסופים: מערכת ההפעלה: 18 צג גרפי: אמצעי קלט/ פלט נוספים: שפות התכנות: קוראת / מנקבת כרטיסים: 0% :55 מדפסת: - 0% סרט--ניר: - אואזאסין תווין : - 1 קורא אופטי: המוסד: ממר"מ מחלקה: טלפון: כתובת: משהב"ט הפיריה ת"א איש הקשר: פניוה בכחב התכנית שוחררה: 9 תעוד: | לא צמין תנאים: לא דווהו מס. היישום: 17 עודכן ביוס: 6 1 - 153 - בר שו תאור: : אסודקוה556ס שגרה המיועדת לכקבלת הצמז והתאריר עווכים להדפסה. פלט: אוגר 1 מניל כהובה טבלה של שתי מלים כפולות עוקבות. הערות: : 5 דאשואואוסס מילות מפתת: : 5סמסצשצ= א הארי %אמ] שעוז-מחשב ציוד: : 6 וכסח גת תובנה: המחשב: )!וג 360 דגם שס התכנית: כונני סרטים: - זכרון דרוש: א1 כונני תקליטים: - כמות כרטיסי מקור לתכנית: מכלוליסם הקשוריס בתכנית: סוגי מסופים: מערכת ההפעלה: 17 צג גרפי: אמצעי קלט/ פלט נוספים: שפות התכנות: קוראת/ מנקבת כרטיסים: 1% מדפסת: - סרט-נזר: - תווין: 8 קורא אופטי: : 35 ה צוד- 50 55: 00 אאאד 0 1/עס 76 המוסד: | ממר"מ מחלקה: טלפון: כתובת: | משה1"ש הכפיריה ה"א איש הקשר: פניוה בכהב התכנית שוחררה: 12070 . תעוד: | לא צמין תנאים: לא דווהו מס. היישום: | 198 עודכן ביום: - 1564 - 7 . 5 ת<אוה: : אסוזקומספפם -- .648 מטרה:הדפסה פירסומים בעברזית או בשפה מעורבה. כס> ההוכניה מאפשרה ספרור עמודים,הוכז ענינים,אינדכקס,הדפסת כותרות ועוהכים. וזאן קלט:כרטיסים או ספרית כרטיסים. קא] פלט:הדפסה הפירסום במספר עותכים. | כאג | אסס | ההערות: : 5דאשואואסס | פא נזידוות מנפיתוו: : 5סמסשצ6א תעוד עריכה הדעסה פירסומים-הדפסה של : ה הווס חב תובנה: : 35 ווד- 50 המחשב: 8% ס וג 360 כונני סרטים: כונני תקליטיס: דגם 50 סוגי מסופיס: צג גרפי: אמצעי קלט/ פלט נוספים: קוראת/ מנקבת כרטיסים: מדפסת: סרט-ניר: תווין: קורא אופטי: המוסד: | ממר"מ מחלקה: כתובת: משהגי יט הכקיריה ת"א התכנית שוחררה: 112 תנאים: לא דווהנ מס. היישום: | 19% - 155 - בי שם התכנית: זכרון דרוש: א20 כמות כרטיסי מקור לתכנית: מכלולים הקשורים בתכנית: מערכת ההפעלה: שגרות: 5 20000 05 שפות התכנות: :4555 000 אגאדתסץ 2% טלפון: איש הקשר: פניוה בכחב תעוד: | ?א +מיז 10% עודכן ביום: 64 /ון ןו תאור: אמ : אסודקוה556ם סא4ג5ק0 0א2 צשהא-5-242,22,52א10 זגהפקס 066184 5שזע66אם -.=|ג 0 6גא 5 068.80 158 כאג 5א0]ז051< +0661%4 2 הז]א 50א15|05,56+ 5פזצ8 4 15 + 0א הז]א-סשסאטסגא,סא אסקס ז5ן 3 ז850/0 ': 8=7.85 | העגרות: נזילות ממתת: .8% סְס !ג 360 המחשב: כונני סרטים: כונני תקליטים: סוגי מסופיס: צג גרפי; אמצעי קלט/ פלט נוספים: קוראת / מנקבת כרטיסים: מדפסת: סרט-ניר: תווין : קורא אופטי: המוסד: | %ל-ע7 נמל העופה לוד כתובת: התכנית שוחררה: 9+ תנאיס: מס. היישום: | 200 .5א0]ז]5סק |גא0561 סא הז1א 05|₪]ת 8שזצ3 3 א] ספזהשפא] 15 ז|550ג שאז בנז : 5 ד6 60 אאשהא 8,,ק4 =|.3 :₪ |קהגאם : 05 08צ5א אס]ז.האםקה |גא05618 ס0ג-גא ציוד: : שה הווסחגת תובנה: : : םמ צוד-50 דגם 25 | שם התכנית: זכרון דרוש: 68 כמות כרטיסי מקור לתכנית: מכלולים הקשורים בתכנית: מערכת ההפעלה: שפות התכנות: :55 0% אאדאסץ 1 10% מחלקה: | מע"ן 13 טלפון: איש הקשר: כ. צימט תעוד; | לא זמין קא דווהו עודכן ביום: 76% ן - 156 - כ וגאור: : אסודקוהספפם | |550ס 5 אטאת גזהם 85805 .4540685 608 ם.טסס40 זא6סא6קשטא] 50156 | ,4% אם:ז0טאד5א1 טגשה 508 אפהא >גםהג אהסא פט0]הגט הס שאס סזא1 6805 08 )+ בת 0 116=--0-0א6 זא175586ם הם שאם כז 35553 לגל כשזאת וע?א: העגרות: : 5דאואווס + כאג 1 5 0% שואסס מחילות מניתה: : פ5סהסעצצשא שא 8 | 500006 0 ו | תובגה ו המחשב: 0 !ג 360 דגם 25 |שם התכנית: כונני סרטים: - זכרון דרוש: 2206 כונני תקליטים: 2 מסוג 2311 כמות כרטיטי מקור לתכנית: מכלוליס הקשוריס בתכנית: סוגי מסופים: - מערכת ההפעלת: צג גרפי: - אמצעי קלט/ פלט נוספים: שפות התכנות: קוראת/ מנקבת כרטיסים:, :55 מדפסת: 00% סרט-ניר; אגאדתסת תווין: : ווק קורא אופטי: המוסד: | א7-ע7 מחלקה: מע"ן טלפון: 223 כתובת: גמל העופה לוד איש הקשר: כ. צימט התכנית שוחררה: 9 תעוד: | ?א דִמי+ תנאים: לא דווה4 מס. היישום: | 201 עודכן ביום: 7% , 2006 - 157 - = מס. היישום: תאור: : אסודקו6568ס 2-2 שהז א] אםטא] ז55 גזגם אס0:]זה5א65 א1] 65זַאזא6 05 48584עא 6א61א ג 6 א] 155אזאם מטא]אגא 05 אםהאטא זאם ההטש6 שהז זהס0קשה אג6 הגה6סהק 5]הז =הז 65א%גה6 אג6 ]1 .8 אְא56ע 0ז 6א1 466080 הענרות: מחידות מלמיתת: 5 זוע אט ש0.ג74דה6 06|גזה6 זם55-גזג0 א1] אשסאן : םה השוסחגת 4.1 סוג; 370 המחשב: דגם 165 כונני סרטים: כונני תקליטים: ₪ סוגי מסופיס: צג גרפי: אמצעי קלט/ פלט נוספים: קוראת/ מנקבת כרטיסים: מדפסת: סרט-ניר: תווין: קורא אופטי: המוסד; | מל"מ מחלקה: כתובת: | יהודה הימיה 33,ה"א התכנית שוחררה: תנאים: לא דונוהן 8 - 158 - .שא שהז 6א]ז685 אפהא 50]-50561 5 אשסאן 6 ז6ז50 08 6א[סטג 2 -4858/א 150][-50561 : 5 דש 60 : 6/0305 א אסם]זג8ם65 ז556-אזגאם תובנה: : 0-35 | שם התכנית: זכרון דרוש: 1268 כמות כרטיסי מקור לתכנית: מכלולים הקשוריס בתכנית : מערכת ההפעלה: 2.6 שפות התכנות: 1% 55: 000% 7 א3אתדאסץ ₪ 1 טלפון: 291 איש הקשר: י. יוסף התעו ?ה ומין עודכן ביום: 6 ן[ן ותגאור: : אסודקומ556ס 8 אמז5צ5 מההאז"50 ג - 4שך5צ5 שאזזטםההט5 שט1]ז6ההשזא] 68�316 =אז שבע סז 05585 אהאזהם; אסווג סז ,אסזזגהט0ז"אט6 0810 6000 :60 .א הטז 68]0 ג אם 6823165 =ע]ז6ג3קזאן טהגט8צ5א,אםק זה106ן| גנט זעקא1 8566165 אגה6סגק א0ן]זג16|<קג:זט;אן . )גא1אתז 657016 פאז אס סשצג|:015:זטקזטם .5צםא אסוז:אטת כאג ההגבנרות: : 5 דש ואואס6 זילות מפכיתת: : 5מסץ5 א 5 סםצן]ז46אשזא] 628165 צג|ק015 ציוד: : 6 ה ווסח בה ותובנה: : 5 צוד- 50 המחשב: סוג 0 דגאם שם התכנית: כונני סרטים: 2 זכרון דרוש: 56 כונני תקליטים: - כמות כרטיטסי מקור לתכנית: מכלוליס הקשורים בתכנית: סוגי מסופים: מערכת ההפעלה: צג גרפי;: אמצעי קלט/ פלט נוספים: שפות התכנות: קוראת/ מנקבת כרטיסים: :55 מדפסת: 00% סרט-ניר: אאאדאסץ תווין: 1 קורא אופטי: המוסד: | רפא"ל מחלקה: טלפון: כתובת: ת"ד 7063 הת"א איש הקשר: התכנית שוחררה: 12 תעוד; | לא +מיז תנאים: קלא דווה! מס. היישום: | 259 עודכן בשם: יי - 159 - תאור: : אסודקומ56שס ספרית סרטים מגנטיים. מטרה: מעכב אהחר השמוש בסרטים מגנטיים. גקלט: מסמכי מכור. פלט: דוהות. מהלבים:כליטה,הכקינוה.מיון והדפסה ?פי ההכים. כמוזי!וה: 250 הנועוה לעבוע. ל ?יפה : : פדאשוואסס נזיל"ות מלפיתת: : 5סמסשצ=א ספריה סרט-מגנטי מעכב שימוש סרטים םגנטיים המחשב: 8% 0)!ג; 360 דגם 30 |שם התכנית: כונני סרטים: - זכרון דרוש: 208 כונני תקליטים: 3 מסוג 2314 כמות כרטיסי מקור לתכנית: מכלולים הקשורים בתכנית: סוגי מסופים: מערכת ההפעלה: 26 צג גרפי: - אמצעי קלט/ פלט נוספים: שפות התכנות: קוראת / מנקבת כרטיסים: :55 מדפסת: 0% סרט-ניר: אאאזאסץ תווין : |(30%) קורא אופטי: 6 המוסד: עיריה הא-י59) מחלקה: מיכוז טלפון: 22211 כתובת: | נככר מלכי ישראל ה"א איש הקשר: א. ישרא7י התכנית שוחררה: 10 | תעוד: צמין תנאים: ללא השלום מס. היישום: ‏ 249 1 עודכן ביום: 7% - 160 - תהאור: : אסודקומ56סס 4.85 55 אה א | 06 6האז 65א85:585% 608055 5066 2 65צ61 .אסזז]א5-1 680 ג 05 5זאם אס0קא604 המהזס פאה פשאגהסקס .|גא0ס]זתה 15 1105= אהסא א5ז0 הזברות: : 5 דאשואואס6 נזידוות מניתרו: : 5סהסעשץ=א ם6אספאם;םה-08055 0ג-גה : =ההצוסחהח תובנה: : 5 צוד- 50 המחשב: טוג 360 דגם 40 | שם התכנית: 6 6 כונני סרטים: = %זכרון דרוש: אףד שגרות: 1 כונני תקליטים: 1 מס)וג 2316 כמות כרטיסי מקור לתכנית: 00 מכלולים הקשוריס בתכנית: סוגי מסופים: - מערכת ההפעלה: 055 צג גרפי: אמצעי קלט/ פלט נוספים: שפות התכנות: קוראת/ מנקבת כרטיסים: 10% :55 מדפסת: ו סורט: יר : אאתד08? תווין: 1 קורא אופטי: המוסד: ‏ ₪911 לאומי מחלקה: מיכוןז טלפון: | 03-5192?1 כתובת: | ל*7י0/711 8 ה"א איש הקשר;: 1. גגעול7י התכנית שוחררה: 712 תעוד: צמין תנאיס: קלא דווה:| עודכן ביוס: 46% - 161 - ת - וכבצאוה: : אס!ודקומ56ס ₪ )60,/.418א]-,1401,360 ַ64 זםהא 65א1א 64 זש0,:|]; 6קגז 2/65צ:גאג 8 4560200 טא1;, טז ז] 5א56 .5א0]ז6טגז5א] 64 08 צ+|60א:660801 ז] 5סהטס .זאםאטטאה צ6צ]ש אגהז ₪16858 02 60044 6אסם סא]: סז 08 08" 60א5 פס|שז; 2 סשסגז 360 סאג 1401 65 66060817 ה' היזגרות: : 5דא= ואווס6 בדי מילות מפיתת: : 5םמסצ= א 5 אג56 קאטס שסגז : םה השוסחגת תובנה: : םמוד 50 המחשב: -%4 0!ג 360 כונני סרטים: 1 כונני תקליטים: - סוגי מסופים: צג גרפי; אמצעי קלט/ פלט נוספים: קוראת / מנקבת כרטיסים: מדפסת: סרט-ניר: תווין: קורא אופטי: המוסד: בגקס לאומי כתובת: לילינבלזם 8 ה"א התכנית שוחררה: 08 תנאים: מס. היישום; | 238 דגם 40 | שם התכנית: זכרון דרוש: 18 כמות כרטיסי מקור לתכנית: מכלולים הקשורים בתכנית: מערכת ההפעלה: שפות התכנות: :55 000% אתדס 1 מחלקה: ‏ מיכון טלפון: 1- "7 איש הקשר: נ. גבע!לי לא דווה:ו עודכן ביוס: 76 7 162 - תאור: : אסודקו5508ס 6 אן] קהטס-6לגז 2 316034 ,א4]880% 0א ,58 זא]אק 1403 565ט העגרות: : 5דא=ואואסס ממזילות מניתהת: : 5שמסע/צ=א קיעטסם-6קגאז קאעס 6 +)|זגובם המחשב: )ג 360 כונני סרטים: 1 כונני תקליטיס: - סוגי מסופים: צג גרפי: אמצעי קלט/ פלט נוספים: קוראת / מנקבת כרטיסים: מדפסת: סרט-ניר: תווין: קורא אופטי: המוסד;: 4 לאומי כתובת: לילינבלום 8 ה"א התכנית שוחררה: 17 תנאיס: מס. היישום: | 236 : ה וס ח בה תוכנה: : 35 ה צוד- 50 דגם 40 |שם התכנית: זכרון דרוש: 128 כמות כרטיסי מקור לתכנית : מכלוליס הקשוריס בתכנית: מערכת ההפעלה: 16| שגרות: 1 10 5 שפות התכנות: :555 000% אגתדתסץ 1מ מחלקה: ‏ מיכוז טלפון: 7-1 איש הקשר: 1. גבעולי תעוד: צמין קלא דווה! עודכן ביום: 6 17 - 163 - ו ת ד תאור: : : אסודקומ556ס .1 500065 60265א4| 08)68 455 360 א0ה: אגה6ה]ם א:8|0 ג 5אגאס .א 5*%5ג1-0 ז05] ךד' הפגנרות: : 5דאשואווסס בדי נזילות מפשיתת: : 5 הצא 1008ם-א8)06 : ה השוסחגת תובנה: : 50-35 המחשב: 8% סט !ג 360 דגם 640 |שם התכנית: אסן:סזטג כונני סרטים: 5 זכרון דרוש: 206 שגרות: כונני תקליטיס: - כמות כרטיסי מקור לתכנית: מכלולים הקשוריס בתכנית: סוגי מסופים: מערכת ההפעלה: צג גרפי: אמצעי קלט/ פלט נוספים: שפות התכנות: קוראת / מנקבת כרטיסים: :55 מדפסת: 0000 סרט-ניר: אאאדאסץ תווין: 1 קורא אופטי: המוסד: בב לאומי מחלקה: מיכוז טלפון: 1 -03 כתובת: | לי'לי1בל/!₪ 8 ת"א איש הקשר: 1. גבעולי התכנית שוחררה: 0 | תעוד: צמין תנאיס: לא דווהו מס. היישום: | 23% עודכן ביום: 174% - 164 - 7 ארצי ת<אור: : אסודקומ656ס שפת תיכנוה וניהול מערכוה מידע. מאפשרת שליפה סלכקטיבית,גישה לקבצים בשיטת אינגדקסיטע ובשיטה אכראית. השפה כוללה פכקודוה מיוהדות המהורגמות לשפת המחשב ונכללוה בהכנית משחמש. המערכה דואגה לגיבוי אוטומטי בעה יצירת הכגציט ובעת העבוד. גיבוי צה מאפשר שיהצור מהיר במידה הצורר. למערכה טכניכה מיוחדה בהיפוש ובעדכוז רשומוה. העגרות: : 5דא=ואואסס ₪5 נזילוות ממניתרד: : 5סאסצ=< מערכת-מיזע ‏ נהול-קגצים ציוד: : 5 הצוס א ב תובנה: : 36 וד 50 המחשב: טוג צאטזא66 דגם 150 | שס התכנית: 5 כונני סרטים: 1 זכרון דרוש: 4% שגרות: כונני תקליטים: - כמות כרטיסי מקור לתכנית: מכלוליס הקשוריס בתכנית: סוגי מסופים: מערכת ההפעלה: 3 82 81 צג גרפי: אמצעי קלט/ פלט נוספים: שפות התכנות: קוראת/ מנקבת כרטיסים: :ו מדפסת: 00 סרט-ניר: אאתדאסץ תווין: ות קורא אופטי: זג 5א המוסד; | י*. א. מיטוור מחלקה: מע.אלקטר טלפון: 11( כתובת: דרויאנ4וב 5,הל-אביב איש הקשר: א. ספיר-חהחז התכנית שוחררה: 8 תעוד: ימין תנאים: ללא התשלום מס. היישום: | 474 עודכן ביום: 4% ןו - 165 - ב| % ק מ ס תּ קל כו ת<אור: : אסוד?ומ56סס דוחות עבודה. מטרה: כקבלה מידע מהימן על השימוש בציוד לצורר היוב לכקוהותה. , כקלט: כרטיסיט, מסמכי מסור. פלט: דוהות. מהלכים: כקליטה,הכינוה,מיונים והדפטסוה. כמויות: 1200 להודש. הערות: : 5 דא=ואוס6 נזילות נזכיתת;: : 05 הצא החיוב לכווות : 5 הסח גת תובכנה: : ג צוד- 50 המחשב: .8 טוג 360 דגס 30 | שם התכנית: כונני סרטים: 4 זכרון דרוש: 6% כונני תקליטים: כמות כרטיסי מקור לתכנית: מכלולים הקשוריס בתכנית: סוגי מסופים: מערכת ההפעלה: צג גרפינ אמצעי קלט/ פלט נוספים: שפות התכנות: קוראת/ מנקבת כרטיסים: :55 מדפסת: 000 סרט-ניר: אד תווין: 1 קורא אופטי: המוסד:;| עיריה וא-י4! מחלקה: מיכ!] טלפון: 21 כתובת: | בכר מלכי ישראל ה"א איש הקשר: א. ישרא7י התכנית שוחררה: 9 תעוד: צמין תנאים: 7לא תשלום מס. היישום; ‏ 250 עודכן ביוס: 4 - 166 - וכ<אור: ה : אסודקוה56סס החיוב לקוהות על ביצוע עובד ות במחשב. אושי קריאה-כהיגה. שימוש ביהידות עיבוד והשיבה. חישוב ערכיט נטפייע מנהוני דוחות יומיים והודשיים לפי הענרות: נזיל"ות מניתהתה;: השגונאוה ‏ כויוב המחשב: .4 סטש )וג 370 כונני סרטים: כונני תקליטים: מסוג מסוג םס אלו,איסוף קלקוהות. : 6 ה ווכחגח דגם 165 2014 220 סוגי מסופיס: אן צג גרפי: אמצעי קלט/ פלט נוספים: קוראת/ מנקבת כרטיסים: מדפסת: סרט-ניר: תווין: קורא אופטי; המוסד:; | מל"מ כתובת: רוממה זירושלים התכנית שוחררה: 12 תנאים: מס. היישום: | 35% מחלקה: לא דווהו - 167 - איסוף נהונים פיציים על שלבים, והחישוב נהונים כספיים להיוב תוכנה: שם התכנית: זכרון דרוש: 208 כמות כרטיסי מקור לתכנית: מכלולים הקשוריס בתכנית: מערכת ההפעלה: שפות התכנות: איש הקשר: ת עוד: 21.6 טלפון: לא צמין עצי עודכן ביוס: : 5דאטשואווס6 : 5הסצ= > : םוד 50 שגרות: | 10 5 :5 01 אגא וע 1 אלמן | 5% 7 אוצי | ת תאור: : אסודקו5568ס 6א0 5ט)וע8 םא1ז00ה שהז .א5זפצ5 זאע660א 5%5 צ8 פע מס= 6אזזעסג זזאם סאה ול טאג 4 85660805 -53 08ג= אס זהאמס-א] 6אזאז]זגזאס60 08 52ק 566080 =חז אט 6א1ז1אא 502855585 >א]זטסה שהז .ז55 גזגם תא5 מהז סז ז: 65זזפא זז 15 אט זהא1אאשז 208 סאג אם]זהא]אהשז קפז5 זג .5 סאג 4 4560805 "5% א אשהז0 כאה 0550 6045.אגא4,זא600 1/0,שא:ז 670 :זע50צ5 אס פזאזגק< ה ההעגרות: : 5 דוו 60 בד נזילדוות מניתוו;: : 05 סשץ= א 5% 6א[זאטס:6ג : 5 הצוס חב תובנה: : 50 המחשב: שט !ג 360 דגם 50 |שם התכגית: זהז6א-םן כונני סרטים: ₪ זכרון דרוש: ₪ שגרות: 1 כונני תקליטים: 1 מסוג 2314 כמות כרטיטי מקור לתכנית: 1000 מכלולים הקשוריס בתכנית: סוגי מסופים: - מערכת ההפעלה: 20.6 צג גרפי: אמצעי קלט/ פלט נוספים: שפות התכנות: קוראת / מנקבת כרטיסים: 100% :55 מדפסת: - 00% סרט-ניר: - אגתזתסץ תווין: 5 1 קורא אופטי: המוסד: אוג. בר-אילן מחלקה: יח. מחשב טלפון: 4"( כתובת: רמת גן איש הקשר: הח. לויז התכנית שוחררה: 2 תעוד: לא צמין תנאים: לא דווהו מס. מס. היישום; | 207 עודכן ביום: 75% ו - 168 - ה ...שומישש דצב בזינזייא ( הוריך יישומי מחשב ארצי והאור: : אסודקו6568ס דוה סטטיעטי* לההפלגוה השימוש בכונני סרטים. הכקלט: רשומוה * גאורך 67 בהים. הפלט: ד!0₪ טטטיטט". תדירות: הודשיתה. הערות: : 5 דאשואואסס %0 > מזילות מנביתות: : 5 וצ א התפלגוה רשמוש בכונז ": = הצוסח גה תובכנה: : 5-3 המחשב: צט!וג 360 דגם 50 |שם התכנית: 6ז זכ כונני סרטים: 1 זכרון דרוש: 0-0 שגרות: 1 כונני תקליטים: - כמות כרטיסי מקור לתכנית: 200 מכלולים הקשורים בתכנית: סוגי מסופים: מערכת ההפעלה: צג גרפי; אמצעי קלט/ פלט נוספים: שפות התכנות: 558 20% 000% מדפסת: - סרט-ניר: 10% א,הדתס - זתן תווין: קורא אופטי: קוראת/ מנקבת כרטיסים: המוסד; | ממר"מ מחלקה: טלפון: כתובת; | משהב"ט הקיריה ת"א איש הקשו; | 15*/ה בכהב התכנית שוחררה; ' | 1/70 תעד %7 צמיץ תנאים: 7 דווהו מס. היישום: 08| עודכן ביום: 464 - 169 - ב| | ת<אור: : אסודקו508סס דוה סטטיטטי וההפלגוה השימוש בכונני הכסליטים. הקלט: רשומות + גאורר 67 בתים. הפלט: דוה טשטיסשי. הדירות: הודשית. והעברות: : 5 דאש ו 60 סשא];-426 % בזילות מכיתת: : 0805סצ6א התפלגגת בהשמוש בהכליט ציוד: : ה ב שוסא גה תובנה: : :50 המחשב: 8% ס!ג 360 דגם 50 |שם התכנית: 7 זה כונני סרטיס: 1 זכרון דרוש: -50 שגרות: 1 כונני תקליטים: - כמות כרטיטי מקור לתכנית: 200 מכלולים הקשורים בתכנית: סוגי מסופים: מערכת ההפעלה: 16 צג גרפי: אמצעי קלט/ פלט נוספים: שפות התכנות: קוראת / מנקבת כרטיסים: :ו מדפסת: 00029 סרט-ניר: אאאדאסץ תווין: 1/על קורא אופטי: המוסד: | ממר"מ מחלקה: טלפון: כתובת: משהב"ט הכיריה ת"א איש הקשר: פניוה בכחהב התכנית שוחררה: 170 תעוד: לא צמין תנאים: לא דווהו מס. היישום: | 109 עודכן ביוס: 76 - 170 - ב תגאור: : אסודקומספסס דוה סשטיטטי לההפלגוה השמוש בגודל צכרוז. הקלט: רש ומוה * גאורר 67 בתים. הפלט: דנה טטשטיסטי. תדירות: הודשיה. הפגרות: : 5דאשואואסס 0 > נזילות מפיתת: : 5 סשצ= א התפלגנת השמוש בצכרוז . ה השוסח גה ותובנה: : 5 צוד- 50 המחשב: ס!ג; 360 דגם 50 |שם התכנית: 3 ) כונני סרטים: 1 זכרון דרוש: 50 שגרות: 1 כונני תקליטים: בן כמות כרטיסי מקור לתכנית: 200 מכלוליסם הקשורים בתכנית: סוגי מסופיס: מערכת ההפעלה: 16 צג גרפי: אמצעי קלט/ פלט נוספים: שפות התכנות: 55: 00% מדפסת: סרט--ניר: א3אזאפסץ בק תווין: קורא אופטי: קוראת / מנקבת כרטיסים: המוסד; | ממר"מ מחלקה: טלפון: כתובת: | משה1"ט הכקיריה ה"א איש הקשר: פניוה בכהב התכנית שוחררה: 09 תעוד. | %7 צמין תנאיס: לא דווהו מס. היישום: | 107 עודכן ביוס: 7% - 1771 - 4 את 2 תאור: : אסודקו5508ס דוה מהיצוה ציכרו] יומי לשימוש ההנהלה. הכקלט: רשומוה + באורר 67 בתים. הפלט: פרוט עג!ודוה ממויז לפי מהיצות. סיכום לכל צרכז בכל מהיצה ובמחשב. תדירות: יומיה בכל מחשב. ה ו הערות: :וס בז 0, > זילות מפתת: : סא השבונאות ציוד: : ₪5 השוסחגת :4 טוג 360 המחשב: כונני סרטים: כונני תקליטים: סוגי מסופים: צג גרפי: אמצעי קלט/ פלט נוספים: קוראת / מנקבת כרטיסים: מדפסת: סרט-ניר: תווין: קורא אופטי: המוסד: | ממר"מ כתובת: משהנג"ט הכיריה התכנית שוחררה: 70 תנאיס: מס. היישום: | 106 דגם 50 מחלקה: ה"א לא דווהו - 2ז1 - תובנה: : אה צוד- 50 ז 26 שגרות: 1 00 שם התכנית: זכרון דרוש: 108 כמות כרטיסי מקור לתכנית: מכלולים הקשורים בתכנית: מערכת ההפעלה: 5 שפות התכנות: :5 00 אגאדתסץ 1 טלפון: תעוד. | ?% דמיץ עודכן בוס: 64 /ן תאור: : אסודקומ56סס 5 אאא 620גא4 6א] זג הגק55 צה זטקזטם סשזאזהק 55588|54'5 פזזס= .ה =הז -0 ז₪55א שהז אכג; .15 סז 50א45516% ז5|!15צ5 הזזא צן5559%0 צההא]כסמס הםז: סשפע 86 שז .1 ז]) -0 2 זאגק 25 60845 פאס ו5אבקא6 80-גא העבגרות: : 5 דאשווס6 בזיל"ות ממיתהה: : 5 הצא ס6אזזזזםם ה0ז]0ם זעטקזעס זאואק ק8158ח 55 ציוד: : ₪5 ה וס חב תובנה: : א ה צד- 50 המחשב: 8% טוג 360 דגם 40 שסם התכנית: כונני סרטים: - זכרון דרוש: 5% כונני תקליטים: 1 מסוג 2314 כמות כרטיסי מקור לתכנית: מכלוליס הקשורים בתכנית: סוגי מסופים: - מערכת ההפעלה: צג גרפי: אמצעי קלט/ פלט נוספים: שפות התכנות: קוראת/ מנקבת כרטיסים: :ו מדפסת: ו סרט-ניר: אאאדתסץ תווין: 1/ל קורא אופטי: המוסד; ‏ 911 לאומי מחלקה: מיכו] טלפון: | 03-51921 כתובת: | ?י7י711ום 8 ת"א איש הקשר: 1. גבע/לי התכנית שוחררה;: 2070 תעוד: צמין תנאים: לא דווהו מס. היישום: ‏ 233 עודכן ביום: 74% - 173 - ב| ו תאור: : אסודקוה56סס 1 801 אש=הז, |588 455 11]א.360 א8] ש6אז 08- 58 |55588 845]5 1 6א0 א] ||ג,ז] 6ז660אם אש ז,6085 א] אגהססהץ .צ65558:א 6א]זזסם אאז! סא. .באהאטטגק 00050)|זה6 שזט66א5 סאג ה6זגק,ה 6זם= סז טש5ט 85 50 )ג אג6 .0 +))0=:; 40068445ק 2 |קא51 6086" 64 |588 455 355ק-1 זא16אפטא0-,ז5א: ג הענרות: : 5דאשואוהסס מידלות מפסתת: : 05 הצא א6זגק 65767 4555481682 : 6 הוסחגת טוא 360 תובנה: : 505 המחשב: דגם 40 |שם התכנית: כונני סרטים: = זכרון דרוש: 8% כונני תקליטיסם: -- סוגי מסופים: צג גרפי: אמצעי קלט/ פלט נוספים: קוראת / מנקבת כרטיסים: מדפסת: סרט--ניר: תווין: קורא אופטי: גנק לאומי המוסד: מחלקה: כתובת: ליליגנבלוה8 8 ת "א התכנית שוחררה: 011 ו לא דווהו מס. היישום: | 232 - 174 - כמות כרטיסי מקור לתכנית: מכלוליס הקשורים בתכנית: מערכת ההפעלה: שפות התכנות: 55: 00% אאתזתסץ טלפון: 1 -03 איש הקשר: נ. גבעולי תעוד: צמין עודכן ביוס: 1 764 ל ת<אור: . : אסודקוה56שס -5זאא4ם זז 500466 65געט6אה| 588|58 455 סזא] 6006 ז08056 360 65ז)5אגהזד הפבגרות: : 5 דאשואואס נזידיות מניתוו: : 5סמסעשצ=א 86 081665 588|)62 455 6005שם ציוד: : ה השוסח גה תובנה: :3 וד 50 המחשב: 8% טוג 360 דגם 40 |שס התכנית: כונני סרטיס: - זכרון דרוש: אסן כונני תקליטיס: 20 כמות כרטיסי מקור לתכנית: מכלולים הקשוריס בתכנית: סוגי מסופים: מערכת ההפעלה: צג גרפי;: אמצעי קלט/ פלט נוספים: שפות התכנות: קוראת / מנקבת כרטיסים: :55 מדפסת: 0% סרט-ניר: א3ואדאסץ תווין: 1ל קורא אופטי: המוסד: ‏ ב01; לאומי מחלקה: מיכון טלפון: | 03-51921 כתובת: | לילי1ב7/ט 8 ת"א איש הקשר: 1. גבעולי התכנית שוחררה: 9 תעוד: צמין תנאים: 7 דווהו מס. היישום: ‏ 235 עודכן ביים: 74% - 175 - ב | נ % 2 ₪ של ש תאור: : אסודקוה556ס 12 05 0566 צ)]ג0 15 זעקא] .ו0סגזא60 צהגה8]| 5 =1ד5א :45 .ג]=ז]60 60א]-05שהק סז 6א4660801 5שקגז 5א]|גזשה אםז5צ5 א] בםשקגז 8|5 )|]גצץ.2 .ה6ז5615ג 65קבז 5'אם]ז6: |קקהג.ן :5ז08<םה צ|זהס 0 8₪ ץז 5פשקגז 060א4.₪5608%6 .ז5]| צהסזאשטא] צהההטזן| .3 .צההה8]ן 2 (ְ; 26810016 )160 ז5]ז ז5 .ה]השז]68 אסקט 6אוסאםלסס הערות: : 5 דאשואווס מזילות ממיתת: : 05א0ס/צ=א צהגגאה]) |סגזא60 צהגההז|-םקגז 6ק?גז ציוד: : ה ווסחהת תובנה: : 3 ה צוד- 50 המחשב: 8 טוג 360 דגם 25 |שם התכנית: כונני סרטים: ₪ זכרון דרוש: 1208 כונני תקליטים: 1 מסוג 2311 כמות כרטיסי מקור לתכנית: מכלולים הקשורים בתכנית: סוגי מסופים: - מערכת ההפעלה: צג גרפו;: אמצעי קלט/ פלט נוספים: שפות התכנות: קוראת ] מנקבת כרטיסים: :55 מדפסת: 000% סרט- ניר : אאתדחסע תווין: 1 קורא אופטי: 070 המוסד: | 7%-ע7 מחלקה: מע"ן טלפון: 203 כתובת: 1מל העופה לוד איש הקשר: כ. צימט התכנית שוחררה: 202 תעוד, | ?4 צמ"ן תנאים: לא דווהו מס. היישום: | 205 עודכן ביוס: 76 ו - 176 - 3 התהאור: : אסודקומספ5פס מטרה:התגברוה על בעיוה של שהאצור עבודות גדולוה במקרה של תכלת כלט/פלט על אחד הכגצים שאיהע עובדים. עם כל כהיבה קובץ לוכקהה התוכניה מבדק המכיל נהונים על הרשומה האהרונה שנכהבה בכובץ. מבדק * מהצר ** אה מאפשר שהפצור העבודה צ"י העמדת הכובץ במסום שב)ו הופסכה העבודה. הדירות לכיהה המגדק היא לפי בכקשה התוכניהז. רשומת המבדק יכולה להמצא על הכובץ המועבר. העגרות: : 5דאם ואס זהגזפ5םה +> זא01ק-א0356 * בזידוות מניתוו: : 5כאסש/צ=א מגבדס מהחור שיהצור קובץ : םוסה בה תוכנה: : 35 הצ ד- 50 המחשב: .8 ט !וא 360 דגם 50 |שם התכנית: כונני סרטים: זכרון דרוש: 6% כונני תקליטים: כמות כרטיסי מקור לתכנית: / מכלולים הקשורים בתכנית: סוגי מסופים: מערכת ההפעלה: צג גרפי: אמצעי קלט/ פלט נוספים: שפות התכנות: קוראת/ מנקבת כרטיסים: 100% :55 מדפסת: - 0 סרט-ניר: - אאאדתסק תווין: 2 וס קורא אופטי: המוסד:| ממר"מ מחלקה: טלפון: כתובת: משהג"ט הכיריה ת"א איש הקשר: פניוה בכהב התכנית שוחררה: 371 תעוד: | לא צמי] תנאים: לא דווהו מס. היישום: | 20% עודכן ביום: 64 - ז17 - בב| ס מ ס ת סק מינז'ייא ( מוויך יישומי מחשג אוצי תאור: : אסודקוהספפס שגרה לעיצוג > כקובץ ע"ג יהידה גישה ישירה ביהידות של מסילוה ** שלמוהת. הענרות: מילות מלכפשיתת: קובץ-ויצוג ש7 מעילה תקסליט מגנטי : םה הווסחגת המחשב: .8 ש !ג 360 כונני סרטים: - כונני תקליטים: ₪ דגם 40 סוגי מסופים: צג גרפי: אמצעי קלט/ פלט נוספים: קוראת / מנקבת כרטיסים: מדפסת: סרט--ניר: תווין: קורא אופטי: המוסד;| ממר"מ כתובת: | משהב"ט הפיריה 1712 התכנית שוחררה: תנאיס: לא דווהו מס. היישום: ‏ 7 - 178 - עיצוב : 5 דאשואוס6 זג * : 85 0סצם א 68אז ** יחידת גישה ישירה |. ?:הנכות‎ 505 : זאאמצ 25 שגרות: שם התכנית: זכרון דרוש: 5% כמות כרטיסי מקור לתכנית: מכלולים הקשורים בתכנית: מערכת ההפעלה: 20.6 שפות התכנות: :5 00 א3אאזאסץ 1 טלפון: איש הקשו; | 19י!ה גכחב תעוד: לא צמין 746 עודכן ביוס: ו תאור: : אסודקו568סס פישוט פונקציוה בוליאניות בעלוה מספר משתנים גדול בשיטה כווין-מכקלרסכי. קלט:מספר ו(משהנים ומטפר הפונכציות. פלט:הביטוי המכורי והביטוי המצומצם,אם ניהז לצימצום. הְגרות:; : 5דא6 ואואס6 מידוות נלפיתרו: : 5סמסעש/צ= א אלגברה-בוליאנית צימצום פונכקציות בולאניוה כוויז-מקלרסקי , : ה ה וס חהה תובנה: : 5 צצד- 50 המחשב: 42 סטסוג 0 דגם שם התכנית: כונני סרטים: זכרון דרוש: -0ן1 כונני תקליטים: כמות כרטיסי מקור לתכנית: מכלולים הקשורים בתכנית: סוגי מסופים: מערכת ההפעלה: צג גרפי: אמצעי קלט/ פלט נוספים: שפות התכנות: קוראת / מנקבת כרטיסים: :55 מדפסת: 00 סרט-ניר: אאאדאסץ תווין : ומ קורא אופטי: . יי המוסד; | רפא"7 מחלקה: מחשב טלפון: כתובת: ה"ד 7063 ה"א איש הקשר: התכנית שוחררה: 02 תעוד. | לא צמי] תנאיס: לא דווהו מס. היישום: | 185 עודכן ביים: 74 = 179 = ב | % (₪ 5. ₪4 ₪ ל רש 7 אני] תאור: : אסודקו5508ס ,5אאאאאט א הז]א 5א0 זה00= הגשאז| 6688416|ג א "0 5א5ז5צ5 ₪65| 50/0%55 .אכ]זגא |5ה ה0%5 515 506655 צ8 זאםז5]5א60 סאג 3 צז58ק0הק הז]א 665]הזגא 5608 58665צא0- 20:555ק< בהז 5 טשוהז א0 א0:]ז4665|)584 05 ה0ז6ג= אט1]זהאהושה הפצהם םהז .6א1]ןאשסהס 1 > אקג, וגאאעס אש זטקא8..6885,604 תס ססהז6א שהז +צ+8 סשזו6160 15 הערות: : דאשואואס6 מחילות ממשתת: : 5םהסצ6א 05 -628א]| אס:]זגאג :5א-00%58 תוכנה: ו המחשב: 22 שוג 0 דגם שם התכנית: כונני סרטים: - זכרון דרוש: אס כונני תקליטים: ₪ כמות כרטיסי מקור לתכנית: מכלולים הקשורים בתכנית: סוגי מסופים: מערכת ההפעלה: צג גרפי: אמצעי קלט/ פלט נוספים: שפות התכנות: קוראת / מנקבת כרטיסים: :558 מדפסת: 0% סרט-ניר: אאאדאסץ תווין : 1 קורא אופטי: המוסד;| ו9א"ל מחלקה: מהשךב טלפון: כתובת: | א"ד 7063 ה"א -- התכנית שוחררה: 11 תע לא צא*! תנאים: לא דווהו מס. היישום; | 18% עודכן ביום: 76 - 180 - ג תהאור: : אסודקומ56פס סאכ-1 מערך הכנה להשובים סימבוליים ואלגבראיים מסובכים על פונקציוה רציונליוה בעלוה משתנים רבים עם מקדמים רציונליים. ביז השאר גצירה )ואינטגרציה. המשהמש כוהב הוכניות פורטרז הכקורא!וה למערר. הערות: : 5 דא=ואאס נזידוות מפיתוו: : 5מסעש/צ6 א אלגברה הישוגב טימבולי ציוד: : ה השצוסח ה תובכנה: : ה צוד- 50 המחשב: 2 טוג 0 דגאם שם התכנית: 1 כונני סרטים: - זכרון דרוש: אסקן שגרות: 5 כונני תקליטיס: כמות כרטיסי מקור לתכנית: מכלוליס הקשורים בתכנית: סוגי מסופים: מערכת ההפעלה: צג גרפי: - אמצעי קלט/ פלט נוספים: שפות התכנות: קוראת/ מנקבת כרטיסים: :55 מדפסת: 00% סרט--ניר : אגאזפסץ תווין: . , 1/מ קורא אופטי: 5 המוסד: רפא"7 מחלקה: טלפון: כתובת: (ו)"7 7063 ה"א איש הקשר: פניוה בכתב התכנית שוחררה: 13 תעוד: צמין תנאים: לא דווהו מס. היישום: | 387 עודכן ביום: 78 - 181 - ב| ל מ ס תּ ק ות תאור: : אסוד?קומ550ס אגא )אסא 5ט0סשאג זו510 05 5ז56 6א]50:7 08< שא 1זטסהמ5% +.ג65%6 5 =1 זַ0550,00 15 1006אה6ש=ז א50אקגה-אסזאשא .5א0] זה 500 66804]5)ג .64 זהאסזטא סםאסצא] 1% 6טםזאה6שז זא0]5גה5 115 "סא1צוגה קשז5" 5|ק5187 ג 08 4661א80]; 05 6801656 םצ61 565]הזאש סאז : 101 א0זזההשז] 6א1ש0הק14 08 שעס]אה:פז הערות: : 5דא6ואואסס מידוות מניתרז: : 0₪05סצ5א 5 ז304ם 8גשא1-א0א 5א0]ז00ם ‏ [466א180] אספ5הקגה-אסזאשא זא0]56ַ60 : ה הסח גת תובנה: : םה וד 50 המחשב: .8% שוג 370 דגם 165|שם התכנית: כונני סרטים: - זכרון דרוש: 6 כונני תקליטים: - כמות כרטיסי מקור לתכנית: מכלולים הקשוריס בתכנית: סוגי מסופים: מערכת ההפעלה: צג גרפי: 5 אמצעי קלט/ פלט נוספים: שפות התכנות: קוראת/ מנקבת כרטיסים: :55 מדפסת: 01 סרט--ניר: אוגאזתסץ תווין: 1 קורא אופטי: המוסד: מליית מחלקה: ‏ מה. שימ. טלפון: 21" כתובת: | ק'ריוו הטכני:ז היפה איש הקשר; נסים יעקב התכנית שוחררה: 51 תעוד: צמין תנאיסם: ללא תשלום מס. היישום: | 229 עודכן ביום: 7% - 182 - אל האור: : אסודקוה556ס מינימידוטציה של עונקציונל על תהום נת:וז של פונכקציה רציפה ברווה סופי. יצוג הפונקציות גמהשב הוא בטבקלה עוכים עם דיוכק רצוי. השיטה היא גרדינט או גרדינט צמוד,ואל! שיטוה איטרטיביוה. בעורת התוכגיתו גיתז לפתור את הבעיה של בקרה אופטימלית עם משתני מצג הקשורים לבקרה ע"י משואותהת דיפרנציאלזיוה. העגרות: : 5 דא=ואואסס נזילות מכיתת: : סא אופטימיצציה גבסרה גרדינט משוואוה דיפונציאיוה מינימצציה : 5ה ה ווכחהח תובנה: : 50 המחשב: 21 ססוג 0 דאם שסם התכנית: כונני סרטים: זכרון דרוש: א11 שגרות: 1 כונני תקליטיס: כמות כרטיסי מקור לתכנית: 10 מכלוליס הקשוריס בתכנית: סוגי מסופים: מערכת ההפעלה: .2.5 0065 צג גרפי: אמצעי קלט/ פלט נוספים: שפות התכנות: קוראת/ מנקבת כרטיסים: :55 מדפסת: 0% סט אגאזאפס תווין: בוק קורא אופטי: המוסד: רפא"ל מחלקה:| מחשב טלפון: כתובת: ת"ד 063ז ת"א איש הקשר: פניוח בכחב התכנית שוחררה: 12/70 תעוד; | לא צמי] תנאים: לא דווהו מס. היישום: 13 עודכן ביוס: 776% - 183 - | ת<אור: : אסודקומ56פס ב| מינימיוציה של פונכקציה לינארית כאשר משתניה מוגבלים ע"י אילוצים לינאריים שיטה הפתרון היא סימפלכס ומגיעים לפהרוז אופטימלי גמספר סופי על איטרצי)וה ההעגרות: : 5 דש 60 בז חילות מבפתת: : 8 סא אופטימיצציה הכנוה לינארי סימפלכפס [ :פההאוסחהה | תובכנה: : וד 50 ו המחשב: שוג 0 דגם שם התכנית: כ כונני סרטים: - זכרון דרוש: אסן כ כונני תקליטים: ₪ כמות כרטיסי מקור לתכנית: מכלוליס הקשוריס בתכנית: כ סוגי מסופים: מערכת ההפעלה: . צג גרפי: + אמצעי קלט/ פלט נוספים: שפות התכנות: קוראת/ מנקבת כרטיסים: :55 מדפסת: " " 009 סרט-ניר: אגאזתסץ תווין: מ קורא אופטי: כ רנ רש ה המוסד: רפא"ל מחלקה: מחשב טלפון: כ כתובת: ‏ ה"ד 7063 הת"א - איש הקשר: 3 התכנית שוחררה: 4/3 תעוד; ‏ לא צמין תּ תנאיס: לא דווהו מס. הישום: ‏ 182 עודכן ביוס: 1/6 - 184 - והאור: . : אסודקו568סס 6 056080548 ,1655 ג זגא 465 | ה0= 585 |08סגק 6א]אאגה6סהק הגשאון| 50|765 .צהטהשא 6085 48)5)]גצג 6560א6= זסא 0055 ה168הא 05 62683 8,065 סזאן וא צ0]ז2051א560ס שהז 6צ5]4ט סאטס= 5ז אסזזעוט5 וגאוזקכ באז .א גאה הסאק אגשא1 |/צם וסגה :6א1[הה4מ06סהק ההטא]|/סההאסא]5 :26-6140655 היזברות: : 5 דא 60 נזילות מפיתה: : 0805 א אחזן )ג אס0]ז]06604205 6א[אאג.064סהק-ה.5אז| ציוד: ז: ה השוסה בה תובכנה: : 50-35 המחשב: .8% סואג 360 דגם 65 | שם התכנית: יי כונני סרטים: - זכרון דרוש: 10% שגרות: 1 כונני תקליטים: - כמות כרטיסי מקור לתכנית: 100 מכלוליס הקשוריס בתכנית: סוגי מסופים: מערכת ההפעלה: 18 55 צג גרפי: = אמצעי קלט/ פלט נוספים: שפות התכנות: קוראת/ מנקבת כרטיסים: :55 מדפסת: 0% סרט--נור: א4תזס? תווין : 1/מ קורא אופטי: המוסד: ממריימ מחלקה: טלפון: כתובת: משהב"ט הכיויה ה"א איש הקשר;: פניוהח בכחב התכנית שוחררה: גד תעוד: | 7א צמין תנאיסם: לא דווהו מס. היישום: | 181 עודכן ביוס: 64 /ן - 185 - ב| "'- שכרש * ל מ ט תּ סק | תאור: : אסודקו556₪ס 5 וגאטזו08160. םע ז51א55 05 זא6אק531 צ|זגם -0 אסנז.2ןהזזקס צן,גא]זקה סאג 65א.)ק =0 השהאטא שאז 6א]א]אהםזסם :055קהטק ‏ .ה]ג צ8 סאג 5שאהן₪ סז 5ז6טססגק 5א1[א5516. -5א525616164110 באה )ק, 5א10 זג 55004 זא6א%ק]53 פאגהז,5ז6ההזא60 :5זא]גאז5א60 .1 אה ההסטהק 6]אגאצם סאג אה ז] 00 )ג וגטם - )הזאק 05 טש : ססהזשא הזגרות: : 5 דא6ואוא0ס6 5 808400005 סאג 188,606 הז1]א 8|6ג]זגק%60% נזיל"ות מפיתת: : 805 0סץ6א 6 הק 16הגא צס 8 זאםא4ק]הה5 6א[]אאה|ק אסזזגק?ןא]ז;0 ציוד: : ה השוסחגת תובנה: : 0-5 המחשב: 8088006785 ססוג שס התכנית: כונני סרטים: - זכרון דרוש: 6 כונני תקליטים: - כמות כרטיסי מקור לתכנית: מכלולים הקשורים בתכנית: סוגי מסופים: מערכת ההפעלה: צג גרפי: 1 אמצעי קלט/ פלט נוספים: שפות התכנות: קוראת / מנקבת כרטיסים: :55 מדפסת: 00 סרט--ניר: ּ אאאזא סי תווין: ' 1 קורא אופטי: המוסד: ‏ 1!90ההל בע"מ מחלקה: טלפון: 223 כתובת: | %אב1]1 גבירול 54,ה"א איש הקשר: דיר מ.גוטרמז התכנית שוחררה: תעוד; | לא צמין תנאיס: לא דווה) מס. היישום: | 239 עודכן ביום: 7% - 186 - האור: : אסודקו8ה556ס מערך 24, מערכתא הכנות מתמטיה מורהבה. מבצעה הכנוה ליניארי כאשר פונקציית המטוה !והאילוציע הם פרידים. המשתמש מצייז גאמצעות שפה עילית אה האופציות בהז הוא מעוניז. מטפער האילוצים המכסימלי* - 16,000, מספר המשחנים הוא בלהתי מוגבל. אופציה היגוב' מאפשרת פתרוז יעיל של בעיות טרנטספורטציה. הזגרות: נזילות מלמיתה: תכנוה 7י1ארי, אופטימיצציה, המחשב: .8 טוג כונני סרטים: כונני תקליטים: סוגי מסופים: צג גרפי: אמצעי קלט/ פלט נוספים: קוראת / מנקבת כרטיסים: מדפסת: סרט-ניר: תווין: קורא אופטי: המוסד: ‏ י*.ב.מ. כתובת: ה" 20210 ה"א התכנית שוחררה: סד תנאים: מס. היישום: ‏ 442 2 מסוג 2314 : דש ואואס6 : 05םאסשצם< תכנות בשלמים,הכנות פריד,טרנספורטציה : 5 וד 50 0 דגם 145 | שם התכנית: אק זכרון דרוש: א 128 כמות כרטיסי מקור לתכנית: מכלוליס הקשורים בתכנית: מערכת ההפעלה: 2.6 שגרות: שפות התכנות: :ו 000% אגאדתסץ מ מחלקה: מטה שווק טלפון: | 03-36061 איש הקשר: מנהל המטה תעוד: צמין קשכת שרות עודכן ביוס: 74 - 187 - ח ה תאור: : אסודקוא56פס הכנות לי1ארי. מערכת תכניוה לאופטימיצציר של משתנים כאשר נהונים אילוצים ופונכציה המטרה שגה צריכים לבצע מכסימיצציה. אילוצים- עד 150 : משהנים- עד 1000 התכנית 5 רוורת גע געיה דואליה ומדפיסה העגרות: מילות מפמיתת: אועטימיצציה תננוה לינארי ציוד: : םה הסח הת המחשב: כונני סרטים: כונני תקליטים: סוגי מסופים: צג גרפי: אמצעי קלט/ פלט נוספים: קוראת / מנקבת כרטיסים: מדפסת: סרט--ניר: תווין: קורא אופטי: המוסד: | *. א. מיטוור כתובת: דרויאנוג 5,הל-אביב התכנית שוחררה: 0 תנאיםס: מס. היישום: | 473 - 188 - מחירי צל מחלקה: מע.אלקטר תובנה: 4-2 טוג צהטזא65 דגם 100|שם התכנית: זכרון דרוש: 120 כמות כרטיסי מקור לתכנית: מכלולים הקשורים בתכנית: מערכת ההפעלה: שפות התכנות: איש הקשר: טלפון: אבריס במטריצה שונים מאפס- עד 6150. ונתוח רגישויות. : 5דאפואואסס : 0805ץ5א : 35 וד-50 שגרות: 55: 0% אאאד סי 1 זג בא "1 א. ספיר-הז תעוד: צמין ללא תשלום עודכן ביוםס: 76 תאור: : אסודקומ56סס :65זצ5085 סאז 6:0055א1 .6א5678600:1 זא6אק1ה5 וזם ו 5 ז6אזא60 הזזא 6א]וגפם א6ז5צ5 6א₪0605551ק גזגה .1 .0 60165ל]|05ס סאג 5קעש-א016 6260 פהז סז אסוזע)50 וגא]זז5080 5518%5" ג 5סא]: א68[]הא 16טססא זאמאצ2ן55. . 5506 סאעטס8 סאג ה6אגגה 6א51ט %םןהסהק 5א] )5635001 ההזבגרות: : 5דא= ואוס6 5 8088000385 סאג 189.606 הז]א 6הג|זהקרם:% בזילות מניתוו: : 5כוה סעי= א 0 01 זא6אק]53 אסזזג;זאוזקם 6אזַןטעכ5646 : 3 ה ווסחהה תובכנה: : 50-35 המחשב: 8044006785 ס)וג שם התכנית: כונני סרטיס: זכרון דרוש: 4 כונני תקליטיס: כמות כרטיסי מקור לתכנית: מכלולים הקשוריס בתכנית : סוגי מסופים: מערכת ההפעלה: צג גרפי: אמצעי קלט/ פלט נוספים: שפות התכנות: קוראת / מנקבת כרטיסים: :ו מדפסת: 0% סרט-ניר: א3.אדאסץ תווין: ומ קורא אופטי: המוסד; | 1/0ההל בע"מ מחלקה: טלפון: 2223 כתובת: | אב: גביר)ל 54,ה"א איש הקשר: דייר מ.גוטרמ: התכנית שוחררה: תעוד; | 7א צתין תנאים: 7קא דווה!ו מס. היישום; | 2%0 עודכן ביום: 175% - 189 - ח 7" תאור: : אסודקומ56פס .8 אם: זג )עא51 2001568 .4001=585 06 5ן005א +ג6זזגאםהז,א ג א] א ז4א0%א6₪00 ש6אז ₪ אס0ן; שהז <0 אם]זזג6₪00 8516 שהז 506%65 .601654 0סשא1<אס6אט סאג סםא]-א60 הזסם 608 אט01ס5א 5טס8סק סשזגגטזג5 2-2 אזאאג6) סאג 408)545ק 0)0616הסצה :4006 6א]7 50 . א10בטאזא] הםזגא 55 2001-68 ןג ז6045 .ןפסא צז]א1|ג5 גשדגא סאטסהש הפעברות: : דוו 60 5 804800075 סאג 88,606] הז]א 8)6הוזהק04:+ מילות מפמתת: : 5/0805 א ץצ השזהא-55 הש זהאמא00ה6 0/]6ג ציוד: : 6 ה שוסח בת תובנה: : וד 50 המחשב: .8 טוג שם התכנית: כונני סרטים: - זכרון דרוש: 6 כונני תקליטים: - כמות כרטיסי מקור לתכנית: מכלולים הקשורים בתכנית: סוגי מסופים: מערכת ההפעלה: צג גרפי: אמצעי קלט/ פלט נוספים: שפות התכנות: קוראת/ מנקבת כרטיסים: :55 מדפסת: 0% טרט-ניר: אאאזחס; תווין: 1 קורא אופטי: המוסד:| 1!0והל בע"מ מחלקה: טלפון: 223 כתובת: | אב] גבירול 54,ת"א איש הקשר!: זייר מ.גוטרמז התכנית שוחררה: תעוד; | לא צמי] תנאים: לא דווהו מס. היישום: | 24% עודכן ביוס: 175% - 190 - | בזימזי"א ( מוויך יישומי מחשב ארצי ראור: : אסודקומ56סס והןז1א 64085 צן7ק50 םהז ה168הא א] אהטאזשא השזגא תס אסזזג2]אוזקם אס זט זבא60 403 זקט שהז 6א[]אאהה6סהק 6[אגאצם =0 5אג5ה צ+8 6א]אןאמגפזסס 686 נן םצגה שהטזטש= א] |וזא זההז אהסאזפא צ|ןקק50 השזגא ג הכ0: צכ:ןוסק ו[אםאזבםצא1 ז855 שהז 6א[][א]אהשז5 .זא8555ק זג אההז צן|ת2ק50 668א| ג .ז5םהםזא] 06 65 זא זא6א5"-01 זוַ50 סז צ6ןז|סק הפנרות: : 5דאם ואואס6 : 5 808800675 קאה 84,606] הז1א 86ג|זג;קהם:> חזיל"ות מניתורו: : 5הסאצ6א אהסאזםשא-א2זהא אס זה2]אןזקם : = השוס חהו תובנה: : 5 ב עד- 50 המחשב: .8 טוג שם התכנית: כונני סרטים: - %זכרון דרוש: % כונני תקליטים: - כמות כרטיסי מקור לתכנית: מכלוליס הקשוריס בתכנית: סוגי מסופים: מערכת ההפעלה: צג גרפי: אמצעי קלט/ פלט נוספים: שפות התכנות: קוראת / מנקבת כרטיסים: :455 מדפסת: 0% סרט-ניר: אאתדתסץ תווין: |( קורא אופטי: המוסד: כ!1ההל בע"מ מחלקה: טלפון: 223 כתובת:| אב] גביר!? 54,ה"א איש הקשו: | ד"ר מ.גוטרמז התכנית שוחררה: תעוד: ‏ ?א צמין תנאיס: לא דווהו מס. היישום: 25 עודכן ביים: 74% - 191 = 7 א תאור: : אסוד?ו5568ס הבילה שגרוה למינימיצציה של כריטריוז רבועים מינימליים עם ובלי אלוצים. ההוכניה מנילה 6 שיטות אופטימיוציה. הערות: : 5 דאםואואסס מזילות ממתתה: : 5/0805 א א!ופטימיוציה מינימיצציה הכנוה-מהמטי ציוד: : 6 ה ווסח ה תובנה: : 50 המחשב: .6.0.6 טוג 0 דגם כונני סרטים: - כונני תקליטיס: - שם התכנית: %כרון דרוש: א שגרות: כמות כרטיסי מקור לתכנית: מכלוליס הקשוריס בתכנית: מערכת ההפעלה: צאג סוגי מסופים: 7 - צג גרפי: אמצעי קלט/ פלט נוספים: שפות התכנות: קוראת / מנקבת כרטיסיס: כז מדפסת: סרט-ניר: תווין: קורא אופטי: 55: 0% - %ן אאזאהסי 1 המוסד: | רעא"ל מחלקה: טלפון: כתובת: | ||" 7063 איש הקשר: פניוה בכהב התכנית שוחררה: תעוד: צמיןז תנאיס: לא דווהו מס. היישום: | 388 עודכן ביוס: 746 - 192 - ו תאור: : אסודקוה50םס 2 זאם0א0ק604 אם 8560 צז]|]8ג]551 05 אסוזג2ז4:זסם הפבגרות: : 5דאםווואסס נזידוות ממניתוו: : 5 מסצ=א 6 : שה הצוחהו המחשב: סוג 1130 כונני סרטים: 2 כונני תקליטים: סוגי מסופים: צג גרפי: - אמצעי קלט/ פלט נוספים: קוראת / מנקבת כרטיסים: מדפסת: סרט--ניר : תווין : קורא אופטי: המוסד:| אלקווא מחלקה: ‏ 9332 כתובת: אשדודך התכנית שוחררה: תנאיסם: מס. היישוס:| 266 - 193 - זא צזז|ן]אא] )םה אסן]זה* זילות מפיתהת: : 5וח סעשץ א סטטיסטיקה אצנליצה-נומרית : 6 הווסחהו וכגובנה: : 50-36 המחשב: 3 ס0ס)וג 0 דאם שם התכנית: 8 אאם כונני סרטים: זכרון דרוש: 50% שגרות: כונני תקליטים: כמות כרטיסי מקור לתכנית: מכלולים הקשוריסם בתכנית: סוגי מסופים: מערכת ההפעלה: צג גרפי: אמצעי קלט/ פלט נוספים: שפות התכנות: קוראת / מנקבת כרטיסים: :5 מדפסת: 0% סרט-ניר: אוגאזאסץ תווין: מעת קורא אופטי: המוסד: רצא"7 מחלקה: מרכנא טלפון: כתובת: (ו"71 7063 ו"א איש הקשר: פניוה בכחב התכנית שוחררה: 12 תעוד: צמין תנאים: לא דווה! מס. היישום: | 385 עודכן ביוס: 74 - 195 - בו - , ב כ ו כ בזיךד" מזריך יישומי מחשן ארצי ו תאור: : אסוד?ו6568ם מערך תשלומים אהצכקה במעונות ובמשפהוה אומנות. ונוכהות של הניכים %קנים,עוורים והולים כרוניים זכוי המעונוה בהעלומי* ציוד וההצקה והיוב הרשויוה המכומיוה ומשרז הסעד, עריכת רווהיע הקציביים העגרות: מילות מפיתת: מעונוה טעדך התשלומים : 6 השס ה המחשב: 8 סואג 370 דגם 165 כונני סרטים: 2 2 מסוג 2314 כונני תקליטים: סוגי מסופים: צג גרפי: אמצעי קלט/ פלט נוספים: קוראת / מנקבת כרטיסים: מדפסת: סרט-ניר: תווין: קורא אופטי: המוסד:| מל"מ מחלקה: כתובת: | רוממה ירושלים 112 התכנית שוחררה: תנאים: לא דווה) מס. היישום: ‏ 355 - 196 - וסטטיטטייע לגבי התשלומים והנוכהוה. תובכנה: שם התכָּנית: זכרון דרוש: 9500 כמות כרטיסי מקור לתכנית: מכלולים הקשוריס בתכנית: מערכת ההפעלה: 2.6 שפות התכנות: טלפון: איש הקשר: א*א. תעוד: צמין עודכן ביוס: : 5 דא=ואואסס : ₪5 0סצ5 6 : םה ווד-90 :5 09 אאאדחסץ ומ "201 מרגלית 76 ו א האור: / : אסודקומ656ס הדפסת תהעודוהת צהות להושבי השטחים. קלט- כובץ מרשם הושבי השטהים, וכרטיסי כהובת. פלט- תעודות והוה, אלפונים,כהתובונים !וצה)ה:ונים. כמות- 800000 רשומות. ההבגרות: : 8דאםשואואסס מילות מניתהתת; . : 5הסצ6א מרשם-הושבים אלפ!ו: צהותוז התעודות צהות ציוד: : 36 הסח הח תובכנהת: ‏ : 35 וד 50 המחשב: .8 סואג 370 דגם 165 | שם התכנית: כונני סרטיס: ד זכרון דרוש: 00 שגרות: 5 כונני תקליטים: מסוג 2314 כמות כרטיסי מקור לתכנית: 0 מכלוליס הקשוריס בתכנית: סוגי מסופים: מערכת ההפעלה: 21.6 צג גרפי; אמצעי קלט/ פלט נוספים: שפות התכנות: קוראת/ מנקבת כרטיסים: :55 מדפסת: 0% סרט-ניר: אא4ףדחסץ תוויץ: ג קורא אופטי: המוסד: | מל" מחלקה: טלפון: 011" כתובת: | רוממה ירושלים איש הקשר: מ. שטיין התכנית שוחררה: 12 תעוד: צמין תנאים: 7א דווהו מס. היישום: ‏ 351 עודכן ביום: 746 1[ - 197 - ר תאור: : אסודקוה656ס ניהול כ"א גבהי הולים מעשרד הגריאות. רישום נוכהוה,הופשוה,העדרויוה,ושעוה נוספוה של העוגדים בבתי ההולים. בדיכקות הניג|ות.עזכו] כבצים,הכנת כבצים עבור מעוך השכר. ה הערות: וס בי מזילות ממתת: : 0₪05סשץ6א כוח אדם גריאוה גוי-הולים נוכהות : 85 ה וס אהת תובכנה: : וד 50 המחשב: 8% ט!ג 370 דגם 165 |שם התכנית: כונני סרטים: 2 זכרון דרוש: 108 כונני תקליטים: - כמות כרטיסי מקור לתכנית: מכלוליס הקשורים בתכנית : סוגי מסופים: מערכת ההפעלה: צג גרפי: אמצעי קלט/ פלט נוספים: שפות התכנות: קוראת / מנקבת כרטיסים: :55 מדפסת: 00 טרט--ניר: אגאדהסץ תווין: את קורא אופטי: המוסד: (מל"מ מחלקה: טלפון: 0.1 כתובת: | יהווו, הימיה 33,ת"א איש הקשר: התכנית שוחררה: תעוד: | לא צמי] תנאים: לא דו!הו מס. היישום: ‏ 337 עודכן ביוס: 76 - 198 - תאור: : אסודקוה56ס: אלכקו-פרמי)וה: הישוב רווהי הפרמיה. אספקת 1ת וניע לצורך השלום עבור עבודה אספקה נה)גיע על השפעה הענודה על גטיע הודשי. הְזבגרות: בזידוות מניתרד: פרמיוה המהיר : 5ה ה שוס חהה המחשב: 8% טוג 370 כונני סרטים: 3 כונני תקליטים: - דגם 165 סוגי מסופים: צג גרפי: אמצעי קלט/ פלט נוספים: קוראת / מנקבת כרטיסים: מדפסת: סרט-ניר: תווין: קורא אופטי: המוסד: | מל"מ מחלקה: כתובת: יהודה הימיה 33,ת"א התכנית שוחררה: תנאיס: לא דווה: מס. היישום: | 334 - 199 - בשיטה נורמות בשעות עבודה לצורר המהיר. תוכנה: שם התכנית: זכרון דרוש: % כמות כרטיסי מקור לתכנית: מכלולים הקשורים בתכנית: מערכת ההפעלה: שפות התכנות: טלפון: איש הקשר: תעוד: עודכן ביום: ופרמיוה. לא צמין כ-20000 הנועוה בהודש עבור 60 עובדים. : 5 דאםשואואס6 : 05 סצוצם א 50-35 : :5 000 אאא דאס ומת "|11 | 75% ר ו תאור: ו : אסודקו0₪ס5פס מערכת ניהול כופה הגמולים לעובדי החברה. ניהול השבונות הברי הכקופה. ההו]ז,ההלואוה.נקודוה המדד,הישוב רווהי ההברים והוספהם ל*תרות. כלט:ראומוה ממערנחה השכר והוראות ידניות. פלט:ראימה יהרוה הוזאיוה,דר הנועוה הודשיוה,רשימה רלואות שסולכקו והודעות שנויוה על רוהים. : 5 דא₪ואואס6 : 805 0ץ5א ר הערדרות: בי מזילות ממיתת: הוז הלואוג רווח הגמולים ציוד: : 6ה ה שוסחגת תובנה: : 90 המחשב; | .1.8.4 0!ג 360 כונני סרטים: 4 כונני תקליטים: / סוגי מסופים: / צג גרפי: אמצעי קלט/ פלט נוספים: קוראת / מנקבת כרטיסים: מדפסת: סרט-ניר: תווין: קורא אופטי: , ג ל ו ל המוסז; א7-ע7 כתובת: | 1מ5מ7 העופה לוד התכנית שוחררה: 2 תנאים: מס. היישום: ‏ 316 > מסוג 2314 דגם 30 שם התכנית: זכרון דרוש: 6% כמות כרטיסי מקור לתכנית : מכלולים הקשוריס בתכנית: מערכת ההפעלה: 07 שפות התכנות: :55 יי אוגאזפסז 1 6 מע"ן 3 רתכ" מחלקה: טלפון: איש הקשר: כ. צימט תעוד: צמין לא דווהו עודכן ביוס: 7% - 200 - ורגאור: : אסודץומ556ס מערכת פעילויוו צווה אויר התכנית מזווהחה על גיצוע טיסוה,מהשבה השלומי אשל,שעוּת נוספוה.צכויי הופש, ומדווהה דיווהיע אישיים ומהלכקתיים,הודשיים והיסטוריים. נהונים של עלות שעוו טיסה, דווה ביצועי מטוסים. כ- 17000 רשומוו כקלט להודש. העדות: : דא6ואואסס מזילות מפמיתה: : אצ א צווה-אויר שעוה-טיסה ציוד: : 5 הווסחגח תובכנה: / : 0-5 המחשב: סְס)ג; 360 כונני סרטיס: 4 כונני תקליטים: 4 מסוג סוגי מסופים: צג גרפי: אמצעי קלט/ פלט נוספים: קוראת / מנקבת כרטיסים: מדפסת: סרט-ניר: תווין : קורא אופטי: המוסד: | א7-ע7 כתובת: גנמל העופה לוד התכנית שוחררה: 0 תנאיס: מט. היישום: | 315 דגם 30 |שס התכנית: %זכרון דרוש: 66% כמות כרטיסי מקור לתכנית: מכלוליס הקשוריס בתכנית: מערכת ההפעלה: שגרות: 20 20000 20164 5 1 שפות התכנות: 55: אאאז סז ות 76 מחלקה: מע"ן טלפון: 3"( איש הקשר: כ. צימט תעוד: | לא צמין לא ד)והו עודכן ביוס: 76 - 201 - 6 ת<אור: : אסודקו5568כ ניהול כוגץ אג עוגדים. עדכ!ז שבועי* עם רגו% כקלט: רשומות עדנון כובץ-אב עוגדים חודשי של נהונים אישיים - כ- 2000 כרטיסי תנועה ומעמדיים לפי נהוני מגגנ:ז. להודש. 79: כרטיטי עובד ורשומות עדכו]ן עבור קובץ המשכורת. ההענרות: נזיל"ות ממתת: משכורת ‏ כובץ-עובדיט : ₪6 השוסחגת המחשב: 2 ש)!ג 360 כונני סרטים: 4 כונני תקליטים: 64 מסוג 2314 דגם 30 סוגי מסופים: צג גרפי: אמצעי קלט/ פלט נוספים: קוראת / מנקבת כרטיסים: מדפסת: סרט-ניר: תווין: קורא אופטי: המוסד: אל-ע7 מחלקה: מע"]ן כתובת: | מל ועופה לוד התכנית שוחררה: | 4/68 תנאים: לא דווהן מס. היישום: ‏ 321 - 202 - : דוו 60 : 805 5/0 א תובכנה: : ם 3 50 שם התכְנית: זכרון דרוש: 666 כמות כרטיטי מקור לתכנית: מכלולים הקשוריס בתכנית: מערכת ההפעלה: שפות התכנות: 55: 00% אגאז 0 1 6 טלפון: | 03972873 איש הקשר: כ. צימט תעוד: צמין עודכן ביוס: 76 | מזינז"א ( מזריך יישומי מחשב ארצי תאוה: : אסודקומ556ס רשומות אישיוה. יצירה ועדכוז של כובץ אב עובדים המכיל פרטים אישיים ומהוה בסיס להשל:ום משגורה מעודכנתה. הקלט: כרטיעיע המכילים שינויים בכובץ האישי. הפלט: מורכב מדוהוהת שוטפים במהלר הביצוע וריכו% פרטי העובד בסיוס המהלר המהוה כרטסת עובדים במנגנוז. במכביל מועברים השינויים לעדכוז בסיסי המשכורה. העזכונים הם שבועיים. ההערות: | :08 נזילות נלביתרד: : 5 הצ א נה)ו7 משנגנורה מצבת-עובדים ציוד: : ה ה וס תת תובנה: : 50 המחשב: 8% 9!0ג; 360 דגם 25 שם התכנית: כונני סרטים: 4 זכרון דרוש: 40% שגרות: 5 כונני תקליטים: - כמות כרטיסי מקור לתכנית: 20000 מכלולים הקשורים בתכנית: סוגי מסופים: מערכת ההפעלה: 25 5 צג גרפי: , אמצעי קלט/ פלט נוספים: שפות התכנות: קוראת / מנקבת כרטיסים: :55 מדפסת: 0 סרט--ניר: אתדאס? תווין: 1 קורא אופטי: 06 המוסד: ‏ א7%-ע7 מחלקה: מע"ז טלפון: 223 כתובת: | מל העופה לוד . איש הקשר: כ.צימט התכנית שוחררה:- | 64/68 תעוד:| לא צמין תנאים: לא דווהו מס. היישום: ‏ 147 עודכן ביום: 7% ןו - 203 - . תאור: : אסודקו0550₪ ארג!ז מידע על נ"א בשרוה המדינה. עדכ וז רב-כקובץ עובדים ובדיכה מהימנ!וה. הוצאת דוהוה שגויים ומכקרים הריגים. הכבלה כוגץ העוגדים לנתו1* משרוה בהכז. ר הערות: :5 דוו 60 ב מילות ממפתת: : 0₪05אוץ6א כוח אדם טטטיטטיכה המחשב: כונני סרטים: כונני תקליטיס: שוג 370 נהוד הסן : 6 ה סח ג דגם 165 תובנה: שם התכנית: זכרון דרוש: *950 : םג וד- 90 מטואג 2314 כמות כרטיסי מקור לתכנית: מכלולים הקשוריס בתכנית : סוגי מסופים: מערכת ההפעלה: צג גרפי; אמצעי קלט/ פלט נוספים: שפות התכנות: קוראת / מנקבת כרטיסים: מדפסת: סרט--ניר: תווין: קורא אופטי: :55 0% אאאזאס? מ המוסד: | מל"מ מחלקה: טלפון: כתובת: | הכיריה,רוממה ים איש הקשר: התכנית שוחררה: תעוד: 7 צמין יי לא דווהו מס. היישום: | 1%0 עודכן ביוס: 76 - 204 - ארצי | האור: : אסודקומ56סס מערכת כ"א. קלט: פרדיטיע אישיים של עובדים. פלט: דוהוהת ערט ודוהות סטטיסטיים של מערכת כ"א. מהלכים: כליטו ההומר ובדיכהו,בדיכקות הכינוה,עדכוז כובץ כ"א ודוה שגויית. תדירות: שגועית. הנברות: : פדאםואווסס נמזיל"ות מניתוו: : 05 0סצ א כוח אדם ‏ נה!ל סטטיטטיכה : פה השוסחהת ותובכנה: : 50-35 המחשב: ס)וג 0 דגם שם התכנית: כונני סרטים: 5 זכרון דרוש: 0% כונני תקליטים: - כמות כרטיסי מקור לתכנית: מכלולים הקשורים בתכנית: סוגי מסופים: 200 מערכת ההפעלה: 1.3 צג גרפי: - אמצעי קלט/ פלט נוספים: שפות התכנות: קוראת / מנקבת כרטיסים: :455 מדפסת: 00% סרט-ניר: אאתזתסץ תווין : 1/וק קורא אופטי: המוסד: הע"א מחלקה: טלפון: כתובת: גמל העופה לוד איש הקשר: י. נוה התכנית שוחררה: 8 תעוד; | לא צמין תנאים: לא דווהן מס. היישום: 19 עודכן ביוס: 7% [ן - 205 - וגאור: קקט לעיבודים סטטיטטיים. 279 התושבים הלגרות: נזיל"ות ממיתת: מרום-הושגניס ספר-1פטרים המחשב: 8% ססוג 360 כונני סרטים: 3 כונני תקליטים: 4 מסוג סוגי מסופים: צג גרפי: -= אמצעי קלט/ פלט נוספים: קוראת / מנקבת כרטיסים: מדפסת: סרט--ניר : תווין: קורא אופטי: המוסד:| משרך הפנים כתובת: הסיריה רופין ים התכנית שוחררה: 13 תנאים: מכ מס. היישום: 143 ספר נפטרים,כק!נץ הודשי : 36 השוסה בת ו כלט: הודעוה פטירה מבה* הולים. למרשם הושבים,קובץ הודשי והדפטה פנכסט נפטרים שנתי. סטטיטטיקה תובנה: דגם 65 |שם התכנית: זכרון דרוש; 086 20 מכלוליס הקשוריס בתכנית: מערכת ההפעלה: שפות התכנות: מחלקה: המכוןז איש הקשר: תעוד: לא דווהו עודכן ביום: - 206 - כמות כרטיטי מקור לתכנית: טלפון: לא זמין : אסוזקוה656ס ספר פטירוה. רישום פטירות ארצי,ה:וצאה ספרי נפטרים,עדכוז מרשם ההושבים. 7 יסטיהקה, כרטיסים למוסדווו שוניט. פעולות: כליטה הודעיה,הכבלה לוגיה עם מרשם : 5 דאשוווסס : 25אהסצ5 א : םמוד 90 שגרות: 5 2000 5 :55 אאאזתסץ 1 זט 2-1 עירוז 7% / ב ת<אוהר: : אסודקומ56שס נהול ספר גולדים והנפכקת תעודות לידה. הכלט: הודעוה לידה מבתי הולים. הפלט: תעוזוהו ליזה,פנכס נולדים,סכומי לידוה (לפי נפוה]) הודשיים ושנהיים, כסובץ הוספעות למרשם ההושבים,קובץ נולדים שנהי והודשי. קליטת הונועוה ובדיקהתן,הדפסה הצודוה לידה והלוקה להושבים,עדכוז כובץ מרעם- התושבים. כ2ויוה: 85000 לשנה. הענרות: : 5דאם ואס מזילות מלמיתה;: - : 5סהסשצם א מרשם-תושבים העודוה-לידה ספר-נולדים : ה הווכחהת תוכנה: : םה ב/וד- 50 המחשב: ט)ג 360 דגם 65 | שם התכנית: כונני סרטים: 4 זכרון דרוש: 00 שגרות: 8 כונני תקליטים: > מסוג 3330 כמות כרטיסי מקור לתכנית: 00202 מכלוליס הקשוריס בתכנית: סוגי מסופים: מערכת ההפעלה: 21 5 צג גרפי: אמצעי קלט/ פלט נוספים: שפות התכנות: קוראת / מנקבת כרטיסים: :55 מדפסת: 0% סרט--ניר: אד תווין : וע קורא אופטי: זע המוסד:| משרד הפניט מחלקה: המכוז טלפון: 11" כתובת: | הקיריה רופיז ים איש הקשר: ש. עירוז התכנית שוחררה: 13| תעוד: צדמיז. תנאים: קלא דווהו מס. היישום: | 144 עודכן ביוס: 75% - 2017 - 7 אוצי ת<אור: : : אסודקוהמ56שס הדפסה רשיונ!וה לכלי יריה,הדפסת רשימות א"ב לנפות,הדפסה רשימוה אנשים שלא הידש!ו או רשיונוהיהם. הכלט: כרטסה כלי יריה. הפלט: כנ"ל וטטטיסטיכוה. מהלכים:העלאוו הכרטסה על סרט,מיוז,הדפסת רשיונות והוצאה התראות. | הערות: : 5 דאשואואסס זא5א06האגא אגאג ]זצז5 מילות ממפתת; : 5 סצ=א נהו7 כלי-יריה כרשטת רשיונות כלי יריר : ה הצוסח הת תוכנה: :וד 50 המחשב: 0)ג; 360 דגם 65 |שם התכְנית: כונני סרטים: 2 זכרון דרוש: .90 כונני תקליטים: - כמות כרטיסי מקור לתכנית: מכלוליס הקשוריס בתכנית: סוגי מסופים: מערכת ההפעלה: צג גרפי; אמצעי קלט/ פלט נוספים: : שפות התכנות: קוראת / מנקבת כרטיסים: :55 מדפסת: 0% סרט-ניר: א49אזאסץ תווין: קורא אופטי: המוסד: | משרד הפנים מחלקה: | המכ|וז טלפון: 71" כתובת: הכיריה רופין איש הקשר: ש. גכבוד התכנית שוחררה: 13 תעוד: צמין תנאים: לא דווהו מס. היישום: | 1%2 עודכן ביום: 7% ןו - 208 - בזיבזייא ( מוריך יישותי מחשב ארצי תאור: : אסודקו568סס +0 68065 סזאן ט6ס]צ]ם =-הז5 צ+8 סםז5שצא] שא[זז אס גזגם 5ם אכ:ז601:66 א א1הז1א זעטט 68150 55]ז1ץזז6 אס ₪008 58ק 5שזגה סמגסאגז5 6א|צגגץ .זא0|5 8 :0 זא6אא55]0. 1 שעצ]ז6טס0הקאט סאג 6צ ז80000ק <<גז5 05 515צ)וגאג :5זגם<:מ ==ז5 05 5ם0ג68 צ8 ז605 סאג שא:ז 6א1א5308 זגסק5ה זא6אז65צא1 >הזז זאאז|: ההענרות: : 5 דא= ואס מידות מליתה: : 5 סש א 1% ה 6א1ז605 5א6521א-45]ז ציוד: : שה השוסחגת תובכנה: : 50 המחשב: 8 טוזג צהטזא65 דגם 100|שם התכנית: כונני סרטים: / זכרון דרוש: %ן שגרות: כונני תקליטים: כמות כרטיסי מקור לתכנית: מכלולים הקשורים בתכנית: מערכת ההפעלה: סוגי מסופים: - ש ₪ צג גרפי: אמצעי קלט/ פלט נוספים: שפות התכנות: :55581 | - 00 - אגאזתפס? - 1/1 1% זג םא קוראת / מנקבת כרטיסים: כו מדפסת: בו סרט-ניר: תווין : קורא אופטי: המוסד: | היל 1ע"מ מחלקה: טלפון: | 03265259 כתובת: | שז שאול המלך 41 הא איש הקשר: י. הכטר התכנית שוחררה: גד תעוד; | לא צמין תנאים: לשכת שרות מס. היישום: | 141 עודכן ביום: 7% 1 - 209 - תאור: ה מזויך יישומי מחשב ארצי : אסוד?ו5568ס מערכת מידע ובכרה נהולית. השבונוה, הכציגים.המהאוה,מצטומנים. הוכניוה:סליטה,גדיכקוה הכינוה,מעקב מסמכים,עדכוז רב כובץ". הכקלט:הפמנ וַה,כ בל וה,הוצאות,שעות אדס/מכונה,. דוחות:הנ נועה,תמהיר,קטלוג,השבונות רווה והפסד,מאצן,מצבה רב כוּבץ. הערות: נזיל"ות מניתת: מלאי תמהיר הנציב הנהלהת השבונות המחשב: -)]) ס)וג 370 כונני סרטים: כונני תקליטים: סוגי מסופים: צג גרפי: אמצעי קלט/ פלט נוספים: קוראת / מנקבת כרטיסים: מדפסת: סרט-ניר: תווין : קורא אופטי: המוסד: | מערנות קכקינז כתובת: מבצע כקדש 28 ה"א התכנית שוחררה: 3 תנאים: מ' מס. היישום: | 1%9 : 35 השוס חב מסוג 2311 : 5 דאשואואס6 606 ז66כט 8‏ 5 זא תובנה: שם התכנית: זכרון דרוש: 8% כמות כרטיסי מקור לתכנית: מכלולים הקשורים בתכנית: מערכת ההפעלה: שפות התכנות: טלפון: איש הקשו: תעוד: : 805 אצ > 50 : 5 שגרות: | 5 20 :55 00% אגאדתס; השמ 2 ד. כקינן לא צמין עודכן ביוס: 76 תאוה: : אסודקומ556ס מערכת דווה הטטוה ע"י אל-על7. על כמזויוה הטסות החיובים להברוגת והסכמי איגום עם החברוה צרות. קלט:כרטיסי טיסה מכודדים,דווהים הודשיים וטואגי* 4!סעים לפי הארדיכים,מספרי טיסה,מספרי כרטיסים,כטעי הכנה הומר ונהונים לקראה מעלוה. ורוא על כרטיסים שלהם שהוטס:ו ע"י ההברה. טיפול בכ- 70000 נגרטיסים להודש. הערות: נזליל"ות נמזניתרו: דווה כרטיטי-טיסה סטטיסטיקה : 5 דא6 וס : 05 סעשצ=< חברות טיסה : שה הוסחבהח תובכנה: : 5-5 המחשב: .8% טוג 360 כונני סרטים: 4 כונני תקליטיס: מסוג סוגי מסופים: צג גרפי: אמצעי קלט/ פלט נוספים: קוראת / מנקבת כרטיטים: מדפסת: סרט--ניר : תווין : קורא אופטי: המוסד: | א7-ע7 כתובת: גמל תעופה לוד התכנית שוחררה: 8 תנאיס: מס. היישום: ‏ 318 דגם 30 |שם התכנית: זכרון דרוש: א% כמות כרטיסי מקור לתכנית: מכלולים הקשוריס בתכנית: מערכת ההפעלה: 204 שפות התכנות: :ו א3תדאסץ 7 76 מחלקה: מצ"ז טלפון: 23" איש הקשר: כ. צימט תעד: | לא %מין לא דווהןו עודכן ביוס: 46 ן - 211 - רת 7 ויו תנאור: : אסודקוהס5פס מערכת מטעז- הרכבה אוטומטיה של מסלול כל שפר מטעז- הישוב המהיר והישוב החלכק היהסי המגיע לכל הברה שהובילה אוהו שטר מטעז- הדוב אוטומטי להברות הורות,בכורה על דוהוה המכירות,הגוביינא,בדיכה אוטומטיה של השבונות שמתכבליס מהגר:%ה צרות בקשר למטעז- הוצאת דוהות סטטיסטיים ומסהריים הכופתיים ומצטברים. הרצוה יומיות,שבועיוה והודשיוה. הערות: : 5דאשואואסס מזילות מפתת: : 50805 א מטע] שטו-מטע] הובלה-אוירית ציוד: : 6 בס חגת תובנה: :םג 50 המחשב: 8% סוג 360 דגם 30 |שם התכנית: כונני סרטים: 4 זכרון דרוש: 6% כונני תקליטיס: 4 מסוג 2314 כמות כרטיסי מקור לתכנית: מכלולים הקשורים בתכנית: סוגי מסופים: מערכת ההפעלה: צג גרפי: אמצעי קלט/ פלט נוספים: שפות התכנות: קוראת/ מנקבת כרטיסים: :5 מדפסת: 005 סרט-ניר: אאתד סה תווין: 1 קורא אופטי: 06 המוסד; | אל-על מחלקה:| מע"ץן | טלפון: ‏ 03972813 כתובת: | 1מל העופה לוד איש הקשר: כ. צימט התכנית שוחררה: 10 תעודג | לא %מין ה לא דווהו מס. היישום: | 314 עודכן ביוס: 7% ן[| - 212 - ו תאור: : אסודקוה56סס פעילותה ספורטיביה - מוכצ הפועל. רישום פעילויוה טפ)ורטדביוה בסניפי הפועל לפי ענפי* ספורט ומספר משתהפים. בדיכקוה הכינוה,עדכו] הכקבצים,דווהים על פעילוה לפי ההר של עצפי ספורט ורווח הכציבי לטניף. הערות: : דא 6 ואס מילות מיתת: : 5סהסעשץ= א ספורט ‏ רישום : ה ה שווסחהת תובכנה: : 506 המחשב: 8% צטואג 370 דגם 165|שסם התכנית: כונני סרטים: 3 זכרון דרוש: אסד שגרות: 4 כונני תקליטים: 0 כמות כרטיסי מקור לתכנית: 2000 מכלולים הקשוריס בתכנית : סוגי מסופים: מערכת ההפעלה: 50 אה צג גרפי: אמצעי קלט/ פלט נוספים: שפות התכנות: קוראת / מנקבת כרטיטסים: :55 מדפסת: 0001 סרט-ניר: אגאזהסץ תווין : ומ קורא אופטי: המוסד: | מל"מ מחלקה: טלפון: ."29 כתובת: יהוזה הימיה 33,ה"א איש הקשר;: התכנית שוחררה: תעוד; | ?א אמין תנאיס: קלא דווּהו מס. היישום: | 335 עודכן ביום: 746% 1[ - 213 =- ל א תאור: : אסודקומ6פסס ספר העדר וסטטיסטיכקה של ענף הצאז. עדכוז שנתי של ספר העדר וסטטיסטיכה של נהוני הכבשות,תכקופוה ההליבה והחלקב ומ1ה] צאצאים. הערות: : 5דא6 ואו ס6 מילות מפמתת: : 05 סצ=א סטטיסטיקוה עדר צאז הלב הקלאוה ציוד: : 86 ה צוסחגת תוכנה: :0-3 המחשב: .8 טוג 370 דגם 165 כונני סרטים: 3 כונני תקליטים: 2 מסוג 2314 שם התכנית: זכרון דרוש: 508 שגרות: | 10 כמות כרטיסי מקור לתכנית: מכלולים הקשורים בתכנית: מערכת ההפעלה: סוגי מסופים: ות צג גרפי: - אמצעי קלט/ פלט נוספים: שפות התכנות: קוראת/ מנקבת כרטיסים: ₪ :55 מדפסת: כו 1% 0 סרט-ניר: הו - אאאד סי תווין: ₪ ןוס קורא אופטי: המוסד; | מל"מ מחלקה: טלפון: | 03828181 כתובת: | יהוזה הימיה 33,ה"א יי התכנית שוחררה: תעוד: לא צמין תנאים: לא דווהו מס. היישום; | 3%0 עודכן ביום: 76 וו - 214 - ואור: : אסודקוה6560ס עיבוד סטטשיפששי הודשי של שרות התעסוקה. קליטת רישומים של דווש* עבודה בלשכה משך ההחודש. עדכוז כובץ יטוד מצטבר והדפסת לוהות סטטיסטיים. ההעגרות: : דש ואואסס מזידוות כליותרו: : 5 הס א סטטיסטיכפה ‏ ועטוקה דורשי ענודה אבטלה . -: םההוסחגת תוכנה: : 0-35 המחשב: .8 שוג 370 דגם 165 |שם התכנית: כונני סרטים: 3 זכרון דרוש: 06 כונני תקליטים: מסוג 231>4 כמות כרטיטי מקור לתכנית: מכלולים הקשוריס בתכנית: סוגי מסופים: מערכת ההפעלה: צג גרפי: אמצעי קלט/ פלט נוספים: שפות התכנות: קוראת / מנקבת כרטיסים: :55 מדפסת: 0% סרט-ניר: אגאדתסץ תווין : 1 קורא אופטי: המוסד: | מל"מ מחלקה: טלפון: 01(" כתובת: יהווה הימית 3, תיא איש הקשר: התכנית שוחררה: תעוד: תנאיס: לא דווהו מס היטום: 841 עודכן בטם: | 10/06/7% - 215 - 7 או תאור: : אסודקו656₪כ הניבים- משרד העבודה. עיבוד הודעי של ריש)ום ההניכבים במפעלים וגבבה* הספר. החישוב הוצאוה בהינוה והוצאת העודוה גמר. העגנרות: : 5דאשואואס6 צזילות מלפיתת: : 5ה0סצ=א בהחינוה הניכים תובנה: ו המחשב: סגג 370 דגם 165|שם התכנית: כונני סרטיס: 3 זכרון דרוש: 4 כונני תקליטים: ₪ כמות כרטיסי מקור לתכנית: מכלוליס הקשוריס בתכנית: סוגי מסופים: מערכת ההפעלה: צג גרפי;: אמצעי קלט/ פלט נוספים: שפות התכנות: קוראת / מנקבת כרטיסים: :55 מדפסת: 00 סרט-ניר: אגחדחסץ תווין : 1 קורא אופטי: המוסוד: | מל"מ מחלקה: הכ1וז טלפון: | 03828181 כתובת: יהודה הימיה 3ז,ה"א איש הקשר: התכנית שוחררה: תעך; | ?א צמין יי לא דווה! מס. הישום: ‏ 3%2 " עודכן ביוס: 7% 1[ - 216 - | ת<אור: : אסודקומספטס מינהל הרבב. עדכוז מצגת הרכב הממשלתי. הונצאה דווהים לעי מטפר רישום, הוצרת, תאריך ואיצור. הענרות: :> 5דאשואואס6 נזילות מניתוו: : 5 ץש א רכב רישו מינהל רכב ציוד: : םה הווסחגהת תובנה: : ₪5 בוד 50 המחשב: 8 שטו!וג.370 דגם 165 | שם התכנית: כונני סרטים: 3 זכרון דרוש: % כונני תקליטים: - כמות כרטיסי מקור לתכנית: מכלוליס הקשורים בתכנית: סוגי מסופים: מערכת ההפעלה: צג גרפי;: - אמצעי קלט/ פלט נוספים: שפות התכנות: קוראת / מנקבת כרטיסים: :55 מדפסת: 000% סרט-ניר: אגאדאסץ תווין: על קורא אופטי: המוסד:| מל"מ מחלקה: הכנוןז טלפון: | 03828181 כתובת: יהווה הימית 33,ה"א איש הקשר: התכנית שוחררה: תעוד: | 7א צמין תנאים: לא ד|ו!וה) מס. היישום: | 343 עודכן ביוס: 7% ן[ -= 217 - ₪ 1-4 5 ב . תאור: : אסודקו56₪סס מערכה הה!וצאה לפ!/ע7. הפעלת הליכים בהוצאה לפועל ומסוף לשאילתוה. קובץ האב ב1ו* לגישה ישירה עם רשומוה באורר משתנה. ההעגרות: : 5 דאשואוס6 מילות מפיתת: : 05 וצ א הוצאה-97וע7 : שה השוסחבהה תובנה: : 5 ה צד-50 המחשב: 82 טוג 370 דגם 165|שם התכנת: : כונני סרטים: זכרון דרוש: 0% כונני תקליטים: מסוא 2314 כמות כרטיטי מקור לתכנית: מכלולים הקשורים בתכנית: סוגי מסופים: מעוכת ההפעלה: 21.6 צג גרפי: - אמצעי קלט/ פלט נוספים: שפות התכנות: קוראת / מנקבת כרטיסים: : :55 מדפסת: 0 סרט-ניר: אגאזחסץ תווין : 1 קורא אופטי: אגא המוסד: | מל"מ מחלקה: . טלפון: 001 כתובת: יהוזה הימיה 33,ה"א איש הקשר: התכנית שוחררה: 3 תעוד: תנאים: לא דווהןו מס. היישום: | 346 עודכן ביוס: 7% - 218 - ו תאור: : אסודקוהמ56סס שאילתות הכנטהו. ניהול מעקב אחר השאילהות שנשאלו ובדיכקה באיצו מידה עונים השריע על השאילהוה בצמז. הפלט כולל דוהות למצכירות הכנסה והשרים על השאילתווון שלה]ן 1ע1ו וכז מופכ דוה לכל הגר כנסת על השאילהות עשא?. הזגרות: : 5דאם ואס מזידוות מניתרו: : 5שהסשצא שאילהות כגנסו מעפב ניהול פרלמנטרי ממשלה וכנסת -: 36 הווסחהת תוכנה: המחשב: טוג 370 דגם 165 | שס התכנית: כונני סטרטים: זכרון דרוש: 4 שגרות: כונני תקליטיס: כמות כרטיסי מקור לתכנית: מכלולים הקשורים בתכנית: צ] אגהגא סוגי מסופים: מערכת ההפעלה: צג גרפי; אמצעי קלט/ פלט נוספים: שפות התכנות: קוראת / מנקבת כרטיסים: :55 מדפסת: 0 סרט--ניר: אאאדתסץ תווין: ות קורא אופטי: אגה המוסד:| מל'מ מחלקה: 1ת.שיטות טלפון: | 02525111 כתובת: | הכקיריה ירושלים איש הקשר: מ. ארן התכנית שוחררה: תעוד: | ?א צמיז תנאים: 7א ד!וה) מס. היישום: ‏ 325 עודכן ביוס: 75% ןו - 219 - | . תאור: : אסודקו8מ656ס הכניות עבודה למערד ההקלאוה. מטרה : הדפסה הכניוה העבודה לפי פעילויות והדפסת ד והוה סטטיסטיים. פעילות מאופינה ע"* יהידה משנה ומספ המהלך בולל כקליטה והכינות,ערכון ומערני הדפסה. ר סדורי. תדירות: אהה לשנה. צמ] אפיני לריצה ל- 3000 פעילויות הוא 5 דכוה יע"מ. הערות: נזילות מקביוכבת: הכנוז המלאי הכקלאוה : שה השצוסח ג המחשב: .8 ס !וג 370 כונני סרטים: כונני תקליטים: מסוג 2314 סוגי מסופים: - צג גרפי: אמצעי קלט/ פלט נוספים: קוראת / מנקבת כרטיסים: מדפסת: סרט-ניר: תווין : קורא אופטי: המוסד: מל"מ כתובת: | יהודה הימיה 33,ה"א התכנית שוחררה: תנאים: מס. היישום; | 332 220 - דגם 165 מחלקה: תובנה: שם התכנית: זכרון דרוש: 96% כמות כרטיסי מקור לתכנית: מכלוליםס הקשורים בתכנית: מערכת ההפעלה: 2.76 שפות התכנות: טלפון: איש הקשר;: תעוד: | לא צמין קלשכח שרוּת עודכן ב : 5 דאשואואס6 : 05 סץ5א 0-5 : שגרות: 5 2000 55 :55 0002 אגאזהסץ 1 21 יום: 7% ן[ ת<אור: : אסודקומ556ס משרד הדהוה, המחלקה לרבנות. אלפוז של נשואיז וגרושין. אינדקס באמצעוה! ניהז לאתר העודוה נשואיז |וגרושי]ז]. העיבוד לפי הומנר. העגרות: : 5דא=ואואס6 מידוות מניתוו: : 5 הסעצ=א אלפון רבנותה ‏ נישואיז וגרושיז ‏ גרושיז ונישואין : 5ה ה וס הגה תובנה: : 35 ווד-50 המחשב: שוג 370 דגם 165 | שם התכנית: כונני סרטים: 2 זכרון דרוש: 4 כונני תקליטים: - כמות כרטיסי מקור לתכנית: מכלולים הקשורים בתכנית: סוגי מסופים: מעוכת ההפעלה: צג גרפי: אמצעי קלט/ פלט נוספים: שפות התכנות: קוראת / מנקבת כרטיסים: :ו מדפסת: 0009 סרט--ניר : , א4תדתסץ תווין: 1/מ קורא אופטי: המוסד;. מל"מ מחלקה: טלפון: | 03828181 כתובת: י*הודה הימיה 33,ה"א איש הקשר: התכנית שוחררה: תעוד; | %7 צמין תנאיס: מס. היישום: | 333 עודכן ביוס: 4% ן[ - 221 - ה 2 אי תאור: ו : אסודקוה50סס ניהול אדמיניסטרטיבי של משרדי קבלתה הולים בבהי ההולים. הכלט: פוטים אישיים וומוגרפיים בכניסה ההחולה א!ו בשחרורו. הפלט: השבונוה אישפוצ ומעסב הייבים,סטטיעטיכה על הנועה ההולים. מערך ווהוה שנהיים גנל בית הולים נבהתך מהלקתי. דווונה הפוטה, שהייה, קב' גיל ומכומוה ישוב. הגברות: : 5 דאשוואסס מילות מפסיתת: : 0₪05סצ=א סטטיטטיכה מעק 4‏ באוי-הולים : 36 הסח בה ותובנה: : 6 שד 50 המחשב: :8 סואג 370 דגם 165 | שסם התכנית: כונני סרטים: זכרון דרוש: 06 כונני תקליטים: מסוג 3330 כמות כרטיסי מקור לתכנית: מכלוליס הקשוריס בתכנית: סוגי מסופים: מערכת ההפעלה: 21.16 צג גרפי: אמצעי קלט/ פלט נוספים: שפות התכנות: קוראת/ מנקבת כרטיסים: :55 מדפסת: 000% סרט-ניר: א3אתזחסץ תווין: 0% קורא אופטי: המוסד:| מל"מ מחלקה: טלפון: 24.11 כתובת: | ירהוזה הימית 33,ה"א איש הקשר: י. וביר התכנית שוחררה: 274 תעוד: זמין תנאים: לא דווה!ו מס. היישום: | 359 עודכן ביים: 6% - 222 - תאור: : אסודקוה6פ5פס טכר מרפאוה עירוניוה. אוכלוסית הכ:ונגץ: משפהחוה מקבלי טיפול במרפאות עירוניות. מטרה: הפכה ד1))ה סטטיסטיים. קלט: מסמכבי מכפור. פלט: דוהוה סטטיסטיים ורשימות. מהלכים: כליטה, עדכ:ו]: ודוהות. כמו)ויות: 15000 . העגרות: : 5 דאשואואסס מילות מניתוו: : 5ה וצ א מרפאות טטטיטטיכקה : 86 תשוסח גה המחשב: ש)וג; 360 כונני סרטים: 4 כונני תקליטים: - דגם 30 סוגי מסופים: צג גרפי: אמצעי קלט/ פלט נוספים: קוראת / מנקבת כרטיסים: מדפסת: סרט--ניר : תווין : קורא אופטי: עיריהא תא-יפ") מחלקה: המוסד: כתובת: ככר מלכי ישראל ה"א התכנית שוחררה: 3 תנאים: מס. היישום: | 254 - 223 - תוכנה: : 0-5 שם התכנית: זכרון דרוש: 5% כמות כרטיסי מקור לתכנית: מכלוליס הקשוריס בתכנית: מערכת ההפעלה: 26 שגרות: 8 20000 5 שפות התכנות: :55 00% אגאזחסץ 1 טלפון: 22221 איש הקשר: ש. סומר תעוד: צמין ללא השלום עודכן ביוס: 6% ן או תאור: : אסודקוה56ם 1 אס1זגאה0-א] זא6645גאגה .ה5ז5צ5 6ג] 6אגצ]] ,0 זא60 ז5,80065ז5856 66א2|ג8 :5אסזז6א0= 6א]א01108= שהז כ3אנסטו:אז .8% 8|6,605צהק 5זאע660 סאה 565519816 פזאט60:0ג ,5זאםאצגק סא 585,08₪0685] |0ק50 1 =ז90)6א60 ג . .ג 5] סשזהאסזטה סא גטאגא הז80 ההעבנרות: : 5 דאשוווסס 5 8018006075 סאג 184,606 הז]א 8||6ב]זה;קהם:% בזידוות נזביתרו: : 05ם08סצ>א 5 6א]ז8א 46600‏ 5002|1585 6570-0508 זם6סעה 66אגאן; המחשב: .8 טוג שם התכנית: כונני סרטים: - זכרון דרוש: 6 כונני תקליטים: = כמות כרטיסי מקור לתכנית: מכלולים הקשוריס בתכנית: סוגי מסופים: מערכת ההפעלה: צג גרפי: אמצעי קלט/ פלט נוספים: שפות התכנות: קוראת / מנקבת כרטיסים: :55 מדפסת: 00 סרט-ניר: אאא דסי תווין: עס קורא אופטי: המוסד: | 1!/0ההל בע"מ מחלקה: טלפון: 200203 כתובת: | אגז גביר!ל 54,ה"א איש הקשר: דייר מ.גוטרמז התכנית שוחררה: תעוד: | לא צמי] תנאים: לא דווהו מס. היישום: ‏ 441 עודכן ביום: 76 - 226 - תהאור: : אסודקומ556ס מערכתה להצנת דרגי הניהול והבצוע במידע נהולי מעודכז,מותאמת גמיוהד למוסדר מהכקר ופיהוה. המערכה תואמה מוסדוה בגודל בינוני וכוללה נוהלים להיכקצוב ומעכקג על הוצאוה. הפגרות: : 5 דא= ו ואס6 מילות מניתה: : 5 מ סצ6 א נהו? מעקג הקציב מהכר-ניהול מוסדוה של, ניהול מוסדות מהקר . : = ה ווסחגת תובנה: :0-5 המחשב: -.. 0)ג 370 דגם 165 |שס התכנית: חות כונני סרטיס: ו - זכרון דרוש: 8 שגרות: 3 כונני תקליטים: 1 מסוגא 3330 כמות כרטיסי מקור לתכנית: 10 מכלוליס הקשוריס בתכנית: סוגי מסופים: מערכת ההפעלה: 20 5 צג גרפי;: אמצעי קלט/ פלט נוספים: שפות התכנות: קוראת/ מנקבת כרטיסים: :55 מדפסת: 0 סרט-ניר: אגאדהס: תווין : ו( קורא אופטי: המוסד: מל"ה מחלקה: טלפון: 201 כתובת: | קיר*ו הטכני!וז היפה איש הקשר; ד"ר גולדברג התכנית שוחררה: 3 תעוד: צמין תנאים: לשכח שרות,מכירה מס. היישום: 221 עודכן ביוס: 4% ןו = 225 - מינזייא ( מוריך יישומי תחשב ארצי תאור: : אסודקומ56סס מערר 1ד'- נה!ו7 העדרויוה עובדים: מטרה המערר 7ספכק מידע למנהלי המהלקוה. ולהנהלה המפעל על העזרויוה העובדים. נתוני הכלט נשאבים מכגצי הפלט של מע- רר המשכווה ומודפטים דוהות במיוז לפי מהלכוה. הדוהוה מכילים נהוני העדרו- יוה בבטוי כמוה* וכספי כגוז: הופשה, מחלה, מלואים. הערות: : 5 דאשואו 6 נזיל"ות ממתת: : 085סצ> א העדרויוה עוגזים - והול : םוסחה תובנה: : םה ב צוד- 50 המחשב: שוג 200 דגט 40 |שם התכנית: כונני סרטים: זכרון דרוש: 408 כונני תקליטים: מסוג 2314 כמות כרטיסי מקור לתכנית: מכלוליס הקשורים בתכנית: סוגי מסופים: נש מערכת ההפעלה: 25 צג גרפי: אמצעי קלט/ פלט נוספים: שפות התכנות: קוראת / מנקבת כרטיסים: :5 מדפסת: 00 טרט-ניר: אאאדת סט תווין : מ קורא אופטי: המוסד: ‏ י.1.מ מחלקה: ‏ 7. שרוה טלפון: 291 כתובת: | ת.ך. 20210 ה"א איש הקשר: מנהל הלשכה התכנית שוחררה: 1+ תעוד; | לא צמין תנאים: לשכת שרות מס. היישום: | 402 עודכן במם: 78 - 226 - ו ו תאור: : אסודקומ56סס מערכת שעוה עגודה. הקלט: כמות הודשיה: פלט: הדירוה קָלִיטה ההומר: ההערות: מיליות מניתרז: מעקב ‏ דרווה המחשב: טוג כונני סרטים: / כונני תקליטיס: - סוגי מסופים: צג גרפי: - 200 אמצעי קלט/ פלט נוספים: קוראת / מנקבת כרטיסים: מדפסת: סרט-ניר: תווין : קורא אופטי: המוסד: | הע"א כתובת: גמל העופה לוד התכנית שוחררה: 08 תנאים: מס. היישום: | 137 פירוט שעות לכל עובד לצורר העלוּם משכוות שעוה-עג1גודה 0 דגם ברטיטי עגוזה של העובדים. 0 כרטיטים. ודווהים שונים. יומיתח. משכורת : םה הצוסחגת שם התכנית: %זכרון דרוש: -06ן כמות כרטיסי מקור לתכנית: מכלוליס הקשוריס בתכנית: מערכת ההפעלה: 2.3 שפות התכנות: מחלקה: ממ"1 טלפון: איש הקשר: *. נוה תעוד: 7א צמיץ 7א דווהו עודכן ביים: - 227 = תוכנה: : : 5 דאשואואס6 : 05הסשצ=> 0-5 :55 00% אאאדתסץ וועק 7% א תאור: : אסודקוה556כ גנוכהות. יצירה מאצנים שנ1אי. קלט: כברטיסים המבילים מילואים,ואונוה וכ!. פלט: הוראות השלום שגוה נוכהוה הערות: מזילות מכיתת: נהול כוו₪ אז₪ש משכוות מאצז ציוד: : ה וכח גת המחשב: .8% טוג 360 כונני סרטים: 4 כונני תקליטיס: - דגם 25 סוגי מסופים: צג גרפי: אמצעי קלט/ פלט נוספים: קוראת/ מנקבת כרטיסים: מדפסת: סוט-ניר: תווין: קורא אופטי: המוסד: | אל-ע7 מחלקה: מע"ן כתובת: גמל וועופה לוד התכנית שוחררה: 1+ תנאים: לא ד)והו מס. היישום: ‏ 138 - 228 - רבוצ שעות עבודה הודשי וגמולים שונים. ועדכ)ז של כובץ אב 1וכהוה המכיל פרוט שעוה עבודה עובד ועדכוז מאפני תובנה: שם התכנית: זכרון דרוש: 26 כמות כרטיסי מקור לתכנית: מכלוליס הקשוריס בתכנית: מעוכת ההפעלה: 25 שפות התכנות: טלפון: איש הקשר: ב. תעוד; | לא דמין עודכן ביום: וורכוו הופשה,מהלה. הפלט השנתי-דוהוה סטטיסטים : 5 דא= ואו 60 : 05 סצ6א : םד 50 שגרות: 1000 005 55: 0000 אאאד 0 וק 6 צימט 746 7 אוצי | תאור: : אסודקומ656ס מהלד דווה שעוה עבודה לעבודות שונות. המהלר מאעשר הוצאה דווהים מרב-לובץ שעוה עבודה לפי מיונים שונים ע"פ פרמטרים שונים הנכהבים ע"י המשחמש במסוף. העגרות: מזידוות מכיתו: כנוח אדם הו דווה שעות-עבודה ציוד: : ה הווס הג תוכנה: המחשב: 0ס)ג 0 דגם שם התכנית: כונני סרטים: - זכרון דרוש: 8% כונני תקליטים: - כמות כרטיסי מקור לתכנית: מכלולים הקשוריס בתכנית: סוגי מסופים: 200 מערכת ההפעלה: 2.3 צג גרפי: - אמצעי קלט/ פלט נוספים: שפות התכנות: קוראת/ מנקבת כרטיסים: מדפסת: סרט--ניר : תווין : קורא אופטי: המוסד: הע"א מחלקה: ממ"1 טלפון: כתובת: גמל העופה לור איש הקשר: מ. התכנית שוחררה: 72 תעוד: | ?לא צמין תנאים: 7א דווהו מס. היישום: | 136 : 5 דא= ואווס6 : 05א0סצם< : 3 וד 50 שגרות: :ו אד מ ברנוב עודכן ביום: 7% - 229 = 7 תאור: : אסודקוה556ס מערכת דוה שעות. קלט: כקובץ שעוה, דווהי שעוה. מהלכים: שליפה, מי)] ודווה. ההגרות: : 5דאשואואסס מילות מיתת: : 5 מסצוצ= א נהול כוה אדם דווה שעות-עבודה : ₪ הוסחהה תובנה: :םג 0 המחשב: טוג כונני סרטים: כונני תקליטים: סוגי מסופים: צג גרפי; אמצעי קלט/ פלט נוספים: קוראת / מנקבת כרטיסים: מדפסת: סרט--ניר: תווין: קורא אופטי: המוסד:| הע"א 'כתובת: | 1מ7 העופה לוד התכנית שוחררה: 8 תנאיס: מס. היישום: | 135 0 דגם שסם התכנית: זכרון דרוש: 508 כמות כרטיסי מקור לתכנית: מכלולים הקשורים בתכנית: מערכת ההפעלה: 2.3 שפות התכנות: מחלקה: ממ%"1 טלפון: איש הקשר: י. 1וה תעוד. | לא +צמי] לא דווהו עודכן ביוס: - 230 - :55 000% אגתדה0ס: 1 7% ה תאור: : אסודקוה556ס השלום שכר לעובגדים. החישובי שכר לע)ובדים על בסים רכ:וצ נהונים אישיים ומעמדיים מכובץ אב עובדים וד*!וה שעוה לתשלום מכובץ נוכהות. הגרות: : 5 דאםשוואסס בזידוות בלביתרד: : 05הסעשצ= א משכורת הלושים : םה הוסחגת תובכנה: : 50-35 המחשב: 0 וג 360 דגם 30 שסם התכנית: כונני סרטים: 4 זכרון דרוש: 6%% כונני תקליטים: מסוג 2314 כמות כרטיסי מקור לתכנית: מכלולים הקשוריס בתכנית: סוגי מסופים: מערכת ההפעלה: צג גרפי: אמצעי קלט/ פלט נוספים: שפות התכנות: קוראת/ מנקבת כרטיטים: מדפסת: סרט-ניר: 5: אאז 0 תווין: ו קורא אופטי: 6 המוסד: | אל-ע7 מחלקה: מע"ז טלפון: 3" כתובת: | 1מל העופה לוד אש הקשון | כ. צימם התכנית שוחררה: 7 תעוד: | לא צמי] תנאים: לא דווהו מס. היישום: | 322 עודכן ביוס: 75% - 231 - '-.-,₪,.₪,.₪.₪₪ % תאור: : אסודקו550₪ס משכורת: הישוב ניכויים ממשכורת העובדים. קלט-סרטי אלביט: פלט: ניכוידים ודיווהים-ערטים מגנטיים ומדפסת. כליטה נהונים בסיסיים להישוב ושינויים, עדכוז כקוגץ-אב: הישוב ניכויים בשיטה מצטגרה; דיווהים הכופהיים )ולפי דרישה. עיגוד הודש* כ- 4000 עובדים, צמז הדשוב כ- 10 זכותהת, צמז כולל נשעה והצי. הנגרות: : 5 דאםואואס6 מחילות מפיתת: : ₪5אסשץ=< אלביט מענורת ניכבויים : 5 ההווסח גח תובכנה: : ₪ ה 50 המחשב: !וג % דגם 315 | שם התכגית: כונני סרטים: 5 זכרון דרוש: 40% שגרות: ‏ 10 כונני תקליטים: בל כמות כרטיסי מקור לתכנית: 0 מכלולים הקשורים בתכנית: סוגי מסופים: מערכת ההפעלה: צג גרפי: אמצעי קלט/ פלט נוספים: שפות התכנות: קוראת/ מנקבת כרטיסים: :55 מדפסת: )+ סרט-נזיר: אדו תווין : וי קורא אופטי: זג פא המוסד; | ב1ק הפועלים מחלקה: מהשב טלפון: | 03614561 כתובת; | 117%י 115 ה"א איש הקשר: ר. גוב-אוי התכנית שוחררה: 3 תעעוד: | ?א צמין תנאיס: לא דווה!: מס. היישום: ‏ 303 עודכן ביוס: 6% /ן - 232 - 7 אוצי | הנ<אוה: : אסודקומס0פ5סס הוכנית הישוג השכר בשרות המדינה. ההוכנית מחהשבה שכר רטרואקטיבי לש1היים. כקלט: כובץ אב משכורהת המכיל אה הנת:נים האישיים על העובד ופרטי משרהו,וכז טופס שינויים אישייע בכקריאה אופטית. מהלכים: כקליטה השינויים בכורא אופטי,עדכוז רב-כובץ משכורת וטפו? בעגויים. פלט: תחלוש לעובד, ציכוי בנקים, גליוז השלום ודוה הקציב. . : 5דאש ואס מזייזליות מניתוז: : 5 ה סעצ= א קורא-אופטי משכורהת כוה אדם : 5 הווסחהה תוכנה: : ₪ 50 המחשב: סואג 370 דגם 165|שם התכנית: כונני סרטים: 6 זכרון דרוש: *20 כונני תקליטים: 2 מסוג 2314 כמות כרטיסי מקור לתכנית: מכלוליס הקשורים בתכנית: סוגי מסופים: מערכת ההפעלה: 20.6 צג גרפי: אמצעי קלט/ פלט נוספים: שפות התכנות: קוראת/ מנקבת כרטיטים: :555 מדפסת: 00% טרט-ניר: אואזתסץ תווין: 1 קורא אופטי: המוסד: | מל"מ מחלקה: טלפון: כתובת: הכיריה רוממה איש הקשר: י. שר)וז התכנית שוחררה: תעוד: לא זמין תנאים: לא דווה) מס. היישום: ‏ 133 עודכן ביוסם: 76 - 033 - נ ו אפי| תאור: : אסודקוח 556 השלום משכורה לעובדיטם כבועים ולעובדים ארעיים באמצעוה בנקסים. כקלט: רווה על כ"א וטמלי ניכויים. פלט:הלושי משכורת,רשימוה לציכוי בנכים,רשימוה ניכויים כולל הלואות וההפלגויווו המהיריוה לפי סעיפי הכקציב. כמויות: נ-13000 הלושים שנוצרים מכוב"ט-א1 עם כ-50000 הנועוהת הודשיות. העגרות: : 5 דוו 60 מזילות מפמיתת: : 85 ץצ א בוח אדם משכורה ניכויים : הה ווסח ב תובנה: : ₪6 שד 50 המחשב: 8% ט)!ג; 360 דגם 30 |שם התכנית: כונני סרטים: 4 זכרון דרוש: 946 כונני תקליטים: 3 מסוג 2314 כמות כרטיסי מקור לתכנית: מכלולים הקשורים בתכנית: סוגי מסופים: מערכת ההפעלה: צג גרפי: אמצעי קלט/ פלט נוספים: שפות התכנות: קוראת / מנקבת כרטיסים: :5 מדפסת: 0000 סרט--ניר: א3אהדאסץ תווין : 1 קורא אופטי: המוסד:; | עיר'/ ה"א מחלקה; -' טלפון: כתובת: | (33ר מלכי ישראל ה"א איש הקשר: ש. סומר התכנית שוחררה: תעוד; | ?א אצמין תנאים: לא דווהו מס. היישום: ‏ >13 עודכן ביום: 7% - 234 - ג רת אוהר: : אסודקוה556ס מערכת השלום שכר עגודה ונהול הלואוה והתריבויוה עובדים. קלט: כרטיטי עזכו]ז מרעיבי שכר,כרטיסי עדכוז הההיבויוה,דווה ג!כהותהת. פלט: חלושי שנר,זוהוה למוטבים,נהול השב:וז אישי. הלזברות: בזילוות לניתוו: משכורת הלואוה המחשב: 2 ט)ג 0 דגם שם התכנית: כונני סרטיס: 8 זכרון דרוש: 58 כונני תקליטים: - כמות כרטיסי מקור לתכנית: מכלולים הקשורים בתכנית: סוגי מסופים: מערכת ההפעלה: צג גרפי: אמצעי קלט/ פלט נוספים: שפות התכנות: קוראת/ מנקבת כרטיסים: מדפסת: סרט-ניר: תווין: קורא אופטי: המוסד:| הע"א טלפון: כתובת: | מל העופה לוד איש הקשר: התכנית שותחררה: 2+ תעוד: תנאים: קלא ד)והןו : 5דאם ואואסס : 0305צ6 א 50 : שגרות: 5 20000 [1 8% 006 :5 לי אגאז אס וס |00 מס. היישום: ‏ 132 עודכן ביוס: 7% 1[ - 235 - | | | | | בזיבדי' ה מוויך יישומי מחשג ארצי תאור: : אסודקומ6פסס מערכה להפכה משכורה למשרהי כקבע וגמלאותה. כקלט: נהונ* נכ"א גסיסיים כמו דירוג ודרגה !ופרטים על השלומים |וניכויים יוומים ע"ג טופט המופכק ע"י המערכתה. מהלכים: פלט: הלושי העגרות: מזיל"ות מפיתת: משכורה הוהלת השגונותח המחשב: .8 שוג 360 כונני סרטים: כונני תקליטיס: סוגי מסופים: צג גרפי: אמצעי קלט/ פלט נוספים: קוראת/ מנקבת כרטיסים: מדפסת: סרט-ניר: תווין: קורא אופטי: המוסד; | ממר"מ כתובת: | משהב"ט העיריה התכנית שוחררה: 2 תנאיס: מס. היישום: 10 כוהח אדם גבדיכוה הכקינוה.,סבירוה,עדכוז,הישוב שכר,שליפה.דוהות משכורה,דוהוה לבנכקים,דוהוה למוטבים דגם 65 מסוג 2314 לא דווה): - 236 - והפקה מצטבו. ולהנהלה הטבונות. : 5דאם ואואס6 : 305 0עצ= א גימקאוה ציוד: : 5 ה וס חב תובנהת: : 0-6 שס התכנית: זכרון דרוש: א16 כמות כרטיסי מקור לתכנית : מכלולים הקשורים בתכנית: מערכת ההפעלה: 20.6 שפות התכנות: :55 000% א3אחדתסץ 1 טלפון: איש הקשר: פניוה תעוד: ומין עודכן בום: 464 1[ תאור: בזינז"א ( מוריך יישומי מחשב ארצי : אסודקוה556ס מעררךר 1+צ', הכנה אוטומטית של פכודוה משכווהת. המערכת מנההת את נהוני המשכ!- רת, כטובעהת מעטפרי השבוז בההאם לטבלאות הראגום ומכינה פכודוה הנהלה הגבונות. הקלט - נתוני מערך משכוות סטנדרטיים. הפלט - דוה בגקורת וכלט למעוכה הנהלת. השבונות. הנגרות: ממוילות מניתת: משכורתה "ו,גהלא ושבוונות. : םוסחה המחשב: 0 וג כונני סרטים: כונני תקליטים: סוגי מסופים: צג גרפי: אמצעי קלט/ פלט נוספים: קוראת/ מנקבת כרטיסים: מדפסת: סרט-ניר: תווין: קורא אופטי: המוסד: | '-1.מ. כתובת: ה"ד 30584 היפה התכנית שוחררה: 3 תנאים: מס. היישום: | 405 2560 דאם 40 מסוג 2314 : 5דא= ואואס6 : 05ה0סצוצש > תובנה: :5-5 שם התכנית: %כרון דרוש: 6%% כמות כרטיסי מקור לתכנית: מכלוליס הקשוריס בתכנית: מערכת ההפעלה: 26 05 שגרות: 5 2000 שפות התכנות: 55: אאאז 0 ות 2 מחלקה: ‏ 7. טלפון: 1ג 0% איש הקשר: מנהל הלשכה תעוד; | לא צמין לשכת שרות עודכן בטס: 76 - 237 - ה תאור: / : אסודקוהמ656ס מערךר 1!'- ניהול כועת הגמולים של מוסד או מפעל ומעכב צכויוה והובוה העוב- דים לקופה. נוי הכלט הם נכויים מהעובדים והשהתפוה המעסיכק לכופה"ג וכז נהונים על הלוואוה והשלומים ע"ה הלוואוה. רנהונים יכולים להתכג? ממעררך ה- משכורת או מדווה ידצני. מודפס דוה הודשי המכיל שורה לכל עובד ובו מצג החש- בוז שלו בפועפה. בעטוף שנתה כספים מודפס דוה ובו הלוקהת רוהים שהצפבר!ו בשנה. הערות: :‏ דאפואואהסס מזילות ממיתת: : 5םחסצ> א טסופו גמל ‏ ניכוייש הלואוה : ה וכ חהה תובנה: :0 המחשב: סמסוג 200 דגם 40 | שם התכנית: כונני סרטים: זכרון דרוש: 0% כונני תקליטים: מסוג 2314 כמות כרטיסי מקור לתכנית: מכלוליסם הקשורים בתכנית: סוגי מסופים: מערכת ההפעלה: צג גרפי; אמצעי קלט/ פלט נוספים: שפות התכנות: קוראת/ מנקבת כרטיסים: :5 מדפסת: 00009 סרט-ניר: א3אאדתסץ תווין: 1/ת קורא אופטי: המוסד: ‏ י.1.מ מחלקה: ‏ ל. שרות טלפון: 1( כתובת: וובד7. 20210 הא"א איש הקשר: מנה? הלשכה התכנית שוחררה: 3+ תעוד. | לא צמי] תנאים: לשכת שרות מס. היישום: | 40% עודכן ביום: 76% - 238 - 7 אוצי] תאור: : אסודקומס50פם | מערךר 1ה: ניהול הלוואות ונכויים של ועד עובדים. המערר כולל: בדיכוה תכפיב- והתה, עדכון כובץ אב, הדפסה הלוש* נכויים, בוקי מס אהיד ודוהות. הדיוותים הם: כרטיעי אג לעובדים, כרטיסי נכויים לעוגד ודוה מרכאצ של מצב הכפופה. המעור יוצר טוט מגנט* המשמש כקלט למעורך המעכורת. הנזנרות: : 5דאשואואסס | בזידוות מניתוו: : 05 סש צ6א | ועד עובדים נגכויים לועד עובדים הלואוה ועד עובדים : 5 ה הסג תובנה: :םוד - 50 המחשב: 8 ס)וג 2170 דגם 145 |[שם התכנית: כונני סרטיס: 4 זכרון דרוש: 2508 כונני תקליטיס: 2 מסוג 3330 כמות כרטיסי מקור לתכנית: מכלולים הקשוריס בתכנית: סוגי מסופים: מערכת ההפעלה: 21.6 צג גרפי: אמצעי קלט/ פלט נוספים: שפות התכנות: קוראת / מנקבת כרטיסים: :55 מדפסת: 00001 סרט-ניר: אאאדתסץ תווין: על קורא אופטי: המוסד: ‏ י.ב.מ מחלקה: טלפון: | 03286111 כתובת: | ה.7. 20210 ת"א איש הקשר: מנה? הלשכה התכנית שוחררה: 53 תעוד: | ?א ומין תנאים: לשכת שרות מס. היישום: ‏ 403 עודכן ביום: 7% - 239 - תאור: : אסוד?ו656₪ס שכר - מערכה המאפשרה הישוב שכר לפי שכר ברוט),שכר יסוד )הוספת *וקו.שכר לפי ררגוו,ונוללה אוו גל הדוהוה הנלוים-רשימתה השלומים רשימה למס אהחיד, רשימה לכפופת הגמוליט,טופס [126.114,102,10 וכו'. כמו כז מאפשרת המערכת קליטת צעו₪ נוטפוהו מאושרוה ופרמיוהו. הישוב השכו נעשה לעובדים כקבועיט ויומיים.המערנת מאושוה ע"י שלטונוה מס-הכנסה. הערות: : 5דא=ואווסס זילות מפיתת: : 805 אצ א משבכבורת : םה הוסחהת תובנה: :םגד 50 המחשב: :8% טוג 360 דגע 50 |שס התכנת: כונני סרטים: 4 זכרון דרוש: 96% כונני תקליטים: = כמות כרטיטי מקור לתכנית: מכלוליס הקשוריס בתכנית: סוגי מסופים: מערכת ההפעלה: צג גרפי; אמצעי קלט/ פלט נוספים: שפות התכנות: קוראת / מנקבת כרטיסים: :5 מדפסת: 000% סרט--ניר: אד תווין : 1 קורא אופטי: ו המוסד: | אדי לוי בע"מ מחלקה: טלפון: 2" כתובת: שז'י רוטשילד 42 תהת"א איש הקשר: ד. פאטי התכנית שוחררה: 40 תעוד: צמין תנאים: קשכת שרות מס. היישום: | 39% עודכן ביוס: 76 - 240 - 6 תאור: : אסודקומ556ס מערכה [א-עבוד" נהוני שכר המהיר וכה אדם. בנויה בצורה גמישה ופרמטרית המאפשרת מהז שרות למוסדות וענפי משק שונים ללא השכעה הכנות. המעוכה מאפש- רת השלומים על גסיס יומי או הודשי. המערכה מפיקה הלושי משכורה ודוהוה ה|!- דשיים ושנהיים, כקגועים ואופציונליים כולל זוהוה המהירים וטופס 106. המערךר יכול לכבל ולמסור נהונים למערכים אהרים * . ההענרות: : 5 דאשואואסס 5 1286 360/40 184 אס 150 5ן|48|]ג/. + נזילות מביתורו: : 5סהסצ= א משכורת המחיר כוח אדם מערר הבילה ציוד: : םה הצוכ חב תוכנה: : וד 50 המחשב: 8% ססוג 2570 דגם 145 |שס התכנית: כונני סרטים: 3 זכרון דרוש: 508 כונני תקליטים: 2 מסוג 2314 כמות כרטיסי מקור לתכנית: 1 מסוג 3330 מכלוליס הקשוריס בתכנית: סוגי מסופים: - - מערכת ההפעלה: 6 05 צג גרפי: אמצעי קלט/ פלט נוספים: שפות התכנות: קוראת / מנקבת כרטיסים: :55 מדפסת: 0% סרט-ניר: אגאזתסץ תווין: 1 קורא אופטי: המוסד: ‏ *.ב.מ מחלקה: ל.שרות טלפון: | 03286111 כתובת: | 7.0. 20210 ת"א איש הקשר: מנהל הלצשכה התכנית שוחררה: 0+ תעוד; | לא צמיז תנאים: לשכת שרות מס. היישום: ‏ 400 עודכן ביוס: 74 - 241 - תאור: : אסוד?ומ56סס משכורת. הישוב משכורה ל-1000 עובדים יומיים והודשיים לפי ה)וכניה הישוב ועיבוד סטנדרטית של הברת יב"מ בהוספתה מעבר מכדים להכנת כקלט סטנדוטי. פלט:בהתאם להצעת יב"מ בהצגה מערך עיבוד המשכורת. העיבוד אהה להודש בלשכת שרוה יב"מ בבאר-שבע. הערות: : 5 דש ואואסס מילות מפתת: : 5מסשץ>א משבור]ז] : ₪6 הסח הת תובנה: : ם ג וד- 50 המחשב: 8% סוג 360 דגם 25 |שם התכנית: כונני סרטים: - זכרון דרוש: 4 כונני תקליטים: כמות כרטיסי מקור לתכנית: מכלוליס הקשוריס בתכנית: סוגי מסופים: מערכת ההפעלה: צג גרפינ - אמצעי קלט/ פלט נוספים: שפות התכנות: קוראת ]/ מנקבת כרטיסים: :55 מדפסת: 0% סרט-ניר: אאאדתסץ תווץן; - 1 קורא אופטי: : המוסד: | המ1ע מחלקה: ‏ ה. כלכלי טלפון: 1-"29 כתובת: ד. 1. אילוה איש הקשר: א. לבנוז התכנית שוחררה: תעוד: צמין תנאים: שכירות מס. היישום: | 262 עודכן בשם: 74 - 242 - ב ו תאור: : אסודקו568סס פנסיות לנגני מלחמה ולנכי ודיפוה הנאצים. תשלומי פנסיות הודשיות. עדכוז לכ- 20000 איש. פלט: יומ: בכורת. יומז תגמולים, כרטיסי כקבלה לבנטים. ההגבנרות: : 5 דא=ואואס6 זילות מנתהת: : 5ה0סצ א פנסיה תשלומים נגנים ציוד: -: ה הוסחבהה תובנה: : 0-5 המחשב: .8 טוג 370 דגם 165 |שס התכנית: כונני סרטים: זכרון דרוש: א*90 כונני תקליטיס: מסוג 2314 כמות כרטיסי מקור לתכנית: מכלוליס הקשוריס בתכנית: סוגי מסופים: מערכת ההפעלה: 2.6 צג גרפי: אמצעי קלט/ פלט נוספים: שפות התכנות: קוראת/ מנקבת כרטיסים: :55 מדפסת: 01 סרט-ניר: אאאד סה תווין: 1 קורא אופטי: המוסד: | מל"מ מחלקה: הכ1|ז טלפון: 02525111 כתובת: רוממה ירושלים איש הקשר: מ. שטייז התכנית שוחררה: 19 תעוד: צמין תנאיס: קלא דווה! מס. היישום: | 353 עודכן ביום: 7% [ן - 243 - 2 ת+אור: : אסודקומ556ס הדפסה תלוש 106 (מס הכנסה) ויצירה כובץ לבטוה לאומי. קלט: סרטי משכורה ונכרטיסי התשלומים. צבירת סרטי משכורה. הוספת רש ומוה 216 ועדכוז מספרי צהות. כמות: 31000 רשומוה. פלט: תלוש סטן וקכקובץ לבטוה לאומי. העגנרות: : 5 דא=ואואסס מידלות מפטיתת: : 5 ג סשצ= א מס הכנסה משנורת ציוד: : 46 בוסחא הת תובנה: המחשב: 8 ס1ג; 370 דגם 165 |שם התכנית: כונני סרטים: 13 זכרון דרוש: -08 כונני תקליטים: 1 מסוג 2314 כמות כרטיסי מקור לתכנית: מכלולים הקשורים בתכנית: סוגי מסופים: - מערכת ההפעלה: 2.6 צג גרפי: אמצעי קלט/ פלט נוספים: שפות התכנות: קוראת/ מנקבת כרטיסים: מדפסת: סרט-נזר : תווין: קורא אופטי: המוסד: | מל"מ מחלקה: הכנ1|וז טלפון: 1 (29 כתובת: | רוממה ירושלים איש הקשר: מ. שטיי . התכנית שוחררת: 0+ תעוד: צמין תנאיס: לא דווהו מס. היישום: | 352 עודכן ביים: , 10/06/76 | - 2464 - : וד 50 :55 000% אאאדאפסץ עס | ת<אור: : אסודקו5568ס מערכת שכר עגודה. העטת תלושי שכר לעוגדים,רפקה דוהות למפעל ולמוטביט <שונים. המערכת כוללו בדיקוה סבירותה על הכקלט החודשי. עדכוז רב-קובץ והפכפה דווהים. הגרות: : 5 דאשואואס6 נזידוות כזביתרו: : 5הסצ= א משכורה המהיר ציוד: -: = הווסחגהחו תובנה: : 35 ווד- 50 המחשב: 5השט40אע8 טוג 3500 8 דגם שם התכנית: כונני סרטים: 1 זכרון דרוש: *950 שגרות: 10 כונני תקליטים: - כמות כרטיסי מקור לתכנית: מכלוליסם הקשורים בתכנית: 6 ]א סוגי מסופים: מערכת ההפעלה: צ ק6א צג גרפי: אמצעי קלט/ פלט נוספים: שפות התכנות: קוראת/ מנקבת כרטיסים: :5 מדפסת: 0% סרט-ניר: אאתדתסת תווין: 1/וק קורא אופטי: המוסד: ‏ 1152'1 1ע"מ מחלקה: טלפון: | 03-31282 כתובת: בז] אגיגדור 8 ה"א איש הקשר: ש. פילוסוף התכנית שוחררה: .| 4/72 תעוד: צמין תנאים: לשכת שרות מס. היישום: | 391 עודכן בים: 7% - 245 - מ תאור: : אסודקו568סס משכורה עוגדי ממשל ביהודה ושומרוז,עצה נוצפוז סיני. הישובי שנר לפי הוכי ירדז ומצרים לע!ובדי הממשל הצבאי. כלט כברטיסים, עיבוד הודשי, בדיקות, עדכוז והדפסה הלושים. הערות: : 5דאשואואס6 נזילות ממיתת: : 5סמס/צ=א משבורת ציוד: : 6ההאסחבה תובנה: : 36 וד 50 המחשב: :8% שוג 370 דגם 165 |שם התכנית: כונני סרטטים: זכרון דרוש: =08 כונני תקליטים: מסוג 3330 כמות כרטיסי מקור לתכנית: מכלולים הקשוריס בתכנית: סוגי מסופים: מערכת ההפעלה: 276 צג גרפי: אמצעי קלט/ פלט נוספים: שפות התכנות: קוראת / מנקבת כרטיסים: :ו מדפסת: 00 סרט--ניר: אאאדאסץ תווין: 1 קורא אופטי: המוסד: | מל"מ מחלקה: הכנ|וז טלפון: - 02525111 כתובת: רוממה ירושלים איש הקשר;: צילגברשטרום התכנית שוחררה: 2+ תעוד: צמין תנאיס: לא דווהן מס. היישום: ‏ 34₪ עודכן ביום: 7% ן[ - 246 - ו ונ<אור: : אסודקו568סס מערד משכורת:מערכה הוכנה המאפשרה הישוב משכורה ודווהי שכר שונים ללקוהוה. קלט: נהונים פרמטשריים למפעלים השונים,כרטיסי עובדים,הנועוה הודשיוה. פלט: ה7)ו)שי משכורתהת,דווהחים למס הכנסה ולמ)טבים השונים. המערר כולל עקליטה,גזיסוהת לוגיוה,עדכונים שונים,ר-אירגוז והפקת הדווהים. העבנרות: : 5דאשואואסס נזילות מכיתת: : 805 סעשץ= א משכורת כרטיעי-שעון : ה ה ווסחגה המחשב: .%.6.א 0וג צהעטזא65 דגם 200 כונני סרטים: 5 כונני תקליטים: 9 כרטסת-פיקוה תובנה: : 0-5 שס התכנית: זכרון דרוש: 64% כמות כרטיסי מקור לתכנית: מכלוליס הקשוריס בתכנית: סוגי מסופים: מערכת ההפעלה: צג גרפי: שפות התכנות: אמצעי קלט/ פלט נוספים: קוראת/ מנקבת כרטיסים: :55 מדפסת: ו סרט-ניר: אאאזתסץ תווין: ו קורא אופטי: זג 6א המוסד: ‏ י. א. מיטוור מחלקה: לשכ,שרוה טלפון: | 03281151 כתובת: דרויאנוג 5,הל-אביב התכנית שוחררה: תנאיס: מס. היישום: ‏ 470 247 - איש הקשר: א. דה-האז תעוד: | לא צמין לשכת שרות עודכן ביוס: 7% ה ת<אור: : אסוד?ו5568ס החישוב כ"א הדרוש גההנה לוד כפונסציה של לוה אצמנים נהוז ורמה שירוה נדרשה. קלט: 7/!7 טיסות שגועי ב-1.ה.7.- פלטן:דוה הנועה מטוטים שבועיה עם פירוט מספרי 179 דלפעצגכים להתיצבוה לטיסה. פקלט3:כ"א רדרוש והעגרות: מזילות מפיתת: חור בוה אדם ‏ 7וה צמנים טיסה ציוד: : ה השוסחהח המחשב: 8% 0)וג; 360 כונני סרטים: 4 כונני תקליטים: 2 מסוג 2314 דגם 30 סוגי מסופים: צג גרפי: אמצעי קלט/ פלט נוספים: קוראת / מנקבת כרטיסים: מדפסת: סרט-ניר: תווין: קורא אופטי: המוסד: | א7-ע7 מחלקה: מע"ן כתובת: גמל וועועה לוד 712 התכנית שוחררה: תנאים: לא דווהו מס. היישום: | 186 - 248 - גההחנה לפי הפונקציוה השונוה בכל טיסה,צטמנים ומספר נוסעים. 0 דכסוה לכל יום בשבוע. : 5 דאםואואס6 > 50305 : תובנה: : ג ה ווד- 50 שם התכנית: זכרון דרוש: א% כמות כרטיסי מקור לתכנית: מכלולים הקשורים בתכנית: מערכת ההפעלה: 25 שפות התכנות: :55 0% אאזהסץ 1 טלפון: 223 איש הקשרן: ב. צימט ' תעוד: | לא צמין עודכן ביום: 75% | % 7 | כאור: : אסודקומ556ס פרט מלבניטש. כביעה לוה אמנים למעכב פרויסטים. המהלך כולל טלט, גדיכקוה,דוה שגויים.בניה רשת,מציאה לולאות וכפילויוה. הישוב רשוו,הדפטוו גאנט ונתיב כקריטי עם רגישויות. עד 20000 עעילויוה. הלבכרות: : 5דא= אס | זחףפס | נזילות מלפיתת: : 5 ץצ א פרט : ה ה ווסח הח תוכנה: : 50-35 המחשב: 4 ססוג צהטזא65 דגם 100|שם התכית: זהסס כונני סרטים: +כרון דרוש: 2% שגרות: 10 כונני תקליטים: כמות כרטיסי מקור לתכנית: מכלוליס הקשורים בתכנית: סוגי מסופים: מערכת ההפעלה: 3 82 81 צג גרפי: אמצעי קלט/ פלט נוספים: שפות התכנות: קוראת/ מנקבת כרטיסים: :5558 מדפסת: 000% סרט-ניר: אגאדתסץ תווין: וק קורא אופטי: המוסד; | *. א. מיטווך מחלקה: מע.אלקטר טלפון: | 03281151 כתובת: זרויאג1וג 5,הל-אביב איש הקשו: ג. ספיר-הז התכנית שוחררה: סד/ן תעוד: צמין תנאים: לשכה שרות מס. היישום: | 476 עודכן ביום: 74% 1[ - 249 - 1 תאור: : אסודקו5568ס פרט. מערכה נ1ה|ול ומעכקב אהר פרויקכטים, עדכ!וז אוטומטי של הרשת המכורית והשוב אוטומט* של נהוני* עלותה. פלט סטנדרטי: לוח גאנט, דוה פרט כול7ל נהיב קריטי ומיוז לפי רמוה שונותה. דוה עלות המטנם את נהוני העלוהת ומציג נהוה עלוהת בעצרת אכסטרפולציה. ההעגדות: : 5 דאשואואס6 5 8088000885 סאג 83,606] הז]א 48|5|ַז;04:+ מזילות מפיתת: : 50805 פרט-ומ] לוה-גאנט נהיב קריטשטי : 85 וס חב תובנה: :5 וד 90 המחשב: שוג שם התכנית: כונני סרטים: = זכרון דרוש: 4 כונני תקליטים: - כמות כרטיסי מקור לתכנית : מכלולים הקשורים בתכנית: סוגי מסופים: מערכת ההפעלה: צג גרפי: אמצעי קלט/ פלט נוספים: שפות התכנות: קוראת/ מנקבת כרטיסים: :5 מדפסת: 000% סרט-ניר: אאדסץ תווין: וס קורא אופטי: המוסד: | ע|גתהל בע"מ מחלקה: טלפון: 22203 כתובת: | אג1] גבירול 54,ה"א איש הקשר: דייר מ.גוטרמןז התכנית שוחררה: תעוד: | 7א %מין לם: לא דווהו מס. היישום; | 2%3 עודכן ביום: 74 - 250 - ששו- חחהחחוווווהוהההההההההההההההההההההההו.,. 6% תאור: : אסודקו568סס מערכת מעפג אהר עלויוה המהוה יהידה מודולרית של הוכניוה לצורר עדכוז ודווה אהר צמניע.עלויות ומכורות שמוש המגוססת על שטח הרשהות.מתז מידע על כל יה עלו(א * בההאם לכללים מכוגלים ברווים גפקור עלויוה ובהשבונאוה. התכנית מטפקת מערכה דוהות המתאימה לכל רמת נהול.נהז להבר מערכת צ!ו מילות מפיתת: רשה מעכקב עלוה מכורות : 5 דאם ואס זא 6)ום-ז6005 * : 5הסעשצ= > תובנה: המחשב: סוג; 370 דגם כונני סרטים: - כונני תקליטיס: 1 מסוג 3330 שם התכנית: %כרון דרוש: *א9%6 כמות כרטיסי מקור לתכנית: מכלוליסם הקשוריס בתכנית: סוגי מסופים: צג גרפי: אמצעי קלט/ פלט נוספים: קוראת / מנקבת כרטיסים: מדפסת: סרט-ניר: תווין : קורא אופטי: המוסד: פתווו תעשיות מחלקה: כתובת: שופן 4 ירושלים התכנית שוחררה: 3 תנאים: לשכת שרות,שכירות מס. היישום: | 222 = 251 = מעוכת ההפעלה: שפות התכנות: :55 00% אאתזתסץ מ טלפון: 2-10"( איש הקשרו: א. פרנכקוס תעוד: צמי]ן ימכירה עודכן ביום: 1% [ן תאור: ו ו אוצי | : אסודקו5568פ הכניה פרט ומן לנהול7 ופשטוה בהכנה, בנווה התוצאה ותכנוז פרויכסטים בשנה הצמהים **שעיקרה ובעדכוז הרשת. גמישוה,דיופ המהלך כול7 גדיכוה העינוה,לולאוה.,כפולים,עדכוז שוטף.השוב נהיב כריטי + ובנית רשת. הפלט כולל מערכת דווהים לכל רמה מבוקשת צמז ריצה משוער 7- 1000 פעילויוה הוא כדקה. הערות: נזילות מיתת: פרט ‏ לוה-גא1ט מעפסב המחשב: ססוג 370 כונני סרטים: - כונני תקליטים: 1 סוגי מסופים: צג גרפי: אמצעי קלט/ פלט נוספים: קוראת / מנקבת כרטיסים: מדפסת: סרט-ניר: תווין: קורא אופטי: המוסד: פהוה העשיוג כתובת: שופ] 4> ירושלים התכנית שוחררה: סד תנאים: מס. היישום: 5 223 נהול ציוד: : 86 הווסחהה מסוג 3330 קשכת שרותה,שכירות הזגק-|64]ז|א תובנה: דאם שם התכנית: זכרון דרוש: א9%4% כמות כרטיטי מקור לתכנית מכלוליס הקשורים בתכנית: מערכת ההפעלה: שפות התכנות: טלפון: איש הקשר: תעוד: במכירה עודכן ביוס: - 252 - ובכל התךר דווש. : 5דאםווואסס בי : 05ומ סצצ= א + 6 : 5 צוד- 50 5-8 שגרות: 3 : 10 05 :55 00 אאתזתס? עמ 9-10"( ע. מרדר צמין 76 | ונאור: : אסודקו8מ556ס החכנית לפכוה על פרויכטים הנדסיים החל מהוצאה המכר% ועד לסי)ום ההחעבונות הסופיים. | ההכנית כוללה הישוב כמויוה,עבודה,השבונוה רלקיים וסופיים של הכבלנים, הוראות שינוי על טעיפים הריגים: דוה הריגוה ודוהוה אהרים הדרושים למעכב אהר פר:ויכט הנדסי. הערות: : 5דא=ואואסס זילוות מנכיתו: : 05ה0ס/י=א חוצים מעגפג-פרויכטים פרויסט ציוד: : = ה ווסחהה תוכנה: : א ווד- 50 המחשב: ססוג 360 דגם 40 |שם התכנית: כונני סרטים: זכרון דרוש: 664% שגרות: כונני תקליט יס: מסוג 2314 כמות כרטיסי מקור לתכנית: מכלולים הקשורים בתכנית: סוגי מסופיס: מערכת ההפעלה: צג גרפי: אמצעי קלט/ פלט נוספים: שפות התכנות: קוראת / מנקבת כרטיסים: :55 מדפסת: 0 טרט-ניר: אאאדאסץ תווין: גל קורא אופטי: המוסד:| מ.ר.1. הנדטה מחלקה: טלפון: | 04-86845 כתובת: דרךר הזיע 5, היפה איש הקשר: ג. מסר התכנית שוחררה: תעוד: צמין תנאיס: לשכת שרות,שכירות ,מכירה מס. היישום: | 220 עודכן ביום: 74% - 253 - אצ תאור: : אסודקוה656ס מערך 22, פי.סי.אס > : מערכה לניהול7 מעכב אהר ביצוע פר:ויכקטים באמצעות שי- ₪ הנתיב הכקריט* (פרט). הכנית ריאל המופעלה על בסיס הרשח שהוכמה באמצעות פי.סי.אס. מקצה משאגים העומדים לרשוה בצוע פרויקט צה ואהחרים. הכקצאה המשא- בים מתהשבה בכקריטריונים של עדיפויות. הענרות: : 5 דא וו 6 א ז06)||ג 85500866 - +85 אש ז5צ5 (סהזא60 ז66נ0א; - 55ק % מילות ממתת: : 805 0סצ=א פי סי אס פרש מעקג בצוע הקצאה משאבים לוה צמנים נהיב קריטי ציוד: : ה השוסח הו תובנה: :םוד 50 המחשב: 8% ססוג 200 דגם 40 |שם התכנית: +64 65ק כונני סרטים: - זכרון דרוש: א% שגרות: כונני תקליטים: 2 מסוא 2314 כמות כרטיסי מקור לתכנית: מכלוליס הקשוריס בתכנית: סוגי מסופים: מערכת ההפעלה: 25 צג גרפי: אמצעי קלט/ פלט נוספים: שפות התכנות: קוראת/ מנקבת כרטיסים: :ו מדפסת: 000% סרט-ניר; א43פדאסץ תווין: / ל קורא אופטי: המוסד: | י*-ב.מ- מחלקה: מטה טלפון: 1 -03 כתובת: ה"ד 20210 הו"א איש הקשר: מנהל המטה התכנית שוחררה: 69 תעוד: צמי] תנאים: לשכת שרות מס. היישום: | 431 עודכן ביום: 75% - 25% - בזיבז"א מוויך יישומי מחשב ארצי ת<אור: : אסודקו508שס זעז,5ז0[56ה<:זשקא] .א5ז5צ5 |סהזאם6 סאג 6א]אאגוק; ז8056ק 5 ₪זג)1 טאג צ)0ג= :זטקזעם .צז]|:8הוזאטג סאג 5זא18646ש550 66%אט8550 5 פטאגא06 5,865008665ז2208ה 6זה0קט,5זהה6-זזאה6,צז)צ|זשג 364 גם, צזו|וואג|]גטג .0 165.100ז46111 8000 סז קט 0 =ס 68אאטא צאג צז]-ג642 הגרות: : ד שואוהסס נזילות כזביתרז: : 05 0/ץ= א 5 4550080665 אה0אזשא זזא6 זה5ק ז66נכגץ : : ₪5 הצוסחגת תובכנה: :םע ד- 50 המחשב: ‏ . .6.0.6 ס|וג 0 דגם שם התכנית: כונני סרטים: זכרון דרוש: א*30ן שגרות: 20 כונני תקליטים: כמות כרטיסי מקור לתכנית: 00 מכלולים הקשוריס בתכנית: סוגי מסופים: מערכת ההפעלה: 3 05 צג גרפי: אמצעי קלט/ פלט נוספים: שפות התכנות: קוראת / מנקבת כרטיסים: , :55 מדפסת: 001 סרט-ניר: אוגאדאסץ תווין: וק קורא אופטי: המוסד; | טכ3כ"מ מחלקה: טלפון: 20" כתובת: שד' סמטס 8 ה"א איש הקשר: י. ועירא התכנית שוחררה: 2071 תעוד: ומין תנאים: שכירות ומכיוה מס. היישום: | 286 עודכן ביוס: 76 - 255 - א תאור: : אסודקוהמ556ס 84 6 816א0א5.560ז0050הק |א1הזפטסא] 0-5 צז])|1ההז]"סגק שהז 05 אכוזגע|6% טאא אאטז6א -0 6זגא |גאה6זא] ,ם |קאגאם 0₪-,₪₪. ז40166ק< 6א]61טט4 08 סאג,זטקא] זא5]א6צא0ס6 08" סש6פזצםסהק 6א 65טוגץ ז)טג"06.05)גאצ זא656גק .1 זטשקא] "6א]א]גה)" 6א]5ט טאהס-אםק 15 515צ)האה צז]צ]ז]5א55 .6 852 2 06 5א0]ז2]הה% 50 608 670 566 10- שהא:ז אטה |ג- <צז הערות: : 5דאשואואסס מידלות ממתת: : 5סהסצ>א 5 |ג1אזפטסא] אס]זגטוג צ16-5א08א560 | שטוגצ-זא8655ק צז]ובּגזן:כגק ציוד: : 6 השוכחהת תובנהת: : םאה ווד- 50 המחשב: :8 טוג 370 דגם 165 |שם התכנית: 66% כונני סרטים: - זכרון דרוש: 08 שגרות: כונני תקליטים: - כמות כרטיסי מקור לתכנית: מכלולים הקשוריסם בתכנית: סוגי מסופים: מערכת ההפעלה: 20 צג גרפי: אמצעי קלט/ פלט נוספים: שפות התכנות: קוראת/ מנקבת כרטיסים: :ו מדפסת: 00001 סרט-ניר: אאאדתסץ תווין: 1 קורא אופטי: המוסד: | מל"ה מחלקה: מתה. שימ. טלפון: - 04225171 כתובת; | קיריו הטכניוז היפה איש הקשר: נסים יעקב התכנית שוחררה: 71גן תעוד: צמין תנאים: לשכה שרוה,מכירה מס. היישום: | 228 עודכן ביום: 74 - 256 - ות תאור: : אסוד?ו6508ס דוה העסוקה של הדר ניקוב. מערךןר שוטף אור כמוה העבודה הנעשיתה ע"י כל נקבנית בפרק צמז מסויטם. הקלט מורגב מארבעה טוגי כרטיטים. הפלט יכיל ארגעה טוגי דוהות. ההוכנית מורצה אהה להודש. משר ריצה כ- 16 שניוה יע"מ. הלבגרות: : 5 דאפואווסס מזידוות מניתוו: : 5 ץצ > תעטוכסה )ה אדם גיגוב : ה הווסחהה תובכנה: : 5 צוד- 50 המחשב: שוג 0 דאם שם התכנית: כונני סרטים: - זכרון דרוש: 0% כונני תקליטים: - כמות כרטיסי מקור לתכנית: מכלולים הקשורים בתכנית: סוגי מסופים: מערכת ההפעלה: צג גרפי: אמצעי קלט/ פלט גוספים: שפות התכנות: קוראת/ מנקבת כרטיסים: :555 מדפסת: ו 0 סרט-ניר: אאאזדאהסץ תווין: ות קורא אופטי: המוסד; | רעא"ל מחלקה: מחשב טלפון: כתובת: ה"ד 7063 ה"א איש הקשר: פניות התכנית שוחררה; תעוד: דמין תנאים: לא דווהו מס. היישום: | 386 עודכן ביוס: 746 - 257 - ו תאור: : אסודקוה556ס מערך 13 ב, השבונוו למגדלים המאוגדים במ ועצה שווכק, כולל השבונות הפרשים במידה והי:ו שיגויים בכמויוה ו/ או במהירים. המערך מאפשר מעפב אהחרי המגדל- ים ומשכף את כטיה המשלוה לעומה ההכנוז בפועל. כמו כז אפשר לכקב? דורות פסט- טיסטיים וטבלאות על פי דרישה. העגרות: : דטםואוסס מילות מפעתת: : 05 הצ א מועצת שווכ השגוגוה למגדלים : 86 הווסחהה תובנה: : : םא שוד-50 המחשב: טוג 200 דגם 40 |שם התכנית: כונני סרטים: זכרון דרוש: 8% כונני תקליטים: מסוג 2314 כמות כרטיסי מקור לתכנית: מכלוליסם הקשוריסם בתכנית: סוגי מסופים: מערכת ההפעלה: 25 צג גרפינ אמצעי קלט/ פלט נוספים: שפות התכנות: קוראת / מנקבת כרטיסים: :ו מדפסת: 00% לוש אג 0 תווין: 1 קורא אופטי: המוקדן ‏ ".1.מ. טלפון: ‏ 03286111 צתוגתג ה.7> 20840 ה"א / איש הקשו: | מנהל הלשכה התכנית שוחררה: 171 תעוד; | לא צמין תנאיס: לשכת שרות מס. היישום: | %33 עודכן ביום: 76 - 2908 1 |. תאור: ו : אסודקומ56שס מערר 2!וב, וול שו!ק באמצעות סוכנים !/א! שווק ישיר ללקוהות. רקלט: ת.מש- לוח, כקבלות, הו.צכוי גיול הובוה, עמידה בתנאי וחיוב, החשבונוה מכירה. הפלט: השבונוה מכירה,מצב השבוז אשראי,(מעפב פרעוז שטרות ושכים), מעכב מכירות, נתוחהח מכירוהא הור הש!ואת הפעולות בהקופוהת שונות של השצה וביז שנה %או לשנה הודמה. כל הדוהוהת הנ"ל נוהנים פרוט לפי לכוה ורכוצ לפי סוכ]:. הערות: נזידלוות נמלנביתרו: שווקס, השבונוה מכירה, המחשב: כונני סרטים: כונני תקליטיס: .4 טוג סוגי מסופיס: צג גרפי; אמצעי קלט/ פלט נוספים: קוראת / מנקבת כרטיסים: מדפסת: טרט-נגיר: תווין: קורא אופטי;: המוסד; י.1.מ. כתובת:| (ו"ד 20210 ה"א התכנית שוחררה: 101008 תנאיס: מס. היישום: | 427 200 דגם 40 מסוג 2314 : 5 דאשוו 60 : 0₪05סשץצ6 א מעכקב מכירה, מעכב סוכנים. -: םה הצוסחגת תוכבנה: : 0-5 שם התכנית: זכרון דרוש: א8ן כמות כרטיסי מקור לתכנית: מכלולים הקשורים בתכנית: מערכת ההפעלה: 25 05 שגרות: | 6 10 שפות התכנות: 1% :55 - 0 - אגפדחס? - 1 מחלקה: טלפון: 1( איש הקשר: מנה? הלשכה תעוד: | 7א צמין לשכה שוות עודכן ביוס: 76 - 259 - תאור: : אסודקומ56סס מערר 512,מערך שווע הנולל:דווח על הנועת המלאי במהסנים ובסניפים,ד)והוה ס- טטיסטיים של הת1ועה(לעומת שנה כודמה,להודש מסוים או מצטבר)נהול הה-]ז של סניפים וטוכנים ?פי לקוהותיהם,טפול בהעודוה משלוה,נהול עמלוה הסוכנים, נ1- הול הנהוג של לקוהוה,דוהוה הש:ו!ואהיים של יצור במפעל.המערר בנוי על אינטג- רציה עם מערנים אוריע כגוז:תמהיר והנה"ה המערד מהאים לשווק בקנה מדה אוצי העגרות: : 5דאפואואסס מחילות מלמיתת: : 65ה0סצםא שווק מלאי ומהיר הנהלת השבונות : ₪6 השס חת תובנה: : םאה צוד- 50 המחשב: טוג 200 דגם 40 |שם התכנית: כונני סרטים: 3 זכרון דרוש: 1% שגרות: 5 כונני תקליטים: 2 מסוג 2314 כמות כרטיסי מקור לתכנית: 0 מכלולים הקשורים בתכנית: סוגי מסופים: - מערכת ההפעלה: 25 105 צג גרפי: אמצעי קלט/ פלט נוספים: שפות התכנות: קוראת/ מנקבת כרטיסים: :55 מדפסת: 00% סרט-נזיר: אגתדסץ תווין: 1 קורא אופטי: המוסד: *.1.מ. מחלקה: | ל. שרוה טלפון: 1 ,2 כתובת: ת"ד ט2021 ה"א איש הקשר;: מנהל הלשכה התכנית שוחררה: 3 תעוד: | ?א +מין תנאיס: קשכת שרות מס. היישום: | 8+ עודכן ביום: 746% - 260 - דודר ה שד 1 תאור: : אסודקומ56סס מערר 12א': השבונוה לסוכנים, כולל רכוצ מכירות לסוכנים וסטטיסטיקוה. הקלט: העודות משלוה מוצרים לסוכן, העודוהת ההצרת אריצות מהסוכז, תעודות צכוי/ חיוב/ התשלום. פלט: השבונותהת לסוכנים. דוה יהרות, דוה מכירוה, דוה העואה ביז מכירות של מוצרים, ולטטיסטיכותהת. הענרות: מזידלהות מניתוו;: סובנים השבונוהו לטוכנים -: 85 הווסחגה המחשב: 8 סוג כונני סרטים: כונני תקליטיס: סוגי מסופים: צג גרפי: אמצעי קלט/ פלט נוספים: קוראת / מנקבת כרטיסים: מדפסת: סרט-ניר: תווין: קורא אופטי: המוסד: ‏ *.1.מ. כתובת: | ה" 204210 ו"א התכנית שוחררה: 1008 תנאים: מס. היישום: | 426 200 מסוג 2314 דוח השו!אה ביז מכירוה של סוכנים, דוה תנועת אריוה : 5 דאם ואס : 5ה וצ א מכירות-ניהול של תובנה: : 50-35 שם התכנית: זכרון דרוש: 8% כמות כרטיסי מקור לתכנית: מכלוליס הקשוריס בתכנית: מערכת ההפעלה; דגם 40 שפות התכנות: :5 001 אגאזתסץ ול מחלקה: ל7. שרות טלפון: | 03286111 איש הקשו: מנהל הלשכה תעוד: | 7א צמין לשכת שרות עודכן ביום: | 10/06/74 - 201 - 3 .. ...ייוו וו וו וה ו ת<אור: בזיבזייא ( מדויך יישותי מחשב ארצי : אסודקו6568ם מערך 12!ו', מערכה השבונות מכירה עד 500 מוצרים בעשרות אריצות לאלפי לכוה- ות. המערכה מטפלה גמוצרים, אריצות, ס)וכנים, לכוהות חישוב תוטפת הנוגלה ואהרות, מהירים הדווחים: ילוגבז בהננה יהרוה הערות: מזילות ממתת: השבונוה ללכקוהוה המחשב: 8% ססוג כונני סרטים: 4 כונני תקליטים: - סוגי מסופים: צג גרפי: אמצעי קלט/ פלט נוספים: קוראת / מנקבת כרטיטים: מדפסת: סוט-ניר: תווין : קורא אופטי: המוסד: *.1.מ. כתובת: הח.ד. 3058 היפה התכנית שוחררה: 7 תנאים: טוכנים ואצורים גאוגופיים. והנחות ללטסוהות שונים, עמלוה לסוכנים. השגונות ורכוצים סטטיסטיים והשבונאיים, כליטה הנועות כספיות וש- ומצב ה-ז ללכקוה. : 5 דאש ואו 60 : 05מסשצ5א השבונאות מסהר ציוד: : ₪6 בשוסח ה תובנה: : 50-35 200 שם התכנית: %כרון דרוש: 6% כמות כרטיסי מקור לתכנית: מכלולים הקשורים בתכנית: מערכת ההפעלה: 26 שפות התכנות: :55 0% אאאדתסץ 1/וס 72 מחלקה: ‏ 7. שרות טלפון: 201 איש הקשר: מנהל הלשכה תעוד: לא צמין לשכת שרות עודכן ביוס: 764 - 262 - תאור: : : אסוזקומ56פס מעררךר 12ה, הופצית מנירוה מבוטסה על נהוה מכירוה הודשיוה בפועל גמשר ענתיים. קביעהת רמה מלאי במהענים לכל מוצר ואריצה להקופה של 3 הודשים כדימה. נהוני המכירוה מהכגלים כמוצר לואי למערכה השבונוה לכוהות. הערות: : דא וסט מילות מפיתת: : 05ה0סץ= א מכירות תהצית מלאי במחסנים מלאי : פההאסחגה | תוכנה: :בוד 50 המחשב: .8 טוג 200 שם התכנית: כונני סרטים: 4 זכרון דרוש: %% שגרות: 10 כונני תקליטים: - כמות כרטיסי מקור לתכנית: 2000 מכלולים הקשוריס בתכנית: סוגי מסופים: מערכת ההפעלה: 26 5 צג גרפי: אמצעי קלט/ פלט נוספים: שפות התכנות: :55 0 0 סרט--ניר : אאתזה0 1 תווין: קורא אופטי: 2 קוראת / מנקבת כרטיסים: המוסד: י.ב.מ. . מחלקה: ‏ 7. שרוה טלפון: 1 כתובת: ת"ד 3058 היפה איש הקשר: מנהל הלשכה התכנית שוחררה: 13 תעוד: | ?לא צמין תנאיס: לשכה שרות מס. היישוס: | 429 עודכן בום: 746 - 263 - בזינזי"א ( מדריך יישומי מחשב ארצי תאור: : אסודקוהמ656ס פקליל*. כליטה פרטי נאשם,פרטי העברה,גצרי דיז מת] מידע ליהידוה לפי דרישה. הקלט:כרטיסים וסרטי מהלכים: ופרטים אישיים, הערות: מזילות מפשתהת: סאונדכס %יה!* משטרה : ה השוסחגה המחשב: כונני סרטיס: כונני תקליטים: .5 0 !ג 360 דגם 40 4 5 מסוג 2314 סוגי מסופים: . 1 צג גרפי: - אמצעי קלט/ פלט נוספים: קוראת / מנקבת כרטיסים: מדפסת: סרט-ניר: תווין: קורא אופטי: המוסד:| מששרה ישראל מחלקה: מר"מ כתובת: | המשה הארצי ירושלים התכנית שוחררה: 127 תנאים: לא דווהו מס. היישום: ‏ 120 - 264 - מוהק. הפלט: הרשעות כקודמות עדכון הכבצים בהומר חדש או ושליפת העבר הפלד?י, ופרטים על עברינים. בדיכת אינפורמציה ראשונית,נסיוז ל%הוי לפי מספר ת"ף%,טביעה אצגבע נוסרף. עיבוד יומי. : 5 דאםשואואס6 : ₪05 0סץ5א תובכנה: . : ה וד-50 שסם התכנית: זכרון דרוש: 6% כמות כרטיסי מקור לתכנית: מכלולים הקשורים בתכנית: מערכת ההפעלה: 26 שפות התכנות: 55 00 - א4אדתסץ / 1 1% טלפון: 271 איש הקשר: צדיס היים תעוד: צמין עודכן בטם: 76 ת<אור: : אסודקו5568ס ארועים פליליים -פ"א-. הקלט: סרט מוהכק וכרטיסים. הפלט: עדכוז: אהה לשב!ע. נמויות:3000 ארועים לשבוע העגרות: מילות מניתוו: ארועים פליליים משטוה : ₪6 השוסהגת המחשב: ש)ג; 360 כונני סרטים: כונני תקליטים: מסוג סוגי מסופים: צג גרפי;: אמצעי קלט/ פלט נוספים: קוראת / מנקבת כרטיסים: מדפסת: . סרט-ניר: תווין: קורא אופטי: המוסד: משטרת ישראל כתובת: המטה התכנית שוחררה: 2 תנאים: מס. היישום; | 119 עבודים סטטיסטיים. כקובץ ארועים פליליים ודוהוה סטטיסטיים שונים על עברוה פליליוה. דוהחות סטטיסטיים הודשיים או לפי דרישה. וכמספר הצאה עדכונים. דגם 40 204 מחלקה: מר"מ הארצי ירושלים לא דווהו - 265 - : 5דאשוואס אאגדסא : 05חסצ=א תובכנה: : 0-3 שם התכנית: זכרון דרוש: 5% כמות כרטיטי מקור לתכנית: מכלוליס הקשורים בתכנית: מערכת ההפעלה: שגרות: שפות התכנות: :5 00 אגאזת0ץ ומ 6 טלפון: 1 איש הקשר: צדיק חיים תעוד: צמין עודכן ביום: 75% תאור: מימזייא ( מוריך יישותי מחשב ארצי : אסודקומ556ס הסבת מערנה רישום אטירים יד ניח. הכקלט- הנועות על סורטים. הפלט- כרטיסי אסיר, הודעוה לצה"ל, הדפיס אסירים הדשים,דוהוה שונים,הדפיס אסירים משוחררים. מהלכים- בדיכקות לוגיות של התנועוה,ציהוי,עדכוז בכובץ אסירים פעילים, הדפסת כרטיט אטיר ההעגרות: נזילות ממיתת: ציהוי משטרה עדכוןז : 6הבוסחבהה המחשב: כונני סרטים: כונני תקליטים: 84 טוא 360 סוגי מסופים: צג גרפי; פש אמצעי קלט/ פלט נוספים: קוראת / מנקבת כרטיסים: מדפסת: סרט-ניר: תווין: קורא אופטי: המוסד: מששרו ישראל7 כתובת: המטה הארצי ירושלים התכנית שוחררה: תנאים: מס. היישום: | 118 ודוהוה עדכוז דגם מסוג 2314 מחלקה: מריימ תובנה: 0 שם התכנית: זכרון דרוש: 66 כמות כרטיסי מקור לתכנית: מכלולים הקשורים בתכנית: מערכת ההפעלה: שפות התכנות: איש הקשרן: תעוד: לא דווהו 266 - עודכן ביוםס: טלפון: אלפו],עדכוז קובץ אסירים משוהררים. : 5 דאם=ואואסס : 5 סצשצ= א : 35 /וד-50 16 שגרות: 5 1% :5 - 0-0 - אגאדתסץ - ות 1|ן87 צדיס חיים לא צמין 77% נזינזי"א ( מזויך יישומי מחשב אוצי . ת<אור: : אסודקוה556ס העבורה. עיגוד דוהוה המוגשים על עברות תעבורה,רישום הרשעות העבווה והמצאתם לגתי משפט, טטטיסטיכקה על האונות דרכים. הקלט-כרטיסי דוהוה העבורה וכרטיסי ו1ועוה. הפלט-כתבי אישום,הרשעות קודמוה,הודעוה לאנשים,דוהוה שונים. מהלניט-גדיקות תכינוה,עצדכוז כקבצים,רדפסות. 30000 כרטיטי קלט לשבוע העגרות: : 8דאם וס מילות מניתו: : 5שמסשצ= א תעבורה הרשעות עבירות הנועה משטרה ‏ בתי-משפט האונוה דרכים : םה הסגה תוכנה: :וד המחשב: שוג 360 דגם 40 |שם התכנת: כונני סרטים: 4 זכרון דרוש: 8 כונני תקליטים: 1 מסוג 2314 כמות כרטיסי מקור לתכנית: מכלולים הקשוריסם בתכנית: סוגי מסופים: 11 מערכת ההפעלה: צג גרפי: - אמצעי קלט/ פלט נוספים: שפות התכנות: קוראת/ מנקבת כרטיסים: :ו מדפסת: 00% סרט--ניר: א 0 תווין : , 1/מ קורא אופטי: המוסד: | משטרת ישראל מחלקה: מר"מ טלפון: 21 כתובת: המשה הארצי* ירושלים איש הקשר: צדיק היים התכנית שוחררה: 6 תעוד: צמין תנאיס: לא דווהו מס. היישום: ‏ 121 עודכן ביום: 7% - 267 - 7 אתז| תאור: : אסודקו5568ס התפלגויוה רב-ממדיות: טבלאות עד 7 מימדים למטרוה מהסר סטטיסטי ראשוני. קלט: כובץ נהונים סדרתי וכרטיסי פרמטרים (עד 1900 כרטיסים) המגדירים ערכי המשתנים ומגנה טבלאוה השצלוב. ניהז לעבור על קובץ הנהונים מסער פעמים במחצורי עיבוד שונים המודרכים על ידי פלט: טבלאות שיצלוב הערות: ואהוצים. כרטיסי פרמטרים. : 5 דא₪ואוס6 .0 זג 8700 50 1155 זאם 2586 + 5א510א46 ]0 7 סז קט פ5אס:זזגו80גז-6255 מילות ממתהת; סטטיסטיכה מהחסר שיצלוב המחשב: .8% טוג 360 כונני סרטים: - כונני תקליטים: דגם 50 סוגי מסופים: צג גרפי: - אמצעי קלט/ פלט נוספים: קוראת/ מנקבת כרטיסים: מדפסת: סרט-ניר: תווין: קורא אופטי: המוסד: ממר יימ מחלקה: כתובת: משהג"ט,הכפיריה ה"א התכנית שוחררה: 213 תנאים: לא דווהו מס. היישום: | 21 - 268 - : 805 סצ5א ההפלגויוה רב ממדיות : 5 ה וס חב תוכנה: : = צוד- 50 שם התפנית: זכרון דרוש: א כמות כרטיסי מקור לתכנית: מכלוליס הקשוריס בתכנית: מערכת ההפעלה: 20.6 5 צט 2 ]5 שגרות: 15 00 שפות התכנות: :55 00% אאתדאסץ 1/עת טלפון: פניוה בכהב איש הקשר: תעוד: צמין עודכן ביס: 76 תאור: : אסוד?וה50סס האור ההפלגויוה הד-ממדיוה ודו-ממדיות. הסלט: סדרוא וצפיוה רג-משתהניות. הפלט: התפלג)ויווו של משתנים בודדיע, ההפלגויוהת משולגותה של צוגוה משהנים, תאורים גרפיים הערות: של קשרים ביז משהנים. מילות מניתו: ההפלגות טטטיסטיקה ההפלגויוה החד ממדיות / המחשב: ., טוג כונני סרטים: כונני תקליטים: סוגי מסופים: צג גרפי; אמצעי קלט/ פלט נוספים: קוראת / מנקבת כרטיסים: מדפסת: טסרט-ניר; תווין: קורא אופטי המוסד: כתובת: מרכ+ וולקני 0 דגם שם התכנית: זכרון דרוש: או כמות כרטיסי מקור לתכנית: מכלולים הקשורים בתכנית: מערכת ההפעלה: שפות התכנות: מחלקה: סטטיסטקה ביה דגז ה"ד 6 התכנית שוחררה: תנאיס: מס. היישום: 116 3 לא דווהו - 269 - 2.3 : 5 דוס : 05 0צ= א : וד 50 :55 אואדת0? על טלפון: | 03940217 איש הקשו: ‏ ז"ר י. פוטר תעוד: לא וצמין עודכן ביים: 7% תאור: : אסודקוה56סס עבוד נהוגים מוכדסם לפני הוה סטטיסטי. הכלט: נהוני סוי - כמה טפולים בכמה הצרות. הפלט: ליווה הנהונים,ליווה ממוצעים,טוהים ופרמטרים נוספים בצ ההרשמוה ביהס להומוגניוה הפיצור, איהור יוצאי דופז וכקירוב ראש סטטיסטי. הערות: מזילות ממסתת: הומוגניות פיאצור טטטיסטיקה ניהוה סטטיסט* ראשוני : 6 תוסחה תובנה: המחשב: 6% ססוג 0 דגם שם התכנית: כונני סרטים: זכרון דרוש: 1068 כונני תקליטים: כמות כרטיסי מקור לתכנית: מכלולים הקשוריס בתכנית: סוגי מסופים: מערכת ההפעלה: 2.3 צג גרפי: אמצעי קלט/ פלט נוספים: שפות התכנות: קוראת/ מנקבת כרטיסים: מדפסת: סרט--ניר: תווין: קורא אופטי: ורה המאפשות וני לנהוה : דוו 60 ₪ : 05 0צ5א : םה ב צוד-50 0663 שגרות: 1 156 06 :55 א4אדתסץ 1 המוסד: | מרכ% !|לנני מחלקה: סטטיסטקה טלפון: 4 כתובת: | ביג דג] ה"ד 6 איש הקשר: ד"ר י. פוטר התכנית שוחררה: 173 תעוד; | לא צמין תנאים: ללא תשלום מס. היישום: ‏ 117 עודכן ביום: 76 - 270 - ו תאור: : אסודקו508סס אזהם )גאטסטהזהם 08 66אג1ההצ 0 5]5צ|גאג צגא העס= סז שאט 0%; אגהסכגק 0486₪א 5086)455 |4א10ז08ת80ק שר4ז >א|פעו:א] אוהז]א טאג א5שאז85 5זא60661615 אסןזזג |60886 א]גזאם: צגף> זט?זטם .ז5שז-0 66א52 6|ק;[]ז|ט0א3 סאג 5זאפזהפאז 2 0₪ 60205 א408; זט;אן] והעגרות: : 5 דאואו 6 מילות מניתרו: : 5 וצ א 6 51%ז-66אא-ט|קן!ז|עא אםזג )60885 5]ן5צן|גאג 66אג|הגץ ‏ 5>]ז5|זגז5 : םה השוסחהה תובנה: : 5 וד- 50 המחשב: 2 סוג 0 דגם שם התכנית: א 4.צסאג כונני סרטיס: 2 זכרון דרוש: ו שגרות: 1 כונני תקליטים: - כמות כרטיסי מקור לתכנית: 18 מכלולים הקשוריס בתכנית: סוגי מסופים: מערכת ההפעלה: 4.3 006 צג גרפי: = אמצעי קלט/ פלט נוספים: שפות התכנות: קוראת / מנקבת כרטיסים: - :55 מדפסת: - 00 סרט--ניר: 1 1% אקסע תווין : - ומ קורא אופטי: 1 המוסד: | מרכ% )ולקני מחלקה: סטטיסטקה טלפון: סי כתובת: | ביה דגז ת"ד 6 איש הקשר: דייר א. גיצי התכנית שוחררה: 13 תעוד: יצמין תנאים: ללא תשלום מס. היישום: ‏ 115 עודכן בטם: 7% - 271 - .מונהימכקס קבטו ססות ף הקנ חמכומי טמוכ אי שטק תב" פד הקימ להקמ שחו ,יליטו ששחהמ ₪82 אש הפ ג-א של עס קפו37-- קמכחקכבד הנס ממ עפחל-אי1--ם, והבפ קה שרמטרויקפהשז2., 0 --07-00- הו מימז"א ( | מזויך יישומי תחשב אוצי / תאור: : אסודקוה56סס 08 6א60|4751 זטסז1א 55 |48]ההצ 100 08" 880025 15 %]הז - 025ז4א .סז זא 6 א65 פא גא ז .אטא 6הז קס0ז5 זסא 0055 ₪)הגז צזקא6 אג הערות: | :וס , מלילות מפיתת: : 805 אצ א אס זג ]80 ז-68055 8%0 5-:ז5:זז5 : ה השוכ חהת תובנה: , : 3 שוד-50 המחשב: 5-7 סוג 0 דאם שם התכנית: 5א כונני סרטים: 5 . זכרון דרוש: 408 שגרות: כונני תקליטים: ₪7 כמות כרטיטי מקור לתכנית: מכלולים הקשורים בתכנית: סוגי מסופים: מערכת ההפעלה: צג גרפי: אמצעי קלט/ פלט נוספים: שפות התכנות: קוראת / מנקבת כרטיסים: - :55 מדפסת: 02% סרט--ניר: 1% אגאד0סץ תווין: - 1 קורא אופטי: המוסד; | *ע1ץ ומידע . מחלקה: . טלפון: 1" כתובת: | ביאליט 95 רמה גן איש הקשר: ד. קריסט? התכנית שוחררה: 166 תעוד; | לא +מי] תנאים: לא ד!והו מס. היישום: | 309 עודכן ביוס: 5%" - 272 - מימ"א מזויך יישומי מחשג ארצי תאור: : אסודקו656₪ס 0 טז קט 0₪= אסזזם)םס א=ז] הזזא אסזז |60885 -840030 5]האז - 030ז60 זהאאט= 8 אן זשם 60ה6א0ק 15 א]גזהא אסזז )םהה60 שהז ז80 8|65גן:ג" .06% 6065א1)-אגאזז 60‏ - 5501 0%8- 48|6ז]50 הזגרות: : 5דאם ואס מילות מניתרו: : ₪5ה0סאץצםא ' 65 אסםזזַ0א)50₪851 880 55%1 תוכנה: : 50 שם התכנית: 30 זכרון דרוש: % שגרות: 1 כמות כרטיסי מקור לתכנית: 4410 מכלוליס הקשורים בתכנית: מעוכת ההפעלה: 006 ציוד: : ה הווסחגת 0 דגם המחשב: סוג כונני סרטים: 5 כונני תקליטים: - טוגי מסופים: צג גרפי; אמצעי קלט/ פלט נוספים: שפות התכנות: - :5 0 - 1% א4אדס? - ות קוראת / מנקבת כרטיסים: מדפטסת: כז סרט-ניר: תווין : קורא אופטי: המוסד: | *ע!ץ ומידע מחלקה: טלפון: | 03735111 כתובת: | ב'א7יק 95 רמת גז איש הקשר: ד. כקריסט? התכנית שוחררה; 9+ תעד; | ?א דמין תנאיס: לא דווה! מס. היישום:| 310 עודכן בום: 5%[ = 273 = בזיבדי' מ מזריך יישוםי מחשב ארצי תאור: : אסודקוהספסס 5 זה זטא | 50א]] =0 5א0]ז]זאגק; סאג 0|06155קצז 6א001 08: -אג8זשק< צןפ 665,צ|א0115,0016ק אס]א1ק0 08%16< 25 50670 8|55ה[]הגץ ה65שזא] ו4זזא .צץ)|54-6 0אג .אק א] 5 |קאגאם אה 45 568%6 סז צהזאסא 5] אגהנסהק 5 :הז הערות: מזילות מיתת: ציוד: : 86 השוסחהה המחשב: 2 טוג כונני סרטים: - כונני תקליטיס: - 0 דגם סוגי מסופים: צג גרפי: - אמצעי קלט/ פלט נוספים: קוראת / מנקבת כרטיסים: מדפסת: סרט--ניר: תווין: קורא אופטי: המוסד: יעוץט ומידע מחלקה: כתובת: ביאליס 95 רמת גז התכנית שוחררה: 2/9 תנאים: קלא דווהו מס. היישום: ‏ 4311 - 274 - : 5דאשואווס6 : 5הסעצם א באז זהאץ 65]ז5]זהז5 06165סקצז תובנה: : 35 ווד-50 שם התכנית: זכרון דרוש: 0% כמות כרטיסי מקור לתכנית: מכלוליס הקשורים בתכנית: מערכת ההפעלה: אגפזעטק שגרות: 1 200 0006 שפות התכנות: :55 00 א3אאזאסץ ות "(1 טלפון: איש הקשר: ד. כקריסטל תעוד: | 7א צמין עודכן ביום: 764 א בזיבד'" ו מוויך יישוםי מחשך ארצי תאור: : אסודקוא6פטס 5 אע 658שזא] 416שאעא 0 אס]זט8]הז015 אגה 5שז|64!60 -הגה-צגם )צסא 8500 61%85 .8560805 הז6א5) סשא]; 056 6)]] 66גא] טגג60 ג אן +ס0 5084 סאג 504, זא58₪66< 60 זג |ע660₪ג, זא65ה6ק, צסא₪5006+ סשזוטאט:6. "5 0 ץצ 15 אגה06גק 5]הז 05 אס]זע6שאם סשאז הערות: מילות מפתת: המחשב: שוג כונני סרטים: - כונני תקליטים: 0 דגם סוגי מסופים: צג גרפי; - אמצעי קלט/ פלט נוספים: קוראת / מנקבת כרטיסים: מדפסת;: סרט-נזיר: תווין ; קורא אופטי: המוסד: יעוץ ומידע מחלקה: כתובת: גביאליק 95 רמה גז התכנית שוחררה: 3 תנאים: לא דווה!ו ציוד: : פההאסחג | תוכנה: ו : 8 דאשואואס : 05ה0סצ=א 5 זז א0]ז80]אז5]ס שם התכנית: יי זכרון דרוש: 40% שגרות: 1 כמות כרטיסי מקור לתכנית: 0 מכלוליס הקשוריס בתכנית: מערכת ההפעלה: שפות התכנות: :5 05 אגאדתס, וז טלפון: 111ךד7 איש הקשר: ד. הקריסטל תעוד: לא צמין מס. היישום: | 308 - 275 - עודכן ביוסם: 75% 1[ . תת -----------. הי | ו תאור: : אסוד?ו6₪פסס .4660805 18468 680 16אםאשא הז60א5ן 0סםא1" 05 61106 ג ג0; -66702ק א5ץ]6 346 5ז/550א .60/44 ה6גם א] אס]זע8:הז5זס אגה שהז 5שז|ש6116 .םק סאג 8685אטא שזט)850 אן .6 אסא60ם צהםץ 5] אס] ז660אם שאז הערות: : 5 דאםואואסס נזיל"ות ממתת: : 05וה 50 א אסזז80]א8ז5)ה 65:ז5|זז5 ציוד: : םה בווסח הת תובכנה: : 5 ה ווד-50 המחשב: .6.0.6 ס|וג 0 דאם שם התכנית: 8 66 כונני סרטים: = זכרון דרוש: 40% שגרות: | 1 כונני תקליטים: - כמות כרטיסי מקור לתכנית: 5 מכלוליס הקשורים בתכנית: מערכת ההפעלה: סוגי מסופיס: צג גרפי: - אמצעי קלט/ פלט נוספים: שפות התכנות: קוראת / מנקבת כרטיסים;: כן :55 מדפסת: כן - הי סרט-ניר: %ססן אגתדאסץ תווין: קורא אופטי: 1 = המוסד: | *ע!ץ ומידע מחלקה: טלפון: | 03735111 כתובת: | ביאליק 95 רמת גז איש הקשו; | ד. קריסטל התכנית שוחררה: 9 תעוד; | 7א %+מין מוים: לא דווהו מס. היישום; | 307 עודכן ביום: 5% - 2716 - ו תאור: : אסוזקוה656ס 5 צ)גאה אג 1265 זט.אסן זגא20 הזגס ג]זא55006 08; אההס6סהק צן אגזגם;: אג נזא] 5ז55₪ הזגס 60ה5סה0 אס0]זןזאה; סז ה6הטהקקג 66אגןהגץ 06 2% אן1הז]א זגהז 50678 5זא5א56060 160005]זא60 05 ה86אעא '5615160ק65הק ג הגס 1 הגה 15 ש6א ]940 6א20 א66אז85 סאג 60;]א1]א1א 5] 66אג]גגצ 2 5 ט60אהז|5190 6 סז קט 08- זטקזטס 6]ַהק.ג60 העגנרות: : 5 דש אואס6 מזילות מניתז: : 5 סצוי= א 5+ אאא 66אג]הגצ ‏ 165ז5]זז5 : ה ה צוסחגת תובנה: :0 המחשב: 64 ס!ג 0 דגם 25 |שם התכנית: כונני סרטים: - זכרון דרוש: 2 כונני תקליטים: - כמות כרטיסי מקור לתכנית: מכלולים הקשוריס בתכנית: סוגי מסופים: מערכת ההפעלה: 4.3 צג גרפי: - אמצעי קלט/ פלט נוספים: שפות התכנות: :55 0% אואזתסץ ות קוראת / מנקבת כרטיסים: מדפטסת: סרט-ניר;: תווין; קורא אופטי: המוסד;:| מכ' גיא)ל|וגי מחלקה: ע"1 טלפון: | 02286121 כתובת: | מלכי ישראל 30 איש הקשר: ד"ר ד. גיל התכנית שוחררה: 50 תעוד: צמין תנאים: לא דווהו מס. היישום: | 226 | עודכן ביוס: 6 1 = 277 = הזחה תאור: : אסודקוה556ס מערך 9: 1הוה נסויים, ביצוע בדיקוה סבירות ושלמוהת של נהוני הנסוי ועריכה נהוהים סשטיסטיים שונים על התוצאוה. הפל3 כולל: טבלאוה של סכונים, השובי מתאמים 6% ,הוה שונוה **+ ונתוה פקטוריאלי - כל אלה בהתכי מי|ו]ז שונים. הניתוהים הטטעיסטיים נערכים ע"י שלוב ר!טינות של מערכה * במערך צה. הענרות: : 5 דא וו ס6 7 * 5]15צ)4א4 66א). ]קהל >*%*% אס0סזזג )|0486) %+ מזילות מניתת: : 5שאסעשץצ> א סטטיסטיכקה 1הוה סטשיסטי של נסויים תובנה: ו המחשב: טוג 200 דגם 40 |שם התכננית: כונני סרטים: ₪ זכרון דרוש: 8% כונני תקליטים: 2 מסוג 2314 כמות כרטיסי מקור לתכנית : : מכלוליס הקשורים בתכנית: סוגי מסופים: - מערכת ההפעלה: 25 צג גרפי: אמצעי קלט/ פלט נוספים: שפות התכנות: קוראת / מנקבת כרטיסים: :55 מדפסת: 0% סרט--ניר: אתדהסץ תווין: 1 קורא אופטי: המוסד: ‏ *.1.מ. מחלקה: ‏ 7. שרוהת טלפון: 001 כתובת: | ה"ד 20210 ה"א איש הקשר: מנהל הלשכה התכנית שוחררה: 9 תעוד: | לא צמין תנאים: / לשכת שרות מס. היישום: ‏ ל41 עודכן ביום: 76 - 278 - בזינז"א ( מוריך יישומי מחשב ארצי תאור: : אסודקוהספפס גני ברכ- הוצאה הודעוה תשלום מים ומיטים לאצרהי בני ברק,כולל מעכב גביה. מטרת המערנה היא להייב אה אצוהי בני ברק בהשלומי המסים לעיריה ולהייבס גהשלום אגרוה המים אוהה צרכו הצרכנים,כולל מעכג גביה על התפגרים בתשלום. הכפלפ הוא קליטה איכוהיה-עדכוז- כקליטה צריכוה המים. הערות: : 5 דאשוא ואס מילות מניתרו: : 05הסאצ א השלומים גביה מעכקב מיסים צריכה מים עיריה המחשב: 8% שוג 370 דגם 165 | שס התכנית: כונני טרטיים: זכרון דרוש: 0 כונני תקליטיס: כמות כרטיסי מקור לתכנית: מכלוליס הקשוריס בתכנית: שוגו ב טופים: מערכת ההפעלה: צג גרפי; אמצעי קלט/ פלט נוספים: שפות התכנות: קוראת / מנקבת כרטיסים: :55 מהפסת: 0% שרטי- = / אגתדת 0 תווין; 1 קורא אופטי: המוסד: | מל"מ מחלקה: טלפון: | 03828181 כתובת: יהוזה הימיה 33,ה"א איש הקשר: התכנית שוחררה: תעוד; | לא צמי] תנאים: לשכת שרות מט. היישום: | 3645 עודכן ביום: 7% - 279 - 5 תאור: : אסודקוה550ס בכקוות ה17ב. בקורה ההלב ואהוצ השומ] בבקר לצורר השבחת גצע הבכקר ע"י* הגדלה נושר היצוו ואהוצ השומז שבחלב. כלט-כרטיטסים. פלט-כגצים ודוהוה. המהלךר כולל עדכ|ו],הכינות.מבהני צאצאים ודוהוה סטטיסטיים. הדוחו; מההלכים לדוהות הודשיים ושנתיים. ההענרות: מילות מפשתת; סטטיטטיכקה הלב שומז : 85 הוסחבהה המחשב: .8% טוג 370 כונני סרטים: 5 כונני תקליטים: - סוגי מסופים: צג גרפי: אמצעי קלט/ פלט נוספים: . קוראת / מנקבת כרטיסים: מדפסת: סרט-ניר: תווין: קורא אופטי: המוסד: מל"מ מחלקה: כתובת: יהווזה הימיה 33,ה"א התכנית שוחררה: תנאיס: מס. היישום: | 331 280 - ביכורת הלב הקלא ות תובנהת: דגם 165 |שס התכנית: זכרון דרוש: 6 כמות כרטיסי מקור לתכנית: מכלוליס הקשורים בתכנית: מערכת ההפעלה: ' 21.6 שפות התכנות: טלפון: איש הקשר: תעוד: | לא צמין לשכה שרות עודכן ביוס: : 5 דטמואואס6 : ₪05 0שצםא | " : םג 50 שגרות: | 14 10 5 :55 0% אאתזתסץ 1 "01 76 ות תאור: : אסודקומ656ס מהיוות גדילה של עגלים. מטרה: הבהנת מהירות גדילה של עגלים שג!דלו לבשר. המהלר בול כליטה,גדיקוה הקינוה,עדכוז,יציוה קבצים ודוהות. פלט: רוה למשכים ומבהני צאצאים. החדיר וה: כל 4 הודשים. השיטה מבוססה על השואה של בנים לעגלים בני צמנס בדר יה מצאו מהאמים משמעוהיים ביז מצב גדילה של גנים לביז הכונוה פרים. הערות :וס סטטיסטיכה עגלים גדילה הקלאות ציוד: : ה ה ווסחה תוכנה: : 50-35 המחשב: 8% טוג 370 דגם 165 |שם התכנית: כונני סרטים: 2 זכרון דרוש: א96 כונני תקליטיס: 2 מסוג 2314 כמות כרטיסי מקור לתכנית: מכלוליס הקשורים בתכנית: סוגי מסופים: מערכת ההפעלה: 6 21 צג גרפי; אמצעי קלט/ פלט נוספים: שפות התכנות: 5: 00% אאא 0 1 קוראת / מנקבת כרטיסים: מדפסת;: סרט-ניר: תווין : קורא אופטי: המוסד:| מל"מ מחלקה: : טלפון: 1 כתובת: יהודה הימיה 33,ה"א איש הקשר: 2 התכנית שוחררה: תעוד; | לא +מי] תנאיס: > לשכת שרות מס. היישום: | 330 עודכן ביוס: 7% - 281 - 7 ארצי | תאור: : אסודקו650ס ניתוה פריטים. ההוכנית מהחשבת כקורלציוה ביז כל פריט בקבוצה-או הסכוסם של יתר הפריטיע גכקבוצה. הכורלציה יכולה להיות לפי דרוגים * או לפי משהנים דיכוטומיים %**- אפשר להגדיר אא הקבוצוה באופנים שונים. והעגרות: : 5 דוו 60 אט:זג )םה608-|ג8)5581-זא01ק< ** א10ז60885|7-אאגא-א.%גג52 * נזילות מפיתת: : 5 מ 0ס/צ א סטטיסטיקה כקורלציוה נהוה ציוד: : םה הכ הגה תובנה: : וד 50 המחשב: 8% 0)וג 360 דגע 50 |שם התכנית: א]ז]אס כונני סרטים: ש זכרון דרוש: 08 שגרות: | 1 כונני תקליטים: - כמות כרטיסי מקור לתכנית: 10 מכלוליס הקשורים בתכנית: סוגי מסופים: מערכת ההפעלה: 2006 צג גרפי: אמצעי קלט/ פלט נוספים: שפות התכנות: קוראת / מנקבת כרטיסים: :55 מדפסת: 02 סרט--ניר: אאףזאסץ תווין: וס קורא אופטי: המוסד: | %)1. בר-אילן מחלקה: מחשב טלפון: 14" כתובת: | רמת גן איש הקשר: ד"ר שניידר התכנית שוחררה: 712. תעוד: זמיז תנאיס: לא ד|ווהו מס. היישום: | 212 עודכן ביוס: 746 7 282 - 5 תאור: : אסודקוחה6פסס ,אאאזזעט .| 80]5ק צם כ6א055106 515צגא 0604 )56 האם וא 6 פזז וטא 0 סק גאט שזטז]:זפא] =הז צ+8 606 מהז גם; סשזקה0ג,6055א1 צ8 אשזזוגא .884-118 טאב אבהאההא צה אט] =הז ה0= סאג א6505|64 א] 4555468 |]:50 בשזטז זפא1 ש6הז זג א1גה 221ט ז6אזא60.אט]5הפט 606 שאז אם אסוזגאאסזא] 0%= .8 -ז5 א6][0א]51 גא 19 ההגרות: : 5 דא 60 מזילות מלפיתת: : 5הסצ>א צהס0שז ז66- 65]ז5]זגז5 5א ציוד: : 5 ה ווסחגת תובנה: : = 5-3 המחשב: 8% שטש)ג 200 דגם 50 שם התכנית: 1 כונני סרט ים: . כרון דרוש: 18% שגרות: | 1 כונני תקליטים: 1 מסוג 2314 כמות כרטיסי מקור לתכנית: 10 מכלולים הקשורים בתכנית: מערכת ההפעלה: 20.6 5 סוגי מטופים: - - צג גרפקה | - . אמצעי קלט/ פלט נוספים: שפות התכנות: קוראת / מנקבת כרטיסים: בז :55 מדפסת: בו - ו סרט-ניר : = 100% אגאזהסץ תווין: 1וק קורא אופטי: המוסד; | %/!1. בר-אילן מחלקה: מחשב טלפון: | 0375211% כתובת: רמה גז איש הקשר: ד"ר שניידר התכנית שוחררה: 10 תעוד; | 7א צמין תגנאים: -, לא דווה!ו מט. היישום: ‏ 217 עודכן בום: 1% - 283 -- ' | תאור: - : אסודקומ56פס זג אםזז]גאא,אגרזזעס .]| .-₪0ק צה 50א5516ם צז]6:אסזסאסא 05 זא1615-ת606 2% םהז א0- 4ם) 6805 א] 556803 |גז506 160 |ק<קג 08: שזטז]זפא] =הז .צז]5הםץ]אט אגן]-808 זג 88] הז הם; סשזקגסא , יבזטזד זפא] שהז זג א1גה [ז22ש ז6גזא60,אס]5מסצ 606 =אז אס אסזזאאמס:זאז גם; : 8% ,-ז5 אסז6א531 גא 19 הערות: : 5 דושואואסס מזילות מפיתהת: : 5מסצ6א זא6ן6ן,60-צז61]אסזסאסא א4568655]10 65!ז5:זאז5 ציוד: : השוחת תובנה: : םםוד- 0 המחשב: 8% ט)!1ג; 360 דגם 50 |שם התכנית: כונני סרטים: - זכרון דרוש: ו כונני תקליטים: 1 מסוג 23164 כמות כרטיסי מקור לתכנית: מכלוליס הקשוריס בתכנית: סוגי מסופים: - מערכת ההפעלה: 200.6 צג גרפי;: - אמצעי קלט/ פלט נוספים: שפות התכנות: קוראת / מנקבת כרטיסים: :ו מדפסת: 0% סרט-ניר: < אאאדאסץ תווין: 0% קורא אופטי: המוסד: | א!1. בר-איל] מחלקה: מחשב טלפון: | >0375211 כתובת: | רמת א] איש הקשר: ד"ר שניידר התכנית שוחררה: תעוד: 7א צמין תנאים: לא דווהו מס. היישום: | 216 עודכן ביום: 7% /10 - 286 - , ת<אור: : אסודקוה56פס 5% +89 אםשזז1גא,אגאזז60 .-0אק צה8 60א06516 .5]5צ|גאה 52:26 ז5ם):.54 א] ה6ההםבםהא +]500 פם:|קקא 08= מזטזוזפא1 מהז צ*8 606 שהז ג0; 0ש זסגטג .בצז]5םץ]אט אגא|] הגה צה 88] שהז 08ס: סאג אםן|הפעגס4 והזעטז)זא] טהז זג א]ה 0271 ז6גזא60,אס]5אסצ 606 6ז אס אסזזגאאט:א] ַ0: -ז5 אסז6א ]53 גא 19 הפבגרות: : 5דאשואואס6 נזילות מיתת: : 0805שץ= א .צה0ססהז ז ]460‏ 65]ז5]זאז 5‏ 55% : םה שוכ הגח תוכנה: : 50 המחשב: .8 שוג 360 דגם 50 |שם התכנית: כונני סרטים: - זכרון דרוש: אדוו כונני תקליטים: 1 מסוג 2314 כמות כרטיטסי מקור לתכנית: מכלולים הקשורים בתכנית: סוגי מסופיס: 0 מערכת ההפעלה: 20.6 צג גרפי: אמצעי קלט/ פלט נוספים: שפות התכנות: קוראת/ מנקבת כרטיטסים: :55 מדפסת: 0001 סרט-ניר: אגתדאסץ תווין : עטק קורא אופטי: המוסד: | א!4. בר-אי?ןז מחלקה: מחשב טלפון: 16%" כתובת: | רמוו גן איש הקשר: ז"ר שנייזר התכנית שוחררה: 112 תעוד: צמין תנאיס: לא דווהן מס. היישום: | 215 עודכן ביוס: 64 ו - 285 - ת<אור: : אסודקו656₪ס סטטיסטיכקה לא פרמטריה ב- *. כמעט כל המבהנים הסטטיסטיים המופיעים בספרו של ציגל גנוסף לעוד מנהנים לא פרמטריים.עבור כל מבהזן יש פונכקציה שמהארת אה השמוש גמגהן. נאער כמוה הנהונים קטנה- רנהוה המהאים ה!וא לא פרמנפרד. העגנרות: : פדאשואוסס ג >* מזילות מכיתה: : 305 0צ=א סטטיסטיקה מגהן לא-ערמטרי : 6 השוסחבה תוכנה: : ₪ 50 המחשב: טוג 360 דגם 50 |שם התכנית: כונני סרטים: - זכרון דרוש: 30 כונני תקליטים: 1] מסוג 2314 כמות כרטיסי מקור לתכנית: מכלוליס הקשוריס בתכנית: סוגי מסופים: 201 0 מערכת ההפעלת: צג גרפי: - אמצעי קלט/ פלט נוספים: שפות התכנות: , קוראת / מנקבת כרטיסים: :55 מדפסת: 00 שרט- ו אגאז0ץ תווין : 1 קורא אופטי: + המוסד: | א/1. בר-איל] מחלקה: מחשב טלפון: | 03752114 כתובת: | רמה ג] איש הקשר: זד"ר שניידר התכנית שוחררה: 1712 תעוד: צמין תנאים: לא דווהו מס. היישום: ‏ 211 עודכן ביוס: 7% - 286 - . התהאור: : אסודקו656₪ס = שע10אה6שז ,5 5צוהאג )א 0616 ו0ה; אסא 508 055-0% 25063.4 ג אס]זגא41)|ם ז5א|ה6ג 5ז5שז צ|ג1זאםט550 ז] -6א]ז65םאס, |ה0616וטצו 6 ז באטן ז8ה0;5 זזאט <0 5א10 זגא]6088 05518%6< || אזהס 5 זטקא].55וה 16 18 )6א5 פמט זעקא].₪06655ק |םצסא ג סזא] סשא]6048 86 צגא ה6זהת .8 ס6הז צ8 א6₪8056 צ)65%א: 5א0]:ַזק1א0556 הערות: : 5 דא ואו 60 נמזילות מיתה: : 5 סי א 5 זג זטא4הא=ק 5]5+הא4 +ג0)0616קהסא 6אז]ז5-:6גם: ציוד: *: םה הווסחהת תובנה: : וד 50 המחשב: 8% ס )ג 370 דגם 165 |שם התכנית: זטתפס כונני סרטים: - זכרון דרוש: *א00ן שגרות: 1 כונני תקליטים: - כמות כרטיסי מקור לתכנית: 200 מכלולים הקשוריס בתכנית: סוגי מסופים: מעוכת ההפעלה: 20 צג גרפי: - אמצעי קלט/ פלט נוספים: שפות התכנות: :55 וי אאתדתסץ עס קוראת / מנקבת כרטיסים: מדפסת: סרט-ניר: תווין : קורא אופטי: המוסד: מל"ה מחלקה: טלפון: וני כתובת: | כקיריה הטכגיוז היפה איש הקשר: ז"ר גולזגרג התכנית שוחררה; ודוד תעוד: | לא %מין תנאיס: לשכת שרוה,מכירה מס. היישום: ‏ 230 עודכן ביוס: 746 - 287 - ה תאור: : אסודקומ56שס הוכנית אשר אוטפה 1הונים מסלפיוה בימז הבהירות.,מנהרה אוהם ומשוה ?הוצאות כקודמות ומגצעה ההצית של ההוצאוה הסופיות. העגרות: : 5דאשואו 60 זיל"ות ממיתווה: : 05הסצ> א החצית בהירות ציוד: : 5 ה שוסחהת תובנה: : 05 שסם התכנית: המחשב: 5 טוג 0 דאם כונני סרטים: - זכרון דרוש: 408 שגרות: 1 כונני תקליטים: כמות כרטיסי מקור לתכנית: + 0 מכלולים הקשוריסם בתכנית: סוגי מסופים: - '- - מערכת ההפעלה: 3 ו צג גרפי; אמצעי קלט/ פלט נוספים: שפות התכנות: קוראת/ מנקבת כרטיסים: כו מדפסת: כו סרט--ניר: תווין: קורא אופטי: 55: 7 - 100% אגתדתפסץ ו המוסד: | טכ"מ | מחלקה: טלפון: 2" כתובת: שדי טמטס 8 ה"א איש הקשר: י. רוצנפלד התכנית שוחררה; 19 תעוד: | לא צמיץ תנאים: שכירות ,מכירה 7 מס. היישום: | 284 עודכן ביוס: 76% - 288 - דד"ו פוא 2 אי והצאור: : אסודקומ56סס . אה0אז5א צ7%ק50 השזהא ז605 ז5ש: כא [אא\ק סאה 35405 6א1קהטק פאה 5הש6זםאג]ז0ס 05 אסזזגא]604%89 ז605 ז6.5)! 6אןזעק604 . אהסאזסא צ|07ק50 ה6זהא ז605 ז65| שהז 6א]זא]אגםזסס טצ)]זגאהםז)ג 0 ה86הטא 2 א0ה- זטסצהן אהסאזסא אט34]זקס סשהז 6א[62205 .אא א06הק ההשאז| -אהז]1608 .5זעסצג|ן ההבנרות: : 5 דא 6 5 808006085 סאג 84,606] הזוא =|8.]זהקאם:% בזידוות מניתוו: : 85 סא סאן]אאהססהק האשא] 1 6א]אאג | צ65-5027% זגא | ז605-זַ6%| ציוד: ז: = הווסחהה תובנה: :0-5 המחשב: טוג שם התכנית: כונני סרטים: - זכרון דרוש: % כונני תקליטים: - כמות כרטיסי מקור לתכנית: מכלולים הקשורים בתכנית: סוגי מסופים: מערכת ההפעלת: צג גרפי: אמצעי קלט/ פלט נוספים: שפות התכנות: קוראת / מנקבת כרטיסים: :55 מדפסת: סרט-ניר: אאאזאסץ תווין: ומ קורא אופטי: המוסד: כק!1ההל בע"מ מחלקה: טלפון:' 20203 כתובת: | אבן גבירול 54,ה"א איש הקשר: ד"ר מ.גוטרמז התכנית שוחררה: תעוד; | 7א +ומין תנאיס: לא דווה! מס. היישום:| 246 עודכן בום: 4 1 - 289 - | תהאור: : אסודקומ56סס גביהת אגרוה מים לפי מדידה או לפי צורוה הישוב אהרוה. מהלכים:הדפסוהו השבונוה לכקריאה אופטיה,תצכורות.,ההראוה וצוי ניהוק. נהול הטב)]ז ההיי*ב והמצאה דווהים על יהרוה והתפלגויוה שונוהת לכביעת המדיניוה לגביה פיגורים בתשלום. במויוה: רֶָ-160000 השבונוה דו-הודשיים. ההבגרות : 5 דא= ואו 6 נזידוות מניתות: : 5םמסשצ= א גביה סקוורא-א)ועטי היוב מדידה חשבונוה צריכה מים עיריה ציוד: : ה ה צוס הבה תובנה: : 50-36 המחשב: 2 0)וא; 360 דגם 30 |שם התכננית: כונני סרטים: זכרון דרוש: 6%% שגרות: 100 כונני תקליטים: : מסוג 2314 כמות כרטיסי מקור לתכנית: 0 מכלוליס הקשורים בתכנית: סוגי מסופים: מערכת ההפעלה: צג גרפי: אמצעי קלט/ פלט נוספים: שפות התכנות: קוראת/ מנקבת כרטיסים: :55 מדפסת: 00 סרט-ניר: א3אאדתסץ תווין : 1 קורא אופטי: המוסד;| עיריה ה"א מחלקה: מיכ|ז טלפון: כתובת: ככר מלכי ישראל ה"א איש הקשר: / התכנית שוחררה: תעוד: | לא צ%מי] תנאים: לא דווהו מס. היישום: ‏ 175 עודכן ביום: 7% ו - 290 - ו ות<אוה: : אסודקוהמ556ס גביה ארנ)1!וה ומע עטכים לפי פרמטרים אוביכניביים-שטה,שנה בניה,אצור וכד' ולעי שומוה. מהלכיפם: יצירתה היוב שנתי עם/בלי הנהה לתשלום מראש ומשלוה השגונוה זו הודשיים לאלה שלא שלמ:ו מראש. השבונוה,הצכורוה והתהראוה ?קריאה אופטיה. נהול השב:ו] ההייב והמצאת דווהים על יהרוה והתפלגויות. כמויות: כ- 135000 השבונוה מגורים !ו- 40000 השבונוה עסכקים. הָגנרות: : 5 דא5ואוס6 בזילות מפיתת: : 5סהסצ:א אביה תשלומים אונ:ונה קורא-אופטי מיסים עיריה ציוד: : 5 וכסח הח תובנה: : 35 וד המחשב: .8% ס וג 360 דגם 30 |שם התכנית: כונני סרטים: 4 זכרון דרוש: 66% כונני תקליטים: 3 מסוג 23164 כמות כרטיסי מקור לתכנית: מכלולים הקשוריס בתכנית: סוגי מסופים: מעורכת ההפעלה: צג גרפי: אמצעי קלט/ פלט נוספים: שפות התכנות: :ו 001 מדפסת: סרט--נור: א4אדתס? 1/1 תווין: קורא אופטי: קוראת / מנקבת כרטיסים: המוסד: ‏ עי'ריה ה"א מחלקה: מיכ|] טלפון: כתובת: | (כר מלכי ישראל ה"א איש הקשו: התכנית שוחררה: תעוד: | 7א צמי] תנאיס: לא דווהו מס. היישום:| 176 עודכן ביוס: 74% | - 291 - ו<אור: מ ארצי | : אסוד?ו568סס מס ערך מוטסף. מטרה המערכת הפעלת ההוק,מעכקב אחר דווה וגביה. מעקב אחר שגוזדז*ם. הפעגרות: נזילות מלביתת: ערר-מוסף ‏ מיטים המחשב: ססוג כונני סרטים: - כונני תקליטים: - סוגי מסופים: צג גרפי; אמצעי קלט/ פלט נוספים: קוראת / מנקבת כרטיסים: מדפסת: סרט--ניר: תווין : קורא אופטי: המוסד: | משרד האוצר כתובת: רוממה ירושלים התכנית שוחררה: תנאים: מס. היישום: ‏ 361 : ₪6 השוסחבו מחלקה: שעם 7א דווה) - 292 - : 5דא6וא ואס : 5 סעוצ= > תוכנה: : 35 ד 50 שם התכנית: זכרון דרוש: % כמות כרטיטי מקור לתכנית: מכלולים הקשוריס בתכנית: מערכת ההפעלה: 20.6 שפות התכנות: :ו 0000 אאאדאסץ 1 טלפון: 1 295(" רונז איש הקשר: ש. תעוד: | 7א צמין עודכן ביום: 764 מס-וכ!ש ציוד: : 5 ה וכסח הח מינז"א ( מוויך יישומי מחשב אוצי ת<אור: =: אסודקומ6פטס מס רכוש. עדכוז קבצי נכסים ובעלים הרשת לתיכק)ני שו)וי למכר להשלומים. הנגרות: נזילות מפתת: מיסים המחשב: 8% 0ס)ג דגם כונני סרטיס: כונני תקליטיס: מסוג 2314 סוגי מסופים: צג גרפי: אמצעי קלט/ פלט נוספים: קוראת / מנקבת כרטיסים: מדפסת: סרט-ניר: תווין: קורא אופטי: משרד האוצר מחלקה: המוסד: כתובת: | רוממה ירושלים התכנית שוחררה: תנאיס: מס. היישום: | 360 293 - במס רכוש בתנועוה המתיהטוה להרהגה והנועוה אהרוה לביצוע הנה"ה. : 5 דא 6 : 0305 א תוכנה: : 50-35 שם התכנית: זכרון דרוש: 10% כמות כרטיסי מקור לתכנית: מכלולים הקשורים בתכנית: מערכת ההפעלה: 21.6 05 שגרות: 20 שפות התכנות: :55 0% אתדתסץ מ טלפון: 291 איש הקשר: יעכב הוגה תעוד: | לא צמין לשכת שרות עודכן ביום: 7464 ו . : אסודקו8מ50סס תאור: שם הישום: נכסים. אוכלוסית רקוגץ: בעלי דירות בשכונים שבבעלות עירוניה -עדרא ובצרו]- מטרה: משלוה הלושי הושלום. הערות: : 5דאשואואסס ו . זילות ממיתת: : 5 סשוץםא התלושים אוכלוסין מיסים עיויה : ה ה שוסא הת תוכנה: :םד דגם 30 |שם התכנית: זכרון דרוש: 26 כמות כרטיסי מקור לתכנית: מכלולים הקשורים בתכנית: מערכת ההפעלה: המחשב: ס0ס)!ג; 360 כונני סרטים: כונני תקליטיס: סוגי משסופים: צג גרפי: שפות התכנות: אמצעי קלט/ פלט נוספים: :5 009 אגאדתסץ 1 קוראת / מנקבת כרטיסים: מדפסת: סרט--ניר: תווין: קורא אופטי: המוסד: | עיריג תא-יעו מחלקה: טלפון: 221 בי + " גנבר מ7ב שרא? תה"א י. בהז כתובת: איש הקשר: . התכנית שוחררה: 3 תעוד: צמין תנאים: ללא השלום מס. היישום: 256 עודכן בום: 7% - 294 - ---ההוהההה- ואקק הדודה ההולקה-=--<--- = 4 3 מזריך יישומי מחשב ארצי תאור; שלטים. מטרה: גגיה מטי שלשים 9: געלי שלטיט, 3 רשיוגווו לשלטים מהלכים: הערות: זילות ממתת: וישוי שלטים מיטים רשיונוה : ₪6 הווסח גו המחשב: .8 טוג 360 כונני סרטים: 4 כונני תקליטים: - זגם 30 סוגי מסופים: צג גרפינ אמצעי קלט/ פלט נוספים: קוראת / מנקבת כרטיסים: מדפסת: סרט--ניר: תווין: קורא אופטי: המוסד: עיריה הא-יפו מחלקה: ככר מלנכי ישראל ת"א כתובת: התכנית שוחררה: 33 תנאים: מס. היישום: ‏ 255 , - 295 - טוגי שלטים, הקבולים. . התראות, הצכורוה. הליטו הוקבולים, הוצאה רשיונוה. כמויות: 20000 . תובנה: שם התכנית: זכרון דרוש: 40% כמות כרטיסי מקור לתכנית: מכלוליסם הקשורים בתכנית: מערכת ההפעלה: 26 שפות התכנות: טלפון: איש הקשר: "0 תעוד: צמין ללא השלום עודכן ביוס; אוכלוסית וסובץ: הייבי מס שלטים בה"א. : 6דא= ואואסס : 05הסשצ= > : וד שגרות: 10 2000 5 :5 0005 אד ווק 2011 בהז 1 74% ו תאור: : אסודקומ56סס מערר גביה ונה!ל מס ערר מוסף. המערך צובר נהונים על הייבי מס ערר מוסף: נהונים כלליים של שם,כהובתה,סוא עסק וכו. הצהרוה על הייבות במס,הודעות על השלום המס בגנכיט,וכ] דווהים שונים ממשרדי המס גדבר בכקרות היובים מיוהדים רטזרי השלום וכד'י. המעורכת מפיקה שוברים שונים להייבי רמס, טפטי הצהרה,הסדר* וש?ום,כקנסוה ודוהות להנהלח המס )לתשרדים. רהעגרות: : 5דאפואואס6 נזילדוות מניתה; : 05 סעצ= א אגאביה השגונאות מיטיט גביה ערך-מוסף : ה 2 ווסחהה תובנה: : 35 ו ד- 50 המחשב: .8% ס0!וג; 370 דגם 155 |שם התכנית: כונני סרטים: זכרון דרוש: -10% כונני תקליטים: מסוג 2314 כמות כרטיסי מקור לתכנית: מכלולים הקשורים בתכנית: סוגי מסופים: מערכת ההפעלה: צג גרפי: אמצעי קלט/ פלט נוספים: שפות התכנות: קוראת / מנקבת כרטיסים: :55 מדפסת: 0% סרט-ניר : אגאדחסץ תווין: 1 קורא אופטי: המוסד: | טכ"מ בע"מ מחלקה: טלפון: 7" כתובת: | רה* סמטס 8 איש הקשר: י. ענברי התכנית שוחררה: תעוד: דמין תנאים: קלא דווהו מס. היישום: ‏ 221 עודכן ביום: 7% - 296 - ומוי ו יקי וי שה ליה א יבר" ו וא , * . . + ו א ו | ב תאור: ו : אסודקוה56סס אגף המכס !הבלו- עבריני מכס. ' מטרת המעברים ה: ד)הות סטטיסטיים שונים על עגריני המכס בתהנוה המכס. הדוחות הסטטיסטיים הם אלפוז עבריני מכס וכז דוהותה סטטיסטיים לפי סמל עבריז,סמל מהות עבירה,סמל פעילות,פרטי מכס ומס כקניה. הסלט במערכתה הוא דוהוה גילוי עבירה. כ- 1500 כרטיסים להודש. הנברות: : 5דאםשואואס6 נזידוות מניתרו: : 5סאסצ>א מכס ‏ עבריניטע טטטיסטיהה אלפוז : םוסח בה תובנה: :50-35 המחשב: .8% טוג 370 דגם 165|שם התכנית: כונני סרטים: %כרון דרוש: כונני תקליטים: כמות כרטיטסי מקור לתכנית : מכלולים הקשוריס בתכנית: סוגי מסופים: מערכת ההפעלה;: צג גרפי: אמצעי קלט/ פלט נוספים: שפות התכנות: קוראת / מנקבת כרטיסים: :ו מדפסת: 0 סרט-ניר: אאתזתסק תווין: ול קורא אופטי: המוסד: | מל"מ מחלקה: טלפון: | 03828181 כתובת: | יה!ודה הימי*ה 33,ת"א איש הקשר: התכנית שוחררה: תעוד: | לא %מיץ תנאים: לשכה שרות מס. היישום: | 336 , עודכן ביום: 6% 1[ - 297 - תאור: : אסודקוה56סס מכס. כליטה וגדיכה נגהונים,אישור הישובים,ניהול כופותה,יצירה בסיס נהוני יבוא,הדפטה רשימונ* יבוא,פיתוה עיבוד נהונים קשור בצמז אמיהי כהלס ממערכה מינהליה. כלט:נהונים על יבוא מתהור רשימוני יבוא וטפסי מכע. מהלכים:נליטהר,בדיקה,הודעוּה שגיאה,הוצאת אישורים ורשימונים מודפטים. במויות: 1500 טפטיע גיום מההנוה מכס והעגרות: זילות מפיתת: מכס ‏ רשימון : ה השוסח בה המחשב: טוג 370 דגם 165 כונני סרטים: - כונני תקליטים: 1 מסוג 3330 סוגי מסופיס: צג גרפי: 0 20 אמצעי קלט/ פלט נוספים: קוראת / מנקבת כרטיסים: מדפסת: סרט--ניר: תווין: קורא אופטי: המוסד: מלימ מחלקה: כתובת: רוממו/ ירושלים התכנית שוחררה: 13 תנאיס: לא דווהו מס. היישום; | 327 298 - ומשרדי עמילים. : 5דאשואואסס : 05 סעצם א תובנה: : 0-5 שם התכנית: זכרון דרוש: 0% שגרות: 640 כמות כרטיסי מקור לתכנית: 0 מכלולים הקשורים בתכנית: 16 מערכת ההפעלה: 2.6 05 שפות התכנות: :55 אגאאדתסץ 1 015 טלפון: 291 איש הקשר: תעוד: לא צמין עודכן ביוס: 776 ן[ 7 ותגאור: : אסודקו5568ס פכקוה על ומורוה היצוא.לפי התכנוהת אגפף מטבע הוץ הידיב כל יצוא: להביא את המט"ה הוך 6 ה)ודשים מהאריך היצוא ואצכאי לכקבל ההצר מס עכיפי]. קלט:רשימוני יצוא מהמכס,ד:ווהי המורות וההצרים מהבנלכים העוסכים במט"ה. פלט:דוה פרוט התגועה של יצוא תמורוה וההצרים,דוה הריגים ליצואנים ע7א מילא! אחר ההכנוה. : : 5 דאשווס6 מזילות מלפיתה; : 5 סעצ=א רשימוןז יצוא המורות ההצרים מטבע הוטץ מכס *: ה ווסח הח ותובנה: : 5 50 המחשב: .1 טוג 370 דגם 165|שם התכנית: כונני סרטים: - זכרון דרוש: 9080 כונני תקליטים: 2 מסוג 2314 כמות כרטיסי מקור לתכנית: מכלולים הקשורים בתכנית: סוגי מסופים: מערכת ההפעלה: 20.6 צג גרפי: אמצעי קלט/ פלט נוספים: שפות התכנות: קוראת / מנקבת כרטיסים: :555 מדפסת: 000% סרט-ניר: אגאדתסץ תווין: 1וק קורא אופטי: המוסד; | מל"מ מחלקה: 1ה!ה מע. טלפון: כתובת: הכיריה רוממה איש הקשר: י. אדלר התכנית שוחררה: 2 / תעוד. | לא צמין תנאים: קלא דווה| מס. היישום: | 157 עודכן ביוס: 75% - 299 = נמ אוצי ה תאור: : אסודקוחה0פ5סס מכס.- בדיקה הישוב המנס.מידע למוסדות הממשלתיים רעוסכים בארגו]ז ווסוה סהורות יבוא. חוץ. ממערב כקלט:רשומו] יג!א. מהדבי פלט:שגויים,טנועט הגגיה,סכומים יומיים,סה"כ י*יבוא מצטבר. כמויו הבר כמויות: 270 ושומוגים ליוט בכל ביה מכס. עבודה דרר מסופים. הלברות: : 5 דא=ואואס6 בזילוו בזילדוות מניתות: : 5 סש צ6א ‏ מכס ‏ | , מכט סהר-הוץ יבוא ציוד: : םה הווסחגה תובנה: : 50 המחשב: .8 שוג 370 דגם 165|שם התכנית: כונני סרטים: 1 זכרון דרוש: א שגרות: דן כונני תקליטים: 1 מסוג 3330 כמות כרטיסי מקור לתכנית: 0 מכלולים הקשורים בתכנית: המאזה סוגי מסופים: 270 22000 מערכת ההפעלת: 20.6 5 צג גרפי: - המחשב כונני סו כונני ת! סוגי מס צג גרפי; אמצעי אמצעי קלט/ פלט נוספים: שפות התכנות: קוראת /נ מדפסת. | | קוראת/מנקבת כרטיטים: 1% 5 סרט-ניר מדפסת: - 000% תווין : שר -- גר 2 שר תווין: קורא אופטי: קורא אונ המוסד: המוסד: מל"מ מחלקה: [תוח טלפון: כתובת: כתובת: הכיריה רוממה ים איש הקשר: 0 התכנית ' תעוד: לא ומין התכנית שוחררה: ים: ו תנאים: לא דווהו מס. היישום: | 158 עודכן ביום: 5% מס. היישו - 300 - ו ת<אוה: : אסודקומ0556 .וק אע)ןצאםץ |4א10]זגא 1 |1586 שהז 6082 וםמססא אסז:זה)ע51]9 א -ג51אםפ א אס 8550 א510%א5ק סאג 656אגהט5א] |גאסזזגא הזסה8 .1 אפהסא סאג זא6סא5ק6כא] 50]ג4|ג5 הענרות: : 5 דא=ואוא0ס6 נזידוות מניתוו: : 5מסשצ= א טא )גאסזזגא אסזזה |ע518 |סססא אס]5א6? ז: םוסחה ותובנה: : 3 צוד- 50 המחשב: :8 טוג 360 דגם 50 | שם התכנית: אס כונני סרטים: - זכרון דרוש: 906 שגרות: כונני תקליטיס: - כמות כרטיסי מקור לתכנית: מכלולים הקשורים בתכנית: סוגי מסופים: מעורכת ההפעלה: צג גרפי: אמצעי קלט/ פלט נוספים: שפות התכנות: קוראת/ מנקבת כרטיסים: :ו מדפסת: 0% סרט-ניר: אד 0 תווין: עמ קורא אופטי: המוסד; | *ע!ץ ומידע מחלקה: טלפון: | 03735111 , כתובת. | ב'אל*92 95 רמה גז אש הקשו; | 1. קרי60ל התכנית שוחררה: 112 תעוד: לא צמין תנאים: קלא דווה| מס. הישום: | 312 עודכן ביום: 16% - 301 - | מכבס יבוו ממעו מהדו במ|' הנב בזיד מבס ל בזיליות מניתוו: סעד אוכלוטין] טטטיטטיקה : םה הצוסחגת תובנה: המחשב: .8% 0ְס)וג; 360 דגם 30 | שם התכנית: כונני סרטים: 4 זכרון דרוש: 5% כונני תקליטים: 5 כמות כרטיסי מקור לתכנית: : מכלוליס הקשוריס בתכנית: סוגי מסופים: מערכת ההפעלה: 26 צג גרפי: אמצעי קלט/ פלט נוספים: שפות התכנות: קוראת/ מנקבת כרטיסים: מדפסת: סרט-ניר: תווין: קורא אופטי: המוסד: | עיריו/ תא-י9! מחלקה: טלפון: כתובת: | ככר מלני ישראל ה"א אש הקטו: התכנית שוחררה: 1 תעוד: תנאים: ללא תשלום תאור: : אסודקוה656ס מטרה: דווהים סטטיטטיים ע? אוכלוסיה סעד, הדפסה רשימוה ללשכוה,. הדפטת ספר. קלט: מסמכי מכור מהלשכות, כרטיסי עדב|]. מהלכים: הכמה,עדכו:,הדפסה דוהוה והדפסת ספר. כמויות: 12000 . - הלברות: : 5 דא ואו 60 : 0₪05סצ6 א : 35 השוד-50 :55 001 אגתזאסץ ומ 22011 סומר מס. היישום: | 251 עודכן ביוס: 7% - 302 - לפטי וכ<אוה: : אסודקומ56סס מערר 5א, מעכב אורי אכלוס דירות. מטרת המעררךר היא מעקב אהר* שקלגי האכלוס של דירוה, מהן מידע על מצב הדירוה הפנויוה והמובטהות ואינפורמציה על התם- דמות האכלוט (מעכב על הדירוה מגמר בניתהה ועד סיום אכלוסה). מערך צה משהמש בכקבצים של מערר ההסכסדמוה הבניה. המערר מכיל בדיקות סבירות ל7כלט, עדנ!וז, ע- ליפה ודווה. ניתהז לערור דוהות גם באמצעות * . הנגרות: : 5 דאשואואס6 5 * נזילות מניתוו: : 05 סצ=< אכלוס דיווו מעפב פרויכקטים בניה מעכב זירות המחשב: :8 שוג 200 דגם 40 |שם התכנית: כונני סרטים: זכרון דרוש: *8קן כונני תקליטים: מסוג 2314 כמות כרטיסי מקור לתכנית: מכלוליס הקשורים בתכנית: סוגי מסופים: מערכת ההפעלה: 5 צג גרפי: אמצעי קלט/ פלט נוספים: שפות התכנות: קוראת/ מנקבת כרטיסים: :5 מדפסת: 000% טרט-ניר: אאאדתסץ תווין: ומ קורא אופטי: המוסד; | *.1.מ מחלקה: טלפון: 1 כתובת: | 7.8₪. 20210 ה"א איש הקשר: מנהל הלצכה התכנית שוחררה: טד/ן : תעוד; | לא צמין] תנאים: לשכח שרות מס. היישום; | 40% עודכן ביום: 7464 - 303 - ו 0 0 כ 7 9 3 מימ"א מדריך יישותי מחשב ארצי תאור: : אסודקוה556ס מטרה: דווווים סטטיסטיים ע?7 אוכלוסיה סעד, הדפסתה רשימות ללשכוה, הדפטת ספר. כקלט: מסמכי מכור מהלשכות. כרטיסי עדבו]. מהלכים: הכקמה,עדכון,הדפסה דוהוה והדפסת ספר. כמויות: 12000 >. < הנברות: : 5דאשואואסס זילות מיתת: : 5 הסץ= א סעד אוכלוטי] טטטיטטיקה : ₪6 השוסח גת המחשב: .8% 0ס)ג 360 כונני סרטיס: 4 כונני תקליטיס: - סוגי מסופים: צג גרפי;: אמצעי קלט/ פלט נוספים: ן קוראת / מנקבת כרטיסים: ] מדפסת: סרט--ניר: תווין: קורא אופטי: המוסד: עיריו הא-יע!ן כתובת: בכר מלבי התכנית שוחררה: וד תנאיס: מס. היישום: | 251 מחלקה: ישראל ה"א ותובכנה: : םח הווד 50 דגם 30 | שס התכנית: זכרון דרוש: 5% כמות כרטיסי מקור לתכנית: מכלוליס הקשורים בתכנית: מערכת ההפעלה: שפות התכנות: :55 אאתזת0סץ 1 טלפון: 1ן2%33 איש הקשר: ש. סומר תעוד: צמין ללא תשלום עודכן ביוס: 746 - 302 - | האור: : אסודקומ6פ5סס מערך 5א, מעפב אקחרי אכלוס דירות. מטרהת המערר היא מעכב אהרי שלגי האכלוס של דירוה, מהן מידע על מצב הדירוה הפנויוה והמובטהות ואינפורמציה על התפ- דמות האכלוט (מעטב על הדיוה מגמר בניתה ועד סיום אכלוסה). מערוך %אה משהמש בכקבצים של מערר התסדמות הבניה. המערר מכיל בדיכוה סבירות 7כקלט, עדנ!ז, ע- ליפה ודווה. ניהו לערור דוהות גם באמצעות * . העגרות: : 5 דאשואווס6 * 5 מזייליות מנפיתוו: : 5 ה סעוצ א אכלוס דיווא מעטב פרויכטים בניה מעכב זירות : ה השוסח ה תובנה: : 0-6 המחשב: 8 טוג 200 דגם 40 | שם התכנית: כונני סרטים: זכרון דרוש: 8% כונני תקליטים: מסוג 2314 כמות כרטיסי מקור לתכנית: מכלולים הקשוריס בתכנית: סוגי מסופים: מערכת ההפעלה: 5 צג גרפי: אמצעי קלט/ פלט נוספים: שפות התכנות: קוראת/ מנקבת כרטיסים: :55 מדפסת: 0% סרט-ניר : אאדח 0 תווין: וס קורא אופטי: המוסד: *.1.מ מחלקה: ‏ 7. טלפון: 1 כתובת: ת.ד. 20210 ה"א איש הקשו;: מנהל הלשכה התכנית שוחררה: טד/ן . תעוד. | לא צמיז תנאים: לשכח שרות מס. היישום: | 409 עודכן ביים: 7% - 303 - 0% ת*ו תאור: : אסודקו5508ס 0 מטרה: דוווים סטטיסטיים על אוכלוסיה סעד, הדפסה רשימוה ללשכוה, הדפטת ספר.- קלט: מסמכי מקור מהלשכות, כרטיסי עדבו]. מהלכים: הכמה,עדכון,הדפסה דוהוה והדפסת ספר. כמויות: 12000 . העו. הערות: 0 בזיד'ו נזידוות מביתרד: : 005 א 5 סעד ‏ אוכלוטי] טטטיטטיכקה : םה השוסחגת תוכנה: :50 המחשב: .8% 0)ג 360 דגם 30 | שם התכנית: המחש י 5 . כונני סרטים: 4 זכרון דרוש: 54% שגרות: | 18 [ כונני תקליטים: - כמות כרטיסי מקור לתכנית: 002 יי מכלולים הקשורים בתכנית: סוגי מסופים: מערכת ההפעלה: 26 5 צגגרל? | צג גרפי: אמצ אמצעי קלט/ פלט נוספים: שפות התכנות: קוראת קוראת/ מנקבת כרטיסים: :55 מדפסת מדפסת: 01 סרט-3. סרט-ניר: אד סץ תווין: קורא > תווין: 1 קורא אופטי: המוסד; | עיר"י/ תא-יע! מחלקה: טלפון: 1ן233 כתובת: | ככר מלכי ישראל ה"א איש הקשו: ש. סומר התכנית שוחררה: גד תעוד: ומי"ן תנאים: ללא תשלום מס. הי" מס. היישום: | 251 עודכן ביום: 7% - 302 - תהאור: : אסודקומ56סס מערך 5א, מעטב אוחרי אכלוס דירות. מטרה המערדך היא מעקב אהרי שלגי האכלוס של דירוה, מהז מידע על מצב הדירוה הפנויוה והמובטהות ואינפורמציה על התכק- דמות האכלוט (מעכקב על הדירה מגמר בניהה ועד סיום אכלוסה). מערר אה משהמש בקבצים של מערר הוהכסדמוה הבניה. המערר מכיל בדיכקוה סבירוה לכקלט, עדנ|ון, ע- ליפה ודווה. גיתז לערור דוהות גם גבאתצעוהת * . הפגרות: : 5דאשואואסס 5 * נזילות מניתוו: : 5הסצ= א אכלוס ריוו מעכב פרויכטים בניה מעכב דירות המחשב: :84 שוג 200 דגם 40 |שם התכנית: כונני סרטים: זכרון דרוש: א כונני תקליטים: מסוג 2314 כמות כרטיסי מקור לתכנית: מכלוליס הקשורים בתכנית: סוגי מסופים: מערכת ההפעלה: 5 צג גרפי: אמצעי קלט/ פלט נוספים: שפות התכנות: קוראת / מנקבת כרטיסים: :ו מדפסת: 0% סרט-ניר: אאתדאס:] תווין: 1% קורא אופטי: המוסד: | *-1.מ מחלקה: ‏ ל. שרוה טלפון: 01 כתובת: | 7.8. 20210 ה"א איש הקשר: מנהל הלשכה התכנית שותררה: טד/ן . תעוד. | לא צמין תנאים: לשכח שרות מס. היישום: | 409 עודכן ביום: 74 - 303 - תאזו 00- המחע כונני ! כונני ו סוגי ב צג גרו אמצע קוראח מדפסו סרט- תווין: קורא מס. הי מ | | תאור: : אסודקו5568ס הוצאה רשיונוו לעסכקים שונים כאשר האישור מ!הנה ברשויות שונוה ורבות כג!ו] משטרה,כיג! *-אש,תהתבר ואה,משרד הבריאוה וכ|ו. קקט:דיווה רשויוהת על אישורז/אי אישורז אה העסם. פלט:רציונות עסכפים לעסכים מאושרים,רשימה עסכים לכל רשוה שעליה לאשר, רשימות עם יורות של אגרה רשיוז שיש לשלם. הערות: : דאשואואסס בזיל"ות מקפשיתהו: : 5 60 א רישוי רשיונות עטכקים עסכים-רשיונוה 7 עיריה מיסים ציוד: : םההשוסחגת תובנה: : 5 ד 0 המחשב: .8% טוא 360 דגם 30 כונני סרטים: 4 כונני תקליטים: 3 מסוג 2314 שס התכנית: זכרון דרוש: א שגרות: | 30 כמות כרטיסי מקור לתכנית: 000 מכלולים הקשוריס בתכנית: מערכת ההפעלה: סוגי מסופים: צג גרפי: - אמצעי קלט/ פלט נוספים: שפות התכנות: קוראת / מנקבת כרטיסים: :55 מדפסת: ל 0% 0 סרט-ניר: - אאאדתס? תווין: קורא אופטי: 1 ₪ המוסד:| עיר*₪0 ה"א מחלקה: מינון טלפון: כתובת: | כ(ר מלכי ישראל ה"א איש הקשר: י. כהן התכנית שוחררה: תעוד: | ?א צמין תנאים: קלא דווהו מס. היישום; | 177 עודכן ביוס; 7% - 304 - 7 אוצי | תאור: : אסודקומ56שס חיובים עבור ד!אר-אויר. קלט:העודוה מטירה של בהי דואר בארץ ובהול. טבלאות העריפים,נתהיבים וההלכ3ות מעבר כלט,היכוז שגויים,הדפסת היובים ורכוצים קמשרדי דואר של ממשלוה שונות. דוהוה טטטיטטיים ומסהריים. הערות: : 8 דאשואואסס מזילות מבפיתה: : 5/0305 דואר-אויר המחשב: ., טש)א 360 דגם 30 שם התכנית: כונני סרטים: זכרון דרוש: 6% כונני תקליטים: מסוג 2314 כמות כרטיסי מקור לתכנית: מכלולים הקשוריס בתכנית: סוגי מסופים: מערכת ההפעלה: 25 צג גרפי; אמצעי קלט/ פלט נוספים: שפות התכנות: קוראת / מנקבת כרטיטים: :ו :55 מדפסת: 0% סרט-ניר: . א3אאדחסץ תווין: 1 קורא אופטי: 00 המוסד: | אל-על מחלקה: מע"ץ טלפון: 23 כתובת: גמל העופה לוד איש הקשר: נכ. צימט התכנית שוחררה: 0+ תעוד: | לא צמין תנאיס: לא ד)ווהו מס. היישוסם: ‏ 159 עודכן ביום: 77% 1[ - 305 - תת או 06- המחנ כונני' כונני ו סוגי נ צג גרי אמצ? קוראר מדפסו סרט- תווין: קורא מס. הל בזינזי"יא ( מזויך יישומי מחשב ארצי ות<אור: : אסודךקוה656ס גביה !ומעכגב נלליים- מערכת המאפשרת יצירה היובים והדפסה הודעוה להשלום או פנכקסי השלומים.מעכב אהחר הפיגווים והתשלומים בצורה דוה פיגורים-יש אפצרות לכ1גל האוך של הפיגורים לעפי עומק הפיגורים, ודוה השלומים-כקיימת אפשרות לקגבל דוה גע לפי מכקור תשלום. מפיכה תצכורות למאחרים בהשלום בנוסהים שוגיט גההואם לעומק הפיגור,דוה לעו"ד לגבי לקוהות שכיבלו התצכורות. הערדות: : 5דטפואואסס נזילות מפיתת;: : 5/8805 אגביה מצסב ציוד: : ה הוסחבת תובנה: :םד 50 המחשב: .4 1)6ג 360 דגם 30 שס התכנית: כונני סרטים: 3 זכרון דרוש: בו כונני תקליטים: - כמות כרטיסי מקור לתכנית: מכלוליס הקשוריס בתכנית: סוגי מסופים: מערכת ההפעלה: צג גרפי: אמצעי קלט/ פלט נוספים: שפות התכנות: קוראת / מנקבת כרטיטים: :5 מדפסת: 00% סרט--ניר: / אגאדאסץ תווין: 1 קורא אופטי: המושון 18" לן7 היה מחלקה: טלפון: ‏ 03622292 כתובת: שד' רוטשילד 42 ה"א איש הקשר: ד. נאטי התכנית שוחררה: 32 תעוד: +מין תנאים: לשכת שרוה מס. היישום: ‏ 397 עודכן ביוס: 764 - 306 - 7 ארצי | תאור: : אסודקומ560ס מערר 10ב', הפצת עהונים למנויים: הכלט: פרטי המנוי. הפלט: הזפסי עטיפ- וה למשלוה עהונים, הזפסי הצכורות והודעוה השלום למנויים, הדפסי עדכונים מצטגרים של פרט* מנויים מאצ הפסת האלפוז האחרוז. לפי דרישת הלכקוה). ההדפסוה הז באנגלית. הפגברות: בזילוות נזניתרו: עהונים- הפצה הפצה עתונים הדפסת עטיפוה עיהונים : םוכחת 2000 תובנה: המחשב: "8 שוג כונני סרטים: 8% כונני תקליטים: 2 מסוג 23164 שס התכנית: זכרון דרוש: א 128 כמות כרטיטי מקור לתכנית: מכלוליס הקשורים בתכנית : מערכת ההפעלה: 25 דגם 40 סוגי מסופים: צג גרפי: אמצעי קלט/ פלט נוספים: שפות התכנות: קוראת/ מנקבת כרטיסים: מדפסת: סרט-ניר: תווין: קורא אופטי: המוסד: (י.ב.מ. מחלקה: טלפון: כתובת: (ו"7 20210 ה"א איש הקשר: התכנית שוחררה: גד תעוד: תנאים: קשכח שרות מס. היישום: ‏ 417 - 307 - עודכן ביוס: (אלפוז מנויים מלא מופס : 5 דאם ואואס6 : 05הסעצ6<> : 5 צוד- 50 שגרות: 2 20000 5 :55 00% אגאדתסץ ג/עוס (1 מנהל הלעכה 7א צמין 7% ותנצזו 006- המחע כונני' כונני ו סוגי 3 צג גרי אמצ?ע קוראו מדפסו סרט- תווין: קורא מס. הי | ת<אור: | : אסודקוה556ס מערר 10א*: מערר הפצה של עהונים. הדפסת מדגכותה למשלוה עהונים לנכקוזות מב- ירה ומינוייט בארץ ונגהחו"7, עריכת השבונוה למפיצים ולמי1ויים עם אינטגוציה בספית למערכה הנהלו השבונזוה (ה +* של י.ב.מ.)קליטה ההצרות ועריכה ד)הות ה- מנההים אה המשלוהים וההחאצרות בהתכים שונים. בצוע הדפסת מדבקוה בתדירות י- ומית תור עדכ)וז יומי של כובץ המפיצים והמנויים.הדירוה יתר הדוהותה הודשית. העגרות: : 5 דאו= וואסס 86 > מזיל"ות מביתוו: : ₪5םאסעשצ א הפצה עהוגנים עהונים- הפצה : םה הוסחגה תובנה: : 50-35 המחשב: שוג 200 דגם 40 |שם התכנית: כונני סרטיס: זכרון דרוש: 16% שגרות: 15 כונני תקליטים: מסואג 2314 כמות כרטיסי מקור לתכנית: 11000 מכלולים הקשורים בתכנית: סוגי מסופים: מערכת ההפעלה: 25 5 צג גרפי: אמצעי קלט/ פלט נוספים: שפות התכנות: קוראת/ מנקבת כרטיסים: :55 מדפסת: 00% סרט-ניר: - אאתדאסץ תווין: : וע קורא אופטי: המוסד: ‏ י.1.מ. מחלקה: ‏ 7. שרוה טלפון: | 03286111 כתובת: | "7 20210 ה"א איש הקשר: מנה? הלשכה התכנית שוחררה: 13 תעוד: | לא +מין תנאים: לשכה שרות מס. היישום: | 416 עודכן ביום: 76 - 308 - בזירז"א ( מזויך יישומי מחשב ארצי תאור: : אסודקומ56סס .זז66 סשזא]אק ה6צגן-]זושה 05 זשסצגן -זזגמסזטג .באט51אמא]ע סאג ז5]ן פזהאהק.ז618601 ג 06 56035646 16ַא0אז₪056:זטקאן אט ז1ע6או6 טשזא]אק 5הםצהן ₪008 08 81 ג 05 564645 06:6ססקסז:זעפזטס .8זא]אק ג0-כא. הפזזס|ק הפעגרות: : 5דאם ואאס6 מזידיוות מניתרו: : 5 וצצ א הסצג)-1ז)טא | זזש0-6186שזאזגק ציוד: : םה ה וס חב תובנה: : 50 המחשב: 5 שוג 0 דגם שם התכנית: כונני סרטים: זכרון דרוש: 0% שגרות: 6 כונני תקליטיס: כמות כרטיטי מקור לתכנית: מכלולים הקשוריס בתכנית: סוגי מסופים: מערכת ההפעלה: צג גרפי: אמצעי קלט/ פלט נוספים: שפות התכנות: קוראת/ מנקבת כרטיסים: - :ו מדפסת: 0% סרט--ניר: %ון אגתדחסץ תווין: קורא אופטי: ות המוסד:| שנ"ם מחלקה: טלפון: כתובת: רח' סמטס 8 ה"א איש הקשר: מ. 1ורשטין התכנית שוחררה: 1712 תעוד: | 7א צמין תנאים: קלא דווהו מס. היישום: | 167 עודכן ביום: 64 / ו - 309 - רבצו 06- המח; כונני ' כונני ו סוגי נ צגגר אמצ;?; קוראו מדפסו סרט- תווין: קורא מס. ה! מימז"א ( מוויך יישותי מחשב ארצי ונגאור: : אסודקומ56סס מערר 5ב, מעטב אהרי* ההכפדמוה הבניה. מטרות המערךר היא מעקב אהרי ההכדמות הב- ניה של דירות. המערך עוכקב אהרי התהקדמוה הבניה של הדירה על סמך דווה הודשי מרגע ההחללו גניהוה ועד סיומה. נשמרים נה!ונים רבים על הדירה והמערר מאפשר 7קגל רוהות מוגדריטם על פי דרישה וכז טבלצוה סטטיסטיות על פי דוישה. ניחה לערור דווווו גם באמצעוה * . ההעברות: מזילות ממיתת: בניה דירוא הופעדמוה : 3 השוס הג המחשב: .8 טוג 200 כונני סרטיס: 4 כונני תקליטיס: > מסוג 2314 דגם 40 הווקדמוה בניה של דירות תובנה: : 5 דש וס 5 *. : 5/0805 א דירוה 0-5 : שם התכנית: זכרון דרוש: כמות כרטיסי מקור לתכנית: א שגרות: 8 מכלוליס הקשוריס בתכנית : סוגי מטופים: צג גרפי: אמצעי קלט/ פלט נוספים: קוראת/ מנקבת כרטיסים: מדפסת: סרט--ניר: תווין; קורא אופטי: המוסד: | *.1.מ מחלקה: ‏ ל. שרות כתובת: ת.ד. 20210 ו"א התכנית שוחררה: 6 תנאיס: מס. היישום: | 410 - 310 - מערכת ההפעלה: 25 5 שפות התכנות: 1% :55 - 00 - אי - עס טלפון: 1" איש הקשר: מנה? הלשכה תעוד: | 7א צמין] לשכה שרות עודכן ביוס: 746 בזיבדייא ( מזריך יישומי מחשב ארצי וב<אור: : אסוד?ו6508ס ביצוע מהלכי נגכקרה פערהיה עבור מכונוה בכרה ספרהתית. הפעלה המערכת ממטופים. הנזגרות: : 5דאשואואסס נזילות ממיתהת: : 5םמסעשצ= א בכרה סיפרתית ‏ פיכוה-יצור המחשב: 2 סט !וג כונני סרטים: - כונני תקליטיס: - סוגי מסופים: 200 צג גרפי: - אמצעי קלט/ פלט נוספים: קוראת / מנקבת כרטיסים: מדפסת; סרט-ניר: תווין: קורא אופטי: המוסד: | העשיה אוירית כתובת: גמל וועופה לוד התכנית שוחררה: 12 תנאיס: מס. היישום: | 169 : םוסחה תובנה: : 50 0 דאם שם התכנית: זכרון דרוש: 5% כמות כרטיסי מקור לתכנית: מכלוליס הקשורים בתכנית: מערכת ההפעלה: שגרות: 4313 שפות התכנות: 55: 001 אד 0 1/עום מחלקה:| ממ"1 טלפון: איש הקשר: מ. ברנוב תעוד: לא צמין לא דווהן עודכן ביוס: 74% - 311 - תנאו 06- המחת; כונני כונני ו סוגי ( צג גר אמצ!; קוראו מדפסו סרט- תווין: קורא מס. הי מזיבז" ו מוויך יישומי מחשב ארצי ת<אור: : אסודקומ656ס 4% זאםץ 15אג-3 אס 5ז05| 6א0) 6א1]א]ה6גא 08= 8אםוז051ק וססז שא]אהשזסס בצ 6א ם |כא]5 .|צ6הגז זקג =0 זטסזאזהק א0א= 5םהטזבצאע6 סאג 5/0265 אזהזהס:1 אטם סאג אט0ט1]ז1א]-פט 816ז5א6508 צמה]|]אטה ג0= שאס אעא 05 5זן5650 2:056 אטם . .00] 6)טא1ק5 0647166 כא6 |841 08; 5אסןז051ק ססז 506665516 א]גזפס ההגרות: נזילות ממסיתת: : 6 ה הוסחגהה המחשב: ססוג 0 דגם כונני סרטים: כונני תקליטים: סוגי מסופים: צג גרפי: אמצעי קלט/ פלט נוספים: קוראת / מנקבת כרטיסים: מדפסת: סרט-ניר: תווין: קורא אופטי: רפא"ל המוסד: מחלקה: כתובת: | ה"ד 7063 ה"א התכנית שוחררה: תנאים: קא דווהו מס. היישום; | 168 - 312 =- : 5 דא₪ואואס6 : 05ה0ס%צ5א זא016-60א64א/א | זאסן ‏ א תובנה: : םמ 50 שס התכנית: זכרון דרוש: 96% כמות כרטיסי מקור לתכנית: מכלולים הקשורים בתכנית: מערכת ההפעלה: שפות התכנות: :ו 00% אגאזסץ ומ זסג טלפון: איש הקשרן: תעוד; ' לא צתין עודכן ביום; 76 ב תאור: : אסודקו50₪פס בצ )0ג4זא60 צ:5569%8 סאג אכזז6טסכגק 5 סז 6הןאשזגה אגא סאה 080585,ז80006ק שאז 05 שהעז6טהז5 צ+|55548ג:זט;אן סאג [ַא55 5]ַא8גק,5אהסאז6א,155 :455698 |גאהםזא],625העז6 =נאגא סז זא56 0 0 .080581 06 אהשז ז6/5308א0): ה0= אגוק סאה קע אסוס::זטלזטס הָזגרות: : : 5דא= ואואס6 נזילות מניתרו: : 5שהסעשצ=< 6א]אאגוק| |0סאזא60 צהסזאפצא] 6א11 צ)555%0. המחשב: . טוג 1000 שם התכנית: כונני סרטיס: 2 זכרון דרוש: 06 שגרות: 3 כונני תקליטים: - כמות כרטיסי מקור לתכנית: 0 מכלולים הקשורים בתכנית: סוגי מסופים: מערכת ההפעלה: 5006 צג גרפי: אמצעי קלט/ פלט נוספים: שפות התכנות: קוראת / מנקבת כרטיסים: :55 מדפסת: 00% סרט-ניר: אאתזחסץ תווין : ומ קורא אופטי: המוסד:| טכ"ע טלפון: כתובת: | רה' טמטס 8 ה"א איש הקשר: י. צעירא התכנית שוחררה: 12 תעוד; | לא צמין תנאים: לא דווהו מס, היישום: | 17% עודכן ביוס: 7% = 313 = א ת<אור: : אסודקו5568ס 0ז 6א660801 155 |55538 05 ז80006ק< א5|ת60% =0 ז605 06 אסזזג 616 8 0שאטד6.<טאגא צהמצם =0 6טוגץ סשססה 66גהשעג סאג אאססאג6ה8 ז6טססהק זא 6040 648.60 455 .5 זא6א400145 שהטז6טמאז5 ז80006ק .2 .סא זהג< צ8 6116 ז605 .ן :זט;אז זה ז605 1260הגאאט50 .2 .ז08ק6ה ז605 260]אשזן .1 :זטקזטס הערות: : דאשואוסס נזילות מכתת: : 5הסץצא א צ5081 455 | ז80006ק 6טגצ-540060זא6א0ק604 ז605 ציוד: : שה השוסח גת תובנה: : םח וד 50 המושג .6.0.6 טוג 0 דגם כונני סרטיס: 2 כונני תקליטים: שם התכנית: זכרון דרוש; אסד שגרות: - % כמות כרטיסי מקור לתכנית: מכלוליס הקשורים בתכנית: 5 מערכת ההפעלה: 3 סוגי מסופים: צג גרפי: אמצעי קלט/ פלט נוספים: שפות התכנות: קוראת / מנקבת כרטיסים: 55: מדפסת: 7 9% 0 סרט-ניר: + - אגאדחסץ תווין: - 1 קורא אופטי: המוסד:;| עשיה אויריה מחלקה: ‏ ד.0.טסי. טלפון: כתובת; | 1מל העופה ?| אש הקשו: | א%. דסקל התכנית שוחררה: 2 תעוד; | 7א צ+מי] תנאיס: לא דווהו מס. היישום; ‏ 173 עודכן ביום: 76% - 3164 - בזיבך" ו מוויך יישותי מחשב ארצי תאור: : אסודקו6568ס מערכתה להכנ!ו] ועל:ה על דצור מוצרים מורכבים. כסלט:מבנה המ!)וצר.הצמנות ליצרנים,מלאי במהטז,הוכבות משנה,כמויוה דרושות. פלט:תכנון ומעכב לטוה קצר ולטוה ארור,נהול מלאי נהוץ וה%מנות,ל)וה צמנים. העבגרות: נזילות מיתת: מלאי הכ1)ז ופיקוה על ייצור הצמנות : ה שוסח ה המחשב: 5. שוג 0 דאם כונני סרטים: - כונני תקליטיס: 0" סוגי מסופים: צג גרפי: אמצעי קלט/ פלט נוספים: קוראת/ מנקבת כרטיסיס: מדפסת: סרט-ניר: תווין: קורא אופטי: המוסד: טכ"מ כתובת: | שד'* סמטט 8 ה"א התכנית שוחררה: 2+ תנאים: מס. היישום; ‏ 285 315 - שכירות : 5 דאםשואואסס 609 צ)55688ג. : הצא תכנ)ז לוה צמנים תובכנה: : ם ₪ צוד- 50 שס התכנית: זכרון דרוש: 10% כמות כרטיטי מקור לתכנית: מכלוליס הקשורים בתכנית: מערכת ההפעלה: 3 שפות התכנות: :ו 000% אתזחסץ ומ טלפון: | 034642697 איש הקשר: י. %צעירא ומכירה עודכן ביום: 746 ופ ת<אור: : אסודקו568סס (,צזן|]0ג= זאג|ק ||גא5 =ה]זא6 5הסז]אסא ה6[הא אגהססהק וסג זאס6 אס ז6טססגאק אזגם 65[]זַ084א60,זטם ||" 5ה0סז1א0א,5ז15)| ז]א,פזהגס 5 ז5 5 .6א]אאהו|ק שא]ז ג0; ההעבגרות: : : 5 דא₪ וס מידוות מניתוו: : 5הס/צ=< זטס ||א= א06ז5 6א080681 זאגו|ק וסאזאס: אסוז0000א;? : 6ההוסחבה תוכנה: : 0-5 המחשב: שוג 1130 שם התכנית: כונני סרטים: 2 זכרון דרוש: א6ן כונני תקליטיס: - כמות כרטיסי מקור לתכנית: מכלולים הקשורים בתכנית: סוגי מסופים: מעוכת ההפעלה: צג גרפונ אמצעי קלט/ פלט נוספים: שפות התכנות: קוראת/ מנקבת כרטיסים: :55 מדפסת: 00 סרט-ניר: אגאדחסץ תווין: עס קורא אופטי: המוסד:| אלהא מחלקה: ‏ 9332 טלפון: 055 כתובת: | אשדוך איש הקשר: אלמז נורמן התכנית שוחררה: | תעוד: | לא אמין | תנאים: לשכת שרות מס. היישום:; 26% עודכן ביוס: 7% - 316 - תאור: : אסודקו556₪ס מערכת נהוה יצור והמהיר להצמנות. כולטה דוה עוב' מהתהנות -ש"ע,ה"ג-. כרטסת מגנטיו הצוהיה להצמנות -2000-,לההנוה -50-. עדכוז מהמסור במכביל לכל החתכים. פלט1- דוה יעילוה ע' יומי קלמנרל. פלט2- דוה רו"ה לפי הצמנות הקופהי. פלט3- ווה ומהירי מפורורט להצמנה. פלט4- נתוה יעילות ע' הודשי ב 1 רדש ואה ו,לברוותב: : 5 דוו 60 נזידוות מזניתוו: : 5 סצ= א כרטיס-הצ והי המהיר יעילוה מהשב-צעיר : =ההוסחגת תובנה: : ₪ ₪ ב ודו 50 המחשב: ]אטטא]א סוג 0 דגם 15|שם התכנית: כונני סרטים: - זכרון דרוש: אן שגרות: כונני תקליטיס: כמות כרטיסי מקור לתכנית: 002 מכלוליס הקשורים בתכנית: סוגי מסופים: מערכת ההפעלה: צג גרפי: - אמצעי קלט/ פלט נוספים: שפות התכנות: קוראת/ מנקבת כרטיסים: 1% :55 מדפטסת: - 0 סרט--ניר: - א4אדת סי תווין: - עמ קורא אופטי: המוסד:| אניה מחלקה: טלפון: 22 כתובת: זרר השלוט 10 ה"א איש הקשר: יצהס גילוני התכנית שוחררה: | תעוד: צמין תנאיס: 7לא השלום מס. היישום: | 122 עודכן ביוס: 6% | - 317 - א | ת<אור: : אסודקומ560סס .גזגם צהז635%15 הש5זגא 6א066551גק 0₪- אג068גק< צ] אגגזגסם; 5 ]זג 16א10 =0 5אס:זגזעק604, 5א5]0ג5צא60 גזגס 5אגנ-1םק ההעבנרות: נזידיוות מניתוו: ץצאז5]א62 0168024 68 )563051 : 6 וכח הו המחשב: 6 סוג 0 דגם כונני סרטים: 3 כונני תקליטים: ₪ סוגי מסופים: צג גרפי: אמצעי קלט/ פלט נוספים: קוראת/ מנקבת כרטיסים: מדפסת: סרט-ניר: תווין; קורא אופטי: המוסד: | מכ3' גיאולוגי . מחלקה: ‏ ע"1 כתובת: | מלכי ישראל 30 ים התכנית שוחררה: 3+ תנאיס: מס. היישום: | 225 - 318 - .אםזזההטזג5 סאג 5א64ז6וגגגק .]ה 5038051|58 פז0וס 1 אא 100 5₪ק .א]4 1 זטסםג. : 5 דוו 60 : 05 סעשצ=> ץצ ]65 השזהא צ8[ז5 0641 6606כאהסצה תוכנה: : ₪5 הצוד-50 שם התכנית: זכרון דרוש: 276 כמות כרטיסי מקור לתכנית: מכלולים הקשורים בתכנית: מערכת ההפעלה: שפות התכנות: :ו 000% אגאדתסץ 1/עס % טלפון: 21(" איש הקשר: ד"ר ד. גיל תעוד: צמין ללא תשלום עודכן ביום: 76 ןו בזינזייא , מוריך יישותי מחשב ארצי וגצאוור: : אסודקומ56שס 1 צ+ )א )+8068564164ז56ק5 0₪- אגה6סהק צ] אגגזוהס- טא 604755 שא]אהסא 06 אסזז6עמז5א60,אס]ז1880|א6 אס30:51 61:0885ק .שאאסאאאט =0 אסזזגא]אמשז06 זא6זאס: זא.6|6% -בסא4סאגז5 |האהשזא1 06 6פ5ע,אס0]זג6|188 קפז5 5:2-3אכזזקהם הזבגרות: : 5דאםשואואס6 זיליות מניתה: : 5 סע)צ= א א 5אאז15]אםה06אז52560 515צ)באג -:8060368164ז66ק5 צאז5]א םה :65 -: םה הווסחגהת תוכנה: : 50 המחשב: ס)וג 0 דגם שם התכנית: כונני סרטים: -1 זכרון דרוש: 2420 כונני תקליטים: - כמות כרטיסי מקור לתכנית: | מכלולים הקשוריס בתכנית: סוגי מסופים: מערכת ההפעלה: 2.3 צג גרפי: אמצעי קלט/ פלט נוספים: שפות התכנות: קוראת/ מנקבת כרטיסים: :55 מדפסת: 0% סרט-ניר: א.אדאסץ תווין: 1 קורא אופטי: המוסד: | מכ' גיא)ולוגי טלפון: "9 כתובת: מלכי י*שראל 30 איש הקשר: ד"ר זד. גיל התכנית שוחררה; 3 תעוד: ומין תנאים: ללא תשלום מס. היישום: 224 עודכן ביוס: 6% ןו - 319 - ת<אור: : אסודקו556₪ס מעור 19: אפט * עעה עיליה ליצירה סרט בקרה למכונוה עיבוד שגבי העובדות באמצעות גקרה טפרהיה. המשטחים שיש לעבד מהוארים בצורה חד משמעיה באמצעוה השפה; הפלש של התכגיה מהווה כלט ל"פוסטפרוצסור" היוצר אה סרט הבפרה של המכונה. הערות: : פדאשואווסס 8 ש0₪ז+צ60 )16 מאשאעא 60אא מ 06ס4ק 6]זזגהסזטה-זק. * בזיל"ות ממזניתוו: : 805 = א גנקרה סיפרגויתה עיבוד שבבי. המחשב: 8.1 ססוג 200 דגם 40 |שם התכננית: כונני סרטים: - זכרון דרוש: 566 כונני תקליטים: 2 מסוא 2314 כמות כרטיסי מקור לתכנית: - מכלולים הקשורים בתכנית: סוגי מסופים: מערכת ההפעלה: 2.6 צג גרפי: אמצעי קלט/ פלט נוספים: שפות התכנות: קוראת/ מנקבת כרטיסים: 1% :55 מדפסת: . - 00 סרט-ניר: - אתדתסץ תווין : - 1 קורא אופטי: המוסד: י.1.מ. מחלקה: מטה שוום טלפון: 1 -03 כתובת: ת"ר 20210 ה"א איש הקשו: מנה? המטה התכנית שוחררה: 9 תעוד: צמין ב | תנאיס: לשכת שרות מס. היישום: ‏ 441 | עודכן ביוס: 7% - 320 - וכ<אור: : אסודקוה5506ס הישוב כמ:ודוה גיאולוגיותהת והנדסי!ה של סהף אבז הול ועופרה,מיפוי גיאולוגי והחישבים גיאולוגייפם. קלט:נהוני קידוהים. העיבוד לפי דרישה בלשכת השרוה של הה"ל. ההענרות: : 5 דאשואואס6 בזיל"ות מניתוו: : 5ו סעוצ א קידוה הישוג-כמודוה גיאולוגיה סהף ‏ מיפוי גיאולוגי תובגה ו המחשב: .ב ססוג 1130 שם התכנית: כונני סרטים: %כרון דרוש: 220% כונני תקליטיס: כמות כרטיסי מקור לתכנית: מכלוליס הקשוריס בתכנית: סוגי מטופים: מערכת ההפעלה: צג גרפי;: אמצעי קלט/ פלט נוספים: שפות התכנות: קוראת/ מנקבת כרטיסים: :ו מדפסת: 0% סרט-ניר: אאאדתסץ תווין: , 1 קורא אופטי: המוסד: המצע מחלקה: טלפון: 1-""7 כתובת: ז. 1. אילוה איש הקשר; א. 7גנוז התכנית שוחררה: תעוד: צמין תנאיס: שכירות מס. היישום: ‏ 261 עודכן ביוס: ' 10/06/76 - 321 - בזימז"א ( מדריך יישותי מחשב ארצי ות<אור: : אסודקוהמ556ס מדידה נפהים וכמויוה של עפר לפי נתוני מדידוה -פנסס מודד- הדירוא: לפי דרישה. הנברות: : 5 דאשואואס6 בוידוות מניתוו: : 5 הצא מרירה ‏ מדידו-במויוהת : 5 הבוסח בה תובנה: :ד 50 המחשב: ט1ג; 360 שם התכנית: כונני סרטים: זכרון דרוש: 9 כונני תקליטים: כמות כרטיסי מקור לתכנית: מכלוליס הקשוריס בתכנית: סוגי מסופים: מערכת ההפעלה: צג גרפי: אמצעי קלט/ פלט נוספים: שפות התכנות: קוראת / מנקבת כרטיסים: :55 מדפסת: 0% סרט-ניר: אד תווין: 1 קורא אופטי: המוסד: | המ1ע מחלקה: טלפון: 1"( כתובת: ‏ 1. 1- איש הקשר: א. ?בנוז התכנית שוחררה: תעוד: צמין תנאים: שכירות מס. היישום: | 260 . עודכן ביוס: 746 = 322 = בזיבזי"א , מזריך יישומי מחשב ארצי ת<אור: : אסודקוה656ס =וז אש 84550 65ז54 1)0%5= זאטאםק604 6זאסאז6:66 :0 אס:זגא]ז65 זא זא4%6ק 0|םצשם 18 8045 פאז א] אםצ61 גאזגסם סאג 10065]ַא34:שז . א0800 זטא צז] |181] )₪6 .]וז שזגס סז סט ז4%05 םהאז 15 5זהאז הפזבגרות: : 5דא= ואס נזידיות מביתוו: : 5 0סצ= א 65 |164אז66|ם | צז] |:ז98ג] |6א8 א0ס]זגא]ז5ם שגע1]ג; ציוד: : םה השוסחגת תוכנה: :5-5 המחשב: .8% סואג 1130 שסם התכנית: כונני סרטים: 2 זכרון דרוש: 1% שגרות: כונני תקליטים: - כמות כרטיסי מקור לתכנית: מכלוליס הקשוריס בתכנית: סוגי מסופים: מערכת ההפעלה: צג גרפי: אמצעי קלט/ פלט נוספים: שפות התכנות: קוראת/ מנקבת כרטיסים: - :55 מדפסת: וי סרט-ניר: 1% אאתזחס? תווין: 1 קורא אופטי: המוסד: | אלוא מחלקה: טלפון: 055" כתובת: | אשדוך איש הקשר: גלמן 1ורמז התכנית שוחררה: תעוד: | לא צמי] תנאיס: לשכח שרות מס. היישום: | 268 עודכן בוס: 7% ןו - 323 - ו ו בזיבז'"א ( מזויך יישותי מחשב אוצי ת<אור: : אסודקוה656ס זאםאם.ם 558188 4 ₪08 צז]45118|1 א80 א8|6 / אשז5צ5 <0 אסזזגא]ז65 הנכרות: בזיליות מביתרו: : 6 הצוסח בה המחשב: 1 טגג 1130 כונני סרטים: 2 כונני תקליטים: - סוגי מסופים: צג גרפי: אמצעי קלט/ פלט נוספים: קוראת / מנקבת כרטיסים: מדפסת: סרט-ניר: תווין: קורא אופטי: המוסד:| א7הא מחלקה: ‏ 9332 כתובת: | אשדוד התכנית שוחררה: תנאיס: מס. היישום: ‏ 201 - 326 - "וו : 5 דוו : 5 סשצ6 > 5 + )816ז607) | צז])]8ג] |6₪מ תובנה: :90 שם התכנית: זכרון דרוש: א שגרות: כמות כרטיסי מקור לתכנית : מכלולים הקשורים בתכנית: מערכת ההפעלה: שפות התכנות: :55 00 אאאדך 0 ומ טלפון: | 05531155 איש הקשר: אלמ]ז נ)רמ] תעוד: | 7א צמין קשכחת שרות עודכן ביוס; 76 א ורהאוה: : אסודקו5568ס מערך 8:תכג)וז דרישוה ליצור, שמטרה:ו הישוב הכמוה הנדרשה בהודש הקרוב של ה! -מרים ופריטים במבנה היררכי של מוצר סופי,עפ"י נהונים של מלאי כודם,תנועתה המלאי בה)דש כקודם,הוראות יצור פהוהוה ודריש!וה של יצור מוצרים סופיים בהדע קרוב. הפלט מציג את הכמת הנדרשת מכל הומר ופעריט והתאריר הראשוז בו נדרשת כמות והל: וכ] קטלוגיטע של המרכיבים,מבנה רעץ והוראוה יצור. הזבר : 5דאשואואסס נזילות מפתהת: : 5 סצ6 א יצור תכנוז דרישוה ליצור מלאי ההצית ייצור ציוד: : ה השוסח בה ותובנה: : ם ₪ 50 המחשב: .4 ס0)!ג 0 דגם 40 |שם התכנית: כונני סרטים: זכרון דרוש: א שגרות: 3 כונני תקליטים: מסוג 2314 כמות כרטיסי מקור לתכנית: 20000 מכלוליס הקשורים בתכנית: סוגי מסופים: מערכת ההפעלה: 25 05 צג גרפי: אמצעי קלט/ פלט נוספים: שפות התכנות: קוראת/ מנקבת כרטיטים: :55 מדפסת: 0 סרט-ניר : אאדחס: תווין : השק קורא אופטי: המוסד: י.ב.מ. מחלקה: טלפון: 01(" כתובת: ו"ד 20210 ה"א איש הקשר: מנהל הלשכה התכנית שוחררה: 9 תעוד: | לא צמין תנאים: לשכת שרות מס. היישום: | 414 עודכן בייס: 7% = 3259 = 6 7 תאור: : אסודקוה556ס מערכת הכ1ו:ז דרישוה >. המערכת מהכננה דרישות להצמנוה רכש והפצמנוה יצור לפי דרישוה ו/א:ו ההציות מכירה. התכנית מהכקשרת לכקבצי מלאי,הצמנות רכש והצמנות יצור נדי לחשב אה החסר או המיוהר ולפיו לכקבוע את מדיניוה הרכש. ההכניתח בגויה סגיב מהולל הכניות המאפשר לבנוה הכניות שונוה לכל ?קוה קי 7] :1 מוודש אתה המערכה. הפלט לפי דרישה אר יש דווה לדוגמא. ל לבר31+ : 5 דוו 60 5קה % נזידוות מניתרו: : 5 סצ< מבנה-המוצר הצמנות רכש שם התכנית: זכרון דרוש: אסד שגרות: 2 כמות כרטיסי מקור לתכנית: 20000 מכלולים הקשורים בתכנית: 68 מערכת ההפעלה: 41 006 0: המחשב: 6-7 טוג כונני סרטים: 1 כונני תקליטים: 5 0 זגם סוגי מסופים: 1 צג גרפי: - אמצעי קלט/ פלט נוספים: שפות התכנות: קוראת/ מנקבת כרטיסים: :5 מדפסת: סרט-ניר: תווין: 00 אד 1 קורא אופטי: המוסד:| ק|1שר)ל דאשה מחלקה: טלפון: 1 איש הקשר: א. נחר כתובת: ברודצקי 43 ה"א התכנית שוחררה: 3 תעוד: צמין תנאיס: לשכה שרוה,שכירות ,מכירה מס. היישום: | 453 עודכן ביוס: 7464 - 326 - ל ות<אור: : אסודקו5568ס מערכת לנהול מבצה המוצר > . המערכת מנהלה כגצים במגנה עץ. הסלט הוא רשומות פריטים ורצומות קשר ביז פריטים. הפלט כַו77 דווהים על מבנה המוצר, המהלבים נולליטשם הכנית בניה,תהתכנית עדכוז הרכבוה הומרי גלם וכל דוה אהר 7פי דויעה. ותכניוה דווה כלליוה כולל הכניות לשאילתוה ממטופים. איז הגבלה לגודל הפובץ. הזבגרות: בזילות קלכיתוו: הורכבה עץ מגנה-המוצר -: 5 שוכ ח בה המחשב: .1 טוג כונני סרטים: 1 כונני תקליטים: - 0 דאם סוגי מסופים: 31 צג גרפי: - אמצנעי ק לט/ פלט נוספים: קוראת/ מנקבת כרטיסים: מדפסת: סרט-ניר: תווין: קורא אופטי: המוסד: | 2ק)1טר)ל דאטה מחלקה: כתובת: ברודצכקי 43 ה"א התכנית שוחררה: 2 תנאיס: מס. היישום: | 452 327 - לשכת שרוה,שכיר:ה תובנהת: שם התכנית: זכרון דרוש: 60% כמות כרטיסי מקור לתכנית: מכלולים הקשוריסם בתכנית: מערכת ההפעלה: וו שפות התכנות: טלפון: איש הקשר: א. תעוד: .מכירה עודכן ביום: צמין : 5 דאשואואס6 א"-ק % : 5 סשצ= < 50-35 : שגרות: 6 20000 2 - :55 000% א3אתדתסץ 1 7-41 בחר 7% בזיבד'"א ( מוויך יישותי תחשב ארצי תאור: : אסודקו568פס 5 א5ז3צ5 6א1 |560500 אם: זגג05 סאג 6]אאהוק צזן]6426 :28-6420055 ה3שז5צ5 זפטא ב16ז]צ]ז0ג 05 86₪הטא 405| אסהא פספט כסז )סה זא60 אסז זסטטסאץ גב -6א:0א44 40 05585 163%קצז .565008655 צז]6ק6 סשזזא1!| סז כסשז060:|א םה .אא )ק ז4₪0056ק< 0א,5ם ]הזפטסא] 6ו]זא שז סאג 206655ק,6א] |6,55638אהטז * .5670500:05:676 :זעקזט0 .155ז]6ק642 צז]|:6=.,הזהסם 0068 :5זטקאן הפעבגרות: : 5דאשואואסס . ( 45 )6 צההז 40825) הש ז5צ5 0 5% צא% * בזיל"ות מניתוו; : 05ה0סצ:א א0] זט 0 אק 6אז הטז 6 =טא ו ,6א ] 45001 56 , 6א זאאג 5,. 645055 : 5 ה השס חהה תובנה: וד- 0 המחשב: -8.. )וג 200 דגט 40 |שם התכנית: כונני סרטים: זכרון דרוש: א שגרות: כונני תקליטים: מסוג 2314 כמות כרטיסי מקור לתכנית: מכלוליס הקשורים בתכנית: סוגי מסופים: - מערכת ההפעלה: 21.6 צג גרפי?; - אמצעי קלט/ פלט נוספים: שפות התכנות: , קוראת / מנקבת כרטיסים: 1% :5 מדפסת: 00 סרט-ניר; אאאדתסץ תווין: 1/עת קורא אופטי: המוסד: י.ב.מ. מחלקה: ‏ ל. שרות טלפון: 95.1 כתובת: ה.ד. 20210 היא איש הקשר: מנהל הלשכה התכנית שוחררה: תעוד: צמין תנאים: לשכת שרות,שכירות מס. היישום: | 445 עודכן בוס: 7% = 328 - ו תה<אור: : אסודקוה56סס מערך 23, מערנה לבניית לוה צמנים של פעולוה ייצור גמפעל בההאם קלה%אמנות וכושר ייצור הקרויה "כלאס" +* . המערכה לוכקהה בהשבוז התהייבויוה למועדי אספכפה, משאבים של המפעל ודרישות של המוצרים השונים למשאבים אלה ומעגדה בהתאם לכךר תכגיה ייצור מפורטת. המערכת עובזת גם ב- ** . הנברות: , : דא ואו 60 5 %* ,א ז5צ5 6א56070500|1 סאה 6א]סגאםן| צז1ן6ג.;<.- +* בזידוות נמזניתוו: : 5 הצא הכנוז ייצור, לוה %מנים, העמסחה מכונות. : 46 הוסחהה תובכנה: : 50-35 המחשב: 8% טוג 200 דגע 40 |שם התכנית: כונני סרטים: זכרון דרוש: 528 שגרות: 20 כונני תקליטים: מסוג 2314 כמות כרטיסי מקור לתכנית: מכלוליס הקשוריס בתכנית : סוגי מסופים: מעוכת ההפעלה: 25 055 צג גרפי: אמצעי קלט/ פלט נוספים: שפות התכנות: קוראת / מנקבת כרטיסים: 1% :ו מדפסת: - 0000 סרט-ניר: - אא זז תווין: - 1 קורא אופטי: המוסד: י.ב.מ. מחלקה: מטה ש!ווק טלפון: 3-1 כתובת: ה"ד 20210 הת'א איש הקשר: מנהל המטה התכנית שוחררה: 08 תעוד: צמין תנאים: לשכת שרות מס. היישום: | 434 עודכן ביוס: 7464 - 329 - בזיבזי'א ( מזריך יישומי מחשג אוצי תאור: : אסודקו6568סם מערך 3, הוכנית סטנדרטיה להדפסה מדבקסוהת למטרות שונוה. כלט: סרט מאנטי הס- יים במערכה כל שהיא. פלט: מדבכות עד ארבע עורוה, עד 20 סימנים לשורר. סר- *קה סלכקטיגיה של קובץ הכקלט עפ"י מפהה המוכב מעד 3 שדוה נפרדים. שליפה ?ה- דפסה א) השמטה מהדפטה עפ"י המפתה הנ"ל. הכקלט באורך כבוע או משהנה. הדפסה בעברית א: אנגל*ה. בעבריה אפשריה הערות: נזיל"ות מניתרו: הפיכת שדוחה מסוימים לפי דרישה המעהמש. : 5 דאםואואסס : 05 סשצם > מדבכקות- הדפטה של : 6 ה שוכחהה דגם 40 תובנה: : מצד 50 8% ססוג 200 שם התפנית: זכרון דרוש: א כמות כרטיסי מקור לתכנית: מכלוליס הקשוריסם בתכנית: מערכת ההפעלה: 25 המחשב: כונני סרטים: כונני תקליטים: מסוג 2314 סוגי מסופים: צג גרפי: אמצעי קלט/ פלט נוספים: שפות התכנות: קוראת/ מנקבת כרטיסים: :55 מדפסת: 0 סרט-ניר: - אא4אדתסץ תווין: בל מ קורא אופטי: 1% המוסד: ‏ י.ב.מ מחלקה: ‏ 7. שרות טלפון: | 03286111 כתובת: ת.ד. 20210 ה"א איש הקשר: מנהל הלעבה 12 תעוד; | לא דמין התכנית שוחררה: תנאים: לשכה שרות מס. היישום: | 408 עודכן ביוס: 764. - 330 - מילות מפתח > 5 6 זז 6 ב או זז )ג 5 צ |גאג הב וי זא 0546 האג םת נטה 5 א 681 55 =אזן צ|45560988 זז 6זקטהזסגהה 0 ס-א8)06 סוים אנט 6 וו זט 6 5 א3כ) -653 5 05 05 ז64 צזן]צגאס--64-0זא66 ץז 0 זז זא 0 6 5 -50 00 5 זא 6א0ץ 60% וי - 331 = עמודים 5 224 8% 16 15 12 10 38 8 5 ,4ז1 ,רזן 216 213 313, 6 1 .7% 13 29 14 22 51 9 מילות מפתח 5 וצ <> אם זז 60 זז צנ ז60% 5 אצ ז6ם;-ם-ז6005 6 וז א 606559 צנ אס זז ז-68₪055 6 הזגם אס ז6ם |ו60- זאס ]-גזאס אטזזג םסה )066134 20006 א זז צה קלס אסם:זעה]אז5וס אס ז זאסאט6סט לאטס 6 הק 6[]אהאצס אס זעג צם-6 660041 6אזזזןס6 זזאןם 5 זא 60 |64]גז66|₪ 5 )816ז606|ם אס )טא - 332 - עמודים 3 21% 20%. 20 276 13 7% 56 ,1 וד פד סון 209 27, 11 22 51 16 18 6 5דן 5 19 2% 40 1% 16 256 219 מילות מפתח 5%5 וצ < 66 5 זא אס זגאא ז5ם צאסםהז ז66ג; 56 זעטס )|6ג" ה6זם] 1 6 אא 6 זזא6 אס זז אס ץז 000 000 זאש זז זא 5 צזן)גגס ₪ זג אטאט ץז 06506 א זוז +00 �א סצת אסזזאע0= 16 זהזפ5סהסצת 6 ]56%7- ז04 א] אשסא] - 333 - ' עמודים 205 100 76% 5 51 2 פז 223 2 223 216 / 112 13 226 ד 25 8 219 22 30 12 19 20 3%, מילות מפתח 5 וצ 5 )|)|ג]אזפטסאן א]זהסאן] 5 ₪6ץ]ז40אשזאן צהסזאםצאן זז 6-ז3 64| צהההה]ן 6 סאק השא | 5 ז648-60040א]| 52-06 | זז 6 6א א6 זז ]א 6 ;טא ץצ זםא הז 00 א] ה 5 5% זא ]6 60-צז] 16 אסזסאסא 5צ א 16 00 וו ל אסא ₪5 4 8 צאג |-]ז )טא מ5זפםז-65א4ה-6 |ק[]ז וטא 506 |גאס] זגאא 6א אא ז6א - 334 - זימודים 213 11 08 ,30 .2 2% 18 5 ,224 ,110 76 5 256 20 19 ,1% 209 6דן 209 0ן 5 312 67 201 25 מילות מפתח 5מסשוצם < אק ₪4 -אסז א6א 5 ז4ט0סם 644א]|-אסא א 16-60 64₪הא 6 084666 5צ+ )גא 6צ]:ז08166 01% אס]זה2]א9]זקהם (0058 6 אהסז]סם זטקזעס אסזזהא |םא-058 5 זאאק 6זגס אס]5א6ק 5 ז וק זאפס 6אזאצ ג וק זאג |ס 6 וש -זא56 6גק זא]8ק ז60-6זאןאק זא אסז זסטססהס זא 60 אס ז80006ק צזן])|ןהאז]:סאס = 335 = 1% עמודים 0 :28 ,191 ,189 8 ,313 ,289 208 | .4 5 12 112 212 5דן .27 19 6% 25 16 מילות מפתח 5 םא עמודים 56 ז אק 25 0 זא 60- ז605-ז80056ק 209 צאזג]ה6צ5ק --% 6 קס 38 6סא 105 ₪40 31 א ]6 38 יצו 17 5-8 7 ,וו יד 208% צז]|ן8 | 6 ,323 ,193 5 25 צ ]זא 0 ,19 סא זטטם 1 56% 12 1-6 8 ,189 .]ה 68 )560061 218 8 זא-56 190 5 5606 3 זא 5 9 ,186 אטן זג וטא]5 201 5 18 5זאג; 5086 16 5 צץ )א - 641 ]64 ₪067 ז 66 5 219 ץצ זז 219 6(% כ 7 ,151 - 336 - 76 ו מילות מפתח 5הסצשצ> <> 1 01 5 זז א 50 | 5 ס=סגז ק טס-6 סג ז זא 60 צ8ג.א8]ן-6קגז אש |שז 1]5)0= 6אטזגה6קאםז 6 = ;-6אזז 5 וו א זגס] |הצ 55צ )גא 66אג ]הגש 6 צא 0 הש זהא 5 | הםזגא א זא-א6 זא צןקקש5-ה6זהא ( )16 הםאטא) א0] ז456010ק ה6הזגשא 58 צזז06ס)|סץ סאזא אגבטלה - 337 - עמודים 6% 273 ,272 ,271 6% ,283 ,277 ,276 6דן דד 76% 5 205 3 מ ,25 205 216 274 1% 1313 6דן זגן י1ד2 סון 338 88 191 209 29 22 ד 10 5ו2 מילות מפתח אוכלוסין אוניברסי*פר אופטימיצציה אהצכתהת ציוד איהצור מידע אינונטר אכלוס דירות אלניט אלגגרה אלגבוה-ב וליאגית אלטטי|ו,ץ אקפוז אמצעי גישה ישירה אנקליצה-נומריון ארועים פליליים ארן ונה אשראי בדיכסה בריכוה סבירוה-מערך בדיכה-כלט בורדרו בורסה בהינות בחירות בטוהי שרוה קלמכשירים עמודים 5 294, 2 60 183, 184, 187, 1% 112 1 ו220 .17 +( .1 2 113, 136, 2 113, 136, 2 13 6 32, 33, 34+ 6 2.08 דן 76 מילות מפתח ביבלי"אוגרפיה ביבליאוגרפיה - דליה סלקטיבית ביטוה ביטוה-אלמנטשרי ביטוה-אל7פ!נים ביטוח-הודגוו הידוש ביטוה-הייט ביטוח-משגנה ביטוה-כקולקשיבי ביטוה-רכצ ביכקורה הלב ביקורה תקציבית בניה בניה רירותה ההטדמונת בנכקאות בנטים בכרה בסרה סיפרהיו בריאות גתי-הוליט בהי-מלון בתי-משפט בתי-ספר אביה 339 - 5מ סש צ=< עמודים 76, 8 13 220 198, 2 16 פדת ,ז] ‏ ,10 ,3 7%. ן 5 מילות מפתח 5פמסשצםא עמודים 5 291, 296, 296% 6 גדילה גחלת גיאולוגיר גימלאוה גרדינ ט גרושיז וגיש!ואיז דואר-אויר דווה 0 .229 ,227 ,211 דוהוה בספייע דורשי עבודו. דינמיכה של מגצנים דירות סן3 דליה סלכניגית האטפ 8 ,127 ,124 ,120 הדפסה 5 ,166 ,135 הדפסה *ספויע שגוריע הדפטת עטיעפוה עיהוניט הודעות הודע!ז ודוש גיטוה הומוגניוה הון 2000 הוצאה-7פ וע7 הומנות 6 ,315 ,104 ,102 החצרים 17% - 340 - 200. 21 4 1 209 מילות מפתח הלואות הלואו] ועד עובדים הקלואוה- לוהות סילוכיו 7 הלוא)]- והול הל)א!ת- ויהול הנהלה השגוצות העדרויות עוגדיע - נהול העמסה מכונוה הפצה עתוציע הסצאת משאגים הרנבה הרשע|ת השואת כקבלניט השכפעות ההפלגאויוה הד ממריוה ההפלגאויוה רג ממדיוה התפלגות ההפלגוה השמוש גצונרון התפלגות השמוש בכוצנן החפלגות רשמוש בהכליש ההסדמות גניה של דירוה ועד עובדים דהנהוו ציהוי 341 - 5 וצ 28 עמודים 58% 200% 3. 58 55 60% 1. 2% 67, 68+ 72, 210, 208 5 5% 209 3% 7 209 208 209 ודן 19 סדן 210 209 49, 7 206 1776 2%. מילות מפתח ייכוי צמן צרם מףצ)ומנ+ים החברות חברות טי*טר הו"צ חוצים הוצכק מבנים חוכרים חומרי גלש היוג חיג ור היפוש-ניגוי חישוב טימגולי הישוב-כמויות חלב החניכים הסבוז חקלאות חשבו]ז הלאי השגנו]-דווה מצב החשבונאות השבונות חשבונוה ללכוהות 342 - 5 וצ 200 200 202 עמודים 17. 220. וד 23 91, 2 109, דד 200 93, 4% 81, 7: 90+, 0 776 5 3 6% 66 47 211 88 11. 768 48 47. 5% 36% 16 11 21 2 21 6 4 190 1 25 5 206 9 22 מילות מפתח השבונותה למגדליט השבונות לטוכנים השבונוה לפרוסנים השבונות מכיוה טבלה-תוכן טיטה טרנספורטציה יבוא יחידה גישה י*שירה יעילות יצוא יצור כבישים כו)וט כוח אדם -כבלי-יריה בנסת כרטיס-הף והי כרטיסי-טיסה כרטיסי-שע)וןז כרטיטים כרטסת כרטסה-לכקוהוה כרטסה-פיכקות 343 - 5סשצם א 28 206 עמודים 209 5 23 198, 206, 4% 230, 233+ 4 248: 7 דן3 109, 1 1 7% 5 208 201 3 209 ו14 208 זדפן 2000 8 217 ופד 6% .21 16 100 203% 2910 2008 29 .סד 1 27 15 2008 דפ זז מילות מפתח כהב כמויות כהבי-עת לוח פמנים לוח-אאנט 7וח-שנה 7ווו -סיל)קי] לחץ משתנוי 7לימוד-עצמי לקוהות מאגר מאצז מאדוז-בוה] מבדס מבחז 7 רמשוי מננה-המוצר מבנים מדבכות- הדפטה של מדידה מדיזה-כמוינת מדרכות מוסכי רכב-שרותים מועצה שוום מחצר מהיצה מהיכקה סלכטינית 344 - עמודים 254% 315+ 9 22 88 16 327 222 764 5 25 42 27, 20% 12 37 26 208 דדן 9 17 מילות מפתח מחיר ממוצע מהירים מחטנים מחפר מהכר-ניהול מוסדות על מהחשב-%אעיר מטבע הוץ מטוסים מטעז מיון מיכוז-ספריה מילון מילוח-מפהח מימ"א מינהל אוכלוטיז מינהל קרקעוה מינהל רכב מינימיציר מינימיצציהי מיסים מיפוי גיאולוגי מיפוי מחיצה מכירות מכירוה ההויה מכירות-נירול של 0 08 - 345 - 5 וצ > עמודים 5 =9 6 89, 3 208 225 דן3 209 זדסן 212 132, 4 42 10 12 291, 292, 293, 6% 290% 6 23, 200 2211 9 00 263 ' 2011 74 ן 1 ו ו [ מילות מפתח מבס מכר%צים לגניה מלאי מלאי במהטנים מלאי ופק וו על היצור מלאי החומר* גלם מלאי נודוליט גמיכלזים גדולים מלאי תוצוה גמורה מלגות לסטודנטיע - נהול ממשלה וכנ1טה מנהלים-ביטוה מניות מס הכנסה מס-רכוש מסחר מסילה מסילה פגומה מוצונות מעכפב מעקב נצוע מעכקג הצמנות ‏ מעכקב מכיוה 5 וצ עמודים 5 75, 297, 298, 299% 0 25 80+ 88, 89+ 93, 64 95, 96, 97, 98, 9 100, 102, 103, 104+ 5 106, 210, 260, 263+ 5 5 203 . 1868, 8 9, 12, 63,י‎ 97, 2 2|9, 222, 225, 227% 1 |. 252, 279, 303, 6 100, 6% - 346 - 4. ן מילות מפתח מעכסב סוכנים מעסב פרויטשיט מעקב רכש מעכב שימוש טרשים סגנטיים מעפנ-פרויכטיט מערר חהחבילה מערנת הפעלה מעוכת-מיוע מצג השבו] מצבה מצבת-עובדיט מטסורות מקרהקעי-יעואל מרעאות מרשם-הושגיט משוואוהת דיפרגציאיות משטרה . משכוות משכנהאות- מעכב השלוע נהוד נהול-יצור נהול-קבציטם נוכחות 347 - 5 וצ א עמודים 8 ,127 6 203 6 197 ,49 45% 265, 266% 7 203, 227, 228, 1 2331, 236, 235, 6 240, 241%, 242% 6 266, 7 203, 204, 205+ 8 228, 229, 230 2 77% 5 209 03 55 10 23 21 126% 5 65 מילות מפתח נציילות נוכקים ניהול השגונוה הוסכים ניהול מוטדוה מהכקר ניהול מלאי ניהול פרלמנטרי ניכויים ניסוּב ירוה ערר נישואיז וגרושין ניהוה סטטיסט* ראשוני ניהוח תסציבי גנבויים לועד עוגזים נבים נבסים נציגויות נהודה-עשרוניה נכודה-צפה נהות נחוה סטטיסטי של נטויים נהוה תסציבי נהיב קריטי סאונדכס סביוות-מעוך לבדיכקונה 348 - 58 ץצ דפ 164 עמודים 4, 5% 6 100% 102% 5 16 236, 8 18 206 136, 12 7% 5 26% 12 מילות מפתח סוכנים סחף סהחר-הוץ סטטיסטיסה סטטיקה של מצציט סיבונים סימפלסס סעד סגיף-תכציבי ספורט ספכים ספר-נולדים ספר-נפטרים ספריה ספריות סעיפים ספרית-הבריע טרט-מגנטי עבודות-עער עבירות תוגועה עברינים עגלים עדכון עדר - 349 - 5 וצ 205 222 28 207 עמודים 20%, 21 200. 206% 150 261, 2 2 ,37 ,211 ו268 5% +281 6 1202 62, 0 143, 6 145, 0 143, 6 7% 1 16 16% 2 23 14 207 206 41. 25 130 14 21 27 207 21 1 26 מילות מפתח עיבוד שבצי עיבוד-ראשוני עיצוב עיריה עלות עמלות עטכים-רשיונוה 7 עץ עץט נינארי עריכה עוך נוכהי ערן-מוסף עהודה עהונים- העצה פוליסה פי סי אס פיוור - פיכסוח פיכוח אביצזרים פיסוה-יצור פירסומים-הדעטה של פנסיה פכולטטיבי פרדסנים השגוצות פרויכקט 350 - 58 וצ עמודים 5 290, 291, 294, 6 12, 1 135, 5 206 1.08 3. 5. 13 16 19 7% 220 3 18 2, 4%. 23 מילות מפתח פרט פרט-%מז פרמיות צאן צג צווה-אוניר ציוז צימצום פונקציוה בולאניותה צריכח מים קבצים-הדצטוי של כפובץ כובץ-עובדיט קובץ-ויצ/1 של ווין-מכלורספי קומפיילר כופוה גאמ7 קורא-אועצשי כורלציות סטלוג קטלוג-ספריטם קטלוג-הוכניוה מחהשב כקידוה קליטה כשיהות 21 5 צ: א 15 130 עמודים 252% 64 120, 121, 4. 200 +, 3 5 2% 200 2, 7. 56, 8 33, 233, 290. 1 76 202 650 דון מילות מפתח רבנות רוות רווהיות רזדורבות ריבית רישוי רישום רישום-1הוניט רבב רכש רעידות-אדמהי רשומה רשיונות רשיונוה כלי יריה רשיונות עסיט רשימוז רשט החברוו רשת שאילהות שווט שווכ התוצרת ואלאיה שומז שטה-עבורה שטר-מטעז שיהצור 352 - חצ <> עמודים 5 201 86% 0 1. 2. 7. 8: 0 56% 69, 6% 20, 12[, 122, 3 25 129, 130, |31, 2 75, 298, 9 259, 0 7% מילות מפתח שיטה-גישו שיעור השואה צנימי שיפוץ שיצלוב שיסים שכר-לימוד שלטים שליפה עפ"י מעסלות שעוז-מחשב שעוו-טיסה שעות-עבודה שפות הכנוה שפעול שרווים במוטני רנב האונוה דוכיש האריו האריר-7!ועוי - האוריר-עגרי הביעות הגמולים הובלה-אויויהו הוכניף" הוצטה הוכנית עגריכה תור הצכורות 353 - מסחסשצ6< עמודים 5 205 5 1% 107, 1 0 ,229 ,227 40ון 122, 3 15 124, 128, 8 5 7% מילות מפתח ההג ורה תהצית החצית ייצור תיירות הכנו]ז תכנוז דרישוו ליצור הכנוז ה%אמנוהו הומרי גלם הכנוז ופיטווו על ייצור הננוז הקלאי תכנוז ייצור הכנוז-הואי הכנוה בשלמיט הכנות לינארי הכנות פריד הכנוו-מתמטי הכניה יצור תלושים הלמידים המורות המחיר | המרור הנועה בצנורות תהנועות מלאי תעבורה העוד 354 - 5מסשצ= <> עמודים 37, 8 215 2200 187, 8 208 כן2 ,99| ,03ן ,97 7 ,260 ,245 13 76 מילות מפתחז העודונת אצהות העודות-לידה תעלות תעסוכקה העריף הפוקה החסליט מאנטי השלומים 355 - 5סצם א ; עמודים 5 215. 7 7" המוסדות המשהתפים: אדי לוי בע"מ אוניברסיטה גר-אילן א7-ע7 אדביט מהשגנים אלה א אניה נ1"מ בנכ הפווגלים גע"מ בנכק לאומי בע"מ ו (בל"ל) דטה מיכון הסנה הברה לגיטשטוה חב. ברוידא יועציע גע"מ חיל בצ"מ (חי"ל) שכנולוגיה מווכדמה גע"מ (טכ"מ) י. א. מישווך י.ב.מ. ( ישראל) בע"מ 356 - (פ 12( 24( ע 6( ₪ 5( (ד ע וד ע ע וד וד 49( יישומים) ייעומים) יישומים) יישומים) יישומיש) יישומים) יישומים) יישומים) ייעומים) יישומים) יישומים]) יישומים) ייעשיומים) יישומים) יישומים) 23 22 3ּדן ו 09 216% + 1% 9, 206%, 5: .20 .5% ,.6ז :ו .4 .227 24% 20% .20 22 5. 1% 106% .% 36, 2% 168. .% 206 1 ,71 ,'7. *156 )+20202 :4 +231 .1% 12 1 ,57 ,*162 פדן .4% .ד 3 4% :255 215 :1 ,106 29 17+ 4% 52+ 72+, 3, 87+ + 24 המ‎ 187, 261, 2601: 1 307, 87 3286, .46 המוסדוה המשוהפים: יעוץ ומידע לשכה מרכציה לסטטיסטיכקה מ.ר.ב. מגדל-בני] נגע"מ מכוז גיאולוגי לישראל מערכוה כינן מרכ%צ )ולקני להקר ההקלאות מרכ%צ למהכקר אועשיתי (מל"ה) מרכצ למיזע טננולוגי מרכצ למינון משרזי (מל"מ) מרכצ+ מהשגים ורשוט ממוכז (ממר"מ) משטרת ישואל משוד האוצר משרה הבריאוו משרד הפנים ניקוב בע"מ עיוריה תל-אביג יפו (עת"א) 357 - 40( 41( 4( 4( 3( 3( 2( 18( יישומים) יישומים) יישומים) יישומים) יישומים) יישומים) יישומים) יישומים) יישומים) ייעומים) יישומים) יישומים) יישומים) יישומים) יישומים+ יישומים) יישומים) 275 5 5 166 213 28 23 200 2500 9 1% 9 139 7ן 13 ודן 206 5 6 27. 219 207 46% 49% 17. 20%. 27. 2221 29. 2090 1 343 1 1% 16 12 מיו 15% 7 203 6% תו 20: 272, 201 136 23 3, 27, 20. 22%. 3 .14% ו1סן 13 ,25 2000 ,244 ,207 1%. 11: 16 11. 144, ,15 ודדן 205% .11 ,207 25 17. 4, 76 המוסדות המשתוופים: [ 223, 234, 290, 291% 64 : 295, 302% 4 190, 191, 224, 250% 9 פתוה הצגשיות (2 יישומים) 2 +251 ן 1 קונטרול דאשו (סי.די.סי.) ‏ (2 יישומים) 7 ,326 | כקונווהל (10 יישומים) 189 ,186 ,110 ,38 ,21 | 1 | רשווו פתוה אמצעי לוימה (רפא"ל) 12(‏ ייעומים) 180 ,179 ,59| ,42 20% 5 ,192 ,184 ,183 ,181 2 ,257 | שילוהח בע"מ ע יישומים) סו | | שרוא מטאור|?לוגי (ד ייעומים) 3[‏ ,30 ,29 ,28 ,27 | 8 ,37ן | המנעג (4 יישומיט) 2 ,321 ,242 ,103 229, 230, 235, 311+ 6 העשיה צגבאית (הע"ש] ע יישומים) 1172 העשיה אוירית (סן יישומים) 227 .205 ,99 ,98 ,20 הוראות למילוי השאלון 1. נא לרשום במשבצות את הפרטים הנדרשים ולא לעבור מעבר לשדות המוקצבים. אך לא במעורב. כרסיסים 9-8 באנגלית בלבד. כל פרט, הנראה לך חשוב ולא יכול למצוא ביסוי במשבצות, נא לציינו בתיאור היישום, ' כוונה השאלון לתת חמונה כללית של היישום, לעורר ענין, ולאפשר התקשרות ישירה בין המעונינים. ניתן למלא כרטיסים 7-0 בעברית או באנגלית, 2. תיאור היישום דוגמאות: א. תכנית מעקב מלאי מחסנים הקלט: העודות כניסה ויציאה של פריטי מחסן. מהלך ראשון: בדיקח תקינות של הקלס מהלך שני: מעקב אחר אסמכתאות ודווח אסמכתאֶות שנתקבלו ואסמכתאות הסרות (ע"פ מס" רמיף). מהלך שלישי: עדכון רב קובץ מלאי והוצאה דוחו"ת. מהלך רביעי: מיון רב הקובץ על פי ה-א-ב. הפלט: דו"הח מצאי, דו"ה היוב סעיפים תקציביים, דו"ח פריטים שהיגיעו לנקודת מינימום, דו"ח פר*טים שמחירם עלה ביותר מ-15%. מילוח מפתח: מעקב, אפסנאות, מלאי, רמה מלאי, היוב סעיפים תקציבייט. ב. הדפסח פרסומים המטרה: הדפסת פרסומים באנגלית, בעבריה או בשתיהן, חוך מתן אפשרות לספרור עמודים, כריכה נאה, חוכן ענינים, ססטיסטיקות שונות, הדפסת קטעי פרסום במספר בלתי מוגבל של העתקים. קלס: כרטיסים בעברית, אנגלית, "סינית", ועברית פונטית. כמוח קלט: בלתי מוגבל. פלט: הדפסת הפרסום בצורה נאה, במספר בלתי מוגבל של העחקים. גודל: 0 כרטיסי בקור. זמן אופייני לריצה (ללא הדפסה) 2 דקות ל-200(00 נתונים, מילוח מפתח: העוד, הדפסות, עריכת הדפסות, פרסומים, עריכת פרסומים. ג. תכנית למציאת לוח זמנים בשיסת פ.א,ר.ט,. קלט: רשימת פעילויות עד 4000 פלט: דו"ה קלס פ.א.ר.ט. זמן. דו"ח ממויין לפי מרווה, דו"ח גאנט. מהלך: בדיקת קלס, נהוח ומן של הרשת, תכניות הדפסת דוחו"ת. גודל: 0 כרטיסי מקור חדירות: לפי הזמנה מילוח מפתח: פ.א.ר.ט. גאנס, לוח גאנס, פ.א.ר.ט. זמן. ד. יישום מדעי באנגלית 0% פמוהאפאטסם צתאדאפאם1ם א וודוש ,5םופאותגצ א אס זא:תאפקטס אסוד)אט: א :ס אסוד24<ואואוא 4 מצודגתודו אא צם אסודטו0ס5 .ואאווזקס שווד 8פוו6אסתקץא מאודטסת מווד .צואס א א א :תצך טוד ססווד:ווא 5'אסטוצאסע צפ פפד)טטא 60 5 568001 מווד .סא זאוסק אמטוס א זא שאוו5ז5 מאטעט6סאץ .(פואפו₪ ₪56 מווד 5ג) פסוודא דאטוטת:) והסטנ!אסס טווד אס .אוגאספ וו51:40 ונד או דאוס? פ:ואופ:וע צאג דג אסודגאו )אצמ חס ואודטסא צ.וץץ50 ד 5אוו תמפט טווד .5 5דו ווסטסאווד 5ו מאודטסא :ודד אס וסאדאס6 אאד .אסודא?ואודוס : עאחסש צטא 2. האנוה גוו ב:ו₪/ו(!|!!הכוונה לציוד המינימלי הדרוש לכיצוע היישום ולא כל הציוד הנמצא ברשוח המפעל. כמו כן לגבי גודל הזכרון. 4 תוס לגבי שפוח הכוונה לשפות העיקריות ביישום כאשר לצורך קבלת חמונה כללית אפשר לדווח על כל סוגי הקובול או הפורסרן במסגרת אחת. . ציון האחוזים אחרי השפות יאפשר לקבל חמונה של הרכב השפות ביישום. מספר כרטיסי מקור משוער ייחן בטוי, אמנם גס, לגודל דיישום. *ישומוי ,ו מ'מ א מדרך מחשב ארצי נא לא לכתוב נמטבעות אלה----- חן 1 בו סימול 7 1 שם המפעל / המוסד / הארגון בו בב +* המחלקה 23 ₪6 שם איש הקשר 5 תיאור היישום: מטרה, קלט. פלט. תמצית מהלכים, כמויות, תדירויות. תקשורת וכו" 0 4-42 --5----%--%--ל----%----5---ג--4--%---4-4--4.-----4---4---4---4--------ה--*----ג--] ]4-5 4-ה4-+--4-6%---4ש----3-2--4---4-- 3-4 5--וה--0---4-44--4--4---4--- בב לב----ש------ו--.) 3+ ן בי | 44. .06906 1/2 8 5:0 .!4086/ זסוטקוהס6 | 66/:וש860 הס0"זסזטטו)הס6 400076 ג | ] בש 1 4 1 ו שפעז סב ם תוס וו 8 66 אסא ו ₪ 4 4 ו 2-ב | ₪ 4 ] ] 7 0060 44 והסטהםה !0 .סא '* |066) 3% דסח 0 !0 .סא 6קסז )0 .סא כ ץזסוח6)] סב 9 |066 27 5 660% 5 660% 5פצוזם 6גו5 1-4 > 041 זס!ווסופ זשוהוזק 068 זטקסק ו סקסך ה%הט/₪000 ץס!כיום וקסז0 5|םהוז5ז 3 ₪040 % 37 ₪060| 0 9 ₪040| + 65 )600| > 6זטצ50)1 [9] 3-1 ] 1 ו %/ ₪' ו ], 0 9999%%השו וב זפהוס . % הסזוזס] 0" |6080 % 5 | | והסזףסזק )0 .סא : | | 69060 6 זט )0 .סא 4 2 וב 9 | 4 | | 0 הסה ה6! קוחו | | 86 ס6צ הוחסן 7 (64 !1 א 31 | | | | והפפץ5 פָה|!טזסקס 7 ד 53 ח0ו:ז%8 7 והבא 532 אלה - קבוצת עבודה לקטלוג יישונוי מחשב הוופס צלי המרבו העיווני למיכון - עיוית( ת אפ 6 5 ד א 5 ד א 0 6 סא או ₪ 5סואסאססם .40 (567/1005 6ו|טט 50| 566) 035 | 86 פחהואחבּם . (פְפַחוצ58 - 8|50 566) . 8חוז הט 000 . . 5חַחו/98 . 8ַחו30זך שְסח6זזט . . פַחו0051 . . 1 . 41865 1ח6רחז651טה] 00 515ץ!8ח/ . 1. 4 5 5 ₪ 9 658 ץזסזחפטח! חסוז3זזסספח3 זז ד 68ח6זחו3ו . אפוה פע . .1 . 90151105ח/.1 שש6ז60ו] . סו . 1. 2. 3 2 5 0 5 500/9| . 05והחסח0ס6ם . ...0 )עקות 60 . 0% 5002 5)ות., 5 האםדטקואסס . .1 3 כ)-886% 800 66ח8ח16ח:3!/ 6טוזחפצסזק .4 .7 .6 .3 . חסוז60||60 8ז23 .2 4 4 5 6₪6זצז501 5 07 )0 זהסחסהַבּה גו . . (1ח6ח6רַ3ח8!/] 8|50 586) 15 ףרוחה זףָסזק . 5 פחוחררח8זףסז . 5 . .1 . |פזטזא . ₪%₪ ₪ = <ש תת 15. 5. )0( 5 11 17 8 59 65 אה העפאו .10 .6זטפה| 6)ו] .1 2. ₪85 . . 06ה8ז]ט5ח] 80066ח6זח/3!/] זה6והקוטסם .3 ה ד ]ג םש תה 5סתחָוס .1 . 5חסוז8|טחו5 .2 3. 606108] 3600165 . פַחוחו8ז ד 60והוח8 זףסז . .-. 65ו6ש51 זסזטקוח0ס0 . . . .-.-. .בַהוההג!ק זה06ט5% . 6ו אסא . וט סז .1 . !ואס .2 חהסוזסטזז5 הס . שחו 60163 . . 160080103 . 4 5 3 5 ₪ ץפס!סזס6זסו . אסודה6טספם . . 5חסו81חווח8אם .1 . 50035 9 ₪ 5 שש םאמטד)עסוח 6 . . ץ070!08ץ4] .1 פחוחחג|ק |זטז!טסוזףָ .2 זדאםאפ6סהאהא הדהס |008)ז₪61] 8ז3 .1 39 הגו ץְזהּזם | .2 3. 2818 5107896 . 4. 0918!00065 . 5. 0818 88565 . 15. זִ . 6 .0 (.%ח )60‏ 5 ד א ם ד א 0 6 6 5דפודה דפ .80 סודה אפקס סאג פסודהואפוודהוא .65' 901 סז .1 0 וגו הומ4הגה .2 9. .2020200200 8ז60ף| .1 5 5181510 ,3 3. . .5.0 .8!ופץ|8ה/ |החהסוזסהט= .2 . 05ו5181151 37800617/0?-הס .4 2 60 .3 .זז |08ופַ0|סההס9ד .5 1000800007 .4 .00000 0:6085%%5= .6 0000000007 ץ807 ד 5זססוחטא .5 4 ...500200 פַהוהה3|ק ז68הו| .6 58 6ו81טק .90 000000007 צזסשהך הסו6585זפָסזק .7 ו 0 0150 508 9 . . . . פה6!ססזק הסוז8זזסק5ה3זד .8 . ץזוסוזז60!ם .1 ו 0. .0020200202 הסו8|טהו5 .9 . ז0ז3) .2 יְּ 1. . .0 .-.-. פהוהחג3!ק סווחההץכ .10 .ד .3 12... .002000 הסון5הוזק0 .11 . 00510005 .4 5 ...20200 5ופץ|8ח1/ 6וזפוהטצ] .12 . 6ז8)|\ .5 . 11060065 .6 יי דאש וא 6 או .70 . 005ו681ו טוח וח 60 .7 ןוס אגד .8 6. .0000002020 ]6 הה50ז6ק .1 סו |טסזוס .9 6. . . 5/5605 זְהַסחִ6פהַהה38!)] 8:8 .2 - .50.0 0601675 07 זה6הסהַהה8!ו .3 אסוזסטססהץ סאה צהדפטסאו .95 6. . ...5 פזטסו] אזס) זטסטה | .4 . 105ח601]0!₪ .1 1 > :+ ₪ 2 5388/0205 .5 . פהסוזסטזז0005 .2 8. .0 2020202000 08:65ה8ז5 .6 . |סזזחס6 ץזוו3ט .3 קט-שוס!!ס= 800 פַהוהח3|ק ז60[סזק .7 . |סזזחס הסוחסטבסזק .4 9. ...50505.0 (80|8[-6וחוד ,זק) : חחח .5 6. . .ב ב - ץזו!ו80זו)סזק ז60[סזק .8 . !108ה6008! .6 7. . . . סט-שס|!|ס= זהשוהץס!|קוח= .9 והז 635 .7 8. ...0000000020 שַהו6אזגו) .10 . ץזוווסצו|6ה .8 3. . .0.0.00 0]60898= 8:66%!) .11 . הסוזסטז51ח0 6 0ח8 פַהוחח3!? זסטטסזק .9 - 002000020 פופץ|הה/ |וסהההו= ,12 8חוחחג!ק הסוזסטבסזק .10 שג סאה 65ו00ק .75 ₪505 .99 4. . . . .ה10080ה06| |ההוהוזס .1 . 51168075 01 שהוזחוזק .1 7. . .)הד .2 (א) דהה דד וו יה = חן ב 08] 08007, 30 פוחאזפָסז ז6זטקוהסס +0 0818!0(0 6טופה6ה6זקוה60 5%ו1 שהז צו 4)2/ 6 .| חו 8|026₪ש66 פחס0וז8סו|קקה (05ח6ז5ץ5 ₪027 +0 0818|04 6חו!זו) 055 6חז זסז)8 00|60ס 45 :| ד) ב 127 06 8050005 6חז זסשחהט 660חףופזססחט 6הז עם 6פזאחופוס .0 6סח51 (5חס!15500181/ זזסקפחהז ד זו/ |ההסוזהחזסזה| ץם 80060160 85 |80ז5] זסז הַ8|0ז08 זה||והופ 8 6ז68ז0 10 |8פסקסזק 6חד פָחו)זסעש 8 800 ,[86ז5! 01 ה0ס!ז8ו45500/ פַחופפסססזק הסוזפוהזס+ה! 6ח+ ,ב קן .0+ 85עץ כטסזף 1 5! 0818|08 6ח+ 0% 6פסקזטק פחד 5חסוז63ו!ס3 507 פַהוהז6סהס6 הסוזההזס+חו +0 66זטס5 6|/80!6] 8 6סושסזק * .8 ז6חז0 800 560 זחה6וחכוטף6 ,006 הסוז8זססס ,500726 זוסחץ ,157861 חו זז ו 0 ה66שצז06 601801 [010 הו 68 +0 +ה6רח5ו!80ז65 6הז 8%6זו 8011‏ * -סזכ 0!6ס 1081 5ה0/ז518||8ח! 10056 800 5516705 ששסח קט פָהוז561 661675 .6% 60001818 10 6070615 8וה6ז5ץ5 |878ח6ף וחסז) ,8551518006 סוט 5 66וטסז] הסוזהזסזהו 8הז פסטפסזק סז 806 85 זקוה6זו ה ,6 ז שחו 876 ה0ו60 ז5זו] 8 חן 1518665 זטפ ,055016 85 ץ!|ט1חז18 07 06 !ו פַחה(800ז5ז6חט 5ז6806] שה סחה אחז חו 680ט|סח! 6015[סט5 0% א6חו |8ז6ה6 8 606 ||עצ :76806 פחד 586 8 ,80518015 ה0870/!קק8 ₪018|!60 עס ספצוס!|10 ,חק :15 ווק || 01 א06ח!ו חס 800 6זסצוץ6א עם א06ח שחס ,6זוהההסוזפסטף .פחסוזטזוז5ח 800 0705וז28וח8חזס כק|פח זופחז םס ₪5 660078860 סחשצו || סז 0765560א6 6זג 5אההחז זטס 5 6005170016 שסזטפזזהסס סה 10056 סז 8|50 6ה8 06וש80 חה .606 0+ 5ח0זו60 6זטזט1 זס+ .ץז הט חח 60 הַהו00659ז 2818 |5:86| 106 6ש567 חַ0ס|0818 פוחז עו 2 |6וזז >] זז 08ה|06059ז7 2818 ,זסחַ3ח18 וזו |886ז5! | | . 4 עו ₪ אסוד6טססהדא|ו .5 6חז זסטס /!5:06730ה60 העצסזף 385 |86ז5] הו 5זפזטקוהסס 04 זספהטה 6הך 3 0646!0060 8והבזפָסזכ ז6זטקוח0ס +0 [0819!0 8 6זהק6זק 0ז %|6) 85/ 866ה פהך .|96ז5] חן 160ח6ח6|כוחו 6חז אססז (ק!) !36ז5| 04 ה00וז8ו15500/ הַהו6655סז?] הסוזהזס)ה]| 6ח+ +0 >זססוהסו זכ 85עש ה6והעט +0 5400!6 165% 8 ,0818!08 8 ה506 6זהקסזק סז 6עוז3זוהו חו ק]! 01 חָהוז66וה הז8 6חז 81 ||3חו5 85 הסוזו60 |18ה6והוז6קא6 6חז הו פוהאזףָסזק ]0 זססוהטה 6ח1 תסטסחז|ה .ו 85 ח00וז640ז ||8זסטס 6ח] ,260ווההו1 ז6ץ )סה זטסץג| סחז 4 350 זש300 60!!60166 קטסזף 4ַהואזסעט 6ח] ,56ה6500ז פוהז עָט 6ַשפַ8זטססה= 1 0ז ה6850] 8000 15 6זסח ‏ .צחסוז63ו!ק0ג 800 פוהגזחָסזק זטסס8 5שזוההחס זפ65טף .חסוזו60 ףַהוושס!!0+ 6חז הו 6856זסה/ ||וע זססוהטה 6חז זהה+ 5חסוז08ו!סק/ זסזטסוחס)" 6ח ד .!5786! הו חא 15 ]0 ז5זו) 6חז 15 !]0 ז60[סזם החד ץו6ז6! 60 8 85 זס ,05חט6ה3006 הזוצ זסתזוס ץ!ז68ץ 6סחס זה6קק3 |!וא "8ַ0סו6813 .5חסוז63ו!סטכ ששח הז סז 40001 8051/8015 זח656זכ 0ז הסוז560 חִ5ווְפַח= 6חז 6ה28א6 !וש 60/1:005 6זטזט-] והז חה6זז5 80 הַהוקס|6צ606 זס] !100 8 85 6טז56 0ה8 ,|5:86| הו פהסון8סו|שקה סהב ו זזה 60 ווח 0ח8 807086 01055/008|5זכן הפסשוז06 165 :קטסז פחואזסט 6חז +0ס הוה 6הז 10 65500ז0א6 5! ה0ז8ו60זסק3 זט |51-4 ,חהחחזוהת) ,21 |0ו]ז3 > .1 ץזו|3קוסוחטו/ טוט -|6ד 4 חץפ6עצ6 .2 6 +0 עזזפוח:וא 1 68טח6צ .3 ה0ז6568 |051718ח! זס1 ז0זה06 ,פז60!000 6הפסו₪ .זס .4 6 +0 עץזז5וחווא 1 חהם .5 86 +0 עזזפוחוו! | ,הסץ8או6 והה66זסוא .6 6 +0 עזזפוח:וא ,8 |ש508 .7 ץזו5וסטוח/ ח8!] ז8ם | ,ז006שח5 ||סחסז;וא .זס .8 זז ה0וז28וה8ח60ו 001006 ,זוזג ד הוההח8זס/ .% זופהז זס) הסוז3והזס+ה! |08וחַס!סהה766 הג 1)6ה6ו50 !0 6וה66 6תז אהההז 6/ .6005 סזטזט? 6ח1 חו טזהקוסוזזהק סז 665%זהו ]ושה1 6ההסס|פעצ ₪ח8 הסוזטס]זזהס6 ]518 ]זכ וס 800 65ח וס טחז !81 סז הטוז8ו60זקקה זטס 655זכן<6 8|50 פע 5חסוז68ו!סס/ זסזטקוח 60 6ז 131 6קסח 80 ,ז60[סזכ וו חו הסוזהקוסוזזהק זוסחז זס+ .4 66 85 ]1 הסוחצו זס) 6פסקזטק 6חז !ו !וא 31906 חסץצפ .םס הג זו3 0 |86ז5| 0 ה0ז5500/8/ הַהופפפססז הסוזאוחזס+ה[ 4. עוט1 (0 ור וי יגת הפו 05 א0ודה255001 06588186 אסודההס-או מינז'"א מדריך יישומי מחשב ארצי | 4 דוס = 6106 פאסוזגסו וקסה 17%